Page 1

miestas Kau­no biu­dže­tas: ­ kam po­li­ti­kai ­ skirs pi­ni­gus – ­ ka­čių prie­žiū­rai ­ ar duo­bėms ­ lo­py­ti?

5p.

lietuva

pasaulis

7p.

V.Us­pas­ki­chas – ­ li­go­ni­nė­je, o ­ pro­ku­ro­ras pra­šo ­ ati­dė­ti jo par­ti­jos ­ ves­tu­ves su „Tvar­ka ­ ir tei­sin­gu­mu“.

Sen­kan­ti bal­ta­ru­sių ­ auk­so gys­la ­ Lietu­vos pre­ky­bos ­ cent­rų at­sto­vų ­ ne­gąs­di­na.

11p.

Benediktas XVI: Mylėti Bažnyčią reiškia taip pat turėti drąsos priimti sunkius, skausmingus sprendimus.

14p.

Ketvirtadienis vasario 28, 2013 Nr. 48 (19909) Kaunodiena.lt 2 Lt

Pro­fe­so­riaus sū­nus din­go iš namų paė­męs šau­tu­vą

Bri­tai ža­vi­si R.Mei­lu­ty­te Rū­ta Mei­lu­ty­tė te­be­ke­lia ban­gas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ba­sei­nuo­ se – Ang­li­jos uni­ver­si­te­tų ir ko­le­ džų čem­pio­na­te kau­nie­tė pa­ge­ri­ no dar vie­ną na­cio­na­li­nį re­kor­dą ir pa­tvir­ti­no, kad Bar­se­lo­no­je vyk­ sian­čia­me pla­ne­tos čem­pio­na­te ko­vos tik dėl aukš­čiau­sių ap­do­va­ no­ji­mų.

Įs­pū­din­gi R.Mei­lu­ty­tės pa­sie­ki­mai dar la­biau iš­gar­si­no ir Jo­ną Rud­dą, ir „Ply­mouth Lean­der“ plau­ki­mo aka­de­mi­ją. J.Rud­das vis daž­niau įvar­di­ja­mas kaip ge­riau­sias Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos plau­ki­mo spe­cia­lis­tas. Tre­ni­ruo­tis pas šį spe­cia­lis­tą no­ ri per­spek­ty­viau­si Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos plau­ki­kai. Ypač iš­ski­ria­mi šio tre­ne­rio ge­bė­ji­mai ug­dy­ti jau­ nus ta­len­tus. 13p.

Dienos citata „Esa­te la­bai įdo­mi tau­ta, jū­ sų įdo­mus dia­lek­tas, ta­pa­ty­ bė. Ga­li bū­ti, kad ka­da nors Lie­tu­vos var­dą pa­mi­nė­siu ku­rio­je nors kny­go­je“, – „„Pa­jė­gos: apie 50 Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nų A.Barausko paieš­ką Kle­bo­niš­kio miš­ke tęs šian­dien.

Po­li­ci­ja ieš­ko din­gu­sio 22-ejų Al­gir­do Ba­ raus­ko. Pa­gal­bos krei­pė­si din­gu­sio­jo tė­vas – Kau­no kli­ni­kų Vai­kų chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­so­rius Vid­man­tas Ba­raus­ kas. Jo sū­naus ieš­ko­jo net sraig­tas­par­nis, ta­čiau kol kas pa­stan­gos – be re­zul­ta­tų.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Šu­ka­vo Kle­bo­niš­kį

Va­kar per 100 Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nų, ieš­ko­da­mi din­gu­sio 22-ejų Lie­tu­vos svei­ka­ tos moks­lų uni­ver­si­te­to stu­den­ to A.Ba­raus­ko, šu­ka­vo Kle­bo­niš­ kio miš­ką.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Pir­ma­sis paieš­kos eta­pas vy­ko tre­čia­die­nio nak­tį. Gau­sios po­li­ci­ jos pa­jė­gos – ki­no­lo­gai su šu­ni­mis, pa­tru­liai, kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai – visame Kleboniš­ kio miš­ke ieš­ko­jo din­gu­sio A.Ba­ raus­ko. Bu­vo pa­tik­rin­ti tarp gy­ve­na­mų­ jų na­mų ir miš­ko esan­tys ga­ra­žų ma­sy­vai.

2

sa­kė Kau­ne ap­si­lan­kęs­ ra­šy­to­jas Ta­hi­ras Sha­has.

16p.


2

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 55

0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,31

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

116

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pro­fe­so­riaus sū­nus din­go iš namų paė­męs šau­tu­vą Paieš­kai ne­da­vus re­zul­ 1 ta­tų, pa­si­telk­tos pa­pil­ do­mos pa­jė­gos: Vie­šo­jo sau­gu­mo

Baigiasi ir laimingai

tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos sraig­ tas­par­nis su spe­cia­lia įran­ga. Paieš­kos veiks­mai vy­ko iki 2 val. nak­ties. Sraig­tas­par­nis su­ko ra­tus virš Kal­nie­čių par­ko, ta­čiau din­gu­ sio jau­nuo­lio ne­ras­ta ir čia.

Vos prieš ke­l ias die­nas vi­suo­me­ nę pa­sie­kė pa­na­šus pa­gal­bos sig­ na­las. Pa­dė­t i pra­šė bro­l io pa­si­ge­ du­si se­suo. Va­s a­r io 24 d., sek­ma­d ie­n į, bu­vo iš­pla­t in­ta ži­n ia, kad din­go 24 me­ tų vai­k i­nas. Pa­v ie­šin­to­je in­for­ma­ ci­jo­je bu­vo skel­bia­ma, kad pa­sku­ ti­n į kar­t ą vai­k i­nas ma­t y­tas Kau­ ne, Vy­tau­to pro­spek­te esan­čia­me VDU „Bal­ti­jos“ bend­ra­bu­ty­je.

Po­li­ci­ja tik­ri­na ki­tas vie­tas

Va­kar, vos pra­švi­tus, paieš­ka vėl at­nau­jin­ta. Ieš­ko­ti din­gu­sio A.Ba­ raus­ko išė­jo 90 ka­rių. Pa­sak Vie­ šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus vir­ši­nin­ko ma­jo­ro Eval­do Vait­kaus, paieš­ka vyks­ta eta­pais, bu­vo šu­kuo­ja­mos sun­kiau­siai priei­na­mos vie­tos. Apie 16 val. paieš­ka miš­ke bu­vo nu­trauk­ta.

Ar­t i­m ie­ji pra­ne­šė, kad va­sa­r io 25 d., apie 20 val., iš din­g u­sio vai­k i­ no mo­bi­l io­jo te­le­fo­no bu­vo skam­ bin­ta, ta­čiau dau­g iau in­for­ma­ci­jos nė­ra. Ar­ti­mie­ji pra­šė vi­suo­me­nės pa­gal­ bos ieš­kant din­gu­sio jau­nuo­lio. Po po­ros die­nų jis at­si­ra­do.

Tai, ką pa­rei­gū­nai ra­do Al­gir­do kom­ piu­te­ry­je, su­stip­ri­no ne­ge­rą nuo­jau­tą. „„Nesėkmingai: ir policijos pajėgos, ir kariai dingusio jaunuolio vakar vakare dar nebuvo radę. 

Tirps­tan­tis snie­gas ap­sun­ki­no dar­bus. Bu­vo vie­tų, kur ka­riai klam­ po­jo pur­vy­nu iki ke­lių. Li­ku­sias neap­žiū­rė­tas vie­tas, miš­ko kam­pus, te­ri­to­ri­ją prie upės šian­dien ke­ti­na šu­kuo­ti apie 50 pa­rei­gū­nų. Po­li­ci­ja vai­ki­no ieš­ko at­ski­rai nuo ka­rių. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­si­rin­ ko kryp­tį la­biau prie gy­ve­na­mų­ jų na­mų, taip pat vie­to­se, ku­rio­se, kaip ma­no­ma, ga­lė­jo lan­ky­tis din­ gęs vai­ki­nas. Neat­me­ta jo­kių ver­si­jų

Ant­ra­die­nį, apie 19 val., į Kau­no mies­to Ža­lia­kal­nio po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­tą te­le­fo­nu krei­pė­si jau­nuo­lio tė­vas – Kau­no kli­ni­kų Vai­kų chi­ rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas 59-erių V.Ba­raus­kas. Pro­fe­so­rius pra­ne­šė, kad 18.30 val., grį­žęs na­mo, Šiau­rės pro­spek­ te esan­čia­me bu­te pa­si­ge­do le­ga­liai lai­ko­mo ly­gia­vamz­džio šau­tu­vo ir

ke­tu­rių šo­vi­nių. Na­muo­se ne­bu­vo ir 1990 m. gi­mu­sio jo sū­naus Al­ gir­do. Tė­vas po­li­ci­jai pra­ne­šė, kad su sū­nu­mi su­si­siek­ti ne­pa­vyks­ta, jo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas iš­jung­tas. V.Ba­raus­kas įta­rė, kad sū­nus ga­lė­ jo pa­siim­ti šau­tu­vą su šo­vi­niais ir išei­ti į Kle­bo­niš­kio miš­ką. Bū­tent dėl šios tė­vo iš­kel­tos ver­si­jos di­ de­lės pa­jė­gos bu­vo mes­tos mi­nė­ tai vie­to­vei ap­žiū­rė­ti. Ty­r i­m ą kont­ro­l iuo­jan­t i Kau­ no apy­gar­d os pro­k u­ro­r ė Jur­g i­ ta Balt­r ū­n ie­n ė tvir­t i­n o, kad tai tik vie­na iš ti­ria­mų ver­si­jų. „Ieš­ ko­da­mi žmo­gaus tik­ri­na­me vi­sas įma­no­mas ver­si­jas“, – ta­rė pro­ ku­ro­rė. Ba­raus­kai gy­ve­na Šiau­rės pro­ spek­te. Neat­me­ta­ma prie­lai­da, kad jau­nuo­lis ga­lė­jo dėl pa­to­gu­mo pa­si­rink­ti jam įpras­tą marš­ru­tą – pės­čių­jų til­tu pe­rei­ti per Is­lan­di­

Galbūt ar­t i­m ie­j i ir per­d ė­t ai jaut­ riai su­rea­g a­vo į tai, kad jau­n as vy­ras neat­s i­l ie­p ė te­le­fo­nu, ta­č iau pa­rei­g ū­n ai tikina, kad su­s i­r ū­pin­ ti vi­s a­d a ge­r iau anks­č iau nei per vė­l ai.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

jos plen­tą ir at­si­dur­ti Kle­bo­niš­kio miš­ke.

„Aš esu griež­tas, bet sa­vo vai­ kams bu­vau ge­ras tė­vas“, – jau­ du­lio ne­slė­pė me­di­kas.

die­no­mis prieš išei­nant iš na­mų, ar anks­čiau ir ar įra­šus bū­tų ga­li­ ma lai­ky­ti at­si­svei­ki­ni­mo laiš­ku.

Už­ra­šai kom­piu­te­ry­je

Už­da­ro bū­do jau­nuo­lis

Pa­li­ko na­mie mie­gan­tį

Pro­fe­so­rius V.Ba­raus­kas ne­sle­pia di­džiu­lio jau­du­lio dėl din­gu­sio sū­ naus. Ant­ra­die­nio ry­tą me­di­kas su duk­ra į dar­bą išė­jo ry­te, šiek tiek po 7 va­lan­dos. „Sū­nus bu­vo sa­kęs, kad kel­sis apie 8 va­lan­dą. Mes jį pa­li­ ko­me mie­gan­tį“, – pa­sa­ko­jo V.Ba­ raus­kas. Pas­ku­ti­nį kar­tą pro­fe­so­rius su sū­nu­mi Al­gir­du mė­gi­no su­si­siek­ ti apie 10.30 val., bet sū­naus te­le­ fo­nas bu­vo iš­jung­tas. Me­di­kas tuo me­tu dar neį­ta­rė, kad na­muo­se jo lau­kia bau­gi­nan­ti staig­me­na. Ne­ra­dęs sū­naus ir gink­lo, V.Ba­ raus­kas sku­biai krei­pė­si į po­li­ci­ją pa­gal­bos. „Vil­tis mirš­ta pa­sku­ti­nė“, – pro­fe­so­rius ti­ki­no ve­jan­tis niū­rias min­tis ša­lin.

Po V.Ba­raus­ko krei­pi­mo­si pa­rei­ gū­nai ant­ra­die­nio va­ka­rą iš kar­to pra­dė­jo pir­mi­nius paieš­kos veiks­ mus: ap­klau­sė ar­ti­muo­sius, ieš­ ko­jo as­me­nų, ma­čiu­sių jau­nuo­lį ar tu­rin­čių ki­to­kios reikš­min­gos in­ for­ma­ci­jos, tik­ri­no ry­šio prie­mo­ nių duo­me­nis, ban­dė nu­sta­ty­ti pa­ sku­ti­nę ži­no­mą jau­nuo­lio bu­vi­mo vie­tą, ju­dė­ji­mo kryp­tis, ap­žiū­rė­jo jo as­me­ni­nius daik­tus, taip pat tir­ti paė­mė ir jau­nuo­lio kom­piu­te­rį. Tai, ką pa­rei­gū­nai ra­do Al­gir­do kom­piu­te­ry­je, tik dar la­biau su­ stip­ri­no ne­ge­rą nuo­jau­tą. Kom­ piu­te­ry­je bu­vo už­ra­šai ang­lų kal­ba apie be­pras­mį gy­ve­ni­mą. Kol kas neatsk­lei­džia­ma, ar įra­ šai bu­vo pa­da­ry­ti pa­sta­ro­sio­mis

Pro­fe­so­rius V.Ba­raus­kas ne­sku­bė­jo su­si­siek­ti su sū­naus drau­gais. „Jis – ma­no prie­šin­gy­bė. Ži­nau, kad tu­rė­jo drau­gų, ta­čiau ne per dau­ giau­sia“, – pa­sa­ko­jo tė­vas. Pro­fe­ so­rius ne­slė­pė, kad sū­nus – už­da­ ro bū­do. A.Ba­raus­kas mo­ko­si Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te Vi­ suo­me­nės svei­ka­tos fa­kul­te­te. Po­li­ci­ja pra­šo žmo­nių, ga­lin­ čių su­teik­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­ jos apie din­gu­sį jau­nuo­lį, jo bu­vi­ mo vie­tą, pa­skam­bin­ti te­le­fo­nais (8 37) 303 450, 303 359 ar­ba 112. Nau­jie­nas apie A.Ba­raus­ko paieš­ką skai­ty­ki­te po­rta­le kau­no­die­na.lt

Prižiūrėtojui nepavyko ­pas­lė­pti te­le­fo­nų ko­šė­je Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pra­dė­ jo nag­ri­nė­ti Pra­vie­niš­kių pa­tai­ sos na­mų pri­žiū­rė­to­jo And­re­jaus Chris­to­liu­bo­vo by­lą. Nau­do­da­ma­ sis tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi pri­žiū­rė­to­ jas į zo­ną ne­šė drau­džia­mus ten tu­ rė­ti daik­tus.

Įp­ras­tas tu­rė­jęs bū­ti bu­dė­ji­mas 2011-ųjų spa­lį Pra­vie­niš­kių pa­tai­ sos na­mų-ko­lo­ni­jos pri­žiū­rė­to­jui A.Chris­to­liu­bo­vui ta­po iš­skir­ti­nis. Jo pie­tums at­si­neš­to­je gri­kių kruo­ pų ko­šė­je su mė­sa ki­ti pri­žiū­rė­to­ jai ra­do 4 mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, 7 SIM kor­te­les ir 2 įkro­vik­lius.

A.Chris­to­liu­bo­vas pri­si­pa­ži­no kal­tu, o pa­keis­tus pa­ro­dy­mus per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą mo­ty­va­vo iš­gąs­ čiu ir su­tri­ki­mu. Teis­me bu­vęs nu­ teis­tų­jų pri­žiū­rė­to­jas aiš­ki­no, kad iš­va­ka­rė­se prieš bu­dė­ji­mą užė­jo kai­my­nas Hen­ri­kas Mi­ka­laus­kas. Jis at­ne­šė te­le­fo­nus ir jų prie­dus. Pri­žiū­rė­to­jas te­le­fo­nus tu­rė­jo per­ duo­ti rau­do­nai ap­siren­gu­siam nu­ teis­ta­jam, ku­ris jo tu­rė­jo lauk­ti prie spor­to sa­lės ir de­ši­ne ran­ka ka­sy­tis kai­rę au­sį. Siun­ti­nio ga­vė­jas per iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą li­ko ne­nus­ta­ty­tas. Pa­gal A.Chris­to­liu­bo­vo pa­sa­ko­tą ver­si­ją ir kai­my­nas H.Mi­ka­laus­kas sce­na­ri­ju­je bu­vo pa­mi­nė­tas ne iš kar­to. Kaip paaiš­kė­jo vė­liau, jo pa­ var­dė by­lo­je at­si­ra­do tik po pa­sta­

ro­jo mir­ties. „Die­vas jam at­leis“, – pro­ku­ro­ro iro­ni­ją, kad gal žmo­gus ap­kal­ba­mas po mir­ties, at­rė­mė tei­ sia­mas pri­žiū­rė­to­jas. Teis­me A.Chris­to­liu­bo­vas pa­nei­ gė ir pir­mi­nė­je ap­klau­so­je pa­sa­ky­ tą mo­ty­vą, kad drau­džia­mus įka­li­ ni­mo įstai­go­je tu­rė­ti daik­tus ne­šė dėl sun­kios ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties. Teis­me bu­vęs pri­žiū­rė­to­jas jau ėmė grau­din­tis, kad jam tie­siog pa­gai­ lo to ser­gan­čio drau­go. „Apie jo­kį at­si­skai­ty­mą nė kal­bos ne­bu­vo“, – aiš­ki­no A.Chris­to­liu­bo­vas. Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­ se-ko­lo­ni­jo­je baus­mę at­lie­ka apie 3 tūkst. nu­teis­tų­jų. Be­veik per kiek­vie­ną nu­teis­tų­jų ap­žiū­rą pa­ rei­gū­nai ran­da įka­li­ni­mo įstai­go­

„„Stre­sas: tik ko­le­gų su­lai­ky­tas A.Chris­to­liu­bo­vas ti­ki­na ėmęs su­pras­ti,

kad kaž­ką ne taip pa­da­rė. 

se drau­džia­mų tu­rė­ti daik­tų. Vie­ša pa­slap­ti­mi lai­ko­ma, kad da­lį drau­ džia­mų daik­čiu­kų nu­teis­tie­siems

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

įne­ša pa­tys pri­žiū­rė­to­jai, ta­čiau ne kiek­vie­nas įkliū­va su ko­šė­je pa­ slėp­tais te­le­fo­nais.


3

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Iš­ma­ni gat­vių ap­švie­ti­mo sis­te­ma ne tik tau­po Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Pran­cū­zi­jos bend­ro­vės „Ci­te­lum“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas plėt­rai Hervé Weif­fen­ba­ chas va­kar Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­tė iš­ma­niąją mies­to ap­švie­ ti­mo val­dy­mo sis­te­mą.

„„Da­ta: Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos 600 me­tų ju­bi­lie­jaus iš­kil­mės nu­

ma­to­mos ge­gu­žės 5 d. 

Artūro Morozovo nuotr.

Į Kau­ną at­vyks po­pie­žiaus pa­siun­ti­nys At­sis­ta­ty­di­nan­tis po­pie­žius Be­ne­ dik­tas XVI va­kar pa­sky­rė Kro­ku­ vos ar­ki­vys­ku­pą met­ro­po­li­tą kar­ di­no­lą Sta­nis­la­wą Dzi­wis­zą ypa­ tin­guo­ju pa­siun­ti­niu Kau­no ar­ki­ ka­ted­ros ba­zi­li­kos 600 me­tų ju­bi­ lie­jaus iš­kil­mė­se.

Tai vie­nas pa­sku­ti­nių­jų Šven­to­jo Tė­vo pa­sky­ri­mų, nes nuo šian­dien jis pa­lie­ka po­pie­žiaus pa­rei­gas dėl blo­gos svei­ka­tos. Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos 600 me­tų ju­bi­lie­jaus iš­kil­mės nu­ ma­to­mo ge­gu­žės 5 d., pra­ne­šė Kau­ no ar­ki­vys­ku­pi­ja. Tą die­ną ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je bus pa­šven­tin­tas nau­jas al­to­rius su Jo­no Pau­liaus II krau­jo re­lik­vi­ja. Pir­mą kar­tą is­to­ri­niuo­se šal­ti­ niuo­se Kau­no pa­ra­pi­nė baž­ny­čia pa­mi­nė­ta 1413 m. ba­lan­džio 22 d.

raš­te, ku­riuo Vil­niaus vys­ku­pas Mi­ka­lo­jus su­tei­kia jai at­lai­dų pri­ vi­le­gi­ją. Ma­no­ma, kad ji bu­vo pa­ sta­ty­ta 1408–1413 m. Že­mai­čių krikš­to įam­ži­ni­mo pro­ga. Spė­ja­ mas fun­da­to­rius – Lie­tu­vos di­dy­ sis ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas. Baž­ny­čia bu­vo daž­nai nai­ki­na­ma ka­rų ir gais­rų, Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­ čio ir Len­ki­jos ka­ra­liaus Sta­nis­lo­ vo Au­gus­to dė­ka 1771 m. ji baig­ta sta­ty­ti. 1775 m. pa­sta­ty­tas di­din­ gas di­dy­sis al­to­rius, iš­li­kęs iki šių die­nų. Po 1800 m. gais­ro baž­ny­čia bu­vo res­tau­ruo­ta ir be­veik ne­pa­ki­ tu­si iš­li­ko iki mū­sų die­nų. Po­pie­ žius Leo­nas XIII 1895 m. baž­ny­čiai su­tei­kė ka­ted­ros ti­tu­lą, o Že­mai­ čių vys­ku­pi­jos 500 me­tų su­kak­ties pro­ga 1921 m. po­pie­žius Be­ne­dik­ tas XV ją pa­skel­bė ba­zi­li­ka. KD, BNS inf.

Vėl nio­ko­ja laip­tus Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Vie­šo­se Kau­no erd­vė­se esan­tys laip­tai ne tik šiur­pi­na sa­vo iš­vaiz­ da, bet ir ke­lia pa­vo­jų. Pės­tie­ji, kas­ dien kul­niuo­jan­tys laip­tais tarp Stu­den­tų ir Sau­lės gat­vių, pa­sta­ ro­sio­mis die­no­mis pa­si­ge­do dvie­ jų pa­slap­tin­go­mis ap­lin­ky­bė­mis din­gu­sių laip­tų pa­ko­pų.

„Kaž­kam niež­ti ran­kos – įdo­mu, kur da­bar dės tas be­to­ni­nes pa­ ko­pas. Nie­kam ne­rū­pi, kad žmo­ nės tam­siuoju pa­ros me­tu ga­li su­ si­lau­žy­ti ko­ją“, – kei­kė il­ga­pirš­čius kau­nie­tis Ra­mū­nas. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­ to stu­den­tų daž­nai mi­na­mi laip­ tai kos­me­tiš­kai tvar­ky­ti praė­ju­sią va­sa­rą. Praė­jo vos pus­me­tis, o re­ mon­to vėl rei­kia. „Va­sa­rą bu­vo pa­keis­tos se­nos iš­ tru­pė­ju­sios pa­ko­pos, su­mon­tuo­ti nau­ji me­ta­li­niai po­ran­kiai, ku­riuos bu­vo pa­vo­gę van­da­lai“, – pri­mi­nė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis. Jo tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­ tu laip­tai ne­bus at­sta­ty­ti, ka­dan­gi tam nė­ra lė­šų. Kau­no mies­te iš vi­so yra 64 laip­ tai, iš ku­rių net treč­da­liui rei­kė­tų re­konst­ruk­ci­jos, o ne vien smul­ kaus re­mon­to. Per­nai va­sa­rą sa­

vi­val­dy­bė su­krapš­tė 50 tūkst. li­tų ir ap­tvar­kė še­še­rius mies­to laip­ tus: tarp V.Put­vins­kio ir Auš­ros g., Tu­ne­lio ir Džiu­go g., Tu­ne­lio g. ir Per­kū­no al., Ei­ve­nių ir Jo­na­vos g., Dzū­kų ir Že­mai­čių g., Stu­den­tų ir Sau­lės g. Ka­pi­ta­li­niam vi­sų mies­to laip­ tų re­mon­tui rei­kė­tų daug di­des­nės su­mos, ta­čiau jos Mies­to tvar­ky­mo sky­rius gau­ti ne­si­ti­ki.

Vie­nos di­džiau­sių pa­sau­ly­je ap­ švie­ti­mo sri­ties bend­ro­vių, ku­ rio­je dir­ba be­veik 4 tūkst. dar­ buo­to­jų, pa­slau­ga jau pa­si­nau­do­jo to­kie mies­tai kaip Pa­ry­žius, Nea­ po­lis, Pra­ha, Mad­ri­das, Ra­ba­tas ir dau­ge­lis ki­tų. „Ci­te­lum“ spe­cia­li­zuo­ja­si gat­vių ir de­ko­ra­ty­vi­nio ap­švie­ti­mo, eis­ mo re­gu­lia­vi­mo, be­lai­džių ir ste­ bė­ji­mų sis­te­mų die­gi­mo sri­ty­je. H.Weif­fen­ba­chą į Kau­ną at­ve­dė pa­žin­tis su sa­vi­val­dy­bės Ener­ge­ ti­kos sky­riaus dar­buo­to­jais, ku­ rie sta­ža­vo­si jų bend­ro­vė­je Pa­ry­ žiu­je. „Mes ne­ga­mi­na­me lem­pu­čių. Mū­sų tiks­las – iša­na­li­zuo­ti mies­ tą ir pa­siū­ly­ti bei įdieg­ti to­kią ap­ švie­ti­mo val­dy­mo sis­te­mą, ku­ri, su­jung­da­ma įvai­rias elekt­rą nau­ do­jan­čias gran­di­nes, op­ti­mi­zuo­ tų elekt­ros są­nau­das“, – sa­kė pa­ va­duo­to­jas. Jis pa­brė­žė, kad, be ener­gi­jos tau­py­mo, įdieg­ta iš­ma­nio­ji sis­te­ ma už­tik­ri­na sau­gu­mą nak­tį ir ge­ ri­na mies­tie­čių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Kaip pa­vyz­dį jis pa­mi­nė­jo, kad vi­ si mies­to ži­bin­tai val­do­mi per ke­ lis kom­piu­te­rius ir už­si­de­ga tik priar­tė­jus pės­čia­jam. Jam praė­ jus, jie už­gęs­ta. Taip pat pri­sta­ty­ti pa­gal au­to­ mo­bi­lių srau­tus be­si­re­gu­liuo­jan­ tys švie­so­fo­rai su grei­čio ra­da­

pa­ko­pas, lip­da­mi šiais laip­tais pės­tie­ji kas­dien ri­zi­kuo­ja. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Ener­ge­ti­kos sky­riaus dar­buo­to­jais, ku­rie sta­ža­vo­si jų bend­ro­vė­je Pa­ry­žiu­je. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

rais, iš švies­tu­vų nak­tį su­tau­py­tos ener­gi­jos vei­kian­čios elekt­ro­mo­ bi­lių įkro­vi­mo ko­lo­nė­lės ir ki­tos nau­jo­vės. H.Weif­fen­ba­chas pa­brė­žė, kad, die­giant to­kią sis­te­mą mies­te, ener­gi­ja bus su­tau­py­ta tik atei­ ty­je. Pa­sak mies­to ta­ry­bos na­rio Sta­ sio Buš­ke­vi­čiaus, pran­cū­zų pa­ siū­ly­mas yra ne vi­sai tai, ko da­bar mies­tui rei­kia. „Be abe­jo, mies­tui rei­kia mo­ der­ni­zuo­tis, ta­čiau jis bran­gus ir, svar­biau­sia, įdie­gę to­kią sis­te­ mą, pran­cū­zai tap­tų ir jos ope­ra­

to­riais. Dėl to­kio žings­nio ga­lė­tų nu­ken­tė­ti ir mies­tie­čių in­te­re­sai. Vis dėl­to džiu­gu, kad in­ves­tuo­ to­jai do­mi­si Kau­nu“, – sa­kė po­ li­ti­kas. „Ci­te­lum“ at­sto­vo tei­gi­mu, bend­ro­vės siū­lo­ma sis­te­ma su­si­ do­mė­jo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė. „Taip, mes gir­dė­jo­me apie ga­ li­mas per­tvar­kas Vil­niaus gat­vių ap­švie­ti­mo sis­te­mo­je. Pro­ce­sas ten vyks­ta jau apie tre­jus me­tus, ta­čiau šiuo me­tu yra įstri­gęs“, – sa­kė „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mo“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Žu­roms­kas.

Čia priėjo Ona… Ko vertas miesto biudžetas be strategijos? (Neanonimo komentarai apie valdančiųjų minties perlus teisinantis dėl 2013 m. Kauno biudžeto) Peržvelgiau trečiadienio „Kauno dienoje“ miesto tarybos valdančiųjų paaiškinimus miesto žmonėms apie biudžetą ir apėmė beviltiškas graudulys ir noras apsiverkti kartu su jais. Vien paskaičius pavadinimo frazę – ATSAKINGOS IŠLAIDOS – kyla daug klausimų be atsakymų. Mero A.Kupčinsko vartojama leksika – bereikšmė ir beviltiška: • stengtis tolygiai paskirstyti lėšas; • stengtasi laikytis principo, kad nė viena sritis nenukentėtų; • biudžeto galimybės turi ribas ir reikia prie jų taikytis!!! Ne ką gudriau šmaikštauja ir kiti kolegos ir valdininkai:

„„Pa­vo­jus: kaž­kam pa­vo­gus dvi

„„Sve­čias: H.Weif­fen­ba­chą į Kau­ną at­ve­dė pa­žin­tis su sa­vi­val­dy­bės

Ž. Garšva: Yra daug norų, interesų, bet reikia gyventi pagal galimybes. Finansų skyriaus vedėjas A.Laucius VYLĖSI, kad pavyks įgyvendinti biudžeto planą A.Garbaravičiui pasirodė, kad daugelis nežino, jog tenka mokėti bankams už paskolas…(cha,cha, cha)... S.Buškevičius džiaugiasi, kad nesame taip prasiskolinę kaip Vilnius.

(Jei investicijoms ir naujų darbo vietų kūrimui, tai skolintis verta, be to, kreditai savivaldybei pigiau negu koncesija...) Valdantieji trimituoja atsisakę reprezentacinių išlaidų. (Atrodo, jog šią spragą konpensuos imdami pinigus už viršvalandžius – mišias ir mitingus, tik dar daugiau.) Viską apvainikuoja mero paguodos žodis: „Nepaisant ribotų galimybių, mieste gyvenimas nesustos.“ Taigi, ir iš to viso bla bla bla - nėra jokio konkretumo – ką darysim, kaip darysim, kad pritrauktume kuo daugiau investicijų į Kauną, kad žmonės turėtų darbo, o tūkstančiai universitetų absolventų neišvyktų kryptimi Vilnius–Londonas. Kur mūsų strategija? Oficialiai Kaunas gyvena pagal prieš aštuonerius metus patvirtintą 2005–2015 m. strateginį planą, bet kas galėtų vienu sakiniu pasakyti, kokia ta KAUNO MIESTO STRATEGIJA? Akivaizdu, jog pristatant biudžeto projektą nėra valdančiųjų žinios kauniečiams, kaip bus pritraukta investicijų, kokia strateginė veiklos kryptis.

Net neekonomistui aišku, jog svarbiausios užduotys valdžiai – investicijų pritraukimas, naujos darbo vietos,– jaunimas lieka Kaune. Juk biudžete didžiausias pajamas gauname iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Jei nebus darbo vietų, kaip žinia, GPM surinktas nebus, ir biudžeto skylė toliau didės. O kiek dar praturtėtų miesto biudžetas prismaugus korupciją. Bet šis rezervas – tolimas ir mūsų valdantiesiems sunkiai įgyvendinamas projektas. Ona Balžekienė


4

Ketvirtadienis, vasario 28, 2013

Kau­nie­čius džiu­gi­nan­tys ES pa­ra­mos Nau­do­jan­tis ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­ si­ne pa­ra­ma, Kau­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ ty­va re­konst­ruo­ja­ma apie 700 m il­gio Pa­ ro­dos gat­vė ir K.Pet­raus­ko gat­vės at­kar­ pa. Įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą, bus iš­spręs­ ta kau­nie­čius il­gai ka­ma­vu­si trans­por­ to inf­rast­ruk­tū­ros pro­ble­ma mi­nė­to­je mies­to trans­por­to ar­te­ri­jo­je. Virginija Skučaitė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Kas ta ES struk­tū­ri­nė pa­ra­ma?

Nors jau ne vie­nus me­tus skai­to­ me ar gir­di­me au­siai įpras­tą tei­gi­nį „re­konst­ruo­ta re­miant ES struk­tū­ ri­niams fon­dams“, ta­čiau ne vie­nas gar­baus am­žiaus kau­nie­tis, ma­ty­ da­mas prie re­konst­ruo­ja­mų vai­kų dar­že­lių ar tvar­ko­mų ke­lių sten­dus, aiš­ki­nan­čius gy­ven­to­jams mi­nė­tą lė­šų šal­ti­nį, vis dar klau­sia: „Kas ta struk­tū­ri­nė pa­ra­ma?“ Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nė pa­ra­ma – tai įvai­riems pro­jek­tams ski­ria­mos lė­šos per Lie­tu­vo­je ge­ rai ži­no­mus tris ES struk­tū­ri­nius fon­dus: Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ ros, So­cia­li­nį ir Sang­lau­dos fon­dus. Mi­nė­tų fon­dų pa­ra­ma pa­de­da nuo­ sek­liai ma­žin­ti so­cia­li­nius ir eko­ no­mi­nius skir­tu­mus tarp ES ša­lių na­rių ar at­ski­rų ku­rios nors ša­lies re­gio­nų. Šiems tiks­lams ES ski­ria net treč­da­lį sa­vo biu­dže­to. ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma Lie­tu­vai 2007–2013 m. tei­kia­ma pa­gal Lie­tu­vos ES struk­tū­ri­nės pa­ ra­mos pa­nau­do­ji­mo stra­te­gi­ją ir at­ ski­ras veiks­mų pro­gra­mas tai stra­ te­gi­jai įgy­ven­din­ti. Štai nuo 2012 m. vi­du­rio Kau­ne pra­si­dė­ju­si Pa­ro­dos gat­vės ir da­lies K.Pet­raus­ko gat­vės re­konst­ruk­ci­ja – tai mies­to sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ruo­ja­mas pro­jek­tas, ku­rį fi­nan­siš­kai re­mia ES struk­tū­ri­ niai fon­dai pa­gal Eko­no­mi­kos au­gi­ mo veiks­mų pro­gra­mą. Fi­ni­šuos me­tų pa­bai­go­je

Per­nai vi­dur­va­sa­rį Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bė pra­dė­ju­si vyk­dy­

ti ES re­mia­mą pro­jek­tą „Pa­ro­dos g. ir K.Pet­raus­ko g. da­lies re­konst­ruk­ ci­ja“ (bend­ra pro­jek­to ver­tė – 7,6 mln. li­tų, ES pa­ra­ma – 256 500 li­tų), pla­nuo­ja jį už­baig­ti 2013 m. ant­rą­ jį pus­me­tį. Ko­dėl mies­to sa­vi­val­dy­ bė nu­ta­rė pa­nau­do­ti ES lė­šas bū­tent Pa­ro­dos gat­vės ir da­lies K.Pet­raus­ ko gat­vės re­konst­ruk­ci­jai? „Sa­vi­val­dy­bė pa­sta­rai­siais me­ tais su­si­du­ria su ašt­ria trans­por­ to inf­rast­ruk­tū­ros pro­ble­ma mies­ to gat­vė­se, ku­rių būk­lė yra pra­sta. Tai vie­na iš prie­žas­čių, dėl ku­rios Kau­no gat­vė­se su­si­da­ro trans­ por­to grūs­tys, ter­šia­ma ap­lin­ka ir oras, trans­por­to prie­mo­nių nau­ do­to­jai dau­giau lai­ko su­gaiš­ta ke­ ly­je, la­biau ga­di­na­mos trans­por­to prie­mo­nės. Pa­ro­dos gat­vė – se­ na ir kar­tu la­bai gy­vy­bin­ga mies­to trans­por­to ar­te­ri­ja, ku­ri kė­lė dau­ gy­bę pro­ble­mų ir vai­ruo­to­jams, ir ša­lia jos gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, ir pės­tie­siems“, – tei­gė Kau­no sa­ vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Pau­ lius Ke­ras. Į kal­ną kils tro­lei­bu­sai

Pa­ro­dos gat­vė pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo tvar­ky­ta prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Šį kar­tą ji re­konst­ruo­ja­ma, kaip ži­nia, pa­si­tel­kus ir ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šas. Anot P.Ke­ro, už­bai­gus Pa­ro­dos gat­vės re­konst­ruk­ci­ją, bus pra­dė­ tas įgy­ven­din­ti dar vie­nas mies­ to trans­por­to sis­te­mai svar­bus ES re­mia­mas pro­jek­tas – „Tro­lei­bu­ sų kon­tak­ti­nio tink­lo sta­ty­ba Pa­ ro­dos ir K.Pet­raus­ko gat­vė­se Kau­ no mies­te“. Šio pro­jek­to ver­tė – 4,1

„„ Įsi­ti­ki­nęs: anot N.Li­pins­ko, Kau­nas, pa­ge­ri­nęs sa­vo gat­vių inf­rast­ruk­tū­rą, taps pa­trauk­les­nis ir mies­to gy­ven­t 

mln. li­tų, ES pa­ra­ma su­da­ro be­ veik 2,9 mln. li­tų. Įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą, Pa­ro­dos ir K.Pet­raus­ko gat­vė­mis bus nu­ties­tas tro­lei­bu­ sų kon­tak­ti­nis tink­las, ku­ris su­da­ rys są­ly­gas op­ti­ma­liai or­ga­ni­zuo­ ti vie­šo­jo trans­por­to eis­mą Kau­no mies­to cent­ri­nė­je da­ly­je. Kon­tak­ti­ nis tro­lei­bu­sų tink­las driek­sis nuo Ute­nos gat­vės ir Sa­va­no­rių pro­ spek­to san­kry­žos K.Pet­raus­ko ir Pa­ro­dos gat­vė­mis bei su­si­jungs su Vy­tau­to pro­spek­te esa­mu kon­tak­ ti­niu tro­lei­bu­sų tink­lu. Šios tro­lei­ bu­sų li­ni­jos sta­ty­bos dar­bai pra­si­ dės šią va­sa­rą. Re­konst­ruk­ci­ja įsi­bė­gė­jo

Pa­sak Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Nor­ber­to Li­pins­ko, Kau­ne šiuo me­tu pa­gal ES re­mia­mą Eko­no­mi­kos veiks­mų au­gi­mo pro­gra­mą įgy­ven­di­na­mi du pro­jek­tai: „A.Juo­za­pa­vi­čiaus pr. re­ konst­ruk­ci­ja“ ir čia ap­ta­ria­mas pro­ jek­tas „Pa­ro­dos g. ir da­lies K.Pet­ raus­ko g. re­konst­ruk­ci­ja“. Pas­ta­rą­jį įgy­ven­di­na bend­ro­vė „Feg­da“, jau at­li­ku­si dar­bų už 5 mln. li­tų. Per­nai vi­dur­va­sa­rį pra­dė­to­je re­ konst­ruo­ti 0,709 km Pa­ro­dos ir

K.Pet­raus­ko gat­vių at­kar­po­je jau re­konst­ruo­ti vi­si in­ži­ne­ri­niai tink­ lai, įreng­tas pa­grin­das gat­vėms as­ fal­tuo­ti, ša­li­gat­vio ply­te­lėms klo­ ti, da­lis as­fal­to dan­gų ir ša­li­gat­vių, su­mon­tuo­tos nau­jos ap­švie­ti­mo at­ra­mos su švies­tu­vais, ati­tva­rai. K.Pet­raus­ko gat­vė­je įreng­ta pa­pil­ do­ma eis­mo juos­ta į Vy­dū­no alė­ ją, gem­bė su vei­kian­čiu švie­so­ fo­ru. Šie­met pla­nuo­ja­ma at­lik­ti li­ku­sius mi­nė­tų gat­vių as­fal­ta­vi­ mo, ša­li­gat­vių įren­gi­mo ir ap­žel­ di­ni­mo dar­bus.

orą, – da­lį jų pa­keis tro­lei­bu­sai“, – tvir­ti­no Pa­ro­dos kal­no įkal­nė­je gy­ ve­nan­tis Vla­das Bu­ro­vas. „Be abe­jo­nės, au­to­mo­bi­lių trans­ por­to inf­rast­ruk­tū­ra yra svar­bi bet ku­rio mies­to eko­no­mi­nei ir so­ cia­li­nei plėt­rai, di­di­na mies­to pa­ trauk­lu­mą. At­li­kus mi­nė­tų gat­

Gy­ven­to­jai pa­ten­kin­ti

Pa­sak pa­šne­ko­vų, dis­ku­tuo­jant dėl įvai­rių tech­ni­nių pro­jek­to de­ta­lių, ras­tas bū­das, kaip, pa­vyz­džiui, iš­ spręs­ti įkal­nė­je esan­čio na­mo laip­ tų, uži­man­čių di­de­lį ša­li­gat­vio plo­ tą, pro­ble­mą, kaip mak­si­ma­liai nuo gat­vės ati­trauk­ti hid­ran­tus, prie ku­ rių gais­ro at­ve­ju ga­lė­tų pa­to­giai pri­ si­jung­ti prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ ny­bos au­to­mo­bi­liai. „Mū­sų šei­ma la­bai pa­ten­kin­ta vi­sais dar­bais, ku­rie čia ver­da. Vis­kam pri­ta­ria­me ir to­ dėl ne­pyks­ta­me dėl lai­ki­nų ne­pa­to­ gu­mų. Ypač džiau­gia­mės, kad į kal­ną va­žiuos ma­žiau au­to­bu­sų, ter­šian­čių

„„Fak­tas: prie nau­jai įreng­tų hid­ran­tų

ap­sau­gos trans­por­tui. 

Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja „„2007–2013 m. pe­rio­du Lie­tu­vą pa­

„„Projektas „Pa­ro­dos g. ir K.Pet­raus­

sieks 23 mlrd. li­tų lė­šų iš ES struk­tū­ ri­nių fon­dų.

ko g. da­lies re­konst­ruk­ci­ja“ įgy­ven­ di­ni­mas pa­gal Eko­no­mi­kos au­gi­mo veiks­mų pro­gra­mos prie­mo­nę „Sa­ vi­val­dos trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros mo­der­ni­za­vi­mas ir plėt­ra“.

„„Pagrindinis struk­tū­ri­nės pa­ra­mos

tiks­las – ne tik su­ma­žin­ti Lie­tu­vos ato­trū­kį nuo se­nų­jų ES na­rių, bet ir iki 2015 m. jas pa­si­vy­ti ir eko­no­mi­nės, ir so­cia­li­nės ge­ro­vės pra­sme. „„2012 m. pa­bai­gos duo­me­ni­mis, ES

struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis Lie­tu­vo­je bu­vo fi­nan­suo­ja­mi 6 579 pro­jek­tai, iš ku­rių 2 991 jau baig­ti, o li­kę – įgy­ven­ di­na­mi. „„6 579 pro­jek­tams įgy­ven­din­ti skir­

ta dau­giau nei 22,3 mlrd. li­tų.

„„Pa­gal mi­nė­tą Eko­no­mi­kos au­gi­mo

veiks­mų pro­gra­mą Lie­tu­vos mies­tuo­ se ir mies­te­liuo­se ES fi­nan­suo­ja gat­vių, ši­lu­mos tink­lų re­konst­ra­vi­mą ir mo­ der­ni­za­vi­mą, žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mą, ša­ li­gat­vių ir dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mą ir kt. „„Minėtos pro­gra­mos prie­mo­nėms

įgy­ven­din­ti įvai­rio­se ša­ly­se ES skir­ ta dau­giau lė­šų nei bet ku­riai ki­tai pro­gra­mai.

„„2012: rug­sė­jį Pa­ro­dos gat­ve leis­ta va­žiuo­ti vie­ša­jam trans­por­tui. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„„ Sus­ku­bo: iki 2012 m. ru­dens sku­bė 


5

Ketvirtadienis, vasario 28, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ženk­lai Biu­dže­tas – lyg po­li­ti­kų

pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tas Kau­no mies­to biu­ dže­tas braš­ka per vi­sas siū­les, ta­čiau kai ku­rie po­li­ti­kai nu­si­tei­kę pa­pil­do­ mai šim­tus tūks­ tan­čių li­tų mė­ty­ti ka­tėms ste­ri­li­zuo­ ti ar­ba tro­lei­bu­sų li­ni­joms ties­ti ten, kur tro­lei­bu­sai ne­ va­žiuos ma­žiau­siai ke­le­rius me­tus. „„Aps­vars­tė: E.Gu­di­šaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jos va­do­vau­ja­mam ko­mi­te­tui te­ko ver­tin­ti ir atmesti reg­la­men­

to nea­ti­tin­kan­čius pa­siū­ly­mus. 

to­jams, ir sve­čiams. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

vių re­konst­ruk­ci­ją ir pri­si­mi­nus ne­se­niai už­baig­tą dar vie­ną svar­ bų ES re­mia­mą pro­jek­tą – „Til­to per Jie­sią ir pri­va­žiuo­ja­mų­jų ke­ lių re­konst­ruk­ci­ja“, nea­be­jo­ju, kad Kau­nas taps pa­trauk­les­nis ir vie­ti­ niams gy­ven­to­jams, ir mies­to sve­ čiams“, – įsi­ti­ki­nęs N.Li­pins­kas.

Nuk­ry­po į lan­kas

Su pla­nuo­ja­mu šių me­tų sa­vi­val­ dy­bės biu­dže­tu su­si­pa­ži­nę po­li­ti­ kai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­teik­ti sa­vo pa­sta­bas ir pa­ke­tą pa­siū­ly­mų, kaip pa­ko­re­guo­ti biu­dže­tą, dėl ku­rio sa­ vi­val­dy­bės ta­ry­ba bal­suos šian­dien. Vie­na iš svar­biau­sių pa­siū­ly­mų pa­ tei­ki­mo są­ly­gų – di­din­ti biu­dže­to iš­lai­dų ne­ga­li­ma, to­dėl bū­ti­na nu­ ro­dy­ti ir kur ga­li­ma su­tau­py­ti. La­biau­siai į lan­kas nu­kry­po Vy­tas Ban­ce­vi­čius. Pa­ty­ręs kon­ ser­va­to­rius siū­lo biu­dže­to iš­lai­ das di­din­ti 15,45 mln. li­tų. Jis re­ ko­men­duo­ja 3 mln. li­tų nu­brauk­ti nuo ne­vy­riau­sy­bi­nių kū­no kul­tū­ ros ir spor­to or­ga­ni­za­ci­jų, o 18,45 mln. li­tų skir­ti Mies­to ap­lin­kos ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pro­gra­mos ele­ men­tams, tarp ku­rių yra ne tik pa­ pil­do­mų lė­šų gat­vėms re­mon­tuo­ti ir pri­žiū­rė­ti, bet ir be­glo­biams gy­ vū­nams gau­dy­ti, ženk­lin­ti ir re­ gist­ruo­ti. Tro­lei­bu­sais – į nie­kur

bus pa­to­gu pri­va­žiuo­ti prieš­gais­ri­nės Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ne su­bom­bar­duo­toms gat­vėms, o gy­vū­nams iš­skir­ti­nio dė­me­sio pa­pra­šė Jung­ti­nė so­cial­de­mok­ra­ tų ir par­ti­jos „Taip“ frak­ci­ja. Gy­ vū­nų po­pu­lia­ci­jai re­gu­liuo­ti frak­ ci­ja siū­lo iš biu­dže­to pa­pil­do­mai skir­ti 450 tūkst. li­tų. „Ma­nau, kad to klau­si­mo ne­ pras­tum­si­me“, – per­ne­lyg di­de­lių

vil­čių į ka­čių ste­ri­li­za­ci­jos tem­pų di­di­ni­mą ne­dė­jo frak­ci­jos se­niū­ nas Va­lys Vens­lo­vas. Jo pirm­ta­kė, bu­vu­si frak­ci­jos se­niū­nė Orin­ta Lei­pu­tė, yra ži­no­ma gy­vū­nų glo­ bė­ja. Dar vie­nas įdo­mus frak­ci­jos pa­ siū­ly­mas – 180 tūkst. li­tų skir­ti tro­lei­bu­sų li­ni­jai pra­tęs­ti iki Kau­ no on­ko­lo­gi­jos li­go­ni­nės Pa­ne­mu­ nė­je. Bė­da ta, kad to­je pu­sė­je Ne­ mu­no tro­lei­bu­sai ne­pa­si­ro­dys, kol ne­bus pa­sta­ty­tas Pa­ne­mu­nės til­ tas. Ka­da tai įvyks, nie­kas ne­drįs­ ta spė­ti. V.Vens­lo­vas aiš­ki­na, kad už tuos pi­ni­gus bū­tų pa­reng­tas tech­ni­nis pro­jek­tas, o rea­liai li­ni­ ja bus nu­ties­ta ki­tais me­tais ar dar vė­liau. Jung­ti­nė so­cial­de­mok­ra­tų ir par­ti­jos „Taip“ frak­ci­ja taip pat siū­lo 0,5 mln. li­tų su­ma­žin­ti Pri­si­ kė­li­mo baž­ny­čiai nu­ma­ty­tas lė­šas ir to­kią pat su­mą per­leis­ti J.Ma­tu­ lai­čio baž­ny­čios inf­rast­ruk­tū­rai ir ap­lin­kai tvar­ky­ti. „Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čiai nu­ma­ ty­ta 1,5 mln. li­tų, bet žmo­nėms bran­gios vi­sos baž­ny­čios, to­dėl ma­no­me, kad nor­ma­lu da­lį lė­šų skir­ti ir ki­toms baž­ny­čioms“, – sa­kė V.Vens­lo­vas. Vis­ką – į duo­bes

Vi­sai prie­šin­gą kryp­tį už­si­brė­žė bu­vę so­cial­de­mok­ra­tai, su­si­vie­ ni­ję į frak­ci­ją „Dir­bam Kau­nui“. Jie siū­lo be­veik 5 mln. li­tų nu­rėž­ti nuo kul­tū­ros, švie­ti­mo bei spor­to

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ir vi­są tą su­mą per­mes­ti gat­vėms re­mon­tuo­ti. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mo­je da­bar nu­ma­ ty­ta ma­žiau nei 12,5 mln. li­tų, tad frak­ci­jos „Dir­bam Kau­nui“ siū­lo­ ma per­kel­ti su­ma bū­tų ga­na reikš­ min­ga.

Ne su­bom­bar­duo­ toms gat­vėms, o gy­vū­nams iš­skir­ti­ nio dė­me­sio pa­pra­ šė Jung­ti­nė so­cial­ de­mok­ra­tų ir par­ti­ jos „Taip“ frak­ci­ja. „Šiuo pa­siū­ly­mu mes ne­no­ri­me pa­sa­ky­ti, kad kaž­ką bū­ti­na ma­ žin­ti, o sie­kia­me at­kreip­ti dė­me­ sį į pa­grin­di­nę pro­ble­mą – ne­sut­ var­ky­tus ke­lius“, – sa­kė frak­ci­jos se­niū­nas Gin­tau­tas La­ba­naus­kas. Jis taip pat siū­lo ma­žin­ti iš­lai­ das va­do­vy­bei ir ta­ry­bos na­riams iš­lai­ky­ti. O la­biau­siai šios iš­lai­dos už­kliu­vo ki­tai frak­ci­jai – „Vie­nin­ gam Kau­nui“. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos ir ta­ry­bos na­riams iš­ lai­ky­ti nu­ma­ty­tas lė­šas jie siū­lo ma­žin­ti 1,4 mln. li­tų. Pa­siū­ly­mai su reg­bio prie­sko­niu

Pas­ku­ti­nia­me par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos pa­siū­ly­ mų pa­ke­te bu­vo ke­tu­rios pa­sta­

bos. Dvi iš jų su­si­ju­sios su ug­ dy­mo įstai­goms pri­klau­san­čių sta­ti­nių re­mon­tu. 50 tūkst. li­tų siū­lo­ma skir­ti Kau­no fut­bo­lo mo­ kyk­lai „Tau­ras“, 100 tūkst. li­tų – J.Urb­šio ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los sta­dio­nui. Įdo­mu tai, kad TT na­rys, Kau­no mies­to me­ ro pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Va­si­ len­ka, prieš tap­da­mas vi­ce­me­ru, va­do­va­vo „Tau­ro“ mo­kyk­los reg­ bio pa­da­li­niui, o J.Urb­šio vi­du­ri­ nės sta­dio­ne spor­tuo­ja reg­bi­nin­ kai. Už pa­gal­bą reg­biui V.Va­si­len­ka jau yra ga­vęs py­los iš Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos. Vi­du­ri­nės mokyklos di­rek­to­rius Pau­lius Mar­ti­nai­tis ti­ki­no, kad reg­bis – ne prie ko. „Mū­sų sta­ dio­nas – ba­la, bū­ti­nas dre­na­žas. Daug me­tų pra­šo­me, kad skir­tų lė­šų“, – sa­kė P.Mar­ti­nai­tis. Pras­ly­do ne vi­si

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Edi­ ta Gu­di­šaus­kie­nė tei­gė, kad vi­si pa­siū­ly­mai į ga­lu­ti­nį biu­dže­to va­ rian­tą ne­pras­ly­do. „Ne­ga­liu tiks­liai pa­sa­ky­ti, kiek pa­siū­ly­mų at­mes­ta, ta­čiau to­kių bu­vo ne­ma­ža da­lis. Tarp at­mes­ tų – ne­ma­žai pa­siū­ly­mų, ku­rie nea­ti­ti­ko reg­la­men­to“, – aiš­ki­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. E.Gu­di­šaus­kie­nė sa­kė, kad ko­ mi­te­tui už­kliu­vo vie­nas sri­tis la­ biau­siai ska­ti­nan­tys ar­ba, at­virkš­ čiai, skriau­džian­tys pa­siū­ly­mai.

Ne­mu­nas grą­ži­no vai­ki­no kū­ną Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­no ra­jo­ne, Ne­mu­no pa­kran­tė­ je, pir­ma­die­nį ras­to vy­ro pa­lai­kus at­pa­ži­no ar­ti­mie­ji.

ė­ta išas­fal­tuo­ti Pa­ro­dos gat­vę. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Tai 1986 m. gi­mu­sio T.T. pa­lai­kai. Vy­ras din­go per­nai lapk­ri­čio 16 d. Po­li­ci­ja bu­vo pra­dė­ju­si šio žmo­ gaus paieš­ką“, – va­kar sa­kė Kau­ no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos

ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas ži­niask­lai­dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius. Po­li­ci­jos at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad vy­ras – kau­nie­tis, gy­ve­nęs Sa­lan­ tų gat­vė­je. „Jis lapk­ri­čio 16 d. po dar­bo ne­ grį­žo na­mo. Ne­su­lau­ku­si sū­naus, mo­ti­na krei­pė­si į po­li­ci­ją, kad bū­ tų pra­dė­ta jo paieš­ka“, – pa­sa­ko­jo K.Kas­ciu­ke­vi­čius. Eks­per­tai dar ne­pa­tei­kė iš­va­dų, to­dėl nė­ra ži­no­ma vy­ro mir­ties

prie­žas­tis. „Šis pro­ce­sas už­trun­ ka ga­na il­gai, at­lie­ka­mas skro­di­ mas“, – tei­gė K.Kas­ciu­ke­vi­čius. Ant vy­ro kū­no ne­bu­vo jo­kių išo­ ri­nių smur­to žy­mių, to­dėl neat­ me­ta­ma ver­si­ja, kad jis ga­lė­jo ir pa­skęs­ti. Jau­no vy­ro pa­lai­kus ties Pyp­lių kai­mu ap­ti­ko žmo­gus, pa­ lei Ne­mu­ną ve­džio­jęs šu­nį. Į įvy­ kio vie­tą at­vy­kę pa­rei­gū­nai ir ug­ nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš­trau­kė kū­ną, bu­vu­sį po le­do lui­tu.

„„Paieš­ka: po­li­ci­ja ras­to sken­duo­

lio ieš­ko­jo nuo praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio. Artūro Morozovo nuotr.


6

Ketvirtadienis, vasario 28, 2013

nuomonės

Ener­ge­ti­kos pro­jek­tai ir Ru­si­ja

Redakcijos skiltis

Di­džiau­si nu­si­kal­tė­liai? Margarita Narvydaitė

A

ist­ros dėl gim­dy­mo na­muo­se ir ke­l ioms pri­bu­vė­joms iš­kel­tos by­ los įsi­siū­ba­vo iki skan­da­lo, ku­r is įtrau­kė net tuos, ku­rie iki šiol abe­ jin­gai nu­mo­da­vo ran­ka – esą šiaip ar taip, tai tik ne­di­de­lės gru­pe­lės žmo­nių pro­ble­mos. Kra­tos ki­no re­ži­sie­rės na­muo­se įžie­bė me­ni­ nin­kų vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą – da­bar tai jau ne tik mo­ters tei­sės pa­si­rink­ti, kur ir kaip jai gim­dy­t i, bet ir žo­d žio lais­vės klau­si­mas. Kai ku­rių vi­suo­me­n i­n in­k ų įsi­t i­k i­n i­mu, dre­ ba de­mok­ra­tiš­kos vi­suo­me­nės pa­ma­tai. Re­ por­ta­žą apie tai pa­ro­dė ir ke­lios Va­ka­rų ša­lių te­le­vi­zi­jos. Dau­gu­mai prieš akis vėl iš­ki­lo So­ vie­tų Są­jun­gos šmėk­la, kur dėl ab­sur­diš­kos cen­z ū­ros me­ni­nin­k ų kū­ri­niai tap­da­vo įkal­ čiais „nu­si­kal­ti­muo­se“ prieš sis­te­mą. Vie­nin­te­lio tei­sin­go at­sa­ky­mo, kur ir kaip mo­ te­riai ge­riau ir sau­giau gim­dy­ti, nė­ra. Nėš­tu­mas – ne li­ga, tad ko­dėl kiek­vie­na svei­ka gim­dy­vė tu­rė­tų bū­ti prie­var­ta tem­pia­ma į li­go­ni­nę?

Dau­gu­mai prieš akis vėl iš­ki­lo So­vie­tų Są­jun­gos šmėk­la. Ne­ži­nau, ku­ri mo­te­ris pa­sa­ky­tų, kad ne­no­rė­ tų su­si­lauk­t i kū­d i­k io emo­ciš­kai pa­lan­k io­je ap­lin­ko­je, – bė­da ta, kad Lie­tu­vo­je na­mų są­ly­ go­mis tai per­ne­lyg ri­zi­kin­ga. Vis dėl­to nie­kas ne­ga­li nu­ro­di­nė­ti, kur ir kaip pa­si­tik­ti sa­vo nau­ja­gi­mį, kaip ir to, kaip ir kur jis tu­ri bū­ti pra­dė­tas, – tai in­ty­mus ir as­me­niš­ kas šei­mos, ne biu­rok­ra­tų, rei­ka­las. Esu ma­ma, tad jau­čiuo­si tu­rin­ti tei­sę kal­bė­ ti vi­sų mo­te­r ų var­du. Nors pri­jau­čiu na­tū­ra­ lų gy­ve­ni­mo bū­dą iš­pa­ž įs­tan­tie­siems, vi­sa­ da la­biau pa­si­klio­viau, kaip man at­ro­dė, sa­vo dar­bą iš­ma­nan­čiais me­di­kais. Vis dėl­to net da­bar, praė­jus be­veik de­šim­čiai me­tų po pa­ tir­ties, ku­ri skam­biai va­di­na­ma uni­ka­lia ir lai­ min­giau­sia die­na šei­mos gy­ve­ni­me, va­žiuo­ da­ma pro gim­dy­mo na­mus, su­stings­tu iš siau­ bo. Leng­vai ir sklan­džiai pa­gim­džiu­si svei­ką duk­ry­tę, jos vos ne­pra­ra­dau per me­di­ci­nos per­so­na­lo ap­lai­du­mą. Taip, gal­būt mums ne­pa­si­se­kė, pa­si­tai­kė kaž­ ko­kia blo­ga die­na... Lai­mė, dau­gu­ma ten pat gim­d žiu­sių mo­te­r ų, drau­g ių to­k io koš­ma­ro neiš­gy­ve­no – nors itin šil­tų pri­si­mi­ni­mų iš li­ go­ni­nių neiš­si­ne­šė nė vie­na šei­ma. Ar su­si­da­ro klai­din­gas įspū­dis, ar tik­rai Lie­ tu­vo­je ne­bė­ra di­des­nių nu­si­kal­tė­lių ir stam­ bes­nių nu­si­kal­ti­mų už ke­lių nai­vių pri­bu­vė­jų „klas­tą“? O gal to­kiais mo­men­tais vi­suo­me­nei tu­rė­tų kil­ti klau­si­mas, nuo ko­kių įvy­kių vals­ ty­bė­je iš tie­sų ban­do­ma ati­trauk­ti dė­me­sį? informacija:

302 250

S

ei­mo Na­cio­na­li­nio sau­ gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­ te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pau­laus­kas pa­ reiš­kė, kad prii­mant spren­di­ mus dėl stra­te­gi­nių ener­ge­ti­kos pro­jek­tų ne­ga­li­ma už­mirš­ti Ru­ si­jos suin­te­re­suo­tu­mo. Va­kar Sei­mo NSGK už­da­ra­me po­sė­dy­je iš­klau­sy­ta ener­ge­ti­kos mi­nist­ro Ja­ros­la­vo Ne­ve­ro­vi­ čiaus in­for­ma­ci­ja apie stra­te­gi­ nių ener­ge­ti­kos pro­jek­tų įgy­ven­ di­ni­mą ir Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės nu­trau­ki­mo dar­bus bei vyk­do­mus pro­jek­tus, taip pat Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ ta­men­to (VSD) va­do­vo Ge­di­mi­ no Gri­nos in­for­ma­ci­ja dėl grės­ mių ener­ge­ti­niam sau­gu­mui. Ir VSD va­do­vas, ir ener­ge­ti­kos mi­nist­ras žur­na­lis­tams po po­sė­ džio te­pa­sa­kė, kad bu­vo kal­bė­ta apie ener­ge­ti­ką, o NSGK va­do­ vas A.Pau­laus­kas, klau­sia­mas, ar kaip ga­li­ma grės­mė įvar­dy­tas Ru­si­jos įmo­nių da­ly­va­vi­mas ir sie­kiai Lie­tu­vos ener­ge­ti­ko­je, sa­ kė: „Bu­vo įvar­di­ja­mos kaip gal­ būt netie­sio­gi­nės grės­mės, bet bu­vo pa­sa­ky­ta, kad rei­kia ver­tin­ti jų ši­tą no­rą ir žiū­rė­ti, ar yra nau­ din­ga Lie­tu­vos in­te­re­sams.“ „Rei­kia tą si­tua­ci­ją ver­tin­ti, ži­no­ti, ir, aiš­ku, prii­mant spren­ di­mus, ati­tin­ka­mai gal­vo­ti“, – apie Ru­si­jos in­te­re­sus ir sie­kius Lie­tu­vos ener­ge­ti­ko­je kal­bė­jo NSGK va­do­vas. Jis pa­brė­žė, kad svar­bu, jog ko­mi­te­te iš­klau­sy­tą in­for­ma­ ci­ją gau­tų vi­si Vy­riau­sy­bės na­ riai: „Aš ma­nau, kad mi­nist­ras

A

zer­bai­dža­no am­ba­sa­ do­rius įtei­kė no­tą Lie­ tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai dėl Sei­me įvy­ku­sio ren­gi­nio, ku­ria­me da­ ly­vau­jant ne­pri­pa­žin­tos Kal­nų Ka­ra­ba­cho res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui, nu­tar­ta kur­ ti drau­gys­tės su Kal­nų Ka­ra­ba­ chu gru­pę. Azer­bai­dža­nas dėl šio ren­gi­nio pa­reiš­kė „gi­lų su­si­rū­pi­ni­mą“ ir per­spė­jo, kad tai „ga­li nei­gia­ mai at­si­liep­ti dvi­ša­liams san­ ty­kiams“, BNS tre­čia­die­nį sa­kė am­ba­sa­dos at­sto­vas. „Vi­sos šios te­ri­to­ri­jos yra oku­ puo­tos Ar­mė­ni­jos ka­ri­nių pa­jė­ gų. Bet ko­kie veiks­mai be Azer­ bai­dža­no Res­pub­li­kos su­ti­ki­mo yra lai­ko­mi mū­sų res­pub­li­kos su­ve­re­ni­te­to ir te­ri­to­ri­nio vien­ ti­su­mo pa­žei­di­mu“, – BNS sa­ kė am­ba­sa­dos pa­rei­gū­nas, ne­ no­rė­jęs kad bū­tų skel­bia­ma jo pa­var­dė. „Iš­sa­kė­me sa­vo gi­lų su­si­rū­ pi­ni­mą ir pa­pra­šė­me Už­sie­nio reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„„Požiūris: A.Pau­laus­kas pa­reiš­kė, kad prii­mant spren­di­mus dėl stra­te­gi­nių ener­

ge­ti­kos pro­jek­tų ne­ga­li­ma už­mirš­ti Ru­si­jos suin­te­re­suo­tu­mo.

iš­klau­sė, ir aš pa­sa­kiau, kad Vy­ riau­sy­bės na­riai tu­rė­tų tu­rė­ti ši­ tą in­for­ma­ci­ją, ta­da bus iš­veng­ta įvai­rių klai­dų.“ Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­ čius yra pa­tvir­ti­nęs, kad „Ro­sa­ tom“ at­sto­vai pa­reiš­kė esan­tys suin­te­re­suo­ti Kruo­nio hid­roa­ ku­mu­lia­ci­ne elekt­ri­ne ir ga­li­ my­be jo­je už­tik­rin­ti re­zer­vi­nius pa­jė­gu­mus Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je sta­to­mai ato­mi­nei elekt­ ri­nei. Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ ri­nės už­da­ry­mo dar­bus Lie­tu­ vo­je vyk­do „Ro­sa­tom“ val­do­ma Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „Nu­kem“. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras J.Ne­ve­ ro­vi­čius apie ko­mi­te­to po­sė­dį kal­ bė­jo la­bai la­ko­niš­kai: „Ap­ta­ri­nė­ jo­me vi­sus stra­te­gi­nius pro­jek­tus, iš­ky­lan­čias ri­zi­kas, ko­kie ga­li­mi nei­gia­mi sce­na­ri­jai ir ką Vy­riau­ sy­bė da­ro, kad jų iš­veng­tų.“

„Konk­re­čiai in­for­ma­ci­jos ne­ ga­liu teik­ti, ga­liu tik pa­tvir­ tin­ti, kad apie ener­ge­ti­ką kal­ bė­jo­me“, – dar trum­piau apie ko­mi­te­to po­sė­dį žur­na­lis­tams kal­bė­jo VSD ge­ne­ra­li­nis di­rek­ to­rius G.Gri­na. „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­ re­sas yra su­ma­žin­ti ener­ge­ti­nę pri­klau­so­my­bę nuo vie­no tie­ kė­jo. Šian­dien Lie­tu­va yra ta­ pu­si ener­ge­ti­ne sa­la. Ir ne tik tos grės­mės, bet ir sta­ty­ba, jung­čių, ob­jek­tų, ku­rie ma­žins tą mū­ sų pri­klau­so­my­bę, yra na­cio­na­ li­nio sau­gu­mo in­te­re­sas. To­dėl mes pir­ma klau­sė­me, kaip vyk­ do­mi dar­bai, ar jie bus lai­ku pa­ sta­ty­ti, aš tu­riu min­ty­je jung­tis su Šve­di­ja, su Len­ki­ja, su­skys­ tin­tų du­jų ter­mi­na­lą, ir, aiš­ku, VSD klau­sė­me, ko­kios ga­li bū­ti eko­no­mi­nės, ki­to­kios grės­mės

sta­tant ši­tuos ob­jek­tus“, – po ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.Pau­laus­kas. „Aš ma­nau, kad da­lis tos in­ for­ma­ci­jos yra ne­skelb­ti­na, to­dėl aš esu ri­bo­tas ją teik­ti ži­niask­ lai­dai. Be abe­jo, bu­vo įvar­dy­ tos ši­tos grės­mės la­bai konk­ re­čiai, tik­rai yra in­te­re­sas kai ku­rių vals­ty­bių ir už­da­rant mū­ sų ato­mi­nę elekt­ri­nę da­ly­vau­ ti, kaž­kiek da­ry­ti įta­ką ši­tiems pro­ce­sams ir vė­liau tie­siant li­ ni­jas. Bu­vo tei­sin­gai pa­brėž­ta, kad mes vi­sų pir­ma tu­ri­me bū­ ti ir ga­min­to­jai, ne­tap­ti tik tran­ zi­ti­ne vals­ty­be. To­dėl rei­kia kal­ bė­ti apie ga­my­bą čia, pas mus, ir apie ener­gi­ją, ku­rią mes eks­por­ tuo­si­me“, – pra­šo­mas konk­re­ čiai įvar­dy­ti iš­sa­ky­tas grės­mes, sa­kė NSGK va­do­vas. KD, BNS inf.

Lie­tu­vai – Azer­bai­dža­no no­ta

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Ma­nau, kad da­lis tos in­for­ma­ ci­jos yra ne­skelb­ti­na, to­dėl aš esu ri­bo­tas ją teik­ti ži­ niask­lai­dai.

„Fotodienos“ / Ievos Budzeikaitės nuotr.

Žvilgsnis

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos paaiš­kin­ti šį at­ve­jį. Taip pat in­for­ma­vo­me mi­nis­te­ri­ją, kad to­kie veiks­mai ga­li nei­gia­mai pa­veik­ti mū­ sų dvi­ša­lius san­ty­kius“, – sa­kė Azer­bai­dža­no dip­lo­ma­tas. Pa­sak jo, no­tą as­me­niš­kai įtei­ kė am­ba­sa­do­rius Ha­sa­nas Mam­ ma­dza­da. Vie­na iš ren­gi­nio Sei­me or­ga­ ni­za­to­rių par­la­men­ta­rė, Li­be­ra­ lų są­jū­džio at­sto­vė Da­lia Kuo­dy­ tė BNS sa­kė, kad jis bu­vo skir­tas pa­žy­mė­ti Ar­mė­ni­jos ne­prik­lau­ so­my­bės 25-me­čiui. Jos tei­gi­mu, ne­pri­pa­žin­tą Kal­ nų Ka­ra­ba­cho už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rą pa­kvie­tė Lietuvos-Ar­ mėnijos fo­ru­mas, ku­ria­me da­ly­ vau­ja ir Lie­tu­vos par­la­men­ta­rai, ir vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos. „Jis neat­va­žia­vo čia už­megz­ti dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių. Žmo­gus at­va­žia­vo da­ly­vau­ti kon­fe­ren­ci­ jo­je. Jei­gu pra­dė­si­me kal­bė­ti, kad už­drau­si­me at­va­žiuo­ti da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se kaž­kam, kas mums ne­pa­tin­ka, tai kuo mes ne bal­ Platinimo tarnyba: 302

242

ta­ru­siai?“ – kal­bė­jo D.Kuo­dy­tė. Spren­di­mą kvies­ti šį pa­rei­gū­ ną ji mo­ty­va­vo tuo, kad Ar­mė­ ni­jos „ke­lias į lais­vę pra­si­dė­jo bū­tent nuo ju­dė­ji­mo dėl Ka­ra­ ba­cho“. Pa­sak Sei­mo na­rės, par­la­men­ ti­nė drau­gys­tės gru­pė su Kal­nų Ka­ra­ba­chu įkur­ta no­rint „bend­ rau­ti, gal­būt už­megz­ti kaž­ko­kius ry­šius, gal­būt kul­tū­ri­niai pro­jek­ tai ga­lė­tų bū­ti“. Anot D.Kuo­dy­ tės, gru­pė­je ke­ti­na da­ly­vau­ti bent 10 Sei­mo na­rių. Et­ni­niai ar­mė­nų se­pa­ra­tis­tai, re­mia­mi Je­re­va­no, Kal­nų Ka­ra­ ba­cho kont­ro­lę pe­rė­mė de­šim­ ta­ja­me de­šimt­me­ty­je vy­ku­sia­ me ka­re, per ku­rį žu­vo apie 30 tūkst. žmo­nių. Kal­nų Ka­ra­ba­cho ne­prik­lau­so­my­bės ne­pri­pa­žįs­ta nė vie­na pa­sau­lio ša­lis, tarp­tau­ ti­nė bend­ri­ja tei­siš­kai lai­ko re­ gio­ną Azer­bai­dža­no da­li­mi. Azer­bai­dža­nas ne kar­tą gra­ si­no at­siim­ti Kal­nų Ka­ra­ba­chą jė­ga.

Da­lia Kuo­dy­tė:

KD, BNS inf. Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Jei­gu pra­dė­si­me kal­bė­ti, kad už­ drau­si­me at­va­ žiuo­ti da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se kaž­ kam, kas mums ne­pa­tin­ka, tai kuo mes ne bal­ta­ ru­siai?

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

Ketvirtadienis, vasario 28, 2013

Lietuva Pla­nai su­jung­ti Vik­ to­ro Us­pas­ki­cho ir Ro­lan­do Pak­so par­ ti­jas ga­li ir neiš­deg­ti, nes pro­ku­ro­rai Dar­ bo par­ti­jai rei­ka­lau­ ja pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­ sias pro­ce­si­nes prie­ var­tos prie­mo­nes. Gin­čas ga­li pa­siek­ ti net Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą.

Jei­gu par­ti­ jos bū­tų su­ jung­tos į vie­ ną, šio­je bau­ džia­mo­jo­je by­lo­je Dar­ bo par­ti­ja nu­sto­tų eg­ zis­tuo­ti kaip ju­ri­di­nis vie­ ne­tas.

„„Kliū­tys: V.Us­pas­ki­chas – li­go­ni­nė­je, o pro­ku­ro­ras pra­šo jo par­ti­jai su­riš­ti ran­kas. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Po­li­ti­niams jau­na­ve­džiams kliudo pro­ku­ro­rai Pro­ku­ro­ras Dar­bo par­ti­jos va­di­ na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je Sau­lius Ver­sec­kas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo va­kar pa­pra­šė lai­ki­nai ap­ri­bo­ti par­ti­jos veik­lą ir iki įsi­tei­sė­jant nuo­spren­džiui už­ draus­ti keis­ti jos ju­ri­di­nį sta­tu­są, ją lik­vi­duo­ti ar per­tvar­ky­ti. To­kį pra­šy­mą pro­ku­ro­ras pa­tei­ kė ne­tru­kus po to, kai Dar­bo par­ ti­ja pra­dė­jo de­ry­bas dėl jun­gi­mo­si su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ ti­ja. „Jei­gu par­ti­jos bū­tų su­jung­tos į vie­ną, šio­je bau­džia­mo­jo­je by­ lo­je Dar­bo par­ti­ja nu­sto­tų eg­zis­

tuo­ti kaip ju­ri­di­nis vie­ne­tas, bū­tų iš­re­gist­ruo­ta iš re­gist­ro. Nors ko­ dek­se nu­ma­ty­ta, kad tei­sės ir pa­ rei­gos pe­rei­na, nie­kur ne­nu­ma­ ty­ta, jog nau­jai įsteig­tas ju­ri­di­nis as­muo ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­ džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn už nu­si­ kals­ta­mą vei­ką“, – teis­mui paaiš­ ki­no pro­ku­ro­ras S.Ver­sec­kas. Pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, toks žings­ nis bū­ti­nas, kad par­ti­jos at­žvil­ giu bū­tų įma­no­ma priim­ti nuo­ spren­dį. „Mes šiuo pra­š y­m u sie­k ia­ me, kad ne­bū­tų su­kliu­dy­ta pro­ ce­sui šio­je by­lo­je ir bū­tų įma­no­

ma kal­ti­na­mo­jo ju­ri­di­nio as­mens at­žvil­giu priim­ti vie­no­kį ar ki­to­ kį nuo­spren­dį. Aš pri­va­lau siek­ ti Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pir­ma­me straips­ny­je nu­ma­ty­tų tiks­lų, kad pro­ce­sas vyk­tų ne­kliu­ do­mai ir bū­tų įma­no­ma priim­ti nuo­spren­dį by­lo­je“, – po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė pro­ku­ro­ras. Dar­bo par­ti­jos va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je kal­ ti­n a­m ų­j ų ad­vo­ka­tai pro­k u­ro­ro pra­šy­me tei­gė įžvel­gian­tys „kons­ ti­tu­ci­nį gin­čą“. Pro­ku­ro­ras sa­kė, kad tarp tei­ si­nin­kų vi­sa­da vyks­ta gin­čai ir

jis bū­tų nu­ste­bęs, jei­gu ad­vo­ka­tai bū­tų su­ti­kę su jo pra­šy­mu ir ne­ si­gin­či­ję. Kal­ti­na­ma­sis šio­je by­lo­je Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys pa­reiš­kė, kad dėl įsta­ty­mų nuo­sta­tų, ku­rio­mis re­ mia­si pro­ku­ro­ras, ga­li bū­ti kreip­ ta­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą. Pro­ku­ ro­ras sa­vo kal­bo­je ci­ta­vo Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mą, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­są. O Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ kė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė tei­gė, kad pro­ku­ro­ro pra­šy­mas ap­ri­bo­ti par­ ti­jos veik­lą ne­lei­džiant jai jung­tis

su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja tik įro­do va­di­na­mą­ją juo­do­sios bu­ hal­te­ri­jos by­lą esant po­li­ti­nę. „Tai tik įro­do, kad ši by­la po­li­ ti­nė. Ir ne­ma­nau, kad pro­ku­ro­ras čia sa­va­ran­kiš­kai priė­mė spren­di­ mą. Kaip vi­sa­da ma­niau ir ma­nau, kad šio­je by­lo­je yra re­ži­sie­rius, ku­ ris vis­ką re­ži­suo­ja nuo pra­džių, ir la­bai bi­jo­ma, kad neat­si­ras­tų vie­ na stip­ri jė­ga, ku­ri bū­tų di­džiu­lis opo­nen­tas ki­toms par­ti­joms“, – ko­men­tuo­da­ma pro­ku­ro­ro S.Ver­ sec­ko pra­šy­mą teis­me sa­kė Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė. BNS, KD inf.


8

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

lietuva

Už­sie­nie­čius vi­lios jung­tis prie bend­ro pro­jek­to Bal­ti­jos ir Juo­dą­ ją jū­ras jun­gian­tis kon­tei­ne­ri­nis trau­ ki­nys „Vi­kin­gas“ šie­met šven­čia de­ šimt­me­tį. Ti­kin­ tis, kad į bend­rą ke­ lių vals­ty­bių pro­jek­ tą įsi­trauks ir dau­ giau ša­lių, šian­dien Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ ja­ma tarp­tau­ti­nė ge­le­žin­ke­lių ir jū­rų trans­por­to at­sto­vų kon­fe­ren­ci­ja.

„„Atei­tis: kro­vi­nių ve­ži­mas kon­tei­ne­riais dėl sa­vo uni­ver­sa­lu­mo tam­pa pa­grin­di­ne kro­vi­nių ve­ži­mo pa­slau­gų plėt­ros kryp­ti­mi.

Gre­ta Gruo­dy­tė Star­tą da­vė trys ša­lys

2003-iai­siais Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos pra­dė­tas pro­jek­tas, pa­gal ku­rį iš Klai­pė­dos į Ode­są Uk­rai­no­ je per Mins­ką, Ki­je­vą ir at­gal pra­dė­ jo kur­suo­ti kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys, da­bar lai­ko­mas pa­trauk­liu ir ki­tų ša­ lių trans­por­to at­sto­vams. Per­nai prie šio pro­jek­to pri­si­jun­ gė Bul­ga­ri­ja, o šiuo me­tu de­ra­ma­si su Gru­zi­ja ir Mol­do­va. Pa­sak įmo­ nės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Kro­vi­ nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus Sta­sio Gud­va­lio, pro­jek­tas ga­li ne tik pa­leng­vin­ti kro­vi­nių ve­ži­mą, padėti iš­lai­ky­ti esa­mus klien­tus, bet ir pa­di­din­ti ga­be­ni­mo apim­tį. Sie­kiant pri­sta­ty­ti trau­ki­nį „Vi­ kin­gas“ ir la­biau iš­stu­di­juo­ti už­sie­ nio ša­lių kro­vi­nių ga­be­ni­mo po­rei­

kius bei pa­tir­tis, šian­dien sos­ti­nė­je ir ren­gia­ma tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ ci­ja, ku­rio­je da­ly­vau­ja at­sto­vai iš 14 ša­lių – Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ru­ si­jos, Gru­zi­jos, Tur­ki­jos, Ita­li­jos, Šve­di­jos, Len­ki­jos, Azer­bai­dža­no, Bel­gi­jos, Suo­mi­jos, Ru­mu­ni­jos, Bul­ga­ri­jos ir, ži­no­ma, Lie­tu­vos. Sieks bend­ra­dar­biau­ti

Pag­rin­di­nis kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – įver­tin­ti to­les­nes pro­jek­to plėt­ros ga­li­my­bes ir di­din­ti kro­vi­nių srau­ tus tarp Bal­ti­jos ir Juo­do­sios jū­ros pa­kran­tės ša­lių. „Iš šios kon­fe­ren­ci­jos la­biau­siai ti­ki­mės nau­jų ry­šių, ša­lių, ku­rios ga­lė­tų pri­si­jung­ti prie „Vi­kin­go“ tink­lo, su­si­do­mė­ji­mo. Tiks­lin­ga bū­ tų tu­rė­ti ge­le­žin­ke­lio li­ni­ją iš Tur­ki­ jos, nes da­bar dau­gu­ma kro­vi­nių iš ten ke­liau­ja ke­lių trans­por­tu, – juos

ga­ben­ti kel­tais per Juo­dą­ją jū­rą per bran­gu, o su Ru­mu­ni­ja ir Bul­ga­ri­ja dar tik dis­ku­tuo­ja­me apie li­ni­ją, ku­ ria bū­tų ga­li­ma Juo­dą­ją jū­rą ap­lenk­ ti trau­ki­niais“, – sa­kė S.Gud­va­lis.

Sta­sys Gud­va­lis:

Iš šios kon­fe­ren­ci­ jos la­biau­siai ti­ki­mės nau­jų ry­šių, ša­lių, ku­ rios ga­lė­tų pri­si­jung­ ti prie „Vi­kin­go“ tink­ lo, su­si­do­mė­ji­mo. Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­ja ne tik ge­le­žin­ke­lių, bet ir jū­rų trans­por­to at­sto­vai. S.Gud­va­lis vi­lia­si, kad jie

nu­si­leis ir su­ma­žins kro­vi­nių ga­be­ ni­mo kai­nas. To­kiu at­ve­ju per ke­lias ša­lis kur­suo­jan­čiam kon­tei­ne­ri­niam trau­ki­niui at­si­ver­tų dar ge­res­nės kro­vi­nių ve­ži­mo ga­li­my­bės. S.Gud­va­lis pri­dū­rė, kad to­les­nės „Vi­kin­go“ per­spek­ty­vos sie­ti­nos vi­sų pir­ma su au­gan­čiais kon­tei­ ne­ri­nių per­ve­ži­mų srau­tais vi­sa­ me pa­sau­ly­je. Pa­pil­do­mų ga­li­my­ bių su­teiks ir Vil­niu­je, Kau­ne bei Klai­pė­do­je stei­gia­mi vie­šie­ji lo­gis­ ti­kos cent­rai, Šeš­to­kų ge­le­žin­ke­lio sto­ties plėt­ra. Marš­ru­tą įvei­kia per 52 va­lan­das

Kro­vi­nių ve­ži­mas kon­tei­ne­riais dėl sa­vo uni­ver­sa­lu­mo tam­pa pa­ grin­di­ne kro­vi­nių ve­ži­mo pa­slau­ gų plėt­ros kryp­ti­mi, to­dėl jam ski­ ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys. Trau­ki­niu ve­ža­mi įvai­raus dy­džio

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

uni­ver­sa­lūs ir spe­cia­li­zuo­ti kon­tei­ ne­riai bei vil­ki­kai su pusp­rie­ka­bė­ mis, ku­rie iš Skan­di­na­vi­jos ir Va­ ka­rų Eu­ro­pos ša­lių at­ve­ža­mi jū­rų trans­por­tu į Klai­pė­dos uos­tą, taip pat per Mukrano–Klaipėdos per­ kė­lą ir ve­ža­mi to­liau į Uk­rai­ną, Bal­ ta­ru­si­ją, Ar­ti­muo­sius Ry­tus, Kau­ ka­zą, Tur­ki­ją – per Il­ji­čiovs­ko bei Ode­sos uos­tus – ir at­gal. Trau­ki­nys „Vi­kin­gas“, pa­ly­gin­ti su ke­lių trans­por­tu, kro­vi­nius ga­ be­na daug sau­giau ir eko­lo­giš­kiau – šiuo me­tu 1734 ki­lo­met­rus be­si­ tę­sian­tis marš­ru­tas įvei­kia­mas per 52 va­lan­das, o kai­nos maž­daug 30 pro­c. ma­žes­nės ne­gu ve­žant au­to­ mo­bi­li­niu trans­por­tu. Iš vi­so trau­ki­nys „Vi­kin­gas“ per de­šimt­me­tį jau nu­va­žia­vo maž­daug 2,3 mln. ki­lo­met­rų ir per­ve­žė dau­ giau nei 4,8 mln. to­nų kro­vi­nių.

Diskusijos Kon­fe­ren­ci­ja „10-ies me­tų kro­vi­nių ve­ž i­mo kon­tei­ne­r i­n iu trau­k i­n iu „Vi­k in­gas“ veik­los pa­t ir­t is ir nau­ji iš­šū­k iai“ šian­d ien nuo 9 iki 18 val. vyks sos­t i­nė­je esan­čia­me vieš­bu­ ty­je „Crown Pla­za“. Kon­fe­ren­ci­jos mo­de­ra­to­r iai – Už­ sie­n io rei­ka­lų mi­n is­te­r i­jos am­ba­ sa­do­r ius ener­ge­t i­kos ir trans­por­ to po­l i­t i­kos klau­si­mams Vy­tau­tas Nau­du­ž as, pro­jek­to „Rail Bal­t i­ca“ di­rek­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Ze­ no­nas Ka­mins­kas, Klai­pė­dos vals­ ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos rin­ko­ da­ros ir ad­m i­n ist­ra­ci­jos di­rek­to­ rius Ar­t ū­ras Drun­g i­las, Uk­rai­nos bend­ro­vių „Plas­ke“ ir „Fia­ta“ vi­cep­ re­zi­den­tas Iva­nas Lip­tu­ga. Ren­g i­ny­je taip pat da­ly­vau­ja su­si­ sie­ki­mo mi­nist­ras Ri­man­tas Sin­ke­ vi­čius, Bal­ta­r u­si­jos am­ba­sa­do­r ius Lie­tu­vo­je Vla­di­mi­ras Dra­ži­nas, Uk­ rai­nos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Va­ le­r i­jus Žov­ten­ka, Už­sie­n io rei­ka­lų mi­n is­te­r i­jos am­ba­s a­do­r ius Eval­ das Ig­na­ta­vi­čius. Kon­fe­ren­ci­jo­je bus ap­ta­ria­mi ge­le­ žin­ke­l ių įmo­n ių bend­ra­dar­bia­v i­ mo, ino­va­ci­jų klau­si­mai.


9

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

lietuva

Europarlamentarė L.Andrikienė: „Kodėl kenkiame patys sau?“ Laima Liucija Andrikienė dalijasi mintimis apie ES finansinės paramos naudojimą, posovietinio mąstymo apraiškas Lietuvoje, artėjančias partijų jungtuves ir kitas aktualijas. „Kauno diena“: Neseniai (vasario 13 d.) visą darbo dieną praleidote Kaune: Europos pamoka „Žiburio“ vidurinėje mokykloje, paskaita Kauno kolegijos Teisės ir ekonomikos fakulteto studentams „Kur eini, Europa?“, susitikimai su Kauno savivaldybės vadovais ir darbuotojais, kuruojančiais ES finansuojamus projektus, dar ir diskusija su Kauno visuomenės atstovais savivaldybės salėje — kas tai? Rinkimų kampanijos pradžia ar paprasta Europos Parlamento nario darbo diena? L.Andrikienė: Nei viena, nei antra. Mano darbo diena būna Europos Parlamente Briuselyje ar Strasbūre, arba biure Vilniuje. Tą savaitę, kurios trečiadienį dirbau Kaune, Europos Parlamente nebuvo jokių posėdžių, todėl paskyriau ją kelionėms po Lietuvą: pirmadienį visą dieną dirbau Marijampolėje, antradienį Rokiškyje, o trečiadienį — Kaune. Rezultatais esu patenkinta: klausydamasi pareigūnų ir Kauno visuomenės atstovų pastabų ir komentarų, pasitikrinau savo pozicijos dėl ES daugiamečio biudžeto (2014—2020 m.) teisingumą, ES lėšų panaudojimo Lietuvoje apskritai ir Kaune konkrečiai galimybes ir problemas. Esu dėkinga žmonėms už atvirumą ir racionalias idėjas, už pasiūlymus. Taigi diena Kaune man buvo labai neeilinė. Džiaugiuosi, kad supratimo apie Europos Sąjungą Lietuvoje daugėja. Kita vertus, nerimą kelia tai, kad Lietuvoje dar labai gyvi sovietinio mąstymo stereotipai, kurie būdingi ir valdžios žmonėms. Kita vertus, suprantu, kad valdžia sako tai, ką žmonės nori girdėti, todėl politikai, geriausiai atspindintys visuomenės nuomones bei lūkesčius, ir tampa valdžia, jie gauna visuomenės pasitikėjimą — mandatus Seime, ministerijas, departamentus. „Kauno diena“: Dėl ko nerimaujate? Apie kokius sovietinio mąstymo stereotipus kalbate? L.Andrikienė: Pavyzdžių — daugybė, visų nesuminėsi. Paminėsiu tik keletą, kurie ypač aktualūs man, kaip Europos Parlamento narei. Ir apie juos privalau kalbėti, nes jei Lietuvoje nebus imtasi priemonių trūkumams (su ES principais ir politika nesiderinantiems sprendimams ir galiojantiems teisės aktams) pašalinti, prabils Europos Parlamentas ir Europos Komisija. Vertinimai Lietuvai nebus malonūs. Turėsime susitvarkyti, tiesa, būsime praradę laiko ir galimybių, o kaltų, kaip visada, nebus. Grūmosime Briuseliui, bet kalti būsime visų pirma patys. Štai Europos Sąjunga, siekdama tapti tikrai dinamišku ir konkurencingu pasaulio regionu, didelį dėmesį skiria moksliniams tyrimams ir inovacijoms. To dėmesio išraiška — nemaža finansinė parama iš

ES biudžeto. Tikimasi, kad šia parama pasinaudoję ES mokslininkai, mokslo centrai, universitetai, bendraudami su kolegomis už ES ribų ir veikdami ranka rankon su Europos verslu, ras naujų nišų, pasiūlys efektyvių sprendimų, kurie padės Europos Sąjungai ne tik neatsilikti globalioje konkurencinėje kovoje, bet kai kuriose srityse užimti lyderių pozicijas. ES parama numatytisiems universitetams — ir valstybiniams, ir nevalstybiniams. Europai reikalingi visi mokslininkai: mums nesvarbu, ar jie dirba privačiuose, ar valstybiniuose mokslo institutuose. Vadinamoji Septintoji bendroji programa (7FP, 2007–2013 m.) ir skirta šiems tikslams (prieš tai buvo panaši Šeštoji programa, kuri buvo vykdoma 2002–2006 m.). ES biudžeto lėšos, skirtos Septintajai programai 2012 metais, buvo 7 mlrd., o vien šiais metais jau paskelbtų konkursų biudžetas — daugiau nei 8 mlrd. eurų! Tačiau Lietuva taisykles „patobulino“: dalyvauti programoje ir į ES paramą pretenduoti gali išimtinai tik Lietuvos valstybiniai universitetai. Teko kreiptis į Europos Komisiją ir atkreipti jos dėmesį į šį Lietuvos valdžios sprendimą. Vertinu jį kaip diskriminacinį ir nelogišką, dar daugiau — kaip kenksmingą ne tik Lietuvai, bet ir visai ES, mūsų tikslams. Tokie sprendimai — provincialaus (blogąja to žodžio prasme) mąstymo ir veikimo išraiška. „Kauno diena“: Tai gal Lietuvoje privačių universitetų yra labai daug, ir valstybiniai universitetai baiminasi jų konkurencijos? Gal valdžia stengiasi sudaryti šiltnamio sąlygas valstybiniams universitetams? L.Andrikienė: Tai ir yra tie sovietinio mąstymo stereotipai, kurie dar labai gyvi Lietuvoje: jei nevalstybinis, privatus, tai tegul pats kapstosi. Taip, Lietuvoje yra valstybinių ir nevalstybinių universitetų. Valstybinių — keturiolika, nevalstybinių (privačių) — devyni, bet tarp tų devynių ir tokie, kuriuos tik labai sąlygiškai galima vadinti privačiais. Tai — Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, LCC tarptautinis universitetas Klaipėdoje, Europos humanitarinis universitetas (Baltarusijos universitetas tremtyje, finansuojamas ES, Šiaurės Europos valstybių, JAV), taip pat Baltstogės universiteto filialas (Ekonomikos informatikos fakultetas), duodantis Lenkijos universiteto diplomus. Į Lietuvos nevalstybinių universitetų sąrašą įrašyta Tarptautinio verslo mokykla (TVM) priklauso Vilniaus universitetui (VU). Todėl tikrąja to žodžio prasme privačių universitetų Lietuvoje turime vos du: Tarptautinę vadybos mokyklą: Vadybos ir ekonomikos universitetą (ISM)(valdo norvegai) ir Kazimiero Simonavičiaus universitetą

(KSU) su Verslo ir vadybos akademija. Būtent jiems Lietuvos valdžia savo sprendimais ir užkirto kelią rengti ir teikti paraiškas dalyvauti Septintojoje programoje. Geriausias indėnas — miręs indėnas, sakydavo kolonistai prieš keletą šimtmečių Amerikoje. Geriausias nevalstybinis (privatus) universitetas Lietuvoje — miręs universitetas, sako ES narės Lietuvos valdžia XXI amžiuje... Yra ir daugiau pavydžių: MITA — Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra prie Ūkio ministerijos, kuruojanti vadinamąją Startup programą, kurios esmė — taip pat privataus verslo ir universitetų bendradarbiavimas, atima galimybę joje dalyvauti ... nevalstybiniams universitetams. Privačiam verslui — taip, privatiems universitetams — ne. Logikos nedaug, jos esmė — vėl ta pati, naujų epitetų jai pavadinti ieškoti neverta. „Kauno diena“: Būdama Kaune daug laiko skyrėte aiškindamasi, kam ir kaip naudojama ES finansinė parama, taip pat siekėte sužinoti Kauno valdžios prioritetus gauti ES finansinę paramą naujuoju finansiniu laikotarpiu, 2014–2020 metais. L.Andrikienė: Taip, šiais reikalais domėjausi ir Marijampolėje, ir Rokiškyje, ir Kaune. Mane labiausiai domino praėjusių laikotarpių — 2004–2006, 2007–2013 metų — patyrimas, įsisavinant ES finansinę paramą, taip pat prioritetai naujajam septynerių metų laikotarpiui. Išvados – nelinksmos. Svarbiausioji: ne Briuselis nustato kvailas taisykles ir apribojimus, trukdančius gauti ir įsisavinti ES paramą. Dauguma tų taisyklių — made in Lithuania (pagamintos Lietuvoje). Deja. Pagal tas pačias ES ar populiariai kalbant — Briuselio nustatytas taisykles lenkai, latviai, ispanai ir kiti gauna paramą tam tikroms veikloms finansuoti, o lietuviai — ne, nes taisykles „patobulino“, papildomus reikalavimus surašė mūsų valdžia, programuojanti, koordinuojanti ir administruojanti ES finansinę paramą. Nors ir nusibodo „groti“ tą pačią „plokštelę“, bet dar kartą pasakysiu tai, ką esu sakiusi ir anksčiau, prieš septynerius metus: pirma, didesnę dalį ES finansinės paramos atiduokime administruoti regionams per Regionų plėtros tarybas. Tai seniai pribrendęs sprendimas. Kitose valstybėse ketvirtis ar dar daugiau ES paramos paskirstoma būtent taip, o mūsų atsikalbinėjimai, kad tos šalys — daug didesnės, kad jose regionų administraciniai gebėjimai didesni, yra nieko verti, nes tikroji atsikalbinėjimų priežastis — nepasitikėjimas, dažnai — ir korupcija, noras visus svertus, „vadeles“ laikyti Vilniuje, centrinės valdžios rankose. Antra, anuliuokime kvailus reikalavimus, sugalvotus Lietuvoje, atimančius net norą teikti paraiš-

„ Europos Parlamento narė L.Andrikienė sako, kad diena, praleista ben-

draujant su kauniečiais, jai buvo neeilinė.

kas gauti ES paramą. Pavyzdžiui, norint pasinaudoti ES finansine parama sutvarkyti panaudotų naftos produktų saugojimo aikštelę, reikėtų pirmiausia įrodyti, kad tarša jau pasiekė gruntinius vandenis... Kol tai neįvyks, į paramą panašiam projektui Lietuvoje nepretenduokite, nes jos negausite. Esate pasmerkti laukti, kol kas nors uždegs degtuką, sukels gaisrą (nes tarša yra, teršalai sunkiasi iš nesandarių talpyklų), o tada bus galima garsiai rėkti ir baksnoti pirštu, kad vietos valdžia matė, bet nieko nedarė, netvarkė... O kad tikrieji kaltininkai, taisyklių rašytojai sėdi Vilniuje, niekam jau nerūpės. Kyla logiškas klausimas: kodėl kenkiame patys sau? Trečia, mokyklų renovacija reikalauja kitokio požiūrio. Masinis reiškinys Lietuvoje: mokyklų sienos apšiltintos, pakeisti langai, lauko durys — vykdome energijos taupymo programą, tam tikslui gauname ES finansinę paramą. Tačiau po tokios renovacijos mokyklų viduje — kaip po karo: elektros instaliacija nesutvarkyta, vidaus remonto darbams lėšų neskirta. Kaip jaučiasi mūsų vaikai, kuriems tenka mokytis tokiomis sąlygomis? Ar norėtumėte mokytis mokykloje, kurioje remontas trunka trejus, ketverius ar dar daugiau metų? Kaip jaučiasi mokytojai ir mokyklų, gimnazijų vadovai, kuriems tenka užtikrinti mokymo procesą ir jo kokybę bet kokiomis sąlygomis? Ketvirta, penkta, šešta — sąrašą galima būtų tęsti, bet tai ne šio interviu tikslas. „Kauno diena“: Tuomet kaip Jūs vertinate padėtį sveikatos apsaugos sistemoje? Juk toje srityje taip pat vyksta vos ne žūtbūtinė kova — kas ką? L.Andrikienė: Deja, ir šiame sektoriuje — panašios tendencijos. Pakanka susipažinti su statistika, kad ES privatus sektorius medicinoje sudaro 30–60 proc., o Lietuvoje — vos 7 proc. ES parama gydymo įstaigoms Lietuvoje taip pat skirstoma pagal tuos pačius, mano jau anksčiau minėtus principus: nuo pat Lietuvos narystės ES pradžios 2004 m. iki šių metų ES struktūrinių fondų paramos lėšos, skirtos privačioms gydymo įstaigoms Lietuvoje, sudarė 43 mln. litų, o valstybinėms — 1 mlrd. ir 55 mln. litų. Apie kokią konkurenciją čia ga-

Martino Lahousse nuotr.

lima kalbėti?! Vaizdelį gerai papildo statistika, kad nuo 2005 iki 2012 m. valstybinių gydymo įstaigų projektai buvo finansuojami dar ir iš Valstybės investicijų programos (VIP), iš jos gavo net 1,2 mlrd. litų, o privačios įstaigos negavo nieko. Privačias medicinos paslaugas teikiančios gydymo įstaigos Lietuvoje tebėra podukros vietoje, jos tėra valstybinės sveikatos apsaugos sistemos priedas, todėl nėra ko pirštu į jas baksnoti ir kaltinti jas dėl kvailų ir nepamatuotų valdžios sprendimų, sistemos trūkumų. Tačiau valdžios pozicija yra aiški: geriau, kad privačių gydymo įstaigų Lietuvoje apskritai nebūtų. Geriausia privati gydymo įstaiga Lietuvoje — mirusi įstaiga... Esu įsitikinusi, kad Europos Parlamento ir Europos Komisijos reakcijos ilgai laukti nereikės. Privataus sektoriaus žlugdymas bet kurioje sferoje tikrai nėra išeitis ar problemos sprendimo būdas. Bet ką čia kalbėti: juk pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) kriterijus mes Lietuvoje neturime nė vienos privačios ligoninės, nes nė vienoje privačioje klinikoje, diagnostikos centre nėra net minimalaus, pagal ligoninės apibrėžimą reikalingo 20 lovų stacionaro. Užuot sudarę sąlygas privačiam sektoriui stiprėti, paliekame jį be paramos. Kur nueisime, taip veikdami? „Kauno diena“: O kaip vertinate pastarųjų dienų naujieną — valdančiosios koalicijos narių, Darbo partijos (DP) ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ (PTT) ketinimus susijungti? L.Andrikienė: Esame stebėję, o kai kurie — ir dalyvavę partijų „skyrybose“ ir jungimuose. Tačiau visame mūsų 23 metų valstybės gyvenimo patyrime DP ir PTT „vestuvės“ yra dar nematytas dalykas. Nedaugiažodžiaudama pasakysiu: ne vardan tos Lietuvos tai yra daroma. Neskambės šioms vestuvėms Lietuvos bažnyčių varpai... Šias politines vedybas palydės Kremliaus kurantų dūžiai. Po jų dar padažnės „Rosatom“ atstovų vizitai į Lietuvą, padaugės įkalbinėjimų, rankų išsukinėjimų. Turėsime apsiginti. Ne pirmą kartą, bet, matyt, ir ne paskutinį... Užs. 1081421


10

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

ekonomika Spar­ti lai­vo sta­ty­ba

Mo­kes­čio ­ pa­vo­jus

Bū­si­mam su­skys­tin­tų gam­ti­ nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lui Klai­ pė­do­je skir­tas lai­vas sta­to­mas pa­gal gra­fi­ką, tei­gia „Klai­pė­dos naf­ta“. Dar­bai vyks­ta Pie­tų Ko­ rė­jo­je esan­čio­je lai­vų sta­tyk­lo­ je „Hyun­dai Hea­vy In­dust­ries Co“. BNS ži­nio­mis, ge­gu­žę lai­ vo kor­pu­są nu­ma­to­ma nu­leis­ ti į van­de­nį.

Jei Lie­tu­vo­je bū­tų įves­tas fi­nan­ si­nių san­do­rių mo­kes­tis, iš­kil­ tų grės­mė fi­nan­sų rin­kos kon­ ku­ren­cin­gu­mui. „Neį­ve­dus vi­so­ je Eu­ro­po­je to­kio mo­kes­čio, at­ si­ran­da rin­kos iš­krai­py­mų. Įmo­ nės ga­lės rink­tis kai­my­ni­nes ša­ lis“, – sa­kė Lie­tu­vos fi­nan­sų rin­kų ins­ti­tu­to di­rek­to­rė Ger­da Ži­gie­nė.

Nuo kovo 1-osios keičiasi importo PVM sumokėjimo tvarka Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes neturi mokėti į muitinės sąskaitą, nes šis apskaičiuotas importo PVM įskaitomas / sumokamas VMI. „Atkreipiame dėmesį, kad nauja importo PVM sumokėjimo VMI tvarka taikoma prekių importuotojams, kurie atsiradus prievolei mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas prekes yra registruoti Lietuvos PVM mokėtojais“, – pasakojo VMI prie Finansų ministerijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė. Ji pabrėžė, kad PVM mokėtojas prekių importo deklaracijoje (pateikiant bendrąjį administracinį dokumentą arba automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis) apskaičiuotą PVM turi deklaruoti VMI teikiamoje

PVM deklaracijoje, jį iš karto gali atskaityti arba sumokėti, jei atskaita negalima, – taip verslas sutaupys apyvartinių lėšų. Taip pat VMI importo PVM sumokėti reikia ir išleidus prekes į laisvą apyvartą patikslinus muitinės deklaracijos, kurioje apskaičiuotas importo PVM buvo įskaitytas, duomenis. Patikslinus muitinės deklaracijos duomenis, atitinkamai tikslinama VMI įskaityta importo PVM suma. VMI pabrėžia, kad apskaičiuotas importuotų į Lietuvą prekių importo PVM, kuris įskaitomas ar sumokamas VMI, turi būti deklaruotas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600 forma). „Tačiau Lietuvos PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims naujoji importo PVM sumokėjimo VMI tvarka netaikoma“, – informuoja VMI viršininko pavaduotoja ir akcentuoja, kad tokie asmenys, iš trečiųjų valsty-

bių importuojantys į Lietuvą prekes, už kurias teisės aktų nustatyta tvarka turi būti sumokėtas importo PVM, importo deklaracijoje apskaičiuotą importo PVM ir toliau turi mokėti į muitinės sąskaitą. VMI informuoja, kad išsamią informaciją PVM mokėjimo klausimais mokesčių mokėtojai gali rasti VMI interneto svetainės skiltyje „Mokesčių pakeitimai 2013 metais“ arba paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, kuriuo teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

4,9 pro­c.

sta­ty­bos Lie­tu­vo­je sau­sį, pa­ly­gin­ti su 2012-ųjų sau­sio mė­ne­siu, pa­bran­go, pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Ki­tą­met eu­ro ne­bus

Mū­sų in­ te­re­sas yra įsi­ ves­ti eu­rą kuo grei­ čiau, vos tik ma­ tysime, kad ati­ tin­ka­me kri­te­ri­jus.

Užs. 1081252

„„Po­zi­ci­ja: fi­nan­sų mi­nist­ras R.Ša­džius ma­no, kad įsi­

ves­ti eu­rą 2014-ai­siais – per anks­ti.

In­gos Juo­dy­tės nuo­tr.

Fi­nan­sų mi­nist­ras Ri­man­tas Ša­džius abe­ jo­ja, ar Lie­tu­va spė­tų įsi­ves­ti eu­rą 2014 m., ta­čiau jis įsi­ti­ki­nęs, kad ša­lis ati­tiks Mast­ rich­to inf­lia­ci­jos kri­te­ri­jų ir bend­rą ES va­ liu­tą Lie­tu­va tu­rės jau 2015-ai­siais.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 230, 302 234, 308 862, 308 863, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

„Mū­sų in­te­re­sas yra įsi­ves­ti eu­rą kuo grei­čiau, vos tik ma­tysime, kad ati­tin­ka­me kri­te­ri­jus. Ar tai pa­vyk­ tų pa­da­ry­ti 2014 m., tu­riu tam tik­ rų abe­jo­nių, tu­rint ome­ny­je, kad šian­dien dar nė­ra iki ga­lo su­skai­ čiuo­ta, ar 2012 m. mes ne­vir­ši­jo­me lei­džia­mų kri­te­ri­jų fis­ka­li­nio de­fi­ ci­to sri­ty­je“, – tre­čia­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui tei­gė R.Ša­džius. Taip jis ko­men­ta­vo bu­vu­sios fi­ nan­sų mi­nist­rės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­ tės tei­gi­nį, kad Lie­tu­va eu­rą ga­lė­tų įsi­ves­ti jau 2014 m. R.Ša­džius ma­ no, kad Lie­tu­va ati­tiks Mast­rich­to kri­te­ri­jus ir su­val­dys inf­lia­ci­ją. „Iš tik­rų­jų Lie­tu­vos inf­lia­ci­jos ro­dik­lis pa­ma­žu ar­tė­ja (prie ES vi­ dur­kio – BNS inf.). Pa­gal tai mes ar­tė­ja­me prie eu­ro zo­nos vi­dur­kio ir ne­ma­tau prie­žas­čių, ko­dėl ga­lė­ tu­me nea­ti­tik­ti Mast­rich­to kri­te­ri­ jaus“, – tei­gė fi­nan­sų mi­nist­ras. Pa­sak jo, va­sa­rio 22 d. pa­skelb­ to­se Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pro­gno­ zė­se nu­ro­do­ma, kad Lie­tu­vo­je inf­ lia­ci­ja ma­žės ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus. Su­de­rin­ta vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ ci­ja Lie­tu­vo­je sau­sį sie­kė 3,1 pro­c., o Mast­rich­to inf­lia­ci­jos kri­te­ri­jus

– 2,8 pro­c. No­rint 2015 m. įsi­ves­ti eu­rą, rei­kia, kad ša­lis jau šių me­tų pa­bai­go­je ati­tik­tų Mast­rich­to kai­ nų sta­bi­lu­mo kri­te­ri­jų. Tam, kad ga­lė­tų įsto­ti į eu­ro zo­ ną, vals­ty­bė na­rė tu­ri ati­tik­ti Mast­ rich­to kri­te­ri­jus dėl vie­šų­jų fi­nan­ sų de­fi­ci­to, inf­lia­ci­jos ir vals­ty­bės sko­los. Lie­tu­va, ku­riai dėl per di­de­lės inf­lia­ci­jos ne­pa­vy­ko įsi­ves­ti eu­ro 2007 m. pra­džio­je, ke­ti­na jį įsi­ves­ ti 2015 m. Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį iš es­mės pri­ta­rė eu­ro įve­di­mo pla­nui, ku­riuo nu­ma­ty­ta su­da­ry­ti stra­te­gi­ nę ko­mi­si­ją ir dar­bo gru­pes. BNS inf.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0614 DB sva­ras ster­lin­gų 1 3,9812 JAV do­le­ris 1 2,6374 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5722 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9307 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2893 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6285 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6275 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8325

pokytis

–0,1109 % –0,8739 % –0,2836 % –0,3487 % –0,0405 % –0,1746 % –0,2134 % –0,1528 % –0,2149 %


11

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

pasaulis

Kaip at­ro­dys po­pie­žiaus pen­si­ja Šian­dien 20 val. Ita­li­jos (21 val. Lie­tu­vos) lai­ku Be­ne­dik­tas XVI taps pir­muo­ju per 600 me­tų at­si­sta­ty­di­nu­siu Ro­mos po­ pie­žiu­mi. Kaip at­ro­dys jo gy­ve­ni­mas pen­ si­jo­je? Iš­sau­gos var­dą, pa­keis ba­tus

1,2 mlrd. ka­ta­li­kų ly­de­ris pa­liks puoš­nius Apaš­ta­liš­kuo­sius rū­mus, per­si­kels į bu­vu­sį so­di­nin­ko na­mą Va­ti­ka­ne ir gy­vens mal­di­nin­ko gy­ ve­ni­mą, tik­riau­siai vi­siš­kai at­si­ri­ bo­jęs nuo vie­šu­mos. Va­ti­ka­nas pra­ne­šė, kad jis ir at­si­ sta­ty­di­nęs bus va­di­na­mas Be­ne­dik­ tu XVI, į jį ir to­liau bus krei­pia­ma­si „Jū­sų Šven­te­ny­be“. Ofi­cia­lus jo ti­ tu­las bus po­pie­žius eme­ri­tas. At­sis­ ta­ty­di­nęs Be­ne­dik­tas XVI dė­vės pa­ pras­tą bal­tą su­ta­ną, be pe­le­ri­nos. Žve­jo žie­das ir ant­spau­das bus su­nai­kin­ti, kaip nu­sta­ty­ta apaš­ ta­liš­ko­jo­je kons­ti­tu­ci­jo­je „Uni­ver­ si do­mi­ni­ci gre­gis“. Sa­vo rau­do­ nus po­pie­žiaus ba­tus Be­ne­dik­tas XVI pa­keis ru­dais, ku­riuos per­nai per vi­zi­tą Mek­si­ko­je jam pa­siu­vo vie­tos ama­ti­nin­kai. Ro­žės ir vais­me­džių so­das

85 me­tų Be­ne­dik­tas XVI iš pra­džių sraig­tas­par­niu iš­vyks į po­pie­žiaus va­sa­ros re­zi­den­ci­ją Kas­tel Gan­dol­ fe, į pie­tus nuo Ro­mos, kol bus iš­ rink­tas jo įpė­di­nis. Tik tuo­met jis ap­si­gy­vens Baž­ny­čios Mo­ti­nos

vie­nuo­ly­no pa­sta­te Va­ti­ka­no te­ ri­to­ri­jo­je. Iki šiol čia gy­ve­no at­si­ sky­ru­sios vie­nuo­lės, ku­rių už­duo­ tis bu­vo mels­tis už po­pie­žių. Nors šis pa­sta­tas ofi­cia­liai va­di­na­mas vie­nuo­ly­nu, čia nė­ra ar­ki­nių ko­ri­ do­rių ir pla­čių bend­rų erd­vių. „Tai bu­vo so­di­nin­ko na­mas, – pa­sta­to is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo ja­me gy­ ve­nu­si vie­nuo­lė An­cil­la Ar­mi­jo. – Tai tie­siog ma­žas pa­sta­tas. Bu­vo pri­dė­ta tik bib­lio­te­ka vie­nuo­lėms ir nau­ja kop­ly­tė­lė.“ Nors at­ro­do at­skir­tas nuo Va­ti­ ka­no, iš Baž­ny­čios Mo­ti­nos vie­ nuo­ly­no ma­ty­ti po­pie­žiaus apar­ta­ men­tai, Siks­to kop­ly­čia ir Šv. Pet­ro ba­zi­li­ka. Anot A.Ar­mi­jo, Baž­ny­čios Mo­ti­ nos vie­nuo­ly­nas la­bai ma­žas ir la­bai šil­tas: „Jo neužs­to­ja jo­kie me­džiai. Ma­nau, bū­tų nau­din­ga ja­me įreng­ti oro kon­di­cio­nie­rių. Taip pat rei­kė­tų per­tvar­ky­ti vir­tu­vę ir pa­na­šius da­ ly­kus, nes jie la­bai pa­pras­ti.“ Kie­me tvy­ro ro­žių, pa­so­din­ tų Be­ne­dik­to XVI pirm­ta­ko Jo­no Pau­liaus II gar­bei, aro­ma­tas. O ša­ lia vie­nuo­ly­no esan­čia­me so­de au­ ga cit­ri­nų ir apel­si­nų vais­me­džiai.

Katalikai ta­rė „ačiū!“ Po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI va­kar per pa­sku­ti­nę bend­rąją au­dien­ci­ją sa­kė su­pran­tan­tis, kad jo spren­di­ mas pa­si­trauk­ti yra rim­tas ir nau­ jas, jis taip pat ža­dė­jo ly­dė­ti Baž­ ny­čią mal­do­se ir po to, kai at­si­sta­ ty­dins.

„Žen­giau šį žings­nį vi­siš­kai su­pras­ da­mas jo rim­tu­mą ir nau­ju­mą, bet su vi­siš­ka dva­sios ra­my­be“, – sa­kė po­pie­žius pa­sku­ti­nė­je bend­ro­jo­je au­dien­ci­jo­je Šv. Pet­ro aikš­tė­je. Šven­ta­sis Tė­vas sa­vo is­to­ri­nio at­si­sta­ty­di­ni­mo iš­va­ka­rė­se kal­bė­jo apie „aud­rin­gus van­de­nis ir prie­ši­ nį vė­ją“ jam po­pie­žiau­jant, bet sa­ kė, kad Die­vas ne­leis Baž­ny­čiai pa­ skęs­ti. Be­ne­dik­tas XVI taip pat pri­si­mi­ nė sa­vo po­pie­žia­vi­mo „džiaugs­mo ir švie­sos“ aki­mir­kas. „Vieš­pats da­vė mums sau­lė­ tų die­nų su leng­vu vė­je­liu, die­ nų, kai žve­jy­ba bu­vo ge­ra. Taip pat bu­vo mo­men­tų, kai van­de­nys bu­vo aud­rin­gi ir pū­tė prie­ši­nis vė­jas“, – bib­li­niais pa­ly­gi­ni­mais kal­bė­jo po­ pie­žius į jo pa­sku­ti­nę bend­rąją au­ dien­ci­ją su­si­rin­ku­siai mi­niai Šv. Pet­ro aikš­tė­je. Be­ne­dik­tas XVI pa­dė­ko­jo kar­di­ no­lams, ko­le­goms bei pa­pras­tiems ti­kin­tie­siems už jų pa­ra­mą ir pa­ gar­bą jo spren­di­mui tap­ti pir­muo­ ju po 600 me­tų at­si­sta­ty­di­nu­siu po­nti­fi­ku. „My­lė­ti Baž­ny­čią reiš­kia taip pat tu­rė­ti drą­sos priim­ti sun­kius, skaus­min­gus spren­di­mus, vi­sa­

„„At­s is­vei­k i­n i­m as: Be­n e­d ik­t as

XVI ap­va­žia­vo aikš­tę pa­pa­mo­bi­ liu, stab­te­lė­jo pa­bu­čiuo­ti vai­kų ir mo­ja­vo dau­giau nei 100 tūkst. mal­di­nin­kų. „Reu­ters“ nuo­tr.

da tu­rint ome­ny­je Baž­ny­čios, o ne sa­vo ge­ro­vę“, – sa­kė po­nti­fi­kas, jo žo­džius pa­ly­dė­jo kur­ti­na­mi plo­ji­ mai. Be­ne­dik­tas XVI pri­si­mi­nė, kad kai bu­vo iš­rink­tas Ka­ta­li­kų baž­ ny­čios va­do­vu 2005 m. ba­lan­džio 19-ąją, klau­sė Die­vo, ar jis tik­rai to no­ri. „Ant ma­no pe­čių už­dė­jai di­ de­lę naš­tą“, – jis at­pa­sa­ko­jo sa­vo po­kal­bį su Vieš­pa­čiu. Pon­ti­fi­kas ap­va­žia­vo aikš­tę sa­ vo gar­siuo­ju pa­pa­mo­bi­liu, stab­ te­lė­jo pa­bu­čiuo­ti vai­kų ir mo­ja­vo dau­giau nei 100 tūkst. mal­di­nin­ kų, su­si­rin­ku­sių sau­lė­tą die­ną į Šv. Pet­ro aikš­tę at­si­svei­kin­ti su Be­ne­ dik­tu XVI. BNS inf.

„„Na­mai: Be­ne­dik­tas XVI ap­si­gy­vens Baž­ny­čios Mo­ti­nos vie­nuo­ly­ne, kur iki šiol gy­ve­no at­si­sky­ru­sios vie­nuo­lės. 

Kai A.Ar­mi­jo gy­ve­no vie­nuo­ ly­ne nuo 2004 iki 2009 m., ja­me bu­vo ke­le­tas mie­ga­mų­jų, vir­tu­vė, bend­ro­ji erd­vė, bib­lio­te­ka ir kop­ly­ tė­lė. Sie­nos bu­vo viens­pal­vės, nu­ bal­tin­tos. Čia nė­ra jo­kių Va­ti­ka­nui bū­din­gų me­no ver­ty­bių. „Vie­nin­te­lis tik­ras me­no kū­ri­nys yra kop­ly­tė­lė. Jo­je yra gra­žus bron­ zi­nis na­tū­ra­laus dy­džio nu­kry­žiuo­ ta­sis“, – pa­sa­ko­jo A.Ar­mi­jo. Įp­ras­tas vie­nuo­lio gy­ve­ni­mas

Be­ne­dik­tas XVI sa­kė, kad li­ku­sį gy­ ve­ni­mą skirs mal­doms. Jo­kios at­ski­ ros mal­di­nin­ko gy­ve­ni­mo tvar­kos at­si­sta­ty­di­nu­siam po­pie­žiui nė­ra. „Tai tu­rė­tų bū­ti pa­na­šu į įpras­ tą vie­nuo­lio ar ku­ni­go gy­ve­ni­mą, – paaiš­ki­no JAV ka­ta­li­kų vys­ku­pų

AFP nuo­tr.

kon­fe­ren­ci­jos mon­sin­jo­ras Ric­kas Hil­gart­ne­ris. – Ry­ti­nė mal­da, va­ ka­ri­nė mal­da, li­tur­gi­nės va­lan­dos, mi­šios kiek­vie­ną die­ną.“ Ma­no­ma, kad Be­ne­dik­tas XVI tu­rės ne­di­de­lį per­so­na­lą. „Juo Apaš­ta­liš­kuo­siuose rū­muo­ se rū­pi­no­si ke­le­tas vo­kie­čių vie­ nuo­lių, jos tik­riau­siai per­si­kraus­ tys kar­tu su juo ir į vie­nuo­ly­ną“, – svars­tė R.Hil­gart­ne­ris. At­sis­ta­ty­di­nu­siam po­pie­žiui ga­ li bū­ti skir­tas at­ly­gi­ni­mas. Ita­li­jos laik­raš­čiai ra­šė, kad at­si­sta­ty­di­nu­ siems dva­si­nin­kams pa­pras­tai mo­ ka­ma iki 2500 eu­rų (8600 li­tų) per mė­ne­sį. Bet R.Hil­gart­ne­ris spė­ jo, kad Be­ne­dik­tui XVI pi­ni­gų iš­vis ne­rei­kės, nes Va­ti­ka­nas pa­si­rū­pins ir jo būs­tu, ir svei­ka­ta.

Ra­šo ket­vir­tą­ją en­cik­li­ką?

Nau­jo­je Be­ne­dik­to XVI die­not­ var­kė­je tu­rė­tų lik­ti lai­ko skai­ty­ ti, o gal­būt ir ra­šy­ti. Bu­vo pa­skli­dę gan­dų, kad dar prieš paskelbdamas apie atsistatydinimą jis pra­dė­jo ra­ šy­ti sa­vo ket­vir­tą­ją en­cik­li­ką. „Jis pa­ra­šė en­cik­li­kas apie vil­ tį, mei­lę ir dar vie­ną apie so­cia­li­ nį tei­sin­gu­mą bei lab­da­rin­gu­mą“, – sa­kė mon­sin­jo­ras R.Hil­gart­ne­ris ir spė­jo, kad ket­vir­to­ji ga­lė­tų bū­ti apie ti­kė­ji­mą. Ta­č iau so­c ia­l i­n ia­m e tink­l e „Twit­ter“ Be­ne­dik­tas XVI ne­be­ra­ šys, jo pus­la­pis bus už­da­ry­tas. Ar iš­vyk­da­mas iš Apaš­ta­liš­kų­jų rū­mų jis pa­siims plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį „iPad“, te­bes­pė­lio­ja­ma. BBC, CNN inf.


12

ketvirtADIENIS, vasario 28, 2013

sportas

LKL se­zo­no int­ri­ga – ne­tra­di­ci­nis fi­ni­šas Kau­no „LSU-Bal­ tų“ krep­ši­nin­kams ne­pa­vy­ko Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­ te su­stab­dy­ti Klai­ pė­dos „Nep­tū­no“ – uos­ta­mies­čio ko­ man­da iš­ko­vo­jo vie­nuo­lik­tą­ją per­ ga­lę iš ei­lės.

Sta­tis­ti­ka „„„LSU-Bal­tai“–„Nep­tū­nas“ 80:102

(26:26, 13:26, 21:19, 20:31). 1 100 žiū­ro­ vų. Re­zul­ta­ty­viau­si žai­dė­jai: Ž.Sku­ čas 19 taš­kų (6 klai­dos), T.Ta­mo­šiū­ nas 15 (5 klai­dos), M.Sta­šys 12 (8 re­ zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai, 4 pe­rim­ti ka­muo­liai)/E.Dai­nys 16 (6 re­zul­ta­ ty­vūs per­da­vi­mai), V.Ša­ra­kaus­kas 15, D.Gai­lius 12. „„„Ju­v en­t us“–„Lie­t u­v os ry­t as“

68:102 (15:19, 12:25, 24:19, 17:39). 1 700 žiū­ro­vų. D.Gvez­daus­kas 18, A.Če­pu­ lis 17, P.Mor­ke­liū­nas 13/J.Blū­mas 16, T.Ly­de­ka 15, S.Bab­raus­kas 12.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

Tri­taš­kiai neiš­gel­bė­jo

„LSU-Bal­tai“ nu­si­lei­do klai­pė­die­ čiams sa­vo aikš­tė­je 80:102. Ant­ ra­ja­me kė­li­ny­je kau­nie­čiai dar pir­ma­vo 29:28, ta­čiau po to pra­ lai­mė­jo at­kar­pą 0:9 ir jau ne­bep­ ri­si­vi­jo var­žo­vų. „Neb­lo­gai su­žais­ti pa­vy­ko vos vie­ną kė­li­nį. Ne­ži­nau, kas vė­liau at­si­ti­ko vai­ki­nams. Su­ma­ny­mai ne­pa­vy­ko, mums tai bu­vo vie­nos pra­sčiau­sių rung­ty­nių šį se­zo­ną. Gai­la, bet mū­sų žai­di­mas vis dar la­bai ban­guo­tas“, – po var­žy­bų kal­bė­jo Kau­no eki­pos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Da­rius Dik­čius. „Kau­nie­čiai per pir­mą­ją ma­čo da­lį pa­tai­kė net de­vy­nis tri­taš­kius. Ne­sus­tab­dė­me jų ly­de­rių. Vis dėl­to mes su­de­ri­no­me sa­vo žai­di­mą, ne­ tgi pa­vy­ko eks­pe­ri­men­tuo­ti. Kaip ir de­ra, „LSU-Bal­tų“ gre­to­se ge­rai su­žai­dė bu­vę ma­no auk­lė­ti­niai Lie­ tu­vos jau­ni­mo rink­ti­nė­je Žy­gi­man­ tas Sku­čas ir Tau­ran­tas Ta­mo­šiū­

„„Pa­si­žy­mė­jo: „LSU-Bal­tų“ eki­pos žai­dė­jas M.Sta­šys per rung­ty­nes su „Nep­tū­nu“ at­li­ko 8 re­zul­ta­ty­vius per­

da­vi­mus. 

Da­rius Dik­čius:

Neb­lo­gai su­žais­ti pa­ vy­ko vos vie­ną kė­ li­nį. Ne­ži­nau, kas vė­liau at­si­ti­ko vai­ki­ nams.

nas“, – sa­kė „Nep­tū­no“ stra­te­gas Ka­zys Maks­vy­tis. Fi­na­las – be vil­nie­čių?

Klai­pė­dos ko­man­da tu­ri šan­sų LKL re­gu­lia­rų­jį se­zo­ną už­baig­ti tre­čio­ je po­zi­ci­jo­je.

Žil­vi­no Slaus­kio nuo­tr.

Ar­ti­miau­sias dve­jas rung­ty­nes pa­jū­rio krep­ši­nin­kai žais su LKL aut­sai­de­rė­mis – Vil­niaus „Sa­ka­lų“ ir „Pa­lan­gos Trio­bet“ eki­po­mis, po to – akis­ta­ta su Kau­no „Žal­gi­riu“ ir ma­čai su Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­ dė­mis“ bei Kė­dai­nių „Ne­vė­žiu“. Jei­gu ne­ptū­nie­čiai pra­lai­mė­tų tik „Žal­gi­riui“, jie iš­si­lai­ky­tų 3-io­jo­je vie­to­je. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ klai­ pė­die­čius ap­lenk­tų tik tuo at­ve­ju, jei ne­pa­tir­tų nė vie­no pra­lai­mė­ji­ mo per li­ku­sias ket­ve­rias rung­ty­ nes, bet tarp vil­nie­čių var­žo­vų dar bus ir „Žal­gi­ris“. Jei­gu LKL re­gu­lia­ru­sis se­zo­nas to­liau klos­ty­tų­si pa­gal to­kį sce­na­ ri­jų, „Lie­tu­vos ry­tą“ tur­ny­ro len­ te­lė­je pa­gal per­ga­lių pro­cen­tą ap­

lenk­tų ne tik „Nep­tū­nas“, bet ir „Prie­nai“, tuo­met „Žal­gi­ris“ su vil­nie­čiais su­si­tik­tų jau pus­fi­na­ ly­je. „Sa­ka­lai“ vos plas­no­ja

Kol kas dar LKL vi­ce­čem­pio­nas „Lie­tu­vos ry­tas“ pri­vers­tas ner­tis iš kai­lio, nes no­ri iš­veng­ti fi­ni­šo tik ket­vir­to­je vie­to­je. Ute­no­je vil­nie­čiai 102:68 su­ triuš­ki­no „Ju­ven­tus“ ko­man­dą, nors tre­čia­ja­me kė­li­ny­je aikš­tės šei­mi­nin­kai bu­vo priar­tė­ję 51:59. Tuo­met sos­ti­nės krep­ši­nin­kai no­ kau­ta­vo ute­niš­kius – pel­nė 13 „sau­ sų“ taš­kų iš ei­lės. LKL čem­pio­na­te sėk­min­gai de­ biu­ta­vo „Lie­tu­vos ry­to“ nau­jo­kas Taut­vy­das Ly­de­ka: pa­tai­kęs 5/5

C.Ro­nal­do pa­ro­dė pa­vyz­dį L.Mes­si Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

„Bar­ce­lo­nos“ fut­bo­lo ko­man­dos žvaigž­dė blanks­ta? Sa­vo var­žo­ vus try­pę ka­ta­lo­nai vis daž­niau aikš­tę pa­lie­ka nu­leis­to­mis gal­vo­ mis. Praė­ju­sią sa­vai­tę Is­pa­ni­jos su­perg­ran­das ka­pi­tu­lia­vo Čem­ pio­nų ly­go­je, o ant­ra­die­nį – ažio­ta­ ži­nia­me „El Cla­si­co“ ma­če. Por­tu­ga­lo trium­fas

Re­gis, po pra­lai­mė­ji­mo „AC Mi­ lan“ eki­pai 0:2 pir­mo­sio­se Čem­ pio­nų ly­gos ket­virt­fi­na­lio rung­ty­ nė­se „Bar­ce­lo­nos“ stra­te­gai iš­va­dų ne­pa­da­rė. Is­pa­ni­jos Ka­ra­liaus tau­rės var­žy­ bų pus­fi­na­lio at­sa­ko­ma­ja­me ma­ če „Bar­ce­lo­ną“ jos pa­čios tvir­to­vė­je „Camp Nou“ 3:1 su­mu­šė di­džiau­ sias prie­šas Mad­ri­do „Real“. Pa­ guo­dos įvar­tį šei­mi­nin­kai pel­nė tik 89-ąją mi­nu­tę. Pir­ma­sis šių ko­man­ dų su­si­ti­ki­mas Mad­ri­de bai­gė­si 1:1. Šį­kart pra­lai­mė­jo ne tik „Bar­ce­ lo­na“. Ge­riau­sias pla­ne­tos fut­bo­li­ nin­kas Lio­ne­lis Mes­si taip pat nu­ blan­ko prieš prin­ci­pi­nį opo­nen­tą – Cris­tia­no Ro­nal­do. Por­tu­ga­ las už­dir­bo 11 m bau­di­nį, pel­nė du įvar­čius ir iš­kė­lė klau­si­mą, ar fut­

„„Ly­de­ris: C.Ro­nal­do (kai­rė­je) du kar­tus nu­gink­la­vo „Bar­ce­lo­nos“ var­ti­

nin­ką J.M.Pin­to. 

bo­lo pa­sau­lis ne­suk­ly­do „Auk­si­nį ka­muo­lį“ įtei­kęs nie­ko praė­ju­siais me­tais ne­lai­mė­ju­siam L.Mes­si? „Su­žai­dė­me nuo­sta­bų ma­čą. Bu­vo­me la­bai tin­ka­mai nu­si­tei­kę. Pel­ny­tai ke­liau­ja­me į fi­na­lą“, – po ma­čo džiau­gė­si C.Ro­nal­do. Atei­nan­tį šeš­ta­die­nį Mad­ri­de šių ko­man­dų lau­kia dar vie­nas „El Cla­si­co“ – šį­syk Is­pa­ni­jos čem­pio­ na­te.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ką su­pra­to J.Guar­dio­la?

At­si­tik­ti­nu­mas ar ne, ta­čiau Bar­ se­lo­nos vie­nuo­li­kės sau­lė­ly­dis pra­si­dė­jo praė­ju­sių me­tų bir­že­lį. Tuo­met ne­ti­kė­tai ko­man­dą pa­li­ko Jo­se­pas Guar­dio­la. Šis spe­cia­lis­tas per ket­ve­rius me­tus su „Bar­ca“ iš­ ko­vo­jo net 14 ti­tu­lų. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar tre­ne­ris nu­ jau­tė be­siar­ti­nan­tį nuo­smu­kį, ta­ čiau aki­vaiz­du, kad P.Guar­dio­los

spren­di­mas bu­vo iš­min­tin­gas. Jo įpė­di­nis Ti­to Vi­la­no­va iš­ga­ny­to­ju ne­ta­po. Nors „Bar­ce­lo­na“ šį Is­pa­ ni­jos čem­pio­na­tą pra­dė­jo re­kor­di­ ne 18 per­ga­lių ir vie­nų ly­gių­jų se­ri­ja, gruo­dį vi­sas kor­tas su­mai­šė įvy­kiai už aikš­tės ri­bų. Vi­są Ka­ta­lo­ni­ją su­ pur­tė šiur­pi ži­nia, kad T.Vi­la­no­va lai­ki­nai trau­kia­si iš pa­rei­gų, nes jam at­si­nau­ji­no prieš me­tus ope­ruo­tas paau­si­nės sei­lių liau­kos vė­žys. „Blaug­ra­nos“ vai­rą pe­rė­mu­ siam 45-erių Jor­di Rou­rai su­val­ dy­ti žvaigž­des se­ka­si sun­kiai. Nors ka­ta­lo­nai tvir­tai pir­mau­ja Is­pa­ni­ jos čem­pio­na­te, ki­tuo­se fron­tuo­ se jie pra­dė­jo skau­džiai klu­pi­nė­ ti. Nuo sau­sio vi­du­rio, kai J.Rou­ra ta­po „Bar­ce­lo­nos“ va­iri­nin­ku, sta­ tis­ti­ka ne­guo­džia: ka­ta­lo­nai lai­mė­ jo 5 ma­čus, tris su­žai­dė ly­gio­sio­mis ir tris kar­tus pra­lai­mė­jo. Pas­ku­ti­nės rung­ty­nės „Camp Nou“ sta­dio­ne dar kar­tą įro­dė, kad vien en­tu­ziaz­mo ir skam­bių pa­var­ džių „Bar­ce­lo­nai“ neuž­ten­ka no­ rint įmin­ti tak­ti­nes Jo­se Mou­rin­ ho mįs­les. J.Mou­rin­ho vi­ra­žai

Cha­riz­ma­tiš­ka­sis po­rtu­ga­las iš Ka­ta­lo­ni­jos iš­jo­jo ant bal­to žir­go. 2010 m. pir­mą­jį sa­vo „El Cla­si­co“

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Prie­nai“ 3. „Nep­tū­nas“ 4. „Lie­tu­vos ry­tas“ 5. „Pie­no žvaigž­dės“ 6. „Ju­ven­tus“ 7. „Šiau­liai“ 8. „Ne­vė­žis“ 9. „Liet­ka­be­lis“ 10. „Sa­ka­lai“ 11. „LSU-Bal­tai“ 12. „Pa­lan­ga Trio­bet“

Perg.

Pral.

Proc.

9 12 12 6 8 8 7 7 5 4 4 0

0 2 3 2 6 7 7 8 10 11 11 15

100 86 80 75 57 53 50 47 33 27 27 0

dvi­taš­kių ir 5/6 bau­dų me­ti­mų bei iš­pro­vo­ka­vęs 6 var­žo­vų pra­žan­gas, jis bu­vo ant­ra­sis pa­gal nau­din­gu­mą sa­vo ko­man­do­je. Ki­tam Vil­niaus klu­bui – „Sa­ka­ lams“ – sunk­me­tis siun­čia iš­ban­ dy­mus vie­ną po ki­to. Dėl trau­mų iš ri­kiuo­tės iš­kri­tus Ed­vi­nui Šeš­ kui ir Pau­liui Damb­raus­kui, šiuo me­tu ko­man­do­je – tik sep­ty­ni žai­dė­jai. „Sa­ka­lai“ sku­biai ieš­ko pa­pil­dy­ mo, nes LKL nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ ta, kad rung­ty­nėms klu­bas pri­va­lo re­gist­ruo­ti bent 8 krep­ši­nin­kus. KD inf.

Re­zul­ta­tas „Bar­ce­lo­na“–„Real“ 1:3 (0:1). 95002 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 89 min. J.Alba/ 13 ir 57 min. C.Ro­nal­do, 68 min. R.Va­ra­ ne’as. Pir­mo­sios rung­ty­nės – 1:1.

J.Mou­rin­ho pra­lai­mė­jo šiur­piu re­ zul­ta­tu 0:5, ta­čiau nuo to lai­ko vis­ kas pa­si­kei­tė iš es­mės. Nors ko­vo­ jant su „Bar­ca“ šis stra­te­gas dar tu­ri nei­gia­mą ba­lan­są (4 per­ga­ lės, 6 ly­gio­sios ir 6 pra­lai­mė­ji­mai), klai­dų J.Mou­rin­ho ne­kar­to­ja. Vis dėl­to kai ko eks­cent­riš­ka­sis spe­cia­lis­tas ne­pa­kei­tė net ir at­ra­ dęs per­ga­lių re­cep­tą. Po sal­džios per­ga­lės Bar­se­lo­no­je ypa­tin­guo­ ju sa­ve va­di­nan­tis fut­bo­lo ge­ni­jus nu­spren­dė at­si­tver­ti ty­los sie­na ir į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją at­siun­ tė trau­muo­tą var­ti­nin­ką Ike­rą Ca­ si­lla­są. „Dar neiš­ko­vo­jo­me tro­fė­jaus, ta­ čiau pa­sie­kė­me gra­žią ir reikš­min­ gą per­ga­lę. Nusp­ren­dė­me, kad šia pro­ga su žur­na­lis­tais ir sir­ga­liais tu­rė­tų pa­bend­rau­ti ka­pi­to­nas“, – apie J.Mou­rin­ho ap­si­spren­di­mą kal­bė­jo I.Ca­sil­la­sas. Ant­ra­ja­me Ka­ra­liš­ko­sios tau­rės pus­fi­na­ly­je va­kar ko­vė­si Mad­ri­ do „At­le­ti­co“ ir „Se­vil­la“. Pir­mą­ jį ma­čą 2:1 lai­mė­jo sa­vo­je aikš­tė­je žai­dę sos­ti­nės fut­bo­li­nin­kai.


13

ketvirtADIENIS, vasario 28, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Su­sig­rą­žin­ti auk­są pa­dė­jo tre­ne­ris Kau­nie­tis Vi­ta­li­jus Su­ba­čius po Lie­tu­vos bok­so fe­de­ra­ci­jos (LBF) tei­s ė­j ų ko­l e­g i­j os spren­d i­m o 15-ąjį kar­tą ta­po Lie­tu­vos čem­ pio­nu ir pa­ge­ri­no Vi­do Bi­čiu­lai­ čio re­kor­dą.

„„Ga­li­my­bės: R.Mei­lu­ty­tė sėk­min­gai star­tuo­ja ir sau neįp­ras­to­se rung­ty­se.

„Fo­to­die­nos“ / Ro­ber­to Dač­kaus nuo­tr.

Bri­tų plau­ki­mo ta­len­tus įkvė­pė ir R.Mei­lu­ty­tė

Vil­niu­je įvy­ku­sio ša­lies čem­ pio­na­to fi­na­le V.Su­ba­čius (svo­ rio ka­te­go­ri­ja iki 91 kg) ko­vo­jo su vil­nie­čiu Eu­ge­ni­ju­mi Tut­ku­mi. Sos­ti­nės at­sto­vas lai­mė­jo pir­mą­ jį raun­dą 4:1, ta­čiau, pra­si­dė­jus ant­ra­jam raun­dui, E.Tut­kus su­ si­žei­dė an­ta­kį ir var­žy­bų gy­dy­to­ jas ne­lei­do jam to­liau tęs­ti ko­vos. Tei­sė­jai nu­ga­lė­to­ju pa­skel­bė vil­ nie­tį, nes iki trau­mos jis pir­ma­vo ke­liais taš­kais. Va­kar LBF in­for­ma­vo, kad, pa­ si­bai­gus var­žy­boms ir ap­do­va­ no­jus pri­zi­nin­kus, V.Su­ba­čiaus tre­ne­ris Vi­das Bru­žas čem­pio­ na­to vy­riau­sia­jam tei­sė­jui įtei­ kė pro­tes­tą, ku­ria­me nu­ro­dė, kad

Tarp­tau­ti­nės bok­so mė­gė­jų aso­ cia­ci­jos (AI­BA) tai­syk­lių punk­tas 9.3.2.1 to­kio­je si­tua­ci­jo­je įpa­rei­ go­ja nu­ga­lė­to­ju skelb­ti su­si­žei­du­ sio bok­si­nin­ko var­žo­vą. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si tre­ne­rio pro­tes­tą, Lie­tu­vos čem­ pio­nu pa­skel­bė V.Su­ba­čių, ku­ris iki šiol sa­vo spor­ti­nių tro­fė­jų ko­ lek­ci­jo­je tu­rė­jo 14 auk­so me­da­lių, kaip ir V.Bi­čiu­lai­tis. 12 kar­tų ša­ lies čem­pio­nu yra ta­pęs le­gen­di­ nis Al­gi­man­tas Zur­za. V.Su­ba­čius pir­mą kar­tą bok­so sa­lės slenks­tį per­žen­gė 1995-ai­ siais. Tarp ryš­kiau­sių kau­nie­čio pa­sie­ki­mų – pa­sau­lio stu­den­ tų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ lių čem­pio­no ti­tu­lai. 2005 m. Ki­ni­jo­je ir 2009 m. Ita­li­jo­je įvy­ ku­siuo­se pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­ se Vi­ta­li­jus užė­mė 5-ąsias vie­tas, 2010-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­te Ru­si­jo­je taip pat bu­vo penk­tas. KD, bok­so­pa­sau­lis.lt inf.

Lie­tu­vos auk­si­nė žu­ve­lė Rū­ta Mei­lu­ty­tė te­be­ke­lia ban­gas Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ba­sei­nuo­se – Ang­li­jos uni­ver­si­te­tų ir ko­le­džų čem­pio­na­te kau­nie­tė vir­ši­jo dar vie­ną na­cio­na­li­nį re­kor­dą ir pa­tvir­ti­no, kad Bar­se­lo­no­je vyk­sian­čia­me pla­ne­tos čem­pio­na­te ko­vos tik dėl aukš­čiau­sių ap­do­va­no­ji­mų. „„Pa­tir­tis: V.Su­ba­čius – Lie­tu­vos bok­so re­kor­di­nin­kas. 

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Re­kor­di­niai grybš­niai

Še­fil­de 15-me­tė lie­tu­vė 200 m dis­ tan­ci­ją komp­lek­si­niu sti­liu­mi įvei­ kė per 2 min. 13,69 sek. ir ko­ne 8 sek. pa­ge­ri­no Vai­vai Gim­bu­ty­tei pri­klau­siu­sį Lie­tu­vos re­kor­dą (2 min. 21,52 sek.). Nors R.Mei­lu­ty­tė var­žė­si sau neįp­ras­to­se rung­ty­se, tai ne­sut­ ruk­dė jai pa­siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų. Tik dvie­jų de­šim­tų­jų se­kun­dės da­ lių pri­trū­ko iki Lie­tu­vos mo­te­rų re­ kor­do 100 m nu­ga­ra – 1 min. 02,95 sek. 200 m krū­ti­ne Lie­tu­vos plau­ ki­kė pa­sie­kė ge­riau­sią as­me­ni­nį re­ zul­ta­tą – 2 min. 30,10 sek. „Ponds For­ge“ ba­sei­ne lie­tu­vė var­žė­si vieš­nios tei­sė­mis, nes ji kol kas ne­stu­di­juo­ja jo­kia­me uni­ver­ si­te­te. Dėl šios prie­žas­ties R.Mei­ lu­ty­tė į ap­do­va­no­ji­mus ne­pre­ ten­da­vo, tad auk­so me­da­lį 200 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo rung­ty­ je pel­nė Sop­hie Smith, ku­ri at­si­li­ ko nuo lie­tu­vės be­veik se­kun­de (2 min. 14,44 sek.). Ga­li­my­bės – di­džiu­lės

„Tai bu­vo nuo­sta­bus sa­vait­ga­lis Še­ fil­de. Ačiū var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riams, kad ma­ne pa­kvie­tė ir ga­lė­jau var­ žy­tis su šau­niais drau­gais“, – ne­si­ krim­to R.Mei­lu­ty­tė, nors ir ne­ga­lė­jo pre­ten­duo­ti į ap­do­va­no­ji­mus. Nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti su olim­pi­ne čem­pio­ne pa­no­ro vi­sas bū­rys sir­ ga­lių ir var­žo­vų.

„Ply­mouth Lean­der“ plau­ki­mo mo­kyk­los pa­ži­ba ir to­liau ste­bi­na ne tik vi­sus šios spor­to ša­kos ger­ bė­jus, ta­čiau ir sa­vo tre­ne­rį Jo­hną Rud­dą.

Jo­hnas Rud­das:

Rū­ta plau­kia vis ge­ riau ir ge­riau. Komp­ lek­si­niu sti­liu­mi jos pa­siek­tas re­zul­ta­tas – net aš­tuo­nio­mis se­ kun­dė­mis ge­res­nis už anks­tes­nį Lie­tu­vos re­ kor­dą. „Rū­ta plau­kia vis ge­riau ir ge­riau. Komp­lek­si­niu sti­liu­mi jos pa­siek­ tas re­zul­ta­tas – net aš­tuo­nio­mis se­kun­dė­mis ge­res­nis už anks­tes­nį Lie­tu­vos re­kor­dą. Tai tik dar kar­tą pa­ro­do mil­ži­niš­ką šios spor­ti­nin­ kės po­ten­cia­lą“, – sa­vo auk­lė­ti­nę gy­rė J.Rud­das. „Va­s a­r ą da­ly­vau­s iu pa­s au­l io čem­pio­na­te Bar­se­lo­no­je, o prieš jį dar bus ke­l e­tas var­ž y­b ų. Da­ bar svar­biau­sia po tru­pu­tį grįž­ti į tre­ni­ruo­čių rit­mą“, – apie ar­ti­ miau­sius pla­nus kal­bė­jo R.Mei­ lu­ty­tė. Aka­de­mi­ja po­pu­lia­rė­ja

Įs­pū­din­gi R.Mei­lu­ty­tės pa­sie­ki­ mai dar la­biau iš­gar­si­no ir J.Rud­

dą, ir „Ply­mouth Lean­der“ plau­ki­ mo aka­de­mi­ją. J.Rud­das vis daž­niau įvar­di­ja­mas kaip ge­riau­sias Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos plau­ki­mo spe­cia­lis­tas. Ypač iš­ ski­ria­mi šio tre­ne­rio ge­bė­ji­mai ug­ dy­ti jau­nus ta­len­tus. Tre­ni­ruo­tis pas šį spe­cia­lis­tą no­ ri per­spek­ty­viau­si Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos plau­ki­kai. Po uni­ver­si­te­tų ir ko­le­džų čem­pio­na­to į Pli­mu­tą nu­ spren­dė per­si­kel­ti ir ta­len­tin­ga pen­ kio­li­ka­me­tė Me­gan Bo­wen. Įvai­rias dis­tan­ci­jas plau­kian­ti bri­tė pri­pa­ži­ no, kad į di­džiau­sią Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos piet­va­ka­rių mies­tą ją pa­vi­ lio­jo ga­li­my­bė dirb­ti su J.Rud­du ir tre­ni­ruo­tis kar­tu su R.Mei­lu­ty­te. Pli­mu­te pas J.Rud­dą sa­vo meist­ riš­ku­mą ke­lia ir trys jau­ni mū­sų ša­lies plau­ki­kai – Eva Glio­že­ry­tė, Man­tas Bud­rys, Jū­ra­tė Ščer­bins­ kai­tė. Šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vos tau­ ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas (LTOK) su „Ply­mouth Lean­der“ pa­si­ra­ šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, pa­ gal ku­rią J.Rud­das tre­ni­ruos mū­sų spor­ti­nin­kus iki 2016 m. Rio de Ža­ nei­ro žai­dy­nių. „Jei Rū­ta iš­vengs rim­tų li­gų, trau­mų ir jai ne­nu­tiks ki­tų ne­ nu­ma­ty­tų da­ly­kų, ji ga­li plauk­ ti dar bent dvie­jo­se olim­pia­do­se – 2016-ųjų ir 2020-ųjų. 2020-ai­siais jai bus tik 23-eji. Tai­gi, jei no­rės, ji ga­lė­tų star­tuo­ti ir ket­vir­to­sio­se žai­dy­nė­se“, – apie ryš­kiau­sios sa­ vo žvaigž­dės per­spek­ty­vas at­si­lie­ pė J.Rud­das.

bok­so­pa­sau­lis.lt nuo­tr.


14

ketvirtADIENIS, vasario 28, 2013

turtas

Sen­kan­ti bal­ta­ru­sių auk­so Pre­ky­bos cent­re ar mies­te iš­vys­ti au­to­ mo­bi­lį su bal­ta­ru­siš­ kais nu­me­riais ar­ ba už­sie­nie­tį, ap­si­ kro­vu­sį mai­šais pir­ ki­nių, – ne­be nau­jie­ na. Ta­čiau spe­cia­lis­ tai tei­gia, kad tur­tin­ gi pir­kė­jai iš ša­lies kai­my­nės į Lie­tu­ vą plūs ne­beil­gai, – po po­ros me­tų par­ duo­tu­vių skai­čius ir pa­siū­la Bal­ta­ru­si­jo­je ma­žai be­si­skirs nuo esan­čios pas mus.

Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė g.miceviciute@diena.lt

Turistų – daugėja

„„Su­ma: ty­ri­mas pa­ro­dė, kad vi­du­ti­niš­kai per vie­ną ke­lio­nę bal­ta­ru­siai Lie­tu­vos par­duo­tu­vė­se iš­lei­džia 1170–

1560 li­tų. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vos vieš­ bu­čiuo­se ir ki­to­se ap­gy­ven­di­ni­ mo įstai­go­je iš vi­so buvo ap­si­sto­ję 1,1 mln. už­sie­nie­čių, dau­giau­sia – sve­čių iš Ru­si­jos. 2012-ai­siais ofi­ cia­lio­se ša­lies nak­vy­nės įstai­go­se vie­šė­jo ir 117 tūkst. iš Bal­ta­ru­si­jos at­vy­ku­sių žmo­nių. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių sve­čių iš Bal­ta­ru­si­jos srau­tai iš­lie­ka di­de­li, o į ša­lį at­vy­ kę kai­my­nai čia ne tik pra­mo­gau­ ja, bet ir no­riai lei­džia pi­ni­gus įvai­ riems pir­ki­niams. Vil­niaus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro vy­riau­sio­ji pro­jek­tų va­ do­vė Zi­ta Bu­ki­na skai­čia­vo, kad vien šį sau­sį pa­si­kon­sul­tuo­ti čia bu­vo už­su­kę 612 sve­čių iš Bal­ta­ ru­si­jos. Per­nai jų su­lauk­ta 6124, ir tai yra 62 pro­c. dau­giau nei 2011ai­siais. „Už­sie­nie­čiai į tu­riz­mo in­for­ma­ ci­jos cent­rus daž­niau­siai užei­na, nes jiems rei­kia mies­to že­mė­la­pių. Ta­čiau bal­ta­ru­siai mū­sų dar­buo­ to­jų la­bai daž­nai tei­rau­ja­si ir vie­

Ke­lei­vių ma­žė­ji­mo ne­si­bai­mi­na Vie­nas po­pu­lia­riau­sių bal­ta­ru­sių ke­ lia­vi­mo į Lie­tu­vą bū­dų – trau­ki­niais. Daž­niau­siai bal­ta­ru­siai ke­lio­nes trau­ki­niais ren­ka­si va­sa­rą ir nau­ja­ me­čių šven­čių lai­ko­tar­piu. Iš Bal­ta­ ru­si­jos į Lie­tu­vą at­vyks­ta ir pa­vie­nių vers­li­nin­kų vien su ne­šio­ja­mai­siais kom­piu­te­riais, ir še­šių as­me­nų šei­ mų su pen­kiais la­ga­mi­nais. Skai­čiai au­ga

117

tūkst. sve­čių iš Bal­ta­ru­si­jos per­nai ap­si­sto­jo Lie­tu­vos ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se.

Įmo­nės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Ke­lei­vių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­ to­riaus pa­va­duo­to­jas Da­li­jus Žeb­ raus­kas pa­tvir­ti­no, kad trau­ki­ niais vyks­tan­čių ke­lei­vių srau­tas iš Mins­ko į Vil­nių ir at­gal pa­sta­rai­ siais me­tais ypač išau­go. Praė­ju­siais me­tais tarp dvie­ jų sos­ti­nių ke­lia­vo 269 tūkst., ar­ ba net 65,6 pro­c., dau­giau ke­lei­vių nei 2011-ai­siais. Vien šį sau­sį tarp Vil­niaus ir Mins­ko trau­ki­niais va­ žia­vo dau­giau nei 26 tūkst. ke­lei­vių – tai 44 pro­c. dau­giau nei tą pa­tį mė­ne­sį 2012-ai­siais. Nors Vil­nius iš­lie­ka pa­grin­di­ nė sto­te­lė iš Bal­ta­ru­si­jos vyks­tan­ tiems ke­lei­viams, daž­nai šios ša­lies gy­ven­to­jai va­žiuo­ja ir į Kau­ną.

Trau­ki­niai mo­der­nė­ja

Ke­lio­nės trau­ki­niais Bal­ta­ru­si­jos gy­ven­to­jams pa­to­gios ne tik to­dėl, kad ši­taip jie ga­li va­ži­nė­ti iš vie­ nos sos­ti­nės į ki­tą. Ke­liau­ti trau­ki­ niu ge­ro­kai pi­giau nei au­to­mo­bi­liu. Bi­lie­tas iš Mins­ko į Vil­nių ar­ba at­ gal kai­nuo­ja 36 li­tus. Tie­sa, ke­lio­ nė trau­ki­niu iš­lie­ka il­ges­nė, ne­gu iš Mins­ko į Vil­nių va­žiuo­jant au­ to­mo­bi­liu, – 3 va­lan­dos. Ta­čiau, pa­sak D.Žeb­raus­ko, nuo 2011-ųjų kar­tu su Bal­ta­ru­si­jos ge­ le­žin­ke­lių bendrove vyk­do­mas pro­ jek­tas, ku­rio tiks­las – ke­lio­nes tarp dvie­jų vals­ty­bių pa­da­ry­ti trum­pes­ nes, pa­leis­ti mo­der­nes­nius trau­ki­ nius. „Ant­rą­jį pro­jek­to eta­pą pla­nuo­ ja­me įgy­ven­din­ti iki 2013-ųjų bir­ že­lio. Pla­nuo­ja­ma su­trum­pin­ti ke­ lei­vi­nių trau­ki­nių Vilnius–Minskas va­žia­vi­mo lai­ką dar 30 mi­nu­čių – iki dvie­jų su pu­se va­lan­dos“, – sa­ kė D.Žeb­raus­kas. Šiam tiks­lui įgy­ven­din­ti nu­ma­ ty­ta vie­toj šiuo me­tu esa­mų pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti nau­jus ir grei­čiau va­ žiuo­jan­čius dy­ze­li­nius trau­ki­nius, iš Vil­niaus iš­vyks­tan­čius ke­lei­vius

„„Au­gi­mas: ti­ki­ma­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu ke­lei­vių, vyks­tan­čių iš Bal­ta­ru­si

sės mi­li­jo­no per me­tus. 

tik­rin­ti dar ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, o at­vyks­tan­čius – trau­ki­ny­je. Ke­lio­nė truks 2 va­lan­das

Iki 2015-ųjų ke­lio­nės iš Vil­niaus į Mins­ką lai­kas tu­rė­tų su­trum­pė­ti dar la­biau. Elekt­ri­fi­ka­vus da­lį ke­ lio ruo­žo Bal­ta­ru­si­jo­je ir Lie­tu­vo­je, šiuo marš­ru­tu tu­rė­tų pra­dė­ti kur­ suo­ti elekt­ri­niai trau­ki­niai – to­kie pat, ko­kie va­ži­nė­ja marš­ru­tu Vil­ nius–Kaunas, o ke­lio­nė iš Mins­ko į Vil­nių tuo­met truk­tų 2 va­lan­das.

Ke­lei­vių srau­to tarp Bal­ta­ru­si­ jos ir Lie­tu­vos mies­tų su­ma­žė­ji­mo D.Žeb­raus­kas ar­ti­miau­siais me­ tais ne­si­ti­ki. Prie­šin­gai, spe­cia­lis­ tas ma­no, kad jų ga­lė­ti pa­dau­gė­ti be­ne dvi­gu­bai – iki pu­sės mi­li­jo­ no per me­tus. „Rin­ka nuo­lat kei­čia­si, vi­suo­met ieš­ko­me ir ran­da­me bū­dų, kaip prie jos pri­si­tai­ky­ti. Trau­ki­niais, kur­ suo­jan­čiais tarp Vil­niaus ir Mins­ko, nau­do­ja­si ne tik tie, ku­rie va­žiuo­ja vien ap­si­pirk­ti, bet ir vers­li­nin­kai


15

ketvirtADIENIS, vasario 28, 2013

turtas

27 proc.

dau­giau bal­ta­ru­sių per­ nai ap­si­sto­jo Lie­tu­vos ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se ne­gu 2011-ai­siais.

Bal­ta­ru­siams – nuo­lai­dos

Sut­var­kys ­ ke­lią

Kai ku­rios Lie­tu­vo­je vei­kian­čios par­duo­ tu­vės siū­lo spe­cia­lias nuo­lai­dų kor­te­les, skir­tas klien­tams iš už­sie­nio ša­lių. Jas pre­ky­bos cent­rai ar par­duo­tu­vės sa­vo klien­tams už­sie­nie­čiams iš­duo­da ne­mo­ ka­mai ar­ba už sim­bo­li­nį mo­kes­tį. Klien­ tams iš už­sie­nio, tu­rin­tiems lo­ja­lu­mo kor­ te­les, Lie­tu­vos pre­ky­bos cent­ruo­se ga­li bū­ti su­tei­kia­mos ir vos ke­lių pro­cen­tų dy­ džio nuo­lai­dos, ir so­li­des­nės.

Au­to­mo­bi­liais į Lie­tu­vą vyks­tan­tys bal­ta­ru­ siai ne­tru­kus ga­lės va­žiuo­ti ir ge­res­niu ke­ liu. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos skelb­tą kon­kur­są lai­mė­jo bend­ro­vės „Eu­ro­ via Lie­tu­va“ ir „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“. Už 43,596 mln. li­tų jos re­konst­ruos ke­lio Vil­ nius–Minskas ruo­žą nuo 22 iki 33 ki­lo­met­ ro Vil­niaus ra­jo­ne. Da­bar ke­lio dan­ga čia yra pra­stos būk­lės – be­to­nas pa­deng­tas plo­nu, daug kur nu­si­try­nu­siu as­fal­to sluoks­niu.

gys­la par­da­vė­jų ne­gąs­di­na tų, kur ga­lė­tų ap­si­pirk­ti. Juos dau­ giau­sia do­mi­na bran­ges­nių pre­kės ženk­lų par­duo­tu­vės“, – sa­kė Z.Bu­ ki­na. Dai­ro­si į nau­jas ko­lek­ci­jas

Da­lis į Lie­tu­vą at­vy­ku­sių tu­ris­ tų pra­mo­gau­ja tik di­džių­jų mies­ tų cent­ruo­se ar pa­jū­ry­je, ta­čiau sve­čių iš Bal­ta­ru­si­jos ke­liai daž­nai drie­kia­si ir į ato­kiau nuo se­na­mies­ čių esan­čius pre­ky­bos cent­rus. Čia jie šluo­ja dra­bu­žius, ava­ly­nę, elekt­ ro­ni­kos pre­kes, ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­ nius, kos­me­ti­ką. Sos­ti­nė­je vei­kian­tis pre­ky­bos cent­ras „Ozas“ jau ku­rį lai­ką ak­ ty­viai rek­la­muo­ja­mas Mink­se, Vi­ tebs­ke, ir šis žings­nis pa­si­tei­si­no. Kaip tei­gė pre­ky­bos cent­ro „Ozas“ rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė Dai­va Gai­ liu­šai­tė, praė­ju­siais me­tais pir­kė­ jų iš Bal­ta­ru­si­jos skai­čius išau­go dau­giau nei dvi­gu­bai, pa­ly­gin­ti su 2011-ai­siais. Klien­tai iš ša­lies kai­ my­nės su­da­ro 6–7 pro­c. vi­sų šio pre­ky­bos cent­ro pir­kė­jų. „Bal­ta­ru­siams yra svar­būs ži­no­ mi pre­kių ženk­lai, o pre­kės čia pi­ ges­nės ne­gu pas juos. Be to, bal­ta­ ru­siai ga­li su­si­grą­žin­ti da­lį PVM“, – sa­kė D.Gai­liu­šai­tė.

i­jos į Lie­tu­vą ar at­gal, pa­dau­gės iki pu­ „Fo­to­die­nos“ nuo­tr.

bei šei­mos, lėk­tu­vais ke­liau­jan­čios ato­sto­gau­ti į to­li­mą­sias ša­lis ir be­ si­ren­kan­čios Tarp­tau­ti­nį Vil­niaus oro uos­tą kaip pra­di­nę sto­te­lę. Šiuo me­tu skry­džiai iš Vil­niaus ge­ro­kai pi­ges­ni nei iš Mins­ko. Ti­ki­mės, kad pa­daž­nė­jus rei­sams Mins­kas taps pa­trauk­liu per­sė­di­mo punk­tu ir va­žiuo­jan­tiems trau­ki­niais to­lyn į įvai­rius Ry­tų ša­lių mies­tus, tai­gi for­muo­sis pa­pil­do­mi ke­lei­vių srau­ tai“, – įsi­ti­ki­nęs D.Žeb­raus­kas. KD inf.

Vie­nas bal­ta­ru­sis šia­me pre­ky­ bos cent­re iš­lei­džia vi­du­ti­niš­kai 500–600 li­tų, o dau­giau­sia klien­ tų iš šios ša­lies su­lau­kia­ma sa­vait­ ga­liais. „Dau­giau­sia bal­ta­ru­sių ap­si­lan­ko gruo­džio ir sau­sio mė­ne­siais, taip pat pa­va­sa­rį ir ru­de­nį, kai par­duo­ tu­vė­se pa­si­ro­do nau­jų ko­lek­ci­jų“, – kal­bė­jo D.Gai­liu­šai­tė.

Zi­ta Bu­ki­na:

Už­sie­nie­čiai užei­na že­mė­la­pių. Bal­ta­ru­ siai tei­rau­ja­si ir vie­tų, kur ga­lė­tų ap­si­pirk­ti. Per­ka ir mais­tą

Pre­ky­bos cent­ro „Ak­ro­po­lis“ val­ dy­to­jas Čes­lo­vas Ur­bo­na­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­ tu klien­tai iš Bal­ta­ru­si­jos ren­ka­ si ne tik ži­no­mus pre­kės ženk­lus ir bran­ges­nes pre­kes, pra­de­da dai­ ry­tis ir į Lie­tu­vo­je par­duo­da­mus mais­to pro­duk­tus. „Pas­ta­rai­siais me­tais ma­to­me, kad sve­čiai vis daž­niau Lie­tu­vo­je per­ka ir mais­to pro­duk­tų. Ši ten­

den­ci­ja stip­rė­ja šie­met – nuo sau­ sio 1 d. bal­ta­ru­siai da­lį mo­kes­čių ga­li su­si­grą­žin­ti pirk­da­mi ir vi­sas mais­to pre­kes, iš­sky­rus al­ko­ho­ lį bei ta­ba­ką“, – tei­gė Č.Ur­bo­na­ vi­čius. Nors šia­me pre­ky­bos cent­re bal­ ta­ru­siai vi­du­ti­niš­kai iš­lei­džia 600– 800 li­tų, Č.Ur­bo­na­vi­čius skai­čiuo­ ja, kad pa­sta­ruo­ju me­tu kai­my­nai pi­ni­gi­nių čia ne­beat­ve­ria taip pla­ čiai, kaip prieš ke­le­rius me­tus. „Su­ma, ku­rią vi­du­ti­niš­kai iš­lei­ džia pir­kė­jai iš Bal­ta­ru­si­jos, pa­ sta­rai­siais me­tais kiek su­ma­žė­jo. Tai la­biau­siai su­si­ję su au­gan­čiais pir­kė­jų srau­tais – anks­čiau ap­si­ pirk­ti į Lie­tu­vą va­žiuo­da­vo ar­ba tur­tin­ges­ni Bal­ta­ru­si­jos gy­ven­ to­jai, ar­ba tie, kas pir­mie­ji at­ra­do to­kių ke­lio­nių nau­dą“, – pa­sa­ko­ jo Č.Ur­bo­na­vi­čius. Pa­tys sta­to pre­ky­bos cent­rus

Va­sa­rio pra­džio­je rek­la­mos agen­ tū­ra „AD Hun­ters Bal­tics“ at­li­ ko ty­ri­mą, per ku­rį ap­klau­sė 1032 Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čius, at­vy­ku­sius į Lie­tu­vą ap­si­pirk­ti. Paaiš­kė­jo, kad bal­ta­ru­sių pir­ki­niai su­da­ro ne­ma­ žą Vil­niaus par­duo­tu­vių apy­var­ tos da­lį – vi­du­ti­niš­kai 10–15 pro­c.,

o kai ku­rio­se bran­ges­nė­mis pre­kė­ mis pre­kiau­jan­čio­se par­duo­tu­vė­se – net iki 30 pro­c. Vi­du­ti­niš­kai per vie­ną ke­lio­nę bal­ta­ru­siai Lie­tu­vos par­duo­tu­vė­ se iš­lei­džia 450–600 JAV do­le­rių (1170–1560 li­tų). La­biau­siai kai­ my­nams Lie­tu­vo­je ap­si­mo­ka pirk­ti ava­ly­nę, dra­bu­žius, bui­ti­nę tech­ni­ ką, par­fu­me­ri­ją, ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­ nius, al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus iš Va­ka­ rų ša­lių, nes Bal­ta­ru­si­jo­je dėl mui­tų jie bran­ges­ni ko­ne dvi­gu­bai. 40 pro­c. ap­klaus­tų bal­ta­ru­sių nu­ro­dė, kad į Lie­tu­vą vyks­ta as­ me­ni­niu au­to­mo­bi­liu, 30 pro­c. ke­liau­ja marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais ir trau­ki­niais, o li­ku­sie­ji nau­do­ja­ si ke­lio­nių agen­tū­rų or­ga­ni­zuo­ja­ mais tu­rais. Tie­sa, pa­sak agen­tū­ros „AD Hun­ters Bal­tics“ di­rek­to­riaus Kęs­ tu­čio Isa­ko, pir­kė­jų iš Bal­ta­ru­si­jos ant­plū­dis tę­sis dar ke­le­rius me­ tus – šiuo me­tu ša­ly­je kai­my­nė­je sta­to­ma apie 30 šiuo­lai­kiš­kų pre­ ky­bos ir pra­mo­gų cent­rų. Ke­lis jų sta­to lie­tu­viai. Va­žiuo­ja, nes no­ri į Eu­ro­pą

Ta­čiau Lie­tu­vos vers­li­nin­kai pir­kė­ jų iš Bal­ta­ru­si­jos srau­to ma­žė­ji­mo

ne­si­bai­mi­na. D.Gai­liu­šai­tė tei­gė, kad pa­grin­di­nis Lie­tu­vos pre­ky­bos cent­rų ko­zi­ris prieš to­kias pat Bal­ ta­ru­si­jos įstai­gas vis dėl­to yra kai­ nos. „Ir da­bar prie Mins­ko yra mo­der­ nių pre­ky­bos cent­rų, bet bal­ta­ru­siai vis tiek va­žiuo­ja pas mus. Pag­rin­ di­nis da­ly­kas, dėl ku­rio jie va­žiuo­ ja, – kai­nos ir ga­li­my­bė su­tau­py­ti. Ne­ma­nau, kad atei­ty­je Bal­ta­ru­si­ jo­je kai­nos bus ma­žes­nės ne­gu pas mus“, – sa­kė D.Gai­liu­šai­tė. Č.Ur­bo­na­vi­čius pri­dū­rė, kad bal­ ta­ru­sius į Lie­tu­vą vi­lio­ja ne tik ga­ li­my­bės ap­si­pirk­ti, bet ir pra­mo­ gos. „Pas­te­bi­me, kad Lie­tu­va sve­ čius iš gre­ti­mų vals­ty­bių vis la­biau trau­kia ga­li­my­be ne tik ap­si­pirk­ti, bet ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­ lai­kį, paa­tos­to­gau­ti, ga­lų ga­le iš­ va­žiuo­ti „į Eu­ro­pą“, „į už­sie­nį“. Kaip mi­nė­jau, pas mus iš Bal­ta­ ru­si­jos va­žiuo­ja vi­du­ti­nes ir aukš­ tes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės, ku­riems ap­si­pir­ki­mas yra vie­na iš ke­le­to prie­žas­čių at­va­žiuo­ti į Vil­ nių. „Ap­si­mo­ka – neap­si­mo­ka“ šiuo at­ve­ju daž­nai nė­ra svar­biau­ sia pa­si­rin­ki­mo prie­žas­tis“, – įsi­ ti­ki­nęs Č.Ur­bo­na­vi­čius.


16

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

menas ir pramogos

Ra­šy­to­jas T.Sha­has: lyg bū­čiau gi­męs lėk­tu­ve Nuei­ki­te ir nu­si­pir­ ki­te ge­rą, bran­gią kė­dę, nes jo­je rei­kės pra­leis­ti daug lai­ ko. Pa­to­gi kė­dė – tai di­džiau­sia ra­šy­mo pa­slap­tis.

Gin­ta­rė So­ko­lo­vie­nė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te (VDU) su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su ži­ no­mu ra­šy­to­ju Ta­hi­ru Sha­hu, ku­ris Kau­ne ap­si­lan­kė VDU ir Bri­tų ta­ry­ bos ini­cia­ty­va.

T.Sha­has – po­pu­lia­rus af­ga­nų kil­ mės ra­šy­to­jas ir fil­mų kū­rė­jas, gi­ męs ir au­gęs Ang­li­jo­je, vė­liau per­ si­kė­lęs į Ma­ro­ką ir čia gy­ve­nan­tis li­gi šiol. T.Sha­has yra pa­ra­šęs ir iš­ lei­dęs pen­kio­li­ka kny­gų, ku­rios iš­ vers­tos į dau­giau nei 30 kal­bų. Lie­tu­vos skai­ty­to­jams ži­no­mas kaip kny­gų „Ka­li­fo rū­mai: me­ tai Ka­sab­lan­ko­je“ ir „Tūks­tan­čio ir vie­nos nak­ties ša­ly­je“ au­to­rius. Net­ru­kus bus pri­stay­ta tre­čio­ji į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­ta kny­ga „Tim­ buk­tu“. – Ka­da su­pra­to­te, kad ga­li­te ra­ šy­ti? – Ma­no šei­mo­je ra­šė be­veik vi­si: tė­ tis, se­ne­lis, pro­se­ne­lis. Kiek at­si­me­

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Rachelės Gibson knygą „Gana nevykusių pasimatymų“.

Ką daryti, kad būtum pakviesta į padorų pasimatymą? Adelė Haris nė nenutuokia. Jau kelerius metus jai tenka eiti į nevykusius pasimatymus, lyg būtų prakeikta. Dėl ko gi dar vyrai, su kuriais susitinka, staiga ima elgtis kaip puspročiai? Ar gali būti blogiau? Pasirodo, gali... Adelė sužino, kad subyrėjo jos tobulosios sesers santuoka...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, kovo 5 d.

„„Lau­kia: ne­tru­kus kny­gy­nuo­se tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti tre­čio­ji į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­ta T.Sha­ho

kny­ga. 

nu, man bu­vo še­še­ri, kai tė­tis pa­sa­ kė, kad ir aš tu­rė­čiau ra­šy­ti. Rim­tai tai da­ry­ti pra­dė­jau su­lau­kęs dvi­de­ šim­ties.

kais ke­liau­to­jų ži­ny­nais. Ten­ka daž­nai ke­liau­ti? – Kar­tais at­ro­do, kad gi­miau lėk­ tu­ve, nes žiū­rint į pa­sau­lio že­mė­ la­pį vis sun­kiau ras­ti vie­tą, ku­rio­je ne­su bu­vęs. Šiuo me­tu esu ap­lan­ kęs 120 ša­lių. – Esa­te pa­ty­ręs dau­gy­bę nuo­ty­ kių, kar­tais gal ir ne­la­bai ma­lo­ nių, bet drą­siai apie tai pa­sa­ko­ ja­te... – Taip, man la­bai pa­tin­ka ke­liau­ ti, bend­rau­ti su žmo­nė­mis. Esu bu­ vęs Af­ga­nis­ta­ne, ten su drau­gu pa­ te­ko­me kaip fil­mų kū­rė­jai, pa­sa­kę, kad kur­si­me fil­mą apie pra­din­gu­sį lo­bį, ku­ris din­go bū­tent Af­ga­nis­ta­ ne. Pa­kis­ta­ne te­ko sė­dė­ti ka­lė­ji­me, bet tai – ma­no gy­ve­ni­mo da­lis ir aš ne­tu­riu ko slėp­ti.

Artūro Morozovo nuotr.

– Iš kur se­mia­tės idė­jų kny­ goms? – Ne­ži­nau, ma­no gal­vo­je nuo­lat su­ka­si be­ga­lė min­čių. Štai ir apie šį

van­dens bu­te­liu­ką ga­lė­čiau pa­pa­ sa­ko­ti šim­tus is­to­ri­jų. – Jū­sų kny­gos ta­pu­sios sa­vo­tiš­

– Esa­te af­ga­nas, au­gęs Ang­li­ jo­je, jū­sų tė­vai – skir­tin­gų tau­ ty­bių, da­bar su šei­ma gy­ve­na­te Ma­ro­ke. Ar jums svar­bi ta­pa­ ty­bė? – Ma­no mo­ti­na – in­dė, o tė­vas – af­ ga­nas. Aš tu­riu bri­tiš­ką pa­są ir lan­ kiau bri­tų mo­kyk­lą, na­muo­se bu­vo sa­vos tra­di­ci­jos, to­dėl lan­ky­da­mas mo­kyk­lą jau­čiau­si ki­toks. Bet man nuo­la­tos bu­vo sa­ko­ma, kad bū­ti ki­ to­kiam nė­ra blo­gai ir ne­rei­kia to gė­ dy­tis. Tai iš­ke­lia žmo­gų aukš­čiau ki­tų. Sten­giuo­si tai nuo­lat pri­min­ ti ir sa­vo vai­kams. Ma­nau, kad jei­ gu tau ta­pa­ty­bė svar­bi, tu pa­si­ren­ki šir­džiai ar­ti­mes­nį ke­lią kuo bū­ti. – Ko­kia kal­ba kal­ba­te na­muo­ se? – Daž­niau­siai ang­liš­kai. Vi­sa­da ma­niau, kad ang­lų kal­ba – rak­tas į pa­sau­lį. Kad ir kur at­si­dur­tum, vi­sa­da su­tik­si žmo­gų, kal­ban­tį šia kal­ba. – Sa­vo ger­bė­jus nuo­lat pra­džiu­ gi­na­te nau­jo­mis kny­go­mis. Ar ne­pa­vargs­ta­te nuo ra­šy­mo? – Sus­to­jus ra­šy­ti, pra­dė­ti vėl la­bai sun­ku. Tai kaip ma­ši­na. To­dėl la­bai džiau­giuo­si, kad vi­sa­da esu ku­pi­nas min­čių. Tai ne tik ma­no ho­bis, tai ma­no dar­bas. Per die­ną sten­giuo­si pa­ra­šy­ti apie try­li­ka pus­la­pių. – Pa­si­ro­džius kny­gai „Ka­li­ fo na­mai“ jū­sų po­pu­lia­ru­mas išau­go la­biau­siai. Ar ne­var­gi­ na ži­no­mu­mas? – Kar­tais. Bū­tent šio­je kny­go­je ap­ ra­šiau sa­vo na­mą, to­dėl smal­suo­ liai, at­vy­kę į Ma­ro­ką, ne­re­tai lei­ džia­si jo ieš­ko­ti. Kar­tais nu­tin­ka ir ku­rio­ziš­kų nu­ti­ki­mų, bet į tai žiū­riu kaip į sa­vo gy­ve­ni­mo da­lį, džiau­ giuosi, kad ma­no kny­gos per­ka­mos ir skai­to­mos. – Pir­mą kar­tą lan­ko­tės Lie­tu­ vo­je. Ar jau spė­jo­te su­si­da­ry­ti įspū­dį apie ša­lį? – Kaž­kas gi­liai šir­dy­je man Lie­tu­ vo­je la­bai pa­tin­ka. Jūs esa­te la­bai įdo­mi tau­ta, jū­sų įdo­mus dia­lek­ tas, ta­pa­ty­bė. Ga­li bū­ti, kad ka­da nors Lie­tu­vos var­dą pa­mi­nė­siu ku­ rio­je nors kny­go­je. – Ką ga­lė­tu­mė­te pa­tar­ti žmo­ nėms, sva­jo­jan­tiems apie ra­ šy­to­jo kar­je­rą? – Nuei­ki­te ir nu­si­pir­ki­te ge­rą, bran­gią kė­dę, nes jo­je rei­kės pra­ leis­ti daug lai­ko. Pa­to­gi kė­dė – tai di­džiau­sia ra­šy­mo pa­slap­tis.


ketvirtADIENIS, vasario 28, 2013

13 17


18 2

ketvirtadIENIS, vasario 28, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� ����������������������������������������������������������� 19 Įvairūs� �����������������������������������������19, 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Kviečia � ���������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis ��������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Restauravimo įmonei reikalingi: statybos darbų vadovas, turintis atestatą, kvalifikuoti apdailininkai, dažytojai. Tel. 8 614 23 139. 1079729

UAB „Miškotvarkos sprendimai“, dirbanti miškų inventorizacijos ir miškotvarkos srityje, siūlo darbą

Siuvyklai Garliavoje reikia kvalifikuotų siuvėjų dirbti viena pamaina ir pameistrio dirbti ne visą darbo dieną. Tel. 8 686 55 793 8–16 val.

MIŠKOTVARKININKUI

Tarptautinių pervežimų įmonė plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių. Darbas Vakarų Europoje (4 savaitės). Reikalavimai: ADR pažymėjimas. Privalumai: 2 metų darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos, užsienio kalbų žinios. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas, naujus vilkikus. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298.

1078776

Reikalavimai: ĩkÖ®Îӊ̶âÌ¥ÌkȀkkÖ®ÎÓkÌ¥Ì miškininkystės išsilavinimas ĩŐµĕ¥È†¥†ŠÌ¶‘µ¥Î®»ÓßkÈ®»Ì darbų patirtis ĩ†kȀ»®»µÅ¥ÖӊȥÖ«¡Û†ç¥k¥ ĩßk¥ÈÖ»Ó»­»Åkçⵑ­¥µkÌ

1080291

PÖÌ¥†»µ‘­ÖÌ¥ÖÌÌkß»¡âߊ¶¥µ» kÅÈkÎâµtÅÈkλµÌ¥ÞÌÓ¥ŠĕÅkÎÓÖ µ¥Ì®»ÓßkÈ®»ÌÌÅȊ¶†¥µk¥Ļ¡µk¥°ĕ»µ kȀk“k®ÌÖŒœœŏŏőĕ PasiteiraÖÓ¥ӊ°ĕŖŔŖŖőőŏŗŐĕ

Tolimųjų reisų vairuotojams siūlome darbą Europoje iki 6 savaičių. Palankios apmokėjimo sąlygos. Kreiptis tel. 8 698 25 709 arba remigijus@rvtransport.lt. 1070559

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121. 1075640

Siūlo darbą Automobilių servisui reikalingi: serviso važiuoklės meistrai, automobilių mechanikai. Tel. 8 698 02 939. 1078807

Buhalterinės apskaitos įmonė ieško vyr. buhalterio tvarkyti kelių įmonių apskaitą. Laiku mokamas atlyginimas ir visos socialinės garantijos. Privalumas – mokėjimas dirbti programa „Būtent“. Tel. 8 603 26 118. 1077984

DARBAS VYRAMS IR MOTERIMS. IŠVYKIMAS KOVO MĖN. ANGLIJOJE: PAKAVIMO DARBAI FABRIKE. NORVEGIJOJE: KEPYKLOS, SŪRIO FABRIKAI, DRABUŽIŲ, GĖLIŲ PAKAVIMAS. VOKIETIJOJE: DEŠRELIŲ GAMYKLA, SULČIŲ FABRIKAS. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tel. 8 699 94 931; karjeros.biuras@gmail.com. 1079040

Ieškau sukirpėjų ir siuvėjų dirbti pagal individualius užsakymus. Tel. 8 615 42 937.

1078257

Įmonei reikalingi cecho darbininkai: stiklintojai, paruošėjos. Darbas Karmėlavoje. Skambinti tel. 8 670 30 627. 1078269

Įmonei, užsiimančiai šildymo sistemų montavimo darbais, reikalingi: montuotojaisantechnikai, montuotojai-suvirintojai, specialistai šiluminių punktų sistemoms montuoti. Tel. 8 699 90 126 arba CV siųsti e. paštu arnoldas@lakmalit.lt. 1075560

Jei esi simpatiška! Nori dirbti Graikijoje! Šokti. Konsumacija. Naktiniuose klubuose. Išlaidos apmokamos. Tel. +3069 8143 4650 (Inga), +3069 7568 6534 (Vilma). 1078410

Reikalinga buhalterė(-is). Pirminių dokumentų suvedimas. Sandėlio bei kuro apskaita, kasos vedimas, faktūrų rašymas. Tel. 8 600 19 444. 1081716

Reikalinga pardavėja (-as) džiovintų vaisių, riešutų ir prieskonių parduotuvėje, „Urmo“ bazėje. Dirbame dviese. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. Tel. 8 698 78 830; justinas@baiva.lt. 1081735

Reikalingas baldžius-surinkėjas dirbti korpusinių baldų gamyboje. Darbas Kaune. Siūlome geras darbo sąlygas. Teirautis tel. 8 699 31 341.

Trikotažo įmonei UAB „T1 Gija” reikalingos mezgėjos (-ai) (darbas pamainomis), sukirpėjos (-ai), siuvėjos (-ai) (darbas viena pamaina). Neturinčius darbo patirties, bet norinčius dirbti – mokome. Teirautis tel. (8 37) 361 872, 8 686 42 663. 1080973

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kat. vairuotojai-ekspeditoriai dirbti maršrutu Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 23 820. 1081620

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas, trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją ir viršutinio trikotažo konstruktorę dirbti Lectra sistema. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1073779

UAB „Inžineriniai tinklai“ skubiai reikalingas profesionalus, turintis patirties HORIZONTALAUS VALDOMO GRĘŽIMO ĮRENGINIO OPERATORIUS ar visa brigada dirbti su horizontalaus valdomo gręžimo įranga (driliumi). Kreiptis tel. 8 650 97 204. 1079019

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1071880

Vestuvinių drabužių salonui reikalinga darbuotoja. Tel. 8 673 81 595. 1081270

Vytauto g. 67, Garliavoje, IKI parduotuvės antrajame aukšte, Soliarumo studijoje reikalinga (-as) kirpėja (-as). Tel. 8 699 85 627. 1077991

Ieško darbo Slaugytoja gali padėti slaugyti ligonį. Tel. 8 672 79 846.

1081314

Paslaugos

1081456

Restoranui „Bajorų kiemas“, PLC MEGA, Islandijos pl. 32, Kaunas, reikalingas virėjas (-a), pageidautina turintis patirties. Be patirties apmokome. Tel. 8 612 82 313. 1077198

Šilainiuose reikalinga (-as) pardavėja (-as) dirbti alkoholio skyriuje. Tel. 8 698 22 004.

1079922

1073345

Medikų

1079780

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Dengiame stogus, statome karkasinius namus, lankstome skardas. Sukomplektuojame medžiagas. Tel. 8 652 67 042.

1072384

1081037

Kompiuterininkų Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1079141

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1073671

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Metalo keramikai – 50 % nuolaida. Apžiūra nemokama. Tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas.

1071719

1064750

1078016

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Statybos, remonto

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002. Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Deda grindis. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Tel. 8 677 50 219, 707 989. 1079604

1074186

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

1071975

1079575

Atliekame santechnikos, elektros, staliaus darbus. Meistro iškvietimas į namus. Tel. 8 682 06 662, 8 602 44 898.

Buitinės technikos remonto Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

AEG, ARDO, ARISTON, BEKO, BOSCH, HANSA, LIEBHERR ir kt. šaldytuvų, skalbyklių remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795. 1081575

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1073163

Skubiai ir nemokamai išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis. 1075898

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1081047

1072536

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1079875

Kokybiškai atliekame apdailos darbus. Sienų, lubų dažymas, gipskartonio montavimas, laminato dėjimas ir t.t. Tel. 8 682 71 222, 8 655 05 180.

1081439

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

1077175

1080719

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1081708

1079313

Automobilininkams

1081264

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971.

Kruopščiai ir atsakingai kloju plyteles, atlieku paruošimo darbus (lyginu, betonuoju, klijuoju GKP, įrengiu gipso-keramzito grindis). Tel. 8 682 18 104.

1073240

1071674

1081315

Du dažytojai kokybiškai ir greitai atlieka vidaus apdailos darbus: glaisto, dažo, lygina. Gali supirkti medžiagas. Tel. 8 631 66 057, 8 658 26 305.

1078537

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1081475

Kokybiškai, nebrangiai remontuoju butus. Glaistau, dažau, tapetuoju, klijuoju parketą, plyteles, montuoju gipskartonį. Tel. 8 614 30 566.

1079083

1078566

Konsultuoja gyd. endokrinologė, turinti didelę patirtį diagnozuojant ir gydant skydliaukės ligas tradiciniais ir natūraliais metodais. Pagalba esant antsvoriui, plaukų slinkimui, padidėjus jautrumui ir kt. Visą kovo mėn. taikoma 30 % nuolaida. „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis, tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt.

Dedu laminuotas grindis, kalu dailylentes, statau duris, spynas. Glaistau, dažau. Smulkūs santechnikos ir elektros darbai. Tel. 8 689 30 950.

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

1080666

1081646

1081706

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511, www.neuromeda.lt.

1079560

Reikalingas tekintojas įmonėje, dirbančioje hidraulikos srityje. Tel. 8 611 18 185. Reikalingos (-i) jaunos (-i), energingos (-i) automobilių salonų valytojos (-ai). Darbas Dainavos r. Apmokome. Tel. 712 525.

ILGALAIKIS MAKIAŽAS (MIKROPIGMENTACIJA) – tai maža gudrybė, leisianti Jums atrodyti nepriekaištingai 24 valandas per parą! Procedūra atliekama naujausios kartos skaitmeniniu vokišku aparatu „Purebeau Mobile 01“, į viršutinį odos sluoksnį įvedant norimos spalvos pigmentą. DĖMESIO! Kovo 8-osios proga antakių mikropigmentacijai taikome 20 % NUOLAIDĄ! BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

1078480

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315. 1068079

Metalo gaminiai: laiptai, turėklai, įvairios metalo konstrukcijos. Tel. 341 750, 8 699 15 875, e. p. metalas@zebra.lt. 1059511

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1071999

Privačių ir komercinių patalpų visiškas įrengimas, pastatų šiltinimas, renovacija. Struktūrinio tinko uždėjimas. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1076883

Plastikiniai langai (vokiečių gamybos), šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 1072804

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1076803

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1080980

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, žvirgždo, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 604 31 597.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Sienų šiltinimas užpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 674 44 496.

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

Sienų šiltinimas užpildant oro tarpą termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 606 43 131.

Dažau, glaistau, tapetuoju, lyginu „Rotband“u, suvežu medžiagas, darbus atlieku greitai ir kokybiškai. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paštas artas2222@gmail.com.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, užpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

1078491

1063881

1072165

1075048

1080046

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 600 37 166. 1079962

1076991

1079850

1070721

1070733

1070780

Statybos ir remonto darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonis, grindų klojimas; staliaus, santechnikos ir elektros darbai. Tel. 8 616 23 924. 1080297


19 3

ketvirtaDIENIS, vasario 28, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

2 aukĹĄtĹł gyvenamÄ…jÄŻ namÄ… Raudondvaryje, Kauno r., yra sodas, 15 a ĹžemÄ—s. Tel. 8 602 73 842.

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejĹł kambariĹł butÄ… Kaune. Tel. 8 676 22 529, 8 600 41 775.

20 kv. m naujai pastatytÄ… prekybos kioskÄ… be vandens Ĺ ilainiĹł turgavietÄ—je, Ĺ˝emaiÄ?iĹł pl. 66, Kaune. Yra galimybÄ— IĹ SINUOMOTI ÄŻvairaus ploto patalpas. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val.

Nebrangiai pirksiu trijĹł arba keturiĹł kambariĹł butÄ… Kaune (gali bĹŤti dalis namo). Tel. 302 536, 8 609 96 653.

1081096

SmulkĹŤs santechnikos darbai. Tel. 8 618 19 775. 1078771

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ…Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ… ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1074867

Vidaus patalpĹł daĹžymas, glaistymas tapetavimas, sienĹł dekoravimas. Tel. 8 630 01 186.

1081507

Visapusis vonios kambariĹł ir WC remontas, santechnikos, elektros ir kiti apdailos darbai. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 675 67 239. 1081372

www.meistras24.lt. Atliekame visus santechnikos, ĹĄildymo, vÄ—dinimo ir smulkius montavimo darbus, suteikiame garantijas. Tel. (8 37) 223 311, 8 699 49 955, e. paĹĄtas info@agiris.lt. 1080492

Vidaus ÄŻrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas uĹžsakovo duris. ÄŽstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1081249

IĹĄ sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. AtveĹžame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1081413

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ–S, RitininÄ—s uĹžuolaidos, ROMANETÄ–S – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1072591

BaldĹžiĹł Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1079439

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1061909

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1071284

Aplinkotvarka. MedĹžiĹł, gyvatvoriĹł, tujĹł genÄ—jimas. AugalĹł sodinimas, kvalifikuoto sodininko paslaugos. TinklinÄ—s ir segmentinÄ—s tvoros. Tel. 8 600 92 922.

1077637

Tik 30 Lt uŞ val. Perkraustymo, perveŞimo paslaugos Kaune, senų baldų, daiktų iťveŞimas utilizuoti. Yra krovikai, dirbame visą savaitę! 8–22 val. tel. 8 680 11 777. 1078264

VĹĄÄŽ „Endive“. Administravimas ir konsultavimas daugiabuÄ?iĹł namĹł modernizavimo programoje JESSICA. DNSB kĹŤrimas. Tel. 8 677 07 121, e. paĹĄtas info@endive.lt. 1073873

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „NT unija“ padÄ—s Jums greitai parduoti, pirkti ar iĹĄnuomoti nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Turime daug pirkÄ—jĹł, ieĹĄkanÄ?iĹł butĹł, namĹł, sklypĹł, sodĹł, sodybĹł. Tel. 8 678 00 678. 1077653

1 k. LINŲ g. (2/2 a., rąstinis, b. pl. 26 kv. m, kambarys 14, virtuvė 7 kv. m, krosnis, miesto vanduo). Kaina 29000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paťtas sonata888888@gmail.com. 1081584

1 kambario butÄ… PramonÄ—s pr., Dainavos r. (b. p. 33 kv. m, III a., tvarkingas, tuĹĄÄ?ias). Tel. 8 699 37 824.

1078279

2 k. V.KRÄ–VÄ–S pr., prie „Aguonos“ (5/5 a., b. pl. 44 kv. m, balkonas, WC kartu, rĹŤsys, suremontuotas, su baldais). Kaina 103 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paĹĄtas sonata888888@gmail.com. 1081583

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 652 76 432. 1077007

Perku namÄ… arba dalÄŻ namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais, gali bĹŤti sublokuotas). Tel. 395 098, 8 609 96 655.

1079786

2013 03 12 11.30 val. Ĺ˝emaitÄ—s g. 17A–1, TelĹĄiuose, bus vykdomos BUAB „Klaslanga“, ÄŻm. k. 300000156, varĹžytynÄ—s, kuriose parduodama ½ 2,85 ha ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties sklypo, un. Nr. 4400-0769-4844, esanÄ?io Ilgakiemio k., Kauno r. sav. PradinÄ— pardavimo kaina 10 200 Lt. Asmenys, norintys dalyvauti varĹžytynÄ—se, iki varĹžytyniĹł ÄŻ ÄŻmonÄ—s depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT09 7044 0600 0632 1232, esanÄ?iÄ… AB SEB banke, privalo sumokÄ—ti 10 % parduodamo ĹžemÄ—s sklypo kainos (1 020 Lt) varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ. Informacija teikiama tel. 8 698 26 918. 1081465

210 kv. m mĹŤrinÄŻ vieno aukĹĄto su cokoliniu aukĹĄtu namÄ… Domeikavoje, Kauno r. (mĹŤrinis 75,43 kv. m ĹŤkinis pastatas, 14,85 a ĹžemÄ—s sklypas, ĹĄildymas dujomis ir kietuoju kuru, visos miesto komunikacijos). Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 687 44 184.

1079611

Specializuota ÄŻmonÄ—

SUPERKA ÄŽVAIRIUS SENUS AUTOMOBILIUS (su defektais, po avarijos) ir

KÄ–BULUS.

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł ir akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463. 1077476

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1078956

IĹĄparduodame kokybiĹĄkĹł plautĹł D rĹŤĹĄies angliĹł likutÄŻ didmaiĹĄiuose. PjuvenĹł briketai, baltarusiĹĄki durpiĹł briketai. Tel. 8 677 57 228. 1079265

1080294

3 k. PARTIZANŲ g. (5/4 a., b. pl. 62 kv. m, balkonas, rĹŤsys, bendrija, nedideli mokesÄ?iai). Kaina 93 500 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paĹĄtas sonata888888@gmail.com. 1081585

3 kamb. butÄ… GulbÄ—s g. (naujame name, per du aukĹĄtus, 85 kv. m bendr. pl., du balkonai, visos miesto komunikacijos, dalinÄ— apdaila, butui priklauso 2 arai ĹžemÄ—s). Kaina 165 000 Lt. Tel. 8 659 40 171. 1081582

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose (naujas kvartalas, prie puĹĄynÄ—lio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1079612

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058049

Domeikavoje, Žalio Kalno g., 8–15 a sklypus (1 a kaina 4 500 Lt) ir 19 a sklypą (1 a kaina 3 800 Lt), yra kelias, elektra, ťalia vanduo, miťkas, vaizdinga vieta. Be tarpininkų. Tel. 8 654 43 665. 1081400

Naujos statybos kotedŞą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiťkėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1081020

Padedame parduoti JĹŤsĹł butÄ…, namÄ…, sodÄ…, ĹžemÄ—s sklypÄ… ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, tel. 412 960, (d.d. 9–18 val.). 1072341

Padėsiu nupirkti, parduoti butą, namą, garaŞą, patalpas, sodą, sodybą, sklypą. Tel. 8 606 62 622. 1074031

Parduodu du 18–19 a sklypus Šlienavoje. Tel. 8 648 17 643.

1078439

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams ÄŻteisinti, keiÄ?iu paskirtÄŻ. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 1081392

PIGIAUSIÄ„ Kauno r. 2 k. butÄ… su atskirais patogumais (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, plytinis, pakeisti langai, durys ĹĄarvo, ĹžemÄ— darĹžui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 1079613

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1062778

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071739

Maisto prekės Iťparduodu obuolius. 5 kg – 4 Lt. Tel. 8 698 51 384.

1081473

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393.

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130.

Kitos prekÄ—s

1080317

AtveĹžame malkĹł miĹĄkaveĹžiu. Malkos trinkelÄ—mis. Brangiai perkame miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 28 211. 1078948

Perka

Tel. 8 671 67 189; 8 648 74 669.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935.

www.autoperka.lt

1064207

AlavÄ…, nichromÄ…, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ…, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064144

1078882

Malkos pigiau. Supjautos trinkelÄ—mis arba skaldytos. AtveĹžame ir maĹžais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1078129

Parduodamas 360 kv. m (12 x 30 m) ploto arkinis angaras. Kaunas, Kalvarijos g. 7. Tel. 298 591, 8 698 88 757.

1080750

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671 1080459

Parduodame medienos atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992, 8 685 78 626. 1073767

Parduodu malkas (trinkelÄ—mis, skaldytas) ir atraiĹžas iĹĄ lentpjĹŤvÄ—s. Tel. 8 614 95 487. 1075487

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1071670

VeŞame malkas po 4 kub. m – berŞas, alksnis, sausa puťis. Skaldytos arba trinkelėmis (berŞas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161. 1075381

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1072932

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ— perka visĹł markiĹł automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1080329

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1075656

BALTIC METAL, UAB – aukťtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą. Atsiskaitome iť karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1062750

BendrovÄ— perka ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ™ visoje Lietuvoje. Tel. 8 618 05 112. 1080013

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1072021

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IťsiveŞa patys. IťveŞa senus automobilius. VandŞiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1072128

ÄŽvairĹŤs Nuomoja IĹĄnuomojamas 1,5 kambario butas Kaune, JotvingiĹł g. Kaina 350 Lt plius patarnavimai. Tel. 8 618 59 120. 1081175

IĹĄnuomojamas 2 kambariĹł butas BaltĹł pr. (koridorinÄ—s sistemos, tvarkingas, su baldais, yra tamsus kambarys, rakinama laiptinÄ—). Tel. 8 605 14 032, 360 586. 1081260

1061762

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Brangiai perkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. IĹĄveĹžame senus automobilius. S.LozoraiÄ?io g. 19, Garliava. Tel. 8 611 39 500.

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

IeĹĄkau pirkti sklypÄ…, sodÄ… arba sodybÄ… Kaune ar ĹĄalia Kauno. Domina ÄŻvairĹŤs pasiĹŤlymai. Martynas, tel. 8 657 53 810.

1077159

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064406

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064340

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064471

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 1064275

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ…. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064599

IĹĄsinuomoja NorÄ—tume iĹĄsinuomoti tvarkingÄ… butÄ… Kaune ilgalaikei nuomai. MokÄ—sime iki 400 Lt ir mokesÄ?ius. Tel. 8 684 55 498. 1078095

1072108

1077147

1069672

Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä…Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559.

Pasiimame patys. RaĹĄome utilizavimo paĹžymas.

1069083

Perka arba iĹĄsinuomoja ĹžemÄ™ visoje Lietuvoje. Gali bĹŤti apleista, su miĹĄku, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. 1063287

PERKAME MIĹ KÄ„. Tel. 8 602 31 516.

1065548

Perkame ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ™: miĹĄkus ir kitÄ… nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Gali bĹŤti areĹĄtuoti. Tel. 8 659 40 213. 1072495

Perku 1 arba 2 kambarių butą, gali bōti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siōlyti įvairius variantus. Tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.). 1072349

Superku aukso lauŞą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karōnėles (gali bōti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių ťalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830. 1052120

ĹŞkininkas brangiai pirktĹł, nuomotĹłsi ĹžemÄ™ Krekenavos, Ĺ˝ibartoniĹł, Sidabravo, NaujamiesÄ?io apylinkÄ—se. Tel. 8 606 14 770. 1074022

UŞsienio kompanija perka miťkus su Şeme ir ŽŪP Şemę. Atsiskaitome iť karto. Tel 8 688 88 811. 1081479

VAZ, „MoskviÄ?“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1072042

Gabenimai BaldĹł, pianinĹł perkraustymo (krauname, montuojame), kroviniĹł gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1073308

Nuolat veŞame įvairias siuntas į Norvegiją, Švediją. Numatomas reisas iť LT kovo 12–14 d. Tel. 8 606 47 765; www. siuntosinorvegija.lt. 1081333

Kelionės Iť/į Londoną saugiai, greitai veŞame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1081598

Kiti Informuojame, kad keiÄ?iamas 273-iosios gyvenamojo namo statybos bendrijos pavadinimas ÄŻ 273-ioji daugiabuÄ?io namo savininkĹł bendrija. Kiti bendrijos rekvizitai nesikeiÄ?ia. 1081579

Informuojame, kad keiÄ?iamas gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijos „Vilnelė“ pavadinimas ÄŻ daugiabuÄ?io namo savininkĹł bendrija „Vilnelė“. Kiti bendrijos rekvizitai nesikeiÄ?ia. 1081559

Informuojame, kad UAB BAM TRUCKS (ÄŻmonÄ—s kodas 300056386, Taikos pr. 135, Kaunas) keiÄ?ia pavadinimÄ… ÄŻ UAB BALTIC AUTO MARKET. 1081363

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

ketvirtadIENIS, vasario 28, 2013

klasifikuoti skelbimai kviečia

Įvairūs

Šokio spektaklis

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis vasario 25 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-277 – „Dėl Kauno r. sav. Lapių sen. Lapių mstl. Barsūniškio g. 10B žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5240/0009:531, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-278 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Domeikavos k. Vyturio g. 2 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:911, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-279 – „Dėl Kauno r. sav. Neveronių sen. Neveronių k. Pušų g. 10 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0016:537, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai.

„IŠ(NE)PLAUTAS DANGUS“ Kovo 1 d. 18.30 val. Choreografė – Birutė Letukaitė BLC verslo lyderių centras, Elipsės salė K.Donelaičio g. 62, Kaunas Bilietus galite įsigyti bilietai.lt kasose ir valandą prieš renginį. Bilieto kaina 30 Lt. Moksleiviams, studentams, senjorams, žmonėms su negalia – 50 % nuolaida. Daugiau informacijos tel. (8 37) 202 062

Kauno valstybinė filharmonija Norvegijos Hordalando grafystės taryba M.K.Čiurlionio draugijos Kauno skyrius

1081701

Parduodu mašiną. Išnuomoju ir parduodu vieną kambarį. Ieškau dažymo darbų. Noriu pirkti sodą. Tel. 733 559 (skambinti nuo 18 val.). 1081014

Pranešame, kad likviduojama UAB „Fata morgana“ (įmonės kodas 133670728, buveinė Kauno m. sav., Kauno m., Tymo g. 19, registras – VĮ Registrų centras Kauno filialas).

XVI KOMPOZITORIŲ E.GRIEGO (1843–1907) ir M.K.ČIURLIONIO (1875–1911) MUZIKOS FESTIVALIS

1081477

Suinteresuotiems asmenims pranešame, kad V.Jankausko firma „Artimartas“ (įmonės kodas 235837760) pertvarkoma į UAB „Artimartas“ ir yra V.Jankausko firmos „Artimartas“ teisių, pareigų ir prievolių perėmėja.

Kovo 14–17 dienomis HORDALANDAS–KAUNAS

1081464

Kovo 14 d., ketvirtadienį, 18 val.

Kovo 16 d., šeštadienį, 17 val.

PRADEDAMASIS KONCERTAS

Kerintis Norvegijos grožis

VDU KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir dirigentas Robertas Bliškevičius KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Koncertmeisterė Beata Andriuškevičienė Solistai: STEIN SKJERVOLD (baritonas, Norvegija) JONĖ PUNYTĖ (fortepijonas) Dirigentai: PETRAS BINGELIS ROBERTAS BLIŠKEVIČIUS Programoje – kompozitorių Oddvar Lönner, Edvard Grieg, Zitos Bružaitės, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai Bilietų kaina: 10, 15 Lt Kovo 15 d., penktadienį, 18 val. STEIN SKJERVOLD (baritonas, Norvegija) SONATA ir ROKAS ZUBOVAI (fortepijonas) Programoje – kompozitorių Edvard Grieg, Wolfgang Plagge, Hugo Wolf, Frederick Delius kūriniai Bilietų kaina: 10, 15 Lt Festivalio globėja KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

NILS ØKLAND (smuikas, smuikas d'amore, Hardanger vietovės smuikas, Norvegija) GINTARAS ČESONIS (fotografijų, vaizdinės instaliacijos autorius) Programoje skambės originalios akademinės bei džiazinės muzikos kompozicijos smuikui solo, paremtos norvegų liaudies muzikos temomis Bilietų kaina: 10, 15 Lt Kovo 17 d., sekmadienį, 17 val.

BAIGIAMASIS KONCERTAS Vilniaus miesto savivaldybės ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus Solistės: KATAŽYNA NARKEVIČ (smuikas) GIEDRĖ ŽARĖNAITĖ (smuikas) INDRĖ BAIKŠTYTĖ (fortepijonas) Dirigentas DONATAS KATKUS Programoje – kompozitorių Luigi Cherubini, Vidmanto Bartulio, Edvard Grieg kūriniai Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt Festivalio rėmėjai: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS NORVEGIJOS KARALYSTĖS AMBASADA LIETUVOJE Festivalio partneris HILMARO REKSTENO FONDAS

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/ bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia dailės paroda „Atgimimas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11-ajai pažymėti. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis


21 3

ketvirtaDIENIS, vasario 28, 2013

klasifikuoti skelbimai KELEIVIAMS

Nuo kovo 1 dienos keičiasi 13A, 13 ir 20-ojo maršrutų autobusų darbo dienų eismo tvarkaraščiai. Eismo tvarkaraščiai papildomai skelbiami internete: www.kvt.lt, www.kaunoautobusai.lt.

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Pramogos

Balandžio 17 d. 19 val. Kauno sporto halėje – POPULIARIAUSIOS VISŲ LAIKŲ DAINOS. Kviečiame atvykti ir pasiklausyti šlageriais tapusių dainų, kurias su meile atliks visų mūsų mylimi atlikėjai EDMUNDAS KUČINSKAS, VITALIJA KATUNSKYTĖ, RYTIS CICINAS, RADŽI, VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS, ARVYDAS VILČINSKAS. Vakarą veda humoro grupė AMBROZIJA. Bilietai: bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

DARBO DIENOMIS

13-asis A maršrutas: Kleboniškis–Kalniečiai Iš stotelės „Kleboniškis“ 07:28 13:39 14:34 15:26 Iš stotelės „V.Landsbergio-Žemkalnio g.“ 07:47 13:58 14:53 15:45 13-asis maršrutas: Kleboniškis–Geležinkelio stotis Iš stotelės „Kleboniškis“ 05:40 06:06 07:13 08:12 09:12 09:49 10:36 12:04 14:09 15:36 16:17 18:25 19:55 Iš stotelės „Geležinkelio stotis“ 06:23 06:46 07:59 09:07 09:53 11:20 12:56 13:27 14:54 16:22 16:59 19:10 20:43 20-asis maršrutas: V.Krėvės pr.–Bitininkų g. Iš stotelės „Kauno autobusai“ Iš stotelės „Turgavietė“ 05:20 05:47 06:19 06:56 07:13 07:47 08:24 09:02 10:08 11:25 12:21 13:38 14:30 14:51 15:36 15:55 16:29 16:55 17:41 18:04 18:59 20:08 Iš stotelės „Bitininkų g.“ 06:14 06:42 07:16 08:00 08:24 08:47 09:31 10:16 11:22 12:37 13:27 14:37 15:28 15:54 16:36 16:57 17:30 18:04 18:44 19:15 19:54 21:03 00:00 – žemagrindžiai autobusai, pritaikyti neįgaliesiems. UAB „Kauno autobusai“

Paskolos

1071641

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1071592

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1071570

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1071550

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1071092

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1071110

Kviečiame į rusų k. (03 04) ir norvegų šnekamosios k. (03 18) pradedančiųjų kursus. www.pasaulisberibu.lt. Tel. 8 608 95 118, e. paštas info@pasaulisberibu.lt. 1081556

Pamesta Aukštojo mokslo diplomą Nr. 004861, išduotą Jolantai Juciūtei 2006 metais, laikyti negaliojančiu. 1081420

Dingusį tarnybinį pažymėjimą Nr. AA 003577, išduotą LR krašto apsaugos ministerijos 2012 02 09 Raimondai Vaičaitienei, laikyti negaliojančiu. 1081390

Pamestą Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinio pažymėjimą MP Nr. 1350975, registracijos Nr. 2094, išduotą 2011 09 01 Juozui Vaideliui, laikyti negaliojančiu. 1081371

Pamestą Kauno maisto pramonės ir mokymo centro mokinio pažymėjimą, išduotą Erikui Vaičiuliui, laikyti negaliojančiu. 1081431

Atsiliepkite! Dingo įmonės UAB „ES grupė” aplankas su prekių įvežimo ir įsigijimo dokumentais už laikotarpį nuo 2010 11 01 iki 2011 05 30. Radusį prašom grąžinti. Kreiptis tel. (8 37) 473 563. 1081557

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ „COMMODORRE“ KAJUTĖ VIENAM + AUTOMOBILIS – nuo 495 Lt (asm.) Akcija galioja linijai Klaipėda–Kylis iki 2013 05 31.

1081399

Kovo 9 d. viešbutyje „Vanagupė“ – Lietuvos talentų finalininko Jurijaus Veklenko „Tribute to James Blant & Bruno Mars“ koncertas, skirtas specialiai moterims jų šventės proga! Bilieto kaina 40 Lt (asmeniui). Į kainą įskaičiuota: koncertas, taurė vyno su užkandžiu. Daugiau informacijos www.vanagupe.lt. 1074407

Šokiai Sportinių šokių klubas „Gintarėliai“ kviečia norinčiuosius išmokti šokti į naujas grupes: vaikų (nuo 6–7 m.) sportinių šokių; suaugusiųjų pramoginių šokių pradedantiesiems. Repeticijos vyks antradieniais ir ketvirtadieniais, pradžia kovo 7 d. Kauno technikos kolegijos didžiojoje salėje, Tvirtovės al. 35, Kaune. Daugiau informacijos tel. 8 612 54 053, e. paštu orestas@daliadance.lt. Ateikite, pažiūrėkite, pabandykite – Jums tikrai patiks! 1079381

Sportas Dėmesio! Vasario mėnesį priimami nauji nariai! Kyokushin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas – didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatai stiprinti, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės asmenims, atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatai stiprinti, traumų profilaktikai. Savanorių pr. 206, tel. 8 678 34 748. www.stoikas.lt. 1074806

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kauno bridžo klubas kviečia į sportinio bridžo kursus, kurie vyks Jonavos g. 40, „Undinės“ salėje, 2 aukšte, ketvirtadieniais nuo 18 val. Įvadinė paskaita – vasario 28 d. Turinčiuosius bridžo pagrindus kviečiame prisijungti nuo kovo 14 d. Balandžio mėnesį vyks naujokų turnyrai. Informacija tel. 8 687 60 254, 8 682 17 227; www.bridzas.lt. 1078970

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

„COMMODORRE“ KAJUTĖ DVIEM + AUTOMOBILIS – nuo 425 Lt (asm.) Akcija galioja linijai Klaipėda–Karlshamnas iki 2013 05 31.

AKCIJOS KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS

KELIONĖ KELTU Į EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSĄ – nuo 266 Lt (asm.) (vieta kajutėje) Galioja linijai Klaipėda–Karlshamnas.

KETURVIETĖ KAJUTĖ + AUTOMOBILIS – nuo 218 Lt (asm.) Akcija galioja linijoms Klaipėda–Kylis ir Klaipėda–Karlshamnas iki 2013 05 31.

Daugiau specialių pasiūlymų www.krantas.lt


22

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“

teatras

Dėl Romučio NAVARDAUSKO-PALAIMOS mirties reiškiame užuojautą sūnui Konstantinui, žmonai Rūtai, artimiesiems. Kauno miesto muziejaus kolektyvas Sunkią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame AB „Stumbras“ darbuotoją Daivą ADOMAITYTĘ ir jos artimuosius. AB „Stumbras“ kolektyvas

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, todėl nors šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl tėvelio netekties gydytoją odontologę Rūtą BARTININKIENĘ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi VšĮ Kauno Šančių poliklinikos administracija ir darbuotojai. Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame UAB „Puse plus Kaunas“ kolegę Aušrą MOCKAITĘ-BILIŪNIENĘ dėl mylimos mamytės mirties. Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu, Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos. Bus skarele, kai ašara nurieda, Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos. UAB „Puse plus Kaunas“ kolektyvas Mirus Mamai, Tercizijų VARKALĄ ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia VšĮ KTU regioninio mokslo parko bendradarbiai.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Vasario 28 d. 14 val. – BALTA DROBULĖ. Pagal Antaną Škėmą. Drama. Rež. Jonas Jurašas. Didžioji scena. 19 val. – Daniel Danis. AKMENŲ PELENAI. Prisiminimų drama. Rež. Agnius Jankevičius. Rūtos salė. Ko­vo 1 d. 18 val. – Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­ tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­de­ris. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – Gy­čio Iva­naus­ko te­at­ras ir Nau­jų Idė­jų Ka­me­ri­nis Or­kest­ras. Gy­tis Iva­naus­kas ir Ge­di­mi­nas Gel­go­tas. PAUKŠČIAI. Šo­kio spek­tak­lis. Il­go­ji sa­lė. 18.30 val. – Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė. Ter­ren­ce McNally. MEISTRIŠKUMO PAMOKA. Tra­gi­ ko­me­di­ja su ope­ri­niu dai­na­vi­mu. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Di­džio­ji sce­na. Ko­vo 3 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­ lis vai­kams nuo 5 iki 105 me­tų pa­gal Liud­vi­ ko Ja­ki­ma­vi­čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai”. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mamai, Algirdą VIŠINSKĄ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas.

Dėkoja Nuoširdžiai dėkojame buvusiems bendradarbiams, Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenei, giminėms, artimiesiems, kaimynams ir visiems užjautusiems ir palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą Jūratę NADZEIKIENĘ. Tėvai ir sūnus „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukauko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1077018

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1078453

Vasario 28 d. 18 val. – ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. 2 dalių muzikinis reviu. Režisierius Kęstutis Jakštas. Kovo 1 d. 18 val. – ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. SKIRTA SOLISTĖS G.JUKNEVIČIŪTĖS JUBILIEJUI. 2 dalių muzikinis reviu. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Jonas Janulevičius, dailininkė Vilma Galeckaitė-Dabkienė, choreografai Dainius Bervingis, Gintaras Visockis. Kovo 2 d. 18 val. – Imre Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiksmų operetė. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkė Marija Rubavičiūtė, choreografas Agris Danilevičs (Latvija). Kovo 3 d. 12 val. – Wolfgangas Amadeus Mozartas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. 2 dalių muzikinė pasaka vaikams. Režisierius Andrzej Gałła (Lenkija), dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkas Krzysztofas Truss (Lenkija). 18 val. – Johannas Straussas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkas Eldor Renter (Estija).

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Ko­vo 1 d. 18.30 val. – IŠ(NE)PLAUTAS DANGUS. Chor. B.Le­tu­kai­tė. BLC ver­slo ly­de­rių cen­tras, Elip­sės sa­lė, K.Do­ne­lai­čio g. 62. Ko­vo 11 d. 18.30 val. – PREMJERA. 1863. Chor. F.Fe­her. Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos te­at­ras, Di­džio­ji sa­lė, Lais­vės al. 71. Bi­lie­tus ga­li­te įsi­gy­ti bi­lie­tai.lt ka­so­se ir va­lan­dą prieš ren­gi­nį.

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Kovo 3 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­ so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ko­vo 3 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS Vasario 28 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS. Kovo 6 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS. DOMINO TEATRAS Kovo 2 d. 15 ir 19 val. – PARYŽIAUS KATEDRA. Miuziklas. Režisierius R.Marcinkus. Kovo 5 d. 18 val. – DAKTARAS. Komedija. Režisierius A.Večerskis. Kovo 7 d. 18 val. – LANGAS Į PARLAMENTĄ. Komedija. Režisierius A.Večerskis. Kovo 9 d. 14 ir 18 val. – SEX GURU. Interaktyvus šou. Režisierius S.Uždavinys. IDIOTEATRAS Kovo 3 d. 18 val. – URVINIS ŽMOGUS. Komedija. Režisieriai D.Kazlauskas, K.Smoriginas. OVIDIJUS VYŠNIAUSKAS IR GRUPĖ Kovo 8 d. 18 val. – GYVO GARSO KONCERTAS.

renginiai ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pirmas žingsnis” konferencijų salė, Raudondvario pl. 150, tel. 8 699 76 438 www.sviesuva.lt

Vasario 28 d. 16 val. – Vidmantas Obelienius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, nusipelnęs sveikatos apsaugos darbuotojas, Kauno Šilainių poliklinikos direktorius, vyriausiasis gydytojas, Socialinės adaptacijos asociacijos pirmininkas. AMBULATORINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS NAUJOVĖS IR PERSPEKTYVOS. Renginys nemokamas.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS

nu­ty­lė­da­mas nei iš­sa­ky­da­mas, fo­to­gra­fas Al­vy­das Lu­kys api­bū­di­na sa­vo san­ty­kį su lai­ ku, ku­ris yra svar­biau­sia jo kū­ry­bos te­ma. Ga­le­ri­jos dar­bo lai­kas II–V 11–18 val., VI–VII 11–17 val.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 12 www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Ko­vo 1 d. mu­zie­ju­je – ATVIRŲ DURŲ DIENA. Pa­žy­mė­da­mi Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­jaus mu­zi­kos in­stru­men­tų sek­to­riaus įkū­ri­mo 1983 m. ko­vo 1 d. 30 me­tų su­kak­tį, kvie­čia­me vi­sus no­rin­čius ap­lan­ky­ti mū­sų mu­zie­jų ir pri­si­min­ti mū­sų kar­tu su mu­zie­ jaus įkū­rė­ju ir il­ga­me­čiu va­do­vu Vai­do­tu Stul­ga nu­ei­tą ke­lią nuo Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­jaus pa­da­li­nio iki sa­va­ran­kiš­ ko Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės mu­zie­jaus. Nuo 16 val. eks­po­zi­ci­jo­se skam­bės sku­du­ čių, ra­gų ir ban­do­ni­jų gar­sai. Gros Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blių da­ly­viai. Mu­zie­jaus lan­ky­mas ne­mo­ka­mas. Iki kovo 28 d. muziejaus Koncertų salėje (L.Zamenhofo g. 4) veikia tapytojos Rasos Andrikienės personalinė paroda IEŠKOJIMAI. Įėjimas nemokamas.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498

Ko­vo 1 d. 15 val. ati­da­ro­ma pa­ro­da NEPAPRASTOS ŽYMIŲ MUZIKŲ MOTERYS, skir­ta Tarp­tau­ti­nei mo­ters die­nai pa­mi­nė­ti.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Ko­vo 1 d. 17 val. – tarp­tau­ti­nės Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­dos PAVASARIS 2013 ati­da­ry­mas. Jau sep­tin­tą­jį kar­tą vyk­sian­ti Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­da „Pa­va­sa­ ris 2013” su­pa­žin­dins su nau­jau­sio­mis ke­ra­mi­kos me­no ten­den­ci­jo­mis, tech­no­lo­ gi­niais ieš­ko­ji­mais ir ori­gi­na­liais kū­ry­bi­niais spren­di­mais. Šių me­tų eks­po­zi­ci­jo­je ša­lia vy­res­nio­sios kar­tos dai­li­nin­kų pa­ro­do­je da­ ly­vau­ja ne­ma­žas bū­rys jau­nų­jų me­ni­nin­kų. Pa­ro­do­je sa­vo dar­bus pri­sta­to kū­rė­jai iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Ko­vo 1 d. 17 val. – Alek­san­dros Ja­cov­sky­ tės fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos VILNIAUS VAIZDAI ati­da­ry­mas. A.Ja­cov­sky­tė – ži­no­ma te­at­ro dai­li­nin­kė. Yra su­kū­ru­si sce­nog­ra­fi­ją ir kos­ tiu­mus dau­gy­bei te­at­ro spek­tak­lių, ope­rų ir ba­le­tų tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je. Ši me­ni­nin­kė nuo stu­di­jų lai­kų fo­to­gra­fuo­ja drau­gus, ko­le­gas, pa­žįs­ta­mus ar ži­no­mus žmo­nes pa­ro­dų ati­da­ry­muo­se, įvai­riuo­se in­ter­je­ruo­se ir Vil­niaus se­na­mies­ty­je, ku­ris dau­ge­liu at­ve­jų jau ne­bė­ra toks, koks bu­vo ta­da, prieš daug me­tų. Me­ni­nin­kės fo­to­gra­ fi­jas ga­li­ma la­bai aiš­kiai skir­ti į dvi gru­pes: mies­tas ir žmo­nės. Ar­ba pa­pras­čiau sa­kant – žmo­nės mies­te.

55-asis teatro sezonas Ko­vo 2 d. 12 val. – nu­ma­to­ma PREMJERA – SKRUDŽAS, ARBA DIENA, KAI GALIMA ATVERTI SAVO ŠIRDĮ (pa­gal Č.Di­ken­so apy­ sa­ką „Ka­lė­dų gies­mė”), nuo 6 m. Au­to­rė Dai­va Če­paus­kai­tė, re­ži­sie­rius Ar­vy­das Le­be­liū­nas, dai­li­nin­kai Ser­gė­jus Bo­cul­lo, Da­nie­lius So­dei­ka, kom­po­zi­to­rius Jo­nas Sa­ka­laus­kas. Ko­vo 3 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (ar sun­ku gy­ven­ti, drąsą pa­me­tus?), nuo 3 m. 16 val. – hu­mo­ro gru­pė AHA su pro­gra­ma MŪSŲ KIEMAS. Da­ly­vau­ja Ha­na Šu­mi­lai­tė, Ar­tū­ras Sat­ke­vi­čius, Alek­sas Kar­pa­vi­čius.

Va­sa­rio 28 d. 15 val. – vo­ka­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų Jū­ra­tės Bu­kaus­kai­tės, Ri­mos Dau­gė­lie­nės, Gra­ži­nos Mi­liaus­kai­tės dai­na­vi­mo kla­sės mo­ki­niai, kon­cert­meis­te­ riai El­la Vla­di­mirs­ka­ja, Ag­nė Pran­cu­ly­tė-Jon­ čie­nė, Da­rius Ku­dir­ka. Kon­cer­to ve­dė­ja – J.Bu­kaus­kai­tė. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

Karaliaus Mindaugo pr. 50, kasos tel. 354 403

M.Valančiaus g. 6

KAUNO KAMERINIS TEATRAS

Vasario 28 d. 19 val. – atlikėjos KARIMOS NAYT koncertas. Bilietus platina „Bilietai.lt”.

Kovo 2 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS. kviečiame visus (šeimas, draugus, grupes ir pavienius asmenis) dalyvauti edukacinėje programoje „Miesto herbas” ir nulipdyti taurą iš molio. Iš anksto registruokitės NEMOKAMAI (kainuos tik muziejaus bilietas) linksmai edukacijai nuo 12 arba 14 val. Registruotis tel. 208 220, e. p. edukacija.kmm@gmail.com arba Kauno miesto muziejuje. Įsigiję muziejaus bilietą galėsite pamatyti parodas: „(Ne)Muziejinis muziejaus gyvenimas“, „Laikinosios sostinės architektūra 1919–1939 m.“, „Puodų turgus“.

Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Vasario 28 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dviejų dalių juodoji komedija. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Vasario 28 d. 19 val. – KAMASUTRA. Vizualinis spektaklis suaugusiesiems (N-18).

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

1 d. 18 val.

K.Pet­raus­ko g. 31

„ŽALGIRIO“ ARENOS AMFITEATRAS

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Ro­tu­šės a. 1/Vil­niaus g. 2

Va­sa­rio 28 d. 17.30 val. – Al­vy­do Lu­kio ret­ros­ pek­ty­vi­nės pa­ro­dos ŽINGSNIAI ati­da­ry­mas. „Kiek­vie­na aki­mir­ka tu­ri pa­baigą. Bet tai ne apie liū­de­sį. Są­mo­nė­je, ly­giai kaip ir fo­to­gra­fi­jo­je, fik­suo­ja­si reikš­min­giau­sios aki­mir­kos. Bet tai ne apie džiaugs­mą. Tie­ siog lai­ko vir­smui rei­ka­lin­gas stu­bu­ras. Taip at­si­ran­da fo­to­daik­tai...” – ši­taip, dau­giau

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 28 d. 19 val.

ROKŲ KULTŪROS CENTRAS Ne­mu­no g. 14, Ro­kai

Ko­vo 1 d. 17 val. – Ka­ziu­ko mu­gė. Ge­rą nuo­tai­ką do­va­nos Ro­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­ los moks­lei­vių tau­ti­nės sa­vi­raiš­kos gru­pė „Šul­du bul­du” ir kul­tū­ros cen­tro lie­tu­viš­kos mu­zi­kos ir dai­nos an­sam­blis.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

DOMINO TEATRAS

5 d. 18 val.


23

ketvirtadienis, vasario 28, 2013

kas, kur, kada KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“

DATOS (vasario 28 d.)

TV programa

Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ko­vo 3 d. 15 val. – liau­diš­kos mu­zi­kos šven­ tė KAZIUK, PAGROK MAN VALSŲ. Da­ly­vaus liau­diš­kos ka­pe­los „Lau­me­na”, „Pu­ne­lė”, „Su­bat­va­ka­ris”, „Jol­di­ja”, „Lan­ke­sa”, „Klum­ pė”, fol­klo­ro gru­pė „Kroks”, an­sam­blis „Du­ dziarz”, liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vai „Suk­ti­nis” ir „Pu­šy­nė­lis”. Jo­nas Kir­ve­le­vi­čius (Jo­na­va) de­monst­ruos se­nų­jų in­stru­men­tų ko­lek­ci­ją. Kon­cer­to ve­dė­jai – Ri­ma Če­pur­nie­nė ir Ed­ ga­ras Šni­pai­tis.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO BIBLIOTEKA K.Donelaičio g. 52, II a. fojė

Iki kovo 15 d. veikia VDU Menų fakulteto profesoriaus emerito, architektūros habil. dr. Vlado Stausko akvarelių, piešinių, fotodarbų retroparoda DAR ROMANTIKA ir publikacijų ekspozicija, skirta profesoriaus 80 metų sukakčiai paminėti. Lankymas 8–19 val. kasdien.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12

Ne­vyks­tant į Ro­mą, Pa­ry­žių ar Lon­do­ną ga­ li­me pa­si­gė­rė­ti pa­sau­ly­je ži­no­mų me­ni­nin­ kų kū­ri­niais, ku­rie po il­go­kos per­trau­kos su­grį­žo į sa­les. Čia lan­ky­to­jų lau­kia pa­keis­ ta ir at­nau­jin­ta XVI–XVIII a. Ita­li­jos dai­lės eks­po­zi­ci­ja. Jo­je – ver­tin­giau­si mu­zie­ju­je sau­go­mų Ita­li­jos me­ni­nin­kų kū­ri­niai bei ki­tų ša­lių dai­li­nin­kų dar­bai, ku­rie mo­kė­si ar sė­mė­si įkvė­pi­mo Ita­li­jo­je. Šių me­ni­nin­kų var­dais pa­grįs­tai di­džiuo­ja­si Lon­do­no Na­ cio­na­li­nė ga­le­ri­ja, Luv­ras, Get­ty mu­zie­jus Los An­dže­le ir ki­ti di­die­ji pa­sau­lio mu­zie­jai. Dau­gu­ma jų į Na­cio­na­li­nį M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jų pa­te­ko iš se­nų­jų dai­lės ko­ lek­ci­jų, ku­rios bu­vo for­muo­ja­mos Lie­tu­vos dva­ruo­se. Tai – ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių, gra­fų Tiš­ke­vi­čių, ba­ro­nų von der Rop­pų ir ki­tų gar­sių­jų Lie­tu­vos gi­mi­nių rin­ki­nių li­ku­čiai, iš­sau­go­ti mu­zie­ju­je. Juos pui­kiai pa­pil­do Va­ka­rų Ber­ly­ne gy­ve­nu­sio ko­lek­ci­ nin­ko My­ko­lo Ži­lins­ko (1904–1992) Lie­tu­vai pa­do­va­no­ti dar­bai.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Snie­go ka­ra­lie­nė“ 3D – 28 d. 11.30, 13.25 val. „Snie­go ka­ra­lie­nė“ – 28 d. 12, 14, 16 val. „Ne­mir­tin­gų­jų kro­ni­kos: nuo­sta­būs su­tvė­ri­ mai“ – 28 d. 18.15, 20.45 val. „Kie­tas rie­šu­tė­lis. Pui­ki die­na mir­ti“ – 28 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30 val. „Ru­sų nuo­ty­kiai Las Ve­ga­se“ – 28 d. 20, 22 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – 28 d. 11.45, 15.20, 16.35, 17.25, 18.45, 19.35, 21.45 val. „Ana Ka­re­ni­na“ – 28 d. 21.15 val. „Ty­li nak­tis“ – 28 d. 18 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – 28 d. 14.15 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Sniego karalienė“ 3D (premjera, liet. k., V) – 28 d. 12.30, 15.15, 17.30 val. „Sniego karalienė“ (liet. k., V) – 28 d. 10.30 val. „Aukšta klasė“ (premjera) – 28 d. 13.30, 16, 18.30, 21 val. „Linkolnas“ (premjera, N-13) – 28 d. 11.30, 14.45, 18, 21.15 val. „Svajonių komanda, 1935“ (premjera, latvių k.) – 28 d. 16.45, 19.15 val. „Gimę mylėti“ (premjera, N-13) – 28 d. 21.45 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – 28 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45 val. „Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“ (N-13) – 28 d. 14, 16.15, 18.45, 21.30 val. „Žuviukas Nemo“ 3D (liet. k., V) – 28 d. 10.15, 12.45, 14.30 val. „Rusų nuotykiai Las Vegase“ (N-16) – 28 d. 19.30, 22 val. „Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai“ (N-7) – 28 d. 12, 17.45 val. „Ana Karenina“ (N-13) – 28 d. 15, 20.30 val. „Legendos susivienija“ (liet. k., V) – 28 d. 11.45 val.

Kino centras „cinamon“

28 d. 21.15 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (8) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“ (9). 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Vakaro žinios. Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Šnipai“ (N-7). 0.30 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (4). 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (6) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 KK2 penktadienis (N-7) (k). 11.10 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (7) (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Detektyvinis s. „Mentalistas“ (1) (JAV, 2012 m.) (N-7). 23.35 „Kriminalinis s. „Deksteris“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-14). 0.35 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.30 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Motina ir sūnus“ (N-7). 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Nuodėmių dešimtukas. 20.30 Patys pačiausi. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Elitinis būrys“. 23.05 „Ieškotojas“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Firma“. 1.50 „Liudininkai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Žmogus prieš gamtą. Mojavos dykuma. Las Vegasas (N-7) (k) 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Nematoma tiesa (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Lietuvos muzikos legendos. 22.30 Drama „Ruandos viešbutis“ (JAV, D.Britanija, Italija, Pietų Afrikos Respublika, 2004 m.) (N-14). 0.50 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.50 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Atžalos“ (8) (k). 12.25 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.S.Bacho Motetai. Atlieka kamerinis choras „Jauna muzika“, ansamblis „Musica humana“. Dirigentas V.Augustinas (k). 12.45 Vasarvidžio kelionė į Anykščius (1995 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Laiko ženklai. Šv. Kazimieras. 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Grynas gyvenimas. 19.30 Legendos. 20.15 Dar širdyje – ne sutema. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Vaid. f. „Rendezvous“ (2011 m.) (N-7). 21.40 „Ecce homo“, Modrio Tenisono pantomimos grupė Kaune (1972 m.). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. „Kambariai be durų. Aktorė Nijolė Gelžinytė“ (1999 m.), „Nemirties dainos“ (1997 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 1.10 Gintarinės batutos meistrai. Saulius Sondeckis (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 Kriminalinė drama „Mastrichto policija“ (1) (Olandija, 2007 m.). 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga“. 21.30 Kriminalinis trileris „Roninas“ (JAV, D.Britanija, 1998 m.). 23.50 „6 kadrai“. 0.50 „Kastlas“. 1.40 „CSI Majamis“.

8.55 „Linksmieji traukinukai“. 9.20 Senoji animacija. 9.55 Drama „Sosto įpėdinis“ (Rusija, 2007 m.). 11.55 Pasaulis tavo lėkštėje. 12.55 Drama „Marija Mersedes“ (Meksika, 1992 m.). 13.45 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00, 15.30 „Žavūs ir drąsūs“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.55 Komedija „Vyro palaidūno sugrįžimas“ (Rusija, 2006 m.). 23.50 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30, 7.55 Ryto reporteris. 7.50 Bunda sirgaliai. 9.15 „Negaliu tylėti“. 10.15 Mūsų miškai. 10.55 „Gamink sveikiau!“ 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Kaip užauginti planetą. Gyvybė iš šviesos“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 „Didysis barjerinis rifas“ (2) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Supernamai“. Namų vizijos laida. 0.55 „Griūk negyvas!“

9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Jungtinės Amerikos Valstijos prieš Johną Lennoną“ (N-7). 11.00 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.30 Nuotykių komedija „Geras žmogus Afrikoje“ (N-7). 13.05 Telelaikraštis. 16.00 Drama „Santuoka“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“. 0.55 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.

8.00 Istorinė drama „Klajoklis“ (Prancūzija, Kazachstanas, 2005 m.) (N-14). 9.55 Komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 11.50 Nuotykių drama „Pirmoji eskadrilė“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Tvirtovės apgultis“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 19.40 Komedija „Nuotaka paštu“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 21.20 Trileris „Jokių stabdžių“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 23.05 Trileris „Gynėjas“ (Tailandas, 2005 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 15.00 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 Sportas LT. Pasaulio sambo čempionatas. 17.40 Sporto metraštis. 17.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“– Rygos VEF. Tiesioginė transliacija. 19.45 Sportas LT. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos. 20.45 Sporto metraštis. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

1273 m. žuvo prūsų sukilimo vadas Herkus Mantas. 1801 m. gimė kunigas, švietėjas, istorikas, blaivybės sąjūdžio pradininkas Motiejus Valančius. Mirė 1875 m. 1892 m. gimė poetas Edmundas Steponaitis. Mirė 1908 m. 1927 m. gimė poetė, tremtinė Ona Svetikaitė-Jurgelienė. 1942 m. gimė „Rolling Stones“ gitaristas Brianas Jonesas. 1966 m. Marijampolėje gimė žurnalistė, televizijos laidų vedėja Edita Mildažytė. 1991 m. Švedijoje atidaryta pirmoji Lietuvos banko korespondentinė sąskaita užsienyje. 1997 m. Vilniuje įvyko trijų grupės „Fojė“ muzikantų Algio Kriščiūno, Arnoldo Lukošiaus ir Dariaus Buroko naujosios grupės „Vasaris“ debiutas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Laukia svarbus susitikimas su jaunu žmogumi ar su kuo nors iš jūsų pažįstamų. Galimi emocionalūs pokalbiai. Pasistenkite būti supratingi ir nuolaidūs. Jautis (04 21–05 20). Ginčysitės su aplinkiniams. Nesulauksite pritarimo ir paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Pasistenkite būti pakankamai aktyvūs. Dvyniai (05 21–06 21). Daug laiko praleisite mąstydami, bet galų gale tai nusibos. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Artėja kova dėl valdžios. Jūsų asmenybės tobulėjimui ir privatumui neigiamos įtakos gali turėti labai emocionalus žmogus arba pati situacija. Liūtas (07 23–08 23). Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Ir neapsirinkate – beveik viskas jums pasiekiama ir įmanoma. Mergelė (08 24–09 23). Sėkminga diena. Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima bei aplinkiniais. Jausite jų supratimą bei palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas. Svarstyklės (09 24–10 23). Dėl skirtingų vertybių ir skonio nesuprasite kito žmogaus, o šis gali jums mesti iššūkį. Neskubėkite ginčytis, geriau dar kartą išklausykite savo pašnekovą ir pasistenkite jį suprasti. Skorpionas (10 24–11 22). Svajonės ir idealai gali turėti neigiamos įtakos vidiniam tobulėjimui ir kaitai, darbui. Jeigu svajodami užsimiršite, asmeninės problemos privers grįžti į realų pasaulį. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų mintys bus labai prasmingos. Tikėtina, kad gailėsitės ne taip nusprendę. Laukia daug nerimo ir išgyvenimų, kuriuos pasistenkite nukreipti pozityvia linkme. Ožiaragis (12 22–01 20). Norėsite daug kalbėti, nes puikiai mąstote ir esate kupini naujų idėjų. Pasinaudokite šia puikia savo būsena apgalvodami ir įgyvendindami neatidėliotinus reikalus.. Vandenis (01 21–02 19). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Žuvys (02 20–03 20). Esate kupini energijos ir ambicijų. Tinkamas laikas kurti naujus projektus arba įgyvendinti senesnius. Mėgausitės galimybėmis, atsiradusiomis dėl jūsų pastangų.


Orai

Šiandien vakare kai kur pasirodys nedideli krituliai. Stiprės vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra dieną bus 2–4 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi krituliai, daugiausia sniegas. Pūs gūsingas vėjas, tad vietomis kils trumpa pūga. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.

Šiandien, vasario 28 d.

+4

+4

Telšiai

+4

Šiauliai

Klaipėda

+4

Panevėžys

+3

Utena

+4

Tauragė

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas +5 Brazilija +23 Briuselis +6 Dublinas +7 Kairas +23 Keiptaunas +22 Kopenhaga +4

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+8 +6 +5 +5 +9 +8 +7 +7

+3

+3 Vilnius Praha +4 Marijampolė Ryga +8 +2 Roma +11 Vėjas Alytus Sidnėjus +26 7–12 m/s Talinas +4 Tel Avivas +17 Tokijas +15 Varšuva +15

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi 59-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 306 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Vardai Osvaldas, Ramonas, Romanas, Vilgaudas, Žygimantė.

Ats­lin­ko ga­lin­gas cik­lo­nas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+3

+3

+2

0

7

+3

+4

+4

+2

8

–1

+1

–3

+3

3

rytoj

poryt

Smar­kus ato­grą­žų cik­lo­nas va­kar at­ slin­ko į iš­tek­liais tur­tin­gą Aust­ra­li­jos šiau­rės va­ka­rų pa­kran­tę ties Par­du mies­te­liu, ne­šda­mas vė­jus, ku­rių grei­tis sie­kė 165 km per va­lan­dą. Cik­lo­nas Rus­ ty ke­lias die­nas slin­ko virš jū­ros, pa­ma­ žu stip­rė­da­mas ir ar­tė­da­mas prie Pil­ba­ ros re­gio­no kran­tų, ne­šda­mas smar­kias liū­tis ir vė­jus į šį svar­bų ge­le­žies rū­dos ka­sy­bos ra­jo­ną. Va­kar aud­ra kiek su­si­ lpnė­jo, jos akis taip pat su­siau­rė­jo – ant­ ra­die­nį ji bu­vo 80 km, o pa­sie­kus sau­su­ mą – apie 50 km plo­čio. Pa­rei­gū­nai per­ spė­jo gy­ven­to­jus pa­si­trauk­ti iš aud­ros ke­lio ar­ba ieš­ko­tis sau­gių vie­tų. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Pra­žy­do dvo­kian­tis vel­nio lie­žu­vis Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

VDU Bo­ta­ni­kos so­do oran­že­ri­jo­je šiuo me­tu žy­di gra­ži įspū­din­go dy­ džio gė­lė, ku­rios vyš­ni­nės spal­vos žie­das pa­na­šus į mil­ži­niš­ką ka­li­ją. Ši gė­lė – amor­fo­fa­las (lie­tu­viš­kas jos pa­va­di­ni­mas – drie­ža­žo­lė) gar­ sė­ja ne tik gro­žiu, bet ir itin ne­ma­ lo­niu kva­pu, ku­rį sklei­džia. Įdo­mu, kad bū­tent šiuo ne­ma­lo­niu kva­pu sa­vo tė­vy­nė­je pra­žy­du­si gė­lė pri­ si­vi­lio­ja jį ap­dul­ki­nan­čius vabz­ džius. Anot ke­lias mil­ži­niš­ko dy­džio gė­les oran­že­ri­jai do­va­no­ju­sio bu­

vu­sio Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­riaus Ra­mu­nio Bud­riū­no, amor­fo­fa­las žy­di maž­daug sa­vai­tę, po to žie­das ir vi­sas au­ga­las pa­ma­žu nu­vys­ta. Pa­va­sa­rį gė­lės gum­bas so­di­na­ mas į drėg­ną, šil­tą ir pu­siau sau­lė­ tą so­dy­bos vie­tą. Per va­sa­rą gum­ bas išau­gi­na įspū­din­gą la­pą ant 80 cm aukš­čio ko­to – abu jie iki ru­dens nu­vys­ta kaip tul­pės. Štai tuo­met be­ne di­džiau­sios pa­sau­ly­je gė­lės gum­bas – vie­nas iš R.Bud­ riū­no au­gin­tų drie­ža­žo­lių gum­bų svė­rė net 12 kg – iš­ka­sa­mas ir įne­ ša­mas į sau­są kam­ba­rio tem­pe­ra­ tū­ros pa­tal­pą, kur žie­mo­ja iki sau­ sio pa­bai­gos ar va­sa­rio pra­džios.

Tuo­met gum­bas iš­lei­džia žied­ ko­čio dai­gą, ku­ris kiek­vie­ną die­ ną užau­ga maž­daug po du cen­ti­ met­rus. Kar­tu su žied­ko­čiu tįs­ta ir žie­ das – jie abu per mė­ne­sį pa­sie­ kė net 2,3 m aukš­tį (džiung­lė­se ši gė­lė ga­li išaug­ti iki 5 m aukš­ čio!). Ži­no­ma, to­kį aukš­tį pa­sie­ kia ne vie­nus me­tus au­gin­ta drie­ ža­žo­lė. Drie­ža­žo­lė (ši gė­lė kar­tais va­di­ na­ma la­von­gė­le ar dvo­kian­čiu vel­ nio lie­žu­viu) žy­di maž­daug sa­vai­ tę, to­dėl no­rin­tie­ji jį pa­ma­ty­ti tu­ri nea­ti­dė­lio­ti vi­zi­to į Bo­ta­ni­kos so­ do oran­že­ri­ją.

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt „„Lai­kas: amor­fo­fa­lo žy­dė­ji­mas trun­ka vos sa­vai­tę. 

Vi­ta­li­jos Pet­raus­kai­tės nuo­tr.

7.11 17.53 10.42 21.38 7.36

2013-02-28 Kauno diena  
Advertisement