Page 1

Televizijos PROGRAMos

vasario 2–8 d.

2013 m. Nr. 5

TV herojai

Nau­jas te­le­vi­zi­nis due­tas – Dei­vis ir I.Va­lins­kienė

LRT „Auk­si­nių balsų“ ga­le­ri­ja Taikiklyje

DE­BIU­TAS

Nau­jas amp­lua – vaid­muo TV3 se­ria­le

Tiražas 34 450


pjūvis

G.Bi­ge­lytės jausmų ga­ma G

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

ražina Bi­ge­lytė, ana­pi­lin iš­ke­ lia­vu­si 2009-ai­siais, bu­vo žmo­ gus, ku­ris 1957-ai­siais pra­dėjo pir­ mąją Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos trans­lia­ ciją žod­žiais „La­bas va­ka­ras, ger­ bia­mi Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos žiū­ro­ vai“. Te­le­vi­zi­jos dik­to­re ji dir­bo iki 1992 m. ir ta­po tik­ra le­gen­da, taip pat il­gus me­tus dir­bo „Pa­no­ra­mo­ je“, vedė TV lai­das, bu­vo fes­ti­va­lių „Poe­zi­jos pa­va­sa­ris“, „Vil­niaus bokš­ tai“, li­te­ratū­ri­nių laidų, est­ra­dos kon­certų bei įvai­rių te­le­vi­zi­jos kon­ kursų vedė­ja. G.Bi­ge­lytė žiū­ro­vus žavė­jo ypa­tin­ga in­te­li­gen­ci­ja, ke­rin­ čio temb­ro bal­su ir re­to gro­žio iš­ vaiz­da. O žur­na­listė Ni­jolė Bau­žytė siū­lo pa­žin­ti ir jaut­riąją jos as­me­ nybės pusę – iš le­gen­dinės dik­torės visą gy­ve­nimą ra­šytų tekstų, eilė­ raš­čių ji su­darė knygą „Jausmų ga­ ma“, ku­rią šią sa­vaitę pri­statė LRT. „Fo­to­die­nos“ nuo­tr.

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“.

De­biu­tas

T

Televizijos PRoGRAMos 2013 m. Nr. 5

vasario 2–8 d.

LRT „Auksinių bALsų“ gALeRijA taikiklyje

DebiuTAs

Naujas amplua – vaidmuo TV3 seriale

Tiražas­34 450

TV pagalba

Nau­jas amp­lua – se­ria­lo ak­torė

Vir­še­lio nuo­trau­ka LRT

jas televiziNis duetas – tv herojai Nau Dei­vis­ir­i.va­lins­kienė

At­min­tis

V3 laidų vedė­ja Agnė Gri­ga­liū­nienė vėl švy­ti po­kal­bių šou. Tie­ sa, šįkart – tik nau­jau­ sia­me lie­tu­viš­ka­me se­ ria­le „Pa­miršk ma­ne“, prie ku­rio mo­te­ris pri­si­ jungė. A.Gri­ga­liū­nienės lai­da „Ką ma­nai?“ išk­ri­to iš TV3 pro­gramų tink­le­ lio, ta­čiau se­ria­le jai te­ kęs vaid­muo ir yra po­ kal­bių lai­dos vedė­ja. Ji pri­si­pa­ži­no, kad apie vai­ dybą jau la­bai se­niai sva­jo­ja, net ke­ti­no stu­di­juo­ti ak­to­ rystę, ta­čiau ga­ liau­siai pa­būgo ir pa­su­ko ki­tu ke­liu. „Iš pro­ fe­sio­nalų te­ko girdė­ti, kad vai­ dy­ba kad­re yra vi­sai kas ki­ta, nei vai­dy­ba teat­re: kad­re

kaip tik tu­ri ne­vai­din­ti. Tiesą sa­kant, tarp te­le­vi­ zi­jos laidų vedė­jos per­so­ na­žo ir tik­ros laidų vedė­ jos yra šis tas bend­ra: jei ka­me­roms me­luo­si, – jos vi­sa tai pa­ro­dys“, – sakė A.Gri­ga­liū­nienė. Ga­li­ ma tik pri­dur­ti, kad ak­ torės amp­lua ji galės jau­ kin­tis il­gai, – ka­žin, ar po sėkmin­go de­biu­to mo­terį se­rialų kūrėjai leng­vai pa­leistų.

LRT nuo­tr.

A.Bumb­laus­ko dub­le­riai

N

uo gruod­žio pra­džios sun­kią ko­jos traumą be­si­ gy­dan­tis is­to­ri­kas Alf­re­das Bumb­laus­kas LRT te­ le­vi­zi­jos vairą trum­pam per­lei­do „dub­le­riams“. Ko­le­ gai pa­gelbė­ti su­sku­bo And­rius Ta­pi­nas, Zi­ta Kel­mic­ kaitė, Edi­ta Mil­da­žytė ir Aud­rius Ma­to­nis, ku­rie pro­fe­ so­rių pa­va­duos visą va­sarį. Jie su­laukė daug komp­li­ mentų, o kaip jiems sekė­si su­si­do­ro­ti su nau­jo­mis pa­ rei­go­mis ir būti ar­bit­rais uni­ver­si­ tetų ko­mandų ko­vo­je, galės įver­ tin­ti pa­tys žiū­ro­vai. Va­sa­rio 3 d. „Ly­de­rius“ LRT ete­ry­je „Ly­d ves A.Ta­pi­nas, va­sa­rio 10 d. sek­ma e­riai“ – ­d – Z.Kel­mic­kaitė, dar po sa­ 16.45 ie­niais val. vaitės – E.Mil­da­žytė, o pa­ sku­tinįjį va­sa­rio sek­ma­dienį į „Ly­de­rių“ ka­ra­liaus kėdę sės A.Ma­to­nis.

3


4

Taikiklyje

Tur­tin­ga LRT „Auk­si­nių bal Šis va­sa­ris te­le­vi­zi­joms reikš kaip nie­ka­da įsip­lies­ku­sią kon­ku­ren­cinę kovą, o žiū­ro­vams jis at­neš net ke­tu­ris mu­zi­ki­nius pro­jek­tus.

Agnė Klim­čiaus­kaitė

Gy­vo bal­so, gy­vo „ner­vo“, gy­vo žmo­gaus, gy­vo jaus­mo nie­kas ne­pa­keis nei da­bar, nei po pen­kias­de­šim­ties metų.

LRT nuo­tr.

LNK žiū­rovų meilę sten­gia­ si pel­ny­ti at­si­nau­ji­nu­siais „Žvaigžd­žių due­tais“, TV3 jau ga­lan­da „Chorų karų“ gink­lus, BTV ruo­šia­si Lie­tu­vos mu­zi­kos le­gendų pri­si­kėli­mui, o LRT te­ le­vi­zi­ja kvie­čia įsi­jung­ti į ge­ riau­sio Lie­tu­vos metų at­likė­jo rin­ki­mus „Auk­si­nis bal­sas“. Šis kon­kur­sas, ku­ria­me anks­čiau varžė­si kla­si­kos so­lis­tai, šie­met ta­po at­vi­ras vi­siems, ku­rie ti­ki turį auk­si­nį bal­są, – ir po­pmu­ zi­kos, ir ro­ko at­likė­jams. „Auk­si­nio bal­so“ vedė­jais ta­ po And­rius Ro­žic­kas ir jau­na ak­torė Bea­ta Tiš­ke­vič, jo pa­ ties su­ras­ta so­cia­li­nia­me tink­le. Mer­gi­na šiuo me­tu vai­di­na Ei­ mun­to Nek­ro­šiaus re­ži­suo­to­je „Die­viš­ko­jo­je ko­me­di­jo­je“ Na­ cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, ją ga­li­ma pa­ma­ty­ti Ma­riaus Ivaš­ ke­vi­čiaus fil­me „Tėve mūsų“, taip pat ne­tru­kus pa­si­ro­dy­sian­ čio­je juos­to­je „San­ta“ ir ne­se­ niai baig­ta­me fil­muo­ti Ro­mo Za­ba­raus­ko „Strei­ke“. „Auk­si­nia­me bal­se“ per­galės siek­ti pa­si­ry­žo būrys ži­nomų at­likėjų. En­tu­zias­tin­gai pa­si­ ūlymą da­ly­vau­ti pro­jek­te pri­ ėmęs Vi­lius Ta­ra­so­vas pir­ma­ja­ me fil­ma­vi­me ne­pa­si­rodė. Dai­ ni­nin­kas pra­nešė, kad per­ša­li­ mas pa­žeidė bal­so sty­gas, ta­ čiau ti­ki­si pa­si­ro­dy­ti sce­no­ je pa­sveikęs. Kol kas jis iš sa­ lės stebės, kaip dėl „Auk­si­nio bal­so“ laurų kau­na­si jo žmo­na Vio­le­ta Ta­ra­so­vienė. Pro­jek­to da­ly­vių pa­si­ro­dy­ mams jo­kios ypa­tin­gos tai­ syklės ne­tai­ko­mos: svar­biau­sia yra gy­vas dai­na­vi­mas, ko­ky­

biš­ka mu­zi­ka, o jos sti­lius – ro­ kas, dis­ko, ope­ra, folk­mu­zi­ka – dai­ni­nin­ko va­lio­je. Sim­fo­ni­nio or­kest­ro ir LRT džia­zo grupės akom­pa­ni­men­tas tik­rai ne­nu­ vils mu­zi­kos gerbėjų. O ko­mi­ si­ja, ku­riai va­do­vau­ti pa­kvies­ta mu­zi­ko­logė ir LRT laidų vedė­ja Zi­ta Kel­mic­kaitė, ža­da būti ne­ gai­les­tin­ga ir ne­gailė­ti kir­čių už dai­na­vimą pro šoną ir ap­ skri­tai ne­pro­fe­sio­na­lumą. Apie auk­si­nius bal­sus ir jų do­va­no­ jamą mu­ziką su LRT pro­jek­to ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke ir kalbė­jo „TV die­na“. – Ko­ne tai­syklė, kad kiek­vie­no mu­zi­ki­nio pro­jek­to startą pa­ly­di pluoš­tas ko­men­tarų, jog Lie­tu­vo­ je nėra nei ge­ros mu­zi­kos, nei jos žvaigžd­žių. Ko­kia jūsų nuo­monė? – Tik­rai taip nėra. At­virkš­čiai – Lie­tu­vo­je yra daug gra­žių, sveikų balsų. Ta­čiau ta Die­vu­lio do­va­na ne­reiš­kia, kad žmo­gus ir dai­nuos. Kad dai­nuotų, rei­kia vi­sos puokštės: tu­ri būti ar­tis­tiš­kas, išt­ver­min­ gas, ypač darbš­tus. Jei ne­bus nors vie­no kom­po­nen­to – da­ryk, ką no­ ri. Žmo­gui duo­ta auk­sinė „triū­ belė“, o to­liau tu­ri pa­si­steng­ti ir pa­ts ei­ti per gy­ve­nimą. Gal jis tin­ gi­nys, ne­mu­zi­ka­lus, tu­ri di­delę sce­nos baimę, ne­mo­ka su par­tne­ riu dai­nuo­ti, ne­ga­li vai­din­ti, ne­ mo­ka jaus­ti kūri­nio. Kad dūdą pūstu­mei, tu­ri mo­ky­tis, bet net ir iš­mokęs ne­si ga­ran­tuo­tas, jog ki­ tiems ją ga­li pūsti. Dai­nuo­jan­tis žmo­gus yra iš tiesų la­bai su­dėtin­ gas me­cha­niz­mas. – Kas Lie­tu­vos mu­zi­kinė­je sce­no­je jums yra au­to­ri­te­tai? – Tik­ras mūsų uni­ku­mas yra Vir­gi­li­jus No­rei­ka. Iki to­kio am­


lsų“ ga­le­ri­ja žiaus žmo­gaus bal­sas nuo­sta­biai skam­ba, pa­ts jis koks ar­tis­tiš­kas. Toks pa­ts uni­ka­lus bu­vo Kip­ras Pet­raus­kas. O ko­kios prie­ška­rio dai­ni­ninkės. Tu­ri­me Vio­letą Ur­ ma­na­vi­čiūtę-Ur­maną. Ji yra su­ val­kietė, ir jos tiks­lo sie­ki­mas su­ val­kie­tiš­kas – ji ne­si­blaš­ko į ša­lis, ji ži­no, ko jai rei­kia. Kartą Ur­ma­ nos in­ter­viu

pa­klau­siau, ar ge­rai, kad stu­den­tai vienų da­lykų ei­na mo­ky­tis pas vie­nus dėsty­to­ jus, ki­tiems ren­ka­si ki­tus, tai ji tik at­sakė – griebk, kas yra ge­riau­sia. Todėl ji ir yra pa­sau­linė žvaigž­ dė, tai tu­ri­me pri­pa­žin­ti. Bet, aiš­ ku, lie­tu­viams daž­nai rei­kia pa­si­ skųsti, kad nie­ko ge­ro ne­tu­ri­me. – O kaip po­pmu­zi­ko­je? – Pop­mu­zi­ko­je yra tru­putį ki­ toks da­lykė­lis – jos at­sto­vai, ma­ no nuo­mo­ne, per daug sa­ve nu­ dėvi: dai­nuo­ja bet ką, bet kur, ne­ pa­gal­vo­da­mi kaip. Man as­me­niš­ kai la­bai gra­žus Rūtos Ščio­go­ le­vaitės bal­sas ir ji pa­ti gra­ži. Ji galėtų ei­ti la­bai to­li, tik kaž­kodėl nu­tin­ka taip, kad vis ant­ra, pra­ keik­ta ant­ro­ji. La­bai ta­len­tin­gas yra Merū­nas Vi­tuls­kis. Aš jam sa­kiau – jei to­liau dai­nuo­si vi­so­ kias „ba­la­bai­kas“, bus la­bai blo­ gai, nes ne­ga­li sėdėti ant sep­ty­ nių kėdžių. O kur jis pa­da­rys kar­

Pa­si­rengę iššū­kiams

jerą – po­pmu­zi­ko­je ar kla­si­kinė­je, rei­kia pa­si­rink­ti. – Kaip ma­no­te, ar po 30–50 metų gy­vas dai­na­vi­mas bus ak­tua­lus? Ne­taps tie auk­si­niai bal­sai tik įra­ šais atei­ties kar­toms? – Jūs juo­kau­ja­te? O kaip­gi ki­taip? Tech­ni­ka gal ir ga­li viską – ne­dai­ nuo­jan­čio žmo­gaus balsą to­bulą pa­da­ry­ti, iš­vis balsą su­ kur­ti, bet gy­vo gar­so tai ne­pa­keis. Išei­na žmo­gus į sceną – toks, kaip Die­ vas su­kūrė, – ir ne­pa­sislėps už tech­ni­kos: ar­ba gebė­si pa­dai­nuo­ti, ar­ba ne. Gy­ vo bal­so, gy­vo „ner­vo“, gy­vo žmo­gaus, gy­ vo jaus­mo nie­kas ne­pa­keis nei da­bar, nei po pen­kias­de­šim­ ties metų.

Pir­ma­die­nio va­karą LRT te­le­vi­zi­jo­je nu­ fil­muo­ta pir­mo­ji „Auk­si­nio bal­so“ lai­da, ku­rio­je pri­si­statė būrys kon­kur­se be­si­ var­ž y­sian­čių at­likėjų. Iššū­k iams pa­si­rengę Vi­li­ja Ma­t a­č iū­ naitė, Aistė Pil­ve­lytė, Ka­r i­na Krys­ ko (nuotr. viršuje), Lau­ra Zig­man­taitė, Vio­le­t a Ta­ra­so­vienė, Čes­lo­vas Ga­ba­ lis (nuotr. apačioje dešinėje), Vai­das Bau­mi­la, Rus­la­nas Ki­r il­k i­nas (nuotr. apačioje kairėje) ir Vik­to­ras Ge­ra­si­ mo­vas. O iššū­k ių bus – kiek­vie­no­je

lai­do­je teks dai­nuo­ti vis ki­tu sti­liu­mi. Vie­na lai­da bus skir­ta ope­rai, ki­tos te­ ma – ro­kas, tre­čios – miu­zik­las ar dis­ ko mu­zi­ka ir kt. Pirmą va­karą at­likė­jus ver­ti­no mu­zi­ko­logė Zi­t a Kel­mic­kaitė, di­ri­gen­tas Mo­des­tas Pitrė­nas, ope­ros at­likė­ja No­me­da Kaz­laus­kaitė ir mu­ zi­kan­tas Zbig­ne­vas Le­vic­k is. Pir­mo­se lai­do­se dai­ni­nin­kai ga­li jaus­tis tvir­tai – išk­ris­ti jiems ne­gre­sia, o bal­sa­vi­ mas nu­ma­ty­tas kiek vėliau. Koks pri­zas lau­kia nu­galė­to­jo, lai­ko­ma pa­slap­ty­je.

– Ko­ky­biš­ka mu­zi­ka – kaip ko­ky­ biš­kas mais­tas, ge­ras šo­ko­la­das, vy­nas – at­siei­na bran­giai. Jei ne­ pa­kan­ka­mai to­kios tu­ri­me, gal ne gerų at­likėjų, o pi­nigų sty­giaus pro­ble­ma? – Ži­no­ma, kai­nuo­ja. Bet ar vis­kas pa­da­ro­ma, kad pa­siek­tum sa­vo? Užuot de­ja­vus dėl sun­kumų, rei­ kia ir pa­čiam pa­si­ju­din­ti. Daž­nai pri­tin­gi lie­tu­viai ir daug no­ri ma­ žai dar­bo įdėję. No­ri pra­ban­gio­je ma­ši­no­je sėdėti, o mokė­ti kaip už mosk­vi­čių. Taip ne­būna. – Jei „Auk­si­nia­me bal­se“ at­likė­ jai nu­si­dai­nuos, pa­sa­ky­si­te tie­siai švie­siai? – Ži­no­ma. Jei ne­pa­sa­ky­čiau, ne­ va ne­pas­tebė­čiau, kvai­lai at­ro­dy­ čiau. Ta­čiau yra ki­ta pro­ble­ma – sėdint ša­lia bal­sai ga­li skambė­ti ki­taip nei žiū­ro­vams. Apa­ratū­ra ga­li garsą pa­da­ry­ti šva­resnį, o aš, sa­ky­da­ma, kad bal­sas nu­že­min­tas, at­ro­dy­siu, švel­niai ta­riant, keis­tai.

„Auk­si­n bal­sas“ is šeš­ta­die – 21.00 ­niais val. „Fotodienos“ / Ievos Budzeikaitės nuo­tr.


tv herojai

Auk­si­nių mu­zi­kos laikų pri­si­kėli­mas Bal­ti­jos te­le­vi­zi­ja me­ta iššūkį gran­ dio­zi­nius mu­zi­ki­ nius pro­jek­tus pri­ sta­tan­čioms kon­ku­ rentėms. Va­sarį ka­ na­lo ete­ry­je pra­si­dės nau­ja am­bi­cin­ga lai­da „Lie­tu­viš­kos mu­zi­kos le­gen­dos“.

– Man yra tekęs ma­lo­nu­mas ves­ti LRT pro­jektą „Mūsų die­nos kaip šventė“, ja­me su­si­dūriau su le­gen­di­niais at­likė­jais, kūrėjais, kai ku­rių iš jų jau ir ne­bėra. Pri­ sik­lau­siau tiek anų laikų kūri­ nių – ne­ma­niau, kad tuo­met mu­zi­ka bu­vo to­kia pro­fe­sio­na­li. O da­bar mes dau­giau ar ma­žiau mind­ži­kuo­ja­me vie­no­je vie­to­je. – Ar tai nėra tik praei­ties idea­li­za­ vi­mas? – Galbūt. Bet, ma­no nuo­mo­ne, vis­ kas bu­vo pro­fe­sio­na­liau jau dėl to, kad tuo­met kiek­vie­nas dir­bo sa­vo darbą: kom­po­zi­to­riai kūrė mu­ziką, poe­tai kūrė ei­les, dai­ni­nin­kai dai­ na­vo, mu­zi­kan­tai gro­jo. Daug ran­ kų – ir dar­bas pro­fe­sio­na­lus. Da­ bar did­žiąją dalį ne­re­tai da­ro vie­ nas žmo­gus.

„Fotodienos“ / Dmitrij aus Radlinsko nuotr .

6

Agnė Klim­čiaus­kaitė Pro­jek­te, kurį ves bu­vu­si Sei­mo narė, at­likė­ja In­ga Va­lins­kienė ir dai­ni­nin­kas Dei­vi­das Nor­vi­ las-Dei­vis, le­gen­di­nes dai­nas per­dai­nuos gau­sus jau­no­sios kar­tos at­likėjų būrys. „Gai­vin­si­ me tai, kuo tu­ri­me ­did­žiuo­tis“, – „TV die­nai“ sakė Dei­vis. – Kodėl pa­no­ro­te im­tis ves­ti naują BTV mu­zi­kinį pro­jektą? – Ti­kiu tais, ku­rie pro­jektą da­ro, pir­miau­sia žiū­riu, kas jo ima­si. Su Arū­nu Va­lins­ku esa­me jau se­niai pa­žįsta­mi, su In­ga esa­me ne vieną ren­ginį, kon­certą kar­tu vedę, nors ir ne te­le­vi­zi­jo­je. O ta­da jau žiū­riu

į pro­jektą. Šis – mu­zi­ki­nis, vėl man ar­ti­ma, ži­no­ma, su­pran­ta­ma. Sa­ kau – te­gu tik būna kam dai­nuo­ti, o jei bus kam, mie­lai pa­būsim ta ri­ šamą­ja gran­di­mi. – Pats pri­šok­sit prie mik­ro­fo­no pa­ dai­nuo­ti?

– Ko­kios jūsų due­to stip­rio­sios pusės? – Bent aš neap­si­me­tinė­siu ­kuo nors, būsiu sa­vi­mi – toks pat ener­ gin­gas, links­mas kaip vi­sa­da. Su In­ga, ma­nau, be pro­blemų su­ siderinsi­me, ir pro­jek­to kūrėjams, da­ly­viams ne­reikės la­bai varg­ti su mu­mis per­fil­muo­jant ke­lis kar­tus tą pa­tį kadrą.

– Jūsų pa­ties klau­so­mos mu­zi­ kos re­per­tua­re yra dainų iš va­ di­namųjų auk­si­nių lie­tu­viš­kos mu­zi­kos laikų?

– Ku­rio le­gen­di­nio at­likė­jo kūri­nius norė­tumė­te per­dai­ nuo­ti? – Kal­bant apie kūri­nius, tik­rai Jur­gio Žu­kaus­ko „Jau­nystę“. Šią dainą pri­si­me­nu nuo pat vai­ kystės, gi­mi­nių šventė­se ją dai­nuo­ ja­me. Taip pat Ole­go Dit­kovs­kio „Aš mylė­jau ta­ve tau ne­ži­nant“, „Hi­per­bolės“, aiš­ku, did­žiau­sias re­ per­tua­ras.

jektą as­me­niš­kai įteikė ka­na­lo di­rek­to­ riui, o nuo šou „Žvaigžd­ž ių var­tai“, kurį laimė­jo, pa­ž įsta­mas A.Va­lins­kas pa­laikė idėją ir su­ti­ko bend­ra­dar­biau­ti. Ta­čiau ga­liau­siai pa­t s vai­k i­nas bu­vo iš­mes­tas už TV vartų. Iš nuo­skau­dos jis iš­siun­ tinė­jo va­di­namąjį sa­vo tie­sos įro­dymą – slap­ta da­r y­tus po­kal­bių su A.Va­lins­ku ir L.El­k i­ma­vi­čiu­mi įra­šus. O BTV pra­ nešė, kad šiuo me­tu tei­si­nin­kai se­ka vi­

są to­les­nio konf­lik­to eigą ir ren­gia ati­ tin­ka­mus do­ku­men­tus tei­si­niams veiks­ mams prie­š in­for­ma­ci­jos skleidėją at­lik­ ti. Tie­sa, pri­pažįs­ta, kad jau­na­sis dai­ni­ nin­kas siūlė pro­jektą, pa­našų į „Mūsų die­nos kaip šventė“, ta­čiau pir­ma jam pa­si­ū ly­t a pa­si­mo­k y­ti su­ren­giant kon­ certą su mu­zi­kos le­gen­do­mis. Ir ne­bi­jo jo­kių kal­ti­nimų idė­jos va­gys­te, nes to­ kios ne­būta.

– Turbūt ki­taip be­veik ne­įma­no­ma. Abu su In­ga esa­me dai­nuo­jan­tys žmonės – imp­ro­vi­zuo­si­me.

Idė­jos va­gystės de­tek­ty­vas Pa­si­gir­dus ži­niai apie BTV pro­jektą „Lie­t u­v iš­kos mu­z i­kos le­gen­ dos“, įkan­d in nu­g riaudė­ jo ki­ta – dai­ni­nin­kas Ai­ri­ das Kar­pa­vi­č ius (nuotr.) vie­š ai ap­kal­ti­no vieną jo pro­d iu­s e­r ių A.Va­linską ir BTV di­rek­to­r ių Liu­ taurą El­k i­ma­vi­č ių pa­vo­ gus jo idėją. 26-erių vai­

ki­nas, dar prie­š ke­lis mėne­ sius pla­čiai pa­skelbęs, kad iš Ang­li­jos grįžo rim­tai nu­si­teikęs už­ka­riau­ ti di­delę dalį te­le­vi­ zi­jos rin­kos, tei­gia, kad tai jis BTV pa­ si­ūlė nau­jo­jo pro­jek­ to idėją ir bu­vo įžūliai ap­k vai­lin­tas. Esą pro­


2013 02 02

šeštadienis

lietuviškos

21.00 „Auksinis balsas“.

19.00 Žvaigždžių duetai.

19.00 „Šrekas“.

23.10 „Tamsioji sala“.

23.40 „Mėnesio darbuotojas“.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Veidai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“ (9). 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 Ekologiškiausi pasaulio namai (4). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Audrų pasauliai“ (3). 13.30 „Juokis 2012 “. 15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (3) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 Drama „Išlaisvink save nuo televizijos“ (Austrija, Vokietija, 2007 m.) (N-14).

6.30 „Ozis ir Driksas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Beprotiškos linksmybės“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 Anim. s. „Įspūdingasis Žmogus Voras“ (1) (JAV, 2008 m.). 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Nuotykių f. „Šuo vampyras“ (Kanada, 2012 m.). 11.55 Veiksmo komedija „Džekis Čanas. Pirmasis smūgis“ (Honkongas, JAV, 1996 m.) (N-7). 13.40 S. „Paslaptingos istorijos. Stebuklai“ (Rusija, 2012 m.) (N-7). 14.55 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Komedija „Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis“ (JAV, 1985 m.). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 19.00 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo. 22.00 Veiksmo trileris „Pranaši pozicija“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.45 Komedija „Palaukite...“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 1.35 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mažieji išdykėliai“. 7.30 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 8.00 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Komedija „Daktaras Dolitlis 2“ (JAV, 2001 m.). 12.40 Romantinė komedija „Viliojimo menas“ (Airija, Vokietija, 2004 m.). 14.20 Komedija „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.). 16.25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.55 „Choras“. 17.55 Pilis. 18.35 Loterija „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Anim. komedija „Šrekas“ (JAV, 2001 m.). 20.40 Komedija „Rožinė pantera“ (JAV, 2006 m.). 22.25 Romantinė drama „Pasivaikščiojimas debesyse“ (JAV, Meksika, 1995 m.). 0.25 Kriminalinė drama „Akis už akį“ (JAV, 1996 m.). 2.15 Komedija „Žandaras iš Sen Tropezo“ (Prancūzija, Italija, 1964 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7). (k). 8.30 Amerikos talentai VI (k). 9.30 Autofanai. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Skanus pokalbis. 12.00 Žmogus prieš gamtą. Gruzija (N-7). 13.00 Mitų griovėjai (N-7). 14.00 Muzikinė kaukė (k). 16.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 17.00 „Mentai“ (N-7) (k). 18.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 19.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Jūrų velniai“ (N-7). 21.20 Veiksmo trileris. „Užrakintas“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.10 Siaubo f. „Tamsioji sala“ (Kanada, 2010 m.) (S). 0.50 – 5.59 Bamba (S).

20.40 TV3



21.20 BTV

7.34 TV parduotuvė. 7.50 Reporteris. 8.30 Gimnazistai. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 Mokausi gaminti. 10.00 Padėkime augti. 10.35 Pradėk nuo savęs. 11.10 „Gamink sveikiau!“ 12.15 Reporteris. 12.50 Gyvenimo būdas. 13.50 „Vandenyno milžinai“ (2) (N-7). 14.55 „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 Super L.T. (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.05 Negaliu tylėti. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Supernamai“. Namų vizijos laida. 19.00 „Komisaras Megrė“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 „Profas“ (N-7). 23.40 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14).



„Rožinė pantera“ („The Pink Panther“)

„Užrakintas“ („Locked Down“)

Komedija. JAV, 2006 m. Rež. Shawnas Levy. Vaidina Steve’as Martinas, Jeanas Reno.

Veiksmo trileris. JAV, 2010 m. Rež. Danielis Zirilli. Vaidina Tony Schiena, Vinnie Jonesas.

Kažkas nužudė visame pasaulyje garsų futbolo trenerį ir pagrobė žiedą su briliantu „Rožinė pantera“. Prancūzijos vyriausybei reikalingas tikras didvyris, galintis įminti paslaptingo nusikaltimo mįslę. Šią misiją gali atlikti tik inspektorius Žakas Kliuzo.

Griežtojo režimo kalėjime atsidūręs buvęs policininkas Denis priverstas dalyvauti kovose, kurios vyksta specialiame narve. Padedamas buvusio mišrių dvikovų čempiono Irvingo Denis rengia pabėgimo planą. Planas pavyks tik tuo atveju, jei jis gyvas išeis iš narvo.

7


8

šeštadienis

2013 02 02

lietuviškos

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora. 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 9.15 Kelias. Laida evangelikams. 9.30 Krikščionio žodis (rusų k.) (k). 9.45 Šventadienio mintys. 10.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 11.05 Nepažintas pasaulis. Povandeniniai tyrimai ir atradimai (k). 11.30 „Stebuklingi vaikai“. 12.20 Pinigų karta. 13.05 Girių horizontai. 13.35 Keliaukim! 14.00 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. 14.30 Pergalės kaina. 14.55 Negali būti. 15.20 „Atžalos“ (k). 16.15 Emigrantai. 17.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. (k). 18.00 Muzika gyvai. 19.20 Skulptūrų pėdomis (3). 19.50 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Vaid. f. „Strazdas – žalias paukštis“ (1990 m.). 20.50 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Kūrybos metas. Poetas Sigitas Geda (2000 m.). 21.20 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Poeziją skaito Sigitas Geda (1995 m.). 21.30 Fantastinis nuotykių f. „Merlinas ir žvėrių knyga“ (2010 m.). 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 „Esu, kokia esu“. Birutės Dambrauskaitės benefisas. Dalyvauja: V.Noreika, S.Povilaitis, G.Paškevičius (2003 m.).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 Šimpanzių televizija (N-7). 8.40 Daktaras Ozas. (N-7). 10.30 „Išgelbėti šunys“. 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Laukinė gamta. Tikros istorijos“ (N-7). 12.00 Pasaulio virtuvė. 12.55 „Mano virtuvė“ (7). 13.20 Romantinė komedija „Skubi siunta“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Realybės s. „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (1) (N-7). 16.00 „Daviso taurės“ teniso rungtynės. Lietuva– Kipras (2013 m.). 18.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (2) (N-7). 19.00 „Istviko raganos“ (N-7). 20.00 „Klientų sąrašas“ (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Amerikietiškas pyragas. Muzikos stovykla“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 22.50 Realybės šou „Puma“ (1) (JAV, 2008 m.). 23.50 Daktaras Ozas. (N-7). 0.50 Realybės s. „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (1) (N-7) (k). 1.20 „Nuotakos siaubūnės“.

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Aukščiausia pavara. 11.00 Kulinarijos meistras. 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Simpsonai“. 13.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių (1). 14.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 Stačia galva. (8). 17.00 „Jokių kliūčių!“ 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Veiksmo f. „Greitis“ (JAV, 1994 m.). 21.30 „Klivlando šou“. 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Gelbstint Greisę“ (4). 0.50 „CSI Majamis“. 1.40 „Kastlas“ (6).

22.00 LNK

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje. 14.10 KK2 (N-7). 14.35 Dviračio šou. 15.00 KK2 (N-7). 15.30 Dviračio šou. 15.55 KK2 (N-7). 16.20 Dviračio šou. 16.50 KK2 (N-7). 17.15 Dviračio šou. 17.40 KK2 penktadienis (N-7) (k). 19.00 Pasaulis X (N-7) (k). 19.50 Nuo... Iki... 20.40 Diagnozė: valdžia. 21.30 KTV – kino ir televirtuvė. 21.55 24 valandos (N-7). 22.40 Farai (N-14). 23.30 24 valandos (N-7). 0.15 Nakties programa.

10.50 Svajonių sodai. 11.40 Mūsų gyvūnai. 12.10 „Linksmieji draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.00 Gaminame kasdien. 20.00 Drama „Po traumos“ (JAV, 2010 m.). 21.35 Melodrama „Iki pasaulio krašto“ (Vokietija, 2002 m.).



7.00 Dok. f. „Surikatos“. 9.00 Žinios (k). 9.20 Plyta prie plytos (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“ (5, 6) (N-7) (k). 11.20 Nuomonės (k). 12.10 Komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 14.00 Jėga, grožis, sveikata (k). 14.30 Romantinė komedija „Ekstraktas“ (N-7). 16.00 Telelaikraštis. 16.20 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 19.00 Anim. drama „Iliuzionistas“ (N-7). 20.30 Kauno istorijos. 21.00 Drama „Broliai“ (N-14). 22.45 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (N-14). 0.40 Kriminalinė drama „Pasienio miestas“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Likimo dovana“. 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 11.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 12.15 „Vienišų seselių klubas“. 12.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 13.45 „Senas geras faras“. 14.45 Mūsų augintiniai. 15.15 Ieškokime geriausio! 15.30 Karinė drama „Nekaltųjų balsai“ (N-7). 17.30 Kriminalinė veiksmo komedija „Kurjeris“ (N-7). 19.15 „Maisto detektyvai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Klaipėdos savaitė. 20.30 Nuotykių f. „Čarlis 2. Nepaprastas automobiliukas“. 22.10 Komedija „Joninių beprotybės“ (N-14). 23.50 Reidas. (k). 0.20 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7).

22.25 TV3

8.00 Komedija „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 9.50 Kriminalinė komedija „Grynieji“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 11.35 Karinė drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 13.50 Drama „Trūkstama grandis“ (Prancūzija, P.Afrika, D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 15.55 Komedija „Gražuoliukas 2“ (Vokietija, 2009 m.) (N-14). 18.30 Drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.). 20.10 Trileris „Mes valdome naktį“ (JAV, 2007 m.). 22.15 Komedija „Palaukit“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 23.55 Siaubo f. „Pandorum“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.30 „Išgelbėti šunys“. 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Laukinė gamta. Tikrosios istorijos“. 12.00 Pasaulio virtuvė. 12.55 Mano virtuvė. 13.20 Romantinė komedija „Skubi siunta“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų. 16.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzika. 21.00 Romantinė komedija „Amerikietiškas pyragas. Muzikos stovykla“. 22.50 „Puma“. Realybės šou. 23.50 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 0.50 Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų (k). 1.20 „Nuotakos siaubūnės“.



„Pranaši pozicija“ („Vantage Point“)

„Pasivaikščiojimas debesyse“ („A Walk in the Clouds“)

Veiksmo trileris. JAV, 2008 m. Rež. Pete’as Travisas. Vaidina Dennis Quaidas, Williamas Hurtas.

Romantinė drama. JAV, Meksika, 1995 m. Rež. Alfonso Arau. Vaidina Keanu Reevesas, Aitana Sánchez-Gijón.

Salamankoje vykstančiame forume nuo žudiko snaiperio kulkos žūsta JAV prezidentas. Tuoj po šio pasikėsinimo nugriaudėjęs sprogimas nusineša dar kelis šimtus gyvybių. Šie įvykiai bus kartojami keletą kartų, ir kaskart bus atskleista vis daugiau pasikėsinimo detalių.

Demobilizuotas kareivis Polas Satonas autobuse susipažįsta su mergina, taip pat grįžtančia namo. Mergina visai nesidžiaugia galimybe susitikti su namiškiais, nes bijo despotiško tėvo rūstybės už tai, kad liko suvedžiota ir pamesta savo koledžo profesoriaus.


2013 02 02 rusiškos

7.05 Naujienos. 7.30 Animacija. Vaikų klubas. 8.00 Animacija. 8.10 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.00 Naujienos. 9.15 „Ganytojo žodis“. 9.35 „Skanėstas“. 10.20 „Metas pietauti!“ 11.00 Naujienos. 11.15 Humoro festivalis „Jūrmala 2011“. 11.55, 13.30 karinė drama „Degantis sniegas“. 13.00 Naujienos. 14.30 Kaip atsirado legenda. „Kaukazo belaisvė“. 15.45, 16.30 Komedija „Kaukazo belaisvė, arba Kiti Šuriko nuotykiai“. 16.00 Vakaro naujienos. 17.50 „Pasisvėrę ir laimingi“. 20.00 Laikas. 20.35 „Ekstrasensų mūšis. Titanų kova“. 22.55 „Šiandien vakare“ su A.Malachovu. 0.30 Komedijos „Šuo Barbosas ir neįprastas krosas“, „Samogonščikai“.

5.50 „Kareiviai“. 9.05 Švarus darbas. 9.50 100 procentų. 10.15 Nemeluok man. 11.05 Dievų maistas. 12.15 Paklydimų teritorija. 14.05 Slaptos teritorijos. 15.05 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 16.00 Karinė paslaptis. 17.45 Įsivaizduokite. 18.10 Žiūrėkite visi. 19.35 M.Zadornovo koncertas. 21.15 „Karinė žvalgyba“.

5.45 Gelbėtojai. 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Apžiūra. 6.55 Pagrindinis kelias. 7.25 Gaminame maistą. 8.25 Rusiškas įdaras. 8.55 Kulinarų dvikova. 9.55 Būsto klausimas. 11.25 Moteriškas žvilgsnis. 12.15 Mūsiškiai. 13.05 Karštas Stalingrado sniegas. 14.25 Tyrimą atliko... 15.20 Akistata. 16.20 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 17.30 „Seklio Gurovo odisėja“. 21.10 Ypatingas atsitikimas. 21.45 S. „Nepamirštamas šou“. 23.35 „Terra Al-Qaeda“. 0.40 Kremliaus laidotuvės. J.Furceva.

filmai

4.00 Humoro festivalis „Jūrmala“. 5.35, 6.15 Vaid. f. „Taip būna“. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Žinios. 7.45 Ryto paštas. 8.20 Šeštadienio talka. 9.15 Rusijos stebuklai. 9.45 Anim. f. 10.00 F. „Kareiviai“. 12.30 F. „Stalingrado mūšis“. 13.15 Sąžiningas detektyvas. 13.50 Anim. f. „Maša ir lokys“. 14.05 „Svotai“. 16.05 Šeštadienio vakaras. 18.45 Vaid. f. „Širdies jėga“. 22.30 Vaid. f. „Tikėtinos aukos“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 2013-ieji. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Kaip susipyko Ivanas Ivanovičius ir Ivanas Nikiforovičius“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 Skeneris. 14.00 Nustebink mane. 16.00 Savaitės aidas. 16.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.00 Slaptas kodas. 18.00 Didžioji apgaulė. Mirtis pagal dolerio kursą. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 , 23.00 Rusiškas akcentas. 20.00 Izraelis per savaitę. 21.00 Vaid. f. „Vakarienė keturiomis rankomis“ (1, 2). 23.30 Didžioji apgaulė. Nusikaltimas dėl meno. 0.30 Slaptas kodas.

7.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 9.00 Drama „Kas įlips į paskutinį vagoną?“ 11.00 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“. 13.20 Komedija „Eglutės“. 15.00 Komiška melodrama „Laisvasis plaukiojimas“. 17.00 Komedija „Žmogus iš Kapucinų bulvaro“. 19.00 Istorinė drama „Pakraštys“. 21.10 Karinė drama „Belaisvis“. 23.00 Drama „Koktebelis“. 1.00 Kriminalinė drama „Kaltinami žmogžudyste“.

7.00 Komiška drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.). 9.00 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.). 11.00 Romantinė karo drama „Karštas kraujas“ (Italija, Prancūzija, 2008 m.). 13.30 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 15.00 Komedija „Pažadėk man!“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 17.05 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.05 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 1.00 Psichologinis trileris „Kuždesių sala“ (JAV, 2010m.) (N-7).

6.00 Drama „Universiteto dvasia“. 8.00 Kriminalinė drama „Miestas prie jūros“. 10.00 Mokslinės fantastikos trileris „Prisiminti pavojinga“. 12.10 Komedija „Nelaimėliai“. 14.00 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“. 16.00 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 18.00 Trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“. 20.00 Veiksmo trileris „Juodintas plienas“. 22.00 Komiška drama „Grynbergas“. 0.00 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“.

5.40 „Heivenas“. 10.00 „Tėvai“. 10.50 , 17.35 „Liežuvautoja“. 11.40 , 16.40 „Milijonieriaus nuotaka“. 12.35 „Šeimos genealogija“. 13.35 „Saldus kąsnelis“. 15.00 „Šalutinis poveikis“. 18.30 „Vestuvių verslas“. 20.00 „Mis Poter“. 21.40 „Aleksas ir Ema“. 23.20 Nora Roberts. „Nuodėmingojo dukra“. 0.55 Nora Roberts. „Ugnies garbintojai“.

šeštadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 8.30 Įsijunk internetą. 9.10, 13.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 9.30 Verslo naujienos. 10.10 Laida apie futbolą. 10.30 Horizontai. 11.10 Mano šalis. Pietų Korėja. 12.10 Reporterių pranešimai. 12.30 Naujienos iš viso pasaulio. 13.30 Mūsų pasaulis. 14.30 Kino naujienos. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Kelionių laida. 16.30 Žvilgsnis iš Londono. 17.10 Reporterių pranešimai. 17.30 XXI amžiaus geradariai. 18.30 Mūsų pasaulis. 19.30 Įvartis. 20.30 Kelionių laida. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Įsijunk internetą. 22.10 Mano šalis. Pietų Korėja. 23.30 Žvilgsnis iš Londono. 0.10 Nakties programa.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Princas Harry Afganistane. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Afrikos verslas. 8.30 Žvilgsnis atgal. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. 9.30 Veikli moteris. 9.45 Kelionių saitai. 10.30 Kinija iš arti. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour laida. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Laida apie buriavimą. 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 15.30 Artimieji Rytai iš arti. 16.00 Princas Harry Afganistane. 16.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.15 Afrikos verslas. 18.30 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Ekologijos laida. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Veikli moteris. 21.45 Ateities miestai. 22.00 Darbo pasitarimas. 23.00 Specialus reportažas iš Naujojo Orleano. 23.30 Speciali naujienų laida.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 Integralas. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 Popmuzikos legendos. Renaudas. 19.00 50 kultinių dainų. 20.00 Geriausios dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

6.40 Tik hitai. 9.20 „Top 10“. 10.10 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 11.00 Be muzikos. 11.50 „Kambarių plėšikai“. 13.10 „Broliai“. 14.00 „Eilinė Onutė“. 16.30 „Made“. 17.20 „Paauglės motinos“. 19.00 „Nepritampanti“. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Top 10“. 23.10 TV šou „Staigmena“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 3.20 TV šou „Interneto kvailiai“. 4.10 Tik hitai.

4.40 Džiazas. 10.30 R.Petit baletas „Įsimylėjęs šėtonas“. 11.30 R.Petit baletas „Klavigas“. 12.55 R.Petit baletas „Susitikimas“. Šoka Paryžiaus operos teatro artistai. 13.25 Divertismentas. 14.30 Nobelio premijų teikimo ceremonijos koncertas. 15.50 W.A.Mozarto Koncertai fortepijonui. Groja D.Fray. 17.45 Džiazo koncertai Osle. 19.20 J.Brahmso ir A.Dvoráko kūrinių koncertas. Diriguoja P.Jarvi. 21.00 Divertismentas. 21.30 G.Verdi opera „Trubadūras“. Dainuoja Niujorko Metropolitano operos solistai. 23.50 Divertismentas. 0.30 Džiazas. Koncertuoja K.Eastwoodas. 1.30 Džiazas. 2.35 Nakties programa.

9


10

šeštadienis

2013 02 02

dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Antarktida. 11.00 Bertas užkariautojas. Florida, Pietų Karolina. 12.00 Amerikos maisto keistenybės. Naujasis Orleanas. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.30 Naujo būsto paieška. Europiečių svajonė. 16.00 Keliautojas. 17.00 Bertas užkariautojas. Naujasis Hampšyras. 18.00 Išgelbėkite mano verslą! „Henry“ viešbutis. 19.00 Amerikos maisto keistenybės. Čarlstonas, Savana. 21.00 Geriausios kelionės motociklu. Australija. 22.00 Išgelbėkite mano verslą! „Penguin“ viešbutis. 23.00 Išgelbėkite mano verslą! „Henry“ viešbutis. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kalifornija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.00 „Tankų dirbtuvė“. 13.25 „Prieš gamtos stichiją“. 14.20 „Juodasis auksas“. 16.05 „Ratai iš ano pasaulio“. 20.30 „Prieš gamtos stichiją“. 21.20 „Įmanoma – neįmanoma“. 22.10 „Konstruokime!“ 23.05 „Iš vidaus“. 0.45 Nakties programa.

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Atsarginės „Mini“ automobilio dalys. 11.00 „Lexus“ automobilių naujovės. 12.00 Tunų žvejyba. 13.00 Priešistoriniai gyvūnai. 14.00 „National Geographic“ draugijai – 125 metai. 15.00 Įdomiausios „National Geographic“ nuotraukos. 16.00 Jūrų gelmių paslaptys. 18.00 Serengečio liūtai. 19.00 Kalintys užsienyje. 20.00 Sugautas kontrabandininkas. 21.00 Draudimai. Ekstremalios kovos. 22.00 Kalintys užsienyje. 23.00 Sugautas kontrabandininkas. 0.00 Draudimai. Ekstremalios kovos. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 11.45 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 12.45 „Elektros istorija“. 13.50 „Gotikos milžinai“. 14.50 „Romą pastatė ne per dieną“. 15.50 „Ląstelė“. 16.55 „Karo laikų ūkininkai“. 18.05 „Katiuša: didinga mažos moters istorija“. 18.50 „Stalingrado vaikai“. 19.30 „Prochorovka: tigro sutramdymas“. 20.05 „Klastotės Hitleriui“. 21.10 „42 pasikėsinimai į Hitlerį“. 22.10 „Partizaninis kinas“. 23.15 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 0.15 Nakties programa.

11.55 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai: menas vadovauti. 7.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 8.15 Krokodilų medžiotojas: miške. 9.10 Mikaelos zoologijos turas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Nepaprasti šunys. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Lotynų Amerikoje: Patagonija. 12.50 Afrikoje: Turkana; kyšulys; Madagaskaras; Sachara; Kenija; Nilas. 18.20 Mutantų planeta: Serado (Brazilija). 19.15 Rifto (Afrika) slėnio ežerai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Pragaro katė. 22.55 Karina: laukinis safaris. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: bulių pokeris. 0.45 Liūtai ir milžinai. 1.35 Pasala.

7.00 „Ežio metai“. 8.00 „Pakilusi iš pelenų“. 8.55 „Anos laukiniai gyvūnai“. 11.25 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 14.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 19.00 „Orangutanų dienoraštis“. 20.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 21.00 „Miškinės katės: slypinčios Vokietijos miškuose“. 22.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 23.00 „Delfinų kalbos šifras“. 0.00 Nakties programa.



10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Rygos VEF. 12.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“– Mariupolio „Azovmaš“. 14.35 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 15.30 Futbolo dievai. Platini. 15.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“ – „Minsk“. Tiesioginė transliacija. 17.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Nymburk“. 19.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Zgoželeco „Turow“. 21.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kazanės UNICS. 22.45 Sportas LT. Europos sportinių šokių varžybos.

9.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 10.45 Slidinėjimas. Šiaurės dvikovė. 11.45 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 14.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 14.30 Slidinėjimas. Šiaurės dvikovė. 15.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 18.45 Lengvosios atletikos varžybos uždarose patalpose. 20.15 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.30 Biliardo turnyras Berlyne. 23.15 Europos ralio čempionato etapas Latvijoje. 1.00 Pasaulio rogučių lenktynių čempionatas. 2.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 2.45 Pasaulio rogučių lenktynių čempionatas.

9.00 Krepšinis. Eurolyga. „Real“– CSKA. 10.50 Ledo ritulys. KHL.„Atlant“– „Lokomotiv“. 12.50 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“– „Anadolu Efes“. 14.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. QPR–„Norwich“. Tiesioginė transliacija. 17.00 Krepšinis. Eurolygos finalas. 19.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Fulham“–„Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. QPR–„Norwich“. 23.20 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Fulham“– „Manchester United“. 1.10 „Trans World Sport“ žurnalas.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Normaliai. 10.45 Futbolas. Antroji Vokietijos lyga. 11.45 Salės futbolo turnyras. 17.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 „Ir vėl Ludolfai!“ 21.00 Rankinis (vyrai). Vokietija–Visos žvaigždės. 23.00 Amerikietiškųjų imtynių žvaigždės. 1.00 Nakties programa.

21.05 Balticum auksinis



„Degantis sniegas“ („Горячий снег“)

„Dėžė“ („The Box“)

Karinė drama. Rusija, 1972 m. Rež. Gavriilas Jegiazarovas. Vaidina Georgijus Žonovas, Borisas Tokarevas.

Mistinis trileris. JAV, 2009 m. Rež. Richardas Kelly. Vaidina Cameron Diaz, Frankas Langella.

Pagal Jurijaus Bondarevo romaną sukurtoje karinėje dramoje primenami 1943 m. įvykiai. Po tris mėnesius trukusios Stalingrado apgulties priešas pagaliau nublokštas atgal. Bet feldmaršalas Paulius pergrupuoja savo kariuomenę ir rengiasi naujam šturmui.

Prieš Kalėdas Virdžinijos valstijos Ričmondo miestelyje gyvenantys sutuoktiniai Norma ir Stiuartas Liujisai gauna keistą medinę dėžutę su mygtuku. Jei šeimininkai paspaus mygtuką, jie gaus milijoną dolerių. Bet užtai mirs žmogus, kurio Norma ir Artūras nepažįsta.


2013 02 03

sekmadienis

lietuviškos

10.00 Gustavo enciklopedija.

21.00 „Tėčio dienos stovykla“.

19.30 „X faktorius“.

22.10 „Pykčio regimybė“.

11.15 Maskvos CSKA– Kauno „Žalgiris“.

6.00 Klausimėlis.lt. 6.15 Stilius. Namai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Odisėjo klajonės“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruota). 10.30 Brolių Grimų pasakos. „Prašoktos kurpaitės“ (Vokietija, 2011 m.). 11.45 IX tarptautinis cirko festivalis (7). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Planeta Žemė“ (8). „Džiunglės“ (D.Britanija, 2006m.) (subtitruota). 13.30 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai“ (3, 4) (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 17.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.15 Mokslo ekspresas. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 Melodrama „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, 2006 m.) (subtitruota) (N-7). 23.45 Pasaulio dokumentika. „Audrų pasauliai“ (3) (k). 0.45 „Viena byla dviem“ (k).

6.30 „Ozis ir Driksas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Beprotiškos linksmybės“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus Voras“ (2). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Nuotykių f. „Juodasis gražuolis“ (D.Britanija, JAV, 1994 m.). 11.45 Romantinė komedija „Švilpiko diena“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 13.50 S. „Paslaptingos istorijos. Intuicija. Likimo ženklai“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 14.55 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Plikis ir ponia (N-7). 21.00 Nuotykių komedija „Tėčio dienos stovykla“ (JAV, 2007 m.). 22.50 Veiksmo f. „Kaip žaibo trenksmas“ (Honkongas, 1995 m.) (N-14). 1.10 Trileris „Klaikus išbandymas“ (JAV, Prancūzija, 1988 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Bakuganas“. 7.30 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 8.00 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Komedija „Daktaras Dolitlis 3“ (JAV, 2006 m.). 12.45 Romantinė komedija „Vieną gražią dieną“ (JAV, 1996 m.). 14.50 Komedija „Jei tai būtų tiesa“ (JAV, 2005 m.). 16.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 17.00 „Choras“. 18.00 Nuodėmių dešimtukas. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 „X faktorius“. 22.15 Veiksmo drama „Kolumbiana“ (Prancūzija, 2011 m.). 0.25 Mistinė drama „Pirmoji nuodėmė“ (JAV, 2001 m.).

6.00 Joyce Meyer. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. Televitrina. 12.00 Plėšrūnai. Negailestingi žudikai. Didysis baltasis ryklys (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Atsargiai – moterys! (k). 16.30 Komikų klubas (N-7) (k). 17.00 Taip. Ne (k). 18.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7). 19.00 Gyvenimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Inga Lindström. Romantinė drama „Prisiminimų vasara“ (Vokietija, 2012 m.) (N-7). 22.10 Komiška drama „Pykčio regimybė“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2005 m.) (N-14) (k). 0.15 „Mentai“ (N-7) (k). 1.25 Bamba (S).

7.44 TV parduotuvė. 8.00 Reporteris. 8.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 9.00 „Padūkėlis Eliotas“. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 Mokausi gaminti. 10.00 Namų daktaras. 10.25 Šiandien kimba. 10.50 Girių takais. 11.15 VTB jungtinė lyga. Maskvos CSKA (Rusija)–Kauno „Žalgiris“ (Lietuva). Transliacija iš Maskvos. 13.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 13.40 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 14.55 Dok. s. „Kas nužudė Aleksandrą Didįjį?“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 Gyvenimo būdas. 17.00 Žinios. Orai. 17.05 Negaliu tylėti. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 19.00 VTB jungtinė lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)–Astanos „Astana“ (Kazachstanas). Tiesioginė transliacija. 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 „Rossas Kempas. Gaujos“ (1) (N-7). 23.20 Pasaulio lietuviai Lietuvai. 23.25 Šiandien kimba. 0.00 „Kas tu toks?“

20.20 BTV



21.15 LRT



„Prisiminimų vasara“ („Sommer der Erinnerung“)

„Tristanas ir Izolda“ („Tristan + Isolde“)

Romantinė drama. Vokietija, 2012 m. Rež. Udo Witte. Vaidina Ralfas Baueris, Julia Hartmann.

Melodrama. Vokietija, JAV, 2006 m. Rež. Kevinas Reynoldsas. Vaidina Jamesas Franco, Sophia Myles.

Stokholmo žurnalistas Erikas ilgai laukė, kol jo kolegė ir sužadėtinė Ania Pearson pabaigs tarptautinę parodų misiją. Bet užtikusi Eriką su kita, Ania skubotai priėmė sprendimą dirbti kitur. Naujoje vietoje ji įsimyli jūrų istorijos profesorių Niklą Andersoną.

Pagal keltų legendą sukurtas filmas primena garsų meilės romaną, įsiplieskusį dar VII a. Tada prieš Airijos karalių Dončadą sukilęs ir iš vergijos visus britus išsilaisvinti ketinantis lordas Markas įpėdiniu paskiria ne tikrą sūnų, o karvedį Tristaną.

11


12

sekmadienis

2013 02 03

lietuviškos

regioninės

8.00 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės atidarymo vakaras „Pasveikinkim vieni kitus“. 10.45 Grynas gyvenimas. 11.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 12.45 Būtovės slėpiniai. 13.30 Mūsų miesteliai. Onuškis (2) (k). 14.20 Laiko ženklai. Vilniaus amatininkų bendruomenė (2006 m.) (k). 15.15 „Frosto prisilietimas“ (3) (N-7). 17.00 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Stefanija Ladigienė. Nijolė Sadūnaitė“ (2011 m.) (k). 18.00 Amžininkai. Blokados auksas (k). 18.50 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Poeziją skaito Sigitas Geda (1995 m.) (k). 19.00 Džiazo vakaras. XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2012“. Vilniaus džiazo orkestras ir Neda (k). 20.00 Durys atsidaro. 20.25 Posūkiai su V.Gerulaičiu (k). 21.00 Lietuvių kinas trumpai. „1000 galimybių“ (k). 21.35 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Vakaras Rašytojų klube. Sigitas Geda. „Geležinis karys palei Dievo pasaulio duris“ (2011 m.). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Drama „Išlaisvink save nuo televizijos“ (Austrija, Vokietija, 2007 m.) (N-14).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 Šimpanzių televizija. 8.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 10.30 „Išgelbėti šunys“. 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Laukinė gamta. Tikros istorijos“ (N-7). 12.00 „Daviso taurės“ teniso rungtynės. Lietuva– Kipras (2013 m.). 17.00 Iš Uttos Danellos kolekcijos. „Žiūrėti su tavim į žvaigždes“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis (k). 19.00 „Įvykis“ (N-7). 20.00 „Majamio ligoninė“ (2). 21.00 Detektyvas „Tagartas XXII. Atgimęs“ (N-14). 22.50 Detektyvinė komedija „Pavojingasis Deivisas“ (D.Britanija, 2003 m.) (N-7). 1.00 „Sėsk ir tylėk“ (3) (N-14). 1.30 „Sumažink mane“ (N-7).

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 Dok. s. „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“ (1) (JAV, 2011 m.). 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Simpsonai“. 13.00 „Topmodeliai“. 14.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 „Pirmyn į Dakarą!“ (2). 16.00 Stačia galva. 2011 m. 17.00 „Jokių kliūčių!“ 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Veiksmo f. „Greitis 2. Laivo užgrobimas“ (JAV, 1997 m.). 21.30 „Klivlando šou“. 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Gelbstint Greisę“ (5). 0.50 Europos ralio čempionato apžvalga. 1.20 „Klivlando šou“.

22.15 TV3

5.05 Ciklas „Menininkų portretai“ (1997 m.). 5.30 Apie ūkį ir bites. 6.00 KTV – kino ir televirtuvė. 6.30 Pasivaikščiojimai (k). 6.55 Valanda su Rūta. 8.10 KK2 (N-7). 8.35 Dviračio šou. 9.00 KK2 (N-7). 9.30 Dviračio šou. 9.55 KK2 (N-7). 10.20 Dviračio šou. 10.50 KK2 (N-7). 11.15 Dviračio šou. 11.40 KK2 penktadienis (N-7) (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55 24 valandos (N-7). 14.40 Pasaulis X (N-7) (k). 15.30 24 valandos (N-7). 16.15 Nuo... Iki... 17.05 24 valandos (N-7). 17.45 Diagnozė: valdžia. 18.35 24 valandos (N-7). 19.15 Pasivaikščiojimai (k). 19.40 24 valandos (N-7). 20.20 Valanda su Rūta (k). 21.35 „Alfa“ savaitė. 22.00 Plikis ir ponia (N-7). 23.20 Dviračio šou. 23.45 KK2 (N-7). 0.15 Nakties programa.

10.50 Šeimos savaitė. 11.40 Mamyčių klubas. 12.10 „Linksmieji draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.00 Gaminame kasdien. 20.00 Romantinė drama „Ypatinga dovana“ (JAV, 2010 m.). 21.30 Drama „Po traumos“ (JAV, 2010 m.).



7.00 Romantinė komedija „Kartu / saldu“ (N-7). 9.00 Svečiuose pas... (k). 9.30 S. „Naisių vasara 2“ (1, 2) (N-7). 10.30 Sveikas žmogus. 11.30 Anim. f. „Kikės siuntinių tarnyba“. 13.15 Laida „Ženklai ant skydo“ (k). 13.45 Nuotykių f. „Šalin rankas nuo Misisipės“ (N-7). 15.30 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Komedija „Prancūziška apgaulė“ (N-7). 18.20 Automoto (k). 18.55 Drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Romantinė komedija „Gera kompanija“ (N-7). 22.50 Komedija „Katastrofiškai nesėkmingas filmas“ (N-14). 0.20 Trileris „Seklys“ (N-14).

8.00 Drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 9.40 Trileris „Mes valdome naktį“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 11.45 Komedija „Palaukit“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 13.25 Komedija „Zuikis beausis“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 15.30 Drama „Babelis“ (Prancūzija, JAV, Meksika, 2006 m.) (N-14). 18.30 Drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.40 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.20 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (Ispanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 0.00 Trileris „Nesusekamas“ (JAV, 2008 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 „Maisto detektyvai“. 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Reidas. (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ (17). 15.00 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (5). 15.30 „Kritinė riba“ (N-7). 16.30 Romantinė komedija „Kietos mergiotės“. 18.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 19.15 „Vienišų seselių klubas“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (1). 21.00 VIP seansas. „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (N-7). 23.00 Klaipėdos savaitė. (k). 23.30 „GSG 9: elitinis būrys“ (5).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.30 „Išgelbėti šunys“. 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Laukinė gamta. Tikros istorijos“. 12.00 Daviso taurės teniso rungtynės (Lietuva–Kipras). Tiesioginė transliacija iš Šiaulių arenos. 17.00 Muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Atgimęs“. 22.50 Komiškas detektyvas „Pavojingasis Deivisas“. 1.00 „Sėsk ir tylėk“. 1.30 „Sumažink mane“ (k).

22.50 LNK



„Kolumbiana“ („Colombiana“)

„Kaip žaibo trenksmas“ („Pik lik feng“)

Veiksmo drama. JAV, Prancūzija, 2011 m. Rež. Olivier Megatonas. Vaidina Zoe Saldana, Amandla Stenberg.

Veiksmo filmas. Honkongas, 1995 m. Rež. Gordonas Chanas. Vaidina Jackie Chanas, Anita Yuen.

Ramią Katalėjos vaikystę Bogotoje aptemdė šiurpi nelaimė – buvo žiauriai nužudyti abu jos tėvai. Vaikystės košmarų persekiojama mergina užaugusi tapo profesionalia žudike ir prisiekė atkeršyti. Visi pėdsakai veda link Kolumbijos narkotikų barono Dono Lusijaus.

Buvęs lenktynininkas Alfredas Tangas dabar dirba ekspertu tėvo firmoje. Lemtingas įvykis vyriškį suveda su ekscentrišku nusikaltėliu, pravarde Kugaras. Apie automobilius jis irgi viską išmano, tačiau jo tikroji aistra – gražiai inscenizuotos žmogžudystės.


2013 02 03 rusiškos

7.20 Naujienos. 7.45 Animacija. Vaikų klubas. „Saladinas“. 8.10 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.25 „Tarnauju Tėvynei!“ 9.00 Naujienos. 9.20 „Metas pietauti!“ 10.00 „Kol visi namie“. 11.00 Naujienos. 11.25 Projekto pokalbių laida „Pasisvėrę ir laimingi“. 12.35 Aktoriaus jubiliejaus proga. „Igoris Kvaša. Asmeninė meilė“. 13.45 „Leonidas Gaidajus. Didysis šaipūnas“. 14.55 Komedija „Operacija „Y“ ir kiti Šuriko nuotykiai“. 16.55 Komedija „Mano mylimas nevykėlis“. 18.45, 21.10 „Auksinio gramofono“ premijos įteikimo ceremonija. 20.00 Sekmadienio laikas. 23.20 Kovinis f. „Jėgeris“. 1.05 „Pozneris“. 2.00 Komedija „Rimti žmonės“. 3.20 Vaid. f. „Tas pats Miunhauzenas“. 5.35 Muzika.

5.50 „Karinė žvalgyba“. 12.10 M.Zadornovo koncertas. 13.50, 21.30 S. „Balti vilkai“. 20.00 Pragaro virtuvė. 0.00 Ekstrasensų mūšis.

5.35 Laukinis pasaulis. 6.00, 8.00, 11.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Vaikų rytas. 6.50 Tiesiog cirkas. 7.20 Jų papročiai. 8.25 Pirma pavara. 8.55 Valgome namie. 9.25 Technikos stebuklas. 10.00 Vasarnamiai. 11.25 Aukso dulkės. 12.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.20 Trileris „Pilietė viršininkė“. 16.10 Rusiškos sensacijos. 18.00 Nuoširdus prisipažinimas. 18.50 Centrinė televizija. 20.05 Tu nepatikėsi! 21.00 Vasermano reakcija. 21.35 Trileris „B. S.“ 23.25 Šviesos spindulys. 0.00 NTV koncertų salė. „Na-Na“. 2.10 Istorinis f. „Admirolas Nachimovas“.

filmai

3.45 Vaid. f. „Širdies jėga“. 7.00 Šunų planeta. 7.35 Pats sau režisierius. 8.20, 12.00, 18.00Žinios. 9.15 Juoko panorama. 9.45 Gyvūnijos pasaulyje. 10.15 Vaid. f. „Medaus mėnuo“. 12.30 F. „Stalingrado mūšis“. 13.15 Miestelis. 13.50 Anim. f. „Maša ir lokys“. 14.05 „Svotai“. 16.05 Juoktis leidžiama. 19.30 Vaid. f. „Maša išteka“. 21.25 Sekmadienio vakaras. 23.10 Vaid. f. „Zoikos meilė“.

6.00 Skeneris. 7.00, 9.40 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Piotro Vinogradovo asmeninis gyvenimas“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Pergalės kaina. 14.00 Vaid. f. „Vakarienė keturiomis rankomis“ (1, 2). 16.00 ART navigatorius. 16.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 17.00 Savaitės briaunos. 18.00 Didžioji apgaulė. Nusikaltimas dėl meno. 19.00 Dabar pasaulyje. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 21.00 Nustebink mane. 23.30 Didžioji apgaulė. Kaip daryti pinigus.

6.50 Komedija „Žmogus iš Kapucinų bulvaro“. 8.50 Kriminalinė komedija „Genijus“. 11.35 Komedija „Kartu!“ 13.20 Kriminalinė drama „Kaltinami žmogžudyste“. 15.05 Drama „Koktebelis“. 17.00 Drama „Paprasti dalykai“. 19.00 Karinė drama „Popas“. 21.20 Romantiška komedija „Sandėris“. 23.15 Drama „Disidentas“. 1.10 Istorinė drama „Stalino žmona“.

7.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 9.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 11.00 Kriminalinė veiksmo drama „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 13.15 Trileris „Durys priešais“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 17.00 Romantinė komedija „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 19.00 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Fantastinis nuotykių f. „Konanas barbaras“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 23.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (Prancūzija, JAV, 2010 m.) (N-14). 1.00 Romantinė drama „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S).

6.10 Komedija „Nelaimėliai“. 8.00 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“. 10.00 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 11.50 Romantinė komedija „Mylėti“. 14.20 Komedija „Ten ir atgal“. 16.00 Drama „Spalio dangus“. 17.57 Veiksmo drama „Kovotojai“. 20.30 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“. 22.25 Draminis trileris „Lemtingas kelias“. 0.15 Kriminalinis trileris „Nepalaužiama drąsa“.

5.40 „Gilmorų merginos“. 6.35 „Seklys“. 10.00, 16.40, 20.50 „Šeimos genealogija“. 10.50, 17.30„Milijonieriaus nuotaka“. 11.40, 18.20 „Liežuvautoja“. 12.30, 19.10 „Tėvai“. 13.20 „Bendraklasiai“. 15.00 „Kalėdinė byla“. 21.40 „Laikinai nėščia“. 23.15 Nora Roberts. „Balsas iš praeities“. 0.55 „Margo“.

sekmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Indijos verslo apžvalga. 8.30 Kelionių laida. 9.10 Reporterių pranešimai. 9.30 Kino naujienos. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Žvilgsnis iš Londono. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 XXI amžiaus geradariai. 12.10 Menas Ispanijoje. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Verslo naujienos. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Įsijunk internetą. 16.30 Horizontai. 17.10 Mano šalis. Pietų Korėja. 18.30 Indijos verslo apžvalga. 19.10 Menas Ispanijoje. 20.30 Idėjų lietus. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kino naujienos. 22.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Horizontai. 0.30 Nakties programa.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Kinija iš arti. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 Korespondentai pasakoja. 10.30 „CNN Go“. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 CNN pristato. 12.30 Princas Harry Afganistane. 13.00 Tarptautiniai reportažai. 13.30 Speciali naujienų laida. 14.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 Vekli moteris. 15.45 Ateities miestai. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Žirgų lenktynių apžvalga. 19.45 Transporto mazgas. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.30 Princas Harry Afganistane. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 19.00 MCM dainos. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 24.00 „Top Tubes“.

6.40 Tik hitai. 9.20 „Top 10“. 10.10 Be muzikos. 11.00 „World Stage“. 11.50 „Kambarių plėšikai“. 12.15 „Nepritampanti“. 13.55 „Made“. 14.45 „Broliai“. 19.00 „Made“. 19.50 „Eilinė Onutė“. 21.30 „Paauglės motinos“. 23.10 „Nepritampanti“. 0.50 „Džersio pakrantė“.

4.30 Džiazas. 10.30 XVII a. muzikos kūriniai keliems chorams. 11.45 J.S.Bacho „Magnificat D-dur“ ir Velykų oratorija. Atlieka „Collegium 1704“ ansamblis. 13.05 Klasikos archyvai. W.Kempffas, M.Pollini. 14.05 Divertismentas. 14.30 J.Brahmso ir K.Szymanowskio kūrinių koncertas. Diriguoja V.Gergijevas. 16.15 B.Mehldau koncertuoja Vienos džiazo festivalyje. 18.00 K.Weillio opera „Mahoganio miesto kilimas ir nuopuolis“. 20.20 J.Redmanas ir B.Mehldau koncertuoja Marsiako džiazo festivalyje. 20.20 Divertismentas. 21.30 Didysis Berlyno filharmonijos orkestro koncertas. 23.00 Koncertas Europai. 0.30 Divertismentas. 1.00 D.N.Roseo ir sūnų koncertas Senegale.

13


14

sekmadienis

2013 02 03

dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 12.00 Bertas užkariautojas. Tenesis, Florida. 13.00 Amerikos maisto keistenybės. Savana. 14.00 Naujo būsto paieška. Tailandas. 15.00 Naujo būsto paieška. Peru. 16.00 Keliautojas. Karibų salos. 18.00 Bertas užkariautojas. Pietų Karolina. 19.00 Išgelbėkite mano verslą! „Penguin“ viešbutis. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „Henry“ viešbutis. 21.00 Keliautojas. Teksasas. 22.00 Amerikos maisto keistenybės. 23.00 Keliautojas. Juta, laukiniai Vakarai. 0.00 Prabangios kelionės. Švedija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 7.00 „Pragariškas rodeo“. 9.00 „Statybų asai“. 9.55 „Prieš gamtos stichiją“. 10.50 „Karinės pratybos“. 11.40 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.55 „Ekstremalūs išbandymai“. 20.30 „Statybų asai“. 21.20 „Ypatingosios operacijos“. 22.15 „Karinės pratybos“. 23.00 „Prieš gamtos stichiją“. 23.55 „Įmanoma – neįmanoma“. 0.45 Nakties programa.

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 „Lexus“ automobilių naujovės. 11.00 Atsarginės „Land Rover“ džipo dalys. 12.00 NSO virš Europos. 17.00 Besivaikant ateivius. 18.00 Lėktuvų avarijų tyrimas. 19.00 Slaptųjų tarnybų bylos. 20.00 Apie Baltuosius rūmus. 21.00 Prarasti Amerikos lobiai. 22.00 Slaptųjų tarnybų bylos. 23.00 Apie Baltuosius rūmus. 0.00 Lėktuvų avarijų tyrimas. 1.00 Nakties programa.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Nepaklusnioji Afrikos upė. 9.10 Mikaelos zoologijos turas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Nepaprasti šunys. 11.25 Laukinis šou. 11.55 , 21.05 Rūsčioji Arktika. Tundra – ledinė dykuma. 12.50 Mutantų planeta: Madagaskaras; Japonija. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 15.35 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Karūnuotieji augintiniai: šunys. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 19.15 Nuodų medžiotojas: ateivių įsibrovimas. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 N.Marvinas pristato: kita Kinija. 22.55 Žmogus ryklys. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: dramblys šokiruotas. 0.45 Kaip išmaitinti krokodilą. 1.35 Agentai stažuotojai.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 11.45 „Berliozo pėdomis“. 12.45 „Mahlerio pėdomis“. 13.45 „Ofenbacho pėdomis“. 14.45 „Klastotės Hitleriui“. 15.45 „Karo laikų ūkininkai“. 17.00 „Laiko komanda“. 18.00 „Laiko komanda“. 18.55 „Krakatau: paskutinės dienos“. 19.55 „Gynyba pagal Garou“. 21.05 „Amerikos indėnai: atplaukus „Mayfloweriui“. 22.30 „Mitų medžiotojai“. 23.30 „Krakatau: paskutinės dienos“. 0.25 Nakties programa.

16.55 1 Baltijos

7.00 „Šėlstantys briedžiai“. 8.00 „Evoliucijos žaislai“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.00 „Delfinai. Ar jie tikrai tokie protingi?“ 20.00 „Nemalonumai sifakų žemėje“. 21.00 „Pakilusi iš pelenų“. 22.00 „Didžiosios Britanijos gamta“. 23.00 „Šėlstantys briedžiai“. 0.00 Nakties programa.



9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Futbolo dievai. Platini. 10.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA – Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 12.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–„Minsk“. 14.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Nymburk“. 16.15 Futbolo dievai. Eusebio. 16.45 Sporto metraštis. 16.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnojarsko „Enisey“. Tiesioginė transliacija. 18.45 Futbolo dievai. P.Maldini. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Astana“. Transliacija iš Vilniaus. 21.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Mariupolio „Azovmaš“. Vaizdo įrašas (per pertrauką – „Krepšinio pasaulyje“).

8.55 Golfas. PGA turo užkulisiai. 9.25 „Premier League World“ žurnalas. 9.55 Slidinėjimas. 42 km lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.05 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Bromwich“ – „Tottenham“. Tiesioginė transliacija. 17.30 „Futbol Mundial“ žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester City“–„Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Bromwich“ –„Tottenham“. 21.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester City“–„Liverpool“. 23.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos 1999 m. finalas. „Manchester United“–„Bayern“.

9.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 10.45 Slidinėjimas. Šiaurės dvikovė. 11.45 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 14.00 Slidinėjimas. Šiaurės dvikovė. 15.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 16.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 19.00 Biliardo turnyro Berlyne finalas. 20.00 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.30 Biliardo turnyro Berlyne finalas. 0.30 Europos ralio čempionato etapas. 1.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino.

7.00 Ryto programa. 10.00 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 10.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.00 Futbolas. Bundeslyga. 15.30 Sportinis pokeris. 16.30 Pokalbis apie futbolą. 17.30 Krepšinis. Bundeslyga. 18.00 Pasaulinis vyrų rankinio čempionatas. Finalas. 20.15 Futbolas. Antroji Vokietijos lyga. 21.30, 23.00, 0.45 „Sport1“ naujienos. 22.00 Futbolas. Apžvalga. 23.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 1.00 Nakties programa.

21. 00 Balticum auksinis



„Mano mylimas nevykėlis“ („Мой любимый раздолбай“)

„Konanas barbaras“ („Conan the Barbarian“)

Komedija. Rusija, 2011 m. Rež. Aleksandras Kotas. Vaidina Aleksejus Čiadovas, Romanas Šmakovas.

Fantastinis nuotykių filmas. JAV, 2011 m. Rež. Marcusas Nispelis. Vaidina Jasonas Momoa, Ronas Perlmanas.

Mergišius ir avantiūristas Miša Vorobjovas atsiduria kryžkelėje. Iš reklamos bendrovės jį atleido, pinigų nėra, o geresnio gyvenimo perspektyvų jokių. Tačiau likimas nevykėliui jau parengė staigmeną. Buvęs bosas pasiūlo Mišai iš jo sūnaus padaryti tikrą vyrą.

Narsus keltų karys Konanas, trokšdamas atkeršyti už savo tėvo nužudymą, leidžiasi į pavojingų nuotykių kelionę. Niekšas Kalaras ne tik pražudė Konano tėvą, bet ir pagrobė paslaptingą gražuolę Tamarą, kurios kraujo lašas gali prikelti paralelinio pasaulio pabaisą.


2013 02 04

pirmadienis

lietuviškos

21.15 Įžvalgos.

21.00 Šlovė ir turtai.

22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

20.30 Žvaigždutės.

19.45 „Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Šnipai“ (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Vakarėlis baigėsi. Kaip Vakarai bankrutavo“ (2). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Šnipai“ (N-7) (k). 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (9) (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Romantinė komedija „Švilpiko diena“ (JAV, 1993 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile!. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Nuo... Iki.... 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 23.35 „Nikita“ (N-7). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 „4400“ (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7) (k). 10.00 Mitų griovėjai (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Svotai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Cukrus (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Gyvi numirėliai“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30–5.59 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Bunda sirgaliai. 8.00 Ryto reporteris (k). 9.15 Super L.T. (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 Supernamai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Mažieji Afrikos rūkaliai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Gyvenimo būdas. 19.45 Dok. f. „Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Gyvenimo būdas. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

10.40 LNK

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. komedija „Šrekas“ (JAV, 2001 m.). 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“ (5). 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Pamiršk mane. 19.50 Prieš srovę. 20.30 „Gyvenimas“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“.



11.00 TV3



„Švilpiko diena“ („Groundhog Day“)

„Šrekas“ („Shrek“)

Romantinė komedija. JAV, 1993 m. Rež. Haroldas Ramis. Vaidina Billas Murray, Andie MacDowell.

Animacinė komedija. JAV, 2001 m. Rež. Andrew Adamsonas, Vicky Jenson.

Vasario 2-oji Amerikoje vadinama Švilpiko diena. Svarbiausiu jos herojumi tampa graužikas, neva nuspėjantis antrosios žiemos pusės orus. Kurti reportažo apie šį įvykį į mažą miestelį siunčiamas orų prognozės specialistas Filas Konorsas su filmavimo komanda.

Pasakų šalies valdovas Farkadas liepia pelkėje gyvenančiam milžinui Šrekui išvaduoti iš raudonojo drakono letenų gražiąją princesę Fioną, kurią Farkadas ketina vesti. Į kelionę Šrekas pasiima ištikimą draugą asiliuką, kuris yra išmintingas, bet įkyrus bambeklis.

15


16

pirmadienis

2013 02 04

lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. Klavišų burtininkas Miroslavas Kultyševas (fortepijonas, Rusija) (k). 12.50 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. „Strazdas – žalias paukštis“ (1990 m.) (k). 13.50 Lietuvos kronika (1993-03). Sigitas Geda (k). 14.00 Kai aš mažas buvau (k). 14.45 Arti toli (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.45 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Laiko portretai. Sigitas Geda. 19.30 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai“ (3, 4) (N-7). 21.20 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Poeziją skaito Sigitas Geda (1995 m.) (k). 21.30 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Baras“. Dok. f. apie Artūrą Barysą-Barą (2009 m.). 22.20 Melodrama „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 0.25 Panorama (k). 0.50 Verslas (k). 0.55 Kultūra (k). 1.00 Sportas (k). 1.05 Orai (k). 1.10 Pinigų karta. 1.55 Muzikos pasaulio žvaigždės. S.Prokofjevo vienaveiksmio baleto „Sūnus palaidūnas“ fragmentai.

7.10 Dienos programa. 7.15 Teleparduotuvė. 7.50 Anim. s. „Pirmykštė žemė“ (1) (JAV, 2007 m.). 8.15 „EimiJumi“ roko grupė“. 8.40 „Kitas Džimio pasaulis“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Draugai III“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Džonson“. 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Septyniolika pavasario akimirkų“ (9, 10). 23.00 „Skaičiai“ (N-7). 0.00 „Užmirštieji“ (N-7). 1.00 Sveikatos ABC (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Moderni šeima“. 14.00 „Simpsonai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Kastlas“ (7). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Moderni šeima“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Pjūklas 2“ (JAV, 2005 m.). 0.45 Europos ralio čempionato apžvalga. 1.15 „CSI Majamis“. 2.05 „Kastlas“ (7).

21.20 Init

5.30 24 valandos (N-7). 6.15 Diagnozė: valdžia. 7.05 24 valandos (N-7). 7.50 Pasivaikščiojimai. 8.15 24 valandos (N-7). 9.00 Žinios. 2013 m. 9.15 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 9.40 Diagnozė: valdžia (k). 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 Pasaulis X (N-7). 12.05 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1997 m.). 12.40 KTV – kino ir televirtuvė. 13.10 Pasivaikščiojimai. 13.40 KK2 penktadienis (N-7). 14.50 Plikis ir ponia (N-7). 16.00 „Alfa“ savaitė (k). 16.25 Ne vienas kelyje. 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.30 „Linksmieji traukinukai“. 9.55 Senoji animacija. 10.25 Romantinė drama „Ypatinga dovana“ (JAV, 2010 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Romantinė drama „Medaus mėnuo vienam“ (JAV, 2011 m.). 23.20 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Automoto (k). 9.30 Romantinė komedija „Gera kompanija“ (N-7). 11.20 Melomano pusvalandis. 11.50 Drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 13.25 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“. 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 Drama „Prie pat tavo durų“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 1.05 Drama „Nimfomanės užrašai“ (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“ (5). 11.30 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (5). 12.00 Fantastinė romantinė komedija „Penelopė“. 13.50 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 14.20 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.20 Anim. f. „Saulės princesė“. 16.45 Klaipėdos savaitė. (k). 17.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (1). 18.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 18.45 „Kritinė riba“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Moteris iš penktojo rajono“ (N-7). 22.35 „Balticum TV“ žinios. 22.50 „Senas geras faras“. 23.50 „Komanda Č“ (N-7).

23.00 TV6

8.00 Drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.10 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 11.50 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (Ispanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Drama „Gabrielė“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 19.35 Veiksmo f. „DOA. Gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 21.05 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 22.45 Siaubo f. „Tamsa“ (Vokietija, D.Britanija, 2005 m.) (S).

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 „Vaiperis“. 11.00 „Liežuvautoja“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Draugai III“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 „Septyniolika pavasario akimirkų“. 23.00 „Skaičiai“. 0.00 „Užmirštieji“. 1.00 Sveikatos ABC (k).



„Geresnis gyvenimas“ („A Better Life“)

„Pjūklas 2“ („Saw II“)

Drama. JAV, 2011 m. Rež. Chrisas Weitzas. Vaidina Demiánas Bichiras, Joaquínas Cosio.

Siaubo filmas. JAV, 2005 m. Rež. Darrenas Lynn Bousmanas. Vaidina Donnie Wahlbergas, Shawnee Smith.

Nelegalus imigrantas Karlosas pasiryžęs padaryti viską, kad jo paaugliui sūnui Luisui būtų lengviau gyventi. Tačiau šiems planams iškyla didelė grėsmė, kai pavagiamas Karloso sunkvežimis. Tėvas ir sūnus lieka be pinigų ir gražesnių perspektyvų. Reikia ką nors daryti.

Antrajame filme kovoje už išlikimą dalyvauja jau septyni žmonės. O veiksmas rutuliojasi milžiniškame name, kurio kambariais it labirintais slampinėjančios aukos atranda vis naujesnių kankinimo įrankių. Jais turės luošinti vienas kitą ir pačius save.


2013 02 04 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.25 „Kol visi namie“. 11.20 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Kontrolinis pirkimas“. 13.00 Naujienos. 13.25 „Metas pietauti!“ 14.00 „L.Leščenka. Nė minutės ramybės“. 15.10 „Suprasti. Atleisti“. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.00 „Mados nuosprendis“. 18.00 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Žaidėjas“. 23.05, 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.25 „Vakarinis Urgantas“. 0.00 Vakaro naujienos. 0.20 „Laisvė ir teisingumas“ su A.Makarovu. 1.10 „Mados nuosprendis“. 2.00 Vaid. f. „Kapitono dukra“.

6.00, 14.05, 18.00 Šeimos dramos. 6.45, 13.10 Vaikų klubas. 7.15 Žiūrėkite visi! 8.10 Patikima priemonė. 9.05 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.10 S. „Balti vilkai“. 13.35, 0.45 Skubus iškvietimas. 14.55 M.Zadornovo koncertas. 16.35 Pragaro virtuvė. 18.50 Nemeluok man. 20.50 Slaptos teritorijos. 21.45 Pasverti ir laimingi. 22.40 Dievų maistas. 23.35 „Jūrų velniai“.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 9.05 Tu nepatikėsi! 10.00 Paslaptinga Rusija. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Mentas“. 21.40 „Kvotėjas“. 23.35 S. „Brigada“ (1, 2).

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05 Ieškotojai. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.50 „Kregždutės lizdas“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 S. „Griaustinis“. 20.15 S. „Marjinos giraitė“. 21.05 „11-asis objektas“. 22.05 Šalies budintysis. 23.00 „Sonka. Legendos tęsinys“. 23.50 Merginos. 0.30 Žinios + 0.50 Vaid. f. „Balti drabužiai“ (1). 2.15 Vesti.ru.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Pergalės kaina. 9.00, 16.00 „Favoritas“. 10.00, 21.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00 Didžioji apgaulė. Nusikaltimas dėl meno. 13.00 Vaid. f. „Geriau mirčiau, viešpatie...“ 14.30 Rusiškas akcentas. 15.00, 17.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 18.00 J.Albac laida. 19.00 Skrydžio analizė. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Net negalvok 2“.

5.00 Komedija „Kartu!“ 6.45 Drama „Paprasti dalykai“. 8.45 Istorinė drama „Stalino žmona“. 11.00 Kriminalinė drama „Namas pakraštyje“. 12.40 Romantinė komedija „Sandėris“. 14.35 Karinė drama „Popas“. 16.55 Karinė melodrama „Įsimylėję 2“. 19.00 Komiška melodrama „Tvirta santuoka“. 21.00 Drama „Maskvos žigolo“. 23.00 Trileris „Sapnas Nr. 5“. 1.00 Drama „Meilė ant asfalto“.

7.00 Romantinė komedija „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 9.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Nuotykių f. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Romantinis kriminalinis trileris „Afera pagal Entonį Zimerį“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-7). 15.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 17.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 19.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Kolumbiana“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.) (N-7). 21.00 Istorinė veiksmo drama „Kapitonas Alatristė“ (N-7). 23.20 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 1.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7).

6.15 Dramatinis miuziklas „Devyni“. 8.20 Drama „Ten ir atgal“. 10.00 Drama „Spalio dangus“. 12.00 Veiksmo drama „Kovotojai“. 14.25 Komedija „Pereinamasis amžius“. 16.00 Drama „Šeris“. 18.00 Mokslinės fantastikos f. „Pasaulių karas“. 20.10 Kriminalinis trileris „Nepalaužiama drąsa“. 22.30 Drama „Universiteto dvasia“. 0.20 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“.

5.40, 0.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.25, 17.30 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.40 „Seklys“. 9.10 „Aklas pasitikėjimas“. 10.45 „Vestuvių verslas“. 13.20, 18.20 „Heivenas“. 14.10, 19.10, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.00 „Patricia Cornwell. Rizikos faktorius“. 20.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 20.25 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Baleto puantai“.

pirmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 18.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 16.30 Atviras pokalbis. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

6.40 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 Aš turiu antsvorio. 15.10 „Made“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Broliai“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 „Vidutiniokai“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 0.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.40 „Skaistybė“. 2.30 Tik hitai.

4.30 Džiazas. 10.30 Naujųjų metų sutikimo koncertas Berlyne. 12.00 Koncertas Europai. Groja Berlyno filharmonijos orkestras. 14.20 Divertismentas. 14.30 J.Neumeiero baletas „Silvija“. 16.25 L.Hwai-mino baletas „Kursyvas II“. 17.25 Divertismentas. 17.45 m.Glinkos opera „Ruslanas ir Liudmila“. Dainuoja Maskvos didžiojo tearto artistai. 21.05 Divertismentas. 21.30 C.Debussy simfoniniai eskizai „Jūra“. Diriguoja H.von Karajanas. 22.00 L.van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. 23.30 Dok. f. „Reicho orkestras“.

17


18

pirmadienis

2013 02 04

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Karibų salos. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Skaniausi valgiai. Provansas. 13.00 S.Grigson Jordanijoje. 14.00 Naujo būsto paieška. Tailandas. 14.30 Pasaulio vynuogynai. Rumunija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Čikaga. 16.00 Keliautojas. Gamtos stebuklai. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Gamtos apsupti. 19.00 Keliautojas. Švedija ir Danija. 20.00 Kelionė į Stokholmą. 20.30 Kelionė į Lietuvą. 21.00 Užkariautojas Bertas Ohajuje. 21.30 Pramogos vandenyje. Brazilija. 22.00 Užkariautojas Bertas. Tenesis. 22.30 Užkariautojas Bertas. Florida. 23.00 Kelionės motociklu. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Čikaga. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalintys užsienyje. 11.00 Slaptųjų tarnybų bylos. 12.00 Apie Baltuosius rūmus. 13.00 Lokys žmogėdra. 14.00 Mirtinai pavojingos gyvatės. 15.00 Slaptųjų tarnybų bylos. 16.00 Apie Baltuosius rūmus. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 Kalintys užsienyje. 19.00 Amerikiečių kolonija. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Amerikiečių kolonija. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Pragariškas rodeo“. 7.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 8.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 10.50 „J.May: didžiosios idėjos“. 11.40 „Laimės kūdikiai“. 12.35 „Pragariškas rodeo“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 16.05 „J.May: didžiosios idėjos“. 16.55 „Laimės kūdikiai“. 17.50 „Pragariškas rodeo“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 20.30 „Juodasis auksas“. 22.10 „Prieš gamtos stichiją“. 23.05 „Įspūdingoji Amazonė“. 23.55 „Iš vidaus“. 0.45 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Krakatau: paskutinės dienos“. 12.10 „Elektros istorija“. 13.15 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.40 „Senovės pasauliai“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.40 „Laiko komanda“. 16.40 „Ar žinai, kas esi?“ 17.50 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.50 „Seniai pamirštos dietos“. 19.50 „Gotikos milžinai“. 21.00 „Karo laikų ūkininkai“. 22.10 „Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

22.30 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Blogas šuo. 8.15, 16.30 Felinologija. 9.10 Mažylių planeta. 10.05 Afrikoje: Kongas. 11.00 Prarastos letenos paslaptis. 11.55 Pjautynės avilyje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Aliaska: veterinarijos gydykla laukinėje gamtoje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Žvėrių kovos laukai. Pakrantė. 17.25 Stivas ir drakonas. 18.20 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai. 19.15 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Turkana. 22.00 Karina: laukinis safaris. 22.55 Pragariška katė. 23.50 Kova dėl gyvybės. 0.45 Grobis – žmogus: žudikai laisvėje. 1.35 Aš gyvas.

7.00, 12.00 „Paslaptingas gyvenimas drėgnuosiuose miškuose“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 13.00 „Papūgų rojus“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Laukinė Kolumbija su N.Marvenu“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 23.00 „Šaltakraujų istorija“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Maskvos srities „Chimki“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Nymburk“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“. 18.15 Sporto metraštis. 18.30 Futbolo dievai. B.Charltonas. 19.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnojarsko „Enisey“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 21.10 Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio „Lietkabelis“– Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Biliardo turnyro Berlyne finalas. 10.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 11.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 13.00 Dviračių lenktynės „Kataro turas“. 15.00 „Biatlono pasaulio taurė“. 16.00 Atviras Olandijos smiginio čempionatas. 17.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 18.30 Europos futbolo apžvalga. 19.00 Visos sporto šakos. 19.15 Futbolas.. 20.00 Žiemos sporto šakos. 20.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 21.00 Slidinėjimas. 21.45 Visos sporto šakos. 22.05 Amerikietiškosios imtynės. 23.45 Kovos klubas. 0.45 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 1.30 Dviračių lenktynės „Kataro turas“.

23.35 NTV mir

11.00 Slidinėjimas. „Swix Ski Classics“ lenktynės. 15.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. PSG–Kijevo „Dinamo“. 16.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“–„Manchester City“. 18.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“– „Spartak“. 20.30 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Chelsea“–„Juventus“. 22.20 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 23.20 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 0.20 Boksas. Aleksandras Povetkinas ir Marco Huckas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 Normaliai. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 17.30 Amerikietiškasis futbolas. 18.30 Futbolas. Bundeslyga. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Internetinis futbolas. 21.15 Futbolas. Geriausios varžybos. 23.15 „Liga total!“ Žaidimo analizė. 0.30 „Premier“ lyga. 1.00 Nakties programa.



„Universiteto dvasia“ („Varsity Blues“)

„Brigada“ („Бригада“)

Drama. JAV, 1999 m. Vaidina Jamesas Van Der Beekas, Jonas Voightas.

Kriminalinis serialas. Rusija, 2002 m. Rež. Aleksejus Sidorovas. Vaidina Sergejus Bezrukovas, Dmitrijus Diuževas.

Vakarų Kanane svarbiausias renginys – penktadieninės amerikietiškojo futbolo rungtynės. Mokyklos rinktinėje žaidžiantys Moksas su Lensu ketina stoti į universitetą. Likus penkerioms varžyboms Lensas smarkiai susižeidžia, o Moksas laimi rungtynes ir išgarsėja.

Prieš dešimtį metų tai buvo populiariausias rusiškas kriminalinis serialas. Jis pasakoja apie tai, kaip viename Maskvos kieme užaugę keturi draugai nusprendė truputį užsidirbti, tačiau iš anksto nenumatyta žmogžudystė privertė juos suburti kriminalinę gaują.


2013 02 05

antradienis

lietuviškos

21.15 Emigrantai.

15.55 Būk mano meile!

16.00 „Drąsi meilė“.

21.30 Pasitarkime.

18.00 Liubercų „Triumf“ – Kauno „Žalgiris“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Šnipai“ (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Šnipai“ (N-7) (k). 0.30 „Viena byla dviem“ (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Komedija „Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis“ (JAV, 1985 m.) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Pasaulis X (N-7). 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Tranzitas“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 0.20 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.15 „4400“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Gyvenimas“. 12.30 „Gormitai“. 13.00 Komedija „Ponas Jangas“ (1) (Kanada, 2010 m.). 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“ (6). 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 „Pilis“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tėvynė“ (8). 23.05 „CSI kriminalistai“. 0.05 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Tauro ragas (N-7) (k). 8.30 Cukrus (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7) (k). 10.00 „Alibi. Nebylus šauksmas“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Mentai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Atsargiai – moterys! 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Pasitarkime (N-7). 22.30 „Sausas įstatymas. Kova dėl valdžios“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30–5.59 Bamba (S).

10.45 LNK



„Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis“ („Police Academy 2: Their First Assignment“) Komedija. JAV, 1985 m. Rež. Jerry Paris. Vaidina Steve’as Guttenbergas, Bubba Smithas.

Antroje kvailai juokingo filmo dalyje nevykėliai Policijos akademijos absolventai išvyksta į savo pirmąją užduotį. Jiems teks daryti tvarką 16-ojo komisariato kontroliuojamoje teritorijoje, kur žmonių ramybę drumsčia kažkokio Zedo vadovaujama gauja.

22.35 LNK

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Bunda sirgaliai. 8.00 Ryto reporteris (k.). 9.15 Gyvenimo būdas. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 „Vandenyno milžinai“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 VTB jungtinė lyga. Liubercų „Triumf“ (Rusija)–Kauno „Žalgiris“ (Lietuva). Transliacija iš Rusijos. 20.00 „Rossas Kempas. Gaujos“ (2) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“



„Tranzitas“ („Transit“) Kriminalinis trileris. JAV, 2012m. Rež. Antonio Negret. Vaidina Jamesas Caviezelis, Jamesas Frainas.

Norėdami iš banko pavogtus keturis milijonus dolerių pervežti per kelių kontrolės punktą, kruvino apiplėšimo vykdytojai sugalvojo savo kurjeriais paversti Sidvelų šeimą. Gudrus planas pavyko, bet dabar nusikaltėliai bet kokia kaina pasiryžę atgauti savo grobį.

19


20

antradienis

2013 02 05

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 LNOBT spektaklis. J.Straussas. Operetė „Vienos kraujas“. Dirigentas Jonas Aleksa. Režisierė ir choreografė Monika Vysler (Austrija). Dailininkas Eldoras Renteris (Estija). Choro vadovas Česlovas Radžiūnas (k). 13.50 Mokslo ekspresas. 14.10 Mūsų miesteliai. Paįstrys (2007 m.). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.30 Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius. 21.00 Tapatybės labirintai. 21.30 Durys atsidaro. 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (5, 6). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Laiko portretai. Sigitas Geda (k). 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijoninės muzikos koncertas. Skambina Gaboras Farkasas (Vengrija).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Pirmykštė žemė“ (2) (2007 m.). 8.15 „EimiJumi“ roko grupė“. 8.40 „Kitas Džimio pasaulis“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Draugai III“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Rožinis kadilakas“ (JAV, 1989 m.) (N-7). 23.20 „Deksteris“ (N-14). 0.20 „Užmirštieji“ (N-7). 1.20 „Vaiperis“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Moderni šeima“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Kastlas“ (8). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Moderni šeima“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Fantastinis trileris „Grobuonis“. 23.30 „Naša Raša“. 0.30 „6 kadrai“. 1.00 Europos ralio čempionato apžvalga. 1.30 „CSI Majamis“. 2.20 „Kastlas“ (8).

21.30 TV6

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 2013 m. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Dviračio šou. 12.10 KK2 penktadienis (N-7) (k). 13.30 Nuo... Iki... 14.25 24 valandos (N-7). 15.10 KK2 (N-7). 15.40 Dviračio šou. 16.05 Nuo... Iki... 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.30 „Linksmieji traukinukai“. 9.55 Senoji animacija. 10.25 Romantinė drama „Medaus mėnuo vienam“ (JAV, 2011 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien (1, 2). 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Romantinė drama „Sportiška šeimynėlė“ (JAV, 2011 m.). 23.20 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 11.00 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.30 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.50 Komedija „Vykrutasai“. 17.30 Atradimai. 18.00 Žinios. 18.20 Mokomės kartu. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Ženklai ant skydo (4). 20.30 Automoto. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Trileris „Ikaras“ (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 0.50 Anim. fantastinis trileris „Renesansas“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 Drama „Viršūnė“. 13.55 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.25 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai“. 14.55 Ieškokime geriausio! 15.10 Nuotykių f. „Didysis Ausio ir Tedo nuotykis“ (JAV, 2009 m.). 16.45 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (5). 17.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 18.15 „Vienišų seselių klubas“. 18.45 „Likimo dovana“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. 20.45 „Senas geras faras“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Kritinė riba“ (N-7). 23.00 „Advokatė Lovinski“. 0.00 „Karamelė“.

8.00 Drama „Gabrielė“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 9.35 Veiksmo f. „DOA. Gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 11.05 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.00 Drama „Prarastoji žvaigždė“ (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Singapūras, 2006 m.) (N-14). 21.50 Drama „Viki Kristina Barselona“ (JAV, Ispanija, 2008 m.) (N-14). 23.30 Kriminalinė drama „Didelis ir šaltas“ (Kanada, JAV, Naujoji Zelandija, 2005 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Vaiperis“. 11.00 „Liežuvautoja“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00. „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Draugai III“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Veiksmo komedija „Rožinis kadilakas“. 23.20 „Deksteris“. 0.20 „Užmirštieji“. 1.20 „Vaiperis“ (k).

21.00 TV1



„Grobuonis“ („Predator“)

„Rožinis kadilakas“ („Pink Cadillac“)

Fantastinis trileris. JAV, 1987 m. Rež. Johnas McTiernanas. Vaidina Arnoldas Schwarzeneggeris, Elpidia Carrillo.

Veiksmo komedija. JAV, 1989 m. Rež. Buddy Van Hornas. Vaidina Clintas Eastwoodas, Bernadette Peters.

Pietų Amerikos džiunglėse nukrito amerikiečių karinis sraigtasparnis, kuriuo virš partizanų teritorijos skrido ministras. Vaduoti tokio svarbaus asmens siunčiamas rinktinių smogikų būrys, vadovaujamas majoro Dačo Šeferio. Kartu išvyksta CŽV agentas Dilonas.

Premijų medžiotojas Tomis Novakas gauna keistoką užduotį. Jam reikia pričiupti jauną moterį Luaną Magvin, kuri laksto po Ameriką jos vyrui priklausančiu rožiniu 1959 m. laidos kadilaku. Bėda ta, kad automobilio bagažinėje yra ketvirtis milijono dolerių.


2013 02 05 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.25 „Gerai ir pigiai“ su D.Doncova. 11.10 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.00 Naujienos. 13.25 „Metas pietauti!“ 14.05 „Nelygiavertė santuoka“. 15.05 „Suprasti. Atleisti”. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.00 „Mados nuosprendis“. 18.00 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Žaidėjas“. 23.05, 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.20 „Vakarinis Urgantas“. 23.55 Vakaro naujienos. 0.15 „Būkite sveiki!“ su G.Malachovu. 1.05 „Suprasti. Atleisti“. 2.00 „Mados nuosprendis“. 2.55 „Nelygiavertė santuoka“. 3.40 „Žaidėjas“.

6.00, 15.10, 17.55 Šeimos dramos. 6.50 Vaikų klubas. 7.20 Pasverti ir laimingi. 8.10, 16.05 Patikima priemonė. 9.05, 17.00 Nuteisk mane. 10.20, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 „Balti vilkai“. 14.45, 0.50 Skubus iškvietimas. 18.55 Nemeluok man. 20.50 Karinė paslaptis. 22.40 Aktuali tema. 23.40 Žvaigždžių keliu. 0.30 Naujienos 24.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Kulinarų dvikova. 9.25 Rusiškas įdaras. 10.00 S. „Alibi dviem“ (1). 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Mentas“. 21.40 „Kvotėjas“. 23.35 „Brigada“.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05, 23.05 „Sonka. Legendos tęsinys“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.50 „Kregždutės lizdas“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Griaustinis“. 20.15 „Marjinos giraitė“. 22.05 Specialusis korespondentas. 0.00 Žinios +. 0.20 Sąžiningas detektyvas. 0.50 „Balti drabužiai“. 2.15 Vesti.ru.

6.00, 15.00, 17.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Favoritas“. 10.00, 21.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00 J.Albac laida. 13.00 Vaid. f. „Net negalvok 2“. 18.00 Viršelis. 19.00 Didžioji sargyba. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Antrarūšiai žmonės“.

5.00 Kriminalinė drama „Namas pakraštyje“. 7.00 Karinė melodrama „Įsimylėję 2“. 9.10 Drama „Meilė ant asfalto“. 11.30 Drama „Siauri vartai“. 13.00 Komiška melodrama „Tvirta santuoka“. 15.00 Drama „Maskvos žigolo“. 17.00 Dramatinis trileris „Ramus šeimyninis gyvenimas“. 19.00 Melodrama „Žuvų balsai“. 21.00 Kriminalinė drama „PiraMMMidė“. 23.00 Drama „Kalėjimo romansas“. 1.00 Kovinis f. „Stovint ant krašto“.

7.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 9.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Kolumbiana“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.) (N-7). 11.00 Romantinė drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 13.05 Veiksmo f. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 15.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, 2009 m.) (N-7). 19.30 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 21.00 Karinė veiksmo drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.05 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Muz. melodrama „Tapti žvaigžde“.

6.10 Komedija „Pereinamasis amžius“. 8.00 Drama „Universiteto dvasia“. 9.50 Mokslinės fantastikos f. „Pasaulių karas“. 12.00 Veiksmo f. „Transporteris 3“. 13.50 Drama „Deganti lyguma“. 15.50 Drama „Marija Antuanetė“. 18.00 Komiška drama „Barnio versija“. 20.20 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“. 22.05 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 0.30 Veiksmo drama „Dogtauno ekstremalai“.

5.40, 0.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.25, 17.25 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.30 „Seklys“. 9.10 „Šalutinis poveikis“. 10.45 „Kalėdinė byla“. 13.20, 18.20 „Heivenas“. 14.10, 19.10, 23.15 „Šok iki nukritimo“. 15.05 „Saldus kąsnelis“. 20.00 „Milijonieriaus nuotaka“. 20.50 „Šeimos genealogija“. 21.45 „Margo“.

antradienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30, 23.30 Atviras pokalbis. 12.45, 18.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

6.40 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 Aš turiu antsvorio. 15.10 „Made“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Džersio pakrantė“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 0.50 „Interneto kvailiai“. 1.40 „Kodas: vyras“. 2.30 Tik hitai.

5.00 Džiazas. 10.30 R.Wagnerio ir C.Debussy kūrinių koncertas Liucernoje. 12.20 2012 m. sutikimo koncertas Berlyne. Dainuoja C.Bartoli, groja Berlyno filharmonijos orkestras. 13.25 Divertismentas. 14.30 M.Rostropovičius ir Berlyno filharmonijos orkestras groja R.Strausso „Don Kichotą“. 15.20 Naujųjų metų sutikimo koncertas Berlyne. 16.40 Klasikos archyvai. 17.35 Divertismentas. 18.00 J.Ph.Rameau opera „Kastoras ir Poluksas“. Diriguoja C.Rousset. 20.15 2012 m. Ženevos fortepijono konkurso laureatų koncertas. 20.50 Divertismentas. 21.30 W.A.Mozarto opera „Don Žuanas“. 0.30 Džiazas. Koncertuoja R.Hargrove’as.

21


22

antradienis

2013 02 05

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Gamtos stebuklai. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Maistas rojuje. Honolulu. 13.00 S.Grigson Jordanijoje. 14.00 Naujo būsto paieška. Italija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Omanas. 16.00 Keliautojas. Švedija ir Danija. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Amerikos maistas. Naujoji Meksika. 19.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 20.00 Be tabu. Sent Luisas. 21.00 Išgelbėkit mano verslą! ,,New Yorker“ viešbutis. 22.00 Ramybės ieškotojai. Kinija. 23.00 Kelionės motociklu. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Omanas. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Pragariškas rodeo“. 7.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 8.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Juodasis auksas“. 11.40 „Prieš gamtos stichiją“. 12.35 „Pragariškas rodeo“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „Juodasis auksas“. 16.55 „Prieš gamtos stichiją“. 17.50 „Pragariškas rodeo“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Uraganų medžiotojai“. 20.30 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 21.20 „Uraganų medžiotojai“. 22.10 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 23.05 „Įspūdingoji Amazonė“. 23.55 „Iš vidaus“. 0.45 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Jūrų gelmių paslaptys. 12.00 Amerikiečių kolonija. 13.00 Kolibrio gyvenimas. 14.00 Milžiniški krokodilai. 15.00 Amerikiečių kolonija. 16.00 Kalintys užsienyje. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 Kalintys užsienyje. 19.00 „Teslos“ elektromobiliai. 20.00 Atsarginės sportinių automobilių dalys. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 „Teslos“ elektromobiliai. 23.00 Atsarginės sportinių automobilių dalys. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Gotikos milžinai“. 12.10 „Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.40 „Senovės pasauliai“. 14.40 „Seniai pamirštos dietos“. 15.40 „Laiko komanda“. 16.40 „Ar žinai, kas esi?“ 17.50 „Tintino pėdsakais“. 18.50 „Seniai pamirštos dietos“. 19.50 „Laiko komanda“. 21.00 „Mitų medžiotojai“. 22.00 „Krakatau: paskutinės dienos“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

10.00 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai. 8.15, 16.30 Felinologija. 9.10 Stivas ir drakonas. 10.05 Afrikoje: Turkana. 11.00 Šunų verslininkas. 11.55 Kelių demonai. 12.20, 22.00 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Žvėrių kovos laukai. Salos. 17.25 Oro uostas gyvūnams. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Veterinaras. 19.40 Veterinarų mokykla: safaris. 21.05 Afrikoje: kyšulys. 22.55 Nuodų medžiotojas: prarasti pasauliai. 23.50 Gyvybė ir mirtis. 0.45 Bėgimas su vilkais. 1.35 Aš gyvas: brolija.

7.00 „Papūgų rojus“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Malda už paukščius“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Laukinė Kolumbija su N.Marvenu“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Didžiosios Britanijos gamta“. 23.00 „Šaltakraujų istorija“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Rygos VEF– Krasnojarsko „Enisey“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–„Minsk“. 16.45 Automoto. 17.15 Sporto metraštis. 17.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–Kauno „Žalgiris“. (per pertrauką – „Žinios +“). 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio „Lietkabelis“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Nymburk“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Europos futbolo apžvalga. 10.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 10.30 Visos sporto šakos. 11.30 Žiemos sporto šakos. 11.45 Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas. 13.15 Dviračių lenktynės „Kataro turas“. 15.00 „Biatlono pasaulio taurė“. 16.00 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 17.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 18.00 Atviras Olandijos smiginio čempionatas. 19.00 Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas. 20.00 Žiemos sporto šakos. 20.15 Atviras Olandijos smiginio čempionatas. 21.15 Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas. 22.00 Profesionalų boksas. 23.00 Automobilių lenktynės Katare. 0.15 Ralio apžvalga. 0.45 Dviračių lenktynės „Kataro turas“. 1.45 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“.

11.00 Slidinėjimas. 42 km lenktynės. 14.00 Rankinis. Pasaulio čempionato pusfinalis. 15.30 Rankinis. Pasaulio čempionato pusfinalis. 17.00 Krepšinis. Eurolyga. „Real“– CSKA. 18.50 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ – „Montepaschi“. 20.40 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“– „Alba“. 22.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“ – „Liverpool“. 0.20 „Manchester City“–QPR.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Turbo. 18.55 Futbolas. „Premier“ lyga. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Rankinis. 23.00 Pokalbis apie futbolą. 0.30 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

23.05 Balticum auksinis



„Alibi dviem“ („Алиби на двоих“)

„Žaidėjas“ („Gamer“)

Kriminalinis serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Nikolajus Gusevas. Vaidina Kristina Asmus, Genadijus Vengerovas.

Fantastinis veiksmo trileris. JAV, 2009 m. Rež. Markas Neveldine’as. Vaidina Gerardas Butleris, Amber Valletta.

Pasiryžęs rimtam nusikaltimui aferistas Goša vagia Gvarnerių smuiką, tačiau bendrininko išduotas lieka be grobio ir gali tapti pagrindiniu įtariamuoju. Vaikinas nusprendžia pats pasiduoti ir kreipiasi į neseniai atleistą tardytoją Verą.

Netolimoje ateityje kompiuterių genijus Kenas Kastlas sukūrė kraują kaitinantį žaidimą pavadinimu „Žudikai“. Pagrindiniu jo žaidėju tampa nusikaltėlis, nuteistas mirties bausme. Jeigu mirtininkas lieka gyvas po 30 žaidimo sesijų, jis paleidžiamas į laisvę.


2013 02 06

trečiadienis

lietuviškos

22.05 Teisė žinoti.

19.30 KK2.

19.20 „Pamiršk mane“.

20.30 Taip. Ne.

18.45 Negaliu tylėti.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (1) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Šnipai“ (N-7). 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Ugnies tramdytojai. 22.45 Pergalės kaina. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. Orai. 23.30 „Šnipai“ (N-7) (k). 0.30 „Senis“ (1) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Pasaulis X (N-7) (k). 11.40 Nuo... Iki... (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Diagnozė: valdžia. 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Išpirka“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.05 „4400“ (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Juoko kovos (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Komikų klubas (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Mentai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Bunda sirgaliai. 8.00 Ryto reporteris (k). 9.15 „Gamink sveikiau!“ 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Rossas Kempas. Gaujos“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 Dok. f. „El Niño“ reiškinys“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

21.20 Init

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Be komentarų. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“ (2). 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“ (7). 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Akistata. 20.30 „Motina ir sūnus“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“. 1.50 „Lujis“.



22.35 LNK



„Įžūlios dienos“ („Дерзкие дни“)

„Išpirka“ („Ransom“)

Romantinė komedija. Rusija, 2007 m. Rež. Ruslanas Balceris. Vaidina Jurijus Kucenka, Viktoras Suchorukovas.

Trileris. JAV, 1996 m. Rež. Ronas Howardas. Vaidina Melas Gibsonas, Rene Russo.

Pajūrio mieste Ignatas susipažįsta su pradedančia dainininke Lina. Meilė gimsta tą pačią minutę. Viskas būtų gerai, bet mergina atsitiktinai tampa nusikaltimo liudininke ir banditai ją paverčia įkaite. Išgelbėti merginą gali tik Ignatas. Dėl Linos jis gali padaryti bet ką.

Oro linijų bendrovės šefo Tomo Muleno sūnus pagrobiamas vidury baltos dienos. Netrukus anonimas pareikalauja 2 mln. dolerių. O nesutrikęs Mulenas meta iššūkį šantažuotojui ir tiesioginiame TV eteryje pažada šiuos pinigus sumokėti tam, kas suras pagrobėjus.

23


24

trečiadienis

2013 02 06

lietuviškos

regioninės

8.00 „Odisėjo klajonės“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius (k). 13.00 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Laiko portretai. Sigitas Geda (k). 13.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. S.Prokofjevo vienaveiksmio baleto „Sūnus palaidūnas“ fragmentai (k). 14.10 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 15.00 Tapatybės labirintai (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Skulptūrų pėdomis (4). 20.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 21.10 „Atžalos“ (5). 22.00 Savęs link. Mįslingi reiškiniai. NSO (2). 22.30 Elito kinas. Čekų animacijos klasika. „Viena taurele per daug“ (1953 m.), „Liūtas ir daina“ (1959 m.), „Įžanginį žodį tars...“ (1962 m.), „Apie ką sliekas net nenumanė“ (1969 m.), „Jeigu...“ (1981 m.), „Nakties angelas“ (1986 m.), „Mechanizmas“ (1973 m.), „Alus anapus gatvės“ (1974 m.), „Labas rytas“ (1975 m.), „Juoda ir balta“ (1983 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas. (k). 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. Dainuoja Asta Krikščiūnaitė ir Vytautas Juozapaitis.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Pirmykštė žemė“ (3). 8.15 „EimiJumi“ roko grupė“. 8.40 „Kitas Džimio pasaulis“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Draugai III“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Trileris „Beprotiškas miestas“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 23.15 „Deksteris“ (N-14). 0.15 „Užmirštieji“ (N-7). 1.15 „Vaiperis“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Moderni šeima“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Kastlas“ (9). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Moderni šeima“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Fantastinis trileris „Grobuonis 2“ (JAV, 1990 m.). 23.40 Europos pokerio turas. 0.45 „6 kadrai“. 1.15 „CSI Majamis“. 2.05 „Kastlas“ (9).

21.00 TV1

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 2013 m. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Dviračio šou. 12.10 Plikis ir ponia (k) (N-7). 13.30 Diagnozė: valdžia. 14.25 24 valandos (N-7). 15.10 KK2 (N-7). 15.40 Dviračio šou. 16.05 Pasaulis X (N-7). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.30 „Linksmieji traukinukai“. 9.55 Senoji animacija. 10.25 Romantinė drama „Sportiška šeimynėlė“ (JAV, 2011 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Romantinė drama „Meilės išbandymai“ (JAV, 2011 m.). 23.20 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Trileris „Ikaras“ (N-7). 10.50 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.40 Drama „Viršūnė“ (N-7). 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Kauno istorijos (k). 19.30 „Naisių vasara 2“ (3, 4) (N-7). 20.30 Technikos paveldas. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (N-7). 0.55 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (1). 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 „Kritinė riba“ (N-7). 12.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 Mūsų augintiniai. 14.45 Ieškokime geriausio! 15.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Kurjeris“ (N-7). 16.45 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 17.15 „Senas geras faras“. 18.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai“. 18.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Likimo dovana“. 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“ (5).

21.30 TV6

8.00 Trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.00 Drama „Prarastoji žvaigždė“ (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Singapūras, 2006 m.) (N-14). 11.50 Drama „Viki Kristina Barselona“ (JAV, Ispanija, 2008 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Prilaikyk liežuvį“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 19.45 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.45 Drama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.25 Trileris „Negyva mergina“ (JAV, 2006 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 „Vaiperis“. 11.00 „Liežuvautoja“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Draugai III“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 Trileris „Beprotiškas miestas“. 23.15 „Deksteris“. 0.15 „Užmirštieji“. 1.15 „Vaiperis“ (k).



„Beprotiškas miestas“ („Mad City“)

„Grobuonis 2“ („Predator 2“)

Trileris. JAV, 1997 m. Rež. Costa-Gavras. Vaidina Dustinas Hoffmanas, Johnas Travolta.

Fantastinis trileris. JAV, 1990 m. Rež. Stephenas Hopkinsas. Vaidina Danny Gloveris, Gary Busey.

Iš mažo Kalifornijos miestelio muziejaus apsaugos atleistas Semas Beilis ateina pas direktorę reikalauti savo teisių. Kad derybos būtų vaisingesnės, jis atsineša šautuvą. TV reporteris Maksas Braketas pajunta skandalą ir pradeda sensacingų reportažų seriją.

Antrajame filme nėra Arnoldo Schwarzeneggerio, o veiksmas persikelia į Los Andželą, kurio gatvėse vyksta tikras karas tarp Jamaikos ir Kolumbijos narkotikų mafijų. Policija bejėgė, tačiau nelauktai atsiranda kažkokia jėga, kuri ima retinti nusikaltėlių gretas.


2013 02 06 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.25 „Gerai ir pigiai“ su D.Doncova. 11.10 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.00 Naujienos. 13.25 „Metas pietauti!“ 14.05 „Nelygiavertė santuoka“. 15.05 „Suprasti. Atleisti“. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.00 „Mados nuosprendis“. 18.00 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 Premjera. „Žaidėjas“. 23.05, 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.20 „Vakarinis Urgantas“. 23.55 Vakaro naujienos. 0.15 „Būkite sveiki!“ su G.Malachovu. 1.05 „Suprasti. Atleisti“. 2.00 „Mados nuosprendis“. 2.55 „Nelygiavertė santuoka“. 3.40 „Žaidėjas“.

6.05, 15.05, 17.55 Šeimos dramos. 6.50 Vaikų klubas. „Angelų draugai“. 7.20 100 procentų. 7.45 Kvailiai, keliai, pinigai. 8.05 Patikima priemonė. 9.00, 16.55 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.10 „Balti vilkai“. 14.40, 0.50 Skubus iškvietimas. 18.50 Nemeluok man. 20.50 Paklydimų teritorija. 22.40 Atleisk man. 23.35 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.20 Būsto klausimas. 9.25 Važiuojame valgyti! 10.00 „Alibi dviem“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Mentas“. 21.40 „Kvotėjas“. 23.35 „Brigada“.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05, 23.00 „Sonka. Legendos tęsinys“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.50 „Kregždutės lizdas“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Griaustinis“. 20.15 „Marjinos giraitė“. 22.05 Charles’is de Gaulle’is. Jo Didenybė prezidentas. 23.55 Žinios + 0.10 Miestelis. 0.40 „Balti drabužiai“. 2.15 Vesti.ru.

6.00, 15.00, 17.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Favoritas“. 10.00, 21.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Antrarūšiai žmonės“. 18.00 Šviesos rate. 19.00 Važiuojame. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Likimo dovana“.

5.00 Drama „Siauri vartai“. 7.00 Dramatinis trileris „Ramus šeimyninis gyvenimas“. 9.00 Kovinis f. „Stovint ant krašto“. 10.35 Drama „Sūnelis“. 12.25 Melodrama „Žuvų balsai“. 14.20 Kriminalinė drama „PiraMMMidė“. 16.15 Kriminalinė komedija „Genijus“. 19.00 Drama „Žmonių žemė“. 21.00 Drama „Kas įlips į paskutinį vagoną?“ 23.00 Karinė drama „Belaisvis“. 1.00 Trileris „Kita pusė“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (N-7). 9.30 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 11.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 13.15 Romantinė drama „Emos laimė“ (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 15.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 17.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (N-7). 19.00 Romantinė drama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 21.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis siaubo trileris „Pandorum“ (Vokietija, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 1.00 Romantinė komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ (Prancūzija, JAV, 2009 m.) (N-14).

5.50 Drama „Marija Antuanetė“. 8.00 Drama „Deganti lyguma“. 9.55 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“. 11.50 Veiksmo f. „Avarija“. 13.30 Komiška drama „Barnio versija“. 15.50 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 18.15 Muz. komedija „Roko mokykla“. 20.10 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 22.10 Tragikomiškas trileris „Ieškotojai“. 0.10 Nuotykių komedija „Meksikietis“.

5.40, 0.15 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.30, 17.30 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.40 „Seklys“. 9.10 „Aleksas ir Ema“. 10.50 „Bethovenas“. 13.20, 18.20 „Heivenas“ 14.10, 19.10, 23.30 „Šok iki nukritimo“. 15.00 „Bendraklasės“. 20.00 „Laikinai nėščia“. 21.30 „Tėvai“.

trečiadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30, 23.30 Atviras pokalbis. 12.45, 18.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

6.40 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 Aš turiu antsvorio. 15.10 „Made“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Eilinė Onutė“. 22.20 „Beveik suaugę“. 23.10 „Tikrasis gyvenimas“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 0.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.40 Realybės šou „Snooki“.

4.15 Džiazas. 10.30 R.Petit baletas „Jaunuolis ir mirtis“. 10.55 R.Petit baletas „Karmen“. 11.40 R.Petit baletas „Proustas, arba Širdies dūžiai“. 13.35 Divertismentas. 14.30 J.Haidno oratorija „Pasaulio sukūrimas“. 16.15 G.F.Händelio ir J.S.Bacho kūrinių koncertas. 17.45 Divertismentas. 18.00 J.Ph.Rameau opera „Platėja“. Diriguoja Ch.Rousset. 20.45 Divertismentas. 21.30 Granžė de Mesli muzikos festivalis. A.Volodinas groja L.van Beethoveno ir I.Stravinskio kūrinius. 23.10 Koncertuoja B.Berezovskis. 0.30 Džiazas. Koncertuoja S.Copelandas ir S.Clarke’as.

25


trečiadienis

26

2013 02 06

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Švedija ir Danija. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Skaniausi valgiai. Barselona. 13.00 S.Grigson Jordanijoje. 14.00 Naujo būsto paieška. Norvegija. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Lisabona. 16.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Išgelbėkit mano verslą! ,,New Yorker“ viešbutis. 19.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 20.00 Be tabu. Pitsburgas. 21.00 Kelionė į Jutą. 21.30 24/7. Oro uostas Majamyje. 22.00 Pavojingi keliai. 22.30 Tikrasis gyvenimas. Haitis. 23.00 Kelionės motociklu. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Lisabona. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Pragariškas rodeo“. 7.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 8.00 „Uraganų medžiotojai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 10.50 „Uraganų medžiotojai“. 11.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 12.35 „Pragariškas rodeo“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 16.05 „Uraganų medžiotojai“. 16.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 17.50 „Pragariškas rodeo“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Uraganų medžiotojai“. 20.30 „Edo nuotykiai“. 21.20 „Akis į akį su gamta“. 22.10 „NSO bylos“. 23.05 „Įspūdingoji Amazonė“. 23.55 „Iš vidaus“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalintys užsienyje. 11.00 „Teslos“ elektromobiliai. 12.00 Atsarginės sportinių automobilių dalys. 13.00 Kuprotieji banginiai. 14.00 Pavojingi susitikimai. 15.00 „Teslos“ elektromobiliai. 16.00 Atsarginės sportinių automobilių dalys. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 Kalintys užsienyje. 19.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 20.00 Draudimai. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 23.00 Draudimai. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Barokas!“ 11.10 „Krakatau: paskutinės dienos“. 12.10 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.40 „Senovės pasauliai“. 14.40 „Seniai pamirštos dietos“. 15.40 „Laiko komanda“. 16.40 „Barokas!“ 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Seniai pamirštos dietos“. 19.50 „Kadaise buvom broliai“. 21.20 „M.Formanas“. 22.20 „M.L.Kingo nužudymo liudininkas“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

15.35 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Pragariška katė. 8.15 Felinologija. 9.10 Oro uostas gyvūnams. 10.05 Afrikoje: kyšulys. 11.00 Tragedija vilkikų parke. 11.55 Pragariškas šernas. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Gyvūnų teritorija. Gelbėtojų būrys. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Žvėrių kovos laukai. 16.30 Kinologija. 17.25 N.Bakerio gyvūnai. 18.20 Viskas apie šunis. 19.15 Veterinaras. 19.40 Veterinarų mokykla. 21.05 Afrikoje: Madagaskaras. 22.00 Mutantų planeta: Naujoji Zelandija. 22.55 Bėgimas su vilkais. 23.50 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Padarai tavo košmare: mirtinas kamuoliukas / paskutinė perkėla.

7.00 „Malda už paukščius“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Gegutė“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.00 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Laukinė Kolumbija su N.Marvenu“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Baltieji liūtai. Gimę laisvėje“. 23.00 „Šaltakraujų istorija“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Maskvos srities „Chimki“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnojarsko „Enisey“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–„Minsk“. 18.30 Futbolo dievai. Schmeichelis. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Automobilių lenktynės Katare. 9.45 Žiemos sporto šakos. 10.15 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 11.00 Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas. 13.15 Dviračių lenktynės „Kataro turas“. 15.00 „Biatlono pasaulio taurė“. 16.00 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 19.00 Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas. 20.15 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.35 Jojimo turnyrai. 23.45 Golfo apžvalga. 23.50 Buriavimo regatos. 24.00 Pasaulio futbolo čempionato atrankos apžvalga. 1.00 Atviras Olandijos smiginio čempionatas. 2.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis.

20.10 TV1000

10.50 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.20 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“– „Lokomotiv“. 13.20 Ledo ritulys. KHL. „Amur“–Rygos „Dinamo“. 15.20 Krepšinis. Eurolyga. „Caja Laboral“– „Chimki“. 17.10 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“–„Anadolu Efes“. 19.00 Rankinis. Pasaulio čempionatas. Rungtynės dėl trečios vietos. 20.30 Boksas. Manny Pacquiao ir Juanas Manuelis Marquezas. 21.25 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Švedija– Argentina. Tiesioginė transliacija. 23.30 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Olandija–Italija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Dokumentika. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Rankinis. 23.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 1.00 Nakties programa.



„Sutuoktiniai“ („Супруги“)

„Beovulfas“ („Beowulf“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Vladimiras Šterianovas. Vaidina Ivanas Šegoliovas, Inga Oboldina.

Fantastinis filmas. JAV, 2007 m. Rež. Robertas Zemeckis. Vaidina Ray Winstone’as, Angelina Jolie.

Jie negali būti kartu, bet negali būti ir atskirai… Buvę sutuoktiniai Margarita Ogneva ir Viktoras Ivanovas dirba teisėtvarkos srityje. Tik jis išaiškina ir gaudo nusikaltėlius, o ji gelbėja juos nuo kalėjimo. Kiekviena serija – atskira jaudinanti detektyvinė istorija!

Danų karaliaus Hrotgaro laikais prakeiktas milžiniškas monstras Grendelis kasnakt nusitempia į savo olą ir suryja dešimtis valdovo kareivių. Todėl senasis karalius siunčia narsuolį Beovulfą, kad šis susikautų ir su pačiu Grendeliu, ir su jo motina.


2013 02 07

ketvirtadienis

lietuviškos

19.45 Stilius. Veidai.

21.30 Dviračio šou.

15.00 „Natalija“.

20.30 Muzikinė kaukė.

18.45 Super L.T.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Bėdų turgus (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (2) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Šnipai“ (N-7). 19.45 Stilius. Veidai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Šnipai“ (N-7) (k). 0.30 „Senis“ (2) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.50 „mES Europa“. Renginys, skirtas kovai su nacionaline ir rasine diskriminacija. Dalyvauja D.Katkaus vadovaujamas Šv. Kristoforo orkestras ir populiariausi Lietuvos atlikėjai (2013 m.) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1). 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Kaulų kolekcininkas“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 0.55 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.50 Sveikatos ABC (k).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Žmogus prieš gamtą. Gruzija (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Nematoma tiesa (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Muzikinė kaukė. 22.40 Kriminalinė drama „Bronkso istorijos“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 1.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 2.00 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Bunda sirgaliai. 8.00 Ryto reporteris (k). 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Girių takais. 10.55 „Rossas Kempas. Gaujos“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „El Niño“ reiškinys“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 „Vandenyno milžinai“ (3) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 Supernamai. 0.55 „Griūk negyvas!“

22.35 LNK

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Motina ir sūnus“. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“ (3). 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“ (8). 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Nuodėmių dešimtukas. 20.30 Patys pačiausi. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Būrys“. 23.05 „Ieškotojas“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 Herojai“. 1.50 „Lujis“.



22.40 BTV



„Kaulų kolekcininkas“ („The Bone Collector“)

„Bronkso istorijos“ („A Bronx Tale“)

Trileris. JAV, 1999 m. Rež. Phillipas Noyce’as. Vaidina Denzelas Washingtonas, Angelina Jolie.

Kriminalinė drama. JAV, 1993 m. Rež. Robertas De Niro. Vaidina R.De Niro, Chazzas Palminteri.

Ne vieną sudėtingą nusikaltimą atskleidęs detektyvas Linkolnas Raimas kartą buvo sunkiai sužeistas. Paralyžius prikaustė vyrą prie patalo. Jo patirties ir proto labai prireikia tuomet, kai Niujorką šokiruoja brutalus susidorojimas su vieno milijonieriaus šeima.

Autobuso vairuotojui Lorensui Anelo nepavyksta apsaugoti savo mažamečio sūnaus Kalodžero nuo nusikaltėlių pasaulio įtakos. Berniukas kartą tampa Bronkso nusikaltėlių vadeivos Sonio Lospekjo nusikaltimo liudininku, tačiau neišduoda gangsterio ir tampa jo draugu.

27


28

ketvirtadienis 2013 02 07 lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Atžalos“ (5) (k). 12.25 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (5, 6) (k). 13.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijoninės muzikos koncertas. Skambina Gaboras Farkasas (Vengrija) (k). 14.10 Laiko ženklai. Vilniaus miestas ir vanduo (2006 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Grynas gyvenimas. 19.30 Legendos. 20.15 Dar širdyje – ne sutema. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Senelis“ (2010 m.). 21.40 Lietuvių kinas trumpai. „Tremtinės istorija, kurią išvežė pats tėvas“ (2011 m.). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. „Dosjė“ (1990 m.), „Pasaulio pabaiga repo stiliumi“ (1996 m.). 23.50 Prisiminkime. Liudmila Chetogurova. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 1.10 Skulptūrų pėdomis (4) (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Pirmykštė žemė“ (4). 8.15 „EimiJumi“ roko grupė“. 8.40 „Kitas Džimio pasaulis“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Draugai III“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Donnos Leon detektyvai. „Lagūnos įstatymai“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 22.50 „Begėdis“ (N-14). 23.50 „Gynėjai“ (N-7). 0.50 „Vaiperis“ (N-7). 1.50 „Draugai III“ (N-7) (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Moderni šeima“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 Fantastinė istorinė drama „Kamelotas“ (1) (Airija, D.Britanija, JAV, Kanada, 2011 m.). 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Moderni šeima“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Drama „Rokis Balboa“ (JAV, 2006 m.). 23.30 „6 kadrai“. 0.00 Stačia galva.. 1.00 „CSI Majamis“. 1.45 „Kastlas“.

20.00 Mikrovisata

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 2013 m. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Dviračio šou. 12.10 Valanda su Rūta. 13.30 Pasaulis X (N-7). 14.25 24 valandos (N-7). 15.10 KK2 (N-7). 15.40 Dviračio šou. 16.05 Diagnozė: valdžia. 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 10.55 Technikos paveldas (k). 11.25 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (N-7). 13.05 Telelaikraštis. 15.30 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios.Orai. 21.20 Romantinė mistinė drama „Saulėlydis“ (N-14). 23.25 Žinios (k). 23.45 Komedija „Muzikinės kovos“ (N-7). 1.35 Drama „Nekaltųjų balsai“ (N-14).

8.00 Komedija „Prilaikyk liežuvį“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 9.45 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.45 Drama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.) (N-14). 20.00 Komiška drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 22.10 Trileris „Palikti vandenyne 2. Dreifas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.50 Trileris „Pasiruošusi kilti“ (Prancūzija, Liuksemburgas, 2007 m.) (S).

9.30 „Linksmieji traukinukai“. 9.55 Senoji animacija. 10.25 Romantinė drama „Meilės išbandymai“ (JAV, 2011 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.55 Romantinė drama „Meilė užgimsta“ (JAV, 2011 m.). 23.30 „Mano likimo šeimininkė“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai“. 11.15 „Likimo dovana“. 12.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 13.15 Romantinė komedija „Kietos mergiotės“ (Vokietija, 2008 m.). 15.00 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (Prancūzija, 2007 m.). 16.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.15 „Advokatė Lovinski“. 18.15 Mūsų augintiniai. 18.45 „Karamelė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“ (6) (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (1). 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Vaiperis“. 11.00 „Liežuvautoja“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Draugai III“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 Donnos Leon detektyvai. „Lagūnos įstatymai“. 22.50 Drama „Begėdis“. 23.50 Drama „Gynėjai“. 0.50 „Vaiperis“ (k). 1.50 „Draugai III“ (k).



21.30 TV6



„P. S. Myliu tave“ („P.S. I Love You“)

„Rokis Balboa“ („Rocky Balboa“)

Komiška drama. JAV, 2007 m. Rež. Richardas LaGravenese. Vaidina Hilary Swank, Gerardas Butleris.

Drama. JAV, 2006 m. Rež. Sylvesteris Stallone. Vaidina S.Stallone, Mike’as Tysonas.

Kai Džeris miršta nuo vėžio, Holė užsidaro namuose – jai sunku susitaikyti su mylimo vyro netektimi. Per savo gimtadienį ji gauna garsinį sveikinimą, kuriame skamba Džerio balsas. Prieš mirtį jis paliko patarimų, kurie turėtų padėti Holei susitaikyti su lemtimi.

Tai jau šeštasis filmas apie boksininką Rokį, kuris dabar yra našlys ir Filadelfijos itališko restoranėlio savininkas. Su nuolatiniais lankytojais jis prisimena savo šlovingos sportinės karjeros metus. Ir, žinoma, paslapčia svajoja patirti dar vieną triumfą.


2013 02 07 rusiškos

6.00 Naujienos. 6.15 „Kol visi namie“. 7.50 „Jūrmala 2011“. 10.00 Naujienos (su subtitrais). 10.25 „Gerai ir pigiai“ su D.Doncova. 11.10 „Kontrolinis pirkimas“. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.00 Naujienos. 13.25 „Metas pietauti!“ 14.05 „Nelygiavertė santuoka“. 15.05 „Suprasti. Atleisti“. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais). 16.35 „Noriu žinoti“. 17.00 „Mados nuosprendis“. 18.00 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 20.55 Premjera. „Žaidėjas“. 23.05, 5.50 Lietuvos laikas. 23.15 Gyvenamoji aplinka. „Apgavikai“. 0.15 Vakaro naujienos. 0.30 „Būkite sveiki!“ su G.Malachovu. 1.20 Muzika. „Žvaigždėlaivis“. 1.35 „Suprasti. Atleisti“. 2.00 „Mados nuosprendis“. 2.55 „Nelygiavertė santuoka“.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05, 23.40 „Sonka. Legendos tęsinys“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.50 „Kregždutės lizdas“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Griaustinis“. 20.15 „Marjinos giraitė“. 22.05 Dvikova. 0.35 „Balti drabužiai“. 2.15 Vesti.ru.

6.00, 14.20, 17.55 Šeimos dramos. 6.50, 13.20 Vaikų klubas. 7.20 Keistenybės. 8.15, 15.10, 18.50 Nemeluok man. 9.05, 17.00 Nuteisk mane. 10.25, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.20 Slaptos teritorijos. 12.25 Išeiti iš orbitos. 13.50, 0.50 Skubus iškvietimas. 16.10 Patikima priemonė. 20.50 Mes ir nesapnavome. 23.40 Mūšis dėl Marso. 0.30 Naujienos 24.

6.00, 15.00, 17.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Favoritas“. 10.00, 21.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Likimo dovana“. 18.00 48 minutės. 19.00 Savo akimis. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Milijonas vestuvių pintinėje“.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Vasarnamiai. 9.25 Medicinos paslaptys. 10.00 „Alibi dviem“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Mentas“. 21.40 „Kvotėjas“. 23.35 „Brigada“.

5.00 Drama „Sūnelis“. 7.00 Kriminalinė komedija „Genijus“. 9.50 Drama „Senukai“. 11.45 Kriminalinė komedija „Kaltinami žmogžudyste“. 13.30 Drama „Žmonių žemė“. 15.25 Drama „Kas įlips į paskutinį vagoną?“ 17.00 Komedija „Alchemikai“. 19.00 Komedija „Viskas įskaičiuota“. 21.00 Trileris „Kita pusė“. 23.00 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“. 1.20 Siaubo f. „Skarda“.

7.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 9.00 Romantinė drama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Istorinė karinė drama „1971“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 13.15 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“. 15.00 Mistinis trileris „Akis“. 17.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 19.00 Psichologinis trileris „Kuždesių sala“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.15 Kriminalinė komiška drama „ŽKVD“. 23.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (Prancūzija, JAV, 2010 m.) (N-14).

6.00 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“. 8.05 Anim. komedija „Ant bangos“. 9.40 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“. 11.40 Muz. komedija „Roko mokykla“. 13.40 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 15.55 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 17.55 Trileris „Gaujos istorija“. 19.50 Nuotykių komedija „Meksikietis“. 22.00 Komiška drama „Pritarimų namai“. 23.35 Mokslinės fantastikos veiksmo f. „Įspėjantis pranešimas“.

5.40, 0.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.30, 17.30 Gilmorų merginos“. 8.20, 16.40 „Seklys“. 9.10 „Pavogtas rojus“. 10.45 „Merės lūkesčiai ir viltys“. 13.20, 18.20 „Heivenas“. 14.10, 19.10, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.00 „Mis Poter“. 20.00 „Liežuvautoja“. 20.50 „Tėvai“. 21.40 „Milijonieriaus nuotaka“. 22.30 „Šeimos genealogija“.

ketvirtadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30, 23.30 Atviras pokalbis. 12.45, 18.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

6.40 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 Aš turiu antsvorio. 15.10 „Made“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Interneto kvailiai“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 0.50 „Interneto kvailiai“. 1.40 Slapta kamera. 2.30 Tik hitai.

4.45 Džiazas. 10.30 Klasikos archyvai. D.Oistrachas. 11.25 Klasikos archyvai. M.Rostropovičius. 12.15 m.Rostropovičius groja J.Haydno kūrinius. 12.45 Klasikos archyvai. M.Rostropovičius ir S.Richteris. 13.30 Divertismentas. 14.30 Koncertas Europai. Groja Berlyno filharmonijos orkestras. 16.00 Didysis Berlyno filharmonijos orkestro koncertas. Diriguoja G.Dudamelis. 17.35 Divertismentas. 18.00 G.F.Händelio opera „Rinaldas“. 20.50 Divertismentas. 21.30 Džiazas. M.Tynerio koncertas Marsiake. 22.30 Džiazas Vienoje. M.Tyneris kviečia R.Coltrane’ą. 23.30 Džiazas. R.Coltrane’o koncertas „Jazzdor“ festivalyje. 0.35 Dok. f. „Džiazo legendos. Tyli revoliucija“.

29


30

ketvirtadienis 2013 02 07 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Skaniausi valgiai. Izraelis ir Palestina. 13.00 S.Grigson Jordanijoje. 14.00 Naujo būsto paieška. Šveicarija. 14.30 Naujo būsto paieška. Peru. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Australija. 16.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Kelionė į Jutą. 18.30 24/7. Oro uostas Majamyje. 19.00 Keliautojas. Bangladešas. 20.00 Be tabu. Miestai dvyniai. 21.00 Kryptis. Brazilija. 22.00 Laikas Indijoje. 23.00 Kelionės motociklu. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Australija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Sankirta“. 6.30 „Savadarbiai automobiliai“. 7.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 8.00 „Uraganų medžiotojai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Edo nuotykiai“. 10.50 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „NSO bylos“. 12.35 „Sankirta“. 13.00 „Savadarbiai automobiliai“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „Edo nuotykiai“. 16.05 „Akis į akį su gamta“. 16.55 „NSO bylos“. 17.50 „Sankirta“. 18.15 „Savadarbiai automobiliai“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Uraganų medžiotojai“. 20.30 „Vyriški darbai“. 21.20 „Specialiųjų operacijų misijos“. 23.05 „Įspūdingoji Amazonė“. 23.55 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalintys užsienyje. 11.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 12.00 Draudimai. 13.00 Hienų karalienė. 14.00 Pavojingi įkandimai. 15.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 16.00 Pabaigos belaukiant. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 Kalintys užsienyje. 19.00 NSO virš Europos. 20.00 Besivaikant ateivius. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Besivaikant ateivius. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Barokas!“ 11.10 „Sąmokslo teorijų šaknys“. 12.10 „Civilizacijos stebuklai: Didysis Lešano Buda“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.40 „Senovės pasauliai“. 14.40 „Seniai pamirštos dietos“. 15.40 „Laiko komanda“. 16.40 „Barokas!“ 17.50 „Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas“. 18.50 „Seniai pamirštos dietos“. 19.50 „Joliot-Curie: garsių tėvų pėdomis“. 21.00 „Elektros istorija“. 22.10 „Mitų medžiotojai“. 23.10 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.10 Nakties programa.

17.55 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Viskas apie šunis. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 N.Bakerio gyvūnai. 10.05 Afrikoje: Madagaskaras. 11.00 Kelių patrulis. 11.55 Kojotas iš prancūzų kvartalo. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Iki susitikimo, aligatoriai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Žvėrių kovos laukai. 17.25 Veterinarai gelbėtojai. 18.20 Nepaprasti šunys. 19.15 Veterinaras. 19.40 Veterinarų mokykla. 21.05 Afrikoje: Sachara. 22.00 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 22.55 Pavojingi Makso maršrutai. 23.50 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Man įkando. 1.35 Aš gyvas: nauja diena.

7.00 „Gegutė“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Padūkėliai. Kurį kelią pasirinkti?“ 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Laukinė Kolumbija su N.Marvenu“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Orangutanų dienoraštis“. 23.00 „Šaltakraujų istorija“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio „Lietkabelis“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Nymburk“. 18.30 Futbolo dievai. Garrincha. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Astana“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Pasaulio futbolo čempionato atrankos apžvalga. 10.15 Draugiškos futbolo rungtynės. 11.15 Draugiškos futbolo rungtynės. 11.45 Futbolo apžvalga. 12.45 Futbolas. „Brazilomanija“. 13.15 Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas. 14.30 Dviračių lenktynės „Kataro turas“. 15.30 Futbolo apžvalga. 16.15 Draugiškos futbolo rungtynės. 17.15 Draugiškos futbolo rungtynės. 18.00 Futbolas. „Brazilomanija“. 18.15 Pasaulio biatlono čempionatas. 20.00 Žiemos sporto šakos. 20.15 Visos sporto šakos. 21.00 Kovos klubas. 24.00 Europos pokerio turas. 1.00 Futbolo apžvalga. 2.00 Futbolas. „Brazilomanija“.

19.25 NTV mir

11.00 Golfas. PGA turo užkulisiai. 11.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.00 „Premier League World“ žurnalas. 12.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.30 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“– Rygos „Dinamo“. 15.30 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Spartak“–„Celtic“. 17.20 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Benfica“– „Barcelona“. 19.10 Rankinis. Pasaulio čempionato finalas. 20.50 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Švedija– Argentina. 22.40 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Olandija–Italija. 0.30 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „AS Roma“–„Dynamo Kyjiv“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.15 Ledo ritulys. 22.50 Smiginis. 1.00 Nakties programa.



„Gaujos istorija“ („Les Lyonnais“)

„Mentas“ („Легавый“)

Trileris. Prancūzija, Belgija, 2011 m. Rež. Olivier Marchalis. Vaidina Gérard’as Lanvinas, Tchéky Karyo.

Detektyvinis serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Rustamas Urazajevas. Vaidina Eduardas Fliorovas, Nikolajus Kozakas

Užaugęs čigonų tabore Edmondas Vidalis labiausiai brangina šeimos vertybes. Jis bičiuliaujasi su Seržu Sateliu, su kuriuo pirmą kartą atsidūrė kolonijoje už vyšnių vagystę. Juodu sukūrė nusikaltėlių gaują, sudarytą iš apsukriausių aštuntojo dešimtmečio plėšikų.

19-oje ir 20-oje serijose kapitonas Jurijus Kozyrevas padeda dviem bėgliams vokiečiams Horstui ir Viliui slapstytis tuščiame Korzinos bute, kuriame jis gyveno iki savo vedybų su Šumilova. O tuo metu nelegalaus fabriko vadovai Goridzė ir Supjanovas išsijuosę ieško bėglių.


2013 02 08

penktadienis

lietuviškos

21.15 Duokim garo!

17.45 24 valandos.

17.40 „Gyvenimo kryžkelės“.

15.00 „Raudonas dangus“.

21.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Lyderiai“ su Andriumi Tapinu. Dalyvauja SSE Rygoje, Lietuvos sveikatos mokslų, Mykolo Romerio universiteų komandos (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (3) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Nuotykių f. „Dingęs Didžiojo Kanjono lobis“ (Kanada, 2008 m.) (N-7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (1). 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2). 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Paskutinė kulka“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 23.50 Veiksmo f. „Pašėlęs Maksas. Keliaujantis karys“ (Australija, 1981 m.) (N-14). 1.45 Šlovė ir turtai (N-14) (k).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). TV laida. 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Trileris „Meilė su antspaudu „Visiškai slaptai“ (Rusija, 2008 m.). 23.00 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.00 Mitų griovėjai (N-7) (k). 1.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 2.00 N-uoga (S). 2.30 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Bunda sirgaliai. 8.00 Ryto reporteris (k). 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 Dok. f. „El Niño“ reiškinys“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Vandenyno milžinai“ (3) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 19.35 Dok. f. „Dievo rykštė“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 23.50 Gyvenimo būdas. 0.50 Girių takais.

21.00 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 „X faktorius“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“ (9). 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Keturkojis hercogas“ (D.Britanija, Kanada, 1999 m.). 21.00 Nuotykių f. „Žvaigždžių dulkės“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.). 23.25 Veiksmo f. „Mitas“ (Kinija, Honkongas, 2005 m.). 1.45 Komedija „Žandaras Niujorke“ (Prancūzija, Italija, 1965 m.).



22.00 LNK



„Žvaigždžių dulkės“ („Stardust“)

„Paskutinė kulka“ („One in the Chamber“)

Nuotykių filmas. D.Britanija, JAV, 2007 m. Rež. Matthew Vaughnas. Vaidina Charlie Coxas, Sienna Miller.

Veiksmo filmas. JAV, 2012 m. Rež. Williamas Kaufmanas. Vaidina Dolphas Lundgrenas, Cuba Goodingas jaunesnysis.

Tristanas mylimajai pažada atnešti iš dangaus nukritusią žvaigždę. Vaikinas dar nežino, kad žvaigždė pavirto šviesiaplauke mergina Iveina. Kaip tik tuo metu ima aiškėti, kad žvaigždžių mergina parūpo ne tik Tristanui. Ją trokšta susirasti ir trys raganos.

Ieškodami didesnių galimybių ir gelbėdamiesi nuo JAV teisėtvarkos, daugelis nusikaltėlių išvyko į Rytų Europą. Nemažai jų įsikūrė Prahoje. Čia darbuojasi ir samdomas žudikas Rėjus Karveris. Vyro problemos prasideda tada, kai jis užkliudo rusų mafijos interesus.

31


32

penktadienis

2013 02 08

lietuviškos

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 12.30 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas (k). 13.30 Savęs link. Mįslingi reiškiniai. NSO (2) (k). 14.00 Prisiminkime. Liudmila Chetogurova (k). 14.10 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Arti toli. 19.30 Bohemiečių trupės ir LVSO spektaklis. P.Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“. 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.35 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2012“. Indrė Dirgėlaitė ir „White Sand Songs“. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mokslo ekspresas. 1.00 Aš toks vienas. Gyvos dainos festivalis Telšiuose (2).

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Pirmykštė žemė“ (5). 8.15 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 8.40 „Kitas Džimio pasaulis“. 9.05 „Draugai III“ (N-7) (k). 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Draugai III“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIV. Šiurpios paslaptys“ (N-7). 22.50 Nuotykių drama „Vakarėlis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.40 „Vaiperis“ (N-7). 1.40 „Draugai III“ (N-7) (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Simpsonai“. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 Fantastinė istorinė drama „Kamelotas“ (1) 13.00 „Moderni šeima“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Kamelotas“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Moderni šeima“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Gelbstint Greisę“ (6). 0.50 Stačia galva. (9). 1.50 Drama „Rokis Balboa“ (JAV, 2006 m.).

23.15 LRT

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 2013 m. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Dviračio šou. 12.10 Ne vienas kelyje. 12.45 Sveikatos ABC. 13.10 Valanda su Rūta. 14.25 24 valandos (N-7). 15.10 KK2 (N-7). 15.40 Dviračio šou. 16.05 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Pasivaikščiojimai. 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.25 „Linksmieji traukinukai“. 9.50 Senoji animacija. 10.20 Romantinė drama „Meilė užgimsta“ (JAV, 2011 m.). 11.55 Paliktų žmonų klubas. 12.55 „Rozalinda“. 13.45 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.55 Romantinė drama „Paslaptingoji mergina“ (JAV, 2011 m.). 23.30 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Anim. f. 10.45 Nuomonės (k). 11.45 Komedija „Muzikinės kovos“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 16.05 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 17.30 Ženklai ant skydo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Nuotykių f. „Šalin rankas nuo Misisipės“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (7, 8) (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Eurazijos aborigenas“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (N-14). 1.20 Fantastinis trileris „Pandorum“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Komedija „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija, 2006 m.). 13.50 „Kritinė riba“ (N-7). 14.50 Ieškokime geriausio! 15.05 Romantinė drama „Myliu tave, Paryžiau“ (N-7). 17.15 „Komanda Č“ (N-7). 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 18.45 „GSG 9: elitinis būrys“ (6) (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 20.45 Auksinė kolekcija. „Naktis prieš egzaminą“ (Italija, 2007 m.) (N-7). 22.35 „Balticum TV“ žinios. 22.50 Kovinis veiksmo f. „Samdomų žudikų valdžia“ (Kinija, 2010 m.) (N-14).

23.50 LNK

8.00 Komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.) (N-14). 10.00 Drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 12.10 Trileris „Palikti vandenyne 2. Dreifas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-14). 20.00 Drama „Vienos violončelės istorija“ (Italija, 2000 m.) (N-14). 21.50 Drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 23.30 Kriminalinė drama „Pasienio miestas“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 „Vaiperis“. 11.00 „Liežuvautoja“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Draugai III“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Šiurpios paslaptys“. 22.50 Nuotykių drama „Vakarėlis“. 0.40 „Vaiperis“ (k). 1.40 „Draugai III“ (k).



„Dingęs Didžiojo Kanjono lobis“ („The Lost Treasure of the Grand Canyon“)

„Pašėlęs Maksas. Keliaujantis karys“ („Mad Max 2: The Road Warrior“)

Nuotykių filmas. Kanada, 2008 m. Rež. Farhadas Mannas. Vaidina Shannen Doherty, Michaelas Shanksas.

Veiksmo filmas. Australija, 1981 m. Rež. George’as Milleris. Vaidina Melas Gibsonas, Bruce’as Spence’as.

Archeologė Siuzana Džordan surengia ekspediciją į Meksiką, kur dingo jos tėvas, garsus archeologas. Pasirodo, jam Didžiajame Kanjone pavyko atrasti senovinį miestą, kuriame yra paslaptinga piramidė, sauganti actekų gentį. Miestą saugo ir sparnuota pabaisa.

Artimoje ateityje Žemę nusiaubė baisi katastrofa, o energetikos krizė paralyžiavo visą civilizaciją. Netekęs žmonos ir dukrelės vairuotojas Maksas dabar bastosi milžiniška dykviete tapusios Australijos platybėmis, kol kelią jam pastoja agresyvių pankų armija.


2013 02 08 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.25 „Gerai ir pigiai“ su D.Doncova. 11.10 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.00 Naujienos. 13.25 „Metas pietauti!“ 14.05 „Nelygiavertė santuoka“. 15.05 „Suprasti. Atleisti“. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 16.55 „Mados nuosprendis“. 18.00 Lauk manęs. 18.55 „Žmogus ir įstatymas“ su A.Pimanovu. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Stebuklų laukas“. 22.15 „Metai iki XXII olimpiados 2014 m. Sočyje“. 23.50 „Vakarinis Urgantas“. 0.40 Komedija. „Žavinga ir nuostabi“. 2.00 „Suprasti. Atleisti“.

6.00, 14.15, 17.55 Šeimos dramos. 6.50, 13.05 Vaikų klubas. 7.20 Didžioji apokalipsės paslaptis. 8.10, 16.05 Patikima priemonė. 9.05, 17.00 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.35, 22.40 Žiūrėkite visi! 13.50 Skubus iškvietimas. 15.10, 18.50 Nemeluok man. 20.50 Keistenybės. Senovės dievų labirintas. 21.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman.. 23.35 Paklydimų teritorija. 1.15 Pagal įstatymą.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Akistata. 9.25 Gelbėtojai. 10.00 „Alibi dviem“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.35 Prokuroro patikra. 18.45 Kalbame ir rodome. 19.40 „Mentas“. 23.20 Kriminalinė drama. „Komunalinis butas“. 1.10 Piktžodžiavimo mokykla.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05 „Sonka. Legendos tęsinys“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 Visa Rusija. 9.45 1000 smulkmenų. 10.20 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.50 „Kregždutės lizdas“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 Humoro festivalis „Jūrmala“. 21.10 Vaid. f. „Du bilietai į Veneciją“. 23.05 Vaid. f. „Atpildas“. 0.50 Kreiseris „Variag“. 2.25 Vesti.ru.

6.00, 15.00, 17.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Favoritas“. 10.00, 21.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Savo akimis. 12.00 48 minutės. 13.00 Vaid. f. „Milijonas vestuvių pintinėje“. 18.00 Artima kova. 19.00 Viskas taip. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius. 0.00 Skeneris.

5.00 Kriminalinė drama „Kaltinami žmogžudyste“. 7.00 Komedija „Alchemikai“. 9.00 Kriminalinis detektyvas „Vagystė“. 11.00 Istorinė drama „Stalino žmona“. 13.15 Komedija „Viskas įskaičiuota“. 15.00 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“. 17.20 Kovinis f. „Stovint ant krašto“. 19.00 Melodrama „Apie meilę“. 21.00 Siaubo f. „Skarda“. 23.00 Drama „Siauri vartai“. 0.30 Detektyvas „Moteris baltais drabužiais“.

7.00 Mistinis trileris „Akis“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-7). 9.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 11.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 13.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 15.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 19.00 Komiška drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.). 21.00 Kriminalinis trileris „Trys įtemptos dienos“ (N-7). 23.10 Romantinė drama „Mergišius“ (S). 1.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7).

6.00 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“. 8.00 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 10.20 Romantinė komedija „Mano penkios buvusios merginos“. 12.00 Nuotykių f. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 14.00 Trileris „Gaujos istorija“. 16.00 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“. 18.00 Kriminalinis trileris „Apgalvota žmogžudystė“. 20.10 Mokslinės fantastikos veiksmo f. „Įspėjantis pranešimas“. 22.40 Dramatinis trileris „Skiriamoji juosta“.

5.40, 0.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.15, 17.25 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.35 „Seklys“. 9.15 „Saldus kąsnelis“. 10.40 „Nuo mokyklos laikų“. 13.10, 18.15 „Heivenas“. 14.05, 19.05, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.00 „Pagrobimas“. 20.00 „Žaidimai“. 21.50 „Liežuvautoja“. 22.35 „Tėvai“.

penktadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30, 18.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30 Idėjų lietus. 12.45, 20.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 17.30 Jūsų nuomonė. 18.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 21.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.30 Mūsų pasaulis. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

6.40 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10 „Eilinė Onutė“. 12.40 „Paauglės motinos“. 13.30 Aš turiu antsvorio. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Nepritampanti“. 23.10 „Top 10“. 0.00 „World Stage“. 0.50 Realybės šou „Krantas“. 4.10 Tik hitai.

5.00 Džiazas. 10.30 J.Jansen ir Berlyno filharmonijos orkestro koncertas. 12.25 Koncertuoja C.Repinas ir Paryžiaus orkestras. 13.20 Divertismentas. 14.30 Džiazas. B.Mehldau (fortepijonas) koncertas Vienoje. 15.30 Koncertuoja M.Ribot ir „Los Cubanos Postizos“. 15.55 Dok. f. „Džiazo legendos. Viskas visur“. 16.05 Džiazas. Koncertuoja M.Ribot ir „Los Cubanos Postizos“. 18.00 W.A.Mozarto opera „Figaro vedybos“. 20.15 Divertismentas. 21.30 m.Petipos ir P.Lacotte baletas „Faraono duktė“. Šoka Maskvos didžiojo teatro artistai. 23.30 2012 m. Ženevos fortepijono konkurso laureatų koncertas. 0.30 Džiazas. Koncertuoja B.Mehldau trio.

33


34

penktadienis

2013 02 08

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Skaniausi valgiai. Stambulas. 13.00 S.Grigson Tailande. 13.30 Kelionė į Lietuvą. 14.00 Naujo būsto paieška. Barbadosas. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Niujorkas. 16.00 Keliautojas. Bangladešas. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Kryptis. Brazilija. 19.00 Keliautojas. Los Andželas. 20.00 Be tabu. Los Andželas. 21.00 Be tabu. Arizona. 22.00 Be tabu. Tenesis. 23.00 Kelionės motociklu. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Niujorkas. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Sankirta“. 6.30 „Savadarbiai automobiliai“. 7.00 „Įspūdingoji Amazonė“. 8.00 „Uraganų medžiotojai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Vyriški darbai“. 10.50 „Specialiųjų operacijų misijos“. 12.35 „Sankirta“. 13.00 „Savadarbiai automobiliai“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „Vyriški darbai“. 16.05 „Specialiųjų operacijų misijos“. 17.50 „Sankirta“. 18.15 „Savadarbiai automobiliai“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Juodligės bylos“. 21.20 „Konstruokime!“ 22.10 „Laimės kūdikiai“. 23.05 „Įspūdingoji Amazonė“. 23.55 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalintys užsienyje. 11.00 NSO virš Europos. 12.00 Besivaikant ateivius. 13.00 Baltasis lokys. 14.00 Nilo krokodilai. 15.00 NSO virš Europos. 16.00 Besivaikant ateivius. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 Kalintys užsienyje. 19.00 Antrasis pasaulinis karas. 20.00 Ginklai. Kaubojų susišaudymas. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Antrasis pasaulinis karas. 23.00 Ginklai. Kaubojų susišaudymas. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Barokas!“ 11.10 „Joliot-Curie: garsių tėvų pėdomis“. 12.15 „Akmens amžiaus pamokos“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.40 „Senovės pasauliai“. 14.40 „Seniai pamirštos dietos“. 15.40 „Laiko komanda“. 16.40 „Barokas!“ 17.50 „Laiko komanda“. 18.50 „Seniai pamirštos dietos“. 19.50 „Karo laikų ūkininkai“. 21.00 „Krakatau: paskutinės dienos“. 22.00 „Palaidoti senovės miestai“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Nepaprasti šunys. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Veterinarai gelbėtojai. 10.05 Afrikoje: Sachara. 11.00 Gimę skersgatvyje. 11.55 Tramdytojai pagal iškvietimą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Mikaelos zoologijos turas. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Žvėrių kovos laukai. 17.25 Mažylių planeta. 18.20 Blogas šuo. 19.15 Veterinaras. 19.40 Veterinarų mokykla. 21.00 Afrikoje: Kenija. 22.00 Kaip maitinti ryklį. 22.55 Banginių karai. 23.50 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Laukinis kriminalas: didelės katės. 1.35 Aš gyvas: dingę.

7.00 „Padūkėliai. Kurį kelią pasirinkti?“ 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Jūrinis erelis. Paukštis su auksinėmis akimis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir raganosiai“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Afrikos Drakeno kalnai“. 23.00 „Šaltakraujų istorija“.



12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio „Lietkabelis“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Maskvos srities „Chimki“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnojarsko „Enisey“. 18.30 Futbolo dievai. J.Cruyffas. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Pasaulio rogučių sporto čempionatas. 10.30 Žiemos sporto šakos. 10.45 Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas. 11.45 Pasaulio biatlono čempionatas. 13.15 Pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatas. 15.45 Dviračių lenktynės „Kataro turas“. 16.45 Rogučių sportas. „Pasaulio taurė“. 17.45 Žiemos sporto šakos. 18.00 Rogučių sportas. „Pasaulio taurė“. 19.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 20.00 Lengvosios atletikos varžybos. 22.00 Profesionalų boksas. 24.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 1.00 Automobilių lenktynės Katare. 1.15 Lengvosios atletikos varžybos.

11.00 Ledo ritulys. KHL „Sibir“– Rygos „Dinamo“. 13.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Manchester City“– „Borussia“. 14.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Arsenal“ – „Olympiacos“. 16.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Manchester United“–„Braga“. 18.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 19.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Real“. 20.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Ajax“– „Manchester United“. 22.40 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“– „Lokomotiv“. 0.30 „Trans World Sport“ žurnalas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Ralis. 19.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.15 Ledo ritulys. 22.45, 0.40 „Sport1“ naujienos. 23.30 Internetinis futbolas. 1.00 Nakties programa.

23.20 NTV mir



„Trys įtemptos dienos“ („The Next Three Days“)

„Komunalinis butas“ („Коммуналка“)

Kriminalinis trileris. JAV, 2010 m. Rež. Paulas Haggis. Vaidina Liamas Neesonas, Russellas Crowe.

Kriminalinė drama. Rusija, 2011 m. Rež. Maksimas Briusas. Vaidina Jevgenijus Proninas, Ksenija Skakun.

Ramų dėstytojo Džono Brenano šeimyninį gyvenimą kartą nutraukia į duris pasibeldusi policija: pareigūnai apkaltina Džono žmoną Larą žmogžudyste ir ją suima. Trejus metus Džonas stengiasi palaikyti žmonos dvasią. Galiausiai ima organizuoti jos pabėgimą.

Milicininkas Pavelas Rajevskis išsiskyrė su žmona ir persikraustė į komunalinį butą. Jo kaimynai – striptizo šokėja Vika ir neseniai iš kalėjimo grįžęs Viktoras. Netrukus komunaliniame bute apsilanko banditai, nes Vikos draugė tapo nepageidaujama liudininke.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Karin Alytegen knygą „Tikėtina istorija“.

Helena su vyru nusiperka buvusią ūkininko sodybą ir įkuria viešbutį. Išsipildo sena jos svajonė. Tačiau Helenos santuoka ima byrėti ir netrukus virsta skyrybomis. Jai lieka viešbutis, sudužęs gyvenimas ir nelaiminga paauglė dukra. Finansininkas Andersas, sėkmingai kopiantis į karjeros viršūnę, susikrovęs didžiulį turtą, staiga pajunta gyvenimo beprasmybę. Senis Verneris gyvena miške, kaimo žmonės jį laiko keistuoliu, atsiskyrėliu, jo požiūris į gyvenimą daugeliui atrodo nesuprantamas. Tačiau ir Helenai, ir Andersui jis atveria akis – kiekvienas jų gali pasirinkti kitą gyvenimo kelią... Kas sukelia mūsų pyktį, prietarus, neapykantą, šykštumą, pavydą? Kurdama šį romaną garsi švedų rašytoja Karina Alvtegen lankė psichologijos kursus, ypač domėjosi žmogaus mąstymu. Pasak rašytojos: „Kiek žmonių, tiek ir tikrovės sampratų. Bet koks vertinimas ribotas, o kartais net klaidingas, visus potyrius mes filtruojam per savo patirtį.“

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Akvilija Kajotaitė-Kiburienė iš Kauno, Margarita Aušrienė iš Klaipėdos ir Vladimiras Radiūnas iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Zendavesta. Sagos. Reide. Rizika. Belvederis. Galua. Sai. Ustinovas. Atkrytis. Oga. RAI. Ara. Žetonas. „Ka“. Isiolas. Miestas. Klara. Uv. Krautas. Adygė. Tamsiosios. Savus. Horizontaliai: Perestroika. Nelaka. Erm. Diviriksas. Made. Atui. Veduta. Ato. Irisas. SS. Rusas. Si. Tris. Ik. Vaistažolės. Ela. Signataras. Makao. Osada. Galvon. Yv. Uagadugu. Stasas. Vės. Pažymėtuose langeliuose: Teatras vaikams.


2013-01-31 TV diena  
Advertisement