Page 1

ekonomika 61 pro­c. 60–74 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nau­do­ja­si mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis.

10p.

pasaulis

sportas

11p.

„Žal­gi­rio“ are­no­je vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je pa­ro­do­je da­ly­va­vo dau­giau nei 1 tūkst. šu­nų.

13p.

Lietuviškasis Edinburgo „Hearts“ klubas – per žingsnį nuo penktojo triumfo Škotijos lygos taurės varžybose.

Naujasis Čekijos prezidentas M.Zemanas „perkraus“ santykius su ES?

24p.

Pirmadienis sausio 28, 2013 Nr. 22 (19883) Kaunodiena.lt 2 Lt

Stik­lai­nio skan­da­las jau by­ra į ši­pu­lius

Ma­siš­kai tik­ri­no žve­jus Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Tink­lams įtemp­ti po le­du nau­do­ja­ mi po­van­de­ni­niai žais­li­niai lai­vai, šiukš­li­nan­tys žve­jai ir nu­si­kals­ta­ mo pa­sau­lio at­sto­vai – su to­kiais iš­ šū­kiais su­si­du­ria ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai ant Kau­no ma­rių le­do. Ap­gau­di­nė­ja sa­ve

Šeš­ta­die­nio ry­tą Lie­tu­vo­je vy­ko vi­suo­ti­nis rei­das, per ku­rį ap­lin­ kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai tik­ri­no, ar po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jai yra įsi­ gi­ję žve­jy­bos lei­di­mus, ar yra de­ ra­mai pa­si­rū­pi­nę sa­vo sau­gu­mu – ant kak­lo ne­šio­ja smai­gus. Į rei­dą Kau­no ma­rio­se pa­trau­kęs dvie­jų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir pa­de­ dan­čio po­li­ci­nin­ko eki­pa­žas pir­ miau­siai pa­su­ko Vir­šu­ žig­lio link.

2

Dienos citata „Ne­ži­nau, ko­kie rea­lūs ar­gu­men­tai dėl V.Bal­sio at­ lei­di­mo, ta­čiau, kad jis at­ leis­tas už pra­vaikš­tas – ab­ sur­das“, – „„Si­tua­ci­ja: va­di­na­ma­ja­me stik­lai­ny­je jau pu­sant­rų me­tų vei­kia vieš­bu­tis, nors vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja dar nė­ra pri­pa­ži­nu­si jo tin­ka­mu nau­do­ti. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Gar­sios fra­zės, kad stik­lai­niu pra­min­ tą Lais­vės alė­jos pa­sta­to ant­sta­tą pri­va­ lu nu­griau­ti, bliūkš­ta. Stik­lo tū­rį siū­lo­ ma pri­deng­ti ver­ti­ka­lio­mis me­ta­lo si­ jo­mis, ku­rių iš­dės­ty­mo rit­mas pri­min­tų tar­pu­ka­rį.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Lei­do pro­jek­tą tai­sy­ti

„Ke­ti­na­me ei­ti į komp­ro­mi­są, no­ ri­me, šį klau­si­mą iš­spręs­ti tai­kiai. Ki­taip ta­riant, no­ri­me pa­si­ra­šy­ ti su pro­ku­ra­tū­ra tai­kos su­si­ta­ri­ mą“, – pla­nus at­sklei­dė Lais­vės alė­jos 90-ojo pa­s ta­to, ku­r ia­

me be­veik pu­sant­rų me­tų vei­kia vieš­b u­t is, sa­v i­n in­kas Ri­m an­tas Meš­ka. Teis­muo­se te­be­nars­to­mos dvi su šiuo pa­sta­tu su­si­ju­sios by­los. Be­veik prieš me­tus Kau­no apy­gar­dos pro­ ku­ra­tū­ra krei­pė­si į Kau­no apy­lin­kės teis­mą, kad bū­tų per­sta­ty­tas ar­ba nu­ griau­tas mi­nė­to na­mo stik­li­nis ant­sta­tas.

2

sa­kė Ra­mū­nas Ši­mu­kaus­kas, pa­tvir­ti­nęs, kad at­lei­dus re­ži­sie­rių Vy­tau­tą Bal­sį Kau­no ma­žo­jo teat­ro ak­to­riai at­si­sa­ko vai­din­ti.

3p.


2

pirmadienis, sausio 28, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

29

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

2,04

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

46

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Stik­lai­nio skan­da­las jau by­r Pa­sak R.Meš­kos, iki šiol 1 vyks­ta pa­ren­gia­mie­ji po­ sė­džiai. Vers­li­nin­kas vi­lia­si, kad tei­sė­jams grei­tai ne­be­rei­kės gvil­ den­ti šios by­los. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) at­sto­vai ne kar­tą vie­šai rei­ ka­la­vo, kad stik­li­nis ant­sta­tas bū­ tų nu­griau­tas. Da­bar pa­vel­do sar­ gai at­ly­žo.

Svai­ge­das Stoš­kus:

Sta­ty­bos lei­di­mas ne­nu­gin­čy­tas, va­di­ na­si, jis tei­sė­tas. Su­ tin­ka­me leis­ti sta­ty­ to­jams jį už­baig­ti. „Sta­ty­bos lei­di­mas ne­nu­gin­čy­ tas, va­di­na­si, jis tei­sė­tas. Su­tin­ ka­me leis­ti sta­ty­to­jams jį už­baig­ ti“, – „Kau­no die­nai“ kal­bė­jo KPD Kau­no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jas Svai­ge­das Stoš­kus. Ne­se­niai jis pa­ si­ra­šė do­ku­men­tą, lei­džian­tį mi­nė­ to ob­jek­to pro­jek­tą pa­ko­re­guo­ti. Raš­te kons­ta­tuo­ja­ma, kad da­bar­ ti­nis ob­jek­to „ant­sta­tas sve­ti­mas ur­ba­nis­ti­nei is­to­ri­nei ap­lin­kai. Fa­

„„Išei­tis: R.Meš­ka vi­lia­si, kad su pro­ku­ro­rais ir pa­vel­do sar­gais bus su­

si­tar­ta tai­kiai, ant­sta­tas įgis ge­res­nę iš­vaiz­dą.

sa­duo­se ne­su­ras­tas tin­ka­mas de­ri­ nys tarp nau­jos ir is­to­ri­nės ar­chi­ tek­tū­ros“. To­liau do­ku­men­te sa­ko­ma, kad KPD Kau­no te­ri­to­ri­nis pa­da­li­nys ne­prieš­ta­rau­ja, kad bū­tų kei­čia­ mi mi­nė­to pa­sta­to fa­sa­do ap­dai­los spren­di­niai, at­si­žvel­giant į pa­sta­tą su­pan­čią ap­lin­ką, jos ar­chi­tek­tū­rą. „Pro­jek­tuo­ja­mi pa­sta­to fa­sa­dai tu­ ri bū­ti aukš­tos ar­chi­tek­tū­ri­nės ko­ ky­bės, ko­rek­tiš­kai de­rė­ti ap­lin­ko­je, at­spin­dė­ti šiuo­lai­ki­nės vi­suo­me­ nės ga­li­my­bes in­teg­ruo­tis is­to­ri­nė­

„„ Es­te­ti­ka: stik­lo tū­rį siū­lo­ma pri­deng­ti me­ta­lo si­jų vir­ti­ne, jų rit­mas de­rė­tų

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

je ap­lin­ko­je“, – trum­pai iš­dės­ty­ti rei­ka­la­vi­mai. Pa­reng­ti nau­ji prieš­ pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai tu­rės bū­ti svars­to­mi KPD. Idė­ja – ki­to ar­chi­tek­to

Sie­kiant kuo spar­tes­nio re­zul­ta­to, KPD at­sto­vams iš anks­to bu­vo pa­ ro­dy­ti ga­li­mi ant­sta­to pa­tai­sy­mo va­rian­tai. Juos pa­ren­gė ar­chi­tek­ tas Ri­mas Ado­mai­tis, ku­ris, pa­sak R.Meš­kos, yra pa­sta­to re­konst­ ruk­ci­jos au­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Juo­ zai­čio stu­di­jos bu­vęs dar­buo­to­

jas, da­bar tu­rin­tis sa­vo ko­man­dą. R.Ado­m ai­č io siū­ly­m u stik­l o tū­r is ga­l ė­t ų bū­t i ap­j uos­tas ver­ ti­ka­lio­mis aliu­mi­ni­nė­mis konst­ ruk­c i­j o­m is, ku­r ių iš­d ės­ty­m as at­kar­to­t ų gre­ta sto­v in­č io sa­v i­ val­dy­b ės pa­s ta­to fa­sa­d o rit­m i­ ką. Kom­p iu­te­r i­n iuo­se vaiz­d uo­ se pa­ro­dy­tas toks de­ko­ras, pa­sak R.Meš­kos, dau­ge­ly­je ins­ti­tu­ci­jų, taip pat ir pa­vel­do, bu­vo su­tik­tas la­bai pa­lan­kiai. Nors ga­li­mus pa­sta­to pa­kei­ti­ mus pa­siū­lė R.Ado­mai­tis, to­les­

nius prieš­pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus, pa­sak R.Meš­kos, tu­rė­tų reng­ti lig­ šio­li­nis vieš­bu­čio re­konst­ruk­ci­jos au­to­rius V.Juo­zai­tis. R.Meš­ka pri­si­mi­nė, kad la­bai pa­na­šų Lais­vės alė­jos 90-ojo na­ mo re­konst­ruk­ci­jos va­rian­tą, koks siū­lo­mas da­bar, V.Juo­zai­tis bu­ vo nu­brai­žęs pa­čio­je pro­jek­ta­vi­mo sta­di­jos pra­džio­je: ant­sta­tas bu­ vo mū­ri­nis, jo ver­ti­ka­lus skai­dy­ mas pri­mi­nė gre­ta sto­vin­čios sa­vi­ val­dy­bės fa­sa­do skai­dy­mą. Vė­liau pro­jek­tą de­ri­nant įvai­rio­se ins­ti­tu­

Ma­siš­kai tik­ri­no žve­jus Čia ant ma­rių le­do bū­ria­ 1 vo­si ke­lias­de­šimt žūk­lės en­tu­zias­tų.

„Iš vi­sų pa­tik­rin­tų žve­jų tik trys ne­tu­rė­jo smai­gų, nors tu­rė­jo lei­di­ mus. Pap­ra­šė­me gra­žiai, kad šian­ dien žve­jy­bą baig­tų. Ga­liu pa­sa­ky­ ti, kad be­veik vi­si tik­rin­tie­ji do­mi­si žve­jy­ba – skai­to laik­raš­čius ar in­ ter­ne­tą, tad apie ak­ci­ją ži­no­jo“, – sa­kė Kau­no re­gio­no ap­lin­kos ap­ sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­ riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Gry­baus­kas. Jo tei­gi­mu, ne­si­no­ri iš kar­to žmo­nėms skir­ti bau­dų – pir­mą kar­tą daž­nai ap­si­ri­bo­ja­ma įspė­ ji­mu. Pa­sak ins­pek­to­rių, smai­gai – be­n e vie­n in­te­l is šan­sas įlū­ž us už­si­ka­bin­ti ant le­do. Vis dėl­to daug žve­jų ma­no esan­tys gud­rūs – smai­gus su­si­de­da į daik­ta­dė­ žę. Per pa­tik­ri­ni­mą ins­pek­to­riai dėl to prie jų pri­kib­ti ir nu­baus­ ti ne­ga­li. „Jie ap­gau­di­nė­ja sa­ve, nes įkri­ tus daik­ta­dė­žės ne­be­pa­siek­si. Jie tu­ri bū­ti ant kak­lo“, – gal­va link­ čio­ja ant­ra­sis eki­pa­žo ins­pek­to­rius Vir­man­tas Bart­ke­vi­čius. Įk­ri­tus į van­de­nį, smai­gais ga­li­ ma už­si­ka­bin­ti ant le­do at­brai­los. Vie­ni žve­jai juos nu­si­per­ka, ki­ti su­ meist­rau­ja pa­tys.

Žve­jo­ja ir ka­muo­li­niai

Ins­pek­to­riai pa­pa­sa­ko­jo ir apie žur­na­lis­tų su­tik­tą tri­ju­lę ant le­do. Vie­nam iš jų dėl to, kad ne­tu­rė­jo smai­gų, bu­vo pa­siū­ly­ta ne­bež­ve­ jo­ti. Tri­ju­lė bu­vo ne itin pa­ten­kin­ ta to­kiu ins­pek­to­rių spren­di­mu. Pa­sak A.Gry­baus­ko, vie­nas iš žve­jų pri­ski­ria­mas Ka­muo­li­nių gru­puo­tei ir ne­se­niai bu­vo su­lai­ ky­tas drau­džia­mu lai­ku žve­jo­jan­ tis vė­gė­les. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai džiau­gė­si, kad jiems pa­de­da po­li­ci­ja – daž­ nai žve­jai bū­na ag­re­sy­vūs, tad vien pa­rei­gū­no bu­vi­mas ša­lia juos nu­ ra­mi­na. „Šian­dien Kau­no re­gio­ne tik­ri­ ni­mus at­lie­ka apie 11 eki­pa­žų po 4–5 žmo­nes kar­tu su po­li­ci­ja. Ko­ kios žu­vys kim­ba? Vy­rai pa­gau­na eše­rių, pla­kių, bet dau­gu­ma gau­do pūgž­lius. Sriu­ba iš jų va­di­na­ma ka­ ra­liš­ka. Kit­ko iš šių ma­žų žu­vy­čių ne­pa­ga­min­si“, – pa­sa­ko­jo A.Gry­ baus­kas. Ins­pek­to­riaus tei­gi­mu, di­de­ lį ne­ri­mą ke­lia dar vie­na žve­jų yda – prie eke­čių pa­lie­ka­mi ne tik tuš­ti deg­ti­nės bu­te­liai, bet ir nuo­rū­kos, krū­vos šiukš­lių. Pa­va­sa­rį šis „tur­ tas“ van­dens iš­me­ta­mas į kran­tą. Su po­van­de­ni­niais lai­vais

Ženg­da­mi ke­lio­li­kos cen­ti­met­rų sto­rio le­do dan­ga ins­pek­to­riai pa­

sa­ko­jo ir apie mo­der­nė­jan­čias bra­ ko­nie­ria­vi­mo tech­no­lo­gi­jas. Jei anks­čiau ant le­do bra­ko­nie­riai kas 3 met­rus kirs­da­vo eke­tes ir per jas su pa­ga­liu pra­kiš­da­vo tink­lą, ku­rį pa­sku­ti­nė­je eke­tė­je iš­trauk­da­ vo su žu­vi­mis, tai da­bar­ti­niai me­ to­dai ge­ro­kai pa­žan­ges­ni. „Žve­jo­jan­čius su pa­ga­liu ir tink­ lu vy­ru­kus ne­se­niai su­lai­kė­me Gai­žė­nų tven­ki­ny­je. Bū­na ir to­ kių, ku­rie nu­si­per­ka žais­li­nį po­ van­de­ni­nį lai­vą, val­do­mą ra­di­ jo ban­go­mis, ir prie jo pri­ka­bi­na tink­lą. Lai­vas pra­plau­kia ne­pas­te­ bė­tas ir iš­tem­pia tink­lą. Tam už­ ten­ka dvie­jų eke­čių“, – pa­sa­ko­jo ins­pek­to­riai. Ki­ta ins­pek­to­rių tik­ri­ni­mo vie­ta – Kau­no ma­rios ties Ka­da­gių slė­ niu. Nuo čia įreng­tos ap­žval­gos aikš­te­lės jie vi­sa­da su­skai­čiuo­ja, kiek yra žve­jų. Šį kar­tą jų čia ne­ pa­vy­ko su­tik­ti, ta­čiau šis slė­nis ap­ lin­ko­sau­gi­nin­kams pri­me­na liūd­ną is­to­ri­ją. Praė­ju­sį pa­va­sa­rį čia tink­ lus sta­tę nu­sken­do ke­li vai­kai. Pa­žei­dė­jų ne­daug

Pa­va­žia­vę dar šiek tiek to­lė­liau, ne­di­de­lė­je Ar­la­viš­kių įlan­ko­je, ins­pek­to­riai pa­tik­ri­na ke­le­tą žve­ jų. Pas vie­ną jų ran­da­mas „Per­ lo“ ter­mi­na­le pirk­tas lei­di­mas, ant ku­rio neuž­ra­šy­tas as­mens var­das ir pa­var­dė.

„„ Pa­si­ren­gė: dau­ge­lis žve­jų bu­vo skai­tę apie pla­nuo­ja­mą rei­dą, to­dėl tu­rė­jo

„Toks lei­di­mas taip pat ne­ga­lio­ ja, nes juo ga­li nau­do­tis ke­li as­me­ nys. Tuoj pat už­si­ra­šy­ki­te – gau­na­ te įspė­ji­mą. Ki­tą kar­tą bus bau­da“, – apie tai ne­ži­no­ju­sį vy­rą per­spė­ja V.Gry­baus­kas. Jau ke­lias va­lan­das žve­jo­jan­ tys jau­nuo­liai tei­gė kol kas ne­su­ ga­vę nė vie­nos žu­vies. Jų tei­gi­mu, jei ne­kim­ba, žve­jy­ba tam­pa tie­siog ma­lo­niu bu­vi­mu gam­to­je. Ins­pek­to­rių tei­gi­mu, pa­va­sa­ rį šio­je įlan­ko­je daž­niau­siai su­lai­

ko­mi bra­ko­nie­riau­jan­tys Tra­kų ir Vil­niaus gy­ven­to­jai, nes kau­nie­ čiai ins­pek­to­rių lan­ko­mas vie­tas ži­no. Pas­ta­rie­ji su spe­cia­liais kab­ liais trau­kia kar­pius – me­ta­mas iš val­ties kab­lys daž­nai žu­viai per­ve­ ria šo­ną. Ins­pek­to­riai ro­do ran­ka į mel­dus – tai Paukš­čių sa­la. Čia anks­čiau at­skris­da­vo jū­ri­niai ere­liai. Da­bar šie paukš­čiai čia ne­be­si­ro­do. Po rei­do kal­bin­tas Kau­no re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to


3

pirmadienis, sausio 28, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ra į ši­pu­lius Pa­ju­dės prie­sta­to sta­ty­ba?

prie sa­vi­val­dy­bės rū­mų fa­sa­do. Įmo­nės „RA stu­di­ja“ kom­piu­te­ri­nis vaiz­das

ci­jo­se at­si­ra­do bū­tent stik­li­nis ant­ sta­tas. Ga­li­mų nau­jų spren­di­nių V.Juo­ zai­tis ne­ko­men­ta­vo. Jo tei­gi­mu, kas ir kaip to­liau bus da­ro­ma su mi­nė­tu ant­sta­tu, pa­sa­kys tik teis­ mas. Ar­chi­tek­tas pri­mi­nė, kad kol kas ofi­cia­liai rei­ka­lau­ja­ma ant­sta­ tą nu­griau­ti ir at­sta­ty­ti to­kį, koks jis bu­vo prie ca­ro. Dar yra pa­siū­ly­ ta pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­si­ta­ri­mą. Kai tai įvyks, pa­sak ar­chi­tek­to, tuo­met esą bus ga­li­ma kal­bė­ti apie to­les­ nius veiks­mus.

Jei vis­kas klos­ty­sis pa­lan­kiai, vieš­ bu­čio sa­vi­nin­kas R.Meš­ka ma­ no, kad pa­pil­do­ma fa­sa­do ap­dai­ la ga­lė­tų bū­ti at­lik­ta iki ru­dens, tai pa­rei­ka­lau­tų apie 200 tūkst. li­ tų pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų. Iš vi­so į vieš­bu­čio pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ją ir įren­gi­mą jau in­ves­tuo­ta apie 5,5 mln. li­tų. Yra pa­reng­tas ir vieš­bu­čio prie­ sta­to kie­me pro­jek­tas. Ki­lus va­di­ na­mo­jo stik­lai­nio skan­da­lui, prie­ sta­to pro­jek­tas ne­ga­vo KPD at­sto­vų pri­ta­ri­mo, kar­tu ne­gau­na­mas sta­ ty­bos lei­di­mas. Ti­ki­ma­si, kad teis­ me pa­si­ra­šius tai­kos su­si­ta­ri­mą pa­ju­dės ir prie­sta­to sta­ty­bos klau­ si­mas. Į šį ob­jek­tą, ku­ria­me no­ri­ma įreng­ti pa­pil­do­mus vieš­bu­čio kam­ ba­rius, pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti dar apie 1 mln. li­tų. Jei bū­tų gau­tas sta­ ty­bos lei­di­mas, dar­bai pra­si­dė­tų kad ir atei­nan­tį pa­va­sa­rį. „In­ves­ti­ci­jos į pa­sta­tą pa­si­tei­ si­no, tik ne­ri­mą ke­lia ap­lin­ky­bė, kad dėl šio pa­sta­to vyks­ta teis­mi­ niai pro­ce­sai. Pro­jek­tas bu­vo vi­ siš­kai su­de­rin­tas su vi­so­mis ins­ tan­ci­jo­mis, vi­si lei­di­mai gau­ti. Ant ak­to, pri­pa­žįs­tan­čio pa­sta­tą tin­ ka­mu nau­do­ti, trūks­ta tik KPD at­ sa­kin­go as­mens pa­ra­šo“, – kal­bė­ jo R.Meš­ka. Ki­to­je vis dar ne­si­bai­gian­čio­ je teis­mo by­lo­je spren­džia­ma, ar bu­vu­si KPD Kau­no te­ri­to­ri­nio pa­ da­li­nio ve­dė­ja Ire­na Vaš­ke­lie­nė ir vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ry­man­tė Gu­die­nė ne­pikt­nau­džia­vo tar­ny­ bi­ne pa­dė­ti­mi, leis­da­mos per­da­ ry­ti se­ną ca­ri­nį pa­sta­tą į to­kį, ko­ kį ma­to­me jį da­bar.

Lei­di­mai ir bau­dos Lei­di­mą žūk­lei ga­li­ma įsi­gy­ti in­ter­ ne­t u ar­ba lo­te­r i­jos „Per­las“ ter­m i­ na­luo­se. Lei­d i­mas dviem pa­roms kai­nuo­ja 5 li­tus, mė­ne­siui – 20, me­ tams – 50 li­tų. Už par­duo­t us lei­d i­mus gau­tos lė­ šos nau­do­ja­mos žu­v ų iš­tek­l iams ša­l ies van­dens tel­k i­n iuo­se iš­sau­ go­t i ir gau­sin­t i. Šie­met žu­v ims ša­ lies eže­r uo­se įveis­t i Ap­l in­kos mi­ nis­te­r i­j a nu­m a­tė skir­t i dau­g iau kaip mi­li­jo­ną li­tų. Ne­tu­rin­tie­siems žve­jy­bos lei­di­mų ar ki­taip pa­žei­du­sie­siems Mė­gė­ jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­ syk­les gre­sia įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 25 iki 200 li­tų.

o ir lei­di­mus, ir smai­gus. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ ci­jos vir­ši­nin­kas Al­vy­das Glins­kis tei­gė, kad, su­su­ma­vus šeš­ta­die­nio rei­do re­zul­ta­tus, re­gio­ne pa­žei­dė­ jų su­lai­ky­ta ne­daug. „Pa­tik­rin­ta 417 žūk­lės mė­gė­ jų. 380 tu­rė­jo lei­di­mus, 32 žve­jo­ jo ne­mo­ka­mai, nes tu­rė­jo tam tei­ sę – neį­ga­lūs. 15 ne­tu­rė­jo smai­gų – jų pa­pra­šy­ta baig­ti žve­jy­bą, o 9 as­me­nys su­lai­ky­ti da­rant pa­žei­di­ mą – žve­jo­jo ly­de­kas su gy­vu ma­ sa­lu, tai šiuo me­tu yra drau­džia­ma.

Prik­lau­so­mai nuo pa­žei­d i­mo po­ bū­d žio ga­li bū­ti kon­fis­kuo­ti ir žve­ jy­bos įran­k iai bei prie­mo­nės, o už ne­tei­sė­tai su­gau­tas, ma­žes­nes, nei nu­sta­to tai­syk­lės, žu­vis ar di­des­n į, nei lei­d žia­ma su­gau­t i, žu­v ų kie­k į teks at­ly­g in­ti nu­sta­ty­tą ža­lą.

Jiems iš­ra­šy­tos bau­dos“, – sa­kė vir­ši­nin­kas. Jo tei­gi­mu, dau­ge­lis gir­dė­jo apie vyk­do­mą ak­ci­ją, o pa­gau­ti pažei­ dėjai žve­jo­jo ato­kiuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, kur ins­pek­ci­jos ne­si­ ti­kė­jo.

„„Kal­ti­ni­mai: A.Ba­niū­ną pe­ti­ci­jo­je ra­gi­na­ma at­leis­ti iš di­rek­to­riaus pa­rei­gų.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ma­ža­ja­me teat­re kyla maištas Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Iš anks­to ne­pra­ne­šus, ak­to­rių ini­ cia­ty­va at­šauk­tas penk­ta­die­nio va­ka­rą tu­rė­jęs vyk­ti spek­tak­lis „Ka­ty­tė P“.

Ke­tu­ri Kau­no ma­žo­jo teat­ro ak­to­ riai nu­spren­dė ne­vai­din­ti už pra­ vaikš­tas at­leis­to bu­vu­sio teat­ro me­no va­do­vo ir re­ži­sie­riaus Vy­ tau­to Bal­sio spek­tak­ly­je. Jų ar­ gu­men­tai – re­ži­sie­rius at­leis­tas ne­pag­rįs­tai, o teat­ro di­rek­to­riui trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos. Dėl to jie so­li­da­ri­za­vo­si ir pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją. Teat­ro di­rek­to­rius Aud­rius Ba­niū­ nas apie tai, kad spek­tak­lis neį­vyks, iš ak­to­rių su­ži­no­jo tik penk­ta­die­nį. „Nie­kas man to ofi­cia­liai ne­ pra­ne­šė. Gai­la, kad to­kiais bū­dais

ban­do­ma su­žlug­dy­ti teat­rą. Tai yra dvie­jų žmo­nių, ku­rių vie­nas teat­re jau ne­dir­ba, ini­cia­ty­va. Ar ma­no spren­di­mas at­leis­ti dar­be ne­si­ro­džiu­sį V.Bal­sį bu­vo pa­grįs­ tas, spręs teis­mas. Vi­si bi­lie­tus re­ zer­va­vę žiū­ro­vai ga­lės at­gau­ti pi­ ni­gus ar­ba per­kel­ti sa­vo bi­lie­tus į ki­tus spek­tak­lius“, – sa­kė A.Ba­ niū­nas.

Gai­la, kad to­kiais bū­dais ban­do­ma su­ žlug­dy­ti teat­rą. Nors di­rek­to­rius ir neį­var­di­jo ant­ro­jo žmo­gaus, vie­nas pe­ti­ci­ jos dėl spek­tak­lio at­šau­ki­mo ini­ cia­to­rių – ja­me vai­di­nan­tis ak­

to­rius Ra­mū­nas Ši­mu­kaus­kas. „Su­ta­rė­me su ak­to­riais, kad ne­ vai­din­si­me vi­suo­se spek­tak­liuo­se. Ne­ži­nau, ko­kie rea­lūs ar­gu­men­tai dėl V.Bal­sio at­lei­di­mo, ta­čiau, kad jis at­leis­tas už pra­vaikš­tas, – ab­ sur­das“, – sa­kė R.Ši­mu­kaus­kas. Jis pa­tvir­ti­no, kad dėl šio poel­ gio ne­bi­jo bū­ti at­leis­tas. Me­no va­do­vas V.Bal­sys iš pa­rei­ gų at­leis­tas praė­ju­sių me­tų gruo­ džio 21 d. Anuo­met A.Ba­niū­nas sa­kė, kad V.Bal­sys tie­siog ig­no­ruo­da­vo sa­vo pa­rei­gas. Jis ne­pa­tei­kė ki­to se­zo­no teat­ro pro­gra­mos, nie­ko ne­pra­ne­ šęs sa­vai­tę ne­si­ro­dė dar­be. Jis pa­ brė­žė, kad šis at­lei­di­mas ne­su­si­ jęs su V.Bal­sio, kaip re­ži­sie­riaus, veik­la. V.Bal­sys A.Ba­niū­ną kal­ti­no jam pri­me­tus „po­pie­ri­nes pra­vaikš­tas“.

Sulaikytieji Šilainiuose bandė apsimesti kamuoliniais Man­tas La­pins­kas Penk­ta­die­nio va­ka­rą vie­na­me Kau­no ba­rų su­lai­ky­ti trys kau­nie­ čiai. Po­li­ci­ja jų ne­sie­ja su gar­sia Ka­ muo­li­nių gau­ja, nors to­kių įta­ri­mų bū­ta.

Į Bal­tų pro­spek­te esan­tį ba­rą po­ li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­kvies­ti penk­ ta­die­nio va­ka­rą, kai vie­nas lan­ ky­to­jų ėmė švais­ty­tis gink­lu. Su­lai­kant vy­rai pa­si­prie­ši­no, nu­ ken­tė­jo du pa­rei­gū­nai – vie­nam stip­riai su­muš­ta ran­ka, ki­tam su­ žeis­ta ko­ja. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, su­ lai­ky­ti ir į areš­ti­nę pri­sta­ty­ti trys po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mi as­me­nys – M.C., G.C. ir E.R. Kad toks in­ci­den­tas įvy­ko, pa­tvir­ ti­no ir Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai. Jų duo­me­ni­mis, nu­ken­tė­ję pa­rei­gū­nai į gy­dy­mo įstai­gą ne­pa­gul­dy­ti. San­ta­kos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Rai­mon­das Abu­ge­lis ne­lin­kęs su­lai­ky­tų­jų sie­ti su Ka­ muo­li­nių gau­ja.

„„Pri­sis­ta­tė: pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pa­tys su­lai­ky­tie­ji pri­si­sta­tė gau­

jos na­riais. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„As­me­nys po­li­ci­jai ži­no­mi – tai ne kar­tą teis­ti Ro­mai­nių gy­ven­to­ jai, daž­nai pa­žei­di­nė­jan­tys vie­šą­ ją tvar­ką. Su­lai­ky­tie­ji ne to­kio ka­ lib­ro, kad juos bū­tų ga­li­ma sie­ti su šia gru­puo­te“, – sa­kė R.Abu­ge­lis.

Jo tei­gi­mu, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­ jos pa­rei­gū­nams ir bus krei­pia­ma­ si į teis­mą dėl dvie­jų iš su­lai­ky­tų­jų suė­mi­mo. Tre­čia­jam bus tai­ko­ma ki­to­kia kar­do­mo­ji prie­mo­nė.


4

pirmadienis, sausio 28, 2013

miestas

Kau­no tech­no­lo­ gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) moks­li­nin­ kai su pra­mo­ni­nin­ kais pri­sta­tė atei­ ties mais­to ga­my­ bos tech­no­lo­gi­jas ir vi­zi­jas, kuo mi­ si­me po pus­šim­čio me­tų.

„„Alu­da­rys­tė: pa­sak įmo­nės „Vol­fas En­gel­man“ alu­da­rio P.Sa­dovs­kio (pir­mas iš kai­rės), atei­ty­je alus bus dar įvai­res­nis.

Moks­li­nin­kai apie atei­ties mais­tą Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Na­tū­ra­lus iš­liks

KTU moks­li­nin­kai pa­kvie­tė žur­ na­lis­tus su­si­pa­žin­ti su nau­jau­siais mais­to tech­no­lo­gi­jų ty­ri­mais, su pra­mo­ni­nin­kais pri­sta­tė su­kur­tus pro­duk­tus. KTU pa­de­da to­bu­lin­ ti mė­sos, duo­nos, alaus ga­mi­nius dau­giau kaip 30-yje įmo­nių, su jo­ mis ku­ria nau­jus pro­duk­tus. KTU Mais­to tech­no­lo­gi­jos ka­ ted­ros pro­fe­so­rius Ri­man­tas Vens­ ku­to­nis ren­gi­nio pra­džio­je pa­tei­kė vi­zi­jas, ko­kio mais­to ga­li­me ti­kė­tis atei­ty­je. Jis ne­ma­no, kad val­gy­si­ me iš tū­be­lių ar ger­si­me pi­liu­les su rei­ka­lin­gų me­džia­gų kon­cent­ra­tais. „Jei­gu neį­vyks ko­kių nors glo­ba­li­ nių ka­tak­liz­mų, tu­rė­si­me pi­ni­gų ir no­ro, tik­rai ga­lė­si­me val­gy­ti na­mi­ nę deš­rą, ger­ti na­mi­nį pie­ną ir už­ kąs­ti ru­gi­ne duo­na“, – šyp­so­jo­si moks­li­nin­kas. Iš­liks ir mais­to ruo­ ši­mo, tau­tiš­kų pa­tie­ka­lų tra­di­ci­jos, nes val­gy­mas yra ir so­cio­kul­tū­ri­nis reiš­ki­nys. Gy­dan­ti mi­ty­ba

Pa­sak R.Vens­k u­to­n io, vis la­ biau tu­rė­tų po­pu­lia­rė­ti funk­ci­

nis mais­tas, ku­ris ne tik ap­rū­pi­ na or­ga­n iz­m ą mais­t in­go­s io­m is me­džia­go­mis, bet ir tu­ri gy­do­ mų­jų ar sau­gan­čių nuo li­gų sa­vy­ bių. To­kių pro­duk­tų gau­su jau ir da­bar. „Dar Hi­pok­ra­tas sa­kė, kad ge­riau­sia, kai mais­tas yra ir vais­ tas, o vais­tas – mais­tas. Tai bus vis la­biau svar­bu atei­ty­je“, – įsi­ ti­ki­nęs R.Vens­ku­to­nis. Di­de­lės reikš­mės mais­to pra­mo­ nei ga­li tu­rė­ti ir iš­šif­ruo­tas žmo­ gaus ge­no­mas. „Kol kas ap­ra­šy­ti kiek­vie­no žmo­gaus ge­no­mą yra la­ bai bran­gu, bet atei­ty­je ši pa­slau­ga ga­li pig­ti, o tai pa­veik­tų ir mais­to pra­mo­nę – ta­da bū­tų ga­li­ma kur­ti per­so­na­li­zuo­tus mais­to pro­duk­tus, pri­tai­ky­tus konk­re­čiam žmo­gui, jo svei­ka­tos ypa­tu­mams. To­dėl mais­ to pro­duk­tų įvai­ro­vė tik di­dės“, – pro­gno­za­vo R.Vens­ku­to­nis. Jau da­ro­mi ban­dy­mai, kaip iš at­ski­rų ląs­te­lių išau­gi­na­mi gy­vu­lio kū­no au­di­niai. Atei­ty­je, jei žmo­ nių po­pu­lia­ci­ja di­dės to­kiais tem­ pais, mais­to iš­tek­lių pro­ble­ma ir­gi ašt­rės. „Vi­sai rea­lu, kad iš at­ski­ rų ląs­te­lių išau­gin­si­me kiau­lie­nos po­rci­jas, ki­taip ta­riant, kur­si­me sin­te­ti­nį mais­tą“, – sa­kė moks­li­ nin­kas.

Alaus rū­šių gau­sės

KTU Mais­to moks­lo ir tech­no­lo­ gi­jų kom­pe­ten­ci­jos cent­ro la­bo­ra­ to­ri­jo­se gims­ta ir alaus rū­šys. An­ tai da­ryk­la „Vol­fas En­gel­man“ su moks­li­nin­kais su­kū­rė leng­vą, švie­ sų „Sta­lo“ alų, šiuo me­tu iš­ban­do nau­jo sko­nio gi­rą.

Jei­gu neį­vyks ko­kių nors glo­ba­li­nių ka­ tak­liz­mų, tu­rė­si­me pi­ni­gų ir no­ro, tik­rai ga­lė­si­me val­gy­ti na­ mi­nę deš­rą, ger­ti na­ mi­nį pie­ną.

Alaus da­ryk­los „Vol­fas En­gel­ man“ vy­riau­sia­sis alu­da­ris Pet­ras Sa­dovs­kis Fer­men­ta­ci­jos la­bo­ra­ to­ri­jo­je vir­da­mas vi­siš­kai nau­ją tik ren­gi­niui skir­tą rū­šį „Žur­na­lis­tų alus“ pa­sa­ko­jo ži­niask­lai­dos at­sto­ vams apie atei­ties alų. „Di­dės rū­šių įvai­ro­vė, bet la­biau­siai kei­sis ta­ra. Ji bus įvai­res­nė, vi­so­kių for­mų, ti­ kė­ti­na be po­pie­ri­nių eti­ke­čių, ant

„„Ga­my­ba: „KG Group“ Paukš­ti­nin­kys­tės vers­lo mė­sos ga­mi­nių tech­no­lo­gas Pau­lius Un­gu­

rai­tis de­monst­ra­vo, kaip ga­mi­na­mos su KTU moks­li­nin­kais su­kur­tos deš­re­lės.

bu­te­lio in­for­ma­ci­ja bus iš­rai­žy­ta la­ze­riu“, – ma­no jis. P.Sa­dovs­kis pa­ste­bi, kad rū­šių įvai­ro­vei tu­ri­me di­de­lių ga­li­my­ bių. „Pa­sau­ly­je yra 80 sa­lyk­lo, 100 apy­nių, 70 alaus mie­lių rū­šių ir jų vis dau­gė­ja. Iš vi­so pri­skai­čiuo­ja­ ma dau­giau kaip 80 alaus sti­lių, kai Lie­tu­vo­je pre­kiau­ja­ma tik 10–15“, – tei­gė alu­da­ris. Atei­ty­je grei­čiau­siai bus ga­mi­na­ mos ir at­ski­ros kiek­vie­nai gė­ri­mo rū­šiai tau­rės, nes jų for­ma tu­ri di­ de­lę įta­ką sko­niui. Įmo­nės „Vol­fas En­gel­man“ ge­ne­ ra­li­nis di­rek­to­rius Ma­rius Hor­ba­ čiaus­kas džiau­gė­si bend­ra­dar­bia­ vi­mu su KTU. „Įs­tei­gė­me var­di­nes sti­pen­di­jas, da­li­ja­mės su stu­den­tais pra­kti­ne pa­tir­ti­mi, pa­rū­pi­na­me me­ džia­gų“, – sa­kė M.Hor­ba­čiaus­kas. Pa­de­da pra­mo­nei

Pro­fe­so­rė Dai­va Les­kaus­kai­tė sa­ kė, kad dau­gė­ja mais­to ga­my­bos įmo­nių, ku­rios bend­ra­dar­biau­ja su KTU. „Jos nau­do­ja­si la­bo­ra­to­ri­jo­ mis, nuo­mo­ja jų įran­gą nau­joms idė­joms įgy­ven­din­ti“, – pa­sa­ko­jo moks­li­nin­kė. Pa­vyz­džiui, ban­do­ma­sis mė­sos ce­chas lei­džia per die­ną iš­ban­dy­ti

10 rū­šių mė­sos ga­mi­nių ir su­nau­ do­ti la­bai ma­žą ža­lia­vos kie­kį – iki 50 kg. Įmo­nių ce­chuo­se to­kie kie­ kiai su­da­ry­tų ne­pa­to­gu­mų, o nau­ do­ti to­nas mė­sos tik eks­pe­ri­men­ tams bū­tų pra­ban­ga. Vie­nas pa­grin­di­nių KTU par­t­ ne­rių yra „KG Group“ pri­klau­san­ti įmo­nė „Kai­šia­do­rių paukš­ty­nas“. Ren­gi­ny­je „KG Group“ Paukš­ ti­nin­kys­tės vers­lo mė­sos ga­mi­nių tech­no­lo­gas Pau­lius Un­gu­rai­tis de­monst­ra­vo, kaip ga­mi­na­mos su KTU moks­li­nin­kais su­kur­tos deš­ re­lės, ku­rios idea­liai tin­ka kep­ti ant lau­žo. „Jos ne­tu­ri nit­ri­ti­nės drus­ kos, ku­ri ke­pant tam­pa kenks­min­ ga, nes iš­ski­ria kan­ce­ro­ge­nų. Dėl to šios deš­re­lės ne raus­vos, o bal­tos“, – aiš­ki­no tech­no­lo­gas. „KG Group“ taip pat nau­do­ja­si ir KTU Duo­nos ir kon­di­te­ri­nių ga­mi­ nių ga­my­bos la­bo­ra­to­ri­jos pa­slau­ go­mis. „Dir­bant su moks­li­nin­ kais tu­ri­me rea­lią ga­li­my­bę rin­kai grei­čiau pa­teik­ti ko­ky­biš­kus pro­ duk­tus, kar­tu tau­py­da­mi ir sa­vo lė­šas“, – kal­bė­jo „KG Group“ va­ do­vas Taut­vy­das Barš­tys. Cent­re taip pat yra Pie­no, Mė­ sos ir žu­vies tech­no­lo­gi­jos, Vai­sių ir dar­žo­vių ty­ri­mo la­bo­ra­to­ri­jos.

„„Duo­na: tech­no­lo­gių iš­kep­ta duo­na KTU la­bo­ra­to­ri­jo­je vi­lio­jo ska­niais kva­pais. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


5

pirmadienis, sausio 28, 2013

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

miestas

Moks­lei­viai rin­ko­si stu­di­jas Kau­ne šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­je kas­me­tė­je aukš­tų­jų mo­kyk­lų mu­gė­je bū­si­mus stu­ den­tus dau­giau­sia do­mi­no eko­no­mi­ kos, tei­sės, me­di­ci­nos stu­di­jos ir sto­ji­ mo tvar­ka. Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ren­gi­ny­je moks­lei­viai tu­rė­jo ga­li­ my­bę pa­bend­rau­ti su juos do­mi­ nan­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­ tais ir dės­ty­to­jais. Čia sa­vo sten­dus tu­rė­jo 40 Lie­tu­vo­je vei­kian­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų, pri­sta­čiu­sių per 500 stu­di­jų pro­gra­mų.

Ga­lė­čiau su­skirs­ty­ ti be­si­lan­kan­čius moks­lei­vius į ke­lias gru­pes – tie, ku­rie ne­ži­no, ko no­ri, ir la­ bai tiks­liai ži­nan­tys, kur stos. „Nuo pat ry­to moks­lei­vių srau­ tas pa­ro­do­je bu­vo di­de­lis. Iš pa­tir­ ties ga­lė­čiau su­skirs­ty­ti be­si­lan­ kan­čius moks­lei­vius į ke­lias gru­pes – tie, ku­rie ne­ži­no, ko no­ri, ir la­ bai tiks­liai ži­nan­tys, kur stos. Tarp

pa­sta­rų­jų po­pu­lia­riau­sios kryp­tys iš­lie­ka eko­no­mi­ka ir va­dy­ba, me­ di­ci­na bei tei­sė“, – pa­ro­dą ver­ti­no dau­giau nei de­šimt­me­tį stu­den­ tų priė­mi­mo rei­ka­lus ku­ruo­jan­tis Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to do­cen­tas, Priė­mi­mo sky­riaus ve­ dė­jas Sau­lius Rai­la. S.Rai­la – vie­nas pa­ro­dos or­ga­ni­ za­to­rių, Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­ lų aso­cia­ci­jos bend­ra­jam priė­mi­mui or­ga­ni­zuo­ti (LA­MA BPO) val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. Or­ga­ni­za­to­rių skai­čia­vi­mu, pa­ ro­do­je su­lauk­ta apie 10 tūkst. jau­ nuo­lių. „Moks­lei­vių srau­tas iš­li­ko toks pat kaip ir praė­ju­siais me­tais. Skai­ čiuo­ja­me, kad mū­sų sten­dą ap­lan­ kė apie 4–5 tūks­tan­čius moks­lei­ vių. Tiek tu­rė­jo­me lanks­ti­nu­kų ir vis­ką iš­da­li­jo­me“, – sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Stu­di­jų mar­ ke­tin­go tar­ny­bos vy­res­ny­sis re­fe­ ren­tas Mar­ty­nas Prie­ve­lis. Jo tei­gi­mu, po­pu­lia­riau­sios uni­ ver­si­te­to pro­gra­mos šio­je pa­ro­ do­je – Ry­tų Azi­jos ša­lių kul­tū­ros stu­di­jos, ita­lis­ti­ka, eko­no­mi­ka, fi­

„„Skai­čius: pa­ro­do­je ap­si­lan­kė apie 10 tūkst. lan­ky­to­jų. 

nan­sai ir vie­šo­ji ko­mu­ni­ka­ci­ja. „Kaip ir ki­ti uni­ver­si­te­tai, iš­da­li­ jo­me vi­sus lanks­ti­nu­kus. Tu­rė­jo­me 20 dė­žių, tad mus ap­lan­kė be­veik 2000 stu­den­tų. Moks­lei­vius do­mi­ na ki­ne­zi­te­ra­pi­ja, spor­to edu­ka­ci­ja ir kaip vi­sa­da – spor­to ir tu­riz­mo va­dy­ba“, – sa­kė pa­ro­do­je sa­va­no­ ria­vęs Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to stu­den­tas Pau­lius Grėb­liū­nas.

Jei ma­žes­nės aukš­to­sios mo­kyk­ los ten­ki­no­si kuk­liais sten­dais, tai di­die­ji uni­ver­si­te­tai vi­lio­jo ir mo­ der­nio­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, fi­ zi­ki­niais eks­pe­ri­men­tais, pa­ra­ di­nė­mis ka­ri­nė­mis uni­for­mo­mis vil­kin­čiais stu­den­tais. „Atė­jau ti­kė­da­ma­si, kad ši pa­ro­ da man pa­dės ap­si­spręs­ti, nes dar ne­ži­nau, kur stu­di­juo­siu. Trau­kia

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

me­di­ci­nos stu­di­jos, bet ža­vi ir tiks­ lie­ji moks­lai. Ne, kol kas apie stu­ di­jas už­sie­ny­je ne­gal­vo­ju, ne­bent vė­liau iš­vyk­ti trum­pam pa­gal mai­ nų pro­gra­mą“, – sa­kė iš Vil­niaus su drau­gė­mis at­vy­ku­si sep­ty­nio­li­ka­ me­tė As­ta Ju­ro­ny­tė. Aukš­tų­jų mo­kyk­lų mu­gė Kau­ne, Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to ma­ nie­že, su­reng­ta jau 12 kar­tą.


6

pirmadienis, sausio 28, 2013

nuomonės

Pro­tą at­spin­di ne vien kal­bų ži­no­ji­mas

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ar yra slie­kų as­fal­te?

Saulius Pocius

L

ie­tu­viai – iš­ra­dė­jų tau­ta. Ypač kai rei­ kia su­ras­t i pro­ble­mų ly­g io­je vie­to­ je. Ką mo­ka­me, tai mo­ka­me. Ne­se­ niai er­ze­l ia­vo Don Ki­cho­to žy­g ių ver­tos ba­ta­l i­jos – žmo­nės, ku­riems dėl leng­ vo gy­ve­ni­mo rei­k ia ta­ria­mų sun­ku­mų, rim­ tais vei­dais aiš­k i­no­si, kas gi yra šei­ma. Da­bar vi­sas ši­tas ma­raz­mas pa­v ir­to nau­ja sme­ge­nų sun­ke­ny­be – kaž­kam kaž­kas ne­ lei­d žia gim­dy­t i na­muo­se. Ga­l i­ma bu­vo įtar­ ti, kad ši­tą so­pan­čios šir­dies siurp­ri­zą iš­ra­do ko­k ia nors nuo pa­lai­do gy­ve­ni­mo su­kvai­lė­ ju­si ba­ra­ku­da. Ta­čiau, paaiš­kė­jo – nė vel­nio! Net ke­t u­r ios pi­l ie­tės pa­si­skun­dė, esą Lie­t u­ vo­je neuž­tik­ri­na­mos su gim­dy­mu su­si­ju­sios žmo­gaus tei­sės. Pa­si­ro­do, skun­das yra ne kur nors Žiegžd­riuo­se, o Stras­bū­re, Eu­ro­pos Žmo­ gaus Tei­sių Teis­me, ku­rio tei­sė­jai jau grie­bė­si nag­r i­nė­ti šį rei­ka­lą.

Jei po­nai ne­ži­no, kas yra šei­ma, ga­lė­tų pa­si­tei­ rau­ti bet ku­rio trak­to­ri­ nin­ko. Jis iš­kart at­sa­ky­ tų, kad šei­ma yra vy­ras, mo­te­ris ir jų vai­kai. Sup­ran­ta­ma, Va­ka­r uo­se, kur pro­ble­mų taip ma­ž ai, kad to­ta­l i­ne tra­ge­d i­ja tam­pa uo­do zvim­bi­mas, to­kios by­los nė­ra nau­jie­na, pa­sta­ rų­jų ten ga­li­ma ras­ti ir dar eg­zo­tiš­kes­nių. Vis dėl­to lie­tu­vai­tės čia pa­si­ro­dė taip pat ne­pės­ čios – tik­ros Va­ka­r ų gy­ven­to­jos, su šį re­g io­ną at­l ie­pian­čiu men­ta­l i­te­t u, ku­r iam bū­d in­gas ori­g i­na­lus prie­ka­bu­mas ir ne­t i­kė­t i pa­gei­da­ vi­mai, o jų ne­vyk­dy­mas iš­kart pri­ski­ria­mas žmo­gaus tei­sių pa­žei­d i­mui. Štai jums ir ES ly­g io pro­ble­ma, bran­g ūs tau­t ie­čiai. Aki­m ir­ kai net ga­lė­t um įsi­vaiz­duo­t i, kad Lie­t u­vo­je mi­n i­ma­l i al­ga jau yra tūks­tan­t is eu­r ų, „Sod­ ra“ nie­kam ne­sko­l in­ga 10 mlrd. li­tų, o gim­dy­ mo na­mie tei­sė iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti įra­šy­ ta į Kons­ti­tu­ci­ją. Taip mąs­tant ne­truk­tum pa­ si­jus­ti pa­sau­lio virkš­te­le ar net to­bu­la di­džio­ jo kos­mo­so da­l i­mi. Juk su­si­reikš­mi­ni­mui ri­ bų ap­skri­tai ne­ga­l i bū­ti. Vis dėl­to gal jau atė­ jo lai­kas ant per­kai­tu­sių sme­ge­nų už­pil­ti šal­ to van­dens? Jei po­nai ne­ž i­no, kas yra šei­ma, ga­lė­t ų to ne­mo­ka­mai pa­si­tei­rau­t i bet ku­r io trak­to­r i­nin­ko. Jis iš­kart at­sa­ky­tų, kad šei­ma yra vy­ras ir mo­te­r is. Tik ne du se­ni pe­de­ras­ tai. Pap­ras­ti žmo­nės pui­kiai pa­tar­tų ir gim­dy­ mo na­mie klau­si­mu. Paa­k in­tų vis tiek vyk­ti į li­go­n i­nę, kad gim­dy­vė ne­duok Die­ve ne­nu­ mir­tų. Ir dar pa­siū­ly­tų ne­kaps­ty­ti as­fal­to ieš­ kant slie­k ų. informacija:

302 250

P

a­si­kei­tė val­džia, ir vi­si su­ ska­to kri­ti­kuo­ti nau­jų­jų mi­nist­rų už­sie­nio kal­bos ži­nias. Vi­siš­kai su­tin­ku, kad ki­tą pus­me­tį pir­mi­nin­kau­ jant ES, Lie­tu­va tie­siog ne­ga­ li sau leis­ti pa­si­ro­dy­ti pro­vin­ci­ ja, ta­čiau ar vien už­sie­nio kal­bų mo­kė­ji­mas yra svar­bus mi­nist­ rams ir ki­tiems aukš­tiems vals­ ty­bės pa­rei­gū­nams? Juk daug svar­biau, ką jie kal­ba ir da­ro. Lai­kau­si nuo­mo­nės, kad žmo­ gus, tu­rė­da­mas ką pa­sa­ky­ti, su­ ge­bės pa­sa­ky­ti taip, kad jį su­pras. O jei jau ne­tu­rės ko pa­sa­ky­ti, tai kas iš to, kad mals š... Už­sie­nio žur­na­lis­tai dar la­biau iš­juoks nei už kal­bos ne­mo­kė­ji­mą. Pa­žiū­rė­ki­te, kaip el­gia­si ki­ tos ES ša­lys – kad ir vyks­ta ko­ kie tarp­tau­ti­niai ren­gi­niai, nie­

Svar­biau, kad mū­ sų biu­rok­ra­tai ir mi­nist­rai ne kal­bė­ tų va­ka­rie­tiš­kai, bet mąs­ty­tų kaip va­ka­rie­čiai.

Jau ne­kal­bu, kad jau­ni­mas ap­skri­tai la­bai ge­ros nuo­mo­nės apie sa­ve, ta­čiau už­ten­ka pa­žiū­ rė­ti į jų CV ir įsi­ti­ki­ni – tik­ri pe­ rė­jū­nai. Jei žmo­gus per vie­nus

me­tus pa­kei­čia tris dar­bus, va­ di­na­si, ir ta jo to­bu­lai iš­mok­ta už­sie­nio kal­ba pro­to neįk­rė­tė. O kai rei­kia, iš­moks­ta – ir ko­ kie juo­da­dar­biai Ang­li­jo­je su­si­ kal­ba, ir me­di­ci­nos se­se­lės įker­ta net sun­kią nor­ve­gų kal­bą, ir gar­ baus am­žiaus sen­jo­rai pa­grin­di­ nius žo­džius iš­moks­ta. Tik ar nuo to tie juo­da­dar­biai tam­pa ko­kiais aukš­tes­nės kva­li­ fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jais? Ar nor­ ve­giš­kai mo­kan­ti se­se­lė Lie­tu­vo­ je bū­tų gy­dy­to­ja? Tai ko­dėl mes no­ri­me, kad vi­si mū­sų val­di­nin­ kai lais­vai kal­bė­tų ang­liš­kai – gal svar­biau, kad mū­sų biu­rok­ra­tai ir mi­nist­rai ne kal­bė­tų va­ka­rie­ tiš­kai, bet mąs­ty­tų kaip va­ka­rie­ čiai. O jei mąs­tys, tai ir dėl kal­bų ne­bus pro­ble­mų. Vid­man­tas Sau­le­vi­čius

Rei­kia po­lik­li­ni­kos pen­si­nin­kams

K

S

ai ku­rie tė­ve­liai net sa­ vo iki­mo­kyk­li­nio am­ žiaus vai­kams jau ban­ do įdieg­ti pa­grin­di­nę gy­ve­ni­mo „tie­są“ – vi­sur ir vis­ kuo pra­lenk vi­sus. Vie­na­me uos­ ta­mies­čio dar­že­ly­je pen­kia­me­čio gim­ta­die­nis bu­vo šven­čia­mas ro­ži­nia­me li­mu­zi­ne. Į eks­kur­si­ją po mies­tą pra­ban­ giu au­to­mo­bi­liu bu­vo pa­kvies­ ti vi­si gru­pės vai­kai. Šven­tė vy­ ko vi­du­ry sa­vai­tės, ne sa­vait­ga­lį. Ma­žie­ji sve­čiai, su­pran­ta­ma, bu­

vo ap­stul­bin­ti. Ir da­bar jie neį­ si­vaiz­duo­ja, kad gim­ta­die­nį bū­ tų ga­li­ma švęs­ti ki­taip. Ta­čiau juk ne vi­si tė­ve­liai iš­ ga­li to­kią pra­ban­gą. Klau­si­mas: ar rei­kė­jo taip ro­dy­ti sa­vo di­dy­ bę, juk čia – tik vai­kai. Gal bū­ tų pa­ka­kę, jei į sa­vo pen­kia­me­čio šven­tę bū­tų pa­si­kvie­tę šei­mos drau­gus? Tuš­ty­bės mu­gė, ta­čiau ma­ži vai­kai to ne­sup­ran­ta. Kaip jiems paaiš­kin­ti, kad jų drau­go tė­ve­liai per­len­kė laz­dą?

iū­lau mies­te įsteig­ti at­ ski­r ą gy­dy­m o įstai­g ą pen­si­nio am­žiaus žmo­ nėms. Jie tu­ri daug lai­ ko, ga­lės įsi­ves­ti ten sa­vo tvar­ ką ir sma­giai leis­ti lai­ką. Jei­g u ten bū­t ų pa­s ta­t y­t i minkš­t i fo­te­liai ir dirb­tų bent ke­li psi­cho­lo­gai, to­kia po­lik­li­ ni­ka tap­tų rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ ru ir taip iš­va­duo­tų rea­liai ser­ gan­č ius žmo­n es bei me­d i­k us nuo gai­š a­t ies. Aną­d ien ban­

džiau pa­tek­ti pas akių gy­dy­to­ ją. Esu dir­ban­tis žmo­gus, to­dėl atė­jau, kaip bu­vo nu­ro­dy­ta ta­ lo­ne. Ta­čiau pa­tek­ti tuo lai­ku man ne­pa­v y­ko, nes vie­n a pa­g y­ve­ nu­si da­ma pa­reiš­kė, kad ji jau lau­kia ke­lias va­lan­das. Esu tik­ra, kad, įgy­ven­d i­ nęs ma­no pa­siū­ly­mą, mies­tas lai­mė­tų dar ir to­dėl, kad bū­tų įsteig­ta nau­jų dar­bo vie­tų. Ing­ri­da

Mies­tie­tė

Ak­ci­jų me­džio­to­jos, ne­kan­kin­ki­te vy­rų

D Andriaus Deltuvos pieš.

a­bar, kai par­duo­tu­vė­ se vyks­ta iš­par­da­vi­ mai, dau­gy­bė mo­te­rų nau­do­ja­si pro­ga pi­ giau ap­si­pirk­ti. To­d ėl par­d uo­ tu­vė­se sa­vait­ga­liais la­bai daug žmo­n ių. Pas­te­bė­jau, kad daž­na mo­te­ ris ve­da­si drau­ge su­tuok­ti­nį ar drau­gą. Aki­vaiz­du, kad vy­rams tai – di­džiau­sia kan­čia. Ne­lai­min­

giau­sio pa­sau­ly­je žmo­gaus vei­ du jie slan­kio­ja pa­skui sa­vo mo­te­ris, aki­vaiz­džiai kan­ki­na­ si ir truk­do eis­mą tarp len­ty­nų ki­toms pir­ki­mo ma­ni­jos apim­ to­sioms. Esu tik­ras, kad vi­siems bū­tų tik ge­riau, jei vy­rai ga­lė­tų lik­ti na­mie ar bent pa­sė­dė­ti ant suo­ liu­ko ar ali­nė­je, nei se­kio­tų mo­ te­rims iš pa­skos. Jo­nas

Ve­te­ra­nai ragina paremti „Žal­gi­rį“

M

es, se­no­sios kar­tos krep­ši­nio ko­man­dos „Žal­g i­r is“ ger­b ė­ jai, ku­rie už šią eki­ pą ser­ga jau 30–45 me­tus, krei­ pia­mės į Kau­no įmo­nių va­do­vus, di­rek­to­rius, pre­zi­den­tus. „Žal­

gi­rio“ ko­man­da sėk­min­gai žai­ džia LKL, VTB ir Eu­ro­ly­go­je. Fi­nan­siš­kai pa­rem­ki­me mū­sų ko­man­dą! Ne­mu­no sa­lo­je pa­sta­tė­me pra­ mo­goms, spor­tui skir­tą 15 tūkst. vie­tų are­ną. Krep­ši­nio klu­bas

„Žal­gi­ris“ ne­tu­ri ding­ti iš Kau­ no. Jei­gu lauk­si­me, abe­jo­si­me, vė­liau ga­li bū­ti pa­da­ry­ta ne­pa­ tai­so­ma klai­da. Šian­dien Kau­ne ne­be­tu­ri­me aukš­to meist­riš­ku­mo fut­bo­lo ko­man­dos. No­rė­tu­me, kad di­

de­lės įmo­nės, pre­ky­bos tink­lai ko­man­dą pa­rem­tų di­des­nė­mis su­mo­mis, smul­kes­nės įmo­nės – ma­žes­nė­mis, pa­vie­niai sir­ga­liai, pvz., nuo 50 li­tų iki ke­lių šim­ tų li­tų. „Žal­gi­rio“ sir­ga­liai ve­te­ra­nai

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

tas sa­vo ang­lų kal­bos ži­nias pa­ nau­do­jo kva­li­fi­ka­ci­jai įgy­ti, ar tik pa­si­va­ži­nė­jo per mai­nų pro­gra­ mą, pa­si­ro­do šnipš­tas.

Vai­kų gimtadienis – ro­ži­nia­me li­mu­zi­ne

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

kas ne­ven­gia kal­bė­ti vo­kiš­kai ar pran­cū­ziš­kai. Ir taip da­ro ne iš ne­pa­gar­bos sve­tim­tau­čiams – vie­na ver­tus, pa­ro­dy­da­mi, kad ir pa­tys sve­čiai ga­li kal­bė­ti sa­ va kal­ba, ki­ta ver­tus – kur dau­ giau nei už­sie­ny­je (pvz., Lie­tu­ vo­je) koks Pran­cū­zi­jos že­mės ūkio mi­nist­ras iš­girs­tų kal­bant lie­tu­viš­kai? Kas iš to, kad šiuo­ lai­ki­nis jau­ni­mė­lis mo­ka idea­ liai ang­lų, jei pro­tau­ti neįs­ten­ gia, abi­tu­rien­tai ra­ši­nė­lius ra­šo taip, lyg ra­šy­tų trum­pą­sias ži­ nu­tes – be ša­lu­ti­nių sa­ki­nio da­ lių, pri­mi­ty­viais sa­ki­niais? Kas iš to, kad jau­ni ta­ria­mi spe­cia­lis­tai ang­lų kal­ba žong­li­ ruo­ja kaip anks­čiau in­ži­nie­riai ru­sų – juk vien tų kal­bos ži­nių ne­pa­kan­ka, o kai pa­pra­šai pa­ ro­dy­ti, ką jis su­ge­ba, tai yra, ar

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, sausio 28, 2013

lietuva

Išei­ti­nių dar ne­ga­vo Pa­si­kei­tus Vy­riau­sy­bei gruo­dį dar­bą bai­ gę Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jai dar ne­ ga­vo jiems pri­klau­san­čių išei­ti­nių iš­mo­kų. Ki­ti jau at­si­skai­tė

Vi­sos ki­tos mi­nis­te­ri­jos tei­gia su bu­vu­siais sa­vo pa­rei­gū­nais jau at­ si­skai­čiu­sios. Bet SAM išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją iš­mo­kė­jo tik bu­vu­ siam mi­nist­rui Rai­mon­dui Šu­kiui. Jam at­sei­kė­ta 19,9 tūkst. li­tų. Šiuo me­tu R.Šu­kys jau pra­dė­jo dirb­ti tei­sin­gu­mo mi­nist­ro Juo­zo Ber­na­ to­nio pa­ta­rė­ju. Bu­vę R.Šu­kio po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ ji­mo pa­rei­gū­nai, ku­rie per mė­ne­sį nuo Vy­riau­sy­bės pa­si­kei­ti­mo neį­ si­dar­bi­no vals­ty­bės tar­ny­bo­je, iš­ mo­kų dar ne­ga­vo. SAM šiuo me­ tu tei­gia lau­kian­ti in­for­ma­ci­jos iš „Sod­ros“. „Išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos mo­ ka­mos tuo at­ve­ju, jei­gu mi­nė­ ti as­me­nys neį­si­dar­bi­na vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Mi­nis­te­ri­ja dėl šios in­ for­ma­ci­jos „Sod­rai“ iš­siun­tė už­ klau­są. Kai gau­si­me in­for­ma­ci­ją apie mi­nė­tų pa­rei­gū­nų dar­bo­vie­tę iš „Sod­ros“, ga­lė­si­me spręs­ti, mo­ kė­ti ar ne“, – tei­gia­ma BNS at­siųs­ ta­me SAM at­sa­ky­me. Vi­sos ki­tos mi­nis­te­ri­jos BNS nu­ ro­dė jau iš­mo­kė­ju­sios kom­pen­sa­ ci­jas bu­vu­siems mi­nist­rams ir po­ li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gū­nams, ku­riems jos pri­klau­so. Bend­ ra kom­pen­sa­ci­jų su­ma dau­gu­mo­ je mi­nis­te­ri­jų sie­kia de­šim­tis tūks­ tan­čių li­tų. A.Me­lia­nui – 19 tūkst. li­tų

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja iš­mo­kas sky­rė di­džiau­siam skai­čiui as­me­nų – de­vy­niems. Bu­vu­siam mi­nist­rui Ar­tū­rui Me­lia­nui ir aš­tuo­niems neį­si­dar­bi­nu­siems pa­rei­gū­nams iš­mo­kė­ta 58,5 tūkst. li­tų neats­

kai­čius mo­kes­čių. 19,2 tūkst. li­tų te­ko mi­nist­rui, 39,3 tūkst. li­tų – trims vi­ce­mi­nist­rams, ke­tu­riems mi­nist­ro pa­ta­rė­jams bei mi­nist­ro pa­dė­jė­jai.

Bend­ra kom­pen­sa­ ci­jų su­ma dau­gu­mo­ je mi­nis­te­ri­jų sie­kia de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų. Ūkio mi­nis­te­ri­ja aš­tuo­niems bu­ vu­siems sa­vo pa­rei­gū­nams nu­ro­dė at­sei­kė­ju­si 56,5 tūkst. li­tų. Iš­mo­kas ga­vo bu­vęs ūkio mi­nist­ras Ri­man­ tas Žy­lius, trys vi­ce­mi­nist­rai, dvi mi­nist­ro pa­ta­rė­jos ir dvi mi­nist­ro pa­dė­jė­jos. Bu­vu­siam ener­ge­ti­kos mi­nist­ rui Ar­vy­dui Sek­mo­kui ir pen­kiems po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­ jams Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja sky­rė 47,3 tūkst. li­tų su mo­kes­čiais: 17,4 tūkst. li­tų mi­nist­rui, 21,8 tūkst. li­tų trims vi­ce­mi­nist­rams ir 8,1 tūkst. li­tų mi­nist­ro pa­ta­rė­jui bei pa­dė­jė­jui.

„„Vėluoja: vie­nin­te­lė Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja vė­luo­ja su­mo­kė­ti išei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas. 

nist­rams – 11,2 tūkst. li­tų, mi­nist­ro pa­ta­rė­jui – 5,4 tūkst. li­tų. Mi­nis­te­ ri­ja nu­ro­dė, kad, skai­čiuo­jant ir so­ cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­tį, ji pa­ty­ rė iš vi­so 51 tūkst. li­tų iš­lai­dų. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja 34 tūkst. li­tų iš­mo­kė­jo še­šiems dar­bą bai­ gu­siems pa­rei­gū­nams: dviem bu­ vu­siems vi­ce­mi­nist­rams, dviem mi­nist­ro pa­ta­rė­jams ir dviem pa­ dė­jė­jams. Še­šiems bu­vu­siems po­li­ti­nio pa­ si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jams – dviem vi­ce­mi­nist­rams ir ke­tu­riems mi­nist­ro pa­ta­rė­jams – kom­pen­sa­ci­ jas at­sei­kė­jo ir Kraš­to ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­ja. Jiems iš­mo­kė­ta 31,5 tūkst. li­tų išei­ti­nių neats­kai­čius mo­kes­čių, ar­ba 24 tūkst. li­tų į ran­kas. Dar­bo taip ir ne­ra­do

G.Kaz­laus­kui – 13 tūkst. li­tų

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja taip pat tei­ gia iš­mo­kė­ju­si išei­ti­nes vi­siems, ku­riems jos pri­klau­sė, – mi­nist­rui Ge­di­mi­nui Kaz­laus­kui ir trims po­ li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jams. Jie vi­si ke­tu­ri ga­vo 39 tūkst. li­tų neats­kai­čius mo­kes­čių, ar­ba 29,6 tūkst. li­tų į ran­kas: mi­nist­rui iš­mo­ kė­ta 13 tūkst. li­tų, dviem vi­ce­mi­

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja (SADM) bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) kom­ pen­sa­ci­jas sky­rė sep­ty­niems bu­ vu­siems tar­nau­to­jams. SADM iš­mo­kė­jo 29,9 tūkst. li­tų neats­kai­čius mo­kes­čių trims vi­ce­ mi­nist­rams, dviem mi­nist­ro pa­ta­ rė­jams ir dviem mi­nist­ro pa­dė­jė­ jams. Du bu­vę švie­ti­mo ir moks­lo

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

vi­ce­mi­nist­rai, ke­tu­ri mi­nist­ro pa­ ta­rė­jai ir vie­nas mi­nist­ro pa­dė­jė­jas iš ŠMM ga­vo 26,6 tūkst. li­tų. Pen­kiems bu­vu­siems tar­nau­to­ jams, neį­si­dar­bi­nu­siems per mė­ne­ sį, kom­pen­sa­ci­jas išmo­kė­jo Su­si­sie­ ki­mo ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos 24,4 tūkst. li­tų iš­mo­kų ga­vo du bu­vę vi­ ce­mi­nist­rai ir trys mi­nist­ro pa­ta­rė­ jai, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pen­ kiems pa­rei­gū­nams at­sei­kė­jo 23,2 tūkst. li­tų. A.Ge­lū­nas pi­ni­gų ne­ga­vo

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja kom­pen­sa­ci­ jas sky­rė dviem vi­ce­mi­nist­rams ir dviem mi­nist­ro pa­ta­rė­jams. Jiems ati­te­ko 22,2 tūkst. li­tų iš­mo­kų, dar 6,9 tūkst. li­tų mi­nis­te­ri­ja su­mo­kė­jo „Sod­rai“. Bu­vęs kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­lū­nas, at­si­sta­ty­di­nęs iš šių pa­rei­gų prieš pa­si­bai­giant Vy­ riau­sy­bės ka­den­ci­jai, išei­ti­nės ne­ ga­vo. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja į ran­kas trims bu­vu­sios sa­vo va­do­vy­bės at­sto­vams su­mo­kė­jo 21 tūkst. li­tų. Dviem bu­ vu­sios fi­nan­sų mi­nist­rės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gū­nams at­sei­kė­ta 8,3 tūkst.

li­tų. Mi­nist­rės pa­ta­rė­ja neats­kai­ čius mo­kes­čių ga­vo 6,2 tūkst. li­tų, ar­ba 4,8 tūkst. li­tų į ran­kas. Vi­ce­ mi­nist­rui iš­mo­kė­ta tris­kart kuk­les­ nė su­ma – 2,1 tūkst. li­tų neats­kai­ čius mo­kes­čių, ar­ba 1,6 tūkst. li­tų į ran­kas. Pa­ti I.Ši­mo­ny­tė į ran­kas ga­ vo 14,6 tūkst. li­tų. URM – kuk­liau­sia

Kuk­liau­sią su­mą nu­ro­dė Už­sie­ nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM). Bu­vu­sio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ ro Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio at­sto­vui spau­dai ir pa­ta­rė­jui iš vi­so skir­ ta 6,3 tūkst. li­tų. Kom­pen­sa­ci­jos ne­prik­lau­so bu­vu­siems mi­nist­ rams, ku­rie bu­vo iš­rink­ti į nau­ją Sei­mą. Tad kom­pen­sa­ci­jų ne­ga­ vo bu­vę tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­ mi­gi­jus Ši­ma­šius, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, švie­ ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, su­si­sie­ki­mo mi­ nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ ba­lis, že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­tas Jan­ kaus­kas. BNS inf.

Siekiama užtikrinti prieglobsčio procedūros kokybę Lietuvoje prieglobsčio institutas funkcionuoja nuo 1997 m., kai buvo ratifikuota tarptautinė Ženevos Konvencija dėl Pabėgėlių statuso ir priimti atitinkami teisės aktai. Lietuvoje prieglobstis yra suteikiamas asmenims, kuriems jų kilmės šalyje gresia pavojus, persekiojimas dėl politinių, rasinių, religinių, tautinių priežasčių ar sistemingo žmogaus teisių pažeidinėjimo. Pastaruoju metu Europos Sąjungoje (ES) nemažai dėmesio skiriama prieglobsčio sistemų kokybei tobulinti. TMO Vilniaus biuro veikla

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras (toliau – TMO Vilniaus biuras), siekdamas prisidėti prie prieglobsčio procedūrų Lietuvoje tobulinimo, inicijavo projektus, vertinančius Lietuvos prieglobsčio sistemą. 2011 m. TMO Vilniaus biuras įgyven-

dino bendrą prieglobsčio sistemos vertinimo projektą, kuriuo buvo bandoma nustatyti pagrindines prieglobsčio procedūros problemas. Įgyvendinant pojektą buvo identifikuota nemažai sprendimų priėmimo proceso probleminių aspektų, todėl, remiantis nustatytais poreikiais, buvo pradėtas įgyvendinti naujas projektas „Sprendimų priėmimo procedūros tobulinimas prieglobsčio bylose: apeliacinis lygmuo“. Projektu buvo siekiama apžvelgti teismų sprendimus dėl apskųstų sprendimų prieglobsčio bylose ir identifikuoti naikintinų sprendimų pagrindus. Siekiant projekto užsibrėžtų tikslų buvo atlikta teismų sprendimų, kuriuose nustatyti Migracijos departamento priimtų sprendimų trūkumai, analizė, sociologinė prieglobsčio prašytojų, apskundusių priimtą sprendimą, apklausa, prieglobsčio sistemos

ekspertų interviu, gerosios praktikos Švedijoje analizė. Prisidedant prie vienodos praktikos formavimo buvo organizuoti seminarai prieglobsčio procedūroje dalyvaujančioms institucijoms ir surengta tarptautinė konferencija aktualiems probleminiams klausimams aptarti. Parengta apibendrinančioji studija

Sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas buvo parengta apibendrinančioji studija, kurioje pristatomi projekto rezultatai. Pagrindinis studijos dėmesys koncentruojamas į sprendimų priėmimo proceso problemas, išryškėjusias per apeliacinį procesą. Studijoje taip pat identifikuoti konkretūs įgyvendinant projektą išryškėję probleminiai aspektai: prieglobsčio prašytojai ne visuomet supranta prieglobsčio procedūrą ir priimamų sprendimų motyvus, ne

visada kokybiškai atliekami pirminiai veiksmai ir ne visuomet tinkamai užtikrinamos vertėjų paslaugos. Siekiant sėkmingai išspręsti problemas, su kuriomis susiduria prieglobsčio prašytojai, siūloma daugiau dėmesio skirti prieglobsčio prašytojų informavimui apie procedūrą, sprendimų motyvus, apeliacinio proceso tikslą, patį procesą ir galimą rezultatą. Remiantis atliktomis analizėms studijoje suformuluotos rekomendacijos, skirtos supažindinti Migracijos departamento ir kitų suinteresuotų institucijų darbuotojus su kylančių problemų specifika ir galimais sprendimų būdais. Užs. 1069211

EUROPOS

SĄJUNGA

TMO Vilniaus biuro projektas Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro projektas „Sprendimų priėmimo procedūros tobulinimas prieglobsčio bylose: apeliacinis lygmuo“ įgyvendinamas pagal Europos Pabėgėlių fondo 2011 m. metinės programos veiksmą „Valstybių narių gebėjimas plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką siekiant praktinio bendradarbiavimo“ ir finansuojamas Europos pabėgėlių fondo lėšomis.


8

pirmADIENIS, sausio 28, 2013

lietuva

Mi­nis­te­ri­ja at­si­šau­do Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) su­tin­ka su Vals­ty­bės kont­ro­lės pa­sta­bo­mis dėl kva­li­fi­kuo­tų pa­rei­gū­nų trū­ku­mo, bet sa­ko, kad ne­tu­ri lė­šų jiems pa­reng­ti. Skun­džia­si fi­nan­sa­vi­mu

At­sa­ky­da­ma BNS dėl Vals­ty­bės kont­ro­lės nu­ro­dy­tų trū­ku­mų mi­ nis­te­ri­ja tei­gia, jog nė­ra pa­rei­gū­nų ren­gi­mo sis­te­mos, ku­ri už­tik­rin­tų, kad bū­tų pa­ren­gia­mas rei­kia­mas skai­čius pa­rei­gū­nų vi­soms vi­daus rei­ka­lų sta­tu­ti­nėms įstai­goms. „Šiuo me­tu yra trys vi­daus rei­ka­ lų pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos, ku­ rio­se pa­gal pa­tvir­tin­tus pro­fe­si­nio ren­gi­mo stan­dar­tus ren­gia­mi po­li­ ci­nin­kai, pa­sie­nie­čiai ir ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, ta­čiau dėl ne­pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo jų pa­ren­gia­ma ne­pa­ kan­ka­mai“, – tei­gia­ma mi­nis­te­ri­ jos at­sa­ky­me BNS. Vals­ty­bės kont­ro­lė au­di­to iš­va­ do­se tei­gia, jog sta­tu­ti­nių pa­rei­ gū­nų ren­gi­mo pro­ce­sas neuž­tik­ ri­na, kad vi­si tar­ny­bą pra­de­dan­tys pa­rei­gū­nai įgy­tų rei­kia­mą kva­li­fi­ ka­ci­ją, o 2012 m. Prieš­gais­ri­nės ap­ sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui bei Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­val­

džioms įstai­goms pa­reng­tų pa­rei­ gū­nų skai­čius su­da­rė vos 11 pro­c. lais­vų pa­rei­gy­bių skai­čiaus.

Ne­di­de­li at­ly­gi­ni­mai le­mia pa­rei­gū­nų mo­ ty­va­ci­jos trū­ku­mą ir di­de­lę per­so­na­lo kai­tą vi­daus rei­ka­lų įstai­go­se. Ne­pat­rauk­li pro­fe­si­ja

VRM pa­brė­žia, jog 2007 m. ėmė­ si ini­cia­ty­vos steig­ti vi­daus rei­ka­ lų sis­te­mos ko­le­gi­ją, ku­rio­je bū­tų ren­gia­mi bū­si­mi pa­rei­gū­nai vi­soms vi­daus rei­ka­lų sta­tu­ti­nėms įstai­ goms, ta­čiau šis pro­jek­tas dėl lė­šų sty­giaus ne­bu­vo įgy­ven­din­tas. „Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los ir Ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų mo­kyk­los tu­

„„Sta­tis­ti­ka: da­lis že­miau­sio ly­gio pa­rei­gas ei­nan­čių pa­rei­gū­nų tar­ny­bą sta­tu­ti­nė­se įstai­go­se pra­de­da bai­gę

tik vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. 

ri­ma inf­rast­ruk­tū­ra ne­su­da­ro ga­li­ my­bių reng­ti dau­giau bū­si­mų pa­ rei­gū­nų, nei ren­gia­ma šiuo me­tu. Šią pro­ble­mą sa­vo 2012 m. ata­skai­ to­je pa­mi­nė­jo ir Vals­ty­bės kont­ro­ lė, ta­čiau jos spren­di­mą ap­sun­ki­ na lė­šų trū­ku­mas“, – ra­šo­ma VRM at­sa­ky­me. Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, ki­tas la­bai svar­bus veiks­nys, le­mian­tis ne­pa­ kan­ka­mą pa­rei­gū­nų ren­gi­mą, yra pa­rei­gū­no pro­fe­si­jos ne­pat­rauk­ lu­mas. „Ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio ski­ria­ma tam, kad bū­tų už­tik­rin­ tos pa­rei­gū­nų so­cia­li­nės ga­ran­ti­ jos, ne­di­de­li at­ly­gi­ni­mai le­mia pa­ rei­gū­nų mo­ty­va­ci­jos trū­ku­mą ir

di­de­lę per­so­na­lo kai­tą vi­daus rei­ ka­lų įstai­go­se, to­dėl nė­ra pa­kan­ka­ mai as­me­nų, ku­rie no­rė­tų mo­ky­tis vi­daus rei­ka­lų pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se, o jas bai­gę dirb­ti ati­tin­ ka­mo­se vi­daus rei­ka­lų įstai­go­se. Spren­džiant šią pro­ble­mą, VRM ren­gia­mas Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­ to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas“, – tei­gia VRM. Bai­gia tik vi­du­ri­nę

Vals­ty­bės kont­ro­lė pra­ne­šė, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ba 25 tūkst. sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų ir be­ veik pu­sė iš jų – že­miau­sias (C ly­ gio) pa­rei­gas ei­nan­tys pa­rei­gū­nai,

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

kas­dien at­si­du­rian­tys pa­vo­jin­go­ se, ekst­re­ma­lio­se si­tua­ci­jo­se, ku­ rio­se bū­ti­nos spe­cia­lios ži­nios ir įgū­džiai. Pa­sak au­di­to­rių, da­lis ki­tų že­ miau­sio ly­gio pa­rei­gas ei­nan­čių pa­ rei­gū­nų tar­ny­bą sta­tu­ti­nė­se įstai­ go­se pra­de­da bai­gę tik vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir ne­tu­rė­da­mi jo­kios pro­ fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos, kai ku­rių iš jų mo­ky­mai pra­de­da­mi tik praė­jus pus­me­čiui ir dau­giau nuo tar­ny­bos pra­džios, da­liai pa­rei­gū­nų reng­ti ski­ria­ma nuo 10 die­nų iki 3 mė­ne­ sių, nors mi­ni­ma­li nu­sta­ty­ta pro­fe­ si­nio ren­gi­mo truk­mė – 1 me­tai. BNS inf.

Keičia savivaldybių melioracijos specialistų darbo modelį Virginija Skučaitė v.skucaite@diena.lt

Siekdama sėkmingai įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones „Žemės ūkio vandentvarka“ ir „Pelno nesiekiančios investicijos“ Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) organizuoja mokymus Aleksandro Stulginskio universitete (ASU). Artėja metas, kai bet kurio rajono savivaldybės melioracijos specialisto darbas bus organizuotas itin racionaliai, – tuo nesunku įsitikinti ASU vykstančiuose specialistų mokymuose, kuriems vadovauja buvę šios aukštosios mokyklos auklėtiniai. Tai jau atgyveno Greitas savivaldybių melioracijos specialistų keitimasis aktualia informacija su ūkininkais, matininkais ar projektuotojais – racionalaus savivaldybių Žemės ūkio skyrių darbo pagrindas. Tačiau dar ne vieno rajono savivaldybėje melioracijos specialistai, kurių ūkininkai paprašo išduoti, pavyzdžiui, melioracijos – planų ištraukas, prieš tai turi surasti reikiamą planą – dėl dažno naudojimo jis būdavo sunkiai įskaitomas padaryti atitinkamos vietovės kopiją, ją nuskenuoti, susieti su LKS-94 koordinačių sistema ir perkelti vektorizuotą drenažo tinklą ant topografinės nuotraukos. Suprantama, gavus galutinį rezultatą dažnai buvo galima pastebėti klaidų, atsiradusių kopijuojant, skenuojant, susiejant su koordinačių sistema, vektorizuojant. Pastaraisiais metais jau ne vieno rajono Žemės ūkio skyriuje melioracijos specialistai darbe naudoja profesiona-

lią GIS programinę įrangą ir mokosi naudotis bendrovės ESRI „ArcGIS“ 10 arba 10.1 moderniausia versija, o tai labai pagerina ir pagreitina darbą. Vertingi mokymai ŽŪM, siekdama modernaus ir efektyvaus melioracijos specialistų darbo modelio (naujausia „ArcGIS“ versija naudojasi tik trečdalis savivaldybių melioracijos specialistų), kartu su Valstybės žemės fondu prie ŽŪM ir ASU specialistais surengė rajonų savivaldybių specialistų kelių dienų mokymus, kuriose įgytos žinios itin pravers įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007– 2013 m. programos priemones „Žemės ūkio vandentvarka“ ir „Pelno nesiekiančios investicijos“.

Ilgainiui visi specialistai mokės naudotis visomis programinės įrangos teikiamomis galimybėmis, galės pereiti prie šiuolaikiško darbo modelio.

„Tuose mokymuose melioracijos specialistai tobulina savo žinias, įgūdžius, kad perprastų visas galimybes, kurias teikia naudojimasis modernia „ArcGIS“ programine įranga, kuriant duomenų bazes, orientuojant skenuotus planus geografinėje erdvėje ir skaitmeninant popierinius sausinimo bei drėkinimo projektus. Pabrėžtina, kad GIS duome-

nų bazės rengimo metodiką sukūrė būtent ASU specialistai. Tad suprantama, kodėl melioracijos specialistų mokymams ŽŪM pasirinko ASU bazę su specializuota (GIS) klase, kurioje yra viskas, ko reikia tokiems mokymams“, – kalbėjo šios aukštosios mokyklos auklėtinė – Vandens inžinerijos išteklių instituto lektorė Gitana Vyčienė, pakviesta kartu su kitu kolega vesti rajonų specialistų mokymų, kurių kuratorius yra ASU doc. dr. Antanas Dumbrauskas. Stebino žiniomis Pasak G.Vyčienės, naujausia „ArcGIS“ programinė įranga labai palengvina melioracijos specialistams darbą, nes suteikia galimybę dirbti ne tik prie stalinio kompiuterio, bet ir lauke, į GPS imtuvą įkėlus rajono georeferencinio pagrindo duomenų žemėlapį. Grįžus iš darbo laukuose ir prijungus GPS imtuvą prie kompiuterio, lauke sukaupti duomenys perkeliami į programinę įrangą ir gali būti labai lengvai panaudojami redaguojant turimas duomenų bazes. „Kitas šios programinės įrangos teikiamas pranašumas – operatyvus ir efektyvus rajonų savivaldybėse dirbančių melioracijos specialistų ryšys, pavyzdžiui, su projektuotojais ir matininkais. Tai padeda išvengti interesantų eilių prie savivaldybių melioracijos specialistų kabinetų durų, palaiko modernios duomenų bazės „gyvumą“, – aiškino ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto lektorius Donatas Jonakavičius. Anot pašnekovo, ne vienas melioracijos specialistas mokymuose stebina savo žiniomis dirbant su moderniausia

 Faktas: anot G.Vyčienės, vienas modernios programinės įrangos pranašumų – ope-

ratyvus melioracijos specialistų ryšys, pavyzdžiui, su matininkais. Artūro Morozovo nuotr.

„ArcGIS“ programine įranga. Ilgainiui visi specialistai mokės naudotis visomis programinės įrangos teikiamomis galimybėmis, galės pereiti prie šiuolaikiško darbo modelio. Žinias būtina naudoti Mokymų dalyviai kartu supranta, kad jei čia įgytos žinios nebus naudojamos kasdien, jos ilgainiui taps bevertės. „Naujos technologijos tam ir yra kuriamos, kad būtų naudingas žmonėms, kad jie gautų norimą rezultatą, įdėję nedaug pastangų ir laiko. Turiu galvoje ne tik melioracijos specialistus, bet ir kitus interesantus, kurie, turėdami internetą, gali neišeidami iš namų surasti juos dominantį žemės sklypą ir

atsispausdinti žemėlapio ištrauką. Be abejonės, naujos technologijos naudingos ir pačioms rajonų savivaldybėms“, – įsitikinęs D.Jonakavičius. Anot pašnekovų, dauguma į mokymus atvažiavusių specialistų iš įvairių rajonų savivaldybių labai domėjosi technologinėmis naujovėmis. Specialistai gerai žino, kad naujovės gerokai palengvins jiems kasdienį darbą įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones „Žemės ūkio vandentvarka“ ir „Pelno nesiekiančios investicijos“.


9

pirmADIENIS, sausio 28, 2013

lietuva

Nea­py­kan­tos ne­to­le­ruos ES pa­g rin­d i­n ių tei­s ių agen­t ō­r a ťie­met per Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­ vi­mą ES ti­ki­si at­kreip­ti dė­me­sį į nea­py­kan­tos nu­si­kal­ti­mus disk­ ri­mi­nuo­ja­moms so­cia­li­nėms gru­ pėms. Ana­li­zuos nu­si­kal­ti­mus

Agen­t ō­ros va­d o­vas Mor­te­n as KjÌru­mas ti­ki­si, kad ťie­met Vil­ niu­je or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai pa­ ska­tins vals­ty­bes na­res pra­dė­ti re­gist­ruo­ti ir ana­li­zuo­ti nea­py­ kan­tos nu­si­kal­ti­mus, kai au­ka pa­ si­ren­ka­ma, nes pri­klau­so tam tik­ rai so­cia­li­nei gru­pei, – daŞ­niau­siai tai bō­na iť­puo­liai re­li­gi­niu, tau­ti­ niu ar sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos pa­ grin­du. Šiai te­mai skir­ta kon­fe­ren­ci­ja Vil­niu­je vyks lapk­ri­tį. Jo­je ti­ki­ma­ si su­lauk­ti 300–400 eks­per­tų iť ES val­dŞios ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. In­ter­viu BNS nau­jie­nų agen­tō­ rai da­nas M.KjÌru­mas tei­gė, kad jo va­do­vau­ja­mos ins­ti­tu­ci­jos – ES pa­grin­di­nių tei­sių agen­tō­ros – ty­ ri­mai ro­do, jog ho­mo­fo­bi­ja ir an­ ti­se­mi­tiz­mas Eu­ro­po­je vis dar yra pa­pli­tę reiť­ki­niai.

Ho­mo­sek­sua­lai puo­la­mi

At­lie­kant ty­ri­mÄ&#x2026;, per ku­rÄŻ ap­klaus­ ta dau­giau nei 90 tĹŤkst. Ĺžmo­niĹł, ket­vir­ta­da­lis ho­mo­sek­sua­lĹł sa­kÄ&#x2014; bu­vÄ&#x2122; uŞ­pul­ti nors kar­tÄ&#x2026; per pa­sta­ ruo­sius pen­ke­rius me­tus. Iť­sa­mius ata­skai­tos duo­me­nis agen­tō­ra pla­ nuo­ja pa­skelb­ti ge­gu­ŞÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;25 pro­c. sa­kÄ&#x2014;, kad per pa­sta­ ruo­sius pen­ke­rius me­tus bu­vo fi­ ziť­kai uŞ­pul­ti. Kal­bant apie trans­ sek­sua­lus, skai­Ä?ius dar iĹĄau­ga â&#x20AC;&#x201C; 34â&#x20AC;&#x201C;35 pro­c. trans­sek­sua­lĹł sa­ kÄ&#x2014; bu­vÄ&#x2122; fi­ziť­kai uŞ­pul­ti. Tai dra­ ma­tiť­ki skai­Ä?iai, ku­rie ro­do, ko­ dÄ&#x2014;l ES ly­giu tu­ri­me rim­tai sprÄ&#x2122;s­ti klau­si­mus dÄ&#x2014;l nea­py­kan­tos nu­si­ kal­ti­mĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; BNS sa­kÄ&#x2014; agen­tō­ros va­do­vas. M.KjĂŚru­mas pa­brÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014;, kad to­kiĹł nu­si­kal­ti­mĹł mas­tÄ&#x2026; kol kas dau­gu­ mo­je ĹĄa­liĹł ga­li­ma nu­sta­ty­ti tik so­ cio­lo­gi­niais ty­ri­mais, nes po­li­ci­ja jĹł neiĹĄs­ki­ria. â&#x20AC;&#x17E;IĹĄ es­mÄ&#x2014;s tik ke­tu­rios vals­ty­bÄ&#x2014;s na­rÄ&#x2014;s de­ta­liau re­gist­ruo­ja nea­py­ kan­tos nu­si­kal­ti­mus. <Lietuvai> pir­mi­nin­kau­jant ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti aukť­ tu ly­giu pri­pa­Şin­ta bō­ti­ny­bÄ&#x2014; re­gist­ ruo­ti nea­py­kan­tos nu­si­kal­ti­mus vals­ty­bÄ&#x2014;­se na­rÄ&#x2014;­seâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; jis.

Kal­ta ir kri­zÄ&#x2014;

ES agen­tō­ros di­rek­to­riaus tei­gi­mu, disk­ri­mi­nuo­ja­mas so­cia­li­nes gru­ pes skau­dĹžiai pa­lie­tÄ&#x2014; ES uŞ­griu­vu­si eko­no­mi­nÄ&#x2014; kri­zÄ&#x2014;, dÄ&#x2014;l ku­rios vals­ ty­bÄ&#x2014;s Ä&#x2014;mÄ&#x2014;­si tau­py­mo prie­mo­niĹł: vi­suo­me­nÄ&#x2014;­se su­stip­rÄ&#x2014;­jo prie­ťiť­ ku­mas imig­ran­tams, o ap­kar­py­tos so­cia­li­nÄ&#x2014;s iť­lai­dos kai ku­riuos vi­ suo­me­nÄ&#x2014;s na­rius pa­da­rÄ&#x2014; dar pa­Şei­ dĹžia­mes­nius. â&#x20AC;&#x17E;Kai ku­rio­se vals­ty­bÄ&#x2014;­se, kaip pra­ne­ťa­ma, su­stip­rÄ&#x2014;­jo iť­puo­liai prieĹĄ imig­ran­tus, Ä?i­go­nus. Stip­ rÄ&#x2014;­jo pa­ra­ma ekst­re­mis­ti­nÄ&#x2014;ms par­ ti­joms, ku­rios pa­lai­ko ne­ga­ty­vius ste­reo­ti­pus imig­ran­tĹł, Ä?i­go­nĹł at­ Ĺžvil­giuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kal­bÄ&#x2014;­jo jis. â&#x20AC;&#x17E;Kar­py­da­mos so­cia­li­nius biu­ dĹže­tus, vals­ty­bÄ&#x2014;s na­rÄ&#x2014;s ga­li so­ cia­li­nes iť­lai­das su­ma­Şin­ti tiek, kad, pa­vyz­dĹžiui, vai­kai ne­be­ve­Şa­ mi mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais ir taip ne­ten­ka ĹĄvie­ti­mo priei­na­mu­mo, â&#x20AC;&#x201C; tai pa­ste­bÄ&#x2014;­jo­me ke­lio­se vals­ty­bÄ&#x2014;­se na­rÄ&#x2014;­seâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gÄ&#x2014; M.KjĂŚru­mas. Pa­ sak jo, dÄ&#x2014;l kri­zÄ&#x2014;s pa­di­dÄ&#x2014;­jo ir iť­nau­ do­ji­mas dar­bo rin­ko­je. Kal­bÄ&#x2014;­da­mas apie sek­sua­li­niĹł ma­Şu­mĹł tei­ses, agen­tō­ros va­do­ vas tei­gÄ&#x2014; pa­ste­bin­tis pa­Şan­gÄ&#x2026; Lie­

Â&#x201E;Â&#x201E;Ty­ri­mas: ho­mo­fo­bi­ja ir an­ti­se­mi­tiz­mas Eu­ro­po­je vis dar yra pa­pli­tÄ&#x2122;

reiť­ki­niai. 

tu­vo­je ir vi­so­je Eu­ro­po­je, ta­Ä?iau pri­dō­rÄ&#x2014;, kad pro­ble­mĹł dar esa­ ma daug. Lie­tu­va pu­sÄ&#x2014;s me­tĹł pir­mi­nin­ ka­vi­mÄ&#x2026; ES iĹĄ Ai­ri­jos pe­rims lie­pos 1 d. Ĺ iuo me­tu pla­nuo­ja­ma su­reng­

In­gos Juo­dy­tÄ&#x2014;s nuo­tr.

ti apie 3 tĹŤkst. su­si­ti­ki­mĹł Briu­se­ly­ je ir Liuk­sem­bur­ge, Lie­tu­vo­je vyks apie 180 pir­mi­nin­ka­vi­mo ren­gi­niĹł, tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; bent 16 mi­nist­rĹł ly­gio su­ si­ti­ki­mĹł. BNS inf.

UAB PONTEM â&#x20AC;&#x201C; naujas patyrusio rinkos dalyvio vardas gaminant â&#x20AC;&#x201C; tam ÄŻmonÄ&#x2014;je sukurtas atskiras padalinys, priĹžiĹŤrintis kokybÄ&#x2014;s reikalavimĹł laikymÄ&#x2026;si visose grandyse â&#x20AC;&#x201C; nuo darĹžo iki stalo.

ď ŽVeikla: QVQZR[V[Ă&#x203A;]_RXfONZNV`a\]_\QbXaNV`Na`XV_Ăş]_RXĂ&#x203A;` R[XYĂş

]YNaV[VZN`ZNVaV[VZ\]N`YNbTĂşaRVXVZN`cV`\WR9VRabc\WR

UAB â&#x20AC;&#x17E;Smulkus urmasâ&#x20AC;&#x153;, gerai Ĺžinoma viena didĹžiausiĹł Lietuvoje maitinimo paslaugas teikianÄ?iĹł ÄŻmoniĹł ir didmeninÄ&#x2014;s prekybos vykdytoja, 2013 m. pasitiko pasivadinusi nauju vardu â&#x20AC;&#x201C; UAB PONTEM. ÄŽmonÄ&#x2014; iĹĄaugo keliolika kartĹł

Nau ja sis pa va di ni mas UAB PONTEM, lotyniĹĄkai reiĹĄkiantis jungtÄŻ, tarpininkÄ&#x2026;, tiltÄ&#x2026;, atspindi mĹŤsĹł modernĹł poĹžiĹŤrÄŻ ÄŻ verslÄ&#x2026;, lankstumÄ&#x2026; bendradarbiaujant, stabilĹł augimÄ&#x2026; ir tobulÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;, aplinkÄ&#x2026; ir sveikatÄ&#x2026; tausojanÄ?iÄ&#x2026; veiklÄ&#x2026;. Darnus bendrovÄ&#x2014;s kolektyvas jau kurÄŻ laikÄ&#x2026; jautÄ&#x2014;, kad pavadinimÄ&#x2026; iĹĄaugo. Per pastaruosius du deĹĄimtmeÄ?ius bendrovÄ&#x2014; pastebimai iĹĄplÄ&#x2014;tÄ&#x2014; siĹŤlomĹł paslaugĹł spektrÄ&#x2026;, ÄŻdiegÄ&#x2014; ir vadovaujasi tarptautiniais ISO standartais, nuolat investuoja ÄŻ paĹžangiÄ&#x2026; ÄŻrangÄ&#x2026;, ÄŻmonÄ&#x2014; ir jos teikiamos paslaugos pakilo ÄŻ kur kas aukĹĄtesnÄŻ kokybÄ&#x2014;s lygÄŻ, tai garantuoja stabiliÄ&#x2026; plÄ&#x2014;trÄ&#x2026;, bendradarbiavimÄ&#x2026; su Lietuvos, Europos SÄ&#x2026;jungos ir kitĹł ĹĄaliĹł partneriais. PradÄ&#x2014;jusi nuo maisto produktĹł tiekimo bazÄ&#x2014;s, ÄŻmonÄ&#x2014; iĹĄaugo keliolika kartĹł. Ĺ iuo metu bendrovÄ&#x2014;s pagrindinÄ&#x2014; veikla â&#x20AC;&#x201C; didmeninÄ&#x2014; prekyba maisto produktais, atskirĹł

prekÄ&#x2014;s ĹženklĹł platinimas, maitinimo paslaugĹł teikimas visoje Lietuvoje. Maisto produktus tiekiame ÄŻ daugiau nei 2 000 Lietuvos ir uĹžsienio ÄŻmoniĹł, aptarnaujame per 100 maitinimo taĹĄkĹł Lietuvoje. Maitinimo paslaugÄ&#x2026; teikiame net 58 ugdymo ÄŻstaigose â&#x20AC;&#x201C; jose mokosi daugiau nei 18 000 moksleiviĹł, ligoninÄ&#x2014;se ir gydymo ÄŻstaigose bei jĹł ďŹ lialuose, kuriĹł ĹĄiandien aptarnaujame 18-a, kasdien pamaitiname iki 4 000 ligoniĹł, valdome 12-a kaviniĹł â&#x20AC;&#x17E;Myls in tempoâ&#x20AC;&#x153;, organizuojame pobĹŤvius â&#x20AC;&#x17E;Myls banquetâ&#x20AC;&#x153;, teikiame orlaiviĹł keleiviĹł maitinimo paslaugÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Myls aeroâ&#x20AC;&#x153;, aptarnaujami lÄ&#x2014;ktuvai per metus perveĹža daugiau nei 130 000 keleiviĹł, taip pat teikiame ir teritorijĹł prieĹžiĹŤros bei patalpĹł valymo paslaugÄ&#x2026;. Esame atviri tiekÄ&#x2014;jams

BendrovÄ&#x2014; didĹžiuojasi kasmete plÄ&#x2014;tra, stabiliu apyvartos augimu ir vis didÄ&#x2014;janÄ?iu klientĹł ratu. Daug metĹł bĹŤdami ir didmeninÄ&#x2014;s prekybos ir maitinimo paslaugĹł teikÄ&#x2014;jais, galime pasiĹŤlyti ypaÄ? patraukliÄ&#x2026; paslaugĹł kainÄ&#x2026; ir kokybÄ&#x2122;: Ĺžinome, kur uĹž palankiausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026; nupirkti maisto produktĹł, kontroliuojame jĹł kokybÄ&#x2122; transportuojant, saugant ir

AudronÄ&#x2014; TendzegolskienÄ&#x2014;:

PraÄ&#x2014;jusiais metais dĹžiaugÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s ketvirtadaliu iĹĄaugusia apyvarta, ĹĄiais metais taip pat keliami ambicingi tikslai.

Esame atviri Lietuvos ir kitĹł ĹĄaliĹł tiekÄ&#x2014;jams, kurie atitinka grieĹžtus mĹŤsĹł reikalavimus â&#x20AC;&#x201C; prekes perkame tik iĹĄ patikimĹł, prekiĹł kokybÄ&#x2122; galinÄ?iĹł garantuoti tiekÄ&#x2014;jĹł. Ĺ iandien bendradarbiaujame su daugiau nei 200 tiekÄ&#x2014;jĹł iĹĄ Lietuvos, kitĹł Europos SÄ&#x2026;jungos ĹĄaliĹł, tai lemia itin platĹł prekiĹł pasirinkimÄ&#x2026; bei geriausiÄ&#x2026; kainos ir kokybÄ&#x2014;s santykÄŻ mĹŤsĹł klientams. ÄŽmonÄ&#x2014; nuolat investuoja ÄŻ patalpas, naujausiÄ&#x2026; ÄŻrangÄ&#x2026;, maĹžinanÄ?iÄ&#x2026; sÄ&#x2026;naudas, tausojanÄ?iÄ&#x2026; aplinkÄ&#x2026; ir sveikatÄ&#x2026;, vien praÄ&#x2014;jusiais metais investicijos virĹĄijo 2 mln. litĹł. BendrovÄ&#x2014; yra ÄŻdiegusi ir vadovaujasi tarptautiniais ISO standartais, turi VĹĄÄŽ â&#x20AC;&#x17E;Ekoagrosâ&#x20AC;&#x153; iĹĄduotÄ&#x2026; dokumentÄ&#x2026;, patvirtinantÄŻ ekologiĹĄkĹł produktĹł naudojimÄ&#x2026; teikiant vieĹĄojo maitinimo paslaugas.

DĹžiaugiamÄ&#x2014;s didÄ&#x2014;janÄ?iu kolektyvu

Esame socialiai atsakingi, skatiname sveikos mitybos kultĹŤrÄ&#x2026; ir jos sklaidÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; savo iniciatyva ir lÄ&#x2014;ĹĄomis iĹĄleidome vaikams skirtÄ&#x2026; ĹĄvieÄ?iamÄ&#x2026;jÄ&#x2026; knygelÄ&#x2122;, kurioje jaunieji skaitytojai supaĹžindinami su sveikos mitybos nauda, kuriÄ&#x2026; teikia konkretĹŤs produktai, vaisiai, darĹžovÄ&#x2014;s. Pasak generalinÄ&#x2014;s direktorÄ&#x2014;s, bendrovÄ&#x2014; ir toliau skleis sveikos mitybos kultĹŤrÄ&#x2026; mokyklose â&#x20AC;&#x201C; ruoĹĄiamais patiekalais rodydama, kad sveikas maistas yra ir sveikas, ir skanus, dĹžiaugiamÄ&#x2014;s, kad vis daugiau vaikĹł renkasi kokybiĹĄkÄ&#x2026;, visavertÄŻ ir sveikÄ&#x2026; maistÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ne maĹžiau dĹžiaugiamÄ&#x2014;s vis didÄ&#x2014;janÄ?iu bendrovÄ&#x2014;s kolektyvu â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiuo metu mĹŤsĹł daugiau nei 850, vien per praÄ&#x2014;jusius metus sukurta 150 naujĹł darbo vietĹł. Itin vertiname profesionalius darbuotojus kaip pagrindÄ&#x2026;, kuriantÄŻ vertÄ&#x2122; mĹŤsĹł klientams. Ateidama ÄŻ naujÄ&#x2026; ÄŻstaigÄ&#x2026; ÄŻmonÄ&#x2014; naujĹł darbuotojĹł neieĹĄko, stengiasi perimti darbuotojus: juos apmokyti dirbti su nauja ÄŻranga, perduoti savo patirtÄŻ, kad atitiktĹł mĹŤsĹł ÄŻmonÄ&#x2014;s darbuotojams keliamus reikalavimus. Darbuotojai â&#x20AC;&#x201C; tai mĹŤsĹł ambasado-

riai, kuriuos vienija profesionalumas, atsakingas poĹžiĹŤris ÄŻ darbÄ&#x2026; ir teikiamĹł paslaugĹł kokybÄ&#x2122;, iĹĄskirtinis dÄ&#x2014;mesys kiekvienam klientuiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigia A.TendzegolskienÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;PraÄ&#x2014;jusiais metais dĹžiaugÄ&#x2014;mÄ&#x2014;s ketvirtadaliu iĹĄaugusia apyvarta, ĹĄiais metais taip pat keliami ambicingi tikslai â&#x20AC;&#x201C; toliau sÄ&#x2014;kmingai plÄ&#x2014;sti klientĹł ratÄ&#x2026;, iĹĄlikti vieniems geriausiĹł Lietuvoje, ieĹĄkoti naujĹł galimybiĹł rinkojeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vardija ÄŻmonÄ&#x2014;s vadovÄ&#x2014;. â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiuojamÄ&#x2014;s ir garsÄ&#x2014;jame giliomis verslo tradicijomis, esame Ĺžinomi savo srities profesionalai, nuosekliai didÄ&#x2014;jantis klientĹł ratas rodo pasitikÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; mĹŤsĹł bendrove, gebÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; rasti sprendimus sudÄ&#x2014;tingose situacijose, mokÄ&#x2014;jimÄ&#x2026; teikti kokybiĹĄkas paslaugas sutaupant klientui lÄ&#x2014;ĹĄĹł. Pavadinimo keitimas â&#x20AC;&#x201C; apgalvotas ir laiku Ĺžengtas Ĺžingsnis, rodantis, kad esame didelÄ&#x2014;, stabili ir patikima ÄŻmonÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigia UAB PONTEM generalinÄ&#x2014; direktorÄ&#x2014; AudronÄ&#x2014; TendzegolskienÄ&#x2014;.

ď ŽPasitikÄ&#x2014;jimas: QVQ Vb\WNZĂ&#x203A;`V_TN_`Ă&#x203A;WNZRTVYV\ZV`cR_`Y\a_NQVPVW\ZV`

R`NZR V[\ZV`Nc\`_VaVR`]_\SR`V\[NYNV

UĹžs. 1069600


10

pirmADIENIS, sausio 28, 2013

ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 2,9730 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0652 JAV do­le­ris 1 2,5746 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5664 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9421 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2533 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6619 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5731 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7745

pokytis

–0,8207 % –1,0828 % –0,8205 % –1,1174 % –0,1535 % –0,1838 % +0,0300 % –0,2861 % –0,4842 %

Kai­nos ­ svy­ra­vo

Kiau­ši­nių ­ su­pir­ko ma­žiau

De­ga­lų kai­nos per sa­vai­tę svy­ra­vo, ne­si­kei­tė tik au­to­mo­bi­lių du­jų kai­na. De­ga­li­nės „Lu­ koil“ 95 mar­kės ben­zi­ną penk­ta­die­nį par­da­ vė po 4,78 li­to – 2 cen­tais pi­giau nei prieš sa­vai­tę, „Sta­toil“ de­ga­li­nė­se kai­na taip pat su­ma­žė­jo 2 cen­tais ir sie­kė 4,79 li­to, „Or­len“ – 4 cen­tais, iki 4,76 li­to. Lit­ras dy­ze­li­no „Lu­ koil“ de­ga­li­nė­se kai­na­vo 4,68 li­to. „Sta­toil“ dy­ze­li­nas pa­bran­go 2 cen­tais – iki 4,69 li­to, „Or­len“ at­pi­go 2 cen­tais – iki 4,66 li­to.

Lie­tu­vo­je au­ga­li­nin­kys­tės ir dau­ge­lio gy­vu­li­nin­kys­tės pro­duk­tų per­nai, pa­ ly­gin­ti su 2011 m., su­pirk­ta dau­giau. Ja­vų su­pir­ki­mas pa­di­dė­jo 86 pro­c., dar­žo­vių – 17 pro­c., bul­vių – 16 pro­c., vai­sių – 21 pro­c., ankš­ti­nių au­ga­lų grū­dų – 90 pro­c. Gy­vu­lių ir paukš­čių su­pirk­ta 4 pro­c. dau­giau, taip pat 3 pro­c. dau­giau pie­no, tik kiau­ši­nių – 5 pro­c. ma­žiau.

Kor­te­lė­mis sen­jo­rai gink­luo­ja­si iš lė­to

61

Vis dau­giau Lie­ tu­vos sen­jo­rų sa­ vo san­tau­pas nu­ spren­džia lai­ky­ti ne ko­ji­nė­je, o ban­ ko są­skai­to­je. Dau­ giau jų ryž­ta­si ir per­ pras­ti at­si­skai­ty­mo mo­der­nio­mis prie­ mo­nė­mis niuan­sus, t. y. nau­do­tis kor­te­ lė­mis.

proc.

vi­sų 60–74 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nau­do­ja­si mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis.

Gre­ta Gruo­dy­tė Len­kia es­tai ir lat­viai

Bend­ro­vės TNS praė­ju­siais me­tais at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, mo­ kė­ji­mo kor­te­lė­mis bent kar­tą per pus­me­tį nau­do­jo­si dau­giau nei pu­ sė, 61 pro­c., vi­sų 60–74 me­tų ša­ lies gy­ven­to­jų. Ta­čiau, kaip pa­ste­bi Lie­tu­vo­ je vei­kian­čių ban­kų at­sto­vai, net ir per­pra­tę at­si­skai­ty­mo tech­no­ lo­gi­jas, pa­gy­ve­nę žmo­nės nau­do­ tis kor­te­lė­mis ne­sku­ba. Mo­kė­ji­mo kor­te­lę sen­jo­rai daž­niau­siai nau­do­ ja kar­tą ki­tą per mė­ne­sį, iš ban­ko­ ma­to ar ban­ko sky­riu­je iš­siim­da­mi pen­si­ją, ir tik maž­daug kas penk­tas bent kar­tą ją pa­nau­do­ja at­si­skai­ty­ da­mas už pir­ki­nius. Ly­gin­da­mi tri­jų Bal­ti­jos ša­ lių duo­me­nis, ban­kų at­sto­vai taip pat sa­ko pa­ste­bin­tys, kad Lie­tu­vos pen­si­nin­kus pa­gal mo­kė­ji­mo kor­ te­lių nau­do­ji­mą len­kia bend­raam­ žiai Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je. Ban­kai skai­čiuo­ja, kad vy­res­nio am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ban­ko kor­te­le ap­mo­ka iki 10 pro­c. mė­ne­ sio iš­lai­dų. Es­ti­jo­je pa­gy­ve­nę žmo­ nės kor­te­le ap­mo­ka be­veik 40 pro­c. vi­sų sa­vo mė­ne­sio iš­lai­dų, Lat­vi­jo­ je – 20 pro­c. Rei­kia pa­gal­bos ir lai­ko

Maž­daug 47 tūkst. pen­si­nin­kų Lie­ tu­vo­je vie­ni­jan­čios są­jun­gos „Bo­ čiai“ Vil­niaus mies­to bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Po­vi­las But­kus ma­ no, kad nau­do­tis tu­ri­ma mo­kė­ji­mo kor­te­le vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ven­gia dėl įgū­džių sto­kos. O jiems su­si­for­muo­ti rei­kia ne tik lai­ko, bet ir pa­gal­bos iš šo­no.

„„Reak­ci­ja: nors ele­men­ta­rias fi­nan­si­nių tech­no­lo­gi­jų nau­jo­ves vy­res­ni žmo­nės prii­ma sun­kiai, ban­kų duo­me­

ni­mis, per praė­ju­sius me­tus atsis­kai­ty­mo kor­te­les nau­do­jan­čių sen­jo­rų skai­čius išau­go dau­giau nei penk­ ta­da­liu. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„Mū­sų žmo­nės iš prin­ci­po yra tei­gia­mai nu­si­tei­kę, do­mi­si nau­ jo­vė­mis, ta­čiau jiems rei­ka­lin­ ga pa­gal­ba pra­ktiš­kai pa­de­monst­ ruo­jant šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bes. Prob­le­ma ta, kad vy­res­ nio am­žiaus žmo­nių kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo ly­gis vis dar neaukš­tas. Da­bar si­tua­ci­ja ge­rė­ja ir tam tik­ra pa­žan­ga jun­ta­ma, ta­čiau tai ne­ grei­tas pro­ce­sas – įpro­čiams su­ si­for­muo­ti rei­kia lai­ko“, – pa­brė­ žė P.But­kus. Jis pri­pa­žįs­ta, kad pen­si­nio am­ žiaus gy­ven­to­jų švie­ti­mą rei­kia pa­ lai­ky­ti ir ska­tin­ti. Prie šios veik­los ak­ty­viai pri­si­de­da ir pa­tys „Bo­ čiai“, sa­vo na­riams, ku­rių am­žiaus vi­dur­kis – 68-eri, or­ga­ni­zuo­jan­tys už­siė­mi­mus ir kon­sul­ta­ci­jas kom­ piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo, tech­no­lo­ gi­jų nau­do­ji­mo at­si­skai­tant klau­ si­mais. „Or­ga­ni­zuo­jant to­kius mo­ky­ mus vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų – dė­me­sys po­ky­čiams pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių fi­nan­si­nė­je veik­lo­je. Prak­ ti­nio po­bū­džio už­siė­mi­mai ir kon­ sul­ta­ci­jos la­bai rei­ka­lin­gi, jie duo­ da ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų. Žmo­nės pra­moks­ta sa­va­ran­kiš­kai nau­do­tis nau­jo­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir jų ne­bi­jo­ti“, – tvir­ti­no sen­jo­rų or­ga­ ni­za­ci­jos at­sto­vas.

Ko­ją ki­ša bai­mė

Pa­ti ak­ty­viai tiek mo­kė­ji­mo kor­ te­lė­mis, tiek elekt­ro­ni­ne ban­ki­ nin­kys­te be­si­nau­do­jan­ti Lie­tu­vos pa­g y­ve­n u­s ių žmo­n ių aso­c ia­c i­ jos va­do­vė Gra­sil­da Ma­ka­re­vi­čie­ nė taip pat pri­pa­žįs­ta, kad ne vi­ siems vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms pa­vyks­ta iš kar­to per­pras­ti šiuo­ lai­ki­nes at­si­skai­ty­mo tech­no­lo­ gi­jas.

Gra­sil­da Ma­ka­re­vi­čie­nė:

Su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ne vi­si sen­jo­rai su­ge­ba su­tar­ti.

„Pa­ti kor­te­lė­mis nau­do­juo­si daž­ nai. Ir, man at­ro­do, tai la­bai pa­to­ gus da­ly­kas. Bet su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ne vi­si sen­jo­rai su­ge­ba su­tar­ti“, – sa­kė G.Ma­ka­ re­vi­čie­nė, ku­riai ret­kar­čiais ten­ka pa­čiai pa­tar­ti at­si­skai­ty­mo tech­ no­lo­gi­jas ban­dan­tiems per­pras­ti sen­jo­rams. Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­ja vie­ni­ja be­veik 38 tūkst. na­rių, ku­rių vi­du­ti­nis am­žius yra 65–70 me­tų. Bar­je­rą per­žen­gė penk­ta­da­lis

Ban­kų at­sto­vai vis­gi at­krei­pia dė­ me­sį, kad nors vy­res­nio am­žiaus ša­lies gy­ven­to­jai mo­kė­ji­mo kor­ te­lė­mis nau­do­ja­si ne taip ak­ty­viai kaip jau­ni­mas ar dir­ban­tys as­me­

nys, vis di­des­nė da­lis sen­jo­rų są­ mo­nin­gai per­žen­gia šį tech­no­lo­gi­nį bar­je­rą ir kor­te­lę ima nau­do­ti at­si­ skai­ty­da­mi už pir­ki­nius. „Kor­te­lę at­si­skai­tant nau­do­jan­ čių sen­jo­rų yra ge­ro­kai ma­žiau nei jau­nes­nės kar­tos gy­ven­to­jų. Ta­ čiau ir jų pi­ni­gi­nė­se gry­nuo­sius vis daž­niau kei­čia mo­kė­ji­mo kor­ te­lė. Treč­da­lis vy­res­nio am­žiaus mū­sų klien­tų, tu­rin­čių kor­te­les, nau­do­ja jas ne tik ban­ko­ma­tuo­se, bet ir at­si­skai­ty­da­mi pre­ky­bos bei pa­slau­gų vie­to­se. Tų sen­jo­rų, ku­ rie par­duo­tu­vė­je prie ka­sos iš­tie­ sia ne sau­ją gry­nų­jų, o mo­kė­ji­mo kor­te­lę, skai­čius kas­met au­ga“, – apie be­si­for­muo­jan­čius vy­res­nės kar­tos žmo­nių at­si­skai­ty­mo įpro­ čius kal­bė­jo „Swed­bank“ Maž­me­ ni­nės ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos va­ do­vė Orin­ta Žvirz­di­nė. Pa­sak O.Žvirz­di­nės, pa­ly­gin­ti su 2011 m., mo­kė­ji­mo kor­te­lę at­si­ skai­ty­ti už pre­kes ir pa­slau­gas nau­ do­jan­čių sen­jo­rų bū­rys per me­tus pa­di­dė­jo dau­giau nei 20 pro­c. „Vy­res­ni žmo­nės at­sar­ges­ni ir lin­kę fi­nan­si­nius spren­di­mus ge­ rai ap­gal­vo­ti, to­dėl jie ne­puo­ la strim­gal­viais pa­skui kiek­vie­ną nau­jo­vę. Gal to­dėl pir­mas žings­ nis jiems kiek sun­kes­nis nei jau­ni­ mui. Ta­čiau pra­dė­ję nau­do­tis mo­ kė­ji­mo kor­te­le jie tai da­ro taip pat sėk­min­gai ir ak­ty­viai, kaip ir jau­ nes­nės kar­tos at­sto­vai, – maž­daug treč­da­lį iš­lai­dų jie ap­mo­ka nau­do­ da­mie­si kor­te­le.“ Vy­res­ni mo­ko vy­res­nius

Pa­sak O.Žvirz­di­nės, iš­mok­ti nau­ do­tis kor­te­le sen­jo­rams ne­ma­žai pa­de­da ir pa­čių ban­kų švie­čia­mo­ sios ini­cia­ty­vos. „Vien mū­sų ban­ko ini­ci­juo­tos Sen­jo­rų fi­nan­sų aka­de­mi­jos mo­ ky­muo­se per dve­jus me­tus ap­ si­lan­kė be­veik 15 tūkst. vy­res­ nio am­žiaus žmo­nių. Mo­ky­muo­se sen­jo­rams pa­pras­tai paaiš­ki­na­ma ir pa­ro­do­ma, kaip nau­do­tis kor­ te­le, ban­ko­ma­tu, kaip pri­si­jung­ti prie in­ter­ne­to ban­ko. Vi­si pro­jek­te dir­ban­tys kon­sul­tan­tai yra vy­res­ni žmo­nės, ku­rių am­žiaus vi­dur­kis – apie 60 me­tų“, – pa­sa­ko­jo „Swed­ bank“ at­sto­vė. KD inf.

Dau­gė­ja kor­te­lių nau­do­to­jų „Pap­ras­čiau­siai nė­ra įgū­džių, ne­su­si­gau­do, kaip nau­do­tis ban­ ko­ma­tais ar elekt­ro­ni­niais kor­te­ lių skai­ty­tu­vais, o iš­mo­kę pa­mirš­ ta. Ir jie la­bai bi­jo, kad tų pi­ni­gė­lių ga­li neiš­siim­ti, kad jie ga­li pra­ pul­ti. Par­duo­tu­vė­se taip pat ne­ mo­ka kor­te­lė­mis, nes ne­pa­si­ti­ki. Dėl to ir ky­la pro­ble­mų, bū­na vi­ so­kių ku­rio­zų“, – tei­gė G.Ma­ka­ re­vi­čie­nė.

Tai, kad dau­gė­ja vi­sų rū­šių mo­kė­ji­mo kor­te­lių nau­do­to­jų, ro­do ir Ūkio ban­ko duo­me­nys. Per praė­ju­sius me­tus, pa­ ly­gin­ti su 2011-ai­siais, ope­ra­ci­jų mo­kė­ji­ mo kor­te­lė­mis skai­čius išau­go dau­giau nei penk­ta­da­liu. Mo­kė­ji­mo kor­te­lių apy­ var­ta taip pat smar­kiai pa­di­dė­jo – 2012 m., pa­ly­gin­ti su 2011-ai­siais, ji išau­go 23,7 pro­c. ir bu­vo 675 mln. li­tų. Ban­kas per 2012 m. iš­da­vė 6,6 pro­c. dau­giau mo­kė­

ji­mo kor­te­lių nei 2011-ai­siais – praė­ju­sių me­tų ga­le mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­čius vir­ši­jo 99,3 tūkst. Iš vi­sų mo­kė­ji­mo kor­ te­lių po­pu­lia­ru­mu iš­si­sky­rė de­be­to kor­ te­lės – at­si­skai­ty­mo už pre­kes ir pa­slau­ gas de­be­to kor­te­lė­mis apy­var­ta per­nai, pa­ly­gin­ti su 2011 m., išau­go net 38,6 pro­c. ir sie­kė 102,2 mln. li­tų. Ope­ra­ci­jų šio­mis kor­te­lė­mis skai­čiaus au­gi­mas per šį lai­ ko­tar­pį ir­gi bu­vo di­de­lis – 27,8 pro­c.


11

pirmADIENIS, sausio 28, 2013

pasaulis Gais­ras ­ klu­be

Re­fe­ren­du­mas dėl ato­mi­nės

Nuo­gas ­ pro­tes­tas

Dau­giau nei 200 žmo­nių žu­ vo per gais­rą nak­ti­nia­me klu­ be „Kiss“ San­ta Ma­ri­jo­je Bra­ zi­li­jos pie­tuo­se. Pa­sak ug­nia­ ge­sių, klu­be kon­cer­ta­vo vie­ na ro­ko gru­pė, ku­ri per šou nau­do­jo pi­ro­tech­ni­kos prie­ mo­nes. Po­li­ci­ja nu­ro­dė, kad gais­ro prie­žas­tis kol kas ne­ ži­no­ma.

Bul­ga­ri­jo­je va­kar vy­ko bal­sa­ vi­mas re­fe­ren­du­me dėl ant­ ro­sios ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos. 1987 m. pa­reng­tas elekt­ri­nės pro­jek­tas bu­vo ke­ lis kar­tus įšal­dy­tas ir vėl at­ gai­vin­tas. Apk­lau­sų re­zul­ta­tai ro­dė, kad 60–62 pro­c. pa­lai­ kys Be­le­nės elekt­ri­nę, o 38– 40 pro­c. bal­suos prieš.

Trys Uk­rai­nos fe­mi­nis­čių ju­dė­ ji­mo „Fe­men“ ak­ty­vis­tės iš­si­ ren­gė iki pu­sės, už­de­gė raus­ vus dū­mus sklei­džian­čius pi­ ro­tech­ni­nius už­tai­sus ir su­ren­ gė triukš­min­gą pro­tes­tą snie­ guo­ta­me Švei­ca­ri­jos Da­vo­so sli­di­nė­ji­mo ku­ror­te, kur vyks­ta kas­me­tis pa­sau­lio po­li­ti­kos ir vers­lo eli­to su­si­ti­ki­mas.

Rin­ki­mai Če­ki­jo­je: kai­ry­sis nu­run­gė de­ši­nį­jį Eu­ros­kep­ti­ką Václa­ vą Klau­są Pra­hos pi­ ly­je pa­keis kai­rių­jų pa­žiū­rų po­li­ti­kos ve­ te­ra­nas Mi­lo­šas Ze­ ma­nas. Ko­kių per­ mai­nų skam­biais pa­si­sa­ky­mais gar­ sė­jan­tis po­li­ti­kas ža­ da Če­ki­jos vi­daus ir už­sie­nio po­li­ti­ko­je?

Fak­tai „„Pir­ma­sis rin­ki­mų ra­tas. Per pir­

mą­jį rin­ki­mų ra­tą sau­sio 11–12 d. M.Ze­ma­nas su­rin­ko 24,2 pro­c. bal­ sų ir ne­daug ap­len­kė sa­vo var­žo­vą K.Schwar­zen­ber­gą, ku­ris ta­da ne­ ti­kė­tai iš­ki­lo į ant­rą­jį tu­rą, su­rin­kęs 23,4 pro­c. bal­sų. „„Nu­ga­lė­to­jas. Ant­rą­jį tu­rą, su­rin­

kęs 54,82 pro­c. bal­sų, lai­mė­jo M.Ze­ ma­nas. Už jį bal­sa­vo 10,5 mln. rin­kė­ jų. Jo var­žo­vas K.Schwar­zen­ber­gas ga­vo 45,17 pro­c. „„Rin­ki­mai. Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas

ant­ra­ja­me ra­te – 59,1 pro­c. Pir­mą­ syk Če­ki­jos is­to­ri­jo­je ša­lies va­do­ vas rink­tas tie­sio­giai. Anks­čiau pre­ zi­den­tus rink­da­vo par­la­men­tas. Ši pra­kti­ka pa­si­kei­tė per­nai va­sa­rį, kai par­la­men­ta­rai, siek­da­mi su­stip­rin­ ti pre­zi­den­to po­sto le­gi­ti­mu­mą, pa­ tvir­ti­no pe­rė­ji­mą prie vi­suo­ti­nio bal­sa­vi­mo. „„Pre­zi­den­to ga­lios. Če­ki­jos pre­zi­

„„Nau­jo­vė: M.Ze­ma­nas pa­ža­dė­jo, kad jo pir­mo­ji po­nia bus jo duk­tė Ka­te­ři­na. 

Žars­tė­si kri­ti­ka

Pir­mą­syk Če­ki­jo­je vy­kę tie­sio­gi­niai ša­lies va­do­vo rin­ki­mai bai­gė­si. 68 me­tų stam­baus su­dė­ji­mo ži­lap­lau­ kis M.Ze­ma­nas ma­žiau­siai pen­ke­ rius me­tus ka­ra­liaus Pra­hos pi­ly­je. Prieš rin­ki­mus jis pra­na­ša­vo, kad bal­sa­vi­mas – tai ko­va tarp de­ši­ nės, ku­riai at­sto­va­vo mė­ly­nak­rau­ ju aris­tok­ra­tu pra­var­džiuo­ja­mas da­bar­ti­nis ša­lies dip­lo­ma­ti­jos va­ do­vas Ka­re­las Schwar­zen­ber­gas, ir kai­rės, ku­rios gar­bę gi­na jis pa­ts. Abu kan­di­da­tai prieš ant­rą­jį tu­ rą ža­dė­jo, kad ne­si­drabs­tys pur­ vais. Vis­gi jie ne­ven­gė ašt­rios kri­ ti­kos vie­nas ki­tam. M.Ze­ma­nas K.Schwar­zen­ber­ gui ne­gai­lė­jo kri­ti­kos dėl de­ši­nių­ jų vy­riau­sy­bės pla­nuo­ja­mo mo­kes­ čių di­di­ni­mo ir pen­si­jų re­for­mos. O K.Schwar­zen­ber­gas pri­mi­nė rin­kė­ jams 1998 m. M.Ze­ma­no va­do­vau­ ja­mos So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (ČSSD) ir V.Klau­so Pi­lie­ti­nės de­ mok­ra­ti­jos par­ti­jos (ODS) už­ku­li­ si­nius su­si­ta­ri­mus. Pa­sak K.Schwar­zen­ber­go, ODS, ar­šiau­sia so­cial­de­mok­ra­tų po­li­ti­nė prie­ši­nin­kė, ta­da pa­rė­mė M.Ze­ma­ no ma­žu­mos vy­riau­sy­bę mai­nais į ČSSD pa­ža­dė­tus aukš­tus po­stus vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se. K.Schwar­ zen­ber­gas kal­ti­no M.Ze­ma­ną ir V.Klau­są ap­gau­di­nė­jus rin­kė­jus, esą abu po­li­ti­kai, nors at­sto­vau­ ja skir­tin­goms po­li­ti­nėms jė­goms, daž­niau­siai žen­gė ko­ja ko­jon. Po­li­ti­niai žai­di­mai

Vla­dimí­ra Dvořá­ková, Pra­hos eko­ no­mi­kos uni­ver­si­te­to po­li­ti­kos moks­lų pro­fe­so­rė, ko­men­tuo­da­ ma K.Schwar­zen­ber­go kri­ti­ką pa­

brė­žė, kad tie­sos K.Schwar­zen­ber­ go žo­džiuo­se yra. „M.Ze­ma­nas steng­sis bū­ti stip­ rus ša­lies va­do­vas, kon­cent­ruo­ da­mas kuo dau­giau val­džios sa­vo ran­ko­se. Šiuo po­žiū­riu jis va­do­ vau­sis V.Klau­so val­dy­mo lo­gi­ka. Ti­kė­ti­na, kad į sa­vo ko­man­dą jis ga­li ban­dy­ti pri­si­vi­lio­ti įta­kin­gus V.Klau­so ap­lin­kos žmo­nes. M.Ze­ ma­nas – la­bai pra­gma­tiš­kas po­li­ ti­kas, to­dėl jo po­zi­ci­ja ga­li leng­vai pa­si­keis­ti, jei jam to rei­kia“, – ko­ men­ta­vo eks­per­tė. Eks­per­tai M.Ze­ma­ną ver­ti­na kaip ta­len­tin­gą ora­to­rių, ku­ris su­ge­bė­jo ČSSD pa­vers­ti vie­na įta­kin­giau­sių ša­lies po­li­ti­nių jė­gų.

M.Ze­ma­nas steng­ sis bū­ti stip­rus ša­lies va­do­vas, kon­cent­ ruo­da­mas kuo dau­ giau val­džios sa­vo ran­ko­se. O 75 me­tų K.Schwar­zen­ber­gas, kon­ser­va­ty­vios par­ti­jos TOP 09 kan­di­da­tas, pa­sak V.Dvořá­ko­vos, var­gu ar bū­tų no­rė­jęs vel­tis į vi­daus po­li­ti­nes rie­te­nas, vei­kiau šis po­li­ ti­kas bū­tų bu­vęs ge­ro­kai ak­ty­ves­ nis už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais. Po­li­ti­kos ana­li­ti­kas Bo­hu­mi­ las Do­le­ža­las pri­dū­rė: „K.Schwar­ zen­ber­gas, jei bū­tų bu­vęs iš­rink­tas ša­lies va­do­vu, bū­tų la­biau pa­ty­ręs. Var­gu ar jis būtų vėlęsis į po­li­ti­nes rie­te­nas – jis nie­kuo­met į jas ne­ si­vė­lė.“

2007 m. M.Ze­ma­nas pa­li­ko so­ cial­de­mok­ra­tų gre­tas dėl ne­su­ta­ ri­mų su tuo­me­čiu par­ti­jos va­do­vu Jiří Pa­rou­be­ku. Jis ne­tru­kus įkū­rė nau­ją po­li­ti­nę jė­gą – Pi­lie­ti­nių tei­ sių par­ti­ją (SPOZ). Pa­sak eks­per­tų, nau­ja­sis ša­lies ly­de­ris ne­bus šil­ki­nis nė vie­nai iš di­džių­jų ša­lies par­ti­jų, ypač ČS­ SD, nes iki šiol grie­žia dan­tį ant šios par­ti­jos va­do­vų. Be to, da­ bar­ti­nė ša­lies val­dan­čio­ji dau­gu­ ma su­da­ry­ta iš opo­zi­ci­nių kai­rie­ siems par­ti­jų – ODS, TOP 09 ir Vie­šų­jų rei­ka­lų (VV) par­ti­jos, tad ne­nuos­ta­bu, jog prieš rin­ki­mus Če­ki­jos ra­di­jui M.Ze­ma­nas ža­dė­ jo, kad re­gu­lia­riai lan­ky­sis mi­nist­ rų ka­bi­ne­to po­sė­džiuo­se ir ban­dys pa­veik­ti kai ku­rių įsta­ty­mų priė­ mi­mą. Už­tat K.Schwar­zen­ber­gas prieš ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą sa­kė, kad jam no­rė­tų­si tik la­biau koor­di­nuo­tos už­sie­nio po­li­ti­kos tarp vy­riau­sy­ bės ir ša­lies va­do­vo. Skir­t in­gai nei M.Ze­m a­n as, K.Schwar­zen­ber­gas pri­dū­rė, kad no­rė­tų bū­ti ne­prik­lau­san­čiu nuo po­li­ti­nių ša­lies jė­gų pre­zi­den­tu. Švel­nins san­ty­kius su ES?

Pag­rin­di­nės rin­ki­mų kam­pa­ni­jos te­mos bu­vo ko­rup­ci­ja, re­ce­si­jos apim­ta eko­no­mi­ka ir skaus­min­gi vy­riau­sy­bės iš­lai­dų kar­py­mai. Če­ki­ja, pri­klau­san­ti nuo au­to­ mo­bi­lių eks­por­to į Va­ka­rų Eu­ro­pą, pir­miau­sia – Vo­kie­ti­ją, per eu­ro zo­nos kri­zę prieš me­tus nu­grimz­ do į re­ce­si­ją. 2011 m. jos eko­no­mi­ kos au­gi­mas bu­vo 1,9 pro­c. 2012 m. pla­nuo­ja­mas eko­no­mi­kos su­ si­trau­ki­mas 0,9 pro­c., o šiais me­

„Reu­ters“ nuo­tr.

tais – 0,2 pro­c. au­gi­mas. Ne­dar­bas šio­je 10,5 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je ša­ly­je gruo­dį bu­vo 9,4 pro­c. Ki­ta svar­bi te­ma – už­sie­nio po­ li­ti­ka. M.Ze­ma­nas, re­gis, ne­ke­ti­ na sek­ti sa­vo pirm­ta­ko V.Klau­so pė­do­mis, nors jis ir lai­ko­mas ge­ ro­kai at­sar­ges­niu ES at­žvil­giu nei K.Schwar­zen­ber­gas. M.Ze­ma­nas sa­kė, kad Eu­ro­pa tu­rė­tų tu­rė­ti bend­rą už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­ką, ta­čiau per­spė­ jo, kad per­ne­lyg daug ga­lių Briu­ se­liui jis nė­ra lin­kęs su­teik­ti. Vis­gi po­li­ti­kas iš­reiš­kė sa­vo pa­ra­mą in­ teg­ra­ci­jai. „Aš pa­lai­kau ES in­teg­ra­ci­jos pro­ ce­są, ta­čiau esu prieš Eu­ro­pos su­ per­vals­ty­bę, nes ma­nau, kad tik

den­to įga­lio­ji­mai api­ma cent­ri­nio ban­ko va­do­vų, ar­mi­jos ge­ne­ro­lų ir tei­sė­jų sky­ri­mą.

na­cio­na­li­niai par­la­men­tai ir vy­ riau­sy­bės tu­ri spręs­ti sa­vo ša­lių li­ ki­mą“, – kal­bė­jo M.Ze­ma­nas. Kal­bant apie Če­ki­jos san­ty­kius su Ru­si­ja ir JAV, M.Ze­ma­nas ir jo par­ti­ja SPOZ la­biau orien­tuo­ja­si į san­ty­kius su Mask­va, o K.Schwar­ zen­ber­gas ak­cen­ta­vo Pra­hos ry­šius su Va­šing­to­nu. „Ofi­cia­liai abu jie vi­saip sten­gia­si ne­bū­ti prieš ES. Tie­sa, ma­ny­čiau, M.Ze­ma­nas bus la­biau kri­tiš­kas ES, nei bū­tų bu­vęs K.Schwar­zen­ber­ gas. K.Schwar­zen­ber­gas orien­tuo­ ja­si į JAV, taip pat jis lai­ko­si proiz­ rae­liš­kos po­zi­ci­jos, o M.Ze­ma­nas dau­giau bend­ra­dar­biaus su Ru­si­ ja“, – ko­men­ta­vo V.Dvořá­ková. „The Pra­gue Post“ inf.

M.Ze­ma­no po­li­ti­nė biog­ra­fij­ a „„M.Ze­ma­nas Če­ki­jos prem­je­ro po­ste

rės Af­ri­kos iki In­do­ne­zi­jos. Ten gy­ve­na 2 mlrd. žmo­nių, ku­rie fi­nan­suo­ja­mi iš naf­ tos ir nar­ko­ti­kų pre­ky­bos“, – tvir­ti­no po­li­ ti­kas. Dar jis pa­ly­gi­no tuos, ku­rie ti­ki Ko­ ra­ną, su na­cis­tais. 2012 m. lapk­ri­tį, sa­ky­ da­mas kal­bą Pra­hos eko­no­mi­kos uni­ „„2003 m. jis bu­vo pa­skelb­tas kan­di­da­ ver­si­te­te, jis pa­reiš­kė, kad ne­mėgs­ta bu­ tu pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, ta­čiau dėl vu­sios JAV vals­ty­bės sek­re­to­rės Ma­de­ ne­su­ta­ri­mų ČSSD gre­to­se jo kam­pa­ni­ lei­ne Alb­right. Esą ji pa­ža­dė­jo, kad 1999 ja žlu­go. Rin­ki­mus lai­mė­jo V.Klau­sas. m. Ju­gos­la­vi­jo­je ne­bus bom­bar­da­vi­mų, Vė­liau M.Ze­ma­nas ta­po vie­nu ar­šiau­ ta­čiau šio pa­ža­do ne­te­sė­jo. M.Ze­ma­nas sių ČSSD par­ti­jos va­do­vų kri­ti­kų. yra pa­ža­dė­jęs, kad Če­ki­ja nie­kuo­met ne­ „„M.Ze­ma­nas iš­sto­jo iš ČSSD par­ti­jos siųs jo­kio am­ba­sa­do­riaus į Ko­so­vą. Jo 2007 m. ko­vą po konf­lik­to su tuo­me­ nuo­mo­ne, Ko­so­ve val­do te­ro­ris­tų re­ži­ čiu par­ti­jos va­do­vu J.Pa­rou­be­ku. 2009 mas, fi­nan­suo­ja­mas nar­ko­ti­kų ma­fi­jos. m. spa­lį jis įkū­rė nau­ją par­ti­ją SPOZ. „„M.Ze­ma­no kan­di­da­tū­ra į ša­lies va­ dir­bo nuo 1998 iki 2002 m. 2001 m. ba­ lan­dį ČSSD par­ti­jos ly­de­rio po­ste M.Ze­ ma­ną pa­kei­tė Vla­dimí­ras Špid­la. Ki­tais me­tais M.Ze­ma­nas lai­ki­nai pa­si­trau­kė iš po­li­ti­kos.

„„M.Ze­ma­nas gar­sė­ja kaip ties­mu­kų

pa­si­sa­ky­mų au­to­rius. 2011 m. per kon­ fe­ren­ci­ją apie Eu­ro­pos ver­ty­bes jis itin kri­tiš­kai kal­bė­jo apie is­la­mą. „Mū­sų prie­ šas – an­ti­ci­vi­li­za­ci­jos pli­ti­mas nuo Šiau­

do­vo po­stą bu­vo ver­ti­na­ma prie­ka­ biai dėl įta­ria­mos ko­rup­ci­jos ir ry­šių su bu­vu­siu ko­mu­nis­ti­nės no­menk­ la­tū­ros na­riu Mi­ros­la­vu Šlou­fu, ku­ris, kaip ma­no­ma, yra ar­ti­mas ma­fij­ ai.


12

pirmADIENIS, sausio 28, 2013

sportas Suk­lu­po ­ fi­na­le

Trylikoje ­ mies­tų

D.Jo­ciaus ­ per­ga­lė

Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me Eu­ro­ly­ gos jau­ni­mo at­ran­kos tur­ny­re Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai nu­žings­nia­vo iki fi­na­lo, ta­čiau ja­me 81:100 (13:29, 21:22, 19:18, 28:31) nu­si­lei­do Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ jau­ni­mui. Sos­ ti­nės klu­bas iš­ko­vo­jo vie­nin­te­ lį ke­lia­la­pį į Lon­do­ne vyk­sian­ čias fi­na­li­nes var­žy­bas.

UE­FA vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­ sė­dy­je Ciu­ri­che nu­spręs­ta, kad 2020 m. Eu­ro­pos čem­pio­ na­tas vyks try­li­ko­je įvai­rių Eu­ ro­pos vals­ty­bių mies­tų. Kiek­ vie­na bū­si­mų čem­pio­na­to šei­ mi­nin­kių vals­ty­bių ga­lės pa­ siūlyti po vie­ną sta­dio­ną, ku­ ria­me bū­tų žai­džia­mos Eu­ro­ pos čem­pio­na­to rung­ty­nės.

Sa­vait­ga­lį Ute­nos apy­lin­ kės šur­mu­lia­vo „Halls Win­ ter Ral­ly 2013“ rit­mu. Ren­gi­ nio kul­mi­na­ci­ja ta­po pa­sku­ ti­ny­sis grei­čio ruo­žas, ku­ria­ me dra­ma­tiš­ko­je ko­vo­je per­ ga­lę šven­tė Dei­vi­das Jo­cius, už sa­vo nu­ga­ros pa­li­kęs Do­ mi­ny­ką But­vi­lą bei Vy­tau­tą Šve­dą.

Stam­bu­lo koš­ma­ras op­ti­miz­mo neiš­sė­mė Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kams ne­pa­vy­ ko nu­trauk­ti var­žo­vų aikš­tės už­kei­ki­mo. Lie­tu­vos čem­pio­nai po la­bai at­kak­lios ko­vos pra­lai­mė­jo „Top 16“ tri­le­rį Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“ krep­ši­nin­kams. Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Tu­rė­jo šan­są iš­si­gel­bė­ti

Iki šiol per vi­są Eu­ro­ly­gos is­to­ri­ją žal­gi­rie­čiai šiai Tur­ki­jos eki­pai ne­ bu­vo pra­lai­mė­ję nė kar­to. Vis dėl­ to ka­da nors vis­kam atei­na pa­bai­ ga. Ypač pra­stai ata­ka­vę žal­gi­rie­čiai tu­rė­jo šan­są iš­ko­vo­ti per­ga­lę, ta­ čiau jį per pa­sku­ti­nes rung­ty­nių mi­nu­tes pa­lei­do vė­jais – 52:56. „Ana­do­lu Efes“ per vi­są ma­čą dik­ta­vo są­ly­gas, ta­čiau ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je Oli­ve­rio Lafayette‘o įkvėp­ ti sve­čiai pe­rė­mė ini­cia­ty­vą ir bu­vo la­bai ar­ti sa­vo­jo tiks­lo: li­kus žais­ti 4 min. tu­rė­jo sau­gią 6 taš­kų per­sva­rą (49:43), ta­čiau tuo­met pra­bi­lo vos 1 tri­taš­kį iš 8 ban­dy­mų iki tol pa­tai­kęs Duš­ko Sa­va­no­vi­čius. Ser­bas smei­ gė du tri­taš­kius iš ei­lės ir re­zul­ta­tas vėl ta­po ly­gus. Ma­ža to, po aki­mir­ kos to­li­mą me­ti­mą pa­tai­kė ir Jos­hua Ship­pas ir rung­ty­nių svars­tyk­lės pa­ kry­po tur­kų pu­sėn. Pas­ku­ti­nė­mis dvi­ko­vos se­kun­dė­ mis žal­gi­rie­čiai dar ga­lė­jo iš­si­gel­bė­ ti, ta­čiau „Žalgirį“ į ko­vą grąži­nęs O.Lafayette‘as ne­pa­tai­kė pra­si­ver­ žęs iš po krep­šio ir kau­nie­čiai bu­vo pri­vers­ti kel­ti bal­tą vė­lia­vą. Tai bu­vo jau 23 „Žal­gi­rio“ ne­sėk­ mė iš ei­lės „Top 16“ eta­po rung­ ty­nė­se iš­vy­ko­je. Pas­ku­ti­nį kar­ tą kau­nie­čiai sve­čiuo­se 2004 m. par­klup­dė ki­tą Stam­bu­lo ko­man­ dą „Fe­ner­bah­çe ül­ker“. Ne­pa­kė­lė smūgių pa­bai­go­je

Re­gu­lia­rio­jo se­zo­no rung­ty­nė­se „Ana­do­lu Efes“ eki­pos duob­ka­siu ta­pęs Mar­ko Po­po­vi­čius šį­syk su­ žai­dė blan­kiai. „Žal­gi­rio“ ly­de­ris po ma­čo ne­slė­pė, jog es­mi­nis rung­ty­ nių lū­žis įvy­ko po to, kai ypač ne­re­ zul­ta­ty­vaus ma­čo pa­bai­go­je šei­mi­ nin­kai pataikė tris to­li­mas bom­bas. „Šie smū­giai mums bu­vo per stip­ rūs. Ne­pai­sant tra­giš­ko pa­tai­ky­mo, tu­rė­jo­me pro­gą lai­mė­ti rung­ty­nes ket­vir­ta­me kė­li­ny­je, ta­čiau jie pa­ tai­kė tuos to­li­mus me­ti­mus ir mes neat­lai­kė­me“, – pri­pa­ži­no kroa­tas. „Žal­gi­rio“ stra­te­gas Joa­nas Pla­za ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo, kad dar kar­tą per­ga­lė iš­sprū­do iš ran­kų, ta­čiau ti­ki­no, kad su­dė­ti gink­lų kau­nie­ čiai dar tik­rai ne­si­ren­gia ir apie jo­ kią pa­ni­ką kal­bė­ti ne­ver­ta. „Pra­lai­mė­jo­me rung­ty­nes dėl itin pra­sto pa­tai­ky­mo. Mums tik­rai

ne­si­se­ka „Top 16“ eta­pe. Prieš tai mums ne­si­se­kė su Mad­ri­do „Re­ al“ ir Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ ko­ man­do­mis, o da­bar – ir su „Ana­ do­lu Efes“. Ta­čiau mes nie­ka­da ne­nu­lei­si­me ran­kų. Esa­me kar­tu ir steng­si­mės lai­mė­ti li­ku­sias rung­ty­ nes. Vie­nin­te­lis da­ly­kas yra aiš­kus – tu­ri­me su­ma­žin­ti sa­vo klai­dų“, – op­ti­miz­mo ne­pra­ra­do is­pa­nas. „Mon­te­pas­chi“ fe­no­me­nas

Penk­ta­ja­me Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­po tu­re su­ži­bė­jo po 35 nau­din­ gu­mo ba­lus su­rin­kę Mask­vos CSKA ir Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“ ko­man­ dų aukš­taū­giai Ne­na­das Krsti­čius ir Ma­cie­jus Lam­pe, ta­čiau, jų eki­ pos pa­ty­rė skau­džias ne­sėk­mes, o nau­din­giau­sio penk­to­jo tu­ro krep­ ši­nin­ko ti­tu­lą pa­si­da­li­jo po 27 nau­ din­gu­mo ba­lus su­rin­kę Ma­la­gos „Uni­ca­ja“ ko­man­dos ame­ri­kie­tis Mar­cu­sas Wil­liam­sas ir Stam­bu­lo „Fe­ner­bah­çe ül­ker“ eki­pos puo­lė­ jas Bo­ja­nas Bog­da­no­vi­čius. M.Wil­liam­so ve­da­ma „Uni­ca­jos“ eki­pa iš­vy­ko­je sen­sa­cin­gai 94:81 ne­ pa­li­ko vil­čių Mask­vos CSKA krep­ ši­nin­kams, ku­rie su­klu­po vos ant­rą kar­tą šį se­zo­ną. Ame­ri­kie­čiui ma­ čas su CSKA eki­pa bu­vo ge­riau­sias šį se­zo­ną. Jis pel­nė 28 taš­kus, at­ko­ vo­jo 3 ka­muo­lius, at­li­ko 4 re­zul­ta­ty­ vius per­da­vi­mus. Kroa­to B.Bog­da­no­vi­čiaus ve­da­mas Tur­ki­jos klu­bas 85:82 pa­tie­sė Mask­ vos sri­ties „Chim­ki“ ir nu­trau­kė ke­ tu­rių pra­lai­mė­ji­mų „Top 16“ eta­pe se­ri­ją. Tur­kų ly­de­ris per 33 mi­nu­tes

E gru­pė Komanda

1. „Real“ 2. CSKA 3. „Ana­do­lu Efes“ 4. „Pa­nat­hi­nai­kos“ 5. „Uni­ca­ja“ 6. „Žal­gi­ris“ 7. AL­BA 8. „Bro­se Bas­kets“

1. Mon­te­pas­chi“ 2. „Ca­ja La­bo­ral“ 3. „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 4. „Chim­ki“ 5. „Olym­pia­cos“ 6. „Mac­ca­bi Elect­ra“ 7. „Fe­ner­bah­çe ül­ker“ 8. „Be­sik­tas JK“pel­nė 26, at­ko­vo­jo 4 ir pe­rė­mė 2 ka­ muo­lius, iš­pro­vo­ka­vo 6 pra­žan­gas, at­li­ko 2 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. To­liau sen­sa­cin­gai nuo sa­vo ke­ lio vi­sus var­žo­vus šluo­ja Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ ir Mad­ri­do „Real“. Ita­li­jos čem­pio­nai ir ka­ra­liš­ka­sis klu­bas – vie­nin­te­liai „Top 16“ eta­ pe iš­ko­vo­jo vi­sas pen­kias per­ga­les. Daug­kar­ti­niai Ita­li­jos čem­pio­nai šį­syk na­muo­se 63:57 pra­no­ko per­ ga­lės džiaugs­mo dar ne­pa­ty­ru­sius Stam­bu­lo „Be­sik­tas JK“ krep­ši­nin­ kus, o is­pa­nai 58:54 lai­mė­jo tri­le­rį sve­čiuo­se su „Pa­nat­hi­nai­kos“.

Re­zul­ta­tai Perg.

Pral.

Taškų sant.

5 4 4 3 2 1 1 0

0 1 1 23 3 4 4 5

364:322 423:378 370:344 42:348 379:388 340:348 337:365 371:433

Perg.

Pral.

Taškų sant.

5 4 4 3 2 1 1 0

0 1 1 2 3 4 4 5

396:366 406:360 404:362 404:374 369:373 374:389 403:468 306:370

F gru­pė Komanda

„„Smū­gis: du D.Sa­va­no­vi­čiaus (vi­du­ry­je) to­li­mi me­ti­mai ma­čo pa­bai­go­je pri­ver­tė žal­gi­rie­čius iš­kel­ti ran­kas.

„„E gru­pė. Mask­vos CSKA – Ma­

la­gos „Uni­ca­ja“ 81:94 (17:27, 26:20, 18:23, 20:24). N.Krsti­č ius 23 taš­ kai, M.Teo­do­si­čius 17 (8 rez. per­d.), V.Chria­pa 15/ M.Wil­liam­sas 28, K.Si­ mo­nas 14, S.Vi­da­lis 11. Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ – Mad­ri­do „Real“ 54:58 (20:11, 17:16, 12:17, 5:14). M.Bra­mo­sas 11, R.Uki­čius, K.Tsart­ sa­ris ir S.Schort­sa­ni­tis po 8/ F.Reye­ sas 13, R.Hetts­hei­mei­ras 11. „„F gru­pė. Sie­nos „Mon­te­pas­chi“

– Stam­bu­lo „Be­s ik­tas JK“ 63:57 (22:13, 15:13, 6:19, 20:12). V.Sa­ni­k i­dze 14, B.Brow­nas 11, M.Jan­n in­gas 10/ C.Jer­rell­s as 16, G.Vid­m a­r as 14, D.Mar­ko­ta 12.

AFP nuo­tr.

Rung­ty­nių sta­tis­ti­ka Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“ – Kau­no „Žal­gi­ris“ 2012 01 25 Stam­bu­lo „Ab­di Ipek­ci“ are­na, 8239 žiū­ro­vai.

56:52 (15:8, 12:15, 14:13, 15:16)

„Ana­do­lu Efes“ Žaidėjas

J.Far­ma­ras S.Vu­ja­či­čius B.Ba­tu­kas S.Er­de­nas K.Tun­če­ri J.Ship­pas K.Gon­lu­mas D.Sa­va­no­vi­čius J.A.Lu­ca­sas E.Ku­qo S.Gu­le­ras S.Ba­ra­čas Komanda

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

27:42 20:49 25:14 10:53 27:26 13:31 32:03 32:23 0:47 9:12

5 12 4 11 4 10 10 56

1/3 2/4 2/7 0/1 2/3 2/4 0/5 3/6 0/4 12/37 32,4%

0/3 2/4 1/2 3/10 1/1 7/20 35%

3/4 2/2 0/2 4/4 1/2 1/2 11/16 68,8%

7 3 9 2 6 2 8 4 44

3 2 1 5 11

2 1 2 1 3 8

2 4 2 3 1 1 16

7 7 7 -1 11 10 0 19 2 63

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

22:44 17:26 23:54 16:44 27:25 12:45 17:16 23:14 16:06 22:26

10 3 7 3 2 2 10 6 1 8 52

2/5 1/1 2/4 1/5 1/6 1/3 3/7 1/4 1/4 0/4 3/5 15/44 34,1%

2/2 0/3 1/4 0/1 0/4 0/1 1/1 1/1 0/1 5/21 23,8%

1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 7/11 63,6%

4 5 2 3 8 1 7 1 4 40

1 3 1 5 3 1 1 15

2 1 1 1 1 6

2 2 2 2 2 2 12

6 6 5 3 1 1 13 2 -4 11 49

„Žal­gi­ris“ Žaidėjas

T.Dar­de­nas I.Jaa­be­ras M.Po­po­vi­čius D.Lav­ri­no­vi­čius V.Lip­ke­vi­čius P.Jan­kū­nas M.De­la­šas M.Kuz­mins­kas O.Lafayette‘as R.Kau­kė­nas J.Foote‘as K.Lav­ri­no­vi­čius Komanda

Paaiškinimai: Min. – minutės, Tšk. – pelnyti taškai, Dvit. – dvitaškiai, Trit. – tritaškiai, Baud. – baudų metimai, AK – atkovoti kamuoliai, RP – rezultatyvūs perdavimai, PK – perimti kamuoliai, K – klaidos, EF – efektyvumas.


13

pirmADIENIS, sausio 28, 2013

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Suk­lu­po ­ na­muo­se

Per­ra­šė ­ is­to­ri­ją

Nieko ­ nepešė

Lie­tu­vos sa­lės fut­bo­lo rink­ti­ nei ne­pa­vy­ko pra­si­brau­ti į Bel­ gi­jo­je vyk­sian­čio 2014-ųjų Eu­ ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos var­žy­bų ki­tą eta­pą. Mū­siš­kiai Kau­no spor­to ha­lė­je 3:4 nu­si­ lei­do ang­lams ir 1:0 įveikė Kip­ rą, tačiau vienintelį kelialapį iš­ko­vo­jo abi per­ga­les šven­ tę britai.

No­va­kas Džo­ko­vi­čius ta­po pir­ muo­ju pro­fe­sio­na­laus te­ni­so is­ to­ri­jo­je, ku­riam tre­čius me­tus iš ei­lės pa­vy­ko lai­mė­ti „Aust­ra­ lian Open“ čem­pio­na­tą. Va­kar ser­bas fi­na­le 6:7(2), 7:6(3), 6:3, 6:2 įveikė An­dy Murray‘ų. Nu­ ga­lė­to­jos ti­tu­lą ap­gy­nė ir bal­ ta­ru­sė Vik­to­ri­ja Aza­ren­ka, ku­ri 4:6, 6:4, 6:3 įvei­kė ki­nę Li Na.

Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) futbolo rinktinė pasiekė pusfinalį, bet iš Rusijoje vykusio „Sandraugos“ taurės turnyro grįžo be apdovanojimų. Vakar mūsiškiai mače dėl trečios vietos 0:2 nusileido Baltarusijos bendraamžiams. Finale kovojo Rusijos ir Ukrainos komandos.

Prie­nuo­se – įspū­din­ga krep­ši­nio fies­ta Va­kar Prie­nuo­se su­reng­ta Lie­ tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) „Žvaigž­džių die­na“. Šven­ tės kul­mi­na­ci­ja tapo Lie­tu­vos vy­ rų krep­ši­nio rink­ti­nės ir LMKL ko­ man­dos rung­ty­nės.

Į ko­vą su mo­te­ri­mis aikš­tė­je sto­ jo Ar­vy­das Sa­bo­nis, Ra­mū­nas Šiš­ kaus­kas, Sau­lius Štom­ber­gas, To­mas Ma­siu­lis, To­mas Pa­čė­sas, Eu­re­li­jus Žu­kaus­kas, Min­dau­gas Žu­kaus­kas ir Vir­gi­ni­jus Praš­ke­vi­čius. Vis dėl­to net šis žvaigž­dy­nas įveik­ti dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių ne­su­ge­bė­jo. 53:52 per­ga­lę šven­tė LMKL rink­ti­nė ir pa­sie­kė re­van­šą už praė­ju­sius me­tus. Nau­din­giau­ sia rung­ty­nių žai­dė­ja iš­rink­ta San­ dra Baliutavičiūtė. „Taik­lio­jo due­to“ rung­ty­je, ku­rio­je da­ly­va­vo po­ros, su­da­ry­tos iš LMKL krep­ši­nin­kių bei „Prie­nų“ ko­man­dos žai­dė­jų, trium­fa­vo Ne­rin­ga Ska­dai­tė (Kau­no „Ais­tės-LSU“) ir Mant­vy­das Ge­čio­nis. Ge­riau­sios snai­pe­rės ap­ do­va­no­ji­mas įteik­tas Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vos-Man­tin­gos“ ko­man­dos na­rei Elai Brie­dy­tei.

„„Le­gen­da: ge­riau­sias vi­sų lai­kų Lie­tu­vos krep­ši­nin­kas A.Sa­bo­nis ne­pa­

si­di­džia­vo ir iš­bė­go į aikš­tę prieš dai­lio­sios ly­ties at­sto­ves.

„„Staig­me­na: Prie­nuo­se su­si­rin­ku­sius žiū­ro­vus nu­ste­bi­no ne­ti­kė­ta V.Ro­

ma­no­vo ir R.Va­len­tie­nės akis­ta­ta.

Ne­ti­kė­ta šven­tės int­ri­ga ta­po Kau­no „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­nin­ ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo ir Vil­niaus „Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ įžai­dė­jos Ri­mos Va­len­tie­nės akis­ta­ta. Spor­ ti­nę for­mą nuo­lat pa­lai­kan­tis vers­ li­nin­kas me­tė iš­šū­kį il­ga­me­tei Lie­tu­

vos rink­ti­nės ka­pi­to­nei ir lai­mė­jo šią akis­ta­tą. V.Ro­ma­no­vas me­tė du me­ ti­mus nuo bau­dų me­ti­mo li­ni­jos, o įžai­dė­ja ata­ka­vo nuo tri­taš­kio zo­nos. Abu pa­tai­kė po vie­ną me­ti­mą, ta­čiau pra­tę­si­mą lai­mė­jo V.Ro­ma­no­vas. KD inf.

„„Taik­lia­ran­kė: LMKL snai­pe­rės var­dą ap­gy­nė ir šeš­tą kar­tą taik­liau­sia

ša­lies krep­ši­nin­ke ta­po E.Brie­dy­tė.

„Fo­to­die­nos“ / Ro­ber­to Dač­kaus nuo­tr.

„Hearts“ ren­gia­si le­mia­mam štur­mui ko­man­dos puo­lė­ju Mi­chae­liu Ngoo, ku­ris jau pir­mo­sio­se rung­ty­nė­se įmu­šė la­bai rei­ka­lin­gą įvar­tį. Li­ko­ me su­ža­vė­ti jo žai­di­mu. Čem­pio­na­ to len­te­lė­je vi­sa­da no­ri­si pa­kil­ti kuo aukš­čiau, ta­čiau kol kas mū­sų tiks­las – pa­tek­ti į ge­riau­sių­jų še­še­tą.

Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Lie­tu­viš­ka­sis Edin­bur­go „Hearts“ po 17 me­tų per­trau­kos pa­te­ko į Ško­ti­jos fut­bo­lo ly­gos tau­rės (Lea­ gue Cup) fi­na­lą ir rung­sis dėl čem­ pio­nų var­dų.

De­šim­tiese ma­čą bai­gę „šir­dys“ po 11 m bau­di­nių se­ri­jos 5:4 įvei­ kė „In­ver­ness Ca­le­do­nian Thist­le“ eki­pą. Pag­rin­di­nis rung­ty­nių lai­ kas ir pra­tę­si­mas pa­si­bai­gė tai­kiai 1:1. Edin­bur­go klu­bo lie­tu­viai Ma­ rius Ža­liū­kas ir Arū­nas No­vi­ko­vas prie per­ga­lės pri­si­dė­jo rea­li­zuo­da­ mi bau­dos smū­gius. Fi­na­le „Hearts“ su­si­tiks su „St. Mir­ren“ ar­ba Glaz­go „Cel­tic“. Šių eki­pų tar­pu­sa­vio dvi­ko­va pa­si­bai­ gė va­kar va­ka­re. Apie svar­biau­sius klu­bo įvy­kius ir atei­ties per­spek­ty­vas min­ti­mis su­ti­ko pa­si­da­ly­ti „Hearts“ klu­bo di­rek­to­rius Ser­ge­jus Fe­do­to­vas. – Ko­kie įspū­džiai ir min­tys po per­ga­lin­gų rung­ty­nių? – po­kal­bį pra­dė­jo­me su S.Fe­do­to­vu. – Tai bu­vo la­bai svar­bus ma­čas. Per­nai lai­mė­jo­me ša­lies tau­rę, o šie­ met pa­ga­liau pa­si­se­kė ir ly­gos tau­ rė­je. Pus­fin ­ a­lio var­žy­bos bu­vo la­ bai sun­kios ir var­gi­nan­čios, ta­čiau

– Ko­kį įspū­dį pa­lie­ka M.Ža­liū­ kas ir A.No­vi­ko­vas? – Praė­ju­sį se­zo­ną lie­tu­viai sva­riai pri­si­dė­jo prie ko­man­dos re­zul­ta­tų. Šie­met jie taip pat rung­ty­niau­ja už­ tik­rin­tai. „Hearts“ klu­be abu lie­tu­viai tu­ri pui­kias to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bes.

„„Is­to­ri­ja: 139-uo­sius me­tus gy­vuo­jan­tis „Hearts“ Ško­ti­jos ly­gos tau­rę yra iš­ko­vo­jęs 4 kar­tus.

su­ge­bė­jo­me at­si­ties­ti po pra­leis­to įvar­čio. Fi­na­li­nės rung­ty­nės vyks ko­vo 17 d. Ško­ti­jos na­cio­na­li­nia­me sta­dio­ne. Kad ir kas bū­tų mū­sų var­ žo­vas, ti­kiu, kad tu­ri­me daug šan­sų iš­ko­vo­ti dar vie­ną tro­fė­jų. – Į ly­gos tau­rės fi­na­lą žen­gė­te po 17 me­tų per­trau­kos, tur­būt klu­bui tai – is­to­ri­nis įvy­kis? – „Hearts“ ne be prie­žas­ties va­di­ na­mas vie­nu pa­jė­giau­sių Ško­ti­jos klu­bų. Pas­ta­ruo­ju me­tu šio­je tau­ rė­je mums ne itin se­kė­si. Pus­fin ­ a­ly­

„Scan­pix“ nuo­tr.

je vy­rai pa­ro­dė nu­si­tei­ki­mą, pui­kiai įgy­ven­di­no tre­ne­rių su­ma­ny­mus ir pa­de­monst­ra­vo ko­vin­gu­mo pa­vyz­ dį. To­kias pat sa­vy­bes ti­ki­mės pa­ de­monst­ruo­ti ir fi­na­le.

ga­lė­jo­me le­gen­di­nio „Li­ver­pool“. Ži­no­ma, jau­ni žai­dė­jai ne vi­sa­da rung­ty­niau­ja sta­bi­liai. Jau­tė­me, kad ga­li­me pa­siek­ti per­ga­lę. Ma­ nau, klu­bo atei­tis yra tik­rai švie­si.

– Nu­ga­lė­ta­sis „In­ver­ness Ca­le­ do­nian Thist­le“ įsi­tai­sęs ant­ ro­je ša­lies čem­pio­na­to vie­to­je. Ko­kios nuo­tai­kos tvy­ro­jo prieš rung­ty­nes? – Mū­sų jau­ni­mas stip­rus ir ta­len­ tin­gas. Tai įro­dė­me jau se­zo­no pra­ džio­je, kai UE­FA tau­rė­je vos ne­nu­

– Ško­ti­jos čem­pio­na­te nuo šeš­to­sios vie­tos jus ski­ria vos 4 taš­kai. Ko­kie klu­bo tiks­lai šį se­zo­ną? – Iki čem­pio­na­to ski­li­mo į pir­mau­ jan­tį ir ant­rą­jį še­še­tus li­ko 11 rung­ty­ nių. Džiau­gia­mės, kad pa­vy­ko pa­si­ stip­rin­ti pa­jė­giu „Li­ver­pool“ jau­ni­mo

– Kur „Hearts“ dar tu­ri re­zer­vų? – Ieš­kant to­bu­lu­mo, trūks­ta kū­ry­ bin­go žai­dė­jo aikš­tės vi­du­ry­je. Daug ti­ki­mės iš mi­nė­to­jo M.Ngoo. Ne­ge­ra nau­jie­na yra ta, kad M.Ža­liū­kas dėl gel­to­nų kor­te­lių bus pri­vers­tas pra­ leis­ti ly­gos tau­rės fi­na­lo rung­ty­nes. Ka­pi­to­no in­dė­lis į ko­man­dos gy­ny­ bą yra nea­be­jo­ti­nas, ta­čiau ieš­ko­si­ me va­rian­tų, kaip už­deng­ti šią at­ si­vė­ru­sią spra­gą. – Ar per­ga­lė pus­fi­na­ly­je ga­ li tap­ti nau­jo sėk­min­go eta­po pra­džia? – Pa­te­ki­mas į fi­na­lą žai­dė­jams su­ tei­kė di­des­nį pa­si­ti­kė­ji­mą. Dė­si­me vi­sas pa­stan­gas Ško­ti­jos čem­pio­ na­te pa­kil­ti kuo aukš­čiau.


14

pirmADIENIS, Sausio 28, 2013

16p.

Užduok klausimą specialistui.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Vie­ni griū­va, ki­ti – su­tvis­ka Kol Lie­tu­vo­je dar svars­to­me, ką da­ry­ti su bu­vu­sio­mis ga­myk­lo­mis, eu­ro­pie­čiai de­ monst­ruo­ja, kaip kū­ry­biš­kai ga­li­ma pri­tai­ ky­ti iš­li­ku­sius in­dust­ri­nio pa­vel­do sta­ti­nius. Sand­ra Kliu­kai­tė Me­no­ty­r i­n in­kė

Pri­tai­ky­mo bū­dų – dau­gy­bė

„„Lau­kia: „Per­ga­lės“ ga­myk­los komp­lek­sas Kau­no cent­re – sa­vi­to šar­

mo tu­rin­tys sta­ti­niai, vis dar stūk­san­tys ap­leis­ti.

„„Pri­tai­kė: bu­vu­sia­me ava­ly­nės fab­ri­ko „Li­tua­ni­ca“ pa­sta­te Kau­ne lai­ki­

nai ka­ra­liau­ja me­ni­nin­kai ir pra­mo­gau­to­jai.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„„Chaotiškai: buvusio Kauno mėsos kombinato teritorijoje atnaujinami

pavieniai pastatai, kuriuose veikia įvairios įmonės.

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Kai ku­rie iš­tuš­tė­ję Kau­no ga­myk­ lų pa­sta­tai sėk­min­gai at­ra­do nau­ jus šei­mi­nin­kus ir ki­to­kią pa­skir­ tį, bet yra dar daug ne­pa­nau­do­tų uni­ka­lių erd­vių. Neaiš­ku, koks li­ ki­mas iš­tiks „Per­ga­lės“ ga­myk­los komp­lek­są, bu­vu­sio Mė­sos kom­ bi­na­to te­ri­to­ri­ja lau­kia es­mi­nio per­vers­mo. Pri­tai­kant pra­mo­ni­nės ar­chi­ tek­tū­ros pa­vel­dą šian­die­nėms reik­mėms ne vi­sa­da ga­lio­ja to­kie griež­ti res­tau­ra­ci­jos ka­no­nai kaip, tar­ki­me, vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų at­ nau­ji­ni­mo pro­gra­mo­se. To­dėl šių pa­vel­do ob­jek­tų pri­tai­ky­mo ga­li­ my­bės yra be­veik ne­ri­bo­tos. Bri­tų pra­mo­ni­nės ar­chi­tek­tū­ros ty­ri­nė­to­jas pro­fe­so­rius Mi­chae­las Strat­to­nas iš­ski­ria ke­tu­rias bu­vu­ sių ga­myk­lų pri­tai­ky­mo for­mas: pra­mo­nės iš­sau­go­ji­mas, pra­mo­ nės ir tech­ni­kos mu­zie­jų stei­gi­mas, pa­sta­tų kon­ver­si­ja į gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­tus ir į vi­suo­me­ni­ nius ob­jek­tus. Aki­vaiz­du, kad bu­vu­sių ga­myk­ lų pri­tai­ky­mo idė­jų lau­kas yra kur kas pla­tes­nis, šie ob­jek­tai pui­kiai pri­tai­ko­mi kū­ry­bi­nei veik­lai ir tu­ riz­mui. Kau­ne iš­si­lai­kė trys ga­myk­los

Dau­gu­ma se­nų­jų fab­ri­kų, ga­myk­lų ir ki­tų ver­tin­gų pra­mo­nės pa­vel­do ob­jek­tų sto­vi mies­tų cent­ruo­se, kur že­mė la­bai bran­gi, mo­kes­čiai di­de­li ir nė­ra vie­tos pra­mo­nės plėt­rai. Praė­ju­sio am­žiaus 8-aja­me de­ šimt­me­ty­je Eu­ro­po­je ir JAV pra­ si­d ė­j ęs pra­m o­n ės nuo­s mu­k is pa­ska­ti­no ga­my­bos iš­kė­li­mą į už­ mies­čius. Tai­gi mies­tų cent­ruo­ se, daž­nai vaiz­din­go­se ir leng­vai pa­sie­kia­mo­se vie­to­vė­se prie upių, ka­na­lų, ge­le­žin­ke­lių li­ko daug ap­ leis­tų pra­mo­ni­nių pa­sta­tų. Tie­ sa, kai ku­rios ga­myk­los su­ge­bė­ jo iš­lik­ti au­ten­tiš­kuo­se pra­mo­nės komp­lek­suo­se ir sėk­min­gai tę­sia sa­vo veik­lą. Lie­tu­vo­je yra ke­le­tas įmo­nių, įsi­ kū­ru­sių is­to­ri­niuo­se pra­mo­ni­niuo­ se pa­sta­tuo­se ir te­be­ga­mi­nan­čių tos pa­čios rū­šies pro­duk­ci­ją, ku­riai ga­min­ti ir bu­vo sta­ty­ti tie pa­sta­tai. Vien Kau­ne yra trys to­kie fab­ri­kai: stip­rių­jų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­

myk­la „Stumb­ras“ ir alaus da­ryk­ los „Vol­fas En­gel­man“ bei „Kau­no alus“. Di­džiau­sios is­to­ri­nės Kau­no alaus da­ryk­los sim­bo­li­zuo­ja Kau­no pra­mo­ni­nės ar­chi­tek­tū­ros pra­džią XIX a. vi­du­ry­je. Šiau­liuo­se se­nuo­se pa­sta­tuo­se vei­kia kon­di­te­ri­jos įmo­nė „Rū­ta“ ir alaus da­ryk­la „Gu­ber­ni­ja“. Te­ri­to­ri­jos ta­po eko­mu­zie­jais

Vie­na ga­li­my­bių pri­tai­ky­ti bu­vu­ sių ga­myk­lų pa­sta­tus – pa­vers­ti pra­mo­nės pa­vel­do mu­zie­jais. Tai skan­di­na­viš­kos kon­cep­ci­jos mu­ zie­jai po at­vi­ru dan­gu­mi, ku­rie dar va­di­na­mi eko­mu­zie­jais. Jie ku­ria­mi ryš­kiau­sio­se pra­mo­ ni­nės ga­my­bos te­ri­to­ri­jo­se ir api­ ma daug pa­vel­do ob­jek­tų. Įdo­mu tai, kad gi­dais čia įdar­bi­na­mi bu­ vu­sių fab­ri­kų dar­buo­to­jai. Pir­ma­sis toks eko­mu­zie­jus bu­ vo įkur­tas dar 1974 m. „Le Creu­ sot“ me­ta­lo ap­dir­bi­mo komp­lek­se Pran­cū­zi­jo­je. Vis dėl­to pa­ts gar­siau­sias to­ kio po­bū­džio ob­jek­tas yra Ang­li­ jos „Ironb­rid­ge Gor­ge“ mu­zie­juspar­kas, ku­ris lai­ko­mas pra­mo­ni­nės re­vo­liu­ci­jos sim­bo­liu. Jis kas­met pri­vi­lio­ja dau­gy­bę tu­ris­tų, yra įtrauk­tas ir į UNES­CO pa­vel­do ob­ jek­tų są­ra­šą. Pra­mo­nės pa­vel­do par­kuo­se ku­ ria­si pro­gra­ma­vi­mo, ap­lin­kos in­ži­ ne­ri­jos, hu­ma­ni­ta­ri­nių ir kul­tū­ros moks­lų, kom­piu­te­ri­jos, elekt­ro­ tech­ni­kos kū­ri­mo sri­ty­se dir­ban­ čios įmo­nės. Pa­vyz­džiui, Šve­di­ jos Vas­te­ro mies­to moks­lo par­kas „Tek­nik­byn“ įkur­tas bu­vu­sia­me „Kop­par­lun­de­no“ me­ta­lo pra­mo­ nės ra­jo­ne. Čia įsi­kū­rė dau­giau kaip pus­šim­tis eko­no­mi­kos ir tech­no­lo­ gi­jų įmo­nių, bu­vo su­kur­tas bran­gus ir ma­din­gas biu­rų ra­jo­nas, kul­tū­ ros cent­ras. Di­džiau­sias moks­lo mu­zie­jus Eu­ro­po­je – „Cité des Scien­ces et de l’In­dust­ri“ yra Pa­ry­žiu­je. Jis įsi­ kū­ręs bu­vu­sių sker­dyk­lų ir mė­sos tur­gaus vie­to­je. Di­džiau­si pro­jek­tai – par­kai

Bu­vu­sio­se pra­mo­nės te­ri­to­ri­jo­ se ku­ria­mi re­gio­ni­niai in­dust­ri­ nio kraš­to­vaiz­džio ir ar­chi­tek­tū­ ros par­kai, ku­rie rei­ka­lau­ja ypač daug lė­šų. Jie api­ma vi­są re­gio­ną ir iš­sau­go ne tik pra­mo­ni­nį kraš­ to­vaiz­dį, pa­sta­tus, bet ir pri­tai­ko

„„Kontrastas: Pa­ry­žiu­je esan­tis di­džia

gaus vie­to­je. 

juos pa­čiai įvai­riau­siai veik­lai. Čia ga­li įsi­kur­ti ir ino­va­ty­vios įmo­nės, ir vi­suo­me­ni­nės įstai­gos, kū­ry­bi­ nės dirb­tu­vės, gy­ve­na­mie­ji kvar­ ta­lai ar pa­trauk­lios poil­sio ir tu­riz­ mo zo­nos. Pui­kūs pa­vyz­džiai – Šve­di­jos teks­ti­lės pra­mo­nės cent­ro Nor­čio­ pin­ge itin iš­raiš­kin­gos pra­mo­ni­nės ar­chi­tek­tū­ros mies­to­vaiz­džio re­ge­ ne­ra­ci­ja ar­ba gran­dio­zi­nis, ne­se­niai įgy­ven­din­tas pro­jek­tas Vo­kie­ti­jos Rū­ro in­dust­ri­nia­me re­gio­ne, api­ man­tis net ke­lis Vo­kie­ti­jos mies­ tus. Tai Šiau­ri­nio Duis­bur­go par­ kas ir Ze­che Zoll­ve­rein pra­mo­nės pa­vel­do te­ri­to­ri­ja, įtrauk­ta į UNES­ CO pa­vel­do są­ra­šą. Ta­po kul­tū­ros fab­ri­kais

Ini­cia­ty­vūs kū­rė­jai ap­leis­tus mies­ to fab­ri­kus ėmė nau­do­ti me­no reik­mėms ir tai pa­ska­ti­no ma­si­nę ap­leis­tų ga­myk­lų trans­for­ma­ci­ją. Dar 8-aja­me de­šimt­me­ty­je at­si­ ra­do uni­ka­lus fe­no­me­nas – me­no fab­ri­kas (ang­l.k. – „art fac­to­ry“). Di­die­ji Eu­ro­pos me­no fab­ri­kai už­sii­ma net tik kū­ry­bi­ne veik­la, bet ir iš­plė­to­ja tik­rą kul­tū­ros ir pra­mo­ gų inf­rast­ruk­tū­rą. Ša­lia me­ni­nin­ kų įsi­ku­ria klu­bai, ka­vi­nės, res­to­ ra­nai, vieš­bu­čiai, par­duo­tu­vės. Tai ga­ran­tuo­ja fi­nan­si­nę nau­dą.


15

pirmADIENIS, Sausio 28, 2013

namai

„„Im­pul­sas: Lon­do­ne, is­to­ri­nės Dept­for­do ge­le­žin­ke­lio sto­ties te­ri­to­ri­jo­je, se­na­me va­go­

ne, įreng­ta ka­vi­nė pa­ska­ti­no at­nau­jin­ti ap­lin­ki­nes te­ri­to­ri­jas. cat­hed­ralg­roup.com nuo­tr.

„„Dau­gia­funk­cė: bu­vu­sio­je „No­kios“ ka­be­lių ga­myk­lo­je Hel­sin­ky­je iš­plė­to­ta kul­tū­ros ir pra­

mo­gų inf­rast­ruk­tū­ra. 

as­me­nys. Pa­na­šia link­me plė­to­ ja­mas Lie­tu­vos tech­ni­kos mu­zie­ jus, įsteig­tas pir­mo­jo­je Vil­niaus mies­to elekt­ri­nė­je (1903 m.), kar­ tu su 2008 m. Ne­ries kran­ti­nė­je ša­ lia mu­zie­jaus su­pro­jek­tuo­ta nau­ja me­nų plat­for­ma „KultF­lux“. Di­de­lių mas­te­lių me­no ar di­zai­ no kū­ri­niai, ne­tel­pan­tys įpras­to­se eks­po­zi­ci­jų sa­lė­se, rei­ka­lau­ja al­ter­ na­ty­vių erd­vių. Pa­vyz­džiui, la­bai di­de­lio for­ma­to dro­bės, erd­vi­nės ins­ta­lia­ci­jos, au­dio­vi­zua­li­nių me­nų de­monst­ra­vi­mas, bal­dų ir in­ter­je­ro de­ta­lių pri­sta­ty­mai ar net nau­jau­ sių au­to­mo­bi­lių di­zai­no pa­ro­dos. To­kioms eks­po­zi­ci­joms pui­kiai tin­ka ne­be­nau­do­ja­mi XX a. ant­ ro­sios pu­sės mo­der­niz­mo, ra­cio­ na­liz­mo sti­lis­ti­kos fab­ri­kai, nes jie pa­si­žy­mi di­de­lė­mis, švie­sio­mis ir vien­ti­so­mis vi­daus erd­vė­mis – to ir rei­kia eks­po­zi­ci­joms. Gar­s iau­s ias to­k io ga­myk­l os pri­tai­ky­mo pa­vyz­dys – mo­der­ naus me­no ga­le­ri­ja „TA­TE Mo­ dern“, įsi­kū­ru­si bu­vu­sio­je Lon­do­ no Bankside‘o elekt­ri­nė­je. 2000 m. bu­vu­sio­je elekt­ri­nė­je ati­da­ry­ ta me­no ga­le­ri­ja vos per aš­tuo­ne­ rius me­tus ta­po neat­sie­ja­mu ne tik cent­ri­nės da­lies, bet ir vi­so mies­ to sim­bo­liu.

au­sias moks­lo mu­zie­jus Eu­ro­po­je – „Cité des Scien­ces et de l’In­dust­ri“ įsi­kū­ręs bu­vu­sių sker­dyk­lų ir mė­sos tur­ ki-lear­ning.fr nuo­tr.

Eu­ro­po­je to­kių pa­vyz­džių yra ne­ ma­žai: „Kaa­pe­li­teh­das“ Hel­sin­ky­je (bu­vu­si „No­kios“ ka­be­lių ga­myk­ la), „Stif­tel­sen Kul­tur­hu­set USF“ Ber­ge­ne (bu­vęs sar­di­nių fab­ri­kas), „Fri­che la Bel­le de Mai“ Mar­se­ly­je (bu­vęs ta­ba­ko fab­ri­kas), „Kul­tur­ zent­rum Schlacht­hof“ Brė­me­ne (bu­vu­si sker­dyk­la ir mė­sos per­dir­ bi­mo fab­ri­kas), „Fab­ry­ka Trzci­ny“ Var­šu­vo­je (bu­vęs gu­mos fab­ri­kas). Lie­tu­vo­je yra vos ke­li bu­vu­sių fab­ri­kų kon­ver­si­jos į me­no fab­ri­ kus pa­vyz­džiai. Vie­nas sėk­min­ giau­sių pro­jek­tų – Vil­niu­je bu­vu­ sios spaus­tu­vės „Tie­sa“ pa­sta­te 2002 m. įsi­kū­ru­si „Me­nų spaus­ tu­vė“. Čia vei­kia kū­ry­bi­nių vers­lų in­ku­ba­to­rius, in­fo­te­ka, įsikūrusios ke­lios teat­ro ir šo­kio tru­pės, vyks­ta mu­zi­kos gru­pių pa­si­ro­dy­mai, ren­ gia­mos dis­ku­si­jos ir pa­skai­tos, su­ si­ju­sios su Lie­tu­vos ir už­sie­nio kul­ tū­ros reiš­ki­niais. Kau­ne kū­rė­jus trau­kia „Flu­xus mi­n is­te­r i­ja“, lai­k i­n ai įsi­k ū­r u­s i bu­vu­sia­me ba­tų fab­ri­ke „Li­tua­ni­ ca“. Kul­tū­ros fab­ri­kų vi­zi­jas šiuo me­tu ku­ria ir ki­ti mies­tai: svars­ to­ma kon­ver­si­jos ga­li­my­bė bu­vu­ sia­me Šiau­lių Chai­mo Fren­ke­lio odų fab­ri­ko pa­tal­po­se ir Klai­pė­ dos se­na­mies­ty­je esan­čia­me ta­ ba­ko fab­ri­ke.

Pre­ky­bos cent­ro pa­vyz­dys – ša­lia

Iš­s is­k ir­t i uni­ka­l iu, se­n o­v ę me­ nan­č iu in­ter­je­r u sie­k ia kai ku­ rie pre­k y­b os cent­rai, bu­v u­s ių ga­myk­l ų erd­ves jie sėk­m in­gai pritaiko ko­mer­ci­jai. Tie­sa, daž­ nai au­ten­tiš­kos de­ta­lės de­ri­na­ mos su šiuo­lai­ki­niais ar­chi­tek­ tū­ros spren­d i­m ais. Pui­k iau­s ias to­kios pra­mo­ni­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do kon­ver­si­jos pa­vyz­dys – Kau­no „Ak­ro­po­lis“.

Pa­ly­gin­ti ne­di­de­ lės į klu­bų įren­ gi­mą in­ves­tuo­ja­ mos lė­šos grei­tai at­si­per­ka.

Kai pra­m o­n ės pa­vel­d as pri­ tai­ko­mas vers­lo ar kon­fe­ren­ci­jų cent­rams, kar­tais sta­ti­niai yra rū­ pes­tin­gai res­tau­ruo­ja­mi ir pri­tai­ ko­mi so­li­džioms įmo­nėms. Ki­tais at­ve­jais pir­me­ny­bė tei­kia­ma nau­ jo­vėms, XXI a. „mo­der­niz­mui“. Tuo­m et sten­g ia­m a­s i pa­s i­r ink­ ti pra­mo­ni­nes te­ri­to­ri­jas, ku­rio­ se nė­ra iš­li­kę ypač daug ver­tin­gų pa­vel­do ob­jek­tų.

Ne­ver­tin­gi sta­ti­niai iš­griau­na­ mi, o ver­tin­gie­ji frag­men­tiš­kai įkom­po­nuo­ja­mi į nau­jų, šiuo­lai­ki­ nės ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tų struk­tū­ rą. Vi­du­je ku­ria­mas nau­ja­sis mi­ni­ ma­liz­mas ar­ba high-­tech sti­lis­ti­kos in­ter­je­ras. Toks spren­di­mas pa­vel­do­sau­gos po­žiū­riu yra blo­ges­nis nei res­tau­ ra­vi­mas, bet ge­res­nis nei ne­tik­ros se­no­vės ar pseu­dois­to­ri­nių for­mų kū­ri­mas. Ga­le­ri­jos stam­biems kū­ri­niams

Bu­vu­sių ga­myk­lų pri­tai­ky­mas mu­ zie­jams ir ga­le­ri­joms – vie­nas la­ biau­siai pa­pli­tu­sių ne­kil­no­ja­mo­jo pra­mo­nės pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo bū­ dų. Čia daž­nai stei­gia­mi is­to­ri­niai tech­ni­kos mu­zie­jai su įvai­rio­mis eks­po­zi­ci­jo­mis ir do­ku­men­ta­ci­ja. Vis dėl­to to­kie mu­zie­jai (daž­niau­ siai iš­lai­ko­mi vien mies­to) yra sta­ tiš­ki ir var­to­to­jui ne­la­bai įdo­mūs, tar­si tech­ni­kos ka­pi­nės. Kur kas įdo­mes­ni va­di­na­mie­ji gy­vie­ji pra­mo­nės mu­zie­jai, ku­riuo­ se kas nors vyks­ta, tai su­tei­kia lan­ ky­to­jui iš­skir­ti­nių po­jū­čių. Žmo­nės su­si­pa­žįs­ta su pra­mo­ni­nių pa­tal­pų struk­tū­ra, ga­my­bos pro­ce­sais, ori­ gi­na­lia vei­kian­čia tech­ni­ka. Į to­kius pra­mo­nės mu­zie­jus in­ ves­tuo­ja ir vals­ty­bė, ir pri­va­tūs

Klu­bas ga­li bū­ti ap­triu­šęs

Klu­bas in­dust­ri­nė­je erd­vė­je – tai jau kla­si­ki­nis di­de­lių pra­mo­ni­ nių erd­vių pa­nau­do­ji­mo pa­vyz­dys. Čia ka­ra­liau­ja kul­tū­ros ir pra­mo­gų in­dust­ri­ja, ren­gia­mi daž­niau­siai elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos sti­lių ma­si­ niai ren­gi­niai, au­dio­vi­zua­li­nių me­ nų pa­si­ro­dy­mai, sta­to­mos fil­ma­vi­ mo aikš­te­lės ir ki­ta. Įdo­mu tai, kad pa­ly­gin­ti ne­di­de­ lės į klu­bų įren­gi­mą in­ves­tuo­ja­mos lė­šos grei­tai at­si­per­ka. Ne­bū­ti­na sta­ti­nį re­konst­ruo­ti ar res­tau­ruo­ ti, pa­kan­ka jį kon­ser­vuo­ti, su­tvir­ tin­ti konst­ruk­ci­jas. Ka­vi­nė – tai ne­di­de­lė, bet itin mo­ bi­li ir kul­tū­riš­kai mo­ty­vuo­ta erd­vė, ku­ri ga­li at­si­ras­ti bet ku­ria­me pra­ mo­ni­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ob­ jek­te kaip sa­va­ran­kiš­kas vie­ne­tas ar­ba daž­niau kaip di­des­nės struk­tū­ ros (me­no fab­ri­ko, mu­zie­jaus, ga­le­ ri­jos) vie­nas iš trau­kos taš­kų. Eu­ro­po­je yra pa­vyz­džių, kai pra­mo­nės pa­vel­do ob­jek­te įreng­ ta ori­gi­na­lios kon­cep­ci­jos ka­vi­ nė pa­ska­ti­no ap­lin­ki­nės pra­mo­ ni­nės te­ri­to­ri­jos re­ge­ne­ra­ci­ją. Štai „Dept­ford Pro­ject Café“ – kon­ cep­tua­laus ret­ro di­zai­no ka­vi­nė,

PREKYBA KIETUOJU KURU:

hel­lit.fi nuo­tr.

2008 m. įreng­ta se­na­me trau­ki­nio va­go­ne (is­to­ri­nės Dept­for­do ge­le­ žin­ke­lio sto­ties te­ri­to­ri­jo­je, Lon­do­ ne), pa­ska­ti­no at­si­nau­jin­ti ap­lin­ki­ nes te­ri­to­ri­jas. Žvilg­te­lė­ję į Lie­tu­vą, vie­ną ryš­ kiau­sių in­dust­ri­nio pa­vel­do pri­tai­ ky­mo klu­bams pa­vyz­džių at­ra­si­me Vil­niu­je. Čia iš­skir­ti­niais va­ka­rė­ liais ste­bi­na me­nų fab­ri­kas „Lof­ tas“, prieš tre­jus me­tus įsi­kū­ręs so­vie­ti­nės ga­myk­los „El­fa“ pa­tal­ po­se. Kau­ne šiuo me­tu itin iš­po­pu­ lia­rė­jo per­nai bu­vu­sia­me „Vil­ko“ kai­lių fab­ri­ke du­ris at­vė­ręs klu­bas „Gar­ga­ras“. Me­ni­nin­kai pri­ke­lia ir iš­si­kraus­to

Re­konst­ruo­jant bu­vu­sius pra­mo­ nės pa­sta­tus į vieš­bu­čius, daž­niau­ siai iš­sau­go­mi tik pa­sta­tų fa­sa­dai, kai ku­rios konst­ruk­ci­jos ir kvar­ta­lo už­sta­ty­mas. Vis dėl­to pa­si­ren­ka­ma ma­žes­nė blo­gy­bė, nes, ne­da­rant jo­kių ino­va­ci­jų, pa­vel­das ap­skri­ tai ga­li su­nyk­ti. Be to, su­ku­ria­ma nau­jos ko­ky­bės ir es­te­ti­kos ar­chi­ tek­tū­ra – se­no ir nau­jo sin­te­zė daž­ nai bū­na ori­gi­na­li ir pa­trauk­li. Yra vieš­bu­čių, ku­rie pra­mo­nės pa­vel­dą pa­si­ren­ka kaip sa­vo pa­ grin­di­nį įvaiz­dį, to­kiu at­ve­ju pa­ vel­das tam­pa es­mi­ne vieš­bu­čio rek­la­mi­nės stra­te­gi­jos ir ženk­lo­da­ ros da­li­mi. Ga­na daž­nai įvyk­džius kon­ver­si­ją, res­to­ra­nas tam­pa ta vie­ta, ku­rio­je iš­sau­go­ma dau­giau­ sia bu­vu­sio pra­mo­ni­nio in­ter­je­ro frag­men­tų, taip pat tas yra pa­da­ ro­ma vieš­bu­čio ho­le, o kam­ba­rių nu­me­riai be­veik vi­sa­da įren­gia­mi šiuo­lai­ki­niu sti­liu­mi. Vis la­biau Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­ja pra­mo­ni­nė­se erd­vė­se įren­gia­mos kū­ry­bi­nės stu­di­jos ir lof­tai, tai yra būs­tai pra­mo­ni­nė­je erd­vė­je. Jų idė­ ja gi­mė iš kū­ry­bi­nės stu­di­jos fab­ri­ ke idė­jos. Kla­si­ki­niai lof­tų kvar­ta­lų pa­ vyz­džiai – se­nie­ji Niu­jor­ko Man­ ha­ta­no, Li­ver­pu­lio do­kų, Lon­do­ no Cler­ken­wel­lo kvar­ta­lai. Čia ne tik rea­bi­li­tuo­ti ap­leis­ti pra­mo­ni­ nės ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do sta­ti­niai. Kvar­ta­lai išau­go į mies­to gy­ven­to­ jų ir tu­ris­tų lan­ko­mus kul­tū­ros bei pra­mo­gų in­dust­ri­jos ra­jo­nus. Pa­ra­dok­sa­lu, ta­čiau pra­mo­ni­ nes te­ri­to­ri­jas pri­kė­lu­sioms kū­ry­ bi­nėms bend­ruo­me­nėms čia bū­ ti jau per bran­gu, nes la­bai pa­ki­lo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos. To­kių po­žy­mių jau ga­li­ma įžvelg­ti ir pir­ ma­ja­me, di­džiau­sia­me, Vil­niaus T.Šev­čen­kos gatvės lof­tų kvar­ta­le.

ĩ Akmens anglys, medžio pjuvenų briketai, durpių briketai. ĩ Medžio pjuvenų granulės, malkos.

A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. (8 37) 746 419.


16

pirmADIENIS, Sausio 28, 2013

namai

Tai nauja rubrika „Kauno dienos“ priedo „Namai“ skaitytojams. Klauskite apie statybà, remontà, buitá, augalus, naminius gyvûnus, sveikà Lan­kau spor­to klu­bą, bet ma­no svo­ris nekinta. gyvensenà, vartotojø Rau­me­nų po tru­pu­tį daugė­ja. No­riu nu­mes­ti dau­ teises, giau rie­ba­lų. Kaip tai pa­da­ry­ti kuo efek­ty­viau? Gal ži­no­te, ko­dėl vals­ty­bė dau­gia­bu­čių re­no­va­ Man 16 me­tų, ūgis – 185 cm, svo­ris – 100 kg. telekomunikacijø, Man­gir­das L. ci­jos dar­bų ne­pa­ve­da stam­bioms, ge­rai už­si­re­ ko­men­da­vu­sioms sta­ty­bų kom­pa­ni­joms? Gy­ bankø, draudimo Eval­das Žar­naus­kas ven­to­jai sta­ty­bų ne­pa­to­gu­mus ken­tė­tų ne 4–6 nė­se kul­tū­ro­se. Rie­ba­lai taip pat yra rei­ Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bo paslaugas, teisæ ir mė­ne­sius, o tik vie­ną mė­ne­sį, bū­tų už­tik­rin­ta dar­ ka­lin­gi, nes yra vi­ta­mi­nų, ku­rie tirps­ta „Impuls+“ tre­ne­ris bų ko­ky­bė. Vals­ty­bei ir „Sod­rai“ bū­tų su­mo­ka­mi vi­ tik rie­ba­luo­se. Kad vyk­tų tam tik­ri or­ tarpusavio santykius. por­tuo­jant la­bai svar­bi yra mi­ ga­niz­mo pro­ce­sai, rie­ba­lai tu­ri su­da­ry­ si mo­kes­čiai, at­kris­tų daug rū­pes­čių sa­vi­val­dy­bėms. ty­ba. Ji da­ro iki 70 pro­c. įta­kos ti apie 10 pro­c. vi­sų per die­ną gau­na­mų Kal­ba­ma, kad da­bar šiuos dar­bus vyk­dan­čios fir­me­lės Rubrikoje atsakymus no­r i­mam re­z ul­ta­tui pa­siek­t i, ka­lo­ri­jų. Pa­pil­do­mai ieš­ko­ti rie­ba­lų šal­ sa­vi­val­dy­bių kler­kams ar­čiau šir­dies dėl jiems nu­by­ran­čių pateiks ávairiø o spor­tui lie­ka iki 30 pro­c. Tad ti­nio ne­rei­kia, jų pa­kan­ka­mai gau­na­ „ot­ka­tų“. Ne­ži­nau, kiek čia tie­sos, bet ma­tau, kaip gre­ta re­no­ pri­klau­so­mai nuo tiks­lo – ar no­ri­te pa­ ma su ki­tu mais­tu. Dar siū­lo­me jė­gos vuo­ja­mų na­mų sta­ty­bų bri­ga­do­se daž­nai kei­čia­si statybininkai srièiø di­din­ti, ar su­ma­žin­ti kū­no ma­sę, rei­kė­ tre­ni­ruo­tę de­rin­ti su kar­diot­re­ni­ruo­te, (nes mo­ka­mi mi­ni­mu­mai ar­ba at­ly­gis vo­ke­liuo­se), kaip il­gai tę­ tų per­žiū­rė­ti mi­ty­bos ra­cio­ną. Tai yra tai yra bė­gi­mu ta­ke­liu, irk­la­vi­mu, dvi­ra­ sia­si dar­bai, kaip gud­rau­ja dar­bų vyk­dy­to­jai, kad iš­veng­tų mo­kes­ profesionalai.

Kas re­no­vuos namą, ren­ka­si gy­ven­to­jai

Spor­tuo­ju, bet svo­ris ne­ma­žė­ja

S

rei­kia su­re­gu­liuo­ti su­var­to­ja­mų bal­ty­ mų, ang­lia­van­de­nių ir rie­ba­lų san­ty­kį. Bal­ty­mai yra rau­me­nų sta­ty­bi­nė me­ džia­ga. Ji svar­bi no­rint pa­lai­ky­ti lie­są rau­me­nų ma­sę. Be to, bal­ty­mai yra rei­ ka­lin­gi rau­me­nims atkurti po krū­vio. Tai­gi, jei no­ri­te nu­mes­ti dau­giau rie­ba­ lų, rei­kia, kad apie 40–30 pro­c. vi­sų die­ nos ka­lo­ri­jų gau­tu­mė­te iš bal­ty­mų. Bal­ ty­mų gau­su lie­so­je mė­so­je, žu­vy­se ir kai ku­riuo­se pie­no pro­duk­tuo­se. Ang­ lia­van­de­niai yra pa­grin­di­nis ener­gi­jos šal­ti­nis, to­dėl die­nos ra­cio­ne jų tu­rė­tų bū­ti ati­tin­ka­mai pa­gal fi­zi­nį ak­ty­vu­ mą – su­da­ry­ti nuo 40 iki 60 pro­c. die­nos ka­lo­ri­jų. Ang­lia­van­de­nių gau­su grū­di­

čio my­ni­mu. Rei­kia pa­si­rink­ti die­nas, ku­rio­mis da­ry­si­te tik kar­diot­re­ni­ruo­ tę. Šios tre­ni­ruo­tės in­ten­sy­vu­mas ne­ tu­rė­tų bū­ti di­de­lis – pul­są rei­kė­tų kel­ti ne dau­giau kaip iki 130 dū­žių per mi­nu­ tę, tre­ni­ruo­tei skir­ti ne ma­žiau kaip 50 mi­nu­čių. Taip pat per tre­ni­ruo­tę reik­tų ne­pa­mirš­ti įvai­rių va­di­na­mų­jų su­per­ se­ri­jų, kad rau­me­nys bū­tų mak­si­ma­liai nu­var­gin­ti. Tai pa­dės su­ba­lan­suo­ti kū­ no kom­po­zi­ci­ją. Iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos ga­l i­ma tei­ rau­t is spor­to ir svei­ka­t in­g u­mo klu­ be „Impuls+“ („Žalgirio“ arena, Ka­ raliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, www.im­puls.lt).

čių (dar­bi­nin­kus įdar­bin­da­mi ne­va ban­do­ma­jam lai­ko­tar­piui).

Juo­zas L.

Li­na Bal­čiū­nie­nė

Būs­to ir ur­ba­n is­t i­nės plėt­ros agen­t ū­ros Vie­šų­jų ry­šių ir in­for­ma­v i­mo sky­r iaus vy­r iau­sio­ji spe­cia­l is­tė

Klausimus siuskite e. paštu

namai@diena.lt.

D

au­g ia­bu­č io na­mo mo­der­ ni­z a­v i­mo dar­b ai ga­l i bū­t i vyk­do­m i tik kon­k ur­s o bū­ du pa­r in­k us sta­t y­b os įmo­ nę. Ran­gos dar­b ai per­k a­m i Vie­š ų­j ų pir­k i­m o įsta­t y­m o nu­s ta­t y­t a tvar­ ka, jei na­m o bend­ro­j o nau­d o­j i­m o ob­j ek­t ų val­dy­to­j as yra per­k an­č io­j i or­g a­n i­z a­c i­j a, tai yra vie­š a­s is ju­r i­d i­

nis as­muo, sa­v i­v al­dy­b ės pa­s kir­t as bend­ro­j o nau­do­j i­mo ob­j ek­t ų ad­m i­ nist­r a­to­r ius, ku­r iam tai­k y­t i­n as Vie­ šų­j ų pir­k i­mų įsta­t y­m as. Ki­t ais at­ve­ jais va­d o­v au­j a­m a­s i su­p ap­r as­t in­t a ap­l in­kos mi­n ist­ro nu­s ta­t y­t a tvar­ ka. Pir­k i­mus vyk­d o pir­k i­mų ko­m i­ si­j a, ku­r io­j e pri­v a­lo da­ly­v au­t i na­mo iš­r ink­t i at­s to­v ai. Jie da­ly­v au­j a ren­ giant pir­k i­mo są­ly­g as, rei­k a­l a­v i­mus bū­s i­m am ran­g o­v ui. Tai­g i pa­t ys gy­ ven­to­j ai ga­l i da­r y­t i įta­k ą ren­k an­t is sta­t y­bi­n in­k us.

Ko­dėl re­no­vuo­jant na­mą rei­kia pa­klus­ti dau­gu­mos bal­sui? Pra­šom pa­ra­šy­ti, ko­kias tei­ses tu­ri dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai? Mes bu­tus iš­pir­ko­me. Ar ga­li­ma be vi­ sų gy­ven­to­jų su­ti­ki­mo pra­dė­ti re­no­va­ci­ją? Pra­dės re­no­va­ci­ją, jei su­tiks 51 pro­c. gy­ven­to­jų. O kaip ki­ti? Mes vi­si esa­me vie­no­di, ne­jau­gi mes ne­tu­ri­me jo­kių tei­sių ir mū­sų nie­kas ne­gi­na? Kaip bus so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms? Ne­teks kom­pen­sa­ci­jų, jei ne­su­tiks su re­no­va­ci­ja. Jei už­dės plokš­ tes ant na­mo fa­sa­do, šil­dy­mo kai­nų tai ne­su­ma­žins. Vir­gi­ni­ja S.

Li­na Bal­čiū­nie­nė

Būs­to ir ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros agen­tū­ros Vie­šų­jų ry­šių ir in­for­ma­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

D „„Demokratija: dau­gu­mos gyventojų spren­di­mas tam­pa prie­vo­le su rena-

vacija nesutinkantiems ar abe­jo­jan­tiems žmo­nėms.

Artūro Morozovo nuotr.

au­g ia­bu­čių na­mų mo­der­ ni­z a­v i­mo pro­g ra­m a įgy­ ven­d i­n a­m a pa­g al ša­ly­j e ga­l io­jan­č ius tei­s ės ak­t us, tai yra dau­gia­bu­čio na­mo mo­der­ni­za­ vi­mas ga­l i bū­t i vyk­do­mas, kai spren­ di­mas prii­ma­mas bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­v i­n in­k ų bal­sų dau­g u­ma. Bu­t ų sa­v i­ nin­kai pri­va­lo vyk­dy­t i bu­tų ir ki­tų pa­

tal­pų sa­vi­nin­k ų su­si­rin­ki­mų spren­di­ mus dėl bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­t ų val­dy­mo, nau­do­ji­mo, prie­ž iū­ros ir at­ nau­ji­n i­mo. Tai­g i dau­g u­mos spren­d i­mas tam­pa prie­vo­le abe­j o­jan­t iems ar ne­s u­t in­ kan­t iems žmo­nėms. Jei bu­tų sa­vi­nin­ kai yra ne­pa­si­t u­r in­t ys gy­ven­to­jai, tai yra tu­r in­t ys tei­sę į būs­to šil­dy­mo iš­ lai­dų kom­p en­s a­c i­ją, jiems per vi­s ą pro­j ek­to pa­ren­g i­mo ir įgy­ven­d i­n i­ mo lai­ką ap­mo­ka­mos jiems ten­kan­ čios pro­j ek­to pa­ren­g i­mo, pro­j ek­to

įgy­ven­d i­n i­mo ad­m i­n ist­ra­v i­mo, sta­ ty­b os tech­n i­nės prie­ž iū­ros iš­lai­dos, taip pat per vi­są su­teik­to kre­d i­to grą­ ži­n i­mo ter­m i­n ą ap­mo­k a­mas šiems bu­t ų sa­v i­n in­k ams ten­k an­t is kre­d i­ tas ir pa­lū­ka­nos. Tei­sė į vals­t y­bės pa­ ra­mą įro­do­ma sa­v i­val­dy­bės iš­duo­to­ mis pa­ž y­mo­m is, pa­t vir­t i­nan­č io­m is, kad dau­g ia­bu­čio na­mo bu­to sa­v i­n in­ kas tu­r i tei­sę į būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją pa­gal pi­n i­g i­nės so­cia­ li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­t u­r in­t iems gy­ ven­to­jams įsta­t y­mą.

Du­rų kei­ti­mas be ad­mi­nist­ra­to­riaus ži­nios – ri­zi­kin­gas Pa­si­kei­tė­me laip­ti­nės, ku­rio­je yra 15 bu­tų, lau­ko du­ris. Vi­są su­mą bend­ru su­si­ta­ri­mu da­li­jo­me kiek­ vie­nam bu­tui ly­gio­mis da­li­mis. Pi­ni­gus su­mo­kė­jo 14-ai bu­tų sa­vi­nin­kų. Vie­nas bu­tas yra ne­gy­ve­ na­mas ir pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei. Dar­bus vyk­dė pri­va­ti bend­ro­vė. Kur ir ko­kius do­ku­men­tus rei­kia pri­sta­ty­ti, kad at­siim­tu­me pi­ni­gų da­lį, su­mo­kė­tą už sa­vi­val­dy­bės bu­tą? Na­mą ad­mi­nist­ruo­ja „Dai­ na­vos būs­tas“. Vy­tau­tas B.

Vi­da Nau­džiū­nie­nė

Bend­ro­vės „Ma­no būs­tas“ Kau­no re­gio­no va­do­vė

J

ei dar­b ai bu­vo at­l ie­k a­m i iki 2013 m. sau­s io 1 d., dar prieš pra­d ė­d a­m i or­g a­n i­z uo­t i re­ mon­to dar­b us, sa­v i­n in­k ai pri­va­lė­jo gau­t i vi­so dau­g ia­bu­č io na­ mo sa­v i­n in­k ų dau­g u­mos pri­t a­r i­mą. Prie­šin­g u at­ve­ju ini­cia­t y­v iems bend­ ra­t ur­č iams tek­t ų pri­siim­t i vi­s ą ri­z i­ką dėl at­l ik­t ų pa­ge­r i­n i­mų iš­lai­dų pa­den­ gi­mo. Jei vi­so na­mo dau­g u­mos pri­ta­ ri­mas ne­bu­vo gau­t as, ta­č iau dar­b ai

bu­vo at­l ik­t i ir da­bar no­r i­ma mo­kes­t į už du­r ų kei­t i­mą, ku­r is yra bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­t ų pa­ge­r i­n i­mo (ne­ pro­jek­t i­n is) dar­bas, pa­skirs­t y­t i kiek­ vie­nam bu­t ui ly­g io­m is da­l i­m is, bū­t i­ na gau­t i vi­sų laip­t i­nė­je tu­r in­čių bu­tus sa­vi­n in­k ų (įskai­tant ir mies­to sa­vi­val­ dy­b ės) su­t i­k i­mą. Tik ga­vus mies­to sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ ri­mą dar­bams at­l ik­t i, ga­l i­ma kreip­t is į sa­vi­val­dy­bę dėl ap­mo­kė­ji­mo už sa­ vi­val­dy­bei pri­k lau­san­t į bu­tą. Tu­r int mies­to sa­v i­val­dy­bės pri­ta­r i­mą dar­ bams, pa­t i dar­bus at­l ie­kan­t i įmo­nė

prieš dar­bų at­l i­k i­mą tu­rė­t ų su­da­r y­ ti su­tar­t į su mies­to sa­vi­val­dy­be ir, tik pa­tei­k us sa­v i­val­dy­bei vi­sus at­l ik­tus dar­bus pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus, ga­lė­tų gau­ti ap­mo­kė­ji­mą. Ki­tu at­ve­ju la­bai abe­jo­ti­na, ar mies­to sa­vi­val­dy­bė mo­kės už at­lik­tus dar­bus ir už sa­vi­val­ dy­bei pri­klau­san­čiam bu­tui ten­kan­čią da­l į teks ap­mo­kė­t i pa­t iems laip­t i­nės bu­tų sa­vi­nin­kams. Jei­g u įmo­n ės ad­m i­n ist­r uo­j a­mo na­ mo gy­ven­to­j ai sa­v a­r an­k iš­k ai or­g a­ ni­z uo­j a bend­r o­j o nau­d o­j i­m o ob­ jek­t ų ge­r i­n i­m o dar­b us ir ri­z i­k uo­j a

sam­dy­d a­m i bend­ro­vę, jiems ten­k a at­l ik­t i ne­m a­ž ai for­m a­lu­mų, nes šie dar­b ai tu­r i bū­t i at­l ik­t i ofi­c ia­l iai. Ka­d an­g i nė­r a įsteig­tos bend­r i­j os ir gy­ven­to­j ai ne­t u­r i ju­r i­d i­n io as­mens sta­t u­s o, su­t ar­t is tu­r i bū­t i su­d a­r y­t a su kiek­v ie­nu laip­t i­n ės bend­r a­t ur­ čiu, dar­b ai tu­r i bū­t i priim­t i pa­s i­r a­ šant at­l ik­t ų dar­b ų ak­t ą. Ne­p a­s i­r a­š ius su­t ar­t ies, atei­t y­j e ga­ li iš­k il­t i pro­b le­m ų dėl ga­r an­t i­n io ap­t ar­n a­v i­m o. Su­t ar­t į pa­s i­r a­š ius ne vi­s iems, o vie­n am iš bend­r a­t ur­č ių, šis au­to­m a­t iš­k ai tap­t ų at­s a­k in­g as už tin­k a­m ą vi­s ų bend­r a­t ur­č ių at­s i­ skai­t y­m ą su dar­bus at­l i­k u­s ia bend­ ro­ve. To­dėl to­k ius dar­bus ge­r iau at­l ik­t i per na­m o ad­m i­n ist­r a­to­r ių, ku­r is šiuos dar­b us or­g a­n i­z uo­j a ir at­l ie­k a tei­s ė­ tai bei su­t var­ko vi­s us do­k u­men­t us,

rū­pi­n a­s i ga­r an­t i­n iu ap­t ar­n a­v i­mu ir pa­skirs­to vi­s us mo­kė­ji­mus pa­g al ga­ lio­j an­č ius tei­s ės ak­t us. Nuo šių me­t ų sau­s io 1 d. įsi­g a­l io­j us Ci­v i­l i­n io ko­d ek­s o 4.85 str. 3 d. pa­ tai­s oms, at­s i­r a­d o ga­l i­my­b ė spren­ di­m us dėl at­s ki­r ų bend­r o­j o nau­ do­j i­m o ob­j ek­t ų (ku­r ie pa­g al bu­t ų ir ki­t ų pa­t al­p ų sa­v i­n in­k ų bend­ro­j o nau­d o­j i­m o ob­j ek­t ų ad­m i­n ist­r a­t o­ riaus su­d a­r y­t ą bend­ro­j o nau­do­j i­mo ob­j ek­t ų ap­r a­š ą nau­do­j a­m i ten­k in­t i ne vi­s o gy­ve­n a­m o­j o na­m o, o tik at­ ski­ro­j e jo da­ly­j e esan­č ių bu­t ų ir ki­t ų pa­t al­pų sa­v i­n in­k ų po­rei­k ius) val­dy­ mo ir nau­d o­j i­m o priim­t i tos da­l ies bu­t ų ir ki­t ų pa­t al­p ų sa­v i­n in­k ų bal­ sų dau­g u­m a, jei­g u įsta­t y­muo­s e ne­ nus­t a­t y­t a ki­t aip, ir jie yra pri­v a­l o­m i tos da­l ies bu­t ų ir ki­t ų pa­t al­p ų sa­v i­ nin­k ams.


17

pirmadienis, sausio 28, 2013

menas ir pramogos

Kino festivalyje – pran­cū­ziš­kos mei­lės sko­nis Pir­mo­sio­mis va­ sa­rio die­no­mis ki­ no teat­re „Ro­mu­va“ tvy­ros pran­cū­ziš­ka dva­sia. Po sos­ti­nė­je pra­leis­tos sa­vai­tės į Kau­ną at­vyks aš­ tun­ta­sis pran­cū­zų ki­no fes­ti­va­lis „Žie­ mos ek­ra­nai“.

Kau­nie­čiams pri­sta­to­ma be­veik per­pus su­ma­žin­ta pro­gra­ma, ta­ čiau jo­je bus ryš­kiau­sias šių­me­čio fes­ti­va­lio ak­cen­tas – Eri­co Roh­ me­rio (1920–2010) fil­mų ret­ros­ pek­ty­va. „Žie­mos ek­ra­nų“ vie­šų­jų ry­šių koor­d i­n a­to­r ės Kris­t i­n os Kagh­ do tei­gi­mu, šių­me­tės fes­ti­va­lio pro­gra­mos cent­re – mei­lės te­ ma. Ji pa­si­rink­ta tik­rai ne to­dėl, kad lie­tu­viams mei­lės trūks­ta – ją pa­dik­ta­vo E.Roh­me­ro ret­ros­ pek­ty­va. „Jis bu­vo vy­riau­sias, san­tū­riau­ sias pran­cū­zų ki­no „Nau­jo­sios ban­gos“ re­ži­sie­rius, gal ne toks po­pu­lia­rus kaip ki­ti, bet la­bai sa­ vi­tas. E.Roh­me­ras sa­vo fil­muo­se kal­ba apie mei­lę, ir jo ypa­ty­bė – la­ bai pran­cū­ziš­ka mei­lė. Jo per­so­na­ žai la­bai il­gai kal­ba apie jaus­mus, dis­ku­tuo­ja, at­vi­rau­ja. Tie dia­lo­ gai la­bai tur­tin­gi, nuo­šir­dūs, o pa­ tys per­so­na­žai itin rea­lūs, ne ki­ne­ ma­tog­ra­fiš­ki, o tik­ri“, – pa­ste­bė­jo K.Kagh­do. E.Roh­m e­ro mo­te­r ys at­ro­d o nai­vios, bet ne kvai­los, lau­kian­ čios pa­si­ro­dan­čio prin­co mei­lės, dėl ku­rios su­deg­tų, ir su­lau­kian­ čios. Ko­kia ta pran­cū­ziš­ka mei­lė? „Ji ga­li pa­si­ro­dy­ti pa­vir­šu­ti­niš­ka, bet tai – ap­gau­lin­gas įspū­dis. Jos ypa­ ty­bė – san­ty­kių leng­vu­mas, kai,

„Nak­tis Nr. 1“. Rež. An­ne Émond. Kadras iš filmo

at­ro­do, iš­si­skir­ti leng­va, iš­kart su­ si­ras­ti ki­tą žmo­gų – nie­ko blo­go, la­bai my­lė­ti, no­rė­ti bū­ti kar­tu, bet iš­duo­ti, dėl to kan­kin­tis, bet di­de­ lės dra­mos ne­da­ry­ti, – tie­siog tai vyks­ta“, – anot pa­šne­ko­vės, to­ kį po­žiū­rį le­mia skir­tin­gas men­ ta­li­te­tas – vie­niems va­di­na­mo­ ji pran­cū­ziš­ka mei­lė at­ro­do pui­kiai su­pran­ta­ma, na­tū­ra­li, ki­tiems – pa­vir­šu­ti­niš­ka. Vi­si fil­mai ro­do­mo ori­gi­na­lo kal­ ba – pran­cū­zų, su ang­liš­kais ir lie­ tu­viš­kais su­btit­rais. KD inf.

kas: Pran­cū­zų fil­mų fes­ti­va­lis „Žie­mos ek­ra­nai“. kur: Ki­no teat­re „Ro­mu­va“. kada: Va­sa­rio 1–5 d.

„Šuo­liais“. Rež. Loui­sas Do de Lenc­que­sain­gas. Kadras iš filmo

Eri­co Roh­me­ro ret­ros­pek­ty­va „„Kle­rės ke­lis

Iš cik­lo „Mo­ra­l i­nės pa­sa­kos“, 1970 m. (N-16) Se­nas vien­gun­gis Že­ro­mas nau­do­ja­si pa­sku­ti­nė­mis lais­vo gy­ve­ni­mo sa­vai­ tė­mis prie An­si eže­ro. Bu­vu­si ko­le­gė ir drau­gė veng­rė Au­ro­ra šio­se apy­lin­kė­ se kaip tik ieš­ko įkvė­pi­mo sa­vo nau­jai kny­gai. Ra­šy­to­ja pro­vo­kuo­ja se­ną bi­ čiu­l į ir šis pa­si­ne­ria į įsi­vaiz­duo­ja­mų san­ty­kių pink­les su ap­suk­ria pen­kio­ li­ka­me­te Lau­ra. Vie­ną die­ną at­vyks­ta aikš­t in­ga Lau­ros pus­se­se­rė... „„Nau­din­gos ve­dy­bos

Iš cik­lo „Ko­me­d i­jos ir pa­tar­lės“, 1982 m. (N-16) Sa­bi­na – spon­ta­n iš­ka ir už­si­spy­r u­si sva­jo­to­ja. Vie­ną va­ka­rą ji nu­t rau­k ia san­t y­k ius su dai­l i­n in­k u dėl bū­si­mo su­tuok­t i­nio. De­ja, tas bū­si­ma­sis – įsi­ vaiz­duo­ja­mas. Bet ką da­ry­si, vi­si jau

ži­no, kad Sa­bi­na tuoj iš­te­kės. Ne­bė­ra kur ding­ti, rei­kia kuo grei­čiau su­si­ras­ ti vy­rą. San­tuo­kos ob­jek­tu tam­pa Ed­ mo­nas – gra­ž us, lais­vas ir... tur­tin­gas. „„Ža­lia­sis spin­du­lys

Iš cik­lo „Ko­me­d i­jos ir pa­tar­lės“, 1985 m. (N-16) Prie jū­ros, į kal­nus, o gal – į už­sie­n į? Atos­to­gau­t i vie­nai vi­sai ne­l inks­ma. Net drau­gės neį­t i­k i­na Del­fi ­nos, kad ato­sto­gos – pui­k us me­tas su­si­ras­t i vai­k i­ną. Vie­n i­š a, tru­pu­t į dep­re­suo­ jan­ti, ne­ryž­tin­ga mer­gi­na sva­jo­ja apie idea­lią mei­lę. Del­fi­nos ke­ly­je pa­si­mai­ šan­čios pra­na­šin­gos kor­tos ir ne­pap­ ras­tas gam­tos reiš­ki­nys pri­me­na, kad ti­kė­ti ženk­lais vis dėl­to ver­ta. „„Ma­no nak­tis su Mod

Iš cik­lo „Mo­ra­li­nės pa­sa­kos“, 1968 m. (N-16)

Prieš pat Ka­lė­das baž­ny­čio­je tvar­kin­ gas ir re­li­g in­gas in­ž i­nie­rius Lu­ji ste­bi gra­ž uo­lę švie­siap­lau­kę. Gal­būt ji bus jo žmo­na? Vė­liau at­si­tik­ti­nai su­tik­tas se­nas bi­čiu­l is pa­si­k vie­čia Lu­ji va­ka­ rie­niau­ti pas vie­ną ge­rą drau­gę – Mod. Dis­ku­si­jos apie san­tuo­ką, mo­ra­lę, re­ li­g i­ją, Pas­ka­l į už­t run­ka iki ry­to. Lu­ji sua­be­jo­ja: ža­v i ir iš­m in­t in­ga Mod ar jau­na švie­siap­lau­kė Fran­sua­za? „„Pil­na­ties nak­tys

Iš cik­lo „Ko­me­d i­jos ir pa­tar­lės“, 1984 m. (N-16) Re­m i ir Lui­za, ar­chi­tek­tas ir in­ter­je­ ro di­zai­ne­rė – pui­k i po­ra. Jie my­li vie­ nas ki­tą, tik kad Re­mi sva­jo­ja apie ra­ mų šei­mos gy­ve­n i­mą už­m ies­ty­je, o Lui­za il­g i­si nak­t i­n io Pa­r y­ž iaus šur­ mu­lio. Pui­k i išei­tis – Lui­za grįž­ta į Pa­ ry­ž ių sa­vait­ga­liais. Ten jos lau­kia iš­ti­ ki­mas ger­bė­jas Ok­ta­vas, o dis­ko­te­ko­

je ap­link jos klu­bus su­ka­si ža­v ūs vy­ ru­kai ir pil­na­t is taip svai­g i­na... „„Po­li­na pa­plū­di­my­je

Iš cik­lo „Ko­me­d i­jos ir pa­tar­lės“, 1983 m. (N-16) Jū­ra, va­sa­ra, dry­ž uo­ti bi­k i­niai, bu­ria­ vi­mo pa­mo­kos, pa­šne­ke­siai po aly­ vo­mis – ką tik iš­si­sky­ru­si Mar­jo­na su jau­nes­ne pus­se­se­re Po­li­na ato­sto­gau­ ja. Bet bu­vęs my­li­ma­sis Pje­ras ir­gi čia, jo bi­čiu­lis An­ri – taip pat ne­blo­ga par­ ti­ja, o jau­na­sis Sil­ve­nas tin­ka Po­li­nai. Dar at­si­ran­da kvai­lo­ka pa­plū­d i­m io sal­dai­n ių par­da­vė­ja ir san­t y­k iai pi­ na­si į tink­lus. Yra to­k ia pa­tar­lė: „Klys­ ta tas, kas daug kal­ba.“ „„Žie­mos pa­sa­ka

Iš cik­lo „Ke­tu­rių me­tų lai­k ų pa­sa­kos“, 1991 m. (N-16) Per va­sa­ros ato­sto­gas tarp Fe­l i­si ir

Šar­lio įsi­žie­bia aist­rin­ga mei­lė, bet ne­ lem­tas ne­su­si­kal­bė­ji­mas juos iš­ski­ria. Nuo­jau­ta, kad vie­ną die­ną duk­re­lės tė­vas at­si­ras, ne­pa­lei­d žia, bet lauk­t i taip nai­vu... Ypač kai da­bar­ti­niai my­ li­m ie­ji puo­se­lė­ja sa­vas vil­t is. Ne vel­ tui sa­ko­ma: „In­tui­ci­ja – vis dar ge­ras da­ly­kas.“ „„Ru­dens pa­sa­ka

Iš cik­lo „Ke­tu­rių me­tų lai­k ų pa­sa­kos“, 1998 m. (N-16) 45-erių vyn­da­rė Ma­ga­li ra­miai gy­ve­ na kai­me tarp sa­vo vy­nuo­g ių. Jos ge­ riau­sia drau­gė mies­tie­tė kny­g i­nin­kė Iza­be­lė pa­si­š au­na su­ras­t i jai gy­ve­ ni­mo vy­rą. Gal drau­g ų ra­te dar įma­ no­ma ras­t i lais­vą, o gal įdė­t i pa­ž in­ čių skel­bi­mą? Vie­nas trau­k ia, bet ne­ pa­tin­ka, ki­tas pa­tin­ka, bet ne­trau­k ia. Ne­si­no­r i, kad už ta­ve spręs­t ų drau­ gės, bet gy­ve­ni­mas ne­snau­d žia.


18

pirmadienis, sausio 28, 2013

menas ir pramogos

Nuo­šir­di šiuo­lai­ki­nės Lo­li­tos iš­pa­žin­tis Ši he­ro­jė yra vi­siš­ka ma­no prie­ šin­gy­bė, aš nie­ka­da gy­ ve­ni­me ne­ ga­lė­čiau taip ty­čio­tis iš ki­to žmo­ gaus, aš ne­ tu­riu tiek drą­sos kiek ji.

„„Po­vei­kis: A.Po­ciū­tė ne­sle­pia – po spek­tak­lio jau­čia­si lyg at­li­ku­si iš­pa­žin­tį. An­to­no Shu­mins­ky nuo­tr.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą.„ Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Dianos Peter­freund knygą „Labas rytas“.

Ką tik iškepta pramoginės ryto laidos prodiuserė Bekė Fuler prisivilioja legendinį žinių vedėją Maiką Pomerojų. Tiesa, Maikas kategoriškai atsisako taukšti apie madą, orą ar liežuvauti apie garsenybes. Tai jis palieka daryti savo nepakenčiamai partnerei, buvusiai grožio karalienei Kolinai Pek. Kol laidos vedėjai riejasi, Bekė užmezga romaną su žaviu prodiuseriu Adamu Benetu. Tačiau darbo problemos vis nesibaigia...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, vasario 5 d.

Dei­man­tė De­men­ta­vi­čiū­tė Lais­vo­jo teat­ro mo­nos­pek­tak­lis „Su­die, de­rin­to­jau!“ – tai paaug­lės iš­ pa­žin­tis, pa­sa­ko­ji­mas apie bun­dan­ tį mo­te­riš­ku­mą, pir­mą­ją mei­lę, aist­ rą. Spek­tak­lio he­ro­jė Mer­gi­na pa­sa­ ko­ja apie di­džiau­sią sa­vo dar neil­ go gy­ve­ni­mo nuo­ty­kį – mei­lę pia­ni­ nų de­rin­to­jui. Ji ne­gai­li kri­tiš­kų pa­ sta­bų vy­res­nia­jai kar­tai dėl jos silp­ nu­mo, veid­mai­niš­ku­mo, bet pa­ti iš suau­gu­sių­jų pa­sii­ma ne pa­čias ge­ riau­sias sa­vy­bes.

„Spek­tak­lio pa­grin­di­nė idė­ja yra tai, kad ne­ga­li­ma žais­ti žmo­nių jaus­mais, nes ta­da ga­li pa­ts la­bai stip­riai nu­deg­ti. Spek­tak­lio vei­ kė­ja – vie­ni­ša jau­na mer­gi­na, ku­ri ne­gau­na jo­kios ši­lu­mos ar mei­lės, ta­čiau bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis no­ri to“, – taip Ne­ri­jaus Ged­mi­no re­ži­suo­tą mo­nos­pek­tak­lį api­bū­di­ na Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­ de­mi­jo­je stu­di­juo­jan­ti ak­to­rė Au­ gus­tė Po­ciū­tė.

– Kur­da­ma sa­vo­sios he­ro­jės vaid­me­nį la­biau vai­di­na­te ar bū­na­te sa­vi­mi? – La­biau vai­di­nu ir la­biau bū­nu sa­ vi­mi. Čia ne­pas­ver­si ar taip, ar taip. Ma­no ma­ny­mu, ši he­ro­jė yra vi­siš­ka ma­no prie­šin­gy­bė, aš nie­ka­da gy­ve­ ni­me ne­ga­lė­čiau taip ty­čio­tis iš ki­ to žmo­gaus, aš ne­tu­riu tiek drą­sos kiek ji. Ki­tas da­ly­kas, vis tiek tu esi ant sce­nos, čia jau no­ri ne­no­ri ne­ bū­si vi­sas toks, koks iš tie­sų esi, ta­ čiau tuo pat me­tu ir at­ve­ri sa­vo šir­dį ir jaus­mus, o žiū­ro­vai gal­vo­ja, kad vai­di­ni. Man pa­čiai ši­tas spek­tak­lis yra kaip iš­pa­žin­tis ir jam pa­si­bai­gus at­ro­do, kad pa­leng­vė­jo. – Spek­tak­lio prem­je­ra įvy­ko prieš po­rą me­tų. Ar per tą lai­ ką jū­sų vaid­muo ki­to, įgi­jo nau­ jų at­spal­vių? – Ži­no­ma, ki­to. Kai pa­sta­tė­me spek­tak­lį, aš bu­vau dvy­lik­to­je kla­ sė­je, vė­liau įsto­jau ir pra­dė­jau jau stu­di­juo­ti šią spe­cia­ly­bę, stu­di­juo­ da­ma įgy­tas ži­nias tai­kiau spek­tak­ ly­je. Juo­lab kad ir pa­ti kei­čiuo­si, da­ bar mąs­tau jau ki­taip, nei bū­da­ma mo­kyk­lo­je, į dau­ge­lį da­ly­kų žvel­giu ki­taip, ki­taip pra­de­du su­pras­ti ir sa­vo vaid­me­nį. Per kiek­vie­ną re­pe­ ti­ci­ją apie sa­vo vei­kė­ją su­pran­tu vis ­ką nors nau­jo. Nors praė­jo jau ke­ le­ri me­tai, bet man dar vis įdo­mu į ją gi­lin­tis. – Ar sun­ku bu­vo dirb­ti su re­ži­ sie­riu­mi N.Ged­mi­nu? – Aiš­ku, sun­ku. Vi­sa­da sun­ku su kuo nors dirb­ti, kai tu­ri bū­ti vi­siš­kai at­vi­ras – ki­tuo­se spek­tak­liuo­se, kur vai­di­na dau­giau žmo­nių, dar ga­li pa­si­slėp­ti, nes tau vie­nai nie­kas tiek dė­me­sio ne­skirs, o kai vai­di­ni vie­na, ne­pa­sis­lėp­si. Bet kai dar­bas pa­da­ ry­tas ir kai jis sėk­min­gas, pa­mirš­ti vi­sus sun­ku­mus. Esu re­ži­sie­riui dė­ kin­ga už tai, kad vai­di­nu. – Ar su­dė­tin­ga vai­di­nant vie­nai iš­lai­ky­ti žiū­ro­vų dė­me­sį? – Su­dė­tin­ga. Vis dėl­to man, kaip bū­si­ma­jai ak­to­rei, tai yra la­bai ge­ rai – iš­moks­tu daug ge­riau jaus­ ti pub­li­ką. Jei jau žiū­ro­vams ne­beį­ do­mu, vadinasi, blo­gai dir­bi. Ta­da pa­si­tem­pi. – Ko­kiai au­di­to­ri­jai skir­tas spek­tak­lis? – Spek­tak­lio ap­ra­šy­me sa­ko­ma, kad jau­ni­mui, bet man at­ro­do, kad la­ biau suau­gu­sie­siems. – Už šį spek­tak­lį VI tarp­tau­ti­ nia­me mo­nos­pek­tak­lių fes­ti­ va­ly­je „Ats­pin­dys“ esa­te ap­do­ va­no­ta ge­riau­sio de­biu­to pri­zu ir su­lau­kė­te daug pa­gi­ria­mų­jų žo­džių ir iš žiū­ro­vų, ir iš kri­ti­ kų. Kaip pa­ti ver­ti­na­te šią sa­vo sėk­mę? – Ma­lo­nu, kai ta­ve pa­ste­bi ir pa­ gi­ria. Bet praė­jo kiek lai­ko, vi­ si tai už­mir­šo ir nie­kam ne­beį­do­ mu. Teat­re nie­kam neat­ne­ši sa­vo lai­mė­ji­mų ir dip­lo­mų krū­ve­lės, kad bū­tum ver­ti­na­mas kaip ge­ras ak­to­ rius. Kiek­vie­ną kar­tą ko­vo­ji. Va­kar bu­vo ge­rai, sten­gie­si, kad ryt bū­tų dar ge­riau. kas: MO­NOS­PEK­TAK­LIS „SU­DIE, DE­RIN­TO­JAU!“. kur: TEAT­RO KLU­BE (VIL­NIAUS G. 22, AR­CHI­TEK­TŲ NA­MAI, II A.). kada: SAU­SIO 31 D. 19 VAL.


19 3

pirmaDIENIS, sausio 28, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 19 Paslaugos����������������������������������������19, 20 Parduoda� ������������������������������������������������20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Kviečia� ������������������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-ai) siūti universaliomis siuvimo mašinomis ir overlokais. Darbas operacijomis, gaminiai vienodi, viena pamaina. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 652 40 623; e. paštas jurguva@centras.lt.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1068630

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 1069476

Automobilių plovyklai Panerių g. reikalingi automobilių plovėjai (-os). Tel. 201 530, 8 683 12 123.

1069300

Besiplečiančiai 101 kepyklėlei skubiai reikalingas kepėjas-konditeris(-ė). Tel. 8 655 25 628.

1068009

Drabužių gamintoja „INTROSTYLE“ priima į darbą rūbų konstruktorę (-ių). Reikalavimai: mokėti dirbti kompiuterine konstravimo programa ir turėti konstruktorės (-iaus) darbo patirties. Atlyginimas sutartinis. Tel. 338 588, 8 652 33 721, e. paštas jovita@introstyle.lt. 1067167

Ieškomas elektrikas-surinkėjas elektros detalėms montuoti metalinėse dėžėse. Šilta darbo vieta, pastovus atlyginimas. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu – 1600 Lt, atskaičius mokesčius; vėliau – 2000 Lt ir didesnis. Tel. 8 675 04 438. 1070278

Ieškome darbuotojų dirbti kepyklėlėje Kaune: kepėjų, pardavėjų. Pageidaujama patirtis. Siūlome puikias sąlygas. Prašome kreiptis tel. 8 657 85 090. 1069632

Įmonė užsakymui Vokietijoje atlikti ieško patyrusių drabužių lygintojų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 659 31 272. 1069114

Įmonei reikalingas automobilių paruošėjas – dažytojas. Europos pr. 122. Tel. 8 685 21 488. 1069020

Klaipėdoje įsikūrusi UAB UTF ieško vairuotojo-ekspeditoriaus (CE kateg.). Maršrutai: Europa–Lietuva–Rusija. Patirtis ir gera reputacija būtina. Susidomėjusius prašome skambinti tel. 8 616 22 961. 1069704

Nedidelei trikotažo siuvyklai reikia siuvėjų siūti overloku arba plokščiasiūle mašina. Pastovus darbas, geras ir laiku mokamas atlyginimas, draugiškas kolektyvas. Darbas Vilijampolėje. Tel. 8 612 28 853. 1068999

Padangų restauravimo įmonė ieško darbutojų. Tel. 8 693 94 988.

1069165

Reikalingas atestuotas statybos projekto vadovas. Reikalavimai: darbo patirtis renovuojant daugiabučius. Tel. 8 650 50 452.

1070300

Reikalingas transporto vadybininkas, dirbti su Rusija ir Europa. CV siųsti Arnoldas@egliana.lt. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1069607

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai, dirbti vilkikais su užuolaidinėmis, puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1069620

Reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintus vizas, važinėti į Rusiją. Tel. 8 671 02 256.

1070493

Reikalingi vairuotojai turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820. 1060166

Siuvimo įmonei reikia lygintojos, sukirpėjo (-os), siuvėjų siūti overloku, plokščiasiūle, flatloku. Kaunas. Tel. 8 655 21 923, 8 615 34 719.

Soliarumo studijoje Garliavoje reikalinga (-as) kirpėja (-as). Tel. 8 699 85 627. 1069523

Statybos įmonei reikalingi: fasadų šiltintojai, tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331. 1064773

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingas serviso vadovas. Tel. 210 777. 1069824

Transporto įmonei reikalingas vairuotojas vairuoti automobilius-šaldytuvus (LietuvaBaltijos šalys). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 1068177

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1060682

Valymo kompanijai reikalingas vairuotojas – traktoristas, dirbti nakties metu, lauko teritorijoje PC PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 015. 1070324

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1058895

Odontologijos paslaugos su nuolaidom. Metalo keramikai 50 % nuolaida. Apžiūra nemokama. Tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio 26A, Kaunas.

1070272

PAŽADĖJOTE SAU PRADĖTI NUO NAUJŲJŲ! Mitybos specialisto konsultacijos, maisto netoleravimo testas, visos organizmo valymo procedūros! Palankiausios kainos, patyrę specialistai, maloni aplinka. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1063499

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1062111

Reikalinga Pastoviems pervežimams Lietuvoje ilgalaikių sutarčių pagrindu reikalingos transporto įmonės, turinčios gilaus šaldymo (–18°C) 15 pll – 32 pll talpos transportą. Kreiptis tel. 8 656 29 160. 1069006

Ieško darbo Atsakingas, patyręs statybos, remonto darbų specialistas ieško ūkvedžio, meistro, staliaus-apdailininko darbo. Taiso elektrą, santechniką. Tel. 8 605 28 527. 1068230

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 8 603 78 999, 8 699 55 568. 1069269

Kėbulų lyginimas, keičiame arkas, slenksčius. Duslintuvų virinimas. Tel. 8 670 70 310.

1067930

Buitinės technikos remonto Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1064025

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Paslaugos Medikų AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

1062305

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

1062276

1070429

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

AEG, ARDO, ARISTON, BEKO, BOSCH, HANSA, LIEBHERR ir kt. šaldytuvų, skalbyklių remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795.

1063923

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1058840

1069125

ARDO, AEG, BOCH, BEKO ir kitų automatinių mašinų remontas. Iškvietimas nemokamas. Garantija iki 24 mėn. Tel. 8 662 39 860. 1070404

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1068721

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 1062601

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Janavičienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1059833

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1062159

1068687

Siuvyklai reikalinga siuvimo technologo padėjėja(as) konvejerio užleidimui. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 652 40 623, e. paštas jurguva@centras.lt.

Psichologų konsultacijos ir tyrimai, psichikos ligų gydymas, kompiuterinis nervų sistemos ištyrimas, kodavimas, išblaivinimas. Pagalba net ir sudėtingais atvejais klinikoje „Neuromeda“! Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt.

1068634

1058633

1061119

Konsultuoja gyd. endokrinologė, turinti didelę patirtį diagnozuojant ir gydant skydliaukės ligas tradiciniais ir natūraliais metodais. Pagalba esant viršsvoriui, plaukų slinkimui, padidėjus jautrumui ir kt. Visą sausio mėn. taikoma 30% nuolaida. NATURA MUNDA biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno Senamiestis. Tel. 8 678 39202, (8 37) 200 620. www.naturamunda.lt. 1068640

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus el. prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1060224

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1060731

Atlieku remonto darbus: dažau, montuoju gipskartonį, kloju plyteles, dedu grindis ir t.t. Tel. 8 600 97 236, 8 612 82 955. 1068487

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309. SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1063510

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1068684

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1068115

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

1068854

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1054034

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1057925

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 1066811

1069836

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990.

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Elektriko paslaugos. Elektros instaliavimas, montavimas, gedimų šalinimas. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

Kompiuterininkų

1070009

1062327

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1064834

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1067181

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1058979

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1067301

Statybos, remonto AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidinė apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1067732

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1058238

Apdailos-remonto darbai. Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas, grindų įrengimas. Tel. 8 620 93 471. 1051697

Atliekame dažymo darbus. Montuojame gipskartonį. Smulkus tinko remontas. Dedame grindis. Tel. 8 686 38 118, 8 682 87 697.

1069262

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1053835

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1060800

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1053850

1068987

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1066417

Glaistau, dažau, tapetuoju. Atlieku ir kitus statybinius darbus. Galiu pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044.

1068671

Greitai ir gerai statome karkasinius namus, kalame dailylentes, dengiame stogus, dedame grindis, sukame gipskartonį. Tel. 8 672 12 314. 1070355

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1062823

Kaminų valymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Patirtis 15 metų. Dirbame savaitgaliais. Tel. 8 677 96 297. 1068170

Kokybiškai lyginu sienas ir lubas. Glaistau, dažau, tapetuoju. Tel. 8 685 51 0651.

1069562

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40mm). Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB RUNESA. 1069463

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058744

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1068704

Metalinių konstrukcijų, nestandartinių gaminių gamyba. Nerūdijančio plieno, juodųjų metalų suvirinimas, remonto paslaugos. Garantija. Tel. 8 657 71 770. 1060115

Montuojame gipskartonį, šiltiname sienas, klijuojame plyteles, montuojame lages, dedame grindis, atliekama angokraščių apdaila ir kiti remonto darbai. Tel. 8 607 25 766. 1068947

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1060824

Nukelta į 20 p.


20 2

pirmaDIENIS, sausio 28, 2013

klasifikuoti skelbimai Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

Paslaugos Statybos, remonto Plastikiniai langai, balkonai, šarvuotos durys, garažo vartai, žaliuzės, ritininės užuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777; www.sostineslangai.lt. 1061739

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 1069266

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

1054165

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

1067701

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, gyvatukus, dušo kabinas, vonias, tualetus, atlieka kitus darbus. Suteikiama garantija. Tel. 8 646 03 025. 1068393

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1070305

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1066849

Statau krosnis ir atlieku jų remontą. Tel. 8 651 11544. 1070352

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1067488

UAB „Verslo arka“ atlieka visus vidaus apdailos ir remonto darbus. Suteikiame garantiją. Geras kokybės ir kainos santykis. Tel. 8 601 88 631, e. p. vadyba@versloarka.lt. 1069846

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1068089

www.meistras24.lt. Atliekame santechnikos, šildymo, vėdinimo ir smulkius montavimo darbus, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas andrius@agiris.lt. 1065060

Vidaus įrangos Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 1058275

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1059395

Teisinės paslaugos Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 1063038

ALADINO valykla valo kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai – nuo 75 Lt. Dirbame I–V 8–19, VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1060423

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1069712

Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956. 1063527

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 618 84 422. Teisininko konsultacijos – tel. 8 678 33 255. www.simokusilas.lt. 1053774

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032376

Domeikavoje, Žalio kalno g., 15-20 a sklypus. 1 a kaina 3800 Lt. Kelias, elektra, vanduo, šalia miškas, graži rami vieta su vaizdu. Be tarpininkų. Tel. 8 654 43 665. 1063413

IĮ „TK44“ padeda nupirkti, parduoti, išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Konsultuoja visais nekilnojamojo turto klausimais. Tel. 773 337, 8 618 07 717, e. paštas tomaskleiva@gmail.com. 1069220

Keturių kambarių tvarkingą su baldais butą Geležinio Vilko g., Kalniečių rajone (bendr. pl. 84 kv. m, 4 a.). Be tarpininkų. Kaina 109 000 Lt. Tel. 8 600 79 040.

Baldžių

1067913

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1057828

Atsibodo standartas? Mes Jums padėsime! NESTANDARTINIAI KIETIEJI BALDAI! Pagaminsime kokybiškus baldus pagal specialų Jūsų užsakymą. Šiuo metu virtuvės komplektams taikoma 10 %, spintoms su stumdomųjų durų sistema – 20 % nuolaida. Baldai – gamintojo kainomis, nes dirbame be tarpininkų. Atvykstame, suteikiame profesionalią konsultaciją ir išmatuojame nemokamai. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt. 1062021

3 k. butą Kalniečiuose, Pakraščio g. (5/5 a., dvigubas stogas, 2 balkonai, didelis holas, tvarkingas). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 1070443

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 84 kv. m, dalinė apdaila, rekonstruotas, apšiltintas) Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, išmatavimai 29x31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5/1 a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Namą Žaliakalnyje, Kalniečių g. (2 a, plytinis, b. pl. 150 kv. m, 5 a žemės, garažas, šildomas kietu kuru/dujomis, reikia remonto). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

1070447

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butai Kaune (autonominis šildymas, vieta automobiliui, šalia PC, maži mokesčiai už šildymą, parduodami su daline arba visa apdaila). Apžiūrėti susitarus. Klientų patogumui dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 698 09 808. 1068653

Parduodami 2 kambariai jaukiame bendrabučio tipo name, Jonavos g. (bendr. pl 33,42 kv. m, I aukštas). Kaina 47 000 Lt. Tel. 8 643 63 489. Pigiausias 2 k. butas už bendrabučio kainą Lapėse (2/2 a., b. pl., 46 kv. m, pakeisti langai, durys, atskiri patogumai, žemė). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 1070455

2 k. butą Taikos pr. (5/1 a., b. pl. 44 kv. m, vidinis, nauji radiatoriai, vamzdynai, bendrija). Kaina 65 000 Lt. Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. Sodo namą Palemone, Bruknių take (aptvertas, plytų namelis su rūsiu, elektros įvadas, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 3 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (9/4 a., b. pl. 76 kv. m, geroje vietoje, geras susisiekimas, toliau nuo gatvės, bendrija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Chemijos g. (5 a. blokinio namo III a., b. pl. 28 kv. m, vidinis, šiltas, suremontuotas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1068661

Dalį namo Aleksote, Julijanavos g. (2 a. mūrinio namo 1 a., b. pl. 39 kv. m, 4 a žemės, suremontuotas, šildymas dujomis). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Namą Romainiuose, Romainių g. (2 a., b. pl. 230 kv. m, suremontuotas, 9 a, šildomas kietu kuru, sutvarkyta aplinka). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (supakuoti maišuose po 500 kg). Geros kainos, greitas pristatymas. Atvežimas nemokamas. Tel. 8 614 88 448.

2 k. butą Centre, K. Donelaičio g. (3/3 a., autonominis šildymas, b. pl. 60 kv. m, parketas, šarvo durys, balkonas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. Namą Šilainiuose, Milikonių skg. (1 a., karkasinis namas, b. pl. 50 kv. m, 3 a žemės, suremontuotas, šildymas kietu kuru). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1,5 k. butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 37 kv. m, naujos šarvo durys, plastikiniai langai, be balkono). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. 1070454

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1053810

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029434

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1066446

1061636

1060615

Atvežame skubiai, nebrangiai baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų (šalto arba karšto presavimo). Tel. 8 600 25 915. www.briketai-granules.lt.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1065014

1059526

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1053481

Baltarusiškų durpių briketai, kaina 310 Lt už toną. Ateities pl. 34, Kaunas (UAB „Polimeta“). Tel. 8 698 15 168. 1064850

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1067252

Parduodu įvairias malkas trinkelėmis, skaldytas, atvežu po 10 erdmetrių. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com.

1065363

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas ir rąsteliais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com. 1065119

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1068894

1062657

1052028

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1058202

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1058181

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1068440

1069313

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1055569

1065858

Geromis kainomis perkame visų markių automobilius. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1065977

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1060639

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058503

1059170

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336.

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1055233

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I-V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1067672

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1067684

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064379

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064313

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064444

1047472

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065521

Perku vienkartinius padėklus. Pasiimu savo transportu. Tel. 8 672 95 424.

1068453

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1068751

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830. 1052107

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1051979

Tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 676 22 529. Trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 395 097, 8 600 40 550. Nebrangiai pirksiu namą arba kotedžą su autonominiu šildymu Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo. Tel. 308 866, 8 640 61 199. 1070456

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064248

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064572

Kitos prekės

1064121

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

1062688

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161.

2 k. butą Kalniečiuose, P. Lukšio g. (5/2 a., b. pl. 44 kv. m, vidinis, šiltas, tvarkingas, langai plastikiniai, laminatas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

2 k. butą Šilainių r., Baltijos g. (5/5 a., b. pl. 51 kv. m, virtuvė 9 kv. m, vonia suremontuota, plastikiniai langai, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

3 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/2 a., plytinis, puikiai įrengtas, individuali dizainerio apdaila, b. pl. 64 kv. m.). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

1058755

1063905

Saulėgrąžų lukštų briketai – labai kaitrūs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir židiniams. Atvežame. Tel. 8 678 16 731.

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. Naują, individualaus projekto namą Kačerginėje. Ypatingai gražioje vietoje, ant Nemuno kranto. Kaina 1 400 000 Lt. Galimi įvairūs variantai. Tel. 8 671 98 551.

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463.

4 k. butą Šilainių r., Baltijos g. (9/4 a., b. pl. 82 kv. m, kambariai erdvūs, parketas, 2 įstiklinti balkonai, šviesus, šiltas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

1070442

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

1058507

Naujos statybos namą Jonučių k., Trešnių g. (b. pl., 192 kv. m, 12 a žemės, garažas. Elektra, gręžinys). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA.

1062139

1069045

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

2 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. medinis, apmūrytas, butas antrame aukšte, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA.

1058160

1069718

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Sklypą Klevų g., Giraitėje (8 a, visos komunikacijos, rami vieta, privažiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064180


21 3

pirmaDIENIS, sausio 28, 2013

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

Įvairūs

Šokiai

Nuomoja AB „Autrolis“ konkurso tvarka nuomuoja visuomeninio maitinimo patalpas, kurių bendras naudingas plotas 87,09 kv. m. Pirminė 1 kv. m nuomos kaina 4,13 Lt plius PVM, turto nuomos sutarties terminas – 5 metai su galimybe pratęsti dar 5 metams. Informuojame, kad dėl nuomos konkurso sąlygų ir informacijos kreiptis į AB „Autrolis“ generalinio direktoriaus padėjėją (tel. (8 37) 387 111). Pasiūlymai dėl patalpų nuomos teikiami AB „Autrolis“ generalinio direktoriaus padėjėjai, adresu Islandijos pl. 209, Kaunas, iki 2013 m. vasario 4 d. 16 val. Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšiami vokai vyks 2013 m. vasario 5 d. 9 val. 304 kab. (trečias aukštas), Islandijos pl. 209, Kaunas. 1070318

Nuomojamas servisas 600 kv. m, su įranga. Tel. 8 685 21 488. 1069023

Išsinuomoja

Naujais metais pasižadėjote pradėti šokti?! Tad kviečiame išbandyti linijinius! Tai madingiausi ir linksmiausi šokiai be porų – Centre, Vilijampolėje ir Aleksote vakarinėse ir rytinėse grupėse. Patyrę ir energingi vadovai išmokys jus jaustis komfortiškai ant parketo. Pirmasis užsiėmimas NEMOKAMAS! Ateikite, pabandykite ir likite su šokių klubu VIENA LINIJA! Registracija www.line-dance.lt arba tel. 240 633, 8 615 93 665.

1070303

Gabenimai Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1053518

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1055639

Kelionės

Kviečia mokytis A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A. Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218. 1064961

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla (Vakarų g. 15) kviečia būsimus pirmokus ir jų tėvelius į atvirų durų dieną 2013 m. sausio 31 d. 18 val.

Dingusį Milikonių vidurinės mokyklos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1454836, išduotą Mantui Butkui, laikyti negaliojančiu.

Kauno technologijos universiteto diplomą Nr. B 0007384 ir diplomo priedėlį Nr. 0002215, išdavimo data 2005 m., Reg. Nr. TE-00077, bei diplomą Nr. M 0006710 ir diplomo priedėlį, išdavimo data 2007 m., Reg. Nr. TE-00244 išduotus Jadvygai Kaminskaitei, laikyti negaliojančiais.

Įvairūs

1058446

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1058426

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1058406

Suteikiame ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas nuo 1%. Kredituojame būsto pirkimui. Refinansuojame. Tel. 8 600 06 886, e. paštas tavopasirinkimas@gmail.com. 1070310

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1058313

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1051925

220 455 PASKOLOS 8 612 03 636 www.agmindis.lt

E.Ožeškienės g. 23-2

Kiti Bankrutavusi UAB „Slenkančios sistemos“ išparduoda trumpalaikį, ilgalaikį turtą ir transporto priemones. Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 686 32 435. 1070420

Pranešame, kad 2013 m. vasario 6 d. šaukiamas bankrutavusios UAB METYZ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo vieta – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, adresas Jonavos g. 16A, Kaunas. Susirinkimo pradžia – 14 val. 1070441

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202,

askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val.

1069645

Pamestą KMAIK studijų knygelę, išduotą Deivilui Minutkai, laikyti negaliojančia.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

8 dienų kruizas ITALIJA–TUNISAS–ISPANIJA–PRANCŪZIJA, 2013 03 29–04 05. Kaina 1980 Lt (1 asm., kajutėje su balkonu).

Pamesta

1070478

1058494

Keltų bilietus Klaipėda–Karlshamnas galite pirkti ir internetu www.krantas.lt Bilietus į Euroviziją galite įsigyti www.ticnet.se Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

1068804

Pamestą „Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro“ mokinio pažymėjimą, išduotą Vidmantei Jasukaitytei, laikyti negaliojančiu.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

KELIONĖ KELTU Į EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSĄ Vieta kajutėje į Karlshamną arba atgal – nuo 266 Lt asmeniui.

Šiemet Euroviziją pasiekti bus itin patogu su keltu. Po nakties poilsio kajutėje ir pusryčių kelto restorane, tik valanda kelio automobiliu iki Malmės atrodys vienas malonumas.

1069393

1055626

Paskolos

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 02 18, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 02 20. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt.

1070051

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1061036

1063172

Tvarkinga pora išsinuomotų butą Kaune, ilgalaikei nuomai. Tel. 8 603 47 513.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

1069544

informuoja sausio 29 d. 15 val. vyks glaukoma sergančių bendrijos „Rega” susirinkimas. Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje (Laisvės al. 39 Kaunas). SVEIKATOS MOKYKLA KVIEČIA Sausio 29 d. 18 val. Vaidoto pagrindinėje mokykloje, Vaidoto g. 115, vyks paskaita AUGALINIAI PREPERATAI, MINERALINĖS DRUSKOS, BAKTERIOFAGAI ONKOLOGIJOJE. SAVIPRIEŽIŪRA. Lektorius – VUOI fitoterapeutas, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų augalų gydomojo poveikio komiteto pirmininkas Juozas Ruolia. Į paskaitą ypač kviečiami slaugytojai, šeimos gydytojai, Onkologijos draugijos nariai. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto 18, Kaunas, tel. (8 37) 407 135, www.ktkc.lt Sausio 28 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiems „Kūrybos džiaugsmai”. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 670 49 904. Sausio 29 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18). – mokymai jaunimui ir suaugusiems „Vakarojimai seklyčioje”. Šlepečių vėlimas. Veda Daiva Vainauskienė. Informacija tel. 8 679 36 715. MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13, Kaunas kviečia dalyvauti Respublikiniame moksleivių kūrybos konkurse. Laukiame 1–12 klasių moksleivių darbų. Konkurso sąlygos: Dalyviai gali siųsti bet kokio žanro savos kūrybos darbą. Jei tai eilėraščiai, jų turėtų būti ne mažiau kaip 5. Prašome nesiųsti rašinių, referatų, interpretacijų. Kūriniai turi būti parašyti lietuvių kalba, spausdinti kompiuteriu. Prašome atsiųsti 4 kiekvieno kūrinio egzempliorius. Elektroniniu paštu atsiųsti darbai nebus vertinami. Nepamirškite nurodyti dalyvio vardo, pavardės, mokyklos pavadinimo, klasės, namų adreso ir telefono numerio. Atsiųsti darbai negrąžinami. Kūriniai priimami iki 2013 m. balandžio 15 dienos adresu: Respublikiniam moksleivių kūrybos konkursui, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės a. 13, LT 44279, Kaunas.

KVIEČIAME Į KRUIZUS KOVO–BIRŽELIO MĖN. NUOLAIDOS IKI 50 % !

10 dienų kruizas ITALIJA–PRANCŪZIJA –ISPANIJA–MAROKAS–PORTUGALIJA 2013 03 23–04 01. Kaina 2240 Lt (1 asm., kajutėje su langu); 2620 Lt (1 asm., kajutėje su balkonu). Į nurodytas kainas įskaičiuota: lėktuvo bilietai, apgyvendinimas nurodytoje kajutėje, trijų kartų maitinimas kruizo metu. Vietų skaičius ribotas, akcija galioja iki sausio 31 d.


22

pirmadienis, sausio 28, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

teatras

Mirus ilgametei Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto darbuotojai Stasei KUKENIENEI, artimuosius nuoširdžiai užjaučia Agronomijos fakulteto bendruomenė.

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJAME: Jonavos g. 40A, S.Žukausko g. 3A, Radvilėnų pl. 15A ir kitose parapijų šarvojimo salėse, kremavimas, platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas. Jonavos g. 40A šarvojimo salės nemokamai (prie „Undinės“, Senamiestis, Kaunas). Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. 1053577

teleloto Lošimo Nr. 877, sausio 27 d. Keturi kampai (5 Lt): 20 01 33 60 53 45 49 22 50 66 07 43 51 18 10 61 31 25 34 32 28 21 35 08 69 59 46 14 42 41 71 70 47 67 30. Eilutė (3 Lt): 12 58 05 73 23. Įstrižainės (11 Lt): 24 48 57 19 17. Visa lentelė (68 220 (3 x 22 740) Lt): 44 27 02 26 62. Papildomi prizai: „Nissan Note“ (TV) – Jonas Vaitkevičius; „VW Golf“ – 0518939; 5 000 Lt (tel. 1634, sausio 21 d.) – Regimantas Skacevičius iš Vilniaus; 5 000 Lt (tel. 1634, sausio 21 d.) – Julija Buivydienė iš Utenos; 5 000 Lt (tel. 1634, sausio 21 d.) – Angelė Burbienė iš Lazdijų; 5 000 Lt (tel. 1634, sausio 21 d.) – Pranas Balčiūnas iš Šiaulių r.; 5 000 Lt (tel. 1634, sausio 21 d.) – Adelė Danielienė iš Kėdainių raj.; 5 000 Lt (tel. 1634, sausio 21 d.) – Sandra Steckienė iš Kretingos; 5 000 Lt (tel. 1634, sausio 21 d.) – Vanda Stagniūnienė iš Kauno. Pakvietimai į TV: 015*647, 028*435, 032*653. Prognozė: Aukso puode bus – 1 000 000 Lt.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sausio 29 d. 18 val. – Antonas Čechovas. PALATA. Vienos dalies spektaklis. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas. Ilgoji salė. 18 val. – „Laimingi žmonės”. Vytautas V.Landsbergis. ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU. Vienos dalies absurdo komedija suaugusiesiems. Rež. Vytautas V.Landsbergis. Rūtos salė. Sausio 30 d. 18 val. – Antonas Čechovas. PALATA. Vienos dalies spektaklis. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas. Ilgoji salė. 18.30 val. – LMTA Silvos MieliauskaitėsKrivickienės kursas. Fiodoras Dostojevskis. BROLIAI KARAMAZOVAI. Rež. Silva Mieliauskaitė-Krivickienė. Didžioji scena. Sausio 31 d. 19 val. – pagal Friedrich von Schiller PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. Va­sa­rio 1 d. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė. Va­sa­rio 2 d. 15 val. – PREMJERA! Pa­gal Jez But­ter­worth. JERUZALĖ. Eks­cen­triš­ka tra­gi­ko­me­di­ja. Rež.Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Di­džio­ji sce­na. 18.30 val. – Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­de­ris. Ma­žo­ji sce­na. Va­sa­rio 3 d. 15 val. – Vid­man­tas Bar­tu­lis. PAMOKSLAS ŽUVIMS. Vie­nos da­lies spek­ tak­lis. Rež. Vid­man­tas Bar­tu­lis. Rū­tos sa­lė. 18.30 val. – Ke­tu­ra­kis. AMERIKA PIRTYJE. Dvie­jų da­lių ko­me­di­ja. Rež. Val­das Len­ce­vi­ čius. Di­džio­ji sce­na. Kovo 1 d. spektaklis PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS neįvyks. Bilietų grąžinimas jų įsigijimo kasoje iki kovo 15 d. Ko­vo 2 d. spek­tak­lis TEGYVUOJA BUŠONAS ne­įvyks. Bi­lie­tų grą­ži­ni­mas jų įsi­gi­ji­mo ka­ so­je iki ko­vo 16 d. Kovo 2 d. spektaklis LIŪDNAS DIEVAS ne­ įvyks. Bi­lie­tų grą­ži­ni­mas jų įsi­gi­ji­mo ka­so­je iki ko­vo 16 d. Kovo 3 d. 12 val. vietoje spektaklio ASTRIDA bus rodomas spektaklis vaikams KIŠKIS PABĖGĖLIS. Bilietai galioja tie patys arba juos galima grąžinti iki kovo 17 d. bilietų įsigijimo kasoje.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Sausio 30 d. 18 val. – E.Špokaitės baleto mokykla. B.Pavlovskis. SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Vienos dalies baletas vaikams. Sausio 31 d. 18 val. – ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. PREMJERA. 2 dalių muzikinis reviu. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Jonas Janulevičius, dailininkė Vilma Galeckaitė-Dabkienė, choreografai Dainius Bervingis, Gintaras Visockis. Va­sa­rio 1 d. 18 val. – ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. PREMJERA. 2 da­lių mu­zi­ki­nis re­viu. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­ tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, dai­li­nin­kė Vil­ma Ga­lec­kai­tė-Dab­kie­nė, cho­re­og­ra­fai Dai­nius Ber­vin­gis, Gin­ta­ras Vi­soc­kis. Va­sa­rio 2 d. 18 val. – Im­re Kal­ma­nas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiks­mų ope­ re­tė. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­ tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė, cho­re­og­ra­fas Ag­ris Da­ni­le­vičs (Lat­vi­ja). Va­sa­rio 3 d. 12 val. – Zi­ta Bru­žai­tė. VORO VESTUVĖS. 2 veiks­mų ope­rė­lė-ba­le­tas vai­ kams. Cho­re­og­ra­fas Ju­ri­jus Smo­ri­gi­nas, di­ ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis sce­nog­ra­fė Ive­ta Ci­pa­ry­tė, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Ana Lo­rens. 18 val. – Leo Fa­lis. MADAM POMPADUR. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rė ir cho­re­og­ra­fė An­že­li­ka Cho­li­na, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­ le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­cov­skis, kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius.

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“

Laisvės al. 87A

Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Vasario 2 d. 12 val. – UNDINĖLĖ, režisierius O.Žiugžda (H.K.Anderseno pasakos motyvais), nuo 5 metų. Vasario 3 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, režisierius O.Žiugžda (apie tai, kokie esame svarbūs, nepakartojami, reikalingi), nuo 3 metų.

Va­sa­rio 3 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

KAUNO KAMERINIS TEATRAS

Sau­sio 29 d. 15 val. – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to už­si­ėm ­ i­mas te­ma „Kau­nas ir Ado­mas Mic­ke­vi­čius (XIX a. pra­džia)”.

Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Sau­sio 31 d. 18 val. – E.Ra­dzins­kij. KOBA. Mo­nod­ra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Vasario 1 d. 18 val. – L.Andrejevas. JUDAS ISKARIJOTAS. Vyksmas su pertrauka. Režisierius S.Rubinovas. Vasario 2 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Vasario 3 d. 18 val. – F.Rabelais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurmanams (N-18). Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Sausio 30 d. 19 val. – Aleksejus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. Darius Rabašauskas. Vasario 5 d. 19 val. – Aleksejus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. Darius Rabašauskas. Rež. Darius Rabašauskas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Vasario 2 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Teatrinis-muzikinis komiksas skambant fokstroto, tango, valso melodijoms. Vasario 3 d. 12 val. – NEĮTIKĖTINI ERNIO ILIUZIONAI. Spektaklis vaikams, mamoms ir tėčiams. Pagal to paties pavadinimo Alan Ayckbourn pjesę.

Anželikos Cholinos šokio teatras „Girstučio“ rūmai, Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480.

Vasario 9 d. 19 val. – dviejų veiksmų šokio spektaklis ANA KARENINA Levo Tolstojaus romano motyvais. Choreografė Anželika Cholina, scenografas Marijus Jacovskis, kostiumų ir grimo dailininkas – Juozas Statkevičius. Bilietus įsigyti galima bilietai.lt ir „Girstučio“ kasoje.

renginiai KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Kvie­čia ap­lan­ky­ti pa­ro­das: Iki va­sa­rio 2 d. – Val­dos Ve­ri­kai­tės per­so­ na­li­nė stik­lo me­no pa­ro­da. Iki va­sa­rio 2 d. – pa­ro­da „LINKSMŲ ŠVENČIŲ! Pra­ėju­sio šimt­me­čio eg­lu­tės žais­liu­kai ir svei­ki­ni­mo at­vi­ru­kai”. Pa­ro­do­je vei­kia spe­cia­li erd­vė kū­ry­bi­nėms dirb­tu­vėms SIEKIME REKORDO: ILGIAUSIA LINKĖJIMŲ GIRLIANDA! Iki va­sa­rio 12 d. – Al­gi­man­to Alek­san­dra­ vi­čiaus fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Pas­ku­ti­nie­ji LDK pi­lie­čiai”. Pa­ro­do­je su­ži­no­si­te apie du di­džius ir Lie­tu­vai reikš­min­gus po­etus – Ado­mą Mic­ke­vi­čių ir Čes­lo­vą Mi­lo­šą. Iki va­sa­rio 28 d. – Kau­no mies­to mu­zie­jaus pa­ro­da „1991-ųjų sau­sis Kau­ne”. Pa­ro­do­je pa­ma­ty­si­te au­ten­tiš­kus eks­po­na­tus: Kau­no sa­vi­val­dy­bės te­le­fo­nų skam­bu­čių re­gist­ra­ ci­jos kny­gas, spau­di­nius, fo­to­me­ni­nin­ko Ro­mu­al­do Po­žers­kio nuo­trau­kas. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Iki va­sa­rio 4 d. veikia pa­ro­dos: fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Ma­no se­na­sis Kau­nas”; pa­ro­ da „Odos ob­jek­tai”; fi­la­te­li­jos pa­ro­da „Kau­no se­na­mies­čio kul­tū­ros pa­min­klai”; įdomiausių antpirščių kolekcija iš viso pasaulio.

Vinco Kudirkos viešojI biblioteka Laisvės al. 57

Sausio 29 d. 17 val. suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyks XVII a. istorinio šaltinio Michele Bianchi (Alberto Vimina) „Lenkijos pilietinių karų istorija” (Historia delle Guerre civili di Polonia) pristatymas. Dalyvaus Birutė Žindžiūtė-Michelini, prof. habil. dr. Guido Michelini, doc. dr. Vacys Vaivada, prof. dr. Rimantas Balsys, doc. dr. Lina Petrošienė, Klaipėdos universiteto leidyklos direktorė Lolita Zemlienė. Renginio organizatoriai: Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centras, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka.

Purienų vidurinė mokykla

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Sausio 30 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Sausio 31 d. 19 val. – Vadimas Levanovas. SUDIE, DERINTOJAU! Bilietus platina „Tiketa”.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Sausio 29 d. 18 val. – interaktyvus šou-komedija SEX GURU. Režisierius S.Uždavinys Sausio 30 d. 18 val. – komedija STRIPTIZO ERELIAI. Režisierius A.Jakubik. Sausio 31 d. 19 val. – komedija LANGAS Į PARLAMENTĄ. Režisierius A.Večerskis. Vasario 1 d. 18 val. – Mūšis be taisyklių ANEKDOTŲ GRANDAI. KITOKS TEATRAS Vasario 2 d. 18 val. – gyvo garso muzikinė komedija MEILĖ IR TAIKA. Režisierius M.Verbiejus. IDIOTEATRAS Vasario 3 d. 18 val. – komedija URVINIS ŽMOGUS. Režisierius D.Kazlauskas ir K.Smoriginas.

S.Lozoraičio g. 13

Sausio 31 d. 18 val. vyks tradicinių šokių vakaronė su kapela „Lipk ant sienų”. Galėsite turiningai praleisti laisvalaikį, išmokti naujų šokių, susirasti naujų draugų.

Is­to­ri­nė LR Pre­zi­den­tū­ra Kau­ne Vil­niaus g. 33, tel. 201778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Iki bir­že­lio mėn. apie pir­muo­sius lie­tu­vių žings­nius olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, pir­mą­ją Lie­tu­vos tau­ti­nę olim­pia­dą ir ki­tus lie­tu­vių spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mus pa­sa­ko­ja spor­to pri­zų pa­ro­da „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos! Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mai 1918–1940 m.” Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus fon­duo­se iš­sau­go­ta uni­ka­li ir ver­tin­ga Lie­tu­vos spor­ ti­nin­kų tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­tų pri­zų bei gau­tų do­va­nų ko­lek­ci­ja. Ko­lek­ci­jos puoš­me­na – 1937 m. iš II Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to Ry­go­je par­si­vež­tas Lat­vi­jos pre­zi­den­to Kar­lio Ul­ma­nio įsteig­tas pri­zas – si­dab­ri­nė lėkš­tė ir 1939 m. Kau­ne vy­ku­sia­me III krep­ši­nio čem­pio­na­te iš­ko­ vo­ta pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos įsteig­ta bei gra­fi­ko Jo­no Juo­zo Bur­bos nu­kal­din­ta si­dab­ri­nė dė­žu­tė. Mo­te­rų krep­ši­nin­kių pa­sie­ki­mus Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2 d. 18 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

30 d. 19 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 2 d. 18 val.


23

pirmadienis, sausio 28, 2013

kas, kur, kada tuo­se pri­me­na 1938 m. iš Ro­mos par­si­vež­ta vi­ce­čem­pio­nių mar­mu­ri­nė-bron­zi­nė Ro­mos vil­kės skulp­tū­ra. Apie lai­mė­ji­mus Pa­sau­lio šau­dy­mo pir­me­ny­bė­se liu­di­ja 1939 m. Liu­ cer­no­je, Švei­ca­ri­jo­je, iš­ko­vo­ta ko­man­di­nio šau­dy­mo olim­pi­niais pis­to­le­tais vi­ce­čem­ pio­nų tau­rė. Pa­ro­do­je at­sklei­džia­ma, kaip 1918–1940 m. spor­tas vir­to pa­trio­ti­nio ug­dy­mo(si) ska­ti­ni­mo įran­kiu, pri­sta­to­mi anuo­met puo­se­lė­ti spor­to ide­a­lai, re­a­ly­bė ir spor­to sir­ga­lių kul­tū­ra, ban­do­ma at­sa­ky­ ti, kaip spor­tas vei­kė vals­ty­bių tar­pu­sa­vio san­ty­kius, ko­kios spor­to ša­kos bu­vo po­pu­ lia­riau­sio­s ir ko­dėl krep­ši­nis ga­liau­siai ta­po Lie­tu­vos spor­to ka­ra­liu­mi.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Ištrūkęs Džango” – iki 31 d. 21.45 val. „Tyli naktis“ – iki 31 d. 13.45, 15.45, 18.45, 19.45, 20.45* val. (*išsk. 28, 30 d.). „Paskutinė tvirtovė” – iki 31 d. 11.15, 17.20, 19.35, 22.00 val. „Ralfas Griovėjas” 3D. (liet. k.) – iki 31 d. 10.40, 12.50, 15 val. „Ralfas Griovėjas” (liet. k.) – iki 31 d. 12, 14.15, 16.30 val. „Kietašikniai” – iki 31 d. 18, 20.05, 22.15 val. „Gangsterių medžiotojai“ – iki 31 d. 16.45, 19, 21.20 val. „Vargdieniai” – iki 31 d. 13.30 val. „Aurora” – iki 31 d. 14.45, 20.45* (*tik 28, 30 d.). „Pi gyvenimas” 3D – iki 31 d. 17.15 val. „Pi gyvenimas” – iki 31 d. 12.15 val. „Zambezija” (liet. k.) – iki 31 d. 11.45 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ištrūkęs Džango“ (premjera) – iki 31 d. 12.45, 16.15, 17.30, 21 val. „Dubleris“ (premjera) – iki 31 d. 13.15, 18.30 val. „Skrydis“ (premjera) – iki 31 d. 12, 14.45, 17.45, 20.30 val. COSMO VIP SEANSAS. „Ana Karenina“ – 30 d. 18.10 val. Kino klubo ir Kino pavasario seansas. „Taikinys # 1“ – 31 d. 21.30 val. „Tyli naktis“ – iki 31 d. 12.30, 15, 19.45, 21.45 val. „Kieta ikniai“ – iki 31 d. 14.30, 16.45 (se­ ansas nevyks 29 d.), 19.15, 21.30 (seansas nevyks 31 d.) val. „Ralfas Griovėjas“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 10.15, 13, 15.30 val. „Ralfas Griovėjas“ (liet. k.) – iki 31 d. 14, 16.30 (seansas nevyks 30 d.) val. „Vargdieniai“ – iki 31 d. 15.15 val. „Pi gyvenimas“ 3D – iki 30 d. 18 val.; iki 31 d. 20.45 val. „Pi gyvenimas“ – iki 31 d. 11.30 val. „Habitas: nelaukta kelionė“ – iki 31 d. 11.15 val. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 10.45 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 31 d. 11 val. „Paskutinė tvirtovė“ – iki 31 d. 20.20 val. „Gangsterių medžiotojai“ – iki 31 d. 18.45 (seansas nevyks 30 d.), 21.15 val. „Zambezija“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Hasta la Vis­ ta“ – 29 d. 16.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Pran­cū­zų ki­no fes­ti­va­lis ŽIEMOS EKRANAI Va­sa­rio 1 d. 19 val. – „Šuo­liais” (ati­da­ry­ mas). 21 val. – „Ža­lia­sis spin­du­lys”, rež. E.Roh­meras. Va­sa­rio 2 d. 18 val. – „Pil­na­ties nak­tys”, rež. E.Roh­meras. 20 val. – „Nak­tis nr. 1”. Va­sa­rio 3 d. 16 val. – „Žie­mos pa­sa­ka”, rež. E.Roh­meras. 18 val. – „Po­li­na pa­plū­di­my­ je”, rež. E.Roh­meras. Va­sa­rio 4 d. 17 val. – „Kle­rės ke­lis”, rež. E.Roh­meras. 19 val. – „Nau­din­gos ve­dy­ bos”, rež. E.Roh­meras. Va­sa­rio 5 d. 17 val. – „Ru­dens pa­sa­ka”, rež. E.Roh­meras. 19 val. – „Ma­no nak­tis su Mod”, rež. E.Roh­meras.

DOMINO TEATRAS

30 d. 18 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00, 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.35, 21.10, 23.20 Sportas. Orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 „Šnipai“ (6) (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Vakarėlis baigėsi. Kaip Vakarai bankrutavo“ (1) (D.Britanija, 2011 m.). 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Šnipai“ (6) (N-7) (k). 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (4) (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Veiksmo komedija „Tėčio dienos rūpestis“ (JAV, 2003 m.) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“ (5). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Nuo... Iki... 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 23.35 „Nikita“ (N-7). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 „4400“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.30 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. komedija „Ledynmetis 3. Dinozaurų eros pradžia“ (JAV, 2009 m.). 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Prieš srovę. 20.30 „Gyvenimas“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7) (k). 10.00 Mitų griovėjai (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Svotai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Cukrus (N-7).

DATOS (sausio 28 d.) 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Gyvi numirėliai“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. Koncertuoja ansamblis „Musica humana“. Meno vadovas, dirigentas ir solistas A.Vizgirda. Solistai R.Vaicekauskaitė (sopranas), M.Zimkus (tenoras), R.Beinaris (obojus), B.Vaitkus (vargonai) (k). 13.10 Tūkstantmečio pokalbiai. Antanas Maceina (2009 m.). 14.00 Kai aš mažas buvau (k). 14.45 Arti toli (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.45 Mūsų miesteliai. Onuškis (2). 19.35 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai“ (1, 2) (D.Britanija, 1984–1985 m.) (N-7). 21.30 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Stefanija Ladigienė. Nijolė Sadūnaitė“ (2011 m.). 22.30 Poeto Tomo Venclovos kūrybos vakaras Rašytojų klube. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pinigų karta. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijoninės muzikos kūriniai. Skambina Goto Masataka (Japonija).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Simpsonai“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00, 1.40 „Kastlas“ (2). 19.00, 0.50 „CSI Majamis“. 20.00 Komedija „Moderni šeima“ (1) (JAV, 2011 m.). 21.00 „Rezidentai“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo trileris „Lemtingas posūkis 3. Palikti mirčiai“ (JAV, 2009 m.).

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“. 8.15 „EimiJumi“ roko grupė“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 „Vaiperis“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Džonson“. 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Septyniolika pavasario akimirkų“ (7, 8) (N-7). 23.00 „Skaičiai“ (N-7). 0.00 „Užmirštieji“ (N-7). 1.00 Sveikatos ABC (k). 1.30 „Vaiperis“ (N-7).

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Vėjas virš upės“ (Vokietija, 2001 m.). 12.00, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 13.50, 20.35 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.45 Melodrama „Gėlės lietuje“ (Vokietija, 2001 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14, 13.35 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Super L.T. (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „Supernamai“. Namų vizijos laida. 15.45, 16.10 Dok. f. „Katastrofa Fukušimoje“ (N-7). 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Gyvenimo būdas. 19.45 Dok. f. „Kas nužudė Aleksandrą Didįjį?“ (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai. 22.30 Gyvenimo būdas. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

9.00 Automoto (k). 9.30 Drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis. 11.30 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“. 13.15 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Prie pat tavo durų“ (N-7). 17.30 Gyvenimo būdo laida „Svečiuose pas...“ 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.50 Komedija „Vykrutasai“. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 23.10 Žinios (k). 23.30 Drama „Nimfomanės užrašai“ (S). 1.10 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14).

7.00, 9.30, 20.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Vaiperis“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 „Septyniolika pavasario akimirkų“. 23.00 „Skaičiai“. 0.00 „Užmirštieji“. 1.00 Sveikatos ABC (k). 1.30 „Vaiperis“ (k).

8.00 Drama „Lapkritis“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 9.25 Kriminalinis f. „Diletantas“ (Latvija, 2008 m.) (N-14). 10.45 Trileris „Uždaras ratas“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 18.00 Biografinė drama „Mis Poter“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-7). 19.35 Komedija „Saldžių sapnų“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2007 m.) (N-14). 21.10 Trileris „Gundanti klasta“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.00 Komedija „Paspringęs“ (JAV, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Mariupolio „Azovmaš“. 14.40 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 16.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“. 18.10 Futbolo dievai. Zico. 18.40, 22.45 Sporto metraštis. 18.55 Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio „Lietkabelis“–Kauno „Žalgiris“ (per pertrauką – „Žinios +“). 20.45, 23.00 Žinios +. 21.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“– Maskvos srities „Chimki“. 23.15 Futbolo dievai. B.Charltonas.

Europos duomenų apsaugos diena 1855 m. gimė kalkuliatoriaus prototipo išradėjas amerikietis Williamas Stewardas Burroughsas. 1872 m. gimė Kazimieras Steponas Šaulys, kunigas, valstybės veikėjas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. 1955 m. Paryžiuje gimė Prancūzijos prezidentu 2007 m. gegužės 6 d. išrinktas Nicolas Sarkozy. 1986 m. vos pakilęs iš Kanaveralo iškyšulio Floridoje, sprogo JAV kosminis laivas „Challenger“: žuvo visi 7 įgulos nariai. 1991 m. sovietų daliniai užpuolė ir nuniokojo du Lietuvos muitinės postus. 2011 m. Estijos sostinėje Taline atidengtas bronzinis biustas, įamžinęs „Oskaro“ laureatą britų aktorių serą Seaną Connery, žinomą kaip Džeimsą Bondą.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Pavyks mėgautis gyvenimu ir įvertinti savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors pagirs jūsų ypatingą skonį. Jautis (04 21–05 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks aplinkinių bei artimųjų pritarimo ir meilės. Galite susipykti su jaunais žmonėmis, todėl patirsite stresą. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Vėžys (06 22–07 22). Artėja kova dėl valdžios. Jūsų asmenybės tobulėjimui ir privatumui neigiamos įtakos gali turėti labai emocionalus žmogus arba pati situacija. Liūtas (07 23–08 23). Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Net knyga ar filmas nepadės atitolti nuo realybės. Jausitės atitrūkęs nuo aplinkinių ir vienišas. Gelbės darbas, geras fizinis krūvis, pasivaikščiojimas. Mergelė (08 24–09 23). Svajokite, stebėkite žvaigždes, juk ne taip dažnai pasitaiko tokių galimybių, todėl nepraleiskite progos ir pasitelkite vaizduotę. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Gal tiesiog taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Domėsitės šiuolaikinėmis ir futuristinėmis idėjomis. Skorpionas (10 24–11 22). Galite susikivirčyti su vyresniu arba autoritetingu žmogumi. Todėl tylėjimas šiandien – aukščiausios prabos auksas. Šaulys (11 23–12 21). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas pasinaudoti savo kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Minėtos savybės bei gebėjimas reikšti savo mintis trauks ir žavės aplinkinius. Vandenis (01 21–02 19). Puikiai seksis suprasti aplinkinius ir praleisti laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų. Žuvys (02 20–03 20). Šiandien viskas seksis, ko tik imsitės. Tik nepasiduokite euforijai ir niekam nežadėkite daugiau, negu galite įvykdyti.


Orai

Šiandien rytą vietomis, dieną daug kur pasnigs. Pajūryje sniegą keis šlapdriba, vietomis lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur numatomas rūkas, lijundra, plikledis. Naktis dar bus šalta, dieną temperatūra svyruos nuo 4 iki 9 laipsnių šalčio, pajūryje bus apie 0 laipsnių. Rytoj orai šiltės. Vietomis numatomi nedideli krituliai, išlieka lijundrų pavojus. Kai kur tvyros rūkas.

Šiandien, sausio 28 d.

–4

–6

Telšiai

0

Šiauliai

Klaipėda

–7

Panevėžys

–9

Utena

–7

Tauragė

–6

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas 0 Brazilija +26 Briuselis +4 Dublinas +9 Kairas +17 Keiptaunas +28 Kopenhaga +5

Londonas +6 Madridas +8 Maskva –15 Minskas –16 Niujorkas 0 Oslas +2 Paryžius +6 Pekinas +2

orai kaune šiandien

Praha 0 Ryga –8 Roma +7 Sidnėjus +21 Talinas –9 Tel Avivas +14 Tokijas +7 Varšuva –8

–9

–8

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

–8

Alytus

6–11 m/s

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

8.15 16.49 8.34 18.50 8.10

28-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 337 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Vardai Gedgaudas, Leonidas, Liaudginas, Mamertas, Nijolė, Tomas, Odas.

Pot­vy­nis Mo­zam­bi­ke

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–10

–6

–6

–7

7

–5

–2

–2

–2

7

0

+2

+2

+2

16

rytoj

poryt

Ma­ž iau­s iai 36 žmo­nės žu­vo ir maž­ daug 70 tūkst. žmo­n ių bu­vo eva­ kuo­t i dėl po­t vy­n io Mo­z am­b i­ke. Po smar­k ių liū­č ių vi­s o­j e piet­r y­t i­n ė­j e Af­r i­ko­j e jū­ros ly­g is pa­k i­lo iki pa­vo­ jin­g o. Pa­rei­g ū­n ai per­s pė­j o, kad nuo po­t vy­n io nu­ken­tė­ju­s ių žmo­n ių skai­ čius ga­l i pa­s iek­t i 100 tūkst. La­biau­ siai nu­ken­t ė­j o Mo­z am­b i­ko Ga­z os pro­v in­c i­j a. Be­veik 85 tūkst. žmo­n ių at­s i­dū­rė po­t vy­n io zo­n o­j e ir be­veik 68 tūkst. bu­vo lai­k i­n ai per­kel­t i į ki­ tas vie­to­ves. Zim­b ab­vė ir Bots­v a­n a taip pat nu­ken­tė­j o nuo di­d žiu­l ių po­ tvy­n ių. BBC inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Lo­kį Kas­pa­rą pri­me­na le­do skulp­tū­ra

„„Ter­mi­nas: Kas­pa­ro skulp­tū­ra bu­vo ku­ria­ma dvi die­nas. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Man­tas La­pins­kas

Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­de iš­kil­min­gai ati­deng­ta skulp­ tū­ra, skir­ta čia 15 me­tų gy­ve­nu­ siam bal­ta­jam lo­kiui Kas­pa­rui at­ min­ti. Dar ge­ro­kai prieš skulp­tū­ros ati­den­gi­mą so­do priei­go­se bū­ria­ vo­si mi­nios žmo­nių – bu­vo sun­ ku net pra­si­lenk­ti. Kal­bin­ti so­do dar­buo­to­jai pri­si­pa­ži­no ne­pa­me­ nan­tys, kad ka­da nors žie­mą bū­tų su­lau­kę tiek lan­ky­to­jų. Vi­si su­si­rin­ku­sie­ji smal­siai žvel­gė į au­di­niu už­deng­tą skulp­ tū­rą. Po ne­di­de­lio pa­sa­ko­ji­mo, kaip Kas­pa­ras at­si­ra­do Kau­ne, skulp­tū­rą ati­den­gė Lie­tu­vos zoo­ lo­gi­jos so­do rin­ko­da­ros sky­riaus ve­dė­jas Be­nas No­rei­kis ir vie­nas skulp­tū­ros au­to­rių do­cen­tas Al­ fon­sas Vau­ra. Min­tis įam­žin­ti Kas­pa­rą le­de ki­lo B.No­rei­kiui, o pro­jek­tą įgy­ ven­di­no Vals­ty­bi­nės dai­lės aka­ de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­kul­te­to Skulp­tū­ros stu­di­jos stu­den­tai su ve­dė­ju A.Vau­ra.

A.Vau­ra – dau­ge­lio pres­ti­ži­nių pa­sau­lio snie­go skulp­tū­rų čem­ pio­na­tų pri­zi­nin­kas. „Sun­kiau­sias dar­bas bu­vo su­ mai­šy­ti snie­go ir van­dens mi­ ši­nį, iš ku­rio lip­dė­me. Snie­gą, paim­tą iš so­do te­ri­to­ri­jos, mai­ šy­da­vo­me su van­de­niu ir taip lip­dy­d a­vo­m e. Mai­š ė­m e vis­ ką vo­ne­lė­se kaip sta­ty­bi­nin­kai. Su­py­lė­me gal 15 ki­bi­rų van­dens. Vė­liau for­ma­vo­me skulp­tū­rą – penk­ta­die­nį tik iš­pjaus­čiau lo­ kio akis ir no­sies ga­liu­ką“, – pa­ sa­ko­jo A.Vau­ra. Le­do skulp­tū­ra bal­ta, kaip ir prieš sa­vai­tę dėl li­gos už­mig­dy­ tas lo­kys Kas­pa­ras. Skulp­tū­ra 2 m aukš­čio ir 4 m il­gio – ge­ro­kai di­des­nė, nei bu­vo Kas­pa­ras. Koks jos svo­ris, au­to­riai ne­ga­lė­jo tiks­ liai pa­sa­ky­ti. Skulp­tū­ra for­muo­ta pa­si­tel­ kiant šiau­di­nius pri­lai­kan­čius pa­ sto­lius ir nau­do­jant me­džiui ap­ dirb­ti skir­tus įran­kius. „Ki­tą sa­vai­tę ža­da at­ši­li­mą, tad nie­ko nė­ra am­ži­no“, – sa­kė A.Vau­ra.

Are­no­je ka­ra­lia­vo šu­nys Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Šeš­ta­die­nį „Žal­gi­rio“ are­no­je pir­ mą kar­t ą Kau­n e su­reng­ta tarp­ tau­t i­n ė pa­ro­d a „KI­KOS tau­r ė 2013“. Pa­ro­do­je pa­si­ro­dė 1252 at­sto­vai iš dau­giau kaip 13 ša­lių. Į are­ną plūs­tan­tys žiū­ro­vai ga­lė­jo ste­bė­ ti po­p u­l ia­r ių ir re­č iau­s ių veis­ lių šu­n ų pa­s i­ro­dy­m us rin­g uo­se, da­ly­vau­t i ne­m o­ka­m o­se jau­n ų­j ų ved­lių, šu­nų dre­sū­ros ir kir­pi­mo pa­mo­ko­se. „Tai Ber­no ze­nen­hun­das. Šio dič­kio, ku­ris sve­ria apie 60 ki­log­ ra­mų, var­das – Obe­lik­sas“, – į ra­ miai ant are­nos grin­di­nio be­siil­ sin­tį sa­vo au­gin­ti­nį žvel­gė vil­nie­tis ze­nen­hun­dų vei­sė­jas Eri­kas Mor­ kai­tis. Ša­lia Obe­lik­so di­de­lia­me nar­ve il­sė­jo­si ir tos pa­čios veis­lės pa­te­ lė. Vei­sė­jo tei­gi­mu, šio šuns die­ nos ra­cio­nas – pu­sė ki­log­ra­mo itin ko­ky­biš­ko mais­to.

Ber­no ze­nen­hun­das dar va­di­ na­mas Ber­no, Švei­ca­ri­jos sos­ti­ nės, Kal­nų šu­ni­mi. Apie veis­lę jau bu­vo ži­no­ma prieš 2000 me­tų, kai ro­mė­nai puo­lė Švei­ca­ri­ją, ta­da va­ din­tą Hel­ve­ti­ja. Šie šu­nys gin­da­vo ban­das, o vė­liau su­kryž­mi­nus su ro­mė­nų mas­ti­fais nau­do­ti trauk­ ti ve­ži­mams, pri­krau­tiems au­di­nių ar pie­no pro­duk­tų. Pa­ro­do­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir itin re­tų veis­lių šu­nų – į pa­ro­dą pir­mą kar­tą at­vy­ko ame­ri­kie­čių žais­li­nis foks­ter­je­ras, Kor­tal­sog­ ri­fo­nas, Bre­ta­nės ru­da­sis gri­fo­ nas, By­ver­jor­kas, Ibi­sos šuo. Pa­si­ ro­dė vie­nin­te­liai Lie­tu­vo­je Choc­ko ir Pu­mio veis­lės at­sto­vai. Ypa­tin­gų žiū­ro­vų ir tei­sė­jų sim­ pa­ti­jų su­lau­kė ir sen­ber­na­rė Ma­ ja – ji bu­vo pa­skelb­ta sa­vo veis­lės ge­riau­sia ka­le. Itin pa­klus­ni ir išauk­lė­ta tre­ jų me­tų, ta­čiau mil­ži­niš­ko dy­džio Ma­ja sve­ria be­veik 70 ki­log­ra­mų. „Vi­si klau­sia ir gal­vo­ja, kad jei šuo di­de­lis, tai jis ir val­go daug –

„„Gausu: tarptautinėje pa­ro­do­je dalyvavo daugiau kaip 1200 šunų. 

Ma­jai per die­ną su­še­ria­me ki­log­ra­ mą mė­sos ir šiek tiek pa­pil­dų. Kol kas tu­ri­me ją vie­ną, nors sen­ber­ na­rus au­gi­na­me ir pa­ro­do­se da­ly­ vau­ja­me jau de­šimt­me­tį. La­biau­ siai ji iš­si­ski­ria gro­žiu, nors tik­rai yra pro­tin­ga – ne­da­ro daug kvai­ lys­čių. Pag­rin­di­nis jos už­siė­mi­ mas – mie­gas“, – sa­kė Ma­jos šei­ mi­nin­kė Vik­to­ri­ja Lat­vis. Sa­vo var­dą šie šu­nys ga­vo iš San Ber­na­ro vie­nuo­ly­no, esan­čio tarp Pran­cū­zi­jos ir Ita­li­jos. Anot ar­ chy­vi­nių vie­nuo­ly­no do­ku­men­ tų, kas­d ien spe­c ia­l ios vie­n uo­ lių gel­bė­to­jų gru­pės su pa­ga­liais, kir­viais, ko­pė­čio­mis ir kas­tu­vais ei­da­vo ieš­ko­ti pa­si­kly­du­sių ke­ lei­vių. Juos ly­dė­da­vo sen­ber­na­rai, ku­rie apuos­ty­da­vo griū­čių vie­tas ir ieš­ ko­da­vo už­pus­ty­tų žmo­nių. Sek­ma­die­nį are­no­je vy­ko na­cio­ na­li­nė šu­nų pa­ro­da „Kau­no žie­ma 2013“. „Žal­gi­rio“ are­no­je pa­si­ro­dė apie 1000 įvai­riau­sių veis­lių šu­nų iš Lie­tu­vos.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

2013-01-28 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you