Page 1

miestas

2p.

lietuva

Gri­po epi­de­mi­ja:­ nuo komplikacijų­ Kauno­ klinikose­ mirė­ dvylikametė.

7p. V.Us­pas­ki­chas­ sa­ko, kad pa­bėg­ti­ iš Lie­tu­vos ga­li­ bet ka­da,­ ta­čiau to­ da­ry­ti ne­no­ri.

ekonomika

8p.

Dėl spar­tė­jan­čios ­ pre­ky­bos ­ in­ter­ne­tu ­ var­to­to­jų ­ gy­nė­jai ­ už­vers­ti skun­dais.

Izraelio rinkėjai ­ vakar sprendė ­ B.Netanyahu ­ likimą.

9p.

Trečiadienis sausio 23, 2013 Nr. 18 (19879) Kaunodiena.lt 2 Lt

Pas­ku­ti­nę sū­naus die­ną ma­ma su­dė­lio­jo iš šu­kių An­ge­lė Sen­dzi­kie­ nė sa­vo sū­nų Ka­ro­lį pa­sku­ti­nį kar­tą ma­ tė gruo­džio 15 die­ ną. 25-erių kau­nie­ čio ke­lio­nė bai­gė­si Lent­va­ry­je. Tą die­ ną jis bu­vo api­plėš­ tas, su­muš­tas ir ne­ beg­rį­žo na­mo. Šei­ mą iki šiol sle­gia klai­ki ne­ži­nia.

Po­li­ci­ja su­triuš­ki­no agur­ki­nius Per spe­cia­lią ope­ra­ci­ją va­kar su­ lai­ky­ti Kau­no Agur­ki­nių gau­jos ly­de­riai ir na­riai, pra­ne­šė Po­li­ci­ jos de­p ar­ta­m en­tas. Tiks­laus su­ lai­k y­t ų­j ų skai­č iaus pa­r ei­g ū­n ai neį­var­di­ja. Su­da­vė mir­ti­ną smū­gį?

„Įvyk­dy­ta neei­li­nė ope­ra­ci­ja, lik­ vi­duo­tas vie­nas rim­čiau­sių ir pa­ vo­jin­giau­sių su­si­vie­ni­ji­mų“, – spau­d os kon­fe­ren­c i­j o­j e BNS sa­kė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ ras Sau­lius Skver­ne­lis. Pat­vir­tin­ta, kad tarp su­lai­ky­ tų­jų  – ir or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kal­tė­ lių gru­pės ly­de­ris Sau­lius Ve­leč­ka, pravarde Agurkas. Ma­no­ma, kad agur­ki­niai bu­vo vie­na iš stam­biau­sių Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je vei­ku­sių nu­si­ kals­ta­mų gru­puo­čių.

4

Dienos citata „Nu­ga­lės stip­riau­sie­ji. Pa­sis­teng­si­me, kad tai bū­tu­me mes“, –

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

sa­kė To­mas Ma­siu­lis, ku­rio­ va­do­vau­ja­mi jau­nie­ji žal­gi­rie­čiai sieks pa­tek­ti į Eu­ro­ly­gos jau­nių fi­na­lo eta­pą.

Pa­si­ti­kė­jo po­li­ci­ja

„Mes ne­be­si­ti­ki­me ras­ti jo gy­ vo. La­bai daug nuo­jau­tų ir sap­ nų, ir ap­lin­ky­bių, sa­kan­čių bū­tent taip“, – kal­bė­jo dau­giau nei mė­ne­sį iš­gy­ve­nan­ti bai­sią ne­ži­nią din­gu­sio K.Sen­dzi­ko ma­ma. Jau­nuo­lio šei­ ma ža­da at­ly­gį ra­du­siesiems jų sū­ naus kū­ną. „Tas skaus­mas su­ma­žė­tų, jei pa­ lai­do­tu­me ir tu­rė­tu­me sū­naus ka­pą, o da­bar kas­dien jį lai­do­ju“, – mo­ti­ nos iš­gy­ve­ni­mus iš­da­vė sun­kūs ato­dū­siai.

2

Da­ka­ro ra­lio he­ro­jai

12p. „„Skaus­mas: nė vie­nas ekst­ra­sen­sas A.Sen­dzi­kie­nei neį­žie­bė vil­ties, kad jos sū­nus dar gy­vas.

10p.

Tomo Raginos nuotr.


2

Trečiadienis, sausio 23, 2013

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

41 50mg/m

3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 1,56

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

90

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pas­ku­ti­nę sū­naus d ma­ma su­dė­lio­jo iš A.Sen­dzi­kie­nė pri­si­pa­ži­ 1 no, kad jai ant šir­dies gu­ li tai, jog Ka­ro­lio ne­siė­mė iš kar­to

„„Su­ma­žė­jo: da­lis pre­kiau­to­jų nu­spren­dė, kad at­ša­lus orams dirb­ti

ne­ver­ta. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Šal­tis iš­tuš­ti­no tur­ga­vie­tes Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Užs­lin­kus smar­kes­niems šal­ čiams Kau­no sto­ties tur­gus ge­ro­ kai iš­tuš­tė­jo. Pir­kė­jų – tik vie­nas ki­tas. Par­da­vė­jų gre­tos ir­gi pra­ re­tė­ju­sios.

Nuo pre­kys­ta­lių din­go dar­žo­vės, vai­siai. Nep­re­kiau­ja­ma ir gy­vo­ mis gė­lė­mis. Tur­gu­je ga­li­ma ras­ti tik jo­mis pa­puoš­tų vai­ni­kų, nors dau­gu­ma jų pa­ga­min­ti nau­do­jant dirb­ti­nes gė­les. „Sten­giuo­si dirb­ti kuo il­giau. Per­piet ir dau­giau žmo­nių tur­ gu­je pa­si­ro­dė“, – žais­lus par­da­ vi­nė­jan­ti Zi­na Ben­dins­kie­nė vy­ lė­si, kad die­na ne­praeis vel­tui. Ti­kė­da­ma­si, kad net ir to­kiu oru už­suks dau­giau klien­tų, ji sa­ vo par­duo­tu­vė­lės du­ris lai­kė at­ la­pas. Ar šal­tis jos pre­kėms ne­ken­kia? Šan­čiuo­se gy­ve­nan­ti Z.Ben­dins­

kie­nė aiš­ki­no: gu­mi­nių švie­čian­ čių ka­muo­liu­kų į vit­ri­ną ne­de­da, nes juo­se yra van­dens – ga­li už­ šal­ti. Ją pa­čią nuo šal­čio gelbs­ti di­ džiu­liai vy­riš­ki ba­tai, pen­kios po­ros ko­ji­nių, pen­ke­rios kel­nės, megz­ti­niai ir šil­tas pal­tas. Net karš­tos ar­ba­tos iki pie­tų ne­pri­ rei­kė. „Ei­siu šian­dien pir­mą kar­ tą vir­du­lio kais­ti“, – šyp­so­jo­si kau­nie­tė. Ki­ti pre­ky­bi­nin­kai ne­bu­vo taip op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kę. „Bū­siu tik iki 14 val. Ko­kia pra­smė šal­ti, kai pir­kė­jų nė­ra?“ – klau­sė žva­ kė­mis pre­kia­vu­si mo­te­ris. Me­dų ir prie­sko­nius siū­lan­ti Re­gi­na K. ry­toj ir li­ku­sias sa­vai­ tės die­nas tur­gu­je ne­be­si­ro­dys. „Nė­ra žmo­nių“, – aiš­ki­no mo­te­ ris. Ji sa­kė iki pie­tų su­lau­ku­si vos vie­no pir­kė­jo. „Esu pre­kia­vu­si ir esant 17–20 laips­nių šal­čio. Kai daug pir­kė­jų, tai ir dir­bu“, – sa­kė mo­te­ris.

Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune ir Jurbarke nuo 2013 m. vasario 1 d. vėl bus mažesnė Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2013 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2013-1-1 nuo 2013 m. vasario 1 d. nustatė galutinę gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainą. Galutinė vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina nuo 2013 m. vasario 1 d. – 28,58 ct/kWh (be PVM). Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas: Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir 20,58 Lt/m3 Domeikavos kaimo vartotojams:

20,25 Lt/m3

2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

23,61 Lt/m3

23,13 Lt/m3

3.

Jurbarko miesto vartotojams:

23,34 Lt/m3

22,88 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. 2013 m. sausio mėnesį galioja 29,06 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina. Naujoji, nuo vasario 1 d. įsigaliosianti kaina yra 1,65 proc. mažesnė nei galiojanti sausio mėnesį. Kainos mažėjimą jau penktas mėnuo iš eilės lemia mažėjančios kuro ir perkamos šilumos kainos bei mažėjančios palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos modernizuotuose bendrovės šilumos gamybos šaltiniuose. Visą informaciją apie kainas, kainų dedamąsias, name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt.

ieš­ko­ti pa­tys, o pa­ti­kė­jo Tra­kų ra­ jo­no pa­rei­gū­nų tikinimais, kad jie pa­si­rū­pins. „Mums, tė­vams, at­ro­do, kad po­ li­ci­ja ga­lė­jo spar­čiau ieš­ko­ti. Ta­da, kai oras bu­vo pa­lan­kus, jie tvar­kė do­ku­men­tus, o ta­da, kai pri­sni­go, ėmė ieš­ko­ti“, – abe­jo­nių ne­slė­pė nuo lau­ki­mo pa­var­gu­si kau­nie­tė. Kai ga­lų ga­le din­gu­sio vai­ki­no ėmė ieš­ko­ti pa­tys ar­ti­mie­ji, paaiš­ kė­jo, kad nar­šo vi­sai ne to­je vie­to­ je, kur pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo pa­ste­ bė­tas Ka­ro­lis. Ne­kas­die­nės ap­lin­ky­bės

Pas­ku­ti­nę sū­naus die­ną ma­ma su­si­dė­lio­jo iš sa­vo pri­si­mi­ni­mų, drau­gų, žmo­nių, pa­sku­ti­nė­mis va­ lan­do­mis ma­čiu­sių jos vai­ką, pa­sa­ ko­ji­mų ir pre­ky­bos cent­ro vaiz­do ka­me­rų už­fik­suo­tų vaiz­dų. „At­ro­do, kad ta lem­tis ar be­dug­ nė jį trau­kė. Vi­sos ap­lin­ky­bės tą die­ną bu­vo ne­kas­die­nės“, – svars­ tė mo­te­ris. Lem­tin­gą gruo­džio šeš­ta­die­nį Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­ to (KTU) ma­gist­ran­tui K.Sen­dzi­ kui bu­vo at­si­skai­ty­mų die­na. Te­ le­fo­nu ma­mai sū­nus pa­si­gy­rė, kad at­si­skai­ty­mas pa­si­se­kė. K.Sen­dzi­ kas pa­pie­ta­vo su drau­gu iš Kai­šia­ do­rių ir pa­ly­dė­jo jį iki Ge­le­žin­ke­lio sto­ties. Ka­ro­lis, nors iš anks­to ne­pla­na­vo, at­si­dū­rė Kai­šia­do­ry­se pas drau­gą. Iš Kai­šia­do­rių trau­ki­niu nu­vy­ko į Lent­ va­rį. Maž­daug už 5 ki­lo­met­rų gy­ve­ no K.Sen­dzi­ko drau­gė. Ma­tyt, no­rė­jo pa­da­ry­ti mer­gi­nai staig­me­ną, ta­čiau ne­spė­jo į pa­sku­ti­nį au­to­bu­są.

Dar 8.20 val. K.Sen­dzi­kas pa­ skam­bi­no tė­čiui ir pa­sa­kė, kad grįš vė­lai. Skam­bi­no drau­gui, ta­ čiau apie 21 val. ry­šys jau nu­trū­ko. K.Sen­dzi­kas ke­ti­no grįž­ti į Kau­ną, ta­čiau pa­sku­ti­nis trau­ki­nys bu­vo ką tik nu­va­žia­vęs. Įk­liu­vo lent­va­riš­kiams

A.Sen­dzi­kie­nė su­si­grau­di­no pa­sa­ ko­da­ma Lent­va­rio ge­le­žin­ke­lio sto­ ties dar­buo­to­jos pri­si­mi­ni­mus. Sto­ties pa­sta­tas nak­čiai ra­ki­na­ mas. Prie lan­go sto­vė­ju­siam Ka­ ro­liui bu­vo liep­ta išei­ti. „Įst­ri­ go vaiz­das, kaip ant pa­sta­to laip­tų sto­vė­da­mas vy­ru­kas pa­si­sta­tė apy­ kak­lę. Du­rys už­si­da­rė, o jis taip ir li­ko sto­vė­ti“, – pa­sa­ko­jo A.Sen­ dzi­kie­nei apie jos sū­nų ge­le­žin­ke­ lio sto­ty­je dir­ban­ti mo­te­ris. Po to li­ki­mas K.Sen­dzi­ką nu­ bloš­kė į dvie­jų lent­va­riš­kių glė­bį. Ne į pa­tį drau­giš­kiau­sią. Pre­ky­bos cent­ro fil­ma­vi­mo ka­ me­ros už­fik­sa­vo, kaip stu­den­tas dviem po­li­ci­jai ži­no­miems as­me­ nims nu­per­ka du bu­te­lius al­ko­ho­ lio. Neat­me­ta­ma pre­lai­da, kad tai pa­da­ry­ti K.Sen­dzi­ką lent­va­riš­kiai pri­ver­tė. Pri­si­pa­ži­no, kad spar­dė

Vaiz­do ka­me­ros už­fik­sa­vo, kaip K.Sen­dzi­kas dviem pra­stos re­pu­ ta­ci­jos vy­ru­kams iš Lent­va­rio ati­ duo­da sa­vo ban­ko kor­te­lę. Vė­liau pas lent­va­riš­kius ras­ti stu­den­ to daik­tai – mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­ fo­nas, pi­ni­gi­nė, kom­piu­te­ris – iš pra­džių, kaip už­fik­sa­vo ka­me­ros, dar buvo pas K.Sen­dzi­ką. To­les­nę įvykių ei­gą ma­ma dė­lio­jo rem­da­ma­si pa­rei­gū­nų su­teik­ta in­ for­ma­ci­ja. Esą grei­čiau­siai lent­va­

riš­kiams dvie­jų bu­te­lių al­ko­ho­lio ir ban­ko kor­te­lės bu­vo ne­ga­na. Neat­ me­ta­ma prie­lai­da, kad K.Sen­dzi­kas ga­lė­jo su pri­si­ka­bi­nu­siais vy­ru­kais ap­si­žo­džiuo­ti. „Vie­nas lyg ir pri­si­pa­ži­no, kad su­mu­šė Ka­ro­lį. Spar­dė ko­jo­mis į pil­vą, ko­jas, gal­vą“, – pa­sa­ko­jo A.Sen­dzi­kie­nė.

Ko­dėl tas li­ki­mas toks žiau­rus, kad mes net ne­ga­lė­jo­ me su juo at­si­svei­ kin­ti?

Nus­vir­du­lia­vo to­lyn

Pas­ku­ti­nis K.Sen­dzi­ką ma­tė ge­le­ žin­ke­lio dar­buo­to­jas. Jis pa­sa­ko­jo, kad vai­ki­nas gruo­džio vi­dur­nak­tį ėjo bė­giais Kau­no link. „Mes bū­tu­me jį pri­glau­dę, jei­ gu jis bū­tų pa­sa­kęs, kad ne­tu­ri kur pa­si­dė­ti“, – A.Sen­dzi­kie­nei kal­bė­ jo ge­le­žin­ke­lio dar­buo­to­jas. Ta­čiau vai­ki­nas nu­svir­du­lia­vo tar­si ap­svai­gęs ir sun­kiai orien­tuo­ da­ma­sis. Ge­le­žin­ke­lio dar­buo­to­jo pa­sa­ko­ji­mu ži­nios apie K.Sen­dzi­ ką bai­gia­si. Dau­giau jo nie­kas ne­ ma­tė. Spė­ja­ma, kad vai­ki­nas par­ kri­to, pa­kirs­tas trau­mų, ir su­ša­lo. Tik pa­si­kal­bė­ju­si su ge­le­žin­ke­li­ nin­ku K.Sen­dzi­ko ma­ma su­ži­no­jo tiks­les­nę vie­tą, kur pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo pa­ste­bė­tas jos vai­kas. „Mes ieš­ko­jo­me vi­sai ne ten. Ieš­ ko­jo­me prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties, o rei­kė­jo – maž­daug už 1,5 ki­lo­met­ ro“, – šis ne­tiks­lu­mas iki šiol sle­ gia A.Sen­dzi­kie­nę.

Dėl gri­po epidemijos pa Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Nors Kau­ne pa­skelb­ta gri­po epi­ de­mi­ja, kol kas nė­ra duo­me­nų, kad mo­kyk­lo­se vie­nu me­tu sirg­ tų penk­ta­da­lis mo­ki­nių ir dėl to bū­tų nu­trauk­tos pa­mo­kos.

Kau­n o vi­s uo­m e­n ės svei­ka­tos cent­ro Užk­re­čia­mų­jų li­gų pro­fi­ lak­ti­kos ir kont­ro­lės sky­riaus ve­ dė­jo pa­va­duo­to­ja Kris­ti­na Ru­ džins­kai­tė pa­ti­ki­no, kad kol kas apie nu­trau­kia­mą moks­lą ne­pra­ ne­šė nė vie­na švie­ti­mo įstai­ga. Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, nu­ trauk­ti mo­ky­mo pro­ce­są ga­li­ma, kai ser­ga 20 ir dau­giau pro­cen­tų vi­sų mo­ki­nių. Su­ži­no­ję, kad pa­skelb­ta gri­ po epi­de­mi­ja, „Ry­to“ pa­grin­di­ nės mo­k yk­l os ad­m i­n ist­ra­c i­jos dar­buo­to­jai va­kar ry­tą su­skai­čia­ vo, kiek moks­lei­vių ser­ga. Paaiš­ kė­jo, kad ma­si­nio ser­ga­mu­mo kol kas nė­ra. „Kla­sė­se ser­ga po ke­lis mo­ki­ nius, da­lis jų jau yra grį­žę po li­ gos“, – sa­kė įstai­gos di­rek­to­rė Ali­na Striš­kie­nė.

„„Situacija: Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro duomenimis, kol kas apie n

na miesto švie­ti­mo įstai­ga. 

Kau­n o mies­to sa­v i­val­dy­b ės Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­ dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas įspė­ jo, kad tė­vai ne­leis­tų į švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gas ser­gan­čių vai­kų, o mo­ky­to­jai ar auk­lė­to­jos, pa­ste­

bė­ję, kad vai­kas ne­ga­luo­ja, tu­rė­tų ne­dels­da­mi iš­kvies­ti tė­vus, kad ser­gan­tį­jį pa­siim­tų. Cent­ro po­l ik­l i­n i­kos di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai Da­ nu­tė Pa­vi­lio­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad


3

Trečiadienis, sausio 23, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

die­ną šu­kių

A.Sa­bo­nio tė­vas pa­lai­do­tas Kar­mė­la­vo­je Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Va­kar į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę pa­ly­ dė­tas Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos (LKF) pre­zi­den­to Ar­vy­do Sa­ bo­nio tė­vas And­rius. Ei­da­mas 85uo­sius And­rius Sa­bo­nis po sun­ kios li­gos mi­rė sau­sio 19-ąją.

Mo­te­r iai ap­m au­d u, kad po­l i­ ci­jos pa­rei­g ū­n ai ti­k i­n o, jog pa­ sku­t i­n is Ka­ro­l į ma­t ęs žmo­g us gy­ve­n a Vil­n iu­je ir jo ne­pa­v yks­ ta ras­ti. Pa­si­ro­dė, kad pa­ka­ko 15 mi­nu­ čių, ir šei­ma iš Lent­va­ry­je gy­ve­ nan­čio ge­le­žin­ke­li­nin­ko su­ži­no­jo svar­bių de­ta­lių. Bū­tent šis vy­ras, o ne po­li­ci­jos įvar­dy­tas vil­nie­tis bu­vo pa­s ku­t i­n is Ka­ro­l io pa­š ne­ ko­vas.

Į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę And­rių Sa­ bo­nį pa­ly­dė­jo vai­kai su šei­mo­mis ir dau­ge­lis ge­rai ži­no­mų spor­to, vers­lo ir po­li­ti­kos as­me­ny­bių. Pa­gar­bos mi­ru­sia­jam at­vy­ ko pa­reikš­ti il­ga­me­tis „Žal­gi­rio“ tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas, „Žal­ gi­rio“ ve­te­ra­nas Vir­gi­ni­jus Jan­ kaus­kas, praei­ty­je ži­no­mas krep­ ši­nin­kas Vai­das Jur­gi­las, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos vyk­do­ma­ sis di­rek­to­rius Pau­lius Mo­tie­jū­ nas, lenk­ty­ni­nin­kas Sau­lius Gir­ daus­kas, ar­ti­mas Ar­vy­do Sa­bo­nio

Ko del­s ė pa­rei­g ū­n ai?

Net­r u­k us po to, kai pa­s kelb­ ta K.Sen­dzi­ko paieš­ka, bu­vo su­ lai­ky­ti du jo api­plė­ši­mu įta­ria­mi Lent­va­rio gy­ven­to­jai. Juos su­lai­ kė kri­mi­na­lis­tai. Apie 21.30 val. Lent­va­ry­je, prie pre­ky­bos cent­ro „Ma­xi­ma“ sto­ vin­č io ban­ko­m a­to, bu­vo nu­f il­ muo­ti tie pa­tys vy­rai, tuš­ti­nan­ tys K.Sen­d zi­ko ban­ko są­s kai­t ą. Jų na­m uo­se pa­rei­g ū­n ai ra­d o ir K.Sen­dzi­ko daik­tus. Vis dėl­to din­g u­s io stu­d en­to ma­m os neap­l ei­d žia min­t is, kad jei Ka­ro­lio bū­tų im­ta ieš­ko­ti ne­ del­siant, jie šian­dien tu­rė­tų bent jau sū­naus ka­pą. Tą nak­tį, kai ge­ le­ž in­ke­l i­n in­kas ma­t ė Ka­ro­l į ei­ nan­t į bė­g iais į to­l į, stip­r iai sni­ go ir bu­vo di­de­lis vė­jas. A.Sen­d zi­k ie­n ė su vy­r u, pa­d e­ da­m i din­g u­s io sū­n aus drau­g ų, ne­pa­varg­d a­m i ren­g ia paieš­kas, ta­č iau jos – be re­z ul­ta­t ų. Tuš­ čiai bai­gė­si ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nų su­reng­tos paieš­kos su spe­cia­ liai dre­suo­tu šu­ni­mi. Pa­sak A.Sen­d zi­k ie­n ės, vie­to­ vė, kur din­go jos vai­kas, su­d ė­ tin­ga – krū­my­n ai, šlai­tai, ne­ly­ gu­mai, ne­to­li – du eže­rai.

„„Lem­tis: K.Sen­dzi­kas taip ir ne­pa­sie­kė drau­gės, pas ku­rią va­žia­vo. 

An­ge­lės Sen­dzi­kie­nės as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Dar dau­giau snie­go

„Žiū­riu į kiek­vie­ną snai­gę ir gal­vo­ ju: dar dau­giau snie­go“, – A.Sen­ dzi­kie­nė už­si­žiū­rė­jo į vis sto­res­niu sluoks­niu bal­tuo­jan­tį snie­gą, ku­ris gal­būt už­klo­ja jos sū­nų. Mo­te­ris pa­si­pa­sa­ko­jo sir­gu­si on­ ko­lo­gi­ne li­ga. Sū­nus ją la­bai pa­lai­ kęs tuo ne­leng­vu lai­ko­tar­piu. „Aš gy­ve­nau dėl jo, – mo­ti­na did­vy­

riš­kai tram­dė aša­ras. – Da­bar tiks­ lo gy­ven­ti ne­bė­ra.“ A.Sen­dzi­kie­nė ne­sie­kia kerš­to sū­nų api­plė­šu­siems žmo­nėms. Ji fi­lo­so­fiš­kai svars­tė, kad toks bu­vo jos vai­ko li­ki­mas. „Tik ko­dėl tas li­ki­mas toks žiau­ rus, kad mes net ne­ga­lė­jo­me su juo at­si­svei­kin­ti?“ – svars­tė at­sa­ky­mo ne­si­ti­kė­da­ma A.Sen­dzi­kie­nė.

amokų dar neatšaukė Mi­rė nuo komp­li­ka­ci­jų Kau­no kli­n i­ko­se nuo gri­po su­kel­t ų komp­li­ka­ci­jų mi­rė 12 me­tų mer­gai­tė. Ji į Kau­no kli­ni­kų Vai­kų in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­rių bu­vo at­vež­ta sau­sio 18-osios nak­t į.

ne­pa­kan­ka­mu­mu. Praė­ju­sio sek­ma­ die­nio vi­dur­die­nį mer­gai­tė mi­rė. At­ lik­ti ty­ri­mai pa­tvir­ti­no, kad dvy­li­ka­ me­tė mi­rė nuo gri­po su­kel­tų komp­ li­ka­ci­jų.

Pa­sak Kli­ni­k ų pra­ne­ši­mo, kau­nie­tė bu­vo itin sun­kios būk­lės, jai nustatytas pro­gre­suo­jan­tis dau­gi­nis or­ga­nų

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie šį tra­giš­ kai pa­si­bai­gu­sį li­gos at­ve­jį Kau­no kli­ ni­kos pla­nuo­ja pa­skelb­ti tre­čia­die­nį.

gan­tie­siems gri­pu nei­ti į gy­dy­mo įstai­gą, o pir­miau­sia skam­bin­ti šei­mos gy­dy­to­jui.

nu­trau­kia­mą moks­lą ne­pra­ne­šė nė vie­

Ypač daug bu­vo be­si­krei­pian­čių­ jų dėl karš­čiuo­ jan­čių vai­kų.

Gedimino Bartuškos nuotr.

jų įstai­go­je dvi­gu­bas dar­bo krū­ vis bu­vo jun­ta­m as pir­m a­d ie­n į. Ypač daug bu­vo be­s i­k rei­p ian­ čių­j ų dėl karš­č iuo­jan­č ių vai­k ų. Ant­ra­d ie­n į skam­b u­č ių ir vi­z i­t ų su­m a­ž ė­jo. Me­di­kai pa­ta­ria ser­

drau­gas dai­ni­nin­kas Gy­tis Paš­ke­ vi­čius. Nuo šar­vo­ji­mo sa­lės Kau­ne iki Kar­mė­la­vos ka­pi­nių nu­si­drie­kė il­ga vir­ti­nė au­to­mo­bi­lių, nes lai­ do­tu­vių pro­ce­si­jo­je pa­no­ro da­ly­ vau­ti dau­ge­lis su­si­rin­ku­sių­jų. „Ačiū, kad pa­ger­bė­te, pa­ly­dė­ jo­te tė­vą į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę“, – prie ka­po sa­kė LKF pre­zi­den­tas A.Sa­bo­nis. Bu­vęs il­ga­me­tis Kau­no „Ma­ dos“ in­di­vi­dua­laus siu­vi­mo įmo­ nės aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos meist­ras A.Sa­bo­nis sir­go sun­kia inks­tų li­ga. Jo gy­vy­bė už­ge­so Lie­ tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­ te­to Kau­no kli­ni­ko­se. „Ma­no bi­čiu­lis ir bu­vęs pa­cien­ tas And­rius Sa­bo­nis su pa­vy­dė­ti­ nu už­si­spy­ri­mu ko­vo­jo su lė­ti­ne inks­tų li­ga“, – sa­kė į už­tar­nau­tą poil­sį jau išė­jęs ži­no­mas me­di­kas doc. Do­na­tas Bumb­lys.

Pa­sak D.Pa­vi­lio­nie­nės, gy­dy­to­ jai at­vyks­ta pas vi­sus vai­kus iki 3 me­tų ir pas vy­res­nius vai­kus, ku­ rie stip­riai karš­čiuo­ja. Suau­gu­sie­ siems ga­li už­tek­ti ir kon­sul­ta­ci­jos te­le­fo­nu. Skam­bin­ti gy­dy­to­jams

ga­li­ma iš­ti­są pa­rą. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo Do­na­to Se­ni­ko tei­ gi­mu, įta­riant, kad as­muo už­si­krė­ tęs gri­po vi­ru­su ir atė­jo į gy­dy­mo įstai­gą, jis tu­ri bū­ti at­skir­tas nuo ki­tų lan­ky­to­jų, kad jų neužk­rės­tų. D.Pa­vi­lio­nie­nė ti­ki­no, kad karš­ čiuo­jan­tys li­go­niai ap­žiū­ri­mi at­ ski­ruo­se ka­bi­ne­tuo­se. Be to, Cent­ ro po­lik­li­ni­ko­je iki va­sa­rio 1 d. at­šauk­ti pro­fi­lak­ti­niai pa­tik­ri­ni­ mai ir skie­pai. Bus stebima to­les­ nė ser­ga­mu­mo gri­pu si­tua­ci­ja ir gal­vo­ja­ma, kaip bus dir­ba­ma sa­ vait­ga­lį, jei karš­čiuo­jan­čių­jų dar la­biau pa­dau­gės.

„„At­sis­vei­ki­no: And­riaus Sa­bo­nio lai­do­tu­vė­se da­ly­va­vo vai­kai su šei­

mo­mis, daug ge­rai ži­no­mų spor­ti­nin­kų, vers­li­nin­kų ir po­li­ti­kų. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


4

Trečiadienis, sausio 23, 2013

Užribis

Po­li­ci­ja su­triuš­ki­no agur­ki­nius

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos 1 biu­ro vir­ši­nin­ko pa­va­ duo­to­jas An­dže­jus Ro­gins­kis sa­kė,

„„Pa­sis­lė­pė: R.Mi­sin­ge­vi­čiaus po­

li­ci­ja te­beieš­ko.

Po­li­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

„„ Vie­ta: nar­ko­ti­kų pa­ke­tai au­to­mo­

bi­ly­je bu­vo kruopš­čiai pa­slėp­ti.

Mi­li­jo­ni­nė nar­ko­ti­kų siun­ta Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Po pus­me­tį tru­ku­sio ty­ri­mo Kau­ no or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, bend­ra­dar­ biau­da­mi su Vals­ty­bės sie­nos ap­ sau­gos tar­ny­ba, praė­ju­sį penk­ta­ die­nį nu­trau­kė nar­ko­ti­kų tie­ki­mą Nor­ve­gi­jos rin­kai. Siun­ti­nio ver­tė juo­do­jo­je rin­ko­je – mi­li­jo­nas li­tų.

Vals­ty­bės sie­nos Laz­di­jų rink­ti­nės pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­ni­mui su­stab­ dė au­to­mo­bi­lį „Crys­ler Voya­ger“. Kau­no kri­mi­na­lis­tai tu­rė­jo in­for­ ma­ci­jos, kad juo bu­vo ga­be­na­ma nar­ko­ti­kų siun­ta į Skan­di­na­vi­ją. Pa­tik­ri­nus au­to­mo­bi­lį, po prie­ ki­n e pa­n e­l e įreng­to­je slėp­t u­ vė­je ras­ta apie 12 kg nar­ko­ti­nės me­džia­gos, kaip įta­ria­ma, am­fe­ ta­mi­no. Bal­ti mil­te­liai bu­vo su­pa­ kuo­ti į 12 at­ski­rų pa­kuo­čių, gal­būt po ki­log­ra­mą. Pa­ke­tai bu­vo ap­ kai­šy­ti au­to­mo­bi­lių kve­pa­lų la­ pe­liais. Kri­mi­na­lis­tų skai­čia­vi­mu, Nor­ ve­gi­ją pa­sie­ku­si am­fe­ta­mi­no siun­ ta bū­tų ver­ta 1 mln. li­tų Au­to­mo­bi­lį su nar­ko­ti­kais vai­ra­ vo 26 me­tų kau­nie­tis D.B. Jis pa­si­ rin­ko eki­pa­žą, ku­ris pa­rei­gū­nams tar­si ne­tu­rė­jo kel­ti jo­kių įta­ri­mų. Kar­tu su juo vy­ko ir ket­ve­rių me­ tų sū­nus bei 46-erių kau­nie­tė F.R. Net­ru­kus pa­rei­gū­nai su­lai­kė dar vie­ną kau­nie­tį. Įta­ria­ma, kad 28erių A.P. bend­ra­dar­bia­vo su au­to­ mo­bi­lio eki­pa­žo na­riais. Vi­sus įta­ria­muo­sius Kau­no apy­ lin­kės teis­mas lei­do suim­ti. Jiems skir­ta griež­čiau­sia kar­do­mo­ji prie­ mo­nė – suė­mi­mas: D. B. – 2 mėn., F. R. – 1 mėn., A. P. – 3 mėn. Kri­mi­na­lis­tai taip pat nu­sta­tė dar vie­ną as­me­nį, su­si­ju­sį su šia nu­si­kals­ta­ma gru­pe, – 22 me­tų kau­nie­tį Ro­ką Mi­sin­ge­vi­čių. Pas­ kelb­ta jo paieš­ka. Po­li­ci­ja pra­šo pa­gal­bos. As­me­ nis, ži­nan­čius R.Mi­sin­ge­vi­čiaus bu­vi­mo vie­tą, jį ma­čiu­sius ar tu­ rin­čius ki­to­kios ver­tin­gos in­for­ ma­ci­jos, pra­šo­m kreip­tis į Kau­no ap­skri­ties VPK ONTV pa­rei­gū­nus tel. (8 37) 303 166 ar­ba 112.

ųjų pa­bai­go­je, pra­dė­jus nau­do­ti nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad vie­nas jų – T.Pet­ ro­šiaus kai­rės ran­kos nykš­čio. Ati­ ti­ko ir ant laip­tų, ve­dan­čių į rū­sį, iš ku­rio bu­vo pa­grob­tas sei­fas, ap­ tik­tų pėd­sa­kų ir T.Pet­ro­šiaus ne­ šio­ja­mos ava­ly­nės dy­dis. Vis dėl­to šis nei­gė da­ly­va­vęs va­gys­tė­je.

kad ši gau­ja ži­no­ma Lie­tu­vos po­li­ ci­jos par­tne­riams ne tik Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. Ji daž­niau­siai vers­da­vo­si nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu. „Šian­dien su­rink­tų įro­dy­mų pa­kan­ka, kad įta­ria­muo­sius bū­ tų ga­li­ma pa­trauk­ti bau­džia­mo­ jon at­sa­ko­my­bėn dėl da­ly­va­vi­mo nu­si­kals­ta­ma­me su­si­vie­ni­ji­me ir kt.“, – sa­kė A.Ro­gins­kis. Jis tei­ gė, kad Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nė po­li­ ci­ja ne­lei­do šiai gru­puo­tei taip įsi­ ga­lė­ti, kaip anks­čiau bu­vo pa­vy­kę tul­pi­niams Pa­ne­vė­žy­je ar ki­toms gar­sioms gru­puo­tėms. Įta­ria­mie­ ji su­lai­ky­ti skir­tin­guo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, dau­giau­sia – Vil­niu­je ir Kau­ne.

Dažnai lankėsi teis­muo­se

Kra­tos – vi­są die­ną

Su­lai­ky­tiems as­me­nims įteik­ti pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus dėl nu­ si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo veik­los, ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo la­bai di­ de­liais kie­kiais nar­ko­ti­nių ir psi­ chot­ro­pi­nių me­džia­gų, ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mo. Spren­džia­mas klau­si­ mas dėl įta­ria­mų­jų suė­mi­mo. Įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­se va­kar vi­są die­ną bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos, ope­ra­ci­jai bu­vo pa­si­telk­tos ir an­ti­ te­ro­ris­ti­nės rink­ti­nės „Aras“ pa­ jė­gos. Pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­na, kad ti­ ria­mi nu­si­kal­ti­mai pa­da­ry­ti ne tik Kau­no ap­skri­ty­je ar ki­tuo­se ša­lies re­gio­nuo­se, bet ir už­sie­nio vals­ ty­bė­se. Pa­sak po­li­ci­jos, aiš­kė­ja vis nau­jų nu­si­kals­ta­mos veik­los epi­zo­ dų, dėl to iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bus su­dė­tin­gas ir di­de­lės apim­ties.

„„Įk­liu­vo: tarp po­li­ci­jos su­lai­ky­tų­jų – ir Agur­ki­nių gau­jos ly­de­ris S.Ve­leč­ka. 

„Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, va­di­na­ mo­ji Agur­ki­nių gru­puo­tė ga­li bū­ti su­si­ju­si su tam tik­rais vi­suo­me­nei pa­vo­jin­gais nu­si­kal­ti­mais, pa­da­ ry­tais pa­nau­do­jant šau­na­muo­sius gink­lus ir smur­tą“, – in­for­ma­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Agur­ki­niai ir ka­ muo­li­niai Kau­ ne nuo­lat konf­lik­ ta­vo ir ko­vo­jo dėl įta­kos.

Pa­vo­jin­giau­si Lie­tu­vo­je

Su­lai­ky­mai ir kra­tos nu­trau­kė vie­ nos iš pa­vo­jin­giau­sių Lie­tu­vo­je, ša­lies ir tarp­tau­ti­niu mas­tu vei­ ku­sios or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­ mos gru­puo­tės vyk­dy­tą nu­si­kals­ ta­mą veik­lą, tei­gia­ma po­li­ci­jos pra­ne­ši­me.

Ats­ki­lo nuo daš­ki­nių

Agur­ki­nių gau­jos gim­ta­die­niu ga­ li­ma bū­tų va­din­ti 2001 m. pa­bai­ gą, kai Vil­niu­je ei­nan­tis iš pi­ce­ri­ jos bu­vo nu­šau­tas tuo­met Bok­so fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Re­mi­gi­ jus Daš­ke­vi­čius. Nuo se­no Daš­

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

kės pra­var­d e ži­n o­m as kau­n ie­t is va­do­va­vo Daš­ki­nių gru­puo­tei. Be ly­de­rio li­ku­si gau­ja su­si­skal­dė į agur­ki­nius, va­do­vau­ja­mus S.Ve­ leč­kos, ir Gied­riaus Ja­no­nio-Ka­ muo­li­nio va­do­vau­ja­mus ka­muo­ li­nius. Agur­ki­niai ir ka­muo­li­niai Kau­ne nuo­lat konf­lik­ta­vo ir ko­vo­ jo dėl įta­kos. R.Daš­ke­vi­čiaus nu­žu­dy­mas taip ir li­ko nei­šaiš­kin­tas. Prieš dve­ jus me­tus Kau­no apy­gar­dos teis­ me vie­nas iš įta­ria­mų­jų Daš­kės nu­žu­dy­mo by­lo­je, su agur­ki­niais sie­ja­mas Ta­das Pet­ro­šius sau­sas iš­plau­kė iš van­dens. Jis bu­vo vie­ nin­te­lis kal­ti­na­ma­sis by­lo­je dėl gink­lo va­gys­tės, ku­riuo bu­vo nu­ šau­tas R.Daš­ke­vi­čius. Gink­las bu­vo pa­vog­tas prieš pus­me­tį iki Daš­kės nu­žu­dy­mo vie­na­me na­me Kar­mė­la­vos se­ niū­ni­jo­je. Ap­vog­ta­me na­me, ant sek­ci­jos stal­čiaus, ta­da bu­vo ap­ tik­ti trys pirš­tų at­spau­dai. 2010-

Kau­no apy­gar­dos teis­me bu­vo nag­ri­nė­ta ne­ma­žai agur­ki­nių by­ lų. 2009 m. į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­ do gau­jos va­dei­va S.Ve­leč­ka, vie­ nas iš ar­ti­miau­sių jo bend­ra­žy­gių Nor­ber­tas Tuč­kus ir gau­jos smo­gi­ kai: bro­liai Ni­das ir Ry­tis Kor­sa­kai, And­rius ir An­ta­nas Obe­lie­niai. Kau­no ban­di­tai bu­vo kal­ti­na­mi prie­var­ta­vę tur­tą, su­kčia­vę, plė­ši­ ka­vę, pa­gro­bę di­de­lės ver­tės sve­ ti­mo tur­to, ne­tei­sė­tai dis­po­na­vę mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis. Šie nu­si­kal­ ti­mai įvyk­dy­ti nuo 2002 m. pa­va­ sa­rio iki 2004 m. ru­dens Kau­no, Jo­na­vos, Jur­bar­ko ir Kai­šia­do­rių ra­jo­nuo­se. 2010 m. pro­ku­ro­rams pa­vy­ko ink­ri­mi­nuo­ti S.Ve­leč­kai ir N.Tuč­ kui tik vie­no 2004-ai­siais pa­da­ ry­to nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mą. Jie kal­tin­ti da­ly­va­vę di­de­lės ver­tės jū­ rų ka­te­rio va­gys­tė­je. Iš­tei­si­ni­mai ne­ste­bi­no

Per­nai lapk­ri­tį Kau­no apy­gar­ dos teis­mas iš­tei­si­no su Agur­ki­nių gau­ja sie­ja­mus Ta­dą Vie­rai­tį ir Ry­ tį Sa­daus­ką. Šio­je by­lo­je bu­vę net ke­tu­ri nu­ken­tė­ju­sie­ji, pri­ski­ria­mi Ka­muo­li­nių gru­puo­tei, ne­pa­si­ro­ dė nė vie­na­me teis­mo po­sė­dy­je. T.Vie­rai­tis ir R.Sa­daus­kas bu­vo tei­sia­mi už pa­si­kė­si­ni­mą nu­žu­dy­ ti ka­muo­li­nius ki­tų žmo­nių gy­vy­ bei pa­vo­jin­gu bū­du, ne­tei­sė­tą dis­ po­na­vi­mą šau­na­mai­siais gink­lais ir šaud­me­ni­mis. Teis­me agur­ki­ niai bu­vo iš­tei­sin­ti dėl vi­sų jiems pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų ir pa­brėž­ta, kad kal­ti­ni­mas grįs­tas tik prie­lai­ do­mis. KD, BNS inf.

Kau­no teis­mas ne­su­lau­kė Vil­niaus tei­sė­jo Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Neb­lai­viu iš­puo­liu pa­gar­sė­jęs bu­ vęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­ sė­jas Ze­no­nas Birš­to­nas lau­kia­mas Kau­no apy­gar­dos teis­me. Tei­sy­bės ieš­ko­to­ju pri­si­sta­tan­tis vil­nie­tis Re­na­tas Ka­či­naus­kas sie­kia, kad ne­blai­vus jį iš­plū­dęs tei­sė­jas at­ly­ gin­tų pa­tir­tą ža­lą.

Kau­no apy­gar­dos teis­mą pa­sie­ kė Vil­niaus Bet­me­nu va­di­na­mo R.Ka­či­naus­ko skun­das. Tei­sy­ bės ieš­ko­to­ju sa­ve va­di­nan­tis vil­ nie­tis pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ ka pra­šo bu­vu­sį tei­sė­ją Z.Birš­to­ną pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­ my­bėn už vie­šą įžei­di­mą už­gau­liai pa­že­mi­nant. R.Ka­či­naus­kas jau­čia­si įžeis­tas, kai prieš dve­jus me­tus, užuo­t nag­

ri­nė­jęs jo by­lą, tei­sė­jas Z.Birš­to­nas iš­plū­do ir pa­va­di­no „š... ga­ba­lu“. „Jei­gu jis bū­tų at­si­pra­šęs ma­nęs as­me­niš­kai, gal ir bū­tų bu­vę ki­ taip“, – prin­ci­pin­gai lai­kė­si R.Ka­ či­naus­kas. Prieš dve­jus me­tus Vil­niaus apy­ gar­dos teis­me tei­sė­jas Z.Birš­to­ nas tu­rė­jo nag­ri­nė­ti R.Ka­či­naus­ko bau­džia­mą­ją by­lą dėl pa­si­prie­ši­ ni­mo po­li­ci­jai. Kal­ti­na­ma­sis ta­da

Jei­gu jis bū­tų at­ si­pra­šęs ma­nęs as­ me­niš­kai, gal ir bū­ tų bu­vę ki­taip.

„„Ko­vo­to­jas: R.Ka­či­naus­kas ne­pyks­ta, kai jį pra­var­džiuo­ja Bet­me­nu. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, kad apie 10 val. užė­jo į tei­sė­jo ka­bi­ne­tą pa­ si­tei­rau­ti, ar įvyks po­sė­dis. Ka­bi­ ne­te tvy­ro­jo al­ko­ho­lio kva­pas, tei­ sė­jas, ap­si­vil­kęs man­ti­ją, sė­dė­jo prie sta­lo, ant ku­rio bu­vu­si tau­re­ lė. Z.Birš­to­nas ėmęs keik­tis, ko­ne­ veik­ti kal­ti­na­mą­jį. Ki­lo konf­lik­tas. Net­ru­kus į ka­bi­ne­tą atė­jęs teis­ mo pir­mi­nin­kas lie­pė Z.Birš­to­nui nu­si­vilk­ti man­ti­ją. R.Ka­či­naus­ kas tvir­ti­na, kad ko­le­gos no­rė­ ję Z.Birš­to­ną iš­vež­ti į na­mus. Bet ne­tru­kus at­vy­ko jo pa­kvies­ti vie­ no lei­di­nio žur­na­lis­tai, ku­riuos Z. Birš­to­nas, ne­pai­sy­da­mas įjung­tos vaiz­do ka­me­ros, jau išė­jęs į lau­ką, ir­gi iš­plū­do. Pas­kui tei­sė­jas ban­dė pa­bu­čiuo­ti žur­na­lis­tę. Kau­no apy­gar­dos teis­me bu­ vo pa­skir­tas tai­ki­na­ma­sis po­sė­dis. „Jei­gu jis man at­ly­gins pa­tir­tą ža­ lą, tai by­los ne­bus“, – sam­pro­ta­vo Vil­niaus Bet­me­nas. Už įžei­di­mus pa­tir­tą ža­lą R.Ka­či­naus­kas įver­ti­ no 10 tūkst. li­tų. Po­sė­dy­je paaiš­kė­jo, kad Z.Birš­ to­nui ne­bu­vo įteik­tas šau­ki­mas į teis­mą.


5

trečiADIENIS, sausio 23, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Vai­kams ne­pa­tin­ka duo­ti var­dai Vadovas – neaiškus No­rin­čių pa­si­keis­ti var­dus ar pa­ var­des ma­žė­ja – per­nai Tei­sin­gu­ mo mi­nis­te­ri­ja ga­vo 1092 to­kius pra­šy­mus, ar­ba be­veik per­pus ma­ žiau nei anks­tes­niais me­tais.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čus va­kar pa­reiš­kė, kad va­do­vau­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­ tui (VTD) yra svars­to­mi ke­li kan­ di­da­tai.

2011-ai­siais sa­vo var­dą ar pa­var­dę pa­kei­tė 1699 as­me­nys, o 2010 m. – 1732. Su­ma­žė­ju­sį Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kia­mų pra­šy­mų skai­čių, re­mian­tis pra­ne­ši­mu, lė­mė pa­pras­tes­nė ir grei­tes­nė pa­var­džių kei­ti­mo pro­ce­dū­ra. Tais at­ve­jais, kai as­muo pa­gei­ dau­ja su­si­grą­žin­ti anks­čiau tu­rė­tą pa­var­dę, tu­rė­ti bend­rą su su­tuok­ ti­niu, prie sa­vo pa­var­dės pri­jung­ ti su­tuok­ti­nio, tu­rė­ti šei­mi­nės for­ mos ne­nu­ro­dan­čią mo­ters pa­var­dę, vie­toj ne­lie­tu­viš­kos su­gra­ma­tin­tos pa­var­dės for­mos tu­rė­ti su­gra­ma­ tin­tą ar­ba at­virkš­čiai, su pa­var­dės kei­ti­mu su­si­ju­sius klau­si­mus ci­vi­ li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gos spren­ džia sa­va­ran­kiš­kai. Anks­čiau to­kių pra­šy­mų keis­ti pa­var­dę pa­grįs­tu­mą tu­rė­jo įver­tin­ti ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, o tai lė­ mė il­ges­nį jų nag­ri­nė­ji­mą. Šiuo me­tu įtvir­tin­ta ga­li­my­ bė tė­vams pa­keis­ti ne­pil­na­me­čio vai­ko var­dą. Spren­di­mą dėl ne­pil­ na­me­čio vai­ko iki 3 mė­ne­sių var­ do pa­kei­ti­mo ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­ jos įstai­gos prii­ma sa­va­ran­kiš­kai. Kai pa­gei­dau­ja­ma keis­ti vy­res­nio kaip 3 mė­ne­sių ne­pil­na­me­čio vai­ ko var­dą, pra­šy­mo pa­grįs­tu­mą jau ver­ti­na ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Dar pir­ma­die­nį bu­vo pra­neš­ta, kad VTD di­rek­to­riu­mi vėl siū­lo­ ma skir­ti so­cial­de­mok­ra­tą Os­ val­dą Šar­ma­vi­čių, ku­ris šiai ins­ ti­tu­ci­jai va­do­va­vo dau­giau nei sep­ty­ne­rius me­tus nuo 2002 m. gruo­džio. Tuo­met A.But­ke­vi­čius sa­kė, kad O.Šar­ma­vi­čius tin­ka šioms pa­rei­goms, ta­čiau jau va­kar tei­ gė, kad kan­di­da­tū­ros yra ke­lios. „Kol kas apie kan­di­da­tū­ras dar ne­kal­ba­me, jos yra ke­lios. Kai bus pa­skir­ta, ta­da ga­lė­sim tar­tis“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar

„„Per­si­gal­vo­jo: per­nai tė­vų pra­šy­mu ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se bu­vo pa­

keis­ti net 115 vai­kų var­dai. 

Pra­šy­ti pa­keis­ti ne­pil­na­me­čio vai­ ko var­dą ga­li­ma tik tuo at­ve­ju, jei­gu tu­ri­mas var­das nea­ti­tin­ka jo in­te­ re­sų, taip pat jei­gu vai­ko var­do kei­ ti­mas ne­prieš­ta­raus jo in­te­re­sams. Tais at­ve­jais, kai vai­kas yra su­ lau­kęs 10 ar dau­giau me­tų, be ki­tų do­ku­men­tų, ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gai tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mas raš­ tiš­kas vai­ko su­ti­ki­mas dėl jo var­ do kei­ti­mo. Daž­niau­siai pa­gei­dau­ja­ma vai­ko tu­ri­mus du var­dus pa­keis­ti į vie­ ną iš jų, ku­riuo vai­kas va­di­na­mas, ar­ba vai­ko tu­ri­mą vie­ną var­dą pa­ keis­ti į ki­tą var­dą, ku­riuo vai­kas va­di­na­mas ir ku­riuo pri­si­sta­to ap­ lin­ki­niams.

„Fotodienos“ / Dmitrijaus Radlinsko nuotr.

Per­nai pa­keis­ta 115 vai­kų, vy­ res­nių kaip 3 mė­ne­sių, var­dai. Dau­giau­sia pra­šy­mų – 44 – pa­ keis­ti ne­pil­na­me­čio vai­ko var­dą gau­ta Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės de­ par­ta­men­to Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­ jos sky­riu­je. Į Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ ka­ci­jos sky­rių dėl sa­vo vai­kų var­ dų kei­ti­mo krei­pė­si 9 vai­kų tė­vai. Klai­pė­dos mies­te dėl ne­pil­na­me­ čių vai­kų var­dų kei­ti­mo pa­teik­ta 11 pra­šy­mų, Kau­no mies­te – 8, Pa­ ne­vė­žio mies­te var­dą pa­keis­ti pra­ šė 5 vai­kų tė­vai. KD, BNS inf.

va­do­vau­da­mas VTD ne kar­tą tar­ ny­bi­nių nuo­bau­dų ga­vęs O.Šar­ ma­vi­čius yra tin­ka­mas kan­di­da­ tas va­do­vau­ti šiai įstai­gai. Į klau­si­mą, ko­dėl pa­že­min­tos iki šiol de­par­ta­men­tui va­do­va­ vu­sios Lai­mos Tu­lei­kie­nės pareigos, prem­je­ras at­sa­kė: „Ne man ši­tą klau­si­mą užduo­kit, užduo­kit vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui.“ Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Al­ fon­sas Dai­lis Ba­ra­kaus­kas BNS pir­ma­die­nį sa­kė, kad nuo šių me­tų VTD pa­val­dus ne­be Vi­ daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, o Vy­ riau­sy­bei. Ta­čiau A.But­ke­vi­čius ant­ra­die­ nį kal­bė­da­mas žur­na­lis­tams pa­ brė­žė, kad VTD pa­val­du­mas kei­ čia­mas ne­bu­vo. KD, BNS inf.

„„Pa­siū­ly­mas: nors Vy­riau­sy­bės at­sto­vai sa­ko, kad į VTD yra ke­li kan­

di­da­tai, rea­liau­sias jų – O.Šar­ma­vi­čius. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Siekiama tobulinti melioracijos specialistų žinias Virginija Skučaitė v.skucaite@diena.lt

Siekdama sėkmingai įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones „Žemės ūkio vandentvarka“ ir „Pelno nesiekiančios investicijos“, Žemės ūkio ministerija su Valstybės žemės fondu prie Žemės ūkio ministerijos Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) surengė Lietuvos ūkiui itin svarbius mokymus įvairių rajonų savivaldybėse dirbantiems melioracijos specialistams. Vertingi specialistai Praėjusių metų pabaigoje internete buvo galima aptikti skelbimų, kuriuose ne vienos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriams ieškoma specialistų dirbti su geografinės informacinės sistemos (GIS) klientų ir lauko duomenų kaupimo programine įranga, melioracijos statinių apskaitai atlikti, melioracijos statinių kadastrui sudaryti, melioruotos žemės būklės pokyčiams stebėti, perspektyviniams ir einamųjų metų darbo planams sudaryti. „Tokie specialistai dabar – didelė vertybė, – įsitikinęs Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus viršininkas Antanas Gudaitis. – Moderni tokių specialistų kalvė – ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas (VŪŽF). Mūsų tarnyboje pernai pradėjo dirbti du šio universiteto, ugdančio tokius specialistus, absolventai, jie nudžiugino mus savo žiniomis, gebėjimais ir darbu. Per metus jie išaugo iki projektų vadovų. Tad neatsitiktinai rajonų savivaldybėse dirbančių melioracijos specialistų mokymams Žemės ūkio ministerija pasirinko ASU Miškų ir ekologijos fakulteto specializuotą (GIS) klasę, kurioje yra viskas, ko reikia tokiems mokymams.“

Kainuotų apie 30 mln. litų Kodėl įgyvendindama „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones „Žemės ūkio vandentvarka“ ir „Pelno nesiekiančios investicijos“ Žemės ūkio ministerija pasišovė mokyti melioracijos specialistus? „Pirmiausia pamėginsiu išryškinti padėtį, į kurią po kelių dešimtmečių melioracijos stingulio pateko minėti rajonų savivaldybių specialistai“, – paaiškino A.Gudaitis. Žinia, net 80 proc. žemės ūkio gamybai tinkamų žemės plotų Lietuvoje yra per drėgni. Dėl šios priežasties įvairiais laikais – cariniais, tarpukariu, sovietmečiu – buvo nusausinta apie 3 mln. hektarų, iškasta 52 tūkst. kilometrų ilgio melioracijos griovių. Vien sausinimo įrenginių atkuriamoji vertė dabar siektų apie 30 mln. litų. Reikia prižiūrėti turtą „Milijonus kainuojantį turtą reikia ir inventorizuoti, ir remontuoti, ir renovuoti, – įsitikinęs A.Gudaitis. – Štai kodėl esame dėmesingi dabartinei, nors jau senstelėjusiai melioracijos sistemai. Pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ vien melioracijos grioviams tvarkyti ūkininkams skirta 10 mln. litų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos paramos lėšų. Ūkininkai šia parama labai susidomėjo, tačiau Lietuvoje dar ne visi duomenys apie melioracijos sistemą, jos įrenginius, jų būklę yra sukaupti ir susisteminti – tai gali ir turi padaryti būtent savivaldybių Žemės ūkio skyriuose dirbantys specialistai, kurie turi išmokti naudotis modernia programine įranga ARCGIS.“ Padeda ASU specialistai „A.Gudaičio minėta moderni programinė įranga ARCGIS gan sudėtinga,

todėl savivaldybių Žemės ūkio skyriuose dirbantiems melioracijos specialistams, mėginantiems savarankiškai ja dirbti, nuolat kildavo klausimų, neaiškumų. Kartu su Valstybės žemės fondu, remiant Žemės ūkio ministerijai, nutarėme mokyti minėtuosius specialistus mūsų gerai įrengtoje mokymo bazėje. Beje, pas mus pirmame kurse besimokantys aštuoni, – labai gaila, kad tik tiek, – studentai taps taip dabar pageidaujamais melioracijos specialistais, puikiai įvaldžiusiais minėtąją programinę įrangą“, – pasidžiaugė melioracijos specialistų mokymų kuratorius ASU VŪŽF prodekanas doc. dr. Antanas Dumbrauskas. Anot pašnekovo, universiteto specialistai nuo pat 1999 m., kai buvo pradėta skenuoti ir skaitmeninti archyvinė techninė melioracijos sistemos Lietuvoje dokumentacija, stengėsi sukurti kuo patogesnę tokių duomenų kaupimo ir analizavimo struktūrą. Tam labiausiai tiko Lietuvoje įvairiose srityse sparčiai diegiama GIS. Jos pagrindu buvo sukurta melioracijos duomenų bazės struktūra, kuri palengvins praktiniuose mokymuose dalyvavusių specialistų darbą. Nauda akivaizdi „Kokia įvairios archyvinės melioravimo medžiagos skaitmeninimo, įvedimo į GIS sistemą praktinė nauda? – pakartojo klausimą A.Dumbrauskas. – Na, tarkim, ūkininkas, sumanęs tvarkyti dešimtmečiais neliestą melioracijos griovį ar pastebėjęs savo dirbamoje žemėje nuolat telkšančią balą, – tai gali būti sugedusio drenažo požymis, – dėl būtinų atlikti darbų kreipsis į rajono melioravimo specialistą. Šis, net nepakildamas iš darbo vietos, galės kompiuteryje tiksliai matyti, ku-

 Rezultatas: A.Dumbrauskas (antras iš kairės) džiaugėsi, kad rajonų specialistų

mokymams sėkmingai vadovavo ASU išugdyti lektoriai.

rioje vietoje ir kokie reikalingi darbai, kokie ten veikia melioracijos įrenginiai ir pan. Na, o jei tas ūkininkas turi išmanųjį telefoną, kuris sugeba fiksuoti vietos koordinates, tokiu atveju melioracijos specialistas dar operatyviau ir tiksliau galės fiksuoti informaciją apie melioracijos įrenginių gedimus specialioje duomenų bazėje, operatyviai įvertinti situaciją, pasiūlyti tinkamą problemos sprendimą.“ Pasak A.Gudaičio, jau seniai pribrendo reikalas tvarkyti, pavyzdžiui, melioravimo griovius, bet tai reiškia, kad prieš tai būtina surinkti išblaškytą po rajonų savivaldybių ir vandens ūkio projektavimo institutų archyvus dokumentaciją, suvesti gautus duomenis į bendrą GIS sistemą. „Kai šie darbai bus atlikti, viską žinosime apie melioracijos sistemas Lietuvoje. Tai žinodama, ministerija galės efektyviau įvertinti situaciją ir pagrįsti lėšų skyrimą vienokiems ar kitokiems melioracijos sistemų tvarkymo dar-

Artūro Morozovo nuotr.

bams įvairiuose rajonuose pagal jų specialistų pateiktus projektus“, – aiškino A.Gudaitis. Svarbiausias darbo įrankis Abiejų kalbintų specialistų nuomone, GIS suteikia galimybę standartizuoti rajonų savivaldybėse sukauptą grafinę informaciją apie melioracijos objektus, patikslinti topografinius duomenis. Ši sistema turi tapti pagrindiniu melioracijos specialistų darbo įrankiu, kuris užtikrins planuojamų darbų kokybę, jų atitiktį Lietuvos įstatymams, techniniams reglamentams ir standartams, kuriais vadovaujantis įgyvendinamos ES remiamos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio vandentvarka“ ir „Pelno nesiekiančios investicijos“.


6

trečiadienis, sausio 23, 2013

nuomonės

Ar­gen­ti­nos lie­tu­viai: pra­ra­do­me ramstį

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Grės­mių kū­ri­mas

K

Pran­c ū­z i­jos pre­z i­den­t as Fran­çois Hol­lan­ de’as iki šiol neat­sik­ra­tė švel­naus ir ne­ryž­tin­ go so­cia­l is­to pra­var­dės. Pran­cū­z i­ja ne­no­rė­ tų virs­ti vien tik re­g io­ni­niu žai­dė­ju. Ma­ža to, net Eu­ro­po­je Pa­ry­žius ne­grie­žia pir­mu smui­ ku, vei­k iau juo grie­ž ia Ber­ly­nas. Af­ri­ka (is­to­ riš­kai), ro­dos, yra bū­tent tas re­g io­nas, ku­ria­ me tiek F.Hol­lan­de’as, tiek Pran­cū­zi­ja re­gi ga­ li­my­bę pa­si­ro­dy­ti ge­ruo­ju po­li­ci­nin­ku. Veiks­ mams grįs­ti rei­k ia grės­mės. Vie­na ana­lo­gi­ja. Šal­to­jo ka­ro me­tais Jung­ti­nė­ se Vals­ti­jo­se iš­po­pu­lia­rė­jo va­di­na­mo­ji Do­mi­ no teo­r i­ja. Šį ter­mi­ną pir­mą kar­tą 1954 m. sa­ vo kal­bo­je pa­mi­nė­jo JAV pre­zi­den­tas Dwigh­ tas Ei­sen­ho­we­r is, po to kai Ki­ni­ja 1949 m. ta­ po ko­mu­nis­ti­nė. Iš es­mės bū­tent Do­mi­no teo­ ri­ja ta­po pa­g rin­du JAV in­va­z i­jai į Viet­na­mą bei ki­toms už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos ini­ cia­ty­voms tuo me­tu. Klau­si­mas, kiek mi­nė­tos ini­cia­ty­vos su­kė­lė ža­los ir kiek da­vė nau­dos? Jei Pa­ry­ž ius sa­ve lai­kys Af­ri­kos po­li­ci­nin­ku, tai pran­cū­zams ne­ma­žai kai­nuos, kaip kai­na­ vo Jung­ti­nėms Vals­ti­joms pa­sau­lio po­li­ci­nin­ ko au­reo­lė. informacija:

Nuomonės gy­ve­nan­ti UK

S

iun­č ia­m e Ar­gen­t i­n os lie­tu­vių pa­si­sa­ky­mą dėl Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ar­ gen­t i­n o­j e už­d a­r y­m o. Rugp­j ū­č io mė­n e­s į siun­t ė­m e laiš­kus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei, Sei­mo Pir­mi­nin­ kei, prem­je­rui ir Už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nist­rui, reikš­da­mi mū­sų ne­pri­ta­ri­mą to­kiam spren­di­ mui, bet ne­ga­vo­me nė vie­no at­ sa­ky­mo. Jur­gis Bra­zai­tis Ar­gen­ti­nos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ALB ALOST

Af­ri­ka, ro­dos, bū­tent tas re­gio­nas, ku­ria­me tiek F.Hollande‘as, tiek Pran­ cū­zi­ja ma­to ga­li­my­bę pa­ si­ro­dy­ti.

302 250

„Gruo­džio 31 d. bu­vo už­da­ry­ ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­ sa­da Ar­gen­ti­no­je. Bu­vo pra­ras­ta reikš­min­ga lie­tu­viš­kų drau­gi­ jų veik­los Ar­gen­ti­no­je ska­tin­ to­ja, jos pa­lai­ky­to­ja, at­nau­jin­ to­ja. Am­ba­sa­da bu­vo ati­da­ry­ta 2002 m. ir per tuos vie­nuo­li­ka

M

a­n e ste­b i­n a mū­ sų mo­k yk­l ų su­ge­ bė­ji­mas or­ga­ni­zuo­ ti eks­k ur­s i­jas, o jų kai­nos – ap­skri­tai pri­bloš­kian­ čios. Per­n ai ma­n o vai­kas tu­r ė­jo va­žiuo­ti į Es­ti­ją. Tas „ma­lo­nu­ mas“ kai­na­vo 300 li­tų. Šiam pa­va­sa­riui jau or­ga­ni­ zuo­ja­ma tri­jų die­nų eks­kur­si­ ja į Len­ki­ją. Ke­lio­nė kai­nuo­ja 400 li­tų. Dėl to­kių kai­nų daž­niau­siai

rių nu­te­kė­ji­mas. Lie­tu­vos am­ ba­sa­dos ati­da­ry­mas bu­vo la­bai svar­bus lie­tu­vių kil­mės žmo­nių pa­bu­di­mo im­pul­sas. Jie pa­si­ju­ to ly­gia­ver­čiai ki­toms šio kraš­to tau­ti­nėms ma­žu­moms. At­si­ra­ do drau­gi­joms nau­jų na­rių, ki­ti, ku­rie bu­vo nuo drau­gi­jų ati­to­lę, su­grį­žo ir vėl pri­si­de­da prie jų veik­los. Jie no­riai, net su en­tu­ ziaz­mu, pri­si­dė­jo prie am­ba­sa­ dos ruo­šia­mų ren­gi­nių, gau­siai juo­se da­ly­va­vo. Bu­vo ryš­kiai pa­ ki­lu­si lie­tu­viš­ku­mo nuo­tai­ka. Ar­gen­ti­nos lie­tu­viai ap­gai­les­ tau­ja dėl to­kio Lie­tu­vos val­džios spren­di­mo, ku­ris – rei­kia įsi­ vaiz­duo­ti – tu­ri vals­ty­bei svar­ bius pa­grin­dus ir jie ne­ga­li apie tai spręs­ti. Bet no­ri iš­reikš­ti, kad jis lie­tu­viš­kų drau­gi­jų veik­ lą, nuo­tai­ką la­bai pa­vei­kė, ir tas dar dau­giau at­si­spin­dės to­les­nė­ je jų veik­lo­je.“

pu­sė kla­sės vai­kų ne­va­žiuo­ja į eks­kur­si­jas. Tė­vai ne­tu­ri tiek pi­ni­gų. O jei du vai­kai? Ko­kios ta­da šei­mai iš­lai­dos? Sup­ran­ta­m a, vi­s i no­r i, kad ta­vo vai­kas neiš­s is­k ir­t ų, bet tiek pi­n i­g ų paim­t i iš šei­m os biu­dže­to yra su­dė­tin­ga. Ne­g i mo­k i­n iams ne­ga­l i­m a or­ga­ni­zuo­ti eks­kur­si­jų po Lie­ tu­vą? Gal ta­da jos pi­giau at­ siei­tų? Mū­sų lai­kais to­kios ke­ lio­nės bu­vo la­bai po­pu­lia­rios.

Te­gu ji ma­žiau gi­ria­si, la­bai ge­rai ži­nau, kiek čia mo­ka tų pa­šal­pė­ lių, tai­gi ne­rei­kia lia lia ir kvai­lin­ti ki­tų. Jei tu­ri 1 vai­ką, gau­ni 130 sva­ rų pa­šal­pų per sa­vai­tę ir už sa­ve, ir už vai­ką, bet tai pra­gy­ve­ni­mas bran­gus. Čia ne­pa­bu­vus ir ne­ma­ čius to ang­liš­ko gy­ve­ni­mo ki­ti ta­ vęs tik­rai ne­sup­ras, jiems at­ro­do, kad ster­lin­gai ant me­džių au­ga.

aš Na taip, yra čia ko gir­tis, kad iš pa­ šal­pų gy­ve­na, koks skir­tu­mas, kur ir kiek gau­ni, vis tiek esi uba­gas. Nor­ma­lūs žmo­nės dir­ba. Jei pa­ts gy­ve­ni iš pa­šal­pų, tai ir ta­vo vai­ kai taip gy­vens. Bent jau taip daž­ niau­siai yra.

Nu jo Per to­kius ir au­ga mo­kes­čiai kaip ant mie­lių vi­so­se vals­ty­bė­se... Bet vie­ną kar­tą ga­lų ga­le dir­ban­čių­ jų ir sa­vo mo­kes­čiais vel­tė­džius iš­lai­kan­čių­jų jė­gos ir kant­ry­bė baig­sis. Ta­da kaip bus, gud­ruo­ liai? Bjau­riau­sia, kad tie, kam iš tik­ ro rei­kia pa­gal­bos, jo­kios pa­gal­bos daž­niau­siai ne­su­lau­kia.

ma­ma

Ne­bū­ti­na va­žiuo­ti į Vil­nių ar ki­tus di­des­nius mies­tus. Ga­ li­ma ir neap­lan­ky­tų ki­tų mū­sų ša­lies vie­tų paieš­ko­ti. Daž­n iau­s iai mo­k y­to­jai aiš­ ki­na, kad Lie­tu­vo­je vai­kai jau vis­ką ma­tė. Ta­čiau, kai pa­klau­ si­nė­ji, su­ži­nai, kad daug kur jie tik­rai nė­ra bu­vę. Pir­miau­sia mo­ky­to­jai tu­rė­ tų rū­pin­tis, kad vai­kai pa­žin­tų sa­vo ša­lį, o tik ta­da tu­rė­tų va­ žiuo­ti į sve­čias.

Lie­tu­vo­je už vai­ką gau­tų 52 li­tus per mė­ne­sį.

Joa­na Nė­ra net ką ly­gin­ti gy­ve­ni­mą Lie­ tu­vo­je ir Ang­li­jo­je. Ten dirb­da­mas ei­li­niu dar­bi­nin­ku gau­ni to­kią al­ gą, kad var­go ne­ma­tai, o Lie­tu­vo­ je tik eg­zis­tuo­ji. Už vai­kus gau­na­ ma pa­šal­pa, o Lie­tu­vo­je, jei ma­ ma jau­na, dar ne­tu­ri dar­bo sta­žo, už vai­ką gau­na tik 52 li­tus per mė­ ne­sį. Tai kur ge­riau gy­ven­ti, pa­sa­ ky­ki­te man?

Da­lia

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

me­tų bu­vo Ar­gen­ti­nos lie­tu­vių drau­gi­joms svar­bus at­si­nau­ji­ ni­mo fak­to­rius, jų veik­los stip­ rin­to­jas. Kai ku­rios Ar­gen­ti­nos lie­tu­ vių drau­gi­jos yra šim­ta­me­tės, jų na­riai ir va­do­vai yra jau Ar­ gen­ti­no­je gi­mę ir užau­gę, bet jau­čia sa­vo lie­tu­viš­ką kil­mę, ja di­džiuo­ja­si ir sten­gia­si iš­lai­ky­ ti lie­tu­viš­kus pa­pro­čius, pla­ti­na lie­tu­vių tau­ti­nę kul­tū­rą Ar­gen­ ti­nos vi­suo­me­nė­je. Tu­ri sa­vo tau­ti­nių šo­kių gru­pes, or­ga­ni­ zuo­ja lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kas, ruo­šia tau­ti­nių šven­čių mi­nė­ ji­mus. To­kią veik­lą iš­lai­kė per vi­sus Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos me­ tus, nors Lie­tu­vos ne­bu­vo pa­ži­ nę. Per tiek me­tų jų veik­la da­ ro­si kas kar­tą sun­kes­nė to­dėl, kad nu­tau­tė­ji­mas vis­gi reiš­kia­ si, miš­rių šei­mų yra kas kar­tą dau­giau ir bu­vo jau­čia­mas na­

Pir­miau­sia pa­žin­ki­me sa­vo ša­lį

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

D

i­džio­sios Bri­ta­ni­jos ži­ niask­lai­dos he­ro­jės – iš pa­šal­pų pra­šmat­niai gy­ve­nan­čios emig­ran­ tės 33 me­tų vie­ni­šos ma­mos Na­ ta­li­jos Be­lo­vos – is­to­ri­ja ne­li­ko ne­pas­te­bė­ta ir Lie­tu­vo­je. Spe­ cia­liai ri­bo­da­ma sa­vo ga­li­my­ bes už­si­dirb­ti mo­te­ris su­ma­niai nau­do­ja­si bri­tų so­cia­li­ne sis­te­ma, jos sa­vai­tės pa­ja­mos – 400 sva­ rų. Ką by­lo­ja ši is­to­ri­ja: kad sve­ tur ge­res­nė so­cia­li­nė ap­sau­ga ar kad mū­sų emig­ran­tai be­gė­diš­kai nau­do­ja­si sve­ti­mų mo­kes­čių mo­ kė­to­jų su­kur­ta ge­ro­ve? Apie tai – po­rta­le www.kau­no­die­na.lt dis­ ku­ta­vo skai­ty­to­jai.

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas al­ban­tis apie si­tua­ci­ją Šiau­rės Af­ ri­ko­je su Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riu­mi Eg­dū­nu Ra­čiu­mi bu­vo pa­lies­ti ke­li įdo­mūs klau­si­mai. Vie­nas jų – grės­mių konst­ra­vi­mo. Da­l is sau­g u­mo stu­d i­jų at­sto­v ų tei­g ia, kad grės­mės yra so­cia­l iai konst­r uo­ja­mos, t. y. grės­mė yra ne ob­jek­ty­vios pri­g im­ties, o at­si­ ran­da tuo­met, kai grės­me įvar­d i­ja­ma ko­k ia nors pro­ble­ma. Ne­si­ve­l iant į tra­d i­ci­n ių sau­g u­mo stu­d i­jų at­ sto­v ų (šie lai­ko grės­mes ob­jek­ty­vio­mis kaip ko­kius gam­tos reiš­ki­nius) ir jiems opo­nuo­jan­ čių­jų (lai­kan­čių­jų grės­mes su­bjek­ty­v io­m is, nuo konk­re­taus lai­ko­tar­pio ar žmo­nių po­žiū­ rio pri­k lau­san­čio­mis) gin­čą, pa­svars­ty­k i­me, kiek rea­l i yra, o kiek konst­r uo­ja­ma Šiau­rės Af­r i­kos grės­mė? Šiau­rės Af­ri­ka ob­jek­ty­viai yra gre­ta Eu­ro­pos, to­dėl ne­sta­bi­lu­mas šia­me re­g io­ne – pa­vo­jin­ gas veiks­nys. Ant­ra, silp­nų Af­r i­kos ša­l ių, to­ kių kaip Ma­l is, re­ž i­mai nė­ra pa­jė­g ūs ap­g in­t i Eu­ro­pos ša­lių in­te­re­sų. Šie du iš­skir­ti iš ki­tų ar­gu­men­tai, ži­no­ma, rea­lios grės­mės. Bet ko­ dėl jos da­bar bu­vo suak­tua­lin­tos?

Gė­dy­ti ne­ga­li­ma di­džiuo­tis

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiADIENIS, sausio 23, 2013

lietuva Dar­bo par­ti­jos (DP) ved­lys Vik­to­ras Us­ pas­ki­chas su sa­ vo bend­ra­žy­giais to­liau mi­na teis­ mo slenks­tį ir tei­kia keis­tus pra­šy­mus. Bet už­vil­kin­ti by­ los DP at­sto­vams va­kar ne­pa­vy­ko.

„„Pla­nai: kar­tu tei­sia­mų Vy­tau­to Gap­šio ir V.Von­žu­tai­tės ko­le­ga, par­ti­jos ly­de­ris V.Us­pas­ki­chas pa­reiš­kė, kad pa­bėg­ti ga­li bet ka­da, ta­čiau to ne­no­ri.

Teis­me – V.Us­pas­ki­cho vi­ra­žai 

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Bėg­ti ga­li bet ka­da

Ar V.Us­pas­ki­chas vie­toj teis­mo po­ sė­džio ga­li iš­vyk­ti į Eu­ro­pos Ta­ry­ bos Par­la­men­ti­nę Asamb­lė­ją? To­ kį gal­vo­sū­kį va­kar spren­dė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis DP juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lą. Ta­ čiau teis­mas nu­spren­dė, kad kal­ti­ na­ma­sis į už­sie­nį iš­leis­tas ne­bus. Ant­ra­die­nį bu­vo baig­ta gar­sin­ti by­los me­džia­ga, ku­rią su­da­ro 164 to­mai. Iki vi­dur­die­nio teis­mas iš­ klau­sė vie­nos kal­ti­na­mo­sios slap­ ta fik­suo­tus te­le­fo­ni­nius po­kal­bius ir vėl pa­skel­bė by­lo­je sa­vai­tės per­ trau­ką. Per po­sė­džio per­trau­ką duo­da­ mas in­ter­viu V.Us­pas­ki­chas žur­ na­lis­tams pa­reiš­kė, esą jis leng­vai pa­bėg­tų nuo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos į už­sie­nį, bet to da­ry­ti ne­no­ri. DP ved­lys aiš­ki­no, kad bet ka­da ga­li iš­

vyk­ti iš ša­lies, nes jam skir­ta kar­do­ mo­ji prie­mo­nė – pi­ni­gi­nis už­sta­tas. V.Us­pas­ki­chas pa­ti­ki­no, kad ne­se­ niai bu­vo iš­vy­kęs į Du­ba­jų ir prieš po­rą die­nų grį­žo iš Ru­si­jos šiau­rės, kur ap­lan­kė sa­vo mo­ti­ną. „Ga­liu bet ka­da sės­ti ir va­žiuo­ti, man nie­kas ne­drau­džia – jei­gu bū­ čiau no­rė­jęs, bū­čiau ga­lė­jęs lik­ti ir pa­bėg­ti“, – dės­tė V.Us­pas­ki­chas. Klau­sė­si po­kal­bių

Be­je, teis­mas va­kar po­sė­dy­je vie­šai per­klau­sė 2006 m. va­sa­rio 7 d. te­ le­fo­ni­nį tuo­me­tės DP fi­nan­si­nin­kės Ma­ri­nos Liut­ke­vi­čie­nės ir fi­nan­si­ nes DP ma­chi­na­ci­jas pa­dė­ju­sios at­skleis­ti bu­hal­te­rės Ni­jo­lės Ste­ po­na­vi­čiū­tės po­kal­bį. Kiek vė­liau, kaip paaiš­kė­jo, te­le­fo­nu jos bend­ ra­vo dar sy­kį. Po­kal­biai, spren­ džiant iš gar­so įra­šo, fa­mi­lia­rūs. Ta­čiau ta­da mo­te­rys kal­bė­jo apie bu­hal­te­ri­ją ir su tuo su­si­ju­siais klau­si­mais.

„Fotodienos“ / Dmitrijaus Radlinsko nuotr.

Vy­tau­tas Svi­ders­kis:

Teis­mas šian­dien šiurkš­čiau­siai pa­žei­ dė tei­sės nor­mą ir po­ sė­dis šian­dien ne­tei­ sė­tas! „Ne­ro­dyk su­mos, nes tu jos iš tik­rų­jų neiš­lei­di“, – pa­šne­ko­vę mo­kė N.Ste­po­na­vi­čiū­tė ir pri­mi­ nė, kad to­kių da­ly­kų neap­ta­ri­nė­ tų te­le­fo­nu: „At­va­žiuok pas ma­ne, bet ne šian­dien.“ Ki­ta­me po­kal­by­je M.Liut­ke­vi­čie­nė klau­sė, kaip įfor­ min­ti DP na­rio mo­kes­tį. Tie­sa, by­lo­je taip pat už­fik­suo­ ti N.Ste­po­na­vi­čiū­tės ir da­bar­ti­nės par­la­men­ta­rės Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­ tės po­kal­biai, ta­čiau tei­sia­mie­ji ne­ pa­gei­da­vo, kad jie bū­tų pa­gar­sin­ti.

Tei­kė keis­tus pra­šy­mus

V.Us­pas­ki­cho ir jo ad­vo­ka­to pra­šy­ me teis­mui teig­ta, kad kal­ti­na­ma­ sis kaip Sei­mo na­rys yra de­le­guo­tas į Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­ nę Asamb­lė­ją, o sau­sio 21–25 d. ji ren­gia po­sė­džius. Kal­ti­na­mo­jo ad­ vo­ka­tas nu­ro­dė, kad Asamb­lė­ja V.Us­pas­ki­chui ga­ran­tuo­ja tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę vyks­tant se­si­joms. Tad V.Us­pas­ki­chas teis­mo pra­šė po­sė­dį ati­dė­ti, kol grįš iš Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­ jos. Po­li­ti­kas ir jo gy­nė­jai aiš­ki­no, kad Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­ nės Asamb­lė­jos na­riams ga­lio­ja at­ ski­ras tei­si­nis imu­ni­te­tas. „Teis­mas šian­dien šiurkš­čiau­ siai pa­žei­dė tei­sės nor­mą ir po­sė­dis šian­dien ne­tei­sė­tas!“ – pa­reiš­kė DP ved­lio ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Svi­ders­ kis. By­lą ku­ruo­jan­tis pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas sa­kė, kad pra­šy­ mas ne­pag­rįs­tas, ir siū­lė tęs­ti pro­ ce­są. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja tam pri­ta­rė.

Su­ko­si mi­li­jo­nai Anot pro­ku­ro­rų, 2004 m. DP dek­la­ ra­vo 6,907 mln. li­tų pa­ja­mų ir 5 mln. li­tų iš­lai­dų; 2005 m. – 1,957 mln. li­ tų pa­ja­mų ir 1,628 mln. li­tų iš­lai­dų; 2006 m. – 1,911 mln. li­tų pa­ja­mų ir 2,058 mln. li­tų iš­lai­dų. Jau nu­sta­ty­ta, kad 2004–2006 m. į DP bu­hal­te­ri­ją ne­bu­vo įtrauk­ta 24,881 mln. li­tų pa­ja­mų ir 23,429 mln. li­tų iš­lai­dų. Be to, paaiš­kė­jo, kad per tre­jus me­tus DP iš įvai­rių rė­mė­ jų ga­vo dau­giau kaip 3 mln. li­tų į ap­ skai­tą neįt­rauk­tų pa­ja­mų, o rė­mė­jai bu­vo įvar­dy­ti tik var­dais ar­ba ini­cia­lais. Tei­gia­ma, kad DP ne­ tei­sė­tai iš įvai­ rių rė­ mė­jų ga­ vo apie 3 mln. li­tų.


8

trečiADIENIS, sausio 23, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 2,9844 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0961 JAV do­le­ris 1 2,5845 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6056 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9493 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2827 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6314 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5631 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7753

pokytis

–0,2640 % –0,4496 % –0,2624 % –0,3404 % –0,0141 % –0,1711 % +0,0324 % +0,1029 % –0,0828 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,77

4,66

2,50

„Va­koil“

4,73

4,66

2,51

WTI naf­ta

95,75 dol. už 1 brl. 112,17 dol. už 1 brl.

Darb­da­vius ra­gi­na pa­ken­tė­ti Nors prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­ čius tei­gia ne­gir­dė­jęs iš vers­li­nin­ kų, kad šie ne­ga­lė­tų mo­kė­ti pa­di­ din­tos mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­ gos (MMA), to­kių ša­ly­je yra. Ta­čiau išim­čių jiems dar teks pa­lauk­ti.

Nė vie­nas vers­li­nin­kas nė­ra pa­ si­skun­dęs, kad ne­ga­lės sa­vo dar­ buo­to­jams mo­kė­ti iki 1 tūkst. li­ tų pa­di­din­tos MMA, kaip tei­gė prem­je­ras A.But­ke­vi­čius. Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, jis tu­ri gal­vo­ti ne tik apie vers­li­ nin­kus, bet ir apie vi­sus Lie­tu­ vos žmo­nes. A.But­ke­vi­čius sa­kė, kad ga­liau­siai ir pa­tys smul­kie­ji vers­li­nin­kai pa­jus MMA di­di­ni­ mo nau­dą. „Nė iš vie­no vers­li­nin­ko ne­su gir­dė­jęs, kad ne­ga­li­ma MMA di­ din­ti iki 1 tūkst. li­tų. Aš gir­dė­jau tik vie­ną prie­kaiš­tą iš smul­kių­jų vers­li­nin­kų – iš tų, ku­rie ir anks­ čiau tas pa­čias min­tis yra iš­sa­ kę. Bet ma­no po­zi­ci­ja to­kia, kad tu­riu gal­vo­ti apie vi­sus Lie­tu­vos žmo­nes, ir ki­tų prie­kaiš­tų yra iš­ sa­ko­ma, kad žmo­nės emig­ruo­ja iš Lie­tu­vos dėl to, jog jų dar­bo už­ mo­kes­tis tie­siog kai ka­da ne­pa­ den­gia net ši­lu­mos kai­nų“, – sa­ kė A.But­ke­vi­čius. Nau­dos be­si­ti­kin­tys vers­li­nin­ kai tu­rė­tų bū­ti kant­rūs, nes MMA pa­di­di­ni­mas at­neš tei­gia­mų po­ ky­čių ir jiems pa­tiems. „Ma­nau, čia per daug emo­ci­jų, nes MMA yra vie­na prie­mo­nių, kaip pa­ska­tin­ti vi­daus pa­klau­ są, o di­dė­jant pa­klau­sai tie pa­tys vers­li­nin­kai, ku­rie yra orien­tuo­ti į vi­daus rin­ką, po ku­rio lai­ko pa­ ma­tys, kad di­dė­jant per­ka­mu­mui di­dė­ja ir par­da­vi­mas“, – pri­dū­ rė A.But­ke­vi­čius. Vers­li­nin­kams, ku­rie įro­dys, kad sa­vo dar­buo­to­

jams neiš­ga­li mo­kė­ti iki 1 tūkst. li­ tų pa­di­din­tos MMA, ža­da­ma tai­ ky­ti išim­tis. Dėl išim­čių tai­ky­mo va­kar ir po­sė­džia­vo Tri­ša­lė ta­ry­ ba. Ta­čiau prieš nu­sta­tant išim­ tis ta­ry­ba nu­si­tei­ku­si dar du mė­ ne­sius – iki ba­lan­džio – ste­bė­ti, kaip įmo­nes ir dar­bo rin­ką vei­kia MMA pa­di­di­ni­mas. Ste­bė­se­na už­siims spe­cia­li dar­ bo gru­pė, ku­ri iki va­sa­rio pra­džios tu­ri teik­ti pa­siū­ly­mus dėl ga­li­mo MMA di­di­ni­mo išim­čių tai­ky­mo. „Tri­ša­lė ta­ry­ba ant­ra­die­nį nu­ spren­dė, kad si­tua­ci­ja dar­bo rin­ ko­je tu­ri bū­ti iša­na­li­zuo­ta dar iš­ sa­miau ir įver­tin­ta, kaip MMA di­di­ni­mas pa­lie­tė įmo­nes. Kar­tu bus ste­bi­ma bend­ra ša­lies mak­ roe­ko­no­mi­nė si­tua­ci­ja, taip pat pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų po­ky­ čiai“, – sa­kė So­cia­li­nės ap­sau­ gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Liu­bo­vė Zai­ce­va. Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­ fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius Da­nas Ar­laus­kas anks­čiau yra sa­kęs, kad darb­da­vių ne­ten­ ki­na spe­cia­lios dar­bo gru­pės pa­ siū­ly­mai, ku­riuo­se ne­nu­ma­to­ma da­lies įmo­nių at­leis­ti nuo prie­vo­ lės mo­kė­ti di­des­nę MMA. Darb­ da­viai sie­kia, kad MMA bū­tų di­ fe­ren­ci­juo­ja­ma pa­gal te­ri­to­ri­ją, ša­ką, dar­buo­to­jų skai­čių. Smul­kių­jų ir vi­du­ti­nių įmo­nių at­sto­vai skun­džia­si, kad jie fi­ nan­siš­kai neiš­ga­li mo­kė­ti di­des­ nės MMA, o tai ga­li lem­ti kai ku­ rių ma­žų įmo­nių bank­ro­tus. MMA pa­di­di­ni­mas iki 1 tūkst. li­tų (17,65 pro­c.) pa­lie­tė apie 200 tūkst. dar­buo­to­jų, tarp jų – apie 50 tūkst. biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­ buo­to­jų. KD, BNS inf.

„„Skur­das: kai ku­rie smul­kie­ji vers­li­nin­kai, esą neiš­ga­lė­da­mi mo­kė­ti

1 tūkst. li­tų at­ly­gi­ni­mo, gąs­di­na bank­ru­tuo­sian­tys. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

–0,40 %

Lie­tu­vos ban­kas va­kar iš­lei­do nau­ją ko­ lek­ci­nę si­dab­ri­nę 50 li­tų mo­ne­tą. Ji skir­ ta 1863–1864 m. su­ki­li­mo 150 me­tų su­ kak­čiai pa­mi­nė­ti. Šios mo­ne­tos dai­li­ nin­kai – Vid­man­tas Va­len­tas ir Gied­ rius Pau­laus­kis. Mo­ne­tas kal­di­na įmo­nė „Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­la“, jų ti­ra­žas – 3 tūkst. vie­ne­tų. Ko­lek­ci­nių mo­ne­tų ga­li­ ma įsi­gy­ti Lie­tu­vos ban­ko ka­so­se Vil­niu­ je ir Kau­ne.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt „Brent“ naf­ta

–1,15 %

Mo­ne­ta pri­mins ­ su­ki­li­mą

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

–0,28 %

56,2 proc.

per­nai im­por­tuo­tos elekt­ros su­da­rė ener­gi­ja iš Ru­si­jos.

Vis dau­giau gy­ven­ to­jų ne tik dra­bu­ žius, ava­ly­nę, bet ir bal­dus jau per­ ka neat­sit­rauk­da­ mi nuo kom­piu­te­ rio. Taip pat spar­ čiai po­pu­lia­rė­ja vir­ tua­lus mais­to pro­ duk­tų par­da­vi­mas. Ta­čiau dau­gė­ja ir skun­dų dėl ne­ko­ ky­biš­kų pir­ki­nių.

„„Pa­to­gu­mas: gy­ven­to­jai iš vir­tua­lių len­ty­nų per­nai šla­vė mais­tą, dra­bu­

žius ir bal­dus. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Įpro­čius kei­čia in­ter­ne­tas Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė g.miceviciute@diena.lt

Len­kia Ry­tų Eu­ro­pą

Rin­kos ty­ri­mų įmo­nės „Eu­ro­mo­ ni­tor In­ter­na­tio­nal“ duo­me­ni­mis, pre­ky­ba in­ter­ne­tu Lie­tu­vo­je per­ nai išau­go be­veik 22 pro­c., iki 485,7 mln. li­tų. Vir­tua­li pre­ky­ba ša­ly­je per­nai su­da­rė 2,6 pro­c. vi­so par­da­ vi­mo. Pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­va len­kia Ry­tų Eu­ro­pą, ta­čiau vis dar at­si­lie­ ka nuo Va­ka­rų Eu­ro­pos, ku­rio­je par­ da­vi­mas in­ter­ne­tu uži­ma 4,5 pro­c. rin­kos. Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je in­ ter­ne­tu par­duo­da­ma 5 pro­c., Da­ni­ jo­je – 6,6 pro­c., o Di­džio­jo­je Bri­ta­ ni­jo­je – 10 pro­c. vi­sų pre­kių. Per­nai Lie­tu­vo­je spar­čiau­siai au­go in­ter­ne­te par­duo­da­mų mais­ to pro­duk­tų ir gė­ri­mų rin­kos ver­tė – ji pa­di­dė­jo dau­giau nei 80 pro­c. Pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ at­sto­vė spau­dai Ol­ga Ma­laš­ke­vi­čie­nė pa­ tvir­ti­no, kad ap­si­pir­ki­mas in­ter­ ne­tu vis la­biau po­pu­lia­rė­ja. „Per die­ną pre­kių ve­ža­me dau­giau nei 200 kar­tų. Daž­niau­siai žmo­nės in­ter­ne­tu už­si­sa­ko tai, ką sun­ku pa­neš­ti: bul­vių, van­dens, ba­na­nų. Juk la­bai pa­to­gu – mes mais­tą at­ ve­ža­me ir už­ne­ša­me kad ir į penk­tą aukš­tą. Dau­giau už­sa­ky­mų bū­na ir kai lau­ke la­bai šal­ta, žmo­nės gal ne­ no­ri pa­tys va­žiuo­ti į par­duo­tu­ves“, – sa­kė O.Ma­laš­ke­vi­čie­nė. Iš su­da­ro­mų krep­še­lių tu­ri­nio ga­li­ma spręs­ti, kad vie­ni ak­ty­viau­ sių pir­kė­jų in­ter­ne­tu – ma­žų vai­kų tu­rin­tys gy­ven­to­jai. Nors kol kas in­ter­ne­tu už­sa­ky­tos pre­kės iš par­duo­tu­vių „Ma­xi­ma“ pri­sta­to­mos tik Vil­niu­je, įmo­nė atei­ty­je pa­slau­gą siū­ly­ti pla­nuo­ja ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

Per­ka ko­mo­das ir len­ty­nas

Be mais­to pro­duk­tų ir gė­ri­mų, gy­ ven­to­jai spar­čiai pra­ti­no­si ir prie vir­tua­lios pre­ky­bos bal­dais bei na­mų teks­ti­le – šių pre­kių par­da­ vi­mas in­ter­ne­tu per­nai išau­go ket­ vir­ta­da­liu. In­ter­ne­tu pre­kiau­jan­čios įmo­ nės „Ma­to bal­dai“ pro­jek­tų va­do­ vas Ado­mas Ku­čins­kas tei­gė, kad vir­tua­liai gy­ven­to­jai daž­niau­siai įsi­gy­ja kie­tų­jų bal­dų – sek­ci­jų, ko­ mo­dų, len­ty­nų.

Vi­tas Ūsas:

Daž­niau­siai skun­ džia­ma­si dėl ne lai­ku pri­sta­ty­tų pre­kių ir dėl ne­tin­ka­mos gau­ tų pre­kių ko­ky­bės. „Po­pu­lia­riau­si bal­dai yra to­kie, ku­rių ga­li­ma ras­ti įpras­to­se par­ duo­tu­vė­se. Už­si­sa­ky­da­mas in­ter­ ne­tu klien­tas vi­sa­da nu­si­per­ka pi­ giau, to­dėl ap­žiū­rė­jęs gy­vai grįž­ta į in­ter­ne­to par­duo­tu­vę. Taip pat ne­ma­žai per­ka­ma ne­bran­gių so­fų, kam­pų. Bū­na klien­tų, ku­rie gy­vai ne­ma­tę per­ka bran­gius bal­dus, pa­ ga­min­tus iš na­tū­ra­lios odos. Da­lis klien­tų, gy­ve­nan­čių to­liau nuo di­ džių­jų mies­tų, tie­siog ne­tu­ri lai­ko va­žiuo­ti į sa­lo­ną ir to­dėl už­si­sa­ko in­ter­ne­tu“, – sa­kė A.Ku­čins­kas. Po­pu­lia­riau­si dra­bu­žiai ir ava­ly­nė

Nors pre­ky­ba bal­dais ir mais­to pro­ duk­tais Lie­tu­vo­je įsi­bė­gė­ja di­džiu­ liais žings­niais, per­nai di­džiau­sią

vir­tua­lios pre­ky­bos da­lį (26 pro­c.) su­da­rė par­duo­ti dra­bu­žiai ir ava­ly­ nė – ji sie­kė 126,6 mln. li­tų. Per­nai ba­lan­dį vir­tua­lią par­duo­ tu­vę, be 28 tra­di­ci­nių ava­ly­nės sa­ lo­nų, ati­da­rė įmo­nė „Dan­balt“, val­dan­ti par­duo­tu­ves „Da­ni­ja“. Ta­čiau pre­ky­ba ba­tais suak­ty­vė­jo tik nuo ru­dens, o pi­ką pa­sie­kė ka­ lė­di­niu lai­ko­tar­piu. Skun­dų skai­čius ir­gi au­ga

Įmo­nė „Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­ nal“ pro­gno­zuo­ja, kad pre­ky­bos in­ter­ne­tu apim­tis Eu­ro­po­je bei Lie­ tu­vo­je ir to­liau di­dės. Iki 2017 m. pre­ky­ba in­ter­ne­tu Eu­ro­po­je augs 80 pro­c., o Lie­tu­vo­je – 144 pro­c., ar­ba vi­du­ti­niš­kai po 16 pro­c. kas­ met. 2017 m. vir­tua­li pre­ky­ba Lie­ tu­vo­je tu­rė­tų su­da­ry­ti 4,5 pro­c. vi­ so par­da­vi­mo. Tie­sa, au­gant pre­ky­bos in­ter­ne­ tu mas­tui, dau­gė­ja ir ne­ko­ky­biš­kų pre­kių vir­tua­liai įsi­gi­ju­sių bei dėl jų be­si­skun­džian­čių gy­ven­to­jų skai­ čius. 2011 m. Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VVTAT) ga­vo apie 170 var­to­to­jų skun­dų dėl elekt­ro­ni­nės pre­ky­bos, o per­nai – be­veik dvi­gu­bai dau­giau, per 300. „Daž­niau­siai skun­džia­ma­si dėl ne lai­ku pri­sta­ty­tų pre­kių ir dėl ne­tin­ka­mos gau­tų pre­kių ko­ky­bės. Apie 35 pro­c. var­to­to­jų skun­džia­ si, kad in­ter­ne­tu iš gru­pi­nio par­ da­vi­mo po­rta­lų nu­si­pir­kę nuo­lai­ dų ku­po­nų įvai­rioms pa­slau­goms – gro­žio pro­ce­dū­roms, kir­pi­mui, ma­ni­kiū­rui ir pan. – rea­liai jų ne­ gau­na, nes ku­po­nų par­da­vė­jai pa­ slau­gų tei­kė­jams ne­bū­na per­ve­ dę pi­ni­gų už pa­slau­gas“, – sa­kė VVTAT vie­šų­jų ry­šių vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­tas Ūsas.


9

trečiADIENIS, sausio 23, 2013

pasaulis Diag­no­zė ­ prin­cui

Ma­žins ­ eta­tus

Smar­vė ­ Pa­ry­žiu­je

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prin­cui Har­ry, ku­ris šau­dy­mą į su­ki­ lė­lius Af­ga­nis­ta­ne pri­ly­gi­no kom­piu­te­ri­niams žai­di­mams, „tik­riau­siai iš­si­vys­tė psi­chi­ kos pro­ble­mų“. Tai pa­reiš­ kė Ta­li­ba­nas. Har­ry sa­kė, kad per 20 sa­vai­čių, ku­rias iš­bu­ vo Af­ga­nis­ta­ne, jis da­ly­va­vo de­šim­ty­se mi­si­jų.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­ sy­bė pa­skel­bė pla­nuo­jan­ti at­ si­sa­ky­ti 5300 eta­tų gink­luo­ to­sio­se pa­jė­go­se, vyk­dy­da­ma tau­py­mo pro­gra­mą. Grįž­tan­ tys iš Af­ga­nis­ta­no ar­ba siun­ čia­mi į tą ša­lį ne­pa­teks į šią eta­tų ma­ži­ni­mo ban­gą. Af­ga­ nis­ta­ne da­bar te­bė­ra apie 9 tūkst. ka­rių.

Mi­li­jo­nai pran­cū­zų rau­kė no­ sis, o kai ku­rie ju­to šleikš­tu­lį ir gal­vos skaus­mą, kai iš įmo­ nės „Lub­ri­zol“ che­mi­jos ga­ myk­los Nor­man­di­jos Rua­no mies­te nu­te­kė­ju­sios itin dvo­ kian­čios du­jos pa­skli­do ša­ lies šiau­rė­je ir pa­sie­kė Pa­ry­ žių. Pa­rei­gū­nai ti­ki­no, kad šis nuo­tė­kis pa­vo­jaus ne­ke­lia.

Ša­lin pykčius

Pa­lik­ti griež­tos li­ ni­jos bu­vu­sį ka­riš­ kį Ben­ja­mi­ną Ne­ ta­nya­hu val­džio­ je, o gal pa­si­kliau­ ti nuo­sai­kes­niais po­li­ti­kais? To­ kį klau­si­mą va­kar spren­dė Iz­rae­lio žmo­nės, su­si­rin­kę prie bal­sa­dė­žių.

Pran­cū­zi­ja ir Vo­kie­ti­ja va­kar pa­mi­ nė­jo Eli­zie­jaus su­tar­ties pa­si­ra­šy­ mo 50-ąsias me­ti­nes.

Ce­re­mo­ni­jo­je, skir­to­je tai­kos su­ si­ta­ri­mo tarp dvie­jų ša­lių kai­my­ nių me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, da­ly­va­vo Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­çois Hol­lan­de’as ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel. Praė­jus 18 me­tų po Ant­ro­jo pa­ sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos, tuo­me­tis Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Char­les’is de Gaul­le’is ir Va­ka­rų Vo­kie­ti­jos kanc­le­ris Kon­ra­das Ade­naue­ris 1963 m. sau­sio 22 d. pa­si­ra­šė Vo­ kie­ti­jos ir Pran­cū­zi­jos drau­gys­tės su­tar­tį. Šis bend­ra­dar­bia­vi­mas ta­po pa­grin­du šioms ša­lis po ka­ ro suar­tė­ti, taip pat pa­dė­jo ker­ti­nį ak­me­nį Pran­cū­zi­jos bei Vo­kie­ti­jos su­si­vie­ni­ji­mui ir Eu­ro­pos su­si­tai­ ky­mui. „„Su­ne­ri­mę: di­de­lė biu­dže­to kri­zė ir lau­kian­čios tau­py­mo prie­mo­nės – tai tik da­lis pro­ble­mų Iz­rae­ly­je. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Su ne­ri­mu žvel­gia į atei­tį Iš­ban­dy­mas B.Ne­ta­nya­hu

Apk­lau­sos prieš rin­ki­mus bu­ vo pa­lan­kios de­ši­nių­jų ir re­li­gi­ nių par­ti­jų vy­riau­sy­bei. Ją su­da­ ro B.Ne­ta­nya­hu de­ši­nių­jų par­ti­ja „Li­kud“ ir pa­sau­lie­ti­nė na­cio­na­ lis­tų par­ti­ja „Iz­rae­lis – mū­sų na­ mai“ („Yis­rael Bei­te­nu“) . Tie­sa, prieš pat rin­ki­mus abie­ jų par­ti­jų po­pu­lia­ru­mas kiek su­ men­ko, nors pa­grin­di­nei koa­li­ci­ jos var­žo­vei cent­ro kai­rės Dar­bo par­ti­jai (DP) ap­klau­sos taip pat ne­ro­dė nie­ko ge­ra. Pa­sak jų, „Li­ kud“ ir „Iz­rae­lis – mū­sų na­mai“ gau­tų 32 vie­tas Kne­se­te, o DP – 17. Tai­gi iš vi­so de­ši­nie­ji ir re­li­ gi­nių par­ti­jų blo­kas gau­tų 61–67 vie­tas, o cent­ro kai­rių­jų ir ara­bų par­ti­jos – 53–57 vie­tas 120 vie­tų par­la­men­te. De­ši­nių­jų blo­kas ne­vie­na­ly­tis. Vie­nos par­ti­jos lai­ko­si at­sar­ges­ nės po­li­ti­kos, o ki­tos ka­te­go­riš­kai prie­ši­na­si bet ko­kioms de­ry­boms su pa­les­ti­nie­čiais, net nei­gia Pa­ les­ti­nos vals­ty­bės idė­ją. Šiuo at­ ve­ju, pa­sak eks­per­tų, B.Ne­ta­nya­hu teks la­vi­ruo­ti tarp įsi­pa­rei­go­ji­ mų tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei ir griež­to to­no, ku­rio rei­ka­lau­ja de­ ši­nie­ji. De­ši­nių­jų per­sva­ra

Nors B.Ne­ta­nya­hu ir ga­li iš­sau­ go­ti po­stą, ky­la klau­si­mas, ko­kia vy­riau­sy­bė bus su­da­ry­ta? Ana­li­ti­ kai ma­no, kad vy­riau­sy­bė bus for­

muo­ja­ma su įpras­tais par­ti­jos „Li­ kud“ są­jun­gi­nin­kais. „Koa­li­ci­jo­je, ku­rio­je bus „Li­kud“ ir „Iz­rae­lis – mū­sų na­mai“, „Žy­dų na­mai“, „Shas“, „Jung­ti­nis To­ros ju­daiz­ mas“ ir gal­būt „Yesh Atid“, pir­mą kar­tą per is­to­ri­ją dau­gu­mą tu­rės ult­raor­to­dok­sų ir re­li­gi­nių par­ti­ jų par­la­men­ta­rai“, – pro­gno­za­vo eks­per­tas Sha­lo­mas Ye­rus­hal­mi. Pa­sak jo, jei to­kia koa­li­ci­ja bū­tų su­da­ry­ta, tai bū­tų žy­dų nau­ja­ku­ rių, ku­rie ta­po pa­grin­di­ne ideo­lo­ gi­ne jė­ga ša­ly­je, per­ga­lė. Gi­las Hoff­ma­nas, dien­raš­čio „Je­ru­sa­lem Post“ ap­žval­gi­nin­kas, pa­brė­žė: „Tai pa­tys nuo­bo­džiau­si rin­ki­mai, ku­riuos pa­me­nu. Vi­si ži­ no, kas lai­mės. Vie­nas rin­kė­jas net pa­sa­kė man: „Bi­bi (B.Ne­ta­nya­hu – red. pa­st.) stip­rus. Ne­bus Bi­bi, ne­bus nie­ko.“ Da­nas Cas­pis, Ben-Gu­rio­no uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, su­ti­ko, kad kam­pa­ni­ja bu­vo ny­ki. „Ma­ nau, ši kam­pa­ni­ja tik­rai ne­ska­ ti­no žmo­nių rink­tis al­ter­na­ty­vių idė­jų svar­biais klau­si­mais. Vi­sas dė­me­sys bu­vo skir­tas įvaiz­džiui ir as­me­ny­bėms“, – ko­men­ta­vo pro­ fe­so­rius. Na­hu­mas Bar­nea, vie­nas žy­ miau­sių Iz­rae­lio ap­žval­gi­nin­ kų, pa­brė­žė: „Ma­nau, at­mos­fe­ra ne­ko­kia – dau­ge­lis ne­pa­ten­kin­ ti atei­ties per­spek­ty­va. Jau­ni­mas pik­tas, nes brangs­ta būs­tas, taip pat ma­žė­ja iš­lai­dos so­cia­li­nei ap­

sau­gai. Vy­res­ni žmo­nės pik­ti, kad Iz­rae­lis ta­po izo­liuo­tas pa­sau­ly­ je. Be to, jie bi­jo, kad pra­ras sa­vo san­tau­pas dėl kri­zės. Ga­liau­siai vi­siems nu­si­bo­do ka­ras.“

Tai pa­tys nuo­bo­ džiau­si rin­ki­mai, ku­riuos pa­me­nu. Vi­ si ži­no, kas lai­mės. Svar­būs ir vi­daus klau­si­mai

Ne tik už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ ti­ka rin­ki­mų cent­re. Vi­daus po­li­ ti­kos klau­si­mai – di­de­lė biu­dže­to kri­zė ir lau­kian­čios tau­py­mo prie­ mo­nės – bus ne ma­žiau svar­būs, nors iz­rae­lie­čiai jau da­bar reiš­kia di­de­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą smar­kiai au­gan­čio­mis kai­no­mis. B.Ne­ta­nya­hu, ati­duo­da­mas sa­ vo bal­są su žmo­na Sa­ra ir dviem sū­nu­mis Je­ru­za­lės pa­si­tu­rin­čių­ jų Re­ha­vi­jos ra­jo­ne, pa­ra­gi­no rin­ kė­jus pa­rem­ti bend­rą jo de­ši­nių­jų „Li­kud“ ir bu­vu­sio už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nist­ro Avig­do­ro Lie­ber­ma­no par­ti­jos „Iz­rae­lis – mū­sų na­mai“ są­ra­šą. O DP ly­de­rė Shel­ly Ya­chi­mo­vich jau pa­reiš­kė, kad ne­si­jungs prie B.Ne­ta­nya­hu vy­riau­sy­bės, to­dėl, kaip spė­ja­ma, liks opo­zi­ci­jo­je. Di­džiau­sią staig­me­ną iš po­li­ti­ kų pa­tei­kė cha­riz­ma­tiš­kas re­li­gin­

gų kraš­tu­ti­nės de­ši­nės na­cio­na­lis­ tų par­ti­jos „Žy­dų na­mai“ ly­de­ris Naf­ta­li Ben­net­tas. Šio žy­dų nau­ja­ ku­rių lo­bis­to va­do­vau­ja­ma par­ti­ja, ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­rian­ti Pa­les­ti­ nos vals­ty­bei, re­mian­tis ap­klau­so­ mis, tu­rė­tų lai­mė­ti 15 vie­tų ir grei­ čiau­siai taps bet ko­kios bū­si­mos koa­li­ci­nės vy­riau­sy­bės par­tne­re.

Pran­cū­zi­jos ir Vo­kie­ ti­jos po­žiū­riai į eu­ ro zo­nos pro­ble­mas daž­nai iš­si­ski­ria.

Iz­rae­lio rin­kė­jai įvai­riai ver­ti­na skir­tin­gas po­li­ti­nes jė­gas. 32 me­tų mo­ky­to­ja iš Je­ru­za­lės, at­si­sa­kiu­si pa­sa­ky­ti sa­vo pa­var­dę, pa­brė­žė, kad pa­rems jau­ną­jį N.Ben­net­tą. „Jis stip­rus, re­li­gin­gas, bet ne ekst­re­mis­tas. Jau­nos šei­mos ga­li jaus­ti ry­šį su juo. Esa­me taip pa­ var­gę nuo B.Ne­ta­nya­hu“, – tei­gė mo­te­ris. O Je­ru­za­lės Ka­ta­mo­no ra­jo­ne 55 me­tų Joe ati­duo­da­mas sa­vo bal­są sa­kė, kad ne­si­ti­ki di­ de­lių per­mai­nų po­li­ti­ko­je. „Di­de­lių per­mai­nų ne­si­ti­kiu. Vis dar vi­liuo­si al­ter­na­ty­vos, ju­ de­sio cent­ro, už ku­rį bal­suo­ju, link“, – sa­kė gy­dy­to­jas. „Jaus­mas toks, kad tai, kas bu­ vo anks­čiau, bus ir to­liau“, – po rin­ki­mų sa­kė 37 me­tų in­ži­nie­rius Yos­si. Iš vi­so rin­ki­muo­se da­ly­vau­ ja kan­di­da­tai iš 34 par­ti­jų. Kad pa­tek­tų į par­la­men­tą, kiek­vie­ nai par­ti­jai bū­ti­na su­rink­ti 2 pro­c. rin­kė­jų bal­sų.

Ta­čiau Pran­cū­zi­jos ir Vo­kie­ti­jos po­žiū­ris į eu­ro zo­nos pro­ble­mas daž­nai iš­si­ski­ria. F.Hollande’as ra­ gi­na skir­ti nau­jų lė­šų eko­no­mi­kai ska­tin­ti, o A.Mer­kel to­liau rei­ka­ lau­ja griež­tai tau­py­ti. Be to, abie­ jų ly­de­rių nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dėl mo­kes­čių po­li­ti­kos. „Ži­no­me, kad Pran­cū­zi­jo­je yra kon­k u­ren­c in­g u­m o pro­b le­m a. Pran­cū­zi­jo­je mes gai­šo­me lai­ką tuo me­tu, kai Vo­kie­ti­ja stū­mė re­ for­mas, tad mums rei­kia pri­si­vy­ ti. Ta­čiau ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mus ar­ ba so­cia­li­nes iš­lai­das ne išei­tis – la­biau ver­tė­tų tai­ky­ti mo­kes­čių leng­va­tas, pa­vyz­džiui, bend­ro­ vėms, įdar­bi­nan­čioms jau­ni­mą“, – aiš­ki­no F.Hol­lan­de’as. A.Mer­kel sa­kė ir­gi ne­ke­ti­nan­ ti ko­pi­juo­ti Pran­cū­zi­jos mo­de­lio ir di­din­ti mo­kes­čių tur­tuo­liams. Sau­ gu­mo po­li­ti­kos sri­ty­je Pa­ry­žiaus ir Ber­ly­no bend­ra­dar­bia­vi­mas taip pat ri­bo­tas. Pran­cū­zi­jos pa­jė­gos ir Ma­lio ar­mi­ja kau­na­si su is­la­mis­tais, o Vo­ kie­ti­ja pa­ža­dė­jo skir­ti šiai ope­ra­ci­jai tik du trans­por­to lėk­tu­vus ir mi­li­jo­ no eu­rų (3,45 mln. li­tų) ver­tės hu­ ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos. Vis­gi abu ly­de­riai šį kar­tą ro­dė vie­ny­bę. Jie pa­ra­gi­no jau­ni­mą bū­ti „uto­piš­ką“ ir sva­jo­ti apie Eu­ro­pos fe­de­ra­ci­nę vals­ty­bę, tu­rin­čią bend­ rą mo­kes­čių sis­te­mą.

BNS, BBC, „The New York Ti­mes“ inf.

BNS inf.

Pa­var­go nuo po­li­ti­kos


10

trečiadienis, sausio 23, 2013

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ratai

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

„Da­ka­ras 2013“: pa­li­kę pėd­s Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Či­lės sos­ti­nė­je Sant­ja­ ge nu­si­lei­dus 34-ojo Da­ka­ro ra­lio už­dan­ gai, pro­žek­to­rių švie­sos nu­kry­po į čem­ pio­nais ta­pu­sius pran­cū­zus Cy­ri­lą Desp­ res (mo­to­cik­lai), Stephane‘ą Pe­ter­han­se­lį (au­to­mo­bi­liai), ar­gen­ti­nie­tį Mar­co­są Pat­ro­ nel­lį (ke­tur­ra­čiai) ir ru­są Eduar­dą Ni­ko­la­ je­vą (sunk­ve­ži­miai). Vis dėl­to šie­me­tis dy­ ku­mų ma­ra­to­nas tu­rė­jo ir dau­giau did­ vy­rių. Se­nu­kas iš Ho­kai­do

Tik­rie­ji be­ke­lių ma­ra­to­no sir­ga­liai, be abe­jo­nės, ži­no šį lenk­ty­ni­nin­ką. Tai ja­po­nas Yos­hi­ma­sa Su­ga­wa­ra. Šis 71-ų vy­ras iš Te­kan­čios sau­lės ša­lies šie­met Da­ka­ro ra­lį mė­gi­no įveik­ti jau 31-ą kar­tą. Jis iki šiol lie­ka vie­nin­te­lis ja­po­ nas, ku­ris įvei­kė ma­ra­to­ną va­žiuo­ da­mas tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­se – mo­to­ cik­lu, au­to­mo­bi­liu ir sunk­ve­ži­miu. Praė­ju­sio am­žiaus de­vin­tą­jį de­ šimt­me­tį apie šias lenk­ty­nes Y.Su­ ga­wa­ra per­skai­tė vie­na­me pran­ cū­ziš­ka­me žur­na­le. Pir­mą kar­tą mo­to­cik­lu jis star­ta­vo 1983-iai­ siais. Nuo to lai­ko per 31-us me­tus dy­ku­mo­se ra­cio­na­lu­sis ja­po­nas fi­ ni­šo ne­pa­sie­kė vos ke­tu­ris kar­tus. Aukš­čiau­sias šios spor­ti­nin­ko pa­sie­ki­mas – vi­ce­čem­pio­no ti­tu­las va­žiuo­jant sunk­ve­ži­miu 1994, 1995, 1997, 1998, 2001 ir 2005-ai­siais. Šie­met vai­ruo­da­mas „Hi­no“ sunk­ve­ži­mį Y.Su­ga­wa­ra fi­ni­ša­vo 31-oje po­zi­ci­jo­je. Da­bar į aš­tun­ tą de­šimt­me­tį įko­pu­siam le­gen­

di­niam ja­po­nui be­lie­ka vos vie­nas tiks­las – ka­da nors už­baig­ti Da­ka­ro ma­ra­to­ną vai­ruo­jant ke­tur­ra­tį. „For­mu­lės-1“ lenk­ty­ni­nin­kas

Dau­giau nei pus­šim­ty­je „For­mu­ lės-1“ lenk­ty­nių da­ly­va­vęs ita­las Ales­sand­ro „Ale­xas“ Caf ­fi – vie­ nas tų, ku­ris gy­ven­ti be au­to­mo­ bi­lio vai­ro tie­siog ne­ga­li. Be me­tų pra­leis­tų pres­ti­žiš­kiau­sia­me au­to­ mo­bi­lių spor­te, jis taip pat yra da­ ly­va­vęs Le Ma­no 24-erių va­lan­dų lenk­ty­nė­se, Mon­te Kar­lo ra­ly­je. Pas­ta­rai­siais me­tais jis nu­spren­ dė jė­gas iš­mė­gin­ti ir Da­ka­re. Šie­ me­tis ma­ra­to­nas 48-erių vy­rui bu­vo ant­ras per jo kar­je­rą. Praė­ ju­siais me­tais jis vai­ra­vo ma­žy­ tį „Fiat Pan­da 4x4“ ir fi­ni­šo ne­pa­ sie­kė dėl tech­ni­nių pro­ble­mų. Vis dėl­to ne­sklan­du­mai iš vė­žių Ale­ xo neiš­mu­šė. Šie­met jis su­grį­žo į Pie­tų Ame­ri­ką jau sė­dė­da­mas prie daug di­des­nio au­to­mo­bi­lio vai­ro – sunk­ve­ži­mio „Uni­mog 400 Mer­ce­ des“. Šis ita­lo ne­nu­vy­lė – jis pa­ga­

„„Da­ma: šie­me­čia­me ra­ly­je mo­to­cik­lais lenk­ty­nia­vo dvi mo­te­rys – viena jų is­pa­nė L.Sanz. 

liau įgy­ven­di­no sva­jo­nę ir fi­ni­ša­vo 43-ias. „Kaž­ka­da vai­kys­tė­je va­žia­vau mo­to­cik­lu ir įsi­vaiz­da­vau, kad vie­ ną die­ną juo įveik­siu Da­ka­rą. Sug­ rį­žau čia tik po to, kai bai­giau kar­ je­rą „For­mu­lės-1“ lenk­ty­nė­se. La­bai liū­dė­jau, kai per­nai ne­pa­vy­ ko įveik­ti šio ma­ra­to­no su „Pan­ da“, to­dėl džiau­giuo­si, kad sva­ jo­nė pa­ga­liau iš­si­pil­dė“, – kal­bė­jo A.Caf ­fi . Mo­te­ris ant mo­to­cik­lo

Mo­te­ris Da­ka­ro ra­ly­je – se­niai ne nau­jie­na. Ir net star­tuo­jan­čių mo­

to­cik­lų kla­sė­je dai­lio­sios ly­ties at­ sto­vių nie­kas ne­va­di­na už­kie­tė­ju­ sio­mis fe­mi­nis­tė­mis. Šie­me­čia­me ra­ly­je, pa­si­kin­kiu­sios plie­ni­nius žir­gus, ma­ra­to­ną ban­dė įveik­ti dvi da­mos. Tre­čius me­tus iš ei­lės il­gą­jį ma­ ra­to­ną įvei­kė is­pa­nė Laia Sanz. „EC 450 Gas-Gas“ mo­to­cik­lu va­žia­vu­si lenk­ty­ni­nin­kė neiš­ven­gė pro­ble­mų ir fi­ni­šo li­ni­ją kir­to tik 93-io­ji. Prieš tai dve­jus me­tus vy­ku­sia­me ma­ra­ to­ne šiai is­pa­nei se­kė­si daug ge­riau – abu­syk užim­ta 39-oji vie­ta. Vie­nuo­li­ka kar­tų pla­ne­tos ir de­ šimt Eu­ro­pos čem­pio­nės ti­tu­lų sa­vo ko­lek­ci­jo­je tu­rin­čios spor­ti­ nin­kės šie­me­tis re­zul­ta­tas tik­rai ne­ten­ki­na, ta­čiau pa­grin­di­nį tiks­ lą – kirs­ti fi­ni­šo li­ni­ją – ji įgy­ven­ di­no. 24-erių Či­lės spor­ti­nin­kei Jo­se­fi­ nai „Kuki“ Gor­duls­ki de­biu­tas ma­ ra­to­ne ne­nu­si­se­kė. Ant mo­to­cik­lo sė­du­si dar bū­da­ma aš­tuo­ne­rių, ši lenk­ty­ni­nin­kė sa­vo ko­lek­ci­jo­je jau tu­ri Či­lės mo­tok­ro­so čem­pio­no ti­ tu­lą ir šie­met ta­po pir­mą­ja Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no mo­te­ri­mi mo­ to­cik­li­nin­ke, ku­ri ban­dė įveik­ti šį be­ke­lių ma­ra­to­ną. Vis dėl­to Či­lės sos­ti­nė­je Sant­ ja­ge pa­si­bai­gu­sių lenk­ty­nių fi­ni­še tau­tie­čiai sa­vo nu­my­lė­ti­nės „Ku­ ki“ neiš­vy­do – ji sa­vo nuo­ty­kį bai­ gė jau 9-aja­me eta­pe. Skra­jo­jan­tis len­kas

„„Did­vy­riai: iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir JAV ka­ro ve­te­ra­nų su­bur­tai „Race2Recovery“ ko­man­dai pir­ma­sis bly­

nas pri­svi­lo – fi­ni­šo ne­pa­sie­kė nė vie­nas iš tri­jų au­to­mo­bi­lių.

At­ro­do, kad žie­mos spor­tas ir Da­ ka­ras tu­ri kaž­ko­kį ypa­tin­gą ry­šį.

Praei­ty­je kal­nų sli­di­nė­ji­mo pa­sau­ lio tau­rę iš­ko­vo­jęs pran­cū­zas Lu­ cas Alp­han­das 2006-ai­siais ta­po Da­ka­ro nu­ga­lė­to­ju vai­ruo­da­mas „Mit­su­bis­hi Pa­je­ro“. Jo pė­do­mis jau ku­ris lai­kas žen­gia ir le­gen­di­nis Len­ki­jos šuo­li­nin­kas nuo tramp­li­no Ada­mas Ma­lys­zas. Praė­ju­siais me­tais 37-oje vie­to­je fi­ ni­ša­vęs mū­sų kai­my­nas šie­met sa­ vo re­zul­ta­tą ge­ro­kai pa­ge­ri­no ir va­ žiuo­da­mas „Toyo­ta“ Či­lės sos­ti­nę pa­sie­kė 15-oje po­zi­ci­jo­je.

„Da­ka­ro 2013“ mi­si­ jo­je jų tiks­las bu­vo įro­dy­ti, kad ir spe­ cia­lių­jų po­rei­kių žmo­nės ga­li įveik­ ti ali­na­mą dy­ku­mų ma­ra­to­ną.

Sa­vo tiks­lą pa­sau­lio tau­rės ir „Ke­tu­rių tramp­li­nų“ nu­ga­lė­to­ jas pa­sie­kė. Prieš šių me­tų star­ tą A.Ma­lys­zas tvir­ti­no, kad jo ir štur­ma­no Ra­fa­lo Mar­to­no tiks­las – „Top 20“. Iš­dy­kė­lis pran­cū­zas

Lenk­ty­niau­da­mas snieg­len­te net ke­tu­ris kar­tus ekst­re­ma­laus spor­ to pla­ne­tos čem­pio­nu ta­pęs pran­ cū­zas Guer­lai­nas Chi­che­ri­tas šie­ met Da­ka­re star­ta­vo jau 7-ąjį kar­tą.


11

trečiadienis, sausio 23, 2013

ratai

„„Nugalėtojai: Da­ka­ro ra­lyje geriausiai sekėsi pran­cū­zui Cy­ri­lui Desp­res (mo­to­cik­lai), Stephane‘ui Pe­ter­han­se­liui (au­to­mo­bi­liai), ar­gen­ti­nie­čiui Mar­co­sui Pat­ro­nel­liui (ke­tur­ra­čiai) ir ru­

sui Eduar­dui Ni­ko­la­je­vui (sunk­ve­ži­miai).

sa­ką ne sa­vo per­ga­lė­mis

AFP, „Reu­ters“, bio­chi­le.cl nuo­tr.

Rau­donp­lau­kis pran­cū­zas fi­ni­ša­vo aš­tun­tas, ta­čiau net ši aukš­ta vie­ta jo ne­pra­džiu­gi­no. Kol kas ge­riau­ siai jam su­si­klos­tė 2010-ųjų lenk­ ty­nės, kai jis lai­mė­jo vie­ną grei­čio ruo­žą, o bend­ro­je kla­si­fi­ka­ci­jo­je bu­vo penk­tas. Vis dėl­to di­džiau­sią nuo­ty­kį šis pran­cū­zas pa­ty­rė po me­tų. „XRaid“ ko­man­da pa­ti­kė­jo vai­ruo­ ti „Mi­ni“, ku­riuo 2012-ai­siais jo tau­tie­tis S.Pe­ter­han­se­lis iš­ko­vo­ jo čem­pio­no ti­tu­lą. Pag­rin­di­nis C.Chi­che­ri­to tiks­las bu­vo pa­siek­ ti fi­ni­šą, ta­čiau lenk­ty­nes jis bai­gė pa­čiu ne­ti­kė­čiau­siu bū­du. Po sep­ ty­nių eta­pų lais­vą die­ną jis ban­dė tes­tuo­ti sa­vo „Mi­ni“ ne kur ki­tur, o... sto­vyk­la­vie­tė­je. Už to­kį iš­si­šo­ ki­mą ir su­kel­tą su­maiš­tį lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai pran­cū­zo au­to­mo­bi­ lį iš kar­to iš­siun­tė at­gal į Vo­kie­ti­ją, o pa­ts G.Chi­che­ri­tas bu­vo at­leis­tas iš ko­man­dos. Po dve­jų me­tų per­trau­kos G.Chi­ che­ri­tas grį­žo vai­ruo­da­mas SMG ba­gį. Prieš star­tą jis tei­gė, kad pa­si­ mo­kė iš praei­ties klai­dų ir vi­sam au­ to­mo­bi­lių spor­to pa­sau­liui sieks įro­ dy­ti, jog yra ge­ras lenk­ty­ni­nin­kas. „Tuo­met pa­siel­giau kaip vi­siš­kas idio­tas, ta­čiau šie­met su­grį­žau įro­ dy­ti, kad tu­riu ga­bu­mų sė­dė­da­mas prie vai­ro“, – kal­bė­jo pran­cū­zas. Jam pa­vy­ko. 8-oji užim­ta vie­ta tą pui­kiai pa­tvir­ti­na.

ta­čiau kai ku­rie iš jų bu­vo iš­skir­ ti­niai. „Race2Recovery“ eki­pa su­ lau­kė ne­ma­žai dė­me­sio, nes jai at­ sto­va­vo į už­tar­nau­tą poil­sį išė­ję sun­kiai su­ža­lo­ti bri­tų ir JAV ka­riai. Vi­si jie – žmo­nės su ne­ga­lia. „Da­ ka­ro 2013“ mi­si­jo­je jų tiks­las bu­vo įro­dy­ti, kad ir spe­cia­lių­jų po­rei­kių žmo­nės ga­li įveik­ti ali­na­mą dy­ku­ mų ma­ra­to­ną. Pag­rin­di­nė už­duo­ tis, kaip ir dau­ge­lio šio­se lenk­ty­ nė­se, pa­siek­ti fi­ni­šą. Vis dėl­to sa­vo am­bi­ci­jas ka­riš­kiams teks nu­kel­ti bent me­tams. Šiau­r ės Ai­r i­jos at­s to­vas Ant­ ho­ny Har­r i­sas tar­n a­vo Ira­ke ir

„„Prog­re­sas: len­kui A.Ma­lys­zui šie­me­tis ra­lis su­si­klos­tė daug sėk­min­giau nei praė­ju­sy­sis.

Af­ga­n is­ta­n e. 2009-ai­s iais už­l i­ pęs ant mi­nos jis pa­ty­rė sun­kias ran­kos ir ko­jos trau­mas. De­šimt mė­n e­s ių ken­t ęs be­ga­l i­n į skaus­ mą ga­l iau­s iai tu­r ė­jo su­s i­tai­k y­ ti su li­ki­mu – gy­dy­to­jai jam am­ pu­ta­vo vie­n ą ko­j ą. Šia­m e ra­ly­je jo štur­ma­nė bu­vo bu­vu­sio Da­ka­ ro ra­lio nu­ga­lė­to­jo Pierre‘o Lar­ ti­gue krikš­ta­duk­tė Cat­he­ri­ne De­ rous­seaux. Šiam tan­de­mui sėk­min­gai įvyk­ dy­ti šie­me­tės mi­si­jos ne­pa­vy­ko – jų žy­gis per Pie­tų Ame­ri­kos smė­ ly­nus bai­gė­si jau ant­ra­ja­me grei­čio ruo­že.

Iš­mi­nuo­to­jo Mar­ko Zam­bo­no gy­ve­ni­mas vi­siems lai­kams pa­si­ kei­tė 2011-ųjų sau­sio 11-ąją. Bū­ tent tą­dien po šio ame­ri­kie­čio ko­jo­mis spro­go mi­na. „Jau po pu­ sant­rų me­tų vėl ver­žiau­si į fron­ tą ir no­rė­jau tęs­ti sa­vo ka­ri­nes mi­ si­jas, ta­čiau la­bai grei­tai su­pra­tau, kad tai neį­ma­no­ma“, – pri­si­mi­nė ka­ro ve­te­ra­nas. Šia­me Da­ka­re jis bu­vo bri­to Ben­ja­mi­no Got­to štur­ma­nas, ta­ čiau pa­siek­ti Sant­ja­go ne­pa­vy­ko ir jiems – jų vai­ruo­ja­mas „Wild­ cat QT“ su­sto­jo šeš­ta­ja­me grei­ čio ruo­že.

Ka­ro ve­te­ra­nų mi­si­ja

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos at­sto­vų šių me­tų var­žy­bo­se bu­vo la­bai daug,

„„Ve­te­ra­nas: 71-ų ja­po­nui Y.Su­ga­wa­ra šie­me­tis Da­ka­ro ra­lis bu­vo 31-as per jo kar­je­rą.

Tar­nau­da­mas Af­ga­nis­ta­ne pa­ ra­šiu­ti­nin­kas To­mas Neathway‘us ne­te­ko abie­jų ko­jų ir ran­kos, ta­ čiau no­ro džiaug­tis gy­ve­ni­mu ši ne­lai­mė iš jo nea­tė­mė. Bri­tas, kaip ir M.Zam­bo­nas, šia­me Da­ka­re bu­ vo Jus­ti­no Bir­chal­lo štur­ma­nas. Jų žy­gis ko­po­mis bai­gė­si ket­vir­ta­ja­ me eta­pe. Vi­sos „Race2Recovery“ ko­man­ dos lė­šos bu­vo su­rink­tos iš pri­va­čių rė­mė­jų. Be lenk­ty­ni­nin­kų ir štur­ ma­nų, šio­je ko­man­do­je dar dir­bo per tris de­šim­tis neį­ga­lių­jų me­ cha­ni­kų. Pa­ren­gė Ma­rius Bag­do­nas


12

sportas

trečiADIENIS, sausio 23, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

T.Ma­siu­lis: ko­vin­gu­mu ga­li­me pa­siek­ti daug Ry­toj Šiau­liuo­se pra­si­dė­sian­čia­me aš­tuo­nių ko­man­dų Eu­ro­ly­ gos jau­nių (iki 18 me­tų) at­ran­kos tur­ny­re Kau­no „Žal­gi­rio“ eki­pos tiks­las – iš­ko­vo­ti bi­lie­tą į fi­na­lo eta­pą, ku­ris Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bų die­no­mis vyks Lon­do­ne. Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Su­si­tiks bend­ra­žy­giai

Per žings­nį nuo di­džio­jo fi­na­lo per­nai li­kę kau­nie­čiai šie­met ža­ da klai­dų ne­kar­to­ti. Per­nai To­mo Ma­siu­lio va­do­vau­ja­ma ko­man­da ne­sun­kiai lai­mė­jo Kau­ne su­reng­tą at­ran­kos tur­ny­rą, ta­čiau fi­na­lo var­ žy­bos Stam­bu­le jau­nie­siems žal­gi­ rie­čiams su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai. Ne­se­niai Lie­tu­vos de­vy­nio­lik­ me­čių rink­ti­nės vy­riau­siuo­ju tre­ ne­riu pa­skir­tas 1999-ųjų Eu­ro­ly­ gos čem­pio­nas „Žal­gi­rio“ jau­ni­mą mušt­ruos ir šie­met. Kaip ir praė­ jusį sezoną Eurolygos jaunių tur­ nyre „Žalgirio“ ekipos pagrindinis rėmėjas bus mineralinis vanduo „Vytautas“. Šiau­liuo­se žal­gi­rie­čių lau­kia rim­ tes­nės grum­ty­nės nei per­nai. Sau­lės mies­te bus ir ant­ro­ji mū­sų ša­lies eki­ pa – per­nai šį tur­ny­rą lai­mė­jęs Vil­ niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, ku­rį tre­ni­ruos bu­vęs T.Ma­siu­lio ko­man­dos drau­gas „Žal­gi­ry­je“ Dai­nius Ado­mai­tis. Kau­nie­čiai ko­vos B gru­pė­je su Mask­vos CSKA (Ru­si­ja), Ta­li­no „Au­den­tes“ (Es­ti­ja) ir Liud­vigs­bur­ go BBA (Vo­kie­ti­ja). Vil­nie­čiai žais A gru­pė­je su Zag­re­bo „Ci­bo­na“ (Kroa­ ti­ja), Le­ve­no „Tops­ports­chool“ (Bel­ gi­ja) ir Ry­gos VEF (Lat­vi­ja).

Tvar­ka­raš­tis Sau­sio 24 d. 13.30 val. – su Liud­ vigs­bur­go BBA, 25 d. 11.15 val. – su Ta­l i­no „Au­den­tes“ ir 20.15 val. – su Mask­vos CSKA, 26 d. 16.45 val. – rung­t y­nės dėl 3-io­sios vie­tos, 19 val. – fi­na­las.

Fi­na­li­nia­me ma­če dėl bi­lie­to į Lon­do­ną kau­sis tik abie­jų gru­pių nu­ga­lė­to­jai. Vie­tas fi­na­li­nė­se var­ žy­bo­se jau yra už­si­tik­ri­nę kva­li­ fi­ka­ci­nį tur­ny­rą Ro­mo­je lai­mė­ ję Sa­ra­je­vo „KK Spars“ (Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na) ir Bar­se­lo­no­je trium­ fa­vę Ba­da­lo­nos „FIATC Jo­ven­tut“ (Is­pa­ni­ja) jau­niai.

Vi­si krep­ši­nin­kai, ku­ riuos kvie­tė­me, yra ko­vi­nė­je ri­kiuo­tė­je.

Pas­ku­ti­nis – ket­vir­ta­sis – at­ran­kos tur­ny­ras vyks va­sa­rio 22–24 d. Belg­ ra­de. Li­ku­sius ke­tu­ris klu­bus į fi­na­lo tur­ny­rą pa­kvies Eu­ro­ly­gos va­do­vai. Ke­lia­la­pis – tik vie­nas

„Esa­me pa­si­ruo­šę ne­blo­gai, ta­ čiau ko­man­dų daug, o ke­lia­la­pis – tik vie­nas. Kaip ir per­nai, iš anks­to spręs­ti apie kon­ku­ren­tų pa­jė­gu­mą la­bai sun­ku. Var­dai – CSKA, „Žal­gi­ ris“ ar „Lie­tu­vos ry­tas“ – nie­ko ne­ reiš­kia. Dau­giau ga­lė­si­me pa­sa­ky­ ti tik po pir­mo­sios var­žy­bų die­nos. Nu­ga­lės stip­riau­sie­ji. Pa­sis­teng­si­ me, kad tai bū­tu­me mes“, – va­kar „Kau­no die­nai“ sa­kė „Žal­gi­rio“ jau­ ni­mui di­ri­guo­sian­tis T.Ma­siu­lis. – Tre­ne­ri, kaip jū­sų ko­man­da ruo­šė­si Šiau­liuo­se vyk­sian­čiam tur­ny­rui? – pa­klau­sė­me bu­vu­sio žal­gi­rie­čio. – Vi­si krep­ši­nin­kai, ku­riuos kvie­tė­ me, yra ko­vi­nė­je ri­kiuo­tė­je. Vis dėl­to lai­ko pa­si­ren­gi­mui ir tre­ni­ruo­tėms ga­lė­jo bū­ti dau­giau. Mū­sų ko­man­ da su­bur­ta iš skir­tin­goms spor­to

mo­kyk­loms at­sto­vau­jan­čių žai­dė­jų – Ar­vy­do Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ ro, „Tor­na­do“, Pa­ne­vė­žio, Klai­pė­ dos. Vai­ki­nai sten­gia­si, ruo­šia­si, ta­čiau ką pa­vyks su­lip­dy­ti, pa­ma­ ty­si­me Šiau­liuo­se. Pir­mą kar­tą vi­ si su­si­rin­ko­me prieš po­rą sa­vai­čių. Tuo­met tre­ni­ra­vo­mės ke­tu­ris kar­ tus. Dar ke­tu­rio­se tre­ni­ruo­tė­se plu­ šė­jo­me praė­ju­sį sa­vait­ga­lį. – Ar šie­me­tės ko­man­dos brai­ žas skir­sis nuo tos, ku­ri šia­me tur­ny­re rung­ty­nia­vo per­nai? – Ma­nau, kad skir­sis. Pag­rin­di­nis šių ko­man­dų skir­tu­mas yra tas, kad per­nykš­tės eki­pos bran­duo­lį su­da­rę žai­dė­jai ge­rai pa­ži­no­jo vie­nas ki­tą, bu­vo pui­kiai su­si­žai­dę. Šie­met vis­ kas bus ki­taip. Gal­būt iš pra­džių stigs tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, ta­čiau svar­biau­sia, kad vai­ki­nai dir­ba la­ bai no­riai. Ti­kiu, kad ga­li­me daug nu­veik­ti. – Pir­mą var­žy­bų die­ną žai­si­ te vie­ną ma­čą su vo­kie­čiais, o ant­rą­ją – dvi dvi­ko­vos su es­tais ir ru­sais. Ar tvar­ka­raš­tis mū­sų ko­man­dai yra pa­ran­kus? – Gal­būt yra šioks toks pri­va­lu­mas. Pir­mą­ją var­žy­bų die­ną ap­si­žiū­rė­si­ me, įver­tin­si­me prie­ši­nin­kus, tu­rė­ si­me dau­giau lai­ko pa­nag­ri­nė­ti jų žai­di­mą. – „Lie­tu­vos ry­to“ jau­ni­mą į ko­ vą ves bu­vęs jū­sų bend­ra­žy­gis D.Ado­mai­tis. Ar su­si­rė­mi­mas su jo va­do­vau­ja­ma ko­man­da bū­tų iš­skir­ti­nis? – Bū­tų la­bai įdo­mu. Su Dai­niu­mi krep­ši­nio aikš­tė­je pra­lei­do­me ne vie­ nus me­tus, kar­tu iš­lie­jo­me ne­ma­žai pra­kai­to. Iki šiol esa­me ge­ri bi­čiu­liai. Kaip tre­ne­riai dar ne­sa­me su­si­dū­rę

„„Pa­tir­tis: T.Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad skam­būs ko­man­dų pa­va­di­ni­mai jau­ni­

mo var­žy­bo­se nie­ko ne­reiš­kia. 

„Žal­gi­rio“ jau­ni­mo ko­man­da Žaidėjas

Ai­das Ka­va­liaus­kas Žyd­rū­nas Jur­gu­tis Lu­kas Gra­baus­kas Lu­kas Aukš­ti­kal­nis Pau­lius Ža­lys Ka­ro­lis Sa­ru­kas Ha­rol­das Sap­ry­ki­nas Pau­lius Da­ni­se­vi­čius Pau­lius Ša­ki­nis Ro­kas Stan­ke­vi­čius Dai­nius Chat­ke­vi­čius Er­nes­tas Ser­ke­vi­čius Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris To­mas Ma­siu­lis

akis į akį. Gal­būt pir­ma­sis kar­tas bus Šiau­liuo­se (juo­kia­si). Lin­kiu jam tre­ ne­rio dar­be vi­so­ke­rio­pos sėk­mės. Lie­tu­vių pėd­sa­kai

De­šimt­me­tį per­nai pa­žy­mė­ju­ sia­me Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo tur­ny­re yra rung­ty­nia­vę ne­ma­žai ryš­kiau­ sių Eu­ro­pos krep­ši­nin­kų, tarp jų – Mask­vos CSKA ly­de­ris Mi­lo­šas Teo­do­si­čius, Hjus­to­no „Roc­kets“ marš­ki­nė­lius šie­met vil­kin­tis Do­ na­tas Mo­tie­jū­nas, Mad­ri­do „Real“ at­sto­vau­jan­tys Ni­ko­la Mi­to­ti­čius ir Mir­za Be­gi­čius, bu­vęs „Žal­gi­rio“ įžai­dė­jas Man­tas Kal­nie­tis. Žal­gi­rie­čiai Eu­ro­ly­gos jau­ni­mo

Im­ty­nių čem­pio­na­te – olim­pie­čių pa­mo­kos Lie­tu­vos im­ty­nių čem­pio­na­te Pa­ne­ vė­žy­je jė­gas iš­mė­gi­no ir Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­viai – bron­ zos me­da­lio lai­mė­to­jas Alek­sand­ ras Ka­za­ke­vi­čius bei Ed­ga­ras Venc­ kai­tis. Jie įvei­kė vi­sus var­žo­vus.

„„Sėk­mė: A.Ka­za­ke­vi­čius sa­vo spor­ti­nių tro­fė­jų ko­lek­ci­ją pa­pil­dė dar vie­

nu me­da­liu. 

im­ty­nes.lt nuo­tr.

A.Ka­za­ke­vi­čius ko­vo­jo sun­kes­ nė­je grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių svo­ rio ka­te­go­ri­jo­je – ne iki 74 kg, kaip olim­pia­do­je, bet iki 84 kg. 26-erių olim­pie­tis su­ren­gė meist­riš­ku­mo pa­mo­ką jau­nes­niems var­žo­vams: pus­fi­na­ly­je įvei­kė be­veik še­še­riais me­tais jau­nes­nį Ju­lių Ma­tu­ze­vi­čių, o fi­na­le – 19-me­tį Lie­tu­vos jau­ni­ mo rink­ti­nės na­rį De­ną Mar­kū­ną. Į pa­jė­giau­sių­jų aš­tun­tu­ką Lon­do­no žai­dy­nė­se pa­te­kęs E.Venc­kai­tis (iki 66 kg) pus­fi­na­ly­je nu­ga­lė­jo Ge­di­mi­ ną Šur­mai­tį, o fi­na­le – Ta­dą Val­čiu­ką. Pas­ta­rie­ji abu im­ty­ni­nin­kai – taip pat ša­lies jau­ni­mo rink­ti­nės na­riai. Pe­ki­no olim­pia­dos bron­zos me­da­ lio lai­mė­to­jas Min­dau­gas Miz­gai­tis (iki 120 kg) le­mia­mo­je ko­vo­je pri­ver­tė

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Pozicija

Ūgis

gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas gy­nė­jas

185 cm 180 cm 193 cm 196 cm 197 cm 197 cm 188 cm 178 cm 201 cm 198 cm 203 cm 183 cm

ko­man­dų tur­ny­rą lai­mė­jo du kar­ tus, o fi­na­le žai­dė pen­kis kar­tus. 2003 m. Bar­se­lo­no­je žal­gi­rie­čiai le­mia­ma­me ma­če 87:80 nu­ga­lė­ jo Tel Avi­vo „Mac­ca­bi“, o nau­din­ giau­siu tur­ny­ro žai­dė­ju bu­vo pri­ pa­žin­tas Ro­lan­das Ali­je­vas. 2007 m. „Žal­gi­rio“ jau­ni­mo ko­ man­da trium­fa­vo Atė­nuo­se, fi­na­le 78:74 įvei­ku­si Belg­ra­do FMP. Nau­ din­giau­siuo­ju tur­ny­ro žai­dė­ju tą­syk bu­vo pri­pa­žin­tas D.Mo­tie­jū­nas. 2005, 2006 ir 2011 m. žal­gi­rie­ čiai taip pat žai­dė fi­na­luo­se, ta­čiau 64:97 ir 55:59 nu­si­lei­do jau­nie­siems Mask­vos CSKA krep­ši­nin­kams ir 65:76 – „KK Zag­reb“ eki­pai.

Nu­ga­lė­to­jai

ka­pi­tu­liuo­ti Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­ na­to pri­zi­nin­ką Man­tą Knys­tau­tą. 2012 m. pa­sau­lio jau­ni­mo grai­ kų-ro­mė­nų im­ty­nių čem­pio­nas Vi­lius Lau­ri­nai­tis (iki 96 kg) dėl auk­so me­da­lio su­si­grū­mė su po trau­mų at­si­ga­vu­siu 2008 m. pla­ ne­tos jau­ni­mo vi­ce­čem­pio­nu Al­du Lu­ko­šai­čiu ir iš­ko­vo­jo per­ga­lę. Lais­vų­jų im­ty­nių var­žy­bo­se tra­di­ ciš­kai są­ly­gas dik­ta­vo klai­pė­die­čiai – jie iš­ko­vo­jo tris auk­so me­da­lius, po vie­ną – Ra­sei­nių, Kau­no, Rad­vi­ liš­kio ir Vil­niaus spor­ti­nin­kai. Po­pu­lia­ri­nant mo­te­rų im­ty­nes, bu­ vo nu­spręs­ta or­ga­ni­zuo­ti at­vi­ras pir­ me­ny­bes, tad į jas at­vy­ko Uk­rai­nos, Len­ki­jos ir Lat­vi­jos ko­man­dos. Uk­ rai­nie­tės trium­fa­vo tri­jų svo­rio ka­te­ go­ri­jų var­žy­bo­se, lie­tu­vės – dvie­jų, lat­vės pel­nė vie­ną auk­so me­da­lį. Ko­vo 19–24 d. Lie­tu­vos im­ty­ni­ nin­kai da­ly­vaus Eu­ro­pos čem­pio­ na­te Gru­zi­jo­je, o rug­sė­jo 16–22 d. – pa­sau­lio čem­pio­na­te Veng­ri­jo­je. KD inf.

„„Grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nės: svo­

rio ka­te­go­ri­ja iki 55 kg – Ma­rius Ba­ ra­naus­kas (Pa­ne­vė­žys), iki 60 kg – Jus­tas Pet­ra­vi­čius (Vil­nius), iki 66 kg – Ed­ga­ras Venc­kai­tis (Vil­nius), iki 74 kg – Lai­mo­nas Ge­čas (Tra­kų ra­jo­ nas), iki 84 kg – Alek­sand­ras Ka­za­ ke­vi­čius (Vil­nius), iki 96 kg – Vi­lius Lau­ri­nai­tis (Vil­nius), iki 120 kg – Min­ dau­gas Miz­gai­tis (Klai­pė­da). „„Lais­vo­sios im­ty­nės: svo­rio ka­te­ go­ri­ja iki 55 kg – And­rius Že­kas (Ra­ sei­niai), iki 60 kg – Ša­rū­nas Jur­čys (Klai­pė­da), iki 66 kg – Eri­kas Pet­rai­tis (Kau­nas), iki 74 kg – Ar­nas Drau­ge­lis (Klai­pė­da), iki 84 kg – Ed­ga­ras Voi­te­ chovs­kis (Klai­pė­da), iki 96 kg – Jus­ti­ nas Kvie­te­lai­tis (Rad­vi­liš­kis), iki 120 kg – Igo­ris Fio­do­ro­vas (Vil­nius). „„Mo­te­rų im­ty­nės: svo­rio ka­te­go­ ri­ja iki 51 kg – Vio­le­ta Pa­no­ma­rio­ va (Lat­vi­ja), iki 55 kg – Ol­ga Šnai­der (Uk­rai­na), iki 59 kg – Ind­rė Bu­be­ly­tė (Šiau­liai), iki 63 kg – Ok­sa­na Her­hel (Uk­rai­na), iki 67 kg – Svet­la­na Ry­ži­ ko­va (Uk­rai­na), iki 72 kg – Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė (Šiau­liai).


13

trečiadienis, sausio 23, 2013

menas ir pramogos

Tik silp­ni žmo­nės gyvena įprastą gyvenimą Kū­ry­bi­nes in­dust­ri­jas stu­di­juo­jan­tis And­ rius Gri­ga­lai­tis – vi­suo­met pra­smin­gai už­ siė­męs me­ni­nin­kas, ku­rio ini­cia­ty­vu­mas ne­li­ko ne­pas­te­bė­tas. 2012 m. pa­bai­go­je jis bu­vo ap­do­va­no­tas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ jos pre­mi­ja už kul­tū­ri­nę veik­lą. Agnė Taurinskaitė

– Kaip pra­si­dė­jo jū­sų kaip me­ ni­nin­ko ke­lias? – Mo­kiau­si mo­kyk­lo­je su su­stip­ rin­tu dai­lės mo­ky­mu, tad są­ly­tis su kū­ry­ba bu­vo neiš­ven­gia­mas. Dėl ne­ra­maus bū­do vė­liau bu­vau iš jos iš­mes­tas ir te­ko pa­ma­ty­ti, kaip gy­ ve­na va­di­na­mie­ji nor­ma­lūs žmo­nės. Ma­nau, tai bu­vo į ge­ra, nes ga­lė­jau pa­žiū­rė­ti į me­ną ir me­ni­nin­kus iš ša­lies. Tra­di­ciš­kai nor­ma­lūs žmo­ nės į kū­rė­jus žiū­ri su iro­ni­ja, kaip į ne­sup­ran­ta­mus ir daž­nai ne­lo­giš­ kus keis­tuo­lius, ta­čiau čia ir yra si­ tua­ci­jos įdo­mu­mas. Pa­bu­vęs abie­jo­se ba­ri­ka­dų pu­ sė­se, ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad tas nor­ma­lu­mas iš tie­sų yra silp­nų žmo­nių gink­las. La­bai leng­va pa­ si­rink­ti vi­siems įpras­tą gy­ve­ni­mo mo­de­lį, va­do­vau­tis pri­pa­žin­to­mis tie­so­mis, at­ro­dy­ti kaip vi­si... Tai – tie­sus ke­lias į ver­giš­ką eg­zis­ten­ci­ją, ku­ri kū­rė­jams yra ne­priim­ti­na. Me­ ni­nin­ko gy­ve­ni­mas daug įdo­mes­ nis: ne­tra­di­ci­nės dar­bo va­lan­dos ir dar­bo vie­tos, pa­sau­lį ap­ver­čian­čios dis­ku­si­jos... Taps­mas kū­rė­ju bu­vo be­veik sa­vai­mi­nis pro­ce­sas gy­ve­ nant taip, kad bū­tų links­ma ir įdo­ mu. Ma­nau, kad tai ge­riau­sia do­ va­na, ko­kią ga­li sau pa­do­va­no­ti. – Šiuo me­tu jūs stu­di­juo­ja­ te VDU ir dir­ba­te Šiau­lių dai­ lės ga­le­ri­jo­je. Ar pa­kan­ka lai­ko dar­bą su­de­rin­ti su stu­di­jo­mis? – Ak­ty­viai dir­bant ir stu­di­juo­jant vi­sa­da iš­ky­la lai­ko sty­giaus klau­ si­mas. Lai­kas tam­pa la­bai svar­ bus ir ten­ka jį pla­nuo­ti, at­si­sa­ky­ti ma­žai reikš­min­gos veik­los. Tuo­ met paaiš­kė­ja, kad vis dėlto to lai­ ko yra – pla­nuo­jant įma­no­ma vis­ kas. Ga­li­ma pa­gir­ti VDU už tai, kad pa­skai­tų tvar­ka­raš­tis pri­tai­ky­tas dir­ban­tie­siems – pa­skai­tos uži­ma ma­žiau­siai lai­ko, kiek įma­no­ma, ir ne­ten­ka va­ži­nė­ti į Kau­ną dėl pa­vie­ nių pa­skai­tų. De­rin­da­mas dar­bą ir pa­skai­tas, pa­si­tel­kiu kū­ry­biš­ku­mą: sten­giuo­si su­sie­ti stu­di­jų teo­ri­ją su dar­bu ga­

le­ri­jo­je. Daž­nai per pa­skai­tas gau­ tą in­for­ma­ci­ją iš­kart nau­do­ju dar­be ir at­virkš­čiai – tai lei­džia su­tau­py­ti lai­ko. Stu­di­ja­vi­mas yra la­bai pri­vi­ le­gi­juo­tas lai­kas: tu gau­ni kon­cent­ ruo­tą in­for­ma­ci­jos kie­kį, o sa­vo su­ ma­ny­mus ga­li ap­tar­ti su ge­riau­siais tos sri­ties spe­cia­lis­tais. – Ko­dėl pa­si­rin­ko­te stu­di­jas VDU? – Vie­nas iš es­mi­nių VDU bruo­žų – ja­me dir­ba daug iš­skir­ti­nių as­me­ ny­bių. Ma­no po­žiū­riu, tik stip­rios ir neei­li­nės as­me­ny­bės yra sėk­min­gos veik­los ga­ran­tas. Šian­die­nos pa­ sau­ly­je sie­kiant gau­ti in­for­ma­ci­ ją, ge­riau­sios kny­gos yra priei­na­ mos vi­siems, to­dėl as­me­ny­bės yra tai, kuo uni­ver­si­te­tas ga­li iš­si­skir­ti ir bū­ti stip­rus. Ga­li­my­bė klau­sy­tis iš­skir­ti­nių žmo­nių min­čių ir su jais dis­ku­tuo­ti yra neį­kai­no­ja­ma pa­tir­ tis, ku­ri įkve­pia. VDU man te­ko da­ly­vau­ti Ra­sos Ba­loč­kai­tės, Auš­ros Vin­ciū­nie­nės ir dau­ge­lio ki­tų dės­ty­to­jų pa­skai­ to­se, po ku­rių „ap­si­ver­čia pa­sau­ lis“: pra­de­di ma­ty­ti ne tik kas­dien mus su­pan­čius pro­ce­sus, bet ir su­ pras­ti jų prie­žas­tis. Sup­ra­ti­mas yra ke­lias į iš­si­lais­vi­ni­mą, kai ga­li at­si­ ri­bo­ti nuo ver­giš­ko mus su­pan­čios kas­die­ny­bės dik­ta­to ir pra­dė­ti pa­ts priim­ti spren­di­mus, kei­čian­čius gy­ ve­ni­mą tau ir ki­tiems. – Ko­kių ži­nių, įgū­džių jums su­ tei­kė kū­ry­bi­nių in­dust­ri­jų stu­ di­jos? – Šios stu­di­jos man su­tei­kė ži­nių apie tai, kas yra kū­ry­bi­nės, kul­tū­ ri­nės in­dust­ri­jos ir kaip jos vei­kia. Ma­nau, kad dir­bant kū­ry­bi­nį dar­bą svar­bu ne tik iš­ma­ny­ti me­no teo­ri­ ją, bet ir su­vok­ti, kaip vei­kia sis­te­ ma. Rei­kia pa­brėž­ti, kad kū­ry­bi­nis dar­bas rei­ka­lau­ja spe­ci­fi­nių ži­nių apie pro­jek­tų val­dy­mą, ko­mu­ni­ka­ ci­ją, rin­ko­da­rą ir t.t. Ne­tu­rė­da­mas šių ži­nių, ne­ga­li ti­kė­tis, kad veik­ la bus sėk­min­ga. Ge­ras vei­kian­čios struk­tū­ros iš­ma­ny­mas lei­džia veik­ti lais­vai – ne pa­klūs­tant jos rei­ka­la­ vi­mams, o for­muo­jant sa­vus.

„„Kryptis: A.Grigalaičio kū­ry­bos prin­ci­pas – da­ry­ti tai, kas ma­lo­nu ir įdo­mu jam pačiam.

– Jūs fo­tog­ra­fuo­ja­te, fil­muo­ ja­te, ren­gia­te me­di­jų pro­jek­ tus, ins­ta­lia­ci­jas... Ku­ri veik­la jums pa­tin­ka la­biau­siai? O gal­ būt Jums įdo­miau­sia su­jung­ti, su­de­rin­ti skir­tin­gas me­di­jas, ter­pes?

Iš­lais­vin­ti mąs­ty­mą yra daug svar­biau, nei iš­mo­ky­ti me­ni­ nių tech­no­lo­gi­jų, kū­ ry­bos prin­ci­pų. – Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad ku­ri nors veik­la pa­tin­ka la­biau­siai. Kiek­vie­ na prie­mo­nė rei­ka­lin­ga skir­tin­giems tiks­lams. Ji yra tik inst­ru­men­tas, skir­tas idė­jai iš­reikš­ti. Skir­tin­gas me­di­jas daž­nai ten­ka nau­do­ti to­ dėl, kad tik taip įma­no­ma pa­siek­ti no­ri­mą re­zul­ta­tą. Šiuo me­tu da­ly­ vau­ju pro­jek­te, ku­ria­me su vai­kais kur­si­me au­dio­vi­zua­li­nį že­mė­la­pį – jam ga­min­ti pri­reiks dau­ge­lio me­ di­jų, įvai­rių moks­lo sri­čių ži­nių. Tai­gi vis­kas pri­klau­so nuo iš­si­kel­ tos už­duo­ties. Šiuo me­tu daug dė­me­sio ski­riu pro­ce­sams ini­ci­juo­ti, nes tai lai­kau dar vie­na kū­ry­bos for­ma. Fo­tog­ra­ fi­ja, vi­deo­fil­mas ar ins­ta­lia­ci­ja yra ri­bo­to po­vei­kio prie­mo­nės, ku­rių efek­ty­vu­mą sun­ku iš­ma­tuo­ti. Ku­ riant pro­ce­sus, pro­jek­to, ren­gi­nio ir t. t. for­ma ga­li pa­veik­ti bend­ruo­me­ nes, ini­ci­juo­ti jų rai­dos kryp­tį, me­ ni­nių ten­den­ci­jų ki­ti­mus. Be to, žiū­

rė­da­mas iš lai­ko per­spek­ty­vos, ga­li pa­ma­ty­ti, kad pa­kei­tei ne ga­le­ri­jos sie­nų tu­ri­nį, o dau­ge­lio žmo­nių gy­ ve­ni­mą. – Iš kur se­mia­tės tiek įkvė­pi­ mo? Gal­būt yra te­ma, ku­rią daž­nai nag­ri­nė­ja­te sa­vo kū­ry­ bo­je? – Ne­mėgs­tu žo­džio „įkvė­pi­mas“. Jis atė­jęs iš tų lai­kų, kai į kū­rė­jus bu­vo žiū­ri­ma kaip į emo­cio­na­lias, chao­tiš­kas bū­ty­bes, ku­rioms, kad jos pra­dė­tų bent kaž­ką veik­ti, bū­ ti­na mis­ti­nė mū­za. Gal ir įžū­liai skam­ba, ta­čiau ma­ no kū­ry­bos prin­ci­pas – da­ry­ti tai, kas ma­lo­nu ir įdo­mu man. Jei man pa­tin­ka gi­lin­tis į is­to­ri­nį lai­ko­tar­pį, jis man įdo­mus, tuo­met aš į jį gi­lin­ siuo­si ir kū­ri­niai bus apie jį. Jei man pa­tin­ka chao­tiš­ko, na­ra­ty­vo ne­tu­ rin­čio ki­no kū­ri­mas – jį ir kur­siu. Tik­rai ne­si­ta­pa­ti­nu su pra­smin­gu­ mo, ver­tin­gu­mo, me­niš­ku­mo są­vo­ ko­mis, nes tai tie­siog dar vie­ni veik­ los pan­čiai. – Kaip gi­mė pro­jek­tas „In­si­de the hi’story“? Ko­dėl šio­je pa­ ro­do­je nu­spren­dė­te eks­po­nuo­ ti so­vie­ti­nių fil­mų kad­rus? – Pro­jek­tas gi­mė su­vo­kus, kad, net praė­jus tiek me­tų po so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos, žmo­nių pro­to oku­pa­ci­ ja te­be­si­tę­sia. Tais lai­kais įdieg­tos mąs­ty­mo kli­šės sėk­min­gai gy­vuo­ja ir šian­dien. Oku­pa­ci­ją pa­ty­ru­sios vy­res­nės kar­tos žmo­nės per­duo­da jas net ir tiems, ku­rie gi­mė lais­vo­ je ša­ly­je.

Andrius Grigalaitis. Instaliacija „Dėlionė“. Ch. Frenkelio vilos parkas.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi se­nų pro­ pa­gan­di­nių fil­mų kad­rai at­sklei­džia es­mi­nius įvaiz­džius, ku­riuos nau­ do­ja pro­pa­gan­da. Jie lan­ky­to­jus tu­rė­tų pa­ska­tin­ti su­si­mąs­ty­ti apie tai, iš kur atė­jo dau­ge­lio jų gal­vo­ se nu­si­sto­vė­ję įsi­ti­ki­ni­mai. Ga­le­ri­ jos erd­vė­je su­pil­ti šiukš­lių kal­nai – ne­by­lus siū­ly­mas tuos įsi­ti­ki­ni­mus iš­mes­ti. – Dar vie­nas jū­sų pro­jek­tas – Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos Me­nų aka­de­mi­ja, ku­rio­je pro­fe­sio­ na­lai, spe­cia­lis­tai su­pa­žin­di­ na pra­de­dan­čius kū­rė­jus su fo­ tog­ra­fi­jos me­no su­bti­ly­bė­mis. Kaip ver­ti­na­te šio pro­jek­to sėk­mę? – Me­nų aka­de­mi­jos pro­jek­tas iš pat pra­džių bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas kaip lais­va, ne­tra­di­ci­nė erd­vė, ku­rio­je plė­to­ja­ma veik­la ne­bū­tų sais­to­ma jo­kių nie­kuo ne­pa­rem­tų ste­reo­ti­pų. Daž­nai švie­ti­mas yra grin­džia­mas ap­ri­bo­jan­čio­mis nor­mo­mis, ideo­ lo­gi­niu spau­di­mu, kas nė­ra su­de­ ri­na­ma su lais­vę ver­ti­nan­čios as­ me­ny­bės ug­dy­mu. Ma­no ma­ny­mu, iš­lais­vin­ti mąs­ty­mą yra daug svar­ biau, nei iš­mo­ky­ti me­ni­nių tech­no­ lo­gi­jų, kū­ry­bos prin­ci­pų. Vi­sa tai – ant­raei­liai da­ly­kai. Dau­ge­lis Me­nų aka­de­mi­jos už­siė­ mi­mų ne­tu­ri aiš­kaus sce­na­ri­jaus. Jų ei­gą nu­ma­to ir da­ly­vau­jan­tys vai­ kai, ir pa­ts me­ni­nin­kas. Ga­li­my­bė vi­ra­žams yra tam tik­ra grės­mė: bū­ na si­tua­ci­jų, kai ne­su­ku­ria­mas joks kū­ri­nys, me­ni­nin­kas sun­kiai su­si­ kal­ba su vai­kais. Tai nė­ra ne­sėk­ mė – klai­da taip pat yra mo­ky­mo­ si da­lis. To­kiuo­se edu­ka­ci­niuo­se už­siė­ mi­muo­se ly­gia­ver­tis me­ni­nin­ko ir da­ly­vių bend­ra­dar­bia­vi­mas su­ku­ ria erd­vę, ku­rio­je ga­li­ma drą­siai eks­pe­ri­men­tuo­ti, ne­bi­jo­ti klys­ti ir ne­jaus­ti spau­di­mo. To rei­kia, kad vai­kai jaus­tų­si sau­giai ir nie­kie­no ne­ver­čia­mi no­rė­tų vėl atei­ti. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ap­do­va­ no­ji­mas – pa­tvir­ti­ni­mas, kad ei­ na­ma tei­sin­ga link­me. Sma­gu, kad ko­mi­si­jos na­riai įver­ti­no pro­jek­to spe­ci­fi­ką ir to­kią veik­lą lai­ko pra­ smin­ga. To­kio ly­gio ins­ti­tu­ci­jos dė­ me­sys kar­tu yra kryp­ties įtvir­ti­ni­ mas, ku­ris lei­džia ti­kė­tis, kad ir dau­giau or­ga­ni­za­ci­jų im­sis pa­na­ šios veik­los.


14

trečiadienis, sausio 23, 2013

menas ir pramogos

Sausio 30 d., trečiadienį, 18 val.

PETRAS GENIUŠAS (fortepijonas) Programa: Franz Schubert – Sonata c-moll Robert Schumann – Noveletė Nr. 8 Sergej Prokofjev – Sonata Nr. 7 Bilietų kaina: 15, 20 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Židrijos Janušaitės kaligrafijos ir tapybos paroda „Užmirštos paslaptys“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Remigijaus Karpuškos knygą „Paukščių stebėjimas “.

Šios knygos pagrindinė paskirtis yra padėti tiems, kurie susidomėjo paukščių stebėjimu ir bando žengti pirmuosius, dar netvirtus paukščių stebėtojo žingsnius, lydimus dvejonių, svarstymų ir abejonių. Tai savotiškas elementorius, kuris paaiškins, nuo ko ir kaip reikia pradėti stebėti paukščius, ir padės tolygiai tobulėti.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, sausio 29 d.

Lu­kiš­kių aikš­tė – am­ži­nas iš­šū­kis meno kū­rė­jams Nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ti Vil­niu­ je esan­čią Lu­kiš­kių aikš­tę – sun­kus už­da­vi­nys. Vie­ta mies­to cent­re, ku­ rio­je sto­vė­ju­sio Le­ni­no sta­tu­los nu­ ver­ti­mas pa­žy­mė­jo sim­bo­li­nį Lie­ tu­vos va­da­vi­mą­si iš so­vie­tų oku­ pa­ci­jos, iki šiol yra kū­rė­jų kon­kur­ sų ob­jek­tas.

Ru­de­nį pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas Lu­kiš­kių aikš­tės pa­ mink­lui su­kur­ti kol kas nė­ra su­ lau­kęs pa­siū­ly­mų. Pa­sak Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Pro­fe­sio­na­laus me­no sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­ tės Ja­ni­nos Kru­šins­kai­tės, pro­jek­tų kol kas nė­ra, nes skulp­to­rių pa­pra­ šy­ta iš kar­to pri­sta­ty­ti ir mo­de­lius vi­suo­me­nei su­si­pa­žin­ti. „Kol kas ne­sa­me su­lau­kę, nes pra­šė­me skulp­to­rių pri­sta­ty­ti juos į tą vie­tą, ku­ri bus vi­suo­me­nei vie­ šai priei­na­ma. Kol kas pla­nuo­ja­me

ir pra­šo­me tuos pro­jek­tus pri­sta­ty­ ti į Ka­ri­nin­kų ra­mo­vę, jie vi­suo­me­ nei bus priei­na­mi apie mė­ne­sį“, – sa­kė J.Kru­šins­kai­tė.

Pro­jek­tų kol kas nė­ ra, nes skulp­to­rių pa­pra­šy­ta iš kar­to pri­sta­ty­ti ir mo­de­ lius vi­suo­me­nei su­ si­pa­žin­ti. Kon­kur­sas bai­gia­si ko­vo 8 d. Va­kar su kul­tū­ros mi­nist­ru Ša­ rū­nu Bi­ru­čiu Lu­kiš­kių aikš­tės per­ tvar­kos pla­nus ap­ta­rė Sei­mo par­ la­men­ti­nės gru­pės „Už is­to­ri­nę at­min­tį ir tei­sin­gu­mą“ at­sto­vai. Gru­pės pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Anu­

šaus­kas sa­ko, kad Lu­kiš­kių aikš­tės pro­jek­tas ju­da, bet lė­tai. Vil­niaus mies­to ta­ry­ba te­ri­to­ri­ jos tarp Ge­di­mi­no pro­spek­to, J.Tu­ mo-Vaiž­gan­to, Lu­kiš­kių ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių de­ta­lų­jį pla­ną pa­ tvir­ti­no praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio 28 d. Pat­vir­tin­tas de­ta­lu­sis pla­nas skel­bia­mas sa­vi­val­dy­bės tei­sės ak­ tų ba­zė­je. Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je su­tvar­ky­mo ir pa­mink­lo jo­je pa­sta­ ty­mo klau­si­mas spren­džia­mas nuo 1999 m. Per­nai bu­vo iš­rink­tas nu­ga­ lė­to­jas aikš­tės su­tvar­ky­mo pa­siū­ly­ mui, ja­me nu­ma­ty­ta vie­ta žu­vu­sių­jų už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­to­jų at­mi­ni­ mo įam­ži­ni­mo mo­nu­men­tui. Lu­kiš­kių aikš­tė su­si­for­ma­vo XX a. pra­džio­je. 1953 m. čia pa­sta­ty­tas pa­mink­las bol­še­vi­kų ly­de­riui Le­ni­ nui, 1991 m. jis de­mon­tuo­tas. Nuo to lai­ko aikš­tė ne­bu­vo tvar­ky­ta. KD, BNS inf.

Iš­ban­dy­mas fil­mų kū­rė­jams Lie­tu­vių trum­po met­ro fil­mams už­ten­ka slėp­tis po­grin­dy­je, me­tas drą­siai apie sa­ve pra­neš­ti pa­sau­ liui – su to­kiu sie­kiu trum­pa­met­ ra­žių fil­mų agen­tū­ra „Lit­hua­nian shorts“ ke­liaus į di­džiau­sią trum­ po met­ro fil­mų fes­ti­va­lį Eu­ro­po­je – Kler­mo­ne-Fe­ra­ne.

Ma­žai­siais Ka­nais ne­re­tai va­di­na­ mas fes­ti­va­lis vyks va­sa­rio 1–9 d. Lie­tu­va pir­mo­ji iš Bal­ti­jos ša­lių na­ cio­na­li­nia­me sten­de pri­sta­tys ge­ riau­sius lie­tu­vių dar­bus. 35-ąjį kar­tą Pran­cū­zi­jo­je vyk­ sian­čio tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio mu­gė­je veiks ne tik lie­tu­vių sten­ das, ta­čiau ir per ki­no sean­są pa­ sau­lio ki­no in­dust­ri­jos at­sto­vams bus ro­do­mi pen­ki nau­jau­si lie­tu­ vių dar­bai. Kas­met fes­ti­va­lio mu­ gė­je reikš­min­giau­sius dar­bus pri­ sta­to ki­no at­sto­vai iš dau­giau nei 30 ša­lių.

Mu­gė­je reikš­min­ giau­sius dar­bus pri­ sta­to ki­no at­sto­vai iš dau­giau nei 30 ša­lių. „Į Kler­mo­ną-Fe­ra­ną ren­ka­si ne tik ki­no ger­bė­jai, bet vyks­ta ir vie­ nin­te­lė trum­pų fil­mų mu­gė pa­sau­ ly­je. Tai iš­skir­ti­nė pro­ga pa­pa­sa­ko­ti apie mū­sų ša­lies trum­pa­met­ra­žius fil­mus ar su­da­ry­ti san­do­rius su di­ džiau­sių Eu­ro­pos te­le­vi­zi­jų pro­gra­ mų su­da­ry­to­jais, tarp­tau­ti­nių fes­ ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riais, pla­tin­to­jais. Šie­met trum­pų fil­mų me­ko­je ki­no pa­sau­lis pa­ga­liau iš­girs ir apie Lie­ tu­vą“, – pa­sa­ko­jo am­bi­cin­gai nu­si­ tei­ku­si pro­diu­se­rė Ri­man­tė Dau­gė­ lai­tė, „Lit­hua­nian shorts“ va­do­vė. Kas­met Kler­mo­ne-Fe­ra­ne fes­ti­ va­lio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je pa­ ro­do­ma dau­giau nei 100 fil­mų, o fes­ti­va­lį ap­lan­ko dau­giau kaip 50 tūkst. žiū­ro­vų. KD inf.


153

trečiaDIENIS, sausio 23, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16

skelbimai

Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Keičia� ���������������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������� 16, 17 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia� ������������������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Paslaugos Medikų

UAB „Kauno švara“ siūlo darbą

METALO CECHO MEISTRUI Darbo pobūdis: ĩ Vadovavimas šaltkalvių ir suvirintojų komandai. ĩ Įrangos planinio remonto bei gedimų šalinimo organizavimas. ĩ Metalo gaminių gamybos organizavimas. ĩ Iškilusių techninių problemų sprendimas. ĩ Techninės dokumentacijos tvarkymas.

Reikalavimai: ĩ Aukštasis inžinerinis-techninis išsilavinimas. ĩ Darbo AutoCAD programa įgūdžiai – privalumas. ĩ Gebėjimas skaityti techninius brėžinius. ĩ Išmanyti hidraulines sistemas.

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1062275

Dantų gydymas ir protezavimas. Akcija: metalo keramika – 300 Lt! Konsultacija nemokama, užsiregistravus tel. 203 101, 8 672 44 348. 1064738

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 1063922

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Savo gyvenimo aprašymus (CV) siųsti darius.stasikonis@svara.lt.

1058838

Siūlo darbą Automobilių švaros centras ieško energingo ir darbštaus jaunimo: merginų ir vaikinų. Apmokome. Tel. 712 525.

1067608

Ąžuolo baldų įmonė ieško kietojo kuro katilo kūriko, turinčio patirties; darbas kas ketvirtą parą. Kreiptis tel. (8 37) 397 468, e. paštas info@fornestas.lt.

Reikalingas medkirtės (miško kirtimo mašina) operatorius, kreiptis UAB „Girukas“, Basanavičiaus g. 58, Jonava. Tel. 8 659 77 803. 1067265

Reikalingi (-os) 3 siuvėjai (-os) siūti universaliomis siuvimo mašinomis. Darbas viena pamaina. Atlyginimas mokamas 2 kartus per mėnesį. Nuolat aprūpinama darbu. Teirautis tel. 8 652 77 450 nuo 7 iki 16 val. 1065747

1068186

Ąžuolo baldų įmonei reikalinga medienos ruošinių skersuotoja(-as). Kreiptis tel. 8 612 17 855, e. paštas info@fornestas.lt. 1068948

Besiplečiančiai 101 kepyklėlei skubiai reikalingas kepėjas-konditeris(-ė). Tel. 8 655 25 628.

1068007

Dirbti Europoje reikalingi patyrę autovežių vairuotojai. Tel. 8 600 30 003, 8 600 30 000. 1067369

Įmonė siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams. Pagrindiniai maršrutai Lietuva–Suomija–Lietuva. Tel. 8 652 02 266, 8 655 50 795. 1068622

Įmonė, prekiaujanti automobilių detalėmis, ieško vadybininko. Reikalinga rusų kalba. Kaunas, tel. 8 615 42 471, e. paštas automobildalys3@gmail.com. 1067848

Įmonei Kaune reikalingas vairuotojas, turintis B, CE kategorijas (teisę traukti dviašę priekabą). Tel. 8 657 54 199, e. paštas automobildalys3@gmail.com. 1067737

Įmonei reikalinga (-as) pardavėja(as) ir virėja (-as). Privalumas – darbo patirtis. Tel. 8 655 14 014, e. paštas administratore@svaistunas.lt. 1068939

Įmonei reikalingi darbuotojai (automobilių ardymas, sandėliavimas). Kaunas, tel. 8 657 54 199, e. paštas automobildalys3@gmail.com. 1067735

Kulinarijos cechui reikalinga darbuotoja (-as). Privalumas – darbo maisto pramonėje patirtis. Atlyginimas iki 1200 Lt. Tel. 8 611 56 356, Vaiva. 1068264

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 687 70 945. 1059806

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1066406

Reikalingas siuvimo įrengimų mechanikas, taip pat turės atlikti bendro pobūdžio ūkio darbus. Įmonė yra Garliavoje. Tel. 8 685 58 900, e. paštas vaisba@gmail.com. 1065433

Reikalingi vairuotojai turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820. 1060164

Siūlome dažytojo darbą Kaune. Reikalavimai: mokėti dažyti pulverizatoriumi, turėti automobilį. Tel. 8 623 44 964.

1068055

Siuvimo įmonei reikia lygintojos, sukirpėjo (-os), siuvėjų siūti overloku, plokščiasiūle, flatloku. Kaunas. Tel. 8 655 21 923, 8 615 34 719. 1061118

Siuvyklai reikalinga siuvimo technologo padėjėja(as) konvejerio užleidimui. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 652 40 623, e. paštas jurguva@centras.lt. 1068631

Siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-ai) siūti universaliomis siuvimo mašinomis ir overlokais. Darbas operacijomis, gaminiai vienodi, viena pamaina. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 652 40 623; e. paštas jurguva@centras.lt. 1068627

Statybos įmonei reikalingi: fasadų šiltintojai, tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331. 1064771

Tarptautinei įmonei reikalingas kvalifikuotas inžinierius. Privalomos rusų ir anglų kalbos (raštu ir žodžiu). Dažnos komandiruotės į užsienį. CV siųsti e. paštu info@zers.lt. 1068106

UAB „Techranga“ ieško nestandartinių įrengimų konstruktoriaus. Reikalavimas: darbas su SolidWorks. Atlyginimas sutartinis. Gyvenimo aprašymą siųsti faksu (8 37) 406 552 arba e. paštu info@techranga.lt. 1068994

Valymo kompanijai reikalingas vairuotojastraktorininkas dirbti PC „Akropolis“ lauko teritorijoje nakties metu. Tel. 8 656 20 015. 1067304

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1058891

Ieško darbo Atsakingas, patyręs statybos, remonto darbų specialistas ieško ūkvedžio, meistro, staliaus-apdailininko darbo. Taiso elektrą, santechniką. Tel. 8 605 28 527. 1068226

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 1062600

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058771

Moderniu echoskopu atliekami kraujotakos ir įvairių organų ultragarsiniai tyrimai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1058560

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 1067627

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1055605

PAŽADĖJOTE SAU PRADĖTI NUO NAUJŲJŲ! Mitybos specialisto konsultacijos, maisto netoleravimo testas, visos organizmo valymo procedūros! Palankiausios kainos, patyrę specialistai, maloni aplinka. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1063497

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1064022

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1059829

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492. 1062710

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1063508

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1068683

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1068112

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1062323

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Kėbulų lyginimas, keičiame arkas, slenksčius. Duslintuvų virinimas. Tel. 8 670 70 310. 1067928

Buitinės technikos remonto

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1064830

1067177

1058975

Statybos, remonto AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4-6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553. 1067423

1057921

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 1066808

Dažau, glaistau, tapetuoju, montuoju gipskartonį, šiltinu, degu grindis. Pristatau medžiagas. Tel. 8 675 03 868. 1068265

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

1058236

Apdailos-remonto darbai. Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas, grindų įrengimas. Tel. 8 620 93 471.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

1068717

1054030

Elektriko paslaugos. Elektros instaliavimas, montavimas, gedimų šalinimas. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

1068852

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidinė apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

1061950

1068483

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309.

1051695

1062301

1068600

Atlieku remonto darbus: dažau, montuoju gipskartonį, kloju plyteles, dedu grindis ir t.t. Tel. 8 600 97 236, 8 612 82 955.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

1067729

Automobilininkams

Atliekame visus remonto darbus, klojame plyteles, dedame grindis, montuojame GKP, kiti darbai. Tel. 8 605 09 625, 8 699 28 858.

1053841

1060796

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1060727

1068984

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760. 1067920

1066415

Gipso dėjimas, vidaus apdailos darbai. Įvairūs statybos darbai. Tel. 8 634 55 006. 1062879

Glaistau, dažau, tapetuoju. Atlieku ir kitus statybinius darbus. Galiu pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044.

1068669

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1065475

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 1066009

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1062821

Nukelta į 16 p.


16 2

trečiaDIENIS, sausio 23, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1061699

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1061329

Klijuoju plyteles, lyginu sienas. Atlieku įvairius statybos darbus. Tel. 8 688 84 414, (8 37) 421 177.

1068665

Kokybiškai atlieku apdailos darbus. Montuoju gipso plokštes, kloju plyteles, glaistau, dažau, tapetuoju, atlieku staliaus darbus. Tel. 8 673 08 034.

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

Atsibodo standartas? Mes Jums padėsime! NESTANDARTINIAI KIETIEJI BALDAI! Pagaminsime kokybiškus baldus pagal specialų Jūsų užsakymą. Šiuo metu virtuvės komplektams taikoma 10 %, spintoms su stumdomųjų durų sistema – 20 % nuolaida. Baldai – gamintojo kainomis, nes dirbame be tarpininkų. Atvykstame, suteikiame profesionalią konsultaciją ir išmatuojame nemokamai. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt.

Namų valdos sklypą Vejuonos g., Sargėnuose (8,85 a sklypas, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923.

1067911

1057825

1068580

1062019

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

1049128

Metalinių konstrukcijų, nestandartinių gaminių gamyba. Nerūdijančio plieno, juodųjų metalų suvirinimas, remonto paslaugos. Garantija. Tel. 8 657 71 770. 1060113

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1060820

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058517

Plastikiniai langai, balkonai, šarvuotos durys, garažo vartai, žaliuzės, ritininės užuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777; www.sostineslangai.lt. 1061737

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1061835

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1067698

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, gyvatukus, dušo kabinas, vonias, tualetus, atlieka kitus darbus. Suteikiama garantija. Tel. 8 646 03 025. 1068389

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1066848

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136. 1063601

Šlaitinių stogų dengimas įvairia danga, sienų šiltinimas, dailylenčių kalimas (lauko), pastogių įrengimas. Tel. 8 634 55 006.

1068657

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1054162

Siuvėjų Siuvu ir taisau kailinius, keičiu pamušalus ir užtrauktukus. Odinių striukių perdažymas. Tel. 8 683 43 461. 1068744

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 1062221

Kitos

1068490

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1060074

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1067621

www.meistras24.lt. Atliekame santechnikos, šildymo, vėdinimo ir smulkius montavimo darbus, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas andrius@agiris.lt. 1065057

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1067591

Kokybiškos pušies, uosio DURYS. Įstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. Užsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254 10–21 val.

1057842

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1068701

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1059391

Baldžių Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1068607

1058753

1068774

Parduodamas 2 k. butas Kaune, Šiaurės pr. Plotas 50kv. m, 1a., geras išplanavimas. Nedideli mokesčiai. Butas yra geroje vietoje. LASA NOVA tel. (8 37) 331 415, 8 684 11 170. 1068829

Parduodamas 2 k. butas Kaune, Taikos pr. 1/5 a. Butas pilnai suremontuotas. Pakeistas vamzdynas, nauji plastikiniai langai. LASA NOVA tel. (8 37) 331 415, 8 684 11 170.

1068772

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1053806

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1066444

1068815

Parduodamas 2 k. butas Kaune, Vėtrungės g. 4/5 a. Plotas 50 kv. m, geras išplanavimas. Nedideli mokesčiai. Butas yra geroje vietoje. LASA NOVA tel. (8 37) 331 415, 8 684 11 170. 1068827

Parduodamas 2 k. butas, Kranto al. 4/5 a. įstiklintas balkonas, vidinis, labai šiltas, 30m iki Nemuno, plastikiniai langai. LASA NOVA tel. (8 37) 331 415, 8 645 22 052. 1068803

Parduodamas 2 k. suremontuotas butas J.Basanavičiaus al. 52 kv. m. 5/9a., plastikiniai langai į pietų pusę. Įstiklintas balkonas, su baldais. LASA NOVA tel. (8 37) 331 415, 8 645 22 052. 1068802

Statybinės medžiagos

1058262

Maisto prekės Parduodu bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, šviežius ir raugintus kopūstus, raugintus agurkus. Pristatau į vietą, išrašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1055189

Drabužiai, avalynė

Parduodamas Šiaurės pr. 1/9 a., 2 kambariai. Graži aplinka, namo bendrija, butui reikalingas remontas. LASA NOVA tel. (8 37) 331 415, 8 656 88 760.

Kitos prekės

1058157

ALADINO valykla valo kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai – nuo 75 Lt. Dirbame I–V 8–19, VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1060420

1068831

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1061437

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1063902

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

Atvežame skubiai, nebrangiai baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų (šalto arba karšto presavimo). Tel. 8 600 25 915. www.briketai-granules.lt.

1061634

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956.

Namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 84 kv. m, dalinė apdaila, rekonstruotas, apšiltintas) Tel. (8 37) 302 537, 8 659 79 940. KNTPA.

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784.

9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g., miesto komunikacijos šalia, išmatavimai 29x31 m, aplink gyvenamieji namai. Tel. (8 37) 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Baltarusiškų durpių briketai, kaina 310 Lt už toną. Ateities pl. 34, Kaunas (UAB „Polimeta“). Tel. 8 698 15 168.

1 kambario butą Šilainiuose, Rasytės g. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 36 kv. m, renovuotas stogas, šiltas, tvarkingas). Tel. (8 37) 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Bankrutavusios UAB „Eurotopas“, UAB „Vilniaus pastatai“, UAB „Alfa logistics“, UAB „Statybų kursas“, UAB „Statversas“ išparduoda nekilnojamąjį, ilgalaikį kilnojamąjį ir trumpalaikį turtą bei reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti bankroto administratoriaus kontoroje D.Poškos g. 6B-2, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 222 461, faksas (8 37) 222 461, e. paštas info@gedeikis.lt; www.gedeikis.lt.

1063525

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Parduodamas naujas (niekas iki šiol negyveno) dviejų kambarių butas, Griežlės g. 27–6, Užliedžių sen., Užliedžių k., Kauno r. sav., 2008 m. statybos, bendras plotas 51,82 kv. m. ir 91/934 žemės sklypo, Griežlės g. 27, Užliedžių sen., Užliedžių k., Kauno r. sav. (pilnai sutvarkyta aplinka, autonominis dujinis šildymas, pilna apdaila, nemokama parkavimo vieta, maži mokesčiai, šiuolaikinis išplanavimas, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės). Buto kaina 105 000,00 Lt. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 689 86 048.

2 k. V.Landsbergio-Žemkalnio g. (5/5 a., b. pl., 49 kv. m, plastikiniai langai, parketas, renovuotas stogas). Tel. (8 37) 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

1065011

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1059524

1053480

1064847

1068699

Pigiausias 2 k. butas už bendrabučio kainą 2 k. Lapėse, 2/2 a., b. pl., 46 kv. m, pakeisti langai, durys, atskiri patogumai, žemė. Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

1 k. butą Prancūzų g. (5/5 a., vidinis, b. pl. 33, kambarys 17, virtuvė 6 kv. m, nėra balkono, bendrija). Kaina 47 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com.

Namą su 13 a sklypu Romainiuose, Krivių g. Autonominis šildymas dujomis/ kietu kuru, židinys. B. pl., 420 kv. m, komunikacijos. Tel. (8 37) 301 251, 8 687 708 27. KNTPA.

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1 kambario butą bendrabutyje M.Gimbutienės g. (penkių aukštų mūrinio namo II a., b. pl. 21 kv. m, kambarys 16 kv. m, patogumai bendri). Reikia remonto. Kaina 12 500 Lt. Tel. 8 678 74 682, 205 358.

3 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr., 5/2 a., plytinis, b. pl., 64 kv. m, puikiai įrengtas. Pakeisti radiatoriai, elektros instaliacija, santechnika. Tel. (8 37) 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

1068583

1068471

1068775

2k. butas Prancūzų g. 2/12 a. 52 kv. m, Gražiai ir jaukiai suremontuotas, plast. lang., maži mokesčiai, 2 viet. auto. LASA NOVA tel. (8 37) 331 415, 8 630 01 306. 1068813

Dalį namo su 14 a sklypu Petrašiūnuose, R.Kalantos g. (b. pl. 112 kv. m, 6 kambariai, krosninis šildymas, kaina 85 000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1068773

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butai Kaune (autonominis šildymas, vieta automobiliui, šalia PC, maži mokesčiai už šildymą, parduodami su daline arba visa apdaila). Apžiūrėti susitarus. Klientų patogumui dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 698 09 808. 1068649

1068771

Namą Žaliakalnyje, Kalniečių g. 2 a., plytinis, b. pl., 150 kv. m, 5 a žemės, garažas, šildomas kietu kuru/dujomis, reikia remonto. Tel. (8 37) 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 k. butą Taikos pr. 5/1 a., b. pl., 44 kv. m, vidinis, nauji radiatoriai, vamzdynai, bendrija, kaina 65 000 Lt). Tel. (8 37) 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 kambarių butą Fredoje, Vinčų g. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl., 46 kv. m, plastikiniai langai, plūdrusis parketas). Tel. (8 37) 302 530, 8 609 96 655 KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9 a. blok. namo 6 a., b. pl., 61 kv. m, padarytas kosmetinis remontas). Tel. (8 37) 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Keičia Keičiu 1 kambario butą Dainavos r. (balkono nėra) į 2 kambarių butą Dainavoje (su priemoka). Tel. 8 675 11 453. 1068433

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1067680

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064375

1063477

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1067636

1059166

1067668

Natūralūs kailiai dar pigiau. Didelis pasirinkimas – mažos kainos. Išparduotuvė „Le Mari“, Laisvės al. 50.

Parduodamos 80 kv. m, patalpos, Miško g. priešais Centro polikliniką. Šildymas individualus, langai plastikiniai, du įėjimai. LASA NOVA tel. (8 37) 331 415, 8 640 51 958.

1065856

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161.

1055230

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858.

Parduodamas namas su ūkiniais pastatais. Iki Kauno marių – 800 m. Tel. 8 675 29 425.

1068830

Saulėgrąžų lukštų briketai – labai kaitrūs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir židiniams. Atvežame. Tel. 8 678 16 731.

1029432

1068879

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

1062886

Statybos ir remonto darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonis, grindų dėjimas, plytelės, elektros ir santechnikos darbai. Tel. 8 616 23 924.

1032372

1 k. butą A. Šančiuose, Prancūzų g. 5/5 a., b. pl., 33 kv. m, vidinis, šiltas, be balkono, renovuotas stogas, namo siūlės. Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1068598

1066830

Parduodamas RVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorinis reikalavimas. Tel. 8 640 14 572. Parduodu geros kokybės malkas: beržines, alksnines, drebulines, atvežu miškavežiu, tvarkingai sukraunu. Tel. 8 616 24 843, e. paštas vviolleta@gmail.com. 1062726

Parduodu įvairias malkas trinkelėmis, skaldytas, atvežu po 10 erdmetrių. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com.

1065361

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. 1064971

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1055565

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064309

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064440

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064244

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064568

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064176

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064117

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1060611

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių daužtus, nevažiuojančius automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1065947

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1062653

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1052024

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1058199

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1058178

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1068437

Nukelta į 17 p.


17 3

trečiaDIENIS, sausio 23, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Geromis kainomis perkame visų markių automobilius. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1065973

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1060635

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

1058502

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336.

KELIONĖ KELTU Į EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSĄ Vieta kajutėje į Karlshamną arba atgal – nuo 266 Lt asmeniui.

1047469

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065517

Perku 2 kambarių butą tarpiniame aukšte. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581.

Šiemet Euroviziją pasiekti bus itin patogu su keltu. Po nakties poilsio kajutėje ir pusryčių kelto restorane, tik valanda kelio automobiliu iki Malmės atrodys vienas malonumas. Keltų bilietus Klaipėda–Karlshamnas galite pirkti ir internetu www.krantas.lt Bilietus į Euroviziją galite įsigyti www.ticnet.se Daugiau informacijos www.krantas.lt

1066822

Perku vienkartinius padėklus. Pasiimu savo transportu. Tel. 8 672 95 424.

Kviečia mokytis

1068450

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar!

1068749

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1063171

Kviečia

1051975

Pirksiu vieno arba pusantro kambario butą Kaune. Tel. 302 531, 8 640 61 199. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 395 098, 8 614 93 479. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 395 004, 8 614 21 023. 1067831

Maloniai kviečiame ateiti ir susipažinti su kompanijos „Norwex“ teikiamomis galimybėmis ir ekoproduktais, kuriuos naudosi kasdien! Sausio 24 d. 17–20 val. Vytauto pr. 32, „Verslo centras 32“, Kaune. Tel. 8 683 10 036.

Įvairūs

1067207

Nuomoja II ir III a. nuomoja negyvenamąsias patalpas (Vytauto pr. 2) – įvairiai veiklai vykdyti. Tel. 8 699 17 815, 452 891. 1067517

Gabenimai Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1053516

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1055637

Kelionės Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1055624

Kiti

Įvairūs Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058490

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1058443

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1058423

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1058403

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1051923

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1058310

2013 01 02 Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Pereza“, įmonės kodas 135244912. Nutartis įsiteisėjo 2013 01 15. Kreditoriai per 40 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę perduoti administratoriui savo reikalavimus su juos pagrindžiančiais dokumentais. Kreditorių finansinius reikalavimus administratorius priima adresu: UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras A.Juozapavičiaus pr. 21-60, LT-45256 Kaunas. Informuojame UAB „Pereza“ valdymo organus, kad jie neteko visų įgaliojimų ir privalo administratoriui iki 2013 01 22 perduoti visus įmonės dokumentus ir įmonės turtą pagal balansą sudarytą 2013 01 15 dienai. Vadovaujantis LR ĮBĮ 10 str. 7d. 4 p., pranešame visiems suinteresuotiems asmenims, kad administratorius įmonės sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys. Administratorius reikalauja asmenis, kurių žinioje yra UAB „Pereza“ turtas, nedelsiant jį perduoti administratoriui. Kontaktiniai tel. 8 678 80 274, faks. (8 37) 551 511, e. paštas giedriuia@gmail.com. 1068568

UAB „Computer data international“ kreditoriams pranešama, kad 2013 02 08, 11.30 val. Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40 – 1, teisėja A. Radzevičienė) vyks teismo posėdis dėl įmonės kreditorių sąrašo patikslinimo ir dėl įmonės pabaigos. Informaciją teikia bankroto administratorius tel. 8 675 40 107. 1068868

Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 17 d. vykusiame posėdyje priėmė šiuos sprendimus: 1. TS-18 „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Bijūnų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0010:325, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. 2. TS-19 „Dėl Kauno r. sav. Garliavos sen. Garliavos m. Vytauto g. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5223/0010:12, detaliojo plano patvirtinimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. 3. TS-20 „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Narėpų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0003:180, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. 4. TS-21 „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Narėpų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0003:359, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. 5. TS-22 „Dėl Kauno r. sav. Neveronių sen. Neveronių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0016:966, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. 6. TS-23 „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Mitkūnų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0011:88, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. 7. TS-24 „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Mitkūnų k. Tvenkinio g. 13 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0011:312, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. PASTABA. Sprendimus ir sprendimų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainės http://www.krs.lt skiltyse „Savivaldybė“ „Teisinė informacija“ „Teisės aktai“. 1068801

informuoja KAUNO JUNGTINIS SVEIKATOS KLUBAS sausio 23 d. 18 val. kviečia į pasivaikščiojimą su šiaurietiškojo ėjimo lazdomis. Maršrutas: Lietuvos sporto universitetas–Zoologijos sodas–Lietuvos sporto universitetas. Jūsų laukiame prie paminklo S.Dariui ir S.Girėnui (Sporto g. 6). Reikia turėti: neslystančią avalynę, patogią arba sportinę aprangą, atšvaitą ir žibintuvėlį (geriausiai – uždedamą ant galvos „ciklopą”). Neturintiems lazdų – paskolinsime.

NORINTIESIEMS TAPTI MEDŽIOTOJAIS! Vasario 5 d. pradedami kursai. Egzaminas vyks gegužės 6 d. Kreiptis Didžioji g. 77, Kaunas (šaudykla), tel. 383 224, 8 615 76 267, 8 612 42 808.

1067618

informuoja Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Kau­no ap­skri­ties sky­rius ir Ro­mu­al­ do Ozo­lo pa­ra­mos fon­das „UŽ TEISINGUMĄ LIETUVOJE“ pri­sta­to nau­ją is­to­ri­jos ir kul­tū­ros žur­na­lą „NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄSIUVINIAI“. Sau­sio 25 d. 15 val. Kvie­čia­me į su­si­ti­ki­mą su žur­na­lo kū­rė­jais Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės di­džio­jo­je sa­lė­je (Lais­vės al. 96). Pri­sta­to­mi pir­ mie­ji du lei­di­nio nu­me­riai ir at­ei­ties per­spek­ty­vos. Su­si­ti­ki­me da­ly­vau­ja – Ro­mu­al­das Ozo­ las, Vid­man­tas Va­liu­ðai­tis, Eu­ge­ni­jus Skrups­ke­lis, Li­nas Me­de­lis, Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius, Ry­tas Kup­čins­kas, Vi­das Ma­čiu­lis. Ne­pri­klau­so­my­bės są­siu­vi­niai yra is­to­ri­jos ir kul­tū­ros žur­ na­las. Jo kū­rė­jai ren­ka­si sun­kų ke­lią: apies­pe­ci­fi­nį, be ki­ta ko – ir la­bai ne­vie­no­dai su­pran­ ta­mą – klau­si­mą ra­šy­ti ar­gu­men­tuo­tai, ta­čiau su­pran­ta­mai vi­siems, ku­rie no­ri su­si­pa­žin­ti su iki šiol ne­nag­ri­nė­tais mū­sų vals­ty­bės su­ve­re­nu­mo, jo at­kū­ri­mo, įtvir­ti­ni­mo ir da­bar­ti­ nės pa­dė­ties klau­si­mais. Lei­dė­jai ti­ki­si ši­taip su­da­ry­ti są­ly­gas su­si­pa­žin­ti ne tik su is­to­ri­niais klau­si­mais, bet ir įžval­go­mis apie da­bar­ti­nės Lie­tu­vos pa­dė­tį. Tik čia Jūs ra­si­te ana­li­ti­nius straips­nius, is­to­ri­nių įvy­kių da­ly­vių liu­di­ji­mus, pir­mą kar­tą pub­li­kuo­ja­mus do­ku­men­tus apie Vals­ty­bės kū­ri­mą­sį, ko­vas už ne­pri­klau­so­my­bę.


18

trečiadienis, sausio 23, 2013

kas, kur, kada Jonas SAPRAGONAS (1942–2013) Eidamas 71-uosius metus, sausio 21 d. mirė ilgametis Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto darbuotojas prof. habil. dr. Jonas Sapragonas. J.Sapragonas gimė 1942 m. rugpjūčio 19 d. Papilėje, Akmenės rajone. 1959 m. baigęs Rietavo vidurinę mokyklą, gyvenimą susiejo su inžinieriaus ir mokslininko veikla – 1964 m. baigė Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultetą ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Mašinų gamybos fakultete 1967–1970 m. studijavo aspirantūroje. 1970 m. apgynė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją, o 1995 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją. 1964–1967 m. ir 1970–1971 m. KPI (KTU) ėjo asistento pareigas, 1971–1975 m. dirbo vyr. dėstytoju, 1975–1995 m. – docentu, nuo 1995 m.– profesoriumi Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Transporto inžinerijos katedroje; Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Transporto inžinerijos katedros vedėjas (1995–2008 m.), Transporto problemų instituto direktorius, Senato narys, fakulteto tarybos narys. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (Technikos mokslų skyrius), buvo aktyvus mokslininkas, daugelio daktaro disertacijų gynimo tarybų narys, oponentas, habilitacijos komitetų narys. Aštuoni jo vadovauti doktorantai 2000–2011 m. sėkmingai apgynė transporto inžinerijos krypties daktaro disertacijas. Mokslo žurnalų „Transport“ ir „Mechanika“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Buvo daugelio bakalaurų ir magistrantų baigiamųjų darbų vadovas, aktyvus šių darbų vertinimo dalyvis. Paskelbė daugiau nei 120 mokslinių darbų, 6 išradimų, 1 monografijos, 7 vadovėlių ir mokymo priemonių autorius ir bendraautoris. Profesorius buvo aktyvus studijų kokybės gerinimo proceso dalyvis – Studijų kokybės vertinimo centro eksperto statusu dalyvavo dešimties pirmosios ir antrosios studijų pakopų programų išoriniame vertinime, Transporto inžinerijos krypties reglamento autorius. Šviesus atminimas išliks profesorių pažinojusiųjų ir su juo ilgus metus dirbusiųjų atmintyje. Jis buvo didelės erudicijos ir inteligencijos žmogus, o kartu paprastas ir nuoširdus, mokantis išklausyti ir padėti, turintis stiprią valią ir kantrybę bei sugebantis kurti. Žmogus išėjo, bet liko išmintimi ir patirtim Jo kurtasis Pasaulis – nepriekaištinga akademinė veikla ir pasišventimas savo mokslo krypčiai, pagalba sudėtingu mokslinių ieškojimų keliu žengiantiems jaunesniems kolegoms, išmintis ir žinios, atspindėtos knygose, paskaitose ir kituose akademiniuose darbuose. Dėkojame likimui, kad buvome ir dirbome kartu. Su velioniu atsisveikinama Palaimintojo Jurgio Matulaičio šarvojimo salėje (S.Žukausko g. 3B, Kaunas) nuo sausio 23 d. Paskutinėn kelionėn į Petrašiūnų kapines išlydime 24 d. 12 val. Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto akademinė bendruomenė

Sunkią netekties valandą dėl tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame AB „Stumbras“ darbuotoją Dainių ADOMAITĮ ir jo artimuosius. AB „Stumbras“ kolektyvas Arūną ir Mindaugą ARMINUS skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame Produkto kokybės kontrolės laboratorijos darbuotoją Birutę DAUGNORIENĘ dėl mylimos Mamos mirties. UAB „Korelita“ kolektyvas Skaudžią netekties valandą, mirus Mamai, Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ auklėtiniui, daugkartiniam Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionui Aidui REKLIUI nuoširdžią užuojautą reiškia KŽSM „Baltų ainiai“ kolektyvas.

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – Tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B.Brazdžionis) Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Arvydą SABONĮ, mirus mylimam tėveliui. Rita ir Arvydas Garbaravičiai Mirus mylimam Tėvui, nuoširdžiai užjaučiu Lietuvos krepšinio federacojos prezidentą Arvydą Sabonį, jo šeimą ir artimuosius. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų vardu generalinis direktorius Klemensas Rimšelis Skaudžią liūdesio valandą dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Arvydą Sabonį, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą. DNB banko kolektyvas „Atleto“ krepšinio klubas reiškia nuoširdžią užuojautą Arvydui ir Audriui SABONIAMS bei jų artimiesiems, mirus tėveliui. Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją nefrologę dr. Rūtą VAIČIŪNIENĘ, mirus mylimam tėveliui. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Nefrologijos klinikos kolektyvas

Mirus profesoriui Jonui SAPRAGONUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia KTU Inžinerinio projektavimo katedros kolektyvas. Skaudžią netekties valandą, mirus bendrijos nariui profesoriui habilituotam daktarui Jonui SAPRAGONUI, žmoną, dukras, anūkus ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Eivenių g. 31 namo kaimynai. Mirus buvusiam Aleksandro Stulginskio universiteto (Lietuvos žemės ūkio akademijos) docentui Antanui TALALUI, nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė. Mirus Kauno technikos kolegijos buvusiai matematikos dėstytojai Auksei VENCIUVIENEI (NENIŠKYTEI), skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. Kauno technikos kolegijos bendruomenė

Sau­sio 24 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­ sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 25 d. 18 val. – M.Walc­zakas. PIRMASIS KARTAS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­þi­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 26 d. 18 val. – K.Kos­ten­ko. HITLERIS IR HITLERIS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 27 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Sausio 25 d. 19 val. – Eve Ensler. Vaginos monologai. KATYTĖ P. Sausio 26 d. 18 val. – Mario Fratti. SESUO. Sausio 27 d. 12 val. Spektaklis vaikams. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. Agnė Dilytė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Sausio 27 d. 12 val. – NEĮTIKĖTINI ERNIO ILIUZIONAI. Spektaklis vaikams, mamoms ir tėčiams. Pagal to paties pavadinimo Alan Ayckbourn pjesę.

TEATRO KLUBAS Sausio 25 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija BRENDŽIO TRIMS. Sausio 30 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Sausio 31 d. 19 val. – Vadimas Levanovas. SUDIE, DERINTOJAU! Bilietus platina „Tiketa”.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

Leonidą ZELENKOVĄ, mirus mamai, skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas.

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus ilgamečiam Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto prof. habil. dr. Jonui SAPRAGONUI, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi universiteto bendruomenė.

Mirus brangiam kolegai profesoriui Jonui SAPRAGONUI, nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems reiškia KTU Transporto inžinerijos katedros kolektyvas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Amžinąjį atilsį

Mirus KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Transporto inžinerijos katedros profesoriui Jonui Sapragonui, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto bendruomenė.

16 val. – Tau­ra­gės aso­cia­ci­jos „Ma­žo­ji sce­ na” spek­tak­lis 8 MYLINČIOS MOTERYS (tra­ gi­ko­me­di­ja). Rež. Ge­no­vai­tė Ur­mo­nai­tė.

1057592

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sausio 23 d. 18 val. – pagal Friedrich von Schiller PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. 19 val. – Juhanas Smuulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vienos dalies anekdotas. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. Sausio 24 d. 18.30 val. – PREMJERA! Jez Butterworth. JERUZALĖ. Komedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Didžioji scena. Sausio 25 d. 18.30 val. – MODERATORIAI. Vienos dalies forumas. Reþ. Andrius Kurienius. Didžioji scena. 19 val. – Inger Hagerup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vienos dalies komedija. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. Sausio 26 d. 12 val. – Lewis Carroll. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Spektaklis vaikams nuo 8 metų. Adaptacijos autorė ir rež. Ewa Piotrowska. Rūtos salė. 18.30 val. – LAIMINGI. Dviejų dalių spektaklis pagal Friedricho von Schillerio „Klastą ir meilę“. Rež. Artūras Areima. Didžioji scena. Sausio 27 d. 15 val. – Sofi Oksanen. APSIVALYMAS. Vienos dalies drama. Rež. Jonas Jurašas. Rūtos salė. Sau­sio 27 d. 18.30 val. dėl tech­ni­nių kliū­čių vie­to­je spek­tak­lio STEBUKLINGASIS TENESIS bus ro­do­ma prem­je­ra JERUZALĖ. Bi­lie­tai ga­lio­ja tie pa­tys ar­ba juos ga­li­ma grą­žin­ti iki va­sa­rio 10 d. bi­lie­tų įsi­gi­ji­mo ka­so­je. Kovo 1 d. spektaklis PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS neįvyks. Bilietų grąžinimas jų įsigijimo kasoje iki kovo 15 d.

Ko­vo 2 d. spek­tak­lis TEGYVUOJA BUŠONAS ne­įvyks. Bi­lie­tų grą­ži­ni­mas jų įsi­gi­ji­mo ka­ so­je iki ko­vo 16 d.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Sausio 23 d. 17 val. – Genadijus Gladkovas. BRĖMENO MUZIKANTAI. 2 veiksmų miuziklas vaikams ir tėveliams. SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Sausio 24 d. 18 val. – Johannas Straussas. ČIGONŲ BARONAS. 2 dalių operetė. Režisierius Gediminas Šeduikis, dirigentas Virgilijus Visockis. Sausio 25 d. 18 val. – Charles Gounod. FAUSTAS. 3 veiksmų opera. Dirigentas Julius Geniušas, režisierius Gintas Žilys. Mefistofelis – Liudas Mikalauskas. Sausio 26 d. 18 val. – Imrė Kalmanas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiksmų operetė. Režisierius Alexey Stepaniuk (Rusija), dirigentas Jonas Janulevičius. Sausio 27 d. 12 val. – SNIEGO KARALIENĖ. 2 dalių baletas vaikams H.K.Anderseno pasakos motyvais, pagal E.Griego muziką. 18 val. – Johannas Straussas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Sausio 26 d. 12 val. – PRINCESĖS GIMTADIENIS, rež. A.Stankevičius (pamokanti istorija apie pasipūtėlę princesę), nuo 5 m. Sausio 27 d. 12 val. – ZUIKIO KAPRIZAI, rež. A.Stankevičius (spektaklis-žaidimas apie tai, kas nutiko užsispyrėliui zuikučiui), nuo 3 m.

Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

LAIMINGI ŽMONĖS Sausio 23 d. 18 val. – spektaklis PRIE BARJERO. Režisierius A.Lebeliūnas. IDIOTEATRAS Sausio 24 d. 18 val. – komedija MENAS. Režisierius D.Kazlauskas. DOMINO TEATRAS Sausio 27 d. 18 val. – komedija DAKTARAS. Režisierius A.Večerskis.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Sausio 27 d. 12 val. – TIMBA LIMBA IR SNIEGO MALŪNAS (premjera). Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 55

Sau­sio 23 d. 16 val. – Mil­dos Ku­li­kaus­kie­ nės kny­gos SESERS RŪPESTIS pri­sta­ty­mas. Tai – kny­ga, skir­ta Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio se­sers Va­le­ri­jos Čiur­lio­ny­tėsKa­ru­žie­nės, Čiur­lio­nio juo­kais va­din­tos Val­ki­ri­ja, gy­ve­ni­mo ir dar­bų ap­žval­gai. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus Moks­lo ir en­cik­lo­pe­di­jų lei­dyk­los at­sto­vai, kny­gos su­da­ry­to­ja Mil­da Ku­li­kaus­kie­nė. Sau­sio 25 d. nuo 10 val. – IV moks­li­nė mu­ zie­jaus kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta žy­maus me­no ir kul­tū­ros vei­kė­jo, il­ga­lai­kio mu­zie­jaus va­do­vo Pau­liaus Ga­lau­nės gim­ta­die­niui pa­mi­nė­ti. Mu­zie­jaus spe­cia­lis­tų pra­ne­ši­ muo­se bus nag­ri­nė­ja­ma mu­zie­jaus rin­ki­nių for­ma­vi­mo­si is­to­ri­ja, nau­jos at­ri­bu­ci­jos, mu­zie­jaus veik­los at­spin­džiai pub­li­ka­ci­jo­se, nau­jau­si ty­ri­mų re­zul­ta­tai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, 322 kamb.

Sausio 23 d. 17.30 val. – naujų knygų sutiktuvės. Skaitytojai kviečiami susipažinti su dviem Vaclovo Šiugždinio verstomis poezijos knygomis: Oskaro Milašiaus „Sutemų dainos” (Petro Kimbrio paaiškinimai, Vilnius: Homo liber, 2012) ir rinktine „Prancūzų poezija” (sudarytoja Romualda Brastavičienė, Vilnius: Versus aureus, 2012).


19

trečiadienis, sausio 23, 2013

kas, kur, kada KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjungos a. 13A

Sausio 24 d. 11 val. – tautodailininkės Aldonos Sadauskienės tapybos parodos SPALVŲ PALETĖ pristatymas.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS Sausio 24 d. 14 val. bus atidaryta paroda „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai”. Parodą rengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Vytauto Didžiojo karo muziejus, bendradar­ biaujant su Tautos atminties institutu (IPN, Lenkija). Parodoje panaudota medžiaga iš Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos mokslinių institutų, archyvų, muziejų ir privačių asmenų kolekcijų.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Sau­sio 26 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS. Pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė da­ly­vau­ti sie­kiant re­kor­do! Vi­są die­ną kvie­čia­me šei­mas kur­ti spal­vo­tus, bliz­gius, uni­ka­lius at­vi­ru­kus ir da­ly­vau­ti sie­kiant re­kor­do ILGIAUSIA LINKĖ­ JIMŲ GIRLIANDA. Šei­mų vai­kams mu­zie­jaus lan­ky­mas ne­mo­ka­mas!

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Ty­li nak­tis“ – 23, 24 d. 14.45 val.; iki 24 d. 17.30, 19.30 val.; 23 d. 23 val. val. „Pas­ku­ti­nė tvir­to­vė“ – iki 24 d. 12.30, 14.45*, 17, 19.15, 21.30 val. (* išsk. 23, 24 d.). „Ral­fas Grio­vė­jas“ 3D (lie­t. k.) – iki 24 d. 10.45, 13, 15.15 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45 val. „Kie­ta­šik­niai“ – iki 24 d. 11.10, 15.50, 18, 20.05, 22.15 val. „Gangs­te­rių me­džio­to­jai“ – iki 24 d. 11, 16.20, 18.30, 20.45 val. „Varg­die­niai“ – iki 24 d. 13.15 val. „Au­ro­ra“ – iki 24 d. 21 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ 3D – iki 24 d. 21.45 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ – iki 24 d. 13.20 val. „Zam­be­zi­ja“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 10.40 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tyli naktis“ (nacionalinė premjera) – iki 24 d.15.45, 18.15, 20.15 val. „Paskutinė tvirtovė“ (premjera) – iki 24 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.45 val. LNK kino startas. „Ištrūkęs Džango“ – 24 d. 19 val. „Kietašikniai“ – iki 24 d. 14.15, 16.30, 19, 21.30 (seansas nevyks 24 d.) val. „Pi gyvenimas“ – iki 24 d. 14.45, 18, 20.45 val. „Gangsterių medžiotojai“ – iki 24 d. 16.15, 21.15, 20 val. „Ralfas Griovėjas“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.30, 13, 14.45, 17.30 val. „Ralfas Griovėjas (liet. k.) – iki 24 d. 14, 18.45 (seansas nevyks 24 d.) val. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.45, 12.45 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 24 d. 12 val. „Habitas: nelaukta kelionė“ – iki 24 d. 14.30, 21 val. „Vargdieniai“ – iki 24 d. 11.15, 17.45 val. „Zambezija“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.15 val. „Zambezija“ (liet. k.) – iki 24 d. 12.15 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Sau­sio 25 d. 17 val. – „Ap­gau­lin­ga aist­ra” (dra­ma, 2012 m., JAV, Len­ki­ja, rež. Ni­cho­las Ja­rec­ki, lie­tu­við­ki tit­rai). 19 val. – „30 šir­dies dū­žių” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, 2012 m., Pran­ cū­zi­ja, JAV, rež. Ale­xis Llo­yd, lie­tu­viš­ki tit­rai, S). Sau­sio 26 d. 16 val. – „Ap­gau­lin­ga aist­ra” (dra­ma, 2012 m., JAV, Len­ki­ja, rež. Ni­cho­las Ja­rec­ki, lie­tu­viš­ki tit­rai). 18 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­ kis, Jur­ga Ju­tai­tė, N-18). 20 val. – „30 šir­dies dū­žių” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, 2012 m., Pran­cū­zi­ja, JAV, rež. Ale­xis Llo­yd, lie­tu­ viš­ki tit­rai, S). Sau­sio 27 d. 16 val. – „Ap­gau­lin­ga aist­ra” (dra­ma, 2012 m., JAV, Len­ki­ja, rež. Ni­cho­las Ja­rec­ki, lie­tu­viš­ki tit­rai). 18 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­ kis, Jur­ga Ju­tai­tė, N-18). 20 val. – „30 šir­dies dū­žių” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, 2012 m., Pran­cū­zi­ja, JAV, rež. Ale­xis Llo­yd, lie­tu­ viš­ki tit­rai, S).

DATOS (sausio 23 d.)

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00, 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.35, 21.10, 23.20 Sportas. Orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45, 23.30 „Šnipai“ (4) (N-7). 19.45 Stilius. Namai. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Ugnies tramdytojai. 22.45 Pergalės kaina. 23.15 Vakaro žinios. 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (1) (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Koncertas „Auksinis gramofonas 14“. Dalyvauja: S.Rotaru, Valerja, „Via Gra“, N.Baskovas, V.Meladzė, F.Kirkorovas, L.Leščenka, G.Leps, S.Michailovas ir kt. (Rusija, 2009 m.) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“ (2). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Diagnozė: valdžia. 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Besaikė jėga“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 0.20 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.15 „4400“ (9) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.30 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 „Gyvenimo kryžkelės“. 12.00 Be komentarų. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Akistata. 20.30 „Motina ir sūnus“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“ (8).

6.30 Televitrina. 7.00, 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 14.00, 18.25 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 19.25 Komikų klubas (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai.

20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Mentai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 „Odisėjo klajonės“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius (k). 13.00 Vasarvidžio kelionė į Anykščius (1995 m.). 13.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijoninės muzikos koncertas. Skambina Aleksanderis Ullmanas (Jungtinė Karalystė) (k). 14.10 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 15.00 Tapatybės labirintai (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Skulptūrų pėdomis (2). 20.45 Scenaristės, kino režisierės Dianos Matuzevičienės 65-mečiui. Dok. f. „Prisilietimai“ (1998 m.). 21.10 „Atžalos“ (3). 22.00 Aktoriaus Juozo Lauciaus 120-osioms gimimo metinėms. Apie Juozą Laucių... (1994 m.). 22.35 Elito kinas. Čekų animacijos klasika. „Otranto pilis“ (1977 m.), „Karstų namai“ (1966 m.), „Tamsa, šviesa, tamsa“ (1989 m.), „Dialogo dimensijos“ (1982 m.), „Tyli savaitė namuose“ (1969 m.), „Et cetera“ (1966 m.), „Ešerių namų žlugimas“ (1980 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. Algirdo Martinaičio kūriniai.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.10 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.10, 1.25 „Pagrindinis įkaltis“. 19.05, 0.35 „CSI Majamis“. 21.30 Komedija „Superžvaigždė“ (JAV, 1999 m.). 23.05 Europos pokerio turas. 0.05, 2.10 „6 kadrai“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“. 8.15 „EimiJumi“ roko grupė“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 Veiksmo s. „Vaiperis“ (1) (JAV, Kanada, 1996 m.) (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Bebaimis vairuotojas Dekeris“ (Šveicarija, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 22.50 „Skaičiai“ (N-7). 23.50 „Užmirštieji“ (7) (N-7). 0.50 Veiksmo s. „Vaiperis“ (1) (JAV, Kanada, 1996 m.) (N-7) (k).

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Praeities šešėlis“ (Vokietija, 2000 m.). 12.00, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 13.50, 20.35 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 18.00, 23.25 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.45 Melodrama „Kerimoro rožė“ (Vokietija, 2001 m.).

6.14, 13.35 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gimnazistai. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15, 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Rossas Kempas. Piratai“ (3) (N-7). 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.45, 22.30 Negaliu tylėti. 19.45 Dok. f. „Ch.Darwino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai. 0.55 „Griūk negyvas!“

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Viršūnė“ (N-7). 11.10 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.00 Kriminalinė komedija „Perskaityk ir sudegink“. 13.35 Telelaikraštis. 16.00 Veiksmo f. „Gynėjas“. 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Misijos Baltijos jūros regione. 19.30 „Naisių vasara“. 20.30 Vilnia – Vilniaus motina. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 23.20 Žinios (k). 23.40 Trileris „Išdavikas“. 1.35 Siaubo trileris „Įkalinta pragare“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30, 19.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Vaiperis“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Tautos ženklai (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 Veiksmo f. „Bebaimis vairuotojas Dekeris“. 22.50 „Skaičiai“. 23.50 „Užmirštieji“. 1.05 „Vaiperis“ (k).

8.00 Trileris „Miškas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 9.40 Drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 11.35 Fantastinė drama „Pano labirintas“ (Ispanija, Meksika, JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.10 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.45 Drama „Apreiškimo knyga“ (Australija, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kazanės UNICS. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Mariupolio „Azovmaš“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 18.30 Futbolo dievai. Pelé. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Pasaulio sambo čempionatas. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

1429 m. imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis pasiūlė Lietuvos karaliumi karūnuoti Vytautą. 1832 m. gimė prancūzų dailininkas impresionistas Eduardas Manet. 1897 m. gimė Ieva Simonaitytė, Klaipėdos krašto lietuvių rašytoja. 1921 m. Vilniuje gimė Marija Gimbutienė, JAV lietuvių archeologė, žymi Europos priešistorės tyrinėtoja. 1959 m. gimė grupės „UB40“ narys Earlas Falconeris. 1974 m. gimė amerikiečių aktorė, vaidinusi TV seriale „Beverly Hils, 90210“, Tiffany Thiessen. 1999 m. Vilniaus rotušėje pirmą kartą įvyko Vienos pokylis. 2011 m. Dubajuje pradėjo veikti „aukščiausiai pasaulyje“ esantis restoranas – 422 m aukščio pastato „Burj Khalifa“ 122-ajame aukšte.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Gali kilti gerų idėjų. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas ir pernelyg pasitikintis savimi. Jautis (04 21–05 20). Bus lengva bendrauti, galėsite patikrinti aplinkinius, nes jūsų protas bus ypač aktyvus. Pernelyg nesipuikuokite savo mąstymu ir gebėjimais. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Daug laiko praleisite mąstydamas. Kam nors galite pasirodyti įtartinas. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Turėsite stoti į kovą dėl valdžios. Jūsų asmenybės tobulėjimui neigiamos įtakos gali turėti emocionalus žmogus. Šiuo metu vienas iš aplinkinių gali tapti artimu draugu. Liūtas (07 23–08 23). Galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Nebūtina kategoriškai reikšti savo nuomonės. Jei sugebate susitvardyti, vadinasi, suprantate konfliktų pražūtingumąs. Mergelė (08 24–09 23). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo ar diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę. Skorpionas (10 24–11 22). Puikiai seksis suprasti aplinkinius, šauniai praleisite laiką su mylimu žmogumi. Harmoningi santykiai ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Šaulys (11 23–12 21). Laukia svarbus susitikimas su jaunu žmogumi ar kuo nors iš pažįstamų. Galimi emocionalūs pokalbiai. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas pasinaudoti savo kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte idėjas. Minėtos savybės bei sugebėjimas reikšti mintis žavės aplinkinius. Vandenis (01 21–02 19). Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, juk mums nelemta nuspėti, kaip susiklostys aplinkybės ateityje, tiesiog džiaukitės šia diena. Žuvys (02 20–03 20). Galite apsirikti, nes būsite kupinas nerealių svajonių. Dėl to gali nukentėti artimi žmonės. Būkite atsargus – jūsų svajonės toli nuo realybės.


Orai

Šiandien žymesnio sniego nenumatoma, bus 7–12, pajūryje 4–6 laipsniai šalčio. Ketvirtadienį prognozuojami panašūs orai. Temperatūra naktį bus 9–15, dieną 4–10 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 23 d.

–8

–4

Telšiai

–7

Šiauliai

Klaipėda

–7

Panevėžys

–10

Utena

–12

Tauragė

–7

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +16 Berlynas –6 Brazilija +25 Briuselis –3 Dublinas +3 Kairas +21 Keiptaunas +27 Kopenhaga –2

Londonas +1 Madridas +8 Maskva –9 Minskas –10 Niujorkas –3 Oslas –8 Paryžius +2 Pekinas +1

orai kaune šiandien

Praha –8 Ryga –7 Roma +10 Sidnėjus +26 Talinas –5 Tel Avivas +20 Tokijas +9 Varšuva –8

–8

–11

Vėjas

1–3 m/s

Marijampolė

Vilnius

–12

Alytus

Saulė teka 8.23 Saulė leidžiasi 16.39 Dienos ilgumas 8.16 Mėnulis (priešpilnis) teka 3.25 Mėnulis leidžiasi 5.27 23-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 342 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Vardai Algimantas, Gailigedas, Gunda, Ildefonsas, Ramojus.

Že­mės dre­bė­ji­mas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-16

-7

-12

-15

1

-16

-9

-12

-14

1

-15

-10

-13

-13

2

rytoj

poryt

In­do­ne­zi­jos Ačės pro­vin­ci­ją ant­ra­die­ nį su­k rė­tė 5,9 ba­lo stip­r u­mo že­mės dre­bė­ji­mas, per ku­r į žu­vo aš­tuo­ne­rių me­tų mer­gai­tė ir bu­vo su­žeis­ta dar 15 žmo­nių. Dre­bė­ji­mo, ku­ris įvy­ko 0 val. 22 min. Lie­tu­vos lai­ku, epi­cent­ras bu­ vo 112 km į piet­ry­čius nuo pro­vin­ci­jos sos­ti­nės Ban­da Ačės, o hi­po­cent­ras – 37 km gy­ly­je, pra­ne­šė JAV geo­lo­g i­jos tar­ny­ba. Pi­d žio ra­jo­ne žu­vo aš­tuo­ne­ rių mer­gai­tė, ant ku­r ios už­vir­to spin­ ta. Ta­me ra­jo­ne ap­g riu­vo ma­ž iau­siai 50 na­mų. In­do­ne­zi­jos me­teo­ro­lo­gi­jos, geo­fi ­z i­kos ir kli­ma­to­lo­g i­jos agen­t ū­ra cu­na­mio pa­vo­jaus ne­pas­kel­bė. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Mi­li­jar­dai „Twit­ter“ pra­ne­ši­mų gu­la į ar­chy­vą

„„Sim­bo­liai: tra­di­ci­nės kai­li­nės au­si­nės ke­pu­rės, kaip ir vel­ti­niai, Va­

ka­ruo­se aso­ci­juo­ja­si ir su at­šiau­rio­mis ru­siš­ko­mis žie­mo­mis, ir su pa­čiais ru­sais. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Ar­mi­jos re­for­ma neap­len­kė ke­pu­rių Ru­si­jos ar­mi­ja su­ka įspū­din­gų re­for­mų ke­liu. Tie­sa, įspū­din­gos jos pir­miau­siai ne dėl ra­di­ka­liai kei­čia­mų tar­ny­bos są­ly­gų ar ka­ ri­nės kon­sep­ci­jos per­mai­nų: Ru­ si­jos gink­luo­to­sios pa­jė­gos at­si­ sa­ko ru­siš­kos žie­mos sim­bo­liu ta­pu­sių ypač pra­ktiš­kų au­si­nių ke­pu­rių. Ži­niask­lai­dos ci­tuo­ja­mo siu­vi­ mo atel­jė „Btc group“ at­sto­vo Te­ mer­la­no Dar­si­go­vo tei­gi­mu, vie­toj dau­giau kaip še­šis de­šimt­me­čius dė­vė­tų au­si­nių ke­pu­rių Ru­si­jos

ka­rei­viai gaus šiuo­lai­ki­nius gal­ vos ap­dan­ga­lus. Nau­jo­mis uni­for­mo­mis, ku­rios, kaip tei­gia­ma, bus tris­kart pa­tva­ res­nės nei dė­vi­mos da­bar, Ru­si­jos ka­riai bus ap­reng­ti 2014-ai­siais. Au­si­nės ke­pu­rės – ne vie­nin­te­lė ru­sų ka­rių gar­de­ro­bo da­lis, nu­ke­ liau­sian­ti ne­bū­tin. Nau­jo­jo gy­ny­ bos mi­nist­ro Ser­ge­jaus Šoi­gu tei­ gi­mu, dar šie­met bus at­si­sa­ky­ta au­tų, ku­rie iki šiol bu­vo nau­do­ ja­mi vie­toj ko­ji­nių. KD inf.

JAV Kong­re­so bib­lio­te­ka, ku­rio­ je sau­go­ma di­džiau­sia pa­sau­ly­ je kny­gų ko­lek­ci­ja, iš­kė­lė sau sun­ kiai ap­rė­pia­mą tiks­lą iš­sau­go­ti tai, kas sve­ria ma­žiau ir gy­vuo­ja ge­ro­ kai trum­piau – mi­li­jar­dus ame­ri­ kie­čių pa­skel­bia­mų ži­nu­čių so­cia­ li­nia­me tink­le „Twit­ter“. Ši au­to­ri­te­tin­ga JAV ins­ti­tu­ci­ ja ren­ka apie 400 mln. kas­dien Ame­ri­ko­je pa­ra­šo­mų ži­nu­čių, ti­ kin­tis, kad jos at­spin­di ne­di­de­lę, ta­čiau svar­bią na­cio­na­li­nio na­ra­ ty­vo da­lį. „Vie­nas iš Kong­re­so bib­lio­te­kos mi­si­jos ele­men­tų – rink­ti Ame­ri­ kos is­to­ri­ją ir įgy­ti ko­lek­ci­jų, ku­ rios yra ver­tin­gos ty­ri­mams“, – sa­ kė šios bib­lio­te­kos ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus di­rek­to­rė Gay­le Os­ter­ berg. Va­šing­to­ne įsi­kū­ru­si Kong­re­so bib­lio­te­ka sau­go mi­li­jo­nus kny­gų ir is­to­ri­nių do­ku­men­tų, o jos in­ ter­ne­ti­niuo­se ar­chy­vuo­se su­kaup­ ta dar mi­li­jo­nai kū­ri­nių, pa­ra­šy­ tų ame­ri­kie­čių per dau­giau nei du šimt­me­čius. Da­bar ši ins­ti­tu­ci­ja taip pat no­ri tap­ti Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se pa­skel­ bia­mų trum­pų­jų in­ter­ne­to ži­nu­čių sau­go­to­ja: „Twit­ter“ 2010 m. ba­ lan­dį pa­si­ra­šė su bib­lio­te­ka su­tar­ tį, su­tei­kian­čia priei­gą prie pra­ ne­ši­mų, pa­ra­šy­tų nuo šio po­rta­lo įkū­ri­mo 2006 m. Pa­sak G.Os­ter­berg, iki 140 sim­ bo­lių pra­ne­ši­mų kau­pi­mas ati­tin­ ka pa­grin­di­nį bib­lio­te­kos tiks­lą: „Rink­ti Ame­ri­kos is­to­ri­ją ir įgy­ti ko­lek­ci­jų, ku­rios bus ver­tin­gos ty­ ri­mams.“ Pag­rin­di­nis iš­šū­kis Kong­re­so bib­lio­te­kai – ras­ti vie­tos sau­go­ ti vi­sas ži­nu­tes, pa­skelb­tas šia­me po­pu­lia­ria­me so­cia­li­nia­me tink­le,

ku­rių da­bar yra iš vi­so apie 170 mi­ li­jar­dų. „Twit­ter“ praė­ju­sį mė­ne­sį pa­skel­bė, kad jo ak­ty­vių var­to­to­jų skai­čius vir­ši­jo 200 mln., o dau­gu­ ma jų yra Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se. Išt­rin­tos ar­ba už­ra­kin­tos ži­nu­ tės į Kong­re­so bib­lio­te­kos ar­chy­ vą ne­pa­teks. Tarp ži­nu­čių, ke­ti­na­mų iš­sau­ go­ti atei­ties kar­toms, at­si­dū­rė pa­ tys pir­mie­ji „Twit­ter“ pra­ne­ši­mai, pa­skelb­ti vie­no iš bend­ro­vės įkū­rė­ jų – Jac­ko Dor­sey. Ten pat bus sau­ go­ma ir pa­gar­sė­ju­si ži­nu­tė, iš­siųs­ta pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos po is­ to­ri­nės per­ga­lės rin­ki­muo­se 2008 m. lapk­ri­tį, pir­mą­kart jį at­ve­du­sios į Bal­tuo­sius rū­mus. „Ką tik pa­te­ko­me į is­to­ri­ją. Vi­ sa tai įvy­ko, nes jūs ati­da­vė­te sa­ vo lai­ką, ta­len­tą ir aist­rą. Vi­sa tai įvy­ko dėl jū­sų. Ačiū“, – sa­ko­ma ta­me JAV pre­zi­den­to, ne­ven­gian­ čio nau­do­tis tech­ni­kos nau­jo­vė­ mis, pra­ne­ši­me. 2011 m. va­sa­rį per die­ną bū­da­vo pa­skel­bia­ma apie 140 mln. „Twit­

ter“ pra­ne­ši­mų, o per­nai spa­lį šis ro­dik­lis pa­di­dė­jo dau­giau nei tri­ gu­bai – iki maž­daug pu­sės mi­li­ jar­do. Kong­re­so bib­lio­te­kos kau­pia­mos ži­nu­tės sau­go­mos so­cia­li­nių tink­ lų bend­ro­vės „Gnip, Inc.“, įsi­kū­ ru­sio Ko­lo­ra­do mies­te Boul­de­ry­ je. Šiam tiks­lui „Gnip“ sky­rė 133 tūkst. gi­ga­bai­tų erd­vės sa­vo tal­ pyk­lo­se. „Gnip“ nu­ro­dė, kad ypač sun­ ku rink­ti ži­nu­tes per va­di­na­muo­ sius pi­kus – kai jų srau­tas ypač pa­ di­dė­ja dėl pa­sau­lio dė­me­sio cent­re at­si­du­rian­čių nau­jie­nų, to­kių kaip Ja­po­ni­ją 2011-ųjų ko­vą nu­siau­bęs cu­na­mis, kai per se­kun­dę bū­da­vo pa­skel­bia­ma tūks­tan­čiai „Twit­ter“ pra­ne­ši­mų. Niu­jor­ke įsi­kū­ru­sio Cor­nel­lio uni­ver­si­te­to ko­mu­ni­ka­ci­jų pro­fe­ so­riaus Lee Humph­rey­so ma­ny­mu, in­ter­ne­te skel­bia­mos trum­po ži­nu­ tės ga­li daug at­skleis­ti „apie kul­tū­ rą, ku­rio­je jos bu­vo su­kur­tos“. BNS inf.

2013-01-23 Kauno diena