Page 1

Lietuva

Ekonomika

5p. V.Lands­ber­gis plie­kė­ kon­ser­va­to­rių­ va­do­vus dėl­ so­cia­li­nio­ ne­jaut­ru­mo.

pasaulis

7p.

Kuk­lus ­ A.But­ke­vi­čiaus ­ pla­nas ­ iš še­šė­lio ­ iš­trauk­ti ­ 600 mln. li­tų.

8p.

Po įkaitų ­ vadavimo ­ operacijos ­ Alžyre smėlis ­ nusidažė ­ krauju.

Pirmadienis sausio 21, 2013 Nr. 16 (19877) Kaunodiena.lt 2 Lt

Pe­li­jan­čios sie­nos kir­ši­na bend­ri­jos narius

Įtikėję van­de­ns stebuklais Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Sau­sio 19-osios nak­tį vyks­tan­čių ste­buk­lų pra­mie­go­ti ne­ga­li­ma. Taip pa­sa­ky­tų iš­ban­džiu­sie­ji, kad tuo me­tu van­duo tam­pa it gy­vas. Dau­ge­lis jo pri­si­se­mia į in­dus, o kai kas po­ty­rius su­stip­ri­na iš­si­mau­dę le­di­nia­me van­de­ny­je.

Kau­nie­čio Gin­ta­ro Sta­siu­le­vi­čiaus pro­fe­si­ja nie­kaip ne­su­si­ju­si su van­ dens ty­ri­mais, fi­zi­ka ar me­di­ci­na. Ka­dai­se kaž­kur per­skai­tęs apie tai, kad ke­lis kar­tus per me­tus van­duo tam­pa tar­si ste­buk­lin­gas, vy­ras ne­ nus­ty­go vie­to­je. „Su vir­gu­lė­mis ir svam­ba­lais sė­dė­da­vau per sau­sio 19-osios nak­tį ir ban­dy­da­vau nu­ sta­ty­ti, ka­da virs­mas pra­si­de­da ir ka­da bai­gia­si“, – šyp­so­ jo­si 56 me­tų kau­nie­tis.

3

Dienos citata „Pa­lai­min­giau duo­ti, ne­gu gau­ti“, –

„„Ne­vil­tis: R.Ra­moš­kai­tė tei­gia, kad po ne­ko­ky­biš­kos sto­go re­no­va­ci­jos gy­ve­ni­mas jos bu­te vir­to nuo­la­ti­niu koš­ma­ru.

Nu­si­lu­pę ta­pe­tai, iš­brin­kęs par­ke­tas, šal­ tis ir drėg­mė kam­ba­riuo­se – to­kio­mis są­ly­ go­mis gy­ve­na vie­no Pet­ra­šiū­nų dau­gia­ bu­čio gy­ven­to­jai. Kauniečiai tikina, kad jų problemos prasidėjo po to, kai buvo at­ naujinta stogo danga. Rumšiškėse virė mūšis20p.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kan­ki­na drėg­mė

Į re­dak­ci­ją ne­re­tai krei­pia­si žmo­ nės dėl jų ne­ten­ki­nan­čių būs­to ad­mi­nist­ra­to­rių pa­slau­gų. Konf­ lik­tų ne­trūks­ta ir bu­tų sa­vi­nin­kų bend­ri­jo­se. T.Ma­siu­lio gat­vės 11A nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me dau­gia­bu­

Au­re­li­jos Ma­kū­nie­nės lab­da­ros ir­ pa­ra­mos fon­do auk­cio­ne gy­ve­ni­mo tie­sas pri­mi­nė Rau­dond­va­rio­ baž­ny­čios kle­bo­nas­ Au­gus­ti­nas Pau­laus­kas. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ty­je da­lis gy­ven­to­jų iš­ka­sę ka­ro kir­vį su bend­ri­jos pir­mi­nin­ke. „Pas mus na­m e be per­t rau­ kų vyks­ta bran­gios re­no­va­ci­jos, bet bend­ri­jos pir­mi­nin­kė ne­ro­do dar­bų są­ma­tų, o gy­ve­ni­mo ko­ky­ bė tik blo­gė­ja, pa­ti­ria­me di­džiu­lių nuo­sto­lių“, – guo­dė­si na­mo gy­ ven­to­ja Rena­ta Ra­m oš­ kai­tė.

2

4p.


2

Pirmadienis, sausio 21, 2013

Miestas

Oro kokybė Kaune 46 50mg/m

0

3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,76

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

38

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pe­li­jan­čios sie­nos kir­ši­na bend­ri­jos narius

Pen­kis bu­tus tu­rin­čio 1 prie­sta­to gy­ven­to­jus la­ biau­sia pik­ti­na bend­ri­jos pir­mi­nin­

kės suor­ga­ni­zuo­ta sto­go re­no­va­ci­ ja. Po jos vi­suo­se prie­sta­to bu­tuo­se žmo­nės skun­džia­si ap­ni­ku­siu pe­ lė­siu. „Prieš dve­jus me­tus, kai bu­ vo at­nau­jin­ta sto­go dan­ga, ne­ga­ li­me nor­ma­liai gy­ven­ti, ken­čia­me nuo nuo­la­ti­nės drėg­mės, te­kan­ čio sie­no­mis van­dens“, – pa­sa­ko­ jo R.Ra­moš­kai­tė.

kin­ti su­ma­žė­ju­sio­mis są­skai­to­mis. Jei pa­di­di­na­me tem­pe­ra­tū­rą, kad prie­sta­te ji bū­tų nor­ma­li, ki­ti bu­ tai na­me skun­džia­si per di­de­le ši­ lu­ma. Bet jei prie­sta­to gy­ven­to­jai ap­si­šil­tin­tų sie­nas, ši­lu­ma pa­si­ skirs­ty­tų na­me vie­no­dai“, – siū­lo išei­tį G.Ruš­čen­ko­va. Bend­ri­jos pir­mi­nin­kė ti­ki­no nie­ ko ne­sle­pian­ti nuo gy­ven­to­jų ir ga­ lin­ti bet ka­da pa­teik­ti at­lik­tų dar­bų iš­lai­dų są­ma­tas.

Re­mon­tai per­niek

Įsi­ki­šo ir se­niū­ni­ja

Gy­ven­to­jai tei­gė dėl nuo­la­ti­nės drėg­mės ne­ga­lin­tys at­nau­jin­ti būs­ tų. R.Ra­moš­kai­tė ro­dė mo­ti­nos kam­ba­ry­je at­si­lu­pu­sius ta­pe­tus, pa­juo­du­sias nuo pe­lė­sių pa­lu­bes, sie­nas, kam­pus. „Prieš ke­le­rius me­tus bran­giai in­ves­ta­vo­me į bu­to re­mon­tą, sam­ dė­me meist­rus, pa­ti dir­bau, bet po sto­go re­no­va­ci­jos vis­kas nuė­jo per­ niek. Sa­vo kam­ba­ry­je vi­sai nu­lu­pau su­ga­din­tus ta­pe­tus, te­ko iš­mes­ti kai ku­riuos bal­dus, ku­rie nuo drėg­mės pra­dė­jo pū­ti“, – ap­gai­les­ta­vo ji. Mer­gi­na sa­kė jau pa­ra­šiu­si pa­ reiš­ki­mą į Kau­no mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą. „Iš bend­ri­jos pir­mi­ nin­kės rei­ka­lau­siu pa­deng­ti nuo­ sto­lius dėl pa­tir­tos ža­los ir dėl pe­ lė­sio ga­di­na­mos svei­ka­tos. Ma­no ma­ma ser­ga ast­ma ir gy­ve­ni­mas nuo­la­ti­nė­je drėg­mė­je, tarp pe­lė­sių jai ypač kenks­min­gas“, – įsi­ti­ki­nu­ si R.Ra­moš­kai­tė. Že­ma tem­pe­ra­tū­ra

Ki­ti kai­my­nai ir­gi tei­gė, kad žie­ mą jų kam­ba­riuo­se nuo­lat drėg­na, tem­pe­ra­tū­ra te­sie­kia 13 laips­nių. „Brinks­ta, du­rys, par­ke­tas, o re­ mon­to da­ry­ti ne­ga­li­me, nes vis­ką grei­tai su­nai­kin­tų drėg­mė“, – kal­ bė­jo Vi­das Dei­man­ta­vi­čius. Jis įsi­ ti­ki­nęs, kad sto­gas virš jo ir kai­my­ nų bu­tų už­deng­tas ne­ko­ky­biš­kai. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad bend­ri­jo­je ir ki­ti dar­bai at­lie­ka­mi ne­ko­ky­biš­kai.

„„Nuos­to­liai: nuo­la­ti­nė drėg­mė ir pe­lė­siai nie­kais pa­ver­tė gy­ven­to­jų in­ves­ti­ci­jas į bu­tų re­mon­tus. 

„Pa­vyz­džiui, per Kū­čias, kol ne­pa­ kė­lė­me triukš­mo, ne­tu­rė­jo­me nei šal­to, nei šil­to van­dens, o kai vėl jį įjun­gė, ten, kur tu­rė­jo bėg­ti šal­ tas van­duo, plū­do karš­tas. Jau ant­ ras mė­nuo nuo­lat iš­jun­gia­mas van­ duo, o mes ne­ži­no­me, kas vyks­ta, tik gau­na­me šim­tus li­tų už mė­ne­sį sie­kian­čias są­skai­tas už dar­bus“, – tei­gė V.Dei­man­ta­vi­čius. Pir­mi­nin­kė jau­čia­si tei­si

Bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė Ruš­čen­ko­va tvir­ti­no, kad 18 tūkst. li­tų kai­na­vu­si sto­go re­no­va­ci­ja bu­ vo ko­ky­biš­ka. „Vi­sas 135 bu­tų dau­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

gia­bu­tis pri­si­dė­jo prie šios re­no­va­ ci­jos, mo­kė­jo po 3 li­tus už kv. m, kad prie­sta­to gy­ven­to­jams bū­tų pi­giau.

Sa­vo kam­ba­ry­je vi­sai nu­lu­pau su­ ga­din­tus ta­pe­tus, te­ko iš­mes­ti kai ku­riuos bal­dus, ku­rie nuo drėg­ mės pra­dė­jo pū­ti.

Jiems te­rei­kia pa­si­rū­pin­ti sa­vo sie­ no­mis, jas ap­šil­tin­ti, su­tvar­ky­ti ven­ ti­lia­ci­ją, bet tai jie tu­rė­tų pa­si­da­ry­ti už sa­vo lė­šas“, – ma­no pir­mi­nin­kė. G.Ruš­čen­ko­va aiš­ki­no, kad prie­ sta­te anks­čiau bu­vo sa­lė, ku­ri pri­ klau­sė bu­vu­sio fab­ri­ko „Bi­tu­kas“ bend­ra­bu­čiui. „Vė­liau ja­me įmo­nė įren­gė bu­tus ir juos pri­va­ti­za­vo. Bet jie iki šiol ne­vi­siš­kai pri­tai­ky­ti gy­ ve­nti“, – ma­no pir­mi­nin­kė. Ji sa­kė ne­ga­lin­ti už­tik­rin­ti ir pa­ kan­ka­mos ši­lu­mos prie­sta­to bu­ tuo­se. „Mes mo­der­ni­za­vo­me ši­lu­ mos maz­gą, da­bar jis au­to­ma­tiš­kai re­gu­liuo­ja tem­pe­ra­tū­rą, vi­si pa­ten­

Pet­ra­šiū­nų se­niū­nas Al­gi­man­tas Vil­ke­vi­čius sa­kė, kad to­kių pro­ble­ miš­kų na­mų mik­ro­ra­jo­ne yra trys. „Tai bu­vę bend­ra­bu­čiai, ku­rių gy­ ven­to­jai nė­ra vie­nin­gi ir or­ga­ni­ zuo­ti, to­dėl tarp jų ky­la tar­pu­sa­vio konf­lik­tai“, – kal­bė­jo se­niū­nas. Se­niū­ni­joms per­nai bu­vo pri­ skir­ta nau­ja prie­vo­lė už­tik­rin­ti, kad gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­to­ riai ar bend­ri­jų pir­mi­nin­kai neap­ lai­džiai pri­žiū­rė­tų sta­ti­nius. „Įver­ti­na­me be­si­skun­džian­čių žmo­nių gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir jei jos nea­ti­tin­ka hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­ vi­mų, ne­tin­ka­mai vyk­do­ma pa­sta­ tų prie­žiū­ra, iš pra­džių įpa­rei­go­ja­ me at­sa­kin­gas įmo­nes ar as­me­nis pa­ša­lin­ti trū­ku­mus. Pas­kui ga­li­me skir­ti iki 2 tūkst. li­tų bau­dą. Jei ir to­liau pa­sta­tas nio­ko­ja­mas, neuž­ tik­ri­na­ma jo prie­žiū­ra, įma­no­mas net ir na­mo pri­pa­ži­ni­mas ne­tin­ka­ mu eksp­loa­tuo­ti, pri­vers­ti­nis gy­ ven­to­jų iš­kel­di­ni­mas į so­cia­li­nius būs­tus“, – var­di­jo ga­li­mas tai­ky­ti san­kci­jas A.Vil­ke­vi­čius. Paš­ne­ko­vas pri­dū­rė, kad se­niū­ nams tai kol kas nau­ja prie­vo­lė, sto­ ko­ja­ma pra­kti­nės pa­tir­ties. „Vie­na aiš­ku, kad T.Ma­siu­lio gat­vės 11A na­me vi­siems bend­ri­jos na­riams ge­ri ne­bū­si­me, to­dėl tie­siai sa­kau: va­do­vau­si­mės vien tei­sės ak­tais ir rei­ka­lau­si­me iš pir­mi­nin­ko pa­ša­ lin­ti trū­ku­mus, jei to­kių bus už­fik­ suo­ta“, – ti­ki­no se­niū­nas.

Ne­tek­tis Sa­bo­nių šei­mo­je Šeš­ta­die­nį po il­gos ir sun­kios li­ gos, ei­da­mas 85-uo­sius, mi­rė And­ rius Sa­bo­nis, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­ de­ra­ci­jos pre­zi­den­to Ar­vy­do Sa­bo­ nio tė­vas.

Bu­vęs il­ga­me­tis Kau­no „Ma­dos“ in­di­vi­dua­laus siu­vi­mo įmo­nės aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos meist­ras A.Sa­bo­nis sir­go sun­kia inks­tų li­ga. Jo gy­vy­bė už­ge­so Lie­tu­vos svei­ka­ tos moks­lų uni­ver­si­te­to Kau­no kli­ ni­ko­se. „Ma­no bi­čiu­lis ir bu­vęs pa­cien­ tas And­rius Sa­bo­nis su pa­vy­dė­ ti­nu už­si­spy­ri­mu ko­vo­jo su lė­ ti­ne inks­tų li­ga, – tink­la­la­piui www.kau­no­zur­na­lis­tai.lt sa­kė į už­tar­nau­tą poil­sį jau išė­jęs ži­no­ mas me­di­kas doc. Do­na­tas Bumb­ lys. – Pas­ta­ruo­sius še­še­rius me­tus net tris­kart per sa­vai­tę Nef­ro­ lo­gi­jos kli­ni­ko­je, ku­rios va­do­vė yra ma­no duk­ra pro­f. In­ga Arū­ nė Bumb­ly­tė, And­riui bu­vo at­

lie­ka­ma ne­leng­va inks­tų dia­li­zė.“ Anot D.Bub­lio, dar praė­ju­sių me­ tų pra­džio­je And­rius Sa­bo­nis pa­ts au­to­mo­bi­liu at­vyk­da­vo į Kau­ no kli­ni­kas, kur li­go­nį rū­pes­tin­ gai glo­bo­jo Nef­ro­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vė gy­dy­to­ja Bi­ru­tė Sri­bi­kie­ nė. „Po per­nai iš­tik­to šir­dies smū­ gio il­gaam­žio Sa­bo­nio (pa­se įra­šy­ ti 1930-ie­ji, bet jis yra gi­męs po­rą me­tų anks­čiau) svei­ka­ta dar la­biau pa­šli­jo, o prieš po­rą die­nų jį iš­ti­ko ko­ma, ir kant­rus, mie­las, la­bai rū­ pes­tin­gas tri­jų vai­kų tė­vas iš­ke­lia­ vo Am­ži­ny­bėn“, – jau­du­lio ne­slė­ pė D.Bumb­lys. And­rius ir Mil­da Sa­bo­niai užau­ gi­no duk­rą Ilo­ną, sū­nus Ar­vy­dą ir And­rių, džiau­gė­si de­vy­niais vai­ kai­čiais. Tai, kad A.Sa­bo­nio pa­var­dė ži­ no­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je, pir­miau­ sia rei­kė­tų dė­ko­ti rū­pes­tin­giems jo tė­vams. A.Sa­bo­nį tre­ni­ra­vęs vie­nas žy­miau­sių Lie­tu­vos krep­ši­nio tre­

ne­rių Vla­das Ga­ras­tas krep­ši­nin­ ko tė­vą pri­si­me­na kaip la­bai drau­ giš­ką, šil­tą, ma­lo­nų žmo­gų. Nors jis pa­ts, pa­sak V.Ga­ras­to, ne­spor­ ta­vo, ta­čiau su­da­rė są­ly­gas spor­ tuo­ti sū­nui ir ska­ti­no jį tai da­ry­ti. A.Sa­bo­nio tė­vai su jau­du­liu ste­bė­ da­vo kiek­vie­nas var­žy­bas, ku­rio­se dėl per­ga­lės ko­vo­jo jų at­ža­la. A.Sa­b o­n iui ta­p us krep­š i­n io žvaigž­de ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pa­sau­ly­je, krep­ši­nin­ko tė­vas iš­li­ ko pa­pras­tas žmo­gus. „Ki­ti už­rie­ čia gal­vas, kai jų sū­nūs ko nors pa­ sie­kia, o A.Sa­bo­nis li­ko toks pat. Tą pa­tį jis įskie­pi­jo ir sa­vo vai­kams“, – kal­bė­jo krep­ši­nio tre­ne­ris, tu­rė­ jęs daug pro­gų pa­bend­rau­ti su le­ gen­di­nio krep­ši­nin­ko tė­vu. Ve­lio­nio pa­lai­kai pa­šar­vo­ti Per­ lo­jos šar­vo­ji­mo sa­lė­je (Per­lo­jos g. 37, Pa­ne­mu­nė­je). Lai­do­tu­vės vyks sau­sio 22-ąją Kar­mė­la­vos ka­pi­nė­ se. Kars­tas iš­ne­ša­mas 13 val.

„„At­sis­vei­ki­ni­mas: į pa­sku­ti­nę gy­ve­ni­mo ke­lio­nę And­rius Sa­bo­nis bus

KD inf.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

iš­ly­dė­tas iš lai­do­ji­mo na­mų Pa­ne­mu­nė­je.


3

Pirmadienis, sausio 21, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Smur­tas ar žai­di­mas? Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Į gy­dy­mo įstai­gą krei­pė­si dvi Kau­no moks­lei­vės. Po pa­mo­kų, ei­da­mos į dra­bu­ži­nę, mer­gi­nos pa­ju­to ašt­rų skaus­mą ko­jo­se, tar­ si kaž­kas bū­tų įdū­ręs ada­ta. Mer­ gai­čių tė­vai iš­si­gan­do, kad tai ne­ bū­tų ko­kios nors ap­krės­tos ar ne­ šva­rios ada­tos, to­dėl ir krei­pė­si į me­di­kus pa­gal­bos.

„„Įro­dy­mas: G.Sta­siu­le­vi­čius svam­ba­lu – ant li­ni­nio siū­lo pri­riš­tu gin­ta­ru – de­monst­ra­vo, kaip kin­ta van­dens

sa­vy­bės. 

Įtikėję van­de­ns stebuklais Jau be­veik du de­šimt­me­ 1 čius sau­sio 19-osios nak­ tį nei­nan­tis lai­ku mie­go­ti. Per daug

me­tų jis įsi­ti­ki­no, kad van­dens sa­ vy­bės pa­kin­ta, kai laik­ro­džio ro­dyk­ lės ro­do 34–35 min. po pu­siau­nak­ čio, ir tai trun­ka apie 4 va­lan­das. G.Sta­siu­le­vi­čius tvir­ti­na, kad kas­met mi­nė­tą die­ną gam­to­ je įvyks­ta virs­mas, ku­ris pa­kei­ čia van­dens struk­tū­rą. Pa­sak vy­ro, moks­li­nis paaiš­ki­ni­mas ga­lė­tų bū­ti toks: vyks­tant virs­mui su­si­da­ro la­ bai aukš­tų daž­nių elekt­ro­mag­ne­ti­ nis lau­kas ir van­duo tar­si at­gy­ja. Tai, kad virs­mas vyks­ta sau­sio 19-ąją, yra sie­ja­ma su Jė­zaus Kris­ taus krikš­tu, ku­ris, anot sta­čia­ti­kių, vy­ko bū­tent šią die­ną. Ru­si­jo­je ti­ kin­tie­ji šią die­ną ma­siš­kai mau­do­ si eke­tė­se. Jie ti­ki, kad dva­si­nin­kų pa­šven­tin­tas le­di­nis van­duo ap­va­ lo kū­ną ir sie­lą. Pa­si­kei­čia van­dens sko­nis

Lie­tu­viai svei­ko gy­ve­ni­mo pro­pa­ guo­to­jai, pa­ju­tę tei­gia­mą van­dens po­vei­kį, ti­ki gam­tos ga­lia. „Čia yra kaž­kas gi­laus, van­dens at­si­nau­ji­ni­ mas – ne šiaip sau. Žmo­gaus or­ga­ niz­mą it kom­piu­te­rį rei­kia vis at­ nau­jin­ti kar­tu su gam­ta. Šis at­gi­jęs van­duo tie­siog su­de­ri­na jį“, – ti­ki van­dens po­ky­čius ir po­vei­kį ste­bin­ tis kau­nie­tis. G.Sta­siu­le­vi­čius van­dens sa­vy­ bes tik­ri­na įvai­riais bū­dais. Iš at­ vi­ro van­dens tel­ki­nio – upės, eže­ro ar tven­ki­nio – pa­sem­tą van­de­nį jis tie­siog ra­gau­ja. Po virs­mo van­duo tam­pa ska­nus, ne­si­jau­čia dumb­lo ar ki­to­kio prie­sko­nio. Pas­ta­rą­ją sau­sio 19-osios nak­ tį G.Sta­siu­le­vi­čius su kom­pa­ni­ ja de­gus­ta­vo Rum­šiš­kė­se, Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je, esan­čios kūd­ros van­de­nį, pa­sem­tą iš eke­tės. Gurkš­te­lė­jęs kūd­ros van­dens prieš pu­siau­nak­tį G.Sta­siu­le­vi­čius nu­ si­ste­bė­jo, kad šio tel­ki­nio van­duo, dar ne­su­lau­kus virs­mo, bu­vo ska­ nus – tar­si bū­tų ge­ria­mas.

si. Tie­sa, va­di­na­mų­jų ruo­nių tarp jų ne­bu­vo. Le­di­nia­me van­de­ny­ je žmo­nės gai­vi­no­si iš­lė­kę iš čia pat iš­kū­ren­tos lie­tu­viš­kos pir­ties ga­ri­nės. Kad pa­jus­tų skir­tu­mą, į eke­tę pir­ties mė­gė­jai lin­do prieš virs­mą. Ge­rai iš­si­va­no­ję ir įši­lę, apie 1 va­lan­dą nak­ties, jie vėl gai­ vi­no­si kūd­ro­je ir smal­siai sa­vęs klau­sė: ar pa­ju­siu virs­mą? Kai ku­rie vi­dur­žie­mį į van­dens tel­ki­nį lin­do pir­mą kar­tą gy­ve­ni­ me ir ste­bė­jo­si, kad vi­sai ne­šal­ ta. Tai, kad prieš mau­dy­nes kū­ nas bu­vo ge­rai įši­lęs pir­ty­je, re­gis, bu­vo pa­mir­šę. Po nak­ti­nių mau­ dy­nių švy­tin­čiais vei­dais da­li­ jo­si po­ty­riais: kas jau­tė ener­gi­ jos antp­lū­dį, kas – leng­vu­mą, kas tie­siog jau­tė­si at­si­nau­ji­nęs.

Gin­ta­ras Sta­siu­le­vi­čius:

Žmo­gaus or­ga­niz­mą it kom­piu­te­rį rei­kia vis at­nau­jin­ti kar­tu su gam­ta. Šis at­gi­jęs van­ duo tie­siog su­de­ri­na jį. Dau­ge­lį me­tų ste­buk­lin­go van­ dens po­vei­kį tik­ri­nan­tis G.Sta­siu­ le­vi­čius vis dar pa­ti­ria nuo­sta­bą. „Iš tie­sų kaž­koks ste­buk­las. Pa­ti­ ri van­dens po­vei­kį ir svars­tai: kas pa­si­da­rė? Ga­lų ga­le pa­tys esa­me iš van­dens“, – juo­kė­si eke­tė­je iš­ si­mau­dęs vy­ras. Žie­m ą dau­ge­l is van­d ens tel­ ki­nių yra už­ša­lę, to­dėl kau­nie­tis nu­spren­dė virs­mo lauk­ti pir­ty­ je – ge­rai su­ši­lus iš­si­mau­dy­ti iš­ kirs­to­je eke­tė­je pra­šo pa­ts or­ga­ niz­mas. Nors spau­dė dau­giau kaip 10 laips­nių šal­tu­kas, šal­čio po­jū­ tis po mau­dy­nių bu­vo tar­si iš­ny­ kęs. G.Sta­s iu­l e­v i­č ius pa­sa­ko­jo, kad iš­si­mau­džius per virs­mą kū­ nas kiek vė­liau pra­de­da neįp­ras­ tai kais­ti. Šla­ke­lis at­gai­vi­na vi­są sta­ti­nę

Pa­si­jun­ta it nau­jai gi­mę

To­je pat eke­tė­je be­veik dvi de­ šim­tys kau­nie­čių dar ir mau­dė­

Gy­vo van­d ens ga­l io­m is ti­k in­t is kau­n ie­t is taip pat vi­s iems de­ monst­ra­vo jo sa­v y­b es su svam­

Ve­re­tos Ru­pei­kai­tės nuo­tr.

ba­l u. Iki pu­s iau­n ak­č io svam­ba­ las, lai­ko­mas virš pa­sem­to eke­tės van­dens, be­veik ne­rea­ga­vo, o po virs­m o ėmė su­k tis ap­l ink van­ dens stik­li­nę di­de­liu spin­du­liu. Svam­b a­l ui G.Sta­s iu­l e­v i­č ius nau­do­ja sa­vo pa­ties pa­jū­ry­je ras­ tą gin­ta­ro ga­ba­lą, ku­rį pa­ka­bi­no ant li­ni­nio siū­lo. „Kai van­duo yra įkrau­tas, su­s i­d a­ro su­k ū­r iu­kai, ku­r ie iš­j u­d i­n a svam­ba­l ą. Svam­ ba­l as yra tar­s i ma­ta­v i­m o ska­l ė. Jis vei­kia tik žmo­gaus ran­ko­se – pa­ro­d o­m as žmo­gaus san­ty­k is su gam­ta“, – po­p u­l ia­r iai ban­d ė paaiš­kin­ti pa­šne­ko­vas. Sau­sio 19-osios nak­tį pa­sem­tą šal­ti­nio ar šu­li­nio van­de­nį kau­ nie­tis nau­do­ja vi­sus me­tus. Sa­ ko­m a, kad už­ten­ka įpil­t i vos šla­ke­l į gy­vo van­d ens į pa­p ras­ tą van­de­nį ir jis įgau­na tų pa­čių ste­buk­lin­gų sa­vy­bių. In­duo­s e sa­v y­b ės iš­l ie­ka il­gam

G.Sta­siu­le­vi­čius ir jo šei­mos na­ riai sten­g ia­s i ger­t i bū­tent gy­v ą van­de­nį ir ti­ki, kad to­kį van­de­nį or­ga­niz­mas ge­riau įsi­sa­vi­na. Vy­ ras pa­s te­b i, kad ap­s kri­tai gry­n ą van­de­nį ma­žai kas ge­ria, var­to­ja įvai­rius gė­ri­mus. Van­duo iš­pils­ ty­tas į bu­te­l ius ir par­d uo­d a­m as pre­ky­bos cent­ruo­se, jo įsi­ti­ki­ni­ mu, yra nu­kan­kin­tas ir be­ver­tis, be to, ga­li bū­ti pri­si­gė­ręs nei­gia­ mos pir­kė­jų ener­gi­jos. Kau­nie­tis ra­gi­na nau­do­tis ne­ mo­ka­m o­m is gam­tos duo­to­m is ga­l io­m is. No­r int, kad van­d uo lik­tų il­gai gy­vas, sau­sio 19-osios nak­t į rei­k ia jo pri­s i­p il­t i į in­d us, bet jo­kiu bū­du ne į me­ta­li­nius. Tei­gia­ma, kad ana­lo­giš­kas van­ de­nį pa­kei­čian­tis gam­tos virs­mas vyks­ta ir va­sa­rio 15-osios bei bir­ že­l io 24-osios nak­t i­m is. G.Sta­ siu­l e­v i­č ius tvir­t i­n a, kad žie­m ą van­duo ga­lin­ges­nis nei va­sa­rą. At­g y­j an­č io van­d ens ga­l io­ mis ti­k i ir dau­g iau sa­vo svei­ka­ tai nea­be­jin­gų žmo­nių. Ar­tė­jant va­d i­n a­m a­jam virs­m ui, jie vie­ ni ki­t iems pri­m e­n a ne­pa­m irš­ ti nak­t į pri­s i­p il­t i šio ste­b uk­l in­ go van­dens.

Abi moks­lei­vės tė­vams nu­pa­sa­ ko­jo vie­no­dus simp­to­mus – ašt­ rus dū­ris į ko­jas. Abi moks­lei­vės lan­ko tą pa­čią mo­ky­mo įstai­gą. Me­di­kai ap­žiū­rė­jo iš­si­gan­du­sių moks­lei­vių žaiz­das ir nu­ra­mi­no. Tai vi­so la­bo ne­di­de­li nu­broz­di­ ni­mai, ku­riuos ga­lė­jo su­kel­ti stai­ ga at­skrie­jęs ne­di­de­lis daik­tas. Nors ne­ri­mau­ti ir ne­bu­vo ko, ta­čiau ug­dy­mo įstai­ga su tė­vais per­žiū­rė­jo mo­kyk­los vaiz­do ste­ bė­ji­mo ka­me­rų užfiksuotus vaiz­ dus. Te­ko pri­pa­žin­ti, kad mo­ men­tas, kai kaž­kas kaž­ką pa­tai­ko mer­gai­tėms į ko­ją, nu­sta­ty­tas, ta­ čiau ka­me­ros ap­rė­pia­ma­me plo­ te ne­ma­ty­ti, kas nu­broz­di­ni­mus

su­kė­lu­sius daik­tus pa­lei­do. Švie­ ti­mo įstai­gos pe­da­go­gai įver­ti­no, kad tai pa­na­šu į anks­čiau pin­či­ kais va­di­na­mą, tarp moks­lei­vių po­pu­lia­rų, ta­čiau ga­nė­ti­nai pa­ vo­jin­gą daik­čiu­ką. Mo­kyk­los va­ do­vai ti­ki­no, kad po šio in­ci­den­ to dau­giau nie­kas ne­si­skun­dė dėl pa­na­šių trau­mų. Kau­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­ mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas pa­sta­rai­siais me­tais pri­si­mi­nė tik vie­ną ryš­ kų in­ci­den­tą mo­kyk­lo­je – kai per krep­ši­nio tre­ni­ruo­tę su­si­stum­dę abi­tu­rien­tai vė­liau san­ty­kius aiš­ ki­no­si dra­bu­ži­nė­je. „Ta­da bu­vo vie­nam no­sis, ki­ tam ran­ka su­lau­žy­ta, ta­čiau bai­ gė­si tai­kos su­tar­ti­mi. Ži­no­ma, pa­si­tai­ko, kad vie­nas iš ki­to pirš­ ti­nes ati­ma ar ki­tų smul­kių in­ci­ den­tų, ta­čiau juos mo­kyk­los iš­­ spren­džia pa­čios“, – aiš­ki­no A.Bag­do­nas. Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jo­je dir­ ban­tis Kęs­tu­tis Na­vic­kas taip pat pa­tvir­ti­no ve­dė­jo žo­džius: „2011 m. ko­mi­si­ja svars­tė 200 vai­kų el­ge­sį, per­nai to­kių at­ve­jų bu­vo per­pus ma­žiau.“

„„Ata­ka: ne­ži­no­mi pik­ta­da­riai nu­si­tai­kė į moks­lei­vių ko­jas ir iš­gąs­di­

no kau­nie­čių tė­vus. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


4

Pirmadienis, sausio 21, 2013

Miestas

Auk­cio­nas lab­da­rai už­dir­bo so­li­džią su­mą Juo di­des­nę kai­ną pa­siū­lai už me­no kū­ri­nį, juo kil­nes­nę mi­si­ ją at­lie­ki. Ne­gai­lė­ti au­ko­ti sto­ko­jan­tie­siems tra­di­ciš­kai kvie­tė Au­re­li­jos Ma­kū­nie­nės lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das, su­ren­ gęs auk­cio­ną.

Ve­re­t a Ru­p ei­k ai­t ė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

„„Dos­nūs: iš­kil­min­ga­me lab­da­ros va­ka­re ge­ra­da­riai ste­bė­jo re­mia­mų ta­

len­tin­gų vai­kų pa­si­ro­dy­mus, o vė­liau su­reng­ta­me me­no kū­ri­nių auk­ cio­ne ne­gai­lė­jo tūks­tan­čių li­tų: ma­žiau­sia pa­siū­ly­ta su­ma – 1,4 tūkst. li­tų, di­džiau­sia – 10 tūkst. li­tų. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Gar­s ių Kau­n o me­n i­n in­k ų dar­ bų įsi­gi­ji­mas ga­li tu­rė­ti ir ne vie­ ną pra­smę: įver­ti­na­mas kū­rė­jas, kar­t u paau­ko­ja­m a tiems, ku­r ie pi­ni­gus pa­nau­dos itin pra­smin­ gai. Nea­be­jin­gi Kau­no mies­to ir ra­jo­n o vers­l i­n in­kai, po­l i­t i­kai ir ki­ti ge­ra­da­riai penk­ta­die­nio va­ ka­r ą pra­l ei­d o res­to­ra­n e-klu­b e „Com­bo“, kur Au­re­li­jos Ma­kū­ nie­nės lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­ das su­ren­gė šeš­tą­jį kas­me­tį lab­ da­ros ren­gi­nį. „Pa­lai­min­giau duo­ti, ne­gu gau­ ti“, – pa­ra­gi­no au­ko­ti Rau­dond­ va­rio baž­ny­čios kle­bo­nas Au­gus­ ti­nas Pau­laus­kas. Iš­kil­min­ga­me va­ka­re su­reng­ta­m e auk­c io­n e iš vi­so bu­vo par­d uo­d a­m a 17 dar­ bų: dai­li­nin­ko An­ta­no Ob­cars­ko ta­py­ti pa­veiks­lai, Egi­di­jaus Ru­ dins­ko gra­fi­kos dar­bai, dai­li­nin­ ko ke­ra­mi­ko Ir­man­to Kaz­laus­ko kū­ri­niai, Ge­di­mi­no Ši­bo­nio ke­ ra­mi­nės va­zos, ke­ra­mi­kės Kons­ tan­c i­jos Dzi­m i­d a­v i­č ie­n ės dar­ bai, ju­ve­ly­ro Min­dau­go Juo­džio pa­p uo­š a­l ų komp­l ek­tai, Dai­n os Dauk­šie­nės kur­ti po­rce­lia­ni­niai du­be­nys, Dai­nos ir Ar­tū­ro Rim­ ke­vi­čių stik­lo me­no kū­ri­niai bei fo­to­me­ni­nin­ko Gin­ta­ro Če­so­nio fo­to­se­si­ja.

Lab­d a­ros ir pa­ra­m os fon­d o stei­gė­ja bei di­rek­to­rė, jau šeš­tus me­tus lab­da­ros rei­ka­lais be­si­rū­ pi­nan­ti A.Ma­kū­nie­nė sa­kė, kad me­n i­n in­kai kai ku­r iuos dar­b us pa­do­va­no­jo, kai ku­riuos par­da­vė už sim­bo­li­nę kai­ną. Šie­m e­č ia­m e auk­c io­n e iš vi­so su­rink­ta 60,3 tūkst. li­tų, ta­čiau tai bu­vo nega­l u­t i­n ė su­m a, nes sve­čiai dar ga­lė­jo ir tie­siog au­ko­ ti pi­ni­gus.

Au­gus­ti­nas Pau­laus­kas:

Pa­lai­min­giau duo­ti, ne­gu gau­ti. Bran­giau­siai nu­pirk­tas – už 10 tūkst. li­tų – bu­vo Ir­man­to Kaz­ laus­ko pa­veiks­las „Til­tai“. Jį įsi­ gi­jo Kau­n o ra­jo­n o vers­l i­n in­kas Man­tas Za­var­zi­nas. Vy­ras pir­ko ir dau­giau dar­bų. Už pa­ro­dy­tą dos­ nu­mą jam fon­do dar­buo­to­jai pa­ do­va­no­jo krep­ši­nio ka­muo­lį, ant ku­rio pa­si­ra­šė Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas ir krep­ši­ nio le­gen­da Ar­vy­das Sa­bo­nis. Nie­ko ne­pirk­da­mi va­ka­ro da­ly­ viai paau­ko­jo dar dau­giau kaip 10 tūkst. li­tų, bend­ra su­rink­ta pi­ni­

gų su­ma sie­kė apie 75,5 tūkst. li­ tų. Per­nai lab­da­ros va­ka­re bu­vo su­rink­ta apie 62 tūkst. li­tų. „Lab­da­ros va­ka­re su­rink­tos lė­ šos yra pa­grin­di­nis fon­do pa­ja­ mų šal­ti­nis. At­siž­velg­da­mi į pra­ šy­mus, tei­kia­me pa­ra­mą Kau­no ra­j o­n o žmo­n ėms. Pa­v yz­d žiui, ke­liems moks­lei­viams ir stu­den­ tams mo­ka­me mė­ne­si­nes sti­pen­ di­jas. Re­mia­me įvai­rius pro­jek­tus, pa­de­da­me įsi­gy­ti rei­kia­mų da­ly­ kų“, – pa­sa­ko­jo A.Ma­kū­nie­nė. Be to, fon­das kas­met iš­lei­džia ir pa­ do­va­no­ja kny­gų vi­siems Kau­no ra­jo­no pir­mo­kams. Lab­da­ros va­ka­ro da­ly­viai taip pat ga­lė­jo įver­tin­ti fon­do re­mia­ mų jau­nų­jų Kau­no ra­jo­no at­li­ kė­jų, spor­ti­nin­kų pa­si­ro­dy­mus, klau­sė­si Ste­po­no Ja­nuš­kos ir Mi­os at­lie­ka­mų dai­nų. Au­re­l i­jos Ma­k ū­n ie­n ės lab­d a­ ros ir pa­ra­mos fon­das glo­bo­ja ta­ len­tin­gus me­nui ir ga­bius spor­tui vai­kus, tei­kia lab­da­rą ir pa­gal­bą as­m e­n ims, ku­r ių so­c ia­l i­n ė pa­ dė­tis ne­lei­džia pa­tiems pa­si­rū­ pin­ti sa­vi­mi, tai yra naš­lai­čiams ar­ba vai­kams, li­ku­siems be tė­vų glo­bos, taip pat dau­gia­vai­kėms ir ma­žai ap­si­rū­pi­nu­sioms šei­moms. Per vi­są A.Ma­kū­nie­nės va­do­vau­ ja­mo fon­do gy­va­vi­mą lab­da­ros ir pa­ra­mos bu­vo su­teik­ta dau­giau kaip už 230 tūkst. li­tų.


5

pirmADIENIS, sausio 21, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

„Rau­do­na­sis spa­lis“ nea­tė­jo

Šeš­ta­die­nį vy­kęs kon­ser­va­to­rių ta­ry­ bos po­sė­dis at­sklei­ dė ir vi­daus ne­su­ta­ ri­mus – bu­vęs par­ti­ jos ly­de­ris Vy­tau­tas Lands­ber­gis plie­ kė bend­ra­žy­gius už per men­ką so­cia­ li­nį jaut­ru­mą, šie ti­ ki­no, kad dė­me­sys eko­no­mi­kai kur kas svar­biau už Gar­lia­ vos mer­gai­tę.

Į ko­duo­tų ES ir NA­TO do­ku­men­ tų va­gys­tes nu­kreip­tas vi­ru­sas „Rau­do­na­sis spa­lis“ (angl. – „Red Oc­to­ber“) Lie­tu­vo­je ne­bu­vo už­ fik­suo­tas, kaip tei­gia eks­per­tai.

„„Su­si­kir­ti­mas: V.Lands­ber­gis ti­ki­na, jog pa­siek­tos eko­no­mi­nės ir ener­ge­

ti­nės kon­ser­va­to­rių per­ga­lės nu­blanks­ta prieš so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo sto­ ką, ta­čiau A.Ku­bi­lius at­re­mia, kad da­rė tai, kas svar­biau­sia vals­ty­bei. „Fo­to­die­nos“ / Rasos Jonaitienės, Tomo Raginos nuo­tr.

Kon­ser­va­to­rius su­prie­ši­no ir Gar­lia­va Kal­tas ne­jaut­ru­mas

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­ čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) par­ ti­jos Po­li­ti­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ kas, eu­ro­par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Lands­ber­gis šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­reiš­ kė, kad per Sei­mo rin­ki­mus par­ti­ jai pa­ken­kė bu­vu­sios cent­ro de­ši­ nės Vy­riau­sy­bės ne­jaut­ru­mas. „Svar­biau­sia ne rek­la­ma, o kas­ die­nė par­ti­jos lai­ky­se­na per vi­ sus ket­ve­rius me­tus, ypač jaut­riais vi­suo­me­nei klau­si­mais <...>. Kas nors gal­būt ma­nė: „Ai, čia kaž­ kas triukš­mau­ja, čia po­pu­lis­tai, o mes da­ro­me tai, kas rei­ka­lin­ga, ir ne­krei­pia­me dė­me­sio į jaut­ru­ mus.“ Aiš­ku, kad so­cia­li­niai klau­ si­mai ne­bu­vo mums la­bai rū­pi­mi da­ly­kai, mums rū­pė­jo ener­ge­ti­ ka, mums rū­pė­jo su­tvar­ky­ti mo­ kes­čius, su­ba­lan­suo­ti, vals­ty­bės bank­ro­to iš­veng­ti. Daug da­ly­kų pa­ tvar­kė­me, bet pa­tvar­kė­me dirb­da­ mi vien­pu­siš­kai“, – šeš­ta­die­nį per TS-LKD ta­ry­bos po­sė­dį Vil­niu­je sa­kė V.Lands­ber­gis. Ap­ta­riant spa­lį vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, bu­vęs par­ti­jos va­do­vas ra­gi­no ne­bū­ti to­kiems op­ ti­mis­tams, kad TS-LKD li­ko ant­ra pa­gal Sei­me tu­ri­mų vie­tų skai­čių. Pa­sak po­li­ti­ko, po Sei­mo rin­ki­ mų Lie­tu­va pa­te­ko į pa­vo­jin­gai blo­ gą pa­dė­tį. „Mes prie tos blo­gy­bės esa­me pri­si­dė­ję, nes ne­bu­vo­me pa­kan­ka­ mai ge­ri“, – tei­gė jis. Pa­si­ge­do spren­di­mų paaiš­ki­ni­mo

Kaip vie­ną pa­grin­di­nių kon­ser­va­ to­rių klai­dų per rin­ki­mus jis nu­ro­dė ne­su­ge­bė­ji­mą kal­bė­tis su žmo­nė­ mis net da­rant tei­sin­gus spren­di­ mus. V.Lands­ber­gis kri­ti­ka­vo, kad TS-LKD at­sto­vai ne­paaiš­kin­da­ vo vi­suo­me­nei par­ti­jos po­zi­ci­jos tam tik­rais klau­si­mais ir da­ro­mų komp­ro­mi­sų koa­li­ci­jo­je. „Ta lai­ky­se­na kar­to­ja­si, ne­pai­sant net gau­na­mų sig­na­lų“, – kal­bė­jo Po­li­ti­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Jis pri­mi­nė, kad bū­tent jo va­ do­vau­ja­mas par­ti­jos ko­mi­te­tas ne kar­tą pa­si­sa­kė šiuo klau­si­mu, priė­ mė ne vie­ną re­zo­liu­ci­ją, bet taip ir ne­bu­vo iš­girs­tas.

And­rius Ku­bi­lius:

Ener­ge­ti­nė ne­prik­lau­ so­my­bė – tik kaž­koks dar­be­lis, o va, jei­ gu mer­gai­tės klau­si­ mu ne­pa­si­sa­kė­me, tai mes ne­be­ver­ty­biš­ki.

sup­ra­to mū­sų dar­bų, la­bai pa­vo­ jin­ga, nes jai pa­si­da­vę pra­ra­si­me tuos rin­kė­jus, ku­rie su­pra­to mū­ sų dar­bus“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­ rių va­do­vas. Kaip pa­da­ry­tą klai­dą jis nu­ro­dė su­si­da­riu­sią pa­dė­tį TS-LKD Pa­ ne­vė­žio mies­to sky­riu­je, kai par­ ti­ja kan­di­da­tu į Sei­mo na­rius iš­kė­ lė pikt­nau­džia­vi­mu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu įta­ria­mą Vi­tą Ma­tu­zą, o pro­tes­tuo­da­mas prieš tai Pa­ne­vė­ žio me­ras kon­ser­va­to­rius Vi­ta­li­jus Sat­ke­vi­čius nu­ta­rė taip pat da­ly­ vau­ti rin­ki­muo­se, kad atim­tų bal­ sų iš V.Ma­tu­zo. Pa­si­mo­kė iš Gar­lia­vos skan­da­lo?

Sta­bi­lu­mas – ne šiaip dar­be­lis

Vė­liau rea­guo­da­mas į šią kal­bą TS-LKD va­do­vas, bu­vęs prem­je­ ras And­rius Ku­bi­lius tei­gė, kad jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė ir Per­ mai­nų koa­li­ci­ja dir­bo „pa­ma­ti­nius ver­ty­bi­nius dar­bus“. „Mes da­rė­me dar­bus, ir di­de­lius dar­bus. Ir dar­bus dėl mū­sų ver­ty­ bių. La­bai keis­tai skam­ba, kai pra­ de­da­me kal­bė­ti, kad fi­nan­sų sta­ bi­lu­mas yra kaž­koks dar­be­lis, bet jis nie­ko bend­ra su Lie­tu­va ne­tu­ ri, ener­ge­ti­nė ne­prik­lau­so­my­bė – vėl­gi kaž­koks dar­be­lis, o va, jei­gu mer­gai­tės klau­si­mu ne­pa­si­sa­kė­ me, tai mes ne­be­ver­ty­biš­ki. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, mes dir­bo­me pa­ma­ti­ nius ver­ty­bi­nius dar­bus“, – sa­kė A.Ku­bi­lius. Jis pri­pa­ži­no, kad ne vis­ką pa­vy­ ko per ket­ve­rius me­tus nu­veik­ti, kas ke­tin­ta, te­ko da­ry­ti komp­ro­mi­ sų su koa­li­ci­jos par­tne­riais, ta­čiau tai da­ry­ta dėl koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mo, nes be tu­rė­tų koa­li­ci­jos par­tne­rių iš­vis ne­bū­tų bu­vę ga­li­my­bės dirb­ti Vy­riau­sy­bė­je. „Taip, mū­sų dar­bus ne vi­si vie­ no­dai su­pra­to. Jau­ni in­te­li­gen­tiš­ki žmo­nės mies­tuo­se la­biau su­pra­to nei kai­muo­se. Pa­gun­da pa­si­duo­ ti po­pu­liz­mui ir ei­ti ban­dy­ti kaip nors at­ko­vo­ti rin­kė­ją, ku­ris ne­

Vis dėl­to šeš­ta­die­nį kon­ser­va­to­ riai iš­si­skirs­tė ne­priė­mę iš anks­to pa­reng­tos re­zo­liu­ci­jos ir stra­te­gi­ nių atei­ties gai­rių. Iš­sis­ky­rus po­ žiū­riui į rin­ki­mų re­zul­ta­tus ir par­ ti­jos va­do­vy­bės veiks­mus, nu­tar­ta su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri pa­reng­ tų bend­rą do­ku­men­tą. Par­ti­jos na­riams iš­pla­tin­ta­me re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te įvar­dy­tos ke­ lios klai­dos – ir at­ski­rų par­ti­jos na­rių pa­reikš­ta ki­to­kia nuo­mo­nė bal­suo­jant dėl al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mo, ir tai, kad ne­pa­siaiš­kin­ta vi­suo­me­nei dėl žlu­gu­sios dau­gia­ bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos. O Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų ana­ li­zė­je tarp stra­te­gi­nių atei­ties gai­ rių no­rė­ta ak­cen­tuo­ti, kad „atei­ty­je rei­kia veik­ti ryž­tin­giau ir už­kirs­ ti ke­lią par­ti­jos vi­di­niam ra­di­ka­ liz­mui“. Mat dėl Gar­lia­vos įvy­kių TS-LKD su­si­da­rė kon­ku­ruo­jan­ ti po­li­ti­nė gru­pė, ku­ri pa­ken­kė bend­ram par­ti­jos rin­ki­mų re­zul­ta­ tui, Kau­ne pra­ras­ta rin­kė­jų bal­sų, ku­riuos su­si­rin­ko „Drą­sos ke­lias“. Šią klai­dą įvar­di­jo ir V.Lands­ber­ gis – ku­rio­ziš­kai, pa­sak po­li­ti­ko, at­ro­dė ir val­džios drau­di­mas ra­šy­ ti žo­dį „tie­sos“. „Drą­sos ke­lias“ – tai pro­jek­tas de­ši­nio­sioms jė­goms su­skal­dy­ti, ir jis pa­vy­ko“, – pa­reiš­ kė V.Lands­ber­gis. KD, BNS inf.

In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­ men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­jos di­rek­to­rius nu­ra­mi­no, kad pa­sta­ruo­ju me­tu pla­čiai ap­ta­ ria­mas vi­ru­sas nei vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos, nei Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­ nių at­sto­vy­bių kom­piu­te­rių tink­ luo­se ne­bu­vo už­fik­suo­tas. Ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų tar­ny­bos prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) spe­cia­lis­tai tei­gia, kad vie­šai pa­teik­tos in­for­ ma­ci­jos ne­pa­kan­ka „Rau­do­na­jam spa­liui“ su KAM sau­gos sis­te­mų ap­tin­ka­mais vi­ru­sais su­sie­ti. Sa­vai­tės pra­džio­je pa­sau­lio ži­ niask­lai­da pra­ne­šė, kad Ry­tų Eu­ ro­pos ša­ly­se plin­ta vi­ru­sas, ku­ris ren­ka do­ku­men­tus, už­šif­ruo­tus ke­lio­se ES ir NA­TO ins­ti­tu­ci­jo­se nau­do­ja­ma pro­gra­mi­ne įran­ga. Nau­jie­nų agen­tū­rų pra­ne­ši­muo­ se tei­gia­ma, kad „Rau­do­nuo­ju spa­liu“ pa­va­din­tą vi­ru­są nu­sta­ tė Ru­si­jo­je įsi­kū­ru­si an­ti­vi­ru­si­ nės pro­gra­mi­nės įran­gos ga­min­ to­ja „Kas­pers­ky Lab“. „Mes ste­bi­me in­for­ma­ci­nes sis­te­mas tu­ri­mo­mis prie­mo­nė­ mis. Su šio­mis prie­mo­nė­mis to­ kio vi­ru­so sa­vo in­for­ma­ci­nė­se sis­te­mo­se ne­sa­me fik­sa­vę, ati­tin­ ka­mai ir jo pa­da­ry­tos ža­los. Kaip mi­nė­jo­te, fak­to, kad būtų nu­te­kė­ ję ES ar NA­TO do­ku­men­tai, mes ne­ma­to­me, nes to­je sis­te­mo­je, ku­rią nu­ro­džiau, nė­ra NA­TO ir

ES do­ku­men­tų“, – BNS sa­kė In­ for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­ to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Čiur­lio­nis. Jo va­do­vau­ja­ma ži­ny­ba pri­žiū­ ri apie 15 tūkst. kom­piu­te­ri­zuo­tų dar­bo vie­tų. „Jų pra­n e­š i­m e yra mi­n i­m os dip­l o­m a­t i­n ės at­s to­v y­b ės. Mes bend­rau­ja­me su Už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nis­te­ri­ja, bet ne­tu­ri­me jo­ kių duo­me­nų, kad vi­ru­sas bū­ tų buvęs už­fik­suo­tas“, – tei­gė G.Čiur­lio­nis. KD, BNS inf.

„„At­sik­vė­pė: pa­sau­ly­je ne­ma­žai

pa­ni­kos su­kė­lęs kom­piu­te­rių vi­ru­sas „Rau­do­na­sis spa­lis“, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je neuž­fik­suo­tas. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Pa­šal­pų pra­šy­to­jų eilė trumpėja Pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se ėmus griež­čiau kont­ro­liuo­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų skirs­ty­mą, su­tau­py­ta 24 mln. li­tų. Eks­pe­ri­men­tui pa­si­tei­ si­nus, tvar­ka bus tai­ko­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je.

liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Da­rius Bra­zys. Sug­riež­ti­nę pa­šal­ pų skirs­ty­mą ak­me­niš­kiai su­tau­ pė per 7 mln. li­tų. Eks­pe­ri­men­tas pra­si­dė­jo prieš me­tus ir truks dar dve­jus. LRT inf.

Sa­va­ran­kiš­kai eks­pe­ri­men­to tvar­ ka so­cia­li­nes iš­mo­kas gy­ven­to­ jams skirs­tan­čios sa­vi­val­dy­bės per me­tus su­tau­pė 24 mln. li­tų. Ak­me­nės ra­jo­ne ši su­ma per­ko­pė net 7 mln. li­tų, o gau­nan­čių pa­šal­ pas su­ma­žė­jo dau­giau nei ket­vir­ ta­da­liu. Įver­ti­nus eks­pe­ri­men­te da­ly­vau­jan­čių pen­kių – Ak­me­ nės, Rad­vi­liš­kio, Pa­ne­vė­žio, Ra­ sei­nių ir Ši­la­lės ra­jo­nų – sa­vi­val­ dy­bių pa­tir­tį, bus ren­gia­mi nau­ji siū­ly­mai to­kį pa­šal­pų skirs­ty­mo mo­de­lį įdieg­ti vi­so­je ša­ly­je. Pra­dė­jus griež­čiau skirs­ty­ti pa­šal­pas, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne su­ ma­žė­jo be­dar­bių, biu­dže­te per me­tus su­tau­py­ta be­maž 2,5 mln. li­tų. „Mū­sų ta­ry­ba priė­mė spren­ di­mą dėl so­cia­li­nių iš­mo­kų mo­ kė­ji­mo as­me­nims, ku­rie sko­lin­ gi už šiukš­les, už že­mę, so­cia­li­nį būs­tą, vai­kų dar­že­lius – jie tu­rė­ jo su­da­ry­ti sko­los mo­kė­ji­mo gra­ fi­kus, pa­deng­ti iki 20 pro­c. sko­los toms įstai­goms ir tik ta­da kreip­ tis dėl pa­šal­pų“, – sa­kė Rad­vi­

„„Re­zul­ta­tai: su­griež­ti­nus pa­šal­

pų mo­kė­ji­mo tvar­ką pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se ne tik su­tau­py­ ta pi­ni­gų, bet ir ge­ro­kai su­ma­ žė­jo dar­bo bir­žos „klien­tų“. 

Gedimino Bartuškos nuo­tr.


6

Pirmadienis, sausio 21, 2013

nuomonės

Mei­lė žyd­ra­ja­me ek­ra­ne – tik mei­lės pa­ro­di­ja

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

BBC ir lie­tu­viai

U

Sau­lius Po­cius

L

ie­tu­va vėl pa­gar­sė­jo Eu­ro­po­je. Be­ veik me­tus pra­lau­kę Tik­ro­sios Ai­ri­ jos res­pub­li­ko­nų ar­mi­jos va­dei­vos Lia­mo Camp­bel­lo iš­da­vi­mo, mū­sų tei­sė­sau­g i­n in­kai li­ko it mu­sę kan­dę. Bel­fas­ to teis­mas nu­spren­dė nea­ti­duo­ti gink­lų kont­ ra­ban­da įta­ria­mo ai­rio į lie­tu­vių ran­kas. Prie­ žas­tis – žmo­gus bū­tų ka­li­na­mas ne­žmo­niš­ko­ mis ir že­mi­nan­čio­mis są­ly­go­mis. Ši „ge­ro­ji“ nau­jie­na bu­vo įra­šy­ta ne ko­k iuo­se nors tei­si­niuo­se cir­ku­lia­ruo­se, ku­rie pa­pras­ tai nu­gu­la stal­čių be­dug­nė­je, bet po pa­sau­l į pa­skli­do iš bri­tų vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo BBC. Šis ne­si­smul­k i­no ir dar pri­dė­jo, kad Lu­ kiš­kių ka­lė­ji­mas yra per­pil­dy­tas, ja­me net nė­ ra są­ly­g ų lai­ky­tis hi­g ie­nos. Tai­gi BBC vie­nu mos­tu Lie­tu­vą tėš­kė ša­lia tre­ čių­jų vals­ty­bių, to­k ių kaip Mek­si­ka, Zan­zi­ba­ ras ar Mo­zam­bi­kas. Re­g is, ne­bū­tu­me nei ES, nei NA­TO na­r iai, o ko­k ia nors ato­g rą­ž ų gen­ tis, kas ry­tą įske­lian­ti ug­n į tit­na­gu. Už dar vie­ną spjū­v į ant tė­v iš­kės rei­kė­t ų dė­ ko­ti mū­sų ka­lė­ji­mų sis­te­mos re­for­ma­to­riams, me­t ų me­tais be­si­g in­či­ju­siems dėl tos re­for­ mos kon­cep­ci­jos, už tai ėmu­siems al­gas ir nie­ko ne­da­r iu­siems.

BBC vie­nu mos­tu Lie­tu­vą tėš­kė ša­lia tre­čių­jų vals­ ty­bių, to­kių kaip Mek­ si­ka, Zan­zi­ba­ras ar Mo­ zam­bi­kas. Tai­g i tu­r i­me tai, ką tu­r i­me: so­v ie­t i­n ių lai­k ų ti­po la­ge­r ius su jiems bū­d in­ga kas­t ų hie­rar­ chi­ja ir nuo­lat įkliū­van­čiais pri­ž iū­rė­to­jaistie­kė­jais. Iki šiol čia puo­se­lė­ja­ma pa­pro­t i­nė tei­sė, vei­k ia „gai­dy­nų“ ins­ti­tu­ci­ja, o „dū­chus“ nuo „vier­chų“ te­bes­k i­r ia neį­vei­k ia­ma kas­t ų sie­na. Tik­ras cir­kas, kad tos įstai­gos dar ir va­d i­na­ mos pa­tai­sos dar­bų ko­lo­n i­jo­m is, nors tik la­ bai ma­ža da­l is jų auk­lė­t i­n ių pa­su­ka į do­ros ke­l ią. Vi­si ki­t i vėl ei­na er­z in­t i Te­m i­dės. Tik ką jie tu­r i da­ry­ti lais­vė­je? Juk pas mus svar­ bu to­k į ka­lin­ti iki ter­mi­no pa­bai­gos, o pa­skui – va­ryk nors į pra­ga­rą. Vis dėl­to yra ir išim­čių. Ta­čiau jas le­m ia ne vals­t y­b ė, bet pa­v ie­n iai en­t u­z ias­t ai. To­k ie kaip Krikš­čio­n iš­ko­jo lab­da­ros fon­do „Tė­vo na­mai“ va­do­vas Vy­tau­tas Vait­ke­v i­čius, in­ teg­ruo­jan­tis bu­vu­sius ka­li­nius į nor­ma­lų gy­ ve­ni­mą. Jo glo­bo­ja­mas ir Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­t ū­ros re­m ia­mas pro­jek­tas – tei­ kian­t is rea­l ių vil­čių, kad Lie­t u­va gar­sės ne šlykš­čiais ka­lė­ji­mais, o į nor­ma­laus gy­ve­n i­ mo ke­l ią grą­ž i­na­mais jų gy­ven­to­jais. informacija:

302 250

ž­sie­nio te­le­vi­zi­jo­se se­ niai po­pu­lia­rūs įvai­rūs pro­jek­tai, ku­rių es­ mė – vai­ki­nas ar mer­ gi­na ieš­ko ant­ro­sios pu­sės. Vi­ sos au­di­to­ri­jos aky­se vyks­tan­tis žai­di­mas iš­di­džiai va­di­na­mas X žmonos/vyro paieš­ko­mis. Nuo už­sie­nie­čių neat­si­li­ko ir am­ži­ni ko­pi­juo­to­jai lie­tu­viai. Ne­se­niai vi­sai ša­liai bu­vo iš­kil­min­gai pa­ skelb­ta: ži­no­mas dai­ni­nin­kas iš­ si­rin­ko žmo­ną iš pre­ten­den­čių, ku­rios dėl jo šir­dies var­žė­si da­ ly­vau­da­mos te­le­vi­zi­jos žai­di­me. Ga­li­me mėg­ti ar­ba ne­mėg­ti į šį šou įvel­tą dai­ni­nin­ką, kri­ti­kuo­ti už­duo­tis, ku­rias tu­rė­jo įvyk­dy­ti jo pa­lan­ku­mo sie­kian­čios mer­ gi­nos, ta­čiau no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į šiek tiek ki­tus da­ly­kus. Įsis­kai­ty­ki­me: pi­lie­tis X ieš­ko žmo­nos per te­le­vi­zi­ją! Tai to­ li gra­žu ne koks skel­bi­mas laik­ raš­ty­je, per ku­rį su­si­pa­ži­no (ir su­si­tuo­kė ar­ba ne tik po to, pa­

čiau tai tik geis­mas – mei­lė yra kur kas dau­giau nei fi­zi­nis po­ trau­kis. Kad ir kaip su­ktu­me, bet ga­ liau­siai tu­ri­me su­tik­ti: X ant­rą­ ją pu­sę su­si­ran­da tik ver­čia­mas pa­pras­čiau­sio sce­na­ri­jaus (ne­su­ si­ra­si – su­ga­din­si vi­są lai­dos for­ ma­tą), va­di­na­si, iš iš­skai­čia­vi­ mo. Va­di­na­si, to­kio­mis lai­do­mis mes tei­gia­me: šei­ma – tai pa­ pras­čiau­sias šou, vers­las! Nie­ ko keis­ta, kad po to­kių lai­dų už­ sie­ny­je ta­ria­mos po­ros, ku­rioms pa­sku­ti­nė­je lai­do­je pa­lin­ki­ma gy­ven­ti kar­tu il­gai ir lai­min­gai, kar­tu pa­bū­na vi­sai neil­gai ir iš­ sis­ki­ria ne­bū­ti­nai lai­min­gai. La­bai gai­la, kad įvai­raus ly­ gio pra­mo­gas ku­rian­tys žmo­ nės ši­taip šai­po­si iš mei­lės, šei­ mos sam­pra­tų – pa­sta­rą­sias aš pa­va­din­čiau vi­sos žmo­ni­jos pa­ grin­du. Juk be tik­ros mei­lės ne­ bū­tų nie­ko – net ir tai­kos.

To­kio­mis lai­do­ mis mes tei­gia­me: šei­ma – tai pa­pras­ čiau­sias šou, vers­ las!

Ir ap­skri­tai – ką to­kiu at­ve­ju reiš­kia žo­dis „mei­lė“, „pa­mil­ ti“? Kad ant­ro­sios pu­sės ieš­kan­ tis žmo­gus jau­čia sim­pa­ti­ją pre­ ten­den­tui ar pre­ten­den­tei? Bet juk sim­pa­ti­ja – tai to­li gra­žu ne vien mei­lė. Kad įvyks­ta che­mi­nė reak­ci­ ja, dėl ku­rios X ima geis­ti Y? Ta­

L.Ata­na­vi­čie­nė

Nuomonės

L

ie­tu­vos vai­ruo­to­jų ap­ klau­sos ro­do, kad tik še­ ši iš de­šim­ties ša­lies vai­ ruo­to­jų de­ga­lus per­ka ofi­cia­lio­se Lie­tu­vos de­ga­li­nė­se. Li­ku­sie­ji 40 pro­c. ieš­ko pi­ges­nių al­ter­na­ty­vų – per­ka bal­ta­ru­siš­ kus, vil­ki­kų vai­ruo­to­jų par­duo­ da­mus ar nau­do­ja ūki­nin­kams skir­tus. Ši ži­nia su­kė­lė po­rta­lo www.kau­no­die­na.lt skai­ty­to­jų dis­ku­si­jas. jo­nis Su­ly­gin­tų de­ga­lų kai­nas su ne­le­ga­ lių de­ga­lų kai­no­mis ir pro­ble­ma bū­ tų iš­spręs­ta. Vy­riau­sy­bė ta­da ga­lė­tų ir su pen­si­nin­kais at­si­skai­ty­ti ir tau­ ta gal jiems at­leis­tų už an­ti­kons­ti­tu­ ci­nius nu­si­kal­ti­mus.

vid­ma Pi­luo­si tik bal­ta­ru­siš­ką ir pa­lai­kau taip bat­kos eko­no­mi­ką, te­gu kles­ti, jei mū­sų val­džio­je – klou­nai.

ku­riuos ap­mo­kes­ti­na ne­žmo­niš­kai, o ki­tus pa­va­di­na kont­ra­ban­di­niais.

jo­pa­pa O kam pirkt le­ga­liai, jei yra ne­le­ga­ liai ir pi­giau!!! Tik kvai­lys ga­li pirkt de­ga­li­nė­je, kai to­kia kai­na. Ne­pir­ kau ir ne­pirk­siu jo­kių le­ga­lių de­ga­ lų ir ne­rem­siu ši­tos (...) val­džia­pa­ lai­kės.

JO Gal iš­vis rei­kė­tų pa­nai­kin­ti Lie­tu­vo­je dy­ze­li­no ko­lo­nė­les? Gy­ven­tu­me kaip blo­ka­dos lai­kais. Ir pra­gy­ve­ntume.

giau­si, ser­vi­se su­mo­kė­jau 480 li­tų už EGR vož­tu­vo iš­va­ly­mą ir 520 li­ tų už kie­tų­jų da­le­lių filt­ro re­mon­tą. Su­tau­piau...

And­rius Ne­su eko­no­mis­tas ar fi­nan­sų ana­ li­ti­kas, bet da­bar išei­na 40 pro­c. ne­ le­ga­lių de­ga­lų ir 60 pro­c. le­ga­lių, t. y. su­ren­ka mo­kes­čių 60 pro­c. iš vi­ sų ga­li­mų pa­ja­mų. Jei­gu de­ga­li­nės de­ga­lų kai­na su­ma­žė­tų 15 pro­c., t. y. dy­ze­li­no kai­na bū­tų apie 4 li­tai, tu­rė­tų iš­trauk­ti bent 20 pro­c. ne­le­ ga­lių. Bent jau aš pe­rei­čiau, nes ne­

beap­si­mo­kė­tų gaiš­ti lai­ko, va­žiuo­ti, skai­čiuo­ti, gal­vo­ti apie ko­ky­bę: už­ šals ar ne... Tu­re­tu­me 80 pro­c. le­ ga­lių pir­kė­jų, mo­kan­čių 0,85 pro­c. kai­nos, tai bū­tų 0,68 pro­c. vi­sų ga­ li­mų pa­ja­mų. O tai be­veik 10 pro­c. dau­giau, nei gau­na­ma da­bar. Be to, kiek tai nau­dos duo­tų, nes už­sie­nio trans­por­to vai­ruo­to­jai teik­tų prio­ ri­te­tą pil­tis de­ga­lus Lie­tu­vo­je, kiek dėl su­ma­žė­ju­sių pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų pa­ge­rė­tų žmo­nių ge­ro­vė.

Pir­kau... ...ir pirk­siu ne­le­ga­liai de­ga­lus!

Tai­gi Sut­var­ky­ki­te mo­kes­čių sis­te­mą, pa­ ža­bo­ki­te kont­ra­ban­dą, mo­kė­ki­te dir­ ban­čia­jam tą at­ly­gi­ni­mą, ku­ris pri­ klau­so, tai vie­niems ne­rei­kės vogt, o ki­tiems ne­rei­kės pa­vog­to pirk­ti. O da­ bar pa­tys darb­da­viai ver­čia žmo­nes da­ry­ti nu­si­kal­ti­mus. Tie, ku­rie par­ duo­da, pri­si­du­ria, ko jiems ne­su­mo­ ka darb­da­vys.

o ką da­ryt Ma­žin­kit kai­nas, tai ta­da vi­si pirks le­ga­lius.

To­mas Kol to­kios kai­nos, py­lė­me ir pil­si­ mės kont­ra­ban­di­nę sa­liar­ką.

de­ga­lai De­ga­lus per­ku pa­gal mo­ka­mą dar­bo už­mo­kes­tį. Vi­si de­ga­lai le­ga­lūs, nė vie­ni ne­sprogs­ta ba­ke, tik val­džia kai

Su­tau­piau Pa­ban­džiau su­tau­py­ti ir pir­kau dy­ ze­li­ną ga­ra­žė­ly­je. Neil­gai džiau­

Andriaus Deltuvos pieš.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

su­si­me­ti­mas“. Šei­ma ku­ria­ma, kai žmo­nės pir­miau­sia my­li vie­ nas ki­tą. O kaip ga­li­ma pa­mil­ti žmo­gų at­lie­kant kaž­ko­kias už­ duo­tis vi­sos te­le­vi­zi­jos au­di­to­ ri­jos aky­se?

De­ga­lų rin­kos še­šė­lio grimasos

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

ži­nę vie­nas ki­tą) ne vie­na po­ra, tai vi­sos ša­lies aky­se duo­tas sa­ vo­tiš­kas pa­ža­das gy­ven­ti kar­tu, kol mir­tis iš­skirs. To­kių šou ren­gė­jai nuo­lat kal­ba apie mei­lę, bu­si­mą žmo­ną, šei­ mą ir vi­siš­kai nu­ver­ti­na šių žo­ džių pra­smę. Juk Lie­tu­vo­je šei­ ma kol kas vis dar lai­ko­ma vy­ro ir mo­ters są­jun­ga su ati­tin­ka­ mais įsi­pa­rei­go­ji­mais, o ne koks nors vie­nos nak­ties nuo­ty­kis. Ži­no­ma, li­be­ra­lu­sis jau­ni­mė­lis, su re­to­mis išim­ti­mis gy­ve­nan­ tis „su­si­me­tus sku­du­rus“, ban­ do įteig­ti, kad šei­ma šiais lai­kais ga­li va­din­tis kas tik no­ri – tie­ siog du kar­tu gy­ve­nan­tys, bend­ rą ūkį ve­dan­tys ir nak­ti­mis kai kuo už­sii­man­tys žmo­nės, ta­čiau juk tai tė­ra neo­fi­cia­lūs da­lies pi­ lie­čių pais­ta­lai. Kons­ti­tu­ci­ja ir iš jos iš­plau­kian­tys įsta­ty­mai, ga­ liau­siai – šim­ta­me­tės mū­sų tra­ di­ci­jos sa­ko, kad šei­ma yra kur kas dau­giau nei šiaip „sku­du­rų

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmadienis, sausio 21, 2013

ekonomika Ra­mi­no aud­rÄ&#x2026;

De­ga­lai ne­bran­go

â&#x201A;Ź

Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ja­ros­la­ vas Ne­ve­ro­vi­Ä?ius, su­si­ti­kÄ&#x2122;s su ener­ge­ti­ kos ko­mi­sa­ru GĂźnthe­riu Oet­tin­ge­riu ir Ener­ge­ti­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to ge­ne­ ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Phi­li­pu Lo­weâ&#x20AC;&#x2122;u, pa­Şa­ dÄ&#x2014;­jo im­tis konk­re­Ä?iĹł veiks­mĹł dÄ&#x2014;l Ig­na­li­ nos ato­mi­nÄ&#x2014;s elekt­ri­nÄ&#x2014;s (IAE) uŞ­da­ry­mo dar­bĹł pro­ble­mĹł. Ĺ iuo me­tu IEA dar­bĹł fi­ nan­sa­vi­mas su­stab­dy­tas, o dar­bai ge­ro­ kai vÄ&#x2014;­luo­ja.

Di­dĹžiau­siÄ&#x2026; de­ga­li­niĹł tink­lÄ&#x2026; Lie­tu­vo­je val­ dan­ti bend­ro­vÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Lu­koilâ&#x20AC;&#x153; ir jos kon­ku­ren­tÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Or­lenâ&#x20AC;&#x153; lit­rÄ&#x2026; po­pu­lia­riau­sios 95 mar­kÄ&#x2014;s ben­zi­nÄ&#x2026; praÄ&#x2014;­ju­sÄŻ penk­ta­die­nÄŻ, kaip ir dar prieĹĄ sa­vai­tÄ&#x2122;, par­da­vÄ&#x2014; po 4,8 li­to, â&#x20AC;&#x17E;Sta­ toilâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; po 4,81 li­to. Dy­ze­li­no lit­ras â&#x20AC;&#x17E;Lu­ koilâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Or­lenâ&#x20AC;&#x153; de­ga­li­nÄ&#x2014;­se taip pat per sa­vai­tÄ&#x2122; ne­pab­ran­go ir kai­na­vo 4,68 li­to uĹž lit­rÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x17E;Sta­toilâ&#x20AC;&#x153; jis at­pi­go 2 cen­tais, iki 4,67 li­to.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 2,9754 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1216 JAV do­le­ris 1 2,5782 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6109 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9494 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3783 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6292 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5369 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7531

ValiutĹł kursai

Ĺ iandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

â&#x20AC;&#x201C;0,3950 % â&#x20AC;&#x201C;0,7513 % â&#x20AC;&#x201C;0,7392 % â&#x20AC;&#x201C;0,8243 % +0,0040 % â&#x20AC;&#x201C;0,1097 % â&#x20AC;&#x201C;0,8354 % â&#x20AC;&#x201C;0,3618 % â&#x20AC;&#x201C;0,8999 %

Ska­tins ne­kon­ku­ruo­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ri­man­tas Sin­ke­vi­Ä?ius pra­ne­ťÄ&#x2014;, kad uĹžuo­t kon­ku­ra­vÄ&#x2122; tar­pu­sa­vy­je Lie­tu­vos oro uos­tai ga­lÄ&#x2014;­tĹł veik­ti kar­tu â&#x20AC;&#x201C; tai esÄ&#x2026; uŞ­tik­rin­ti tu­rÄ&#x2014;­tĹł nau­jai ÄŻsteig­ ta oro uos­tĹł val­dy­mo ÄŻmo­nÄ&#x2014;.

Â&#x201E;Â&#x201E;Tiks­las: Vy­riau­sy­bÄ&#x2014; Ĺža­da tÄ&#x2122;s­ti ko­vÄ&#x2026; ir su ne­le­ga­liu dar­bu, mo­kes­Ä?iĹł ven­gi­mu bei kont­ra­ban­da. Tie­sa, ti­

ki­ma­si per me­tus biu­dĹže­tÄ&#x2026; iĹĄ ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014;s eko­no­mi­kos pa­pil­dy­ti tik 0,5 pro­c. BVP.

Vals­ty­bÄ&#x2014;s sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos nuo­tr.

Ĺ e­ťÄ&#x2014;­lÄŻ tram­dys rea­lis­tiť­kai Nau­jo­ji val­dĹžia tÄ&#x2122;­sia anks­tes­nÄ&#x2014;s Vy­riau­sy­bÄ&#x2014;s uŞ­mo­jus tram­ dy­ti ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2122; eko­no­mi­kÄ&#x2026;. Tie­sa, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­ Ä?ius ga­li­my­bes ver­ti­na kur kas kuk­liau: per me­tus ti­ki­ma­si at­ ko­vo­ti 0,5 BVP. Pa­dÄ&#x2014;s brĹŤkť­ni­niai ko­dai?

â&#x20AC;&#x17E;Bō­tĹł ga­li­ma pa­siek­ti 0,5 pro­c. BVP ĹĄie­met â&#x20AC;&#x201C; tiek iĹĄim­ti iĹĄ ĹĄe­ťÄ&#x2014;­ lioâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; po pa­si­ta­ri­mo dÄ&#x2014;l ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­ nÄ&#x2014;s eko­no­mi­kos Ĺžur­na­lis­tams sa­ kÄ&#x2014; A.But­ke­vi­Ä?ius. Pre­li­mi­na­riais skai­Ä?ia­vi­mais, 0,5 pro­c. BVP su­da­ry­tĹł apie 600 mln. li­tĹł. Anot prem­je­ro, nu­ma­ty­ta dar kar­tÄ&#x2026; su­si­tik­ti su Vals­ty­bi­ne mo­ kes­Ä?iĹł ins­pek­ci­ja, ku­ri iki va­sa­rio vi­du­rio tu­rÄ&#x2014;­tĹł ÄŻver­tin­ti, kiek vie­nos ar ki­tos prie­mo­nÄ&#x2014;s jai kai­nuo­tĹł. Pa­siō­ly­mus dÄ&#x2014;l ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014;s eko­ no­mi­kos ma­Şi­ni­mo tu­rÄ&#x2014;s pa­reng­ ti, anot A.But­ke­vi­Ä?iaus, jo penk­ ta­die­nÄŻ su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. â&#x20AC;&#x17E;Bu­vo su­for­muo­ta nau­ja ko­mi­ si­ja ir prie­mo­niĹł pla­nas. Ko­mi­si­ja rink­sis kar­tÄ&#x2026; per mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ. Bus dir­ ba­ma su Vals­ty­bi­ne mo­kes­Ä?iĹł ins­ pek­ci­jaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; A.But­ke­vi­Ä?ius. Prem­je­ro tei­gi­mu, pa­si­ta­ri­ me ap­tar­ta daug ko­vos su ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­ ne eko­no­mi­ka prie­mo­niĹł, ta­Ä?iau apie konk­re­Ä?ius bō­dus kal­bÄ&#x2014;­ti dar

600

mln. li­tų

ĹĄie­met ke­ti­na­ma at­ko­vo­ti iĹĄ ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014;s eko­no­mi­kos.

anks­ti. Anot jo, vie­na prie­mo­niĹł ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti brĹŤkť­ni­nio ko­do ban­ de­ro­lÄ&#x2014;s ant ci­ga­re­Ä?iĹł pa­ke­liĹł, taip pat at­si­skai­ty­mo gry­nai­siais pi­ni­ gais ri­bo­ji­mas. â&#x20AC;&#x17E;Tai (brĹŤkť­ni­nio ko­do ban­de­ro­ lÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; BNS pa­st.) su­pap­ras­tin­tĹł ir ad­mi­nist­ra­vi­mÄ&#x2026;, ir, ma­nau, pa­tys ci­ga­re­Ä?iĹł ga­min­to­jai bō­tĹł suin­te­ re­suo­tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; prem­je­ras. GrieŞ­tins san­kci­jas

Vals­ty­bi­nÄ&#x2014;s dar­bo ins­pek­ci­jos va­ do­vas Vi­lius Ma­Ä?iu­lai­tis po su­si­ ti­ki­mo Ĺžur­na­lis­tams sa­kÄ&#x2014;, kad pla­nuo­ja­ma grieŞ­tin­ti ir dar­bo kont­ro­lÄ&#x2122; bei at­sa­ko­my­bÄ&#x2122; uĹž dar­ bo lai­ko klas­to­ji­mÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ke­ti­na­me siō­ly­ti keisti tei­si­nÄŻ reg­la­men­ta­vi­mÄ&#x2026;, su­stip­rin­ti at­ sa­ko­my­bÄ&#x2122; uĹž dar­bo lai­ko slÄ&#x2014;­pi­mÄ&#x2026;. Taip pat su­da­ry­ti me­cha­niz­mÄ&#x2026;, kad ne­le­ga­lĹł dar­bÄ&#x2026; nau­do­jan­tis darb­da­vys su­mo­kÄ&#x2014;­tĹł mo­kes­Ä?ius bent jau nuo mi­ni­ma­lios mÄ&#x2014;­ne­si­ nÄ&#x2014;s al­gos. Taip pat di­de­lis dÄ&#x2014;­me­ sys bus ski­ria­mas tiems reiť­ki­ niams, ku­rie iĹĄ da­lies pa­sta­ruo­ju me­tu pa­kei­Ä?ia kla­si­ki­nÄŻ ne­le­ga­lĹł dar­bÄ&#x2026;, t. y. dar­bo lai­ko slÄ&#x2014;­pi­muiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; V.Ma­Ä?iu­lai­tis. Anot jo, ke­ti­na­ma grieŞ­Ä?iau kont­ro­liuo­ti sta­ty­bos, pa­slau­gĹł, vie­ťo­jo mai­ti­ni­mo ÄŻmo­nes. â&#x20AC;&#x17E;Pa­gal tu­ri­mus duo­me­nis bus aiť­ki­na­ma­si, kur mo­ka­mi ma­Şes­ ni nei mi­ni­ma­laus dy­dĹžio at­ly­gi­ ni­mai, iĹĄ to bus ga­li­ma pa­da­ry­ti iť­va­dÄ&#x2026;, kad sle­pia­mas dar­bo lai­ kasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kal­bÄ&#x2014;­jo V.Ma­Ä?iu­lai­tis.

Ko­vos ir ÄŻspÄ&#x2014;­ji­mais

Prie­mo­niĹł pla­ne nu­ma­ty­ta grieŞ­ tin­ti at­sa­ko­my­bÄ&#x2122; uĹž kont­ra­ban­dÄ&#x2026; ir ne­tei­sÄ&#x2014;­tÄ&#x2026; dis­po­na­vi­mÄ&#x2026; ak­ci­ zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kÄ&#x2014;­ mis, stip­rin­ti pa­tik­ras tur­ga­ vie­tÄ&#x2014;­se. Taip pat bus sie­kia­ma uŞ­kirs­ti ke­liÄ&#x2026; ak­ci­zu neap­mo­kes­ tin­tiems naf­tos pro­duk­tams pa­ tek­ti ÄŻ vi­daus rin­kÄ&#x2026; ir jĹł apy­var­ tai, uŞ­tik­rin­ti, kad iĹĄ ne­le­ga­lios veik­los pra­tur­tÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; as­me­nys neiť­ veng­tĹł ga­li­mo tur­to kon­fis­ka­vi­ mo, kaip pra­ne­ťÄ&#x2014; Mi­nist­ro pir­mi­ nin­ko spau­dos tar­ny­ba. â&#x20AC;&#x17E;Ko­vo­jant su ne­le­ga­liu dar­ bu bus sie­kia­ma tai­ky­ti sis­te­mi­nÄŻ pre­ven­ci­niĹł ir kont­ro­lÄ&#x2014;s prie­mo­ niĹł mo­de­lÄŻ â&#x20AC;&#x17E;ÄŽs­pÄ&#x2014;­jau â&#x20AC;&#x201C; pa­si­rinkâ&#x20AC;&#x153;, tai yra siun­Ä?iant ĹŤkio su­bjek­tams ÄŻspÄ&#x2014;­ja­muo­sius ins­ti­tu­ci­jĹł laiť­kus, ve­dant pre­ven­ci­nius po­kal­bius ir at­lie­kant bend­ras pa­tik­rasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvir­ti­no Vy­riau­sy­bÄ&#x2014;s at­sto­vai. Bō­dus, kaip ko­vo­ti su ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­ ne eko­no­mi­ka, svars­to ir prem­ je­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pÄ&#x2014;, nag­ ri­n Ä&#x2014;­jan­t i ga­l i­m us mo­kes­Ä? iĹł pa­kei­ti­mus. Bō­ti­ny­bÄ&#x2122; ma­Şin­ti ĹĄe­ ĹĄÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2122; eko­no­mi­kÄ&#x2026; A.But­ke­vi­Ä?ius yra ap­ta­rÄ&#x2122;s ir su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te. ÄŽvai­r iĹł ty­r i­m Ĺł duo­m e­n i­m is, ĹĄe­ť Ä&#x2014;­l i­n Ä&#x2014; eko­n o­m i­ka Lie­t u­vo­je sie­kia apie 30 pro­c. Ver­ti­na­ma, kad nuo 2008 m. ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014;s eko­ no­mi­kos da­lis Lie­tu­vo­je spar­Ä?iai au­go, o 2011 ir 2012 m. au­gi­mas su­sto­jo. KD, BNS inf.

Lie­tu­vo­je ga­li bō­ti stei­gia­ma oro uos­tus val­dan­ti ÄŻmo­nÄ&#x2014;, ku­ri ne ska­tin­tĹł oro uos­tus kon­ku­ruo­ ti vie­nas su ki­tu, o kaip tik uŞ­tik­ rin­tĹł koor­di­nuo­tÄ&#x2026; po­li­ti­kÄ&#x2026;. Apie tai pra­ne­ťÄ&#x2014; su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras R.Sin­ke­vi­Ä?ius. â&#x20AC;&#x17E;Mes mÄ&#x2026;s­to­me Lie­tu­vo­je su­kur­ ti vie­nÄ&#x2026; oro li­ni­jĹł bend­ro­vÄ&#x2122;, ku­ri vyk­dy­tĹł bend­rÄ&#x2026; rin­ko­da­ri­nÄ&#x2122; seg­ men­tuo­tÄ&#x2026; po­li­ti­kÄ&#x2026;. Kad oro uos­tai ne kon­ku­ruo­tĹł dÄ&#x2014;l skry­dĹžiĹł bend­ ro­viĹł, o kad Lie­tu­va kon­ku­ruo­tĹł kaip vie­ne­tasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; Ĺžur­na­lis­tams sa­ kÄ&#x2014; mi­nist­ras, ap­si­lan­kÄ&#x2122;s Kau­no ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;­je. â&#x20AC;&#x17E;To­kiĹł svars­ty­mĹł yra. Kai ap­si­ sprÄ&#x2122;­si­me, ar­ti­miau­siu me­tu ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti ir tak­ti­niai Ĺžings­niaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gÄ&#x2014; R.Sin­ke­vi­Ä?ius. Jo tei­gi­mu, ĹĄiuo me­tu dÄ&#x2014;l skry­ dĹžiĹł iĹĄ Kau­no de­ra­ma­si su ke­lio­ mis oro li­ni­jĹł bend­ro­vÄ&#x2014;­mis, tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; Es­ti­jos â&#x20AC;&#x17E;Es­to­nian Airâ&#x20AC;&#x153;. Lie­tu­vo­je vei­kia trys tarp­tau­ti­ niai oro uos­tai â&#x20AC;&#x201C; Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos. IdÄ&#x2014;­ja steig­ti bend­rÄ&#x2026; oro uos­tĹł val­dy­mo ÄŻmo­nÄ&#x2122; ne­nau­ja. Apie tai

yra kal­bÄ&#x2014;­jÄ&#x2122;s ir bu­vÄ&#x2122;s su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. 2009 m. pra­dĹžio­je E.Ma­siu­lis tei­ gÄ&#x2014;, kad ĹĄa­lies oro uos­tus tu­rÄ&#x2014;­tĹł val­ dy­ti vie­na bend­ro­vÄ&#x2014;, nes Lie­tu­vos Ĺžmo­niĹł ir kro­vi­niĹł ve­Şi­mo rin­ka ne to­kia di­de­lÄ&#x2014;, kad oro uos­tai, esan­ tys 100 ki­lo­met­rĹł spin­du­liu vie­nas nuo ki­to, tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ruo­tĹł dÄ&#x2014;l in­ves­ti­ci­jĹł bei ke­lei­viĹł. E.Ma­siu­lis tuo­met aiť­ki­no, kad esant bend­rai oro uos­tĹł val­dy­mo ÄŻmo­nei bō­tĹł iť­veng­ta ne­rei­ka­lin­ gos kon­ku­ren­ci­jos, ku­ri ne­pa­de­da Lie­tu­vos avia­ci­jos po­li­ti­kai. KD, BNS inf.

Â&#x201E;Â&#x201E;Nuo­mo­nÄ&#x2014;: R.Sin­ke­vi­Ä?ius nea­be­

jo­ja, kad ÄŻstei­gus bend­rÄ&#x2026; ÄŻmo­nÄ&#x2122; oro uos­tai iť­veng­tĹł ne­rei­ka­lin­gos kon­ku­ren­ci­jos vi­daus rin­ko­je.Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

2013 m. sausio 22 d. Lietuvos bankas iĹĄleidĹžia ÄŻ apyvartÄ&#x2026; 50 litĹł kolekcinÄ&#x2122; (proginÄ&#x2122;) sidabrinÄ&#x2122; monetÄ&#x2026;, skirtÄ&#x2026;

1863â&#x20AC;&#x201C;1864 m. sukilimo 150 metĹł sukakÄ?iai

Monetos dailininkai Vidmantas Valentas ir Giedrius Paulauskis %GF=LGKFMC9D<AFLGK-$A=LMNGKEGF=LĂ´C9DQCDGB= ,AJ9Ăż9KĘŞ EGF=LĂ´ +A<9:JAF°KEGF=LGKH9J<9NAEGC9AF9 J=HJ=R=FL9;AF°B=<°ÿML°B=ĘŞ DAL9A :=J=HJ=R=FL9;AF°K<°ÿML°KĘŞ DALĂ´ %GF=LĂ´?9DAE9Ă&#x201E;KA?QLA$A=LMNGK:9FCGC9KGK= Vilniujeá&#x201A;¤,GLGJAĂ´? AJĂžAJEĂ­FĂ´? á&#x201A;Ł Kauneá&#x201A;¤%9AJGFAG? á&#x201A;Ł !çK9E=KF°AF>GJE9;AB9$A=LMNGK:9FCGAFL=JF=LGKN=L9AF°B=www.lb.lt L=Dá&#x201A;¤ á&#x201A;Ł á&#x201A;¤ á&#x201A;Ł 9J:9=DH9çLMAF>GD:DL


8

pirmADIENIS, sausio 21, 2013

pasaulis Inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ja

Iš­ža­gi­ni­mų sos­ti­nė

Ne­ke­ti­na nu­ša­lin­ti

Va­kar JAV pre­zi­den­tas Ba­ rac­kas Oba­ma per kuk­lią ce­ re­mo­ni­ją Bal­tų­jų rū­mų Mė­ ly­no­jo­je sa­lė­je bu­vo pri­saik­ din­tas Jung­ti­nių Vals­ti­jų va­ do­vu. Šian­dien prie JAV Ka­pi­ to­li­jaus B.Oba­ma sa­kys sa­vo inau­gu­ra­ci­jos kal­bą ame­ri­kie­ čiams ir vi­sam jį ste­bin­čiam pa­sau­liui.

Iš­ža­gi­ni­mo at­ve­jų In­di­jos sos­ ti­nė­je De­ly­je per­nai pa­dau­gė­jo 23 pro­c., pa­ly­gin­ti su 2011 m., ­ kaip ro­do ofi­cia­li sta­tis­ti­ka. 2012 m. bu­vo ­re­gist­ruo­ta 706 iš­ža­gi­ni­mo at­ve­jai – 23,43 pro­c. dau­giau ne­gu anks­tes­ niais me­tais. 16 mln. gy­ven­to­ jų tu­rin­tis De­lis va­di­na­mas iš­ ža­gi­ni­mų sos­ti­ne.

Si­ri­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ ras Wa­li­das Mual­le­mas (nuotr.) ­ at­me­tė idė­ją, kad pre­zi­den­tas Bas­ha­ras al As­sa­das bus nu­ ša­lin­tas. Pa­sak W.Mual­le­mo, tik Si­ri­jos liau­dis ga­li nu­spręs­ti B.al As­sa­do li­ki­mą. Si­ri­jos opo­ zi­ci­ja rei­ka­lau­ja, kad B.al As­sa­ das pa­si­trauk­tų, – tai jos bū­ti­ na są­ly­ga sie­kiant de­ry­bų.

Sa­cha­ros smė­lis nu­si­da­žė krau­ju Po­nas Marl­bo­ro M.Bel­mokh­ta­ras

Gi­mė 1972 m. Al­ž y­re, su­lau­kęs 19 me­t ų pa­t rau­kė į Af­ga­n is­ta­ną, kur ko­vė­si su Ta­ry­bų Są­jun­ga.

„„Štur­mas: Al­žy­ro ka­riuo­me­nės įkai­tų va­da­vi­mo ope­ra­ci­ja ne­bu­vo sėk­min­ga – žu­vo 25 žmo­nės.

Per ne­sėk­min­gą įkai­tų va­da­vi­mo ope­ra­ci­ją Al­žy­re esan­čio­je du­jų ga­myk­lo­je is­la­mis­tai ko­vo­to­jai nu­lin­čia­vo už­sie­nie­čius dar­bi­ nin­kus. Ar au­kų bu­vo ga­li­ma iš­veng­ti? Žiau­ri eg­ze­ku­ci­ja

Su „Al Qae­da“ sie­ja­mi ko­vo­to­jai praė­ju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je už­ puo­lė BP, „Sta­toil“ ir Al­žy­ro vals­ ty­bi­nei ener­ge­ti­kos bend­ro­vei „So­ nat­rach“ pri­klau­san­čią In Ame­na­so du­jų ga­myk­lą Sa­cha­ros dy­ku­mo­je. Ko­vo­to­jai paė­mė įkai­tais čia dir­ ban­čius žmo­nes, tarp jų bu­vo ne tik Al­žy­ro pi­lie­čių, bet ir už­sie­nie­čių. Ke­tu­rias die­nas tru­ku­si dra­ ma šeš­ta­die­nį bai­gė­si kru­vi­no­mis įkai­tų sker­dy­nė­mis. Al­žy­ro ar­mi­jai pra­dė­jus štur­muo­ti ga­myk­lą žu­vo 32 pa­gro­bė­jai ir 25 įkai­tai. Nors pa­vy­ko iš­gel­bė­ti 685 al­žy­ rie­čius ir 107 iš 132 ga­myk­lo­je dir­ ban­čių už­sie­nie­čių, krau­jo pra­lie­ ji­mo ne­bu­vo iš­veng­ta. Per štur­mą ke­lis už­sie­nie­čius is­la­mis­tai tie­siog nu­lin­čia­vo. Pag­ro­bė­jai rei­ka­la­vo nu­trauk­ti pran­cū­zų ka­ri­nę in­ter­ven­ci­ją Ma­ ly­je. Jie taip pat no­rė­jo iš­keis­ti įkai­ tus ame­ri­kie­čius į egip­tie­čių šei­chą Oma­rą Ab­del-Rah­ma­ną ir pa­kis­ ta­nie­tę Aa­fią Sid­di­qui, ka­li­na­mus Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se už ry­šius su te­ro­riz­mu. Jo­kių de­ry­bų

Al­žy­ro ka­riuo­me­nė su­lau­kė kri­ti­ kos dėl ne­sėk­min­gos ope­ra­ci­jos. Dau­ge­liui už­sie­nio vals­ty­bių, ku­ rių pi­lie­čiai bu­vo lai­ko­mi įkai­tais, štur­mas bu­vo ne­ti­kė­tas. Nors JAV ir Pran­cū­zi­jos va­do­vai pa­reiš­kė, kad dėl au­kų kal­ti tik te­ ro­ris­tai, bri­tų prem­je­ras Da­vi­das

Ca­me­ro­nas pa­brė­žė, kad jis yra „nu­si­vy­lęs“ įkai­tų va­da­vi­mo ope­ ra­ci­jos baig­ti­mi. Ja­po­ni­jos at­sto­vai taip pat iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą. Bet ana­li­ti­kai pa­brė­žė, kad jų ne­ nus­te­bi­no karš­ta­ko­šiš­kas Al­žy­ro spren­di­mas. „Bū­čiau nu­ste­bęs, jei jie bū­tų el­gę­si ki­taip, – ko­men­ta­vo Al­žy­ro spe­cia­lis­tas Jo­nas Mark­sas. – Al­ žy­rui svar­bu pa­ro­dy­ti, kad ar­mi­ja ga­li veik­ti ryž­tin­gai.“ Ro­ber­tas Park­sas, Šiau­rės Af­ri­kos stu­di­jų cent­ro eks­per­tas, pri­dū­rė: „Al­žy­ro vy­riau­sy­bei svar­bu pa­ro­dy­ ti vi­suo­me­nei, kad ji ne­ke­ti­na elg­tis taip, kaip lieps už­sie­nio vals­ty­bės ir kad ša­lis kont­ro­liuo­ja sa­vo na­tū­ra­ liuo­sius iš­tek­lius, – ki­taip ta­riant, kad Al­žy­ras nė­ra ma­rio­ne­tė.“ Ko­vo­to­jai bu­vo gink­luo­ti au­to­ ma­tais, kul­kos­vai­džiais, ra­ke­to­mis

ir jų pa­lei­di­mo įren­gi­niais. Jie gra­ si­no su­sprog­din­ti ga­myk­lą, ta­čiau Al­žy­ro ar­mi­jai pa­vy­ko sprog­me­nis neut­ra­li­zuo­ti. Pa­sak liu­di­nin­kų, dau­ge­lis jų kal­ bė­jo ara­biš­kai, ta­čiau bu­vo ir šne­ kan­čių ang­liš­kai. Al­žy­rie­tis vai­ruo­ to­jas Iba El Ha­za pa­sa­ko­jo: „Iš jų ak­cen­to su­pra­tau, kad vie­nas bu­vo egip­tie­tis, vie­nas – tu­ni­sie­tis, ki­ tas – al­žy­rie­tis, o dar ki­tas kal­bė­jo ang­liš­kai ar (ko­kia ki­ta – red. past.) už­sie­nio kal­ba. Te­ro­ris­tai sa­kė: „Jūs ne­tu­rit su tuo nie­ko bend­ra, jūs esat al­žy­rie­čiai ir mu­sul­mo­nai. Mes jū­ sų ne­lai­ky­si­me, mes no­ri­me tik už­ sie­nie­čių.“ Is­la­mis­tų va­dai

Pa­sak Mau­ri­ta­ni­jos nau­jie­nų agen­ tū­rų, ku­rios pa­lai­ko ry­šius su Šiau­ rės Af­ri­ko­je vei­kian­čio­mis is­la­mis­tų gru­puo­tė­mis, ko­vo­to­jams va­do­va­vo ve­te­ra­nas ko­vo­to­jas iš Ni­ge­rio Ab­ du­las Rah­ma­nas al Ni­ge­ri. A.Rah­ma­nas al Ni­ge­ri, dar ži­ no­mas kaip Abu Du­ja­na, da­ly­va­vo ke­lio­se di­de­lė­se is­la­mis­tų mi­si­jo­se Ma­ly­je, Mau­ri­ta­ni­jo­je ir Ni­ge­ry­je, įskai­tant bir­že­lį įvyk­dy­tą iš­puo­ lį prieš vie­nas ka­rei­vi­nes Mau­ri­ta­ ni­jo­je, per ku­rį žu­vo 17 ka­rių.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Tei­gia­ma, kad jis pa­lai­kė glau­džius ry­šius su, kaip ma­no­ma, vy­riau­siuo­ju pa­gro­bė­jų va­du Mokh­ta­ru Bel­mokh­ ta­ru – Af­ga­nis­ta­no ka­ro de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je ir Al­žy­ro pi­lie­ti­nio ka­ ro de­šim­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je ko­vų ve­te­ra­nu, bu­vu­siu Is­la­miš­ko­jo Mag­ ri­bo „Al Qae­dos“ va­du.

Te­ro­ris­tai sa­kė: „Jūs ne­tu­rit su tuo nie­ko bend­ra, jūs esat al­ žy­rie­čiai ir mu­sul­ mo­nai.“

„M.Bel­mokh­ta­ras – vie­nas ži­no­ miau­sių ka­ro va­dų Sa­cha­ro­je. Dar jis ži­no­mas kaip di­džiau­sias ci­ga­ re­čių kont­ra­ban­di­nin­kas“, – sa­kė Step­he­nas El­li­sas, or­ga­ni­zuo­to nu­ si­kals­ta­mu­mo eks­per­tas iš Af­ri­kos stu­di­jų cent­ro Ny­der­lan­duo­se. Ki­tas ga­li­mas šios gru­puo­tės ly­ de­ris Abu al Ba­ra’a al Ja­za’iri bu­vo nu­kau­tas šios du­jų vers­lo­vės gy­ ve­na­ma­ja­me komp­lek­se, ku­rį at­ ko­vo­jo Al­žy­ro ar­mi­ja. BNS, BBC, „Dai­ly Mail“ inf.

1992 m. grį­žo į Al­ž y­rą. Pi­lie­ti­nio ka­ ro me­tais Al­ž y­re pri­k lau­sė Is­la­mo gink­luo­ta­jai gru­puo­tei, vė­l iau pri­ si­dė­jo įku­r iant Sa­la­fi­t ų mal­dų ir ko­vos gru­puo­tę (GSPC), ku­r i or­ga­ ni­za­vo ne vie­ną iš­puo­l į prieš Sa­ che­l io Af­r i­kos ša­l ių sau­g u­mo pa­ jė­gas. GSPC vė­l iau trans­for­ma­vo­ si į Is­la­miš­ko­jo Mag­ri­bo „Al Qae­dą“ (AQIM). AQIM bu­vęs va­das M.Bel­ mokh­ta­ras yra sie­ja­mas su pa­sta­ ro­jo me­to už­sie­n ie­čių gro­bi­mais Šiau­rės Af­ri­ko­je. Sa­cha­ro­je M.Bel­mokh­ta­ras ge­r iau ži­no­mas kaip Po­nas Marl­bo­ro, nes yra sie­ja­mas su ci­ga­re­čių kont­ra­ ban­da. Ma­no­ma, kad iš šio ne­le­ ga­laus vers­lo M.Bel­mokh­ta­ras su­ si­k ro­vė ne­ma­ž us tur­t us. Taip pat jam me­t a­m i kal­t i­n i­mai pre­k y­ba žmo­nė­mis ir nar­ko­ti­kais. Yra gru­puo­čių „Pri­sie­k u­sie­ji krau­ ju“ ir „Kha­led Abu al Ab­bas“ bri­ga­ dos va­das. Gru­puo­tės „Pri­sie­ku­sie­ ji krau­ju“, ku­rią jis, ma­no­ma, fi­nan­ suo­ja, ko­vo­to­jai užė­mė du­jų vers­ lo­vę Al­ž y­re. Pran­cū­zi­jos žval­gy­ba net yra pa­skel­bu­si M.Bel­mokh­ta­rą ne­su­gau­na­mu. Ma­no­ma, kad M.Bel­mokh­ta­ras pa­ lai­ko glau­d žius ry­šius su tua­re­g ų gen­ti­mi, ypač šiau­ri­nė­je Ma­lio da­ ly­je. Nors Al­ž y­ro te­le­vi­z i­ja praė­ju­ sių me­t ų va­sa­rą bu­vo pa­skel­bu­si, kad M.Bel­mokh­ta­ras žu­vo šiau­r i­ nė­je Ma­lio da­ly­je, AQIM to­kius pra­ ne­ši­mus pa­nei­gė.

Iš­puo­lio ga­myk­lo­je chro­no­lo­gi­ja „„Puo­li­mas: tre­čia­die­nį pa­ry­čiais už 3 km nuo du­jų ga­myk­los ko­vo­to­jai už­ puo­lė au­to­bu­są, ku­riuo į ge­rai sau­go­ mą bend­ro­vės te­ri­to­ri­ją bu­vo ve­ža­ mi jos dar­buo­to­jai. Per su­si­šau­dy­mą žu­vo vie­nas bri­tas ir vie­nas al­žy­rie­tis. Užg­rob­tas au­to­bu­sas pa­su­ko į In Ame­ na­so ga­myk­lą. Įsib­ro­vę į ga­myk­los te­ri­ to­ri­ją ko­vo­to­jai paė­mė įkai­tais gy­ve­na­ mo­sio­se pa­tal­po­se esan­čius dar­bi­nin­ kus. Ta­da jie pa­sta­tą už­mi­na­vo. „„At­sa­kas: per 72 va­lan­das tru­ku­sią

dra­mą žu­vo 32 pa­gro­bė­jai. Spe­cia­lio­ sios pa­jė­gos su­ge­bė­jo iš­va­duo­ti 685 dar­buo­to­jus al­žy­rie­čius ir 107 už­sie­ nie­čius. Dau­gu­ma įkai­tų bu­vo iš­va­ duo­ti ket­vir­ta­die­nį. Per ga­lu­ti­nį puo­ li­mą šeš­ta­die­nį Al­žy­ro ar­mi­ja lik­vi­da­ vo 11 te­ro­ris­tų, ta­čiau ko­vo­to­jai nu­žu­ dė 7 įkai­tus už­sie­nie­čius. „„Už­sie­nie­čiai įkai­tai: Tarp 25 žu­vu­

sių įkai­tų bu­vo ke­le­tas bri­tų, ru­mu­nas ir gal­būt ame­ri­kie­čių; daug už­sie­nie­ čių dar yra din­gę. Ofi­cia­liai pa­skelb­ta,

kad din­go 10 ja­po­nų ir 6 nor­ve­gų dar­ bi­nin­kai. Tarp din­gu­sių yra ir ame­ri­ kie­čių. Tarp pa­grob­tų­jų bu­vo Tai­lan­ do, Ke­ni­jos, Fi­li­pi­nų, Ko­lum­bi­jos, Aust­ ri­jos ir Pie­tų Ko­rė­jos pi­lie­čių. „„Ga­myk­la: pri­klau­so BP, „Sta­toil“ ir Al­ žy­ro vals­ty­bi­nei ener­ge­ti­kos bend­ro­ vei „So­nat­rach“. Ga­myk­lą eksp­loa­ta­vo Ja­po­ni­jos in­ži­ne­ri­jos bend­ro­vė „JGC Corp“. Ji yra įsi­kū­ru­si už 1,3 tūkst. km į pie­tus nuo Al­žy­ro sos­ti­nės Al­žy­ro. „„Gink­luo­tė: pa­sak liu­di­nin­kų, ko­vo­

to­jai tu­rė­jo še­šis au­to­ma­ti­nius gink­ lus, 21 pis­to­le­tą, du il­ga­vamz­džius šau­tu­vus, du 60 mm mi­nos­vai­džius, še­šias 60 mm ra­ke­tas su pa­lei­dik­liais, dvi reak­ty­vi­nes gra­na­tas ir 10 pa­pras­ tų gra­na­tų. „„Is­to­ri­ja: tai di­džiau­sio mas­to įkai­tų

pa­gro­bi­mas nuo 2008 m. ata­kos In­ di­jos uos­ta­mies­ty­je Mum­ba­ju­je ir di­ džiau­sias to­kio po­bū­džio dži­ha­dis­tų iš­puo­lis nuo 2002 m., kai šim­tai žmo­ nių žu­vo Mask­vos Dub­rov­kos teat­re.


9

pirmADIENIS, sausio 21, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

Pra­si­dė­jo NHL se­zo­nas

Su­si­ti­ko LMKL fa­vo­ri­tės

Lie­tu­viai fi­ni­ša­vo

Pra­si­dė­jo dėl lo­kau­to vė­la­vęs Šiau­rės Ame­ri­kos Na­cio­na­li­ nės le­do ri­tu­lio ly­gos (NHL) čem­pio­na­tas. Per­ga­le Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je star­ta­vo puo­ lė­jo Dai­niaus Zub­raus (nuotr.) at­sto­vau­ja­mas Nau­jo­jo Džer­ sio „De­vils“ klu­bas, sve­čiuo­se 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) įvei­kęs Niu­ jor­ko „Is­lan­ders“ ko­man­dą.

Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­ gos (LMKL) fa­vo­ri­čių – Vil­ niaus „Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ ir Kau­no ra­jo­no „Hopt­rans-Si­ re­nų“ – ma­čą 73:60 lai­mė­jo čem­pio­na­to ly­de­rės vil­nie­tės. Nu­ga­lė­to­joms 15 taš­kų pel­ nė Gre­ta Šnio­kai­tė, pra­lai­mė­ ju­sių­jų eki­pai 11 – Ive­ta Šal­ kaus­kė.

Pie­tų Ame­ri­ko­je fi­ni­ša­vu­sį Da­ ka­ro ra­lį au­to­mo­bi­lių kla­sė­ je lai­mė­jo Step­ha­ne’as Pe­ter­ han­se­lis, vai­ra­vęs „Mi­ni“. Tai – 11-oji pran­cū­zo per­ga­lė pres­ ti­ži­nia­me ma­ra­to­ne. Be­ne­dik­ tas Va­na­gas ir Sau­lius Jur­ge­ lė­nas su „OS­Car“ vi­su­rei­giu tarp 90 eki­pa­žų užė­mė ­ 64-ąją vie­tą.

R.Be­ran­kis: tai bu­vo įsi­min­ti­niau­sias ma­čas Pir­ma­ja­me 2013-ųjų „Di­džio­jo kir­ čio“ se­ri­jos te­ni­so tur­ny­re – at­vi­ra­ ja­me Aust­ra­li­jos čem­pio­na­te Ri­čar­ das Be­ran­kis gar­bin­gai pa­si­prie­ši­ no Lon­do­no olim­pia­dos čem­pio­ nui ško­tui An­dy Mur­ray’ui.

Vy­rų vie­ne­tų var­žy­bų še­šio­likt­ fi­na­ly­je 110-ąją vie­tą ge­riau­sių­jų pa­sau­lio te­ni­si­nin­kų rei­tin­ge (ATP) uži­man­tis R.Be­ran­kis pra­lai­mė­jo tre­čia­jai pla­ne­tos ra­ke­tei A.Mur­ ray’ui 3:6, 4:6, 5:7. Ma­čas Mel­bur­ ne tru­ko 2 va­lan­das 12 mi­nu­čių.

Re­mi­gi­jus Bal­že­kas: „„Ga­li­my­bės: „Nep­tū­no“ (švie­si ap­ran­ga) gy­ny­bos už­tva­ras „Žal­gi­ris“ su­grio­vė be di­des­nio var­go. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Žal­gi­rie­čiai ne­su­tei­kė „Nep­tū­nui“ vil­ties re­van­šui Kau­no „Žal­gi­ris“ ant­rą kar­tą šį se­zo­ną VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos tur­ny­re pri­ ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti Klai­pė­dos „Nep­tū­ną“. Va­kar sa­vo are­no­je žal­gi­rie­čiai įvei­kė klai­pė­die­čius 111:87. Per­nai pir­mo­jo ra­to ma­čą uos­ta­mies­ty­je taip pat lai­ mė­jo Lie­tu­vos čem­pio­nai – 90:62. 9:0 – toks bu­vo „Žal­gi­rio“ star­ tas šį kar­tą. „Nep­tū­nas“ at­si­to­kė­jo – še­šis taš­kus iš ei­lės pel­nė Val­das Va­sy­lius, ta­čiau ne­tru­kus blyks­te­ lė­jo Min­dau­gas Kuz­mins­kas: dė­ji­ mas į var­žo­vų krep­šį, taik­lūs bau­dų me­ti­mai bei du tri­taš­kiai ir – 21:9. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je Klai­pė­dos eki­pą gel­bė­jo snai­pe­riai – jie to­li­ mais šū­viais pri­stab­dė žal­gi­rie­čius (39:29), bet „Nep­tū­no“ gy­ny­bos už­tva­ros neat­lai­kė aikš­tės šei­mi­nin­ kų ata­kų škva­lo: pa­tai­kė Ma­rio De­ la­šas, Vy­te­nis Lip­ke­vi­čius, M.Kuz­ mins­kas, Jef­fas Foo­te’as, Dar­ju­šas

Lav­ri­no­vi­čius, o ga­liau­siai tri­taš­kį įka­lė Mar­ko Po­po­vi­čius – 58:37. „Nep­tū­nas“ pa­si­nau­do­jo tuo, kad tre­čia­ja­me kė­li­ny­je „Žal­gi­ris“ šiek tiek pra­ra­do bud­ru­mą, ir su­ švel­ni­no skir­tu­mą – 65:51, 83:71. Lie­tu­vos čem­pio­nai su­rea­ga­vo į var­žo­vų am­bi­ci­jas ir ket­vir­ta­ja­ me kė­li­ny­je dik­ta­vo sa­vo są­ly­gas – 94:77, 111:87. Tai – de­šim­to­ji „Žal­gi­rio“ ko­man­ dos per­ga­lė VTB Vie­nin­gojo­je ly­go­ je ir vie­nuo­lik­to­ji „Nep­tū­no“ ne­sėk­ mė. B gru­pės ly­de­rė – 11 rung­ty­nių lai­mė­ju­si Mask­vos CSKA eki­pa. Va­ kar mask­vie­čiai na­muo­se 83:75 nu­ ga­lė­jo Ra­mū­no Bu­tau­to tre­ni­ruo­ja­ mus Ry­gos VEF krep­ši­nin­kus.

Sta­tis­ti­ka „„„Žal­g i­r is“–„Nep­t ū­n as“

111:87 (27:17, 33:23, 23:31, 28:16). Kau­no „Žal­ gi­rio“ are­na, 5 020 žiū­ro­vų. Re­zul­ta­ ty­viau­si žai­dė­jai: M.Kuz­mins­kas 17 taš­kų (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), K.Lav­ ri­no­vi­čius (5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­ mai) ir M.Po­po­vi­čius (5 re­zul­ta­ty­ vūs per­da­vi­mai) po 16, V.Lip­ke­vi­ čius 15, A.Juš­ke­vi­čius 10 (6 re­zul­ ta­ty­vūs per­da­vi­mai)/D.Gai­lius 23, V.Va­sy­lius 21 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai), M.Run­kaus­kas 14.

Var­žy­bų at­mos­fe­ra – ne­rea­li: maž­daug 20 tūkst. žmo­nių plo­jo už gra­žų žai­di­mą ir A.Mur­ray’ui, ir Ri­čar­dui. „Dvi­ko­va la­bai pa­vy­ko, ji bu­ vo įtemp­ta nuo pat pir­mo­jo iki pat pa­sku­ti­nio smū­gio. Ri­čar­das ko­vo­jo ge­rai. Mes abu la­bai pa­ ten­kin­ti žai­di­mu. A.Mur­ray’us vis tiek vi­są lai­ką bu­vo prie­ky­je. Jis ge­ro­kai la­biau pa­ty­ręs. La­bai

aukš­tos kla­sės žai­dė­jas ir tu­rė­jo dar re­zer­vo. Ri­čar­das neiš­ven­ gė klai­de­lių, jos vis­ką ir nu­lė­mė. Ypač ant­ra­ja­me se­te, kai pir­ma­vo­ me 4:2 ir pra­lai­mė­jo­me. Var­žy­bų at­mos­fe­ra – ne­rea­li: maž­daug 20 tūkst. žmo­nių plo­jo už gra­žų žai­ di­mą ir A.Mur­ray’ui, ir Ri­čar­dui. Tai tie­siog šir­dį vir­pi­no. Po ma­ čo A.Mur­ray’us mus pa­svei­ki­no su ge­ru žai­di­mu, mes jį – su per­ ga­le. Ško­to tre­ne­riai gy­rė Ri­čar­dą, pa­kvie­tė va­sa­rį kar­tu tre­ni­ruo­ tis Ma­ja­my­je“, – sa­kė R.Be­ran­kio tre­ne­ris Re­mi­gi­jus Bal­že­kas. „Ne­pa­vy­ko lai­mė­ti, bet pa­ty­ riau di­de­lį ma­lo­nu­mą žais­da­mas pil­nu­tė­lė­je Mel­bur­no are­no­je. Šį kar­tą tik­rai jau­di­nau­si, nes ma­ no var­žo­vas bu­vo iš pa­jė­giau­sių­ jų pa­sau­ly­je tre­je­to. Ma­nau, kad svar­biau­siais mo­men­tais neiš­ nau­do­jau sa­vo ga­li­my­bių, ke­li spren­di­mai bu­vo ne­ge­ri. Prit­rū­ko ir pa­tir­ties. Vis dėl­to tai pa­ts įsi­ min­ti­niau­sias ma­no kar­je­ros ma­ čas. Tiek man, tiek ma­no tre­ne­ riui“, – kal­bė­jo R.Be­ran­kis. Grį­žęs į Lie­tu­vą, R.Be­ran­kis reng­ sis De­vi­so tau­rės tur­ny­ro Eu­ro­posAf­ri­kos zo­nos ant­ros gru­pės ma­čui su Kip­ro rink­ti­ne. Var­žy­bos vyks va­sa­rio 1–3 d. Šiau­lių are­no­je. KD inf.

„„CSKA–VEF 83:75 (19:13, 26:23,

20:19, 18:20). 1 873 žiū­ro­vai. N.Krsti­ čius 21 (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), A.Kau­nas 14 (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), M.Teo­do­si­čius 12, V.Chria­pa 10 (13 at­ko­vo­tų ka­muo­lių, 10 re­zul­ta­ty­vių per­da­vi­mų)/D.Za­vac­kas 16, E.Row­ lan­das (9 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) ir K.Ja­ni­če­no­kas po 14.

„„Įver­ti­no: R.Be­ran­kis (nuotr. kai­rė­je) pa­kvies­tas tre­ni­ruo­tis su A.Mur­

ray’umi. 

KD inf.

AFP nuo­tr.

R.Mei­lu­ty­tė 2013-uo­sius pra­dė­jo nau­jais re­kor­dais Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

Olim­pi­nė čem­pio­nė Rū­ta Mei­lu­ty­ tė pir­muo­sius savo 2013-ųjų star­ tus Liuk­sem­bur­ge pa­žy­mė­jo trimis per­ga­lė­mis.

15-ąjį kar­tą su­reng­to­se „Eu­ro Me­ et“ var­žy­bo­se lie­tu­vė da­ly­va­vo ke­ tu­rių rung­čių fi­na­luo­se. R.Mei­lu­ty­tė 50 m krū­ti­ne nu­ plau­kė per 30,90 sek. ir pa­ge­ri­no

Lie­tu­vos bei „Eu­ro Meet“ re­kor­ dus (50 m ba­sei­ne). Ant­rą­ją ir tre­ čią­ją vie­tas užė­mė vo­kie­tės Do­rot­ hea Brandt (31,91 sek.) bei Ca­ro­li­ne Ruh­nau (32,40 sek.). Lie­tu­vės re­zul­ta­tas dvi­gu­bai il­ ges­nės dis­tan­ci­jos fi­na­le – 1 min. 07,26 sek. R.Mei­lu­ty­tė pa­ge­ri­no šios rung­ties „Eu­ro Meet“ re­kor­dą. Antrąją vietą užėmė C.Ruh­nau – 1 min. 10,12 sek. 50 m lais­vuo­ju sti­liu­mi kau­nie­tė nu­plau­kė per 25,60 sek. ir į prie­

kį pra­lei­do tik D.Brandt – 25,36 sek. Tre­čią­ją vie­tą užė­mė Liuk­ sem­bur­go at­sto­vė Ju­lie Mey­nen – 25,73 sek. Ang­li­jos „Ply­mouth Lean­der“ klu­bo ko­man­dos su­dė­ty­je bu­vu­si R.Mei­lu­ty­tė 100 m lais­vuo­ju sti­ liu­mi fi­na­le užė­mė pirmąją vie­tą – 55,35 sek. Tai – naujas Lietuvos rekordas. Vengrė Katinka Hosszu finišavo antra – 55,44 sek. „Eu­ro Meet“ pri­zų fon­dą su­da­ rė dau­giau nei 20 tūkst. eu­rų. Pir­

mą­ją vie­tą užė­mu­siems spor­ti­ nin­kams įteik­ti 300 eu­rų če­kiai, ant­rą­ją – 200, tre­čią­ją – 100. Šių var­žy­bų re­kor­das įver­tin­tas 300 eu­rų, Eu­ro­pos – 2 000, pa­sau­lio – 3 000 eu­rų. Su „Eu­ro Meet“ var­žy­bo­se da­ly­ va­vu­sia R.Mei­lu­ty­te su­si­ti­ko Liuk­ sem­bur­go bei Bel­gi­jos lie­tu­viai. Nau­jie­nų agen­tū­ros BNS duo­me­ ni­mis, kai ku­rie mū­sų tau­tie­čiai iš Bel­gi­jos su­ko­rė dau­giau nei 200 ki­ lo­met­rų, kad pa­lai­ky­tų plau­ki­kę.

Olim­pi­nė čem­pio­nė šil­tai bend­ ra­vo su tau­tie­čiais, da­li­jo au­tog­ra­ fus ir įsiam­ži­no bend­ro­je nuo­trau­ ko­je. Lai­ki­no­ji rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nė Bel­ gi­jo­je ir Liuk­sem­bur­gui Dan­guo­ lė Vin­ciū­nie­nė pa­dė­ko­jo R.Mei­lu­ ty­tei už tai, kad ji gar­si­na Lie­tu­vą. Lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Liuk­sem­ bur­ge pir­mi­nin­kė Eg­lė Ju­rie­nė sa­kė, kad plau­ki­kės ryž­tas, tvir­ta va­lia ir už­si­brėž­to tiks­lo sie­kis – sek­ti­nas pa­vyz­dys jau­ni­mui.


10

pirmADIENIS, Sausio 21, 2013

12p.

Užduok klausimą specialistui.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Kai ne­pa­ke­lia­ma tar­nys­tė bu Sam­dy­ti na­mų tvar­ky­to­ją ryž­ta­si vis dau­giau šei­mų. Daug dir­ban­tie­ji nu­ spren­džia, kad grį­žus į na­mus rei­kia ne dirb­ti, o il­sė­tis. Vis dėl­to ras­ti ko­ky­ biš­kai na­mus pri­žiū­rin­čią pa­gal­bi­nin­ kę – ne­leng­va.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Na­mų ruo­ša – ir­gi dar­bas

Nuos­ta­ta, kad tar­nų ga­li tu­rė­ti tik po­nai, at­gy­ve­no. Tie­sa, dau­ge­lis ma­no, kad mo­te­ris, ku­rios pa­de­da bui­ty­je, va­din­ti tar­nai­tė­mis ne­tin­ ka, to­dėl va­di­na jas na­mų tvar­ky­ to­jo­mis, eko­no­mė­mis, šei­mi­nin­ kė­mis. Tar­pu­ka­riu Kau­ne žo­dis „tar­nai­tė“ bu­vo įpras­tas. Pa­gal­bi­ nin­kės bui­ty­je dar bū­da­vo va­di­na­ mos sam­di­nė­mis, kam­ba­ri­nė­mis. Gy­ve­nan­tie­ji iš­tai­gin­gai lei­džia sau sam­dy­tis net ke­le­tą dar­buo­ to­jų na­mams pri­žiū­rė­ti, ta­čiau pa­pil­do­mų dar­bo ran­kų pri­rei­ kia ir vi­du­ti­niš­kai už­dir­ban­čioms šei­moms, ku­rio­se su­tuok­ti­niai sun­kiu pra­kai­tu už­dir­ba duo­ną, o triū­sui na­muo­se ne­be­tu­ri nei lai­ ko, nei no­ro, nei jė­gų. Nuo ry­to iki va­ka­ro dir­ban­čios veik­lios mo­te­rys ga­liau­siai su­ pran­ta, kad grį­žu­sios na­mo dir­ba tar­si ant­ru eta­tu: iki nak­ties, be poil­sio mi­nu­tės triū­sia ga­min­da­ mos mais­tą, skalb­da­mos, ly­gin­da­ mos, va­ly­da­mos na­mų ker­tes. „Ga­lė­čiau tvar­ky­tis pa­ti, bet ge­ riau jau per šį lai­ką už­dirb­siu pi­ ni­gus ar­ba pail­sė­siu, kad vė­liau ga­lė­čiau ko­ky­biš­kai dirb­ti sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą. O na­mus tvar­ kan­čioms jau­noms pen­si­nin­kėms pa­pil­do­mas už­dar­bis yra la­bai rei­ ka­lin­gas“, – sa­vo po­žiū­rį at­sklei­ dė Ele­na, apie de­šimt me­tų neį­si­ vaiz­duo­jan­ti ko­ky­biš­ko gy­ve­ni­mo be na­mų tvar­ky­to­jos. Tik su­ras­ ti žmo­gų, ku­riam ga­lė­tum drą­siai pa­ti­kė­ti na­mų rak­tus ir vi­sas na­ mų ker­tes, nė­ra leng­va, Ele­na pa­ ta­ria tal­ki­nin­kų ieš­ko­ti tik per pa­ žįs­ta­mus. Pa­sak jos, su­si­bū­ri­muo­se vi­sa­ da at­si­ran­da klau­sian­čių­jų: „Gal kas ži­no­te ge­rą na­mų tvar­ky­to­ją?“ Sam­dy­ti va­ly­mo įmo­nę ma­žai kas

80

litų

– tiek mokama už precizišką 100 kv. m ploto buto sutvarkymą. ryž­ta­si, nes pa­slau­ga kai­nuo­ja kur kas bran­giau. „Be to, kiek gir­dė­jau, daug fir­mų yra tik tar­pi­nin­kės, ku­ rios tvar­ky­to­jas klien­tams su­ran­da per skel­bi­mus ir nė­ra jo­kių ga­ran­ ti­jų, kaip bus at­lik­tas dar­bas“, – pri­dū­rė Ele­na. Pail­si ir iš­ge­ria ka­vos

Tai, kad dau­ge­lis na­mų tvar­ky­to­ jų dir­ba ne­le­ga­liai ir taip pa­slau­ ga yra pi­ges­nė, pa­ti­ki­mu­mo ne­ men­ki­na. „Ne­bi­jau, kad ap­vogs ma­no na­ mus, ta­čiau man jau­kiau, kai po ma­no erd­vę vaikš­to ir vi­sus kam­ pus ži­no žmo­gus, ku­riuo ga­li pa­si­ ti­kė­ti tar­si šei­mos na­riu“, – pri­si­ pa­ži­no Ele­na. 100 kv. m plo­to bu­tą kas sa­vai­tę už 70 li­tų jai tvar­ko prieš ke­le­rius me­tus at­ras­ta pen­si­nin­kė. Pag­rin­ di­nis jos dar­bas – iš­va­duo­ti na­mus nuo dul­kių. Ka­dan­gi na­muo­se yra me­no kū­ri­nių, kny­gų, ki­tų smulk­ me­nų, tai rei­ka­lau­ja kruopš­tes­nės prie­žiū­ros, ne­pa­kan­ka at­sai­niai per­brauk­ti šluos­te. Sam­dy­ta mo­te­ris tu­ri Ele­nos na­ mų rak­tą ir at­vyks­ta į na­mus maž­ daug 5 va­lan­doms. Pus­va­lan­dį ji ski­ria poil­siui, pa­si­da­ro ka­vos, už­ val­go at­si­neš­tų už­kan­džių. Jei rei­ kia at­lik­ti pa­pil­do­mus tvar­ky­mo, va­ly­mo dar­bus, už tai su­mo­ka­ma pa­pil­do­mai.

„„ Sim­bo­lis: šve­dų ra­šy­to­ja Ast­rid Lindg­ren kny­go­je apie Karl­so­ną su­kū­rė auk­lės ir na­mų tvar­ky­to­jos Fre­ken Bok

„Ren­kan­tis pa­gal­bi­nin­kę na­muo­ se taip pat la­bai svar­bu įsi­ti­kin­ti, ar ji iš­ma­no apie šiuo­lai­ki­nes va­ly­mo prie­mo­nes, mo­ka jo­mis nau­do­tis. Vie­na anks­tes­nė ma­no na­mų tvar­ ky­to­ja yra su­ga­di­nu­si san­tech­ni­ką, nes už­py­lė ant jų rūgš­ti­nio skys­čio. Ki­ta mo­te­ris, su prie­mo­ne, skir­ ta par­ke­tui, va­lė ke­ra­mi­nes ply­te­ les“, – ne­ma­lo­nius at­ve­jus pri­si­ mi­nė pa­šne­ko­vė. Bui­ties prie­žiū­ros prie­mo­nes Ele­na per­ka pa­ti, ta­čiau jai te­ko pa­ste­bė­ti, kad kai ku­rios tvar­ky­to­ jos ne­si­tei­kia sai­kin­gai jas nau­do­ti.

Apie tai bū­da­vo ga­li­ma spręs­ti grį­ žus į na­mus, kai vos per­žen­gus bu­ to slenks­tį pa­si­tik­da­vo įvai­riau­sių kva­pų puokš­tė. Ele­nai dar no­ri­si, kad sam­do­ma dar­buo­to­ja tu­rė­tų na­mų šei­mi­nin­ kės jaus­mą, kad ne­rei­kė­tų kas­kart pirš­tu baks­no­ti, ką rei­kia pa­da­ry­ ti. „Tai la­bai pa­di­di­na na­mų šei­ mi­nin­kės tu­rė­ji­mo ma­lo­nu­mą“, – šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vė. Pra­si­dė­jo konf­lik­tai šei­mo­je

Itin pe­dan­tiš­kos mo­te­rys, ko ge­ro, tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti dar­bo ir lais­va­lai­ kio, kad ga­lė­tų tu­rė­ti ne­prie­kaiš­ tin­gai pri­žiū­rė­tus na­mus. „Kai dar tvar­ky­da­vau­si pa­ti, tai da­ry­da­vau grį­žu­si po dar­bo penk­ ta­die­nį, po to dar vie­ną sa­vait­ga­lio die­ną tek­da­vo skir­ti skal­bi­niams ly­gin­ti ir ki­tiems dar­bams. Nors

vy­ras pa­dė­da­vo, bet tvar­kos na­ muo­se po­žiū­riu esu la­bai griež­ta, tek­da­vo pa­čiai uo­liai plu­šė­ti. Poil­ siui lik­da­vo vos vie­na sa­vai­tės die­ na“, – ne­lem­tas die­nas pri­si­mi­nė kau­nie­tė Vai­da. Ji pa­ste­bė­jo, kad ne­be­li­ko lai­ko ko­ky­biš­kai bend­ rau­ti šei­mo­je, pra­si­dė­jo konf­lik­ tai su vy­ru. Tuo­met po­ra priė­mė abi pu­ses ten­ki­nan­tį spren­di­mą – pa­sam­ dė na­mų tvar­ky­to­ją. Ko­kie pa­vo­ jai ty­ko įsi­lei­džiant sve­ti­mą žmo­ gų, Vai­da jau ži­no­jo iš sa­vo drau­gės kar­čios pa­tir­ties, to­dėl į dar­bo skel­bi­mus net ne­žiū­rė­jo, tei­ra­vo­ si ap­lin­ki­nių, kas no­rė­tų pa­pil­do­ mai už­si­dirb­ti. Vie­na gi­mi­nai­tė, pa­sak Vai­dos, il­gai ne­svars­čiu­si pa­si­šo­vė pa­ gel­bė­ti. Pen­si­nio am­žiaus mo­te­ ris bu­vo la­bai mie­la, ta­čiau pro­


11

pirmADIENIS, Sausio 21, 2013

namai Komentaras Ali­na Gau­du­ty­tė

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­r iaus pa­va­duo­to­ja

N

a­mų tvar­k y­mas už at­ly­ gį yra pa­slau­gos tei­ki­mas, rei­ka­lau­jan­t is įtei­si­n i­mo. Ati­t in­ka­mai tu­r i bū­t i mo­ ka­mi mo­kes­čiai ir įmo­kos. Gy­ven­to­ jai, įver­t i­nę sa­vo ke­t i­na­mos vyk­dy­t i veik­los ypa­tu­mus, jos in­ten­sy­vu­mą ir ki­tus as­pek­tus, tu­rė­tų pa­tys pa­si­rink­ti

veik­los for­mą. Ga­li­mos veik­los for­mos: in­di­vi­dua­li veik­la pa­gal vers­lo liu­di­ji­ mą, in­di­vi­dua­li veik­la pa­gal pa­žy­mą, ju­ri­di­nio as­mens stei­gi­mas. Vers­lo liu­d i­ji­mus įsi­g i­ję gy­ven­to­jai, par­duo­da­mi sa­vo ga­my­bos pre­kes ar­ ba teik­da­mi pa­slau­gas gy­ven­to­jams, jų pa­gei­da­v i­mu pri­va­lo iš­ra­šy­t i pre­ kių (pa­slau­g ų) pir­k i­mo-par­da­v i­mo kvi­tus. Gy­ven­to­jai, be­si­ver­čian­tys in­di­vi­dua­ lia veik­la pa­gal pa­žy­mą, tu­ri pil­dy­ti gy­

ven­to­jo in­di­vi­dua­lios veik­los pa­ja­mų ir iš­lai­dų ap­skai­tos žur­na­lą. Jie taip pat pri­va­lo iki ki­tų me­tų ge­gu­žės 1 d. pa­ teik­ti me­ti­nę pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją. Įs­tei­gus ju­ri­di­n į as­me­n į, gau­tos pa­ja­ mos ap­mo­kes­ti­na­mos pa­gal Pel­no mo­ kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Ju­ri­di­nių as­me­nų mo­ka­mi mo­kes­čiai iš­var­dy­ti Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­me. 2012 m. nu­sta­ty­ti 1 255 ne­re­gist­ruo­tą veik­lą vyk­dę as­me­nys. Gy­ven­to­jui, vyk­dan­čiam in­d i­v i­dua­l ią veik­lą jos

neį­re­gist­ra­vus, tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­ nė at­sa­ko­my­bė ir ski­ria­ma bau­da nuo 500 iki 1 000 li­tų bei tai­ko­mos adek­ va­čios po­vei­kio prie­mo­nės, su­da­rant ga­l i­my­bę sa­va­no­r iš­kai pa­ša­l in­t i nu­ ro­dy­tus trū­ku­mus, at­si­sa­ky­ti pikt­nau­ džia­v i­mų. As­me­nų, ven­g ian­čių dek­ la­ruo­t i gau­na­mas pa­ja­mas ir mo­kė­t i mo­kes­čius, at­ž vil­g iu tai­ko­mos griež­ tes­nės kont­ro­lės prie­mo­nės, kai skai­ čiuo­ja­mi ne­su­mo­kė­ti mo­kes­čiai ir ski­ ria­mos bau­dos.

ui­čiai, gelbs­ti tar­nai­tės gai­niui pa­ste­bė­jo, kad dings­ta da­lis pi­ni­gų. Su­tuok­ti­niai iš pra­džių įta­ rė, kad tai da­ro paaug­lys sū­nus, ta­ čiau šis nei­gė kal­tę. Na­mų tvar­ky­to­ja at­ro­dė itin ma­ lo­ni mo­te­ris ir po­ra ne­no­rė­jo ti­kė­ ti, kad ji va­gi­liau­ja. Vis dėl­to kar­ tą, išei­da­mi iš na­mų ir pa­lik­da­mi juos tvar­ky­ti, šei­mi­nin­kai są­mo­ nin­gai pa­li­ko pi­ni­gi­nę ma­to­mo­je vie­to­je, tiks­liai su­skai­čia­vę pi­ni­ gus. Grį­žę pi­ni­gi­nė­je ra­do kur kas ma­žes­nę su­mą. Nep­ri­čiu­pę va­gi­lės už ran­kos, ne­ga­lė­jo jos kal­tin­ti. Tad su­tuok­ ti­niai ne­sku­bė­jo at­si­kra­ty­ti na­mų tvar­ky­to­jos. Na­mų mie­ga­ma­ja­me jie įtai­sė ne­di­de­lę vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rą. Tai, ką jie pa­ma­tė vaiz­do įra­še po na­mų tvar­ky­to­jos ap­si­lan­ ky­mo, juos ap­stul­bi­no. Be to, kad pasi­sa­vin­da­vo pi­ni­gus, kai ku­riuos pa­puo­ša­lus, sam­dy­ta mo­te­ris, kaip paaiš­kė­jo, nar­šy­da­vo šei­mi­nin­kės dra­bu­ži­nė­je, kraus­tė ran­ki­nes, ma­ tuo­da­vo­si sve­ti­mus dra­bu­žius. Tu­rė­da­mi fil­muo­tą me­džia­gą su­tuok­ti­niai krei­pė­si į tei­sė­sau­gą, va­gi­lė bu­vo tei­sia­ma. Po šio ne­ma­ lo­naus at­ve­jo šei­ma ne­pa­si­ti­ki jo­ kio­mis tvar­ky­to­jo­mis ir sam­do va­ ly­mo pa­slau­gas tei­kian­čią įmo­nę, su ku­ria pa­si­ra­šy­ta ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­tis. Ta­čiau pa­ slau­ga pa­bran­go – vie­ną­kart iš­va­ ly­ti na­mą kai­nuo­ja apie 200 li­tų. „Va­ly­mo kai­nos šiuo me­tu yra nu­kri­tu­sios, gau­ti už vien­kar­ti­ nį na­mų va­ly­mą 100 li­tų yra la­bai daug, kai kas su­tin­ka šį dar­bą at­ lik­ti ir už 50 li­tų“, – ži­nio­mis da­ li­jo­si Vai­da. Vy­rų tvar­ky­to­jų ne­su­ti­ko

per­so­na­žą, ku­ri šmaikš­čiai pra­min­ta na­mų dar­ky­to­ja. wall­pa­per-3d-hd.ru nuo­tr.

fe­sio­na­liai sa­vo pa­rei­gų neat­li­ko: va­lė na­mus pa­vir­šu­ti­niš­kai, tar­ si tai da­ry­tų sa­vo na­muo­se. „Taip tvar­ky­tis ga­lė­jau ir pa­ti, ei­li­nę die­ ną“, – pri­dū­rė pa­šne­ko­vė ne­slėp­ da­ma, kad šva­rai na­muo­se ji itin reik­li. „Dul­kių ne­ga­li bū­ti nė ant vie­no kre­mo bu­te­liu­ko“, – pa­vyz­ dį pa­tei­kė mo­te­ris. Tuo­met tal­ki­nin­kau­ti pa­si­šo­ vė ki­ta gi­mi­nai­tė, ku­ri vis dar dir­ ba. Jos tie­sio­gi­nis dar­bas rei­ka­lau­ja kruopš­tu­mo ir at­sa­kin­gu­mo, tad ji ati­tin­ka­mai at­sa­kin­gai ir pre­ci­ziš­ kai daug me­tų va­lo Vai­dos šei­mos 100 kv. m plo­to bu­tą. „Ji kiek­vie­no bal­do raukš­le­lę iš­ va­lo. Ka­dan­gi esu la­bai pe­dan­tiš­ ka, man tik toks tvar­ky­mas tin­ka. Ne­duok Die­ve, nors vie­nas čiau­pas ne­bliz­ga ar lie­ka kur nors vo­ra­tink­ lis“, – kri­te­ri­jų ne­slė­pė mo­te­ris.

Už kruopš­tų pre­ci­ziš­ką bu­to iš­ va­ly­mą ir skal­bi­nių iš­ly­gi­ni­mą, tai trun­ka apie 5 va­lan­das, Vai­da sam­dy­tai pa­gal­bi­nin­kei mo­ka 80 li­tų. Pas­lau­gos pri­rei­kia kas ant­ rą sa­vait­ga­lį. Kau­nie­tė ne­slė­pė, kad jos pa­ gal­bi­nin­kė dir­ba ne­le­ga­liai, ne­ mo­ka jo­kių mo­kes­čių vals­ty­bei. Ki­ta ver­tus, įsi­gy­ti vers­lo liu­di­ji­ mą ver­tė­tų tik nuo­lat dir­bant to­ kį dar­bą, o pa­pil­do­mai pri­si­du­ riant prie al­gos ten­ka nu­si­ženg­ti įsta­ty­mams ir ri­zi­kuo­ti bū­ti su­ čiup­tai. Te­ko įreng­ti vaiz­do ka­me­rą

Kad ir kaip bū­tų, na­mus tvar­ky­ ti pa­ti­kint sve­ti­mam žmo­gui, ri­zi­ kuo­ja­ma tur­tu. Vai­dos drau­gė tu­ri itin skau­džios pa­tir­ties. Kau­nie­čių šei­ma sam­dė pa­dė­jė­ją bui­ty­je ir il­

Ke­ti­nan­tie­siems sam­dy­ti ne­pa­ žįs­ta­mą na­mų tvar­ky­to­ją, Vai­da pa­ta­ria ver­tin­ti kan­di­da­čių dar­bo pa­tir­tį, ką jos yra dir­bu­sios. Svar­ bu, kad tvar­ky­to­ja bū­tų ne tik są­ ži­nin­ga, pa­ti­ki­ma, bet ir kruopš­ ti, vik­ri. Ki­taip ta­riant, kad dirb­tų pro­fe­sio­na­liai. Vai­dai ne­te­ko gir­ dė­ti, kad to­kių pa­rei­gų im­tų­si vy­ rai, nes jiems daž­niau­siai stin­ga kruopš­tu­mo. Vai­da ne­sam­dy­tų ir be­dar­bių, nes pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis at­ly­gis var­giai ką ten­kin­tų, dar­bas ne­bū­ tų at­lie­ka­mas ko­ky­biš­kai, kil­tų pa­ gun­dų va­gi­liau­ti. Kau­nie­tės nuo­ mo­ne, pa­ti­ki­mes­nės tos mo­te­rys, ku­rioms tvar­ky­mas tė­ra pa­pil­do­ mas pa­ja­mų šal­ti­nis. Net­gi pen­ si­nin­kės tai pui­kiai at­lie­ka, jei tik ener­gin­gai dar­buo­tis joms lei­džia svei­ka­ta. Dve­jo­jan­tie­siems dėl na­mų sau­ gu­mo ir va­ly­mo pa­slau­gų pa­ti­ki­ mu­mo Vai­da pa­ta­ria įreng­ti slap­ tą vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rą, ku­ri nė­ra bran­gi, bet efek­ty­vi prie­mo­

nė no­rint įver­tin­ti sam­dy­to žmo­ gaus triū­są ir pa­ti­ki­mu­mą. Pa­tir­tis – tik sa­vo na­muo­se

Nors Lie­tu­vo­je dirb­ti tar­nai­te – tvar­ky­ti na­mus – nė­ra pres­ti­ži­ nis dar­bas, ne­ma­žai lie­tu­vių, net su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu, ra­gau­ ja tar­nai­čių duo­nos dirb­da­mos už­ sie­nie­čių šei­mo­se. „Aš dir­bau tar­nai­te ir vi­siš­kai to ne­si­gė­di­ju. Dau­gu­ma at­vy­ku­sių­jų dirb­ti į už­sie­nį pir­mus me­tus dir­ ba tar­nai­tė­mis. Be­je, dau­ge­lis pa­sa­ ky­tų, kad tai vi­sai ne­blo­gas dar­bas, nes dar ir pa­val­gy­ti gau­ni. Ame­ri­ ko­je la­bai daug mo­te­rų sam­do tar­ nai­tes, kad tą lai­ką, ku­rį ski­ria na­ mų ruo­šai, ga­lė­tų skir­ti vai­kui. Kai kas ga­lų ga­le no­ri dirb­ti mėgs­ta­ mą dar­bą sa­vo ma­lo­nu­mui ir sam­ do na­mų tvar­ky­to­ją, net jei už­dir­ba ma­žiau, nei mo­ka tar­nai­tei. Tai lai­ ko­ma nor­ma­liu da­ly­ku“, – vie­no­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je tar­nai­čių dar­bą ko­men­ta­vo lie­tu­vė mo­te­ris.

Kau­nie­tė Ele­na:

Ga­lė­čiau tvar­ky­tis pa­ ti, bet ge­riau jau per šį lai­ką už­dirb­siu pi­ ni­gus ar­ba pail­sė­siu, kad vė­liau ga­lė­čiau ko­ky­biš­kai dirb­ti sa­ vo tie­sio­gi­nį dar­bą. Ieš­kan­čių­jų na­mų tvar­ky­to­jų ne­ stin­ga. Pag­rin­di­niai rei­ka­la­vi­mai kan­di­da­tėms – są­ži­nin­gu­mas, at­ sa­kin­gu­mas, pa­rei­gin­gu­mas, tvar­ kin­gu­mas, taip pat pra­šo­ma re­ko­ men­da­ci­jų. To­kio dar­bo po­bū­džio per skel­bi­mus ieš­kan­čios kal­bin­tos ke­lios kau­nie­tės pri­si­pa­ži­no, kad prieš tai yra tvar­kiu­sios tik sa­vo pa­ čių na­mus, ta­čiau ne­te­ku­sios anks­ čiau tu­rė­to dar­bo ir ne­ras­da­mos ki­ to, grie­bia­si pa­sku­ti­nio šiau­do. „Esu tvar­kin­ga, darbš­ti, ma­ nau, su­ge­bė­čiau atlikti to­kį dar­ bą“, – kal­bė­jo pa­kal­bin­ta be­dar­ bė. Ji no­rė­tų per mė­ne­sį už­dirb­ti bent mi­ni­ma­lią al­gą, nors nė neį­ si­vaiz­duo­ja, kiek kar­tų per sa­vai­tę reikė­tų va­ly­ti na­mus, ko­kius dar­ bus at­lik­ti. Ki­ta pa­šne­ko­vė pri­si­pa­ ži­no, kad tu­ri ri­bo­tą dar­bin­gu­mą, ta­čiau iš vals­ty­bės mo­ka­mos pa­ šal­pos pra­gy­ven­ti ne­ga­li, to­dėl net trau­muo­tas stu­bu­ras esą nesutruk­ dytų va­ly­ti kaž­kie­no na­mus.

PREKYBA KIETUOJU KURU:

Dar vie­nai kau­nie­tei iki pen­si­jos li­ko be­veik 10 me­tų – prieš tai ji dir­bo in­te­lek­tua­li­nį dar­bą įvai­rio­ se įstai­go­se, kol, nai­ki­nant eta­tus, bu­vo at­leis­ta. Ras­ti pa­na­šaus po­ bū­džio dar­bą ji ne­be­si­ti­ki dėl sa­ vo am­žiaus. Tad dėl duo­nos kąs­ nio ji su­tik­tų dirb­ti net ir va­ly­to­ja. Įdė­ju­si skel­bi­mų įvai­rio­se in­ter­ne­ to sve­tai­nė­se, be­dar­bė su­lau­kė vos vie­no skam­bu­čio: jai bu­vo siū­lo­ma įsi­dar­bin­ti va­ly­mo pa­slau­gas tei­ kian­čio­je įmo­nė­je. Mo­te­riai bū­ tų te­kę kas­dien va­ly­ti tri­jų įstai­gų biu­rus už mi­ni­ma­lią al­gą. Iš­dės­ty­ tos dar­bo są­ly­gos jai ne­ti­ko. Ieš­ko uni­ver­sa­lių šei­mi­nin­kių

Va­ly­m o pa­s lau­gas tei­k ian­č ios įmo­nės ima di­des­nį mo­kes­tį nei ne­le­ga­liai dir­ban­čios mo­te­rys. Pa­ vyz­džiui, 50 kv. m plo­to bu­to su­ tvar­ky­mas ga­li kai­nuo­ti apie 70 li­tų, 200 kv. m plo­to na­mo va­ly­ mas – apie 130 li­tų. Įmo­nės ža­da la­bai daug. Esą na­ mų tvar­ky­to­ja „su­dės po kam­ba­ rius iš­si­bars­čiu­sius daik­tus į vie­tą, nu­va­lys dul­kes, iš­siurbs ir iš­plaus grin­dis, su­dės in­dus į in­dap­lo­vę ar juos iš­plaus, iš­šveis vo­nią, du­ šo ka­bi­ną, nu­bliz­gins veid­ro­džius, su­dės skal­bi­nius į skal­byklę, juos pa­džiaus, ir už­degs kvap­nų smil­ ka­lą ar žva­kę“. Be to, siū­lo­ma ir tai, ko pa­pras­tai kas­die­nės na­mų tvar­ky­to­jos ne­da­ ro: su­tvar­ky­ti spin­tas, spin­te­les, kny­gų len­ty­nas, iš­va­ly­ti sun­kiai priei­na­mas vie­tas už spin­tų, iš­ plau­ti ki­li­mus, iš­bliz­gin­ti puo­dus, šaukš­tus, su­tvar­ky­ti dra­bu­ži­nes, su­rū­šiuo­ti vai­kų žais­lus, iš­plau­ti bal­ko­ną, su­tvar­ky­ti na­mi­nių au­ gin­ti­nių guo­lį. Ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ge­ne­ra­li­nę tvar­ką ar­tė­jant di­džio­sioms me­ tų šven­tėms ar iš­kuop­ti na­mus po triukš­min­go va­ka­rė­lio ar re­mon­to. Sup­ran­ta­ma, kad vi­sa tai kai­nuo­ja ne vie­ną šim­ti­nę. Kai ku­rios šei­mos ieš­ko ne tik tvar­ky­to­jų, bet uni­ver­sa­lių na­ mų pa­gal­bi­nin­kių, ku­rios ne tik na­mus kuop­tų, bet ir par­ves­tų iš mo­kyk­los vai­kus, pa­ga­min­tų pie­ tus, nu­pirk­tų mais­to ir pan. To­ kios tar­nai­tės na­muo­se plu­ša ko­ne kas­dien ir gau­na mė­ne­si­nį at­ly­gį, ku­ris ga­li siek­ti 1,5–2,5 tūkst. li­tų, pri­klau­so­mai nuo at­lie­ka­mų dar­ bų apim­ties ir ke­lia­mų rei­ka­la­vi­ mų. To­kią kas­die­nę tar­nai­tę sam­ dy­ti sau ga­li leis­ti to­li gra­žu ne kiek­vie­na šei­ma.

ĩ Akmens anglys, medžio pjuvenų briketai, durpių briketai. ĩ Medžio pjuvenų granulės, malkos.

A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. (8 37) 746 419.


12

pirmADIENIS, Sausio 21, 2013

namai

Tai nauja rubrika „Kauno dienos“ priedo „Namai“ skaitytojams. Klauskite apie statybà, remontà, buitá, augalus, naminius gyvûnus, sveikà gyvensenà, vartotojø Gy­ve­nu se­nos sta­ty­bos mū­ri­nia­me na­me. Prieš po­rą teises, me­tų pa­kei­tė­me se­nus me­di­nius lan­gus plas­ti­ki­niais ir nuo ta­da ken­čia­me nuo bai­saus lan­gų ra­so­ji­mo. Kam­ telekomunikacijø, Su vy­ru kar­tu jau ne­gy­ve­na­me tre­jus me­tus dėl ba­rius vė­di­nu po ke­lis kar­tus per die­ną net ir šal­tuo­ju me­tų lai­ bankø, draudimo keis­to jo el­ge­sio. Gy­ven­da­vo jis sa­vo kam­ba­ry­je už­ ku. Ne­pai­sant to, kiek­vie­ną ry­tą lan­gai bū­na tiek ap­ra­so­ję, kad net paslaugas, teisæ ir si­ra­ki­nęs spy­na, pi­ni­gų šei­mai iš­lai­ky­ti ne­duo­da­vo, pri­bė­ga ba­lu­čių ant pa­lan­gių. Sup­ran­tu, kad kal­ti­nin­kas – plas­ti­ po to ta­po al­ko­ho­li­ku. Anks­čiau aš ban­džiau skir­tis su ki­niai lan­gai. Gal ga­li­te pa­tar­ti, ką da­ry­ti, kaip iš­veng­ti di­džiu­lio tarpusavio santykius. vy­ru, su­mo­kė­jau teis­mams 2,5 tūkst. li­tų. Tem­pė teis­ ra­so­ji­mo? Pas­te­biu, kad nuo to pra­de­da pe­ly­ti net kam­ba­rių sie­ Rubrikoje atsakymus mą vie­nus me­tus, taip ir li­kau neišs­kir­ta, nes teis­mas vis nų kam­pai. Ar pa­dė­tų, jei il­ges­niam lai­kui (va­lan­dai, dviem) pa­ rei­ka­la­vo pi­ni­gų, o aš sun­kiai pra­gy­ve­nu. Da­bar vy­ras gy­ve­na lik­čiau lan­gus pra­vi­rus mik­ro­ven­ti­lia­ci­jos re­ži­mu? To­kiu at­ve­ju pateiks ávairiø su­si­dė­jęs kai­me su mo­te­ri­mi. Ar ši mo­te­ris ga­li tu­rė­ti ko­kią tei­ žie­mą tek­tų šil­dy­ti lau­ką, ta­čiau gal tai pa­dė­tų iš­veng­ti ra­so­ji­mo? srièiø sę į mū­sų bu­tą? Esu gir­dė­ju­si apie elekt­ri­nius drėg­mės su­rink­tu­vus. Ar jie pa­dė­ Leo­na tų mū­sų at­ve­ju? profesionalai.

Ar tu­ri tei­sių į mū­sų tur­tą vy­ro su­gy­ven­ti­nė?

Be per­sto­jo ra­so­ja lan­gai! Ką da­ry­ti?

Ži­vi­lė M.

Auš­ra Ba­ni­šaus­kai­tė Rai­mon­das Bliū­džius

KTU Ar­chi­tek­t ū­ros ir sta­ty­bos ins­t i­tu­to Sta­ty­bi­nės ši­lu­m i­nės fi­z i­kos la­bo­ra­to­r i­jos ve­dė­jas

L

an­gų ra­so­ji­mo prie­žas­tys ga­li bū­t i dvi: di­de­l io ši­lu­mos pra­ lai­du­mo lan­gai ar­ba per di­ de­lis drėg­mės kie­kis pa­tal­po­ se. Jei lan­gai pra­lei­d žia daug ši­lu­mos (kai yra plo­n i lan­g ų pro­fi ­l iai (ma­ž iau kaip 68 mm), stik­lo pa­ke­tai yra be ši­ lu­mą at­spin­d in­čių dan­g ų, ert­mė tarp stik­lo neuž­pil­dy­t a ar­go­no du­jo­m is), ta­da jų pa­vir­šiaus tem­pe­ra­t ū­ra že­ma. Ki­ta ra­so­ji­mo prie­žas­t is – ne­pa­kan­ka­ mai vė­d i­na­mo­se pa­tal­po­se su­si­da­ro di­de­l is drėg­mės kie­k is. Kad pa­tal­pos bū­t ų pa­kan­ka­mai vė­d i­ na­mos, bū­t i­na, kad į jas pa­tek­t ų oro iš lau­ko. Jei lan­g uo­se ar­ba ša­l ia jų nė­ra su­mon­tuo­t ų vė­d i­n i­mo įtai­sų, vė­d in­t i pa­tal­pas rei­k ia nau­do­jant mik­ro­ven­ ti­l ia­ci­ją ar­ba pe­r io­d iš­kai pra­ve­r iant lan­g us. Taip pat la­bai svar­bu, kad pa­ tal­pų oras bū­t ų pa­ša­l i­na­mas pro vir­ tu­vė­se, sanitariniuose ­maz­g uo­se ar­ ba ki­to­se vie­to­se įreng­t us vė­d i­n i­mo ka­na­lus. Vė­d i­n i­mo an­gos, or­lai­d žių gro­te­lės ne­t u­r i bū­t i už­deng­tos, už­ kimš­tos. Drėg­mės kie­k is pa­tal­po­se pri­k lau­so nuo gy­ven­to­jų kie­k io ir jų

veik­los. Pa­tal­po­se di­dė­ja drėg­mė, kai ga­mi­na­mas (ver­da­mas) mais­tas, prau­ sia­ma­si, džio­vi­na­mi skal­bi­niai. Be to, daug drėg­mės iš­ski­r ia kam­ba­r iuo­se esan­tys au­ga­lai. No­rint efek­ty­viau­siai spręs­ti lan­gų ra­so­ji­mo pro­ble­mą rei­kia de­r in­t i pa­tal­pų vė­di­ni­mą ir drėg­mės pa­tal­po­je iš­sky­ri­mą. Pa­vyz­d žiui, ver­ dant rei­kia vi­sa­da įjung­ti gart­rau­kį, pa­ tal­po­se ne­džio­vin­ti skal­bi­nių, vo­nio­se įreng­ti vie­ti­n į drėg­no oro iš­trau­ki­mo įtai­są, neuž­da­ry­ti du­rų tų pa­tal­pų, ku­ rio­se yra oro iš­trau­ki­mo ka­na­lai. Pa­tar­t i­na įsi­g y­t i drėg­mė­ma­t į ir sek­t i pa­tal­pų san­t y­k i­n į oro drėg­nu­mą. Kai pa­t al­p os oro san­t y­k i­n is drėg­nu­mas pa­d i­dė­ja dau­g iau kaip 60 pro­c ., rei­ kia nu­s ta­t y­t i lan­g ų mik­ro­ven­t i­l ia­c i­ jos pa­dė­tį. Su­ma­žė­jus oro drėg­nu­mui, lan­g us ga­l i­ma vėl už­san­da­r in­t i. Jei­g u mik­ro­ven­ti­lia­ci­jos po­zi­ci­jos lan­guo­se nė­ra, rei­kė­t ų at­ver­t i lan­g us 10 mi­nu­ čių apy­t ik­r iai kas 4 va­lan­das. Su­ma­ žė­jus drėg­nu­mui taip vė­d in­t i už­ten­ ka du kar­t us per pa­rą. Elekt­r i­n iai drėg­mės su­r ink­t u­vai taip pat iš­spręs­t ų ra­so­ji­mo pro­ble­mas, ta­ čiau jie nau­do­ja daug elekt­ros ener­ gi­jos. To­dėl pir­m iau­sia pa­tar­t i­na pa­ ban­dy­t i pro­ble­m ą iš­s pręs­t i tai­k ant anks­čiau pa­m i­nė­tas prie­mo­nes.

Įmo­nės „Tik­ro­ji tur­to kai­na“ tei­si­n in­kė

Klausimus siuskite e. paštu

namai@diena.lt.

R

e­m ian­t is Ci­v i­l i­n io ko­d ek­ so 3.7 straips­n iu, su­t uok­ ti­n iais lai­ko­m i as­m e­nys – vy­r as ir mo­te­r is, įsta­t y­mų nu­s ta­t y­t a tvar­k a įre­g ist­ra­vę san­t uo­ ką. Va­d i­n a­s i, su­g y­ven­t i­n iai nė­ra pri­ ly­g in­t i su­t uok­t i­n iams ir jiems ne­t ai­ ko­m as su­t uok­t i­n ių tur­t o tei­s i­n is re­ž i­m as, pa­g al ku­r į ga­l i­m a pre­ten­

duo­t i į ki­to su­t uok­t i­n io tur­t ą sky­r y­ bų at­ve­j u. Vis dėl­to rei­kė­t ų pa­m i­ nė­t i, kad vy­r as ga­l i sa­vo tur­to da­l į pa­do­v a­n o­t i, kam tik no­r i, jei tur­t as bū­t ų ati­d a­ly­t as, taip pat tur­t ą ga­l i­ ma už­r a­š y­t i tes­t a­men­t u. Jei tai ne­ pa­d a­r y­t a, vy­ro su­g y­ven­t i­n ė į vy­ro ir jo žmo­n os bend­r ą tur­t ą pre­ten­ duo­t i ne­g a­l i. Iš­s a­m es­n ės kon­s ul­ ta­c i­j os apie šei­m os san­t y­k ius ga­ li­m a ieš­ko­t i in­t er­n e­t o sve­t ai­n ė­j e www.sky­r y­bu­cent­r as.lt.

Er­ku­tes pa­gal­vė­se nai­ki­na ir sau­lė, ir šal­tis Per gy­ve­ni­mą su­si­kau­pė daug pa­gal­vių, ant­klo­džių iš plunks­nų. Įta­riu, kad jo­se daug su­si­vė­lu­sių dul­kių, gal ir ko­kių er­ku­čių esa­ ma. Ar ver­ta jas plau­ti, ar ga­li­ma tai pa­da­ry­ti na­muo­se? Ge­no­vai­tė Ž.

Da­ly­tė Sol­to­nie­nė

Bend­ro­vės „Dra­bu­žių va­lyk­la“ di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja

G

a­mi­niai iš pū­kų ir plunks­nų, juos nau­do­jant, nuo žmo­nių pra­kai­to, odos rie­ba­lų, mais­ to, dul­kių už­si­ter­šia. Vi­si šie ne­šva­r u­mai ga­l i pa­d i­d in­t i pū­k ų ir plunks­nų svo­r į iki 20 pro­c., tai pui­k i ter­pė veis­tis er­ku­tėms. Kad pū­kai ar plunks­nos at­gau­tų pir­mykš­tę for­mą, rei­kia juos va­ly­ti ar­ba skalb­ti. Ga­li­ma tai da­ry­ti ir na­muo­se, skal­biant ran­ko­ mis ar skal­byk­le (pū­kai ar plunks­nos

skal­bia­mi im­pi­le) 60–70o C tem­pe­ra­ tū­ros van­de­ny­je su skys­to­mis skal­bi­ mo prie­mo­nė­mis. Šio­je tem­pe­ra­tū­ro­ je žūs­ta er­ku­tės. La­bai svar­bu grei­tai ir ge­rai šiuos ga­mi­nius iš­džio­vin­ti, iš­kra­ ty­ti, nes prie­šin­gu at­ve­ju plunks­nos ir pū­kai su­kren­ta į gu­mu­lus, neiš­džiūs­ ta ir sklei­džia ne­ma­lo­nų kva­pą. Er­ku­ tės taip pat bi­jo ult­ra­vio­le­ti­nių spin­du­ lių ir že­mos tem­pe­ra­tū­ros. Esant –20o C tem­pe­ra­tū­rai, jos taip pat žūs­ta. Spe­ cia­lis­tai pa­ta­ria pa­gal­ves ir ant­klo­des va­ly­t i spe­cia­l io­m is pū­k ų ir plunks­ nų va­ly­mo ma­ši­no­m is, kur pū­kai ir plunks­nos be im­pi­lo yra per­si­jo­ja­mos,

at­ski­ria­mos nuo­lau­žos, iš­dul­ki­na­mos, iš­ga­ri­na­mos, ap­dir­ba­mos de­zin­fek­ci­ niu pre­pa­ra­tu, an­tis­ta­ti­ku ir iš­džio­vi­ na­mos karš­tu oru.

Ar tei­sė­ta rink­ti mo­kes­tį nuo bu­to, neat­siž­vel­giant į jo dy­dį? Dau­gia­bu­čio bend­ri­jos bu­hal­te­rė vi­sas bend­ri­jos iš­lai­das ir rink­lia­vas skai­čiuo­ja vi­siems bu­tams ly­gio­mis da­li­mis, ne­prik­lau­so­mai nuo bu­to dy­džio. Kaip pri­vers­ti bu­hal­te­rę tei­sin­gai ap­skai­čiuo­ti įmo­kas bend­ri­jai? Aiš­ki­ni­mai, kad jos skai­čia­vi­mai nea­ti­tin­ka įsta­ty­mų, ne­pa­de­da. Leo­nas T.

Min­dau­gas Ste­po­na­vi­č ius Tei­si­n in­kas

V

i­sų pir­ma rei­k ia pa­ž y­mė­ ti, kad mo­kes­č ių skirs­t y­ mo tvar­ka, kai mo­kes­čiai už su­teik­t as pa­s lau­g as yra da­l i­ja­m i ly­g io­m is da­l i­m is, o ne pa­gal plo­t ą, ne­bū­t i­nai yra ne­tei­sė­ta. Dau­g ia­bu­čio na­mo sa­v i­n in­k ų bend­ ri­ja tu­r i tei­sę pa­t i nu­spręs­t i dėl na­mo bend­r a­t ur­č ių in­te­re­s us ati­t in­k an­ čios mo­kes­č ių už su­teik­t as pa­slau­ gas skirs­ty­mo tvar­kos, ne­pa­žei­d žiant tei­sin­gu­mo, pro­tin­gu­mo ir są­ž i­nin­gu­ mo prin­ci­pų rei­ka­la­v i­mų. Tai­g i, jei­g u bend­r i­jos įsta­t uo­se ar ki­t u bend­r i­jos priim­t u spren­d i­mu bu­vo nu­sta­t y­t a,

kad mo­kes­čiai skai­čiuo­ja­m i bu­t ų sa­ vi­nin­kams ly­gio­mis da­li­mis, va­di­na­si jo­k io tei­sė­to pa­g rin­do rei­ka­lau­t i, kad bend­r i­jos bu­hal­te­rė ne­vyk­dy­tų tei­sė­ to bend­r i­jos spren­d i­mo, nė­ra. Jei­gu to­kia bend­ri­jos spren­di­mais pa­ tvir­t in­ta mo­kes­čių skai­čia­v i­mo tvar­ ka nea­ti­tin­ka bend­ri­jos na­rių in­te­re­sų ar yra gal­būt prieš­ta­rau­jan­ti aukš­čiau nu­ro­dy­t iems tei­s in­g u­mo, pro­t in­g u­ mo ir są­ž i­n in­g u­mo prin­ci­pų rei­ka­la­ vi­mams, ga­l i­ma ini­ci­juo­t i mo­kes­č ių skai­čia­v i­mo tvar­kos pa­kei­t i­mą ar­ba kreip­tis į teis­mą su rei­ka­la­vi­mu spren­ di­mą, ku­r iuo to­k ia mo­kes­čių skai­čia­ vi­mo tvar­ka bu­vo pa­t vir­t in­ta, pri­pa­ žin­t i ne­g a­l io­j an­č iu. Priė­mus nau­j ą spren­d i­mą ar­ba teis­mui pri­pa­ž i­nus

mo­kes­č ių skai­č ia­v i­mo tvar­ką ne­tei­ sė­ta, mo­kes­č iai už su­teik­tas pa­slau­ gas tu­rės bū­t ų skirs­to­m i pa­gal plo­tą. Kiek ki­to­k ia si­t ua­ci­ja bū­t ų tuo at­ve­ ju, jei­g u bend­r i­jos įsta­t uo­se bū­t ų nu­ ma­t y­t a, kad mo­kes­č iai yra skirs­to­ mi pa­gal plo­t ą, ta­č iau pra­k tiš­kai šio spren­d i­mo ne­bū­t ų lai­ko­ma­si, o vi­si mo­kes­č iai bū­t ų skai­č iuo­ja­m i ly­g io­ mis da­l i­m is. To­k iu at­ve­ju vi­sų pir­ma rei­kė­t ų raš­tu kreip­t is į bend­r i­ją, rei­ka­ lau­jant at­l ik­t i mo­kes­čių už su­teik­tas pa­slau­gas per­skai­čia­vi­mą. At­si­sa­kius pa­ten­k in­t i to­k į pra­š y­m ą, siū­ly­t i­n a bend­r i­jos veiks­mus skųs­t i sa­v i­val­ dy­b ės ad­m i­n ist­ra­ci­jai ar­ba kreip­t is į teis­mą dėl įpa­rei­go­ji­mo per­skai­čiuo­ ti mo­kes­čius.


13

pirmadienis, sausio 21, 2013

menas ir pramogos

Me­tų kū­ri­nio pa­ro­da lau­kia ver­tin­to­jų

Vi­sų me­no my­lė­to­jų jau lau­kia tra­di­ci­ nė pa­ro­da, ta­pu­si tra­di­ci­niu Nau­jų­jų me­ tų pra­džios sim­bo­liu „Ge­riau­sias 2012-ųjų me­tų kū­ri­nys“. Vi­si jos lan­ky­to­jai tu­ri ga­ li­my­bę iš­rink­ti ge­riau­sią praė­ju­sių me­tų kū­ri­nį, ku­ris bus pa­skelb­tas va­sa­rį.

Kaip pa­ste­bi or­ga­ni­za­to­riai, „Ge­ riau­sio me­tų kū­ri­nio“ pa­ro­da tu­ ri ir ap­ž val­g i­n ę po­teks­t ę: ga­l i­ ma pa­ma­ty­ti, ko­kios ten­den­ci­jos vy­rau­ja me­ne, o ka­dan­gi ji ne­tu­ri kon­cep­ci­jos, me­ni­nin­kams ne­rei­ kia tai­ky­tis prie iš anks­to duo­tos te­mos, jie tu­ri ga­li­my­bę į pa­ro­dą at­neš­ti tai, kuo gy­ve­na, kaip jų iš­ gy­ve­ni­mai per­si­kū­ni­ja į me­no kū­ ri­nius.

Šie­met pa­ro­do­je pri­sta­to­ma be­ veik 90 dar­bų, tarp ku­rių kiek­ vie­nas lan­ky­to­jas tik­rai at­ras jam la­biau­siai pa­ti­ku­sį. Bal­suo­ ti už la­biau­siai pa­ti­ku­sį kū­ri­nį ga­ li kiek­vie­nas pa­ro­dos lan­ky­to­jas iki va­sa­rio 15 d. 17 val. Lau­rea­tų pa­ skel­bi­mas ir ap­do­va­no­ji­mas vyks va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, 16 val. KD inf.

kas: Pa­ro­da „Ge­riau­sias 2012 m. kū­ri­nys“. kur: Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus Pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je. kada: Vei­kia iki va­sa­rio 24 d.

„„ Tradicija: „Ge­riau­sio me­tų kū­ri­nio“ pa­ro­da – visada laukiamas Kauno kultūrinio gyvenimo įvykis. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Mig­lė Ko­sins­kai­tė. Blue moon.

Pra­nas Griu­šys. Ka­ro šu­nys.

Sau­lius Dzin­dzi­le­vi­čius. Ba­ras Kau­ne.

Juo­zas Ruz­gas. Šir­din­gu­mas.

Si­gi­tas Strai­gis. Pro­tes­tas.

An­ta­nas Ju­se­vi­čius. 23.55 val., ar­ba Gi­mi­nės. Frag­men­tas Nr. 7898.


14

pirmadienis, sausio 21, 2013

menas ir pramogos

„Ka­mer­to­nas“ me­tus pra­dė­jo skam­biai Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Kau­no miš­rus cho­ras „Ka­mer­to­ nas“ džiau­gia­si neei­li­ne per­ga­le – pir­mą­ja vie­ta miš­rių cho­rų ka­te­ go­ri­jo­je ir tre­čią­ja vie­ta ab­so­liu­ čio­je įskai­to­je Daug­pi­ly­je vy­ku­ sia­me de­šim­ta­ja­me tarp­tau­ti­nia­ me sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­ je „Si­dab­ri­niai var­pai“. Įvei­kė jau­du­lį

„„Laurai: „Ka­mer­to­no“ apdovanojimų sąrašą papildė festivalyje Daugpilyje laimėta prizinė vieta. 

„Ka­mer­to­no“ ar­chy­vo nuo­tr.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą.„ Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Remigijaus Karpuškos knygą „Paukščių stebėjimas “.

Šios knygos pagrindinė paskirtis yra padėti tiems, kurie susidomėjo paukščių stebėjimu ir bando žengti pirmuosius, dar netvirtus paukščių stebėtojo žingsnius, lydimus dvejonių, svarstymų ir abejonių. Tai savotiškas elementorius, kuris paaiškins, nuo ko ir kaip reikia pradėti stebėti paukščius, ir padės tolygiai tobulėti.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, sausio 29 d.

„Šia­me cho­rų kon­kur­se jė­gas iš­ ban­dė net 67 ko­lek­ty­vai iš Lie­tu­ vos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­ jos, Uk­rai­nos, Ser­bi­jos ir Ki­ni­jos. Iš pra­džių įvei­kė­me 12 var­žo­vų miš­ rių cho­rų ka­te­go­ri­jo­je, o po to pa­ te­ko­me į fi­na­lą. Be­je, tai pa­da­ry­ ti pa­vy­ko tik „Ka­mer­to­nui“ – ki­ti de­šimt ko­lek­ty­vų iš Lie­tu­vos ne­ pa­sie­kė fi­na­lo“, – pa­sa­ko­jo cho­rui be­veik 10 me­tų va­do­vau­jan­tis di­ri­ gen­tas Kęs­tu­tis Ja­ke­liū­nas. Pa­sak pa­šne­ko­vo, „Ka­mer­to­no“ cho­ris­tai fi­na­le, įvei­kę jau­du­lį, tris

sak­ra­li­nės mu­zi­kos kū­ri­nius pa­dai­ na­vo taip, kad sa­lė ošė nuo ap­lo­dis­ men­tų. Ypač tai bu­vo aki­vaiz­du po kom­po­zi­to­riaus Gied­riaus Svi­lai­nio kū­ri­nio „Lau­da­te Do­mi­num“ – gal to­dėl, kad šia­me kū­ri­ny­je au­to­rius su­bti­liai, ke­rin­čiai su­py­nė įvai­rių mu­zi­kos epo­chų – nuo vi­du­ram­žių iki šian­die­nos – gar­sus. Su­vie­ni­jo mei­lė dai­nai

Pa­sak va­do­vo, cho­ris­tai grį­žo į Lie­ tu­vą tar­si lai­mė­ję pa­grin­di­nį kon­ kur­so pri­zą. Mat tre­čio­ji vie­ta to­kia­ me kon­kur­se – ko ge­ro, di­džiau­sias įver­ti­ni­mas lie­tu­vių cho­rui, nu­si­ lei­du­siam tik se­nas cho­ri­nio me­no dai­na­vi­mo tra­di­ci­jas tu­rin­tiems ir jas puo­se­lė­jan­tiems lat­viams. „Ka­mer­to­nas“, ku­rį 1995 m. su­ bū­rė di­ri­gen­tas Ro­mal­das Mi­siu­ke­ vi­čius ir dai­ni­nin­kas Vy­tau­tas Jo­ nas Nor­man­tas, da­bar sa­vo gre­to­se tu­ri apie 30 na­rių, ku­riuos su­vie­ni­ jo mei­lė dai­nai. Cho­ro re­per­tua­re skam­ba di­de­ lės apim­ties An­to­nio Vi­val­di, Fran­ zo Schu­ber­to, Jo­han­no Se­bas­tia­no Ba­cho ir ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai, o di­džio­ji re­per­tua­ro da­lis skir­ta pa­ sau­lie­ti­nės ir sak­ra­li­nės mu­zi­kos kū­ri­niams, ku­riuos pa­ra­šė lie­tu­vių ir už­sie­nio ša­lių kom­po­zi­to­riai.

Dė­ko­ju cho­ris­tams, ku­rie bu­vo nuo­sta­ biai su­si­kau­pę šia­ me kon­kur­se ir kar­ tu la­bai lais­vi nuo jau­du­lio.

Pa­sak cho­ro pre­zi­den­to Ben­ja­ mi­no Že­mai­čio, ne­ma­ža ko­lek­ty­ vo na­rių tu­ri mu­zi­ki­nį iš­si­la­vi­ni­ mą, dai­nuo­ja Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me teat­re, stu­di­juo­ja VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je. „Auk­so paukš­tės“ pa­ly­tė­ti

„Gai­la, kad miš­riuo­se cho­ruo­se vy­ rau­ja mo­te­rys – vy­rai ne­la­bai no­ri dai­nuo­ti. Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad mū­sų ko­lek­ty­ve dai­nuo­ja net ke­lios šei­mos, pa­vyz­džiui, Vy­tau­tas ir Da­ lia Ged­gau­dai, Ilo­na ir Au­re­li­jus Za­ janč­kaus­kai, Ra­sa ir Kęs­tu­tis Ja­ke­ liū­nai, Džiu­gas ir Jo­lan­ta Dva­rio­nai, be­je, su­si­pa­ži­nę „Jau­nys­tės“ cho­ re“, – pa­sa­ko­jo B.Že­mai­tis. Jau­niau­siam cho­ris­tui da­bar dar tik 21 me­tai – pa­na­šaus am­žiaus bu­vo ir pa­ts di­ri­gen­tas, sto­jęs prie „Ka­mer­to­no“ vai­ro ir at­pluk­dęs šį ku­pi­ną mu­zi­kos gar­sų lai­vą į sėk­mę kon­kur­se Daug­pi­ly­je. „Dė­ko­ju cho­ris­tams, ku­rie bu­vo nuo­sta­biai su­si­kau­pę šia­me kon­ kur­se ir kar­tu la­bai lais­vi nuo jau­ du­lio. Tai bu­vo nuo­sta­bu. Gal to­ dėl, kad žmo­nės deg­te de­ga mei­le dai­nai, t. y. la­bai my­li tai, ką da­ro?“ – re­to­riš­kai klau­sė K.Ja­ke­liū­nas. Pri­zi­nė vie­ta Daug­pi­lio fes­ti­va­ly­ je – ne vie­nin­te­lis cho­ro lai­mė­ji­mas. Pa­vyz­džiui, „Ka­mer­to­nas“ yra pel­ nęs si­dab­ro me­da­lį Tai­lan­de 2007 m. vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me cho­rų kon­kur­se „Can­ta­te Do­mi­no“ ir dvi tre­čią­sias vie­tas tarp­tau­ti­niuo­se S.Šim­kaus cho­rų kon­kur­suo­se Klai­ pė­do­je, ta­čiau aukš­čiau­siu įver­ti­ni­ mu cho­ras lai­ko 2008 m. Lie­tu­vo­je pel­ny­tą „Auk­so paukš­tę“.


153

pirmaDIENIS, sausio 21, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Padėka� ������������������������������������������������������� 15 Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������� 16, 17 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Kviečia� ������������������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

padėka Nuoširdžiai dėkojame Respublikinės Kauno ligoninės Dienos chirurgijos skyriaus vadovui, m. dr. Jonui Andriuškevičiui už sėkmingai atliktą tulžies pūslės šalinimo operaciją bei nuoširdų gydymą, švelnų žodį. Taip pat dėkojame anesteziologei Aušrai Puzienei už nuoširdumą, padrąsinantį žodį prieš operaciją ir po jos. Skyriuje ideali tvarka, švara. Darbuotojos savo darbą atlieka sąžiningai ir kruopščiai. Ačiū palatos slaugytojoms Erikai Astrauskienei, Vilijai Stankaitienei ir operacinės slaugytojai Snieguolei Brogienei. Linkime didelės sėkmės, sveikatos visam medikų kolektyvui. Vida Morkūnienė su šeima 1067984

Siuvimo įmonei reikia lygintojos, sukirpėjo (-os), siuvėjų siūti overloku, plokščiasiūle, flatloku. Kaunas. Tel. 8 655 21 923, 8 615 34 719.

DARBo skelbimai

1061117

Siūlo darbą „Urmas“ prekybos miestelyje veikianti kepyklėlė ieško konditerių-kepėjų. Skambinti tel. 8 672 63 273. 1067938

Automobilių švaros centras ieško energingo ir darbštaus jaunimo: merginų ir vaikinų. Apmokome. Tel. 712 525.

1067607

Ąžuolo baldų įmonė ieško kietojo kuro katilo kūriko, turinčio patirties; darbas kas ketvirtą parą. Kreiptis tel. (8 37) 397 468, e. paštas info@fornestas.lt. 1068185

Besiplečiančiai 101 kepyklėlei skubiai reikalingas kepėjas-konditeris(-ė). Tel. 8 655 25 628.

1068006

Įmonei reikalingas (-a) kepėjas (-a)-konditeris (-ė). Konditerinių gaminių paruošimas, kepimas, gamybos proceso priežiūra. Tel. 8 655 25 628.

Siūlome dažytojo darbą Kaune. Reikalavimai: mokėti dažyti pulverizatoriumi, turėti automobilį. Tel. 8 623 44 964.

1068053

Statybos įmonei reikalingi: fasadų šiltintojai, tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331. 1064770

UAB „Terra animalis“ reikalingas vairuotojas ekspeditorius (prekių pristatymas į prekybos vietas Lietuvoje). Reikalingos B, C, E kat. Skambinti tel. 8 656 61 350. 1067342

UAB „Terra animalis“ Zapyškyje reikalingi automobilinio ir elektrinio krautuvo vairuotojai. Kvalifikacijos pažymėjimai ir darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 698 58 066. 1067351

UAB „Techranga“ ieško nestandartinių įrengimų konstruktoriaus. Reikalavimas: darbas su SolidWorks. Atlyginimas sutartinis. Gyvenimo aprašymą siųsti faksu (8 37) 406 552 arba e. paštu info@techranga.lt.

1068187

Įmonei skubiai reikalingi: porolono klijuotojai (-os); čiužinių įvilkėjai (-os); baldų apmušėjai (-os). Darbas nepamaininis. Kaunas, Butrimonių g. 9, tel. 8 614 02 417. 1068017

Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra ieško komunikabilaus, iniciatyvaus, turinčio nuosavą automobilį nekilnojamojo turto vadybininko. Tel. 8 629 66 666. 1067825

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1066404

Reikalingas (-a) valymo mašinos operatorius (-ė), apmokome, darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. 1067495

Reikalingas siuvimo įrengimų mechanikas, taip pat turės atlikti bendro pobūdžio ūkio darbus. Įmonė yra Garliavoje. Tel. 8 685 58 900, e. paštas vaisba@gmail.com. 1065432

Reikalingi (-os) 3 siuvėjai (-os) siūti universaliomis siuvimo mašinomis. Darbas viena pamaina. Atlyginimas mokamas 2 kartus per mėnesį. Nuolat aprūpinama darbu. Teirautis tel. 8 652 77 450 nuo 7 iki 16 val. 1065746

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

1060163

Tarptautinei įmonei reikalingas kvalifikuotas inžinierius. Privalomos rusų ir anglų kalbos (raštu ir žodžiu). Dažnos komandiruotės į užsienį. CV siųsti e. paštu info@zers.lt. 1068105

1062598

PAŽADĖJOTE SAU PRADĖTI NUO NAUJŲJŲ! Mitybos specialisto konsultacijos, maisto netoleravimo testas, visos organizmo valymo procedūros! Palankiausios kainos, patyrę specialistai, maloni aplinka. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1063496

Psichologinė pagalba; patikima pagalba atsisakant alkoholio, tabako, raminamųjų vaistų priklausomybių; pagalba lieknėjant. Tel. 8 670 97 959; www.laisvi.lt. 1066410

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1062110

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 8 603 78 999, 8 699 55 568. 1061384

Kėbulų lyginimas, keičiame arkas, slenksčius. Duslintuvų virinimas. Tel. 8 670 70 310.

1067925

Buitinės technikos remonto

Santechnikas ieško darbo. Galiu dirbti kitus statybos darbus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 675 19 414. 1067657

Paslaugos

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1061949

1061979

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1062274

Dantų gydymas ir protezavimas. Akcija: metalo keramika – 300 Lt! Konsultacija nemokama, užsiregistravus tel. 203 101, 8 672 44 348. 1064737

Efektyvi anoniminė pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Psichiatro konsultacija + kodavimas – tik 299 Lt. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1058548

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 1063921

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1058837

1064828

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1058973

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1067299

Statybos, remonto „RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 1062259

1067727

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Medikų

1062321

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidinė apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

1064020

Ieško darbo

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1067422

1067303

1058889

Kompiuterininkų

AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4–6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553.

Valymo kompanijai reikalingas vairuotojas-traktorininkas dirbti PC „Akropolis“ lauko teritorijoje nakties metu. Tel. 8 656 20 015. Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

1062299

1067175

Automobilininkams

1067486

1063233

Įmonei reikalingi šaltkalviai/suvirintojai dirbti su metalu. Kandidatas turi turėti techninį išsilavinimą, mokėti anglų kalbą, turėti galimybę vykti į komandiruotes. Tel. (8 37) 362 460, 8 616 81 736, 8 616 57 944 nuo 8 iki 16.30 val.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1059827

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1062155

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1063506

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1067239

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1068110

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1065685

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1058235

Apdailos, remonto darbai. Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas, grindų įrengimas. Tel. 8 620 93 471. 1051694

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1053834

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1060794

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1053849

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1054028

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1057919

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 1066806

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1060725

Elektriko paslaugos. Elektros instaliavimas, montavimas, gedimų šalinimas. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1065963

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760. 1067918

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1066414

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1065473

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001. 1067225

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 1066008

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1062820

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1061327

Klijuojame plyteles, dedame plastikines lubas, laminuotas grindis. Dengiame vonias, vamzdynus. Smulkūs santechnikos, elektros darbai. Tel. 8 679 26 819. 1067895

Kokybiškas laiptinių dažymas, remontas, apdaila už visiems prieinamą kainą. Atliktiems darbams suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 1061092

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058742

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1049127

Metalinių konstrukcijų, nestandartinių gaminių gamyba. Nerūdijančio plieno, juodųjų metalų suvirinimas, remonto paslaugos. Garantija. Tel. 8 657 71 770. 1060112

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1060818

Plastikiniai langai, balkonai, šarvuotos durys, garažo vartai, žaliuzės, ritininės užuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777; www.sostineslangai.lt. 1061735

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOSIOS DURYS (KBE, Decco vokiški profiliai, ritininės užuolaidos, tinkleliai). Stiklina laiptinių langus mažiausiomis kainomis. Taiko nuolaidas. Tel. 8 654 34 270. 1064755

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1067892

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1061833

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREENEKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1068086

Nukelta į 16 p.


16 2

pirmaDIENIS, sausio 21, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1067696

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

ALADINO valykla valo kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai – nuo 75 Lt. Dirbame I–V 8–19, VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1060418

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

3 kambarių butą Šilainiuose, Baltų pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 61 kv. m, labai tvarkingas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9 blok./6 a., b. pl. 61 kv. m, padarytas kosmetinis remontas). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Namą Romainiuose, Romainių g. (2 a., b. pl. 230 kv. m, suremontuotas, 9 a, šildomas kietuoju kuru, sutvarkyta aplinka). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136.

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 618 84 422, 333 666. Teisininko konsultacijos – tel. 8 678 33 255. www.simokusilas.lt.

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739.

1 K. V.LANDSBERGIO-ŽEMKALNIO g. (5/2 a., vidinis, b. pl. 37 kv. m, balkonas, rūsys, prie parko). Kaina 68 500 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com.

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Domeikavoje, Žalio kalno g., 15–20 a sklypus. 1 a kaina 3800 Lt. Kelias, elektra, vanduo, šalia miškas, graži rami vieta su vaizdu. Be tarpininkų. Tel. 8 654 43 665.

Namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 84 kv. m, dalinė apdaila, rekonstruotas, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA.

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29x31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

1066847

1063599

1060073

1067620

www.meistras24.lt. Atliekame santechnikos, šildymo, vėdinimo ir smulkius montavimo darbus, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas andrius@agiris.lt. 1065056

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1067590

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1065771

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 1058273

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

1059389

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

1067910

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1057823

Atsibodo standartas? Mes Jums padėsime! NESTANDARTINIAI KIETIEJI BALDAI! Pagaminsime kokybiškus baldus pagal specialų Jūsų užsakymą. Šiuo metu virtuvės komplektams taikoma 10 %, spintoms su stumdomųjų durų sistema – 20 % nuolaida. Baldai – gamintojo kainomis, nes dirbame be tarpininkų. Atvykstame, suteikiame profesionalią konsultaciją ir išmatuojame nemokamai. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt. 1062018

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058506

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1054160

Teisinės paslaugos Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 1063036

Kitos Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956. 1063524

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1058155

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1067634

1053773

1067916

1032370

1063411

1058752

2 k. butą Centre, Karaliaus Mindaugo pr. (5 pl./4 a., b. pl. 56 kv. m, virtuvė 9 kv. m, vaizdas į salą, geras išplanavimas). Tel. 8 614 21 015. KNTPA. 1 k. butą Senamiestyje, Šv. Gertrūdos g. (4/3 a., b. pl. 30 kv. m, didelis balkonas, suremontuota virtuvė). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, Taikos pr. (12/4 a., mūrinis namas, b. pl. 50 kv. m, erdvus koridorius, balkonas, plastikiniai langai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. Sodo namą Palemone (aptvertas, plytų namelis su rūsiu, elektros įvadas, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 4 k. butą A. Šančiuose, Medvėgalio g. (5/4 a., b. pl. 37 kv. m, laminatas, tapetai, šiltas, su baldais ir buitine technika). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

1067840

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

1,5 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a., b. pl. 37 kv. m, kambariai 13; 10 kv. m, 5,5 kv. m virtuvė, šiltas, vidinis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1,5 k. butą Garliavoje, S.Lozoraičio g. (5/5 a., b. pl. 40 kv. m, vidinis, suremontuoti kambariai, stogas renovuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5/1 a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1 k. butą Žaliakalnyje, Aukštaičių g. (3/3 a., b. pl. 26 kv. m, miesto vandentiekis, kanalizacija, šildymas, patogumai 2 šeimoms). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 k. butą Kalniečiuose, P.Lukšio g. (5/2 a., b. pl. 44 kv. m, vidinis, šiltas, tvarkingas, langai plastikiniai, laminatas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1067839

2 k. V.Landsbergio-Žemkalnio g. (5/5 a., b. pl. 49 kv. m, plastikiniai langai, parketas, renovuotas stogas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923.

2 k. butą Centre, K.Donelaičio g. (3/3 a., autonominis šildymas, b. pl. 60 kv. m, parketas, šarvo durys, balkonas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Pigiausias 2 k. butas už bendrabučio kainą Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, durys, atskiri patogumai, žemė). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

4 k. butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9/5 a., b. pl. 82 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys, stiklinti 2 balkonai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

1 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (5/3 a., b. pl. 37 kv. m, durys medinės, plastikiniai. langai, WC ir vonia atskirai). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Namą Šilainiuose, Milikonių skg. (1 a., karkasinis namas, b. pl. 50 kv. m, 3 a žemės, suremontuotas, šildymas kietuoju kuru). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Biuro patalpas Kęstučio g. (b. pl. 70 kv. m, 2 kabinetai, pagalbinė patalpa, tvarkingos, langai su stiklo paketu, durys šarvo). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

1,5 k. butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 37 kv. m, naujos šarvo durys, plastikiniai langai, be balkono). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Namą A.Strazdo g. (labai tvarkingas, renovuota šildymo sistema, nauji vamzdynai, nauji radiatoriai, 6 a žemės). Tel. 8 614 20 820. KNTPA.

1067842

1067841

2 k. butą Taikos pr. (5/1 a., b. pl. 44 kv. m, vidinis, nauji radiatoriai, vamzdynai, bendrija, kaina 65000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 kambarių butą Ašigalio g., Eiguliuose (9 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 60 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas, balkonas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą Žaliakalnyje, Savanorių pr. (5/5 a, plytinis, b. pl. 52 kv. m, remontuojamas, gali remontuoti pagal pirkėjo pageidavimus). Tel. 8 600 27 072. KNTPA. 4 k. butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9/3 a., b. pl. 82 kv. m, natūralus parketas, 2 balkonai, signalizacija, bendrija). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Namą su 13 a sklypu Romainiuose, Krivių g. (autonominis šildymas dujomis/kietuoju kuru, židinys, b. pl. 420 kv. m, komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 2 kambarių butą Fredoje, Vinčų g. (5 pl./4 a., b. pl. 46 kv. m, plastikiniai langai, plūdrusis parketas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. 3 kambarių butą Vilijampolėje, Sąjungos a. (5 a. blokinis namas, sutvarkytas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1053804

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029431

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1066443

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1058261

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1061435

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1063900

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1061633

Atvežame skubiai, nebrangiai baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų (šalto arba karšto presavimo). Tel. 8 600 25 915. www.briketai-granules.lt. 1065009

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1059523

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1053479

Baltarusiškų durpių briketai, kaina 310 Lt už toną. Ateities pl. 34, Kaunas (UAB „Polimeta“). Tel. 8 698 15 168. 1064845

Bankrutavusi Ž.Šimkevičiaus IĮ parduoda namų valdą (gyvenamasis namas – bendras plotas 233,67 kv. m, su ūkiniais pastatais ir 0.1928 ha žemės sklypu), esančią Žiedo g. 28, Mastaičių k., Kauno r. sav. Kaina 262 440,00 Lt. Papildoma informacija teikiama UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, e. p. j.valaitis@adminbiuras.lt, faks. (8 37) 308 948. 1068071

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1066828

BUAB „Arum“ parduoda skolų reikalavimo teises. BUAB vaistinė „Alijošius“ išparduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą. BAB „BSA Construction“ parduoda namų valdos žemės sklypus, esančius Vištelionių k., Trakų r. sav. ir skolų reikalavimo teises (taip pat į RVĮ „Visagino statybininkai“ skolą). „Šakių rajono Daukantiškių ŽŪB parduoda nekilnojamąjį turtą, esantį Šakių r.: gyvenamąjį namą, esantį Daugerdiškių k.; gyvenamąjį namą, esantį Branduoliškių k.; 2 karvides, esančias Tujų g. 17, Daukantiškių k.; pašarų sandėlį, esantį Branduoliškių k.; vandentiekio tinklus, esančius Daukantiškių k.; mechanines ir remonto dirbtuves, esančias Dabitų k., ir reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. BUAB „Ravaida“ parduoda namų valdos žemės sklypus, esančius Klaipėdos r. sav., Saulažolių k. BUAB „Dinasas“ parduoda žemės sklypą, esantį Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. BUAB „AgroMarket“ parduoda skolų reikalavimo teises, ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir nekilnojamojo turto kompleksą (sandėlį ir dirbtuves), esantį Drobės g. 25C ir Sandėlių g. 9A, Kaune, taip pat nekilnojamąjį turtą (23/1000 dalys pastato, sargų pastatas, 0,1049 ha žemės sklypas), esantį Pramonės pr. 16B, Alytuje. BUAB „Valsta“ parduoda BUAB klinikos „Sana vita“ akcijas. Papildoma informacija teikiama Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, (8 37) 308 945, e. p. biuras@adminbiuras.lt, faks. (8 37) 308 948. 1068067

BUAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras parduoda nekilnojamojo turto kompleksą, esantį Sporto g. 3 ir Vydūno al. 2A, Kaune, kartu su jame esančiu ilgalaikiu kilnojamuoju turtu (baldai, treniruokliai ir kitas inventorius, iš viso 604 pozicijos) ir nuomos teise į 1,2101 ha žemės sklypą, esantį Sporto g. 3, Kaune. „BUAB „Ingero“ parduoda transporto priemones: CHRYSLER, pt cruiser; VW, multivan. BUAB „Bukonių Luki“ parduoda skolų reikalavimo teises, taip pat reikalavimo teisę į S.Osausko 2 207 869,78 Lt skolą. BUAB „Valdeividė“ parduoda transporto priemones: AUDI A5; BMW X5; MAN TGA 18.440. BAB „PROSPERO POLIS“ išparduoda ilgalaikį turtą ir reikalavimo teises pagal skolininkų neįvykdytas prievoles. BUAB „Tobra ir Ko“ parduoda nekilnojamąjį turtą, esantį Saulės g. 63, Marijampolėje. BUAB „Nergamis“ reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Papildoma informacija teikiama Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, (8 37) 308 945, e. p. biuras@adminbiuras.lt, faks. (8 37) 308 948. 1068062

Parduodu įvairias malkas trinkelėmis, skaldytas, atvežu po 10 erdmetrių. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com.

1065360

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

1064970

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I-V 9-17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1055563

Saulėgrąžų lukštų briketai – labai kaitrūs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir židiniams. Atvežame. Tel. 8 678 16 731. 1065855

Skaldytas mišrias malkas. 6,5 m kaina 550 Lt. Tel. 8 696 49 350.

1067202

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161. 1059164

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1055228

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1067666

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1067678

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064373

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064307

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064438

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064242

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064566

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064174

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064115

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1060609

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių daužtus, nevažiuojančius automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1065945

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1062651

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1052022

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1058197

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1058176

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1054844

Geromis kainomis perkame visų markių automobilius. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1065971

Nukelta į 17 p.


17 3

pirmaDIENIS, sausio 21, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka

Kviečia mokytis

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1060633

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058501

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336.

A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A.Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218. 1064960

1065515

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1063170

Mokau matematikos vyresnių klasių moksleivius. Ruošiu egzaminams. Atvykstu į namus. Tel. (8 37) 310 849. 1067940

1047468

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Nemokami anglų k. kursai. Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 val. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia, Draugystės g. 1. Tel. 8 645 56 358. 1063089

Reikalingos patalpos (iki 100 kv. m) Kauno centre, tinkamos įmonės biurui. Pasiūlymus siųsti e. paštu gdrrr@yahoo.com. 1066773

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KELIONĖ KELTU Į EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSĄ Vieta kajutėje į Karlshamną arba atgal – nuo 266 Lt asmeniui.

Šokiai, dainavimas KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ priima berniukus: 4–5 metų – į mažylių chorą „Varpelis“; 5–7 metų – į jaunučių chorą „Mažasis Varpelis“; 7–9 metų – į jaunučių chorą „Varpelis“; 9–18 metų – į berniukų ir jaunuolių chorą „Varpelis“. Priėmimas vyksta darbo dienomis 9–17 val. Tel. 320 486, D.Poškos g. 4, www.varpelis.com.

1051973

Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 395 097, 8 600 40 550. Pirksiu namą arba namų valdos sklypą Žaliakalnyje. Tel. 8 659 79 939.

1067826

Keltų bilietus Klaipėda–Karlshamnas galite pirkti ir internetu www.krantas.lt Bilietus į Euroviziją galite įsigyti www.ticnet.se Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis

1057877

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 676 22 529. Tomas, Jūratė.

Šiemet Euroviziją pasiekti bus itin patogu su keltu. Po nakties poilsio kajutėje ir pusryčių kelto restorane, tik valanda kelio automobiliu iki Malmės atrodys vienas malonumas.

Įvairūs

1063272

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058488

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1058441

UAB „Daraja” atlieka sklypo, esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Vytauto g. 137, skl. kad. Nr. 5233/0001:133, kadastrinius matavimus. Kviečiame gretimo sklypo, kad. Nr. 5233/0001:229, savininkus ar atstovus susipažinti su žemės sklypo planu adresu Veiverių g. 134–216, Kaunas, tel. 8 655 29 321, e. p. linas.ser@gmail.com. 1067894

Ž.Kučingio individuali įmonė, įm. k. 134232437, keičia pavadinimą į Ž.Kučingio IĮ Bonus Medicus.

Naujais metais pasižadėjote pradėti šokti?! Tad kviečiame išbandyti linijinius! Tai madingiausi ir linksmiausi šokiai be porų – Centre, Vilijampolėje ir Aleksote vakarinėse ir rytinėse grupėse. Patyrę ir energingi vadovai išmokys jus jaustis komfortiškai ant parketo. Pirmasis užsiėmimas NEMOKAMAS! Ateikite, pabandykite ir likite su šokių klubu VIENA LINIJA! Registracija www.line-dance.lt arba tel. 240 633, 8 615 93 665. 1061034

Kviečia Maloniai kviečiame ateiti ir susipažinti su kompanijos „Norwex“ teikiamomis galimybėmis ir ekoproduktais, kuriuos naudosi kasdien! Sausio 24 d. 17–20 val. Vytauto pr. 32, „Verslo centras 32“, Kaune. Tel. 8 683 10 036.

1067206

1067742

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1058421

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1058401

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Įvairūs Nuomoja 2 kambarių butą Savanorių pr. Tel. 8 615 15 258.

1068160

3 kambarių butą prie „Urmo“ bazės, Taikos pr. (IV a., bendr. pl. 64 kv. m, rakinama laiptinė, su baldais ir buitine technika, interneto prieiga). Kaina 550 Lt (+ mokesčiai). Tel. 425 506, 8 698 86 009. 1067963

Gabenimai Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1053515

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1055636

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1067950

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1055623

1058308

220 455 PASKOLOS 8 612 03 636 www.agmindis.lt

E.Ožeškienės g. 23-2

Kiti IĮ „Vyto taksi“ (įm. kodas 300053276, buveinės adresas Partizanų g. 7–213, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, Kauno filiale) 2013 m. sausio 15 d. savininko sprendimu pertvarkoma į UAB „Vyto taksi“. Su naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentais galima susipažinti įmonės buveinėje, Partizanų g. 7–213, Kaunas, nuo 2013 m. sausio 18 d. 1067567

UAB „Nemuno vila“ informuoja, kad vadovaujantis žemės sklypo (kad. Nr. 1901-01570015), esančio K.Baršausko g. 66, Kaune, detaliuoju planu šiame sklype yra parengtas daugiabučių gyvenamųjų namų su požemine automobilių saugykla projektas. Projektą atliko UAB „Antra kryptis“, Laisvės al. 11–2, Kaunas. Informaciją apie projektus teikia projekto vadovas T.Kriaučiūnas, tel. 8 699 29 303, e. paštas tomas@kitakryptis.lt. Statyba planuojama 2013 metais. 1067782

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Pirminė teisinė pagalba Kauno rajono savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) asmenims, gyvenantiems Kauno rajone. Kreiptis Savanorių pr. 371, Kaunas: ĩ 221 kab. I–IV nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val., ĩ 112 kab. II nuo 13 iki 17 val., III, IV – nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Kreipiantis turėti asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.

2013 m. sausio 22 d., antradienį, 10 val. Aleksandro Stulginskio universitete 214 kab. kompiuterių salėje (Studentų g. 13, Akademija, Kauno r.) Žemės ūkio ministerija organizuoja informacinį renginį

„LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ,,ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKA“ IR ,,PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS“ ĮGYVENDINIMAS VADOVAUJANTIS MELIORACIJOS TECHNINIAIS REGLAMENTAIS IR TAISYKLĖMIS“ Renginyje kviečiami dalyvauti Kalvarijos, Kauno, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Marijampolės, Mažeikių ir Molėtų rajonų savivaldybių administracijų melioracijos specialistai. Renginys nemokamas. Trukmė: ~2 val.

Pamesta Dingusį moksleivio pažymėjimą MP 1457965, išduotą Karoloinai Gordijevai, laikyti negaliojančiu. 1067952

Pamestą Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinio pažymėjimą Nr. MP 1527928, išduotą Osvaldui Ragaišiui, laikyti negaliojančiu. 1067844

Pamestą moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1116930 laikyti negaliojančiu. 1067553

Užs. 1029552

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


18

pirmadienis, sausio 21, 2013

kas, kur, kada teatras

Vaclovas Šaulys

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

(1926–2013)

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Aš liksiu mylinčiųjų širdyse, Pavirtęs neišnykstančia dvasia. Ir man nelemta tapt mirties dūlėsiais. (Mikelandželas) Sausio 18 d., eidamas 87-uosius metus, mirė buvęs ilgametis Respublikinės Kauno ligoninės Ausų, nosies, gerklės ligų skyriaus vedėjas gydytojas otorinolaringologas Vaclovas Šaulys. 1947 m. baigęs gimnaziją Vaclovas tapo Kauno universiteto medicinos fakulteto studentu. Pirmas žinias apie visam gyvenimui pamiltą otorinolaringologiją Vaclovas Šaulys išgirdo iš docento S.Žilinsko, o praktinių įgūdžių, kaip valdyti, laikyti reflektorių ant galvos, mokė asistentas L.Misevičius bei A.Akelaitytė. Norėdamas plačiau išstudijuoti šią specialybę, Vaclovas 1961–1963 m. specializavosi klinikinėje ordinatūroje Kauno medicinos institute, vadovaujant doc. S.Žilinskui, kurią baigęs pusantrų metų dirbo to paties instituto katedroje asistentu, o po to ordinatoriumi iki 1968 metų. Kitus trejus metus, padaugėjus studentų institute, vėl dirbo Ausų, nosies, gerklės ligų katedroje asistentu. Nuo 1971 m. rugsėjo pradėjo dirbti Kauno III klinikinės ligoninės Ausų, nosies, gerklės ligų suaugusiųjų skyriaus vedėju ir dirbo iki 2004 m. Vedėjas sugebėjo suorganizuoti brandų kolektyvą, kuris tebedirba iki šios dienos, pasipildydamas jaunais darbuotojais. Būdamas aukščiausios kategorijos specialistas Vaclovas tobulinosi ir pats. Savo kvalifikaciją kėlė jo vadovaujami darbuotojai. Kartu su Kauno universitetinėmis klinikomis skyriuje buvo ruošiami rezidentai. Didžioji rezidentų dalis liko dirbti Kaune, nors Vaclovo paruošti specialistai dirba visoje Lietuvoje. Vaclovas aktyviai dalyvavo mokslinės draugijos veikloje: ne kartą buvo renkamas valdybos, revizijos komisijos nariu. Daug metų buvo Respublikinės atestacinės gydytojų komisijos nariu. Kolega draugijos posėdžiuose yra perskaitęs daugybę turiningų pranešimų, paskelbęs daug reikšmingų straipsnių, darbų. Vaclovo ir ligoninės anesteziologų iniciatyva su Vestfaldo grafystės profesoriumi L.Granu ligoninėje buvo surengtas teorinis praktinis seminaras „Bendrinis nuskausminimas ir tonzilektomija“. Šviesus gydytojo Vaclovo Šaulio atminimas ilgam išliks bendradarbių, jį pažinojusių žmonių ir pacientų atmintyje. Respublikinės Kauno ligoninės bendruomenė

Sausio 22 d. 19 val. – Šolomas Aleichemas. MENDELIO MILIJONAI. Vienos dalies komedija. Rež. Algimantas Pociūnas. Mažoji scena. Sausio 23 d. 18 val. – pagal Friedrichą von Schillerį PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. 18 val. – Juhanas Smuulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vienos dalies anekdotas. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. Sausio 24 d. 18.30 val. – PREMJERA! Jezas Butterworthas. JERUZALĖ. Komedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Didžioji scena. Sausio 25 d. 18.30 val. – MODERATORIAI. Vienos dalies forumas. Rež. Andrius Kurienius. Didžioji scena. 19 val. – Inger Hagerup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vienos dalies komedija. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. Sausio 26 d. 12 val. – Lewis Carroll. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Spektaklis vaikams nuo 8 metų. Adaptacijos autorė ir rež. Ewa Piotrowska. Rūtos salė. 18.30 val. – LAIMINGI. Dviejų dalių spektaklis pagal Friedricho von Schillerio „Klastą ir meilę“. Rež. Artūras Areima. Didžioji scena. Sau­sio 27 d. 18.30 val. dėl tech­ni­nių kliū­čių vie­to­je spek­tak­lio STEBUKLINGASIS TENESIS bus ro­do­ma prem­je­ra JERUZALĖ. Bi­lie­tai ga­lio­ja tie pa­tys ar­ba juos ga­li­ma grą­žin­ti iki va­sa­rio 10 d. bi­lie­tų įsi­gi­ji­mo ka­so­je. Ko­vo 2 d. spek­tak­lis TEGYVUOJA BUŠONAS ne­įvyks. Bi­lie­tų grą­ži­ni­mas jų įsi­gi­ji­mo ka­ so­je iki ko­vo 16 d.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Amžinąjį atilsį Po ilgos ir sunkios inkstų ligos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose šeštadienį mirus buvusiam „Mados“ individualaus siuvimo įmonės meistrui Andriui SABONIUI (1928–2013), velionio žmoną Mildą, dukrą Iloną, sūnus – Sabonio krepšinio centro direktorių Andrių SABONĮ ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą Arvydą SABONĮ bei jų šeimas, taip pat visus artimuosius ir gimines, Amžinybėn palydint mylimą vyrą, tėvelį ir senelį, iš visos širdies užjaučia ir drauge liūdi televizijos „Sport 1“ laidos „Krepšinio pasaulyje“ rengėjai ir visi kauniečiai sporto žurnalistai.

Velionio Andriaus Sabonio palaikai yra pašarvoti Perlojos šarvojimo salėje (UAB „Netekimas“, Perlojos g. 37, Panemunė, Kaunas). Laidotuvės vyks sausio 22-ąją (antradienį). Karstas išnešamas 13 val. Mirus buvusiam ilgamečiam skyriaus vedėjui gydytojui otorino­laringo­ logui Vaclovui ŠAULIUI, nuoširdžią užuojautą velionio šeimai bei artimiesiems reiškia Kauno Respublikinės ligoninės Ausų, nosies, gerklės ligų skyriaus darbuotojai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Gražiną Juškevičiūtę. UAB „Ekorema“ kolektyvas Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame legendinį Kauno „Žalgirio“ krepšininką, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą Arvydą SABONĮ dėl mylimo tėvelio mirties. VšĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“ kolektyvas ir Kauno „Žalgirio“ vyrų krepšinio komanda Su nerimu ir širdgėla sutikome žinią apie Kauno miesto garbės piliečio, Lietuvos krepšinio federacijos prezidento Arvydo Sabonio tėvo mirtį. Nuoširdžiai Jus, Arvydai Saboni, užjaučiame ir dalijamės netekties skausmu. Tegul nuoširdūs mūsų užuojautos žodžiai padeda Jums sunkią valandą. Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir miesto tarybos nariai Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1057591

Sausio 23 d. 17 val. – Genadijus Gladkovas. BRĖMENO MUZIKANTAI. 2 veiksmų miuziklas vaikams ir tėveliams. Režisierius Dmitrijus Harchenka (Estija), dirigentas Julius Vilnonis, dailininkė AnneMai Heimola (Estija). SKIRTA VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS. Sausio 24 d. 18 val. – Johannas Straussas. ČIGONŲ BARONAS. 2 dalių operetė. Režisierius Gediminas Šeduikis, dirigentas Virgilijus Visockis, scenografas Andu Dumitrescu (Rumunija), kostiumų ir grimo dailininkas Juozas Statkevičius, choreografas Dainius Bervingis. Sausio 25 d. 18 val. – Charles Gounod. FAUSTAS. 3 veiksmų opera. Dirigentas Julius Geniušas, režisierius Gintas Žilys, dailininkė Virginija Idzelytė, chormeisteriai Ramūnas Tilvikas, Rasa Vaitkevičiūtė. Sausio 26 d. 18 val. – Imre Kalmanas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiksmų operetė. Režisierius Alexey Stepaniukas (Rusija), dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Friederis Kleinas (Austrija), kostiumų dailininkė Kotryna Daujotaitė, choreografas Davidas Avdyshas (Rusija). Sausio 27 d. 12 val. – SNIEGO KARALIENĖ. 2 dalių baletas vaikams H.K.Anderseno pasakos motyvais, pagal E.Griego muziką. Choreografas Aleksandras Jankauskas, dirigentas Jonas Janulevičius, dailininkė Ramunė Skrebūnaitė. 18 val. – Johannas Straussas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkas Eldoras Renteris (Estija).

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Sausio 26 d. 12 val. – PRINCESĖS GIMTADIENIS, rež. A.Stankevičius (pamokanti istorija apie pasipūtėlę princesę), nuo 5 m.

Sausio 27 d. 12 val. – ZUIKIO KAPRIZAI, rež. A.Stankevičius (spektaklis-žaidimas apie tai, kas nutiko užsispyrėliui zuikučiui), nuo 3 m. 16 val. – Tau­ra­gės aso­cia­ci­jos „Ma­žo­ji sce­ na” spek­tak­lis 8 MYLINČIOS MOTERYS (tra­ gi­ko­me­di­ja). Rež. Ge­no­vai­tė Ur­mo­nai­tė.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Sau­sio 24 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. DIENA IR NAKTIS. Dvie­jų da­lių dra­ma. Re­ži­ sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 25 d. 18 val. – M.Walc­zakas. PIRMASIS KARTAS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­þi­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 26 d. 18 val. – K.Kos­ten­ka. HITLERIS IR HITLERIS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 27 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas. Sau­sio 31 d. 18 val. – E.Ra­dzins­kis. KOBA. Mo­nod­ra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Sausio 27 d. 12 val. – NEĮTIKĖTINI ERNIO ILIUZIONAI. Spektaklis vaikams, mamoms ir tėčiams. Pagal to paties pavadinimo Alano Ayckbourno pjesę.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Sausio 25 d. 19 val. – Eve Ensler. Vaginos monologai. KATYTĖ P. Sausio 26 d. 18 val. – Mario Fratti. SESUO. Sausio 27 d. 12 val. Spektaklis vaikams. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. Agnė Dilytė.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Sausio 25 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija BRENDŽIO TRIMS. Sausio 30 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Sausio 31 d. 19 val. – Vadimas Levanovas. SUDIE, DERINTOJAU! Bilietus platina „Tiketa”.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Sausio 22 d. 18 val. – Intymi(ių) vyrų trupė ERELIS. Sausio 27 d. 18 val. – komedija DAKTARAS. Režisierius A.Večerskis. LAIMINGI ŽMONĖS Sausio 23 d. 18 val. – spektaklis PRIE BARJERO. Režisierius A.Lebeliūnas. IDIOTEATRAS Sausio 24 d. 18 val. – komedija MENAS. Reþisierius D.Kazlauskas.

renginiai KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Sau­sio 21 d. 18 val. – va­ka­ras „Ar­tis­tei Rū­tai Sta­li­liū­nai­tei pri­si­min­ti“. Rū­tą Sta­li­ liū­nai­tę pri­si­min­sime klau­sy­da­mi ak­to­riaus Egi­di­jaus Stan­ci­ko min­čių, jau­nų­jų mu­zi­ kan­tų iš Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­ kos aka­de­mi­jos: Pau­lės Ga­li­nie­nės, My­ko­lo Ba­za­ro, Ju­li­jos Sa­dau­ny­kai­tės, Sil­vi­jos Jer­ma­ko­vai­tės, In­drės Gru­še­lio­ny­tės, Kot­ry­ nos Kak­laus­kai­tės ir žiū­rė­da­mi vaiz­da­juos­tę su Rū­tos min­ti­mis apie kū­ry­bos pe­ri­odą po dar­bo te­at­re. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

TeLeLoto Lošimo Nr. 876, sausio 20 d. Keturi kampai (4 Lt): 17 73 56 36 61 33 47 72 53 18 49 24 35 66 52 50 16 51 21 60 45 37 07 64 74 25 26 05 39 11 69 03 67 46 48. Eilutė (3 Lt): 40 62 59 14 34. Įstrižainės (15 Lt): 31 38 55 09 08. Visa lentelė (70 812 (21x3 372) Lt): 70 58 43 63 65 28 68 44. Papildomi prizai: „VW Golf 7“ –

0130921; „Nissan Note“ – 0480530; „Hyundai i20“ – 0485738; 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 14 d.) – Mindaugas Gasiūnas iš Utenos; 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 14 d.) – Vilma Ramoškienė iš Utenos; 10 000 Lt (tel. 1634, sausio 14 d.) – Gitana Bartkuvienė iš Šakių. Pakvietimai į TV: 030*421, 027*419, 010*375. Prognozė: Aukso puode bus 800 000 Lt.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, IV a.

Sausio 22 d. 16 val. atidaroma skaitmenintų graviūrų paroda „XIX a. maskarado kostiumas” iš Rusijos valstybinės menų bibliotekos fondų. Pristatyme dalyvaus Rusijos valstybinės menų bibliotekos darbuotojos: Ikonografinių leidinių kompleksinio skyriaus vedėja Jelena Chaplanova ir Kultūros programų skyriaus vedėja Jekaterina Šumianceva. Parodoje pateikiamos skenuotos maskarado aprangą vaizduojančios graviūrų ir litografijų kopijos iš unikalaus Rusijos valstybinės menų bibliotekos senųjų iliustracijų rinkinio. Sausio 23 d. 17.30 val. 322 kamb. – naujų knygų sutiktuvės. Skaitytojai kviečiami susipažinti su dviem Vaclovo Šiugždinio verstomis poezijos knygomis: Oskaro Milašiaus „Sutemų dainos” (Petro Kimbrio paaiškinimai, Vilnius: „Homo liber“, 2012) ir rinktine „Prancūzų poezija” (sudarytoja Romualda Brastavičienė, Vilnius: „Versus aureus“, 2012). Renginyje dalyvaus vertėjas ir redaktorius Petras Kimbrys, Robero Šumano centro vadovė Birutė Strakšienė, vertėjo Vaclovo Šiugždinio duktė Dalia Loreta Šiugždinytė ir anūkė Agnė Arbačiauskienė, aktoriai Giedrius Arbačiauskas ir Doloresa Kazragytė, leidyklos „Versus aureus” projektų vadovė Romualda Brastavičienė, LR Seimo narys ir kultūrologas Algirdas Patackas, rašytojas Robertas Keturakis, leidyklos „Homo liber” direktorius Vilius Gužauskis, VU Prancūzų filologijos katedros vedėja doc. dr. Genovaitė Dručkutė, renginio vedėja Rimantė Tamoliūnienė. Vakare bus rodomos Henriko Šablevičiaus filmo „Žingsniai alėjos gale. O.V.L.Milašius” ištraukos, pirmą kartą viešai eksponuojami grafikės Gražinos Didelytės iliustracijų orginalai ir sovietmečiu slaptai išleistas savilaidinis Oskaro Milašiaus „Rinktinių raštų” tritomis. „Sutemų dainos” – tai žinomo lietuvių kilmės prancūziškai rašiusio poeto ir diplomato Oskaro Milašiaus (1877–1939) poezijos rinktinė, kurioje publikuojamos vieno geriausių jo kūrybos vertėjų Vaclovo Šiugždinio (1911–1988) verstos eilės. Oskaras Milašius, gimęs Čerėjos dvare (dabartinės Baltarusijos Vitebsko srityje), mokęsis ir gyvenęs Prancūzijoje, pirmuosius poezijos kūrinius paskelbė 1899 m. Pasak garsaus prancūzų poeto ir dramaturgo Polio Forto, Oskaras Milašius „yra pati gražiausia dovana, kokią Europa yra padovanojusi Prancūzijai”. Kita pristatoma knyga – poezijos rinktinė „Prancūzų poezija”, sudaryta iš V.Šiugždinio kūrybos palikimo. Į naują leidinį sugulė žymiausių prancūzų poetų Fransua Vijono, Teofilio Gotjė, Polio Verleno, Artiuro Rembo ir Polio Valeri eilėraščių vertimai. Vieni jų anksčiau jau buvo skelbti, kiti Lietuvos skaitytojams iki šiol neregėti. Pristatomas knygas bus galima įsigyti leidyklų „Versus aureus” ir „Homo liber” kainomis. Įėjimas nemokamas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Šiuo metu veikia parodos: „Sugrįžimai” (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais), „Maironis ir jo epocha. „...palieku visą mano judomąjį turtą” – iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkinių; Algimantui Mackui (1932–1964) skirta paroda; „Laiko akimirksniai šviečia amžinybės kelią” (Vandai Zaborskaitei – 90); „Poeto keliais ir keleliais” – Maironio memorialinių vietų fotografijos; „Mano malda iš senelio knygutės” – dailininkės, Maironio giminaitės Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapyba;

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA

22 d. 16 val.


19

pirmadienis, sausio 21, 2013

kas, kur, kada Fotomenininko Alberto Švenčionio „Lietu­ vos piliakalniai”; Moksleivių piešiniai pagal Jono MačiulioMaironio kūrybą.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Iki sau­sio 27 d. pra­tę­sia­ma Si­gi­tos Grab­ liaus­kai­tės per­so­na­li­nė pa­ro­da STIKLO TESTAS.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Ty­li nak­tis“ – 23, 24 d. 14.45 val.; iki 24 d. 17.30, 19.30 val.; 23 d. 23 val. val. „Pas­ku­ti­nė tvir­to­vė“ – iki 24 d. 12.30, 14.45*, 17, 19.15, 21.30 val. (* išsk. 23, 24 d.). „Ral­fas Grio­vė­jas“ 3D (lie­t. k.) – iki 24 d. 10.45, 13, 15.15 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45 val. „Kie­ta­šik­niai“ – iki 24 d. 11.10, 15.50, 18, 20.05, 22.15 val. „Gangs­te­rių me­džio­to­jai“ – iki 24 d. 11, 16.20, 18.30, 20.45 val. „Varg­die­niai“ – iki 24 d. 13.15 val. „Au­ro­ra“ – iki 24 d. 21 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ 3D – iki 24 d. 21.45 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ – iki 24 d. 13.20 val. „Zam­be­zi­ja“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 10.40 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tyli naktis“ (nacionalinė premjera) – iki 24 d.15.45, 18.15, 20.15 val. „Paskutinė tvirtovė“ (premjera) – iki 24 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.45 val. LNK kino startas. „Ištrūkęs Džango“ – 24 d. 19 val. „Kietašikniai“ – iki 24 d. 14.15, 16.30, 19, 21.30 (seansas nevyks 24 d.) val. „Pi gyvenimas“ – iki 24 d. 14.45, 18, 20.45 val. „Gangsterių medžiotojai“ – iki 24 d. 16.15 (seansas nevyks 22 d.), 21.15, 20 val. „Ralfas Griovėjas“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.30, 13, 14.45, 17.30 val. „Ralfas Griovėjas (liet. k.) – iki 24 d. 14, 18.45 (seansas nevyks 24 d.) val. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.45, 12.45 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 24 d. 12 val. „Habitas: nelaukta kelionė“ – iki 24 d. 14.30, 21 val. „Vargdieniai“ – iki 24 d. 11.15, 17.45 val. „Zambezija“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.15 val. „Zambezija“ (liet. k.) – iki 24 d. 12.15 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Kambarys 304“ – 22 d. 16.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Sau­sio 25 d. 17 val. – „Ap­gau­lin­ga aist­ra” (dra­ma, 2012 m., JAV, Len­ki­ja, rež. Ni­cho­las Ja­rec­ki, lie­tu­við­ki tit­rai). 19 val. – „30 šir­ dies dū­žių” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, 2012 m., Pran­cū­zi­ja, JAV, rež. Ale­xis Llo­yd, lie­tu­viš­ki tit­rai, S). Sau­sio 26 d. 16 val. – „Ap­gau­lin­ga aist­ra” (dra­ma, 2012 m., JAV, Len­ki­ja, rež. Ni­cho­las Ja­rec­ki, lie­tu­viš­ki tit­rai). 18 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­ kis, Jur­ga Ju­tai­tė, N-18). 20 val. – „30 šir­dies dū­žių” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, 2012 m., Pran­cū­zi­ja, JAV, rež. Ale­xis Llo­yd, lie­tu­ viš­ki tit­rai, S). Sau­sio 27 d. 16 val. – „Ap­gau­lin­ga aist­ra” (dra­ma, 2012 m., JAV, Len­ki­ja, rež. Ni­cho­las Ja­rec­ki, lie­tu­viš­ki tit­rai). 18 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­ kis, Jur­ga Ju­tai­tė, N-18). 20 val. – „30 šir­dies dū­žių” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, 2012 m., Pran­cū­zi­ja, JAV, rež. Ale­xis Llo­yd, lie­tu­ viš­ki tit­rai, S).

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 21 d. 12.15 val.

DATOS (sausio 21 d.)

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.35, 21.10, 0.20 Sportas. Orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 „Šnipai“ (2) (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Sunaikinti bin Ladeną“ (D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 0.15 Vakaro žinios. 0.30 Dokumentinio kino vakaras. „Sunaikinti bin Ladeną“ (D.Britanija, 2011 m.) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Veiksmo komedija „Beprotiški pinigai“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Nuo... Iki... 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 23.35 „Nikita“ (N-7). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 „4400“ (7) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.30 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. komedija „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“ (JAV, 2006 m.) (įgarsinta lietuviškai). 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Prieš srovę. 20.30 „Gyvenimas“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“ (6).

6.30 Televitrina. 7.00, 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7) (k). 10.00 Mitų griovėjai (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Svotai“ (N-7) (k). 14.00, 18.25 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 19.25 Cukrus (N-7). 20.00 Žinios.

20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.30 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Dakaras 2013“. Savaitės apžvalga. 23.00 „Gyvi numirėliai“ (N-14). 0.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 1.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 2.00 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pakelkim mes taurę linksmybių... Dainuoja Nomeda Kazlauskaitė-Kazlaus (sopranas) ir Oscaras Marinas (tenoras, Ispanija) (k). 13.00 Aktorės Rūtos Staliliūnaitės 75-osioms gimimo metinėms. „Ateinu...“ Dok. f. apie aktorę Rūtą Staliliūnaitę (2011 m.) (k). 14.30 Prisiminkime. Rūta Staliliūnaitė skaito Salomėjos Nėries eilėraščius. 14.45 Arti toli (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.45 Mūsų miesteliai. Onuškis (1) (2005 m.). 19.35 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 21.10 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Anastazija Kanoverskytė“ (2012 m.). 21.35 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Adelė Dirsytė“ (2011 m.). 22.05 Prisiminkime. Rūta Staliliūnaitė skaito Salomėjos Nėries eilėraščius. 22.20 Fantastinis nuotykių f. „Nuskendusio miesto ieškotojai“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pinigų karta. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Muzikinė vaivorykštė. Akordeono muzikos koncertas.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Simpsonai“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00, 1.50 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00, 1.00 „CSI Majamis“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30, 2.35 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo trileris „Lemtingas posūkis 2. Aklavietė“ (JAV, Kanada, 2007 m.).

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“. 8.15 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Septyniolika pavasario akimirkų“ (5, 6) (N-7). 23.00 „Skaičiai“ (N-7). 0.10 „Užmirštieji“ (5) (N-7). 1.00 Sveikatos ABC (k).

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Apsisprendimų metas“ (Vokietija, 2000 m.). 12.00, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 13.50, 20.35 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.45 Melodrama „Draskomos širdys“ (Vokietija, Austrija, 2000 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14, 13.35 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Super L.T. (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 Supernamai. 15.45, 16.10 Dok. f. „Dingusieji. 447-ojo skrydžio paslaptis“ (N-7). 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.45, 22.30 Gyvenimo būdas. 19.45 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

9.00 Automoto (k). 9.30 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“. 11.15 Melomano pusvalandis. 11.45 Drama „Prie pat tavo durų“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 16.05 Anim. f. „Halko planeta“. 17.30 Plyta prie plytos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 19.00 Anim. f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“. 20.30 „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Vykrutasai“. 23.00 Žinios (k). 23.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14). 1.05 Drama „Paskutinis bučinys“ (N-14).

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 9.30 Muzika. 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 „Septyniolika pavasario akimirkų“. 23.00 „Skaičiai“. 0.00 „Užmirštieji“. 1.00 Sveikatos ABC (k).

8.00 Drama „Undinė“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 10.05 Anim. f. „Zebriukas Dryžius“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 11.50 Komedija „Sniego žmogaus pėdomis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Drama „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.) (N-14). 19.40 Komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 21.25 Mistinis trileris „Tramdomieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.). 23.10 Siaubo f. „Velnio atstumtieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Rygos VEF. 16.30 Automoto. 16.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kazanės UNICS. 18.40 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Mariupolio „Azovmaš“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 20.25 Krepšinio pasaulyje. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Klaipėdos „Neptūnas“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

1387 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradėta diegti katalikybė. 1905 m. gimė garsusis madų dizaineris prancūzas Christianas Dioras. Mirė 1957 m. 1906 m. gimė lietuvių poetas ir vertėjas Konstantinas Snarskis, pasirašinėjęs K.Žvangulio slapyvardžiu. 1911 m. pirmą kartą organizuotas Monte Karlo automobilių ralis. 1925 m. gimė anglų komikas Benny Hillas. 1941 m. Madride, Ispanijoje, gimė operos tenoras Placido Domingo. 1951 m. gimė poetė Česlova Jakštytė. 1962 m. gimė prancūzų aktorė Marie Trintignant. 1969 m. gimė amerikiečių aktorė Karina Lombard. 1976 m. gimė „Spice Girls“ narė Emma Lee Bunton. 1976 m. anglų-prancūzų viršgarsinis lėktuvas „Concord“ pradėjo reguliarius skrydžius.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo jausmų ir gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Padėkite kitiems. Jautis (04 21–05 20). Patyrinėkite savo emocijas, vertybes ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tik savo nuomones ir spėliones pasilikite sau. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Būsite ne itin emocingas. Vėžys (06 22–07 22). Dėl skirtingo vertybių suvokimo įsivelsite į konfliktą, kuris vers jus ieškoti kompromiso. Nebegalėsite gerbti autoritetingo žmogaus. Neverta apie tai kalbėti. Liūtas (07 23–08 23). Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Net knyga ar filmas nepadės atitolti nuo realybės. Jausitės atitrūkęs nuo aplinkinių ir vienišas. Gelbės darbas. Mergelė (08 24–09 23). Svajokite, stebėkite žvaigždes – juk ne taip dažnai pasitaiko tokių galimybių, todėl nepraleiskite progos ir pasitelkite vaizduotę. Svarstyklės (09 24–10 23). Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Jūsų prioritetai gali įžeisti vyresnį už jus žmogų arba kitą įtakingą asmenį. Kaip elgtis šioje situacijoje, klausykite intuicijos. Skorpionas (10 24–11 22). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Be to, galite pamilti arba imti gerbti vyresnį už save. Šaulys (11 23–12 21). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Jūsų gera koordinacija ir atsidavimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos, bet nepraraskite savitvardos. Ožiaragis (12 22–01 20). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti savo pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Perpildęs kantrybės taurę, pridarysite daugiau žalos negu naudos. Vandenis (01 21–02 19). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Žuvys (02 20–03 20). Viską vertinsite ir branginsite, o gyvenimas teiks malonumą. Neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus.


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje turėtų spausti nedidelis šaltukas ir šviesti saulė. Šiandien termometrai rodys 8–13 laipsnių šalčio. Panašūs orai prognozuojami ir antradienį. Naktį oro temperatūra turėtų siekti 17–18, dieną 8–11 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 21 d.

–12

–8

Telšiai

–11

Šiauliai

Klaipėda

–11

Panevėžys

–11

Utena

–13

Tauragė

–12

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas –6 Brazilija +24 Briuselis 0 Dublinas +2 Kairas +26 Keiptaunas +26 Kopenhaga –2

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+1 +7 –7 –11 +1 –7 +1 0

Praha –4 Ryga –9 Roma +13 Sidnėjus +30 Talinas –8 Tel Avivas +23 Tokijas +5 Varšuva –9

–12

–13

Vėjas

1–4 m/s

Vilnius

Marijampolė

–11

Alytus

Saulė teka 8.26 Saulė leidžiasi 16.35 Dienos ilgumas 8.09 Mėnulis (priešpilnis) teka 12.00 Mėnulis leidžiasi 3.36 21-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 344 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Vardai Agnietė, Augerijus, Augis, Galgintas, Garsė, Ginas, Ina, Ineza.

Gausus sniegas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-19

-12

-12

-17

3

-12

-12

-14

-17

4

-17

-14

-16

-16

1

rytoj

poryt

Sniegas sukėlė chaosą Ispanijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Šimtai keleivių buvo priversti naktį miegoti ant grindų Londono Hitrou oro uoste. Vien šeštadienį iš oro uosto buvo atšaukta apie 100 skrydžių. Dėl sniego ir apledėjimo Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Prancūzijoje teko apriboti traukinių greitį. Tuo metu Ispanijos pietuose pūgos nusinešė dviejų žmonių gyvybę. Ispanijos pareigūnai teigė, kad savaitgalį šalyje siautė iki 100 km/val. vėjai. Dėl vėjų padarytos žalos teko atidėti greitųjų traukinių reisus tarp Madrido ir Sevilijos bei Valensijos. BNS inf., AFP nuotr.

įvairenybės

Mu­zie­jus Rum­šiš­kė­se ta­po mū­šio lau­ku Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Snie­gą nuo sto­gų nu­kra­tę pa­tran­ kų ir muš­kie­tų trenks­min­gi šū­viai šeš­ta­die­nio po­pie­tę Lie­tu­vos liau­ dies bui­ties mu­zie­ju­je Rum­šiš­kė­ se pri­mi­nė, kaip bu­vo ka­riau­ja­ma prieš 200 me­tų. Spau­džiant šal­tu­kui, is­to­ri­nių ka­riuo­me­nių uni­for­mo­mis, gink­lų ko­pi­jo­mis ap­si­rū­pi­nę mū­šio da­ly­ viai bu­vo po­pu­lia­rūs su­si­rin­ku­sių žiū­ro­vų fo­to­mo­de­liai. Tie­sa, tra­di­ci­nis, nuo 2007 m. kiek­vie­ną žie­mą or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys – pran­cū­zų at­si­trau­ki­mo iš Mask­vos ins­ce­ni­za­ci­ja šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, su­lau­ kė dau­giau da­ly­vių nei žiū­ro­vų. Ko­dėl Rum­šiš­kė­se kas­met ins­ce­ ni­zuo­ja­mas bū­tent Na­po­leo­no di­ džio­sios ar­mi­jos at­si­trau­ki­mas per Lie­tu­vą 1812 m.? Ren­gi­nio idė­jos au­to­rius Kau­no ka­ro is­to­ri­jos klu­bo „Fu­zi­lie­rius“ pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Šliau­žys aiš­ki­no, kad po at­si­trau­ki­ mo iš šlo­vin­gos, ne­nu­ga­li­mos Na­

po­leo­no ar­mi­jos li­ko tik še­šė­lis. „Mes esa­me 129-asis pran­cū­zų ar­ mi­jos pul­kas. Kai Na­po­leo­no ar­mi­ja atė­jo į Lie­tu­vą, į jį bu­vo priim­ta Ru­ si­jos ar­mi­jos de­zer­ty­rų, tarp jų – apie 500 lie­tu­vių. Jie tar­na­vo šia­me pul­ke, ėjo kar­tu į Mask­vą. Na­po­leo­no Lie­tu­ vo­je lau­kė kaip iš­va­duo­to­jo, nes Ru­si­ ja ne­bu­vo la­bai nuo­sta­bi vals­ty­bė lie­ tu­viams“, – paaiš­ki­no E.Šliau­žys. Nors is­to­riš­kai mū­šy­je ko­vė­si pran­cū­zų ir ru­sų ka­riuo­me­nės, ta­ čiau ins­ce­ni­za­ci­jo­je da­ly­va­vo įvai­rių is­to­ri­nių klu­bų, re­konst­ruo­jan­čių ki­ tų ša­lių ir ki­tų lai­ko­tar­pių ka­riuo­me­ nes. Pa­vyz­džiui, į Na­po­leo­no ar­mi­jos pu­sę sto­jo XVIII a. Lie­tu­vos Di­džio­ sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riai, o Ru­si­jai at­sto­va­vo sve­čiai iš Len­ki­jos. Ins­ce­ni­za­ci­ja iliust­ra­vo, kaip vie­ no pran­cū­zų ka­riuo­me­nės da­li­ nio ka­riai trau­kia­si ties Rum­šiš­kių mies­te­liu, ti­kė­da­mie­si čia ras­ti pe­ rė­ji­mą per už­ša­lu­sį Ne­mu­ną, ta­čiau jie dar ne­ži­no­jo, kad ke­lią Var­šu­vos ir Ka­ra­liau­čiaus link jiems at­kirs ge­ne­ro­lo Pla­to­vo ka­zo­kai ir re­gu­ lia­rio­ji Ru­si­jos ka­riuo­me­nė.

„„Se­no­vė: pran­cū­zų at­si­trau­ki­mo iš Mask­vos ins­ce­ni­za­ci­jai pa­si­rink­tos Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­jaus

Rum­šiš­kė­se erd­vės. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Lokys nesulaukė pavasario Jurgita Šakienė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Sunkiai sirgęs Lietuvos zoologijos sodo baltasis lokys Kasparas penk­ tadienį užmigo amžiams. Gyvūnas sunkiai sirgo. Jam kelerius metus negijo žaizdos kojoje, jos vis didė­ jo, gilėjo. Lokys eidamas skauda­ ma koja nesiremdavo. Buvo įtaria­ ma, kad jis serga vėžiu. Zoologijos sodo Žinduolių sky­ riaus vedėja Angelė Grėbliauskienė dienraščiui pasakojo, kad jau kelias dienas Kasparas beveik nieko ne­ ėdė. Pasak vedėjos, gyvūnui buvo

leidžiami vaistai nuo skausmo, an­ tiobitikai, vitaminai. Penktadienį popiet Lietuvos svei­ katos mokslų universiteto Veterina­ rijos akademijoje susirinkę specia­ listai pagal turimų tyrimų rezultatus dar kartą vertino lokio būklę ir tarė­ si, ką daryti toliau, tačiau su žurna­ listais bendravo nenoriai. Zoologijos sodo direktorius Val­ clovas Dumčius, šeštadienį papra­ šytas patvirtinti, kad jų augintinis užmigdytas, buvo nekalbus. „Šian­ dien nieko nekomentuosiu. Pas­ kambinkite man pirmadienį“, – paprašė V.Dumčius.

2013-01-21 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you