Page 1

Lietuva

7p. Teis­mas pa­lei­do į lais­vę ko­rup­ci­ja įta­ria­mą­ Krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos­ ge­ne­ra­li­nį­ sek­re­to­rių­ M.Bal­čiū­ną.

Ekonomika

9p.

pasaulis

Pa­va­sa­rį įsi­ga­lio­sian­tis fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mas ga­li pa­ska­tin­ti ban­kus at­sar­giau­ da­ly­ti būs­to­ pa­sko­las.

10p.

Rusų mafijos „krikštatėvio“ A.Usojano nužudymas – kerštas, išdavystė­ ar grįžimas­ „atgal į 10-ąjį­ dešimtmetį“?

Aust­ra­li­jo­je­ vyks­tan­čia­me „Di­džio­jo kir­čio“ se­ri­jos tur­ny­re R.Be­ran­kis­ ko­vos su olim­pi­niu­ čem­pio­nu.

12p.

Penktadienis sausio 18, 2013 Nr. 14 (19875) Kaunodiena.lt 2 Lt

Vers­li­nei žve­jy­bai ma­rio­se – ga­las. Tik­rai?

Dumb­lo kri­mi­na­las ae­rod­ro­me Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Pa­vel­do ver­ty­be pri­pa­žin­tas S.Da­ riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­mas vir­ to dumb­lo san­dė­lia­vi­mo aikš­te­le. Sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je sa­va­va­liš­ kai šei­mi­nin­ka­vo ne­to­lie­se tven­ ki­nį va­lan­ti įmo­nė. Įvy­ko ne­su­sip­ra­ti­mas

Alek­so­te, Mais­to ir Uni­ver­si­te­to gat­vių san­kry­žo­je, už­ša­lęs tven­ ki­nys prieš ke­lias die­nas iš­si­va­da­ vo iš sto­ro le­do gniauž­tų, jos kran­tą nu­da­žė juo­das dumb­las. Vi­dur­žie­ mį pra­dė­ti van­dens tel­ki­nio va­ly­ mo dar­bai. Iš­kas­tas dumb­las bu­vo pi­la­mas į vos už ke­lių šim­tų met­ rų ply­tin­čią di­de­lę te­ri­ to­ri­ją.

4

Dienos citata „Ro­ko už­tai­sas vi­sai ki­ toks – čia teks­tas tu­ri bū­ti įtai­gus, o kai kam ga­li net kel­ti gal­vos skaus­mą“, – sa­ko kny­gą „Lie­tu­vos ro­ko­ pio­nie­riai 1965–1984“ iš­lei­dęs­ mu­zi­kan­tas Ro­kas Ra­dze­vi­čius. „„Po­ky­tis: bu­vęs karš­tas vers­li­nės žūk­lės prie­ši­nin­kas V.Ma­zu­ro­nis, ta­pęs ap­lin­kos mi­nist­ru, stai­ga ėmė svy­ruo­ti, ar Kauno marioms ne per gerai

vien mėgėjiška žūklė. 

Nuo pir­mo­sios 2013-ųjų die­nos Kau­no ma­rio­se už­draus­ta vers­li­nė žve­jy­ba. Vis dėl­to vers­li­nin­kai, sė­mę tink­lais ma­rių žu­vis, ne­nu­lei­džia ran­kų. Jie ži­no ar­ba nu­jau­čia, kad į šį vers­lą dar ga­li su­grįž­ti ir, ti­kė­ti­na, ima­si veiks­mų.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus, Luko Miknevičiaus nuo­tr.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Į sce­ną – lo­bis­tai

Kai prieš aki­vaiz­dų žu­vų ma­žė­ji­mą Kau­no ma­rio­se jau ne­be­bu­vo ga­ li­ma už­merk­ti akių, bu­vo nu­tar­ta ma­žin­ti ma­rio­se lei­džia­mą su­gau­ ti žu­vų kie­kį. Ga­liau­siai bu­vęs ap­ lin­kos mi­nist­ras Ge­di­mi­nas Kaz­

laus­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo nu­sta­ty­ta vers­li­nės žu­vi­nin­kys­tės Kau­no ma­rio­se pa­bai­ga – 2013 m. sau­sio 1 d. Vers­li­nės žve­jy­bos prie­ ši­nin­kai vis būgš­ta­vo, kad drau­di­ mas net neį­si­ga­lios, nes vers­li­ nin­kams at­sto­vau­jan­tys lo­bis­tai pa­si­rū­pins drau­di­mų at­šau­ki­mu. Re­gis, įta­ri­mai ne­bu­vo be pa­grin­do.

2

13p.


2

Penktadienis, sausio 18, 2013

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3

51

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,15

Nu­bau­dė už per Eurolygos rungtynes mes­tą žieb­tu­vė­lį do­vas Gin­ta­ras Jan­kaus­kas. „Žal­ gi­rio“ are­nos ap­sau­ga A.Le­sic­ ką per­da­vė pa­tru­liams. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, jam bu­vo nu­sta­ty­ tas 2,27 pro­mi­lės gir­tu­mas. „Gai­liuo­si taip pa­siel­gęs. La­bai at­si­pra­šau tų, ku­riems su­kė­liau rū­pes­čių“, – teis­mui su­tei­kus pa­ sku­ti­nį žo­dį ta­rė A.Le­sic­kas.

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

66

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Vers­li­nei žve ma­rio­se – ga­l

Kai yra nu­sta­ty­tas as­muo, ku­ris pa­da­ rė pa­žei­di­mą, jis ir tu­ri at­ly­gin­ti bau­ dą, ku­ria bu­vo nu­ baus­tas klu­bas.

„„Gai­li­si: A.Le­sic­kas pri­si­pa­ži­no me­tęs žieb­tu­vė­lį ir at­si­pra­šė. 

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­n o apy­l in­k ės teis­m as per krep­ši­nio rung­ty­nes „Žal­gi­rio“ are­n o­j e į aikš­t e­l ę žieb­t u­v ė­l į svie­du­sį And­rių Le­sic­ką pri­pa­ ži­no kal­tu. Už ne­di­de­lį chu­li­ga­ niz­mą jam skir­ta mi­ni­ma­li 100 li­tų bau­da.

Teis­mas per vie­ną die­ną iš­nag­ri­ nė­jo Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų su­ra­šy­tą ad­mi­nist­ra­ci­ nės tei­sės pro­to­ko­lą dėl ne­di­de­ lio chu­li­ga­niz­mo. Už per krep­ši­nio rung­ty­nes svies­tą žieb­tu­vė­lį 28erių A.Le­sic­kas ga­lė­jo bū­ti nu­baus­ tas bau­da nuo 100 iki 300 li­tų ar­ba 30 pa­rų ad­mi­nist­ra­ci­niu areš­tu.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Teis­mas at­si­žvel­gė į tai, kad A.Le­sic­kas iki šiol ne­tu­rė­jo jo­kių nuo­bau­dų, to­dėl sky­rė jam mi­ ni­ma­lią bau­dą. Be to, nei tuoj po in­ci­den­to, nei vė­liau ap­klau­sia­ mas po­li­ci­jo­je, nei teis­mo po­sė­ dy­je jis ne­si­gy­nė me­tęs į aikš­te­ lę žieb­tu­vė­lį. Per­nai lapk­ri­čio 30 d. per Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“ rung­ty­nių tre­čią kė­li­nį į aikš­te­lę nu­skrie­jo žieb­tu­vė­lis. „Olym­pia­ kos“ žai­džian­tis Mar­ty­nas Ge­ce­ vi­čius jį iš­kė­lė no­rė­da­mas pa­ro­ dy­ti tei­sė­jui. „Pa­gal jo pa­ties el­ge­sį ir ap­ lin­ki­nių reak­ci­jas jau ta­da ne­ki­ lo abe­jo­nių, kad bū­tent tas žmo­ gus me­tė žieb­tu­vė­lį“, – pri­si­mi­nė „Žal­gi­rio“ are­nos ap­sau­gos va­

100 li­tų teis­mo skir­ta bau­da dar ga­li bū­ti ne­ga­lu­ti­nė pa­mo­ka krep­ ši­nio aist­ruo­liui. Už žiū­ro­vo el­ge­ sį Eu­ro­ly­ga Kau­no „Žal­gi­rio“ klu­ bui sky­rė 1,5 tūkst. eu­rų (apie 5,2 tūkst. li­tų) bau­dą. „Žal­gi­rio“ are­nos ap­sau­gos va­ do­vas G.Jan­kaus­kas pa­tvir­ti­no, kad „Žal­gi­rio“ klu­bo ad­mi­nist­ ra­ci­ja neat­si­sa­ko min­ties to­liau kreip­tis į teis­mą dėl pa­tir­tų nuo­ sto­lių išieš­ko­ji­mo. „Kai yra nu­sta­ty­tas as­muo, ku­ ris pa­da­rė pa­žei­di­mą, jis ir tu­ ri at­ly­gin­ti bau­dą, ku­ria bu­vo nu­baus­tas klu­bas“, – pa­ste­bė­jo G.Jan­kaus­kas. Tai ne pir­mas in­ci­den­tas, kai aikš­te­lę pa­sie­kia daik­tai, ku­rių ten ne­tu­rė­tų bū­ti. Ar­ti­miau­siu me­tu teis­mą tu­rė­tų pa­siek­ti dar vie­na by­la. Nus­ta­ty­tas as­muo, ku­ris per var­žy­bas „Žal­gi­rio“ are­no­je į aikš­ te­lę me­tė mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną. Už pa­sta­rą­jį in­ci­den­tą „Žal­gi­ ris“ bu­vo nu­baus­tas 3 tūkst. dy­ džio bau­da. Jei pa­na­šūs in­ci­den­ tai tęs­tų­si, „Žal­gi­ris“ ga­li bū­ti nu­baus­tas dar rim­čiau, o rung­ty­ nes žais­ti be žiū­ro­vų.

Advokatų bendrovės stipendija – VDU studentei Sausio 16 d., trečiadienį, per VDU rektorato posėdį Teisės fakulteto studentė Justina Gabrielaitytė bu­ vo apdovanota advokatų profesi­ nės bendrijos „Nordia Baublys & Partners“ vardine stipendija.

Posėdyje „Nordia Baublys & Par­ tners“ partneris Marius Endzinas sakė, kad nemaža dalis bendri­ jos advokatų – VDU diploman­ tai, todėl jie didžiuojasi galėdami bendradarbiauti su savo alma ma­ ter. „Jaučiamės šios šeimos dali­ mi – ne tik dėl šio paskatinimo, skiriamo išskirtiniausiems Teisės fakulteto studentams, bet ir dėl to, kad dalijamės bendru požiū­ riu į gyvenimą. Manau, kad bū­ tent šis universitetas suformuoja žmogų, kuris turi savitą požiū­ rį į tai, kas vyksta aplink“, – teigė M.Endzinas. Tai jau trečioji tokia stipendi­ ja, kurią būsimiems teisininkams skiria „Nordia Baublys & Par­

„„ Tiks­las: Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra dek­la­ra­vu­sį sie­kį vi­suo­se vi­daus van­de­ny

Keis­tai su­svy­ra­vo ir nau­ 1 jo­jo ap­lin­kos mi­nist­ro Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio po­zi­ci­ja. Bu­

vęs karš­tas vers­li­nės žve­jy­bos prie­ ši­nin­kas stai­ga ta­po ne­be toks ka­ te­go­riš­kas. At­kaps­tė nau­ją ar­gu­men­tą

„Mi­nist­ro G.Kaz­laus­ko įsa­ky­mas ker­ta­si su žve­jo­ti ma­rio­se lei­džian­ čiu įsta­ty­mu“, – „Kau­no die­nai“ šią sa­vai­tę pa­reiš­kė ma­rio­se žve­ jo­jan­čios įmo­nės „Vi­do­ra“ di­rek­ to­rius Gied­rius Kru­tu­lis. Tri­jų Kau­no ma­rio­se žve­jo­ju­sių įmo­nių at­sto­vai prieš sa­vai­tę dviem Sei­mo ko­mi­te­tams ir vie­nai ko­mi­ si­jai iš­siun­tė raš­tus su pra­šy­mais iš­klau­sy­ti jų ar­gu­men­tus. Vers­li­nin­kų už­ta­rė­jų ne­trūks­ ta ir da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­me. Ar tiks­lin­ga iš­va­ry­ti vers­li­nin­kus iš ma­rių, sua­be­jo­jo ir nau­ja­sis ap­lin­ kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­ nis. Vi­lia­si vėl už­mes­ti tink­lus

„„Apdovanojo: M.Endzinas pasveikino studentę J.Gabrielaitytę ir įtei-

kė jai vardinę metinę stipendiją, kuri buvo skirta įvertinus kandidatų mokymosi rodiklius ir socialinį aktyvumą.

tners“. Gabiausiems VDU stu­ dentams taip pat suteikiama ga­ limybė atlikti praktiką dirbant kartu su vienais stipriausių teisi­ ninkų Lietuvoje.

Nuo 2010 m. teikiama stipendi­ ja skatina studentus gerai moky­ tis, būti aktyvius socialiniame gy­ venime, prisidėti prie VDU Teisės fakulteto veiklos.

Vers­li­nės žve­jy­bos mas­tams ma­ žin­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja prieš ke­le­rius me­tus pa­si­tel­kė pa­si­trau­ ki­mo iš vers­lo kom­pen­sa­vi­mo me­ cha­niz­mą, ku­riuo pa­si­nau­do­ję žve­jai vers­li­nin­kai už tink­lų pa­ka­ bi­ni­mą ant vi­nies ga­vo dos­nias pi­ ni­gi­nes iš­mo­kas. Jo­mis ga­li­ma bu­vo pa­si­nau­do­ ti iki pat vers­li­nės žve­jy­bos Kau­no ma­rio­se už­drau­di­mo die­nos, ta­čiau trys įmo­nės pa­raiš­kų gau­ti kom­ pen­sa­ci­joms nė ne­tei­kė. Ko­dėl? „Ne­ra­šiau, ir tiek. Ma­no prin­ ci­pas toks: žmo­gus tu­ri pa­ts už­ si­dirb­ti, o ne nau­do­tis kom­pen­sa­ ci­jo­mis ir bū­ti kaž­kam sko­lin­gas“,

– pa­reiš­kė bend­ro­vės „Ar­bo­ra­tor“ va­do­vas Bro­nius Bra­daus­kas. „Ne­ži­nau ko­dėl. Gal dėl lai­ko sto­kos“, – taip pat neį­ti­ki­mą ar­ gu­men­tą iš­dės­tė Kau­no ma­rio­se iki šiol žu­vis gau­džiu­sios „Ka­mes­ tos“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Čes­lo­ vas Pa­caus­kas. Tik tru­pu­tį vė­liau Č.Pa­caus­kas pri­pa­ži­no be­si­vi­lian­tis, kad drau­ di­mas žve­jo­ti ga­li bū­ti anu­liuo­tas. At­vi­riau­sio­mis kor­to­mis žai­ dė pa­sta­rai­siais me­tais dau­giau­ sia žu­vų Kau­no ma­rio­se ga­lė­ju­sios su­gau­ti „Vi­do­ros“ va­do­vas G.Kru­ tu­lis. „Esa­me lau­ki­mo sta­di­jo­je“, – vil­ties vėl už­mes­ti tink­lus ma­rio­ se ne­pra­ran­da vers­li­nin­kas. Ne­gau­do, bet ne­si­trau­kia

„Žve­jy­ba bu­vo ša­lu­ti­nė bend­ro­vės veik­la. Jo­kio biz­nio ten nė­ra“, – tei­gė vers­li­nin­kas B.Bra­daus­kas. Tuo me­tu, kai vi­si kon­ku­ren­tai dek­la­ra­vo su­gau­nan­tys tiek žu­vų, kiek ga­li­ma, B.Bra­daus­ko va­do­vau­ ja­ma „Ar­bo­ra­tor“ per 2011 m. su­ ga­vo ma­žiau nei pu­sę jiems leis­to su­gau­ti žu­vų kie­kio. O, pa­vyz­džiui, 2008 m. įmo­nė ma­rio­se iš­vis ne­ žve­jo­jo. Taip išei­na, kad už žve­jy­ bos nu­trau­ki­mą pi­ni­gų neė­mė net tie vers­li­nin­kai, ku­rie žve­jo­ti ne­no­ rė­jo ar­ba tin­gė­jo. Vers­li­nės žve­jy­bos prie­ši­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad to­kie pa­vyz­džiai įro­ do, kad rea­liai vers­li­nin­kų su­gau­ na­mų žu­vų kie­kis la­bai ski­ria­si nuo pa­ro­do­mo. Spe­cia­lis­tai skai­čiuo­ja, kad vi­ sa­me pa­sau­ly­je vi­daus van­de­ny­se su­gau­na­ma tri­gu­bai dau­giau žu­vų nei dek­la­ruo­ja­ma. Ka­žin ar Lie­


3

Penktadienis, sausio 18, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ve­jy­bai a­las. Tik­rai?

Žu­vų ma­žė­ja „„Nuo 1998 m. žu­vų iš­tek­liai Kau­no

ma­rio­se nuo­lat ma­žė­ja. „„2004–2006 m. Ap­lin­kos mi­nis­

te­ri­jai nu­sta­čius pa­pil­do­mus vers­ li­nės žve­jy­bos ap­ri­bo­ji­mus, žu­vų iš­tek­lių būk­lė pa­ge­rė­jo, ta­čiau nuo 2007 m. vėl bu­vo ste­bi­mas pa­grin­ di­nių vers­li­nių žu­vų iš­tek­lių ma­žė­ ji­mas. „„Bend­ra vers­li­nių žu­vų bio­ma­sė

Kau­no ma­rio­se 2007 m. sie­kė 1 229 t, 2008 m. – 1 120 t, 2009 m. – 1 080 t. „„Kas­met ma­žė­ja žve­jy­bos efek­ty­

vu­mas, eks­pe­ri­men­ti­niuo­se lai­mi­ kiuo­se – vis ma­žiau vy­res­nių am­ ži­nių gru­pių kar­šių, kuo­jų, ster­kų, spar­čiai ma­žė­ja sa­la­čių iš­tek­liai. „„Vers­li­niai su­ga­vi­mai Kau­no ma­

rio­se iki 2010 m. bu­vo apie 150 t per me­tus. Šal­ti­nis: Mė­gė­jiš­kos žūk­lės plėt­ros ta­ry­ba

„„Nuo šių me­tų Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­

18 nau­jų eta­tų – tiek nu­spręs­ta di­din­ti bend­rą Kau­no mies­to sa­ vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų skai­čių. Nuo šiol jų iš vi­so bus 786.

ku­rių už­teks maž­daug 10 t paau­ gin­tų žu­vų įsi­gy­ti. „„Gan sva­rią šio kie­kio da­lį ke­ti­na­

tu­vos vers­li­nin­kai są­ži­nin­ges­ni už už­sie­nie­čius? „Ar­bo­ra­tor“ va­do­vas B.Bra­daus­­kas tei­gia, kad jo ne­sie­ja jo­kie gi­mi­nys­tės ry­šiai su Sei­mo na­riu Bro­nium Bra­ daus­ku. Vis dėl­to jų pa­žiū­ros su­tam­ pa – po­li­ti­kas yra pa­gar­sė­jęs vers­li­ nės žu­vi­nin­kys­tės už­ta­rė­jas. Pa­va­di­ni­mas – tik su­ta­pi­mas?

Prieš po­rą me­tų iš­mo­ka už išė­ji­ mą iš vers­lo su­sku­bęs pa­si­nau­ do­ti koo­pe­ra­ty­vas „Kau­no ma­rių žu­vys“ ga­vo dau­giau nei mi­li­jo­ ną li­tų.

Kau­no ma­rio­se žve­jo­ju­sių įmo­nių at­sto­vai dviem Sei­ mo ko­mi­te­tams ir vie­nai ko­mi­si­jai iš­siun­tė raš­tus su pra­šy­mais.

Vė­liau ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­ pa­ži­no, kad dau­giau­sia žu­vų ma­ rio­se ga­lė­ju­siam su­gau­ti koo­pe­ra­ ty­vui su­mo­kė­ta per­ne­lyg daug, nes iš­mo­ka ap­skai­čiuo­ta va­do­vau­jan­ti per­ne­lyg dos­nia for­mu­le. For­mu­lė bu­vo pa­tai­sy­ta, to­dėl per­nai iš vers­lo pa­si­trau­ku­sioms įmo­nėms pa­si­se­kė ma­žiau. „Gal ir bū­tu­me su­si­do­mė­ję iš­mo­ ka, bet praė­ju­siais me­tais jos bu­vo la­bai ma­žos“, – sa­kė G.Kru­tu­lis. Šis vers­li­nin­kas ži­no­mas ne tik kaip „Vi­do­ros“, bet ir bend­ro­vės „Kau­ no ma­rių žu­vys ir Ko“ va­do­vas.

G.Kru­tu­lis tei­gia, kad „Kau­no ma­rių žu­vys ir Ko“ su dos­nią iš­ mo­ką ga­vu­siu koo­pe­ra­ty­vu „Kau­no ma­rių žu­vys“ ne­tu­ri nie­ko bend­ra, tik la­bai pa­na­šų pa­va­di­ni­mą. To­kiu at­si­tik­ti­nu­mu ne­pa­ti­kė­ ję žve­jai mė­gė­jai pa­si­pik­ti­no, kad tie pa­tys vers­li­nin­kai ga­lė­jo gau­ti iš­mo­ką už pa­si­trau­ki­mą iš vers­lo, bet po to sėk­min­gai tęs­ti žve­jy­bą ne­ma­žin­da­mi ap­si­su­ki­mų. Tie­sa, iš vers­lo pa­si­trau­ku­sių žve­jų tu­ rė­tos žu­vų su­ga­vi­mo kvo­tos iš­ny­ ko ir ki­toms įmo­nėms ne­bu­vo per­ duo­tos. V.Ma­zu­ro­nis kei­čia po­zi­ci­ją

Vers­li­nei žu­vi­nin­kys­tei vi­daus van­de­ny­se ne­pri­ta­rian­tys pi­lie­čiai ap­si­džiau­gė, kai nau­juo­ju ap­lin­kos mi­nist­ru ta­po V.Ma­zu­ro­nis. Prieš ke­le­rius me­tus, bū­da­mas Sei­mo na­riu, šis po­li­ti­kas įre­gist­ ra­vo Mė­gė­jiš­kos žūk­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ ma­ty­ta už­draus­ti vers­li­nę žve­jy­bą dau­ge­ly­je vi­daus van­de­nų. Tarp jų – ir Kau­no ma­rio­se. Šią sa­vai­tę V.Ma­zu­ro­nis „Kau­ no die­nai“ sa­kė ne­san­tis įsi­ti­ki­ nęs, kad vers­li­nę žve­jy­bą ma­rio­se rei­kė­jo už­draus­ti. „Tai nė­ra pa­pras­ta pro­ble­ma, to­dėl kol kas jo­kio spren­di­mo nė­ ra. Sa­vo nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu ne­tu­riu. Jį svars­ty­si­me, kai bus su­ rink­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja. Tai jau pa­ ve­džiau at­lik­ti vi­ce­mi­nist­rui“, – dien­raš­čiui sa­kė V.Ma­zu­ro­nis. Vers­li­nė žūk­lė – gė­ris?

Šiuo me­tu lie­ka ga­lio­ti anks­tes­ nio mi­nist­ro G.Kaz­laus­ko įsa­ky­ mas, ku­riuo vers­li­nė žve­jy­ba Kau­

ma iš­leis­ti Kau­no ma­rio­se. Pla­nuo­ ja­ma, kad di­džią­ją da­lį įvei­sia­mų žu­vų su­da­rys plėš­riosios žu­vys.

no ma­rio­se drau­džia­ma, ta­čiau įsa­ky­mą ne­sun­ku at­šauk­ti. To­ dėl vers­li­nin­kai ir jų lo­bis­tai ver­sis per gal­vą ban­dy­da­mi įti­kin­ti nau­ ją­jį ap­lin­kos mi­nist­rą V.Ma­zu­ro­nį, kad vers­li­nė žve­jy­ba nie­kam nie­ko blo­ga ne­da­ro. „Vers­li­nė žve­jy­ba nie­kam ne­ken­ kė. Bu­vo gau­do­mos men­ka­ver­tės žu­vys, ku­rių nie­kas ki­tas ne­gau­do: kuo­jos, pla­kiai, ka­ro­sai. Mes žu­ vų iš­tek­lių tik­rai ne­nai­ki­no­me. Tai da­ro bra­ko­nie­riai, ku­rių nie­kas ne­ su­gau­do“, – tei­gė B.Bra­daus­kas. „Gau­dy­da­vo­me men­ka­ver­tes žu­ vis, ku­rias žmo­nės dar įper­ka. Kai ne­be­gau­dy­si­me, žu­vų kai­na išaugs, nes jas rei­kės pirk­ti iš Len­ki­jos ar dar kaž­kur. Val­gy­si­me bran­ges­nes, neaiš­kios kil­mės žu­vis“, – gąs­di­no G.Kru­tu­lis. Pla­nuo­ja at­kur­ti pu­siaus­vy­rą

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos iš­ tek­lių sky­riaus ve­dė­jas Vil­man­tas Grai­čiū­nas „Kau­no die­ną“ pa­ti­ki­ no, kad vers­li­nės žve­jy­bos da­ro­mos ža­los pa­pil­do­mai įro­di­nė­ti tik­rai ne­be­rei­kia. „Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja lie­ka ne­pa­ki­tu­si – vers­li­nės žve­jy­ bos Kau­no ma­rio­se ne­bus“, – ta­rė V.Grai­čiū­nas. „Su­ma­ži­nus vers­li­nės žve­jy­ bos in­ten­sy­vu­mą, pa­dė­tis Kau­no ma­rio­se iš­kart pa­ge­rė­jo, – kal­bė­ jo spe­cia­lis­tas. – Jau pa­si­gir­do siū­ ly­mų to­liau tęs­ti vers­li­nę žve­jy­bą, bet prie šio klau­si­mo grįž­ti ne­be­ tu­rė­tu­me.“ „Be to, šiuo me­tu nu­spręs­ta žu­ vų neį­veis­ti ten, kur vyks­ta vers­ li­nė žve­jy­ba“, – pri­dū­rė V.Grai­ čiū­nas.

Artūro Morozovo nuotr.

Miesto val­di­nin­kų ar­mi­ja pa­di­dė­jo Man­tas La­pins­kas

„„Šie­met jau skir­ta 350 tūkst. li­tų,

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

nin­kų dau­gė­ja. 

Ma­rias įžu­vi­ns ja yra nu­si­tei­ku­si pri­si­dė­ti prie Žu­ vi­nin­kys­tės tar­ny­bos at­lie­ka­mo žu­ vų įvei­si­mo. Tam kas­met mi­nis­te­ri­ ja pla­nuo­ja skir­ti po mi­li­jo­ną li­tų.

ny­se leis­ti tik mė­gė­jiš­ką žūk­lę. 

„„Pas­ta­ba: I.Ma­ti­jo­šai­tie­nė ste­bė­jo­si, kad kau­nie­čių ma­žė­ja, o val­di­

m.lapinskas@kaunodiena.lt

15 nau­jų eta­tų įkur­ta Vie­šo­sios tvar­kos sky­riu­je (VTS), po vie­ ną – sa­vi­val­dy­bės Ar­chy­vo, Kul­ tū­ros pa­vel­do ir Pri­va­ti­za­vi­mo sky­riuo­se. Da­bar 16 eta­tų tu­rin­ čio­je VTS dirbs be­veik du­kart dau­giau dar­buo­to­jų – 31. Pag­rin­di­nis ar­gu­men­tas, ko­dėl nu­tar­ta di­din­ti val­di­nin­kų ar­mi­ ją, – ne­spė­ja­ma at­lik­ti vi­sų dar­bų. Ma­ža to, ar­ti­miau­siu me­tu VTS tu­rė­tų gau­ti dar 7 eta­tus. Tai tu­ rė­tų įvyk­ti ge­gu­žės mė­ne­sį, kai bus at­leis­ta da­lis sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos dar­ buo­to­jų, – ta­da VTS dar­buo­sis 38 as­me­nys.

„Žmo­nių mies­te ma­žė­ja, o jūs val­di­nin­kų skai­čių vis di­di­na­ te? Ar tik­rai to rei­kia?“ – ste­bė­ jo­si „Vie­nin­go Kau­no“ na­rė Ire­na Ma­ti­jo­šai­tie­nė. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis at­ rė­žė, kad jei mies­te pa­gei­dau­ja­ ma ma­ty­ti dau­giau tvar­kos, bū­ti­ na priim­ti ir dau­giau dar­buo­to­jų. „Su­ma­žė­jus fi­nan­sa­vi­mui ir žmo­giš­kie­siems iš­tek­liams, po­ li­ci­jai tam­pa vis sun­kiau tin­ka­ mai vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas ir pri­ žiū­rė­ti vie­šą­ją tvar­ką. Drau­di­mas ger­ti vie­šosio­se vie­to­se, ag­re­sy­ vių gy­vū­nų ir pre­ky­bos tur­ga­vie­ tė­se kont­ro­lė – nau­ji dar­buo­to­jai ga­lė­tų pa­dė­ti ir šio­se sri­ty­se“, – ar­gu­men­tus dės­tė Kau­no ap­skri­ ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to Vie­šo­sios tvar­kos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Re­mi­gi­jus Stu­kas. Spren­di­mui pa­gau­sin­ti val­di­ nin­kų bū­rį pri­ta­rė 26, su­si­lai­kė 2, prieš­ta­ra­vo 5 ta­ry­bos na­riai.


4

penktadienis, sausio 18, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Iš spor­to klu­bo iš­vež­tas į li­go­ni­nę Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

40-me­čiam kau­nie­čiui tre­ni­ruo­ tė spor­to klu­be bai­gė­si ne­lai­me. Ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas įvy­ko tre­čia­die­nį Kau­no spor­to klu­ be „Im­puls“, įsi­kū­ru­sia­me Ši­lai­ niuo­se, Bal­tų pro­spek­te. Svar­me­ nis kil­no­jęs A.B. su­si­ža­lo­jo abie­jų ran­kų pirš­tus.

Kau­no kli­ni­kų Ry­šių su vi­suo­ me­n e sky­r iaus va­d o­v ė Mil­d a Damb­raus­kie­nė va­kar ry­tą pa­ tvir­ti­no, kad spor­to klu­be su­si­ žei­dęs vy­ras grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu bu­vo at­vež­tas į Kli­ ni­kas. „Jam pri­rei­kė minkš­tų­jų au­di­ nių re­konst­ruk­ci­jos, ta­čiau pirš­ tų am­pu­ta­ci­jos iš­veng­ta. Gy­dy­to­ jai su­siu­vo žaiz­das, jis jau iš­leis­tas gy­dy­tis na­mo“, – tei­gė at­sto­vė spau­dai. Spor­to klu­bo „Im­puls“ at­sto­vai ap­gai­les­ta­vo dėl įvy­ku­sios ne­lai­ mės. „Esa­me la­bai su­si­rū­pi­nę dėl įvy­ku­sio in­ci­den­to. Lan­ky­to­jui

spor­to klu­bo dar­buo­to­jai su­tei­kė pir­mą­ją pa­gal­bą ir iš­kvie­tė gy­dy­ to­jus. To­liau pa­lai­ko­me ry­šį su nu­ken­tė­ju­siu as­me­niu“, – tei­gė spor­to klu­bo at­sto­vai. „Im­puls“ klu­bų lan­ky­to­jai yra ap­draus­ti bend­ro­sios ci­vi­li­nės at­ sa­ko­my­bės drau­di­mu, to­dėl drau­ di­mas ga­lio­ja ir ne­lai­min­gų at­si­ti­ ki­mų at­ve­ju. „Drau­di­mo bend­ro­vei ne­dels­ da­mi pa­tei­kė­me vi­sus rei­ka­lin­ gus do­ku­men­tus, kad nu­ken­tė­jęs klien­tas gau­tų drau­di­mo iš­mo­ ką“, – in­for­ma­vo „Im­puls“ at­ sto­vai. „Šiuo me­tu ti­ria­me, ko­dėl įvy­ko ne­lai­mė nau­do­jan­tis tre­ni­ruok­liu, ku­ris yra tvar­kin­gas ir ap­rū­pin­tas spe­cia­lia ap­sau­gos sis­te­ma. Da­bar la­biau­siai ti­kė­ti­na ver­si­ja, kad ne­ lai­mė įvy­ko klu­bo lan­ky­to­jui per­ ver­ti­nus jė­gas ir ke­liant per­ne­lyg di­de­lį svo­rį“, – svars­tė klu­bo at­ sto­vai. Klu­be nuo­lat dir­ba tre­ne­riai, pri­žiū­rin­tys spor­tuo­jan­čius žmo­ nes, ta­čiau atei­ty­je ža­da­ma iš­sa­ miau in­for­muo­ti lan­ky­to­jus apie sau­gų el­ge­sį spor­to sa­lė­je.

„„Įsi­ver­ži­mas: dumb­las bu­vo pi­la­mas į vos už ke­lių šim­tų met­rų ply­tin­čią te­ri­to­ri­ją, ku­ri, kaip paaiš­kė­jo, yra

sau­go­mo ae­rod­ro­mo da­lis. 

Dumb­lo kri­mi­na­las ae­rod­ro­me „Ste­bė­da­mi te­ri­to­ri­ją pa­ 1 ma­tė­me dir­ban­čius sunk­ ve­ži­mius. Blo­kai bu­vo nu­stum­ti, į

te­ri­to­ri­ją tie­siog įsi­verž­ta. Sus­tab­ dė­me dir­ban­čias ma­ši­nas, iš­kvie­ tė­me po­li­ci­ją“, – įvy­kių ei­gą pri­ si­mi­nė vie­šo­sios įstai­gos S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­mo di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Rau­bic­kas. Dumb­lo san­dė­lia­vi­mo aikš­te­lė įreng­ta vei­kian­čia­me ae­rod­ro­me. Pri­va­čios įmo­nės in­va­zi­ją pa­ty­ ru­si ae­rod­ro­mo va­do­vy­bė ne­tru­ ko ant ko­jų su­kel­ti vi­sas su­si­ju­sias ins­ti­tu­ci­jas. Mik­liai kuo­pė pa­da­ri­nius

„„Vie­ta: ne­lai­mė įvy­ko, kai vy­ras kė­lė svar­me­nis. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

10 mi­nu­čių ter­mi­no ne­be­li­ko Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kau­no po­li­ti­kai nu­spren­dė pa­ nai­kin­ti 10 mi­nu­čių ter­mi­ną, per ku­rį vai­ruo­to­jai ga­lė­jo su­mo­kė­ti už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą mies­ te. Da­bar, no­rint iš­veng­ti bau­dos, rei­kės spar­čiau nu­žings­niuo­ti prie mo­kė­ji­mo au­to­ma­tų.

„„Tvar­ka: vai­ruo­to­jai

ne­tu­rė­tų dels­ti su­si­mo­kė­ti už au­to­mo­bi­ lio sto­vė­ji­mą. Artūro Morozovo nuotr.

Iki šiol ga­lio­jo tvar­ka, pa­gal ku­rią gy­ven­to­jai, pa­sta­tę au­to­mo­bi­lį Kau­no gat­vė­se, ga­lė­da­vo su­si­mo­ kė­ti per 10 mi­nu­čių. Per tiek lai­ko kont­ro­lie­rius tu­rė­da­vo už­fik­suo­ti dvi au­to­mo­bi­lio nuo­trau­kas ir tik ta­da ga­lė­jo baus­ti vai­ruo­to­ją. Bend­ro­vės „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ ji­mo aikš­te­lės“ di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas ir mies­to ta­ry­bos na­rys Vy­gan­tas Gu­dė­nas sa­kė, kad šis ter­mi­nas prieš­ta­ra­vo įsta­ty­mui. Pa­gal nau­ją tvar­ką pa­ti bend­ ro­vė ga­lės spręs­ti, per ko­kį lai­ko tar­pą vai­ruo­to­jai pri­va­lės su­mo­ kė­ti už au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Te­ri­to­ri­ja ne­pa­žy­mė­ta, nė­ra jo­ kių tvo­rų. Ne­ži­no­jo­me, kad ten – ae­rod­ro­mo te­ri­to­ri­ja“, – „Kau­no die­nai“ tei­si­no­si sa­vi­val­dy­bės už­ sa­ky­mu tven­ki­nį va­lan­čios bend­ ro­vės „Ka­mes­ta“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vas Ri­čar­das Ra­mu­nis. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai esą jam paaiš­ki­no, kad dėl iš­kas­to dumb­lo san­dė­lia­vi­mo rei­kia tar­tis su pri­ va­čių val­dų sa­vi­nin­kais. Ne­to­lie­se esan­čios ap­leis­tos so­dy­bos šei­mi­ nin­kas, kaip tei­gė „Ka­mes­tos“ at­ sto­vas, aiš­kiai ne­nu­ro­dė sa­vo skly­ po ri­bų, už­si­mi­nė, kad to­liau ply­ti val­diš­ka že­mė. „Si­tua­ci­ja to­kia, nes ins­ti­tu­ci­jos ne­su­bend­ra­vo. Ne­ži­no­jo­me, kad at­si­dū­rė­me ae­rod­ro­mo te­ri­to­ri­jo­ je“, – ti­ki­no R.Ra­mu­nis. Dumb­las esą su­pil­tas lai­ki­nai, kad nu­sau­sė­tų. Neaiš­ku, kiek lai­ko jis bū­tų sau­sė­jęs ae­rod­ro­me, ta­čiau, ki­lus triukš­mui, jau ki­tą die­ną jis

bu­vo iš­ve­ža­mas į aikš­te­lę Mau­ru­ čiuo­se. „Ae­rod­ro­mo te­ri­to­ri­ją su­tvar­ky­ si­me, vis­ką at­sta­ty­si­me į bu­vu­sią pa­dė­tį“, – at­gai­la­vo pa­šne­ko­vas. Tie­sa, jis tvir­ti­no, kad te­ri­to­ri­ją ati­tve­rian­čių be­to­ni­nių blo­kų „Ka­ mes­ta“ ne­stum­dė, ke­liu­kas į te­ri­ to­ri­ją eg­zis­ta­vo ir prieš tai. Pa­va­sa­rį pa­sklis­tų smar­vė?

S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­ mo va­do­vas at­me­tė tei­gi­nius, kad ae­rod­ro­mo te­ri­to­ri­ja ne­pa­žy­mė­ ta. „Ga­li­me įro­dy­ti, kad ke­lio to­ je vie­to­je ne­bu­vo, jis bu­vo apau­gęs me­džiais ir už­blo­kuo­tas. Te­ri­to­ri­ ja aiš­ki, ten jo­kie gy­ven­to­jai ne­gy­ ve­na. Jei dumb­lą lei­do pil­ti gre­ti­ mo skly­po pri­va­tus sa­vi­nin­kas, jo skly­pe rei­kė­jo tai da­ry­ti“, – dės­tė E.Rau­bic­kas. Jis ne­ma­no, kad dumb­las ae­rod­ ro­me bū­tų ga­lė­jęs at­si­ras­ti le­ga­liai, drau­giš­kai su­ta­rus. „Jei aš bū­čiau lei­dęs ten dumb­lą lai­ki­nai pa­lai­ ky­ti, ką vie­ti­niai gy­ven­to­jai sa­ky­tų, kai pa­va­sa­rį pa­sklis­tų ne­ma­lo­nus kva­pas?“ – įsi­vaiz­da­vo ae­rod­ro­ mo va­do­vas ir džiau­gė­si, kad ne­ le­ga­liems dar­bams ke­lias už­kirs­tas pir­mą­ją dar­bų die­ną. E.Rau­bic­kas įta­ria, kad ne­ma­lo­ni staig­me­na ga­li bū­ti kaž­kie­no už­sa­ ky­mas, nes sa­vait­ga­lį vie­šo­ji įstai­ga S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­mas švęs 15 me­tų įkū­ri­mo su­kak­tį. Gre­sia ne vie­na bau­da

Įvy­kio vie­to­je ap­si­lan­kęs Kau­no re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­

„„Pažadas: S.Stoškus teigė, kad niokojusieji paveldo vertybes sulauks

sankcijų.

ta­men­to Kau­no mies­to agen­tū­ros vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Ro­mual­ das Sta­laus­kas „Kau­no die­ną“ in­ for­ma­vo, kad bu­vo su­ra­šy­tas pir­ mi­nis ak­tas, bus iš­tir­ta, ar dumb­le yra pa­vo­jin­gų me­džia­gų.

Eu­ge­ni­jus Rau­bic­kas:

Blo­kai bu­vo nu­stum­ ti, į te­ri­to­ri­ją tie­siog įsi­verž­ta. Sus­tab­dė­ me dir­ban­čias ma­ši­ nas, iš­kvie­tė­me po­ li­ci­ją. „Įmo­nė dumb­lo sau­si­ni­mo įren­ gi­nių ne­tu­ri, ma­tyt, no­rė­jo, kad jis nu­sau­sė­tų vie­to­je, kad ga­lė­tų iš­vež­ ti. Čia nė­ra nie­ko tra­giš­ko, o no­rai kil­nūs – iš­va­ly­ti tven­ki­nį. Vis dėl­ to yra tvar­ka, ne­ga­li­ma bet kur bet ko pil­ti. Nors dumb­las ir iš gam­ti­ nės ap­lin­kos, ja­me vis tiek ga­li bū­ti įvai­rių me­džia­gų“, – paaiš­ki­no ap­ lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tas. 1915 m. įkur­tas S.Da­riaus ir S.Gi­ rė­no ae­rod­ro­mas – vie­nas se­niau­ sių vei­kian­čių ae­rod­ro­mų Eu­ro­po­ je ir yra sau­go­ma pa­vel­do ver­ty­bė. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Kau­no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­ jas Svai­ge­das Stoš­kus nea­be­jo­jo, kad, iš­ty­rus vi­sas ap­lin­ky­bes, nio­ ko­jan­tie­ji pa­vel­do ver­ty­bę su­lauks san­kci­jų. „At­va­žiuo­ja kaž­kas trak­to­riu­mi į kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą, ku­ris yra vei­kian­tis ae­rod­ro­mas, nu­si­stum­ do tvo­ras ir pi­la vel­niai ži­no ką. Bet­rūks­ta, kad pa­ki­li­mo ta­ką už­ pil­tų dumb­lu“, – skan­da­lą įžvel­gė S.Stoš­kus. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, ae­rod­ ro­mas yra vi­suo­ti­nai ži­no­mas ob­ jek­tas, ne­bū­ti­na tvo­ra, kad žmo­nės bū­tų paa­kin­ti.


5

penktadienis, sausio 18, 2013

miestas

Kau­no ra­jo­nas at­vi­ras stu­den­tams Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je šmė­žuo­ja vis dau­giau jau­nų vei­dų – čia pra­kti­ką at­ lie­ka ke­lios de­šim­tys stu­den­tų. „Ga­li­me daug kal­bė­ti apie jau­ni­mo ne­dar­bą, mig­ra­ ci­ją, ta­čiau pir­miau­sia tu­ri­me jau­nam žmo­ gui ties­ti pa­gal­bos ran­ką. Prak­ti­ka – svar­ bus laip­te­lis sie­kiant kar­je­ros“, – kal­bė­jo Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Po­kal­bis prie ka­vos

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­ ja Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pro­jek­te „Stu­den­tų pra­kti­kos vie­ tos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­se sis­te­ mos su­kū­ri­mas“. Uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų stu­den­ tai jau ne pir­mus me­tus ren­ka­si šią sa­vi­val­dy­bę – vien 2012-ai­siais čia pra­kti­nių įgū­džių sė­mė­si 46 stu­ den­tai iš Vy­tau­to Di­džio­jo, Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Lie­tu­vos svei­ka­tos ir ki­tų uni­ver­si­te­tų, Kol­pin­go ko­ le­gi­jos. Praė­ju­sį tre­čia­die­nį me­ras pa­ kvie­tė stu­den­tus į tary­bos sa­lę ir prie ka­vos puo­de­lio su ad­mi­nist­ra­ ci­jos va­do­vais pri­sta­tė Kau­no ra­jo­ ną, ap­ta­rė pra­kti­kos tiks­lus ir pro­ ble­mas.

Gy­ven­to­jų dau­gė­ja

Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra vie­na iš 4 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­je gy­ven­to­jų skai­čius di­dė­ja.

Ant­rą­ją pra­kti­ką pa­ si­rin­kau ar­čiau na­ mų, Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. „Pri­va­lo­me gal­vo­ti apie mū­ sų vai­kus, su­teik­ti jiems ga­li­my­bę lik­ti Lie­tu­vo­je, čia dirb­ti, to­bu­lė­ti, siek­ti kar­je­ros“, – įsi­ti­ki­nęs me­ras V.Ma­kū­nas. Me­ras pa­si­džiau­gė, kad Kau­ no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra jau­na ir gy­vy­bin­ga, net 22 pro­c. gy­ven­to­ jų su­da­ro as­me­nys iki 29 me­tų, ra­ jo­nas gar­sė­ja ge­ra švie­ti­mo sis­te­

„„ Atei­tis: Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pra­kti­ką at­lie­kan­tys stu­den­tai gal­būt ka­da nors pa­keis esa­mus po­li­

ti­kus. 

ma, spor­to, kul­tū­ros pa­sie­ki­mais. Vis dėl­to V.Ma­kū­nas ap­gai­les­ta­ vo, kad Lie­tu­vo­je nė­ra veiks­min­gos sis­te­mos, už­tik­ri­nan­čios uni­ver­si­ te­tų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo, so­ cio­lo­gi­jos, tei­sės, po­li­ti­kos moks­ lų, ki­tų kryp­čių stu­den­tams at­lik­ti pra­kti­ką. Me­ras įsi­ti­ki­nęs, kad stu­den­ tams tu­ri bū­tų su­for­muo­ja­mi aiš­ kūs pra­kti­kos tiks­lai, su­tei­kia­mos vi­sos rei­ka­lin­gos prie­mo­nės, kom­ piu­te­ris, dar­bo vie­ta. „Mes pri­va­lo­me su jau­nu žmo­ gu­mi elg­tis at­sa­kin­gai, to­dėl no­ rė­tu­me aiš­kes­nės tei­si­nės ba­zės ir glau­des­nio ry­šio su aukš­to­sio­ mis mo­kyk­lo­mis, kad jų stu­den­tai

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ne­bū­tų siun­čia­mi į ne­ži­nią“, – pa­ brė­žė V.Ma­kū­nas. Me­rui ant­ri­no sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­čar­das Pu­dže­ve­lis ir kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė Skan­di­na­vi­jos ša­lis, kur stu­den­ tai dve­jus me­tus at­lie­ka vi­sa­ver­tę pra­kti­ką ir net gau­na už tai at­ly­gį, o vė­liau ne­sun­kiai ran­da dar­bą. Su­kur­ta nau­ja sis­te­ma

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą Lie­tu­vo­ je jau su­kur­ta Stu­den­tų pra­kti­kos or­ga­ni­za­vi­mo in­for­ma­ci­nė sis­te­ma (SPOIS). Ji lei­džia sa­vi­val­dy­bėms su­ži­no­ti stu­den­tų pra­kti­kos po­rei­ kį ir de­rin­ti jį su aukš­tų­jų mo­kyk­lų pro­fe­si­nio ren­gi­mo lū­kes­čiais.

V.Ma­kū­nas ti­ki­si, kad vi­sos aukš­ to­sios mo­kyk­los ne­tru­kus pri­si­ jungs prie šios sis­te­mos. Jis ma­no, kad stu­den­tų pra­kti­ka tu­rė­tų bū­ ti įtei­sin­ta na­cio­na­li­niu ly­giu kaip svar­bi mo­ky­mo pro­ce­so da­lis. At­lik­ti pra­kti­ką Kau­no ra­jo­no sa­ vi­val­dy­bė­je pa­si­ry­žo ir ke­li ra­jo­ne gy­ve­nan­tys stu­den­tai, to­dėl me­ras do­mė­jo­si jų pro­ble­mo­mis. „Vie­nąkart pra­kti­ką jau at­li­kau Vil­niu­je. Esu kau­nie­tė, to­dėl ant­ rąkart pra­kti­ką pa­si­rin­kau ar­čiau na­mų, Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“, – pa­sa­ko­jo VDU po­li­ti­kos moks­lų stu­den­tė Eve­li­na Va­lai­ty­tė. Ji už­si­ mi­nė, kad pa­si­rin­ki­mą nu­lė­mė ir iš­ girs­ti ge­ri at­si­lie­pi­mai iš drau­gų.


6

penktadienis, sausio 18, 2013

nuomonės

Šven­ti­nė do­va­na – de­ma­go­gi­ja

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

O Mi­chai­las Ser­ge­je­vi­čius?

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

V

a­ka­ruo­se Mi­chai­las Ser­ge­je­vi­čius – my­l i­mas. Ke­v i­nas Spa­cey, Sha­ ron Sto­ne, Ar­nol­das Schwar­ze­ neg­ge­r is, Mil­la Jo­vo­v ich – tai tik da­l is gar­se­ny­bių, ku­r ie prieš dve­jus me­t us su­g u­žė­jo į Lon­do­ną at­švęs­ti gar­bin­go M.Gor­ ba­čio­vo 80-me­čio ju­bi­lie­jaus. Kam dar iš Ry­tų Eu­ro­pos ran­ką spaus­tų tiek gar­se­ny­bių? Tė­vy­nė­je Ru­si­jo­je M.Gor­ba­čio­vas nė­ra toks po­pu­lia­rus. Be­je, jo ne­mėgs­ta ne tik Vla­di­mi­ ro Pu­ti­no, ku­rį M.Gor­ba­čio­vas nuo­lat kri­ti­kuo­ ja, ger­bė­jai... Šio pa­mąs­ty­mo tiks­las – pa­ra­gin­ti su­si­mąs­ty­ti, ko­dėl Mi­chai­lo Ser­ge­je­vi­čiaus kal­tės dėl Sau­sio 13-osios klau­si­mas Lie­tu­vo­je ne­ke­lia­mas tei­si­ niu ly­giu? Ki­taip ta­riant, ko­dėl M.Gor­ba­čio­vas (nea­be­jo­ti­nai, vie­nas ver­tin­giau­sių Sau­sio 13osios by­los liu­dy­to­jų, tu­rin­tis daug ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie 1991 m. or­ga­ni­zuo­tą ope­ra­ci­ ją Vil­niu­je) la­bai il­gą lai­ką ne­su­lau­kė Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų dė­me­sio?

Ban­dy­ta ap­klaus­ti M.Gor­ba­čio­vą, ta­čiau praė­jus net dviem de­šimt­me­čiams po Sau­sio įvy­kių! Pri­min­si­me, kad būrio „Al­fa“ va­dui Mi­chai­lui Go­lo­va­to­vui Lie­tu­va yra iš­da­vu­si tarp­tau­ti­nį areš­to or­de­rį... Gal­būt ne itin reikš­min­ga de­ta­lė, ta­čiau Tary­ bų Są­jun­gos spe­cia­lio­sios pa­skir­ties an­ti­te­ro­ ris­ti­nis bū­rys „Al­fa“ bu­vo tie­sio­giai pa­val­dus Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ge­ne­ra­li­niam sek­re­to­riui ir KGB va­do­vy­bei. O bū­tent bū­rio „Al­fa“ ka­riai bu­vo pa­grin­di­nė smo­gia­mo­ji jė­ga štur­muo­ jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą ir Lie­tu­vos ra­ di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­tą. Vien jau dėl šio fak­to Tarybų Są­jun­gos bu­vu­ sio ly­de­rio (bent jau) pa­ro­dy­mai pro­ku­ro­rams bū­tų la­bai ver­tin­gi. Kai ne­si įvy­kių am­ži­nin­kas, ga­li tik įsi­vaiz­duo­ ti, kas tuo me­tu dė­jo­si Tarybų Są­jun­go­je ir Lie­ tu­vo­je. Bet sun­ku pa­ti­kė­ti, kad bu­vęs Tarybų Są­jun­go­s pre­zi­den­tas M.Gor­ba­čio­vas ne­tu­rė­ tų ko pa­pa­sa­ko­ti Lie­tu­vos pa­rei­gū­nams, ti­rian­ tiems kru­vi­nus įvy­kius Vil­niu­je. Tie­sa, ban­dy­ta ap­klaus­ti M.Gor­ba­čio­vą, ta­čiau praė­jus net dviem de­šimt­me­čiams po Sau­sio įvy­kių! Ko­dėl tiek lai­ko dels­ta? De­ja, šis ban­dy­mas ne­bu­vo sėk­min­gas. Gal­būt Sau­sio 13-osios by­los klau­si­mu Lie­tu­vai ga­lė­ tų pa­dė­ti są­jun­gi­nin­kai, pa­pra­šy­da­mi M.Gor­ ba­čio­vo (kai šis sve­čiuo­sis Va­ka­ruo­se) su­si­tik­ ti su mū­sų pro­ku­ro­rais... informacija:

302 250

D

i­džių­jų šven­čių lau­ki­ mas pa­kei­čia žmo­nių elg­se­ną, kas­die­ny­bė­je at­si­ran­da nau­jų ri­tua­ lų, įsi­ga­li prieš­šven­ti­nio gy­ve­ ni­mo tai­syk­lės, fik­suo­tos tik pa­ pro­ti­nė­je tei­sė­je. Dau­ge­lis sku­ba „at­si­kra­ty­ti“ sa­vo nuo­dė­mių ir nuo pir­mos šven­čių die­nos pla­ nuo­ja gy­ven­ti ki­taip. Ta­čiau įpra­ti­mas – pik­čiau pri­gi­mi­mo. To­dėl daž­niau­siai ne­pa­vyks­ta vis­ko pa­keis­ti, o ki­ ta ver­tus, ne­di­de­lės nuo­dė­mės su­tei­kia as­me­niui spe­ci­fi­nio šar­mo, pa­ver­čia gy­ve­ni­mą įdo­ mes­niu ne tik ap­lin­ki­niams, bet ir sau pa­čiam. Prieš šven­tes vi­si sku­ba. Sku­ ba alt­ruis­tai, sie­kian­tys pa­keis­ti pa­sau­lį ir vi­sur ma­ty­ti tik sa­vus, pa­ža­da my­lė­ti vi­sus, kas tik pra­ šo. Sku­ba­ma at­lik­ti pa­sku­ti­nius me­tų ge­rus dar­bus, nors daž­ nai po to iš­girs­ta, kad jų pa­gal­ bos nie­kas ir ne­pra­šė. Tik kad jau pa­da­ry­ta, neat­šauk­si. Bū­tent ta­da nu­si­ra­mi­ni­mui pa­skai­to Mo­ti­nos Te­re­sės iš­min­tį apie tai, jog „ge­ rie­ji dar­bai bus už­mirš­ti ry­toj. Vis dėl­to da­ry­ki­te ge­rus dar­bus“. Pas­kai­to ir nu­si­ra­mi­na, kar­tais net ne­su­si­gau­dy­da­mi ko­kius, kam ir ko­dėl tuos dar­bus da­rė, kam tar­na­vo. Da­rė daug, my­lė­jo la­bai, o ne­dė­kin­gas pa­sau­lis ne­ pa­ju­to. Be­lie­ka už­trauk­ti se­nos dai­nos žo­džius: „Aš taip my­lė­ jau, kad tu net ne­ju­tai.“ Šven­čių lau­ki­mo die­nos – lyg pa­grei­tin­ tas ki­no fil­mas, kai vi­si sku­ba siek­da­mi skir­tin­gų tiks­lų, tem­ pas įgau­na to­kį pa­grei­tį, kad ir po šven­čių ne­lė­tė­ja. Pik­ta­va­liai taip pat sku­ba, jie taip pat tu­ri sva­jo­nių ir tiks­lų: per šven­tes ap­šva­rin­ti ko­kį nors bu­tą ar šiaip iš sva­jok­lių ką nors nu­gvelb­ti. Vis­ką apie vi­sus ži­nan­tys (nau­jie­ni­nin­kai) pla­ti­na nau­jas pa­ska­las, rez­ga nau­jas int­ri­gas – toks jų gy­ve­ni­mo bū­das. Vi­so­kio plau­ko de­ma­go­gai, ypač pra­sprū­dę į val­džios sa­ lo­nus, ban­do tau­tie­čius įti­kin­ ti, jog net ta­da, kai val­džia šla­ pi­na­si pi­lie­čiams ant gal­vos, šie tu­ri krykš­tau­ti ir džiaug­tis „šil­ tu van­de­niu“. Tai daž­niau­siai smul­kūs, vie­ ti­niai vei­kė­jai, ku­rie įsū­dę gy­ ven­to­jams ko­kį nau­ją mo­kes­tį už ne­su­teik­tą pa­slau­gą, įti­ki­nė­ ja žmo­nes, kad vi­sa tai jų la­bui. Bet apie juos – ki­ta­me straips­ ny­je. Įlįs­ti į ki­še­nę ir iš­trauk­ti pi­ni­ gus – tai ne stra­te­gi­ja, o var­ga­na pri­mi­ty­vi tak­ti­ka, ne sme­ge­nų, o ran­kų mik­lu­mas. Tą šven­ti­nę eu­fo­ri­ją ga­lė­čiau pa­va­din­ti vi­suo­ti­niu šven­ti­ niu re­ne­san­su su vi­suo­ti­ne vil­

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

ti­mi: ko ne­spė­jau, pa­da­ry­siu po šven­čių. To­dėl ir po šven­čių en­tu­ziaz­ mas ne­ma­žė­ja, nors bent šiek tiek tem­pai tu­rė­tų pri­klau­sy­ ti nuo mė­nu­lio fa­zės. Šį kar­tą ne apie tuos, ku­rie ku­ria Lie­tu­ vą sa­vo kas­die­niu dar­bu, o apie stra­te­giš­kai mąs­tan­čius de­ma­ go­gus, be­si­kau­nan­čius už po­ stus kaip už tė­vy­nę.

Išs­kir­tie­siems ly­ gia­va tie­siog ne­ su­vo­kia­ma, nes dau­ge­lio jų tė­vai ir tė­vų tė­vai gy­ve­ no pa­gal spe­cia­lius įsta­ty­mus.

Priešš­ven­ti­nia­me ma­ra­to­ne vis­ko pa­si­tai­ko ir pa­pras­tiems pi­lie­čiams, kaip ir mū­sų Pre­zi­ den­tei, ku­ri so­viet­me­čiu ne­val­ dė par­duo­tu­vės, ne­si­pui­ka­vo de­ fi­ci­tais iš spe­cia­lių par­duo­tu­vių, o mu­šė­si į gy­ve­ni­mą kaip žu­vis į le­dą pa­ti, sa­vo jė­go­mis, kaip vi­si tie, ku­rie bu­vo­me va­di­na­mi pa­ pras­tais žmo­nė­mis. Pre­zi­den­tei me­tų pa­bai­ga bu­vo tik­rai įtemp­ta ir su­dė­tin­ga, nau­jos Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mas – ne juo­kų dar­bas. Pre­ten­den­tai spin­dė­jo aro­gan­ci­ja ir nu­si­tei­ki­mu, – esą Pre­zi­den­tė nie­kur ne­si­dės, pa­si­ra­šys. O ko­kia gau­si pa­siū­la, – net po ke­lis į vie­ną po­stą. Apie kai ku­ riuos mi­nist­rų po­rtfe­lius ėmė su­kio­tis vai­ki­nai, sa­vo el­ge­siu pri­me­nan­tys bal­tuo­sius ryk­lius, ele­gan­tiš­ki, bet tu­rin­tys spe­cia­ lių po­rei­kių ir ypa­tin­gą cha­rak­ te­rį. Tau­ta su­lai­kė kva­pą: kas

bus, jei­gu bus? Jie trauk­tis net ne­ma­nė. Kaip at­rink­ti ge­riau­ sią, kaip ne­suk­lys­ti? Te­ko rink­tis, o pa­siū­la sa­ vo ko­ky­be nea­ti­ti­ko pa­klau­sos. Ma­tyt, per sku­bė­ji­mą, gal ty­čia, o gal ir ne­ty­čia, me­tų pa­bai­go­ je Pre­zi­den­tė 2013-ųjų val­do­vei – juo­da­jai gy­va­tei ant uo­de­gos už­my­nė. Su­ki­lo vi­sas gy­va­ty­nas, šnypš­ tė, ran­gė­si ap­link ko­jas, tai­kė­si kuo skau­džiau įkąs­ti, mi­ru­sius iš ka­pų kė­lė, už jų gy­ve­ni­mą iš Pre­zi­den­tės ata­skai­tos rei­ka­la­ vo, ban­dė per gar­baus am­žiaus žmo­nes Pre­zi­den­tės atė­ji­mą į šį pa­sau­lį už­gin­čy­ti, KGB „įdar­bi­ no“, ma­nau, kad ir ke­le­tą la­pų iš as­mens by­los iš­plė­šė, kad vis­kas kuo įtar­ti­niau at­ro­dy­tų. Kas ji to­kia, kad ne­pa­per­ka­ma, ne­pa­len­kia­ma, gi­mi­nai­čiais tar­ ny­bo­je neap­sis­ta­tė, o gal tie­siog juo­da­jai gy­va­tei per kie­ta? Šiuo at­ve­ju už­te­ko gy­va­tei tik ant uo­ de­gos už­min­ti. O kas bū­tų, jei Pre­zi­den­tė im­tų siek­ti gy­va­tę į te­ra­riu­mą ar į bu­te­lį už­da­ry­ti? Gy­va­tės tal­ki­nin­kų jau at­si­ra­ do. Jiems svar­bu pul­ti, ne­svar­bu už ką, ne­svar­bu ko­dėl. Ma­nau, kad gy­va­tė pa­kan­ka­mai tur­tin­ ga, ga­li kai ka­da dos­niai at­si­ly­ gin­ti, juk ne vel­tui sa­ko­ma: ko ne­ga­li pi­ni­gai, tą ga­li di­de­li pi­ ni­gai. Bu­vo ban­do­ma Lie­tu­vos įsta­ ty­mus ir Kons­ti­tu­ci­ją in­terp­re­ tuo­ti ir tai­ky­ti lo­ka­liai: Kons­ti­ tu­ci­ja ir įsta­ty­mai pa­gal Gar­lia­vą, pa­gal Kė­dai­nius ar­ba pa­gal ko­ kios nors po­li­ti­nės par­ti­jos po­ rei­kius. Pre­zi­den­tė ne­nu­si­lei­do – Kons­ti­tu­ci­ja ir įsta­ty­mai vi­siems tie pa­tys, o tai įsiu­ti­no tuos „ne­ pap­ras­tuo­sius“, pra­si­dė­jo „tie­ SOS“ ir „mė­SOS“ paieš­kos. Išs­kir­tie­siems ly­gia­va tie­siog

ne­su­vo­kia­ma, nes dau­ge­lio jų tė­vai ir tė­vų tė­vai gy­ve­no pa­gal spe­cia­lius įsta­ty­mus, o čia juos sta­to į vie­ną ei­lę su „pa­pras­ tais“. Prieš ke­le­tą me­tų net Pran­cū­ zi­jos va­do­vus ban­dy­ta Lie­tu­vo­je paauk­lė­ti. Kai vie­no spor­ti­nin­ko žmo­na bu­vo įka­lin­ta Pran­cū­zi­jo­je dėl ne­leis­ti­nų pre­pa­ra­tų lai­ky­mo, Lie­tu­vo­je ki­lo di­džiu­lė „pa­trio­ tiz­mo“ ban­ga. Tuo me­tu Pran­ cū­zi­jos vy­riau­sy­bi­nei de­le­ga­ci­jai Lie­tu­vo­je pa­si­pik­ti­ni­mas bu­vo reiš­kia­mas net pi­ke­tais. Pran­ cū­zai bu­vo pa­šiur­pin­ti, kad tau­ ta, gy­ve­nan­ti Eu­ro­pos vi­du­ry­je, ne­sup­ran­ta, jog vi­si prieš įsta­ty­ mą yra ly­gūs ir kad nei pre­zi­den­ tui, nei prem­je­rui ne­su­teik­ta tei­ sė kiš­tis į teis­mų dar­bą. Pa­si­ro­do, Lie­tu­vos „ne­pap­ras­ tie­ji“ to iki šiol ne­sup­ra­to. Pre­zi­den­tė yra tik žmo­gus, ji ga­li ir su­klys­ti, ir ap­si­rik­ti, o tai, su­pran­ta­ma, rei­kia vie­šai pa­ reikš­ti. Bū­tent taip nuo­sai­kiai da­ro po­li­to­lo­gai ir po­li­ti­kai. Pre­zi­den­tė ne­pa­tei­si­no lū­kes­ čių tų žmo­nių, ku­rie no­rė­jo vals­ ty­bę val­dy­ti, o pa­čiai jai leis­ti tik pre­zi­den­tau­ti, žo­džiu, bū­ti „kle­ bo­ni­jos pa­ne­le“. Ti­kė­jo­si, bet skau­džiai ap­si­ri­ko. Pre­zi­den­tei toks vaid­muo ne­priim­ti­nas. Pil­na­tis praė­jo, ta­čiau spau­ di­mas Pre­zi­den­tei ne­ma­žė­ja. Tai by­lo­ja, kad šio­je kom­pa­ni­jo­ je „mė­nu­lio vai­kai“ – tik fo­nas, o or­ga­ni­za­to­riai yra nuo pil­na­ ties ne­prik­lau­so­mi žmo­nės, ne „mė­nu­lio vai­kai“, bet ge­rai or­ ga­ni­zuo­ta struk­tū­ra, ku­ri įvai­ rio­mis de­ma­go­gi­jos for­mo­mis ieš­ko de­ko­ra­ci­jų ir fo­no sta­tis­ tų ma­si­nėms sce­noms. Kad ga­ lė­tų į jį ro­dy­da­mi rėk­ti: tau­ta rei­ ka­lau­ja! Profesorius An­ta­nas Bu­čins­kas

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Andriaus Deltuvos pieš.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

PenktADIENIS, sausio 18, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Aist­ros dėl gėjų pa­ra­do

Pa­nevė­žio apy­gar­ dos teis­mas va­kar po­piet nu­sprendė pa­leis­ti į laisvę ko­ rup­ci­jos by­lo­je įta­ riamą Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos (LKF) ge­ne­ra­ linį sek­re­to­rių Min­ daugą Bal­čiūną, kurį že­mesnės ins­ tan­ci­jos teis­mas bu­vo nu­sprendęs suim­ti 20-iai die­ nų. Tai pra­nešė ad­vo­ka­tas.

Sek­s ua­l i­n ių ma­ž umų ei­t y­n ių or­ga­ni­za­to­riai svars­to ga­li­mybę skųsti teis­mui Vil­niaus vald­žios spren­dimą ­leis­ti žy­giuo­ti ne sos­ tinės cent­re esan­čiu Ge­di­mi­no pro­spek­tu, o ren­ginį liepą su­ reng­ti Upės gatvė­je.

„„Sank­ci­ja: pro­ku­ro­rai pra­šo teis­mo, kad į laisvę pa­leis­tam M.Bal­čiū­nui

būtų pa­skir­tas namų areš­tas. 

Artū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

M.Bal­čiū­nas pa­leis­tas į laisvę „Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos Pa­ nevė­žio val­dy­bos pa­tal­po­se su­tvar­ kius do­ku­men­tus, jis bu­vo pa­leis­ tas“, – sakė M.Bal­čiū­no ad­vo­ka­tas Gin­ta­ras Čer­niaus­kas. Nu­tar­tis pa­nai­kin­ti su­ėmimą yra ga­lu­tinė ir ne­skund­žia­ma. Pa­nevė­žio pro­ku­ro­rai nu­sprendė kreip­tis į teismą su pra­šy­mu nu­ša­ lin­ti M.Bal­čiūną nuo LKF ge­ne­ra­li­ nio sek­re­to­riaus pa­reigų. Prieš ke­ lias die­nas LKF va­do­vybė at­si­sakė tai pa­da­ry­ti. Be to, pro­ku­ro­rai ke­ti­na kreip­tis į teismą, kad M.Bal­čiū­nui būtų pa­ skir­tas namų areš­tas. Apie tai pra­ nešė pro­ku­ratū­ra. „Šian­dien M.Bal­čiūną tik­rai iš­ si­ve­šiu na­mo“, – dar prie­š po­sėdį op­ti­mis­tiš­kai bu­vo nu­si­teikęs ki­tas M.Bal­čiū­no ad­vo­ka­tas Vid­man­tas Mar­ty­šius. Nors ad­vo­ka­tai rei­ka­la­vo, kad teis­mo po­sėdy­je da­ly­vautų ir pa­ts įta­ria­ma­sis, va­kar į teismą jis ne­bu­ vo at­vež­tas. Skun­das nag­rinė­tas už­ da­ra­me teis­mo po­sėdy­je. Tai su­kėlė nuo­stabą M.Bal­čiū­no ad­vo­ka­tams. Iki šiol M.Bal­čiū­nas bu­vo lai­ko­ mas Kėdai­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to areš­tinė­je.

M.Bal­čiū­nui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl su­kčia­vi­mo, pikt­naud­žia­vi­mo, do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo ar dis­po­ na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu bei ky­ši­nin­ka­vi­mo.

Nors ad­vo­ka­tai rei­ ka­la­vo, kad teis­mo po­sėdy­je da­ly­vautų ir pa­ts įta­ria­ma­sis, va­kar į teismą jis ne­ bu­vo at­vež­tas. Re­mian­tis skel­bia­ma Pa­nevė­žio apy­gar­dos teis­mo in­for­ma­ci­ja, LKF sek­re­to­riui pa­reikš­ti įta­ri­mai pa­gal ke­tu­ris Baud­žia­mo­jo ko­dek­so (BK) straips­nius – M.Bal­čiū­nas įta­ria­ mas or­ga­ni­zavęs su­kčia­vimą (BK 24-4 ir BK 182 str. 2 d.), pikt­naud­žiavęs (228 str. 2 d.), or­ga­ni­zavęs do­ku­men­to su­klas­to­jimą ar dis­po­ na­vimą su­klas­to­tu do­ku­men­tu (BK 24 str. 4 d. ir BK 300 str. 3 d.) bei ky­ši­nin­kavęs (BK 225 str. 2 d). Did­žiau­sia už šiuos nu­si­kal­ti­mus gre­sian­ti bausmė – laisvės at­ėmi­ mas iki sep­ty­ne­rių metų. To­kia

bausmė nu­ma­to­ma už pikt­naud­ žia­vimą ir ky­ši­nin­ka­vimą. Drau­ge su M.Bal­čiū­nu su­lai­ky­ ti Pa­nevė­žio me­ro pa­tarė­jas Da­ rius Simė­nas ir ša­lia Pa­nevė­žio esan­čio vieš­bu­čio „Ro­man­tic“ sa­ vi­ninkė Da­lia Kuk­lie­rienė suim­ ti mėne­siui. Pa­nevė­žio pro­ku­ro­rai kar­tu su Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos pa­ reigū­nais at­lie­ka iki­teis­minį ty­ rimą dėl ga­li­mo pikt­naud­žia­vi­mo tar­ny­ba, su­kčia­vi­mo ir do­ku­mentų su­klas­to­ji­mo aiš­ki­nan­tis sa­vi­val­ dybės lėšų pa­nau­do­ji­mo vieš­bu­ čio „Ro­man­tic“ re­konst­ruk­ci­jai teisė­tumą. Įta­ria­ma, kad prie­š 2011 m. Eu­ ro­pos vyrų krep­ši­nio čem­pio­ natą galė­jo būti pa­reng­tas pla­nas, kaip ne­teisė­tai už Pa­nevė­žio mies­ to sa­vi­val­dybės lėšas re­konst­ruo­ ti bend­rovės „Via Uni­ca“ vieš­butį „Ro­man­tic“. Tarp­tau­tinės krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos pa­da­li­nys Eu­ro­po­je („FI­BA Eu­ro­pe“) iš­reiškė su­si­rūpi­nimą dėl areš­to ir mestų kal­ti­nimų. LKF pa­reiškė esan­ti šo­ki­ruo­ta dėl pa­ reikštų įta­rimų. KD, BNS inf.

„Rim­tai gal­vo­ja­me apie ga­li­mybę ap­skųsti šitą spren­dimą“, – BNS sakė Lie­tu­vos gėjų ly­gos va­do­vas Vla­di­mi­ras Si­mon­ko. Jis teigė ne­ su­tin­kan­tis su ar­gu­men­tais, kad Ge­di­mi­no pro­spek­te per ei­ty­nes ne­būtų ga­li­ma už­tik­rin­ti sau­gu­mo. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė va­ kar iš­davė lei­dimą reng­ti „Ei­ty­nes už ly­gybę“ Upės gatvė­je, nors or­ ga­ni­za­to­riai norė­jo žy­giuo­ti Ge­di­ mi­no pro­spek­tu. Sos­tinės vald­žia nu­rodė, kad „ren­gi­nio vie­ta or­ ga­ni­za­to­riams pa­si­ūly­ta dėl ge­ resnės ga­li­mybės už­tik­rin­ti ei­ ty­nių da­ly­vių sau­gumą, taip pat or­ga­ni­za­to­rių siū­lo­ma­me marš­ ru­te esan­čių kitų as­menų tei­ses“. V.Si­mon­ko sakė ne­su­tin­kan­tis su to­kiais ar­gu­men­tais. „Ge­di­mi­ no pro­spek­te sau­gu­mas ga­li bū­ ti už­tik­rin­tas, bet jis pa­rei­ka­laus šiek tiek dau­giau prie­mo­nių“, – sakė or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas. Lie­tu­vos gėjų ly­gos va­do­vas taip pat at­metė Vil­niaus vald­žios ar­gu­men­tus, kad „Lie­tu­vai pir­ mi­nin­kau­jant ES mies­te lan­ky­sis daug sve­čių iš už­sie­nio“, o Ge­ di­mi­no pro­spek­te yra daug vals­ tybės ins­ti­tu­cijų, kur ga­li vyk­ti ne­for­malūs su­si­ti­ki­mai, ga­li būti su­pla­nuo­ti marš­ru­tai, ku­riais bus ve­ža­mi sve­čiai.

V.Si­mon­ko tei­gi­mu, lie­pos 27ąją, šeš­ta­dienį, ne­nu­ma­ty­ta jo­kių di­de­lių ren­gi­nių. „Per mūsų ren­ginį at­va­žiuos ne­ma­žai sve­čių iš už­sie­nio, taip pat iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, Eu­ro­ pos Par­la­men­to. Sa­ky­ki­te, kuo mūsų sve­čiai blo­ges­ni už tuos ma­no­mus sve­čius, ku­rie at­va­ žiuos kaž­ka­da ar­ba neat­va­žiuos iš­vis?“ – klausė V.Si­mon­ko. Jis aiš­ki­no, kad sek­sua­li­nių ma­žumų at­sto­vai Ge­di­mi­no pro­ spek­tu norė­jo žy­giuo­ti, nes tai pres­ti­žinė gatvė. V.Si­mon­ko sakė ma­nan­tis, kad sos­tinės vald­žios spren­di­mui galė­jo da­ry­ti įta­ ką mies­to va­dovų ho­mo­fo­binės nuo­sta­tos: „Nie­kas man ne­ga­li įro­dy­ti, kad Upės gatvė yra to­kia pat pres­ti­žinė ir svar­bi kaip Ge­di­ mi­no pro­spek­tas. Kodėl pa­ts me­ ras Artū­ras Zuo­kas sa­vo rek­la­minį klipą su tan­ke­te fil­ma­vo Ge­di­mi­no pro­spek­te, o ne Upės gatvė­je?“ „Ga­liu da­ry­ti prie­laidą, kad blo­ gybė yra ho­mo­fo­bi­ja, ne­pa­kan­ tu­mas ki­to­kiems. Tai mo­men­tas, kai ho­mo­fo­bi­ja ma­te­ria­li­zuo­ja­si į to­kius spren­di­mus. Ga­liu su­ras­ti ne­ma­žai ci­tatų iš me­ro A.Zuo­ko kalbų apie gėjus. Jie at­spin­di tam tikrą po­žiūrį į šitą žmo­nių gru­ pę“, – teigė jis. Prieš be­veik tre­jus me­tus stip­ riai sau­go­mo­je Upės gatvė­je jau bu­vo su­reng­tas sek­sua­li­nių ma­ žumų pa­ra­das. Ta­čiau tuo­met su­ si­rin­ko la­bai daug pro­tes­tuo­tojų, ku­riuos te­ko tram­dy­ti spe­cia­lio­ sioms po­li­ci­jos pa­jėgoms. KD inf.

„„Riaušės: prie­š be­veik tre­jus me­tus įvykęs sek­sua­li­nių ma­žumų pa­

ra­das sos­tinė­je baigė­si ne­ra­mu­mais, ku­riuos te­ko tram­dy­ti spe­cia­ lio­sioms po­li­ci­jos pa­jėgoms. In­gos Juo­dytės nuo­tr.

Į vyriausybę grįžta kan­ce­lia­ri­ja Cent­ro kairės val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­bai nuo šių metų ge­gužės grąži­na Vy­riau­ sybės kan­ce­lia­ri­jos pa­va­di­nimą.

„„Po­ky­tis: nuo šių metų ge­gužės Vy­riau­sybės po­sėdžius vėl pa­dės reng­ti

ne­be Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba, bet kan­ce­lia­ri­ja. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Už ati­tin­ka­mas Vy­riau­sybės įsta­ty­ mo pa­tai­sas va­kar ple­na­ri­nia­me po­ sėdy­je bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai, prie­š bu­vo 25, su­si­laikė 10 par­la­men­tarų. Taip pat par­la­men­tas pri­tarė ir įsta­ ty­mo įgy­ven­di­namųjų aktų pa­kei­ti­ mams. Vy­riau­sybės įsta­ty­mo pa­kei­ ti­mai įsi­ga­lios nuo šių metų ge­gužės 1 d. Anot pa­tai­sas ini­ci­ja­vu­sio vi­daus rei­kalų mi­nist­ro Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­jos at­sto­vo Dai­lio Al­fon­ so Ba­ra­kaus­ko, pa­kei­ti­mas su­si­jęs ir su pa­čios kan­ce­lia­ri­jos per­tvar­ka. Įsta­tymų pro­jek­tus šią sa­vaitę par­la­men­te pri­statęs mi­nist­ras tei­ gė, kad ke­ti­na­ma Vy­riau­sybės kan­

ce­lia­ri­jo­je at­kur­ti Teisės de­par­ta­ mentą, ku­ris bu­vo pa­nai­kin­tas 2009 m. Tuo­met teisės aktų pro­ jektų ver­ti­ni­mas bu­vo pa­tikė­tas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai. Be to, anot D.A.Ba­ra­kaus­ko, Vy­ riau­sybės kan­ce­lia­ri­jos de­par­ta­ men­to va­do­vai taps ne­be po­li­ti­nio pa­si­tikė­ji­mo pa­reigū­nais, kaip bu­ vo iki šiol, o kar­je­ros tar­nau­to­jais. Mi­nist­ro tei­gi­mu, siū­lo­mas įstai­ gos pa­va­di­ni­mas – Vy­riau­sybės kan­ce­lia­ri­ja – la­biau at­spin­di šios ins­ti­tu­ci­jos pa­skirtį ir veik­los es­ mę nei da­bar­ti­nis – Mi­nist­ro pir­ mi­nin­ko tar­ny­ba. D.A.Ba­ra­kaus­kas ti­ki­no, kad ins­ti­tu­ci­jos pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­ mas pa­pil­do­mai vals­tybės biud­že­ tui ne­kai­nuos. Pa­sak jo, bus įsteig­ tos tik ke­tu­rios nau­jos pa­rei­gybės,

su­si­ju­sios su Teisės de­par­ta­men­to at­kūri­mu. Mi­nist­ras sakė, kad jau tvir­ti­nant šių metų biud­žetą 335 tūkst. litų su­ma­žin­ti asig­na­vi­mai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, o šie pi­ ni­gai ati­duo­ti būsi­ma­jai Vy­riau­ sybės kan­ce­lia­ri­jai minė­tiems pa­ pil­do­miems eta­tams fi­nan­suo­ti. Vy­riau­sybės kan­ce­lia­ri­ja į Mi­nist­ ro pir­mi­nin­ko tar­nybą per­va­din­ ta 2009 m. pra­džio­je, kai vald­žio­ je bu­vo kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma cent­ro de­ šinės koalicija. Da­bar­t i­n is opo­z i­c i­jos ly­d e­ ris A.Ku­bi­lius in­ten­sy­viai kri­ti­ ka­vo val­dan­čiųjų pla­nus grąžin­ ti Vy­riau­sybės kan­ce­lia­riją, ti­ki­no, kad tai kai­nuos pa­pil­do­mus šim­tus tūkstan­čių litų. KD, BNS inf.


8

PenktADIENIS, sausio 18, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Tarėsi kaip integruoti ener­ge­tiką Bal­ti­jos ša­lių in­teg­ra­ci­ja į ES ener­ ge­ti­kos rinką yra tęsti­nis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos prio­ri­te­tas, kaip sakė už ener­ge­tiką at­sa­kin­gas Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos na­rys Günthe­ris Oet­tin­ge­ris, su­si­tikęs su Lie­tu­ vos ener­ge­ti­kos mi­nist­ru Ja­ros­ la­vu Ne­ve­ro­vi­čiu­mi.

Ko­mi­sa­ras pri­pa­ži­no šio tiks­lo svarbą ir pa­brėžė eu­ro­pi­nio so­ li­da­ru­mo bei tie­ki­mo sau­gu­mo prin­cipų būti­nybę. Anot G.Oet­ tin­ge­rio, ne­pai­sant vy­riau­sy­bių kai­tos Lie­tu­vo­je, ES teisė iš­lie­ ka ta pa­ti ir ji tu­ri būti įgy­ven­di­ na­ma, kaip tei­gia­ma Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­re. Strasbū­re su G.Oet­tin­ge­riu su­si­ tikęs J.Ne­ve­ro­vi­čius pri­statė nau­ jo­sios Lie­tu­vos Vy­riau­sybės po­ zi­ciją dėl stra­te­gi­nių ener­ge­ti­kos pro­jektų ir ener­ge­ti­kos po­li­ti­kos. Mi­nist­ras pa­brėžė, kad stra­te­ gi­niai Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos po­li­ ti­kos tiks­lai iš­lie­ka tie pa­tys – bus sie­kia­ma kuo spar­čiau įgy­ven­din­ti su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­ mi­na­lo, elekt­ros bei dujų jung­ čių ir ki­tus kon­ku­ren­cin­gai rin­kai būti­nus pro­jek­tus. Anot mi­nis­ te­ri­jos, „prie­š priim­da­ma spren­

dimą dėl Vi­sa­gi­no ato­minės elekt­ rinės pro­jek­to, Vy­riau­sybė at­liks iš­sa­mią pro­jek­to ana­lizę ir ne­bus prii­ma­ma jo­kių sku­botų spren­ dimų“. „Ko­mi­sa­ras G.Oet­tin­ge­ris pa­brėžė, kad šie me­tai bus ker­ti­ niai už­tik­ri­nant stra­te­gi­nių ener­ ge­ti­kos pro­jektų plėtrą, nes būtent šie­met bus su­da­ro­mas pir­ma­sis eu­ro­pi­nis bend­ro in­te­re­so ener­ ge­ti­kos pro­jektų sąra­šas, į kurį pa­tek­sian­tys ener­ge­ti­kos inf­rast­ ruktū­ros pro­jek­tai atei­ty­je galės gau­ti ES fi­nan­sa­vimą“, – ra­šo­ ma mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­re. Lie­ tu­vos mi­nist­ras ko­mi­sa­rui teigė, kad mūsų ša­liai gy­vy­biš­kai būti­ nas elekt­ros ir dujų inf­rast­ruktū­ ros su­jun­gi­mas su ES ša­li­mis. Su­si­ti­ki­me su­si­tar­ta dėl to­les­ nio Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ jos bend­ro dar­bo įgy­ven­di­nant stra­te­gi­nius pro­jek­tus. Ener­ge­ti­ kos ko­mi­sa­ras pa­žadė­jo į Lie­tuvą at­vyk­ti dar iki Lie­tu­vai pra­de­dant pir­mi­nin­kau­ti ES. Šian­dien J.Ne­ve­ro­vi­čius lan­ky­ sis Briu­se­ly­je, kur pla­nuo­ja su­si­ tik­ti su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ener­ ge­ti­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to di­rek­to­riu­mi Phi­li­pu Lowe’u. KD, BNS inf.

„„ Po­kal­bis: ener­ge­ti­kos mi­nist­ras J.Ne­ve­ro­vi­čius (kairė­je) eu­ro­ko­mi­

sa­rui, at­sa­kin­gam už ener­ge­tiką, G.Oet­tin­ge­riui apie Vi­sa­gi­no pro­ jek­to ateitį kol kas nie­ko konk­re­taus ne­pa­sakė.„Fo­to­die­nos“ / Dmit­ri­jaus Rad­lins­ko nuo­tr.

Di­de­lis gais­ras Elektrė­nuo­se Elektrėnų vald­žia ke­ti­na skir­ti lai­kiną būstą nuo gais­ro ket­vir­ ta­die­nio naktį nu­kentė­ju­sioms šei­moms.

Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius Ar­vy­das Vyš­niaus­kas sakė, kad šiuo me­tu ren­ka­mi gy­ ven­tojų pra­šy­mai su­teik­ti lai­kiną būstą. Jau da­bar ži­no­ma, kad lai­ ki­no būsto reikės bent pen­kioms šei­moms. „Di­delės pro­ble­mos ne­tu­ri­me, tu­ri­me bend­ra­bu­čių kam­ba­rių lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti. Ten vyks­ ta ty­ri­mas, be to, pa­tal­pas rei­kia išvė­din­ti, su­tvar­ky­ti, išd­žio­vin­ ti“, – sakė A.Vyš­niaus­kas. Elektrėnų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ tas dėl gais­ro bend­ra­bu­ty­je Run­ gos gatvė­je pra­dėjo iki­teis­minį ty­rimą dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­ suo­me­nei pa­vo­jin­gu būdu. „Kol kas įta­riamųjų nėra su­ lai­ky­ta ar nu­sta­ty­ta. Ta­čiau in­ for­ma­ciją mes aiš­ki­namės, dar vyks­ta dar­bai įvy­kio vie­to­je. Pir­ mi­nius ty­ri­mo re­zul­ta­tus mums pa­teiks ug­nia­ge­siai, mus do­mi­na gais­ro prie­žas­tys,“ – teigė Elek­

trėnų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­ nin­kas And­že­jus Gru­dins­kis. Naktį į ket­vir­ta­dienį dėl bend­ ra­bu­ty­je Elektrė­nuo­se ki­lu­sio gais­ro bu­vo eva­kuo­ta 70 žmo­nių. 11 žmo­nių, tarp jų vie­na nėščia mo­te­ris ir vie­na mo­te­ris su nau­ ja­gi­miu, ir dar 10 vaikų iš­vež­ti į li­go­ninę ap­žiūrė­ti. Tai pra­nešė Prieš­gais­rinės ap­sau­gos ir gelbė­ ji­mo de­par­ta­men­tas. Elektrė­ nų pa­reigū­nai ir vald­žios at­sto­vai tei­gia ne­pa­me­nan­tys to­kios ma­ sinės eva­kua­ci­jos mies­te. Bend­ra­bu­ty­je Run­gos gatvė­je ket­vir­ta­die­nio naktį ki­lo du gais­ rai. Stip­riai iš­degė poil­sio kam­ba­ rys, ap­rūko prau­syk­los pa­tal­pa. 21 as­muo iš eva­kuotų bu­vo ap­ gy­ven­din­tas prie­šgais­rinės gelbė­ ji­mo ko­man­dos pa­tal­po­se. Apie 6 val. gy­ven­to­jai su­grįžo į sa­vo bu­tus. Jų vi­dus per gaisrą neap­degė. Bend­ro­sios gy­ven­tojų pa­tal­pos bu­vo su­re­mon­tuo­tos – su­mon­tuo­ti nau­ji lan­gai, įreng­ti nau­ji tua­le­tai, plau­tuvės. Lik­vi­ duo­ti gais­ro pa­da­ri­nius elektrė­ niš­kiams pa­dės sa­vi­val­dybė. KD, BNS inf.

Si­tua­ciją, kuri ki­lo Uk­mergės ra­jo­no apy­linkės teis­me ra­dus gyv­si­dab­rio, sa­vi­val­dybės Ekst­ re­ma­liųjų si­tua­cijų ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no ekst­re­ma­liuo­ju įvy­ kiu. Prem­je­ras Al­gir­ das But­ke­vi­čius pa­ žadė­jo Uk­mergės teis­mui Vy­riau­sybės fi­nan­sinę pa­galbą.

„„Ap­sau­ga: į Uk­mergės teis­mo pa­statą da­bar įžen­gia­ma tik su du­jo­

kaukė­mis. 

„Fo­to­die­nos“ / Aud­riaus Bag­do­no nuo­tr.

Ukmergėje pas­kelb­tas ekst­re­ma­lu­sis įvy­kis Lai­ki­nai Uk­mergės teis­mui pir­mi­ nin­kau­jan­čios Edi­tos Za­rem­bienės tei­gi­mu, pri­pa­ži­nus įvy­kius teis­ me ekst­re­ma­liai­siais bus ima­ma­si veiksmų, ku­rių ga­li­ma im­tis to­kiu at­ve­ju. Vy­riau­sybės bus pra­šo­ ma skir­ti re­zer­vo lėšų teis­me su­si­ da­riu­siai si­tua­ci­jai lik­vi­duo­ti ir jo veik­lai už­tik­rin­ti. Uk­mergės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys teigė ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ ti, kiek lėšų tam pri­reiks. „Aš tik­rai da­bar ne­pa­sa­ky­siu, ry­toj spręsi­me. Na­cio­na­linė teismų ad­mi­nist­ra­ci­ja, ma­tyt, ką nors skai­čiuo­ja. Jie ry­toj at­vyks­ta pas mus ir ta­da su­tvar­ky­ si­me krei­pimą­si į Vy­riau­sybę“, – aiš­ki­no jis. Teisėjų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­ va­duo­to­jas Egi­di­jus Lau­ži­kas sakė, kad pa­skelb­ta ekst­re­ma­lio­ji si­tua­ ci­ja leis ope­ra­ty­viau priim­ti rei­ kia­mus spren­di­mus ir efek­ty­viau spręsti su­si­da­riu­sią si­tua­ciją. Pa­sak Teisėjų ta­ry­bos pir­mi­nin­ ko pa­va­duo­to­jo, šiuo me­tu svar­ biau­sia už­tik­rin­ti tin­kamą teis­mo dar­buo­tojų svei­ka­tos pa­tikrą ir pa­ deng­ti vi­sas būti­nas iš­lai­das, su­si­ ju­sias su me­di­ci­nos at­stovų re­ko­ men­da­ci­jo­mis. Jo tei­gi­mu, da­bar „svars­ty­ti­nas klau­si­mas ir dėl nau­jo pa­sta­to teis­ mui sta­ty­bos“. „Sąly­gos, ko­kio­mis da­bar dir­ba teis­mo dar­buo­to­jai,

ne­ge­ros. Teis­mo po­sėdžiai vyks­ta dvie­jo­se skir­tin­go­se pa­tal­po­se, ku­ rios nėra pri­tai­ky­tos teis­mo dar­ bui. Ar­ti­miau­siu me­tu Teisėjų ta­ ry­bos na­riai vyks į Uk­mergę ir ten aiš­kin­sis, kaip grei­čiau or­ga­ni­zuo­ ti tin­kamą teis­mo darbą, spręsti jo pa­talpų klau­simą. Ti­kimės ir kitų vals­tybės ins­ti­tu­cijų pa­gal­bos bei su­pra­ti­mo“, – teigė E.Lau­ži­kas.

Al­gir­das But­ke­vi­čius:

Kai turė­si­me konk­ re­čią med­žiagą, kai ji bus pa­teik­ta Vy­riau­sy­bei, tik­rai svars­ty­si­me. Prem­je­ras pa­reiškė, kad Vy­riau­ sybė ne­bus abe­jin­ga ir skirs pi­nigų sprend­žiant Uk­mergės teis­me su­ si­da­riu­sią si­tua­ciją. „Kai turė­si­me konk­re­čią med­žiagą, kai ji bus pa­ teik­ta Vy­riau­sy­bei, tik­rai svars­ty­si­ me. Ti­kiuo­si, kad, esant to­kiai si­ tua­ci­jai ir jei­gu bus nu­sta­ty­ta, kad tai pa­vo­jin­gas už­terš­tas pa­sta­tas, Vy­riau­sybė ne­bus abe­jin­ga ir skirs pi­nigų“, – va­kar Sei­me žur­na­lis­ tams sakė Vy­riau­sybės va­do­vas A.But­ke­vi­čius.

Jis pra­nešė, kad tei­sin­gu­mo mi­ nist­ras Juo­zas Ber­na­to­nis yra įpa­ rei­go­tas ar­ti­miau­siu me­tu su­si­tik­ti su Uk­mergės ra­jo­no me­ru Al­gir­du Kopūs­tu ir drau­ge paieš­ko­ti gyv­ si­dab­riu už­terš­to­se pa­tal­po­se ne­ ga­lin­čiam dirb­ti teis­mui ki­tos pa­ stogės. „O jei­gu bus tam tikrų po­žy­mių, jog pa­kenk­ta teis­mo dar­ buo­tojų svei­ka­tai, kai turė­si­me me­ di­ci­nos dar­buo­tojų iš­va­das, nag­ rinė­si­me at­ski­rai šį klau­simą, jei­gu bus pri­pa­žin­ta, kad rei­kia kom­pen­ suo­ti gy­dymą, rea­bi­li­ta­ciją“, – aiš­ ki­no A.But­ke­vi­čius. Per­nai gruodį Uk­mergės teis­ mo pa­sta­te ug­nia­ge­siai gelbė­to­ jai su­rin­ko apie 2 kg gyv­si­dab­ rio. Jis ap­tik­tas vyk­dant re­mon­to dar­bus teis­mo pa­sta­te Kęstu­čio aikštė­je. Po šių įvy­kių Lie­tu­vos svei­ka­tos mokslų uni­ver­si­te­to Neu­ro­mokslų ins­ti­tu­to neu­ro­tok­si­ko­lo­gi­jos la­ bo­ra­to­ri­jo­je iš­tir­ta 26 da­bar­ti­nių teis­mo dar­buo­tojų ir vie­nos ne­se­ niai darbą teis­me pa­li­ku­sios mo­ ters svei­ka­ta. Dar­buo­to­jai šią sa­ vaitę ga­vo at­sa­ky­mus. To­liau jie bus ti­ria­mi Vi­daus rei­kalų mi­nis­ te­ri­jos Me­di­ci­nos cent­re. Uk­mergės ra­jo­no teis­mas kol kas lai­ki­nai dir­ba Tu­riz­mo ir vers­lo in­ for­ma­ci­jos cent­re bei Uk­mergės ra­ jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. KD, BNS inf.

Mirė poetė Liūnė Su­te­ma Jung­tinė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se mirė ži­no­ma poetė Liūnė Su­te­ma. Jai bu­vo 85 me­tai.

Ka­den­ciją baigęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus sakė apie ne­tektį su­ži­ nojęs va­kar ry­te. „Tai bu­vo ar­ti­mas, mie­las žmo­gus, su ku­riuo il­gus me­ tus bend­ra­vo­me, dir­bo­me. Gy­ven­ da­mi Či­ka­gos prie­mies­ty­je, bu­vo­me kai­my­nai, daž­nai tek­da­vo ma­ty­tis ir kalbė­tis“, – sakė V.Adam­kus.

Pa­sak pre­zi­den­to, jis su Liū­ nės Su­te­mos šei­ma bend­ra­vo per „San­ta­ros-Švie­sos“ or­ga­ni­za­ciją. Poetės bro­lis – ra­šy­to­jas Hen­ri­kas Na­gys, vy­ras – Ma­rius Ka­ti­liš­kis. „Ką da­ry­si, gy­ve­ni­me taip yra, ne­te­ko­me ta­len­tin­go žmo­gaus“, – kalbė­jo V.Adam­kus. Ma­žei­kiuo­se gi­mu­si Liūnė Su­te­ ma, ku­rios tik­ra­sis var­das – Zi­nai­ da Na­gytė-Ka­ti­liš­kienė, bai­gian­tis Ant­ra­jam pa­sau­li­niam ka­rui pa­si­

traukė į Va­ka­rus. Nuo 1949 m. iki šiol gy­ve­no Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se, Le­mon­te. Liūnė Su­te­ma iš­lei­do eilė­raš­čių rin­ki­nius „Tebū­nie ta­ry­tum pa­sa­ koj“, „Nebė­ra nie­ko sve­ti­mo“, „Be­ vardė ša­lis“, „Bad­me­tis“, „Ven­de­ ta“, „Graf ­fi­ti“, „Tebū­nie“. Poetė 2007 m. bu­vo ap­do­va­no­ ta Lie­tu­vos na­cio­na­linės kultū­ros ir me­no pre­mi­ja. KD, BNS inf.


9

penktADIENIS, sausio 18, 2013

ekonomika

Įsta­ty­mas ga­li pri­stab­dy­ti pa­sko­lų da­ly­bas Nors gy­ven­to­jų, ku­rie ša­ly­je ga­lė­tų bank­ ru­tuo­ti kaip fi­zi­niai as­me­nys, bend­ra sko­ lų su­ma kiek su­ma­žė­jo, jų skai­čius vir­ši­ ja 12 tūkst. Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė g.miceviciute@diena.lt

Eks­per­tai ti­ki­si, kad ko­vą, kai įsi­ ga­lios Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mas, žmo­nės ne­puls skelb­ tis ne­mo­kiais, ta­čiau nuo­gąs­tau­ja, jog tik­rai sko­lų už­smaug­ti žmo­nės bank­ro­tą mie­liau for­mins Lat­vi­jo­ je, o ne Lie­tu­vo­je. As­me­ni­nės kre­di­to is­to­ri­jos sis­ te­mos „Ma­noc­re­di­tin­fo.lt“ duo­ me­ni­mis, fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­tu Lie­tu­vo­je ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti dau­ giau nei 12,5 tūkst. ša­lies gy­ven­to­ jų, ku­rių pra­dels­ti mo­kė­ji­mai sie­ kia ar­ba vir­ši­ja 25 tūkst. li­tų. Iš vi­so gy­ven­to­jai, ku­rie ga­lė­tų bank­ru­ tuo­ti, bend­rai del­sia pa­deng­ti 2,49 mlrd. li­tų sko­lų. „Nuo šių me­tų ko­vo įsi­ga­lio­sian­ tis Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­ mas nu­ma­to tei­sę bank­ru­tuo­ti fi­zi­ niams as­me­nims, ku­rių sko­la sie­kia 25 mi­ni­ma­lias mė­ne­si­nes al­gas“, – tei­gė kre­di­tų biu­ro „Cre­di­tin­fo“ va­ do­vas And­rius Bog­da­no­vi­čius. Iki šiol fi­zi­niai as­me­nys bank­ ru­tuo­ti ga­lė­jo tik už­sie­nio ša­ly­se, vie­na po­pu­lia­riau­sių kryp­čių tarp to sie­kian­čių lie­tu­vių bu­vo Lat­vi­ja. Vien per­nai šio­je ša­ly­je bank­ro­tas bu­vo pa­skelb­tas ke­lioms de­šim­ tims lie­tu­vių. Bank­ru­tuo­ti Lat­vi­ jo­je bu­vo įma­no­ma tam­pant šios ša­lies mo­kes­čių mo­kė­to­ju ir juo iš­ bu­vus bent pu­sę me­tų. Nors teo­ riš­kai nuo ko­vo lie­tu­viams bank­ ru­tuo­ti ne­be­rei­kės bėg­ti į Lat­vi­ją,

ad­vo­ka­tas Sau­lius Bra­zaus­kas ne­ri­ mau­ja, kad pra­si­sko­li­nę gy­ven­to­jai vengs pro­ce­dū­ras pra­dė­ti gim­ti­nė­ je ir dai­ry­sis į ša­lį kai­my­nę. „Lie­tu­vo­je bank­ro­to pro­ce­dū­rų ter­mi­nas yra 5 me­tai, o Lat­vi­jo­je ga­ li bū­ti 3,5 me­tų. Ki­tas skir­tu­mas – kai iš­ke­lia­ma bank­ro­to by­la fi­zi­niam as­me­niui, da­lį sa­vo pa­ja­mų, ku­rias gau­na, jis tu­ri skir­ti kre­di­to­riams. Lat­vi­jo­je tai yra 30 pro­c. pa­ja­mų, Lie­tu­vo­je – 50 pro­c. Jei­gu žmo­gus, iš­si­kė­lęs bank­ro­to by­lą, sėk­min­gai ką nors už­dirbs ar­ba iš­loš lo­te­ri­jo­ je, Lie­tu­vo­je jis tu­rės ati­duo­ti pu­ sę, Lat­vi­jo­je – tik 30 pro­c.“, – dės­ tė S.Bra­zaus­kas. Pa­sak jo, kre­di­to­rių in­te­re­sai ne­tu­rė­tų bū­ti pa­žeis­ti, ta­ čiau bank­ro­to pro­ce­dū­ros tu­rė­tų bū­ti kuo aiš­kes­nės ir pa­pras­tes­nės, o Lie­tu­vai kaip vals­ty­bei bū­tų pa­ lan­kiau, jei ne­mo­ku­mą gy­ven­to­jai dek­la­ruo­tų čia, o ne už­sie­ny­je. „Žmo­gus, at­li­kęs vi­sas pro­ce­dū­ras, ti­kė­ti­na, ir to­liau liks to­je vals­ty­bė­je, pa­skui gal­būt su­kurs pri­dė­ti­nę ver­ tę, bus mo­kes­čių mo­kė­to­jas. Žmo­ gaus tiks­las yra at­lik­ti pro­ce­dū­ras ir vis­ką pra­dė­ti nuo nu­lio. Jis pra­ran­da vi­są tur­tą, jam nu­ra­šo­mos sko­los, ta­ čiau pa­skui jis vėl ga­li už­siim­ti eko­ no­mi­ne veik­la, už­si­dirb­ti pi­ni­gų sau ir mo­kes­čių pa­vi­da­lu su­mo­kė­ti juos vals­ty­bei“, – tei­gė S.Bra­zaus­kas. „Dans­ke“ ban­ko vy­res­nio­ji ana­ li­ti­kė Bal­ti­jos ša­lims Vio­le­ta Kly­ vie­nė ne­ma­no, kad vi­si gy­ven­to­jai, ku­rie po­ten­cia­liai ga­lė­tų bank­ru­ tuo­ti, su­lau­kę ko­vo ma­siš­kai sku­

Komentaras Ma­ri­ja Ži­do­nie­nė

„NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners“

K

„„Pa­si­rin­ki­mas: iki šiol Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pa­si­ry­žę bank­ro­tui, pra­dė­

ti pro­ce­dū­rų va­žiuo­da­vo į Lat­vi­ją. 

bės pra­dė­ti pro­ce­dū­rų. „Bank­ro­to tiks­las nė­ra, kad tar­si ste­buk­lų laz­ de­le pa­mo­jus bū­tų leis­ta žmo­nėms at­si­kra­ty­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų. Jei­ gu tai bū­tų pa­pras­ta pro­ce­dū­ra, ji at­ver­tų lan­dą su­kčiams“, – sa­kė V.Kly­vie­nė. Ana­li­ti­kė ma­no, kad da­lis pra­si­ sko­li­nu­sių žmo­nių ga­li bū­ti tie, ku­ rie tu­ri būs­to pa­sko­lų ir ne­beiš­ga­ li iš­mo­kė­ti bū­tent jų. Ji įspė­jo, kad įsi­ga­lio­jus Fi­zi­nių as­me­nų bank­ ro­to įsta­ty­mui ban­kai kre­di­tus ims da­ly­ti ge­ro­kai at­sar­giau. „Bank­ ro­to įsta­ty­mas Lie­tu­vo­je at­si­ra­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

do kaip būs­to pir­ki­mo pa­da­ri­nys. Da­li­jant pa­sko­las anks­čiau ne­bu­vo ver­ti­na­ma tai, kad ne­mo­kus klien­ tas ga­lės bank­ru­tuo­ti. Jei­gu bank­ ro­to pro­ce­dū­ra bū­tų bu­vu­si įves­ta per pa­tį būs­to pir­ki­mo pi­ką, ji bū­ tų jį ap­slo­pi­nu­si, nes kiek­vie­na ri­ zi­ka kai­nuo­ja. Da­bar iš­duo­dant pa­ sko­las į šią ri­zi­ką bus at­si­žvelg­ta, ir tai ma­žins kre­di­tų priei­na­mu­ mą. Tu­rė­jo­me to­kią pro­ce­dū­rą tu­ rė­ti ir anks­čiau, bet da­bar ne lai­ kas mo­juo­ti kar­dais ir klaus­ti, kas kal­tas, kad jos ne­bu­vo“, – kal­bė­jo V.Kly­vie­nė.

al­b ant apie pa­d a­r i­n ius as­m e­n ims, pa­s i­n au­d o­ ju­s iems Fi­z i­n ių as­me­nų bank­ro­to įsta­t y­mo su­teik­ ta tei­s e ir bank­r u­t a­v u­s iems, iš­skir­ čiau ke­le­t ą es­m i­n ių as­p ek­t ų. Vi­s ų pir­ma, bank­r u­t a­vę as­me­nys vi­s uo­ me­nė­je įgis tam tik­rą nei­g ia­mą ki­t ų as­me­nų po­ž iū­r į į juos, pa­v yz­d žiui, kre­d i­to­r ių, bū­si­mų vers­lo par­t ne­r ių. Tie, ku­r ie jau yra kar­t ą bank­r u­ta­vę, ga­l i kel­t i ne­są­ž i­n in­go as­mens įspū­d į, bus sun­k iau pel­ny­t i mi­nė­t ų as­me­nų pa­si­t i­kė­ji­mą sie­k iant pra­dė­t i vis­ką iš pra­d žių. Nei­g ia­mas pa­da­r i­nys tas, kad žmo­ gaus, no­r in­čio vėl sko­l in­t is, at­ž vil­g iu kre­d i­to įstai­gos, ti­kė­t i­na, bus daug at­ sar­ges­nės – tai­k ys di­des­nes pa­lū­ka­ nas, nu­sta­t ys griež­tes­nes sko­l i­n i­mo­ si są­ly­gas, trum­p es­n ius sko­l i­n i­mo­si ter­m i­nus, rei­ka­laus dau­g iau už­t ik­r i­ ni­mo prie­mo­n ių. Su­da­r y­da­mos su­ tar­t is tam tik­r ų prie­mo­n ių ga­l i im­t is ir ki­tos ins­t i­t u­ci­jos, jos steng­sis mak­ si­ma­l iai ap­si­sau­go­t i nuo to­k ių klien­ tų, ku­r ie kar­tą jau bu­vo pa­skelb­t i ne­ mo­k iais. Ta­č iau šias prie­mo­nes kol kas sun­ ku įvar­dy­t i, nes jų po­bū­d į ir mas­t ą pa­d ik­t uos bū­s i­m a pra­k ti­k a. Ant­ra, klai­d in­ga ma­ny­t i, kad bank­r u­t a­vęs as­muo at­lei­d žia­m as nuo bet ko­k ių fi­nan­si­n ių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Fi­z i­n ių as­ me­nų bank­ro­to įsta­t y­mas vis­g i nu­ ma­to vie­ną išim­t į, ku­r io­je nu­ro­dy­ta, kad rei­ka­la­v i­mams dėl pa­ra­mos, su­ teik­tos iš ES lė­š ų, ža­los dėl su­luo­š i­ ni­mo at­ly­g i­n i­mo ar ki­to­k io kū­no su­ ža­lo­ji­mo bei ali­men­t ų iš­siieš­ko­ji­mui tai­ko­mas tre­jų me­t ų nuo fi­z i­n io as­ mens bank­ro­to pro­ce­so pa­bai­gos se­ na­t ies ter­m i­nas.

Šaltas gruodis ir „Mano būstas“ mokė taupyti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos daugiabučiai namai, prisijungę prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“, praėjusių metų gruodį, palyginti su tuo pačiu 2010 m. mėnesiu, šilumą vartojo maždaug 8 proc. efektyviau. Tai rodo bendrovės „Mano būstas“, visoje Lietuvoje vykdančios minėtą programą, duomenys. Vilniaus daugiabučiuose, prisijungusiuose prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“, 2012 m. gruodį vidutinis svertinis šilumos suvartojimo koeficientas siekė 30. Šis rodiklis sumažėjo 7,2 proc., palyginti su atitinkamu 2010 m. laikotarpiu, kai jis sudarė 32,3. Kauno daugiabučiuose 2012 m. gruodį vidutinis svertinis šilumos suvartojimo koeficientas siekė 33,31 ir buvo 6 proc. mažesnis nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, kai jis buvo 35,36. Klaipėdos daugiabučiuose 2012 m. gruodį vidutinis svertinis šilumos suvartojimo koeficientas siekė 39,42 ir buvo 10 proc. mažesnis nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu, kai jis sudarė 43,68. Dar prieš prasidedant šiam šildymo sezonui bendrovės „Mano būstas“ prižiūrimuose daugiabučiuose vasarą buvo aktyviai diegiamos šilumą taupančios priemonės: keičiami pasenę šilumos punktai, statomi modernūs automatizuoti įrenginiai, montuoja-

mi nauji ir sandarinami seni langai bei laiptinių durys, montuojama šilumos sistemų balansavimo įranga, pasenusi šilumos vamzdynų izoliacija keičiama nauja. Dėl to kai kuriuose daugiabučiuose buvo sutaupyta 30 proc. ir daugiau šilumos. Sostinės A.J.Povilaičio g. 8 name, vienoje iš laiptinių, pernai buvo sumontuoti nauji, šilumą taupantys langai. Šio namo gyventoja Irena Troc sakė jau seniai norėjusi pasikeisti langus, pro kuriuos švilpavo vėjas. „Iš pradžių sunkiai sekėsi prikalbinti kaimynus, bet kai darbai buvo baigti, abejingų neliko. Dabar name ne tik šilčiau, bet ir gražiau“, – džiaugėsi 40 metų senumo daugiabutyje gyvenanti vilnietė. Šilumos taupymo priemonės sėkmingai įdiegtos ir Rasytės g. 2 name Kaune. Čia buvo pakeistas šilumokaitis, sumontuoti nauji langai laiptinėje, pakeistos stogo durys, įstiklinti šiukšlių vamzdžių balkonėliai, suremontuotos blokų siūlės. „Apie komfortą ir geresnes gyvenimo sąlygas galiu pasakyti tiek, kad atlikus šilumą taupančius darbus jos itin pagerėjo. Namuose ir laiptinėje tapo šilčiau, skersvėjai nebeerzina. Kitiems kauniečiams taip pat siūlyčiau pasirūpinti, kad jų daugiabučiuose šiluma neitų laukan“, – kalbėjo Rasytės g. 2 namo gyventojas Valerijus Aleksandrovas.

Klaipėdos Debreceno g. 66 name šiais metais buvo įrengtas nepriklausomas automatizuotas šilumos punktas. Šiame daugiabutyje gyvenanti Jelena Fiodorova neabejoja – naujas įrenginys kur kas efektyvesnis už neekonomišką senąjį. „Pinigine išraiška sunku pasakyti, koks sutaupymo rezultatas, nes reikia laiko, kol pavyks suskaičiuoti ir palyginti duomenis. Tačiau, kalbant apie komfortą, jis, be jokios abejonės, smarkiai pagerėjo“, – tvirtino klaipėdietė. Prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“ prisijungę namai praėjusių metų šildymo sezonu, palyginti su 2010–2011 m. sezonu, sutaupė 17 proc. šilumos. Pavertus pinigais tai sudaro apie 2,3 mln. litų. Prie programos prisijungę Vilniaus gyventojai sutaupė 1,4 mln. litų, Kauno – 171 tūkst. litų, Klaipėdos – 623 tūkst. litų, kitų miestų – 112 tūkst. litų. Prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“ visoje Lietuvoje jau yra prisijungę beveik 800 daugiabučių namų. Kokių žingsnių rekomenduojama imtis, siekiant taupyti šilumą, kaip prisijungti prie iniciatyvos, galima sužinoti interneto svetainėje www.taupykimesiluma.lt ir „Facebook“ paskyroje http:// www.facebook.com/taupykimesiluma. lt. Apie programos įgyvendinimą savo name gyventojai gali sužinoti kreipęsi tiesiogiai į savo administruojančią bendrovę.

 Profesionalai: „Mano būsto“ specialistai turi puikių patarimų miestiečiams, kaip

sutaupyti šilumos ir pinigų.

Skaičiai Miestas Vilnius Kaunas Klaipėda

Wh / DLN / m2* 2010 m. gruodis 32,3 35,36 43,68

Wh/DLN / m2* 2012 m. gruodis 30 33,31 39,42

Pokytis (proc.) –7,2 –6 –10

Wh / DLN / m2 – svertinis šilumos suvartojimo koeficientas

*


10

penktADIENIS, sausio 18, 2013

pasaulis Griež­ti­na ­ kont­ro­lę

Elekt­ros ­ kė­dė

Va­da­vo ­ įkai­tus

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma tre­čia­die­nį pri­sta­tė nau­jas gink­lų kont­ro­lės prie­ mo­nes, jis pa­rei­ka­la­vo už­ draus­ti ko­vi­nius gink­lus ir tik­ rin­ti gink­lus per­kan­čių žmo­ nių biog­ra­fi­jas. Bet jo ini­cia­ ty­vą ga­li su­žlug­dy­ti Kong­re­ sas, kur sa­vo in­te­re­sus ak­ty­ viai gi­na gink­lų ga­min­to­jai.

Už žmog­žu­dys­tę iki gy­vos gal­vos ka­lė­ti nu­teis­tam, o už gro­tų dar du ka­li­nius pa­ smau­gu­siam 42 me­tų ame­ ri­kie­čiui Ro­ber­tui Glea­so­nui tre­čia­die­nį bu­vo įvyk­dy­ta eg­ ze­ku­ci­ja elekt­ros kė­dė­je. Tai bu­vo pir­mo­ji taip įvyk­dy­ta mir­ties baus­mė Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se nuo 2010 m.

Al­žy­ro avia­ci­ja va­kar ata­ka­ vo du­jų vers­lo­vę, ku­rio­je is­ la­mis­tai ko­vo­to­jai paė­mė ke­ lias­de­šimt įkai­tų už­sie­nie­čių. Įvai­rūs šal­ti­niai pra­ne­šė, kad per ant­skry­dį žu­vo 34 ar 35 įkai­tai bei 15 ko­vo­to­jų. 15 pa­ grob­tų už­sie­nie­čių ir 30 al­žy­ rie­čių pa­bė­go iš ar­mi­jos ap­ sup­tos vers­lo­vės.

Kerš­tas, iš­da­vys­ tė ar grį­ži­mas „at­gal į 10-ąjį de­šimt­me­ tį“? Tei­sė­sau­ga ir ži­ niask­lai­da svars­to, kas ir ko­dėl tre­čia­ die­nį Mask­vo­je ga­ lė­jo nu­žu­dy­ti ru­sų ma­fi­jos va­dei­vą, Se­ niu Ha­sa­nu va­di­na­ mą As­la­ną Uso­ja­ną.

„„Sam­bū­ris: A.Uso­ja­no lai­do­tu­vės, ko ge­ro, taps stam­biau­siu nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio au­to­ri­te­tų su­si­rin­ki­mu per pa­sta­ruo­sius me­tus. 

AFP nuo­tr.

Kas nu­kir­to gal­vą Ru­si­jos ma­fi­jai? Pro­fe­sio­na­lus žu­di­kas

„A.Uso­ja­nas bu­vo nu­šau­tas pro­ fe­sio­na­laus žu­di­ko, ku­ris tiks­liai pa­tai­kė į tai­ki­nį iš maž­daug 100– 120 m at­stu­mo, bet ne­spė­jo at­lik­ti kont­ro­li­nio šū­vio, nes jam su­kliu­ dė at­si­tik­ti­nė praei­vė, – nau­jie­nų agen­tū­rai ITAR-TASS sa­kė šal­ti­nis tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se. – Siek­ da­mas tiks­lo nu­si­kal­tė­lis ne­pa­si­ gai­lė­jo mo­ters ir šal­tak­rau­jiš­kai su­ žei­dė ją iš pra­džių į ko­ją, o po to – į krū­ti­nę, nes ji ne­pa­sit­rau­kė iš li­ni­ jos „šaulys–taikinys“. Ki­ti šal­ti­niai spė­jo, kad žu­di­ kas ga­lė­jo bū­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dar­buo­to­jas, nes tu­rė­jo au­to­ma­ tą „Val“, ku­riais nau­do­ja­si Ru­si­jos spe­cia­lio­sios pa­skir­ties da­li­niai. Anot laik­raš­čio „Ro­sijs­ka­ja ga­ ze­ta“, kri­mi­na­li­niuo­se sluoks­ niuo­se da­bar svars­to­ma ver­si­ja, kad A.Uso­ja­ną nu­žu­dė tas pa­ts as­ muo, ku­ris kė­si­no­si į jį prieš dve­jus me­tus. Ir 2010 m. rug­sė­jį, ir da­bar kul­ka pa­tai­kė į pil­vą. Yra ir dar vie­na įdo­mi de­ta­lė. Po­vars­ka­jos gat­vės na­mo laip­ti­nė­ je pa­rei­gū­nai, be gink­lo ir tū­te­lių, ra­do su­de­da­mą kė­du­tę, ant ku­rios, kaip spė­ja­ma, žu­di­kas bu­vo už­li­ pęs, kad pa­siek­tų „amb­ra­zū­rą“. O 2009 m. per pa­si­kė­si­ni­mą į ki­tą ru­sų ma­fi­jos au­to­ri­te­tą Via­čes­la­vą Ivan­ko­vą žu­di­kas šau­dė iš au­to­mo­ bi­lio „Ga­zel“ kė­bu­lo, už­si­li­pęs ant kil­no­ja­mų­jų ko­pė­čių, kad pa­siek­tų įė­ji­mą den­gian­čio bre­zen­to ply­šį. Skir­tin­gos ver­si­jos

„Ro­sijs­ka­ja ga­ze­ta“ spė­ja, kad pa­ si­kė­si­ni­mas į A.Uso­ja­ną ga­li bū­ti ko­kio nors įta­kin­go as­mens kerš­ tas už V.Ivan­ko­vą, ku­ris ir­gi ga­vo kul­ką į pil­vą. Bet bu­vęs V.Ivan­ko­vo ad­vo­ka­tas Mar­kas Kru­te­ris lai­ko­si

ki­to­kios nuo­mo­nės. Anot jo, abu nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio au­to­ri­te­tai ko­vo­jo su va­di­na­mai­siais įtei­sin­tais va­gi­mis iš Gru­zi­jos, to­dėl, at­si­žvel­ giant į pa­na­šų abie­jų pa­si­kė­si­ni­mų brai­žą, vi­sai ti­kė­ti­na, kad abu vy­rus nu­šo­vė tas pa­ts žu­di­kas. Ki­to­se po­pu­lia­rio­se ver­si­jo­se A.Uso­ja­no nu­žu­dy­mas sie­ja­mas su ko­va dėl val­džios, įta­kos per­skirs­ ty­mu, jau­no­sios nu­si­kal­tė­lių kar­ tos am­bi­ci­jo­mis ir ne­tgi po­li­ti­nė­mis per­mai­no­mis Gru­zi­jo­je bei šio­je ša­ ly­je pa­skelb­ta pla­čia am­nes­ti­ja.

A.Uso­ja­no nu­žu­dy­ mas sie­ja­mas su ko­ va dėl val­džios, jau­ no­sios nu­si­kal­tė­lių kar­tos am­bi­ci­jo­mis ir ne­tgi po­li­ti­nė­mis per­mai­no­mis.

pa­sau­lio au­to­ri­te­tus – azer­bai­dža­ nie­tį Rov­ša­ną Dža­ni­je­vą ir gru­zi­ną Dže­ma­lą Mi­ke­la­dzę. Ty­rė­jų duo­me­ni­mis, A.Uso­ja­ nas se­niai konf­lik­ta­vo su šiais jau­ nais įtei­sin­tais va­gi­mis dėl pa­ja­ mų, nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­na­mų Mask­vo­je ir pie­ti­niuo­se Ru­si­jos re­gio­nuo­se, ypač So­čy­je, kur nu­ si­kal­tė­lius vi­lio­ja stam­būs olim­pi­ niai pro­jek­tai. „Neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad nu­si­kal­ti­mą įvyk­dė žmo­nės iš pa­ ties A.Uso­ja­no kla­no, – laik­raš­čiui „Ve­čer­nia­ja Mosk­va“ ano­ni­miš­ kai pa­sa­ko­jo bu­vęs ope­ra­ty­vi­nis dar­buo­to­jas. – Jis pa­ts bu­vo ži­no­ mas int­ri­gan­tas, to­dėl li­ki­mas ga­ lė­jo jam „at­si­dė­ko­ti“ tuo pa­čiu. Po pir­mo pa­si­kė­si­ni­mo jis pa­si­slė­pė, dau­ge­liui at­ro­dė, kad jis pa­si­trau­kė iš žai­di­mo. O Se­nis vėl ėmė­si se­nų dar­be­lių, vėl po­sė­džia­vo Po­vars­ka­ jo­je. Štai jį ir nu­ra­mi­no.“ At­sa­ko il­gai lauk­ti ne­teks

Eks­per­tų nuo­mo­nė dėl to ski­ria­ si. Vie­ni tei­gia, kad Ru­si­jo­je pra­ si­dė­jo nau­ja įta­kos per­skirs­ty­mo ban­ga ir ša­lis grį­žo į pa­šė­lu­sį 10ąjį de­šimt­me­tį. Ki­ti sa­ko, kad or­ ga­ni­zuo­tų kri­mi­na­li­nių gru­puo­čių ko­vos nie­ka­da ne­si­lio­vė. Se­ni prie­šai ar sa­viš­kiai?

Laik­raš­tis „Mos­kovs­kij Kom­so­mo­ lec“, spė­lio­da­mas ga­li­mus A.Uso­ ja­no žmog­žu­dys­tės už­sa­ko­vus, pa­ ban­dė pri­si­min­ti se­nus jo prie­šus. Vie­nas jų – kon­ku­ruo­jan­čios kri­ mi­na­li­nės gru­puo­tės va­dei­va Ta­ rie­las Onia­ni, pra­var­de Ta­ro. Ki­ti kaip ga­li­mus žmog­žu­dys­tės už­sa­ ko­vus nu­ro­do ki­tus nu­si­kals­ta­mo

A.Uso­ja­nas bu­vo vie­nas įta­kin­ giau­sių kri­mi­na­li­nių au­to­ri­te­tų po­ so­vie­ti­nė­je erd­vė­je, to­dėl dau­ge­ lis eks­per­tų tei­gia, kad at­sa­ko į jo žmog­žu­dys­tę il­gai lauk­ti ne­rei­kės. Bu­vęs Vals­ty­bės Dū­mos de­pu­ta­ tas ir mi­li­ci­jos ge­ne­ro­las lei­te­nan­ tas Alek­sand­ras Gu­ro­vas pro­gno­ zuo­ja, kad šie­met dar bus pa­na­šių žmog­žu­dys­čių. Ru­si­jos ži­niask­ lai­da ra­šo, kad įtei­sin­ti va­gys, ne­ prik­lau­san­tys A.Uso­ja­no kla­nui, sku­biai pa­lie­ka Mask­vą, bai­min­ da­mie­si kerš­to ar­ba suė­mi­mų. O Se­nio Ha­sa­no bend­ra­žy­giai svars­to, kur bū­tų sau­giau su­reng­ti jo lai­do­tu­ves, ku­rios taps stam­biau­ siu nu­si­kals­ta­mų au­to­ri­te­tų su­si­rin­ ki­mu per pa­sta­ruo­sius me­tus. ne­wsru.com, „Ko­mer­sant“ inf.

Neo­fic ­ ia­li biog­ra­fi­ja 1937 m. Tbi­li­sy­je gi­męs A.Uso­ja­nas pir­mą kar­tą ka­lė­ji­me at­si­dū­rė bū­ da­mas 19-os už pa­si­prie­ši­ni­mą mi­ li­ci­jai. Išė­jęs lais­vė­je iš­bu­vo neil­gai ir vėl sė­do už gro­tų už plė­ši­mą. At­ lik­da­mas tre­čią­ją baus­mę bu­vo pa­ krikš­ty­tas įtei­sin­tu va­gi­mi, o ka­lė­ da­mas ket­vir­tą kar­tą už­mez­gė pa­ grin­di­nius ry­šius nu­si­kals­ta­ma­me pa­sau­ly­je.

kon­ku­ren­tų. Ypač kru­vi­ni kri­mi­na­ li­niai ka­rai pra­si­dė­jo praė­ju­sio am­ žiaus pa­sku­ti­nio­jo de­šimt­me­čio vi­ du­ry­je, kai įtei­sin­ti va­gys bro­liai Oga­ no­vai ap­kal­ti­no Se­nį Ha­sa­ną ne­są­ži­ nin­gai skirs­tant bend­rus pi­ni­gus. Per už­si­tę­su­sį konf­lik­tą žu­vo dau­giau nei 150 žmo­nių.

Pa­tį A.Uso­ja­ną ne kar­tą ban­dy­ta nu­ žu­dy­ti. 1998 m. į So­čio ka­vi­nę atė­jo Pas­ku­ti­niais So­vie­tų Są­jun­gos me­ du gink­luo­ti, kau­kė­ti vy­rai ir pa­lei­do tais A.Uso­ja­nas va­do­va­vo gru­puo­ ug­nį į lan­ky­to­jus. Se­niui Ha­sa­nui tą­ tei, ku­ri re­ke­ta­vo po­grin­džio vers­li­ kart nu­si­šyp­so­jo lai­mė: jis spė­jo išei­ nin­kus. Pas­ku­ti­nia­me praė­ju­sio am­ ti iš ka­vi­nės li­kus vos ke­lioms mi­nu­ žiaus de­šimt­me­ty­je jis jau kont­ro­lia­ tėms iki šau­dy­nių. vo ne­le­ga­lų vers­lą dau­ge­ly­je Ru­si­jos Dar vie­nas pa­si­kė­si­n i­mas bu­vo re­gio­nų. įvyk­dy­tas 2010 m. rug­sė­jį Mask­vo­ Stip­rin­da­mas sa­vo įta­ką, A.Uso­ja­nas je. A.Uso­ja­nas bu­vo su­žeis­tas į pil­vą, su­lauk­da­vo vis dau­giau prie­kaiš­tų iš bet iš­gy­ve­no.

At­si­tik­ti­nė au­ka Mo­ters, su­žeis­tos per pa­si­kė­si­ni­ mą į nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio au­to­ ri­te­tą As­la­ną Uso­ja­ną, būk­lė yra sun­ki, ji ga­li lik­ti neį­ga­li.

Ne­pat­v ir­t in­tais duo­m e­n i­m is, mo­te­ris, at­si­tik­ti­nai už­sto­ju­si snai­pe­riui tai­ki­nį, yra res­to­ra­no, iš ku­rio pa­pie­ta­vęs išė­jo A.Uso­ ja­nas, dar­buo­to­ja. Ji bu­vo su­žeis­ ta į ko­ją ir krū­ti­nę. Mo­te­riai at­lik­ ta ope­ra­ci­ja, jos būk­lė la­bai sun­ki, bet gy­vy­bei pa­vo­jus ne­gre­sia. „Pa­cien­tė ne­te­ko daug krau­jo – 4,5 lit­ro. Jai su­žeis­tas stu­bu­ras, trū­ko nu­ga­ros sme­ge­nys. At­lik­ta sun­ki abie­jų plau­čių žaiz­dų siu­ vi­mo ope­ra­ci­ja, su­tvar­ky­tos šlau­ nies ir sėd­mens žaiz­dos. Pa­cien­

tė bu­vo pa­gul­dy­ta į rea­ni­ma­ci­jos skyrių ir pri­jung­ta prie plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­to“, – pra­ne­ šė Skli­fo­sovs­kio moks­li­nių ty­ri­ mų ins­ti­tu­to at­sto­vas. Gy­dy­to­jai neat­me­ta ga­li­my­bės, kad mo­te­ris ne­ga­lės vaikš­čio­ti. Abu A.Uso­ja­no as­mens sar­ gy­bi­niai li­ko vi­siš­kai svei­ki. Vie­ nas jų pra­si­dė­jus šū­viams įstū­mė A.Uso­ja­ną į pa­tal­pas ir už­tren­kė du­ris. Ant­ras iš ta­be­li­nio pis­to­le­ to „IŽ-71“ pa­lei­do ug­nį į snai­pe­rio pu­sę. Ta­da as­mens sar­gy­bi­niai pa­ ban­dė su­teik­ti su­žeis­ta­jam pir­mą­ją pa­gal­bą. Ga­liau­siai nu­spren­dė ne­ lauk­ti grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­ bi­lio ir pa­tys nu­vež­ti jį į li­go­ni­nę. ga­ze­ta.ru inf.


11

penktADIENIS, sausio 18, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos

Ti­ki­ma­si, kad vi­du­ rio puo­lė­ jas į ko­vi­ nę ri­kiuo­tę grįš va­sa­ rio pa­bai­ go­je ar­ba pa­va­sa­rio pra­džio­je.

Kau­no „Žal­gi­rio“ vi­ du­rio puo­lė­jas Ro­ ber­tas Jav­to­kas jau ant­rą ma­čą su Mask­ vos CSKA šį se­zo­ną ste­bė­jo kaip žiū­ro­ vas, tre­čia­s kar­tas tik­riau­siai bus toks pat, ta­čiau pa­va­sa­ris tu­rė­tų at­neš­ti ir ge­rų ži­nių.

„„Stip­rė­ja: R.Jav­to­kas (kai­rė­je) tre­ni­ruo­ja­si pa­gal in­di­vi­dua­lų pla­ną. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

R.Jav­to­kas jė­gas kau­pia su „Žal­gi­riu“ Į ri­kiuo­tę – pa­va­sa­riop

Po trau­mos ir ope­ra­ci­jos at­si­gau­ nan­tis R.Jav­to­kas jau da­ly­vau­ja „Žal­gi­rio“ tre­ni­ruo­tė­se, ta­čiau jo­ se dir­ba ne vi­sa jė­ga. Krep­ši­nin­kas at­lie­ka in­di­vi­dua­ lius pra­ti­mus, stip­ri­nan­čius kū­ną, ir at­ski­rai – pė­dą. Kai žal­gi­rie­čiai pra­de­da ak­ty­vias pra­ty­bas, Ro­ ber­tas ei­na dar­buo­tis į tre­ni­ruok­lių sa­lę. Jam taip pat at­lie­ka­mos rea­bi­ li­ta­ci­jos pro­ce­dū­ros. R.Jav­to­kas bu­vo su ko­man­da ir jai ren­gian­tis Eu­ro­ly­gos „Top 16“ dvi­ko­vai su CSKA. Ti­ki­ma­si, kad vi­du­rio puo­lė­jas į ko­vi­nę ri­kiuo­tę grįš va­sa­rio pa­ bai­go­je ar­ba pa­va­sa­rio pra­džio­je. Tiks­lios da­tos klu­bo at­sto­vai ne­ prog­no­zuo­ja. Ko­vo 3-ią­ją kau­nie­ čiai Mask­vo­je su CSKA žais VTB

Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos ant­ ro­jo ra­to rung­ty­nes, o ko­vo 15-ąją – Eu­ro­ly­gos ma­čą.

tas. Po to ini­cia­ty­va iki var­žy­bų pa­ bai­gos pri­klau­sė „Pa­nat­hi­nai­kos“. Gais­rą už­ge­si­no

Blyks­te­lė­jo kau­nie­tis

Va­kar „Top 16“ eta­po E gru­pė­je, be „Žal­gi­rio“ ir CSKA su­si­ti­ki­mo, įvy­ko dar dve­jos rung­ty­nės: Vo­ kie­ti­jo­je jė­gas iš­mė­gi­no Bam­ber­go „Bro­se Bas­kets“ ir Stam­bu­lo „Ana­ do­lu Efes“, o Is­pa­ni­jo­je – Ma­la­gos „Uni­ca­ja“ ir Mad­ri­do „Real“. Tre­čia­die­nį Ber­ly­ne žai­dė vie­tos AL­BA ir Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ krep­ši­nin­kai. Per­ga­lę 79:73 iš­ko­vo­ jo Grai­ki­jos at­sto­vai, ku­rių gre­to­se blyks­te­lė­jo 25 taš­kus su­rin­kęs Jo­ nas Ma­čiu­lis. Ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­ je AL­BA bu­vo priar­tė­ju­si 63:68, ta­ čiau ne­tru­kus du tri­taš­kius iš ei­lės pa­tai­kė J.Ma­čiu­lis ir Ja­me­sas Gis­

Švie­są tu­ne­lio ga­le pa­ma­tė boi­ko­ to kar­dais mo­ja­vu­si Ri­mo Kur­ti­ nai­čio tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos sri­ ties „Chim­ki“ eki­pa – iki sau­sio pa­bai­gos tre­ne­riams ir žai­dė­jams bus su­mo­kė­tos vi­sos tri­jų mė­ne­sių sko­los, o va­sa­rį jie al­gas gaus pa­gal įpras­tą gra­fi­ką. Iki šiol ko­man­dai bu­vo su­si­kau­ pę maž­daug 15 mln. li­tų sko­lų. Jų naš­tą pa­si­da­li­jo sta­ty­bų kom­pa­ni­ ja MIC, ban­kas „Proms­viaz­bank“ ir ap­skri­ties val­džia. „Gais­rą už­ge­ si­no­me, bet vi­sų pro­ble­mų kol kas neišsp­ren­dė­me“, – pa­reiš­kė Mask­ vos sri­ties spor­to mi­nist­ras Ole­gas Žo­lo­bo­vas. „Chim­ki“ klu­bo va­do­vai

pa­nei­gė ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus, kad op­ti­mi­zuo­jant biu­dže­tą bus at­ si­sa­ky­ta ke­lių bran­gių žai­dė­jų. Vie­ nas jų esą tu­rė­jo bū­ti vi­du­rio puo­lė­ jas kroa­tas Kre­ši­mi­ras Lon­ča­ras. „Vi­sas pa­grin­di­nis krep­ši­nin­ kų dvy­lik­tu­kas liks ko­man­do­je“, – pa­tvir­ti­no „Chim­ki“ klu­bo pre­zi­ den­tas And­re­jus Ne­ča­je­vas. KD inf.

Sta­tis­ti­ka ALBA–„Pa­n at­h i­n ai­k os“ 73:79 (23:23, 16:22, 17:20, 17:14). 8 166 žiū­ro­ vai. Re­zul­ta­ty­viau­si žai­dė­jai: N.Dže­ do­vi­čius 21 taš­kas, D.Thomp­so­nas 16/J.Ma­čiu­lis 28 (2/2 dvi­taš­k ių, 6/8 tri­taš­kių, 6/6 bau­dų), R.L.Uki­čius 14, J.Gis­tas 10.

Lie­tu­vės su­si­kaus su JAV ekipa Lie­tu­vos mer­gi­nų (iki 19 me­ tų) krep­ši­nio rink­ti­nė pa­sau­lio čem­pio­na­tą pra­dės D gru­pė­je su JAV, Ki­ni­jos ir Ma­lio ko­man­ do­mis.

Tai paaiš­kė­jo va­kar Vil­niu­je iš­ trau­k us var­ž y­b ų bur­t us. Pla­ ne­tos pir­me­ny­bės lie­pos 18–28 d. vyks Klai­pė­do­je ir Pa­ne­vė­ žy­je. „Mer­gi­nų, mo­te­rų krep­ši­niui pa­sau­ly­je ski­ria­ma vis dau­giau dė­me­sio, jis spar­čiai po­pu­lia­rė­ ja. Tą pa­tvir­ti­na ir la­bai pla­ti šių me­tų pa­sau­lio čem­pio­na­to da­ ly­vių geog­ra­fij­ a, – sa­kė Lie­tu­ vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis. – Mes ski­ria­me la­bai daug dė­me­ sio mer­gi­nų krep­ši­niui plė­to­ti ir po­pu­lia­rin­ti. Stei­gia­me krep­ši­ nio cent­rus, sten­gia­mės, kad vi­ si re­gio­nai tu­rė­tų ko­man­das, kad Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gis vis kil­tų. Nea­be­jo­ju, kad pa­sau­ lio čem­pio­na­tas taps dar vie­nu im­pul­su, pa­ska­tin­sian­čiu mer­ gi­nų krep­ši­nio plė­to­ji­mą.“ Bur­tų trau­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­ je su­skirs­ty­ti ko­man­das į gru­pes Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos (FI­BA) spor­to di­rek­to­riui Liu­bo­mi­rui Kot­le­bai pa­dė­jo Eu­ ro­pos čem­pio­nė Jur­gi­ta Štrei­ mi­ky­tė-Vir­bic­kie­nė ir Lie­tu­ vos rink­ti­nės ka­pi­to­nė Kris­ti­na Veng­ry­tė. Ki­to­se gru­pė­se ko­vos: A – Ru­ si­ja, Ser­bi­ja, Bra­zi­li­ja ir Ko­rė­ja, B – Aust­ra­li­ja, Is­pa­ni­ja, Ar­gen­ ti­na ir Ja­po­ni­ja, C – Pran­cū­zi­ja, Olan­di­ja, Ka­na­da ir Se­ne­ga­las. A ir B gru­pių ma­čai vyks Klai­ pė­do­je, C ir D – Pa­ne­vė­žy­je. Pa­ sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lo eta­pas nu­ma­ty­tas uos­ta­mies­ty­je. KD inf.


12

penktADIENIS, sausio 18, 2013

sportas

R.Be­ran­kį eg­za­mi­nuos olim­pi­nis čem­pio­nas Ri­čar­das Be­ran­ kis yra pa­si­ren­ gęs per­ra­šy­ti Lie­ tu­vos te­ni­so is­to­ri­ ją. Aust­ra­li­jo­je vyks­ tan­čia­me „Di­džio­jo kir­čio“ se­ri­jos tur­ny­ re jis iš­ko­pė į tre­čią­ jį eta­pą ir ko­vos su olim­pi­niu čem­pio­ nu ško­tu An­dy Mur­ ray’umi.

tį ar­tė­ti prie ge­riau­sių žai­dė­jų. Ne vi­sa­da pa­vyks­ta, bet ban­do­me. Spe­cia­lis­to fa­vo­ri­tas

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

„„Iš­ban­dy­mas: R.Be­ran­kis (kai­rė­je) pir­mą kar­tą per sa­vo kar­je­rą su­si­kaus su A.Mur­ray’umi.

Pa­kar­to­jo pa­sie­ki­mą

3-ią­ją vie­tą ATP rei­tin­ge uži­ man­tis A.Mur­ray’us – aukš­čiau­sią kla­si­fik ­ a­ci­jos po­zi­ci­ją tu­rin­tis žai­ dė­jas, su ku­riuo R.Be­ran­kiui teks su­si­tik­ti per sa­vo kar­je­rą. „Lie­tu­vis mėgs­ta žai­di­mą prie ga­li­nės li­ni­jos ir mu­ša ka­muo­liu­ kus la­bai stip­riai. R.Be­ran­kis – pui­kus vai­ki­nas, to­dėl džiau­giuo­si, kad jam čia se­ka­si. Jis nė­ra aukš­tas, bet aikš­tė­je bū­na la­bai ag­re­sy­vus ir žai­džia iš­ties ge­rai“, – apie R.Be­ ran­kį pa­gar­biai at­si­lie­pė ško­tas. „Aust­ra­lian Open“ še­šio­likt­fin ­ a­ lio ma­čas tarp A.Mur­ray’aus ir R. Be­ran­kio nu­ma­ty­tas nak­tį iš penk­ ta­die­nio į šeš­ta­die­nį. Per­ga­lės šio­je dvi­ko­vo­je kai­na – bi­lie­tas į aš­tunt­fi­na­lį, 180 ATP rei­ tin­go taš­kų ir 131,5 tūkst. JAV do­ le­rių pre­mi­ja.

Mel­bur­ne ke­pi­nan­tis be­veik 40 laips­nių karš­tis neiš­se­ki­no R.Be­ ran­kio. 110-ąją vie­tą ge­riau­sių­jų pa­sau­lio te­ni­si­nin­kų (ATP) rei­tin­ ge uži­man­tis vil­nie­tis per 1 va­lan­ dą ir 17 mi­nu­čių 6:2, 6:3, 6:1 nu­ ga­lė­jo 29-erių vo­kie­tį Flo­ria­ną Maye­rį (ATP-28) ir iš­ko­pė į še­ šio­likt­fi­na­lį. Po penk­to­sios iš ei­lės per­ga­lės lie­tu­vis už­si­tik­ri­no 115 ATP rei­tin­ go taš­kų ir 54 625 Aust­ra­li­jos do­ le­rių če­kį. R.Be­ran­kis pa­kar­to­jo 2011 m. pa­ sie­ki­mą. Prieš dve­jus me­tus Lie­tu­ vos te­ni­si­nin­kas taip pat pa­sie­kė „Aust­ra­lian Open“ tre­čią­jį eta­pą, ta­čiau ja­me bu­vo pri­vers­tas su­dė­ti gink­lus prieš ki­tą te­ni­so eli­tui pri­ klau­san­tį žai­dė­ją is­pa­ną Da­vi­dą Fer­re­rą – 2:6, 2:6, 1:6.

Var­žo­vo ne­si­bai­mi­na Apie lie­tu­vį – pa­gar­biai

A.Mur­ray’us ant­ra­ja­me „Aust­ra­lian Open“ ra­te 6:2, 6:2, 6:4 nu­ga­lė­jo po­rtu­ga­lą Joao Sou­są (ATP-100). A.Mur­ray’us su R.Be­ran­kiu tre­ ni­ra­vo­si Bris­be­ne vy­ku­sia­me tur­ ny­re, ku­rį Ško­ti­jos te­ni­si­nin­kas lai­ mė­jo. „Prieš ke­lias sa­vai­tes tre­ni­ra­ vau­si kar­tu su juo, – apie R.Be­ran­ kį kal­bė­jo olim­pi­nis čem­pio­nas. – Ri­čar­das – tik­ras juo­da­dar­bis. Pas­ku­ti­niai­siais me­tais jis bu­vo pa­ ty­ręs ke­lias trau­mas, ta­čiau ma­čas su juo bus sun­kus.“

„Ri­čar­das žai­dė la­bai so­li­džiai nuo pat pir­mų­jų ma­čo se­kun­džių. Ge­rai pa­si­ren­gė­me dvi­ko­vai su Flo­ria­nu ir džiau­giuo­si, kad vis­kas pa­vy­ko“, – po ma­čo su F.Maye­riu džiau­gė­si R.Be­ran­kio tre­ne­ris Re­mi­gi­jus Bal­ že­kas. – Tre­ne­ri, ko­kius už­da­vi­nius kė­lė­te Ri­čar­dui dvi­ko­vo­je su F.Maye­riu? – bu­vo pa­klaus­tas R.Bal­že­kas. – Vo­kie­ti­jos te­ni­si­nin­ko žai­di­mą ga­na ge­rai iša­na­li­za­vo­me. No­rė­jo­ me spaus­ti var­žo­vą nuo pat ma­čo

pra­džios. Mū­sų tiks­las – ga­lin­gai ata­kuo­ti ir iš kar­to pe­rim­ti ini­ cia­ty­vą. Gal­būt Ri­čar­das per daug ata­ka­vo kai­riuo­ju aikš­tės kraš­tu, nes ak­cen­ta­vo­me ko­vą de­ši­niuo­ju kraš­tu. Iš es­mės vis­kas pa­si­tei­si­no – var­žo­vas ne­spė­jo pa­skui mū­siš­kį. Mū­sų tak­ti­ka vei­kė pui­kiai.

An­dy Mur­ray’us:

R.Be­ran­kis – pui­kus vai­ki­nas, to­dėl džiau­ giuo­si, kad jam čia se­ka­si.

– Ri­čar­do re­zul­ta­tai Aust­ra­li­jos at­vi­rų­jų pir­me­ny­bių pa­grin­di­ nio tur­ny­ro pir­muo­siuo­se dvie­ juo­se eta­puo­se tie­siog įspū­ din­gi. Kaip jūs ver­ti­na­te mū­sų te­ni­si­nin­ko spor­ti­nę for­mą? – Ji tik­rai ge­ra. Aust­ra­li­jo­je la­bai karš­ta, per kiek­vie­ną ma­čą te­ni­si­ nin­kai pra­ran­da la­bai daug skys­ čių, ta­čiau Ri­čar­das lai­ko­si pui­kiai. Džiu­gu, kad jo spor­ti­nė for­ma kas­ dien vis ge­rė­ja. Ma­čas su A.Mur­ ray’umi bus įdo­mus. – Ar tie­sa, kad ma­čą su F.Maye­riu ste­bė­jo ir A.Mur­ray’aus tre­ne­ris – le­gen­di­nis Iva­nas Lend­las? – Taip, tai tie­sa. Bu­vo at­vy­kęs ir

„Reu­ters“, AFP nuo­tr.

I.Lend­las, ir dar vie­nas ško­to tre­ ne­ris. Jie pa­žiū­rė­jo tris ar ke­tu­ ris šio ma­čo gei­mus. Po dvi­ko­vos A.Mur­ray’us atė­jo pas mus į dra­ bu­ži­nę ir pir­ma­sis pa­svei­ki­no Ri­ čar­dą su per­ga­le. – A.Mur­ray’us pa­žy­mė­jo, kad ne­blo­gai pa­žįs­ta Ri­čar­dą, nes kar­tu su juo tre­ni­ra­vo­si Bris­be­ ne. Kaip ma­no­te, ku­riam te­ni­ si­nin­kui išeis į nau­dą tos kar­tu pra­leis­tos ke­lios va­lan­dos? – Sun­ku pa­sa­ky­ti. Tre­ni­ruo­tės ir ­lie­ka tre­ni­ruo­tė­mis. Var­žy­bos – vi­sai kas ki­ta. Ge­rai tik tiek, kad jau­du­lio tur­būt pa­vyks iš­veng­ti. Kai pir­mą kar­tą te­ni­si­nin­kas išei­ na žais­ti su la­bai ga­lin­gu var­žo­vu, pa­pras­tai kre­čia jau­du­liu­kas. Da­ bar vis­kas bus šiek tiek ki­taip, nes su Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos te­ni­si­nin­ ku esa­me tre­ni­ra­vę­si ke­tu­ris kar­ tus. Ne­ma­nau, kad dvi­ko­vą mū­ siš­kis pra­dės įsi­tem­pęs. – Ri­čar­das su olim­pi­niu čem­ pio­nu – tre­čią­ja pla­ne­tos ra­ke­ te žais ne bet kur, o Aust­ra­li­ jos at­vi­ra­ja­me čem­pio­na­te. Ką jums reiš­kia šis ma­čas? – Žais­ti su olim­pi­niu čem­pio­nu ir JAV at­vi­ro­jo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ ju – di­de­lė gar­bė. Ta­čiau kiek­vie­ nas žai­dė­jas sten­gia­si ge­rai at­lik­ti sa­vo dar­bą, Ri­čar­das – ne išim­tis. Di­de­lių emo­ci­jų tik­rai nė­ra. Rei­kia steng­tis, daug dirb­ti ir po tru­pu­

Vie­nas ži­no­miau­sių te­ni­so spe­cia­ lis­tų pa­sau­ly­je Nic­kas Bol­let­tie­ri pui­kiai pa­žįs­ta tiek R.Be­ran­kį, tiek A.Mur­ray’ų. Šio 81-ų ita­lų kil­mės ame­ri­kie­čio Flo­ri­do­je įkur­to­je te­ ni­so aka­de­mi­jo­je tre­ni­ra­vo­si ir lie­ tu­vis, ir ško­tas. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos te­ni­si­nin­ kas, N.Bol­let­tie­ri nuo­mo­ne, yra vie­nas pa­grin­di­nių fa­vo­ri­tų lai­mė­ti Mel­bur­ne vyks­tan­tį tur­ny­rą. „Kaž­ka­da aš neiš­lai­kiau pi­lo­ta­vi­mo eg­za­mi­no, ta­čiau pa­sa­kiau sau, kad vis vien at­si­sė­siu prie ka­ri­nio lėk­tu­vo štur­va­lo. Ir praė­ju­sio am­žiaus pa­bai­ go­je tai nu­ti­ko. Ke­tu­rios kar­tos Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos te­ni­so aist­ruo­lių taip pat lau­kė, kol jų tau­tie­tis lai­mės „Di­džio­jo kir­čio“ tur­ny­rą ir tai per­ nai pa­vy­ko pa­da­ry­ti A.Mur­ray’ui“, – kal­bė­jo N.Bol­let­tie­ri. „An­dy – įvai­ria­pu­sis te­ni­si­nin­ kas, iš­si­ski­rian­tis ga­lin­gais smū­ giais ir la­bai ge­rai žai­džian­tis abiem ran­ko­mis. Pra­dė­jęs dirb­ ti su I.Lend­lu jis pa­ga­liau ta­po ra­ mes­nis, kant­res­nis. Pra­dė­jęs la­ biau pa­si­ti­kė­ti sa­vi­mi, jis žai­džia dar sėk­min­giau. Ge­riau aikš­tė­ je ju­dan­čio te­ni­si­nin­ko už A.Mur­ ray’ų ap­skri­tai nė­ra“, – stip­rią­sias R.Be­ran­kio var­žo­vo sa­vy­bes įvar­ di­jo ame­ri­kie­tis. Lau­kia ko­vos su ser­bu

Per­nai „Aust­ra­lian Open“ pus­fi­na­ ly­je A.Mur­ray’us tik po pen­kių se­tų ko­vos nu­si­lei­do bū­si­ma­jam čem­ pio­nui No­va­kui Džo­ko­vi­čiui. „Pra­lai­mė­jau šią dvi­ko­vą pa­sku­ ti­nia­me se­te 5:7. Tas pus­fi­na­lis ma­ ne daug ko iš­mo­kė. Žai­džiau ge­rai, ta­čiau to neuž­te­ko. Pa­na­šiai nu­ti­ ko ir Vimbl­do­no tur­ny­ro fi­na­le. Sa­ vo šan­sus iš­nau­do­jau, bet klai­dos iš var­žo­vo ne­su­lau­kiau“, – ti­ki­no A.Mur­ray’us. 25-erių ško­tas, šie­met vos at­vy­ kęs į Aust­ra­li­ją, pa­reiš­kė, kad bū­ tent pla­ne­tos rei­tin­go vir­šū­nė­je esan­tis ser­bas grei­čiau­siai bus pa­ grin­di­nis jo kon­ku­ren­tas dėl „Di­ džio­jo kir­čio“ tur­ny­ro tro­fė­jaus. „Per pa­sta­ruo­sius pu­sant­rų me­tų mes dar la­biau pra­dė­jo­me vie­nas ki­ tą gerb­ti. Man pa­tin­ka žais­ti su No­ va­ku. Kiek­vie­nas ma­čas bū­na la­bai var­gi­na­mas, rei­ka­lau­ja daug fi­zi­nės jė­gos. Jei šie­met mums pa­vyks su­ si­kau­ti tur­ny­ro fi­na­le, bū­siu la­bai la­imin­gas“, – įvy­kiams už­bėg­ti už akių mė­gi­no A.Mur­ray’us.

Čiuožėjams I.To­bias ir D.Stag­niū­nui su­švi­to vil­tis Sei­mo Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­ja ieš­kos bū­dų, kaip pa­keis­ ti Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, kad Lie­tu­ vos pi­lie­ty­bę išim­ties tvar­ka gau­ tų ir 2014 m. žie­mos olim­pia­do­je su lie­tu­viu Dei­vi­du Stag­niū­nu ga­ lė­tų da­ly­vau­ti ame­ri­kie­tė čiuo­žė­ ja Isa­bel­la To­bias. Ieš­kos išei­ties

„Dar­bo gru­pė iš­nag­ri­nės, ko­kį spren­di­mą pa­gal da­bar eg­zis­tuo­ jan­čius tei­sės ak­tus ga­li­me priim­ ti, kad iš­spręs­tu­me D.Stag­niū­no ir I.To­bias pro­ble­mą“, – sa­kė dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas so­cial­de­mok­ ra­tas Ju­ras Po­že­la.

Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­ te­to (LTOK) pre­zi­den­tė Dai­na Gu­ dzi­ne­vi­čiū­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad pi­lie­ty­bė la­biau rei­ka­lin­ga ne I.To­ bias, o D.Stag­niū­nui ir Lie­tu­vai. „Jie tarp­tau­ti­nia­me rei­tin­ge yra tre­čia JAV po­ra, – tvir­ti­no D.Gu­ dzi­ne­vi­čiū­tė. – Su­ras­ti ge­ram par­ tne­riui jo ly­gio po­rą yra la­bai sun­ku. Kaip pa­vyz­dys – sta­lo te­ni­si­nin­kė Rū­ta Paš­kaus­kie­nė. Ji yra daug­kar­ ti­nė Eu­ro­pos miš­rių dve­je­tų čem­ pio­nė po­ro­je su ser­bu, o olim­pia­do­je ne­ga­li star­tuo­ti, nes ne­tu­ri ly­gia­ver­ čio par­tne­rio Lie­tu­vo­je. Pra­ran­da­me ga­li­my­bę iš­ko­vo­ti me­da­lius.“

Skriau­džia spor­ti­nin­kus

Anot D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės, ga­li­my­ bė D.Stag­niū­nui išug­dy­ti ly­gia­ver­tę par­tne­rę Lie­tu­vo­je yra ly­gi nu­liui. „Mes la­biau skriau­džia­me ne už­ sie­nie­tę, bet sa­vo pi­lie­tį, ku­ris daug me­tų ati­da­vęs tam spor­tui, iš­ko­ vo­jęs tik­rai la­bai aukš­tas vie­tas, ir ne­su­tei­kia­me po­ros jam star­tuo­ti, o mums – tu­rė­ti sa­vo po­rą žiū­ri­ miau­sio­je žie­mos spor­to ša­ko­je“, – sa­kė D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė. Pap­ra­šė išaiš­ki­ni­mo

Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­ baus­kai­tė ir­gi krei­pė­si į Kons­ti­tu­ ci­nį Teis­mą (KT) išaiš­ki­ni­mo dėl

Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės tei­ki­mo plėt­ ros ga­li­my­bių. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, šiuo me­tu Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės su­tei­ki­ mo tvar­ka yra griež­ta, o vi­suo­me­nė­je vyks­tan­čios per­mai­nos kei­čia žmo­nių lū­kes­čius. Bū­ti­nas aiš­kus at­sa­ky­mas, ar, no­rint iš­plės­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ kos pi­lie­ty­bės tei­ki­mo ga­li­my­bes, pa­ kan­ka Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų, ar tam bū­ti­na keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Pre­zi­den­tė pa­pra­šė išaiš­kin­ti 2003 m. gruo­džio 30 d. ir 2006 m. lapk­ri­čio 13 d. KT nu­ta­ri­mų nuo­ sta­tas ir at­sa­ky­ti, ar ga­li­ma tik įsta­ty­mu, ne­kei­čiant Kons­ti­tu­ ci­jos, nu­sta­ty­ti, kad as­me­nys, po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­vy­

kę gy­ven­ti į ki­tas vals­ty­bes ir įgi­ ję tų vals­ty­bių pi­lie­ty­bę, ga­li tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. KT taip pat pra­šo­ma at­sa­ky­ti, ar ga­li­ma tik įsta­ty­mu plės­ti at­ve­jus ir są­ly­gas, ka­da už­sie­nie­čiams ga­li bū­ti išim­ties tvar­ka su­teik­ta Lie­tu­ vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bė. Šiuo me­tu pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją ir KT dokt­ri­ną dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai ga­li bū­ti tik ypač re­tos išim­ tys, o ne pa­pli­tęs reiš­ki­nys. Išim­ ties tvar­ka Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ki­tų ša­lių pi­lie­čiams ga­li­ma su­teik­ti tik už ypa­tin­gus, o ne spė­ja­mus ar bū­ si­mus nuo­pel­nus vals­ty­bei. KD, BNS inf.


13

penktadienis, sausio 18, 2013

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

pramogų

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

alėja

Lais­vę at­ne­šu­si mu­zi­kos re­vo­liu­ci­ja

Ro­kas – tai mu­zi­ka, gy­ve­ni­mo bū­das, fi­lo­so­fi­ja ar net prie­mo­nė sie­kiant as­me­ni­nės, o Lie­tu­vos at­ve­ju – ir vals­ty­bės, lais­vės. Nau­ jo­je gar­saus lie­tu­vių mu­zi­kan­to Ro­ko Ra­dze­vi­čiaus kny­go­je „Lie­tu­vos ro­ko pio­nie­riai 1965–1984“ šie ro­ko kul­tū­ros as­pek­tai nu­švie­čia­mi jos kū­rė­jų pri­si­mi­ni­mais. Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Šiuo­lai­ki­nė ro­ko mu­zi­kos sam­pra­ ta lais­ves­nė už pa­tį ro­ką – ji api­ma ko­ne vis­ką, kas gro­ja­ma gi­ta­ro­mis, būg­nais. Tai ga­li bū­ti ir džia­zas, fan­kas, ly­ri­nės ba­la­dės, dai­nuo­ja­ mo­ji poe­zi­ja bei dau­ge­lis ki­tų žan­ rų. Dar di­des­nė mig­la ap­gau­bu­si šios mu­zi­kos at­si­ra­di­mą Lie­tu­vo­je. Ją pra­sklai­dy­ti nu­spren­dęs gru­pės „Sky­lė“ ly­de­ris, kom­po­zi­to­rius, mu­zi­kan­tas ir poe­tas R.Ra­dze­vi­ čius ne­se­niai iš­lei­do nau­ją kny­gą „Lie­tu­vos ro­ko pio­nie­riai 1965– 1984“ (Vil­nius, „Va­ga“, 2012 m.). – Prieš ge­rą de­šimt­me­tį esi iš­lei­ dęs elekt­ro­ni­nę en­cik­lo­pe­di­ją to­ kiu pat pa­va­di­ni­mu, kaip ir nau­ jo­ji kny­ga. Kas kny­go­je bus ki­taip nei elekt­ro­ni­nė­je ver­si­jo­je?

Teks­tas – vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų ro­ko mu­zi­ko­je, teks­ tas čia ir yra pa­grin­ di­nis gink­las. – En­cik­lo­pe­di­ja – gan skam­bus pa­ va­di­ni­mas. Tai bu­vo ban­dy­mas su­ kur­ti elekt­ro­ni­nę kny­gą, tie­siog tę­siau tai, ką bu­vau pra­dė­jęs ra­šy­da­mas dip­lo­mi­nį dar­bą uni­ver­si­te­te. Ten bu­vo ne tik in­ter­viu, nuo­trau­kų, bet ir ne­ma­žai mu­zi­kos, gar­so įra­šų. Tai bu­vo tar­si di­de­lis ar­chy­vas, da­ry­tas vien sa­vo jė­go­mis, – jis ne­bu­vo iki ga­lo su­tvar­ky­tas, tu­rė­jo daug spra­gų, klai­de­lių, juk da­rant in­ter­viu ne­re­tai pa­si­klys­ta ir pa­var­dės, ir ki­ti fak­tai. Šį­kart, kai vis­kas taip mo­der­nė­ja, ki­ lo idė­ja iš­leis­ti tik po­pie­ri­nį va­rian­tą. Kny­go­je – ne tik 1998–2000 m. da­

ry­ti in­ter­viu, bet ir apie 15 nau­jų per­ nai vy­ku­sių po­kal­bių. – Kny­go­je pa­mi­nė­ti, ap­tar­ti ko­ lek­ty­vai, at­li­kė­jai la­bai skir­tin­ gi – ro­ken­ro­lo at­sto­vai „Ker­tu­ kai“, Kęs­tu­tis An­ta­nė­lis su ro­ko ope­ro­mis, Vy­tau­tas Ker­na­gis bei jo ly­ri­nės dai­nos ir t. t. Aiš­ ku, toks pat mar­gas ir pa­sau­ li­nis ro­kas. Kaip at­si­rin­kai, ką bū­ti­na pa­mi­nė­ti, ko ne? – Ne­siė­miau spręs­ti iš mu­zi­ki­nio taš­ko, kas ro­kas yra ir kas jis nė­ra. Yra ir to­kių gru­pių, ku­rių la­bai ma­ žai įra­šų iš­li­kę, yra ir to­kių, ku­rios bu­vo iš­ki­lu­sios. Ver­ti­nau tai kaip tam tik­rą jau­ni­mo kul­tū­rą. Spe­cia­ liai ne­si­rin­kau nie­ko, tie­siog at­li­kau sa­vo­tiš­ką žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą. Už­ ka­bi­nau ne tik Vil­nių, bet ir Šiau­ lius, Drus­k i­n in­k us, Plun­gę, Tel­šius.

14

„„Pa­tir­tis: R.Ra­dze­vi­čius ak­ty­viai pri­si­dė­jo prie ro­ko kul­tū­ros iš­sau­go­ji­

mo ne tik iš­lei­dęs anks­ty­vo­jo lie­tu­vių ro­ko an­to­lo­gi­ją, bet ir pa­ts su gru­ pe ak­ty­viai kon­cer­tuo­da­mas. Ro­ko Ra­dze­vi­čiaus as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.


14

penktadienis, sausio 18, 2013

pramogų alėja

VšĮ „Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla“ 2011–2013 m. įgyvendino projektą „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“. Projektas buvo vykdomas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Šakių, Merkinės ir Visagino mokyklose. Pasitelkus improvizacijos metodus, buvo apmokyta 120 mokytojų ir mokyklos administracijos darbuotojų, 60 tėvelių ir 304 9–12 klasių mokiniai. Taip pat paruošta 20 mentorių (mokytojų) bei

išleista improvizacijos metodų praktinio taikymo metodika „Teatrinė improvizacija: priemonė kurti saugią ir kūrybišką bendruomenę mokykloje“. Po dvejus metus trukusių improvizacijos pamokų aktorius ir lektorius Andrius Žebrauskas gali drąsiai pasakyti, kad jo tikslas pasiektas – projekte dalyvavę mokytojai, mokiniai ir tėveliai tęsia pradėtą darbą ir buriasi į improvizacijos bendruomenę. Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir Užs. 106755 diegimas“.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C300 Imuno N60“ ir Donnos Leonės knygą „Acqua Alta “.

Venecijos policijos komisaras Gvidas Brunetis sužino, kad amerikietė meno istorikė, pažįstama nuo bylos La Feničės teatre, žiauriai sumušta. Šitaip užpuolikai įspėjo ją neiti susitikti su meno muziejaus Venecijoje direktoriumi Frančesku Semendzatu. Tačiau Venecijoje prasideda acqva alta, o direktorių lygiai taip pat žiauriai užpuola ir nužudo nežinomi asmenys.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 22 d.

Lais­vę at­ne­šu­si mu­zi­kos re­vo­liu­ci­ja – Pir­mą­sias lie­tu­vių 13 ro­ko gru­pes var­giai pa­va­din­tum ori­gi­na­lio­mis – jų

kū­ri­niuo­se daž­nai skam­bė­da­vo Va­ka­rų mu­zi­kos žvaigž­džių mo­ ty­vai. Tai tur­būt paaiš­ki­na­ma pa­pras­tai – įra­šų bū­da­vo sun­ku gau­ti, vos ke­le­tas plokš­te­lių ke­ liau­da­vo iš ran­kų į ran­kas... – Tai na­tū­ra­lu, nes vi­sa­me pa­sau­ly­je tai vy­ko. Be to, ne­bu­vo, nei iš ko mo­ ky­tis, nei kuo gro­ti – vi­si tu­rė­jo tas še­šias­ty­ges gi­ta­ras, o čia atė­jo kai kas vi­siš­kai nau­ja. Bet tai ne­bu­vo tie­sio­ gi­nis pla­gi­ja­vi­mas, vei­kiau bu­vo ku­ ria­ma aikš­te­lė be­si­mo­kan­tiesiems gro­ti. Anks­ty­vuo­ju ro­ko at­si­ra­di­mo lai­ko­tar­piu ne­ma­žai gru­pių ne tik kar­to­jo bit­lus, bet ne­tgi per­da­ry­da­ vo, aran­žuo­da­vo liau­dies dai­nas. – Ar Lie­tu­vo­je at­si­ra­dęs ro­kas ne­ta­po mo­der­nia par­ti­za­na­vi­ mo for­ma? – In­tui­ty­viai, nors ir la­bai są­ly­giš­ kai, tai ga­li­ma pa­ly­gin­ti. Juk jau­ niems maiš­tau­ti vi­suo­met ge­ra – tuo­me­tė sis­te­ma tam itin ti­ko. Bet

gal tas maiš­tas dau­giau vy­ko ne­są­ mo­nin­gai. Vė­les­niais lai­kais, Lie­ tu­vai at­gau­nant ne­prik­lau­so­my­bę, ro­kas bu­vo po­li­ti­zuo­tas, pa­nau­do­ tas kaip po­li­ti­nis įran­kis, ta­čiau vė­ liau tai sėk­min­gai pa­mirš­ta, nie­kas ne­be­no­ri pri­pa­žin­ti jo reikš­mės, ap­ skri­tai šios mu­zi­kos ne­lai­ko me­nu. Apie tai ir ra­šau kny­go­je. – Pas­ta­ruo­ju me­tu ro­ko kul­tū­ ra lyg ir at­gims­ta fes­ti­va­liuo­se „Mė­nuo Juo­da­ra­gis“, iš da­lies – „Ro­ko nak­ty­se“, „Tams­to­je“ ir pan. Aiš­ku, tos vuds­to­kiš­kos dva­sios jau ge­ro­kai ma­žiau. Ar yra kuo džiaug­tis? – Api­bend­rin­tai šne­kė­ti sun­ku – juk Vuds­to­kas bu­vo tik vie­ną kar­tą, to­ kie da­ly­kai ne­pa­kar­to­ja­mi. Bet ap­ skri­tai Lie­tu­vo­je fes­ti­va­lių kul­tū­ra yra, ypač kai žmo­nės ren­gia juos iš en­tu­ziaz­mo, ne dėl pi­ni­gų – juk tas pa­ts „Mė­nuo Juo­da­ra­gis“ ne­gau­na jo­kio fi­nan­sa­vi­mo, ta­čiau žmo­nių į jį kas­met at­vyks­ta vis dau­giau. Va­di­ na­si, idė­ja, kai ne­sie­kia­ma pa­si­pel­ ny­ti, žmo­nėms pa­tin­ka. Prie­šin­gai

nei koks, pa­vyz­džiui, „Be2gether“, ku­ris gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus, ta­ čiau ten nė­ra dva­sios. – Kas ta­ve ska­ti­na skleis­ti ro­ko kul­tū­rą, ja do­mė­tis? Gal dėl to šiek tiek kal­tas ir ta­vo var­das? – At­ro­do, var­das tik­rai tu­ri ma­giš­ ką ga­lią. Ne žmo­gus var­dą veikia, o var­das žmo­gų. Kar­tais tik­rai taip yra. Ne­ži­nau, ar sau ga­liu tai pri­ tai­ky­ti... Ne­su tra­di­ci­nis ro­ko muzi­ kantas, ne­bu­vau toks ir jau­nys­tė­je, ne­pa­sa­ky­čiau net, kad la­bai do­mė­ jau­si ro­ko mu­zi­ka iki tol, kol mo­kyk­ lo­je ne­paė­miau į ran­kas gi­ta­ros. – Ar anks­čiau tu­rė­jai ko­kių nors mu­zi­kos gu­ru, ku­rie pa­vei­kė ir ta­vo pa­ties kū­ry­bą? – Ne pa­slap­tis, kad tuo me­tu bu­vo daug ru­siš­kos mu­zi­kos – ir Bo­ri­sas Gre­benš­či­ko­vas, ir vi­so­kie vik­to­rai co­jai. Reik­ėtų pri­dė­ti mū­sų mo­kyk­ lo­je (Vil­niaus 22-ojo­je vi­du­ri­nė­je – red. pa­st.) gro­ju­sią pank­ro­ko gru­pę „Er­kė mai­še“. Taip pat anks­ty­vuo­ju lai­ko­tar­piu smar­kiai pa­ti­ko ir gru­ pės „Ac­cept“, „Scor­pions“. Vė­liau bu­vau smar­kiai pa­veik­tas to­kių gru­pių kaip „The Doors“, „Strang­ lers“, „Pink Floyd“ ir t. t. – Kai ku­rie ro­ko dau­giau­sia dė­ me­sio ski­ria mu­zi­kai, skam­ be­siui, įvaiz­džiui. O kiek tau pa­čiam mu­zi­ko­je svar­bus teks­ tas? – Teks­tas – vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų ro­ko mu­zi­ko­je, teks­tas čia ir yra pa­grin­di­nis gink­las. Pa­vyz­ džiui, džia­zas kur kas la­biau, pla­ čiau to­le­ruo­ja­mas vien dėl to, kad jam ne­bū­ti­nas teks­tas. Ro­ko už­tai­ sas vi­sai ki­toks – čia teks­tas tu­ri bū­ti įtai­gus, o kai kam ga­li net kel­ ti gal­vos skaus­mą. Kny­go­je taip pat už­si­me­nu apie žmo­nes, ku­riems tai bu­vo svar­bu. Pa­vyz­džiui, Šna­ras, Vy­tau­to Ker­na­gio bend­ra­žy­gis, – iš jo ėmiau in­ter­viu. Jis kur kas ge­ riau su­pra­to ro­ką nei tie, ku­rie gro­ jo idea­liai, bet tik ko­pi­ja­vo. Aiš­ku, to­kių as­me­ny­bių bu­vo ir dau­giau, ta­čiau kny­ga api­ma lai­ko­tar­pį tik iki 1984-ųjų, tad čia nė­ra, pa­vyz­ džiui, vė­liau su­si­kū­ru­sios gru­pės I.V.K.G.Y.G. Tie­sa, yra įtrauk­ta vie­ no jų na­rio Ar­vy­do Ma­kaus­ko-Ma­ kio jau­nys­tė­je įkur­ta dar avan­gar­ diš­kes­nė gru­pė „Minds Di­sor­der“. – Da­bar po­pu­lia­ru pri­kel­ti se­ ną­sias lie­tu­vių folk­lo­ro dai­nas – aran­žuo­ti jas nau­jai, su­teik­ ti sun­kų skam­be­sį. Kaip tai ver­ ti­ni? – Vi­sa­da bu­vau prieš pa­vir­šu­ti­niš­ką per­da­ry­mą – „Sky­lė“ to nie­ka­da ne­ da­rė. Aiš­ku, kai ku­rio­se dai­no­se yra tų se­nų­jų in­to­na­ci­jų, bet jos at­si­ran­ da na­tū­ra­liai. O kal­bant apie se­no­jo folk­lo­ro per­kū­ri­mą, ži­no­ma, pri­si­ lies­ti prie sa­vo is­to­ri­jos ge­rai, bet ar tai kū­ry­biš­ka? Ne­ži­nau. Ki­ta ver­tus, pa­ts ro­kas jau yra folk­lo­ras, tik žmo­ nės ne­be­gy­ve­na taip kaip anks­čiau, tad ir folk­lo­ras ki­toks – jis gims­ta iš šiuo­lai­ki­nės gy­ven­se­nos. – Ar ver­ta pra­na­šau­ti ro­kui mir­ tį, įsi­ga­lint elekt­ro­ni­nei, po­pmu­zi­kai ar dar ko­kiai nors? – Bent jau po­grin­dy­je ro­ko tik­rai vi­są lai­ką bus. O kad ma­žė­ja tos jo dva­sios – vi­sa­da bū­na taip, kad, ro­dos, kas nors jau už­ge­so, o pa­ skui stai­ga vėl at­si­gau­na. Kar­tais tai vi­sai į ge­ra.


153

penktaDIENIS, sausio 18, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������������� 15 Parduoda� ������������������������������������������ 15, 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Kviečia� ������������������������������������������������ 16, 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 16 Rasta������������������������������������������������������������� 16 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Valymo kompanijai reikalingas vairuotojas-traktorininkas dirbti PC „Akropolis“ lauko teritorijoje nakties metu. Tel. 8 656 20 015.

DARBo skelbimai

1067302

Siūlo darbą Elektros prekių parduotuvei reikalingi pardavėjai-vadybininkai. Kviečiame į pokalbį sausio 22 d. 10 val. (su savimi turėti savo CV). UAB „Elektrobig“, Draugystės g. 19, Kaunas. 1065790

Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra ieško komunikabilaus, iniciatyvaus, su nuosavu automobiliu nekilnojamojo turto vadybininko. Tel. 8 659 79 939. 1065260

Kepyklėlių tinklui reikalingi turintys patirties arba baigę kursus tešlų formuotojai, konditeriai, kepėjai. PC „MOLAS“. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com. 1065955

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058761

Naujai atidaromam siuvimo salonui „Urmo“ bazėje, Pramonės pr. 16, Geltonoje galerijoje, reikalinga kvalifikuota siuvėja siūti ir taisyti drabužius. Tel. 8 602 16 970. 1067288

Pareigos: kambarinė. Patirtis būtų privalumas. CV siųsti e. paštu viabalticapramogos@gmail.com. Tel. 8 611 01 631.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1058887

VšĮ Marijampolės ligoninei reikalingas gydytojas neurologas ir gydytojas neurologas budėjimams. Tel. (8 343) 50 435. 1066670

Ieško darbo

1058574

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1066403

Reikalinga sparti siuvėja (-as) ir overlokininkė (-as) siūti minkštųjų baldų užvalkalus. Darbas Dainavos mikrorajone. Alga nuo 1 200 Lt. Tel. 8 673 06 774. 1067291

Reikalingas (-a) valymo mašinos operatorius (-ė), apmokome, darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. 1067493

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti vilkikais su užuolaidinėmis puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1061311

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

1060162

Reikalingos siuvėjos (-ai) siūti operacijomis tekstilės gaminius. Kauno centras, 1 pamaina. Tel. 8 608 06 591. 1065499

Transporto įmonei reikalingi vairuotojai (CE kategorija). Darbas su tentinėmis puspriekabėmis. Baltijos šalys–Baltarusija–Rusija. Tel. 8 676 07 020. 1065216

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas, trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1060679

UAB „Terra animalis“ reikalingas vairuotojas ekspeditorius (prekių pristatymas į prekybos vietas Lietuvoje). Reikalingos B, C, E kat. Skambinti tel. 8 656 61 350. 1067340

UAB „Terra animalis“ Zapyškyje reikalingi automobilinio ir elektrinio krautuvo vairuotojai. Kvalifikacijos pažymėjimai ir darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 698 58 066. 1067349

UAB „Techranga“ ieško nestandartinių įrengimų konstruktoriaus. Reikalavimas: darbas su SolidWorks. Atlyginimas sutartinis. Gyvenimo aprašymą siųsti faksu (8 37) 406 552 arba e. paštu info@techranga.lt. 1067485

1057807

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1065684

Kompiuterininkų

1067496

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1064826

Paslaugos Medikų Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1058836

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1058550

PAŽADĖJOTE SAU PRADĖTI NUO NAUJŲJŲ! Mitybos specialisto konsultacijos, maisto netoleravimo testas, visos organizmo valymo procedūros! Palankiausios kainos, patyrę specialistai, maloni aplinka. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1063495

Profesionalus masažuotojas dirba miesto centre. www.masazas55.lt. Tel. 8 643 30 000. 1064680

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 8 603 78 999, 8 699 55 568. 1061383

Buitinės technikos remonto

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1067173

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1058971

1064019

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1062297

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1061947

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1061977

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1059825

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1062154

1062819

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1061325

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju, glaistau, šlifuoju be dulkių. Tel. 8 677 05 040. 1065368

Metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno. Laiptai, turėklai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai šiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt. 1064685

Nebrangiai ir kokybiškai klijuojame įvairių rūšių plyteles ir atliekame įvairius vidaus remonto darbus. Tel. 8 606 50 549. 1066711

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1060816

Statybos, remonto AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4–6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553. 1067421

Plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, dažymas ir kiti darbai. Tel. 8 648 62 352. 1067547

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1064105

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1058234

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1060792

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1060723

Atliekame visus vidaus statybų darbus. Tel. 8 675 82 921. 1065351

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1054026

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

1041873

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1062319

37 metų vyras, ieško pagalbinio arba krovėjo darbo. Galiu dirbti ūkyje. Kaune. Tel. 8 646 49 112.

1066799

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1057917

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 1066805

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1061832

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1067695

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597. 1064807

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136. 1063597

Šlaitinių stogų dengimas įvairia danga, sienų šiltinimas, dailylenčių kalimas (lauko), pastogių įrengimas. Tel. 8 634 55 006. 1062885

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1067516

Elektriko paslaugos. Elektros instaliavimas, montavimas, gedimų šalinimas. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1065962

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 1067450

Glaistau, dažau, tapetuoju. Atlieku ir kitus statybinius darbus. Galiu pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044. 1061003

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1058154

ALADINO valykla valo kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai – nuo 75 Lt. Dirbame I–V 8–19, VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1060416

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1067632

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058636

Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956. 1063523

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kambario butą bendrabutyje, J.Basanavičiaus al. (5 a. mūrinio namo 2 a., b. pl. 19, kambario pl. 11 kv. m, WC ir dušas kartu, yra balkonas, remontas paprastas). Kaina 45 000 Lt. Tel. 220 455, 8 612 03 636. www.agmindis.lt. 1059491

1 kambario butą Palemone, Stoties g. (5/3 a., mūriniame name, tvarkingas, plastikiniai langai, su baldais). Kaina 39 000 Lt. Tel. 8 619 47 811. 1065084

1 kambario butą Pramonės pr., Dainavos r. (b. p. 33 kv. m, III a., tvarkingas, tuščias). Tel. 8 699 37 824.

1060246

20 arų žemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava, Ražiškių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 1059476

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032368

1062701

www.meistras24.lt. Atliekame santechnikos, šildymo, vėdinimo ir smulkius montavimo darbus, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas andrius@agiris.lt. 1065054

Vidaus įrangos PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1059387

1063024

Durys – Jūsų, darbas – mūsų. Kokybiškai statome duris, lankstus, spynas, prikalame apvadus. Tel. 8 699 39 451.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 1061648

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1057822

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1054159

Jei Jūs norite gyventi Kaune ir pabėgti nuo drakoniškų sąskaitų už šildymą, šis pasiūlymas – KAIP TIK JUMS! Parduodamas 2 a. mūrinis namas su rūsiu SB Biruliškės, Kauno r., iki Partizanų g. 350 m (b. pl. 80, gyv. 48 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas, remontas, 6 a, visos komunikacijos, išskyrus dujas ir kanalizaciją). 138 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448; www.agmindis.lt. 1059481

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1053802

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029430

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1066442

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, sausio 18, 2013

klasifikuoti skelbimai AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Parduoda Statybinės medžiagos

1067676

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064305

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Gyvūnai

1064371

Parduodu gražius turkų angoros veislės kačiukus baltos spalvos. Galiu atvežti į namus. Kaina 30 Lt. Tel. 8 682 00 239. 1067374

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064436

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1063899

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1061632

Atvežame skubiai, nebrangiai baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų (šalto arba karšto presavimo). Tel. 8 600 25 915. www.briketai-granules.lt.

1057876

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830. 1052103

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1051971

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 302 535, 8 614 21 023. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 300 915, 8 609 96 655. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 533, 8 614 20 820. 1065261

1064240

1061434

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064564

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935.

1059522

kviečia

1064172

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1053478

Baltarusiškų durpių briketai, kaina 310 Lt už toną. Ateities pl. 34, Kaunas (UAB „Polimeta“). Tel. 8 698 15 168. 1064844

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1066827

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058780

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974198

Parduodame įvairias malkas (dvimetriais, trinkomis, skaldytas), atraižas, sausas medienos atliekas (sukrautos į konteinerius po 2 erd.). Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992, 8 685 78 626. 1063209

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 1066786

Parduodu įvairias malkas trinkelėmis, skaldytas, atvežu po 10 erdmetrių. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com.

1065359

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. 1064969

Pjuvenų briketai – mišrios, kietmedžio medienos, durpių briketai, plauta anglis didmaišiuose. Tel. 8 677 57 228. 1063360

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1055561

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161. 1059162

Perka

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064113

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1060607

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių daužtus, nevažiuojančius automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1065943

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1062649

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1052020

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Įvairūs

1066834

Teismo informacija 2012 12 10 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2570-221/2012 iškėlė bankroto bylą UAB „Kauno fonas“ (įmonės kodas 134465249, juridinis adresas Savanorių pr. 192–802, Kaunas) ir šios įmonės administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (adresas Jonavos g. 16A, Kaunas, įmonės kodas 235238440, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a). Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo ir UAB „Kauno fonas“ bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2012 12 21. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p., 11 str. 3 d. 13 p. administratorius informuoja, kad BUAB „Kauno fonas“ visų sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, toliau nevykdys. 1067371

Nuomoja

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1058175

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

Išnuomoju kambarį 6-ojo forto rajone. Tel. 8 614 56 040. 1062850

1065445

Geromis kainomis perkame visų markių automobilius. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1065969

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1060631

Gabenimai Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1053514

Kiti 2013 m. vasario 7 d. 19 val. 2 aukšto fojė vyks DNSB „Gričiupio 11“ gyventojų susirinkimas.

RASTA Vil­niaus g., ne­to­li po­že­mi­nės per­ėjos prie “Ikiu­ko”, ras­tas rak­tų ry­šu­lys. Tel. 466 280 (dar­ bo va­lan­do­mis).

1067292

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336. 1047466

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Skubiai perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526.

1067664

Naujai atidaryti globos namai SENJORŲ VILA (Žalioji g. 19B, Garliava) priima senjorus ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų priežiūroje. Geros gyvenimo sąlygos. Sudaromos sutartys senjorų slaugai, globai jų namuose. Tel. 552 258, 8 652 93 000.

1058196

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1055227

1067749

Vadovaujantis 2012 11 02 Kauno r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1819, 2012 11 08 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S-1333, parengtas sklypo, kad. Nr. 5263/0010:514, Panevėžiuko k. v., Gaižuvėlės k., Babtų sen., Kauno r. sav., detalusis planas UAB „TELE2“ mobilaus GSM ryšio tinklo bazinės stoties Nr.D54.1 statybai (H-60 m) ir nuo vasario 4 d. eksponuojamas Kauno r. sav. 2-ojo aukšto fojė (Savanorių pr. 371, Kaune) bei Babtų seniūnijos patalpose. Planavimo organizatorė: Antanina Korbut, Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno r. Rengėja: R.Pumputienės įm., Tilžės g. 144, Šiauliai. Tel. 8 682 40 021, e. paštas rasa.pumputiene@splius.lt. Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus, vienam iš jų pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės sklypų naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: susipažinti su rengiamais dokumentais, teikti siūlymus bei pretenzijas projekto rengėjui galima raštu nurodytu adresu. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami visą detaliojo plano rengimo procedūros laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo susirinkimo. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje (L.Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Parengto projekto viešas aptarimas vyks Babtų seniūnijos patalpose, Kauno r. sav., 2013 m. vasario 19 d. 10 val. 1067537

1065008

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis sausio 16 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-58 – „Dėl Kauno r. sav. Raudondvario sen. Raudondvario k. žemės sklypų, kadastriniai Nr. 5270/0008:61 ir 5270/0008:618, detaliojo plano patvirtinimo, sujungimo ir padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-59 – „Dėl Kauno r. sav. Neveronių sen. Neveronių k. Dobilų g. 12 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0016:140, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-60 – „Dėl Kauno r. sav. Užliedžių sen. Užliedžių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0004:389, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-61 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Juragių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5227/0002:497, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai.

1065513

Skystą kurą krosnims. Dideliais kiekiais ir jo likučius. Mokame iki 2 Lt už l. Pasiimame. Tel. 8 647 52 729. 1064937

1061808

Skubiai perku nedidelį namą arba namo dalį Žaliakalnyje. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581. 1066820

Aš, Vilius Matekonis, 2012 m. liepos 27 d. darbo metu Kauno savivaldybės pastate, konflikto metu, sužalojau savo bendradarbį Vytautą Giedraitį. Savo kaltę visiškai pripažįstu, nuoširdžiai gailiuosi ir labai jo atsiprašau. 1067322

Informuojame, kad UAB „Aiški vizija“, įmonės kodas 302491437, keičia įmonės pavadinimą į UAB „Fashion Code“. 1067375

Pranešame, kad 2013 m. sausio 31 d. 15 val. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas, šaukiamas bankrutavusios UAB „Žava“ kreditorių susirinkimas. 1067372

Pamesta Pamestą Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinio pažymėjimą Nr. MP 1457776, išduotą Gretai Baltrimaitei, laikyti negaliojančiu.

1067319

Pamestą Kauno Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos diplomą, išduotą Hasanui Khalilovui, laikyti negaliojančiu. 1067449

Pamestą mokinio pažymėjimą MP Nr. 1460576, išduotą Kauno „Saulės“ gimnazijos Benui Kudirkai, laikyti negaliojančiu.

1067390

Pamestą SOCPSTVDC išduotą mokinio pažymėjimą, priklausantį Kristinai Sapronaitei, laikyti negaliojančiu. 1067481

Pamestą UAB ORION LT (įmonės kodas 302651518) antspaudą laikyti negaliojančiu.

1067448


17 3

penktaDIENIS, sausio 18, 2013

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Tiražo Nr. 1036, sausio 16 d. AUKSO PUODAS – 16 045 081 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 527 180 Lt 01 15 18 26 36 45 Auksinis skaičius 20 Papildomi skaičiai 23 34 Lietuvoje laimėti prizai 5 + papildomas sk. – 76 777 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 5484 Lt (8 priz.) 4 skaičiai – 160 Lt (377 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (6517 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (8752 priz.) Džokeris – bil. nr. 020 115 296 (180987 Lt) Prognozė: Aukso puode – 18 mln. Lt Didysis prizas – 2,5 mln. Lt Džokeris – 400 000 Lt

Pramogos Sausio 26 d. 17 val. Kauno filharmonijoje – vakaras su žurnalistu HENRIKU VAITIEKŪNU. Renginio svečiai: astrologas Naglis Šulija, muzikantas Gražvydas Januškevičius. Bilietai: Filharmonijos kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt kasose, www.atmkompanija.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ priima berniukus: 4–5 metų – į mažylių chorą „Varpelis“; 5–7 metų – į jaunučių chorą „Mažasis Varpelis“; 7–9 metų – į jaunučių chorą „Varpelis“; 9–18 metų – į berniukų ir jaunuolių chorą „Varpelis“. Priėmimas vyksta darbo dienomis 9–17 val. Tel. 320 486, D.Poškos g. 4, www.varpelis.com. 1063270

Naujais metais pasižadėjote pradėti šokti?! NEMOKAMI linijinių šokių užsiėmimai sausio 18 d. Centre, Vilijampolėje ir Aleksote – pradedantiesiems! Ateikite, pabandykite ir likite su VIENA LINIJA, nes tik čia madingiausi ir linksmiausi šokiai be porų. Patyrę ir energingi vadovai išmokys jus jaustis komfortiškai ant parketo. Pradėję šokti linijinius, atrasite daugiau šviesių gyvenimo pusių! Registracija www.line-dance.lt arba tel. 240 633, 8 615 93 665. 1061032

Sportas Kauno turistų klubas sausio 19 d. visus kviečia į žygį slidėmis „Snaigė-2013” Lampėdžiuose. Startas 11–12 val. aikštelėje prie maršrutinio autobuso galinės stotelės. Informacija tel. 8 650 39780; www.kaunoturistuklubas.lt.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058440

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1058420

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1058400

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1058307

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1051921

informuoja MAŽASIS LEKTORIUMAS Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Sau­sio 18 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne. RENGINYS SVEIKATOS METAMS Sau­sio 19 d. 13 val. Pa­ne­mu­nė­je, prie pir­te­ lės, šven­tė – PASAULINĖ SNIEGO DIENA. Spor­tuo­si­me, at­si­neš­ti ro­gu­tes, sli­des ar­ba šiau­rie­tiš­ko vaikš­čio­ji­mo laz­das, or­ga­ni­zuo­ si­me įvai­rias var­žy­bė­les. Kvie­čia­me da­ly­vau­ ti vi­sus, am­žius ne­ri­bo­ja­mas. Nu­ga­lė­to­jai bus ap­do­va­no­ja­mi. Ne­pra­leis­ki­te ga­li­my­ bės pa­si­džiaug­ti snie­gu, nes greit va­ry­si­me žie­mą iš kie­mo. Or­ga­ni­za­to­riai: Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­nės cen­tras, Žo­lin­čių aka­de­mi­ja, Kau­no jung­ti­ nis svei­ka­tos klu­bas, Šiau­rie­tiš­kas NWStyle ėji­mas. Vai­šin­si­me ar­ba­ta.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Visose Stokholmo parduotuvėse – didieji žiemos išpardavimai!

Šokiai, dainavimas

įvairūs

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1066715

Paskolos

1058486

Karščiausi kelionių pasiūlymai

1066845

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Didysis išpardavimas Baltijos jūroje! 3 DIENŲ KRUIZAS RYGA–STOKHOLMAS–RYGA Laivų parduotuvėse, restoranuose ir baruose – akcijos ir nuolaidos iki 70%!

KRUIZO KAINA – NUO 95 Lt. KRUIZO IR MAITINIMO KAINA – NUO 345 Lt. Pramoginė ir poilsinė programa laive: gyva šokių muzika, diskoteka, žaidimai, viktorinos, daug prizų ir naktinė šou programa! Pasiūlymas galioja iki 2013 02 17 Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kviečia mokytis DAINAVIMO STUDIJA „SVAJONIŲ GIJA“ priima 4–14 m. vaikus. Mokome dainuoti ir šokti, koncertuojame. Užsiėmimai – Centre, Šilainiuose. Tel. 8 610 18 342.

1062406

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 01 21, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 01 23. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1057968

Nemokami anglų k. kursai. Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 val. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia, Draugystės g. 1. Tel. 8 645 56 358.

informuoja V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57 tęsia pro­jek­to „Bib­lio­te­kos pa­žan­gai” pa­ grin­di­nių tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą – stip­ri­nant ir pa­nau­do­jant vie­šų­jų bib­lio­te­kų pa­jė­gu­mus, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai žy­miai ge­riau nau­ do­tų­si in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bė­ mis sie­kiant gau­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ir ben­drau­ti. Ir šiais me­tais nuo va­sa­rio iki ge­gu­žės mėn. kvie­čia­me gy­ven­to­jus į ne­ mo­ka­mus KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PRADŽIAMOKSLIO kur­sus. Jų me­tu bus mo­ ko­ma nau­do­tis kom­piu­te­riu, dirb­ti su do­ku­ men­tais, at­lik­ti pa­ieš­ką in­ter­ne­te, prak­tiš­kai iš­ban­dy­ti elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ga­li­ my­bes. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja į mo­ky­mus tel. (8 37) 206 414 9–19 val. Mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ja ir ki­ti bib­lio­te­kos pa­ da­li­niai. Pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos tei­rau­ki­ tės www.kau­nas.mvb.lt. Nuo sau­sio 19 d. pra­de­da veik­ti ne­mo­ka­ma dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos stu­di­ja AISTIS. No­rin­čiuo­sius iš­mok­ti gro­ti gi­ta­ra, kur­ ti, dai­nuo­ti, da­ly­vau­ti bib­lio­te­kos ren­gi­ niuo­se, kvie­čia­me rink­tis šeš­ta­die­niais 12 val. Dau­giau in­for­ma­ci­jos sve­tai­nė­je www.kau­nas.mvb.lt, tel. 8 684 47 465.

EKSKURSIJOS Sei­mo na­rys Ka­zys Star­ke­vi­čius kvie­čia į ren­ gi­nius ir eks­kur­si­jas: va­sa­rio 2 d. – tra­di­ci­ nės žir­gų lenk­ty­nės Sar­tuo­se; va­sa­rio 9 d. – eks­kur­si­ja „Pa­mirš­tas Alek­so­tas”; va­sa­rio 15 d. – eks­kur­si­ja „Ža­lia­kal­nis”. Re­gist­ruo­ja­mi ko­lek­ty­vai, no­rin­tys ap­lan­ ky­ti Sei­mo rū­mus. Gi­do pa­slau­ga ne­mo­ka­ ma, trans­por­tas – mo­ka­mas. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 8 689 54 571, e. p. r.ce­pur­nie­ne@gmail.com.

1063087

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18

kviečia

Sausio 19 d. 15 val. – paskaita „Gimdymo slėpiniai”. Lektorius Aleksandras Žarskus. Susitikimas su doc. Stasiu Šimaičiu „Antropologinio turinio išlikimo ir dėsningo reliatyvumo klausimas Lietuvos kultūroje”. II d. Sausio 21 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugsmai”. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 670 49 904. Sausio 22 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: šaliko vėlimas. Veda Daiva Vainauskienė. Informacija tel. 8 679 36 715. Sausio 24 d. 18 val. – tapybos mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Prie molberto”: diptikas (akrilas). Veda dailininkas Gvidas Latakas. Informacija tel. 8 679 36 715. Sausio 26 d. 15 val. – paskaita „Gimdymo slėpiniai: tėvai ir vaikai”. Lektorius Aleksandras Žarskus. Susitikimas su istoriku Kęstučiu Kasparu „Pamokos pas Moką. Liaudies filosofijos gelmės”. II d. Sausio 28 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugsmai”. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 670 49 904.

KATALIKŲ BENDRUOMENĖ „GYVIEJI AKMENYS“ Sau­sio 27 d. kvie­čia į At­si­nau­ji­ni­mo die­ną „Ti­kė­ji­mo me­tai: Jė­zus Kris­tus yra Vieš­ pats”, ku­ri vyks vieš­bu­čio PARK INN kon­fe­ ren­ci­jų sa­lė­je, K.Do­ne­lai­čio g. 27. Pra­džia 10 val.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


18

penktadienis, sausio 18, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Mirus Lietuvos patriotui, buvusiam Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos nariui kunigui Algimantui KEINAI (1937–2013), artimuosius nuoširdžiai užjaučia Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba. Mirus kunigui, kovotojui už Lietuvos laisvę, Bažnyčios gyvenimo metraštininkui Algimantui KEINAI, nuoširdžiai užjaučiame jo gimines, artimuosius, draugus ir bendražygius. Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir miesto tarybos nariai Mirus medžiotojui Juozui TUZIKUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno medžiotojų klubo „Mėkla“ medžiotojai. Staiga mirus Juozui Algimantui TUZIKUI, žmoną Danguolę, dukras Liną ir Rasą, jų šeimos narius ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Lietuvos veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai.

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Mirus Broliui, nuoširdžiausius užuojautos žodžius tariame Aurelijai Makūnienei ir jos artimiesiems. Taurakiemio seniūnijos seniūnė Danutė Glinskienė Būtis – tik sapnas, buvo – ir sudie, Praeina viskas – gęsta net žvaigždė, Žmogus lyg dulkė, vėjo atnešta. Bet skausmas jo – gilus kaip visata. (R.M.Rilkė) Mirus mylimai seseriai, Stasį MITKŲ, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno liftai“ kolektyvas. Adomą Vaišvilą skaudžią netekties valandą, mirus sesutei, nuoširdžiai užjaučia UAB „Magistralė“ kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame Vitalijų VYŠNIAUSKĄ dėl mylimo Tėvelio mirties. Netekties skausmą tesumažina šviesus Jo prisiminimas. UAB „Inžineriniai tinklai“ kolektyvas Nuoširdžiai užjaučiame LSDP Kauno rajono skyriaus Linksmakalnio grupės pirmininką Vladą ŽIČKŲ dėl mamos mirties. LSDP Kauno rajono skyriaus bičiulių vardu skyriaus pirmininkas Valerijus Makūnas „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukauko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1059083

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJAME: Jonavos g. 40A, S.Žukausko g. 3A, Radvilėnų pl. 15A ir kitose parapijų šarvojimo salėse, kremavimas, platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas. Jonavos g. 40A šarvojimo salės nemokamai (prie „Undinės“, Senamiestis, Kaunas). Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. 1053573

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sausio 18 d. 18.30 val. – PREMJERA! Jez Butterworth. JERUZALĖ. Komedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Didžioji scena. Sausio 19 d. 12 val. – Inesa Paliulytė. ANDERSENO GATVĖ. Vienos dalies spektaklis H.Ch.Anderseno biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė. 19 val. – Juozas Tumas-Vaižgantas. ŽEMĖS AR MOTERS. Komedija. Rež. Tomas Erbrėderis. Mažoji scena. 18.30 val. – Eugene Scribe. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Istorinė komedija. Rež. Raimundas Banionis. Didžioji scena. Sausio 20 d. 14 val. – Inesa Paliulytė. ASTRIDA. Spektaklis Astridos Lindgren biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Didžioji scena. 18 val. – Yukio Mishima. MARKIZĖ DE SAD. Dviejų dalių ironiška fantazija. Režisierius Artūras Areima. Rūtos salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Sausio 18 d. 18 val. – Eltonas Johnas, Timas Rice’as. AIDA. 2 dalių miuziklas. Režisierius Vytenis Pauliukaitis, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Adomas Jacovskis, kostiumų dailininkė Aleksandra Jacovskytė, choreografas Arikas Krupas. Sausio 19 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkė Janina Malinauskaitė. Sausio 20 d. 12 val. – Zita Bružaitė. GRYBŲ KARAS IR TAIKA. 2 veiksmų operėlė-parodija vaikams ir tėveliams. Režisierius Aidas Giniotis, dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkė Ramunė Skrebūnaitė. 18 val. – Gioacchinas Rossini. SEVILIJOS KIRPĖJAS. 3 dalių komiška opera. Dirigentas Jonas Janulevičius, režisierius Gintautas Želvys, dailininkė Tatjana Astafjeva (Rusija).

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Sausio 18 d. 18.30 val. „Laimingi žmonės” pristato spektaklį suaugusiesiems – ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU, ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIUKAS. Režisierius V.V.Landsbergis. Bilietai parduodami www.bilietai.lt. Sausio 19 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiurauskas (spektaklis-žaidimas, kurį padeda kurti vaikai), nuo 3 metų. 18 val. – „Laimingi žmonės” pristato spektaklį suaugusiesiems – komediją KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU. Režisierius A.Lebeliūnas. Bilietai parduodami www.bilietai.lt. Sausio 20 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS, rež. A.Stankevičius (ar sunku gyventi, drąsą pametus?), nuo 3 metų.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Sau­sio 18 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 19 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­de­šim­ ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 20 d. 18 val. – K.Fre­šet. ŽANAS IR BEATRIČĖ. Me­lo dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­ bi­no­vas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Sausio 20 d. 12 val. – KLOUNŲ ŠOU. Linksmos istorijos apie komiškas situacijas mūsų gyvenime.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS 19 d. 18.30 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Sausio 19 d. 18 val. – B.Srbljanovič. Belgrado trilogija („Su Naujaisiais metais, Ana!“). Rež. Darius Rabašauskas. Sausio 20 d. 12 val. – KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. Audrius Baniūnas.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Sausio 18 d. 19 val. – tragikomedija PJESĖ PRARASTAM BALSUI („Katinėlis ir Paukštelis”). Sausio 19 d. 19 val. – komedija KĄ GALVOJA VYRAI?

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

IDIOTEATRAS Sau­sio 18 d. 18 val. – ko­me­di­ja URVINIS ŽMOGUS. Re­ži­sie­riai K.Smo­ri­gi­nas, D.Kaz­ laus­kas. DOMINO TEATRAS Sau­sio 20 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Režisierius M.Sla­wins­ki.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Sausio 20 d. 12 val. – KATINĖLIS IR GAIDELIS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31

Sausio 18 d. 16 val. – Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis” mokytojų Rimos Daugėlienės ir Loretos Karpavičienės solinio dainavimo studijos mokinių koncertas. Koncertmeisterės Roberta Daugėlaitė, Elena Kokštienė, Rita Girčienė. Skambės lietuvių kompozitorių kūriniai. Įėjimas su muziejaus bilietais.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Sau­sio 18 d. 17 val. – Klai­pė­dos at­ga­vi­mo 90-me­čio mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Ren­gi­nio me­tu ir sa­vai­tę po jo veiks Vy­tau­to Di­džio­jo Ka­ro mu­zie­jaus kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da „Klai­ pė­dos kraš­to su­ki­li­mui – 90” ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da „Šau­lių vaid­muo Klai­pė­dos kraš­to su­ki­li­me”. Įė­ji­mas lais­vas.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Kęstučio g. 27

Sausio 19 d. 10 val. Lietuvos skautija kviečia į XIV skautų dainų konkursą GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU, skirtą v.s. F.Šakaliui atminti. Įėjimas nemokamas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Sau­sio 19 d. 17 val. – kon­cer­tas „Da­li­jan­tys sa­ve nuo abė­cė­lės lig bran­dos...”, skir­tas Kau­no 1-osios ir Puns­ko mu­zi­kos mokyklos mo­ky­to­jo A.Bei­na­rio ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ ti. Da­ly­vaus so­lis­tai: Gied­rė Juk­ne­vi­čiū­tė (sop­ra­nas), Al­ber­tas Gra­žys (akor­de­o­nas), Ro­ber­tas Bei­na­ris (obo­jus), Ge­di­mi­nas Žu­kaus­kas (skra­ba­lai), Rai­mun­das Ven­ slaus­kas (bir­by­nė), Dai­va Bat­vins­kai­tė (lamz­de­lis), Gied­rius Plu­kis (skai­to­vas). Miš­rių in­stru­men­tų kvar­te­tas: Svet­la­na Ma­žei­kie­nė, Ma­rius Lau­ry­nai­tis, Ar­nol­das Bei­na­ris, Da­rius Stos­ke­liū­nas. Liau­dies in­stru­men­tų kl. mo­ky­to­jų an­sam­blis: Li­na Mu­raus­kie­nė, Na­ri­man­tas Mu­raus­kas, Eve­li­na Bu­tie­nė. Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los ab­sol­ven­tai: To­mas Žu­kaus­kas, Ge­di­mi­nas Žu­kaus­kas, Gied­rius Plu­kis. Mok.: Ug­nė Stul­pi­nai­tė, Ie­va Stul­pi­nai­tė, Vy­tau­tas Oniū­nas, Po­vi­las Var­ne­lis, Do­vy­

KAUNO KAMERINIS TEATRAS

20 d. 18 val.

das Če­po­nis, Do­mas Šniu­re­vi­čius, Jus­tas Stan­ke­vi­čius, Lu­kas Šir­mu­lis, Ana Ka­ri­lė Su­ro­va, Ka­ro­lis Ma­žei­ka, Jus­ti­nas Ži­do­nis. Puns­ko mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai ir ab­sol­ven­tai: Da­rius Stos­ke­liū­nas, Al­ber­tas Šliau­žys, Rai­mun­das Ven­slaus­kas, Dai­va Bat­vins­kai­tė, Alek­sas Ru­pins­kas, Ir­mi­na Gri­gu­ty­tė, Dai­va Ja­ku­baus­kai­tė, Rai­mun­das Sen­da, Dia­na Griš­kie­vič. Kon­cert­meis­te­rės Svet­la­na Ma­žei­kie­nė, V.Striau­pai­tė-Bei­na­ rie­nė, Are­ta Bei­na­ry­tė. Kon­cer­tą ves Dai­va Bat­vins­kai­tė ir Rai­mun­das Ven­slaus­kas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS Kau­no mies­to mu­zie­ju­je! Sau­sio 19 d., šeš­ta­die­nį, kvie­čia­me vi­sus (šei­mas, gru­pes ir pa­vie­nius as­me­nis) su­ ži­no­ti apie Kau­no le­gen­das ir su­kur­ti sa­vo le­gen­dą – ge­riau­si da­ly­vaus kon­kur­se ir bus ap­do­va­no­ti. Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMOMS links­moms edu­ka­ci­nėms pro­gra­moms „Kau­no le­gen­dos” nuo 11, 13 ir 15 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12

Iki sau­sio 27 d. pra­tę­sia­ma Gøran An­dre­as Ohl­dieck (Gio­ra­no An­drė­jo Ol­di­ko) gra­fi­kos pa­ro­da ATSPAUDAI IR KITOS KLAIDOS. G.A.Ol­di­ko gra­fi­kos kū­ri­niuo­se abst­rak­ci­ja virs­ta is­to­ri­ja. Nors pa­veiks­lai vi­sai ne­fi­gū­ ra­ty­vūs, ta­čiau juo­se ga­li­ma ras­ti re­al­ių ob­jek­tų de­ta­lių ar ele­men­tų – vo­nios ar baž­ny­čios si­lu­e­tą... Hu­mo­ris­ti­niai dar­bų pa­va­di­ni­mai su­tei­kia kū­ri­niams tam tik­rą for­mą, ku­ri, nors ir siur­re­al­is­ti­nė, su­ke­lia re­a­lius vaiz­dus. Ne­vyks­tant į Ro­mą, Pa­ry­žių ar Lon­do­ną ga­ li­me pa­si­gė­rė­ti pa­sau­ly­je ži­no­mų me­ni­nin­ kų kū­ri­niais, ku­rie po il­go­kos per­trau­kos su­grį­žo į sa­les. Čia lan­ky­to­jų lau­kia pa­keis­ ta ir at­nau­jin­ta XVI–XVIII a. Ita­li­jos dai­lės eks­po­zi­ci­ja. Jo­je – ver­tin­giau­si mu­zie­ju­je sau­go­mų Ita­li­jos me­ni­nin­kų kū­ri­niai bei ki­tų ša­lių dai­li­nin­kų dar­bai, ku­rie mo­kė­si ar sė­mė­si įkvė­pi­mo Ita­li­jo­je. Šių me­ni­nin­ kų var­dais pa­grįs­tai di­džiuo­ja­si Lon­do­no Na­cio­na­li­nė ga­le­ri­ja, Luv­ras, Get­ty mu­zie­jus Los An­dže­le ir ki­ti di­die­ji pa­sau­lio mu­zie­jai. Dau­gu­ma jų į Na­cio­na­li­nį M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jų pa­te­ko iš se­nų­jų dai­lės ko­ lek­ci­jų, ku­rios bu­vo for­muo­ja­mos Lie­tu­vos dva­ruo­se. Tai – ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių, gra­ fų Tiš­ke­vi­čių, ba­ro­nų von der Rop­pų ir ki­tų gar­sių­jų Lie­tu­vos gi­mi­nių rin­ki­nių li­ku­čiai, iš­sau­go­ti mu­zie­ju­je. Juos pui­kiai pa­pil­do Va­ka­rų Ber­ly­ne gy­ve­nu­sio ko­lek­ci­nin­ko My­ko­lo Ži­lins­ko (1904–1992) Lie­tu­vai pa­do­ va­no­ti dar­bai.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Donelaičio g. 64, tel. 320 939, 321 248

Iki vasario 25 d. Didžiojoje salėje veikia Petro Tarasenkos (1892–1962), Lietuvos karininko, archeologo, muziejininko ir prozininko, 120-osioms gimimo metinėms skirta paroda „Petrui Tarasenkai – 120”. Lankytojus sudomins P.Tarasenkos tyrinėtų Vosgėlių, Velikuškių, Maniuliškių, Pakačinės ir kt. piliakalnių kasinėjimų medžiaga, eksponuojamos piliakalnių, asmeninės, Rusijos kariuomenės ir Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės laikotarpius atspindinčios nuotraukos. Parodoje pristatomos P.Tarasenkos parašytos knygos.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, IV a. fojė

Iki sausio 21 d. veikia Kauno fotoklubo narių fotografijos darbų paroda. Įėjimas nemokamas.

MENO GALERIJA „KAUNO VARTAI“ Rotušės a. 29

Iki vasario mėn. veikia paroda PRAEITIES ŽENKLAI.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

20 d. 12 val.


19

penktadienis, sausio 18, 2013

kas, kur, kada TV programa

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Ty­li nak­tis“ – 23, 24 d. 14.45 val.; iki 24 d. 17.30, 19.30 val.; 23 d. 23 val. val. „Pas­ku­ti­nė tvir­to­vė“ – iki 24 d. 12.30, 14.45*, 17, 19.15, 21.30 val. (* išsk. 23, 24 d.). „Ral­fas Grio­vė­jas“ 3D (lie­t. k.) – iki 24 d. 10.45*, 13, 15.15 val. (*išsk. 19 d.). „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45 val. „Kie­ta­šik­niai“ – iki 24 d. 11.10, 15.50, 18, 20.05, 22.15 val. „Gangs­te­rių me­džio­to­jai“ – iki 24 d. 11, 16.20, 18.30, 20.45 val. „Varg­die­niai“ – iki 24 d. 13.15 val. „Au­ro­ra“ – iki 24 d. 21 val. „Sau­lės cir­kas. Vi­sa­tos pa­kraš­ty“ 3D (lie­t. k.) – 19 d. 10.45 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ 3D – iki 24 d. 21.45 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ – iki 24 d. 13.20 val. „Zam­be­zi­ja“ (lie­t. k.) – iki 24 d. 10.40 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Tyli naktis“ (nacionalinė premjera) – iki 24 d.15.45, 18.15, 20.15 val.; 18, 19 d. 22.30 val. „Paskutinė tvirtovė“ (premjera) – iki 24 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.45 val.; 18, 19 d. 23.59 val. LNK kino startas. „Ištrūkęs Džango“ – 24 d. 19 val. „Kietašikniai“ – iki 24 d. 14.15, 16.30, 19, 21.30 (seansas nevyks 24 d.) val.; 18, 19 d. 23.50 val. „Pi gyvenimas“ – iki 24 d. 14.45, 18, 20.45 val.; 18, 19 d. 23.25 val. „Gangsterių medžiotojai“ – iki 24 d. 16.15 (seansas nevyks 22 d.), 21.15, 20 (seansas nevyks 19 d.) val.; 18 d. 23 val. „Ralfas Griovėjas“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.30, 13, 14.45, 17.30 (seansas nevyks 19 d.) val. „Ralfas Griovėjas (liet. k.) – 18, 19, 20 d. 11.30 val.; iki 24 d. 14, 18.45 (seansas nevyks 24 d.) val. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.45, 12.45 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 24 d. 12 val. „Habitas: nelaukta kelionė“ – iki 24 d. 14.30, 21 val. „Vargdieniai“ – iki 24 d. 11.15, 17.45 val. „Zambezija“ 3D (liet. k.) – iki 24 d. 10.15 val. „Zambezija“ (liet. k.) – iki 24 d. 12.15 val. „Džekas Ryčeris“ – 18, 19 d. 23.40 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Kambarys 304“ – 22 d. 16.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Sau­sio 18 d. 17 val. – „Virš įsta­ty­mo” (kri­ mi­na­li­nė dra­ma, JAV, rež. John Hil­lco­at, lie­tu­viš­ki tit­rai). 19 val. „Au­ro­ra” (fan­tas­ ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­tai­tė, įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai). Sau­sio 19 d. 16 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­ žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­ tai­tė, įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai). 18 val. – „Mei­lė yra vis­kas, ko rei­kia” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ ja, 2012 m., rež. Su­san­ne Bier, lie­tu­viš­ki tit­ rai). 20 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­tai­tė, įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai). Sau­sio 20 d. 14 val. – „Mei­lė yra vis­kas, ko rei­kia” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, 2012 m., rež. Su­san­ne Bier, lie­tu­viš­ki tit­rai). 16 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­tai­tė, įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai). 18 val. – „Virš įsta­ty­mo” (kri­ mi­na­li­nė dra­ma, JAV, rež. John Hil­lco­at, lie­tu­viš­ki tit­rai).

KINO TEATRAS „ROMUVA“ 

18 d. 19 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Drama „Mažosios Holivudo aktorės išpažintis“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.50 Radži ieško žmonos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Premjera. Koncertas „Auksinis gramofonas 14“ (Rusija, 2009 m.). Dalyvauja S.Rotaru, Valerja, „Via Gra“, N.Baskovas, V.Meladzė, F.Kirkorovas, L.Leščenka, G.Leps, S.Michailovas ir kt. 21.40 Farai (N-14). 22.40 Veiksmo f. „Operacija „Kardžuvė“ (Australija, JAV, 2001 m.) (N-7). 0.40 Fantastinis nuotykių f. „Serenity“ (JAV, 2005 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 „X faktorius“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Filmas šeimai. Komedija „Šunų viešbutis“ (JAV, Vokietija, 2009 m.). 21.20 Veiksmo f. „Taksi“ (JAV, Prancūzija, 2004 m.). 23.10 Komiška drama „Kazanova“ (JAV, 2005 m.). 1.20 Kriminalinė komedija „Velniop tą darbą“ (JAV, 1999 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7).

DATOS (sausio 18 d.) 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Rusų kinas. Veiksmo f. „Vyrų sezonas. Aksominė revoliucija“ (2005 m.) (N-14). 23.15 „Dakaras 2013“. 23.45 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.45 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.45 Bamba (S).

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Lietuvos šokių dešimtukas. Koncertas (k). 12.30 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas (k). 13.30 Savęs link (k). 14.10 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Arti toli. 19.30 Scenografo, tapytojo Adomo Jacovskio 65-mečiui. LNOBT spektaklis. D.Verdi. Opera „Aida“. 22.00 Ingeborga. „Esame jauni tik vieną kartą...“ (1996 m.). 22.35 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas“, 2012 m. „Pictures Quartet“ (Estija, Suomija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas. Orai (k). 0.45 Bardų festivalis „Purpurinis vakaras“ (2).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00, 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00 „CSI Majamis“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Lyga“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Žvaigždžių vartai. Visata“. 0.50 „Ledo kelias“. 1.45 Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas. 2.45 „6 kadrai“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“. 8.15 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (9) (N-7). 21.00 Penktadienio detektyvas. „Tagartas XXII. Taikinys – detektyvai“ (D.Britanija, 2005 m.). 22.35 Detektyvas „Tagartas XXII. Priežastis žudyti“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 0.10 Mistinis trileris „Džesis Stounas. Plonas ledas“ (JAV, 2009 m.).

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Gyvenimo pavasaris“ (Vokietija, 1999 m.). 12.00 „Paliktų žmonų klubas“. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Paliktų žmonų klubas“. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Melodrama „Ilgas kelias į laimę“ (Vokietija, 2000 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14, 13.40 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 „Mėnulio galia“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti. 14.15 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Visa tiesa apie liūtus“ (2) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 17.00 „Visa tiesa apie liūtus“ (2) (N-7). 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 „Visa tiesa apie liūtus“ (2) (N-7). 18.35 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 19.35 Premjera. Dok. f. „Dingę. 447-ojo skrydžio paslaptis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 S. „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.50 Gyvenimo būdas. 0.50 Teritorija.

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 11.55 Muzikinis dok. f. „Šviesk!“ (N-7). 14.00 Telelaikraštis. 16.00 Komedija „Kitas!“ (N-7). 17.30 Laida „Ženklai ant skydo“ (k). 18.00 Žinios. 18.20 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 20.00 Komiškas romantinis s. „Vienišų seselių klubas“ (1, 2) (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Bruno“. 22.45 Žinios (k). 23.05 Drama „Persikėlimas“. 0.55 Komedija „Paspringęs“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00. „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Lietuva – poezijos skambesy. 21.00 „Rūkstantys tūzai“. 23.10 „Skaičiai“. 0.10 „Užmirštieji“. 1.10 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“.

8.00 Drama „Meilės šventė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 9.50 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 11.55 Komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo f. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 20.20 Veiksmo komedija „Kūdikis už 30 milijonų“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.25 Komedija „Sensacija“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-14). 0.05 Veiksmo f. „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV, 2009 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“–„Nymburk“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Samaros „Krasnyje Krylja“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 16.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Sankt Peterburgo „Spartak“. 18.30 Futbolo dievai. Zinedine’as Zidane’as. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Automoto.

1401 m. Vytautas ir Lietuvos bajorai Vilniuje perdavė Lenkijai raštus, kuriuose buvo išdėstyta, jog Vytautas valdys Lietuvą kaip Lenkijos vietininkas, o po mirties grąžins ją Lenkijai. 1667 m. gimė Jonas Berentas, lietuvių raštijos puoselėtojas. Mirė 1737 m. 1778 m. kapitonas Jamesas Cookas atrado Havajų salas. 1897 m. gimė etnografas Balys Buračas. Mirė 1972 m. 1911 m. amerikietis Eugene Ely‘is tapo pirmuoju pasaulyje pilotu, kuris lėktuvu nusileido ant laivo denio. 1921 m. Vilniuje gimė tautosakininkė Aleksandra Šalčiūtė. 1932 m. gimė aktorius Algimantas Bružas. 1951 m. Olandijoje buvo pirmą kartą panaudotas melo detektorius. 1955 m. gimė amerikiečių aktorius Kevinas Costneris.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių, bendrausite su įdomiais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo patirtį ir sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Daug laiko praleisite mąstydamas. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Lengvai bendrausite su aplinkiniais. Pernelyg nesipuikuokite savo mąstymu ir sugebėjimais, nes šiandien būsite ne itin dėmesingas, todėl iškils pavojus įžeisti kitus žmones. Liūtas (07 23–08 23). Galite pakenkti aplinkiniams arba nesugebėti paaiškinti savo ketinimų. Kiti žmonės gali nesutikti su jūsų idėjomis. Nebandykite spaudimu bei šturmu pasiekti savo. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs. Tikėtinas meilės romanas. Kils poreikis branginti gyvenimą, nes esate truputėlį išvargintas darbo ir iškilusių sunkumų. Svarstyklės (09 24–10 23). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas sekasi puikiai ir bus nesunkiai įgyvendinta. Skorpionas (10 24–11 22). Sunku susikaupti, gali atsirasti netinkamų ar klaidinančių minčių ir idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais žmonėmis. Šaulys (11 23–12 21). Aiškiai suvoksite, ko norite iš gyvenimo. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate komunikabilus ir sumanus, lengvai atrandate naujų idėjų. Tinkamas laikas apsvarstyti susidariusią situaciją. Iš naujos pažinties nieko daug nesitikėkite. Vandenis (01 21–02 19). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajų. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Žuvys (02 20–03 20). Galite tikėtis nedidelės pagalbos, paramos. Pajusite, kad santykiai su aplinkiniais tampa harmoningi. Pradedate suvokti, kad esate toks pat žmogus kaip ir kiti.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje sniego nenumatoma, bet stipriai šals. Šiandien žymesnio sniego neprognozuojama. Vėjas rims, laikysis 7–11 laipsnių šaltis. Šeštadienį taip pat nesnigs, šaltis stiprės: naktį bus 15–18, dieną 11–12 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 18 d.

–11

–7

Telšiai

–10

Šiauliai

Klaipėda

–10

Panevėžys

–11

Utena

–10

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

8.29 16.29 8.00 10.40 0.15

18-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 347 dienos. Saulė Ožiaragio ženkle.

–10

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +16 Berlynas –4 Brazilija +28 Briuselis –3 Dublinas +5 Kairas +21 Keiptaunas +26 Kopenhaga –2

Londonas +1 Madridas +13 Maskva –10 Minskas –9 Niujorkas +1 Oslas –8 Paryžius –2 Pekinas +1

orai kaune šiandien

Praha –4 Ryga –11 Roma +8 Sidnėjus +22 Talinas –8 Tel Avivas +22 Tokijas +6 Varšuva –7

–8

–10

Marijampolė

Vilnius

–10

Alytus

Vėjas

4–9 m/s

Vardai Gedgaudas, Jogailė, Jolita, Leonardas, Liberta, Liubartas, Radminas.

Snie­gas ir šal­tis su­kaus­tė Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–11

–10

–12

–15

4

–14

–12

–14

–17

3

–14

–12

–13

–14

1

rytoj

poryt

Ry­tų Ang­li­jos Nor­fol­ko gra­fys­tė­je, ku­ rią už­klu­po di­de­li šal­čiai ir už­klo­jo gau­ sus snie­gas, te­ko už­da­ry­ti 260 mo­kyk­ lų. Žie­ma kei­čia mo­kyk­lų tvar­ka­raš­čius ir ki­to­se Ang­li­jos re­gio­nuo­se. Šią sa­vai­ tę tem­pe­ra­tū­ra Nor­fol­ke kri­to že­miau kaip 13 laips­nių šal­čio, o ir dau­ge­ly­je ki­tų Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos re­gio­nų oras neį­šy­la aukš­čiau nu­lio. Ša­ly­je, kur snie­ gas nė­ra daž­nas reiš­ki­nys, su­si­da­rė iki 17 cm sto­rio pus­nys. Si­nop­ti­kai pro­gno­ zuo­ja, kad šal­ti orai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­ jo­je lai­ky­sis iki sau­sio pa­bai­gos. Šian­ dien tem­pe­ra­tū­ra tu­rė­tų dar ma­žė­ti, pro­gno­zuo­ja­ma dau­giau snie­go. ne­wsru.com inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Iš kur ki­lę Eu­ro­pos žy­dai: nauja versija Eu­ro­po­je gy­ve­nę žy­dai yra miš­rios kil­mės, o dau­ge­lis jų su­si­ję su Kau­ ka­zo gen­ti­mis, at­si­ver­tu­sio­mis į ju­ daiz­mą ir su­kū­ru­sio­mis pu­sę tūks­ tant­me­čio gy­va­vu­sią im­pe­ri­ją. Tai at­sklei­dė nau­jau­sia ge­ne­ti­nių ty­ri­ mų stu­di­ja. Pa­sak au­to­rių, šis ty­ri­mas tu­rė­tų pa­dė­ti taš­ką il­giau nei du šimt­me­ čius vy­ku­siuo­se de­ba­tuo­se. Iš Eu­ro­pos ki­lę žy­dai, daž­nai va­

di­na­mi aš­ke­na­ziais, šiuo me­tu su­ da­ro apie 90 pro­c. tarp pa­sau­ly­ je gy­ve­nan­čių dau­giau nei 13 mln. žy­dų. Pa­gal va­di­na­mą­ją Rei­no kraš­ to hi­po­te­zę aš­ke­na­ziai ki­lę iš žy­dų, ku­rie pa­laips­niui trau­kė­si iš Pa­les­ ti­nos, už­ka­riau­tos mu­sul­mo­nų 638 me­tais. Jie įsi­kū­rė Pie­tų Eu­ro­po­je, o vė­ ly­vai­siais vi­du­ram­žiais apie 50

tūkst. žy­dų per­si­kė­lė iš Rei­no kraš­ to Vo­kie­ti­jo­je į Ry­tų Eu­ro­pą, tei­gia šios hi­po­te­zės ša­li­nin­kai. Kri­ti­ kai tvir­ti­na, kad to­kia ver­si­ja ma­ žai ti­kė­ti­na. Pa­sak jų, šis sce­na­ri­jus neį­ma­no­mas de­mog­ra­fiš­kai – ne­ bent bū­tų įvy­kęs koks nors ste­buk­ las, ku­riuo da­lis Rei­no kraš­to hi­po­ te­zės ša­li­nin­kų iš tik­rų­jų ti­ki. Tai reiš­kia, kad Ry­tų Eu­ro­pos žy­dų bend­ruo­me­nė, XV a. tu­rė­ju­ si tik 50 tūkst. na­rių, iki XX a. tu­ rė­jo kaž­kaip pa­di­dė­ti iki maž­daug aš­tuo­nių mi­li­jo­nų. Kad taip nu­tik­tų, žy­dų gims­ta­ mu­mas tu­rė­jo bū­ti de­šim­te­rio­pai di­des­nis ne­gu ki­tų vie­tos gy­ven­ to­jų. Ir jis tu­rė­jo iš­si­lai­ky­ti, ne­pai­ sant vi­sų eko­no­mi­nių sun­ku­mų, epi­de­mi­jų, ka­rų ir po­gro­mų, nio­ ko­ju­sių žy­dų bend­ruo­me­nes. Sie­kiant ras­ti at­sa­ky­mų šia­me gin­če, stu­di­jos, ku­ri bu­vo pa­skelb­ta Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je lei­džia­ma­me moks­lo žur­na­le „Ge­no­me Bio­lo­gy and Evo­lu­tion“, au­to­riai pa­ly­gi­no 1 287 gi­mi­nys­tės ry­šiais ne­su­si­ju­ sių as­me­nų, ki­lu­sių iš aš­tuo­nių žy­ dų ir 74 ne­žy­dų bend­ruo­me­nių, ge­ no­mus. Ge­ne­ti­kas Era­nas El­hai­kas iš Me­ri­ lan­do mies­te Bal­ti­mo­rė­je įsi­kū­ru­sios John­so Hop­kin­so vie­šo­sios svei­ka­tos ap­sau­gos mo­kyk­los iš­ty­ri­nė­jo šį di­ džiu­lį duo­me­nų ma­sy­vą, ieš­ko­da­mas iš­skir­ti­nių DNR po­ky­čių, su­si­ju­sių su šių gru­pių geog­ra­fi­ne kil­me. To­kie žy­me­nys anks­čiau bu­ vo nau­do­ja­mi ty­ri­nė­jant bas­kų ir Cent­ri­nės Af­ri­kos pig­mė­jų kil­mę. E.El­hai­kas nu­sta­tė, kad Eu­ro­pos žy­dai tu­ri pa­vel­dė­tų po­žy­mių, aiš­ kiai su­si­ju­sių su Kau­ka­zu, ta­čiau taip pat su Ar­ti­mai­siais Ry­tais, nors jų to­kių bu­vo ma­žiau. Moks­li­nin­kas tei­gia, kad šio ty­ ri­mo re­zul­ta­tai aiš­kiai pa­grin­džia al­ter­na­ty­vią prie­lai­dą, va­di­na­mą cha­za­rų hi­po­te­ze.

„„Ver­si­ja: nau­jau­si ge­ne­ti­kų iš Bal­ti­mo­rės ty­ri­mai tei­gia, kad Ry­tų Eu­ro­

pos žy­dai yra ki­lę iš cha­za­rų – miš­rios kil­mės tiur­kų kla­nų, ap­si­gy­ve­ nu­sių Kau­ka­ze mū­sų eros pir­mai­siais šimt­me­čiais. Pa­gal ją Ry­tų Eu­ro­pos žy­dai yra ki­ lę iš cha­za­rų – miš­rios kil­mės tiur­kų kla­nų, ap­si­gy­ve­nu­sių Kau­ka­ze mū­ sų eros pir­mai­siais šimt­me­čiais. Ši tau­ta bu­vo vei­kia­ma Pa­les­ti­nos žy­ dų ir priė­mė ju­daiz­mą VIII a. Ju­dė­jai cha­za­rai su­kū­rė kles­tin­ čią im­pe­ri­ją, į ku­rią at­vy­ko žy­dų iš Me­so­po­ta­mi­jos ir Bi­zan­ti­jos im­pe­ ri­jos. Cha­za­rai taip su­kles­tė­jo, kad da­ lis jų per­si­kė­lė į Veng­ri­ją ir Ru­mu­ ni­ją, tap­da­mi di­de­lės dias­po­ros pro­tė­viais. Cha­za­rų ka­ga­na­tas žlu­go XIII a., kai bu­vo už­pul­tas mon­go­lų ir su­si­ lpnė­jo dėl ma­ro pro­trū­kių. Ju­dė­jai cha­za­rai trau­kė­si į va­ka­ rus, įsi­kur­da­mi ky­lan­čio­je Len­ki­jos Ka­ra­lys­tė­je ir Veng­ri­jo­je, kur bu­vo ver­ti­na­mas jų iš­ma­ny­mas fi­nan­sų, eko­no­mi­kos ir po­li­ti­kos sri­ty­se. Kaip tei­gia cha­za­rų hi­po­te­zė, ga­ liau­siai jie iš­pli­to Cent­ri­nė­je ir Va­ ka­rų Eu­ro­po­je. „Da­ro­me iš­va­dą, kad Eu­ro­pos žy­dų ge­no­mas yra mo­zai­ka (pa­vel­ dė­ta) iš se­no­vės po­pu­lia­ci­jų, įskai­ tant ju­daiz­mą priė­mu­sius cha­za­ rus, Grai­ki­jos ir Ro­mos pa­sau­lio žy­dus, Me­so­po­ta­mi­jos žy­dus ir ju­

„Fotodienos“ / Simono Švitros nuotr.

dė­jus, – ra­šo E.El­hai­kas. – Jų po­ pu­lia­ci­jų struk­tū­ra su­si­for­ma­vo Kau­ka­ze ir prie Vol­gos kran­tų, o šak­nys sie­kia Ka­naa­ną ir Jor­da­no pa­kran­tes.“ Dar daug lie­ka ne­ži­no­ma apie pa­ čius cha­za­rus, ku­rių gen­čių kon­fe­ de­ra­ci­jo­je bu­vo sla­vų, ski­tų, hu­nų, bul­ga­rų, ira­nie­čių, ala­nų ir tur­kų. Vis dėl­to E.El­hai­kas ar­gu­men­ tuo­ja, kad ge­ne­ti­niais ty­ri­mais pa­ rem­tos prie­lai­dos taip pat yra pa­ lai­ko­mos ar­cheo­lo­gi­nių ra­di­nių, žy­dų li­te­ra­tū­ros, ap­ra­šan­čios cha­ za­rų at­si­ver­ti­mą į ju­daiz­mą, ir pa­ čios kal­bos. „Ji­diš, Cent­ri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos žy­dų kal­ba, už­gi­mė kaip sla­vų kal­ ba“, ta­čiau vė­liau ta­po ar­ti­mes­nė ger­ma­nų kal­boms, tei­gia ty­rė­jas. Dar vie­nas ar­gu­men­tas yra fak­ tas, kad Eu­ro­pos žy­dai ir jų pro­ tė­vių gru­pės Kau­ka­ze ir Ar­ti­muo­ siuo­se Ry­tuo­se yra la­biau lin­ku­sios į kai ku­rias li­gas, to­kias kaip cis­ti­ nė fib­ro­zė. Šie ty­ri­mai ga­li pa­dė­ti iš­plė­to­ti spar­čiai be­si­vys­tan­čią ge­no­mi­kos sri­tį, ti­rian­čią pa­vie­nes DNR mu­ ta­ci­jas, su­si­ju­sias su pa­vel­di­mo­mis li­go­mis, pa­žy­mė­jo E.El­hai­kas.

2013-01-18 Kauno diena  
2013-01-18 Kauno diena  
Advertisement