Page 1

lietuva Dėl gyvsidabrio atakos Ukmergėje gali būti paskelbta ekstremali situacija.

5p.

pasaulis Šni­pų teis­mo pro­ce­sas Vo­kie­ti­jo­je int­ri­guo­ja, nes Drez­de­ne tar­na­vo da­bar­ti­nis Ru­si­jos pre­zi­den­tas.

turtas

7p.

Žiemos iššūkis menininkams – balto kūrinio konkursas.

10p.

Kas jau­ni­mui truk­do Lie­tu­vo­je su­si­ras­ti dar­bo? Eks­per­tų tei­gi­mu, jau­niems žmo­nėms trūks­ta ir są­mo­nin­gu­mo.

13p.

Ketvirtadienis sausio 17, 2013 Nr. 13 (19874) Kaunodiena.lt 2 Lt

Ar politikai ati­duos že­mę pro­ku­ro­rui?

R.Be­ne­tį pa­vi­lio­jo Azi­ja Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Gar­su­sis šir­dies chi­rur­gas pro­fe­so­ rius Ri­man­tas Be­ne­tis Kau­ne ope­ ruos dar re­čiau. Nuo šiol dar vie­na jo dar­bo­vie­tė bus Ka­zachs­ta­ne ku­ ria­mas Šir­dies cent­ras.

Ne vie­nus me­tus į Ka­zachs­ta­ną kvie­čia­mas at­vyk­ti Lie­tu­vos svei­ ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) Šir­dies, krū­ti­nės ir krau­ja­gys­lių chi­ rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas R.Be­ne­tis va­sa­rį iš­vyks dirb­ti į šią ša­lį il­ges­ niam lai­kui. Jo mi­si­ja – Ka­zachs­ ta­no na­cio­na­li­nia­me me­di­ci­nos moks­lų cent­re įkur­ti Šir­dies cent­ rą. „Bū­siu kon­sul­tan­tas, ban­dy­siu sa­vo pa­siū­ly­mais, pa­vyz­džiu, dar­ bu su­kur­ti pa­na­šų Šir­dies cent­rą, koks yra Kau­ne“, – sa­ kė pro­fe­so­rius.

3

Dienos citata „Mū­sų si­tua­ci­ja yra ki­to­ kia – fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ ras pra­si­de­da jau da­bar“, –

„„Dy­ky­nė: ap­leis­tas sta­dio­nas glau­džia­si prie nau­jai sta­to­mų ir jau pa­sta­ty­tų ko­te­džų. 

Šian­dien Kau­no ta­ry­bos po­li­ti­kai tu­rės ap­si­spręs­ti, ar pri­tar­ti že­mės skly­po, esan­ čio Tai­kos pro­spek­te, da­ly­boms. Ap­leis­to sta­dio­no iš­par­ce­lia­vi­mas pa­glos­ty­tų šir­dį pikt­nau­džia­vi­mu įta­ria­mam pro­ku­ro­rui Juo­zui Bag­do­na­vi­čiui.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Už­ku­li­si­nės kau­ty­nės

Kau­ne, Tai­kos pro­spek­to ga­le, stūk­so ap­leis­tas sta­dio­nas. Jo plo­ tas – 10 ha. Už sta­dio­no tvo­ros – nau­ji, jau ap­gy­ven­din­ti ko­te­džai. Penk­tus me­tus vyks­ta slap­ta ko­ va, ku­rios sie­kis – pa­da­ly­ti sta­dio­

apie dvi­ko­vos su CSKA svar­bą sa­kė „Žal­gi­rio“ vyr. tre­ne­ris Joa­nas Pla­za. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

no te­ri­to­ri­ją į dvi da­lis: į ma­žes­nę, nei yra da­bar, per­ke­liant sta­dio­ną (čia įsi­kur­tų Spor­to mies­te­lis), o li­ku­sią apie 2 ha te­ri­to­ri­ją pa­skirs­ tant pri­va­tiems skly­pams. Vie­na pre­ten­den­čių at­kur­ti že­mės nuo­ sa­vy­bės tei­ses bū­tent šio­je vie­to­je – Kau­no apy­lin­kės vy­riau­sio­jo pro­ ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo J.Bag­ do­na­vi­čiaus su­tuok­ti­nė.

2

8p.


2

ketvirtadienis, sausio 17, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

At­vi­ras šu­li­nys ne­rū­pi Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Se­na­mies­čio gy­ven­to­jai ke­lias sa­vai­tes vaikš­to tar­si pei­lio aš­ me­ni­mis – jiems ke­lia grės­mę at­vi­ras nuo­te­kų šu­li­nys, ta­čiau iki šiol at­sa­kin­gos tar­ny­bos nie­ ko ne­pa­da­rė, kad bū­tų ap­si­sau­ go­ta nuo ne­lai­mės.

Šv.Gert­rū­dos gat­vė­je 7 nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas da­li­ja­si bend­ ra kie­mo erd­ve su Is­to­ri­ne pre­ zi­den­tū­ra. Šio na­mo gy­ven­to­jas Ry­tis Ma­zi­liaus­kas pa­ste­bė­jo, kad ša­lia laip­ti­nės esan­čio gi­laus nuo­te­kų šu­li­nio dang­tis din­go maž­daug prieš tris sa­vai­tes. „Ko ge­ro, jį pa­vo­gė me­ta­lo va­ gys. Kai­my­nai krei­pė­si į įvai­rias tar­ny­bas, de­ja, pa­gal­bos ne­su­ lau­kė­me. Ant­ra­die­nį skam­bi­nau į Cent­ro se­niū­ni­ją, ku­ri taip pat įsi­kū­ru­si šia­me na­me. Jie pa­ža­ dė­jo kaž­kam pra­neš­ti, o vė­liau pa­sa­kė, kad tai yra gy­ven­to­jų rū­pes­tis ir lie­pė šu­li­nį pa­žy­mė­ti – ten įkiš­ti ša­ką“, – abe­jin­gu­mu ste­bė­jo­si kau­nie­tis. R.Ma­zi­liaus­ką la­biau­siai gąs­ di­na tai, kad jam daž­nai ten­ka ei­ti į kie­mą su ma­ža­me­čiais vai­ kais. Apie 60 tūks­tan­čių mies­te esan­čių nuo­te­kų šu­li­nių pri­žiū­ ri bend­ro­vė „Kau­no van­de­nys“. Jos ava­ri­nės tar­ny­bos vir­ši­nin­ kas Ri­mas Stun­žė­nas tre­čia­die­ nio ry­tą pa­ža­dė­jo tuoj pat nu­ siųs­ti bri­ga­dą pa­tik­rin­ti šu­li­nio. De­ja, praė­jus pus­die­niui paaiš­ kė­jo, kad tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. „Pa­mir­šom“, – ne­slė­pė R.Stun­ žė­nas, už­si­mi­nęs, kad pa­sta­ruo­ ju me­tu Kau­ne ki­lo šu­li­nių dang­ čių va­gys­čių ban­ga. Jo tei­gi­mu, per sa­vai­tę mies­te vi­du­ti­niš­kai pa­va­gia­ma po 2–3, o kar­tais ir dau­giau šu­li­nių dang­čių. „Si­tua­ci­ja – ab­sur­diš­ka. Nors su­pirk­tu­vėms dang­čius griež­ tai drau­džia­ma priim­ti ir už tai bau­džia­ma, mū­sų ži­nio­mis, už vie­ną ke­taus to­ną čia siū­lo­ma iki 900 li­tų, tad už dang­tį va­gis gau­na apie 20 li­tų. Tiek už­ten­ ka svai­ga­lų bu­te­liui“, – pa­sa­ko­ jo R.Stun­žė­nas. Jo tei­gi­mu, be dang­čio li­ku­sio šu­li­nio re­mon­tas kai­nuo­ja ge­ro­ kai dau­giau nei pa­vog­tas dang­tis su­pirk­tu­vė­je.

42

50mg/m3

go prieš ke­lias sa­vai­tes, ta­čiau iki šiol tai nie­ko ne­su­do­mi­no.Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,02

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

69

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ar politikai atiduos že­mę pro­ku­ro­rui? Apie pro­ku­ro­ro J.Bag­ 1 do­na­vi­čiaus žy­gius, da­ rant spau­di­mą Kau­no val­di­nin­

kams, kad šie priim­tų jo šei­mai pa­lan­kų spren­di­mą, „Kau­no die­ na“ jau ra­šė. Spau­di­mas – dėl žmo­nos že­mės

„Spren­di­mas, dėl ku­rio ket­vir­ta­ die­nį (šian­dien – red. pa­st.) tu­rės ap­si­spręs­ti mies­to ta­ry­ba, la­bai aiš­kiai skir­tas vie­nam as­me­niui“, – ta­rė Sei­mo na­rys An­ta­nas Nes­ tec­kis, bu­vęs Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. „Tarp že­mės pa­vel­dė­to­jų yra pro­ ku­ro­ro žmo­na“, – pa­tiks­li­no jis. Dirb­da­mas Kau­no sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­ mi A.Nes­tec­kis at­lai­kė pro­ku­ro­ro J.Bag­do­na­vi­čiaus spau­di­mą, gal­ būt net šan­ta­žą. Pro­ku­ro­ro spau­di­mo su­lau­kė ne tik A.Nes­tec­kis, bet ir jo pa­va­duo­ to­jas. „Bu­vo pra­šo­ma ini­ci­juo­ti mies­ to ta­ry­bos spren­di­mo pa­kei­ti­ mą, – spau­di­mo tiks­lą paaiš­ki­no A.Nes­tec­kis. – Mes, ad­mi­nist­ra­ ci­ja, ne­tu­rė­jo­me pa­grin­do šiai ini­ cia­ty­vai.“ Ne­kal­tas pro­jek­tas

Šian­dien Kau­no po­li­ti­kams pa­ reng­tas 2008 m. mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pa­kei­ti­mas. Iš pir­mo žvilgs­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas skam­ba ne­kal­tai. Dyk­ vie­te virs­tan­tį sta­dio­ną ke­ti­na­ma pa­vers­ti Spor­to mies­te­liu. Šiam rei­ka­lui bū­ti­na su­tvar­ky­ti ir že­mės rei­ka­lus. Ap­leis­ta sta­dio­no te­ri­to­ri­ ja uži­ma dau­giau kaip 10 ha plo­tą.

And­rius Kup­čins­kas:

Sa­vi­val­dy­bei nuo­lat bu­vo nu­ro­di­nė­ja­ma, kad ten jai yra per di­ de­lis že­mės skly­pas. Po­li­ti­kams siū­lo­mas toks pa­ kei­ti­mas: „Or­ga­ni­zuo­ti esa­mo 10 ha že­mės skly­po Tai­kos pr. de­ta­ lų­jį pla­na­vi­mą, ku­rio tiks­las – že­ mės skly­po pa­da­li­ji­mas, nu­ma­ tant apie 8 ha skly­pe įkur­ti Spor­to mies­te­lį.“ „Ki­tą grą­žin­tu­me bu­vu­siems sa­ vi­nin­kams“, – paaiš­ki­no da­bar­ti­ nis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis. Jis ne­pa­mi­nė­jo vie­no: kad tarp že­mės sa­vi­nin­kų – ir pro­ku­ro­ ro J.Bag­do­na­vi­čiaus, ku­ris spau­ dė ir ga­li­mai šan­ta­ža­vo anks­tes­nį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių A.Nes­ tec­kį, žmo­na. Iš kur at­si­ra­do pa­grin­das

„„Pa­vo­jin­gas: šu­li­nio dang­tis din­

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

„Aš ne­ži­nau, kas pa­si­kei­tė da­bar. Ne­ži­nau, koks pa­grin­das at­si­ra­ do šio skly­po da­ly­boms“, – svars­ tė A.Nes­tec­kis. „Anuo­met aš pa­klau­siau me­ro, ar ga­li­ma per­žiū­rė­ti 2008 m. ta­ry­ bos spren­di­mą dėl že­mės sky­ri­mo sta­dio­nui. Me­ras at­sa­kė, kad ne,

„„Ne­pa­mir­šo: bu­vęs Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar – Sei­mo na­rys A.Nes­tec­kis pa­ty­

rė, koks at­kak­lus že­mės sie­kian­tis pro­ku­ro­ras. 

nes nė­ra pa­grin­do. O kas pa­si­kei­tė da­bar, tai ne­ži­nau“, – va­kar kal­bė­ jo A.Nes­tec­kis. Sei­mo na­rys pa­tvir­ti­no, kad jei ta­ry­ba pri­tars pa­kei­ti­mams, at­si­ ras ga­li­my­bė at­kur­ti nuo­sa­vy­bę į tą že­mės ga­ba­liu­ką, ku­rio ti­ki­si pro­ ku­ro­ras. A.Nes­tec­kis neat­me­ta ti­ki­my­bės, kad su­si­komp­ro­mi­ta­vęs pro­ku­ro­ ras galimai šan­ta­ža­vo ne tik Kau­no sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kus. Pa­lan­ kius spren­di­mus prii­mi­nė­jo ir ki­ tos ins­ti­tu­ci­jos. „Bu­vu­si ap­skri­tis, Re­gist­rų cent­ ras priė­mė spren­di­mus, ku­rių mo­ ty­vų ne­sup­ran­tu“, – ta­rė bu­vęs Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­rius. Pai­ma, kad at­si­sa­ky­tų?

Pa­sak A.Nes­tec­kio, bu­vo ga­li­ma siek­ti že­mės nuo­sa­vy­bės at­kū­ri­mo iki mies­to ta­ry­bai prii­mant spren­ di­mus, ta­čiau tie spren­di­mai jau priim­ti. Jie bu­vo ap­skųs­ti, bet sa­ vi­val­dy­bė teis­mus lai­mė­jo. A.Nes­tec­kis nea­be­jo­ja, kad sa­vi­ val­dy­bei nu­ta­rus at­si­sa­ky­ti vi­suo­ me­nės reik­mėms paim­tos že­mės, že­mės skly­pų Kau­ne, be abe­jo, pa­dau­gė­tų. Vis dėl­to, svars­tė jis, paim­da­ma že­mę vi­suo­me­nės po­ rei­kiams sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo nu­ ma­ty­ti, ką to­je vie­to­je da­rys, ko­ dėl tos že­mės Kau­no vi­suo­me­nei rei­kia. Bal­tu snie­go sluoks­niu pa­deng­ to­je dau­giau nei 10 ha te­ri­to­ri­jo­je, dėl ku­rios 2 ha už­vi­rė ko­va, ne­leis­ ti­nai įtrau­ku­si net pro­ku­ro­rą, – tik ap­griu­vu­si tri­bū­na, ke­lios me­ta­li­ nės spor­ti­nin­kams mankš­tin­tis pri­tai­ky­tos konst­ruk­ci­jos. Vi­so la­ bo užuo­mi­na, kad ka­dai­se čia bu­ vo sta­dio­nas. Di­des­nė te­ri­to­ri­jos da­lis apau­gu­si men­ka­ver­čiais krū­ mokš­niais.

Nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų

No­ras gau­ti skly­pą su­ny­ku­sio sta­ dio­no te­ri­to­ri­jo­je su­grio­vė Kau­no apy­lin­kės vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo J.Bag­do­na­vi­čiaus kar­ je­rą. Pa­rei­gū­nas at­krei­pė į sa­ve dė­ me­sį dėl ypa­tin­gų pa­stan­gų da­ry­ti įta­ką šios te­ri­to­ri­jos da­ly­boms. Tie­sa, pro­ku­ro­ras J.Bag­do­na­vi­ čius įkliu­vo ne dėl že­mės, o dėl ne itin stam­baus ky­šio – ke­lių bu­te­lių tau­raus gė­ri­mo. Da­bar­ti­nis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius D.Rat­ke­ lis ti­ki­no, kad per pus­me­tį, kai jis va­do­vau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jai, jo­kio spau­di­mo dėl že­mės hek­ta­rų prie ap­leis­to sta­dio­no ne­pa­ju­to. O Kau­no apy­gar­dos vy­riau­sia­ sis pro­ku­ro­ras Kęs­tu­tis Be­tin­gis „Kau­no die­nai“ yra pa­tvir­ti­nęs, kad dėl Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­ va­duo­to­jo J.Bag­do­na­vi­čiaus gi­mi­ nės sie­kio at­kur­ti mi­nė­ta­me že­mės skly­pe nuo­sa­vy­bę bu­vo at­lie­ka­mas pa­tik­ri­ni­mas. K.Be­tin­gis paaiš­ki­no, kad po pa­ tik­ri­ni­mo teis­mi­nius gin­čus bu­vo per­duo­ta spręs­ti J.Bag­do­na­vi­čiui ne­pa­val­diems pro­ku­ro­rams. Sup­ rask, tam, kad pro­ku­ro­ras že­mės gin­čuo­se ne­ga­lė­tų da­ry­ti įta­kos. Pro­ku­ro­ras J.Bag­do­na­vi­čius šiuo me­tu yra nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų dėl jam pa­reikš­tų įta­ri­mų. Išs­kir­ti­nis in­te­re­sas

Dar iki J.Bag­do­na­vi­čiaus nu­ša­li­ni­ mo bu­vo kal­ba­ma, kad pro­ku­ro­ras ne­leis­ti­nai spau­dė mies­to val­di­nin­ kus, siek­da­mas gi­mi­nėms pa­lan­ kaus spren­di­mo, ir ro­dė iš­skir­ti­nį in­te­re­są ren­giant ap­leis­to sta­dio­ no Tai­kos pro­spek­te pro­jek­tus. „Gal­būt, – svars­tė Kau­no me­ ras And­rius Kup­čins­kas. – Aš ne­ su su­si­pa­ži­nęs su iki­teis­mi­nio

Artūro Morozovo nuo­tr.

ty­ri­mo me­džia­ga. Ta­čiau sa­vi­val­ dy­bei nuo­lat bu­vo nu­ro­di­nė­ja­ma, kad jai ten yra per di­de­lis že­mės skly­pas.“ Kas nu­ro­di­nė­jo sa­vi­val­dy­bei, me­ras ne­pa­tiks­li­no. A.Kup­čins­ kas pri­mi­nė, kad lais­va, neužs­ta­ ty­ta že­mė tu­ri bū­ti grą­ži­na­ma sa­ vi­nin­kams. „Ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ren­gė pro­ jek­tą, o ta­ry­bos na­rių va­lia – pri­ tar­ti jam ar ne“, – apie šian­die­ni­ nį mies­to ta­ry­bos po­sė­dį kal­bė­jo me­ras. Kau­no sa­vi­val­dy­bė ne vie­nus me­tus bu­vo įklim­pu­si į gin­čus teis­ muo­se su ka­dai­se šį sta­dio­ną val­ džiu­siu spor­to klu­bu „Gin­ta­ras“ ir ke­liais pre­ten­den­tais į grą­žin­ti­ ną že­mę. Ne­ži­no, kas pre­ten­duo­ja

Mies­to ta­ry­bos po­sė­džiui ad­mi­ nist­ra­ci­jos pa­reng­ta­me pro­jek­te ap­ta­kiai pa­ra­šy­ta, kad 10 ha skly­ pas tu­rė­tų bū­ti pa­da­ly­tas taip, kad Spor­to mies­te­lis užim­tų apie 8 ha. „Jei­gu esa­mi sta­ti­niai ne­tilps į 8 ha, gal teks grįž­ti ir prie bu­vu­sių 10 ha“, – dės­tė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­ to­rius D.Rat­ke­lis. Jis aiš­ki­no, kad ren­giant mies­ to ta­ry­bos spren­di­mą 2008 m. pa­ pras­čiau­siai bu­vo paim­tas plo­tas nuo vie­nos gat­vės iki ki­tos, ne­pai­ sant, koks yra rea­lus po­rei­kis. Pa­gal da­bar pa­reng­tą pro­jek­tą siū­lo­ma sta­dio­nui pa­lik­ti tiek že­ mės, kiek konk­re­čiai rei­kia. Li­ku­sią že­mę iš­da­li­jus sa­vi­nin­kams esą sa­ vi­val­dy­bė at­si­pūs­tų nuo teis­mų su sa­vi­nin­kais. „Šis spren­di­mas bū­tų išei­tis sa­ vi­val­dy­bei iš ak­la­vie­tės“, – aiš­ki­no D.Rat­ke­lis. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­ to­rius ti­ki­no net ne­ži­nan­tis žmo­nių, pre­ten­duo­jan­čių bū­tent šio­je vie­to­je su­si­grą­žin­ti že­mę, pa­var­džių.


3

ketvirtadienis, sausio 17, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Vai­ruo­to­jai ga­li bū­ti ra­mūs dėl aikš­te­lių Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kau­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų tei­ gi­mu, Aši­ga­lio gat­vė­je pe­rė­mus au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­ les, vai­ruo­to­jams są­ly­gos tik ge­ rės. Sklei­džia­mus gan­dus, kad aikš­te­lės už­da­ro­mos, va­di­na ne­ pag­rįs­tais. „„Ap­si­gy­vens: R.Be­ne­tis kas pu­sant­ro mė­ne­sio ža­da grįž­ti į Kau­ną, o As­ta­no­je tu­rės bu­tą, au­to­mo­bi­lį, vai­

ruo­to­ją, dar­bu šio­je ša­ly­je bus ap­rū­pin­ta ir jo žmo­na Gra­ži­na. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

R.Be­ne­tį pa­vi­lio­jo Azi­ja Grįž­ti į Lie­tu­vą R.Be­ne­ 1 tis pla­nuo­ja maž­daug kas pu­sant­ro mė­ne­sio. Pro­fe­so­rius pa­

ti­ki­no, kad Kau­ne liks pa­ti­ki­ma ko­ man­da, ku­ri pa­va­duos jį. Tiek sa­vo, tiek ki­tų me­di­kų dar­ bo sve­tur R.Be­ne­tis ne­dra­ma­ti­zuo­ ja. „Krep­ši­nin­kai va­ži­nė­ja po vi­są pa­sau­lį, nie­kas ne­lai­ko, kad jie yra pra­ras­ti. Ga­li­mi vi­so­kie sce­na­ri­jai“, – kal­bė­jo jis. „Gy­dy­to­jo pro­fe­sio­na­lo dar­bas neap­si­ri­bo­ja vie­na, dviem ar trim ope­ra­ci­jo­mis per die­ną. Jis tu­ri ap­ mąs­ty­ti atei­tį, plės­ti sa­vo ga­li­my­ bių ri­bas, da­ly­vau­ti įvai­riuo­se pro­ jek­tuo­se. Tai vys­to as­me­ny­bę, ug­do pro­fe­sio­na­lu­mą. Pa­tir­tis su­kau­pia­ ma ne vien Lie­tu­vo­je“, – paaiš­ki­ no R.Be­ne­tis. Pa­sak jo, kiek­vie­no­je ša­ly­je įgy­ja­ma vis ki­to­kia pa­tir­tis. „Man pa­siū­lė įgy­tą pa­tir­tį įdieg­ ti Ka­zachs­ta­ne. Kaip to­liau vis­kas klos­ty­sis, bus ma­ty­ti. Gal Lie­tu­ vo­je si­tua­ci­ja kei­sis į ge­rą pu­sę in­ ves­ti­ci­jų pra­sme? Vi­sa­da dek­la­ra­ vau, kad esu lie­tu­vis, toks jau­čiuo­si bū­da­mas Lie­tu­vo­je. Ta­čiau kar­tais taip išei­na, kad Lie­tu­vai ga­li pa­da­ ry­ti dau­giau nau­dos bū­da­mas ne Lie­tu­vo­je“, – svars­tė pro­fe­so­rius.

Jis pri­si­mi­nė se­niau at­lik­tą ap­ klau­są, ko­dėl jau­ni gy­dy­to­jai no­ri ar­ba pla­nuo­ja iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos. Pa­sak R.Be­ne­čio, pir­mo­je vie­to­je bu­vo įvar­dy­ta ga­li­my­bė to­bu­lė­ti. Ant­ra vie­ta ati­te­ko gy­ve­ni­mo ko­ ky­bei, nes žmo­gus ne tik dir­ba, bet ir tu­ri lais­va­lai­kį. Už­dar­bis, pa­sak pro­fe­so­riaus, dau­gu­mos ap­klau­ sos da­ly­vių bu­vo įvar­dy­tas tik tre­ čio­je vie­to­je.

Su­kur­ti dar vie­ną Šir­dies cent­rą – ne kiek­vie­nam duo­ ta. Be ga­lo įdo­mu su­ kur­ti kaž­ką sa­vo gy­ ve­ni­me. „Ma­no as­me­ni­nė mo­ty­va­ci­ja iš­ vyk­ti dirb­ti į Ka­zachs­ta­ną – tai ga­ li­my­bė vyk­dy­ti pa­kan­ka­mai am­bi­ cin­gą pro­jek­tą. Su­kur­ti dar vie­ną Šir­dies cent­rą – ne kiek­vie­nam duo­ta. Be ga­lo įdo­mu su­kur­ti kaž­ ką sa­vo gy­ve­ni­me“, – ti­ki­no pro­ fe­so­rius.

Su Kau­no kli­ni­kų va­do­vy­be yra su­tar­ta, kad bū­da­mas Kau­ne pa­gal ga­li­my­bes R.Be­ne­tis ir to­liau ope­ ruos sun­kiau­sius li­go­nius. „Iš­lie­ku Šir­dies, krū­ti­nės ir krau­ ja­gys­lių chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­ vu, po to ma­ty­si­me, kaip vis­kas dė­ lio­sis. Yra tam tik­ros ri­zi­kos, kad sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dys ki­ ta pu­sė, tuo­met aš priim­siu ki­to­ kius spren­di­mus“, – ne­slė­pė kar­ dio­chi­rur­gas. Ka­zachs­ta­ne pro­fe­so­rius tu­rės nuo­la­ti­nį būs­tą. „Bui­tis ma­nęs ne­do­mi­na. Ži­nau, kad gy­ve­ni­mo są­ly­gos man bus už­tik­rin­tos. Tu­ rė­siu bu­tą, skir­tą man ir žmo­nai, tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, vai­ruo­to­ją“, – pa­sa­ko­jo R.Be­ne­tis. Pa­sak kar­ dio­chi­rur­go, vie­na iš jo kel­tų są­ ly­gų dirb­ti As­ta­no­je – už­tik­rin­ti būs­tą ir dar­bą ne tik jam, bet ir jo su­tuok­ti­nei Gra­ži­nai, ku­ri yra gy­ dy­to­ja oku­lis­tė. „Sa­vo gy­ve­ni­me la­bai daug lai­ ko esa­me pra­lei­dę at­ski­rai. Ma­nau, dau­giau ne­ga­li­ma to tęs­ti, rei­kia bū­ti kar­tu“, – iš­va­das yra pa­da­ręs gar­sus me­di­kas. Jo žmo­nai yra pa­ siū­ly­tas dar­bas Ka­zachs­ta­no gy­dy­ mo įstai­go­je.

Radijo stotis „Kau­no fo­nas“ nu­ti­lo Nuo šios sa­vai­tės pra­džios trans­ lia­ci­jas bai­gė vie­na Kau­no ra­di­ jo sto­čių – įmo­nei (KF) „Kau­no fo­ nas“ iš­kel­ta bank­ro­to by­la. Ra­di­jo sto­ties dar­buo­to­jai vi­lia­si, kad pa­ vyks iš­sau­go­ti ra­di­jo sto­tį ir at­gai­ vin­ti trans­lia­ci­jas.

„„Ete­ris: ra­di­jo sto­ties dar­buo­to­jai

vi­lia­si, kad dar pa­vyks at­gai­vin­ti veik­lą. „Shutterstock“ nuotr.

Iki praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio pa­bai­ gos KF va­do­va­vęs ir ra­di­jo ete­ry­je lai­das ve­dęs Er­nes­tas Be­le­vi­čius DEL­FI pa­tvir­ti­no, kad KF pro­gra­ mos jau ne­bet­rans­liuo­ja, ta­čiau ran­kų nu­leis­ti ne­ke­ti­na­ma. „No­rų, vil­čių, ban­dy­mų yra. Be jo­kios abe­jo­nės. Ta­čiau to­kie da­ ly­kai taip grei­tai neiš­sp­ren­džiami. Ban­dy­si­me at­ras­ti kaž­ką po­zi­ty­ vaus. Kol kas šio­je is­to­ri­jo­je de­da­ me daug­taš­kį, ne taš­ką“, – tei­gė E.Be­le­vi­čius. Pa­sak lai­dų ve­dė­jo, ra­di­jo sto­ties dar­buo­to­jai ne­sku­ba iš­si­vaikš­čio­ti. „Kol kas sto­tį pa­li­ko tik vie­nas dar­ buo­to­jas. Lau­kia­me. Vil­tis mirš­ta pa­sku­ti­nė. Mes vi­sa­da, kad ir kas at­si­tik­tų, žiū­ri­me po­zi­ty­viai“, – sa­kė E.Be­le­vi­čius. DEL­FI ži­nio­mis, KF bank­ro­tas ga­l i bū­t i su­s i­j ęs su vers­l i­n in­ko Ro­ber­to Rek­lai­čio va­do­vau­ja­mų

įmo­n ių bank­ro­t ų ban­ga. Vers­ li­nin­kui pri­klau­sė ir ra­di­jo sto­ tis KF. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad bank­ ru­tuo­jan­čios ir įta­ria­mos pi­ni­ gų švais­ty­mo sche­mo­mis įmo­nės „Ro­dik­lis“ bu­vęs sa­vi­nin­kas R. Rek­lai­tis tre­jus me­tus ne­ga­lės bū­ti jo­kios ki­tos įmo­nės va­do­vu. Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­ par­ta­m en­tas sa­vo tink­l a­l a­py­ je pra­dė­jo vie­šai skelb­ti pa­si­žy­ mė­ju­sių įtar­ti­nais veiks­mais per bend­ro­vių bank­ro­to by­las as­me­ nų są­ra­šą. Tarp jų pa­te­ko „Ro­dik­ lio“ ir ki­tų su šia bend­ro­ve su­si­ ju­sių įmo­nių įkū­rė­jas R.Rek­lai­tis. Dien­raš­čio ži­nio­mis, „Ro­dik­lio“ pa­lik­tos sko­los įspū­din­gos. Kre­ di­to­riams įmo­nė li­ko sko­lin­ga 25 mln. li­tų. Iš jų 7 mln. li­tų – vals­ ty­bei. R.Rek­lai­čio veik­lą ti­ria ir tei­sė­ sau­gi­nin­kai. Bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­rių ži­nio­mis, su šiuo vers­li­nin­ ku su­si­ju­sios 12 įmo­nių, kai ku­rios jų bank­ru­tuo­ja ir jas ad­mi­nist­ruo­ja ki­ti bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riai. Kai ku­rios R.Rek­lai­čio įkur­tos įmo­nės te­be­vei­kia. KD, del­fi.lt inf.

Ru­de­nį Kau­no mies­to ta­ry­ba nu­ spren­dė pe­rim­ti iš bend­ro­vių „Au­tos­to­pas“ ir „Kau­no aikš­te­ lės“ au­to­mo­bi­lių aikš­te­les. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės vie­ša­jai įstai­ gai „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­ te­lės“ per­duo­tos dvi aikš­te­lės Aši­ga­lio gat­vė­je. Dėl ki­tų pen­kių, įreng­tų Is­lan­di­jos plen­te, Par­ti­ za­nų gat­vė­je, Tai­kos ir Pra­mo­nės pro­spek­tuo­se, vyks­ta teis­mi­niai gin­čai. Pa­sak įstai­gos „Au­to­mo­bi­ lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko Vi­to Lend­rai­čio, kai ku­rie vers­li­nin­kai tarp vai­ruo­to­ jų sklei­džia gan­dus, esą sa­vi­val­ dy­bė aikš­te­les už­da­rys, to­dėl ge­ riau jas pa­lik­ti da­bar, kol yra vie­tų pri­va­čio­se erd­vė­se.

„Už­tik­ri­na­me, kad aikš­te­lės to­ liau veiks kaip vei­ku­sios, o są­ly­ gos jo­se bus tik ge­ri­na­mos: au­to­ mo­bi­liai vi­są pa­rą sau­go­mi sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jų, taip pat jo­ se įreng­si­me vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­ me­ras“, – pa­sa­ko­jo V.Lend­rai­tis.

Vi­tas Lend­rai­tis:

Už­tik­ri­na­me, kad aikš­te­lės to­liau veiks kaip vei­ku­sios, o są­ ly­gos jo­se bus tik ge­ ri­na­mos. Nuo­ma sa­vi­val­dy­bės aikš­te­lė­se taip pat ne­bus bran­ges­nė nei ki­ tur. Pa­rai pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį kai­ nuo­ja 5 li­tus, mė­ne­siui – 100 li­tų, o trims mė­ne­siams – 240 li­tų. „Kai ku­rie su­klai­din­ti gan­dų ir pa­li­kę mū­sų aikš­te­les vai­ruo­to­ jai da­bar gai­li­si ir pra­šo­si priim­ ti at­gal, nes ki­tur rei­kia mo­ kė­ti dau­giau. Siū­lo­me ki­tiems ne­t i­k ė­t i pa­s ka­l o­m is“, – sa­k ė V.Lend­rai­tis.

„„Si­tua­ci­ja: aikš­te­lę Aši­ga­lio gat­vė­je pri­žiū­rės „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­

mo aikš­te­lės“, ta­čiau šie po­ky­čiai čia au­to­mo­bi­lius lai­kan­tiems vai­ ruo­to­jams ne­tu­rės jo­kios įta­kos. Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.


4

ketvirtadienis, sausio 17, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Lom­bar­do plė­ši­kai su­lau­kė at­kir­čio Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pre­ky­bos cent­re vi­du­ry die­nos mė­g in­t a api­p lėš­t i lom­b ar­d ą. Dvie­jų jau­nuo­lių pla­nas žlu­go, nes jiems pa­si­prie­ši­no par­duo­tu­ vės dar­buo­to­jai ir pir­kė­jai. Plė­ši­ kas su­lai­ky­tas, auk­si­niai pa­puo­ ša­lai su­skai­čiuo­ti.

Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nai pre­ky­bos cent­ro fo­jė ant­ra­die­nį ra­do be­si­ gru­mian­čius jau­nuo­lius. Paaiš­kė­ jo, kad vie­nas jų – par­duo­tu­vės dar­buo­to­jas, o ki­tas – plė­ši­kas.

Taip ne­bi­jo­ti atei­ti vi­du­ry die­nos ir be kau­kių – sun­kiai su­ vo­kia­mas įžū­lu­mas. Kol kas su­dė­lio­ta to­kia įvy­ kių ei­ga: į pre­ky­bos cent­rą atė­ jo du jau­nuo­liai. Vie­nas lom­bar­ do dar­buo­to­jai pa­purš­kė du­jų. Ki­tas plak­tu­ku iš­dau­žė lom­bar­ do vit­ri­nos stik­lus ir su­si­žė­rė vi­ du­ri­nė­je len­ty­no­je ant pa­dėk­liu­ kų su­dė­tus auk­si­nius ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius. Vis dėl­to par­duo­tu­vės dar­buo­ to­jai ir jo­je bu­vę žmo­nės ne­sut­ri­ ko, o puo­lė su­lai­ky­ti už­puo­li­kų. Tai pa­ma­tęs vie­nas iš jau­nuo­ lių pra­dė­jo purkš­ti du­jas vi­siems ap­lin­ki­niams as­me­nims. Iš­si­gan­ dęs plė­ši­kas iš­si­nė­ręs iš striu­kės su megz­ti­niu ir pus­nuo­gis pa­bė­ go iš par­duo­tu­vės.

Ki­tas jau­nuo­lis bu­vo su­lai­ky­tas. To­kia vi­suo­me­nės reak­ci­ja vai­ki­ nams grei­čiau­siai bu­vo ne­ti­kė­ta. Per grum­ty­nes plė­ši­kai nu­me­tė ir krep­šį su gro­biu. Ki­tą die­ną po api­plė­ši­mo sam­ dy­tą lom­bar­do dar­buo­to­ją pa­ va­da­vo pa­ts sa­vi­nin­kas Ri­das Ver­pe­čins­kas. Jis su­skai­čia­vo ir jau­nuo­lių gro­bį, ku­riuo jie ne­spė­ jo pa­si­mė­gau­ti. Jau­nuo­liai bu­vo su­si­kro­vę tur­ to už maž­daug 40 tūkst. li­tų. Iš vitri­nos jau­nuo­liai su­si­šla­vė 20 žie­dų, 7 po­ras aus­ka­rų, 7 gran­di­ nė­les, 5 apy­ran­kes, 18 pa­ka­bu­kų, 3 sa­ges. „Vie­nos vit­ri­no­je eks­po­ nuo­tos gran­di­nė­lės ne­ra­do­me, ta­ čiau po­li­ci­jai jau bu­vo­me pra­ne­šę, kad at­si­ra­do vi­si pa­grob­ti ju­ve­ly­ ri­niai dir­bi­niai“, – pa­sa­ko­jo lom­ bar­do sa­vi­nin­kas. Vy­ras ste­bė­jo­si to­kiu plė­ši­kų įžū­lu­mu. Pre­ky­bos cent­re įreng­ tos ka­me­ros fik­suo­ja vi­sus įei­nan­ čiuo­sius. „Taip ne­bi­jo­ti atei­ti vi­ du­ry die­nos ir be kau­kių – sun­kiai su­vo­kia­mas įžū­lu­mas“, – ste­bė­ jo­si R.Ver­pe­čins­kas. Di­rek­to­rius džiau­gia­si lai­min­gai pa­si­bai­gu­siu api­plė­ši­mu ne tik to­dėl, kad gro­ bis neiš­ke­lia­vo su plė­ši­kais. Lom­ bar­de dir­bu­si mo­te­ris at­si­pir­ko iš­gąs­čiu ir leng­vu su­ža­lo­ji­mu. R.Ver­pe­čins­kas pa­ti­ria jau ne pir­mą lom­bar­do api­plė­ši­mą. Per­ nai iš pre­ky­bos cent­ro Ši­lai­niuo­ se esan­čių pa­tal­pų nak­tį bu­vo iš­ neš­tas sei­fas. Sa­vi­nin­kas svars­to galimybę at­si­sa­ky­ti pre­ky­bos ju­ ve­ly­ri­niais dir­bi­niais par­duo­tu­vė­ se. Pa­sak nu­ken­tė­ju­sio vers­li­nin­ ko, ma­žes­nė ri­zi­ka bus dir­bi­niais pre­kiau­ti in­ter­ne­tu.

At­ro­do, kad vai­kų mo­ky­mo rei­ka­lai Kau­ne klos­to­si itin sklan­džiai, nes iš so­ li­džių mies­to at­sto­ vų su­da­ry­ta Kau­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­ mo ta­ry­ba neį­do­mi mies­to va­do­vams.

„„Rū­pes­čiai: mo­kyk­lo­se pro­ble­mų ne­ma­žė­ja, bet apie tai sa­vi­val­dy­bė­je

kal­ba­ma vis ma­žiau. 

Švie­ti­mo komisija merdi Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Veik­la ap­mi­rė

Kau­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­ ba įkur­ta tam, kad mies­to val­džia ga­lė­tų gau­ti švie­ti­mo sri­ties pro­ fe­sio­na­lų kon­sul­ta­ci­jas, ji tei­kia pa­siū­ly­mus me­rui, vi­ce­me­rams, Kau­no ta­ry­bos Švie­ti­mo ko­mi­te­ tui, sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir ug­ dy­mo sky­riui. Ta­ry­bą su­da­ro 20 bend­ro­jo la­vi­ ni­mo mo­kyk­lų, ko­le­gi­jų uni­ver­si­te­ tų, Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo at­sto­vai, sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jai. Ta­čiau šios ka­den­ci­jos val­džia su švie­ti­ mo ta­ry­ba bend­rau­ja itin re­tai, be­ veik ne­ren­gia­mi jos po­sė­džiai. „Gal dėl to kal­ti ir mes pa­tys. Aš ir­gi pri­sii­mu at­sa­ko­my­bę, nes gal­ būt bu­vau per ma­žai įky­rus, kai ke­ lis kar­tus pa­ra­gi­nau ta­ry­bos na­rius su­si­rink­ti į po­sė­džius“, – kal­bė­jo Kau­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ ry­bos na­rys, Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Aud­rius Mu­ raus­kas. Jo tei­gi­mu, ypač ta­ry­bos veik­los ak­ty­vu­mas smu­ko per­nai. „Ma­žai ak­ty­vūs tiek mes, tiek mies­to va­ do­vai, už švie­ti­mą at­sa­kin­gi vi­ce­ me­rai“, – ma­no A.Mu­raus­kas. Skau­du­lių ne­trūks­ta

„„Pa­si­rin­ko: plak­tu­ku iš­dau­žę stik­lą, jau­nuo­liai stvė­rė tik auk­si­nius

ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Gal mies­te švie­ti­mo rei­ka­lai to­ kie, kad ne­rei­kia jo­kių dis­ku­si­jų, eks­per­tų pa­ta­ri­mų? A.Mu­raus­ko nuo­mo­ne, ug­dy­mo sri­ty­je skau­ du­lių ap­stu ir bū­ti­nas dia­lo­gas su mies­to val­džia. „Vie­nas di­de­lių rū­ pes­čių yra mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ ka. Kau­nas iš­si­sky­rė iš ki­tų mies­ tų tuo, kad il­gai iš­sau­go­jo vi­du­ri­nes mo­kyk­las. Da­bar si­tua­ci­ja kei­čia­si,

bet dar ga­li­ma ras­ti išei­čių, pa­vyz­ džiui, po vie­nu sto­gu steig­ti pro­ gim­na­zi­jas ir gim­na­zi­jas. Ta­da vai­ kai ga­lė­tų lan­ky­ti tą pa­čią mo­kyk­lą nuo pir­mos iki dvy­lik­tos kla­sės“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo va­ do­vas.

Pau­lius Mar­ti­nai­tis:

Pir­mi­nin­kas tu­rė­tų bū­ti la­biau ne­prik­ lau­so­mas nuo mies­ to val­džios, ta­da ga­ lė­tų ak­ty­viau reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. A.Mu­raus­kas ma­no, kad sa­vi­ val­dy­bė su švie­ti­mo ta­ry­ba ga­ li pri­si­dė­ti ir prie mo­ky­mo pro­gra­ mų to­bu­li­ni­mo, teik­ti pa­siū­ly­mus Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai. „Ky­la abe­jo­nių, ar tik­rai da­bar­ti­nė švie­ti­mo sis­te­ma su­ku­ria są­ly­gas ug­dy­ti sa­va­ran­kiš­kas, pa­trio­tiš­ kas, kri­tiš­kai mąs­tan­čias as­me­ny­ bes. Be ak­ty­vios vi­suo­me­nės at­sto­ vų ini­cia­ty­vos nie­ko ne­pa­kei­si­me, to­dėl esu įsi­ti­ki­nęs, kad Kau­no sa­ vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­bos ak­ty­

ves­nė veik­la yra tie­siog bū­ti­na“, – įsi­ti­ki­nęs A.Mu­raus­kas. Jau­čia­si ne­rei­ka­lin­gi

Kau­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ ry­bos pir­mi­nin­kas, J.Urb­šio ka­ ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­ rek­to­rius Pau­lius Mar­ti­nai­tis taip pat pri­pa­ži­no, kad ta­ry­bos dar­ bas van­ges­nis nei anks­čiau. Pa­sak jo, ta­ry­bos nuo­mo­nės, iš­va­dų ne­ pri­rei­kė ir ren­giant bend­rą Kau­ no mies­to stra­te­gi­nį pla­ną. „Gal švie­ti­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas tu­ rė­tų bū­ti la­biau ne­prik­lau­so­mas nuo mies­to val­džios, ta­da ga­lė­tų ak­ty­viau reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę“, – svars­tė pir­mi­nin­kas, ku­rio va­ do­vau­ja­ma mo­kyk­la pa­val­di sa­vi­ val­dy­bei. Bu­vu­si Kau­no ta­ry­bos švie­ti­ mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė An­ta­ni­na Med­ve­de­vie­nė pri­si­me­na, kad šios ka­den­ci­jos pra­džio­je po­li­ti­kų su­ si­ti­ki­mai su švie­ti­mo ta­ry­ba vyk­ da­vo 2–3 kar­tus per mė­ne­sį. „Vė­ liau su­si­for­ma­vo nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma ir šias pa­rei­gas pa­li­kau“, – pa­sa­ko­jo A.Med­ve­de­vie­nė. Ji sa­kė, kad te­mų dis­ku­si­joms ne­trūk­da­vo. „Ši ta­ry­ba bū­ti­na, kad po­li­ti­kai ži­no­tų tik­rą si­tua­ci­ ją švie­ti­mo sis­te­mo­je, bū­tų in­for­ muo­ti apie jos pro­ble­mas“, – įsi­ ti­ki­nu­si po­li­ti­kė. Vi­ce­me­ras Vy­tau­tas Va­si­len­ka tvir­ti­na ne­si­jau­čian­tis ati­trū­kęs nuo švie­ti­mo rū­pes­čių. „Nie­kur ne­si­sle­piu, te­gul švie­ti­mo ta­ry­ bos na­riai pas ma­ne atei­na ir kal­ ba. Daug dir­bu ieš­ko­da­mas bū­dų, kaip pa­ge­rin­ti mies­to mo­kyk­lų si­ tua­ci­ją. Kai ku­rie mo­ka tik šauk­ti, bet nie­ko ne­da­ro“, – ma­no me­ro pa­va­duo­to­jas.

Bažnyčių pa­de­gė­ją baigia tirti psi­chiat­rai Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Ar­ti­miau­siu me­tu psi­chiat­rai pa­ teiks iš­v a­d ą dėl Paš­t u­v os ir Ku­ lau­t u­v os baž­n y­č ių su­d e­g i­n i­m o pri­s i­p a­ž i­n u­s io Da­r iaus Bur­n ei­ kio pa­k al­t i­n a­m u­m o. Ga­v ę šias iš­v a­d as pro­k u­r o­r ai spręs apie to­l es­n į baž­n y­č ių su­n ai­k i­n i­m o vi­s uo­m e­n ei pa­v o­j in­g u bū­d u ty­ ri­m ą.

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Kau­ no ra­jo­no pro­ku­ro­rai tu­rė­jo teis­ mo lei­di­mą at­lik­ti 31-ų me­tų

Rau­dond­va­rio gy­ven­to­jui D.Bur­ nei­kiui sta­cio­na­rią psi­chiat­ri­nę eks­per­ti­zę. Įta­ri­mai dėl vy­ro psi­chi­kos ki­lo tuoj po jo su­lai­ky­mo. Sui­ma­mas teis­me vy­ras aiš­ki­ no: „Pa­de­giau baž­ny­čias, nes per jas mus val­do atei­viai.“ D.Bur­nei­ kis pa­sa­ko­jo apie imp­lan­tą jo gal­ vo­je, per ku­rį yra val­do­mas. Tam, kad įta­ria­ma­jam bū­tų at­lik­ta eks­ per­ti­zė, pri­rei­kė pra­tęs­ti ir suė­mi­ mo ter­mi­ną. D.Bur­nei­kis bu­vo su­lai­ky­tas per­ nai spa­lio pra­džio­je, ki­tą die­ną po

to, kai su­pleš­kė­jo Ku­lau­tu­vos švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos me­di­nė baž­ny­čia. D.Bur­nei­kis pri­si­pa­ži­no mė­gi­nęs šią baž­ny­čią pa­deg­ti ir prieš sa­vai­ tę, ta­čiau ma­žo­kai de­gaus skys­čio pa­siė­mė. Taip po tru­pu­tė­lį įta­ria­mas vie­ nos baž­ny­čios pa­de­gi­mu, D.Bur­ nei­kis at­sklei­dė ty­rė­jams sa­vo juo­dų dar­be­lių są­ra­šą. Ja­me – 14 nu­si­kals­ta­mų epi­zo­dų. D.Bur­nei­ kis ty­rė­jams dės­tė, kad, su­py­kęs ant Baž­ny­čios, jis ke­lia­vo per Lie­ tu­vą ir, esant ga­li­my­bei, ken­kė, kaip pa­jėg­da­vo.

„„Nes­lė­pė: D.Bur­nei­kis at­vi­rai dės­tė sa­vo keis­tą po­žiū­rį į atei­vių val­dy­

mą per baž­ny­čias. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


5

Ketvirtadienis, sausio 17, 2013

Lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Pa­si­rū­pi­no ­ ko­le­ga

Pa­reikš­ti ­ įta­ri­mai

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ro so­cial­de­mok­ra­to Juo­ zo Ber­na­to­nio pa­ta­rė­ ju va­kar pra­dė­jo dirb­ ti bu­vęs svei­ka­tos ap­ sau­gos mi­nist­ras li­be­ ral­cent­ris­tas Rai­mon­ das Šu­kys. Bu­vęs par­ la­men­ta­ras pa­ta­rs tei­ sė­kū­ros klau­si­mais.

LKF vadovui Min­dau­gui Bal­čiū­nui pa­reikš­ti įta­ri­ mai dėl su­kčia­vi­mo, pikt­ nau­džia­vi­mo, do­ku­men­ to su­klas­to­ji­mo ar dis­po­ na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­ men­tu bei ky­ši­nin­ka­vi­mo. Di­džiau­sia už tai gre­sian­ti baus­mė – lais­vės atė­mi­ mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.

Dėl gyv­si­dab­rio skelbs ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją? Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) siū­lo Uk­mer­gė­je skelb­ti ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją dėl Uk­mer­gės teis­mo, ku­riam te­ko pa­lik­ti pa­tal­pas jo­se ra­dus gyv­si­dab­rio. Spren­di­mas – šian­dien

TKK va­kar ap­tar­tos Uk­mer­gės teis­ mo pro­ble­mos ki­lo per­nai gruo­dį, kai pa­sta­te ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su­rin­ko apie du ki­log­ra­mus gyv­ si­dab­rio. Jis ap­tik­tas vyk­dant re­ mon­to dar­bus. Uk­mer­gės ra­jo­no teis­mas kol kas lai­ki­nai dir­ba Uk­ mer­gės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ ci­jos cent­re bei Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Sei­mo ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­ vęs Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys tvir­ti­no, kad ekst­re­ma­ li si­tua­ci­ja mies­te ne­pas­kelb­ta, nes pa­gal esa­mus kri­te­ri­jus „nea­ti­tin­ka ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos“, ir iki va­ kar sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­jo iš­va­dų dėl tar­šos ly­gio. Ga­vus duo­me­nis, sa­vi­val­dy­ bės ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ ja šian­dien esą tu­rė­tų spręs­ti, ar skelb­ti ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją. J.Varž­ga­lys taip pat pa­tvir­ti­ no, kad ieš­kant šiuo me­tu lai­ki­nai dvie­jo­se vie­to­se per­kel­tam teis­mui nuo­la­ti­nės dar­bo vie­tos, pa­siū­ly­tos nuo ki­tų me­tų ne­be­veik­sian­čios Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­tal­pos. „Yra pa­siū­ly­ta į Jau­ni­mo mo­kyk­ lą per­kel­ti apy­lin­kės teis­mą. Pas­ ta­tas re­no­vuo­tas, rei­kia pri­tai­ky­ti kom­piu­te­ri­nius tink­lus, dar kai ką pa­da­ry­ti, kad tik­tų teis­mo veik­ lai vyk­dy­ti“, – sa­kė ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­rius. Jis taip pat tvir­ti­no, jog sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri lė­šų su­tvar­ ky­ti gyv­si­dab­riu už­nuo­dy­tam teis­ mo pa­sta­tui. Grės­mė neiš­ny­ko

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Vil­niaus apy­ gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas, Tei­sė­ jų ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Ze­lian­ka tvir­ti­no, kad vien pir­mi­niai dar­ bai, pa­sta­te nu­gran­dant už­terš­tą sluoks­nį, kai­nuo­tų apie pu­sę mi­ li­jo­no li­tų, o ga­ran­ti­jos, kad to už­ tek­tų tar­šai pa­ša­lin­ti, nė­ra. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­ tai pa­tvir­ti­no, kad teis­mo pa­sta­te tar­šos šal­ti­nis nė­ra vi­siš­kai pa­ša­ lin­tas – tai ro­do ty­ri­mai. „Tu­ri­me sau­sio 14 d. at­lik­tų pa­ tal­pų oro ty­ri­mo, tiek ten, kur da­ bar dir­ba teis­mo dar­buo­to­jai, tiek bu­vu­sių pa­tal­pų, ku­rios neeksp­ loa­tuo­ja­mos, re­zul­ta­tus. Nau­jo­se pa­tal­po­se vis­kas ge­rai, o se­nos pa­ tal­pos te­be­lie­ka už­terš­tos“, – sa­ kė Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos

Se­nos is­to­ri­jos šlei­fas Uk­mer­gės teis­mo lai­k i­no­ji va­do­ vė TTK pa­sa­ko­jo, kad gyv­si­dab­rio Uk­mer­gės teis­me bu­vo ras­ta dar 2003 m., ta­čiau ji ne­ga­lin­ti at­sa­ky­ ti, ar tar­šos ži­di­nys li­kęs nuo tų me­ tų, ar yra nau­jas. „Mū­sų teis­me tas gyv­si­dab­r is pir­ mą kar­tą pa­si­ro­dė 2003 m., ir jis bu­vo ras­tas iš­lie­tas gė­lių va­zo­nuo­ se, sa­lė­je, ir ta­da jis bu­vo pa­ša­l in­ tas“, – pa­sa­ko­jo tei­sė­ja, ta­čiau kuo bai­gė­si ši is­to­ri­ja, tvir­ti­no ne­ga­lin­ti pa­sa­ky­ti, nes teis­me tuo me­tu ne­ dir­bo, o tuo­me­tis teis­mo pir­mi­nin­ kas yra mi­ręs.

„„Pa­vo­jus: Uk­mer­gės ra­jo­no teis­

mo pa­sta­te ug­nia­ge­siai yra ap­ ti­kę įspū­din­gą kie­kį gyv­si­dab­rio.Uk­mer­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­l is­tai pa­tvir­t i­no, kad do­k u­men­tai dėl 2003 m. teis­me ras­to gyv­si­dab­rio neiš­li­kę, nes pa­ gal įsta­ty­mą jie nė­ra tiek lai­ko sau­ go­m i, ta­čiau pa­gal tei­sės ak­t us į pa­sta­tą žmo­nės po tų įvy­k ių ga­lė­ jo grįž­ti tik pa­ša­li­nus tar­šos šal­ti­n į ir ty­r i­mų re­z ul­ta­tams ne­v ir­ši­jant nor­mos.

„Fotodienos“ / Tomo Luk­šio nuo­tr.

cent­ro di­rek­to­rė Ro­lan­da Lin­gie­nė. Spe­cia­lis­tė taip pat pa­tvir­ti­no, kad oro ty­ri­mai ro­do, jog ne vi­sas gyv­si­dab­ris yra pa­ša­lin­tas, ir tar­šos ži­di­nys teis­mo pa­sta­te iš­lie­ka.

Vien pir­mi­niai dar­ bai, pa­sta­te nu­ gran­dant už­terš­tą sluoks­nį, kai­nuo­ tų apie pu­sę mi­li­jo­ no li­tų. Ap­nuo­dy­ti ir dar­buo­to­jai?

Ap­t i­k us gyv­s i­d ab­r io, Lie­t u­ vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­ to Neu­ro­moks­lų ins­ti­tu­to neu­ro­ tok­si­ko­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je iš­tir­ta 26 da­bar­ti­nių teis­mo dar­buo­to­jų ir vie­nos ne­se­niai dar­bą teis­me pa­li­ ku­sios mo­ters svei­ka­ta. Dar­buo­to­ jai šią sa­vai­tę ga­vo at­sa­ky­mus. To­ liau jie bus ti­ria­mi Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Me­di­ci­nos cent­re.

Lai­ki­nai Uk­mer­gės teis­mui pir­ mi­nin­kau­jan­čios Edi­tos Za­rem­ bie­nės tei­gi­mu, teis­mo dar­buo­to­jai jau su­si­pa­ži­no su svei­ka­tos ty­ri­ mais. „Vi­si ga­vo­me ši­tuos la­pe­lius, kiek­vie­nam bu­vo įteik­ta as­me­niš­ kai. Bu­vo ima­mi trys mė­gi­niai – iš plau­kų, iš krau­jo ir iš šla­pi­mo.“ Anot E.Za­rem­bie­nės, iš dar­buo­ to­jų po­kal­bių ga­li­ma spręs­ti, kad tam tik­ruo­se mė­gi­niuo­se gyv­si­dab­ rio ras­ta. „Gal pas vie­nus – ma­žiau, pas ki­tus – dau­giau. Pas kai ku­riuos gal ke­lis kar­tus dau­giau, pas ki­tus – gal nor­ma, la­bai ski­ria­si“, – pa­sa­ ko­jo lai­ki­no­ji teis­mo pir­mi­nin­kė. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja As­ta Raz­mie­nė pa­žy­mė­jo, kad tam tik­ras kie­kis gyv­si­dab­rio yra kiek­ vie­no žmo­gaus or­ga­niz­me. „Tai, kad jo ra­do­me pas teis­mo dar­buo­to­jus, ne­reiš­kia, kad tai įvy­ ko dėl tos eks­po­zi­ci­jos dar­be“, – kal­bė­jo spe­cia­lis­tė, pa­brėž­da­ma, jog tar­šą ro­do di­des­nis nei fo­ni­nis gyv­si­dab­rio kie­kis. KD, BNS inf.

Bal­ta­ru­sės by­la nag­ri­nė­ja­ma slap­ta Va­kar Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­ nist­ra­ci­nis teis­mas už­da­ra­me po­ sė­dy­je pra­dė­jo nag­ri­nė­ti Bal­ta­ru­ si­jos ak­ty­vis­tės Tat­ja­nos No­vi­ko­ vos by­lą. Ją ini­ci­ja­vo pa­ti T.No­vi­ ko­va, siek­da­ma rea­bi­li­tuo­ti sa­ve ir pa­nai­kin­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­ men­to spren­di­mą per­nai ru­de­nį neį­leis­ti jos į Lie­tu­vą.

T.No­vi­ko­vos va­kar lau­kė pir­ma­sis akib­rokš­tas: by­lą nu­spręs­ta nag­ ri­nė­ti už­da­ra­me po­sė­dy­je. „Ma­ne pri­bloš­kė tai, kad teis­ mo po­sė­dis bu­vo už­da­ras. Aš ne­su Lie­tu­vos pi­lie­tė, ne­tar­nau­ju Lie­ tu­vos ka­riuo­me­nė­je ar Lie­tu­vos spe­cia­lio­sio­se tar­ny­bo­se. Ko­dėl šis po­sė­dis bu­vo už­da­ras, ko­dėl me­džia­ga, ku­ri su­si­ju­si su ma­no tei­sių su­var­žy­mu, įslap­tin­ta?“ – po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė bal­ta­ru­sių ak­ty­vis­tė. „Čia tre­čio­ji pu­sė – Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja – ne­ma­tė ga­ li­my­bės net su­pa­žin­din­ti tei­sė­ją su mo­ty­vais, ku­rių pa­grin­du bu­ vo priim­tas toks spren­di­mas, sa­ ky­da­ma, kad tei­sė­ja ne­tu­ri tei­sės su­si­pa­žin­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Tai vi­siš­kas ab­sur­do teat­ras“, – kal­bė­jo Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tė. Pa­sak jos, teis­mas „vis dėl­to įpa­rei­go­jo URM ki­tam svars­ty­mui pa­teik­ti tuos mo­ty­vus, ku­rie bu­ vo įslap­tin­ti“. Ki­tas po­sė­dis nu­ ma­ty­tas va­sa­rio 25 d. „No­riu ypač pa­brėž­ti – tai ne tik at­si­sa­ky­mas iš­duo­ti vi­zą, tai at­si­sa­ky­mas įleis­ti esant jau ga­ lio­jan­čiai vi­zai. Spren­di­mas, ku­rį priė­mė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­

tas, tei­gia, kad aš ke­liu grės­mę vie­ša­jai tvar­kai, tarp­tau­ti­niams san­ty­kiams ir Lie­tu­vos na­cio­na­ li­niam sau­gu­mui“, – sa­kė T.No­ vi­ko­va. Jos nuo­mo­ne, ad­mi­nist­ra­ci­nei by­lai tai esą pa­kan­ka­mai rim­ti kal­ti­ni­mai. „Ta­čiau kal­ti­ni­mai yra vi­siš­kai tuš­ti, t. y. ten nė­ra jo­kių įro­dy­mų, jo­kių mo­ty­vų ir da­bar jie taip pat ne­bu­vo pa­teik­ti, – kal­ bė­jo mo­te­ris. – Ma­nau, mo­ty­vas tik po­li­ti­nis, jis su­si­jęs su ato­mi­ne elekt­ri­ne, su re­fe­ren­du­mu.“

Tat­ja­na No­vi­ko­va:

Ko­dėl šis po­sė­dis bu­ vo už­da­ras, ko­dėl me­ džia­ga, ku­ri su­si­ju­si su ma­no tei­sių su­var­ žy­mu, įslap­tin­ta? Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to at­ sto­vės po teis­mo po­sė­džio teik­ ti ko­men­ta­rus žur­na­lis­tams at­ si­sa­kė. KD, BNS inf.

Ko­rup­ci­jos įta­ri­mų de­be­sys – vis tirš­tes­ni Mui­ti­nės de­par­ta­men­to va­do­vy­ bei skun­džian­tis, kad ne­tu­ri lė­šų fi­nan­siš­kai mo­ty­vuo­ti dar­buo­to­ jus dirb­ti są­ži­nin­gai, per­nai be­ veik mi­li­jo­nas li­tų iš dar­bo už­ mo­kes­čio fon­do iš­leis­tas ki­toms reik­mėms. Tai pa­skelb­ta va­kar per Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­ si­jos po­sė­dį.

„Dar­bo už­mo­kes­tis nau­do­ja­mas ne tik al­goms, bet ir per­ke­lia­mas į ki­tus asig­na­vi­mus, per­ka­mos pre­kės, pa­slau­gos, in­ves­tuo­ja­mas tas dar­bo už­mo­kes­tis į in­for­ma­ ci­nes tech­no­lo­gi­jas, į tu­ri­mų in­ for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­lai­ky­ mą“, – po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas li­be­ ra­las Vi­ta­li­jus Gai­lius. Mui­ti­nės de­par­ta­men­to di­ rek­to­riaus An­ta­no Ši­pa­vi­čiaus duo­me­ni­mis, praė­ju­siais me­tais mui­ti­nės sis­te­mos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų fon­das su­da­rė 80,4 mln. li­tų. 966,3 tūkst. li­tų bu­vo su­ma­ žin­ti dar­bo už­mo­kes­čio asig­na­ vi­mai Vil­niaus ir Klai­pė­dos te­ri­ to­ri­nėms mui­ti­nėms. Šie pi­ni­gai iš­leis­ti uni­for­moms, vien­kar­ti­ niams už­rak­tams pirk­ti, ap­mo­ kė­ti trans­por­to ir ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms, mui­ti­nės in­for­ma­ci­ nių sis­te­mų prie­žiū­rai bei li­cen­ci­ joms įsi­gy­ti ir kt.

Tuo me­tu pa­rei­gū­nams pa­ska­ tin­ti 2012 m. iš­leis­ta 513,6 tūkst. li­tų. Pre­mi­jos skir­tos 266 pa­rei­ gū­nams. „Ma­ne nu­tei­kė pe­si­ mis­tiš­kai, kad verk­da­mi ir guos­ da­mie­si, jog ne­tu­ri­me lė­šų kel­ti pa­rei­gū­nams at­ly­gi­ni­mų, ati­tin­ ka­mai vals­ty­bės tar­nau­to­jams ar sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams su­ teik­ti kla­ses ar ka­te­go­ri­jas, kad jie už dar­bą gau­tų ir de­ra­mą at­ ly­gį (...), Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas tau­po dar­bo už­mo­kes­čiui skir­tus asig­na­vi­mus ir juos ski­ria, šiurkš­ čiai iš­si­reik­šiu, „ge­le­žims“ įsi­gy­ ti“, – per po­sė­dį kal­bė­jo An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vas. Pa­sak V.Gai­liaus, įta­ri­mų ke­lia ir Mui­ti­nės de­par­ta­men­to iš­lai­dos in­for­ma­ci­nėms sis­te­moms pa­lai­ ky­ti. Kai ku­rie par­la­men­ta­rai siū­lė pa­si­do­mė­ti, ko­dėl pa­sie­nio punk­ tuo­se ne vi­sur vei­kia rent­ge­no apa­ ra­tai, ku­riais tik­ri­na­mi vil­ki­kai. Anks­čiau Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­ tū­ra pa­gal An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­ si­jos krei­pi­mą­si pra­dė­jo iki­teis­ mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to vals­ty­bės tar­nau­ to­jų pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi or­ga­ni­zuo­jant ir vyk­ dant vie­šuo­sius pir­ki­mus. Ne­ma­lo­nu­mų tu­ri ir 58 mui­ti­ nin­kai, ku­riems per­nai bu­vo pa­ reikš­ti įta­ri­mai dėl ko­rup­ci­jos. KD, BNS inf.


6

Ketvirtadienis, sausio 17, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Žie­mos (ne) ma­lo­nu­mai Margarita Narvydaitė

Ž

mo­n ių elg­se­nos su­t ri­k i­mus ty­r i­nė­ jan­tys moks­li­nin­kai kal­ba apie va­di­ na­mą­ją se­zo­ni­nę dep­re­si­ją, ki­taip dar va­di­na­mą se­zo­ni­niu afek­ti­niu su­tri­ ki­mu. Šis su­tri­ki­mas, sa­ko­ma, bū­din­giau­sias sausį–vasarį, kai šven­čių šur­mu­lys nu­ty­la ir žmo­nės lie­ka su sa­vo kas­die­niais rū­pes­čiais. At­ro­do, kad at­vė­sus orams ir gau­siai iš­kri­tus snie­ gui nuo­tai­ka ne­sub­jū­ra tik vai­kams – di­džiau­sias jų rū­pes­tis tu­rė­ti ke­le­tą po­rų šil­tų pirš­ti­nių, ro­gu­ tes ir kal­niu­ką ne­to­li. Ma­no de­vyn­me­tė duk­ra, pa­klaus­ta, kas jai la­biau pa­tin­ka – žie­ma ar va­sa­ ra, nu­ste­bi­no at­sa­kiu­si, kad jai prie šir­dies ar­čiau žie­ma. „Te­rei­kia pro­tin­gai ap­si­reng­ti“, – pri­dū­rė. O suau­gu­sių­jų „džiaugs­mai“ ki­to­kie – „pro­tin­ gai“ ap­reng­ti rei­kia ne tik tuos ma­žuo­sius iš­ min­čius, bet ir pa­tiems ap­si­reng­ti, šei­mą pa­ mai­tin­ti, žie­mos ma­lo­nu­mams sa­vait­ga­liais ar per ato­sto­gas pa­tau­py­ti. Ir čia jau tik­rai kaip rakš­tis – tos są­skai­tos už šil­dy­mą.

Be­lie­ka su­si­tai­ky­ti su lie­ tu­viš­kos žie­mos rea­li­jo­ mis kaip su duo­ty­be. Šis opus klau­si­mas vi­sa­da tu­ri vie­ną at­sa­ky­ mą – re­no­va­ci­ja. Pu­sę vi­du­ti­nio at­ly­g i­ni­mo sie­kian­čias su­mas mo­kan­tiems se­nų na­mų gy­ven­to­jams ro­do­mos per­pus ma­žes­nės są­ skai­tos, kren­tan­čios į nau­jes­nės sta­ty­bos ar re­ no­vuo­tų na­mų gy­ven­to­jų pa­što dė­žu­tes. Ir tai – fak­tas, tei­sy­bė. Pri­dė­ki­me dar mo­ra­li­nį pa­si­ ten­ki­ni­mą gy­ve­nant šva­ria­me, tvar­kin­ga­me na­me – sun­ku už­gin­čy­ti bū­ti­ny­bę at­si­nau­jin­ ti. Ta­čiau vis­kas kai­nuo­ja ir, to ne­nei­gia ir nau­ ja­sis prem­je­ras, vie­toj vie­nos są­skai­tos gau­tu­ me dvi: už šil­dy­mą ir iš­lai­das (ar­ba kaip sa­ko po­li­ti­kai – in­ves­ti­ci­jas), skir­tas re­no­va­ci­jai. Pa­na­ši ma­te­ma­ti­ka ga­lio­ja ir bu­tų nau­jos sta­ty­ bos na­muo­se sa­vi­nin­kams. Sąs­kai­tos ma­žes­ nės, ta­čiau vis re­čiau pri­si­me­na­ma, kad ir kai­ na už 1 kv. m nau­jos sta­ty­bos na­me yra aukš­ tes­nė nei se­nuo­se dau­gia­bu­čiuo­se. Įver­ti­nus šį skir­tu­mą, pri­dė­jus pa­lū­ka­nas už pa­sko­lą, teks il­gai lauk­ti, kol in­ves­ti­ci­jos at­si­pirks. At­ro­do, ge­ros nuotaikos pra­ras­ti ne­no­rin­tiems mies­to gy­ven­to­jams be­lie­ka su­si­tai­ky­ti su lie­ tu­viš­kos žie­mos rea­li­jo­mis kaip su duo­ty­be. Tad jei jus apims dep­re­si­ja – ne­be­purkš­tau­ki­ te ant val­džios, ši­lu­mi­nin­kų ar ke­li­nin­kų, kiek­ vie­ną žie­mą nu­stem­ban­čių, kad pa­ša­lo ar pri­ sni­go. Gal bus leng­viau ži­nant, kad žie­mos liū­ de­sys – tai tik me­la­to­ni­no me­ta­bo­liz­mo su­tri­ ki­mas, bū­din­gas ir gy­vū­nams, ku­rie žie­mą da­ ro­si apa­tiš­ki bei ap­snūs­ta. O jį iš­vai­ky­ti ga­li se­ ro­to­ni­nas, lai­mės hor­mo­nas. informacija:

302 250

Lenk­ti­nio pei­liu­ko tes­tas An­ta­nas Šu­tas

Lie­tu­vos ener­ge­t i­kos ins­t i­tu­to dok­to­ran­tas

T

aip jau yra, kad ma­no gim­to­ji vie­ta, vai­kys­tė ir da­bar­ti­nis gy­ve­ni­mas vyks­ta vie­no Lie­tu­vos did­mies­čio mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne, ku­ris nė­ra ra­miau­sias, o ja­me gy­ ve­nan­tys žmo­nės tik­rai nė­ra pa­ tys lai­min­giau­si ir daug gy­ve­ni­ me pa­sie­kę. Praė­ju­sią va­sa­rą išei­nant ry­ te iš na­mų te­ko ste­bė­ti, kaip du jau­nuo­liai su ci­ga­re­tė­mis lū­po­se ban­dė iš­ly­gin­ti iš pir­mo žvilgs­ nio vi­siš­kai su­mai­to­tą se­nu­tė­lės „Hon­dos Ci­vic“ prie­ki­nę da­lį. Troš­ku­lį jau­nie­ji meist­rai mal­ši­ no bam­ba­li­niu alu­mi. Va­ka­re šis au­to­mo­bi­lis vėl ga­lė­jo va­žiuo­ti ir to­liau bu­vo nau­do­ja­mas tų pa­čių „auk­sa­ran­kių“. Man pa­čiam kiek­vie­ną ry­tą ir va­ka­rą ten­ka ma­ty­ti pa­na­šius vaiz­dus, o die­nos lai­kas pra­bė­ga moks­lo ins­ti­tu­te at­lie­kant ty­ ri­mus bran­duo­li­nės ener­ge­ti­ kos sau­gos sri­ty­je. To­dėl daž­nai ten­ka pa­mąs­ty­ti, ko­kie da­ly­kai žmo­gui ke­lia di­džiau­sią pa­vo­jų. To­liau pa­teik­siu sau­sus skai­ čius, ku­rie sa­vai­me kal­ba už sa­ ve. O iš­va­das kiek­vie­nas te­gul da­ro pa­ts. 2011 m. eis­mo įvy­kiuo­se Lie­ tu­vo­je žu­vo 297 žmo­nės (pa­gal au­kų skai­čių mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų 2011 m. bu­vo­me ket­vir­ti ES), su­ žeis­ta 3 975. Už­fik­suo­ti 505 įvy­ kiai dėl ne­blai­vių as­me­nų kal­tės, juo­se žu­vo 67, bu­vo su­žeis­ti 785 žmo­nės. Ne­ma­žai at­ve­jų, kai au­to­mo­ bi­liai su­va­ži­nė­jo ne­kal­tus pės­ čiuo­sius. Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cent­ro duo­me­ni­mis, praė­ju­siais me­tais dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo mi­rė 927 žmo­nės. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ jos (PSO) duo­me­ni­mis, kas­met pa­sau­ly­je ke­liuo­se žū­va 1,3 mln. žmo­nių, dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo mirš­ta 2,5 mln. žmo­nių. Nuo rū­ky­mo su­kel­tų li­gų – be­veik 6 mln. žmo­nių, iš ku­rių dau­giau nei 600 tūkst. yra pa­sy­vūs rū­ ka­liai – ne­rū­kan­tys, bet esan­tys rū­kan­čių­jų ap­lin­ko­je. Anks­ti mi­rę rū­ka­liai pa­lie­ka sa­ vo šei­mas be pa­ja­mų, eis­mo įvy­ kiai už­krau­na sun­kią eko­no­mi­nę naš­tą jas pa­ty­ru­sioms šei­moms, al­ko­ho­lio var­to­ji­mas daž­nai sie­ ja­mas su so­cia­li­nė­mis pro­ble­mo­ mis, tarp jų – ir su vai­kų ne­prie­ žiū­ra bei smur­ta­vi­mu prieš juos ir ki­tus šei­mos na­rius. Per Čer­no­by­lio ava­ri­ją dėl ra­ dia­ci­jos su­kel­tų li­gų ga­lė­jo mir­ ti iki 4 000 žmo­nių (2005 m.

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Ga­li­me ver­tin­ti da­ ly­kus pa­gal jų po­ ten­cia­lią grės­mę, bet tuo­met kiek­ vie­nas gink­lą, net ir lenk­ti­nį pei­liu­ ką be­si­ne­šio­jan­tis žmo­gus yra žu­di­kas.

Apsk­ri­tai, ly­gi­nant skir­tin­gas elekt­ros ener­gi­jos ga­my­bos rū­ šis pa­gal mir­čių skai­čių, ten­kan­ tį vie­nai te­ra­vat­va­lan­dei (TWh) pa­ga­mi­na­mos elekt­ros, bran­ duo­li­nė ener­ge­ti­ka yra pa­ti sau­ giau­sia: jos ro­dik­lis bu­vo 0,04 mir­tys 1 TWh (at­ve­jai su­si­ję ne­ bū­ti­nai su ra­dia­ci­ja), o vė­jo ener­ ge­ti­ko­je – 0,15, du­jų – 4, bio­ku­ ro – 12, o ang­lies – 161 mir­tis 1TWh. Ana­li­zuo­jant mir­tin­gu­mo sta­ tis­ti­ką, bu­vo įver­tin­tos ne tik elekt­ri­nė­se bei pir­mi­nių ener­gi­ jos šal­ti­nių ga­vy­bos ir trans­por­ ta­vi­mo me­tu įvyks­tan­čių ava­ri­jų au­kos, bet ir mir­tys dėl ap­lin­kos už­ter­ši­mo dul­kė­mis, dū­mų da­le­ lė­mis bei ra­dio­nuk­li­dais. Vi­suo­me­nė daž­nai klai­di­na­ma pa­tei­kiant bend­rą sun­kios ava­ ri­jos ti­ki­my­bių vi­dur­kį, neat­ siž­vel­giant į pa­žan­gą reak­to­rių tech­no­lo­gi­jo­se, ir taip ver­ti­nant

Luko Miknevičiaus nuotr.

vi­sų reak­to­rių pa­ti­ki­mu­mą. Tai yra tas pa­ts, kas ver­tin­ti da­bar­ ti­nių lėk­tu­vų sau­gu­mą, imant vi­sas, per avia­ci­jos is­to­ri­ją įvy­ ku­sias ava­ri­jas, pra­de­dant pir­ mai­siais avia­ci­jos pra­di­nin­kų bro­lių Wrigh­tų mė­gi­ni­mais pa­ kil­ti į orą. Pas­kai­čiuo­tos ava­ri­jų Čer­ no­by­ly­je ir Fu­ku­ši­mo­je, ku­rio­ se vei­kė se­nie­ji, vie­ni pir­mų­jų II kar­tos reak­to­riai, ti­ki­my­bės su­ da­rė ati­tin­ka­mai vie­ną at­ve­jį per 100 ir per 1000 me­tų. Ti­ki­my­bė, kad III+ kar­tos ABWR reak­to­riu­je (koks yra pla­ nuo­ja­mas sta­ty­ti Vi­sa­gi­no AE) įvyks ra­dioak­ty­vių me­džia­gų iš­ me­ti­mas į ap­lin­ką, yra ne di­des­ nė nei vie­nas at­ve­jis per 100 000 000 me­tų. Įver­ti­nus pro­cen­tais, tai reikš­ tų 0,00006 pro­c. ti­ki­my­bę per vi­sus 60 elekt­ri­nės eksp­loa­ta­ vi­mo me­tų. Pa­ly­gin­ki­me: ti­ki­ my­bė per tą pa­tį lai­ko­tar­pį žū­ti au­to­mo­bi­lio ava­ri­jo­je yra apie 1,5 pro­c. (2 5000 kar­tų di­des­nė ti­ki­ my­bė), o bū­ti nu­trenk­tam žai­bo – 0,001 pro­c. (16 kar­tų di­des­nė ti­ki­my­bė). Čer­no­by­ly­je su­si­dė­jo ke­ lios ap­lin­ky­bės: tech­no­lo­gi­niai RBMK-1000 reak­to­riaus trū­ku­ mai, žmo­giš­ka­sis veiks­nys – ope­ ra­to­riai ėmė­si veiks­mų, ku­rie bu­ vo ne­leis­ti­ni, be to, su­si­klos­tė tam tik­ros išo­ri­nės ap­lin­ky­bės. Jei­gu bū­tų pa­ša­lin­ta vie­na šių ap­lin­ky­ bių, ava­ri­ja ne­bū­tų įvy­ku­si. Fu­ku­ši­mos elekt­ri­nės at­ve­ju di­džiau­sios įta­kos ava­ri­jai tu­rė­ jo pro­jek­te neį­ver­ti­nos tam tik­ ros išo­ri­nės ap­lin­ky­bės. Elekt­ri­ nės py­li­mai bu­vo su­pro­jek­tuo­ti

at­lai­ky­ti 5–6 met­rų cu­na­mio ban­gą, o ji vir­ši­jo ir 10 met­rų aukš­tį. Bet ir to­kia ban­ga bū­tų ne­su­kė­lu­si ava­ri­jos, jei­gu ava­ri­ niai ge­ne­ra­to­riai ne­bū­tų elekt­ri­ nės rū­siuo­se. Šios ap­lin­ky­bės yra įver­tin­tos ku­riant III+ kar­tos reak­to­rius. Be to, pro­jek­tuo­jant šiuo­lai­ki­ nes bran­duo­li­nes elekt­ri­nes yra nu­ma­ty­ta, kad net ir ma­žai ti­ kė­ti­no iš­me­ti­mo į ap­lin­ką at­ve­ju ne­bū­tų po­rei­kio im­ti pa­pil­do­mų, gy­ven­to­jams skir­tų ap­sau­go­ti veiks­mų (eva­kua­ci­jos, jo­do pre­ pa­ra­tų var­to­ji­mo) te­ri­to­ri­jo­je už bran­duo­li­nės elekt­ri­nės sa­ni­ta­ ri­nės zo­nos ri­bų (t.y. 800 met­rų ap­link elekt­ri­nę). Ži­no­ma, ga­li­me ver­tin­ti da­ly­ kus pa­gal jų po­ten­cia­lią grės­mę, bet tuo­met kiek­vie­nas gink­lą, net ir lenk­ti­nį pei­liu­ką be­si­ne­ šio­jan­tis žmo­gus yra žu­di­kas, o vals­ty­bių tu­ri­mos ka­riuo­me­nės ir gink­lai – ci­vi­li­za­ci­jos ir vi­so pa­sau­lio nai­kin­to­jai. Vien JAV šau­na­mai­siais gink­lais, ku­riuos lai­ko ci­vi­liai gy­ven­to­jai, 2009 m. bu­vo nu­žu­dy­ta be­veik tris­kart dau­giau žmo­nių (11 493), nei jų mi­rė dėl bran­duo­li­nių elekt­ri­nių ava­ri­jų per vi­sus 60 me­tų, kai plė­to­ja­ma bran­duo­li­nė ener­ge­ ti­ka. Bran­duo­li­nė ener­ge­ti­ka, kaip ro­do is­to­ri­ja ir rea­li sta­tis­ti­ka, šia­me są­ra­še yra la­bai to­li. Gal­ būt to­dėl, ga­lė­da­mi įver­tin­ti, ko­ kią nau­dą at­ne­šė jų re­gio­ne vei­ ku­si Ig­na­li­nos AE ir ne­pa­ty­rę jo­kios ža­los, Vi­sa­gi­no, Za­ra­sų bal­sa­vi­mo apy­lin­kė­se žmo­nės pa­si­sa­kė už nau­ją bran­duo­li­nę elekt­ri­nę.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

PSO duo­me­ni­mis, pa­tvir­tin­tais dau­giau nei 100 tarp­tau­ti­nių moks­li­nin­kų). Dau­gu­ma jų bu­ vo dar­buo­to­jai ir ava­ri­jos lik­vi­ duo­to­jai, ku­rių iš vi­so bu­vo per 200 tūkst. Di­de­le da­li­mi tai nu­ti­ko dėl to, kad ava­ri­jos lik­vi­duo­to­jai ne­tu­ rė­jo pa­kan­ka­mai ži­nių apie ap­ si­sau­go­ji­mo prie­mo­nes, pa­ čią ra­dia­ci­ją, o ir sau­gos kul­tū­ra, žmo­gaus svei­ka­ta ir gy­vy­bė So­ vie­tų Są­jun­gos lai­kais bu­vo ne itin ver­ti­na­mi. Po­vei­kis re­gio­no gy­ven­to­jams bu­vo men­kas ir ne­ vir­ši­jan­tis na­tū­ra­laus ra­dia­ci­nio fo­no, esan­čio dėl gam­ti­nių prie­ žas­čių, kos­mi­nės spin­du­liuo­tės. O mi­tai apie tūks­tan­čius, šim­tus tūks­tan­čių mir­čių dėl Čer­no­by­lio yra dėl ne­su­vo­ki­mo ir bai­mės. Per ava­ri­ją Fu­ku­ši­mos elekt­ri­nė­ je žu­vo 2 dar­buo­to­jai – jie pa­sken­ do cu­na­miui už­tvin­džius elekt­ri­nę, o dėl Tri­jų my­lių sa­los ava­ri­jos ne­ žuvo nė vie­nas žmo­gus. 1975 m. su­griu­vus hid­roe­lekt­ ri­nei Ki­ni­jo­je, žu­vo 171 tūkst. žmo­nių: 26 tūkst. žu­vo per ava­ ri­ją, 145 tūkst. – dėl ava­ri­jos pa­ da­ri­nių su­kel­tų epi­de­mi­jų.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

KetvirtADIENIS, sausio 17, 2013

pasaulis Su­du­žo ­ sraig­tas­par­nis

Šau­dynės ­ ko­led­že

Nu­šovė ­ ma­fiozą

Lon­do­no cent­re sraig­tas­par­nis per ry­tinį eis­mo piką užk­liudė kraną ant vie­no pa­sta­to, esan­ čio ne­to­li met­ro­po­li­te­no, ge­ le­žin­ke­lio sto­ties ir slaptosios tarnybos MI6 būstinės, ir rė­ žęsis į žemę už­si­lieps­no­jo. Per šį in­ci­dentą žu­vo du žmonės – pi­lo­tas ir vie­nas, per ka­tast­ rofą buvęs ant žemės.

Gink­luo­tas už­puo­li­kas ant­ra­ dienį pra­dėjo šau­dy­ti iš pu­ siau au­to­ma­ti­nio gink­lo vie­ nos Ken­tu­kio bend­ruo­menės ko­led­žo au­to­mo­bi­lių stovė­ji­ mo aikš­telė­je, jis nu­kovė du žmo­nes ir dar vieną su­žeidė. Po­li­ci­ja nu­rodė, kad šis iš­puo­ lis vei­kiau­siai bu­vo bui­ti­nis in­ ci­den­tas.

As­la­nas Uso­ja­nas pra­var­ de Se­ne­lis Ha­sa­nas, lai­ko­ mas vie­nu svar­biau­sių Ru­si­ jos ma­fi­jos va­deivų, va­kar bu­ vo nu­šau­tas snai­pe­rio Mask­ vos cent­re išei­nan­tis po pietų res­to­ra­ne „Ka­ret­nyj dvor“. Per šį in­ci­dentą taip pat nu­kentė­ jo vie­na mo­te­ris, jai bu­vo su­ žeis­ta ko­ja.

Slap­ta­vietės kon­fi­den­cia­ liai in­for­ma­ci­ jai per­duo­ti, kons­pi­ra­ tyvūs su­si­ti­ ki­mai ir šif­ ruotės. Dviejų įta­riamų Ru­si­ jos šnipų teis­ mas Vo­kie­ti­jo­ je pri­minė gū­ džius Šal­to­jo ka­ro lai­kus. „„Kal­ti­na­mie­ji: po pu­santrų metų, pra­leistų skir­tin­guo­se tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se, Ansch­la­gai ant­ra­dienį pirmą kartą su­si­ti­ko Štut­gar­to teis­mo salė­je. 

AFP nuo­tr.

Šnipų is­to­ri­ja pri­minė Šal­to­jo ka­ro lai­kus Su­ly­so ir pa­se­no

Štut­gar­to teis­mo salė­je ant­ra­dienį su­si­tikę pirmą kartą po pu­santrų metų, pra­leistų skir­tin­guo­se tar­ dy­mo izo­lia­to­riuo­se, su­tuok­ti­niai laikė­si lyg fil­mo apie šni­pus he­ ro­jai. Iš jų veidų ne­bu­vo įma­no­ma su­pras­ti, ką jie iš­gy­ve­no per pa­ sta­ruo­sius me­tus. Paž­velgę vie­nas į kitą su šyp­se­na, jie ap­si­keitė ke­ liais žod­žiais su ad­vo­ka­tais ir užė­ mė sa­vo vie­tas. Pa­ly­gin­ti su pa­sų nuo­trau­ko­mis, abu su­tuok­ti­niai pa­ste­bi­mai su­ly­ so. Vy­riš­kis ži­lais trum­pai kirp­tais plau­kais at­rodė ge­ro­kai vy­res­nis nei 54-erių ir že­mes­nis nei ofi­cia­ liai nu­ro­dy­to 180 cm ūgio. Jo žmo­ na – ma­lo­nios iš­vaiz­dos mo­te­ris,

ku­rios am­žių sun­ku nu­spėti. Re­ mian­tis pa­su, jai su­ka­ko 48-eri. Kai tik teisė­jas pra­dėjo po­sėdį, kal­ti­na­mie­ji per ad­vo­ka­tus pra­nešė, kad nau­do­sis tu­ri­ma tei­se tylė­ti. Be to, jie pa­gei­da­vo būti va­di­na­ mi And­rea­su ir Heid­run Ansch­la­ gais („Ansch­lag“ vo­kiš­kai reiš­kia pa­si­kėsi­nimą, ata­ką – red. pa­st.). Ka­dan­gi pro­ku­ro­rams kol kas ne­ pa­vy­ko nu­sta­ty­ti tik­ro­sios su­tuok­ ti­nių ta­pa­tybės, teis­mas, ne­turė­da­ mas ki­tos išei­ties, su­ti­ko. Pro­ku­ro­ras su­pa­žin­di­no pro­ce­so da­ly­vius su nu­si­kal­ti­mo su­dėti­mi, ir teis­mas pra­dėjo nag­rinė­ti kal­ti­ namųjų as­me­ni­nes by­las. Su­si­rin­ku­ sie­siems bu­vo pri­sta­ty­ti Ansch­lagų pa­sai, vi­zos ke­liau­ti į Ru­siją, san­

Lau­kia dar vie­ni mai­nai? Ad­v o­k a­t as Hors­t as Die­t e­r is Pötschke, gi­nan­tis Ansch­la­gus, neat­me­ta ga­li­mybės, kad Ru­si­ja su­tiks iš­mai­ny­ti sa­vo agen­tus.

Anot tei­si­nin­ko, pro­ku­ro­rai ne­ tu­ri pa­kan­ka­mai įkal­čių And­rea­ sui ir Heid­run Ansch­la­gams ypač sun­kiais nu­si­kal­ti­mais ap­kal­tin­ ti. Apie slap­tus do­ku­men­tus, su­ tuok­ti­nių ne­va per­duo­tus Ru­si­ jos žval­gy­bai, ad­vo­ka­tas kalbė­jo taip: „Nie­ko ypa­tin­ga. Ta­čiau tai mums taip at­ro­do, o spe­cia­lią­sias tar­ny­bas do­mi­na vis­kas.“ Pa­gal Vo­kie­ti­jos įsta­ty­mus su­ tuok­ti­niams gre­sia 10 metų kalė­ ji­mo bausmė. H.D.Pötschke neat­ metė ga­li­mybės, kad Mask­va ir Ber­ly­nas su­tiks ap­si­keis­ti šni­

pais, bet vei­kiau­siai tik po to, kai Ansch­la­gai išk­lau­sys Štut­gar­to teis­mo nuo­sprendį. Teis­mo pro­ce­ sas turėtų baig­tis šie­met bir­želį. Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da anks­čiau rašė, kad Ber­ly­nas siūlė iš­keis­ti Ansch­la­gus į du sa­vo šni­pus, at­ lie­kan­čius kalė­ji­mo bausmę Ru­ si­jo­je, bet Mask­va tokį pa­si­ūlymą at­metė. Šnipų mai­nus Ru­si­ja 2010 m. at­li­ko su Jung­tinė­mis Vals­ti­jo­ mis, kai Va­šing­to­nas de­mas­ka­vo 11 Mask­vai šni­pinė­ju­sių agentų, ku­riems va­do­va­vo jau­na ir ža­vi šnipė An­na Chap­man. Mai­nais į juos Ru­si­ja pa­lei­do ke­tu­ris sa­vo pi­lie­čius, nu­teis­tus už šni­pinė­ jimą Jung­tinėms Vals­ti­joms. BBC inf.

tuo­kos ir duk­ters gi­mi­mo liu­di­ji­mai, būsto nuo­mos su­tar­tys, vi­zi­tinės kor­telės, re­ko­men­da­ci­niai laiš­kai iš dar­bo­vie­čių ir ki­ti do­ku­men­tai. A.Ansch­la­gas visą po­sėdį elgė­ si šal­tai, o jo žmo­na sun­kiai tram­ dė emo­ci­jas. Ji rau­do­na­vo, kry­žia­ vo ran­kas, dangstė veidą ska­re­le, kand­žio­jo lūpas, o vieną aki­mirką jos aky­se pa­si­rodė aša­ros.

Teis­mo pro­ce­sas int­ri­guo­ja ir tuo, kad šni­pai į Vo­kie­tiją bu­ vo at­si­ųsti ta­da, kai Dres­de­ne tar­na­vo da­ bar­ti­nis Ru­si­jos pre­ zi­den­tas V.Pu­ti­nas. Pa­pir­ko dip­lo­matą

Ansch­lagų šei­mos kas­die­nybė men­kai su­do­mi­no stebė­ti pir­mo­jo teis­mo po­sėdžio ant­ra­dienį su­si­ rin­ku­sius žur­na­lis­tus. Ki­ta teis­mo pro­ce­so da­lis, pra­si­de­dan­ti šian­ dien, ža­da būti daug įdo­mesnė: po­sėdy­je bus pri­sta­ty­tos su­tuok­ti­ niams ink­ri­mi­nuo­ja­mos šni­pinė­ji­ mo veik­los de­talės. Slap­ta­vietės kon­fi­den­cia­liai in­for­ma­ci­jai per­ duo­ti, kons­pi­ra­tyvūs su­si­ti­ki­mai ir šif­ruotės – vi­sa tai pri­minė gū­ džius Šal­to­jo ka­ro lai­kus. Anot pro­ku­rorų, už­sie­nio agen­tai, būda­mi So­vietų Sąjun­gos pi­lie­čiai, at­vy­ko į Vo­kie­tiją dar prie­š jos su­ si­vie­ni­jimą, ap­si­mes­da­mi aust­rais, gi­mu­siais Lo­tynų Ame­ri­ko­je. Vien ši pai­ni le­gen­da ir jos narp­lio­ji­mas

pri­vertė tyrė­jus ne­ma­žai pa­plušė­ti. Dar vie­nas pro­ku­rorų gal­vosū­kis – kiek sunkūs bu­vo įvyk­dy­ti nu­si­kal­ ti­mai. 137 pus­la­pių kal­ti­na­ma­ja­me ak­te tei­gia­ma, kad už­sie­nio agentų po­ra va­do­va­vo šnipų gru­pei Eu­ro­po­ je, taip pat priei­da­vo prie ES ir NA­TO po­li­ti­nių bei ka­ri­nių pa­slap­čių. 2011 m. jie ga­vo įslap­tintą ge­ne­ ro­lo ma­jo­ro Mar­ko F.Ram­say ata­ skaitą, ku­rio­je jis dėstė pa­dėtį per ope­ra­ci­jas Af­ga­nis­ta­ne, Li­bi­jo­je ir Ko­so­ve. Ma­no­ma, kad šį ir šim­tus kitų do­ku­mentų su­tuok­ti­niai ga­vo pa­de­da­mi ko­rum­puo­to Ny­der­landų dip­lo­ma­to Ray­mon­do Poe­te­ray. Pa­ sak Vo­kie­ti­jos pro­ku­rorų, nuo 2008 iki 2011 m. jis maž­daug 30 kartų bu­vo su­si­tikęs su A.Ansch­la­gu ir už pa­slau­gas ga­vo 72 tūkst. eurų (250 tūkst. litų). R.Poe­te­ray prie­š teismą turėtų sto­ti Ny­der­lan­duo­se. Gau­tus kon­fi­den­cia­lius do­ku­ men­tus A.Ansch­la­gas per­duo­da­vo per slap­ta­vie­tes, ku­rias, Vo­kie­ti­jos žval­gy­bos duo­me­ni­mis, vėliau pa­ ša­lin­da­vo Ru­si­jos kon­su­la­to Bo­no­ je dar­buo­to­jai. Žvel­giant iš šo­no, su­tuok­ti­niai gy­ve­no įprastą gy­ve­nimą. Jie turė­ jo namą Mar­bur­ge, He­se­no žemė­je. A.Ansch­la­gas dir­bo vie­nam au­to­ mo­bi­lių tiekė­jui, o žmo­na bu­vo na­ mų šei­mi­ninkė. Ji bu­vo at­sa­kin­ga už ry­šio pa­lai­kymą su cent­ru Mask­vo­ je. Kiek­vieną ant­ra­dienį 6 val. ry­to ji sėsda­vo prie ra­di­jo im­tu­vo ir gau­ da­vo nu­ro­dy­mus iš tėvynės. A.Ansch­la­gas daž­nai lan­ky­da­vo­ si įvai­riuo­se po­li­ti­nių or­ga­ni­za­cijų ren­gi­niuo­se, kur ati­džiai klau­sy­da­ vo­si kalbė­tojų ir megz­da­vo pa­žin­tis su įta­kin­gais žmonė­mis. Kai ku­riuos

jų, pa­vyzd­žiui, bu­vusį Vo­kie­ti­jos kontrž­val­gy­bos va­dovą ir vieną bun­ des­ve­ro va­dovų, Ru­si­jos išorės žval­ gy­bos tar­ny­bai jis siūlė už­ver­buo­ti. V.Pu­ti­no šešė­lis

Ansch­la­gai į Vo­kie­ti­jos kontrž­val­ gy­bos aki­ratį pa­kliu­vo 2011 m. rug­ pjūtį, ga­vus in­for­ma­ci­jos iš JAV spe­cia­liųjų tar­nybų. Pro­ku­ro­ras Rol­fas Han­ni­chas teis­me pa­sa­ko­ jo, kad prie­š pat areštą su­tuok­ti­niai jau ruošė­si nu­trauk­ti veiklą. „Sun­ kumų ki­lo dėl to, kad kal­ti­na­mie­ji jau ruošė­si grįžti į Ru­siją ir mums ne­pa­ vy­ko ras­ti įro­dymų dėl jų veik­los iki 2008 m. Daug do­ku­mentų jau bu­ vo su­nai­kin­ta“, – sakė R.Han­ni­chas. Šis teis­mo pro­ce­sas int­ri­guo­ja ir tuo, kad šni­pai bu­vo at­si­ųsti į Vo­ kie­tiją ta­da, kai Dres­de­ne tar­na­vo tuo­me­tis KGB dar­buo­to­jas, o da­ bar Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ ras Pu­ti­nas. Ru­si­jos už­sie­nio žval­gy­bos tar­ ny­ba in­for­ma­ci­jos apie įta­ria­mus sa­vo agen­tus ne­ko­men­tuo­ja. „Deuts­che Wel­le“, „Die Welt“ inf.

72

tūkst. eurų,

kaip įta­ria­ma, už pa­slau­gas ga­vo pa­pirk­tas Ny­der­landų dip­lo­ma­tas R.Poe­te­ray.


8

ketvirtADIENIS, sausio 17, 2013

sportas

„Žal­gi­rio“ ma trans­liuos ir

„„Įtam­pa: R.Be­ran­kio tre­ne­ris R.Bal­že­kas (de­ši­nė­je) pa­brė­žė, kad ma­čas su F.Maye­riu – neei­li­nis. 

„Fo­to­die­nos“ / Dmitrijaus Rad­lins­ko nuo­tr.

Tenisininkų ko­vą sunkins karš­tis Pir­mo­jo šį se­zo­ną te­ni­so „Di­džio­ jo kir­čio“ se­ri­jos tur­ny­ro – Aust­ra­ li­jos at­vi­ro­jo čem­pio­na­to – ant­ra­ ja­me ra­te šian­dien 22-ejų Ri­čar­ dą Be­ran­kį eg­za­mi­nuos 29-erių vo­kie­tis Flo­ria­nas Maye­ris. Vie­nas ko­zi­rių – iš­tver­mė

Te­ni­so pro­fe­sio­na­lų aso­cia­ci­jos (ATP) pa­sau­lio rei­tin­ge F.Maye­ris yra 28-ojo­je vie­to­je, R.Be­ran­kis – 110-ojo­je. – Vo­kie­tis mums – ge­rai pa­žįs­ta­ mas žai­dė­jas. Su juo ko­vo­si­me jau ket­vir­tą kar­tą. Ne­se­niai Šve­di­jo­je Ri­čar­das nu­ga­lė­jo jį po tri­jų se­tų ko­vos, – sa­kė R.Be­ran­kio tre­ne­ ris Re­mi­gi­jus Bal­že­kas. – Tai itin aukš­tos kla­sės pro­fe­sio­na­las. Ma­ čo die­ną si­nop­ti­kai ža­dė­jo di­džiu­ lį karš­tį, to­dėl vis­ką lems iš­tver­mė, nes to­kio­mis są­ly­go­mis žais­ti iki tri­jų lai­mė­tų se­tų – la­bai sun­ku. – Tre­ne­ri, Ri­čar­do ir Flo­ria­no dvi­ko­vos nu­ga­lė­to­jas tre­čia­ja­me „Aust­ra­lian Open“ ra­te su­si­tiks su tre­čia­ja pa­sau­lio ra­ke­te ško­tu An­dy Mur­ray’umi. Ar tai pri­de­ da pa­pil­do­mos mo­ty­va­ci­jos? – Apie ga­li­mą ma­čą su A.Mur­ ray’umi nie­ko ne­gal­vo­ja­me ir jo­kių pa­pil­do­mų mo­ty­vų tai ne­su­tei­kia. Iki tos dvi­ko­vos dar la­bai to­li. – Ko­kios prie­žas­tys lė­mė už­ tik­rin­tą per­ga­lę 6:2, 7:6 (7:4),

7:5 pir­ma­ja­me ra­te prieš uk­ rai­nie­tį Ser­ge­jų Sta­chovs­kį? – Ma­čas bu­vo įtemp­tas ir la­bai svar­bus. Tai tru­pu­tį slė­gė psi­cho­ lo­giš­kai, ta­čiau Ri­čar­das vi­są lai­ ką šiek tiek pir­ma­vo. Ant­ra­me se­ te S.Sta­chovs­kis bu­vo ak­ty­ves­nis, to­dėl ko­va vy­ko taš­kas po taš­ko. Vis dėl­to le­mia­mais mo­men­tais Ri­čar­das val­dė si­tua­ci­ją.

Re­mi­gi­jus Bal­že­kas:

Va­ka­re vis tiek anks­ čiau nei įpras­tai ei­ si­me poil­sio. Mū­šis su F.Maye­riu – neei­ li­nis.

– Kaip pra­lei­do­te lais­vą die­ną? – Ri­čar­dui bu­vo at­lie­ka­mos įvai­rios pro­ce­dū­ros, be to, su­ren­gė­me tre­ni­ ruo­tę su ame­ri­kie­čiu Sa­mu Quer­ rey’iu. Pla­na­vo­me ap­lan­ky­ti Mel­ bur­no ak­va­riu­mą, bet va­ka­re vis tiek anks­čiau nei įpras­tai ei­si­me poil­sio. Mū­šis su F.Maye­riu – neei­li­nis. Pa­gei­dau­ja sto­go

Mel­bur­ną ata­kuo­jan­ti tris­de­šim­ ties laips­nių karš­čio ban­ga ke­lia ne­ri­mo net la­biau pa­ty­ru­siems žai­dė­jams.

„Jei­gu pa­si­tvir­tins pro­gno­zė ir iš tik­rų­jų bus taip ka­tast­ro­fiš­ kai karš­ta, rei­ka­lau­si­me, kad virš aikš­ty­no bū­tų iš­skleis­tas sto­gas“, – pa­reiš­kė ru­sas Ni­ko­la­jus Da­vy­ den­ka (ATP-40). Le­gen­di­nį JAV te­ni­si­nin­ką Jim­ my Con­nor­są nu­ste­bi­no toks pa­ gei­da­vi­mas. „Pa­li­ki­te sto­gą ra­my­bė­je – te­gu per­ga­lės bū­na bran­ges­nės. Ko­va ne vien su var­žo­vu, bet ir su ekst­ re­ma­lio­mis oro są­ly­go­mis – tik­ro­ jo čem­pio­no gy­ve­ni­mo da­lis. Jei­gu tem­pe­ra­tū­ra iš tik­rų­jų kils, tuo­met bū­ti­nai ste­bė­siu „Aust­ra­lian Open“ ma­čus“, – tei­gė J.Con­nor­sas. Pa­kar­to­jo re­kor­dą

Ru­si­jos te­ni­si­nin­kė Ma­ri­ja Ša­ra­po­ va (WTA-2), pir­ma­ja­me ra­te 6:0, 6:0 su­triuš­ki­nu­si tau­tie­tę Ol­gą Puč­ko­vą (WTA-107), o ant­ra­ja­me to­kiu pat re­zul­ta­tu – ja­po­nę Mi­ sa­ki Doi (WTA-92), pa­kar­to­jo jau 28-erius ga­lio­jan­tį re­kor­dą. Pas­ku­ti­nį kar­tą „Di­džio­jo kir­ čio“ se­ri­jos tur­ny­rą dviem sau­ so­mis per­ga­lė­mis iš ei­lės 1985ai­siais bu­vo pra­dė­ju­si Aust­ra­li­jos spor­ti­nin­kė Wen­dy Turn­bull. M.Ša­ra­po­vai var­gu ar pa­vyks pa­ge­rin­ti aust­ra­lės pa­sie­ki­mą, nes tre­čia­ja­me „Aust­ra­lian Open“ ra­ te ji su­si­tiks su ame­ri­kie­te Ve­nus Wil­liams (WTA-26). KD inf.

B.Vanagas ir S.Jurgelėnas te­be­va­žiuo­ja Nuo aukš­to skar­džio vos ne­nu­ gar­mė­jęs Be­ne­dik­to Va­na­go ir Sau­liaus Jur­ge­lė­no eki­pa­žas tę­ sia Pie­tų Ame­ri­ko­je vyks­tan­tį 34ąjį Da­ka­ro ra­lį.

De­šim­ta­ja­me eta­pe lenk­ty­ni­nin­ kai įvei­kė 632 km, iš ku­rių 353 km bu­vo grei­čio ruo­žas. Lie­tu­vių vai­ ruo­ja­mas „OS­Car O3“ vi­su­rei­gis pra­ra­do spar­ną, bet fi­ni­ša­vo po 5 val. 48 min. 57 sek. Tai ga­ran­ta­vo 76-ąją vie­tą au­to­mo­bi­lių kla­sė­je. Bend­ro­je įskai­to­je mū­siš­kiai pa­ki­ lo į 75-ąją po­zi­ci­ją. Pir­mau­ja Step­ha­ne’as Pe­ter­ han­se­lis su „Mi­ni“. Pran­cū­zas len­kia Pie­tų Af­ri­kos at­sto­vą Gi­ nie­lį de Vil­lier­są („Toyo­ta“) 52 mi­ nu­tė­mis. Mo­to­cik­li­nin­kų kla­sė­je į pir­mą­ ją vie­tą bend­ro­je įskai­to­je įsi­ver­ žė pran­cū­zas Cy­ri­las Desp­resas (KTM).

Kau­no „Žal­gi­ ris“ šian­dien pa­si­ stengs nu­trauk­ ti dar vie­ną pra­ keiks­mą – Eu­ro­ly­ go­je po ne­sėk­min­ gų 11 mė­gi­ni­mų ban­ dys įveik­ti Mask­ vos CSKA. Prin­ci­pi­ nis „Top 16“ ma­čas bus trans­liuo­ja­mas į dau­giau nei 150 vals­ty­bių.

„„Už­sig­rū­di­no: B.Va­na­go ir S.Jur­ge­lė­no vi­su­rei­gis jau ge­ro­kai ap­lam­

dy­tas, bet le­kia į tiks­lą. 

be­ne­dik­tas­va­na­gas.lt nuo­tr.

Tre­čia­die­nį spor­ti­nin­kai va­žia­vo iš La Rio­chos į Fiam­ba­lą. Ra­lio da­ ly­viams rei­kė­jo įveik­ti skir­tin­gas dis­tan­ci­jas: mo­to­cik­li­nin­kams –

483 km (grei­čio ruo­žas – 221 km), au­to­mo­bi­liams ir sunk­ve­ži­miams – 481 km (219 km). KD inf.

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

„„At­si­ga­vo: dvi­ko­vai su CSKA ren­gė­si

Sta­tis­ti­ka – ne­pa­lan­ki

Abu Lie­tu­vos ir Ru­si­jos le­gen­di­ nių klu­bų ke­liai pres­ti­žiš­kiau­sia­me že­my­no tur­ny­re su­si­ker­ta daž­nai: nuo 1999-ųjų kau­nie­čiai su CSKA ko­vė­si net 12 kar­tų. 2000 m. Kau­no spor­to ha­lė­je „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo per­ga­lę 84:76. Tai bu­vo pa­sku­ti­nis kar­tas, kai daug­kar­ti­niai Lie­tu­vos čem­pio­ nai Eu­ro­ly­go­je įvei­kė „rau­do­nar­ mie­čius“. Šį se­zo­ną Joa­no Pla­zos auk­lė­ti­ niai kar­tą jau įro­dė, kad „Žal­gi­rio“ are­no­je yra ypač sun­kiai įvei­kia­mi. Spa­lio 28-ąją VTB Vie­nin­go­sios ly­gos rung­ty­nė­se žal­gi­rie­čiai kir­ to Mask­vos mi­li­jo­nie­riams iš pe­ ties – 76:66. CSKA ant­rą­jį Eu­ro­ly­gos eta­pą pra­dė­jo tri­mis per­ga­lė­mis, ta­čiau jos iš­ko­vo­tos prieš silp­niau­sias E gru­pės ko­man­das – Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“ – 90:71, Ber­ly­no AL­BA – 75:57 ir Bam­ber­go „Bro­se Bas­kets“ – 90:83.

Atė­nuo­se ir Mad­ri­de. Mū­sų lau­kia dar la­bai daug rung­ty­nių“, – kal­ bė­jo „Žal­gi­rio“ eki­pos gy­nė­jas Ri­ man­tas Kau­kė­nas. J.Pla­zos nuo­mo­ne, du pra­lai­mė­ ji­mai per pir­muo­sius tris „Top 16“ ma­čus pri­rė­mė kau­nie­čius prie sie­ nos. „Ma­no nuo­mo­ne, CSKA tik­rai pa­teks į Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­tą. Ir ne­svar­bu, kaip baig­sis šios rung­ ty­nės. Mū­sų si­tua­ci­ja yra ki­to­kia – fi­na­lo ket­ver­to turnyras pra­si­de­da jau da­bar“, – apie dvi­ko­vos svar­bą kal­bė­jo ka­ta­lo­nas. Tre­ne­ris dar kar­tą pa­kar­to­jo, kad nea­be­jo­ja, jog „Žal­gi­rio“ vie­ta – tarp aš­tuo­nių stip­riau­sių že­my­ no ko­man­dų. „Ma­nau, kad rung­ ty­nės su Mad­ri­do „Real“ ir Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“, kai pra­lai­mė­jo­me tik vie­nu taš­ku, pa­ro­dė, kad esa­me ver­ti bū­ti „Top 8“ eta­pe“, – nea­be­ jo­jo spe­cia­lis­tas. „Žal­gi­rio“ ir CSKA ma­čą trans­ liuos ir Ka­ta­ro te­le­vi­zi­jos „Al Ja­ zee­ra“ ka­na­las „Sport Glo­bal“.

Nea­be­jo­ja sa­vo jė­go­mis

Abi­pu­sė pa­gar­ba

„Var­žy­bos bus sun­kios. Šis ma­čas la­bai svar­bus ir mums, ir mask­ vie­čiams. Ti­kė­ti­na, kad ir vėl teks ko­vo­ti taš­kas į taš­ką, o vis­kas ga­li spręs­tis rung­ty­nių pa­bai­go­je. Pra­ lai­mė­jo­me du kar­tus iš­vy­ko­se vie­ nu taš­ku, ta­čiau grę­žio­tis at­gal ne­ no­ri­me. Rei­kia pa­mirš­ti ne­sėk­mes

„Su­si­tik­si­me su ko­man­da, ku­ri šį se­zo­ną žai­džia aukš­čiau­sio ly­ gio krep­ši­nį ir ge­rai nau­do­ja­si sa­vo sir­ga­lių pa­ra­ma“, – „Žal­gi­rį“ api­ bū­di­no CSKA vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Et­to­re Mes­si­na. Spe­cia­lis­tą iš Ita­li­jos J.Pla­za ne kar­tą yra pa­va­di­nęs vie­nu ge­riau­sių


9

ketvirtADIENIS, sausio 17, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

a­čą su CSKA „Al Ja­zee­ra“

150

vals­ty­bių sporto aistruoliai matys „Žalgirio“ ir CSKA rungtynes.

i ir li­gą įvei­kęs M.Kuz­mins­kas.

Var­žy­bos bus sun­ kios. Šis ma­čas la­ bai svar­ bus ir mums, ir mask­vie­ čiams. Ti­ kė­ti­na, kad ir vėl teks ko­vo­ ti taš­kas į taš­ką.

E gru­pė Komanda

1. CSKA 2. „Real“ 3. „Ana­do­lu Efes“ 4. „Pa­nat­hi­nai­kos“ 5. „Žal­gi­ris“ 6. „Uni­ca­ja“ 7. „Bro­se Bas­kets“ 8. AL­BA

Perg.

Pral.

Taškų sant.

3 3 2 2 1 1 0 0

0 0 1 1 2 2 3 3

255:211 234:204 220:216 209:217 215:205 221:235 232:257 182:223

vi­sa­me že­my­ne. Kar­tą is­pa­nas jau per­gud­ra­vo krep­ši­nio pro­fe­so­riu­mi ti­tu­luo­ja­mą E.Mes­si­ną, ta­čiau kaip bus šį kar­tą? Akis­ta­tos tarp šių tre­ ne­rių prin­ci­pi­nės nuo 2009-ųjų, kai bū­tent J.Pla­zą Mad­ri­do „Re­ al“ vy­riau­sio­jo tre­ne­rio po­ste pa­ kei­tė ita­las. Kal­b ė­d a­m as apie žal­g i­r ie­č ių ko­zi­rius, E.Mes­si­na iš­sky­rė ag­ re­sy­vią gy­ny­bą, pui­kius snai­pe­ rius ir iš­min­tin­gą žai­di­mą dvie­ se prieš du. Ru­s i­j os čem­p io­n ų puo­l ė­j as Vla­d i­m i­ras Mi­c o­vas pri­s i­m i­n ė spa­lį Kau­ne pa­tir­tą niuk­są ir vy­ lė­si, kad to­ji ne­sėk­mė bus pui­ki pa­mo­ka. „Žal­gi­ris“ šie­met la­bai pa­j ė­g us. Praė­j u­s ią sa­vai­t ę prieš „Real“ jie kri­to tik pa­čio­je su­si­ ti­ki­mo pa­bai­go­je, ta­čiau la­bai ge­ rai gy­nė­si. Jie su­si­spau­dė bau­dos aikš­te­l ė­je, to­d ėl is­pa­n ams bu­ vo la­bai sun­ku pra­si­verž­ti. Žal­ gi­r ie­č iai tu­r ė­jo pui­k ią ga­l i­my­b ę lai­m ė­t i iš­v y­ko­je“, – pa­ž y­m ė­jo CSKA žai­dė­jas. Kol kas neaiš­ku, ar mask­vie­ čiams Kau­ne ga­lės pa­dė­ti praė­ ju­siais me­tais „Žal­gi­rio“ marš­ki­ nė­lius vil­kė­jęs Son­ny Weem­sas ir And­re­jus Vo­ron­ce­vi­čius. „Žal­gi­ rio“ su­dė­ty­je ne­bus taip pat pui­ kiai CSKA eki­pai pa­žįs­ta­mo Dar­ ju­šo Lav­ri­no­vi­čiaus. „Sun­kiai dir­ba­me, bet, kaip jau ta­po įpras­ta, yra pro­ble­mų: tai – trau­mos. Dar­ju­šas su­grį­žo į tre­ni­ ruo­tes, ta­čiau dar ne­pa­si­ruo­šęs pa­ dė­ti ko­man­dai ir ne­ga­lės žais­ti. Be to, ne­svei­kuo­ja ir Mar­ko Po­po­vi­ čius“, – pa­sa­ko­jo J.Pla­za. „CSKA yra klu­bas, ku­rio fi­lo­so­fi­ ja la­bai pa­pras­ta, – lai­mė­ti. Mask­ vos ko­man­da žai­džia so­li­džiai ir sta­bi­liai, mėgs­ta ag­re­sy­vų krep­ ši­nį, tu­ri daug aukš­to ly­gio žai­dė­ jų“, – var­žo­vų pri­va­lu­mus var­di­jo R.Kau­kė­nas. Prob­le­mos – praei­ty­je

„„Pa­tir­tis: per VTB Vie­nin­go­sios ly­gos dvi­ko­vą su mask­

vie­čiais R.Kau­kė­nas bu­vo vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių „Žal­ gi­rio“ žai­dė­jų. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

26 per­ga­lės ir 3 ne­sėk­mės – to­kiu per­ga­lių ir pra­lai­mė­ji­mų ba­lan­su šį se­zo­ną ga­li pa­si­gir­ti tri­jo­se ly­go­se rung­ty­niau­jan­tys CSKA krep­ši­ nin­kai. Po van­gaus star­to Ru­si­jos krep­ši­ nio ap­žval­gi­nin­kai jau bu­vo pra­dė­ję kal­tų­jų paieš­kas, ta­čiau pa­sta­ruo­ ju me­tu pri­ti­lo. Se­zo­no pra­džio­je kri­ti­kų žvilgs­niai kry­po į blan­kiai žai­du­sį Mi­lo­šą Teo­do­si­čių ir į ko­ man­dos vai­rą su­si­grą­ži­nu­sį stra­te­ gą E.Mes­si­ną. Dis­ku­tuo­ta, ar krep­ ši­nio pro­fe­so­rius ir pa­grin­di­nis CSKA įžai­dė­jas ras bend­rą kal­bą. Taip pat pri­kai­šio­ta, ką Eu­ro­ly­gos vi­ce­čem­pio­nų eki­po­je vei­kia gęs­ tan­tis Drew Ni­cho­las. E.Mes­si­na grei­tai su­si­tvar­kė su pro­ble­mo­mis. M.Teo­do­si­čius pra­ dė­jo per­pras­ti sa­vo tre­ne­rio siū­lo­ mas sche­mas, o D.Ni­cho­lą pa­kei­tė Dion­te Christ­mas. Pa­ki­lias pa­sta­rų­jų die­nų nuo­tai­ kas dar la­biau pra­skaid­ri­no ži­nia, kad į ko­man­dą po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos grį­žo Theo­do­ras Pa­pa­ lou­kas, vėl su­vie­ni­jęs sa­vo jė­gas su E.Mes­si­na.

Pir­ma­sis R.Mei­lu­ty­tės star­tas – Liuk­sem­bur­ge Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

Olim­pi­nė čem­pio­nė Rū­ta Mei­lu­ ty­tė pir­ma­jam 2013-ųjų star­tui pa­si­rin­ko Liuk­sem­bur­gą – 15-ąjį kar­tą ren­gia­mas plau­ki­mo var­ žy­bas „Eu­ro Meet“.

Plimu­to „Lean­der“ ko­man­dai (Ang­li­ja) at­sto­vau­jan­ti Lie­tu­vos spor­ti­nin­kė pre­li­mi­na­riai už­re­ gist­ruo­ta ke­tu­rio­se rung­ty­se: 50 ir 100 krū­ti­ne bei 50 ir 100 m lais­ vuo­ju sti­liu­mi. Nuo 2011-ųjų R.Mei­lu­ty­tei pri­klau­so „Eu­ro Meet“ var­žy­bų Liuk­sem­bur­ge re­kor­das 100 m krū­ti­ne – 1 min. 08,87 sek. Kaip ži­no­ma, per­nai kau­nie­tė pa­sie­kė šios rung­ties 50 m ba­sei­ne Eu­ro­ pos re­kor­dą – 1 min. 05,21 sek.

Lie­tu­vė bus ne vie­nin­te­lė „Eu­ ro Meet“ žvaigž­dė – „La Co­que“ ba­sei­ne jė­gas iš­mė­gins pa­sau­lio tau­rės lai­mė­to­ja veng­rė Ka­tin­ka Hoss­zu, Eu­ro­pos čem­pio­nai 25 m ba­sei­ne vo­kie­čiai Yan­ni­kas Leb­ her­zas, Mar­co Ko­chas, pa­sau­ lio čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kai veng­ rė Zsuz­san­na Ja­ka­bos ir vo­kie­tis Chris­tia­nas von Leh­mas. Lau­kia­ma, kad sau­sio 18–20 d. Liuk­sem­bur­ge var­žy­sis 457 plau­ ki­kai iš 13 ša­lių. Be R.Mei­lu­ty­tės, pa­raiš­ką bu­vo pa­tei­kęs ir klai­pė­ die­tis Ar­tū­ras Ku­del­ka. „Eu­ro Meet“ pri­zų fon­dą su­da­ ro dau­giau nei 20 tūkst. eu­rų. Už pir­mą­ją vie­tą bus įtei­kia­mi 300 eu­rų če­kiai, už ant­rą­ją – 200, už tre­čią­ją – 100. Šių var­žy­bų re­kor­ das įver­tin­tas 300 eu­rų, Eu­ro­pos – 2 000, pa­sau­lio – 3 000 eu­rų.

Lie­tu­viams NBA nė­ra kuo džiaug­tis NBA čem­pio­na­te ne­si­se­ka ko­ man­doms, ku­rioms at­sto­vau­ja Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai: To­ron­to „Rap­tors“ pa­ty­rė ant­rą­ją ne­sėk­ mę iš ei­lės, Hjus­to­no „Roc­kets“ – ket­vir­tą­ją. Lie­tu­viai vėl ne­žai­dė

„Rap­tors“ be trau­mą be­si­gy­ dan­čio Jo­no Va­lan­čiū­no ir dėl de­ši­nio­jo ke­lio skaus­mų ne­ rung­ty­niau­jan­čio Li­no Klei­zos sve­čiuo­se 106:113 (27:27, 23:27, 26:29, 30:30) pra­lai­mė­jo 4-ojo­ je po­zi­ci­jo­je Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ jo­je esan­čiai Bruk­li­no „Nets“ (23 per­ga­lės ir 15 pra­lai­mė­ji­mų) eki­ pai. 21 taš­ką į are­nos šei­mi­nin­kų krep­šį įme­tė Ky­le’as Low­ry, po 15 – Jo­sé Cal­de­ro­nas ir Ami­ras John­so­nas. Nu­ga­lė­to­jams 22 taš­ kus pel­nė Broo­kas Lo­pe­zas. Šį se­zo­ną „Rap­tors“ krep­ši­nin­ kai (14 per­ga­lių ir 24 pra­lai­mė­ji­ mai, 11-oji vie­ta Ry­tų kon­fe­ren­ ci­jo­je) pra­lai­mė­jo „Nets“ vi­sas tre­jas iki šiol žais­tas tar­pu­sa­vio rung­ty­nes. Do­na­tas pel­nė taš­ką

7-ąją vie­tą Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jo­ je uži­man­tis „Roc­kets“ (21 per­ ga­lė ir 18 pra­lai­mė­ji­mų) klu­bas su Do­na­tu Mo­tie­jū­nu na­muo­ se 109:117 (29:28, 30:30, 18:32, 32:37) nu­si­lei­do 2-ojo­je po­zi­ci­

jo­je esan­čiai Los An­dže­lo „Clip­ pers“ (30 per­ga­lių ir 9 pra­lai­mė­ ji­mai) ko­man­dai. Lie­tu­vis per pust­re­čios žai­di­mo mi­nu­tės pel­nė 1 taš­ką. „Roc­kets“ ly­de­ris Ja­me­sas Har­de­nas su­rin­ ko 23 taš­kus, Chand­le­ris Par­son­ sas – 17. „Clip­pers“ į per­ga­lę ve­dė Ja­ma­las Craw­for­das – jo są­skai­ to­je 30 taš­kų. Dvi­de­šim­tuo­ju NBA krep­ši­nin­ ku, ly­go­je su­žai­du­siu 1 000 ma­čų, ta­po „Clip­pers“ puo­lė­jas Gran­tas Hil­las. Įra­ši­nė­jo po­kal­bius

Siek­da­mi už­kirs­ti ke­lią žai­dė­ jų konf­lik­tams, ne­tra­di­ci­nį pre­ ven­ci­jos bū­dą pa­si­rin­ko Niu­jor­ko „Knicks“ klu­bo va­do­vai. Nau­j ie­n ų agen­t ū­ros ESPN duo­me­ni­mis, „Knicks“ tech­ni­nė tar­ny­ba prieš ma­čą su Či­ka­gos „Bulls“ eki­pa prie­šin­guo­se aikš­ tės kam­puo­se pa­sta­tė mik­ro­fo­ nus ir įra­ši­nė­jo vi­sus sa­vo ly­de­rio Car­me­lo Ant­ho­ny po­kal­bius su ko­man­dos drau­gais ir var­žo­vais. Anks­čiau C.Ant­ho­ny bu­vo iš­ pro­vo­ka­vęs in­ci­den­tą su Bos­to­no „Cel­tics“ žvaigž­de Ke­vi­nu Gar­ net­tu – jie aikš­tė­je ašt­riai ap­si­žo­ džia­vo, o po var­žy­bų karš­ta­ko­šius iš­sky­rė po­li­ci­ja ir muš­ty­nės neį­ vy­ko. C.Ant­ho­ny bu­vo disk­va­li­fi­ kuo­tas vie­noms rung­ty­nėms.

„„Trūks­ta: „Rap­tors“ lau­kia, ka­da su­grįš J.Va­lan­čiū­nas.

KD, BNS inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.


10

ketvirtADIENIS, sausio 17, 2013

turtas

Darb­da­viui su­ža­vė­ti – dvi Sta­tis­ti­ka ne­gai­les­tin­ga – dar­bo Lie­tu­vo­je ne­tu­ri ket­vir­ta­da­lis jau­ni­mo. Ta­čiau kai ku­ rie eks­per­tai sa­ko, kad į skai­čius rei­kia pa­žiū­rė­ti ki­taip, ir pro­ble­ma pa­kryps ki­ta link­me – jau­niems žmo­nėms trūks­ta ne dar­bo, o iš­si­la­vi­ni­mo ir są­mo­nin­gu­mo. Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė g.miceviciute@diena.lt

Kol vie­ni ska­lam­bi­ja, kad žmo­nės ne­tu­ri dar­bo ir vi­sa jau­na Lie­tu­va tuoj iš­va­žiuos į už­sie­nį, ki­ti ra­mi­na, kad bė­da nė­ra to­kia di­de­lė. O pa­tys jau­ni žmo­nės dirb­ti bet ko ne­no­ri. Jų akys kryps­ta į dar­bus, už ku­riuos mo­ka­ma ge­riau. At­ran­ka – tar­si mo­de­lių

Vie­na jau­ni­mo gei­džia­mų po­zi­ci­jų – stiuar­das. Nors dar­bas ne­leng­ vas, jau­nuo­lių, no­rin­čių skrai­dy­ti ir ap­tar­nau­ti ke­liau­to­jus, per dar­bo kon­kur­sus bū­na ir po šim­tą į vie­ną vie­tą. Be to, at­ran­kos vyks­ta re­tai ir ne­tra­di­ciš­kai – bū­si­mi dar­buo­to­jai kvie­čia­mi ne į in­di­vi­dua­lius po­kal­ bius, o į ma­si­nes vi­są die­ną trun­ kan­čias ir iš ke­lių eta­pų su­si­de­dan­ čias, pa­na­šias į mo­de­lių, at­ran­kas. „Vil­niaus die­na“ į jau­ni­mo taip gei­džia­mą, ta­čiau pa­slap­tin­gą ir ro­ man­ti­zuo­ja­mą stiuar­dų bei stiuar­ de­sių dar­bą pa­žvel­gė iš ar­čiau. Šią sa­vai­tę bū­si­mus skry­džio pa­ly­do­vus Vil­niu­je at­si­rin­ko vie­ na pi­gių skry­džių bend­ro­vių. At­ ran­ka pra­si­dė­jo nu­sta­ty­tą va­lan­ dą, o pa­vė­la­vu­siems nors mi­nu­tę du­rys bu­vo griež­tai už­tren­kia­mos prieš no­sį. Stiuar­dais ir stiuar­de­ sė­mis pa­no­ro tap­ti apie 70 žmo­ nių. Tarp jų – to­kį dar­bą kon­ku­ ren­tų bend­ro­vė­se jau dir­ban­tys jau­nuo­liai, mo­de­liai, bū­si­mi pi­lo­ tai, tei­si­nin­kai, bar­me­nai ir įvai­rius ki­tus dar­bus dir­ban­tys bei skir­tin­ gus moks­lus krem­tan­tys vai­ki­nai bei mer­gi­nos. Da­lis kan­di­da­tų at­kri­to iš kar­to – nea­ti­ti­ko ūgio rei­ka­la­vi­mų ar­ba tu­rė­jo ta­tui­ruo­čių, ku­rių po dra­ bu­žiais ne­pas­lėp­si. Li­ku­sie­ji įti­ kin­ti darb­da­vį, kad yra ver­ti tap­ ti skry­džių pa­ly­do­vais, tu­rė­jo vos po ke­lias mi­nu­tes. Per jas trum­pai

25,4 tūkst. be­dar­bių

iki 25 me­tų ša­ly­je bu­vo įre­gist­ruo­ta sau­sio 1-ąją.

pa­pa­sa­ko­ję apie sa­ve jau­nuo­liai li­ ko lauk­ti spren­di­mo – į ki­tą eta­pą pa­teks tik ne­dau­ge­lis. Po pir­mo eta­po at­kri­to dau­gu­ma

No­rint tap­ti stiuar­du ar stiuar­de­ se ne­pa­kan­ka tu­rė­ti to­kio dar­bo pa­tir­ties – net po ke­le­rius me­tus skrai­dan­tys ir ke­lei­vius ap­tar­nau­ jan­tys jau­nuo­liai po pir­mo­jo eta­po sa­lę, ku­rio­je ir vy­ko at­ran­ka, pa­li­ ko nu­ka­bi­nę no­sį. Ne­pa­si­se­kė ir tiems, ku­rie prieš iš­nau­do­da­mi sa­vas dvi mi­nu­tes kar­to­jo­si atmin­ti­nai iš­mok­tus ir ant la­pų su­ra­šy­tus pri­si­sta­ty­mus. It mu­sę kan­dę ki­to dar­bo ieš­ko­ti ke­lia­vo net kai ku­rie dar­bo ne­gau­ nan­tys jau­ni pi­lo­tai, be­si­ti­kin­tys bent taip priar­tė­ti prie dar­bo pa­ dan­gė­je. Į ki­tą eta­pą pa­te­ko tie, ku­rie bu­ vo la­biau­siai mo­ty­vuo­ti, ma­lo­nūs ir pa­si­ti­kin­tys sa­vi­mi, – ki­tu at­ve­ ju per ke­lias mi­nu­tes ga­li tik taukš­ti nie­kus, o ne „par­duo­ti“ sa­ve darb­ da­viui. Po li­ku­sių at­ran­kos eta­pų dvi­de­šim­ties at­rink­tų­jų gre­ta dar la­biau pra­re­tė­jo. Išg­vil­de­nę lėk­tu­ vuo­se ky­lan­čias konf­lik­ti­nes si­tua­ ci­jas ir pa­ro­dę sa­vo kū­ry­biš­ku­mą, pa­sku­ti­nia­me eta­pe li­ko tik ke­li la­biau­siai no­rin­tys tap­ti skry­džių pa­ly­do­vais. Vė­liau jų lau­kia be­maž mė­ne­sį trun­kan­tys mo­ky­mai ir tik po jų – iš­sva­jo­tie­ji skry­džiai. Kei­tė­si kon­tak­ti­niais duo­me­ni­mis

Pir­ma­sis skry­džių pa­ly­do­vų at­ ran­kos eta­pas, po ku­rio bu­vo at­si­ jo­ta di­džio­ji da­lis kan­di­da­tų, tru­ko ke­lias va­lan­das, tad jau­nuo­liai per jas tu­rė­jo lai­ko ne tik čiauš­kė­ti apie kas­die­nius da­ly­kus, bet ir megz­ti nau­din­gas pa­žin­tis. Vie­ni su ki­tais jie da­li­jo­si ne tik sa­va dar­bo pa­tir­ti­mi, bet ir darb­da­ vių, dau­giau­sia res­to­ra­nų ar vieš­ bu­čių va­do­vų, ku­riems šiuo me­tu rei­ka­lin­gas pa­stip­ri­ni­mas, kon­tak­ ti­niais duo­me­ni­mis. Tam at­ve­jui, jei skry­džių pa­ly­do­vais tap­ti ne­pa­vyk­ tų. Ta­čiau ko­dėl jau­ni­mas taip ver­ žia­si skris­ti? Vie­ni at­ran­ko­je su­tik­ ti jau­nuo­liai stiuar­dus įsi­vaiz­duo­ja kaip ge­rą al­gą gau­nan­čius, ta­čiau ma­žai dir­ban­čius žmo­nes. Iš tie­sų skry­džių pa­ly­do­vai dir­ ba ne nuo 8 val. ry­to iki 5-os va­ ka­ro kas­dien, o pa­gal su­da­ry­tą gra­fi­ką, at­ly­gi­ni­mą gau­na ne ma­ žes­nį nei 2 tūkst. li­tų. Bū­tent tai ir vi­lio­ja jau­ni­mą – su moks­lais su­de­ri­na­mos pa­rei­gos ir ga­li­my­

bė tap­ti fi­nan­siš­kai ne­prik­lau­so­ miems nuo tė­vų. Tie­sa, ki­ti į to­kį dar­bą žiū­ri ne kaip į lai­ki­ną, o kaip į per­spek­ty­vų, už­tik­ri­nan­tį kar­je­ ros ga­li­my­bes. At­ran­ko­je da­ly­va­vę jau­nuo­liai bu­ vo ne­pės­ti – in­ter­ne­te ir iš pa­žįs­ta­ mų jie pri­si­rin­kę in­for­ma­ci­jos, kad iš pa­pras­to stiuar­do pa­skui ga­li tap­ti vi­sos ko­man­dos va­du, o dar vė­liau – ir at­ran­kas or­ga­ni­zuo­jan­čiu spe­cia­ lis­tu. Taip pat ga­li mig­ruo­ti iš vie­ nų oro li­ni­jų bend­ro­vių į ki­tas ir so­tų gy­ve­ni­mą už­si­tik­rin­ti ne vie­niems, o de­šim­čiai ar dau­giau me­tų.

Jur­gi­ta Ba­le­vi­čie­nė:

Pat­rauk­lus skry­džių pa­ly­do­vo įvaiz­dis ir ga­ li­my­bė pus­ry­čiau­ti Pa­ ry­žiu­je, o va­ka­rie­niau­ti Kat­man­du pri­trau­kia nuo 5 iki 100 kan­di­da­ tų į vie­ną vie­tą. Pro­fe­si­ja pa­trauk­liau­sia jau­ni­mui

Kad skry­džio pa­ly­do­vo dar­bas lyg mag­ne­tas trau­kia jau­ni­mą, pa­tvir­ ti­no ir stiuar­dų mo­ky­mus bei at­ ran­kas įvai­rioms oro li­ni­jų bend­ ro­vėms or­ga­ni­zuo­jan­čios Bal­ti­jos avia­ci­jos aka­de­mi­jos ko­ky­bės va­ dy­bi­nin­kė ir or­lai­vių pa­ly­do­vų mo­ky­mų inst­ruk­to­rė Jur­gi­ta Ba­le­ vi­čie­nė. „Stiuar­do dar­bas pa­trauk­lus vi­ siems tiems, ku­rie ne­no­ri „nuo 8-ių iki 5-ių“ trun­kan­čios ru­ti­nos biu­re. Pas­te­bė­jo­me, kad apie 80 pro­c. kan­di­da­tų – mer­gi­nos nuo 18 iki 28 me­tų. Ga­li­ma teig­ti, jog oro li­ni­jų bendroves la­biau ren­ka­ si mer­gi­nos. Grei­čiau­siai taip yra dėl es­te­ti­kos, gla­mū­ri­nio pro­fe­si­ jos įvaiz­džio, pa­vyz­džiui, uni­for­ mas pres­ti­ži­nėms oro li­ni­jų bend­ ro­vėms ku­ria ži­no­mi ma­dos na­mai, kaip „Pier­re Car­din“, „Dior“, „Ni­ na Ric­ci“, taip pat dėl glo­bė­jiš­ku­ mo ir mo­ti­niš­kų ins­tink­tų, taip rei­ ka­lin­gų ap­tar­nau­jant ke­lei­vius“, – tei­gė J.Ba­le­vi­čie­nė. Skry­džio pa­ly­do­vo dar­bas pa­ trauk­liau­sias bū­tent jau­ni­mui, nes šei­mą su­kū­rę žmo­nės ne­no­ri nuo­ lat ke­liau­ti ir dirb­ti pa­gal to­kį gra­ fi­ką, kai kar­tais net Kū­čias ar Ka­lė­ das ten­ka su­tik­ti ne su ar­ti­mai­siais, o vieš­bu­čių res­to­ra­nuo­se su ko­le­

go­mis. Tie­sa, kar­tais at­si­ran­da ir vy­res­nių žmo­nių, sie­kian­čių pa­ keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą. „Nau­jau­sia „Qa­tar“ oro li­ni­jų bend­ro­vei vyk­dy­ta at­ran­ka pa­ro­ dė, jog tai ga­li bū­ti ir pen­kias­de­ šimt­me­tis, no­rin­tis keis­ti gy­ve­ ni­mo bū­dą ir pra­dė­ti nuo nu­lio. Pag­rin­di­nis klau­si­mas yra pa­tir­ tis ir mo­ty­va­ci­ja – ar žmo­gus su­ vo­kia, kad rei­kės pra­dė­ti nuo pat pra­džių, ne va­do­vau­ti biu­rui, o ir pa­duo­ti ka­vą ke­lei­viams?“ – sa­kė J.Ba­le­vi­čie­nė. Pa­sak mo­ters, pa­trauk­lus stiuar­ do, stiuar­de­sės įvaiz­dis ir ga­li­my­bė pus­ry­čiau­ti Pa­ry­žiu­je, o va­ka­rie­ niau­ti Kat­man­du pri­trau­kia ge­ro­ kai dau­giau kan­di­da­tų, ne­gu ap­ skri­tai yra dar­bo vie­tų. Pap­ras­tai jų skai­čius kon­kur­se svy­ruo­ja nuo 5 iki 100 kan­di­da­tų į vie­ną vie­tą. Ta­ čiau at­ran­kos į to­kią po­zi­ci­ją vyks­ ta ga­na re­tai. „Vie­nam or­lai­viui ap­tar­nau­ti pa­ pras­tai rei­kia ke­tu­rių pen­kių įgu­ lų, vie­ną vi­du­ti­nio dy­džio or­lai­vio įgu­lą su­da­ro ke­tu­ri pen­ki žmo­nės. Tai­gi pa­grin­di­nės at­ran­kos pa­pras­ tai skel­bia­mos oro li­ni­jų bend­ro­vei ple­čiant or­lai­vių par­ką. Dar­bą Lie­ tu­vo­je ras­ti iš tie­sų sun­ku – avia­ ci­jos rin­ka ma­ža, to­dėl ne­tu­ri­me di­de­lės or­lai­vių stiuar­dų pa­klau­ sos. Sva­jo­jan­tiems dirb­ti stiuar­ du ar stiuar­de­se pa­tar­čiau ban­dy­ ti įsi­dar­bin­ti už­sie­nio bend­ro­vė­se. Ne­ma­žai lie­tu­vių jau šian­dien dir­ ba bend­ro­vėms „Rya­nair“, „Emi­ ra­tes“, „Qa­tar“, „Eti­had“, „Luft­ han­sa“, „Air­bal­tic“, „Wiz­zair“, „Ibe­ria“, – kal­bė­jo J.Ba­le­vi­čie­nė. Spe­cia­laus iš­si­la­vi­ni­mo ne­rei­kia

Ta­čiau įsi­su­kę į skry­džio pa­ly­do­ vų ko­man­dą ir pra­dir­bę jo­je il­giau jau­nuo­liai to­kį dar­bą ima ver­tin­ ti ne tik kaip trum­pa­lai­kę ga­li­my­ bę už­si­dirb­ti ir tai de­rin­ti su moks­ lais, bet ir kaip kar­je­ros ga­li­my­bių su­tei­kian­tį už­siė­mi­mą. „Skai­čiuo­ja­me taip – jei­gu stiuar­du pra­dir­bai me­tus, grei­ čiau­siai dirb­si ir dar pen­ke­rius. Apie 70 pro­c. ko­lek­ty­vo na­rių oro li­ni­jų bend­ro­vė­se lie­ka dirb­ti pen­ kerius me­tus ir il­giau. 7–10 me­tų ga­lė­tų bū­ti ta ri­ba, kai dau­giau dė­ me­sio ima­ma skir­ti šei­mai ir sta­bi­ lu­mui“, – sa­kė J.Ba­le­vi­čie­nė. Ji įvar­di­jo ir ko­kie rei­ka­la­vi­ mai ke­lia­mi žmo­nėms, no­rin­ tiems tap­ti skry­džių pa­ly­do­vais. „Pa­gal ES ša­ly­se ga­lio­jan­čius rei­

„„Sie­kia­my­bė: jau­ni­mas dirb­ti bet ko 

ka­la­vi­mus stiuar­das ir stiuar­de­ sė tu­ri bū­ti bent 18 me­tų, bai­gęs vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, tu­rė­ti ant­ ros kla­sės svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mą, mo­kė­ti plauk­ti, skai­ty­ti, ra­šy­ti ir su­pran­ta­mai bend­rau­ti „pa­sau­li­ ne avia­ci­jos kal­ba“ – ang­lų kal­ba. Ži­no­ma, pa­pil­do­mų kal­bų mo­kė­ji­ mas su­tei­kia pra­na­šu­mą. Mo­kant bent ke­lias iš jų, bus kur kas leng­ viau įsi­dar­bin­ti už­sie­nio oro li­ni­ jų bend­ro­vė­se. Di­de­lį pra­na­šu­mą tu­ri ir tie kan­di­da­tai, ku­rie jau yra dir­bę klien­tų ap­tar­na­vi­mo sri­ty­ je, pa­vyz­džiui, bar­me­nai ar ad­ mi­nist­ra­to­rės. Iš es­mės kan­di­da­tai tu­ri bū­ti svei­ki ir stip­rūs“, – var­ di­jo J.Ba­le­vi­čie­nė. As­me­ni­nės sa­vy­bės – la­bai svar­bu

La­bai svar­bus ir žmo­gaus cha­rak­ te­ris, jo bū­do sa­vy­bės. Tai tu­ri bū­


11

ketvirtADIENIS, sausio 17, 2013

turtas Pa­ly­do­vai – ­ ir vy­res­ni

Ne­rin­go­je – ­ ma­žiau­sias

Siun­čia­ į už­sie­nį

Yra oro li­ni­jų bend­ro­vių, kaip SAS ar „Luft­han­sa“, kur or­ lai­vių pa­ly­do­vų me­tų vi­dur­ kis ga­li siek­ti 40 me­tų ir dau­ giau. Svar­bu, ko­kia žmo­gaus svei­ka­ta, iš­vaiz­da, kiek jis tu­ ri pa­tir­ties. „Small Pla­net Air­ li­nes“ ko­lek­ty­ve taip pat yra or­lai­vio pa­ly­do­vių, ku­rioms apie 50 me­tų.

Dau­giau nei pu­sė jau­nų be­ dar­bių ne­tu­ri pro­fe­si­nės kva­ li­fi­ka­ci­jos. Ma­žiau­sias ne­dar­ bas me­tų pra­džio­je buvo Ne­ rin­goje (4,3 pro­c.), Kai­šia­do­ ry­se (4,4 pro­c.), Tra­kų ra­jo­ ne (4,5 pro­c.), Klai­pė­do­je (4,7 pro­c.) ir Kau­no ra­jo­ne (4,9 pro­c.). Di­džiau­sias – Aly­taus ra­jo­ne (12 pro­c.).

Te­ri­to­ri­nė­se dar­bo bir­žo­se nuo 2004 m. dir­ba ir EU­RES – Eu­ro­pos užim­tu­mo tar­ ny­bų tink­lo – kon­sul­tan­tai. Jie pra­ne­ša apie lais­vas vie­ tas ES, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ša­ly­se bei Švei­ca­ri­jo­je skel­bi­mus, ku­riuo­se daž­niau­ siai yra tie­sio­gi­niai darb­da­vių duo­me­nys su­si­siek­ti.

mi­nu­tės

Komentarai

Ne­ri­jus Ma­čiu­lis

„Swed­bank“ vy­r iau­sia­sis eko­no­m is­tas

T

ne­no­ri, vie­nas iš jo sva­jo­nių už­siė­mi­mų – bū­ti skry­džio palydovais. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ti tas, ku­ris my­li žmo­nes, mo­ka pri­si­tai­ky­ti, yra grei­tas, ope­ra­ty­ vus ir ko­mu­ni­ka­bi­lus, su­ge­ba val­ dy­ti stre­si­nes si­tua­ci­jas. Ap­ran­ga, šu­kuo­se­na, ma­kia­žas, su­tvar­ky­ti na­gai, ma­nie­ros, kal­bė­ji­mo to­nas, šyp­se­na taip pat svar­bu. Skry­džių pa­ly­do­vai vi­suo­met pri­va­lo bū­ti pa­si­tem­pę, ele­gan­tiš­ki, tvar­kin­gi, ra­mūs ir orūs. To­kie or­lai­vio pa­ly­ do­vai ke­lei­viams su­tei­kia pa­si­ti­kė­ ji­mo jaus­mą, ke­lia ma­žiau stre­so ir for­muo­ja ge­rą bend­ro­vės įvaiz­dį. „Or­lai­vy­je ga­li sė­dė­ti ke­li šim­tai žmo­nių – vie­nas gal­būt sun­kiai at­ si­kė­lė į anks­ty­vą skry­dį, ki­tas jau­ di­na­si dėl ar­tė­jan­čio vers­lo su­si­ti­ ki­mo, tre­čias ap­skri­tai bi­jo skris­ti lėk­tu­vu. Stiuar­do dar­bas – ne tik gra­žiai šyp­so­tis ir pils­ty­ti ka­vą, bet ir už­tik­rin­ti jų sau­gu­mą ir, kiek įma­no­ma, ge­rą nuo­tai­ką. Svar­bu,

kad stiuar­das ar stiuar­de­sė mėg­tų bend­rau­ti su žmo­nė­mis, bū­tų em­ pa­tiš­kas ir kiek­vie­no­je si­tua­ci­jo­je ieš­ko­tų po­zi­ty­vių spren­di­mų. Juk kar­tais lai­ku iš­tar­tas žo­dis ar šyp­ se­na ga­li „iš­gel­bė­ti“ kam nors die­ ną“, – pri­dū­rė J.Ba­le­vi­čie­nė. Be skry­džių pa­ly­do­vo, jau­ni­mas Lie­tu­vo­je vai­ko­si ir ki­tų pel­nin­ges­ nių dar­bų. Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, jau­nuo­liai daž­niau­ siai ven­gia ne­kva­li­fi­kuo­to dar­bo, vie­šų­jų dar­bų, o no­ri to­kio, už ku­ rį at­ly­gi­ni­mas siek­tų bent 1,5–2 tūkst. li­tų. 2013 m. sau­sio 1-ąją ša­ly­je bu­vo įre­gist­ruo­ta 25,4 tūkst. be­dar­bių iki 25 me­tų. Nau­jau­siais ES sta­tis­ti­kos tar­ny­bos „Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos jau­ni­mo ne­dar­bo ro­dik­lis sie­kė 24,2 pro­c. ir nuo ES vi­dur­kio (23,7 pro­c.) bu­vo nu­to­lęs 0,5 pro­c.

ei­gi­nys, kad jau­ni­mo ne­dar­ bas yra di­de­lis, at­si­ran­da, nes skir­tin­gai žiū­ri­ma į skai­čiuo­ ja­mus ro­dik­lius. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas žiū­ri, kiek jau­nuo­lių ne­ga­li su­si­ras­ti dar­bo, ir ima san­ty­kį su ak­ty­vių dar­bo rin­ko­je jau­nuo­lių skai­ čiu­mi. Apie 100 tūkst. jau­nuo­lių dir­ba, o apie 30 tūkst. ne­ga­li su­si­ras­ti dar­bo. Taip pri­sta­to­ma, kad kas tre­čias jau­nuo­ lis Lie­tu­vo­je ne­ga­li su­si­ras­ti dar­bo. Bet iš tie­sų jau­nų gy­ven­to­jų yra 440 tūkst. ir 70 pro­c. jų mo­ko­si mo­kyk­lo­je, ko­le­gi­ jo­se ar­ba uni­ver­si­te­tuo­se. Vi­sa tai dė­me­sį nu­krei­pia ne ta link­me, nes ne­dar­bo ro­dik­lis neat­sig­rę­žia į dar­ bo rin­kos ak­ty­vu­mą. Jis Lie­tu­vo­je la­ bai ma­žas – 70 pro­c. ne­dir­ba ir neieš­ko dar­bo, nes tuo me­tu mo­ko­si. Iš dar­bo bir­žos duo­me­nų ma­to­ma, kad jau­nų be­dar­bių ne­dar­bo ly­gis yra 6,7 pro­c. ir jis be­veik dvi­gu­bai ma­žes­nis ne­gu ki­ tų am­žiaus gru­pių. Ta­čiau tai po­pu­lia­ rus klau­si­mas, nes ši pro­ble­ma ak­tua­li Is­pa­ni­jo­je, Grai­ki­jo­je, bet Is­pa­ni­jo­je ne­ dar­bo ly­gis di­des­nis nei 50 pro­c. – yra skir­tu­mas nuo Lie­tu­vos. Prob­le­ma ne­tei­sin­gai in­terp­re­tuo­ja­ma. Lie­tu­vo­je jau­ni žmo­nės vie­ni iš tų, ku­ rie vė­liau­siai ES bai­gia mo­kyk­lą, bū­da­ mi 19-os. Be­je, Lie­tu­va vie­na iš ne­dau­ge­ lio li­ku­sių ES vals­ty­bių, kur ba­ka­lau­ro stu­di­jos trun­ka ket­ve­rius, o ne tre­jus me­tus. Be to, la­bai di­de­lė da­lis bai­gu­sių uni­ver­si­te­tus iš kar­to no­ri stu­di­juo­ti ma­ gist­ran­tū­ro­je. Jau­nas žmo­gus nuo 15 iki 24 me­tų di­de­lę da­lį lai­ko pra­lei­džia uni­ ver­si­te­te, mo­kyk­lo­je, o tai iš­krei­pia ne­ dar­bo ro­dik­lius. Jei­gu žiū­ri­me į tik­rą­jį ne­dar­bą, ma­to­me, kad pro­ble­ma ne to­ kia di­de­lė. Yra 26 tūkst. jau­nuo­lių, ku­rie ne­ga­li su­si­ras­ti dar­bo, pu­sė jų ne­tu­ri jo­ kio pro­fe­si­nio pa­si­ren­gi­mo. 15 tūkst. yra to­kių, ku­rie bai­gė de­vy­nias kla­ses, me­ tė moks­lus ir ėjo dirb­ti į sta­ty­bas – 2005–

Pak­lau­siau­sios 2012-ųjų pro­fe­si­jos „„Par­da­vė­jas „„Tarp­tau­ti­nio kro­vi­nių ve­ži­mo

trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jas „„Vi­rė­jas „„Par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kas „„Siu­vė­jas „„Par­da­vė­jas ka­si­nin­kas „„Ap­dai­li­nin­kas „„Par­da­vė­jas kon­sul­tan­tas „„Pla­taus pro­fi­lio sta­ty­bi­nin­kas „„Ad­mi­nist­ra­to­rius Šal­ti­nis: Lie­tu­vos dar­bo bir­ža

2007 m., kai sta­ty­bi­nin­kas ne­tu­rė­da­ mas jo­kio iš­si­la­vi­ni­mo ir ne­šio­da­mas ki­bi­rus ga­lė­jo 5 tūkst. li­tų už­si­dirb­ti. Tai yra pro­ble­ma – kaip at­si­t i­ko, kad to­kia di­de­lė da­lis jau­nuo­lių nu­spren­ dė ne mo­ky­tis, o dirb­ti sta­ty­bo­se? Ki­ta pu­sė tų be­veik 30 tūkst. be­dar­bių yra dip­lo­muo­ti spe­cia­lis­tai, ku­rių kom­pe­ ten­ci­jų vi­siš­kai ne­rei­kia dar­bo rin­ko­ je. Rei­kė­tų kal­bė­ti, ko­dėl uni­ver­si­te­tai vis dar ren­gia to­kias pro­gra­mas? Su­tei­ kia­mas dip­lo­mas, bet ne­pai­so­ma, ko­ kia iš jo bus nau­da. Yra dvi pro­ble­mos – kaip pri­vers­ti, kad jau­nuo­liai ne­mes­ tų moks­lų, ir kaip pa­ska­tin­ti rink­tis pa­ klau­sias pro­fe­si­jas? Ne­dar­bo ly­gis tik­ rai neaukš­tas – iš 440 tūkst. jau­nuo­lių dar­bo ne­tu­ri 30 tūkst. Tai nė­ra dra­ma­ tiš­ki skai­čiai.

Be to, jau­ni­mas jau­ni­mui ne­ly­gu. Vie­ nas dar bū­da­mas pir­ma­me kur­se ga­ li ei­ti va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas, o ki­tas ir po dvie­jų ma­g ist­r ų ne­su­ge­ba dar­ bo su­si­ras­t i. Daug kas pri­k lau­so nuo as­me­ni­nių sa­vy­bių, su­ge­bė­ji­mo sa­ve pa­teik­ti, pri­sta­ty­ti darb­da­viui, no­ro ir dar­bo rin­kos su­vo­ki­mo. Kar­tais jau­ni­ mas už­si­brė­žia ri­bą, kad be 2 tūkst. li­ tų ne­dirbs, ieš­ko bū­tent to­kio dar­bo ir pra­ran­da daug ga­li­my­bių.

Val­das Maks­vy­tis

Lie­tu­vos dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­l ių sky­r iaus vy­r iau­sia­sis spe­cia­l is­tas

Ri­ta Ka­ra­vai­tie­nė

Per­so­na­lo at­ran­kos įmo­nės „CV-On­l i­ne“ rin­ko­da­ros va­do­vė

J

au­n i­mo, pa­l ie­kan­čio gy­ve­n i­ mo ap­ra­šy­mus mū­sų po­rta­le, nei pa­dau­gė­jo, nei su­ma­žė­jo. Tech­no­lo­g i­jos jau­niems žmo­ nėms su­pran­ta­mes­nės, to­dėl duo­me­ nų ba­zė­je di­džio­ji da­lis gy­ve­ni­mo ap­ ra­šy­mų ir yra jau­ni­mo. Yra ir dar­bo skel­bi­mų, tin­ka­mų jau­ni­ mui, ne­ga­li­ma teig­ti, kad jau­ni­mas Lie­ tu­vo­je ne­t u­r i dar­bo. Ta­čiau stu­den­ tams siū­lo­mos že­mes­nės pa­rei­gos, kur rei­k ia ma­ž iau at­sa­ko­my­bės, pa­ vyz­džiui, pre­ky­bo­je – par­da­vė­jas, ka­ si­nin­kas, kon­sul­tan­tas, san­dė­l io dar­ buo­to­jas. Stu­den­tai su­vo­kia, kad to­k į dar­bą ga­l i­ma de­r in­t i su stu­d i­jo­m is, šiek tiek už­si­d irb­t i, ta­čiau su to­k iais dar­bais sa­vo kar­je­ros ne­sie­ja. Jei­g u dar­bas biu­re, stu­den­tui pa­pras­tai siū­ lo­ma pu­sė eta­to, ma­žes­n is at­ly­g i­n i­ mas, bū­ti­nai bū­na ban­do­ma­sis lai­ko­ tar­pis, kad žmo­gus įro­dy­tų, jog tik­rai tin­ka tam dar­bui ir jam ga­li­ma pa­ti­kė­ ti svar­bes­nes už­duo­tis.

J

au­ni­mo įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bės ne­ma­žai pri­klau­so nuo bend­ ros si­tua­ci­jos dar­bo rin­ko­je, ku­ riai ge­rė­jant di­dė­ja ir jau­ni­mo in­teg­ra­ci­jos į dar­bo rin­ką ga­li­my­bės. Su di­džiau­sio­mis įsi­dar­bi­ni­mo pro­ble­ mo­mis su­si­du­ria ne­kva­li­fi­kuo­tas ir ne­ mo­ty­vuo­tas jau­ni­mas. Jų įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bės pa­čios men­kiau­sios. No­rint iš­veng­ti ne­dar­bo svar­bu įgy­ti dar­bo rin­ko­je pa­klau­sią pro­fe­si­ją. Svar­biau­sios jau­n i­mo ne­dar­bo prie­ žas­t ys: pro­fe­si­n io pa­si­ren­g i­mo, dar­ bo pa­tir­ties trū­ku­mas ar­ba įgy­tų pro­ fe­si­nių ži­nių ir dar­bo rin­kos reik­mių nea­t i­t i­k i­mas. Dar­bo ieš­kan­t iems jau­ nuo­liams daž­nai įsi­dar­bin­ti su­kliu­do ne­su­ge­bė­ji­mas sa­vęs pri­sta­ty­t i ar­ba at­kak­lu­mo trū­ku­mas. Įdar­bin­t i jau­n i­mą yra vie­nas svar­ biau­sių Lie­tu­vos dar­bo bir­žos už­da­ vi­nių ir prio­ri­te­tų. 2012 m. rugp­jū­čio 1 d. Lie­tu­vos dar­bo bir­ža ir jos 10 te­ri­to­ ri­nių dar­bo bir­ž ų pra­dė­jo įgy­ven­din­ ti Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do fi­nan­suo­ ja­mą pro­jek­tą „Jau­n i­mo užim­t u­mo di­d i­n i­mas“, ku­r iuo sie­k ia­ma ska­t in­t i jau­ni­mo užim­tu­mą, su­da­rant ga­li­my­ bes įgy­ti pra­kti­nių įgū­džių ir įsi­tvir­tin­ ti dar­bo rin­ko­je. Į pro­jek­to veik­las pla­ nuo­ja­ma įtrauk­ti ne ma­žiau kaip 1000 jau­nuo­lių iki 29 me­tų.


12

KetvirtADIENIS, sausio 17, 2013

turtas

Dokumentinio kino juostoje – XX a. ÄŻvykiai Kinotyrininkas Vytautas Mikalauskas savo knygoje „Kinas Lietuvoje. Nuo atrakciono iki nacionalinio meno“ raĹĄo, kad kai 1897 m. Lietuvos ĹžiĹŤrovai pirmÄ…kart iĹĄvydo „gyvuosius paveikslÄ—lius“ – kinÄ…, nuostaba nebuvo vienintelÄ— jĹł reakcija. EglÄ— StasiulytÄ—

Kai kuriĹł ĹžiĹŤrovĹł manymu, vaizdo atkĹŤrimo aparato viduje tĹŤno velnias. TaÄ?iau ĹĄiandien „judantys paveikslÄ—liai“ mĹŤsĹł visuomenÄ—je yra ne tik ÄŻprasta meno, kultĹŤros iĹĄraiĹĄka, bet ir vienas svarbiausiĹł bĹŤdĹł pateikti informacijÄ…. Pastaroji funkcija dabar suvokiama kiek kitaip nei praÄ—jusio amĹžiaus pirmoje pusÄ—je. Pamatyti realybÄ™ tokiÄ…, kokiÄ… kine ĹžiĹŤrovai matÄ— tuomet, galima internete atvertuose Lietuvos dokumentinio kino archyvuose. Nuo 2010 m. geguŞės Lietuvos centrinis valstybÄ—s archyvas Europos regioninÄ—s plÄ—tros fondo ir bendrojo ďŹ nansavimo lÄ—ĹĄomis vykdo projektÄ… „Lietuvos dokumentinis kinas internete (e. kinas)“. ÄŽgyvendinant projektÄ… skaitmeninamos dokumentinio kino juostos, siekiant jas iĹĄsaugoti ir suteikti galimybÄ™ perĹžiĹŤrÄ—ti kiekvienam Ĺžmogui, turinÄ?iam prieigÄ… prie interneto. Pasak projekto vykdytojos Valerijos JuseviÄ?iĹŤtÄ—s, jau veikianÄ?ioje interneto svetainÄ—je www.ekinas.lt lankytojai gali perĹžiĹŤrÄ—ti 1918–1961 m. dokumentinÄ™ medĹžiagÄ…, filmus, atskleidĹžianÄ?ius Lietuvai svarbius ÄŻvykius, ĹžmoniĹł kasdienybÄ—s detales. „Tikime, kad projektas sudomins ne tik mokslininkus, kino kĹŤrÄ—jus, ÄŻvairiĹł sriÄ?iĹł tyrinÄ—tojus, bet bus naudingas ir plaÄ?iajai visuomenei“, – sakÄ— V.JuseviÄ?iĹŤtÄ—. SvetainÄ—je lankytojai gali ieĹĄkoti juos dominanÄ?iĹł skaitmeniniĹł vaizdĹł, perĹžiĹŤrÄ—ti archyvinÄ™ medĹžiagÄ… ir uĹžsisakyti dokumentiniĹł ďŹ lmĹł kopijas. Interneto svetainÄ—je www.e-kinas.lt ĹĄiuo metu galima pamatyti pirmÄ…sias 1919–1940 m. sukurtas lietuviĹĄkas kino kronikas, 1944– 1961 m. sukurtus kino Ĺžurnalus ar net paĹžvelgti, kaip gyveno ÄŻ JAV ÄŒikagos miestÄ… emigravÄ™ lietuviai. BĹŤdas iĹĄsaugoti

Garsus Lietuvos dokumentininkas Algirdas Tarvydas, sukĹŤrÄ™s beveik 500 kino ĹžurnalĹł siuĹžetĹł, per keturias deĹĄimtis autoriniĹł ďŹ lmĹł apie Ĺžymius Lietuvos kultĹŤros veikÄ—jus (poetus BernardÄ… BrazdĹžionÄŻ ir MarcelijĹł MartinaitÄŻ, aktoriĹł LaimonÄ… NoreikÄ…, archeologÄ™ MarijÄ… GimbutienÄ™ ir kt.), sako, kad dokumentikos reikĹĄmÄ— didÄ—ja, taÄ?iau vis svarbesnis tampa ir jos iĹĄsaugojimo klausimas. „Dokumentinio kino esmÄ— – ÄŻvykio istorijos iĹĄsaugojimas. ReĹžisieriaus tikslas – sustabdyti ir uĹžďŹ ksuoti realybÄ™, kad istorija bĹŤtĹł iĹĄsaugota ateities kartoms, – sakÄ— A.Tarvydas. – Kiek ďŹ lmĹł yra sukurta... TaÄ?iau jie nepasiekiami ne tik visuomenei, bet ir specialistams. Juose

– mĹŤsĹł istorija, ÄŻ kuriÄ… Ĺžvelgdami dabar, Ĺžinodami istorinÄŻ kontekstÄ…, galime prisiliesti prie savo ĹĄalies istorijos, lengviau suprasti tam tikro laikotarpio ĹžmoniĹł mÄ…stysenÄ….“ Ĺ iuo metu archyve saugomas Lietuvos dokumentinis kinas visuomenei sunkiai prieinamas dÄ—l ďŹ ziniĹł laikmenĹł – kino juostĹł – bĹŤklÄ—s. SenĹłjĹł Lietuvos kino ďŹ lmĹł juostos nyksta dÄ—l natĹŤralaus nesustabdomo senÄ—jimo proceso, todÄ—l tampa vis sudÄ—tingiau jas parodyti.

Algirdas Tarvydas:

Tarpukariu tai buvo tarsi televizija. Kino operatoriai kĹŤrÄ— ÄŻvykÄŻ, iĹĄ detaliĹł lipdÄ— istorijÄ….

Kino juostoms reikia atidĹžios prieĹžiĹŤros. JĹł ďŹ zinÄ— bĹŤklÄ— nuolat proďŹ laktiĹĄkai tikrinama, atliekami bĹŤtini originalios laikmenos valymo, restauravimo darbai. Juostos saugomos specialiose kontroliuojamos bei reguliuojamos temperatĹŤros ir drÄ—gmÄ—s patalpose. TodÄ—l naujĹłjĹł technologijĹł suteikiama iĹĄeitis – skaitmeninimas – laikomas vienu tinkamiausiĹł technologiniĹł bĹŤdĹł siekiant iĹĄsaugoti kultĹŤros paveldÄ… ir pateikti jÄŻ visuomenei. Juostas saugojo nuo valdĹžios

SovietinÄ—s okupacijos metais daug tarpukario lietuviĹł dokumentikos dingo. Iki tol sukurtĹł mĹŤsĹł ĹĄalies kinematograďŹ ninkĹł darbĹł nebuvo leidĹžiama ĹžiĹŤrÄ—ti, siekta sudaryti ÄŻspĹŤdÄŻ, kad lietuviĹĄko kino apskritai nebuvo. Kadangi sovietai kinÄ… laikÄ— galinga propagandos priemone, jis turÄ—jo rodyti realybÄ™ tokiÄ…, kokia ji „turÄ—jo bĹŤti“ valdĹžios uĹžsakymu. UĹž netinkamai pasirinktas temas, vaizdavimo bĹŤdÄ… kinematograďŹ ninkams grÄ—sÄ— ÄŻkalinimas ir tremtis ÄŻ SibirÄ…. Tiesa, pokariu ďŹ lmus apie LietuvÄ… daugiausia kĹŤrÄ— tuometÄ—s valdĹžios iĹĄ Rusijos, Baltarusijos atsiĹłsti reĹžisieriai ir operatoriai. A.Tarvydas pasakoja, kad siekdami iĹĄsaugoti lietuviĹĄko kino juostas archyve dirbÄ™ lietuviai ant jĹł vyniodavo sovietinÄ™ kronikÄ…. „Tikrindamas juostĹł rites inspektorius iĹĄvynioja „teisingÄ…ją“ dalÄŻ, apĹžiĹŤri, ar viskas tvarkinga, ir padeda. Taip buvo iĹĄsaugota nemaĹža dalis vertingos archyvinÄ—s medĹžiagos“, – sakÄ— A. Tarvydas. Vis dÄ—lto dalies juostĹł baigtis – tragikomiĹĄka. Pasak reĹžisieriaus, nitroacetate iĹĄtirp-

dyta juosta virsdavo gerais ir tuomet brangiai kainavusiais klijais, tinkamais kalioĹĄams klijuoti. TodÄ—l gindamiesi nuo skurdo juostĹł savininkai kai kurias iĹĄ jĹł pavertÄ—... kalioĹĄais. Dalis iĹĄsaugotĹł kino juostĹł laikoma JAV gyvenanÄ?iĹł iĹĄeiviĹł kolekciniuose archyvuose ir net Brazilijos nacionaliniame muziejuje. Nykstantis kino Ĺžanras – kronika

1931–1932 m., pasak A.Tarvydo, buvo Lietuvos kino suĹžydÄ—jimo laikotarpis. Vienas po kito ĹžiĹŤrovams buvo pristatomi lietuviĹł autoriĹł darbai. 1931-aisiais buvo iĹĄleistas ÄŻstatymas, kad uĹžsienio ĹĄaliĹł (JAV (Holivudo), PrancĹŤzijos, Vokietijos) ďŹ lmai Lietuvos kino teatruose turi bĹŤti rodomi su lietuviĹĄkais subtitrais ir prieĹĄ juos turi bĹŤti rodoma lietuviĹĄka kino kronika. Valdininkai suprato, kad tai puikus bĹŤdas ÄŻsiamĹžinti ir praneĹĄti apie savo darbÄ…, todÄ—l kronikas darÄ— daugelis ĹĄalies organizacijĹł. 1931–1932 m. buvo sukurta keli ĹĄimtai ÄŻvairiausiĹł ďŹ lmĹł, deja, iki ĹĄiĹł dienĹł iĹĄliko tik nedidelÄ— jĹł dalis. Anot A.Tarvydo, kronika ĹĄiuo metu beveik iĹĄnykÄ™s dokumentikos Ĺžanras, reikalaujantis speciďŹ nio darbo stiliaus. „Tarpukariu tai buvo tarsi ĹĄiuolaikinÄ— televizija. Kino operatoriai kĹŤrÄ— ÄŻvykÄŻ, iĹĄ detaliĹł lipdÄ— istoriją“, – pasakojo A.Tarvydas. 1930–1940 m. aktyviai kĹŤrÄ™ legendiniai kino operatoriai – Stepas Uzdonas, Stasys VainalaviÄ?ius – sugebÄ—davo ryte nuďŹ lmavÄ™ siuĹžetÄ… per dienÄ… jÄŻ iĹĄryĹĄkinti, sumontuoti ir nugabenti ÄŻ kino teatrÄ…, kad vakare ÄŻ jÄŻ susirinkÄ™ ĹžiĹŤrovai galÄ—tĹł pamatyti naujausiÄ… lietuviĹĄkÄ… kronikÄ…. Projekto „E. kinas“ svetainÄ—je lankytojai gali rasti ÄŻvairiausios archyvinÄ—s medĹžiagos – siuĹžetĹł, kuriuose – prezidentai Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, legendiniĹł visuomenÄ—s veikÄ—jĹł (Jono BasanaviÄ?iaus, Juozo Tumo-VaiĹžganto ir kt.) laidotuviĹł kronikĹł kadrĹł, KlaipÄ—dos iĹĄvadavimo nuo vokieÄ?iĹł 1923 m., Vilniaus grÄ…Ĺžinimo Lietuvai 1939 m. kronikas, pamatyti, kaip tarpukariu atrodÄ— Ĺ iauliai, Palanga ir kiti ĹĄalies miestai, vadinamÄ…jÄ… smetoninÄ™ LietuvÄ… ar net legendinio boksininko Algirdo Ĺ ociko kovas. ÄŽ interneto svetainÄ™ www.e-kinas. lt taip pat ÄŻkelti Lietuvos centriniam valstybÄ—s archyvui padovanoti garsaus iĹĄeivio kinematograďŹ ninko Pauliaus Jasukonio kurti dokumentiniai ďŹ lmai. Projektas finansuojamas ES struktĹŤriniĹł fondĹł lÄ—ĹĄomis pagal 2007–2013 m. Ekonomikos veiksmĹł programos 3 prioriteto „InformacinÄ— visuomenÄ— visiems“ priemonÄ™ „Lietuvos kultĹŤra informacinÄ—je visuomenÄ—je“.

ď ŽSvarbu: XV[\Wb\`aN`]_VcNY\ZN`NbT\aV`]RPVNYV\`R]NaNY]\`RXb_V\`R

[b`aNa\ZN_RVXNYV[TNaRZ]R_Naí_NV_Q_ÛTZÛ

ď ŽModernu: `XNVaZR[V[VZN`YNVX\ZN`cVR[baV[XNZVNb`VĂşaRPU[\Y\TV[VĂş

OĂ­QĂşV`NbT\aVXbYaĂ­_\`]NcRYQĂ–V_]NaRVXaVWĂ&#x;cV`b\ZR[RV

ď ŽNepasiekiama: Vb\ZRabN_PUfcR`NbT\ZN`9VRabc\`Q\XbZR[aV[V`

XV[N``b[XVNV]_VRV[NZN`cV`b\ZR[RVQĂ›YSVgV[VĂşYNVXZR[Ăş“XV[\Wb\` aĂş“OĂ­XYĂ›` 9VRabc\`PR[a_V[V\cNY`afOĂ›`N_PUfc\[b\a_

UĹžs. 1065419


13

Ketvirtadienis, sausio 17, 2013

menas ir pramogos

Me­ni­nin­kus su­jun­gė bal­ta spal­va Kai tik me­džiai, žo­ly­nai, na­mų lan­gai pa­ si­den­gia bal­tu šerkš­no dra­bu­žiu ir ima spaus­ti žie­mos šal­tu­kas, ga­le­ri­ja „Bal­ta“ me­ni­nin­kus kvie­čia su­kur­ti bal­tą kū­ri­ nį ir jį at­neš­ti į pa­ro­dą-kon­kur­są „Spalva– nuotaika–simbolis“. Ir šį­met jau ket­vir­tus me­tus vyks­tan­tį kon­kur­są vai­ni­ka­vo lau­ rea­tų džiaugs­mas bei Bal­ta­sis va­ka­ras ga­ le­ri­jo­je.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Itin daug da­ly­vių

Jau ket­vir­tą žie­mą ga­le­ri­ja „Bal­ta“ kvie­čia kur­ti dar­bus, ku­riuo­se at­ si­spin­dė­tų as­me­ni­nis san­ty­kis su bal­ta spal­va. Šiais me­tais pa­ro­da bu­vo itin gau­si – ne­di­de­lė­je, jau­ kio­je, bal­tu­mu spin­din­čio­je ga­le­ri­ jo­je rei­kė­jo su­tal­pin­ti 74 kū­ri­nius. Rea­li­zuo­tos bal­tos me­ni­nės idė­jos įsi­kū­ni­jo stik­li­nė­se, odi­nė­se, po­pie­ ri­nė­se for­mo­se, bu­vo iš­ta­py­tos, iš­ siu­vi­nė­tos, iš­ra­šy­tos bal­to­se dro­bė­se. Jas lan­ky­to­jai ga­lė­jo ne tik ap­žiū­rė­ti, bet ir iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę bal­ suo­da­mi už jiems pa­ti­ku­sį kū­ri­nį. „Per pa­teik­tus sim­bo­lius at­ pa­žįs­ta­me nuo­tai­ką, per nuo­tai­ ką – kū­rė­jo iš­gy­ve­ni­mus, pa­tir­tis, – pa­ste­bė­jo me­no­ty­ri­nin­kė Aus­ tė­ja Bru­čai­tė. – Ga­li­me teig­ti, kad ši gran­di­nė – bū­das pa­žin­ti ki­ to žmo­gaus pa­sau­lį, pa­žin­ti jį pa­tį, su­ži­no­ti, kas jis toks ir ką jau­čia.“ Vie­niems bal­ta spal­va aso­ci­juo­ ja­si su šva­ra, ty­ru­mu, ki­tiems ji – sak­ra­lu­mo, su­si­kau­pi­mo bū­se­na ar erd­vė, dar ki­ti sten­gia­si at­skleis­ti

tie­siog pa­čios spal­vos es­te­ti­ką. Kai kam bal­ta spal­va reiš­kia liū­de­sį ar ge­du­lą, o kai kam tai – vi­sa ko pra­ džia, ves­tu­vės, gi­mi­mas. Kaž­kas bal­to­je spal­vo­je ma­to sva­jo­nę, o kaž­kas – pa­tir­tą nuo­ ty­kį, praei­ties įvy­kio nos­tal­gi­ ją. Pa­ga­liau yra ir to­kių, ku­rie tie­ siog no­ri ko nors pa­lin­kė­ti ga­le­ri­jos „Bal­ta“ lan­ky­to­jui. Be­je, per pa­ro­ dos ka­ta­lo­go pri­sta­ty­mą lei­di­nio pus­la­piuo­se lin­kė­ji­mus vie­ni ki­ tiems ra­šė pa­tys me­ni­nin­kai. „Su tais įra­šais ma­žu ti­ra­žu iš­leis­tas bal­to­jo kū­ri­nio ka­ta­lo­gas taps iš­ skir­ti­nis, ver­ty­bė“, – kal­bė­jo ga­le­ ri­jos „Bal­ta“ va­do­vė ir pa­ro­dos ku­ ra­to­rė Jo­lan­ta Šmid­tie­nė. Di­dy­sis pri­zas – A.Ob­cars­kui

Pa­sak me­no­ty­ri­nin­kės A.Bru­čai­ tės, kiek­vie­nas jaus­mas, kiek­vie­nas kū­ri­nys yra be ga­lo nuo­šir­dus, ap­ nuo­gi­nan­tis me­ni­nin­ko sie­lą ir lei­ džian­tis pa­žvelg­ti į bal­tą spal­vą jo aki­mis. Bal­ta spal­va me­ni­nin­kui – tuš­čia sce­na, tuš­čia dro­bė ar tuš­čias la­pas, ku­ria­me kiek­vie­nas taš­kas, li­ni­ja, brūkš­nys – tai jo pa­sau­lis, jo ži­nu­tė ir jo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja.

2012 metų konkurso nugalėtojas Antanas Obcarskas. Akriliniai rašmenys – VII.

Tai­gi lan­ky­to­jų ir pro­fe­sio­na­lių me­ni­nin­kų sim­pa­ti­jos ati­te­ko dai­li­ nin­kui An­ta­nui Ob­cars­kui – jo kū­ri­ nys „Ak­ri­li­niai raš­me­nys-VII“ ta­po pa­ro­dos-kon­kur­so „Spalva–nuo­ taika–simbolis“ nu­ga­lė­to­ju, dai­li­ nin­kas ga­le­ri­jo­je „Bal­ta“ ga­lės jam pa­to­giu lai­ku su­reng­ti sa­vo kū­ri­nių pa­ro­dą, bus iš­leis­tas jos ka­ta­lo­gas. „Ne­si­ti­kė­jau, tik­rai“, – nu­ste­bęs ti­ki­no A.Ob­cars­kas, šio cik­lo kū­ri­ nius eks­po­na­vęs ir per­nai vy­ku­sio­ je tarp­tau­ti­nė­je šiuo­lai­ki­nio me­no mu­gė­je „Art Vil­nius“. „Ak­ri­li­niai raš­me­nys-VII“ – sa­ vo­tiš­kai me­di­ta­ci­nis kū­ri­nys, žiū­ rė­da­mi į jį tar­si at­si­du­ria­me ki­to­ je erd­vė­je, ku­rią me­ni­nin­kas dė­lio­ja iš plo­ny­čių li­ni­jų ir smul­kių tar­pų tarp jų, op­ti­nį me­ną me­nan­čių lin­ kių, su­tei­kian­čių iš­ki­lu­mo įspū­dį. Tai lyg per­ga­men­tas, šo­nu pa­ suk­ta ri­tė, ku­rio­je nė­ra svar­bus teks­tas. Kur kas svar­bes­nis čia rit­ mas – tar­si ne­by­li mu­zi­ka, ku­rią ga­li gir­dė­ti žvilgs­niu šo­ki­nė­da­mas nuo vie­no žo­džio ki­to link. Paž­vel­ gus iš to­liau, tar­pai tarp žo­džių at­ ro­do kaip snie­go kąs­niai, su­jau­ kian­tys ra­mią ho­ri­zon­ta­lią tėk­mę.

kas: pa­ro­da „Spal­va–nuo­tai­ka–sim­bo­lis“. kur: ga­le­ri­jo­je „Bal­ta“. kada: iki va­sa­rio 2 d.

Ana Chizovec. Be pavadinimo.

Pa­ro­da ke­liaus po Eu­ro­pą

Gediminas Pašvenskas. Pradžia.

Guoda Jaruševičiūtė. O.

Iš­kil­min­ga­me Bal­to­jo va­ka­ro ren­gi­ ny­je dip­lo­mais taip pat bu­vo pa­žy­ mė­ti me­ni­nin­kai Ona Stas­ke­vi­čie­nė – už me­džia­gos ir for­mos der­mę, Val­ das Kurk­lie­tis – už uni­ka­lų te­mos at­ sklei­di­mą ir Ge­di­mi­nas Paš­vens­kas – už dvie­jų prie­šy­bių su­gre­ti­ni­mą. Bu­vo iš­skir­ti me­ni­nin­kai ir žmo­ nės, la­biau­siai pri­si­dė­ję ku­riant Ka­lė­dų eg­lę. Pa­dė­kas ga­vo auk­si­ nius an­ge­lus su­kū­rę me­ni­nin­kai Ro­mual­das Čar­na, Egi­di­jus Ru­ dins­kas (pa­sta­ro­jo gra­fi­kos dar­ bas dar vyks­tant pa­ro­dai iš­ke­lia­vo į pir­kė­jo na­mus, gra­fi­kas jį tu­rė­ jo pa­keis­ti ki­tu sa­vo kū­ri­niu), Ele­ na Bal­siu­kai­tė-Braz­džiū­nie­nė, Li­ na Jo­ni­kė, Mo­des­tas Ma­li­naus­kas, Mig­lė Ko­sins­kai­tė, Gai­la Ake­lie­nė. Šių me­tų ant­rą­jį pus­me­tį, kai Lie­tu­va pir­mą kar­tą pu­sę me­tų pir­mi­nin­kaus ES, ši pa­ro­da „Spal­ va–nuo­tai­ka–sim­bo­lis“ ir at­rink­ti me­ni­nin­kai rep­re­zen­tuos Lie­tu­vos kul­tū­rą ES mies­tuo­se.

Ona Staskevičienė. Išsisupus plačiai.

Vaiva Čyvaitė. G kvadratas.


14

Ketvirtadienis, sausio 17, 2013

menas ir pramogos

Or­kest­ras vėl sce­ną da­ly­sis su gar­siuo­ju ba­ri­to­nu Kau­no mies­to sim­fo­ni­nis or­kest­ ras (KMSO) ne­tru­kus į sa­vo biog­ ra­fi­ją įra­šys itin svar­bų įvy­kį. Dar ne­spė­jus iš­blės­ti įspū­džiams po ru­de­nį vy­ku­sio de­biu­to su pa­ sau­li­nio gar­so ba­ri­to­nu Dmit­ri­ju­ mi Chvo­ros­tovs­kiu, or­kest­ras su­ lau­kė kvie­ti­mo tęs­ti bend­ra­dar­ bia­vi­mą.

„„Part­ne­rys­tė: „Žal­gi­rio“ are­no­je su­reng­tu pir­muo­ju bend­ru kon­cer­tu su D.Chvo­ros­tovs­kiu KMSO pra­dė­jo

2012–2013 m. se­zo­ną. 

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Donnos Leonės knygą „Acqua Alta “.

Venecijos policijos komisaras Gvidas Brunetis sužino, kad amerikietė meno istorikė, pažįstama nuo bylos La Feničės teatre, žiauriai sumušta. Šitaip užpuolikai įspėjo ją neiti susitikti su meno muziejaus Venecijoje direktoriumi Frančesku Semendzatu. Tačiau Venecijoje prasideda acqva alta, o direktorių lygiai taip pat žiauriai užpuola ir nužudo nežinomi asmenys.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, sausio 22 d.

Tomo Raginos nuo­tr.

Šį šeš­ta­die­nį KMSO su gar­siuo­ju ba­ri­to­nu ir di­ri­gen­tu Kons­tan­ti­nu Or­be­lia­nu pa­si­ro­dys svar­biau­sio­je Suo­mi­jos kon­cer­tų sa­lė­je „Fin­lan­ dia“. Prog­ra­mo­je skam­bės Giu­sep­ pe Ver­di, V.Be­li­ni, Ri­char­do Wag­ ne­rio, Geor­ge’o Bi­zet, Ar­thu­ro Ru­bins­tei­no ope­rų ari­jos ir kū­ri­ niai or­kest­rui, nea­po­lie­tiš­kos dai­ nos ir ro­man­sai. „Tai, kad or­kest­ras kon­cer­tuo­ja su to­kio ly­gio as­me­ny­bė­mis pres­ ti­ži­nė­se sa­lė­se – il­go ir nuo­sek­ laus dar­b o re­z ul­ta­tas. Ži­n o­m a, ne­tu­ri­me pa­mirš­ti, kad tai ne tik gar­bė, bet ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­ bė“, – ke­lio­nės iš­va­ka­rė­se sa­kė

KMSO va­do­vas Al­gi­man­tas Trei­ kaus­kas. Bend­ra­d ar­b ia­v i­m as su gar­s iu ar­m ė­n ų kil­m ės ba­t u­tos meist­r u K.Or­b e­l ia­n u ne­n ut­r ūks ir to­l iau. Ba­l an­d žio pra­d žio­j e Lie­t u­vo­j e vie­š ės pa­s au­l i­n io gar­s o te­n o­ras Law­ren­ce Brown­l ee (JAV), ku­r is su or­kest­r u įra­š ys re­tai at­l ie­ka­ mų Gia­co­m o Ros­s i­n i ope­r ų ari­j ų ir uver­t iū­r ų kom­pak­t i­n ę plokš­ te­l ę, o ba­l an­d žio 5 d. su­rengs vie­n in­te­l į ir iš­s kir­t i­n į kon­c er­t ą Kau­n o vals­ty­b i­n ė­je fil­h ar­m o­n i­ jo­je. Žy­maus so­lis­to ka­len­do­rius pla­ nuo­ja­mas tre­jiems me­tams į prie­ kį, o gast­ro­lių geog­ra­fi­ja itin pla­ti – D.Chvo­ros­tovs­kio kon­cer­tų lau­ kia­ma vi­suo­se kon­ti­nen­tuo­se. Jis daž­nai kon­cer­tuo­ja akom­pa­nuo­ jant aukš­čiau­sio ly­gio or­kest­rams, to­kiems kaip Niu­jor­ko fil­har­mo­ni­ jos, San Fran­sis­ko sim­fo­ni­nis, Ro­ ter­da­mo fil­har­mo­ni­jos ir ki­ti gar­ sūs ko­lek­ty­vai. KD inf.

V.Šiugž­di­nio pa­ly­tė­ta poe­zi­ja Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia kar­tu pa­si­tik­ti nau­jas pran­ cū­zų poe­zi­jos kny­gas. Sve­čiuo­se – dvi gar­sio­jo ver­tė­jo Vac­lo­vo Šiugž­ di­nio lie­tu­viš­kai iš­gul­dy­tos kny­gos: Os­ka­ro Mi­la­šiaus „Su­te­mų dai­nos“ ir rink­ti­nė „Pran­cū­zų poe­zi­ja“.

Ren­gi­ny­je da­ly­vaus ver­tė­jas ir re­ dak­to­rius Pet­ras Kimb­rys, Ro­be­ ro Šu­ma­no cent­ro va­do­vė Bi­ru­tė Strak­šie­nė, ver­tė­jo V.Šiugž­di­nio duk­tė Da­lia Lo­re­ta Šiugž­di­ny­tė ir anū­kė Ag­nė Ar­ba­čiaus­kie­nė, ak­ to­riai Gied­rius Ar­ba­čiaus­kas ir Do­ lo­re­sa Kaz­ra­gy­tė, kul­tū­ro­lo­gas Al­ gir­das Pa­tac­kas, ra­šy­to­jas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis, VU Pran­cū­zų fi­lo­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­ja doc. dr. Ge­no­vai­tė Druč­ku­tė, lei­dyk­lų at­sto­vai. Va­ka­ro me­tu bus ro­do­mos Hen­ri­ ko Šab­le­vi­čiaus fil­mo „Žings­niai alė­ jos ga­le. O.V.L.Mi­la­šius“ iš­trau­kos, pir­mą kar­tą vie­šai eks­po­nuo­ja­mi gra­fi­kės Gra­ži­nos Di­de­ly­tės iliust­ra­ ci­jų or­igi­na­lai ir so­viet­me­čiu slap­tai sa­vi­lai­dos bū­du iš­leis­tas O.Mi­la­šiaus „Rink­ti­nių raš­tų“ tri­to­mis. „Su­te­mų dai­nos“ – tai ži­no­mo lie­tu­vių kil­mės pran­cū­ziš­kai ra­šiu­ sio poe­to ir dip­lo­ma­to O.Mi­la­šiaus (1877–1939) poe­zi­jos rink­ti­nė, ku­ rio­je pub­li­kuo­ja­mos vie­no ge­riau­ sių jo kū­ry­bos ver­tė­jų, V.Šiugž­di­ nio (1911–1988), vers­tos ei­lės. Poe­zi­jos rink­ti­nė „Pran­cū­zų poe­ zi­ja“ su­da­ry­ta iš V.Šiugž­di­nio kū­ry­ bos pa­li­ki­mo. Į nau­ją lei­di­nį su­gu­lė žy­miau­sių pran­cū­zų poe­tų Fran­çois Vil­lo­no, Theop­hi­le’io Gau­tier, Pau­lio Ver­lai­ne’o, Art­hu­ro Rim­baud ir Pau­ lio Valé­ry ei­lė­raš­čių ver­ti­mai. Vie­ni jų anks­čiau jau bu­vo skelb­ti, ki­ti Lie­ tu­vos skai­ty­to­jams iki šiol ne­re­gė­ti. KD inf.

kas: Nau­jų pran­cū­zų poe­zi­jos kny­gų su­tik­tu­vės. kur: Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Ra­das­tų g. 2, 322 kab.). kada: Sau­sio 23 d. 17.30 val.


153

ketvirtaDIENIS, sausio 17, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������� 16, 17 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17 Rasta������������������������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Pareigos: kambarinė. Patirtis būtų privalumas. CV siųsti e. paštu viabalticapramogos@gmail.com. Tel. 8 611 01 631.

Profesionalus masažuotojas dirba miesto centre. www.masazas55.lt. Tel. 8 643 30 000.

Reikalingas darbuotojas (ūkio daliai), turintis vairuotojo pažymėjimą. Darbas nuo 6 val. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293.

Psichologinė pagalba; patikima pagalba atsisakant alkoholio, tabako, raminamųjų vaistų priklausomybių; pagalba lieknėjant. Tel. 8 670 97 959; www.laisvi.lt.

1066798

Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus, stalius-staklininkus, stalius. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768. 1064766

AB „Lytagra“ dirbti Lietuvoje ieško patyrusių vairuotojų (CE kategorija). Tel. 8 686 98 720. 1066803

Anglijoje – sandėlių, gamyklų darbuotojams, virėjams, padavėjams; Graikijoje, Kipre – barmenėms, padavėjoms; Vokietijoje – motelių valytojoms, elektrikams, santechnikams; Olandijoje jaunimui – mėsos, žuvies fabrikuose. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kaunas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt. 1065156

Automobilių švaros centrui reikalingi darbuotojai. Apmokome. Tel. 712 525. 1061793

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1062991

Drabužių gamintoja „INTROSTYLE“ priima į darbą rūbų konstruktorę (-ių). Reikalavimai: mokėti dirbti kompiuterine konstravimo programa ir turėti konstruktorės (-iaus) darbo patirties. Atlyginimas sutartinis. Tel. 338 588, 8 652 33 721, e. paštas jovita@introstyle.lt. 1067163

Firmai, turinčiai socialinės įmonės statusą, reikalingas kilimų gręžimo operatorius, turintis 35–55 proc. darbingumą. Darbas nuo 8 iki 17 val. Patirtis nebūtina, apmokome. Tel. 8 611 26 799, 770 944. 1067317

Ieškome kiemsargio pastato Savanorių pr. kiemui prižiūrėti. Darbo laikas – darbo dienomis nuo 6 iki 9.30 val. 400 Lt į rankas. Tel. 8 612 23 354, e. paštas una@zebra.lt. 1065952

Įmonei reikalingas (-a) kepėjas (-a)-konditeris (-ė). Konditerinių gaminių paruošimas, kepimas, gamybos proceso priežiūra. Tel. 8 655 25 628. 1063231

Kepyklėlių tinklui reikalingi turintys patirties arba baigę kursus tešlų formuotojai, konditeriai, kepėjai. PC „MOLAS“. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com. 1065954

Konditerijos įmonė priims į darbą Kauno regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000.

1065657

Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 698 44 495. 1061959

MEDŽIAGŲ SUKIRPĖJAI (-UI). DARBO POBŪDIS: medžiagų klojimas ir medžiagos kokybės patikrinimas; kokybiškas detalių sukirpimas iš medžiagų naudojant lekalus arba brėžinius; nustatyti kirpinių kokybę, šalinti pasitaikančius defektus; sukirptų detalių komplektavimas ir paruošimas siuvimo procesui. REIKALAVIMAI: profesinis/aukštesnysis išsilavinimas; ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtis medžiagų sukirpimo srityje; mokėjimas bendrauti ir gebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje; kruopštumas, atsakingumas ir sąžiningumas. CV siųsti e. paštu info@kudreshov.com. Pasiteirauti tel. 8 615 24 624. 1065273

Metalo gaminių įmonei reikalingi suvirintojai šaltkalviai ir metalo gaminių dažytojai. Kreiptis UAB „Plieno lankas“, Draugystės g. 19, tel. 8 698 29 144, 8 671 19 319. 1067324

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1066402

1065081

Reikalingas maisto prekių atrinkėjas. Tel. 8 600 18 555, (8 37) 341 368.

1065759

Reikalingi vairuotojai. Labai geras atlyginimas, darbas Europoje (E kategorija). Tel. 8 620 77 579.

1067305

Reikalingos siuvėjos (-ai) siūti operacijomis tekstilės gaminius. Kauno centras, 1 pamaina. Tel. 8 608 06 591. 1065498

Statybos įmonei reikalingi: fasadų šiltintojai, tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331. 1064769

Transporto įmonei reikalingi vairuotojai (CE kategorija). Darbas su tentinėmis puspriekabėmis. Baltijos šalys–Baltarusija–Rusija. Tel. 8 676 07 020. 1065215

UAB „Pruszynski ir Partneriai“ reikalingi agrokonsultantai skystų trąšų pardavimui visoje Lietuvoje. CV siųsti e. paštu vytas@vytostogai.lt. 1066854

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1058886

Paslaugos

1064679

Dantų gydymas ir protezavimas. Akcija: metalo keramika – 300 Lt! Konsultacija nemokama, užsiregistravus tel. 203 101, 8 672 44 348. 1064736

Kamuoja nepageidaujami apgamai, karpos, pigmentinės dėmės ar kiti erzinantys odos dariniai? Greitas ir švelnus gydymas Vokietijos mokslininkų sukurtu ir kliniškai patvirtintu NAUJAUSIOS KARTOS LAZERIU „MCL 30 Dermablate Fractional Er:YAG“! Daugeliu atvejų užtenka tik vienos gydymo procedūros, kad ir vėl džiaugtumėtės nepriekaištinga oda! DĖMESIO! Sausio mėnesį, atliekant bet kurio odos darinio šalinimo procedūrą lazeriu, gydytojo dermatologo konsultacija – NEMOKAMA! BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1067105

MAISTO NETOLERAVIMO TESTAS – puikus būdas, norint išvengti ligų. Vokietijos mokslininkai, pasinaudoję Rytų medicinos išmintimi, sukūrė unikalų, vienintelį Baltijos šalyse DERMATRON CLS 3D aparatą. Šiandien jo galimybėmis galite pasinaudoti ir Jūs! Ištyrus net 200 maisto produktų ir gėrimų, nustatysime, kuriuos Jūsų organizmas toleruoja, o kurių derėtų atsisakyti. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1067101

Moderniu echoskopu atliekami kraujotakos ir įvairių organų ultragarsiniai tyrimai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1058559

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1055603

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1058564

1058741

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1049125

Metalo gaminiai: laiptai, turėklai, įvairios metalo konstrukcijos. Tel. 341 750, 8 699 15 875, e. p. metalas@zebra.lt.

1066408

Automobilininkams

1059501

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1060757

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 8 603 78 999, 8 699 55 568. 1061382

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1064994

Buitinės technikos remonto

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 1062258

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002. 1063226

Atliekame darbus: santechnika, plytelių klojimas, „plaukiojančio“ parketo dėjimas, dažymas. Tel. 8 620 80 625. 1067205

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1060791

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Atliekame griovimo darbus. Betonuojame, mūrijame, tinkuojame paprastu ir struktūriniu tinku, dažome. Įrengiame gręžtinius pamatus. Tel. 8 608 81 712.

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

1062296

Medikų

Statybos, remonto

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

1064018

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1061976

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1059824

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1063505

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1067238

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1064099

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1065683

Kompiuterininkų

1066539

1060722

Atliekame visus vidaus statybų darbus. Tel. 8 675 82 921. 1065350

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1054025

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1057916

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų).

1062318

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1064825

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1067172

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1058970

1061094

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1060815

Plastikiniai langai, balkonai, šarvuotos durys, garažo vartai, žaliuzės, ritininės užuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777; www.sostineslangai.lt. 1061733

Plastikiniai langai, šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 1061536

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1061831

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1066846

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597. 1064806

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136. 1063596

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, užpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 1058336

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1060072

1065408

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 1066804

Dengiame stogus, montuojame gipsą, dažome, dedame grindis, šiltiname pastoges. Atliekame įvairius statybos darbus. Tel. 8 656 27 767.

1063106

Elektriko paslaugos. Elektros instaliavimas, montavimas, gedimų šalinimas. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1065961

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Nebrangiai, greitai ir kokybiškai atliekame daugiabučių namų laiptinių remonto ir atnaujinimo darbus. Taikome nuolaidas. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162.

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1062818

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1055510

Vidaus įrangos Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1065770

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1059386

Baldžių

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

1041915

1061324

Kaminų valymas, kaminų įdėklų montavimas. Standartinių ir nestandartinių skardos gaminių gamyba ir montavimas. Tel. 8 655 35 213, info@skardlanksta.lt. 1067111

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju, glaistau, šlifuoju be dulkių. Tel. 8 677 05 040. 1065367

1057821

1064761

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1054158

Nukelta į 16 p.


16 2

ketvirtaDIENIS, sausio 17, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Kitos

VERTĖJŲ

„AUJAMA“ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

AtveĹžame skubiai, nebrangiai baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, medienos pjuvenĹł briketĹł (ĹĄalto arba karĹĄto presavimo). Tel. 8 600 25 915. www.briketai-granules.lt.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

ĄŞuolo, uosio, berŞo malkas trinkelėmis arba skaldytas, 5 kub. m – 600 Lt. Pakrauname sąŞiningai. Tel. 8 618 16 089, 391 164, Vylius.

Pigiausios malkos – nuo 450 Lt (7 m): sausas ąŞuolas, uosis, berŞas, juodalksnis. Pjuvenų briketai. AtraiŞos maiťuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233.

1065007

1067249

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, ,,Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1058153

Aplinkotvarka. MedĹžiĹł, gyvatvoriĹł, tujĹł genÄ—jimas. AugalĹł sodinimas, kvalifikuoto sodininko paslaugos. TinklinÄ—s ir segmentinÄ—s tvoros. Tel. 8 600 92 922.

1060396

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 2 k. butÄ… LapÄ—se (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, plytinis, pakeisti langai, durys ĹĄarvo, atskiri patogumai, ĹžemÄ— darĹžui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 1065258

2 kambariĹł butÄ… A. Ĺ anÄ?iuose, MedvÄ—galio g. (5 a. mĹŤrinio namo I a., b. pl. 51 kv. m, kambariai 20 ir 15, virtuvÄ— 6 kv. m, WC ir vonia atskirai, grotuotas balkonas, plastikiniai langai, ĹĄarvo durys). Kaina 77 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 1059487

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, naujame kvartale, prie puĹĄynÄ—lio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1065257

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032367

Parduodamas 3 kambariĹł butas Ringauduose, ramioje vietoje (bendr. pl. 63 kv. m, II a., ekonomiĹĄkas ĹĄildymas, su baldais, suremontuotas). Tel. 8 685 70 060. 1064697

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1053801

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029477

StatybinÄ—s medĹžiagos ÄŽvairiÄ… statybinÄ™ medienÄ…, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraiĹžas. Transporto paslaugos. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1058259

Prekyba ÄŻvairia stogĹł danga, lietaus nubÄ—gimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinÄ—mis dailylentÄ—mis. Tel. 8 674 08 870. 1067212

Maisto prekÄ—s Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1055194

DrabuĹžiai, avalynÄ— NatĹŤralĹŤs kailiai dar pigiau. Didelis pasirinkimas – maĹžos kainos. IĹĄparduotuvÄ— „Le Mari“, LaisvÄ—s al. 50.

1063475

Kitos prekÄ—s Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä…Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559. 1061433

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł ir akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463. 1063898

AtveĹĄiu baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł (supakuoti maiĹĄuose po 500 kg). Geros kainos, greitas pristatymas. AtveĹžimas nemokamas. Tel. 8 614 88 448. 1062685

AtveĹžame malkĹł miĹĄkaveĹžiu. Malkos trinkelÄ—mis. Brangiai perkame miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 28 211. 1063005

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999. 1066826

BaltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketai, kaina 310 Lt uĹž tonÄ…. Ateities pl. 34, Kaunas (UAB „Polimeta“). Tel. 8 698 15 168. 1064843

Parduodu malkas (trinkelÄ—mis, skaldytas ir rÄ…steliais). AtveĹžimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paĹĄtas euruta66@gmail.com. 1065114

1058555

1062460

Pjuvenų briketai – miťrios, kietmedŞio medienos, durpių briketai, plauta anglis didmaiťiuose. Tel. 8 677 57 228. 1063359

VeŞame malkas po 4 kub. m – berŞas, alksnis, sausa puťis. Skaldytos arba trinkelėmis (berŞas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161. 1059161

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1055560

Skaldytas miĹĄrias malkas. 6,5 m kaina 550 Lt. Tel. 8 696 49 350.

1067201

Perka

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I-V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1061354

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1061366

„Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1055226

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064370


17 3

ketvirtaDIENIS, sausio 17, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka

Reikalingos patalpos (iki 100 kv. m) Kauno centre, tinkamos įmonės biurui. Pasiūlymus siųsti e. paštu gdrrr@yahoo.com.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1064304

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064435

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1066772

1051970

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 300 914, 8 609 96 655. Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 301 103, 8 614 23 050. Namą, dalį namo, kotedžą su autonominiu šildymu Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 614 22 030, 8 614 21 015.

1065255

1064239

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064563

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064171

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064112

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1060606

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių daužtus, nevažiuojančius automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1065942

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1062648

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1055002

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1052019

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1058195

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1058174

Brangiai visoje Lietuvoje perka mišką su žeme ar išsikirsti. 5000–30000 Lt už ha. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 600 29 417. 1066755

Geromis kainomis perkame visų markių automobilius. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1065968

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1060630

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058786

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 1063279

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065512

Perku 2 kambarių butą tarpiniame aukšte. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581. 1066819

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1057875

Įvairūs Nuomoja Išnuomoju vieno kambario butą su visais patogumais, bendra virtuvė su šeimininkais. Kaina 250 Lt. Reikia mokėti už metus į priekį. Tel. 8 605 46 926.

1067153

Gabenimai Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1057688

Paskolos

Bankrutavusios UAB „Projektų grupė“, V.Ivanauskienės PKĮ, UAB „Ma Motosportas“, UAB „Vilnos takas“, UAB „Imperita“, UAB „Cosmoslogistika“ išparduoda nekilnojamąjį, trumpalaikį turtą ir reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 611 46 343, faksas (8 37) 308 948; www.adminbiuras.lt, e. paštas biuras@adminbiuras.lt.

1058485

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1058439

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1058419

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1058399

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1058306

Kiti Kauno valstybinis dramos teatras (kodas 290754450, buveinės adresas Laisvės al. 71, Kaunas) praneša, kad vadovaujantis 2012 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1322, yra keičiamas biudžetinės įstaigos pavadinimas. Nuo 2013 m. sausio 15 d. pakeitimų įregistravimo juridinių asmenų registre, biudžetinė įstaiga vadinasi Nacionalinis Kauno dramos teatras. Tel. (8 37) 224 198, e. paštas info@dramosteatras.lt. 1067148

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Visose Stokholmo parduotuvėse – didieji žiemos išpardavimai!

1066853

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis sausio 15 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-40 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Jonučių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0009:6, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-41 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Domeikavos k. Jaunimo g. 40 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:225, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-42 – „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Ramučių k. Kauno g. 27 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0009:154, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-43 – „Dėl Kauno r. sav. Raudondvario sen. Raudondvario k. J.Naujalio g. 25 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0015:63, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-44 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Domeikavos k. Žaibo g. 12 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:590, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-45 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Girininkų I k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0013:256, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-46 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Domeikavos k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0012:683, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-47 – „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Miriniškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0009:51, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http:// www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai. 1067323

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ (buveinės adresas Girelės g. 2A–12, Jonava, Lietuvos Respublika, kodas 256719690, PVM kodas LT567196917, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras) informuoja, kad vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 71 ir kitais straipsniais yra parengtos jos reorganizavimo atskyrimo būdu sąlygos. Atskyrimo metu nuo UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ atskiriamo turto, teisių ir pareigų dalies pagrindu sukuriama nauja bendrovė – UAB „AVAC“, kurios buveinės adresas Panerių g. 169, Kaunas. UAB „AVAC“ turto, teisių ir pareigų dalis priskirta naujai jų pagrindu kuriamai UAB „AVAC“, pereina šiai bendrovei nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ ir UAB „AVAC“. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 10 (dešimt) darbo dienų po UAB „AVAC“ įregistravimo juridinių asmenų registre pagal patikslintą faktinę padėtį tai dienai. Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ teisės ir pareigos pagal sandorius, numatytus reorganizavimo sąlygose, pereina UAB „AVAC“ ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą. Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais LR akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje numatytais dokumentais galima susipažinti nuo 2013 01 15 iki reorganizavimo pabaigos darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ buveinėje, Panerių g. 169, tel. 8 698 37 352. 1066840

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Didysis išpardavimas Baltijos jūroje! 3 DIENŲ KRUIZAS RYGA–STOKHOLMAS–RYGA Laivų parduotuvėse, restoranuose ir baruose – akcijos ir nuolaidos iki 70%!

KRUIZO KAINA – NUO 95 Lt. KRUIZO IR MAITINIMO KAINA – NUO 345 Lt. Pramoginė ir poilsinė programa laive: gyva šokių muzika, diskoteka, žaidimai, viktorinos, daug prizų ir naktinė šou programa! Pasiūlymas galioja iki 2013 02 17 Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Sausio 26 d. 17 val. Kauno filharmonijoje – vakaras su žurnalistu HENRIKU VAITIEKŪNU. Renginio svečiai: astrologas Naglis Šulija, muzikantas Gražvydas Januškevičius. Bilietai: Filharmonijos kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt kasose, www.atmkompanija.lt. Informacija tel. 8 672 62 322. 1066714

Dainavimas KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA „VARPELIS“ priima berniukus: 4–5 metų – į mažylių chorą „Varpelis“; 5–7 metų – į jaunučių chorą „Mažasis Varpelis“; 7–9 metų – į jaunučių chorą „Varpelis“; 9–18 metų – į berniukų ir jaunuolių chorą „Varpelis“. Priėmimas vyksta darbo dienomis 9–17 val. Tel. 320 486, D.Poškos g. 4, www.varpelis.com. 1063269

Sportas Kauno turistų klubas sausio 19 d. visus kviečia į žygį slidėmis „Snaigė-2013” Lampėdžiuose. Startas 11–12 val. aikštelėje prie maršrutinio autobuso galinės stotelės. Informacija tel. 8 650 39780; www.kaunoturistuklubas.lt. 1066844

Įvairūs UAB „Sliding Systems“ (įmonės kodas 135873848) keičia pavadinimą į UAB „Gaskadas“ (įmonės kodas 135873848, adresas Jugintų k., Kauno r.).

1066841

Informuojame apie parengtus visuomenei svarbius gamybinių-sandėliavimo paskirties statinių Technikos g. 7P, 7M, Kaune, naujos statybos, rekonstravimo projektus. Statytojas UAB „SERFAS“. 1066852

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 01 21, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 01 23. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1057967

Nemokami anglų k. kursai. Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 val. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Draugystės g. 1. Tel. 8 645 56 358. 1063086

Pamesta Dingusius likviduotos dėl bankroto Jūratės Kontautienės firmos, kodas 135013542, registracijos pažymėjimą ir įmonės nuostatus laikyti negaliojančiais. Tel. 8 698 78 240, e. paštas a.rascius@gmail.com.

1067170

Norime pranešti, kad UAB „Baltasis pyragas“ priklaususius ir dingusius pinigų gavimo kvitus serija UIB, numeriai 1377085, 1716027, laikyti negaliojančiais. 1067276

Pamestą Kauno aukštesniosios technikos mokyklos diplomą Nr. B 037126, išduotą 1995 01 12 Tomui Šerpyčiui, laikyti negaliojančiu. 1066825

rasta Par­ti­za­nų mik­ro­ra­jo­ne ras­tas mo­bi­lu­sis te­ le­fo­nas „Sam­sung Ga­la­xyy” YOUNG GTS5360. Tel. 8 615 24 161.

Ši­lai­niuo­se, prie vai­kų dar­že­lio Šar­ku­vos g., ras­tas mo­te­riš­kas laik­ro­dis. Tel. 8 648 96 307.


18

ketvirtadienis, sausio 17, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Sunkią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame LSU taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros doc. Giną ČIŽAUSKĄ, jo šeimą ir artimuosius. LSU bendruomenė Nuoširdžiai užjaučiame Kauno tautinės kultūros centro direktorę Viliją KEPEŽINSKIENĘ ir jos artimuosius dėl tėvelio mirties. Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ Nuoširdžiai užjaučiame Kauno tautinės kultūros centro direktorę Viliją KEPEŽINSKIENĘ, netekusią paties brangiausio žmogaus – mylimo Tėčio. Tegul mūsų paguodos žodžiai sumažina širdgėlą ir padeda Jums sunkią valandą. Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir miesto tarybos nariai Sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Aureliją Makūnienę ir Kauno rajono savivaldybės merą Valerijų Makūną dėl mylimo brolio ir svainio mirties. Kauno rajono savivaldybės kolektyvas Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ūkiui Edmundą NAUJIKĄ, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos darbuotojai.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sausio 17 d. 18.30 val. – Antanas Škėma. BALTA DROBULĖ. Drama. Rež. Jonas Jurašas. Didžioji scena. Sausio 18 d. 18.30 val. – PREMJERA! Jez Butterworth. JERUZALĖ. Komedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Didžioji scena. Sausio 19 d. 12 val. – Inesa Paliulytė. ANDERSENO GATVĖ. Vienos dalies spektaklis H.Ch.Anderseno biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė. 19 val. – Juozas Tumas-Vaižgantas. ŽEMĖS AR MOTERS. Komedija. Rež. Tomas Erbrėderis. Mažoji scena. 18.30 val. – Eugene Scribe. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Istorinė komedija. Rež. Raimundas Banionis. Didžioji scena. Sausio 20 d. 14 val. – Inesa Paliulytė. ASTRIDA. Spektaklis Astridos Lindgren biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Didžioji scena. 18 val. – Yukio Mishima. MARKIZĖ DE SAD. Dviejų dalių ironiška fantazija. Režisierius Artūras Areima. Rūtos salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Dėl mylimos mamos mirties sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Kauno rajono savivaldybės Linksmakalnio seniūnijos seniūno pavaduotoją Vladą Žičkų. Kauno rajono savivaldybės kolektyvo vardu meras Valerijus Makūnas Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1057589

kvieČia

Sausio 20 d., sekmadienį, 14 val. Muzikinė popietė visai šeimai „Gyvūnai muzikoje“ Dalyvauja: Trombonų kvartetas OPERA B(R)ASS Tomas Karka, Marius Balčytis, Paulius Batvinis, Audrius Stasiulis SERGIJUS KIRSENKA (tūba) Programoje – M.Dietrich, C.Saint-Saëns, G.Rossini, P.Čaikovskij, J.M Defaye, L Bernstein ir kitų kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt(aptarnavimomokestisKaunofilharmonijoskasojenetaikomas,„Tiketos“sistemoje+3Lt/bilietui,+5Ltužsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Židrijos Janušaitės kaligrafijos ir tapybos paroda „Užmirštos paslaptys“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

informuoja MAŽASIS LEKTORIUMAS Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Sau­sio 18 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne. V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57 tęsia pro­jek­to „Bib­lio­te­kos pa­žan­gai” pa­grin­di­nių tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą – stip­ri­nant ir pa­nau­ do­jant vie­šų­jų bib­lio­te­kų pa­jė­gu­mus, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai žy­miai ge­riau nau­do­tų­si in­ for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bė­mis sie­kiant gau­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ir ben­drau­ti. Ir šiais me­tais nuo va­sa­rio iki ge­gu­žės mėn. kvie­čia­me gy­ven­to­jus į ne­mo­ka­mus KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PRADŽIAMOKSLIO kur­sus. Jų me­tu bus mo­ko­ma nau­do­tis kom­piu­te­ riu, dirb­ti su do­ku­men­tais, at­lik­ti pa­ieš­ką in­ter­ne­te, prak­tiš­kai iš­ban­dy­ti elek­tro­ni­nės ban­ki­ nin­kys­tės ga­li­my­bes. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja į mo­ky­mus tel. (8 37) 206 414 9–19 val. Mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ja ir ki­ti bib­lio­te­kos pa­da­li­niai. Pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos tei­rau­ki­tės www.kau­nas.mvb.lt. Nuo sau­sio 19 d. pra­de­da veik­ti ne­mo­ka­ma dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos stu­di­ja AISTIS. No­rin­čiuo­sius iš­mok­ti gro­ti gi­ta­ra, kur­ti, dai­nuo­ti, da­ly­vau­ti bib­lio­te­kos ren­gi­ niuo­se, kvie­čia­me rink­tis šeš­ta­die­niais 12 val. Dau­giau in­for­ma­ci­jos sve­tai­nė­je www.kau­nas.mvb.lt, tel. 8 684 47 465.

Sausio 17 d. 18 val. – DULKIŲ SPINDESYS. 2 dalių šokio spektaklis. Choreografai ir libreto autoriai Dainius Bervingis ir Gintaras Visockis, muzika – Linas Adomaitis, dailininkė Marija Rubavičiūtė. Sausio 18 d. 18 val. – Eltonas Johnas, Timas Rice’as. AIDA. 2 dalių miuziklas. Režisierius Vytenis Pauliukaitis, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Adomas Jacovskis, kostiumų dailininkė Aleksandra Jacovskytė, choreografas Arikas Krupas. Sausio 19 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkė Janina Malinauskaitė. Sausio 20 d. 12 val. – Zita Bružaitė. GRYBŲ KARAS IR TAIKA. 2 veiksmų operėlė-parodija vaikams ir tėveliams. Režisierius Aidas Giniotis, dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkė Ramunė Skrebūnaitė. 18 val. – Gioacchinas Rossini. SEVILIJOS KIRPĖJAS. 3 dalių komiška opera. Dirigentas Jonas Janulevičius, režisierius Gintautas Želvys, dailininkė Tatjana Astafjeva (Rusija).

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Sausio 18 d. 18.30 val. „Laimingi žmonės” pristato spektaklį suaugusiesiems – ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU, ARBA – VISIŠKAS RUDNOSIUKAS. Režisierius V.V.Landsbergis. Bilietai parduodami www.bilietai.lt. Sausio 19 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiurauskas (spektaklis-žaidimas, kurį padeda kurti vaikai), nuo 3 metų. 18 val. – „Laimingi žmonės” pristato spektaklį suaugusiesiems – komediją KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU. Režisierius A.Lebeliūnas. Bilietai parduodami www.bilietai.lt. Sausio 20 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS, rež. A.Stankevičius (ar sunku gyventi, drąsą pametus?), nuo 3 metų.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Sausio 17 d. 18 val. – SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO. Monodrama pagal W.Shakespeare’ą. Režisierius S.Rubinovas. Sau­sio 18 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 19 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­de­šim­ ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

17 d. 18 val.

Sau­sio 20 d. 18 val. – K.Fre­šet. ŽANAS IR BEATRIČĖ. Me­lo dra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­ bi­no­vas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Sausio 17 d. 19 val. – KAMASUTRA. Vizualinis spektaklis suaugusiesiems (N-18). Sausio 20 d. 12 val. – KLOUNŲ ŠOU. Linksmos istorijos apie komiškas situacijas mūsų gyvenime.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Sausio 17 d. 19 val. – Aleksejus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. Darius Rabašauskas. Sausio 19 d. 18 val. – B.Srbljanovič. Belgrado trilogija („Su Naujaisiais metais, Ana!“). Rež. Darius Rabašauskas. Sausio 20 d. 12 val. – KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. Audrius Baniūnas.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Sausio 18 d. 19 val. – tragikomedija PJESĖ PRARASTAM BALSUI („Katinėlis ir Paukštelis”). Sausio 19 d. 19 val. – komedija KĄ GALVOJA VYRAI?

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Sau­sio 17 d. 19 val. – ko­me­di­ja LANGAS Į PARLAMENTĄ. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Sau­sio 20 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Režisierius M.Sla­wins­ki. IDIOTEATRAS Sau­sio 18 d. 18 val. – ko­me­di­ja URVINIS ŽMOGUS. Re­ži­sie­riai K.Smo­ri­gi­nas, D.Kaz­ laus­kas.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Sausio 20 d. 12 val. – KATINĖLIS IR GAIDELIS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206

Sausio 17 d. 14 val. – kauniečio fotomenininko Mindaugo Kavaliausko audiovizualinė paroda NEREGĖTAS GYVENIMAS: PRIE AKLŲJŲ. Parodą matyti padės: autorius, LAB Kauno filialo vedėja Irena Blaževičienė, Kauno P.Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė Janina Stuopelienė, rašytojas Stasys Babonas, pynimo iš vytelių meistras Virgilijus Šlipaitis. Renginį dainomis ir muzika praturtins: dainininkė Ona Matusevičiūtė, moterų vokalinis ansamblis „Credo” ir Silvija Petkevičiūtė (fortepijonas, mok. Laima Lekaitė).

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, 322 kamb.

Sau­sio 17 d. 17 val. – Ed­mun­do Ja­nu­šai­čio bru­ko dai­nų al­bu­mo „Tam­sa leng­va” (R.Ka­ lan­tai at­min­ti) pri­sta­ty­mas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Sausio 17 d. 17 val. – prozininko Petro Venclovo naujo romano „Iš tamsos į tamsą” sutiktuvės. Knygos autorių kalbins LRS Kauno skyriaus pirmininkas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, aktorė Kristina Kazakevičiūtė skaitys romano fragmentus, muzikuos Lina Krėpštaitė. Įėjimas nemokamas. Iki sausio 18 d. Parodų salėje – dailininkių Irenos Piliutytės ir Onos Staskevičienės tekstilės paroda STEBUKLO BEIEŠKANT. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirtadienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 20 d. 12 val.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Laisvės al. 57

Veikia paroda „Lietuvių kovos už laisvę ir nepriklausomybę: 1863 m. sukilimas dailininko Vytauto Valiaus grafikoje”. Paroda parengta iš Domo Akstino rinkinio. GIRSTUPIO PADALINYS Kovo 11-osios g. 22

Iki vasario 15 d. veikia tautodailininkės Margaritos Juškevičienės tapybos ir akvarelės darbų paroda „Šviesos angelai”. PANEMUNĖS PADALINYS Vaidilos g. 27

Atidaryta tautodailininkės Rimantės Butkuvės medžio drožinių paroda „Angelai tarp mūsų”, skirta Laisvės gynėjų dienai. Kviečiame apsilankyti darbo dienomis 10–18 val., šeštadieniais 10–16 val. Sausio 17 d. 16 val. – tautodailininkės Dalios Kerpauskienės tekstilinių gobelenų parodos atidarymas ir knygos „Spalva ir žodis” sutiktuvės. Dalyvaus autorės – D.Kerpauskienė, D.Poškienė, dailininkas Andrius Valius, LUMA narės, Panemunės bendruomenės nariai. „BERŽELIO’’ PADALINYS Tai­kos pr. 113B

Iki va­sa­rio 11 d. vei­kia Kau­no ko­le­gi­jos Jus­ti­no Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­to lek­ to­rės Bi­ru­tės Šle­žie­nės fo­to­gra­fi­kos dar­bų pa­ro­da.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31

Sausio 18 d. 16 val. – Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis” mokytojų Rimos Daugėlienės ir Loretos Karpavičienės solinio dainavimo studijos mokinių koncertas. Koncertmeisterės Roberta Daugėlaitė, Elena Kokštienė, Rita Girčienė. Skambės lietuvių kompozitorių kūriniai. Įėjimas su muziejaus bilietais. Veikia paroda VALSTYBĖS TEATRO BALETAS, skirta trumpai pristatyti baleto raidą Valstybės teatre, ten dirbusius baletmeisterius, šokėjus, įvykius, taip pat išskiriami nors ir trumpai, bet įdomiai dirbę baletmeisteriai. Lietuvos baleto gimimo datą įprasta skaičiuoti nuo 1925 m. gruodžio 4 d. L.Delibes „Coppelios”, kurią pastatė Pavelas Petrovas, tačiau baleto veikla Valstybės teatre prasidėjo anksčiau – nuo Olgos Dubeneckienės 1921 m. įsteigtos baleto studijos, kurios pirmasis koncertas įvyko 1922 m. birželio 2 d. Parodos pagrindą sudaro Valstybės teatro šokėjo Petro Volkovo (1910–1948) surinktos nuotraukos, kurių dauguma yra jam dedikuotos. Parodoje atsispindi Valstybės teatro baleto raida, spektakliai, Valstybės teatro baleto trupės gastrolės, šokėjų laisvalaikis.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Sau­sio 18 d. 17 val. – Klai­pė­dos at­ga­vi­mo 90-me­čio mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Ren­gi­nio me­tu ir sa­vai­tę po jo veiks Vy­tau­to Di­džio­jo Ka­ro mu­zie­jaus kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da „Klai­ pė­dos kraš­to su­ki­li­mui – 90” ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da „Šau­lių vaid­muo Klai­pė­dos kraš­to su­ki­li­me”. Įė­ji­mas lais­vas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS Kau­no mies­to mu­zie­ju­je! Sau­sio 19 d., šeš­ta­die­nį, kvie­čia­me vi­sus (šei­mas, gru­pes ir pa­vie­nius as­me­nis) su­ ži­no­ti apie Kau­no le­gen­das ir su­kur­ti sa­vo le­gen­dą – ge­riau­si da­ly­vaus kon­kur­se ir bus ap­do­va­no­ti. Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMOMS links­moms edu­ka­ci­nėms pro­gra­moms „Kau­no le­gen­dos” nuo 11, 13 ir 15 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je.

TEATRO KLUBAS

19 d. 19 val.


19

ketvirtadienis, sausio 17, 2013

kas, kur, kada KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Kęstučio g. 27

Sausio 19 d. 10 val. Lietuvos skautija kviečia į XIV skautų dainų konkursą GRA­ ŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU, skirtą v.s. F.Šakaliui atminti. Įėjimas nemokamas.

PERKŪNO NAMAS Alek­so­to g. 6

Iki sau­sio 25 d. veikia tau­to­dai­li­nin­kės Eg­lės Dva­rio­nai­tės-Vin­da­šie­nės au­to­ri­nė kar­pi­nių pa­ro­da PRO DVARELIO VARTUS.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Ral­fas Grio­vė­jas“ 3D (lie­t. k.) – 17 d. 10.35, 12.50, 17 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – 17 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val. „Kie­ta­šik­niai“ – 17 d. 13.10, 18, 20.05, 22.15 val. „Gangs­te­rių me­džio­to­jai“ – 17 d. 14.10, 16.35, 19, 21.35 val. „Varg­die­niai“ – 17 d. 14.45, 18.05, 21.20 val. „Au­ro­ra“ – 17 d. 12.15, 20.55 val. „Dže­kas Ry­če­ris“ – 17 d. 15.20 val. „Sau­lės cir­kas. Vi­sa­tos pa­kraš­ty“ 3D (lie­t. k.) – 17 d. 15.05 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ 3D – 17 d. 19.15, 21.45 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ – 17 d. 11.30 val. „Zam­be­zi­ja“ (lie­t. k.) – 17 d. 11.15 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Gangsterių medžiotojai“ (pasaulinė prem­ jera) – 17 d. 17.45, 19.15, 22 val. „Kietašikniai“ (pasaulinė premjera) – 17 d. 11.45, 16.15, 18.45, 21 val. „Provokuojantys užrašai“ (premjera) – 17 d. 15, 21.45 val. „Karališkas romanas“ (premjera) – 17 d. 13.15 val. „Ralfas Griovėjas“ 3D (premjera, liet. k.) – 17 d. 10.45, 13.45, 14.30, 16.30 val. „Ralfas Griovėjas“ (premjera, liet. k.) – 17 d. 11, 18.15 val. DAILY CARD PREMJERA. „Paskutinė tvirto­ vė“ – 17 d. 18.15 val. „Pi gyvenimas“ – 17 d. 12.15, 15.15, 18.30 val. „Pi gyvenimas“ 3D – 17 d. 21.30 val. „Habitas: nelaukta kelionė“ – 17 d. 10.30, 17.30 val. „Sėkmės džentelmenai“ – 17 d. 20.45 val. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ 3D (liet. k.) – 13.30, 15.45 val. „Vargdieniai“ – 17 d. 11.30, 18 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – 17 d. 14 val. „Baimės įlanka“ – 17 d. 20.30 val. „Zambezija“ (liet. k.) – 17 d. 11.15 val. „Džekas Ryčeris“ – 17 d. 21.15 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Sau­sio 18 d. 17 val. – „Virš įsta­ty­mo” (kri­ mi­na­li­nė dra­ma, JAV, rež. John Hil­lco­at, lie­tu­viš­ki tit­rai). 19 val. „Au­ro­ra” (fan­tas­ ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­tai­tė, įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai). Sau­sio 19 d. 16 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­ žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­ tai­tė, įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai). 18 val. – „Mei­lė yra vis­kas, ko rei­kia” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ ja, 2012 m., rež. Su­san­ne Bier, lie­tu­viš­ki tit­ rai). 20 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­tai­tė, įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai). Sau­sio 20 d. 14 val. – „Mei­lė yra vis­kas, ko rei­kia” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, 2012 m., rež. Su­san­ne Bier, lie­tu­viš­ki tit­rai). 16 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­tai­tė, įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai). 18 val. – „Virš įsta­ty­mo” (kri­ mi­na­li­nė dra­ma, JAV, rež. John Hil­lco­at, lie­tu­viš­ki tit­rai).

Kino centras „FORUM CINEMAS“

17 d. 11.15 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00, 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 10.00 Bėdų turgus (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.35 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Premjera. Kriminalinis s. „Šnipai“ (1) (D.Britanija, 2002–2011 m.) (N-7). 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Šnipai“ (1) (N-7) (k). 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Valanda su Rūta (k). 12.10 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 2012 m. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 0.25 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.20 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.30 „Simpsonai“. 7.30, 17.00 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Motina ir sūnus“. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Pamiršk mane. 19.50 Nuodėmių dešimtukas. 20.30 Patys pačiausi. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Būrys“. 22.30 „Būrys“. 23.00 „Ieškotojas“. 0.00 „Tikrasis teisingumas“. 1.00 „Herojai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Žmogus prieš gamtą. Nepamirštamos akimirkos (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

DATOS (sausio 17 d.) 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Karštas vakaras (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 „Muzikinė kaukė“. 22.40 „Dakaras 2013“. 23.10 „Žudiko laiškai“ (N-14). 1.10 „Laukinis“ (N-7) (k). 2.10 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 TV vaid. s. „Atžalos“ (2) (1998 m.) (k). 12.20 Dok. f. „Žodžiai. Lietuva – 1989“ (Prancūzija, 1990 m.) (k). 13.40 Muzikos pasaulio žvaigždės (k). 14.10 Amžininkai. Ideologijos eksportas. 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Grynas gyvenimas. 19.30 Kodėl egzistuoja skurdas? (8). 20.25 Nepažintas pasaulis. Matas Pretorijus klaipėdietis. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Trumpametražis vaidybinis f. „Knygnešys“ (2011 m.) (N-7). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. Trilogija „Lietuva. Vėl laisva“ (3) (1992 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas. Orai (k). 0.45 Pagauk kampą (k). 1.10 Skulptūrų pėdomis (1) (k).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00, 2.00 „CSI Majamis“. 21.30 Trileris „Prisiminti pavojinga“ (JAV, 2003 m.). 23.50 „6 kadrai“. 0.20 Eurolygos rungtynės. „TOP 16“. Kauno „Žalgiris“–Maskvos „CSKA“. Vaizdo įrašas.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“. 8.15 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (8) (N-7). 21.00 Ketvirtadienio detektyvas. „Anika – nusikaltimų reporterė“ (5) (N-14). 22.50 „Begėdis“ (N-14). 23.50 „Gynėjai“ (N-7). 0.50 Juokas juokais (k). 1.20 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“.

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Žuvėdros vėjyje“ (Vokietija, 1999 m.). 12.00, 17.00 „Paliktų žmonų klubas“. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. Kulinarijos laida (1, 2) (JAV, 2007 m.). 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Melodrama „Gyvenimo pavasaris“ (Vokietija, 1999 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gyvenimo būdas. 10.15 Mūsų miškai. 10.55 „Rossas Kempas. Piratai“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Dičkis šuo Klifordas“. 13.20 Mokausi gaminti. 13.40 TV parduotuvė. 14.15 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Mėnulio galia“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 „Visa tiesa apie liūtus“ (2) (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Lemiamas balsas“ (N-7). 11.25 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.55 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Koncertas „Deivis ir grupė“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Komedija „Sekso turas“ (N-14). 1.05 Komedija „Kitas!“ (N-7).

7.00, 9.30, 20.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė. 8.45 Kauniečių akimis. 9.00 Lietuva – poezijos skambesy. 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 19.30 Kultūros alėja. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 21.00 „Septyniolika pavasario akimirkų“. 23.00 „Skaičiai“. 0.00 „Užmirštieji“. 1.00 Sveikatos ABC.

8.00 Drama „Meilė choleros metu“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 10.25 Komedija „Kai mes susitikome“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 12.55 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Drama „Meilės šventė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 19.50 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 21.55 Komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.40 Komedija „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–„Astana“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Klaipėdos „Neptūnas“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 18.30 Futbolo dievai. Bobby Charlton. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Sankt Peterburgo „Spartak“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Samaros „Krasnyje Krylja“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.15 Automoto.

1706 m. gimė JAV valstybės veikėjas, JAV politikas ir mokslininkas Benjaminas Franklinas. 1835 m. Anykščiuose gimė Antanas Baranauskas, Seinų vyskupas, poetas, poemos „Anykščių šilelis“ autorius. 1860 m. gimė rusų dramaturgas Antonas Čechovas. 1899 m. Italijoje gimė garsusis Čikagos (JAV) gangsteris Al Capone. 1928 m. gimė žymus Londono kirpėjas bei stilistas Vidalas Sassoonas. 1942 m. gimė triskart pasaulio profesionalų bokso sunkaus svorio čempionas, JAV boksininkas Muhammadas Ali-Cassius Clay. 1962 m. gimė kanadiečių aktorius Jimas Carrey. 1991 m. tuometė Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priėmė įstatymą, kuriuo remiantis buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT).

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Kils puikių idėjų, tad skubėkite jas įgyvendinti. Jautis (04 21–05 20). Ieškosite, kur galėtumėte atskleisti savo kūrybiškumą. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis. Dvyniai (05 21–06 21). Jausite šeimos ir draugų palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalinga jūsų parama, ypač jei norite ką nors svarbaus kartu nuveikti. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Galite susipykti su brangiu žmogumi. Bet jei sugebėsite greitai susitaikyti, tai jūsų santykiams nepakenks. Liūtas (07 23–08 23). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių veiksmų jausitės prislėgtas. Manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Kivirčijantis galimas emocijų protrūkis. Mergelė (08 24–09 23). Nepatiks kitų žmonių idėjos, jeigu jos nors kiek prieštaraus jūsiškėms. Jeigu tai tiesa, o jūsų vertinimai teisingi, tikrai galite ginčytis, bet jei ne, verčiau patylėkite. Svarstyklės (09 24–10 23). Laukia svarbūs ir įdomūs susitikimai. Galimi emocionalūs pokalbiai, bet pasistenkite būti diplomatiškas. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu. Skorpionas (10 24–11 22). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiam, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė. Šaulys (11 23–12 21). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų ir partnerių. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite nuovargio ir nesustokite. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Esate energingas ir emocingas, tik nepraraskite savitvardos. Nepraleiskite galimybės padaryti dvigubai daugiau nei įprastai. Vandenis (01 21–02 19). Galbūt klaidingai įvertinsite savo galimybes, dėl to apsiimsite daugiau darbų, nei galite įveikti. Gyvenime nebeliks vietos užsiėmimams, kuriuos mėgstate.. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių akimirkų bendraudamas su artimais žmonėmis, sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Labiau pasikliaukite savo jėgomis.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis šals ir pasnigs, rytiniuose rajonuose – gausiau. Šiandien bus 7–9 laipsniai šalčio, kai kur pasnigs. Penktadienį sniego tikimybė nedidelė, bet temperatūra kris dar žemiau: naktį numatoma 12–15, dieną 9–12 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 17 d.

–9

–7

Telšiai

–9

Šiauliai

Klaipėda

–8

Panevėžys

–9

Utena

–9

Tauragė

–8

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas –1 Brazilija +26 Briuselis –6 Dublinas +9 Kairas +21 Keiptaunas +28 Kopenhaga –5

Londonas +1 Madridas +12 Maskva –8 Minskas –4 Niujorkas +4 Oslas –7 Paryžius –3 Pekinas +2

orai kaune šiandien

Praha –3 Ryga –7 Roma +9 Sidnėjus +37 Talinas –6 Tel Avivas +21 Tokijas +6 Varšuva –4

–7

–8

Vėjas

4–12 m/s

Marijampolė

Vilnius

–8

Alytus

Saulė teka 8.31 Saulė leidžiasi 16.28 Dienos ilgumas 7.57 Mėnulis (jaunatis) teka 10.20 Mėnulis leidžiasi – 17-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 348 dienos. Saulė Ožiaragio ženkle.

Vardai Beatričė, Daujotas, Dovainis, Leonilė, Merūnas, Rozelina, Vida.

Eu­ro­pos ke­liuo­se tvy­ro chao­sas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-10

-8

-8

-7

4

-14

-12

-12

-12

3

-15

-13

-14

-15

3

rytoj

poryt

Gau­sus snie­gas ir šal­tis šią sa­vai­tę pa­ ra­ly­ž ia­vo ke­lių eis­mą kai ku­rio­se Eu­ ro­pos ša­ly­se. Šve­di­jos piet­va­ka­riuo­se ma­žiau­siai trys žmo­nės žu­vo ir dar ke­ le­tas bu­vo su­ža­lo­ti ant­ra­die­nį per ma­ si­nę ava­ri­ją. Dėl tirš­to rū­ko sli­džia­me ke­ly­je su­si­dū­rė dau­giau nei šim­tas au­ to­mo­bi­lių. Ny­der­lan­duo­se dėl gau­saus snie­go su­si­da­rė di­de­lės spūs­tys, bend­ ras jų il­gis ant­ra­die­nį vir­ši­jo tūks­tan­tį ki­lo­met­r ų. Kroa­t i­jo­je kri­tu­l iai be­veik vi­siš­kai pa­ra­ly­žia­vo su­si­sie­ki­mą. Zag­ re­be iš­kri­to maž­daug 70 cm snie­go, kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se bu­vo at­šauk­tos pa­ mo­kos. „Eu­ro­news“ inf., „Scan­pix“ nuo­tr.

įvairenybės

Lai­mės už pi­ni­gus ne­nu­si­pirk­si

Ma­kab­riš­kas siun­ti­nys JAV pa­rei­gū­nai plu­šė­jo, kad 18 už­kon­ser­vuo­tų žmo­nių gal­vų pa­ siek­tų sa­vo ga­lu­ti­nį tiks­lą – kre­ ma­to­riu­mą, – šią neįp­ras­tą siun­ tą Či­ka­gos pa­grin­di­nia­me O’He­ro oro uos­te mui­ti­nin­kai su­lai­kė dar prieš Ka­lė­das. Gal­vos, prie ku­rių bu­vo pri­dė­tos eti­ke­tės su žmo­ gaus var­du, mir­ties vie­ta, da­ta ir prie­žas­ti­mi, bu­vo nau­do­ja­mos vie­no­je Ro­mos moks­li­nių ty­ri­mų

ins­ti­tu­ci­jo­je, o vė­liau grą­žin­tos į Jung­ti­nes Vals­ti­jas, kur tu­rė­jo bū­ ti su­nai­kin­tos. Kai bal­za­muo­tos gal­vos bu­vo per­leis­tos per rent­ ge­no apa­ra­tą O’He­ros oro uos­ te, ku­ris yra vie­nas iš jud­riau­sių Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, jas kon­fis­ ka­vo mui­ti­nės agen­tai, nu­spren­ dę, kad šios siun­tos važ­ta­raš­čiai yra neaiš­kūs. BNS inf.

Ki­ni­jos su­per­tur­tin­gie­ji ken­čia dėl spau­di­mo, ku­rį pa­ti­ria dėl sa­vo tur­ tų, ir yra ma­žiau lai­min­gi už pa­pras­ tus mi­li­jo­nie­rius, ro­do tur­tuo­lių są­ra­ šus su­da­ran­čio žur­na­lo ty­ri­mas. „Kuo tur­tin­ges­nis esi, tuo ma­ žiau esi lai­min­gas“, – da­ro iš­va­dą „Hu­run Re­port“, ap­klau­sęs dau­ giau kaip 500 ki­nų mi­li­jo­nie­rių. Mi­li­jo­nie­riais bu­vo lai­ko­mi žmo­ nės, ku­rių as­me­ni­nis tur­tas ver­ti­ na­mas 10 mln. jua­nių (1,6 mln. do­le­rių) ar dau­giau, o su­per­tur­tuo­ liais tie, ku­rių tur­tas ver­ti­na­mas 10 kar­tų di­des­ne su­ma. Į ty­ri­mą bu­vo įtrauk­ti 69 jų. „Pi­ni­gai tau at­ne­ša ir pro­ble­ mų“, – sa­kė „Hu­run Re­port“ įkū­ rė­jas Ru­per­tas Hoo­ge­wer­fas. „Šios pro­ble­mos ga­li bū­ti spau­di­ mas pa­si­ro­dy­ti, spau­di­mas pa­ten­ kin­ti sa­vo klien­tus, spau­di­mas vi­sų tų skir­tin­gų as­pek­tų, ku­rie at­si­ran­ da, kai tu­ri di­de­lį vers­lą“, – sa­kė jis. Be­veik 30 pro­c. ap­klaus­tų­jų sa­kė, kad ne­ga­li su­de­rin­ti dar­bo ir gy­ve­ ni­mo. Dau­giau kaip pu­sė iš­gy­ve­no dėl to, kad la­bai ma­žai lai­ko pra­lei­ džia su šei­ma.

„„Di­le­m a: tur­t in­g iau­s ia Ki­n i­j os

mer­gi­na Zong Fu­li ne­tu­ri šir­dies drau­go, nes ne­ga­li at­skir­ti, ku­ riam iš po­ten­cia­lių ger­bė­jų rei­ kia pi­ni­gų, ku­riam – jos mei­lės.

Kal­bant apie ge­rą sa­vi­jau­tą, dau­ giau kaip ket­vir­ta­da­lis ne­si­džiau­ gė sa­vo svei­ka­ta, o dau­giau kaip treč­da­lis ma­nė, kad ne­pa­kan­ka­ mai spor­tuo­ja. Ki­nų mi­li­jo­nie­riai dar­bo sa­vai­tę mie­ga vi­du­ti­niš­kai tik po 6,6 val.

per nak­tį, o maž­daug 27 pro­c. jų – ma­žiau nei še­šias va­lan­das. Mi­li­jo­nie­riai vy­rai ir mi­li­jo­nie­rės mo­te­rys kai ku­riuos da­ly­kus ver­ti­ na skir­tin­gai. Vy­rai sa­vo kom­pa­ni­jų įstei­gi­mą lai­ko lai­min­giau­sia gy­ve­ ni­mo aki­mir­ka, o mo­te­rys į pir­mą­ją vie­tą iš­kė­lė įsi­my­lė­ji­mą. Tos mi­li­jo­nie­rės, ku­rios tur­tus su­si­kro­vė pa­čios, daž­niau bū­na iš­ si­sky­ru­sios, – iš vi­so 35 pro­c. jų yra iš­si­sky­ru­sios ar ne­te­kė­ju­sios. Iš­ sis­ky­ru­sių ar ne­ve­du­sių mi­li­jo­nie­ rių vy­rų yra perpus ma­žiau. Ne­se­niai tur­tin­giau­sio Ki­ni­jos žmo­gaus, gė­ri­mų mag­na­to Zongo Qing­hou duk­tė in­ter­viu skun­dė­si, kad jai jau per 30, o ji dar nie­ka­da ne­tu­rė­jo vai­ki­no. Ki­ni­jos ži­niask­lai­da pra­ne­ša, kad Zong Fu­li, ku­ri pa­de­da tė­vui val­dy­ ti jo kom­pa­ni­ją „Wa­ha­ha“, vis dar vie­ni­ša yra to­dėl, jog ne­ga­li at­skir­ ti, ar po­ten­cia­liems ger­bė­jams rei­ kia jos mei­lės, ar pi­ni­gų. Rug­sė­jo mė­ne­sį „Hu­run Re­port“ ap­skai­čia­vo, kad Zong Qing­hou tur­tas ver­tas 12 ,6 mlrd. do­le­rių. BNS inf.

Šim­pan­zės gi­mi­mą trans­liuos tie­sio­giai Vie­nas Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos (PAR) pri­ma­tų draus­ti­nis pa­skel­ bė, kad in­ter­ne­te tie­sio­giai trans­ liuos šim­pan­zės jau­nik­lio gi­mi­mą ir kad ši trans­lia­ci­ja bus pir­mo­ji to­ kia pa­sau­ly­je. Ja­ne Goo­dall ins­ti­tu­tas sve­tai­nė­ je wil­dearth.tv tu­ri trans­liuo­ti de­ vy­ne­rių me­tų pa­te­lės Ni­nos, ku­ ri 2007-ai­siais Pie­tų Su­da­ne bu­vo iš­gel­bė­ta iš gy­vū­nų mė­sos me­džio­ to­jų na­gų, gim­dy­mą. In­ter­ne­te jau vyks­tan­ti trans­ lia­ci­ja ro­do, kaip bū­si­mo­ji mo­ti­na kam­ba­ry­je gu­li ant bam­bu­ko krai­ ko, ka­so­si ir žai­džia su ro­ži­niu ka­

muo­liu. Kart­kar­tė­mis ji šo­ki­nė­ ja ant kar­čių ir išei­na už ka­me­ros ma­ty­mo lau­ko ri­bų. At­si­ves­ti jau­nik­lį Ni­na tu­ri ar­ti­ miau­sio­mis die­no­mis. „Ne­ži­no­me, ar ji priims ma­žy­ lį, nes pa­ti tra­giš­kai ne­te­ko nor­ ma­lios vai­kys­tės lau­ki­nė­je gam­ to­je, su sa­vo šim­pan­zių šei­ma“, – nu­ro­dė draus­ti­nio, ku­rio dar­ buo­to­jai gelbs­t i nu­ken­t ė­j u­s ias šim­pan­zes ir rū­pi­na­si jų rea­bi­li­ ta­ci­ja, at­sto­vai. Šiaip nor­ma­lio­mis ap­lin­ky­bė­mis draus­ti­ny­je lai­ko­ma­si griež­tos ne­ vei­si­mo po­li­ti­kos. Ja­ne Goo­dall ins­

ti­tu­tą iš­gar­si­no se­ria­las „Pa­bė­gi­mas į šim­pan­zių ro­jų“, ro­dy­tas per ame­ ri­kie­čių te­le­vi­zi­ją „Ani­mal Pla­net“. BNS inf.

2013-01-17 Kauno diena  
2013-01-17 Kauno diena  
Advertisement