Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

.;A?.162 ;6@@.B@6<%

antradienis, SAUSIO 8, 2013

www.kl.lt

`cRVXNaN-XY ?RQNXa\_Ă&#x203A; Ya 7\YN[aN7bXRc VĂ&#x2DC;VR[Ă&#x203A;

RUBRIKA11

sveikata

Po ĹĄvenÄ?i Ĺł

Smur­tas prieĹĄ mo­te­ris â&#x20AC;&#x201C; se­na pro­ble­ma In­di­jo­je.

â&#x20AC;&#x17E;Nep­tō­noâ&#x20AC;&#x153; krep­ťi­nio klu­bo ir gy­nÄ&#x2014;­jo G.Gus­to ke­liai neiť­sis­kirs.

Ko­dÄ&#x2014;l Ĺžmo­nÄ&#x2014;s po ĹĄven­Ä?iĹł jau­Ä?ia­si iť­se­kÄ&#x2122;?

JustÄ&#x2014; Kibu

rytÄ&#x2014;

ď ŽNetikÄ&#x2014;

Kalti metĹł

maratono â&#x20AC;&#x201C; depresija

ta: TfQfa\ WĂşaRVTVZbQR] _R`VWNTN

lai YV]N`V_RVX intensyvia Ĺ˝mones dep kai aVV_`a_\] ĹĄviesa â&#x20AC;&#x201C; V\Z`[NZ ĂşRVZV[V[ riais metĹł resija kankina ÄŻvai- 2 500 liuksĹł. Ĺ is ne maĹžiau nei XĂ&#x203A;Z`f] Be se laikais. Net gydy NĂ&#x2DC;WRVRVZ serganÄ?iĹł treÄ?daliui das gali bĹŤti taikomas mo meto- tomĹł zoninÄ&#x2014;s depresijos \WRNbTNXR jĹł simpâ&#x20AC;&#x201C; lÄ&#x2014;ti je, ir polik ir ligoninÄ&#x2014;YVcNVXNV laikĹł kaita. jÄ&#x2026; iĹĄprovokuoja me linikoje ar Ne visada guistumo nio nuovargio, mie tĹł naudo namuose. ir serganty  @UbaaR_` ar nemi a\PXÂ&#x2022;[b\ jama in Tam ja pri â&#x20AC;&#x17E;TrumpÄ&#x2014;jant sis a_ rapijos lem dividuali ĹĄviesos te- mo sindromui bĹŤ gos, perdegi- lin paŞįsta savo ligÄ&#x2026;, depresidienai ligos tomai stip o savi Simptomai dingas padi pa. Jos ĹĄvie kÄ&#x2122;s paaiĹĄkin simprÄ&#x2014; dÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ve soje pakan- jautrumas, daĹžni ti valios sto jautÄ&#x2026; nÄ&#x2014;jaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; da ja, o ilgÄ&#x2014;jant â&#x20AC;&#x201C; silp- ka pabĹŤti bent 20 ni galvos ar ka, gydĹžio skaus minuÄ?iĹłâ&#x20AC;&#x153;, bar, kai die skran- ge mo sunkumais ar kina psi mai. â&#x20AC;&#x201C; trumpiau artimĹłjĹł elsiu su juo. sios, ligos nos paÄ?ios M.Ja chiatras-psichotera aiĹĄLai mei, ď Ž PrislÄ&#x2014;gta perde sulaitis. peutas skir pikÄ&#x2026; pagrindĹžia gydyto â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ios ligos nuotaika, jas psichiat tingai nei gimo sindromas, liĹŤdesys, kar prieĹžastys Jis priduria, sergantieji terapeutas ras-psichorinÄ&#x2014;s, tais â&#x20AC;&#x201C; ne net nurodo kad Islan pailsÄ&#x2014;jus bent depresija, praei Min chiatrai se jo loka na dĹžia o sutrikÄ&#x2122;s cheminiĹł iĹĄo- ĹĄirdies plote, 2â&#x20AC;&#x201C;4 savaites. Taigi, jei jums daugas Jasulaitis. zoninius nuo dijos psi- lintie gĹł uĹž krĹŤtinkau lizacijÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; mebalansas ji sau leis ravimus pa ne tik trĹŤks taikos svylio. galvos sme gijos, nori ti atostogau Nega- nyse, stip taria ÄŻveik ta enersi ge- ď Ž Pa riai ti ti dainavimu tais kreipiasi ÄŻ gy sitenkinimo, si apatija ar miego, bet ir apÄ&#x2014;mu- chore. dytojus pra kar- ir bendrÄ&#x2026; sa veikiantis nuotaikÄ&#x2026; depresijos kartojasi per malonumo ĹĄydami vi jau NÄ&#x2014; simp tÄ&#x2026;. ra epizodai, gyvenimo Jo neÄŻmanostoka. ma pakeis sivalgymo tomus slo vaistĹł. itin dĹžiaugsmo, pinanÄ?iĹł ti patinka tai, saldumynams padidÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s potraukis nebeâ&#x20AC;&#x201C; pabrÄ&#x2014;Ĺžia valios pastangomisâ&#x20AC;&#x153;, Islandijos kas anksÄ?iau psichiatras-psi â&#x20AC;&#x201C; tai gali bĹŤ Ĺ˝mogus tam patikdavo. psichiatkita kaip se rapeutas. ti ne kas pa prislÄ&#x2014;g choteNuo aplin zoni rai sezoni tas, niĹŤrus, kas atrodo ky Ĺ˝iemos me nÄ&#x2014; depresija. visTaigi, jei il sunku, be nius nuoâ&#x20AC;&#x17E;Labai daĹž biĹł nepriklauso viltiĹĄka. nai depre taikos svy kelia saulÄ&#x2014;s lancholija, kuriÄ&#x2026; sukina bloga giau nei ÄŻprastai kansija ma ne kaip nuotaika, ra ď Ž Jei dep liga, o kaip ÄŻvardija- gyveni platumose ĹĄviesos stoka, mĹŤ mintys apie resija sunki, pataria ÄŻveikvimus liĹŤdesys. Kiek mo sĹł vargina apie uĹž ligonis net verkia. ventojĹł. vienam Ĺžmo klupÄ&#x2122;s jos stoka, beprasmybÄ&#x2122;, ener 5 proc. gydingi nuo gi- dingas LengvesnÄ&#x2014;ms depresi nebesutrikÄ&#x2122;s gui bĹŤnavimu cho ti daitai joms bĹŤpadidÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;NuotaikÄ&#x2026; gos nuotai kos svyravimai, blo- apetitas, gydyto miegas, pakitÄ&#x2122;s re. verksmin jai ragina kos epizo gumas. lauke, ypaÄ? pagerina buvimas ti drovu dai. Tai nÄ&#x2014; ÄŻveik- ď Ž liga ir blogÄ&#x2026; ra psichi mÄ&#x2026; ir pasikonsultuo NebÄ&#x2014;ra ener ir ďŹ zinis ak saulÄ&#x2014;tomis dienomis, kos sveika ma ÄŻveikti nuotaikÄ&#x2026; iĹĄ tiesĹł ga ty li- ne ge tos specia ti su ÄŻprastiniai dar gijos, tampa sunkĹŤs savo jÄ&#x2014;gomis. dytojo M.Ja vumasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pataria gylis rin me bai, tu, ti nuotaikÄ&#x2026; Kai kalbasulaiÄ?io ko apie dep juos atlik ti reikia seikienÄ&#x2014;. legÄ&#x2014; Zita Al- DiagnozÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; perde patiems, juo-o daugiau laiko. bu supras resijÄ&#x2026; kaip ligÄ&#x2026;, svar- lab alkoholiu. gimo sind Gydy to ja ti, romas Ji atkreipia Z.Al sei kie pagrindÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, kad ji turi ďŹ ziologi ď Ž SulÄ&#x2014;tÄ&#x2014;ja nÄŻ â&#x20AC;&#x201C; sako gydy met, kai Ĺžmo dÄ&#x2014;mesÄŻ, kad tuo- kad depresijos simp nÄ&#x2014; aiĹĄ ki na, su mÄ&#x2026;stymas, tojas M.Jalaitis. tomai gus linkÄ&#x2122;s sireikĹĄti dÄ&#x2014;l pablogÄ&#x2014;ja mesio kon nuo socia atsiriboti dÄ&#x2014;centracija, keliĹł skirtin gali palinÄ&#x2014;s Paplitima Jis aiĹĄkina, skundĹžiama pablogÄ&#x2014;ju gĹł sutrinanÄ?iĹł simp aplinkos dÄ&#x2014;l vargi- kimĹł. sia atminti s si toks pat rim kad depresija â&#x20AC;&#x201C; lygiai mi. â&#x20AC;&#x17E;Vienas to tas susirgi bingumas, tomĹł, nukenÄ?ia darkiĹł â&#x20AC;&#x201C; per kitos mas jau reikia ď Ž Mintys ti. Tokiems susirĹŤpin- romas. Ĺ is sutriki degimo sind- rinis kĹŤno ligos, pavyzdĹžiui,kaip ir Depre sija apie saviĹžu Lietuvoje diabetas. dybÄ&#x2122;. Jos cukgos kas ant gydytis. Re ligoniams patariama daug dirbantiems,mas bĹŤdingas diag bĹŤdin722 iĹĄ 100 ram sergan Depresija komenduo tĹŤkst. gy ven nozuota skubantiems Ä?iajam. Tarp mÄ&#x2014;ginusiĹł sergantis Ĺžmo sos terapi jama ĹĄvie- ir nepakankamai iĹĄ sivysty tojĹł. Li gos jĹł nusiĹžu riĹĄkai ja, dÄ&#x2014; mo ri zi ka gus iĹĄodyti kas sirgo depre moterims lÄ&#x2014;s ĹĄviesos kompensuojanti sau- skiriantiems Ĺžmo mesio poilsiui mie atrodo sveikas, antras gubai dides sija. dvitodÄ&#x2014;l artinÄ&#x2014;ms. stygiĹł. â&#x20AC;&#x17E;Tai siems sun nÄ&#x2014; nei vy sos terapijÄ&#x2026; ku rams. Ma kant ĹĄvie- sireikĹĄti ir stropioms Jis gali pa- lios ma, kad atei noĹžmogus yra esmÄ&#x2122;. DaĹž suprasti jo negatyje sergan namĹł ĹĄeimiď Ž Depresi nai jiems at Ä?iĹł jĹł dep veikiamas ninkÄ&#x2014;ms, ypaÄ? jei ĹĄei sija daugÄ&#x2014;s. ja ga uĹžtektĹł rerodo, mo Ĺ ia li ga ga vaikaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; simptomais, li pasireikĹĄti ir kitais li susi rgti ku rio am perspÄ&#x2014;jo Z.Al je auga keli rai. De susiimti, ir viskas bĹŤ kad pa bet vyzdĹžiui, Ĺžiaus Ĺžmo tĹł geja, sergant seikienÄ&#x2014;. agresija, pikt dirglumu, gus, taÄ?iau bĹŤdin giau depresija, naudĹžiavi padeda. ji sia 25â&#x20AC;&#x201C;45 tai nemu psichoaktyviomis me metĹł gru

Ĺ iandien priedas

Sportas 14p.

Pasaulis 9p.

Ĺ ventÄ&#x2014;s bai gÄ&#x2014; euforija â&#x20AC;&#x201C; taip si, jĹł pat, ir ne vienas iĹĄ mĹŤsĹł kone staiga pa to pavargÄ&#x2122;s, sijukÄ&#x2122;s, prislÄ&#x2014;g iĹĄsetas. KodÄ&#x2014;l taip at sitiko? Gal dÄ&#x2014;l prastos sa tos kalti finan vijaunepritekliai, siniai lÄ&#x2014; ligos, pervar tinÄ&#x2014;s gimas ar, atvirkĹĄ Ä?iai, nedarbas, gal vie nat paĹĄlijÄ&#x2122; ĹĄeimos vÄ&#x2014; ar santykiai? O gal bĹŤt blogos savijautos prie â&#x20AC;&#x201C; depresija? Ĺžastis

Ku­ror­tÄ&#x2026; klup­do pa­Şa­dai

5 (19 608)

pÄ&#x2014;je.

am Ĺžiaus

Kaina 1,30 Lt

dĹžiagomis.

Ĺ altinis: Vals tybinis psichi kos sveikatos cent ras

â&#x20AC;&#x17E;Ei­li­nÄŻ kar­tÄ&#x2026; pra­lei­do­me ge­rÄ&#x2026; pro­gÄ&#x2026; pa­ro­dy­ti, kad Lie­tu­va yra ne tik Vil­nius.â&#x20AC;&#x153; Klai­pÄ&#x2014;­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad be­veik vi­si pir­mi­nin­ka­vi­mo ES pro­ga vyk­sian­tys ren­gi­niai pla­nuo­ja­mi sos­ti­nÄ&#x2014;­je.

2p.

PlÄ&#x2014;ť­riĹł ĹĄu­nĹł ĹĄei­mi­nin­kai su­kru­to Mil­da Ski­riu­tÄ&#x2014; m.skiriute@kl.lt

Klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iai sku­ba ÄŻtei­sin­ti dau­ gia­bu­Ä?iuo­se na­muo­se au­gi­na­mus ag­re­sy­viĹł veis­liĹł ĹĄu­nis. Per tris mÄ&#x2014;­ne­sius iť­duo­ta dvi­gu­bai dau­ giau to­kiĹł lei­di­mĹł.

Â&#x201E;Â&#x201E;De­be­sys: ne taip se­niai re­mon­tuo­ta Pa­lan­gos au­to­bu­sĹł sto­tis ne­tru­kus sken­dÄ&#x2014;s griu­vÄ&#x2014;­siĹł dul­kÄ&#x2014;­se, nes jos to­je vie­to­je ap­skri­tai ne­be­liks. Nau­

jo­ji sto­tis iť­kils ne­to­li cent­ro net dvie­jų hek­ta­rų skly­pe. 

Pa­lan­gos val­dĹžios uŞ­mo­jis ÄŻgy­ven­din­ti nau­jos au­to­bu­sĹł sto­ties su pre­ky­bos cent­ ru sta­ty­bas kai ku­riems ku­ror­to ta­ry­bos na­riams su­kÄ&#x2014;­lÄ&#x2014; ÄŻta­ri­mĹł. O vers­li­nin­kai vi­sai pa­ťiur­po iť­gir­dÄ&#x2122;, esÄ&#x2026; nau­jie­ji sta­ty­to­ jai ve­Şio­ja ku­ror­to po­li­ti­kus po sve­ti­mus ob­jek­tus pri­sta­ty­da­mi juos kaip sa­vo.

As­ta Alek­sÄ&#x2014;­jō­nai­tÄ&#x2014; a.aleksejunaite@kl.lt

Sto­tį teks įsi­reng­ti pa­tiems

â&#x20AC;&#x17E;Vals­ty­bi­nÄ&#x2014;s Ĺže­mÄ&#x2014;s skly­pas Pa­lan­ go­je kaŞ­kam ati­duo­tas su to­kia su­ tar­ti­mi, ku­ri man, tei­si­nin­kui, yra sun­kiai su­vo­kia­ma. Jei taip no­ri­ ma, te­gul 2 hek­ta­rus Ĺže­mÄ&#x2014;s in­ves­ tuo­to­jai iť­si­nuo­mo­ja, bet kon­kur­ so bō­du. O uĹž to­kÄŻ Ĺže­mÄ&#x2014;s skly­pÄ&#x2026; Ä?ia daug kÄ&#x2026; mies­tui ga­li­ma bō­tĹł

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

pa­sta­ty­tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; nuo­mo­nÄ&#x2122; dÄ&#x2014;s­tÄ&#x2014; prieĹĄ to­kiÄ&#x2026; su­tar­tÄŻ bal­sa­vÄ&#x2122;s Pa­lan­gos ta­ ry­bos na­rys ad­vo­ka­tas Alek­sand­ ras Jo­kō­baus­kas. Mies­to ta­ry­ba jau pri­ta­rÄ&#x2014; pro­ jek­tui, pa­gal ku­rÄŻ sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s ÄŻmo­n Ä&#x2014;s Pa­l an­gos ko­m u­n a­l i­n io ĹŤkio val­d o­m a­m e Ĺže­m Ä&#x2014;s skly­ pe Kre­tin­gos gat­vÄ&#x2014;­je ne­to­li â&#x20AC;&#x17E;Sta­ toilâ&#x20AC;&#x153; de­ga­li­nÄ&#x2014;s bus sta­to­ma au­to­ bu­sĹł sto­tis su pre­ky­bos cent­ru.

4

Gy­vō­nĹł glo­bos lai­ky­mo ir nau­do­ji­ mo ÄŻsta­ty­mo pa­tai­sas Sei­mas priÄ&#x2014;­ mÄ&#x2014; spa­lÄŻ. Pa­gal vie­nÄ&#x2026; jĹł dau­gia­bu­ Ä?iuo­se na­muo­se ne­be­bus ga­li­ma lai­ky­ti pa­vo­jin­goms veis­lÄ&#x2014;ms pri­ ski­ria­mĹł ĹĄu­nĹł. Ĺ i pa­tai­sa ÄŻsi­ga­lios nuo lie­pos 1 die­nos. Dau­gia­bu­Ä?iuo­se na­muo­se ga­lÄ&#x2014;s lik­ti tie pa­vo­jin­gi ĹĄu­nys ir jĹł miť­ rō­nai, ku­rie uŞ­re­gist­ruo­ti iki ÄŻsta­ ty­mo ÄŻsi­ga­lio­ji­mo. Ta­Ä?iau juos rei­ kÄ&#x2014;s kast­ruo­ti. Ĺ ie gy­vō­nai ne­ga­lÄ&#x2014;s bō­ti to­liau vei­sia­mi, par­duo­da­mi. Spa­lÄŻ, kai Sei­mas priÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; ÄŻsta­ty­ mo pa­tai­sas, Klai­pÄ&#x2014;­do­je bu­vo iť­ duo­ti ke­tu­ri lei­di­mai lai­ ky­ti ag­re­sy­vius ĹĄu­nis.

JAU PRASIDÄ&#x2013;JO METŲ KLAIPÄ&#x2013;DIETÄ&#x2013;S RINKIMAI!

SiĹŤlykite savo kandidatÄ&#x2122;! Daugiau informacijos 10 p.

2


2

ANTRADIENIS, sausIO 8, 2013

miestas

Plėš­rių šu­nų šei­mi­nin­kai su­kru­to 1

Va­kar die­nos duo­me­ni­ mis, jų bu­vo du kar­tus dau­giau – aš­tuo­ni. Ta­čiau Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus vy­riau­ sio­ji spe­cia­lis­tė Lai­ma Jū­re­vi­čie­ nė ne­slė­pė, jog tai neats­pin­di tik­ ro lai­ko­mų pa­vo­jin­gų veis­lių šu­nų skai­čiaus uos­ta­mies­ty­je.

„Lei­di­mas lai­ky­ti pa­vo­jin­gos veis­lės šu­nį ga­li bū­ti iš­duo­da­mas ir anks­čiau, nei žmo­gus įsi­gy­ja gy­vū­ ną. Rei­kia su­tvar­ky­ti ne­ma­žai do­ ku­men­tų“, – tvir­ti­no vy­riau­sio­ ji spe­cia­lis­tė. Ga­li bū­ti, kad įtei­sin­ti sa­vo au­ gin­ti­nius su­sku­bo šei­mi­nin­kai, šu­

nis lai­kan­tys dau­gia­bu­čiuo­se na­ muo­se. Nuo lie­pos 1 die­nos šie jų ne­ga­lės lai­ky­ti, jei ne­bus iš­duo­tas lei­di­mas. Spa­lį Sei­mui priė­mus Gy­vū­nų glo­bos lai­ky­mo ir nau­do­ji­mo įsta­ ty­mo pa­tai­sas, uos­ta­mies­čio sa­vi­ val­dy­bė su­ne­ri­mo, kaip rei­kės už­ tik­rin­ti jų kont­ro­lę, nes tam trūks­ta pa­jė­gų. Ta­da sa­ni­ta­ri­jos kont­ro­lė bu­vo pri­skir­ta dviem spe­cia­lis­tėms. Vil­ ta­si, kad gy­ven­to­jai bus ak­ty­vūs ir pra­neš, ku­ria­me bu­te lai­ko­mas pa­ vo­jin­gas šuo. Taip pat at­kreip­tas dė­me­sys, kad su­dė­tin­ga nu­sta­ty­ti, ku­ris gy­vū­nas yra pa­vo­jin­gos veis­lės. Ypač daug pro­ble­mų ga­li kil­ti dėl miš­rū­nų. Va­kar Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Ja­ni­na Asa­daus­kie­nė tvir­ti­no, kad nuo ba­lan­džio sa­ni­ta­ri­jos kont­ro­ lė bus per­duo­ta sa­vi­val­dy­bės Vie­ šo­sios tvar­kos sky­riui. Pas­ta­ro­jo ve­dė­ja Kris­ti­na Vin­ti­ lai­tė pa­brė­žė, kad sky­rius ruo­šia­ si pe­rim­ti funk­ci­jas. Anot jos, dar rei­kės pa­keis­ti Gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­les Klai­pė­do­je. „Vyk­dant pa­vo­jin­gų šu­nų kont­ ro­lę, bū­si­me ne vie­ni. Kar­tu su mu­mis tą da­rys po­li­ci­ja, Vals­ty­ bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ ba. Ma­nau, kad trys stip­rios ins­ ti­tu­ci­jos su­tvar­kys šu­nų rei­ka­lus Klai­pė­do­je“, – pa­brė­žė K.Vin­ti­ lai­tė.

Pa­vo­jin­gais šu­ni­mis lai­ko­mi:

Lei­di­mų iš­da­vi­mo tvarka Klaipėdoje

Kris­ti­na Vin­ti­lai­tė:

Trys stip­rios ins­ti­tu­ ci­jos su­tvar­kys šu­nų rei­ka­lus Klai­pė­do­je.

„„Ame­ri­kie­čių Sta­ford­šy­ro ter­je­ras „„Sta­ford­šy­ro bul­ter­je­ras „„Ame­ri­kie­čių bul­do­gas „„Ar­gen­ti­nos do­gas „„Fi­la Bra­si­lei­ro (bra­zi­lų mas­ti­fas) „„Kan­ga­las (tur­kų avi­ga­nis) „„Kau­ka­zo avi­ga­nis „„Pie­tų Ru­si­jos avi­ga­nis

Lei­di­mai įsi­g y­ti, lai­ky­ti, veis­ti ir pre­ kiau­ti ag­re­sy­viais šu­ni­mis iš­duo­da­ mi, kai šei­mi­nin­kas iš­klau­so spe­cia­ lius kur­sus. Taip pat jis tu­ri pri­sta­ty­ ti do­k u­men­t us, kad nė­ra įra­šy­tas į svei­ka­tos įstai­gos įskai­tą dėl al­ko­ ho­l iz­mo, nar­ko­ma­n i­jos ar psi­chi­ nės li­gos. Lei­di­mas taip pat neiš­duo­ da­mas as­me­nims, teis­tiems už ty­či­ nius smur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus, jei­gu teis­tu­mas neiš­ny­kęs ar ne­pa­nai­kin­ tas. Mi­nė­tą in­for­ma­ci­ją rei­kia pa­teik­ ti ir apie kar­tu gy­ve­nan­čius šei­mos na­r ius. Kai­my­nų su­t i­k i­mo, no­r int au­gin­ti to­kį šu­nį dau­gia­bu­čia­me na­ me, ne­rei­kė­jo.

„„Pro­vin­ci­ja: vi­si Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES ren­gi­niai, iš­sky­rus pa­vie­nes iš­vy­kas, ap­lenks Klai­pė­dą. 

Klai­pė­da – ES už­ri­byje Nuo lie­pos pus­me­tį ES Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­sian­čio­je Lie­tu­vo­je vyks 180 įvai­riau­sių su tuo su­si­ju­sių ren­gi­nių. Klai­pė­da su­lauks tik vie­no jų, be­veik vi­si li­kę ren­gi­niai nu­ma­ty­ti Vil­niu­je. As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Vie­nin­te­lis at­ve­jis

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Tarp­tau­ti­nių ry­šių, vers­lo plėt­ros ir tu­riz­mo sky­ riaus ve­dė­ja Da­lia Ples­ko­vie­nė pa­ tvir­ti­no, kad šių me­tų lie­pos 12–14 die­no­mis Klai­pė­do­je tu­rė­tų vie­šė­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių at­sto­vai. Tai – vie­nas iš Lie­tu­vos pir­mi­ nin­ka­vi­mo ES ren­gi­nių. Pla­nuo­ ja­ma, kad Klai­pė­do­je ap­si­lan­kys apie 140 žmo­nių. Jiems tu­rės bū­ ti pa­reng­ta kul­tū­ri­nė pro­gra­ma, jie bus su­pa­žin­din­ti su pa­jū­rio re­gio­no pa­pro­čiais, tra­di­ci­jo­mis. Sve­čiams bus pa­ro­dy­ta Kur­šių ne­ri­ja. „Kol kas bu­vo kal­ba­ma tik apie šį vie­nin­te­lį ren­gi­nį Klai­pė­do­je. Iš Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos į mus dėl pa­gal­bos or­ga­ni­zuo­jant vieš­na­ gę bu­vo kreip­ta­si tik šiuo at­ve­ju“, – tei­gė D.Ples­ko­vie­nė. Vil­tys pra­tur­tė­ti

Kaž­ka­da bu­vo sva­jo­ta, kad per Lie­ tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES lai­ko­tar­ pį Klai­pė­da iš­ju­dės, čia vyks kon­fe­ ren­ci­jos, su­si­ti­ki­mai. Kal­bė­ta, kad rei­kė­tų ne­tgi nau­jos mo­der­nios kon­fe­ren­ci­jų sa­lės. Sva­ jo­ta, kad į Klai­pė­dą stai­ga plūs­te­lė­ ję eu­ro­pie­čiai gy­vens vieš­bu­čiuo­ se, val­gys ka­vi­nė­se, va­ži­nės tak­si, ki­taip ta­riant, Lie­tu­vos pir­mi­nin­ ka­vi­mas ES klai­pė­die­čiams su­da­ rys ga­li­my­bes už­dirb­ti. „Di­des­nių vil­čių, kad čia kaž­ kas at­va­žiuos, pa­liks pi­ni­gų, puo­ se­lė­ti ne­rei­kė­tų. Ypa­tin­gos nau­dos iš to mies­tas ne­tu­rės“, – ne­slė­pė D.Ples­ko­vie­nė. Pra­lei­do pro­gą

„„Dau­gė­ja: per tris mė­ne­sius lei­di­mų lai­ky­ti pa­vo­jin­gus šu­nis iš­duo­ta

dvi­gu­bai dau­giau nei anks­čiau. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­ liaus­kas, lyg nu­jaus­da­mas, kad pir­mi­nin­ka­vi­mo ES ren­gi­niai pa­ jū­rį ap­lenks, dar dirb­da­mas Sei­me kal­bė­jo su tuo­me­čiu už­sie­nio rei­

ka­lų mi­nist­ru A.Ažu­ba­liu. Mi­nist­ ras ža­dė­jo plės­ti geog­ra­fi­ją pa­gal ga­li­my­bes. „Šiuo at­ve­ju aiš­ku, kad per ma­ žai dė­me­sio Klai­pė­dai, neį­ver­tin­ tas jos po­ten­cia­lias, neiš­nau­do­tos ga­li­my­bės pri­sta­ty­ti Eu­ro­pai ne tik Vil­nių, bet ir jū­ri­nę sos­ti­nę Klai­pė­ dą“, – ap­gai­les­ta­vo me­ras.

180 – tiek renginių, susijusių su Lietuvos pirmininkavimu ES, vyks mūsų šalyje.

Anot V.Grub­liaus­ko, Klai­pė­da, be­lau­kiant Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­ vi­mo ES, li­ko to­li­ma­me re­zer­ve. Bu­vo įvar­dy­ta ir pa­grin­di­nė pro­ ble­ma – pra­stas su­si­sie­ki­mas. Esą ES funk­cio­nie­riai at­skri­dę no­ri kuo ma­žiau kur nors va­žiuo­ti, o iš­kart vie­to­je po­sė­džiau­ti, mie­ go­ti, val­gy­ti ir grįž­ti na­mo. Tai tar­si ir ta­po ob­jek­ty­vio­mis for­ma­lio­mis prie­žas­ti­mis, ko­dėl Lie­tu­vos pir­ mi­nin­ka­vi­mo ES ren­gi­niai ap­lenks uos­ta­mies­tį. „Siū­liau Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai vi­sus klau­si­mus, su­si­ju­sius su jū­ri­ niu trans­por­tu, žu­vi­nin­kys­te, jū­ri­ niu tu­riz­mu, kiek įma­no­ma de­le­ guo­ti į Klai­pė­dą. Ma­nau, kad ei­li­nį kar­tą pra­lei­do­me ge­rą pro­gą pa­ro­ dy­ti, kad Lie­tu­va yra ne tik Vil­nius“, – ap­gai­les­ta­vo V.Grub­liaus­kas. Sos­ti­nė – pro­to­ko­li­niams ren­gi­niams

Už­s ie­n io rei­ka­l ų mi­n is­te­r i­jos (URM) In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­

šių de­par­ta­men­tas pa­tiks­li­no, kad lie­pos 12–14 die­no­mis Klai­pė­do­ je, Ni­do­je ir Pa­lan­go­je vyks ES ša­ lių nuo­la­ti­nių at­sto­vų (am­ba­sa­ do­rių) su­si­ti­ki­mas. Šiuo me­tu jau ži­no­ma, kad dip­lo­ma­tai su­si­tiks su Klai­pė­dos ir Ne­rin­gos me­rais, ku­ rie sve­čiams pri­sta­tys šiuos pa­jū­ rio mies­tus. URM at­sto­vai ne­slė­pė, jog di­ džio­ji da­lis Lie­tu­vo­je vyk­sian­čių pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai ofi­cia­ lių ren­gi­nių vyks Vil­niu­je. Toks pa­ si­rin­ki­mas priim­tas įver­ti­nus ki­tų bend­ri­jai pir­mi­nin­ka­vu­sių vals­ty­ bių pa­tir­tį, at­si­žvel­gus į su­si­sie­ki­ mo klau­si­mus bei sie­kiant su­tau­ py­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. „Vi­si aukš­čiau­sio ly­gio ren­gi­niai – pre­zi­den­tų, prem­je­rų, mi­nist­rų – su­si­ti­ki­mai vyks tri­jo­se vie­to­se Vil­niu­je. Nu­ma­ty­ta, kad to­kie su­ si­ti­ki­mai bus su­reng­ti Na­cio­na­li­ nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je, Lie­tu­vos Di­ džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės Val­do­vų rū­muo­se bei pa­ro­dų ir kon­fe­ren­ ci­jų cent­re „Li­tex­po“. Or­ga­ni­zuo­ jant aukš­čiau­sio lyg­mens ren­gi­nius sos­ti­nė­je, su­tau­po­ma vals­ty­bės lė­ šų, ku­rias ki­taip tek­tų iš­leis­ti lo­gis­ ti­kai; keb­les­nis tap­tų ir sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mas“, – „Klai­pė­dai“ sos­ ti­nės pa­si­rin­ki­mo pri­va­lu­mus dės­ tė URM. Že­mes­nio lyg­mens ren­gi­niai, ku­ riems ke­lia­mi ne to­kie aukš­ti pro­ to­ko­li­niai, pa­tal­pų sau­gu­mo ir įran­gos rei­ka­la­vi­mai, bus su­reng­ ti ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Tei­gia­ma, kad spren­di­mus, kur bus ren­gia­mi to­kie su­si­ti­ki­mai, priims kiek­vie­na mi­nis­te­ri­ja ir ži­ny­ba sa­ va­ran­kiš­kai. Pre­li­mi­na­riai ži­no­ma, kad da­lis eks­per­ti­nių ren­gi­nių vyks Kau­ne, Drus­ki­nin­kuo­se, Tra­kuo­se ir Klai­ pė­do­je. Tiks­lios jų vie­tos bus pa­ si­rink­tos, kai įvyks vie­ša­sis pir­ki­ mas dėl su­si­ti­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gų.


3

ANTRADIENIS, sausIO 8, 2013

miestas Slūgs­ta pa­ma­žu

Pa­ja­mos išau­go

Ser­ga­mu­mas ūg­te­lė­jo

Pir­ma­die­nį virš ke­lio Šilutė– Rusnė potvynio van­duo bu­ vo pa­ki­lęs 53 cm. Nuo Kro­ kų lan­kos iki Šy­šos su­si­grū­dę le­dai vis dar ne­pa­ju­da. Juos ga­li iš­ju­din­ti ry­tų vė­jas ir di­ des­nis van­dens plūs­te­lė­ji­ mas. Va­kar prieš­gais­ri­nei gel­ bė­ji­mo tar­ny­bai ne­te­ko nie­ ko gel­bė­ti.

Bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ ta“ pre­li­mi­na­rios pa­ja­mos per­ nai gruo­dį sie­kė 14,6 mln. li­tų. Jos išau­go 49 pro­c., pa­ly­gin­ti su 2011-ųjų tuo pa­čiu mė­ne­siu. Į įmo­nės tal­pyk­las gruo­dį bu­ vo per­krau­ta 28 pro­c. dau­giau naf­tos pro­duk­tų. Bend­ro­vės praė­ju­sių me­tų pre­li­mi­na­rios pa­ja­mos sie­kė 138,8 mln. li­tų.

Ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmi­nė­ mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis Klai­pė­dos ap­skri­ ty­je ne­žy­miai di­dė­ja. Di­džiau­ sias už­re­gist­ruo­tas Klai­pė­dos ra­jo­ne. Uos­ta­mies­tis yra ket­vir­ to­je vie­to­je. Pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę čia už­fik­suo­ta 10 gri­po ir 586 ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­ vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų at­ve­jų.

Priė­mi­mo sky­riams – pa­cien­tų kri­ti­ka Klai­pė­die­čiai skun­džia­si, jog li­go­ni­nių priė­mi­mo sky­riuo­se ne­ su­lau­kia tin­ka­mos me­di­kų pa­gal­bos. Pas­ta­rie­ji tei­si­na­si, kad, užuo­t gy­dę, yra pri­vers­ti teik­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Su­lau­kia skun­dų

„„Nea­tė­jo: va­kar I.Za­lec­kis tu­rė­jo

grįž­ti į dar­bą po ne­mo­ka­mų ato­ sto­gų, ta­čiau taip ir ne­pa­si­ro­dė.

Ne­mo­ka­mas ato­sto­gas pakeitė liga Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Iš Spor­to ir kū­no kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo kė­dės iš­mes­tas ir į vy­riau­ sio­jo spe­cia­lis­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riu­je pa­rei­gas per­kel­tas Ire­ni­ jus Za­lec­kis to­liau mu­ša ne­si­ro­dy­ mo dar­be re­kor­dus.

Va­kar val­di­nin­kas tu­rė­jo su­grįž­ ti po ne­mo­ka­mų ato­sto­gų ir kib­ti į dar­bą, ta­čiau ja­me taip ir ne­pa­si­ ro­dė. Pa­sak Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bės Per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­jos Jo­ li­tos Gri­gai­tie­nės, kler­kas pra­ne­šė, kad ser­ga. I.Za­lec­kis į že­mes­nes pa­rei­gas bu­vo per­kel­tas praė­ju­sių me­tų ko­ vo 2-ąją, nes per kas­me­ti­nį vals­ty­ bės tar­nau­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ver­ ti­ni­mą ko­mi­si­ja jo veik­lą įver­ti­no ne­pa­ten­ki­na­mai. Dar­bą val­di­nin­kas tu­rė­jo pra­dė­ ti ba­lan­džio 18 die­ną, kai bai­gė­si jo ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­pis. Ta­čiau Vie­šo­sios tvar­kos sky­riu­je I.Za­lec­kis dar ne­dir­bo nė die­nos. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus įsa­ky­mą jį per­kel­ti į že­ mes­nes pa­rei­gas I.Za­lec­kis yra ap­ skun­dęs teis­mui. Val­di­nin­kas pra­šo, kad įsa­ky­mas bū­tų pa­nai­kin­tas, o jis grą­žin­tas į bu­vu­sias Spor­to ir kū­no kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas. I.Za­lec­kis iš sa­vi­val­dy­bės rei­ka­ lau­ja 10 tūkst. li­tų mo­ra­li­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas I.Za­lec­kio skun­dą at­me­tė. Jis to­kį spren­di­mą ap­skun­dė aukš­tes­nio­ sios ins­tan­ci­jos teis­mui. By­la tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­ma pa­va­sa­rį.

Ne­ma­žai klai­pė­die­čių krei­pė­si į Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­bos As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros ko­mi­si­ją su skun­dais dėl įvai­rių uos­ta­mies­čio li­go­ni­nių priė­mi­mo sky­rių dar­bo. Vie­nų pa­cien­tų ne­ten­ki­no il­gas lau­ki­mas, ki­tus pa­pik­ti­no pa­siū­ly­ mas į gy­dy­to­jus kreip­tis po šven­čių, nes esą per­pil­dy­ta li­go­ni­nė. Vie­nas pa­cien­tas skun­dė­si, jog ša­lia bu­vo pa­gul­dy­tas itin sun­kus li­go­nis. Tad iš­si­gan­dęs to­kios kai­my­nys­tės jis tie­siog pa­spru­ko iš li­go­ni­nės. Pa­cien­tams už­kliu­vo ir tai, jog grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu at­vež­tie­ji ap­tar­nau­ja­mi grei­čiau nei at­vy­ku­sie­ji sa­vo trans­por­tu. Klai­pė­die­čiai pik­ti­no­si, ko­dėl pa­ tys ne­ga­li pa­si­rink­ti gy­dy­mo įstai­ gos, į ku­rią bū­tų nu­vež­ti grei­to­sios me­di­kų. Kaip paaiš­ki­no Klai­pė­dos grei­ to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Juod­vir­šis, pa­cien­tai tu­ri tei­sę pa­ si­rink­ti pa­gei­dau­ja­mą li­go­ni­nę. Ta­čiau dau­giau nei prieš 10 me­ tų uos­ta­mies­čio li­go­ni­nės dir­ba pa­gal tam tik­rą gra­fi­ką – tam tik­ ro­mis sa­vai­tės die­no­mis jos prii­ma vi­sus pa­cien­tus.

Vi­sos gy­dy­mo įstai­gos vie­nin­ gai su­ta­rė, kad ši tvar­ka iš­spren­ džia ne­ma­žai pro­ble­mų ir to­ly­giai pa­skirs­to pa­cien­tų srau­tus.

Klai­pė­die­čiai pik­ti­ no­si, ko­dėl pa­tys ne­ ga­li pa­si­rink­ti gy­dy­ mo įstai­gos, į ku­rią bū­tų nu­vež­ti grei­to­ sios me­di­kų.

Rū­pes­čių ke­lia ar­ti­mie­ji

Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jo Zig­mo Ju­zu­mo ma­ny­mu, pa­cien­ tų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas kar­tais ky­ la ir dėl ne­pa­tei­sin­tų lū­kes­čių. Jis iro­ni­za­vo, kad kar­tais taip nu­tin­ka dėl fil­mų įta­kos apie me­di­kus. Klai­din­gą įspū­dį, jog me­di­kai nie­ko ne­da­ro, kar­tais su­ku­ria ir ty­ ri­mų re­zul­ta­tų lau­ki­mas. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ jas Al­gir­das Liut­kus pa­ste­bė­jo, kad kar­tais pa­pil­do­mų rū­pes­čių ke­ lia pa­cien­to ar­ti­mie­ji. Užuot su­tei­ kę pa­gal­bą, me­di­kai tu­ri aiš­kin­tis san­ty­kius su jais. Gy­dy­to­jai taip pat pa­ste­bi, kad ei­lės priė­mi­mo sky­riu­

Dienos telegrafas Pa­si­ta­ri­mas. Šian­dien 15 val. ro­tu­šė­je vyks pa­si­ta­ri­mas dėl sa­lės su­tei­ki­mo „Švy­tu­rio“ krep­ši­nio ly­gai. Kon­kur­sas. Ry­toj 16 val. Klai­pė­dos vie­ šo­ji bib­lio­te­ka pa­skelbs gra­žiau­sios ir po­pu­lia­riau­sios 2012 me­tais Klai­pė­do­ je iš­leis­tos kny­gos kon­kur­są. Ce­re­mo­ ni­ja vyks įstai­gos Me­no sky­riu­je (J.Ja­ no­nio g. 9). Ren­gi­nio me­tu flei­ta gros Vil­ ma Lenk­šai­tė.

je kar­tais su­si­da­ro dėl vie­nu me­tu už­plū­du­sių pa­cien­tų. Kaip pa­ste­bi­ ma, di­džio­ji jų da­lis ser­ga lė­ti­nė­mis li­go­mis ir dėl tam tik­rų prie­žas­čių ne­si­krei­pia į šei­mos gy­dy­to­jus. Tad ne­ma­žai kri­ti­kos strė­lių skri­do ir pa­sta­rų­jų ad­re­su.

Pas­kai­ta. Ry­toj 18 val. Že­mai­ti­jos dai­li­ nin­kų są­jun­gos ga­le­ri­jo­je (Žve­jų g. 2/1) vyks 45-asis pa­skai­tų cik­lo „Va­ka­rai su se­ną­ja Klai­pė­da“ su­si­ti­ki­mas. Is­to­ri­kas Dai­nius Eler­tas pa­sa­kos apie „Memp­ his“ lo­žės komp­lek­są, ku­ris bu­vo Lie­pų gat­vė­je.

Pir­me­ny­bė ir ne­blai­viems

Ke­lio­nė. Gargž­dų de­ka­na­tas iki sau­sio 15 die­nos re­gist­ruo­ja pa­gei­dau­jan­čius vyk­ti į pi­lig­ri­mi­nę ke­lio­nę į Ro­mą, skir­ tą Že­mai­čių Krikš­to 600 me­tų ju­bi­lie­jui. Jos pro­gra­mo­je nu­ma­ty­ta ir au­dien­ci­ja pas po­pie­žių Be­ne­dik­tą XVI.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­ nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­ to­jas Gin­tau­tas Vir­ke­tis pa­mi­nė­ jo dar vie­ną prie­žas­tį, ko­dėl ten­ka pa­lauk­ti ei­lė­je – pir­me­ny­bė vi­sa­da tei­kia­ma sun­kes­niam li­go­niui. Bū­tent va­do­vau­jan­tis šiuo prin­ ci­pu kar­tais grei­čiau prii­ma­mi grei­to­sios at­vež­ti pa­cien­tai nei at­ va­žia­vu­sie­ji sa­vo trans­por­tu. Pir­me­ny­bės ag­re­sy­viu el­ge­siu kar­tais iš­si­rei­ka­lau­ja ir ne­blai­vūs pi­lie­čiai, be­na­miai. Gy­dy­mo įstai­ gų va­do­vai pa­ste­bi, kad me­di­kams daž­nai ten­ka spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas. Daug pro­ble­mų ky­la dėl nak­ tį į li­go­ni­nę grei­to­sios au­to­mo­bi­liu at­vyks­tan­čių pa­cien­tų, ku­rie ne­pa­ gul­do­mi į sta­cio­na­rą ir ne­tu­ri kuo grįž­ti į na­mus. Gy­dy­to­jai siū­lo skir­ti so­cia­li­nį au­to­bu­siu­ką, bu­din­tį prie li­go­ni­ nės vi­są pa­rą. Pri­rei­kus to­kius pa­ cien­tus jis par­vež­tų na­mo. To­kia pra­kti­ka tai­ko­ma dau­ge­ly­je Eu­ro­ pos ša­lių.

Po­sė­dis. Penk­ta­die­nį 13 val. vyks Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­to se­na­to po­sė­dis. Jo me­tu stu­den­tams bus įteik­tos vie­nos bend­ro­vės var­di­nės sti­pen­di­jos. Mankš­ta. Klai­pė­die­čiai kvie­čia­mi į ne­ mo­ka­mus ka­la­ne­ti­kos už­siė­mi­mus. Jie vyks sau­sio 16 die­ną 9.30 val., 18 ir 21 die­ no­mis 10.30 val., 28 ir 30 die­no­mis 12 val. Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re 3 aukš­te. Bū­ti­na iš anks­to už­si­re­gist­ruo­ ti. Re­gist­ra­ci­ja vyks­ta tel. (8 46) 234 796, 8 612 30 179, elekt­ro­ni­niu pa­štu aiva@ sveikatosbiuras.lt. Mir­tys. Va­kar Klai­pė­dos ci­vi­li­nės met­ri­ ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­tos 14 klai­pė­ die­čių mir­tys. Mi­rė Ivan Bo­žok (g. 1927 m.), Jad­vy­ga Ma­čiui­tie­nė (g. 1929 m.), Fe­ li­ca­ta Ku­ro­va (g. 1931 m.), Adol­fas Al­gi­ man­tas Kup­liaus­kas (g. 1931 m.), Jo­nas Na­vic­kas (g. 1933 m.), Bro­nė Po­vi­laus­kie­ nė (g. 1934 m.), Leo­nas Vy­tau­tas Kle­vas (g. 1937 m.), Vla­di­mir Mas­lovs­kij (g. 1938 m.), Mik­hail Va­ku­len­ko (g. 1938 m.), Ana Koč­ma­rio­va (g. 1939 m.), Ana­to­lij Port­ nov (g. 1945 m.), Ze­no­nas To­ma­še­vi­čius (g. 1950 m.), Eduar­das Va­sil­je­vas (g. 1974 m.), Ar­tū­ras Ko­no­va­lov (g. 1998 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Ivan Bo­žok, Adol­fas Al­gi­man­tas Kup­ liaus­kas, Fe­li­ca­ta Ku­ro­va, Mik­hail Va­ ku­len­ko, Ar­tū­ras Ko­no­va­lov. Jo­niš­kės ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mas Leo­nas Vy­tau­tas Kle­vas. Nau­ja­gi­miai. Per sta­tis­ti­nę pa­rą pa­gim­ dė 7 mo­te­rys. Gi­mė 2 mer­gai­tės ir 5 ber­ niu­kai.

„„Tvar­ka: pir­me­ny­bė tei­kia­ma grei­to­sios pa­gal­bos at­vež­tam pa­cien­tui, ma­nant, kad jo būk­lė ga­li bū­ti sun­kes­nė. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Grei­to­ji. Va­kar iki 18 val. grei­to­sios pa­gal­ bos me­di­kai su­lau­kė 61 iš­kvie­ti­mo. Klai­ pė­die­čiai skun­dė­si krau­jo­ta­kos su­tri­ki­ mais, šir­dies pro­ble­mo­mis, gal­vos ir pil­ vo skaus­mais, aukš­tu krau­jos­pū­džiu.


4

antradienis, sausio 8, 2013

miestas

Ku­ror­tą klup­do pa­ža­dai

Komentaras

Sau­lius Si­mė

Pa­lan­gos vi­ce­me­ras

M

„„Vi­lio­nės: Klai­pė­dos ir Skuo­do au­to­bu­sų sto­čių vys­ty­to­jai pik­ti­na­si, kad įmo­nės „Ca­pi­tal Ci­ty Group“ esą ne­pel­ny­tai pri­sii­ma vi­sus šių ob­jek­tų at­

si­ra­di­mo lau­rus. 

1

Pro­jek­to vys­ty­to­jai ža­da į sta­ty­bas in­ves­tuo­ti iš vi­ so 18 mln. li­tų. Esą mies­tui jie įsi­ pa­rei­go­jo do­va­no­ti au­to­bu­sų sto­tį, o vi­są skly­pą už tai val­dys iš­skir­ti­ nė­mis są­ly­go­mis. Pa­lan­gos ko­mu­na­li­nio ūkio įmo­ nės di­rek­to­rius Kons­tan­ti­nas Skie­ rus va­kar aiš­ki­no, kad mies­tui bus pa­sta­ty­ta 3 mln. li­tų ver­tės au­to­ bu­sų sto­tis, nors ta­ry­bos na­riams bu­vo skel­bia­ma, kad sta­ty­boms te­ reiks 1,5–2 mln. li­tų. Pak­laus­tas, ar už ku­ror­ti­nės že­ mės at­sei­kė­ji­mą vers­li­nin­kams mies­tas gaus vi­siš­kai įreng­tą sto­ ties komp­lek­są, K.Skie­rus pri­pa­ži­ no, kad sa­vi­val­dy­bei teks pa­čiai įsi­ reng­ti pa­sta­tą. „Rei­kės gal 160–170 tūkst. li­ tų. Bus pa­sta­ty­tas pe­ro­nas, pa­ ts pa­sta­tas, bus iš­ve­džio­ta elekt­ ros ins­ta­lia­ci­ja, bet rei­kės įsi­reng­ti ke­lei­vių lau­ki­mo sa­lę, dar­bo vie­tas, ka­bi­ne­tus, nu­pirk­ti bal­dus, pa­sta­ ty­ti in­for­ma­ci­nes švies­len­tes“, – var­di­jo K.Skie­rus. Įs­ta­ti­nis ka­pi­ta­las – mi­ni­ma­lus

Sta­ty­bų ėmė­si įmo­nė „Pa­lan­ga Pro­ per­ties“, ku­rios stei­gė­jai – Olan­di­ jos ir Ka­na­dos ka­pi­ta­lo bend­ro­vės „Hom­burg Val­da“ ir „Ca­pi­tal Ci­ ty Group“. „Bet juk „Pa­lan­ga Pro­per­ties“ te­tu­ri 10 tūkst. li­tų įsta­ti­nį ka­pi­ta­ lą“, – pa­ste­bė­jo A.Jo­kū­baus­kas. Kaip bend­ro­vė pa­grįs šio pro­jek­ to fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius, nie­kas iš kal­bin­tų Pa­lan­gos ta­ry­bos na­rių ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. „Juk jie nu­ve­žė ta­ry­bos na­rius į Skuo­dą ir Klai­pė­dą ir pa­ro­dė sa­vo dar­bus“, – dien­raš­čiui pa­tvir­ti­no Pa­lan­gos ko­mu­na­li­nis ūkio įmo­ nės va­do­vas K.Skie­rus. „Nu­ve­žė kaip avi­nų ban­dą ir ro­dė sal­dai­nį, ku­rį ne pa­tys sta­tė“, – pa­ tiks­li­no po­li­ti­kas A.Jo­kū­baus­kas. Gy­rė­si sve­ti­mais pro­jek­tais?

Ana­lo­giš­kus ob­jek­tus – Klai­pė­ dos, Kė­dai­nių ir Skuo­do au­to­bu­sų

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

sto­tis su pre­ky­bos cent­rais sta­čiu­ sios įmo­nės „Pro­jes­tos pro­jek­tai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ry­tis Ka­ na­pė­nas ti­ki­no, kad Skuo­do au­to­ bu­sų sto­ties „Ca­pi­tal Ci­ty Group“ įmo­nės ne­sta­tė, o tik vyk­dė ne­žy­ mius dar­bus. „Ma­ne pa­pik­ti­no vie­šai skel­bia­ ma ži­nia, kad šios įmo­nės at­sto­ vai vys­tė Skuo­do sto­ties sta­ty­bas. Nuo idė­jos iki rak­tų įtei­ki­mo už­ sa­ko­vui – vi­sa tai bu­vo iš­vys­ty­ta mū­sų kom­pa­ni­jos. Net jung­ti­nės veik­los su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su įmo­ ne „Pro­jes­tos pro­jek­tai“. Tai pa­na­ šu į sve­ti­mos idė­jos ir sve­ti­mo dar­ bo sa­vi­ni­mą­si“, – nuo­mo­nę dės­tė R.Ka­na­pė­nas. Sta­tant Klai­pė­dos au­to­bu­sų sto­ tį, „Pro­jes­tos pro­jek­tai“ tu­rė­jo ge­ ne­ra­li­nio ran­go­vo su­tar­tį. Pa­sak R.Ka­na­pė­no, jo įmo­nė pir­ mo­ji ša­ly­je ėmė­si jung­ti­nių veik­los su­tar­čių ir yra vie­nin­te­lė, ku­ri pa­ sta­tė tris to­kius ob­jek­tus. „Tai pa­vog­ta mū­sų idė­ja. Ne pir­ mas kar­tas, kai šios įmo­nės at­sto­ vai už­sa­ko­vams mi­ni mū­sų sta­ ty­tus ob­jek­tus kaip sa­vo. Mes jau gir­dė­jo­me, kad Bal­ta­ru­si­jo­je mi­ ni­mi mū­sų dar­bai“, – tei­gė R.Ka­ na­pė­nas. Esą „Ca­pi­tal Ci­ty Group“ bu­ vo sam­dy­ta tik kaip su­bran­go­vė ir tik da­lies de­ta­lio­jo pla­no su­de­ri­ ni­mui. „Šios įmo­nės žmo­gus bu­vo pa­ sam­dy­tas vyk­dy­ti tech­ni­nę sta­ty­bų prie­žiū­rą, o mė­gi­na­ma gir­tis sve­ti­ mais lau­rais. Aš įžvel­giu grės­mę šio au­to­bu­sų sto­ties pro­jek­to iš­vys­ty­ mui, nes to­kiam ob­jek­tui bū­ti­na rea­li pra­kti­ka“, – aiš­ki­no R.Ka­na­pė­nas. Įž­vel­gė var­žy­ti­nių grės­mę

Grės­mių šio­je Nau­jų­jų Va­siu­kų sta­ ty­ba jau pa­va­din­to­je is­to­ri­jo­je ma­ to ir ki­tas vers­li­nin­kas – pa­lan­giš­ kis Vai­das Ši­mai­tis. „Jung­ti­nės veik­los su­tar­ty­je in­ ves­tuo­to­jams nė­ra nu­ma­ty­ta jo­ kių san­kci­jų ir nė­ra nu­ma­ty­ta, kas bū­tų, jei­gu jie ne­su­ge­bės už­tik­

rin­ti nau­jo sto­ties pa­sta­to ir že­ mės skly­po ar jo da­lies hi­po­te­kos iš­re­gist­ra­vi­mo, pa­si­bai­gus sta­ty­ bos dar­bams. Tai­gi, jei­gu kas nors in­ves­tuo­to­jams nu­tik­tų ar jie ty­ čia ne­be­vyk­dy­tų sa­vo įsi­pa­rei­go­ ji­mų grą­ži­nant iš ban­ko pa­si­sko­ lin­tus pi­ni­gus, ban­kas tu­rė­tų tei­sę vi­są tur­tą, taip pat ir sto­tį, par­duo­ ti iš var­žy­ti­nių“, – liūd­niau­sią sce­ na­ri­jų pie­šė V.Ši­mai­tis. Ta­ry­bos na­riai su­tar­ty­je įžvel­ gė ir dau­giau ab­sur­du dvel­kian­čių są­ly­gų. „Su­tar­ty­je vis­kas su­dė­lio­ta taip, kad įsi­pa­rei­go­ji­mai nu­ma­ty­ti tik Pa­lan­gos ko­mu­na­li­nin­kams. Aš ap­ti­kau klai­kių są­ly­gų šia­me do­ku­ men­te, tai jau akis ba­dė“, – šiur­po A.Jo­kū­baus­kas. Pa­sak ta­ry­bos na­rio, jam pa­vy­ko iš­si­rei­ka­lau­ti, kad iš su­tar­ties bū­tų iš­brauk­ta są­ly­ga, pa­gal ku­rią už bet ko­kį nees­mi­nį sa­vi­val­dy­bės įmo­nės pa­žei­di­mą ki­tai ša­liai bū­tų mo­ka­ ma 0,5 mln. li­tų bau­da. Mies­tą gar­sins pre­ky­bos cent­rai

Pa­sak A.Jo­kū­baus­ko, Pa­lan­gos mies­to bend­ra­ja­me pla­ne nu­ma­ ty­ta, kad au­to­bu­sų sto­čiai pa­skir­ ta­me ra­jo­ne ke­ti­na­ma sta­ty­ti tik iki 2 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­ to pre­ky­bos cent­rą. „Nu­ro­dy­to­je vie­to­je jau yra dvi „Iki“ par­duo­tu­vės. O ne­to­lie­se vėl nu­ma­to­mas 5 tūkst. kv met­rų plo­to pre­ky­bos cent­ras. Kiek to­ liau nu­ma­ty­tos dar dvie­jų pre­ky­ bos cent­rų sta­ty­bos. Vers­li­nin­kai jau pa­ren­gė de­ta­liuo­sius pla­nus, pi­ni­gus iš­lei­do, sun­ku nu­spė­ti, kaip rea­guos vers­las į taip smar­kiai stu­mia­mą ob­jek­tą“, – nuo­gąs­ta­vo A.Jo­kū­baus­kas. Pa­lan­gos ta­ry­bos na­rys Vy­tau­ tas Stal­mo­kas taip pat šiur­po nuo val­džios už­mo­jų ap­sta­ty­ti ku­ror­tą pre­ky­bos cent­rais. „Jų ir taip čia daug, poil­siau­to­ jai ne­va­žiuos į Pa­lan­gą pa­si­žiū­rė­ ti pre­ky­bos cent­rų. Čia tu­rė­tų bū­ti pla­nuo­ja­mas pra­mo­gų komp­lek­sas,

ies­to ta­ry­ba pri­ta­rė sta­ty­ ti pre­ky­bos cent­rą dvie­ jų hek­ta­r ų skly­pe. Kas pa­siū­lė? Mū­sų ko­mu­na­ li­nin­kai čia dar­ba­vo­si. Mes pa­tys ne­ga­ lė­jo­me pa­si­sta­ty­ti sto­ties, bū­tų rei­kė­ję im­ti kre­di­tus. Vys­ty­to­jai pa­si­ža­da pa­ do­va­no­ti mies­tui sto­tį ir įreng­ti 284 au­ to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les. Pre­ky­bi­ nin­kams – 170 sto­vė­ji­mo vie­tų. Ta­čiau juk pre­k y­bos cent­r ui bai­g us dar­bą, aikš­te­lė­je žmo­nės ga­lės lai­ky­ti ma­ši­ nas. Bus iš­spręs­ta ne­mo­ka­mo ma­ši­nų sta­ty­mo pro­ble­ma. Sta­ty­to­jai įsi­pa­rei­ go­ja su­tvar­ky­ti įva­žas į pre­ky­bos cent­ rą. Ma­no­me, kad jie išas­fal­tuos Vė­ž ių gat­vę, o gal net su­si­tar­si­me, kad nu­ ties­t ų til­tą per Rą­žės upe­l į, ir įrengs Vė­ž ių gat­vės pra­tę­si­mą. Pas­ta­ra­ja­ me po­sė­dy­je pa­kei­tė­me šio skly­po po­bū­dį, nes jis bu­vo in­ži­ne­ri­nių tink­ lų, o rei­kė­jo vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties. Au­to­bu­sų sto­tis užims 460 kv met­rų. Tai bus ant­ros ka­te­go­ri­jos sto­tis. Sta­ty­ to­jas gau­na 2,2 tūkst. kv met­rų pre­ky­ bos cent­rą. Dar 280 kv met­rų su­da­rys bend­rai su au­to­bu­sų sto­ti­mi nau­do­ ja­mos pa­tal­pos, tech­n i­nės pa­tal­pos, o pre­ky­bos cent­ro san­dė­liai su­da­rys 963 kv met­rus. Že­mę jie nuo­mos pa­ gal įkai­nius. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad vė­ liau, po sta­ty­bų pa­bai­gos, že­mės skly­ pai bus ati­da­ly­ti.

An­tį pa­lei­do ži­niask­lai­da

Alek­sand­ras Jo­kū­baus­kas:

Nu­ve­žė kaip avi­nų ban­dą ir ro­dė sal­dai­nį, ku­rį ne pa­tys sta­tė.

kad žmo­nės at­vyk­tų į ku­ror­tą ir žie­ mos me­tu“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas. V.Stal­mo­ką ste­bi­no su­tar­ties są­ ly­gos, ku­rios leng­va ran­ka vals­ty­ bi­nę že­mę ati­duo­da prieš me­tus įkur­tai ne­ži­no­mai įmo­nei. „Šiuo rei­ka­lu tam tik­ros tar­ny­ bos tu­rė­tų do­mė­tis. Sta­ty­bų ima­ si įmo­nė, ku­ri ne­tu­ri sa­vo tur­to, o sa­vi­val­dy­bė tu­rės įkeis­ti sa­vo že­ mę ir lai­duo­ti“, – pik­ti­no­si ta­ry­ bos na­rys. Pak­los 150 tūkst. li­tų bau­doms

Po­li­ti­kams už­kliu­vo ir tai, kad sta­ty­ bos nu­ma­ty­tos to­je vie­to­je, kur šiuo me­tu vei­kia kar­tų nuo­mos aikš­te­lė. „Mies­tas tu­rės su­mo­kė­ti 150 tūkst. li­tų už nuo­mos su­tar­ties nu­trau­ki­mą su kar­tų nuo­mo­to­jais. Juk nuo­mos su­tar­tis bu­vo su­da­ry­ta iki 2015 me­tų, o tuo­met, kai sa­vi­ val­dy­bei bu­vo pui­kiai ži­no­ma, kad čia bus sta­to­ma au­to­bu­sų sto­tis, priim­tas spren­di­mas nuo­mą pra­ tęs­ti dar 5 me­tams. Kas ga­li pa­ neig­ti, kad šis in­di­vi­dua­lios įmo­ nės sa­vi­nin­kas pa­si­keis ir tam tik­ru me­tu šią įmo­nę jau val­dys vi­so šio pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai?“ – pik­ti­ no­si A.Jo­kū­baus­kas.

Įmo­nės „Ca­pi­tal Ci­ty Group“ vie­ nas va­do­vų Min­dau­gas Za­rem­ba ti­ki­no, kad ku­ror­te sta­ty­bo­mis už­ siims „Hom­burg Val­da“. „Mes esa­me pro­jek­tų val­dy­to­jai. Sta­ty­bų pra­džios ga­li­ma ti­kė­tis po 6–7 mė­ne­sių“, – aiš­ki­no M.Za­ rem­ba. Pak­laus­tas ar tie­sa, jog ku­ror­to ta­ry­bos na­riams gy­rė­si, kad „Ca­pi­ tal Ci­ty Group“ pa­sta­tė Skuo­do ir Klai­pė­dos sto­tis, M.Za­rem­ba at­sa­ kė, kad taip tvir­ti­no ne jis, o Skuo­ do mies­to me­ras. „Gal me­ras ne vi­sai taip pa­sa­kė, o žur­na­lis­tai ne taip pa­ra­šė. Mū­sų kom­pa­ni­ja šiuo­se pro­jek­tuo­se da­ ly­va­vo. Tie, kas sa­ko, kad mes ne­ su­si­ję su šio­mis sta­ty­bo­mis, me­ luo­ja“, – tvir­ti­no M.Za­rem­ba. Jo ma­ny­mu, „Pro­jes­tos pro­jek­ tai“ ne­pa­ten­ta­vo sa­vo pro­jek­to kaip au­to­ri­nio dar­bo. „Te­gul krei­pia­si į teis­mą, jei mes ką nors pa­si­sa­vi­no­me. Mes šiuo­se pro­jek­tuo­se at­li­ko­me tech­ni­nę prie­žiū­rą ir de­ri­no­me de­ta­liuo­sius pla­nus, dvi­de­šim­ ties punk­tų su­tar­tį tu­rė­jo­me šio­ se sta­ty­bo­se“, – aiš­ki­no įmo­nės at­sto­vas. Pa­si­tei­ra­vus, ko­kiu bū­du „Ca­pi­ tal Ci­ty Group“ įsi­siū­lė Pa­lan­gos po­li­ti­kams pa­sta­ty­ti sto­tį ma­nais už dvie­jų hek­ta­rų skly­pą, M.Za­ rem­ba at­sa­kė, kad įmo­nė ak­ty­viai do­mė­jo­si sta­ty­bų pla­na­vi­mo do­ku­ men­tais Pa­lan­go­je. „Mes se­ka­me ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to rin­ką Lie­tu­vo­je ir ste­bi­me vi­sus vie­šai priei­na­mus šal­ti­nius. Bu­vo vie­šas de­ta­lio­jo pla­no svars­ty­mas, pa­ma­tė­me to­kią idė­ją ir pa­siū­lė­ me Pa­lan­gos mies­tui“, – ne­slė­pė M.Za­rem­ba.


5

AntrADIENIS, sausio 8, 2013

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

D.Pa­val­kiui įta­ri­mai žmo­nai ne­truk­do

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­nius Pa­val­kis by­los žmo­nai ne­lai­ko kliū­ti­mi mi­nist­rau­ti. Ta­čiau tiek Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė, tiek prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ne­turėję in­for­ma­ci­jos apie įta­ri­mus jo su­tuok­ti­nei.

„„Prioritetai: šiuo me­tu D.Pavalkis

la­biau rūpi­na­si aukštųjų mo­kyklų ir abi­tu­rientų eg­za­minų rei­ka­lais nei tuo, kad „pa­mir­šo“ apie įta­ ri­mus su­tuok­ti­nei pa­minė­ti tiek Pre­zi­den­tei, tiek prem­je­rui. 

„Fo­to­die­nos“ / Ro­ber­to Dač­kaus nuo­tr.

Mi­nist­ras D.Pa­val­kis sa­ko jo žmo­nai ar­chi­tek­tei Edi­tai Pa­val­kie­nei iš­kel­ tos by­los ne­lai­kan­tis kliū­ti­mi būti mi­nist­ru. Jis taip pat tei­gia be­si­ti­ kin­tis, kad su­tuok­tinė bus iš­tei­sin­ta. „Aš ti­kiuo­si iš­tei­si­na­mo­jo spren­di­ mo, nes, kaip minė­jau, to­kio sąži­ nin­go žmo­gaus – ko ge­ro, ji­nai už ma­ne sąži­nin­gesnė“, – žur­na­lis­ tams pir­ma­dienį sakė mi­nist­ras. D.Pa­val­kio tei­gi­mu, in­for­ma­ci­ja apie jo žmo­nos bylą pa­skelb­ta jau prie­š 6–7 me­tus. „Aš ne­ži­nau, ar dėl to, kad yra by­la, mes tu­ri­me su­ sto­ti, nie­ko ne­da­ry­ti ir, pa­vyzd­žiui, aš turė­jau sa­ky­ti, kad ne, ži­no­te, aš la­bai bi­jau dėl žmo­nos ir į mi­ nist­rus nei­siu. Aš ne­ma­nau taip, aš ma­nau, kad mes tu­ri­me turė­ ti pa­kan­ka­mai pi­lie­tiš­ku­mo, ir tie lai­kai, kai už vieną brolį, bu­vusį miš­ke, vežė vi­sas šei­mas į Si­birą, pra­ėjo“, – tei­si­no­si jis. D.Pa­val­kis sakė prem­jerą A.But­ ke­vi­čių apie tai, kad jo žmo­na yra tei­sia­ma, in­for­mavęs pra­ėjusį penk­ ta­dienį, o šią in­for­ma­ciją esą ga­li bet kas su­ži­no­ti pa­si­telkęs „Goog­le“ paieš­kos sis­temą in­ter­ne­te. Mi­nist­ ras pri­pa­ži­no su Pre­zi­den­te D.Gry­ baus­kai­te apie sa­vo žmo­nos si­tua­ ciją ne­kalbėjęs, bet jei reikės, esą, su ša­lies va­do­ve su­si­tik­siąs. LNK te­le­vi­zi­ja sek­ma­dienį pra­ nešė, kad Kau­no pro­ku­ro­rai pra­šo Dar­bo par­ti­jos at­sto­vo D.Pa­val­ kio žmoną ar­chi­tektę E.Pa­val­ kienę pri­pa­žin­ti kal­ta di­delės ver­ tės su­kčia­vi­mo by­lo­je ir nu­baus­ti

rea­lia trejų metų laisvės at­ėmi­mo baus­me. Maž­daug prie­š pen­ke­rius me­tus Kau­no vald­žia pa­skelbė kon­kursą pa­reng­ti Tai­kos ir Pra­monės pro­ spektų san­kry­žos re­konst­ruk­ci­jos ir nau­jo via­du­ko sta­ty­bos tech­ ninį pro­jektą. Kon­kur­se da­ly­va­vo vie­nin­telė bend­rovė – „Miestp­ ro­jek­tas“, ku­riai va­do­va­vo E.Pa­ val­kienė. Įta­rimų su­kėlė tai, kad skel­bi­me duo­tas ter­mi­nas pro­jek­ tui pa­reng­ti – vos vie­nas mėnuo. „Miestp­ro­jek­tas“ laimė­jo kon­ kursą, nors pro­jektą pa­si­ūlė pa­ reng­ti už aš­tuo­nis kar­tus di­desnę kainą, nei bu­vo nu­ma­ty­ta. Bend­ rovė per mėnesį pro­jek­to ne­pa­ rengė, ter­mi­nas pra­tęstas pus­me­ čiui. Iš vi­so su­mokė­ta 763 tūkst. litų. Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ratū­ra pra­ne­ša, kad dar­bai ne­bu­vo at­lik­ti. Pa­ti E.Pa­val­kienė kaltę nei­gia. Pre­zi­dentės at­stovė Dai­va Ul­ bi­naitė va­kar pa­tvir­ti­no, kad apie D.Pa­val­kio žmo­nos pro­ble­mas su teisė­sau­ga mi­nist­ras in­for­mavęs ne­bu­vo. „To­kia in­for­ma­ci­ja la­bai rim­ta“, – BNS teigė D.Ul­bi­naitė. Jos žod­žiais, komp­ro­mi­tuo­jan­ čios in­for­ma­ci­jos apie pa­tį kan­ di­datą ša­lies va­dovė ne­ga­vo, nes tar­ny­bos įpa­rei­go­tos in­for­ma­ciją teik­ti tik apie pa­čius kan­di­da­tus į mi­nist­rus. Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius pir­ma­ dienį tvir­ti­no taip pat ne­turėjęs minė­tos in­for­ma­ci­jos. „Klaipėdos“, BNS inf.

Rei­ka­la­vi­mai ma­žu­moms ne­si­keis Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­ nius Pa­val­kis tei­gia, kad ne­pla­nuo­ ja­ma at­si­sa­ky­ti lie­tu­vių kal­bos eg­ za­mi­no su­vie­no­di­ni­mo lie­tu­vių ir tau­ti­nių ma­žumų mo­kyklų moks­ lei­viams.

So­cial­de­mok­ra­to Al­gir­do But­ke­vi­ čiaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sybės pro­gra­mo­je įra­šy­tas sie­kis, kad vals­ty­bi­nis lie­tu­vių kal­bos eg­za­ mi­nas ne­lie­tu­viškų mo­kyklų abi­ tu­rien­tams būtų nu­kel­tas į vėlesnį laiką. „Tu­ri­me lie­tu­vių kalbą gerb­ti. Šie me­tai, ko ge­ro, ap­skri­tai turė­ tų būti įvar­di­ja­mi kaip li­tua­nis­ti­kos me­tai. Len­kai vi­sai gra­žiai lai­ko lie­ tu­vių kal­bos eg­za­miną, ne­tgi keis­ ta, kad kar­tais ge­riau nei lie­tu­vai­ čiai. Todėl at­si­sa­ky­ti to eg­za­mi­no tik­rai ne­pla­nuo­ja­ma“, – žur­na­lis­ tams pir­ma­dienį sakė D.Pa­val­kis. Ta­čiau mi­nist­ras už­si­minė, kad te­be­dis­ku­tuo­ja­ma dėl eg­za­mi­no ver­ti­ni­mo kri­te­rijų. Lapk­ritį bu­vo pa­tvir­tin­tos su­vie­ no­din­to lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no ver­ti­ni­mo inst­ruk­ci­jos, jo­se nu­ma­ ty­ta at­laid­žiau ver­tin­ti abi­tu­rientų, ku­riems lie­tu­vių kal­ba nėra gim­to­ ji, dar­bus.

„„Nu­sis­tovė­jo: per­nai, kai vi­si Lie­tu­vo­je be­si­mo­kan­tys abi­tu­rien­tai laikė

vie­nodą lie­tu­vių kal­bos eg­za­miną, mažumų atstovai pasirodė pui­kiai.„ 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

D.Pa­val­kis sa­ko, kad vi­sus tau­ tinėms ma­žu­moms rūpi­mus klau­ si­mus ap­tars su Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­jos į vi­ce­mi­nist­rus de­ le­guo­ja­ma Edi­ta Ta­mo­šiū­nai­te. 2011 m. pa­va­sarį Sei­mas pri­ėmė nau­jos re­dak­ci­jos Švie­ti­mo įsta­ tymą, ku­ris, be kitų da­lykų, nu­statė ir naują lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mo tvarką tau­ti­nių ma­žumų mo­kyk­lo­se. Nu­ma­ty­ta dau­giau pa­mokų lie­tu­vių kal­ba, taip pat nuo 2013 m. su­vie­no­

din­ti lie­tu­vių kal­bos bran­dos eg­za­ mi­no už­duo­tis. Nau­jovės su­laukė da­lies tau­ti­nių ma­žumų pa­si­prie­ši­ni­mo. Lie­tu­vos Vy­riau­sybė tei­gia, kad jos pa­si­rink­tas mo­de­lis yra vie­ nas nuo­sai­kiau­sių Eu­ro­po­je, ir pa­ brėžia, kad ki­to­se ša­ly­se, įskai­tant Len­kiją, ga­lio­ja pa­na­šios nuo­sta­ tos dėl vie­no­do eg­za­mi­no ir da­lykų dėsty­mo vals­ty­bi­ne kal­ba. „Klaipėdos“, BNS inf.

„„Pri­vi­le­gi­jos: kir­pyk­la par­la­men­te šilt­na­mio sąly­go­mis vei­kia jau 30

metų. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Sei­me vis dar dvel­kia so­viet­me­čiu Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pripratę prie pri­vi­le­gijų par­la­ men­ta­rai ne­ga­li be jų ap­siei­ti, o ryž­to jų at­si­kra­ty­ti neuž­ten­ka. Tik taip ga­li­ma paaiš­kin­ti be kon­ ku­ren­ci­jos Sei­me vei­kian­čios kir­ pyk­los fe­no­meną. Prad­žia – 1982-ie­ji

Be­veik jo­kių mo­kes­čių ir jo­kios kon­ku­ren­ci­jos. To­kio­mis šilt­ na­mio sąly­go­mis Sei­me jau ant­ rą de­šimt­metį vei­kia Vir­gi­ni­jos Sni­muš­ki­nos kir­pyk­la. Par­la­men­ to dar­buo­to­jai čia ga­li ne tik ap­ si­kirp­ti – tei­kia­mos ma­ni­kiū­ro ir net ma­sa­žo pa­slau­gos. Sei­mo tre­čiųjų rūmų rūsy­je įsikū­ru­sio­je kir­pyk­lo­je, ku­ri uži­ ma be­maž 20 kv. metrų, – ke­tu­ rios dar­buo­to­jos. Pa­ti kir­pyk­los sa­vi­ninkė, pen­si­ninkė V.Sni­muš­ ki­na, čia dir­ba nuo 1982 m. Kir­pyk­la Sei­me – aki­vaiz­dus so­viet­me­čio re­lik­tas. Kad šios Sei­mo pa­tal­pos iš­nuo­mo­tos be kon­kur­so ir nea­pibrėž­tam ter­mi­ nui, Vals­tybės kont­rolė skelbė dar prie­š še­še­rius me­tus. Skel­bia su­rengę kon­kursą

Nei kir­pyk­los – in­di­vi­dua­lio­sios įmonės – sa­vi­ninkė V.Sni­muš­ki­ na, nei Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos at­sto­ vai dien­raš­čiui va­kar taip ir ne­su­ gebė­jo nu­ro­dy­ti, už ko­kią sumą nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos. An­ta­nas Di­mai­tis, Sei­mo Ben­ drųjų rei­kalų de­par­ta­men­to di­ rek­to­rius, pai­niai aiš­ki­no, kad V.Sni­muš­ki­na kas mėnesį mo­ka „gal 300 litų ir už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas at­ski­rai“. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vas nu­rodė, kad bu­vo su­reng­tas pa­ talpų nuo­mos kon­kur­sas. „Jau ant­ras kon­kur­sas pra­ėjo. Tik man at­ro­do, kad dau­giau nie­kas ne­da­ ly­va­vo“, – pa­tiks­li­no A.Di­mai­tis. Jo tei­gi­mu, su­tar­tis dėl pa­talpų nuo­mos su V.Sni­muš­ki­na turėtų baig­tis 2016 m. Pri­si­du­ria prie pen­si­jos

Kir­pyk­los sa­vi­ninkė V.Sni­muš­ ki­na aiš­ki­no, kad dirb­da­ma Sei­ me taip pri­si­du­ria prie pen­si­jos. „Aš ten dir­bu nuo 1982 m. Se­niai. Laimė­jo­me du kon­kur­sus. Iš pra­ džių pa­tal­pos bu­vo pa­skir­tos, bu­ vo val­diš­ka kir­pyk­la „Pirmū­nas“. Mus pa­siuntė ten, nes reikė­jo kir­ pėjų. Pas­kui, ne­prik­lau­so­mybės

pra­džio­je, įkūrėme įmonę ir dir­ ba­me. Vis­kas vyks­ta tvar­kin­gai“, – dien­raš­čiui kalbė­jo il­ga­metė Sei­mo kirpė­ja. Ji pa­tiks­li­no, kad kir­pyk­lo­je dir­ba dvi kirpė­jos, vie­na ma­ni­ kiū­ri­ninkė ir vie­na ma­sa­žuo­to­ ja. V.Sni­muš­ki­nos tei­gi­mu, kli­ entų Sei­mo kir­pyk­lo­je ne­trūksta. „Nors kar­tais per dieną būna ir du, ir pen­ki“, – pri­dūrė ji. Ar iš to­kio vers­lo šilt­na­mio sąly­go­mis ga­li­ma už­dirb­ti? Re­gis, taip. „Pen­si­ninkė esu. Tai, ži­no­ te, pri­si­dur­ti prie­dą vi­sai ge­rai, o klientū­ra ma­no nuo­la­tinė, ši­tiek metų“, – pa­klaus­ta apie už­darbį teigė V.Sni­muš­ki­na.

Pen­si­ninkė esu. Tai, ži­no­te, pri­si­dur­ti prie­dą vi­sai ge­rai. Mi­li­jo­nie­riui per bran­gu

Sei­mo kir­pyklą ir ma­sa­žo ka­ bi­netą, ži­no­ma, la­biau­siai yra pamė­gu­sios Sei­mo mo­te­rys, par­ la­men­to kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­ jos. Ta­čiau kir­pyk­los neap­len­kia ir mi­nist­rai. Va­kar čia be­si­ker­ pantį dien­raš­tis už­ti­ko su­si­sie­ ki­mo mi­nistrą so­cial­de­mok­ratą Ri­mantą Sin­ke­vi­čių. Kaip aiš­ki­no kir­pyk­los dar­buo­to­ja, vyrų kir­pi­ mas čia kai­nuo­ja iki 30 litų, mo­ terų – apie 30–40 litų. „Prieš pen­ke­rius ar dau­giau metų ten kir­pau­si. Ne­ma­tau čia nie­ko blo­ga. Jei žmonės no­ri nu­ si­kirp­ti, yra pa­tal­pos, kodėl ne­si­ kirp­ti. Tik, at­vi­rai pa­sa­kius, ten daug bran­giau“, – aiš­ki­no so­cial­ de­mok­ra­tas, il­ga­me­tis par­la­men­ ta­ras Bro­nius Bra­daus­kas. O, pa­vyzd­žiui, kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma šio­je kir­pyk­lo­je nie­ ka­da ne­si­lankė ir net ne­ži­no­jo, kur ji yra. Jis svarstė, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja turėtų at­si­klaus­ti vi­ sų Sei­mo frak­cijų, ar kirpėjų pa­ slau­gos Sei­me iš­ties būti­nos, nes gro­žio sa­lonų ap­stu ir prie Sei­mo. „Gal mo­te­rims čia la­biau rei­ka­ lin­ga, jei rei­kia skubė­ti į TV dis­ ku­sijų laidą ar pan.“, – juo­ka­vo J.Raz­ma. Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, anot jo, šiuo at­ve­ju turėtų elg­tis pre­ci­ziš­kai ir su­reng­ti skaidrų nuo­mos kon­ kursą, nes gro­žio sa­lo­nas Sei­me – tik­rai ne būti­nybė.


6

antradienis, sausio 8, 2013

nuomonės

Mi­nė­jo­me 299-ąjį gim­ta­die­nį

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Leis­ki­te pa­mie­go­ti

Po šven­čių pa­ry­čiais iš mie­go tu­ ri­me pa­kil­ti dėl šiukš­lių ve­žė­jų. Jie jau 6 val. ry­to bil­di­na me­ta­li­ nius kon­tei­ne­rius Reik­ja­vi­ko gat­ vė­je. Ką mums da­ry­ti? Įva­žiuo­ ti į kie­mus ne­ga­li, tran­ko­si. Pir­mą Ka­lė­dų die­ną jie jau pa­kė­lė vi­sus gy­ven­to­jus pa­ry­čiais, per­nai sau­ sio 1-ąją tas pa­ts nu­ti­ko. Žmo­nės ne­ga­li pail­sė­ti. Ar ne­ga­li jie at­va­ žiuo­ti 14 val. die­nos? Jei žmo­nės šven­čia, juk ki­tą ry­tą 6 val. tik­rai ne­lėks su ki­bi­ru šiukš­lių iš­neš­ti.

Violeta Juodelienė

V

Olim­pia­da – ne klu­bi­nis, bet ša­lių tur­ny­ras, o pi­lie­ ty­bė yra bran­giau­sia, ką ga­li do­va­no­ti vals­ty­bė. Nie­ko keis­ta, kad šios dėl sa­vo spor­ti­nių am­bi­ci­jų dai­ro­si sve­ti­mų vė­lia­vų. Ste­bė­ti Lie­tu­vos tris­pal­vę, ky­lan­čią spor­ to are­no­se, iš tie­sų la­bai ma­lo­nu. Juk dau­ gu­mai vis dar at­ro­do, jog tik spor­ti­nin­kų me­da­liai – vie­nin­te­lis įro­dy­mas, kad ne­ sa­me men­ka­ver­tė tau­ta. Ir tik gie­do­da­mi him­ną kar­tu su me­da­li­nin­ku, tau­tie­čiai di­džiuo­ja­si, kad yra lie­tu­viai. Tik kiek tos lie­tu­vy­bės tu­ri spor­ti­nin­kas, ku­riam ne­ svar­bu, po ko­kia vė­lia­va plauk­ti olim­pi­ niuo­se van­de­ny­se? Olim­pia­da – ne klu­ bi­nis, bet ša­lių tur­ny­ras, o pi­lie­ty­bė yra bran­g iau­sia, ką ga­l i do­va­no­t i vals­ty­bė. Jei tik no­rė­da­mi at­si­k ra­ty­t i men­ka­ver­ tiš­k u­mo komp­lek­so pra­dė­si­me to­k io­ mis do­va­no­mis žars­ty­t is ne­pai­sy­da­mi Kons­ti­tu­ci­jos, ku­ri ne­lei­džia su­teik­ti pi­ lie­ty­bės už bū­si­mus (tiks­liau – nu­ma­to­ mus) nuo­pel­nus, kaip jaus­tis Rū­tai Mei­ lu­ty­tei, ku­ri sa­vo me­da­lių ne­no­ri do­va­ no­ti jo­kiai ki­tai ša­liai? Jei ma­no­me, kad nu­vy­lę pas mus be­si­ ver­žian­čius ta­len­tin­gus už­sie­nie­čius el­ gia­mės ypač kon­ser­va­ty­viai, tu­rė­tu­me at­si­pra­šy­t i ir Donatos Rim­šai­tės, ku­r ią, pa­si­r in­k u­sią spor­t i­nes am­bi­ci­jas, o ne vė­lia­vą, va­di­no­me iš­da­vi­ke. Ir, ži­no­ma, liau­t is šai­py­t is iš Ge­rard’o De­par­d ieu, nors jo at­lie­ka­mas Ru­si­jos pi­lie­čio vaid­ muo – ne tik pa­ts keis­čiau­sias ko­m i­ko kar­je­ro­je, bet ir pa­ro­do, iki ko­kių ab­sur­ dų ga­li virs­ti žai­di­mai su pi­lie­ty­be.

Ire­na

Pa­pik­ti­no vir­ši­nin­ko tei­gi­nys

„„Tra­di­ci­ja: į K.Do­ne­lai­čio gim­ta­die­nio pa­mi­nė­ji­mą, kaip ir kas­met, su­si­rin­ko klai­pė­die­čių.

S

au­sio 1-osios vi­du­die­nį klai­ pė­diš­kiai, Kris­ti­jo­no Do­ne­ lai­čio ger­bė­jai, gau­siai su­si­ rin­ko K.Do­ne­lai­čio aikš­tė­je pa­mi­nė­ti di­džio­jo bū­rų Poe­to 299ąjį gim­ta­die­nį. Šią jau tra­di­ci­ja ta­pu­sią šven­tę prieš 25 me­tus pra­dė­jo kul­tū­ros is­ to­ri­kas Ber­nar­das Alek­na­vi­čius. Už tai vi­si jam esa­me dė­kin­gi. Šių­me­ti­nį K.Do­ne­lai­čio mi­nė­ ji­mą ving­ria bir­by­nės me­lo­di­ ja pra­dė­jo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ to pro­fe­so­rius Pran­ciš­kus Na­ru­šis, įpin­da­mas ir sa­vo poe­ti­nius žo­ džius apie K.Do­ne­lai­tį ir grei­tai bė­ gan­tį lai­ką. Klai­pė­dos dra­mos teat­ro ar­tis­ tas Alek­sand­ras Ši­mans­kis raiš­kiai per­skai­tė Mai­ro­nio straips­nio apie K.Do­ne­lai­tį iš­trau­ką.

Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai su sa­vo di­rek­to­riu­mi Sta­siu Rui­ba prie­ša­ky­je poe­ti­niu žo­džiu svei­ki­no vi­sus su di­džio­jo dai­niaus gim­ta­die­niu. Gra­žų ir pra­smin­gą svei­ki­ni­mą pa­tei­kė vi­siems pa­žįs­ta­mas klai­ pė­die­tis Jur­gis Auš­ra su sa­vo anū­ ku, gi­mu­siu, kaip ir K.Do­ne­lai­tis, sau­sio 1 die­ną. Iš­min­tin­gą ir api­bend­ri­nan­tį K.Do­ne­lai­čio gim­ta­die­nio šven­tės pra­smę žo­dį ta­rė Sei­mo na­rys Eu­ ge­ni­jus Gent­vi­las. Mi­nė­da­mi K.Do­ne­lai­čio gi­mi­mo die­ną, mes ne tik pra­smin­gai šven­ čia­me nau­jų­jų me­tų pra­džią, bet ir vis iš nau­jo at­sa­ki­nė­ja­me į klau­si­ mus, kas mums yra K.Do­ne­lai­tis ir jo ne­pa­kar­to­ja­ma kū­ry­ba, kas K.Do­ne­ lai­tis yra Lie­tu­vos kul­tū­rai.Pet­ro Šmi­to nuo­tr

Just.Mar­cin­ke­vi­čius K.Do­ne­lai­ tį api­bū­di­no tri­mis me­to­ni­miš­kais įvaiz­džiais – tai Lie­tu­vos var­pas, kar­das ir ark­las. Rūs­čiais Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ ro me­tais Sa­lo­mė­ja Nė­ris, ieš­ko­da­ ma dva­si­nių at­ra­mų, taip ra­šė apie K.Do­ne­lai­tį: Kar­žy­giu mes Do­ne­lai­tį šian­dien mi­nim, Kurs lai­mė­jo di­džią ko­vą mums – Prie­šas kir­to kumš­tim ge­le­ži­nėm, O ji­sai kal­bos gim­to­sios gra­žu­mu. Iki tri­jų šim­tų me­tų Poe­to gi­mi­ mo ju­bi­lie­jaus li­ko tik vie­ne­ri me­tai – įsi­pa­rei­go­ki­me per tą lai­ką to­liau gi­lin­tis į K.Do­ne­lai­čio as­me­ny­bę ir jo ne­mir­tin­gą kū­ry­bą. Dr. Alek­sand­ras Ža­lys K.Do­ne­lai­čio drau­gi­jos Klai­pė­dos sky­riaus pir­mi­nin­kas

Ap­si­pir­ki­mas vir­to tik­ra kan­čia

M

a­ne pa­pik­ti­no vie­no pre­ky­bos cent­ro kai­ nų po­li­ti­ka ir ne­si­rū­pi­ ni­mas klien­tais. Prieš Nau­jų­jų su­tik­tu­ves bu­vau ap­si­ pirk­ti. Su­si­gun­džiau tor­tu. Jam bu­vo tai­ko­ma ne­ma­ža nuo­lai­ da. Anks­čiau tor­tas kai­ na­vo 29,99 li­to, o kai­na su­ma­žin­ta bu­vo iki 19,99 li­to. Iš­ si­rin­kau ne­di­du­ką. Prie ke­pi­nių dir­bu­si par­da­vė­ja ka­so­je „iš­mu­šė“ eti­ke­tę su kai­na. Pa­ma­čiau, kad nuo­lai­da ne­bu­vo pri­tai­ky­ta. Dar­buo­to­ja man ma­ lo­niai paaiš­ki­no, jog nuo­ lai­da bus pri­ tai­ky­ta prie ka­sos. Ei­lė bu­vo di­de­lė. Žmo­ nės sku­bė­jo ap­ si­pirk­ti prieš šven­tę. Su­lau­kiau sa­

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

397 728

telefonas@kl.lt

Ab­sur­diš­ki žai­di­mai

a­kar su­ž lu­go ame­r i­k ie­tės Isa­bel­los To­bias sie­k is tap­ ti Lie­tu­vos pi­lie­te, sy­kiu su­ du­žo ir jos par­tne­rio bei vi­ so Lie­tu­vos dai­lio­jo čiuo­ž i­mo vil­tys So­ čio olim­pia­do­je ban­dy­ti ko­vo­ti dėl me­ da­l ių. Nu­si­v y­l i­mas ir sun­k iai tvar­do­ mas pyk­tis le­do meist­r ų bei spor­to ger­ bė­jų sto­vyk­lo­se, li­be­ra­l ių po­l i­t i­k ų prie­ kaiš­tai, kad prin­ci­pin­g u­mą de­monst­ ruo­ja­me ne ten, kur rei­kia, kad už­si­spy­ rė­me, nors „vi­sas pa­sau­lis per­ka spor­ti­ nin­kus“. Reak­ci­jos ne nau­jos ir vei­kiau­ siai gir­di­mos ne pa­sku­ti­nį kar­tą. Nu­si­vy­ li­mo aša­ras lie­jo ir Kat­he­ri­ne Co­pe­ly, dar anks­čiau – Ka­tie Doug­las. Ga­l i­mas daik­tas, kad šios is­to­r i­jos – ne pa­sku­ti­nės. Juk, pri­mi­ty­viai sa­kant, tau­ tai nyks­tant ma­žė­ja ir ti­ki­my­bė at­si­ras­ti ta­len­tams, ku­rių kad ir to­se pa­čio­se nuo­ lat au­gan­čio­se JAV ran­da­si vis dau­giau.

karštas telefonas

vo ei­lės, o už ma­nęs sto­vė­jo mi­nia žmo­nių. Ta­da pra­si­dė­jo pro­ble­mos. Par­ da­vė­ja „įmu­šė“ tor­to kai­ną, bet pa­ ma­čiau, kad nuo­lai­da nė­ra pri­tai­ ky­ta ir čia. Klau­siau, ko­dėl taip yra. Ji nuė­jo aiš­kin­tis pas dar­buo­to­ją, dir­bu­sią ke­pi­nių sky­riu­je. Džiau­giuo­si, kad už ma­nęs sto­vė­jo kant­rūs ir at­lai­dūs žmo­ nės. Vi­sų at­si­pra­šiau, jog dėl ma­no tor­to stab­do­ma ei­lė. Žmo­nės ma­ ne su­pra­to. Grį­žu­si par­da­ vė­ja ban­dė „iš­mi­nu­suo­

Pet­ras

Vos neuž­ra­ki­no par­duo­tu­vė­je

Vie­ną va­ka­rą vaikš­čio­jau po di­ džiau­sio pre­ky­bos cent­ro Klai­ pė­do­je par­duo­tu­ves. Ieš­ko­jau su­ kne­lės. Ma­ta­vau­si vie­ną, ki­tą. Net ne­pa­ju­tau, kaip grei­tai bė­ga lai­ kas. Žiū­riu vie­no­je ka­bi­no­je, kaip man tin­ka su­kne­lė, ir gir­džiu, kad kaž­kas bel­džia. Par­da­vė­ja pa­sa­ kė, kad par­duo­tu­vė jau už­da­ry­ta. La­bai nu­ste­bau. Te­ko pa­lik­ti su­ kne­lę ir lįs­ti lauk pro pu­siau už­ da­ry­tas par­duo­tu­vės du­ris. Vė­ liau pa­gal­vo­jau – vi­sa lai­mė, kad par­da­vė­ja apė­jo ir ap­žiū­rė­jo per­ si­ren­gi­mo ka­bi­nas. Ga­lė­jau rū­bų par­duo­tu­vė­je įstrig­ti vi­sai nak­ čiai. Bū­čiau dar ne tiek su­kne­lių pa­si­ma­ta­vu­si. Vai­va

Ka­da pra­dės baus­ti pės­čiuo­sius?

Bu­vo skelb­ta, kad po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai ke­ti­na baus­ti pės­čiuo­sius, ku­rie tam­siu pa­ros me­tu ne­dė­ vi švie­są at­spin­din­čių at­švai­tų. Jei aš vaikš­čio­siu tik ša­li­gat­viais, tai kas ma­ne ga­li baus­ti? Ar šis pa­rei­gū­nų ke­ti­ni­mas yra tei­sė­ tas? Ar tik­rai yra įsta­ty­mi­nis ak­ tas, ku­ris lei­džia jiems tai da­ry­ti? No­rė­čiau, kad kas nors išaiš­kin­ tų, ar tai tik Klai­pė­dos po­li­ci­nin­ kų už­mo­jis, ar to­kia tvar­ka ga­lio­ ja vi­so­je ša­ly­je? Jei yra įsta­ty­mas ir pi­lie­čiai yra įpa­rei­go­ti įsta­ty­mu taip elg­tis, ta­da ne­prieš­ta­rau­čiau. Ta­čiau ko­dėl aš tu­riu ga­din­ti sa­ vo rū­bus ar daik­tus, kad už­kli­ juo­čiau tuos at­švai­tus? Man tai ne­pa­tin­ka.

Ai­da

And­riaus Del­tu­vos ka­ri­ka­tū­ra

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

reklamos skyrius: 397

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

„Diena Media News“ laikinai einantis vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

ti“ tor­to kai­ną iš są­skai­tos, ta­čiau jai ne­si­se­kė. Ka­sos apa­ra­tas atim­ da­vo di­des­nę su­mą, nei bu­vo įves­ ta. Kol aiš­ki­nau­si dėl tor­to, pro žmo­nes pra­dė­jo rėk­da­mas brau­tis ne­blai­vus vy­ras su pi­giau­sio vy­no bu­te­liu. Už ma­nęs sto­vė­ju­si tvar­ kin­ga mo­te­ris bi­jo­jo su­draus­min­ ti iš­si­šo­kė­lį. Keis­čiau­sia, kad ei­lė­ je sto­vė­ję rau­me­nin­gi vy­rai taip pat ty­lė­jo. Nie­ko ne­sa­kė ne­man­da­giam pir­kė­jui. Pap­ra­šiau par­da­vė­jos iš­kvies­ti ap­sau­gi­nin­kus, ta­čiau ji ne­rea­ga­ vo. Tik man pra­dė­jus rėk­ti ant vy­ ro ir pa­gra­si­nus, kad pa­ti iš­kvie­siu ap­sau­gą, jis at­si­sto­jo į ei­lės ga­lą. Ga­liau­siai su par­da­vė­ja pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti dėl nuo­ lai­dos tor­tui. Ji bu­vo pri­tai­ ky­ta ir grį­žau na­mo sėk­ min­gai švęs­ti Nau­jų­jų.

Skai­tau Ka­ro­lio Rup­kaus straips­nį „Švie­so­fo­ras „už­drau­dė“ va­žiuo­ti per til­tą“ („Klai­pė­da“, 2012 12 11). Ma­ne nu­ste­bi­no Klai­pė­dos ke­ lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko Ra­ mū­nas Ši­dei­kio tvir­ti­ni­mas, kad vai­ruo­to­jai to­kį švie­so­fo­rą tu­rė­ tų ver­tin­ti kaip ne­vei­kian­tį. Rau­ do­ną švie­so­fo­ro sig­na­lą vai­ruo­to­ jas tu­ri ver­tin­ti kaip ne­vei­kian­tį? Aš esu nu­stė­ręs. Kaip ga­li­ma tai teig­ti? Kaip ga­li­ma pa­sa­ky­ti to­ kius žo­džius?

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

397 750

711, 397 715

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė – Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė – Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

Platinimo tarnyba: 397 772 397 727 397 706 397 725 397 770 397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 713

Klai­pė­die­tė Pa­ren­gė As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

Prenumeratos skyrius: 397

„TV diena“: 397 719 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

714

Platinimo tarnyba – 397 713 Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 „Namai“: Fotokorespondentai: e. paštas reklama@kl.lt Lina Bieliauskaitė – 397 730 Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Skelbimų skyrius – 397 717 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 „Sveikata“: e. paštas skelbimai@kl.lt 397 705 Techninės redaktorės: Sandra Lukošiūtė – Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Pasaulis: Loreta Ruikė Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Laima Laurišonienė – 397 737 e. paštas akropolis@kl.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėm

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

antradienis, sausio 8, 2013

užribis Va­gys ra­do pi­ni­gų

Nuo vy­ro gy­nė­si kas­tu­vu

Su­si­vi­lio­jo sve­ti­mais de­ga­lais

Plun­gės raj. Bab­run­go k. gy­ve­ nan­ti 59 m. mo­te­ris ne­te­ko ne­ men­kos pi­ni­gų su­mos. Va­gys iš jos na­mų iš­ne­šė 12 tūkst. li­tų bei 3,4 tūkst. la­tų. Be to, mo­te­ ris pa­si­ge­do ke­lių bu­te­lių deg­ti­ nės bei auk­so pa­puo­ša­lų. Ko­kia šių daik­tų ver­tė, nukentėjusio­ ji iš­kart ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. Kaip įsi­brau­ta į na­mą, ne­pra­ne­ša­ma.

Sek­ma­die­nį 20.50 val. viename iš Bu­del­kie­mio g. namų su­si­plie­ kė su­tuok­ti­niai. 1949 m. gi­męs vy­ras pei­liu gra­si­no nu­žu­dy­ ti tre­jais me­tais jau­nes­nę žmo­ ną. Mo­te­ris gy­nė­si mo­juo­da­ ma kas­tu­vu ir taip su­ža­lo­jo vy­ro skruos­tą. Abu su­tuok­ti­niai bu­ vo pri­sta­ty­ti į Klai­pė­dos mies­to 2-ąjį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Gargž­duo­se gy­ve­nan­tis vy­ras sa­vait­ga­lį nu­vy­ko į Vė­žai­čius, kur tu­ri že­mės skly­pą ir ja­me lai­ko sa­vo trak­to­rių. Ta­da žmo­ gus su­ži­no­jo, kad va­gys iš trak­ to­riaus ba­ko iš­lei­do 120 lit­rų dy­ze­li­no. Taip sa­vi­nin­kui pa­da­ ry­ta 500 li­tų ža­la. Va­gys­tę ti­ria Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Gir­tas ka­ro po­li­ci­nin­kas va­žia­vo per grei­tai

„„Rea­ly­bė: Klai­pė­do­je tak­si vai­ruo­to­jai kė­du­tė­mis vai­kams ne­pa­si­rū­pi­no. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Taksistams vai­kų sau­gu­mas ne­rū­pi Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Rei­ka­la­vi­mas vai­kus vež­ti au­to­ mo­bi­liais tik pri­seg­tus spe­cia­lio­se kė­du­tė­se uos­ta­mies­čio tak­sis­tams – nė mo­tais. Dau­ge­lis jų ti­ki­na, kad ke­lei­viai tu­ri pa­tys pa­si­rū­pin­ti kė­ du­tė­mis.

Nuo praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio su­ griež­ti­nus vai­kų ve­ži­mo leng­vai­ siais au­to­mo­bi­liais rei­ka­la­vi­mus net 12 me­tų paaug­lius bū­ti­na ve­ žio­ti jų ūgį ati­tin­kan­čio­se kė­du­ tė­se. Šis rei­ka­la­vi­mas vi­siš­kai su­ pran­ta­mas nuo­sa­vų au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams, ta­čiau tik vie­nas ki­ tas uos­ta­mies­čio tak­sis­tas ga­li pa­ so­din­ti ma­žą­jį ke­lei­vį į spe­cia­lią kė­ du­tę. Vi­sų uos­ta­mies­ty­je vei­kian­čių

Ve­žė­jų lo­gi­ka pa­ pras­ta – kie­no vai­ kas, to ir kė­du­tė. tak­si pa­slau­gas tei­kian­čių bend­ro­ vių ope­ra­to­riai nea­be­jo­da­mi tei­ gė, kad kė­du­čių jų au­to­mo­bi­liuo­se nė­ra. Gal­būt tik vie­nas ki­tas ga­lė­tų ne­nu­si­ženg­ti to­kiam rei­ka­la­vi­mui, nes ve­žio­ja ir sa­vo at­ža­las. Pak­laus­ti, kaip jie ke­ti­na vyk­dy­ ti rei­ka­la­vi­mą ma­ža­me­čius vež­ti tik pri­seg­tus spe­cia­lio­se jų ūgiui pri­ tai­ky­to­se kė­du­tė­se, be­veik vi­si kal­ bin­ti tak­sis­tai ti­ki­no, kad tai ne jų, o vai­kų tė­vų rei­ka­las. Ve­žė­jų lo­gi­ka pa­pras­ta – kie­no vai­kas, to ir kė­du­tė. O klau­si­mą apie tai, ar dvie­jų vai­kų ma­ma tu­ rė­tų su sa­vi­mi tam­py­tis du ma­žy­ lius ir dvi kė­du­tes bei sa­vo pa­čios daik­tus, at­me­ta be ar­gu­men­tų. Kai ku­rie tak­sis­tai at­si­sa­ko vež­ti ke­lei­vius su vai­kais, ta­čiau dau­ ge­lis uos­ta­mies­čio tak­si vai­ruo­

„„Pa­to­gu­mas: kai ku­riuo­se au­to­mo­bi­

liuo­se su­mon­tuo­tos ga­myk­li­nės kė­ du­tės ma­žie­siems ke­lei­viams.

to­jų ne­krei­pia į tai dė­me­sio. Kol kas po­li­ci­nin­kai šiam pa­žei­di­mui di­de­lio dė­me­sio taip pat ne­ski­ ria. Pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, di­džiau­ sia blo­gy­bė – vai­ruo­to­jų gir­ta­vi­ mas bei chu­li­ga­niš­kas vai­ra­vi­mas. Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad dėl šių prie­ žas­čių dau­giau­sia žmo­nių žūs­ta ar bū­na su­ža­lo­ti. „Kol kas to­kių tiks­li­nių rei­dų neor­ga­ni­za­vo­me, bet nea­be­jo­ju, kad atei­ty­je, gal­būt pa­va­sa­rį, pa­ gal­vo­si­me ir apie to­kių rei­ka­la­vi­mų kont­ro­lę, – ti­ki­no Klai­pė­dos ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Džer­mei­ka. Jo tei­gi­mu, dau­ge­lis pa­tru­lių ap­ si­ri­bo­ja pro­fi­lak­ti­niais po­kal­biais ar tie­siog įspė­ja vai­ruo­to­jus, jei­gu vai­kai ve­ža­mi ne kė­du­tė­se. Ta­čiau kai ku­rie prin­ci­pin­gi pa­ rei­gū­nai bau­džia už šį pa­žei­di­mą. Po­li­ci­nin­kai tu­ri tik ste­bė­ti, ar vyk­do­mi rei­ka­la­vi­mai, o pri­vers­ti tak­sis­tus įsi­gy­ti kė­du­tes ne­tu­ri įga­ lio­ji­mo. Tuo tu­rė­tų rū­pin­tis aso­ cia­ci­jos ar tie­siog kiek­vie­na tak­si pa­slau­gas tei­kian­ti bend­ro­vė.

Ka­ro po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nas, nu­tver­tas prie vai­ro ne­blai­vus, pa­siū­lė ke­lių pa­ tru­liams ky­šį ir taip pa­si­ra­šė sau nuo­ spren­dį, ku­ris lems pra­ras­tą dar­bą. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Pir­ma­die­nio nak­tį apie 2 val. Her­ kaus Man­to gat­vė­je ties 63-iuo­ju na­mu Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro pa­rei­ gū­nai pa­ste­bė­jo grei­tį vir­ši­ju­sį au­ to­mo­bi­lį ir jį su­stab­dė. Kal­bė­da­mi su pa­žei­dė­ju Igo­riu D., ku­ris va­žia­vo nuo 20 iki 30 ki­ lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiau nei lei­džia­ma, pa­rei­gū­nai ėmė įtar­ti, kad vai­ruo­to­jas yra ne­blai­vus. Al­ ko­ho­lio ma­tuok­lis įta­ri­mus pa­tvir­ ti­no. Vai­ruo­to­jas bu­vo vi­du­ti­niš­kai gir­tas – ma­tuok­lis pa­ro­dė 1,68 pro­mi­lės. Su­vo­kęs, kad nuo­bau­da už vai­ra­ vi­mą esant ne­blai­viam jam gre­sia ne tik di­de­liais pi­ni­gi­niais nuo­sto­ liais, bet ir tei­sės vai­ruo­ti atė­mi­mu, 27 me­tų Ka­ro po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas pa­siū­lė ke­lių po­li­ci­nin­kams ky­šį. Įver­ti­nęs ga­li­mus pra­ra­di­mus Igo­ris D. pa­mi­nė­jo 10 tūkst. li­tų at­ly­gį už tai, kad jo pra­si­žen­gi­mas ne­bū­tų už­fik­suo­tas. Taip ka­ro po­li­ci­nin­kas už­si­trau­ kė ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą už grei­čio vir­ši­ji­mą bei vai­ra­vi­mą esant gir­tam, bet ir bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už ban­dy­mą pa­pirk­ti pa­rei­gū­nus.

„„Įk­liu­vo: Ka­ro po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas gir­tas pa­žei­dė eis­mo tai­syk­les ir pa­

siū­lė ke­lių po­li­ci­nin­kams ky­šį. 

Sau­liaus Žiū­ros nuo­tr.

Lai­ki­nai Ka­ro po­li­ci­jos va­do pa­ rei­gas ei­nan­tis ma­jo­ras Lai­mas Ba­ liū­nas tei­gė, kad pa­gal sta­tu­tą to­kie Igo­rio D. veiks­mai ver­ti­na­mi kaip ka­rio var­do pa­že­mi­ni­mas. Nors bus at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ ni­mas, jau nea­be­jo­ja­ma, kad šis pa­ rei­gū­nas bus at­leis­tas iš tar­ny­bos. L.Ba­liū­no tei­gi­mu, pra­si­žen­gęs ka­ro po­li­ci­nin­kas bu­vo la­bai ge­rai ver­ti­na­mas, kar­tą da­ly­va­vo tarp­ tau­ti­nė­je mi­si­jo­je ir už tai ap­do­va­ no­tas me­da­liu. „Jei­gu jis ne­bū­tų siū­lęs ky­šio, po tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo gal­būt bū­tu­me nu­spren­dę ne­baus­ti pa­ čia griež­čiau­sia nuo­bau­da. Su juo mums pa­si­kal­bė­ti dar ne­pa­vy­ko – te­le­fo­nas iš­jung­tas. Dar­be pa­rei­ gū­nas tu­ri pa­si­ro­dy­ti ant­ra­die­nį. In­ci­den­to me­tu jis bu­vo neu­ni­for­

muo­tas, vai­ra­vo ne tar­ny­bi­nį au­to­ mo­bi­lį ir tar­ny­bos už­duo­ties ne­vyk­ dė“, – tei­gė lai­ki­nai Ka­ro po­li­ci­jos va­do pa­rei­gas ei­nan­tis ma­jo­ras. L.Ba­liū­nas pri­si­mi­nė, kad be­ne prieš me­tus te­ko at­leis­ti ki­tą ka­ro po­li­ci­nin­ką, gir­tą va­ži­nė­ju­sį uos­ta­ mies­čio gat­vė­mis. Klai­pė­dos ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­ nin­ko pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Džer­mei­ka ti­ki­no, kad da­bar vi­ suo­se tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­ liuo­se yra su­mon­tuo­ta vaiz­dą ir gar­są įra­šan­ti apa­ra­tū­ra, tad siū­ly­ da­mi ky­šį pa­žei­dė­jai ne­ga­li ti­kė­tis iš­si­suk­ti nuo nuo­bau­dos. Be­je, uos­ta­mies­čio po­li­ci­jo­je praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas, įta­riant, kad vie­nas ke­lių po­li­ci­nin­kas ga­li bū­ti paė­męs ky­šį.

Bau­da – 136 tūkstančiai li­tų Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rė iš­ven­gė lais­vės atė­mi­mo baus­mės, bet ga­vo di­de­lę bau­dą už tai, kad iš bank­ru­ tuo­jan­čios įmo­nės va­do­vo pa­rei­ka­ la­vo ky­šio.

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­ skel­bė nuo­spren­dį bank­ro­to ad­mi­ nist­ra­to­rei Sel­ve­ri­jai Še­me­tie­nei. Ji nu­teis­ta už tai, kad tur­to ne­tu­rin­ čios bank­ru­tuo­jan­čios įmo­nės va­

do­vą rei­ka­la­vo jai per­duo­ti 15 tūkst. li­tų ne­va bank­ro­to ad­mi­nist­ra­vi­ mui. Dėl su­mos de­rė­ta­si. S.Še­me­ tie­nė tei­gė, jog ga­li paim­ti ma­žiau, jei­gu ne­rei­kės pi­ni­gų per­da­vi­mo do­ ku­men­tų. Ga­liau­siai ad­mi­nist­ra­to­rė nu­si­lei­do iki 10 tūkst. li­tų. Įmo­nės va­do­vas mo­kė­jo šią su­mą da­li­mis – po tūks­tan­tį li­tų kas mė­ne­ sį. Apie šį san­do­rį su­ži­no­jo Spe­cia­lių­ jų ty­ri­mų tar­ny­ba, teis­mas san­kcio­ na­vo nu­si­kals­ta­mos veik­los mo­de­lį. Tad S.Še­me­tie­nės po­kal­bių su įmo­ nės va­do­vu bu­vo klau­so­ma­si.

Moteris kal­ti­ni­mų ne­pri­pa­ži­no ir ti­ki­no, kad pi­ni­gus paė­mė do­ku­ men­tams tvar­ky­ti. Ta­čiau gau­tų li­tų ji neįt­rau­kė į jo­kius bu­hal­te­ri­nės ap­ skai­tos do­ku­men­tus ir juos iš­lei­do. S.Še­me­tie­nė at­ly­gi­no nu­ken­tė­ju­ siuo­ju pri­pa­žin­tam įmo­nės va­do­vui ža­lą. Nors kal­ti­ni­mą pa­lai­kęs pro­ ku­ro­ras siū­lė kal­ti­na­mą­ją nu­baus­ti lais­vės atė­mi­mo baus­me, teis­mas ją pa­li­ko lais­vė­je ir sky­rė kiek dau­giau nei 136 tūkst. li­tų bau­dą. Tei­sė dirb­ti bank­ro­to ad­mi­nist­ra­ to­re S.Še­me­tie­nei nea­tim­ta.


8

antrADIENIS, sausio 8, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0689 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2485 JAV do­le­ris 1 2,6485 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6823 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9513 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3823 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7174 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7169 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8561

pokytis

–0,0293 % –0,3027 % –0,2035 % +0,1232 % +0,0667 % –0,3389 % –0,4306 % –0,1077 % –

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,80

4,65

2,49

„Apoil“

4,73

4,58

2,46

–0,56 %

Gruo­dį at­ša­lus orams 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­tui šil­dy­ti su­var­to­ta vi­du­ti­niš­kai apie 1,5 tūkst. ki­lo­vat­va­lan­džių ši­lu­mi­nės ener­gi­jos, ar­ba du kar­tus dau­giau nei lapk­ri­tį. Vi­du­ti­nė są­skai­ta už ši­lu­mą to­kiuo­se bu­tuo­se sie­kė apie 465 li­tus – 92 pro­c. dau­giau nei lapk­ri­tį. Vi­du­ ti­nė gruo­džio mė­ne­sio šil­dy­mo są­skai­ta už 60 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­tą se­nos sta­ty­bos na­muo­se Kau­ne sie­kė apie 488 li­tus, Vil­niu­je – 447 li­tus , Klai­pė­do­je – 422 li­tus.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta+0,65 %

Už šil­dy­mą mo­kė­jo dau­giau

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+1,56 %

92,71 dol. už 1 brl. 110,85 dol. už 1 brl.

70

mln. li­tų Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­si­sko­li­no vi­daus rin­ko­je.

Įmo­nių Lie­tu­vo­je dau­gė­ja Me­tų pra­džio­je 3,95 pro­c. išau­gęs Lie­tu­vos įmo­nių skai­čius, pa­ly­ gin­ti su per­nai me­tų pra­džia, tei­ kia op­ti­miz­mo. Tie­sa, iš vi­sų re­ gist­ruo­tų įmo­nių tik­rai vei­kian­ čių – ma­žiau nei pu­sė.

Lie­tu­vo­je sau­sio 1 d. vei­kė 86 929 įmo­nės, or­ga­ni­za­ci­jos ir ki­ti ūkio su­bjek­tai – 3,95 pro­c. dau­giau, pa­ly­gin­ti su 2012 m. sau­sio 1 d. Vei­kian­tys ūkio su­bjek­tai sau­ sio 1 d. su­da­rė 45,4 pro­c. vi­sų Ju­ ri­di­nių as­me­nų re­gist­re re­gist­ ruo­tų ūkio su­bjek­tų. Lie­tu­vo­je bu­vo 475 įmo­nės, ku­ rio­se dir­bo dau­giau nei 250 dar­ buo­to­jų. Šio­se įmo­nė­se iš vi­so dir­bo 314 tūkst. dar­buo­to­jų (26,6 pro­c. vi­sų dir­ban­čių). Tu­rin­čių dau­giau nei 1 tūkst. dar­buo­to­ jų įmo­nių bu­vo kur kas ma­žiau – vei­kė 53 to­kios įmo­nės, jo­se dir­bo 129 tūkst. dar­buo­to­jų (11 pro­c.), kaip pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ ta­men­tas. Pa­gal pa­ja­mų dy­dį vy­ra­vo ūkio su­bjek­tai, gau­nan­tys iki 1 mln. li­ tų pa­ja­mų, – jie su­da­rė 81,9 pro­c. vi­sų ūkio su­bjek­tų. Kas ket­vir­tas ša­ly­je vei­kian­tis ūkio su­bjek­tas (25 pro­c.) už­siė­mė did­me­ni­ne ar maž­me­ni­ne pre­ky­ ba, va­rik­li­nių trans­por­to prie­mo­

nių ir mo­to­cik­lų re­mon­tu, 14,6 pro­c. – ki­ta ap­tar­na­vi­mo veik­la, 8,8 pro­c. – pro­fe­si­ne, moks­li­ne ir tech­ni­ne veik­la, 7,8 pro­c. – ap­dir­ ba­mą­ja ga­my­ba, 7,5 pro­c. – trans­ por­to ir sau­go­ji­mo veik­la. Kaip ir prieš me­tus, be­veik 80 pro­c. ūkio su­bjek­tų tu­rė­jo ma­žiau ne­gu 10 dar­buo­to­jų, ta­čiau juo­se dir­bo tik 16,7 pro­c. vi­sų dir­ban­ čių. 9,5 pro­c. ūkio su­bjek­tų tu­rė­ jo nuo 10 iki 20 dar­buo­to­jų – jie su­da­rė 9,4 pro­c. vi­sų dir­ban­čių. 16 pro­c. vi­sų dir­ban­čių te­ko ūkio su­bjek­tams, ku­rie tu­ri nuo 50 iki 100 dar­buo­to­jų, 15,9 pro­c. – ūkio su­bjek­tams, ku­riuo­se dir­ba nuo 20 iki 50 žmo­nių. BNS inf.

„„Spau­di­mas: griež­tai prieš mo­kes­čių leng­va­tas pa­si­sa­kę kon­ser­va­to­riai leng­vai pe­rė­jo į leng­va­tų siū­ly­to­jų

pu­sę, o Vy­riau­sy­bės va­do­vas A.But­ke­vi­čius jau ne taip no­riai prii­ma mo­kes­ti­nių nuo­lai­dų idė­jas. 

PVM leng­va­tų iš­plės­ti ne­ža­da „Fo­to­die­nos“ / Aud­riaus Bag­do­no nuo­tr.

Tvar­ky­ti do­ku­men­tus bus pa­pras­čiau Re­gist­rų cent­ras su­tei­kė ga­li­my­ bę įmo­nių va­do­vams įga­lio­ti sa­ vo pa­val­di­nius elekt­ro­ni­niu bū­ du tvar­ky­ti jų at­sto­vau­ja­mos įmo­nės, įstai­gos ar or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­nis bei do­ku­men­tus.

Va­do­vų įga­lio­ti as­me­nys ga­li in­ ter­ne­tu re­zer­vuo­ti nau­ją at­sto­ vau­ja­mo ju­ri­di­nio as­mens pa­va­ di­ni­mą, jį pa­keis­ti, keis­ti ju­ri­di­nio as­mens bu­vei­nę, skelb­ti vie­šus ju­ri­di­nio as­mens pra­ne­ši­mus, teik­ti ar keis­ti ki­tus ju­ri­di­nio as­ mens duo­me­nis bei do­ku­men­tus. Tai tei­gia­ma Re­gist­rų cent­ro pra­ ne­ši­me. Anot Re­gist­rų cent­ro at­sto­ vų, vis dau­giau ju­ri­di­nių as­me­nų duo­me­nų ir do­ku­men­tų Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re tvar­ko­ma in­ter­ ne­tu. 2012 m. Re­gist­rų cent­rui in­ ter­ne­tu bu­vo pa­teik­ta 52,2 tūkst. įmo­nių fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ ki­nių, ­re­gist­ruo­ta 7,3 tūkst. nau­jų įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, re­zer­vuo­ ta (lai­ki­nai įtrauk­ta į Ju­ri­di­nių as­ me­nų re­gist­rą) 8,2 tūkst. ju­ri­di­nių as­me­nų pa­va­di­ni­mų ir at­lik­ti 296 įmo­nių duo­me­nų pa­kei­ti­mai. In­ter­ne­to var­to­to­jams taip pat at­ver­tas Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ ro do­ku­men­tų ar­chy­vas. Vi­siems, pa­gei­dau­jan­tiems su­si­pa­žin­ti su

„Fo­to­die­nos“ / Dmit­ri­jaus Rad­lins­ko nuo­tr.

bet ku­rios įmo­nės, įstai­gos ar or­ ga­ni­za­ci­jos Ju­ri­di­nių as­me­nų re­ gist­rui pa­teik­tais do­ku­men­tais, Re­gist­rų cent­ras su­tei­kė ga­li­my­ bę in­ter­ne­tu įsi­gy­ti šių do­ku­men­ tų elekt­ro­ni­nes ko­pi­jas. Anks­čiau var­to­to­jai in­ter­ne­ tu ga­lė­jo įsi­gy­ti tik juos do­mi­ nan­čius Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ ro iš­ra­šus ir įmo­nių fi­nan­si­nes ata­skai­tas. Nuo šiol var­to­to­jams priei­na­mi ir ki­ti Ju­ri­di­nių as­me­ nų re­gist­rui pa­teik­ti do­ku­men­tai – stei­gi­mo ak­tai ir su­tar­tys, įsta­ tai ir nuo­sta­tai, val­dy­mo or­ga­nų su­si­rin­ki­mų pro­to­ko­lai bei spren­ di­mai, už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­ vių ak­ci­nin­kų są­ra­šai ir ki­ta. „Klaipėdos“, BNS inf.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ža­da, kad jo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iki ba­lan­džio pa­siū­lys, kaip per­tvar­ky­ti ša­lies mo­kes­čių sis­te­mą, kad bū­tų su­ma­žin­tas dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mas, ta­čiau pa­pil­do­mų leng­va­tų ne­ža­da. Re­for­ma – nuo 2014-ųjų

Prem­je­ras už­si­me­na, kad bus ir pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tų, ta­čiau tvir­ti­na, jog jos ne­ ga­lės blo­gin­ti biu­dže­to si­tua­ci­jos. „Ma­no pa­ta­rė­jas Sta­sys Ja­ke­liū­ nas pir­ma­die­nį ry­te in­for­ma­vo, kad dar­bo gru­pė yra už­si­brė­žu­si tiks­ lą per­žiū­rė­ti vi­są mo­kes­čių sis­te­mą iki ba­lan­džio 1 d., kad pa­skui bū­ tų ga­li­ma pa­teik­ti nau­jai pa­reng­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie tu­rė­tų bū­ti priim­ti iki lie­pos 1 d. ir įsi­ga­ lio­tų nuo 2014 m. sau­sio 1 d. Dar­bo gru­pės tiks­las – ma­žin­ti mo­kes­ti­ nę naš­tą dar­bo pa­ja­moms. Taip pat bus įtrauk­tos ir svars­to­mos kai ku­ rios PVM leng­va­tos“, – žur­na­lis­ tams spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je vakar pra­ne­šė A.But­ke­vi­čius. Prem­je­ras sakė pa­ts ka­te­go­riš­kai rei­ka­lau­ja, kad PVM leng­va­tos ne­ tu­rė­tų įta­kos per­skirs­tant biu­dže­to pa­ja­mas. „Tu­riu pa­sa­ky­ti dar vie­ną la­bai ka­te­go­riš­ką rei­ka­la­vi­mą, kad mo­kes­čių leng­va­tos pa­ja­mų per­ skirs­to­mo­ji da­lis, pa­ly­gin­ti su BVP, ne­ga­li ma­žė­ti, ji tu­ri di­dė­ti“, – tei­ gė mi­nist­ras pir­mi­nin­kas.

tis Sei­mo sek­re­to­ria­te įre­gist­ra­vo PVM įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo leng­va­ti­nį 9 pro­c. PVM ta­ ri­fą tai­ky­ti me­no ir kul­tū­ros ren­ gi­niams bei kū­rė­jų ir at­li­kė­jų pa­ slau­goms.

Al­gir­das But­ke­vi­čius:

Ir tu­rė­da­mi pla­ną vir­ši­jan­čių pa­ja­mų ne­ga­li­me jų nu­kreip­ ti iš­lai­doms di­din­ti.

Ma­žes­nius PVM ta­ri­fus siū­lo­ma nu­sta­ty­ti vi­sų rū­šių me­no ir kul­tū­ ros ren­gi­nių – nuo pa­ro­dų iki cir­ko pa­si­ro­dy­mų, mu­zie­jų, bo­ta­ni­kos, zoo­lo­gi­jos so­dų – bi­lie­tų kai­noms. Leng­va­ta ga­lio­tų ir ra­šy­to­jų, kom­po­zi­to­rių ar at­li­kė­jų tei­kia­ moms kū­ry­bos ar at­li­ki­mo pa­slau­ goms bei pa­slau­goms, už ku­rias šiems as­me­nims mo­ka­mas ho­no­ ra­ras. Nau­ji ta­ri­fai siū­lo­mi nuo šių me­tų lie­pos 1-osios.

Siū­lo paramą kul­tū­rai

„Fo­to­die­nos“ / Aud­riaus Bag­do­no nuo­tr.

Be­je, va­kar Sei­mo na­rys ir dai­ ni­nin­kas, kon­ser­va­to­rių frak­ci­ jos at­sto­vas Vy­tau­tas Juo­za­pai­

Ge­rų no­rų ne­ko­men­tuo­ja

A.But­ke­vi­čius va­kar ne­ko­men­ta­vo V.Juo­za­pai­čio siū­lo­mų PVM leng­

va­tų ir ki­tų ga­li­mų PVM leng­va­tų ini­cia­ty­vų. „Ir tu­rė­da­mi pla­ną vir­ši­jan­čių pa­ja­mų ne­ga­li­me jų nu­kreip­ti iš­ lai­doms di­din­ti. Dar kar­tą pa­si­ kar­to­siu – pa­gal Fis­ka­li­nės draus­ mės įsta­ty­mą. Mes ga­li­me – ir tai pa­da­rė ši­ta Vy­riau­sy­bė – šie­met pa­di­din­ti iš­lai­das 1,2 pro­c.“, – sa­ kė prem­je­ras. Jo tei­gi­mu, sti­mu­las pra­šy­ti mo­ kes­čių leng­va­tų vi­suo­met yra, tai pa­ro­do ir Sei­mo na­riai, re­gist­ruo­ jan­tys ati­tin­ka­mas tei­sės ak­tų pa­ tai­sas. „Bet mes aiš­kiai pa­sa­kė­me, ko­kie yra mū­sų tiks­lai“, – kal­bė­jo A.But­ ke­vi­čius. Fi­nan­sų mi­nist­ras Ri­man­tas Ša­ džius BNS anks­čiau neatsk­lei­dė, ka­da nau­ji PVM ta­ri­fai ga­lė­tų įsi­ ga­lio­ti. Šiuo me­tu leng­va­ti­nis 9 pro­c. PVM ga­lio­ja kny­goms ir ne­pe­rio­di­ niams in­for­ma­ci­niams lei­di­niams, ke­lei­vių ve­ži­mui, laik­raš­čiams, žur­na­lams ir ki­tiems pe­rio­di­niams lei­di­niams bei 5 pro­c. ta­ri­fas neį­ ga­lių­jų tech­ni­nės pa­gal­bos prie­ mo­nėms. Įp­ras­tas PVM ta­ri­fas šiuo me­ tu yra 21 pro­c., ku­ris ga­lio­ja nuo 2009 m. ru­dens. „Klaipėdos“, BNS inf.


9

AntrADIENIS, sausio 8, 2013

pasaulis Ro­do ­ ra­gus

Kra­to­si ­ pa­ly­gi­nimų

Va­do ­ do­va­na

Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja tu­ri vi­sas tei­ses rei­ka­lau­ti, kad bū­ tų pa­keis­tos jos na­rystės ES sąly­gos. To­kią nuo­monę iš­ reiškė Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­ nas. Nau­jau­sios ap­klau­sos ro­do, kad net 51 pro­c. britų pa­si­sa­ko už pa­si­trau­kimą iš Bend­ri­jos.

Prieš me­tus prie Ita­li­jos krantų ava­riją pa­ty­ru­sio ir 32 žmo­nių gy­vybę nu­si­ne­šu­sio krui­zi­nio lai­vo „Cos­ta Con­cor­dia“ ka­pi­ to­nas Fran­ces­co Schet­ti­no pik­ ti­na­si, kad yra api­būdi­na­mas blo­giau už Osamą bin La­deną. Lai­vas ap­vir­to užp­laukęs ant po­van­de­ninės uo­los netoli Ita­ li­jai pri­klau­san­čios Džil­jo sa­los.

Šiaurės Korė­jos ly­de­ris Kim Jong-unas gi­mi­mo die­nos pro­ga nu­siuntė po ki­log­ramą sal­dai­nių kiek­vie­nam ša­lies vai­kui ir taip pra­tęsė sa­vo se­ ne­lio tra­di­ciją. Do­va­no­ti gim­ ta­die­nio sal­dai­nius 1980 m. pra­dėjo Kim Jong-uno se­ne­ lis – Šiaurės Korė­jos įkūrėjas Kim Il-sun­gas.

Krau­pi jau­nos stu­dentės žmog­žu­dystė De­ly­je su­kėlė tikrą audrą. Ta­čiau pa­na­šių ir net žiau­res­ nių at­vejų In­ di­jos is­to­ri­jo­je būta ne vie­no. Ar šį kartą bu­vo per­pil­dy­ta vi­suo­menės kant­rybės taurė? „„Au­kos: In­di­jo­je mo­te­rys daž­nai lai­ko­mos ant­rarūšė­mis, todėl tei­si­nin­kai ma­no, kad vien įsta­tymų su­griež­ti­ni­mas ne­padės su­val­dy­ti smurto. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ža­gi­ni­mai In­di­jo­je – lyg epi­de­mi­ja Žu­di­kui – leng­va bausmė

Pa­vartęs In­di­jos dien­raš­čius be­ne kas­dien ga­li iš­vys­ti ant­raš­tes: „De­ lio prie­mies­čiuo­se išp­rie­var­tau­ta 10 mėne­sių mer­gaitė“, „18 mėne­ sių mer­gaitė iš­ža­gin­ta Kal­ku­to­je“, „14 metų mer­gi­na išp­rie­var­tau­ta ir nu­žu­dy­ta“ ir t. t. Skai­čiuo­ja­ma, kad In­di­jo­je apie iš­ža­gi­nimą pra­ ne­ša­ma vi­du­ti­niš­kai kas 21 mi­nutę. Aki­vaiz­du, kad šie nu­si­kal­ti­mai In­ di­jo­je jau nie­ko ne­ste­bi­na. Mum­ba­jaus mies­te gy­ve­nan­čios me­di­ci­nos se­selės Aru­nos Shan­ baug is­to­ri­ja kaž­ka­da su­krėtė In­ diją taip, kaip da­bar 23 metų stu­ dentės ne­laimė. Ar kas pa­si­keitė? A.Shan­baug, ku­riai 1973 m. su­ ka­ko 25 me­tai, bu­vo iš­ža­gin­ta li­go­ ninė­je, ku­rio­je dir­bo. Vėliau mo­terį jos už­puo­li­kas So­han­la­las Bhar­ ta Wal­mi­ki su­ra­ki­no me­ta­linė­mis gran­dinė­mis ir pa­li­ko mir­ti. Tie­sa, mer­gi­nai pa­vy­ko iš­gy­ven­ ti, de­ja, pa­sta­ruo­sius 39 me­tus ji ve­ge­ta­cinės būse­nos gu­li li­go­ninė­ je. Mo­ters sme­ge­nys – mi­ru­sios. A.Shan­baug ne­su­ge­ba at­pa­žin­ti žmo­nių, ne­ga­li kalbė­ti ir neat­lie­ka būti­niau­sių veiksmų. „Jis net ne­bu­vo nu­teis­tas už tai, kad ją iš­ža­gi­no“, – pik­ti­no­si vie­tos žur­na­listė Pin­ki Vi­ra­ni, pa­ra­šiu­si knygą apie Aruną. Žur­na­listė pri­dūrė, kad prie­var­ tau­to­jui S.B.Wal­mi­ki teis­mas skyrė bausmę už va­gystę ir pa­si­kėsi­nimą nu­žu­dy­ti, tai­gi at­sėdėjęs 7 me­tus jis jau mėga­vo­si lais­ve. Nors P.Vi­ ra­ni bandė pro­tes­tuo­ti prie­š to­ kį spren­dimą, pa­stan­gos bu­vo be­ vaisės.

„Aš jiems sa­kiau, kad jis pa­si­ keitė vardą ir da­bar dir­ba vie­no­je li­go­ninė­je De­ly­je. Ta­čiau li­go­ninės, ku­rio­je bu­vo iš­ža­gin­ta Aru­na, va­ do­vai nie­kuo­met prie jo by­los ne­ pri­segė jo­kios fo­tog­ra­fi­jos, jos nėra net teis­mo do­ku­men­tuo­se“, – sa­ kė P.Vi­ra­ni.

Jis net ne­bu­vo nu­teis­tas už tai, kad ją iš­ža­gi­no. Mo­te­ris – ant­rarūšė

Aru­na ne vie­nin­telė. Smur­tas prie­š mo­te­ris In­di­jo­je – tar­si vėžys. Ar­ cha­jiš­ko­je pa­triar­cha­linė­je vi­suo­ menė­je kiek­vie­na mo­te­ris ga­li tap­ ti prie­var­tau­to­jo au­ka. Dau­ge­lis ža­gin­tojų aukų iki šiol lau­kia tei­sin­gu­mo. Kar­tais lauk­ ti rei­kia mėne­sius, o kar­tais – iš­ ti­sus me­tus. Be to, prie­var­tau­to­jai In­di­jo­je daž­niau­siai iš­si­su­ka su gan leng­ vo­mis bausmė­mis, kaip Aru­nos skriau­di­kas S.B.Wal­mi­ki. Ad­vo­ka­tams pa­kan­ka pa­sa­ky­ti, kad už­puo­li­kas bu­vo išgėręs, kad rūpi­na­si sa­vo šei­ma ar­ba kad yra iš aukš­tesnės kas­tos, todėl nie­kuo­ met ne­galėtų prie­var­tau­ti mo­ters iš že­mesnės. Ži­no­ma, to­kie pa­si­tei­si­ni­mai skam­ba juo­kin­gai, ta­čiau In­di­jo­ je jie po­pu­liarūs. Pro­ku­rorė In­di­ra Jai­singh pa­brėžė, kad tei­sinė ša­lies sis­te­ma ne­tu­ri jo­kių prie­šnuod­žių prie­š prie­var­tau­to­jus. „Pro­ce­sai – la­bai il­gi, o nuo­sprend­žiai daž­

niau­siai būna nea­dek­vatūs nu­si­ kal­ti­mams, – tvir­ti­no tei­si­ninkė. – Tu­ri­me kuo sku­biau pa­to­bu­lin­ti sa­vo tei­sinę sis­temą. Taip pat rei­ kėtų ­to­bu­lin­ti teis­mo eks­per­tizę. In­di­jo­je dau­g pa­na­šių bylų sprend­ žia­mos per il­gai. Dau­ge­lis liu­di­ ninkų per­si­ke­lia, jų at­min­tis silps­ ta, tai­gi skir­ti adek­va­čią bausmę da­ro­si la­bai sun­ku.“ I.Jai­singh pri­dūrė, kad dau­ge­lis bylų net ne­pa­sie­kia teis­mo, nes į prie­var­ta­vi­mo at­ve­jus žiū­ri­ma pro pirš­tus. Be to, pa­sak jos, iš­ža­gintų mer­ginų ar­ti­mie­ji net ne­leid­žia joms kreip­tis į teisė­saugą, veng­ da­mi gėdos. Tie­sa, I.Jai­singh ma­ny­mu, vien pa­keis­ti įsta­ty­mus ne­pa­kaks. Tei­ si­ninkė sa­ko, jog būti­na dau­giau dėme­sio skir­ti vi­suo­me­nei, kad žmonės ne­to­le­ruotų pa­na­šių nu­si­ kal­timų. „Nėra ma­giš­kos for­mulės, kad galė­tu­me ją pri­taikę išspręs­ ti ža­gi­ni­mo pro­blemą. Kaip ga­li­ me kalbė­ti apie sąži­ningą teismą, jei did­žio­ji da­lis vi­suo­menės mo­ te­ris ver­ti­na per tam tikrų ste­reo­ tipų pri­zmę. Ne­pa­tikė­si­te, ta­čiau daž­nai In­di­jo­je ne už­puo­li­kas, o au­ka tam­pa kal­ta, esą mo­te­rys pa­ čios ska­ti­na vy­rus taip elg­tis“, – sakė I.Jai­singh. To­bu­lins įsta­ty­mus?

Vis­gi kai ku­rios is­to­ri­jos in­dus pri­ ver­čia lau­žy­ti nu­si­stovė­ju­sius ste­ reo­ti­pus. Pirmą­syk gat­vių pro­tes­tus In­di­jo­ je su­kėlė 1972 m. įvykęs in­ci­den­tas, kai 16 metų mer­gaitė Mat­hu­ra bu­vo iš­ža­gin­ta po­li­ci­jos nuo­va­do­je.

Teis­mas ta­da abu įta­ria­mus po­ li­ci­jos pa­reigū­nus pa­lei­do, esą Mat­hu­ra su jais mylė­jo­si sa­vo no­ru. Vis­gi pro­testų ban­ga pri­vertė ša­ lies vy­riau­sybę 1983 m. pa­tvir­tin­ ti naują įsta­tymą, nu­ma­tantį, kad teis­mas pri­va­lo at­si­žvelg­ti į au­kos pa­ro­dy­mus, jei ši tvir­ti­na, kad ne­ san­ty­kia­vo sa­vo no­ru. Praė­jusį mėnesį įvykęs in­ci­den­ tas taip pat su­kėlė ma­si­nius gat­vių pro­tes­tus vi­so­je ša­ly­je. Vy­riau­sybė su­būrė spe­cialų ko­mi­tetą, ku­riam

pa­ves­ta pa­reng­ti naują įsta­ty­mo prie­š ža­gi­nimą ver­siją. Teis­mas net kreipė­si į vi­suo­menę ir pra­šė siū­ly­ti baus­mes prie­var­tau­ to­jams. Tarp siū­lomų bu­vo mir­ties bausmė, taip pat che­mi­nis kast­ra­ vi­mas. Da­lis siūlė įka­li­nimą iki 30 metų ar­ba iki gy­vos gal­vos. Vis dėlto dau­ge­lis žmo­nių taip pat pri­tarė, kad įsta­ty­mai ne­ga­li vis­ko pa­keis­ti, kol vi­suo­menė mo­ te­ris lai­kys ant­rarūšė­mis. BBC, BNS inf.

Iš­puo­liai, šo­ki­ravę In­diją „„ 2002 m. per riau­š es Gud­ž a­r a­t o

vals­t i­j o­j e bu­v o ma­s iš­k ai prie­v ar­ tau­j a­m os mo­t e­r ys mu­s ul­m onės. Kal­tais pri­pa­žin­ti indų ka­riai, nu­tarę pa­mo­ky­ti visą bend­ruo­menę už ne­ pak­lus­numą.

iš sa­vo namų Ma­ni­pu­ro vals­ti­jo­je. Po ke­lių va­landų kulkų su­var­py­tas mer­ gi­nos kūnas bu­vo ras­tas ant ke­lio. „„2009 m. In­di­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mo­

je Kaš­my­ro da­ly­je išp­rie­var­tau­tos ir nu­žu­dy­tos dvi jau­nos mer­gi­nos. Ta­ „„ 2003 m. du vy­r ai pie­t inė­j e sos­ da iš­puo­liu ap­kal­tin­ti indų po­li­ci­jos tinės De­lio da­ly­je iš­ža­gi­no 28 metų pa­reigū­nai. Švei­ca­ri­jos dip­lo­matę. In­di­jai te­ko „„Praė­ju­siais me­tais 14 metų indė So­ rau­do­nuo­ti prie­š visą pa­saulį. nam bu­vo iš­ža­gin­ta ir vėliau nu­žu­dy­ ta po­li­ci­jos nuo­va­do­je Utar Pra­de­šo metų indė Ma­no­ra­ma bu­vo pa­grob­ta vals­ti­jo­je.

„„2004 m. šalį šo­ki­ra­vo iš­puo­lis, kai 32

Žu­di­kai pa­si­rodė teis­me Pen­k i gru­pi­n iu indų stu­dentės iš­ža­ gi­ni­mu ir nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mi vy­rai pa­si­rodė teis­me ir išk­lausė jiems pa­ teik­tus kal­t i­n i­mus pa­g ro­bi­mu, iš­ža­ gi­ni­mu ir nu­žu­dy­mu. Dar du kal­ti­na­ mie­ji Vi­nay Shar­ma ir Pa­wa­nas Gup­ ta kiek anks­čiau pa­teikė pa­ro­dy­mus mai­nais į galbūt švel­nes­nes baus­

mes. Pen­k i vy­rai ir vie­nas paaug­lys, yra kal­t i­na­m i au­to­bu­se De­ly­je iš­ža­ ginę ir žiau­r iai su­ža­loję 23 metų fi­ zio­te­ra­pi­jos stu­dentę. Po dviejų sa­ vai­čių, gruod­ž io 28-ąją, ji mirė Sin­ gapū­ro li­go­n inė­je. Ma­g ist­ra­to teisė­ ja nu­rodė, kad teis­mas vyktų už už­ darų durų.


PRISTATO

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUS Kviečiame siūlyti ir patiems išrinkti darbais miestui bei žmonėms nusipelniusią moterį, kurią būtų galima tituluoti vienuoliktąja Metų klaipėdiete. Iki sausio 18 d. Laukiame verčiausių kandidatūrų siūlymų. Nuo sausio 21 iki vasario 5 d. Balsuodami išrinksite septynias šio titulo verčiausias pretendentes. Vasario 7 d. Paskelbsime septynetuką. Nuo vasario 8 iki 18 d. Dienraštyje bus pristatytos visos septynios pretendentės. Nuo vasario 19 iki kovo 6 d. Balsuodami iš septynių finalininkių išrinksite Metų klaipėdietę.

Kandidates į Metų klaipėdietės titulą galite siūlyti: Naujienų portale www.KL.lt, siųsti arba atnešti laiškus į redakciją adresu: Metų klaipėdietės rinkimams, dienraštis „Klaipėda“, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, arba į „Klaipėdos“ skyrių PC „Akropolis“, Taikos pr. 61, Klaipėda.


11

ANTRADIENIS, sausIO 8, 2013

sveikata@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

rubrika

sveikata

Po švenčių maratono – dep­re­si­ja Šven­tės bai­gė­si, jų eu­fo­ri­ja – taip pat, ir ne vie­nas iš mū­sų ko­ne stai­ga pa­si­ju­ to pa­var­gęs, iš­se­ kęs, pri­slėg­tas. Ko­ dėl taip at­si­ti­ko? Gal dėl pra­stos sa­vi­jau­ tos kal­ti fi­nan­si­niai ne­pri­tek­liai, lė­ti­nės li­gos, per­var­gi­mas ar, at­virkš­čiai, ne­dar­ bas, gal vie­nat­vė ar pa­šli­ję šei­mos san­ty­ kiai? O gal­būt blo­gos sa­vi­jau­tos prie­žas­tis – dep­re­si­ja?

„„Ne­ti­kė­ta: gy­dy­to­jų tei­gi­mu, dep­re­si­ja ga­li pa­si­reikš­ti ir stro­pioms na­mų šei­mi­nin­kėms, ypač jei šei­mo­je au­ga ke­li vai­kai.

Jus­tė Ki­bu­ry­tė Kal­ti me­tų lai­kai

Žmo­nes dep­re­si­ja kan­ki­na įvai­ riais me­tų lai­kais. Net treč­da­liui ser­gan­čių­jų ją iš­pro­vo­kuo­ja me­tų lai­kų kai­ta. „Trum­pė­jant die­nai li­gos simp­ to­mai stip­rė­ja, o il­gė­jant – silp­ nė­ja“, – da­bar, kai die­nos pa­čios trum­piau­sios, li­gos pi­ką pa­grin­ džia gy­dy­to­jas psi­chiat­ras-psi­cho­ te­ra­peu­tas Min­dau­gas Ja­su­lai­tis. Tai­gi, jei jums ne tik trūks­ta ener­ gi­jos, no­ri­si mie­go, bet ir apė­mu­ si apa­ti­ja ar kar­to­ja­si per­si­val­gy­mo epi­zo­dai, itin pa­di­dė­jęs po­trau­kis sal­du­my­nams – tai ga­li bū­ti ne kas ki­ta kaip se­zo­ni­nė dep­re­si­ja. Žie­mos me­lan­cho­li­ja, ku­rią su­ ke­lia sau­lės švie­sos sto­ka, mū­sų pla­tu­mo­se var­gi­na apie 5 pro­c. gy­ ven­to­jų. „Nuo­tai­ką pa­ge­ri­na bu­vi­mas lau­ke, ypač sau­lė­to­mis die­no­mis, ir fi­zi­nis ak­ty­vu­mas“, – pa­ta­ria gy­ dy­to­jo M.Ja­su­lai­čio ko­le­gė Zi­ta Al­ sei­kie­nė. Ji at­krei­pia dė­me­sį, kad tuo­ met, kai žmo­gus lin­kęs at­si­ri­bo­ti nuo so­cia­li­nės ap­lin­kos dėl var­gi­ nan­čių simp­to­mų, nu­ken­čia dar­ bin­gu­mas, jau rei­kia su­si­rū­pin­ ti. To­kiems li­go­niams pa­ta­ria­ma gy­dy­tis. Re­ko­men­duo­ja­ma švie­ sos te­ra­pi­ja, kom­pen­suo­jan­ti sau­ lės švie­sos sty­gių. „Tai­kant švie­ sos te­ra­pi­ją žmo­gus yra vei­kia­mas

in­ten­sy­via švie­sa – ne ma­žiau nei 2 500 liuk­sų. Šis gy­dy­mo me­to­ das ga­li bū­ti tai­ko­mas ir li­go­ni­nė­ je, ir po­lik­li­ni­ko­je ar na­muo­se. Tam nau­do­ja­ma in­di­vi­dua­li švie­sos te­ ra­pi­jos lem­pa. Jos švie­so­je pa­kan­ ka pa­bū­ti bent 20 mi­nu­čių“, – aiš­ ki­na psi­chiat­ras-psi­cho­te­ra­peu­tas M.Ja­su­lai­tis. Jis pri­du­ria, kad Is­lan­di­jos psi­ chiat­rai se­zo­ni­nius nuo­tai­kos svy­ ra­vi­mus pa­ta­ria įveik­ti dai­na­vi­mu cho­re.

Is­lan­di­jos psi­chiat­ rai se­zo­ni­nius nuo­ tai­kos svy­ra­vi­mus pa­ta­ria įveik­ti dai­ na­vi­mu cho­re.

Diag­no­zė – per­de­gi­mo sind­ro­mas

Gy­dy­to­ja Z.Al­sei­kie­nė aiš­ki­na, kad dep­re­si­jos simp­to­mai ga­li pa­ si­reikš­ti dėl ke­lių skir­tin­gų su­tri­ ki­mų. „Vie­nas to­kių – per­de­gi­mo sind­ ro­mas. Šis su­tri­ki­mas bū­din­gas daug dir­ban­tiems, sku­ban­tiems ir ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio poil­siui ski­rian­tiems žmo­nėms. Jis ga­li pa­ si­reikš­ti ir stro­pioms na­mų šei­mi­ nin­kėms, ypač jei šei­mo­je au­ga ke­li vai­kai“, – per­spė­jo Z.Al­sei­kie­nė.

Be se­zo­ni­nės dep­re­si­jos simp­ to­mų – lė­ti­nio nuo­var­gio, mie­ guis­tu­mo ar ne­mi­gos, per­de­gi­ mo sind­ro­mui bū­din­gas pa­di­dė­jęs jaut­ru­mas, daž­ni gal­vos ar skran­ džio skaus­mai. Lai­mei, per­de­gi­mo sind­ro­mas, skir­tin­gai nei dep­re­si­ja, praei­na pail­sė­jus bent 2–4 sa­vai­tes. Ne­ga­ lin­tie­ji sau leis­ti ato­sto­gau­ti kar­ tais krei­pia­si į gy­dy­to­jus pra­šy­da­mi dep­re­si­jos simp­to­mus slo­pi­nan­čių vais­tų. Nuo ap­lin­ky­bių ne­prik­lau­so

„La­bai daž­nai dep­re­si­ja įvar­di­ja­ ma ne kaip li­ga, o kaip už­klu­pęs liū­de­sys. Kiek­vie­nam žmo­gui bū­ din­gi nuo­tai­kos svy­ra­vi­mai, blo­ gos nuo­tai­kos epi­zo­dai. Tai nė­ra li­ga ir blo­gą nuo­tai­ką iš tie­sų ga­li­ ma įveik­ti sa­vo jė­go­mis. Kai kal­ba­ me apie dep­re­si­ją kaip li­gą, svar­ bu su­pras­ti, kad ji tu­ri fi­zio­lo­gi­nį pa­grin­dą“, – sa­ko gy­dy­to­jas M.Ja­ su­lai­tis. Jis aiš­ki­na, kad dep­re­si­ja – ly­giai toks pat rim­tas su­si­rgi­mas kaip ir ki­tos kū­no li­gos, pa­vyz­džiui, cuk­ ri­nis dia­be­tas. Dep­re­si­ja ser­gan­tis žmo­gus išo­ riš­kai at­ro­do svei­kas, to­dėl ar­ti­ mie­siems sun­ku su­pras­ti jo ne­ga­ lios es­mę. Daž­nai jiems at­ro­do, kad už­tek­tų su­siim­ti, ir vis­kas bū­tų ge­ rai. De­ja, ser­gant dep­re­si­ja, tai ne­ pa­de­da.

Ne vi­sa­da ir ser­gan­ty­sis dep­re­si­ ja pri­pa­žįs­ta sa­vo li­gą, o sa­vi­jau­tą lin­kęs paaiš­kin­ti va­lios sto­ka, gy­ ve­ni­mo sun­ku­mais ar ar­ti­mų­jų el­ ge­siu su juo. „Šios li­gos prie­žas­tys – ne išo­ ri­nės, o su­tri­kęs che­mi­nių me­ džia­gų ba­lan­sas gal­vos sme­ge­ ny­se, stip­riai vei­kian­tis nuo­tai­ką ir bend­rą sa­vi­jau­tą. Jo neį­ma­no­ ma pa­keis­ti va­lios pa­stan­go­mis“, – pa­brė­žia psi­chiat­ras-psi­cho­te­ ra­peu­tas. Tai­gi, jei il­giau nei įpras­tai kan­ ki­na blo­ga nuo­tai­ka, min­tys apie gy­ve­ni­mo be­pras­my­bę, ener­gi­ jos sto­ka, su­tri­kęs mie­gas, pa­ki­tęs ape­ti­tas, gy­dy­to­jai ra­gi­na įveik­ ti dro­vu­mą ir pa­si­kon­sul­tuo­ti su psi­chi­kos svei­ka­tos spe­cia­lis­tu, o ne ge­rin­ti nuo­tai­ką pa­tiems, juo­ lab al­ko­ho­liu.

Paplitimas Dep­re­s i­ja Lie­t u­vo­je diag­no­z uo­t a 722 iš 100 tūkst. gy­ven­to­jų. Li­gos iš­si­v ys­t y­mo ri­z i­ka mo­te­r ims dvi­ gu­bai di­des­nė nei vy­rams. Ma­no­ ma, kad atei­ty­je ser­gan­čių­jų dep­re­ si­ja dau­gės. Šia li­ga ga­l i su­si­rgti bet ku­r io am­ž iaus žmo­g us, ta­č iau ji bū­d in­g iau­sia 25–45 me­t ų am­ž iaus gru­pė­je.„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Simp­to­mai „„Pris­lėg­ta nuo­tai­ka, liū­de­sys, kar­tais

ser­gan­tie­ji net nu­ro­do jo lo­ka­li­za­ci­ją – šir­dies plo­te, už krū­tin­kau­lio. „„Pa­si­ten­ki­ni­mo, ma­lo­nu­mo sto­ka.

Nė­ra gy­ve­ni­mo džiaugs­mo, ne­be­ pa­tin­ka tai, kas anks­čiau pa­tik­da­vo. Žmo­gus tam­pa pri­slėg­tas, niū­rus, vis­ kas at­ro­do sun­ku, be­vil­tiš­ka. „„Jei dep­re­si­ja sun­ki, li­go­nis net ne­be­

ver­kia. Leng­ves­nėms dep­re­si­joms bū­ din­gas pa­di­dė­jęs verks­min­gu­mas. „„Ne­bė­ra ener­gi­jos, tam­pa sun­kūs

įpras­ti­niai dar­bai, juos at­lik­ti rei­kia dau­giau lai­ko. „„Su­lė­tė­ja mąs­ty­mas, pa­blo­gė­ja dė­

me­sio kon­cent­ra­ci­ja, skun­džia­ma­si pa­blo­gė­ju­sia at­min­ti­mi. „„Min­tys apie sa­vi­žu­dy­bę. Jos bū­din­

gos kas ant­ram ser­gan­čia­jam. Tarp mė­gi­nu­sių­jų nu­si­žu­dy­ti kas ant­ras sir­go dep­re­si­ja. „„Dep­re­si­ja ga­li pa­si­reikš­ti ir ki­tais

simp­to­mais, pa­vyz­džiui, dirg­lu­mu, ag­re­si­ja, pikt­nau­džia­vi­mu psi­choak­ ty­vio­mis me­džia­go­mis. Šal­ti­nis: Vals­ty­bi­nis psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras


12

ANTRADIENIS, sausIO 8, 2013

rubrika sveikata

Gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų lau­kia nau­ji iš­šū­kiai Uos­ta­mies­čio gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai, pa­si­ti­kę Nau­jus me­tus, ne­trykš­ta op­ti­miz­mu. Ne vie­nas jų mi­nė­jo, kad šie me­tai bus ku­pi­ni iš­šū­kių. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Klai­pė­dos svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Lo­re­ta Venc­kie­nė: – Praė­ję me­tai bu­vo itin sun­ kūs, to­kie pat lau­kia ir šie­met. Per­nai bu­vo stip­riai ir ne lai­ku su­ma­žin­tas fi­nan­sa­vi­mas. Sun­kiau­sia, kad fi­nan­sa­vi­ mas ko­vo mė­ne­sį bu­vo su­ma­ žin­tas at­ga­li­ne da­ta. Tad dėl šių tri­jų mė­ne­sių su­ si­da­rė di­dy­sis me­tų de­fi­ci­tas. Kol kas dar ne­ži­no­me, kaip bai­ gė­me praė­ju­sius me­tus. Bet sten­gė­mės juos baig­ti be nuo­sto­lių. Per­nai vi­si pla­nuo­ti dar­bai bu­vo baig­t i: pa­d a­ry­t i laip­ ti­n ės ir ko­r i­d o­r ių re­m on­tai, re­n o­v uo­tas Rea­b i­l i­ta­c i­jos ir fi­z i­n ės me­d i­c i­n os sky­r ius, pra­d ė­jo­m e teik­t i daug nau­j ų pa­slau­gų. Šie­met kol kas ne­pa­ju­to­me, ko­kių pir­mų­jų žings­nių im­sis nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė. Mums skau­džiai at­si­lieps mi­ni­ma­lios al­gos pa­di­di­ni­mas, nes pa­slau­gų įkai­niai li­ko to­kie pa­tys. Nie­kas ne­kal­ba apie fi­ nan­sa­vi­mo pa­di­di­ni­mą, nors brangs­ta vis­kas.

Klai­pė­dos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Juod­vir­šis:

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Vin­sas Ja­nu­šo­nis: – Per­nai pra­dė­ti įgy­ven­din­ti ke­ li ES (vie­nas jų – Šve­di­jos) fi­nan­ suo­ja­mi pro­jek­tai, pa­dė­sian­tys teik­ti ge­res­nes pa­slau­gas trau­mas pa­ty­ru­siems pa­cien­tams, įgy­ven­ din­ti e. svei­ka­tos pa­slau­gų plėt­ rą Klai­pė­dos re­gio­ne, pa­ge­rin­ti nėš­čių­jų, gim­dy­vių ir nau­ja­gi­mių svei­ka­tos prie­žiū­rą. 2012 me­tais pra­dė­ta dirb­ti su nau­jau­siu mag­ne­ti­nio re­zo­nan­ so apa­ra­tu, ku­rio ga­lin­gu­mas 1,5

Tes­los. Aukš­tų­jų ener­gi­jų sky­riu­je įdieg­ta nau­ja pro­sta­tos vė­žio gy­dy­ mo me­to­di­ka – aukš­tos do­zės ga­lios bra­chi­te­ra­pi­ja. Įsi­sa­vin­tas nau­jas pa­žan­gus bran­duo­li­nės diag­nos­ ti­kos ty­ri­mo „Ga­ma ka­me­ra“ me­ to­das pa­cien­tėms, ser­gan­čioms krū­ties vė­žiu, at­lie­ka­ma sar­gi­nių limf­maz­gių scin­tig­ra­fi­ja. Bran­duo­ li­nės diag­nos­ti­kos sky­riu­je pa­cien­ tams, ser­gan­tiems neu­roen­dok­ri­ ni­niais na­vi­kais, at­lik­tos pir­mo­sios scin­tig­ra­fij­ os, nau­do­jant Tekt­ro­ti­dą. Tai nau­jau­sias ir pa­žan­giau­sias ty­ri­ mas, pa­dė­sian­tis diag­no­zuo­ti neu­ roen­dok­ri­ni­nius na­vi­kus, nu­sta­ty­ ti jų me­tas­ta­zes ir ver­tin­ti pa­skir­to gy­dy­mo efek­ty­vu­mą. Šie me­tai svei­ka­tos sis­te­mai bus su­dė­tin­gi, nes yra pro­ble­mų dėl fi­ nan­sa­vi­mo. Jau per­nai skir­tas biu­ dže­tas bu­vo su­ma­žin­tas 9 pro­c., šie­met dar ma­žė­ja. Per me­tus lyg ir pla­nuo­ja­ma per­žiū­rė­ti, bet neaiš­ ku, kaip bus. Tad rei­kės spaus­tis. Nors dek­la­ruo­ja­ma, kad pa­slau­gos, ma­ži­nant fi­nan­sa­vi­mą, ne­tu­rė­tų nu­ken­tė­ti, bet tai neį­ma­no­ma. Mū­sų li­go­ni­nė steng­sis ne­blo­ gin­ti si­tua­ci­jos. Šiek tiek pa­ko­re­ guo­si­me sa­vo vi­di­nę tvar­ką, kad pa­cien­tai ne­nu­ken­tė­tų ir ne­rei­ kė­tų ma­žin­ti pa­slau­gų tei­ki­mo apim­čių.

Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Vik­to­ras Gri­ga­laus­kas:

– Per­nai Li­go­nių ka­sos pe­rė­jo prie nau­jos mo­kė­ji­mo sis­te­mos ir iš­brau­ kė ne­ma­žai pa­cien­tų, tad stip­riai nu­ken­tė­jo­me fi­nan­siš­kai. Nors pa­ slau­gų įkai­nis li­ko ne­pa­kel­tas ir nė­ ra to­ly­gus vie­nam li­tui, bet šiaip ne taip iš­si­su­ko­me. Pa­da­ry­tas re­gist­ra­ tū­ros, ki­tų pa­tal­pų re­mon­tas, įsi­gi­ jo­me nau­jos apa­ra­tū­ros. Po tru­pu­ tį me­di­kams pa­kė­lė­me at­ly­gi­ni­mus, ku­riuos me­tų pra­džio­je bu­vo­me su­ ma­ži­nę. Šven­čių pro­ga dar­buo­to­jai ga­vo pre­mi­jas. Ko­kie bus šie me­tai, pri­klau­sys ne tik nuo mū­sų, bet ir nuo nau­jos val­džios. Bai­mi­na­mės, kad nau­jas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nist­ras ne­pra­dė­tų nau­jų re­for­mų ir anks­tes­nių va­do­vų priim­ti stra­te­gi­ niai pla­nai ne­nuei­tų vė­jais.

– Išk­vie­ti­mų skai­čius per­nai iš­ li­ko toks pat, kaip ir anks­tes­niais me­tais – 36 tūkst. Ša­lies mas­tu jis yra vie­n as di­d žiau­s ių pa­gal vie­nai bri­ga­dai ten­kan­tį iš­kvie­ti­ mų skai­čių. Bri­ga­dų skai­čius iš­ li­ko sta­bi­lus, nors ir bu­vo su­ma­ žin­tas fi­n an­sa­v i­m as. Įsi­g i­jo­m e du nau­jus au­to­mo­bi­lius, at­nau­ ji­n o­m e įran­g ą. Me­t us bai­g ė­m e be sko­lų. Per­nai pra­dė­ta grei­to­ sios pa­gal­bos per­tvar­ka, Klai­pė­ dos ap­skri­ties dis­pe­če­ri­nės reor­ ga­ni­za­ci­ja. Nuo va­sa­rio pra­džios pe­rė­mė­me pa­slau­gos tei­ki­mą iš Pa­lan­gos. Prak­tiš­kai dar­buo­to­ jų ir bri­ga­dų skai­čius iš­li­ko toks pat. Mat pa­gal mi­nist­ro įsa­ky­ mą, jei sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li or­ga­ ni­zuo­ti dvie­jų bri­ga­dų, tad sa­vo pa­slau­gas tu­ri per­duo­ti ar­čiau­

siai esan­čiai stam­bes­nei gy­dy­ mo įstai­gai. Šiais me­tais vie­nas pa­grin­di­nių dar­bų, ku­riuos pla­nuo­ja­me baig­ti, bus reor­ga­ni­za­ci­jos pa­bai­ga. Klai­ pė­dos ap­skri­ty­je tu­rė­tų at­si­ras­ti vie­ na bend­ra dis­pe­če­ri­nė uos­ta­mies­ ty­je, ku­ri re­gu­liuos vi­sų grei­tų­jų dar­bą. Pa­cien­tams taip bus ge­riau, o mums – tai nau­ji near­ti dir­vo­nai, tad ga­li iš­kil­ti sun­ku­mų. Da­bar, jei pa­gal­ba rei­ka­lin­ga ki­tos sa­vi­val­dy­ bės li­go­niui, grei­to­ji tu­ri tei­sę at­si­ sa­ky­ti ten va­žiuo­ti. Po reor­ga­ni­za­ ci­jos pas li­go­nį va­žiuos bri­ga­da, tuo me­tu esan­ti ar­čiau­siai. Tad žmo­nės grei­čiau su­lauks pa­gal­bos. Pa­gal op­ ti­mis­ti­nius pla­nus Klai­pė­do­je tai tu­ rė­tu­me pra­dė­ti įgy­ven­din­ti pir­mo­jo ket­vir­čio pa­bai­go­je, jei­gu ne­bus ki­tų nau­jos val­džios nu­ro­dy­mų.

Klai­pė­dos me­di­ci­ni­nės slau­gos li­go­ni­nės vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Dan­guo­lė Drun­gi­lie­nė:

Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Jo­nas Są­ly­ga: – 2012-ie­ji li­go­ni­nei bu­vo reikš­ min­gi tuo, kad čia tei­kia­mos pa­ slau­gos bu­vo dar kar­tą įver­tin­tos tarp­tau­ti­nės au­di­to kom­pa­ni­jos – at­lik­tas re­ser­ti­fi­ka­ci­nis au­di­tas pa­gal tarp­tau­ti­nę va­dy­bos sis­te­ mą EN ISO 9001:2008. Praė­ju­siais me­tais bai­gė­me pa­tal­pų re­konst­ruk­ci­jos dar­bus Pa­lan­gos ir Psi­chiat­ri­jos de­par­

Klai­pė­dos pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro di­rek­to­rius Liu­das And­ri­kis: – Praė­ju­sie­ji me­tai ne­bu­vo kuo nors iš­skir­ti­niai. Sten­gia­mės ir to­liau iš­lik­ti, ne­pai­sant 4 pro­c. su­ma­žin­to fi­nan­sa­vi­mo. Iš­lie­ka

– Kaip ir vi­siems, per­nai bu­vo ir džiu­gių die­nų, ir sun­kių va­lan­ dų. 2012 me­tai Klai­pė­dos me­di­ ci­ni­nės slau­gos li­go­ni­nei ne­bu­ vo blo­gi: pra­si­dė­jo se­no, dau­giau kaip 100 me­tų pa­sta­to re­konst­ ruk­ci­jos dar­bai. At­nau­ji­no­me li­ go­ni­nės sky­rius, įsi­gi­jo­me įran­ gos, pa­leng­vi­nan­čios per­so­na­lo dar­bą. Iki šių me­tų pa­va­sa­rio ti­ki­mės už­baig­ti re­konst­ruk­ci­jos dar­bus: at­si­ras nau­jas mo­der­nus kor­pu­ sas, ku­ria­me įsi­kurs pa­lia­ty­vio­ sios pa­gal­bos sky­rius. Ja­me bus gy­do­mi sun­kiau­sio­mis li­gų for­ mo­mis ser­gan­tys klai­pė­die­čiai. Sky­rius bus ap­rū­pin­tas mo­der­nia įran­ga, pri­tai­ky­ta sun­kių li­go­nių gy­dy­mui ir slau­gai. Ti­ki­mės, jog nau­jai­siais me­tais pa­vyks vi­sa tai įgy­ven­din­ti.

ta­men­tuo­se, su­re­mon­ta­vo­me li­ go­ni­nės la­bo­ra­to­ri­jos pa­tal­pas, at­nau­ji­no­me kar­dio­lo­gi­jos rea­ ni­ma­ci­jos įran­gą, įren­gė­me en­ dos­ko­pi­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ją, mo­der­ni­za­vo­me Rea­bi­li­ta­ci­jos sky­rių, įsi­gi­jo­me mag­ne­ti­nio re­ zo­nan­so įran­gą, an­giog­ra­fi­jos apa­ra­tą, 3 rent­ge­no diag­nos­ti­kos skait­me­ni­nius apa­ra­tus, kar­dioe­ chos­ko­pus. Per­nai ypač pa­di­dė­jo pa­cien­ tų srau­tai ne tik iš Klai­pė­dos ap­ skri­ties, bet ir ki­tų Va­ka­rų Lie­tu­ vos re­gio­nų. Džiu­gu, kad per 2012 me­tus į mū­sų įstai­gą at­vy­ko dirb­ti 8 jau­ ni spe­cia­lis­tai, bai­gę spe­cia­li­zuo­ tas re­zi­den­tū­ras. Su vil­ti­mi žvel­giu į 2013-uo­ sius. Dėl di­d žiu­l ių pa­c ien­ tų srau­t ų nuo­l at dė­v i­s i me­d i­ ci­nos įran­ga, to­dėl pla­nuo­ja­me įsi­gy­ti ra­dio­lo­gi­jos įran­gą ope­ ra­ci­nėms, at­nau­jin­ti gy­vy­bi­nių funk­c i­j ų mo­n i­to­ra­v i­m o sis­te­ mas, ki­tą ope­ra­ci­nę įran­gą, re­ konst­ruo­ti Priė­mi­mo ir sku­bio­ sios pa­gal­bos sky­riaus pa­tal­pas, tę­s i­m e sta­c io­n a­ro sky­r ių re­ mon­tą.

il­ga­me­tė pro­ble­ma – psi­chiat­rų trū­ku­mas. Pas mus dir­ban­tys gy­dy­to­jai psi­chiat­rai yra pen­si­nio am­žiaus, tad bai­su, kad vie­ną die­ną ga­li ne­ lik­ti kam gy­dy­ti pa­cien­tų. Esa­me vie­na iš ne­dau­ge­lio li­ ku­sių biu­dže­ti­nių įstai­gų. Nuo sau­sio pra­džios pa­di­dė­jus mi­ni­ ma­liam at­ly­gi­ni­mui slau­gy­to­jos, tu­rin­čios me­di­ci­ni­nį iš­si­la­vi­ni­ mą, pra­ktiš­kai gau­na to­kį pat at­ ly­gi­ni­mą kaip ir va­ly­to­jos ar dar­ bi­nin­kai. Skau­du, tad no­rė­tų­si, kad me­di­kams bū­tų ski­ria­mas di­ des­nis dė­me­sys. Per­nai bu­vo pri­tar­ta mū­sų ir dar ke­tu­rių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ rų Lie­tu­vo­je reor­ga­ni­za­ci­jai. No­ rė­tų­si, kad Dar­bo gru­pės pa­reng­ta kon­cep­ci­ja nau­jos val­džios ne­bū­ tų pa­mirš­ta ir bū­tų da­ro­mi to­li­ mes­ni žings­niai. Šie­met vėl teks steng­tis kaip nors iš­gy­ven­ti, nes fi­nan­sa­vi­mas ma­žė­ja, o iš­lai­dos tik di­dė­ja. Vy­tau­to Liau­dans­kio, Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


13

ANTRADIENIS, sausIO 8, 2013

sveikata

Her­pesas pa­ker­ta ne vi­sus

„„Efek­tas: alie­jai, tink­tū­ros, smil­ka­lai, kū­no prie­žiū­ros prie­mo­nės su gė­

lių aro­ma­tu ga­li pa­kel­ti nuo­tai­ką ir ne­tgi nu­mal­šin­ti skaus­mą.

Ma­lo­nu­mas akims, kū­nui ir sie­lai Vi­du­ram­žiais gė­lių au­gin­to­jai ti­ kė­jo, kad gė­lių aro­ma­tas yra Die­ vo dvelks­mas že­mė­je. Šiais lai­kais aro­ma­te­ra­pi­ja pri­pa­žįs­ta­ma kaip itin svar­bus moks­las, o aro­ma­tas – svar­bus veiks­nys, ga­lin­tis lem­ti žmo­gaus psi­cho­lo­gi­nę ir fi­zio­lo­gi­ nę būk­lę.

Pa­si­tel­kiant ži­nias apie gė­lių aro­ ma­tų po­vei­kį, nu­lem­ti sa­vo nuo­ tai­ką ga­li tap­ti taip pat pa­pras­ta, kaip stab­te­lė­jus pa­ke­lė­je pa­si­lenk­ ti ir pauos­ty­ti ro­žę. Bri­tų moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad aro­ma­to mo­le­ku­lės skver­bia­si ne tik pro no­sį, bet į žmo­gaus or­ga­ niz­mą pa­ten­ka ir per odą. Pro no­sį pa­te­kęs kva­pas ke­liau­ja tie­siai į prie­ki­nę sme­ge­nų da­lį, ku­ri yra at­sa­kin­ga už emo­ci­jas. Sme­ge­ ny­se aro­ma­tas su­ža­di­na at­min­tį ir iš gi­lių klo­dų iš­ke­lia pri­si­mi­ni­mus, su ku­riais aso­ci­juo­ja­si bū­tent tas kva­pas. Žmo­gui są­mo­nin­gai to ne­ pas­te­bint aro­ma­tas kiek­vie­nai aki­ mir­kai su­tei­kia eti­ke­tę, ku­ri ne­ti­ kė­čiau­siu me­tu at­gy­ja.

Trum­pai ta­riant, kva­pas yra at­ sa­kin­gas už mū­sų psi­cho­lo­gi­nę ir emo­ci­nę būk­lę, ku­ri le­mia ir mū­ sų fi­zio­lo­gi­nę sa­vi­jau­tą. „Skir­tin­gi kva­pai ga­li kar­di­na­liai keis­ti žmo­gaus sa­vi­jau­tą. Kei­čian­ tis kva­pams dep­re­si­nė nuo­tai­ka ga­ li virs­ti eu­fo­ri­ja, re­gu­liuo­tis krau­ jos­pū­džio ly­gis, šir­dies rit­mas, ga­li ding­ti gal­vos skaus­mas“, – tvir­ti­na L’Occitane pro­duk­tų va­do­vė Kris­ ti­na Bir­ge­lė. Anks­čiau, kai dar ne­bu­vo che­mi­ nių pre­pa­ra­tų, mal­ši­nan­čių gal­vos skaus­mą, žmo­nės šią dis­funk­ci­ ją ša­lin­da­vo prie gal­vos lai­ky­da­ mi aro­ma­ti­nes žo­le­les. Jos taip pat bu­vo nau­do­ja­mos ir ska­ti­nant grei­ tes­nį žaiz­dų gi­ji­mą. Aro­ma­ti­nė te­ra­pi­ja ga­li bū­ti tai­ ko­ma ne tik pa­vie­niui ar­ba siau­ra­me ra­te. Pa­ry­žiu­je kva­pų te­ra­pi­ja bu­vo pra­dė­ta tai­ky­ti met­ro. Dar ne­se­niai pre­ce­den­to ne­tu­rin­čio pro­jek­to kon­ cep­ci­ją pe­rė­mė Lon­do­no met­ro, ku­ riems kva­pus su­kū­rė tie pa­tys pran­ cū­zų par­fu­me­ri­jos spe­cia­lis­tai. „Klaipėdos“ inf. „„Ro­žės

Ro­žės aro­ma­tas su­lė­t i­na šir­d ies rit­ mą ir at­pa­lai­duo­ja kū­ną, pa­š a­l i­na vi­sas nei­g ia­mas emo­ci­jas. Pa­na­šiu po­vei­k iu pa­si­ž y­m i pu­šų aro­ma­tas. Ne vel­tui po pa­si­vaikš­čio­ji­mo spyg­ liuo­čių miš­ke jau­čia­mės at­si­pa­lai­da­ vę. Lau­ki­nės ro­žės ska­ti­na la­biau do­ mė­tis mus su­pan­čia ap­lin­ka. „„Ki­ti aro­ma­tai

Per eks­pe­ri­men­tus su kva­pų te­ra­pi­ ja res­pon­den­tai pa­sa­ko­jo, kad ap­sup­ ti mus­ka­to aro­ma­to jau­čia­si ra­mes­ni ir lai­min­ges­ni bei pa­ž y­mė­jo, kad su­ ma­žė­jo ne­r i­mo, pyk­čio ir gė­dos po­ jū­čiai. Pa­na­šiu po­vei­k iu pa­si­ž y­mi ir san­dal­me­d žio aro­ma­tas. „„Le­van­da

Le­van­dų aro­ma­tas na­muo­se su­stip­ ri­na kom­for­to po­jū­tį. Šis au­ga­las ska­ ti­na at­si­pa­lai­duo­t i ir pui­k iai pa­ša­l i­ na stre­so pa­da­ri­nius. Pa­na­šiu po­vei­ kiu pa­si­ž y­mi ir ci­na­mo­no bei va­n i­ lės aro­ma­tai. Le­van­dų alie­jais ma­sa­ž uo­jant ko­jas su­ma­žė­ja krau­jos­pū­d is ir su­lė­tė­ja šir­dies rit­mas. „„Cit­ru­si­niai vai­siai

At­lik­da­mi ty­ri­mus moks­li­nin­kai nu­ sta­tė, kad cit­r i­nos aro­ma­tas pa­g rei­ ti­na šir­d ies rit­mą. Apel­si­nas sti­mu­ liuo­ja žmo­gaus or­ga­n iz­mą ir pa­ge­ ri­na dė­me­sin­g u­mą. Nus­ta­t y­ta, kad cit­ru­si­nių vai­sių aro­ma­tas tei­gia­mai vei­k ia žmo­gaus imu­ni­te­tą.

Kva­pių­jų ka­nan­g ų, kaip ir ber­ga­mo­ tės, aro­ma­tas pa­d i­d i­na dė­me­sin­g u­ mą. Jaz­mi­nų po­vei­k is pa­na­šus į ko­ fei­no – to­ni­zuo­ja. Sal­džių­jų pan­ko­lių aro­ma­tas ša­li­na nuo­var­g į.

Po to, kai nuo pūs­le­ li­nės su­kel­tų komp­ li­ka­ci­jų mi­rė gim­ na­zis­tė, dau­ge­ lis į šį vi­ru­są žvel­ gia baugš­čiau nei iki šiol. Me­di­kai ra­ mi­na, kad juo yra už­si­krė­tę dau­gu­ ma suau­gu­sių žmo­ nių, ta­čiau šios li­gos komp­li­ka­ci­jos pa­ lie­čia to­li gra­žu ne kiek­vie­ną.

„„Pa­gal­ba: pa­sak R.Gir­džiū­nie­nės, ge­riau­sia ap­sau­ga nuo vi­ru­sų ata­kų

yra imu­ni­te­to stip­ri­ni­mas. 

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Bai­mę sė­ja ne­ži­no­ji­mas

Pūs­le­li­nė ar­ba ki­taip va­di­na­mas her­pes vi­ru­sas yra daž­na in­fek­ci­ja. Tad dau­ge­lis žmo­nių, iš­gir­dę apie gim­na­zis­tės iš Aly­taus stai­gią mir­tį nuo šios li­gos komp­li­ka­ci­jos, ge­ro­ kai su­ne­ri­mo. Sep­ty­nio­lik­me­tei bu­vo nu­sta­ty­ tas vi­ru­si­nis gal­vos sme­ge­nų už­de­ gi­mas, su­kel­tas her­pes vi­ru­so. Pa­sak Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės 2-ojo in­fek­ci­nio sky­riaus ve­dė­jos Ra­sos Gir­džiū­nie­nės, bai­ mę sė­ja ne­ži­no­ji­mas. Ge­riau su me­di­ci­na su­si­pa­ži­ nęs žmo­gus ži­no, kad bū­na įvai­ rių vi­ru­sų, ga­lin­čių su­kel­ti rim­tas komp­li­ka­ci­jas, ku­rios ga­na daž­nai bai­gia­si mir­ti­mi ar­ba neį­ga­lu­mu. „Pap­ras­ta­s is her­p es vi­r u­s as yra ga­na skvar­bus. Iš krau­jo per kvė­pa­vi­mo ta­kus jis ga­li pa­tek­ti į sme­ge­nų skys­tį ir su­kel­ti sme­ ge­nų už­de­gi­mą“, – paaiš­ki­no gy­ dy­to­ja. Pa­sak R.Gir­džiū­nie­nės, šis pro­ ce­sas vyks­ta la­bai grei­tai, tad ir gal­vos sme­ge­nys pa­ž ei­d žia­m os

žai­biš­kai. Bū­tent dėl šios prie­ žas­ties gy­dy­to­jų pa­stan­gos pa­dė­ ti pa­cien­tui ne vi­sa­da bū­na vai­ sin­gos. Įs­pė­ja pa­ki­tęs el­ge­sys

Ofi­cia­lio­ji me­di­ci­nos sta­tis­ti­ka tei­ gia, kad per 70 pro­c. suau­gu­sių­jų yra už­si­krė­tę her­pes vi­ru­su, ta­čiau

Ra­sa Gir­džiū­nie­nė:

Bu­čiuo­tis ir kvė­puo­ ti ne­nus­to­si­me, tad svar­biau­sia ap­sau­gos prie­mo­nė bū­tų imu­ ni­te­to stip­ri­ni­mas.

jis pa­si­reiš­kia tik nu­si­lpus imu­ni­ te­tui. Komp­li­ka­ci­jos taip pat už­ klum­pa ne vi­sus. „Juk ne kiek­vie­nam, su­si­rgu­ siam gri­pu, bai­gia­si blo­gai, o ki­tam ir su­si­rgus slo­ga ga­li kil­ti komp­li­ ka­ci­jų. Vis­kas pri­klau­so nuo kiek­ vie­no žmo­gaus imu­ni­te­to“, – pa­ ste­bi ve­dė­ja.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ga­li­mas gal­vos sme­ge­nų už­de­ gi­mas pa­si­reiš­kia pa­ki­lu­sia tem­pe­ ra­tū­ra, ku­ri ne vi­sa­da bū­na aukš­ta, taip pat gal­vos skaus­mu, koor­di­na­ ci­jos, elg­se­nos su­tri­ki­mu. Kai ar­ti­mie­ji pa­ste­bi, kad li­go­ nis bū­na mie­guis­tas, nea­dek­va­čiai el­gia­si, rei­kė­tų kreip­tis į me­di­kus. To­li­mes­ni ty­ri­mai pa­dės nu­sta­ty­ ti tiks­lią ne­ga­la­vi­mų prie­žas­tį. Mat to­kie po­žy­miai ga­li pa­si­reikš­ti ir dėl aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros. Ap­sau­go imu­ni­te­to stip­ri­ni­mas

Her­pes vi­ru­su už­si­kre­čia­ma per kvė­pa­vi­mo ta­kus, glau­dų kon­tak­ tą ar žaiz­de­les. „Bu­čiuo­tis ir kvė­puo­ti ne­nus­ to­si­me, tad svar­biau­sia ap­sau­gos prie­mo­nė bū­tų imu­ni­te­to stip­ri­ ni­mas, o su­si­rgus ne­rei­kė­tų sku­ bė­ti dirb­ti, kol vi­siš­kai ne­pas­vei­ ko­te ir ne­sus­tip­rė­jo­te“, – pa­ta­rė gy­dy­to­ja. R.Gir­džiū­nie­nės pra­kti­ko­je pa­si­ tai­kė at­ve­jų, kai dėl vi­ru­si­nės kil­ mės gal­vos sme­ge­nų už­de­gi­mo pa­cien­tas neiš­gy­ve­na ar­ba tam­pa neį­ga­lus. Mir­tin­gu­mas nuo šios li­gos įpras­tai sie­kia apie 20–30 pro­c.


14

antradienis, sausio 8, 2013

sportas

Sporto telegrafas Geriausieji. Lietuvos lengvosios atletikos federacija (LLAF) atrinko sportininkus ir trenerius, kurie 2012 metais pasiekė geriausių rezultatų. Savo simpatijas galėjo išreikšti lengvaatlečių gerbėjai, kurie sudarė 50 procentų galutinio rezultatų. Savo balsus taip pat skyrė lengvosios atletikos treneriai (25 proc.) ir sporto žurnalistai (25 proc.). Susumavus visus balsus, geriausiu metų lengvaatlečiu tapo disko metikas Virgilijus Alekna. Antras buvo šuolininkas į aukštį Raivydas Stanys, trečias – sprinteris Rytis Sakalauskas. Geriausia lengvaatlete tapo daugiakovininkė Austra Skujytė. Antroje vietoje – trišuolininkė Dovilė Dzindzaletaitė, trečioje – klaipėdietė sprinterė L.Grinčikaitė. Geriausiu metų treneriu išrinktas klaipėdietis Edmundas Norvilas, ugdantis L.Grinčikaitę. Antras – buvęs A.Skujytės ir R.Sakalausko treneris Aleksas Stanislovaitis, trečias – Aloyzas Jasmontas, treniruojantis Zinaidą Sendriūtę.

Iš piršto laužtos skyrybos

„„Viltis: O.Kurauskas tikisi, kad tituluotas žaidėjas dar bus naudingas

Rankinis. Prešove (Slovakija) vyko tarptautinis rankinio turnyras. 17-mečių vaikinų grupėje dalyvavo 11 komandų iš 6 šalių. Lietuvai atstovavo dvi rinktinės. Pirmoji komanda, kurios vartus gynė klaipėdietis Gytis Rimkus, dalyvavo B grupėje, o antroji ekipa, kurioje buvo mūsų miesto atstovas Vilius Vaišnoras, – A grupėje. Geriau sekėsi pastarajam septynetukui. Užėmęs savo grupėje antrąją vietą, jis tęsė kovą dėl taurės. Suklupę pusfinalyje, lietuviai rungtynėse dėl 3-iosios vietos įtikinamu skirtumu 23:15 nugalėjo Slovakijos Košicės rankininkus. V.Vaišnoras pateko į simbolinį geriausių žaidėjų septynetuką. Šachmatai. Baigėsi moksleivių šachmatų naujametis turnyras. Nugalėtojo taurę tarp vyriausių moksleivių iškovojo Romanas Zolotovas, surinkęs 6 taškus. Antrąją vietą užėmė Kirilas Gairfulinas, trečiąją – Fiodoras Fedosejevas. Abu jie surinko po 5,5 taško. 12-mečių grupėje nugalėjo Ana Borisovaitė. Kitas dvi prizines vietas užėmė Aleksandras Inčiūra ir Nikita Pavliukovecas. Futbolas. Antrą kartą surengtą Klaipėdos universiteto salės futbolo turnyrą laimėjo „Baltų“ komanda – 6 taškai. Tiek pat taškų surinko antrąją vietą užėmusi „Plikių“ ekipa. Treti buvo pirmųjų varžybų laimėtojai – „Klaipėdos universiteto“ futbolininkai – 4 taškai. Ketvirti liko LCC žaidėjai – 1 taškas. Rinkimai. Lietuvos krepšinio lyga paskelbė tarpinius balsavimo rezultatus, renkant „Lietuvių“ ir „Time Team“ legionierių komandų starto penketus „Žvaigždžių dienai 2013“ bei trenerius, kurie šioms ekipoms vadovaus. Rinkimuose kol kas pirmauja Kauno „Žalgirio“ puolėjas Tremmellas Dardenas. Amerikietis turi surinkęs 2 826 aistruolių balsus ir pretenduoja į „Time Team“ legionierių ekipos starto penketą. Antroje vietoje pagal balsų skaičių žengia kitas žalgirietis Mindaugas Kuzminskas. Jis turi surinkęs 2 179 balsus ir, jei balsavimas baigtųsi šiandien, patektų į „Lietuvių“ rinktinės starto penketuką. Nedaug nuo M.Kuzminsko atsilieka ekipos draugai – Paulius Jankūnas (2 154), Rimantas Kaukėnas (2 093) ir aistruolių numylėtinis Marko Popovičius (2052). Greta žengia ir Ibrahimas Jaaberas (2 014). Žalgiriečius bando vytis Vilniaus „Lietuvos ryto“ lyderis Renaldas Seibutis (1 998). Trenerių mūšyje dominuoja „Žalgirio“ strategas Joanas Plaza. Antroje vietoje žengia Prienų „Prienų“ vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus.

klubui.

„„Kliūtis: G.Gustui pasiekti gerą sportinę formą sutrukdė trauma. 

„Nežadame nutraukti sutarties su Giedriumi Gustu“, – „Neptūno“ krepšinio klubo direktorius Osvaldas Kurauskas paneigė internetinėje svetainėje pasirodžiusią žinią apie komandos norus atsisveikinti su Europos čempionu.

Vytauto Petriko nuotr.

Giedriaus Gusto titulai „„1999 m. Eurolygos nugalėtojas „„1999 m. NEBL čempionas

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Anot vadovo, tokie burbulai žalingi klubui ir jo žaidėjams. „Klube net niekas nekalba apie atsisveikinimą su gynėju. Na, nebent pats norėtų išvažiuoti dėl netenkinančios situacijos. Kam reikia eskaluoti tokią temą? – O.Kurausko balse jautėsi pykčio gaidelė. – Iš pradžių ta pati internetinė svetainė parašė negatyvią žinią apie „Neptūno“ vyriausiąjį trenerį Kazį Maksvytį, vėliau užkliuvo Klaipėdoje žaidžiantis rusas Nikita Barinovas.“ Sekmadienį Vieningosios lygos turnyro rungtynes Maskvoje su CSKA, kurias laimėjo šeimininkai 79:57, žaidęs G.Gustas pasklidusią žinią taip pat įvardijo nesusipratimu. „Apie sutarties nutraukimą niekas iš klubo atstovų nekalbėjo. Ir

aš niekam nesakiau, kad noriu išeiti. Esu pasiruošęs žaisti iki sezono pabaigos, kol baigsis kontraktas“, – dievagojosi krepšininkas, pabrėžęs, kad tikrai su komandos vadovais nėra jokio konflikto. Nuo rudens uostamiestyje rungtyniaujantis kaunietis nepaneigė savo žodžių, jog norėtų daugiau laiko būti aikštelėje nei ant atsarginių žaidėjų suoliuko. „Kai buvau paklaustas, ar mane tenkina vaidmuo komandoje, pasakiau, ką manau, – tvirtino G.Gustas. – Kiekvienas sportininkas nori žaisti, o ne būti žiūrovas. Ar gali būti patenkintas, kai rungtyniauji nedaug? Aišku, kad ne.“ O.Kurauskas neslėpė, kad iš patyrusio 32-ejų krepšininko buvo laukiama didesnio indėlio. Tačiau dėl spalio mėnesį patirtos čiurnos traumos gynėjas kelioms savaitėms

negalėjo visaverčiai treniruotis. „Prieš sezoną vylėmės didesnės G.Gusto pagalbos, bet nuo traumų niekas nėra apdraustas. Šiuo metu atakų organizatorius po truputį atsigauna. Tikimės, kad patyręs gynėjas žais kaip geriausiais laikais. Prieš akis dar daug svarbių rungtynių“, – O.Kurauskas optimistiškai žiūrėjo į rytojų. Savaitgalį su garsiuoju CSKA klubu dėl negalavimo negalėjo rungtyniauti Evaldas Dainys. G.Gustas turėjo daugiau laiko atsiskleisti. Per 18 minučių 190 cm gynėjas atakavo krepšį 4 kartus – po du kartus iš dvitaškių ir tritaškių zonos. Po taiklaus tolimo šūvio jis pelnė 3 taškus. Taip pat įžaidėjas 2 kartus atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, vieną sykį perėmė kamuolį. Iš viso surinko 4 naudingumo balus.

„„1999, 2001, 2003, 2004 m. LKL čem-

pionas „„2002 m. LKL vicečempionas „„2003 m. Europos čempionas „„2005 m. Europos čempionate užė-

mė 5-ąją vietą „„2006 m. Latvijos vicečempionas „„2007 m. Europos čempionate

bronzos medalio laimėtojas „„2008 m. FIBA Europos taurės čem-

pionas „„2008 m. FIBA Europos taurės fina-

lo ketverto naudingiausias žaidėjas „„2008 m. Latvijos čempionas

Sekretorius M.Balčiūnas – tarp įtariamųjų Tirdami Panevėžio savivaldybės lėšų panaudojimo viešbučio „Romantic“ rekonstrukcijai teisėtumą, teisėsaugininkai įtarimus pateikė Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) generaliniam sekretoriui Mindaugui Balčiūnui ir Panevėžio merui Vitalijui Satkevičiui.

„Sulaikyta keletas įtariamųjų, tarp jų – M.Balčiūnas. Taip pat įtariamuoju apklaustas V.Satkevičius“, – pranešė Panevėžio apygardos prokuratūra, kartu su Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnais siekianti atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Prokurorai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo – tiria miesto savivaldybės lėšų panaudojimo viešbučio „Romantic“ rekonstrukcijai teisėtumą. Įtariama, kad prieš 2011 metų Europos krepšinio čempionatą

galėjo būti parengtas planas, kaip neteisėtai už Panevėžio savivaldybės lėšas rekonstruoti uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ viešbutį „Romantic“. Anot teisėsaugininkų, 2010 metais tarp savivaldybės ir LKF buvo pasirašyta daugiau kaip 2 mln. litų vertės sutartis dėl čempionato organizavimo, krepšinio populiarinimo ir plėtros mieste programos įgyvendinimo paslaugos pirkimo, nors galėjo būti žinoma, kad ši sutartis nebus tinkamai vykdoma, išrašytos sąskaitos už atliktus darbus bus suklastotos. „LKF apie generalinio sekretoriaus M.Balčiūno sulaikymą sužinojo tik iš Panevėžio apygardos prokuratūros pranešimo spaudai. Negalime nieko pasakyti ir apie generaliniam sekretoriui pateiktus įtarimus“, – vakar sakė LKF atstovas spaudai Dalius Matvejevas. „Klaipėdos“ ir BNS inf.

„„Tyrimas: M.Balčiūno laukia daug pokalbių su teisėtvarkininkais. 

Artūro Morozovo nuotr.


19

antradienis, sausio 8, 2013

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Judith Mcnaugaht knygą „Tikras stebuklas“.

Judith Mcnaugaht. „Tikras stebuklas“. Paprastos merginos Aleksandros Lorens ir turtingo bei įtakingo didiko Džordano Taunsendo santuoka virsta didžiuliu meilės ir ištikimybės išbandymu. Susižavėjusi spindulingu Londono aukštuomenės pasauliu laisvos dvasios mergina pakliūva į pavydo, keršto, puikybės ir deginančių aistrų spąstus. Tačiau po šalta, arogantiška jos sutuoktinio kauke slypi švelnus, rūpestingas ir jausmingas vyras... Aleksandra ryžtasi kovoti už jųdviejų santuoką ir ypatingą juos siejantį jausmą. Judith McNaught – viena populiariausių romantinės literatūros kūrėjų. Jos istoriniai jausmų romanai išsiskiria nepaprastai emocingais, spalvingais ir kartu tikroviškais veikėjų charakteriais, meistriškai supintais ir netikėtais siužeto vingiais. „Noriu rašyti džiaugsmingus romanus, kurie būtų pripildyti humoro ir švelnumo, kurie verstų skaitytojus garsiai juoktis ir verkti iš džiaugsmo. Noriu, kad mano kuriamos istorijos ilgam įstrigtų į širdį ir skatintų kuo daugiau šypsotis“, – sako Judith McNaught.

Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: ketvirtadienis – Augalija penktadienis – Slaugytojas

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Praėjusios savaitės laimėtoja – Nijolė Mačiulaitienė.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu

1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, sausio 15 d.

Avinas (03 21–04 20). Norėsis bendrauti. Tačiau būkite atsargus, nes gali tekti rinktis – draugiška kompanija ar nepritarimas kitų žmonių idėjoms. Norėsite prieštarauti kitiems, plaukti prieš srovę. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, bet būsite priešiškai nusiteikęs kito žmogaus nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Užsiimkite mėgstamais dalykais. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Pajusite emocinę įtampą, galbūt net laikinai prarasite gyvenimo džiaugsmą. Tačiau atsiras proga prisiminti seniai atidėliotus reikalus ir sėkmingai juos užbaigti, o tai tikrai pakels nuotaiką. Liūtas (07 23–08 23). Nesutarimai, beįsiplieskiantys dėl didelio emocijų antplūdžio, pareikalaus iš jūsų kantrybės. Būtent šitas bruožas padės išvengti rimtų nemalonumų. Mergelė (08 24–09 23). Nepalanki diena planuoti ateities veiksmus ir spręsti svarbius dalykus. Būsite nepatenkintas gyvenimu. Vyresnis ar autoritetingas žmogus nepritars jūsų veiksmams ir sprendimams. Klausyti jo ar ne – jūsų reikalas. Svarstyklės (09 24–10 23). Neskubėkite, jeigu jums kas nors trukdo. Patirsite sunkumų bendraudamas arba liksite nesuprastas. Todėl geriausia būtų daugiau patylėti arba gerai apmąstyti savo žodžius. Skorpionas (10 24–11 22). Esate nusivylęs karjera. Jūsų nepasitenkinimas gali turėti neigiamos įtakos visai darbo dienai. Pasistenkite dėl įvairiausių aplinkinių provokacijų neprarasti savitvardos, būkite kantrus. Šaulys (11 23–12 21). Mėgausitės asmeniniu gyvenimu, būsite patenkintas savo darbu. Noriai padėsite mylimam žmogui. Turite gerą skonį, todėl galite padėti draugams rinktis drabužius, aksesuarus, baldus. Ožiaragis (12 22–01 20). Galbūt keisis jūsų požiūris į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Vandenis (01 21–02 19). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo asmeninių savybių ir gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Žuvys (02 20–03 20). Sulauksite dėmesio iš mažai pažįstamų žmonių, galbūt kas nors pagirs jūsų darbą, kūrybinius gebėjimus. Tačiau neverta tuo pernelyg susižavėti ir patikėti meilikavimu.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis bus truputį kritulių, pašals. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis truputį pasnigs, bus 3–6 laipsniai šalčio. Trečiadienio naktį vietomis nedideli krituliai, dieną žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį temperatūra kris iki 4–9 laipsnių šalčio, pajūryje svyruos apie 1 laipsnį šalčio. Dieną bus 2–4 laipsniai šalčio.

Šiandien, sausio 8 d.

–6

–2

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia)

–4

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–4

Panevėžys

–6

Utena

–4

8.38 16.12 7.36

8-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 357 dienos. Saulė Ožiaragio ženkle.

Tauragė

–4

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +8 Berlynas +6 Brazilija +27 Briuselis +8 Dublinas +12 Kairas +18 Keiptaunas +25 Kopenhaga +7

kokteilis Prie mo­lo ap­stu šiukš­lių „Kok­tei­l is“ ra­š ė apie pa­jū­r y­je į akis krin­t an­č ias šiukš­les. Ypač plas­t i­k i­ niais bu­te­l iais, bu­te­l iu­kais, skar­d i­nė­ mis kran­tas nu­sė­tas to­l iau nuo mies­ to – už Gi­ru­l ių. „Jei val­d žia – mies­to ar ra­jo­no – pa­si­ steng­t ų – bent kas 200 m pa­sta­ty­t ų šiukš­l ia­dė­žes, šiukš­l ių aki­vaiz­d žiai bū­t ų ma­ž iau“, – va­kar tvir­t i­no Kęs­ tu­t is. Anot jo, ne­ma­ža da­lis žmo­nių, ne­tu­rė­ da­mi kur iš­mes­t i tuš­čios ta­ros, ją tie­ siog pa­lie­ka pa­kran­tė­je. Jei bū­tų šiukš­ lia­dė­žės, jos tik­rai ne­sto­vė­tų tuš­čios. Plia­ž i­n in­kė iš da­l ies pri­ta­rė min­čiai, kad šiukš­l ia­dė­žės nors iš da­l ies iš­ spręs­tų pro­ble­mą. „Tik jų rei­k ia daug, – tei­gė ji. – Pa­v yz­ džiui, šiukš­l i­nė prie mo­lo vi­sa­da pil­ na šiukš­l ių. Jos net ne­tel­pa, tai žmo­ nės šiukš­les į šiukš­l ia­dė­žes grū­da jė­ ga. O ši, žiū­rėk, ir iš­kren­ta at­gal.“ Klai­p ė­d ie­tė įsi­t i­k i­nu­si, kad pa­jū­r y­je įreng­tas dė­žes su­nio­kos van­da­lai taip, jog iš jų liks vien pa­ro­di­ja. Be to, Plia­ž i­nin­kei ra­my­bės ne­duo­da klau­si­mai, kas iš­va­lys šiukš­l ia­dė­žes ne se­zo­no me­tu, jei pa­jū­ris už Gi­ru­lių ne­prik­lau­so Klai­pė­dai?

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Ko­vai su šiukš­lė­m is pa­jū­r y­je tu­rė­t ų bū­ti su­bur­ta mies­to val­di­nin­k ų gru­pė. Prieš pra­dė­da­mi veik­lą, jos na­riai tu­rė­ tų bū­t i iš­siųs­t i pa­si­sem­t i pa­t ir­t ies į Is­ pa­ni­ją, po to – į Pran­cū­zi­ją, In­di­ją, Bra­zi­ li­ją, Ki­ni­ją, Tai­lan­dą ir Aust­ra­li­ją.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

jū­rius vos tel­pa, tik­rai pa­si­da­ly­ tų pa­tir­ti­mi.

Tik­ras at­ve­jis Prieš Ka­lė­das dvi blon­di­nės Gi­ru­lių miš­ ke ieš­ko­jo eg­lu­tės. Va­lan­dą, dvi, tris. Vie­na jų pa­var­go ir sa­ko: – Ži­nai, Onu­te, kir­si­me pir­mą pa­puo­lu­ sią, net jei ji ne­bus pa­puoš­ta!

Links­mie­ji tirš­čiai Šiukš­lių dė­žė­je kaps­to­si du ta­ra­ko­nai. Vie­nas sa­ko ki­tam: – Už­b ė­gau va­kar į res­to­ra­ną, vi­sur tvar­ka, nie­kur nė­ra nei tru­pi­nė­lio, nei šiukš­le­lės. – Na, ko tu to­k ias šlykš­ty­bes prie sta­lo pa­sa­ko­ji. Duok ra­miai pa­val­gy­ti, ne­ga­ dink ape­ti­to! Čes­ka (397 719; įve­si­me mes tvar­ką pa­jū­ry­je. Ar ne taip, skai­ty­to­jai?)

Praha +5 Ryga –1 Roma +13 Sidnėjus +21 Talinas 0 Tel Avivas +12 Tokijas +10 Varšuva –2

Šiandien

Marijampolė

Vėjas

–6

Vardai Apolinaras, Gintė, Severinas, Teofilijus, Vilintas, Gudula

sausio 8-ąją

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-3

-2

-2

-1

6

0

+1

+2

+4

7

rytoj

ketvirtadienį

0

Vilnius Alytus

8–12 m/s

Rytas

+2

–5

–5

orai klaipėdoje

-2

-2

10

1547 m. iš­leis­ta pir­mo­ji lie­tu­v iš­ka kny­ga – Mar­ ty­no Maž­vy­do „Ka­te­kiz­ mu­sa pra­sti ža­dei...“ („Ka­ te­kiz­mo pra­sti žo­džiai“). 1642 m. mi­rė ita­lų ma­te­ ma­t i­kas ir ast­ro­no­mas, te­les­ko­po iš­ra­dė­jas Ga­ li­leo Ga­li­lei. 1896 m. gi­mė Ste­po­nas Da­rius (Ju­ce­vi­čius), lie­tu­ vių la­kū­nas, Lie­tu­vos ka­ riuo­me­nės sa­va­no­ris, ko­ vų už ne­prik­lau­so­my­bę da­ly­vis. Žu­vo per­skri­dęs At­lan­tą 1933 me­tais Sol­di­ no miš­ke Vo­kie­ti­jo­je.

„„Ke­liau­to­jai: kon­kur­so nu­ga­lė­to­jui R.Se­ce­vi­čiui „„Svei­ka­tai: klai­pė­die­čiui A.Umb­ra­žū­nui (de­

(kai­rė­je), į re­dak­ci­ją at­vy­ku­siam su žmo­na Vir­ gi­ni­ja ir sū­nu­mi, pri­zą įtei­kė D.Kin­de­ris.

ši­nė­je) te­ko kli­ni­kos „Os­te­me­da“ pri­zas. 

To­mo Ra­gi­nos, Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

1935 m. JAV Tu­p e­lo mies­te (Mi­si­si­pės vals­ ti­ja) gi­mė ro­ken­ro­lo ka­ ra­lius El­vis Pres­ley.

1974 m. nu­fo­tog­ra­fuo­ta Loch­ne­so pa­bai­sa (Ne­ sė) vie­na­me iš tri­jų di­ džiau­sių Ško­ti­jo­je esan­ čių Glen­mo­ro eže­rų. 1982 m. is­p a­n ai su­t i­ ko nu­t rauk­t i Gib­ral­ta­ro blo­ka­dą ir pra­dė­ti de­ry­ bas su bri­tais. 2011 m. Pran­cū­zi­jos Riv­ je­ros ku­ror­te Ka­nuo­se va­g ys žai­biš­kai api­plė­ šė ma­dos na­mų „Chris­ tian Dior“ par­duo­tu­vę, iš ku­r ios pa­g ro­bė dra­bu­ žių ir pra­ban­gos pre­kių, įver­t in­tų maž­daug 500 tūkst. eu­rų (1,7 mln. li­tų).

„„Ko­man­da: laiš­ką Se­ne­liui Ma­tas pie­šė pa­ts –

ma­ma ir tė­tis tik pa­dė­jo at­siim­ti pri­zą.

Už ka­lė­dinius laiš­kus – do­va­nos Li­na Bie­liaus­kai­tė Jur­gi­ta Ša­kie­nė

„„Ad­re­sas: ki­nai, ku­rie į sa­vo pa­

+11 +5 –7 –6 +6 +2 +7 –3

Ap­do­va­no­ti kon­kur­so „Laiš­kas Ka­ lė­dų Se­ne­liui“ lai­mė­to­jai. Pag­rin­di­ nį pri­zą – ke­lio­nę į Ma­ro­ką dviem as­me­nims – lai­mė­jęs kau­nie­tis pen­kių vai­kų tė­vas Rai­mun­das Se­ ce­vi­čius sa­kė dar ne­nusp­ren­dęs, ku­rį šei­mos na­rį ve­šis kar­tu. Trauk­da­mas lai­min­gą­jį laiš­ką pri­ zą įstei­gęs „Ma­ge­la­no ke­lio­nių“ va­ do­vas Dai­nius Kin­de­ris ti­kė­jo­si, kad ke­lio­nę lai­mės žmo­gus, ku­ris iki šiol ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės ke­liau­ti. Jo vil­tys iš­si­pil­dė su kau­pu. „Au­gi­nant pen­kis vai­kus ke­liau­ti su­dė­tin­ga. To­liau­sia ša­lis, ku­rio­je esu bu­vęs, – Vo­kie­ti­ja, jei­gu įskai­čiuo­si­me tar­ny­bą ar­mi­jo­ je“, – ne­slė­pė R.Se­ce­vi­čius. Į ap­do­va­no­ji­mą kar­tu at­vy­ku­si žmo­na Vir­gi­ni­ja pa­sa­ko­jo, kad per­ nai pla­na­vu­si ves­tu­vių 20 me­tų su­ kak­ties pro­ga pa­si­do­va­no­ti ke­lio­nę bent į ar­ti­mą­jį už­sie­nį – Lat­vi­jos pa­plū­di­mį. „Iš­vyk­ti ne­pa­vy­ko“, – ap­gai­les­ta­vo mo­te­ris. Šei­ma sa­vait­ga­lius daž­niau­siai lei­džia Tau­ra­gė­je ir Ute­no­je, kur gy­ve­na se­ne­liai. Lai­mė­tu pri­zu Se­ ce­vi­čiai bū­ti­nai pa­si­nau­dos. 300 li­tų ver­tės pre­ky­bos cent­ro „Se­nu­kai“ do­va­nų ku­po­ną lai­mė­

ju­si kau­nie­tė 14-me­tė Jus­ti­na Vir­ ba­lai­tė, laiš­ke Ka­lė­dų Se­ne­lio pra­ šiu­si vai­kams iš vai­kų glo­bos na­mų su­ras­ti tė­vus ir na­mus, pa­sa­ko­ jo nuo­lat da­ly­vau­jan­ti įvai­riuo­se kon­kur­suo­se. Kam iš­leis lai­mė­ tą su­mą, paaug­lė dar ne­nusp­ren­ du­si. „Va­žiuo­siu kar­tu su tė­vais ir pa­žiū­rė­sim“, – sa­kė J.Vir­ba­lai­tė, kar­tu su ki­tais ap­do­va­no­ji­mų ce­ re­mo­ni­jos da­ly­viais vai­šin­da­ma­si res­to­ra­no „De*Luxe“ pa­ruoš­tais ska­nės­tais. O pen­kia­me­tis Ma­tas Rim­kū­nas iš Gar­lia­vos il­gai gal­vos ne­su­ko. Jis lai­mė­tą pri­zą (ber­niu­kui ati­te­ ko 100 li­tų ver­tės pre­ky­bos cent­ ro „Se­nu­kai“ do­va­nų ku­po­nas) pa­ nau­dos meš­ke­rei įsi­gy­ti. Ber­niu­ko ma­ma Li­na juo­kė­si, kad pieš­da­mas sū­nus nei ma­to, nei gir­di, kas vyks­ta ap­lin­kui. Prie kon­kur­si­ nio pie­ši­nio Ma­tas sė­dė­jo iki iš­nak­ tų, jo ne­bai­gęs net nė­jo mie­go­ti. Kon­kur­se „Laiš­kas Ka­lė­dų Se­ne­ liui“ sėk­mė nu­si­šyp­so­jo ir dviem pa­jū­rio at­sto­vams. Ver­ti­ni­mo ko­ mi­si­jos ver­dik­tu ir pui­kio­mis do­va­ no­mis džiau­gė­si kre­tin­giš­kė Luk­ re­ci­ja Jan­kaus­kai­tė ir klai­pė­die­tis Al­gi­man­tas Umb­ra­žū­nas. Ir de­vyn­me­tė Luk­re­ci­ja, ir drau­ di­mo tar­pi­nin­ku uos­ta­mies­ty­je

„„Dai­li­nin­kė: už ne­tra­di­ci­nį laiš­ką

„„Šir­dis: J.Vir­ba­lai­tės no­rą įkvė­pė

dir­ban­tis Al­gi­man­tas tvir­ti­no, kad da­ly­vau­ti šia­me kon­kur­se pa­ska­ti­ no ar­ti­mie­ji. Apie slap­tą no­rą gau­ti do­va­nų il­ gą, že­mę sie­kian­čią su­kne­lę Ka­lė­dų Se­ne­liui pri­si­pa­ži­nu­si mer­gai­tė jam nu­ta­pė ir žie­miš­ką pie­ši­nį. Už ori­gi­ na­lų laiš­ką pel­ny­ta do­va­na pra­džiu­ gi­no vi­są Luk­re­ci­jos šei­mą. 200 li­tų ver­tės ku­po­nas ap­si­pirk­ti „Se­nu­kų“ pre­ky­bos cent­re mer­gai­tės tė­vams pa­dės įgy­vendin­ti jos sva­jo­nę – ar­ tė­jan­čio gim­ta­die­nio pro­ga pa­do­va­ no­ti plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį. Spon­ta­niš­kai gi­męs ei­lė­raš­tis A.Umbražūnui pel­nė Klai­pė­dos rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro „Os­te­me­da“

įsteig­tą 600 li­tų ver­tės pri­zą – ga­ li­my­bę at­lik­ti mais­to ne­to­le­ra­vi­mo tes­tą ir die­to­lo­go kon­sul­ta­ci­ją. „Kaip rė­mė­jams sma­gu pri­si­dė­ti prie žmo­nes džiu­gi­nan­čių ge­ru­mo ir ge­ra­no­riš­ku­mo ak­ci­jų ka­lė­di­niu lai­ko­tar­piu. No­ri­si, jog žmo­nės kuo la­biau rū­pin­tų­si sa­vi­mi ir pa­ti­kė­tų, kad do­va­nų ga­li at­neš­ti ne tik Ka­lė­ dų Se­ne­lis, bet ir jų pa­čių pa­stan­ gos. Ma­nau, mais­to ne­to­le­ra­vi­mo tes­tas, ga­li­my­bė pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta kiek­vie­nam bū­tų di­de­lė do­va­na sau“, – kal­bė­jo rea­bi­li­ta­ ci­jos cent­ro „Os­te­me­da“ di­rek­to­ rius gy­dy­to­jas os­teo­pa­tas And­rius Sta­siu­lis.

ap­do­va­no­ta bu­vo ir L.Jan­kaus­ kai­tė iš Kre­tin­gos.

ma­mos dar­bo ap­lin­ka – tė­vų ši­ lu­mos iš­siil­gę naš­lai­čiai.

2013-01-08 Klaipeda  
2013-01-08 Klaipeda  
Advertisement