Page 1

lietuva

7p.

Eksp­rem­je­ro A.Ku­bi­liaus ­ va­do­vau­ja­ma opo­zi­ci­ja ­ svars­to ga­li­my­bę ­ su­for­muo­ti ­ še­šė­li­nę ­ vy­riau­sy­bę.

ekonomika

pasaulis

9p.

Val­džia ti­ki­si su­si­tar­ti su ­ „Gazp­rom“ dėl Lie­tu­vai tie­kia­mų ­ du­jų kai­nos su­ma­ži­ni­mo.

J.Pla­za: ar­ti­miau­sios ­ dve­jos Eu­ro­ly­gos ­ rung­ty­nės ­ mums – ­ svar­biau­sios ­ šį se­zo­ną.

10p.

Prancūzijos kino ­ žvaigždė G.Depardieu ­ prieglobstį nuo ­ drakoniškų ­ mokesčių ­ rado Rusijoje.

11p.

Penktadienis sausio 4, 2013 Nr. 2 (19863) Kaunodiena.lt 2 Lt

Gy­vy­bę gel­bė­ju­siems Kau­no me­di­kams už­dės ant­ran­kius?

V.Bal­sį iš­me­tė iš teat­ro Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ma­žo­jo teat­ro di­rek­to­riaus Aud­ riaus Ba­niū­no ir da­bar jau bu­vu­sio me­no va­do­vo Vy­tau­to Bal­sio ne­su­ ta­ri­mai pa­sie­kė apo­gė­jų – pa­sta­ra­ sis at­leis­tas iš pa­rei­gų.

Pa­sak teat­ro di­rek­to­riaus A.Ba­niū­ no, me­no va­do­vas iš pa­rei­gų at­leis­ tas gruo­džio 21 d. „Da­bar V.Bal­sys ma­ne juo­di­na. Šis žmo­gus tie­siog ig­no­ra­vo sa­vo pa­rei­gas. Jis ne­pa­ tei­kė ir ki­to se­zo­no teat­ro pro­gra­ mos. Nie­ko ne­pra­ne­šęs jis sa­vai­tę ne­si­ro­dė dar­be. Ne­ži­nau, ką jis vei­ kė“, – aiš­ki­no A.Ba­niū­nas. Jis pa­ brė­žė, kad šis at­lei­di­mas ne­su­si­jęs su V.Bal­sio kaip re­ži­sie­ riaus veik­la.

4

Dienos citata „Nei­gia­mas at­sa­ky­mas pri­ lyg­tų tra­ge­di­jai“, – sa­kė ame­ri­kie­tė dai­lio­jo čiuo­ži­mo meist­rė Isa­bel­la To­bias, ta­čiau­ Pi­lie­ty­bės ko­mi­si­ja Pre­zi­den­tei pa­siū­lė ne­su­teik­ti jai Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės. „„Pa­sie­ki­mai: Kau­no kli­ni­kos gar­sė­ja sėk­min­go­mis transp­lan­ta­ci­jų ope­ra­ci­jo­mis, bet vie­na jų at­si­dū­rė pro­ku­ro­rų tai­kik­ly­je.

Vil­niaus pro­ku­ro­rai tirs, ar ne­bu­vo pa­žeis­ ta or­ga­nų per­so­di­ni­mo tvar­ka, kai Kau­no kli­ni­ko­se bu­vo iš­gel­bė­ta pa­cien­tės gy­vy­ bė. Skan­da­lu vir­tu­si ke­pe­nų per­so­di­ni­mo is­to­ri­ja ne­nu­ri­mo. Da­bar ją nag­ri­nės tei­sė­ sau­ga – pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Iš­da­li­jo Ge­ru­mo kris­ta­lus

3p.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Krei­pė­si ne­su­lau­ku­sio­ji ke­pe­nų

Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl praė­ju­sių me­tų ru­de­nį Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­ go­ni­nės (LSMUL) Kau­no kli­ni­ko­ se at­lik­tos ke­pe­nų per­so­di­ni­mo

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ope­ra­ci­jos. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar kau­nie­čiai ne­pa­žei­dė or­ga­nų per­ so­di­ni­mo ope­ra­ci­jos tvar­kos ir ei­ liš­ku­mo, mat do­no­ro ke­pe­nų tuo pa­čiu me­tu, kai jos buvo persodin­ tos Kauno klinikų pacientei, sa­vo re­ci­pien­tei lau­kė ope­ra­ci­jai pa­si­ ren­gę Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­ kų gydytojai.

2

12p.


2

penktadienis, sausio 4, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

37

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,1

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

56

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Gy­vy­bę gel­bė­ju­siems Kau­no me­di­kams už­dės ant­ran­kius? Vil­niaus apy­lin­kės pro­ 1 ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ge­di­mi­nas Ber­no­ta­vi­

čius at­sklei­dė, kad ty­ri­mas pra­dė­ tas San­ta­riš­kių kli­ni­kos pa­cien­tės ini­cia­ty­va. Ji ne­su­lau­kė do­no­ro ke­ pe­nų. „Ta mo­te­ris yra pa­ra­šiu­si pa­ reiš­ki­mą“, – sa­kė pro­ku­ro­ras. Elekt­rė­nuo­se gy­ve­nan­ti 56 me­tų mo­te­ris į tei­sė­sau­gą krei­pė­si prieš pat Nau­juo­sius – gruo­džio 28ąją. Me­tų san­dū­ros šven­tė jai bu­ vo liūd­na. San­ta­riš­kių kli­ni­kų at­sto­vų tei­gi­ mu, li­go­nei iki šiol dar ne­su­ras­tas tin­ka­mas jos or­ga­niz­mui do­no­ras, jos svei­ka­tos būk­lė blo­ga. Praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo 11-ąją Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ ras per­so­din­ti do­no­ro ke­pe­nis bu­ vo sky­ręs šiai San­ta­riš­kių kli­ni­kų li­go­nei. Kau­no kli­ni­kų me­di­kai, ne­tu­rė­ da­mi Na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ci­jos biu­ro lei­di­mo, do­no­ro ke­pe­nis per­ so­di­no sa­vo pa­cien­tei, ku­rios būk­lė bu­vo la­bai pra­sta. Ti­ki žmo­nos sėk­me

56-erių mo­te­ris, ku­riai rug­sė­jo 11 d. bu­vo per­so­din­tos ke­pe­nys, dar ir šian­dien gy­do­ma Kau­no kli­ni­ ko­se.

duo­me­nų. O Kau­no me­di­kams bu­ vo bran­gi kiek­vie­na mi­nu­tė. „Šis at­ve­jis pa­ro­dė, kad bū­ti­ na to­bu­lin­ti vi­są transp­lan­ta­ci­jas koor­di­nuo­jan­čią sis­te­mą“, – įsi­ti­ ki­nęs R.Rim­dei­ka. Šie­met ša­ly­je at­lik­tos 76 inks­ tų, 8 šir­dies, 15 ke­pe­nų, 2 plau­čių, 1 šir­dies ir plau­čių komp­lek­so, 44 ra­ge­nų transp­lan­ta­ci­jos. Bendros iš­va­dos nė­ra

„„Va­do­vas: L.Kup­čins­kas pri­pa­ži­no, kad Kau­no me­di­kai ži­no­jo, jog Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras jiems

ne­da­vė lei­di­mo per­so­din­ti ke­pe­nis. 

„Žmo­nos svei­ka­ta ge­rė­ja, ti­kiu, kad jai bus vis­kas ge­rai“, – vy­lė­si daž­nai su­tuok­ti­nę Kli­ni­ko­se lan­ kan­tis Juo­zas. Vy­ras pa­sa­ko­jo Ka­lė­das su­ti­kęs kar­tu su žmo­na na­muo­se, Plun­gė­ je. Po šven­čių ji grį­žo į Kau­no kli­ ni­kas to­les­niam gy­dy­mui.

Esa­me pa­pras­ti žmo­nės ir tik­rai ne­ siė­mė­me jo­kių žy­ gių, kad su­lauk­tu­ me me­di­ kų ma­lo­ nės.

„„Iš­si­gel­bė­ji­mas: mo­ters, ku­rios gy­vy­bę iš­gel­bė­jo per­

so­din­tos ke­pe­nys, su­tuok­ti­nis Juo­zas be ga­lo dė­kin­ gas gy­dy­to­jams. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Juo­zas ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti tei­ sė­sau­gos pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ ri­mo. „Ma­nau, jau rei­kia baig­ti kal­bas ta te­ma. Esu ne kar­tą sa­kęs, kad esa­me pa­pras­ti žmo­nės ir tik­rai ne­ siė­mė­me jo­kių žy­gių, kad su­lauk­ tu­me me­di­kų ma­lo­nės“, – tvir­ti­no plun­giš­kis, ku­rio žmo­nos gy­vy­bę iš­gel­bė­jo Kau­no me­di­kai. Gal­būt (tai aiš­kin­sis pro­ku­ro­rai) pa­žeis­ da­mi svei­ka­tos mi­nist­ro įsa­ky­mu nu­sta­ty­tą tvar­ką. Bu­vo pri­vers­ti sku­bė­ti

Tą dra­ma­tiš­ką rug­sė­jo 11-ąją Kau­no kli­ni­kų me­di­kai ne­tu­rė­jo vil­čių iš­ gel­bė­ti dėl pa­žeis­tų sme­ge­nų mirš­ tan­čio žmo­gaus. Jo svei­ki plau­čiai, šir­dis, ke­pe­nys, inks­tai, ki­ti or­ga­nai ga­lė­jo pa­gel­bė­ti transp­lan­ta­ci­jos lau­kian­tiems sun­kiems li­go­niams. Sku­biau­siai do­no­ro rei­kė­jo šir­ dies ir plau­čių li­go­mis ser­gan­čiai mo­te­riai. Šie or­ga­nai trum­piau­siai iš­lie­ka gy­vy­bin­gi. Tą pa­čią die­ną, rug­sė­jo 11-ąją, li­go­nei bu­vo sėk­ min­gai per­so­din­tas šir­dies ir plau­ čių komp­lek­sas. Tai tre­čio­ji to­kia ope­ra­ci­ja Lie­tu­vo­je. Mirš­tan­tis žmo­gus nu­tie­sė gy­ vy­bės liep­tą ir 56 me­tų mo­te­riai

Artūro Morozovo nuotr.

iš Plun­gės, jau se­niai lau­kian­čiai tin­ka­mų jos or­ga­niz­mui svei­kų ke­pe­nų. „Ši ope­ra­ci­ja at­lik­ta pa­cien­tei, ku­riai transp­lan­ta­ci­jos rei­kė­jo ne­ del­siant, jos būk­lė bu­vo la­bai sun­ki ir spar­čiai blo­gė­jo“, – sa­kė LSMUL Gast­roen­te­ro­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­ vas Li­mas Kup­čins­kas. „Šiai mo­te­riai jau ne kar­tą bu­vo su­teik­ta pir­mu­mo ei­lė dėl ke­pe­nų per­so­di­ni­mo, bet tuo­met paaiš­ kė­da­vo, kad or­ga­nai ne­tin­ka­mi transp­lan­tuo­ti“, – paaiš­ki­no kli­ ni­kos va­do­vas. Kal­tės neįž­vel­gia

LSMUL Kau­no kli­ni­kų di­rek­to­rius ope­ra­ci­nei me­di­ci­nai Ry­tis Rim­ dei­ka tvir­ti­no, kad LSMUL Kau­no kli­ni­kos dar va­sa­rą net du kar­tus iš Na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ci­jos biu­ ro bu­vo ga­vu­sios lei­di­mus plun­ giš­kės ke­pe­nų per­so­di­ni­mo ope­ ra­ci­jai. „Dėl do­no­rų ne­su­de­ri­na­mu­mo su re­­cipien­te ope­ra­ci­jos ati­dė­tos, bet lei­di­mas taip ir ne­bu­vo at­šauk­ tas“, – tei­gė R.Rim­dei­ka. Jis pri­dū­rė, kad Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras per­ne­lyg il­ gai ne­pa­tei­kė vi­ru­so­lo­gi­nių ty­ri­mų

Na­c io­n a­l i­n is transp­l an­ta­c i­j os biu­ras po rug­sė­jį Kau­no kli­ni­ko­ se at­lik­tos ke­pe­nų transp­lan­ta­ ci­jos pa­s kel­b ė, kad Kau­n o me­ di­kai vie­n a­reikš­m iš­kai pa­ž ei­d ė tvar­ką. In­ci­den­tą ty­rė spe­cia­li ko­mi­si­ja, su­bur­ta iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­jos, Na­cio­na­li­nio transp­lan­ ta­ci­jos biu­ro, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos, Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ bos, LSMUL Kau­no kli­ni­kų ir Vil­ niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių kli­ ni­kų spe­cia­lis­tų.

Kau­no kli­ni­kų me­di­ kai, ne­tu­rė­da­mi Na­ cio­na­li­nio transp­ lan­ta­ci­jos biu­ro lei­di­mo, do­no­ro ke­ pe­nis per­so­di­no sa­ vo pa­cien­tei.

11 ko­mi­si­jos na­rių nuo­mo­nės dėl šio įvy­kio iš­si­sky­rė. Pa­si­ra­šy­ ti po iš­va­do­mis, ku­rios skel­bė, kad Kau­no me­di­kai pa­žei­dė tvar­ką ir re­cipien­to pa­rin­ki­mo ei­lę, at­si­sa­kė ne tik Kau­no kli­ni­kų, bet ir San­ ta­riš­kių kli­ni­kų bei ki­tų ins­ti­tu­ci­ jų at­sto­vai. Pa­si­ra­šė tik ko­mi­si­jos na­riai iš Na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ci­jos biu­ ro ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja kons­ta­ta­vo, kad bendros nuo­mo­ nės dėl įvy­kio nė­ra ir Kau­no me­di­ kų ne­ga­li­ma kal­tin­ti šiurkš­čiais pa­ žei­di­mais.

Til­to dar­bi­nin­kus iš­gąs­di­no mi­nos Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Prie nu­griau­to Pa­ne­mu­nės til­to va­kar ap­tik­tos dvi mi­nos. Sprog­ me­nys ras­ti til­to pa­kraš­čiuo­se, kai dar­bi­nin­kai ka­sė že­mę.

„„Pa­vo­jin­gi: iš­mi­nuo­to­jai ras­tus sprog­me­nis iš­ve­žė su­nai­kin­ti į Kaz­lų

Rū­dos po­li­go­ną.

Ga­vę sku­bų pra­ne­ši­mą į įvy­kio vie­tą iš­kart iš­sku­bė­jo Juo­zo Vit­kaus in­ži­ ne­ri­jos ba­ta­lio­no iš­mi­nuo­to­jai. Sta­tyb­vie­tės dar­bų va­do­vas Ro­ kas Vyš­niaus­kas pa­sa­ko­jo, kad iš­mi­nuo­to­jai, ap­žiū­rė­ję ras­tus sprog­me­nis, nu­spren­dė, kad jų au­ to­mo­bi­lis ne­tin­ka­mas jiems iš­ga­ ben­ti, to­dėl iš­kvie­tė pa­stip­ri­ni­mą. Pir­mą­jį sprog­me­nį ap­ti­ko dar­bi­ nin­kai, ku­rie dar­ba­vo­si Pa­ne­mu­nės

til­to priei­go­se nuo Že­mų­jų Šan­čių pu­sės. „Mi­na į sunk­ve­ži­mį bu­vo pa­krau­ta kar­tu su žvy­ru. Ačiū Die­ vui, kad neį­vy­ko ne­lai­mė“, – tei­gė R.Vyš­niaus­kas. Ant­ras sprog­muo ap­tik­tas ki­to­je upės pu­sė­je taip pat at­lie­kant ka­si­ nė­ji­mo dar­bus. „Prie Pa­ne­mu­nės til­to ras­ta 120 mi­li­met­rų skers­mens mi­nos­vai­džio mi­na ir mo­ko­mo­ji mi­na „T-62“, – sa­kė J.Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no Sprog­me­nų neut­ra­li­za­vi­mo kuo­pos va­do pa­va­duo­to­jas ka­pi­to­nas Min­ dau­gas Na­vic­kas. Jo tei­gi­mu, mi­nos­vai­džio mi­na bu­vo pa­vo­jin­ga, ji ga­lė­jo sprog­ti. „Iš­mi­nuo­to­jai sprog­me­nis iš­veš į Kaz­lų Rū­dos po­li­go­ną, kur jie bus

su­nai­kin­ti“, – tei­gė M.Na­vic­kas. Anot M.Na­vic­ko, ras­ti sprog­me­ nys yra ka­ro lai­kų pa­li­ki­mas. „Mi­ nos­vai­džio mi­na ga­lė­jo lik­ti po ka­ ro, šau­dant iš pa­tran­kos. Mo­ko­mo­ji mi­na už­si­li­ku­si nuo po­ka­rio“, – pa­sa­ko­jo ka­riš­kis. Praė­ju­sią sa­vai­tę įvyk­dy­tas pa­ sku­ti­nis su­pla­nuo­tas Pa­ne­mu­nės til­to sprog­di­ni­mas, su­grio­vęs di­ džiau­sią til­to per­dan­gos da­lį. Šiuo me­tu dar­bi­nin­kai iš van­dens ke­lia til­to nuo­lau­žas. „Til­to da­lys iš­ke­lia­mos kra­nais, kai ku­rios sun­kes­nės iš­tem­pia­mos ant kran­to“, – sa­kė Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­kal­ niš­kis.


3

penktadienis, sausio 4, 2013

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

„„Ki­tiems: bu­vęs irk­luo­to­jas I.Ma­čiu­kas da­bar or­ga­ni­zuo­ja žai­dy­nes vi­

sos Lie­tu­vos neį­ga­lie­siems.

miestas

„„Pa­vyz­dys: S.M.And­rė­nie­nė jau 25 me­tus sten­gia­si ir ki­tus už­krės­ti tau­ti­nės kul­tū­ros vi­ru­su. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Ge­ru­mas spin­dė­jo kris­ta­lais Ro­tu­šė­je Ge­ru­mo kris­ta­lais va­kar ap­do­va­no­ta tris­de­šimt kau­ nie­čių. Kas­met šie ap­do­va­no­ji­mai tei­kia­mi žmo­nėms, ku­rie reikš­min­gais dar­bais nu­si­pel­nė Kau­nui. Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Įver­ti­no už pa­gal­bą

Ig­n as Ma­č iu­kas, ap­d o­va­n o­j i­ mą pel­nęs už Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų spor­to žai­dy­nių at­gai­vi­ni­mą ir pa­ gal­bą neį­ga­lie­siems in­teg­ruo­jan­ tis į vi­suo­me­nę, bu­vo pa­ki­liai nu­ si­tei­kęs. „Ap­do­va­no­ji­mų ne­si­vai­kau. Nei jie, nei po­stai man nie­ka­da ne­bu­vo svar­būs“, – sa­kė I.Ma­čiu­kas, bu­vęs irk­la­vi­mo tarp­tau­ti­nės kla­sės spor­ to meist­ras, tre­ne­ris. Jis, at­si­ti­kus ne­lai­mei, ta­po neį­ga­lus, ta­čiau tai jo en­tu­ziaz­mo neuž­ge­si­no. Šiuo me­tu I.Ma­čiu­kas yra Lie­ tu­vos neį­ga­lių­jų spor­to žai­dy­nių di­rek­to­rius, Kau­no mies­to neį­ga­ lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, Kau­ no mies­to sa­vi­val­dy­bės Neį­ga­lių­ jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. „Spor­tas neį­ga­lie­siems yra rei­ ka­lin­gas ne tik kaip svei­ka­tos šal­ ti­nis. Jis pa­ke­lia nuo­tai­ką, su­tei­kia

ga­li­my­bių bend­rau­ti“, – pa­ste­bė­ jo kau­nie­tis.

Ge­riems dar­bams vie­šu­mo ne­rei­kia. Bet už įver­ti­ni­mą esu dė­kin­gas. Ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas ir jo bend­ra­pa­var­d žiui – Eu­ge­n i­j ui Ma­čiu­kui. Jis įver­tin­tas už pro­jek­ to „Ak­va­riu­mas – li­go­ni­nės vai­ kams“ idė­ją ir jos įgy­ven­di­ni­mą. Apie šį pro­jek­tą „Kau­no die­na“ pla­čiau skel­bė ra­ši­ny­je „Pa­dė­ka už sū­naus gy­vy­bę – ak­va­riu­mai li­go­ ni­nėms“.

stip­ri­ni­mą, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­ji­ mą et­ni­nė­se lie­tu­vių že­mė­se“. „Ap­do­va­no­ji­mą ver­ti­nu. Ma­nau, jį ga­vau ne vel­tui“, – nu­si­juo­kė 62 me­tų vy­ras ir pri­dū­rė, kad lie­tu­vių kal­bai dė­me­sio nie­ka­da ne­bus per daug, bet svar­bu, kad jis bū­tų reiš­ kia­mas pro­tin­gai. Dir­ban­tis Vil­niu­je, bet te­be­gy­ve­ nan­tis Kau­ne moks­li­nin­kas pa­ra­šė ir kny­gą „Lie­tu­vių kal­bos pa­ri­bio šnek­tos“, ir apie šim­tą moks­li­nių straips­nių. „Esu vie­nin­te­lis kal­ bi­nin­kas, tir­da­mas šnek­tas apė­jęs ap­link vi­są Lie­tu­vą“, – pa­sa­ko­jo K.Garš­va. Lie­tu­vių kal­bos puo­se­lė­to­jas už­ sii­ma ir įvai­ria vi­suo­me­ni­ne veik­la, pri­klau­so de­šim­čiai įvai­rių drau­gi­ jų, bu­vo įkū­ręs po­grin­di­nę gru­pę ne­prik­lau­so­mai Lie­tu­vai at­kur­ti.

Kal­bi­nin­kas, apė­jęs Lie­tu­vą

Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to Var­dy­ no sky­riaus va­do­vas dr. Ka­zi­mie­ ras Garš­va, įver­tin­tas už „lie­tu­vių kal­bos sau­go­ji­mą, vals­ty­bin­gu­mo

„„Pa­gal­ba: Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės di­rek­to­rius S.Gend­vi­lis ne vie­

nus me­tus įsi­trau­kęs į Mal­tos or­di­no veik­lą.

Ap­do­va­no­ji­mą va­di­no avan­su

„Ge­riems dar­bams vie­šu­mo ne­rei­ kia. Bet už įver­ti­ni­mą esu dė­kin­ gas. Ma­nau, kad tai yra pa­si­ti­kė­ji­ mas avan­su, tad rei­kės dar la­biau steng­tis“, – lai­ky­da­mas ap­do­va­ no­ji­mą sa­kė Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės di­rek­to­rius Sta­sys Gend­ vi­lis, ne vie­nus me­tus įsi­trau­kęs į Mal­tos or­di­no veik­lą. Vie­nas pro­jek­tų, ku­ria­me jis da­ ly­vau­ja, yra „Mais­tas ant ra­tų“ – var­gin­gai gy­ve­nan­tiems, neį­ ga­liems žmo­nėms ne­mo­ka­mai tie­ kia­mas karš­tas mais­tas. Sil­vi­ja Ma­ri­ja And­rė­nie­nė, ap­do­ va­no­ta už tau­ti­nių tra­di­ci­jų puo­se­ lė­ji­mą, re­gis, bu­vo vie­na kuk­liau­sių ce­re­mo­ni­jos da­ly­vių. „Yra daug už ma­ne ge­res­nių žmo­nių“, – ti­ki­no tau­ti­niu kos­tiu­mu vil­kin­ti bu­vu­si sta­ty­bi­nin­kė tech­no­lo­gė. Ji 25 me­tus sten­gia­si ir ki­tus už­ krės­ti tau­ti­nės kul­tū­ros vi­ru­su. „Kai ma­tau gra­žiai tau­tiš­kai ap­si­ ren­gu­sius žmo­nes, ku­rie dai­nuo­ja liau­dies dai­nas, man net šiu­rpu­ liu­kai kū­nu per­bė­ga“, – ne­slė­pė S.M.And­rė­nie­nė ir pri­dū­rė, kad, pa­mir­šu­si tau­ti­nes tra­di­ci­jas, Lie­ tu­va pra­žū­tų.

Ge­ru­mo kris­ta­lais ap­do­va­no­ti „„Sil­vi­ja Ma­ri­ja And­rė­nie­nė – už

tau­ti­nių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, bend­ ruo­me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mą.

ga­lių­jų spor­to žai­dy­nių at­gai­vi­ni­mą ir pa­gal­bą neį­ga­lie­siems in­teg­ruo­jan­ tis į vi­suo­me­nę.

„„Lai­mu­tė Bal­čiū­nie­nė – už pa­sie­

„„Vir­gi­ni­ja Ma­že­ly­tė – už il­ga­me­tį

ki­mus plė­to­jant su­tri­ku­sio in­te­lek­to neį­ga­lių­jų veik­lą ir ak­ty­vų da­ly­va­vi­ mą in­teg­ruo­jant pro­to ne­ga­lią tu­rin­ čius as­me­nis.

ir nuo­šir­dų dar­bą me­di­ci­nos sri­ty­je, at­jau­tą kiek­vie­nam li­go­niui ir or­ga­nų do­no­rys­tės ska­ti­ni­mą. „„Vy­tau­tas Mer­kys – už to­le­ran­ci­jos

„„Gre­ta Ba­liū­nie­nė – už bend­ruo­

ir bend­ruo­me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mą.

me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mą ir vi­suo­me­ ni­nę veik­lą.

„„Dai­va Ne­var­daus­kie­nė – už švie­

„„Pi­jus Ber­no­tas – už lie­tu­viš­kos dai­

nos po­pu­lia­ri­ni­mą Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų, už Kau­no gar­si­ni­mą. „„Ra­sa Bort­ke­vi­čiū­tė – už kar­tų tar­

pu­sa­vio bend­ra­vi­mo ir to­le­ran­ci­jos ska­ti­ni­mą, sa­va­no­rys­tės puo­se­lė­ji­mą ir pi­lie­tiš­ką veik­lą. „„Ka­zi­mie­ras Garš­va – už lie­tu­vių

kal­bos sau­go­ji­mą, vals­ty­bin­gu­mo stip­ri­ni­mą, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­ji­mą et­ni­nė­se lie­tu­vių že­mė­se. „„Ma­ri­ja Garš­vie­nė – už me­ni­nės

raiš­kos sklai­dą ir bend­ruo­me­niš­ku­ mo ska­ti­ni­mą. „„Sta­sys Gend­vi­lis – už ak­ty­vią veik­

lą įgy­ven­di­nant so­cia­li­nius pro­jek­tus ir nuo­šir­džią pa­gal­bą ma­ži­nant so­cia­ li­nę at­skir­tį. „„Re­nė Gri­kė­nie­nė – už bend­ruo­

me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mą ir so­cia­li­nę veik­lą. „„Li­li­ja Ivaš­ke­vi­čiū­tė – už kas­die­nį

Vil­ties sklei­di­mą ir bend­ruo­me­niš­ku­ mo ska­ti­ni­mą. „„Al­do­na Jan­kaus­kie­nė – už bend­

ruo­me­niš­ku­mo puo­se­lė­ji­mą ir ini­cia­ ty­vas sie­kiant iš­sau­go­ti kul­tū­ros pa­ vel­dą. „„Da­lė Ona Ker­paus­kie­nė – už so­

cia­li­nę, švie­tė­jiš­ką veik­lą ir bend­ruo­ me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mą. „„Al­gir­das Lie­pi­nai­tis – už il­ga­me­tę tau­to­dai­li­nin­ko veik­lą ir pa­do­va­no­ tus tau­to­dai­lės kū­ri­nius. „„Da­nu­tė Ma­cen­kai­tė – už vi­suo­

me­ni­nę veik­lą ir bend­ruo­me­niš­ku­ mo ska­ti­ni­mą. „„Eu­ge­ni­jus Ma­čiu­kas – už pro­jek­

to „Ak­va­riu­mas – li­go­ni­nės vai­kams“ idė­ją ir jos įgy­ven­di­ni­mą. „„Ig­nas Ma­čiu­kas – už Lie­tu­vos neį­

tė­jiš­ką veik­lą, bend­ruo­me­niš­ku­mo puo­se­lė­ji­mą ir ini­cia­ty­vas sie­kiant iš­sau­go­ti kul­tū­ros pa­vel­dą. „„Ro­mual­da Da­lia Pas­chals­kie­nė

– už so­cia­li­nę lab­da­rin­gą veik­lą ir bend­ruo­me­niš­ku­mo puo­se­lė­ji­mą. „„Bro­nė Pau­la­vi­čie­nė – už trem­ties is­to­ri­jos sklai­dą dai­no­mis. „„Ka­ro­li­na Pui­dai­tė – už nuo­šir­

džią pa­gal­bą so­cia­li­nės ri­zi­kos as­ me­nims. „„An­ge­lė Pui­do­kie­nė – už mei­lę vai­

kams, jų ug­dy­mą ir bend­ruo­me­niš­ ku­mo puo­se­lė­ji­mą. „„Jo­li­ta Ra­ma­naus­kie­nė – už in­dė­lį

ma­ži­nant so­cia­li­nę at­skir­tį ir pa­gal­bą ug­dant neį­ga­liuo­sius spor­ti­nin­kus. „„Ri­ta Škria­dai­tė – už jau­ni­mo in­teg­

ra­ci­jos į vi­suo­me­nę ska­ti­ni­mą ir jų sa­ va­ran­kiš­ku­mo ug­dy­mą. „„Liu­ci­ja Šur­nie­nė – už vi­suo­me­ni­

nę veik­lą ir bend­ruo­me­niš­ku­mo ska­ ti­ni­mą. „„Ha­ris Ur­vi­nis – už ak­ty­vią veik­ lą įgy­ven­di­nant so­cia­li­nius pro­jek­ tus, jau­ni­mo in­teg­ra­ci­jos į vi­suo­me­ nę ska­ti­ni­mą, jų sa­va­ran­kiš­ku­mo ug­ dy­mą. „„Al­do­na Vait­ke­vi­čie­nė – už mei­lę

vai­kams, jų ug­dy­mą, tau­tos tra­di­ci­jų ir pa­pro­čių puo­se­lė­ji­mą. „„Eg­lė Vir­ši­ni­nie­nė – už pa­gal­bą

sun­kius iš­gy­ve­ni­mus pa­ty­ru­siems vai­kams tai­kant pie­ši­mo ant van­ dens (eb­ru) me­no te­ra­pi­ją. „„Auš­re­lė An­ta­ni­na Vyš­niaus­kie­nė

– už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą ne­vy­riau­sy­ bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je ir nuo­šir­ džią pa­gal­bą so­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­ nims. Šal­ti­nis: Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė


4

penktadienis, sausio 4, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

V.Bal­sį iš­me­tė iš teat­ro „Me­no va­do­vo vi­sai ki­to­ 1 kios pa­rei­gos. Jis tu­ri koor­ di­nuo­ti vi­so teat­ro kū­ry­bi­nę veik­

lą. To V.Bal­sys ne­da­rė. Ir ne­rei­kė­tų vie­šai kal­bė­ti, kad iš dar­bo at­leis­tas re­ži­sie­rius. Nie­kas me­no ne­žlug­do – tie­siog no­riu iš­sau­go­ti Ma­žą­jį teat­rą“, – rė­žė di­rek­to­rius. „At­lei­do, nes man bu­vo pri­mes­ tos ir su­re­ži­suo­tos „po­pie­ri­nės pra­vaikš­tos“. Nors bu­vau iš­vy­kęs dar­bo rei­ka­lais į Vil­nių, į Lie­tu­ vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ją“, – kad dar­be ne­si­ro­dė, pri­pa­ži­no V.Bal­sys.

„„Po­li­go­nas: taip po pa­sku­ti­nio ke­li­nin­kų ap­si­lan­ky­mo at­ro­do Zy­lių

gat­vė. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Alek­so­te po gat­vės re­mon­to din­go as­fal­tas Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Nors pa­grin­di­nės mies­to gat­vės kas­met po tru­pu­tį re­konst­ruo­ja­ mos, ka­da bent ko­kio re­mon­to su­ lauks ato­kiau esan­čios gat­ve­lės – sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ne­ži­no.

„Kai taip ty­čio­ja­ma­si iš žmo­nių – ty­lė­ti ne­ga­li­ma. Gat­vę tvar­ kė 2007 ir 2011 m. Po pa­sku­ti­nio tvar­ky­mo vie­ną blo­giau­sių 40 m ruo­žų tik dar la­biau su­jau­kė – per­va­žia­vo grei­de­riu, iš­lau­žė bu­ vu­sį as­fal­tą ir pa­li­ko mil­ži­niš­kas duo­bes, pro ku­rias ten­ka brai­dy­ ti“, – skun­dė­si ne­di­de­lės Alek­so­ to Zy­lių gat­vės gy­ven­to­jas Ar­ka­ di­jus An­cu­ta.

Kai taip ty­čio­ja­ma­si iš žmo­nių – ty­lė­ti ne­ ga­li­ma. Gat­vę tvar­kė 2007 ir 2011 m.

Vy­ras pik­ti­no­si, kad taip su­dar­ ky­tos gat­vės ne­ma­tęs nei mies­te, nei ko­kia­me nors kai­me. Jo tei­gi­ mu, su kai­my­nais ne kar­tą krei­ pė­si į ke­li­nin­kus, ta­čiau pa­sta­rie­ji at­sa­kę, kad šios gat­vės tai­sy­ti ne­ ver­ta – rei­kia klo­ti nau­ją as­fal­tą. Šia gat­ve vaikš­čio­jan­tys žmo­ nės bu­vo su­rin­kę pa­ra­šus, krei­

pė­si į Alek­so­to se­niū­ni­ją, ta­čiau pa­dė­tis ne­pa­si­kei­tė. „At­ro­do, kad ke­li­nin­kai nu­ spren­dė, jog gat­vė išas­fal­tuo­ta. Ši at­kar­pa po smar­kes­nio lie­taus neišb­ren­da­ma ir neiš­va­žiuo­ja­ma, o juk ne­to­lie­se yra mo­kyk­la, vai­kų dar­že­lis. Da­bar kiek­vie­ną die­ną ga­li­ma ma­ty­ti per ba­las bren­dan­ čius vai­kus“, – sa­kė A.An­cu­ta. Gy­ven­to­jo skun­das pa­grįs­tas – gat­vę va­go­ja gau­sy­bė įvai­raus dy­ džio ga­na gi­lių duo­bių. Jos ap­ sem­tos van­dens. Ka­dan­gi gat­vė­je nė­ra ša­li­gat­vių, tarp duo­bių ma­to­ si pėd­sa­kų – čia gy­ve­nan­tys žmo­ nės pri­vers­ti bris­ti per snie­gą. Už duo­bių as­fal­ta­vi­mą at­sa­kin­ gas sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­ mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­ lis­tas Ar­tū­ras And­riuš­ka tei­gė, kad to­kios gat­ve­lės kaip Zy­lių as­ fal­tuo­ja­mos pa­gal se­niū­ni­jų su­ da­ro­mus są­ra­šus. Per­nai ša­lu­ti­nėms gat­vėms as­ fal­tuo­ti skir­ta apie 2,5 mln. li­tų. Pa­sak A.And­riuš­kos, kas­met vien to­kioms mies­to gat­vėms lo­py­ti rei­kė­tų skir­ti apie 30 mln. li­tų. „Pas­ta­ro­ji su­ma – tik lo­py­mui, nes daž­nai sten­gia­mės tvar­ky­ ti gat­ves, ku­rių pa­gal tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus jau net ne­bū­tų ga­li­ ma as­fal­tuo­ti – rei­kė­tų at­lik­ti re­ konst­ruk­ci­ją. Bent lai­ki­nai taip ati­to­li­na­me pro­ble­mą. Ša­lu­ti­nių gat­vių re­kons­truk­ci­ja kai­nuo­tų dar di­des­nius pi­ni­gus nei lo­py­mas“, – ap­gai­les­ta­vo spe­cia­lis­tas.

At­lei­do, nes man bu­ vo pri­mes­tos ir su­re­ ži­suo­tos „po­pie­ri­nės pra­vaikš­tos“. Bu­vu­sį me­no va­do­vą ste­bi­na, kad di­rek­to­rius dar­bą teat­re tar­si pri­ly­ gi­na dar­bui ga­myk­lo­je, kur bū­ti­na iš­dirb­ti aš­tuo­nias va­lan­das. „Juk tuo lai­ku ne­pra­gė­riau, ne­ pra­lei­dau re­pe­ti­ci­jos, ne­pa­da­riau fi­nan­si­nio nu­si­kal­ti­mo. Su at­lei­di­ mu ne­su­ti­kau ir jo ne­pa­si­ra­šiau. Ką da­ry­siu? Yra tei­si­nių ke­lių, ran­kų ne­nu­lei­siu. Kad ne­pa­tei­kiau me­ni­ nės pro­gra­mos – dar vie­nas A.Ba­ niū­no me­las“, – sa­kė V.Bal­sys. V.Bal­sio tei­gi­mu, pro­gra­mą jis tu­rė­jo pa­teik­ti iki gruo­džio 17 d. Tą jis pa­da­rė in­ter­ne­tu dar spa­lio 18 d., tik pri­ka­bi­no prie laiš­ko ne tą fai­lą. Klai­dą jis tvir­ti­no iš­tai­sęs lapk­ri­čio 6 d. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis tei­gė su­

„„ Kovos: V.Bal­sys su atleidimu iš darbo nesutinka ir neketina pasiduoti. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

lau­kęs V.Bal­sio krei­pi­mo­si, ta­čiau nie­kuo jam pa­dė­ti ne­ga­lė­jęs. „Jo darb­da­vys yra Ma­ža­sis teat­ ras. Dar­bo san­ty­kiai nu­trauk­ti, o ar tai tei­sė­tai pa­da­ry­ta, ga­li nu­spręs­ti tik teis­mas“, – sa­kė di­rek­to­rius. Po V.Bal­sio at­lei­di­mo in­te­lek­ tai iš­pla­ti­no pe­ti­ci­ją dėl su­si­do­ ro­ji­mo su re­ži­sie­riu­mi. Tai jau ant­ras kar­tas, kai V.Bal­sį ban­do­

ma už pra­vaikš­tas at­leis­ti iš Ma­ žo­jo teat­ro me­no va­do­vo pa­rei­gų. 2008 m. konf­lik­tas bu­vo iš­spręs­ tas gra­žiuo­ju ir V.Bal­sys į pa­rei­gas grą­žin­tas. Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, nuo ta­da jis neat­si­gi­na V.Bal­sio ra­šy­tų skun­ dų – Ma­ža­ja­me teat­re šiuo me­tu at­lie­ka­mi du sa­vi­val­dy­bės ini­ci­ juo­ti au­di­tai.

Pot­vy­nio pa­vo­jaus kol kas nė­ra Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Ne­mu­no že­mu­py­je, at­ši­lus orams ir su­si­grū­dus le­do ly­tims, ki­lo po­ tvy­nis, dėl ku­rio Ši­lu­tės ra­jo­ne va­ kar pa­skelb­ta ekst­re­ma­li pa­dė­tis. Kau­nie­čiai ir­gi su­ne­ri­mo, ar tra­ di­ciš­kai pa­va­sa­rį už­klum­pan­tis po­tvy­nis šie­met ne­smogs ge­ro­kai anks­čiau.

„Jo­kių pa­vo­jaus sig­na­lų tik­rai nė­ra. Ste­bi­me si­tua­ci­ją, ypač Kau­no ra­ jo­ne, pri­žiū­ri­me Ne­mu­no ir Ne­ries san­ta­ką, nes to­je vie­to­je daž­nai for­ muo­ja­si le­dų san­grū­dos“, – ra­mi­no Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės admi­ nistracijos Ci­vi­li­nės sau­gos sky­ riaus ve­dė­jas Ge­di­mi­nas Jan­kus. Ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tai nuo­lat bend­rau­ja su Kau­no ra­jo­ no sa­vi­val­dy­be, įver­ti­na si­nop­ti­kų

pro­gno­zes, ste­bi upių van­dens ly­ gį. „Le­dų san­grū­dų Ne­mu­ne ir Ne­ ry­je ne­bu­vo nei per at­ly­dį, nė­ra ir da­bar. Upių tėk­mė ra­mi“, – už­tik­ ri­no G.Jan­kus. Jo tei­gi­mu, vie­to­mis si­tua­ci­ja prie­ šin­ga – van­duo ne pa­ki­lęs, o nu­se­ kęs. „No­ri­me nu­ra­min­ti gy­ven­to­ jus, kad jei­gu įvyks po­ky­čių, ku­rie kels pa­vo­jų, pra­ne­ši­me“, – sa­kė G.Jan­kus.

„„Vaiz­das: Ne­ry­je si­tua­ci­ja ste­bi­ma, ta­čiau Kau­no ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tai ra­mi­na, kad kol kas jo­kių le­dų

san­grū­dų nė­ra. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


5

penktadienis, sausio 4, 2013

miestas

kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Ne­dar­bas, pi­ni­gų sty­gius, alks­tan­ti šei­ma, sko­los ir ne­ su­mo­kė­tos bau­dos už ne­le­ga­lią pre­ky­ bą. To­kias pa­grin­di­ nes prie­žas­tis, ko­dėl ir to­liau ver­čia­si šia veik­la, Kau­no pa­rei­ gū­nams daž­niau­ siai nu­ro­do su­čiup­ ti kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pre­kiau­ to­jai.

Mi­nis­te­ri­ja siū­lo baus­ti ir pir­kė­jus Tei­sin­g u­mo mi­n is­te­r i­ja siū­lo nu­ ma­ty­ti bau­das už ne­le­ga­lių al­ko­ho­ li­nių gė­ri­mų ir ta­ba­ko ga­mi­nių įsi­ gi­ji­mą pir­kė­jams, ti­kė­da­ma­si, kad tai pa­dės ko­vo­ti su kont­ra­ban­da. Ad­m i­n ist­r a­c i­n ių tei­s ės pa­ž ei­d i­ mų ko­d ek­s o pa­t ai­s as pa­ren­g u­ si mi­n is­te­r i­j a nu­ro­do, kad ga­l io­ jan­t is tei­s i­n is re­g u­l ia­v i­m as ydin­ gas, nes ne­le­g a­l ių al­ko­ho­l i­n ių gė­ ri­mų ir ta­b a­ko ga­m i­n ių pir­kė­j ai ne­p ag­r įs­t ai lie­k a už at­s a­ko­my­ bės ri­bų, o to­k ių pre­k ių par­d a­vė­ jams tai­ko­mos bau­dos ga­l i siek­t i 50 tūkst. li­t ų.

„„Sta­tis­ti­ka: Kau­no ap­skri­ty­je be­veik kiek­vie­ną die­ną su­lai­ko­ma po pa­

žei­dė­ją. 

„Fotodiena“ nuo­tr.

Ne­le­ga­lūs pre­kiau­to­jai ven­gia mo­kė­ti bau­das Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Per vie­nuo­li­ka praė­ju­sių me­tų mė­ne­sių Kau­no ap­skri­ty­je po­li­ci­ ja išaiš­ki­no 281 at­ve­jį, kai ban­dy­ ta par­duo­ti kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­ tes. Sta­tis­tiš­kai – be­veik kiek­vie­ną die­ną bu­vo su­lai­ko­ma po vie­ną pa­ žei­dė­ją. Iš ne­le­ga­lios apy­var­tos išim­ ta dau­giau nei 40 tūkst. pa­ke­lių

40

tūkst.

– tiek pakelių cigarečių per 11 praėjusių metų mėnesių konfiskuota Kauno regione.

rū­ka­lų. Vi­si jie – su ru­siš­ko­mis ir bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis. Aps­kai­čia­vus pa­gal tur­guo­se vy­ rau­jan­čią 5 li­tų už pa­ke­lį kai­ną, iš še­šė­li­nio vers­lo paim­ta be­veik 205 tūkst. li­tų. Kau­no mies­te iš­siaiš­kin­ti 167, o ra­jo­ne – 114 at­ve­jai, kai ban­dy­ ta par­duo­ti ci­ga­re­tes – paim­ta kiek dau­giau nei 11 tūkst. ci­ga­re­čių pa­ ke­lių. Ak­ty­viau­siai mies­te dar­ba­ vo­si San­ta­kos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ tas (PK) – jo pa­rei­gū­nai kon­fis­ka­vo dau­giau nei pu­sę vi­sų mies­te su­ rink­tų ci­ga­re­čių – 6 833 pa­ke­lius. Ant­ro­je vie­to­je – Cent­ro PK su 2 720 pa­ke­liais. To­liau – Dai­na­vos PK: jo te­ri­to­ri­jo­je kon­fis­kuo­ti 2 733 pa­ke­liai. Pras­čiau­siai se­kė­si Pa­ne­ mu­nės ir Ža­lia­kal­nio ko­mi­sa­ria­tų pa­rei­gū­nams – čia iš pre­kiau­to­jų ati­tin­ka­mai paim­ta 892 ir 890 pa­ ke­lių ci­ga­re­čių. „Ne­tei­sė­ta pre­ky­ba vyk­do­ma tur­ga­vie­čių priei­go­se, pa­žei­dė­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se. Ci­ga­re­tės

daž­nai lai­ko­mos iš­si­nuo­mo­to­se pa­tal­po­se ar­ba ga­ra­žuo­se. Su­ga­vus pa­žei­dė­jus, pa­sta­rie­ji ne­sle­pia, kad pa­grin­di­nis tiks­las – ci­ga­re­tes per­ par­duo­ti bran­giau. Nu­ro­do­ma, kad taip elg­tis ver­čia ne­dar­bas ir no­ras iš­lai­ky­ti šei­mą“, – sa­kė Kau­no ap­ skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to at­sto­vas ži­niask­lai­dai Kęs­ tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, po­pu­lia­riau­sios ci­ga­ re­tės plau­kia su ru­siš­ko­mis ban­ de­ro­lė­mis, ta­čiau pa­sta­ruo­ju lai­ ko­tar­piu pa­dau­gė­jo rū­ka­lų ir su Bal­ta­ru­si­jos ban­de­ro­lė­mis. Nors tiks­les­nių duo­me­nų, ko­kia bend­ra bau­dų su­ma skir­ta pa­žei­ dė­jams, po­li­ci­ja ne­pa­tei­kė, ta­čiau skai­čius tu­rė­tų bū­ti mil­ži­niš­kas. Pa­vyz­džiui, vien per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius Kau­no vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus pa­da­li­niai or­ga­ ni­za­vo 135 rei­dus Sto­ties tur­gu­je ir jo priei­go­se. Čia su­lai­ky­tiems pa­ žei­dė­jams teis­mas sky­rė be­veik 1,5 mln. li­tų bau­dų.

„Ti­kė­ti­na, kad ATPK pa­kei­ti­mo pro­ jek­tas ga­l i tu­rė­t i tei­g ia­mą po­vei­k į kri­mi­no­ge­ni­nei si­tua­ci­jai, ka­dan­g i at­sa­ko­my­bės už ak­ci­zais ap­mo­kes­ ti­na­mų pre­k ių įgi­ji­mą pa­žei­d žiant nu­sta­t y­tą tvar­ką įtvir­t i­n i­mas tu­r i pre­ven­ci­nę reikš­mę“, – ra­šo Tei­sin­ gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Pa­gal siū­lo­mas pa­t ai­s as bau­dos siek­tų nuo ke­lių šim­tų iki ke­lių de­ šim­čių tūks­tan­čių li­t ų, pri­k lau­so­ mai nuo įgy­tų pre­k ių ver­tės. Šaltinis: BNS

Bau­dos Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so straips­nio pir­ma da­lis nu­ ma­to ga­na ne­di­de­lę bau­dą. Pir­mą kar­tą įkliu­vus pre­k iau­jant ne­di­de­ liu kie­k iu kont­ra­ban­d i­n ių ci­ga­re­ čių, bau­d žia­ma nuo 100 iki 300 li­tų bau­da. Ki­tos da­lys – griež­tes­nės. Pa­rei­g ū­ nams pa­žei­dė­ją pri­čiu­pus ne pir­ mą kar­tą, ga­li bū­ti tai­ko­mos ir griež­ čiau­sios bau­dos – nuo 20 tūkst. iki 50 tūkst. li­tų.

Re­dak­ci­jos duo­me­ni­mis, ne­ma­ ža da­lis kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pre­kiau­to­jų ne­tu­ri le­ga­laus dar­bo ar tur­to, to­dėl jie bau­dų ne­mo­ka ir to­liau pre­kiau­ja.

Mer­gai­čių prie­var­tau­to­jas – teis­me šis iš­kry­pė­lis bu­vo su­lai­ky­tas, o iš­ puo­liai Dai­na­vo­je ne­si­lio­vė. Vie­ną iš au­kų E.Pla­ga pa­se­kė nuo pre­ky­bos cent­ro, ku­rio vaiz­do fil­ ma­vi­mo ka­me­ros ir už­fik­sa­vo įtar­ ti­ną jau­nuo­lį. Su­lai­kant kau­nie­tis lan­kė 12-ąją Pet­ra­šiū­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los kla­sę.

Ta­das Šir­vins­kas Ma­žiau­siai aš­tuo­nių Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne gy­ve­nan­čių 7–11 me­ tų mer­gai­čių nu­skriau­di­mu kal­ti­ na­mas El­vi­nas Pla­ga va­kar sto­jo prieš teis­mą.

Per teis­mo po­sė­džius bus at­skleis­ tos sek­sua­liai prie­var­tau­tų ne­pil­na­ me­čių au­kų ta­pa­ty­bės, to­dėl Kau­ no apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė, kad pro­ce­sas tu­ri vyk­ti už už­da­rų du­rų. To­dėl va­kar teis­mo sa­lė­je li­ ko tik tei­sė­jas, pro­ku­ro­ras, tei­sia­ ma­sis, jo gy­nė­jas, liu­dy­to­jai, au­kų at­sto­vai. Pa­čios ma­ža­me­tės au­kos į teis­mą ne­bu­vo kvie­čia­mos. E.Pla­ga kal­ti­na­mas, kad prieš me­tus (2011 m. spa­lį – 2012 m. va­ sa­rį) Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­no dau­ gia­bu­čių laip­ti­nė­se iš nu­ga­ros už­pul­di­nė­jo laip­tais li­pan­čias ma­ ža­me­tes, vie­na ran­ka už­deng­da­vo bur­ną ir, gra­sin­da­mas smur­tau­ti,

Įka­li­no il­gam Me­tus 8–10 me­t ų mer­gai­tes ir ber­ niu­k us Ši­lai­n ių lif­t uo­se sek­s ua­ liai prie­var­ta­vęs ir tvir­k i­nęs E.Ma­ tiu­šo­vas nuo­spren­d į iš­g ir­do prieš mė­ne­sį. „„Baus­mė: E.Pla­gai gre­sia il­gi me­tai ne­lais­vės.

ki­tą ran­ką kiš­da­vo už apa­ti­nių kel­ nai­čių. Dai­na­vo­je pra­si­dė­ju­sius ma­ža­ me­čių už­puo­li­mus pra­dė­ję tir­ti pa­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

rei­gū­nai neat­me­tė ver­si­jos, kad į šį ra­jo­ną per­si­kraus­tė tuo pat me­tu Ši­lai­niuo­se šė­lęs lif­tų ma­nia­ku pra­ min­tas Ed­ga­ras Ma­tiu­šo­vas. Ta­čiau

Kau­no apy­gar­dos teis­mas jam sky­ rė 8,5 me­tų ne­lais­vės. Iš nu­teis­to­jo pri­teis­ta dau­g iau nei 1 tūkst. li­t ų tur­t i­nės ir 46,8 tūkst. li­t ų ne­t ur­t i­ nės ža­los nu­ken­tė­ju­sie­siems.

„„Ty­r i­m as: Kau­no pro­ku­ro­rų

nuo­dė­mes skai­čiuo­ja ko­le­gos iš Šiau­lių. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pro­ku­ro­ras į dar­bą ne­grą­žin­tas Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Su­si­komp­ro­mi­ta­vu­siam ir prieš mė­ne­sį nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tam Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­ to­jui Juo­zui Bag­do­na­vi­čiui į dar­ bą grįž­ti ne­leis­ta. Su juo to­je pa­ čio­je is­to­ri­jo­je mi­ni­mi pro­ku­ro­ rai dir­ba to­liau.

Pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­ dė­ti­mi įta­ria­mas J.Bag­do­na­vi­ čius ap­skun­dė teis­mo spren­di­ mą, ku­riuo prieš mė­ne­sį bu­vo trims mė­ne­siams nu­ša­lin­tas nuo dar­bo pro­ku­ra­tū­ro­je. Skun­das ne­bu­vo pa­ten­kin­tas, to­dėl J.Bag­ do­na­vi­čius to­liau lie­ka nu­ša­lin­ tas nuo pa­rei­gų. Nu­ša­li­ni­mą nuo pa­rei­gų ap­ skun­dė ir su J.Bag­do­na­vi­čiu­mi to­je pa­čio­je įtar­ti­no­je is­to­ri­jo­je mi­ni­ma jo bend­ra­dar­bė, Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Tre­čio­jo sky­riaus pro­ku­ro­rė Vi­da Vi­duo­ lie­nė. Teis­mas nu­spren­dė, kad jos nu­ša­li­ni­mui nuo pa­rei­gų nė­ra pa­kan­ka­mo pa­grin­do, to­dėl pro­ ku­ro­rei leis­ta grįž­ti į dar­bą. Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me mi­ni­ma ir su V.Vi­duo­lie­ne ta­me pa­čia­me sky­riu­je dir­ban­čio Aliaus Juod­ vir­šio pa­var­dė, ta­čiau šis pro­ku­ ro­ras nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas ne­ bu­vo. Neo­fi­cia­liai kal­ba­ma, kad rim­ ti ne­ma­lo­nu­mai ga­li grės­ti tik J.Bag­do­na­vi­čiui, o ki­ti du pro­ ku­ro­rai tie­siog at­si­dū­rė ne lai­ku ir ne vie­to­je. „Kau­no die­na“ lapk­ri­tį ra­šė, kad J.Bag­do­na­vi­čius ga­lė­jo pri­ trauk­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ ny­bos dė­me­sį, nes nau­do­da­ma­ sis tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi spren­dė as­me­ni­nius, su že­mės skly­pais su­si­ju­sius klau­si­mus. Kal­bė­ta, kad juos spręs­da­mas pa­rei­gū­nas nau­do­jo ir šan­ta­žą. Ty­ri­mą vyk­do Šiau­lių apy­gar­ dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­ mo sky­riaus pro­ku­ro­ras And­re­ jus Mir­nas. Jis ne­pa­nei­gė, kad ty­ri­mas su­si­jęs su že­mės skly­ pais. „Nie­ko nau­ja pa­sa­ky­ti ne­ga­ liu. Vyks­ta duo­me­nų ana­li­zė. Yra ti­ria­mi ke­li epi­zo­dai, o ty­ ri­mo ei­go­je nei epi­zo­dų, nei įta­ ria­mų­jų ne­pa­dau­gė­jo“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.


6

penktadienis, sausio 4, 2013

nuomonės

Kau­nas liks be me­džių

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Dar ne per­ga­lė

Justinas Argustas

M

o­ra­lios po­li­ti­kos per­ga­lė! To­kie šūks­niai pa­si­gir­do po to, kai vis dėlto buvo panaikinta Sei­mo na­r ių Vik­to­ro Us­pas­k i­cho, Vy­ tau­to Gap­šio, Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės tei­si­nė ne­ lie­čia­my­bė. Juk juos bus ga­li­ma teis­ti! Vis dėl­to Dar­bo par­ti­jos (DP) ved­lio pra­lai­mė­ ji­mas Sei­me – tik ma­žy­tis žings­ne­lis pir­myn. Ma­žy­tis to­dėl, kad DP vei­kė­jai vėl pri­va­lės vars­ ty­ti teis­mų du­ris. Ar­ti­miau­sias va­di­na­mo­sios DP juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­los nag­ri­nė­ji­mas Vil­niaus apy­gar­dos teis­me nu­ma­ty­tas jau sau­ sio 10 d. Lig šiol trys DP at­sto­vai da­rė vis­ką, kad by­los nag­ri­nė­ji­mas kiek il­giau už­si­tęs­tų. V.Us­pas­k i­chas pri­sie­k i­nė­ja į teis­mo po­sė­ džius vaikš­čio­siąs kaip į dar­bą. Iš­ties nuo Sei­ mo iki Lu­kiš­kių aikš­tės, kur įsi­kū­ręs teis­mas, – vos ke­li žings­niai. Iš to, kaip lig šiol el­gė­si V.Us­pas­ki­chas ir dar du tei­sia­mie­ji, ga­li­ma spė­ti, kad by­los nag­ri­nė­ji­ mas dar už­si­tęs. Sau­sio 10 d. vyk­sian­tis po­sė­ dis tik pa­ro­dys, kiek nuo­šir­dus DP ly­de­ris bu­vo kal­bė­da­mas Sei­mo na­riams ir vi­suo­me­nei. Kai kas jau tri­na ran­kas ir re­gi V.Us­pas­ki­chą ir du jo bend­rus ka­lė­ji­mo ka­me­ro­je, apo­ka­lip­ti­ nė­se vi­zi­jo­se ma­to DP lik­vi­da­vi­mą ar bent jau jos ski­li­mą. De­ja, juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la te­bė­ra pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me. Tik nai­vuo­ lis ga­li ti­kė­tis, kad ga­lu­ti­nis nuo­spren­dis bus priim­tas jau šiais me­tais.

Tomo Raginos nuotr.

N

o­rė­jau at­kreip­ti jū­sų dė­ me­sį į pjau­na­mus me­ džius Kau­no se­na­mies­ ty­je ir cent­re. Mies­to Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rius nu­ ma­tė iš­nai­kin­ti dau­giau kaip 1 000 me­džių, nes ma­no, kad šie me­džiai jau se­ni ir pa­vo­jin­gi per aud­ras ar ki­tas sti­chi­nes ne­lai­mes.

Ten­ka su­si­tai­ky­ti: po­li­ti­ne ko­rup­ci­ja už­sii­mi­ nė­ju­si par­ti­ja ir to­l iau val­dys ša­l į. Ke­lios de­ šim­tys – o gal ir dau­giau – mi­li­jo­nų li­tų, ku­rios DP „in­ves­ta­vo“ į po­l i­t i­ką V.Us­pas­k i­chui ir jo bend­ra­žy­giams jau su­kro­vė ir krau­na ne­ma­ žai di­vi­den­dų. Pro­ku­ro­rai ži­no, kaip ir kur ju­dė­jo pi­ni­gų srau­ tai, kam jie bu­vo iš­mo­ka­mi, ta­čiau į pa­grin­di­ nį klau­si­mą – iš kur tie de­šim­tys mi­li­jo­nų li­tų – iki šiol taip ir neat­sa­kė. Kad ir kaip baig­tų­si by­la, ne­su­ži­no­si­me, kas to­kius di­džiu­lius pi­ ni­gus me­tė į Lie­tu­vos po­li­ti­ką. Mat DP by­lą ti­rian­tis pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­ sec­kas tik skės­čio­ja ran­ko­mis. Esą ty­rė­jai do­ mė­jo­si par­t i­jos juo­dą­ją ka­są pil­d žiu­sio­m is įmo­nė­mis. Ta­čiau... nė vie­na ne­pri­si­pa­ž i­no. Be to, neuž­te­ko įro­dy­mų. Tad V.Us­pas­ki­cho se­kė­jai ga­li to­liau siau­tė­ti ir ne­tgi vaiz­duo­ti po­li­ti­kos sa­ni­ta­rus. Ar­gi ver­ta ste­bė­tis, kad DP frak­ci­ja Sei­me ke­ti­ na ini­ci­juo­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tų kon­ser­va­to­rių par­ti­jos veiks­mų dis­ po­nuo­jant ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu? informacija:

302 250

Nuomonės

T

rans­p or­to sis­te­m os per­mai­nos, ku­rio­mis 2013-uo­sius pra­dė­jo Kau­nas, ak­ty­viai ap­ta­ ria­mos po­rta­le www.kau­no­die­ na.lt. Skai­ty­to­jai da­li­ja­si už­sie­ ny­je įgy­ta pa­tir­ti­mi ir pa­tei­kia ne vie­ną pa­siū­ly­mą mies­to val­ di­nin­kams.

Dve­jus me­tus gy­ve­na­me ma­ža­ me Šve­di­jos mies­te­ly­je. Au­to­bu­sų trans­por­tas taip su­tvar­ky­tas, kad au­to­mo­bi­lio ne­rei­kia. Au­to­bu­sai va­žiuo­ja iki 2 val. nak­ties, o šven­ čių me­tu – iš­ti­są pa­rą. Bi­lie­tė­lį ga­li­ ma nu­si­pirk­ti iš vai­ruo­to­jo ir jis ga­ lio­ja 1 va­lan­dą, ne 30 min. kaip Kau­ ne. Au­to­bu­sas yra daug eko­lo­giš­ kes­nė trans­por­to prie­mo­nė nei au­ to­mo­bi­lis, pro­tin­gai su­re­gu­lia­vus vie­šą­jį trans­por­tą Kau­ne ska­niau kve­pės, nes da­bar smir­da kaip ko­ kia naf­tos per­dir­bi­mo įmo­nė, nes vi­si sa­vo „tran­da­lie­tais“ ir pi­gia „sa­ liar­ka“ į par­duo­tu­vę bu­te­lio pie­no va­žiuo­ja.

Čiao Žiū­rint, kaip Kau­no val­džios vy­ rai su­si­tvar­kys su šia sis­te­ma, pvz., Mal­to­je ga­lio­ja elekt­ro­ni­nės kor­te­ lės, bet jas rei­kia pa­pil­dy­ti kas mė­ ne­sį ir kai­nuo­ja 10 eu­rų, jei­gu tu va­ ži­nė­ji į dar­bą kas­dien – ap­si­mo­ka ir pa­to­gu, ne­rei­kia krapš­ty­tis pi­ni­ gi­nė­je, bet kas va­ži­nė­ja re­čiau, ga­

Li­di­ja Ba­raus­kie­nė

li nu­si­pirk­ti bi­lie­tą au­to­bu­se iš vai­ ruo­to­jo dviem va­lan­dom, ga­li per­ sės­ti į ki­tą au­to­bu­są pa­ro­dęs bi­lie­ tu­ką vai­ruo­to­jui, ga­li nu­si­pirk­ti bi­ lie­tą vi­sai die­nai. Kai­na dviem va­ lan­do­ms – 0,50 cen­to, vi­sai die­nai – 1 eu­ras, teks sau­go­ti bi­lie­tu­ką ir ga­li va­ži­nė­ti, per­sės­ti į ki­tus au­to­bu­sus. Žmo­nės la­bai pa­ten­kin­ti šia sis­te­ ma. Ir dar la­bai svar­bu – kiek­vie­ nas au­to­bu­sas, kad ir kur va­žiuo­tų, griež­tai lai­ko­si gra­fi­ko, to­kia sis­te­ma ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti, ji yra la­bai pa­to­gi žmo­nėms. Lai­kas val­džiai gal­vo­ti apie sa­vo žmo­nes, kad bū­tų pa­to­ gu, o ne taip, kad pa­va­žia­vau vie­ną sto­te­lę – ir po pus­va­lan­džio vėl rei­ kia va­žiuo­ti, vėl tu­riu mo­kė­ti mil­ži­ niš­ką su­mą – čia jau plė­ši­ka­vi­mas.

iš fre­dos Gal pa­ga­liau su­voks, kad Kau­ne yra toks M.K.Čiur­lio­nio til­tas, per ku­rį ret­ kar­čiais va­žiuo­ja 35-ojo marš­ru­to au­ to­bu­sas, o vi­sas li­kęs vie­ša­sis trans­ por­tas jau gal 15 me­tų rie­da tik Vy­tau­ to Didžiojo til­tu. Ar jūs, mie­li val­di­nin­ kai, ne­sup­ran­ta­te, kad, re­tai leis­da­mi kur­suo­ti vie­šo­jo trans­por­to prie­mo­ nėms, pa­pras­čiau­siai at­bai­do­te ke­ lei­vius? Šian­dien lai­kas – pi­ni­gai, ir marš­ru­tai, ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, tu­ri kuo tie­siau ir efek­ty­viau jung­ti stra­te­ gi­nius mies­to ob­jek­tus, o ne vien su­ vež­ti į Cent­rą ar­ba prie sto­ties (pvz., Garliava–Veiverių pl.–M.K.Čiur­lio­nio tiltas–Stotis–„Mo­las“–KTU–Zoologijos sodas–Kauno kli­ni­kos).

L Dar su­re­gu­liuo­ki­te nors gra­fi­kus. Sa­va­no­rių pr. ry­te mies­to link vie­ nu me­tu va­žiuo­ja 10, 2-ojo marš­ru­ tų tro­lei­bu­sai, ve­žan­tys į pi­lį. Po to va­žiuo­ja ko­kie 5 tro­lei­bu­sai ir au­to­ bu­sai, ku­rie va­žiuo­ja pro mies­tą. Tai gal ga­li­ma pa­da­ry­ti taip, kad jei pa­ vė­la­vai į vie­ną, tai ne­rei­kė­tų lauk­ ti po 15 mi­nu­čių ry­tais. Ko juos ur­ mu leis­ti, nie­kad ne­sup­ra­tau ir ne­ sup­ran­tu.

LT Pa­žiū­rė­kit į 39-ojo au­to­bu­so marš­ ru­tą, ku­ris bai­gia­si Ne­ve­ro­nių šilt­ na­miuo­se. Ten išau­gu­si vi­sa gy­ ven­vie­tė, yra Pa­bir­žės so­dai. Au­ to­bu­sas va­žiuo­ja kas 3 va­lan­das. Pa­v a­s a­r į pa­l eis­d a­v o ne­t var­k in­ gą au­t o­b u­s ą į to­k į il­g ą rei­s ą, ku­ ris nuo pu­sės marš­ru­to nu­lūž­da­ vo. Žmo­nės ga­li­nė­je sto­te­lė­je pra­ lauk­da­vo tuo­met jau iki 6 val. Jo­ kio nor­m a­l u­m o ne­m a­t au. Be to, marš­r u­t ų in­t er­n e­t o po­r ta­l e yra nuo­l at skel­b ia­m as iš­v y­k i­m o ne­ tei­s in­g as gra­f i­k as, ku­r is yra 10 min. vė­les­nis nuo rea­laus. Bu­vau ra­šiu­si, bet nie­kas taip ir ne­su­rea­ guo­ja į tai jau ko­kius dve­jus me­ tus. O gal čia kar­t e­l i­n is su­s i­t a­r i­ mas su mik­roau­to­bu­sų vai­ruo­to­ jais? Ne­bus au­to­bu­so, žmo­gus, tu­ rin­tis nuo­la­ti­nį, bus pri­vers­tas pė­ din­ti į mik­roau­to­bu­są ir dar 2,5 li­ to mo­kė­ti, – ir vie­niems, ir ki­tiems ge­rai?

val­di­nin­kai, gė­da!

P

o­nai val­di­nin­kai, no­rė­ tu­me su­ži­no­ti at­sak­ymą į klau­si­mą – ko­dėl 2012 m. gruo­džio 28 d. ry­tą, ypač prieš ry­ti­nį pi­ką, ne­bu­vo pa­bars­ ty­tos pa­grin­di­nės Kau­no gat­vės, ku­rio­mis va­ži­nė­ja vie­ša­sis trans­ por­tas? Ir dar esant to­kiam plik­ le­džiui! Mums, tro­lei­bu­sų vai­ruo­to­ jams, tai bu­vo šo­kas ir ne­sup­ ran­ta­mas da­ly­kas. Tro­lei­bu­sai ne va­žia­vo, o čiuo­žė. Ly­gia­me ke­ly­ je bu­vo sun­ku su­val­dy­ti tro­lei­bu­ są, o prie sto­te­lių iš­vis pri­va­žiuo­ ti neį­ma­no­ma. Bu­vo taip sli­du, kad tro­lei­bu­sai nu­čiuož­da­vo to­ liau nuo su­sto­ji­mo vie­tos. Sa­va­no­rių pr. ir Ko­vo 11-osios g. san­kry­ža, va­di­na­mo­ji Kal­nie­ čių san­kry­ža, kė­lė siau­bą. Bu­ vo to­kia le­do are­na, kad jo­je tre­ ni­ruo­tis ga­lė­tų M.Dro­biaz­ko ir P.Va­na­gas. Po­nai, tik ne­sa­ky­ki­te, kad drus­ka pa­si­bai­gė. Ge­ra šei­mi­nin­ kė ruo­šia žie­mai at­sar­gas, kad iki pa­va­sa­rio už­ten­ka, o ir tech­ni­kos tu­ri­te už­tek­ti­nai. Vie­na ke­lei­vė pa­sa­kė: „Už­sie­ ny­je, esant to­kiam plik­le­džiui, vie­ša­sis trans­por­tas iš ga­ra­ žų neiš­va­žiuo­tų, o ko­dėl jūs iš­ va­žia­vo­te?“ Gal ir mums rei­kė­ tų ly­giuo­tis į už­sie­nį. Lauk­si­me at­sa­ky­mo.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

kia mums pa­vė­sį. Pra­šau jū­sų – pa­dė­ki­te iš­sau­go­ti me­džius. Da­ bar am­žiais stūk­sos kel­mai kaip įro­dy­mas, ko­kie tie me­džiai bu­ vo stip­rūs, – juk nie­kas ne­nai­kins kel­mų, ne­pa­so­dins nau­jų me­džių, nes no­rint tai da­ry­ti bū­ti­na ar­dy­ti grin­di­nį ir ša­li­gat­vį.

Tro­lei­bu­so vai­ruo­to­ja Jū­ra­tė S.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

teis­mo, iš­kirs­tos vi­siš­kai svei­kos lie­pos ir gal­vo­ju, kad tik tam, kad ga­li­ma bū­tų pa­sta­ty­ti dau­giau au­ to­mo­bi­lių. Skam­bi­nau į sa­vi­val­ dy­bę, ten pri­si­pa­ži­no, kad ne­tik­ ri­no, kaip spe­cia­lis­tai pa­žy­mė­jo me­džius, skir­tus kirs­ti. O tu­rė­tų tai pa­da­ry­ti, nes Kau­nas liks be ža­lu­mos. Me­džiai va­lo orą, tei­

Ko­kio vie­šo­jo trans­por­to rei­kia? Po­nai

ri­ma

Iš to, kaip lig šiol el­gė­si V.Us­ pas­ki­chas ir dar du tei­sia­ mie­ji, ga­li­ma spė­ti, kad by­ los nag­ri­nė­ji­mas dar už­si­tęs.

Vi­sos gat­vės mir­ga nuo rau­do­nais kry­žiais pa­žy­mė­tų me­džių, skir­ tų su­nai­kin­ti. I.Kan­to gat­vė­je taip pat jau nu­pjau­tos lie­pos, ku­rios bu­vo vi­siš­kai tvir­tos, – tuo ga­li­ ma įsi­ti­kin­ti pa­žiū­rė­jus į li­ku­sius kel­mus, ku­rių ka­mie­nai bu­vo pa­ žeis­ti la­bai ne­daug. A.Mic­ke­ vi­čiaus gat­vė­je, prie Apy­gar­dos

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktADIENIS, sausio 4, 2013

lietuva

kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Spren­di­mas ap­skųstas

Šešė­li­nis mi­nistrų ka­bi­ne­tas pirmą­syk Lie­tu­vos po­li­ti­kos is­to­ri­jo­je ga­li tap­ti rea­ly­be. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius pa­si­ryžęs jį su­for­muo­ti. Ta­ čiau kol kas tai – tik šne­kos.

Praė­ju­sių metų spalį priimtą teis­mo spren­dimą, kad sau­gu­ mo ka­ri­nin­kas Vy­tau­tas Po­ciū­ nas žūties Bal­ta­ru­si­jo­je mo­men­ tu vykdė Vals­tybės sau­gu­mo de­ par­ta­men­to (VSD) skir­tas funk­ ci­jas, ta­čiau nėra pa­grin­do įpa­ rei­go­ti VSD mokė­ti kom­pen­sa­ ciją ve­lio­nio naš­lei Liud­vi­kai Po­ciū­nie­nei, ap­skundė ir VSD, ir L.Po­ciū­nienė. Da­ta dar ne­pas­kir­ta

„„Rau­me­nys: kon­ser­va­to­rių va­do­vas A.Ku­bi­lius pa­si­ryžęs for­muo­ti šešė­linę vy­riau­sybę ir, ži­no­ma, būti jos ly­de­riu.„

Ren­gia pa­mainą Vy­riau­sy­bei 

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Būtų pir­mas kar­tas

Būta daug kalbų, bet ma­žai dar­ bų. Per 20 metų apie šešė­li­nius mi­nistrų ka­bi­ne­tus mąsty­ta daug, ta­čiau įgy­ven­din­ti to dar ne­pa­vy­ ko nie­kam. Juk net prie­š rin­ki­mus did­žio­sios par­ti­jos nė ne­su­gebė­da­ vo įvar­dy­ti po­ten­cia­lių kan­di­datų į mi­nistrų po­stus. Ta­čiau opo­zi­ci­jos ly­de­ris, buvęs prem­je­ras, Tėvynės sąjun­gos-Lie­ tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų va­do­ vas A.Ku­bi­lius, re­gis, nu­si­teikęs šią tra­di­ciją su­lau­žy­ti. Opo­zi­ci­jo­je at­ si­dūrę kon­ser­va­to­riai, grei­čiau­siai su Li­be­ralų sąjūdžiu, ren­gia­si pri­ sta­ty­ti al­ter­na­tyvų, t. y. va­di­namąjį šešė­linį, mi­nistrų ka­bi­netą. Bent apie to­kius pla­nus sa­vait­raš­ čiui va­kar kalbė­jo A.Ku­bi­lius. „Vis­ ką svars­to­me. Ta­čiau šešė­li­nis ka­bi­ ne­tas galėtų būti su­for­muo­tas 100 dienų nuo Vy­riau­sybės for­ma­vi­mo pra­džios. Da­bar vi­si pa­gei­dau­ja ne­ kri­ti­kuo­ti. Mes svars­to­me apie rimtą konst­ruk­tyvų darbą tam su­telk­da­ mi vi­sus žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius“, – va­kar ko­men­ta­vo A.Ku­bi­lius. Ar šešė­linę vy­riau­sybę kon­ser­ va­to­riai burtų su Li­be­ralų sąjū­ džiu, kol kas neaiš­ku. „Ma­tyt, mes tuos da­ly­kus (bendrą darbą – red. pa­st.) de­rin­si­me. Kiek­vie­na par­ti­ja tel­kia žmo­nes vi­so­se sri­ty­se. O mes

su Li­be­ralų sąjūdžiu turė­da­mi gerą pa­tirtį ir de­rin­da­mi pa­žiū­ras ga­li­ me tai pa­da­ry­ti“, – svarstė opo­zi­ ci­jos ly­de­ris. Val­dan­tie­siems ir­gi pa­tin­ka

Val­dan­tie­ji so­cial­de­mok­ra­tai to­ kią A.Ku­bi­liaus ir jo bend­ra­žy­gių ini­cia­tyvą, ži­no­ma, svei­ki­na, tik pri­me­na, kad šešė­li­niai mi­nistrų ka­bi­ne­tai kuriami dvi­par­tinė­se vals­tybė­se, o Lie­tu­va – dau­gia­par­ tinė vals­tybė, ku­rio­je vy­riau­sybės daž­niau­siai su­da­ro­ma koa­li­ci­niu pa­grin­du. Tai reiš­kia, kad al­ter­ na­ty­vus mi­nistrų ka­bi­ne­tas, jei­gu toks at­si­rastų, ne­turėtų ne tik jo­ kios tei­sinės ga­lios – jų for­ma­lie­ji sver­tai būtų ga­na men­ki. Vy­te­nis And­riu­kai­tis, val­dan­čio­ sios So­cial­de­mok­ratų par­ti­jos vi­ce­ pir­mi­nin­kas ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, sa­ko, kad šešė­li­nio ka­ bi­ne­to at­si­ra­di­mas būtų „po­zi­ty­vus žings­nis“, ta­čiau esą tai Lie­tu­vo­je – ne nau­jie­na. „Mes ir­gi turė­jo­me par­ti­jo­je sa­vo ko­mi­tetų pir­mi­nin­ kus, ku­rie ku­ra­vo at­ski­ras sri­tis. Ir kon­ser­va­to­riai, būda­mi opo­zi­ci­jo­ je, tu­ri ga­li­mybę for­muo­ti par­ti­jos vi­du­je pro­fi­li­nius ko­mi­te­tus. Ta­ čiau var­gu ar jų pir­mi­nin­kus bū­ tų ga­li­ma pa­va­din­ti šešė­li­niu ka­bi­ ne­tu. To­kia ini­cia­ty­va, kai ug­do­ma pa­mai­na ir ruo­šia­mi kom­pe­ten­tin­gi žmonės, yra ir priim­ti­na, ir po­zi­ty­ vi“, – ko­men­ta­vo V.And­riu­kai­tis.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Jis pri­dūrė, kad šešė­li­nių mi­ nistrų ka­bi­netų nėra nė vie­no­ je že­my­ninė­je Eu­ro­pos vals­tybė­je, tik ten, kur yra dvi­par­tinė sis­te­ ma. „Ne­tie­sa, kad mes ne­turė­jo­ me šešė­li­nio mi­nistrų ka­bi­ne­to. Par­ti­jo­je turė­jo­me ko­mi­te­tus ir jų pir­mi­ninkų pa­si­ta­ri­mas veikė kaip tam tik­ra ko­man­da, ku­ri nag­rinė­ da­vo val­dan­čiųjų įsta­ty­mus“, – pri­dūrė so­cial­de­mok­ra­tas.

Lau­ras Bie­li­nis:

Teo­riš­kai tai la­bai ge­ras da­ly­kas. Prak­ tiš­kai tai bandė da­ry­ ti kiek­vie­na opo­zi­ci­ja, bet ne­pa­vy­ko. A.Ku­bi­lius su tuo ne­su­ti­ko ir teigė, kad ket­ve­rius me­tus opo­zi­ ci­ja rin­ko­si dest­ruk­tyvų opo­na­vi­

mo ke­lią. „Ir tai mūsų Vy­riau­sy­ bei su­darė pa­pil­domų pro­blemų, nes es­mi­niais val­dy­mo ir eko­no­ mi­kos klau­si­mais būda­vo sun­ku ras­ti su­ta­rimą. Taip dest­ruk­ty­viai opo­nuo­ti, ži­no­ma, ne­reikė­jo jo­kių šešė­li­nių vy­riau­sy­bių“, – pri­dūrė buvęs prem­je­ras. Po­zi­ty­vus žings­nis

Jei po ke­lių mėne­sių šešė­li­nis mi­ nistrų ka­bi­ne­tas vis dėlto būtų su­for­muo­tas, tai būtų po­zi­ty­vus žings­nis. O ar jis duotų po­li­ti­nių di­vi­dendų – at­vi­ras klau­si­mas. „Teo­riš­kai tai la­bai ge­ras da­ly­kas. Prak­tiš­kai tai bandė da­ry­ti kiek­vie­ na opo­zi­ci­ja, bet ne­pa­vy­ko. Žiūrė­si­ me, kaip pa­si­seks da­bar. Ar pa­si­seks įver­tin­ti žmo­nes, ar galė­si­me įver­ tin­ti as­me­nis, ku­rie ga­li rea­li­zuo­ti naują Vy­riau­sybės kon­cep­ciją“, – sa­kė po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis. Vy­tau­to Did­žio­jo uni­ver­si­te­ te dir­ban­čio moks­li­nin­ko tei­gi­mu, jei į šešė­linę vy­riau­sybę įtrauk­ti as­ me­nys dirbs ge­rai, opo­zi­ci­ja su­si­ kraus po­li­ti­nių di­vi­dendų atei­čiai, o jei ne, jo žod­žiais, turė­si­me tik dar vieną ban­dymą imi­tuo­ti konst­ruk­ tyvų opo­na­vimą val­dan­tie­siems. „Opo­zi­ci­ja per dau­giau nei 20 metų, kaip matė­me, ne­turė­jo lai­ ko su­si­telk­ti prie šešė­li­nio mi­nistrų ka­bi­ne­to ko­ky­binės veik­los. Ma­ tyt, prio­ri­te­tai bu­vo ki­ti“, – aiš­ki­ no L.Bie­li­nis.

Pa­si­keitė oro misijos po­li­ci­nin­kai Budė­jimą Šiau­liuo­se dis­lo­kuo­to­je NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je Bal­ti­ jos ša­ly­se va­kar iš Če­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jėgų ka­riš­kių per­ėmė Da­ni­ jos pi­lo­tai su nai­kin­tu­vais F-16. Tai pra­nešė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ ri­ja (KAM).

„„Tra­di­ci­ja: danų lėktu­vai F-16 jau ket­virtą kartą at­skren­da pa­tru­liuo­ti

Bal­ti­jos ša­lių oro erdvė­je. 

KAM nuo­tr.

„Da­ni­ja jau ilgą laiką yra svar­bi Lie­ tu­vos par­tnerė ir vie­na daž­niau­siai NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je da­ly­ vau­jan­čių ša­lių“, – ofi­cia­lio­je kon­ tin­gentų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­jo­je Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jėgų avia­ci­ jos bazė­je Šiau­liuo­se sakė KAM po­ li­ti­kos di­rek­to­rius Vai­do­tas Ur­be­lis. Da­ni­jos ka­ri­nių oro pa­jėgų pi­lo­ tai ir nai­kin­tu­vai Lie­tu­vos, Lat­vi­ jos bei Es­ti­jos oro erdvė­je pa­tru­ liuos jau ket­virtą kartą. Če­ki­jos ka­riš­kiai su nai­kin­tu­vais JAS-39C „Gri­pen“ Bal­ti­jos ša­lių oro erdvę sau­go­jo nuo pra­ėju­sių metų rugpjū­čio pa­bai­gos.

Bal­ti­jos ša­lys ne­tu­ri pa­kan­kamų pa­jėgumų, kad pa­čios už­tik­rintų sa­ vo oro erdvės ap­saugą, todėl nuo įsto­ji­mo į NA­TO jų oro erdvė­je pa­ tru­liuo­ja kas ke­tu­ris mėne­sius be­si­ kei­čian­tys Al­jan­so ša­lių nai­kin­tu­vai. Bal­ti­jos oro erdvė­je jau yra pa­ tru­liavę Bel­gi­jos, Da­ni­jos, Če­ki­ jos, Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos, Is­pa­ ni­jos, JAV, Len­ki­jos, Nor­ve­gi­jos, Olan­di­jos, Por­tu­ga­li­jos, Prancū­ zi­jos, Ru­mu­ni­jos, Tur­ki­jos, Vo­ kie­ti­jos ka­riai. Bal­ti­jos ša­lių oro erdvę sau­gan­tys nai­kin­tu­vai yra pa­si­ruošę per trumpą laiką pa­kil­ ti ir im­tis draus­mi­namųjų ar ki­ tų veiksmų prie­š Bal­ti­jos ša­lių oro erdvės pa­žeidė­jus. NA­TO ka­rinės oro po­li­ci­jos mi­si­ja Šiau­liuo­se per­nai Al­jan­sui pri­klau­ san­čių vals­ty­bių va­dovų spren­di­mu pra­tęsta bent iki 2018 m., taip pat pa­lie­kta ga­li­mybė ir atei­ty­je ją tęsti. KD, BNS inf.

Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ ra­ci­nio teis­mo (LVAT) at­stovė Ne­rin­ga Lu­ko­še­vi­čienė in­for­ ma­vo, kad skun­dai dėl spa­lio 26 d. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ ra­ci­nio teis­mo priim­to spren­di­ mo gau­ti dar lapk­ritį. „Bet nag­ rinė­ji­mo da­ta dar ne­pas­kir­ta. Pas­kir­tas tik teisė­jas pra­nešė­ jas“, – teigė LVAT at­stovė. Spa­lio pa­bai­go­je Vil­niaus apy­ gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pra­nešė nu­statęs, kad mokė­ti kom­pen­sa­ciją yra VSD pa­rei­ga, o at­si­sa­ky­mas pra­dėti tar­ny­binį pa­tik­ri­nimą buvęs ne­pagrįs­tas. Ta­čiau teis­mas taip pat pa­brėžė pa­ts ne­turįs tei­si­nio pa­grin­do įpa­rei­go­ti VSD ap­skai­čiuo­ti ir iš­mokė­ti L.Po­ciū­nie­nei teisės ak­tuo­se nu­ma­tytą kom­pen­sa­ ciją, nes nėra „Sod­ros“ įver­ti­ ni­mo, ar įvy­kis lai­ky­ti­nas draud­žia­muo­ju, ir VSD at­si­sa­ky­mo mokė­ti kom­pen­sa­ciją. No­ri kom­pen­sa­ci­jos iš VSD

Teis­mas taip pat ne­ten­ki­no naš­ lės rei­ka­la­vi­mo nu­sta­ty­ti, kad V.Po­ciū­no žūtis yra įvy­kis, at­ si­tikęs ap­draus­ta­jam vyk­dant tar­ny­bi­nes pa­rei­gas kaip VSD pa­reigū­nui, nes nu­sta­ty­ti žūties ir tie­sio­gi­nių pa­reigų vyk­dy­mo prie­žas­tinį ryšį teisės ak­tais pa­ ves­ta tar­ny­bi­nio ty­ri­mo ko­mi­si­ jai, o ne teis­mui. L.Po­ciū­nienės tei­gi­mu, nors žūties mo­men­tu jos vy­ras for­ ma­liai tar­ny­bi­niais ry­šiais bu­vo su­sie­tas su Už­sie­nio rei­kalų mi­ nis­te­ri­ja, jis ne­bu­vo at­leis­tas ir iš tar­ny­bos VSD, todėl žūties at­ ve­ju jo šei­mai pri­klau­so įsta­ty­ me nu­ma­ty­ta kom­pen­sa­ci­ja. Pa­reigū­no naš­lei Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­ja jau yra iš­ mokė­ju­si 2,5 metų pa­sku­ti­nio tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo dyd­žio kom­pen­sa­ciją. Bet įsta­ty­mai esą leid­žia L.Po­ciū­nie­nei pa­si­rink­ ti kom­pen­sa­ciją, ir, ją ga­vu­si iš VSD, mi­nis­te­ri­jos skir­tus pi­ni­ gus mo­te­ris grąžintų. De­par­ta­men­tas ne­su­tin­ka

VSD teis­me at­sto­vau­jan­tys tei­ si­nin­kai ne­su­tin­ka dėl kom­pen­ sa­ci­jos iš­mokė­ji­mo, nes, anot jų, V.Po­ciū­nas žūties me­tu ne­vykdė jo­kių de­par­ta­men­to įga­lio­jimų – bu­vo Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ ri­jos pa­reigū­nas. V.Po­ciū­nas žu­vo 2006 m. rugpjū­čio 23-io­sios naktį, išk­ritęs iš de­vin­to aukš­to vieš­bu­ty­je Bres­te. Ge­ne­ra­linė pro­ku­ratū­ra du­kart bu­vo pri­pa­ži­nu­si, kad ši mir­tis bu­vo ne­lai­min­gas at­si­ti­ ki­mas, ta­čiau teis­mo nu­ro­dy­mu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vėl at­nau­ jin­tas. Da­bar, be kitų, ti­ria­ma ir nu­žu­dy­mo ver­si­ja. KD, BNS inf.


8

penktADIENIS, sausio 4, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Nu­tartį skelbs va­sarį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) va­kar iš­nag­rinė­jo Lai­mutės Stankū­naitės ir mi­ru­sio Drąsiaus Ked­žio duk­ters gy­ve­na­mo­sios vie­tos nu­sta­ty­mo bylą.

Nu­tartį pla­nuo­ja­ma skelb­ti va­sa­ rio 4 d. Apie tai pra­nešė LAT at­ stovė spau­dai Rūta Bu­čins­kaitė. Šią bylą nag­rinė­jo sep­ty­nių tei­ sėjų ko­le­gi­ja. Į LAT kreipė­si duk­terė­čią su­ si­grąžin­ti ban­dan­ti Sei­mo narė, bu­vu­si Kau­no apy­gar­dos teis­mo teisė­ja Ne­rin­ga Venc­kienė (nuo­tr.). Ji sie­kia, kad būtų pa­keis­ti anks­

tes­nių teismų spren­di­mai, ku­riais re­mian­tis mer­gaitė gy­ve­na su ma­ ma L.Stankū­nai­te. Glo­bo­ti duk­ terė­čią sie­kia pa­ti N.Venc­kienė. Gruod­žio vi­du­ry­je LAT nu­ sprendė, kad šį skundą tu­ri nag­ rinė­ti išplės­tinė sep­ty­nių teisėjų ko­le­gi­ja. Kėdai­nių ra­jo­no apy­linkės teis­ mas 2011 m. gruod­žio 16-ąją nu­ sprendė D.Ked­žio ir L.Stankū­ naitės dukrą, ku­rią glo­bo­jo jos tėvo D.Ked­žio se­suo N.Venc­kienė, per­duo­ti mo­ti­nai. 2012 m. ba­landį Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­ li­ko ga­lio­ti šį spren­dimą. Teis­mo spren­di­mas įvyk­dy­ tas 2012 m. ge­gužės 17-ąją. Tuo­ met pa­nau­do­jant di­de­les po­li­ci­jos pa­jėgas mer­gaitė paim­ta iš te­tos namų Gar­lia­vo­je ir per­duo­ta mo­ ti­nai. Jos abi te­be­sau­go­mos vals­ tybės, jųdviejų gy­ve­na­mo­ji vie­ta sle­pia­ma. D.Ke­dys sa­vo bu­vu­sią su­gy­ ven­t inę L.Stankū­n aitę kal­t i­ no par­da­vinė­jus jų dukrą pe­do­ fi­lams. Ta­čiau Vil­niaus mies­to apy­linkės teis­mas vi­siš­kai iš­tei­ si­no tvir­ki­ni­mu kal­tintą ve­lionį And­rių Ūsą. KD, BNS inf.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Nut­raukė bylą Vil­niaus mies­to apy­linkės teis­mas va­kar su­ėjus se­na­ties ter­mi­nui nu­ traukė Ginklų fon­do di­rek­to­riaus Gin­tau­to Mi­šei­kio (nuo­tr.), ku­ ris kal­tin­tas dėl tar­ny­bos pa­reigų neat­li­ki­mo, baud­žiamąją bylą.

Vals­tybės tar­nau­to­jas į kal­ti­ namųjų suolą pa­te­ko, kai du an­ ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­cijų rink­tinės „Aras“ pa­reigū­nai bu­vo su­ža­lo­ti spro­gus, kaip ma­no­ma, ne­ko­ky­ biš­kiems de­to­na­to­riams.

Ginklų fon­do nuo­tr.

By­los duo­me­ni­mis, vyk­dant Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to už­sa­ kymą 2004-ai­siais iš Bul­ga­ri­jos bend­rovės Ginklų fon­das įsi­gi­ jo 200 de­to­na­to­rių. 2007-ai­siais jiems spro­gus su­ža­lo­ti du „Aro“ pa­reigū­nai. De­to­na­to­riai spro­go Vil­niu­je ir Kau­no ra­jo­ne. Vil­niaus apy­linkės pro­ku­ratū­ ra G.Mi­šeikį kal­ti­no, kad jis pir­ ko de­to­na­to­rius, ne­įsi­ti­kinęs, ar jie saugūs. Ginklų fon­do va­do­vas taip pat esą ne­rei­ka­la­vo de­to­na­ to­rių ko­kybės ser­ti­fi­ka­to. Vie­nas nu­kentė­ju­sių pa­reigūnų pra­šė pri­teis­ti ne­tur­tinės ža­los at­ly­gi­nimą – jis ne­te­ko pirštų, spro­go ausų būgne­liai. Ta­čiau nu­trau­kus bylą jo­kia kom­pen­sa­ci­ja nu­kentė­ju­sia­jam ne­prik­lau­sys. G.Mi­šei­kis per­nai ru­denį teis­me teigė, kad ne­ga­li būti at­sa­kin­gas už dviejų „Aro“ pa­reigūnų su­ža­lo­jimą sa­vai­me spro­gus ne­ko­ky­biš­kiems de­to­na­to­riams. Anot tar­ny­bos pa­ reigų neat­li­ki­mu ap­kal­tin­to 54 me­ tų vals­tybės tar­nau­to­jo, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ži­no­jo, kad per­ka ne­ser­ti­fi­kuo­tus sprog­me­nis. KD, BNS inf.

„„Nu­teis­ta­sis: P.Jur­gu­tis jau yra pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ban­dy­mo pa­pirk­ti bu­vusį Klaipė­dos uos­to va­dovą. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Gre­sia iki 10 metų kalė­ji­mo Bank­ru­ta­vu­sios bend­rovės „Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­cinės elekt­rinės sta­ty­ba“ („Kruo­nio HAE sta­ty­ba“) val­dy­bos pir­mi­ nin­kas Pran­ciš­kus Jur­gu­tis ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Val­de­ma­ras Ja­se­vi­čius įta­ria­ mi pikt­naud­žia­vi­mu. Mokė­jo bend­rovės sko­las

Įta­ria­ma, kad, įgy­ven­di­nant ES re­ miamą pro­jektą, P.Jur­gu­tis ir V.Ja­ se­vi­čius pa­si­sa­vi­no dau­giau nei 4,5 mln. litų, iš jų dalį – 2,4 mln. litų – nu­si­kals­ta­mu būdu le­ga­li­za­vo. Apie tai va­kar pra­nešė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT), ku­ri kar­tu su Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ ratū­ra baigė iki­teis­minį ty­rimą. Atsk­leis­ta, kad bend­rovės va­ do­vai gau­tas avan­si­nes lėšas pa­ nau­do­jo ne pro­jek­tui įgy­ven­din­ ti, o bend­rovės sko­loms su­mokė­ti. Be to, už 2,3 mln. litų ES pa­ra­mos lėšų per P.Jur­gu­čio val­domą bend­ rovę įsi­gy­tos pa­tal­pos Vil­niaus se­ na­mies­ty­je, o dar 100 tūkst. litų išg­ry­nin­ti iš bend­rovės sąskai­tos. Baud­žia­mo­ji by­la per­duo­ta Vil­ niaus apy­gar­dos teis­mui. Už įvyk­

dy­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, kaip ra­šo­ma FNTT pra­ne­ši­me, šiems as­me­nims gre­sia laisvės at­ėmi­mas iki 10 metų.

Gau­tas 5,7 mln. litų avan­sas, ta­čiau at­ lik­ta tik 900 tūkst. litų vertės darbų. Kaž­kur din­go mi­li­jo­nai

Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad at­lie­kant iki­teis­minį ty­rimą išaiš­kin­ta, jog ES ir Lie­tu­vos vals­tybės biud­že­to lėšo­mis fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­ te „Kruo­nio HAE sta­ty­ba“, pa­si­ ra­šiu­si ran­gos su­tartį su Ap­lin­kos pro­jektų val­dy­mo agentū­ra ir Elek­

trėnų sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ ja, turė­jo at­lik­ti Elektrėnų–Vievio nuo­tekų va­lyk­los re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, ku­rių bend­ra vertė – dau­ giau nei 22 mln. litų. Bend­rovė ga­vo 5,7 mln. litų avan­ są, ta­čiau at­li­ko tik 900 tūkst. litų vertės darbų. Per iki­teis­minį ty­rimą FNTT tyrė­jai su­ra­do ir ap­ri­bo­jo nuo­ sa­vybės tei­ses į be­veik 3 mln. li­ tų vertės įta­riamųjų ne­kil­no­jamąjį turtą. Pri­pa­žin­tas kal­tu

„Kruo­n io HAE sta­ty­ba“ anks­ čiau bu­vo at­skir­ta nuo bend­rovės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ir 2004 m. pri­va­ti­zuo­ta. Vers­li­nin­ko P.Jur­gu­ čio val­do­ma bend­rovė vėliau by­ linė­jo­si su „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ir ener­ge­ti­kos ob­jek­tuo­se dir­ban­čia Šve­di­jos bend­ro­ve „Als­tom Po­wer Swe­den“. Pats P.Jur­gu­tis, ku­rio val­do­mos bend­rovės dir­bo Klaipė­dos uos­te ir su ku­rio­mis uos­tas 2010 m. baigė nu­trauk­ti vi­sas su­tar­tis, jau anks­ čiau bu­vo įta­ria­mas iš vals­tybės pa­si­sa­vinęs be­veik 5 mln. litų, bu­ vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ban­dy­mo pa­pirk­ti bu­vusį Klaipė­dos uos­to va­dovą Eu­ge­nijų Gent­vilą. KD, BNS inf.

Ministras at­siž­velgs į vie­nuo­lik­tokų in­te­re­sus Ko­re­guo­jant ne­teisė­ta pri­pa­žintą naują sto­ji­mo į aukštą­sias mo­kyk­ las tvarką, pir­miau­sia bus at­si­žvel­ gia­ma į vie­nuo­lik­tokų in­te­re­sus. Tai tvir­ti­na su moks­lei­vių at­sto­ vais su­si­tikęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­nius Pa­val­kis.

„Pir­miau­sia at­si­žvelg­si­me į tai, kad vie­nuo­lik­to­kai jau yra pa­si­rinkę mo­ ko­muo­sius da­ly­kus, ku­rių re­zul­ta­tai bus svarbūs sto­jant į no­ri­mas stu­ dijų pro­gra­mas, ir pa­lengva ren­gia­si bran­dos eg­za­mi­nams. Steng­simės, kad 2014 m. pri­ėmi­mo sąlygų ko­ rek­ci­jos ne­su­keltų nau­jos su­maiš­

ties ug­dy­mo pro­ce­se ir vie­nuo­lik­ to­kai galėtų ra­miai tęsti moks­lus, pla­nuo­ti sa­vo ateitį“, – Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) pra­ne­ ši­me ci­tuo­ja­mas D.Pa­val­kis. Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, į svars­ ty­mus dėl 2014 m. sto­ji­mo tvar­kos bus įtrauk­tos in­te­resų grupės – švie­ti­mo ir aka­de­minės bend­ruo­ menės at­sto­vai. Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ ra­ci­nis teis­mas tre­čia­dienį nu­ sprendė, kad bu­vu­sio švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Gin­ta­ro Ste­po­ na­vi­čiaus pa­tvir­tin­ta nau­ja sto­ji­ mo į aukštą­sias mo­kyk­las tvar­ka,

Dai­nius Pa­val­kis:

Steng­simės, kad 2014 m. pri­ėmi­mo są­ lygų ko­rek­ci­jos ne­su­ keltų nau­jos su­maiš­ ties ug­dy­mo pro­ce­se.

ku­ri būtų įsi­ga­lio­ju­si, kaip nu­ma­ ty­ta, 2014 m., prie­šta­rau­ja Moks­lo ir stu­dijų įsta­ty­mui bei kons­ti­tu­ci­ niam tei­sinės vals­tybės prin­ci­pui.

Teis­mui pa­skel­bus spren­dimą ŠMM tu­ri pa­tvir­tin­ti naują ge­riau­ siai vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gramą bai­gu­sių moks­lei­vių eilės su­da­ ry­mo 2014 m. tvar­kos ap­rašą, kad ne­būtų tei­si­nio va­kuu­mo. Tuo­me­tis mi­nist­ras G.Ste­po­na­vi­ čius sto­ji­mo tvarką 2014 m. pa­tvir­ ti­no rugpjū­čio pa­bai­go­je. Pa­gal ją tais me­tais sto­jant į uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas kon­kur­si­nis ba­las būtų for­ muo­ja­mas iš ke­tu­rių mo­komųjų da­ lykų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­minų ar­ba me­ti­nių įver­ti­nimų. Dviejų da­ lykų būtų įskai­to­mi tik vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­minų re­zul­ta­tai, o ki­

tų dviejų – vals­ty­bi­nių bran­dos eg­ za­minų re­zul­ta­tai ar­ba ati­tin­ka­mai per­skai­čiuo­ti me­ti­nio pa­žy­mio įver­ ti­ni­mai. Ta­čiau eg­za­minų lai­ky­mas duotų aukš­tes­nius ba­lus. Šiuo me­tu į aukštą­sias mo­kyk­ las prii­ma­ma pa­gal ke­tu­rių mo­ komųjų da­lykų re­zul­ta­tus: trijų da­ lykų bran­dos eg­za­minų ir ket­vir­to da­ly­ko me­tinį pa­žymį. Dar vie­na po dvejų metų pla­nuo­ ta įves­ti nau­jovė – tai, kad no­rint įsto­ti į ne­mo­kamą vietą aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je rei­kia pa­siek­ti nu­sta­tytą už­sie­nio kal­bos mokė­ji­mo lygį. KD, BNS inf.


9

penktADIENIS, sausio 4, 2013

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

2,4

mlrd. litų siekė per­nai areš­tuo­tas įmo­nių tur­tas.

Kei­čia­si ­ pen­sijų sis­te­ma Nuo šių metų sau­sio į pen­sijų kau­pi­mo sis­temą atei­sian­tiems nau­jiems kaupė­ jams nuo 2014 m. bus tai­ko­mas nau­jas mo­de­lis. Į pen­sijų fon­dus jie mokės pa­ pil­domą 1 pro­c. dar­bo už­mo­kes­čio kau­ piamąją įmoką, o iš vals­tybės biud­že­to gaus pa­pil­domą ska­ti­namąją įmoką, ku­ri su­da­rys 1 pro­c. vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­ čio ša­ly­je. Taip pat kurį laiką bus leid­žia­ ma su­stab­dy­ti kau­pimą.

Iki 1000 litų pa­di­din­tos mi­ni­ma­ lios mėne­sio al­gos (MMA) išim­tis svars­tan­ti spe­cia­li dar­bo grupė per sa­vaitę ke­ti­na at­lik­ti iš­sa­mią dar­bo rin­kos ana­lizę, ku­ria nau­ do­sis reng­da­ma pa­si­ūly­mus dėl ga­limų MMA di­di­ni­mo išim­čių.

„Nu­tar­ta, kad iki ki­to po­sėdžio bus at­lik­ta dar­bo rin­kos ana­lizė – ko­kia si­tua­ci­ja šiuo me­tu yra vers­lo įmonė­se, ko­kie sta­tis­ti­niai duo­me­nys, ko­kia in­for­ma­ci­ja yra „Sod­ro­je“, Vals­ty­binė­je dar­bo ins­ pek­ci­jo­je“, – sakė So­cia­linės ap­ sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Liu­bovė Zai­ce­va. Pa­sak jos, dar­bo grupė nu­tarė į po­sėdį rink­tis po sa­vaitės – ki­ tą penk­ta­dienį. Dar­bo grupė yra

Lie­tu­vos prem­je­ ras sa­ko, kad Ru­ si­jos dujų kon­cer­ no „Gazp­rom“ ir jo iš da­lies val­do­mos bend­rovės „Lie­tu­ vos du­jos“ su­tar­ty­ je sie­kia­ma įtvir­ tin­ti naują dujų kai­ nos for­mulę. „„At­si­ri­bo­jo: Vil­niu­je ap­si­lankę „Gazp­rom“ at­sto­vai norė­jo su­si­tik­ti ir su

prem­je­ru A.But­ke­vi­čiu­mi, bet šis jų ne­priėmė. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ar sumažins du­jų kainą? Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, gruod­žio pa­bai­go­je įvykęs vie­ no „Gazp­rom“ va­dovų ir Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nist­ro su­si­ti­ki­mas turė­jo tokį tikslą. „Ma­nau, ši­tas su­si­ti­ki­mas bu­vo rei­ka­lin­gas dar ir dėl to, kad ne­būtų vie­na­ša­liš­kai vėl priim­ta ar pri­tai­ky­ta tam tik­ra for­ mulė, pa­gal ku­rią skai­čiuo­ja­ma du­ jų kai­na. Mūsų tiks­las yra kalbė­tis ir de­ran­tis steng­tis, kad dujų kai­na Lie­tu­vai būtų su­ma­žin­ta“, – va­kar pa­reiškė Vy­riau­sybės va­do­vas, ko­ men­tuo­da­mas „Gazp­rom“ vi­cep­re­ zi­den­to, „Gazp­rom ex­port“ va­do­vo Alek­sand­ro Med­ve­de­vo ir Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nist­ro Ja­ros­la­vo Ne­ ve­ro­vi­čiaus su­si­ti­kimą Vil­niu­je. Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, A.Med­ ve­de­vas gruod­žio 20 d. da­ly­va­vo „Lie­tu­vos dujų“ val­dy­bos po­sėdy­ je, ku­ria­me turė­jo būti tvir­ti­na­ma, jo žod­žiais, nau­ja dujų tie­ki­mo Lie­ tu­vai su­tar­tis, nes anks­tesnė su­tar­ tis baigė ga­lio­ti gruod­žio 31 d. Il­ga­laikė „Gazp­rom“ ir „Lie­tu­ vos dujų“ su­tar­tis dėl dujų tie­ki­mo

Analizuoja algos padidinimo įtaką

ga­lio­ja iki 2015 m. pra­džios, o kiek­ vienų metų pa­bai­go­je ša­lys pa­si­ra­šo su­tar­ties prie­dą, ku­ria­me nu­sta­to­ mas konk­re­tus dujų pir­ki­mo kie­kis ir kai­nos vie­niems me­tams.

Tei­gia­ma, kad Lie­ tu­vai tie­kiamų dujų kai­nos for­mulė nuo 2005-ųjų bu­vo pa­ keis­ta pen­kis kar­tus. „Lie­tu­vos dujų“ at­stovė Jo­li­ta But­kienė sakė, kad įmonės va­do­ vybė pri­ta­ria Vy­riau­sybės po­zi­ci­ jai, jog dujų kai­na Lie­tu­vai galėtų su­mažė­ti maž­daug penk­ta­da­liu. „Tai būtų rea­lu ir pa­grįsta“, – sa­ kė J.But­kienė. A.But­ke­vi­čius anks­čiau minė­jo, kad Lie­tu­va norėtų maž­daug penk­ ta­da­liu pi­ges­nių dujų, ir teigė, jog jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sybė ban­dys įti­kin­ti „Gazp­rom“ su­ma­žin­ti dujų

kainą. Pla­nuo­ta su­bur­ti dar­bo grupę derė­tis su „Gazp­rom“, be to, sau­ sį pla­nuo­ja­mas tarp­vy­riau­sy­bi­nis su­si­ti­ki­mas su Ru­si­jos pa­reigū­nais. „Jie bu­vo pa­prašę su­si­tik­ti su ma­ ni­mi, bet ka­dan­gi ne­bu­vo nu­ma­ty­ta dar­bot­varkė­je, apie ką bus kal­ba­ma, įvy­ko su­si­ti­ki­mas tik su ener­ge­ti­kos mi­nist­ru – dėl to, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas taip pat de­ le­guo­tas į val­dybą“, – sakė prem­ je­ras. A.But­ke­vi­čius yra sakęs, kad su „Gazp­rom“ bus ne ka­riau­ja­ma, o kal­ba­ma dip­lo­ma­ti­ne kal­ba. Tei­gia­ma, kad Lie­tu­vai tie­kiamų dujų kai­nos for­mulė nuo 2005ųjų bu­vo pa­keis­ta pen­kis kar­ tus, ga­liau­siai ji su­sie­ta su smar­ kiai brangs­tan­čių naf­tos pro­duktų kai­na pa­sau­lio rin­ko­se. Anks­tesnė Lie­tu­vos Vy­riau­sybė siekė, kad ša­ liai tie­kiamų dujų kai­na būtų su­ sie­ta su bio­ku­ro kai­na. Lie­tu­vai tie­kiamų dujų vi­du­tinė kai­na per­nai lapk­ritį bu­vo 1311 litų (504 JAV do­le­riai) už 1 kub. metrą. KD, BNS inf.

Tiltą ža­da pa­sta­ty­ti lai­ku Len­ki­jos ir Lie­tu­vos elekt­ros til­ tas bus pa­sta­ty­tas lai­ku – iki 2015 m. pa­bai­gos, kaip tei­gia pro­jektą Len­ki­jo­je įgy­ven­di­nan­čios ener­ ge­ti­kos bend­rovės „PSE Ope­ra­tor“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

sta­ty­ba yra Bend­ri­jos pro­gra­mos da­lis, plėto­jant elekt­ros ener­gi­jos tink­lus tarp ES ša­lių. Projektas tu­ ri už­tik­rin­ti ener­gi­jos tie­ki­mo sau­ gumą vi­soms ES ša­lims“, – sakė H.Majchr­za­kas.

„Pirmąją, la­bai sun­kią fazę – ofi­ cia­lius su­si­ta­ri­mus ir de­ry­bas, ran­ govų pa­rin­kimą, lėšų už­tik­ri­nimą, – jau įvykdė­me. Ran­go­vai jau dir­ ba vie­to­je“, – nau­jienų agentū­rai „New­se­ria“ sakė „PSE Ope­ra­tor“ va­do­vas Hen­ry­kas Majchr­za­kas. Jo tei­gi­mu, pro­jek­tas įgy­ven­di­ na­mas nu­ma­ty­tais ter­mi­nais. „Pro­jek­tas vyk­do­mas pa­gal pla­ ną. Ši in­ves­ti­ci­ja tu­ri būti baig­ ta iki 2015 m. pa­bai­gos. Tokį ter­ miną nu­statė Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Jung­ties tarp Len­ki­jos ir Lie­tu­vos

Pla­nuo­ja­ma, kad jung­tis Len­ki­jo­je kai­ nuos pi­giau, nei bu­vo ma­ny­ta iš pra­džių. Pla­nuo­ja­ma, kad jung­tis Len­ki­ jo­je kai­nuos pi­giau, nei bu­vo ma­ no­ma iš pra­džių. Anks­čiau skelb­ ta, kad bend­ra in­ves­ti­cijų su­ma sieks 1,866 mlrd. litų, ta­čiau po de­rybų paaiškė­jo, kad ji bus 1,44–

1,53 mlrd. litų. „PSE Ope­ra­tor“ va­ do­vas teigė, kad pa­si­ra­šy­tos vi­sos su­tar­tys dėl pa­pil­do­mo fi­nan­sa­ vi­mo iš ES biud­že­to – dau­giau nei 594 mln. litų bus skir­ta pa­gal ES veik­los pro­gramą „Inf­rast­ruktū­ra ir ap­lin­ka“, o li­ku­sią dalį in­ves­tuos „PSE Ope­ra­tor“. Elekt­ros til­to pro­jek­tui skir­tas pa­pil­do­mas ES fi­nan­sa­vi­mas, nes jis yra būti­na ku­ria­mos bend­ros ES ener­gi­jos rin­kos da­lis. Jung­ties sta­ty­bos Len­ki­jo­je apims 12 in­ves­ ti­ci­nių pro­jektų, ku­rie bus įgy­ven­ di­na­mi Pa­lenkės, Var­mi­jos Mozū­ rų ir Ma­zo­vi­jos vai­va­di­jo­se. Ti­ki­ma­si, kad 2015-ųjų pa­bai­go­je 500 MW ga­lios jung­tis bus pra­dėta nau­do­ti, o 2020-ai­siais jos ga­lia bus pa­di­din­ta iki 1000 MW. KD, BNS inf.

su­ta­ru­si, kad pir­miau­sia tu­ri bū­ ti iš­sa­miai iša­na­li­zuo­ti duo­me­ nys. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­ vi­čius yra sakęs, kad jei dėl MMA pa­di­di­ni­mo iki 1 tūkst. litų smul­ kio­sios ir vi­du­tinės įmonės pa­tirs fi­nan­si­nių sun­kumų, jos ga­li tikė­ tis mo­kes­ti­nių išim­čių. Tri­šalė ta­ry­ba yra nu­ta­ru­si su­ for­muo­ti dar­bo grupę, ku­ri ieš­kos išei­čių, kaip pa­dėti vers­lui pri­si­ tai­ky­ti prie naujų sąlygų dėl MMA pa­di­di­ni­mo. MMA pa­di­di­ni­mas iki 1 tūkst. litų (17,65 pro­c.) pa­lietė apie 200 tūkst. dar­buo­tojų, tarp jų – apie 50 tūkst. biud­že­ti­nių įstaigų dar­buo­tojų. Iki šių metų sau­sio MMA bu­vo 850 litų – nuo 2012 m. rugpjū­čio ji pa­di­din­ta 50 litų. KD, BNS inf.

Atpigo tarpmiestinės kelionės „Kautros“ autobusais Gera naujiena keliaujantiesiems tarpmiestiniais autobusais – nuo šių metų pradžios tarpmiestiniais „Kautros“ maršrutiniais autobu­ sais važiuojantys keleiviai už bi­ lietus mokės mažiau.

Kaip jau skelbta, Seimas nuspren­ dė nuo šių metų pridėtinės vertės mokestį (PVM) keleivių vežimo pa­ slaugoms mažinti nuo 21 iki 9 proc. Nuo sausio „Kautros“ tarpmies­ tinių bilietų kainos mažėja tokiu pačiu dydžiu, kokiu sumažinamas pridėtinės vertės mokestis. „Manome, kad bilietų kainas su­ mažinti yra atsakinga keleivių at­ žvilgiu, nes PVM lengvata skir­ ta keleiviams“, – sakė bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas. Kauniečiai sumažėjusias kainas pajus keliaudami visais „Kautros“ tarpmiestiniais maršrutais. Pavyz­ džiui, pernai 20 litų kainavęs bilie­ tas važiuoti iš Kauno į Vilnių atpigo iki 18 litų, o bilietas į Klaipėdą at­ pigs nuo 52 litų iki 47 litų. „Jokių abejonių: kainų mažini­ mas – džiugi naujiena keleiviams, tačiau norime priminti, kad tai – ne vienintelė galimybė sutaupyti keliaujant tarpmiestiniais autobu­

sais. Sutaupyti galima perkant in­ ternetu ar perkant atgalinį bilietą, o važiuojant su šeima – įsigyjant „Šeimos bilietą“, – teigė L.Skar­ džiukas. Keleiviai interneto parduotuvėje www.autobusubilietai.lt gali įsigyti 5 proc. pigesnių bilietų, nei pirkda­ mi kasose ar autobuse. „Pirkti čia ne tik pigiau, bet ir patogiau, nes nereikia stovėti eilėse. Be to, čia galima sužinoti autobusų tvarka­ raščius neišeinant iš namų“, – pa­ sakojo L.Skardžiukas. Keleiviai, keliaudami „Kautros“ autobusais ir įsigydami bilietą ne tik pirmyn, bet ir atgal, už atgali­ nį bilietą mokės iki 20 proc. ma­ žiau. Šiemet „Kautra“ įvedė naują „Šeimos bilieto“ kategoriją. „Jei autobusu keliauja šeimos iš tri­ jų ir daugiau asmenų, joms siūlo­ me pirkti šeimos bilietus, nes jie padeda sutaupyti iki 40 proc. Šei­ ma šiuo atveju yra trijų ir daugiau asmenų grupė, kurioje 1–2 suaugę asmenys ir bent vienas vaikas“, – paaiškino L.Skardžiukas. „Šeimos bilietų“ galima įsigyti tik portale www.autobusubilietai.lt. „Kautros“ informacija Užs. 1060703

„„Svarbu: nuo„šių„metų„pradžios„kelionės„tarpmiestiniais„„Kautros“„au-

tobusais„kainuoja„mažiau.


10

penktadienis, sausio 4, 2013

pasaulis Iš­ra­šė iš li­go­ni­nės

Pa­tei­kė kal­ti­ni­mus

Nu­ko­vė va­dei­vą

JAV vals­ty­bės sek­re­to­rė Hil­la­ry Clin­ton vė­lai tre­čia­die­nį išė­jo iš Niu­jor­ko li­go­ni­nės, ku­rio­je bu­ vo gy­do­ma tris die­nas, ir tu­rė­tų vi­siš­kai pa­sveik­ti po to, kai bu­ vo pašalintas trom­bas gal­vos krau­ja­gys­lė­je. Jos ant­ra­sis pa­ va­duo­to­jas Phi­lip­pe’as Rei­ne­ sas sa­kė, kad 65 me­tų H.Clin­ ton ne­kant­rau­ja grįž­ti į dar­bą.

Pen­ki vy­rai, kal­ti­na­mi mir­ti­ mi pa­si­bai­gu­siu 23 me­tų me­ di­ci­nos stu­den­tės gru­pi­niu iš­ ža­gi­ni­mu au­to­bu­se De­ly­je, va­ kar teis­me bu­vo ofi­cia­liai ap­ kal­tin­ti pa­gro­bi­mu, iš­ža­gi­ni­mu ir žmog­žu­dys­te. Kal­ti­na­mie­ siems, dau­giau­sia – De­lio lūš­ ny­nų gy­ven­to­jams, gre­sia mir­ ties baus­mė.

Pa­kis­ta­no ko­vo­to­jų va­das Mul­ lah Na­zi­ras, ku­ris sa­vo žmo­ nes siųs­da­vo kau­tis su JAV ir NA­TO ka­riais Af­ga­nis­ta­ne, va­ kar žu­vo kar­tu su ki­tais pen­ kiais ko­vo­to­jais per smū­gį iš JAV be­pi­lo­čio lėk­tu­vo Pa­kis­ta­ ne. M.Na­zi­ras bu­vo ar­ti­mas su „Al Qae­da“ su­si­ju­siam teroris­ tų tink­lui „Haq­qa­ni“.

„„Sve­tin­gu­mas: V.Pu­ti­no (nuotr. dešinėje) spren­di­mas su­tei­kia G.De­par­dieu ga­li­my­bę mo­kė­ti 13 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­tį, ku­ris Ru­si­jo­je tai­ko­mas vi­siems – nuo mi­li­jar­die­rių iki skur­džių. 

AFP nuo­tr.

G.De­par­dieu – Ru­si­jos pi­lie­tis Iš pra­džių tai vi­siems at­ro­dė kaip po­kštas, bet jis vir­to tik­ro­ ve. Pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pa­do­va­no­jo ru­sams dar vie­ ną gar­sų bend­ra­pi­lie­tį, pa­si­ra­šęs įsa­ką su­teik­ti Ru­si­jos pi­lie­ty­bę pran­cū­zų ki­no žvaigž­dei Gerard’ui De­par­dieu. Įver­ti­no in­dė­lį į kul­tū­rą

Ak­to­rius, pa­gra­si­nęs at­si­sa­ky­ti Pran­cū­zi­jos pa­so pro­tes­tuo­da­mas dėl pa­siū­ly­mo pa­di­din­ti mo­kes­ čius tur­tuo­liams, anks­čiau mi­nė­jo ke­ti­nan­tis per­si­kel­ti į Bel­gi­ją. Ži­ niask­lai­da ra­šė, kad ak­to­rius spe­ cia­liai įsi­gi­jo na­mą ne­to­li Pran­cū­zi­ jos sie­nos, kad iš­veng­tų dra­ko­niš­kų mo­kes­čių. Įsa­ke, ku­rį va­kar pa­si­ra­šė V.Pu­ ti­nas, nu­ro­do­ma, kad G.De­par­dieu pa­ts pa­pra­šė Ru­si­jos pi­lie­ty­bės. Ak­to­rius at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti to­ kį sa­vo spren­di­mą, o V.Pu­ti­no at­ sto­vas spau­dai Dmit­ri­jus Pes­ko­vas paaiš­ki­no, kad pi­lie­ty­bė jam su­ teik­ta už sva­rų in­dė­lį į Ru­si­jos kul­ tū­rą ir ki­ną. G.De­par­dieu ge­rai ži­no­mas Ru­si­ jo­je dar nuo So­vie­tų Są­jun­gos lai­ kų, o ki­no ger­bė­jai jį iki šiol lai­ko kul­ti­ne žvaigž­de.

So­vie­tų Są­jun­go­je Pran­cū­zi­ja bu­vo lai­ko­ma vie­na drau­giš­kiau­ sių Eu­ro­pos ša­lių dėl jos stip­raus so­cia­lis­tų ju­dė­ji­mo, o toks sta­tu­ sas lė­mė, kad Pran­cū­zi­jo­je su­kur­ ti fil­mai daž­nai bū­da­vo ro­do­mi so­ vie­ti­niuo­se ki­no teat­ruo­se. G.De­par­dieu ne­re­tai tap­da­vo žiu­ri na­riu tvis­kan­čiuo­se Mask­vos ir So­čio ki­no fes­ti­va­liuo­se. Bė­ga nuo mo­kes­čių

G.De­par­dieu nu­spren­dė at­si­sa­ky­ ti Pran­cū­zi­jos pi­lie­ty­bės po to, kai nau­ja so­cia­lis­tų vy­riau­sy­bė pa­siū­ lė tai­ky­ti 75 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą tiems, ku­rie už­dir­ba dau­giau nei mi­li­jo­ną eu­rų (3,45 mln. li­tų) per me­tus. Pran­cū­zi­jos prem­je­ras Jea­nas Mar­cas Ay­rault to­kį ak­to­riaus žings­ nį pa­va­di­no ap­gai­lė­ti­nu, o G.De­par­ dieu at­sa­kė jam rūs­čiu laiš­ku.

„Kas toks esa­te, kad ma­ne teis­ tu­mė­te? Ma­nęs ne­rei­kia nei gai­lė­ tis, nei gir­ti, bet aš ne­pa­kę­siu žo­ džio „ap­gai­lė­ti­nas“. Grą­ži­nu jums sa­vo pa­są ir so­cia­li­nę kor­te­lę, ku­ria nie­ka­da ir ne­si­nau­do­jau. Mes dau­ giau ne­be­tu­ri­me bend­ros tė­vy­nės“, – prem­je­rui ra­šė G.De­par­dieu.

Dar vie­nas gir­tuok­ lis. Ne­mėgs­tu mei­ li­ka­vi­mo už­sie­nie­ čiams. Aiš­ku, tai afe­ra.

Pran­cū­zi­jos kons­ti­tu­ci­nis teis­ mas gruo­džio pa­bai­go­je pri­pa­ži­ no ne­tei­sė­ta vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­ vą įves­ti 75 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­tį

tur­tin­giau­siems pi­lie­čiams. Ta­čiau pre­zi­den­tas Fran­çois Hol­lan­de’as bei jo vy­riau­sy­bė ne­ža­da nu­si­leis­ti ir ke­ti­na per­for­mu­luo­ti tei­sės ak­tą taip, kad jis ati­tik­tų kons­ti­tu­ci­ją. G.De­par­dieu sek­ma­die­nį sa­kė, kad kons­ti­tu­ci­nio teis­mo nu­tar­ tis nie­kaip ne­kei­čia di­de­lį at­gar­sį ir įnir­tin­gus de­ba­tus su­kė­lu­sio jo spren­di­mo iš­vyk­ti iš Pran­cū­zi­jos. Ne­ma­to, kuo džiaug­tis

V.Pu­ti­no spren­di­mas su­tei­kia G.De­ par­dieu, ku­ris jau anks­čiau bu­vo daž­ nas Mask­vos eli­to sve­čias, ga­li­my­bę mo­kė­ti 13 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­tį, ku­ ris Ru­si­jo­je tai­ko­mas vi­siems – nuo mi­li­jar­die­rių iki skur­džių. Bet Ru­si­jo­je nau­ju bend­ra­pi­lie­čiu džiau­gia­si ne vi­si. „Aš su­pran­tu, kad tai su­si­ję su jo mo­kes­ti­nė­mis gud­ry­bė­mis. Kuo džiaug­tis – tuo, kad jis da­bar mo­ kės mo­kes­čius į Ru­si­jos iž­dą? Tai ne­reiš­kia, kad jis yra Ru­si­jos pa­trio­tas“, – sa­kė gar­sus Ru­si­jos re­ži­ sie­rius, „Os­ka­ro“ lau­rea­tas Vla­di­ mi­ras Men­šo­vas. Ki­tas re­ži­sie­rius Sta­nis­la­vas Go­vo­ru­chi­nas, ne­se­niai va­do­va­ vęs V.Pu­ti­no rin­ki­mų šta­bui, at­ si­lie­pė itin šiurkš­čiai: „Dar vie­nas

gir­tuok­lis. Ne­mėgs­tu mei­li­ka­vi­ mo už­sie­nie­čiams. Aiš­ku, tai afe­ ra. Juk jis ne­gy­vens Mar­ji­na Roš­ čo­je (Mask­vos ra­jo­ne – red. pa­st.). Kal­bė­ti apie G.De­par­dieu gy­ve­ni­ mą man iš­vis šlykš­tu.“ Pa­gar­sė­jęs skan­da­lis­tas

G.De­par­dieu pa­sta­ruo­ju me­tu bu­ vo pa­kliu­vęs į ke­lias ne­ma­lo­nias is­ to­ri­jas. Lapk­ri­čio pa­bai­go­je jis bu­vo areš­tuo­tas po ne­di­de­lės mo­to­ro­ le­rio ava­ri­jos Pa­ry­žiu­je ir neiš­lai­ kė al­ko­ho­lio tes­to. Al­ko­ho­lio kon­ cent­ra­ci­ja ak­to­riaus krau­jy­je bu­vo 1,8 pro­mi­lės, t. y. daug di­des­nė už vai­ruo­to­jams leis­ti­ną 0,5 ri­bą. Rugp­jū­tį G.De­par­dieu Pa­ry­žiu­je bu­vo pa­te­kęs į ki­tą ava­ri­ją. Jis kumš­ čiu smo­gė vie­no au­to­mo­bi­lio vai­ruo­ to­jui, ta­čiau pa­ts tvir­ti­no, kad kal­tas bu­vo anas vai­ruo­to­jas ir kad jis bi­jo­jo bū­ti nu­blokš­tas nuo mo­to­ro­le­rio. 2005 m. ak­to­rius gal­va su­da­vė jį Flo­ren­ci­jo­je fo­tog­ra­fuo­jan­čiam fo­ tog­ra­fui, o per­nai jo pa­var­dė pir­ muo­siuo­se laik­raš­čių pus­la­piuo­se su­ mir­gė­jo dėl to, kad jis lėk­tu­vo sa­lo­ne nu­si­šla­pi­no į bu­te­lį, nes ky­lant jam ne­bu­vo leis­ta pa­si­nau­do­ti tua­le­tu. BNS, BBC, ne­wsru.com inf.

Girtas narkomanas su­šau­dė kai­my­nus Sut­ri­ku­sios psi­chi­kos ir nuo nar­ko­ ti­kų pri­klau­so­mas vy­ras tre­čia­die­ nio va­ka­rą pra­dė­jo šau­dy­ti vie­na­me Pie­tų Švei­ca­ri­jos kai­me ir nu­žu­dė tris mo­te­ris bei su­žei­dė du vy­rus.

Šios šau­dy­nės iš­kė­lė klau­si­mų dėl pa­ly­gin­ti li­be­ra­lių Švei­ca­ri­jos šau­ na­mų­jų gink­lų kont­ro­lės įsta­ty­mų. Šio­je ša­ly­je gy­ven­to­jams lei­džia­ma lai­ky­ti gink­lus sa­vo na­muo­se tuo me­tu, kai jie neat­lie­ka pri­va­lo­mo­ sios ka­ri­nės tar­ny­bos.

33 me­tų vy­ras pra­dė­jo šau­dy­ ti tre­čia­die­nį apie 20.50 val. vie­tos (21.50 val. Lie­tu­vos) lai­ku De­jo­no kai­me, esan­čia­me ne­to­li piet­va­ka­ ri­nio Sio­no mies­to. Už­puo­li­kas tu­ rė­jo du gink­lus: is­to­ri­nį švei­ca­riš­ką ka­ri­nį šau­tu­vą (mus­ke­to­ną) ir me­ džiok­li­nį šau­tu­vą. Vy­ras pa­lei­do apie 20 šū­vių. Pa­ sak pa­rei­gū­nų, trys mo­te­rys (32, 54 ir 79 me­tų) žu­vo iš kar­to, o du su­ žeis­ti vy­rai (33 ir 63 me­tų) bu­vo iš­ vež­ti į li­go­ni­nę.

Už­puo­li­kas bu­vo su­žeis­tas per su­si­šau­dy­mą su jo suim­ti at­vy­ku­ sia po­li­ci­ja ir taip pat nu­vež­tas į li­ go­ni­nę. Pa­rei­gū­nai sa­kė, kad už­puo­li­ kas, ku­rio var­das neatsk­lei­džia­ mas, 2005 m. gy­dė­si psi­chiat­ri­jos kli­ni­ko­je, o po­li­ci­jai jis bu­vo ži­ no­mas kaip nar­ko­ma­nas. Po­li­ci­ja anks­čiau bu­vo kon­fis­ka­vu­si jo tu­ rė­tus šau­na­muo­sius gink­lus, kai vy­ras bu­vo pa­gul­dy­tas į psi­chiat­ ri­jos li­go­ni­nę.

Šio iš­puo­lio mo­ty­vai kol kas ne­ži­ no­mi. Pa­rei­gū­nai sa­kė, kad jį įvyk­ dęs vy­ras bu­vo to kai­mo gy­ven­to­jas ir au­kos jį pa­ži­no­jo. Švei­ca­ri­jos ži­ niask­lai­da ci­ta­vo vie­tos gy­ven­to­jus, ku­rie sa­kė, kad už­puo­li­kas prieš šią ata­ką var­to­jo daug al­ko­ho­lio. Švei­ca­ri­jo­je šau­na­mų­jų gink­lų tu­ ri daug žmo­nių. Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, 8 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­ čio­je Švei­ca­ri­jo­je pri­va­tūs as­me­nys tu­ri apie 2 mln. šau­na­mų­jų gink­lų. BNS inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.


11

penktADIENIS, sausio 4, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

J.Pla­za: ma­čas su „Uni­ca­ja“ – iš­skir­ti­nis Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai 2013uo­sius pra­dės Eu­ ro­ly­gos „Top 16“ eta­ po rung­ty­nė­mis su sa­vo tre­ne­rio is­pa­ no Joa­no Pla­zos tau­tie­čių ko­man­da – Ma­la­gos „Uni­ca­ja“.

„„Prio­ri­te­tas: vie­na už­duo­čių žal­gi­rie­čiams per dvi­ko­vą su „Uni­ca­ja“ – at­ko­vo­ti ka­muo­lį prie sa­vo­jo krep­šio.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Var­žo­vai – grės­min­gi

2007-ai­siais Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ ver­tą pa­sie­kęs ir 3-ią­ją vie­tą užė­ męs Is­pa­ni­jos klu­bas šį se­zo­ną pres­ti­žiš­kiau­sią že­my­no tur­ny­rą pra­dė­jo ga­lin­gai ir vi­lia­si pa­kar­to­ti še­šerių me­tų se­nu­mo pa­sie­ki­mą. Ap­mau­džiai praė­ju­sią sa­vai­tę per­ga­lę iš sa­vo ran­kų Atė­nuo­se iš­ lei­dę žal­gi­rie­čiai ku­pi­ni ryž­to nu­ džiu­gin­ti sa­vo ger­bė­jus. „Pa­sa­kiau žai­dė­jams, kad ar­ti­ miau­sios dve­jos Eu­ro­ly­gos rung­ ty­nės mums – svar­biau­sios šį se­ zo­ną ir vi­siš­kai ne­svar­bu, kas įvy­ko anks­čiau. Rei­kia iš­lik­ti kon­ku­ren­ cin­giems Eu­ro­ly­go­je ir ko­vo­ti dėl vie­tos pir­ma­ja­me gru­pės ket­ver­ te. No­rė­tu­me mes­ti iš­šū­kį Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ ir Mad­ri­do „Real“. Ži­nau, kad tik­rai ga­li­me įveik­ ti „Uni­ca­ją“. Žai­si­me sa­vo are­no­je, to­dėl tu­ri­me bū­ti su­si­tel­kę. Atė­jo me­tas, kai vi­si tu­ri­me ati­duo­ti ko­ vai 100 pro­c. sa­vo jė­gų – tiek aš ir krep­ši­nin­kai, tiek klu­bo va­do­vai ir sir­ga­liai“, – pa­žy­mė­jo J.Pla­za.

„Uni­ca­ja“ tu­ri vie­ną ga­lin­giau­ sių puo­li­mo gran­džių Eu­ro­ly­go­ je. Ma­la­gos eki­pa sėk­min­giau­siai ko­vo­ja dėl ka­muo­lio (vid. 37,1). Is­pa­ni­jos ko­man­dos smo­gia­mo­ ji jė­ga – ame­ri­kie­čiai Ear­las Cal­ lo­way’us ir Mar­cu­sas Wil­liam­sas bei kroa­tai Kru­n os­l a­vas Si­m o­ nas ir Lu­ka Zo­ri­čius, vi­du­ti­niš­kai per rung­ty­nes pel­nan­tys po 10– 11 taš­kų. „Pui­kiai pa­žįs­tu Ma­la­gos ko­ man­dą. Tre­ni­ra­vau ke­lis jos krep­ ši­nin­kus. Tai la­bai kva­li­fi­kuo­ta ir daug ta­len­tin­gų žai­dė­jų tu­rin­ ti eki­pa. Daug kas pir­miau­siai kal­ ba apie M.Wil­liam­są, ta­čiau sėk­ min­gai žai­džia ir E.Cal­lo­way’us, The­mis Ur­ta­su­nas, Ser­gis Vi­da­lis, L.Zo­ri­čius, An­dy Pan­ko, per­nai „Bar­ce­lo­nos Re­gal“ marš­ki­nė­lius vil­kė­jęs Kos­ta Pe­ro­vi­čius“, – kal­ bė­jo J.Pla­za. „Žal­gi­rio“ stra­te­gas pa­žy­mė­jo, kad dėl įsi­se­nė­ju­sių trau­mų il­go­ kai su ko­man­da ne­ga­lė­jo tre­ni­ruo­ tis vie­nas ko­man­dos ly­de­rių Dar­

Per­nai – ly­gio­sios

Trem­mel­las Dar­de­nas:

Ti­kiuo­si, kad pa­vyks iš­veng­ti emo­ci­jų ir švę­si­me per­ga­lę.

ju­šas Lav­ri­no­vi­čius. „Tai mums – di­de­lė pro­ble­ma, ta­čiau jis jau grį­žo į ri­kiuo­tę, ki­ti žai­dė­jai ir­gi ati­duos vi­sas jė­gas“, – nea­be­jo­ jo tre­ne­ris.

„Žal­gi­ris“ praė­ju­sį se­zo­ną su „Uni­ ca­ja“ žai­dė pir­ma­ja­me Eu­ro­ly­gos eta­pe ir pa­si­da­li­jo po per­ga­lę: sa­vo aikš­tė­je kau­nie­čiai lai­mė­jo 67:65, o sve­čiuo­se kri­to po pra­tę­si­mo – 78:85. Iš vi­so su Ma­la­gos krep­ši­nin­ kais žal­gi­rie­čiai Eu­ro­ly­go­je yra žai­ dę de­šimt dvi­ko­vų ir še­šio­se iš jų šven­tė per­ga­les. Šie­met „Uni­ca­ja“ Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­pą pa­sie­kė jau aš­tun­tą se­zo­ ną iš ei­lės. Praė­ju­sią sa­vai­tę Ma­la­gos ko­man­da 85:82 nu­ga­lė­jo Bam­ber­go „Bro­se Bas­kets“, o vie­nu ma­čo did­ vy­rių ta­po vi­sai ne­se­niai eki­pą pa­ pil­dęs A.Pan­ko – 16 taš­kų pel­niu­sį ame­ri­kie­tį iš Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­ kos“ po re­gu­lia­raus se­zo­no vie­toj Ja­me­so Gis­to per­si­vi­lio­ju­si „Uni­ca­ ja“ at­li­ko pir­muo­sius mai­nus Eu­ro­ ly­gos var­žy­bų is­to­ri­jo­je. Is­pa­ni­jo­je – vi­du­ti­nio­kai

Eu­ro­ly­go­je vie­ną po ki­to var­žo­ vus nuo sa­vo ke­lio tar­si bul­do­ze­

ris šluo­jan­ti „Uni­ca­ja“ tu­ri pro­ble­ mų Is­pa­ni­jos čem­pio­na­te. Kol kas ACB ly­go­je Jas­mi­no Re­pe­šos auk­ lė­ti­niai iš­ko­vo­jo 8 per­ga­les bei pa­ ty­rė 7 ne­sėk­mes ir tarp 18 klu­bų yra de­vin­ti. Tai, kad praė­ju­siais me­tais „Uni­ ca­ja“ pir­mą kar­tą nuo 1998–1999 m. se­zo­no li­ko už ACB ly­gos at­ krin­ta­mų­jų var­žy­bų bor­to, pri­ver­ tė An­da­lū­zi­jos klu­bo stra­te­gus im­ tis ra­di­ka­lių per­mai­nų. Prie eki­pos vai­ro sto­jus J.Re­pe­šai, ma­la­gie­čiai pra­dė­jo žais­ti dar­nų ir draus­min­gą ko­man­di­nį krep­ši­nį. De­ja, prieš pat Nau­juo­sius me­ tus „Uni­ca­ja“ vie­šė­jo Va­len­si­jo­je ir pra­lai­mė­jo vie­tos krep­ši­nin­kams 64:82. „Tai bu­vo skau­di ne­sėk­mė ir nea­be­jo­ju, kad „Uni­ca­ja“ dar la­ biau no­rės lai­mė­ti Kau­ne“, – tei­ gė J.Pla­za. Is­pa­ni­jos ži­niask­lai­da prieš „Žal­ gi­rio“ ir „Uni­ca­jos“ dvi­ko­vą pa­žy­ mė­jo, kad Ma­la­gos krep­ši­nin­kų lau­kia vie­nas di­džiau­sių iš­ban­dy­mų karš­čiau­sio­je Eu­ro­ly­gos are­no­je. Ne­pa­si­duos emo­ci­joms

Žal­gi­rie­čiui Trem­mel­lui Dar­de­nui ma­čas su „Uni­ca­ja“ grei­čiau­siai kels sen­ti­men­tų: ame­ri­kie­tis praė­ ju­sį se­zo­ną vil­kė­jo Ma­la­gos klu­bo marš­ki­nė­lius ir tur­būt ne­pra­leis pro­gos per­si­mes­ti ke­liais žo­džiais su bu­vu­siais bend­ra­žy­giais L.Zo­ri­ čiu­mi ir Au­gus­to Li­ma. „No­ri­me į aikš­tę išei­ti su­si­kau­ pę ir ti­kė­tis, kad pui­kus sir­ga­lių pa­lai­ky­mas ir per­ga­lė pa­dės mums už­mirš­ti Atė­nuo­se pa­tir­tą skau­dų pra­lai­mė­ji­mą. Prieš bu­vu­sią sa­vo ko­man­dą vi­suo­met no­ri­si pa­si­ro­ dy­ti kuo ge­riau. Ti­kiuo­si, kad pa­ vyks iš­veng­ti emo­ci­jų ir švę­si­me per­ga­lę“, – kal­bė­jo T.Dar­de­nas. Pak­laus­tas, kuo „Uni­ca­ja“ pa­ vo­jin­ga, T.Dar­de­nas at­sa­kė: „Is­ pa­n ai sėk­m in­gai kont­ro­l iuo­ja rung­ty­nių tem­pą, tu­ri ge­rų įžai­ dė­jų, aikš­tės kraš­tuo­se sėk­min­ gai žai­džian­čių puo­lė­jų. Ži­nau, kad rung­ty­nės bus ne­leng­vos. Tu­ rė­si­me bū­ti bud­rūs, in­ten­sy­viai gin­tis. Kaip ir vi­są se­zo­ną, gy­ny­ bai skir­si­me ypa­tin­gą dė­me­sį“, – kal­bė­jo ame­ri­kie­tis.

Ran­ki­nio le­gio­nie­riams – pri­pa­ži­ni­mas tė­vy­nė­je Ge­r iau­s iais 2012 me­t ų Lie­t u­v os ran­k i­n in­k ais iš­rink­ti Lai­m a Ber­ na­t a­v i­č iū­t ė ir Arū­n as Vaš­k e­v i­ čius.

Nor­ve­g i­j o­j e, „Vol­d a“ eki­p o­j e, žai­d žian­t i L.Ber­n a­ta­v i­č iū­t ė su­ rin­ko 29,4 pro­c. bal­sų ir ap­len­ kė Ine­są Ver­bo­vik (21,7 pro­c. bal­ sų, „Vil­n iaus ba­ka­l ė­ja-Tau­ras“) bei Bi­ru­tę Stellb­rink (13,8 pro­c., Gio­pin­ge­no „Frisch Auf“, Vo­kie­ ti­ja). A.Vaš­ke­v i­č ius, at­s to­vau­jan­t is Švei­ca­ri­jos „Schaff­hau­sen“ eki­ pai, su­r in­ko 35,8 pro­c. bal­s ų ir nu­kon­ku­ra­vo Mins­ko „Di­na­mo“ (Bal­ta­ru­si­ja) eki­pos na­rį Re­mi­gi­jų Če­pu­lį (22,4 pro­c.) bei 5,9 pro­c. bal­s ų pel­n iu­s į Au­g us­t ą Straz­d ą (Vie­nos „West“, Aust­ri­ja). A.Vaš­ke­vi­čius ge­riau­siuo­ju Lie­ tu­vos ran­ki­nin­ku bu­vo iš­rink­tas ir 2009, 2010 bei 2011 m., o L.Ber­ na­ta­vi­čiū­tė – 2009 ir 2011 m. KD inf.

„„Pri­pa­ži­ni­mas: L.Ber­na­ta­vi­čiū­tė ir A.Vaš­ke­vi­čius ge­riau­siais Lie­tu­vos ran­ki­nin­kais iš­rink­ti ne pir­mą kar­tą. 

Si­mo­no Švit­ros, Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


12

penktADIENIS, sausio 4, 2013

sportas

Ste­buk­lo ne­bū­na, bet čiuo­žė­jai jo ti­ki­si Dai­lio­jo čiuo­ži­mo meist­rui Dei­vi­dui Stag­ niū­nui vėl ga­li bū­ti už­trenk­tos du­rys į žie­mos olim­pi­nes žai­dy­nes – siū­lo­ma jo par­tne­rei ame­ri­kie­tei Isa­bel­lai To­bias ne­ su­teik­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės.

Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Nea­ti­tin­ka kri­te­ri­jų?

Va­kar Pi­lie­ty­bės rei­ka­lų ko­mi­si­ ja pa­siū­lė Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­ baus­kai­tei ne­su­teik­ti Lie­tu­vos pi­ lie­ty­bės le­do šo­kė­jai I.To­bias, ku­riai bū­ti­nas Lie­tu­vos pa­sas, kad ji su D.Stag­niū­nu ga­lė­tų at­sto­vau­ ti mū­sų ša­liai 2014-ųjų So­čio žie­ mos olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. „Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas rei­ka­lau­ ja dviejų kri­te­ri­jų ati­ti­ki­mo – ypa­ tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vai ir in­teg­ ra­vi­mo­si į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ji nė vie­no iš kri­te­ri­jų nea­ti­tin­ka“, – agen­tū­ rai BNS sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ kė, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Ind­rė Pu­ ka­na­sy­tė. 2012-ųjų gruo­dį I.To­bias ir D.Stag­niū­nas bu­vo su­si­ti­kę su Pi­ lie­ty­bės rei­ka­lų ko­mi­si­jos at­sto­ vais. „Bū­tų la­bai skau­du, jei­gu vėl ne­ tek­tų da­ly­vau­ti olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se. Tai bū­tų ant­ras smū­gis į šir­ dį“, – prieš šį su­si­ti­ki­mą kal­bė­jo D.Stag­niū­nas. „Nei­gia­mas at­sa­ ky­mas pri­lyg­tų tra­ge­di­jai“, – pri­ dū­rė I.To­bias. Pre­zi­den­tė ga­lu­ti­nio spren­di­mo kol kas ne­priė­mė. Ko­mi­si­jos siū­ly­ mas jai yra re­ko­men­da­ci­nis. 2009-ai­siais Pre­zi­den­tė D.Gry­ baus­kai­tė, at­si­žvel­gu­si į Pi­lie­ty­bės ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas, ne­su­

tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės išim­ties tvar­ka tuo­me­tei D.Stag­niū­no par­ tne­rei ame­ri­kie­tei Kat­he­ri­ne Leigh Co­pe­ly ir le­do šo­kių po­ra pa­gal Olim­pi­nės char­ti­jos rei­ka­la­vi­mus ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti 2010-ųjų Van­ ku­ve­rio žie­mos olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se, nors bu­vo į jas iš­ko­vo­ju­si ke­ lia­la­pį.

Dei­vi­das Stag­niū­nas:

Bū­tų la­bai skau­du, jei­gu vėl ne­tek­tų da­ ly­vau­ti olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Tai bū­tų ant­ras smū­gis į šir­dį.

Re­zul­ta­tai kas­met ge­rė­ja

„Vil­čių, nors ir tra­pių, bu­vo ir vis dar yra, bet la­biau­siai ap­mau­du, kad vėl ga­li bū­ti pa­lai­do­tos spor­ti­ nin­kų sva­jo­nės, pa­kirs­ta jų kar­je­ ra“, – va­kar „Kau­no die­nai“ sa­kė Lie­tu­vos dai­lio­jo čiuo­ži­mo fe­de­ra­ ci­jos (LDČF) pre­zi­den­tė Li­li­ja Va­ na­gie­nė. LDČF va­do­vės nuo­mo­ne, I.To­ bias ir D.Stag­niū­no nuo­pel­nai Lie­ tu­vai jau ga­na aukš­ti. „Tu­rint gal­vo­je žie­mos spor­ to pa­dė­tį mū­sų ša­ly­je ir tarp­tau­ti­ nę kon­ku­ren­ci­ją dai­lia­ja­me čiuo­ ži­me, Isa­bel­los ir Dei­vi­do tre­čio­ji

„„Kar­je­ra: I.To­bias ir D.Stag­niū­nas kol kas vil­ki spor­ti­nę ap­ran­gą su Lie­tu­vos vals­ty­bės sim­bo­liais. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

vie­ta pa­sau­lio „Grand Prix“ var­ žy­bo­se, de­vin­to­ji – Eu­ro­pos čem­ pio­na­te ir try­lik­to­ji po­zi­ci­ja pa­sau­ lio rei­tin­ge tarp 120 po­rų – so­li­dūs pa­sie­ki­mai. Be to, jie kar­tu čiuo­žia tik nuo 2010-ųjų pa­va­sa­rio, o re­ zul­ta­tai jau aki­vaiz­džiai pro­gre­suo­ ja“, – tvir­ti­no L.Va­na­gie­nė. Pa­sak LDČF pre­zi­den­tės, I.To­ bias in­ten­sy­viai mo­ko­si lie­tu­vių kal­bos ir jau iš­lai­kė eg­za­mi­ną, ak­ ty­viai da­ly­vau­ja lie­tu­vių bend­ruo­ me­nės JAV veik­lo­je, tre­ni­ruo­ja mū­ sų išei­vi­jos vai­kus. „Lauk­si­me Pre­zi­den­tės žo­džio. Sa­ko­ma, kad ste­buk­lų ne­bū­na, bet mes jo ti­ki­mės“, – kal­bė­jo L.Va­na­ gie­nė. I.To­bias ir D.Stag­niū­nas ren­gia­ si sau­sio 21–27 d. Kroa­ti­jo­je vyk­ sian­čiam Eu­ro­pos dai­lio­jo čiuo­ ži­mo čem­pio­na­tui, o ko­vo 10–17 d. Ka­na­do­je nu­ma­ty­tas pa­sau­lio

čem­pio­na­tas, ku­ria­me bus da­li­ja­ mi ke­lia­la­piai į So­čio žie­mos olim­ pia­dą – jie bus įteik­ti 19-ai ge­riau­ sių po­rų. Vi­lio­ja ki­tos ša­lys

Prieš tre­jus me­tus, iš Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros su­lau­kę nei­gia­mo at­sa­ky­mo, K.L.Co­pe­ly ir D.Stag­ niū­nas bu­vo su­gniuž­dy­ti psi­cho­ lo­giš­kai ir ne­tru­kus bai­gė bend­rą kar­je­rą. „Jau­čiuo­si iš­duo­tas ir taip jau­ siuo­si tur­būt vi­sa­da. Net jei­gu atei­ ty­je kas nors pa­si­keis, to, ką pra­ra­ do­me da­bar su Kat­he­ri­ne, mums jau nie­kas ne­sug­rą­žins“, – tą­kart „Kau­no die­nai“ tei­gė D.Stag­niū­ nas. „Spren­di­mas – triuš­ki­nan­tis. Pir­mą­sias ke­lias sa­vai­tes kiek­vie­ ną kar­tą pa­gal­vo­ju­si apie tai ap­ si­verk­da­vau. Ma­no šei­ma, ku­ri

mums la­bai pa­dė­jo ir fi­nan­siš­kai, ir emo­ciš­kai, taip pat bu­vo pri­ blokš­ta, – 2010-ųjų sau­sį kal­bė­jo K.L.Co­pe­ly. – Su­vo­kiu tuos ar­gu­ men­tus, kad ne­gy­ve­nu Lie­tu­vo­je ar čia ne­si­tre­ni­ruo­ju, bet tą pa­tį da­ry­ ti ten­ka dau­gy­bei spor­ti­nin­kų. Vie­ nin­te­lis bū­das to­bu­lė­ti čiuo­žė­jui – tre­ni­ruo­tis ten, kur yra ge­riau­si tre­ne­riai, ir ne­svar­bu, kur tai bū­ tų. Jei­gu Lie­tu­va tu­rė­tų aukš­čiau­ sios kla­sės tre­ne­rių, mes bū­tu­me čia. Sup­ran­tu, kaip svar­bu lai­ky­tis įsta­ty­mų. Ma­nau, kad Dei­vi­das bu­ vo ap­gau­tas la­biau nei aš – šiaip ar taip, tai jo tė­vy­nė. Mes tie­siog no­ rė­jo­me įženg­ti į olim­pi­nį sta­dio­ną lai­ky­da­mi Lie­tu­vos vė­lia­vą.“ D.Stag­niū­nas pa­tvir­ti­no, kad bu­ vo su­lau­kęs pa­siū­ly­mų at­sto­vau­ ti ki­toms ša­lims, ku­rio­se pi­lie­ty­ bės klau­si­mai spren­džia­mi ge­ro­kai lanks­čiau nei Lie­tu­vo­je.


13

Penktadienis, sausio 4, 2013

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

pramogų

alėja

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Auk­si­nė eg­lė sau­go slaptus norus Pag­rin­di­nė Kau­no eg­lė, kau­nie­čius džiu­gin­sian­ti iki sau­sio vi­du­rio, iš vi­daus nu­ka­bi­nė­ ta gau­sy­be la­pe­ lių su lin­kė­ji­mais ir pra­šy­mais. Dau­ gu­ma ra­šiu­sių­jų pra­šo ne tur­tų, o mei­lės, svei­ka­tos ir vai­kų.

„„Sva­jo­nės: pa­grin­di­nei mies­to eg­lei kau­nie­čiai pa­ti­ki sa­vo dva­sin­gus

ir la­bai ma­te­ria­lius no­rus. 

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Pa­sak auk­si­nės eg­lės kū­rė­jos Jo­lan­ tos Šmid­tie­nės, lin­kė­ji­mų ir pra­šy­ mų ant eg­lės pa­lik­ta de­šimt kar­ tų dau­giau, nei jų ga­li­ma iš­vys­ti. „Juos vis nui­ma­me ir sau­go­me ga­ le­ri­jo­je. Ki­taip pro juos ne­bū­tų ga­ li­ma praei­ti“, – sa­kė J.Šmid­tie­nė. „Min­ties ga­lia la­bai stip­ri“, – įsi­ ti­ki­nu­si kau­nie­tė Mil­da, ant eg­lės ša­kos ka­bi­nu­si ke­tur­me­tės duk­ros pa­dik­tuo­tą lin­kė­ji­mą, kad vi­si su­ lauk­tų kuo dau­giau „ge­ros lai­mės“. Jai pri­ta­rė ir su­tuok­ti­nis Vy­te­nis, ant ran­kų lai­ky­da­mas ma­žą­jį Vai­ nių. Šei­ma šian­dien eg­lu­tę ap­lan­ kė pir­mą kar­tą, mat iki šiol tam ne­ pa­si­tai­kė pro­gos. „No­rė­čiau at­ras­ti ar­ti­mą žmo­ gų“, „Tik­ros mei­lės, vy­ro ir vai­ko“, „Pra­šau sū­naus“, „Kad iš­si­spręs­ tų pro­ble­mos ir ap­si­gy­ven­čiau su my­li­mu vy­ru“, „Do­va­nų ne­pra­šy­ siu, tu­riu vis­ką, ko rei­kia. No­rė­čiau lai­mės, kad mū­sų ke­liai neiš­sis­kir­ tų“ – to­kių ir pa­na­šių už­ra­šų ant eg­lės ša­kų ma­ty­ti itin daug.

Ne­ma­žai žmo­nių sau ir ki­tiems lin­kė­jo svei­ka­tos ir stip­ry­bės: „Svei­ka­tos, su­ta­ri­mo, dar­nos ir anū­kų“, „No­riu bū­ti svei­ka, pui­kiai baig­ti stu­di­jas“, „Stip­ry­bės siek­ti tiks­lų, su­ge­bė­ti įkvėp­ti ki­tus“. At­ro­do, kad tik ma­žu­ma į Ro­ tu­šės aikš­tę už­su­ku­sių kau­nie­čių at­vi­rai pra­šė ma­te­ria­lių do­va­nų: mo­to­cik­lo, siu­vi­mo ma­ši­nos, net

Do­va­nų ne­pra­šy­ siu, tu­ riu vis­ ką, ko rei­ kia. No­rė­ čiau lai­ mės, kad mū­sų ke­ liai neiš­ sis­kir­tų.

spal­vo­tų pieš­tu­kų. Lin­kė­ji­mų ir no­rų už­ra­šy­ta ne tik lie­tu­vių, bet ir ru­sų, ne­tgi olan­dų kal­bo­mis. Per­nykš­čiai ir už­per­nai kau­nie­ čių ir mies­to sve­čių pa­lik­ti lin­kė­ ji­mai nau­do­ja­mi moks­lo tiks­lams. „Juos su­si­rin­ko vie­na Vy­tau­to Di­ džio­jo uni­ver­si­te­to dok­to­ran­tė so­ cia­li­niam ty­ri­mui“, – tei­gė J.Šmid­ tie­nė.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

At­ke­liaus Trys ka­ra­liai Me­tų san­dū­ros šven­tes Kau­ne tra­di­ciš­kai baigs mies­tie­čių pa­ mėg­tos Tri­jų ka­ra­lių ei­ty­nės.

Sek­ma­die­nį 15.30 val. nuo S.Dau­ kan­to gat­vės Lais­vės alė­ja į Ro­ tu­šės aikš­tę ke­liau­sian­tys trys iš­min­čiai Kas­pa­ras, Mer­ke­lis ir Bal­ta­za­ras svei­kins ir kvies mies­ tie­čius su­si­rink­ti prie auk­si­nės mies­to eg­lės. An­ge­las su žvaigž­ de ran­ko­je ro­dys ke­lią, svi­ta neš deg­lus, muš būg­nus. Šiais me­tais vėl kar­tu ke­liaus ir se­na­sis Kri­ vis, jis pri­mins, kad at­neš­ta el­nio De­vy­nia­ra­gio sau­lė jau ap­si­ver­tė ant ki­to šo­no, o die­na pail­gė­jo per gai­džio žings­nį. 16.30 val. Ro­tu­šės aikš­tė­je pra­ si­dės kon­cer­tas „Trys ka­ra­liai at­ ke­lia­vo – vi­sas svie­tas už­dai­ na­vo“. Tris ka­ra­lius ir jų pa­ly­dą pa­si­tiks Šei­mi­nin­kas ir Šei­mi­nin­ kė, ku­rie mies­to bend­ruo­me­nei

pa­skelbs, kad jau bai­gia­si ka­lė­ do­ji­mo, sve­čia­vi­mo­si ir links­my­ bių lai­kas, me­tas nu­puoš­ti Ka­lė­dų eg­lu­tę, vėl kib­ti į dar­bus. Kon­cer­ tuos folk­lo­ro an­samb­liai „Žai­sa“, „Ku­po­lė“, „So­dai­lio“. Šven­tė­je da­ly­vau­jan­tys folk­lo­ro an­samb­liai „So­dy­ba“, „Jo­ti­ja“, „Lan­ke­sa“, „Bry­dė“, „Bo­ta­gė­lis“, „Ra­ti­lė­ lis“ kvies su­si­rin­ku­siuo­sius kar­ tu dai­nuo­ti ir šok­ti. Gru­pė „Ug­ nies val­do­vai“ su­ks ug­nies ra­tus, įžiebs sau­lės ženk­lus, o kon­cer­tą vai­ni­kuos nuo­tai­kin­ga kai­mo ka­ pe­la „Sa­dū­nai“. Pras­tu oru žie­mą ge­ras žmo­gus ir šuns ne­va­ry­tų, bet Trys ka­ra­liai ne­ga­li ne­ka­lė­do­ti, sa­ko Kau­no tau­ ti­nės kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai. Ka­ra­lių šir­dy­je – ge­ra va­lia, ran­ko­ se – auk­sas, mi­ra, smil­ka­lai, o ką pa­sieks smil­ka­lų kva­pas, tas vi­sus me­tus bus ap­svai­gęs iš lai­mės. KD inf.


14

Penktadienis, sausio 4, 2013

pramogų alėja

Hip­ho­po fes­ti­va­lis „Gar­ga­re“

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Marko Leyne­ rio, Billy Gold­ bergo knygą „Kodėl vyrai užmiega po sekso“.

Knygoje nuotaikingai pateikiami atsakymai į daugybę visiems rūpimų anatominių, medicininių, lytinių, mitybos ir zoologinių klausimų. Aiškinimai yra paprasti, tačiau pagrįsti mokslinės literatūros studijomis bei asmenine gydytojo patirtimi.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 8 d.

„„Žanras: „Li­veF­rom Kau­nas Streets“ – di­džiau­sias ir se­niau­sias hip­ho­po ir gat­vės kul­tū­ros festivalis.

Nuo 2005-ųjų kas­met vyks­tan­ tis fes­ti­va­lis „Li­veF­rom Kau­nas Streets“, ne­keis­da­mas tra­di­ci­jų, įvyks sau­sio 12 d. ir ati­da­rys nau­ ją­jį Kau­no ren­gi­nių se­zo­ną.

Fes­ti­va­lio už­ku­li­siuo­se nuo­la­tos vy­ko dau­gy­bė per­mai­nų. Kei­tė­si or­ga­ni­za­to­rių ko­man­da, kon­cep­ ci­ja, ren­gi­nio vie­ta, ta­čiau pa­grin­ di­niai sie­kiai iš­li­ko tie pa­tys. Di­džiau­sias ir se­niau­sias hip­ ho­po ir gat­vės kul­tū­ros, už­da­ro ti­po fes­ti­va­lis Lie­tu­vo­je su­si­de­da iš dvie­jų da­lių. Die­ną įvyks tarp­ tau­ti­nis gat­vės šo­kių čem­pio­na­ tas „The­Circ­le“. Ja­me su­si­rungs Bal­ti­jos ir kai­my­ni­nių ša­lių, gat­ vės šo­kių pro­fe­sio­na­lai ir pra­de­ dan­tie­ji.

Nuo šo­kių pri­ vers ati­trūk­ti ir įtemp­ti au­sis se­mi­na­ras „Už­ merk akis, už­si­ kimšk au­sis“. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­na: žiū­ro­vai tik­rai liks nu­ste­bin­ti šo­kė­jų pa­ si­ro­dy­mų ir ruo­šia­mų staig­me­ nų. Va­ka­ri­nė­je da­ly­je pa­si­ro­dys di­džiau­sios Lie­tu­vos re­po mu­zi­ kos žvaigž­dės „G&G Sin­di­ka­tas“, skan­da­lin­gais teks­tais bei stip­ ria ri­ma­vi­mo tech­ni­ka pa­si­žy­mė­ję re­pe­riai „Tie Ge­res­ni“. Fes­ti­va­ly­je su gy­vu pro­jek­tu iš­vy­si­me šių me­ tų „M.A.M.A.“ ge­riau­sios hip­ho­ po gru­pės no­mi­nan­tus – „Li­las ir In­no­mi­ne“ ir dau­ge­lį ki­tų hip­ho­po sce­nos pio­nie­rių. Or­ga­ni­za­to­riai kas­met pa­tei­ kia nau­ją staig­me­ną ren­gi­nio sve­ čiams. Šie me­tai – ne išim­tis. Fes­ ti­va­ly­je nuo šo­kių pri­vers ati­trūk­ti ir įtemp­ti au­sis se­mi­na­ras „Už­ merk akis, už­si­kimšk au­sis“.Se­ mi­na­rą ves „Bal­ti­jos Elekt­ro­ni­kos“ or­ga­ni­za­to­rė Dai­na Du­baus­kai­tė ir Lo­ra­nas Vait­kus. Lek­to­riai pa­sa­kos apie Lie­tu­vos mu­zi­kos ži­niask­lai­dą 1990–2013 m. Fes­ti­va­lis jau ant­rą kar­tą vyks Kau­no mu­zi­kos lof­te „Gar­ga­ras“. KD inf.


153

penktaDIENIS, sausio 4, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Padėka� ������������������������������������������������������� 15 Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������������� 15 Parduoda� ������������������������������������������ 15, 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Keičia� ���������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Kviečia � ������������������������������������������������������ 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 16 Rasta������������������������������������������������������������� 17 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

padėka Nuoširdžiai dėkojame PLC „Mega“ vadovybei už kalėdinį stebuklą – nemokamas pramogas šeimoms. Kauno gausių šeimų bendrija 1060706

DARBo skelbimai

Tekstilės gamybos įmonė ieško valytojos (-o). Teirautis tel. 8 685 49 222. 1060981

Siūlo darbą Kepyklai Panemunėje reikalingi formuotojai-miltų svėrėjai. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 1061073

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058757

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas ir trikotažinių-tekstilinių gaminių pakuotoją lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1060675

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1058875

Moteriško apatinio trikotažo siuvimo įmonė Kaune siūlo darbą medžiagų sukirpėjai (-ui). Darbo laikas: viena pamaina. Darbo pobūdis: medžiagų klojimas ir jų kokybės tikrinimas, kokybiškas detalių sukirpimas naudojant lekalus arba brėžinius; kirpinių komplektavimas. Savo CV siųsti e. paštu info@kudreshov.com. Pasiteirauti tel. 8 615 24 624. 1059213

Pareigos: kambarinė. Patirtis būtų privalumas. CV siųsti e. paštu viabalticapramogos@gmail.com. Tel. 8 656 39 311. 1059471

Pasiuntinių paštui reikalingi: laiškanešiai; kurjeriai, turintys ekonomiškus automobilius, vadybininkai (klientų paieška). Kandidatai registruojami tel. 208 093. 1060849

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058572

Reikalinga SPAUDOS PARDAVĖJA (-as). Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 1060860

Reikalingas šaltkalvis-suvirintojas dirbti pusautomačiu. Tel. 8 612 55 808.

1061336

Reikalingi skrajučių platintojai Kauno mieste. Tel. 8 606 32 316. 1060402

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

1060156

Ieško darbo 60 metų vyras be žalingų įpročių prižiūrėtų ligonį arba gyvulius kaime. Turiu patirties abiejose srityse. Tel. 8 604 95 687. 1060778

1059845

1060353

Statybos bendrovei reikalingi: atestuoti bendrųjų statybos darbų vadovai, meistrai, techninis direktorius, inžinierius viešiesiems pirkimams organizuoti. Tel. (8 37) 732 362. 1060836

1057803

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1058811

Kompiuterininkų

1059450

1060804

Pigiai ir kokybiškai klijuojame įvairių rūšių plyteles ir atliekame įvairius vidaus remonto darbus. Tel. 8 606 50 549. 1060843

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1061192

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1052288

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1058959

Statybos, remonto

Plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, dažymas ir kiti darbai. Tel. 8 648 62 352.

1040379

Moderniu echoskopu atliekami kraujotakos ir įvairių organų ultragarsiniai tyrimai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1058558

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1060505

Atliekame gipskartonio montavimo darbus, įrengiame mansardas, šiltiname, glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 8 675 03 868. 1060684

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1060780

Buitinės technikos remonto

1058544

1046624

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1059813

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1055654

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1060711

Atlieku visus santechnikos darbus. Darbams suteikiu garantiją. Tel. 8 600 61 309. 1060537

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

1057905

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 1057397

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 1041875

ALADINO valykla valo kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai – nuo 75 Lt. Dirbame I–V 8–19, VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1060406

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

1058634

1056820

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, vonias, dušo kabinas, maišytuvus, gyvatukus. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 646 03 025. 1060344

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai atlieka visus santechnikos darbus. Visi rekonstrukcijos, griovimo, apdailos darbai. Tel. 8 670 48 327.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kambario butą Pramonės pr., Dainavos r. (b. p. 33 kv. m, III a., tvarkingas, tuščias). Tel. 8 699 37 824.

1060879

1060244

Šlaitinių stogų dengimas įvairia danga, sienų šiltinimas, dailylenčių kalimas (lauko), pastogių įrengimas. Tel. 8 634 55 006.

20 arų žemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava, Ražiškių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. www.agmindis.lt.

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1060069

Vidaus įrangos PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1059375

Baldžių

1059474

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032356

Jei Jūs norite gyventi Kaune ir pabėgti nuo drakoniškų sąskaitų už šildymą, šis pasiūlymas – KAIP TIK JUMS! Parduodamas 2 a. mūrinis namas su rūsiu SB Biruliškės, Kauno r., iki Partizanų g. 350 m (b. pl. 80, gyv. 48 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas, remontas, 6 a, visos komunikacijos, išskyrus dujas ir kanalizaciją). 138 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448; www.agmindis.lt. 1059479

Buitinė technika

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1057812

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1047588

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1054149

1054014

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1058330

1059786

1053200

Apdaila. Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Dedu laminuotas grindis. Superku medžiagas. Tel. 8 681 70 074.

AKCIJA! 30 Lt/val. Perkraustymo, pervežimo paslaugos Kaune. Senų daiktų išvežimas utilizuoti. Malonūs krovikai. Dirbame visą savaitę! 8–22 val. Tel. 8 625 89 980.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1060878

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

1057277

Specializuoti laiptinių dažymo, griovimo, rekonstrukcijos, apdailos, mūro, tinko, betonavimo, tvorų, elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501.

Medikų

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Siūlome darbą IKI prekybos centre (Savanorių pr. 111, Kaune) kasininkams (-ėms) pardavėjams (-oms) ir šviežių produktų skyrių pardavėjoms (-ams). Tel. 8 655 67 115.

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1061191

Paslaugos

Senamiestyje įsikūrusiai kavinei reikalinga virėja (-as). Tel. 8 643 89 586. Siūlomas darbas kvalifikuotai siuvėjai (siūti ir taisyti drabužius visą darbo dieną). Darbas Dainavos mikrorajone. Tel. 8 673 06 774.

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

1060548

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1060846

Kokybiškai, nebrangiai remontuoju butus. Glaistau, dažau, tapetuoju, klijuoju parketą, plyteles, montuoju gipskartonį. Tel. 8 614 30 566.

Santechnikas ieško darbo. Galiu dirbti užsienyje. Anglų kalbos pagrindai, rusų kalba. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 675 19 414.

Reikalingos (-i) pardavėjos (-ai) prekiauti LAUKE pramoninėmis prekėmis, Aleksote arba Centre. Atlyginimas 50 Lt už dieną. Tel. 8 673 02 648. 1060543

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1058144

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1053790

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029424

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1055702

Maisto prekės Parduodu bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, šviežius ir raugintus kopūstus, raugintus agurkus. Pristatau į vietą, išrašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1055190

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, sausio 4, 2013

klasifikuoti skelbimai parduoda

Perka

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1056313

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1051721

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1053499

Atvežame skubiai (nuo 1 tonos) medienos pjuvenų briketų (RUF, PINI – KEY), baltarusiškų durpių briketų. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 600 25 915. 1056567

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1053912

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1053473

Baltarusiškų durpių briketai, kaina 310 litų už toną. Ateities pl. 34, Kaunas (UAB „Polimeta“). Tel. 8 698 15 168. 1057899

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1057950

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058778

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974194

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1055217

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1061343

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1061355

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1060595

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1060619

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1057866

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830. 1052097

UAB „POLIMETA“ brangiai perka juodųjų (iki 850 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1058207

1060094

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1051959

1053248

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1052008

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336. 1047458

Įvairūs Nuomoja

Vadovaujantis UAB „EKOLITA” įstatais ir LR ABĮ nuostatomis bei atsižvelgiant į 2013 01 02 UAB „EKOLITA” akcininkų priimtą sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pranešame, kad 2013 m. sausio 25 d. 9 val. šaukiamas UAB „EKOLITA” visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Konstitucijos pr. 15/5, C korpusas, 70 kabinetas, Vilnius. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: dėl Bendrovės direktoriaus pakeitimo. 2013 01 25 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektai akcininkams bus pateikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu gyvenamosios vietos adresu. UAB „Ekolita“ akcininkai 1061155

Informuojame žemės sklypų prie pastatų A.Juozapavičiaus pr. 94–6 ir Geležinkelio g. 5–3 savininkus, kad atliekami žemės sklypo Geležinkelio g. 3, Šančių seniūnijoje, kadastriniai matavimai. Dėl ribų derinimo prašom kreiptis į UAB „Geodezininkai“, Raudondvario pl. 93, LT-47184 Kaunas. Dainius Siliūnas, tel. 8 672 32 490, geodezininkai@gmail.com. 1060851

Išnuomoju tvarkingą vieno kambario butą Kaune, Kovo 11-osios g. Tel. 8 676 99 515.

Paskolos

1059718

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1055549

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161. 1059150

Pamesta

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1058186

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1058165

Pamestą Kauno S.Daukanto vidurinės mokyklos moksleivės pažymėjimą MP Nr. 1109026, išduotą Silvijai Stalioraitytei, laikyti negaliojančiu.

Geromis kainomis perkame visų markių automobilius. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597.

Pamestą LSMU veterinarijos fakulteto studijų knygelę Nr. VM 7657, išduotą Neringai Sakalauskaitei, laikyti negaliojančia.

Perku namą arba dalį namo Žaliakalnyje. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581.

1058937

1059659

1061394

1057392

Gabenimai Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1057684

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1053508

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1059094

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1058474

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1058430

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1058410

Kiti Pamestą Lietuvos studento pažymėjimą, išduotą Ievai Balčiūnaitei, Nr. SPD373299, laikyti negaliojančiu. 1060987

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1058390

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt.


17 3

penktaDIENIS, sausio 4, 2013

klasifikuoti skelbimai Keičia

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Keičiu 2 butus: 1 k. su bendrais patogumais Vilniaus centre, A.Goštauto g. (galiu parduoti, nuomoti); 2 k. Kaune, Pašilės g., į butą Vilniuje ar Kaune. Tel. (8 37) 334 597, 8 677 17 794.

Šokiai, dainavimas Naujais metais pasižadėjote pradėti šokti?! NEMOKAMI linijinių šokių užsiėmimai sausio 7, 9, 10, 14, 16, 17 ir 18 d. Centre, Vilijampolėje ir Aleksote – pradedantiesiems! Ateikite, pabandykite ir likite su VIENA LINIJA, nes tik čia madingiausi ir linksmiausi šokiai be porų. Patyrę ir energingi vadovai išmokys jus jaustis komfortiškai ant parketo. Pradėję šokti linijinius, atrasite daugiau šviesių gyvenimo pusių! Registracija www.line-dance.lt arba tel. 240 633, 8 615 93 665.

1055877

įvairūs

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Helsinkis–Stokholmas, Kopenhaga–Oslas, Amsterdamas–Niukastlas.

1061024

Sportas EKOJOGA kviečia į jogos pradedančiųjų užsiėmimus salėje, Laisvės al. 101A. Renkamos rytinės ir vakarinės grupės. Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais ir antradieniais 8.30–10 val. ir 18–19.30 val. Daugiau www.ekojoga.lt arba tel. 385 512, 8 656 03 823. 1060076

VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 1034, sausio 2 d. AUKSO PUODAS – 12 761 852 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 316 443 Lt 01 10 13 17 23 43 Auksinis skaičius 43 Papildomi skaičiai 38 40 Lietuvoje laimėti prizai 5 + papildomas sk. – 208 159 Lt (1 priz.) 5 skaičiai – 6 422 Lt (7 priz.) 4 skaičiai – 161 Lt (383 priz.) 3 skaičiai – 11 Lt (7049 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (9269 priz.) Džokeris – bil. nr. 090 366 458 (185456 Lt) Prognozė: Aukso puode – 16 mln. Lt Didysis prizas – 4 mln. Lt Džokeris – 200 000 Lt

informuoja DĖMESYS SENJORAMS Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fik­ a­ci­jos cen­tras (Vy­ tau­to pr. 44) tę­sia ren­gi­nių cik­lą, skir­tą sen­jo­rams. Ypač kvie­čia­mi ir lau­kia­mi sen­ jo­rai mo­ky­to­jai. Ka­dan­gi į kai ku­rias veik­las ga­li­me pri­im­ti ri­bo­tą skai­čių da­ly­vių, to­dėl pra­šom re­gist­ ruo­tis iš anks­to.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KELTŲ BILIETAI INTERNETU Klaipėda–Kylis, Klaipėda–Zasnicas, Klaipėda–Karlshamnas, Ryga–Stokholmas, Talinas–Stokholmas, Talinas–Helsinkis,

LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų. KELIONĖS Vasaros poilsio kelionėms – net iki 50 % nuolaidos! KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Sau­sio mė­ne­sį vyks: SVEIKATOS KURSAS 15 d. 11 val. – pa­skai­ta „Gal no­ri­te gy­ven­ti il­ giau?”. Lek­to­rės – A.Si­da­rie­nė, R.Kuo­lie­nė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. 29 d. 15 val. – pa­skai­ta „Se­zo­ni­nė mi­ty­ba”. Lek­to­rė – K.Kar­pa­vi­čie­nė. Re­gist­ruo­tis tel. 200 127. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

AKCIJA

1 + 5 SK E L B I M

RAsta Ž. Šan­čiuo­se (ne­to­li po­li­kli­ni­kos) ras­tas rak­ tas su skor­pio­no pa­ka­bu­ku. Tel. 8 617 06 357.

AI

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena


18

penktadienis, sausio 4, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Nuoširdžiai užjaučiame direktorių Saulių DRĖGVĄ ir jo šeimą, netekus brangaus tėvelio. UAB „Baltijos Brasta“ kolektyvas

Dėkoja Nuoširdžiai dėkojame užjautusiesiems skaudžią netekties valandą, į paskutinę kelionę palydint mums brangų žmogų – mamą. Taip pat už visokeriopą pagalbą nuoširdžiai dėkojame UAB „Rimtis“ vadovams Juozapui ir Audronei Jasiukaičiams. Ačiū Jums. Sūnūs Skaidrius ir Robertas su šeimomis

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parveži­ mas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmi­ mas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Re­ novuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje – NEMOKAMAI. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1059079

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJAME: Jonavos g. 40A, S.Žukausko g. 3A, Radvilėnų pl. 15A ir kitose pa­ rapijų šarvojimo salėse, kremavimas, platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas. Jonavos g. 40A šarvojimo salės nemokamai (prie „Undinės“, Senamiestis, Kaunas). Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. 1053567

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sau­sio 5 d. 19 val. – Juo­zas Tu­mas-Vaiž­ gan­tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­de­ris. Ma­žo­ji sce­na. Sau­sio 10 d. 19 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Sau­sio 4 d. 18 val. – El­to­nas Joh­nas, Ti­mas Rice. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­ nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas. Sau­sio 5 d. 18 val. – skelb­ta Im­rės Kal­ ma­no ope­re­tė MONMARTRO ŽIBUOKLĖ ne­įvyks. Bi­lie­tus pra­šom grą­žin­ti į ka­są. Sau­sio 6 d. 12 val. – SNIEGO KARALIENĖ. 2 da­lių ba­le­to spek­tak­lis vai­kams H.K.An­ der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais, pa­gal E.Grie­go mu­zi­ką. Cho­re­og­ra­fas Alek­san­dras Jan­ kaus­kas, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, dai­li­nin­kė Ra­mu­nė Skre­bū­nai­tė. 18 val. – Jo­han­nas Straus­sas. VIENOS KRAUJAS. 3 veiks­mų ope­re­tė. At­nau­ji­ni­ mo re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas Ma­ciu­le­vi­čius, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, at­nau­ji­ni­mo dai­li­nin­kė Mar­ta Vo­sy­liū­tė, cho­re­og­ra­fas Alek­san­dras Jan­kaus­kas. Sau­sio 9 d. 18 val. – Jo­han­nas Straus­sas. ČIGONŲ BARONAS. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­ rius Ge­di­mi­nas Še­dui­kis, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­ jus Vi­soc­kis, sce­nog­ra­fas An­du Du­mit­res­cu (Ru­mu­ni­ja), kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius, cho­re­og­ra­fas Dai­nius Ber­vin­gis. Sau­sio 10 d. 18 val. – Ko­las Por­te­ris. BUČIUOK MANE, KEIT. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Ai­das Gi­nio­tis, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Vil­ma Dab­kie­nė, cho­ re­og­ra­fė Ves­ta Grabš­tai­tė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Sausio 5, 6 d. 12 val. – naujametė prem­ jera Didžiojoje scenoje ir susitikimas su Kalėdų Seneliu! BALTA SNIEGO ŽMOGE­ LIUKŲ KELIONĖ (užpustyta istorija apie pasislėpusią Saulę). Režisierius O.Žiugžda. Dailininkė A.Jankauskienė. Kompozitorė G.Pauliukevičiūtė. Sausio 5, 6 d. 11 val. – naujametė prem­ jera Mažojoje scenoje ir susitikimas su Kalėdų Seneliu Lėlių muziejuje. NAUJA­ METĖ PASAKA (Varveklių šalies paslaptys). Režisierė V.Vyšniauskaitė. Dailininkė A.Juškaitė. Kompozitorė J.Juzėnaitė. Sausio 12 d. 12 val. Mažojoje sceno­ je – GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (lietuvių liaudies pasakos motyvais), nuo 5 m. Sausio 13 d. 12 val. Mažojoje sce­ noje – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 m.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Sausio 4 d. 18 val. – komedija ŽIRKLĖS. Režisierius M.Slawinski. LAIMINGI ŽMONĖS Sausio 6 d. 19 val. – romantinė komedija KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU. Režisie­ rius A.Lebeliūnas. IDIOTEATRAS Sausio 9 d. 18 val. – komedija BOEING BOEING. Režisierius S.Aškelavičius. DOMINO TEATRAS Sausio 10 d. 18 val. – komedija SEX GURU. Režisierius S.Uždavinys.

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Sausio 6 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Sausio 6 d. 18 val. – choro „Exaudi” kon­ certas. B.Brittenas. „A Ceremony of Carols”. Sausio 10 d. 19 val. – komedija ŠEIMOS PATARĖJAS. Sausio 11 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Sausio 18 d. 19 val. – tragikomedija PJESĖ PRARASTAM BALSUI („Katinėlis ir Paukštelis”). Sausio 19 d. 19 val. – komedija KĄ GALVOJA VYRAI? Sausio 25 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija BRENDŽIO TRIMS. Sausio 30 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Sausio 31 d. 19 val. – Vadimas Levanovas. SUDIE, DERINTOJAU! Bilietus platina „Tiketa”.

renginiai PERKŪNO NAMAS Alek­so­to g. 6

Sau­sio 4 d. 16 val. – tau­to­dai­li­nin­kės Eg­lės Dva­rio­nai­tės-Vin­da­šie­nės au­to­ri­nės kar­pi­nių pa­ro­dos PRO DVARELIO VARTUS pri­sta­ty­mas, da­ly­vau­ja au­to­rė.

KERAMIKOS MUZIEJUS Rotušės a. 15

Sausio 4 d. 16 val. – kūrybinės grupės „Archyvas“ parodos NETOBULUMAS atida­ rymas. Parodoje dalyvaujantys „Archyvo“ nariai: Giedrė Gučaitė, Dormantė Penkins­ ki, Jurgis Penkinski, Liudvikas Ivaškevičius, Giedrius Liagas, Juozas Rimkus kviečia parodos lankytojus pamąstyti apie tai, kas yra tobula ir netobula. Jau antrą dešimtį metų kolektyvinės kūrybos rūpesčiais ir džiaugsmais spin­ duliuojantys „archyviečiai“ tarsi byloja: tobulumas slypi netobulume...

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Sau­sio 4 d. 18 val. – miš­raus cho­ro „Gin­ta­ ras” kon­cer­tas TRIJŲ KARALIŲ BELAUKIANT. Cho­ro va­do­vė ir di­ri­gen­tė Jo­vi­ta Ku­la­kaus­ kie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Sausio 5 d. 12 val. – šventinis koncertas TRYS KARALIAI ATVAŽIAVO. Koncertuos liaudiškos muzikos ansamblis „Bočiai” ir Kauno kultūros centro „Tautos namai” šokių kolektyvas „Ainiai”. Įėjimas nemokamas.

Į KAUNĄ ATKELIAUJA TRYS KARALIAI Sausio 6 d. 15.30 val. nuo S.Daukanto gatvės Laisvės alėja į Rotušės aikštę keliaus trys išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Jie sveikins ir kvies miestiečius susirinkti prie auksinės miesto eglės. An­ gelas su žvaigžde rankoje rodys kelią, svita neš deglus, muš būgnus. Šiais metais vėl kartu keliaus ir senasis Krivis, jis primins, kad atnešta elnio Devyniaragio saulė jau apsivertė ant kito šono, o diena pailgėjo per gaidžio žingsnį... 16.30 val. Rotušės aikštėje prasidės koncer­ tas „Trys karaliai atkeliavo – visas svietas uždainavo”. Tris karalius ir jų palydą pasi­ tiks Šeimininkas ir Šeimininkė, kurie miesto bendruomenei paskelbs, kad jau baigiasi kalėdojimo, svečiavimosi ir linksmybių laikas, metas nupuošti Kalėdų eglutę, vėl kibti į darbus... Koncertuos folkloro ansambliai „Žaisa”, „Kupolė”, „Sodailio”. Šventėje dalyvaujantys folkloro ansambliai „Sodyba”, „Jotija”, „Lankesa”, „Brydė”, „Botagėlis”, „Ratilėlis” kvies susirinkusiuo­ sius kartu dainuoti ir šokti. Grupė „Ugnies

valdovai” suks ugnies ratus, įžiebs saulės ženklus, o koncertą vainikuos nuotaikinga kaimo kapela „Sadūnai”. Šaltą žiemos dieną geras žmogus ir šuns nevarytų, bet Trys karaliai negali nekalė­ doti. Jų širdyje gera valia, rankose auksas, mira, smilkalai, o ką pasieks smilkalų kvapas, tas visus metus bus apsvaigęs iš laimės. Norite linksmai praleisti laiką? Ateikite, visi visi, dideli ir maži, į Kauno miesto šventę „Trys karaliai atkeliavo – visas svietas uždainavo”. Organizatoriai: Kauno miesto savivaldybė, Kauno tautinės kultūros centras. Informacija www.ktkc.lt, tel. 8 679 36 715.

KAUNO ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO ARKIKATEDRA BAZILIKA Menininkų akcija „Kad sugaustų didieji Arkikatedros vargonai“ tęsiasi! Kauno religinės muzikos centras kviečia į koncertų ciklą NUO ADVENTO IKI TRIJŲ KARALIŲ. Sausio 6 d. 16 val. – Kauno valstybinis cho­ ras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis. Solistės: Živilė Lamauskienė (so­ pranas) ir Rita Novikaitė (mecosopranas). VDU MA kamerinis orkestras, dirigentas Robertas Bliškevičius. Renginio vedėjas – aktorius Egidijus Stancikas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Sau­sio 8 d. 17 val. – Ar­vy­do Juo­zai­čio kny­ gos „Gy­vų­jų te­at­ras” (dra­mos) su­tik­tu­vės. Da­ly­vau­ja au­to­rius Ar­vy­das Juo­zai­tis, re­ži­sie­rė Ra­mu­nė Kudz­ma­nai­tė, iš­trau­kas iš dra­mos „Pre­zi­den­tie­nė” skai­to ak­to­riai Dai­va Stub­rai­tė ir Liu­bo­mi­ras Lau­ce­vi­čius.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Sau­sio 9 d. 17 val. bus pri­sta­ty­ta Ge­di­mi­no Jan­kaus dra­ma KYBARTŲ AKTAI. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus au­to­rius Ge­di­mi­nas Jan­kus, is­to­ ri­kas dr. Al­gi­man­tas Lie­kis, LR Pre­zi­den­to A.Sme­to­nos gi­mi­nai­tis Ri­man­tas Sme­to­na, te­at­ro­lo­gė El­vy­ra Mar­ke­vi­čiū­tė. Iš­trau­kas iš dra­mos skai­tys ak­to­rius Liu­bo­mi­ras Lau­ce­vi­čius. Va­ka­rą ves ra­šy­to­jas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis. Dra­mos pa­grin­di­niai ir vie­nin­te­liai he­ro­jai – tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­ tas An­ta­nas Sme­to­na ir pir­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Au­gus­ ti­nas Vol­de­ma­ras. Ky­bar­tuo­se, kur sie­ną kir­to į Va­ka­rus be­si­trau­kian­tis Pre­zi­den­tas Sme­to­na ir iš Va­ka­rų į Lie­tu­vą grįž­tan­tis A.Vol­de­ma­ras, ir įvyks­ta me­na­mas šių dvie­ jų vei­kė­jų su­si­ti­ki­mas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Sau­sio 11 d. 14 val. – ren­gi­nys, skir­tas Sau­sio 13-ajai. Pa­ro­dos „1991-ųjų sau­sis Kau­ne” pri­sta­ty­mas su įvy­kių liu­di­nin­kais. Pa­ro­do­je iš­gir­si­te, kaip Sau­sio 13-osios įvy­kiai pa­lie­tė Kau­ną, pa­ma­ty­si­te au­ten­tiš­ kus, 1991-ųjų sau­sį me­nan­čius eks­po­na­tus: Kau­no sa­vi­val­dy­bės te­le­fo­nų skam­bu­čių re­gist­ra­ci­jos kny­gas, spau­di­nius, fo­to­me­ni­ nin­ko Ro­mu­al­do Po­žers­kio nuo­trau­kas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. Pa­ro­da vei­kia nuo sau­sio 8 d. iki va­sa­rio 28 d.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Kie­ta­šik­niai“ (OMNI ID iš­anks­ti­nė premje­ ra) – 10 d. 19.35 val. „Varg­die­niai“ – iki 10 d. 11.15, 14.30, 18, 21.15 val. „Au­ro­ra“ – iki 10 d. 15.30 val.; 5, 7, 9 d. 21.30 val.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS 10 d. 19 val.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

6 d. 18 val.

IDIOTEATRAS

9 d. 18 val.


19

penktadienis, sausio 4, 2013

kas, kur, kada „Bai­mės įlan­ka“ – iki 9 d. 19.35 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (iš­anks­ti­niai se­an­sai, lie­t. k.) – iki 10 d. 16 val. „Dže­kas Ry­če­ris“ – iki 10 d. 13.15, 16.15, 19, 22 val. „Sau­lės cir­kas. Vi­sa­tos pa­kraš­ty“ 3D (lie­t. k.) – iki 10 d. 17.15 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ 3D – iki 10 d. 14.40, 19.10, 21.45* val. (*išsk. 5, 7, 9 d.). „Pi gy­ve­ni­mas“ – iki 10 d. 13.25, 18.15, 20.50 val. „Zam­be­zi­ja“ 3D (lie­t. k.) – iki 10 d. 10.45, 12.40 val. „Zam­be­zi­ja“ (lie­t. k.) – iki 10 d. 11.20, 17.40 val. „Ho­bi­tas: ne­lauk­ta ke­lio­nė“ 3D – 5, 7, 9 d. 21.45 val. „Ho­bi­tas: ne­lauk­ta ke­lio­nė“ – iki 10 d. 12, 21.30* val. (*išsk. 5, 7, 9 d.). „Le­gen­dos su­si­vie­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 10 d. 11 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Vargdieniai“ (premjera) – iki 10 d. 11.30, 15, 18.45, 21.50 val. „Baimės įlanka“ (premjera) – iki 10 d. 19.45 val.; 4, 5 d. 23.45 val. „Su Naujaisiais, mamos!“ (premjera) – iki 10 d. 15.15 val. Kino klubo seansas. „Provokuojantys užrašai“ – 10 d. 18.15 val. „Džekas Ryčeris“ – iki 10 d. 11.45, 14.45, 17.15, 20 val.; 4, 5 d. 22.45 val, „Sėkmės džentelmenai“ – iki 10 d.13.45, 16, 18.30, 20.45 val. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ 3D (liet. k.) – iki 10 d. 11, 15.30, 17.45, 21.40 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – 5, 6 d. 10.15 val.; iki 10 d. 12.15, 14.15, 16.15 (seansas nevyks 8 d.) val. „Pi gyvenimas“ 3D – iki 10 d. 14.30, 18 (seansas nevyks 5 d.), 21.30 val. „Hobitas: nelaukta kelionė“ HFR 3D – iki 10 d. 10.45, 17.30 val. „Hobitas: nelaukta kelionė“ 3D – iki 10 d. 21.15 (seansas nevyks 5 d.) val. „Optimisto istorija“ – iki 9 d. 18.15 (seansas nevyks 8 d.) val.; 4, 5 d. 23.15 val. „Zambezija“ (liet. k.) – iki 10 d. 13 val. „Zambezija“ 3D (liet. k.) – iki 10 d. 10.30 val. „Ralfas griovėjas“ 3D (liet. k.) – iki 10 d. 12.45 val. „Ralfas Griovėjas“ (liet. k.) – iki 10 d. 11.15 val. „Širdžių ėdikas“ – iki 10 d. 21 val. „Debesų žemėlapis“ – 4, 5 d. 23 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Šeimoje“ – 8 d. 16.10 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Trileris „Neatsigręžk“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.55 Nuotykių komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.) (N-7) (k). 10.50 Radži ieško žmonos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Koncertas „Auksinis gramofonas 11“ (Rusija, 2006 m.). Dalyvauja N.Baskovas, F.Kirkorovas, V.Meladzė, S.Rotaru, D.Bilanas, N.Presniakovas, Valerya, L.Agutinas, I.Kobzonas ir kt. 21.20 Farai (N-14). 22.20 Veiksmo f. „Atpildas“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-14). 0.30 Siaubo trileris „Bepročiai“ (JAV, 2010 m.) (S).

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Sausio 4 d. 17 val. – „Kai Kalėdų Senelis nukrito į žemę” (nuotykių filmas visai šeimai, 2011 m., Vokietija, rež. Oliver Dieckmann, įgarsinta lietuviškai, N-7). 19 val. – PREMJERA. „Aurora” (fantastinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Kristina Buožytė, vaidina Marius Jampolskis, Jurga Jutaitė, įgarsinta lietuviškai). Sausio 5 d. 16 val. – PREMJERA. „Aurora” (fantastinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Kristina Buožytė, vaidina Marius Jampolskis, Jurga Jutaitė, įgarsinta lietuviškai). 18 val. – „Meilė yra viskas, ko reikia”(romantinė komedija, Danija, Švedija, Italija, Prancūzija, Vokietija, 2012 m., rež. Susanne Bier, lietuviški titrai). 20 val. – PREMJERA. „Aurora” (fantastinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Kristina Buožytė, vaidina Marius Jampolskis, Jurga Jutaitė, įgarsinta lietuviškai). Sausio 6 d. 14 val. – „Kai Kalėdų Senelis nukrito į žemę” (nuotykių filmas visai šeimai, 2011 m., Vokietija, rež. Oliver Dieckmann, vaidina įgarsinta lietuviškai, N-7). 16 val. – PREMJERA. „Aurora” (fantastinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Kristina Buožytė, vaidina Marius Jampolskis, Jurga Jutaitė, įgarsinta lietuviškai). 18 val. – „Virš įstatymo” (kriminalinė drama, JAV, rež. John Hillcoat, lietuviški titrai).

Kino centras „CINAMON“

4 d. 19.10 val.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Romantinė komedija „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“ (JAV, 1998 m.). 13.30 „Bailus voveriukas“ (7). 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Dok. drama „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Garfildas“ (JAV, 2004 m.). 20.50 Nuotykių komedija „Netikra vienuolė“ (JAV, 1992 m.). 22.50 Komedija „Mis Kovas“ (JAV, 2009 m.). 0.40 Veiksmo trileris „Komando“ (JAV, 1985 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.05 Nuotykių f. „Auksaspalvio retriverio teismas“ (JAV, 2000 m.) (N-7) (k). 10.00 „Šuns namai“ (N-7). 11.00 Komedija „Krikštašunis“ (Kanada, 2010 m.) (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai.

DATOS (sausio 4 d.) 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Komiška drama „Vėrinys Sniego Bobai“ (Ukraina, 2007 m.) (N-7). 22.55 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.55 Galiūnų čempionų lygos finalas Martinikoje (k) 0.55 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Anim. istorinis nuotykių f. „Aivenhas“ (Prancūzija, Kanada, 1996 m.). 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Koncertas „Iššūkis žvaigždėms“ (k). 12.30 Kalėdinis šventinis koncertas „Didžiausia dovana (k). 14.00 Algis Latėnas skaito Antano Strazdo eiles. 14.15 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 LNOBT spektaklis. Baletas „Žydrasis Dunojus“ (pagal Johanno Strausso muziką). Choreografas Andrejus Melanjinas (Rusija). Muzikos vadovas ir dirigentas Martynas Staškus. Scenografijos ir kostiumų dailininkas Viačeslavas Okunevas (Rusija). Šviesų dailininkas Levas Kleinas. 20.40 Arti toli. 21.15 Lietuviškos dainos konkurso Maironio eilėmis „Drąsiai, aukštai pakils balsai“ koncertas (k). 23.00 Džiazo vakaras. XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2012“. „Trio Vein“ ir Janas Maksimovičius (Šveicarija, Lietuva). 23.45 Dok. f. „Geriausi Lietuvos neįgalieji metų sportininkai 2012“ (k). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Bardų festivalis Kulautuvoje „Akacijų alėja“ (3).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 „Simpsonai“. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00, 0.50 „CSI Niujorkas“. 21.00 „Herojai“. 22.00 „Lyga“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Žvaigždžių vartai. Visata“. 1.40 „Pagrindinis įkaltis“. 2.30 „6 kadrai“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“. 8.15 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (6). 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Prarastas vaikas“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 F. „Atpirkimas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14).

8.30 „Linksmieji draugai“. 9.00 Senoji animacija. 10.15 Romantinė drama „Puodelis arbatos su profesorium“ (Vokietija, 1996 m.). 12.00, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 13.50, 21.15 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 22.25 Drama „Nepaprasta meilė“ (Vokietija, 1993 m.). 0.05 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 Dok. f. „Leonardas“ (1) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.07 Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 „Leonardas“ (2) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 „Leonardas“ (2) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.35 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Vertas kinas. Biografinė drama „Édith Piaf. Rožinis gyvenimas“ (Prancūzija, D.Britanija, 2007 m.) (N-7). 0.20 Teritorija.

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Kitas!“ (N-7). 10.50 Sveikas žmogus (k). 11.45 Nuotykių f. „Nimės sala“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.55 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7). 17.30 Misijos Baltijos jūros regione (k). 18.00 Žinios. 18.20 Muz. dok. f. „Šviesk!“ 20.30 Gyvenimo būdo laida „Svečiuose pas...“ 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Komedija „Paspringęs“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Drama „45-asis kalibras“ (N-14). 1.00 Fantastinis trileris „Aušros kariai“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 „San Fransisko raganos II“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Prarastas vaikas“. 22.50 Karinė drama „Atpirkimas“.

8.00 Drama „Prarastoji žvaigždė“ (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Singapūras, 2006 m.) (N-14). 9.50 Trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.50 Drama „Elegija“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.00 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.35 Veiksmo f. „Niekada nepasiduok“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.30 Romantinė drama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.30 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „LSU-Baltai“–Kauno „Žalgiris“. 18.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Minsk“. 20.00 Legendų dvikova. Kauno „Žalgiris“–Maskvos CSKA. 21.25 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Sakalai“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

1891 m. gimė rašytojas, prozininkas, dramaturgas Pijus Krakaitis (rašė slapyvardžiu Benamis). 1960 m. automobilio katastrofoje žuvo 1957 m. literatūrinės Nobelio premijos laureatas, rašytojas Albertas Camus. 1998 m. įvyko Lietuvos prezidento rinkimų antrasis turas. Prezidentu, nugalėjęs teisininką Artūrą Paulauską, buvo išrinktas Amerikos lietuvis, aplinkosaugininkas Valdas Adamkus. 2011 m. eidamas 76-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė vienas žymiausių lietuvių kino režisierių, Nacionalinės premijos laureatas, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys Almantas Grikevičius.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Vertinsite savo karjerą ir praktinius sugebėjimus, noriai ieškosite problemų sprendimo būdų. Vadovybė įvertins naują jūsų požiūrį į darbą. Tik atminkite, kad kartais už iniciatyvą baudžiama, ypač jei elgiamasi neapgalvotai. Jautis (04 21–05 20). Jūsų vertybės keičiasi. Švaistysite laiką ir pinigus nesvarbiems dalykams, bet aptiksite ir tikrai vertingų. Deja, prarasti irgi galite daug. Būkite atsargesnis ir išrankesnis. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti tamsių minčių. Nustokite liūdėti, nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Kovosite dėl valdžios. Neigiamos įtakos jums gali turėti labai emocionalus žmogus. Išlikite įžvalgus ir kantrus, neskubėkite vertinti kitų žmonių. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt su kuo nors konfliktuosite. Nesutarimai, įsiplieskiantys dėl pernelyg didelio emocijų antplūdžio, pareikalaus iš jūsų daug kantrybės. Būtent šis bruožas padės jums išvengti nemalonumų. Mergelė (08 24–09 23). Branginsite gyvenimą, o problemų sprendimas teiks malonumą. Neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Svarstyklės (09 24–10 23). Neskubėkite, ypač jei kas nors jums trukdo. Patirsite sunkumų bendraudamas arba liksite nesuprastas. Galite susikivirčyti su vyresniu arba autoritetingu žmogumi. Todėl tylėjimas bus ypač svarbus. Skorpionas (10 24–11 22). Esate nusivylęs savo karjera. Jūsų nepasitenkinimas gali turėti neigiamos įtakos visai darbo dienai. Dėl aplinkinių provokacijų galite prarasti savitvardą. Pasistenkite būti kantrus. Šaulys (11 23–12 21). Norėsite daug kalbėti, nes esate kupinas naujų idėjų. Vis dėlto reikia stabtelėti ir apsvarstyti naujus planus. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas. Ožiaragis (12 22–01 20). Svajonės ir idealai gali turėti neigiamos įtakos vidiniam tobulėjimui ir darbui. Jeigu svajodamas užsimiršite, asmeninės problemos privers grįžti į realų pasaulį. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų idėjos ir mintys dabar labai svarbios. Bendraudamas būsite labai emocionalus. Apsispręskite, kas dabar jums svarbiau – moralinis palaikymas ar naujos idėjos ir planai. Žuvys (02 20–03 20). Esate neįprastos nuotaikos. Galite netikėtai įsimylėti. Tik pasistenkite neįskaudinti seno draugo.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje bus kritulių, silpnai pašals. Šiandien bus vėjuota, su krituliais. Temperatūra bus 1–4 laipsniai šilumos. Šeštadienį taip pat numatoma kritulių. Temperatūra svyruos nuo 0 iki 1 laipsnio šalčio, pajūryje bus apie 2 laipsnius šilumos. Sekmadienį šaltukas paspaus stipriau.

Šiandien, sausio 4 d.

+3

+4

Telšiai

+3

Šiauliai

Klaipėda

+3

Panevėžys

+1

Utena

+3

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

8.41 16.08 7.27 3.11 11.00

4-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 361 diena. Saulė Ožiaragio ženkle.

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas +8 Brazilija +28 Briuselis +10 Dublinas +12 Kairas +19 Keiptaunas +25 Kopenhaga +7

Londonas +12 Madridas +12 Maskva 0 Minskas +1 Niujorkas +2 Oslas +2 Paryžius +11 Pekinas –2

orai kaune šiandien

Praha +9 Ryga +4 Roma +14 Sidnėjus +30 Talinas +2 Tel Avivas +20 Tokijas +6 Varšuva +6

+2

+2

Vilnius

Marijampolė

+2

Alytus

Vėjas

8–12 m/s

Vardai Arimantas, Arimantė, Benedikta, Hermas, Malvina, Milius, Rykis, Titas, Rigobertas.

Nau­ji rei­ka­la­vi­mai žve­jams

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+3

+3

+2

+3

5

+1

0

0

–1

6

–3

0

0

–2

2

rytoj

poryt

Ant le­do no­rin­tys žve­jo­ti as­me­nys pri­ va­lės su sa­vi­mi tu­rė­ti spe­cia­lius smai­ gus, skir­tus pa­dė­ti įlū­žu­siam žmo­gui iš­ lip­ti iš van­dens. Tai nu­ma­ty­ta nau­jo­se Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­ syk­lė­se. Priešingu atveju gre­sia įspė­ji­ mas ar­ba bau­da nuo 25 iki 200 li­tų. Bau­dos tu­rė­tų bū­ti kraš­tu­ti­nė prie­mo­ nė. Smai­gus re­ko­men­duo­ja­ma ne­šio­tis taip, kad ne­ti­kė­tai įlū­žus jais bū­tų ga­li­ ma ope­ra­ty­viai pa­si­nau­do­ti. Daž­niau­ siai žve­jai juos ne­šio­ja­si pa­si­ka­bi­nę ant kak­lo. Per­nai ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš­ gel­bė­jo 57 žmo­nes ir iš­trau­kė pen­kis sken­duo­lius. BNS inf., Audriaus Bagdono („Fotodiena“) nuo­tr.

įvairenybės

Dvi­gu­ba ne­lai­mė

Plas­ti­ki­nių bu­te­lių re­vo­liu­ci­ja

Vie­n as 76 me­t ų Ams­ter­d a­m o gy­ven­to­jas įstri­go po­že­mi­nia­ me šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je, kai į jį įli­pęs pa­mė­gi­no su­ras­ti din­gu­sį lo­te­ri­jos bi­lie­tą. Re­m ian­t is po­l i­c i­jos pra­n e­š i­ mu, vy­ras ket­v ir­ta­d ie­n į ati­d a­ rė kon­tei­n e­r į ir į jį įšo­ko ieš­ ko­d a­m as bi­l ie­to, ku­r į įta­r ė

Vie­na­me Ma­sa­ču­set­so mies­te­ly­ je ge­ria­ma­sis van­duo nuo šiol bus priei­na­mas vi­saip, tik ne iš­pils­ty­ tas į plas­ti­ki­nius bu­te­lius. Kon­kor­do mies­te­ly­je nuo Nau­jų­ jų me­tų įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas, drau­ džian­tis ma­žos tal­pos van­dens bu­ te­lius. Šiuo drau­di­mu ska­ti­na­ma nau­ do­ti van­den­tie­kio van­de­nį ir pri­ si­dė­ti spren­džiant pa­sau­li­nę tar­ šos plas­ti­ku pro­ble­mą. Nau­ja­sis drau­di­mas tai­ko­mas tik „ne­ga­zuo­tam ne­pa­gar­din­tam ge­ ria­ma­jam van­de­niui“ – ko­ka­ko­la ir ki­ti gai­vie­ji gė­ri­mai bus par­duo­ da­mi kaip įpras­ta. 84 me­tų ak­ty­vis­tė Jean Hill pa­ siū­lė šį drau­di­mą, ar­gu­men­tuo­ da­ma, kad plas­ti­ki­niai bu­te­liai už­pil­do są­var­ty­nus, o var­to­to­jai vi­lio­ja­mi pirk­ti ge­ria­mą­jį van­de­nį, ku­rio jiems kur kas pi­giau įsi­pil­ti iš sa­vo čiau­po. „Bend­ro­vės, tie­kian­čios bu­te­ liuo­se iš­pils­ty­tą van­de­nį, se­ki­na mū­sų ge­ria­mo­jo van­dens iš­tek­lius ir par­duo­da juos mums. Ne­nu­lei­

iš­m e­t ęs su ma­k u­l a­t ū­ra. Praei­ viai iš­g ir­d o, kaip kon­tei­n e­ry­je įstri­g ęs vy­ras šau­k ė­s i pa­gal­ bos ir iš­k vie­t ė po­l i­c i­jos pa­rei­ gū­n us, ku­r ie su ug­n ia­ge­s iais jį iš­t rau­k ė. Blo­ga ži­nia yra ta, kad lo­te­ri­jos bi­lie­to vy­rui ras­ti ne­pa­vy­ko. BNS inf.

Šuo su­kė­lė gais­rą Aust­r i­jo­je vie­n as na­m uo­se pa­ lik­tas šuo su­k ė­l ė di­d e­l į gais­ rą, kai įjun­g ė elekt­r i­n ę vi­ryk­l ę, mė­gin­da­mas le­te­na pri­si­trauk­ ti ant jos vi­l io­ja­m ai pa­l ik­t ą mais­t ą. Nau­j ų­j ų me­t ų die­n ą įsi­ plies­k ęs gais­ras va­ka­r i­n ia­ me Štė­go mies­te­ly­j e, kaip ma­no­ma, ki­lo u ž ­s i ­l i e ps ­n o ­ jus ant vi­ ryk­l ės pa­ lik­to mais­to

po­p ie­r i­n ei pa­k uo­tei, pra­n e­š ė Ti­ro­lio že­mės po­li­ci­ja. Lieps­nas tik per tris va­lan­ das nu­mal­ši­no apie 140 sa­ va­no­rių ug­nia­ge­sių ir 18 ug­ nia­ge­sių au­to­mo­bi­lių. Per šį in­ci­den­tą žmo­ nės ne­nu­ ken­tė­jo, ta­ čiau šu­nį su­vi­lio­ję gar­dė­siai bu­vo jo pa­sku­ti­nis ėda­las. BNS inf.

„„Pasiekimas: Konkordo miestelyje uždrausta prekiauti vandeniu plas-

tikiniuose buteliuose. 

siu ran­kų, kol pa­siek­siu sa­vo“, – dar 2010-ai­siais dien­raš­čiui „The New York Ti­mes“ sa­kė J.Hill. Pir­mą­kart nu­sta­ty­ti pa­žei­dė­jai bus įspė­ja­mi. Ant­rą­kart už­klup­

„Shutterstock“ nuotr.

tiems par­da­vi­nė­jant van­de­nį bu­te­ liuo­se bus ski­ria­ma 25 do­le­rių (65 li­tų), o to­les­nius kar­tus – 50 do­le­ rių (130 li­tų) bau­da. BNS inf.

Naujosios Zelandijos archyve – XX a. pa­slap­tys ir lo­biai Vie­no­je ką tik iš­leis­to­je kny­go­je, ku­rio­je pri­sta­to­mos is­to­ri­jos įdo­ my­bės, sly­pin­čios Nau­jo­sios Ze­ lan­di­jos na­cio­na­li­niuo­se ar­chy­ vuo­se, mi­ni­mas keis­tas Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų pro­jek­tas su­kur­ti „cu­na­mių bom­bą“, taip pat ka­riš­kių pra­ne­ši­mai apie gal­ būt ste­bė­tus neat­pa­žin­tus skrai­ dan­čiuosius ob­jek­tus (NSO). Kny­gos „Pas­lap­tys ir lo­biai“ („Sec­rets and Trea­su­res“) au­to­rius Ray Wa­ru tei­gė no­rin­tis at­kreip­ti dė­me­sį į įdo­mią me­džia­gą, vie­šai priei­na­mą Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos ar­ chy­ve, įsi­kū­ru­sia­me Ve­ling­to­ne. Ši

sau­gyk­la, ku­rios len­ty­nų il­gis – be­ veik 100 ki­lo­met­rų, yra pil­na stul­ bi­na­mų is­to­ri­nių ar­te­fak­tų. Be ki­ta ko, ar­chy­ve sau­go­ma ir ki­tų įdo­mių is­to­ri­nių do­ku­men­tų, to­kių kaip laiš­kas, pa­ra­šy­tas ke­liau­ to­jo ka­pi­to­no Ja­me­so Coo­ko prieš jo pa­sku­ti­nę ke­lio­nę, keis­te­ny­bių – to­kių kaip pro­jek­tas „Ants­pau­ das“ („Pro­ject Seal“), itin slap­tas JAV ir Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos mė­ gi­ni­mas su­kur­ti pra­ga­riš­ką gink­lą, ku­ris pa­gal griau­na­mą­ją ga­lią ga­lė­ tų pri­lyg­ti bran­duo­li­nei bom­bai. Šis pro­jek­tas bu­vo pra­dė­tas vyk­ dy­ti 1944 m. bir­že­lį, kai vie­nas JAV

ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ka­ri­nin­kas pa­ ste­bė­jo, kad ko­ra­li­nių ri­fų sprog­di­ ni­mai prie Ra­mio­jo van­de­ny­no sa­lų kai ka­da su­kel­da­vo di­de­les ban­gas, to­dėl bu­vo su­ma­ny­ta su­kur­ti „cu­ na­mių bom­bą“. At­li­kus ban­do­muo­sius sprog­di­ni­ mus van­de­ny­se į šiau­rę nuo Ok­lan­ do, moks­li­nin­kai pa­da­rė iš­va­dą, kad toks gink­las įma­no­mas ir kad de­ šim­ties ga­lin­gų sprog­di­ni­mų prie­ kran­tė­je se­ri­ja ga­li su­kel­ti 10 met­ rų aukš­čio cu­na­mio ban­gą, ga­lin­čią už­tvin­dy­ti ne­di­de­lį pa­jū­rio mies­tą. Anot R.Wa­ru, tas pro­jek­tas bu­ vo su­stab­dy­tas 1945-ųjų pra­džio­

je, nors pir­mi­niai ne­di­de­lio mas­to ban­dy­mai bu­vo sėk­min­gi. Tarp ki­tų ar­chy­ve sau­go­mų keis­ te­ny­bių bu­vo Gy­ny­bos de­par­ta­ men­to do­ku­men­tai apie šim­tus at­ve­jų, kai nu­ma­no­mus NSO ste­ bė­jo ei­li­niai žmo­nės, ka­riš­kiai ar­ba ko­mer­ci­nių skry­džių pi­lo­tai. Daž­ niau­siai bū­da­vo ste­bi­mos dan­gu­je ju­dan­čios keis­tos švie­sos. Kai ku­riuo­se pra­ne­ši­muo­se esa­ ma pie­ši­nių, vaiz­duo­jan­čių skrai­ dan­čiąsias lėkš­tes, atei­vių, dė­vin­ čių „fa­rao­nų kau­kes“, ap­ra­šy­mų ir nu­ma­no­mo ne­že­miš­kų bū­ty­bių raš­to pa­vyz­džių.

La­biau­siai pa­gar­sė­ju­siu ar­ti­ mu kon­tak­tu su nu­ma­no­mu NSO Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je ta­po 1978 m. įvy­kęs in­ci­den­tas, kai vie­na te­le­ vi­zi­jos ko­man­da nu­fil­ma­vo keis­tas švie­sas prie Pie­ti­nės sa­los mies­ te­lio Kai­ku­ros. Vis dėl­to, kon­tak­ tų su ne­že­miš­ko­mis pro­tin­go­mis bū­ty­bė­mis en­tu­zias­tų nu­si­vy­li­ mui, ka­riš­kiai pa­da­rė iš­va­dą, kad tos švie­sos ga­li bū­ti paaiš­ki­na­mos gam­ti­niais reiš­ki­niais, to­kiais kaip lai­vų pro­žek­to­rių švie­sos, at­si­spin­ din­čios nuo de­be­sų, ar­ba neįp­ras­ta Ve­ne­ros pla­ne­tos pa­dė­tis. BNS inf.

2013-01-04 Kauno diena  
2013-01-04 Kauno diena  
Advertisement