Page 1

Ekonomika

7p. Var­to­to­jai šie­met ne­ko­ky­biš­ko­mis pre­kė­mis ar pa­slau­go­mis pik­ti­no­si ne be prie­žas­ties.

Pasaulis

9p. Gražiausios visatos merginos titulas atiteko 20-metei maniakiškai violončelininkei iš JAV O.Culpo.

Sportas

10p.

GYVENTOJAMS!

KALĖDINĖ AKCIJA!

To­li­mo­jo­je Si­bi­ro že­mė­je – įti­ki­na­ma Kau­no „Žal­gi­rio“ per­ga­lė.

Mokesčiai - tik 0,75 Lt visą gruodžio mėnesį visuose UAB „Kauno spauda“ kioskuose Maloniai kviečiame. Dėkojame, kad naudojatės mūsų paslaugomis!

Penktadienis gruodžio 21, 2012 Nr. 298 (19857) Kaunodiena.lt 2 Lt

Rū­ta, svei­ka su­grį­žu­si į sa­vo gim­tą­jį Kau­ną!

Numetė imuniteto šarvus Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Va­kar Sei­mas po be­veik vi­są die­ną tru­ku­sių dis­ku­si­jų bal­sa­vo dėl tri­jų Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vų – Vik­to­ ro Us­pas­ki­cho, Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­ tės ir Vy­tau­to Gap­šio – tei­si­nės ne­ lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Nors už tai pa­si­sa­kė ir di­džiau­sia val­dan­ čio­ji So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, tai, pa­sak po­li­ti­kų, ne­suž­lug­dė ne­se­ niai gi­mu­sios koa­li­ci­jos. Mel­dė­si ir pra­šė pa­lai­mi­ni­mo

Už tai, kad bū­tų pa­nai­kin­ta V.Us­pas­ ki­cho tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė, bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai – vi­sa opo­zi­ci­ja ir vi­si be išim­ties val­dan­tie­ji so­cial­de­mok­ra­tai.

5

Dienos citata „Bū­čiau lin­kęs neig­ti ste­ reo­ti­pą, kad lie­tu­viai – pe­ si­mis­tai iš pri­gim­ties. Pa­ si­ten­ki­ni­mo ro­dik­liai nuo­sek­liai au­ga“, – pa­ste­bi Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cent­ro di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys. „„Pa­siil­go: R.Mei­lu­ty­tė Lie­tu­vo­je pra­leis pen­kias die­nas – da­ly­vaus Lie­tu­vos plau­ki­mo čem­pio­na­te, šven­tes su­tiks su šei­ma.

Kau­no oro uos­to sa­lė­je vos pa­ma­čiu­si sa­ vo mo­čiu­tę olim­pi­nė ir pa­sau­lio plau­ki­ mo čem­pio­nė Rū­ta Mei­lu­ty­tė jaus­min­gai ją ap­ka­bi­no. „Bū­siu Lie­tu­vo­je pen­kias die­ nas. Su šei­ma su­tik­siu šven­tes, o po to vėl iš­vyk­siu į Ang­li­ją“, – sa­kė čem­pio­nė.

Svai­gi­na­mas skry­dis į pa­sau­lio plau­ki­kų eli­tą auk­si­nės mer­gai­tės neiš­pai­ki­no – į gim­tą­jį Kau­ną ji su­ grį­žo ty­liai ir kuk­liai. R.Mei­lu­ty­tė par­skri­do su vi­su bū­riu iš Ang­li­jos na­mo grįžtančių sa­vo tau­tie­čių. „Tur­ki­jo­je iš­ko­vo­tus me­da­lius sau­giai lai­kau pa­slėp­tus la­ga­mi­ ne“, – ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą oro uos­te ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jo

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

plau­ki­kė. „Be abe­jo­nės, 2012-ie­ji – pa­tys ge­riau­si me­tai ma­no trum­po­ je spor­ti­nė­je kar­je­ro­je. Ge­riau­si – kol kas“, – šyp­so­jo­si R.Mei­lu­ty­tė. „Kau­no die­nos“ kon­kur­se „Me­tų kau­nie­tė“ ją ak­ty­viai pa­lai­ko kau­ niečiai. „To la­bai ne­su­reikš­mi­nu, ta­čiau ma­lo­nu, kad žmo­nės ren­ ka. La­bai ačiū jiems už tai“, – sa­ kė ji. 11p.

6p.

Mielieji pieno statytojai, vėjo virpinamų snaigių raštuose, Kūčių vakaro ramybėje ir laime spindinčiose artimųjų akyse atraskime šv. Kalėdų prasmę ir dalinkimės ja visus ateinančius metus. Vilkyškių pieninė


2

Penktadienis, Gruodžio 21, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

32

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,72

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

59

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Prie ka­lė­di­nės ko­šės nu­si­drie­kė ei­lės Va­kar pra­si­dė­ju­si ak­ci­ja „Ka­lė­di­nė ko­šė vi­siems“ il­gai ne­tru­ko – per be­veik dvi va­lan­das bu­vo iš­tuš­tin­ti vi­si puo­dai. Skur­džiai gy­ve­nan­ tys kau­nie­čiai pa­ra­gau­ti ko­šės bu­vo kvie­čia­mi 17-oje mies­to vie­tų. „Kas­dien atei­nu čia pa­val­gy­ti. Gy­ve­nu iš pa­šal­pos, to­dėl mais­tui ne­ vi­sa­da lie­ka pi­ni­gų“, – pri­pa­ži­no „Sriu­bos“ val­gyk­lo­je ap­si­lan­kiu­ si vy­res­nio am­žiaus kau­nie­tė An­ge­lė Kuk­lins­kie­nė. Val­gyk­los vi­rė­jos mi­nė­jo, kad per 45 mi­nu­tes spė­jo iš­da­ly­ti 150 po­rci­jų ko­šės. Per­nai per šią ak­ci­ją, ku­ri tru­ko dvi die­nas, pa­mai­tin­ta dau­giau nei 5 tūkst. kau­nie­čių. Šie­met ak­ci­ją nu­spręs­ta reng­ti vie­ną die­ną, nes praė­ju­ siais me­tais ant­rą die­ną val­gy­ti ko­šės atė­jo la­bai ma­žai žmo­nių. Šį­ kart per vie­ną die­ną pa­vai­šin­ta apie 3 tūkst. var­guo­lių. Vi­li­jos Žu­kai­ty­tės ir And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus fo­to­re­por­ta­žas

Aistros dėl uždaromo studentų b Alek­sand­ro Stul­ gins­kio uni­ver­si­ te­to (ASU) Ag­ro­ no­mi­jos fa­kul­te­ to stu­den­tai pa­si­ ju­to me­ta­mi į gat­ vę – jiems pa­siū­ly­ta kraus­ty­tis į ki­tų fa­ kul­te­tų bend­ra­bu­ čius. Ma­ža to, ži­nia at­skrie­jo prieš pat eg­za­mi­nų se­si­ją.

„„Nee­ko­no­miš­kas: šil­dy­ti 1966 m. sta­ty­tą bend­ra­bu­čio pa­sta­tą per­nai šal­čiau­sią mė­

ne­sį kai­na­vo apie 23 tūkst. li­tų.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Fa­kul­te­tų prieš­prie­ša

„Įsi­vaiz­duo­ki­te, kas no­rės priim­ti į sa­vo kam­ba­rį tre­čią žmo­gų, ir dar ag­ro­no­mą“, – šią sa­vai­tę vy­ku­sia­ me su­si­ti­ki­me su uni­ver­si­te­to va­ do­vy­be iš­rė­žė vie­nas stu­den­tų, ne­pa­gei­dau­jan­tis kraus­ty­tis į ki­ tą bend­ra­bu­tį, ku­riuo­se yra įsi­kū­rę ki­tų fa­kul­te­tų at­sto­vai. „In­ži­nie­riai ir ag­ro­no­mai ne­su­ta­ria, kas bus, kai su­lei­si­te juos kar­tu“, – pri­ta­rė ki­ tas bū­si­ma­sis ag­ro­no­mas. Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to stu­den­ tai nu­stė­ro su­ži­no­ję, kad per ke­lias

sa­vai­tes rei­kia su­ras­ti, kur pri­si­ glaus­ti mo­kyk­los bend­ra­bu­čiuo­se, ku­riuo­se šei­mi­nin­kau­ja ki­tų spe­ cia­ly­bių stu­den­tai. Gy­ven­to­jai yra pa­si­ra­šę su­tar­tis, kad gy­vens sa­ vo kam­ba­riuo­se iki ki­tų me­tų bir­ že­lio mė­ne­sio ir ma­no, kad jų per­ kė­li­mas ki­tur pa­žei­džia su­tar­tį. Kai ku­rie ti­ki­no su­si­re­mon­ta­vę sa­ vo kam­ba­rius, be to, su­si­gy­ve­no su sa­vo kam­ba­rio drau­gais ir kai­my­ nais, to­dėl prieš pat eg­za­mi­nų se­si­ ją nie­kur ne­pa­gei­dau­ja kraus­ty­tis. Bū­si­mie­ji ag­ro­no­mai ne­gai­lė­ jo šai­žių šūks­nių iš­gir­dę, kad jiems siū­lo­ma iš­si­kel­ti su jais ne­pa­si­ta­rus ir ne­pa­siū­lius al­ter­na­ty­vių va­rian­

tų. ASU pro­rek­to­rius Vid­man­tas But­kus aiš­ki­no, kad šia­me bend­ ra­bu­ty­je pu­sė kam­ba­rių yra tuš­ti, šil­dy­ti vi­są pa­sta­tą ir sam­dy­ti ke­ tu­ris dar­buo­to­jus jam pri­žiū­rė­ti yra ne­ra­cio­na­lu. Juo­lab kad ki­tuo­ se aukš­to­sios mo­kyk­los bend­ra­bu­ čiuo­se lais­vų vie­tų yra. Gąs­di­no šil­dy­mo iš­lai­do­mis

Iš pra­džių bū­si­mie­siems ag­ro­no­ mams bu­vo siū­lo­ma su­si­ras­ti vie­ tą ki­tuo­se bend­ra­bu­čiuo­se ir iš­ si­kraus­ty­ti iki sau­sio 15 d. Tar­si mi­tin­ge ki­lus triukš­mui, pro­rek­ to­rius nu­si­lei­do ir buvo pa­siū­ly­ta pa­lik­ti kam­ba­rius iki va­sa­rio, kol

„„Reak­ci­ja: stu­den­tai tar­si mi­tin­ge šūks­niais ir karš­to­mis emo­c

ry­mui. 

pa­si­baigs se­si­ja. Be to, uni­ver­si­te­ to va­do­vy­bė už per­si­kraus­ty­mo ne­ pa­to­gu­mus esą kom­pen­suo­tų nuo­ mos mo­kes­tį už vie­ną mė­ne­sį – jis šiuo me­tu su­da­ro 55 li­tus vie­nam stu­den­tui.

Vid­man­tas But­kus:

Jei ir to­liau šil­dy­si­ me pus­tuš­tį bend­ ra­bu­tį, šil­dy­mo iš­ lai­das teks deng­ti stu­den­tams.

Uni­ver­si­te­to va­do­vy­bė ir į jų pu­ sę sto­jęs Stu­den­tų at­sto­vy­bės pre­ zi­den­tas An­ta­nas Gir­čys per­spė­jo, kad, neiš­sik­raus­čius į ki­tą pa­sta­ tą, mo­kes­čiai stu­den­tams ge­ro­kai pa­kils. Mat pa­di­dė­jus mi­ni­ma­liai al­gai, ant stu­den­tų pe­čių esą guls ke­tu­rių dar­buo­to­jų di­des­ni at­ ly­gi­ni­mai, ku­rie esą sie­kia apie 8 tūkst. li­tų per mė­ne­sį. Pro­rek­to­ riaus tei­gi­mu, bend­ra­bu­tis tal­pi­ na be­veik 300 gy­ven­to­jų, o ja­me pa­sta­ruo­ju me­tu kam­ba­rius nuo­ mo­jo vos 140 be­si­mo­kan­čių­jų uni­ ver­si­te­te. Iki šiol stu­den­tai mo­kė­jo tik už jiems ten­kan­tį gy­ve­na­mą­jį plo­tą,

Nevežami snie­go ka Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Ke­lias die­nas Kau­ne siau­tė­ju­si pū­ga pa­li­ko aki­vaiz­džius pėd­sa­ kus – vi­sa­me mies­te riog­so kal­nai snie­go. Vis dėl­to ar­ti­miau­siu me­tu snie­gas bus iš­vež­tas tik iš cent­ri­nių mies­to gat­vių. Liks ir Lais­vės alė­jo­je

„„Bran­gu: dėl pi­ni­gų sty­giaus snie­gas bus iš­vež­tas tik iš ke­lių gat­vių.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Val­di­nin­kai aiš­ki­na, kad iš­vež­ti snie­gą iš mies­to – per bran­gu, nes vie­no ku­bi­nio met­ro iš­ve­ži­mas kai­ nuo­ja 17,58 li­to (be PVM). „Jau su­pla­na­vo­me, kad iki Ka­ lė­dų snie­gas bus iš­vež­tas tik iš tų mies­to cent­re esan­čių zo­nų, ku­rio­ se yra au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tos: Va­sa­rio 16-osios, Mai­ro­nio, A.Mic­ ke­vi­čiaus, I.Kan­to gat­vių“, – tei­gė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to

tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis. Snie­go kal­nai ir to­liau pui­kuo­sis cent­ri­nė­je mies­to gat­vė­je – Lais­vės alė­jo­je. Anot A.Pa­kal­niš­kio, jo vež­ ti ne­ke­ti­na­ma. Ro­tu­šės aikš­tė­je snie­gas ir­gi liks, nes prie Ka­lė­dų eg­lu­tės pla­nuo­ja­ ma įreng­ti pra­mo­gų kal­ne­lį ma­žie­ siems. „Iš snie­go su­pil­si­me kal­ne­lį, kad vai­kai tu­rė­tų kur čiuo­ži­nė­ti“, – sa­ kė A.Pa­kal­niš­kis. Ža­da va­ly­ti dau­giau gat­vių

Kiek­vie­ną die­ną bend­ro­vės „Kau­no šva­ra“ va­ly­mo ir bars­ty­mo tech­ni­ ka ap­lan­ko 250 mies­to gat­vių, ku­ rio­mis va­žiuo­ja mies­to vie­ša­sis trans­por­tas. Sa­vi­val­dy­bė iki Ka­lė­dų pla­nuo­ja pa­pil­do­mai iš­va­ly­ti dar 55 mies­to


3

Penktadienis, Gruodžio 21, 2012

Miestas Prie ka­lė­di­nės ko­šės nu­si­drie­kė ei­lės

bendrabučio lai­ky­ti vi­są bend­ra­bu­čio pa­sta­tą, kad tik ga­lė­tų lik­ti sa­vo kam­ba­ riuo­se iki bir­že­lio mė­ne­sio. Pro­rek­to­rius V.But­kus ža­dė­jo ar­ti­miau­siu me­tu pa­teik­ti skai­ čius, kiek ga­li brang­ti gy­ve­ni­mas bend­ra­bu­ty­je, ir in­for­muo­ti gy­ ven­to­jus. ASU Bend­ra­bu­čių tar­ny­bos va­ do­vas Ri­man­tas Vit­kaus­kas „Kau­ no die­nai“ už­si­mi­nė, kad su­mos ga­li bū­ti ne itin pa­trauk­lios, nes mo­kes­čiai ga­li pa­di­dė­ti apie 40 pro­c. Jau po su­si­rin­ki­mo kai ku­rie stu­den­tai svars­tė, kad, pa­di­dė­jus mo­kes­čiams, ver­tės ieš­ko­ti nuo­ mo­tis bu­tą. Ki­tų mo­kyk­lų ne­su­do­mi­no

c ­ i­jo­mis prie­ši­no­si bend­ra­bu­čio už­da­ Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

o, pa­vyz­džiui, už neap­gy­ven­din­ tų kam­ba­rių šil­dy­mą ap­va­lias su­ mas ten­ka pa­klo­ti uni­ver­si­te­tui. „Jei ir to­l iau šil­dy­s i­m e pus­t uš­ tį bend­ra­b u­t į, šil­dy­m o iš­l ai­d as teks deng­t i stu­d en­tams“, – pa­ reiš­kė V.But­kus. Per­n ai šal­č iau­s ią mė­n e­s į vi­ so pa­sta­to, sta­ty­to 1966 m., šil­ dy­mas kai­na­vo apie 23 tūkst. li­ tų. Vie­n am stu­d en­t ui mo­kes­t is už nuo­m ą, šil­dy­m ą ir ko­m u­n a­ li­n ius pa­tar­n a­v i­m us sie­k ė apie 220–250 li­tų. Iš­gąs­din­ti per­kraus­ty­mo, Ag­ro­ no­mi­jos fa­kul­te­to stu­den­tai tei­gė su­tin­kan­tys mo­kė­ti bran­giau, iš­

Tai nė­ra pir­m as A.Stul­g ins­k io uni­ver­si­te­to už­da­ro­mas bend­ra­ bu­tis. Šiuo me­tu mo­der­ni­zuo­ ti ren­gia­ma­si ki­tą pa­sta­tą. Pro­ rek­to­rius V.But­kus už­si­mi­nė, kad Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­to bend­ra­bu­ tis yra pa­čios pra­sčiau­sios būk­lės, jo vie­nin­te­lio ko­ri­do­riai li­kę re­ mon­tuo­ti. Tad at­lais­vi­nus pa­sta­ tą, esą jis bus tvar­ko­mas. Ka­dan­gi ASU jau ne­bė­ra tiek stu­den­tų, kiek yra vie­tų bend­ra­ bu­čiuo­se, V.But­kaus tei­gi­mu, gal­ būt bus ge­ri­na­mos gy­ve­ni­mo są­ly­ gos – kam­ba­riai jun­gia­mi į blo­kus, dviem kam­ba­riams bus įren­gia­ ma po sa­ni­ta­ri­nį maz­gą. Kol kas vi­so aukš­to gy­ven­to­jai nau­do­ja­si bend­ru tua­le­tu, bend­rais du­šais. Gy­ven­ti ASU bend­ra­bu­čiuo­se siū­ly­ta ki­tų Kau­no aukš­tų­jų mo­ kyk­lų stu­den­tams, ta­čiau no­rin­ čių­jų neat­si­ra­do, nes rei­kia va­ žiuo­ti į už­mies­tį.

al­nai lauks at­ši­li­mo gat­ves. „Vi­sų se­niū­ni­jų esa­me pra­ šę, kad pa­siū­ly­tų po pen­kias gat­ves, ku­rios nė­ra įtrauk­tos į va­lo­mų gat­ vių są­ra­šą, ta­čiau yra neiš­va­žiuo­ja­ mos dėl gau­saus sny­gio“, – tvir­ti­ no A.Pa­kal­niš­kis. Jei­gu ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ir to­liau ne­snigs, mies­to tvark­da­riai ža­da im­ti va­ly­ti ir ma­žes­nes Kau­ no gat­ve­les. Gy­ven­to­jų dar­bas – vel­tui

„Val­džia pra­šo, kad mes pa­tys at­si­ kas­tu­me sa­vo kie­mus, ša­li­gat­vius, tą ir da­ro­me, bet kiek­vie­ną die­ną jų pa­čių tech­ni­ka vėl snie­gu už­ver­čia mū­sų ke­liu­kus“, – skun­dė­si kau­ nie­tis Juo­zas Rut­kaus­kas. Vy­ras gy­ve­na Vy­dū­no alė­jo­je. Jis su sa­vo kai­my­nais grie­bia kas­tu­ vus, kad at­lais­vin­tų įva­žą į kie­mą ir nu­kas­tų ta­ke­lį pės­tie­siems.

17,58

– tokia litų suma (be PVM) įvertintas kubinis metras sniego išvežimo. „Šian­dien iš ry­to nu­ka­siau ta­ką, bet po va­lan­dos ­va­žia­vo „Kau­no šva­ros“ trak­to­riu­kas, va­lęs gat­ves, ir vėl vi­są snie­gą su­ver­tė ant mū­ sų įva­žos“, – ap­gai­les­ta­vo J.Rut­ kaus­kas. Su to­kia bė­da tur­būt su­si­du­ria ne vie­nas kau­nie­tis, gy­ve­nan­tis prie gat­vės. Nuo ke­lio nu­stum­tas snie­ gas pa­pras­tai lie­ka ša­li­ke­lė­se.

„„Pa­ža­das: D.Rat­ke­lis pri­pa­ži­no, kad pa­da­ry­ta pro­ce­dū­ri­nė klai­da, ta­čiau iki ki­to ta­ry­bos po­sė­džio val­di­

nin­kų ne­pa­dau­gės. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Per klaidą leido neribotai didinti val­di­nin­kų ar­mi­ją Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Per ne­su­sip­ra­ti­mą va­kar mies­to ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas mak­si­ma­lus sa­vi­val­ dy­bės dar­buo­to­jų skai­čius.

Iki šiol ga­lio­jo tvar­ka, kad mak­si­ ma­lus val­di­nin­kų skai­čius – 768. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad mies­to val­dan­tie­ji sie­kė šį skai­čių pa­di­ din­ti iki 786. 15 nau­jų eta­tų ža­dė­ta įkur­ti Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bo­ je (VTT), po vie­ną – sa­vi­val­dy­bės Ar­chy­ve, Kul­tū­ros pa­vel­do ir Pri­ va­ti­za­vi­mo sky­riuo­se. Ne pir­mą kar­tą svars­to­mas klau­si­mas tarp mies­to ta­ry­bos na­ rių su­kė­lė karš­tas dis­ku­si­jas. Siek­ da­mi ati­dė­ti šį spren­di­mą, kai ku­ rie po­li­ti­kai pa­siū­lė iš­brauk­ti vie­ną punk­tų spren­di­mo pro­jek­te, api­ brė­žian­tį, kiek mak­si­ma­liai eta­tų ga­li bū­ti įsteig­ta sa­vi­val­dy­bė­je. Bu­vo mo­ty­vuo­ta, kad kol kas nė­ra aiš­ki pi­ni­gų su­ma, rei­ka­lin­

ga iš­lai­ky­ti pla­nuo­ja­mus nau­jus 18 nau­jų eta­tų. Mi­nė­tą punk­tą po­li­ti­kai iš­brau­ kė, ta­čiau neap­si­žiū­rė­ję pa­tvir­ti­no ki­tą punk­tą, ku­riuo nai­ki­na vi­sus bu­vu­sius spren­di­mus, nu­sta­tan­ čius val­di­nin­kų skai­čių Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ki­taip ta­riant, sa­ vi­val­dy­bė­je bus ga­li­ma įdar­bin­ti tiek žmo­nių, kiek no­ri­ma.

Iki šiol ga­lio­jo tvar­ ka, kad mak­si­ma­ lus val­di­nin­kų skai­čius – 768. Tik pra­dė­jus svars­ty­ti ki­tą klau­si­mą ap­si­žiū­rė­ta, kad pa­lik­ta spra­ga, ta­čiau mies­to val­dan­tie­ ji klai­dos tai­sy­ti ne­pa­no­ro – bus lau­kia­ma ki­to ta­ry­bos po­sė­džio. Mies­to me­ras And­rius Kup­čins­ kas ban­dė juo­kau­ti, kad šven­ti­niu lai­ko­tar­piu teks pa­si­ti­kė­ti sa­vi­ val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ti­kė­tis,

kad ji ne­priims nau­jų dar­buo­to­jų. Klai­dą pa­ste­bė­ju­sį opo­zi­ci­jos at­ sto­vą Ri­man­tą Mi­kai­tį nu­ste­bi­no toks spren­di­mas, ta­čiau jis sa­kė ti­kin­tis, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis si­tua­ ci­ja ne­pa­si­nau­dos ir nau­jų dar­ buo­to­jų ne­priims. Kal­bin­tas D.Rat­ke­lis pri­pa­ži­no, kad tai pro­ce­dū­ri­nė klai­da, o ta­ ry­bos va­lia aiš­ki – ne­di­din­ti eta­tų skai­čiaus. Jis už­tik­ri­no, kad mies­ tie­čių iš­lai­ko­mų val­di­nin­kų tik­rai ne­pa­dau­gės. Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų skai­ čius pri­klau­so nuo po­li­ti­nių skers­ vė­jų. Mies­tui va­do­vau­jant Ri­man­ tui Mi­kai­čiui, bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čius su­ma­žės nuo 768 iki 750. Po val­džios virs­mo į me­ro po­stą su­grį­žus And­riui Kup­ čins­kui, šis spren­di­mas bu­vo ty­liai at­šauk­tas. Po va­ka­rykš­tės klai­dos sa­vi­val­ dy­bė­je ga­lės dirb­ti tiek dar­buo­to­ jų, kiek no­rės ad­mi­nist­ra­ci­ja.


4

Penktadienis, gruodžio 21, 2012

Užribis kaunodiena.lt/naujienos

A.Ūso teismas prasidės iš nau­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius va­kar ap­skun­dė ve­lio­niui And­ riui Ūsui pa­skelb­tą iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį ma­ža­me­tės tvir­ki­ni­ mo by­lo­je ir pra­šo jį pa­nai­kin­ti.

Sos­ti­nės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius su Vil­niaus vals­ty­bės ga­ ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bos pa­skir­tu nau­ju ad­vo­ka­tu Ros­tis­la­vu Po­lu­bian­ka va­kar pa­ tei­kė ape­lia­ci­nį skun­dą, ku­ria­me ne­su­tin­ka su kal­ti­na­mo­jo A.Ūso iš­tei­si­na­muo­ju nuo­spren­džiu. „Mū­sų nuo­mo­ne, dėl di­de­lį vi­ suo­me­nės re­zo­nan­są su­kė­lu­sios by­los tu­rė­tų pa­si­sa­ky­ti ir aukš­ tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas. Mo­ ty­vus ir ar­gu­men­tus pa­tei­kė­me skun­de“, – sa­kė Vai­ko tei­sių ap­ sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Li­na Juš­ ke­vi­čie­nė. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ brė­žė, kad teis­mas ša­liš­kai iš­ nag­ri­nė­jo by­lą, ne­ver­ti­no įro­dy­ mų, pa­tvir­ti­nan­čių A.Ūso kal­tę, o ver­ti­no tik duo­me­nis, lei­džian­ čius jį iš­tei­sin­ti. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­ mo, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius

ape­lia­ci­nia­me skun­de pra­šo pa­ nai­kin­ti iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­ dį ir pa­kar­to­ti­nai at­lik­ti įro­dy­mų ty­ri­mą. Lapk­ri­čio 30 d. Vil­niaus mies­ to 2-asis apy­lin­kės teis­mas vi­ siš­kai iš­tei­si­no ve­lio­nį kau­nie­tį A.Ūsą, kal­tin­tą ma­ža­me­tės Drą­ siaus Ke­džio ir Lai­mu­tės Stan­kū­ nai­tės duk­ters tvir­ki­ni­mu. Teis­mas pa­da­rė ka­te­go­riš­ką iš­ va­dą, kad ma­ža­me­tė sek­sua­li­nės pa­tir­ties įgi­jo sa­vo tė­vo na­muo­ se per ne­tei­sė­tus, ne­kva­li­fi­kuo­tus ir įky­rius klau­si­nė­jus ir fil­ma­vi­ mus 2008–2009 m. Anot teis­ mo, vaiz­do įra­še tė­vo kal­bi­na­ma mer­gai­tė apie tvir­ki­ni­mą kal­bė­jo pri­mo­ky­ta. Pro­ku­ra­tū­ra anks­čiau bu­vo pa­ reiš­ku­si, kad nuo­spren­džio skųs­ ti ne­ke­ti­na, nes jis ją vi­siš­kai ten­ ki­na. By­lą nag­ri­nė­jęs tei­sė­jas Aud­rius Ci­ni­nas po nuo­spren­džio pa­skel­ bi­mo pa­reiš­kė, kad no­rė­tų, kad nuo­spren­dis bū­tų ap­skųs­tas ir jį per­žiū­rė­tų ki­tas teis­mas. A.Ūsas žu­vo 2010 m. bir­že­lį ap­ vir­tus ke­tur­ra­čiui. KD, BNS inf.

Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­ga­liau pa­si­se­kė at­vers­ti di­džią­ją nar­ko­ti­kų by­lą. Iki šiol apie 30 šios by­los da­ly­ vių nie­kaip ne­pa­ vyk­da­vo su­si­rink­ ti. Va­kar po­sė­džio pra­džia taip pat ne­bu­vo sklan­di, ta­ čiau tei­sė­jų ko­le­gi­ jai va­do­vau­jan­tis tei­sė­jas Al­gir­das Ja­li­niaus­kas ne­ bu­vo nu­si­tei­kęs at­si­trauk­ti.

„„Va­das: nar­ko­ti­kų pre­kei­vių gau­jai va­do­va­vęs S.Bu­kaus­kas nei­gia sa­vo kal­tę. 

Nar­ko­ti­kų by­la at­vers­ta tik de­vin­tuo­ju ban­dy­mu Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

„„Skun­das: vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, že­mes­nės ins­

tan­ci­jos teis­mas ša­liš­kai iš­nag­ri­nė­jo by­lą, ne­ver­ti­no įro­dy­mų, pa­ tvir­ti­nan­čių A.Ūso kal­tę. Tomo Jarusevičiaus nuotr.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Šim­tais ki­log­ra­mų nar­ko­ti­kų pre­ kia­vę ir mi­li­jo­nus skai­čia­vę pen­ kio­li­ka tei­sia­mų­jų, jų ad­vo­ka­tai ir ki­ti teis­mo da­ly­viai po­sė­džio pra­ džio­je ga­lė­jo pa­si­jus­ti lyg šach­ma­tų par­ti­jo­je. Į nu­ma­ty­tą po­sė­dį ir vėl neat­vy­ko vie­no tei­sia­mo­jo ad­vo­ka­ tė. Nors jos gi­na­ma­sis ne­prieš­ta­ ra­vo, kad by­la bū­tų pra­dė­ta gy­nė­ jai ne­da­ly­vau­jant, ta­čiau įsta­ty­mas šiam jo no­rui bu­vo ne­pa­lan­kus. Į nag­ri­nė­ji­mą neat­vy­ko ir vie­ nas tei­sia­ma­sis Vi­ta­li­jus Va­siu­ko­ vas. Jis pra­lei­džia jau tre­čią po­sė­dį. Teis­mas pa­skel­bė per­trau­ką. Nors at­ro­dė, kad by­los ir šį kar­tą ne­pa­ vyks pra­dė­ti, tei­sė­jas ra­do ėji­mą su­dė­tin­go­je par­ti­jo­je. Neat­vy­ku­sį tei­sia­mą­jį nu­tar­ta suim­ti ir jo at­žvil­giu by­lą iš­skir­ti. Lais­vą li­ku­sią šio tei­sia­mo­jo gy­nė­ ją nu­tar­ta skir­ti tei­sia­ma­jam, ku­rio ad­vo­ka­tė neat­vy­ko dėl li­gos. By­los

nag­ri­nė­ji­mui iš es­mės prieš­ta­rau­ jan­čių­jų ne­bu­vo.

Ka­dan­gi čia vis­kas su­vers­ta man, tai pa­ro­dy­mus teis­me duo­siu tik po to, kai bus ap­klaus­ti vi­si liu­dy­to­jai. Pro­ku­ro­rei No­me­dai Ur­bo­na­vi­ čie­nei pa­gar­si­nus kal­ti­na­mą­ja iš­ va­da, tei­sia­mų­jų dar kar­tą pa­si­ tei­rau­ta, ar jie pri­si­pa­žįs­ta kal­tais. Nar­ko­ti­kų pre­kei­vių gau­jai va­do­va­ vęs ir pre­ky­bą or­ga­ni­za­vęs Sva­jū­ nas Bu­kaus­kas kal­tu ne­pri­si­pa­ži­no. „Ka­dan­gi čia vis­kas su­vers­ta man, tai pa­ro­dy­mus teis­me duo­siu tik po to, kai bus ap­klaus­ti vi­si liu­dy­ to­jai ir baig­tas teis­mi­nis ty­ri­mas“, – pa­reiš­kė kar­tą de­šim­čiai me­tų už

nu­žu­dy­mą jau teis­tas S.Bu­kaus­kas. Tik trys iš li­ku­sių tei­sia­mų­jų sa­ vo kal­tę pri­pa­ži­no, ta­čiau nė vie­ nas ne­su­ti­ko teis­me pa­si­pa­sa­ko­ti iš kar­to. Vi­si ža­dė­jo kal­bė­ti tik po liu­dy­to­jų ap­klau­sos. Ka­dan­gi ki­tas teis­mo po­sė­dis bu­vo nu­ma­ty­tas šian­dien, vi­siems bu­vo aiš­ku, kad iš anks­to į by­lą ne­kvies­tų liu­dy­to­jų pri­si­kvies­ti bus neį­ma­no­ma. Sun­kiai at­vers­tą by­lą te­ko ir vėl už­vers­ti. Pas­kelb­ta per­trau­ka iki pa­va­sa­rio. 2010-ai­siais kri­mi­na­lis­ tai ėmė lip­ti S.Bu­kaus­ko, pra­var­de Svai­ka, kom­pa­ni­jai ant kul­nų. By­ los duo­me­ni­mis, gau­ja iš Is­pa­ni­jos ga­be­no ha­ši­šą į Ru­si­ją. Per kra­tas pa­rei­gū­nai ra­do la­bai di­de­lį nar­ko­ti­nių me­džia­gų kie­kį – per 300 kg ha­ši­šo. Taip pat ras­ta dau­giau kaip 3 tūkst. psi­chot­ro­pi­ nių tab­le­čių. Nar­ko­ti­nių me­džia­gų kont­ra­ban­di­nin­kai bu­vo gink­luo­ ti – kra­tų me­tu ap­tik­tas la­bai di­ de­lis kie­kis sprog­me­nų, šaud­me­ nų, gink­lų.

Per gais­rą nu­de­gė sėd­me­nis Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Vė­lų tre­čia­die­nio va­ka­rą E.Ožeš­ kie­nės gat­vė­je esan­čia­me 21C dau­ gia­bu­ty­je ki­lo gais­ras, per ku­rį nu­ ken­tė­jo vy­ras ir mo­te­ris.

Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­no nu­ me­riu 112 pra­ne­ši­mas apie ne­lai­ mę gau­tas apie 22.40 val. Pra­neš­ta, kad iš vie­no bu­to rūks­ta dū­mai. Kau­no ap­skri­ties prieš­gais­ri­ nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos at­sto­vės Džiu­gin­tos Vait­ke­vi­čie­nės tei­gi­ mu, ug­nia­ge­siai at­vy­ko po ke­tu­ rių mi­nu­čių.

„Ug­nia­ge­siai iš bu­to iš­ve­dė du žmo­nes – 49 me­tų mo­te­rį S. A. ir 67 me­tų vy­rą S. P. Vy­rą su sėd­me­nų nu­de­gi­mais me­di­kai iš­ve­žė į Kau­no kli­ni­kas, o mo­te­ris po ap­žiū­ros ir iš­vė­di­nus pa­tal­pas li­ko na­mie“, – pa­sa­ko­jo Dž.Vait­ke­vi­čie­nė.

Nu­de­gęs pa­cien­tas vis dar gy­do­mas Kli­ni­ko­se, jo būk­lė sta­bi­li. Per gais­rą su­de­gė lo­va, ap­de­gė 5 kv. m grin­dų ir ša­lia bu­vę na­mų

apy­vo­kos daik­tai. Taip pat ap­rū­ko vi­sos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos. Dau­gia­bu­tis, ku­ria­me ki­lo gais­ ras, yra mū­ri­nis, tri­jų aukš­tų. Ug­nia­ge­sių at­sto­vė gais­ro prie­ žas­čių kol kas ne­ga­lė­jo įvar­dy­ ti, nes įvy­kio ap­lin­ky­bės te­be­ti­ ria­mos. Ga­li bū­ti, kad gais­ras ki­lo dėl neat­sar­gaus rū­ky­mo lo­vo­je ar­ba jį su­kė­lė se­na elekt­ri­nė šil­dan­ti pa­ klo­dė. „Nu­de­gęs pa­cien­tas vis dar gy­ do­mas Kli­ni­ko­se, jo būk­lė sta­bi­ li“, – sa­kė Kau­no kli­ni­kų Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus va­do­vė Mil­da Damb­raus­kie­nė.

„„Iš­gel­bė­jo: ug­nia­ge­siai iš rūks­tan­čio bu­to iš­ve­dė du žmo­nes. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.


5

penktADIENIS, gruodžio 21, 2012

lietuva

Numetė imuniteto šarvus

„„Aistros: kol kolegos svarstė DP narių teisinės neliečiamybės klausimą, pastarieji nė nebandė slėpti emocijų. Iš kairės – V.Uspaskichas, V.Vonžutaitė ir V.Gapšys.

Prieš bu­vo 29, su­si­lai­kė 1 15 par­la­men­ta­rų – vien iš DP, taip pat val­dan­tie­ji par­ti­jos

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai. Pa­na­šūs bu­vo ir bal­sa­vi­mo re­zul­ ta­tai dėl V.Von­žu­tai­tės bei V.Gap­šio. „Prieš jus sto­vi nu­si­kal­tė­lis, o jūs vi­si šva­rūs, – sa­vo kal­bą V.Us­pas­ ki­chas pra­dė­jo iro­ni­zuo­da­mas. – Jau vis­kas nu­spręs­ta, be bal­sa­vi­mo. Pris­paus­ti Sei­mo na­riai, kad dre­ba, net kai ku­rių vei­das pa­si­kei­tė: bal­ ti net tie, ku­rie drau­gai, su ku­riais net čier­ką iš­ger­da­vom.“ Jis kar­to­jo, kad tai po­li­ti­nė by­ la. Be ki­ta ko, Sei­mo na­riams pri­ mi­nė, kad yra ka­ta­li­kas: „Esu ti­ kin­tis ir sa­vo kas­die­nė­je mal­do­je pra­šau pa­lai­mi­ni­mo ir sa­vo opo­ nen­tams.“ V.Us­pas­ki­chas aiš­ki­no, kad dėl by­los kal­tas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD), bu­vu­si val­ džia, va­di­na­mie­ji vals­ty­bi­nin­kai ir pa­na­šiai. Esą V.Us­pas­ki­chą no­ri­ma su­nai­kin­ti. Kal­bė­da­mas iš Sei­mo tri­bū­nos V.Us­pas­ki­chas ne­ven­gė spal­vin­gų nee­tiš­kų pa­ly­gi­ni­mų. Jis, kreip­ da­ma­sis į prem­je­rą, šau­kė: „Ei, prem­je­re, prem­je­re!“, fa­mi­lia­riai kon­ser­va­to­riui Jur­giui Raz­mai rė­ žė: „Jur­gi, pa­sė­dėk!“ Dar vė­liau jis Sei­mo opo­zi­ci­ją va­di­no krau­ge­riais. „Jums gal ve­ną

ati­da­ry­ti ir duo­ti pa­čiulp­ti?“ – siū­ lė V.Us­pas­ki­chas. „Pra­šau, aš nie­ko ne­bi­jau, tik ne­no­riu bū­ti ap­šmeiž­ tas“, – pri­dū­rė jis. Maž­daug po pus­va­lan­džio į Sei­ mo tri­bū­no­je kal­ban­tį V.Us­pas­ki­ chą krei­pė­si Sei­mui pir­mi­nin­kau­ jan­tis Vy­das Ged­vi­las: „Vik­to­rai, kiek jums dar rei­kės lai­ko?“ Sei­mo va­do­vui, DP at­sto­vui, V.Us­pas­ki­ chas at­sa­kė klau­si­mu: „O jūs kur nors sku­ba­te?“ Kon­ser­va­to­r ius Kęs­t u­t is Ma­ siu­lis pa­ste­bė­jo, kad yra la­bai ge­ rai, kad bū­tent VSD rin­ko duo­me­ nis apie DP by­lą. Esą tai liu­di­ja, kad ty­ri­mas – neei­li­nis, mat VSD dir­ba tik ta­da, kai ky­la grės­mė vals­ty­bės na­cio­na­li­niam sau­gu­ mui. K.Ma­siu­lis, ku­ris, be­je, pa­ts kaž­ ka­da dir­bo VSD, sam­pro­ta­vo, kad V.Us­pas­ki­chas ga­lė­jo bū­ti įtar­tas šni­pi­nė­ji­mu sve­ti­mai ša­liai. „Aš ma­tau bai­lų žmo­gų, ku­ris gai­ši­na Sei­mo, Eu­ro­pos Par­la­men­ to lai­ką ir no­ri iš­neš­ti svei­ką kai­lį. Pa­ma­čius ši­tas by­las plau­kai šiau­ šia­si“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius. Vaiz­da­vo, kad jau­di­na­si

DP by­lo­je tei­sia­ma par­la­men­ta­rė V.Von­žu­tai­tė Sei­mą ban­dė su­grau­ din­ti. Ji kal­bė­jo jaut­riai ir verks­ min­gai, ta­čiau jos aša­ros par­la­ men­to neį­ti­ki­no.

Atė­ju­si į tri­bū­ną V.Von­žu­tai­tė mi­nė­jo, kad la­bai jau­di­na­si, pa­sa­ ko­jo, kad jai esą pro­ku­ro­ras da­rė spau­di­mą no­rė­da­mas su­komp­ro­ mi­tuo­ti DP. „Pa­ti­kė­ki­te, aš to­kių su­mų, ku­ rios mi­ni­mos by­lo­je, ne­su ma­čiu­ si, neį­si­vaiz­duo­ju, kaip jos ga­li at­ ro­dy­ti“, – tram­dy­da­ma tik­ras ar dirb­ti­nes aša­ras Sei­mo tri­bū­no­je aiš­ki­no V.Von­žu­tai­tė. „Jums tai – tik myg­tu­ko pa­spau­ di­mas, o man ir ma­no vai­kui – vi­ sas gy­ve­ni­mas“, – į Sei­mo na­rių jaus­mus ape­lia­vo V.Von­žu­tai­tė. Ji pa­sa­ko­jo, kad tuo me­tu, kai bu­ vo pra­dė­ta DP by­la, jai bu­vo 24 me­ tai, o pro­ku­ro­ras jai lie­pė ra­šy­ti pri­ si­pa­ži­ni­mą, ku­ris esą bu­vo iš­gau­tas prie­var­ta. „Aš jau­na mo­te­ris. Ro­ dė pro­ku­ro­ras nuo­trau­kas, iš že­mės iš­kas­tus la­vo­nus, man bu­vo per­ša­ ma, kad ma­no bus to­kia atei­tis“, – Sei­mui aiš­ki­no V.Von­žu­tai­tė. Gy­nė A.Paulauskas

K.Ma­siu­lis Sei­mo pra­šė V.Von­ žu­tai­tės aša­ro­mis ne­ti­kė­ti: „Kuo ji ge­res­nė už ki­tas nėš­čias mo­te­ ris, ku­rios kal­ti­na­mos ki­to­se by­lo­ se? Ne­tu­ri­me čia pa­virs­ti teis­mu ir gai­lė­tis dėl aša­rų ir bal­suo­ti ki­taip. Yra dau­gy­bė įro­dy­mų, ku­rie sa­ko, kad ji­nai tu­rė­jo la­bai di­de­lę įta­ką ir jos vaid­muo es­mi­nis.“ V.Von­žu­tai­tės ūmai ėmė­si gin­ti

bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, da­ bar DP pri­klau­san­tis Ar­tū­ras Pau­ laus­kas. Jis ape­lia­vo ir į V.Von­žu­tai­ tės am­žių. „Per­duo­ti V.Von­žu­tai­tę į teis­mo ran­kas – va­di­na­si, pa­smerk­ ti ją su­si­do­ro­ji­mui, nes ši by­la pa­ teks į la­bai ne­sau­gią tei­si­nę ap­lin­ ką“, – aiš­ki­no A.Pau­laus­kas. Svars­tant V.Gap­šio tei­si­nės ne­ lie­čia­my­bės klau­si­mą iš Sei­mo tri­ bū­nos skam­bė­jo la­bai pa­na­šūs pa­ reiš­ki­mai kaip ir V.Us­pas­ki­cho bei V.Von­žu­tai­tės at­ve­jais. V.Ged­vi­las ne­nu­si­ša­li­no

Opo­zi­ci­ja sie­kė, kad par­la­men­to po­sė­džiui ne­pir­mi­nin­kau­tų Sei­ mo va­do­vas, DP at­sto­vas V.Ged­vi­ las. Jam siū­ly­ta nu­si­ša­lin­ti. Kon­ ser­va­to­riai dėl šio klau­si­mo siū­lė su­reng­ti bal­sa­vi­mą, ta­čiau jų no­ ras li­ko ne­pa­ten­kin­tas. „Ne­su su­riš­tas su jo­kiais iki­ teis­mi­niais ty­ri­mais“, – rep­li­ka­ vo V.Ged­vi­las. Esą pir­mi­nin­ka­vi­ mą po­sė­džiui jam nu­ma­to Sei­mo sta­tu­tas. Ti­kė­jo­si ki­to­kio bal­sa­vi­mo

So­cial­de­mok­ra­tams bal­sa­vus už tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­ mą trims DP at­sto­vams, val­dan­ čio­ji cent­ro kai­rės koa­li­ci­ja ne­žlugs, pa­reiš­kė V.Us­pas­ki­chas. „Vi­są lai­ ką sa­kiau, kad imu­ni­te­to, Vy­riau­ sy­bės, dar­bo vals­ty­bei nie­ka­da ne­

Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

sie­ju ir ne­sie­siu. Aiš­ku, bu­vo vil­čių ir no­rų, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai pa­lai­ky­tų, bet jie tu­ri sa­vų min­čių, gal ka­da nors jos išaiš­kės. Koks bu­ vo bal­sa­vi­mas, toks bu­vo“, – sa­kė po­li­ti­kas. Anot jo, so­cial­de­mok­ra­tų el­ge­sys – jų są­ži­nės rei­ka­las. „Man bu­vo la­bai di­džiu­lis no­ras po­li­tiš­kai lai­ mė­ti šį pro­ce­są. Fak­tų yra pa­kan­ ka­mai, jų nie­kas ne­nu­gin­čys, bet są­ži­nės po­li­ti­kai tu­ri per ma­žai“, – kal­bė­jo DP ly­de­ris. Pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas pra­ne­šė, kad DP fi­nan­si­nių ma­chi­ na­ci­jų by­la teis­me bus to­liau nag­ri­ nė­ja­ma ki­tų me­tų sau­sio 10 d.

Pre­zi­den­tė: ap­gi­nta vals­ty­bės gar­bė Lei­dęs teis­t i Dar­bo par­t i­jos ly­de­ rį Vik­to­rą Us­pas­k i­chą ir dar du jo par­t i­jos na­r ius Sei­mas ap­g y­nė sa­ vo ir vi­sos vals­ty­bės gar­bę ir oru­ mą. Tai va­kar pa­reiš­kė Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Lie­tu­vos Res­pub­l i­kos Sei­mas ap­ gy­nė sa­vo ir vi­sos vals­t y­bės gar­ bę ir oru­mą“, – tei­gė Pre­z i­den­tė. D.Gry­baus­kai­tės po­z i­ci­ją BNS per­ da­vė jos at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­ bi­nai­tė.

Gy­ve­ni­mas ki­tą­met: dėl so­tu­mo teks ken­tė­ti Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Kaip gy­ven­si­me ki­tą­met – jau aiš­ ku, nes Sei­mas priė­mė ki­tų me­ tų biu­dže­tą. Be­je, re­kor­di­ne bal­sų dau­gu­ma – už bal­sa­vo 103, prieš bu­vo tik 2, su­si­lai­kė 28.

Biu­dže­tą pa­lai­kė ir koa­li­ci­jos par­ tne­riai, ir opo­zi­ci­nė kon­ser­va­to­rių par­ti­ja. Su­si­lai­kė tik Li­be­ra­lų są­jū­ džio at­sto­vai. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, kam ki­ti me­tai bus so­ tes­ni, o kas tu­rės verž­tis dir­žus, kal­bė­jo: „Dėl so­tu­mo – rei­kės pa­

ken­tė­ti. Išs­kir­ti­nių at­ve­jų ne­bu­vo. Dėl mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos, ku­ri bu­vo pa­di­din­ta, ir­gi ne­ga­li­ma džiaug­tis, kad tai yra stip­rus gy­ve­ ni­mo pa­ge­rė­ji­mas.“ A.But­ke­vi­čius taip pat už­tik­ri­ no, kad su Dar­bo par­ti­ja (DP), ku­ri ant­ra­die­nį biu­dže­to ne­pa­lai­kė, bet va­kar nuo­mo­nę pa­kei­tė, jo­kių su­ si­ta­ri­mų ne­bu­vo. „Ne, tik­rai jiems nie­ko ne­pa­ža­dė­jo­me, bet ma­nau, kad per tą trum­pą­jį lai­ko­tar­pį, ka­ da bu­vo pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bė ir pra­si­dė­jo ant­ras biu­dže­to svars­ ty­mas, trū­ko ko­mu­ni­ka­vi­mo tarp so­cial­de­mok­ra­tų ir DP“, – sa­ kė jis.

„Tik­rai ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, jog bu­vo ki­ta pro­ble­ma: kai ku­rie ko­ le­gos ma­nė, kad ga­li­ma biu­dže­tą per­tvar­ky­ti per dvi tris die­nas ar sa­vai­tę“, – pri­dū­rė prem­je­ras. Kal­bė­da­mas iš Sei­mo tri­bū­nos A.But­ke­vi­čius dė­ko­jo ir kon­ser­ va­to­riams: „No­riu pa­dė­ko­ti ir bu­ vu­siai Vy­riau­sy­bei, ku­ri pa­ruo­ šė Lie­tu­vai šį svar­bų įsta­ty­mą, ir nau­ja­jai, ku­ri spė­jo per­žiū­rė­ti ir pa­ko­re­guo­ti.“ Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­ lius pri­mi­nė, kad biu­dže­tas – tai jo Vy­riau­sy­bės nuo­pel­nas. „Biu­dže­tas nė­ra blo­gas, per daug ne­pa­ga­din­tas nau­jos Vy­riau­sy­bės. Vi­sus kvie­čiu

bal­suo­ti už biu­dže­tą, ku­rį pa­ren­gė 15-oji Vy­riau­sy­bė, o 16-oji ne­spė­ jo pa­ga­din­ti“, – kal­bė­jo jis. Vie­nin­te­lis trū­ku­mas, pa­sak A.Ku­bi­liaus, yra mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mas. Pri­me­na­me, kad vi­sos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos (be ES ir ki­tos pa­ra­mos lė­šų – 7,546 mlrd. li­tų) bus 18,2 mlrd. li­tų, su ES ir ki­tos pa­ra­mos lė­šo­mis – 25,7 mlrd. li­tų. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­ niuo­ju pro­jek­tu, pa­ja­mos ma­žė­ja 0,4 mln. li­tų. Pa­to­bu­lin­ta­me pro­ jek­te vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­ mai iš­lai­doms ir tur­tui įsi­gy­ti su­ da­rys 26,4 mlrd. li­tų – 42,4 mln. li­tų dau­giau, pa­ly­gin­ti su anks­tes­

niuo­ju pro­jek­tu. 2013 m. vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai 740 mln. li­ tų vir­ši­ja pa­ja­mas, de­fi­ci­tas sieks 0,6 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­ duk­to (BVP) (gry­nų­jų pi­ni­gų prin­ ci­pu), o pla­nuo­ja­mas 2013 m. vi­ sų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tas – apie 2,5 pro­c. BVP. Pla­nuo­ja­ma, kad šių, 2012-ųjų, me­tų vie­šų­jų fi­nan­ sų de­fi­ci­tas ne­vir­šys 3,0 pro­c. BVP. Nu­ma­to­ma, kad ki­tų me­tų na­cio­ na­li­nio biu­dže­to pa­ja­mos (be ES ir ki­tos pa­ra­mos lė­šų) bus be­veik 21,4 mlrd. li­tų. Kar­tu su ES ir ki­tos tarp­ tau­ti­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šo­ mis na­cio­na­li­nio biu­dže­to pa­ja­mos sieks 28,9 mlrd. li­tų.


6

penktaDIENIS, gruodžio 21, 2012

nuomonės

Aš­tun­ti ne­lai­mė­lių są­ra­še

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

N

au­jas tarp­tau­ti­nis ty­ ri­mas pa­ro­dė, kad lie­ tu­viai yra aš­tun­ti tarp ne­lai­min­giau­sių tau­tų pa­sau­ly­je. Už lie­tu­vius ma­žiau tei­gia­mų emo­ci­jų ro­do tik Sin­ ga­pū­ro, Ar­mė­ni­jos, Ira­ko, Gru­ zi­jos, Je­me­no, Ser­bi­jos ir Bal­ta­ ru­si­jos gy­ven­to­jai.

Gor­di­jaus maz­gas?

Kas ant­ras jau­čia­si blo­gai

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

P

a­les­ti­nie­čiai ir di­džio­ji da­lis tarp­tau­ ti­nės bend­ruo­me­nės ma­no, kad Iz­ rae­lis tu­ri leis­ti kur­tis ne­prik­lau­so­ mai Pa­les­ti­nos vals­ty­bei su 1967 m. sie­no­mis. Iz­rae­l is su tuo ne­su­tin­ka, daž­niau­ siai ar­gu­men­tuo­da­mas sau­gu­mo klau­si­mu. Vis­g i, šiurkš­čiai sa­kant, ne šis tei­si­nis ir po­li­ ti­nis klau­si­mas – es­mi­nis. Pa­sak konf­l ik­t ų teo­re­t i­k ų, bū­na tri­jų rū­šių prie­var­ta: struk­t ū­r i­nė, kul­t ū­r i­nė ir tie­sio­g i­ nė. Pri­min­si­me: struk­tū­ri­nė – įvai­rio­mis for­ mo­mis pa­si­reiš­k ian­ti disk­ri­mi­na­ci­ja, kai vie­ nos gru­pės ne­lei­d žia ki­toms nau­do­tis to­k io­ mis pat ga­li­my­bė­mis. Kul­tū­ri­nė – skir­tu­mų ir nea­py­kan­tos tarp skir­tin­g ų re­li­g i­nių, ideo­lo­ gi­nių ar et­ni­nių gru­pių ska­ti­ni­mas. Tie­sio­g i­ nė – fi­z i­nės jė­gos ar­ba psi­cho­lo­g i­nio smur­to var­to­ji­mas.

Kal­ba­me apie vie­nai ir ki­tai pu­sei sun­kius, nors ir bū­ti­nus spren­di­mus. Pa­les­ti­no­je–Iz­rae­ly­je pa­si­reiš­kia vi­sų tri­jų rū­ šių prie­var­ta. Tie­sio­gi­nė prie­var­ta pa­nai­ki­na­ ma leng­viau­siai. Bet tva­rią tai­ką ga­li­ma už­tik­ rin­ti eli­mi­na­vus vi­sų tri­jų rū­šių prie­var­tą. Ar tai Ar­t i­muo­siuo­se Ry­t uo­se įma­no­ma? Įma­no­ma. Ta­čiau šiuo at­ve­ju rei­kė­tų ban­dy­ ti „per­k irs­t i Gor­d i­jaus maz­gą“. Ki­taip sa­kant, kal­ba­me apie vie­nai ir ki­tai pu­sei – Iz­rae­l iui ir Pa­les­ti­nai – sun­k ius, nors bū­ti­nus spren­di­ mus: pir­ma – struk­tū­ri­nės (ir tie­sio­gi­nės) prie­ var­tos eli­mi­na­vi­mą Pa­les­ti­nai pri­klau­san­čio­ je te­r i­to­r i­jo­je; ant­ra – kul­tū­ri­nio veiks­nio pa­ nai­k i­ni­mą tiek Iz­rae­ly­je, tiek Pa­les­ti­no­je. Gi­lu­mi­nis konf­lik­to spren­di­mas – il­gas ir sun­ kus dar­bas, ku­ris ne­tu­ri be­veik nie­ko bend­ro su da­bar vyks­tan­čio­mis, pa­va­din­k i­me, tei­si­ nė­m is ir po­l i­t i­nė­m is ba­ta­l i­jo­m is dėl Pa­les­t i­ nos sta­tu­so ar juo­lab Iz­rae­lio ir Pa­les­ti­nos de­ ry­bo­mis dėl ne­prik­lau­so­my­bės. Pra­dė­t i ver­tė­t ų nuo struk­t ū­r i­nės prie­var­ tos eli­m i­na­v i­mo – įti­k in­t i Iz­rae­l į liau­t is blo­ ka­v us Pa­les­t i­ną ir sta­čius nau­ja­k u­r ių mies­ tus Va­k a­r ų Kran­te. Struk­t ū­r i­nės prie­var­ tos pa­nai­k i­n i­mas – ge­ro­vės kū­r i­mas, pa­gar­ ba žmo­gaus tei­sėms ir taip to­liau – su­ma­ž in­ tų tie­sio­g i­nės prie­var­tos ti­k i­my­bę. Taip bū­ tų sta­to­mas ir pa­ma­tas plėtotis „kul­tū­ri­niam dia­lo­gui“, pa­ma­ž u lik­vi­duo­jant fun­da­men­ta­ lius ne­su­ta­r i­mus. Ar Gor­di­jaus maz­gas bus per­k irs­tas? Kol kas tuo sun­ku pa­ti­kė­ti. informacija:

302 250

Lie­tu­vos so­cio­lo­gai tei­gia, kad šios ap­klau­sos su­reikš­min­ti ne­ rei­kė­tų, nes ki­ti ty­ri­mai lei­džia teig­ti, kad lie­tu­vių pa­si­ten­ki­ni­ mas gy­ve­ni­mu nuo­sek­liai au­ga, ir pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­va len­ kia kri­zės su­krės­tas Pie­tų Eu­ro­ pos ša­lis. Bend­ro­vės „Gal­lup“ ty­ri­mas apė­mė 148 vals­ty­bes, ku­rio­se gy­ven­to­jų bu­vo klau­sia­ma, ar die­ną prieš ap­klau­są jie jau­tė­ si lai­min­gi, ger­bia­mi, pail­sė­ję, juo­kė­si ir šyp­so­jo­si, ar da­rė ką nors įdo­maus. Šio ty­ri­mo duo­ me­ni­mis, lai­min­giau­si yra Lo­ty­ nų Ame­ri­kos gy­ven­to­jai. Apk­lau­sos da­ly­viams bu­vo pa­ teik­ti to­kie klau­si­mai: ar va­kar jau­tė­tės ge­rai pail­sė­ję? Ar va­kar su ju­mis bu­vo el­gia­ma­si pa­gar­ biai? Ar va­kar daug šyp­so­jo­tės ar juo­kė­tės? Ar va­kar ką nors mo­ kė­tės ar da­rė­te įdo­maus? Ar pa­ ty­rėte daug to­kių jaus­mų va­kar? Lie­tu­vo­je tei­gia­mai į vi­sus klau­si­mus apie sa­vi­jau­tą at­sa­kė 54 pro­c. ap­klaus­tų­jų, Bal­ta­ru­ si­jo­je – 53 pro­c. Ki­tų kai­my­ni­ nių ša­lių gy­ven­to­jai pa­ty­rė kiek dau­giau tei­gia­mų emo­ci­jų – Ru­ si­jo­je šis ro­dik­lis sie­kė 59 pro­c., Lat­vi­jo­je – 61 pro­c., Es­ti­jo­je – 67 pro­c., Len­ki­jo­je – 69 pro­c. Ge­ro­vė lai­mės neat­ne­ša

Dau­giau­sia tei­gia­mų emo­ci­jų yra Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je – į de­šim­tu­

ką pa­te­ko aš­tuo­nios šio re­gio­no vals­ty­bės. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Pa­na­ mai ir Pa­rag­va­jui, kur mi­nė­tas tei­gia­mas emo­ci­jas die­ną prieš ap­klau­są sa­kė pa­ty­rę 85 pro­c. ap­klaus­tų­jų. Po jų ri­kiuo­ja­si Sal­ va­do­ras, Ve­ne­sue­la (po 84 pro­c.), Tri­ni­da­das ir To­ba­gas, Tai­lan­das (po 83 pro­c.), Gva­te­ma­la, Fi­li­pi­ nai (po 82 pro­c.), Ek­va­do­ras ir Kos­ta Ri­ka (po 81 pro­c.). Šie duo­me­nys aki­vaiz­džiai pa­ ro­do, kad tra­di­ci­niai eko­no­mi­kos duo­me­nys nė­ra tie­sio­giai su­si­ję su gy­ven­to­jų emo­ci­jo­mis. „Gy­ven­to­jai Pa­na­mo­je, ku­ri yra 90-oje vie­to­je pa­sau­ly­je pa­

gal BVP vie­nam gy­ven­to­jui, yra tarp tų, ku­rie sa­ko daž­niau­siai pa­ti­rian­tys tei­gia­mų emo­ci­jų. Gy­ven­to­jai Sin­ga­pū­re, ku­ris uži­ ma penk­tą vie­tą pa­sau­ly­je pa­gal BVP vie­nam gy­ven­to­jui, re­čiau­ siai tei­gia pa­ti­rian­tys tei­gia­mų emo­ci­jų“, – pa­ste­bi „Gal­lup“. Pa­si­ten­ki­ni­mo krei­vė ky­la

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­ kos ty­ri­mų cent­ro „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys tei­ gia, kad, pa­sku­ti­niais Eu­ro­ba­ ro­met­ro duo­me­ni­mis, šiuo me­ tu pa­ten­kin­tų sa­vo gy­ve­ni­mu Lie­tu­vo­je yra 62 pro­c. – tai vie­ nas aukš­čiau­sių ro­dik­lių po ne­

prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo. Pa­gal jį Lie­tu­va be­veik dvi­gu­bai len­kia to­kias ša­lis kaip Grai­ki­ja ar Por­ tu­ga­li­ja, kai ku­rias Ry­tų Eu­ro­pos ša­lis, taip pat Ita­li­ją. V.Gai­dys sa­kė ne­su­tin­kan­tis su hi­po­te­ze, kad lie­tu­vių tau­ta dėl is­to­ri­nių ap­lin­ky­bių ap­skri­tai yra pe­si­mis­tė: „Bū­čiau lin­kęs neig­ ti ste­reo­ti­pą, kad lie­tu­viai pe­si­ mis­tai iš pri­gim­ties. Pa­si­ten­ki­ni­ mo ro­dik­liai nuo­sek­liai au­ga.“ Eks­per­to tei­gi­mu, tiks­lin­ga bū­tų ly­gin­ti tos pa­čios kul­tū­ri­nės ap­lin­kos ša­lis, nes pa­sau­li­nia­me ty­ri­me svar­būs įvai­rūs veiks­niai, tarp jų – ir de­mog­ra­fin ­ iai. KD, BNS inf.

Nuomonės

Š

ian­dien – pa­sau­lio pa­ bai­ga pa­gal ma­jų ka­len­ do­rių. Nau­jie­nų po­rta­lo www.kau­no­die­na.lt skai­ ty­to­jai iro­niš­kai įver­ti­no pro­ gno­zes apie tai, kad vis­kas tuo­ jau pa­si­baigs. So­fi­ja

Na va, aš jau pri­si­pir­kau kon­ser­vų, traš­ku­čių, deg­ti­nės ir vi­so­kių il­gai ne­gen­dan­čių pro­duk­tų, iš­lei­dau pa­do­rią su­mą. Sa­kau, gal ne­mo­kė­ siu mo­kes­čių už ko­mu­na­li­nes pa­ slau­gas, už­tat iš­gy­ven­siu, tu­rė­da­ ma ši­tiek mais­to ir deg­ti­nės at­sar­ gų. Man vi­sai ne­bai­su. O dėl mo­kes­ čių ne­mo­kė­ji­mo – kam juos mo­kėt,

jei pa­sau­lio pa­bai­ga, juk pi­ni­gai taps be­ver­čiu tua­le­ti­niu po­pie­rium. Tai­ gi, sa­kau, ge­ros va­lios žmo­nės, gal ati­duo­tu­mėt man sa­vo pi­ni­gus, ku­ rie penk­ta­die­nį be­ver­čiai taps.

hmm Kli­mak­si­nio am­žiaus žmo­nės tu­rė­ tų su­si­vok­ti, kad tik jų gy­ve­ni­mas ei­na ru­de­niop, o ne vi­sos pla­ne­tos vel­niop. Už­teks skleis­ti tas ne­są­mo­ nes ir jo­mis ti­kė­ti.

www Ne­gal­vo­jau, kad pa­sau­ly­je tiek nai­ vu­mo ir de­bi­liz­mo. Tur­būt to­dėl pro­tin­giems niek­šams leng­va val­ dy­ti avi­nų ban­dą...

Šar­la­ta­nai Įdo­mu, kaip ši­tie šar­la­ta­nai iš­šif­ruo­ tų da­tas pa­gal ki­nų ka­len­do­rių. 2010 m. va­sa­rio 14 d. pra­si­dė­jo 4707-ie­ji ki­ nų eros me­tai. Žy­dai da­bar pa­si­tiks 5774 me­tus. Ma­jai sa­vo ka­len­do­riu­ je ne­nu­ma­tė jo­kios pa­sau­lio pa­bai­ gos. JAV ir Ka­na­do­je jų at­sto­vai krei­ pė­si su pra­šy­mu ne­fal­si­fi­kuo­ti jų ka­ len­do­riaus ir ne­nau­do­ti ko­mer­ci­ niais tiks­lais. Tai apie ką vi­sam pa­ sau­liui pais­to vi­so­kie ta­ro­lo­gai, nu­ me­ro­lo­gai, pal­my­ros, ma­li­naus­kai ir ki­ti šar­la­ta­nai? Vie­nais me­tais kom­ piu­te­ry­je iš­si­sau­go­jau kaž­ko­kio lie­tu­ vio, Ta­ro kor­tų „spe­cia­lis­to“, pro­gno­ zes, iš­dė­lio­tas mė­ne­siais, skir­tas Lie­ tu­vai. Kiek­vie­no mė­ne­sio pa­bai­go­

je ska­niai pa­si­juok­da­vau. Gal­vo­da­ vau, tik ne­svei­ko pro­to žmo­gus ga­li ra­ši­nė­ti to­kias ne­są­mo­nes. Vi­siems lin­kiu ne­pai­sy­ti šar­la­ta­nų ne­są­mo­ nių, links­mai ir džiu­giai švęs­ti šv. Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus.

At­sar­gu­sis Aš jau tu­piu so­vie­ti­nė­je slėp­tu­vė­ je, ten pil­na kon­ser­vų at­sar­gų dar nuo Brež­ne­vo lai­kų, oro filt­rai ir van­dens at­sar­gos... Man vie­nam už­teks 10-čiai me­tų. Tik tua­le­ti­nes at­lie­kas teks iš­mes­ti tiems, ku­rie ne­bus pa­si­slė­pę nuo pa­sau­lio pa­ bai­gos. Re­zer­ve ga­lė­čiau priim­ti tik vie­ną mer­gi­ną (tik ne iš Ra­dži kom­pa­ni­jos).

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Leng­va­ti­kius leng­viau val­dy­ti?

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Op­ti­mis­tas: so­cio­lo­gas V.Gai­dys lin­kęs neig­ti ste­reo­ti­pą, kad lie­tu­viai pe­si­mis­tai iš pri­gim­ties.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

PenktADIENIS, gruodžio 21, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,18 %

+0,24 %

57

mln. litų bauda už kar­telį skirta ban­kams SEB, DNB, „Swed­bank“ ir sau­gos tar­ny­bai „G4S Lie­tu­va“.

+0,75 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Grūdus su­pir­ko bran­giau

Mais­ti­nių kvie­čių su­pir­ki­mo kai­na gruo-­ d­žio pirmą sa­vaitę, pa­ly­gin­ti su lapk­ri­čio pir­ma sa­vai­te, ki­lo 12,5 pro­c., iki 880,9 li­ to už toną. Pa­ša­ri­niai kvie­čiai per tą pa­tį lai­ko­tarpį pa­bran­go 15,4 pro­c., iki 824 li­to už toną. Ru­gių vi­du­tinė su­pir­ki­mo kai­na gruod­žio pra­džio­je bu­vo 9,6 pro­c. di­desnė nei prie­š mėnesį ir siekė 590,5 li­to už toną, pa­ša­ri­nių mie­žių kai­na – 697,7 li­to už toną, o rapsų – 1562,4 li­to už toną.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0558 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2456 JAV do­le­ris 1 2,6127 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6438 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9577 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4748 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6847 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4917 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8590

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,4305 % +0,0495 % +0,1956 % –0,0643 % –0,0302 % –0,0814 % +0,4201 % +0,1309 % –0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,72

4,52

2,47

„Va­koil“

4,61

4,41

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta89,93 dol. už 1 brl. 110,32 dol. už 1 brl.

Pirkė­jai skundė Kvo­tos su­ma­ži­ni­mas: už ir prie­š vir­tua­lius san­do­rius Šie­met gy­ven­to­jai la­biau­siai bu­vo ne­pa­ ten­kin­ti in­ter­ne­tu pirk­to­mis prekė­mis ir pik­ti­no­si ne be prie­žas­ties – did­žio­ji da­lis ginčų su par­davė­jais baig­da­vo­si pirkė­ jų nau­dai. Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė g.miceviciute@diena.lt

Vėjas ko­šia ir pro nau­jus lan­gus

Prieš šven­tes jau­nai vil­nie­čių šei­mai nuo­taiką su­ga­di­no lan­ gų mon­tuo­to­jai. Vil­nie­čiai, su­ manę žiemą pa­si­tik­ti šil­tes­niuo­ se na­muo­se ir įstik­lin­ti bal­koną bei se­nus lan­gus pa­keis­ti nau­jais plas­ti­ki­niais, pa­tyrė dau­giau var­ go, nei tikė­jo­si. At­vykę meist­rai bu­te lan­gus su­ mon­ta­vo, ta­čiau pri­darė ir bro­ko. Dėl ne­ko­ky­biškų darbų pa­si­skun­ du­siems vil­nie­čiams tie­sio­giai su lan­gus mon­tuo­jan­čios įmonės va­ do­vais pa­bend­rau­ti ne­pa­vyks­ta – at­sa­ky­mus į pre­ten­zi­jas siun­čia tei­ si­nin­kai ir tei­gia, kad lan­gai, net jei jie ir su­brai­žy­ti, sa­vo funk­ciją at­lie­ka. Var­to­to­jai daž­niau­siai teisūs

Vals­ty­binės var­to­tojų tei­sių ap­sau­ gos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­ tas vie­šie­siems ry­šiams Vi­tas Ūsas teigė, kad panašių skundų gau­ na nuo­lat. Ta­čiau daž­niau­siai šie­ met gy­ven­to­jai į šią tar­nybą kreipė­ si dėl san­do­rių, su­da­rytų in­ter­ne­tu, ypač gru­pi­nio pir­ki­mo po­rta­luo­se, bei san­do­rių, su­da­rytų ne pre­ky­bai skir­to­se pa­tal­po­se – per pri­sta­ty­ mus ar var­to­tojų na­muo­se. „Var­to­to­jai su­si­dur­da­vo su keb­ lu­mais, norė­da­mi nu­trauk­ti su­ da­ry­tas su­tar­tis be pa­pil­domų mo­kes­čių ar norė­da­mi grąžin­ti, pa­keis­ti pre­kes“, – teigė V.Ūsas. Apie 85 pro­c. į Vals­ty­binę var­to­ tojų tei­sių ap­sau­gos tar­nybą be­ si­krei­pian­čių var­to­tojų skundų bu­vo pa­grįsti, o ki­lu­sius gin­čus pa­vyk­da­vo išspręs­ti tai­kiai.

Po Kalėdų skundų daugės

V.Ūsas įspėjo, kad po Kalėdų be­ si­skund­žian­čių var­to­tojų ga­li pa­ daugė­ti. Norė­da­mi pa­keis­ti do­ vanų gau­tus ne­rei­ka­lingų daik­tus, če­kius ar ku­po­nus arba jų atsikra­ tyti, gy­ven­to­jai ga­li su­si­dur­ti su pre­ky­bi­ninkų abe­jin­gu­mu. Do­va­nas ren­kan­tiems gy­ven­to­ jams V.Ūsas pa­tarė prie­š įsi­gy­jant prekę sau ar ar­ti­mam žmo­gui ge­rai ap­svars­ty­ti, ar iš tiesų konk­re­tus daik­tas yra rei­ka­lin­gas. Nes dau­ ge­liui daiktų, pa­vyzd­žiui, bui­ti­nei tech­ni­kai ir ki­tiems elekt­ros prie­ tai­sams, kos­me­ti­kos ir par­fu­me­ri­ jos ga­mi­niams, ju­ve­ly­ri­niams dir­ bi­niams, laik­rod­žiams, kny­goms, žais­lams, žai­di­mams, apa­ti­niam tri­ko­ta­žui, pa­ta­lynės reik­me­nims ir ki­toms prekėms ne­tai­ko­ma 14 dienų pre­kių grąži­ni­mo teisė. „Do­vanų če­kiai ir ku­po­nai tu­ ri sąly­gas, ku­rių pri­va­lo­ma lai­ky­ tis, no­rint jais pa­si­nau­do­ti. Taip pat pa­tar­ti­na pa­si­nau­do­ti tei­se prie­š įsi­gy­jant prekę pa­tik­rin­ti, ar ji vei­kia. Jei­gu ją pri­sta­to kur­je­ris – pa­žiūrė­ti ir pa­si­ra­šy­ti tik įsi­ti­ ki­nus, kad prekė me­cha­niš­kai ne­ pa­žeis­ta“, – per­spėjo spe­cia­lis­tas. Būti­na iš­sau­go­ti ir pre­kių pir­ kimą–pardavimą įro­dan­čius do­ ku­men­tus, – jie rei­ka­lin­gi, no­rint pre­kes grąžin­ti, keis­ti ar taisyti. Įsi­ gy­jant pre­kes in­ter­ne­tu re­ko­men­ duojama pa­si­tik­rin­ti, ar vir­tua­lus par­davė­jas pa­ti­ki­mas. Tai pa­da­ry­ ti ga­li­ma in­ter­ne­te paieš­ko­jus kitų pirkėjų at­si­lie­pimų. Taip pat Įmo­ nių bank­ro­to val­dy­mo de­par­ta­ men­to in­ter­ne­to sve­tainė­je pa­si­ tik­rinus, ar prekę, pa­slaugą siū­lan­ti bend­rovė ne­bank­ru­ta­vu­si.

„„Skun­dai: gy­ven­to­jai šie­met daž­niau­siai nu­si­vil­da­vo vir­tua­liai pirk­

tais daik­tais, pa­slau­go­mis ar ku­po­nais. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Eks­per­tai tei­gia, kad Vy­riau­sybės spren­di­mas su­ma­žin­ti Lie­tu­vos elekt­rinės ga­my­bos kvotą yra eko­ no­miš­kai nau­din­gas.

Ta­čiau, anot eks­pertų, iš to už­dirbs ir Ru­si­jos ener­ge­ti­kos mil­žinės „In­ ter RAO“ kont­ro­liuo­ja­ma did­žiau­ sia elekt­ros tiekė­ja Lie­tu­vo­je „In­ter RAO Lie­tu­va“. Ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Uš­pu­ras teigė, kad toks spren­di­mas leis Lie­tu­vai su­tau­py­ ti lėšų, nes Lie­tu­vos elekt­rinė­je pa­ ga­mi­na­ma ki­lo­vat­va­landė ener­gi­jos yra maž­daug 24 cen­tais bran­gesnė nei im­por­tuo­ja­ma. „Im­por­tuo­ja­ma elekt­ros ener­gi­ja pi­gesnė, todėl su­si­ da­ro di­de­lis skir­tu­mas. Elektrė­nuo­ se iš dujų mes ga­lim ga­min­ti elektrą maž­daug po 40 centų už ki­lo­vat­va­ landę. O nu­per­kam ki­lo­vat­va­landę maž­daug už 16 centų. Skir­tu­mas – 24 cen­tai“, – sakė E.Uš­pu­ras. „Ta­čiau per daug ne­rei­kia per­si­ steng­ti ma­ži­nant kvo­tas. Elekt­rinė tu­ri visą laiką dirb­ti pa­kan­ka­mu re­ ži­mu. Elektrė­nai mums gy­vy­biš­kai svarbūs, jei no­ri­me už­tik­rin­ti ener­

ge­tinį sau­gumą, kad ne­prik­lau­sy­tu­ me nuo kai­mynų ma­lonės“, – teigė Ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to va­do­vas. In­ves­ti­cijų ban­ko „Fi­nas­ta“ Ka­ pi­ta­lo rinkų de­par­ta­men­to ana­li­ ti­kas Ta­das Po­vi­laus­kas teigė, kad Vy­riau­sybės spren­di­mas su­ma­ žin­ti kvotą Lie­tu­vos elekt­ri­nei yra eko­no­miš­kai nau­din­gas vals­ty­bei, ta­čiau sakė, kad ma­žai kal­ba­ma, iš kur rei­ka­lin­ga elekt­ra bus per­ka­ma: „Nie­kas ne­mi­ni, kas bus tas al­ter­ na­ty­vus elekt­ros tiekė­jas. Rin­ko­je yra „In­ter RAO Lie­tu­va“, yra „Lat­ ve­ner­go“ ir yra „Ees­ti Ener­gia“. Rea­liai tie trys žaidė­jai būtų pre­li­ mi­narūs pre­ten­den­tai, kad jie kom­ pen­suotų tai, ko ne­pa­ga­mins Lie­tu­ vos elekt­rinė. At­siž­vel­giant į tai, kad „In­ter RAO Lie­tu­va“ yra kon­ku­ren­ cin­giau­sia sa­vo kai­nos po­žiū­riu, ji turėtų pre­ten­duo­ti į did­žiau­sią tų 600 mln. ki­lo­vat­va­land­žių dalį.“ Vy­riau­sybė šią sa­vaitę nu­tarė Lie­tu­vos elekt­ri­nei nu­sta­tytą ga­ my­bos kvotą ki­tiems me­tams su­ ma­žin­ti nuo 1,53 iki 0,9 mlrd. ki­ lo­vat­va­land­žių. KD, BNS inf.

„„Že­myn: Vy­riau­sybė nu­tarė nuo

1,53 iki 0,9 mlrd. ki­lo­vat­va­land­žių­ su­ma­žin­ti Lie­tu­vos elekt­ri­nei nu­ sta­tytą ga­my­bos kvotą. 

Gin­ta­ro Lu­ko­še­vi­čiaus (BFL) nuo­tr.


8

PenktADIENIS, gruodžio 21, 2012

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

7,7

Kro­vi­nių ve­ži­mo apim­tis mažė­ja

pro­c.

2012-ai­siais su­men­ko kro­vi­nių ve­ži­mas ge­le­žin­ke­liais.

Lie­tu­vo­je per tris šių metų ket­vir­ čius vež­ta 80,525 mln. tonų kro­vi­ nių ir 285,131 mln. ke­lei­vių – ati­ tin­ka­mai 2,4 ir 0,5 pro­c. ma­žiau nei 2011 m. sausį–rugsėjį.

Tik tre­čią ket­virtį, pa­ly­gin­ti su 2011ųjų liepa–rugsėju, vežtų kro­vi­nių su­mažė­jo 2,1 pro­c., iki 28,851 mln. tonų, ke­lei­vių – 2,2 pro­c., iki 84,171 mln. To­kius išanks­ti­nius duo­me­nis pateikė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Per de­vy­nis šių metų mėne­sius dau­giau­sia kro­vi­nių vež­ta ke­lių ir ge­ le­žin­ke­lių trans­por­tu – ati­tin­ka­mai 46,8 ir 45,5 pro­c. visų kro­vi­nių. Jū­ rų trans­por­tui te­ko 6,5 pro­c., vi­daus van­denų trans­por­tui – 1,1 pro­c., Lie­ tu­vos oro bend­ro­vių lėktu­vams – ma­žiau kaip 0,1 pro­c. visų kro­vi­nių.

Šie­met, pa­ly­gin­ti su de­vy­niais 2011-ųjų mėne­siais, kro­vi­nių ve­ ži­mas ke­lių trans­por­tu pa­didė­jo 4 pro­c., iki 37,713 mln. tonų, ge­le­ žin­ke­lių trans­por­tu su­men­ko 7,7 pro­c., iki 36,669 mln. tonų, jū­ rų trans­por­tu su­mažė­jo 7,4 pro­c., iki 5,242 mln. tonų, vi­daus van­ denų trans­por­tu ga­be­ni­mas išau­ go 1 pro­c., iki 900 tūkst. tonų, oro trans­por­tu smu­ko 66,2 pro­c., iki 0,9 tūkst. tonų. Dau­giau­sia ke­lei­vių šių metų sausį–rugsėjį vež­ta ke­lių trans­por­ tu – 279,164 mln., ar­ba 97,9 pro­c. visų ke­lei­vių. Šie­met, pa­ly­gin­ti su de­vy­niais 2011 m. mėne­siais, ke­lių trans­por­tu vežtų ke­lei­vių skai­čius smuk­telė­jo 0,6 pro­c. KD, BNS inf.

Dovanojame!

6

jau

numeriai per metus!

53,40 Lt

kalėdinė kaina

40 Lt 109 Lt

kalėdinė kaina

LojaLumo korT Vardenis PaVar eLė 000000000000 denis Valid Thru 00000006 12/13

+ dovana — lojalumo kortelė!

89 Lt

kalėdinė kaina

66 Lt

litų. 

82,80 Lt

kalėdinė kaina

62 Lt

Kalėdinis prenumeratos pasiūlymas galioja nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. sausio 22 d. Prenumeruoti galite www.prenumeratoriuklubas.lt, telefonas pasiteirauti 8 5 203 1043

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Svei­ka­tos apsaugai iš­leid­žia­ma dau­giau Vie­no ša­lies gy­ven­to­jo svei­ka­tos prie­žiū­rai 2011 m., ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, vi­du­ti­niš­kai bu­vo iš­leis­ta 2418 litų – 227 li­tais (10 pro­c.) dau­giau nei 2010-ai­siais.

25 % nuolaidą visų mūsų leidinių metinei prenumeratai!

82 Lt

„„Lėšos: bend­ro­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­lai­dos per­nai siekė 7,3 mlrd.

Iš vi­so bend­ro­sios svei­ka­tos prie­ žiū­ros iš­lai­dos per­nai siekė 7,3 mlrd. litų. Šios iš­lai­dos, ku­rios 2009 ir 2010 m. mažė­jo, per­ nai išau­go 546 mln. litų (8 pro­c.) ir bu­vo tik 1 pro­c. ma­žesnės nei 2008-ai­siais, kaip pra­nešė Sta­ tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. 2011 m. svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­ laidų ly­gi­na­mo­ji da­lis su­darė 6,9 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), 2010 m. ji bu­vo 0,2 pro­ cen­ti­nio punk­to di­desnė. Did­žiau­sia bendrųjų svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­laidų da­lis (39 pro­c.) te­ko li­go­ninėms – 2,8 mlrd. litų. Pa­ly­gin­ti su 2010 m., šios iš­lai­ dos pa­didė­jo 240 mln. litų, ar­ba 9 pro­c., o pa­ly­gin­ti su 2009-ai­siais – 13 pro­c. Dau­giau kaip ket­vir­ta­da­lis (28 pro­c., ar­ba 2 mlrd. litų) bendrųjų iš­laidų te­ko maž­me­ninės pre­ky­

bos įmonėms ir ki­tiems me­di­ci­ nos pre­kių tiekė­jams (vais­tinėms, op­ti­koms ir ki­tiems). Pa­ly­gin­ti su 2010 m., šios iš­lai­dos pa­didė­jo 3 pro­c., ta­čiau jų da­lis, pa­ly­gin­ti su bend­ro­sio­mis svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­lai­do­mis, šiek tiek su­mažė­jo. 2011 m. am­bu­la­to­rinės svei­ka­ tos prie­žiū­ros įstai­goms te­ko 1,7 mlrd. litų, ar­ba 23 pro­c. visų svei­ ka­tos prie­žiū­ros iš­laidų. Kaip ir kas­met, be­veik pu­ sė (49,6 pro­c., ar­ba 3,5 mlrd. li­ tų) ei­namųjų svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­laidų te­ko gy­dy­mo pa­slau­goms, be­veik treč­da­lis (29 pro­c.) – me­ di­ci­ninėms prekėms am­bu­la­to­ ri­niams li­go­niams (vais­tams, op­ ti­kos, or­to­pe­dinėms prekėms ir pa­na­šiai). Iš­lai­dos gy­dy­mo pa­ slau­goms per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010 m., pa­didė­jo 260 mln. litų (8 pro­c.), me­di­ci­ninėms prekėms – 49 mln. litų (2 pro­c.). 2011 m. pa­didė­jo iš­lai­dos vi­ soms svei­ka­tos prie­žiū­ros pre­ kėms ir pa­slau­goms, išs­ky­rus il­ ga­laikę slaugą. KD, BNS inf.

R.Vai­nienė pa­lie­ka ins­ti­tutą Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­ tu­to (LLRI) spe­cia­lio­ji eks­pertė Rūta Vai­nienė (nuo­tr.) pa­lie­ka pa­ rei­gas – ji ke­ti­na išmė­gin­ti ne­prik­ lau­so­mo eks­per­to veiklą.

Ins­ti­tu­tas pra­nešė, kad R.Vai­ nienė iš pa­reigų pa­si­trau­kia nuo šian­die­nos. „Su lais­vo­sios rin­kos idė­jo­mis ne­si­skir­siu, ta­čiau da­bar no­riu išmė­gin­ti sa­va­ran­kišką ne­prik­ lau­so­mo eks­per­to veiklą. Ins­ti­ tu­te su­kau­piau tiek ži­nių ir įgū­ džių, kad ne­kant­rau­ju pa­si­da­ly­ti, ma­tau di­delį to po­reikį“, – pra­ne­ ši­me teigė R.Vai­nienė. LLRI pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Šilė­ nas pra­nešė, kad po Naujųjų metų ins­ti­tu­te pra­dės dirb­ti trys nau­ ji žmonės. R.Vai­nienė su per­trau­ko­mis LLRI dir­bo nuo pat jo įkūri­mo 1990 m. iki da­bar. Nuo 1999-ųjų ji va­do­va­vo eks­pertų ko­man­dai,

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ta­po vi­cep­re­zi­den­te, o 2008 m. vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo bu­vo iš­ rink­ta pre­zi­den­te. Nuo 2011 m. R.Vai­nienė LLRI ėjo spe­cia­lio­jo eks­per­to pa­rei­gas. Ji taip pat dve­jus me­tus dir­bo po­li­ti­nio pa­si­tikė­ji­mo vals­tybės tar­nau­to­ja, pen­ke­rius me­tus bu­vo Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos na­re. KD, BNS inf.


9

penktADIENIS, gruodžio 21, 2012

pasaulis V.Pu­ti­nas ­ nu­ra­mi­no

Stu­den­tai ­ pro­tes­tuo­ja

Gre­sia ­ mir­tis

Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ ras Pu­ti­nas va­kar per spau­ dos kon­fe­ren­ciją Mask­vo­je neigė, kad jo vald­žios sis­te­ma yra au­to­ri­ta­rinė, ra­mi­no vi­suo­ menę, jog pa­sau­lio pa­bai­ga ateis tik po 4,5 mlrd. metų, o pa­klaus­tas apie gan­dus dėl jo ne­va su­prastė­ju­sios svei­ka­tos at­sakė: „Ne­su­lauk­si­te.“

Veng­ri­jo­je pro­tes­tai dėl aukš­ to­jo švie­ti­mo re­for­mos šią sa­vaitę dar la­biau iš­siplėtė, nors vy­riau­sybė pa­si­stengė su­ma­žin­ti stu­dentų pyktį dėl vals­ty­bi­nių sti­pen­dijų ap­kar­ py­mo ir naujų tai­syk­lių, įpa­ rei­go­jan­čių juos pa­si­žadė­ ti neiš­vyk­ti į už­sienį bai­gus stu­di­jas.

JAV pro­ku­ro­rai sieks mir­ties bausmės ka­ro lau­ko teis­me tei­sia­mam 39 metų ame­ri­kie­ čių ka­rei­viui Ro­ber­tui Ba­le­sui, ku­ris kal­ti­na­mas Af­ga­nis­ta­ne šie­met kovą nu­žudęs 16 kai­ mo gy­ven­tojų ir ku­rio nu­si­kal­ ti­mas bu­vo vie­nas bai­siau­sių ta­me ka­re. De­vy­ni nu­žu­dy­tie­ji bu­vo vai­kai.

Gra­žiau­sia iš­rink­ta ame­ri­kietė Kon­kur­so „Mis Vi­ sa­ta“ karūną tre­ čia­dienį už­sidė­jo 20-metė ma­nia­kiš­ ka vio­lon­če­li­ninkė iš Jung­ti­nių Vals­tijų Oli­via Cul­po.

Ru­si­jos teis­mas va­kar dve­jais me­tais – nuo 13 iki 11 – su­trum­pi­ no laisvės at­ėmi­mo bausmę bu­ vu­siam naf­tos mag­na­tui Mi­chai­ lui Cho­dor­kovs­kiui, ku­ris da­bar į laisvę turėtų išei­ti 2014-ai­siais.

Va­ka­rinės su­knelės ir bi­ki­niai

Džiaugs­mu švy­tin­čią O.Cul­po sa­ vo įpėdi­ne karū­na­vo pra­ėju­sių metų Mis Vi­sa­ta Lei­la Lo­pes iš An­go­los. Bos­to­no uni­ver­si­te­to ant­ro kur­ so stu­dentė, ku­ri sa­ve va­di­na ma­ nia­kiš­ka vio­lon­če­li­nin­ke, per dvie­ jų va­landų ren­ginį, ku­ris vy­ko Las Ve­ga­so lo­ši­mo na­muo­se „Pla­net Hol­ly­wood“, įveikė 88 ki­tas gro­žio ka­ra­lie­nes. O.Cul­po va­ka­ro pra­džio­je sce­no­ je pa­si­rodė trum­pa mėly­na su­kne­le, ku­rios vir­šu­tinė da­lis bu­vo nu­sags­ ty­ta žvy­ne­liais. Vėliau ji žings­nia­vo ro­žinės ir mėly­nos spalvų bi­ki­niu ir pa­si­rodė il­ga rau­do­no ak­so­mo su­knia di­de­le iš­kirp­te. Ame­ri­kietė šį gro­žio kon­kursą lai­mi pirmą kartą nuo 1997-ųjų, kai „Mis Vi­sa­tos“ ti­tulą iš­ko­vo­jo Brook Lee.

Iš visų pa­ty­rimų, ne­svar­bu, gerų ar blogų, pa­si­mo­kai. Tie­siog toks gy­ve­ni­mas. Klup­telė­ji­mas ne­sut­rukdė

Per išanks­ti­nes rung­tis ge­rai pa­ si­rod­žiu­si O.Cul­po pa­te­ko tarp 16 gra­žuo­lių, ku­rios varžė­si kon­kur­so fi­na­le, kur po kiek­vie­nos rung­ties – mau­dy­mo­si kos­tiumė­lių, va­ka­ ri­nių su­kne­lių ir in­ter­viu – da­ly­vių lik­da­vo vis ma­žiau. Ji su­žavė­jo ver­ti­ni­mo ko­mi­siją, nors va­ka­ri­nių su­kne­lių rung­ty­je tru­putį klup­telė­jo. Te­le­vi­zi­jos ko­ men­ta­to­riai at­kreipė į tai dėmesį, bet taip pat pa­brėžė, kad ji šal­tak­ rau­jiš­kai su­si­tvardė. Ke­lios mi­nutės prie­š pa­skel­biant nu­galė­toją jos bu­vo pa­klaus­ta, ar ji

Kalės trum­piau

„„Kon­kur­sas: O.Cul­po įveikė 88 var­žo­ves, o ant­rą ir tre­čią vietą užėmė fi­li­pi­nietė Ja­ni­ne Tu­go­non ir Mis Ve­ne­

sue­la Ire­ne So­fia Es­ser Quin­te­ro. 

ka­da nors yra pa­siel­gu­si taip, kad pa­skui gailėtų­si. „Pirmiausiai norėčiau pasaky­ ti, kad iš visų pa­ty­rimų, ne­svar­bu, gerų ar blogų, pa­si­mo­kai. Tie­siog toks gy­ve­ni­mas, – at­sakė ji. – Bet tai, ką pa­da­riau ir dėl ko gailė­ jau­si, tik­riau­siai yra ka­binė­ji­ma­ sis prie bro­lių ir se­serų vai­kystė­je, nes tap­da­mas vy­res­nis juos daug la­biau ver­ti­ni.“ O.Cul­po, vi­du­ri­nė iš pen­kių vaikų, au­go Krans­to­ne, jos tėvai – pro­fe­sio­nalūs mu­zi­kan­tai, o ji pa­ti yra gro­ju­si drau­ge su vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­siu kla­si­kinės mu­zi­ kos at­likė­ju, vio­lon­če­li­nin­ku YoYo Ma. Į kon­kursą „Mis Vi­sa­ta“ ji ėjo vil­da­ma­si pra­dėti kar­jerą ki­ne ar te­le­vi­zi­jo­je, o sa­vo pa­vyzd­žiu va­di­na Aud­rey Hep­burn – dėl jos „kil­nu­mo, pro­to ir gra­ci­jos“.

Ver­tin­gi pri­zai

Pir­mo­sios vi­ce­mis ti­tu­las ati­te­ko fi­li­pi­nie­tei Ja­ni­ne Tu­go­non. Mis Ve­ne­sue­la Ire­ne So­fia Es­ ser Quin­te­ro li­ko tre­čia, o ket­vir­ta vie­ta ati­te­ko Mis Aust­ra­li­jai Re­nae Ay­ris, penk­ta – bra­zi­lei Gab­rie­lai Mar­kus. Drau­giš­kiau­sia mis kon­kur­so da­lyvės iš­rin­ko gva­te­ma­lietę Lau­ rą Go­doy. Gra­žiau­sios pa­sau­lio mo­ters kon­kur­sas, kurį re­mia JAV te­le­vi­zi­ ja NBC ir Ame­ri­kos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mag­na­tas Do­nal­das Trum­pas, šie­met bu­vo su­reng­tas Las Ve­ga­se, ja­me varžė­si 89 da­lyvės. Tai bu­vo jau 61-as kon­kur­sas. Per­nai jis įvy­ko San Pau­le Bra­zi­ li­jo­je. Tarp de­šim­ties ver­ti­ni­mo ko­mi­ si­jos na­rių šie­met bu­vo dai­ni­nin­

„Scan­pix“ nuo­tr.

kas Cee Lo Gree­nas, ku­li­na­ri­nio te­ le­vi­zi­jos šou „Iron Chef“ žvaigždė Ma­sa­ha­ru Mo­ri­mo­to ir Pab­lo San­ do­va­las iš beis­bo­lo ko­man­dos „San Fran­cis­co Giants“. Ant rau­do­no­jo ki­li­mo pa­klaus­ tas, kas sun­kiau – žais­ti čem­pio­ na­tuo­se ar teisė­jau­ti gro­žio kon­ kur­se, P.San­do­va­las at­sakė, kad sunkūs abu da­ly­kai. Kon­kur­so „Mis Vi­sa­ta“ da­lyvės ne­ga­li būti iš­tekė­ju­sios ir turė­ti vai­ kų. Tų metų, kai vyks­ta kon­kur­sas, va­sa­rio 1 d. jos tu­ri būti jau­nesnės nei 27 ir vy­resnės nei 18 metų. Kaip Mis Vi­sa­ta O.Cul­po gaus tam tikrą at­ly­gi­nimą, ku­rio dy­dis ne­skel­bia­mas, ka­ra­lienės vertą gar­ de­robą, ne­ri­botą gro­žio pro­duktų tie­kimą ir pra­ban­gius apar­ta­men­ tus Niu­jor­ke. BNS inf.

Mask­vos teis­mas dve­jais me­tais kalė­ji­mo bausmę naf­tos kon­ cer­no „Ju­kos“ įkūrėjui ir ki­tam jo by­los at­sa­ko­vui Pla­to­nui Le­ be­de­vui nu­sprendė su­trum­pin­ ti dėl įsta­tymų pa­taisų, su­si­ju­ sių su kal­ti­ni­mais grobs­ty­mu. „Da­bar M.Cho­dor­kovs­kis bus pa­leis­tas 2014 m. spalį, o P.Le­ be­de­vas – 2014 m. liepą“, – tei­ gia­ma M.Cho­dor­kovs­kio at­stovų ži­niask­lai­dai tink­la­la­py­je. M.Cho­dor­kovs­kis ir P.Le­ be­de­vas bu­vo nu­teis­ti už lėšų grobs­tymą ir pi­nigų plo­vimą, iš­ nag­rinė­jus jų ant­rąją bylą 2010 m. pa­bai­go­je. Anks­čiau jie bu­vo pa­si­ųsti už grotų už su­kčia­vimą ir mo­kes­čių ven­gimą. M.Cho­dor­kovs­kio ad­vo­ka­tai pik­tai rea­ga­vo į naująjį spren­ dimą. Jie pa­ra­gi­no teismą tuo­jau pat pa­leis­ti nu­teis­tuo­sius ar­gu­ men­tuo­da­mi, kad pa­gal naują­ sias įsta­tymų pa­tai­sas jie jau at­li­ko visą bausmę. „Ko­kia ga­li būti mūsų reak­ci­ja į be­si­tęsiantį įsta­tymų ne­pai­symą ir rep­re­si­ jas? Aiš­ku, ji nei­gia­ma“, – pik­ ti­no­si ad­vo­ka­tas Va­di­mas Kliuv­ gan­tas. – Mes to­liau ko­vo­si­me ir, be abe­jo, skųsi­me nu­ta­rimą.“ M.Cho­dor­kovs­kis bu­vo suim­ tas 2003 m., kai jis bu­vo tur­tin­ giau­sias Ru­si­jos žmo­gus ir iš­ki­ lus pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no kri­ti­kas. Vėliau jam pri­klau­san­ tis naf­tos kon­cer­nas „Ju­kos“ bu­vo išar­dy­tas, o mag­na­to ša­ li­nin­kai sa­ko, kad jam iš­kel­tos by­los bu­vo bausmė už tai, kad M.Cho­dor­kovs­kis drįso fi­nan­ suo­ti Ru­si­jos po­li­tinę opo­zi­ciją. BNS inf.

„„ Bausmė: M.Cho­d or­kovs­k is

sėdi už grotų jau de­šim­tus me­tus. AFP nuo­tr.


10

penktADIENIS, gruodžio 21, 2012

sportas

Si­bi­ro spei­gas „Žal­gi­rio“ ne­sut­rik­dė Ke­lio­nę į Si­bi­ro spei­ go kaus­to­mą Kras­ no­jars­ką žal­gi­rie­ čiai bai­gė per­ga­le – pa­sku­ti­nia­me VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos pir­mo­ jo ra­to ma­če Kau­ no krep­ši­nin­kai su­ triuš­ki­no „Je­ni­sej“ ko­man­dą 101:64. Kras­no­jars­ke per pir­mą­sias tris ma­ čo mi­nu­tes abi ko­man­dos pa­da­rė po 3 klai­das ir su­rin­ko po 4 taš­kus, ku­ riuos „Žal­gi­riui“ pel­nė Vy­te­nis Lip­ ke­vi­čius. Net­ru­kus į aikš­tę žen­gęs Mar­ko Po­po­vi­čius iš­kart pa­si­žy­ mė­jo taik­liu tri­taš­kiu, o Ib­ra­hi­mas Jaa­be­ras iš­ra­din­gai pra­si­ver­žė po krep­šiu – 9:8. Dvi pra­žan­gas su­rin­ ku­sį Pau­lių Jan­kū­ną pa­kei­tęs Ma­ rio De­la­šas įme­tė dvi­taš­kį, pa­tai­ kė ir Trem­mel­las Dar­de­nas – 13:8. Po to skir­tu­mą tri­taš­kiais dar pa­di­ di­no M.Po­po­vi­čius ir Oli­ve­ris La­ fayet­te’as – 19:10. „Žal­gi­ris“ to­liau dik­ta­vo sa­vo są­ly­gas: ant­ra­ja­me kė­ li­ny­je – 40:29, 52:38, tre­čia­ja­me – 62:43, ket­vir­ta­ja­me – 91:60. „Ti­kė­jo­mės at­kak­les­nės ko­vos, nes „Je­ni­sej“ krep­ši­nin­kai yra įro­dę, kad at­si­lik­da­mi nuo var­žo­vų su­ge­ba

„„Po­pu­lia­ru­mas: Lie­tu­vos čem­pio­nai sa­vo sir­ga­lių tu­ri ir to­li­ma­ja­me Kras­no­jars­ke. 

A gru­pė

Sta­tis­ti­ka „Je­ni­sej“–„Žal­gi­ris“ 64:99 (19:27, 19:25, 17:20, 9:27). 3100 žiū­ro­vų. Re­ zul­ta­ty­viau­si žai­dė­jai: Z.Dow­del­las ir A.Ko­ma­rovs­kis po 13 taš­kų, I.Smy­ gi­nas ir E.Ki­ka­no­vi­čius po 9/M.De­ la­šas 18 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), V.Lip­ ke­vi­čius (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir M.Po­po­vi­čius (4 re­zul­ta­ty­vūs per­ da­vi­mai) po 15, T.Dar­de­nas 12, J.Foo­ te’as 11, M.Kuz­mins­kas 10.

juos pa­si­vy­ti. Džiau­giuo­si, kad mū­ sų ko­man­da, žai­du­si ne stip­riau­sios su­dė­ties, pa­ro­dė cha­rak­te­rį. Mes tvir­tai lai­ko­mės po­zi­ci­jos: jo­kių pa­

1. „Chim­ki“ 2. „Uniks“ 3. „Spar­tak“ 4. „K. Kryl­ja“ 5. „L. ry­tas“ 6. „As­ta­na“ 7. „Do­neck“ 8. „Azov­maš“ 9. „Tu­row“ 10. „Ka­lev“

B gru­pė

Rung. Perg. Pral.

9 9 8 9 9 8 9 9 9 9

7 7 6 6 5 4 4 2 2 1

2 2 2 3 4 4 5 7 7 8

Taškų sant.

Komanda

731:645 648:566 536:482 641:623 681:687 557:625 624:613 669:734 669:676 601:706

1. „Žal­gi­ris“ 2. CSKA 3. „Lo­ko.-Ku­ban“ 4. VEF 5. „Triumf“ 6. „N. Nov­go­rod“ 7. ČEZ 8. „Je­ni­sej“ 9. „Nep­tū­nas“ 10. „Cmo­ki-Minsk“

si­tei­si­ni­mų – nei dėl il­gos ke­lio­nės, nei dėl lai­ko juos­tų skir­tu­mo. Bet ko­kiu at­ve­ju sten­gia­mės žais­ti taip, kaip iš tik­rų­jų ga­li­me. Šį kar­tą di­de­

Rung. Perg. Pral.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 8 6 6 4 4 4 4 1 0

1 1 3 3 5 5 5 5 8 9

Taškų sant.

742:600 710:582 694:643 763:694 695:669 639:634 643:697 648:728 696:800 607:790

lę per­sva­rą su­kau­pė­me ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je, va­di­na­si, žai­dė­jai ko­vė­si iki ga­lo, jie yra su­si­tel­kę dar­bui, vis dar al­ka­ni per­ga­lių. Pir­miau­siai iš­skir­

Kras­no­jars­ke ve­dė M.De­la­šas.

čiau Kšiš­to­fą Lav­ri­no­vi­čių: jis, net ir šiek tiek ne­ga­luo­da­mas, pa­dė­jo ko­ man­dai, įkvė­pė ją“, – po rungtynių kal­bė­jo „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris Joa­nas Pla­za. „To­kia pa­ty­ru­si ko­man­da, kaip „Žal­gi­ris“, ne­do­va­no­ja men­kiau­ sių klai­dų. Bu­vo mo­men­tas, kai tu­rė­jo­me šan­są pe­rim­ti ini­cia­ty­vą, ta­čiau ke­lis­kart iš ei­lės pra­ra­do­ me ka­muo­lį ir vėl at­si­li­ko­me. Tris kė­li­nius lai­kė­mės – gana ne­blo­gai puo­lė­me ir gy­nė­mės, ta­čiau ket­vir­ ta­ja­me kė­li­ny­je bu­vo­me be­jė­giai“, – tei­gė „Je­ni­sej“ stra­te­gas Vla­dis­ la­vas Ko­no­va­lo­vas. KD inf.

Po bur­tų – žvilgs­niai į Man­čes­te­rį ir Mad­ri­dą

„Rap­tors“ į vir­šų tem­pia ir lie­tu­viai To­ron­to „Rap­tors“ ko­man­da, pa­de­dant Jo­nui Va­lan­čiū­nui (nuotr.) ir Li­nui Klei­zai, NBA čem­ pio­na­te lai­mė­jo ket­vir­tą­ją dvi­ko­ vą iš ei­lės ir Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je šok­te­lė­jo aukš­tyn.

11-ąją vie­tą uži­man­tis „Rap­tors“ klu­bas (8 per­ga­lės ir 19 pra­lai­mė­ ji­mų sa­vo aikš­tė­je 97:91 (27:30, 22:26, 24:22, 24:20) nu­ga­lė­jo 13oje po­zi­ci­jo­je Ry­tų kon­fe­ren­ci­ jo­je esan­čius Det­roi­to „Pis­tons“ (7 per­ga­lės ir 21 pra­lai­mė­ji­mas) krep­ši­nin­kus. Star­to pen­ke­te rung­ty­n ia­ vęs J.Va­lan­čiū­nas į sve­čių krep­šį įme­tė 12 taš­kų (5/6 dvi­taš­kių, 2/2 bau­dų), at­ko­vo­jo 5 ka­muo­lius, at­ li­ko re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, blo­ ka­vo var­žo­vo me­ti­mą, du­syk su­ kly­do ir ke­tu­ris­kart pra­si­žen­gė. Nuo at­sar­gi­nių suo­le­lio rung­ ty­nes pra­dė­jęs L.Klei­za pel­nė 5 taš­kus, at­ko­vo­jo vie­ną ka­muo­ lį, at­li­ko re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, iš­ven­gė klai­dų, ta­čiau su­rin­ko 4 pra­žan­gas. „Rap­tors“ krep­ši­nin­kai NBA čem­pio­na­tuo­se iki tre­čia­die­nio ma­čo „Pis­tons“ ko­man­dai bu­vo pra­lai­mė­ję še­še­rias rung­ty­nes iš sep­ty­ne­rių, ta­čiau Det­roi­to klu­ bui tai – ne­di­de­lis gal­vos skaus­ mas. „Pis­tons“ va­do­vams la­biau­ siai ke­lia ne­ri­mo, kad į sa­vo are­ną

Komanda

„„Blyks­te­lė­jo: „Žal­gi­rį“ į per­ga­lę vtb-lea­gue.com nuo­tr.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Fut­bo­lo ga­lin­gie­ji su­ži­no­jo sa­vo var­žo­vus – va­kar Švei­ca­ri­jo­je iš­ trauk­ti Eu­ro­pos fut­bo­lo Čem­pio­ nų ly­gos aš­tunt­fi­na­lio bur­tai. Aist­ros dėl C.Ro­nal­do

Dau­giau­sia int­ri­gos ža­da Mad­ri­ do „Real“ ir „Man­ches­ter Uni­ted“ akis­ta­ta. Vie­nas ge­riau­sių pa­sau­ lio fut­bo­li­nin­kų Cris­tia­no Ro­nal­do grįš į Man­čes­te­rio „Old Traf­ford“ sta­dio­ną – bū­tent ja­me po­rtu­ga­las su­si­kū­rė su­perž­vaigž­dės var­dą.

Jo­se­pas Ma­ria Bar­to­meu: su­ren­ka vis ma­žiau žiū­ro­vų – per pa­sku­ti­nius de­šimt ma­čų jų su­ ma­žė­jo net 22,3 pro­c. 8-ąją vie­tą Va­ka­rų kon­fe­ren­ ci­jo­je uži­man­tis Hjus­to­no „Roc­ kets“, iš NBDL ly­gos „Rio Gran­de Val­ley Vi­pers“ eki­pos su­si­grą­ži­ nęs Do­na­tą Mo­tie­jū­ną, na­muo­ se 125:103 (33:24, 23:27, 33:28, 36:24) su­triuš­ki­no 10-ojo­je po­zi­ ci­jo­je Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je esan­čią Fi­la­del­fij­ os „76ers“. Lie­tu­vis prie per­ga­lės pri­si­dė­jo 4 taš­kais ir re­zul­ta­ty­viu per­da­vi­ mu. 33 taš­kus nu­ga­lė­to­jams pel­ nė Ja­me­sas Har­de­nas. KD, BNS inf.

Mi­la­no klu­bas – vie­ na di­džiau­sių fut­bo­ lo jė­gų Eu­ro­po­je. Ger­ bia­me šią ko­man­dą, ta­čiau jos ne­bi­jo­me.

„Rau­do­nų­jų vel­nių“ marš­ki­nė­ lius C.Ro­nal­do vil­kė­jo 2003–2009 m. ir pa­dė­jo šiai ko­man­dai 2008ai­siais iš­ko­vo­ti Čem­pio­nų ly­gos tro­fė­jų. Po to sau­gas per­si­kė­lė į Mad­ri­dą, ta­čiau jam iš­temp­ti „ka­

ra­liš­ką­jį“ klu­bą į to­kias pat aukš­tu­ mas ne­pa­vy­ko. Dar vie­nas šios po­ros ak­cen­tas – Jo­se Mou­rin­ho akis­ta­ta su se­ru Ale­xu Fer­gu­so­nu. Bū­tent šie stra­ te­gai ne­gai­lė­jo vie­nas ki­tam pa­šai­ pių ko­men­ta­rų, kai po­rtu­ga­las dar dir­bo Lon­do­no „Chel­sea“ klu­be, ta­čiau tai ne­sut­ruk­dė jiems iš­lik­ti bi­čiu­liais ir kiek­vie­nų me­tų pa­bai­ go­je iš­ger­ti bu­te­lį vy­no. Ka­ta­lo­nai – į ma­dų sos­ti­nę

Ki­to­mis aist­ras kurs­tan­čio­mis po­ ro­mis įvar­di­ja­mos „Bar­ce­lo­nos“ ir „AC Mi­lan“ bei Miun­che­no „Bay­ ern“ ir Lon­do­no „Ar­se­nal“. „Mi­la­no klu­bas – vie­na di­džiau­ sių fut­bo­lo jė­gų Eu­ro­po­je. Ger­ bia­me šią ko­man­dą, ta­čiau jos ne­bi­jo­me. Šiuo me­tu Mi­la­no fut­ bo­li­nin­kai gal­būt ir ne­de­monst­ ruo­ja pui­kiau­sios for­mos, ta­čiau kau­tis su jais leng­va tik­rai ne­bus“, – bur­tus ko­men­ta­vo „Bar­ce­lo­ nos“ vi­cep­re­zi­den­tas Jo­se­pas Ma­ ria Bar­to­meu. Skirs­tant aš­tunt­fi­na­lius, į vie­ną po­rą ne­ga­lė­jo pa­tek­ti ko­man­dos iš tos pa­čios ša­lies ir jau žai­du­sios tar­pu­sa­vy­je gru­pių var­žy­bo­se. Abe­jo­nių grū­das

Išt­rau­kus bur­tus, per Eu­ro­pą ne­ ti­kė­tai nu­vil­ni­jo kont­ro­ver­siš­kų pa­reiš­ki­mų ban­ga. Di­džių­jų ša­lių

Aš­tunt­fin ­ a­lis Stam­bu­lo „Ga­la­ta­sa­ray“ (Tur­k i­ja)– Gelzenkircheno „Schal­ke 04“ (Vo­ kie­t i­ja), Glaz­go „Cel­t ic“ (Ško­t i­ja)– Turino „Ju­ven­tus“ (Ita­l i­ja), Lon­do­ no „Ar­se­nal“ (Ang­li­ja)–Miuncheno „Bayern“ (Vo­k ie­t i­j a), Do­n ec­ko „Šach­t ar“ (Uk­rai­n a)–Dortmundo „Bo­r us­sia“ (Vo­k ie­t i­ja), „AC Mi­lan“ (Ita­li­ja)–„Bar­ce­lo­na“ (Is­pa­ni­ja), Mad­ ri­do „Real“ (Is­pa­ni­ja)–„Man­ches­ter Uni­ted“ (Ang­l i­ja), „Va­len­cia“ (Is­pa­ ni­j a)–Paryžiaus „Saint-Ger­m ain“ (Pran­cū­z i­ja), „Por­to“ (Por­t u­ga­l i­ja)– „Ma­la­ga“ (Is­pa­ni­ja).

nau­jie­nų po­rta­lai sua­be­jo­jo re­zul­ ta­tų skaid­ru­mu. Bur­tų trau­ki­mo iš­va­ka­rė­se „Sky Sports“ te­le­vi­zi­ja pa­ro­dė re­por­ta­žą iš šios ce­re­mo­ni­jos ge­ne­ra­li­nės re­ pe­ti­ci­jos, ku­ri ko­man­das su­ri­kia­vo ly­giai taip pat, kaip ofi­cia­li pro­ce­ dū­ra, sky­rė­si tik šių aš­tuo­nių po­rų ei­lės tvar­ka. Bur­tus trau­kė Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) ge­ne­ra­ li­nis sek­re­to­rius Gian­ni In­fan­ti­no, var­žy­bų di­rek­to­rius Gior­gio Mar­ chet­ti ir bu­vęs Ang­li­jos rink­ti­nės sau­gas Ste­ve’as McMa­na­ma­nas. Aš­tun­tfi­na­lio ma­čai nu­ma­ty­ti 2013 m. va­sa­rio 12–13 ir 19–20 bei ko­vo 5–6 ir 12–13 d.


11

penktADIENIS, gruodžio 21, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Ki­ni­jo­je V.Čmi­ly­tė nu­ga­lė­jo žai­dy­nių čem­pio­nę Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė iš­ko­vo­jo si­dab­ ro me­da­lį Ki­ni­jo­je įvy­ku­sio­se pa­ sau­lio in­te­lek­tua­lių­jų spor­to ša­kų žai­dy­nių šach­ma­tų var­žy­bo­se.

„„Na­mai: di­džią­sias me­tų šven­tes olim­pi­nė čem­pio­nė R.Mei­lu­ty­tė su­tiks gim­ta­ja­me Kau­ne. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

R.Mei­lu­ty­tė: jau lau­kiu nau­jų iš­šū­kių Dau­giau­sia džiaugs­mo spor­to aist­ruo­liams 2012-ai­siais pa­do­va­ no­ju­si olim­pi­nė ir pa­sau­lio čem­pio­nė Rū­ta Mei­lu­ty­tė į gim­tą­jį Kau­ną su­grį­žo ty­liai ir kuk­liai – kaip ir reng­da­ma­si di­die­siems žy­giams Lon­do­no ir Stam­bu­lo ba­sei­nuo­se. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Svai­gi­nan­tis skry­dis į plau­ki­mo eli­tą kau­nie­tės neiš­pai­ki­no. Į Lie­ tu­vą R.Mei­lu­ty­tė par­skri­do su vi­ su bū­riu iš Ang­li­jos na­mo ke­lia­vu­ sių sa­vo tau­tie­čių, o vos tik Kau­no oro uos­to lau­ki­mo sa­lė­je pa­ma­ tė sa­vo mo­čiu­tę, jaus­min­gai puo­ lė jai į glė­bį. „Tur­ki­jo­je iš­ko­vo­tus me­da­lius sau­giai lai­kau pa­slėp­tus la­ga­mi­ ne“, – ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jo plau­ki­kė. – Rū­ta, esi pir­mo­ji plau­ki­kė pa­ sau­ly­je, ku­riai du auk­so me­da­ lius pa­vy­ko lai­mė­ti dar ne­su­ lau­kus 16 me­tų. Ar ta­ve pa­čią nu­ste­bi­no toks nuo­sta­bus pa­ si­ro­dy­mas Tur­ki­jo­je? – pa­klau­ sė­me gar­siau­sios Lie­tu­vos pen­kio­ li­ka­me­tės. – Nie­ko pa­na­šaus tik­rai ne­si­ti­ kė­jau. Vi­sa tai, kas įvy­ko, ver­ti­ nu pui­kiai. O kaip ki­taip ga­lė­tu­me ver­tin­ti? Iš­ko­vo­ti du auk­so ir vie­nas si­dab­ro me­da­liai. Džiau­giuo­si ne tik sa­vo lai­mė­ji­mais, ta­čiau ir re­zul­ta­ tais, ku­riuos pa­vy­ko pa­siek­ti Stam­ bu­lo ba­sei­ne. Tai yra svar­biau­sia. Bu­vo pir­mas kar­tas, kai aš iš tie­sų bu­vau pa­ten­kin­ta sa­vo plau­ki­mu – ir at­ski­ro­se rung­ty­se, ir ap­skri­tai. Įgy­ju vis dau­giau pa­tir­ties ir jau la­ bai lau­kiu nau­jų iš­šū­kių. – Su­si­da­ro įspū­dis, kad esi tar­ si žu­vis van­de­ny­je – ir olim­pi­ nia­me 50-ies met­rų, ir per­pus trum­pes­nia­me ba­sei­ne. Kur pa­ ti jau­tie­si ge­riau? – Skir­tu­mas yra. Olim­pia­do­ je plau­kiau 50 m ba­sei­ne, var­žy­bos bu­vo aukš­čiau­sio ly­gio. Stam­bu­ le te­ko lenk­ty­niau­ti trum­pes­nia­me ta­ke­ly­je ir vis­kas bu­vo ki­taip, pa­ties

plau­ki­mo niuan­sai – vi­siš­kai skir­ tin­gi, yra dau­giau tech­ni­nių da­ly­kų ir spe­ci­fi­nių smulk­me­nų. – Ar­tė­ja di­džio­sios me­tų šven­ tės. Kaip ver­ti­ni tai, ką nu­vei­kei per pa­sta­ruo­sius dvy­li­ka mė­ne­ sių? – Tai, be abe­jo­nės, bu­vo pa­tys ge­ riau­si ma­no trum­po­s spor­ti­nės kar­je­ros me­tai. Ge­riau­si – kol kas (šyp­so­si). Jei at­suk­tu­me laik­ro­dį at­gal 12 mė­ne­sių, ga­liu už­tik­rin­ ti, kad tik­rai nie­ko pa­na­šaus ne­si­

Jei at­suk­tu­me laik­ ro­dį at­gal 12 mė­ne­ sių, ga­liu už­tik­rin­ti, kad tik­rai nie­ko pa­ na­šaus ne­si­ti­kė­jau. ti­kė­jau. Iš ma­no reak­ci­jos po kiek­ vie­no čem­pio­niš­ko fi­ni­šo, ma­nau, ga­lė­jo­te spręs­ti, kad vi­sai tai man – nau­ja ir ne­pa­tir­ta. Dar ir da­bar tur­būt ne­su­vo­kiu, ką iš tik­rų­jų pa­ sie­kiau, bet ti­kiu, kad tai – žings­nis į prie­kį. Sus­to­ti ne­ke­ti­nu, ne­kant­ riai lau­kiu 2013-ųjų. Ki­tais me­tais bus taip pat ne­ma­žai iš­šū­kių, vie­ nas di­džiau­sių – pa­sau­lio čem­pio­ na­tas 50 m ba­sei­ne Bar­se­lo­no­je. – Sa­vait­ga­lį Anykš­čiuo­se vyks Lie­tu­vos plau­ki­mo čem­pio­na­ tas. Tur­būt tai nė­ra tos var­žy­ bos, ku­rio­se ga­lė­tum pa­si­tik­ rin­ti sa­vo jė­gas? Ko ti­kie­si iš na­cio­na­li­nių pir­me­ny­bių? – Tie­siog ti­kiuo­si ge­rai pa­si­links­ min­ti (juo­kia­si). Pa­siil­gau drau­gų. No­riu pa­bend­rau­ti su jais ir ki­tais plau­ki­kais, ku­rių la­bai il­gai ne­ma­ čiau, no­riu at­si­pa­lai­duo­ti ir sma­ giai pa­bū­ti. Šios var­žy­bos tik­rai

ne­bus iš tų, ku­rio­se siek­čiau ypa­ tin­gų re­zul­ta­tų ar kel­čiau ko­kius nors už­da­vi­nius. Steng­si­mės su­ kur­ti šven­tę kuo di­des­niam žmo­ nių bū­riui. Be to, ma­nęs plau­kian­ čios tė­vy­nė­je plau­ki­mo aist­ruo­liai dar nė­ra re­gė­ję, tad Anykš­čiuo­se bus pir­mo­ji pui­ki pro­ga. Ma­nau, kad tai pri­si­dės ir prie plau­ki­mo po­pu­lia­ri­ni­mo Lie­tu­vo­je. – Ar gir­dė­jai, kad ta­vo pa­si­ro­ dy­mas Lie­tu­vo­je su­kė­lė ažio­ ta­žą – vi­si bi­lie­tai į var­žy­bas Anykš­čiuo­se jau se­niai iš­ graibs­ty­ti? – Taip, skai­čiau apie tai. Tik­rai tuo džiau­giuo­si. – Šiais me­tais su­si­žė­rei ne tik so­li­dų me­da­lių krai­tį, ta­čiau su­lau­kei pri­pa­ži­ni­mo ir ne di­ džio­jo spor­to sri­ty­je. Dien­ raš­čio „Kau­no die­na“ or­ga­ni­ zuo­ja­muo­se „Me­tų kau­nie­tės“ rin­ki­muo­se esi nea­be­jo­ti­na fa­ vo­ri­tė. Kaip ver­ti­ni to­kias ak­ ci­jas? – To la­bai ne­su­reikš­mi­nu, ta­čiau ma­lo­nu, kad žmo­nės ren­ka. La­bai ačiū jiems už tai.

Pla­ne­tos vi­ce­čem­pio­ne V.Čmi­ly­ tė (ELO koe­fi­cien­tas 2462) ant­rus me­tus iš ei­lės ta­po mo­te­rų šach­ ma­tų tur­ny­re, ku­ria­me žai­džia­ ma „ak­lo­mis“ – ne­žiū­rint į len­ tą. Iš­ko­vo­ju­si ke­tu­rias per­ga­les ir tris par­ti­jas bai­gu­si ly­gio­sio­mis, lie­tu­vė su­rin­ko 5,5 taš­ko iš 7 ga­ li­mų ir tik pus­taš­kiu at­si­li­ko nuo pa­sau­lio čem­pio­ne ta­pu­sius ki­nės Hou Yi­fan (ELO 2606), ku­ri lai­ mė­jo še­šis ma­čus, bet pra­lai­mė­ jo V.Čmi­ly­tei. „Sa­vo pa­si­ro­dy­mą tur­ny­re ir jo re­zul­ta­tus ver­ti­nu pui­kiai: ne­ nu­si­lei­dau nė vie­nai prie­ši­nin­kei ir lai­mė­jau par­ti­ją prieš pa­sau­ lio čem­pio­nę“, – po var­žy­bų sa­ kė V.Čmi­ly­tė. Bron­zos me­da­lį še­šio­li­kos da­ ly­vių tur­ny­re iš­ko­vo­jo An­na Za­ tons­kich (ELO 2504) iš JAV. Šach­ma­tų tur­ny­rai ne­žiū­rint į len­tą vyks­ta nau­do­jan­tis spe­cia­ lio­mis pro­gra­mo­mis. Apie var­žo­ vo at­lik­tą ėji­mą žai­dė­jas in­for­ muo­ja­mas nu­me­riu kom­piu­te­rio ek­ra­ne. Šach­ma­ti­nin­kai fi­gū­ras ir jų iš­si­dės­ty­mą įsi­vaiz­duo­ja ir žai­ di­mo stra­te­gi­ją ku­ria min­ty­se.

„„Did­meist­rė: Ki­ni­jo­je įvy­ku­sio­

se žai­dy­nė­se V.Čmi­ly­tė ne­pra­ lai­mė­jo nė vie­no ma­čo.

Vy­te­nio Ju­re­vi­čiaus (BFL) nuo­tr.

V.Čmi­ly­tė taip pat iš­mė­gi­no jė­gas dar dvie­jo­se še­šio­li­kos da­ ly­vių var­žy­bo­se: žai­bo tur­ny­ re su­rin­ko 8 taš­kus iš 15 ga­li­mų ir užė­mė penk­tą­ją vie­tą, o žai­ džiant „grei­tai­siais“ šach­ma­ tais su 2,5 taš­ko iš 15 ga­li­mų bu­ vo dvy­lik­ta. KD inf.

Sir­ga­lių fa­vo­ri­tai – D.Dzin­dza­le­tai­tė ir R.Sta­nys Ge­riau­siais 2012 m. Lie­tu­vos leng­ vaat­le­čiais šios spor­to ša­kos mė­ gė­jai iš­rin­ko tri­šuo­li­nin­kę šiau­ lie­tę Do­vi­lę Dzin­dza­le­tai­tę ir šuo­ li­nin­ką į aukš­tį kau­nie­tį Rai­vy­dą Sta­nį.

Ga­lu­ti­niai rin­ki­mų, ku­riuos or­ ga­n i­za­vo Lie­t u­vos leng­vo­s ios at­l e­t i­kos fe­d e­ra­c i­ja (LLAF) ir nau­j ie­n ų po­r ta­l as Al­fa.lt, re­ zul­ta­tai paaiš­kės 2013-ųjų sau­ sio 5-ąją, kai bus su­su­muo­ti ir tre­n e­r ių, ir spor­to žur­n a­l is­t ų bal­sai. 19-me­tė D.Dzin­dza­le­tai­tė šiais me­tais pa­sau­lio jau­ni­mo pir­me­ ny­bė­se iš­ko­vo­jo bron­zos me­ da­lį ir pa­sie­kė Lie­tu­vos re­kor­dą (14,17 m). Sir­ga­lių re­fe­ren­du­me ji ap­len­kė dau­gia­ko­vi­nin­kę Aust­ rą Sku­jy­tę, dis­ko me­ti­kę Zi­nai­dą

Send­riū­tę, sprin­te­rę Li­ną Grin­či­ kai­tę ir šuo­li­nin­kę į aukš­tį Ai­ri­nę Pal­šy­tę. 25-erių R.Sta­nys šie­met Eu­ ro­pos čem­pio­na­te Suo­mi­jo­je iš­ ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį, da­ly­va­vo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Lon­do­ne ir ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nu. Ant­rą­ją vie­tą rin­ki­muo­se užė­ mė dis­ko me­ti­kas Vir­gi­li­jus Alek­ na, tre­čią­ją – sprin­te­ris Ry­tis Sa­ ka­laus­kas. Į pen­ke­tu­ką taip pat pa­te­ko dis­ko me­ti­kas And­rius Gu­džius ir dau­gia­ko­vi­nin­kas Da­ rius Draud­vi­la. Leng­vo­sios at­le­ti­kos mė­gė­ jai Me­tų tre­ne­riu pri­pa­ži­no dis­ ko me­ti­kės Z.Send­riū­tės tre­ne­rį Aloy­zą Jas­mon­tą, ku­ris ap­len­ kė ko­le­gas Ed­mun­dą Nor­vi­lą ir Alek­są Sta­nis­lo­vai­tį. KD inf.

– Po kiek­vie­no ta­vo trium­fo Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ži­niask­lai­da ne­sle­pia nu­si­vy­li­mo, kad iš­ke­ lia­ma ne šios ša­lies, o Lie­tu­vos tris­pal­vė. Ką ma­nai apie tai? – Lie­tu­va – ma­no tė­vy­nė. Aš čia gi­miau, užau­gau ir tik­rai ne­ma­tau rei­ka­lo keis­ti pi­lie­ty­bės. – Ar tre­ne­ris Jo­nat­ha­nas Rud­ das sky­rė daug poil­sio die­nų? Ka­da pla­nuo­ji grįž­ti at­gal į Pli­ mu­tą? – Bū­siu Lie­tu­vo­je pen­kias die­nas. Su šei­ma su­tik­siu šven­tes, o po to vėl iš­vyk­siu į Ang­li­ją.

„„Sėk­mė: D.Dzin­dza­le­tai­tė ir R.Sta­nys 2012-ai­siais pa­sie­kė aukš­tų re­

zul­ta­tų. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos, Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.


12

Penktadienis, Gruodžio 21, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

pramogų

alėja

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Mei­lę ir vil­tį iš­lais­vi­na Ant­rą­ją Ka­lė­dų die­ną „Teat­ro klu­be“ ak­to­rius, re­ži­sie­rius ir mu­zi­kan­tas Vi­das Ba­rei­kis akus­tiš­kai pri­sta­tys pir­mą­jį so­li­nį al­bu­mą „Pan­da“, ku­ria­me, kaip pa­ts sa­ko, nė­ra vai­dy­bos. At­li­ kė­jas ža­da pa­kvies­ti pub­li­ką į in­ty­mų ir ener­gin­gą mu­zi­ki­nį ra­tą, ku­ria­me da­ly­sis ne tik sa­vo nau­jau­sio­mis, bet ir klau­sy­ to­jams jau pui­kiai pa­žįs­ta­mo­mis dai­no­mis. Dei­man­tė De­men­ta­vi­čiū­tė

„Pir­miau­sia al­bu­me yra tik tos dai­ nos, ku­rios man pa­tin­ka, ne­dė­jau į al­bu­mą va­di­na­mų­jų pe­rei­na­mų dai­nų, no­rė­jo­si la­bai kon­cent­ruo­tos ži­nu­tės. Ant­ra, tai yra la­bai as­me­ niš­ka, įsi­klau­sius į teks­tus ir emo­ci­ jas, ma­nau, ga­li­ma nu­spė­ti šio lai­ ko­tar­pio nuo­tai­kas. Ir tre­čia, vis­kas yra pa­teik­ta pro­fe­sio­na­liai, pa­dė­jus pui­kiems mu­zi­kos ko­le­goms – Au­ re­li­jui Sir­ge­dui ir Snno­re Ber­ge­ru­ dui“, – taip al­bu­mo „Pan­da“ kon­ cep­ci­ją pri­sta­to Vi­das Ba­rei­kis. „„Variklis: „Vis­ką, ką ku­riu teat­re ir mu­zi­ko­je, da­rau tik dėl to, kad bi­

jau mir­ties“, – sako aktorius, režisierius, mu­zi­kan­tas V.Ba­rei­kis.Simono Švitros nuotr.

– Esa­te teat­ro re­ži­sie­rius ir mu­ zi­kan­tas. Ku­riam iš šių me­nų jau­čia­te stip­res­nę mei­lę: teat­ rui ar mu­zi­kai?

– Kaž­ku­riuo me­tu sten­giau­si, kad vie­ na ar ki­ta sri­tis nu­ga­lė­tų, ta­čiau jau­ čiau­si ne­kaip. O da­bar ma­tau, kaip vie­na pui­kiai pa­pil­do ki­tą. Va­di­nu tai po­zi­ty­via, kū­ry­bi­ne ši­zof­re­ni­ja.

Daž­nai su­si­mąs­ tau, kad mus į prie­kį ve­da tik bai­mės ir no­ras jas įveik­ti. To­dėl, ma­ nau, ir ma­no mu­zi­ ko­je ga­li­ma jaus­ti tą dvi­ly­pu­mą.

– Koks mu­zi­kos sti­lius jums yra la­biau­siai prie šir­dies ir ko­dėl? – La­bai mėgs­tu so­lo at­li­kė­jų kū­ry­ bą, to­kių kaip Vla­di­mi­ras Vy­soc­ kis, Tho­mas Wait­sas, John­ny Cas­ has. Ma­nau, šiuos žmo­nes jun­gia ne sti­lius, o la­biau ma­nie­ra – vy­ riš­ka, stip­ri, skau­di ir la­bai as­me­ niš­ka. Ži­no­ma, ar­ti­mas ir ro­kas – ja­me daug ener­gi­jos. To­dėl sa­ vo pro­gra­mo­je sten­giuo­si mik­suo­ ti šiuos sti­lius tiek su­dė­ties pra­sme, gro­da­mas su gru­pe, tiek ir at­li­ki­ mo pra­sme. – Ko­kias min­tis ir po­jū­čius no­ ri­te per­teik­ti klau­sy­to­jams sa­ vo mu­zi­ko­je? – Daž­n ai su­s i­m ąs­t au, kad mus į prie­k į ve­d a tik bai­m ės ir no­


13

Penktadienis, Gruodžio 21, 2012

pramogų alėja Ali­na už­suks į „Gar­ga­rą“ Ne tik Lie­tu­voje lau­kia­ma kū­rė­ja Ali­na Or­lo­ va (Tomo Lukšio (BFL) nuotr.), jau pen­ke­rius me­tus lau­žan­ti po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos ste­ reo­ti­pus, grįž­ta į Kau­ną. A.Or­lo­va yra iš­lei­du­si du ofi­cia­lius al­bu­mus – „Lau­ki­nis Šuo Din­go“ ir „Mu­ta­bor“. Re­to­ kai – ir vi­suo­met sau­sa­kim­šo­se sa­lė­se – gim­to­jo­je ša­ly­je re­gi­ma ir gir­di­ma dai­nų kū­ rė­ja yra daž­na už­sie­nio kon­cer­tų or­ga­ni­za­to­ rių vieš­nia. Šie­met jau kon­cer­ta­vu­si Pran­cū­ zi­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se, pir­mą­jį žie­mos sa­vait­ ga­lį Mask­vo­je vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je „Scan­di­

na­vian Wa­ve“ Ali­na pa­si­ro­dė su to­kiais šiau­ rie­tiš­ką skam­be­sį puo­se­lė­jan­čiais at­li­kė­jais kaip ame­ri­kie­čiai „Blue Foun­da­tion“ ar is­lan­ dai „múm“. Pas­ta­rą­jį kar­tą „Gar­ga­re“, tuo­met dar gy­ ve­nu­sia­me įkur­tu­vių nuo­tai­ko­mis, A.Or­lo­va lan­kė­si ly­giai prieš me­tus. Bai­gian­tis 2012ie­siems ji bu­vu­sio fab­ri­ko erd­ves sa­vo mu­zi­ ka pri­pil­dys dar kar­tą. Gruo­džio 22-ąją kau­ nie­čiai iš­girs ir jos al­bu­mų kū­ri­nių, ir dar ofi­ cia­liai neiš­leis­tos at­li­kė­jos kū­ry­bos. KD inf.

an­ti V.Ba­rei­kio mu­zi­ka ras jas įveik­t i. To­d ėl, ma­n au, ir ma­n o mu­z i­k o­j e ga­l i­m a jaus­t i tą dvi­l y­p u­m ą. Juk taip daž­n ai vis­ kas at­ro­do be­vil­tiš­ka, bet kaž­kas vis dėl­to mus ve­da pir­myn. Ar­ti­ mie­ji, mei­lė sa­vo gim­ti­nei, o dar daž­niau no­ras su­pras­ti, kur­gi yra žmo­gaus ga­li­my­bių ri­bos. Vis­ką, ką ku­r iu teat­re ir mu­z i­k o­j e, da­ rau tik dėl to, kad bi­jau mir­t ies ir sten­g iuo­s i iš­ras­t i bū­d ą, kaip žmo­g us ga­l i iš­s i­l ais­v in­t i nuo tų min­č ių ir gy­ven­t i kur kas il­g iau ir ra­miau. – Dai­n ų teks­t uo­s e jun­ta­m a iro­ni­ja. Kuo ji jums svar­bi? – Ne­m ėgs­t u sar­kaz­m o ir iro­n i­ jos, bet ver­ti­nu žo­džių ir pra­smių žais­mą. Šių da­ly­kų rei­kė­tų ne­pai­ nio­ti. Ma­nau, da­bar toks lai­kas, kad jau ne­bė­ra pra­smės bend­rau­ti su iro­ni­jos kau­kė­mis ir sar­kaz­mo per­smelk­tais te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jų ver­t ais ko­m en­t a­rais, mes gy­ve­ na­me ki­ta­me lai­ke, da­bar lie­ka tik lai­k y­t is vie­n as ki­t o, nes prie­š ai ir bar­je­rai ne tarp mū­sų, o prieš mus, prieš mus vi­sus kar­tu. – Kaip gims­ta teks­tai ir me­lo­ di­jos? – Ma­n o at­ve­j u, tai yra tie­s iog die­n o­raš­t is. Sė­d i Pran­c ū­z i­j os na­mo vir­tu­vė­je vie­nas ant­rą va­ lan­d ą nak­t ies gal­vo­d a­m as, kas kal­tas, kad ki­lo dvie­jų drau­gų ki­ vir­čas, ir gir­di, kaip spen­gia ty­ la, kad net gir­d i­s i elekt­ros lem­ pu­t ės... Imi gi­t a­r ą, są­s iu­v i­n į ir pra­si­de­da... – Ką jums ap­skri­tai duo­da kū­ ry­ba? – Tai vie­n in­t e­l is bū­d as, ku­r iuo ga­l iu keis­t i sa­vo vi­d i­n į ir ap­l in­ kui esan­tį pa­sau­lį. – Ką ma­n o­te apie Lie­t u­vos mu­zi­ki­nę sce­ną? – Ji yra la­bai ak­t y­v i ir kū­ry­b in­ ga. Prob­le­mos ky­la tik dėl ap­lin­ kos ir me­di­jos ku­ria­mo lau­ko. Ne­ vi­sa­ver­tiš­ku­mo, pa­vy­do ir pan. O šiaip, kaip to­kia ma­ža ša­lis, mes tu­ri­me la­bai di­de­lį kie­kį ga­bių ir ta­len­tin­gų žmo­nių. – O kiek jums svar­bi yra kri­ ti­ka? Ar skai­to­te spek­tak­l ių, mu­zi­ki­nių įra­šų re­cen­zi­jas? – Kaip ir kiek­vie­ną kū­rė­ją, taip ir ma­ne ta in­for­ma­ci­ja, ži­no­ma, pa­ sie­kia ir yra svar­bi. Įsi­vaiz­duo­ki­ te, kiek rei­kia tu­rė­ti jė­gų žmo­gui, ku­r is pvz., 20 me­t ų ne­s u­l au­k ia pri­pa­ži­ni­mo. To­dėl kar­tais bū­tent kri­ti­ka yra at­sa­kin­ga už tai, kad kaž­kas yra aukš­tu­mo­je, o kaž­kas at­si­mu­ša į sie­ną ir nu­lei­džia ran­ kas. O vė­liau, tar­kim, po mir­ties praė­jus 26 me­tams, iš­lei­džia­mas au­to­riaus ro­ma­nas, pa­va­di­ni­mu

„Meist­ras ir Mar­ga­r i­t a“... Tai ver­čia su­si­mąs­ty­ti. – Ar daug tu­ri­te ger­bė­jų? – Pa­m a­t y­s i­m e kon­c er­t e, Kau­ ne. Gro­siu kar­tu su Ta­du De­šu­ku (bo­si­nė gi­ta­ra) ir Jos­hu Mcclun­gu (būg­nai). At­lik­si­me vi­sas dai­nas iš al­b u­m o „Pan­d a“ ir skam­b ės ke­lios vi­sai nau­jos dai­nos, ku­rias bu­vo la­bai sma­gu gro­ti per re­pe­ ti­c i­jas, to­d ėl tik­r in­s i­m ės pir­m ą

kar­tą. Pir­mą Ka­lė­dų die­ną grįž­ tu iš Mask­vos pa­bai­gęs moks­lus, to­d ėl ge­r ų emo­c i­j ų bus į va­l ias. Šie šven­ti­niai kon­cer­tai yra la­bai svar­būs, nes jie vai­ni­kuo­ja ma­žy­ tį, bet svar­bų kū­ry­bos eta­pą. kas: DE­BIU­TI­NIO VI­DO BA­REI­KIO AL­BU­MO „PAN­DA“ PRIS­TA­TY­MAS. kur: TEAT­RO KLU­BE (VIL­NIAUS G. 22, AR­CHI­TEK­TŲ NA­MAI, II A.). kada: GRUO­DŽIO 26 D. 18 VAL.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Vytauto Žutauto knygą „Rojaus žemėje beieškant“.

Į šią knygą sudėti reportažai iš lietuviams dar egzotinių šalių, kurios visos yra salose ir kuriose autorius lankėsi pastaraisiais metais. Tai Indijos vandenyno perlais vadinamos šalys – Šri Lanka, Mauricijus, Maldyvai, taip pat amžinosios vasaros salos Karibuose – Kuba, Jamaika, Haitis. Čia taip pat rasite ir naudingų patarimų, kaip nuskristi į tas šalis, ką vertėtų pamatyti ir ko vengti.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime ketvirtadienį, gruodžio 27 d.


14 2

penktaDIENIS, gruodžio 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������������� 14 Parduoda� ������������������������������������������ 14, 15 Perka� ����������������������������������������������������������� 15 Įvairūs� ������������������������������������������ 15, 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Kviečia � ����������������������������������������������� 15, 16 Pamesta� ���������������������������������������������������� 15 Dovanoja�������������������������������������������������� 15 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Paslaugos Medikų

Siūlo darbą

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Elektriko paslaugos. Didelė darbo patirtis. Spartus darbas ir kokybė garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

1052180

AB „Žemaitijos pienas“ reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai (C kat.). Darbas Kaune. CV siųsti e. paštu a.bieliunas@zpienas.lt. Tel. 8 614 86 113.

1058135

Baldų gamybos įmonei reikalingas CNC medienos apdirbimo centro operatorius (HOMAG, WEEKE) ir dažytojas poliuretaniniais dažais. Tel. 8 699 65 740. 1057561

Ieškome sunkvežimių tech. pagalbos automobilio vairuotojo-tiekėjo, turinčio B; C; E kategorijas. Tel. 8 620 34 596. 1057460

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1050350

Laisvės atėmimo vietų ligoninė (Pravieniškėse) siūlo darbą gydytojui pulmonologui. Lankstus darbo grafikas, geras atlyginimas. Tel. (8 346) 56 335. 1056421

Logistikos transporto įmonė ieško C kat. vairuotojų išvežioti duonos gaminius. Reikalinga panašaus darbo patirtis. Slankusis grafikas. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1040376

Moderniu echoskopu atliekami kraujotakos ir įvairių organų ultragarsiniai tyrimai. Medicinos centras „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt. 1051047

Naujai atidaryti globos namai SENJORŲ VILA (Garliava, Žalioji g. 19B) priima senjorus ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų priežiūroje. Geros gyvenimo sąlygos. Tel. 552 258, 8 652 93 000. 1057650

PADOVANOK ARTIMUI SVEIKATĄ! GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus sergant ginekologinėmis, urologinėmis ligomis, venų varikoze, hipertonija, parodontoze, migrena, klausos neuritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1052826

1056619

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1051322

Prancūziška kepykla Kaune ieško kepėjų, konditerių. Darbo patirtis reikalinga. Atlyginimas nuo 100 Lt į rankas už darbo dieną (plius visi mokesčiai). Siūlome visada laiku mokamą oficialų atlyginimą, geras darbo sąlygas. Kreiptis tel. 8 615 85 436. 1057767

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1056437

Reikalingi duonos gaminių atrinkėjai. Darbas naktimis (4 naktys per savaitę nuo 20 iki 4 val.). Skambinti nuo 9 iki 17 val. tel. 8 640 16 458. 1057448

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

1057939

Tekstilės gamybos įmonė ieško siuvėjų. Teirautis tel. 8 672 53 888. 1057940

Tekstilės gamybos įmonė plečia savo veiklą Samyluose ir priims darbuotojas (-us) dirbti prie siuvimo automatų. Patirtis nebūtina, apmokome. Teirautis tel. 8 672 53 888. 1057938

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir suvirintojų. Darbas Vokietijoje. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt. 1047484

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų, suvirintojų dujomis ir elektra bei ventiliacinių sistemų montuotojų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086. 1057001

Ūkyje reikalingas darbininkas (-ė). Suteikiamas visas išlaikymas. 5 km nuo Kauno. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 611 13 324.

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1055648

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1056295

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1057265

Kompiuterininkų

PRADŽIUGINK ARTIMUOSIUS PER KALĖDAS! KINEZITERAPIJA: gydomieji, taškiniai, aromaterapiniai masažai, manualinė terapija, Hakim masažas, limfodrenažiniai-vakuuminiai veido ir kūno masažai LPG aparatu – nuolaida iki 35 %. „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis; tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt.

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1052283

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1051763

1056910

Profesionalus masažuotojas dirba miesto centre. Yra galimybė įsigyti šventinius masažo kuponus. www.masazas55.lt. Tel. 8 643 30 000. 1057712

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1056589

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1054608

Statybos, remonto

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900. 1056381

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1054523

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1038752

1046618

1056731

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOSIOS DURYS (KBE, Decco vokiški profiliai, ritininės užuolaidos, tinkleliai). Stiklina laiptinių langus mažiausiomis kainomis. Taiko nuolaidas. Tel. 8 654 34 270. 1057570

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1049962

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus: vamzdyno išvedžiojimas, boilerių, klozeto, vonios prijungimas ir kt. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1056714

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1057204

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597. 1056664

Šlaitinių stogų dengimas įvairia danga, sienų šiltinimas, dailylenčių kalimas (lauko), pastogių įrengimas. Tel. 8 634 55 006.

1053198

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1056302

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1055768

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1046544

Buitinės technikos remonto

1056601

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1056814

1052156

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

1057858

1051793

1057395

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 1055758

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 1056006

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1053997

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 1050475

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1051070

Vidaus įrangos

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Kitos ,,ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1049843

ALADINO valykla valo: kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai nuo 70 Lt. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1049919

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1051326

Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956. 1054676

Supirkimas, pardavimas, paskolos už auksą, sidabrą, mob. telefonus, kompiuterius, vertingus daiktus. Lombardas „Norfoje”, P.Lukšio g. 70 (tel. 8 657 70 344) ir A.Juozapavičiaus pr. 84A (tel. 8 690 63 600). 1036962

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kambario butą Pramonės pr., Dainavos r. (b. p. 33 kv. m, III a., tvarkingas, tuščias). Tel. 8 676 37 013. 1050537

15 a namų valdos sklypą Rokuose, M.Krupavičiaus g., greta nauji namai. Arba keičiu į butą. Tel. 8 670 46 111. 1057469

150 a žemės sklypą (80x180 m) llgakiemyje, Garliavos sen. (geodeziniai topografiniai matavimai, šalia nauji namai). Kaina 48 000 Lt. Tel. 8 684 38 226. 1057468

Akcija! Kasetinės ritininės užuolaidos virtuvės langui – 119 Lt, kambario langui – 199 Lt. Matavimas ir montavimas nemokamas. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt. 1057169

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1050756

Baldžių Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1047586

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1041699

Šventėms Kavinė „Partizanai“ ruošia Senųjų metų palydėtuves ir Naujųjų metų sutikimo vakarėlius. Tel. 8 612 65 960. 1047742

Patyręs Kalėdų Senelis ves šventes, atvyks į darželius, mokyklas, įmones ir namus. Tel. 8 650 47 507, 8 616 37 264. 1052868

2 kambarių bendrabučio tipo butą Jonavos g. (5 a., b. pl. 33,58 kv. m, kambariai 17,65 ir 12,04 kv. m, vonia, WC, šarvuotos durys, pl. langai). Tel. 8 671 77 609. 1055920

2 kambarių butą Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas, su virtuvės baldais). Kaina sutartinė. Tel. 226 345. 1057766

Antstolis M.Petrovskis skelbia Vitalio Mackevičiaus turto pardavimą iš 1-ųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: negyvenamosios patalpos – 48620/51442 d. neįrengtos palėpės, b. pl. 514,42 kv. m, 4 a., nusidėvėjimas 40 %, esančios A.Mickevičiaus g. 8, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į V.Mackevičių, tel. 8 620 88 264, ar antstolį M.Petrovskį, tel. (8 37) 227 214. Turto varžytynės vyks 2013 01 22 13.30 val. A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas. Pradinė turto pardavimo kaina 55200 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT697044060003715993 SEB bankas 10 % parduodamo turto kainos – 5520 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turto areštas. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui M.Petrovskiui, A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas, tel. (8 37) 227 214, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1057726

Nukelta į 15 p.


15 3

penktaDIENIS, gruodžio 21, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032349

Namą KREGŽDŽIŲ g. (1 a. namas su palėpe, rąstinis, b. pl. 56 kv. m, kietasis kuras, vietinė kanalizacija, vanduo miesto, suremontuotas, 2,23 aro žemės). Kaina 85 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 1057880

Naujos statybos kotedžą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiškėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1057735

Parduodamas metalinis apšiltintas namelis 3X9 m. Be ratų. Kaina sutartinė. Tel. 8 677 57 684. 1056398

Pirkčiau arba išsinuomočiau butą arba namą Kaune. Tel. 8 611 52 632 (Asta).

1036446

Baltarusiškų durpių briketai, kaina 310 litų už toną. Ateities pl. 34, Kaunas (UAB „Polimeta“). Tel. 8 698 15 168. 1057895

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1050370

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1055674

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974190

Parduodamas 90 005 Lt debitorinis įsiskolinimas už 18 001 Lt. Inf. tel. (8 37) 201 433, e. p. info@administravimas.lt.

1057894

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1051871

Pigiai suomišką/rusišką surenkamą pirtelę (2x2 m) ir SPA masažinę vonią (diametras 180 cm). Tel. 8 631 38 826.

1057718

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Parduodami sklypai namų statybai, su komunikacijomis, prie vandens, Labūnavoje. 1 a kaina nuo 3 400 Lt. www.sklypailabunavoje.lt. Tel. 8 699 36 614.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1045501

1053360

Vieno kambario butą Veisiejuose (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 40 kv. m, su nauja buitine technika ir baldais), šalia – Ančios ežeras. Tel. 8 684 38 226. 1057470

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1041479

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029420

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1055697

Statybinės medžiagos

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1041718

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1056309

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1051715

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1053496

Atvežame skubiai (nuo 1 tonos) medienos pjuvenų briketų (RUF, PINI – KEY), baltarusiškų durpių briketų. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 600 25 915.

1056563

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1053910

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1053472

1022800

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022445

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1050250

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022881

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022359

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1015085

Perku namą arba dalį namo Žaliakalnyje. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581. 1057389

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1057862

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830. 1052092

1022699

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336. 1047453

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1050227

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1051093

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1055947

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Įvairūs

1051113

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

1055938

kviečia

1042490

1022546

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

1022630

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

1057222

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 850 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1051131

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Pamesta

1052000

Metinė palūkanų norma 2,20 % 3,80%

*naujos palūkanų normos įsigalios 2013 01 02

A.Mickevičiaus g. 15–2, Kaunas www.aku.lt

Nuomoja Išnuomoja dviejų kambarių butą V.Krėvės pr. (du balkonai, su daliniu remontu, su baldais). Kaina 350 Lt ir mokesčiai. Nedideli mokesčiai. Tel. 8 647 47 884. 1057728

Išsinuomoja Ūkininkas pirktų arba išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemę ūkininkauti. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 611 54 462. 1057251

Gabenimai 0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1046721

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 1057034

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1053507

Vežame keleivius, automobilius ir siuntinius į Vokietiją, Olandiją, Daniją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com. 1045242

1051951

Kiti

Dingusią Lietuvos veterinarijos akademijos studijų knygelę Nr. 5600, išduotą Ričardui Vismeriui 1991 m., laikyti negaliojančia. 1057764

1053238

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Indėlio pavadinimas Kaupiamasis indėlis Tikslinis taupomasis indėlis

Dovanoja Dovanoju labai gražią juodą katytę (2,5 mėn.), galiu atvežti į namus. Tel. 8 682 00 239. 1057771

Danutės Gecevičienės firma (registro tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialas, kodas 134772839, buveinės adresas Erdvės g. 34–1, Kaunas) pertvarkoma, keičiant teisinę formą į UAB DAGEC, kuri perima visas jos teises, pareigas ir įsipareigojimus. Tel. 8 611 31 573. 1058228

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, gruodžio 21, 2012

klasifikuoti skelbimai įvairūs INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijos, įrengiant kogeneracinę elektrinę, naudojančią biokurą, leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT47179 Kaunas, tel. (8 37) 305 650, faksas (8 37) 305 622. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programos rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 210 7210, faksas (8 5) 210 7211. Planuojama ūkinė veikla – Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija, įrengiant kogeneracinę elektrinę, naudojančią biokurą. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno miestas, Petrašiūnų seniūnija, Jėgainės g. 12, LT-52489. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – planuojama esamos Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija, įrengiant kogeneracinę elektrinę, naudojančią medienos biokurą. Rekonstruotoje elektrinėje kogeneracijos būdu bus gaminama „žalioji“ elektros energija ir šiluma. Pagaminta elektros energija bus tiekiama į skirstomuosius ir/ar perdavimo tinklus bei naudojama savoms reikmėms, o šiluma tiekiama į šilumos tinklus. Modernizavus Petrašiūnų elektrinę, joje bus rekonstruotas esamas katilas ir įrengta medienos biokuro deginimo pakura. Katilinės modernizavimui bus panaudojama dalis esamo katilo elementų bei esama kuro iškrovimui ir transportavimui reikalinga infrastruktūra. Planuojamos jėgainės nominalus bendras galingumas 60 MW – 44 MW šilumos ir 16 MW elektros. Per metus planuojama pagaminti apie 428,3 GWh šiluminės energijos, įvertinant kondensaciniame ekonomaizeryje gaunamą šilumos energiją, ir apie 116,1 GWh elektros energijos, kurios gamybai kasmet būtų sunaudojama apie 257 500 t medienos biokuro. Elektrinėje bus naudojamos technologijos, atitinkančios GPGB reikalavimus. Kaip pagrindinis kuras jėgainėje bus naudojamas medienos biokuras, kuris bus transportuojamas esamu geležinkeliu. Deginimo metu susidarę dūmai bus išvalomi iki LR įstatymų reglamentuojamų normų, išmetimai neviršys didžiausių leistinų normų. Jėgainėje susidariusių emisijų ir neigiamo poveikio mažinimui bus taikomos įvairios taršos mažinimo priemonės. Deginimo procesų metu susidarę pelenai ir šlakas bus išvežami šalinti sąvartyne arba esant galimybei panaudojami kelių tiesimui ar kitose srityse, lakieji pelenai bus perduodami sertifikuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams, komunalinės atliekos bus perduodamos atitinkamus leidimus turinčioms atliekų tvarkymo įmonėms. PŪV eksploatacijos metu vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui bus naudojama esama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema. Buities reikmėms bus naudojamas vanduo tiekiamas iš UAB „Kauno vandenys“ vandentiekio, gamybos reikmėms bus naudojamas Nemuno vanduo. Techninis vanduo naudojamas demineralizuoto katilo maitinimo vandens paruošimui bei termofikacinio vandens sistemos papildymui. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmes likviduoti, aprašymas – deginimo metu išsiskyrusių emisijų ir šalutinių produktų neutralizavimui numatomos naudoti šios priemonės ir technologijos: elektrostatinis filtras, kondensacinis ekonomaizeris, ciklonas, naudojamas recirkuliacijos metodas; dėl mobilių taršos šaltinių, numatomos naudoti šios priemonės: kuro transportavimas vykdomas uždaro tipo vagonuose ar vilkikuose, naudojamas techniškai tvarkingas transportas, transportuojant biokurą autotransportu darbo dienomis, darbo valandomis ne piko metu; triukšmo prevencinės priemonės: triukšmingos įrangos izoliavimas triukšmą absorbuojančiomis medžiagomis, duslintuvai įsiurbimo ir išleidimo kanaluose, vibraciją mažinančių priemonių ir lanksčių sujungimų naudojimas, jėgainėje veikiantys įrenginiai bus su triukšmo slopintuvais bei apsauga nuo triukšmo; taip pat numatomas paviršinių nuotekų valymo įrenginių įrengimas. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados – visi PAV subjektai poveikio aplinkai ataskaitai ir planuojamai veiklai pasirinktoje vietoje pritarė. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Apie parengtą PAV programą skelbimai 2012 m. kovo 9 d. buvo patalpinti Kauno miesto savivaldybės ir Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentose, taip pat publikuoti respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir dienraštyje „Kauno diena” bei registruotais laiškais išsiųsti pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams. PAV programos viešinimo metu buvo gauti 8 suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, visi pasiūlymai užregistruoti ir įvertinti. Apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą visuomenės susipažinimą su PAV ataskaita skelbimai 2012 m. gegužės 31 d. buvo patalpinti Kauno miesto savivaldybės ir Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentose, taip pat publikuoti respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir dienraštyje “Kauno diena” bei registruotais laiškais išsiųsti pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2012 m. birželio 14 d. Petrašiūnų elektrinės patalpose, Jėgainės g. 12, Kaunas. Tačiau atsižvelgiant į vykusio visuomenės susirinkimo dalyvių nuomonę, buvo priimtas sprendimas nukelti viešą visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita. Pakartotini skelbimai apie parengtą PAV ataskaitą ir viešą visuomenės susipažinimą su PAV ataskaita 2012 m. birželio 18 d. buvo patalpinti Kauno miesto savivaldybės ir Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentose, taip pat publikuoti respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir dienraštyje „Kauno diena” bei registruotais laiškais išsiųsti pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams. Viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2012 m. liepos 2 d. Kauno Petrašiūnų vidurinės mokyklos salėje, M.Gimbutienės g. 9, Kaunas. Visi iki viešo susitikimo ir jo metu gauti visuomenės pasiūlymai buvo išnagrinėti ir pateikti atsakymai juos teikusiems visuomenės atstovams. Po viešo susitikimo visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis. Planuojama ūkinė veikla – Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija, įrengiant kogeneracinę elektrinę, naudojančią biokurą Jėgainės g. 12, Kaune, pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą yra leistina (LR AM Kauno RAAD 2012 12 17 raštas Nr. 36/(PAV)-D2-2886). Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – pageidaujantys išsamiau susipažinti su informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje gali kreiptis į LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentą, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 320 704, faksas (8 37) 320 854, e. paštas kauno.raad@krd.am.lt. 1058292

kviečia

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


17 3

penktaDIENIS, gruodžio 21, 2012

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Pramogos

Tiražo Nr. 1032, gruodžio 19 d.

Gruodžio 31 d. 21 val. – NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO ŠVENTĖ LEGENDINĖJE KAUNO HALĖJE. Dalyvauja: Kauno miesto simfoninis orkestras, Liudas Mikalauskas, Merūnas, Rita Preikšaitė, Asta Pilypaitė, Ovidijus Vyšniauskas su grupe. Naujųjų metų sutikimą vainikuos šventinis muzikos ir fejerverkų šou. Bilietai: Halės kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

AUKSO PUODAS – 10 507 685 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 701 729 Lt 10 16 31 42 45 46 Auksinis skaičius 19 Papildomi skaičiai 11 39 Lietuvoje laimėti prizai 5 + papildomas sk 122 754 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 5 806 Lt (8 priz.) 4 skaičiai – 163 Lt (390 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (6887 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (9145 priz.) Džokeris – bil. nr. 070 404 701 (191619 Lt)

1056745

Sportas Kauno turistų klubas gruodžio 22 d. kviečia į žygį slidėmis „Snaigė-2013” Kleboniškio miške. Startas 11–12 val. prie senojo pėsčiųjų tilto per Islandijos plentą (netoli „Statoil” degalinės). Informacija tel. 8 685 73 005. 1057371

Prognozė: Aukso puode – 12 mln. Lt Didysis prizas – 2,5 mln. Lt Džokeris – 200 000 Lt

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

įvairūs

2012 11 30 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2738-264/2012 iškėlė bankroto bylą UAB „Kartavega“ (įmonės kodas 300145504, juridinis adresas Draugystės g. 15C–15, Kaunas). Bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras (leidimas teikti administravimo paslaugas Nr. 14a, tel. (8 37) 308 945, faks. (8 37) 308 948). Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo ir UAB „Kartavega“ bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2012 12 11. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p., 11 str. 3 d. 13 p. administratorius informuoja, kad bankrutuojančios UAB „Kartavega“ visų sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, toliau nevykdys. Administratorius priima bankrutuojančios UAB „Kartavega“ kreditorių reikalavimus kartu su juos pagrindžiančiais dokumentais iki 2013 m. sausio 11 d. adresu UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, LT-44269 Kaunas.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt ŽIEMĄ GERAI. ŽIEMĄ VASAROS ATOSTOGOS KAINUOJA PIGIAU! „Novaturas” ir „Teztour” siūlo didžiausią vasaros kelionių pasirinkimą: Bulgarija, Varna – nuo 829 Lt Turkija, Antalija – nuo 949 Lt Graikija, Kreta – nuo 959 Lt

Paskolos

informuoja

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1057757

1051277

Pranešame, kad 2013 m. sausio 4 d. 11 val. rengiamas bankrutuojančios UAB „Kelių remonto grupė“ (į.k. 133206293) kreditorių susirinkimas. Susirinkimo vieta: BLC (verslo lyderių centras), K.Donelaičio g. 62, Kaunas. Kreditorių registracijos pradžia 9.30 val., pabaiga 10.50 val. Teirautis tel. (8 37) 716 719, 407 503, e. paštas bankrotas@gmail.com.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

1058244

1051191

Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant prie viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro filialo teisėmis. Reorganizuojamos viešosios įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, duomenys: 1. Įstaigos teisinė forma ir pavadinimas: viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija. 2. Įstaigos buveinė: Kauno 34A, Žeimiai, Jonavos rajonas. 3. Įstaigos kodas 190323299. 4. Registras: duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizacijos tęs veiklą, duomenys: 1. Įstaigos teisinė forma ir pavadinimas: viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras. 2. Įstaigos buveinė: Žeimių g. 19, Jonava. 3. Įstaigos kodas 256739230. 4. Registras: duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasibaigiančios viešosios įstaigos Žeimių ambulatorijos teisės ir pareigos nuo 2013 m. balandžio 2 d. pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą viešajai įstaigai Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrui. Su viešosios įstaigos Žeimių ambulatorijos ir viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygomis, su šių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis bei su viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų projektu susipažinti galima nuo 2012 m. gruodžio 27 d. viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre, 314 kab. (III aukštas), Žeimių g. 19, Jonava.

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

1057941

1051213

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1050616

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus. lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“. 1046303

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1052702

informuoja ŽYGIS „APEIKIM LIETUVĄ“ Gruodžio 22 d. 10 val. – adventinis žygis APEIKIM LIETUVĄ. Renkamės Vaidilos g. 27. Numatoma 10 km atkarpa šiaurietišku ėjimu. Nunešime lesalų paukšteliams. Po žygio atsigersime žolinčių arbatos, pabendrausime prie laužo, pasimokysime kvėpavimo pratimų. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. KŪČIŲ IR KALĖDŲ PAMALDOS gruodžio 24 d. 17 val., 25 d. 10 val. evangelikų-liuteronų bažnyčioje, Muitinės g. 8A (įėjimas per Vilniaus universiteto humanitarinio fakulteto kiemelį). Kūčių vakarą, kaip ir kasmet, pas vaikučius ateis Kalėdų Senelis.

GĖRIUI NĖRA SMULKMENŲ! Iš­aug­ti vai­kų dra­bu­žė­liai, len­ty­no­se dul­kan­ čios vai­kiš­kos kny­gos – Jums tai ne­be­rei­ ka­lin­gi daik­tai, ne­ran­dan­tys sa­vos vie­tos, ta­čiau Pa­le­mo­no vai­kų die­nos cen­tro auk­ lė­ti­niams – Ka­lė­di­nė do­va­na, pa­dė­sian­ti su­ šil­ti ir kū­niš­kai, ir dva­sið­kai. Kvie­čia­me Jums ne­be­rei­ka­lin­gus vai­kiš­kus rū­be­lius, kny­gas, žai­di­mus pa­do­va­no­ti vai­ kams, ku­riems jų iš tie­sų trūks­ta. Švč. Mergelės Ma­ri­jos Ro­žan­čiaus Ka­ra­lie­ nės baž­ny­čios šven­to­riu­je Pa­le­mo­ne įsi­ kū­ru­sios se­se­rys sa­le­zie­tės (Ma­ri­jos Krikš­ čio­nių pa­gal­bos duk­te­rys), Pa­le­mo­no VDC ini­cia­to­rės, rū­pi­na­si įvai­rių am­žiaus gru­pių vai­kais iš so­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pės šei­mų – sten­gia­si už­tik­rin­ti vi­sa­ver­tį mai­ti­ni­mą, in­di­ vi­du­a­lią pa­gal­bą ruo­šiant pa­mo­kas, ug­dy­ ti vai­kų ben­dra­vi­mo įgū­džius, žmo­giš­ką­sias ver­ty­bes, sie­kia in­teg­ruo­ti vai­kus į ben­dra­ am­žių ap­lin­ką, iš­veng­ti jų įtrau­ki­mo į nu­si­ kals­ta­mą veik­lą ar pik­tnau­džia­vi­mą psi­chot­ ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis. Jūs taip pat ga­li­te pri­si­dė­ti prie šių vai­kų ge­ro­vės! Kny­gas ir dra­bu­žius kvie­čia­me at­neš­ti į ka­ vi­nę „Skliau­tas”, Ro­tu­šės a. 26, gruo­džio 21 d. nuo 19 iki 21 val. At­si­dė­ko­si­me ar­ba­ta, ka­lė­di­niais sau­sai­ niais ir nuo­šir­džia šyp­se­na. Jei no­ri­te pri­si­dė­ti, ta­čiau ne­ga­li­te nu­ro­dy­ tu lai­ku, ar no­rė­tu­mė­te pri­si­dė­ti ki­to­kiu bū­ du, kreip­ki­tės tel. 8 686 36 807, Vi­ta­li­ja. Kauno tautinės kultūros centras A.Jakš­to g. 18 Gruodžio 23 d. 13 val. – paskaita „Žiemos virsmas: Kūčios, Kalėdos”. Lektorius Aleksandras Žarskus.

Turkija, Bodrumas – nuo 1059 Lt Graikija, Kosas – nuo 1069 Lt Kroatija, Rijeka – nuo 1189 Lt Graikija, Rodas – nuo 1159 Lt Egiptas, Hurgada – nuo 1299 Lt Ispanija, Kosta Brava – nuo 1229 Lt Ispanija, Barselona – nuo 1229 Lt Italija, Riminis – nuo 1489 Lt Kipras, Larnaka – nuo 1619 Lt Ispanija, Maljorka – nuo 1609 Lt Italija, Sicilija – nuo 1659 Lt Portugalija, Algarvė – nuo 1899 Lt Daugiau informacijos apie keliones www.krantas.lt

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val. ŽIEMĄ VASAROS KELIONĖS KAINUOJA MAŽIAU!

SEZONO NAUJIENOS TIESIAI IŠ KAUNO! Kviečiame į legendomis apipintą Sardinijos salą, 4* su pusryčiais – 1250 Lt (1 asm.). Kviečiame į Siciliją – saulės salą, 4* su pusryčiais – 1200 Lt (1 asm.). Įskaičiuota: tiesioginis skrydis iš Kauno, 7 n. apgyvendinimas, detali kelionės programa. Kelionių dovanų čekis – puiki dovana artėjančių švenčių proga (įvairios vertės, įvairioms kelionėms).

Kelionių AgentūrA „RM Travel“ Alikantė, 3* RO – 966 Lt, AI – 1250 Lt Malta, 3* RO – 805 Lt, AI – 1077 Lt Barselona/Costa Brava, 3* RO – 930 Lt, AI – 1260 Lt Barselona/Costa Dorada, 3* RO – 953 Lt, AI – 1397 Lt

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt Poilsinės kelionės: Maljorka, 3* RO – 882 Lt, AI – 1155 Lt

NAUJIENA! Poilsis Sardinijoje – tik nuo 1075 Lt Kelionių ir vietų skaičius ribotas.

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena


18

penktadienis, gruodžio 21, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Mirus ilgamečiam Aleksandro Stulginskio universiteto docentui Augustinui Švenčioniui, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto bei Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto bendruomenė. Gediminą DOMSKŲ skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas.

Ar liūdnesnio kas būti galėtų Už likimą žmogaus šioj nakty? Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, O mirtis – nelaukta ir skaudi. Nuoširdžiai užjaučiame bendruomenės slaugytoją Virginiją SAVICKIENĘ, mirus mylimai mamai. V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centro kolektyvas „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje – NEMOKAMAI. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1051575

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJAME: Jonavos g. 40A, S.Žukausko g. 3A, Radvilėnų pl. 15A ir kitose parapijų šarvojimo salėse, kremavimas, platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas. Jonavos g. 40A šarvojimo salės nemokamai (prie „Undinės“, Senamiestis, Kaunas). Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. 1053562

informuoja Dėl autobusų eismo Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos raštu Nr. (13)–15B-7374, tolimojo susisiekimo autobusų eismas Kalėdų, Naujųjų Metų ir gretimomis dienomis numatomas organizuoti taip: gruodžio 21 d. (penktadienį) – penktadienio tvarkaraščiu; gruodžio 22 d. (šeštadienį) – šeštadienio tvarkaraščiu; gruodžio 23 d. (sekmadienį) – sekmadienio tvarkaraščiu (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais); gruodžio 24 d. (pirmadienį) – sekmadienio tvarkaraščiu (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais); gruodžio 25 d. (antradienį ) – sekmadienio tvarkaraščiu (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais); gruodžio 26 d. (trečiadienį) – sekmadienio tvarkaraščiu; gruodžio 28 d penktadienį) – penktadienio tvarkaraščiu: gruodžio 29 d. (šeštadienį ) – šeštadienio tvarkaraščiu; gruodžio 30 d. (sekmadienį ) – sekmadienio tvarkaraščiu (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais); gruodžio 31 d. (pirmadienį ) – sekmadienio tvarkaraščiu (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais); sausio 1 d. (antradienį ) – sekmadienio tvarkaraščiu PASTABA – galimi pakeitimai. Išsamesnė informacija Kaune tel. 40 90 60, www.autobusubilietai.lt 2012 12 21–2013 01 02 dienomis tolimojo susisiekimo (tarpmiestinių) papildomų autobusų eismas organizuojamas pagal žemiau pateiktą lentelę. Maršruto galinis punktas Mažeikiai Iš Mažeikių Šiauliai Vilnius Vilnius į Ignaliną iš Ignalinos į Nidą iš Nidos Alytus Obeliai Šiauliai iš Vilkaviškio iš Vilkaviškio Šiauliai Alytus Lazdijai Marijampolė Palanga

Dienos Išv. laikas 5.25 ddš 16.00 dds 6.00 ddš 6.10 ddš 6.30 ddš 7.30 š 14.40 s 8.30 pš 14.45 ps 10.10 ddš 11.00pšs 11.05 s 13.30 ddš 14.30 s 13.15 pšs 16.10 š 16.10 dds 17.05 s 18.30 ps

21 P + + + + + + + + + + + + +

22 Š + + + + + + + + + + + -

23 S + + + + + + + -

24 Pr + + + + + -

25 A + + + + -

26 T + + + + + + + + + +

27 K + + + + + + + + -

28 P + + + + + + + + + + + + +

29 Š + + + + + + + + + + + -

30 S + + + + + + -

31 Pr + + + + + + -

01 A + + + + + + + + + + +

02 T + + + + + + + + -

Gruodžio 25–26 d. nevažiuos autobusai į: Vilnių per Jonavą – 6.00; Rokiškį – 6.15 val. Sausio 1 d. nevažiuos autobusai į: Vilnių per Jonavą – 6.00; Vilnių per Šakius – 7.55; Druskininkus – 6.10; Rokiškį – 6.15; Šiaulius – 6.20; Panevėžį – 6.30 ir 7.15 val.; Vilkaviškį – 16.50 val. Vietinio susisiekimo autobusai gruodžio 24; 25; 26 ir sausio 1 dienomis iš Kauno autobusų stoties važiuos pagal sekmadienio eismo tvarkaraščius. Gruodžio 24 ir 31 d. nevažiuos autobusas į Kulautuvą 20.30 val. Gruodžio 25 ir sausio 1 dienomis nevažiuos šiais reisais į: Boniškius – 6.00; Labūnavą per Vandžiogalą – 6.45; Labūnavą per Babtus – 7.50; Kulautuvą – 6.00; Aroniją – 7.00; Prienus per Pakuonį – 6.35 val.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

TEATRO KLUBAS

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Gruodžio 21 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 19 val. – VDU kamerinis orkestras. KALĖDINIS TANGO. Didžioji scena. Gruodžio 22 d. 12 val. – Inesa Paliulytė. ASTRIDA. Spektaklis Astridos Lindgren biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Didžioji scena. 18 val. – pagal Friedrich von Schiller. PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. Gruodžio 23 d. 12 val. – Inesa Paliulytė. ANDERSENO GATVĖ. Vienos dalies spektaklis H.Ch.Anderseno biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė. 19 val. – Eugene Scribe. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Istorinė komedija. Rež. Raimundas Banionis. Didžioji scena. Gruodžio 25 d. 18 val. – koncertas GERIAUSIOS PŪKO DAINOS 2012. Didžioji scena.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Gruodžio 22 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas. Gruodžio 23 d. 18 val. – Leo Fallis. MADAM POMPADUR. 2 dalių operetė. Režisierė ir choreografė Anželika Cholina, dirigentas Jonas Janulevičius. Gruodžio 26 d. 12 val. skelbtas spektaklis „SNIEGO KARALIENĖ” neįvyks. Bilietus prašom grąžinti į kasą. 18 val. – ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. PREMJERA. 2 dalių muzikinis reviu. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Jonas Janulevičius.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Gruodžio 21, 22 d. 10, 12 val., 23, 26 d. 12, 14 val. – KAIP ATPAŽINTI RAGANĄ? Spektaklis vaikams. Režisierius A.Rubinovas. Gruodžio 21, 22, 26 d. 18 val. – ŠVENTINIS SPEKTAKLIS! D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Gruodžio 22, 23, 26, 29, 30 d. 12 val. – naujametė premjera Didžiojoje scenoje ir susitikimas su Kalėdų Seneliu! BALTA SNIEGO ŽMOGELIUKŲ KELIONĖ (užpustyta istorija apie pasislėpusią saulę). Režisierius O.Žiugžda. Dailininkė A.Jankauskienė. Kompozitorė G.Pauliukevičiūtė. Gruodžio 22 d. 11 ir 13 val.; 23 d. 11 val.; 26 d. 13 val.; 29, 30 d. 11 val. – naujametė premjera Mažojoje scenoje ir susitikimas su Kalėdų Seneliu Lėlių muziejuje! NAUJAMETĖ PASAKA (Varveklių šalies paslaptys). Režisierė V.Vyšniauskaitė. Dailininkė A.Juškaitė. Kompozitorė J.Juzėnaitė.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Gruodžio 21 d. 10, 16, 18 val., 26 d. 14, 16, 18 val. – šventinis spektaklis vaikams. A.Dilytė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Po spektaklio – susitikimas su KALĖDŲ SENELIU! Rež. A.Baniūnas. Gruodžio 23 d. 18 val. – B.Srbljanovič. BELGRADO TRILOGIJA (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas. N-18

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Gruo­džio 26, 29, 30 d. 14 val. – NEĮPRASTI

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

ERNIO ILIUZIONAI (prem­je­ra, vie­nos da­lies spek­tak­lis vai­kams, ma­moms ir tė­čiams pa­gal to pa­ties pa­va­di­ni­mo Alan Ayckbourn pjesę).

22 d. 12 val.

Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Gruodžio 21 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Bilietus platina „Tiketa”.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Gruodžio 21 d. 18 val. – komedija ŽIRKLĖS. Režisierius M.Slawinski. Gruodžio 23 d. 18 val. – komedija ŠEIMYNINIS ĮVYKIS. Režisierius M.Slawinski. Iki gruodžio 30 d. – kalėdinis spektaklis mažiems ir dideliems KALĖDŲ SENELIO SAPNAI. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Po spektaklio – linksmybės, pokštai prie eglutės su Kalėdų Seneliu. Gruodžio 31 d. 16 val. – NAUJAMETIS VAKARAS-KONCERTAS. Dalyvauja: V.Šiškauskas, „Cafe musicale”, Lietuvos Amerikos lotynų šokių čempionai Gediminas Grigonis ir Sandra Kniazevičiūtė. Koncerto vedėjas – aktorius Petras Venslovas. Šventinio vakaro metu pakelsime taures už laimingus Naujuosius metus!

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Gruodžio 23 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Gruodžio 21 d. 18 val. – AURA IR NAUJI DEMONAI, Ramūno Jaro ir „Auros” šokėjų performansas. Renginys nemokamas. Galerija „Meno parkas”, Rotušės a. 27, Kaunas.

renginiai J.TUMO-VAIŽGANTO MUZIEJUS Aleksoto g. 10–4

Gruodžio 21 d. 16 val. – rusų poeto Sergejaus Jesenino atminimo vakaras. Apie paskutines keturias poeto gyvenimo dienas pasakos muziejininkas Alfas Pakėnas, dainas Jesenino tekstais atliks Kauno G.Deržavino literatūros klubo nariai Aleksandras Ravve ir Petras Grinis. Jesenino eilėraščius skaitys Ženia Vazirova, Alla Krynkė, Rima Kazinienė ir Galimas Sitdykovas.

MAŽASIS LEKTORIUMAS Dujotiekio g. 26A, tel. 8 652 24 646

Gruodžio 21 d. 17 val. – paskaita-susitikimas su žolininke iš Latvijos Ilze Jansone.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Gruo­džio 21 d. 18 val. – ka­lė­di­nis vai­kų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas SEPTYNIOS SNIEGUOLĖS IR NYKŠTUKAS. Da­ly­vaus: vai­kų dai­nos ir šo­kio te­at­ras „Vai­di­lu­tė” (vad. E.Al­sei­ka), liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šėl­ti­nis” (vad. V.Ski­pa­rie­nė), ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio te­at­ras „Re­le­ve” (vad. R.But­ri­ma­ vi­čiū­tė), vai­kų est­ra­dos stu­di­ja „Sva­jo­nių gi­ja” (va­do­vai L. ir A.Kar­pa­vi­čiai), Kau­no Ka­zio Bin­kio te­at­ras (vad. V.N.Ži­lins­kie­nė). Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Gruo­džio 24 d., po Ber­ne­lių Mi­šių – Pra­ kar­tė­lės pa­lai­mi­ni­mas prie Kau­no ar­ki­ka­ ted­ros ba­zi­li­kos.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS

klasikinė ir šiuolaikinė užsienio ir Lietuvos kompozitorių muzika. Įėjimas nemokamas.

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA Gruodžio 22 d. 16 val. – penktojo sakralinės muzikos festivalio KALĖDAS PASITINKANT koncertas. Dalyvauja: Rita Novikaitė (sopranas), Julija Bujanovaitė (vargonai), VDU Muzikos akademijos doc. Ritos Novikaitės dainavimo klasės studentai Martynas Gedutis, Ingrida Kuraitė, Julija Stankevičiūtė, Austėja Staniunaitytė, Marija Strackaitė, Marija Vaitekūnaitė.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Gruodžio 22 d. 17 val. – aktorės ir rašytojos Doloresos KAZRAGYTĖS kūrybinis vakaras ir naujos knygos „Raudoni sandaliukai” pristatymas.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Gruo­džio 23 d. 12 val. – pro­jek­to „Dia­lo­gas – Žo­dis ir Spal­va” ad­ven­to cik­lo „Be­lau­ kiant Ka­lė­dų...” ren­gi­nys. So­lis­tas To­mas La­di­ga ir pia­nis­tė Be­ata Ving­rai­tė. Kū­ry­bi­ nės gru­pės „Esa­me” teks­ti­lės pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO ARKIKATEDRA BAZILIKA Kauno religinės muzikos centras kviečia į koncertų ciklą NUO ADVENTO IKI TRIJŲ KARALIŲ. Gruodžio 23 d. 16 val. – ketvirtasis šio ciklo koncertas. Dalyvauja vokalinis ansamblis „Acusto” (vad. Kęstutis Jakeliūnas) ir fleitų trio Fausta Drūlytė, Jurgita Otienė ir Irenėjas Urbonavičius. Renginio vedėjas aktorius Gintautas Bejeris.

KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIA Gruodžio 26 d. 11 val. – mišraus choro „Leliumai” kalėdinis koncertas. Dalyvauja Jūratė Kruvelienė (sopranas), Dalia Jatautaitė (vargonai). Choro vadovas – prof. Albinas Petrauskas.

KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIA Gruodžio 26 d. 13 val. – koncertas TIKIU KALĖDŲ STEBUKLU. Dalyvauja: Rūta Skučienė (sopranas), Dalia Jatautaitė (vargonai), Jurgita Otienė ir Irenėjas Urbonavičius (fleitos), Justas Straukas (trimitas), estradinio dainavimo grupė „Tu ir aš” (vad. Rita Beitnaraitė), mišrus choras „Saluto” (vad. Ramutė Štreimikytė). Koncertą ves Juozapas Preikša.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS ir jo padaliniai: M.Žilinsko dailės galerija, Kauno paveikslų galerija, Keramikos muziejus, Velnių muziejus, A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, A. ir P.Galaunių namai, M.Rakauskaitės ir L.Truikio memorialinis muziejus, J.Zikaro memorialinis muziejus, Istorinė LR Prezidentūra, M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose, V.K.Jonyno galerija Druskininkuose gruodžio 24–26 d. ir sausio 1 d. nedirbs.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

L.Zamenhofo g. 12, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Ro­tu­šės a. 13

Gruodžio 22 d. 12 val. muziejaus Koncertų salėje (L.Zamenhofo g. 4) vyks Garliavos meno mokyklos mokinių koncertas. Dalyvauja: solistai, duetai ir kitos sudėties fortepijoniniai ansambliai. Skambės

Gruo­džio 27 d. 17 val. – mu­zi­kos ir po­ezi­jos va­ka­ras IR NAKČIA ŽVAIGŽDELĖ ŠVIES... For­te­pi­jo­nu skam­bins pia­nis­tė Švie­sė Čep­liaus­kai­tė, sa­vo ei­les skai­tys Al­do­na Ru­sec­kai­tė.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

23 d. 18 val.

DOMINO TEATRAS

23 d. 18 val.


19

penktadienis, gruodžio 21, 2012

kas, kur, kada kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Sau­lės cir­kas. Vi­sa­tos pa­kraš­ty“ 3D – iš­ anks­ti­nė prem­je­ra 27 d. 20.30 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ 3D – iki 27 d. 15.30, 18* val. (*išsk. 22, 24 d.). „Pi gy­ve­ni­mas“ – iki 27 d. 11.30*, 14, 16.30, 19.15**, 21.45** val. (*išsk. 25; **išsk. 24 d.). „Zam­be­zi­ja“ 3D – iki 27 d. 13.30 val. „Zam­be­zi­ja“ – iki 27 d. 11*, 13, 16.40 val. (*išsk. 25 d.). „Op­ti­mis­to is­to­ri­ja“ – iki 27 d. 18.35* (*išsk. 24 d.). „Ho­bi­tas: ne­lauk­ta ke­lio­nė“ 3D – 22 d. 18, 21.25 val.; iki 26 d. 20.30* val. (*išsk. 22, 24 d.). „Ho­bi­tas: ne­lauk­ta ke­lio­nė“ – 22 d. 13.20, 17, 20.30 val.; iki 27 d. 11.20*, 14.45**, 18.10***, 21.35*** val. (*išsk. 22, 25; **išsk. 22; ***išsk. 22, 24 d.). „Šir­džių ėdi­kas“ – iki 27 d. 19.45*, 22* val. (*išsk. 24 d.). „Le­gen­dos su­si­vie­ni­ja“ 3D (lie­t. k.) – iki 27 d. 11.15* val. (*išsk. 25 d.). „Le­gen­dos su­si­vie­ni­ja“ (lie­t. k.) – iki 27 d. 12.15*, 14.30, 17.30** val. (*išsk. 25; **išsk. 24 d.). „De­be­sų že­mė­la­pis“ – iki 27 d. 21* val. (*išsk. 24 d.). „Brėkš­tan­ti auš­ra. 2 da­lis“ – 22 d. 10.45 val.; iki 27 d. 15 val.

„FORUM CINEMAS“

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Duokim garo! 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Istorinė drama „Mėnulio pilnaties metas“ (1988 m.) (N-7).

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Pi gyvenimas“ 3D (premjera) – iki 27 d. 12.30, 15.30, 18, 21.30 (seansas nevyks 24 d.) val.; 21, 22 d. 23.45 val. „Zambezija“ (premjera, liet. k.) – iki 27 d. 10.30 (seansas nevyks 22 d.), 15.15 val. „Zambezija“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 27 d. 12.45 (seansas nevyks 22 d.), 18.30 (se­ ansas nevyks 26 d.) val.; 22 d. 13.20 val. „Didieji lūkesčiai“ (premjera) – iki 27 d. 12 (seansas nevyks 21 d.), 14.45 (seansas nevyks 21 d.), 17.45, 20.45 (seansas nevyks 24 d.) val.; 21, 22 d. 23.20 val. LNK kino startas. „Džekas Ryčeris“ – 27 d. 19 val. COSMO VIP seansas. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ (liet. k.) – 26 d. 18.30 val. „Optimisto istorija“ – iki 27 d. 10.45, 13.15, 16, 19 (seansas nevyks 24 d.), 21.45 (sean­ sas nevyks 24 d.) val. „Širdžių ėdikas“ – iki 27 d. 11.15, 13.45, 16.15,18.45 (seansas nevyks 24 d.), 21 (seansas nevyks 24 d.) val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 27 d. 11.30, 14, 16.15, 18.15 val. „Legendos susivienija“ 3D (liet. k.) – iki 27 d. 10.15 val. „Habitas: nelaukta kelionė“ HFR 3D – iki 27 d. 11.45, 15.45, 19.45 (seansas nevyks 24, 27 d.) val. „Habitas: nelaukta kelionė“ 3D – iki 27 d. 20.30 (seansas nevyks 24 d.) val. „Debesų žemėlapis“ – iki 27 d. 20.15 (sean­ sas nevyks 24 d.) val.; 21, 22 d. 23.30 val. „Džiunglės“ 3D – 21, 22 d. 23.59 val. „Virš įstatymo“ – 21, 22 d. 23.10 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gruodžio 21 d. 17 val. – „Kai Kalėdų Senelis nukrito į žemę” (nuotykių filmas visai šei­ mai, režisavo Oliver Dieckmann, įgarsinta lietuviškai, N-7). 19 val. „Tėvas” (dokumen­ tinis filmas, 2012 m., scenarijaus autorius ir režisierius Marat Sargsyan). Gruodžio 22 d. 12 val. – akcijos „Pasidalyk savo šiluma” baigiamasis dviejų dalių SPEKTAKLIS „Juoko akademija”. Spek­tak­lis ro­do­mas ne tik te­at­rą my­lin­tiems žmo­nėms, ta­čiau ir tiems, ku­rie no­ri pa­rem­ti ser­gan­ čius vai­kus – už bi­lie­tus su­rink­tos lė­šos bus skir­tos mi­nė­tiems ak­ci­jos tiks­lams. Net ir ne­ ke­ti­nan­čius ei­ti į spek­tak­lį, „Te­at­ro­nas” ra­gi­ na iš­nau­do­ti pas­ku­ti­nę pro­gą pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos ir nuo 11 iki 15 va­l. į ki­no te­at­ro fo­jė at­neš­ti do­va­nė­les ser­gan­tiems vai­kams. 19 val. – koncertas „Baltas paukštis. Vytau­ tą Kernagį prisimenant...”. Programoje: Liu­ das Mikalauskas, violončelių ir kontraboso kvartetas „Bass Arco”. Skambės dainos iš Vytauto Kernagio repertuaro.

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 26 d. 18.30 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Radži ieško žmonos (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Komedija „Kaukazo belaisvė, arba Nauji Šuriko nuotykiai“ (Rusija, 1966 m.). 21.05 Farai (N-14). 22.05 Penktadienio bomba. Veiksmo trileris „Ypatinga užduotis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.00 Kriminalinis trileris „Korumpuotasis“ (JAV, 1999 m.) (N-14).

6.30 Teleparduotuvė. 6.45 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Naisių vasara“. 11.00 „Išsipildymo akcija 2012“. Paramos koncertas. 14.40 „Baili voverytė“ (3). 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Vienas namuose 2. Pasiklydęs Niujorke“ (JAV, 1992 m.). 21.45 Komedija „Džonsonų atostogos“ (JAV, 2004 m.). 23.40 Siaubo drama „Motinos diena“ (JAV, 2010 m.). 1.45 Veiksmo f. „Atkeršyti bet kokia kaina“ (JAV, 2010 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Amerikos talentai VI“. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Pasaulio pabaiga: kas mūsų laukia?“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Pasaulio pabaiga pagal majų kalendorių“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas. Pasaulio pabaiga“ (N-7).

DATOS (gruodžio 21 d.) 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 „Pasaulio pabaigos belaukiant“ (N-7). 23.00 Trileris „Pasaulio pabaiga“ (Rusija, 2012 m.) (N-14). 1.00 Nuotykių f. „Apokalipto“ (JAV, 2006 m.) (S). 3.35 „Bamba“ (S).

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Lietuvos šokių dešimtukas. Koncertas (k). 12.30 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas (k). 13.30 Skulptoriaus Vlado Vildžiūno 80-mečiui. Galerija (1996 m.) (k). 14.15 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis. Z.Liepinio opera „Paryžiaus katedra“. Režisierius R.Kaubrys, dailininkas A.Šimonis, choreografas A.Liškauskas, dirigentas I.Lapinis. 20.45 Arti toli. 21.20 Aktoriaus Vladimiro Jefremovo 70-osioms gimimo metinėms. Tai mano duona. Aktoriaus V.Jefremovo kūrybinis portretas (1993 m.). 22.15 Tapytojo Kosto Dereškevičiaus 75-mečiui. Parodos atidarymas. Tiesioginė transliacija iš VDA Dizaino inovacijų centro ekspozicijų salės „Titanikas“ (k). 23.00 Džiazo vakaras. XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2012“. Dainiaus Pulausko grupė. 23.50 Prisiminkime. V.Telksnio dainos (k). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Bardų festivalis Kulautuvoje „Akacijų alėja“. 1 laida.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00, 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00, 13.30 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 15.00 „Išlikimas“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00, 0.50 „CSI Niujorkas“. 20.00, 20.30 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Herojai“. 22.00, 22.30 „Lyga“. 23.00 „Vartai“. 23.55 „Žvaigždžių vartai. Visata“. 1.40 „Ledo kelias“. 2.30 „Lyga“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“ (10). 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Kidas Padlis“. 9.05 „Supermeno nuotykiai“. 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 11.00, 0.30 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Šiaurietiškas sodas“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 Komedija „Pasitikėk draugais“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

10.00 „Linksmieji draugai“. 10.30 Senoji animacija. 11.05, 20.35 Nomeda. 12.00, 17.00 „Paliktų žmonų klubas“. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 13.50, 14.25 „Naisių vasara“. 15.00, 15.30 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

21.30, 22.05 „Naisių vasara“. 22.40 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 „Negaliu tylėti“. 10.15 Padėkime augti . 10.55 „Paskutinė Geringo paslaptis“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Super L.T. (N-7). 15.00, 16.00 Žinios. Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „2012-ieji. Apokalipsė“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.32 Orai. 18.35 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Premjera. „Mis Visata 2012“. Grožio konkursas. Transliacija iš Las Vegaso. 23.50 „Kaip kyla uraganai“ (N-7). 0.50 Teritorija.

9.00 Žinios (k). 9.20 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7). 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Drama „Santuoka“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.25 F. „Mitas“ (N-7). 17.30 Laida „Misijos Baltijos jūros regione“ (k). 18.00 Žinios. 18.20 Miestas, verslas ir valdžia (k). 18.55 Nuotykinis filmas „Nimės sala“ (N-7). 20.30 Gyvenimo būdo laida „Svečiuose pas...“ 21.00 Žinios. Orai. 21.20 F. „Aušros kariai“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Romantinė komedija „Mergišius“ (N-14). 1.00 Siaubo komedija „Avys žudikės“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai. 9.30 Muzika. 10.00 „San Fransisko raganos II“. 11.00, 0.30 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Šiaurieškas sodas“. 22.50 Komedija „Pasitikėk draugais“.

8.00 Drama „Lapkritis“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 9.25 Romantinė komedija „Visa tiesa apie meilę“ (D.Britanija, 2004 m.) (N-14). 11.05 Biografinė drama „Mis Poter“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Kriminalinis f. „Diletantas“ (Latvija, 2008 m.) (N-14). 19.25 Nuotykių komedija „Operacija „Delta farsas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.00 Komedija „Saldžių sapnų“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2007 m.) (N-14). 22.35 Trileris „Gundanti klasta“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“–„Donetsk“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Minsk“. 18.30 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Cup 2012“ (Snetterton). 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio „Lietkabelis“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.15 Futbolo dievai. D.Maradona.

Žiemos saulėgrįža (Elnio devyniaragio šventė), ilgiausia naktis ir trumpiausia diena 1932 m. gimė VDU profesorius emeritas Vladas Stauskas. 1940 m. gimė legendinis kompozitorius ir gitaristas Frankas Zappa. 1948 m. gimė amerikiečių aktorius Samuelis L.Jacksonas. 1966 m. gimė teatrologas, kino kritikas, prodiuseris Audronis Liuga. 1967 m. gimė Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis. 1971 m. Maskvoje gimė dailiojo čiuožimo šokėja Margarita Drobiazko. 1992 m. mirė JAV bliuzo gitaristas ir dainininkas Albertas Kingas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Bus sunku susikaupti, gali kilti klaidinančių minčių ir idėjų. Tai emocionalus laikas, kai galimi kivirčai su vyresniais žmonėmis. Geriau būtų atsiriboti nuo visų ir atsipalaiduoti. Jautis (04 21–05 20). Palanki diena praleisti laiką su draugais. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas priimti tinkamus sprendimus. Tik iki rytojaus viso to nepamirškite. Vėžys (06 22–07 22). Dėl skirtingų vertybių ir skonio susipyksite su kitu žmogumi. Neskubėkite ginčytis, geriau dar kartą išklausykite savo pašnekovą ir pasistenkite jį suprasti. Liūtas (07 23–08 23). Kils problemų, susijusių su asmeniniu gyvenimu, todėl tapsite jautrus. Tikėtina daugybė sunkumų, klaidų, konfliktų, ir visa tai teks įveikti bei ištaisyti. Bendraudamas su aplinkiniais pasistenkite būti malonus, venkite kivirčų. Mergelė (08 24–09 23). Nepatartina įsigyti naujų daiktų. Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Jūsų prioritetai gali įžeisti kitą žmogų. Kaip elgtis šioje situacijoje, jums pakuždės intuicija – daugiau jos klausykite. Svarstyklės (09 24–10 23). Gali kilti gerų idėjų. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas ir pernelyg pasitikintis savimi. Skorpionas (10 24–11 22). Stiprės jūsų kūrybinės galios. Pats laikas rinktis baldus, spalvas, meno kūrinius ir pan. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Šaulys (11 23–12 21). Esate linkę viską supaprastinti. Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis. Ožiaragis (12 22–01 20). Atrodys, kad jūsų idėjos ignoruojamos. Yra žmonių, kurie jums pavydi ir trukdo judėti pirmyn. Nesipriešinkite jiems, pasitraukite į šalį ir ramiai siekite savo tikslų. Vandenis (01 21–02 19). Pirmenybę teiksite įprastam gyvenimui ir nesigriebsite nerealių idėjų ar būdų atitrūkti nuo tikrovės. Realūs darbai ir planai ne tik atneš naudos, bet ir nuramins. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Labiau pasikliaukite savimi.


Orai

Artimiausiomis dienomis snigs negausiai, laikysis šalčiai, kaip prognozuoja sinoptikai. Šiandien temperatūra bus 8–12 laipsnių šalčio. Šeštadienį daug kur šiek tiek pasnigs. Naktį bus 15–16, dieną – apie 13 laipsnių šalčio. Sekmadienį vėl daug kur pasnyguriuos. Temperatūra bus panaši kaip šeštadienį.

Šiandien, gruodžio 21 d.

–12

–8

Telšiai

–11

Šiauliai

Klaipėda

–12

Panevėžys

–11

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi 

356-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 10 dienų. Saulė Šaulio ženkle.

Utena

–8

Tauragė

–12

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +10 Berlynas –3 Brazilija +29 Briuselis +9 Dublinas +7 Kairas +19 Keiptaunas +30 Kopenhaga 0

Londonas +8 Madridas +12 Maskva –14 Minskas –14 Niujorkas +9 Oslas –4 Paryžius +11 Pekinas 0

orai kaune šiandien

Praha +2 Ryga –14 Roma +7 Sidnėjus +24 Talinas –12 Tel Avivas +16 Tokijas +10 Varšuva –13

–12

–12

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

–12

Alytus

2–6 m/s

8.40 15.54 7.14 12.13 0.20

Vardai Adrijonas, Gestautas, Girenė, Honoratas, Norgaudas, Tomas.

Lapk­ri­tis bu­vo šil­tes­nis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-16

-12

-16

-12

2

-14

-13

-15

-15

2

-17

-13

-14

-16

3

rytoj

poryt

Vi­du­t i­nė lapk­r i­č io tem­p e­ra­t ū­ra pa­ sau­ly­j e šie­met bu­vo penk­t a aukš­ čiau­sia nuo 1880 m. Šis lapk­r i­t is taip pat bu­vo 36-asis lapk­r i­t is iš ei­lės, ku­ rio tem­p e­ra­t ū­ra bu­vo aukš­tes­nė už vi­du­ti­nę per pa­sta­rą­jį šimt­me­tį. Šil­tes­ ni nei įpras­ta orai bu­vo ste­bi­m i dau­ ge­ly­je pla­ne­tos re­g io­nų, taip pat ir di­ džio­jo­je Eu­ro­pos da­ly­je. Kroa­t i­jo­je ir Mol­do­vo­je lapk­r i­čio tem­pe­ra­t ū­ra bu­ vo 3–4 laips­n iais aukš­tes­nė nei įpras­ ta. Vi­du­t i­nę tem­pe­ra­t ū­ros nor­mą vir­ ši­jo ir van­duo šau­rės va­ka­r ų At­lan­ te bei Ra­m io­jo van­de­ny­no šiau­r i­nė­ je da­ly­je. gis­me­teo.ru inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės Ga­mi­na­me na­muo­se

To­pi­nam­bų skanėstai

Svei­k in­da­ma vi­sus kau­nie­čius ar­tė­ jan­čių šven­čių proga ži­no­ma svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­guo­to­ja Da­nu­ tė Kun­čie­nė pa­si­da­li­jo, jos pa­čios žo­ džiais, ką tik gi­mu­sio nau­jo ska­nu­ my­no re­cep­tu. „Tik­rai ska­nus, be to, svei­kas, nes to­pi­nam­bai tin­ka ser­ gan­t ie­siems dia­be­tu ir yra la­bai ver­ tin­g i“, – pri­dū­rė D.Kun­čie­nė. „„5 šauks­tai mal­tų sau­lėg­rą­žų sėk­lų, „„5 šaukš­tai mal­tų mo­liū­gų sėk­lų,

„„5 šaukš­tai to­pi­nam­bų mil­tų, „„2 šaukš­tai ke­ro­bos (sal­džio­sios ce­

ra­to­ni­jos pu­pe­lių) ar­ba ka­ka­vos, ar­ba ci­ko­ri­jos mil­te­lių, „„ke­li šaukš­tai ne­mal­tų sau­lėg­rą­žų, „„tru­pu­tis mal­to mus­ka­to. Vis­ką su­mai­šy­ti ir po tru­pu­tį pil­ti 100 g van­dens mai­šant, iki pasidarys lip­ ni ma­sė. For­muo­t i ru­t u­l iu­k us, pa­ bars­ty­ti to­pi­nam­bų mil­tais ir pa­puoš­ ti kiek­vie­ną ru­tu­liu­ką span­guo­le.

Sak­ra­li bend­ra­vi­mo do­va­na Ka­l ė­d os svar­b ios pir­m iau­s ia ne po­m pas­t i­ka, ne užstalės gau­ sa, bet šven­t i­n e nuo­tai­ka, ku­ ri ap­l an­ko kiek­v ie­n ą ti­k in­t į­j į, su džiaugs­mu su­lau­kus dar vie­ no me­tų cik­lo pa­bai­gos ir nau­jo­ jo pra­džios.

Dar stip­res­nis džiaugsmas, jei jis atei­na į gy­ve­ni­mo pa­tir­ties iš­var­ gin­tą šir­dį. Pri­si­lies­ti prie šv.Ka­ lė­dų ste­buk­lo, pa­bend­rau­ti su pir­ muo­sius žings­nius gy­ve­ni­mo ke­ly­je žen­gian­čais vai­kais, iš­girs­ti pa­guo­ dos žo­dį – daž­nam sen­jo­rui tai yra

di­džiau­sia do­va­na. Ja šven­čių iš­va­ ka­rė­se Gar­lia­vos kle­bo­nas Gin­ta­ras Urbš­tas, Jo­nu­čių mo­kyk­los jau­nie­ ji skau­tai, Gar­lia­vos bend­ruo­me­nės na­riai pa­si­da­li­jo su Gar­lia­vos glo­bos na­mų „Sen­jo­rų vi­la“ gy­ven­to­jais. KD inf.

2012-12-21 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you