Page 1

pasaulis

9p.

Pasaulio pabaigos sutiktuvės: šventės, bunkeriai ir Nojaus arka.

sportas Londono olimpinių žaidynių bronzinis prizininkas Evaldas Petrauskas sužibėjo ir Kaliningrade.

11p.

turtas Ką Lie­tu­vos eko­no­mi­kai, vers­lui, fi­nan­sams at­ne­šė be­si­bai­gian­tys 2012-ie­ji?

12p.

Rau­dond­va­rio dva­re šven­tėms pri­si­glau­dė pul­kas miš­ko žvė­re­lių.

24p.

Ketvirtadienis gruodžio 20, 2012 Nr. 297 (19856) Kaunodiena.lt 2 Lt

Interpeliaciją V.Vasilenkai Bijo patikėti palaikys ir konservatoriai? paslaptis

Opo­zi­ci­jai pra­dė­jus rink­ti pa­ra­šus, kad bū­tų pa­reikš­tas ne­ pa­si­ti­kė­ji­mas vi­ce­ me­ru Vy­tau­tu Va­ si­len­ka, Kau­no kon­ ser­va­to­riai neatsk­ lei­džia, ar pa­lai­ kys šią in­ter­pe­lia­ci­ ją, bet to­kią ga­li­my­ bę svars­to. Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­ mas“ liks už Kau­no val­džios bor­to?

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Lei­di­mus dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ ci­ja ga­vo ne vi­si par­la­men­ta­rai. Kliū­tys jiems gau­ti – teis­tu­mas ar­ ba ne­baig­tos by­los.

Lei­di­mus dirb­ti su slap­ta in­for­ ma­ci­ja tu­ri tu­rė­ti vi­si Sei­mo na­ riai. Pro­ce­dū­ra juos gau­ti to­kia: į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą (VSD) krei­pia­si Sei­mo pir­mi­nin­kas ir pa­pra­šo juos iš­duo­ti. At­sa­ky­mo rei­kia lauk­ti 20 dar­bo die­nų. Sei­mo pir­mi­nin­kas, Dar­bo par­ ti­jos (DP) at­sto­vas Vy­das Ged­vi­las in­for­ma­vo, kad dau­gu­ma par­la­ men­ta­rų to­kius lei­di­mus jau ga­ vo, ta­čiau dėl kai ku­rių at­sto­vų at­ sa­ky­mo iš VSD vis dar lau­kia­ma.

7

Dienos citata „Vaiduoklių savininkai toliau sirpsta ramybėje – pasitelkę apsukrius advokatus ieško dingsčių, kad išvengtų mokesčių“, –

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Smogs ki­tais me­tais

Kol kas po in­ter­pe­lia­ci­jos teks­ tu pa­si­ra­šė tik dvie­jų opo­zi­ci­nių frak­ci­jų „Vie­nin­go Kau­no“ ir Dar­bo par­ti­jos na­riai. V.Va­si­len­ką į vi­ce­ me­ro po­stą de­le­ga­vo par­ti­ja „Tvar­ ka ir tei­sin­gu­mas“. „In­ter­pe­lia­ci­ją ke­ti­na­me teik­ ti sau­sį. Jai pri­ta­ria ne­tgi kai ku­rie val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je esan­tys ta­ry­bos na­riai, nors jie ir ne­si­ryž­ ta pa­si­ra­šy­ti“, – tvir­ti­no „Vie­nin­go Kau­no“ frak­ci­jos se­niū­ nas Po­vi­las Ma­čiu­lis.

2

apleistų pastatų, tarp jų ir viešbučio „Respublika“, savininkus gėdijo architektas Algimantas Kančas.

2p. „„Užk­liu­vo: ofi­cia­liai pri­pa­žin­ta, kad, rūpindamasis reg­bi­nin­kų gerove, V.Va­si­len­ka su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­

va­čius in­te­re­sus. 

Artūro Morozovo nuotr.


2

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

27

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,63

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

64

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Interpeliaciją V.Vas palaikys ir konserv Kas konk­re­čiai no­ri pa­ 1 gel­bė­ti opo­zi­ci­jai iš­vers­ ti iš po­sto „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“

na­rį, P.Ma­čiu­lis neatsk­lei­dė. Va­kar po in­ter­pe­lia­ci­jos teks­tu te­bu­vo aš­ tuo­ni pa­ra­šai, o jai pa­reikš­ti rei­kia bent ke­tu­rio­li­kos. Val­džios neat­si­sa­ky­tų

Int­ri­gą, kad in­ter­pe­lia­ci­ja V.Va­si­ len­kai ga­li bū­ti sėk­min­ga, kurs­to jau ne pir­mą mė­ne­sį be­si­tę­sian­tis „Vie­nin­go Kau­no“ flir­tas su kon­ ser­va­to­riais.

„„Pa­lai­ky­mas: į sim­bo­li­nes „Res­pub­li­kos“ val­gy­mo apei­gas su­si­rin­

ko ke­lios de­šim­tys žmo­nių, tarp jų ma­tė­si ži­no­mų ar­chi­tek­tų, me­ no ir kul­tū­ros vei­kė­jų. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Pastatams vai­duok­liams lin­kė­ta greičiau su­griū­ti Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Monst­rais ta­pu­sių ne­baig­tų Kau­ no vieš­bu­čių „Res­pub­li­ka“ ir „Bri­ ta­ni­ka“ sa­vi­nin­kai su­lau­kė dar vie­nos pi­lie­ti­nio pro­tes­to ak­ci­ jos. Va­kar „Res­pub­li­kos“ priei­ go­se bu­vo su­val­gy­tas šio pa­sta­to for­mos py­ra­gas.

Į val­gy­mo apei­gas su­si­rin­ko ke­ lios de­šim­tys žmo­nių – ar­chi­ tek­tų, me­no ir kul­tū­ros vei­kė­jų, vie­ti­nių gy­ven­to­jų. Poe­tas Gin­ ta­ras Pa­tac­kas šia pro­ga su­kū­rė ir per­skai­tė ei­les, ku­rio­se skam­ bė­jo žo­džiai „gė­da va­gims“, jam įkan­din „gė­da“ skan­da­vo ak­ci­jos da­ly­viai. „De­šimt­me­čiais stūk­san­čių ap­ leis­tų vai­duok­lių sa­vi­nin­kai to­liau sirps­ta ra­my­bė­je – pa­si­tel­kę ap­ suk­rius ad­vo­ka­tus ieš­ko dings­čių, kad iš­veng­tų mo­kes­čių“, – skel­bė pi­lie­ti­nės ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius ar­chi­tek­tas Al­gi­man­tas Kan­čas. Jis vi­lia­si, kad su­nai­ki­nus sim­ bo­li­nę „Res­pub­li­ką“, svė­ru­sią 20 ki­log­ra­mų ir pa­puoš­tą so­vie­

tų Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vo­mis, įvyks Ka­lė­dų ste­buk­las: nu­grius pa­sta­tas vai­duok­lis, o gal­būt grius ir jo sa­vi­nin­kai? A.Kan­čo duo­me­ni­mis, šiuo me­tu „Res­pub­li­kos“ mo­kes­ti­nė sko­la yra 118,5 tūkst. li­tų, o „Bri­ ta­ni­kos“ – 74,8 tūkst. li­tų. To­kios su­mos su­si­da­rė po to, kai Kau­no mies­to ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą, kad ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai nuo lapk­ri­čio 15 d. tu­ri mo­kė­ti 4 pro­c. vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tį. Iki tol šis mo­kes­tis su­ da­rė 0,7 pro­c. A.Kan­čo nuo­mo­ne, vie­šai dek­ la­ruo­ja­mi pla­nai „Res­pub­li­ką“ pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui tė­ra žo­džiai. Kaip „Kau­no die­na“ yra ra­šiu­si, šiuo me­tu yra ren­gia­mi tri­jų skly­pų Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­te de­ta­lie­ji pla­nai. Vie­ na­me jų sto­vi ne­baig­to vieš­bu­ čio „Res­pub­li­ka“ mo­no­li­tas, ki­ti du skly­pai drie­kia­si nuo šio sta­ti­ nio pės­čių­jų til­to link. Tris skly­ pus api­man­ti te­ri­to­ri­ja yra to­se pa­čio­se ran­ko­se, vie­nas sa­vi­nin­ kų – vers­li­nin­kas Gin­ta­ras Kvi­ liū­nas.

Keleiviams! 2013 m. sausio 1 d. baigia galioti pirmosios Kauno viešojo transporto elektroninės kortelės:

„ „ Ti­kė­j i­m as: P.Ma­čiu­lis ti­ki, kad ne tik pa­vyks su­rink­ti rei­kia­mą pa­ra­šų ki

Auš­ra Ru­čie­nė:

Draus­mi­nių nuo­bau­ dų ne­tu­ri, va­di­na­ si, dir­ba ge­rai. Čia ne gro­žio kon­kur­sas, kad ga­lė­tu­me ver­ tin­ti, pa­tin­ka ar ne­ pa­tin­ka. Vos pra­dė­jus rink­ti pa­ra­šus po in­ter­pe­lia­ci­ja V.Va­si­len­kai, mies­ to po­li­ti­kai ėmė svars­ty­ti, kad vi­ ce­me­ro po­stas ga­li bū­ti ren­gia­mas kon­ser­va­to­rei Edi­tai Gu­di­šaus­kie­ nei ar P.Ma­čiu­liui, ku­ris ka­den­ci­jos pra­džio­je jau pa­bu­vo vi­ce­me­ru. „Mū­sų pir­miau­siai ne­ten­ki­ na V.Va­si­len­kos dar­bas. Jis nie­ko ne­nu­vei­kė jam pa­ti­kė­to­se kul­tū­ ros, švie­ti­mo sri­ty­se. To­dėl pa­si­ti­ kė­ji­mas juo menks­ta ir iš val­dan­ čio­sios dau­gu­mos pu­sės“, – tei­gė P.Ma­čiu­lis. Pak­laus­tas, ar no­rė­tų su­grįž­ti į vi­ce­me­ro po­stas, poli­ti­kas ne­pa­ nei­gė, kad „Vie­nin­gas Kau­nas“ no­

Halografinis lipdukas

Galioja iki 2013 01 01

Šių kortelių galiojimas nebus pratęsiamas, todėl keleiviai, turintys tokias korteles, turi įsigyti naują. Tie keleiviai, kurių senojoje kortelėje yra aktyvuotas trijų mėnesių elektroninis bilietas arba yra vienkartinių bilietų, turi kreiptis į AB „Autrolis”, kur galės už 8 litus įsigyti naują elektroninę kortelę, į kurią bus perkeltas senosios kortelės likutis. Pageidautina turėti paskutinio elektroninio bilieto įsigijimo čekį. AB „Autrolis“

rė­tų pri­si­jung­ti prie val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. „Konk­re­taus pa­siū­ly­mo nei aš, nei frak­ci­ja ne­tu­ri­me. Bet mes ne­si­sle­pia­me nuo at­sa­ko­my­ bės. Tam ir su­si­bū­rė vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Vie­nin­gas Kau­nas“, kad ak­ty­viai dirb­tų Kau­no la­bui“, – at­ sar­giai kal­bė­jo P.Ma­čiu­lis. A.Ru­čie­nė kol kas ra­mi?

Frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nė Auš­ra Ru­čie­nė sten­gė­ si su­men­kin­ti „Vie­nin­go Kau­no“ op­ti­miz­mą ren­kant pa­ra­šus dėl in­ter­pe­lia­ci­jos. „Tai, kad jie ren­ka pa­ra­šus, dar nie­ko ne­reiš­kia. Ma­ ža kas kam ką ren­ka. Jų tė­ra pen­ ki, o mies­to ta­ry­bo­je – 41 na­rys“, – pa­reiš­kė ji. A.Ru­čie­nė sa­kė ne­ma­tan­ti pa­ grin­do teik­ti in­ter­pe­lia­ci­jos vi­ce­ me­rui. „V.Va­si­len­ka draus­mi­nių nuo­bau­dų ne­tu­ri, va­di­na­si, dir­ ba ge­rai. Čia ne gro­žio kon­kur­sas, kad ga­lė­tu­me ver­tin­ti – pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka. Jei kal­bė­si­me apie pri­ va­čių ir vie­šų in­te­re­sų su­pai­nio­ji­ mą, be­veik vi­si „Vie­nin­go Kau­no“ na­riai tuo bu­vo kal­ti­na­mi“, – aiš­ ki­no Kau­no ta­ry­bos na­rė.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­ mi­si­ja yra pri­pa­ži­nu­si, kad V.Va­si­ len­ka su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­ va­čius in­te­re­sus, kai spren­dė sa­vo va­do­vau­ja­mos aso­cia­ci­jos ir bu­ vu­sios dar­bo­vie­tės – Kau­no vai­kų ir jau­ni­mo reg­bio klu­bo „Ąžuo­las“ – fi­nan­sa­vi­mo ir ki­tus tur­ti­nius klau­si­mus. A.Ru­čie­nė ne­ti­kė­tai pra­kal­bo ir apie ga­li­mas per­mai­nas, ku­rias siū­lys par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­ mas“. „Gal­būt mes pa­tys pa­kei­si­me vi­ ce­me­rą. Gal­būt at­si­sa­ky­si­me im­ti dar­bo už­mo­kes­tį šiai pa­rei­gy­bei ir dirb­si­me vi­suo­me­ni­niais pa­ grin­dais. Dėl Kau­no ir kau­nie­čių. Tai bū­tų do­va­na jiems. Vi­sos ki­ tos frak­ci­jos ir­gi ga­lė­tų priim­ti to­kį gra­žų spren­di­mą, įsta­ty­mas tai lei­ džia“, – agi­ta­vo ji. Kon­ser­va­to­riai mįs­lin­gai ty­li

Iš kal­bin­tų val­dan­čio­sios koa­li­ci­ jos frak­ci­jų pa­ti mįs­lin­giau­sia bu­ vo kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­ja. Li­be­ra­ lų ir cent­ro frak­ci­jos na­rys Kęs­tu­tis Mi­kė­nas tvir­ti­no ka­te­go­riš­kai ne­ pa­lai­kan­tis in­ter­pe­lia­ci­jos. „Kau­

Ka­li­niai klau­sė­si V.Če­pins­kio Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pir­mą kar­tą ka­lė­ji­mų is­to­ri­jo­je nu­ teis­tie­siems kon­cer­ta­vo vie­nas žy­ miau­sių Lie­tu­vos smui­ki­nin­kų Vil­ hel­mas Če­pins­kis ir gi­ta­ris­tas Ser­ ge­jus Kri­ni­ci­nas.

Galioja iki 2010 01 01

sų iš­vers­ti vi­ce­me­rą iš po­sto. 

Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­ do­vų do­va­na baus­mę čia at­lie­kan­ tiems nu­teis­tie­siems bu­vo ne tik pa­sau­li­nio gar­so mu­zi­kų kon­cer­ tas. Šio kon­cer­to jie ga­lė­jo klau­sy­ tis su sa­vo ar­ti­mai­siais, o po jo dar va­lan­dė­lę pa­bend­rau­ti. Kai ne­di­de­lę tar­dy­mo izo­lia­to­ riaus sa­lę už­lie­jo smui­ko ir gi­ta­ ros gar­sai, nu­ti­lo ką tik neįp­ras­to­je vie­to­je ėmę verkš­len­ti ma­žy­liai. Izo­lia­to­riu­je baus­mę at­lie­kan­čio

Ig­no ma­ma ne­slė­pė su­si­jau­di­ni­mo. „Ne­ži­nau, ko­kios šir­dies tu­ri bū­ti žmo­gus, kad jo ne­su­jau­din­tų tai, ko­kio­je at­mos­fe­ro­je ga­lė­jo­me pa­ bū­ti. Ma­nęs Tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je jau daug kas ne­bes­te­bi­na. Mes čia sū­nų lan­ko­me ne pir­mą kar­tą, ta­ čiau šis at­vy­ki­mas iš­skir­ti­nis“, – jau­du­lio ne­slė­pė po­nia Zi­ta. Per di­džią­sias šven­tes – Ka­lė­ das ir Ve­ly­kas – izo­lia­to­riu­je vyks­ ta kon­cer­tai, ta­čiau su ar­ti­mai­ siais da­ly­tis mu­zi­kos sklei­džia­ma at­mos­fe­ra nu­teis­tie­ji ga­lė­jo pir­mą kar­tą. Pir­mo­je ei­lė­je sė­dė­ju­sio Eval­do vei­do per vi­są kon­cer­tą neap­lei­ do šyp­se­na. Ant jo ke­lių už­liū­liuo­ tas smui­ko ir gi­ta­ros due­to ra­miai snau­dė dar me­tu­kų ne­tu­rin­tis­ sū­ ne­lis. „Man la­bai pa­ti­ko kon­cer­

tas. Esu ne­pap­ras­tai lai­min­gas ir dėl to, kad kar­tu su šei­ma ga­lė­jau tar­si šven­tes švęs­ti“, – Eval­das ne­ pa­lio­vė šyp­so­tis. Smui­ki­nin­kas V.Če­pins­kis pri­si­ pa­ži­no, kad to­kio­je įstai­go­je gro­ja pir­mą kar­tą. „At­mos­fe­ra bu­vo kiek ki­to­kia nei ei­li­nia­me kon­cer­te, ta­ čiau ji pa­dė­jo pa­kel­ti mu­zi­ką į dar aukš­tes­nį ly­gį. Jau­čiau, kad pub­li­ ka su­gė­rė tai, ką mes da­vė­me. Dva­ siš­kai man bu­vo la­bai šil­ta ir ma­lo­ nu gro­ti“, – įspū­džiais po kon­cer­to da­li­jo­si mu­zi­kas. Pa­sak V.Če­pins­kio, nu­si­tei­ki­ mui kon­cer­tuo­ti nei vie­ta, nei bū­ si­mi klau­sy­to­jai ne­tu­rė­jo įta­kos: „Esu tik­ras, kad mu­zi­ka yra pa­sau­ lio kal­ba ir jei ji nuo­šir­džiai pa­tei­ kia­ma, tai bet koks žmo­gus ją prii­ ma.“


3

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ilenkai vatoriai?

ie­kį po in­ter­pe­lia­ci­ja, bet ir pa­kaks bal­ Artūro Morozovo nuotr.

ne yra daug ki­tų rū­pes­čių“, – įsi­ ti­ki­nęs jis.

Po Ka­lė­dų – į šil­tuosius kraš­tus Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

va­to­riais, kaip di­džiau­sia koa­li­ci­jos frak­ci­ja, de­rin­ti vi­sus klau­si­mus. Bet apie tai dar ne­kal­bė­jo­me“, – te­pa­sa­kė jis. Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­ kas sa­kė bu­vęs in­for­muo­tas „Vie­ nin­go Kau­no“ at­sto­vų apie ini­ cia­ty­v ą skelb­t i in­ter­p e­l ia­c i­j ą vi­ce­me­rui, bet su­si­lai­kė nuo šių veiks­mų ver­ti­ni­mo. „Per vi­są šį šven­ti­nį šur­mu­lį į tai ne­spė­jo­me įsi­gi­lin­ti, nors kon­ser­va­to­rių frak­ ci­jos po­sė­dy­je apie tai kal­bė­jo­me. Vie­nin­gos po­zi­ci­jos kol kas ne­tu­ri­ me“, – pri­si­pa­ži­no jis. Me­ras už­si­mi­nė, kad anks­čiau kon­ser­va­to­rių frak­ci­jo­je kal­bė­ta apie ga­li­my­bę plės­ti koa­li­ci­ją ir priim­ti į ją „Vie­nin­gą Kau­ną“. Va­sa­ros pa­ bai­go­je Kau­no kon­ser­va­to­rių ly­de­ris ne kar­tą bu­vo su­si­ti­kęs ir su opo­zi­ ci­jo­je esan­čio „Vie­nin­go Kau­no“ ly­ de­riu Vis­val­du Ma­ti­jo­šai­čiu. Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­ nas Vy­gan­tas Gu­dė­nas pri­dū­rė, kad kiek­vie­nam kon­ser­va­to­rių frak­ci­ jos na­riui pa­lik­ta pa­čiam spręs­ti, ar pa­lai­ky­ti in­ter­pe­lia­ci­ją. Taip pat jis įžvel­gė ir grės­mių koa­li­ci­jos sta­bi­ lu­mui. „Jei in­ter­pe­lia­ci­ja pa­lai­ky­tų val­ dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je esan­tys ta­ ry­bos na­riai, kil­tų grės­mė su­by­rė­ ti koa­li­ci­jai. Vi­si no­ri bū­ti są­ži­nin­gi prieš koa­li­ci­jos su­tar­tį, bet po­li­ti­ ko­je są­ži­nės kar­tais pri­trūks­ta“, – už­si­mi­nė jis. Tvir­ti­na dir­ban­tis ge­rai

And­rius Kup­čins­kas:

Kon­ser­va­to­rių frak­ci­ jos po­sė­dy­je apie tai kal­bė­jo­me. Vie­nin­gos po­zi­ci­jos kol kas ne­ tu­ri­me. Par­ti­jos „Jau­no­ji Lie­tu­va“ frak­ ci­jai at­sto­vau­jan­tis vi­ce­me­ras Sta­ nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius tei­gė nie­ko ne­ži­nąs apie pla­nuo­ja­mą in­ter­pe­ lia­ci­ją. „Esa­me su­ta­rę su kon­ser­

Iš­gir­dęs apie gre­sian­čią in­ter­pe­lia­ ci­ją, V.Va­si­len­ka pa­reiš­kė, kad jam tai yra nau­jie­na. „Apie tai tik iš jū­ sų iš­gir­dau“, – tei­gė jis. V.Va­s i­l en­ka ma­n o dir­ban­t is „daug ir ge­rai“. „Opo­zi­ci­ja ma­no dar­bo ne­ma­to, o aš dir­bu aš­tuo­nias ir dau­giau va­lan­dų. Vi­sa­da esu pil­ nas idė­jų, tik jas kar­tais sun­ku įgy­ ven­din­ti“, – sa­kė jis. V.Va­si­len­ka kaip vie­ną iš sa­vo ge­ rų­jų dar­bų įvar­di­jo spren­di­mą nai­ kin­ti vai­kų dar­že­liuo­se pra­di­nu­kų kla­ses. „Mo­kyk­lo­se vai­kų trūks­ta, o dar­ že­liuo­se nė­ra vie­tų, to­dėl nuo ki­tų me­tų si­tua­ci­ją kei­si­me. Gal tai ne­ pa­tin­ka opo­zi­ci­jai“, – svars­tė jis.

smui­ko gar­sų

„„Do­va­na: prieš at­lik­da­mi kū­ri­nius ka­li­niams V.Če­pins­kis (kairėje) ir

S.Kri­ni­ci­nas juos trum­pai pri­sta­ty­da­vo.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Kau­ne vei­kian­čių ke­lio­nių agen­ tū­rų duo­me­ni­mis, šie­met šven­ti­ niam lai­ko­tar­piui – Ka­lė­doms ir Nau­jie­siems me­tams – ke­lio­nių par­duo­ta maž­daug treč­da­liu dau­ giau nei per­nai.

Ten­den­ci­jos tra­di­ciš­kai ne­si­kei­ čia – no­rė­da­mi pa­spruk­ti nuo šal­ čio ir snie­go, per šven­tes kau­nie­ čiai pail­sė­ti ke­liau­ja į šil­tuo­sius kraš­tus. Daž­niau­siai pa­si­ren­ka­ mos ke­lio­nės į Egip­tą, Ka­na­rų sa­ las. Iš­siil­gu­sie­ji eg­zo­ti­kos ren­ka­si Tai­lan­dą, In­di­ją, Jung­ti­nius Ara­ bų Emy­ra­tus.

Po­pu­lia­riau­sia ša­ lis, į ku­rią per šven­ tes trau­kia kau­nie­ čiai, yra Egip­tas. Ant­ro­je vie­to­je – Te­ ne­ri­fė. „Po­p u­l ia­r iau­s ia ša­l is, į ku­ rią per šven­tes trau­kia kau­nie­ čiai, yra Egip­tas. Ant­ro­je vie­to­je – Te­ne­ri­fė“, – at­sklei­dė ke­lio­ nių bend­ro­vės „No­va­tu­ras“ ko­ mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Ie­va Do­re­ lai­tie­nė. Pas­ta­rą­sias sa­vai­tes itin graibs­ to­mos nau­ja­me­tės ke­lio­nės į Eu­ ro­pą. Ne­ma­žai ke­liau­nin­kų ren­ ka­si Vo­kie­ti­ją, Len­ki­ją, Če­ki­ją,

„„Šal­tis: tar­puš­ven­čiu vis dau­giau kau­nie­čių ren­ka­si poil­sį šil­tuo­siuo­

se kraš­tuo­se. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Aust­ri­ją, no­ri pa­ma­ty­ti šių ša­lių sos­ti­nes. „Tiek pa­žin­ti­nės ke­lio­nės po Eu­ro­pos sos­ti­nes, tiek poil­si­nės ke­lio­nės į šil­tuo­sius kraš­tus yra vie­no­dai po­pu­lia­rios“, – tvir­ti­no I.Do­re­lai­tie­nė. Ži­no­ma, iš­troš­ku­sie­ji nau­jų įspū­ džių pa­gal­vo­ja ir apie kai­ną, to­dėl po­pu­lia­res­nės pi­ges­nės ke­lio­nės. Apk­lau­sus Kau­ne vei­kian­čias ke­l io­n ių bend­ro­ves „Top Tra­

vel“, „Ke­lio­nių aka­de­mi­ja“, „So­ fa Tra­vel“ „No­va­tu­ras“, paaiš­ kė­jo, kad mėgs­ta­mos ir šei­moms skir­tos iš­vy­kos, pa­vyz­džiui, ato­ sto­gos sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tuo­se, ke­lio­nė pas Ka­lė­dų Se­ne­lį į Lap­ lan­di­ją. Anot tu­riz­mo bend­ro­vių, daž­ niau­siai kau­nie­čiai ren­ka­si 7 ar­ba 14 die­nų ke­lio­nes. La­biau do­mi­ ma­si ke­lio­nė­mis iš kar­to po Ka­ lė­dų.


4

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos

Gul­bėms jau trūksta maisto Po spro­gi­mo Kauno for­te – kom­pen­sa­ci­ja Kau­no for­te (nuotr.) prieš ket­ve­ rius me­tus ko­jos ne­te­ku­siai mer­ gai­tei ir jos tė­vams iš Vy­riau­sy­ bės re­zer­vo fon­do skir­ti teis­mo pri­teis­ti be­veik 300 tūkst. li­tų.

Tam va­kar pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės na­riai. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas dar lapk­ri­čio 29 d. ga­lu­ti­ne nu­ tar­ti­mi pa­li­ko ga­lio­ti Ape­lia­ci­nio spren­di­mą, ku­riuo nu­ken­tė­ju­siai mer­gai­tei ir jos tė­vams pri­teis­ta to­kia su­ma. 2008 m. lapk­ri­čio 12 d. Vil­ niaus Že­my­nos pa­grin­di­nės mo­ kyk­los tre­čiak­la­sė da­ly­va­vo pa­ žin­ti­nė­je eks­kur­si­jo­je po Kau­ną. Mo­ki­niai bu­vo nu­vež­ti į I for­ tą. Bai­gian­tis eks­kur­si­jai vai­kai ėjo au­to­bu­so link, kai stai­ga nu­ griau­dė­jo spro­gi­mas. Net­ru­kus paaiš­kė­jo, kad mer­ gai­tė už­li­po ant vie­no­je iš aikš­te­ lė­je esan­čių smė­lio krū­vų bu­vu­sio tam­saus bu­te­liu­ko. Jam spro­gus, mer­gai­tei bu­vo nu­trauk­ta de­ši­nės ko­jos pė­da, vė­liau am­pu­tuo­ta ir da­lis blauz­dos. KD, BNS inf.

Žie­mos le­di­nia­me glė­by­je at­si­dū­rė šim­tai neišsk­ri­du­ sių gul­bių, ku­rias bū­ti­na le­sin­ti, nes Ne­mu­no pa­kran­tės už­si­trau­kė le­du.

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Jau per­ka grū­dų

Pa­sak or­ni­to­lo­go ve­te­ri­na­ri­jos gy­ dy­to­jo Ju­liaus Mor­kū­no, gau­sus snie­gas ir spau­džian­tis šal­tis gul­ bes ge­na į le­du ap­trauk­tą kran­ tą. Čia jau da­bar paukš­čiai ran­da žmo­nių pa­žer­tų grū­dų, su­žnai­by­ to ba­to­no. „Pas vie­ną Tra­kų ūki­nin­ką esa­ me už­sa­kę tris to­nas grū­dų. Tam tiks­lui or­ni­to­lo­gai pa­nau­do­jo da­ lį lė­šų, ku­rias sa­vo no­ru paau­ko­ jo ša­lies gy­ven­to­jai, skir­da­mi Lie­ tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jai (LOD) 2 pro­c. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Te­rei­kės grū­dus at­si­vež­ti ir iš­da­ly­ ti Kau­ne J.Mor­kū­no su­kur­tam gul­ bių le­sin­to­jų tink­lui, ku­ris pui­kiai

„„Pa­vyz­dys: štai to­kius pie­tus iš sa­vo lė­šų gul­bėms da­bar pa­tei­kia jų glo­bė­jai.

funk­cio­nuo­ja ne vie­nus me­tus“, – pa­sa­ko­jo LOD va­do­vas Liu­tau­ras Rau­do­ni­kis. Pra­šo pa­dė­ti

Anot L.Rau­do­ni­kio, grū­dus iki Nau­jų­jų me­tų par­si­veš kau­nie­ tis vers­li­nin­kas Re­nal­das Jan­ce­vi­ čius, ku­ris tai da­ro jau tre­jus me­tus iš ei­lės. Sa­va­no­riams le­sin­to­jams be­liks su juo su­si­tar­ti dėl grū­dų priė­mi­mo. Spe­cia­lis­tai skai­čiuo­ja, kad tri­jų to­nų grū­dų kas­dien pa­le­sin­ti maž­ daug 400 gul­bių neuž­teks iki pa­ va­sa­rio. Gul­bių glo­bė­jai ti­ki­si, kad

su­lauks ir Kau­no re­gio­nų ūki­nin­kų pa­ra­mos. Grū­dų ko­ky­bei ne­ke­lia­mi jo­kie rei­ka­la­vi­mai, svar­biau­sia, kad jie ne­bū­tų su­pe­li­ję. Ga­lin­čiuo­sius pa­dė­ti gul­bėms pra­šom skam­bin­ ti or­ni­to­lo­gams tel. (8 5) 213 0498 ar­ba 8 685 62 155. Nau­din­gi pa­ta­ri­mai

Ka­dan­gi ar­tė­ja daug šven­ti­nių die­ nų, o iki Nau­jų­jų me­tų, kai bus at­ vež­ti grū­dai, dar to­li, gul­bių le­sin­ to­jai sa­va­no­riai lau­kia ir mies­tie­čių pa­gal­bos. „Jei ke­ti­na­te šven­ti­nė­mis die­ no­mis pa­mai­tin­ti gul­bes, di­džiau­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

si bū­riai šių van­dens paukš­čių jū­ sų lau­k ia prie hid­roe­l ekt­r i­n ės, Šan­č iuo­se, prie Ne­m u­n o, ties IX ta­ku ir A.Sme­to­nos al., ties 21-uo­ju na­mu, prie upės“, – pa­ tiks­li­no gul­bių glo­bė­ja Lo­re­ta Ki­ lio­tai­tie­nė. Anot J.Mor­kū­no, gul­bių vai­šes – ba­to­nų rie­ku­tes, grū­dus rei­kė­ tų ber­ti ant le­do, prie pat van­dens, o tar­kuo­tas dar­žo­ves, obuo­lius ga­ li­ma ber­ti tie­siai į van­de­nį, jei pa­ kran­tė to­je gul­bių su­si­bū­ri­mo vie­to­je yra ne gi­les­nė nei met­ras – tuo­met gul­bės pa­čios pa­siims nuo dug­no dar­žo­ves.

Mokykla gabiems vaikams Saulius Tvirbutas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Lietuvos sveikatos mokslų univer­ sitetas (LSMU) kitais mokslo me­ tais Kaune žada atverti savo mo­ kyklą, į kurią kvies mokytis gabius, motyvuotus ir talentingus vaikus, o juos universitetinėms studijoms rengs patyrę, nebijantys XXI a. iš­ šūkių pedagogai. Užtikrins gerą išsilavinimą

LSMU senatas ir taryba priėmė sprendimą steigti bendrojo ug­ dymo formaliąją švietimo įstai­ gą. Universitetas kreipėsi į Kauno miesto tarybą suteikti pagal pa­ naudos sutartį mokyklos patalpas, esančias Seredžiaus g. 4. Šiuo me­ tu ten veikiančios Veršvų vidurinės mokyklos filiale liko nedaug moks­ leivių ir yra daug nepanaudojamos erdvės. Šį pastatą savo reikmėms ir tikisi panaudoti LSMU. Kaune šiuo metu veikia Kauno technologijos universiteto, Vytau­ to Didžiojo universiteto gimnazi­ jos. O LSMU turi tik bendradar­ biavimo sutartis su keliomis Kauno gimnazijomis. „Idėja turėti savo bendrojo ug­ dymo mokyklą mūsų universite­ tinėje bendruomenėje sklando jau ne vienus metus. Dabar esame vi­ siškai pasirengę investicijoms į LSMU steigiamą mokymo įstaigą. Planuojame remontuoti patalpas, įrengti šiuolaikinėmis technolo­ gijomis ir įranga aprūpintas labo­ ratorijas, kūrybines dirbtuves, su­ tvarkyti aplinką, suburti pedagogų

kolektyvą, didelį dėmesį skirti mo­ kinių saugumui“, – teigė LSMU prorektorius studijoms prof. Re­ naldas Jurkevičius. Jo teigimu, pagrindinis mokyklai keliamas uždavinys – suteikti ko­ kybišką vidurinį išsilavinimą, ku­ ris leistų tęsti mokslus universite­ tuose. „Įstoti į LSMU nėra lengva. Tam reikia gerų pagrindų mo­ kykloje. Mūsų kuriamoje ugdymo įstaigoje moksleiviams bus suda­ ryta galimybė puikiai pasirengti valstybiniams egzaminams be ko­ repetitorių pagalbos“, – sakė pro­ rektorius. R.Jurkevičius mano, kad LSMU mokykla ateityje galės pretenduo­ ti į geriausių šalies bendrojo ugdy­ mo įstaigų penketuką.

Bus sudaryta galimy­ bė puikiai pasirengti valstybiniams egza­ minams be korepeti­ torių pagalbos.

Mokysis iki 600

R.Jurkevičius sakė, kad naujo­ je miesto mokykloje galės mokytis nuo 500 iki 600 moksleivių nuo penktos klasės. Jie bus priimami išlaikius mokinio brandą parodan­ tį stojamąjį testą. „Norime suteikti galimybę mokytis LSMU mokyklo­ je motyvuotiems, gabiems ir talen­ tingiems vaikams“, – aiškino pro­ rektorius.

Pasak jo, naujoje mokymo įstai­ goje bus laukiami net tik kauniečiai ir Kauno rajono gyventojai, bet ir vaikai iš kitų šalies rajonų. „Ma­ žesniuose miesteliuose dažnai nė­ ra galimybių gerai pasirengti vals­ tybiniams brandos egzaminams, universitetinėms studijoms, ta­ čiau žinome, kad ten gyvena daug gabaus, motyvuoto jaunimo, kurie svajoja apie biomedicinos studijas. Jie bus laukiami LSMU mokykloje ir turės geras galimybes pasireng­ ti studijoms mūsų universitete“, – kalbėjo R.Jurkevičius. Vaikai iš tolimesnių rajonų ga­ lės apsigyventi netoli nuo mokyk­ los esančiuose LSMU Veterinarijos akademijos bendrabučiuose. Mo­ kinius į Vilijampolėje įsikursian­ čią mokyklą iš LSMU Kauno klini­ kų pavežės universiteto mokyklinis autobusas, taip išspręsdamas Kli­ nikų darbuotojų vaikų nuvežimo į mokyklą problemas. Naudosis universiteto baze

LSMU savoje mokykloje užtikrins vaikų saugumą nuo galimo nei­ giamo išorės poveikio. „Mokyklos teritorijoje bus sukurta moderni saugos sistema, į ją negalės patek­ ti jokie pašaliniai žmonės. Atsis­ kaityti valgykloje, už kopijavimo ir kitas mokymo paslaugas bus gali­ ma elektronine pinigine“, – tvirti­ no R.Jurkevičius. Mokyklos auklėtiniai galės spor­ tuoti netoliese esančios Veterinari­ jos akademijos sporto aikštynuose, salėse, naudoti kitas patalpas įvai­ riems renginiams. „Mokymo pro­

„„Tikslas: pasak„R.Jurkevičiaus,„naujoji„mokykla„sieks„patekti„tarp„ge-

riausių„šalyje„bendrojo„ugdymo„įstaigų.„

gramos galės būti praturtintos už­ siėmimų LSMU laboratorijose“, – sakė R.Jurkevičius. Jis tikisi, kad mokyklai pavyks suburti aukštos kvalifikacijos mo­ kytojus. „Kviesime dirbti geriau­ sius, motyvuotus pedagogus, sa­ vo darbo profesionalus, galinčius suteikti moksleiviams reikalingų žinių, išugdyti gebėjimus toles­ niam mokymuisi ir universiteti­

Aliaus„Koroliovo„nuotr.

nėms studijoms“, – sakė R.Jur­ kevičius. Mokykloje didelis dėmesys bus skiriamas gamtos mokslams, kal­ boms, matematikai, neformaliajam švietimui, sveikatos ugdymui, atsi­ žvelgiant į mokinių poreikius. Tikimasi, kad nauja mokykla du­ ris atvers jau ateinantį rugsėjį. „Ji taps tikru kultūros ir švietimo židi­ niu“, – neabejojo R.Jurkevičius.


5

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

miestas

Gel­bė­jan­čios sielas ir gy­vy­bę Šian­dien pri­sta­to­mos kan­di­da­tės į ti­tu­lą „Me­tų kau­nie­tė 2012“ at­sto­vau­ja skir­tin­giems am­žiaus tarps­niams, ta­čiau jų veik­la tik pa­tvir­ti­na, kad at­jau­ta ir at­sa­ko­my­bė už esan­ tį­jį ša­lia – mo­ters pri­gim­ty­je.

pu­lia­rios ir pa­sa­ki­nin­kų, ki­tos šven­tės, va­ka­ro­nės. Taip ska­ti­na­ma di­des­nė ak­lų­jų ir silp­na­re­gių in­teg­ ra­ci­ja į vi­suo­me­nę, leng­viau pri­si­ kvies­ti ir at­li­kė­jus, me­ni­nin­kus“, – kal­bė­jo G.Si­de­re­vi­čie­nė.

Ka­ro­li­na Pui­dai­tė (29 me­tai)

„Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­ to ban­kas“ Kau­no pa­da­li­nio va­do­vė Ka­ro­li­na sa­vo en­tu­ziaz­mu už­kre­čia ir su­bu­ria sa­va­no­rius, be ku­rių pa­ da­li­nio dar­bas neį­ma­no­mas. Jos ir su­bur­tos ko­man­dos nu­veik­ti dar­ bai pra­skaid­ri­na, nu­džiu­gi­na, pa­ so­ti­na ne­sus­kai­čiuo­ja­mas kau­nie­ čių šei­mas. Ypač džiu­gu, kad toks jau­nas žmo­gus pil­nas ryž­to ge­ riems dar­bams ir at­jau­tos, ku­ri la­ bai rei­ka­lin­ga šiuo lai­ko­tar­piu“, – gy­rė K.Pui­dai­tę skai­ty­to­jai. Pa­ti kan­di­da­tė tei­gė, kad dir­bant to­kį dar­bą dar­bo va­lan­dos ne­skai­ čiuo­ja­mos, dar­bo krū­vis daž­nai ne­prog­no­zuo­ja­mas. Sa­vo veik­los ji ne­va­di­na au­ka. „Man pa­tin­ka ši veik­la. Ji yra la­bai pra­smin­ga. Net trims žmo­nėms iš 10 mū­sų pa­gal­ ba yra gy­vy­biš­kai svar­bi“, – kal­bė­ jo K.Pui­dai­tė. Kau­nie­tė ypač gy­rė „Mais­to ban­ko“ sa­va­no­rius, ku­rie taip pat dir­ba ne­skai­čiuo­da­mi lai­ko ir jė­gų. „Jie daug mo­ko­si ir vis­ką, ką da­ro, da­ro iš šir­dies. To­dėl ir vi­suo­me­nė mu­mis pa­si­ti­ki“, – dė­ko­jo Kau­no pa­da­li­nio va­do­vė. „Maisto ban­kas“ – tai lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das, ren­kan­tis pa­ra­mą mais­tu ir da­li­jan­tis ją ne­pa­si­tu­rin­ čiais žmo­nė­mis be­si­rū­pi­nan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms.

Skai­ty­to­jai šią mo­te­rį gy­rė už jos įdo­mius or­ga­ni­zuo­ja­mus su­si­ti­ki­ mus, ren­gi­nius, pa­žin­tis su su lie­ tu­viš­ka ir už­sie­nio kul­tū­ra, dai­no­ mis ir ei­lė­mis, už ra­šo­mas kny­gas. „Ji yra my­li­ma, ger­bia­ma už op­ti­ miz­mą, nuo­šir­du­mą bend­rau­jant su ak­lai­siais ir silp­na­re­giais, jų ar­ ti­mai­siais ir pa­gal­bą jiems“, – dė­ ko­jo skai­ty­to­jai. Gra­ži­na Le­ka­vi­čie­nė (55 me­tai)

Kau­no ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos spe­cia­lis­tė yra iš­gel­bė­ju­si ne vie­ no vai­ko ir suau­gu­sio­jo gy­vy­bę. Ne tie­sio­giai juos iš­trauk­da­ma iš po au­to­mo­bi­lio ra­tų, o pa­sa­ko­da­ ma, dis­ku­tuo­da­ma apie sau­gų el­ ge­sį ke­ly­je. Ypač daug dė­me­sio ji ski­ria vai­ kams, sen­jo­rams, neį­ga­lie­siems. „Sa­vo sau­gu­mu ke­ly­je tu­ri pa­si­rū­ pin­ti kiek­vie­nas, ta­čiau ma­no pa­

rei­ga – pri­min­ti, pa­tar­ti žmo­nėms, kad sau­go­tų sa­vo ir ki­tų gy­vy­bę ke­ liuo­se. Šis dar­bas man – ne tik pa­ rei­ga, bet ir vi­sas gy­ve­ni­mas, nes jam ati­duo­du vi­są šir­dį“, – sa­ko Gra­ži­na. Pa­rei­gū­nė su ko­le­go­mis juo­kau­ ja, kad ji ne­bū­tų ji, jei­gu, pa­ma­čiu­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­ją net ir ne tar­ny­bos me­tu, ne­sud­raus­ min­tų jo. Kar­tą jai te­ko su­lai­ky­ ti ne­blai­vų, pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­ jan­tį vai­ruo­to­ją. Pa­rei­gū­nė nuo­lat au­to­mo­bi­ly­je ve­žio­ja­si at­švai­tus, kad ga­lė­tų juos už­seg­ti tam­so­je be at­švai­tų ei­nan­tiems pės­tie­siems. „Net ir vie­na iš­gel­bė­ta gy­vy­bė yra la­bai daug“, – įsi­ti­ki­nu­si G.Le­ka­ vi­čie­nė. „No­rė­tų­si, kad Kau­nas gar­sė­tų kaip kul­tū­rin­gų vai­ruo­to­jų mies­ tas, kur vi­sus ly­dė­tų tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas, pa­gar­ba vie­nas ki­tam, kad kiek­vie­nas jaus­tų­si sau­gus ke­ ly­je“, – sa­ko pa­rei­gū­nė. Ypač daug dė­me­sio ji ski­ria iš­vy­ koms į mo­kyk­las, vai­kų dar­že­lius. „Jei­gu nuo ma­žens vai­kai gaus in­ for­ma­ci­jos, įgū­džių, kaip elg­tis ke­ ly­je bū­nant pės­čiuo­ju, vai­ruo­to­ju, kaip ir ko­dėl elg­tis ne­ga­li­ma, jie užaugs kul­tū­rin­gais ir draus­min­ gais eis­mo da­ly­viais“, – įsi­ti­ki­nu­ si G.Le­ka­vi­čie­nė, to­dėl nuo­lat ak­ ty­viai or­ga­ni­zuo­ja moks­lei­viams pre­ven­ci­nes ak­ci­jas, sau­gaus el­ge­ sio ke­ly­je pa­mo­kas, įvai­rius kon­ kur­sus ir ren­gi­nius. Nuo­lat bend­rau­da­ma su sen­jo­ rais, pa­rei­gū­nė pa­ste­bi, kad vy­res­ nio am­žiaus žmo­nes ten­ka įti­ki­nė­ti, kaip svar­bu sa­vo sau­gu­mu ke­ly­je rū­pin­tis ir pa­tiems, nes prieš įsta­ ty­mą ir grei­tai at­va­žiuo­jan­tį au­to­ mo­bi­lį vi­si yra ly­gūs. „Ne­se­niai or­ga­ni­za­vo­me sau­gaus eis­mo pa­mo­kas sen­jo­rams, per ku­ rias vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­se vi­siems no­rin­tie­siems ro­dė­me nu­fil­muo­ tas ava­rin­giau­sias Kau­ne esan­čias san­kry­žas, pri­mi­nė­me vai­ra­vi­mo ypa­tu­mus. Sen­jo­rai dė­ko­jo už rū­ pes­tį jais“, – pa­sa­ko­jo spe­cia­lis­tė. Au­to­mo­bi­liai pa­rei­gū­nę ly­di nuo vai­kys­tės, nes tė­tis ir bro­lis vai­ra­ vo kro­vi­ni­nius au­to­mo­bi­lius, to­dėl ir Gra­ži­na, tu­rin­ti tech­ni­kos me­ cha­ni­kės spe­cia­ly­bę, sunk­ve­ži­mį iš­mo­ko vai­ruo­ti vos su­lau­ku­si 14 me­tų.

Gra­ži­na Si­de­re­vi­čie­nė (68 me­tai)

Kau­no ak­lų­jų ir silp­na­re­gių cent­ ro (KASC) kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ ni­za­to­rė, mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­ vų koor­di­na­to­rė G.Si­de­re­vi­čie­nė pra­smin­giau­sia sa­vo veik­la va­di­ na žmo­nių me­ni­nių ge­bė­ji­mų la­ vi­ni­mą. „Pa­ma­tę, kiek daug žmo­nių su­ si­ren­ka į mū­sų ren­gi­nius, pa­tys nu­ste­bo­me“, – sa­kė kau­nie­tė. Ji džiau­gė­si, kad, KASC du­ris at­vė­ rus vi­siems no­rin­tie­siems, kon­cer­ tai, ki­ti ren­gi­niai vi­suo­met vyks­ta pil­nu­tė­lė­je sa­lė­je. „Pa­vyz­džiui, į Dzū­kų šven­tę su­ si­rin­ko žmo­nių iš vi­sos Kau­no ap­ skri­ties. Be kon­cer­tų, la­bai po­

Mei­lė Min­kaus­kie­nė (41 me­tai)

Do­cen­tė, Kau­no kli­ni­kų Prieš­lai­ ki­nio gim­dy­mo ir nėš­čių­jų in­fek­ ci­jos sky­riaus va­do­vė šie­met sau­sį su ko­le­go­mis at­li­ko neei­li­nę ope­ra­ ci­ją. Ri­zi­kuo­da­ma sa­vo svei­ka­ta ir gy­vy­be gel­bė­jo AIDS ir tu­ber­ku­lio­ ze sir­gu­sios gim­dy­vės kū­di­kį. „Įtemp­tų ir stre­si­nių si­tua­ci­ jų pa­ti­ria­me kas­dien. Jos yra mū­ sų dar­bo kas­die­ny­bė, – ne­slė­pė me­di­kė. – Bi­jo­me in­fek­ci­jos, bi­jo­ me su­ža­lo­ji­mo, kai su­si­du­ria­me su ag­re­sy­vio­mis li­go­nė­mis, jau­di­na­ mės, nes bi­jo­me su­klys­ti, pa­kenk­ ti ir ma­žam, ir di­de­liam pa­cien­tui. Vis dėl­to, jei­gu dir­ba­me to­kį dar­bą,

va­di­na­si, ad­re­na­li­no mums trūks­ ta, mums jo rei­kia.“ Neiš­gel­bė­tų pa­cien­tų is­to­ri­jos, pa­sak M.Min­kaus­kie­nės, il­gam įsi­ rė­žia at­min­tin. „Apie juos gal­vo­ja­ me die­ną ir nak­tį. Ne­mie­ga­me, ne­ ri­mau­ja­me, kal­ba­me“, – pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja, tu­rin­ti 15 me­tų dar­bo pa­ tir­tį. Iš­gel­bė­tų pa­cien­tų ji ne­ban­dė skai­čiuo­ti. „Iš­gy­ven­ti žmo­nėms pa­de­da­me ne tik mes, bet yra ir aukš­tes­nės jė­gos, sėk­mė“, – pa­ ste­bė­jo M.Min­kaus­kie­nė.

mau­du, jog šį jos gy­ve­ni­mo eta­pą ir pa­sie­ki­mus ži­niask­lai­do­je daž­ niau­siai už­go­žia jos dar­bas ir tro­ fė­jai, pel­ny­ti šo­kių aikš­te­lė­je. „Esu me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rė, pa­ra­šiau dau­giau kaip 200 moks­ li­nių dar­bų. Per 32-ejus dės­ty­mo me­tus mo­kiau dau­giau kaip tūks­ tan­tį me­di­ci­nos stu­den­tų“, – kal­ bė­jo ži­no­ma mo­te­ris. „Iš uni­ver­si­te­to išė­jau sa­vo no­ ru, nes bu­vo su­dė­tin­ga de­rin­ti šo­ kius ir dės­ty­mą. No­rė­jau dau­giau dė­me­sio skir­ti tre­ni­ruo­tėms, tei­ sė­ja­vi­mui“, – pri­si­mi­nė J.Nor­vai­ šie­nė, su vy­ru Čes­lo­vu ini­ci­ja­vu­si po­pu­lia­rų šo­kių tur­ny­rą „Gin­ta­ri­nė po­ra“. Šie­met ja­me su­lauk­ta ypač daug sve­čių iš už­sie­nio. Pra­bi­lu­si apie šo­kių pra­na­šu­mus ji ypač iš­sky­rė dis­cip­li­ną. „Šo­ kan­tis žmo­gus iš­moks­ta punk­ tua­lu­mo, bran­gin­ti lai­ką, jo ne­ švais­to tuš­tiems už­siė­mi­mams. Šo­kė­jai daž­niau­siai ne­tu­ri kenks­ min­gų įpro­čių. Net kai su­si­ren­kam ke­lias­de­šim­ties žmo­nių ko­lek­ty­vas pa­ly­dė­ti Nau­jų­jų me­tų, vos iš­ge­ riam šam­pa­no bu­te­lį ir dar lie­ka“, – pa­ste­bė­jo šo­kių tre­ne­rė.

Pa­si­tei­ra­vus apie ge­rą­sias aki­ mir­kas, gy­dy­to­ja jas api­bū­di­ no taip: „Nie­ka­da ne­ko­piau į kal­ ną, bet jaus­mas, ko ge­ro, pa­na­šus. Eu­fo­ri­ja ir džiaugs­mas, kad vis­ kas bai­gė­si sėk­min­gai, kad tei­sin­ gai pa­siel­giau to­je si­tua­ci­jo­je, kad ma­tai lai­min­gą ma­mą ir lai­min­gą vai­ke­lį.“ Jū­ra­tė Ele­na Nor­vai­šie­nė (77 me­tai)

Šiai mo­te­riai yra dė­kin­gi šim­tai stu­den­tų, šim­tai šo­kė­jų ir tūks­ tan­čiai žū­ro­vų. J.Nor­vai­šie­nė tei­gė, kad docentės ir moks­li­nin­kės dar­ bo at­si­sa­kė sa­vo no­ru ir dėl to ne­ si­gai­li, ta­čiau jai kar­tais bū­na ap­

Tomo Raginos, Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Kon­kur­so tai­syk­lės Vyksta ant­ra­sis kon­kur­so „Me­tų kau­ nie­tė 2012“ eta­pas. Kvie­čia­me bal­ suo­t i už da­ly­ves, pa­te­k u­sias į ant­ rą­jį eta­pą, ir iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, ku­rios ver­tos fi­na­lo, o vė­liau – ir nu­ ga­lė­to­jos var­do. Sa­vo fa­vo­ri­tę ga­li­te rink­tis iš pa­teik­to 30-uko. Į jį pa­te­ko 20 skai­ty­to­jų siū­ly­ tų mo­te­r ų, 10 kan­di­da­čių siū­lo „Kau­ no die­nos“ re­dak­ci­ja. Į kon­kur­so fi­na­ lą pa­teks še­šios no­m i­nan­tės. Bal­sa­ vi­mas vyks­ta iki sau­sio 5 d. 18 val.

Šiais rin­k i­mais itin su­si­do­mė­jo vy­ rai, ku­rie taip pat iš­reiš­kė sa­vo nuo­ mo­nę. Pla­nuo­ja­ma įsteig­t i spe­cia­ lią vy­r ų ko­m i­si­ją, ku­r i ver­t ins fi­na­ li­n į še­še­tu­ką. Ko­mi­si­jos su­dė­tis bus įvai­ri: vers­li­nin­kai, me­ni­nin­kai, me­ di­kai, vi­suo­me­nės vei­kė­jai. „Me­tų kau­nie­tės 2012“ fi­na­li­nis ren­ gi­nys vyks 2013 m. va­sa­rio 9 d. Kau­ no „Žal­gi­rio“ are­nos am­fi­teat­re.


6

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

nuomonės

Vien tik auk­sas val­do juos?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

K Pa­si­tapš­no­ji­mas

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

N

uo­mo­nę apie nau­ją­ją val­džią ak­ty­ vie­ji pi­lie­čiai jau spė­jo su­si­for­muo­ ti ste­b ė­da­m i mi­n ist­r ų ka­bi­ne­to for­ma­vi­mo cir­ką. Di­džiau­si skep­ ti­kai sa­vo abe­jo­nes ga­lės pa­si­tik­rin­ti šian­dien, ma­ty­da­mi, kas vyks Sei­me, ku­rio dar­bot­var­ kė­je – bal­sa­vi­mas dėl ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­ dže­to ir tre­je­to Dar­bo par­ti­jos na­rių tei­si­nės ne­kal­ty­bės. Ti­kė­ti­na, kad ste­buk­lų neį­vyks ir šian­dien – par­la­men­ta­rai elg­sis taip, kaip jiems pa­to­giau. Kas biu­dže­to ant­klo­de ban­dys pri­deng­ti rin­ kė­jams duo­tus pa­ža­dus, kas nar­šys po in­ter­ ne­tą ieš­ko­da­mi nau­jo au­to­mo­bi­lio. Bet ko­kiu at­ve­ju tik­rai ne­su­lauk­si­me vaiz­de­lio, ku­rį iš­vys­ti no­rė­tų­si la­biau­siai: vir­tua­lių ran­kų miš­ko bal­suo­jant už tai, kad teis­mas kar­tą ir vi­ siems lai­kams pa­sa­ky­tų: kal­tas Vik­to­ras Us­ pas­ki­chas ir jo šau­ni kom­pa­ni­ja ar ne.

Nie­ko ki­to tiems po­li­ti­kie­riams nė­ ra: nei tė­vy­nės, nei Lie­tu­vos, nei jos žmo­nių. Yra tik pi­ ni­gai – di­džiau­sia eli­to ver­ty­bė.

Ge­rai, kad šis fak­tas paaiš­kė­ jo ir iš­ki­lo į vie­šu­mą. Prie­šin­gu at­ve­ju bū­tų žmo­nės ne­ži­no­ję, kas iš tie­sų vyks­ta mi­nis­te­ri­jo­ se ir ki­to­se aukš­to­se ins­ti­tu­ci­jo­ se. O kiek to­kių ne­gra­žių rei­ka­lų rei­ka­liu­kų vi­sai neiš­ky­la į vie­šu­ mą ir nie­kaip to­kios ži­nios apie niek­šy­bes net neiš­len­da į die­nos švie­są? Va, čia ir bai­siau­sia. Žmo­nės nie­ko ne­ži­no, kas vyks­ta val­ džios ka­bi­ne­tuo­se už už­da­rų

Andriaus Deltuvos pieš.

te­ri­jos par­ti­joms bu­vo da­li­ja­mos pa­gal svar­bą. O ta svar­ba la­bai pa­pras­ta: svar­biau­sia yra ta, ku­ri gau­na dau­giau­sia ES pi­ni­gų. Štai jums es­mė, va kas jiems yra pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus. Nie­ ko ki­to tiems po­li­ti­kie­riams nė­ ra: nei tė­vy­nės, nei Lie­tu­vos, nei

jos žmo­nių. Yra tik pi­ni­gai – di­ džiau­sia eli­to ver­ty­bė. To­dėl ir žmo­nėms atė­jo lai­kas at­si­kvo­šė­ti ir bent jau sau pa­tiems pri­pa­žin­ti, jog esa­me ap­mul­kin­ tų­jų kar­ta, ku­rią ne­gai­les­tin­gai ap­ga­vo ir į ku­rią nu­si­va­lė ko­jas mū­sų pa­čių iš­rink­ti po­li­ti­kai. K.Zu­baus­kas

Nuomonės

Ant­ra­die­nį Dar­bo par­ti­jos na­rių ir jų slap­tų są­ jun­g i­n in­k ų su­vai­d in­tas far­sas aki­vaiz­d žiai pa­ro­dė, kad nau­jo­ji val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja yra to­li gra­žu ne tvir­tas są­jun­gi­nin­kų mū­ras, bet sta­ti­nys iš vai­kiš­kų ku­be­lių. Jei la­bai rei­kia, iš šių ku­be­lių ga­li­ma su­dė­lio­ti ir ark­li­des, į ku­rias it ko­kie pas ka­ra­lių Au­gi­ją už­kly­dę he­rak­liai pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai ga­li ban­dy­ti iš­va­ly­ti nu­si­kals­ta­mos veik­los mėš­ lą. Šie pa­sta­tai, at­ro­do, jau ima for­muo­ti aiš­ kią lie­tu­viš­kos po­li­ti­nės ar­chi­tek­tū­ros kryp­ tį. O aukš­to­ji po­li­ti­nė kul­tū­ra to­liau smun­ka iki sa­vi­veik­los cir­ko, ku­ria­me Dar­bo par­ti­jai nė­ra ly­gių. Jų aro­gan­ci­ja ir pa­g ie­ža ne tik po­l i­t i­n iams opo­nen­tams, bet ir vals­ty­bės va­do­vei ma­giš­ kai virs­ta pra­si­kal­tu­sio ka­t i­no mur­k i­mu. O ta­ria­ma po­l i­ti­nio są­moks­lo au­ka, užuo­t įro­ džiu­si sa­vo ne­kal­tu­mą, flir­tuo­ja su Te­mi­de lyg klou­nas su pub­li­ka: tai žai­džia slė­py­nes Ru­ si­jo­je, tai kyš­te­lėja no­sį į Eu­ro­pos Par­la­men­ to už­ku­li­sius, ga­liau­siai tran­ky­da­ma du­ri­mis par­si­bel­džia na­mo. „Ši­kau ir tapš­no­jau“, – an­dai pa­sa­kė vie­nas Lie­tu­vos va­do­vas, tu­rė­da­mas ome­ny­je vie­ šo­sios opi­ni­jos ne­pai­sy­mą. Dar­bo par­ti­jos at­ sto­vai šiuos žo­džius, re­gis, jau ver­čia ir veiks­ mais. Vaiz­de­lis, tie­są sa­kant, ne­koks.

302 250

D

ien­raš­čio pub­li­ka­ci­ja „Vai­kai iš glo­bos na­mų mo­k yk­l o­se ne­gau­n a pie­tų“ ne­li­ko ne­pas­te­ bė­ta po­rta­lo www.kau­no­die­na.lt skai­ty­to­jų. R

Dien­pi­ni­gių duo­da, juos iš­lei­džiu vis­kam? Tai už tuos dien­pi­ni­gius te­ gul ir per­ka pie­tus, vi­sų šei­mų vai­ kai, ku­rie gau­na pi­ni­gė­lių iš tė­vų, nu­si­per­ka pie­tus... Aiš­ku, ki­ti – ci­ga­ re­tėms, bet tai jau čia pa­ties vai­ko kal­tė. Ne­rei­kia taip su soc. rem­ti­nais – pri­pra­tę vis­ką gau­ti, te­gul iš­moks­ta tau­py­ti ir su pi­ni­gais elg­tis.

spyg­liu­kas7 Ne­gir­dė­jau, kad nors vie­nas iš ba­ do ten bū­tų nu­mi­ręs. O kad šei­mo­ se vai­kai du ar net vie­ną kar­tą per die­ną val­go, pa­vyz­džių ap­stu.

to 3 Dėl to­kio be­ga­li­nio rū­pes­čio užau­ gę jie ne­mo­ka su pi­ni­gais elg­tis, nes nie­ka­da jų ne­tu­rė­ję, vis­ką vi­sa­da gau­na.

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404. Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

alius Kur pro­ble­ma – jei gau­na dien­pi­ni­ gius, tai ir tu­ri mai­tin­tis, o ne pra­rū­ ky­ti.

kai al­ka­ni – di­des­nio nu­si­kal­ti­mo bū­ti jau ne­ga­li), tol to­kio­se įstai­go­se vy­raus blo­gis, al­kis ir net prie­var­ta­vi­mai.

Mar­ty­nas x Iš tie­sų ne­są­mo­nė mo­kė­ti ke­lis kar­ tus už vai­kų mai­ti­ni­mą. Te­gul glo­ bos na­mai ap­mo­ka mo­kyk­lai už pie­tus, ir vis­kas. Juk vai­kai ne­pie­ tau­ja ir čia, ir čia.

Kau­nie­tė Jei­gu jau vals­ty­bė ap­sii­ma glo­bo­ ti tuos vai­kus, tai te­gu ir glo­bo­ja iki ga­lo. Kaip tik­ra mo­ti­na. O tik­ra, ge­ra mo­ti­na plau­kus rau­tų­si ži­no­da­ma, kad vai­kai ne­pa­val­go mo­kyk­lo­je ir vi­saip ra­gin­tų jį pa­val­gy­ti.

neuž­mirš­kim ...kad tai – li­ki­mo nu­skriaus­ti vai­kai, kad ne vi­si rū­ko ir pra­rū­ko sa­vo dien­pi­ni­ gius, kad ne pi­ni­gų jiems rei­kia duo­ti, o tin­ka­mai pa­mai­tin­ti, ir ne vi­si juk yra tam tik­ro am­žiaus, ki­ti – dar vai­kai. Kol vai­kų na­mų vi­so­kios auk­lė­to­jos, di­ rek­to­riai ar ki­tų glo­bos įstai­gų at­sa­kin­ gi as­me­nys ne­pak­lius už gro­tų (jei vai­

Pa­mąs­ty­ki­me: vai­kai, apie ku­riuos kal­ba­me, yra li­ki­mo la­bai nu­skriaus­ ti. Kad ir kaip ba­na­liai skam­ba, bet juk tai yra tie­sa: tie vai­kai ne­ži­no, ką reiš­kia ma­mos ap­si­ka­bi­ni­mas, ne­ne­šio­ja mo­čiu­tės megz­tų ko­ji­ nių, nė­ra gir­dė­ję tė­ve­lio pa­sa­ko­ji­ mų apie tai, su ko­kiom ma­ši­ny­tėm žais­da­vo, kai bu­vo ma­žas. Kaip tei­ sin­gai pa­ste­bė­jo vie­na ko­men­ta­to­rė – vals­ty­bė, nu­spren­du­si, kad ji bus ge­res­nė mo­ti­na nei aso­cia­lūs tė­vai, pri­va­lo tai įro­dy­ti ir dar­bais. Vi­so­kie šou pa­sau­lio at­sto­vai ne­pra­lei­džia pro­gos pa­si­pui­kuo­ti to­kių vai­kų fo­ ne, at­ve­ža ko­kių kny­ge­lių ar pa­kon­ cer­tuo­ja, bet tiems vai­kams (kaip ir vi­siems mums!!) rei­kia kas­die­nio dė­me­sio, jie tu­ri kas­dien jaus­ti glo­ bą. Aš ma­nau, kad net ne mū­sų rei­ ka­las, val­gy­tų tie vai­kai, ar ne – jie tu­ ri ži­no­ti, kad nie­kas ne­skai­čiuo­ja jų kąs­nių. Tie, kas kal­ba, kad to­kie vai­ kai pri­pran­ta prie ge­ro, tur­būt ne­pa­

gal­vo­ja, kad kal­ba­me apie vai­kus, ne apie suau­gu­siuo­sius. Ar mes sa­ vo vai­kus ver­čia­me už­si­dirb­ti mais­ tui, ati­dirb­ti už ke­lio­nes prie jū­ros? Juk ne. Nes kaž­ko­dėl ne­gal­vo­ja­me, kad mū­sų vai­kams yra „ne­svei­ka“ pri­pras­ti prie ma­te­ria­li­nės ge­ro­vės. O ko­dėl anie vai­kai, „vals­ty­bės vai­ kai“, ne­tu­rė­tų bū­ti le­pi­na­mi? Nors, ki­ta ver­tus, – šil­tas mais­tas, ma­nau, nė­ra kaž­koks per­tek­li­nis gė­ris.

jo­ga Ko­dėl man at­ro­do, kad ne vai­kuo­se es­mė, o pi­ni­gė­liuo­se, skir­tuo­se vai­ kų mai­ti­ni­mui.

Klau­si­mas Ar tik neap­si­me­la­vo glo­bos na­mų di­ rek­to­riai? Nor­ma­lio­se šei­mo­se vai­kai gau­na at­ski­rai pi­ni­gus mais­tui mo­ kyk­lo­je, ats­ki­rai dien­pi­ni­gius smul­ kioms iš­lai­doms. Ir ne­rei­kia pa­mirš­ ti, kad šei­mo­se vai­kai ga­li bet ka­da paim­ti mais­to iš šal­dy­tu­vo ar vai­sių nuo vir­tu­vės sta­lo, o glo­bos na­muo­ se val­gia­raš­tis ir mai­ti­ni­mas – nu­sta­ ty­tu lai­ku. Be jo­kio pa­si­rin­ki­mo. Kaunodiena.lt

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

du­rų. Nie­kas pa­pras­tiems pi­ lie­čiams neat­sis­kai­to. O kur dar vi­so­kie tam­sūs kri­mi­na­li­niai su­ si­ta­ri­mai, ma­ni­pu­lia­ci­jos su vie­ šai­siais pir­ki­mais? Kai pa­gal­vo­ji, mes, pa­pras­ti pi­lie­čiai, esam mul­kių mul­kiai. Tiks­liau, mus vi­sus jie ten, vir­ šu­je, to­kiais lai­ko. Tik kai rei­kia bal­suo­ti, ta­da jie vi­si su­kru­ta, vie­ni deš­ras da­li­ ja, ki­ti kon­cer­tuo­ja, tre­ti vi­so­ kias ne­są­mo­nes ža­da, kad tik už juos į bal­sa­dė­žę tą sa­vo biu­le­te­ nį įmes­tum. O kai rin­kė­jai įme­ta, ta­da paaiš­kė­ja, kad ir vėl vi­si yra ap­ kvai­lin­ti, tik jie, tie auk­si­niai ber­niu­kai ir mer­gai­tės, ten to­ je vir­šū­nė­lė­je lie­ka am­ži­ni ir ne­ ju­di­na­mi. Pa­ž iū­r ė­k i­te, kiek tų pa­č ių vei­dų jau 20 me­tų ma­to­me per te­le­vi­zi­ją! Vis tos pa­čios fi­zio­ no­mi­jos mums ma­ka­ro­nus ka­ bi­na, o mes kiek­vie­ną­kart pa­ ti­ki­me jais ir gal­vo­ja­me, kad jie tik­rai ką nors tai Lie­tu­vai pa­da­ rys ge­ro. Bet kiek­vie­ną­kart vis tam­pa­ me ap­mul­kin­ti ir ap­gau­ti pa­čiu šlykš­čiau­siu bū­du. Val­džios vir­šū­nės sie­kia tik pi­ ni­gų ir dau­giau nie­ko. Tai yra jų tiks­las, ta­pęs am­ži­nuo­ju tiks­lu. Ne vel­tui ir da­bar, for­muo­jan­ tis nau­ja­jai Vy­riau­sy­bei, mi­nis­

Du­kart skriau­džia­mi vai­kai

„Ši­kau ir tapš­no­jau“, – an­dai pa­sa­kė vie­nas Lie­ tu­vos va­do­vas. Tą pa­ tį veiks­mą šian­dien de­ monst­ruo­ja ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai.

informacija:

ai su­ži­no­jo­me, kad bu­ vęs ap­lin­kos mi­nist­ras Ge­di­mi­nas Kaz­laus­kas, pa­lik­da­mas po­stą, sa­vo pa­val­di­niams sky­rė pre­mi­jas ar kaž­ko­kias ki­tas iš­mo­kas, ga­lu­ti­ nai paaiš­kė­jo, ko jie vi­si taip ver­ žia­si prie tų šil­tų kė­džių. Jie, eli­to at­sto­vai, vi­si no­ri vie­ nin­te­lio daik­to – pi­ni­gų.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

Ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

Lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Bijo patikėti paslaptis

Ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­tas

nau, to­kio są­ra­šo ne­ve­du. Bet lei­ di­mą dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja ga­vo dau­ge­lis. Aš tie­siog juos pa­ si­ra­šau. De­ta­liau ne­ži­nau“, – va­kar aiš­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­ me­tė už Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­ tū­ros pro­ku­ro­ro Jus­to Lau­ciaus įžei­di­mą ir gra­si­ni­mus jam nu­ teis­tos Eg­lės Ku­sai­tės ape­lia­ci­nį skun­dą.

„Daug par­la­men­ta­rų juos 1 jau ga­vo, at­sa­ky­mų jau daug pa­si­ra­šiau. Kas ne­ga­vo, ne­ži­

Tu­ri ne vi­si

Lei­di­mai dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ ci­ja – ne­vie­no­di. Tar­ki­me, dir­bant Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te (NSGK) rei­ka­lin­gas lei­ di­mas dirb­ti su ypač slap­ta in­for­ ma­ci­ja, t. y. aukš­čiau­sio ly­gio slap­ tu­mu. Kaip sa­kė DP na­rys, ko­mi­te­ to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pau­laus­ kas, prieš ku­rį lai­ką ne vi­si NSGK na­riai to­kius lei­di­mus tu­rė­jo. „Aš as­me­niš­kai jau ga­vau. Prieš sa­vai­tę klau­siau, bet ne vi­si tu­rė­jo, ta­čiau da­bar gal jau ir vi­si, tos nau­jau­sios in­for­ma­ci­jos ne­tu­riu“, – nu­ro­dė A.Pau­laus­kas. Esą prieš ma­žiau nei sa­vai­tę lei­ di­mus dirb­ti su slap­čiau­sia in­for­ ma­ci­ja tu­rė­jo trys šio ko­mi­te­to na­riai. Tai – ko­mi­te­to sen­bu­viai, dir­bę ir praė­ju­sią ka­den­ci­ją. „Dar ne­svars­tė­me to­kio klau­ si­mo, kad pa­klaus­tu­me, ar vi­si tuos lei­di­mus tu­ri. Tie­siog kol kas svars­tė­me vie­šus klau­si­mus. Prieš sa­vai­tę, kiek ma­čiau, tik trys to­kius lei­di­mus tu­rė­jo“, – sa­kė A.Pau­ laus­kas.

„„Bė­dos: tei­sė dirb­ti su slap­ta vals­ty­bės in­for­ma­ci­ja kol kas pa­ti­kė­ta ne

vi­siems nau­jo­jo Sei­mo na­riams.

Tu­rė­jo bė­dų

Dien­raš­čio ži­nio­mis, lei­di­mo lig šiol ne­tu­ri NSGK na­rys so­cial­de­ mok­ra­tas Eduar­das Šab­lins­kas. Mo­ty­vas – esą jis pra­šy­mą gau­ti lei­di­mą pa­tei­kė per vė­lai. Abe­jo­ja­ma ir dėl to, ar lei­di­mą gaus į ke­lias by­las įklim­pu­si Sei­ mo na­rė bu­vu­si tei­sė­ja Ne­rin­ga Venc­kie­nė. Dėl lei­di­mų dirb­ti su itin slap­ta in­for­ma­ci­ja praė­ju­sią ka­den­ci­ją bė­dų tu­rė­jo ne vie­nas Sei­mo na­rys. Tarp to­kių – parti­ jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­ vas Pet­ras Gra­žu­lis, kon­ser­va­to­rius Nag­lis Pu­tei­kis, DP at­sto­vas Sau­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

lius Bu­ce­vi­čius, so­cial­de­mok­ra­tas Sta­nis­lo­vas Gied­rai­tis. Pik­ti­na­si tvar­ka

Kon­ser­va­to­rius N.Pu­tei­kis sa­ko, kad tvar­ka, kai VSD spren­džia, kam ir ko­kius lei­di­mus iš­duo­ti, – ydin­ ga. Esą lei­di­mai iš­duo­da­mi ar­ba neiš­duo­da­mi pa­gal neaiš­kius kri­ te­ri­jus. „Tai ka­gė­bis­ti­niai žai­di­mė­liai. Bet Sei­mas pa­ts įsta­ty­me tai kaž­ ka­da lei­do. Kam no­ri, tam iš­duo­ da. Aš, pa­vy­džiui, tu­riu II ly­gio lei­di­mą, prieš­pas­ku­ti­nį“, – aiš­ki­ no N.Pu­tei­kis.

Etikos sargų akiratyje atsidūrė Seimo vadovas Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ ja ka­da nors nag­ri­nės klau­si­mą, ar Sei­mo pir­mi­nin­kas Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vas Vy­das Ged­vi­las ne­ su­pai­nio­jo in­te­re­sų pir­mi­nin­kau­ da­mas po­sė­džiui svars­tant klau­si­ mą dėl tri­jų DP na­rių tei­si­nės ne­lie­ čia­my­bės.

Už tai, kad Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­ dū­rų ko­mi­si­ja im­tų­si šio klau­si­ mo, bal­sa­vo sep­ty­ni Sei­mo na­riai, prieš bu­vo pen­ki. Iš­va­dų ren­gė­jais pa­skir­ti DP frak­ci­jos na­rys Me­čis­ lo­vas Zas­čiu­rins­kas ir kon­ser­va­to­ rius Sta­sys Šed­ba­ras. Eti­kos sar­gų išaiš­kin­ti, ar, va­ do­vau­da­mas po­sė­džiui svars­tant klau­si­mą dėl DP ly­de­rio Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, jo pa­va­duo­to­jo Vy­tau­ to Gap­šio bei Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės, V.Ged­vi­las neį­si­pai­nio­jo į in­te­re­sų konf­lik­tą, pa­pra­šė opo­zi­ci­nės Li­ be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vai. Li­be­ra­lai taip pat pra­šė at­sa­ky­ ti, ar Sei­mo pir­mi­nin­kas ne­tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti svars­tant klau­si­mą dėl DP par­la­men­ta­rų ne­lie­čia­my­bės, bet at­sa­ky­mo iki šios die­nos ple­ na­ri­nio po­sė­džio, ka­da klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas, tik­riau­siai ne­bus. Neei­li­nio Eti­kos ir pro­ce­dū­ rų ko­mi­si­jos po­sė­džio šauk­ti ne­bu­ vo nu­ma­ty­ta. DP ini­cia­ty­va Sei­me ant­ra­die­nį ati­dė­tas bal­sa­vi­mas dėl šios par­ti­jos va­do­vo V.Us­pas­ki­cho ir dar dvie­jų DP na­rių ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­ mo. Po­sė­džiui tuo me­tu va­do­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Ged­vi­las.

„„Skun­das: V.Ged­vi­las ap­skųs­tas,

nes va­do­va­vo po­sė­džiui, ku­ria­ me svars­ty­tas jo par­ti­jos na­rių ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mas. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai skun­dė­si, kad po­sė­dy­je V.Ged­vi­las pir­ma leis­da­vo kal­bė­ti sa­vo par­ti­jos at­sto­vams, tad

šie pir­mi ga­lė­jo teik­ti siū­ly­mus dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Taip blo­kuo­ta opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va ap­ si­ri­bo­ti pus­va­lan­džio per­trau­ka. „Per 20 me­tų Sei­me to­kio gė­din­ go ir, sa­ky­čiau, na­cha­liš­ko pir­mi­ nin­ka­vi­mo po­sė­džiui ne­pri­si­me­ nu“, – ant­ra­die­nį po pa­kar­to­ti­nio bal­sa­vi­mo dėl per­trau­kos pa­da­ry­ mo iki ki­to po­sė­džio pa­reiš­kė kon­ ser­va­to­rius, opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius. Jam pri­ta­rė ir ki­ti opo­zi­ci­jos at­ sto­vai. Opo­zi­ci­nė Li­be­ra­lų są­jū­ džio frak­ci­ja nei­gia­mai įver­ti­no Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­ si­jos spren­di­mą ne­pa­teik­ti sa­vo iš­va­dos iki ple­na­ri­nio po­sė­džio, kai bus bal­suo­ja­ma dėl V.Us­pas­ki­ cho, V.Von­žu­tai­tės ir V.Gap­šio ne­ lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. „At­ro­ do, da­bar­ti­nės su­dė­ties ko­mi­si­ja yra neį­ga­li priim­ti svar­bius ne­ša­ liš­kus ir prin­ci­pin­gus spren­di­mus, nes di­džio­ji jos da­lis, re­gis, vei­kia vie­nos par­ti­jos nau­dai. Iš­lie­ka ne­ men­ka ti­ki­my­bė, kad Sei­mo po­sė­ džiui va­do­vau­jant tie­sio­giai su DP su­si­ju­siam as­me­niui bus pra­tęs­tas ne­se­niai jau ma­ty­tas spek­tak­lis“, – tei­gė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos bei Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­rė Da­lia Tei­šers­ky­tė. Jos tei­gi­mu, jei Sei­mo pir­mi­nin­ kas no­rė­tų iš­lik­ti ne­ša­liš­kas, jis pa­ts nu­si­ša­lin­tų nuo va­do­va­vi­mo po­sė­džiams bal­suo­jant dėl re­zo­ liu­ci­jos, ku­ri pa­nai­kin­tų ne­lie­čia­ my­bę. KD, BNS inf.

Teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti pa­skir­tą 7,8 tūkst. li­tų bau­dą. Mer­gi­na ją tu­rės su­mo­kė­ti per dve­jus me­tus. Po Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties nuo­spren­dis įsi­tei­sė­jo, ta­čiau E.Ku­sai­tės ar­ti­mie­ji teis­ mo sa­lė­je pa­reiš­kė, kad ji nu­teis­ ta už jos pa­čios neiš­siųs­tą ži­nu­tę, pik­ti­no­si teis­mu ir rei­ka­la­vo sa­lė­je įteik­ti nu­tar­tį, nes ji bus skun­džia­ ma Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. Nu­ teis­to­sios pa­lai­ky­to­jai ti­ki­no, kad bus skun­džia­ma­si ir Eu­ro­pos Žmo­ gaus Tei­sių Teis­mui Stras­bū­re. Klai­pė­die­tę E.Ku­sai­tę už gra­ si­ni­mus pro­ku­ro­rui va­sa­rio 20 d. nu­tei­sė Vil­niaus mies­to 1-asis apy­lin­kės teis­mas. By­los duo­me­ni­mis, per­nai va­ sa­rio 18-osios va­ka­rą mer­gi­na iš sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ no į pro­ku­ro­ro tar­ny­bi­nį mo­bi­ lų­jį te­le­fo­ną iš­siun­tė gra­si­na­mo ir įžei­džia­mo po­bū­džio trum­pą­ ją ži­nu­tę su men­ki­nan­čiais nu­ ken­tė­ju­sio­jo vals­ty­bės pa­rei­gū­no au­to­ri­te­tą, gar­bę ir oru­mą že­mi­ nan­čiais žo­džiais. Pro­ku­ro­rą gra­ sin­ta nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­ dy­ti jam svei­ka­tą. Pro­ku­ro­ras va­din­tas „iš­ga­ma, ne­tu­rin­čiu jo­kių dva­si­nių ver­ty­ bių“, esą „se­ni pa­žįs­ta­mi ne­pa­ liks“. E.Ku­sai­tė sa­vo kal­tės nie­ka­ da ne­pri­pa­ži­no, ji ape­lia­ci­nia­me teis­me kė­lė dve­jo­nes dėl ne­ša­liš­ ko teis­mo, dės­tė, kad gal­būt ži­ nu­tę ga­lė­jo iš­siųs­ti jos po­kal­bius kont­ro­liuo­jan­tys Vals­ty­bės sau­ gu­mo de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai ar ne­ži­no­mi as­me­nys. Vi­sas šias ver­si­jas teis­mas at­me­tė ma­ny­ da­mas, kad tam nė­ra ob­jek­ty­vių

duo­me­nų, o ar­gu­men­tai dėl teis­ mo ša­liš­ku­mo yra ne­pag­rįs­ti. Apy­gar­dos teis­mo ver­ti­ni­mu, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai nu­sta­tė, kad E.Ku­sai­ tė gra­si­no vals­ty­bės pa­rei­gū­nui ir jį įžei­dė, ne­ti­kė­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­ro­dy­mais nė­ra pa­grin­do, juos pa­tvir­ti­na ki­ta by­los me­džia­ga. Teis­mo nuo­spren­dy­je ra­šo­ma, kad E.Ku­sai­tės ži­nu­tė­je bu­vo iš­ reikš­tas rea­lus gra­si­ni­mas. Nu­ ken­tė­ju­sį­jį siek­ta įbau­gin­ti ir pa­ že­min­ti. Be to, by­lo­je nu­sta­ty­ta, ku­rio­ je vie­to­je bu­vo te­le­fo­nas, kai iš jo siųs­ta ži­nu­tė. Nus­ta­ty­ta, kad te­ le­fo­nas tuo mo­men­tu bu­vo bu­ te Žė­ru­čio gat­vė­je. Šia­me bu­te Laz­dy­nų ra­jo­ne bu­vo ap­si­sto­ju­si E.Ku­sai­tė.

Nu­teis­to­sios pa­lai­ ky­to­jai ti­ki­no, kad bus skun­džia­ma­ si ir Eu­ro­pos žmo­ gaus Tei­sių Teis­ mui Stras­bū­re. By­la dėl E.Ku­sai­tės gra­si­ni­mo įvyk­dy­ti te­ro­ro ak­tą Ru­si­jo­je dar nag­ri­nė­ja­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­me. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą šio­je by­ lo­je at­li­ko pro­ku­ro­ras J.Lau­cius. Bir­že­lio 28 d. Vil­niaus apy­gar­ dos teis­mas at­me­tė klai­pė­die­tės ape­lia­ci­nį skun­dą ki­to­je by­lo­je, ku­rio­je ji nu­baus­ta 10 mi­ni­ma­ lių gy­ve­ni­mo ly­gių dy­džio (1 300 li­tų) bau­da taip pat už pro­ku­ro­ro J.Lau­ciaus įžei­di­mą. Mer­gi­na nu­teis­ta už sa­vo žo­ džius 2011 m. ko­vą. Nag­ri­nė­jant by­lą, ku­rio­je ji kal­ti­na­ma te­ro­riz­ mu, E.Ku­sai­tė per teis­mo po­sė­ džio per­trau­ką ži­niask­lai­dai pa­ sa­kė, kad pro­ku­ro­rai „J.Lau­cius ir M.Dū­da yra nu­si­kal­tė­liai“. KD, BNS inf.

„„By­la: E.Ku­sai­tė nu­teis­ta už gra­si­ni­mus pro­ku­ro­rui. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Sep­tin­ta­sis pa­va­duo­to­jas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius pa­skir­tas šeš­tuo­ju Sei­mo pir­mi­ nin­ko pa­va­duo­to­ju.

Anot par­la­men­to va­do­vo, J.Nar­ ke­vi­čius ga­lės Sei­mui at­sto­vau­ti tau­ti­nių ma­žu­mų ren­gi­niuo­se, o bū­da­mas Sei­mo val­dy­bos na­riu grei­čiau in­for­muos sa­vo frak­ci­ją apie priim­tus spren­di­mus. Pats po­li­ti­kas prieš pir­mi­nin­ ko pa­va­duo­to­jo rin­ki­mus už jam

pa­ro­dy­tą pa­si­ti­kė­ji­mą lie­tu­viš­ kai ir len­kiš­kai pa­dė­ko­jo koa­li­ ci­jos par­tne­riams, LLRA vy­riau­ sia­jai ta­ry­bai, as­me­niš­kai LLRA pir­mi­nin­kui Val­de­ma­rui To­ma­ ševs­kiui. Pir­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­ va­duo­to­jo po­stas yra pa­ti­kė­tas Vy­tau­tui Gap­šiui, ki­ti vi­ce­pir­ mi­nin­kai: Ire­na De­gu­tie­nė, Ge­ di­mi­nas Kir­ki­las, Kęs­tas Koms­ kis, Al­gir­das Sy­sas. BNS inf.


8

KetvirtADIENIS, gruodžio 20, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

pokytis

–0,9280 % –0,1412 % –0,5795 % –0,7429 % –0,0060 % +0,3728 % –0,2075 % +0,2957 % +0,0805 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,72

4,52

2,49

„Va­koil“

4,63

4,43

2,49„Brent“ naf­ta–0,31 %

Nuo kitų metų ba­land­žio ša­ly­je mažės did­ me­ninės skam­bu­čių už­bai­gi­mo kai­nos bend­rovės „Teo LT“ fik­suo­to­jo­jo te­le­fo­no ry­ šio tink­le ir bend­ro­vių „Bitė Lie­tu­va“, „Om­ni­ tel“ ir „Tele2“ mo­bi­lio­jo ry­šio tink­luo­se. Nuo 2013 m. pra­džios iki ko­vo 31 d. skam­bu­čių už­bai­gi­mo kai­nos ne­galės būti di­di­na­mos, o nuo ba­land­žio 1 d. jos su­mažės iki 3,6 cen­to už mi­nutę mo­bi­lio­jo ry­šio tink­luo­se ir iki 2,11 cen­to už mi­nutę fik­suo­to­jo ry­šio tink­luo­se.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

–0,25 %

OMX Tallinn

Skam­bu­čių kai­nos su­mažės

De­ga­lų kai­nos

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0427 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2435 JAV do­le­ris 1 2,6076 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6455 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9592 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4817 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6651 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4806 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8592

–0,07 %

OMX Riga

188,08 dol. už 1 brl. 109,57 dol. už 1 brl.

3

pro­c.

ša­lies eks­por­to su­da­ro aukš­tos pri­dėtinės vertės pa­slaugų ir aukštųjų tech­no­lo­gijų sek­to­riai.

MMA pa­di­din­ta iki 1 tūkst. litų Vy­riau­sybė pri­tarė, kad mi­ni­ma­li mėne­sinė al­ga (MMA) nuo kitų metų sau­sio būtų pa­di­din­ta iki 1 tūkst. litų. Taip pat Vy­riau­sybė pa­di­di­no ir mi­ ni­malų va­lan­dinį at­lygį (MVA) nuo 5,15 iki 6,06 li­to. Anot So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, pa­ di­di­nus mi­ni­malų dar­bo už­mo­kestį, pa­didėtų ma­žiau­sią dar­bo už­mo­ kestį gau­nan­čių dar­buo­tojų pa­ja­ mos, pa­didėtų vi­daus var­to­ji­mas, su­mažėtų pi­ni­ginės so­cia­linės pa­ra­ mos gavėjų skai­čius ir vals­tybės lė­ šų da­lis, pa­nau­do­ja­ma so­cia­linėms pa­šal­poms bei kom­pen­sa­ci­joms už šil­dymą ir van­denį mokė­ti. „Tei­gia­mos pa­sekmės – MMA pa­di­di­ni­mas iki 1 tūkst. litų (17,65 pro­c.) pa­liestų apie 200 tūkst. dar­ buo­tojų, iš jų – apie 50 tūkst. biud­že­ti­nių įstaigų dar­buo­tojų. Pa­ di­di­nus MMA iki 1 tūkst. litų vi­

R

du­tinės so­cia­linės pa­šal­pos dy­dis su­mažėtų apie 5,6 li­to, per me­tus būtų su­tau­py­ta apie 15,2 mln. litų, kar­tu su ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­do­mis iš vi­so būtų su­tau­py­ta 15,8 mln. li­ tų“, – tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos raš­te. Be to, anot So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, būtų le­ga­li­zuo­ ta da­lis ne­le­ga­laus dar­bo už­mo­kes­ čio, pa­didėtų pa­ska­tos dirb­ti, pa­ gerėtų dar­bo ap­lin­ka Lie­tu­vo­je, nes at­si­rastų per­spek­ty­vos gau­ti di­desnį dar­bo už­mo­kestį ir Lie­tu­ va neiš­sis­kirtų iš kitų ES ša­lių kaip vals­tybė, ku­rio­je MMA yra vie­na ma­žiau­sių, pa­didėtų MMA ir vi­du­ ti­nio mėne­si­nio bru­to dar­bo už­mo­ kes­čio san­ty­kis. Pa­didėtų įmo­kos į Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ir

Svei­ka­tos drau­di­mo fon­dus, taip pat so­cia­linės ga­ran­ti­jos dar­buo­ to­jams. Ki­ta ver­tus, nu­ro­do­ma, kad pa­ di­di­nus MMA iki 1 tūkst. litų da­lis įmo­nių dar­buo­tojų ga­li būti at­leis­ti ar­ba ga­li būti trum­pi­na­mas jų dar­ bo lai­kas, tad šių dar­buo­tojų dar­bo už­mo­kes­tis ne­didėtų. Tri­šalė ta­ry­ba dar ant­ra­dienį pri­ tarė nau­jo­sios Vy­riau­sybės pa­si­ūly­mui pa­di­din­ti MMA, ta­čiau tik su sąly­ga, kad bus su­da­ry­ta dar­bo grupė, ku­ri teiktų siū­ly­mus dėl to vers­lo, ku­ris tiek di­din­ti MMA ne­ tu­ri ga­li­my­bių. Skai­čiuo­ja­ma, kad MMA pa­kel­ ti reikės 160 mln. litų iš vals­tybės ir sa­vi­val­dy­bių biud­žetų. Vals­tybės

„„Al­ga: Vy­riau­sybė be il­ges­nių dis­ku­sijų pri­ėmė spren­dimą pa­kel­ti

MMA. 

tar­nau­tojų algų kitą­met di­din­ti ne­ pla­nuo­ja­ma. Eko­no­mis­tas ir Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ jas Rai­mon­das Kuo­dis nau­jai ša­ lies vald­žiai siū­lo ver­tin­ti ša­lies eko­no­mi­kos ga­li­my­bes ir ne­skubė­ ti di­din­ti MMA. O vie­no did­žiau­

Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

sių Lie­tu­vo­je ko­mer­ci­nių ban­ kų „Swed­bank“ ana­li­ti­kas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis yra sakęs, kad MMA di­di­ ni­mas su­kels di­desnę inf­lia­ciją. Da­bar MMA yra 850 litų – nuo šių metų lie­pos ji pa­di­din­ta 50 litų. KD, BNS inf.

Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa

Renovuotame daugiabutyje gyvenama taupiau ir šilčiau Lina Jauniškė Nors šaltukas lapkritį spėjo spustelti, modernizuotų namų gyventojų sąskaitos už būsto šildymą šį mėnesį neišgąsdino. Lyginant šilumos energijos sunaudojimą per tą patį laikotarpį prieš atnaujinant namą ir po to, matomas akivaizdus skirtumas. Taip pat smarkiai skiriasi dabar jau modernizuotų ir dar neapšiltintų namų gyventojų gaunamos sąskaitos už šildymą. Pagerėja gyvenimo kokybė

Modernizuotų daugiabučių gyventojai džiaugiasi ne tik galėdami sutaupyti už būsto šildymą, bet ir pagerėjusia gyvenimo kokybe. Po kompleksinės namo renovacijos gyvenamoji aplinka tapo patrauklesnė: sutvarkytos, šviesios ir šiltos laiptinės, įdėti nauji langai, atnaujintas namo fasadas. Kai šiluma nebešvaistoma veltui, nereikia permokėti už neefektyviai naudojamą šilumos energiją. Kaune, A.Ramanausko-Vanago gatvėje, esančio daugiabučio gyventojai nuo 2011 m. kardinaliai pakeitė ne tik šildymo sistemą, bet ir visą namo fasadą. „Mūsų name renovacija buvo visiškai baigta 2010aisiais: 2009 m. apšiltinome visą namą, 2010 m. sutvarkėme elektrą, pakeitėme liftus, lietaus kanalizaciją. Mūsų namas buvo pakeistas maždaug 95 proc., tapo beveik kaip naujas – pasikeitė ir iš išorės,

ir iš vidaus“, – pasakojo Kaune, A.Ramanausko-Vanago gatvėje, esančio daugiabučio pirmininkas Zenonas Baranauskas.

Modernizuotų daugiabučių gyventojai džiaugiasi ne tik galėdami sutaupyti už būsto šildymą. Su renovacija susidūrę daugiabučių bendrijos primininkai labai dažnai pabrėžia kompleksinio atnaujinimo svarbą. Tokiai nuomonei pritaria ir kaunietis Z.Baranauskas. Pasak jo, tik tuomet, kai namas atnaujinamas beveik visiškai, juntamas didžiausias rezultatas. „Dar 2009 m., kai mūsų namas buvo apšiltintas ir tebuvo likę sutvarkyti aplinką bei cokolį, jau tada namo gyventojai teigė, kad, kai bus sutvarkyta aplinka, atnaujinimą galėsime vertinti visais dešimčia balų. Vadinasi, jau po pirmojo šildymo sezono žmonės sutaupė“, – sakė Z.Baranauskas. Sutaupoma daugiau nei dvigubai

Dauguma renovuotų namų gyventojų šilumos kiekį savo butuose gali reguliuoti patys – taip sutaupo maždaug dvigubai, o gyvena šiltai ar šilčiau nei prieš atnaujinant namą. Kaune, A.Ramanausko-

Vanago gatvėje, esančio daugiabučio gyventojai moka bent dukart mažiau nei prieš renovaciją. „Skaičiuoju taip: kiek mes dabar sunaudojame kilovatvalandžių energijos ir kiek sunaudodavome prieš renovaciją, tada šios dienos šilumos kainas padauginu iš to, kiek šilumos sunaudodavome seniau ir kiek dabar, pavyzdžiui, 2011–2012 m. sezonu. Taigi šiuo metu sutaupome apie 68 proc.“, – teigė kaunietis Z.Baranauskas.

visus atnaujinimo darbus, kurių norėjo gyventojai, ir tai, kas leistų maksimaliai taupyti. Sutaupome iki 64 proc. šilumos energijos. Dabar namo gyventojai net neabejoja esama nauda – gyvena šiltai, už šildymą moka kur kas mažiau, ypač didesnio ploto butų gyventojai“, –

pasakojo Kauno rajone, Akademijos miestelyje, Jaunimo gatvėje, esančio daugiabučio pirmininkas Edmundas Pocius. Daugiau informacijos apie daugiabučių namų atnaujinimą – www. atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.

Mažos lapkričio sąskaitos

Analizuojant AB „Kauno energija“ pateiktus duomenis apie 2012 m. lapkričio mėnesio mokėjimus už šilumą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, galima pastebėti, kad kai kurie renovuoti daugiabučiai patenka tarp labiausiai šilumos energiją sutaupančių, net ir naujos statybos, namų. Vienas tokių pavyzdžių – Kauno rajone, Akademijos miestelyje, Jaunimo gatvėje, esantis daugiabutis, kuris lapkritį patalpoms šildyti sunaudojo tik 8,89 MWh. O nerenovuotas, panašaus amžiaus ir šiek tiek mažesnio bendro butų ploto daugiabutis, esantis Kaune, Vievio gatvėje, sunaudoja beveik keturis kartus daugiau šilumos energijos, t. y. 34,10 MWh. „Už lapkritį mums reikia mokėti vidutiniškai 1,2 lito už šilumą 1 m² plotui šildyti. Mūsų namas atnaujintas 2010– 2011 m., tuomet pasidarėme beveik

„„Taupu: Kauno„rajone,„Akademijos„miestelyje,„Jaunimo„gatvėje,„esan-

tis„daugiabutis„lapkričio„mėnesį„patalpoms„šildyti„sunaudojo„tik„8,89„ MWh„šilumos„energijos.„„ „ BUPA„archyvo„nuotr.


9

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

pasaulis Iš­rin­ko pre­zi­den­tę

Me­tų žmo­gus

Ne­lauk­da­ma ga­lu­ti­nių re­zul­ta­tų, Pie­ tų Ko­rė­jos ži­niask­lai­da va­kar pa­skel­bė, kad tau­ta iš­si­rin­ko sa­vo pir­mą­ją pre­zi­ den­tę mo­te­rį – kon­ser­va­to­rių kan­di­da­ tę Park Geun-hye, nu­žu­dy­to dik­ta­to­riaus Park Chung-hee duk­te­rį. Vie­ni ko­rė­jie­čiai pa­sta­rą­jį lai­ko di­džiu re­for­ma­to­riu­mi, ki­ ti – de­mok­ra­ti­jos bu­de­liu. Dėl ša­lies va­do­ vo po­sto Park Geun-hye var­žė­si su li­be­ra­ lu tei­si­nin­ku Moon Jae-inu.

Žur­na­las „Ti­me“ ne­se­niai per­rink­tą JAV pre­zi­den­tą Ba­rac­ką Oba­mą va­kar pa­skel­ bė me­tų žmo­gu­mi, o ši gar­bė jam su­tei­ kia­ma jau ant­rą kar­tą. Au­to­ri­te­tin­gas Ame­ ri­kos nau­jie­nų žur­na­las pa­va­di­no jį nau­jos Ame­ri­kos ar­chi­tek­tu ir pa­brė­žė, kad Jung­ ti­nės Vals­ti­jos iš­gy­ve­na mil­ži­niš­kus kul­tū­ ros ir de­mog­ra­fi­nius po­ky­čius, o B.Oba­ma lai­ko­mas šių trans­for­ma­ci­jų sim­bo­liu ir kai ku­riais at­ve­jais jų va­ro­mą­ja jė­ga.

1,5

mlrd. do­le­rių

bau­da skir­ta Švei­ca­ri­jos ban­kui UBS už ma­chi­na­ci­jas su pa­lū­ka­nų nor­mo­mis.

„„Iš­ra­din­gu­mas: lauk­da­mi pa­sau­lio pa­bai­gos mek­si­kie­čiai jau re­pe­tuo­ja vai­di­ni­mus, ki­nas ūki­nin­kas Liu Qiyua­nas pa­si­sta­tė No­jaus ar­ką, o ame­ri­kie­čiai ruo­šia bun­ke­rius. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Pa­sau­lis ruo­šia­si lem­tin­ga­jai die­nai Žmo­nės, tvir­tai ti­kin­tys nu­ma­no­ma se­no­ vės ma­jų pa­sau­lio pa­bai­gos pra­na­šys­te, sten­gia­si su­si­ras­ti pa­ti­ki­mą slėp­tu­vę, ta­ čiau dau­ge­lis ki­tų šia pro­ga no­ri at­švęs­ti taip, tar­si ry­to­jus nie­ka­da nei­šauš­tų.

mies­te­lis – tai esą ap­reiš­kė vie­nas In­di­jos gu­ru. Iš­pa­žįs­tan­čius ezo­te­ri­nius ti­kė­ji­mus taip pat trau­kia Pran­cū­zi­jo­je Pi­rė­nų prie­kal­nė­se esan­tis Biu­ga­ra­šo kal­nas, ant ku­rio šiuo me­tu ne­lei­džia­ma pa­ tek­ti, bai­mi­nan­tis ne­lai­min­gų at­si­ti­ ki­mų per žmo­nių ant­plū­dį. O ap­si­gy­ ven­ti pa­rai vie­na­me vie­tos vieš­bu­ty­je kai­nuo­tų 1500 eu­rų (5179 li­tus), bet su­mo­kė­ti tek­tų iš anks­to.

Ma­jų tė­vy­nė­je – šven­tės

Apokalipsės rea­ly­bės šou

Aiš­ku vie­na: ma­jų „il­go­jo skai­čia­vi­ mo“ ka­len­do­riu­mi grin­džia­ma pra­ na­šys­tė, kad gruo­džio 21 d. baig­sis 5 tūkst. me­tų tru­ku­si epo­cha, ta­po aks­ti­nu pa­gy­vė­ti vers­lui vi­sa­me pa­ sau­ly­je – vie­ni par­da­vi­nė­ja bun­ke­ rius, ki­ti su­da­ro „Pa­sau­lio pa­bai­ gos“ val­gia­raš­čius ir or­ga­ni­zuo­ja ke­lio­nes į ezo­te­ri­nes vie­tas. Ma­j ų tė­v y­n ė­je – di­d e­l ia­m e Cent­ri­nės Ame­ri­kos re­gio­ne, api­ man­čia­me da­lį Mek­si­kos, Be­li­zo, Gva­te­ma­los, Hon­dū­ro ir Sal­va­ do­ro, – pra­na­šys­tė apie pa­sau­lio pa­bai­gą ta­po vie­tos tu­riz­mo auk­ so gys­la. Se­no­vės ma­jų gy­ven­vie­čių griu­ vė­siai penk­ta­die­nį bus pil­ni žmo­ nių. Juo­se or­ga­ni­zuo­ja­mi se­no­vi­nių apei­gų vai­di­ni­mai, kon­fe­ren­ci­jos, gar­so ir švie­sų šou. Ta­čiau dau­ge­ lį šių ren­gi­nių ly­dės vie­tos in­dė­nų pro­tes­tai dėl esą ne­tin­ka­mai iš­nau­ do­ja­mos jų kul­tū­ros. Ki­tur pa­sau­ly­je ne­stigs slėp­tu­vių ir šven­to­vių, ku­rio­se „pa­sku­ti­nią­ją nak­tį“ ga­lės pra­leis­ti iš­si­gan­dę ar­ ba tie­siog smal­sūs žmo­nės.

Trau­kia į mis­ti­nes vie­tas

Bra­zi­li­jo­je apo­ka­lip­sės pra­na­šys­tė­ mis ti­kin­tys žmo­nės ga­li vyk­ti į Al­ to Pa­rai­so kai­mą, ku­ria­me esą pul­ suo­ja mis­ti­nė ener­gi­ja, pa­sak vie­tos le­gen­dų, jau dau­ge­lį me­tų stip­rė­ jan­ti ir ga­lin­ti tap­ti at­sva­ra pa­sau­ lio pa­bai­gai. Gal­būt ar­tė­jan­čią pa­sau­li­nę ka­ tast­ro­fą bus mė­gi­na­ma ati­to­lin­ ti per ce­re­mo­ni­ją Sau­lės sa­lo­je, esan­čio­je Ti­ti­ka­kos eže­re Bo­li­vi­jo­ je. Kaip tei­gia le­gen­dos, to­je aukš­ čiau­sio pa­sau­ly­je eže­ro sa­lo­je yra gi­mę In­kų im­pe­ri­jos įkū­rė­jai. Ser­bi­jos iliu­mi­na­tų bend­ruo­me­ nės na­riai pra­na­šau­ja, kad penk­ta­ die­nio va­ka­rą, kai bus žie­mos sau­ lėg­rį­ža, pi­ra­mi­dės pa­vi­da­lo Rta­nio kal­nas pra­dės švy­tė­ti. Va­ka­rų Tur­ki­jo­je esan­tis Ši­rin­ džės kai­mas taip pat trau­kia ti­kin­čius apo­ka­lip­se – vi­si 400 prie jo esan­tys vieš­bu­čiai bus sau­sa­kim­ši. Ti­ki­ma, kad šis kai­mas bus sau­gi vie­ta per pa­ sau­lio pa­bai­gą, nes iš jo esą į dan­gų žen­gu­si Švč. Mer­ge­lė Ma­ri­ja. Pa­na­šia sau­gia vie­ta lai­ko­mas ir Ita­li­jos pie­tuo­se esan­tis Čis­ter­ni­no

Tiems, ku­rie ne­tu­ri ga­li­my­bių nu­ vyk­ti į ku­rią nors šven­tų­jų vie­tų, esą bū­sian­čių ap­sau­go­tų lem­tin­ gą­ją die­ną, vi­sa­da lie­ka ki­ta ga­li­ my­bė – slėp­tu­vė. Tur­tin­giau­sie­ji mask­vie­čiai, su­ mo­kė­ję po 30 tūkst. rub­lių (2537 li­ tus), ga­lės ap­si­sto­ti Sta­li­no lai­kų ry­šių bun­ke­ry­je, įreng­ta­me 65 m gy­ ly­je po že­me. Ja­me 300 žmo­nių ga­ lės da­ly­vau­ti pa­rą truk­sian­čio­je pro­ gra­mo­je „Ga­li­my­bė iš­gy­ven­ti“. Vie­na vie­tos te­le­vi­zi­ja su­ren­gė bi­lie­tų į šį bun­ke­rį lo­te­ri­ją, o ki­tą penk­ta­die­nį vyks tie­sio­gi­nė trans­ lia­ci­ja, ku­ri taps sa­vo­tiš­ku pa­sau­lio pa­bai­gos rea­ly­bės šou. Ry­tų Pran­cū­zi­jo­je lan­ky­to­jams bus ati­da­ry­tos Šio­nen­bur­go tvir­to­ vės po­že­mi­nės ga­le­ri­jos, pri­klau­ siu­sios Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų Ma­ži­no gy­ny­bos įtvir­ti­ni­mų li­ni­jai. Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se taip pat dau­gė­ja „pa­si­ruo­šu­sių“, lau­kian­čių ar­tė­jan­čių ne­gan­dų – ar jos bū­tų eko­no­mi­kos chao­sas, ar sti­chi­nės ka­tast­ro­fos. Šie žmo­nės nu­spren­ dė ap­si­rū­pin­ti vis­kuo – pra­de­dant

mais­to at­sar­go­mis, bai­giant tvir­to­ mis po­že­mi­nė­mis slėp­tu­vė­mis. Sąs­kai­ta – tik iš­gy­ve­nu­siems

Ki­ni­jos val­džia, krei­vai žiū­rin­ ti į ma­jų pra­na­šys­tę, suė­mė dau­ giau nei 400 žmo­nių, pri­klau­san­ čių krikš­čio­niš­kai sek­tai „Vi­sa­ga­lis Die­vas“ ir skel­bian­čių apie ar­tė­ jan­čią pa­sau­lio pa­bai­gą.

Hon­kon­ge res­to­ra­ nas „Aqua“ siū­lo už­ si­sa­ky­ti še­šių pa­tie­ ka­lų va­ka­rie­nę, už ku­rią rei­kės su­mo­ kė­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu klien­tai vi­dur­ nak­tį te­be­bus gy­vi. Ta­čiau ki­tur Azi­jo­je pa­sau­lio pa­ bai­ga at­ro­do tin­ka­ma pro­ga šau­niai at­švęs­ti – ar skam­bant tech­no­mu­ zi­kai, ar puo­tau­jant. „Ko ge­ra, tai pa­sku­ti­nė pro­ga pa­šok­ti, to­dėl ži­no­te, kad pri­va­lo­ te bū­ti čia!“ – ra­šo­ma vie­no­je De­ ly­je pla­ti­na­mo­je skra­ju­tė­je, rek­la­ muo­jan­čio­je ba­rą „Sky“. Sid­nė­jaus vieš­bu­tis „Shel­bour­ne“ taip pat kvie­čia žmo­nes į pa­sau­lio pa­bai­gos va­ka­rė­lį: „Jei­gu jau mums vi­siems nu­si­leis už­dan­ga, ga­li­me nu­trūk­ti nuo gran­di­nės ir švęs­da­ mi iš­ly­dė­ti šį pa­sau­lį, skam­bant bo­ si­nio būg­no dū­žiams.“

Hon­kon­ge res­to­ra­nas „Aqua“ siū­lo už­si­sa­ky­ti še­šių pa­tie­ka­lų va­ ka­rie­nę už 2112,12 Hon­kon­go do­ le­rio (718 li­tų), už ku­rią rei­kės su­ mo­kė­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu klien­tai vi­dur­nak­tį te­be­bus gy­vi. Mis­ti­ka be­si­ža­vin­tys aust­ra­lai, ku­rių prem­je­rė Ju­lia Gil­lard pa­ skel­bė vaiz­do įra­šą su sa­vo sar­kas­ tiš­kais ko­men­ta­rais apie pa­sku­ ti­nią­sias die­nas, ne­to­li Kan­be­ros or­ga­ni­zuo­ja ma­jų žie­mos sau­lėg­rį­ žos fes­ti­va­lį, per ku­rį skam­bės mu­ zi­ka ir bus už­sii­ma­ma jo­ga. Tre­čia­sis pa­sau­li­nis ka­ras

Mum­ba­ju­je gy­ve­nan­tis ast­ro­lo­gas Ra­jas Ku­ma­ras Shar­ma nei­gia ma­jų pra­na­šys­tes sa­ky­da­mas, kad jau­čia „di­de­lį po­zi­ty­vu­mą dėl ar­ti­miau­ sios atei­ties“, ta­čiau taip pat tvir­ti­ na, kad maž­daug 2052 m. pra­si­dės Tre­čia­sis pa­sau­li­nis ka­ras. Jei­gu ke­tu­ri Apo­ka­lip­sės rai­te­liai iš tie­sų at­vyk­tų į pa­sau­lį, ga­lė­tų pa­si­ro­dy­ti, kad jie jo­ja ant ne­ma­ to­mų ark­lių, tar­si da­ly­vau­tų ro­deo pa­si­ro­dy­me. Pie­tų Ko­rė­jos so­cia­li­niuo­se tink­ luo­se tar­si vi­ru­sas pa­skli­do pra­na­ šys­tė, pri­ski­ria­ma XVI a. pran­cū­zų aiš­kia­re­giui Nost­ra­da­mui, ku­ri hi­tu ta­pu­sios dai­nos „Gang­nam Sty­le“ at­ li­kė­ją Psy sie­ja su ma­jų apo­ka­lip­se. Prie­ta­rin­gie­ji pa­brė­žia, kad šios dai­nos vaiz­do kli­pas po­rta­le „You­ Tu­be“, ku­ris iki šiol bu­vo per­žiū­ rė­tas jau apie 972 mln. kar­tų, mi­ li­jar­do sprag­te­lė­ji­mų ri­bą tu­rė­tų per­ženg­ti maž­daug gruo­džio 21 d. BNS inf.


10

Ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Lie­tu­vos krep­ši­nin­kas – tarp Hjus­to­no ir Hi­dal­go Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„Kas mū­sų ne­nu­žu­do, pa­da­ro stip­res­nius“, – šį po­sa­kį ga­lė­tų kar­to­ti be­ne la­biau­siai už­grū­din­ tu ša­lies krep­ši­nin­ku pre­ten­duo­ jan­tis tap­ti Do­na­tas Mo­tie­jū­nas. Dar vie­nas šan­sas

NBA čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­ti Hjus­to­no „Roc­kets“ ko­man­da dar sy­kį iš ant­ri­nės ly­gos (NBDL) su­ si­grą­ži­no 22-ejų me­tų kau­nie­tį.

Jonas Kazlauskas:

Do­na­tas – vie­nas per­ spek­ty­viau­sių sa­vo kar­tos krep­ši­nin­kų ir praė­ju­sį se­zo­ną tai įro­dė Eu­ro­ly­go­je. Ant­rą kar­tą į už dau­giau nei 500 ki­lo­met­rų nuo Hjus­to­no esan­tį Hi­dal­go mies­te­lį „Roc­kets“ klu­ bas lie­tu­vį iš­siun­tė praė­ju­sį penk­ ta­die­nį, sa­vo spren­di­mą mo­ty­va­ vęs tuo, kad no­ri žai­dė­jui su­teik­ti dau­giau žai­di­mo pra­kti­kos. Per šį lai­ko­tar­pį aukš­taū­gis „Rio Gran­de Val­ley Vi­pers“ gre­ to­se spė­jo su­žais­ti du ma­čus, per ku­riuos vi­du­ti­niš­kai rin­ko po 23,5 taš­ko ir at­ko­vo­jo po 10,8 ka­muo­lio. Įs­pū­din­gų re­zul­ta­tų pa­ka­ko, kad „Roc­kets“ tre­ne­riai vėl per­si­ gal­vo­tų ir dar kar­tą su­teik­tų šan­są Do­na­tui. Sug­rą­ži­ni­mą pa­ska­ti­no ir tai, kad trau­mą pa­ty­rė pa­grin­ di­nis ko­man­dos puo­lė­jas Pat­ric­ kas Pat­ter­so­nas. Tre­ne­ris su­ne­ri­męs

„Roc­kets“ D.Mo­tie­jū­ną su­si­grą­ ži­no tą pa­čią die­ną, kai iš Ka­na­dos grį­žo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis ir na­cio­na­li­nės rink­ti­nės vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Jo­nas Kaz­laus­kas. Su­si­ti­kęs su To­ron­to „Rap­tors“ le­gio­nie­riais Jo­nu Va­lan­čiū­nu ir Li­nu Klei­za, J.Kaz­laus­kas bu­vo nu­si­vy­lęs, kad jam ne­pa­vy­ko pa­ si­kal­bė­ti ir su D.Mo­tie­jū­nu, ne­ ti­kė­tai ant­rą kar­tą iš­siųs­tu į NBA ant­ri­nę ly­gą. „Do­na­tas – vie­nas per­spek­ty­ viau­sių sa­vo kar­tos krep­ši­nin­kų ir praė­ju­sį se­zo­ną tai įro­dė Eu­ro­

ly­go­je. Ma­nau, kad ir šiuo me­tu jam bū­tų ge­riau žais­ti Eu­ro­ly­go­ je, o ne NBDL. „Roc­kets“ va­do­vai at­si­pra­šė už su­si­klos­čiu­sią si­tua­ ci­ją, ta­čiau dau­giau pa­sa­ky­ti bū­tų ga­li­ma tik pa­bend­ra­vus su pa­čiu Do­na­tu“, – tei­gė J.Kaz­laus­kas. NBA ly­go­je šį se­zo­ną D.Mo­tie­ jū­nas su­žai­dė 4 ma­čus, aikš­te­lė­je pra­lei­do 10 mi­nu­čių, pel­nė 3 taš­ kus ir at­ko­vo­jo 1 ka­muo­lį. JAV ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad 20-uo­ju šau­ki­mu per­nai pa­si­ rink­tas D-Mo tu­rė­tų aikš­tė­je pa­ si­ro­dy­ti jau ket­vir­ta­die­nio nak­tį Hjus­to­ne vyk­sian­čia­me su­si­ti­ki­ me tarp „Roc­kets“ ir Fi­la­del­fi­jos „76-ers“ klu­bų. In­dė­lis – 18 taš­kų

Per­ga­lių se­ri­ją NBA pir­me­ny­bė­ se pra­tę­sė „Rap­tors“, iš­vy­ko­je 113:99 nu­ga­lė­jęs Kliv­lan­do „Ca­ va­liers“ ir pir­mą kar­tą šį se­zo­ną lai­mė­jęs tre­čią dvi­ko­vą iš ei­lės. Star­to pen­ke­te su­si­ti­ki­mą pra­ dė­jęs J.Va­lan­čiū­nas per 19 mi­nu­ čių pel­nė 8 taš­kus, at­ko­vo­jo 7 ir pe­rė­mė 1 ka­muo­lį, at­li­ko 1 re­zul­ ta­ty­vų per­da­vi­mą. L.Klei­za per 21 mi­nu­tę pel­nė 10 taš­kų, at­ko­vo­jo ir pe­rė­mė po 1 ka­muo­lį. Ne­se­niai „Rap­tors“ stra­te­gas Dwa­ne’as Ca­sey bu­vo už­si­mi­nęs, kad J.Va­lan­čiū­nui ar­ti­miau­siu me­tu teks ma­žiau žai­di­mo mi­nu­ čių, nes pui­kiai pra­dė­jo rung­ty­ niau­ti ki­ti du aukš­taū­giai – Ami­ ras John­so­nas ir Edas Da­vi­sas. Vis dėl­to po per­ga­lės Kliv­lan­de stra­te­gas at­ly­žo ir vėl jau­na­jam „cent­rui“ ne­gai­lė­jo pa­gy­rų. „Jo­nas – ti­pi­nis nau­jo­kas, ta­ čiau vis ge­riau pri­tam­pa prie ko­ man­dos. Jis su­žai­dė ke­lias ne­ blo­gas rung­ty­nes, ta­čiau vis dar mo­ko­si. J.Va­lan­čiū­nas aikš­tė­je ati­duo­da 110 pro­c. jė­gų, ta­čiau, kaip ir kiek­vie­nas de­biu­tan­tas, vis dar mo­ko­si žai­di­mo NBA niuan­ sų. Jis rung­ty­niau­ja vis ge­riau ir aš esu la­bai pa­ten­kin­tas, kaip Jo­ nas pro­gre­suo­ja. Šis krep­ši­nin­ kas tu­ri la­bai il­gas ran­kas, ge­rai dir­ba ko­jo­mis. Jis leng­vai pa­šo­ ka, yra at­le­tiš­kas ir bė­ga grei­tai tar­si el­nias. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­rio Jo­nui trūks­ta, – su­tvir­tė­ ti fi­ziš­kai, ta­čiau tam rei­kia lai­ko. Jis my­li krep­ši­nį – tai svar­biau­ sias da­ly­kas“, – švie­sio­mis spal­ vo­mis lie­tu­vio atei­tį NBA ly­go­je pie­šė D.Ca­sey.

Kau­no „Žal­gi­ rio“ krep­ši­nin­ kai pir­mą kar­ tą šį se­zo­ną žais to­liau­siai nuo Lie­tu­vos nu­to­ lu­sio­je are­no­ je – Iva­no Ja­ry­ gi­no spor­to rū­ muo­se Kras­no­ jars­ke. „„Įvy­kis: Kras­no­jars­ko krep­ši­nio aist­ruo­liai ne­kant­riai lau­kė Eu­ro­pos krep­ši­

nio le­gen­dos – Kau­no „Žal­gi­rio“ – vi­zi­to. bas­ket-eni­sey.ru nuo­tr.

Kras­no­jars­kui dvi­ko­va su „Žal­gi­riu“ – is­to­ri­nė Si­bi­ro mies­te Lie­tu­vos čem­pio­nai rung­ty­nė­mis su vie­tos „Je­ni­sej“ ko­man­da baigs VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos B gru­pės pir­mą­ jį ra­tą. Tris­de­šim­ties laips­nių šal­čiais kau­nie­čius pa­si­ti­ku­sio Kras­no­jars­ ko klu­bas ma­čą su „Žal­gi­riu“ va­di­ na is­to­ri­niu.

Vla­dis­la­vas Ko­no­va­lo­vas:

„Žal­gi­ris“ žai­džia grei­tą, ag­re­sy­vų krep­ši­nį. Pri­va­lė­ si­me ras­ti pa­ti­ki­ mą gy­ny­bos bū­dą. „Mū­sų krep­ši­nin­kai pir­mą kar­tą su­si­tiks su gy­vą­ja Lie­tu­vos ir so­ vie­ti­nio krep­ši­nio le­gen­da – Kau­ no „Žal­gi­riu“. Paž­vel­gus į bet ku­rį šios ko­man­dos rung­ty­nių pro­to­ ko­lą, pir­miau­sia į akis krin­ta svar­bi de­ta­lė: žai­džia vi­si 12 re­gist­ruo­tų krep­ši­nin­kų. Tad mū­siš­kiams teks kau­tis su il­gą ly­gia­ver­čių žai­dė­jų suo­le­lį tu­rin­čiu var­žo­vu, – su­si­ ti­ki­mo su žal­gi­rie­čiais iš­va­ka­rė­se skel­bė „Je­ni­sej“ klu­bas. – Nuo šio se­zo­no pra­džios „Žal­gi­ris“, va­

je „Roc­kets“ su­dė­ty­je. 

nba.com nuo­tr.

B gru­pė Komanda

1. CSKA 2. „Žal­gi­ris“ 3. „Lo­ko.-Ku­ban“ 4. VEF 5. „Je­ni­sej“ 6. „Triumf“ 7. „N.Nov­go­rod“ 8. ČEZ 9. „Nep­tū­nas“ 10. „Cmo­ki-Minsk“

Rung. Perg. Pral.

9 8 9 9 8 9 9 9 9 9

8 7 6 6 4 4 4 4 1 0

1 1 3 3 4 5 5 5 8 9

Taškų sant.

710:582 643:536 694:643 763:694 584:629 695:669 639:634 643:697 696:800 607:790

VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­ gos rung­ty­nių su „Niž­nij Nov­go­ rod“ eki­pa. „Je­ni­sej“ praė­ju­sią sa­vai­tę vie­ šė­jo Lie­tu­vo­je ir po dvie­jų pra­tę­si­ mų 89:88 įvei­kė Klai­pė­dos „Nep­ tū­ną“. „Mies­tas, ku­r ia­m e žai­d ė­m e, ne­di­de­lis, ta­čiau į rung­ty­nes su­ si­rin­ko daug žiū­ro­vų. Gir­dė­jau, kad Lie­tu­vo­je krep­ši­nis – mėgs­ tamiausia spor­to ša­ka“, – da­li­jo­ si įspū­džiais vie­nas Kras­no­jars­ko eki­pos ly­de­rių ame­ri­kie­tis Za­bia­ nas Dow­del­las. Tą­kart uos­ta­mies­čio „Švy­tu­rio“ are­no­je bu­vo 2 000 sir­ga­lių. „Je­ni­ sej“ na­mų ma­čus vi­du­ti­niš­kai ste­ bi dau­giau nei 3 000 žiū­ro­vų. KD inf.

Star­tas – gruo­džio 28-ąją Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai Eu­ ro­ly­gos „Top 16“ eta­pą pra­dės gruo­ džio 28-ąją Grai­ki­jo­je rung­ty­nė­mis su Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“.

„„De­biu­tan­tas: D.Mo­tie­jū­nui kol kas ne­pa­vy­ko įsi­tvir­tin­ti pa­grin­di­nė­

do­vau­ja­mas pa­ty­ru­sio Is­pa­ni­jos krep­ši­nio spe­cia­lis­to Joa­no Pla­ zos, lai­mi vie­ną dvi­ko­vą po ki­ tos, už­tik­rin­tai pa­te­ko į Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­pą, C gru­pė­je pa­sie­ kęs sa­vo ge­riau­sią re­zul­ta­tą pres­ ti­ži­nia­me tur­ny­re per pa­sku­ti­nius aš­tuo­nis se­zo­nus. VTB Vie­nin­go­ jo­je ly­go­je „Je­ni­sej“ var­žo­vai taip pat sėk­min­gai rung­ty­niau­ja. Pa­ vyz­di­nė jų per­ga­lė – 76:66 prieš Mask­vos CSKA.“ Kras­no­jars­ko eki­pos vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Vla­dis­la­vas Ko­no­va­lo­ vas pa­brė­žė, kad vie­nas „Žal­gi­rio“ ko­zi­rių – pa­tir­tis. „Kau­no ko­man­da – vie­na VTB Vie­nin­go­sios ly­gos B gru­pės ly­de­ rių, už­si­grū­di­nu­si Eu­ro­ly­go­je. To pa­kan­ka api­bū­din­ti jos jė­gą. Be to, „Žal­gi­ris“ – pa­ty­ręs ko­lek­ty­vas, iš­si­ski­rian­tis draus­min­gu, įvai­rio­ mis tak­ti­nė­mis sche­mo­mis grin­ džia­mu žai­di­mu. Mū­sų var­žo­vų gre­to­se – daug ly­gia­ver­čių krep­ ši­nin­kų, tre­ne­riai su­ma­niai juos kei­čia, tad „Žal­gi­ris“ žai­džia grei­ tą, ag­re­sy­vų krep­ši­nį. Pri­va­lė­si­me ras­ti pa­ti­ki­mą gy­ny­bos bū­dą, kad at­rem­tu­me jų spau­di­mą“, – teigė V.Konovalovas. Žal­gi­rie­čiai į Kras­no­jars­ką at­ skri­do iš Mask­vos, kur bu­vo ap­ si­s to­j ę po per­ga­l in­g ų (76:58)

Tai paaiš­kė­jo Eu­ro­ly­gai pa­tvir­tin­us aš­tunt­fi­na­lio var­žy­bų tvar­ka­raš­tį. Pir­mą­jį E gru­pės ma­čą sa­vo aikš­tė­je Lie­tu­vos čem­pio­nai žais 2013-ųjų sau­sio 4-ąją su Ma­la­ gos „Uni­ca­ja“, o pa­sku­ti­nę dvi­ ko­vą – ba­lan­džio 4-ąją „Žal­gi­rio“ are­no­je su Bam­ber­go „Bro­se Bas­ kets“ eki­pa. F gru­pė­je var­žy­sis Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“, „Bar­ce­lo­na Re­gal“, Mask­vos sri­ties „Chim­ ki“, Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“, Sie­nos „Mon­te­pas­chi“, Stam­bu­lo „Be­sik­ tas JK“ ir „Fe­ner­bah­çe Ül­ker“ bei Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“.

„Top 16“ E gru­pė 2012 m. gruo­d žio 28 d. Atė­nuo­se: „Pa­nat­h i­nai­kos“ – „Žal­g i­r is“. 2013 m. sau­s io 4 d. Kau­ne: „Žal­g i­ ris“ – Ma­la­gos „Uni­ca­ja“, sau­sio 11 d. Mad­r i­de: „Real“ – „Žal­g i­r is“, sau­s io 17  d. Kau­ne: „Žal­g i­r is“ – Mask­vos CSKA, sau­sio 25 d. Stam­bu­le: „Ana­ do­lu Efes“ – „Žal­g i­r is“, sau­s io 31 d. Kau­ne: „Žal­g i­r is“ – Ber­ly­no AL­BA,

Į tre­čią­jį eta­pą – at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas – iš gru­pių pa­teks po 4 ko­man­das, ku­rios dėl ke­lia­la­pių į fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­rą ba­lan­džio 9–25 die­no­mis kau­sis iki tri­jų per­ ga­lių. Po­ras su­da­rys: E1 – F4, F2 –

va­s a­rio 15 d. Bam­ber­ge: „Bro­se Bas­ kets“ – „Žal­gi­ris“, va­sa­rio 21 d. Kau­ne: „Žal­g i­ris“ – „Pa­nat­hi­nai­kos“, ko­vo 1 d. Ma­la­go­je: „Uni­ca­ja“ – „Žal­g i­r is“, ko­vo 7 d. Kau­ne: „Žal­g i­r is“ – „Real“, ko­vo 15 d. Mask­vo­je: CSKA – „Žal­g i­r is“, ko­ vo 21 d. Kau­ne: „Žal­g i­r is“  – „Ana­do­ lu Efes“, ko­vo 28 d. Ber­ly­ne: AL­BA – „Žal­gi­ris“, ba­lan­džio 4 d. Kau­ne: „Žal­ gi­r is“ – „Bro­se Bas­kets“.

E3, F1 – E4, E2 – F3. Fi­na­lo ket­ver­ to tur­ny­ras vyks ge­gu­žės 10–12 d. Lon­do­ne. Pus­fi­na­ly­je jė­gas iš­mė­ gins E1 – F4 ir F2 – E3 bei F1 – E4 ir E2 – F3 ma­čų nu­ga­lė­to­jai. KD inf.


11

Ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

E.Pet­raus­kas: no­rė­jau Lietuvai iš­ko­vo­ti me­da­lį Prie Lon­do­no olim­ pi­nė­se žai­dy­nė­ se iš­ko­vo­to bron­ zos me­da­lio bok­ si­nin­kas Eval­das Pet­raus­kas pri­dė­ jo 1-ojo Eu­ro­pos olim­pi­nių vil­čių (19–22 me­tų) čem­ pio­na­to si­dab­rą.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„„Kon­ku­ren­tai: E.Pet­raus­kas (dešinėje) Eu­ro­pos olim­pi­nių vil­čių čem­pio­na­te su­ti­ko ir

Suk­lu­po tik fi­na­le

Ka­li­ning­ra­de vy­ku­sios var­žy­bos E.Pet­raus­kui bu­vo pir­ma­sis rim­tas iš­ban­dy­mas po olim­pia­dos. Įvei­kęs tris var­žo­vus, Vla­di­mi­ro Ba­je­vo ir Vin­co Mu­raus­ko auk­lė­ti­nis pa­sie­ kė fi­na­lą, ku­ria­me 8:13 nu­si­lei­do tik Ru­si­jos at­sto­vui Ava­kui Uz­li­ja­nui. Šios svo­rio ka­te­go­ri­jos, ku­rio­ je var­žė­si 18 da­ly­vių, aš­tunt­fi­na­ly­ je dvi­de­šimt­me­tis odi­nės pirš­ti­nės meist­ras iš Trak­sė­džių 12:9 pra­no­ ko pran­cū­zą Cha­ba­ne Fe­hi­mą, ket­ virt­fi­na­ly­je 15:7 nu­ga­lė­jo ar­mė­ną Ar­tū­rą Ki­ra­dži­ja­ną, o ke­lią į fi­na­ lą pra­si­sky­nė 19:8 su­triuš­ki­nęs uk­ rai­nie­tį Ole­gą Nek­liu­do­vą. „Bu­vau tik­rai la­bai ge­rai pa­si­ruo­ šęs ir ku­pi­nas ryž­to par­vež­ti į Lie­ tu­vą bet ko­kios pra­bos ap­do­va­no­ ji­mą. Vi­si var­žo­vai šia­me tur­ny­re

ge­rai pa­žįs­ta­mų var­žo­vų. 

bu­vo pa­ties aukš­čiau­sio ly­gio. Jau pir­mo­jo­je dvi­ko­vo­je su Pran­cū­ zi­jos bok­si­nin­ku te­ko pa­plu­šė­ti iš pe­ties. Ch.Fe­hi­mą ne­blo­gai pa­ ži­no­jau iš praė­ju­sių me­tų, nes su juo te­ko su­si­kau­ti. La­bai džiau­ giau­si lai­mė­jęs, o ši per­ga­lė įkvė­ pė ir to­les­niems žy­giams“, – kal­ bė­jo E.Pet­raus­kas.

ai­ba.bo­xing nuo­tr.

tad spor­ti­nin­kams bu­vo su­da­ry­tos pui­kiau­sios są­ly­gos, o ko­vas ste­bė­ jo dau­gy­bė sir­ga­lių“, – įspū­džiais da­li­jo­si E.Pet­raus­kas. Čem­pio­na­te da­ly­va­vo 139 ko­vo­ to­jai iš 30 ša­lių. Šio­mis var­žy­bo­mis E.Pet­raus­ kas jau pra­dė­jo reng­tis ki­tą­met vyk­sian­tiems Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tams.

Ki­tą­met – svar­būs star­tai

Anot olim­pie­čio, Eu­ro­pos bok­ so olim­pi­nių vil­čių čem­pio­na­tas – so­li­džios var­žy­bos. „Ka­li­ning­ra­de ko­vė­si la­bai pa­jė­ gūs bok­si­nin­kai iš įvai­rių Eu­ro­pos kam­pe­lių. Kon­ku­ren­ci­ja tik­rai bu­vo di­džiu­lė, o var­žy­bų or­ga­ni­za­ci­ja – be prie­kaiš­tų. Ru­sai mėgs­ta bok­są,

Ka­li­ning­ ra­de ko­vė­ si la­bai pa­ jė­gūs bok­ si­nin­kai iš įvai­rių Eu­ro­pos kam­pe­ lių. Kon­ku­ ren­ci­ja tik­ rai bu­vo di­ džiu­lė.

Iš­ko­vo­jo du me­da­lius

Be E.Pet­raus­ko, iš Ka­li­ning­ra­do su me­da­liu su­grį­žo ki­tas Ši­lu­tės bok­so mo­kyk­los at­sto­vas Ed­ga­ras Skur­ de­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 60 kg). Jis su­klu­po pus­fi­na­ly­je, 8:15 nu­ si­lei­dęs Azer­bai­dža­no bok­si­nin­kui El­vi­nui Isa­je­vui.

Iki me­da­lio vos vie­no žings­ nio pri­trū­ko kau­nie­čiui Man­tui Va­la­vi­čiui (dau­giau nei 91 kg). 12 bok­si­nin­kų var­žy­bo­se lie­tu­vis įvei­kė Gru­zi­jos at­sto­vą Tor­ni­kę Pu­ri­ča­miaš­vi­lį, bet 8:15 nu­si­lei­ do Chris­tia­nui Le­wan­dows­kiui iš Vo­kie­ti­jos. Ne­pa­si­se­kė 2010 m. 1-ųjų Jau­ni­mo olim­pi­nių žai­dy­ nių čem­pio­nui ma­ri­jam­po­lie­čiui Ri­čar­dui Kun­cai­čiui (iki 69 kg, 14 da­ly­vių), ku­ris ket­virt­fi­na­ly­je 6:12 pra­lai­mė­jo Vo­kie­ti­jai at­sto­ vau­jan­čiam Arai­kui Ma­ru­tia­nui. Iš kar­to į ket­virt­fi­na­lį pa­te­kęs kau­nie­tis Ro­kas Mi­šaus­kas (iki 91 kg, 11 da­ly­vių) 7:12 pra­lai­mė­jo Es­ti­jos odi­nės pirš­ti­nės meist­rui Rai­nui Karl­so­nui.

At­le­tams pa­sky­rė sti­pen­di­jas Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­ te­to (LTOK) vyk­do­ma­ja­me ko­mi­te­ te ap­tar­ti ren­gi­mo­si Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nėms žai­dy­nėms prie­mo­nių pla­no met­me­nys ir pa­tvir­tin­tos sti­ pen­di­jos spor­ti­nin­kams.

Pa­gal šių me­tų re­zul­ta­tus nu­spręs­ta 32 at­le­tams, ku­rie tu­ri dau­giau­siai ga­li­my­bių 2016-ųjų va­sa­ros žai­dy­ nė­se siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų, skir­ti LTOK sti­pen­di­jas po 2000 li­tų. Ats­ kai­čius mo­kes­čius olim­pie­čiai gaus po 1610 Lt. Be to, ge­riau­siems ša­lies spor­ti­nin­kams Lie­tu­vos olim­pi­nis spor­to cent­ras (LOSC) mo­ka vals­ ty­bės sti­pen­di­jas, ku­rių dy­dis, at­si­ žvel­giant į pa­siek­tus re­zul­ta­tus, yra nuo 1495 iki 3497 li­tų, bei maist­pi­ ni­gius, kai at­le­tai tre­ni­ruo­ja­si ar da­ ly­vau­ja var­žy­bo­se už­sie­ny­je. Tarp 32 sti­pen­di­nin­kų yra irk­luo­ to­jai Jev­ge­ni­jus Šuk­li­nas, Min­dau­gas Griš­ko­nis, Ro­lan­das Maš­čins­kas, Sau­lius Rit­te­ris ir Do­na­ta Viš­tar­tai­ tė, bok­si­nin­kai Eval­das Pet­raus­kas ir Egi­di­jus Ka­va­liaus­kas, bu­riuo­to­ jai Gin­ta­rė Scheidt ir Juo­zas Ber­no­ tas, dvi­ra­ti­nin­kės Vil­ma Rim­šai­tė, Si­mo­na Kru­pec­kai­tė, Gin­ta­rė Gai­ ve­ny­tė, Vi­li­ja Se­rei­kai­tė, Auš­ri­nė Tre­bai­tė ir Vai­da Pi­kaus­kai­tė, dziu­ do im­ty­nių meist­rai Ma­rius Paš­ke­ vi­čius ir Ka­ro­lis Bau­ža, grai­kų-ro­ mė­nų im­ty­nių at­sto­vai Min­dau­gas Miz­gai­tis, Alek­sand­ras Ka­za­ke­vi­ čius ir Eg­da­ras Venc­kai­tis, leng­ vaat­le­čiai Vir­gi­li­jus Alek­na, Aust­ra Sku­jy­tė, Kris­ti­na Sal­ta­no­vič, Zi­nai­ da Send­riū­tė, Ai­ri­nė Pal­šy­tė, Rai­ vy­das Sta­nys ir Li­na Grin­či­kai­tė, plau­ki­kai Rū­ta Mei­lu­ty­tė ir Gied­rius Ti­te­nis bei šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­ vės meist­rai Lau­ra Asa­daus­kai­tėZdnep­rovs­kie­nė, Jus­ti­nas Kin­de­ris ir Gin­ta­rė Venč­kaus­kai­tė. KD inf.


12

KetvirtADIENIS, gruodžio 20, 2012

turtas@diena.lt Redaktorius Stasys Gudavičius

turtas

Kaip gy­ve­no eko­no­mi­ka

Iš 2012 m. eko­no­mi­nių įvy­kių Lie­tu­vo­je ga­li­ma išs­kir­ti pa­si­ra­ šytą kon­ce­si­jos su­tartį su „Hi­ta­chi“ dėl ato­minės elekt­rinės sta­tybų, pa­ta­riamąjį re­fe­ren­dumą dėl bran­duo­linės ener­ge­ti­kos, mi­ni­ma­lios al­gos kils­telė­jimą ir spren­dimų dėl su­skys­tintųjų dujų ter­mi­na­lo pri­ėmimą.

ma­sis re­fe­ren­du­mas dėl ato­minės elekt­rinės, ja­me da­ly­va­vo dau­ giau kaip pusė ša­lies gy­ven­tojų ir du treč­da­liai jų bal­sa­vo prie­š. Be to, su­si­for­ma­vo nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma ir nau­ja Vy­riau­sybė, ku­ri skep­tiš­kai žvel­gia į VAE pro­jektą. Ki­ta ver­tus, nau­jie­ji val­dan­tie­ji bent kol kas muis­to­si dėl ato­minės elekt­r inės sta­tybų ga­l i­mybės. Spren­dimą, sta­ty­ti ar ne, jie ža­da priim­ti per atei­nantį pus­metį.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Re­fe­ren­du­mas nu­braukė pro­jektą?

Dar bu­vu­si Vy­riau­sybė, va­do­vau­ ja­ma And­riaus Ku­bi­liaus, ak­ty­viai stūmė Vi­sa­gi­no ato­minės elekt­ rinės (VAE) pro­jektą. Pa­va­sarį ir va­ sarą bu­vo pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mai su ja­ponų bend­ro­ve „Hi­ta­chi“ dėl jos da­ly­va­vi­mo įgy­ven­di­nant šį pro­ jektą. Tie­sa, ga­lu­ti­nių su­tar­čių pa­ si­ra­šy­mas nu­kel­tas į 2013-uo­sius. A.Ku­bi­lius pla­na­vo, kad tais me­ tais bus su­si­tar­ta ir pa­si­ra­šy­tos su­ tar­tys su re­gio­ninė­mis par­tnerė­mis, iš­reiš­ku­sio­mis norą da­ly­vau­ti VAE pro­jek­te. Tai Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, galbūt, jei­gu su­gal­vos grįžti, ir Len­ki­ja. Ta­ čiau šių metų spalį įvy­ko pa­ta­ria­

Vis dar ti­ki­si

Vi­sus 2012-uo­sius vy­ko dis­ku­si­ jos ir jos dar ne­si­baigė dėl to, kaip turėtų būti fi­nan­suo­ja­mas Ig­na­li­ nos ato­minės elekt­rinės (IAE) už­ da­ry­mas. ES 2014–2020 m. fi­nan­ sinė­je per­spek­ty­vo­je šiam pro­jek­tui

Me­ti­nio rea­laus BVP po­ky­čio pro­gnozės skir­tin­go­se ša­ly­se (pro­c.) Ša­lis

pa­si­ūlė tik treč­dalį lėšų, ku­rių pra­ šė Lie­tu­va. Kai metų pa­bai­go­je ES vals­ty­bių va­do­vai tarė­si dėl nau­jos fi­nan­sinės per­spek­ty­vos, lyg ir bu­ vo pre­li­mi­na­riai su­si­tar­ta iš anks­to nu­ma­tytąjį lėšų kiekį pa­di­din­ti be­ ne dvi­gu­bai. Ta­čiau dėl vi­so fi­nan­si­nio pa­ke­ to ne­bu­vo su­tar­ta ir de­ry­bos šiuo klau­si­mu nu­kel­tos į kitų metų pra­džią. Ofi­cia­lu­sis Vil­nius vis dar ti­ki­si, kad 2014–2020 m. IAE už­ da­ry­ti ES skirs pa­kan­ka­mai lėšų. Pa­ma­žu įgy­ven­di­na­mi elekt­ ros jung­čių su ki­to­mis vals­tybė­mis pro­jek­tai – su Len­ki­ja ir Šve­di­ja. Kol kas Lie­tu­va apie 60–70 pro­c. vi­sos su­nau­do­ja­mos elekt­ros ener­ gi­jos im­por­tuo­ja iš už­sie­nio, liū­to dalį – iš Ru­si­jos. Šių metų spalį Lie­tu­vos elekt­ rinė­je Elektrė­nuo­se ati­da­ry­tas nau­ jas – de­vin­ta­sis – blo­kas, kai­navęs 1,3 mlrd. litų. Jis šiek tiek pa­ge­ri­no ap­si­rūpi­ni­mo elekt­ros ener­gi­ja pa­ dėtį Lie­tu­vo­je, ta­čiau da­bar bus su­ nau­do­ja­ma dau­giau ru­siškų dujų.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Lie­tu­va

3,5

3,2

3,5

JAV

2,2

2,4

2,7

A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sybė pri­ėmė vi­ sus rei­kia­mus spren­di­mus dėl su­

Ki­ni­ja

7,7

8,1

7,7

Komentarai

Vo­k ie­ti­ja

0,8

0,6

1,5

Ru­si­ja

3,5

3,4

4

Len­k i­ja

2,4

2,7

3,7

Eu­ro zo­na

–0,4

–0,2

0,8

Sta­tom ter­mi­nalą

Gi­ta­nas Nausė­da

SEB ban­ko pre­z i­den­to pa­tarė­jas

Šal­ti­nis: SEB ban­kas

Kauno regioninio inovacijų centro kolektyvas visiems esamiems ir būsimiems klientams šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga linki išminties, geranoriškumo ir sėkmės! Minėdamas savo veiklos dešimtmetį dovanoja nemokamą verslo konsultacijų dieną – 2013 m. sausio 4 d. nuo 8 iki 17 val. Išankstinė registracija e. paštu ic@ktc.lt arba tel. (8 37) 333 036.

L

ie­t u­vos eko­n o­m i­kos sta­ bi­lu­m as yra džiu­g i­n an­t is, ta­č iau tra­p us reiš­k i­n ys. To­k io­m is ap­l in­k ybė­m is neiš­ven­g ia­m ai ky­l a gin­č as tarp tų, ku­r ie siū­l o to­l iau kep­t i eko­n o­m inį py­r agą ir jį pro­t in­g ai rai­k y­t i, bei tų, ku­r ie ku­p i­n i ryž­to jį kuo grei­č iau per­d a­l y­t i. Nau­j o­s ios Vy­r iau­s ybės pro­g ra­m o­j e ap­s tu prie­m o­n ių, ku­ rių tiks­l as – ma­ž in­t i so­c ia­l inę at­ skirtį ir skurdą, ta­č iau po­p ie­r iu­j e jos at­ro­d o kur kas gra­ž iau, nei ga­l i būti rea­lybė­j e.

Skai­čiuo­ jama, kad vien vals­ tybės biud­že­tui MMA pa­kėli­mas iki 1000 litų at­sieis 65–70 mln. litų.

„„Neaiš­ku­mas: VAE pro­jek­tas bu­vo stip­riai stu­mia­mas

skys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­mi­na­ lo sta­ty­bos Klaipė­do­je, ties Kiaulės Nu­ga­ros sa­la. Jis turėtų pra­dėti veik­ ti 2014-ųjų pa­bai­go­je. Ter­mi­na­lo sta­ty­bos kai­na – apie 1,5 mlrd. litų. Nau­jo­ji Vy­riau­sybė ir Pre­zi­dentė Da­ lia Gry­baus­kaitė ne­prieš­ta­rau­ja šiam pro­jek­tui ir jį re­mia, ža­da tęsti.

Pa­va­sarį ir va­sarą bu­vo įsi­lieps­ no­ju­sios rim­tos dis­ku­si­jos dėl to, kad galbūt vertėtų ši­lu­mos ūkį na­ cio­na­li­zuo­ti ir per­duo­ti spe­cia­liai įsteig­tai vals­tybės įmo­nei. Ta­čiau tos kal­bos nesibaigė­nie­kuo. Sei­mas Pre­zi­dentės siū­ly­mu pri­ ėmė ke­lias ši­lu­mos ūkį reg­la­men­

Įvai­r ių vi­s uo­m enės gru­p ių lūkes­ čiai yra di­d e­l i, todėl žmonėms tek­ tų nu­s i­v il­t i naują ­j a vald­ž ia, jei­g u ga­r o pa­k aktų tik gar­s iai švilp­t i, o ne il­g a­l aikį po­v eikį tu­r in­č ioms prie­m onėms. 2009–2010 m. siautė­ ju­s i krizė nei­g ia­m ai at­s i­l iepė dau­ ge­l io ge­r o­v ei, o vi­d inė de­v al­v a­c i­ ja skaud­ž iai kir­t o tiek per įmo­n ių, tiek per namų ūkių fi­n an­s us. Vers­l ui te­k o su­s i­t ai­k y­t i su mažė­ jan­č ia pel­n o nor­m a ar net nuo­s to­ liu, žmonėms – su ap­k ar­p y­t ais at­ly­ gi­n i­m ais, so­c ia­l inė­m is iš­m o­ko­m is ir ki­to­m is pa­j a­m o­m is. Nau­j o­s ios Vy­r iau­s ybės sie­k is nuo 2013 m. sau­s io 1-osios pa­d i­d in­t i mi­ ni­m a­l ią mėne­s inę algą (MMA) nuo 850 iki 1000 litų yra am­bi­c in­g as, ta­ čiau jis ne­t urėtų su­d re­b in­t i ša­l ies eko­n o­m i­kos pa­m atų ir net pa­d ėtų išt­r auk­t i iš šešė­l io dalį da­b ar vo­ ke­l iuo­s e mo­k amų at­ly­g i­n imų. Ki­t a ver­t us, ga­l i kil­t i pa­g undų jau ar­t i­

miau­s io­j e atei­t y­j e dar ne kartą pa­ di­d in­t i MMA ir taip des­t a­b i­l i­z uo­ ti ne tik vie­š uo­s ius fi­n an­s us, bet ir dar­b o rinką. Kur kas skep­t iš­k iau reikėtų ver­ tin­t i už­m o­j us įdieg­t i pro­g re­s i­n ius tur­t o ir pa­j amų mo­k es­č ius. Kur kas reikš­m in­g iau yra tai, kad nė­ ra tie­s io­g i­n io ry­š io tarp pro­g re­ sinės gy­v en­t ojų pa­j amų mo­k es­ čio (GPM) sis­t e­m os įgy­v en­d i­n i­m o i r so­c ia ­l i nės at ­s k i r ­t ies ma žė­j i­ mo. Pa­r a­d ok­s a­l u, ta­č iau, re­m ian­ tis „Eu­r os­t at“ duo­m e­n i­m is, krizės lai­k o­t ar­p iu pa­j amų ato­t rūkis daž­ niau ap­t irp­d a­v o ne pro­g re­s inę, o pro­p or­c inę GPM sis­t emą tai­k an­ čio­s e ša­l y­s e. SEB ban­k as ir šį kartą ne­p a­k eitė 2012 m. ša­l ies BVP plėtros pro­ gnozės (3,5 pro­c .), ta­č iau su­m a­ž i­n o lūkes­č ius dėl 2013 ir 2014 m. – ati­t in­ ka­m ai nuo 4 iki 3,2 pro­c . ir nuo 4 iki 3,5 pro­c .


13

KetvirtADIENIS, gruodžio 20, 2012

turtas Au­gimą ­ su­ma­ži­no

Prog­no­zes ­ pa­ge­ri­no

Lapk­ritį eko­no­mi­kos rai­dos pro­gno­zes ir per­spek­ty­vas pa­skelbė ir Lie­tu­vos ban­kas. Pa­sak Lie­tu­vos ban­ko eks­pertų, pa­sau­ly­je blogė­jant lūkes­čiams dėl eko­no­mi­kos au­gi­ mo, pra­stes­nių eko­no­mi­nių per­spek­tyvų ti­ ki­ma­si ir Lie­tu­vo­je. Nu­ma­to­ma, kad rea­lu­sis BVP, 2012 m. pa­didėjęs 3 pro­c., kitą­met pa­ augs ne­ką dau­giau – 3,1 pro­c. Ke­liais mėne­ siais anks­čiau Lie­tu­vos ban­kas pro­gno­za­vo 3,4 pro­c. BVP au­gimą 2013-ai­siais.

Vie­na did­žiau­sių Eu­ro­pos ban­ki­nin­kystės gru­pių „UniC­re­dit Group“ pro­gno­zuo­ja, kad Lie­tu­vos ūkis šie­met augs 3,3 pro­c., atei­nan­ čiais me­tais didės 3,2 pro­c., o 2014-ai­siais – 3,3 pro­c. Sa­vo pro­gnozę grupė pa­ge­ri­no dėl to­les­nio sva­raus eks­por­to indė­lio ir stip­rių pa­sku­ti­nių ket­vir­čių. „UniC­re­dit“ ana­li­ti­kai taip pat skai­čiuo­ja, kad šie­met vi­du­tinė me­ tinė inf­lia­ci­ja Lie­tu­vo­je sieks 3 pro­c., 2013 m. – 2,8 pro­c., o 2014 m. – 2,7 pro­c.

2012-ai­siais?

bu­vu­sios Vy­riau­sybės, ta­čiau po spalį įvy­ku­sio re­fe­ren­du­mo jo atei­tis mig­lo­ta. 

tuo­jan­čių įsta­tymų pa­tai­sas, ku­rių tiks­las – su­ma­žin­ti šil­dy­mo kainą gy­ven­to­jams. Šį ru­denį pra­si­dėjus šil­dy­mo se­zo­nui kai­nos iš­ties kiek pa­mažė­jo, ta­čiau ne tiek dėl priim­ tųjų įsta­tymų pa­taisų, kiek dėl ko­ re­guo­ja­mos Lie­tu­vai tie­kiamų du­ jų kai­nos.

Pau­lius Lu­kaus­kas Įstai­gos „Vers­l i Lie­tu­va“ ge­ne­ra­l i­n is di­rek­to­r ius

2

012 m. bu­vo ge­res­n i nei vi­ sos pro­g nozės. Nors Va­k arų Eu­r o­p o­j e bu­v o stag­n a­c i­ ja, Lie­t u­vos eks­p or­t uo­to­j ai su­g ebė­j o pa­d i­d in­t i sa­vo eks­p ortą šio­s e rin­ko­s e, taip pa­d i­d in­d a­m i jų uži­m amą rin­k os dalį. Vie­n as sė­ kmės veiks­n ių bu­vo že­m esnės nei kon­k u­r entų iš­l ai­d os dar­b o už­m o­ kes­č iui. La­b ai su­m ažė­j o pre­k y­b os de­f i­c i­ tas (prekės ir pa­s lau­g os). Lie­t u­vos ban­k o pa­s kelb­t ais duo­m e­n i­m is,

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Nuo lie­p os po be­m až ket­ve­r ių metų per­t rau­kos pa­ga­l iau bu­ vo šiek tiek pa­d i­d in­ta mi­n i­m a­ li mėne­s inė al­ga (MMA). Da­bar ji sie­k ia 850 litų. Nau­jo­j i vald­ žia jau de­monst­ruo­ja pa­si­ry­žimą nuo Naujųjų metų MMA pa­kel­

ti iki 1000 litų. Vers­l as rau­ko­s i – tai kai­n uos pa­p il­d o­m ai, kar­ tais ga­n a ne­m en­kai. Skai­č iuo­ja­ ma, kad vien vals­tybės biud­že­tui MMA pa­kėli­mas iki 1000 litų at­ sieis 65–70 mln. litų. Ta­č iau fi­ nansų mi­n ist­ras Ri­m an­tas Šad­ž ius

2012-ai­s iais nuo sau­s io iki rugsė­ jo pre­k y­b os de­f i­c i­t as su­d arė 630 mln. litų, o tuo pa­č iu lai­ko­t ar­p iu 2011 m. – 2,2 mlrd. litų. Pa­g al pa­t iks­ lin­t as mūsų pro­g no­z es 2012-ai­s iais bend­ra eks­p or­to vertė bus 11,1 pro­c . di­desnė. 2013 m. pro­g no­z uo­ja­me sta­bi­l ias eks­ por­to kai­n as, o tai reiš­k ia, kad au­g i­ mo tem­p as ga­l i šiek tiek sulėtė­t i, pa­ ly­g in­t i su 2012-ai­s iais, bet ne­d aug. Ma­no­me, kad ne­bus ir tei­g ia­mo pa­ klau­s os šuo­l io dėl pra­s tos eko­no­ minės per­s pek­t y­vos Va­k arų Eu­ro­ po­j e. Bend­ra eks­p or­to vertė turėtų pa­d idė­t i 8 pro­c . Atei­nan­t ys me­tai turėtų būti sėkmin­ gi baldų pra­mo­nei – dėl il­ga­lai­k ių su­ tar­čių su IKEA, taip pat mais­to pra­mo­ nei, che­m i­j os pra­mo­nei, trans­p or­to sek­to­r iui, tu­r iz­mui, sta­t ybų sek­to­r iui, ti­k imės ir ge­res­n io IT pa­slaugų eks­ por­to, nes sek­to­r iaus bend­rovės pa­ sta­r uo­sius ke­le­r ius metus sėkmin­gai

da­ly­v a­vo įvai­r iuo­s e pa­s au­l i­n iuo­s e ren­g i­n iuo­s e ir su­l aukė tarp­t au­t i­n io pri­p a­ž i­n i­mo. Ne­m a­no­me, kad 2013 m. Va­k arų Eu­ ro­p os vals­t ybės smar­k iai augs, grei­ čiau­s iai re­g ioną ka­muos stag­n a­c i­ ja, todėl di­d e­l is eks­p or­to į Va­k arų Eu­ro­p os ša­l is au­g i­m as la­b ai ma­ž ai tikė­t i­n as. Ša­l ių kai­my­n ių eko­no­m i­ koms pro­g no­z uo­j a­m i daug ge­res­ ni me­t ai, au­g i­m as iš­l iks smar­k us, o tai yra ge­r as ženk­l as Lie­t u­vos eks­ por­t uo­t o­j ams. Skan­d i­n a­v i­j os rin­ koms pro­g no­z uo­j a­m a dau­g iau ma­ žiau sta­b i­l i pa­d ėtis, tai yra taip pat ge­r as ženk­l as Lie­t u­v ai, nes Skan­d i­ na­v i­j os rin­kos pa­s ta­r ai­s iais me­t ais la­biau­s iai do­m i­n a Lie­t u­vos eks­p or­ tuo­to­j us. Nors Ru­s i­j os eko­n o­m i­k a pri­k lau­s o­m a nuo ener­g i­j os iš­tek­l ių kainų, atei­n an­č iais me­t ais di­des­n ių po­k y­č ių šio­j e sri­t y­j e ne­p rog­no­z uo­ ja­m e, todėl Ru­s i­j os per­s pek­t y­vos taip pat tei­g ia­mos.

Kils­telė­ta al­ga

14

3,5

pro­c.

šių metų BVP au­gimą lapk­ri­čio pa­bai­go­je pro­gno­za­vo Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja.


14

KetvirtADIENIS, gruodžio 20, 2012

turtas

Kaip gy­ve­no Lietuvos eko­no­mi­ka 2012-ai­siais? at­k rei­p ia dėmesį, 13 kad mi­ni­ma­lios al­gos pa­k ėli­m as reiš­k ia ne tik iš­l ai­ das, bet ir pa­p il­d o­m as pa­ja­m as į biud­ž etą. Mo­kes­č ių ap­l in­ko­j e di­d es­n ių po­k y­č ių šie­m et ne­b u­ vo. Sei­mas tik pri­tarė pa­si­ūly­mui nuo 2013-ųjų tai­k y­t i leng­va­t inį pri­d ėtinės vertės mo­kes­č io ta­ rifą pe­r io­d i­n ei spau­d ai. Pas­kelb­ta, kas vals­tybės įmonės šie­met už­dir­bo be­ne ket­vir­ta­da­ liu ma­žiau pa­jamų, nei iš jų tikė­ jo­si vald­žia.

Sus­tab­dy­ta veik­la

Metų pa­bai­go­je „su­spro­go“ Na­cio­ na­linė kre­di­to uni­ja (NKU). Lie­tu­ vos ban­kas su­stabdė jos veiklą, pa­skyrė lai­kinąjį ad­mi­nist­ra­to­rių, teisė­sau­ga pra­dėjo šios ir dar ke­ lių unijų veik­los ty­rimą. Su­lai­ky­ti NKU va­do­vai. Pas­kelb­ta, kad žmo­ nės pa­ni­kuo­ja ir ma­ži­na sa­vo indė­ lius kre­di­to uni­jo­se. Lie­tu­vos ban­kas šie­met ėmė­ si griež­tin­ti greitųjų kre­ditų įmo­ nių veiklą, ėmėsi spręsti bankų pa­ slaugų įkai­nių pro­blemą.

Tęsėsi ir dar ne­si­baigė bank­ru­ ta­vu­sio „Sno­ro“ epopė­ja. Pa­va­ sarį su­da­ry­tas kre­di­to­rių ko­mi­te­ tas, ku­ris ėmėsi rea­li­zuo­ti „Sno­ro“ turtą. Kol kas se­ka­si ga­na sun­kiai. Nors va­di­na­muo­sius sno­riu­kus už pa­ly­gin­ti ne­di­delę kainą per­ ėmė Lie­tu­vos pa­štas – jis jau da­ lį sno­riukų per­darė į sa­vo ma­žuo­ sius sky­re­lius. Dis­ku­si­ja nesibaigė­nie­kuo

Metų vi­d u­r y­j e ak­ty­v iai dis­k u­ tuo­ta dėl dar­b o rin­kos li­b e­ra­

Komentaras

Eval­das Ra­po­las

NOR­DIA BAUB­LYS & PART­N ERS

2

012 m. dau­g iau­s ia pa­s i­ žymė­j o tam tik­r ais po­k y­ čiais dar­b o teisė­j e. Dėl nuo­l at be­s i­k ei­č ian­ čios vi­s uo­m enės nau­j o­v ių dar­b o teisės sri­t y­j e at­s i­r an­d a ko­n e kas­ met. 2012-ųjų lapk­r i­č io 6 d. pri­t ar­ ta Dar­b o ko­d ek­s o pa­kei­t i­m ams, su­s i­j u­s iems su pi­n i­g i­n ių kom­p en­ sa­c ijų už ne­p a­n au­d o­t as kas­m e­ tes ato­s to­g as iš­m okė­j i­mu. Tikė­t i­ na, kad ri­b o­j i­m as mokė­t i pi­n i­g i­nes kom­p en­s a­c i­j as už ne­p a­n au­d o­t as kas­m e­t es ato­s to­g as ne dau­g iau kaip už tre­j us me­t us la­b iau mo­t y­ vuos dar­b uo­to­j us pa­n au­d o­t i ato­

sto­g as ir leis įgy­ven­d in­t i kas­me­č ių ato­stogų tikslą – dar­buo­to­jui pailsė­t i ir su­s i­g rąžin­t i dar­bin­g umą. Šie įsta­ ty­m o pa­kei­t i­m ai įsi­g a­l io­j o gruod­ žio 1 d., o pe­rei­n a­m a­s is lai­ko­t ar­pis, iki ka­da dar­buo­to­jai tu­r i teisę iš­nau­ do­t i iki šio įsta­t y­mo su­k aup­t as ato­ sto­g as, nu­s ta­to­m as iki 2015 m. Taip pat da­l is Dar­b o ko­d ek­s o pa­ kei­t imų, su­s i­j u­s ių su nau­j a in­d i­ vi­d ua­l ių jų dar­b o ginčų nag­r inė­j i­ mo tvar­k a, įsi­g a­l ios 2013 m. sau­s io 1-ąją. Priim­to­m is pa­t ai­s o­m is kei­č ia­ ma pri­v a­l o­m a in­d i­v i­d ua­l iųjų dar­ bo ginčų nag­r inė­j i­m o ne teis­m e pro­c edū­r a – nu­s ta­t y­t a, kad dar­b o ginčų ko­m i­s i­j os veiks nuo­l at prie Vals­t y­b inės dar­b o ins­p ek­c i­j os te­ ri­to­r i­n ių sky­r ių. Pa­kei­t i­m ais sie­k ia­ ma už­t ik­r in­t i dar­b o san­t y­k ių ša­l ių teisę į ko­k y­b išką ir efek­t y­v esnį dar­b o ginčų spren­d imą. 2012 m. taip pat bu­vo priim­ta ne­ma­ žai spren­dimų, lem­sian­čių po­ky­čius 2013-ai­siais. Šiais me­tais bu­vo pri­tar­ ta siū­ly­mui nu­sta­ty­ti, kad teisės ak­tai

įsi­ga­lios, kai bus pa­skelb­ti in­ter­ne­te, o ne po­pie­r i­n ia­me „Vals­tybės ži­n ių“ lei­d i­ny­je. Priim­ta­me Teisėkū­ros pa­ grindų įsta­ty­me nu­ma­to­ma, kad nuo 2013 m. ko­vo 1 d. vi­si priim­ti teisės ak­ tai įsi­ga­lios, kai bus pa­skelb­ti elekt­ro­ ni­nia­me Teisės aktų re­gist­re. 2013 m. ko­vo 1-ąją įsi­ga­lios ir Fi­zi­nių as­menų bank­ro­to įsta­ty­mas. Įsi­ga­lio­ jus fi­zi­nio as­mens bank­rotą re­gu­liuo­ jan­čioms teisės nor­moms, as­me­nys, su­si­du­rian­tys su ne­mo­ku­mo pro­ble­ ma, per pen­ke­rius me­tus galėtų mak­ si­ma­liai at­si­skai­ty­ti su sa­vo kre­di­to­ riais, o pra­ėjus šiam ter­mi­nui li­ku­si sko­los da­lis būtų nu­ra­šy­ta. Įsta­ty­mas būtų tai­ko­mas fi­zi­niam as­me­niui neat­ siž­vel­giant į tai, ka­da at­si­ra­do jo sko­li­ niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, tad at­si­rastų ga­li­ mybė sko­las su­si­tvar­ky­ti ir as­me­nims, ku­rie jau da­bar yra ne­mokūs. Po šios pro­cedū­ros iš esmės būtų ne tik at­kur­ tas fi­zi­nio as­mens mo­ku­mas, bet ir su­ da­ry­tos sąly­gos šiam as­me­niui grįžti į eko­no­minį gy­ve­nimą, o kre­di­to­riams at­gau­ti did­žiąją dalį sko­los.

li­z a­v i­m o, ini­c i­j uo­to bu­v u­s ios A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sybės. Ta­čiau pro­fsąjun­goms ir po­li­ti­kams pa­ si­p rie­š i­n us dar­b o rin­kos sis­te­ mo­je fak­tiš­kai nie­ko ne­pa­keis­ta. Da­bar­t inė Vy­r iau­sybė apie dar­ bo rin­kos li­b e­ra­l i­za­v imą ne­b e­ kal­ba. Metų pra­džio­je įsi­ga­lio­jo spren­ di­mas grąžin­ti pen­si­jas į prie­škri­ zinį lygį. Ta­čiau val­di­ninkų at­ly­gi­ ni­mai taip ir ne­bu­vo pa­kel­ti. Bend­ras vi­du­ti­nis mėne­si­nis at­ ly­gi­ni­mas per me­tus ki­lo ne­la­bai

smar­kiai – nuo 2,1 tūkst. iki be­ veik 2,2 tūkst. litų. Ju­ri­di­niai as­me­nys šie­met ne­be­ ga­li fi­nan­suo­ti po­li­ti­nių par­tijų, to­ dėl šios per Sei­mo rin­ki­mus turė­ jo vers­tis su sa­vo tu­ri­mo­mis lėšo­mis ir vals­tybės do­ta­ci­jo­mis, ku­rios la­bai smar­kiai pa­didė­jo – iki 20 mln. litų. Smul­kio­jo vers­lo sri­ty­je Vy­riau­ sybė kiek pa­ko­re­ga­vo ir li­be­ra­li­za­ vo tam tik­ras tvar­kas – pa­vyzd­žiui, vers­li­nin­kai jau ne­baud­žia­mi už ma­ža­reikš­miais pri­pa­žin­tus pre­ kių ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mus.

Mėne­sinė inf­lia­ci­ja, ap­skai­čiuo­ta pa­gal su­de­rintą var­to­tojų kainų in­deksą 1

Proc.

0,7

0,6 0,4

0,4 0,2

0,1 sausis

vasaris

kovas

balandis gegužė

0

0

birželis

liepa

rugpjūtis rugsėjis

spalis

–0,2

lapkritis

–0,2

Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas

BVP Lai­ko­tar­pis BVP to me­to kai­no­mis (mln. litų) BVP, ten­kan­tis vie­nam gy­ven­to­jui, to me­to kai­no­mis (mln. litų)

I ketv.

2012 m. II ketv.

III ketv.

25 299,530

28 470,652

30 076,014

8411,425

9494,867

10 052,147

Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas

Sumažės nelegalaus sienos kirtimo atvejų Statistika byloja, kad 2012 m. turis­ tais tapo ir svečių valstybių sienas kirto milijardas pasaulio gyvento­ jų. Turistai lieka turistais, deja, ne visi keliaujantys žmonės kitų šalių sienas kerta legaliai.

Kaip sumažinti į šalį patenkan­ čių nelegalių imigrantų skaičių, lengviau tokius sienos pažeidė­ jus identifikuoti, susekti ir sulai­ kyti? Lietuvoje už sienos kontro­ lę atsakingoms institucijoms šį darbą gerokai palengvina neseniai įkurtas Valstybės sienos apsau­ gos tarnybos (VSAT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų minis­ terijos Sienos kontrolės organiza­ vimo valdybos Nacionalinis koor­ dinacinis centras (NKC). Išsamiau apie šį centrą pasakoja VSAT Sienos kontrolės organizavi­ mo valdybos Nacionalinio koordi­ nacinio centro viršininkas Irman­ tas Matulis. – Gal galite įvardyti, kokia yra NKC paskirtis? – Visa informacija apie įvykius prie valstybės sienos yra registruojama ir kaupiama VSAT pasienio įvy­ kių kaupimo ir perdavimo siste­ moje. Įvykiai grafiškai pavaizduo­ jami žemėlapyje. Ši sistema leidžia NKC keistis informacija apie įvy­ kius prie valstybės sienos tarp pa­ sienio koordinacinių centrų, taip pat koordinuoti ir kontroliuoti tų centrų (tiek vietinių, tiek teritori­

– Kuo, jūsų manymu, NKC nau­ dinga? – Nauda – įvairiapusė. Šios nau­ jos įrangos panaudojimas priside­ da prie integruoto sienų valdymo sistemos kūrimo, tad galima saky­ ti, kad išorės sienų ir pasienio ruo­ žų stebėjimo informacija nuo šiol – dar patikimesnė. Dėl NKC veiks­ mingesnis tapo ir išorės sienų val­ dyme dalyvaujančių instituci­ jų tarpusavio bendradarbiavimas. Tikimės, kad nuo šiol bus išaiški­ nama dar daugiau sienos kirtimo pažeidimų ir neteisėtos migracijos atvejų. Išaiškinant neteisėtos imig­ „„Pagalba: pasieniečiams„akylai„stebėti„išorės„sienas„padeda„moderni„ racijos atvejus, turėtų išaugti išorės įranga.„„ VSAT„nuotr. sienų efektyvumas. Pagrindiniu naudos dėl NKC nių) veiksmus, efektyviau organi­ padėtį ties išorės siena gauna 24 įrengimo gavėju reikėtų laikyti Lie­ zuoti tarnybos vykdymą. Turėdami valandas per parą. Visą tą lai­ tuvos valstybę ir jos piliečius, nes informacijos apie sienos kontrolės ką informacija yra ir keičiamasi. tokiu būdu VSAT pareigūnai užtik­ vykdymui skirtas pajėgas ir prie­ NKC formuoja ataskaitas, regist­ rina valstybės saugumą ir viešą­ mones, NKC pareigūnai gali anali­ ruoja ikiteisminius tyrimus. ją tvarką, užkerta kelią nelegaliai zuoti jų panaudojimo efektyvumą, Iš VSAT vietinių ir teritorinių koor­ patekti į šalį bei užsiimti nusikals­ greičiau reaguoti į incidentus. dinavimo centrų perduodama infor­ tama veikla. Dėl šios priežasties macija yra paverčiama tam tikrais mažėja įvairių Lietuvos institucijų – Kaip NKC veikia? duomenimis. Pastarieji atskleidžia galimos finansinės sąnaudos, ku­ – NKC informacija apie įvykius tendencijas, susijusias su nelegalia rios būtų reikalingos įvairioms pro­ prie valstybės sienos keičiasi su migracija ir nusikaltimais prie vals­ cedūroms, susijusioms su sulaiky­ tiesiogiai valstybės sienos apsau­ tybės sienos. Turėdami šiuos duome­ tais sienos pažeidėjais, atlikti. gą vykdančiais ir įvykius, susiju­ nis pasieniečiai gali įvertinti grėsmes, sius su valstybės sienos kontrole, nukreiptas neteisėtam sienos kirti­ – Kas naudojasi NKC? sisteminančiais 6 VSAT teritori­ mo užkardymui ir kovai su tarpvals­ – NKC galimybėmis šiuo metu nau­ niais ir 34 vietiniais koordinaci­ tybiniu nusikalstamumu. Dėl turimų dojasi VSAT pareigūnai, kurie sau­ niais centrais. Kitaip tariant, su duomenų taip pat sustiprėja teisė­ go išorės sieną su Rusijos Fede­ VSAT rinktinėmis ir užkardomis. saugos institucijų operatyvaus rea­ racija, Baltarusijos Respublika ir Stebimos yra sausumos, oro ir jū­ gavimo ir operacijų planavimo bei Baltijos jūroje. Turima informaci­ ros sienos, NKC informaciją apie vykdymo gebėjimai. ja jie taip pat keičiasi su kaimyni­

nėmis ir kitomis Europos Sąjungos šalimis, „Frontex“ agentūra. – Ar daug prireikė lėšų įreng­ ti NKC? – Projektas „Nacionalinio koordi­ navimo centro įkūrimas (I etapas) ir valstybės sienos stebėjimo siste­ mų išplėtimas“ buvo įgyvendintas Išorės sienų fondo 2010 m. metinės programos lėšomis. Visos projekto veiklos užbaigtos iki 2012 m. bir­ želio pabaigos. Šiam projektui įgy­ vendinti buvo skirta apie 3,8 mln. litų. Europos Sąjunga finansavo 75 proc. bendros projekto vertės. Vykdant projektą „Nacionalinio koordinacinio centro įkūrimas (I etapas) ir valstybės sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ taip pat buvo įsigyta ir 16 komplektų kilnojamųjų jutiklių sistemų – pastarosios reika­ lingos stebėti ir kontroliuoti tokiems išorės sienos ruožams, kuriuose dėl geografinių ir kitokių sąlygų nega­ lima arba yra sudėtinga įdiegti sta­ cionarias sienos stebėjimo sistemas. Svarbiausiais tokio pobūdžio sienos stebėjimo sistemos plėtros tikslais VSAT atstovas įvardija siekį užkirsti kelią neteisėtam sienos kirtimui bei plėtoti tarpvalstybinio nusikalsta­ mumo prevenciją. Užs. 1054423


15

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

turtas R

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

E. registracija palengvino neįgaliųjų gyvenimą Šią vasarą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT) pradėjus veikti elektroninei registravimo sistemai, neįgaliesiems nebereikia vargti laukiant „gyvose“ eilėse – vizitą pas vertintojus jie gali susiplanuoti iš anksto sau patogiu laiku.

Dominykas Pakalnis Nereikia laukti eilėse

„Tai labai puiki iniciatyva, kuri išsprendžia žmonių, turinčių negalią, priėmimo vertinimo komisijoje klausimą. Sveikas žmogus patiria nemažai sunkumų registruodamasis ir vykdamas pas gydytojus, o sunkiai judančiam neįgaliajam tai buvo dar didesnė problema“, – sako Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė Jurgita Masiulionytė. Pagal ankstesnę tvarką neįgalieji dažniausiai važiuodavo tiesiai į NDNT teritorinį skyrių, registruodavosi ir laukdavo priėmimo pas gydytoją „gyvoje“ eilėje. Kadangi numatyti lankytojų srautus buvo sunku, dažnai tekdavo laukti ne vieną valandą, o kartais net reikdavo atvykti kitą dieną. Pasak jos, anksčiau, registruojantis į priėmimą neįgalumo, darbingumo lygio nustatymo vertinimo komisijoje, neįgaliesiems tekdavo patirti nemažai vargo. „Registruotis telefonu buvo gana sudėtinga – užtrunka daug laiko, kol registratorė per-

žiūri popierinius duomenis. Nuvykti registruotis į gydymo įstaigą neįgaliam žmogui, nežinant, kiek laiko tai užtruks, taip pat varginantis veiksmas“, – sako J.Masiulionytė.

Šiuo metu naudodamiesi internetu užsiregistruoja kelios dešimtys žmonių. Galima planuoti laiką

Šią vasarą NDNT teritoriniuose skyriuose įdiegus išankstinės registracijos sistemą, lankytojai gali iš anksto internetu registruotis pas neįgalumo bei darbingumo lygio vertintojus. „Tai tikrai labai patogi sistema. Anksčiau žmonės negalėjo prognozuoti, kiek laiko pas mus užtruks, todėl buvo sunku susiorganizuoti lydinčius asmenis, transportą. Šiuo metu sudaryta galimybė stebėti laisvus vizitų pas NDNT specialistus laikus bei pasirinkti sau tinkamą laiką ir užsiregistruoti. Registratūroje jie

užtrunka tik tiek, kiek reikia registracijos lapui pasirašyti “, – sako Laura Andrijauskaitė, projekto „Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas“, įgyvendinamo ES struktūrinių fondų lėšomis, vadovė. Užsiregistruoti galima ne anksčiau nei likus savaitei iki planuojamo vizito dėl visų NDNT teritoriniuose skyriuose vykdomų vertinimų – neįgalumo ar darbingumo lygio, specialiųjų poreikių, taip pat dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo. Registruotis internetu galima per elektroninės valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt arba tiesiogiai NDNT tinklalapyje www.ndnt.lt. Išankstinė registracija NDNT Vilniaus teritoriniuose skyriuose veikia nuo šių metų birželio 1 d., o visoje Lietuvoje – nuo šių metų liepos 1-osios. Šiuo metu naudodamiesi internetu NDNT Vilniaus teritoriniuose skyriuose per savaitę užsiregistruoja kelios dešimtys žmonių. Pasak

„Shutterstock“ nuotr.

L.Andrijauskaitės, šis srautas nuolat auga ir greitai užsiregistravusius internetu bus galima skaičiuoti šimtais. Iš viso per metus į NDNT teritorinius skyrius kreipiasi apie 120 tūkst. lankytojų. Greitesnis aptarnavimas

Pasak L.Andrijauskaitės, naujoji sistema palengvina ne tik neįgaliųjų, bet ir NDNT skyrių darbą. „Mes galime planuoti srautus, iškart pasiruošti dokumentus vertinti, nes iš anksto žinome, kas atvyks, pasižiūrėti turimą jo ligos istoriją. Dauguma mūsų lankytojų kreipiasi į NDNT ne pirmą kartą, tad atvykusius asmenis aptarnaujame daug greičiau“, – sako projekto vadovė. Dar viena svarbi sistemos funkcija – elektroniniai duome-

nų mainai su gydymo įstaigomis. Jau dabar NDNT gauna elektroninius siuntimus dėl asmenų neįgalumo, darbingumo ar specialiųjų poreikių iš VšĮ Šeškinės poliklinikos. Greitai popierinių dokumentų nebeteiks ir VšĮ Centro poliklinika bei VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos. Projektas „Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas“ finansuojamas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis, kurias administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informacija 2007–2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai skiriama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ (IVV), kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos. Šiuo prioritetu siekiama veiksmingai prisidėti prie informacinės visuomenės vystymo-

„„Patogu: naujoji registracijos sistema padės sutaupyti laiko žmonėms, turintiems negalią.

si procesų spartos, sudaryti galimybes visiems šalies gyventojams įvertinti ir pajusti informacinių ir ryšių technologijų bei sprendimų svarbą, naudą kasdieniam gyvenimui, verslui, pilietiškumo ir demokratijos raidai. IVV prioriteto vertė – 975,3 mln. litų. Didžiąją dalį šio prioriteto sudaro ES strukūrinių fondų lėšos – 829 mln. litų, likusią – bendrojo finansavimo lėšos – 146,3 mln. litų.


16

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

menas ir pramogos

Įsi­min­ti­niau­sias me­ni­nin­kas – D. Kau­no me­ni­nin­kų na­mų Me­no ko­le­ gi­ja jau 15-ąjį kar­ tą rin­ko Įsi­min­ti­ niau­sią Kau­no me­ ni­nin­ką.

„„Laurai: prie gausaus D.Kajoko įvert

niausio 2012 m. Kauno menininko ti

Per 2012 m. reikš­min­gus dar­ bus su­kū­ru­sį dai­li­nin­ką, gra­fi­ką, skulp­to­rių ar ta­py­to­ją, ar­chi­tek­ tą, poe­tą, kom­po­zi­to­rių ar mu­zi­ ką, šo­kė­ją ar dai­ni­nin­ką, ak­to­rių

ar re­ži­sie­rių siū­lė Kau­no kū­ry­bi­ nės są­jun­gos. At­siž­velg­da­ma į kū­ry­bi­nių są­ jun­gų pa­siū­ly­tus pre­ten­den­tus ko­le­gi­ja Įsi­min­ti­niau­siu 2012-ųjų

Ki­ti kan­di­da­tai Lie­t u­vos fo­to­me­n i­n in­k ų są­jun­gos Kau­no sky­r ius – fo­tog­ra­fą Vy­tau­tą Plet­kų už fo­toal­bu­mą „Til­tai“ ir pa­ro­ dų cik­lą „Skau­dė­ji­mai“ ir „Ne­pers­pek­ ty­vūs pro­jek­tai“; Lie­tu­vos tau­to­dai­l i­n in­k ų są­jun­gos Kau­no bend­ri­jos val­dy­ba – kal­vį Ri­ čar­dą Gre­ka­vi­čių už kryž­dir­bys­tę; Lie­tu­vos dai­l i­n in­k ų są­jun­gos Kau­ no sky­r ius – dai­l i­n in­kę teks­t i­l i­n in­ kę Zi­nai­dą Iru­tę Dar­gie­nę už se­r i­ ją per­so­na­l i­n ių eks­po­z i­ci­jų, gru­pi­ nių kon­cep­tua­lių teks­ti­lės me­no pa­ ro­dų or­ga­ni­za­vi­mą įvai­riuo­se Lie­tu­ vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se;

Lie­t u­vos kom­p o­z i­to­r ių są­jun­gos Kau­no sky­r ius – kom­po­z i­to­rę Zi­tą Bru­žai­tę už ryš­kią kū­ry­bi­nę veik­lą ir šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio „Iš ar­ti“ me­ni­nę kon­cep­ci­ją, dėl ku­rios sėk­min­gai pro­pa­g uo­ja­ma Kau­no ir Res­pub­l i­kos kom­po­z i­to­r ių nau­jo­ji mu­zi­ka; Lie­tu­vos teat­ro są­jun­gos Kau­no sky­ rius – „Au­ros“ šo­kio teat­ro me­no va­ do­vę, cho­reog­ra­fę Bi­ru­tę Le­tu­kai­tę už šiuo­lai­ki­nio šo­kio pro­pa­ga­vi­mą; Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Kau­no sky­rius – ar­chi­tek­tą Ša­rū­ną Kiau­nę už Za­ra­so eže­ro ap­žval­gos ra­tą Za­ra­ suo­se.


17

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

Kau­no Švy­tin­ti F.Ja­ku­baus­ko tekstilė Ka­jo­kas En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Ry­toj R ga­le­ri­jo­je ati­da­ro­ma vie­ no ryš­kiau­sių Lie­tu­vos teks­ti­lės me­no at­sto­vo, Lie­tu­vos na­cio­na­ li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­to Fe­lik­so Ja­ku­baus­ko pa­ ro­da „Švy­tė­ji­mai“.

tinimų sąrašo bus įrašytas ir įsimintiitulas. Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

Kau­no me­ni­nin­ku iš­rin­ko ra­šy­to­ją Do­nal­dą Ka­jo­ką už šiais me­tais iš­ leis­tą kny­gą „Eže­ras ir ki­ti jį ly­din­ tys as­me­nys“. Iš­kil­min­ga pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ ja įvyks 2013 m. sau­sio 7 d. Kau­no me­ni­nin­kų na­muo­se. Per tris de­šim­tis la­bai kū­ry­bin­ gų me­tų ra­šy­to­jas, Na­cio­na­li­nės kul­t ū­ros ir me­n o pre­m i­jos lau­ rea­tas D.Ka­jo­kas iš­lei­do ke­lio­li­ ka įvai­raus žan­ro kny­gų: poe­zi­ jos bei esė rink­ti­nių, ro­ma­nų, o li­te­ra­t ū­r i­n ių ap­d o­va­n o­j i­m ų są­ ra­šas ir­gi įspū­din­gas: Jot­vin­gių, Poe­zi­jos pa­va­sa­rio, Lie­tu­vos ra­ šy­to­j ų są­j un­gos, Na­c io­n a­l i­n ės kul­t ū­ros ir me­n o, kau­n ie­t iš­kos Vie­no li­to, vi­sai ne­se­niai už kū­ ry­biš­kiau­sią me­tų poe­zi­jos rink­ ti­nę „Kur­čiam asi­liu­kui“ lau­rea­ tas. Poe­to kū­ry­ba vers­ta į dau­ge­lį už­sie­nio kal­bų. Šie­met pa­si­ro­dęs D.Ka­jo­ko ro­ ma­nas da­ly­vau­ja ir Ge­riau­sios me­ tų kny­gos rin­ki­muo­se. KD inf.

Mi­nis­te­ri­jos pre­mi­jų lau­rea­tai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė 20 kū­rė­jų ir vie­ną įstai­gą, ku­riems bus įteik­tos mi­nis­te­ri­jos pre­mi­jos.

Tarp lau­rea­tų – ir Kau­no ra­jo­no vai­kų folk­lo­ro an­samb­lio „Ser­ben­ tė­lė“ va­do­vė Dai­va Bra­daus­kie­nė. Už ge­ras edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, pui­kų dar­bą su vai­kais ir jau­ni­mu 10 tūkst. pre­mi­ja pa­ska­tin­ta vie­šo­ ji įstai­ga „Skal­vi­jos“ ki­no cent­ras, esan­tis Vil­niu­je. Nuo 2,4 tūkst. iki 5,85 tūkst. li­tų pre­mi­jos skir­tos Klai­pė­dos uni­ver­ si­te­to bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­nių pa­ slau­gų sky­riaus ve­dė­jai Džei­na­rai Kau­nai­tei, Gel­gau­diš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riui Ed­ga­rui Pi­ly­pai­ čiui, tau­to­sa­kos pa­tei­kė­jai Ja­ni­nai Bi­ki­nie­nei, žur­na­lo „Liau­dies kul­ tū­ra“ re­dak­to­rei Da­liai An­ta­ni­ nai Ras­te­nie­nei, folk­lo­ris­tui Ka­zi­ mie­rui Ka­li­ba­tui, Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jai Vir­gi­ni­jai Šiukš­čie­nei, Lie­tu­ vos dai­lės mu­zie­jaus Pra­no Gu­dy­ no res­tau­ra­vi­mo cent­ro Ke­ra­mi­kos, skulp­tū­ros res­tau­ra­vi­mo dirb­tu­vių eks­per­tei Bro­nis­la­vai Kun­ku­lie­nei. BNS inf.

Dai­li­nin­kas ku­ria tra­di­ci­nes, tech­ niš­kai tiks­liai išaus­tas ta­pi­se­ri­jas, taip pat lais­vos for­mos kom­po­zi­ ci­jas, ku­rio­se pa­nau­do­ja įvai­rias me­džia­gas. F.Ja­ku­baus­ko dar­buo­ se do­mi­nuo­ja abst­ra­huo­tos plas­ ti­nės for­mos, kar­tais įgy­jan­čios konk­re­čias geo­met­ri­nes for­mas, kar­tais iš­si­lie­jan­čios į or­ga­niš­kas, sun­kiai api­bū­di­na­mas struk­tū­ras ar­ba fi­gū­ri­nius mo­ty­vus. „Man svar­būs erd­vės pa­jau­ti­ mo, gam­tos kai­tų bū­se­nos, švie­ sos, še­šė­lių san­ty­kiai, – min­ti­mis apie kū­ry­bą pa­si­da­li­ja F.Ja­ku­baus­ kas. – Tai api­py­nę vi­są ma­no kū­ ry­bą.“

Pa­sak me­no kri­ti­kės Rū­tos Pi­ lec­kai­tės, dai­li­nin­kas mėgs­ta ryš­ kias spal­vi­nes dė­mes kont­ras­tin­gai de­rin­ti su švie­sių to­nų su­bti­lio­mis kom­bi­na­ci­jo­mis, taip iš­gau­da­mas vi­są spekt­rą spal­vų ir pa­vir­šiaus fak­tū­rų va­ria­ci­jų. F.Ja­ku­baus­ko dar­buo­se – tar­si džia­zo kom­po­zi­ ci­jo­se – pa­grin­di­nę te­mą ly­di lais­ vų imp­ro­vi­za­ci­jų švel­nios me­lo­di­ jos. Jo dar­buo­se, iš­si­ski­rian­čiuo­se jaut­ru­mu ir po­li­fo­ni­niu skam­be­ siu, vi­sa­da žvilgs­nį pa­trau­kia ne tik ori­gi­na­lūs me­ni­niai spren­di­ mai, bet ir la­bai aukš­tas tech­niš­ kai vir­tuo­ziš­kas at­li­ki­mas. F.Ja­ku­baus­kas yra su­ren­gęs 23 per­so­na­li­nes pa­ro­das Lie­tu­vo­ je ir už­sie­ny­je, da­ly­va­vęs dau­giau nei 170 bend­ro­se pa­ro­do­se 25 pa­ sau­lio ša­ly­se, yra pel­nęs daug gar­ bin­gų ap­do­va­no­ji­mų, teks­ti­li­nin­ko dar­bų yra įsi­gi­ję Lie­tu­vos ir už­sie­ nio mu­zie­jai, vi­suo­me­ni­nės įstai­ gos ir pri­va­tūs as­me­nys. Nuo 1989 m. F.Ja­ku­baus­kas dir­ba tik kū­ry­ bi­nį dar­bą.

Feliksas Jakubauskas. Raudona vėduoklė.

kas: teks­ti­lės dar­bų pa­ro­da „Švy­tė­ji­mai“. kur: R ga­le­ri­jo­je. kada: gruo­džio 20 d. 18 val.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Vytauto Žutauto knygą „Rojaus žemėje beieškant“.

Į šią knygą sudėti reportažai iš lietuviams dar egzotinių šalių, kurios visos yra salose ir kuriose autorius lankėsi pastaraisiais metais. Tai Indijos vandenyno perlais vadinamos šalys – Šri Lanka, Mauricijus, Maldyvai, taip pat amžinosios vasaros salos Karibuose – Kuba, Jamaika, Haitis. Čia taip pat rasite ir naudingų patarimų, kaip nuskristi į tas šalis, ką vertėtų pamatyti ir ko vengti.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me ketvirtadienį, gruodžio 27 d.


18 2

ketvirtaDIENIS, gruodĹžio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai SkelbimĹł ir prenumeratos skyrius!

KÄ™stuÄ?io g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, prieĹĄais AutobusĹł stotÄŻ, I–V 7–16 val. (pietĹł pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos������������������������������������������������� 18 Parduodaďż˝ ����������������������������������������� 18, 19 Perkaďż˝ ����������������������������������������������������������� 19 KeiÄ?iaďż˝ ���������������������������������������������������������20 ÄŽvairĹŤsďż˝ ������������������������������������������������ 20, 21 KarĹĄÄ?iausi kelioniĹł pasiĹŤlymai������������������������ 21 Pramogos, ĹĄventÄ—s, laisvalaikisďż˝ ��������������������������������������������� 21 KvieÄ?ia ďż˝ ������������������������������������������������������ 19 Pamestaďż˝ ���������������������������������������������������� 19 Informuojaďż˝ ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai SiĹŤlo darbÄ… AB „Kauno baldai“ pleÄ?ia veiklÄ… didindama pardavimus ir kvieÄ?ia dirbti gamybos cecho meistrÄ…. Darbo pobĹŤdis – gamybinio baro darbo organizavimas. Pageidautina: iĹĄsilavinimas – aukĹĄtasis (medienos technologijos), panaĹĄaus darbo patirtis. CV siĹłsti cv@kaunobaldai.lt. Pasiteirauti tel. (8 37) 341 768. 1057019

ÄŽmonÄ— ieĹĄko vairuotojo, turinÄ?io B kat. (kroviniĹł veĹžimas). Tel. 8 699 98 934. 1047888

LaisvÄ—s atÄ—mimo vietĹł ligoninÄ— (PravieniĹĄkÄ—se) siĹŤlo darbÄ… gydytojui pulmonologui. Lankstus darbo grafikas, geras atlyginimas. Tel. (8 346) 56 335. 1056420

Lietuvos ÄŻmonÄ— ieĹĄko lygintojĹł dirbti Vokietijoje. Tel. 8 659 31 272.

1056547

Reikalinga (-as) pardavÄ—ja (-as) parduotuvÄ—je-bare. Patirtis bĹŤtĹł privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1056436

Reikalinga virÄ—ja. Teirautis tel. (8 37) 440 424, 8 610 74 496. 1057727

Reikalingas vairuotojas, turintis Rusijos vizą ir CE kategoriją. Reisai – pastovōs. Tel. 393 232, e. paťtas atranka@erdves.lt. 1054642

Reikalingi duonos gaminiĹł atrinkÄ—jai. Darbas naktimis (4 naktys per savaitÄ™ nuo 20 iki 4 val.). Skambinti nuo 9 iki 17 val. tel. 8 640 16 458. 1057447

Reikalingi stogdengiai skardininkai. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 1057672

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas (Europa–Rusija). Tel. 8 652 04 033, 8 659 56 927. 1055832

UAB B&L Santechnika ieĹĄko statybos darbĹł vadovo dirbti Vokietijoje. Privalumas – vokieÄ?iĹł kalba. Patirtis nebĹŤtina. Tel. 8 616 88 086. www.blsantechnika.lt. 1055332

Valymo paslaugĹł ÄŻmonÄ— mielai priims ÄŻ darbÄ… valytojas (-us) ir kiemsargius, turinÄ?ius 35–55 proc. darbingumÄ…. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1038751

Valymo paslaugĹł ÄŻmonei reikalingi valytojai dirbti visÄ… darbo dienÄ… KarmÄ—lavoje. Tel. 8 615 16 501. 1057406

Naujai atidaryti globos namai SENJORŲ VILA (Garliava, Žalioji g. 19B) priima senjorus ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų prieŞiōroje. Geros gyvenimo sąlygos. Tel. 552 258, 8 652 93 000. 1057649

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, ĹĄalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukĹĄliĹł ĹĄalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligoniĹł kasĹł pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! DantĹł implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1052666

PADOVANOK ARTIMUI SVEIKATĄ! OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natōralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1052817

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1051318

Profesionalus masaĹžuotojas dirba miesto centre. Yra galimybÄ— ÄŻsigyti ĹĄventinius masaĹžo kuponus. www.masazas55.lt. Tel. 8 643 30 000.

MedikĹł

Taisome ÄŻvairiĹł tipĹł televizorius klientĹł namuose. IĹĄkvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, dĹŤmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt.

Taisome ÄŻvairiĹł tipĹł televizorius klientĹł namuose. IĹĄkvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Klijuoju plyteles, laminatÄ…, linoleumÄ…, kalu grindis, dailylentes, montuoju gipskartonÄŻ, tinkuoju, mĹŤriju, betonuoju, ÄŻstatau duris. Tel. 8 601 76 217.

1052179

1056294

1057264

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluoťto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

AMT Service atlieka SUNKVEŽIMIŲ vaŞiuoklės, variklio remonto darbus. Montuoja ratus. Suvirinimo darbai. Kalvarijos g. 128C, Kaunas, tel. 8 698 83 064, 551 280. 1046254

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medĹžiagomis. Suteikiame garantijÄ…. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1046083

AutomobiliĹł kompiuterinÄ— diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dÄ—Ĺžes, variklius, vaĹžiuoklÄ™. Tel. 8 676 20 355. 1053925

AutomobiliĹł radiatoriĹł, ĹžibintĹł, buferiĹł remontas, daĹžymas ir keitimas. Ĺ ildymo-auĹĄinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1056588

BEMER 3000 elektromagnetinio lauko terapija – puiki pagalba esant kaulĹł lĹŤĹžiams, suĹžeidimams, sumuĹĄimams, raumenĹł ir raiĹĄÄ?iĹł patempimams. BEMER gydo stuburo skausmus, alergijÄ…, lÄ—tinio nuovargio sindromÄ…, gerina kraujotakÄ… ir deguonies ÄŻsisavinimÄ…, stiprina nervĹł ir imuninÄ™ sistemas. Ĺ v. KalÄ—dĹł nuolaida – net iki 35 %! „NATURA MUNDA“ biologinÄ—s medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis; tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt.

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metĹł. Dirbu be poilsio dienĹł ir ĹĄvenÄ?iĹł dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt.

AutomatiniĹł skalbykliĹł (visĹł rĹŤĹĄiĹł) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1051040

1051792

BuitinÄ—s technikos remonto

Taisome neĹĄiojamuosius, stacionarius ir ĹžaidimĹł kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, ĹĄaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1052155

2 patyrÄ™ meistrai atlieka visĹł kompiuteriĹł programinÄŻ ir tech. remontÄ…, tinklĹł diegimÄ…, plokĹĄÄ?iĹł litavimÄ…. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1052282

Atlieku visus kompiuteriĹł prieĹžiĹŤros darbus, Windows instaliavimÄ…, virusĹł ĹĄalinimÄ…, Smart TV, interneto tvarkymÄ…. Atvykstu ÄŻ namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1051762

Atlieku nebrangĹł mikrobangĹł krosneliĹł, skalbykliĹł, dulkiĹł siurbliĹł, ĹĄaldytuvĹł, el. virykliĹł remontÄ…. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1046617

1052421

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldÄ—jimo, paskolĹł, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 311 208. 1050328

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegÄ…. VeĹžame savivarÄ?iu ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, sniegÄ…. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas. Tel. 8 699 77 162.

1056730

Plastikiniai langai, ťarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 1052929

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 1049961

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keiÄ?iu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913.

Statybos, remonto

1055143

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1056813

„RUNESA“ siĹŤlo LANGUS, Ĺ ARVUOTAS DURIS ÄŻ butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 1053045

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerĹł langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Ĺ arvuotos durys. BalkonĹł stikl. PramonÄ—s pr. 16, „Urmo“ bazÄ—, 2 vagonÄ—lis. Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002. 1056065

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio lauŞo iťveŞimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1055767

Atliekame kokybiĹĄkai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1046543

Atliekame santechnikos darbus. KatilĹł, ĹĄildomĹł grindĹł, ĹĄildymo, vandentiekio, nuotekĹł sistemĹł montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 1056508

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mĹŤrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 1055757

1056380

1049701

1057573

KompiuterininkĹł

Automobilininkams

1054607

1056844

Greitai ir kokybiĹĄkai montuojame gipskartonÄŻ, dedame laminuotas grindis. Glaistome, daĹžome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734.

1057711

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-auťinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garaŞas. Tel. 8 604 16 842.

Paslaugos

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatōrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1053996

Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ…, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1050474

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsÄ…, glaistome, daĹžome, ÄŻrengiame santechnikÄ… ir ĹĄildymo sistemas. Ĺ iltiname namus. Tel. 8 650 51 581. 1057394

Elektriko paslaugos. DidelÄ— darbo patirtis. Spartus darbas ir kokybÄ— garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1056600

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus: vamzdyno iĹĄvedĹžiojimas, boileriĹł, klozeto, vonios prijungimas ir kt. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1056713

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1057203

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrÄ…, ĹĄildymÄ…, vandentiekÄŻ, kanalizacijÄ…, duĹĄo kabinas, skalbykles, maiĹĄytuvus. Tel. 8 604 31 597. 1056663

Vidaus įrangos Akcija! Kasetinės ritininės uŞuolaidos virtuvės langui – 119 Lt, kambario langui – 199 Lt. Matavimas ir montavimas nemokamas. Tel. 8 616 29 180, e. paťtas vaidas@fajetonas.lt. 1057168

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ–S, RITININÄ–S UĹ˝UOLAIDOS, ROMANETÄ–S – UAB „Eurivila“, K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1050755

BaldĹžiĹł Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1047585

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1041698

Šventėms Patyręs Kalėdų Senelis ves ťventes, atvyks į darŞelius, mokyklas, įmones ir namus. Tel. 8 650 47 507, 8 616 37 264. 1052866

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1049842

30 Lt PERKRAUSTYMO, PERVEŽIMO PASLAUGOS KAUNE, senų daiktų IŠVEŽIMAS UTILIZUOTI. Malonōs krovikai, dirbame visą savaitę! 8–22 val. Tel. 8 625 89 980. 1056390

ALADINO valykla valo: kilimus, Ä?iuĹžiniĹł uĹžvalkalus, BAUER patalynÄ™, antklodes. Paimame nemokamai nuo 70 Lt. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1049918

KaminĹł valymas. Tel. 8 676 14 056.

1050156

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 2 k. A.JUOZAPAVIÄŒIAUS pr. (4/3 a., mĹŤrinis, vidinis, b. pl. 43 kv. m, balkonas, WC kartu, rĹŤsys). Kaina 47000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paĹĄtas sonata888888@gmail.com. 1057723

2 k. PAĹ ILÄ–S g. (5/2 a., vidinis, b. pl. 44, virtuvÄ— 6 kv. m, balkonas, rĹŤsys). Kaina 69000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paĹĄtas sonata888888@gmail.com. 1057722

2 kambariĹł butÄ… Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas, su virtuvÄ—s baldais). Kaina sutartinÄ—. Tel. 226 345. 1057765

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 699 83 228. 1055383

20 arų Şemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava, RaŞiťkių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 1052047

AntstolÄ— GaivilÄ— KunickienÄ— skelbia Indrei Palionytei priklausanÄ?io turto pardavimÄ… iĹĄ varĹžytyniĹł. IĹĄ varĹžytyniĹł parduodama: keturiĹł kambariĹł butas su rĹŤsiu 4,30 kv. m, bendras plotas 82,27 kv. m, gyv. plotas 55,36 kv. m, 3 aukĹĄtas, esantis P.PlechaviÄ?iaus g. 17–7, Kaune. DÄ—l turto apĹžiĹŤros kreiptis ÄŻ antstolÄ™ G.KunickienÄ™. Turto varĹžytynÄ—s vyks KÄ™stuÄ?io g. 57–7, Kaune, 2013 m. sausio 22 d. 14 val. PradinÄ— turto pardavimo kaina 95 000 Lt. VarĹžytyniĹł dalyviai privalo ÄŻmokÄ—ti ÄŻ antstolÄ—s GaivilÄ—s KunickienÄ—s depozitinÄ™ sÄ…skaitÄ… Nr. LT47 7400 0123 2962 3810, esanÄ?iÄ… „Danske Bank“ A/S Lietuvos filiale, 10 procentĹł parduodamo turto kainos, kuri yra 9 500 Lt. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimai: apribota disponavimo teisÄ—. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisÄ™ ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł privalo praneĹĄti antstolei Gaivilei Kunickienei, esanÄ?iai KÄ™stuÄ?io g. 57–7, Kaune, tel. (8 37) 200 194, ir pateikti tai patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1057522

Nukelta ÄŻ 19 p.


193

ketvirtaDIENIS, gruodžio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 3 k. butą Draugystės g. 2 (5/3 a., b. pl. 61 kv. m, langai į abi puses, vidinis, su baldais, didelis įstiklintas balkonas, suremontuotas stogas, pakeisti šilumokaičiai, plastikiniai vandentiekio stovai). Be tarpininkų. Tel. (8 37) 453 546, 8 654 53 250. 1052892

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1056755

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032348

Namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3/2 a., b. pl. 84 kv. m, dalinė apdaila, rekonstruotas, apšiltintas, komunikacijos). Tel. 302 537, 8 659 79 940. 1056756

Pusę namo šalia Botanikos sodo (visi patogumai, b. pl. 91 kv. m, 4,2 a žemės, kūrenimas dujomis). Kaina 96 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 1057388

Trijų kambarių butą Dainavoje, prie „Urmo“ bazės (b. pl. 64 kv. m, su baldais). Tinka komercijai. Be tarpininkų. Kaina 79 000 Lt. Tel. 8 611 50 694.

1056988

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1051714

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (po 500 kg maišai). Atvežame. Tel. 8 614 88 448. 1049624

Atvežame skubiai (nuo 1 tonos) medienos pjuvenų briketų (RUF, PINI – KEY), baltarusiškų durpių briketų. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 600 25 915. 1056562

Bankrutavusios UAB Jukna ir Ko, AB „Alytaus kranai“, UAB „SKP investicijos“, „MA DIDMENA“ ir UAB „Ekasta ir Ko“, UAB „Arx Baltica“ išparduoda nekilnojamąjį, ilgalaikį kilnojamąjį ir trumpalaikį turtą bei reikalavimo teises į įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 655 44 551, faksas (8 37) 308 948; www.adminbiuras.lt, e. paštas biuras@adminbiuras.lt.

1053363

Buitinė technika

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1041717

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1055937

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1055946

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999. 1053613

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022545

1055673

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. 1053394

Pigiai suomišką/rusišką surenkamą pirtelę (2x2 m) ir SPA masažinę vonią (diametras 180 cm). Tel. 8 631 38 826.

1057717

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1051112

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1051092

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1051877

Ieškau pirkti sklypą, sodą arba sodybą Kaune ar šalia Kauno. Domina įvairūs pasiūlymai. Tel. 8 657 53 810, Martynas. 1057856

1022629

1057523

1051314

Parduodami sklypai namų statybai, su komunikacijomis, prie vandens, Labūnavoje. 1 a kaina nuo 3 400 Lt. www.sklypailabunavoje.lt. Tel. 8 699 36 614.

Perka

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022799

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 1022444

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022880

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 995090

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1057861

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 850 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1051130

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1051950

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 614 93 479, 8 609 96 655. Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 301 103, 8 676 22 529. Namą, dalį namo, kotedžą su autonominiu šildymu Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 614 22 030, 8 614 21 015.

1056754

1050249

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1050377

Norvegijos įmonė perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526. 1054586

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1015084

Pirkčiau būstą. Sudomintų ir sodas ar sodyba. Remontą galime pasidaryti patys. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 678 00 678, galima ir SMS, perskambinsiu. Mantas. 1057290

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022358

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Kviečia Slidinėti! Autobusu į Slovakiją sausio 2–7 d. ir vasario 13–18 d. Kaina 459 Lt (kelionė, nakvynė privačiame kotedže, papildomai – pusryčiai, vakarienė). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888. 1052632

1022698

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1027608

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

1050226

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1057221

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1041478

Nauja, nukainota buitinė technika (skalbyklės, orkaitės ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029467

Maisto prekės

Pigiausios malkos – nuo 450 Lt (7 m): sausas ąžuolas, uosis, beržas, juodalksnis. Pjuvenų briketai. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

1054659

1045500

Parduodu bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, šviežius ir raugintus kopūstus, raugintus agurkus. Pristatau į vietą, išrašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1055187

Parduodu naminę antieną, žąsieną ir kalakutieną. Tel. 8 656 66 042. 1053969

Kitos prekės

Saulėgrąžų lukštų briketai – labai kaitrūs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir židiniams. Atvežame. Tel. 8 678 16 731. 1049819

1053237

1041897

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1051999

Pamesta Dingusį KMPP MC mokinio pažymėjimą MP-1527761, išduotą Evelinai Raugalaitei, laikyti negaliojančiu (jis buvo pavogtas).

1057758

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1056308

Dingusį VDU „Rasos“ gimnazijos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1458079, išduotą Mindaugui Andriušaičiui, laikyti negaliojančiu.

1057567

Pamestą Kauno suaugusiųjų mokymo centro mokinio pažymėjimą MP Nr. 1444554, išduotą 2012 10 22 Lukui Kasperui, laikyti negaliojančiu. 1057465

„Kauno dienos“ skelbimų skyriaus tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202.


20 2

ketvirtaDIENIS, gruodžio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Keičia Keičiu 2 butus: 1 k. su bendrais patogumais Vilniaus centre, A.Goštauto g. (galiu parduoti, nuomoti); 2 k. Kaune, Pašilės g., į butą Vilniuje ar Kaune. Tel. (8 37) 334 597, 8 677 17 794. 1055874

Įvairūs Nuomoja

II ir III a. nuomoja negyvenamąsias patalpas (Vytauto pr. 2) – įvairiai veiklai vykdyti. Tel. 8 699 17 815, 452 891. 992535

Gabenimai 0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1046720

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1057681

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 1057033

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 1049893

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1051276

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1051212

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1051190

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1050615

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“. 1046302

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena

1051508


213

ketvirtaDIENIS, gruodžio 20, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Kiti

Pramogos

Pranešame, kad 2013 m. sausio 18 d. 13 val. UAB Įmonių bankroto administravimo ir tei­ sinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kau­ nas, šaukiamas bankrutavusios UAB „Agro­ market“ kreditorių susirinkimas. Neįvykus 2013 m. sausio 18 d. kreditorių susirinki­ mui, pakartotinis UAB „Agromarket“ kre­ ditorių susirinkimas šaukiamas 2013 m. sausio 23 d. 14 val. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas. 1057519

Gruodžio 31 d. 21 val. – NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO ŠVENTĖ LEGENDINĖJE KAUNO HALĖJE. Dalyvauja: Kauno miesto simfoninis orkestras, Liudas Mikalauskas, Merūnas, Rita Preikšaitė, Asta Pi­ lypaitė, Ovidijus Vyšniauskas su grupe. Naujųjų metų sutikimą vainikuos šventinis muzikos ir fejerverkų šou. Bilietai: Halės kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1056744

Sportas Kauno turistų klubas gruodžio 22 d. kviečia į žygį slidėmis „Snaigė-2013” Kleboniškio miške. Startas 11–12 val. prie senojo pės­ čiųjų tilto per Islandijos plentą (netoli „Statoil” degalinės). Infor­ macija tel. 8 685 73 005. 1057370

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt ŽIEMĄ GERAI. ŽIEMĄ VASAROS ATOSTOGOS KAINUOJA PIGIAU! „Novaturas” ir „Teztour” siūlo didžiau­ sią vasaros kelionių pasirinkimą:

informuoja GĖRIUI NĖRA SMULKMENŲ! Iš­aug­ti vai­kų dra­bu­žė­liai, len­ty­no­se dul­kan­čios vai­kiš­kos kny­gos – Jums tai ne­be­rei­ka­lin­gi daik­tai, ne­ran­dan­tys sa­vos vie­tos, ta­čiau Pa­le­mo­no vai­kų die­nos cen­tro auk­lė­ti­niams – ka­ lė­di­nė do­va­na, pa­dė­sian­ti su­šil­ti ir kū­niš­kai, ir dva­siškai. Kvie­čia­me Jums ne­be­rei­ka­lin­gus vai­kiš­kus rū­be­lius, kny­gas, žai­di­mus pa­do­va­no­ti vai­ kams, ku­riems jų iš tie­sų trūks­ta. Pa­le­mo­no VDC rū­pi­na­si įvai­rių am­žiaus gru­pių vai­kais iš so­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pės šei­mų – sten­gia­si už­tik­rin­ti vi­sa­ver­tį mai­ti­ni­mą, in­di­vi­du­al­ią pa­gal­bą ruo­šiant pa­mo­kas, ug­dy­ti vai­kų ben­dra­vi­mo įgū­džius, žmo­giš­ką­sias ver­ty­bes, sie­kia in­teg­ruo­ti vai­kus į ben­dra­am­žių ap­lin­ką, iš­veng­ti jų įtrau­ki­mo į nu­si­kals­ta­mą veik­lą ar pik­tnau­džia­vi­mą psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis. Jūs taip pat ga­li­te pri­si­dė­ti prie šių vai­kų ge­ro­vės! Kny­gas ir dra­bu­žius kvie­čia­me at­neš­ti į ka­vi­nę „Skliau­tas”, Ro­tu­šės a. 26, gruo­džio 21 d. nuo 19 iki 21 val. At­si­dė­ko­si­me ar­ba­ta, ka­lė­di­niais sau­sai­niais ir nuo­šir­džia šyp­se­na. Jei no­ri­te pri­si­dė­ti, ta­čiau ne­ga­li­te nu­ro­dy­tu lai­ku, ar no­rė­tu­mė­te pri­si­dė­ti ki­to­kiu bū­du, kreip­ki­tės te­le­fo­nu 8 686 36 807 (Vi­ta­li­ja). ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Rau­dond­va­rio pl. 150, UAB „Pir­mas žings­ nis” kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Gruodžio 20 d. 16–17.30 val. – prof. habil. dr. Leonardas Lukoševičius, Kauno Šilainių poliklinikos Mitybos ir kūno svorio reguliavi­ mo centro konsultantas. METABOLINIS SIN­ DROMAS IR JO PROFILAKTIKOS GALIMYBĖS. Metabolinis sindromas – 21-ojo amžiaus rykštė. Kas tai: nauja liga ar kylantis „siau­ bukas” žmonėms gąsdinti? Jau tre­jus me­tus vi­si ren­gi­niai yra ne­mo­ ka­mi!

Kauno tautinės kultūros centras

ŽYGIS „APEIKIM LIETUVĄ“ Gruodžio 22 d. 10 val. – adventinis žygis APEIKIM LIETUVĄ. Renkamės Vaidilos g. 27. Numatoma 10 km atkarpa šiaurietišku ėjimu. Nunešime lesa­ lų paukšteliams. Po žygio atsigersime žolin­ čių arbatos, pabendrausime prie laužo, pa­ simokysime kvėpavimo pratimų. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė.

2012-ieji metai Lietuvos švietimo istori­ jos muziejui – jubiliejiniai, 90-ieji veiklos metai. Ta proga gruodžio 20 d. 11–18 val. kviečiame nemokamai apsilankyti muziejuje, apžiūrėti parodas ir atnaujintą ekspo­ ziciją. Laukiame Jūsų Lietuvos švietimo isto­ rijos muziejuje, Vytauto pr. 52, Kaunas.

A.Jakš­to g. 18 Gruodžio 20 d. 18 val. – tapybos mokymai suaugusiesiems „Prie molberto”: Kalėdų dovana – miniatiūra. Veda dailininkas Gvi­ das Latakas. Gruodžio 23 d. 13 val. – paskaita „Žiemos virsmas: Kūčios, Kalėdos”. Lektorius Alek­ sandras Žarskus. ATVIRŲ DURŲ Diena LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUJE

Pasiteirauti tel. (8 37) 206 210.

KŪČIŲ IR KALĖDŲ PAMALDOS gruodžio 24 d. 17 val., 25 d. 10 val. evangelikų-liuteronų bažnyčioje, Muitinės g. 8A (įė­ jimas per Vilniaus universiteto humanitarinio fakulteto kiemelį). Kūčių vakarą, kaip ir kas­ met, pas vaikučius ateis Kalėdų Senelis.

Bulgarija, Varna – nuo 829 Lt Turkija, Antalija – nuo 949 Lt Graikija, Kreta – nuo 959 Lt

Turkija, Bodrumas – nuo 1059 Lt Graikija, Kosas – nuo 1069 Lt Kroatija, Rijeka – nuo 1189 Lt Graikija, Rodas – nuo 1159 Lt Egiptas, Hurgada – nuo 1299 Lt Ispanija, Kosta Brava – nuo 1229 Lt Ispanija, Barselona – nuo 1229 Lt Italija, Riminis – nuo 1489 Lt Kipras, Larnaka – nuo 1619 Lt Ispanija, Maljorka – nuo 1609 Lt Italija, Sicilija – nuo 1659 Lt Portugalija, Algarvė – nuo 1899 Lt Daugiau informacijos apie keliones www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM Travel“

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt Poilsinės kelionės: Maljorka, 3* RO – 882 Lt, AI – 1155 Lt

Alikantė, 3* RO – 966 Lt, AI – 1250 Lt Malta, 3* RO – 805 Lt, AI – 1077 Lt Barselona/Costa Brava, 3* RO – 930 Lt, AI – 1260 Lt Barselona/Costa Dorada, 3* RO – 953 Lt, AI – 1397 Lt NAUJIENA! Poilsis Sardinijoje – tik nuo 1075 Lt Kelionių ir vietų skaičius ribotas.

Kelionių AgentūrA „Kelionių centras“

A.Mickevičiaus g. 2A, Šiauliai, Tel. (8 41) 399 544, 8 698 07 197, e. paštas travel@splius.lt KALĖDINĖS ir NAUJAMETĖS KELIONĖS

12 22 Kalėdos Krokuvoje (Varšuva–Ve­ lička–Čenstakava), 3 d./2 n. – 355 Lt (iš Kauno). 12 30 kruizas Ryga–Stokholmas–Rundalė–Naujieji metai laive „Romantika“, 3 d./2 n. – 795 Lt (iš Šiaulių). 12 30 Helsinkis–Talinas. Naujieji metai

Taline, 3 d./2 n. – 535 Lt (iš Šiaulių). 12 30 Naujieji metai Berlyne (Potsdamas –Berlynas), 3 d./2 n. – 399 Lt (iš Kauno). 12 30 Naujieji metai Minske. Lietuvos pilys–Minskas, 2,5 d./1 n. – 275 Lt (iš Vilniaus). 12 31 Naujieji metai Taline (Talinas–Tar­ tu), 2 d./1 n. – 230 Lt (iš Šiaulių). 12 31 Naujieji metai Taline (Tartu –Alatskivi pilis–Talinas), 2 d./1 n. – 230 Lt (iš Šiaulių). 12 31 Naujieji metai Rygoje (Jaunpilio pilis–Ryga–Jūrmala), 2 d./1 n. – 170 Lt (iš Šiaulių). Apie „Kelionių centrą“ ir keliones www.travelcentre.lt

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

informuoja KATALIKŲ BENDRUOMENĖ „GYVIEJI AKMENYS” ir DIEVO ARMIJA gruo­džio 25 d., ant­ra­die­nį, kvie­čia į KALĖDŲ AGAPĘ Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos kon­fe­ ren­ci­jų sa­lė­je, Pa­pi­lio g. 5, III a. Pra­džia 16 val. In­for­ma­ci­ja tel. 8 640 60 220 (Ag­nė), 8 640 60 266 (Rai­mon­da). PAGALBOS MOTERIMS LINIJA Psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba iš­gy­ve­nan­tiems ne­ tek­tis/ar­ti­mo­jo sa­vi­žu­dy­bę. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ir re­gist­ ra­ci­ja tel. 8 618 05 005, e. p. aus­ri­ne@mo­ters-pa­gal­ba.lt.

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


22

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

Mirus buvusiam klubo nariui Stanislovui Lapeikai, nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia Kauno Rotary klubas.

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Netekome šviesaus, daug iškentėjusio Žmogaus – politinio kalinio ir tremtinio Augustino ŠVENČIONIO. Nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą, artimuosius ir bendražygius. Dalijamės netekties skausmu. Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir miesto tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Liūdesio valandą, mirus mylimai mamai, mokytoją Filiomeną Reginą KRASAUSKIENĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė.

Ar liūdnesnio kas būti galėtų Už likimą žmogaus šioj nakty. Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, O mirtis – nelaukta ir staigi.. Nuoširdžiai užjaučiame bendradarbę Laimą ŽILINSKIENĘ, mirus mamai. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro bendruomenė

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1057579

KLEPSYDRA. Visos laidojimo paslaugos. Pigiausias Lietuvoje KREMAVIMAS (su karstu ir kapsule). Šarvojimo salės visame mieste. Paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų, šaldytuvai. Tarptautiniai pervežimai. Užsakymai priimami visą parą Baltijos g. 81B, Kaunas, tel. 731 675, 8 673 92 989. www.klepsydra.lt. 1057884

Gruodžio 20 d. 12 val. – PREMJERA! Inesa Paliulytė. ASTRIDA. Spektaklis Astridos Lindgren biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Didžioji scena. 18 val. – pagal Friedrich von Schiller. PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. Gruodžio 21 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 19 val. – VDU kamerinis orkestras. KALĖDINIS TANGO. Didžioji scena. Gruodžio 22 d. 12 val. – Inesa Paliulytė. ASTRIDA. Spektaklis Astridos Lindgren biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Didžioji scena. 18 val. – pagal Friedrich von Schiller. PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. Gruodžio 23 d. 12 val. – Inesa Paliulytė. ANDERSENO GATVĖ. Vienos dalies spektaklis H.Ch.Anderseno biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė. 19 val. – Eugene Scribe. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Istorinė komedija. Rež. Raimundas Banionis. Didžioji scena.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Gruodžio 20 d. 12 val. – Wolfgangas Amadėjus Mozartas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. 2 dalių muzikinė pasaka vaikams. Režisierius Andrzej Gałła (Lenkija), dirigentas Virgilijus Visockis. Gruodžio 22 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas. Gruodžio 23 d. 18 val. – Leo Fallis. MADAM POMPADUR. 2 dalių operetė. Režisierė ir choreografė Anželika Cholina, dirigentas Jonas Janulevičius. Gruodžio 26 d. 12 val. skelbtas spektaklis „SNIEGO KARALIENĖ” neįvyks. Bilietus prašom grąžinti į kasą.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Gruodžio 22, 23, 26, 29, 30 d. 12 val. – naujametė premjera Didžiojoje scenoje ir susitikimas su Kalėdų Seneliu! BALTA SNIEGO ŽMOGELIUKŲ KELIONĖ (užpustyta istorija apie pasislėpusią saulę). Režisierius O.Žiugžda. Dailininkė A.Jankauskienė. Kompozitorė G.Pauliukevičiūtė. Gruodžio 22 d. 11 ir 13 val.; 23 d. 11 val.; 26 d. 13 val.; 29, 30 d. 11 val. – naujametė premjera Mažojoje scenoje ir susitikimas su Kalėdų Seneliu Lėlių muziejuje! NAUJAMETĖ PASAKA (Varveklių šalies paslaptys). Režisierė V.Vyšniauskaitė. Dailininkė A.Juškaitė. Kompozitorė J.Juzėnaitė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Gruodžio 20, 21, 22 d. 10, 12 val., 23 d. 12, 14 val. – KAIP ATPAŽINTI RAGANĄ? Spektaklis vaikams. Režisierius A.Rubinovas. Gruodžio 20, 21, 22 d. 18 val. – ŠVENTINIS SPEKTAKLIS! D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Gruodžio 21 d. 10, 16, 18 val. – šventinis spektaklis vaikams. A.Dilytė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Po spektaklio – susitikimas su KALĖDŲ SENELIU! Rež. A.Baniūnas. Gruodžio 23 d. 18 val. – B.Srbljanovič. BELGRADO TRILOGIJA (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas. N-18

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS 23 d. 19 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Gruo­džio 26, 29, 30 d. 14 val. – NEĮPRASTI ERNIO ILIUZIONAI (prem­je­ra, vie­nos da­lies spek­tak­lis vai­kams, ma­moms ir tė­čiams pa­gal to pa­ties pa­va­di­ni­mo Alan Ayckbourn pjesę).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Gruodžio 20 d. 18 val. – interaktyvus šou SEX GURU. Režisierius S.Uždavinys. Gruodžio 21 d. 18 val. – komedija ŽIRKLĖS. Režisierius M.Slawinski. Gruodžio 23 d. 18 val. – komedija ŠEIMYNINIS ĮVYKIS. Režisierius M.Slawinski. Iki gruodžio 30 d. – kalėdinis spektaklis mažiems ir dideliems KALĖDŲ SENELIO SAPNAI. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Po spektaklio – linksmybės, pokštai prie eglutės su Kalėdų Seneliu.

Gruodžio 20 d. 18 val. – tekstilės grando Felikso Jakubausko parodos ŠVYTĖJIMAI atidarymas.

J.TUMO-VAIŽGANTO MUZIEJUS Aleksoto g. 10-4

Gruodžio 21 d. 16 val. – rusų poeto Sergejaus Jesenino atminimo vakaras. Apie paskutines keturias poeto gyvenimo dienas pasakos muziejininkas Alfas Pakėnas, dainas Jesenino tekstais atliks Kauno G.Deržavino literatūros klubo nariai Aleksandras Ravve ir Petras Grinis. Jesenino eilėraščius skaitys Ženia Vazirova, Alla Krynkė, Rima Kazinienė ir Galimas Sitdykovas.

MAŽASIS LEKTORIUMAS Dujotiekio g. 26A, tel. 8 652 24 646

Gruodžio 21 d. 17 val. – paskaita-susitikimas su žolininke iš Latvijos Ilze Jansone.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Gruodžio 21 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Bilietus platina „Tiketa”.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Gruodžio 20 d. 18 val. – AURA IR NAUJI DEMONAI, bendras VDU vaidybos kurso ir „Auros” šokėjų projektas. Renginys nemokamas. Galerija „Meno parkas”, Rotušės a. 27, Kaunas. Gruodžio 21 d. 18 val. – AURA IR NAUJI DEMONAI, Ramūno Jaro ir „Auros” šokėjų performansas. Renginys nemokamas. Galerija „Meno parkas”, Rotušės a. 27, Kaunas.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Gruodžio 23 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Gruo­džio 20 d. 15 val. – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) is­to­ri­jos fa­kul­te­to ne­mo­ ka­mas už­si­ė­mi­mas te­ma KALĖDŲ ŠVENTĖS ISTORIJA IR TRADICIJOS.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vilniaus g. 33, tel. 201 778, www.istorineprezidentura.lt

Gruo­džio 21 d. 18 val. – ka­lė­di­nis vai­kų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas SEPTYNIOS SNIEGUOLĖS IR NYKŠTUKAS. Da­ly­vaus: vai­kų dai­nos ir šo­kio te­at­ras „Vai­di­lu­tė” (vad. E.Al­sei­ka), liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šėl­ti­nis” (vad. V.Ski­pa­rie­nė), ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio te­at­ras „Re­le­ve” (vad. R.But­ri­ma­ vi­čiū­tė), vai­kų est­ra­dos stu­di­ja „Sva­jo­nių gi­ja” (va­do­vai L. ir A.Kar­pa­vi­čiai), Kau­no Ka­zio Bin­kio te­at­ras (vad. V.N.Ži­lins­kie­nė). Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Gruodžio 22 d. 12 val. muziejaus Koncertų salėje (L.Zamenhofo g. 4) vyks Garliavos meno mokyklos mokinių koncertas. Dalyvauja: solistai, duetai ir kitos sudėties fortepijoniniai ansambliai. Skambės klasikinė ir šiuolaikinė užsienio ir Lietuvos kompozitorių muzika. Įėjimas nemokamas.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Gruodžio 22 d. 17 val. – aktorės ir rašytojos Doloresos KAZRAGYTĖS kūrybinis vakaras ir naujos knygos „Raudoni sandaliukai” pristatymas.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Gruodžio 20 d. 16 val. – lenkų istoriko Krzysztof Buchowski knygos „Litvomanai ir polonizuotojai. Mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje” pristatymas. Knygą į lietuvių kalbą išvertė Irena Aleksaitė, išleido „Baltų lankų” leidykla. Knygos pristatyme ir diskusijoje dalyvauja prof. Krzysztof Buchowski (knygos autorius), prof. Egidijus Aleksandravičius, doc. dr. Pranas Janauskas, dr. Tomasz Blaszczak, doc. dr. Saulius Žukas (leidyklos „Baltos lankos” vadovas), prof. Jonas Vaičenonis (diskusijos moderatorius).

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Rotušės a. 1/Vilniaus g. 2

Gruodžio 20 d. 17 val. į kūrybos pristatymąsusitikimą su Kauno fotografijos galerijos meno rezidentais Catrine Val (Vokietija) ir Michal Iwanowski (Velsas). Fotografai pristatys jau įgyvendintus savo meninius projektus, taip pat pasidalys mintimis apie rezidencijos metu Lietuvoje pradėtus ar tęsiamus ankstesnius projektus. Pokalbis bus verčiamas į lietuvių kalbą. Agnės Jonkutės tapybos ir fotografijos paroda „Neregimųjų atvaizdai” pratęsiama iki gruodžio 23 d.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

R GALERIJA K.Donelaičio g. 60

22 d. 18 val.

Gruo­džio 23 d. 12 val. – pro­jek­to „Dia­lo­gas – Žo­dis ir Spal­va” ad­ven­to cik­lo „Be­lau­ kiant Ka­lė­dų...” ren­gi­nys. So­lis­tas To­mas La­di­ga ir pia­nis­tė Be­ata Ving­rai­tė. Kū­ry­bi­ nės gru­pės „Esa­me” teks­ti­lės pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI Vydūno al. 2, tel. 798 995

Iki gruodžio 31 d. veikia dailininkės Eglės Petraitytės-Talalienės kūrybos paroda PRISILIETIMAI. Kurdama šiai parodai monochrominės paletės darbų grupę, autorė siekė atitikti laiko dvasią (XX a. pirmuosius dešimtmečius, Nepriklausomos Lietuvos 1-osios respublikos laikotarpį ir sovietinės okupacijos metus), naudojo periodui artimas išraiškos priemones. Kūriniuose, iliustruojančiuose asmeninius vaikystės prisiminimus, naudojo spalvų gamą ir pasirinko modernesnės dailės kryptį. Visus šiuos kūrinius jungia novelės „Flora Vita”, skirtos menininkės tėvo provizoriaus Antano Petraičio (1913–2007) atminimui. Šia paroda debiutuoja ir kaip pradedanti rašytoja, nuoširdžiai tikėdama, kad atsiminimai, virtę pasakojimais, įamžina praėjusios epochos akimirkas. Tai – Prisilietimai prie išnykusių praeities vaizdų, pasakojimų, atsiminimų, asmeninių vaikystės išgyvenimų.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

21 d. 18 val.


23

ketvirtadienis, gruodžio 20, 2012

kas, kur, kada KAUNO ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIA Gruodžio 26 d. 13 val. – koncertas TIKIU KALĖDŲ STEBUKLU. Dalyvauja: Rūta Skučienė (sopranas), Dalia Jatautaitė (vargonai), Jurgita Otienė ir Irenėjas Urbonavičius (fleitos), Justas Straukas (trimitas), estradinio dainavimo grupė „Tu ir aš” (vad. Rita Beitnaraitė), mišrus choras „Saluto” (vad. Ramutė Štreimikytė). Koncertą ves Juozapas Preikša.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Iki sau­sio 27 d. pra­tę­sia­ma Si­gi­tos Grab­ liaus­kai­tės per­so­na­li­nė pa­ro­da STIKLO TESTAS. Au­to­ri­nė­je pa­ro­do­je „Stik­lo Tes­tas“ me­ni­ nin­kė žiū­ro­vui at­sklei­džia ly­ri­nę, vaiz­diš­kai itin sai­kin­gą stik­lo trak­tuo­tę. S.Grab­liaus­kai­tė – me­ni­nio stik­lo dai­li­nin­ kė, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė nuo 1999 me­tų, Kau­no ko­le­gi­jos J.Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­to de­ko­ra­ty­vi­nės plas­ti­kos pro­gra­mos ve­dė­ja, stik­lo stu­di­jos va­do­vė, tarp­tau­ti­nio stik­lo me­no pro­jek­tų „Vit­rum Bal­ti­cum“, „Stik­lo am­žius“, „Eu­ro­pe­an Glass Con­text“ ir kt. da­ly­vė.

kinas „CINAMON“

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto priėmimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 12.10 Seimo rezoliucijos „Dėl sutikimo Seimo narius Viktorą Uspaskichą, Vitaliją Vonžutaitę, Vytautą Gapšį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jų laisvę” projektų teikimas, svarstymas, priėmimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 13.30, 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 14.50, 18.40, 21.10, 0.05 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45, 0.15 „Rojus Lietuvoj“. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.05 „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka. Finalas. 0.00 Vakaro žinios. 0.45 Stilius. Veidai (k).

PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Pi gyvenimas“ 3D (išankstinė premjera) – 20 d. 20.35 val. „Hobitas: nelaukta kelionė“ 3D – 20 d. 17.10 val. „Hobitas: nelaukta kelionė“ – 20 d. 11.25, 14.45, 18.10, 21.35 val. „Širdžių ėdikas“ – 20 d. 13.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Legendos susivienija“ 3D (liet. k.) – 20 d. 10.30, 12.40, 14.55 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – 20 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val. „Debesų žemėlapis“ – 20 d. 15.15, 21.20 val. „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ – 20 d. 12.30, 21 val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – 20 d. 11.15, 15.30 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Hobitas: nelaukta kelionė“ (premjera) HFR 3D – 20 d. 12.15, 16, 20 val. „Hobitas: nelaukta kelionė“ (premjera) 3D – 20 d. 10.15, 13.45, 17.30, 21.15 val. „Optimisto istorija“ (premjera) – 20 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.30, 21 val. POWER HIT RADIO seansas. „Pi gyvenimas“ 3D – 20 d. 19.30 val LNK kino startas. „Džekas Ryčeris“ – 27 d. 19 val. „Širdžių ėdikas“ – 20 d. 16.30, 18.45, 21.30 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – 20 d. 13.30, 16.15, 18.15 val. „Legendos susivienija“ 3D (liet. k.) – 20 d. 10.30, 12.45, 15.15 val. „Virš įstatymo“ – 20 d. 14.15, 20.45 val. „Debesų žemėlapis“ – 20 d. 11, 17.15 val. „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ – 20 d. 20.30 val. GERUMO SEANSAI. „Kung fu panda 2“ (liet. k.) – 20 d. 13 val. Bilieto kaina 8 Lt. „Ratai 2“ (liet. k.) – 20 d. 10.30 val. Bilieto kaina 8 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gruodžio 21 d. 17 val. – „Kai Kalėdų Senelis nukrito į žemę” (nuotykių filmas visai šeimai, režisavo Oliver Dieckmann, įgarsinta lietuviškai, N-7). 19 val. „Tėvas” (dokumentinis filmas, 2012 m., scenarijaus autorius ir režisierius Marat Sargsyan). Gruodžio 22 d. 12 val. – akcijos „Pasidalyk savo šiluma” baigiamasis dviejų dalių SPEKTAKLIS „Juoko akademija”. 19 val. – koncertas „Baltas paukštis. Vytautą Kernagį prisimenant...”. Programoje: Liudas Mikalauskas, violončelių ir kontraboso kvartetas „Bass Arco”. Skambės dainos iš Vytauto Kernagio repertuaro.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS 22 d. 17 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Valanda su Rūta (k). 12.10 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai (2012 m.). 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Vakaro seansas. Drama „Vertikali riba“ (JAV, Vokietija, 2000 m.) (N-7). 1.05 „Agentai“ (N-7). 2.00 Sveikatos ABC (k).

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.40 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 „X faktorius“. 13.40 „Šeimos reikalai“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Baili voverytė“ (2). 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuodėmių dešimtukas. 20.00 Patys pačiausi. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kobra 11“. 23.00 „Ieškotojas“ (2). 0.00 „Tikrasis teisingumas“. 1.00 „Anarchijos vaikai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 „Taip. Ne“ (k) 10.00 Žmogus prieš gamtą. Kinijos džiunglėse (N-7) (k). 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai.

DATOS (gruodžio 20 d.) 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Karštas vakaras“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Muzikinė kaukė“. 22.25 Trileris „Įsibrovimas“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 0.05 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 1.05 Brydės (k). 1.35 Statybų TV (k). 2.05 „Bamba“ (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Sustojęs gyvenimas (2002 m.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Kine kaip kine. 11.55 Kostiuminė melodrama „Anglų valsas“ (1982 m.) (N-7). 13.05 Mokyklos langas. (k). 13.25 Muzikos pasaulio žvaigždės. Operinės muzikos perlai (k). 13.55 Laida apie Stasį Vainiūną (1988 m.). 14.35 Amžininkai. Išsiveržę iš SSSR (2007 m.). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.00 Tapytojo Kosto Dereškevičiaus 75-mečiui. Parodos atidarymas. 17.45 Kompozitoriaus Osvaldo Balakausko 75-mečiui. Kultūra. Kompozitorius O.Balakauskas (2007 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. 18.15 Kaimo akademija. 18.40 Skulptoriaus Vlado Vildžiūno 80-mečiui. Galerija (1996 m.). 19.15 Skulptoriaus Vlado Vildžiūno 80-mečiui. Kultūra. Skulptorius ir fotografas V.Vildžiūnas (2007 m.). 19.30 „Kodėl egzistuoja skurdas?“ (4). 20.25 Nepažintas pasaulis. Baltijos jūros piratai. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Trumpametražis vaidybinis f. „Laikinai“ (2011 m.). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius „Partizanės“ (1995 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Jono Meko filmų retrospektyva. „Tautos gimimas“ (1997 m.) (k).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“ (9, 10). 12.00, 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00, 13.30 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“ (11, 12). 18.00, 0.50 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00, 0.00 „CSI Niujorkas“. 20.00, 20.30 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.30 Siaubo trileris „Smagus pasivažinėjimas 2. Mirtis kelyje“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 23.20 „6 kadrai“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“ (9). 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Kidas Padlis“. 9.05 „Supermeno nuotykiai“. 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 11.00, 0.50 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Anika – nusikaltimų reporterė“ (1) (Švedija, 2012 m.) (N-14). 22.50 „Begėdis“ (4). 23.50 „Gynėjai“ (4) (N-7).

10.00 „Linksmieji draugai“. 10.30 Senoji animacija. 11.05, 20.35 Nomeda. 12.00, 17.00 „Paliktų žmonų klubas“. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 13.50, 14.25 „Naisių vasara“. 15.00, 15.30 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.40 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.30, 22.05 „Naisių vasara“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gimnazistai. 10.15 Mūsų miškai. 10.55 „Ledo žemė. Žaidimas su ugnimi“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.15 VTB jungtinė lyga. Krasnojarsko „Jenisej“ (Rusija)–Kauno „Žalgiris“ (Lietuva). Tiesioginė transliacija iš Krasnojarsko. 15.15, 1.00 „Griūk negyvas!“ 15.45, 16.10 „Paskutinė Geringo paslaptis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 Premjera. Dok. f. „2012-ieji. Apokalipsė“ (N-7). 21.00, 23.35 Reporteris. 21.52, 0.27 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Tomo vidurnakčio parkas“ (N-7). 11.00 Jėga, grožis, sveikata. 11.30 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.25 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 17.30 Nuomonės: iš sostinės (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Drama „Apgaulė“ (N-14). 0.50 Fantastinis nuotykių f. „Mitas“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „San Fransisko raganos II“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Tautos ženklai. 21.00 Detektyvas „Anika – nusikaltimų reporterė“. 22.50 Drama „Begėdis“. 23.50 Drama „Gynėjai“. 0.50 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“.

8.00 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 9.40 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 12.00 Trileris „Nežinomybė“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Drama „Lapkritis“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 19.25 Romantinė komedija „Visa tiesa apie meilę“ (D.Britanija, 2004 m.) (N-14). 21.05 Biografinė drama „Mis Poter“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 22.40 Trileris „Vienintelis kelias“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 14.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“–„Donetsk“. 16.40 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 18.25 Krepšinio pasaulyje. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.10 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Panevežio „Lietkabelis“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.15 Sportas LT. V tarptautinis memorialinis dr. Pranciškaus Eigmino sambo turnyras. 22.15 Krepšinio pasaulyje. 21.45 Automoto. 23.15 Futbolo dievai. B.Charlton.

1884 m. gimė Juozas Gruodis, kompozitorius, dirigentas. 1903 m. gimė dainininkas Antanas Šabaniauskas. 1919 m. gimė kompozitorius Eduardas Balsys. 1930 m. gimė kino režisierius, dokumentinio kino kūrėjas Henrikas Šablevičius. 1932 m. gimė lietuvių skulptorius Vladas Vildžiūnas. 1983 m. gimė amerikiečių aktorius Jonah Hillas. 1993 m. Vilniuje mirė kino ir teatro aktorius Henrikas Kurauskas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės jus palaikys. Nereikia pernelyg atvirauti, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis. Jautis (04 21–05 20). Sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tik savo nuomonę apie tai pasilaikykite sau. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkminga diena. Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima ir aplinkiniais. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Beje, jiems taip pat reikia nuoširdžios jūsų paramos. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks aplinkinių ir artimųjų pritarimo bei meilės. Galite susipykti su jaunais žmonėmis, todėl patirsite stresą. Liūtas (07 23–08 23). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Galimas emocijų protrūkis. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų. Mergelė (08 24–09 23). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Norėsite prieštarauti kitų žmonių vertybėms, plaukti prieš srovę. Nieko svarbaus nespręskite, ypač jeigu jaučiate, kad ne iki galo supratote situaciją. Svarstyklės (09 24–10 23). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Tik nepasiduokite euforijai. Skorpionas (10 24–11 22). Jums nepatiks supantys dalykai arba tai, ką jie simbolizuoja. Nereikia ginčytis, konfliktuoti, keisti aplinkos, tegul viskas lieka taip, kaip yra. Šaulys (11 23–12 21). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos pagerinti savo gyvenimą. Savo agresyvumu galite įžeisti jaunesnį žmogų. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis ir nekritikuokite. Ožiaragis (12 22–01 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams bei tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus ir iššvaistyti per daug pinigų. Vandenis (01 21–02 19). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Teigiamai vertinsite paslaptingus savo charakterio bruožus ir sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Žuvys (02 20–03 20). Viską vertinsite ir branginsite, o problemų sprendimas teiks malonumą. Vis dėlto neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis.


Orai

Antroje savaitės pusėje Lietuvoje laikysis labai šalti orai, snigs vis mažiau. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, temperatūra šiandien bus 7–11 laipsnių šalčio. Penktadienį beveik niekur nesnigs. Naktį temperatūra sieks 13–15, dieną – 9–13 laipsnių šalčio.

Šiandien, gruodžio 20 d.

–9

–7

Telšiai

–9

Šiauliai

Klaipėda

–10

Panevėžys

–10

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

355-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 11 dienų. Saulė Šaulio ženkle.

Utena

–11

Tauragė

–8

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +9 Berlynas 0 Brazilija +29 Briuselis +6 Dublinas +6 Kairas +20 Keiptaunas +31 Kopenhaga –2

Londonas +10 Madridas +9 Maskva –18 Minskas –15 Niujorkas +5 Oslas –7 Paryžius +11 Pekinas +1

orai kaune šiandien

Praha +3 Ryga –7 Roma +7 Sidnėjus +27 Talinas –12 Tel Avivas +16 Tokijas +9 Varšuva –11

–8

–8

Vėjas

3–7 m/s

Marijampolė

8.39 15.53 7.14 11.54 0.08

Vilnius

–9

Alytus

Vardai Daugardas, Dominykas, Gražvilė, Ingenas, Teofilis.

Ra­do Že­mės se­se­rį

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–10

–8

–11

–12

3

–15

–12

–14

–13

3

–13

–11

–13

–14

3

rytoj

poryt

Ban­g i­n io Tau, vie­na ar­čiau­siai Sau­ lės esan­čių žvaigž­d žių, ga­l i­mai tu­r i į Že­mę pa­na­šią pla­ne­tą. Pa­ly­g in­t i ar­ ti­ma, tik už 12 švies­me­čių nuo mū­sų sis­te­mos esan­ti į Sau­lę pa­na­ši žvaigž­ dė, tu­ri pen­kias pla­ne­tas, o kai ku­rios jų skrie­ja to­kiu at­stu­mu nuo cent­ri­nio švie­su­lio, kad jo­se ga­li­mai eg­zis­tuo­ja gy­vy­bei pa­lan­k ios są­ly­gos. Vie­na tų pla­ne­tų, ku­rios ma­sė apie pen­kis kar­ tus di­des­nė ne­gu Že­mės, yra ma­žiau­ sia iš ap­tik­tų gy­vy­bei pa­lan­kio­je zo­no­ je. Nuo 1995 m. ast­ro­no­mai at­ra­do apie 800 eg­zop­la­ne­tų – pla­ne­tų, skrie­jan­ čių ap­link ki­tas žvaigž­des. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Rau­dond­va­rio dva­re ap­si­gy­ve­no miš­ko gy­vū­nai Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Iki Ka­lė­dų li­kus vos ke­lioms die­ noms, Rau­dond­va­rio dva­ras ir par­kas pa­si­puo­šė ka­lė­di­niu ap­da­ ru – su­ži­bo ža­lias­ka­rė, o ap­link ją ap­si­gy­ve­no miš­ko žvė­re­liai. „Ap­link Rau­dond­va­rio dva­rą yra miš­kas, vi­sas šlai­tas yra apau­gęs di­de­liais ir se­nais me­džiais ir krū­ mais, sau­go­mais pa­vel­do­sau­gi­nin­ kų. Puoš­da­mi dva­rą ir par­ką no­rė­ jo­me, kad miš­kas at­gy­tų“, – apie iš­skir­ti­nius Ka­lė­dų pa­puo­ša­lus pa­ sa­ko­jo Rau­dond­va­rio dva­ro di­rek­ to­rė Snie­guo­lė Na­vic­kie­nė. Vi­so­je par­ko te­ri­to­ri­jo­je įreng­tos ori­gi­na­lios ka­lė­di­nės ins­ta­lia­ci­jos – įvai­rių žvė­re­lių mu­lia­žai, pa­puoš­ti au­ga­lais ir švie­čian­čio­mis gir­lian­ do­mis. „Gra­žu, nes at­ro­do, lyg iš už me­ džių iš­len­da žvė­rys, bū­din­gi Lie­tu­ vos fau­nai: el­niai, stir­nos, stumb­ras – Lie­tu­vos gi­rių pa­si­di­džia­vi­mas. Nors stumb­rai mū­sų ša­ly­je jau iš­ ny­kę, ta­čiau prieš Ka­lė­das jis at­ gims­ta Rau­dond­va­rio dva­re“, – sa­ kė S.Na­vic­kie­nė. Vai­ku­čius links­mi­na ma­žu­čiai kiš­ku­čiai, ku­rių au­sys ky­šo iš po snie­go, la­pės, stir­niu­kai. „No­rė­jo­me su­kur­ti šil­tą, jau­kų par­ką, pri­tai­ky­tą na­mams, šei­mai. Kvie­čia­me Ka­lė­dų ry­tą šei­mas su vai­kais atei­ti pa­si­vaikš­čio­ti po par­ ką, pa­si­gro­žė­ti eg­le ir iš miš­ko atei­ nan­čiais gy­vū­nais“, – kvie­tė dva­ ro di­rek­to­rė. Miš­ko gy­vū­nė­liai įkur­din­ti ne at­si­tik­ti­nai pa­si­rink­to­se vie­to­se, o ten, kur va­sa­rą per pir­mą­jį tarp­ tau­ti­nį že­mės me­no fes­ti­va­lį „Lan­ dArt“ kū­rė me­ni­nin­kai. Pa­dė­ti pa­puoš­ti dva­ro ap­lin­ką bu­vo pa­si­kvies­tas žy­miau­sias ša­ lies flo­ris­tas Ma­ri­jus Gvil­dys, ku­ ris ir kū­rė miš­ko gy­vū­nė­lius.

„„Nuo­tai­ka: dva­ro priei­go­se – vaiz­dai it iš Kalėdų at­vi­ru­kų, iš­lin­dę iš miš­ko žvė­re­liai su­stin­go lyg lauk­da­mi ma­žiau­sių­jų dva­ro lan­ky­to­jų. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Tai jau tęs­ti­nis mū­sų bend­ra­ dar­bia­vi­mas. Ži­no­me, kad po 2 me­ tų že­mės me­no fes­ti­va­lis vėl grįš į dva­rą“, – už­si­mi­nė S.Na­vic­kie­nė. Flo­ris­tui bu­vo pa­ti­kė­ta pa­puoš­ ti ir pa­grin­di­nę Kau­no ra­jo­no eg­ lę, esan­čią dva­ro te­ri­to­ri­jo­je, bei

dva­ro vi­du­je pa­sta­ty­tą ža­lias­ka­rę. „Flo­ris­tas eg­lę pa­puo­šė ran­kų dar­ bo žais­liu­kais. Ant eg­lės pa­ka­bin­ta daug LED lem­pu­čių, ku­rios at­spin­ di gra­žų, šal­tą žie­mos va­ka­rą“, – at­sklei­dė dva­ro di­rek­to­rė. Dva­ro par­ke pa­puoš­ta ypa­tin­

ga – ne­prik­lau­so­my­bės lai­kų – eg­ lė. Rau­dond­va­rio bend­ruo­me­nė ją pa­so­di­no 1991 m. ko­vo 11-ąją Lie­ tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­ mo pro­ga. „Šią eg­lę jie puo­se­lė­jo, au­gi­no, pri­žiū­rė­jo. Ne vel­tui ši eg­lė šie­met

bu­vo pa­si­rink­ta kaip pa­grin­di­nė Kau­no ra­jo­no ža­lias­ka­rė. Ji bu­vo įžieb­ta gruo­džio 14-ąją“, – pa­sa­ ko­jo S.Na­vic­kie­nė. Gy­vū­nė­lių eks­po­zi­ci­ja dva­ro par­ką puoš iki Tri­jų ka­ra­lių, sau­ sio 6 d.

2012-12-20 Kauno diena  
2012-12-20 Kauno diena  
Advertisement