Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, gruodžio 19 d., 2012 m. Nr. 296 (1495) 

Iš­nau­do­tos vi­sos pro­ cedū­rinės ga­li­mybės ati­dėti V.Us­pas­ki­cho ne­lie­čia­mybės pa­nai­ ki­ni­mo klau­simą. Lietuva 5p.

Sus­tabd­žius kon­ku­rentės veiklą kre­di­to uni­jos pra­ra­do 11 mln. litų indė­lių. Ekonomika 8p.

diena.lt

Finansų krizės į kampą įvaryti Slovėnijos gyventojai jaučiasi apgauti. Pasaulis 12p.

Svar­biau­sias yra žmo­gus

1,30 Lt

Vers­li­nin­kai per­ra­šys dar­ buo­tojų dar­bo su­tar­tis, kad bus dir­ba­ma už tuos pa­ čius 850 litų, bet ne aš­tuo­ nias va­lan­das, o ma­žiau. Sei­mo Biud­že­to ir fi­nansų ko­mi­te­to na­rys Kęstu­tis ­ Gla­vec­kas

6p.

Miestas

2p.

Kon­cer­tuo­se – ty­ri­mai dėl ŽIV „Šian­d ien ŽIV nėra mir­t i­n a li­ga“, – tei­g ia ak­c i­j os „Už­teks bi­j o­t i“ ini­c ia­ to­riai ir kvie­čia vi­sus at­sa­kin­gai pa­ žiūrė­t i į sa­vo bei ap­l in­k i­n ių svei­ katą. Prie šios so­c ia­l iai at­s a­k in­gos ak­ci­j os pri­s i­de­d a ir Man­t as Jan­ka­ vi­č ius, per ku­r io pro­j ektą „Queen Show“ sostinės „Siemens“ arenoje bus ga­li­ma ne­mo­ka­mai pa­s i­t ik­rin­ ti dėl ŽIV. „„Mi­si­ja: N.Dir­sienė taip at­si­dėju­si sa­vo veik­lai, kad, kaip pa­ti sa­ko, kar­tais ne­be­su­si­gau­do, gy­ve­na dar­bu ar dir­ba sa­vo gy­ve­ni­me. Ro­nal­do Gri­zic­ko (BFL) nuo­tr.

Šįva­kar Vil­niaus ro­tušė­je mies­tas pa­dėkos de­šim­čiai la­biau­siai nu­si­pel­niu­sių vil­nie­ čių. Jiems iš­kil­min­gai bus įteik­ti vie­ni gar­ bin­giau­sių mies­to ap­do­va­no­jimų – Šv. Kris­ to­fo­ro sta­tulėlės. Už pa­galbą sos­tinės šei­ moms įver­tin­ta Vil­niaus mies­to mo­ti­nos ir vai­ko pen­sio­no di­rek­torė Ni­jolė Dir­sienė.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Tai ne­be pir­mas N.Dir­sienės ap­do­ va­no­ji­mas. Mo­ters ir jos ko­man­dos veik­la jau bu­vo įver­tin­ta „Ge­ru­mo žvaigž­de“ už nuo­pel­nus so­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo sri­ty­se, už rea­ lius dar­bus gi­nant smurtą pa­ti­rian­ čias mo­te­ris N.Dir­sie­nei bu­vo skir­ ta „Lie­tu­vos metų mo­ters 2010“ no­mi­na­ci­ja „Ne­ma­to­mas dar­bas“. Šie­met ji ap­do­va­no­ta at­mi­ni­mo

ženk­lu už nuo­pel­nus Vil­niaus sa­vi­ val­dai. „Aš tie­siog pamąs­tau: pa­de­ di vi­soms toms šei­moms, tad ir ta­vo šei­ma bus lai­min­gesnė, nes ap­lin­ ka bus sau­gesnė, ra­mesnė, ge­resnė, nuo­šir­desnė“, – sakė lau­reatė. Apie visų žmo­giškųjų sa­vy­bių rei­ka­lau­jantį darbą, šau­nią ko­ mandą, di­de­lių rūpes­čių tu­rin­ čias vil­nie­čių šei­mas, da­ly­kus, ku­ rie džiu­gi­na ir gąsdi­na, N.Dir­sienė pa­pa­sa­ko­jo „Vil­niaus die­nai“.

2

Miestas

2p.

Ku­pi­nas ge­ru­mo Kalėdų ka­ra­va­nas


2

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

miestas

6p.

Konstitucijos sargai narstys, kas yra genocidas.

Svar­biau­sias yra žmo­gus 1

– Šian­dien jūsų ran­ko­se at­s i­d urs vie­nas gar­bin­giau­sių mies­to ap­do­va­no­jimų. Ką jums reiš­kia ši Šv. Kris­to­fo­ro sta­tulėlė? – Šį įver­ti­nimą ga­vau per ko­lek­ tyvą, dar­binę veiklą, pa­tirtį. Pen­ sio­nui kitą­met jau bus pen­kio­li­ka metų. Tai­gi tik­riau­siai dir­ba­me tin­ka­mai, ei­na­me tin­ka­ma link­me ir ten­ki­na­me bend­ruo­menės po­ rei­kius. Ži­no­te, so­cia­li­nis dar­bas yra as­ me­ni­nis dar­bas. Šei­ma, na­mai yra 24 va­lan­das per par­ą: ne­sup­ran­ti, kur dir­bi, kur gy­ve­ni. Gy­ve­ni dar­ bu ar­ba dir­bi sa­vo gy­ve­ni­me (juo­ kia­si). Tai la­bai glaud­žiai su­sie­ta. La­bai dėko­ju sa­vo ko­lek­ty­vui, kad jis leid­žia pa­siek­ti to­kias pro­fe­si­ nes aukš­tu­mas. Ne tik man, bet ir mums vi­soms dar­buo­to­joms. Tai yra mūsų visų įver­ti­ni­mas. La­bai dėko­ju ir pa­čiai sa­vi­val­dy­bei, kad ji leid­žia mums įgy­ven­din­ti sa­vo pro­fe­si­nes am­bi­ci­jas. Aiš­ku, sten­ giamės, kad tos pa­slau­gos pa­si­tei­ sintų, būtų ko­ky­biš­kos, efek­ty­vios, ati­tiktų šei­mos po­rei­kius, o ne mū­ sų ga­li­my­bes. – Kal­bant apie tas šei­mas, ku­ rioms rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, – ko­kia yra bend­ra pa­dėtis Vil­ niu­je? – Na, pir­miau­sia tu­ri­me kalbė­ti apie de­mog­ra­finę si­tua­ciją. Ga­na spar­čiai sens­ta vi­suo­menė, daug vaikų gims­ta šei­mo­se, ku­rio­se nė­ ra vie­no iš tėvų. Ne­rimą ke­lia tai, kad daug vaikų rei­kia nu­sta­ty­ti tėvystę, taip pat mig­ra­ci­ja. Aiš­ ku, iš­va­žiuo­ja dar­bin­gi žmonės, ku­rie ga­li kur­ti na­cio­na­linį pro­ duktą. Ta­čiau pa­gy­ve­nu­siems tė­ vams jie pa­lie­ka au­gin­ti vai­kus, o vai­kui rei­kia jau­nes­nio žmo­gaus – ma­mos, tėčio. Ne­rimą ke­lia švie­ti­mo klau­si­ mas. Ma­nau, kad vals­tybė­je šei­ ma sto­vi ant ke­tu­rių ker­ti­nių ak­ menų: teisės, švie­ti­mo, svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos. Švie­ti­mas yra kons­ti­tu­cinė teisė mo­ky­tis iki še­ šio­li­kos metų. Man at­ro­do, turėtų būti prie­volė įgy­ti pa­grin­dinį de­ šim­ties kla­sių iš­si­la­vi­nimą. Ta­da ga­li pa­tek­ti į pro­fe­si­nio orien­ta­vi­ mo, pa­ren­gi­mo sis­temą, turė­ti ge­ rą amatą, iš ku­rio ga­li pra­gy­ven­ti,

ne aukš­to­jo moks­lo iš kar­to siek­ ti. At­radęs sa­ve ko­kio­je nors ki­to­ je pro­fe­sinė­je sri­ty­je ga­li stu­di­juo­ti ba­ka­laurą, ma­gistrą ir pan. Ki­ta pro­ble­ma – sek­sua­li­nių san­ty­kių daugė­ja tarp vis jau­nes­ nių as­menų, jie daž­niau tam­pa tė­ vais, ypač kilę iš so­cia­linės ri­zi­kos šeimų. Ne­rimą ke­lia tų jaunų šei­ mų gebė­ji­mas de­rin­ti šei­mos, mo­ ky­mo­si ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mus. Naš­lai­tes kvie­čia­me atei­ti pas mus, pa­dėsi­me vi­sa tai su­de­rin­ti. Na, čia švie­ti­mo sis­te­ma turė­ tų būti so­cia­liai jaut­resnė. Ži­no­ ma, daug yra gerų ins­ti­tu­cijų, so­ cia­li­nių dar­buo­tojų, pe­da­gogų, bet iš prin­ci­po bend­ro­ji po­li­ti­ka turėtų pa­dėti jau­nai šei­mai au­gin­ti vai­ ką, o ne ati­duo­ti į lai­kinąją globą, kol su­stiprė­siu, kol nu­va­žiuo­siu į už­sienį pi­nigų už­si­dirb­ti ir pan. Ta vai­ko glo­ba tam­pa kaip sa­na­ to­ri­ja: no­riu lan­kau, no­riu ne­lan­ kau. Vai­kas tu­ri jaus­ti, ma­ty­ti sa­ vo mamą, o ne po metų ją iš­vydęs žiūrė­ti kaip į sve­timą mo­terį. Šei­ moms rei­kia pa­dėti, o ne jas kont­ ro­liuo­ti. Džiau­giuo­si, kad ei­na­me prie vals­ty­binės vaikų glo­bos nai­ki­ni­ mo ir ieš­ko­me naujų formų sau­gios vaikų glo­bos.

Pa­de­di vi­soms toms šei­moms, tad ir ta­ vo šei­ma bus lai­ min­gesnė, nes ap­ lin­ka bus sau­gesnė, ra­mesnė, ge­resnė, nuo­šir­desnė.

– Ap­do­va­no­ji­mas tei­kia­mas už pa­galbą Vil­niaus šei­moms. Gal galė­tumė­te įvar­dy­ti, ko­ kios konk­re­čiai pa­gal­bos joms reikė­jo, rei­kia? – Vie­noms reikė­jo pa­dėti su­si­ kalbė­ti, ki­tiems reikė­jo pa­dėti kar­ tu au­gin­ti vai­kus, kai tėvai ne­be­ gy­ve­no san­tuo­ko­je. Dar ki­tiems pa­gal­ba bu­vo rei­ka­lin­ga, kai šei­ mo­je bu­vo smur­to. Bu­vo šeimų, ku­rios at­ėjo pa­pra­šy­ti pa­gal­bos, nes ne­turė­jo pi­nigų vai­kui su­ruoš­

ti į mo­kyklą. Bu­vo ir to­kių, ku­ rio­se vie­nam iš tėvų diag­no­zuo­ ta psi­chinė ne­ga­lia ir pan. Ki­taip ta­riant, mes lau­kia­me visų Lie­tu­ vos pi­lie­čių, tei­kia­me pa­galbą ir vy­rams, ku­rie smur­tau­ja, bet ne­ sup­ran­ta, kodėl su jais nie­kas ne­ no­ri gy­ven­ti, ir pan. – Kokį liūd­niau­sią at­vejį, su ku­riuo te­ko su­si­dur­ti, pri­si­ me­na­te? – Vie­nas liūd­niau­sių bu­vo, kai mo­te­ris po­rą kartų mėgi­no išei­ ti, pa­lik­ti smur­tau­jantį vyrą, bet jis vis su­gebė­da­vo ją įkalbė­ti. Ga­ liau­siai ji su­si­rgo on­ko­lo­gi­ne li­ga. Net kai prie­š mirtį gulė­jo slau­gos li­go­ninė­je, vy­ras su­gebė­da­vo ten atei­ti ir viską išd­ras­ky­ti, iš­dau­žy­ ti. Tai bu­vo prie­š ket­ve­rius me­tus, tais me­tais ji bu­vo pir­ma mo­te­ris, ku­ri iš pen­sio­no išė­jo kaip mi­ru­si. Bu­vo la­bai di­de­lis su­krėti­mas. Vi­ sa­da kvie­čiu mo­te­ris ne­lauk­ti, kol li­ga pri­vers spręsti pro­blemą, bū­ ti stip­riai, at­vi­rai, pa­sa­ky­ti ir tam žmo­gui, kad tai, ką jis da­ro, jums ne­pa­tin­ka ir taip dau­giau ne­be­ no­ri­te gy­ven­ti. Dau­ge­lis jų gy­ve­ na ne­va iš meilės. Ne iš meilės, o iš baimės. – Kur se­miatės op­ti­miz­mo šiems ge­riems dar­bams? – Tik­riau­siai tu­riu gerą ko­lek­tyvą. Ta­da vi­sos tos ne­gan­dos ne­bai­sios, mūsų tar­ny­ba dir­ba visą par­ą be išei­gi­nių. Pa­de­da, kad ga­liu sa­ vait­galį lais­vai kvėpuo­ti ir ne­bi­jo­ti skam­bu­čių iš dar­bo, kad kas nors ne­ži­nos ką da­ry­ti. Pa­de­da pui­kus bend­ra­dar­bia­vi­mas su sa­vi­val­ dy­be, jos pa­lai­ky­mas. Aiš­ku, sa­va šei­ma, vai­kai, anū­kai. – Artė­ja gra­žiau­sia metų šven­ tė – šv. Kalė­dos. Ko šia pro­ga pa­linkė­tumė­te vil­nie­čiams? – Su­ta­ri­mo, nuo­šir­du­mo, svei­ka­ tos, dau­giau būti su sa­vais žmonė­ mis. Galbūt penk­ta­die­nio va­ka­rais pri­sėsti ir įver­tin­ti, ką ge­ro per sa­ vaitę pa­darė­me, kas ne­si­sekė, ką veik­si­me per išei­gi­nes. Nie­kad ne­ pa­mirš­ti savęs, nes pa­miršęs sa­ve ne­ga­li tin­ka­mai rūpin­tis ki­tu žmo­ gu­mi. Ir ge­ru­mo bei šyp­senų. Šyp­ so­kimės vie­ni ki­tiems, sėki­me ge­ rumą, nes ką duo­si, tai ir grįš.

ŽIV tes­tas –

„Šian­dien ŽIV nėra mir­ti­na li­ga“, – tei­ gia ak­ci­jos „Už­teks bi­jo­ti“ ini­cia­to­riai ir kvie­čia vi­sus at­sa­ kin­gai pa­žiūrė­ti į sa­vo bei ap­lin­ki­nių svei­katą. Prie šios so­cia­liai at­sa­kin­gos ak­ci­jos pri­si­de­da ir Man­tas Jan­ka­vi­čius su did­žiu­liu pro­jek­ tu „Queen Show“.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Šou – me­ti­nių pro­ga

Šią sa­vaitę pra­si­de­dan­čio Man­to ir Kau­no mies­to sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Queen Show“ tu­ro kar­tu su cho­ ru „Jau­na mu­zi­ka“ or­ga­ni­za­to­riai ne­li­ko abe­jin­gi fak­tui, kad „Que­ en“ ly­de­rio pa­sau­lis ne­te­ko dėl tuo me­tu dar be­veik ne­gy­dy­tos ŽIV su­ kel­tos li­gos. „Tai bu­vo se­na min­tis – pa­da­ry­ti la­bai di­delį, gražų šou. Šie­met mi­ ni­mos Fred­die Mer­cu­ry dvi­de­šim­ to­sios mir­ties me­tinės. Vis­kas la­ bai su­ta­po. Ši ak­ci­ja taip pat. 1991 m. Fred­die mirė, po metų jam at­ min­ti bu­vo su­reng­tas kon­cer­tas, 70 tūkst. žmo­nių pirmą kartą pa­ nau­do­jo šį ženklą – rau­doną kas­ pinėlį, ku­ris ta­po tarp­tau­ti­niu. La­ bai džiau­giuo­si, kad pri­si­de­du prie šios ak­ci­jos, nes vi­sa tai su­si­ję“, – va­kar sos­tinė­je su­reng­to­je spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je sakė F.Mer­cu­ ry įkūny­sian­tis M.Jan­ka­vi­čius ir kalbė­da­mas apie šį „Queen Show“ pro­jektą pri­dūrė, kad tai yra la­bai di­delės jo sva­jonės iš­si­pil­dy­mas.

„„Rūpes­tis: pro­jek­to „Queen Show“ o

at­lik­ti ŽIV tes­to. 

Prieš „Queen Show“ vi­so­se Lie­ tu­vos are­no­se bus vyk­do­ma svar­ bi so­cia­linė ak­ci­ja „Už­teks bi­jo­ti“, per ku­rią vi­si kon­certų lan­ky­to­ jai kvie­čia­mi ne­mo­ka­mai at­lik­ti ŽIV tes­to. „Jei me­di­ci­na būtų bu­vu­si tiek iš­si­vys­čiu­si tuo me­tu, kai gy­ve­no F.Mer­cu­ry, galbūt jis būtų dai­navęs iki šiol“, – apie garsų at­likėją va­kar su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kalbė­jo M.Jan­ka­vi­čius. Sie­kia, kad žmonės ne­be­bi­jotų

Ak­ci­ja „Už­teks bi­jo­ti“ yra per Eu­ ro­pos krep­ši­nio čem­pio­natą Lie­tu­ vo­je pri­sta­ty­tos so­cia­linės kam­pa­ ni­jos „Už­teks tylė­ti“ tęsi­nys. Kaip aiš­ki­no vie­na jo or­ga­ni­za­ to­rių Agnė Gri­ga­liū­nienė, pro­jek­ tas kin­ta. „Už­teks tylė­ti“ bu­vo tuo­

Kalėdų ka­ra­vaną Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Va­kar nuo Vil­niaus Ro­tušės aikštės ke­lionę po Lie­tu­vos mies­tus pra­ dėjo tra­di­ci­nis Kalėdų ka­ra­va­nas.

„„Glo­ba: Vil­niaus mies­to mo­ti­nos ir vai­ko pen­sio­ne pa­galbą ra­do dau­gybė mo­terų. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Tris vil­ki­kus do­vanų pri­kraus miestų, ku­riuo­se lan­ky­sis ka­ra­va­ nas, vals­tybės tar­nau­to­jai ir gy­ven­ to­jai. Sa­vo do­vanė­les į jį įdėjo ir ka­ den­ciją baigęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su žmo­na Al­ma Adam­ kie­ne. Šir­vintų, Aly­taus, Anykš­čių, Uk­mergės mo­kyklų ir vaikų glo­bos namų vai­kams jie pa­do­va­no­jo tris ka­muo­lius. „La­bai džiau­giuo­si, kad mūsų dėme­sys nie­ka­da ne­nuk­ry­po nuo vaikų. Pa­rodė­me sa­vo ši­lumą, rū­ pestį dėl atei­ties. Ma­nau, kad vai­ kai tu­ri gau­ti vi­sas ga­li­my­bes pa­ si­džiaug­ti ap­lin­ka. Ti­kiuo­si, kad

nuo­šir­du­mas, kurį žmonės pa­ ro­do, dar il­gai bus tra­di­ci­ja ir ne­ nutrūks“, – kalbė­jo V.Adam­kus. A.Adam­kienė pa­brėžė vie­nin­telį da­lyką: „La­bai norė­čiau, kad kalė­ dinė nuo­tai­ka, ge­ru­mas, kurį žmo­ nės jau­čia šiuo me­tu, tęstųsi tru­ pu­čiuką il­giau, ne vien per Kalė­das. Norė­čiau, kad žmonės neuž­mirštų, jog yra ir kitų šven­čių, kitų pro­gų pa­ro­dy­ti sa­vo nuo­šir­dumą ir sa­vo meilę vai­kams.“ Kalėdų ka­ra­va­nas ren­gia­mas jau 13-us me­tus iš eilės. Jo mi­si­ ja – pa­rem­ti A.Adam­kienės lab­ da­ros ir pa­ra­mos fon­do veiklą. Tai vie­nas il­giau­sių be per­trau­kos Lie­ tu­vo­je vyk­domų lab­da­ros pro­jektų. Bend­rovė „Co­ca-Co­la“ kar­tu su A.Adam­kienės fon­du dėmesį ski­ ria kai­mo mo­kyklų spor­to ba­zių re­ konst­ruk­ci­jai. Taip sie­kia­ma vai­kams su­teik­ti ge­res­nes sąly­gas spor­tuo­ti.


3

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

kon­cer­te

Ne­mo­ka­mas ty­ri­mas Per Man­to ir Kau­no mies­to sim­fo­ ni­n io or­kest­ro „Queen Show“ kon­ certą gruod­ž io 29 d. 20 val. „Sie­ mens“ are­no­je Vil­niu­je.

Ki­ti ad­re­sai Vil­niu­je „„VšĮ Cent­ro po­lik­li­ni­kos Vy­te­nio

fi­lia­las, Kau­no g. 37 / 59, tel. (8 5) 213 6240 ir (8 5) 233 0741. „„Na­cio­na­linė vi­suo­menės

svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja, Gėlių g. 9, tel. (8 5) 212 2718. „„In­fek­ci­nių ligų ir tu­ber­ku­liozės li­

go­ninė, VšĮ Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­ go­ninės San­ta­riš­kių kli­nikų fi­lia­las, Bi­r utės g. 1, tel. (8 5) 275 3162. „„VšĮ Nau­jo­sios Vil­nios po­lik­li­

ni­ka, V.Si­r o­k omlės g. 8, tel. (8 5) 205 5381. „„ŽIV ir AIDS pa­veiktų mo­terų

bei jų ar­timųjų aso­cia­ci­ja, Kau­no g. 6-1, tel. (8 5) 233 2533.

„„Ža­lio­ji: L.Kal­po­kaitė prie­š šven­tes ra­gi­na pa­gal­vo­ti apie gamtą, ne­

kirs­ti eg­lu­čių ir pa­si­ten­kin­ti pa­puoš­to­mis jų ša­ko­mis.or­ga­ni­za­to­riai ir ak­ci­jos „Už­teks bi­jo­ti“ ini­cia­to­riai vi­sus kvie­čia ne­mo­ka­mai Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

met, kai pra­dėjo­me gar­siai apie tai kalbė­ti. Dėl to toks šūkis ir bu­vo, kad ne­be­tylė­tu­me ir pri­pa­žin­tu­ me, jog ta pro­ble­ma yra. „Už­teks bi­jo­ti“ at­si­ra­do, nes or­ga­ni­zuo­da­mi prie­š tai bu­vu­sią ak­ciją pa­matė­me, kiek vi­suo­menė­je yra rea­lių stigmų, kal­bant apie ŽIV pro­blemą“, – sa­ kė A.Gri­ga­liū­nienė. Mo­te­ris pri­dūrė, kad yra du pa­grin­di­niai šio pro­jek­to ak­cen­tai, dvi pa­grin­dinės ži­nutės vi­suo­me­nei. Pir­ma, sie­kia­ma ma­žin­ti ne­to­le­ran­ ciją ŽIV in­fe­kuo­tiems žmonėms ir no­ri­ma pa­ro­dy­ti, kad tai to­li gra­žu nėra vi­suo­menės at­skirtų žmo­nių pro­ble­ma. Ant­ra, žmo­nių baimė. Kodėl jie bi­jo? At­sa­ky­mas pa­pras­ tas – nie­kas ne­no­ri mir­ti. „Vi­si ma­no, kad ŽIV yra mir­ti­na li­ga. Tad sa­ko­me, kad ŽIV ne­bėra

mir­ti­na li­ga šian­dien. Už­tat rei­kia la­bai ska­tin­ti vi­suo­menę su­ži­no­ ti sa­vo ŽIV sta­tusą dėl sa­vo ir sa­vo ar­ti­mo sau­gu­mo“, – teigė A.Gri­ga­ liū­nienė. Stab­do klai­din­gas mąsty­mas

Kol kas rea­li si­tua­ci­ja tebė­ra to­kia, kad žmonės vis dar bi­jo. Bi­jo kalbė­ ti, bi­jo tir­tis. Kaip teigė ŽIV ir AIDS pa­veiktų mo­terų bei jų ar­timųjų aso­cia­ci­jos pre­zi­dentė Svet­la­na Kul­šis, žmonės bai­mi­na­si, nes vis dar ma­no, kad tai yra mir­ti­na li­ga. „ŽIV in­fe­kuo­tas žmo­gus Lie­tu­ vo­je gau­na gy­dymą, kai jam to rei­ kia. Pas­tebė­jo­me, kad žmonės apie ŽIV su­ži­no dau­giau – kad tai nė­ ra mir­ti­na li­ga, vis ak­ty­viau tik­ ri­na­si, bet vis dar ne­to­le­ruo­ja tų, ku­rių tes­tas yra tei­gia­mas“, – sa­

kė S.Kul­šis ir pri­dūrė, kad be­si­gy­ dan­čio žmo­gaus gy­ve­ni­mas ga­li su­trumpė­ti tik po­ra metų. Pa­sak jos, pas mus ŽIV in­fek­ci­ja kon­cent­ruo­ja­ma tarp ri­zi­kos gru­ pės žmo­nių, bet iš čia ji pa­ten­ka į bendrą po­pu­lia­ciją. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus už­sikrė­ti­mas ŽIV in­ fek­ci­ja, S.Kul­šis tei­gi­mu, au­ga ly­ ti­niu būdu. Per de­šimt šių metų mėne­sių Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ti 134 nau­ ji ŽIV in­fek­ci­jos at­ve­jai. Pa­sak Užk­re­čiamųjų ligų ir AIDS cent­ro, tai be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tarpį. Šie skai­čiai, ži­no­ma, ver­čia su­ne­rim­ti. Ta­čiau me­di­ci­na pro­gre­suo­ja, ir lai­ku nu­ sta­čius ŽIV vi­rusą žmo­gus ga­li gy­ ven­ti ilgą bei vi­sa­vertį gy­ve­nimą. „Žmonės ne­turėtų gėdy­tis ar bi­ jo­ti at­lik­ti ŽIV tes­to. Tai turėtų tap­ ti įpras­tos svei­ka­tos pa­tik­ros da­li­ mi, todėl vi­sus kvie­čiu pa­si­nau­do­ti pro­ga, kad nie­kur spe­cia­liai ne­rei­ kia va­žiuo­ti ir mokė­ti pi­nigų, at­lik­ ti ŽIV testą Lie­tu­vos are­no­se prie­š „Queen Show“, – sa­vo ir „Que­ en“ gerbė­jus ra­gi­no dai­ni­nin­kas M.Jan­ka­vi­čius.

iš­lydė­jo Adamkų šei­ma Ke­liau­jant Kalėdų ka­ra­va­nui su­ rink­to­mis lėšo­mis jau at­nau­jin­tos pen­kios A.Adam­kienės fon­do glo­ bo­jamų mo­kyklų spor­to bazės, o dau­giau nei pus­šim­čiui mo­kyklų pa­do­va­no­ta spor­to reikmenų, ku­ riuos paau­ko­jo vals­tybės tar­nau­ to­jai ir ge­ros va­lios žmonės. Šie­met su­rink­tos lėšos bus ski­ ria­mos Šir­vintų ra­jo­no Gel­vonų vi­du­rinės mo­kyk­los spor­to bazės re­konst­ruk­ci­jai. Prie Kalėdų ka­ra­ va­no tiks­lo – su­rink­ti lėšų fi­zi­nio la­vi­ni­mo sąly­goms ge­rin­ti – ga­li pri­si­dėti kiek­vie­nas. Iš Vil­niaus Ro­tušės aikštės ka­ra­ va­nas pa­traukė prie pre­zi­dentū­ros, po ke­lių mi­nu­čių – prie Vy­riau­ sybės, vėliau – Sei­mo ir va­ka­ rykštę ke­lionę po Vil­nių baigė prie Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės. Tą pa­čią dieną ka­ra­va­nas iš­ke­lia­vo į Šir­vin­tas.

„„Tiks­las: ke­liau­jant Kalėdų ka­ra­va­nui su­rink­tos lėšos bus pa­nau­do­tos

tam, kad kuo dau­giau vaikų galėtų spor­tuo­ti. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Šven­tei su­kur­ti vi­so med­žio ne­rei­kia Jau po­ryt miš­ki­nin­kai ne­mo­ka­ mai da­lys eg­lių ša­kas. Į ei­lutę prie jų stos ži­no­ma ak­torė La­ri­sa Kal­ po­kaitė, ku­rios na­muo­se pa­sta­ ruo­ju me­tu puo­šia­ma tik eglės ša­ka, o ne vi­sas me­dis.

Ak­torė L.Kal­po­kaitė pri­si­me­na, kad vai­kystė­je šei­ma puoš­da­vo di­delę Kalėdų eglę, ta­čiau pa­sta­ rai­siais me­tais šven­tinę dva­sią ak­ torės na­muo­se skleid­žia eglės ša­ kelė. „Vai­kystė­je prie­š pat Kalė­das tėvas par­neš­da­vo di­delę eglę, ku­ rią puoš­da­vo­me vi­sa šei­ma. Pusę eglės pa­puoš­da­vo tėvai, o kitą – že­mes­niąją dalį – šei­mos at­ža­los, – pri­si­minė L.Kal­po­kaitė. – Me­ delį puoš­da­vo­me ir žais­liu­kais, ir sal­dai­niais, ta­čiau pa­sta­rie­ji neil­ gai už­si­lai­ky­da­vo ant ža­lias­karės šakų – trys duk­ros pa­da­ry­da­vo sa­vo darbą.“ Tie­sa, iš­sik­raus­čius sūnui Kalė­ dų nuo­tai­kos ak­torės na­mams su­ tei­kia ne did­žiu­lis me­dis, o eglės ša­ka. Dėl to ji ir su­ti­ko da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Par­si­nešk Kalė­das į sa­vo na­mus“, per ku­rią gruod­žio 21 d. nuo 14 val. vi­so­je Lie­tu­vo­je miš­ ki­nin­kai iš­da­lys dau­giau nei 100 tūkst. eg­lių šakų.

Vil­niu­je eg­lių ša­kos bus da­li­ja­ mos Ro­tušės aikštė­je. „Gai­vaus miš­ko kva­po ir Ka­ lėdų dvelks­mo na­mus pri­pil­do ir vie­na ša­ka, tad kam kirs­ti visą eg­lutę? Ir per šven­tes rei­kia su­ si­mąsty­ti apie gamtą“, – kalbė­ jo L.Kal­po­kaitė. Ak­torė tei­gia, kad did­žiau­sias Kalėdų ma­lo­nu­mas yra būti su šei­ma. „Kai bu­vau ma­ža, prie Kūčių ir Kalėdų sta­lo su­sėsda­vo­me vi­sa šei­ma. Ant sta­lo bu­vo visų tra­di­ ci­nių šven­ti­nių pa­tie­kalų: aguon­ pie­nio, ki­sie­liaus, kūčiukų ir kitų. Vi­suo­met puo­selė­da­vo­me tra­di­ ci­jas – iš po stal­tiesės trauk­da­ vo­me šiaudą, su sesė­mis bur­ da­vo­me iš vaš­ko. Da­bar taip pat sten­giamės su­si­rink­ti vi­sa šei­ ma“, – pa­sa­ko­jo ak­torė. Ji džiaugė­si, kad šiais me­tais per šven­tes ne­reikės lip­ti ant sce­ nos, ir pra­si­tarė, kad laisvą laiką iš­nau­dos ne tik bend­rau­da­ma su šei­mos na­riais, bet ir su­kda­ma­ si vir­tuvė­je – kaip ir kiek­vie­nais me­tais ant sta­lo ke­ti­na pa­tiek­ ti tra­di­cinį šei­mos Kalėdų pa­tie­ kalą – ver­šie­nos kumpį. VD inf.


4

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Bi­lie­tai ga­lios il­giau Vil­niaus mies­to ta­ry­ba jau šian­ dien pla­nuo­ja vien­kar­ti­nių bi­ lietų įsi­gi­ji­mo ter­miną pra­tęsti dar trims mėne­siams – iki ko­vo 31-osios.

Be to, juos pa­gal svars­tomą ta­ry­ bos pro­jektą bus ga­li­ma iš­nau­do­ti dar per še­šis mėne­sius – iki bir­ že­lio 30 d. Vien­kar­ti­nių po­pie­ri­ nių bi­lietų kai­na ne­si­keis, ji sieks 2 li­tus be nuo­lai­dos (tai­kant 50 pro­c. nuo­laidą – 1 litą). Nuo sau­ sio 1 d. 30 ir 60 mi­nu­čių bi­lie­tai bus 30 centų pi­ges­ni – be nuo­lai­ dos 30 mi­nu­čių bi­lie­tas kai­nuos 2,2 li­to, 60 mi­nu­čių – 3,2 li­to. „At­siž­velg­da­mi į gy­ven­tojų pra­šy­mus, kad vie­šo­jo trans­por­to ke­lei­viai ge­riau iš­moktų nau­do­ tis vil­nie­čio kor­te­le, krei­piamės į sos­tinės ta­rybą ir pra­šo­me pra­ tęsti vien­kar­ti­nių bi­lietų ga­lio­ji­ mo laiką. Be to, norė­čiau pri­min­ti:

tik­rin­da­mi ar ak­ty­vin­da­mi bi­lie­ tus, pri­lietę juos prie kom­pos­te­rio ek­ra­no vi­sa­da at­kreip­ki­te dėme­ sį į ek­ra­ne pa­tei­kiamą in­for­ma­ciją – ten ma­ty­si­te ne tik iki ka­da ga­ lio­ja ak­ty­vin­tas bi­lie­tas, bet ir in­ for­ma­ciją apie lėšų li­kutį“, – sakė sa­vi­val­dybės įmonės „Su­si­sie­ki­ mo pa­slau­gos“ di­rek­to­rius Gin­ tas Bliu­vas. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė taip pat in­for­muo­ja, kad pa­si­tik­ rin­ti, ar vil­nie­čio kor­telė­je esan­ tis bi­lie­tas yra ak­ty­vin­tas, ga­li­ma ir in­ter­ne­tu. Už­si­re­gist­ra­vus spe­cia­lio­je e. bi­lie­to in­ter­ne­to sve­tainė­je ga­li­ ma pa­si­tiks­lin­ti, koks lėšų li­ku­tis ir iki ka­da ga­lio­ja vil­nie­čio kor­ telė­je esan­tis ak­ty­vin­tas bi­lie­tas. In­for­ma­ci­ja at­nau­ji­na­ma kas 24 va­lan­das, t. y. jei­gu bi­lie­tas pa­ pil­dy­tas ar ak­ty­vin­tas šian­dien, in­for­ma­ciją in­ter­ne­to sve­tainė­je bus ga­li­ma ma­ty­ti ry­toj. Ar­ti­miau­siu me­tu in­ter­ne­tu taip pat bus ga­li­ma pa­pil­dy­ti vil­ nie­čio kor­telę no­ri­ma pi­nigų su­ ma, nu­si­pirk­ti pa­gei­dau­ja­mus vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tus. Ak­ ty­vin­ti bi­lietą kaip ir iki šiol bus ga­li­ma vie­šo­jo trans­por­to prie­ monė­je vil­nie­čio kor­te­le pa­lie­tus kom­pos­te­rio ek­raną. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė pri­me­na, kad naują bi­lietą ga­li­ma ak­ty­vin­ti tik pa­si­bai­gus se­no bi­ lie­to ga­lio­ji­mo lai­kui. Pa­vyzd­žiui, jei­gu bi­lie­tas ga­lio­ja iki gruod­žio 19 d., naują bi­lietą bus ga­li­ma ak­ ty­vin­ti tik gruod­žio 20 d. VD inf.

12.25

20val.

KALĖDINIS ORKESTRO

,,

,,NI&CO

KONCERTAS

12.26 20val.

„„Pa­va­di­ni­mai: be­vard­žių gat­vių esa­ma ko­ne vi­suo­se sos­tinės ra­jo­nuo­se. To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Vil­niui nu­si­pelnė ir vi­kin­gai? Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Be­vard­žių gat­vių ne­ma­žai

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ ry­bai šian­dien bus tei­kia­mas siū­ ly­mas su­teik­ti pa­va­di­ni­mus be­ vardėms sos­tinės gatvėms. An­ta­kal­nio se­niū­ni­jo­je turėtų at­si­ras­ti Žie­mos ir Mi­ka­lo­jaus Hu­ so­via­no gatvės, Fa­bi­jo­niš­kių se­ niū­ni­jo­je – Nes­vy­žiaus gatvė, Se­ na­mies­čio – Vil­nios Ta­ko gatvė, Pa­ne­rių – My­kolės Kri­nic­kaitės, Ja­ni­nos Umias­tovs­kienės ir Sal­pos gatvės, Pi­laitės – Cintų ir Pa­piš­kių gatvės, Nau­ji­ninkų – Sartų ir Vi­ kingų gatvės, Nau­jo­sios Vil­nios – Juo­zo Ere­to, Keltų, Ger­manų, Bas­ kų, Ly­vių, Ga­lindų gatvės, Ver­kių – Sie­tu­vos gatvė, Vilkpėdės se­niū­ ni­jo­je – Nau­jo­ji Rio­vo­nių, Skaist­ va­rio ir Var­žos gatvės. Gat­v ių pa­va­d i­n i­m us prie­š sprend­žiant sa­vi­val­dybės ta­ry­bai

svars­to ir spren­di­mus prii­ma Vil­ niaus mies­to pa­va­di­nimų, pa­minklų ir at­mi­ni­mo lentų ko­mi­si­ja.

Vil­niu­je vie­nai gat­vei siū­lo­ma su­teik­ti ir bu­ vu­sio Ru­si­jos pre­zi­ den­to B.Jel­ci­no vardą. Duoklė Ru­si­jos pre­zi­den­tui

Vil­niu­je vie­nai gat­vei siū­lo­ma su­ teik­ti ir bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­ to B.Jel­ci­no vardą. B.Jel­ci­nas (1931–2007 m.) – pir­ ma­sis ne­prik­lau­so­mos Ru­si­jos Fe­ de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas. Jo įsa­ku 1994 m. pa­bai­go­je įve­dus ka­riuo­ menę pra­dėtas pir­ma­sis Čečė­ni­jos ka­ras. Vie­nas iš Nep­rik­lau­somų vals­ty­bių san­drau­gos ini­cia­to­rių. Dėl B.Jel­ci­no var­do įam­ži­ni­ mo į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybę

kreipė­si Sei­mo Už­sie­nio rei­kalų ko­mi­te­tas. Var­do įam­ži­ni­mo vie­ ta Vil­niaus mies­te dar ne­pa­rink­ta. Ko­kie ar­gu­men­tai pa­teik­ti gat­vei Vil­niu­je su­teik­ti šį vardą, sa­vi­val­ dybė neatsk­leid­žia. Pa­va­di­ni­mai dub­liuo­ja­si

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ad­ mi­nist­ra­ci­jos Mies­to plėtros de­ par­ta­men­to Žemės duo­menų sky­ riaus Geo­de­zi­jos ir kar­tog­ra­fi­jos po­sky­rio vedė­ja Ri­mutė Be­niu­ lienė pa­pa­sa­ko­jo, kodėl kai ku­rioms gatvėms no­ri­ma su­teik­ti konk­re­ čius var­dus. Pa­sak R.Be­niu­lienės, Vil­nios Ta­ ko gatvė bus vie­toj Kran­to gatvės. Kran­to gatvės pa­va­di­ni­mas Vil­ niaus mies­te pa­nai­ki­na­mas, nes Kran­to gatvė yra Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės Gri­giš­kių mies­te. Be­vardės gatvės, R.Be­niu­lienės tei­gi­mu, pa­va­din­tos nu­si­pel­niu­sių as­menų var­dais.

Pa­teikė ar­gu­men­tus

COMING HOME FOR CHRISTMAS SU

SKAMP

12.29

20val.

TABAMI GOES

JIM MORRISON (PREMJERA)

Renginio naujienų portalas:

Draugai: Su „Laisv alaikio“ ko

-20 %

rtele

nuolaida Bilietus platina:

Ke­lio­li­ka be­ vard­žių sos­ tinės gat­vių šian­dien turė­ tų gau­ti pa­va­ di­ni­mus. Nors ti­ki­na­ma, kad gatvėms bus su­tei­kia­mi nu­si­pel­niu­sių as­me­ny­bių var­dai, sos­ tinė­je ga­li at­si­ ras­ti ir Bo­ri­so Jel­ci­no, Baskų ar Vi­kingų gatvės.

Informaciniai partneriai:

2 bilietam

s

Nors sa­v i­v al­dybės at­s to­v ai ir ti­k i­ jau­no­jo žiū­ro­vo teat­ro lėlių teat­ro tru­ na, kad gatvėms su­tei­k ia­m i nu­s i­ pės va­dovė. pel­n iu­s ių as­me­ny­b ių var­d ai, vis­g i „„Markg­ra­fienė J.Umias­tovs­kienė sun­k u su­vok­t i, kuo Lie­t u­vai ar juo­ (1860–1941 m.) rūpi­no­si Bar­bo­ros Ža­ lab Vil­n iui nu­s i­p elnė, pa­v yzd­ž iui, ga­rietės ka­no­ni­za­vi­mo rei­ka­lais, au­ vi­k in­g ai. To­l iau pa­t ei­k ia­m e sa­v i­ ko­jo lab­da­rai, rėmė mokslą, Vil­niaus val­d ybės at­s tovų ar­g u­m en­t us, ko­ uni­ver­si­te­tui pa­do­va­no­jo ke­lis žemės dėl gatvėms siū­lo­m i vie­n o­k ie ar ki­ skly­pus su pa­sta­tais ir t. t. to­k ie var­d ai. „„ M.Hu­s o­v ia­n as – lo­t y­n iš­k ai ra­ „„Pa­vyzd­žiui, M.Kri­nic­kaitė-As­taš­ kienė (1908 m. spa­lio 19 d. Ry­go­je – šęs poe­t as hu­m a­n is­t as, gy­v e­n i­m u 1954 m. rugsė­jo 4 d. Vil­niu­je) – Lie­tu­ ir kūry­b a tie­s io­g iai su­s i­j ęs su Lie­ vos teat­ro ak­torė, re­ži­sierė, dra­ma­ tu­va, Apie jo kilmę ir gy­ve­nimą ne­ turgė. 1929 m. baigė Vil­niaus mo­ky­ daug kas ži­no­ma. M.Hu­so­via­nas bu­ tojų se­mi­na­riją, mo­ky­to­ja­vo pra­džios vo dau­gia­tautės Lie­tu­vos Did­žio­sios mo­kyk­lo­se. 1930 m. su ki­tais įkūrė Vil­ Ku­ni­gaikš­tystės pi­lie­tis, jos pa­trio­tas. niaus lie­tu­vių sce­nos mėgėjų kuopą Re­mian­tis poe­ma apie stumbrą, ga­ (nuo 1936 m. – Vil­niaus lie­tu­vių teat­ li­ma ma­ny­ti, kad poe­tas bu­vo gimęs ras, nuo 1939 m. – Vil­niaus skra­jo­jan­ LDK, nes ta­me kūri­ny­je Lie­tuvą jis tis teat­ras „Vai­di­la“). 1931–1944 m. šio va­di­na sa­vo kraš­tu ir sa­vo tėvy­ne. teat­ro ak­torė ir re­ži­sierė, 1941–1944 m. Spėja­ma, kad apie 1492 m. jis at­vy­ko va­do­va­vo teat­ro lėlių tru­pei, re­ži­sa­ į Vil­nių. Čia jį glo­bo­jo Vil­niaus ka­ted­ vo jos spek­tak­lius. 1936 m. eks­ter­nu ros ka­nau­nin­kas, Lie­tu­vos did­žio­jo baigė Var­šu­vos teat­ro ins­ti­tutą. 1944– ku­ni­gaikš­čio Alek­sand­ro sek­re­to­rius 1948 m. Vil­niaus lėlių teat­ro me­no va­ Eraz­mas Vi­te­li­jus (Cio­le­kas). Drau­ge dovė ir re­ži­sierė. 1949–1952 m. Kau­no su juo M.Hu­so­via­nas 1518–1522 m. gy­

ve­no Ro­mo­je, ten su­si­pa­ži­no su po­ pie­žiaus Leo­no X glo­bo­ja­mais poe­ tais hu­ma­nis­tais ir jų kūry­ba. Poe­ma iš­leis­ta Kro­ku­vo­je 1523 m. „„ Vi­kin­gai – bu­vu­si skan­di­navų tau­

ta. Ži­no­miau­sias skan­di­navų ir baltų gen­čių su­si­dūri­mo fak­tas yra Apuo­ lės (Skuo­do ra­jo­nas) puo­li­mas 854 m. Iš tik­ro bu­vo du puo­li­mai, iš­sa­miau ap­ra­šy­tas ant­ra­sis. Per jį Apuolės pi­ ly­je nuo švedų vi­kingų ant­puo­lio be­ si­gi­nan­tys kur­šiai at­si­pir­ko su­mokė­ da­m i iš­p irką. Bal­t i­j os jūros re­g io­n e vi­kingų žy­gių, t. y. gink­luotų ant­puo­ lių jūra, tra­di­ciją per­ėmė kur­šiai – pa­ tys ėmė pul­dinė­ti Skan­di­na­vi­jos pa­ kran­tes. Nau­jau­siuo­se lie­tu­vių is­to­ rikų dar­buo­se ke­lia­ma hi­po­tezė, kad kur­šių galė­jo būti ir tikrųjų vi­kingų būriuo­se. Baltų gen­čių gy­ve­na­mo­se te­ri­to­ri­jo­se bu­vo įkur­ta nor­manų ko­ lo­nijų ar bent jau va­sa­ros sto­vyklų. Ar­cheo­lo­gai spėja, kad skan­di­na­vai nuo­l a­t inę ap­s i­s to­j i­m o vietą galėjo turė­ti ir Pa­lan­gos apy­linkė­se.


5

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Sei­me – pro­cedūrų mūšiai Nu­kel­ti bal­sa­vimą dėl ne­lie­čia­mybės bet ko­kia kai­na. Sa­vo tikslą Dar­bo par­ti­jos (DP) va­das Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pa­siekė, bet toks ke­lias ve­da į ak­la­vietę. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Gelbės kon­ser­va­to­riai

Iš­nau­do­ti vi­sas prie­mo­nes, kad bal­ sa­vi­mas dėl tei­sinės ne­lie­čia­mybės pa­nai­ki­ni­mo būtų ati­to­lin­tas ar­ ba su­žlug­dy­tas. Toks va­kar bu­vo V.Us­pas­ki­cho tiks­las. Sei­mas, įvel­ tas į pro­cedū­ri­nius gin­čus, spren­di­ mo dėl trijų tei­siamų DP na­rių taip ir ne­priėmė. Tai­gi, trijų DP na­rių – V.Us­pas­ki­cho, Vi­ta­li­jos Von­žu­ taitės ir Vy­tau­to Gap­šio – li­ki­mas bus sprend­žia­mas ry­toj. Tą pa­čią dieną Sei­mas ke­ti­na ga­lu­ti­nai ap­ si­spręsti ir dėl biud­že­to. „Po­li­ti­nis tur­gus“, – daug­maž taip būsi­mus įvy­kius ver­ti­na Sei­mo opo­zi­ci­ja. Jie įta­ria, kad V.Us­pas­ki­cho par­ti­ ja sie­kia bal­sa­vi­mus dėl biud­že­to ir dėl imu­ni­te­to su­sie­ti. Ta­čiau Al­gir­ do But­ke­vi­čiaus so­cial­de­mok­ra­tus pa­si­ryžę iš­gelbė­ti kon­ser­va­to­riai – jie ža­da bal­suo­ti ir dėl ne­lie­čia­mybės pa­nai­ki­ni­mo, ir dėl biud­že­to. So­cial­ de­mok­ratų ir kon­ser­va­to­rių balsų už­ ten­ka, kad jie abu būtų priim­ti. Dar­ni ko­man­da

Va­kar, vieną po ki­to par­la­men­ te kel­da­ma pro­cedū­ri­nes kliū­tis ir

pra­šy­da­ma per­traukų, DP frak­ci­ja veikė ne vie­na. DP ved­liui tal­ki­no Ro­lan­do Pak­ so Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ ja, Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio Len­ kų rin­kimų ak­ci­ja ir trys „Drąsos ke­lio“ frak­ci­jos at­sto­vai – Ne­rin­ ga Venc­kienė, Val­das Va­si­liaus­ kas ir Jo­nas Var­ka­la. Vi­si jie bal­ sa­vo taip, kaip nau­din­ga DP bei jos at­sto­vams. Toks koa­li­ci­jos par­tne­rių el­ge­sys ste­bi­no net pa­tį prem­jerą A.But­ ke­vi­čių: „Dėl imu­ni­te­to ne­si­tikė­ jau to­kios ei­gos. Visą laiką ma­niau, kad mes atei­na­me bet ko­kio dar­bo dirb­ti Lie­tu­vai ir tar­nau­ti Lie­tu­vos žmonėms.“ V.Us­pas­k i­c has taip aiš­k iai ir neat­sakė, kodėl DP frak­ci­jai pri­ reikė klau­simą dėl ne­lie­čia­mybės nu­kel­ti. „Nėra pra­smės. Sa­vai­ te anks­čiau, sa­vai­te vėliau – vis tiek bus“, – aiš­ki­no tei­sia­mas DP ved­lys. Balsų – pa­kan­ka­mai

Trijų DP na­rių tei­sinės ne­lie­čia­ mybės pa­nai­ki­ni­mas – neiš­ven­ gia­mas. Dėl to su­ta­ria po­li­to­lo­gai ir po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kai. Mat tiek so­cial­de­mok­ra­tai, tiek kon­ser­va­to­

riai ir li­be­ra­lai ža­da bal­suo­ti už. Jų balsų vi­siš­kai pa­kan­ka. Ta­čiau V.Us­pas­ki­chas su ko­man­ da ga­li šį klau­simą vil­kin­ti ape­liuo­ da­mas į Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ tas pro­cedū­ras. Kai ku­rie de­ši­nie­ji apo­ka­lip­tiš­kai pra­bi­lo, kad le­mia­ mas bal­sa­vi­mas ga­li būti nu­kel­ tas į ki­tus me­tus. Ta­čiau ti­ki­ma­si, kad A.But­ke­vi­čiui ir V.Us­pas­ki­chui pa­vyks su­si­tar­ti ir ry­toj di­des­nių staig­menų ne­bus. Tuo la­biau kad iš­nau­do­tos be­maž vi­sos pro­cedū­ rinės ga­li­mybės vil­kin­ti klau­simą.

Komentarai Lau­ras Bie­li­nis Po­l i­to­lo­gas

D

ar­bo par­t i­ja pa­da­r ys vis­ ką, kad ati­to­lintų ar­ba vi­sai pa­nai­k intų pa­t į imu­ni­te­to pa­nai­k i­n i­mo faktą, ta­čiau ma­nau, kad Sei­me yra su­si­for­ma­vu­si to­kia dau­gu­ma, ku­ri viską nu­lems. Už ne­lie­čia­mybės pa­nai­ki­nimą pa­si­sa­ko so­cial­de­mok­ra­tai, kon­ser­va­to­riai ir li­ be­ra­lai, ir to vi­siš­kai pa­kan­ka. Ma­nau, šiuo at­ve­ju (dėl ne­lie­čia­mybės klau­si­mo ati­dėji­mo – red. pa­st.) koa­li­ ci­jos klau­si­mas ne­sprend­ž ia­mas. Kai tik bus iš­siaiš­k in­ta dėl imu­n i­te­to, iš­ kart vėl ma­ty­si­me nor­ma­liai dir­ban­ čią val­dan­čiąją koa­li­ciją. Dar­bo par­ti­jos po­zi­ci­ja ir pro­cedū­rinės ma­ni­pu­lia­ci­jos pa­na­šesnės į blefą.

Ire­na De­gu­tienė Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­n ių de­mok­ratų vi­ce­pir­m i­n inkė

D „„Nuo­tai­ka: per le­miamą Sei­mo po­sėdį V.Von­žu­taitė ir V.Us­pas­ki­chas

bandė de­monst­ruo­ti olim­pinę ra­mybę. 

Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

žiau­giuo­si ma­ty­da­ma, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­ro­do sa­ve kaip brand­žią par­tiją ir kol kas šan­ta­žui ne­pa­si­ duo­da. Bet, ma­tyt, rei­kia dar lai­ko. Ga­ li būti, kad DP ban­dys so­cial­de­mok­ra­ tus pa­veik­ti bent po vieną. Čia iš­k y­la dar vie­nas la­bai svar­bus klau­si­mas – kaip ši koa­l i­ci­ja ren­g ia­ si dirb­ti ir ar ga­li būti su­ta­ri­mas, jei­gu nuo pirmųjų konk­re­čių žings­nių jo ne­ ma­to­me.

Gyv­si­dab­ris iš­vi­jo teisė­jus Svei­ka­tos spe­cia­lis­tams nu­sta­čius, kad Uk­mergės ra­jo­no apy­linkės teis­mo pa­sta­te gyv­si­dab­rio garų kon­cent­ra­ci­ja normą vir­ši­ja dau­ giau nei de­šimt kartų, nu­spręsta stab­dy­ti teis­mo darbą ir teisė­jus per­kel­ti dirb­ti į ki­tas pa­tal­pas.

ko­mi­si­jos po­sėdis. Nuspręs­ta, kad teis­mo dar­buo­to­jai bus per­kel­ti į Uk­mergės jau­ni­mo mo­kyk­los pa­ tal­pas, kaip pra­nešė šia­me po­sėdy­ je da­ly­vavęs sa­vi­val­dybės ci­vi­linės sau­gos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Val­ das Ra­ba­zaus­kas.

Vil­niaus vi­suo­menės svei­ka­tos cent­ro Uk­mergės sky­riaus vedė­ ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čienė sakė, kad va­kar gau­ti pir­mi­niai ty­rimų duo­ me­nys ir im­ta­si veiksmų. „Yra ga­ rų, iš kur ga­ruo­ja, sun­ku pa­sa­ky­ ti, reikės nuo­dug­nes­nių ty­rimų“, – sakė E.Mi­ri­na­vi­čienė. Spe­cia­ listė teigė ne­pa­me­nan­ti to­kio at­ ve­jo Uk­mergė­je, kad dėl nu­sta­tytų gyv­si­dab­rio garų dar­buo­to­jus būtų tekę iš­kel­ti iš pa­sta­to. Va­kar vy­ko Uk­mergės ra­jo­no sa­ vi­val­dybės Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų

Edi­ta Za­rem­bienė:

Mes tiek, turbūt, pri­si­kvėpa­vo­me! Lai­ki­no­ji Uk­mergės ra­jo­no apy­ linkės teis­mo pir­mi­ninkė Edi­ta Za­rem­bienė tvir­ti­no, kad dar­buo­ to­jams pa­teik­tos Vi­suo­menės svei­ ka­tos cent­ro re­ko­men­da­ci­jos, kaip de­ra elg­tis su­si­da­riu­sio­mis ap­lin­ kybė­mis.

„Dar­buo­to­jams re­ko­men­duo­ ta pa­lik­ti pa­tal­pas“, – sakė E.Za­ rem­bienė ir pri­dūrė, kad šian­dien by­los teis­mo pa­sta­te nag­rinė­ja­ mos ne­bus, ku­riam lai­kui teis­mo dar­bas su­triks. „Mes tiek, turbūt, pri­si­kvėpa­vo­me, did­žiau­sia kon­ cent­ra­ci­ja salė­se – jos už­da­ry­tos, vėdi­na­mos ir į jas nie­kas ne­įei­na“, – sakė E.Za­rem­bienė. Anot jos, kai ap­tik­ta gyv­si­dab­ rio garų, po­sėdžių salė­se nie­kas ne­vy­ko. Praė­ju­sią sa­vaitę Uk­mergės teis­ mo pa­sta­te ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai su­rin­ko apie du ki­log­ra­mus gyv­ si­dab­rio. Jis ap­tik­tas vyk­dant re­ mon­to dar­bus teis­mo pa­sta­te Kęstu­čio aikštė­je. Gelbė­to­jai at­li­ ko che­minę ir me­cha­ninę de­mer­ ku­ri­za­ciją. VD, BNS inf.

Va­das at­vežė kūčiukų Af­ga­nis­ta­ne vie­šin­tis Lie­tu­vos ka­riuo­menės va­das ge­ne­ro­las lei­ te­nan­tas Ar­vy­das Po­cius (nuo­tr.) šio­je ša­ly­je tar­nau­jan­tiems Lie­ tu­vos ka­riams nu­vežė šven­ti­nių lauk­tu­vių, o su tarp­tau­tinės ope­ ra­ci­jos va­do­vy­be ap­tarė pa­si­trau­ ki­mo pla­nus.

„Ka­riuo­menės va­das Af­ga­nis­ta­ne tar­nau­jan­tiems Lie­tu­vos ka­riams nu­vežė šven­ti­nių lauk­tu­vių – kū­ čiukų, lie­tu­viš­kos duo­nos ir mė­ sos ga­mi­nių. Ka­riams taip pat iš Lie­tu­vos at­skrai­din­ta ir na­mus pri­min­sian­ti Kalėdų eg­lutė“, – pra­nešė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­ te­ri­ja. Pir­ma­dienį vi­zitą pra­dėjęs ka­ riuo­menės va­das Af­ga­nis­ta­no sos­tinė­je Ka­bu­le su­si­ti­ko su NA­TO Tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo pa­ra­mos pa­jėgų (ISAF) jung­tinės va­do­ vybės va­do pa­va­duo­to­ju ge­ne­ro­lu ma­jo­ru Ja­vie­ru Ca­be­za Ta­berné, ISAF Spe­cia­liųjų ope­ra­cijų pa­ jėgų va­do­vy­be ir ap­tarė pa­si­ren­ gimą iš­ves­ti pa­jėgas 2013-ųjų pa­ bai­go­je. Su NA­TO va­do­vybės at­sto­vais A.Po­cius taip pat kalbė­jo apie Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vimą mo­ kant Af­ga­nis­ta­no na­cio­na­linės ar­mi­jos ir po­li­ci­jos pa­jėgas, iššū­ kius, lau­kian­čius tarp­tau­ti­nių pa­ jėgų ka­rių, bai­gian­tis ISAF ope­ ra­ci­jai. Ka­bu­le ka­riuo­menės va­das ir jį ly­din­ti de­le­ga­ci­ja su­si­ti­ko su Lie­ tu­vos spe­cia­lio­sios mi­si­jos Af­ga­ nis­ta­ne va­do­vu Gin­ta­ru Bag­do­nu. Kar­tu su ka­riuo­menės va­du

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Af­ga­nis­ta­ne lan­ko­si Lie­tu­vos ka­ riuo­menės Jung­ti­nio šta­bo vir­ ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­ man­tas Ta­mo­šai­tis, JAV gy­ny­bos ata­šė Lie­tu­vo­je pul­ki­nin­kas lei­te­ nan­tas Jeff­rey L.Jen­net­te ir ki­ti. Pla­nuo­ja­ma, kad Lie­tu­vos ka­ riuo­menės va­do vi­zi­tas Af­ga­nis­ ta­ne vyks iki šios sa­vaitės pa­bai­ gos. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos va­do­vybė už­sie­ny­je dis­lo­kuo­ tus ka­rius lan­ko ke­letą kartų per me­tus. Šiuo me­tu ISAF ope­ra­ci­jo­je da­ ly­vau­ja apie 260 Lie­tu­vos ka­rių, ku­rie at­lie­ka tar­nybą Go­ro pro­ vin­ci­jos at­kūri­mo grupė­je Čag­ča­ ra­ne, Oro pa­jėgų mo­ky­mo grupė­je Kan­da­ha­ro pro­vin­ci­jo­je ir Spe­cia­ liųjų ope­ra­cijų es­kad­ro­ne Af­ga­nis­ ta­no pie­tuo­se. Ke­li Lie­tu­vos ka­riai vyk­do už­duo­tis Af­ga­nis­ta­no Va­ karų re­gio­no va­da­vietė­je. Lo­gis­ tinį ap­rūpi­nimą Lie­tu­vos ka­riams Af­ga­nis­ta­ne už­tik­ri­na Na­cio­na­li­ nis pa­ra­mos ele­men­tas. VD, BNS inf.

Nau­jas vi­ce­pir­mi­nin­kas Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vas Ja­ros­la­vas Nar­ke­ vi­čius (nuo­tr.) pa­skir­tas šeš­tuo­ju Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju.

Už jo pa­sky­rimą va­kar per slaptą bal­sa­vimą bu­vo 73 Sei­mo na­riai, prie­š bal­sa­vo 43. „Mūsų koa­li­ci­ja ga­na di­delė, 86 Sei­mo na­riai, lau­kia pir­mi­nin­ka­ vi­mas ES, pro­gra­ma la­bai pla­ti, re­mian­tis tuo ir koa­li­ci­jos su­si­ ta­ri­mu mes siū­lo­me J.Nar­ke­vi­čių į Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas“, – nau­jo vi­ce­pir­mi­nin­ko rei­ka­lin­gumą aiš­ki­no par­la­men­to pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las. Opo­zi­ci­jos at­sto­vas And­rius Ku­bi­lius pri­minė, kad į Sei­mo vi­ ce­pir­mi­nin­ko, at­sa­kin­go už ES rei­ka­lus, pa­rei­gas pa­skir­tas Eu­ ro­pos rei­kalų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ kas so­cial­de­mok­ra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. „Ma­nau, kad pa­va­duo­ to­jai yra ne koa­li­ci­jos, o vi­so Sei­ mo“, – į V.Ged­vi­lo kalbą rep­li­ka­ vo ir Miš­rios Sei­mo na­rių grupės narė Ri­ma Baš­kienė. Anot par­la­men­to va­do­vo, J.Nar­ke­vi­čius galės Sei­mui at­sto­vau­ ti tau­ti­nių ma­žumų ren­gi­niuo­se, o būda­mas Sei­mo val­dy­bos na­rys grei­čiau in­for­muos sa­vo frak­ciją apie priim­tus spren­di­mus. Pats po­li­ti­kas prie­š pir­mi­nin­ ko pa­va­duo­to­jo rin­ki­mus už jam pa­ro­dymą pa­si­tikė­jimą lie­tu­viš­ kai ir len­kiš­kai pa­dėko­jo koa­li­ci­ jos par­tne­riams, LLRA vy­riau­ sia­jai ta­ry­bai, as­me­niš­kai LLRA pir­mi­nin­kui Val­de­ma­rui To­ma­ ševs­kiui.

Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

„Pa­tir­tis ir kom­pe­ten­ci­ja įgy­ja­ ma per pa­ty­ri­mą. Dir­bant ke­tu­rio­ li­ka metų mo­kyk­los va­do­vu, kar­tu su jau­na vals­ty­be man te­ko bręs­ ti, te­ko su­vok­ti ir da­ly­vau­ti per­ tvar­ko­je. Ta ma­no ir ma­no ko­legų pa­tir­tis bei darbš­tu­mas pa­dėjo išspręs­ti ne vieną pro­blemą ir še­ še­rius me­tus va­do­vau­jant švie­ti­ mo sis­te­mai did­žiau­sia­me kai­mo, be abe­jo, su­dėtin­giau­sia­me Vil­ niaus ra­jo­ne. Ope­ra­ty­vaus veik­ lu­mo rei­ka­la­vo taip pat ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus dar­bas sos­tinės sa­vi­val­dybė­je“, – pri­si­ sta­ty­da­mas kalbė­jo J.Nar­ke­vi­čius. Kad J.Nar­ke­vi­čius taptų par­ la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­ku, Sei­mas įsteigė sep­tintą pa­va­duo­to­jo eta­ tą. Dar lie­ka vie­nas lais­vas vi­ce­ pir­mi­nin­ko eta­tas, bet jis pa­gal Sei­mo sta­tutą skir­ta opo­zi­ci­jos at­sto­vui. Juo turėtų tap­ti Li­be­ ralų sąjūdžio at­sto­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. VD, BNS inf.


6

TRečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Paau­gin­ta al­ga – pa­nacė­ja?

MMA pa­didė­ji­mas ga­li nie­ko ne­reikš­ti

P

ar­la­men­to Fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­ te­to na­rys li­be­ra­las Kęstu­tis Gla­vec­kas pro­gno­zuo­ja, kad, nuo sau­sio pa­di­di­ nus mi­ni­ma­lią mėne­sinę algą (MMA) iki 1 tūkst. litų, vers­le ne­pa­daugės dar­buo­tojų, už­dirb­sian­čių dau­giau ne­gu iki šiol. Jis ma­no, kad yra la­bai ne­di­delė ti­ki­mybė, jog žmonės gaus di­desnę MMA. K.Gla­vec­kas pro­gno­zuo­ja, kad tie vers­li­ nin­kai, ku­rie ne­norės di­din­ti dar­buo­to­jams MMA, galės be var­go tai pa­da­ry­ti. „Jie pa­ si­kvies dar­buo­toją, pa­si­ūlys per­ra­šy­ti dar­bo su­tartį, kad bus dir­ba­ma už tuos pa­čius 850 litų, bet ne aš­tuo­nias dar­bo va­lan­das, o ma­ žiau“, – sakė K.Gla­vec­kas.

Ri­man­tas Šad­žius:

Stasys Gudavičius

E

samas 850 litų dyd­žio mi­ni­ma­lus mėne­si­n is at­ly­g i­n i­mas (MMA), ko ge­ro, ne­bea­t i­t in­ka tų eko­no­ mi­nių ir so­cia­li­nių rea­lijų, ku­rio­ mis da­bar gy­ve­na Lie­tu­va. Pri­m in­si­me, kad MMA ne­bu­vo lie­čia­mas be­ne ket­ve­r ius me­t us. Vald­ž ia tik nuo­lat kar­to­jo (ne)ma­gišką žodį „krizė“, ku­riuo bu­ vo ga­li­ma pri­deng­ti bet kokį diržų ver­žimą, bet kokį iš­laidų kar­pymą ir dras­tišką lėšų, tai­g i, ir ski­riamų al­goms, tau­pymą. Tik šie­met liepą pro su­kąstus dan­tis cent­ro de­šinės Vy­riau­sybė su­ti­ko MMA sim­bo­liš­ kai kils­telė­ti 50 litų – nuo 800 iki 850. Ta­č iau jei­g u su­ta­r iam, kad tas nau­ja­sis MMA dy­d is vis vien ne­bea­t i­t in­ka rea­l ijų, ma­tyt, aki­vaiz­du, kad jis vėl tu­r i būti šiek tiek pa­kel­tas. Pats svar­biau­sias klau­si­mas – kiek? Iki ko­ kios ri­bos galėtų ir turėtų būti ke­l ia­mas MMA, kad jis ir ati­tiktų dir­ban­čių žmo­nių lūkes­čius, ir ne­taptų sun­k ia fi­nan­si­ne naš­ ta tiek vers­l i­nin­kams, tiek vals­ty­bei?

MMA pa­di­din­ti sa­vi­val­dy­ bių biud­že­tuo­se nu­ma­ty­ta 98 mln. litų, vals­tybės biud­že­te – 62 mln. litų. Li­be­ralų frak­ci­jos va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis sakė, kad nuo MMA di­di­ni­mo la­biau­siai nu­ kentės pro­vin­ci­ja ir smul­ku­sis vers­las: „Jiems ši­tas pa­kėli­mas ga­li la­biau­siai at­si­liep­ti. Did­ žiuo­siuo­se mies­tuo­se ir di­delė­se įmonė­se to­ kių at­ly­gi­nimų, ku­rie lygūs MMA, jau ne­bėra. Ir vald­žios spren­di­mas di­din­ti MMA ne­turės įta­kos.“ Skai­čiuo­ja­ma, kad MMA pa­kel­ti iki 1 tūkst. litų nuo kitų metų pra­džios reikės 160 mln. litų. Da­bar MMA yra 850 litų – nuo šių metų lie­pos ji pa­di­din­ta 50 litų. Fi­nansų mi­nist­ras Ri­man­tas Šad­žius sa­ kė, kad nau­jo­ji vald­žia kitų metų biud­že­ te nu­matė lėšų vie­nin­te­liam rin­kimų ir Vy­ riau­sybės pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tam pa­ža­dui

pa­kel­tos MMA. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

įgy­ven­din­ti, – ji siū­lo pa­di­din­ti vals­tybės biud­že­to iš­lai­das 66,3 mln. litų, iš ku­rių be­ veik 62 mln. litų yra asig­na­vi­mai MMA pa­ kel­ti iki 1 tūkst. litų. „Dėl MMA pa­di­di­ni­mo Fi­nansų mi­nis­te­ ri­jos Fis­ka­linės po­li­ti­kos de­par­ta­men­tas lai­ ko­si nuo­sta­tos, kad ki­tais me­tais būtų ga­li­ma vie­nu pro­cen­ti­niu punk­tu pa­di­din­ti vi­du­tinės mėne­sinės al­gos au­gi­mo pro­gno­zes ša­lies ūky­je ir ati­tin­ka­mai pa­di­din­ti gy­ven­tojų pa­ jamų mo­kes­čio su­rin­ki­mo pro­gnozę be­veik 166 mln. litų“, – sakė R.Šad­žius.

Pa­sak R.Šad­žiaus, MMA pa­di­din­ti iki 1 tūkst. litų sa­vi­val­dy­bių biud­že­tuo­se nu­ma­ty­ta 98 mln. litų, o vals­tybės biud­že­te – 62 mln. litų. Mi­nist­ro tei­gi­mu, So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je ir jai pa­vald­žio­se įstai­go­se dar­buo­tojų, ku­rie da­bar gau­na MMA, at­ly­gi­ ni­mams pa­di­din­ti iki 1 tūkst. litų pri­reiks 22 mln. litų, Švie­ti­mo ir moks­lo – 14 mln. litų, švie­ti­mo, moks­lo ir kultū­ros įstai­go­se bei or­ ga­ni­za­ci­jo­se – 8 mln. litų, vi­daus rei­kalų sis­ te­mo­je – 7 mln. litų. VD, BNS inf.

Konstitucijos sargai nars­tys „ge­no­ci­do“ api­brėžtį

K

Tad ar tik­rai pro­tin­ga da­bar net iki 1000 litų di­din­ti MMA? Nau­jo­ji vald­ž ia, ži­nia, pa­si­ry­ž u­si nuo Nau­ jųjų metų nu­sta­ty­ti 1000 litų MMA. Tai ga­ na di­de­l is šuo­l is, kurį, be­je, pa­svei­k i­no ir eko­no­m iką tik­rai ge­rai iš­ma­nan­t i Pre­z i­ dentė Da­l ia Gry­baus­kaitė. Ta­čiau vers­lo bend­ri­ja ne­ri­mau­ja. Yra ne­ ma­žai krai­pan­čių gal­vas dėl to­k io Vy­riau­ sybės dos­nu­mo. Bent treč­da­l iui vers­lo įmo­n ių toks MMA pa­d i­d i­n i­mas pri­lygtų pei­liui po kak­lu. O ir vals­t ybės bei sa­v i­val­dy­bių biud­že­ tams teks pa­si­pur­t y­t i kaip tiems auk­si­ niams avinė­l iams – MMA pa­d i­d i­n i­mas jiems kai­nuos apie po­rą šimtų mi­li­jonų li­ tų. Ar to­k ios lais­vos lėšos biud­že­tuo­se tik­ rai eg­z is­tuo­ja? Yra ir kitų nuo­gąsta­vimų. Pa­vyzd­ž iui, kad vers­l i­n in­kai ims šmug­l ia­vo­t i , tai yra tie­ siog ap­gau­dinė­ti vals­tybę – dek­la­ruo­ti, kad žmonės dir­ba ma­ž iau ir gau­na ma­žes­nes al­gas, bet iš tikrųjų yra pri­ver­čia­mi dar­buo­ tis tas pa­čias 8 va­lan­das. Ką ir kalbė­ti apie tai, kad vi­sai ne­men­ka da­ lis algų ga­li nu­ke­liau­ti į juodųjų kasų vo­ke­ lius. Jų kie­k is ir taip ne­men­kas, o toks po­ pu­l is­t i­n is MMA pa­kėli­mas ga­l i jų dar pa­ gau­sin­ti. Tad ar tik­rai pro­tin­ga da­bar net iki 1000 li­ tų di­din­ti MMA? Gal vertėtų pir­miau­sia ap­ si­r i­bo­ti at­sar­ges­niais spren­di­mais – iki ko­ kių 900 ar 950 litų? O po ko­k io pus­me­čio ir apie 1000 litų ri­bos įvei­k imą jau bus ga­ li­ma gal­vo­ti?

„„Būdai: li­be­ra­las K.Gla­vec­kas įsi­ti­kinęs, kad vers­li­nin­kai ras ga­li­my­bių ne­mokė­ti for­ma­liai

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pri­ėmė Kau­no apy­gar­dos teis­mo, nag­rinė­ jan­čio par­ti­zanų va­do Adol­fo Ra­ma­ naus­ko-Va­na­go su­ėmi­mo bylą, pra­ šymą iš­tir­ti, ar Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja Baud­žia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta „ge­no­ci­ do“ api­brėžtis. Kau­no teis­mas tei­gia, kad Lie­tu­vo­je „ge­ no­ci­do nu­si­kal­ti­mo su­dėtis reg­la­men­tuo­ja­ ma pla­čiau nei pa­gal tarp­tau­ti­nes nor­mas“. Tai va­kar pra­nešė KT. Tai jau šeš­tas KT priim­tas pra­šy­mas, ku­ riuo pra­šo­ma aiš­kin­tis, ar Baud­žia­mo­jo ko­ dek­so pa­tai­sos pa­grįstai nu­matė, kad ge­no­ci­ du lai­ko­mas as­menų, pri­klau­san­čių so­cia­li­nei ar po­li­ti­nei gru­pei, nai­ki­ni­mas. Pa­gal tarp­ tau­tinę teisę ge­no­ci­du lai­ko­mi veiks­mai prie­š žmo­nes, ku­rie pri­klau­so bet ku­riai na­cio­na­li­ nei, et­ni­nei, ra­si­nei, re­li­gi­nei gru­pei. Kau­no teis­mo nuo­mo­ne, nu­sta­čius pla­ tesnę ge­no­ci­do nu­si­kal­ti­mo su­dėtį bu­vo nu­ kryp­ta nuo tarp­tau­ti­nių su­tar­čių nuo­statų. Kau­no apy­gar­dos teis­mo nag­rinė­ja­mo­je by­ lo­je Il­ja Vo­ro­bo­jus kal­ti­na­mas tuo, kad so­vietų oku­pa­ci­jos me­tais pa­dėjo so­vietų spe­cia­lia­jai

tar­ny­bai KGB pa­reng­ti tuo me­tu nuo jų be­si­ slaps­čiu­sių A.Ra­ma­naus­ko-Va­na­go ir jo žmo­ nos Bi­rutės Ma­žei­kaitės su­ėmi­mo planą.

Su so­vietų oku­pa­ci­ja Lie­tu­ vo­je po­ka­rio me­tais ko­vo­jo apie 50 tūkst. par­ti­zanų. Suim­tas A.Ra­ma­naus­kas bu­vo įka­lin­ tas KGB kalė­ji­me Vil­niu­je. Maž­daug me­tus bru­ta­liai fi­ziš­kai ir psi­cho­lo­giš­kai kan­kin­tas Lie­tu­vos laisvės ko­vo­to­jas 1957 m. rugsė­jo 24 ir 25 d. Lie­tu­vos SSR Aukš­čiau­sio­jo Teis­ mo nuo­sprend­žiu nu­teis­tas mir­ties baus­me. Nuosp­ren­dis įvyk­dy­tas tų pa­čių metų lapk­ ri­čio 29 d. Vil­niu­je. Su so­vietų oku­pa­ci­ja Lie­tu­vo­je po­ka­rio me­ tais ko­vo­jo apie 50 tūkst. par­ti­zanų, dar va­ dintų miš­ko bro­liais. So­vietų dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no val­dy­mo me­tais po­ka­riu žu­vo dau­giau kaip 21 tūkst. re­zis­tentų, jų šeimų na­rių ir rėmėjų. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

treÄ?iadienis, gruodĹžio 19, 2012

lietuva

Biu­dĹže­to priė­mi­mas – fi­ni­ťo tie­sÄ—je ti, ir tai, kÄ… pa­Şa­dė­jo­te Ĺžmo­nÄ—ms, ÄŻvyk­dy­ti.“ Par­la­men­ta­rÄ— pik­ti­no­si, kad mo­ ki­nio krep­ťe­lis ne­grą­Şin­tas ÄŻ tÄ… ly­gÄŻ, ku­ris bu­vo anks­Ä?iau. V.Balt­rai­tie­ nÄ— taip pat prie­kaiť­ta­vo, kad ne­di­ di­na­mas dar­bo uŞ­mo­kes­tis vals­ ty­bÄ—s tar­nau­to­jams, kad ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja ir kont­ra­ban­da truk­do ak­ci­zĹł di­di­ni­mas.

DÄ—l ki­tĹł me­tĹł biu­dĹže­to priė­mi­mo ga­lu­ti­ nis Sei­mo bal­sa­vi­mas vyks ry­toj. So­cial­ de­mok­ra­tai ne­la­bai smar­kiai pa­ko­re­ga­ vo kon­ser­va­to­riĹł pa­reng­tÄ… biu­dĹže­to pro­ jektÄ…, ta­Ä?iau ki­ti val­dan­tie­ji no­rė­tĹł di­des­ niĹł pa­tai­sĹł.

Al­gir­das But­ke­vi­Ä?ius: Prem­je­ras so­cial­de­mok­ra­tĹł va­do­ vas Al­gir­das But­ke­vi­Ä?ius sa­ko esÄ…s ÄŻsi­ti­ki­nÄ™s, kad ry­toj biu­dĹže­tas bus priim­tas, nors va­kar bu­vo ki­lÄ™s val­ dan­Ä?io­sios koa­li­ci­jos par­tne­riĹł su­ si­prie­ťi­ni­mas. „Vis­kas bus ge­rai. Emo­ci­jos ap­ rims, pra­dÄ—s veik­ti pro­tas ir ket­ vir­ta­die­nÄŻ biu­dĹže­tui bus pri­tar­ta“, – sa­kÄ— prem­je­ras Ĺžur­na­lis­tams, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na koa­li­ci­jos par­tne­riĹł ban­dy­mÄ… stab­dy­ti svar­ biau­sio­jo me­tĹł fi­nan­si­nio do­ku­ men­to priė­mi­mÄ…. A.But­ke­vi­Ä?ius Ĺža­dė­jo pa­si­kal­bė­ ti su koa­li­ci­jos par­tne­riais, ÄŻti­kin­ti juos bal­suo­ti uĹž biu­dĹže­tÄ…. Ki­ta ver­tus, jis ne­slė­pÄ—, kad par­tne­riĹł el­ge­sys va­kar Sei­mo sa­lė­ je bal­suo­jant dÄ—l 2013 m. biu­dĹže­to priė­mi­mo da­tos jÄŻ nu­ste­bi­no. Juo­ ba kad praė­ju­sÄŻ penk­ta­die­nÄŻ Vy­ riau­sy­bė­je nÄ— vie­nas Dar­bo par­ti­ jos (DP) bei Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos de­le­guo­tas mi­nist­ras kri­ti­

kos neiť­sa­kÄ—. „Čia ir bu­vo di­dĹžiau­ sia staig­me­na“, – sa­kÄ— Vy­riau­sy­bÄ—s va­do­vas. Pak­laus­tas, ar DP ir ki­tĹł koa­li­ci­ jos par­tne­riĹł el­ge­sys dÄ—l biu­dĹže­to ga­li bō­ti su­si­jÄ™s su so­cial­de­mok­ra­ tĹł ap­si­spren­di­mu bal­suo­ti uĹž tei­ si­nio imu­ni­te­to pa­nai­ki­ni­mÄ… trims DP na­riams, A.But­ke­vi­Ä?ius vy­lė­si, kad tai ne­su­si­jÄ™. DP ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas va­kar jau pa­reiť­kÄ—, kad jo par­ti­jos at­sto­vai bal­suos uĹž biu­dĹže­to priė­ mi­mÄ…. Va­kar Sei­me svars­tant 2013 m. biu­dĹže­to pro­jek­tÄ… DP, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos bei Len­kĹł rin­ ki­mĹł ak­ci­jos at­sto­vai ne­pa­lai­kÄ— siō­ly­mo ry­toj, gruo­dĹžio 20-Ä…jÄ…, ga­ lu­ti­nai bal­suo­ti dÄ—l biu­dĹže­to priė­ mi­mo. DP rei­ka­la­vo pro­jek­tÄ… dar to­bu­lin­ti. UĹž tai, kad biu­dĹže­tas bō­tĹł tvir­ ti­na­mas jau ĹĄiÄ… sa­vai­tÄ™, vie­nin­ gai bal­sa­vo opo­zi­ci­jai pri­klau­san­

Vis­kas bus ge­rai. Emo­ ci­jos ap­rims, pra­dės veik­ti pro­tas.

„„Po­Şiō­ris: dau­giau­sia kri­ti­kos biu­dĹže­tui iť­sa­kÄ— val­dan­Ä?io­sios DP at­sto­

vė V.Balt­rai­tie­nė.

tys kon­ser­va­to­riai, ku­rie pa­ren­gė pir­mi­nį biu­dŞe­to pro­jek­tą, ir val­ dan­tie­ji so­cial­de­mok­ra­tai, ku­rie tik mi­ni­ma­liai pa­ko­re­ga­vo pir­mi­ nį pro­jek­tą. Dau­giau­sia kri­ti­kos biu­dŞe­tui iť­ sa­kiu­si DP at­sto­vė Vir­gi­ni­ja Balt­ rai­tie­nė pa­reiť­kė, jog tei­sin­tis, kad biu­dŞe­tas iť es­mės ne­ko­re­guo­

Ša­rō­no Ma­Şei­kos (BFL) nuo­tr.

tas dÄ—l lai­ko sto­kos, „ma­Şiau­siai yra kvai­la“: „Ne­pa­vy­ko su­griau­ti koa­li­ci­jos for­muo­jant Vy­riau­sy­bÄ™, tai da­bar ku­ria­ma uŞ­ku­li­si­nÄ— koa­ li­ci­ja, tik ne­Şi­nau, kaip ji pa­si­va­ dins. Tur­bĹŤt tom dviem rai­dÄ—m, tik ĹĄiek tiek jos bus ki­to­kios, ne­ gu bu­vo 2K. Siō­lau ne­sku­bė­ti, dar kar­tÄ… sÄ—s­ti prie biu­dĹže­to, per­Şiō­rė­

Kai­mo rei­ka­lĹł ko­mi­te­to pir­mi­ nin­kas DP na­rys Sau­lius Bu­ce­vi­ Ä?ius pik­ti­no­si, kad biu­dĹže­te ne­be­ li­ko tie­sio­gi­nÄ—ms iť­mo­koms skir­tĹł lė­ťų, ku­rias po pir­mo­jo pa­ja­mĹł ir iť­lai­dĹł pla­no svars­ty­mo Sei­me bu­ vo nu­tar­ta nu­ma­ty­ti. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys iĹĄ tos pa­Ä?ios par­ti­jos KÄ™s­tu­tis Dauk­ ĹĄys ap­gai­les­ta­vo, kad mi­ni­ma­li al­ ga di­di­na­ma per ma­Şai: „Gai­la, kad ne toks di­de­lis al­gos kė­li­mas, ko­ kÄŻ no­rė­tu­me ma­ty­ti.“ Jis taip pat sa­kÄ— pa­si­gen­dÄ…s pri­dė­ti­nÄ—s ver­tÄ—s mo­kes­Ä?io leng­va­tĹł pa­grin­di­niams mais­to pro­duk­tams, bet sua­be­jo­ jo dy­ze­li­no ir ci­ga­re­Ä?iĹł ak­ci­zo di­ di­ni­mu. VD, BNS inf.

Parama skatina kaimÄ… atsinaujinti ir plÄ—stis Greta GruodytÄ— ES paramÄ… gavÄ™ ĹŤkininkai jau dĹžiaugiasi rezultatais. TaÄ?iau neĹžinojÄ™, kaip ja pasinaudoti, ar nespÄ—jÄ™ pateikti paraiĹĄkĹł dar gali suspÄ—ti ÄŻ nuvaĹžiuojantÄŻ traukinÄŻ. ParaiĹĄkĹł laukia ĹĄÄŻ mÄ—nesÄŻ Lietuvos kaimo plÄ—trai iĹĄ Europos ĹžemÄ—s ĹŤkio fondo ir Lietuvos Respublikos biudĹžeto 2007–2013 m. iĹĄ viso numatyta skirti daugiau kaip 7,8 mlrd. litĹł. ES parama galÄ—jo pasinaudoti tradicinio ĹžemÄ—s ĹŤkio atstovai, aplinkosaugos, ekologinÄ—s ĹžemdirbystÄ—s puoselÄ—tojai ir tie, kurie siekÄ— kaimuose investuoti ÄŻ alternatyvias veiklas ir jose ÄŻkurti darbo vietĹł. Nors didĹžioji dalis paramos jau paskirstyta, Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos Kaimo plÄ—tros departamento direktorÄ— Jurgita StakÄ—nienÄ— teigÄ—, kad ĹĄÄŻ mÄ—nesÄŻ dar priimamos paraiĹĄkos gauti paramÄ… pagal kai kurias priemones. MiĹĄkĹł savininkai ir ĹŤkininkai dar gali kreiptis ir pasinaudoti ÄŻvairiomis konsultavimo paslaugomis. Laukiamos ir paraiĹĄkos iĹĄ norinÄ?iĹł tvarkyti melioracijos griovius, konsoliduoti ĹžemÄ—s sklypus. Gauti ES paramÄ… dar gali pretenduoti ir tie ĹŤkininkai, kurie nori gaminti iĹĄskirtinÄ—s, aukĹĄtos kokybÄ—s produktus. „Parama galÄ—tĹł bĹŤti skirta tiems, kurie, pavyzdĹžiui, nori auginti viĹĄtas laisvÄ—je. JĹł mÄ—sa ar kiauĹĄiniai bĹŤtĹł brangesni. Vartotojai negalÄ—tĹł brangiai mokÄ—ti uĹž kokybiĹĄkus produktus, todÄ—l kokybiĹĄkus produktus gaminanÄ?iĹł ĹŤkininkĹł veiklÄ… ir remia ES“, – sakÄ— J.StakÄ—nienÄ—.

ď Ž Z\[Ă›Z`VXV!ZRaĂş`XV_aN]_VRZ\[Ă›]NQĂ›`Ă&#x;`VXb_aVXNVZRV_]_NQĂ›

aVĂ­XV[V[XNbaV7NZVR?\NPU\`UbaaR_`a\PXP\Z[b\a_

ÄŽ kaimÄ… kvieÄ?ia jaunimÄ… Labai populiari priemonÄ— – „ŽemÄ—s ĹŤkio valdĹł modernizavimas“. Ĺ i priemonÄ—, pasak J.StakÄ—nienÄ—s, ĹŤkininkams labai

naudinga, nes gavÄ™ paramÄ… ir, pavyzdĹžiui, pasikeitÄ™ senus traktorius naujais, jie gali darbuotis naĹĄiau. Apie didelÄŻ priemonÄ—s populiarumÄ… liudija ir skaiÄ?iai. Pagal ĹĄiÄ… priemonÄ™ gauta paraiĹĄkĹł gerokai daugiau, nei buvo skirta lÄ—ĹĄĹł visam laikotarpiui. Iki 2012 m. gruodĹžio 6 d. iĹĄmokÄ—ta net 87 proc. visĹł ĹĄiai priemonei skirtĹł lÄ—ĹĄĹł.

Jurgita StakÄ—nienÄ—:

TikimÄ—s, kad jaunieji ĹŤkininkai bus remiami ir ateityje. Daug dÄ—mesio sulaukÄ— ir priemonÄ—, pagal kuriÄ… ÄŻ kaimÄ… atsigręŞti buvo skatinami jauni ĹžmonÄ—s. „PriemonÄ— „JaunĹłjĹł ĹŤkininkĹł ÄŻsikĹŤrimas“ skirta ĹžmonÄ—ms iki 40 metĹł, kurie pirmÄ… kartÄ… gyvenime nori uĹžsiimti ĹŤkininkavimu ir ÄŻsikurti kaime. Nors ĹžemÄ—s ÄŻsigijimas neremiamas, ĹĄiÄ… priemonÄ™ ÄŻgyvendinti gana paprasta. TikimÄ—s, kad jaunieji ĹŤkininkai bus remiami ir ateityje, kai nuo 2014 m. prasidÄ—s naujas paramos skirstymo kaimo plÄ—trai etapas“, – sakÄ— J.StakÄ—nienÄ—.

IĹĄ priemoniĹł, skirtĹł aplinkai ir kraĹĄtovaizdĹžiui gerinti, daugiausia paraiĹĄkĹł buvo sulaukta iĹĄ ĹŤkininkĹł, kurie veiklÄ… vykdo vietovÄ—se su kliĹŤtimis, kitaip tariant, nenaĹĄiose ĹžemÄ—s ĹŤkio naudmenose. „Pajamos iĹĄ to paties ploto KÄ—dainiĹł rajone ir DzĹŤkijos smÄ—lynuose skiriasi, todÄ—l ĹŤkininkai, dirbantys ne tokiose palankiose ĹŤkininkauti vietovÄ—se, ir gali gauti paramą“, – teigÄ— J.StakÄ—nienÄ—. Ji pasakojo, kad remiami ir tie, kurie apsisprendĹžia saugoti aplinkÄ…, t. y. ĹŤkininkauja ekologiĹĄkai arba neaparia raĹžienĹł, kad jose iĹĄliktĹł ÄŻvairĹŤs ekosistemai svarbĹŤs organizmai. EkologiĹĄkai ĹŤkininkaujantys iĹĄ savo ĹžemiĹł taip pat gauna maĹžesnes pajamas, todÄ—l ir gali tikÄ—tis paramos. Jungiasi ÄŻ tinklÄ… ES paramÄ… gali gauti ir tie, kurie uĹžsiima kaimo turizmu. TaÄ?iau neseniai jiems keliamĹł reikalavimĹł sÄ…raĹĄas buvo papildytas. „Remiamos jau veikianÄ?ios kaimo turizmo sodybos. Jeigu jos tik dabar kuriasi, reikalavimas joms toks – kaimo turizmÄ… turi organizuoti ĹŤkininkas, besiverÄ?iantis ĹžemÄ—s ĹŤkio veikla, pvz., turintis galvijĹłâ€œ, – pabrėŞė J.StakÄ—nienÄ—. Gauti lÄ—ĹĄĹł veiklai gali ir kaimuose gyvenantys ÄŻvairiĹł sriÄ?iĹł amatininkai ar norintys naujais pakeisti asbestinius stogus. Kaimuose gyvenantiems ir dirbantiems ĹžmonÄ—ms galimybiĹł bendradarbiauti bei keistis patirtimi suteikia ir ÄŻkurtas Lietuvos kaimo tinklas. Jis vienija su Lietuvos kaimo plÄ—tros 2007–2013 m. programos ÄŻgyvendinimu susijusias ir prie kaimo, ĹŤkio, miĹĄkininkystÄ—s prisidedanÄ?ias institucijas bei organizacijas.


8

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0712 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2495 JAV do­le­ris 1 2,6228 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6653 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9595 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4502 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6748 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4556 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8569

+0,07 %

+0,5237 % +0,0424 % –0,0610 % +0,1879 % +0,0444 % –0,0142 % +0,1607 % –0,7815 % –0,0350 %

Nuo­tai­kos gerė­ja Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė g.miceviciute@diena.lt

Kai ku­rie eks­per­tai pa­saulį krėtu­siai eko­no­mi­kos kri­zei jau de­da tašką, ta­čiau ki­ti ra­gi­na dar per daug neat­si­pa­lai­duo­ti.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ti­ki švie­ses­ ne atei­ti­mi – be­veik penk­ta­da­lis vi­lia­si, kad po metų jų fi­nan­sinė pa­dėtis bus šiek tiek ge­resnė, o be­veik pusė ma­no, kad ji bent jau ne­pab­logės. To­k ius duo­m e­n is pa­teikė „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nansų ins­ti­tu­tas. Jo va­dovės Ode­tos Blo­žienės nuo­mo­ne, 2012-ie­ji ne­bu­vo la­bai sta­bilūs me­tai, ta­ čiau atei­nan­čius me­tus gy­ven­ to­jai pa­si­tin­ka nu­si­teikę ga­na op­ti­mis­tiš­kai. La­biau­siai pa­gerė­jo kai­me gy­ ve­nan­čių ir že­miau­sią iš­si­la­vi­ nimą tu­rin­čių žmo­nių lūkes­čiai.

Var­to­ji­mas, pa­sak eks­pertų, au­go spar­čiau ne­gu kai­nos.

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,77

4,52

2,49

„Kvis­ti­ja“

4,67

4,49

2,42

„Va­koil“

4,71

4,53

2,49„Brent“ naf­ta87,75 dol. už 1 brl. 108,31 dol. už 1 brl.

Sus­tabd­žius Na­cio­na­linės kre­di­to uni­jos veiklą kre­di­to uni­jo­se jun­ta­ mas tik ne­di­de­ lis indė­lių po­rtfe­lio su­mažė­ji­ mas, o pa­ni­kos iš­veng­ta. Prog­ no­zuo­ja­ma, kad po po­ros sa­vai­čių rin­ka su­grįš į vėžes.

1,97 mlrd. litų

siekė vie­nuo­li­kos šių metų mėne­sių „Sod­ros“ de­fi­ci­tas.

„„Ap­si­ga­vo: Cent­rinės kre­di­to uni­jos at­sto­vai pri­pažįs­ta, kad Na­cio­na­linės kre­di­to uni­jos veik­los su­stab­dy­mas būtų

su­kėlęs dar ma­žiau bruz­de­sio, jei vi­suo­menė ne­būtų bu­vu­si su­klai­din­ta žod­žio „na­cio­na­linė“. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Kre­di­to uni­jos afe­ra vi­sos rin­kos ne­suž­lugdė Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Indė­lių su­mažė­jo ne­smar­kiai

Pa­sak O.Blo­žienės, op­ti­mis­ ti­niai kai­mo gy­ven­tojų lūkes­ čiai su­si­ję su pla­nais di­din­ti mi­ ni­ma­lią algą ir ki­tais nau­jo­sios vald­žios pa­ža­dais. Nors ru­denį visų ša­lies gy­ ven­tojų atei­ties lūkes­čiai bu­ vo pa­blogėję, tai ne­su­ma­ži­no jų no­ro iš­lai­dau­ti. Mažė­jan­tis ne­ dar­bas ir vos ky­lan­tys at­ly­gi­ ni­mai ska­ti­no gy­ven­to­jus dau­ giau pi­nigų iš­leis­ti prekėms bei pa­slau­goms. Rea­lus namų ūkių var­to­ji­ mo au­gi­mas ša­ly­je šie­met bu­ vo vie­nas did­žiau­sių iš ES ša­ lių. Var­to­ji­mas, pa­sak eks­pertų, au­go spar­čiau ne­gu kai­nos. Vi­ du­tinė mėne­sinė al­ga per me­tus pa­didė­jo 2,4 pro­c., o var­to­ji­mas au­go 3 pro­c. Pa­sak O.Blo­žienės, iš pir­mo žvilgs­nio var­to­ji­mo au­gi­mas ga­ li pa­si­ro­dy­ti pa­ra­dok­sa­lus, nes gy­ven­tojų at­ly­gi­ni­mai per me­ tus be­veik ne­pa­judė­jo iš vie­tos. Ta­čiau ji pri­dūrė, kad var­to­ji­ mui bei per­ka­ma­jai ga­liai įtaką da­ro ne tik at­ly­gi­nimų sta­tis­ti­ ka, bet ir mažė­jan­tis ne­dar­bas, so­cia­linės iš­mo­kos, san­tau­pos, sko­lin­tos lėšos, per­lai­dos iš už­ sie­nio. Per metus pastebimas ir ryš­ kus grynųjų pinigų bei likučių einamosiose bankų sąskaitose augimas.

Šių metų gruodį, pa­ly­gin­ti su lapk­ri­čiu, ša­ly­je bus už­fik­suo­ta 0,2 pro­c. su­de­ rin­ta mėne­sio def­lia­ci­ja, kaip pro­gno­ zuo­ja sta­tis­ti­kai. Gruodį su­de­rin­ta me­ tinė inf­lia­ci­ja turėtų būti 2,8 pro­c. Tikė­ ti­na, kad did­žiau­sią įtaką gruod­žio var­ to­ji­mo pre­kių ir pa­slaugų kai­noms tu­ rės se­zo­niš­kai pin­gan­tys dra­bu­žiai ir ava­lynė. Kitų pre­kių ir pa­slaugų gru­pių kai­nos, tikė­ti­na, reikš­min­gai ne­kis.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,36 %

Prog­no­zuo­ja ­ def­lia­ciją

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,11 %

Indė­lių po­rtfe­lių su­mažė­ji­mas Lie­ tu­vos cent­ri­nei kre­di­to uni­jai (LCKU) pri­klau­san­čio­se uni­jo­se su­darė vos 0,79 pro­c. bend­ros indė­lių su­mos. To­kie po­ky­čiai pa­ste­bi­mi 63 kre­di­ to uni­jo­se iš visų 77 Lie­tu­vo­je vei­ kian­čių. Na­cio­na­linė kre­di­to uni­ja LCKU sis­te­mai ne­prik­lau­so. Rem­da­ma­sis šiais duo­me­ni­mis, LCKU val­dy­bos pir­mi­nin­kas For­ tu­na­tas Dir­gin­čius vakar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­nešė, kad si­tua­ ci­ja rin­ko­je iš­li­ko ga­na sta­bi­li, o sis­te­mi­nių pro­blemų ne­pas­tebė­ta. „Po Na­cio­na­linės kre­di­to uni­ jos įvy­kių bend­ras 63 kre­di­to uni­ jų indė­lių po­rtfe­lis iki šios die­nos su­mažė­jo per 11 mln. litų, o visą indė­lių po­rtfelį su­da­ro 1,4 mlrd. litų. Pa­na­šaus ly­gio indė­lių po­ rtfe­lio svy­ra­vimų pa­si­tai­ko ir at­ ski­ro­mis metų sa­vaitė­mis, todėl si­tua­ciją ver­ti­na­me kaip sta­bi­lią. Pas­tebė­ta, kad iš visų did­žiųjų ša­lies miestų did­žiau­sias indė­lius at­sii­man­čių na­rių ak­ty­vu­mas bu­ vo sos­tinė­je, o ma­žiau­sias – Kau­ ne“, – sakė jis. F.Dir­gin­čius pa­ti­ki­no, kad per pa­starą­sias die­nas kre­di­to uni­jo­ se sąmy­šis ne­ki­lo. Dau­gu­ma kre­ di­to unijų na­rių tie­siog kreipė­si į jas ir pra­šė paaiš­kin­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ciją. Jo tei­gi­mu, Na­cio­na­linės kre­di­to uni­jos veik­los su­stab­dy­mas ma­žiau bruz­de­sio su­kėlė ak­ty­viau vei­kian­čio­se kre­di­to uni­jo­se, ku­ rių na­riai ge­riau su­vo­kia sis­temą. 14 kre­di­to unijų indė­lių po­rtfe­lio

po­ky­čių iš­vengė, o 49-io­se kre­di­ to uni­jo­se jis su­mažė­jo. F.Dir­gin­čius pro­gno­za­vo, kad per po­rą sa­vai­čių kre­di­to unijų indė­lių po­rtfe­lis su­grįš į pra­dinį lygį, o kai ku­rio­se uni­jo­se jau da­bar pa­ste­bi­ mas indė­lių po­rtfe­lio didė­ji­mas. Suk­lai­di­no pa­va­di­ni­mas

Pas­tebė­ta, kad da­lis kre­di­to uni­ jų na­rių Na­cio­na­linę kre­di­to uni­ ją ta­pa­ti­no su LCKU. Aso­cia­ci­jos Lie­tu­vos kre­di­to unijų ad­mi­nist­ ra­ci­jos va­do­vas Ramū­nas Ston­ kus pa­brėžė, kad dalį kre­di­to unijų na­rių išgąs­di­no klai­di­nan­tis žo­dis „na­cio­na­linė“, nes šis aso­ci­juo­ja­ si su vi­sos ša­lies mas­tu. „Iš kre­di­ to unijų pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos apie na­rių ir klientų reak­ciją ma­to­ me aki­vaizdų da­lyką – jei­gu pa­na­ši si­tua­ci­ja būtų su­si­ju­si ne su Na­cio­ na­li­ne kre­di­to uni­ja, ku­rios pa­va­di­ ni­mas tu­ri klai­dingą vi­suo­ti­nu­mo at­spalvį, si­tua­ci­ja būtų bu­vu­si dar ra­mesnė“, – sakė F.Dir­gin­čius. R.Ston­kaus ma­ny­mu, at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos turėtų at­sar­giau iš­duo­ ti lei­di­mus to­kiems pa­va­di­ni­mams, ku­riuo­se esa­ma rak­ti­nių žod­žių „vals­ty­bi­nis“, „na­cio­na­li­nis“ ir kt. Juo la­biau kad uni­jos vei­kia tik tam tik­ro­se api­brėžto­se te­ri­to­ri­jo­se. Au­gi­mas ga­li su­kel­ti pro­blemų

LCKU Ri­zi­kos val­dy­mo grupės va­ do­vas ir fi­nansų ana­li­ti­kas Au­re­li­ jus Cvi­li­kas nu­rodė, kad LCKU sis­ te­mai pri­klau­san­čių unijų tur­tas sie­kia 1,69 mlrd. litų, o prie­š me­ tus jis bu­vo 1,38 mlrd. Indė­lių su­ ma šiuo me­tu sie­kia 1,43 mlrd. li­ tų, o per­nai ji bu­vo 1,16 mlrd. litų.

Jo tei­gi­mu, toks rin­kos au­gi­mas yra sta­bi­lus. Vis dėlto LCKU sis­te­mai ne­ prik­lau­san­čių kre­di­to unijų au­gi­ mas bu­vo ge­ro­kai spar­tes­nis. Jų tur­tas tre­čią šių metų ket­virtį pa­ didė­jo 147 pro­c., o LCKU sis­te­mai pri­klau­san­čių kre­di­to unijų – vos 17,9 pro­c. Indė­liai ati­tin­ka­mai au­ go 124,7 ir 20,3 pro­c. „Iš prin­ci­po au­gi­mas nėra nei­ gia­mas da­ly­kas – svar­biau­sia, kad jis būtų su­ba­lan­suo­tas“, – sa­ kė A.Cvi­li­kas. Anot jo, pri­trauk­ ti indė­lių siū­lant di­de­les palū­ka­ nas ga­na leng­va, ta­čiau svar­bu šias lėšas tin­ka­mai pa­nau­do­ti – iš to už­dirb­ti pel­no ir iš­lai­ky­ti sta­bi­liai veik­lai rei­ka­lin­gus ro­dik­lius. Ta­čiau, kaip pa­brėžė jis, pa­ste­bi­ ma, kad spar­čiai au­gan­čio­se kre­di­ to uni­jo­se grei­čiau­siai au­ga jų in­ ves­ti­ci­jos į Vy­riau­sybės ver­ty­bi­nius po­pie­rius: „Va­di­na­si, uni­jos pri­ trau­kia indė­lių, bet ne­tu­ri kur pa­ nau­do­ti tų lėšų. Tai ir su­ke­lia au­gi­ mo dis­ba­lansą.“ Jei­gu uni­jos ne­su­gebės su­val­dy­ ti fi­nan­si­nių srautų, šis au­gi­mas, anot A.Cvi­li­ko, ga­li su­kel­ti lik­vi­ du­mo ir kitų pro­blemų. Ini­ci­juo­ja tvar­kos griež­ti­nimą

LCKU, siek­da­ma už­tik­rin­ti sis­te­ mos sta­bi­lumą, rinką ste­bi, ta­čiau ga­li kont­ro­liuo­ti tik jai pri­klau­san­ čias kre­di­to uni­jas, kaip pa­brėžė F.Dir­gin­čius. Pas­te­bi­ma, kad nau­jai be­si­stei­ gian­čios kre­di­to uni­jos ga­na daž­nai ne­tu­ri aiš­kiai iš­reikš­to bend­ruo­me­ ninės veik­los pa­grin­do. „Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kas bus po šios si­tua­ci­

jos, ta­čiau no­rin­čių steig­tis kre­di­ to unijų yra. Tai vers­lo gru­puotės, tam tik­ri ban­ki­nin­kai, tur­tin­gi žmonės, ku­rie ne­tu­ri nie­ko bend­ ra su bend­ruo­menė­mis ir bend­ruo­ me­ni­ne veik­la“, – teigė jis. R.Ston­kus pa­ti­ki­no, kad vers­lo stei­gia­mos kre­di­to uni­jos iš esmės nėra blo­gas reiš­ki­nys, ta­čiau svar­ bu, kad to­kios uni­jos ten­kintų ne pa­vie­nių as­menų, o pla­tes­nės na­ rių grupės in­te­re­sus. Anot jo, su Lie­tu­vos ban­ku ta­ ria­ma­si ir jau nu­tar­ta, kad rei­kia griež­tin­ti kre­di­to unijų li­cen­ci­ja­ vimą. Todėl bend­ruo­me­niš­ku­mo sto­ko­jan­čių unijų stei­gi­mo tvar­ ka, kaip ti­ki­ma­si, ar­ti­miau­siu me­ tu bus griež­ti­na­ma.

11

mln. litų

su­mažė­jo kre­di­to unijų indė­lių po­rtfe­lis.

Dau­giau­sia su­mažė­jo sos­tinė­je Bend­ras kre­di­to unijų indė­lių po­rtfe­lio su­mažė­ji­mas did­ž iuo­siuo­se mies­tuo­se Mies­tas Indė­lių po­rtfe­lis (mln. litų) Vil­nius 2,3 Klaipė­da 1,06 Kau­nas 0,61 Šal­ti­nis: Na­cio­na­linė kre­di­to uni­ja


9

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Mo­ti­nos žu­di­kas – ne­pa­kal­ti­na­mas nei, ne­ga­li da­ly­vau­ti teis­mo pro­ce­ se, jam rei­ka­lin­gas gy­dy­mas griež­tai ste­bint. 27 metų Ai­das Pau­la­vi­čius, kaip pra­nešė teis­mas, bus pri­vers­ ti­nai gy­do­mas spe­cia­li­zuo­to­je psi­ chinės svei­ka­tos įstai­go­je – Ro­kiš­ kio psi­chiat­ri­jos li­go­ninė­je. Dar per by­los ty­rimą įta­ria­mam klaipė­die­čiui pa­sky­rus sta­cio­na­

„„Nuosp­ren­dis: A.Pau­la­vi­čius bus pri­vers­ti­nai gy­do­mas Ro­kiš­kio psi­

rinę teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­ tizę eks­per­tai ga­vo iš­va­das, kad jis jau da­ry­da­mas nu­si­kal­timą sir­go, ne­galė­jo su­pras­ti bei val­dy­ti sa­vo veiksmų ir da­bar ser­ga psi­chi­kos li­ga, todėl jį būti­na pri­vers­ti­nai gy­dy­ti spe­cia­li­zuo­to­je psi­chi­kos prie­žiū­ros įstai­go­je griež­to re­ži­ mo stebė­ji­mo sąly­go­mis. 2011 m. gruod­žio 16 d. va­karą sa­vo bu­to vo­nio­je vie­na­me Klaipė­ dos Nau­ja­kie­mio gatvės dau­gia­ bu­čių bu­vo ras­ta ne­gy­va 48 metų mo­te­ris. Mo­ters pa­lai­kai bu­vo iš­ nie­kin­ti. Au­kos gal­va, pa­slėpta ke­ lio­ni­nia­me krep­šy­je, ap­tik­ta va­sa­ rio 20 d. Kur­šių ma­rių dug­ne ties Tarp­tau­ti­ne jūrų per­kėla. Mo­ti­nos nu­žu­dy­mu įta­rus jos sū­ nų, pa­skelb­ta tarp­tau­tinė jo paieš­ ka. Pa­gal iš­duotą Eu­ro­pos areš­ to or­derį pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je A.Pau­la­vi­čius su­lai­ky­tas Vo­kie­ti­jo­ je ir par­ga­ben­tas į Lie­tuvą. Jis pri­si­ pa­ži­no nu­žudęs sa­vo mo­tiną, iš­nie­ kinęs jos pa­lai­kus ir ją ap­vogęs.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

VD, BNS inf.

Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas va­ kar nu­sprendė, kad sa­vo mo­tiną nu­žudęs ir jos pa­lai­kus iš­nie­kinęs klaipė­die­tis ser­ga lėti­niu psi­chi­kos su­tri­ki­mu, todėl ne­ga­li at­sa­ky­ti už sa­vo nu­si­kal­timą.

Teisėjų ko­le­gi­ja kons­ta­ta­vo, kad vy­ ras yra ypač pa­vo­jin­gas vi­suo­me­

chiat­rijos li­go­ninė­je. 

Siautė­jo gir­tas pa­reigū­nas li­ci­jos de­par­ta­men­tas. Eis­mo ne­ laimė įvy­ko pir­ma­die­nio pa­va­karę apie 16.50 val. Tel­šių ra­jo­ne, ke­lio Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva 9-aja­me ki­lo­met­re. Au­to­mo­bi­lis „Au­di A8“, pir­mi­ niais duo­me­ni­mis, vai­ruo­ja­mas ne tar­ny­bo­je bu­vu­sio Ke­lių po­li­ ci­jos sky­riaus Ke­lių pa­tru­lių būrio

„„Paš­ventė: ava­riją su­kėlu­siam po­li­ci­nin­kui nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mo

pa­tru­lio 33 metų T.V., iš­va­žia­vo į prie­šprie­ši­nio eis­mo juostą ir su­si­ dūrė su prie­šais at­va­žiuo­jan­čiu au­ to­mo­bi­liu VW LT 35, vai­ruo­ja­mu 36 metų D.B. Au­to­mo­bi­lio VW LT 35 vai­ruo­to­ jas D.B. dėl ko­jos blauz­di­kau­lio lū­ žio, dau­gy­bi­nių kūno su­ža­lo­jimų pa­gul­dy­tas į li­go­ninę. Kar­tu va­ žiavęs 36 metų S.S. dėl dau­gy­bi­ nių kūno nu­broz­di­nimų gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai. Au­to­mo­bi­lio „Au­di“ vai­ruo­to­jas T.V. dėl vei­do nu­broz­di­ni­mo nu­vež­ tas į li­go­ninę ir ten jam nu­sta­ty­tas 2,86 pro­milės gir­tu­mas. T.V. iš li­ go­ninės pa­si­ša­li­no. Kar­tu su po­li­ci­ nin­ku va­žiavęs 31 metų V.V. dėl gal­ vos trau­mos, he­ma­to­mos, sme­genų ede­mos, no­sies kau­lo lūžio per­vež­tas ir pa­gul­dy­tas į Klaipė­dos li­go­ninę. Po vi­dur­nak­čio ant­ra­dienį T.V. vėl kreipė­si į Tel­šių li­go­ninę – dėl gal­vos sme­genų su­krėti­mo jis pa­ gul­dy­tas gy­dy­ti.

Gin­tau­to Vai­če­kaus­ko nuo­tr.

VD, BNS inf.

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių pa­tru­lių bū­ rio pa­tru­lis įta­ria­mas ne­blai­vus su­ kėlęs ava­riją, per ku­rią nu­kentė­jo ke­tu­ri žmonės, tarp jų ir pa­ts po­li­ ci­nin­kas.

Pa­reigū­nui nu­sta­ty­tas 2,86 pro­ milės gir­tu­mas, kaip skel­bia Po­

laips­nis. 

Įka­li­no mer­gaitės prie­var­tau­to­jus va­kar pra­nešė Pa­nevė­žio apy­gar­dos pro­ku­ratū­ra. Nu­kentė­ju­sio­sios dėdei, aš­tuo­ nis kar­tus sie­ku­siam pa­ten­kin­ti sa­vo aistrą su ma­ža­me­te mer­gai­ te, pro­ku­ro­ras pra­šė skir­ti dve­jais me­tais griež­tesnę – de­šim­ties me­ tų laisvės at­ėmi­mo – bausmę. Ma­ ža­me­te pa­si­nau­do­jusį ne­pil­na­metį siū­ly­ta nu­teis­ti še­še­rių metų trijų

„„Žiau­ru­mas: mer­gaitė al­ko­ho­lio ne­ven­gian­čio­je šei­mo­je bu­vo iš­nau­do­

mėne­sių laisvės at­ėmi­mu, o baus­ mę at­lik­ti ne­pil­na­me­čių pa­tai­sos na­muo­se. Al­ko­ho­lio ne­ven­gian­čio­je šei­mo­ je au­gu­si nu­kentė­ju­si mer­gaitė nuo 8 metų na­muo­se bu­vo sek­sua­liai iš­ nau­do­ja­ma tėvų gi­mi­nai­čio, ku­ris, būda­mas ap­svaigęs nuo al­ko­ho­lio, siek­da­vo su ma­ža­me­te pa­ten­kin­ti sa­vo aistrą. Nors ir ži­no­da­mas, kad mer­gaitė yra ma­ža­metė, gi­mi­nai­ tis ne­veng­da­vo pa­si­nau­do­ti jos be­ jėgiš­ka būkle – jis pri­pa­žin­tas kal­tu aš­tuo­nis kar­tus san­ty­kiavęs su nu­ kentė­ju­sią­ja ir ją prie­var­tavęs. Kartą 12-metę mer­gaitę, pa­si­ nau­dojęs jos dėl ma­ža­me­tystės be­ jėgiš­ka būkle, prie­š nu­kentė­ju­sio­ sios va­lią, ne­vei­kian­čios ga­myk­los pa­sta­te iš­ža­gi­no ne­blai­vus pa­žįsta­ mas ne­pil­na­me­tis. Už ma­ža­me­čio as­mens sek­sua­ linį prie­var­ta­vimą baud­žia­ma lais­ vės at­ėmi­mu iki try­li­kos metų, už iš­ža­gi­nimą – iki pen­kio­li­kos metų.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

VD, BNS inf.

Pa­nevė­žio apy­gar­dos teis­mas už ma­ža­metės sek­sua­linį prie­var­ta­ vimą aš­tuo­ne­rius me­tus ne­laisvės skyrė Ute­nos mies­to 45 metų gy­ ven­to­jui R.Ž.

Ne­pil­na­me­tis ute­niš­kis už jos iš­ža­ gi­nimą nu­teis­tas ket­ve­riems me­ tams ne­laisvės, o bausmės vyk­dy­ mas ati­dėtas dve­jiems me­tams. Tai

ja­ma ket­ve­rius me­tus. 

„„Au­kos: nuo šal­čio šią žiemą Lie­tu­vo­je jau mirė bent pen­ki žmonės.„ 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Šal­tis kan­do mir­ti­nai Ute­no­je ir Vil­niaus ra­jo­ne su­ša­lo du vy­rai. Dar vie­nas ne­gy­vas su­ šalęs vy­ras ras­tas Kau­ne, bet me­ di­kai tei­gia ne­ga­lin­tys pa­sa­ky­ti, ar tai tik­rai bu­vo šal­čio au­ka.

Ute­no­je pir­ma­dienį ne­nus­ta­ty­tos ta­pa­tybės apie 40–50 metų vy­riš­ kis ras­tas dar­žuo­se prie šilt­na­mio. Kaip in­for­ma­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­ men­tas, jis mirė ve­ža­mas į li­go­ninę. Su­šalęs vy­res­nio am­žiaus vy­ras pir­ma­dienį ras­tas Vil­niaus ra­jo­ no Val­čiūnų kai­me, kaip BNS sa­ kė Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­je. Dar vie­nas vy­ras mirė Kau­ne, Baltų pro­spek­te. Jo kūnas bu­ vo ras­tas sta­to­ma­me na­me. Ta­ čiau Kau­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai BNS teigė, kad neaiš­ku, jis mirė nuo šal­čio ar dėl ki­tos prie­žas­ties. Klaipė­do­je pir­ma­dienį į li­go­ ninę bu­vo pri­sta­ty­ti pen­ki nuo

šal­čio nu­kentėję vy­rai. Vie­nas jų – ranką nu­šalęs kiem­sar­gis, kasęs sniegą, ki­ti – ne­blaivūs be­na­miai, kaip BNS sakė uos­ ta­m ies­č io grei­to­s ios me­d i­c i­ nos pa­gal­bos sto­ty­je. Ke­tu­riems nu­kentė­ju­sie­siems – per 50 me­ tų, vie­nas – jau­nes­nis, gimęs 1988-ai­siais. Pen­ki ne­blaivūs nuo šal­čio nu­ kentėję be­na­miai į gy­dy­mo įstai­ gą pa­starąją par­ą pa­te­ko ir Pa­ nevė­žy­je. Vi­si jie – apie 50 metų vy­rai. Nuo šal­čio šią žiemą Lie­tu­vo­ je mirė bent pen­ki žmonės. Praei­ tą sa­vaitę pra­neš­ta apie mi­ru­sius su­ša­lu­sius žmo­nes Kau­ne, Aly­tu­ je ir Vil­ka­viš­ky­je. Šią sa­vaitę nak­ti­mis tem­pe­ratū­ ra Lie­tu­vo­je nu­krin­ta že­miau 10 laips­nių šal­čio. Si­nop­ti­kai pro­gno­ zuo­ja, kad ki­tos sa­vaitės pra­džio­je ga­li at­šal­ti ir iki 25 laips­nių. VD, BNS inf.

„„Sėkmė: daugiausia įvairių teisėsaugos institucijų ieškomų asmenų

šiemet sulaikė Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose budintys pasieniečiai. Gedimino Bartuškos nuotr.

Nuo tei­sin­gu­mo pa­si­slėpti ne­pa­vy­ko Pa­sie­nie­čiams Vil­niaus oro bei Klaipė­dos jūrų uos­tuo­se įkliu­vo du nuo tei­sin­gu­mo be­si­slaps­tan­ tys vy­rai.

Pir­ma­dienį Vil­niaus oro uos­te bu­ din­tiems pa­sie­nie­čiams rei­su iš Ko­ pen­ha­gos at­skri­du­sio or­lai­vio įgu­la per­davė voką. Ja­me bu­vo iš Da­ni­jos už šio­je ša­ly­je pa­da­ry­tus teisės nu­ si­žen­gi­mus iš­siųs­to 25 metų Tau­ ragės ra­jo­no gy­ven­to­jo do­ku­men­tai. In­for­ma­ciją apie vyrą Vals­tybės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) pa­reigū­nai pa­tik­ri­no tu­ri­mo­se duo­menų bazė­se ir iš­siaiš­ki­no, kad jis ieš­ko­mas Lie­tu­vos teisė­ sau­gi­ninkų. Nu­si­kal­ti­mo pa­da­ ry­mu įta­ria­mo tau­ra­giš­kio paiešką nuo šių metų spa­lio pa­bai­gos yra pa­skelbęs Tau­ragės ap­skri­ties vy­ riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Apie su­lai­kymą pa­sie­nie­čiai pra­nešė paieš­kos ini­cia­to­riui ir tą pa­čią dieną vyrą per­davė at­vy­ku­ siam po­li­ci­jos kon­vo­jui. Uos­ta­mies­ty­je Pak­ran­čių ap­ sau­gos rink­tinės pa­sie­nie­čiai pa­

dėjo su­lai­ky­ti ieš­komą as­menį, įta­riamą sun­kaus nu­si­kal­ti­mo pa­ da­ry­mu. VSAT ope­ra­ty­vi­nin­kai bei Uos­ to už­kar­dos pa­sie­nie­čiai kar­tu su Klaipė­dos po­li­ci­jos As­menų paieš­kos sky­riaus pa­reigū­nais Klaipė­dos tarp­tau­tinė­je jūrų per­ kėlo­je, prie ke­lei­vių lau­ki­mo salė­ je esan­čių kasų, su­laikė 37-erių vy­riškį. Jis ke­ti­no kel­tu vyk­ti į Šve­di­jos Karls­ham­no uostą. Pa­sak VSAT, nu­sta­ty­ta, kad sun­kaus nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu įta­ria­mo ir nuo­lat už­sie­ny­je gy­ ve­nan­čio lie­tu­vio paiešką uos­ ta­mies­čio teisė­sau­gi­nin­kai bu­vo pa­skelbę gruod­žio pra­džio­je. Vy­ ras už­da­ry­tas į areš­tinę. Šie­met pa­sie­nie­čiai iš vi­so su­ laikė 590 as­menų, ku­rių už pa­da­ ry­tus nu­si­kal­ti­mus ar pa­žei­di­mus ieš­ko­jo įvai­rios teisė­sau­gos ins­ ti­tu­ci­jos. Dau­giau­sia to­kių ieš­ komųjų – 232 – su­laikė Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tuo­se bu­din­tys pa­sie­nie­čiai. VD, BNS inf.


10

Trečiadienis, gruodžio 19, 2012

Sportas diena.lt/naujienos/sportas

Stra­te­gai su­si­ti­ko tik su dviem NBA lie­tu­viais

Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tui Ar­vy­dui Sa­ bo­niui ir vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės vy­riau­sia­jam tre­ne­riui Jo­nui Kaz­laus­kui per vieš­na­gę Ka­na­do­je ne­pa­vy­ko pa­siek­ti vi­sų pla­nuo­tų tiks­lų. Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Kal­bė­jo­si akis į akį

Vai­do­to Gri­go nuo­tr.

Pa­rem­ti „Žal­gi­rį“ ga­li ir jo ger­bė­jai Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas

„Žal­gi­rio“ krep­ši­nio klu­bo sa­vi­nin­kas

Ma­lo­nu, kad „Žal­gi­ris“ užė­mė pir­ mą­ją vie­tą Eu­ro­ly­gos C gru­pė­je ir tu­ri vi­sus šan­sus ko­vo­ti dėl čem­ pio­no ti­tu­lo. Ta­čiau tam rei­kia pi­ ni­gų krep­ši­nin­kų al­goms ir pre­ mi­joms.

Vi­si tik dek­la­ruo­ja mei­lę „Žal­gi­ riui“ ir ža­da pa­ra­mą, bet nie­kas ne­pa­de­da. To­dėl ma­tau ga­li­my­ bę spręs­ti fi­nan­sų pro­ble­mas tik taip: kiek­vie­nas „Žal­gi­rio“ aist­ ruo­lis ga­lė­tų in­ves­tuo­ti ne ma­ žiau kaip po 100 li­tų. Prie­šin­gu at­ve­ju rei­kės par­da­vi­nė­ti žai­dė­ jus ir at­si­sa­ky­ti rim­tai ko­vo­ti dėl aukš­tos vie­tos. Prieš po­rą sa­vai­čių star­ta­vo pro­jek­tas „Mes su „Žal­gi­riu“, ku­rio da­li­mi ga­li tap­ti vi­si no­rin­ tie­ji pa­dė­ti gar­siam klu­bui. Jiems te­rei­kia pa­ra­mos su­mą per­ves­ti į vie­šo­sios įstai­gos Kau­no Žal­gi­rio klu­bo są­skai­tą Ūkio ban­ke, įmo­

kos ko­das Nr. 1944. Pa­ra­mą „Žal­ gi­riui“ ga­li skir­ti ir „Om­ni­tel“ mo­bi­lio­jo ry­šio klien­tai, skam­ bin­da­mi ar­ba siųs­da­mi trum­pą­ją ži­nu­tę nu­me­riu 1402 (5 Lt).

„Žal­gi­ris“ yra vi­ sos Lie­tu­vos kul­tū­ ros da­lis ir prie šios bran­ge­ny­bės eg­zis­ ta­vi­mo galėtų pri­ si­dė­ti vi­si Lie­tu­vos žmo­nės.

J.Va­lan­čiū­nas to­bu­lė­ja

„Žal­gi­ris“ yra vi­sos Lie­tu­vos kul­tū­ros da­lis ir prie šios bran­ ge­ny­bės eg­zis­ta­vi­mo galėtų pri­ si­dė­ti vi­si Lie­tu­vos žmo­nės. Bū­ tų ma­lo­nu ir per di­džią­sias me­tų šven­tes ste­bė­ti, kaip žal­gi­rie­čiai to­liau šau­niai ko­vo­ja dėl per­ga­lių aukš­čiau­sio ran­go var­žy­bo­se.

Ušu ko­vos meist­rai iš­ko­vo­jo me­da­lius Ry­go­je vy­ku­sio­se 3-io­siose at­vi­ ro­se Lat­vi­jos sos­ti­nės ušu tau­rės var­žy­bo­se še­ši lie­tu­viai pa­te­ko tarp pri­zi­nin­kų.

Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ušu aso­cia­ci­ jos „Shao­lin“ at­sto­vai jė­gas iš­mė­ gi­no tra­di­ci­nių ušu sti­lių ka­te­go­ ri­jo­je. Mo­te­rų gru­pė­je auk­so me­da­ lį iš­ko­vo­jo Ra­min­ta Vė­žy­tė, vy­ rų gru­pė­je – Arū­nas Ba­liu­ko­nis ir Ka­ro­lis La­pie­nis, o bron­za ten­ki­ no­si Do­mi­ny­kas Ba­liu­ko­nis ir To­ mas Vo­sy­lius. Tra­di­ci­nių gink­lų rung­ty­je ant­rą­ją vie­tą užė­mė Ka­ ro­lis La­pie­nis. Šiais me­tais tai jau ant­ros var­ žy­bos, ku­rio­se Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ušu aso­cia­ci­jos „Shao­lin“ at­sto­ vai užė­mė pri­zi­nes vie­tas. Pa­sak tre­ne­rio To­mo La­pins­ko, mū­ sų ša­lies at­sto­vai meist­riš­ku­mu ne­nu­si­lei­džia kai­my­ni­nių ša­lių spor­ti­nin­kams.

Mū­sų krep­ši­nio stra­te­gai ke­ti­no su­si­tik­ti su NBA rung­ty­niau­jan­ čiais Lie­tu­vos krep­ši­nin­kais – Jo­nu Va­lan­čiū­nu, Li­nu Klei­za ir Do­na­ tu Mo­tie­jū­nu, bet akis į akį pa­si­ kal­bė­jo tik su To­ron­to „Rap­tors“ žai­dė­jais, o apie D.Mo­tie­jū­ną šiek tiek in­for­ma­ci­jos su­tei­kė Hjus­to­no „Roc­kets“ klu­bo at­sto­vai. „Rap­tors“ eki­pa su J.Va­lan­čiū­nu ir L.Klei­za NBA čem­pio­na­to Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je yra 13-oje vie­to­je – 6 per­ga­lės ir 19 pra­lai­mė­ji­mų. To­ron­to ko­man­do­je J.Va­lan­čiū­ nas pa­gal re­zul­ta­ty­vu­mą yra sep­ tin­tas (vid. 8 tšk. per rung­ty­nes), ket­vir­tas – pa­gal at­ko­vo­tus ka­ muo­lius (vid. 5,4) ir pir­mas – pa­ gal blo­kuo­tus var­žo­vų me­ti­mus (vid. 1,24). L.Klei­za – aš­tun­tas pa­ gal re­zul­ta­ty­vu­mą (vid. 7,9 tšk.) ir tre­čias pa­gal tri­taš­kių taik­lu­mą (34 pro­c.). D.Mo­tie­jū­nas ant­rą kar­tą šį se­zo­ ną yra iš­siųs­tas į „Roc­kets“ re­zer­ vi­nę ko­man­dą „Rio Gran­de Val­ley Vi­pers“, ku­ri da­ly­vau­ja že­mes­nės ly­gos – NBDL – var­žy­bo­se.

„Tiek tra­di­ci­nis, tiek spor­ti­nis ušu Lie­tu­vo­je žen­gia pir­muo­sius žings­nius. Kol kas Lie­tu­vos tra­ di­ci­nio ušu aso­cia­ci­ja „Shao­lin“ vie­nin­te­lė gi­na mū­sų ša­lies gar­bę tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se, ta­čiau re­ zul­ta­tai jau džiu­gi­na. Sun­ku pa­sa­ ky­ti, ko­dėl Lie­tu­vo­je ši spor­to ša­ka ne­su­lau­kia tiek dė­me­sio, kaip pas kai­my­nus, ta­čiau lie­tu­vių pa­sie­ki­ mai lei­džia ti­kė­tis per­mai­nų. To­dėl jau ki­tų me­tų ru­de­nį pla­nuo­ja­me su­reng­ti to­kias var­žy­bas ir mū­sų ša­ly­je“, – sa­kė T.La­pins­kas. Tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se Ry­go­ je da­ly­va­vo 70 spor­ti­nin­kų iš Lat­ vi­jos, Lie­tu­vos ir Ru­si­jos. Ušu – bend­ri­nis ter­mi­nas, skir­ tas api­bū­din­ti vi­siems ki­nų ko­vos me­nams. Šiuo­lai­ki­nis (spor­ti­nis) ušu vi­siš­kai ski­ria­si nuo se­no­jo – tra­di­ci­nio, to­dėl var­žy­bo­se šių dvie­jų pa­krai­pų at­sto­vai var­žo­si skir­tin­go­se ka­te­go­ri­jo­se. VD, BNS inf.

Prieš „Rap­tors“ ir „Roc­kets“ rung­ ty­nes A.Sa­bo­nis įtei­kė J.Va­lan­čiū­ nui ge­riau­sio­jo 2012 me­tų Lie­tu­vos krep­ši­nin­ko dip­lo­mą. Va­kar Vil­niu­je LKF va­do­vas tei­ gė, kad jau­na­sis vi­du­rio puo­lė­jas to­bu­lė­ja. „Ma­nau, kad Jo­nas ei­na į prie­ kį. Be to, juk vie­no ge­riau­sių per ly­gos is­to­ri­ją „cent­rų“ pa­mo­kos jam tik­rai pra­vers – Ha­kee­mas Ola­ju­wo­nas pa­mo­kys Jo­ną įvai­ rių ju­de­siu­kų. Ne­ži­nau, kam bu­vo leng­ves­ni de­biu­ti­niai me­tai NBA – man ar jam. J.Va­lan­čiū­nui sa­

„„Nau­da: A.Sa­bo­nio ir J.Kaz­laus­ko nuo­mo­ne, kar­je­rą NBA pra­dė­jęs J.Va­

lan­čiū­nas spar­čiai to­bu­lė­ja. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

kiau, kad aš atė­jau į NBA bū­da­ mas tris­de­šim­ties, o jis – dvi­de­ šim­ties. Jo­nui dar šio to trūks­ta, kad ga­lė­tų iš kar­to kal­nus nu­vers­ ti. Juk iš jo vi­si lau­kia ste­buk­lų, iš ma­nęs nie­kas nie­ko ne­si­ti­kė­jo“, – sa­kė A.Sa­bo­nis.

ta­čiau ma­nau, kad J.Va­lan­čiū­nas tik­rai to­bu­lė­ja. L.Klei­za tei­gė, kad ne­tu­ri di­de­lių svei­ka­tos pro­ble­mų. Puo­lė­jas pa­ža­ dė­jo at­vyk­ti į rink­ti­nę ir jai pa­dė­ti tiek, kiek tik leis jo ga­li­my­bės. Ap­mau­džiau­sia – D.Mo­tie­jū­no pa­dė­tis. Jei­gu ji ir to­liau bus to­kia kri­tiš­ka, tuo­met vi­siems bū­tų ge­ riau, jei­gu Do­na­tas bū­tų li­kęs Eu­ ro­po­je. Juk Eu­ro­ly­go­je jis žais­da­vo sta­bi­liai ir ga­lin­gai. „Roc­kets“ klu­ bo va­do­vai ban­dė iš­si­suk­ti – at­si­ pra­ši­nė­jo, ape­lia­vo į su­si­klos­čiu­sias ap­lin­ky­bes. Gai­la, kad ne­pa­vy­ ko pa­si­kal­bė­ti su pa­čiu krep­ši­nin­ ku. Rei­kia pa­ga­liau vi­siems lai­kams iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją ir Do­na­to po­ žiū­rį į Lie­tu­vos rink­ti­nę“, – kal­bė­ jo J.Kaz­laus­kas.

L.Klei­za pa­dės rink­ti­nei

„Pa­žiū­rė­jo­me, kaip se­ka­si mū­sų Lie­tu­vos vai­kams. J.Va­lan­čiū­nas sėk­min­gai įsi­kū­ręs To­ron­te. Su juo dau­giau­sia kal­bė­jo­mės apie pa­tį žai­di­mą, pa­si­da­li­jo­me pra­kti­niais pa­ta­ri­mais, pa­drą­si­no­me. Jo­nas sa­kė, kad ne­tru­kus jį tu­rė­ tų ap­lan­ky­ti ma­ma, tad tur­būt pa­ ge­rės ir jo bui­ties rei­ka­lai. Sun­ku ką nors spręs­ti iš dve­jų rung­ty­nių, ku­rias ma­tė­me per šią vieš­na­gę,

Pokš­tas: G.Ei­ni­kis – žai­dė­jų bir­žo­je Sen­sa­ci­jos nė­ra – tri­jų olim­pi­nių žai­dy­nių pri­zi­nin­kas Gin­ta­ras Ei­ ni­kis ne­si­ren­gia grįž­ti į krep­ši­nį ir neieš­ko nau­jos ko­man­dos.

Šio­mis die­no­mis įvai­riais ži­niask­ lai­dos ka­na­lais bu­vo iš­pla­tin­ta in­ for­ma­ci­ja, esą bu­vęs Lie­tu­vos rink­ ti­nės vi­du­rio puo­lė­jas Gin­ta­ras Ei­ni­kis nu­spren­dė da­ly­vau­ti Re­ gio­nų krep­ši­nio ly­gos (RKL) žai­ dė­jų bir­žo­je. Ne­va 43-ejų me­tų 208 cm ūgio vy­ras, Bar­se­lo­nos, At­lan­tos ir Sid­ nė­jaus olim­pia­dų bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jas, 1995 m. Eu­ro­pos vi­ ce­čem­pio­nas ir de­vy­nis­kart Lie­ tu­vos čem­pio­nas, siū­lo sa­vo pa­ slau­gas RKL klu­bams ir ke­lia sa­vo są­ly­gas – su­mo­kė­ti jo gy­ve­ni­mo ir mai­ti­ni­mo iš­lai­das bei skir­ti 1 000 litų per mė­ne­sį at­ly­gi­ni­mą.

G.Ei­ni­kis pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą bai­gė 2006-ai­siais, ta­čiau po to dar ke­lis kar­tus mė­gi­no grįž­ti į krep­ši­ nį. Vis dėl­to pa­sta­ruo­ju me­tu bu­ vęs spor­ti­nin­kas la­biau­siai iš­gar­sė­ jo konf­lik­tais su tei­sė­sau­ga. Va­kar RKL ofi­cia­liai pa­reiš­kė, kad pa­ne­ši­mai, jog G.Ei­ni­kis šio­je ly­ go­je ieš­ko ko­man­dos, yra klai­din­ ga. Žai­dė­jų bir­žo­je pa­teik­ta an­ke­ta bu­vo kaž­kie­no ne­vy­kęs po­kštas. Su­si­sie­kus su pa­čiu krep­ši­nin­ku paaiš­kė­jo, kad jis pa­ts neieš­ko eki­ pos ir apie tai net ne­gal­vo­jan­tis. RKL at­si­pra­šė G.Ei­ni­kio už klai­ din­gą in­for­ma­ci­ją. Di­dy­sis krep­ši­nis su­vi­lio­jo G.Ei­ ni­kio sū­nų Ai­dą, ku­ris šie­met at­ sto­va­vo Lie­tu­vos jau­nu­čių (iki 16 me­tų) rink­ti­nei ir da­ly­va­vo Eu­ro­ pos čem­pio­na­te. VD inf.

„„ Gan­das: G.Ei­ni­kis ne­si­ren­gia grįž-„

­ti į krep­ši­nį.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


11

Trečiadienis, gruodžio 19, 2012

Sportas

L.Gri­ge­lis: pa­si­mo­ky­siu iš ne­sėk­mių Lie­tu­vos te­ni­si­nin­ kas Lau­ry­nas Gri­ ge­lis nau­jo se­zo­no pa­ma­tus klo­ja Ita­ li­jo­je ir vi­lia­si, kad 2013-ie­ji jam bus ge­ ro­kai sėk­min­ges­ni.

ku­riais kar­tu tre­ni­ra­vau­si praė­ ju­sių me­tų pa­bai­go­je, mus ir vėl kvie­tė pri­si­jung­ti prie jų Du­ba­ju­je. De­ja, ma­no var­žy­bų ka­len­do­riu­je nė­ra at­vi­ro­jo Aust­ra­li­jos čem­pio­ na­to, to­dėl su tre­ne­riu nu­ta­rė­me lik­ti Ita­li­jo­je. In­ten­sy­vios tre­ni­ ruo­tės vyks dar ke­lias sa­vai­tes.

L.Gri­ge­lio at­sto­vau­ja­ma Tren­to „ATA Bat­tis­ti“ ko­man­da Ita­li­jos vy­rų te­ni­so klu­bų „Se­rie A1“ čem­ pio­na­to fi­na­le 1:4 pra­lai­mė­jo For­te dei Mar­mio „Ita­lia“ eki­pai.

– Ko­kiuo­se tur­ny­ruo­se žai­si 2013-ųjų pra­džio­je? – Nau­juo­sius me­tus pra­dė­siu „Fu­ tu­res“ se­ri­jos tur­ny­ruo­se Eu­ro­po­ je. Nuo sau­sio 14-osios nu­ma­ty­tos dve­jos var­žy­bos, tik kol kas ne­ži­nau, ku­rio­se da­ly­vau­siu – Di­džio­jo­je Bri­ ta­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ar Pran­cū­zi­jo­je. Iš kar­to po jų vyk­siu į Šiau­lius – pa­ dė­ti Lie­tu­vos rink­ti­nei De­vi­so tau­ rės tur­ny­ro ma­če prieš Kip­ro ko­ man­dą.

– Lau­ry­nai, ko pri­trū­ko fi­na­ le? – doub­le­fault.lt pa­klau­sė Lie­ tu­vos te­ni­si­nin­ko. – Tai bu­vo ma­no de­biu­tas „Se­rie A“ var­žy­bo­se. Ap­mau­du pra­lai­mė­ ti fi­na­le. Mū­sų ko­man­dos tre­čia­sis ir ket­vir­ta­sis žai­dė­jai, vi­są tur­ny­ rą pel­nę taš­kus, fi­na­lo ma­če pa­ty­ rė ne­sėk­mes. Jų taš­kų ir pri­trū­ko. Šiek tiek pri­sti­go ir sėk­mės. Pa­vyz­ džiui, dve­je­tų su­si­ti­ki­me su And­rea Stop­pi­ni pir­ma­vo­me 9:6, ta­čiau to pa­sku­ti­nio le­mia­mo taš­ko taip ir neiš­ko­vo­jo­me. As­me­niš­kai man šis čem­pio­na­tas klo­jo­si ne­pras­tai. Pra­ lai­mė­jau tik du vie­ne­tų ma­čus, abu – ATP rei­tin­ge 84-ąją vie­tą uži­ man­čiam ita­lui Si­mo­ne Bo­lel­li. Na, ir tą ne­lem­tą dve­je­tų su­si­ti­ki­mą.

Kad ir ko­kie pra­sti man bu­vo 2012-ie­ ji, ti­kiu, kad pa­da­ ry­si­me tin­ka­mas iš­va­das ir pa­si­mo­ky­ si­me iš klai­dų.

„„Ti­tu­las: L.Gri­ge­lis ta­po Ita­li­jos vi­ce­čem­pio­nu. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

vi­mo šio­se var­žy­bo­se as­pek­tas, nes ga­liu pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti. Anks­ čiau prieš se­zo­ną maž­daug du mė­ ne­sius ne­da­ly­vau­da­vau jo­kio­se var­ žy­bo­se, to­dėl pir­muo­se nau­jų me­tų tur­ny­ruo­se man bū­da­vo ga­na sun­ku pa­gau­ti rit­mą. Ti­kiuo­si, kad šį kar­ tą pa­vyks to iš­veng­ti.

– Ne se­zo­nas, o siau­bas. Nei aš, nei tre­ne­ris tik­rai ne­si­ti­kė­jo­me nie­ko pa­na­šaus. Vis dėl­to, kad ir ko­kie pra­sti man bu­vo 2012-ie­ji, ti­kiu, kad pa­da­ry­si­me tin­ka­mas iš­va­das ir pa­si­mo­ky­si­me iš klai­dų.

– Ar dėl šių var­žy­bų ne­griū­va ta­vo pa­si­ren­gi­mo ki­tiems me­ tams pla­nai? At­ro­do, pa­na­šiu lai­ku jau vyk­da­vo fi­zi­nio pa­si­ ren­gi­mo sto­vyk­los? – Truk­džiai mi­ni­ma­lūs. Tie­siog sek­ ma­die­niais lyg ir no­rė­tų­si pail­sė­ti nuo krū­vių, ta­čiau rei­kia at­sto­vau­ti klu­bui. Vis dėl­to tei­gia­mų da­ly­kų – dau­giau. Pir­miau­sia žai­džiau ke­lis įtemp­tus ma­čus su stip­riais var­žo­ vais. Svar­bus ir fi­nan­si­nis da­ly­va­

– Grįž­ki­me į 2012-uo­sius. Tur­ būt ne tie me­tai, ku­riuos no­rė­ si il­gai pri­si­min­ti?

Vil­niaus bi­liar­do klu­be sėk­mė ly­dė­jo kau­nie­čius Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@diena.lt

Vil­niaus bi­liar­do žai­dė­jams ne­pa­ vy­ko tre­čius me­tus iš ei­lės tap­ti Lie­tu­vos pu­lo ko­man­dų čem­pio­ nais – sos­ti­nė­je su­reng­tų var­žy­bų fi­na­le ko­vė­si kau­nie­čiai. Var­žė­si 13 ko­man­dų

Sos­ti­nės bi­liar­do klu­be „Pool Mas­ ters“ try­li­ka eki­pų iš Vil­niaus, Kau­no, Aly­taus ir Šiau­lių var­žė­si ke­tu­rio­se dis­cip­li­no­se – pu­lo-8, 9, 10 ir 14+1. Le­mia­ma­me ma­če Kau­no „Ent­ ry-1“ klu­bas 3:0 nu­ga­lė­jo ki­tą sa­vo mies­to ko­man­dą „Club9“. Pu­lo-8 rung­ty­je Min­dau­gas Ged­vy­gas 6:2 įvei­kė Vi­lar­dą Zu­ma­rą, pu­lo 14+1 – Min­dau­gas Šal­kaus­kas 50:31 pri­ ver­tė pa­si­duo­ti Eval­dą Juk­ne­vi­čių, o per­ga­lin­gą taš­ką „Ent­ry 1“ eki­ pai iš­ko­vo­jo Man­tas Nedz­viec­kas, kont­ro­li­nė­je pu­lo-9 par­ti­jo­je įvei­ kęs Ha­rol­dą Ne­vi­daus­ką. Pu­lo-10 rung­ty­je „Club9“ na­rys Žil­vi­nas Cem­no­lons­kis pir­ma­vo prieš var­ žo­vą iš „Ent­ry 1“ Dau­man­tą Die­ni­ nį, ta­čiau jų ko­va bu­vo nu­trauk­ta, kai „Ent­ry 1“ per­sva­ra ta­po 3:0. Pus­fi­na­ly­je „Ent­ry 1“ 3:0 įvei­kė ant­rą­ją sa­vo­jo klu­bo su­dė­tį, o Kau­

„„ Pri­zi­nin­kai: Vil­niaus „Pool Mas­ters“ eki­pos žai­dė­jai (iš kai­rės) R.Ka­

val­nis, L.Kal­nu­tis, P.La­bu­tis ir T.Vait­kie­nė ten­ki­no­si bron­zos me­da­liais.no „Club9“ 3:0 – vil­nie­čių „Pool Mas­ters“ ket­ver­tu­ką. Kon­ku­ren­ci­ja di­dė­ja

„Čem­pio­nų tau­rė grįž­ta na­mo“, – po var­žy­bų džiau­gė­si „Ent­ry“ ko­ man­dos ka­pi­to­nas M.Ged­vy­gas. Jo nuo­mo­ne, vi­si fi­na­lo da­ly­ viai tu­rė­jo vie­no­dai šan­sų lai­mė­ti, bet sėk­mė šį kar­tą šyp­so­jo­si bū­ tent „Ent­ry“. „Ki­tais me­tais kvie­ si­me vi­sus Lie­tu­vos bi­liar­do klu­bus

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

į Kau­ną ir mė­gin­si­me ap­gin­ti ti­tu­ lą“, – sa­kė M.Ged­vy­gas. „Club9“ klu­b o pre­z i­d en­tas H.Ne­vi­daus­kas tvir­ti­no, kad ap­ mau­du pra­lai­mė­ti, ta­čiau ant­ro­ji vie­ta – ge­ras pa­sie­ki­mas, nes pu­lo žai­dė­jai vis la­biau to­bu­lė­ja, o kon­ ku­ren­ci­ja – di­dė­ja. Nau­jos tai­syk­lės

Šie­m et var­ž y­b ų or­ga­n i­za­to­r iai įve­d ė vie­n ą es­m i­n ę nau­jo­v ę –

– Ar jau pra­dė­jai reng­tis nau­ jam se­zo­nui? – Taip, jau prieš ge­ras še­šias sa­ vai­tes. Šie­met ne­sto­vyk­lau­siu sve­ tur. Ka­zachs­ta­no te­ni­si­nin­kai, su

Čem­pio­nai 1999 m. „Te­te-a-te­te“ (Kau­nas), 2000 m. „Trys kam­pai“ (Kau­nas), 2001 m. „Trys kam­pai“, 2002 m. „Bi­l iar­dai“ (Kau­nas), 2003 m. „Pi­ra­m i­dė“ (Vil­ nius), 2004 ir 2005 m. var­ž y­bos ne­vy­ko, 2006 m. „Ent­ry“ (Kau­nas), 2007 m. „Club9“ (Kau­nas), 2008 m. „Ent­r y“, 2009 m. „Club9“, 2010 m. „ProC­lub“ (Vil­n ius), 2011 m. „ProC­ lub“, 2012 m. „Ent­ry“.

esant re­zul­ta­tui 2:2, le­mia­mą su­ si­ti­ki­mą žais­ti pri­va­lė­jo vi­si ke­tu­ri ko­man­dos na­riai. Iki šiol Lie­tu­ vos pu­lo is­to­ri­jo­je ne­bu­vo at­ve­jo, kad prie bi­liar­do sta­lo vie­nu me­ tu žais­tų net 8 spor­ti­nin­kai. Per var­žy­bas Vil­niu­je įvy­ko trys to­ kie ma­čai. „Tai – la­bai su­dė­tin­gas iš­ban­ dy­mas, nes žai­dė­jų sti­liai – skir­ tin­g i. Vis dėl­to ste­b ė­t i to­k ias var­žy­bas – di­de­lis ma­lo­nu­mas“, – kal­bė­jo pu­lo mė­gė­jai. Il­ga­me­tė tra­di­ci­ja

Lie­tu­vos pu­lo ko­man­dų var­žy­bos pra­dė­tos reng­ti 1999 m., jų ini­cia­ to­rė – Snie­guo­lė Klioš­to­rai­tie­nė, tuo me­tu dir­bu­si Kau­no „Tete-atete“ klu­be ir ak­ty­viai pro­pa­ga­vu­ si mo­te­rų bi­liar­dą. Iki šiol nu­ga­lė­to­jams įtei­kia­ ma ta pa­ti 1999 m. su­kur­ta tau­rė. Per­nai ji bu­vo res­tau­ruo­ta.

– De­vi­so tau­rės tur­ny­re esi su­ žai­dęs ne­ma­žai ge­rų ma­čų. Ar ga­lė­tum pa­ža­dė­ti, kad Kip­ ro rink­ti­nės ly­de­riui Mar­co­sui Bagh­da­čiui tik­rai ne­bus leng­va? – Su­si­ti­ki­mo fa­vo­ri­tas bus M.Bagh­ da­tis, bet aš tik­rai ne­ženg­siu į aikš­ tę su bal­ta vė­lia­va. Be to, mū­sų sir­ ga­liai – vi­sa­da nuo­sta­būs. Ti­kiuo­si va­sa­rį Šiau­liuo­se pa­ma­ty­ti pil­nu­ tė­les tri­bū­nas. VD, doub­le­fault.lt inf.

Čem­pio­nė gar­si­na ka­riuo­me­nę Ge­riau­sią­ja 2012 m. Lie­tu­vos ka­ riuo­me­nės spor­ti­nin­ke iš­rink­ta Lon­do­no olim­pia­dos ir Eu­ro­pos čem­pio­nė Lau­ra Asa­daus­kai­tėZad­nep­rovs­kie­nė.

Šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės meist­ rė L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rovs­ kie­nė yra Kraš­to ap­sau­gos sa­va­ no­rių pa­jė­gų (KASP) Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­ nės ei­li­nė. Į ge­riau­sių­jų pen­ke­tu­ką taip pat iš­rink­ti: KASP Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos 8-osios rink­ti­nės ei­li­ nis, Lon­do­no olim­pia­dos ir Eu­ro­ pos čem­pio­na­to grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių bron­zos me­da­lių lai­mė­ to­jas Alek­sand­ras Ka­za­ke­vi­čius, Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko inst­ ruk­to­rius, Eu­ro­pos dziu­do čem­ pio­na­to pri­zi­nin­kas Ma­rius Paš­ ke­vi­čius, ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­riū­ nas, pa­sau­lio svars­čių kil­no­ji­mo vi­ce­čem­pio­nas And­rius Ku­bi­lius ir Ka­ra­liaus Min­dau­go mo­to­ri­ zuo­to pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ei­li­ nė, leng­vaat­le­tė Ra­sa Draz­daus­ kai­tė. VD inf.


12

TreČiADIENIS, gruodžio 19, 2012

pasaulis Ne­leis ­ re­vo­liu­ci­jos

Gin­čas ­ dėl žuvų

Pa­tyrė ­ in­sultą

Ru­si­jos sau­gu­mo ta­ry­bos va­ do­vas Ni­ko­la­jus Pat­ru­še­vas per­spėjo, kad Krem­lius ne­leis opo­zi­ci­jos pro­tes­tams tap­ti spal­votą­ja re­vo­liu­ci­ja. Nuo ta­ da, kai Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ta­ po ša­lies va­do­vu tre­čią kartą, pro­testų judė­ji­mai iš­sikvėpė – mi­tin­gai reng­ti re­čiau ir pri­ trauk­da­vo ma­žiau žmo­nių.

Pa­sak Briu­se­lio, Is­lan­di­ja pa­ darė „di­delę pa­žangą“, siek­ da­ma na­rystės ES, nors gin­ čy­ti­nas žve­jy­bos tei­sių klau­si­ mas dar ne­pradė­tas spręsti. Is­lan­di­ja ne­su­ta­ria su ES dėl žve­jy­bos tei­sių. Ma­ža to, 2010 m. pa­bai­go­je Reik­ja­vi­kas vie­ na­ša­liš­kai pa­si­di­di­no lai­mi­kių kvo­tas, ir tai pa­pik­ti­no ES.

Ira­ko pre­zi­den­tas Ja­la­las Ta­ la­ba­ni dėl stai­gaus svei­ka­tos pa­blogė­ji­mo bu­vo pa­gul­dy­tas į Bag­da­do li­go­ninę. Vals­ty­binė te­le­vi­zi­ja „Ira­qiya“ pra­nešė, kad J.Ta­la­ba­ni pa­tyrė in­sultą ir kad me­dikų ko­man­da sten­gia­si sta­bi­li­zuo­ti jo būklę. Vėliau pra­ neš­ta, jog pre­zi­den­to būklė ­ sta­bi­li.

Žu­di­ko šei­mos pa­slap­tys Žu­dy­nes Ko­nek­ti­ku­te narp­lio­ jan­tys eks­per­tai sa­ko, kad ap­lin­ ky­bių ty­ri­mas ga­li truk­ti mėne­ sius. Pa­reigū­nai pa­žadė­jo, kad kruopš­čiai išs­tu­di­juos visą jau­ nuo­lio gy­ve­nimą.

Kodėl 20-me­tis Ada­mas Lan­za nu­žudė mo­tiną? Kodėl jo mo­ti­ na laikė na­mie šau­namųjų gin­ klų? Šie klau­si­mai ke­lia dau­ giau­sia pro­blemų tyrė­jams. Ži­no­ma, kad mo­te­ris buvo iš­ sis­ky­ru­si. Kas­met iš A.Lan­zos tėvo Pe­te­rio mo­te­ris gau­da­vo po 240 tūkst. do­le­rių ali­mentų. Teis­mas po sky­rybų Ada­mo glo­ bos tei­ses bu­vo su­teikęs Nan­cy, ta­čiau P.Lan­za galė­jo ne­kliu­do­ mas sa­vo sūnų lan­ky­ti. Taip pat tėvas bu­vo įsi­pa­rei­gojęs pa­deng­ ti vaikų me­di­ci­ninį drau­dimą ir mokė­jo už Ada­mo moks­lus. Pa­sak šal­ti­nių, abu tėvai la­ bai rūpi­no­si sūnu­mi, net ne­nu­ leis­da­vo nuo Ada­mo akių, nes jis sir­go va­di­na­muo­ju As­per­ge­rio sind­ro­mu. Tai – au­tis­ti­nis vys­ ty­mo­si su­tri­ki­mas, kurį tu­rin­tis as­muo ga­li pa­si­ro­dy­ti keis­tas, ne­pri­tam­pa prie kitų žmo­nių, tu­ri bend­ra­vi­mo, tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, emo­ci­nio ry­šio pro­ blemų. As­per­ge­rio sind­romą tu­ rin­tys as­me­nys pa­pras­tai yra vi­ du­ti­nio ar aukš­tes­nio in­te­lek­to. Vis­gi nė vie­nas kal­bin­tas pa­ žįsta­mas ne­sakė, kad Ada­mas būtų buvęs pa­vo­jin­gas. Ta­čiau kodėl mo­te­ris na­muo­ se laikė net ke­lis šau­na­muo­sius gink­lus, jei taip uo­liai rūpi­no­ si sa­vo sūnu­mi? Bu­vu­si Nan­ cy svainė Mars­ha Lan­za kė­ lė ver­siją, kad mo­te­ris „ruošė­si gin­tis nuo ga­limų so­cia­li­nių ne­ra­mumų, jei­gu žlugtų eko­ no­mi­ka“. Ki­ti pa­žįsta­mi sa­ko, kad Nan­cy ne­bu­vo pa­mi­šu­si dėl ginklų ir kad ji bu­vo švel­ni bei rūpes­tin­ga mo­te­ris. „USA To­day“, „Bos­ton He­rald“, „Huf­fing­ton Post“ inf.

Slovė­ni­ja dar vi­sai ne­se­niai bu­vo va­di­na­ ma pa­vyzd­žiu vi­soms ES ša­lims nau­ jokėms. Pas­ ko­los baigė­si ir iliu­zi­jos iš­sisk­laidė. Me­tas pa­žvelg­ti į niū­rią rea­lybę.

„„Ne­pa­si­ten­ki­ni­mas: Slovė­ni­jos sos­tinė­je Liub­lia­no­je pro­tes­tai prie­š tau­pymą ke­lis kar­tus vir­to riaušė­mis. 

Bal­kanų dei­man­tas ne­bes­pin­di Pri­vers­ti tau­py­ti

Eko­no­mi­kos re­ce­si­ja, di­delės sko­ los ir biud­že­to kar­py­mo pro­gramą ly­din­tys pro­tes­tai – Slovė­ni­jos kas­ die­nybė. Prem­je­ras Ja­ne­zas Jan­ša žod­žių į vatą ne­vy­nio­jo – jei jo kon­ser­va­ to­rių vy­riau­sybės tau­py­mo prie­ monės ne­bus įgy­ven­din­tos, ša­lies lau­kia bank­ro­tas ar­ba, ge­riau­siu at­ve­ju, ša­lis bus pri­vers­ta kreip­tis į tarp­tau­ti­nius kre­di­to­rius fi­nan­sinės pa­gal­bos. To vy­riau­sybė sie­kia iš­ veng­ti. „Bet ku­ri Slovė­ni­jos vy­riau­ sybė bus ge­ro­kai la­biau so­cia­lis­tinė nei va­di­na­mo­ji troi­ka (ES, Eu­ro­ pos cent­ri­nis ban­kas ir Tarp­tau­ti­ nis va­liu­tos fon­das – red. pa­st.)“, – pri­sta­ty­da­mas vy­riau­sybės tau­py­ mo pro­gramą atei­nan­tiems dve­ jiems me­tams Slovė­ni­jos par­la­ men­te įspėjo ša­lies vy­riau­sybės va­do­vas. Gy­ve­no iliu­zi­jo­mis

„„Klau­si­mas: kodėl A.Lan­zos

mo­ti­na na­mie laikė net ke­lis pa­ vo­jin­gus gink­lus? „Reu­ters“ nuo­tr.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Tik įsto­ju­si į ES 2004 m. Slovė­ ni­ja bu­vo va­di­na­ma vie­na pa­ vyz­din­giau­sių naujųjų Bend­ri­jos na­rių. Ša­lis 2007 m. pir­mo­ji iš li­ ku­sių de­vy­nių 2004 m. į ES įsto­ju­ sių Rytų Eu­ro­pos vals­ty­bių įsi­vedė eurą, ma­ža to, pra­mo­ninės ša­lies eko­no­mi­niai ro­dik­liai bu­vo vie­ni sta­bi­liau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Slovė­ni­ja vi­suo­met bu­vo vie­na la­biau­siai iš­si­vys­čiu­sių Ju­gos­la­vi­ jos res­pub­likų. Ta­čiau dar nie­kuo­

met šios ša­lies eko­no­mi­ka neau­ go taip spar­čiai, kaip iš­kart įsto­jus į ES. Vis dėlto stul­bi­na­mas Slovė­ni­jos šuo­lis te­bu­vo iliu­zi­ja. Pa­sak tarp­ tau­tinės eko­no­mi­kos eks­pertės iš Vie­nos ins­ti­tu­to Her­mi­ne Vi­do­ vic, Slovė­ni­jos eko­no­mi­kos bu­mas bu­vo grįstas pi­gio­mis pa­sko­lo­mis, ku­rias pa­vyk­da­vo gau­ti iš tarp­tau­ ti­nių rinkų.

Slovė­nai gy­ve­no iliu­zi­jo­mis. Atė­jo me­tas pa­žiūrė­ti į si­tua­ciją blai­viai.

„Slovė­nai ta­po pri­klau­so­mi nuo kre­ditų, ypač po to, kai įsto­jo į ES. De­ja, sie­kiant fi­nan­suo­ti sta­tybų bumą, bu­vo su­kaup­tos mil­ži­niš­kos sko­los. O sta­tybų bur­bu­las spro­go, ir la­bai stai­giai“, – sakė eks­pertė. Pa­sak jos, jei ne pi­gios pa­sko­los, kai ku­rios Slovė­ni­jos bend­rovės net sap­nuo­ti ne­galė­jo to­kių planų, ku­ riuos įgy­ven­di­no. „Jie žaidė la­bai ri­zi­kin­gai, todėl dau­ge­lis įmo­nių tie­siog bank­ru­ta­ vo, nes ne­galė­jo to­liau fi­nan­suo­ ti pro­jektų. Ne­nuos­ta­bu, kad da­ bar ša­lis skęsta sko­lo­se“, – dėstė H.Vi­do­vic.

Niū­ri rea­lybė

Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus Slovė­ni­jos na­cio­na­linė sko­la išau­ go be­veik ke­tu­ris kar­tus. Šiuo me­tu ji sie­kia apie 50 pro­c. ša­lies bend­ ro­jo vi­daus pro­duk­to. Ša­lies eko­no­mi­ka skęsta re­ce­si­jo­je. Nau­jau­si duo­me­nys ro­do, kad šiais me­tais eko­no­mi­ka su­si­trauks apie 2 pro­c., o ki­tais me­tais – 1,5 pro­c. Ne­dar­bas taip pat au­ga. Ša­ly­ je dar­bo ne­tu­ri apie 8,6 pro­c. dar­ bingų as­menų. Nors ne­dar­bo ly­gis Slovė­ni­jo­je dar ne­pa­siekė ES vi­dur­ kio, ku­ris sie­kia apie 10 pro­c., pa­ly­ gin­ti su 2008 m., be­dar­bių skai­čius ša­ly­je išau­go be­veik du kar­tus. Kaip sa­ko po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­ kas iš Kroa­ti­jos De­ni­sas Ro­ma­cas, nuo pat 1991 m., kai slovė­nai pa­ skelbė apie sa­vo ne­prik­lau­so­mybę nuo Ju­gos­la­vi­jos, žmonės nie­kuo­ met ne­pa­tyrė to­kios sun­kios krizės. Pa­sak eks­per­to, iki šiol Slovė­ ni­jos gy­ven­to­jai girdė­da­vo tik ge­

ras ži­nias apie sa­vo eko­no­miką, o da­bar jiems te­ko su­si­dur­ti su kar­ čia rea­ly­be. „Metų me­tus slovė­nai bu­vo įsi­ti­ kinę, kad jie yra ge­riau­si iš bu­vu­sių Ju­gos­la­vi­jos res­pub­likų. Kad jų ša­ lies mo­de­lis – pa­ts ge­riau­sias. Da­ bar Slovė­ni­jos gy­ven­to­jai su­vokė smar­kiai klydę“, – kalbė­jo D.Ro­ ma­cas. H.Vi­do­vic pri­tarė: „Slovė­nai gy­ ve­no iliu­zi­jo­mis. Atė­jo me­tas pa­ žiūrė­ti į si­tua­ciją blai­viai. Bu­mas baigė­si, da­bar rei­kia gy­ven­ti vi­sai ki­to­kio­mis sąly­go­mis.“ Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, dau­ge­lis jaunų slovėnų pa­lie­ka šalį. „Mes kal­ba­me apie šim­tus žmo­nių, ku­ rie pa­lie­ka šią šalį kiek­vieną mėne­ sį. Dau­gu­ma ke­lia­si į Ka­nadą, ki­ti į Aust­ra­liją. Kal­bant apie to­kią šalį, kaip Slovė­ni­ja, ku­rio­je gy­ve­na apie 2,5 mln. žmo­nių, emig­ra­ci­ja – di­delė pro­ble­ma“, – per­spėjo D.Ro­ma­cas. „Deuts­che Wel­le“ inf.

Po­li­tinė su­maiš­tis ir pro­tes­tai Sun­k i eko­no­m i­kos si­t ua­c i­j a Slovė­ ni­j o­j e su­kėlė ir po­l i­t inę krizę. Mi­ nist­r as pir­m i­n in­k as J.Jan­š a pa­ si­ū lė opo­z i­c i­j ai pir­m a­l ai­k ius rin­ ki­mus kitų metų vi­d u­r y­j e. J.Jan­ šos Slovė­n i­j os de­m ok­r a­t inė par­t i­ ja prie­š tai pa­teikė 11 punktų pla­ ną, kad nu­r imtų gat­v ių pro­tes­t ai.

Jis, be ki­t a ko, nu­m a­to ma­ž o­r i­t a­ rinę rin­k imų sis­temą, taip pat ga­ li­mybę gy­ven­to­j ams nu­š a­l in­t i nuo pa­reigų me­r us. Mėne­s io pra­d žio­ je ke­l iuo­s e Slovė­n i­j os mies­t uo­s e tūkstan­č iai žmo­n ių išė­j o į gat­ves, pro­tes­t uo­d a­m i prie­š vy­r iau­s ybės tau­py­mo po­l i­t iką.


13

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

„Ope­ros švy­tu­rius“ ga­vo nau­ja ar­tistų kar­ta Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to teat­ras (LNOBT) iš­da­li­jo „Ope­ros švy­tu­rių“ ap­do­va­no­ji­mus. Šie­met jie įteik­ti jau vie­nuo­liktą kartą. B­ai­giantis me­tams įver­ti­nus vi­ sų metų pa­sta­ty­mus ir su­kur­tus vaid­me­nis LNOBT sce­no­je, bu­ vo iš­rink­ti ge­riau­si metų ope­ros ir ba­le­to so­lis­tai. „Ope­ros švy­tu­rių“ sta­tulėlės ir pi­ni­gi­niai pri­zai šie­met įteik­ti trims lau­rea­tams. Ge­riau­sia tarp 2012 m. ope­ros so­listų iš­rink­ta Sand­ra Ja­ nu­šaitė (už Tat­ja­nos vaid­menį ope­ro­je „Eu­ge­ni­jus One­gi­nas“), ge­riau­sia iš ba­le­to so­listų pri­pa­ žin­ta In­ga Ci­buls­kytė (už Izol­dos vaid­menį ba­le­te „Tris­ta­nas ir Izol­ da“, Bar­bo­ros Rad­vi­laitės – ba­le­te „Bar­bo­ra Rad­vi­laitė“). Merū­n ui Vi­t uls­k iui skir­tas LNOBT pa­ra­mos fon­do „Orfė­jaus ly­ra“ įsteig­tas Metų de­biu­to ap­ do­va­no­ji­mas (už de­biutą Lens­ kio vaid­me­niu ope­ro­je „Eu­ge­ni­ jus One­gi­nas“, Alf­re­do – ope­ro­je „Tra­via­ta“). Šie ap­do­va­no­ji­mai – tai pa­dėka ope­ros ir ba­le­to ar­tis­tams už ryš­ kiau­sius be­si­bai­gian­čių metų dar­ bus. „Šie ap­do­va­no­ji­mai per sa­vo gy­va­vi­mo de­šimt­metį jau per­ žengė vie­nos ar­tistų kar­tos ri­bas. Jei pa­žvelg­tu­me, kas bu­vo pir­ mie­ji „Ope­ros švy­tu­rių“ lau­rea­ tai (ne kartą bu­vo ap­do­va­no­ti Eglė Špo­kaitė, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis ir dau­ge­lis kitų iš­ki­lių me­ni­ninkų) ir kam šie ap­do­va­no­ji­mai tei­kia­ mi šian­dien, pa­ma­ty­tu­me, kad „Ope­ros švy­tu­riai“ žy­mi jau ki­

tos, jau­nesnės, me­ni­ninkų kar­tos pa­sie­ki­mus. Šį kartą ap­si­ri­bo­jo­me tri­mis ap­do­va­no­ji­mais – be kitų ap­lin­ky­bių, la­biau­siai tokį spren­ dimą lėmė no­ras iš­kel­ti pa­čius ryš­ kiau­sius metų so­listų dar­bus“, – sakė Gin­tau­tas Kėvi­šas, LNOBT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Gin­tau­tas Kėvi­šas:

Ap­si­ri­bo­jo­me tri­mis ap­do­va­no­ji­mais – la­ biau­siai tokį spren­ dimą lėmė no­ras iš­kel­ ti pa­čius ryš­kiau­sius so­listų metų dar­bus. No­mi­nan­tai ren­ka­mi au­to­ri­te­ tin­gos eks­pertų ko­mi­si­jos, ver­ti­ nan­čios visų metų pa­sta­ty­mus ir su­kur­tus vaid­me­nis LNOBT sce­ no­je. „Ope­ros švy­tu­riai“ pra­dėti

teik­ti 2002 m. Nuo to lai­ko šį gra­ žų ap­do­va­no­jimą pelnė vi­sas bū­ rys sce­nos meistrų: ope­ros so­lis­tai Ire­na Mil­ke­vi­čiūtė, V.Juo­za­pai­ tis, Joa­na Ged­min­taitė, Dai­nius Stumb­ras, Lai­mo­nas Pau­tie­nius, Ju­li­ja Stup­nia­nek, Vik­to­ras Aleš­ ko­vas (Ru­si­ja), S.Ja­nu­šaitė, Si­gutė Sto­nytė, Egi­di­jus Daus­kur­dis, Ire­ na Ze­len­kaus­kaitė, Jo­vi­ta Vaš­ke­vi­ čiūtė, Kęstu­tis Al­čaus­kis, Ramū­nas Ur­bie­tis, Vla­di­mi­ras Prud­ni­ko­vas, Ra­fai­las Kar­pis, Ie­va Prud­ni­ko­ vaitė, Kos­tas Smo­ri­gi­nas ir Vai­das Vyš­niaus­kas. „Ope­ros švy­tu­rius“ yra pelnę ba­le­to so­lis­tai E.Špo­kaitė, Ne­ri­jus Juš­ka, Ol­ga Ko­no­šen­ko, Ta­ka­si Ao­ ki (Ja­po­ni­ja), Au­ri­mas Pau­laus­kas ir Mi­ki Ha­ma­na­ka, Eli­gi­jus But­kus, I.Ci­buls­kytė, Nai­lia Adi­ga­mo­va, Mar­ty­nas Ri­mei­kis, And­rius Žuž­ žal­ki­nas, Ro­mas Cei­za­ris, Anas­ta­ si­ja Ču­ma­ko­va. Kai ku­rie so­lis­tai kaip ryš­kiau­si metų sce­nos ar­tis­tai „Ope­ros švy­ tu­rius“ yra pelnę net ke­letą kartų. Kai ku­rie iš jų iš pra­džių pelnė Me­ tų ope­ros vil­ties ar­ba Metų ba­le­to vil­ties ap­do­va­no­jimą, o tik vėliau – „Ope­ros švy­tu­rius“. Per vie­nuo­li­ka „Ope­ros švy­tu­rių“ gy­va­vi­mo metų keitė­si no­mi­na­cijų skai­čius. 2007 m. įteik­tas Ma­žo­sios ope­ros vil­ties ap­do­va­no­ji­mas ope­ ros vai­kams „Ma­ža­sis prin­cas“ at­ likė­jui Ri­man­tui Žal­do­kui. 2009 m. LNOBT pa­ra­mos fon­das „Orfė­jaus ly­ra“ įsteigė pri­zą už pro­fe­sio­na­liai su­kur­tus ant­rap­la­nius vaid­me­nis, šiuos ap­do­va­no­ji­mus pelnė Arū­nas Ma­likė­nas ir R.Kar­pis. 2011 m. „Orfė­jaus ly­ra“ įsteigė pri­zą už ryš­kiau­sią metų de­biutą, jį pelnė Kip­ras Chle­bins­kas. VD inf.

„„Lau­rea­tai: ap­do­va­no­ji­mai už ryš­kiau­sius šių metų dar­bus ope­ros ir ba­le­to sce­no­se įteik­ti S.Ja­nu­šai­tei, I.Ci­

buls­ky­tei ir M.Vi­tuls­kiui. 

BFL nuo­tr.


14

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Taikomosios dailės muziejuje, Arsenalo g. 3A. KA­DA? Rytoj 19.30 val. KIEK? 43 litai.

KUR? Kino teatruose „Forum Cinemas“. KA­DA? Nuo gruodžio 21 d. KIEK? 13–20 litų.

KUR? Klube „Galaxy“, Konstitucijos pr. 26. KA­DA? Gruodžio 26 d. 20 val. KIEK? 80–160 litų.

Kalėdų belaukiant

Sugrįžimas į XiX a. londoną

Ramios metų palydėtuvės

Įsimintino balso savininkė, Lietuvos nacionalinės premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė (sopranas) drauge su instrumentine grupe SUBTILU–Z kviečia į nuotaikingą ir smagų koncertą. Kalėdų vakaro programa bus pripildyta emocingų, šiltų, žaismingų skaidrios nuotaikos kūrinių.

Britų režisierius Michaelas Newellas į kino ekranus sugrąžina Charleso Dickenso romaną „Didieji lūkesčiai“. Ištaigingi kostiumai, pribloškianti scenografija, vaizdo efektų stebuklai, įtikinama režisūra, puikūs aktoriai vizualizuoja nemirtingą romaną apie našlaičio meilę nepasiekiamai damai ir juos supančių žmonių manipuliacijas.

Antrą Kalėdų dieną į muzikinį susitikimą kviečia Andrius Mamontovas: „Visus praeitus metus su savo grupe labai daug koncertavau Lietuvoje, užsienyje, aplankėme labai daug miestų, festivalių, grojom visur, bet metų pabaigoje norėtųsi ramaus, tylaus, šilto akustinio vakaro.“

KUR? Mokytojų namuose, Vilniaus g. 39/6. KA­DA? Gruodžio 21 d. 19 val. KIEK? 15 litų.

KUR? Ūkio banko teatro arenoje, Olimpiečių g. 3. KA­DA? Gruodžio 21 d. 19 val. KIEK? 33–73 litai.

KUR? Klube „Soulbox“, Vilniaus g. 33 / Palangos g. 4. KA­DA? Gruodžio 27 d. 20 val. KIEK? 27–32 litai.

KUR? Vilniaus mažajame teatre, Gedimino pr. 22. KA­DA? Gruodžio 23 d. 12, 15 val. KIEK? 12–22 val.

Akustinis koncertas

Velniava Paudruvės krašte

Debiutinio V.Bareikio Nuostabių albumo pristatymas atradimų metas

Domanto Razausko repertuaras apima nuo regio, bliuzo, džiazo, liaudies muzikos ir net iki noise stiliaus kūrinių. Autoriniai tekstai, vidinė energija ir profesionalus grojimas gitara – koncerte „Ruduo, žiema, pasaulio pabaiga ir vėl pavasaris“.

Populiariausias visų laikų lietuviškas miuziklas „Velnio nuotaka“ vėl scenoje pasakos jaudinančią istoriją apie amžiną gėrio ir blogio kovą, tragikomiškas laimės paieškas, kuriose realybė pinasi su mistika.

Aktorius, režisierius ir muzikantas Vidas Bareikis pristato pirmąjį solinį albumą „Panda“. Koncerte atlikėjas pakvies publiką į intymų ir energingą muzikinį ratą, kuriame dalysis ne tik naujausiomis, bet ir puikiai pažįstamomis dainomis.

Spektaklio „Mama katinas“ herojus storas ir tingus katinas Zorbas išdrįsta nusispjauti į savo gerovę, prisiima atsakomybę už kitą ir tik pradėjęs dalytis gyvenimu su kitu atranda savyje nuostabių charakterio savybių.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.40 Sportas. Orai. 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Stilius. Veidai. 22.45 „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“. 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. 23.35 Orai. 23.40 „Rojus Lietuvoj“ (k). 0.10 Stilius. Jausmai (k). 0.40 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

LRT 15.00 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 „Specialioji Los Andželo policija“ (7) (N-7) (k). 11.40 „Nikita“ (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Diagnozė: valdžia (2013 m.). 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Vakaro seansas. Kriminalinis trileris „Voratinklis“ (JAV, Kanada, Vokietija, 2001 m.) (N-7). 0.45 „Įstatymas ir tvarka“ (4) (N-7). 1.40 „V. Vizitas“ (9) (N-7).

LNK 0.45 val.

TV3

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.40 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Beatos virtuvė. 12.00 Ką manai? 13.00 Akistata. 13.40 „Šeimos reikalai“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 Anim. s. „Baili voverytė“ (1) (Kanada, 2010 m.). 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Akistata. 20.00 „Motina ir sūnus“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Tikrasis teisingumas“. 1.05 „Anarchijos vaikai“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

TV3 20.00 val.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Taip. Ne. 21.25 „Sąmokslo teorija“ (N-7). 22.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.25 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.25 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gyvenimo būdas. 10.15 Namų daktaras.

BTV 20.25 val.

10.55 „Meksikos narkotikų karai“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00, 18.45 Negaliu tylėti. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Ledo žemė. Žaidimas su ugnimi“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 19.45 „Paskutinė Geringo paslaptis“ (N-7). 21.00, 23.35 Reporteris. 21.52, 0.27 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 „Negaliu tylėti“. 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Talino „Kalev“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Minsk“. 18.30 Futbolo dievai. Zico. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. „Ateitis CUP 2012“. Vaikų futbolo turnyras (2003 m.). 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Sportas LT. Ving tsun kung fu dvikovos seminaras Kaune.

lietuvos ryto tv 19.45 val.


lingi pagalbiniai (-ės) darbuotojai (-os) (langų gamyba). Darbas prie staklių, langų profilių gaminimas, plastiko surinkimas, langų apkaustų uždėjimas, frezavimas, virinimas, metalo pjovimas. Registruotis darbo dienomis 9-16 val. tel. 8 620 68 855, 8 650 34 654.

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

959483

Se­nu­tei „Skal­vi­jai“ – nau­ja tech­ni­ka Kitą­met 50-metį minė­sian­tis „Skal­vi­jos“ ki­no cent­ras Nau­juo­ sius me­tus pa­si­tiks at­si­nau­jinęs ir pa­si­ruošęs ro­dy­ti fil­mus skait­ me­ni­niu for­ma­tu.

Penk­ta­dienį ki­no cent­re su­mon­ tuo­tas nau­jas skait­me­ni­nis ki­ no pro­jek­to­rius, ku­ris ne tik už­ tik­rins aukš­čiau­sią ro­domų filmų vaiz­do bei gar­so ko­kybę, bet ir leis „Skal­vi­jos“ žiū­ro­vams mėgau­tis fil­mais, ku­rie ki­taip ne­būtų pa­ siekę „Skal­vi­jos“ ek­ra­no. Pa­sak ki­no cent­ro va­dovės Vil­ mos Le­vic­kaitės, šiuos po­ky­čius pa­dik­ta­vo tech­no­lo­ginės nau­jovės ki­no pra­monė­je: vi­sa­me pa­sau­ly­je 35 mm ki­no juos­tos for­matą spar­ čiai kei­čia skait­me­ninės laik­me­ nos, todėl ki­no teat­rai pri­vers­ti įsi­gy­ti skait­me­ni­nes filmų ro­dy­ mo sis­te­mas. „Jau da­bar dau­gu­ma filmų ku­ ria­mi skait­me­ni­niu būdu, po ke­le­ rių metų vi­sa ki­no ga­my­ba pe­reis prie skait­me­ni­nio for­ma­to. Norė­ da­mi pa­si­vy­ti tech­no­lo­ginį šuolį, svar­biau­si pa­sau­lio ki­no ar­chy­vai res­tau­ruo­ja ir spar­čiai skait­me­ ni­na ki­no kla­si­kos fil­mus. Ki­no teat­rai, ku­rie ne­turės skait­me­ ninės ki­no ro­dy­mo įran­gos, bus pri­vers­ti už­si­da­ry­ti“, – įsi­ti­ki­ nu­si „Skal­vi­jos“ va­dovė.

Skait­me­ninę filmų ro­dy­mo tech­no­lo­giją įdie­gu­si „Skal­vi­ja“ ža­da pa­ro­dy­ti dau­giau šiuo­lai­ki­ nių ne­ko­mer­ci­nių ir pa­sau­linės ki­no kla­si­kos juostų. Ta pro­ga jau nuo gruod­žio 26 d. „Skal­vi­jo­je“ bus ro­do­mas lie­tu­vių re­ži­sierės Do­vilės Ga­siū­naitės fil­mas „Nar­ ci­zas“, pelnęs dau­giau­sia žiū­rovų sim­pa­tijų Tarp­tau­ti­nia­me Kau­no ki­no fes­ti­va­ly­je. At­si­nau­ji­nu­sios „Skal­vi­jos“ re­ per­tua­re ne­tru­kus taip pat su­ksis nau­jau­si lie­tu­vių re­ži­sie­rių fil­mai: Li­nos Lu­žytės „Ig­ruš­ki“, Ok­sa­ nos Bu­ra­jos „Li­za, na­mo!“, Ma­ ra­to Sarg­sya­no „Tėvas“, Giedrės Bei­no­riūtės „Po­kal­biai rim­to­mis te­mo­mis“. Ypa­tin­gais re­per­tua­ro ak­cen­ tais taps po dvi­de­šimt­me­čio į ki­no ek­ra­nus su­grįžtan­ti Aud­ riaus Sto­nio „Ne­re­gių žemė“, į skait­me­ninį for­matą per­kel­ ta VšĮ „Me­no avi­lys“ ini­cia­ty­va ir ap­do­va­no­ji­mus už­sie­nio fil­ mų fes­ti­va­liuo­se šluo­jan­ti Kris­ ti­nos Buo­žytės „Au­ro­ra“. Dau­ gumą seansų lydės su­si­ti­ki­mai su jų au­to­riais. Įsi­gy­ti skait­me­ninę filmų ro­ dy­mo sis­temą „Skal­vi­jos“ ki­no cent­rui pa­dėjo Kultū­ros mi­nis­te­ ri­ja ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. VD inf.

UAB „IRDAIVA” Vilniuje: Tel. reikalingi 261 3653,dirbti 261 3655 betonuotojai, tinkuotojai, staliai-dailidės, skelbimai@vilniausdiena.lt fasado šiltintojai, apdailininkai, plytelių klojėjai. Kontakt. tel. 8 659 38 437, 8 659 38 480, 8 659 38 414.

siūlo darbą

959171

Reikalingi pardavėjai Halės, KalvarijųdarturguVerpimo įmonei Vilniuje reikalingi je prekiauti rūkytais mėsos gaminiais. Tel. 8 bininkai. Apmokome. Tel. (8 5) 260 683 67 387. 1057350 1970, 8 698 34 551, skambinti darbo dienomis 9 iki 16 val. UAB B&Lnuo Santechnika ieško santechnikų ir

961027 suvirintojų. Darbas Vokietijoje. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt.

paslaugos

1047492

statybos ir remonto paslaugos Gamina medžio masyvo vidaus duris iš uosio, ąžuolo. Kokybę garantuoja. www.vidinesdurys.lt. Tel. 8 689 44 984, e. paštas vidinesdurys@zebra.lt. 955284

Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, 20 000 skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje,sveikatos Žalgirio g. 131,irtel. (8 5) 275 4665; grožio www.pc-help.lt. Lapkričio-gruodžio mėnesiais dantų im933624

plantavimui ir estetiniam plombavimui – 15 % nuolaida! Vilnius, Gynėjų g. 4. Tel. 8 686 12 157, (8 5) 249 6990.

Kelionių

1037012

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius.perKa Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informaci„BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: ja –UAB www.lietuvalondonas.com . veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš kar959526

to. Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandi70 803. 1025785 ją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai. info@gmail.com.

Įvairūs

952525

pamesta

Kitos UAB „MAKVEŽA“, įmonės kodas 161621777,

PVM mokėtojo LT616217716, inforNestandartinių baldųkodas gamyba. Aukšta kokykad dingę nepanaudoti PVM sąsbė –muoja, žema kaina. www.guobosbaldai.lt . Tel. kaitų faktūrų blankai serija MAK nume8 656 69 099. riai: 1188704, 1214764, 1214797, 1214798, 760904

1215123, 1215366, 1215606, 1220177, 1220224, 1234240, 1234414, 1241397, 1241405, 1241457 (14 blankų vienetai) laikomi negaliojančiais.

parduoda

nekilnojamąjį turtą

1057491

Parduodamas Kita dviejų kambarių butas Palangos2013 centre, g. 1A.sklypo, Tel. 01 už 03 bažnyčios, 10 val. busS.Nėries ženklinamos kad.62Nr. 4117/0300:5188, Vilniaus r., Paši8 603 096.

955765 lių k., ribos. Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo, kad. Nr. 4117/0300:0006, savininkus. Neatvykus į matavimus per 30 d. galima susipažinti su žemės sklypo planu ir pareikšti pretenzijas. UAB Geodezijos centras, Brangiai perkame mišką su žeme arba53išsiPašilaičių g. 17-38, Vilnius. Tel. 8 623 171; kirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. info@geocentras.lt.

perKa

Tel. 8 676 41 155.

„„Mo­der­nu­mas: skait­me­ninę filmų ro­dy­mo tech­no­lo­giją įdie­gu­si

„Skal­vi­ja“ ža­da pa­ro­dy­ti dau­giau šiuo­lai­ki­nių ne­ko­mer­ci­nių ir pa­ sau­linės ki­no kla­si­kos juostų. Tomo Urbelionio (BFL) nuo­tr.

Prieš did­žiau­sias žie­mos šven­tes ži­no­mas mu­zi­kan­tas ir kom­po­ zi­to­rius And­rius Ku­li­kaus­kas iš­ leid­žia sa­vo gra­žiau­sių dainų rin­ kinį – „Vi­sas aš (be­veik)“.

Rin­ki­ny­je A.Ku­li­kaus­ko su­kur­tos dai­nos pa­tei­kia­mos CD ir DVD for­ma­tais. Rin­kinį su­da­ro du dis­kai: DVD for­ma­tu pa­tei­kia­mos 27, CD – 22 dai­nos, ku­rių dau­gumą at­lie­ka pa­ts kom­po­zi­to­rius. „Į rin­kinį su­dėjau šird­žiai bran­ giau­sias dai­nas, ku­rios skambė­jo per gra­žiau­sius kon­cer­tus. Pažįs­ ta­mi ir drau­gai jau se­niai ne­davė ra­mybės pra­šy­da­mi, kad į vieną rin­kinį su­dėčiau sa­vo kūri­nius. Pa­de­dant rėmėjams ste­buk­las įvy­ko, ir šian­dien džiau­giuo­si pa­

Informacija apie parengtą poveikio929896 visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaiUABtą.„BEST COMPANY“ Varėnos perka:orPlanuojamos ūkinės veiklosr.(PŪV) veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto.g. ganizatorius UAB „VAATC“, T.Ševčenkos Mokame PVM. Tel. 8tel. 613(8705)805, 613 faks. 70 18, 03111 Vilnius, 213 8 0397, 3254. ataskaitos 803,(88 5) 601233 71 558, (8 PVSV 310) 48 323. rengė953105 jas UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, e. p. info@sweco.lt. PŪV pavadinimas, vieta (adresas): komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija, Jočionių g. 13, Panerių sen., Vilniaus m. sav., Vilniaus 2012apsk. 04 20 VilniausPŪV apygardos teismoPlanuojanutarTrumpas aprašymas. timimuose UAB „Joanos avialinijos“ iškeltaapdorojimo bankroto mechaninio biologinio įrenginiuose bus tvarkoma didžiobyla(MBA) (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuoji dalis 250avialinijos“ 000 t/m.) administratoVilniaus regiojančios UAB(apie „Joanos susidarančių atliekų.VALDYMO Atliekų tvarkymas, riumine paskirta UAB VERSLO IR RESrūšiavimas ir apdorojimas MBA įrenginiuoTRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. se apims šiuos etapus: Įgaliotas 1) atliekųasmuo priėmi– V.Česonis, 8 686mechaninis 83 541. Prašom iki 2012 mas; 2)tel. atliekų (mechaninės, automatinės priemonės ir rankinis rūšiavim. birželio 11 d. imtinai pateikti savo kreditomas) ir biologinis apdorinius reikalavimus 2012(biodžiovinimas) m. gegužės 2 dienai rojimas; 3) atliekų perdavimas tolesniam (bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu priapdorojimui, perdirbimui arba galutiniam dedant kreditorinius reikalavimus patvirtinanšalinimui; 4) tarpinis sandėliavimas. Atliečių dokumentų įformintus nuorašus. kų rūšiavimotinkamai metu bus atskiriami: juodiespalvotieji ir kartonas, Taipji,pat prašom metalai, nurodyti,popierius ar šių reikalavimų plastikai HDPE, LDPE, PE, PVC), stiklas. įvykdymas yra(PET, užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu MBA įrenginių eksploatavimo metu iš mišrių tai yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą pateikkomunalinių atliekų bendrojo srauto atskirti Savanorių pr. 262-105, LT-50204 Kaunas. Intos perdirbimui tinkamos atliekos (antrinės formacija tel./faks. (8 37) 229 886. žaliavos) ir vertingos medžiagos (medie961016 nos atliekos, smulki elektros ir elektronikos įranga ir kt.)APIE bus perduodamos atliekas INFORMACIJA TERITORIJŲ šias PLANAVIarba perdirbančioms įmoMĄ.naudojančioms Parengtas žemės sklypo, skaidžių esančio Lvovo nėms. Likusių biologiškai atliekų g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklyapdorojimo metu numatomas biodžiovinipo kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas mo procesas - aerobinis bioskaidžių atliekų apdorojimo procesas, ir komposta0,2419 ha, detalusis planas.kaip Planavimo pavimas,Vilniaus tačiau šio proceso metu biologiškai grindas: miesto savivaldybės admiskaidžių atliekų degradavimo metu susidanistracijos direktoriaus pavaduotojo riusi šiluma yra naudojama atliekose2011 esan07 13 įsakymas Nr. pašildyti AD30-1732, 01 čiam vandeniui tam,2011 kad 08 intensydetaliojo teritorijųatliekų planavimo organizatoviai aeruojant masę būtų sumažinta

Kita

vy­ku­siu rin­ki­niu, nau­jam gy­ve­ni­ mui pri­kel­to­mis dai­no­mis“, – sa­ kė A.Ku­li­kaus­kas. „Vi­sas aš (be­veik)“ – jau tre­ čia­sis A.Ku­li­kaus­ko CD ir pir­ma­ sis DVD, ku­ria­me iš­leis­ta kon­ certų vaiz­do med­žia­ga, su­rink­ta iš LRT ar­chyvų. Ja­me – 2009 m. vykęs Mo­ti­nos die­nai skir­tas ak­to­riaus Sau­liaus Ba­rei­kio ir A.Ku­li­kaus­ko kon­cer­ tas, 2010 m. tarp­tau­ti­nia­me dai­ nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­ly­je „Tai – aš“ kar­tu su Šv. Kris­to­ fo­ro ka­me­ri­niu or­kest­ru at­lik­tos dai­nos, 2010 m. su­reng­tas au­to­ ri­nių dainų kon­cer­tas „Būn tep“ su „At­vi­ro ra­to“ ak­to­riais, mu­zi­ ka iš 2011 m. pa­sta­ty­to LRT vaiz­ do fil­mo „In­te­li­gen­tai“. VD inf.

riaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

tarimo dienos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto 15 pranešimo įteikimo dienos.

skelbimai Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie

960851

Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:228), esančio Šatrininkų k., Šatrininkų. Parengsen., Vilarba e. paštu henzuk@gmail.com niaus r. sav., planas formavimo ir pertvarkymo protas detalusis eksponuojamas Naujininkų seniūnijos patalpose 201210 11 d. 19Tejekto patvirtinimo 2012 m.nuo gegužės iki 2012 12 17. Viešasdokumento aptarimas 2012 12 17 11 ritorijų planavimo rengėjas UAB val. Naujininkų seniūnijos patalpose (Kau„EFFECTIVUS“. Tel. 8 646 15 887, e. paštas no g. 3/Aguonų g. 26, Vilnius). Planavimo effectivus@gmail.com. pasiūlymai ir pastabos teikiami planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui raštu 961170 ir 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacitelefonu iki viešo aptarimo dienos. Atmestų Sodininkų bendrijos METALURGAS nariams! www.lietuvalondonas.com . ja – planavimo pareiškėjai ataskaitinisdetaliojo 2012 06 10pasiūlymų 11 val. šaukiamas 974465 plano sprendinius ir viešo svarstymo procerinkiminis SUSIRINKIMAS, kuris vyks Kelmidūras gali poilsiautojus apskųsti Valstybinei teritorijųKauno pla- į Vežame iš Vilniaus, jos sodųir 20-oji g. 13. 1. Veiklos navimo statybos inspekcijai Palangą, Šventąją (irDarbotvarkė: atgal),prie nuoAplinkos 35 Lt. Tel. ataskaita ir tvirtinimas. 2. Revizoriaus atasministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9) per mė8 699 99 965, 8 612 22 227. nesį pareiškėjams3.registruoto pranešikaitanuo ir tvirtinimas. Sąmatos tvirtinimas. 975416 mo įteikimoklausimai. dienos. 5. Pirmininko rinkimas. 4. Įvairūs 1057408 6. Revizoriaus rinkimai. Susirinkus Sveiki, kviečiame gruodžio 26 d. mažiau važiuotinei pusei bendrijos narių, pakartotinis susirinkiautobusu į šventinį koncertą bei apsilankytimas V.Kita irbus I.Veis parodoje 2012 Užutrakyje. laisvų šaukiamas 06 24Yra 11 val. toje vietų. Gidė Birutė. 676 25 571, e.Bendripašpačioje vietoje (taTel. pati8 darbotvarkė). BIĮluskevicieneb@gmail.com. „Kontrastų biuras“ visu sąrašu parduotas jos pirmininkė. da atsargas (įvairias kanceliarines 1056876 prekes) 960769 Vilniaus apygardos teismas 2012 m. mažesnę lapkriuž didžiausią pasiūlytą, bet ne UAB „Nekilnojamojo Turto Projektai” atliečio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą (civ. neikadastrinius 35 Lt kainą. Pasiūlymai teikiami iki bylos Nr.730 B2-6276-115/2012) UAB „Nycomeka matavimus Vilniaus r. sav., 2012 m. birželio 25 d. imtinai uždaruose vodas“, juridinio asmens kodas 125381994, Sudervės sen., Rastinėnų k., SB „Vilma”, registracijos adresas Vilniaus m. sav. kuose administratoriui, UABVil„SBS skl. Nr.m.bankroto 148 (skl. kad. Nr.Administratoriumi 4184/0934:0148), niaus sav. teritorija. Legale“, Ukmergės g. 369A, Vilnius. Dauprašom gretimo (neprivatizuoto sodo) sklypaskyrė UAB „ATENERGO”, įmonės kodas giau informacijos tel. (8 5) 206 0799, 8 po Nr. 147 savininką 8 d.611 10 179404329, buveinė 2012 Tilto m. g. birželio 36, LT-72315 51 518. Tauragė, tel.prie 8 689 256, tel./faks. (8 ir val. atvykti jums73priklausančio sklypo 971990 446) 71 192, e. paštasriboženkliais atenergo@gmail. dalyvauti ženklinant Boguslacom . Kreditorių finansiniusturto reikalavimus Vladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148 arba prašom supriimame iki 2013 m. sausio jų dėmesiui. Š. m. birželio26 27d. Gedimid. 16Bazeval. sisiekti suLT-72282 darbų vykdytoju Jaroslavu no g. 31-1, Tauragė. UAB „Nycomeadresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilnius (tel. 8Mikašiū677 79 das“ direktorius netenka savosen., įgaliojimų. nų k., SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. Nutraukiamos visos galiojančios sutartys 348, e. paštas topomatik@gmail.com ).suNr. 960926 UAB „Nycomedas“. Visi sandoriai,matavimai. sudaryti 4167/1002:0027 kadastriniai mo pobūdį – prekybos paslaugų ir pramogų po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjiKviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka Kelionių statybos statinių statybos bei nustatyti sta- mo dienos, bus pripažinti neteisėtais ir anuUAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, tybinius reglamentus. Planavimo organiza- liuoti. Šis skelbimas yra laikomas tinkamuLinIš/į Londoną saugiai, greitai vežameg.siunkmenų g.13,įpareigojančiu Vilnius. Tel. 8bendrovės 601 71 112. torius - UAB NeoRent, M.Sleževičiaus 13, pranešimu, direktinius. pristatome iki durų. Tel. 8 torių per 15 dienų bankroto administrato976256 Vilnius,Lietuvoje tel. 8 627 33 333. Plano rengėjas

siūlo darbą

Įvairūs

paslaugos

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

– UAB „H&I“, Pušų g. 9, LT-08120 Vilnius, Kelionių organizatorius PV H.Žukauskas. Inf. teikiama tel. 213 7568

riui perduoti turtą ir dokumentus.

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

1057453

Tel. (8 5)pasiūlymai 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 Karščiausi Kelionių

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Ar svajojate aplankyti Niujorką? Las A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius vilnius@vilnius.krantas.lt, O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – Tel. (8 5) 231 262 9120 Torontas nuo3314. 2382Faks. Lt (8 5) www.krantas.lt šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? vilnius@vilnius.krantas.lt, Monrealis nuo 2874 Lt www.krantas.lt Pamatykite Šiaurės Ameriką už Hiustonas nuo 2964 Lt Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga ŽIEMĄ GERAI. Egiptas, Hurgada nuo 1299 Lt ypatingą kainą. ŽIEMA VASAROS ATOSTOGOS Kalgaris nuo 3464 Lt nuo 125Kosta Lt Brava nuo 1229 Lt KAINUOJA PIGIAU!!! Ispanija, Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos, ir Joninių kruizasirRyga–Stokholmas–Ryga „Novaturas” „Teztour” siūlo didžiausiąnuo vaIspanija, Barselona nuo 1229 Lt Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipasaros pasirinkimą: Italija, Riminis nuo 1489 leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 Kaina pateikta į abi pusesLtjūroje! su oro uostų mo110 Lt kelionių laiduokite laive Baltijos Bulgarija, Varna nuo 829 Lt Kipras, Larnaka nuo 1619 Lt 01–2013 21 į trumpiausios kesčiais. Kviečiame Jus Mėgaukitės saule,nuo vėju1609 ir gera Turkija, 03 Antalija nuo 949 Lt nakties vaIspanija, Maljorka Lt nuotaika. Niujorkas Lt Lt Rezervacijos Graikija, nuo Kreta2226 nuo 959 Italija, Sicilijamokestis nuo 1659ikiLt100 Lt mokamas pakarėlį! Turkija, Bodrumas nuoLt1059 Lt Portugalija, Algarvė nuo 1899 Lt Vašingtonas nuo 2526 pildomai. Baltijos disko,Ltir linksmybės iki Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Graikija,jūroje Kosasbus nuoir 1069 Bostonas nuo 2588 Lt Vietų skaičius ribotas.apie ryto! Kroatija, Rijeka nuo 1189 Lt Daugiau informacijos keliones www. Daugiau informacijos www.krantas.lt Graikija, Rodas nuo 1159 Lt

Kelionių Kelioniųorganizatorius organizatorius

krantas.lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius

Pamėnkalnio g. 5/K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 7777, mob. mob. 88 616 616 16 16777 777 Tel. 8-5 262 262 7777, info@svite.lt, info@svite.lt,www.svite.lt, www.svite.lt,www.lek.lt www.lek.lt

1057451

Įvairūs

Be­veik vi­sas A.Ku­li­kaus­kas

g. 16, Vilnius. Informaciją teikia Kęstutis Taletas, tel. (8 5) 254 6871, e. paštas kestutis@ taletas.lt. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Regroup projektavimas”. Informacija teikiama tel. (8 5) 262 0353, 8 671 14 216, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, info@regroup.lt. Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 05 23 iki 2012 06 21 darbo dienomis pas projekto rengėją. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2012 06 06 iki 2012 06 21 Šnipiškių seniūnijos patalpose, A.Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius. Viešas susirinkimas: detaliojo vandens išgarinimui reikalinga energija. Šio plano sprendinių viešas aptarimas vyks 2012 metu visa atliekų masė, taip pat ir m.proceso birželio 22 d. 11 val. Lukiškių g. 5, 235 kab., biodegraduojančios atliekos, yra išdžiovinaVilniuje. Planavimo pasiūlymų pateikimo mos, pašalinant iki 70–80 % atliekose esantvarka: planavimotokiu pasiūlymai ir pastabos teičios drėgmės, būdu likutinis atliekų masėje esantisrengėjui vandensarba kiekisorganizatoriui sudaro makiami projekto žiau iki kaip 20 % bendros masės. Taip Planavisoje raštu viešo susirinkimo pabaigos. atliekų masėje praktiškai sustabdomi biolovimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apginiai degradacijos procesai (puvimas, rūgiskundimas: asmenys atsakymą,kvapų, kad į mas ir pan.), atliekosgautą nebeskleidžia jųyra pasiūlymus neatsižvelgta jas parengtame plaiš dalies stabilizuotos, galima transStatybos įmonei reikalingi kelio darbininkai portuoti ir sandėliuoti. Biodžiovinimo pronavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės ircesas apželdintojai. Kreiptis tel. PVSV (8 5)inspekcijos 231 6179, trunka 7–15 dienų. ataskaita teritorijų planavimo ir statybos eksponuojama nuo 2012 12 19 iki 2013 8bus 663Aplinkos 52500.ministerijos prie Vilniaus teritorijų 01 09 imtinai darbo dienomis (7.30–16.30 975124 planavimo ir statybos val.) Vilniaus miesto valstybinės savivaldybėspriežiūros Panerių UAB „Šeimos medicinos klinika“ siūlo seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius, (8 5)dar211 skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, tel. Vilnius, per bą šeimos gydytojams ir bendrosios prak-į 2949, ir UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo g. 1, slaugytojams. 08200 Vilnius,gavimo tel. (8 dienos. 5) 262tel. 2621. Vitikos Informacija 8 618 pateiktą pasiūlymą) supažindinimo su ataskaita960590 su37suomenės 721. sirinkimas vyks 2013 m. sausio 9 d. 18975626 val. INFORMACIJA TERITORIJŲkultūros PLANAVIMĄ. Trakų Vokės APIE bendruomenės centre (Žaliojiapie a. 3, Trakų Vokė, Vilnius).inforIki Pranešame kartojamą visuomenės viešo visuomenės supažindinimo su atasĮvairūs mavimo procedūrą dėl parengto žemės sklykaita susirinkimo pasiūlymus ataskaitos po Dobrovolės k. (5,1100 ha, sklypo Nr. Įmonei reikalingi aukštalipiai. Tel. 8kad. 650 91 klausimais raštu teikti UAB „Sweco Lietu0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, 253, 8 699 98 086. va“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, faks. 973725 detaliojo pagrindas – 2012 (8 5) 261plano. 7507,Planavimo arba e. p. info@sweco.lt. 1057456 m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planaviParengtas žemėsteisių sklypo S.Dariaus ir mo organizatoriaus ir pareigų perdaviTransportas, logistika S.Girėno g. 53 (kad. Nr. 0101/0079:1423) mo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas Naujininkų sen., Vilniuje, detalusis planas.– Konditerijos įmonė į pagal darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemės tikslinępriims paskirtį 2012 12 14. Planavimo pagrindas – 2012 regione vairuotoją-ekspeditorių, 10 24sprendinius, detaliojo teritorijų orgaplano padalyti planavimo sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių agentą. nizatoriaus teisiųir irprekybos perdavimo su-8 teritorijos naudojimo irpareigų tvarkymo režimą.Tel.Detartis Nr. 042160 A615-108-(2.15.1.7-AD4). 611 45 000. taliojo plano organizatorius – UAB „4Real“, 976056 Planavimo tikslas – nekeičiant bendrojo A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, 8 698naudoji20 198. plano sprendinių pakeistitel.žemės Projekto rengėjas UAB „RV architektų stumo paskirtį į kitą,–naudojimo būdą –komercinėsPamėnkalnio paskirties objektų teritorijos, dija“, g. 28-2, Vilnius.naudojiPareng-

Naujieji metai Pekine, Kinijoje KELIONĖS AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU 2012 12 26–2013 01 04. 1680 Lt + skrydis Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje Šventinė kelionė į Stokholmą, autobusu, Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Skansen keltu, aplankant parką 12.28–12.30 Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Lt– 175 Lt nuo 370naktis Lt Varšuvoje Muziejų (05.19/20) KALĖDOMS: sala–Talinas – 377 Lt Ryga–Saremos Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Viena–Melkas–Zalcburgas – 667 –Lt 577 Lt Šiaurės Italija su poilsiu prie –Adrijos Varšuva–Čenstachova–Krokuva–OsvenciŠveicarijos gamtos stebuklai 1397 Ltjūros mas1197 – 437 Lt nuo Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – –377 Dunojaus vingis–Budapeštas 627Lt Lt Kroatija nuo 990 Šiaurės Italija (poilsinė nuo 1290 Lt Amžinoji Roma –Lt1327 pažintinė) Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Europos Praha–Viena–Budapeštas–žaviosios Kroatija nuo 990 Lt sostinės –IŠ627 Lt LĖKTUVU VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt NAUJIEMS METAMS: Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt LiuksemParyžius–Disneilendas (Bambergas, burgas, Niurnbergas) – 1397Lt – 904 Lt(poilsinės) IŠMalta VARŠUVOS Aristokratiškoji Viena–žavusis Budapeštas Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, – 647 LtHurgada nuo 935LtLt Gaujos prkas–Talinas–Tartu Ispanija, Kosta Dorada Bulgarija nuo 850 Lt – 999–Lt377 Lt Praha (Melnikas–Detenice–Karlšteinas–KarIspanija, Alikantė Šri Lanka nuo– 3500 Lt lovy Varai) 667 –Lt1108 Graikija, sala Saksonijos Šveicarija–Berlynas – 567 Lt Kreta nuoKos 1170 Lt – 1128 Lt SLIDINĖJIMAS Turkija, Antalija –Lt1185 Lt Tunisas nuo 770 lėktuvu Bulgarija, – 1199 Lt Lt Bulgarija Burgas (Bansko) nuo 1194 Andora –Rijeka 1290 –Lt1279 Lt poilsinės) IŠKroatija, VARŠUVOS (pažintinės Italija, Šveicarija ir Prancūzija (Aostos slėnis) Turkija, Marmaris 1289LtLt Kruizas – 1490Nilu Lt nuo 2038 Italija (Vialattea) 1650LtLtnuo 2423 Lt Bulgarija, Burgas –– 1199 Izraelis–Jordanija–Egiptas autobusu Portugalija, Algarvė – 1899 Lt Lt Marokas nuo 2634 Lt Prancūzija (Trys Slėniai) – 1470 Kuba nuo 5853 Lt– 1490 Lt(poilsinės) LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS Italija (Livinjo) Austrija,Hurgada Šveicarijanuo – 1890 Lt Egiptas, 995 Lt Slovakija (Žemieji Tatrai) – 890 Lt IŠBulgarija RYGOS:(Bukovelis) – 995 Lt 7 d. – 850 Lt Ukraina POILSIS lėktuvu Tailandas (pažintinė poilsinė) – nuo 5218 Lt Turkija – 1078 Lt iš Vilniaus Egiptas nuo 1499 Lt; ŠriTenerifė Lanka –– 1719 3500LtLt IŠKreta VILNIAUS: Indija – (Goa) 1170 Lt– 3419 Lt JAE (Dubajus) Lt Lt Egiptas, nuo 869 Tunisas –Hurgada 770 Lt– 3729 Tailandas (Bankokas) – 3629 Lt Ispanija, Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilPOILSISMaljorka 2013 m. – 1499 Turkija, Antalija – 889 Lt sinės) Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt

Graikija, – 99 Lt lėktuvu išKreta Vilniaus Mažieji Laukystos piratai Lt nuo Ispanija, Kosta Kosta Dorada Bulgarija, VarnaBrava, – 1099 Lt 370 1279 Lt akademija 599 Lt Holivudo Portugalija, Algarvė Graikija, Kreta – 959 –Lt2239 Lt Mes jėgaKosta 450Brava Lt – 1279 Lt Ispanija, Graikija, Kos sala – 1069 Žaidimų galaktika 450 LtLt STOVYKLOS LIETUVOJE Turkija, Antalija – 969 Lt Apači indėnai Pasaka nuoVarna 550atkeliauja Bulgarija, –Lt929 Lt į Lietuvą 450 Lt Kroatija, Rijeka – Lt 450 Lt Avataro nuotykiai kartu Raganė – 550 Lt 1189 Turkija, Marmaris 1029 Lt Mes šampinjonai 450 Ltaš! Lt600 Lt Laimingas Portugalija,žmogus Algarvė––tai 1899 Aplink pasaulį per 7 dienas 499 Lt Egiptas – 1299 Lt Top Fun 640 Lt POILSIS lėktuvu iš Varšuvos Mano pasaulis 595 Lt Egiptas, Hurgada nuo 1237 Lt KitasElvariantas STOVYKLOS UŽSIENYJE Šarm Šeichas –359 1314LtLt Portugalija – 1633 Lt Estijoje 1790 Lt Dodi 550 Lt Anglų kalbos stovykla Ispanija – 1719 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Bulgarijoje 1699 LtLt Šri Lanka – 5072 PAŽINTINĖS lėktuvu Varšuvos Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt iš„Pribrežnyj“ Kruizas Nilu nuo 1666 Lt; Izraelis – 2252 Lt; 60 Lt dienai Marokas – 2235 Lt; Ispanija – 2235 Lt Kryme „Saliut“ 1699 Lt AVIABILIETAI* AVIABILIETAI www.lek.lt Pirkti internetu: Baku nuo 1050 Lt; Bulgarijoje 1699 LtMaljorka nuo 500 Lt (yra ir pigios aviakompanijos) *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt KELTAI Ryga–Stokholmas; TaliJuodkalnijoje 1899Talinas–Helsinkis; Lt nas–Stokholmas; Ventspilis–Nyneshamnas KELTŲ BILIETAI Anglųpasiūlymai: kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt Spec. Ryga–Stokholmas Klaipėda–Karlshamnas; Klaipėda–Kylis; AVIABILIETAI* Klaipėda–Zasnicas Talinas–Helsinkis Delis nuo 1870 Lt Konferencijos ir kiti Jūsų kompanijos rengiTalinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt niai Baltijos jūroje! KRUIZAI Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Lt Kruizinė kelionė su naujametine programa Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) Ryga–Stokholmas–Ryga Klaipėda–Kylis (spec. 2012 12 31–2013 01Lt02pasiūlymas) nuo 570 Lt Bankokas – 2409 Viduržemio jūroje 10(spec. d. nuo 1208 Lt/asm. Klaipėda–Zasnicas pasiūlymas) Puketas – 2610 Lt (spec. kaina) Turku–Alando salos–Stokholmas Karibų jūroje d. nuo 960 Lt/asm. (spec. *kainos į abi7puses kaina) KELTAI VIZOS VIZOS Baltijos jūroje (Tallinknuo 3 d.85kruizas) Į Joninės Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją Lt Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis toliau snigs, spaus šaltis. Tačiau nuo ketvirtadienio snigti turėtų mažiau. Šiandien daug kur snigs. Išsilaikys 6–11 laipsnių šaltis. Ketvirtadienį daug kur truputį pasnigs, temperatūra keisis mažai: naktį bus 10–13, dieną – 7–10 laipsnių šalčio.

Šiandien, gruodžio 19 d.

–8

–7

–10

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–10

Panevėžys

–11

Utena

–10

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

8.38 15.53 7.14 11.36 0.08

354-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 12 dienų. Saulė Šaulio ženkle.

–10Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas +3 Brazilija +29 Briuselis +6 Dublinas +9 Kairas +22 Keiptaunas +26 Kopenhaga +2

Londonas +7 Madridas +11 Maskva –18 Minskas –13 Niujorkas +6 Oslas –8 Paryžius +7 Pekinas +2

orai vilniuje Šiandien

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

–10

Alytus

5–10 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–13

–10

–12

–13

9

–12

–10

–14

–16

9

–14

–12

–14

–16

7

1741 m. mirė Aliaskos atradėjas, danų keliautojas Vitusas Beringas. 1848 m. mirė britų rašytoja ir poetė Emily Brontë. 1863 m. gimė pedagogas ir rašytojas Pranas Mašiotas. 1892 m. gimė Petras Tarasenka, archeologas, rašytojas, kultūros veikėjas. 1915 m. gimė prancūzų dainininkė Édith Piaf. 1926 m. Antanas Sme-

penktadienį 1980 m. gimė amerikiečių aktorius Jake’as Gyllenhaalas.

prizas Šią savaitę laimėkite Roberto Betzo knygą „Nori būti normalus ar laimingas?“

Kiekvieną rytą pabusti su džiaugsminga šypsena ir įsitikinus „Gyvenimas yra gražus, ir aš gyvenu“ neturi būti jokia utopija. Visada turime pasirinkimą: galime jausti lengvumą, užuot jautę sunkumą ir įtampą, galime save realizuoti, užuot prisitaikydami ir aukodamiesi. Reikia tik paimti gyvenimą į savo rankas ir suteikti jam visiškai naują kryptį – dabar! Kas būtent dabar pradės susitaikyti su praeitimi ir atrasti meilę sau, tas sukurs pagrindą dideliems pokyčiams.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime ketvirtadienį, gruodžio 27 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Darijus, Gerdvilas, Lėja, Nemezijus, Rimantė, Urbonas

horoskopai

ketvirtadienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

–10

–9

Praha +4 Ryga –12 Roma +11 Sidnėjus +27 Talinas –15 Tel Avivas +20 Tokijas +6 Varšuva –5

3

4

5

6

7

8

tona tapo Lietuvos prezidentu. 1937 m. gimė kompozitorius Osvaldas Balakauskas. 1963 m. gimė vokiečių aktorius Tilis Schweigeris. 1964 m. gimė Lietuvos krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis. 1977 m. gimė ispanų krepšininkas Jorge Garbajosa. 1987 m. gimė prancūzų futbolininkas Karimas Benzema.

Avinas (03 21–04 20). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant. Be to, jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Šiuo metu bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Dvyniai (05 21–06 21). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes, veiksmus. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tačiau tai nesuteikia teisės kištis į aplinkinių žmonių gyvenimą. Vėžys (06 22–07 22). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs, norėsite mėgautis savimi. Tikėtinas meilės romanas. Kils poreikis branginti gyvenimą, nes esate truputėlį išvargintas darbo ir iškilusių sunkumų. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Mergelė (08 24–09 23). Svajokite, stebėkite žvaigždes, juk ne taip dažnai pasitaiko tokių galimybių, todėl nepraleiskite progos ir pasitelkite savo vaizduotę. Gera knyga ar filmas padės atitrūkti nuo realybės. Svarstyklės (09 24–10 23). Norėsite išsikalbėti, nes turite daug gerų idėjų. Tačiau reikia stabtelėti ir apsvarstyti naujus planus bei tinkamai nuspręsti. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas. Skorpionas (10 24–11 22). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Šaulys (11 23–12 21). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Nerieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems. Ožiaragis (12 22–01 20). Galimi emocijų protrūkiai. Perdėtas psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Valdykitės ir dažniau šypsokitės, bent jau sau. Vandenis (01 21–02 19). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius gebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Palanki diena skaityti, žiūrėti intelektualias televizijos laidas. Žuvys (02 20–03 20). Malonūs jausmai, geri santykiai ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, džiaukitės šia diena.

2012-12-19 Vilniaus diena