Page 1

ekonomika Sus­tab­džius ­ kon­ku­ren­tės ­ veik­lą, kre­di­to ­ uni­jos pra­ra­do ­ in­dė­lių už ­ 11 mln. li­tų.

8p.

sportas

pasaulis

10p.

Paž­velg­ti į an­ge­lo vei­dą:­ šven­tiš­kų pa­ro­dų ma­ra­to­nas mies­to mu­zie­ju­je.

12p.

Krizės ­ į kampą ­ įspeisti ­ slovėnai ­ jaučiasi ­ apgauti.

„Žalgirio“ klubo ­ savininkas V.Romanovas: ­ komandą ­ gali paremti ­ ir jos gerbėjai.

16p.

Trečiadienis gruodžio 19, 2012 Nr. 296 (19855) Kaunodiena.lt 2 Lt

Sei­me – Vai­kai iš globos namų žaidimai mokyklose negauna pietų su laiku Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Nu­kel­ti bal­sa­vi­mą dėl ne­lie­čia­ my­bės bet ko­kia kai­na. Sa­vo tiks­ lą Dar­bo par­ti­jos (DP) ved­lys Vik­to­ ras Us­pas­ki­chas pa­sie­kė, bet toks ke­lias ve­da į ak­la­vie­tę.

Iš­nau­do­ti vi­sas prie­mo­nes, kad bal­ sa­vi­mas dėl tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo bū­tų ati­to­lin­tas. Toks va­kar bu­vo V.Us­pas­ki­cho tiks­las. Sei­mas, įvel­tas į pro­ce­dū­ri­nius gin­ čus, spren­di­mo dėl tri­jų tei­sia­mų DP na­rių ne­priė­mė. Pra­dė­jus svars­ty­ti klau­si­mą dėl V.Us­pas­ki­cho imu­ni­te­ to, DP at­sto­vas Va­len­ti­nas Bu­kaus­ kas frak­ci­jos var­du pa­pra­šė ati­dė­ti klau­si­mą iki ki­to po­sė­ džio, tai yra iki va­ka­ro.

7

Dienos citata „Mes ne­puo­lė­me ak­lai vyk­ dy­ti iš vir­šaus nu­leis­tos re­ for­mos. Nusp­ren­dė­me iš­ sau­go­ti mo­kyk­las ir ato­kio­ se vie­to­vė­se“, – „„Mi­ty­ba: Kau­no vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai, atė­ję į mo­kyk­lą, ga­li ti­kė­tis ne­bent iš pa­si­gai­lė­ji­mo įpil­tos sriu­bos, o vi­sa­ver­čiai pie­tūs jų lau­kia tik

grį­žus į na­mus. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Nė vie­nas vai­kas dar ne­si­skun­dė, kad alks­ta – to­kiu ar­gu­men­tu mo­juo­ja Kau­no įstai­gų at­sto­vai, pa­klaus­ti, ar nor­ma­lu, kad vai­kų na­mų auk­lė­ti­niai mo­kyk­lo­je ne­gau­ na šil­tų pie­tų ir bū­na ne­val­gę še­šias ar dau­giau va­lan­dų. Ke­li­nin­kai sku­biai ieš­ko drus­kos

3p.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Bal­so iš že­mai ne­gir­di

„Jūs ma­no pa­sku­ti­nė vil­tis iš­ ju­din­ti šį biu­rok­ra­ti­jos liū­ną“, – „Kau­no die­nai“ at­siųs­ta­me laiš­ ke pra­šė pa­dė­ti Kau­no Dai­na­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė

Jo­li­ta Pu­ke­lie­nė. Mo­te­ris su­ne­ri­ mu­si dėl gru­pe­lės vai­kų, lan­kan­čių šią mo­kyk­lą, o po pa­mo­kų grįž­ tan­čių į vai­kų glo­bos na­mus „At­ ža­ly­nas“ ir vai­kų ge­ro­vės cent­rą „Pas­to­gė“. Ieš­ko­ti pa­gal­bos ją pa­ska­ti­no pla­ čiai skam­ban­ti ka­lė­di­nė ak­ci­ja, pil­ dan­ti glo­bos na­muo­se au­gan­čių vai­kų sva­jo­nes.

2

sa­kė Kau­no ra­jo­no me­ras­ Va­le­ri­jus Ma­kū­nas.

5p.


2

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 23

0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,78

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

44

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Gal no­ri­te įsi­gy­ti gy­va­tę? Ar­tė­jant Gy­va­tės me­tams Zoo­lo­gi­jos so­das kvie­čia iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su šio sim­bo­lio at­sto­vė­mis. So­do spe­cia­lis­tai spė­ja, kad po Nau­jų­jų me­tų at­si­ras di­džiu­lis bū­rys kau­nie­čių, no­rin­čių įsi­gy­ti to­kį au­gin­ti­nį. „Gy­va­čių pra­na­šu­mas yra tas, kad ga­li­ma ra­miai iš­va­žiuo­ti net ir dvie­jų sa­vai­čių ato­sto­ gų. Gy­va­tės be jo­kių pro­ble­mų to­kį lai­ko­tar­pį ga­li iš­tver­ti be mais­to. Svar­bu, kad tu­rė­tų van­dens“, – pa­sa­ko­jo vy­res­nio­ ji her­pe­to­lo­gė Al­ma Pi­kū­nie­nė. Kuo min­ta gy­va­tės? „Mes jas še­ria­me kas sa­vai­tę. Kiek­vie­ną pir­ma­die­nį. Kiek­vie­nai gy­va­ tei ten­ka, pa­vyz­džiui, po ne­di­de­lę pe­lę. Kai ku­rios jų yra gur­ ma­nės, la­bai mėgs­ta kiau­ši­nius“, – sa­kė A.Pi­kū­nie­nė. Jur­gi­tos Ša­kie­nės ir And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus fo­to­re­por­ta­žas

Vai­kai iš globos namų mokyklose negauna pietų V

Komentaras Li­na Bur­bai­tė

SADM Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­r iaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja

„O jei­gu vai­kų sva­jo­nė – 1 ga­li­my­bė pa­val­gy­ti ne­ mo­ka­mus pie­tus mo­kyk­lo­je? Jau

po­rą mė­ne­sių ban­dau už­tik­rin­ti vai­kams mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­je, ta­ čiau ma­no pa­stan­gos be­vai­sės“, – ne­pa­bi­jo­jo vie­šai ieš­ko­ti pa­gal­bos mo­kyk­los dar­buo­to­ja. Nors ji iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) ga­vo at­sa­ky­mą, kad dėl šios pro­ble­mos bus kreip­ta­si į vai­kų glo­bos na­mus ir sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau si­tua­ci­ja ne­ pa­si­kei­tė. Sriu­bos įpi­la vi­rė­jos

Dai­na­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los vie­ nam moks­lei­viui, gy­ve­nan­čiam vai­kų na­muo­se, pie­tus mo­kyk­lo­ je iš­per­ka jo glo­bė­ja, o li­ku­sie­ji be­ veik de­šimt glo­bos na­mų auk­lė­ti­ nių ga­li ti­kė­tis ne­bent du­be­nė­lio sriu­bos, ku­rios iš ge­ros šir­dies įpi­ la mo­kyk­los val­gyk­lo­je šei­mi­nin­ kau­jan­čios vi­rė­jos. J.Pu­ke­lie­nės ži­nio­mis, pa­na­ši si­ tua­ci­ja – ir ki­to­se mies­to mo­kyk­lo­ se, ku­rio­se mo­ko­si vai­kai iš glo­bos na­mų. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­ žiū­ros spe­cia­lis­tė krei­pė­si į SADM ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jas, Kau­no mies­to vi­suo­me­nės svei­ka­ tos cent­rą, at­kreip­da­ma dė­me­sį, kad tei­sės ak­tuo­se nu­ro­dy­ta: vai­ kai tu­ri bū­ti mai­ti­na­mi ne re­čiau kaip kas 3,5–4 val. Mo­kyk­lo­je dir­ban­ti svei­ka­tos spe­cia­lis­tė pa­tei­kia ne­ri­mo ke­ lian­čių fak­tų: au­gan­tie­ji glo­bos na­ muo­se pus­ry­čiau­ja (jei su­spė­ja) iki pu­sės aš­tuo­nių ry­to, o šil­tą mais­tą val­go tik grį­žę iš mo­kyk­los, tai yra apie 14 val. Tai­gi tarp mai­ti­ni­mų su­si­da­ro še­šios va­lan­dos. Pa­sak J.Pu­ke­lie­nės, vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­niams pa­mo­kos kar­tais bai­gia­si pu­sę ke­tu­rių, tad jie dar il­ giau bū­na ne­val­gę. Prieš­pie­čiai – tik teo­ri­ja

Pa­ti­ki­nus, kad ne­bus skel­bia­mas nei var­das, nei pa­var­dė, pa­si­kal­ bė­ti su­ti­ko glo­bos įstai­go­je au­gan­ tis moks­lei­vis. „Pus­ry­čius gau­nu glo­bos na­ muo­se, mo­kyk­lo­je kol kas nie­ko ne­val­gau. Pie­tus val­gau tik grį­žęs į glo­bos na­mus, apie ant­rą va­lan­dą. Prieš­pie­čiams vai­sių at­si­ne­šu la­ bai re­tai. Jų ma­žo­ka. No­rė­čiau val­ gy­ti mo­kyk­lo­je, kaip ir vi­si vai­kai. Dien­pi­ni­gių duo­da, juos iš­lei­džiu vis­kam. Ban­dė­me kal­bė­ti glo­bos na­muo­se dėl mai­ti­ni­mo mo­kyk­ lo­je, bet nie­ko nei­šė­jo“, – į klau­ si­mus trum­pai at­sa­ki­nė­jo ne­leng­vo li­ki­mo pri­spaus­tas paaug­lys.

„„Tai­syk­lės: pa­gal nor­mas vai­kai tu­rė­tų val­gy­ti kas 3,5–4 val. 

Ne šei­mo­se au­gan­čių moks­lei­ vių mi­ty­bos re­ži­mu su­si­rū­pi­nu­sios ir Ti­to Ma­siu­lio jau­ni­mo mo­kyk­los dar­buo­to­jos. Šią įstai­gą lan­ko pen­ki moks­lei­viai iš glo­bos na­mų. Dau­ge­lis ki­tų šios įstai­gos mo­ki­nių yra iš so­ cia­liai rem­ti­nų šei­mų, tad ne­mo­ka­ mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­je jie gau­na.

Vir­gi­ni­ja Nu­tau­tie­nė:

Mums, suau­gu­sie­ siems, ba­na­no ar obuo­lio su ar­ba­ta už­ ten­ka, o vai­kams šil­ tas mais­tas yra ge­ riau. Mo­kyk­los so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Vi­ta­li­ja Mik­li­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad kar­tą krei­pė­si į glo­bos įstai­gų va­ do­vus pra­šy­da­ma įdė­ti glo­bo­ti­ niams bent prieš­pie­čius, nes jau apie 12–13 val. vai­kai bū­na išal­kę. Nors val­gyk­lo­je šei­mi­nin­kau­ja pri­ va­ti įstai­ga, mo­kyk­los dar­buo­to­jai pra­šo vi­rė­jų iš­vir­ti dau­giau sriu­ bos, kad ga­lė­tų bent šiek tiek pa­ so­tin­ti glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius. Tos pa­čios mo­kyk­los psi­cho­lo­gė Ma­ri­ja Ast­raus­kie­nė nė­ra ma­čiu­si, kad moks­lei­viai at­si­neš­tų prieš­ pie­čius. „Kar­tais pa­tys mo­ky­to­ jai iš­ver­da ar­ba­tos, pa­vai­ši­na sau­ sai­niais. Ne­ma­nau, kad vaikai tu­ri tiek dien­pi­ni­gių, kad ga­lė­tų kas­ dien nu­si­pirk­ti ban­de­lę“, – pri­dū­ rė mo­kyk­los dar­buo­to­ja.

Di­rek­to­riams mi­ty­ba ne­rū­pi

Moks­lei­vius iš vai­kų na­mų ug­dan­ čių mo­kyk­lų va­do­vams neat­ro­do, kad jiems tu­rė­tų rū­pė­ti šių vai­kų skran­džiai. „Prieš Ka­lė­das ke­lia­ mos to­kios pro­ble­mos dėl mais­to? Glo­bos įstai­gų vai­kų mai­ti­ni­mas – ne ma­no pro­ble­ma“, – tie­siai švie­siai at­sa­kė Dai­na­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los va­do­vas Vy­tau­tas Kve­ de­rai­tis. Alek­sand­ro Stul­gins­kio pa­grin­ di­nės mo­kyk­los, ku­rio­je mo­ko­si dau­giau kaip trys de­šim­tys vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nių, di­rek­to­ rius Vy­tau­tas Du­baus­kas ma­no, kad vai­kai so­tūs, nes mai­ti­na­si už ki­šen­pi­ni­gius. „Be to, kiek ži­nau, mū­sų mo­kyk­ lo­je mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­jan­čios įmo­nės sa­vi­nin­kė, kaip alt­ruis­tė, jiems ne­mo­ka­mai duo­da sriu­bos“, – dės­tė mo­kyk­los va­do­vas.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

pa­ly­gi­no D.Pa­je­die­nė. Jos tei­gi­mu, yra nu­sta­ty­ta, kiek ka­lo­ri­jų per die­ ną tu­ri gau­ti vai­kai, ir duo­ti jiems dau­giau ne­ga­lė­tų. Di­rek­to­rė ža­dė­jo ap­klaus­ti vi­ sus sa­vo glo­bo­ti­nius, ar jie alks­ta, nes iki šiol esą nė vie­nas ne­si­skun­ dė. Jis ne­slė­pė nuo­sta­bos, kad dėl vai­kų mi­ty­bos iš mo­kyk­los jai nie­ kas ne­skam­bi­no. „Jei tik­rai vai­kai ba­dau­ja, pa­ti jiems iš­pirk­siu tuos pie­tus“, – ga­ran­ta­vo mo­te­ris. Ki­ ta ver­tus, ji už­si­mi­nė, kad kai ku­ rie vai­kai neiš­bū­na mo­kyk­lo­je vi­sų pa­mo­kų, grįž­ta na­mo, tai­gi pa­pie­ tau­ja anks­čiau. Pa­sak D.Pa­je­die­nės, anks­čiau glo­bos na­mai iš­pirk­da­vo vai­kams mo­kyk­lo­je po ban­de­lę su ar­ba­ ta. „Per mė­ne­sį per­ves­da­vo­me po 1 800 li­tų, są­skai­tos bai­si­nės. To­dėl nu­spren­dė­me mais­to duo­ti iš glo­ bos na­mų“, – pra­si­ta­rė glo­bos na­ mų di­rek­to­rė.

Pir­me­ny­bė sa­vai vir­tu­vei

Su prie­kaiš­tais, kad vai­kai alks­ta, vai­kų glo­bos na­mų „At­ža­ly­nas“ di­rek­to­rė Da­lia Pa­je­die­nė ne­no­rė­ jo su­tik­ti. Ji aiš­ki­no, kad glo­bo­ti­ niai į mo­kyk­lą esą ne­ša­si prieš­pie­ čius, tai yra ko­kį nors vai­sių, o jei no­ri, ga­li pa­siim­ti ir nuo pus­ry­čių li­ku­sį su­muš­ti­nį. „Išei­da­mi prieš aš­tuo­nias vai­ kai pa­val­go ko­šės, su­muš­ti­nį, iš­ ge­ria ar­ba­tos. Įde­da­me vai­sių, po to šil­tus pie­tus jie val­go grį­žę 13– 14 val. Po to – pa­va­ka­riai, va­ka­rie­ nė ir net nak­ti­pie­čiai. Mū­sų vai­kai per­te­kę mais­to. Ma­no pa­čios duk­ra taip ko­ky­biš­kai ne­si­mai­ti­na, ji grį­ žu­si iš­si­ver­da šal­dy­tų kol­dū­nų“, –

Apk­laus vi­sus glo­bo­ti­nius?

Vai­kų ge­ro­vės cent­ro „Pas­to­gė“ di­ rek­to­rius Ri­čar­das Ku­kaus­kas taip pat ti­ki­no, kad vi­si vai­kai so­tūs. Tiems glo­bo­ti­niams, ku­rie mo­kyk­ lo­je iš­bū­na il­gai, pa­sak jo, yra iš­pirk­ ti pie­tūs, o grį­žę į glo­bos įstai­gą jie val­go pa­va­ka­rius. Jau­nes­ni moks­ lei­viai, ku­riems ma­žiau pa­mo­kų, į mo­kyk­lą ne­ša­si ne­di­de­lį už­kan­dį – sū­re­lį ar sau­sai­nį, o sriu­bą ir ant­rą­jį pa­tie­ka­lą val­go grį­žę į na­mus. „Juk ne­ga­li bū­ti il­ges­nis kaip ke­ tu­rių va­lan­dų tar­pas tarp val­gy­ mų!“ – nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus pri­mi­nė R.Ku­kaus­kas. Pa­sak jo, dien­pi­ni­gius, ku­rie kar­tais sie­kia

als­t y­b i­n ių vai­k ų, vai­k ų ir jau­n i­mo su ne­g a­l ia glo­ bos na­mų auk­lė­t i­n iai, ku­ rie ne­t u­r i ga­l i­my­b ės pie­ tau­t i glo­b os na­muo­s e, pie­t us gau­n a mo­k yk­lo­s e, už ku­r iuos pa­g al pa­teik­ tas są­skai­t as ap­mo­k a glo­b os na­m ai. Taip pat vai­k ai ga­l i mais­t ą pirk­t i pa­ tys, ta­č iau tam vai­k ų glo­b os na­m ai tu­rė­t ų nu­m a­t y­t i spe­c ia­l ias lė­š as, o ne siū­ly­t i vai­k ams pirk­t i mais­to iš jiems as­m e­n i­n ėms reik­m ėms ski­ ria­mų dien­pi­n i­g ių. Šia si­tua­ci­ja jau pa­si­do­mė­ta, ir ži­no­ me, ko­kiuo­se vai­k ų glo­bos na­muo­se ši pro­ble­ma yra. Ga­vo­me in­for­ma­ci­jos, kad pa­tys ma­ žiau­sie­ji grįž­ta iš mo­kyk­los apie 12 val. (mo­kyk­la – gre­ta glo­bos na­mų), tai­g i iš­kart valgo pie­tus. Be to, jiems, kaip ir vy­res­niems, įde­da­ma prieš­pie­čių – vai­sių, sū­re­lių, jo­gur­tų ir pan. Vy­res­niems mo­ki­niams pa­mo­kos bai­ gia­si apie ant­rą, tad pie­tau­ti jie grįž­ta vė­liau, ir klau­si­mas, ar pa­kan­ka, kad iki to lai­ko jie ga­li už­kąs­ti įdė­tais prieš­ pie­čiais, yra gin­čy­ti­nas ir tuo bus do­ mi­ma­si.

apie 50 li­tų per mė­ne­sį, vai­kai ne­ lin­kę iš­leis­ti mais­tui. Žur­na­lis­tų skam­bu­tis nu­ste­bi­no ir Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Vai­kų tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo pa­ va­duo­to­ją Ni­jo­lę Viz­ba­rie­nę. Ji ti­ ki­no, kad dėl mais­to sty­giaus nie­ ka­da ne­si­skun­dė nei pe­da­go­gai, nei glo­bos įstai­gų auk­lė­ti­niai, ku­riuos ji ap­lan­ko ke­lis­kart per me­tus. No­rint iš­siaiš­kin­ti tik­rą­ją pa­dė­ tį, jos nuo­mo­ne, rei­kė­tų at­lik­ti ty­ ri­mą, ap­klaus­ti dau­gu­mą glo­bos įstai­gų vai­kų. Ji ža­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti suin­te­re­suo­tų ša­lių pa­si­ta­ri­mą. Dvie­jų pie­tų – ne per daug

Pa­si­ro­do, įma­no­ma ir ki­to­kia glo­ bo­ja­mų vai­kų mi­ty­ba. Kau­no ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bės Pa­gy­nės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ ja Nu­tau­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad mo­ kyk­lo­je val­go vi­si mo­ki­nu­kai: vie­ni prieš­pie­čius, ki­ti – pie­tus. O grį­žę į na­mus jie vi­si val­go įstai­gos vir­ tu­vė­je pa­ga­min­tus pie­tus. Pa­sak V.Nu­tau­tie­nės, pie­tūs mo­ kyk­lo­je kai­nuo­ja kiek dau­giau nei 4 li­tus, prieš­pie­čiai – dau­giau kaip 2 li­tus per die­ną. „Mums, suau­gu­sie­siems, ba­na­no ar obuo­lio su ar­ba­ta už­ten­ka, o vai­ kams šil­tas mais­tas yra ge­riau. Vai­ kai iš­si­laks­to, grį­žę na­mo dar vie­ nus pie­tus su­val­go. Bend­rau­ju su mo­kyk­los vi­rė­jo­mis, so­cia­li­niais dar­buo­to­jais, klau­siu, ar glo­bo­ti­ niai mais­to neiš­taš­ko. Sa­ko, kad pa­pras­tai vis­ką su­val­go“, – paaiš­ ki­no V.Nu­tau­tie­nė ir ste­bė­jo­si, kad vai­kai ga­lė­tų ap­siei­ti be mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­je.


3

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Ke­li­nin­kai sku­biai pil­do drus­kos at­sar­gas Kau­ne siau­čiant pū­gai, žai­biš­kai iš­tuš­tė­ jo „Kau­no šva­ros“ gat­vėms bars­ty­ti rei­ka­ lin­gos drus­kos at­sar­gos.

Skai­čiai „„Per žie­mos se­zo­ną Kau­no gat­

vė­se iš­bars­to­ma nuo 7 tūkst. iki 10 tūkst. to­nų šla­pios drus­kos mi­ši­ nio. „„Ša­li­gat­viai, įkal­nės, laip­tai, sto­

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„„Jei­gu mies­te pa­sni­gę iki 5 cm, tik

At­ka­sa ša­li­gat­vius, laip­tus

bars­to­ma, jei­gu dau­giau – tu­rė­tų bū­ ti ir bars­to­ma, ir va­lo­ma.

Per 3 pa­ras – 730 to­nų

Per tris pa­sta­rą­sias pa­ras mies­ to gat­ves va­lan­ti ir šla­piu drus­kos mi­ši­niu bars­tan­ti „Kau­no šva­ros“ tech­ni­ka įvei­kė apie 5 tūkst. km. „Nuo šeš­ta­die­nio, kai pra­si­dė­ jo pū­ga, iki ant­ra­die­nio „Kau­no šva­ra“ mies­to gat­vė­se iš­bars­tė 730 to­nų drus­kos“, – at­sklei­dė Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis. Dar prieš pra­s i­d e­d ant žie­ mai bend­ro­vė skel­bė, kad tu­ri 2,5 tūkst. to­nos drus­kos at­sar­gų. Va­ di­na­si, per ke­lias die­nas bu­vo iš­ nau­do­ta maž­daug treč­da­lis tu­rė­ tos drus­kos. „2 tūkst. to­nų drus­kos bu­vo pirk­ta šie­met, 500 to­nų li­ko nuo praė­ju­sių me­tų“, – sa­kė „Kau­no šva­ros“ at­sto­vė spau­dai Ri­ma Apo­ lians­kai­tė Iki praė­ju­sio sa­vait­ga­lio pū­ gos ke­li­nin­kai jau bu­vo pa­nau­do­ję 870 to­nų drus­kos, to­dėl šiuo me­tu drus­kos at­sar­gos iš­se­ko. „Šian­dien yra li­kę apie 900 to­ nų drus­kos, ta­čiau iki penk­ta­die­ nio gau­si­me dar 350 to­nų“, – pa­ sa­ko­jo R.Apo­lians­kai­tė.

Va­kar ke­li­nin­kai džiau­gė­si bai­ gę va­ly­ti pa­grin­di­nes Kau­no gat­ ves, ta­čiau po­piet vėl ėmė snig­ti. Prog­no­zuo­ja­ma, kad snie­gas ne­si­ liaus bent iki ket­vir­ta­die­nio. Tuo me­tu „Kau­no šva­ros“ dar­bi­ nin­kams duo­ta už­duo­tis nuo snie­ go iš­va­duo­ti mies­to gat­ves, vie­šo­ jo trans­por­to sto­te­les, ša­li­gat­vius, laip­tus. „Bend­ro­vė mies­to ša­li­gat­viams va­ly­ti pa­si­tel­kė še­šis trak­to­rius. Pa­gal mū­sų su­si­ta­ri­mą per ant­ra­ die­nį ir atei­nan­čią nak­tį dar­bi­nin­ kai iš snie­go gniauž­tų tu­ri at­lais­ vin­ti pa­grin­di­nių gat­vių pės­čių­jų ta­kus“, – tei­gė Kau­no mies­to sa­ vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­ riaus ve­dė­jas A.Pa­kal­niš­kis. Jo tei­gi­mu, jie pri­va­lės ne tik at­ kas­ti ša­li­gat­vius, bet ir pa­da­ry­ ti priė­ji­mo ta­kus prie pės­čių­jų pe­ rė­jų. Por­ta­lo kau­no­die­na.lt žur­na­lis­ tai, ap­va­žia­vę pa­grin­di­nes mies­ to gat­ves, įsi­ti­ki­no, kad ša­li­gat­viai iš­bren­da­mi, prie au­to­bu­sų sto­te­lių pa­bars­ty­ta smė­lio.

„„Skai­čius: nuo šeš­ta­die­nio „Kau­no šva­ra“ mies­to gat­vė­se iš­bars­tė 730

to­nų drus­kos. 

te­lės bars­to­mos smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu – nuo 600 iki 1 tūkst. to­nų per se­zo­ną.

Po Ka­lė­dų bend­ro­vę pa­sieks dar vie­nas drus­kos kro­vi­nys – at­sar­gos bus pa­pil­dy­tos 1 tūkst. to­nų.

Artūro Morozovo nuotr.

Pri­žiū­ri­mi plo­tai mies­te „„Bend­rai va­lo­mų ir bars­to­mų –

dau­giau nei 3 mln. kv. m.

„„Ini­ci­ja­vo: su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru dir­bant da­bar­ti­niam prem­je­rui

A.But­ke­vi­čiui (kairėje), bu­vo duo­tas star­tas Mar­ve­lės kro­vi­ni­nės prie­plau­kos sta­ty­bos prie­mo­nių pla­nui reng­ti. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Priep­lau­ka Mar­ve­lė­je – ša­lies lo­gis­ti­kos šir­dis Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

„„Nuo­kal­nių – dau­giau nei 250

tūkst. kv. m. „„Til­tų, via­du­kų – apie 115 tūkst. kv. m.

Ne­pa­tirs di­des­nių iš­lai­dų?

Si­nop­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad bai­ gian­tis sa­vai­tei į Lie­tu­vą at­ke­liaus dar di­des­ni šal­čiai. Spė­ja­ma, kad sa­vait­ga­lį spaus 25 laips­nių šal­ tu­kas. Įp­ras­tos gat­vių bars­ty­mo prie­ mo­nės – šla­pios drus­kos mi­ši­nys to­kio­mis oro są­ly­go­mis yra nee­fek­ ty­vus, nes drus­ka neį­vei­kia le­do. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­ dė­jas A.Pa­kal­niš­kis tei­gė, kad jei­ gu rei­kės, Kau­no gat­vės bus bars­ to­mos smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu, ku­ris yra veiks­min­ges­nis, bet bran­ ges­nis. „Smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu bars­ ty­ti gat­ves yra daug bran­giau, ta­ čiau daž­niau­siai, jei­gu spau­džia di­de­lis šal­tu­kas, ne­bū­na jo­kių kri­ tu­lių, to­dėl ti­ki­mės, kad jų ir ne­ bus, tad už­teks tik bars­ty­ti til­tus, įkal­nes ir via­du­kus. Blo­giau­siu at­ ve­ju teks va­ly­ti ir bars­ty­ti vi­sas mies­to gat­ves“, – guo­dė­si A.Pa­ kal­niš­kis. Me­cha­ni­zuo­tas snie­go va­ly­mas ir bars­ty­mas smė­lio bei drus­kos mi­ ši­niu kai­nuo­ja 61,70 li­to (be PVM, už 1 000 kv. m), kai už bars­ty­mą šla­pios drus­kos mi­ši­niu rei­kia mo­ kė­ti ke­tu­ris kar­tus pi­giau – 15 li­tų.

Po po­ros me­tų Kau­ne tu­rė­tų pra­ dė­ti veik­ti Mar­ve­lės kro­vi­ni­nė prie­plau­ka. Iki 500 tūkst. to­nų kro­vi­nių per me­tus priim­sian­ti prie­plau­ka taps vi­daus van­dens ke­lių lo­gis­ti­kos šir­di­mi.

„Kro­vi­ni­nės Mar­ve­lės prie­plau­ kos sta­ty­ba – reikš­min­gas pro­ jek­tas Lie­tu­vai. Ji leis in­teg­ruo­ti van­dens trans­por­tą į bend­rą ša­ lies lo­gis­ti­kos gran­di­nę. Da­lį Klai­ pė­dos uos­to kro­vi­nių bus ga­li­ma ga­ben­ti van­dens ke­liu į ša­lies vi­ dų, iš­kro­vi­mo cent­ru pa­si­ren­kant Kau­ną“, – sa­kė vals­ty­bi­nės įmo­ nės Vi­daus van­de­nų ke­lių di­rek­ ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ tau­tas La­ba­naus­kas. Įgy­ven­di­nus šį ES lė­šo­mis fi­ nan­suo­ja­mą pro­jek­tą, bus pa­sta­ ty­ta 120 m il­gio kran­ti­nė, apie 1 ha plo­to kro­vos aikš­te­lė, vi­daus ir pri­va­žia­vi­mo ke­liai, in­ži­ne­ri­ niai tink­lai. So­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras Jo­ nas Stra­vins­kas, bend­ro­vės „Jost­ ra“ di­rek­to­rius, su ko­le­go­mis pa­ren­gęs ga­li­my­bių stu­di­ją „Ne­ mu­no uos­tų (prie­plau­kų) iš­vys­ ty­mas“, tei­gė, kad pa­sta­čius šią kro­vi­ni­nę prie­plau­ką bus gau­ta įvai­ria­pu­sė nau­da. Jo tei­gi­mu, da­lį kro­vi­nių per­ kė­lus į bar­žas, su­ma­žė­tų au­to­ ma­gist­ra­lės da­lies tarp Kau­no ir

Klai­pė­dos tar­ša. Ini­cia­ty­vą per­ kel­ti kro­vi­nius į van­dens ke­lius ska­ti­na ir ES. Pa­sak J.Stra­vins­ko, pla­nuo­ja­ma, kad Mar­ve­lė­je vie­nu me­tu ga­lės švar­tuo­tis iki 3 bar­žų. „Priep­lau­ka bū­ti­na. Jos ne­ pas­ta­čius, or­ga­ni­zuo­ti kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mą upė­mis iš Kau­no į Klai­pė­dą bū­tų neį­ma­no­ma. Se­ no­ji Kau­no kro­vi­ni­nė prie­plau­ka ne­tin­ka­ma nau­do­ti, tad bar­žoms, ga­lin­čioms ga­ben­ti iki 1 000 to­nų kro­vi­nį, ki­tur at­lik­ti kro­vos dar­ bus Ne­mu­ne ga­li­my­bių nė­ra“, – pa­tvir­ti­no Na­cio­na­li­nės upių trans­por­to plėt­ros aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Jo­nas Ra­gaus­kas. Jis džiau­gė­si, kad prie­plau­kos sta­ty­ba pra­si­dė­jo ir tre­jus me­tus plė­to­ta idė­ja at­gai­vin­ti kro­vi­ni­nę lai­vy­bą Ne­mu­nu tam­pa tik­ro­ve. Šiuo me­tu aso­cia­ci­ja dir­ba su par­tne­riais iš Olan­di­jos bei Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos. Pa­sak aso­ cia­ci­jos va­do­vo, kar­tu bus pro­ jek­tuo­ja­ma spe­cia­liai Ne­mu­nui pri­tai­ky­ta apie 100 met­rų il­gio ir 10 met­rų plo­čio sa­vaei­gė bar­ža, ga­lin­ti vež­ti iki 1000 to­nų bi­rių ar kon­tei­ne­ri­nių kro­vi­nių. Nors vyks­ta dis­ku­si­jos, pla­ nuo­ja­ma, kad Ne­mu­ne ati­da­rius Mar­ve­lės prie­plau­ką iš kar­to ga­ lės bū­ti nau­do­ja­ma 10 to­kių lai­vų. Vie­na bar­ža at­sto­ja 40 vil­ki­kų. Vi­sa šio aso­cia­ci­jos pla­nuo­ja­mo įgy­ven­din­ti kro­vi­nių per­ve­ži­mo Ne­mu­nu pro­jek­to ver­tė sieks iki 100 mln. li­tų.


4

Trečiadienis, gruodžio 19, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Žiemos pradžia: jau antra šal­čio au­ka Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Kaune pir­ma­die­nio va­ka­rą ras­ tas dar vie­nas, įta­ria­ma, nuo šal­ čio mi­ręs vy­ras. Išk­vies­ti me­di­kai jam nie­kuo pa­dė­ti ne­be­ga­lė­jo.

Su­ša­lu­sio kau­nie­čio kū­nas ras­tas apie 22 val. Bal­tų pro­spek­te, prie ne­baig­to sta­ty­ti ir ap­leis­to pa­ sta­to, pa­žy­mė­to 13-uo­ju nu­me­ riu. Kau­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai tei­gė, jog dar neaiš­ku, ar jis mi­rė dėl šal­čio. 52 me­tų G.B. nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­ sios vie­tos ne­tu­rė­jo. „Kons­ta­ta­vę mir­tį iš­kvie­tė­me po­li­ci­ją“, – pa­sa­ko­jo sto­ties pa­ mai­nos vy­res­nio­ji gy­dy­to­ja. Pa­sak Kau­no ap­skri­ties vy­riau­ sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­ vo spau­dai Kęs­tu­čio Kas­ciu­ke­vi­ čiaus, ant la­vo­no išo­ri­nių smur­to žy­mių ne­pas­te­bė­ta. „Mir­ties prie­ žas­tį nu­sta­tys eks­per­tai“, – sa­kė K.Kas­ciu­ke­vi­čius. Pir­mo­ji šal­čio au­ka šią žie­mą Kau­ne už­fik­suo­ta praė­ju­sį sek­ ma­die­nį. Maž­daug 60 me­tų ne­ nus­ta­ty­tos ta­pa­ty­bės vy­ras dar

gy­vas ap­tik­tas ne­to­li Lam­pė­džių, po til­tu. Vis dėl­to me­di­kams jo iš­ gel­bė­ti ne­pa­vy­ko. Kau­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­ja me­di­ci­nai Dan­guo­lė Vaik­šie­nė tei­gė esan­ti su­ne­ri­mu­ si. Praė­ju­sią žie­mą Kau­ne mir­ti­nai su­ša­lo tik vie­nas žmo­gus, o šie­met šal­tis, kaip įta­ria­ma, pa­si­glem­žė jau dvie­jų žmo­nių gy­vy­bę.

Gam­tos ne­pa­kei­ si, bet rei­kia sau­ go­tis pa­tiems. Mir­tys nuo šal­čio daž­niau­siai bū­na su­si­ju­sios su al­ko­ ho­lio var­to­ji­mu. „Gam­tos ne­pa­kei­si, bet rei­ kia sau­go­tis pa­tiems. Mir­tys nuo šal­čio daž­niau­siai bū­na su­si­ju­sios su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu“, – įspė­jo me­di­kė. Iš­gė­ręs žmo­gus ne­jau­čia šal­čio, tad net ir ne­si­sten­gia sau­ go­tis.

Ža­lia­kal­nio tur­ga­ vie­tė­je praė­ju­sią sa­vai­tę rei­dą su­ ren­gė pa­rei­gū­nai. Atsk­leis­tas ne­le­ga­ lus švie­žios kiau­ lie­nos vers­lo vo­ra­ tink­lis. Nus­ta­ty­ta, kad ke­tu­ri kau­nie­ čiai per pu­sant­rų me­tų nu­slė­pė dau­ giau nei 200 tūkst. li­tų mo­kes­čių.

na mė­sos par­da­vė­jų. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Pa­rei­gū­nams įkliu­vo mė­sos par­da­vė­jai Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Užk­liu­vo vie­na bend­ro­vė

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) Kau­no apy­gar­ dos val­dy­ba su Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą dėl šim­ta­tūks­tan­ti­nes pa­ja­ mas už­dir­bu­sių ir į vals­ty­bės biu­ dže­tą dau­giau kaip 200 tūkst. li­tų pri­dė­ti­nės ver­tės ir pel­no mo­kes­ čių ne­su­mo­kė­ju­sių ke­tu­rių še­šė­li­ nio švie­žios mė­sos vers­lo or­ga­ni­ za­to­rių. Su­ma­nus vers­lo mo­de­lis su­ko­si Ža­lia­kal­nio tur­ga­vie­tė­je. Kiau­lie­ nos įve­ži­mu ir rea­li­za­vi­mu­ rū­pi­ no­si kau­nie­čiai. Suk­čia­vi­mu, ap­ gau­lin­ga ap­skai­ta įta­ria­mi mė­sa pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės di­rek­ to­rius, jo­je dir­ban­tys du kont­ro­ lie­riai ir ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jaskont­ro­lie­rius. Mas­ka­vo veik­lą

„„Vie­ta: be­na­mio kū­nas ras­tas ap­leis­ta­me pa­sta­te Ši­lai­niuo­se.

„„At­ku­to: po praė­ju­sios sa­vai­tės kra­tų va­kar tur­ga­vie­tė­je ir vėl bu­vo pil­

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą gau­ta duo­ me­nų, kad did­me­ni­ne pre­ky­ba mė­sa už­sii­man­ti bend­ro­vė pu­sant­ rų me­tų švie­žios mė­sos įsi­gy­da­vo iš Len­ki­jos ir Lie­tu­vos bend­ro­vių be jo­kių ap­skai­tos do­ku­men­tų.

„Švie­žios mė­sos bend­ro­vė įsi­gy­ da­vo net iš ke­lių Len­ki­jos įmo­nių. Rea­li­zuo­da­vo įsi­vež­tą pro­duk­ci­ ją ne tik Kau­ne, bet ir ki­tuo­se Lie­ tu­vos mies­tuo­se“, – sa­kė FNTT Kau­no apy­gar­dos val­dy­bos Nu­ si­kals­ta­mų vei­kų ty­ri­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Ur­bo­nas. Ty­rė­jai jau spė­jo su­skai­čiuo­ti, kad ne ma­žiau kaip 300 to­nų įsi­ vež­tos mė­sos spė­ta rea­li­zuo­ti Ža­ lia­kal­nio tur­ga­vie­tė­je be jo­kių ap­ skai­tos do­ku­men­tų. Jų su­kur­tas vals­ty­bės mul­ki­ni­mo mo­de­lis ne­bu­vo kaž­kuo iš­skir­ti­nis. Išaiš­kin­ti še­šė­li­nę pre­ky­bą vyk­dę įta­ria­mie­ji įvai­riai mas­ka­vo sa­vo nu­si­kals­ta­mą veiką, o pre­kiau­da­ mi mė­sa nau­do­jo­si už­sie­ny­je vei­ kian­čių te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ope­ra­to­ rių pa­slau­go­mis. Trūks­ta 40 to­nų

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą FNTT ty­ rė­jai su Kau­no ap­skri­ties vals­ty­bi­ nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­ to­jais at­li­ko 11 kra­tų. Kra­tos bu­vo vyk­do­mos ne tik įta­ri­mus su­kė­lu­ sio­je bend­ro­vė­je, bet ir ki­to­se švie­ žia mė­sa pre­kiau­jan­čio­se įmo­nė­se. Tik­rin­ti ir as­me­nys, pre­kiau­jan­tys su vers­lo liu­di­ji­mais.

Ki­tą die­ną po at­lik­tų kra­tų Ža­ lia­kal­nio tur­ga­vie­tė­je vei­kė vos vie­nas ki­tas pre­kys­ta­lis, ku­ria­me bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti švie­žios kiau­lie­nos. Pa­gal tai bu­vo ga­li­ma spė­ti, kad ne­le­ga­liai mė­są įvež­da­ vę vers­li­nin­kai tu­rė­jo kur ra­miai rea­li­zuo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją.

Per kra­tas pas įta­ria­muo­sius ras­tos di­de­lės pi­ ni­gų su­mos. Per kra­tas pas įta­ria­muo­sius ras­ tos di­de­lės pi­ni­gų su­mos, bend­ ro­vė­je nu­sta­ty­tas 40 to­nų švie­ žios mė­sos trū­ku­mas. Fi­nan­siš­kai tai su­da­ro be­veik ket­vir­tį mi­li­jo­ no li­tų. Ne­le­ga­lią pre­ky­bą or­ga­ni­za­vę pre­kiau­to­jai bu­vo su­lai­ky­ti, vė­liau jiems skir­tos kar­do­mo­sios prie­ mo­nės – ra­šy­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai neiš­vyk­ti. Sie­kiant už­tik­rin­ti ci­ vi­li­nį ieš­ki­nį, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mu ras­toms pi­ni­gi­nėms lė­šos ir įta­ ria­mų­jų tur­tui pa­skir­tas lai­ki­nas nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mas.

Senamiestyje su­maiš­tį kė­lė din­gu­si elekt­ra Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Vakar ryte aprimus pū­gai, mies­ tie­čių bė­dos ne­si­bai­gė. Ant­ra­die­ nio ry­tą tūks­tan­čiai Se­na­mies­čio gy­ven­to­jų ke­lioms va­lan­doms bu­ vo li­kę be elekt­ros.

Ry­te Se­na­mies­ty­je ne­vei­kė ir gat­ vių ap­švie­ti­mas, švie­so­fo­rai, tam­ so­je sken­dė­jo ir na­mai. „Ant­ra­die­nį, apie 7 val., „Šil­ko“ trans­for­ma­to­rių pa­sto­tė­je įvy­ko ge­di­mas, dėl ku­rio su­tri­ko elekt­ ros ener­gi­jos tie­ki­mas da­ly­je skirs­ to­mo­jo tink­lo“, – tei­gė bend­ro­vės „Les­to“ at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­ me­ne Er­nes­tas Nap­rys. Jo tei­gi­mu, be elekt­ros bu­vo li­kę maž­daug 4 tūkst. var­to­to­jų. „Les­to“ dar­buo­to­jai ge­di­mus

ope­ra­ty­viai su­tvar­kė. Per pir­mą­ ją va­lan­dą elekt­ros tie­ki­mas bu­vo at­kur­tas di­džia­jai da­liai var­to­to­jų, o 9 val. elekt­rą jau tu­rė­jo vi­si Se­ na­mies­čio gy­ven­to­jai“, – už­tik­ri­ no E.Nap­rys. Kau­ne elekt­ra pa­sta­ro­sio­mis die­ no­mis dings­ta ne pir­mą kar­tą. Šeš­ ta­die­nį da­lis Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ no pu­sant­ros va­lan­dos bu­vo li­kęs be elekt­ros. Va­kar su tam­sa te­ko tai­ky­tis Vi­ li­jam­po­lės gy­ven­to­jams. Ma­ža to, čia su­tri­ko švie­so­fo­rų dar­bas. „Vai­ruo­to­jams te­ko iš­ban­dy­mas, nes dėl elekt­ros tie­ki­mo su­tri­ki­mų lai­ki­nai ne­vei­kė nė vie­nas švie­ so­fo­ras Jur­bar­ko gat­vė­je ir Rau­ dond­va­rio plen­te“, – sa­kė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­ dė­jas Pau­lius Ke­ras.

„„Ne­pa­to­gu­mai: dėl din­gu­sios elekt­ros iš­si­jun­gė švie­so­fo­rai, to­dėl ry­te su­si­da­rė au­to­mo­bi­lių spūs­tys. 

Tomo Raginos nuotr.


5

Trečiadienis, gruodžio 19, 2012

Interviu

Kau­no ra­jo­nas – jau­nas ir gy­vy­bin­gas Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas, ap­žvelg­da­mas šiuos me­tus, pa­si­džiau­gė, kad ra­jo­ne ge­rė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, dau­ gė­ja jau­nų žmo­nių, plė­to­jamas vers­las, o eks­per­tai ant­rus me­tus iš ei­lės Kau­no ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bę ver­ti­na kaip vie­ną ge­ riau­sių ša­ly­je. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

– Kaip api­bū­din­tu­mė­te šiuos me­tus? – Tai bu­vo bend­ra­d ar­b ia­v i­m o, par­tne­rys­čių, įsi­pa­rei­go­ji­mų me­ tai. Pa­si­ra­šė­me su­tar­tis su Gru­ zi­j os Go­r io ir Ita­l i­j os Ma­r i­n eo mies­tais. Bend­ra­dar­biau­ja­me su Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos in­ži­ne­ ri­jos ko­le­gi­ja, Žur­na­lis­tų są­jun­ ga, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ ja. Pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ ver­si­te­tu. – Ką jos duo­da ra­jo­no gy­ven­ to­jams? – Gims­ta daug gra­žių pro­jek­tų. Pa­v yz­d žiui, šie­m et su Lie­t u­vos krep­š i­n io fe­d e­ra­c i­ja pa­ren­g ė­m e uni­ka­lų pro­jek­tą „Krep­ši­nio die­ na ma­no mo­kyk­lo­je“. Taip pat su­ ren­gė­me se­nų­jų kry­žių at­sta­ty­mo ir nau­jų krep­ši­nio sto­vų pa­sta­ty­ mo ak­ci­ją. Pla­nuo­ja­me įgy­ven­din­ ti ki­tas ini­cia­ty­vas, vie­na jų ga­lės bū­ti 3 x 3 krep­ši­nio čem­pio­na­tas. – Kau­no ra­jo­no pa­si­di­džia­vi­ mas – Gar­lia­vos spor­to cent­ ras. O kokia si­tua­ci­ja ki­to­se se­niū­ni­jo­se? Ar žmo­nės tu­ri kur spor­tuo­ti? – Džiau­giuo­si, kad po dau­ge­lio me­tų ma­siš­kai at­nau­ji­na­mi sta­ dio­nai, spor­to aikš­ty­nai Ka­čer­gi­ nė­je, Vil­ki­jo­je, Če­kiš­kė­je, Kar­mė­ la­vo­je, Gar­lia­vo­je, Do­mei­ka­vo­je, Bat­nia­vo­je, Za­pyš­ky­je. Pa­si­ra­šė­me su­tar­tį su vers­li­nin­ kais: bend­ro­vė, sta­ty­sian­ti pre­ky­ bos cent­rą Rau­dond­va­ry­je, įrengs ir spor­to aikš­tę. Ra­j o­n as gar­s ė­ja ir gra­ž io­m is spor­to per­ga­lė­mis: mo­te­rų krep­ ši­n io ko­m an­d a „Hopt­rans -Si­ re­nos“ žai­džia Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­je, o mo­te­rų ran­ki­ nio ko­man­da „HC-Gar­lia­va“ ta­ po Lie­tu­vos čem­pio­nė­mis. – Šal­tuo­ju me­tu lai­ku vi­siems rū­pi ši­lu­mos ūkio rei­ka­lai. Ką ra­jo­no val­džia pa­da­rė ko­vo­da­ ma su di­de­lė­mis są­skai­to­mis? – Šie­met Gar­lia­vos jė­gai­nė­je pra­ dė­jo veik­ti bio­ku­ro ka­ti­las. Jo ši­lu­ ma tie­kia­ma Gar­lia­vos ir net Jur­ bar­ko ra­jo­no gy­ven­to­jams. Van­džio­ga­lo­je taip pat pla­nuo­ ja­ma pa­sta­ty­ti bio­ku­ro ka­ti­li­nę. Ji ne tik bus eko­no­miš­ka, bet ir eko­ lo­giš­ka – šilt­na­mio efek­tą su­ke­ lian­čių du­jų kie­kis su­ma­žė­tų 158 to­nomis per me­tus. Vil­ki­jo­je ša­lia vie­no se­niau­sių dau­gia­bu­čių Tul­pių gat­vė­je pa­sta­ ty­tas bio­ku­ro ka­ti­las, ku­ris pa­kei­ tė ne­sau­gią ir nee­ko­no­miš­ką ka­ ti­li­nę. Ke­tu­riuo­se dau­gia­bu­čiuo­se ši­lu­ma pa­sie­kia 101 bu­tą.

Eže­rė­ly­je bend­ro­vė „Klas­mannDeil­mann“ ke­ti­na sta­ty­ti dur­pė­mis kū­re­na­mą jė­gai­nę. – Ra­jo­no gy­ven­to­jams la­bai svar­bu pa­to­giai pa­siek­ti na­ mus. Kaip už­tik­ri­na­mas su­si­ sie­ki­mas kai­mų, mies­te­lių gy­ ven­to­jams? – Tu­ri­me 26 vi­suo­me­nei bū­ti­nus marš­ru­tus. Jais rie­da „Kaut­ros“, „Uma trans“ „Me­ru­los“, „An­ti­ ri­jaus“ au­to­bu­sai. No­rė­da­mi iš­ lai­ky­ti ne­pel­nin­gus, bet žmo­nėms rei­ka­lin­gus marš­ru­tus ir ne­di­din­ ti bi­lie­tų kai­nų, ski­ria­me dau­giau lė­šų do­ta­ci­joms – jos pa­di­dė­jo nuo 3,5 iki 5 mln. li­tų per me­tus. Ve­žė­ jai už su­tau­py­tas lė­šas per­ka nau­ jas transporto priemones, pa­vyz­ džiui, pa­si­ro­dė pir­mie­ji de­šimt „Kaut­ros“ au­to­bu­sų su Kau­no ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bės at­ri­bu­ti­ka. Džiu­ gu, kad jie eko­no­miš­ki ir pri­tai­ky­ti neį­ga­lie­siems, pa­gy­ve­nu­siems žmo­ nėms. Ve­žė­jai sa­vo lė­šo­mis fi­nan­sa­ vo ke­tu­rių ke­lei­vių lau­ki­mo pa­vil­jo­ nų įren­gi­mą Gar­lia­vo­je, Bab­tuo­se, Do­mei­ka­vo­je, Ger­vė­nu­py­je. – O kaip spren­džia­te ko­mu­na­ li­nes pro­ble­mas? – Spar­čiai vyk­do­mi van­dent­var­kos dar­bai. Jie pra­dė­ti Kar­mė­la­vo­je, Ra­mu­čiuo­se ir Ka­čer­gi­nė­je, de­ri­na­ mas Za­pyš­kio van­dent­var­kos pro­ jek­tas. Įreng­tas grę­ži­nys ir pa­klo­ti van­den­tie­kio tink­lai Pa­tal­mu­šė­ly­ je. Gar­lia­vo­je vykdydami van­dent­ var­kos pro­jek­tus bend­ra­dar­biau­ja­ me su vers­li­nin­kais. Pa­kau­nės gy­ven­vie­tė­se taip pat kei­čia­me ži­bin­tus. Gi­rio­ny­se, Rin­ gau­duo­se švie­čia nau­ji LED švies­ tu­vai. Jie leis su­tau­py­ti dau­giau lė­šų. Nau­ji švies­tu­vai bus įreng­ti ir Rau­dond­va­ry­je, Pi­lies bei Di­džio­jo­ je gat­vė­se. – Daug kur Lie­tu­vo­je už­da­ro­ mos mo­kyk­los. Ko­kia si­tua­ci­ ja Kau­no ra­jo­ne? – Mes ne­puo­lė­me ak­lai vyk­dy­ti iš vir­šaus nu­leis­tos re­for­mos. Nusp­ ren­dė­me iš­sau­go­ti mo­kyk­las ir ato­kio­se vie­to­vė­se. Nors mo­ki­nių skai­čius ma­žė­jo, ta­čiau sten­gė­ mės iš­sau­go­ti mo­ky­to­jų dar­bo vie­ tas. Daug dė­me­sio ski­ria­me ir iki­ mo­kyk­li­niam ug­dy­mui. Ati­da­ry­tos 9 nau­jos gru­pės, per­nai – 10. Į jas priim­ta 200 ma­žų­jų ra­jo­no gy­ven­ to­jų. Tai pa­dės ma­žin­ti ei­les į vai­ kų dar­že­lius. Daug dė­me­sio ski­ria­me dau­gia­ funk­ciams cent­rams. Ka­čer­gi­nė­je įkur­si­me pir­mą ti­pi­nį to­kį cent­rą. Ja­me bus or­ga­ni­zuo­ja­mas iki­mo­ kyk­li­nis, prieš­mo­kyk­li­nis, pra­di­nis, ne­for­ma­lus vai­kų ug­dy­mas, me­ni­nis bend­ruo­me­nės ug­dy­mas, kul­tū­ri­nė veik­la. Rin­gau­duo­se dau­gia­funk­cis cent­ras yra la­biau kū­ry­bi­nis. Pa­na­

„„Re­zul­ta­tai: V.Ma­kū­nas džiau­gė­si, kad Kau­no ra­jo­nas tam­pa vis pa­trauk­les­nis jau­niems ir ener­gin­giems

žmo­nėms. 

šius cent­rus nu­ma­tė­me įreng­ti Už­ lie­džiuo­se, Liu­čiū­nuo­se. – Ka­da bus baig­ta Rau­dond­va­ rio dva­ro re­konst­ruk­ci­ja? – Jau pa­da­ry­ta daug dar­bų. Juos pui­kiai įver­ti­no ir ne­se­niai dva­ re su­si­ti­kę trys Bal­ti­jos ša­lių pre­ zi­den­tai. Šis an­samb­lis yra ra­jo­no vi­zi­ti­nė kor­te­lė. Čia vyks Kau­no fil­har­mo­ni­jos, Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro, Kau­no na­cio­na­li­nio dra­ mos teat­ro or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­ gi­niai. Di­de­lio at­gar­sio su­­lau­kė tarp­tau­ti­nis „Že­mės me­no“ fes­ ti­va­lis. Svar­bu, kad at­gi­męs dva­ ras tar­nau­tų vie­tos bend­ruo­me­nei, pa­dė­tų jai su­si­telk­ti ir tu­ri­nin­gai leis­ti lais­va­lai­kį.

Net 22 pro­c. gy­ ven­to­jų yra iki 29 me­tų am­žiaus. Tai­gi esa­me ne su­ sta­ba­rė­ju­si, o jau­ na, gy­vy­bin­ga sa­ vi­val­dy­bė. Vi­si dva­ro pa­sta­tų at­nau­ji­ni­mo dar­bai bus už­baig­ti iki ki­tų me­tų lie­pos. Ti­ki­mės, kad, Lie­tu­vai pir­ mi­nin­kau­jant ES, Rau­dond­va­ris vėl pa­si­tar­naus tarp­tau­ti­niams ren­gi­ niams. Kul­tū­ros ren­gi­nių ne­trūks­ta ir ki­ to­se ra­jo­no vie­to­se. Ku­lau­tu­va se­ niai gar­sė­ja bar­dų fes­ti­va­liu „Aka­ ci­jų alė­ja“. Nau­jo­je Ku­lau­tu­vos am­fi­teat­ro sce­no­je vy­ko 26-oji Kau­ no ra­jo­no dai­nų ir šo­kių šven­tė. 25 se­niū­ni­jas su­vie­ni­ja „Ru­dens sam­ba­riai“ – žem­dir­bių šven­tė. Džiau­gia­mės, kad Do­mei­ka­ vos gim­na­zi­jos vai­kų folk­lo­ro an­ samb­lis „Ser­ben­tė­lė“, va­do­vau­ja­ mas Dai­vos Bra­daus­kie­nės, šie­met ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

– Kau­no ra­jo­nas tu­ri daug gra­ žių vie­tų. Ko­kius tu­riz­mo pro­ jek­tus ke­ti­na­te įgy­ven­din­ti? – Kau­no ra­jo­ne įjun­gė­me ža­lią švie­są dvi­ra­čių ta­kų plėt­rai. Sau­sį bu­vo­me pir­mo­ji ša­lies sa­vi­val­dy­ bė, pa­tvir­ti­nu­si dvi­ra­čių marš­ru­ tų sche­mą. Jo­je yra 331 km tra­sos. Nu­ma­to­ma ties­ti ta­kus per Ka­čer­ gi­nę iki Za­pyš­kio. Šios tra­sos inf­ rast­ruk­tū­rą, sta­ti­nius, poil­sia­vie­ tes pro­jek­tuo­ja ar­chi­tek­tas Gin­ta­ras Pri­koc­kis. Tra­sa taip pat driek­sis nuo Ku­lau­tu­vos iki Lam­pė­džių. Be to, pla­nuo­ja­me įreng­ti kel­tą per upę iš Za­pyš­kio į Ku­lau­tu­vos pa­plū­di­ mį. Taip bus su­for­muo­tas pa­trauk­ lus tu­riz­mo žie­das. Jau gau­siai lan­ko­mas ir mi­nė­ tas Rau­dond­va­rio dva­ras. Ten per­ si­kė­lė mū­sų Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras, atei­ty­je jis tu­rė­tų išaug­ ti į Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą. – O ko­kie rū­pes­čiai la­biau­siai sle­gia ra­jo­ną? – Te­bė­ra daug žvyr­ke­lių. De­da­me daug pa­stan­gų, kad dau­gė­tų as­fal­ tuo­tų ke­lių. Bet šią pro­ble­mą tu­ri­me spręs­ti su Vy­riau­sy­be. Smar­kiai nu­vy­lė ne­nuo­sek­li Su­ si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­ka. Prieš ke­le­rius me­tus bu­vo pa­tvir­ tin­ta oro uos­tų plėt­ros stra­te­gi­ja. Jo­je Kau­no oro uos­tas tu­rė­jo tap­ti pi­gių skry­džių cent­ru. Šią po­li­ti­ką rė­mė ir sa­vi­val­dy­bė, spar­čiai au­go ke­lei­vių skai­čius. Tuo me­tu sos­ti­ nė­je po „Fly­LAL“ bank­ro­to ke­lei­vių vis ma­žė­jo. De­ja, ne­ti­kė­tai pa­si­kei­tė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja. Į Vil­niaus oro uos­tą im­ta vi­lio­ti pi­ gių skry­džių bend­ro­ves. Tai pa­ska­ ti­no di­de­lę da­lį skry­džių ten per­kel­ti ir Kau­ne pa­grin­di­nę ba­zę įstei­gu­ sią avia­kom­pa­ni­ją „Rya­nair“. To­ kia ne­nuo­sek­li po­li­ti­ka da­ro di­de­lę ža­lą vi­sam Kau­no re­gio­nui. Vi­lia­mės, kad nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė su­grįš prie anks­tes­nių įsi­pa­rei­go­ji­ mų, įžvelgs di­de­lių ga­li­my­bių šio­je

5

mln. litų

per metus rajono savivaldybė skiria transporto dotacijoms, kad nedingtų žmonėms reikalingi maršrutai ir nebrangtų bilietai. vie­to­je, kur ša­lia oro uos­to yra Kau­ no lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, ža­da­ ma sta­ty­ti di­džiau­sią Bal­ti­jos ša­ly­ se vie­šą­jį lo­gis­ti­kos cent­rą. – Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas, ver­tin­da­mas įvai­rias sri­tis mies­tų ir ne mies­tų gru­ pių sa­vi­val­dy­bė­se, ant­rus me­ tus iš ei­lės Kau­no ra­jo­nui ski­ ria aukš­tą in­dek­są: tarp 53 ne mies­to sa­vi­val­dy­bių Kau­no ra­ jo­nas užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Kas nu­lė­mė to­kią sėk­mę? – Tai ne tik sa­vi­val­dy­bės, bet ir vi­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų, įmo­nių va­do­vų, dar­buo­to­jų nuo­pel­nas. Sten­gia­mės su­da­ry­ti pa­lan­kias są­ly­gas vers­lui. Esa­me pa­tvir­ti­nę ma­žiau­sius fik­ suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čius dir­ban­ tie­siems su vers­lo liu­di­ji­mais. Kau­no ra­jo­ne gy­ve­na daug ga­ baus ir ener­gin­go jau­ni­mo. Net 22 pro­c. gy­ven­to­jų yra iki 29 me­tų am­ žiaus. Tai­gi esa­me ne su­sta­ba­rė­ju­si, o jau­na, gy­vy­bin­ga sa­vi­val­dy­bė. Kas dve­ji me­tai Kau­no tech­no­ lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu at­lie­ka so­cio­lo­gi­nes ap­ klau­sas. Jos pa­de­da su­ži­no­ti ak­tua­ liau­sius gy­ven­to­jų po­rei­kius ir lū­ kes­čius. Sup­ran­ta­ma, kad ne vis­ką įma­no­ma iš­kart įgy­ven­din­ti, ta­ čiau ge­rų re­zul­ta­tų ga­li­ma pa­siek­ ti tik ži­nant si­tua­ci­ją, kruopš­čiai ir nuo­sek­liai dir­bant.


6

Trečiadienis, Gruodžio 19, 2012

nuomonės

Pa­ro­dy­ki­me sa­vo mei­lę

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ry­tis Gurkš­nys Kunigas

Paau­gin­ta al­ga – pa­na­cė­ja?

Stasys Gudavičius

K

o ge­ro 850 li­tų dy­džio mi­ni­ma­lus mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas (MMA) ne­ bea­ti­tin­ka tų eko­no­mi­nių-so­cia­li­ nių rea­li­jų, ku­rio­se da­bar gy­ve­na Lie­tu­va. Pri­min­si­me, kad MMA ne­bu­vo lie­čia­ mas be­ne ket­ve­rius me­tus. Val­džia tik nuo­lat kar­to­jo (ne)ma­giš­ką žo­dį „kri­zė“, ku­riuo ga­li­ma bu­vo pri­deng­ti bet ko­kį dir­žų ver­ži­mą, bet ko­kį iš­lai­dų kar­py­mą ir dras­tiš­ką lė­šų, tai­gi, ir ski­ria­ mų al­goms, tau­py­mą. Tik šie­met lie­pą per su­kąs­tus dan­tis cent­ro de­ ši­nės Vy­riau­sy­bė su­ti­ko MMA sim­bo­liš­kai kils­ te­lė­ti 50 li­tų – nuo 800 iki 850-ies. Jei­gu su­ta­ria­me, kad tas nau­ja­sis mi­ni­ma­lios al­gos dy­dis vis vien ne­bea­ti­tin­ka rea­li­jų, ma­ tyt, aki­vaiz­du, kad jis vėl tu­ri bū­ti kaž­kiek pa­ kel­tas. Pats svar­biau­sias klau­si­mas – kiek? Iki ko­kios ri­bos ga­lė­tų ir tu­rė­tų bū­ti ke­lia­mas MMA, kad jis ir ati­tik­tų dir­ban­čių žmo­nių lū­kes­čius, ir ne­ tap­tų sun­kia fi­nan­si­ne naš­ta ir vers­li­nin­kams, ir vals­ty­bei? Nau­jo­ji val­džia, kaip ži­nia, pa­si­ry­žu­si nuo Nau­ jų­jų me­tų nu­sta­ty­ti 1 000 li­tų MMA. Tai ga­na di­ de­lis šuo­lis, ku­rį, be­je, pa­svei­ki­no ir eko­no­mi­ ką tik­rai ge­rai iš­ma­nan­ti Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­ baus­kai­tė.

Tad ar tik­rai pro­tin­ga da­bar net iki 1 000 li­tų di­din­ti MMA? Vis dėl­to vers­lo bend­ri­ja ne­ri­mau­ja. Yra ne­ma­ žai krai­pan­čių­jų gal­vas dėl to­kio Vy­riau­sy­bės dos­nu­mo. Bent treč­da­liui vers­lo įmo­nių toks MMA pa­di­di­ni­mas pri­lyg­tų pei­liui po kak­lu. O ir vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams teks pa­si­pur­ty­ti kaip tiems auk­si­niams avi­nė­ liams – MMA pa­di­di­ni­mas jiems kai­nuos apie po­rą šim­tų mi­li­jo­nų li­tų. Ar to­kios lais­vos lė­šos biu­dže­tuo­se tik­rai eg­zis­tuo­ja? Yra ir ki­tų nuo­gąs­ta­vi­mų. Pa­vyz­džiui, kad vers­ li­nin­kai ims „šmug­lia­vo­ti“, tai yra tie­siog ap­gau­ di­nė­ti vals­ty­bę – dek­la­ruo­ti, kad žmo­nės dir­ba ma­žiau ir gau­na ma­žes­nes al­gas, bet iš tik­rų­ jų yra pri­ver­čia­mi dar­buo­tis tas pa­čias 8 va­ lan­das. Ne­kal­bant apie tai, kad vi­sai ne­men­ka da­lis al­gų ga­li nu­ke­liau­ti į juo­dų­jų ka­sų vo­ke­lius. Jų kie­kis ir taip ne­men­kas, o toks po­pu­lis­ti­nis MMA pa­kė­li­mas ga­li dar pa­gau­sin­ti. Tad, ar tik­rai pro­tin­ga da­bar net iki 1 000 li­tų di­din­ti MMA? Gal ver­tė­tų pir­miau­sia ap­si­ri­bo­ ti at­sar­ges­niais spren­di­mais – iki ko­kių 900 ar 950 li­tų? O po ko­kio pus­me­čio ir apie 1 000 li­tų ri­bos įvei­ki­mą jau bus ga­li­ma gal­vo­ti? informacija:

302 250

P

as­te­bė­jau, kad žmo­nės kei­čia­si ir to­bu­lė­ja tuo­ met, kai ki­ti jiems dė­ko­ ja, juos ver­ti­na, jiems ta­ ria drą­si­na­mus žo­džius. Ty­ri­mai by­lo­ja, kad įmo­nė­se apie 50 pro­c. dar­buo­to­jų ne­si­jau­čia ver­ti­na­mi ir rei­ka­lin­gi. Apie 80 pro­c. jų nie­ka­da ne­gir­ dė­jo pa­dė­kos žo­džių už tai, ką jie da­ro. Jei dė­ko­ja­te pa­da­vė­jai, ga­li­ te bū­ti vie­nin­te­lis žmo­gus, sė­jan­ tis ge­ru­mą jos gy­ve­ni­me. Jei dė­ ko­ja­te po­li­ci­nin­kui, ku­ris tvar­ko eis­mą spūs­ty­je, sė­ja­te ge­ru­mą ir pa­drą­si­ni­mą jo sun­kio­je tar­nys­ tė­je. Mei­lės žo­džiai tu­ri stip­rią kei­čian­čią ir gy­do­mąją ga­lią. Pa­sa­ky­si­te: „Ry­ti, aš mo­ku at­ly­gi­ni­mą sa­vo dar­buo­to­jams, ko­dėl dar tu­riu dė­ko­ti? Aš mo­ ku mo­kes­čius, ko­dėl tu­riu dė­ ko­ti po­li­ci­nin­kui, pa­lai­kan­čiam tvar­ką?“ Tu­ri­me dė­ko­ti, nes tik­rai žmo­gus dir­ba ge­riau, kai jis jau­čia­si įver­tin­tas, pa­gerb­ tas, pa­drą­sin­tas. Tik­rai dar­buo­ to­jai ge­riau dir­ba, kai ži­no, kad va­do­vas jais rū­pi­na­si. Jei ir ne­ ma­to­me ki­tų as­me­nų tei­gia­mų po­ky­čių, kai juos pa­drą­si­na­me, ži­no­ki­me, kad sė­ja­me ge­ru­mą ki­tų gy­ve­ni­muo­se. Kai ski­ria­me dė­me­sio ir lai­ko ki­tam, mes pa­ ro­do­me sa­vo mei­lę žmo­gui. Ke­li žo­džiai ga­li pa­da­ry­ti di­de­lę įta­ ką žmo­gaus gy­ve­ni­me. Ne­se­niai skai­čiau apie vie­ną jau­ną vy­rą, ku­ris tu­rė­jo Dau­no sind­ro­mą. Bū­da­mas aš­tuo­nio­ li­kos me­tų, Kar­las dir­bo di­de­lė­ je mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­je. Jo dar­bas bu­vo pa­dė­ti pir­kė­jams prie ka­sos grei­čiau su­si­dė­ti pir­ ki­nius į mai­še­lius. Prie kiek­vie­ nos ka­sos bu­vo to­kių dar­buo­ to­jų – daž­niau­siai gim­na­zi­jos mo­ki­nių. Kar­las su­ma­nė paį­vai­ rin­ti sa­vo dar­bą. Kiek­vie­ną va­ ka­rą jis kom­piu­te­ry­je su­ras­da­vo die­nos min­tį – pa­drą­si­nan­čią ci­ ta­tą. Ją nu­ko­pi­juo­da­vo ke­lis kar­ tus, at­spaus­din­da­vo ir su­kar­py­ da­vo la­pus į ke­lias juos­te­les. Kas­dien jis pa­si­ga­min­da­vo apie 500 to­kių juos­te­lių ir lai­ky­da­vo jas sa­vo dar­bo vie­to­je. Kiek­vie­ nam pir­kė­jui jis įdė­da­vo tą juos­ te­lę į krep­šį ir sa­ky­da­vo: „Įdė­jau jums die­nos min­tį. Ti­kiuo­si, kad ji pa­dės jums džiaug­tis šia die­ na.“ Jau po sa­vai­tės ei­lė prie Kar­lo ka­sos bu­vo pen­kis kar­tus il­ges­nė ne­gu ki­tos. Kiek­vie­nas no­rė­jo gau­ti Kar­lo die­nos min­ tį. Tai pa­ste­bė­jęs par­duo­tu­vės va­dy­bi­nin­kas skel­bė per gar­sia­ kal­bį, kad ki­tos ka­sos ir­gi dir­ba ir lauk­ti ten teks trum­piau. Ta­

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

čiau nie­kas ne­ju­dė­jo iš tos ei­lės ir sa­kė: „Mes no­ri­me gau­ti Kar­ lo die­nos min­tį.“ Ne­ga­lią tu­rin­ tis žmo­gus ne­sė­dė­jo na­muo­se ir ne­si­skun­dė sa­vo sun­kiu gy­ve­ni­ mu. Jis ne­sa­kė: „Aš esu neį­ga­lu­ sis. Ki­ti tu­ri ma­ni­mi pa­si­rū­pin­ ti...“ Kar­las ne tik dir­bo po ke­lias va­lan­das kas­dien, bet ir sė­jo ge­ ru­mą ki­tiems. Jis ne­mąs­tė apie tai, ko jis ne­tu­rė­jo. Jis mąs­tė apie tai, ką tu­rė­jo. Jis mąs­tė, kaip pa­ nau­do­ti sa­vo su­ge­bė­ji­mus tam, kad pra­skaid­rin­tų ki­to die­ną. Kai per­žen­gia­me sa­vo silp­ny­ bes ir trū­ku­mus, kai pa­nau­do­ja­ me tai, ką tu­ri­me ge­riau­sia, mes ne tik pra­skaid­ri­na­me ki­to die­ną, bet ir pa­tys pa­ti­ria­me daug ge­ ru­mo iš ki­tų. Dau­ge­lis nu­si­vy­lę, ne­ma­to pra­smės gy­ve­ni­me, nes per daug su­si­rū­pi­nę sa­vi­mi. Kai krei­pia­me min­tis nuo sa­vo pro­ ble­mų ir po­rei­kių, tuo­met sė­ja­ me ge­ru­mą ki­tiems. Mei­lės vai­ siai tik­rai vi­sa­da pa­lie­čia ir mū­sų gy­ve­ni­mus. Sie­ki­me pa­drą­sin­ti ki­tus sa­vo žo­džiu. Ieš­ko­ki­me ga­li­my­bių pa­ ro­dy­ti ki­tiems ge­ru­mą, pa­dė­ko­ ti ir pa­ro­dy­ti tai, ką jie tu­ri ge­ ro. Tai ne­kai­nuo­ja daug lai­ko ir jė­gų. Ta­čiau tai da­ro di­de­lę įta­ ką ki­to gy­ve­ni­me. Ga­li­me pa­ dė­ko­ti bend­ra­dar­biui už dar­bą. Ga­li­me pa­sa­ky­ti su­tuok­ti­niui, kad jis pri­pil­do mū­sų gy­ve­ni­mą. Ga­li­me pri­min­ti sū­nui ar duk­rai, kad jūs di­džiuo­ja­tės jais ir kad jų lau­kia di­de­li lai­mė­ji­mai atei­ty­ je. Šian­dien mes daž­nai sa­ko­ me tai, kas mums ne­pa­tin­ka. Mes esa­me mo­ko­mi kri­ti­kuo­ti.

Mus re­tai mo­ko įžvelg­ti kiek­vie­ no žmo­gaus ver­tin­gu­mą ir gro­žį. Mes la­bai grei­tai pa­sa­ko­me, kuo mums ne­pa­tin­ka ki­to cha­rak­te­ ris, kal­ba, ap­ran­ga. La­bai leng­ va pa­ste­bė­ti tai, kas nei­gia­ma. Mo­ky­ki­mės my­lė­ti ir kas­dien įžvelg­ti tai, kuo mums pa­tin­ka tas žmo­gus.

La­bai leng­va pa­ ste­bė­ti tai, kas nei­ gia­ma. Mo­ky­ki­mės my­lė­ti ir kas­dien įžvelg­ti tai, kuo mums pa­tin­ka tas žmo­gus.

Šian­dien kaip nie­ka­da anks­ čiau tu­ri­me tei­gia­mai mąs­ty­ti ir kal­bė­ti apie tai, kas ge­ra. Šian­ dien žmo­nes pa­sie­kia daug dau­ giau nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos ne­ gu anks­čiau is­to­ri­jo­je. In­ter­ne­tas ga­li ne­šti ne tik ge­ru­mą, bet ir blo­gį. In­ter­ne­to erd­vė­je vie­nas žmo­gus ga­li pa­skleis­ti daug žei­ džian­čių da­ly­kų ir pa­si­slėp­ti. In­ter­ne­te žmo­gus ga­li pa­sa­ky­ti to­kių įžei­di­mų, ku­rių jis nie­ka­ da ne­pa­sa­ky­tų to žmo­gaus aki­ vaiz­do­je. Mes ne­pa­nai­kin­si­me to nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos srau­ to. Bet mes ga­li­me ją at­sver­ti tei­gia­ma in­for­ma­ci­ja. Krikš­čio­ nis šian­dien tu­ri dar uo­liau dar­ buo­tis skleis­da­mas mei­lę, vil­tį, ra­my­bę, drą­są, džiaugs­mą.

Ne­bū­ki­me pa­sy­vūs. Jei pa­ste­ bi­me, kad mū­sų ar­ti­mus žmo­ nes kas nors žei­džia, kri­ti­kuo­ ja, siųs­ki­me jiems ži­nu­tes: „Tu nuo­sta­bus žmo­gus... Tu ge­rai at­ro­dai, tu iš­min­tin­gai el­gie­ si, tu stip­rus... Man pa­ti­ko ta­ vo min­tis...“ Nep­ri­tar­ki­me ir stum­ki­me iš sa­vo ra­to pa­vy­ džius, pik­tus, žei­džian­čius žmo­ nes. Ne­si­gin­čy­ki­me su žmo­nė­ mis, ku­rie ku­pi­ni nea­py­kan­tos. Jų ne­pa­kei­si­me. Jie tu­ri sa­vų pro­ble­mų. Jie ne­pa­ten­kin­ti sa­vo gy­ve­ni­mu ir ban­do mus už­krės­ti ta pa­čia nuo­tai­ka. Neš­vais­ty­ki­ me lai­ko gin­čy­da­mie­si su ne­ga­ ty­viais žmo­nė­mis. Išk­lau­sy­ki­me juos, pa­ty­lė­ki­me ir pa­si­trau­ki­me nuo jų. Kuo dau­giau nea­py­kan­ tos jie sė­ja, tuo dau­giau mei­lės ir ge­ru­mo mes sė­ki­me sa­vo san­ ty­kiuo­se. Pa­ro­dy­ki­me sa­vo mei­ lę tiems, ku­riuos Die­vas mums siun­čia. Skir­ki­me lai­ko juos pa­ drą­sin­ti, pa­ro­dy­ti dė­me­sį ir rū­ pes­tį. Pa­ro­dy­ki­me ne tai, kas mums ne­pa­tin­ka ki­tuo­se, bet tai, ką mėgs­ta­me juo­se. Pad­ rą­sin­ki­me juos kas­dien. Ieš­ko­ ki­me ga­li­my­bių pa­ro­dy­ti jiems ge­ru­mą. Jei sė­si­me ge­ru­mo sėk­ las ki­tų šir­dy­se, tuo­met ir pa­tys pa­tir­si­me dau­giau sėk­mės sa­ vo veik­lo­je. Jei pa­ky­lė­si­me ki­ tus, Die­vas ir mus pa­ky­lės. Ti­ kiu, kad pa­tir­si­me dar dau­giau jo ge­ru­mo. Kur­si­me tą gy­ve­ni­ mą, ku­riam esa­me pa­šauk­ti, ir at­sklei­si­me tai, kas ge­riau­sia sa­ vy­je. Priim­si­me ra­mų, pra­smin­ gą ir tur­tin­gą gy­ve­ni­mą, ku­rį jis mums do­va­no­ja.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

Trečiadienis, gruodžio 19, 2012

Lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Sei­me – žaidimai su laiku Komentarai Lau­ras Bie­li­nis Po­l i­to­lo­gas

D „„Nuo­tai­ka: per le­mia­mą Sei­mo po­sė­dį V.Von­žu­tai­tė ir V.Us­pas­ki­chas

ban­dė de­monst­ruo­ti olim­pi­nę ra­my­bę.

1

Pra­si­dė­jus va­ka­ri­niam po­sė­džiui, atidėti klau­ simo svarstymą pa­pra­šė ir ki­tas DP na­rys Kęs­tu­tis Dauk­šys. Net­ru­kus per­trau­kų pa­pra­šy­ ta pa­tei­kiant re­zo­liu­ci­jų pro­jek­tus dėl Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės ir Vy­tau­to Gap­šio imu­ni­te­to pa­nai­ki­ni­mo. Už klau­si­mų ati­dė­ji­mą bal­sa­vo Dar­ bo par­ti­jos, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jų na­riai. Tai­gi tri­jų DP na­rių li­ki­mas sprę­sis ry­toj. Tą pa­čią die­ną Sei­mas ke­ti­na ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti ir dėl biu­dže­to.

Tri­jų Dar­bo par­ti­ jos na­rių tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­ nai­ki­ni­mas – neiš­ ven­gia­mas. „Po­li­ti­nis tur­gus“, – daug­maž taip bū­si­mus įvy­kius ver­ti­na Sei­mo opo­zi­ci­ja. Jos at­sto­vai įta­ria, kad V.Us­pas­ki­cho par­ti­ja sie­kia bal­sa­ vi­mus dėl biu­dže­to ir dėl imu­ni­te­to su­sie­ti. Al­gir­do But­ke­vi­čiaus so­ cial­de­mok­ra­tus pa­si­ry­žę iš­gel­bė­ti kon­ser­va­to­riai – jie ža­da bal­suo­ti ir dėl ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo,

Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

ir dėl biu­dže­to. So­cial­de­mok­ra­ tų ir kon­ser­va­to­rių bal­sų už­ten­ka, kad jie abu bū­tų priim­ti. Dar­ni ko­man­da

Va­kar, vie­ną po ki­to par­la­men­te kel­ da­ma pro­ce­dū­ri­nes kliū­tis ir pra­šy­ da­ma per­trau­kų, DP frak­ci­ja vei­kė ne vie­na. DP ved­lys neiš­si­ver­tė be tal­ki­nin­kų: Ro­lan­do Pak­so Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos, Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir tri­jų „Drą­sos ke­lio“ frak­ci­jos at­ sto­vų – Ne­rin­gos Venc­kie­nės, Val­do Va­si­liaus­ko ir Jo­no Var­ka­los. Vi­si jie bal­sa­vo taip, kaip nau­din­ga DP. Toks koa­li­ci­jos par­tne­rių el­ge­sys ste­bi­no net pa­tį prem­je­rą A.But­ ke­vi­čių: „Dėl imu­ni­te­to ne­si­ti­kė­ jau to­kios ei­gos. Aš vi­są lai­ką gal­ vo­jau, kad mes atei­na­me bet ko­kį dar­bą dirb­ti Lie­tu­vai ir tar­nau­ti Lie­tu­vos žmo­nė­ms.“ V.Us­pas­ki­chas taip aiš­kiai ir neat­sa­kė, ko­dėl DP frak­ci­jai pri­rei­kė klau­si­mą dėl ne­lie­čia­my­bės nu­kel­ti. „Nė­ra pra­smės. Sa­vai­te anks­čiau, sa­vai­te vė­liau – vis tiek bus“, – aiš­ ki­no tei­sia­mas DP ved­lys. Bal­sų – pa­kan­ka­mai

Tri­jų DP na­rių tei­si­nės ne­lie­čia­ my­bės pa­nai­ki­ni­mas – neiš­ven­

ar­bo par­t i­ja pa­da­r ys vis­ ką, kad ati­to­lin­tų ar­ba vi­sai pa­nai­k in­tų pa­t į imu­ni­te­to pa­nai­k i­n i­mo fak­tą, ta­čiau ma­nau, kad Sei­me yra su­si­for­ma­vu­si to­kia dau­gu­ma, ku­ri vis­ką nu­lems. Už ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą pa­si­sa­ko so­cial­de­mok­ra­tai, kon­ser­va­to­riai ir li­ be­ra­lai, o to vi­siš­kai pa­kan­ka. Ma­nau, šiuo at­ve­ju (dėl ne­lie­čia­my­bės klau­si­mo ati­dė­ji­mo – red. pa­st.) koa­li­ci­ jos klau­si­mas ne­spren­džia­mas. Kai tik bus iš­siaiš­k in­ta dėl imu­n i­te­to, iš­kart vėl ma­ty­si­me nor­ma­liai dir­ban­čią val­ dan­čią­ją koa­li­ci­ją. Dar­bo par­ti­jos po­zi­ ci­ja ir pro­ce­dū­ri­nės ma­ni­pu­lia­ci­jos la­ biau pa­na­šios į ble­fą.

Ire­na De­gu­tie­nė

Tė­v y­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­n ių de­mok­ra­t ų vi­ce­pir­m i­n in­kė

D

žiau­g iuo­s i ma­t y­d a­m a, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­ si­ro­do kaip bran­d i par­t i­ja ir kol kas šan­t a­ž ui ne­p a­ si­duo­da. Bet, ma­t yt, rei­k ia dar lai­ko. Ga­l i bū­t i, kad Dar­b o par­t i­ja ban­dys pa­veik­t i so­c ial­de­mok­ra­t us bent po vie­ną. Čia iš­ky­la dar vie­nas la­bai svar­ bus klau­si­mas – kaip ši­ta koa­li­ci­ja ren­ gia­si dirb­ti ir ar ga­li bū­ti su­ta­ri­mas, jei­ gu nuo pir­mų­jų konk­re­čių žings­nių jo ne­ma­to­me.

gia­mas. Dėl to su­ta­ria po­li­to­lo­gai ir po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kai. Mat tiek so­cial­de­mok­ra­tai, tiek kon­ser­va­to­ riai ir li­be­ra­lai ža­da bal­suo­ti „už“. Jų bal­sų vi­siš­kai pa­kan­ka. Vis dėl­to V.Us­pas­ki­chas ir jo „ko­man­da“ ga­li šį klau­si­mą vil­ kin­ti ape­liuo­da­mas į Sei­mo Sta­tu­ te nu­ma­ty­tas pro­ce­dū­ras. Kai ku­ rie de­ši­nie­ji apo­ka­lip­tiš­kai pra­bi­lo, kad le­mia­mas bal­sa­vi­mas ga­li nu­ si­kel­ti į ki­tus me­tus. Ti­ki­ma­si, kad A.But­ke­vi­čiui ir V.Us­pas­ki­chui pa­vyks su­si­tar­ti ir ry­toj di­des­nių staig­me­nų ne­bus. Juo la­biau kad iš­nau­do­tos be­maž vi­sos pro­ce­dū­ri­nės klau­si­mo vil­ ki­ni­mo ga­li­my­bės.

Uk­mer­gės teis­me – gyv­si­dab­rio ata­kos Svei­ka­tos spe­cia­lis­tams nu­sta­čius, kad Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­sta­te gyv­si­dab­rio ga­rų kon­cent­ra­ci­ja nor­mą vir­ši­ja dau­ giau nei de­šimt kar­tų, nu­spręs­ta stab­dy­ti teis­mo dar­bą ir tei­sė­jus per­kel­ti dirb­ti į ki­tas pa­tal­pas.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­kė, kad ant­ra­die­nį gau­ti pir­mi­niai ty­ri­mų duo­me­nys ir, juos ga­vus, im­ta­si veiks­mų. „Yra ga­rų, iš kur ga­ruo­ja, sun­ku pa­sa­ky­ti, rei­kės nuo­dug­nes­nių ty­ ri­mų“, – sa­kė E.Mi­ri­na­vi­čie­nė. Spe­cia­lis­tė tei­gė ne­pa­me­nan­ ti to­kio at­ve­jo Uk­mer­gė­je, kad dėl nu­sta­ty­tų gyv­si­dab­rio ga­rų dar­ buo­to­jus tek­tų iš­kel­ti iš pa­sta­to. Va­kar vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­ vi­val­dy­bės Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis. Nusp­ręs­ta, kad teis­mo dar­buo­to­jai bus per­kel­ti į Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los pa­ tal­pas, pra­ne­šė šia­me po­sė­dy­je da­

ly­va­vęs sa­vi­val­dy­bės ci­vi­li­nės sau­ gos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Val­das Ra­ba­zaus­kas. Lai­ki­no­ji Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­ kės teis­mo pir­mi­nin­kė Edi­ta Za­rem­ bie­nė tvir­ti­no, kad dar­buo­to­jams pa­teik­tos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro re­ko­men­da­ci­jos, kaip de­ra elg­tis su­si­da­riu­sio­je si­tua­ci­jo­je. „Dar­buo­to­jams re­ko­men­duo­ ta pa­lik­ti pa­tal­pas“, – sa­kė E.Za­ rem­bie­nė ir pri­dū­rė, kad šian­dien by­lų nag­ri­nė­ji­mas teis­mo pa­sta­te ne­vyks, ku­riam lai­kui teis­mo dar­ bas su­triks. „Mes tiek tur­būt pri­si­kvė­pa­vo­ me, di­džiau­sia kon­cent­ra­ci­ja sa­lė­ se, ku­rios už­da­ry­tos, vė­di­na­mos ir į jas nie­kas neįei­na“, – sa­kė E.Za­ rem­bie­nė. Anot jos, kai ap­tik­ta gyv­si­dab­ rio ga­rų, po­sė­džių sa­lė­se nie­kas ne­vy­ko. Praė­ju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės teis­ mo pa­sta­te ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su­rin­ko apie du ki­log­ra­mus gyv­ si­dab­rio. Jis ap­tik­tas vyk­dant re­

„„Kliūtis: dėl rasto gyvsidabrio su-

triko Ukmergės teismo darbas.wikimedia.org nuotr.

mon­to dar­bus teis­mo pa­sta­te Kęs­ tu­čio aikš­tė­je. Gel­bė­to­jai at­li­ko che­mi­nę ir me­cha­ni­nę de­mer­ku­ ri­za­ci­ją. KD, BNS inf.

„„Po­žiū­ris: dau­giau­sia kri­ti­kos biu­dže­tui iš­sa­kė val­dan­čio­sios Dar­bo

par­ti­jos at­sto­vė V.Balt­rai­tie­nė. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

2013 m. biu­dže­tui lem­tin­ga die­na Dėl ki­tų me­tų biu­dže­to priė­mi­mo ga­lu­ti­nis Sei­mo bal­sa­vi­mas įvyks ry­toj. So­cial­de­mok­ra­tai ne­la­bai smar­kiai pa­ko­re­ga­vo kon­ser­va­ to­rių pa­reng­tą biu­dže­tą, ta­čiau ki­ti val­dan­tie­ji no­rė­tų di­des­nių pa­tai­sų pro­jek­te.

Prem­je­ras so­cial­de­mok­ra­tų va­ do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ ko esąs įsi­ti­ki­nęs, kad ry­toj biu­ dže­tas bus priim­tas, ne­pai­sant to, kad va­kar bu­vo ki­lu­si prieš­ prie­ša tarp val­dan­čio­sios koa­li­ ci­jos part­ne­rių. „Vis­kas bus ge­rai. Emo­ci­jos ap­ si­ra­mins, pra­dės veik­ti pro­tas ir ket­vir­ta­die­nį biu­dže­tui bus pri­ tar­ta“, – sa­kė prem­je­ras žur­na­ lis­tams, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­ na koa­li­ci­jos par­tne­rių ban­dy­mą stab­dy­ti svar­biau­sio me­tų fi­nan­ si­nio do­ku­men­to priė­mi­mą. A.But­ke­vi­čius ža­dė­jo pa­si­kal­ bė­ti su koa­li­ci­jos par­tne­riais, įti­ kin­ti juos bal­suo­ti už biu­dže­tą. Ki­ta ver­tus, jis ne­slė­pė, kad par­tne­rių el­ge­sys va­kar Sei­mo sa­lė­je bal­suo­jant dėl 2013 m. biu­ dže­to priė­mi­mo da­tos jį nu­ste­bi­ no. Juo­ba kad praė­ju­sį penk­ta­die­ nį Vy­riau­sy­bė­je nė vie­nas Dar­bo par­ti­jos (DP) bei Tvar­kos ir tei­ sin­gu­mo partijos de­le­guo­tas mi­ nist­ras kri­ti­kos neiš­sa­kė. „Čia ir bu­vo di­džiau­sia staig­me­na“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Pak­laus­tas, ar DP ir ki­tų koa­li­ ci­jos par­tne­rių el­ge­sys dėl biu­dže­ to ne­ga­li bū­ti su­si­jęs su so­cial­de­ mok­ra­tų ap­si­spren­di­mu bal­suo­ti už tei­si­nio imu­ni­te­to pa­nai­ki­ni­mą trims DP na­riams, A.But­ke­vi­čius vy­lė­si, kad tai ne­su­si­ję. DP ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­ chas va­kar jau pa­reiš­kė, kad jo par­ti­jos at­sto­vai bal­suos už biu­ dže­to priė­mi­mą. Va­kar Sei­me svars­tant 2013 m. biu­dže­to pro­jek­tą DP, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo bei Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai ne­pa­lai­kė siū­ly­ mo ket­vir­ta­die­nį, gruo­džio 20ąją, ga­lu­ti­nai bal­suo­ti dėl biu­ dže­to priė­mi­mo. DP rei­ka­la­vo pro­jek­tą dar to­bu­lin­ti. Už tai, kad biu­dže­tas bū­tų tvir­ ti­na­mas jau šią sa­vai­tę vie­nin­gai bal­sa­vo opo­zi­ci­ja pa­si­skel­bę kon­

ser­va­to­riai, ku­rie pa­ren­gė pir­mi­ nį biu­dže­to pro­jek­tą, ir val­dan­ tie­ji so­cial­de­mok­ra­tai, ku­rie tik mi­ni­ma­liai pa­ko­re­ga­vo pir­mi­nį pro­jek­tą. Dau­giau­sia kri­ti­kos biu­dže­ tui iš­sa­kiu­si DP at­sto­vė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė pa­reiš­kė, kad tei­sin­ tis, jog biu­dže­tas iš es­mės ne­ko­ re­guo­tas dėl lai­ko sto­kos, „ma­ žiau­siai yra kvai­la“: „Ne­pa­vy­ko su­griau­ti koa­li­ci­jos for­muo­jant Vy­riau­sy­bę, tai da­bar yra ku­ria­ ma už­ku­li­si­nė koa­li­ci­ja, tik ne­ ži­nau, kaip ji pa­si­va­dins. Tur­būt tom dviem rai­dėm, tik šiek tiek jos bus ki­to­kios, ne­gu bu­vo 2K. Siū­ lau ne­sku­bė­ti, dar kar­tą sės­ti prie biu­dže­to, per­žiū­rė­ti, ir tai ką pa­ ža­dė­jo­te žmo­nėms, įvyk­dy­ti.“

Al­gir­das But­ke­vi­čius:

Vis­kas bus ge­rai. Emo­ci­jos ap­si­ra­ mins, pra­dės veik­ ti pro­tas. Par­la­men­ta­rė pik­ti­no­si, kad mo­ki­nio krep­še­lis ne­grą­žin­tas į tą ly­gį, koks bu­vo ir anks­čiau. V.Balt­rai­tie­nė taip pat prie­kaiš­ ta­vo, kad ne­di­di­na­mas dar­bo už­ mo­kes­tis vals­ty­bės tar­nau­to­ jams, kad prie ko­vos su ko­rup­ci­ja ir kont­ra­ban­da ne­pri­si­de­da ak­ci­ zų di­di­ni­mas. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­ nin­kas DP na­rys Sau­lius Bu­ce­vi­ čius pik­ti­no­si, kad biu­dže­te ne­ be­li­ko tie­sio­gi­nėms iš­mo­koms skir­tų lė­šų, ku­rias po pir­mo­jo pa­ ja­mų ir iš­lai­dų pla­no svars­ty­mo Sei­me bu­vo nu­tar­ta nu­ma­ty­ti. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys iš tos pa­čios par­ti­jos Kęs­tu­tis Dauk­ šys ap­gai­les­ta­vo, kad mi­ni­ma­li al­ ga di­di­na­ma per ma­žai: „Gai­la, kad ne toks ženk­lus al­gos di­di­ni­ mas, ko­kį no­rė­tu­me ma­ty­ti.“ Jis taip pat sa­kė pa­si­gen­dąs pri­dė­ti­ nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tų pa­ grin­di­niams mais­to pro­duk­tams, bet sua­be­jo­jo ak­ci­zų dy­ze­li­nui ir ci­ga­re­tėms di­di­ni­mu. KD, BNS inf.


8

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0712 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2495 JAV do­le­ris 1 2,6228 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6653 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9595 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4502 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6748 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4556 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8569

+0,07 %

+0,5237 % +0,0424 % –0,0610 % +0,1879 % +0,0444 % –0,0142 % +0,1607 % –0,7815 % –0,0350 %

Nuo­tai­kos gerė­ja Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė g.miceviciute@diena.lt

Kai ku­rie eks­per­tai pa­saulį krėtu­siai eko­no­mi­kos kri­zei jau de­da tašką, ta­čiau ki­ti ra­gi­na dar per daug neat­si­pa­lai­duo­ti.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ti­ki švie­ses­ ne atei­ti­mi – be­veik penk­ta­da­lis vi­lia­si, kad po metų jų fi­nan­sinė pa­dėtis bus šiek tiek ge­resnė, o be­veik pusė ma­no, kad ji bent jau ne­pab­logės. To­k ius duo­m e­n is pa­teikė „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nansų ins­ti­tu­tas. Jo va­dovės Ode­tos Blo­žienės nuo­mo­ne, 2012-ie­ji ne­bu­vo la­bai sta­bilūs me­tai, ta­ čiau atei­nan­čius me­tus gy­ven­ to­jai pa­si­tin­ka nu­si­teikę ga­na op­ti­mis­tiš­kai. La­biau­siai pa­gerė­jo kai­me gy­ ve­nan­čių ir že­miau­sią iš­si­la­vi­ nimą tu­rin­čių žmo­nių lūkes­čiai.

Var­to­ji­mas, pa­sak eks­pertų, au­go spar­čiau ne­gu kai­nos.

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,77

4,52

2,49

„Va­koil“

4,63

4,43

2,49„Brent“ naf­ta87,75 dol. už 1 brl. 108,31 dol. už 1 brl.

Sus­tabd­žius Na­cio­na­linės kre­di­to uni­jos veiklą kre­di­to uni­jo­se jun­ta­ mas tik ne­di­de­ lis indė­lių po­rtfe­lio su­mažė­ji­ mas, o pa­ni­kos iš­veng­ta. Prog­ no­zuo­ja­ma, kad po po­ros sa­vai­čių rin­ka su­grįš į vėžes.

1,97 mlrd. litų

siekė vie­nuo­li­kos šių metų mėne­sių „Sod­ros“ de­fi­ci­tas.

„„Ap­si­ga­vo: Cent­rinės kre­di­to uni­jos at­sto­vai pri­pažįs­ta, kad Na­cio­na­linės kre­di­to uni­jos veik­los su­stab­dy­mas būtų

su­kėlęs dar ma­žiau bruz­de­sio, jei vi­suo­menė ne­būtų bu­vu­si su­klai­din­ta žod­žio „na­cio­na­linė“. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Kre­di­to uni­jos afe­ra vi­sos rin­kos ne­suž­lugdė Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Indė­lių su­mažė­jo ne­smar­kiai

Pa­sak O.Blo­žienės, op­ti­mis­ ti­niai kai­mo gy­ven­tojų lūkes­ čiai su­si­ję su pla­nais di­din­ti mi­ ni­ma­lią algą ir ki­tais nau­jo­sios vald­žios pa­ža­dais. Nors ru­denį visų ša­lies gy­ ven­tojų atei­ties lūkes­čiai bu­ vo pa­blogėję, tai ne­su­ma­ži­no jų no­ro iš­lai­dau­ti. Mažė­jan­tis ne­ dar­bas ir vos ky­lan­tys at­ly­gi­ ni­mai ska­ti­no gy­ven­to­jus dau­ giau pi­nigų iš­leis­ti prekėms bei pa­slau­goms. Rea­lus namų ūkių var­to­ji­ mo au­gi­mas ša­ly­je šie­met bu­ vo vie­nas did­žiau­sių iš ES ša­ lių. Var­to­ji­mas, pa­sak eks­pertų, au­go spar­čiau ne­gu kai­nos. Vi­ du­tinė mėne­sinė al­ga per me­tus pa­didė­jo 2,4 pro­c., o var­to­ji­mas au­go 3 pro­c. Pa­sak O.Blo­žienės, iš pir­mo žvilgs­nio var­to­ji­mo au­gi­mas ga­ li pa­si­ro­dy­ti pa­ra­dok­sa­lus, nes gy­ven­tojų at­ly­gi­ni­mai per me­ tus be­veik ne­pa­judė­jo iš vie­tos. Ta­čiau ji pri­dūrė, kad var­to­ji­ mui bei per­ka­ma­jai ga­liai įtaką da­ro ne tik at­ly­gi­nimų sta­tis­ti­ ka, bet ir mažė­jan­tis ne­dar­bas, so­cia­linės iš­mo­kos, san­tau­pos, sko­lin­tos lėšos, per­lai­dos iš už­ sie­nio. Per metus pastebimas ir ryš­ kus grynųjų pinigų bei likučių einamosiose bankų sąskaitose augimas.

Šių metų gruodį, pa­ly­gin­ti su lapk­ri­čiu, ša­ly­je bus už­fik­suo­ta 0,2 pro­c. su­de­ rin­ta mėne­sio def­lia­ci­ja, kaip pro­gno­ zuo­ja sta­tis­ti­kai. Gruodį su­de­rin­ta me­ tinė inf­lia­ci­ja turėtų būti 2,8 pro­c. Tikė­ ti­na, kad did­žiau­sią įtaką gruod­žio var­ to­ji­mo pre­kių ir pa­slaugų kai­noms tu­ rės se­zo­niš­kai pin­gan­tys dra­bu­žiai ir ava­lynė. Kitų pre­kių ir pa­slaugų gru­pių kai­nos, tikė­ti­na, reikš­min­gai ne­kis.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,36 %

Prog­no­zuo­ja ­ def­lia­ciją

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,11 %

Indė­lių po­rtfe­lių su­mažė­ji­mas Lie­ tu­vos cent­ri­nei kre­di­to uni­jai (LCKU) pri­klau­san­čio­se uni­jo­se su­darė vos 0,79 pro­c. bend­ros indė­lių su­mos. To­kie po­ky­čiai pa­ste­bi­mi 63 kre­di­ to uni­jo­se iš visų 77 Lie­tu­vo­je vei­ kian­čių. Na­cio­na­linė kre­di­to uni­ja LCKU sis­te­mai ne­prik­lau­so. Rem­da­ma­sis šiais duo­me­ni­mis, LCKU val­dy­bos pir­mi­nin­kas For­ tu­na­tas Dir­gin­čius vakar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­nešė, kad si­tua­ ci­ja rin­ko­je iš­li­ko ga­na sta­bi­li, o sis­te­mi­nių pro­blemų ne­pas­tebė­ta. „Po Na­cio­na­linės kre­di­to uni­ jos įvy­kių bend­ras 63 kre­di­to uni­ jų indė­lių po­rtfe­lis iki šios die­nos su­mažė­jo per 11 mln. litų, o visą indė­lių po­rtfelį su­da­ro 1,4 mlrd. litų. Pa­na­šaus ly­gio indė­lių po­ rtfe­lio svy­ra­vimų pa­si­tai­ko ir at­ ski­ro­mis metų sa­vaitė­mis, todėl si­tua­ciją ver­ti­na­me kaip sta­bi­lią. Pas­tebė­ta, kad iš visų did­žiųjų ša­lies miestų did­žiau­sias indė­lius at­sii­man­čių na­rių ak­ty­vu­mas bu­ vo sos­tinė­je, o ma­žiau­sias – Kau­ ne“, – sakė jis. F.Dir­gin­čius pa­ti­ki­no, kad per pa­starą­sias die­nas kre­di­to uni­jo­ se sąmy­šis ne­ki­lo. Dau­gu­ma kre­ di­to unijų na­rių tie­siog kreipė­si į jas ir pra­šė paaiš­kin­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ciją. Jo tei­gi­mu, Na­cio­na­linės kre­di­to uni­jos veik­los su­stab­dy­mas ma­žiau bruz­de­sio su­kėlė ak­ty­viau vei­kian­čio­se kre­di­to uni­jo­se, ku­ rių na­riai ge­riau su­vo­kia sis­temą. 14 kre­di­to unijų indė­lių po­rtfe­lio

po­ky­čių iš­vengė, o 49-io­se kre­di­ to uni­jo­se jis su­mažė­jo. F.Dir­gin­čius pro­gno­za­vo, kad per po­rą sa­vai­čių kre­di­to unijų indė­lių po­rtfe­lis su­grįš į pra­dinį lygį, o kai ku­rio­se uni­jo­se jau da­bar pa­ste­bi­ mas indė­lių po­rtfe­lio didė­ji­mas. Suk­lai­di­no pa­va­di­ni­mas

Pas­tebė­ta, kad da­lis kre­di­to uni­ jų na­rių Na­cio­na­linę kre­di­to uni­ ją ta­pa­ti­no su LCKU. Aso­cia­ci­jos Lie­tu­vos kre­di­to unijų ad­mi­nist­ ra­ci­jos va­do­vas Ramū­nas Ston­ kus pa­brėžė, kad dalį kre­di­to unijų na­rių išgąs­di­no klai­di­nan­tis žo­dis „na­cio­na­linė“, nes šis aso­ci­juo­ja­ si su vi­sos ša­lies mas­tu. „Iš kre­di­ to unijų pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos apie na­rių ir klientų reak­ciją ma­to­ me aki­vaizdų da­lyką – jei­gu pa­na­ši si­tua­ci­ja būtų su­si­ju­si ne su Na­cio­ na­li­ne kre­di­to uni­ja, ku­rios pa­va­di­ ni­mas tu­ri klai­dingą vi­suo­ti­nu­mo at­spalvį, si­tua­ci­ja būtų bu­vu­si dar ra­mesnė“, – sakė F.Dir­gin­čius. R.Ston­kaus ma­ny­mu, at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos turėtų at­sar­giau iš­duo­ ti lei­di­mus to­kiems pa­va­di­ni­mams, ku­riuo­se esa­ma rak­ti­nių žod­žių „vals­ty­bi­nis“, „na­cio­na­li­nis“ ir kt. Juo la­biau kad uni­jos vei­kia tik tam tik­ro­se api­brėžto­se te­ri­to­ri­jo­se. Au­gi­mas ga­li su­kel­ti pro­blemų

LCKU Ri­zi­kos val­dy­mo grupės va­ do­vas ir fi­nansų ana­li­ti­kas Au­re­li­ jus Cvi­li­kas nu­rodė, kad LCKU sis­ te­mai pri­klau­san­čių unijų tur­tas sie­kia 1,69 mlrd. litų, o prie­š me­ tus jis bu­vo 1,38 mlrd. Indė­lių su­ ma šiuo me­tu sie­kia 1,43 mlrd. li­ tų, o per­nai ji bu­vo 1,16 mlrd. litų.

Jo tei­gi­mu, toks rin­kos au­gi­mas yra sta­bi­lus. Vis dėlto LCKU sis­te­mai ne­ prik­lau­san­čių kre­di­to unijų au­gi­ mas bu­vo ge­ro­kai spar­tes­nis. Jų tur­tas tre­čią šių metų ket­virtį pa­ didė­jo 147 pro­c., o LCKU sis­te­mai pri­klau­san­čių kre­di­to unijų – vos 17,9 pro­c. Indė­liai ati­tin­ka­mai au­ go 124,7 ir 20,3 pro­c. „Iš prin­ci­po au­gi­mas nėra nei­ gia­mas da­ly­kas – svar­biau­sia, kad jis būtų su­ba­lan­suo­tas“, – sa­ kė A.Cvi­li­kas. Anot jo, pri­trauk­ ti indė­lių siū­lant di­de­les palū­ka­ nas ga­na leng­va, ta­čiau svar­bu šias lėšas tin­ka­mai pa­nau­do­ti – iš to už­dirb­ti pel­no ir iš­lai­ky­ti sta­bi­liai veik­lai rei­ka­lin­gus ro­dik­lius. Ta­čiau, kaip pa­brėžė jis, pa­ste­bi­ ma, kad spar­čiai au­gan­čio­se kre­di­ to uni­jo­se grei­čiau­siai au­ga jų in­ ves­ti­ci­jos į Vy­riau­sybės ver­ty­bi­nius po­pie­rius: „Va­di­na­si, uni­jos pri­ trau­kia indė­lių, bet ne­tu­ri kur pa­ nau­do­ti tų lėšų. Tai ir su­ke­lia au­gi­ mo dis­ba­lansą.“ Jei­gu uni­jos ne­su­gebės su­val­dy­ ti fi­nan­si­nių srautų, šis au­gi­mas, anot A.Cvi­li­ko, ga­li su­kel­ti lik­vi­ du­mo ir kitų pro­blemų. Ini­ci­juo­ja tvar­kos griež­ti­nimą

LCKU, siek­da­ma už­tik­rin­ti sis­te­ mos sta­bi­lumą, rinką ste­bi, ta­čiau ga­li kont­ro­liuo­ti tik jai pri­klau­san­ čias kre­di­to uni­jas, kaip pa­brėžė F.Dir­gin­čius. Pas­te­bi­ma, kad nau­jai be­si­stei­ gian­čios kre­di­to uni­jos ga­na daž­nai ne­tu­ri aiš­kiai iš­reikš­to bend­ruo­me­ ninės veik­los pa­grin­do. „Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kas bus po šios si­tua­ci­

jos, ta­čiau no­rin­čių steig­tis kre­di­ to unijų yra. Tai vers­lo gru­puotės, tam tik­ri ban­ki­nin­kai, tur­tin­gi žmonės, ku­rie ne­tu­ri nie­ko bend­ ra su bend­ruo­menė­mis ir bend­ruo­ me­ni­ne veik­la“, – teigė jis. R.Ston­kus pa­ti­ki­no, kad vers­lo stei­gia­mos kre­di­to uni­jos iš esmės nėra blo­gas reiš­ki­nys, ta­čiau svar­ bu, kad to­kios uni­jos ten­kintų ne pa­vie­nių as­menų, o pla­tes­nės na­ rių grupės in­te­re­sus. Anot jo, su Lie­tu­vos ban­ku ta­ ria­ma­si ir jau nu­tar­ta, kad rei­kia griež­tin­ti kre­di­to unijų li­cen­ci­ja­ vimą. Todėl bend­ruo­me­niš­ku­mo sto­ko­jan­čių unijų stei­gi­mo tvar­ ka, kaip ti­ki­ma­si, ar­ti­miau­siu me­ tu bus griež­ti­na­ma.

11

mln. litų

su­mažė­jo kre­di­to unijų indė­lių po­rtfe­lis.

Dau­giau­sia su­mažė­jo sos­tinė­je Bend­ras kre­di­to unijų indė­lių po­rtfe­lio su­mažė­ji­mas did­ž iuo­siuo­se mies­tuo­se Mies­tas Indė­lių po­rtfe­lis (mln. litų) Vil­nius 2,3 Klaipė­da 1,06 Kau­nas 0,61 Šal­ti­nis: Na­cio­na­linė kre­di­to uni­ja


9

TrečiADIENIS, gruodžio 19, 2012

12p.

ekonomika

Žudiko A.Lanzos šeimos paslaptys.

Kainų ko­mi­si­jos bau­da – ne­pagrįs­ta Kainų ko­mi­si­ja 350 tūkst. litų bau­ dą did­žiau­siai ša­ly­je dujų im­por­to ir trans­por­ta­vi­mo bend­ro­vei „Lie­ tu­vos du­jos“ skyrė ne­pagrįs­tai, kaip nu­tarė teis­mas.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­ nis teis­mas pir­ma­dienį pa­ten­ki­no „Lie­tu­vos dujų“ skundą ir pa­nai­ ki­no Kainų ko­mi­si­jos spren­dimą bei įmo­nei skirtą baudą. Nu­tar­tis per 14 dienų ga­li būti skund­žia­ma aukš­tesnės ins­tan­ci­jos teis­mui, kaip pra­nešė teis­mo po­sėdžių sek­ re­torė As­ta Stat­ke­vi­čienė. „Lie­tu­vos du­jos“ teis­mo pra­šė pa­nai­kin­ti ko­mi­si­jos spren­dimą ar­

ba bent jau su­ma­žin­ti skirtą baudą. Teismas išaiškino, kad Kainų ko­ misija baudą skyrė nepagrįstai – kai įmonė jau buvo ištaisiusi pažei­ dimus. Kainų ko­mi­si­ja per­nai rugsėjį „Lie­tu­vos du­jas“ įpa­rei­go­jo 15,44 mln. litų su­ma­žin­ti re­gu­liuo­ja­mos veik­los iš­lai­das – pa­ko­re­guo­ti įmo­ nės per­da­vi­mo ir skirs­ty­mo kainų vir­šu­ti­nes ri­bas 2012 m. Sąnau­das įmo­nei nu­ro­dy­ta su­ ma­žin­ti 2010 m. ne­pagrįs­tai gau­ to­mis pa­ja­mo­mis iš per­da­vi­mo ir skirs­ty­mo veiklų, var­to­tojams su­ tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­jimų ne­vyk­dy­ mo. Taip pat nu­ro­dy­ta eli­mi­nuo­

„„Ne­pa­si­tei­si­no: Kainų ko­mi­si­ja „Lie­tu­vos du­joms“ už pa­žei­di­mus pir­

mą kartą skyrė griežtą, o ne sim­bo­linę baudą, ta­čiau teis­mas ko­mi­si­ jos spren­dimą pa­nai­ki­no. Mar­ty­no Vidz­be­lio (BFL) nuo­tr.

ti kai ku­rias su re­gu­liuo­ja­ma veik­la ne­su­si­ju­sias iš­lai­das. Tarp pa­žei­dimų pa­minė­ta, kad įmonė iki 2005 m. įsi­gy­tam tur­tui taikė trum­pes­nius nu­si­dėvėji­mo nor­ma­ty­vus ir dėl to 2010 m. ne­ pagrįs­tai iš per­da­vi­mo veik­los ga­ vo 4,8 mln. litų, o iš skirs­ty­mo – 4,5 mln. litų pa­jamų. Be to, fak­tinės įmonės nu­si­ dėvėji­mo sąnau­dos per­da­vi­mo veik­lo­je bu­vo 7,36 mln. litų ma­ žesnės, o skirs­ty­mo vei­ko­je – 2,87 mln. litų di­desnės, nei pro­gno­zuo­ ta. Fak­tinės sąnau­dos dėl skai­tik­lių kei­ti­mo var­to­to­jams bu­vo 351 tūkst. litų ma­žesnės nei į kainų vir­šu­ti­nes ri­bas įskai­čiuo­tos sąnau­dos. „Lie­ tu­vos du­jos“ 2009–2010 m. į re­gu­ liuo­ja­mos veik­los sąnau­das įtraukė 1,103 mln. litų tant­jemų sąnaudų. „Lie­tu­vos du­jos“ tuo­met pa­reiškė, kad spren­dimą lai­ko ne­pagrįs­tu. Kainų ko­mi­si­ja tuo­met pirmą kartą pri­taikė Ener­ge­ti­kos įsta­ ty­mo 27 straipsnį, ku­ris nu­ma­to ga­li­mybę skir­ti baudą iki 1 pro­c. me­ti­nių pa­jamų iš konk­re­čios li­ cen­ci­juo­ja­mos veik­los. Iki tol būda­vo va­do­vau­ja­ma­si Ad­mi­nist­ ra­ci­nių teisės pa­žei­dimų ko­dek­su, pa­gal kurį bau­dos įmo­nių at­sto­ vams bu­vo tik sim­bo­linės.

„„Pa­si­kar­to­jo: tai, kad ša­lis neap­sisp­rend­žia dėl eu­ro įve­di­mo, pri­me­

na 2006 m. si­tua­ciją, kai eu­ras bu­vo be­veik ran­ka pa­sie­kia­mas, ta­ čiau vald­žiai pri­trūko kryp­tingų veiksmų. To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Įsi­ves­ti eurą truk­do ne­su­siš­nekė­ji­mas Spėja­ma, kad Lie­tu­va įsi­ves­ti eurą su­ gebės ne anks­čiau nei 2016 m., ne­bent pa­si­nau­dotų pa­lan­kiai su­si­klos­čiu­sio­ mis ap­lin­kybė­mis. Kol kas įsi­lie­ti į eu­ro zoną truk­do neap­sisp­ren­di­mas ir ne­kryp­tin­ga veik­la.

BNS inf.

Lie­tu­va galėtų pa­si­nau­do­ti ne­ tikė­tai pa­lan­kiai su­si­klos­čiu­ sio­mis ap­lin­kybė­mis dėl ma­žos inf­lia­ci­jos, ta­čiau ša­lies vald­žiai trūksta lanks­tu­mo, kaip teigė SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­tarė­jas Gi­ta­ nas Nausė­da. „Būtų ap­mau­du, jei­gu mes pra­ žiop­so­tu­me nu­va­žiuo­jantį trau­kinį, juo­lab kad jo grei­tis dar nėra toks, kad ne­galė­tu­me į jį įšok­ti. Pas­ta­ ruo­ju me­tu mes turė­tu­me la­bai ope­ra­ty­viai ir tiks­liai ver­tin­ti, kas vyks­ta inf­lia­ci­jos sri­ty­je ir ko­kios pa­sta­ruo­ju me­tu at­si­ra­do def­lia­ ci­jos ar­ba inf­lia­ci­jos sta­bi­li­za­ci­jos ten­den­ci­jos. Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja turėtų pamė­gin­ti la­bai tiks­liai pro­ gno­zuo­ti, ar vis dar yra ga­li­my­bių įgy­ven­din­ti Mast­rich­to kri­te­ri­ jus iki kitų metų vi­du­rio ir pre­ten­ duo­ti įsi­ves­ti eurą 2014-ai­siais“, – sakė eko­no­mis­tas. Ta­čiau dar­bo šia link­me, anot jo, Lie­tu­vo­je trūksta ne tik pro­ gno­zuo­jant ro­dik­lius, bet ir sie­ kiant po­li­ti­nio pri­ta­ri­mo Briu­se­

ly­je. G.Nausė­dos ma­ny­mu, ša­lis pra­ra­do la­bai daug pro­gų ko­mu­ ni­kuo­da­ma su ES ins­ti­tu­ci­jo­mis. Todėl esą pa­si­kar­to­jo 2006 m. sce­na­ri­jus, kai tiks­las bu­vo be­ veik pa­sie­kia­mas, ta­čiau ko­mu­ ni­kuota per­ne­lyg il­gai. „Lat­vi­ja, kiek man ži­no­ma, po­ li­tinę pa­ramą įve­dant eurą 2014 m. jau už­si­tik­ri­nu­si. Ji dar nė­ ra tik­ra, ar Mast­rich­to kri­te­ri­jai bus įgy­ven­din­ti, bet iš esmės jau už­si­tik­ri­no tei­giamą at­sa­kymą, jei­gu jie bus įgy­ven­din­ti. Lat­vi­ ja mus len­kia sa­vo kryp­tin­gu po­ žiū­riu į šitą konk­retų klau­simą, o Lie­tu­vos po­zi­ci­ja yra kaž­ko­ kia be­formė“, – sakė G.Nausė­da ir pa­brėžė, kad iki šiol ne­vi­siš­kai aiš­ku, ar Lie­tu­va pa­si­sa­ko už eu­ ro įve­dimą, ar tai pa­da­ry­ti norėtų vėles­niu lai­ko­tar­piu, ar ap­skri­tai eu­ro įve­dimą ver­ti­na nei­gia­mai. Todėl Lie­tu­vai, jo ma­ny­mu, prie eu­ro zo­nos pri­si­jung­ti anks­ čiau nei 2016 m. ne­pa­vyks. BNS inf.


10

Trečiadienis, gruodžio 19, 2012

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Stra­te­gai su­si­ti­ko tik su dviem NBA lie­tu­viais Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tui Ar­vy­dui Sa­ bo­niui ir vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės vy­riau­sia­jam tre­ne­riui Jo­nui Kaz­laus­kui per vieš­na­gę Ka­na­do­je ne­pa­vy­ko pa­siek­ti vi­sų pla­nuo­tų tiks­lų. Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Kal­bė­jo­si akis į akį

Vai­do­to Gri­go nuo­tr.

Pa­rem­ti „Žal­gi­rį“ ga­li ir jo ger­bė­jai Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas

„Žal­gi­rio“ krep­ši­nio klu­bo sa­vi­nin­kas

Ma­lo­nu, kad „Žal­gi­ris“ užė­mė pir­ mą­ją vie­tą Eu­ro­ly­gos C gru­pė­je ir tu­ri vi­sus šan­sus ko­vo­ti dėl čem­ pio­no ti­tu­lo. Ta­čiau tam rei­kia pi­ ni­gų krep­ši­nin­kų al­goms ir pre­ mi­joms.

Vi­si tik dek­la­ruo­ja mei­lę „Žal­gi­ riui“ ir ža­da pa­ra­mą, bet nie­kas ne­pa­de­da. To­dėl ma­tau ga­li­my­ bę spręs­ti fi­nan­sų pro­ble­mas tik taip: kiek­vie­nas „Žal­gi­rio“ aist­ ruo­lis ga­lė­tų in­ves­tuo­ti ne ma­ žiau kaip po 100 li­tų. Prie­šin­gu at­ve­ju rei­kės par­da­vi­nė­ti žai­dė­ jus ir at­si­sa­ky­ti rim­tai ko­vo­ti dėl aukš­tos vie­tos. Prieš po­rą sa­vai­čių star­ta­vo pro­jek­tas „Mes su „Žal­gi­riu“, ku­rio da­li­mi ga­li tap­ti vi­si no­rin­ tie­ji pa­dė­ti gar­siam klu­bui. Jiems te­rei­kia pa­ra­mos su­mą per­ves­ti į vie­šo­sios įstai­gos Kau­no Žal­gi­ rio klu­bo są­skai­tą Ūkio ban­ke,

įmo­kos ko­das Nr. 1944. Pa­ra­mą „Žal­gi­riui“ ga­li skir­ti ir „Om­ ni­tel“ mo­bi­l io­jo ry­š io klien­ tai, skam­bin­da­mi ar­ba siųs­da­mi trum­pą­ją ži­nu­tę nu­me­riu 1402 (5 Lt).

„Žal­gi­ris“ yra vi­ sos Lie­tu­vos kul­ tū­ros da­lis ir prie šios bran­ge­ny­bės eg­zis­ta­vi­mo ga­ lėtų pri­si­dė­ti vi­si Lie­tu­vos žmo­nės. „Žal­gi­ris“ yra vi­sos Lie­tu­vos kul­tū­ros da­lis ir prie šios bran­ ge­ny­bės eg­zis­ta­vi­mo galėtų pri­ si­dė­ti vi­si Lie­tu­vos žmo­nės. Bū­ tų ma­lo­nu ir per di­džią­sias me­tų šven­tes ste­bė­ti, kaip žal­gi­rie­čiai to­liau šau­niai ko­vo­ja dėl per­ga­lių aukš­čiau­sio ran­go var­žy­bo­se.

Mū­sų krep­ši­nio stra­te­gai ke­ti­no su­si­tik­ti su NBA rung­ty­niau­jan­ čiais Lie­tu­vos krep­ši­nin­kais – Jo­nu Va­lan­čiū­nu, Li­nu Klei­za ir Do­na­ tu Mo­tie­jū­nu, bet akis į akį pa­si­ kal­bė­jo tik su To­ron­to „Rap­tors“ žai­dė­jais, o apie D.Mo­tie­jū­ną šiek tiek in­for­ma­ci­jos su­tei­kė Hjus­to­no „Roc­kets“ klu­bo at­sto­vai. „Rap­tors“ eki­pa su J.Va­lan­čiū­nu ir L.Klei­za NBA čem­pio­na­to Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je yra 13-oje vie­to­je – 6 per­ga­lės ir 19 pra­lai­mė­ji­mų. To­ron­to ko­man­do­je J.Va­lan­čiū­ nas pa­gal re­zul­ta­ty­vu­mą yra sep­ tin­tas (vid. 8 tšk. per rung­ty­nes), ket­vir­tas – pa­gal at­ko­vo­tus ka­ muo­lius (vid. 5,4) ir pir­mas – pa­gal blo­kuo­tus var­žo­vų me­ti­mus (vid. 1,24). L.Klei­za – aš­tun­tas pa­gal re­ zul­ta­ty­vu­mą (vid. 7,9 tšk.) ir tre­ čias pa­gal tri­taš­kių taik­lu­mą (34 pro­c.). D.Mo­t ie­j ū­n as ant­r ą kar­t ą šį se­zo­ną yra iš­siųs­tas į „Roc­kets“ re­zer­v i­n ę ko­m an­d ą „Rio Gran­ de Val­ley Vi­pers“, ku­ri da­ly­vau­ ja že­mes­nės ly­gos – NBDL – var­ žy­bo­se.

„„Nau­da: A.Sa­bo­nio ir J.Kaz­laus­ko nuo­mo­ne, kar­je­rą NBA pra­dė­jęs J.Va­

lan­čiū­nas spar­čiai to­bu­lė­ja. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„Ma­nau, kad Jo­nas ei­na į prie­kį. Be to, juk vie­no ge­riau­sių per ly­ gos is­to­ri­ją „cent­rų“ pa­mo­kos jam tik­rai pra­vers – Ha­kee­mas Ola­ju­ wo­nas pa­mo­kys Jo­ną įvai­rių ju­de­ siu­kų. Ne­ži­nau, kam bu­vo leng­ves­ ni de­biu­ti­niai me­tai NBA – man ar jam. J.Va­lan­čiū­nui sa­kiau, kad aš atė­jau į NBA bū­da­mas tris­de­šim­ ties, o jis – dvi­de­šim­ties. Jo­nui dar šio to trūks­ta, kad ga­lė­tų iš kar­to kal­nus nu­vers­ti. Juk iš jo vi­si lau­ kia ste­buk­lų, iš ma­nęs nie­kas nie­ko ne­si­ti­kė­jo“, – sa­kė A.Sa­bo­nis.

ge­rės ir jo bui­ties rei­ka­lai. Sun­ku ką nors spręs­ti iš dve­jų rung­ty­nių, ku­rias ma­tė­me per šią vieš­na­gę, ta­čiau ma­nau, kad J.Va­lan­čiū­nas tik­rai to­bu­lė­ja. L.Klei­za tei­gė, kad ne­tu­ri di­ de­lių svei­ka­tos pro­ble­mų. Puo­lė­ jas pa­ža­dė­jo at­vyk­ti į rink­ti­nę ir jai pa­dė­ti tiek, kiek tik leis jo ga­ li­my­bės. Ap­mau­džiau­sia – D.Mo­tie­jū­no pa­dė­tis. Jei­gu ji ir to­liau bus to­ kia kri­tiš­ka, tuo­met vi­siems bū­ tų ge­riau, jei­gu Do­na­tas bū­tų li­kęs Eu­ro­po­je. Juk Eu­ro­ly­go­je jis žais­ da­vo sta­bi­liai ir ga­lin­gai. „Roc­ kets“ klu­bo va­do­vai ban­dė iš­si­ suk­ti – at­si­pra­ši­nė­jo, ape­lia­vo į su­si­klos­čiu­sias ap­lin­ky­bes. Gai­la, kad ne­pa­vy­ko pa­si­kal­bė­ti su pa­čiu krep­ši­nin­ku. Rei­kia pa­ga­liau vi­ siems lai­kams iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją ir Do­na­to po­žiū­rį į Lie­tu­vos rink­ti­ nę“, – kal­bė­jo J.Kaz­laus­kas.

L.Klei­za pa­dės rink­ti­nei

J.Va­lan­čiū­nas to­bu­lė­ja

Prieš „Rap­tors“ ir „Roc­kets“ rung­ ty­nes A.Sa­bo­nis įtei­kė J.Va­lan­čiū­ nui ge­riau­sio­jo 2012 me­tų Lie­tu­vos krep­ši­nin­ko dip­lo­mą. Va­kar Vil­niu­je LKF va­do­vas tei­ gė, kad jau­na­sis vi­du­rio puo­lė­jas to­bu­lė­ja.

„Pa­žiū­rė­jo­me, kaip se­ka­si mū­sų Lie­tu­vos vai­kams. J.Va­lan­čiū­nas sėk­min­gai įsi­kū­ręs To­ron­te. Su juo dau­giau­sia kal­bė­jo­mės apie pa­tį žai­di­mą, pa­si­da­li­jo­me pra­kti­niais pa­ta­ri­mais, pa­drą­si­no­me. Jo­nas sa­kė, kad ne­tru­kus jį tu­rė­ tų ap­lan­ky­ti ma­ma, tad tur­būt pa­

Vil­niaus bi­liar­do klu­be sėk­mė ly­dė­jo kau­nie­čius Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@diena.lt

Vil­niaus bi­liar­do žai­dė­jams ne­pa­ vy­ko tre­čius me­tus iš ei­lės tap­ti Lie­tu­vos pu­lo ko­man­dų čem­pio­ nais – sos­ti­nė­je su­reng­tų var­žy­bų fi­na­le ko­vė­si kau­nie­čiai. Var­žė­si 13 ko­man­dų

Sos­ti­nės bi­liar­do klu­be „Pool Mas­ ters“ try­li­ka eki­pų iš Vil­niaus, Kau­ no, Aly­taus ir Šiau­lių var­žė­si ke­tu­ rio­se dis­cip­li­no­se – pu­lo-8, 9, 10 ir 14+1. Le­mia­ma­me ma­če Kau­no „Ent­ ry-1“ klu­bas 3:0 nu­ga­lė­jo ki­tą sa­ vo mies­to ko­m an­d ą „Club9“. Pu­lo-8 rung­ty­je Min­dau­gas Ged­ vy­gas 6:2 įvei­kė Vi­lar­dą Zu­ma­rą, pu­lo 14+1 – Min­dau­gas Šal­kaus­ kas 50:31 pri­ver­tė pa­si­duo­ti Eval­ dą Juk­ne­vi­čių, o per­ga­lin­gą taš­ką

„Ent­ry 1“ eki­pai iš­ko­vo­jo Man­tas Nedz­viec­kas, kont­ro­li­nė­je pu­lo-9 par­ti­jo­je įvei­kęs Ha­rol­dą Ne­vi­ daus­ką. Pu­lo-10 rung­ty­je „Club9“ na­rys Žil­vi­nas Cem­no­lons­kis pir­ ma­vo prieš var­žo­vą iš „Ent­ry 1“ Dau­man­tą Die­ni­nį, ta­čiau jų ko­va bu­vo nu­trauk­ta, kai „Ent­ry 1“ per­ sva­ra ta­po 3:0. Pus­fi­na­ly­je „Ent­ry 1“ 3:0 įvei­kė ant­rą­ją sa­vo­jo klu­bo su­dė­tį, o Kau­ no „Club9“ 3:0 – vil­nie­čių „Pool Mas­ters“ ket­ver­tu­ką. Kon­ku­ren­ci­ja di­dė­ja

„Čem­pio­nų tau­rė grįž­ta na­mo“, – po var­žy­bų džiau­gė­si „Ent­ry“ ko­ man­dos ka­pi­to­nas M.Ged­vy­gas. Jo nuo­mo­ne, vi­si fi­na­lo da­ly­ viai tu­rė­jo vie­no­dai šan­sų lai­mė­ti, bet sėk­mė šį kar­tą šyp­so­jo­si bū­ tent „Ent­ry“. „Ki­tais me­tais kvie­ si­me vi­sus Lie­tu­vos bi­liar­do klu­bus

į Kau­ną ir mė­gin­si­me ap­gin­ti ti­tu­ lą“, – sa­kė M.Ged­vy­gas. „Club9“ klu­b o pre­z i­d en­tas H.Ne­vi­daus­kas tvir­ti­no, kad ap­ mau­du pra­lai­mė­ti, ta­čiau ant­ro­ji vie­ta – ge­ras pa­sie­ki­mas, nes pu­lo žai­dė­jai vis la­biau to­bu­lė­ja, o kon­ ku­ren­ci­ja – di­dė­ja. Nau­jos tai­syk­lės

Šie­m et var­ž y­b ų or­ga­n i­za­to­r iai įve­d ė vie­n ą es­m i­n ę nau­jo­v ę – esant re­zul­ta­tui 2:2, le­mia­mą su­ si­ti­ki­mą žais­ti pri­va­lė­jo vi­si ke­tu­ri ko­man­dos na­riai. Iki šiol Lie­tu­ vos pu­lo is­to­ri­jo­je ne­bu­vo at­ve­jo, kad prie bi­liar­do sta­lo vie­nu me­ tu žais­tų net 8 spor­ti­nin­kai. Per var­žy­bas Vil­niu­je įvy­ko trys to­ kie ma­čai. „Tai – la­bai su­dė­tin­gas iš­ban­ dy­mas, nes žai­dė­jų sti­liai – skir­ tin­g i. Vis dėl­to ste­b ė­t i to­k ias

„„Pra­na­šu­mas: „Ent­ry-1“ ko­man­dos žai­dė­jai (iš kai­rės) M.Ged­vy­gas,

M.Nedz­viec­kas, D.Die­ni­nis ir M.Šal­kaus­kas pus­fi­na­lį ir fi­na­lą lai­mė­jo sau­sais re­zul­ta­tais. Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

var­žy­bas – di­de­lis ma­lo­nu­mas“, – kal­bė­jo pu­lo mė­gė­jai.

Čem­pio­nai

Il­ga­me­tė tra­di­ci­ja

1999 m. „Te­te-a-te­te“ (Kau­n as), 2000 m. „Trys kam­pai“ (Kau­nas), 2001 m. „Trys kam­pai“, 2002 m. „Bi­ liar­dai“ (Kau­nas), 2003 m. „Pi­ra­mi­ dė“ (Vil­n ius), 2004 ir 2005 m. var­ žy­b os ne­v y­ko, 2006 m. „Ent­r y“ (Kau­nas), 2007 m. „Club9“ (Kau­nas), 2008 m. „Ent­r y“, 2009 m. „Club9“, 2010 m. „ProC­lub“ (Vil­nius), 2011 m. „ProC­lub“, 2012 m. „Ent­ry“.

Lie­tu­vos pu­lo ko­man­dų var­žy­bos pra­dė­tos reng­ti 1999 m., jų ini­cia­ to­rė – Snie­guo­lė Klioš­to­rai­tie­nė, tuo me­tu dir­bu­si Kau­no „Tete-atete“ klu­be ir ak­ty­viai pro­pa­ga­vu­ si mo­te­rų bi­liar­dą. Iki šiol nu­ga­lė­to­jams įtei­kia­ ma ta pa­ti 1999 m. su­kur­ta tau­rė. Per­nai ji bu­vo res­tau­ruo­ta.


11

Trečiadienis, gruodžio 19, 2012

Sportas

Pa­žin­tis su komanda – ne vien var­žy­bo­se Kau­no „Žal­gi­ris“ iš­ti­ki­miau­siems sir­ga­ liams kas­met pa­tei­kia ma­lo­nių staig­me­ nų. Ne išim­tis – ir 2012-ie­ji: abo­ne­men­tą į šio se­zo­no Lie­tu­vos čem­pio­nų rung­ty­nes įsi­gi­jęs Li­nas Lan­ke­lis pa­ma­tė ti­tu­luo­ čiau­sios ša­lies eki­pos vir­tu­vę iš vi­daus. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Šil­dy­mo įren­gi­mais pre­kiau­jan­ čios įmo­nės vie­nas va­do­vų 35-erių L.Lan­ke­lis ke­lia­vo su „Žal­gi­riu“ į Mi­la­ną ste­bė­ti Eu­ro­ly­gos dvi­ko­vos su „EA7 Em­po­rio Ar­ma­ni“ krep­ši­ nin­kais. Ne ma­žes­nių pri­va­lu­mų klu­ bas ža­da ir tiems ko­man­dos aist­ ruo­liams, ku­rie įsi­gis ar pra­tęs sa­ vo abo­ne­men­tus ir „Top 16“ eta­po ko­voms. Šie­met ant­ra­ja­me eta­pe eki­pos žais ne po 6 dvi­ko­vas, kaip bu­vo iki šiol, o net po 14, iš ku­rių 7 – na­muo­se. „Nuo aki­mir­kos, kai du­ris at­vė­ rė nau­jo­ji Kau­no „Žal­gi­rio“ are­ na, mū­sų įmo­nė nu­spren­dė įsi­gy­ti pen­kis abo­ne­men­tus į vi­sas my­ li­mos ko­man­dos rung­ty­nes. Žal­ gi­rie­čių ko­vas vi­suo­se fron­tuo­ se ste­bi­me ir mes, ir mū­sų įmo­nės par­tne­riai. Krep­ši­nio rung­ty­nės – pui­ki vie­ta pa­bend­rau­ti ne­for­ma­ lio­je ap­lin­ko­je, ap­tar­ti vers­lo ar ki­tus rei­ka­lus. Mi­la­ne ste­bė­jau ko­ man­dos tre­ni­ruo­tes, kar­tu su žal­ gi­rie­čiais pie­ta­vo­me, va­ka­rie­nia­ vo­me, ma­no kam­ba­rys vieš­bu­ty­je taip pat bu­vo gre­ta tų, ku­riuo­se gy­ ve­no „Žal­gi­rio“ žai­dė­jai“, – pa­sa­ ko­jo L.Lan­ke­lis. – Li­nai, ar sėk­mė sir­ga­lių lo­te­ ri­jo­je jums bu­vo ne­ti­kė­ta? – pa­ klau­sė­me krep­ši­nio aist­ruo­lio.

– Tik­rai nie­ko pa­na­šaus ne­si­ti­kė­ jau. Net pra­si­dė­jus žai­di­mo bur­ tų trau­ki­mui ne­krei­pė­me į tai dė­ me­sio ir su bi­čiu­liais žings­nia­vo­me pa­si­vai­šin­ti alu­mi. Tuo­met paaiš­ kė­jo, kad mū­sų įmo­nė lai­mė­jo kaž­ ko­kį pri­zą. Neį­si­vaiz­da­vau, kad tai bus ke­lio­nė į „Žal­gi­rio“ rung­ty­nes sve­čių aikš­te­lė­je. Tuo me­tu top­te­ lė­jo gal­von, kad gal­būt pa­vy­ko lai­ mė­ti bou­lin­go ar bi­liar­do žai­di­mą su žal­gi­rie­čiais. Ma­lo­niai nu­ste­bau su­ži­no­jęs, ką lai­mė­jau iš tik­rų­jų. – Tris die­nas tu­rė­jo­te uni­ka­ lią ga­li­my­bę pa­žin­ti žal­gi­rie­čių gy­ve­ni­mą iš ar­ti. Kas la­biau­siai įsi­mi­nė iš ke­lio­nės į Mi­la­ną? – Pir­ma­sis ma­no at­sa­ky­mas drau­ gams ir bend­ra­dar­biams, ku­rie pa­ tei­kia šį klau­si­mą, vi­suo­met bū­na tra­di­ci­nis: mū­sų krep­ši­nio žvaigž­ dės yra ei­li­niai, pa­pras­ti, že­miš­ki vy­rai. La­bai įsi­mi­nė nuo­šir­dus tie­

Li­nas Lan­ke­lis:

Mū­sų krep­ši­nio žvaigž­dės yra ei­li­niai, pa­pras­ti že­miš­ki vy­rai. sio­gi­nis bend­ra­vi­mas. Gal­būt kiek iš­skir­čiau le­gio­nie­rius. Ame­ri­kie­ čiai dau­giau lai­ko ski­ria sau tiek ke­lio­nė­se, tiek prieš pat rung­ty­ nes, ta­čiau vi­si eki­pos lie­tu­viai la­

„„Sir­ga­liai: tė­čio lauk­tu­vė­mis iš Mi­la­no džiau­gė­si ir 9 me­tų sū­nus Ma­tas.

bai šil­tai bend­rau­ja. Tur­būt nie­ko ne­nus­te­bin­siu, ta­čiau šmaikš­čiau­ sias ko­man­dos na­rys man pa­si­ro­dė Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius. Taip pat la­bai įdo­miai pa­bend­ra­vau su Ri­ man­tu Kau­kė­nu, ka­pi­to­nu Pau­liu­ mi Jan­kū­nu ir jau­nuo­ju Min­dau­gu Kuz­mins­ku.

– Ne­si­bai­mi­no­te, kad, žal­gi­ rie­č iams su­k lu­p us Mi­l a­n e, nuo­tai­ka grįž­tant ga­lė­jo bū­ti ne to­kia džiu­gi? – Kai ko­man­da iš­ko­vo­jo per­ga­lę, la­bai džiau­giau­si. Ne­la­bai įsi­vaiz­ duo­ju, ko­kia bū­tų ke­lio­nė na­mo, jei bū­tu­me pra­lai­mė­ję (juo­kia­si).

– Ar se­niai su­si­rgo­te „ža­liai bal­ta“ karš­ti­ne? – Esu ko­man­dos aist­ruo­lis dar nuo tų lai­kų, kai su tė­vais ei­da­vo­me ste­bė­ti le­gen­di­nių „Žal­gi­rio“ ko­vų So­vie­tų Są­jun­gos pir­me­ny­bė­se. Vis dėl­to sa­vęs ne­pris­kir­čiau tų sir­ga­ lių ka­te­go­ri­jai, ku­rie iki smulk­me­nų ži­no kiek­vie­no krep­ši­nin­ko ūgį, svo­ rį ar ki­tus niuan­sus. Ta­čiau „Žal­ gi­rio“ rung­ty­nių Kau­ne jau dve­jus me­tus sten­giuo­si ne­pra­leis­ti.

– Ko­kį įspū­dį pa­li­ko Mi­la­no „Me­dio­la­num Fo­rum“ are­na? – Neį­si­vaiz­da­vau, kad Mi­la­nas tu­ri tik to­kią are­ną. Tų spor­to rū­ mų net iš to­lo ne­ga­li­ma ly­gin­ti su mū­sų „Žal­gi­rio“ are­na. Ra­šiau drau­gams trum­pą­sias ži­nu­tes ir ste­b ė­jau­s i, kad mi­l a­n ie­č ių ko­ man­da ne­tu­ri sa­vo šo­kė­jų. Bend­ ra­vi­mo su žiū­ro­vais tik­rai trū­ko, kau­nie­čiai yra pa­žen­gę ge­ro­kai to­ liau. Juo­ka­vau, kad net mū­sų se­

Lino Lan­ke­lio as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

nu­tė spor­to ha­lė tur­būt yra ge­res­ nės būk­lės. – Par­si­ve­žė­te su­ve­ny­rų? – Svar­biau­sias ir neį­kai­no­ja­mas su­ ve­ny­ras – „Žal­gi­rio“ klu­bo marš­ki­ nė­liai su vi­sų žai­dė­jų pa­ra­šais. Taip pat iš Mi­la­no į ma­no na­mus par­ke­lia­ vo ke­lios gai­re­lės, o sa­vo sū­nui par­ve­ žiau žal­gi­rie­čių pa­ra­šais pa­puoš­tą su krep­ši­niu su­si­ju­sį žais­liu­ką. – Ar jums pa­ti­ko Mi­la­nas? – Ma­nau, kad, pa­si­tai­kius pro­gai, no­rė­čiau į jį su­grįž­ti ir vis­ką ap­ žiū­rė­ti dar de­ta­liau. Tiek Mi­la­no ka­ted­ra, tiek „La Sca­los“ teat­ras, mies­to cent­ras pa­li­ko la­bai ge­rą įspū­dį. Už tu­ri­nin­gą ke­lio­nę dė­ko­ju „Žal­gi­rio“ klu­bui, ren­gian­čiam se­ zo­no abo­ne­men­tų žai­di­mą.


12

TreČiADIENIS, gruodžio 19, 2012

pasaulis Ne­leis ­ re­vo­liu­ci­jos

Gin­čas ­ dėl žuvų

Pa­tyrė ­ in­sultą

Ru­si­jos sau­gu­mo ta­ry­bos va­ do­vas Ni­ko­la­jus Pat­ru­še­vas per­spėjo, kad Krem­lius ne­leis opo­zi­ci­jos pro­tes­tams tap­ti spal­votą­ja re­vo­liu­ci­ja. Nuo ta­ da, kai Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ta­ po ša­lies va­do­vu tre­čią kartą, pro­testų judė­ji­mai iš­sikvėpė – mi­tin­gai reng­ti re­čiau ir pri­ trauk­da­vo ma­žiau žmo­nių.

Pa­sak Briu­se­lio, Is­lan­di­ja pa­ darė „di­delę pa­žangą“, siek­ da­ma na­rystės ES, nors gin­ čy­ti­nas žve­jy­bos tei­sių klau­si­ mas dar ne­pradė­tas spręsti. Is­lan­di­ja ne­su­ta­ria su ES dėl žve­jy­bos tei­sių. Ma­ža to, 2010 m. pa­bai­go­je Reik­ja­vi­kas vie­ na­ša­liš­kai pa­si­di­di­no lai­mi­kių kvo­tas, ir tai pa­pik­ti­no ES.

Ira­ko pre­zi­den­tas Ja­la­las Ta­ la­ba­ni dėl stai­gaus svei­ka­tos pa­blogė­ji­mo bu­vo pa­gul­dy­tas į Bag­da­do li­go­ninę. Vals­ty­binė te­le­vi­zi­ja „Ira­qiya“ pra­nešė, kad J.Ta­la­ba­ni pa­tyrė in­sultą ir kad me­dikų ko­man­da sten­gia­si sta­bi­li­zuo­ti jo būklę. Vėliau pra­ neš­ta, jog pre­zi­den­to būklė ­ sta­bi­li.

Žu­di­ko šei­mos pa­slap­tys Žu­dy­nes Ko­nek­ti­ku­te narp­lio­ jan­tys eks­per­tai sa­ko, kad ap­lin­ ky­bių ty­ri­mas ga­li truk­ti mėne­ sius. Pa­reigū­nai pa­žadė­jo, kad kruopš­čiai išs­tu­di­juos visą jau­ nuo­lio gy­ve­nimą.

Kodėl 20-me­tis Ada­mas Lan­za nu­žudė mo­tiną? Kodėl jo mo­ti­ na laikė na­mie šau­namųjų gin­ klų? Šie klau­si­mai ke­lia dau­ giau­sia pro­blemų tyrė­jams. Ži­no­ma, kad mo­te­ris buvo iš­ sis­ky­ru­si. Kas­met iš A.Lan­zos tėvo Pe­te­rio mo­te­ris gau­da­vo po 240 tūkst. do­le­rių ali­mentų. Teis­mas po sky­rybų Ada­mo glo­ bos tei­ses bu­vo su­teikęs Nan­cy, ta­čiau P.Lan­za galė­jo ne­kliu­do­ mas sa­vo sūnų lan­ky­ti. Taip pat tėvas bu­vo įsi­pa­rei­gojęs pa­deng­ ti vaikų me­di­ci­ninį drau­dimą ir mokė­jo už Ada­mo moks­lus. Pa­sak šal­ti­nių, abu tėvai la­ bai rūpi­no­si sūnu­mi, net ne­nu­ leis­da­vo nuo Ada­mo akių, nes jis sir­go va­di­na­muo­ju As­per­ge­rio sind­ro­mu. Tai – au­tis­ti­nis vys­ ty­mo­si su­tri­ki­mas, kurį tu­rin­tis as­muo ga­li pa­si­ro­dy­ti keis­tas, ne­pri­tam­pa prie kitų žmo­nių, tu­ri bend­ra­vi­mo, tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, emo­ci­nio ry­šio pro­ blemų. As­per­ge­rio sind­romą tu­ rin­tys as­me­nys pa­pras­tai yra vi­ du­ti­nio ar aukš­tes­nio in­te­lek­to. Vis­gi nė vie­nas kal­bin­tas pa­ žįsta­mas ne­sakė, kad Ada­mas būtų buvęs pa­vo­jin­gas. Ta­čiau kodėl mo­te­ris na­muo­ se laikė net ke­lis šau­na­muo­sius gink­lus, jei taip uo­liai rūpi­no­ si sa­vo sūnu­mi? Bu­vu­si Nan­ cy svainė Mars­ha Lan­za kė­ lė ver­siją, kad mo­te­ris „ruošė­si gin­tis nuo ga­limų so­cia­li­nių ne­ra­mumų, jei­gu žlugtų eko­ no­mi­ka“. Ki­ti pa­žįsta­mi sa­ko, kad Nan­cy ne­bu­vo pa­mi­šu­si dėl ginklų ir kad ji bu­vo švel­ni bei rūpes­tin­ga mo­te­ris. „USA To­day“, „Bos­ton He­rald“, „Huf­fing­ton Post“ inf.

Slovė­ni­ja dar vi­sai ne­se­niai bu­vo va­di­na­ ma pa­vyzd­žiu vi­soms ES ša­lims nau­ jokėms. Pas­ ko­los baigė­si ir iliu­zi­jos iš­sisk­laidė. Me­tas pa­žvelg­ti į niū­rią rea­lybę.

„„Ne­pa­si­ten­ki­ni­mas: Slovė­ni­jos sos­tinė­je Liub­lia­no­je pro­tes­tai prie­š tau­pymą ke­lis kar­tus vir­to riaušė­mis. 

Bal­kanų dei­man­tas ne­bes­pin­di Pri­vers­ti tau­py­ti

Eko­no­mi­kos re­ce­si­ja, di­delės sko­ los ir biud­že­to kar­py­mo pro­gramą ly­din­tys pro­tes­tai – Slovė­ni­jos kas­ die­nybė. Prem­je­ras Ja­ne­zas Jan­ša žod­žių į vatą ne­vy­nio­jo – jei jo kon­ser­va­ to­rių vy­riau­sybės tau­py­mo prie­ monės ne­bus įgy­ven­din­tos, ša­lies lau­kia bank­ro­tas ar­ba, ge­riau­siu at­ve­ju, ša­lis bus pri­vers­ta kreip­tis į tarp­tau­ti­nius kre­di­to­rius fi­nan­sinės pa­gal­bos. To vy­riau­sybė sie­kia iš­ veng­ti. „Bet ku­ri Slovė­ni­jos vy­riau­ sybė bus ge­ro­kai la­biau so­cia­lis­tinė nei va­di­na­mo­ji troi­ka (ES, Eu­ro­ pos cent­ri­nis ban­kas ir Tarp­tau­ti­ nis va­liu­tos fon­das – red. pa­st.)“, – pri­sta­ty­da­mas vy­riau­sybės tau­py­ mo pro­gramą atei­nan­tiems dve­ jiems me­tams Slovė­ni­jos par­la­ men­te įspėjo ša­lies vy­riau­sybės va­do­vas. Gy­ve­no iliu­zi­jo­mis

„„Klau­si­mas: kodėl A.Lan­zos

mo­ti­na na­mie laikė net ke­lis pa­ vo­jin­gus gink­lus? „Reu­ters“ nuo­tr.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Tik įsto­ju­si į ES 2004 m. Slovė­ ni­ja bu­vo va­di­na­ma vie­na pa­ vyz­din­giau­sių naujųjų Bend­ri­jos na­rių. Ša­lis 2007 m. pir­mo­ji iš li­ ku­sių de­vy­nių 2004 m. į ES įsto­ju­ sių Rytų Eu­ro­pos vals­ty­bių įsi­vedė eurą, ma­ža to, pra­mo­ninės ša­lies eko­no­mi­niai ro­dik­liai bu­vo vie­ni sta­bi­liau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Slovė­ni­ja vi­suo­met bu­vo vie­na la­biau­siai iš­si­vys­čiu­sių Ju­gos­la­vi­ jos res­pub­likų. Ta­čiau dar nie­kuo­

met šios ša­lies eko­no­mi­ka neau­ go taip spar­čiai, kaip iš­kart įsto­jus į ES. Vis dėlto stul­bi­na­mas Slovė­ni­jos šuo­lis te­bu­vo iliu­zi­ja. Pa­sak tarp­ tau­tinės eko­no­mi­kos eks­pertės iš Vie­nos ins­ti­tu­to Her­mi­ne Vi­do­ vic, Slovė­ni­jos eko­no­mi­kos bu­mas bu­vo grįstas pi­gio­mis pa­sko­lo­mis, ku­rias pa­vyk­da­vo gau­ti iš tarp­tau­ ti­nių rinkų.

Slovė­nai gy­ve­no iliu­zi­jo­mis. Atė­jo me­tas pa­žiūrė­ti į si­tua­ciją blai­viai.

„Slovė­nai ta­po pri­klau­so­mi nuo kre­ditų, ypač po to, kai įsto­jo į ES. De­ja, sie­kiant fi­nan­suo­ti sta­tybų bumą, bu­vo su­kaup­tos mil­ži­niš­kos sko­los. O sta­tybų bur­bu­las spro­go, ir la­bai stai­giai“, – sakė eks­pertė. Pa­sak jos, jei ne pi­gios pa­sko­los, kai ku­rios Slovė­ni­jos bend­rovės net sap­nuo­ti ne­galė­jo to­kių planų, ku­ riuos įgy­ven­di­no. „Jie žaidė la­bai ri­zi­kin­gai, todėl dau­ge­lis įmo­nių tie­siog bank­ru­ta­ vo, nes ne­galė­jo to­liau fi­nan­suo­ ti pro­jektų. Ne­nuos­ta­bu, kad da­ bar ša­lis skęsta sko­lo­se“, – dėstė H.Vi­do­vic.

Niū­ri rea­lybė

Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus Slovė­ni­jos na­cio­na­linė sko­la išau­ go be­veik ke­tu­ris kar­tus. Šiuo me­tu ji sie­kia apie 50 pro­c. ša­lies bend­ ro­jo vi­daus pro­duk­to. Ša­lies eko­no­mi­ka skęsta re­ce­si­jo­je. Nau­jau­si duo­me­nys ro­do, kad šiais me­tais eko­no­mi­ka su­si­trauks apie 2 pro­c., o ki­tais me­tais – 1,5 pro­c. Ne­dar­bas taip pat au­ga. Ša­ly­ je dar­bo ne­tu­ri apie 8,6 pro­c. dar­ bingų as­menų. Nors ne­dar­bo ly­gis Slovė­ni­jo­je dar ne­pa­siekė ES vi­dur­ kio, ku­ris sie­kia apie 10 pro­c., pa­ly­ gin­ti su 2008 m., be­dar­bių skai­čius ša­ly­je išau­go be­veik du kar­tus. Kaip sa­ko po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­ kas iš Kroa­ti­jos De­ni­sas Ro­ma­cas, nuo pat 1991 m., kai slovė­nai pa­ skelbė apie sa­vo ne­prik­lau­so­mybę nuo Ju­gos­la­vi­jos, žmonės nie­kuo­ met ne­pa­tyrė to­kios sun­kios krizės. Pa­sak eks­per­to, iki šiol Slovė­ ni­jos gy­ven­to­jai girdė­da­vo tik ge­

ras ži­nias apie sa­vo eko­no­miką, o da­bar jiems te­ko su­si­dur­ti su kar­ čia rea­ly­be. „Metų me­tus slovė­nai bu­vo įsi­ti­ kinę, kad jie yra ge­riau­si iš bu­vu­sių Ju­gos­la­vi­jos res­pub­likų. Kad jų ša­ lies mo­de­lis – pa­ts ge­riau­sias. Da­ bar Slovė­ni­jos gy­ven­to­jai su­vokė smar­kiai klydę“, – kalbė­jo D.Ro­ ma­cas. H.Vi­do­vic pri­tarė: „Slovė­nai gy­ ve­no iliu­zi­jo­mis. Atė­jo me­tas pa­ žiūrė­ti į si­tua­ciją blai­viai. Bu­mas baigė­si, da­bar rei­kia gy­ven­ti vi­sai ki­to­kio­mis sąly­go­mis.“ Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, dau­ge­lis jaunų slovėnų pa­lie­ka šalį. „Mes kal­ba­me apie šim­tus žmo­nių, ku­ rie pa­lie­ka šią šalį kiek­vieną mėne­ sį. Dau­gu­ma ke­lia­si į Ka­nadą, ki­ti į Aust­ra­liją. Kal­bant apie to­kią šalį, kaip Slovė­ni­ja, ku­rio­je gy­ve­na apie 2,5 mln. žmo­nių, emig­ra­ci­ja – di­delė pro­ble­ma“, – per­spėjo D.Ro­ma­cas. „Deuts­che Wel­le“ inf.

Po­li­tinė su­maiš­tis ir pro­tes­tai Sun­k i eko­no­m i­kos si­t ua­c i­j a Slovė­ ni­j o­j e su­kėlė ir po­l i­t inę krizę. Mi­ nist­r as pir­m i­n in­k as J.Jan­š a pa­ si­ū lė opo­z i­c i­j ai pir­m a­l ai­k ius rin­ ki­mus kitų metų vi­d u­r y­j e. J.Jan­ šos Slovė­n i­j os de­m ok­r a­t inė par­t i­ ja prie­š tai pa­teikė 11 punktų pla­ ną, kad nu­r imtų gat­v ių pro­tes­t ai.

Jis, be ki­t a ko, nu­m a­to ma­ž o­r i­t a­ rinę rin­k imų sis­temą, taip pat ga­ li­mybę gy­ven­to­j ams nu­š a­l in­t i nuo pa­reigų me­r us. Mėne­s io pra­d žio­ je ke­l iuo­s e Slovė­n i­j os mies­t uo­s e tūkstan­č iai žmo­n ių išė­j o į gat­ves, pro­tes­t uo­d a­m i prie­š vy­r iau­s ybės tau­py­mo po­l i­t iką.


13

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

14p.

ratai

Sva­jo­nių automobilis bran­ges­nis už Sei­mo na­rio man­da­tą.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Patiems ga­min­ti prie­ka­bą ne­be­ver­ta? Na­gin­gi, su tech­ni­ nių ži­nių pra­džia­ moks­liu su­si­pa­ži­ nę lie­tu­viai prie­ka­ bą au­to­mo­bi­liui ga­ li pa­si­ga­min­ti sa­ vo ran­ko­mis, ta­čiau nuo lapk­ri­čio ją įre­gist­ruo­ti sun­ kiau ir bran­giau.

„„Kon­ku­ren­ci­ja: Lie­tu­vo­je au­to­mo­bi­lių prie­ka­bos ne to­kios bran­gios ir pa­klau­sios kaip ki­to­se ša­ly­se, nes kles­ti sa­va­dar­bių prie­ka­bų ga­my­ba. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Re­gist­ra­ci­ja su­sto­jo

Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus Lie­ tu­vo­je kas­met bu­vo re­gist­ruo­ja­ ma dau­g iau nei 900 sa­vos ga­ my­bos prie­ka­bų, ku­rių leis­ti­nas svo­r is su kro­v i­n iu ne­v ir­š i­ja 750 kg. Nuo lapk­ri­čio re­gist­ra­ci­ja su­ sto­jo. „Nuo lapk­ri­čio neat­li­ko­me nė vie­nos eks­per­ti­zės“, – sa­kė Kau­no tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­ro (TAC) di­rek­to­rius Gin­ta­ras Cie­gis.

Lie­tu­vo­je dar­buo­ ja­si auk­sa­ran­kiai, kas­met ga­mi­nan­tys de­šim­tis prie­ka­bų, ta­čiau vi­sas jas re­ gist­ruo­jan­tys kaip sa­va­dar­bes. Vi­so­je Lie­tu­vo­je vei­kian­tys TAC yra tos įstai­gos, ku­rios įver­ti­na, ar ne­se­ri­ji­nės ga­my­bos trans­por­ to prie­mo­nės ati­tin­ka joms ke­ lia­mus tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus. Iki lapk­ri­čio mė­ne­sio sa­va­dar­ bę trans­por­to prie­mo­nę pa­si­ga­ mi­nę žmo­nės su TAC iš­va­da iš­ kart va­žiuo­da­vo į „Re­git­rą“, bet da­bar su ja tu­ri už­suk­ti į Vals­ty­ bi­nę ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ją (VKTI). Ins­pek­ci­ja ne tik pa­tik­ri­ na eks­per­ti­zės iš­va­das, bet ir pa­ si­do­mi, ar prie­ka­ba nė­ra pa­na­ši į jau anks­čiau re­gist­ruo­tas prie­ka­ bas. Tai at­lie­ka­ma va­do­vau­jan­tis

duo­me­nų ba­zė­je su­kaup­tais iden­ ti­fi­ka­vi­mo kri­te­ri­jais. „Jei ma­ty­si­me, kad jau yra pa­ga­ min­tos to­kios pa­čios 2–3 prie­ka­ bos, tai trak­tuo­si­me kaip se­ri­ji­nę ga­my­bą“, – aiš­ki­no VKTI Tech­ni­ kos sky­riaus ve­dė­jas Jus­tas Ra­šo­ ma­vi­čius. Dau­giau nei po­rą prie­ka­bų no­ rin­čiam pa­ga­min­ti as­me­niui teks įsi­re­gist­ruo­ti ga­min­to­ju. Prie­šin­ gu at­ve­ju prie­ka­bos įre­gist­ruo­ti ne­pa­vyks. Ban­do gud­rau­ti

Ga­li at­ro­dy­ti, kad nau­jo­ji tvar­ka nie­ko ne­kei­čia, ta­čiau jau anks­ čiau bu­vo pa­ste­bė­ta, kad įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­ se dar­buo­ja­si auk­sa­ran­kiai, kas­met ga­mi­nan­tys de­šim­tis prie­ka­bų, ta­ čiau vi­sas jas re­gist­ruo­jan­tys kaip sa­va­dar­bes. „Lat­vi­jo­je įre­gist­ruo­ti sa­va­dar­ bės prie­ka­bos neį­ma­no­ma, Es­ti­ jo­je – neap­si­mo­ka, nes vien­kar­ ti­nis ser­ti­fi­ka­vi­mas la­bai bran­gus, o Lie­tu­vo­je net pu­sę iki šiol įre­ gist­ruo­ja­mų prie­ka­bų bū­da­vo sa­ va­dar­bės, to­dėl čia au­to­mo­bi­li­nių prie­ka­bų kai­nos yra pa­čios ma­ žiau­sios“, – pa­sa­ko­jo de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je prie­ka­bo­mis pre­kiau­jan­ čios įmo­nės va­do­vas Tii­tas Luik­ jar­vas. Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­ je prie­ka­bo­mis pre­kiau­jan­tis es­tų vers­li­nin­kas tei­gė, kad įma­no­ma pa­si­da­ry­ti ge­rą sa­va­dar­bę prie­ka­ bą, ta­čiau daž­nai jos bū­na ne­sau­ gios, nes Lie­tu­vo­je joms ski­ria­mi rei­ka­la­vi­mai yra per­ne­lyg men­ki. „Per eks­per­ti­zę tik­ri­na­mi tik ži­ bin­tai, elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja ir pri­

ka­bi­ni­mo me­cha­niz­mas. Daž­niau­ siai Lie­tu­vo­je prie­ka­boms ga­min­ti nau­do­ja­mi se­nų au­to­mo­bi­lių til­tai, ku­rių nie­kas ne­tik­ri­na, ne­tik­ri­na­ ma ir kė­bu­lo konst­ruk­ci­ja, su­vi­ ri­ni­mo ko­ky­bė“, – dės­tė T.Luik­ jar­vas. Pa­dau­gė­jo iš­lai­dų

„Na­g in­gam, tech­n i­k ą iš­m a­n an­ čiam žmo­g ui prie­ka­b ą pa­s i­ga­ min­t i nė­ra su­d ė­t in­ga. Ir pri­re­ gist­ruo­ti to­kią prie­ka­bą nė­ra la­bai sun­ku. Ei­li­nė­je au­to­mo­bi­lių pre­ kių par­d uo­t u­v ė­je ga­l i­m a įsi­g y­ ti ser­t i­f i­k uo­t ų ži­b in­t ų, pa­d an­ gų ir pri­ka­b i­n i­m o me­c ha­n iz­m ą, net stab­džių ne­rei­kia“, – pa­sa­ ko­jo J.Ra­šo­ma­vi­čius. Jo nuo­mo­ ne, Lie­t u­vo­je ke­l ia­m i rei­ka­l a­v i­ mai sa­vos ga­my­b os prie­ka­b oms yra pa­kan­ka­mi. „Po eks­per­ti­zės prie­ka­bas lei­ džia­me eksp­loa­tuo­ti ne vi­sa­da, ta­čiau daž­niau­siai trū­ku­mai bū­ na ne­di­de­li – tai ži­bin­tų iš­dės­ty­ mas blo­gas, tai pa­dan­gos ne­tin­ka­ mai už­dė­tos. Trū­ku­mus su­ra­šo­me, o sa­vi­nin­kai grįž­ta juos iš­tai­sę“, – pa­sa­ko­jo Kau­no TAC di­rek­to­rius G.Cie­gis. Nuo lapk­ri­čio įre­gist­ruo­ti uni­ ka­lią, ne se­ri­ji­niu bū­du pa­ga­min­tą sa­va­dar­bę prie­ka­bą nė­ra la­bai su­ dė­tin­giau, tik tru­pu­tį bran­giau, nes trans­por­to prie­mo­nės iden­ti­fi­ka­ci­ nį nu­me­rį su­tei­kian­čiai VKTI ten­ka mo­kė­ti 100 li­tų. Iš vi­so eks­per­ti­zė, re­gist­ra­ci­ ja ir ki­ti mo­kes­čiai at­siei­na ne vie­ ną šim­ti­nę. „Kau­no die­nai“ pa­vy­ko su­ras­ti įmo­nę, ku­ri tvar­kin­gai pa­ ga­min­tą sa­va­dar­bę prie­ka­bą siū­lo­ si įre­gist­ruo­ti už 700 li­tų.

Rei­kia iš­ma­ny­ti tech­ni­ką

G.Cie­gis pa­sa­ko­jo, kad prie­ka­bą pa­si­ga­min­ti ne­sun­ku, bet tik tuo at­ve­ju, jei ją ga­mi­nan­tis as­muo pa­ts ge­rai iš­ma­no tech­ni­kos moks­ lus ar­ba kon­sul­tuo­ja­si su spe­cia­lis­ tais. TAC rei­ka­lau­ja ne tik ser­ti­fi­ kuo­tų de­ta­lių, bet ir ma­te­ma­ti­nių skai­čia­vi­mų, at­sklei­džian­čių prie­ ka­bos tech­ni­nes ga­li­my­bes. Taip pat pa­ste­bi­ma, kad, prieš ga­mi­nant prie­ka­bą, ne vi­sa­da įver­ti­na­mi po­rei­kiai. Vers­li­nin­kas T.Luik­jar­vas pa­sa­ko­jo, kad, pa­ vyz­džiui, es­tai daž­niau­sia ren­ka­si dvia­šes au­to­mo­bi­lių prie­ka­bas, o lie­tu­viai – pi­ges­nes vie­naa­šes, be stab­džių, ku­rių ma­sė su kro­vi­niu ne­ga­li vir­šy­ti 750 kg svo­rį. „Mes už­sii­ma­me ir prie­ka­bų nuo­ ma, to­dėl ma­to­me, kad lie­tu­viai ve­ža aki­vaiz­džiai sun­kes­nius kro­ vi­nius, nei ga­li­ma vež­ti to­kio­mis prie­ka­bo­mis. Taip ir bus, kol ke­liuo­ se ne­bus pra­de­da­ma sver­ti prie­ka­ bas“, – pa­sa­ko­jo T.Luik­jar­vas. Au­to­mo­bi­lių ne­ga­mi­na

Lie­tu­vo­je įma­no­ma re­gist­ruo­ti ne tik sa­vo ga­my­bos prie­ka­bas, bet ir ki­tas trans­por­to prie­mo­nes, ta­čiau tai įvyks­ta re­tai. Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus re­gist­ruo­tas vos vie­nas au­to­mo­bi­lis ir mo­to­cik­las. „Trūks­ta en­tu­zias­tų ir pro­ce­ sas nė­ra pa­pras­tas. Ban­dy­mai yra bran­gūs, to­dėl žmo­gui fi­nan­siš­kai neap­si­mo­ka pa­čiam ga­min­tis“, – aiš­ki­no J.Ra­šo­ma­vi­čius. Prieš ga­mi­nant su­dė­tin­ges­nes trans­por­to prie­mo­nes tu­ri bū­ti pa­reng­tas ir su­de­rin­tas tech­ni­nis pro­jek­tas. Ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas nuo jo ne­ga­li bū­ti nu­kry­pęs.

Kles­ti ne­tei­sė­ta do­ku­men­tų pre­ky­ba Ap­suk­r ūs lie­t u­v iai su­ra­do bū­dų, kaip ne­tei­sė­tai apei­t i sa­va­dar­bės prie­ka­bos eks­per­t i­zės ir re­g ist­ra­ vi­mo me­cha­niz­mą. Sa­va­dar­b ės prie­k a­b os spe­c ia­l iu žy­mė­ji­mu pra­dė­tos ženk­l in­t i tik maž­daug prieš 13 me­tų, to­dėl jų re­ gist­ra­ci­jos do­k u­men­tuo­se spe­cia­ lių iden­t i­fi ­ka­v i­mo žy­m ių ne­bū­da­ vo nu­ro­do­ma. To­k ius do­k u­men­ tus tu­r in­t ys as­me­nys pa­ga­m i­na sa­va­dar­bę prie­ka­bą ir nu­ro­do, kad do­k u­men­tai yra bū­tent jos. Do­k u­ men­tų kai­na svy­ruo­ja, bet že­miau nei ke­l i šim­tai li­tų ne­kren­ta. Jei rei­ kia pa­si­tei­sin­ti, ko­dėl prie­ka­ba nau­ ja, o do­ku­men­tai se­ni, at­šau­na­ma, kad ne­se­niai prie­ka­ba bu­vo res­tau­ ruo­ta, to­dėl ir at­ro­do lyg nau­ja. Ne­ be­rei­kia nei eks­per­ti­zės, nei re­gist­ ra­ci­jos. Už to­k ius do­ku­men­tų klas­ to­ji­mus yra bau­džia­ma, ta­čiau to­k į nu­si­kal­ti­mą ir už­fi k­suo­ti ir įro­dy­ti yra sun­ku.

Kai­na „„363 li­tai – tiek kai­nuo­ja sa­va­dar­

bės au­to­mo­bi­lių prie­ka­bos eks­per­ ti­zė. „„100 li­tų – tiek kai­nuo­ja pa­slau­

gos VKTI. „„28 li­tai – tiek kai­nuo­ja vals­ty­bi­

nis nu­me­ris. „„18 li­tų kai­nuo­ja re­gist­ra­ci­ja.


14

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

Pa­nau­do­ti filt­rai ap­lin­kos ne­terš Kau­ne pra­dė­jo veik­ti mo­der­ni au­ to­mo­bi­lio de­ga­lų, te­pa­lo ir oro filt­ rų per­dir­bi­mo li­ni­ja.

Vo­kie­čių ga­min­to­jų „Me­Wa“ pa­ ga­min­tas įren­gi­nys per va­lan­ dą ge­riau­sio­mis ap­lin­kai są­ly­go­ mis per­dirbs iki 1,5 to­nos te­pa­lo, de­ga­lų ir oro filt­rų. Šio pro­jek­to, ku­rį įgy­ven­di­no bend­ro­vė „Liet­ me­tas“, ver­tė – dau­giau nei 3 mln. li­tų. „Tai mo­der­ni, na­ši ir er­go­no­ miš­ka įran­ga. Įren­gi­ny­je su­mon­ tuo­tos kom­piu­te­ri­nės sis­te­mos, ku­rios lei­džia fik­suo­ti dar­bo va­ lan­das, elekt­ros są­nau­das ir ge­ di­mus. La­bai svar­bu tai, kad įren­ gi­nys tu­ri tie­sio­gi­nį ry­šį su jį ga­mi­nu­sios bend­ro­vės kom­piu­te­ ri­nė­mis sis­te­mo­mis – tai už­tik­rins

ope­ra­ty­vų ge­di­mų ša­li­ni­mą ir at­ sar­gi­nių da­lių pri­sta­ty­mą“, – sa­ kė „Liet­me­to“ plėt­ros di­rek­to­rius Man­tas Mar­cin­ke­vi­čius. Šis įren­gi­nys su­tei­kia ga­li­my­ bę filt­rus per­dirb­ti efek­ty­viai. Iki šiol Lie­tu­vo­je la­bai ne­di­de­lė te­pa­ lo, de­ga­lų ir oro filt­rų da­lis bu­vo per­dir­ba­ma ran­ko­mis, o di­džio­ ji da­lis iš­ve­ža­ma per­dirb­ti į už­ sie­nį. Pa­gal ga­lio­jan­čius ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus de­ga­lų, te­pa­lo ir oro filt­rų im­por­tuo­to­jai pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę or­ga­ni­zuo­ti jų at­lie­kų per­dir­bi­mą ir per­dirb­ ti 80 pro­c. sa­vo Lie­tu­vos rin­koje panaudoto kie­kio. Bend­ra­dar­ biau­jant su ki­ta tai pa­čiai įmo­ nių gru­pei pri­klau­san­čia bend­ro­ ve „Žal­va­ris“, ku­ri tu­ri iš­plė­to­tą at­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­mą, ši už­

„„Su­ma: į nau­ją­ją per­dir­bi­mo įran­gą in­ves­tuo­ta dau­giau nei 3 mln. li­tų.

duo­tis bus įvyk­do­ma ne­sun­kiai. Pa­sak M.Mar­cin­ke­vi­čiaus, vo­ kie­čių „Me­Wa“ įren­gi­nys – ge­ riau­sias įmo­nės pa­si­rin­ki­mas. Jam ap­tar­nau­ti rei­ka­lin­gi vos ke­ li as­me­nys, taip pat la­bai di­de­ lis dė­me­sys skir­tas jų dar­bų sau­ gai: su­mon­tuo­ti ju­de­sio da­vik­liai, ga­lin­tys bet ku­riuo me­tu stab­dy­ti per­dir­bi­mą, ap­gal­vo­tos vi­sos de­ ta­lės, kad dirb­ti bū­tų sau­gu. Su­ mon­tuo­ti įren­gi­nį už­tru­ko ma­ žiau nei mė­ne­sį – jam va­do­va­vo 4 „Me­Wa“ at­sto­vai. Filt­rų rū­šia­vi­mo pro­ce­sas api­ ma ke­lis pa­grin­di­nius veiks­mus – iš­rū­šiuo­ti filt­rai yra smul­ki­na­mi, tuo­met pa­ten­ka į cent­ri­fu­gą, kur jie sau­si­na­mi ir iš­ski­ria­ma pa­nau­ do­ta aly­va. Sau­sos filt­rų me­džia­ gos kon­ve­je­riu ke­liau­ja prie mag­ ne­ti­nio at­skir­tu­vo, ku­ris su­trau­kia me­ta­lo at­lie­kas. Li­ku­sios su­smul­ kin­tos filt­rų da­lys – plas­ti­kas, gu­ ma ir po­pie­rius – su­pi­la­mi į spe­ cia­lias tal­pyk­las. Per­dir­bant au­to­mo­bi­lių filt­rus gau­tos ant­ri­nės ža­lia­vos pa­nau­ do­ja­mos 100 pro­c.: su­rink­tas pa­ nau­dotas te­pa­las re­ge­ne­ruo­ja­mas į ba­zi­nę aly­vą, me­ta­las per­ly­do­ mas, plas­ti­ko, gu­mos ir po­pie­riaus mi­ši­nys nau­do­ja­mas ener­gi­jai ga­ min­ti. Su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­si­ ra­šius su­bsi­di­jų tei­ki­mo su­tar­ tį, šiam įren­gi­niui fi­nan­suo­ti per LAAIF skir­ta 700 tūkst. li­tų. KD inf.

„Rail Balticos“ projektas įsibėgėjo Indrė Adomonytė Nuo 2015 m. džiaugsimės moderniu „Rail Balticos“ geležinkeliu, kuris palengvins keliavimą ir krovinių gabenimą viena ekologiškiausių transporto priemonių. Lietuvoje „Rail Baltica“ vingiuos maršrutu Lenkijos ir Lietuvos siena–Mockava–Šeštokai–Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas– Gaižiūnai–Radviliškis–Šiauliai–Joniškis– Lietuvos ir Latvijos siena. „Kaunas taps geografiškai patogiausia logistikos vieta, kurioje susitiks „Rail Balticos“ ir Rytų–Vakarų geležinkelių koridoriai, kitų rūšių transportas. Pabaigus pirmąjį projekto etapą Kaune bus pastatytas didžiausias logistikos centras. Naujų logistikos vystymo galimybių atsiras visoje „Rail Balticos“ trasoje nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Kauno“, – teigia „Rail

Balticos“ projekto direkcijos direktorius Antanas Zenonas Kaminskas. Projektavimas įpusėjo Projektą derinti baigiama ruožuose Šeštokai–Marijampolė, Šiauliai–Lietuvos ir Latvijos siena ir kitur, atviri tarptautiniai rangos darbų konkursai jau paskelbti dėl ruožų Lenkijos ir Lietuvos siena–Mockava, Marijampolė–Kazlų Rūda, Kazlų Rūda– Kaunas. Ruošiamasi įgyvendinti antrą projekto etapą – rekonstruoti europinio standarto 1520 mm pločio vėžę nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos sienos. Ruože nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos iki Kauno greta rusiško standarto bėgių bus nutiesta 1435 mm pločio europinio standarto linija. Projektą koordinuoja „Rail Balticos“ direkcija Lietuvoje „Rail Balticos“ projekto eigą koordinuoja direkcija, organizuojan-

„ Geležinkelio projektą koordinuoja „Rail Baltica“ direkcija.

ti viešuosius galimybių studijų ir projektavimo bei rangos darbų pirkimus, prižiūrinti konkursus laimėjusių įmonių atliekamus darbus, koordinuojanti kitų bendrovės padalinių veiklą, susijusią su projekto įgyvendinimu. Direkcija taip pat teikia išsamią informaciją apie „Rail Balticos“ projektą. Informacijos teiraukitės bendruoju „Rail Balticos“ direkcijos telefonu (8 5) 296 2058, rašydami elektroniniu paštu info@rail-baltica.lt arba apsilankę „Rail Balticos“ projekto interneto svetainėje www.rail-baltica.lt. Informacija apie geležinkelio projektą taip pat teikiama Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos geležinkelio stotyse veikiančiuose „Rail Balticos“ direkcijos priimamuosiuose, kurie veikia kartą per dvi savaites. Jų darbo grafikas skelbiamas projekto interneto svetainėje www. rail-baltica.lt.

„Rail Balticos” archyvo nuotr.

Sva­jo­nių maši už Sei­mo na­ri Kas ket­vir­tas lie­ tu­vis, pa­ga­vęs auk­ si­nę žu­ve­lę, rink­tų­ si ne bu­tą pres­ti­ži­ nia­me ra­jo­ne ar pri­ vi­le­gi­jo­mis vi­lio­jan­ tį Sei­mo na­rio man­ da­tą, o sa­vo sva­jo­ nių au­to­mo­bi­lį.

„„Pra­ban­ga: maž­daug 16 pro­c. ap­klau­s

lius. 

Kaip pa­ro­dė po­rta­lo Au­top­lius.lt ap­klau­sa, dau­giau nei du treč­da­liai lie­tu­vių daž­nai sva­jo­ja apie no­ri­mą au­to­mo­bi­lį, ta­čiau vos penk­ta­da­lis tam tau­po pi­ni­gus. Apk­lau­sa pa­ro­dė, kad dau­gu­ma vai­ruo­to­jų lė­šų įsi­gy­ti sva­jo­nių au­ to­mo­bi­liui ne­tu­ri ir ne­pla­nuo­ja tu­ rė­ti, ta­čiau vis tiek ti­ki­si, kad ka­da nors pa­vyks įsi­gy­ti no­ri­mą trans­ por­to prie­mo­nę. „Treč­da­lis au­top­lius.lt lan­ky­to­jų – sva­jok­liai. Jie ieš­ko nau­jai pa­si­ ro­džiu­sių au­to­mo­bi­lių, nag­ri­nė­ja jų duo­me­nis, ap­ta­ri­nė­ja sa­vy­bes, nors pui­kiai ži­no, kad jų pa­si­rin­ki­mas – neį­per­ka­mas“, – pa­ste­bi po­rta­lo au­top­lius.lt plėt­ros va­do­vas Vik­ to­ras Dauk­šas.

Kas tre­čias lie­tu­vis sva­jo­ja apie ga­na pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį, pa­ro­ dė ap­klau­sa. 16 pro­c. res­pon­den­ tų tvir­ti­no, kad jiems trūks­ta dau­ giau nei 100 tūkst. li­tų, kad įsi­gy­tų no­ri­mą au­to­mo­bi­lį. Be­veik tiek pat ap­klaus­tų­jų rei­kė­tų su­rink­ti nuo 50 iki 100 tūkst. li­tų, kad sės­tų prie sva­jo­nių ma­ši­nos vai­ro. Ki­tų lie­tu­vių sva­jo­nės – kuk­ les­nės. Treč­da­lis ap­klaus­tų­jų tei­ gė, kad 50 tūkst. li­tų ar ma­žes­nės su­mos pa­kak­tų jų sva­jo­nei įgy­ ven­din­ti. Be­veik ket­vir­ta­da­liui ap­ klaus­tų­jų ne­rei­kė­tų nė tiek – pa­ kak­tų 20 tūkst. li­tų ar ma­žiau. „Vi­du­ti­nė nau­do­to au­to­mo­bi­lio kai­na Lie­tu­vo­je yra 10,6 tūkst. li­tų (2012 m. III ket­vir­čio duo­me­nys).

Au­to­mo­bi­lis už „San­ka­bos de­fek­tas, ne­va­žiuo­ja ir neuž­si­ve­da, esant rei­ka­lui, yra ga­ li­my­bė už­ves­ti“, „prie­ki­nis stik­las ski­lęs, nes va­žiuo­jant at­si­da­rė ka­ po­tas, tru­pu­tį traš­ka vie­na gra­na­ ta“, „at­si­vež­ki­te sa­vo aku­mu­lia­to­ rių“ – tai tik ke­le­tas au­to­mo­bi­lių, kai­nuo­jan­čių ma­žiau nei 1 tūkst. li­tų, ap­ra­šy­mų.

Por­ta­lo au­top­lius.lt duo­me­ni­mis, to­kių au­to­mo­bi­lių kas­met Lie­tu­ vo­je ban­do­ma par­duo­ti dau­giau nei 6 tūkst. „To­kių au­to­mo­bi­lių pa­si­rin­ki­mas nė­ra di­de­lis. Par­duo­da­ma jų ge­ro­ kai ma­žiau, nei rie­da Lie­tu­vos ke­ liais. Be­veik 14 pro­c. vi­so Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių par­ko su­da­ro trans­ por­to prie­mo­nės, se­nes­nės nei 21 me­tų, ku­rių dau­ge­lio ver­tė – ma­ žiau nei 1 tūkst. li­tų“, – pa­ste­bė­jo au­top­lius.lt plėt­ros va­do­vas Vik­to­ ras Dauk­šas. Pa­sak au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­ per­to, vi­du­ti­nė au­to­mo­bi­lių iki 1 tūkst. li­tų kai­na – 600 li­tų. „Tai­ gi, no­rint nu­si­pirk­ti lie­tu­vių mėgs­ ta­mą nau­jin­tė­lį pa­grin­di­nės komp­ lek­ta­ci­jos „Au­di A6“, rei­kė­tų par­duo­ti 222 se­nuo­sius au­to­mo­bi­ lius“, – skai­čia­vo V.Dauk­šas.

Dau­gu­ma Lie­tu­vo­je už 1 tūkst. li­tų ar ma­žiau par­duo­da­mų au­ to­mo­bi­lių – vo­kiš­ki. Ab­so­liu­tus dau­gia­me­tis pi­giau­sių va­žiuo­ jan­čių au­to­mo­bi­lių rin­kos ly­de­ ris – „VW Golf“. „Neuž­mu­ša­mu pra­var­džiuo­ja­mas „Gol­fas“ pa­ste­ bi­mai len­kia ki­tus po­pu­lia­rius se­ niau­sius mo­de­lius – „Au­di 80“ ir „VW Pas­sat“.

Šie au­to­mo­bi­liai sa­ vo pa­grin­di­nę funk­ ci­ją at­lie­ka – jie va­ žiuo­ja. Nors šiuo me­tu Lie­tu­vo­je po­pu­ lia­res­ni dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai, pi­ giau­sių au­to­mo­bi­lių rin­ko­je dau­ giau nei pu­sė trans­por­to prie­mo­nių va­ro­mi ben­zi­nu, o dar penk­ta­da­lis – ben­zi­nu ir du­jo­mis. Pa­sak au­to­ mo­bi­lių rin­kos eks­per­to V.Dauk­šo, se­niau ben­zi­ni­niai va­rik­liai bu­vo ge­ro­kai po­pu­lia­res­ni, to­dėl jų pi­ giau­sių au­to­mo­bi­lių rin­ko­je ir yra dau­giau. Pi­giau­sių par­duo­da­mų au­to­mo­ bi­lių am­žius – įvai­rus, ta­čiau do­


15

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

ratai

na bran­ges­nė o man­da­tą

u­sos da­ly­vių sva­jo­ja apie 100 tūkst. li­tų ir dau­giau kai­nuo­jan­čius au­to­mo­bi­ „Shutterstock“ nuotr.

Va­di­na­si, kas šeš­tas vai­ruo­to­jas sva­jo­ja apie de­šimt­kart bran­ges­ nį au­to­mo­bi­lį, nei šiuo me­tu tu­ri. Vi­du­ti­niš­kai už­dir­ban­čiam žmo­ gui rei­kė­tų bent ket­ve­rių me­tų at­ ly­gi­ni­mo, kad įsi­gy­tų to­kį sva­jo­nių au­to­mo­bi­lį. At­ro­do, kad ge­ro­kai dau­giau lie­tu­vių sva­jo­ja blai­viai – pa­pras­čiau­siai no­ri pa­do­raus au­ to­mo­bi­lio, ku­riam trūks­ta ke­lių de­šim­čių tūks­tan­čių li­tų“, – sa­ko V.Dauk­šas. Dau­giau nei pu­sė res­pon­den­ tų ga­li­my­bę įsi­gy­ti sva­jo­nių au­to­ mo­bi­lį rim­tai svars­ty­tų tik tuo­met, jei jų mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas pa­kil­tų dau­giau nei 2 tūkst. li­tų. Treč­da­ lis ap­klaus­tų­jų to­kiam spren­di­ mui ryž­tų­si šei­mos mė­ne­si­nėms

pa­ja­moms pa­ki­lus iki 2 tūkst. li­tų. Apk­lau­sa pa­ro­dė – dau­gu­mai lie­tu­vių svar­biau­sia, kad sva­jo­nių au­to­mo­bi­lis bū­tų pa­trauk­lios iš­ vaiz­dos. Trims iš ke­tu­rių res­pon­ den­tų tai vie­na iš svar­biau­sių au­ to­mo­bi­lio sa­vy­bių. Kiek ma­žiau res­pon­den­tų, sva­jo­da­mi apie au­ to­mo­bi­lį, gal­vo­ja apie jo pa­ti­ki­mu­ mą, dar ma­žiau – sau­gu­mą ar ga­ lin­gą va­rik­lį. „Au­to­mo­bi­lis jau ku­rį lai­ką nė­ra tie­siog trans­por­to prie­mo­nė, skir­ ta nu­vyk­ti iš taš­ko A į taš­ką B. Tai – ir įvaiz­džio da­lis. Žmo­nės daž­nai per­ka au­to­mo­bi­lius ne pa­gal sa­vo ki­še­nę, o to­kius, apie ku­riuos sva­ jo­ja“, – sa­ko V.Dauk­šas. KD inf.

tūks­tan­tį li­tų

„„Ly­de­ris: po­pu­lia­riau­sias tarp par­duo­da­mų se­nų ir pi­gių au­to­mo­bi­lių

– „VW Golf“.

mi­nuo­ja 22–15 me­tų se­nu­mo au­ to­mo­bi­liai. Tai­gi, jei­gu ki­še­nė­je tu­ri­te tūks­ tan­tį li­tų ir ke­ti­na­te pirk­ti trans­por­ to prie­mo­nę, grei­čiau­siai įsi­gy­si­te maž­daug 15–18 me­tų se­nu­mo vo­kiš­ ką au­to­mo­bi­lį su ben­zi­ni­niu va­rik­ liu. To­kio am­žiaus au­to­mo­bi­liuo­se elekt­ro­ni­kos nė­ra daug, juos re­mon­ tuo­ti ga­na pa­pras­ta ir ne­bran­gu. „Šie au­to­mo­bi­liai sa­vo pa­grin­ di­n ę funk­c i­j ą at­l ie­ka – jie va­

žiuo­ja. Ga­l i pa­s i­sek­t i ras­t i ge­ rai iš­lai­ky­tą „se­nu­ką“, ku­ris dar pen­ke­rius me­tus va­žiuos, ta­čiau la­bai daž­nai se­nais ir pi­giais au­ to­m o­b i­l iais žmo­n ės nė­ra lin­k ę rū­p in­t is ir jais va­ž iuo­ja­m a tol, kol jie va­ž iuo­ja. Tuo­m et pir­k ė­ jas ri­z i­k uo­ja įsi­g y­t i tech­n iš­kai ne­tvar­k in­g ą, tai­g i ir pa­vo­j in­g ą trans­por­to prie­mo­nę“, – svars­ tė V.Dauk­šas. KD, au­top­lius.lt inf.

Žvė­rių ak­ty­vu­mas va­ro į ne­vil­tį Drau­di­mo kom­pa­ni­jų eks­per­tai šių me­tų ru­de­nį ir žie­mą fik­suo­ja dau­giau įvy­kių, ku­riuo­se ava­ri­jas su­ke­lia ir au­to­mo­bi­lius ap­ga­di­na gy­vū­nai.

Vien šių me­tų ru­de­nį iš­mo­kos už su­si­dū­ri­mus su gy­vū­nu šok­te­lė­ jo 55 pro­c., o ki­ta gy­vū­nų pa­da­ry­ ta ža­la pa­di­dė­jo du kar­tus, skel­ bia drau­di­mo kom­pa­ni­ja „PZU Lie­tu­va“. Net ir žie­mą, kai gy­vū­ nų mig­ra­ci­ja nė­ra to­kia in­ten­sy­vi, drau­di­kai be­maž kas­dien gau­na pra­ne­ši­mų, kai eis­mo ava­ri­jų kal­ ti­nin­kai bū­na žvė­rys. „Ne­pai­sant in­ten­sy­vių ke­li­ nin­kų pa­stan­gų ati­tver­ti ke­lius miš­kin­go­se vie­to­vė­se, tam­siuo­ ju pa­ros me­tu į ke­lius iš­bė­ga ir smul­kūs gy­vū­nai – kiš­kiai, la­ pės, ir stam­būs žvė­rys – stir­nos, brie­džiai, šer­nai. Tam­sia­me sli­ džia­me ke­ly­je net ir ma­žas žvė­ re­lis ga­li tap­ti rim­to eis­mo įvy­kio prie­žas­ti­mi, kai su­ža­lo­ja­mi žmo­ nės ir su­ga­di­na­mi au­to­mo­bi­liai“, – sa­kė „PZU Lie­tu­va“ Ža­lų de­ par­ta­men­to di­rek­to­rius Mo­des­ tas Ži­lio­nis.

„„Sta­tis­ti­ka: šie­met žvė­rys su­ke­lia dvi­gu­bai dau­giau ava­ri­jų. 

Jis at­krei­pia dė­me­sį, kad šie­met, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų ru­de­ niu ir žie­ma, gy­vū­nai kur kas drą­ ses­ni, nes daž­niau priar­tė­ja prie triukš­min­gų ke­lių ir pa­ten­ka po au­to­mo­bi­lių ra­tais. Ne­re­tai vai­ ruo­to­ją su­glu­mi­na ir ava­ri­ją su­ ke­lia si­tua­ci­jos, kai žvė­rys tie­siog per­bė­ga ke­lią prieš pat ma­ši­ną ir su­si­dū­ri­mo pa­vyks­ta iš­veng­ti. Sut­ri­kęs vai­ruo­to­jas to­kiais at­ve­

Aistės Mažonaitės nuotr.

jais ga­li ne­su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lio ir nu­slys­ti nuo ke­lio. Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ bos su­ves­ti­nės taip pat ro­do, kad šie­met nuo me­tų pra­džios at­ve­jų, kai su­si­du­ria­ma su gy­vū­nu, pa­ dau­gė­jo du kar­tus. M.Ži­lio­nis pa­brė­žia, kad žie­ mą itin svar­bu ne­vir­šy­ti grei­čio, o tam­so­je bū­ti itin ati­diems. KD inf.


16

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

menas ir pramogos

„„Te­ma: šven­čių iš­va­ka­rė­se Kau­no mies­to mu­zie­jus pra­ve­ria var­tus į an­ge­lų pa­sau­lį. 

Kau­no mies­to m kvie­čia siek­ti re­ Praė­ju­sio šimt­me­čio eg­lu­tės žais­liu­kus, puo­šu­sius mū­sų tė­vų ir se­ne­lių na­mus, šiuo me­tu ga­li­ma pa­ma­ty­ti Kau­no mies­ to mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­mo­je pa­ro­do­ je „Links­mų šven­čių“. Mu­zie­jus taip pat kvie­čia siek­ti re­kor­do. En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Kau­no mies­to mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta šven­ti­nė pa­ro­da, ku­rio­je – praė­ ju­sio šimt­me­čio Ka­lė­dų ir Nau­jų­ jų me­tų šven­tės at­ri­bu­tai – se­nie­

ji eg­lu­tės žais­liu­kai ir gir­lian­dos, puo­šu­sios mū­sų tė­vų ir se­ne­lių na­ mus. Eks­po­zi­ci­jo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ ti net šim­tą me­tų skai­čiuo­jan­čias de­ko­ra­ci­jas, pa­si­gro­žė­ti svei­ki­ni­ mo at­vi­ru­kais, ku­rie XX a. pra­džio­ je bu­vo siun­čia­mi į vie­ną kau­nie­čių

„„ Is­to­ri­ja: ne vie­ną de­šim­tį me­tų skai­čiuo­jan­tys Ka­lė­dų eg­lu­čių žais­liu­kai

tai­ką. 


17

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

Lie­tu­viai ir len­kai: vie­nos (ne)mei­lės is­to­ri­ja Ry­toj Is­to­ri­nė­je pre­zi­den­tū­ro­je vyks len­kų is­to­ri­ko Krzysz­to­fo Bu­chows­kio kny­gos „Lit­vo­ma­nai ir po­lo­ni­zuo­to­jai. Mi­tai, abi­pu­sės nuo­sta­tos ir ste­reo­ti­pai len­kų ir lie­tu­vių san­ty­kiuo­se pir­mo­je XX am­žiaus pu­sė­je“ pri­sta­ty­mas.

Kny­gos, ku­rią į lie­tu­vių kal­bą iš­ ver­tė Ire­na Alek­sai­tė, pri­sta­ty­me ir dis­ku­si­jo­je da­ly­vaus ir pa­ts jos au­to­rius bei jo ko­le­gos pro­f. Egi­ di­jus Alek­sand­ra­vi­čius, doc. dr. Pra­nas Ja­naus­kas, dr. To­mas­zas Blaszc­za­kas, doc. dr. Sau­lius Žu­ kas, pro­f. Jo­nas Vai­če­no­nis. Bals­to­gės uni­ver­si­te­to pro­fe­so­ riaus K.Bu­chows­kio ty­ri­nė­ji­mų sri­tis – XIX–XX a. Vi­du­rio ir Ry­ tų Eu­ro­pos is­to­ri­ja bei len­kų ir lie­ tu­vių san­ty­kiai. Is­to­ri­ko dar­bai, iš­ sa­ky­tos min­tys apie XX a. pir­mos pu­sės len­kų ir lie­tu­vių san­ty­kius su­lau­kė kont­ro­ver­siš­kų ver­ti­ni­mų.

„K.Bu­chows­kio ty­ri­mai – ins­pi­ra­ ty­vūs ir ak­tua­lūs ne tik aka­de­mi­ niams sluoks­niams, bet ir mū­sų vi­suo­me­nei, ypač jos sa­vi­vo­kai“, – tei­gia Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius dr. Ri­man­tas Mik­nys. Kny­go­je „Lit­vo­ma­nai ir po­lo­ni­ zuo­to­jai“ K.Bu­chows­kis at­vi­ru ir nau­ju žvilgs­niu pa­žvel­gia į len­kų ir lie­tu­vių san­ty­kių rai­dą. Kny­go­je re­ konst­ruo­ja­mi ir ana­li­zuo­ja­mi mi­tai, abi­pu­sės nuo­sta­tos ir ste­reo­ti­pai, vieš­pa­ta­vę len­kų ir lie­tu­vių san­ty­ kiuo­se XX a. pir­mo­jo­je pu­sė­je. Šiuo lai­ko­tar­piu lie­tu­viai aiš­kiai nei­gia­mai ver­ti­no len­kus ir Len­ ki­ją, bu­vo su­si­for­ma­vu­si ir la­bai ne­pa­lan­ki lie­tu­viams bei Lie­tu­ vai len­kų nuo­mo­nė. Taip pat au­ to­rius sie­kia at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ko­kios prie­žas­tys lė­mė, kad abi­ pu­sis ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ir nei­gia­ mas po­žiū­ris tik au­go ir stip­rė­jo. Kny­gą su­da­ro ke­tu­ri sky­riai. Pir­

ma­sis skir­tas mi­tų, ste­reo­ti­pų ir išanks­ti­nių nuo­sta­tų, ku­rios for­ ma­vo len­kų ir lie­tu­vių san­ty­kius XIX ir XX a. san­dū­ro­je, iš­ta­koms. Ant­ra­ja­me sky­riu­je ana­li­zuo­ja­ mas Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­ ko­tar­pis ir 1918–1922 m. konf­lik­ tas. Tre­čiaja­me – pa­grin­di­nia­me ir di­džiau­sia­me – sky­riu­je pa­tei­kia­mi

mi­tų (pvz., Vil­niaus at­ga­vi­mo mi­to) ir abi­pu­sių išanks­ti­nių nuo­mo­nių, pa­pli­tu­sių tar­pu­ka­riu ir sa­vo­tiš­kai tę­sian­čių konf­lik­tą, ap­ra­šy­mai ir ana­li­zė. Ket­vir­ta­ja­me sky­riu­je ana­ li­zuo­ja­mi abi­pu­siai vaiz­di­niai Ant­ ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais – nuo 1939 m. rug­sė­jo iki 1944 m. lie­pos. KD inf.

kas: Kny­gos „Lit­vo­ma­nai ir po­lo­ni­zuo­to­jai“ pri­sta­t y­mas. kur: Is­to­ri­nė­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ro­je. kada: gruo­džio 20 d. 16 val.

kryžiažodis To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

mu­zie­jus ­kor­do šei­mą ne tik iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­ tų, bet ir iš vi­so pa­sau­lio. Pa­ro­do­je su­kur­ta ir spe­cia­li erd­vė kū­ry­bi­nėms dirb­tu­vėms, nes mu­ zie­jus kvie­čia siek­ti re­kor­do – kur­ti il­giau­sią lin­kė­ji­mų gir­lian­dą. Tai­gi rei­kia atei­ti į pa­ro­dą ir už­ra­šy­ti sa­ vo lin­kė­ji­mą, ku­ris bus pri­tvir­tin­ tas prie vis il­gė­jan­čio gir­lian­dos. Vi­sai ga­li bū­ti, kad ji taps il­giau­sia šven­ti­nė gir­lian­da. „Sie­ki­me re­kor­ do kar­tu“, – kvie­čia Kau­no mies­to mu­zie­jaus dar­buo­to­jai. Mu­zie­jaus fi­lia­le, Kau­no pi­ly­ je, taip pat tvy­ro šven­ti­nė nuo­tai­ ka – vei­kia me­ni­nin­kų su­kur­tų an­ ge­lų pa­ro­da. Be­je, čia įsi­kū­ru­sios ir kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, ku­rio­se ga­li­ ma su­kur­ti sa­vą­jį an­ge­lą.

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Vytauto Žutauto knygą „Rojaus žemėje beieškant“.

Į šią knygą sudėti reportažai iš lietuviams dar egzotinių šalių, kurios visos yra salose ir kuriose autorius lankėsi pastaraisiais metais. Tai Indijos vandenyno perlais vadinamos šalys – Šri Lanka, Mauricijus, Maldyvai, taip pat amžinosios vasaros salos Karibuose – Kuba, Jamaika, Haitis. Čia taip pat rasite ir naudingų patarimų, kaip nuskristi į tas šalis, ką vertėtų pamatyti ir ko vengti.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas.

dar ir šian­dien sklei­džia šven­ti­nę nuo­ And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime ketvirtadienį, gruodžio 27 d.


18 2

trečiaDIENIS, gruodžio 19, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� ���������������������������������������������������� 19, 21 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Kviečia � ���������������������������������������������� 20, 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

DARBo skelbimai

1054532

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1040375

2013 m. vasario 18 d., pirmadienį, 10 val.

Jei skauda sprandą, nugarą, kamuoja druskų sankaupos. Masažo kursas Jums. Kristina. Tel. 8 678 81 816.

Kauno valstybinėje filharmonijoje

1057384

KONKURSAS Į KAUNO MIESTO SIMFONINĮ ORKESTRĄ

1033749

smuiko, violončelės, obojaus, fagoto atlikėjų pareigoms užimti Prašymai dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymai (CV) priimami Kauno filharmonijoje (L.Sapiegos g. 5) arba e. paštu kaunosimfoninis@yahoo.com su nuoroda „Konkursui“ iki 2013 m. vasario 15 d. Išsamesnė informacija tel. (8 37) 204 589; www.kaunosimfoninis.lt.

Siūlo darbą Baldų gamybos įmonei reikalingas CNC medienos apdirbimo centro operatorius (HOMAG, WEEKE) ir dažytojas poliuretaniniais dažais. Tel. 8 699 65 740. 1057560

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1026621

Ieškome sunkvežimių tech. pagalbos automobilio vairuotojo-tiekėjo, turinčio B; C; E kategorijas. Tel. 8 620 34 596. 1057459

Logistikos paslaugas teikianti įmonė ieško prekių priėmėjų Kauno rajone. Į (iš) darbą (-o) veža įmonės transportas. Jei susidomėjote, kreipkitės darbo dienomis iki 16 val. tel. (8 37) 327 529. 1054364

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1038750

Valymo paslaugų įmonei reikalingi valytojai dirbti visą darbo dieną Karmėlavoje. Tel. 8 615 16 501. 1057405

Ieško darbo 50 m. vyras ieško apdailininko arba pastatų priežiūros darbo. Gali būti pusė etato. Tel. 8 689 30 950. 1057310

Paslaugos Medikų

Logistikos transporto įmonė ieško C kat. vairuotojų išvežioti duonos gaminius. Reikalinga panašaus darbo patirtis. Slankusis grafikas. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799.

1057015

Reikalingas vairuotojas, turintis Rusijos vizą ir CE kategoriją. Reisai – pastovūs. Tel. 393 232, e. paštas atranka@erdves.lt. 1054639

Reikalingi duonos gaminių atrinkėjai. Darbas naktimis (4 naktys per savaitę nuo 20 iki 4 val.). Skambinti nuo 9 iki 17 val. tel. 8 640 16 458. 1057446

Reikalingi žmonės dirbti Anglijoje – parduotuvių sandėliuose. Darbas prasideda sausio antrojoje pusėje. Tel. 8 639 54 925.

1055900

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir suvirintojų. Darbas Vokietijoje. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt. 1047483

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų, suvirintojų dujomis ir elektra bei ventiliacinių sistemų montuotojų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086. 1057000

1050367

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1052665

PADOVANOK ARTIMUI SVEIKATĄ! ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Maisto netoleravimo testas. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1052791

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

1051791

1055756

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492.

Atlieku visus staliaus, santechniko, elektriko, dažymo, plytelių klojimo, mūrijimo, tinkavimo ir kitus darbus. Darau remontą. Tel. 8 646 81 287.

1052178

1054141

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1057381

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1056293

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1057263

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1052154

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1052281

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1051761

DERMATOLOGIJOS IR ESTETINĖS MEDICINOS KLINIKA „SVEIKA ODA“ Savanorių pr. 79, Kaunas, tel. (8 37) 240 080, www.sveikaoda.lt A.Šimkaus klinika gydo skydliaukės mazgus be operacijos, širdies ligas (be elektros šoko, be stimuliatoriaus, be operacijos), reumatą, sąnarių ligas, diabetą, nutukimą. Atliekame echoskopiją. www.terapija.lt. Tel. 311 579, 777 274, 8 684 32 912. 1046441

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1047608

Efektyvi anoniminė pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Psichiatro konsultacija + kodavimas – tik 299 Lt. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1051036

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1056587

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1054606

Buitinės technikos remonto

Statybos, remonto

1056379

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1054522

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1046615

1056921

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 1056005

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1053995

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1050473

Dedu laminuotas grindis, kalu dailylentes, statau duris, spynas. Glaistau, dažau. Smulkūs santechnikos ir elektros darbai. Tel. 8 689 30 950. 1057311

Dengiame plokščius ir šlaitinius stogus, atliekame vidaus ir išorės apdailos darbus. AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 1053660

Elektriko paslaugos. Didelė darbo patirtis. Spartus darbas ir kokybė garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1056599

1046110

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1049116

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1056729

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16, „Urmo“ bazė, 2 vagonėlis. Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002. 1056064

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1056301

Ardome, išvežame statybines atliekas. Betonavimas, grindų klojimas, GKP montavimas, dažymas. Elektra, santechnika. Rašome sąskaitas. Tel. 8 686 44 993. 1055305

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1056507

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Vidaus apdailos ir santechnikos darbai. Tel. 8 619 29 430.

SKUBIAI! Konsultuoja gydytojai specialistai, atliekami ultragarsiniai, laboratoriniai tyrimai, neskausminga neinvazinė diagnostika UBT Helicobacter pylori bakterijai nustatyti. Šv. Kalėdų nuolaida – net iki 50 %! „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis; tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt.

Automobilininkams

1056618

1056435

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

1053846

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309.

1056843

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. Reikalingas (-a) valymo mašinos operatorius (-ė) dirbti nakties metu PC „Akropolis“. Apmokome. Tel. 8 656 20 016.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1053838

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1055766

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1046542

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1051299

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOSIOS DURYS (KBE, Decco vokiški profiliai, ritininės užuolaidos, tinkleliai). Stiklina laiptinių langus mažiausiomis kainomis. Taiko nuolaidas. Tel. 8 654 34 270. 1057569

Plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, dažymas ir kiti darbai. Tel. 8 648 62 352. 1057283

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1049960

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1056812

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus: vamzdyno išvedžiojimas, boilerių, tualeto, vonios prijungimas ir kt. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1056712

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1057202

Nukelta į 19 p.


193

trečiaDIENIS, gruodžio 19, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1054620

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597. 1056662

Santechnikos darbai Jums patogiu laiku. Tel. 8 691 85 440, 711 659.

1053857

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame. Garantuojame. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 1052258

Vidaus apdaila. Gipskartonio montavimas. Glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas. Santechnika. Langai, durys. Parketas. Laminatas. Tel. 8 678 37 395. 1056721

Vidaus statybos ir apdailos darbai. 15 metų patirtis. Tel. 8 687 76 366, 8 603 61 599.

1057210

Vidaus įrangos Akcija! Kasetinės ritininės užuolaidos virtuvės langui – 119 Lt, kambario langui – 199 Lt. Matavimas ir montavimas nemokamas. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt. 1057167

Kokybiškos pušies, uosio DURYS. Įstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. Užsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254 10-21 val. 1050826

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1054082

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1050754

Baldžių

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1049841

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

1049760

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1047584

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 1055440

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1041697

Šventėms

1047741

Patyręs Kalėdų Senelis ves šventes, atvyks į darželius, mokyklas, įmones ir namus. Tel. 8 650 47 507, 8 616 37 264.

Naujos statybos 2 k. butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., b. pl. 54 kv. m, plytinis, suremontuotas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

1036961

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą Kovo 11-osios g. (12/9 a., mūrinis, vidinis, b. pl. 16 kv. m, patogumai 2 šeimoms). Kaina 17 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 1057228

12 a namų valdos sklypą Juragiuose, pigiai. Vienkartinis kalėdinis pasiūlymas Jums! Tel. 8 684 74 312. 1056860

2 k. butą Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, plytinis, pakeisti langai, durys šarvo, atskiri patogumai, žemė daržui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 1057463

2 k. naujos statybos butą su nuosavu 2 arų kiemeliu A.Šančiuose, šalia ąžuolyno (58 kv. m, autonominis šildymas, mažiausi mokesčiai Kaune). Tel. 8 682 59 500. 1057357

3 k. b. Kuršių g. (9/1 a., vidinis, 62 kv. m, kambariai nepereinami, bendrija, reikia remonto). Kaina 85 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 4 k. butą Dainavoje, Pramonės pr. (5/4 a., b. pl. 61 kv. m, toliau nuo gatvės, tvarkingas, 2 balkonai, parketas). Kaina 71 000 Lt. Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1057464

6 a sodo sklype 70 kv. m namą. Grindinis šildymas, vietinė kanalizacija, vandentiekis. 14 km nuo Garliavos, Byliškių k., SB „Giluma“. Tel. 8 685 60 392. 1056259

Antano R. individuali įmonė padeda pirkti, parduoti žemės sklypus, sodus, namus, butus ir t. t. Teikia įvairias nekilnojamojo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1056918

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032347

Domeikavoje parduodu 20 a sklypą. Namų valda. 1 a kaina 3800 Lt. Elektra, vanduo, šalia miškas, graži, rami vieta su vaizdu. Tel. 8 654 43 665. 1056893

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. Pirkčiau arba išsinuomočiau butą arba namą Kaune. Tel. 8 611 52 632 (Asta).

1036445

Skubiai parduodamas 10 arų arba 15 arų sklypas namų valdai Vaišvydavoje, netoli karjero, yra elektra. 1 aro kaina 6000 Lt. Tel. 8 612 33 579, 8 613 31 807.

1056823

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

Kitos

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1022947

30 Lt PERKRAUSTYMO, PERVEŽIMO PASLAUGOS KAUNE, senų daiktų IŠVEŽIMAS UTILIZUOTI. Malonūs krovikai, dirbame visą savaitę! 8–22 val. Tel. 8 625 89 980. 1056389

ALADINO valykla valo: kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai nuo 70 Lt. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1049917

1 k. butą Žaliakalnyje, Savanorių pr. (4/3 a., plytinis, b. pl. 32 kv. m, balkonas, strategiškai gera vieta). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Supirkimas, pardavimas, paskolos už auksą, sidabrą, mob. telefonus, kompiuterius, vertingus daiktus. Lombardas „Norfoje”, P.Lukšio g. 70 (tel. 8 657 70 344) ir A.Juozapavičiaus pr. 84A (tel. 8 690 63 600).

1054675

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1052865

9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29x31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956.

1050339

Kavinė „Partizanai“ ruošia Senųjų metų palydėtuves ir Naujųjų metų sutikimo vakarėlius. Tel. 8 612 65 960.

75, 70, 64 arų sklypus Ramučiuose (geras kelias, trifazė elektra, dujos, lietaus kanalizacija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

1,5 k. butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 37 kv. m, naujos šarvo durys, plastikiniai langai, be balkono). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

1056254

1057240

Atsibodo standartas? Mes Jums padėsime! NESTANDARTINIAI KIETIEJI BALDAI! Pagaminsime kokybiškus baldus pagal specialų Jūsų užsakymą. Šiuo metu taikomos nuolaidos: virtuvės komplektams – 10 %, spintoms su stumdomųjų durų sistema – 20 %. Baldai – gamintojo kainomis, nes dirbame be tarpininkų. Atvykstame, suteikiame profesionalią konsultaciją ir išmatuojame nemokamai. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt.

3 k. butą Senamiestyje, Vilniaus g. (2/1 a., b. pl. 87 kv. m, geras išplanavimas, natūralaus medžio langai, nauji radiatoriai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

Namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 84 kv. m, dalinė apdaila, rekonstruotas, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 1 k. butą Senamiestyje, Šv. Gertrūdos g. (4/3 a., b. pl. 30 kv. m, didelis balkonas, suremontuota virtuvė). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

1057461

2 k. V.Landsbergio-Žemkalnio g. (5/5 a., b. pl. 49 kv. m, plastikiniai langai, parketas, renovuotas stogas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 2 k. butą Partizanų g. (5/5 a., b. pl. 47 kv. m, vidinis, kambariai dideli į skirtingas puses, langai plastikiniai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Automobiliai ir detalės Sporto mokykla „Gaja“ skelbia nereikalingo nusidėvėjusio turto pardavimo aukcioną, kuris vyks 2013 m. sausio 3 d. 10 val. Aušros g. 42A, Kaunas. Aukcione bus parduodamas automobilis VW PASSAT (1990 m). Parduodamas turtas yra visiškai susidėvėjęs. Pirmajame aukcione neparduotas turtas bus parduodamas antrajame, kuris vyks 2013 m. sausio 14 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Informacija teikiama tel. (8 37) 733 540, 733 429. Turto apžiūra vyks aukcionų dienomis nuo 9 iki 10 val. Aukciono vedėjas Vladas Aldonis. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma pavedimu. Dalyvavimas aukcione nemokamas. 1057409

Kitos prekės

2 kambarių butą Fredoje, Vinčų g. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 46 kv. m, plastikiniai langai, plūdrusis parketas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. 1 k. butą Žaliakalnyje, Aukštaičių g. (3/3 a., b. pl. 26 kv. m, miesto vandentiekis, kanalizacija, šildymas). Kaina 36 000 Lt. Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Tel. 8 683 13 463.

4 k. butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9/5 a., b. pl. 82 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys, įstiklinti 2 balkonai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. 2 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. medinis, apmūrytas, butas antrajame aukšte, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. Sodybą šalia Babtų (1 a. rąstinis namas, ūk. pastatai, 18 a namų valdos ir 70 a dirbamos žemės, visos komunikacijos). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1057462

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1056307

1051713

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1048049

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1053495

Atvežame skubiai (nuo 1 tonos) medienos pjuvenų briketų (RUF, PINI – KEY), baltarusiškų durpių briketų. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 600 25 915.

1056561

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1053909

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1053471

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1053612

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1055672

Parduodami sklypai namų statybai, su komunikacijomis, prie vandens, Labūnavoje. 1 a kaina nuo 3 400 Lt. www.sklypailabunavoje.lt. Tel. 8 699 36 614. 1053359

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1041477

Pigiai suomišką/rusišką surenkamą pirtelę (2x2 m) ir SPA masažinę vonią (diametras 180 cm). Tel. 8 631 38 826.

1057146

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1045499

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1029419

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1055696

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1042489

1022628

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022798

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022879

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022357

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1022697

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1027607

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1050225

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1057220

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1053236

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1051998

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1051111

KALĖDINĖ AKCIJA: skalbyklėms, viryklėms, šaldytuvams, integruojamai technikai. NUOLAIDOS iki 30 %. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 1045754

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

1022443

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559.

2 k. butą Taikos pr. (5/1 a., b. pl. 44 kv. m, vidinis, nauji radiatoriai, vamzdynai, bendrija). Kaina 65 000 Lt. Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Perka

1041716

1055936

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1055945

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022544

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1051091

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1050248

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1051288

Perka visoje Lietuvoje mišką, žemę žemdirbystei, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 1034045

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336. 1047452

Nukelta į 21 p.


20 2

trečiaDIENIS, gruodžio 19, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia

Slidinėti! Autobusu į Slovakiją sausio 2–7 d. ir vasario 13–18 d. Kaina 459 Lt (kelionė, nakvynė privačiame kotedže, papildomai – pusryčiai, vakarienė). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888.

1052631

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


213

trečiaDIENIS, gruodžio 19, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29 992.

Pramogos Gruodžio 31 d. 21 val. – NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO ŠVENTĖ LEGENDINĖJE KAUNO HALĖJE. Dalyvauja: Kauno miesto simfoninis orkestras, Liudas Mikalauskas, Merūnas, Rita Preikšaitė, Asta Pilypaitė, Ovidijus Vyšniauskas su grupe. Naujųjų metų sutikimą vainikuos šventinis muzikos ir fejerverkų šou. Bilietai: Halės kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

1053464

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1015083

Perku nebrangų 2 kambarių butą. Tel. 8 650 51 581.

1057385

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

1056743

Mokymai

1054328

KVIEČIA MOKYTIS SKRAIDYTI! Rengiami šie pilotų kursai: pilotų mėgėjų (PPL) licencijai gauti; ultralengvų lėktuvų pilotų (ULO) licencijai gauti. Aviacinės teorijos kursai vyksta Kęstučio g. 27, Kaunas, KTU, 213 auditorija. Laukiame jūsų kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 18 val. www.aerokaunas.lt. Tel. (8 37) 391 400, 8 687 45 132, 8 680 48 187, 8 687 15 895.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1046798

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830.

1052603

Sportas Kauno turistų klubas gruodžio 22 d. kviečia į žygį slidėmis „Snaigė-2013” Kleboniškio miške. Startas 11–12 val. prie senojo pėsčiųjų tilto per Islandijos plentą (netoli „Statoil” degalinės). Informacija tel. 8 685 73 005.

1052091

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 850 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1051129

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1051949

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 302 531, 8 676 22 529. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 676 22 528. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 395 004, 8 614 20 820. 1056753

1057369

Įvairūs Gabenimai 0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1046719

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 1057032

Krovinių pervežimas su aukštintu mikroautobusu. Vežame ir į (iš) kitus Lietuvos miestus. Tel. 8 637 09 129. 1051561

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447.

Bankrutavusios UAB „Projektų grupė“, V.Ivanauskienės PKĮ, UAB „Ma Motosportas“, UAB „Vilnos takas“, UAB „Imperita“, UAB „Cosmoslogistika“ išparduoda nekilnojamąjį, trumpalaikį turtą bei reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 611 46 343, faksas (8 37) 308 948; www.adminbiuras.lt, e. paštas biuras@adminbiuras.lt.

1041113

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

Paskolos

1057366

1057383

Pamestus UAB „Margita“ įmonės dokumentus ir antspaudą laikyti negaliojančiais. 1057336

Daugiau informacijos apie keliones www.krantas.lt

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val. ŽIEMĄ VASAROS KELIONĖS KAINUOJA MAŽIAU.

SEZONO NAUJIENA! Kviečiame į legendomis apipintą Sardinijos salą – tiesiogiai iš Kauno, 4* su pusryčiais – 1150 Lt (asm.); 3* su pusryčiais ir vakariene – 1550 Lt (asm.). Įskaičiuota: skrydis, 7 n. apgyvendinimas, detali kelionės programa. Kelionių dovanų čekis – puiki dovana artėjančių švenčių proga: įvairios vertės, įvairioms kelionėms.

Kelionių AgentūrA „RM Travel“

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Kiti 2012 m. gruodžio 22 d. 12 val. skelbiamas pakartotinis visuotinis 66 garažų bendrijos narių susirinkimas, kuris vyks Chemijos g. 9I, Kaune. Informacija tel. 8 686 19 734, (8 37) 209 088. 1057335

Pranešame, kad nuo 2012 m. gruodžio 20 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritoriniai skyriai pradeda darbą naujose patalpose adresu Savanorių pr. 118, Kaunas. 1055653

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt

Poilsinės kelionės: Maljorka, 3* RO – 882 Lt, AI – 1155 Lt Alikantė, 3* RO – 966 Lt, AI – 1250 Lt Malta, 3* RO – 805 Lt, AI – 1077 Lt Barselona/Costa Brava, 3* RO – 930 Lt, AI – 1260 Lt Barselona/Costa Dorada, 3* RO – 953 Lt, AI – 1397 Lt Kelionių ir vietų skaičius ribotas.

1051211

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1051189

1049892

Pamesti UAB „ABR“ ir V.Butrimavičienės įmonės antspaudai. Tel. 8 687 87 731.

Bulgarija, Varna – nuo 829 Lt Turkija, Antalija – nuo 949 Lt Graikija, Kreta – nuo 959 Lt

1057314

1051275

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399

Dingusį moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1205660, išduotą 2010 09 03 Ievai Sniečkutei, laikyti negaliojančiu.

„Novaturas” ir „Teztour” siūlo didžiausią vasaros kelionių pasirinkimą:

1041102

Kelionės

1057300

ŽIEMĄ GERAI. ŽIEMĄ VASAROS ATOSTOGOS KAINUOJA PIGIAU!

Transportas. Perkraustymas. www.limesa. lt. Tel. 8 687 48 399.

1045241

Dingusį Kauno socialinių paslaugų ir verslo darbuotojų rengimo centro pažymėjimą Nr. 1591501, išduotą Ramunei Kavaliauskaitei, laikyti negaliojančiu.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Turkija, Bodrumas – nuo 1059 Lt Graikija, Kosas – nuo 1069 Lt Kroatija, Rijeka – nuo 1189 Lt Graikija, Rodas – nuo 1159 Lt Egiptas, Hurgada – nuo 1299 Lt Ispanija, Kosta Brava – nuo 1229 Lt Ispanija, Barselona – nuo 1229 Lt Italija, Riminis – nuo 1489 Lt Kipras, Larnaka – nuo 1619 Lt Ispanija, Maljorka – nuo 1609 Lt Italija, Sicilija – nuo 1659 Lt Portugalija, Algarvė – nuo 1899 Lt

1053506

Vežame keleivius, automobilius ir siuntinius į Vokietiją, Olandiją, Daniją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com.

Pamesta

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1050614

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“. 1046301

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1052700

EUROPOS DARBO DIENOS 2012 Gal domina darbo ir gyvenimo sąlygos Europos šalyse? Gal turite klausimų dėl Europos Sąjungos migrantų socialinės apsaugos (nedarbo draudimo išmokų eksportas, stažo patvirtinimas)? Gal ieškote naujų iššūkių? Europos darbo dienos – galimybė sutikti naujų žmonių ir daugiau sužinoti apie Europos darbo rinkos teikiamas galimybes. 2012 m. gruodžio 19 d. EURES Lietuva tarnyba organizuoja Europos darbo dienas. Europos darbo dienos – tai puiki vieta: ĩ susitikti su Europos darbo rinką išmanančiais EURES konsultantais ĩ gauti individualių patarimų, kaip ieškoti darbo Europoje ĩ sužinoti apie gyvenimo ir darbo sąlygas kitose Europos šalyse ĩ nepamiršti atsinešti savo CV kopijų ir parengti klausimų EURES konsultantams. Jie su malonumu padės rasti jūsų judumo Europoje poreikius tenkinančius sprendimus. Renginys vyks 2012 m. gruodžio 19 d., trečiadienį, nuo 11 iki 13 val. ir nuo 14 iki 16 val. Kauno teritorinėje darbo biržoje (E.Ožeškienės g. 37, Kaunas) Renginyje konsultacijas teiks EURES konsultantai iš: ČEKIJOS, BULGARIJOS, LENKIJOS, NYDERLANDŲ, SLOVĖNIJOS, SUOMIJOS.

LAUKSIME JŪSŲ ATVYKSTANT!

informuoja MEMORIALINĖ LENTA RAŠYTOJUI K.JANKAUSKUI Gruo­džio 19 d. 14 val. Sei­nų g. 8 bus ati­ deng­ta me­mo­ria­li­nė len­ta ra­šy­to­jui, ver­tė­ jui Ka­ziui Jan­kaus­kui (1906 11 24–1996 05 01), už an­ti­so­vie­ti­nę veik­lą ka­lin­tam la­ge­ riuo­se. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės V.Ku­dir­ kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos Z.Kuz­mic­kio bib­ lio­te­ko­je-mu­zie­ju­je, Ra­sei­nių g. 26, veiks ra­šy­to­jui Ka­ziui Jan­kaus­kui skir­ta pa­ro­da. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti, da­ly­vau­ti len­tos ati­ den­gi­mo ce­re­mo­ni­jo­je. Kul­tū­ros ir tu­riz­mo plėt­ros sky­rius VšĮ KOLPINGO KOLEGIJOS Teisės katedros dėstytojai gruodžio 20 d., ketvirtadienį, nuo 9.30 iki 13 val. šv. Kalėdų proga organizuoja LABDARINGĄ TEISINĘ KONSULTACIJĄ miesto visuomenei. Išankstinė registracija tel. (8 37) 220 030, e. paštu info@kolping.lt. Adresas Raguvos g. 7, Kaunas. ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS Gruodžio 20 d. 17.30 val. kviečia į nemokamą seminarą „Sunkūs jausmai: kaip padėti vaikui išmokti valdyti pyktį?” (trukmė 1,5 val.). Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 750 935. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Rau­dond­va­rio pl. 150, UAB „Pir­mas žings­ nis” kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Gruodžio 20 d. 16–17.30 val. – prof. habil. dr. Leonardas Lukoševičius, Kauno Šilainių poliklinikos Mitybos ir kūno svorio reguliavimo centro konsultantas. METABOLINIS SINDROMAS IR JO PROFILAKTIKOS GALIMYBĖS. Metabolinis sindromas – 21-ojo amžiaus rykštė. Kas tai: nauja liga ar kylantis „siaubukas” žmonėms gąsdinti? Jau tre­jus me­tus vi­si ren­gi­niai yra ne­mo­ ka­mi!

J.DOBROVOLSKAITEI-TIKNIENEI ATMINTI Gruodžio 19 d. sukanka 100 metų žymiai Lietuvos gydytojai pedagogei doc. Jadvygai Dobrovolskaitei-Tiknienei (1912–2003), kuri net šimtą du semestrus dėstė anuometiniuose Kauno medicinos ir Kūno kultūros institutuose. Gruodžio 19 d. 15 val. į Lietuvos sporto universitetą (Sporto g. 6) kviečiami susitikti buvę jos studentai, kolegos, bendražygiai – visi, kurių širdys atviros Gerumui ir Atminimui. MŪSŲ ODISĖJA gruodžio 19 d. 18 val. kviečia į renginį „Šiandieninė civilizacija ir Biblija: pasaulio pabaigos pranašystės tema”. Šio renginio metu susipažinsime su filmu „2012” ir pabandysime kartu su pastoriumi Mindaugu Pikūnu atsakyti į įvairius klausimus. Renginys nemokamas, vyks „Apple economy hotel”, M.Valančiaus g. 19. Informacija ir išankstinė registracija tel. 207 879, 321 404, 8 698 03 091 arba e. p. info@turinfo.lt. ŽYGIS „APEIKIM LIETUVĄ“ Gruodžio 22 d. 10 val. – adventinis žygis APEIKIM LIETUVĄ. Renkamės Vaidilos g. 27. Numatoma 10 km atkarpa šiaurietišku ėjimu. Nunešime lesalų paukšteliams. Po žygio atsigersime žolinčių arbatos, pabendrausime prie laužo, pasimokysime kvėpavimo pratimų. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. KŪČIŲ IR KALĖDŲ PAMALDOS gruodžio 24 d. 17 val., 25 d. 10 val. evangelikų-liuteronų bažnyčioje, Muitinės g. 8A (įėjimas per Vilniaus universiteto humanitarinio fakulteto kiemelį). Kūčių vakarą, kaip ir kasmet, pas vaikučius ateis Kalėdų Senelis.


22

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

kas, kur, kada teatras

Raimondas JONIKAS

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

(1936–2012)

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Gruodžio 14 d. netekome garsaus futbolininko, aukščiausios kategorijos ir nusipelniusio futbolo trenerio, savo darbą mylinčio mokytojo Raimondo Joniko. R.Jonikas buvo labai iniciatyvus, išugdė daug žymių sportininkų, tarp jų – medalininkų ir olimpinių čempionų. 1962 m. baigęs LVKKI, dirbo Kauno mokyklos-internato kūno kultūros mokytoju. 1965–1985 m. Kauno 32-ojoje technikos mokykloje dirbo dėstytoju ir treniravo mokyklos futbolo komandą, kuri 15 kartų tapo Darbo rezervų draugijos čempione. Dirbo Žalgirio sporto draugijos profsąjungų jaunių ir jaunimo futbolo rinktinės (1979–1985) bei SSRS profsąjungų sporto draugijų jaunimo futbolo rinktinės vyr. treneriu (1985–1989), LR Krašto apsaugos ministerijos Geležinio vilko futbolo komandos viršininku (1992–1993), 1994–1999 m. buvo LR Vidaus reikalų ministerijos 2-ojo pulko Kovinio ir fizinio parengimo skyriaus vyr. inspektorius, majoras; taip pat bėgimo į Trijų kryžių kalną (1994–1998) iniciatorius. R.Jonikas – LSSR kūno kultūros ir sporto žymūnas (1984), SSRS aukščiausios kategorijos treneris (1986), LSSR nusipelnęs treneris (1989). Raimondas Jonikas labai didžiavosi savo kariškais pasiekimais, laikė save Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo dalimi, didžiavosi Lietuva, tikėjo jos viltimi ir šviesia ateitimi. Dirbdamas treneriu, kiek galėdamas jaunajai kartai skiepijo meilę Lietuvai ir patriotiškumą. Visuomet save laikė tikru Lietuviu. Toks jis ir išliks mūsų atmintyje. Atsisveikiname su velioniu šiandien, gruodžio 19 d., šarvojimo salėje prie šv. Antano bažnyčios, Radvilėnų pl. 15A. Karstas išnešamas gruodžio 19 d. 13 val. Laidotuvės Karmėlavos kapinėse. Dukra Raimonda Jonikaitė-Svirskienė

Amžinąjį atilsį

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

Gruodžio 19 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 19 val. – Antanas Škėma. BALTA DROBULĖ. Drama. Rež. Jonas Jurašas. Didžioji scena. Gruodžio 20 d. 12 val. – PREMJERA! Inesa Paliulytė. ASTRIDA. Spektaklis Astridos Lindgren biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Didžioji scena. 18 val. – pagal Friedrich von Schiller. PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. Gruodžio 21 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 19 val. – VDU kamerinis orkestras. KALĖDINIS TANGO. Didžioji scena. Gruodžio 22 d. 12 val. – Inesa Paliulytė. ASTRIDA. Spektaklis Astridos Lindgren biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Didžioji scena. 18 val. – pagal Friedrich von Schiller. PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. Gruodžio 23 d. 12 val. – Inesa Paliulytė. ANDERSENO GATVĖ. Vienos dalies spektaklis H.Ch.Anderseno biografijos ir pasakų motyvais. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė. 19 val. – Eugene Scribe. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Istorinė komedija. Rež. Raimundas Banionis. Didžioji scena.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Mirus ilgamečiam Aleksandro Stulginskio universiteto (Lietuvos žemės ūkio akademijos) darbuotojui prorektoriui Teofiliui ROŽUKUI, liūdną netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius. Mirus ilgamečiam LŽŪA mokomojo ūkio direktoriui Teofiliui ROŽUKUI, velionio šeimą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) mokomojo ūkio kolektyvas.

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą... Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame dukras Jolitą, Kristiną ir Auksę bei artimuosius. Varpo g. 7 namo kaimynai Velionis Vytautas Šermukšnis (1935–2012) pašarvotas Panemunėje, Perlojos g. 37, šarvojimo salėje. Karstas išnešamas gruodžio 19 d. 11.30 val. Negrįžtamai išeina artimieji Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely, Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, Pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali... Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučiame Stasį POŠKĄ. UAB „Vilungė” kolektyvas Valdemarą TARAŠKEVIČIŲ skaudžią netekties valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame Jūratę VONŽODIENĘ dėl mamos mirties. UAB „Ortopedijos klinika“ bendradarbiai

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Gruodžio 19 d. 12 val. – Tomas Kutavičius, Violeta Palčinskaitė. NYKŠTUKAS NOSIS. 2 dalių opera vaikams. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Virgilijus Visockis. 18 val. – Johannas Straussas. ČIGONŲ BARONAS. 2 dalių operetė. Režisierius Gediminas Šeduikis, dirigentas Virgilijus Visockis. Gruodžio 20 d. 12 val. – Wolfgangas Amadėjus Mozartas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. 2 dalių muzikinė pasaka vaikams. Režisierius Andrzej Gałła (Lenkija), dirigentas Virgilijus Visockis. Gruodžio 22 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas. Gruodžio 23 d. 18 val. – Leo Fallis. MADAM POMPADUR. 2 dalių operetė. Režisierė ir choreografė Anželika Cholina, dirigentas Jonas Janulevičius. Gruodžio 26 d. 12 val. skelbtas spektaklis „SNIEGO KARALIENĖ” neįvyks. Bilietus prašom grąžinti į kasą.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Gruodžio 22, 23, 26, 29, 30 d. 12 val. – naujametė premjera Didžiojoje scenoje ir susitikimas su Kalėdų Seneliu! BALTA SNIEGO ŽMOGELIUKŲ KELIONĖ (užpustyta istorija apie pasislėpusią saulę). Režisierius O.Žiugžda. Dailininkė A.Jankauskienė. Kompozitorė G.Pauliukevičiūtė. Gruodžio 22 d. 11 ir 13 val.; 23 d. 11 val.; 26 d. 13 val.; 29, 30 d. 11 val. – naujametė premjera Mažojoje scenoje ir susitikimas su Kalėdų Seneliu Lėlių muziejuje! NAUJAMETĖ PASAKA (Varveklių šalies paslaptys). Režisierė V.Vyšniauskaitė. Dailininkė A.Juškaitė. Kompozitorė J.Juzėnaitė.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJAME: Jonavos g. 40A, S.Žukausko g. 3A, Radvilėnų pl. 15A ir kitose parapijų šarvojimo salėse, kremavimas, platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas. Jonavos g. 40A šarvojimo salės nemokamai (prie „Undinės“, Senamiestis, Kaunas). Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723.

Gruodžio 19, 20, 21, 22 d. 18 val. – ŠVENTINIS SPEKTAKLIS! D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Gruodžio 19, 20, 21, 22 d. 10, 12 val., 23 d. 12, 14 val. – KAIP ATPAŽINTI RAGANĄ? Spektaklis vaikams. Režisierius A.Rubinovas.

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Gruodžio 19 d. 12, 14, 18 val., 21 d. 10, 16, 18 val. – šventinis spektaklis vaikams. A.Dilytė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Po spektaklio – susitikimas su KALĖDŲ SENELIU! Rež. A.Baniūnas. Gruodžio 23 d. 18 val. – B.Srbljanovič. BELGRADO TRILOGIJA (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas. N-18

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Gruo­džio 26, 29, 30 d. 14 val. – NEĮPRASTI ERNIO ILIUZIONAI (prem­je­ra, vie­nos da­lies spek­tak­lis vai­kams, ma­moms ir tė­čiams pa­gal to pa­ties pa­va­di­ni­mo Alan Ayckbourn pjesę).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Gruodžio 19 d. 18 val. – komedija DAKTARAS. Režisierius A.Večerskis. Gruodžio 20 d. 18 val. – interaktyvus šou SEX GURU. Režisierius S.Uždavinys. Gruodžio 21 d. 18 val. – komedija ŽIRKLĖS. Režisierius M.Slawinski. Gruodžio 23 d. 18 val. – komedija ŠEIMYNINIS ĮVYKIS. Režisierius M.Slawinski. Iki gruodžio 30 d. – kalėdinis spektaklis mažiems ir dideliems KALĖDŲ SENELIO SAPNAI. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Po spektaklio – linksmybės, pokštai prie eglutės su Kalėdų Seneliu.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Gruodžio 21 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Bilietus platina „Tiketa”.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Gruodžio 19 d. 18 val. – AURA IR NAUJI DEMONAI, bendras VDU MA kamerinio orkestro ir „Auros” šokėjų projektas. Renginys nemokamas. Galerija „Meno parkas”, Rotušės a. 27, Kaunas. Gruodžio 20 d. 18 val. – AURA IR NAUJI DEMONAI, bendras VDU vaidybos kurso ir „Auros” šokėjų projektas. Renginys nemokamas. Galerija „Meno parkas”, Rotušės a. 27, Kaunas. Gruodžio 21 d. 18 val. – AURA IR NAUJI DEMONAI, Ramūno Jaro ir „Auros” šokėjų performansas. Renginys nemokamas. Galerija „Meno parkas”, Rotušės a. 27, Kaunas.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Gruodžio 23 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjungos a. 13A

Gruodžio 19 d. 11 val. – parodos KALĖDINIAI SKIAUTINIAI pristatymas ir Kauno aklųjų bei silpnaregių kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Credo” koncertas.

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA Gruodžio 19 d. 13 val. – baigiamasis advento giesmių konkurso koncertas, kurį kasmet pasitinkant šv. Kalėdas organizuoja Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla.

J.GRUODžIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498

Gruodžio 19 d. 16 val. – Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos mokinių koncertas, skirtas kompozitoriaus Juozo Gruodžio 128-osioms gimimo metinėms paminėti. Skambės J.Gruodžio, S.Šimkaus, L.Povilaičio, G.Jautakaitės, L. van Beethoveno, F.Chopino, A.Skriabino, S.Prokofjevo, R.Faber, M. de Falla kūriniai. Įėjimas nemokamas.

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI Vy­dū­no al. 2

Gruo­džio 19 d. 16.30 val. – Kau­no „Vy­tu­ rio“ ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los dai­na­ vi­mo mo­ky­to­jos Rū­tos Sku­čie­nės mo­ki­nių kon­cer­tas.

KAUNO ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO ARKIKATEDRA BAZILIKA Gruodžio 19 d. 18 val. Kauno senamiesčio draugija kviečia visus miestelėnus į koncertinį vakarą IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ. Po šv. Mišių, 18.30 val., čia koncertuos smuikininkas Vilhelmas Čepinskis ir gitaros meistras Sergejus Krinycinas bei Kauno vokalinis ansamblis „Acusto”. Pirmojoje koncerto dalyje Vilhelmas Čepinskis ir Sergejus Krinycinas atliks N.Paganinio „Karo Sonata” Nr. I a-moll (Introduzione Larhetto; Allegro maestoso; Rondoncino Allegro). Taip pat skambės rusų romansai, F.Schuberto, A.Piazzollos, M.D.Pujolo kūriniai. Antrojoje koncerto dalyje – šv. Kalėdų nuotaika dvelkianti vokalinio ansamblio „Acusto” atliekama muzika: Johanees Brhamso, Juozo Naujalio, Donato Zakaro, Vaclovo Augustino ir kt. autorių kūriniai.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Gruo­džio 20 d. 15 val. – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) is­to­ri­jos fa­kul­te­to ne­mo­ ka­mas už­si­ė­mi­mas te­ma KALĖDŲ ŠVENTĖS ISTORIJA IR TRADICIJOS.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vilniaus g. 33, tel. 201 778, www.istorineprezidentura.lt

Gruodžio 20 d. 16 val. – lenkų istoriko Krzysztof Buchowski knygos „Litvomanai ir polonizuotojai. Mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje” pristatymas. Knygą į lietuvių kalbą išvertė Irena Aleksaitė, išleido „Baltų lankų” leidykla. Knygos pristatyme ir diskusijoje dalyvauja prof. Krzysztof Buchowski (knygos autorius), prof. Egidijus Aleksandravičius, doc. dr. Pranas Janauskas, dr. Tomasz Blaszczak, doc. dr. Saulius Žukas (leidyklos „Baltos lankos” vadovas), prof. Jonas Vaičenonis (diskusijos moderatorius).

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Rotušės a. 1/Vilniaus g. 2

Gruodžio 20 d. 17 val. į kūrybos pristatymąsusitikimą su Kauno fotografijos galerijos meno rezidentais Catrine Val (Vokietija) ir Michal Iwanowski (Velsas). Fotografai pristatys jau įgyvendintus savo meninius projektus, taip pat pasidalys mintimis apie rezidencijos metu Lietuvoje pradėtus ar tęsiamus ankstesnius projektus. Pokalbis bus verčiamas į lietuvių kalbą. Agnės Jonkutės tapybos ir fotografijos paroda „Neregimųjų atvaizdai” pratęsiama iki gruodžio 23 d.

R GALERIJA K.Donelaičio g. 60

Gruodžio 20 d. 18 val. – tekstilės grando Felikso Jakubausko parodos ŠVYTĖJIMAI atidarymas.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Gruo­džio 21 d. 18 val. – ka­lė­di­nis vai­kų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas SEPTYNIOS SNIEGUOLĖS IR NYKŠTUKAS. Da­ly­vaus:

1053561

SK E L B I M

MAI

SKELBI

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

22 d. 13 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

19 d. 18 val.

DOMINO TEATRAS

21 d. 18 val.


23

trečiadienis, gruodžio 19, 2012

kas, kur, kada vai­kų dai­nos ir šo­kio te­at­ras „Vai­di­lu­tė” (vad. E.Al­sei­ka), liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šėl­ti­nis” (vad. V.Ski­pa­rie­nė), ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio te­at­ras „Re­le­ve” (vad. R.But­ri­ma­ vi­čiū­tė), vai­kų est­ra­dos stu­di­ja „Sva­jo­nių gi­ja” (va­do­vai L. ir A.Kar­pa­vi­čiai), Kau­no Ka­zio Bin­kio te­at­ras (vad. V.N.Ži­lins­kie­nė). Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

J.TUMO-VAIŽGANTO MUZIEJUS Aleksoto g. 10-4

Gruodžio 21 d. 16 val. – rusų poeto Sergejaus Jesenino atminimo vakaras. Apie paskutines keturias poeto gyveni­ mo dienas pasakos muziejininkas Alfas Pakėnas, dainas Jesenino tekstais atliks Kauno G.Deržavino literatūros klubo nariai Aleksandras Ravve ir Petras Grinis. Jesenino eilėraščius skaitys Ženia Vazirova, Alla Krynkė, Rima Kazinienė ir Galimas Sitdykovas.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Pi gyvenimas“ 3D (išankstinė premjera) – 20 d. 20.35 val. „Optimisto istorija“ – 19 d. 18.50 val. „Hobitas: nelaukta kelionė“ 3D – iki 20 d. 17.10, 20.35* val. (*išsk. 20 d.). „Hobitas: nelaukta kelionė“ – iki 20 d. 11.25, 14.45, 18.10, 21.35 val. „Širdžių ėdikas“ – iki 20 d. 13.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Legendos susivienija“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 10.30, 12.40, 14.55 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 20 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val. „Debesų žemėlapis“ – iki 20 d. 15.15, 21.20 val. „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ – iki 20 d. 12.30, 21 val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – iki 20 d. 11.15, 15.30 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Hobitas: nelaukta kelionė“ (premjera) HFR 3D – iki 20 d. 12.15 (seansas nevyks 19 d.), 16, 20 val. „Hobitas: nelaukta kelionė“ (premjera) 3D – iki 20 d. 10.15, 13.45, 17.30, 21.15 val. „Optimisto istorija“ (premjera) – iki 20 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.30, 21 val. POWER HIT RADIO seansas. „Pi gyvenimas“ 3D – 20 d. 19.30 val LNK kino startas. „Džekas Ryčeris“ – 27 d. 19 val. „Širdžių ėdikas“ – iki 20 d. 16.30, 18.45, 21.30 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 20 d. 13.30, 16.15, 18.15 val. „Legendos susivienija“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 10.30, 12.45, 15.15 val. „Virš įstatymo“ – iki 20 d. 14.15, 20.45 val. „Džiunglės“ 3D – 19 d. 18 val. „Debesų žemėlapis“ – iki 20 d. 11, 17.15 val.; 19 d. 20.15 val. „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ – iki 20 d. 20.30 val. GERUMO SEANSAI. „Kung fu panda 2“ (liet. k.) – iki 20 d. 13 val. Bilieto kaina 8 Lt. „Ratai 2“ (liet. k.) – iki 20 d. 10.30 val. Bilieto kaina 8 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gruo­džio 19 d. 19 val. – kon­cer­tas „Lie­ tu­viš­kos est­ra­di­nės me­lo­di­jos. Ra­di­jo kla­si­ka”. Te­at­ra­li­zuo­ta mei­lės is­to­ri­ja su po­pu­lia­rių lie­tu­viš­kų me­lo­di­jų prie­sko­niu. Pro­gra­mo­je: Vai­da Ge­ny­tė, Egi­di­jus Ba­vi­ki­ nas, or­kest­ras „Brass bra­vo”. Gruodžio 21 d. 17 val. – „Kai Kalėdų Senelis nukrito į žemę” (nuotykių filmas visai šei­ mai, režisavo Oliver Dieckmann, įgarsinta lietuviškai, N-7). 19 val. „Tėvas” (dokumen­ tinis filmas, 2012 m., scenarijaus autorius ir režisierius Marat Sargsyan). Gruodžio 22 d. 12 val. – akcijos „Pasidalyk savo šiluma” baigiamasis dviejų dalių SPEKTAKLIS „Juoko akademija”. 19 val. – koncertas „Baltas paukštis. Vytautą Kernagį prisimenant...”. Programoje: Liudas Mika­ lauskas, violončelių ir kontraboso kvartetas „Bass Arco”. Skambės dainos iš Vytauto Kernagio repertuaro.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ 

22 d. 19 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.40, 21.10 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Stilius. Veidai. 22.45 „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“. 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. 23.35 Orai. 23.40 „Rojus Lietuvoj“ (k). 0.10 Stilius. Jausmai (k). 0.40 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 „Specialioji Los Andželo policija“ (7) (N-7) (k). 11.40 „Nikita“ (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Diagnozė: valdžia (2013 m.). 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Vakaro seansas. Kriminalinis trileris „Voratinklis“ (JAV, Kanada, Vokietija, 2001 m.) (N-7). 0.45 „Įstatymas ir tvarka“ (4) (N-7). 1.40 „V. Vizitas“ (9) (N-7).

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.40 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Beatos virtuvė. 12.00 Ką manai? 13.00 Akistata. 13.40 „Šeimos reikalai“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 Anim. s. „Baili voverytė“ (1) (Kanada, 2010 m.). 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Akistata. 20.00 „Motina ir sūnus“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Tikrasis teisingumas“. 1.05 „Anarchijos vaikai“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k).

DATOS (gruodžio 19 d.) 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Taip. Ne. 21.25 „Sąmokslo teorija“ (N-7). 22.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.25 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.25 „Bamba“ (S).

8.00 8.30 9.00 11.30

„Odisėjo klajonės“. Gimtoji žemė. Labas rytas, Lietuva (k). Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius (k). 13.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 13.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Griežia Lietuvos kvartetas (k). 14.00 Vienas eilėraštis. 14.10 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 15.00 Tapatybės labirintai (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Etnokultūros ratas. Sustojęs gyvenimas (2002 m.). 18.45 Pinigų karta. 19.30 Kompozitoriaus Osvaldo Balakausko 75-mečiui. Kūrybos metas. O.Balakauskas (2001 m.). 20.00 Kompozitoriaus Osvaldo Balakausko 75-mečiui. O.Balakausko kūryba. Simfonija Nr. 4. Simfoninė poema „Tetra“. Groja Nacionalinis simfoninis orkestras. 20.50 Jono Meko filmų retrospektyva. „Tautos gimimas“ (1997 m.). 22.15 Elito kinas. Fantastinė nuotykių drama „Bekraštė istorija“ (Indija, D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-14). 0.10 Panorama (k). 0.35 Verslas (k). 0.40 Kultūra (k). 0.45 Sportas (k). 0.50 Orai (k). 0.55 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 1.55 Muzikos pasaulio žvaigždės. Operinės muzikos perlai.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“ (7, 8). 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00, 13.30 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“ (9, 10). 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00, 1.05 „CSI Niujorkas“. 20.00, 20.30 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.30 Veiksmo drama „Skrydžio planas“ (JAV, 2005 m.). 23.35 Europos pokerio turas. 0.35 „6 kadrai“. 2.00 „Išvaduotojas“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Sunkus vaikas“ (8). 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Džekio Čano nuotykiai“. 9.05 „Supermeno nuotykiai“. 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 11.00, 0.50 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Detoksikacija“ (JAV, Vokietija, 2002 m.) (N-14). 22.50 „Skaičiai“ (N-7). 23.50 „Pabėgimas“ (5) (N-7).

10.00 „Linksmieji draugai“. 10.30 Senoji animacija. 11.05 Nomeda. 12.00 „Paliktų žmonų klubas“. 13.00 „Rozalinda“. 13.50, 14.25 „Naisių vasara“. 15.00, 15.30 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Paliktų žmonų klubas“. 18.00, 22.40 „Mano likimo šeimininkė“.

19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.30, 22.05 „Naisių vasara“.

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gyvenimo būdas. 10.15 Namų daktaras. 10.55 „Meksikos narkotikų karai“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00, 18.45 Negaliu tylėti. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Ledo žemė. Žaidimas su ugnimi“ (N-7). 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 19.45 „Paskutinė Geringo paslaptis“ (N-7). 21.00, 23.35 Reporteris. 21.52, 0.27 Orai. 22.30 „Negaliu tylėti“. 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“

9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Jungtinės Amerikos Valstijos prieš Johną Lennoną“ (N-7). 11.05 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.55 Veiksmo drama „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (N-7). 14.15 Telelaikraštis. 15.25 Nuotykių f. „Sachara“ (N-7). 17.30 Apie fotografiją (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Nuomonės: iš sostinės. 19.30 „Naisių vasara“. 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Veiksmo komedija „ŽKVD“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Veiksmo filmas „Mafiozai“ (N-14). 1.05 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7).

6.55 Dienos programa. 7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30, 9.30, 18.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja. 10.00 „San Fransisko raganos II“. 11.00, 0.50 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Kur Nemunėlis teka. 21.00 Veiksmo trileris „Detoksikacija“. 22.50 „Skaičiai“. 23.50 „Pabėgimas“.

8.00 Drama „Kodėl aš vedžiau?“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 10.10 Drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 11.50 Trileris „Tramdomieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (N-14). 18.00 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 19.40 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.00 Trileris „Nežinomybė“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.35 Trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Talino „Kalev“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Minsk“. 18.30 Futbolo dievai. Zico. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. „Ateitis CUP 2012“. Vaikų futbolo turnyras (2003 m.). 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Sportas LT. Ving tsun kung fu dvikovos seminaras Kaune.

1863 m. gimė pedagogas ir rašytojas Pranas Mašiotas. 1892 m. gimė Petras Tarasenka, archeologas, rašytojas, kultūros veikėjas. 1915 m. gimė prancūzų dainininkė Édith Piaf. 1926 m. Antanas Smetona tapo Lietuvos prezidentu. 1937 m. gimė kompozitorius Osvaldas Balakauskas. 1963 m. gimė vokiečių aktorius Tilis Schweigeris. 1964 m. gimė Lietuvos krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis. 1987 m. gimė prancūzų futbolininkas Karimas Benzema.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant. Be to, jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Šiuo metu bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Dvyniai (05 21–06 21). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes, veiksmus. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tačiau tai nesuteikia teisės kištis į aplinkinių žmonių gyvenimą. Vėžys (06 22–07 22). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs, norėsite mėgautis savimi. Tikėtinas meilės romanas. Kils poreikis branginti gyvenimą, nes esate truputėlį išvargintas darbo ir iškilusių sunkumų. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Mergelė (08 24–09 23). Svajokite, stebėkite žvaigždes, juk ne taip dažnai pasitaiko tokių galimybių, todėl nepraleiskite progos ir pasitelkite savo vaizduotę. Gera knyga ar filmas padės atitrūkti nuo realybės. Svarstyklės (09 24–10 23). Norėsite išsikalbėti, nes turite daug gerų idėjų. Tačiau reikia stabtelėti ir apsvarstyti naujus planus bei tinkamai nuspręsti. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas. Skorpionas (10 24–11 22). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Šaulys (11 23–12 21). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Nerieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems. Ožiaragis (12 22–01 20). Galimi emocijų protrūkiai. Perdėtas psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Valdykitės ir dažniau šypsokitės, bent jau sau. Vandenis (01 21–02 19). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius gebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Palanki diena skaityti, žiūrėti intelektualias televizijos laidas. Žuvys (02 20–03 20). Malonūs jausmai, geri santykiai ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, džiaukitės šia diena.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis toliau snigs, spaus šaltis. Tačiau nuo ketvirtadienio snigti turėtų mažiau. Šiandien daug kur snigs. Išsilaikys 7–11 laipsnių šaltis. Ketvirtadienį daug kur truputį pasnigs, temperatūra keisis mažai: naktį bus 10–13, dieną – 7–10 laipsnių šalčio.

Šiandien, gruodžio 19 d.

–8

–7

Telšiai

–10

Šiauliai

Klaipėda

–10

Panevėžys

–11

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi 

354-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 12 dienų. Saulė Šaulio ženkle.

Utena

–10

Tauragė

–10

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas +3 Brazilija +29 Briuselis +6 Dublinas +9 Kairas +22 Keiptaunas +26 Kopenhaga +2

Londonas +7 Madridas +11 Maskva –18 Minskas –13 Niujorkas +6 Oslas –8 Paryžius +7 Pekinas +2

orai kaune šiandien

Praha +4 Ryga –12 Roma +11 Sidnėjus +27 Talinas –15 Tel Avivas +20 Tokijas +6 Varšuva –5

–10

–9

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

–10

Alytus

5–10 m/s

8.38 15.53 7.14 11.36 0.08

Vardai Darijus, Gerdvilas, Lėja, Nemezijus, Rimantė, Urbonas.

Ru­si­ją kaus­to spei­gas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-12

-10

-12

-12

4

-13

-10

-14

-12

3

-16

-15

-17

-14

3

rytoj

poryt

Mask­vos sri­ty­je ant­ra­die­n į kai ku­rio­ se vie­to­se spau­dė net 25 laips­nių šal­ tis. Ru­si­jos To­l i­muo­siuo­se Ry­t uo­se ter­mo­met­r ų stul­pe­liai nu­kri­to net iki 52 laips­nių šal­čio. Pa­sak me­teo­ro­lo­gų, to­k io stai­gaus ir stip­raus at­ša­l i­mo jie ne­si­t i­kė­jo. Tuo me­tu Uk­rai­na ken­čia nuo snie­go. Smar­k iai pa­sni­g us ir ki­ lus pū­goms Uk­rai­nos did­mies­čiuo­se ki­lo trans­por­to chao­sas. Vie­no­je jud­ riau­sių ša­lies ma­g ist­ra­lių, jun­g ian­čio­ je sos­ti­nę Ki­je­vą su va­ka­ri­ne ša­lies sie­ na, su­si­da­rė il­gos trans­por­to ei­lės. Kai ku­rio­se vie­to­se snie­go sluoks­nis sie­kė net 2 met­rus. ITAR-TASS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Ka­ra­lie­nės var­das įam­žin­tas An­tark­ti­do­je Pie­ti­nė An­tark­ti­dos Bri­tų sri­ties da­ lis pa­va­din­ta Ka­ra­lie­nės Elž­bie­tos že­ me – taip pa­gerb­ta val­dy­mo 60-me­ tį mi­nin­ti ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II. Ši ži­nia pa­skelb­ta tuo me­tu, kai ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II lan­kė­si Už­ sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (URM), kur vy­ko pa­sku­ti­nis jos Dei­man­ti­ nio ju­bi­lie­jaus ren­gi­nys. URM val­ do Bri­tų už­jū­rio te­ri­to­ri­jas. Lig šiol bu­vu­si be­var­dė sri­tis, ku­ ri da­bar va­din­sis Ka­ra­lie­nės Elž­bie­

tos že­me, yra apie 437 tūkst. kvad­ ra­ti­nių ki­lo­met­rų plo­to ir su­da­ro treč­da­lį An­tark­ti­dos Bri­tų sri­ties sau­su­mos bei yra be­veik dvi­gu­bai di­des­nė už Bri­ta­ni­jos te­ri­to­ri­ją. „Pa­žy­mė­da­mi šios ša­lies dė­kin­ gu­mą ka­ra­lie­nei už jos tar­ny­bą, jos gar­bei mes pa­va­di­no­me An­tark­ ti­dos Bri­tų sri­ties da­lį Ka­ra­lie­nės Elž­bie­tos že­me“, – pa­reiš­kė už­ sie­nio rei­ka­lų sek­re­to­rius Wil­lia­ mas Ha­gue’as.

Ka­lė­doms – Pre­zi­den­tės gardėsiai Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei Ka­lė­dos yra vie­na gra­žiau­sių me­tų šven­čių, o sa­vo ar­ti­muo­sius ir ko­ le­gas ji mėgs­ta ap­do­va­no­ti pa­čios su­pa­kuo­to­mis ar iš­ra­din­gai pa­teik­ to­mis do­va­nė­lė­mis, sa­ko jos pa­ta­ rė­jas Min­dau­gas Lin­gė. Pa­ta­rė­jas va­kar sa­kė, kad ša­ lies va­do­vės šei­mo­je Kū­čios tra­ di­ciš­kai bu­vo su­tin­ka­mos su dvy­ li­ka pa­tie­ka­lų, o ir šiuo me­tu jos neį­si­vaiz­duo­ja­mos be pa­čios pre­ zi­den­tės ma­ri­nuo­tų ba­ra­vy­kų. „Pre­zi­den­tei Ka­lė­dos yra vie­na gra­žiau­sių me­tų šven­čių, ku­rių tra­di­ ci­jos sie­kia tuos lai­kus, kai jų ne­bu­vo

lei­džia­ma švęs­ti, ta­čiau pre­zi­den­tės šei­mo­je ši tra­di­ci­ja bu­vo pa­lai­ko­ma. Tiek Kū­čių, tiek Ka­lė­dų pa­pro­čiai, ir sta­las su dvy­li­ka pa­tie­ka­lų, ir ar­ ti­mų­jų ra­tas, ir pa­čios pre­zi­den­tės

ma­ri­nuo­ti ba­ra­vy­kai, ku­rie yra to­ kios šven­tės at­ri­bu­tas“, – Ži­nių ra­ di­jui apie ša­lies va­do­vės šven­tes pa­ sa­ko­jo pa­ta­rė­jas. M.Lin­gė tvir­ti­no, kad pre­zi­den­tė mėgs­ta ar­ti­muo­sius ir ko­le­gas ste­ bin­ti do­va­nė­lė­mis, ku­rias pa­ti pa­kuo­ja. „Pre­zi­den­tė taip pat mėgs­ta tiek ar­ti­muo­sius, tiek ko­le­gas ste­bin­ti do­va­nė­lė­mis, ku­rias as­me­niš­kai su­pa­kuo­ja ar iš­ra­din­gai pa­tei­kia, tai iš tik­rų­ jų tu­rė­tų tap­ti šių šven­čių sim­ bo­liu ir tęs­ti­na tra­di­ci­ja“, – sa­kė pa­ta­rė­jas. BNS inf.

„De­ra­mas pa­ger­bi­mas bai­gian­tis Jos Di­de­ny­bės Dei­man­ti­nio ju­bi­lie­ jaus me­tams, – pri­dū­rė jis. – Tu­ rė­ti ga­li­my­bę pri­pa­žin­ti nuo­la­ti­nę Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės in­dė­lio An­ tark­ti­do­je są­sa­ją su Jos Di­de­ny­be yra di­džiu­lė gar­bė.“ Nau­ja­sis vie­to­var­dis bus pa­žy­ mė­tas vi­s uo­se Jung­t i­n ės Ka­ra­ lys­tės že­mė­la­piuo­se, o ki­tos ša­ lys ga­li sek­ti šiuo pa­vyz­džiu. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja nu­

ro­dė, kad nau­jo­ji že­mė ri­bo­ja­si su Ro­nės ir Filch­ne­rio šel­fi­niais le­dy­ nais šiau­rė­je, Kout­so že­me šiau­rės ry­tuo­se, Ka­ra­lie­nės Mo­dės že­me ry­tuo­se, o va­ka­ruo­se – pa­lei li­ ni­ją nuo Pie­tų aši­ga­lio iki Rut­for­ do le­dy­no į ry­tus nuo Kons­te­leišn įlan­kos. „Nuo šios die­nos, jū­sų gar­bei, ji bus ži­no­ma kaip Ka­ra­lie­nės Elž­bie­ tos že­mė“, – pa­sa­kė W.Ha­gue’as. BNS inf.

2012-12-19 Kauno diena