Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

pirmadienis, gruodžio 10 d., 2012 m. Nr. 288 (1487) 

A.But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sybė pirm­takų dar­bus ke­ti­na griau­ti ar­ba tai­sy­ti. Lietuva 5p.

Vers­lo do­vanų par­davė­jai kraus­to­si į elekt­ro­ni­nes parduotuves. Ekonomika 7p.

diena.lt

Ita­li­jos prem­je­ras M.Mon­ti pa­reiškė, kad ne­be­no­ri va­do­vau­ti vy­riau­sy­bei. Pasaulis 12p.

Kalėdų Se­ne­lio vers­liukas

1,30 Lt

Lie­tu­va vis dėlto ju­da į gerąją pusę tų pa­ra­metrų link, ku­rie būdin­gi Va­ karų ša­lims. Sau­gu­mo jaus­mas pa­gerė­jo. So­cio­lo­gas Vla­das ­ Gai­dys

6p.

Miestas

2p.

Flo­ris­tai rodė, ką su­ge­ba Visą sa­vait­galį Vil­n iaus pa­rodų ir kong­resų rūmuo­s e „Li­tex­p o“ vy­ ko tra­d i­ci­n is, jau net 33-ia­sis, „Žie­ mos puokštės“ kon­k ur­s as-pa­ro­da. Šia­me flo­r istų kon­k ur­se da­ly­vau­ja ne tik lie­tu­v iai, bet ir sve­čiai iš Es­t i­ jos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, ne tik pro­ fe­sio­na­lai, bet ir jau­n ie­ji flo­r is­t i­kos me­no mėgėjai.

Miestas „„Kai­ni­nin­kas: jei sa­vo fo­toa­pa­ra­tu – 5 li­tai, jei Kalėdų Se­ne­lio pa­ly­do­vo – 10 litų. Taip sa­vo darbą įver­ti­no šeš­ta­dienį ap­link eg­lutę be­si­su­kio­jan­ti

kom­pa­ni­ja. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ke­li vil­nie­čiai su­gal­vo­jo Pa­lan­gos til­to ver­teivų sti­liaus vers­lo planą. Prie eg­lutės Ka­ted­ros aikštė­je pa­statę Kalėdų Se­ne­liu ap­rengtą vyrą iš praei­vių jie pra­šė pi­nigų už fo­tog­ra­fiją su šiuo žie­mos šven­čių sim­bo­liu.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Šeš­ta­dienį dien­raš­čio žur­na­lis­ tai su­laukė vil­nietės Agnės skam­ bu­čio. Jau­na mo­te­ris pra­nešė, kad Ka­ted­ros aikštė­je prie did­žio­sios mies­to eglės dir­ba Kalėdų Se­ne­lis, ku­ris ne do­va­nas da­li­ja, o už pi­ni­

gus siū­lo su juo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti. „Ga­li­ma su juo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti. Jei sa­vo fo­toa­pa­ra­tu – 5 li­tai, jei jų – 10 litų. Ša­lia sto­vi du vy­rai – vie­nas jų fo­tog­ra­fuo­ja, ki­tas, ma­tyt, pri­žiū­ri, sau­go, ne­ži­nau, ko­kią funk­ciją at­ lie­ka. La­bai abe­jo­ju, ar toks vers­ las le­ga­lus“, – svars­ tė vil­nietė.

2

4p.

Smeg­duobės ver­tis ne­si­liau­ja


2

pirmADIENIS, Gruodžio 10, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Kalėdų Se­ne­lio vers­liukas 1

Ji teigė pa­skam­bi­nu­ si ir į Vie­šo­sios tvar­ kos sky­rių. Bu­din­tys dar­buo­to­jai pa­tvir­ti­no, kad jų sąra­še lei­dimų dirb­ti Ka­ted­ros aikštė­je nėra. Net­r u­k us Vie­š o­s ios tvar­kos sky­riaus pa­reigūnų eki­pa­žas at­ vy­ko į Ka­ted­ros aikštę iš­siaiš­

kin­t i si­t ua­c i­jos. Kalėdų Se­n elį ir vieną iš jo pa­ly­dovų vie­šo­sios tvar­kos sau­go­to­jai nu­si­vedė į sa­ vo au­to­mo­bilį. Apie 15 mi­nu­čių pra­leidę au­ to­mo­bi­ly­je, tie­sa, Kalėdų Se­ne­ liui te­ko palūkė­ti lau­ke, vi­si iš­sis­ kirstė: pa­reigū­nai ruošė­si va­žiuo­ti

baigė­si sa­vi­val­dybės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus pa­reigūnų au­to­mo­ bi­ly­je. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Sos­tinė­je va­kar pra­si­dėjo pro­ jek­tas, kvie­čian­tis jau­nuo­lius su­si­pa­žin­ti su žydų kultū­ra. Aš­tuo­nios grupės po 50 žmo­ nių, iš vi­so 400 jau­nuo­lių, bus kvie­čia­mi į vie­nos die­nos ke­ lionę per Vil­niaus getą iki Pa­ ne­rių me­mo­ria­lo ir at­gal. Pir­ mo­ji ke­lionė įvy­ko va­kar.

sa­vais ke­liais, o Kalėdų Se­ne­lis su fo­tog­ra­fu grįžo prie eg­lutės. Pap­ra­šy­ti pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ ciją vie­šo­sios tvar­kos pa­reigū­ nai tik trum­pai pa­sakė, kad pa­gal išk­vie­timą at­vy­ko į įvy­kio vietą. „Da­bar nie­ko ko­men­tuo­ti ne­ga­ li­me, nes aiš­ki­namės si­tua­ciją, ga­ li ar ne šie žmonės dirb­ti Ka­ted­ros aikštė­je“, – teigė pa­reigūnė.

Prieš mėnesį dėl lei­dimų bu­vau rašęs me­rui A.Zuo­kui, bet ne­su­lau­kiau iš jo jo­kių ži­nių.

„„Apk­lausė: Kalėdų Se­ne­liui ir jo pa­ly­dai ban­dy­mas pa­si­pi­ni­gau­ti

Ke­lionė per žydų is­to­riją

Kalėdų Se­ne­lio fo­tog­ra­fas aiš­ ki­no, kad čia dir­ba le­ga­liai ir esą tai iš­siaiš­kinę pa­reigū­nai taip pat dau­giau prie jų ne­be­kibs. „Aš tu­riu įmonę (Buz­ma­ko­ vo fo­to­darbų įmonė – red. pa­st.), Vals­ty­binė mo­kes­čių ins­pek­ci­ ja man leid­žia dirb­ti, kur no­riu. Prieš mėnesį dėl lei­dimų bu­vau rašęs me­rui Artū­rui Zuo­kui, bet ne­su­lau­kiau iš jo jo­kių ži­nių“, – sakė Jev­ge­ni­jus Buz­ma­ko­vas. Vy­ras teigė su Kalėdų Se­ne­liu dir­ ban­tis jau ne pir­mus me­tus ir nie­kad jo­kių bėdų ne­būda­vo. Esą ir da­bar vie­šo­sios tvar­kos pa­reigū­nai viską iš­siaiš­kins ir tu­ri jam pa­skam­bin­ ti, kaip šeš­ta­dienį sakė J.Buz­ma­ko­ vas, ir pra­neš­ti, galės čia dirb­ti sek­ ma­dienį ar teks lauk­ti pir­ma­die­nio ir ap­si­lan­ky­ti jų sky­riu­je. „Jie man pa­skam­bins. Bet aš jums sa­kau, viską da­rau teisė­tai, nėra čia jo­kio nu­si­kal­ti­mo. Štai, žiūrė­kit, tu­riu kvi­tus, juos iš­ra­šau žmonėms. Nuot­rau­kas ar­ba at­ ne­šim čia at­siim­ti, ar­ba nu­si­ųsim pa­štu“, – žur­na­lis­tams sakė sa­vo fo­tog­ra­fi­jos įmonę tu­rin­tis J.Buz­ ma­ko­vas. Vy­rui bau­da iš­ra­šy­ta ne­bu­vo, ta­ čiau šeš­ta­dienį darbą prie pa­grin­ dinės mies­to eglės jie bu­vo pri­vers­ ti nu­trauk­ti. Prie eg­lutės Kalėdų Se­ne­lis ne­pa­si­rodė ir sek­ma­dienį.

Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

Su­gebė­ji­mus de­mo Visą sa­vait­galį Vil­ niaus pa­rodų ir kong­ resų rūmuo­se „Li­tex­ po“ vy­ko „Žie­mos puokštės“ kon­kur­ sas-pa­ro­da. Šia­me flo­ristų kon­kur­se da­ ly­vau­ja ne tik lie­tu­ viai, bet ir sve­čiai iš už­sie­nio ša­lių, ne tik pro­fe­sio­na­lai, bet ir jau­nie­ji mėgėjai.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepcevicute@diena.lt

Flo­ristų kon­kur­sas „Li­tex­po“ vyks­ ta jau 33 me­tus. Kaip pa­sa­ko­jo pro­ jektų va­dovė Ni­jolė Ga­ve­lienė, šis ren­gi­nys per tiek metų jau tu­ri sa­ vo tra­di­ci­jas. Jis yra dviejų da­lių. Vie­na jų – da­ly­vau­ja moks­lei­viai. Tarp jų ga­li būti net lop­šelį lan­kan­ tys ma­žy­liai, ki­ta grupė – 1–7 kla­ sės, vy­res­ni vai­kai ir ko­le­gijų stu­ den­tai. Ki­ta da­lis yra žmonės, ku­rie jau dir­ba šį darbą kaip pro­fe­sio­ nalūs flo­ris­tai, tu­ri sa­vo sa­lo­nus. „Šių­me­tis kon­kur­sas galbūt ypa­ tin­gas tuo, kad tu­ri­me daug sve­čių iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos. Tad pro­fe­sio­nalų gre­to­se – pen­ ki da­ly­viai, du iš jų yra mūsų tau­ tie­čiai. Tai jau su­brendę žmonės,

Į Tra­kus mi­nios ne­plūdo Indrė Pep­ce­vi­čiūtė Šeš­ta­dienį ap­žval­ginė­je aikš­telė­ je prie­šais Trakų pilį įsikūrė Ka­ lėdų Se­ne­lių mies­te­lis, ku­ris čia veiks iki Trijų Ka­ra­lių. Ta­čiau žvar­bo­kas oras su­trukdė – sek­ ma­die­nio vi­dur­dienį Kalėdų Se­ ne­lių mies­te­ly­je vaikų te­bu­vo vie­nas ki­tas.

Vis dėlto šal­čio ne­pabū­gu­si snie­ guolė, nykš­tu­kai ir Kalėdų Se­ ne­liai kvietė su­si­rin­ku­siuo­sius bur­tis ir da­ly­vau­ti links­mo­se es­ ta­fetė­se. Aikš­telė­je esan­ti tro­ belė traukė ne vie­no smal­suo­ lio akį. Vi­du­je – ži­di­nys, Kalėdų eg­lutė ir krėsle sėdin­tis Kalėdų Se­ne­lis. „Čia pra­mo­ga vai­kams. Ži­no­te, kaip jie no­ri fo­tog­ra­fuo­tis su kiek­ vie­nu su­tik­tu Kalėdų Se­ne­liu“, – šyp­so­da­ma­sis sakė Vik­to­ras, at­ vežęs sa­vo ma­ža­me­čius į šventę. Ži­no­ma, už šią gra­žią nuo­trauką ten­ka ir su­si­mokė­ti.

Į Kalėdų Se­ne­lių mies­telį už­su­ ku­si pa­si­žval­gy­ti Ona teigė, kad šeš­ta­dienį at­mos­fe­ra bu­vo jau­ kesnė – dau­giau žmo­nių ir links­ my­bių. Ta­čiau, mo­ters tei­gi­mu, dar prie­š akis daug sa­vait­ga­lių,

tai­gi, be abe­jonės, ir šven­tinės nuo­tai­kos čia ne­trūks. Kalėdų Se­ne­lių mies­te­ly­je sa­ vait­ga­liais lan­ky­sis Se­ne­liai iš Suo­mi­jos, Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos ir, ži­no­ma, Lie­tu­vos.

„„Ra­mybė: va­kar Kalėdų Se­ne­lių kom­pa­ni­ja Tra­kuo­se džiaugė­si tik ke­

li vai­kai. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„„ Tra­di­ci­jos: flo­ristų kon­kur­sas „Žie­mos puokštė“ pa­rodų cent­re „Li­tex­po“ 


3

pirmADIENIS, Gruodžio 10, 2012

miestas

onst­ra­vo flo­ris­tai Klas­to­to­jas tech­ni­kos neat­gaus tu­rin­tys sa­vo sti­lių, mąstymą, su­ vo­kimą, kas yra flo­ris­ti­ka“, – pa­sa­ ko­jo pa­šne­kovė. Jau­nes­nie­ji kon­kur­so-pa­ro­dos da­ly­viai dar mo­ko­si, tu­ri sa­vo mo­ ky­to­jus ir sie­kia flo­ris­to kar­je­ros. Ta­čiau pro­jektų va­dovė la­bai gy­ rė ir jų dar­bus, esą daž­nai net ne­ si­ti­ki, kad šis dar­bas – ne suau­gu­ sio žmo­gaus. Penk­ta­die­nis bu­vo moks­lei­vių die­na. Dau­giau­sia jie dir­bo na­ muo­se, ta­čiau ir „Li­tex­po“ pa­rodų salė­je šį tą jie darė ste­bint žiū­ro­ vams. Jų dar­bus pa­ro­dos lan­ky­to­jai galė­jo iš­vys­ti jau šeš­ta­dienį. Taip pat šeš­ta­dienį čia visą die­ ną už­duo­tis vykdė A grupės (mėgi­ nan­čių tap­ti pro­fe­sio­na­lais) na­riai, ku­rių bu­vo per 30, ir pen­ki pro­fe­ sio­nalūs flo­ris­tai. Jie taip pat į pa­

rodą at­vežė va­di­na­muo­sius namų dar­bus, o čia turė­jo at­lik­ti dvi už­ duo­tis. Pro­fe­s io­n a­l ai ga­m i­n o ves­t u­ vinę nuo­ta­kos puokštę, A gru­ pės na­riai – flo­ris­tinį ak­se­suarą. Pas­kui ir vienų, ir kitų laukė už­ duo­t is „Staig­m e­n a“. Jie ga­vo skir­tin­gas te­mas ir pa­si­telkę fan­ ta­ziją bei gebė­ji­mus stengė­si tap­ ti ge­riau­si. Nu­galė­to­jai bu­vo ren­ka­mi ir iš A grupės, ta­čiau fi­na­le da­ly­va­vo tik pro­fe­sio­na­lai. Di­dy­sis pri­zas – ke­ lionė į Vo­kie­ti­jo­je vyk­sian­čią pa­ sau­linę flo­ris­ti­kos pa­rodą. „Pa­ro­da uni­ka­li tuo, kad įvai­ riau­siais dar­bais ji pa­pil­do­ma kas va­landą. Pa­da­ro­mas koks nors dar­bas ir iš­kart eks­po­nuo­ja­mas“, – sakė N.Ga­ve­lienė.

Vil­nie­tis neat­gaus sa­vo kom­piu­ te­rinės tech­ni­kos, ku­rią nau­do­jo klas­to­ti do­ku­men­tams, rei­ka­lin­ giems per La­manšą at­ga­ben­tiems ir Lie­tu­vo­je par­duo­da­miems au­ to­mo­bi­liams.

Taip nu­sprendė Vil­niaus apy­gar­ dos teis­mas. Jis at­metė nu­teis­to­ jo 31 metų E.P. ape­lia­cinį skun­ dą, kaip pra­nešė teis­mo at­sto­vas spau­dai. Vie­no­je bend­rovė­je dir­ban­tis, aukštąjį iš­si­la­vi­nimą tu­rin­tis vy­ras šie­met rugsėjį pir­mo­sios ins­tan­ci­ jos teis­mo nuo­sprend­žiu bu­vo pri­ pa­žin­tas kal­tu dėl do­ku­mentų klas­ to­ji­mo ir jų pa­nau­do­ji­mo. Už pen­kis baig­tus ir ty­či­nius nu­si­kals­ta­mos vei­kos epi­zo­dus jam bu­vo skir­ta su­bend­rin­ta 44 par­ų areš­to baus­ mė. Į ją įskai­čia­vus lai­ki­no su­lai­ky­ mo ir su­ėmi­mo laiką, kons­ta­tuo­ta, kad E.P. bausmę jau at­li­ko. Tuo pa­čiu nuo­sprend­žiu bu­ vo nu­teis­ti dar pen­ki as­me­nys, su­klas­totų do­ku­mentų už­sa­ko­ vai. Trims iš jų skir­tos bau­dos, du nuo baud­žia­mo­sios at­sa­ko­mybės at­leis­ti už juos lai­da­vus. Bet apy­ linkės teis­mo nuo­sprendį ap­ skundė vie­nin­te­lis E.P. By­los duo­me­ni­mis, nuo 2010ųjų lapk­ri­čio iki 2011-ųjų va­sa­rio E.P. už­sa­ko­vams pa­ga­mi­no ir po 150–200 litų par­davė pen­kis ne­ va Jung­tinė­je Ka­ra­lystė­je iš­duo­ tus ir te­be­ga­lio­jan­čius trans­por­ to prie­mo­nių tech­ninės ap­žiū­ros

pa­ž ymė­j i­m us ir tris drau­d i­m o liu­di­ji­mus. Nau­jau­sios klas­totės, tech­ninės ap­žiū­ros pa­žymė­ji­mo, kurį vie­nas vil­nie­tis už­sakė sa­ vo vi­su­rei­giui „Mit­su­bis­hi Sho­ gun Equip­p e“, E.P. par­d uo­t i ne­bespė­jo – do­ku­mentą per as­ mens kratą ap­ti­ko pa­reigū­nai. Iškrė­tus E.P. butą bu­vo ras­ ta įvai­rių daiktų ir do­ku­mentų, su­si­ju­sių su ne­tikrų do­ku­mentų ga­m i­n i­m u: trans­p or­to prie­ monės re­gist­ra­ci­jos ir tech­ninės ap­žiū­ros pa­žymė­jimų, drau­di­ mo pa­žymė­ji­mo bei pirkimo– pardavimo ruo­ši­nių anglų kal­ ba. Eks­pertų at­kur­ta in­for­ma­ci­ja pa­tvir­ti­no, kad klas­to­to­jas kom­ piu­te­rinė­se laik­me­no­se bu­vo iš­ sau­gojęs au­to­mo­bi­lių tech­ninės ap­žiū­ros pa­žymė­jimų, drau­di­mo po­lisų ir ki­to­kių ruo­ši­nių. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me sa­vo kaltę E.P. vi­siš­kai pri­pa­ži­no ir pa­tvir­ti­no klas­tojęs ang­liškų au­to­mo­bi­lių tech­ninės ap­žiū­ros bei drau­di­mo do­ku­men­tus. Ori­ gi­na­lius blan­kus, ku­rių bu­vo ga­ vęs iš pa­žįstamų Did­žio­jo­je Bri­ ta­ni­jo­je, už­pil­dy­davęs iš­gal­vo­tais duo­me­ni­mis ir at­spaus­din­davęs spaus­din­tu­vu. Blan­kai buvę be jo­kių ant­spaudų, pa­ra­šus su­rai­ ty­davęs pa­ts. Su pa­skam­bi­nu­ siais as­me­ni­mis jis su­si­tar­davęs ir pa­ga­min­davęs rei­kia­mus do­ ku­men­tus. Nors ir pri­pa­ži­no kaltę, ape­lia­ ci­niu skun­du E.P. pra­šė grąžin­ti

per kratą jo bu­te pa­reigūnų ras­tus ir teis­mo nuo­sprend­žiu kon­fis­ kuo­tus kom­piu­terį, dau­gia­funkcį įren­ginį, du išo­ri­nius stand­žiuo­ sius dis­kus ir išo­rinį duo­menų sau­go­ji­mo įren­ginį, prie­š tai pa­ ša­li­nus iš jų in­for­ma­ciją, su­si­ju­sią su pa­da­ry­to­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis, ar­ba grąžin­ti su jo­mis ne­su­si­ju­sią in­for­ma­ciją. „Ape­lian­to rei­ka­la­vi­mas grąžin­ ti kon­fis­kuo­tus daik­tus ar­ba in­ for­ma­ciją, ne­su­si­ju­sią su pa­da­ry­ tu nu­si­kal­ti­mu, at­mes­ti­nas, nes būtent nau­do­jant šiuos daik­tus bu­vo pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ ka“, – kons­ta­tuo­ja­ma pa­skelb­to­ je teis­mo nu­tar­ty­je. Teisėjų ko­le­gi­ja pa­brėžė, kad kal­ti­nin­kas, da­ry­da­mas ty­činę nu­ si­kals­tamą veiką ir tam sąmo­nin­gai nau­do­da­mas įran­kius ir prie­mo­ nes, pri­sii­ma visą ri­ziką dėl ga­limų pa­da­ri­nių at­si­ra­di­mo, įskai­tant ir ga­limą turto kon­fis­ka­vimą. VD, BNS inf.

44 parų

areštas už dokumentų klastojimą buvo skirtas vilniečiui E.P.

Po­pie­ri­nius bi­lie­tus nai­kins vėliau? Iki Naujųjų metų ga­lio­jan­tys po­ pie­ri­niai au­to­busų ir tro­lei­busų vien­kar­ti­niai va­žia­vi­mo bi­lie­tai ga­li būti tin­ka­mi nau­do­ti dar pu­ sę metų. Sos­tinės sa­vi­val­dybės ta­ ry­ba tokį pa­si­ūlymą svars­tys ar­ti­ miau­siu me­tu.

“ vyks­ta jau 33 me­tus. Ja­me da­ly­vau­ja tiek pro­fe­sio­na­lai, tiek mėgėjai. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„At­siž­velgę į vil­nie­čių pra­šy­mus, kad jie turėtų dau­giau lai­ko iš­ mok­ti nau­do­tis vil­nie­čio kor­te­ le, nu­sprendė­me ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sėdy­je, gruod­žio 12ą, teik­ti siū­lymą, kad vien­kar­ti­ nių bi­lietų par­da­vi­mas būtų pra­ tęstas trims mėne­siams, t. y. iki ko­vo 31 d. Bi­lie­tus bus ga­li­ma, jei­gu ta­ry­ba pri­tars tei­kia­mam spren­di­mo pro­jek­tui, iš­nau­do­ti iki 2013 m. bir­že­lio 31 d.“, – pa­ sa­ko­jo „Su­si­sie­ki­mo pa­slaugų“ di­rek­to­rius Gin­tas Bliu­vas. Iki Naujųjų metų ga­lio­jan­čių bi­ lietų, ku­rių ga­li­ma įsi­gy­ti spau­dos kios­kuo­se ir iš vai­ruo­tojų, grąžin­ ti ar pa­keis­ti ne­ga­li­ma, o nu­si­pirkę dau­giau bi­lietų, jei jų ga­lio­ji­mas ne­bus pra­tęstas, pa­tirs nuo­sto­lių. „Da­bar par­duo­da­mi po­pie­ri­ niai bi­lie­tai tu­ri būti pa­nau­do­

„„Svars­ty­mai: ga­li būti, kad vie­

šuo­ju mies­to trans­por­tu su po­ pie­ri­niais bi­lie­tais vil­nie­čiai ga­ lės ke­liau­ti dar bent pus­metį.Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

ja­mi iki šių metų gruod­žio 31 d. Jei­gu jie lie­ka pas žmo­nes, jų pa­ nau­do­ti ne­be­bus ga­li­ma, – dės­

tė „Lie­tu­vos spau­dos“ elekt­ro­ ni­nių pro­duktų grupės va­do­vas Ne­ri­jus Or­vi­das. – Ta­čiau tikė­ ti­na, kad ir ga­lio­ji­mas, ir par­da­ vi­mas mies­to ta­ry­bos spren­di­mu ga­li būti pra­tęstas.“ Anot N.Or­vi­do, da­bar po­pie­ ri­niai bi­lie­tai yra po­pu­liarūs, nes bran­giau­sias vien­kar­ti­nis bi­lie­ tas be nuo­lai­dos kai­nuo­ja 2 li­tus spau­dos kios­ke ir 2,5 li­to per­ kant iš vai­ruo­to­jo, o elekt­ro­ni­nis pusės va­lan­dos bi­lie­tas – 3,5 li­ to. „Šian­dien ge­riau­sia al­ter­na­ ty­va yra 2 litų ta­lonė­lis“, – apie pi­giau­sią vien­kar­tinį bi­lietą pri­ minė jis. At­si­sa­kius po­pie­ri­nių bi­lietų spau­dos kios­kuo­se, pla­nuo­ja­ma, kad iš vai­ruo­tojų ke­lei­viai galės įsi­gy­ti iki ga­lu­tinės marš­ru­to sto­ telės ga­lio­jan­čius po­pie­ri­nius bi­ lie­tus, ku­rių kai­na – 3,5 li­to. Ta­čiau po Naujųjų metų ne­nu­ ma­to­ma pra­tęsti ter­mi­no, leid­ žian­čio ne­mo­ka­mai pa­si­keis­ti elekt­ro­ninį bi­lietą į vil­nie­čio kor­ telę. Tai ne­mo­ka­mai pa­da­ry­ti ga­ li­ma iki gruod­žio 31 d. VD, del­fi.lt inf.


4

pirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Būstas vil­nie­čiams sun­kiai įper­ka­mas Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ap­skai­čiuo­ tas būsto įper­ka­mu­mo ro­dik­lis ro­do, kad vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tis vil­nie­tis galėtų nu­si­pirk­ti 36,9 kv. m se­nos sta­ty­bos būstą mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne.

„„Prie­žas­tis: pir­mi­niais duo­me­ni­mis, smeg­duobė at­si­vėrė trūkus van­den­tie­kio vamzd­žiui. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Au­to­mo­bi­liai pra­sme­go skrad­žiai Šeš­ta­die­nio po­pietę Vil­niu­je į smeg­duobę įkri­to du au­to­mo­bi­liai. Tai jau ne pir­mas at­ve­jis pa­sta­ruo­ ju me­tu, kai trans­por­to prie­mo­nes ten­ka trauk­ti iš ne­tikė­tai at­si­vėru­ sių duo­bių.

Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­no nu­ me­riu 112 gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Vil­niu­je, Č.Su­gi­ha­ros gatvė­je prie Vir­šu­liš­kių gatvės san­kry­žos, į smeg­duobę įkri­to du au­to­mo­bi­liai. Į įvy­kio vietą iš­siųs­tos prie­šgais­ rinės gelbė­ji­mo pa­jėgos, in­for­ma­

ci­ja apie įvykį per­duo­ta Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Pras­me­gu­sias ma­ši­nas te­ko iš­ kel­ti įmo­nei „Vil­niaus van­de­nys“ – smeg­duobė at­si­vėrė trūkus šiai bend­ro­vei pri­klau­san­čiam van­den­ tie­kio vamzd­žiui. Pa­sak pa­reigūnų, at­si­vėru­si smeg­ duobė di­delė ir gi­li. Į ją įkri­to du sto­ vin­tys mik­roau­to­bu­sai „Re­nault Mas­ter“ (2008 ir 2007 m.). Du gre­ ta bu­vu­sius leng­vuo­sius au­to­mo­ bi­lius spėta pa­trauk­ti to­liau nuo

smeg­duobės. Pir­mi­niais duo­me­ni­ mis, ji at­si­vėrė trūkus van­den­tie­ kio vamzd­žiui. Šie­met sos­tinė­je į smeg­duo­bes įkri­to ke­le­tas au­to­mo­bi­lių: ko­vo 4 d. Va­du­vos gatvė­je smeg­duobė at­ si­vėrė po sto­vin­čiu au­to­mo­bi­liu „Nis­san Na­va­ra“, lie­pos 12 d. Ši­lo gatvė­je į did­žiulę at­si­vėru­sią duobę įkri­to mer­gi­nos vai­ruo­ja­mas „Cit­ roën Ber­lin­go“, rugpjū­čio 19 d. vie­ na­me iš M.K.Čiur­lio­no gatvės kie­ mų – „Toyo­ta“ ir „Maz­da“. VD inf.

Nuo Vilnios šlaito nulėkė per žiop­lumą Šeš­t a­d ie­n io va­k arą Mai­r o­n io gatvė­je prie Vil­niaus dailės aka­ de­mi­jos su­si­rin­ku­si kom­pa­ni­ja ne­ty­čia nu­skan­di­no au­to­mo­bilį „Toyo­ta Ce­li­ca“.

Jau­no vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­ly­je sė­ dėjo mer­gi­nos. Pa­sak jau­nuo­lio, jis stovė­jo lau­ke, norė­jo už­ves­ti au­ to­mo­bilį, kad mer­gi­nos ne­su­šaltų, ta­čiau ma­ši­na šo­ko į prie­kį ir nu­ riedė­jo į upę. Apie 18.30 val. jau­nuo­liai pa­tys išk­vietė pa­reigū­nus, nes su­pra­to,

kad sa­va­ran­kiš­kai ma­ši­nos neišt­ rauks. Ke­li au­to­mo­bi­liu „Toyo­ ta Ce­li­ca“ at­va­žia­vu­sio jau­nuo­ lio drau­gai te­le­fo­nu bandė ieš­ko­ti tech­ninės pa­gal­bos, ta­čiau nie­kas ne­turė­jo 30 metrų il­gio tro­so. „Esu išgėręs, ta­čiau tik­rai ne­bu­ vau prie vai­ro. Au­to­mo­bi­ly­je sė­ dėjo mer­gi­nos. Kad jos ne­su­šaltų, norė­jau už­ves­ti au­to­mo­bilį, bu­vau įsi­ti­kinęs, kad pa­li­kau au­to­mo­bilį įjungęs laisvąją pa­varą. Pa­su­kau rak­telį, o ma­ši­na pa­šo­ko į prie­kį ir nu­riedė­jo nuo skard­žio į Vil­nią.

Tėvai ma­ne už­muš“, – ne­ri­ma­vo vai­ki­nas. Mer­gi­nos bu­vo kur kas links­ mesnės, nors vie­na jų, au­to­mo­bi­ liui įriedė­jus į upę, at­si­da­riu­si du­ ris vos ne­įnėrė į van­denį. Laimė, nė vie­nai ne­te­ko iš­si­mau­dy­ti. Po­li­ci­jos pa­reigū­nai nu­sprendė į pa­galbą kvies­tis ug­nia­ge­sius. Jie su­si­siekė su su­si­rin­ku­sių jau­nuo­ lių tėvais, nes vi­siems, net ir ne­ pil­na­me­čiams, te­ko va­žiuo­ti ra­šy­ti paaiš­ki­nimų į po­li­ciją. VD, del­fi.lt inf.

Tai yra ma­žiau­sias ga­li­mas įpirk­ ti būsto plo­tas, pa­ly­gin­ti su kitų Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nių gy­ven­tojų ga­li­mybė­mis. Vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tys Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sos­ti­nių gy­ ven­to­jai ati­tin­ka­mai galėtų nu­ si­pirk­ti 48,4 ir 50,9 kv. m stan­ dar­ti­nius būstus se­nos sta­ty­bos na­muo­se mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­ nuo­se. Pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­mu pra­ėju­sių metų lai­ko­tar­piu, vi­so­ se tri­jo­se sos­tinė­se ga­li­mybė nu­ si­pirk­ti būstą pa­didė­jo. Vil­niaus gy­ven­to­jas šie­met ga­ lėtų nu­si­pirk­ti 2,2 kv. m di­desnį būstą, Ta­li­no – 2,1 kv. m, o Ry­gos gy­ven­to­jo įper­ka­mo būsto plo­tas pa­didė­jo dau­giau­sia – 4,2 kv. m, kaip ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai. Pa­sak SEB ban­ko šei­mos fi­nansų eks­pertės Ju­li­tos Va­ra­naus­kienės, būsto įper­ka­mu­mo ro­dik­lis Vil­ niu­je yra ma­žiau­sias dėl blo­giau­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio ir se­ nos sta­ty­bos butų kainų san­ty­kio. Kal­bant apie nau­jos sta­ty­bos būs­ tus, vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tis vil­nie­tis ir Ry­gos mies­to gy­ven­ to­jas galėtų įpirk­ti la­bai pa­na­šaus dyd­žio būstus – ati­tin­ka­mai 24,3 kv. m ir 24,6 kv. m. Ta­li­no mies­to gy­ven­to­jo ga­li­ mybės di­desnės – vi­du­ti­nes pa­ja­ mas gau­nan­čio šio mies­to gy­ven­ to­jo įper­ka­mas did­žiau­sias nau­jos sta­ty­bos būsto plo­tas su­da­rytų 31,7 kv. m. Vis dėlto Vil­niu­je ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to (ir se­nos sta­ty­ bos, ir nau­jos sta­ty­bos) kai­nos vis dar yra per di­delės, kad vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tis žmo­gus galėtų nu­si­pirk­ti vi­du­ti­nio dyd­žio (apie 60 kv. m) butą. „Ga­li­mybės įsi­gy­ti būstą la­ biau­siai keitė­si dėl būsto pa­skolų palū­kanų. Kal­bant apie nau­jas būsto pa­sko­las, vi­du­tinė me­tinė pa­sko­los grąži­ni­mo nor­ma per me­tus Lie­tu­vo­je su­mažė­jo maž­ daug 0,9 pro­cen­ti­nio punk­to“, – sakė J.Va­ra­naus­kienė.

Ša­lių cent­ri­nių bankų duo­ me­ni­mis, tre­čią šių metų ket­ virtį ma­žiau­sios būsto pa­skolų palū­ka­nos bu­vo Es­ti­jo­je – 2,94 pro­c. Lie­tu­vo­je jos siekė 3 pro­c., o Lat­vi­jo­je bu­vo did­žiau­sios – 3,36 pro­c.

Ju­li­ta Va­ra­naus­kienė:

Net ir esant re­kor­ diš­kai ma­žoms būs­ to pa­skolų palū­ka­ noms gy­ven­to­jai dau­giau sko­lin­tis ne­pradė­jo.

„Ma­žos palū­ka­nos nėra vie­ nin­te­l is veiks­n ys, le­m ian­t is žmo­nių ap­si­spren­dimą sko­lin­ tis ir įsi­gy­ti būstą. Vie­ni ati­de­da tokį pir­kinį, nes gau­na­mos pa­ja­ mos yra ne­pa­kan­ka­mos no­ri­mo dyd­žio pa­sko­lai gau­ti. Ki­ti ven­ gia pri­siim­ti ko­kių nors il­ga­lai­ kių įsi­pa­rei­go­jimų, nes vis dar ne­ri­mau­ja, kad pa­ja­mos atei­ty­je ga­li su­mažė­ti, o pa­sko­la ap­sun­ kintų gy­ve­nimą. Taip pat vis dar neaiš­ku, kaip ar­ti­miau­siu me­tu kei­sis būsto kai­nos. Todėl, net ir esant re­kor­diš­kai ma­žoms būsto pa­skolų palū­ka­noms, gy­ven­to­jai dau­giau sko­lin­tis ne­pradė­jo“, – sakė eks­pertė. SEB būsto įper­ka­mu­mo ro­ dik­lis pa­ro­do, ko­kio dyd­žio būs­ tą galėtų nu­si­pirk­ti gy­ven­to­jas, gau­nan­tis vi­du­ti­nes pa­ja­mas ir im­da­mas pa­skolą da­bar ga­lio­jan­ čio­mis sąly­go­mis ban­kuo­se. Ro­ dik­lis ap­skai­čiuo­ja­mas at­si­žvel­ giant į gy­ve­na­mo­jo būsto kai­nas, pa­skolų palū­ka­nas, gy­ven­tojų pa­ ja­mas ir var­to­ji­mo pre­kių bei pa­ slaugų kai­nas. VD, lrt.lt inf.

„„Pra­si­len­kia: būsto įper­ka­mu­mo ro­dik­lis Vil­niu­je yra ma­žiau­sias dėl

blo­giau­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio ir se­nos sta­ty­bos butų kainų san­ty­kio. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.


5

pirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Ir griaus, ir sta­tys Tai, ką vald­žio­je būda­mi pa­darė de­ši­nie­ji, rei­kia ar­ba griau­ti, ar­ ba tai­sy­ti, nes kon­ser­va­to­rių ir li­be­ralų vald­žia ne­įvykdė to, ką žadė­jo. Tai, re­gis, pa­grin­dinė Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sybės pro­gra­mos min­tis. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

„„Pas­ka­tos: šįmet fi­nan­siš­kai pra­dėti ska­tin­ti po­li­ci­jos pa­reigū­nai pra­

dėjo prin­ci­pin­giau rea­guo­ti į ban­dy­mus juos pa­pirk­ti.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ky­šiais su­si­gun­do vis ma­žiau pa­reigūnų Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Per vie­nuo­li­ka šių metų mėne­ sių re­gist­ruo­ta be­veik du­kart dau­giau ban­dymų pa­pirk­ti po­li­ ci­jos pa­reigū­nus. Po­li­ci­jos de­par­ ta­men­to Imu­ni­te­to val­dy­bos vir­ ši­nin­ko Do­na­to Ma­laš­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, šis skai­čius išau­go pra­ dėjus ska­tin­ti pa­reigū­nus, kad šie neimtų ky­šių. Išau­go be­veik du­kart

„Per pa­sta­ruo­sius me­tus ma­ty­ti, kad pa­pir­ki­mo ir mėgi­ni­mo pa­ pirk­ti po­li­ci­jos pa­reigū­nus at­vejų ge­ro­kai išau­go – net 1,7 kar­to, – sek­ma­dienį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sakė D.Ma­laš­ke­ vi­čius. – Per vie­nuo­li­ka šių metų mėne­sių re­gist­ruo­ti 629 at­ve­jai – tai yra be­veik 300 at­vejų dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais. Tiek pra­ dėta ir iki­teis­mi­nių ty­rimų.“ Jo tei­gi­mu, išaugęs skai­čius ga­li būti su­si­jęs su tuo, kad šįmet pra­ dėti fi­nan­siš­kai ska­tin­ti po­li­ci­jos pa­reigū­nai pra­dėjo prin­ci­pin­giau rea­guo­ti į ban­dy­mus juos pa­pirk­ ti. Imu­ni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­kas sakė, kad šie­met An­ti­ko­rup­ci­ jos die­nos pro­ga da­lis prin­ci­pin­ giau­sių pa­reigūnų bus pa­ska­tin­ti pi­ni­ginė­mis pre­mi­jo­mis. „Ti­kiuo­si, kad tai juos mo­ty­ vuo­ja. Ži­no­ma, pa­reigū­nams, ku­rie yra ne­sąži­nin­gi, linkę im­ ti ky­šius, ma­tyt, jo­kia mo­ty­va­ ci­ja ne­padės“, – sakė D.Ma­laš­ ke­vi­čius. Su­mos la­bai įvai­rios

Po­li­ci­jos pa­reigūnų nu­sta­ty­ti pa­ pir­ki­mo at­ve­jai, D.Ma­laš­ke­vi­ čiaus tei­gi­mu, su­si­ję su Ke­lių eis­ mo tai­syk­lių pa­žei­di­mais, taip pat ne­blai­vių vai­ruo­tojų mėgi­ni­mais ištrūk­ti iš keb­lios si­tua­ci­jos. Tjai su­da­ro apie 44 pro­c. visų pa­pir­ ki­mo at­vejų. Per 2012 m. pirmą pus­metį iš vi­ so po­li­ci­jos pa­reigū­nams siū­lytų ky­šių su­ma siekė 72,685 tūkst. li­ tų. Did­žiau­sia siū­lytų pi­nigų su­ma bu­vo 24,242 tūkst. litų Vil­niaus ap­skri­ty­je, nes ji yra did­žiau­sia. Ati­tin­ka­mai ma­žiau­sia bu­vo Tau­ ragės ap­skri­ty­je. Did­žiau­sia pa­si­ūly­ta su­ma sie­ kė 12 tūkst. eurų. Pap­ras­tai siū­ lo­mos su­mos, Imu­ni­te­to val­dy­ bos vir­ši­nin­ko tei­gi­mu, vy­rau­ja nuo 10 iki 6 tūkst. litų. Dau­giau­

sia ban­dymų pa­pirk­ti re­gist­ruo­ta Ute­nos ap­skri­ty­je. Try­li­kai po­li­ ci­jos pa­reigūnų čia ten­ka vie­nas at­ve­jis. Per pirmą šių metų pus­metį pra­dėti 32 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl pa­reigūnų galbūt pa­da­rytų ko­rup­ci­nių nu­si­kal­timų. Iš šių at­vejų 25 pro­c. ten­ka va­do­vau­ ja­mas pa­rei­gas ei­nan­tiems pa­ reigū­nams. „Pag­rin­di­nis mūsų ak­cen­tas yra va­do­vau­ja­mas pa­ rei­gas ei­nan­tys pa­reigū­nai. Be va­do­vo ži­nios, jam ge­rai kont­ro­ liuojant pa­val­di­nių darbą ko­rup­ ci­niai ry­šiai sun­kiai įma­no­mi“, – teigė D.Ma­laš­ke­vi­čius.

Ti­kiuo­si, kad tai juos mo­ty­vuo­ja. Ži­ no­ma, pa­reigū­nams, ku­rie yra ne­sąži­nin­ gi, linkę im­ti ky­šius, ma­tyt, jo­kia mo­ty­va­ ci­ja ne­padės.

Kaip pa­si­ro­dy­ti dar ge­res­niems, nei iš tiesų yra? Ži­no­ma, rei­kia su­peik­ ti pirm­ta­kus. Nuo to kai­riųjų Vy­ riau­sybės pro­gra­ma ir pra­de­da­ma. De­ši­nie­ji esą viską darė blo­gai. Sa­ kė, kad re­no­vuos dau­gia­bu­čius – ne­re­no­va­vo. Žadė­jo kel­ti al­gas, o ne­pakėlė. Ma­ža to, dar ir pri­si­sko­ li­no. Tad vi­sa tai, anot kai­riųjų, rei­ kia tai­sy­ti. „Vie­toj rea­lių darbų – kalbė­ji­mas apie prie­šus ša­lies vi­du­je ir už­sie­ ny­je“, – tei­gia­ma 16-io­sios Vy­ riau­sybės pro­gra­mos įžan­go­je. „Pag­rin­di­niai rin­kimų įsi­pa­rei­ go­ji­mai bu­vo pa­min­ti jau pirmą nau­jo­sios Vy­riau­sybės dar­bo mė­ nesį ir iki šian­dien ne­pradė­ti įgy­ ven­din­ti: vie­toj eko­no­mi­kos ska­ti­ ni­mo – ša­lies pi­lie­čių ir par­tne­rių už­sie­ny­je gąsdi­ni­mas ir mo­kes­čių di­di­ni­mas; vie­toj dar­bo, re­mian­tis moks­li­ninkų re­ko­men­da­ci­jo­mis ir vie­šai dis­ku­tuo­jant, – skubūs, tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi ir skai­čia­vi­ mais ne­pagrįs­ti, konst­ruk­ty­vius pa­si­ūly­mus ig­no­ruo­jan­tys spren­ di­mai“, – dėsto­ma pro­gra­mo­je. Kai­rie­ji, be ki­ta ko, pik­ti­na­si ir už­sie­nio po­li­ti­ka. Esą ši pra­ra­do „am­bi­ci­jas“. „Ne­bu­vo nė vie­no aukš­to ran­go Ru­si­jos at­sto­vo vi­zi­to į Lie­tuvą. San­ty­kiai su Ru­si­ja pa­lai­ ko­mi tik že­mes­niu ly­giu“, – pri­ki­ ša­ma de­ši­nie­siems ir Pre­zi­den­tei. Tad kai­r ie­j i ža­d a de­š i­n iųjų „klai­das“ pa­tai­sy­ti. Per kiek lai­ ko – neaiš­ki­na­ma. Vy­riau­sybės pro­gra­mo­je ra­šo­ma, kad tur­to ap­ mo­kes­ti­ni­mo pro­gre­sy­vu­mas bus di­di­ni­mas. Tie­sa, yra ir konk­re­ tes­nių su­ma­nymų. An­tai tei­gia­

ma: „Tai­ky­si­me neap­mo­kes­ti­na­ mo­jo tur­to dydį (ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis fi­zi­niams as­me­ nims pri­klau­sys nuo tur­to vertės, jo pa­skir­ties).“ Be to, A.But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sybė svars­tys, ar įves­ti bendrą ne­kil­no­ ja­mo­jo tur­to mo­kestį. Jis pa­keistų ir su­jungtų da­bar­ti­nius ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to ir žemės mo­kes­čius. Re­gis, bus grįžta­ma ir prie PVM leng­vatų. „Įver­tinę mo­kes­čių leng­ vatų so­cia­linį ir eko­no­minį tiks­ lin­gumą bei ga­li­mas ki­tas šių tiks­ lų sie­ki­mo al­ter­na­ty­vas, tai­ky­si­me PVM leng­va­tinį ta­rifą vais­tams, kny­goms, laik­raš­čiams ir ki­tiems pe­rio­di­niams lei­di­niams, kai ku­ riems būti­niau­siems mais­to pro­ duk­tams, šil­dy­mui, ke­lei­vių ve­ži­mo sa­vi­val­dy­bių nu­sta­ty­tais marš­ru­

tais pa­slau­goms, tu­riz­mo veik­lo­ je nau­do­ja­moms vieš­bu­čio ti­po ir spe­cia­laus ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­ goms, ra­šy­to­jo, kom­po­zi­to­riaus ar ki­to at­likė­jo tei­kia­moms pa­slau­ goms ir ki­tai in­te­lek­ti­nei veik­lai“, – nu­ro­do­ma pro­gra­mo­je. Ta­čiau tai – ne vie­nin­te­liai nau­ jo­sios A.But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sybės už­mo­jai. Kai­rie­ji pa­si­ryžę pa­siek­ ti, kad gy­ven­tojų skai­čius ša­ly­je tik didėtų, kad „šei­mos norėtų ir ga­ lėtų iš­lai­ky­ti bei de­ra­mai išug­dy­ti kuo dau­giau vaikų“. Ko­kias prie­ mo­nes pa­si­tel­kus tai bus da­ro­ma, ne­de­ta­li­zuo­ja­ma. Kai­rie­ji, be ki­ta ko, aiš­ki­na kad ne­mo­kys šeimų gy­ven­ti ir ne­ka­ riaus „kultū­ri­nio ka­ro su nea­ti­tin­ kan­čio­mis ar­cha­jiš­ko idea­lo šei­ mo­mis“.

„„Už­mo­jai: su­grįžę į vald­žią kai­rie­ji Vy­riau­sybės pro­gra­mo­je aiš­ki­na, kad

pa­da­rys tai, ko dar nie­kam ne­pa­vy­ko. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vi­suo­menė taip pat at­sa­kin­ga

Imu­ni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­kas teigė no­rin­tis į šią pro­blemą at­ kreip­ti vi­suo­menės dėmesį, nes so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų duomenys ke­lia ne­rimą. Pa­sa­ko jo, 79 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­tojų ma­no, kad pro­ble­mos ga­li būti išspręs­tos da­vus kyšį, o 56 pro­c. jų yra pa­ si­rengę tą kyšį duo­ti. „Vi­suo­menė taip pat at­sa­kin­ga už ko­rup­ci­jos bu­vimą ir jos lygį Lie­tu­vo­je“, – sakė val­dy­bos vir­ši­nin­kas. Ko­k ios prie­ž as­tys nulėmė vi­suo­menės po­žiūrį į ga­li­mybę duo­t i kyšį ir ban­dymą taip išspręs­ti vi­sas pro­ble­mas, D.Ma­laš­ke­vi­čius tiks­liai at­sa­ky­ti ne­ galė­jo. Pa­sak jo, keis­ta, kad vie­ nu me­tu vi­suo­menė yra pa­si­ pik­ti­nu­si bet ko­kia ko­rup­ci­jos ga­li­my­be, ta­čiau esą tuo­met, kai jų klau­sia­ma, ar ky­šis galėtų pa­ dėti spręsti pro­ble­mas, did­žio­ji da­lis ma­no tei­gia­mai ir yra lin­ kę pa­tys jį duo­ti. Pa­sak D.Ma­laš­ke­vi­čiaus, siū­lo­ mi ky­šiai būna ne tik va­liu­ta (li­ tai, eu­rai, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos rub­liai, sva­rai ster­lingų ir t. t.), bet ir įvairūs daik­tai, mais­to pro­ duk­tai: dy­ze­li­nas, mo­bi­lie­ji te­le­ fo­nai, mal­kos, šo­ko­la­dai, šam­pa­ nas, un­gu­riai ir pan.

2012 m. gruodžio 12 d., trečiadienį, 15 val. Viešbučio „Mabre“ konferencijų salėje (Maironio g. 13, Vilnius) Žemės ūkio ministerija organizuoja informacinį seminarą

„Lietuvos kaimo pLėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo apžvaLga ir ateities perspektyvos“ Seminare kviečiami dalyvauti mokslo visuomenės atstovai, kuriems aktuali šio seminaro tema. Seminaras yra nemokamas. Trukmė: ~4 val. Užs. 1054626


6

PirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ne­ri­mas dėl vals­tybės au­ga

P Po­li­ti­nis gėjų star­tas Sau­lius Po­cius

Š

a­lies pa­dangė­je su­ž i­bo dar vie­na nuo­tai­k in­ga ži­n ia – liepą vėl su­ vin­g iuos žyd­ras­p al­v ių as­menų pa­ra­das. Ir šis kry­žiaus žy­gis prie­š va­d i­namąją ne­to­le­ran­ciją bus ren­g ia­mas ne šiaip sau, o tuo me­tu, kai Lie­tu­va pra­dės pir­mi­nin­kau­ti ES. Žod­ž iu, į mus dėmesį at­k reip­sian­čius Se­ no­jo že­my­no gy­ven­to­jus dar sykį pra­ džiu­g in­si­me gimtųjų sod­ž ių er­ze­l iu, ku­ ria­me skambės Pet­ro Gra­ž u­lio ir Ka­zi­mie­ ro Uo­kos krioks­mas bei jiems ne­pri­ta­rian­ čių „mo­der­n io­jo so­ciu­mo“ at­stovų žvyg­ telė­ji­mai.

er aš­tuo­ne­rius me­tus ne­ri­mas dėl ar­ timųjų, savęs, draugų ma­žai te­pa­ki­to, ta­čiau smar­kiai išau­go ne­ri­mas dėl vals­ tybės li­ki­mo. To­kius duo­me­nis pa­tei­kia so­cio­lo­gas dr. Vla­das Gai­dys. Spėja­ma, kad tai su­si­ję su emig­ra­ci­ja ir eko­no­mi­ne kri­ze. O so­cio­logė ir kri­mi­no­logė dr. Lai­mutė Ži­lins­kienė, api­bend­rin­da­ma dve­jus me­ tus tru­kusį moks­linį pro­jektą apie pa­si­tikė­ jimą Lie­tu­vos teisė­sau­ga ir jai įtaką da­ran­čius veiks­nius, sa­ko, kad nu­si­kal­ti­mo au­ka pa­sve­ ria, ar jai ver­ta kreip­tis į teisė­sau­gos ins­ti­tu­ ci­jas, ta­čiau daž­nai ne­si­krei­pia, nes ne­ma­to pra­smės, bi­jo ga­li­mo kerš­to ar­ba no­ri viską išspręs­ti pa­ti. So­cio­lo­go V.Gaid­žio tvir­ti­ni­mu, nors be­ veik visų su teisė­sau­ga su­sietų žmo­gaus tei­ sių pa­dėtis Lie­tu­vo­je ver­ti­na­ma nei­gia­mai, per aš­tuo­ne­rius me­tus ver­ti­ni­mai pa­gerė­jo ir vis dau­giau žmo­nių jau­čia­si sau­ges­ni: „Lie­ tu­va vis dėlto ju­da į gerąją pusę tų pa­ra­metrų link, ku­rie būdin­gi Va­karų ša­lims. Sau­gu­mo jaus­mas pa­gerė­jo.“ Ty­ri­mas, at­lik­tas 2003 ir 2011 m., ro­do, kad vis dau­giau žmo­nių jau­čia­si saugūs sa­vo na­ muo­se (ati­tin­ka­mai 79 ir 89 pro­c.), dar­bo­vietė­ je (53 ir 62 pro­c.), gatvė­se (39 ir 53 pro­c.). Ta­ čiau smar­kiai pa­didė­jo jau­čian­čių stiprų ne­rimą dėl vals­tybės li­ki­mo – 2003-iai­siais to­kių bu­ vo 14 pro­c., o 2011-ai­siais – jau dvi­gu­bai dau­ giau – net 28 pro­c. So­cio­lo­go spėji­mu, tai su­ si­ję tiek su emig­ra­ci­ja, tiek su eko­no­mi­ne kri­ze. Anot V.Gaid­žio, pa­daugė­jo sa­kan­čių, kad Lie­tu­vo­je, sa­vo mies­te ar ra­jo­ne, sa­vo gy­ve­ na­mo­jo­je ap­lin­ko­je, yra ma­ža ti­ki­mybė tap­ti nu­si­kal­ti­mo au­ka. Gy­ven­tojų nuo­mo­ne, ge­riau­siai žmo­nių sau­gumą už­tik­ri­na po­li­ci­ja, pre­zi­den­tas ir vie­tos bend­ruo­menės, o blo­giau­siai – par­ti­ jos, Sei­mas ir Vy­riau­sybė. Pris­ta­ty­da­ma sa­vo moks­li­nio pro­jek­to dalį apie nu­si­kal­timų au­kas ir pa­si­tikė­jimą teisė­

Tie­sa, 2003-iai­siais nu­kentė­ju­sių, ta­ čiau nie­kur ne­si­krei­pu­sių bu­vo 28 pro­c., o 2011-ai­siais – 13 pro­c. „Prie­žas­tys, kodėl nu­si­kal­ti­mo au­ka ne­si­ krei­pia, yra ke­lios. Visų pir­ma, žmo­gus yra ra­cio­na­li būtybė, ku­ri skai­čiuo­ja, ar jai ver­ ta kreip­tis. Jei tai užims lai­ko ir žmo­gus dau­ giau pra­ras, nei gaus, ta­da ne­si­krei­pia. Taip pat ne­si­krei­pia, nes sa­ko, kad iš­sispręs pa­ti ar bi­jo ga­li­mo kerš­to. Kar­tais ne­si­krei­pia dėl to, kad net nėra pra­smės – bu­vo men­kas nu­ si­kal­ti­mas. Bet to­kiu at­ve­ju pra­ran­da­me sta­ tis­tiką, ne­ži­no­me rea­lios si­tua­ci­jos“, – ty­ri­ mo re­zul­ta­tus api­bend­ri­no L.Ži­lins­kienė. Du treč­da­liai ap­klau­sos da­ly­vių per pa­sta­ ruo­sius pen­ke­rius me­tus nu­si­kal­ti­mo au­ko­ mis ta­po sa­vo ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Tarp ap­ klau­sos da­ly­vių ar­timųjų, ku­rie per minėtą lai­ko­tarpį ta­po nu­si­kal­ti­mo au­ko­mis, kas ant­ras ta­po nu­si­kal­ti­mo au­ka mies­te ar ra­ jo­ne, ku­ria­me gy­ve­na. Daž­niau­siai te­ko nu­ kentė­ti dėl va­gys­čių iš gy­ve­namųjų pa­talpų (34 pro­c.), plėšimų (32 pro­c.), va­gys­čių iš trans­por­to prie­mo­nių (32 pro­c.). Be­veik du treč­da­liai tu­rin­čių vik­ti­mo­lo­ ginės pa­tir­ties as­menų blo­gai ver­ti­na teisė­ sau­gos ins­ti­tu­cijų darbą su nu­kentė­ju­siais nuo įvai­rių nu­si­kal­timų. VD, lrt.lt inf.

28

„„Kons­ta­ta­vi­mas: so­cio­lo­gas V.Gai­dys sa­ko,

kad eko­no­minė krizė ir ne­mažė­jan­ti emig­ra­ ci­ja da­ro tie­sio­ginę įtaką vi­suo­menės nuo­ tai­koms Lie­tu­vo­je. Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

sau­ga, L.Ži­lins­kienė skai­čiuo­ja, kad 2011 m., pa­ly­gin­ti su 2003-iai­siais, tu­rin­čių vik­ti­ mo­lo­ginės (nu­kentė­ju­sių nuo nu­si­kal­timų – red. pa­st.) pa­tir­ties su­mažė­jo. Dau­giau nei du treč­da­liai ap­klau­sos da­ly­vių tu­ri tie­sio­ ginės ar ne­tie­sio­ginės vik­ti­mo­lo­ginės pa­tir­ ties (42 pro­c.).

proc.

gyventojų jaučia stiprų nerimą dėl valstybės likimo, kaip rodo 2011 m. atliktas tyrimas.

Atgarsiai Gėjų su­ma­ny­mas būtent to­kiu me­tu reng­ti ei­ty­nes by­lo­ja apie jų kėslus sa­vo ideo­lo­giją pa­vers­ti po­li­ti­ka. Ir ne bet ko­kia, o ES ly­gio. Pra­sidės dar vie­nas klo­ji­mo teat­ro pa­si­ro­ dy­mas, vai­di­nant kovą už sėdmenų fi­lo­so­ fi­ja pa­g rįstas žmo­gaus tei­ses, pa­k ry­pu­sią to­le­ran­ciją ir laisvą tai­kos ba­land­ž ių skrai­ dymą virš vai­vo­r ykštė­m is pa­da­bintų vė­ liavų. Žiūrėk į mus, Eu­ro­pa, mes taip pat esa­me šio­k ia to­k ia vals­t ybė, ku­r io­je ir­g i čiur­le­na de­mok­ra­ti­jos pro­ce­sai. Lyg ta Eu­ ro­pa ne­būtų ma­čiu­si nei pe­de­rastų, nei ho­ mo­fobų, nei is­te­r iškų kovų dėl išk­rypė­liš­ kos be­pro­tybės. Tad nu­ste­bin­ti ne­nus­te­bin­si­me, bet į Va­ka­ rus tik­rai kurį laiką bus už­sukęs kai­mie­čių cir­kas, ku­r io pa­si­ro­dy­muo­se jau da­bar ža­ da­ma de­monst­ruo­t i pi­g ius triu­kus su deg­ tu­kais ir jūrų kiau­lytė­mis, kaip kar­tais iro­ ni­z uo­ja Fran­çois Ra­be­lais pri­si­skaitęs gy­ va­sis kla­si­kas. Aki­vaiz­du, kad gėjų su­ma­ny­mas būtent to­ kiu me­tu reng­t i ei­ty­nes yra ne tik at­v i­ras skver­bi­ma­sis į do­mi­nuo­jan­čią vi­suo­menę, bet ir by­lo­ja apie kėslus sa­vo ideo­lo­g iją pa­ vers­t i po­l i­t i­ka. Ir ne bet ko­k ia, o ES ly­g io. Taip pat aki­vaiz­du, kad sie­kia­ma ir tam tik­ ro ES ins­ti­tu­cijų dėme­sio tai sėdmenų bro­ li­jai, ku­ri sa­ve lai­ko už­gui­ta ir disk­ri­mi­nuo­ ja­ma, nors jos ly­de­r iai ne­var­žo­mai vaikš­ tinė­ja po Seimą, at­vi­rai skleid­ž ia sa­vo idė­ jas te­le­vi­zi­jos lai­do­se ir ren­ka­si le­ga­liai vei­ kian­čiuo­se tik jiems skir­tuo­se klu­buo­se. At­ro­do, kad ta ko­va, ku­rios stra­te­giją iš­reiš­ kia ku­da­k uo­jan­čių žy­g ia­v i­mai gatvė­m is, tėra ne kartą regė­tas mėgi­ni­mas nu­ver­tin­ ti mūsų vals­tybę. Mat do­mi­nuo­jan­čios da­ lies jos gy­ven­tojų ES pe­de­ras­ti­jos apo­lo­ge­ tai dar ne­spėjo pa­vers­ti išk­rypė­liais.

Nau­jienų po­rta­lo die­na.lt skai­ ty­to­jai įvai­riai ko­men­ta­vo Pre­ zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės pa­reiš­kimą ir pa­si­ra­šytąjį dek­ retą dėl še­šio­lik­to­sios Vy­riau­ sybės, ku­rio­je kol kas nėra so­ cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nistrų, su­ da­ry­mo.

Trin­tu­kai

ja, aiš­ku, tu­ri ką pa­si­ūly­ti. Po­li­to­lo­gai ir žur­na­lis­tai tik be rei­ka­lo dra­ma­ti­ zuo­ja si­tua­ciją.

Pen­si­nin­kas Jei­gu jau mi­nist­rai ge­ba ir sa­vo mi­nis­ te­ri­joms va­do­vau­ti, ir Sei­mo na­rių vie­ to­se sėdėti, tai nie­ko jiems neat­si­tiks – pa­dirbs kurį laiką už sa­vo du ko­le­gas.

Jur­gis

Na

Tai ko iš kar­to ne­pa­teikė tin­kamų kan­d i­datų į tuos lais­vus mi­n istrų po­rtfe­lius? Juk jau ke­lias die­nas ži­ no­jo, kad siū­lo­mos kan­di­datės ne­ tin­ka. Ma­tyt, Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pa­bandė žais­t i katę ir pelę ir su prem­je­ru Al­g ir­du But­ke­vi­čiu­mi, ir su Pre­zi­den­te D.Gry­baus­kai­te.

KAS Per sa­vaitę iki Vy­riau­sybės pro­gra­ mos pa­tvir­ti­ni­mo Sei­me dar ga­li­ma pui­k iai pa­teik­t i ir pa­skir­t i li­ku­sius du mi­nist­rus, jei­gu tik Dar­bo par­ti­

Alek­sand­ras

Kaž­kodėl la­bai jau daug kas tik pyk­ tį lie­ja dėl bu­vu­sių mi­nistrų. Ma­nau, praeis koks pus­me­tis ir vi­si pa­ma­ ty­si­me, kad And­r ius Ku­bi­l ius bu­ vo vi­sai ge­ras prem­je­ras. Ir jo Vy­ riau­sybė, pa­ly­g in­t i su da­bar su­da­ rytą­ja, bu­vo vi­sai ge­ra. Ką ta­da už­ gie­do­si­me?

Tai­gi

Ma­nau, kad kas tvir­ti­na Vy­riau­sybę, tam ir ten­ka at­sa­ko­mybė už ją. Tvir­ ti­na ne prem­je­ras, o pre­zi­den­tas.

Ne­sup­ran­tu Kodėl ne­si­džiau­gia Vik­to­ro Us­pas­ ki­cho ir jo Dar­bo par­ti­jos gerbė­jai? Juk net du jų kan­di­da­tus iš ke­tu­rių teiktų Pre­zi­dentė pa­tvir­ti­no. Ne­jau­ gi vie­toj Lo­re­tos Grau­ži­nienės ir Vir­ gi­ni­jos Balt­rai­tienės ne­su­ras ką pa­ si­ūly­ti į so­cia­linės ap­sau­gos ir švie­ ti­mo mi­nist­rus? Tu­ri 17 tūkst. na­rių, tad tik­rai ga­li ras­ti.

Šiuo at­ve­ju at­sa­ko­my­be už Vy­riau­ sybę tu­ri da­ly­tis prem­je­ras, Sei­mo val­dan­čio­ji dau­gu­ma, kiek­vie­na ją su­da­ran­ti par­ti­ja ir... Pre­zi­dentė, pa­ si­ra­šiu­si tos Vy­riau­sybės su­da­ry­mo dek­retą.

Jo Yra kaip yra, šaukš­tai po pietų – Vy­ riau­sybė su­da­ry­ta (kad ir be dvie­ jų mi­nistrų, tai ne bėda), lai­kas jai pa­ro­dy­ti, ką ga­li ir ką įgy­ven­dins iš pa­žadėtų da­lykų. Lai­kas jai pa­ro­dy­ ti sa­vo rau­me­nis.

Šis Vy­r iau­s ybės pa­sky­r i­m as įeis į is­to­r iją – Pre­z i­dentė tvir­t i­na Vy­ riau­sybę, bet visą at­s a­ko­mybę su­ metė prem­j e­r ui, o pa­t i sau ne­p a­ si­l i­ko tos at­s a­ko­mybės nė gra­mo. Vie­nas tvir­t i­na – ki­tas at­sa­ko. Ir kur tei­sybė ta­da? Dar nė vie­nas pre­z i­ den­t as taip ne­ko­rek­t iš­kai, že­m in­ da­mas kan­d i­da­t us į mi­n ist­r us, ne­ sielgė per at­ranką. Su­gal­vo­t i „nau­ jo­v iš­k i kri­te­r i­jai“ la­b ai ge­rai tin­k a žai­di­me „myliu–nemyliu, noriu–ne­ noriu“. Tais kri­te­r i­jais ga­l i ma­n i­pu­ liuo­t i kaip no­r i. Ka­dan­g i rin­k i­mus laimė­jo ne ta par­t i­ja, už ku­r ią agi­ta­ vo Pre­z i­dentė, reikė­jo grieb­t is su­ gal­votų kri­te­r ijų. Ne­ž i­nau, kas pa­ ta­r inė­ja Pre­z i­den­tei taip elg­t is. Jos pa­g rin­d i­n is dar­bas turėtų būti pa­ tvir­t in­t i tei­k iamą Mi­n istrų ka­bi­ netą, pa­l ai­k y­t i val­d an­č iąją dau­ gumą. Bent jau ne­t ruk­dy­t i dirb­t i. O ką mes ma­to­me? Ge­r iau­s iu at­ ve­ju – kaž­ko­k ius kap­r i­z us.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

pirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

ekonomika Kai­nos ­ be­veik ne­ki­to

Rin­ka ­ su­si­traukė

Bend­rovės „Lu­koil“ ir „Or­len“ po­pu­ lia­riau­sią 95 markės ben­ziną penk­ ta­dienį par­davė to­kia pat kai­na kaip ir prie­š sa­vaitę – po 4,76 li­to už litrą. Ne­si­keitė ir „Sta­toil“ sben­zi­no kai­ na – ji siekė 4,77 li­to. Dy­ze­li­no kai­ na „Sta­toil“ ir „Or­len“ de­ga­linė­se per sa­vaitę iš­li­ko to­kia pa­ti, o „Lu­ koil“ de­ga­linė­je jis at­pi­go 3 cen­tais, iki 4,58 li­to.

Lie­tu­vos elekt­ro­ni­nių ry­šių rin­ka per de­ vy­nis šių metų mėne­sius siekė 1,7 mlrd. li­ tų ir bu­vo 4,7 pro­c. ma­žesnė nei pra­ėju­ sių metų sausį–rugsėjį. Te­le­ko­mu­ni­ka­cijų rin­ko­je tra­di­ciš­kai did­žiau­sios bu­vo mo­bi­ lio­jo ry­šio bend­ro­vių pa­ja­mos. Jos tre­čią ket­virtį, pa­ly­gin­ti su ant­ru, su­mažė­jo 0,01 pro­c., iki 234,8 mln. litų. Ak­ty­vių SIM kor­ te­lių skai­čius tre­čią ket­virtį išau­go 2 pro­c., iki 4,95 mln.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0997 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2829 JAV do­le­ris 1 2,6688 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6920 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9579 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3555 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7104 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6189 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8573

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,6265 % +0,6391 % +0,8617 % +0,9487 % +0,0182 % –0,1577 % +0,2767 % +0,6940 % +0,1121 %

Verslo do­va­nų siūlo in­ter­netu

Su­ma­nius vers­ lo par­tnerį ar bi­ čiulį pra­džiu­gin­ti pra­šmat­niu par­ke­ riu ar ki­to­kia bran­ gia smulk­me­na, do­ va­nos teks ieš­ko­ti in­ter­ne­te ar­ba ten­ kin­tis kan­ce­lia­ri­ nių pre­kių par­duo­ tu­vių pa­si­ūla. Iš­lai­ ky­ti „gyvų“ vers­lo do­vanų par­duo­tu­ vių pa­sta­ruo­ju me­ tu ne­beap­si­mo­ka.

Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė g.miceviciute@diena.lt

Nuo­ma per bran­gi

Prieš ke­le­rius me­tus pa­no­rus įsi­ gy­ti ko­ky­bišką su­ve­nyrą, vi­zi­ti­nių kor­te­lių dėklą ar ki­to­kią vers­li­nin­ kui tin­kan­čią do­vaną pa­pras­čiau­ sias būdas bu­vo ke­liau­ti į vers­lo do­vanų par­duo­tuvę. Ta­čiau da­bar to­kių rea­liai vei­kian­čių par­duo­tu­ vių did­mies­čiuo­se su­ras­ti sun­ku, o pri­rei­kus do­va­nos ten­ka pirk­ ti katę maišę ir daiktą už­si­sa­ky­ti in­ter­ne­tu. Pag­rin­di­niuo­se ša­lies mies­tuo­se prie­š tre­jus me­tus veikė ir vers­lo do­vanų bei su­ve­nyrų par­duo­tuvės „Ro­dik­lis“. Ta­čiau per krizę bu­vo pa­skelb­tas įmonės bank­ro­tas, o iki šiol čia dirbę žmonės ėmėsi veik­ti sa­va­ran­kiš­kai. Da­bar šių par­duo­tu­vių ne­bėra, bet užė­jus į tuo pa­čiu var­du pa­ va­dintą pus­lapį in­ter­ne­te do­vanų siū­lo­ma įsi­gy­ti vir­tua­liai. Įmonė­ je „Ro­dik­lis“ anks­čiau dirbęs, o da­bar įstai­gos „Ad­vi­lio rek­la­mos mies­tas“ Rin­ko­da­ros sky­riui va­ do­vau­jan­tis Ri­man­tas Rup­šys tei­ gė, kad iš­lai­ky­ti par­duo­tu­vių, ypač pre­ky­bo­se cent­ruo­se, neap­si­mo­ ka. „Nuo­ma būna la­bai bran­gi, o į pliusą dir­ba­ma tik prie­š Kalė­das, li­ku­sius 11 metų mėne­sių to­kios par­duo­tuvės vos gy­vuo­ja. Vie­no mėne­sio ne­pa­kan­ka, kad par­duo­ tuvė at­si­pirktų“, – sakė R.Rup­šys. Jis įsi­ti­kinęs, kad pre­kybą, kai siū­lo­ma daug skir­tingų daiktų, tin­ kan­čių įvai­riems po­rei­kiams, su­ val­dy­ti sun­ku. Iš­si­lai­ky­ti ga­li ne­

„„Ten­den­ci­ja: įvairūs par­davė­jai ke­lia­si į in­ter­netą, todėl ir vers­lo do­vanų ten­ka ieš­ko­ti vir­tua­lio­je erdvė­je. 

bent spe­cia­li­zuo­tos vers­lo do­vanų par­duo­tuvės, bet pre­kiau­ti in­ter­ ne­tu ap­si­mo­ka la­biau­siai.

Prieš ket­ve­rius me­tus pra­dėju­si veik­ti įmonė „To­das“ pa­si­rin­ko to­ kį vers­lo mo­delį, pa­gal kurį įpras­tos par­duo­tuvės ne­nu­ma­ty­tos.

Vir­tua­li pre­ky­ba ak­ty­vesnė

Par­duo­tu­vių „So­li­di do­va­na“ ko­ mer­ci­jos di­rek­torė Ne­rin­ga Žu­kaus­ kaitė – kiek ki­to­kios nuo­monės. Ji ma­no, kad klien­tai senųjų pir­ki­ mo tra­di­cijų dar ne­pa­miršę. Tie­sa, Kau­ne esan­čio­je vie­nin­telė­je šios įmonės vers­lo do­vanų par­duo­tuvė­ je par­duo­da­ma 20–30 pro­c. vi­sos pro­duk­ci­jos. Did­žio­ji da­lis, 40–50 pro­c., pre­kių nu­per­ka­ma įmonės pus­la­py­je in­ter­ne­te. Li­ku­si da­lis – su už­sa­ko­vais bend­rau­jant gy­vai. „Per­kant in­ter­ne­tu ir ma­tant tik pa­veiks­liuką, ga­li­ma ap­si­gau­ti, klien­tai per­ka­mus daik­tus vis dar no­ri pa­čiu­pinė­ti. Mūsų par­duo­tuvė Kau­ne yra ne­la­bai pa­lan­kio­je vie­ to­je – pra­monės ra­jo­ne, bet atei­ty­ je spręsi­me šį klau­simą ir galbūt ją per­kel­si­me į mies­to centrą“, – tei­ gė N.Žu­kaus­kaitė. Tik elekt­ro­ninė­je erdvė­je

Nors vie­ni vers­li­nin­kai pri­pažįs­ta, kad iš­lai­ky­ti par­duo­tuvę šiais lai­ kais – pra­ban­ga, o ki­ti vi­lia­si, kad tra­di­cinė pre­ky­ba dar tu­ri per­spek­ tyvų, yra ir to­kių, ku­rie sa­vo veiklą nuo pat pra­džių vyk­do tik vir­tua­ lio­je erdvė­je.

Ri­man­tas Rup­šys:

Į pliusą dir­ba­ma tik prie­š Kalė­das, li­ku­sius 11 metų mėne­sių to­ kios par­duo­tuvės vos gy­vuo­ja. Vie­no mėne­ sio ne­pa­kan­ka, kad par­duo­tuvė at­si­pirktų. „No­ri­me dirb­ti efek­ty­viai, o klien­tams pa­si­ūly­ti ge­riau­sią kainą. Jei­gu turė­tu­me par­duo­tuvę, būtų ir pa­pil­domų iš­laidų ir jos pa­keltų pre­kių kainą. Gal ne­bent atei­ty­je turė­si­me vieną par­duo­tuvę, bet ji veiks ša­lia biu­ro, o ne kaip at­ski­ra įstai­ga“, – aiš­ki­no įmonės „To­das“ va­dovė Jur­gi­ta Dai­li­do­nytė. Ji sakė, kad, be iš­laidų pa­tal­poms ir dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti, įpras­tos par­duo­tuvės tu­ri ir kitą mi­nusą – jo­se siū­lo­mi daik­tai tam­pa ne­ be to­kie ori­gi­nalūs. „Sten­giamės pre­kiau­ti ori­gi­na­lio­mis do­va­no­ mis, jei­gu daiktą ga­li­ma ras­ti par­

duo­tuvė­je, jis jau yra ma­ty­tas, ne­ be toks įdo­mus. Va­žinė­ja­me po pa­ro­das, kar­tais ten ran­da­me to­kių daiktų, apie ku­rių eg­zis­ta­vimą nė ne­su­simąstė­me. Be to, į e. par­duo­ tuvę su­de­da­me ne visą sa­vo asor­ ti­mentą, kad klien­tams galė­tu­me pa­si­ūly­ti ir išs­kir­ti­nių daiktų“, – pa­sa­ko­jo J.Dai­li­do­nytė. Nors šios įmonės e. par­duo­tuvė vei­kia ga­na sėkmin­gai, dau­giau­ sia pre­kių par­duo­da­ma su klien­ tais bend­rau­jant tie­sio­giai. „Būna, kad mes su sa­vo asor­ti­ men­tu ir ka­ta­lo­gais va­žiuo­ja­me pas už­sa­ko­vus, bet būna, kad ir klien­ tai at­vyks­ta pas mus. Vers­lo do­va­ nos nuo pa­prastų ski­ria­si tuo, kad kai ieš­kai do­va­nos ma­mai ar tėčiui, ži­nai, kas jiems pa­tin­ka, tą ir do­va­ no­ji. Vers­lo do­va­nas par­tne­riams už­sa­kan­tys vers­li­nin­kai daž­niau­ siai ieš­ko to, kas at­spindėtų pa­čios įmonės ver­ty­bes, veiklą. Pa­vyzd­ žiui, trans­por­to bend­ro­vei, ku­ ri ak­cen­tuo­ja sa­vo punk­tua­lumą, ga­li būti pa­si­ūly­ta par­tne­riams ar klien­tams do­va­no­ti smėlio laik­rod­ žius su auk­so dulkė­mis“, – kalbė­jo J.Dai­li­do­nytė. Pa­sak jos, pa­pras­tes­nes do­va­nas klien­tai pa­pras­tai už­si­sa­ko in­ter­ ne­tu, pa­gei­dau­jan­tys ypa­tin­ges­nių su­si­tin­ka ap­žiūrė­ti ir iš­si­rink­ti, ta­čiau ji įsi­ti­ki­nu­si, kad sėkmin­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

gai pre­ky­bai „gy­va“ par­duo­tuvė ne­rei­ka­lin­ga. Ra­gi­na ge­rai ap­skai­čiuo­ti

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­rovės „Ober-Haus“ eks­per­to Re­mi­gi­jaus Ple­te­ro ne­ste­bi­na įmo­nių spren­di­ mai sa­vo veiklą per­kel­ti į vir­tua­ lią erdvę. „La­bai di­de­lio ko­mer­ cinės pa­skir­ties ob­jektų pa­si­ūlos po­ky­čio ar to, kad pa­sta­ruo­ju me­ tu at­si­lais­vintų daug nuo­mo­jamų ko­mer­cinės pa­skir­ties pa­talpų, ne­ pas­tebė­jo­me. Ta­čiau žings­nis per­ kel­ti par­duo­tu­ves į in­ter­netą nie­ ko ne­ste­bi­na, vis dau­giau įmo­nių taip el­gia­si, nes daugė­ja ir žmo­nių, per­kan­čių in­ter­ne­te“, – ko­men­ta­ vo R.Ple­te­ras. Jis teigė, kad „gy­va“ par­duo­tuvė itin svar­bi tuo­met, kai jo­je par­duo­ da­mus daik­tus klien­tams būti­na ap­žiūrė­ti. Jei­gu daik­tai smulkūs ar­ ba to­kie, ku­riuos pirk­ti ga­li­ma ir ne­ pa­čiu­pinė­jus, pa­kan­ka in­ter­ne­to. Vis dėlto NT spe­cia­lis­tas įsi­ti­ kinęs, kad įpras­tos par­duo­tuvės, ku­rio­se su­tei­kia­ma ga­li­mybė ap­ žiūrė­ti per­kamą daiktą, pra­na­ šesnės už vir­tua­lias. Ta­čiau prie­š ati­da­rant par­duo­tuvę R.Ple­te­ras pa­tarė ge­rai ap­skai­čiuo­ti, ar klien­ tams įsiū­ly­tos prekės tik­rai at­pirks par­davė­jams mo­ka­mus at­ly­gi­ni­ mus ir nuo­mos kainą.


8

pirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

ekonomika

Na­cio­na­li­nis biud­že­tas – tik ša­lies rei­ka­las Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ne­linkę leis­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ve­tuo­ti na­ cio­na­li­nių biud­žetų. Tie­sa, di­de­lei da­liai vi­suo­menės šie klau­si­ mai ap­skri­tai nerū­pi. Tai at­skleidė nau­jas ty­ri­mas. Nau­jienų agentū­ros BNS už­sa­ky­mu bend­rovės RAIT at­lik­to­je ap­klau­ so­je tei­rau­ta­si lie­tu­vių nuo­monės dėl Vo­kie­ti­jos kanc­lerės An­ge­los Mer­kel iš­sa­ky­to siū­ly­mo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai su­teik­ti teisę ve­tuo­ti ES na­rių na­cio­na­li­nius biud­že­tus, jei juo­se neat­siž­vel­gia­ma į ES rei­ka­ la­vi­mus. 29 pro­c. res­pon­dentų teigė pri­ ta­rian­tys, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai būtų su­teik­ta to­kia teisė. Nep­ri­ta­ rian­tys idė­jai nu­rodė 33 pro­c. ap­ klaustųjų. 38 pro­c. ap­klau­sos da­ ly­vių ne­turė­jo nuo­monės ar­ba į klau­simą neat­sakė. Ty­ri­mo au­to­rių tei­gi­mu, prie­š to­kių įga­lio­jimų per­da­vimą Briu­ se­liui daž­niau pa­si­sakė did­mies­čių gy­ven­to­jai ir tur­tin­ges­ni as­me­nys. Pa­sak Vil­n iaus uni­ver­s i­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos

mokslų ins­ti­tu­to (TSPMI) di­rek­ to­riaus Ramū­no Vil­pi­šaus­ko, ty­ ri­mo re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na, kad di­ delė gy­ven­tojų da­lis ne­si­do­mi tuo, kas vyks­ta ES, o tai le­mia ir ma­žas po­li­ti­nio eli­to dėme­sys eu­ro­pi­ niams rei­ka­lams.

Kai ku­rie Eu­ro­pos ly­de­riai ti­ki­si, kad griež­tesnė prie­žiū­ ra ES ly­giu pa­ža­botų po­pu­lis­ti­nius spren­ di­mus ne­si­lai­ky­ti biud­že­to drausmės. Po­li­ti­kos eks­per­to tei­gi­mu, nuo­ monę tu­rin­čių žmo­nių la­biau nei­

giamą nuo­statą lėmė ne­no­ras, kad „kas nors iš išorės spręstų svar­ biau­sius ša­lies po­li­ti­nius klau­si­ mus“. „Di­delės da­lies gy­ven­tojų nei­ gia­mas po­žiū­ris į ga­lių su­tei­kimą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ro­do ne­pa­si­ tikė­jimą tuo, kad kas nors iš išorės da­ly­vautų šia­me pro­ce­se, nes tai su­si­ję su at­skai­tin­gu­mo, le­gi­ti­mu­ mo da­ly­kais“, – BNS sakė R.Vil­pi­ šaus­kas. Įta­kin­giau­sia Eu­ro­pos po­li­tikė Vo­kie­ti­jos kanc­lerė A.Mer­kel šį ru­ denį pa­reiškė, kad už eko­no­miką at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras turė­ tų gau­ti įga­lio­ji­mus pa­skelb­ti šalių biud­že­tus ne­ga­lio­jan­čiais, jei sko­ la ar biud­že­to de­fi­ci­tas vir­šytų nu­ ma­ty­tus ro­dik­lius. Kai ku­rie Eu­ro­pos ly­de­riai ti­ki­si, kad griež­tesnė prie­žiū­ra ES ly­giu

pa­ža­botų po­pu­lis­ti­nius spren­di­ mus ne­si­lai­ky­ti biud­že­to drausmės ir už­kirstų ke­lią skolų krizėms atei­ ty­je. Ta­čiau ra­gi­ni­mai per­duo­ti dar dau­giau su­ve­re­nu­mo ES ins­ti­tu­ci­ joms su­lau­kia daug pa­si­prie­ši­ni­ mo iš eu­ro­pie­čių, ku­rie bai­mi­na­si, kad vals­tybės pra­ras per daug su­ ve­re­nu­mo. „Pag­rin­dinė pro­ble­ma tai, kad dis­k u­s i­jos dėl fis­ka­l inės sąjun­ gos, bankų sąjun­gos, ap­s kri­ tai fe­de­ra­ci­nių struktūrų, vyks­ta ga­na siau­ra­me su­si­ju­sių ins­ti­tu­ cijų va­dovų, po­li­tikų ir eks­pertų ra­te. Apie tai vie­šai la­bai ma­žai dis­k u­t uo­ja­m a“, – sakė R.Vil­p i­ šaus­kas. Pa­sak TSPMI va­do­vo, vo­kie­ čių pa­si­ūly­mui įgy­ven­din­ti turbūt reikėtų keis­ti ES su­tartį, ir tai būtų „il­gas ir po­li­tiš­kai la­bai su­dėtin­gas pro­ce­sas“, ypač at­si­žvel­giant į Eu­ ro­po­je au­gantį ne­pa­si­ten­ki­nimą ES spren­di­mais. Lapk­ri­čio 7–18 d. ap­klaus­ta 1020 Lie­tu­vos gy­ven­tojų nuo 15 iki 74 metų. Apk­lau­sos re­zul­tatų pa­klai­ da ne­vir­ši­ja 3,3 pro­c. BNS inf.

„„ Sa­va­ran­kiš­ku­mas: anot R.Vil­pi­

šaus­ko, lie­tu­viai ne­no­ri, kad „kas nors iš išorės spręstų svar­biau­ sius ša­lies po­li­ti­nius klau­si­mus“.To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Spe­cialūs rei­ka­la­vi­mai išs­kir­ti­nei ko­ky­bei Lie­tu­vo­je yra per 130 ūkių, rin­kai tie­ kian­čių išs­kir­tinės ko­kybės pro­duk­ tus, dau­giau­sia medų, vai­sius, dar­ žo­ves, grūdus. Šva­raus, natū­ra­laus mais­to au­gin­to­jams ir per­dirbė­jams tai­ko­mi spe­cialūs rei­ka­la­vi­mai.

Šiems pro­duk­tams ser­ti­fi­kuo­ti ir ki­toms su pa­pil­do­mais rei­ka­la­vi­ mais su­si­ju­sioms iš­lai­doms kom­ pen­suo­ti ski­ria­ma ES ir vals­tybės pa­ra­ma. Dau­giau­sia ūki­nin­kai par­duo­ da švie­žias gėry­bes, ta­čiau kai ku­ rias jie per­dir­ba. Be kon­ser­vantų ir sal­dik­lių iš­virtų uo­gie­nių, si­rupų, sul­čių rea­li­za­vi­mo lai­kas per­pus trum­pes­nis nei įprastų įmo­nių pa­ na­šių ga­mi­nių. „Prekėms tai­ko­mi ati­tin­ka­mi rei­ka­la­vi­mai. Prieš iš­va­žiuo­da­ma pre­kiau­ti, pa­si­žiū­riu, pa­tik­ri­nu, ar tik­rai ga­liu kli­juo­ti ge­ros ko­kybės eti­ketę“, – sakė Kau­no ra­jo­no ūki­ ninkė Vi­ta Šlap­kaus­kienė. Žymė­ti sa­vo pro­duk­tus išs­kir­ tinės ko­kybės ženk­lu Šlap­kaus­kai pra­dėjo šie­met, gavę ser­ti­fi­katą. Už pa­pil­do­mas iš­lai­das jiems skir­ta dau­giau nei 10,3 tūkst. litų iš­mo­ka. Be to, nuo šių metų to­kie ūkiai ga­li gau­ti ir kitą pa­ramą.

„Įgy­ven­di­na­ma nau­ja ES pro­gra­ma – ap­linką tau­so­jan­ti vai­sių ir dar­žo­ vių au­gi­ni­mo sis­te­ma. Pa­gal ją išs­ kir­tinės ko­kybės švie­žių vai­sių ir dar­žo­vių au­gin­to­jai ga­li pa­si­nau­do­ ti pa­ra­ma pra­ran­da­miems der­liaus nuo­sto­liams kom­pen­suo­ti, ku­rie su­ si­da­ro tai­kant griež­tes­nius ag­ra­rinės ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus sa­vo ūky­je“, – teigė Žemės ūkio mi­nis­te­ ri­jos Ko­kybės po­li­ti­kos de­par­ta­men­ to vyr. spe­cia­listė Aus­ma Miš­ki­nienė. Išau­gin­ti ir per­dirb­ti išs­kir­tinės ko­kybės vai­sius bei uo­gas ūki­nin­ kams at­siei­na bran­giau nei įpras­ tiems che­mi­zuo­tiems ūkiams, tad ir kainų jie pra­šo kiek di­des­nių. „Kol kas per­spek­tyvų plėstis ne­ma­tau. Pirkėjų nėra ar­ba rei­kia pa­skui juos į Ang­liją va­žiuo­ti“, – pa­sa­ko­jo Kau­no ra­jo­no ūki­nin­kas Min­dau­gas Šlap­kaus­kas. Į rinką išs­kir­tinę sa­vo pro­duk­ciją Lie­tu­vo­je ga­li tiek­ti 132 ser­ti­fi­kuo­ti ūkiai, dau­giau­sia bi­ty­nai, dar­žo­vių ir vai­sių au­gin­to­jai. Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­ lis­tai sa­ko, kad ki­tais me­tais turėtų at­si­ras­ti ūkių ir per­dirbėjų, ga­mi­ nan­čių išs­kir­tinės ko­kybės pie­no ir mėsos pro­duk­tus. lrt.lt inf.

„„Kaštai: išau­gin­ti ir per­dirb­ti išs­kir­tinės ko­kybės vai­sius bei uo­gas ūki­

nin­kams at­siei­na bran­giau nei įpras­tiems che­mi­zuo­tiems ūkiams.Gedimino Bartuškos nuotr.


9

pirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

iš arčiau

Emig­rantų žvilgs­niai – į Aust­ra­liją ir Aziją Eu­ropą ir JAV iš­maišę emig­ran­tai iš Lie­tu­vos vis daž­niau dai­ro­ si į ki­tus že­my­nus. Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja, Ai­ri­ja, Is­pa­ni­ja, Skan­di­ na­vi­ja – jau va­ka­rykštė die­na. Žvilgs­niai vis daž­niau kryps­ta Aust­ra­li­jos, Pietų Ame­ri­kos, Azi­jos link. Ta­das Šir­vins­kas t.sirvinskas@diena.lt

Emig­ra­ci­jos kryp­tys kei­čia­si

Emig­ruo­jan­čio­je Lie­tu­vo­je nėra ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri stebėtų tau­tie­ čių iš­si­vaikš­čio­ji­mo kryp­tis, ta­čiau kiek­vie­nam iš mūsų už­ten­ka pa­si­ domė­ti sa­vo gi­minės is­to­ri­ja, kad su­si­gau­dy­tu­me, kur ir kas ko­kiais lai­kais va­žia­vo. Vy­riau­sių išei­vių iš Lie­tu­vos de­ rėtų ieš­ko­ti Ame­ri­ko­je, vi­du­ti­nio am­žiaus – Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­ je ar Is­pa­ni­jo­je, jau­nuo­lių – Skan­ di­na­vi­jo­je. Eko­no­minė pa­dėtis pa­ sau­ly­je ga­na grei­tai kei­čia­si, todėl po visą Eu­ropą be­si­ga­nan­tys lie­tu­ viai ne tik tem­pia mantą iš pietų į šiaurę (iš Is­pa­ni­jos į Nor­ve­giją), bet ir vis daž­niau dai­ro­si į ki­tus, anks­ čiau emig­ra­ci­jos met­raš­čiuo­se re­ tai minė­tus že­my­nus. Be­ne did­žiau­sia vi­lioklė – Aust­ ra­li­ja, ta­čiau ji – ne kiek­vie­nam. Ne vi­sus prii­ma ir tur­tin­giau­sios Azi­ jos ša­lys. Aust­ra­li­ja ar­ba Ka­na­da

„Aš, Si­mo­nas, sa­vo so­li­daus 30ojo gim­ta­die­nio pro­ga tu­riu ap­si­ spręsti, ką man da­ry­ti to­liau: emig­ ruo­ti į Aust­ra­liją, siek­ti už­si­dirb­ti pirmąjį mi­li­joną čia, Lie­tu­vo­je, ar ves­ti? Esu dėkin­gas jums už pa­ta­ ri­mus, jų lau­kiu e. pa­štu“, – toks skel­bi­mo teks­tas lapk­ritį pa­si­rodė „Vil­niaus die­no­je“. Šį skel­bimą dau­ge­lis skai­ty­tojų įver­ti­no kaip po­kštą ar ne­sup­ran­ tamą užslėptą rek­lamą. Iš tiesų

skel­bimą už­sakė po­kštau­jan­tys Si­ mo­no Ne­tec­kio drau­gai, ta­čiau tie­ sa ir tai, kad šis jau­nas vy­ras rim­tai svarsto krau­tis la­ga­mi­nus ir švilp­ti į Aust­ra­liją. „Aust­ra­li­ja ar­ba Ka­na­ da, ku­rio­je tu­riu gi­mi­nių, bet tik­rai ne Ang­li­ja ir ne Nor­ve­gi­ja. Ne­no­riu tų ša­lių, ku­rios įsi­leid­žia vi­sus“, – dien­raš­čiui sakė S.Ne­tec­kis. Jis pa­sa­ko­jo emig­rantų judė­jimų kryp­tis ste­bin­tis ne vie­nus me­ tus ir yra įsi­ti­kinęs, kad Ka­na­da ir Aust­ra­li­ja ne­tru­kus taps la­biau­ siai emig­ran­tus vi­lio­jan­čio­mis ša­ li­mis. „Kai vi­si va­žia­vo į Is­pa­niją, man bu­vo keis­ta, kodėl ne­va­žiuo­ja į Šve­diją ir ki­tas Skan­di­na­vi­jos ša­ lis, o da­bar vi­si jau ke­le­rius me­tus ten vyksta. Net­ru­kus taip bus ir su Ka­na­da bei Aust­ra­li­ja“, – nea­be­jo­ jo S.Ne­tec­kis.

Bu­vo ir per­spek­tyvų, ir pi­nigų, bet rim­tai pa­svars­čiau apie tai, kiek rei­kia įdėti pa­stangų Lie­tu­vo­je, kad kažką gau­čiau. Įsit­vir­tin­ti ne­leng­va

Vil­niu­je gy­ve­nan­tis būsi­ma­sis emig­ran­tas S.Ne­tec­kis pa­si­domė­ jo ga­li­mybė­mis iš­vyk­ti į Aust­ra­liją ir įsi­ti­ki­no, kad leng­viau­sias būdas tai pa­da­ry­ti – iš­vyk­ti stu­di­juo­ti. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te moks­lus apie pa­ statų in­ži­ne­ri­nes sis­te­mas krim­

tęs S.Nes­tec­kis ir Aust­ra­li­jo­je ti­ki­si stu­di­juo­ti su sta­ty­bo­mis su­si­ju­sius moks­lus. „Jau be­veik ap­si­sprend­ žiau, kad rei­kia iš­va­žiuo­ti ma­žiau­ siai pen­ke­riems me­tams, o ta­da žiūrė­sim. Gal reikės ir grįžti“, – pla­nus at­skleidė S.Nes­tec­kis. „Aust­ra­li­ja – ne ta kryp­tis, ku­ rią rei­kia rink­tis va­žiuo­jant už­dar­ biau­ti. Čia rei­kia keis­ti gy­ve­ni­mo būdą“, – pa­ta­rė Aust­ra­li­jo­je dau­ giau nei dve­jus me­tus gy­ve­nan­tis kau­nie­tis Man­tas Len­kaus­kas. Pa­tek­ti į Aust­ra­liją ir čia įsi­dar­ bin­ti nėra leng­va ir daug kai­nuo­ja. Todėl emig­ruo­ti į šį že­myną re­ko­ men­duo­ja­ma tik tuo at­ve­ju, kai esi ap­si­sprendęs, kad Aust­ra­li­ja – ta­vo pa­žadė­to­ji žemė. „Įsit­vir­tin­ti bu­vo sun­kiau, nei gal­vo­jau iš­va­žiuo­da­ mas“, – pri­si­pa­ži­no M.Len­kaus­kas. Bėgo ne nuo ba­do

„Ne­bu­vo taip, kad reikė­jo bėgti iš Lie­tu­vos. Bu­vo ir per­spek­tyvų, ir pi­nigų, bet rim­tai pa­svars­čiau apie tai, kiek rei­kia įdėti pa­stangų Lie­ tu­vo­je, kad ką nors gau­čiau. Juk norė­sis ir namų, ir šei­mos, ir vaikų, ku­riuos reikės iš­leis­ti į mo­kyklą“, – pa­sa­ko­jo M.Len­kaus­kas. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­ tetą (KTU) baigęs vai­ki­nas rin­ko­ si ne iš vie­nos emig­ra­ci­jos kryp­ties. Pag­rin­dinė sąly­ga ša­liai, į ku­rią jis ke­ti­no vyk­ti, – kal­ba. „Svars­čiau tik apie tas ša­lis, ku­rio­se kal­ba­ma ang­liš­kai. Ang­li­ja at­kri­to, nes bu­ vo ne­ra­mu dėl ES atei­ties, JAV taip pat ne­su­žavė­jo. Li­ko Aust­ra­li­ja. Čia kli­ma­tas be­veik idea­lus, eko­no­mi­

„„Kar­je­ra: M.Len­kaus­kas ne tik įsi­dar­bi­no Aust­ra­li­jos te­le­ko­mu­ni­ka­cijų

bendrovėje, bet ir ta­po jos rek­la­mos vei­du. 

ka stip­ri, žmonės ge­ri“, – at­ran­kos kri­te­ri­jus at­skleidė lie­tu­vis. Dar­bo ieš­ko mėne­siais

Aust­ra­li­jos kran­tus be­ne leng­viau­ sia pa­siek­ti su tu­ris­ti­ne vi­za, ta­čiau ji ne­leid­žia dirb­ti, o dar­bo vizą ga­ li par­ūpin­ti ne­bent Aust­ra­li­jo­je gy­ ve­nan­tis darb­da­vys. Daž­niau­siai leng­viau­sias būdas il­ges­niam lai­kui už­sibū­ti Aust­ra­ li­jo­je – stu­di­jos, bet stu­den­tams leid­žia­ma dirb­ti tik pu­se eta­to, to­ dėl stu­di­juo­jan­tys dar­buo­to­jai nė­ ra itin geid­žia­mi. Anglų kalbą me­tus Aust­ra­li­jo­je stu­di­javęs M.Len­kaus­kas pa­sa­ko­

Sta­tis­ti­ka Rea­lus lie­t u­v ių emig­ra­ci­jos mas­tas neži­no­mas, nes tiks­liai su­skai­čiuo­ja­ mi tik tie emig­ran­tai, ku­rie už­sie­ny­je re­gist­ruo­ja sa­vo gy­ve­namąją vietą.

53,9 tūkst. gy­ven­tojų, imig­ra­vo – 15,7 tūkst. Pag­rin­dinės iš­ke­liau­jan­čių lie­tu­ vių kryp­tys – Jung­tinė Ka­ra­lystė, Ai­ri­ ja, Nor­ve­gi­ja, Vo­kie­ti­ja ir Is­pa­ni­ja.

Tai skai­č iuo­j a Sta­t is­t i­kos de­p ar­t a­ men­t as, o emig­ra­ciją kont­ro­l iuo­jan­ čios, jos mas­t ą ir ten­den­c i­j as ste­ bin­č ios ins­t i­t u­c i­j os Lie­t u­vo­j e nėra. Prie Vi­daus rei­kalų mi­n is­te­r i­jos pri­ si­š liejęs Mig­ra­c i­j os de­p ar­t a­men­t as ste­bi tik imig­ran­t us.

„„2011 m. kas ant­ras emig­ran­tas iš­vy­

„ „ Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­

ni­m is, per­n ai iš Lie­t u­v os emig­r a­v o

ko į Jung­tinę Ka­ra­lystę, de­šim­ta­da­lis (10,4 pro­c.) – į Ai­riją, 7,1 pro­c. – į Nor­ve­ giją, 7 pro­c. – į Vo­kie­tiją, 3,6 pro­c. – į Is­ pa­niją, 3,3 pro­c. – į JAV, 2,4 pro­c. – į Šve­ diją, 2 pro­c. – į Ru­siją.

emig­r an­t ai. Kas aš­t un­t as emig­ ran­t as bu­v o 30–34, kas dvy­l ik­t as – 35–39 metų. 40–59 metų am­ž iaus gy­v en­t o­j ai su­d arė 17,1 pro­c . visų emig­r antų. Vaikų iki 15 metų da­l is, atsižvelgiant į bend­r ą emig­r antų skai­č ių, 2007–2011 m. su­m ažė­j o nuo 15,7 iki 10,5 pro­c . „„2011 m. emig­ra­vo po 26,9 tūkst. mo­

terų ir vyrų.

„ „ Kas ant­ras emig­ran­tas – 20–29 me-

„„81,8 pro­c. 15 metų ir vy­res­nio am­ tų. 2011 m. penk­t a­d alį (21,8 pro­c .) žiaus emig­rantų, prie­š iš­vyk­da­mi iš emig­r antų su­d arė 20–24 metų ša­lies, ne­dir­bo me­tus ir il­giau.

Va­ka­rai vi­lio­ja vis ma­žiau

„„Gal­vosū­kis: emig­ran­tai vis daž­

niau su­ka galvą, kur va­žiuo­ti, kai ne­be­vi­lio­ja nei Eu­ro­pa, nei JAV. 

To­mo Luk­šio (BFL)nuo­tr.

Ir to­l iau pa­s au­ly­je po­pu­l ia­r iau­sios emig­ra­ci­jos kryp­tys iš­lie­ka JAV ir Va­ karų Eu­ro­pa, bet jų po­zi­ci­jas la­bai su­ si­lpni­nu­si fi­nan­sinė krizė pa­rodė, kad ne­gan­dos įma­no­mos ir su­p er­vals­ tybė­se. Tuo me­tu, kai tur­tingą­sias ša­ lis su­kaustė krizė, kai ku­rios be­si­vys­ tan­čios vals­tybės ge­ro­kai pa­si­tempė ir per­v i­l io­jo dalį ge­res­n io gy­ve­n i­mo ieš­kan­čių klajūnų. „Anks­č iau vi­s i iš­va­ž iuo­d a­vo į ke­t u­ rias ar pen­k ias ang­l a­k al­b es ša­l is, o vi­s os ki­tos vals­t ybės gau­d a­vo tre­

čiarū­š ius ta­len­t us. Da­b ar šio­je sri­t y­ Be­si­vys­tan­čios ša­lys ta­po ap­mi­ru­sio­ je mo­no­p o­l ijų ne­b e­l i­ko“, – tei­gė Va­ je Eu­ro­pos dar­bo rin­ko­je vie­tos ne­ran­ šing­to­ne įsikū­r u­s io Mig­ra­c i­jos po­l i­ dan­čio jau­ni­mo vil­tis. Daik­tus krau­na­ ti­kos ins­t i­t u­to di­rek­to­r ius De­met­r ias si net is­pa­nai ir ita­lai. Vie­na jų mėgsta­ mų kryp­čių – tre­čio­jo pa­sau­lio vardą Pa­p a­de­met­r iou. Šiuos žod­žius pui­kiai iliust­ruo­ja Ki­ni­ ban­dan­ti nu­si­pur­ty­ti Lo­tynų Ame­ri­ jos pa­v yz­dys. De­šimt­me­čiais lai­vais ka, ku­rios ša­lys iš­si­la­vi­nu­sių eu­ro­pie­ iš Ki­ni­jos bėgę ki­nai ėmė grįžti. Emig­ čių lau­kia išskės­to­mis ran­ko­mis. rantų su­g rąži­n i­mo po­l i­t i­ka ša­l iai lei­ do su­si­g rąžin­t i ne tik dalį kinų, bet ir pri­v i­l io­t i ki­ta­tau­čių. To­k ie pat re­z ul­ ta­tai ste­bi­m i ir kai ku­r iuo­se ki­t uo­se pa­sau­l io kam­puo­se.

Pa­vyzd­ž iui, Bra­z i­l i­jo­je per pa­sta­ruo­ sius ke­le­r ius me­t us naujų at­v ykė­l ių skai­čius pa­didė­jo maž­daug dukart. Į gimtąjį že­myną pra­de­da grįžti ir af­ri­ kie­čiai.

As­me­ni­nio archyvo nuo­tr.

jo, kad prie­š iš­vyks­tant rei­kia su­si­ tai­ky­ti su tuo, kad dar­bo teks ieš­ko­ ti ma­žiau­siai 2–3 mėne­sius. „Bu­vau šo­ki­ruo­tas, kaip sun­ku ir kaip il­gai užt­run­ka su­si­ras­ti darbą. La­bai il­gai trun­ka do­ku­mentų tvar­ky­ mas“, – įdar­bi­ni­mo pro­ce­so il­gis nu­ste­bi­no net ir Lie­tu­vo­je biu­rok­ ra­ti­jos pri­si­žiūrė­jusį lie­tuvį. Pradė­jo nuo par­davė­jo

M.Len­kaus­kui pa­vy­ko įsi­dar­bin­ti te­le­ko­mu­ni­ka­cijų įmonė­je. „Pradė­ jau dirb­ti par­davė­ju, o vėliau per­ ėjau į vers­lo sky­rių. Dar­bas nor­ma­ lus, at­ly­gi­ni­mo pa­kan­ka nor­ma­liam gy­ve­ni­mo būdui: iš­si­nuo­mo­ti ma­ žam butui gana nor­ma­lia­me ra­jo­ ne, ato­sto­goms. La­bai tau­py­ti ne­ rei­kia“, – pa­sa­ko­jo M.Len­kaus­kas. Sidnė­ju­je ženg­ti pir­muo­sius žings­nius M.Len­kaus­kui pa­dėjo il­giau čia gy­ve­nan­tis drau­gas. Su ki­tais lie­tu­viais Aust­ra­li­jo­je jis ne­ bend­rau­ja. Lie­tu­vių neat­ras­tas ža­my­nas

Aust­ra­li­jos kon­su­la­to Vil­niu­je at­ sto­vai dienraščiui pa­sa­ko­jo, kad, prie­š ke­le­rius me­tus pa­saulį su­ pur­čius eko­no­mi­nei kri­zei, kon­ su­la­to te­le­fo­nai pra­dėjo kais­ti nuo no­rin­čių Aust­ra­li­jo­je ap­si­gy­ven­ti skam­bu­čių. Rea­liai iš­vy­ku­sių žmo­nių mas­ tas nėra šo­ki­ruo­jan­tis. Vo­kie­ti­jo­ je vei­kian­čios Aust­ra­li­jos am­ba­sa­ dos pa­tei­kia­mais duo­me­ni­mis, iki krizės į Aust­ra­liją kas­met gy­ven­ti iš­va­žiuo­da­vo 20–30 lie­tu­vių. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus šis skai­čius su­ka­si apie 50. Tik per pra­ėju­sius me­tus į Aust­ra­ liją vy­ko (gy­ven­ti, stu­di­juo­ti ir pa­ke­ liau­ti) dau­giau nei 2000 lie­tu­vių. Aust­ra­li­ja vis la­biau vi­lio­ja ne tik lie­tu­vius. Ma­siš­kai jau­ni žmonės į šį žemyną plūsta ir iš tur­tin­ges­nių ša­lių, pa­vyzd­žiui, Ai­ri­jos, ku­rio­je ne­dar­bo ly­gis ko­ne ke­lis kar­tus di­ des­nis nei Aust­ra­li­jo­je.


10

pirmadienis, gruodžio 10, 2012

sportas

Ant Eurolygos po­diu­mo – per­ga­lin Kau­no „Žal­gi­ris“ to­liau de­monst­ruo­ja aukš­čiau­sias krep­ši­nio ma­das pres­ti­žiš­ kiau­sia­me Eu­ro­pos že­my­no tur­ny­re. Per­ galę iškovojo ir Vilniaus „Lietuvos rytas“, tačiau džiaugsmo ji neatnešė.

Ma­rius Bag­do­nas Mi­la­nas (Ita­li­ja)

Iš­lai­ko sa­vo po­zi­ci­jas

Trium­fa­vę Se­no­jo že­my­no ma­dų sos­ti­nė­je žal­gi­rie­čiai iš­lie­ka pir­ mo­je C gru­pės vie­to­je. Atei­nan­čią sa­vai­tę pa­sku­ti­nia­me tu­re „Žal­gi­ rio“ lauks su­si­ti­ki­mas na­muo­se su Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“. Jei pa­ vyk­tų lai­mė­ti jį, tiek pat per­ga­lių kol kas tu­rin­čio Eu­ro­ly­gos čem­pio­ no Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ ne­gel­bė­tų net ir per­ga­lė prieš Mi­la­no krep­ši­ nin­kus – pa­kil­ti į pir­mą­ją po­zi­ci­ją jiems ne­bū­tų jo­kių šan­sų. „La­bai ge­ras jaus­mas lai­mė­ti Mi­ la­ne. Tik­rai no­rė­čiau pa­svei­kin­ti vi­sus sa­vo žai­dė­jus, ku­rie su­ge­bė­ jo iš­ko­vo­ti šią per­ga­lę. Lai­mė­jo­me tris kė­li­nius iš ke­tu­rių ir ma­nau, kad nu­si­pel­nė­me šios per­ga­lės. Di­džiuo­juo­si sa­vo vai­ki­nais. Tik­rai ne­daug kas ga­lė­jo įsi­vaiz­duo­ti, kad pir­mą­jį eta­pą pa­baig­si­me sve­čiuo­ se iš­ko­vo­ję ke­tu­rias per­ga­les. Pui­ kiai su­žai­dė­me Stam­bu­le, Pi­rė­ju­je, Vi­to­ri­jo­je ir čia, o Zag­re­be kri­to­me tik po dvie­jų pra­tę­si­mų. Tai pa­ro­ do, kad esa­me la­bai stip­rūs. Tai nė­ ra at­si­tik­ti­nu­mas. Pa­čio­je stip­riau­ sio­je gru­pė­je mes nuo pat pir­mo­jo tu­ro bu­vo­me pir­mo­je vie­to­je. Tai pui­kus pa­sie­ki­mas“, – po dvi­ko­ vos sa­vo ko­man­dą gy­rė J.Pla­za.

Rimantas Kaukėnas:

Mes pri­va­lo­me žais­ti ge­rai ir lai­mė­ti svar­ bius ma­čus be ku­rio nors vie­no žai­dė­jo. Tai jau mums pa­vy­ ko įro­dy­ti anks­čiau, pa­vy­ko ir da­bar. Stra­te­gas džiau­gė­si, kad per pir­ mą­sias de­vy­ne­rias rung­ty­nes jam pa­vy­ko pa­keis­ti sa­vo auk­lė­ti­nių men­ta­li­te­tą ir da­bar „Žal­gi­ris“ į bet ku­rias rung­ty­nes vyks­ta tik lai­mė­ti. „Var­žo­vams šis ma­čas bu­vo gy­vy­bės ir mir­ties klau­si­mas. Ži­no­jo­me, kad su­si­ti­ki­mas ne­bus leng­vas, ta­čiau tam ruo­šė­mės. Ži­nau, kad iki man at­vyks­tant ko­man­da ge­ro­kai re­čiau lai­mė­da­vo sve­čiuo­se. Da­bar džiau­ giuo­si, kad men­ta­li­te­tą, at­ro­do, pa­ vy­ko pa­keis­ti“, – tei­gė spe­cia­lis­tas. Prie sve­čių spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je la­biau­siai pri­si­dė­jo ko­ man­dos ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­ nas. Puo­lė­jas pel­nė 7 taš­kus iš ei­ lės, iš vi­so su­rin­ko 16 taš­kų ir bu­vo re­zul­ta­ty­viau­sias eki­po­je. „Tik­rai neį­si­vaiz­da­vo­me, kad re­ gu­lia­rų­jį se­zo­ną baig­si­me sa­vo są­ skai­to­je tu­rė­da­mi ke­tu­rias per­ga­les sve­čiuo­se, ta­čiau šie­met vis­kas yra

Sta­tis­ti­ka „Lie­tu­vos ry­tas“– „Bro­se Bas­ket“ 2012 12 07, Vil­niaus „Sie­mens“ are­na, 4800 žiū­ro­vų.

67:62

(15:15, 20:13, 15:15, 17:19) „Lie­tu­vos ry­tas“: R.Sei­bu­tis 19 taš­kų, L.Ra­do­še­vi­čius 11, S.Bu­ ter­le­vi­čius ir J.Blū­mas po 8, N.Ne­do­vi­čius 7, D.Iva­no­vas ir S.Bab­raus­kas po 4, M.Ka­te­ly­ nas ir P.Sa­mar­džis­kis po 2, D.Dul­kys 1.

„Bro­se Bas­kets“: B.Nach­ba­ras ir M.Zir­be­sas po 12, C.Ja­ cob­se­nas 10, A.Ga­ve­las 9, J.Golds­ber­ry ir K.Tad­da po 7, S.For­das 5.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 20/43 (46 pro­c.) ir 17/34 (50 pro­c.), tri­taš­kiai – 5/24 (20 pro­c.) ir 6/17 (35 pro­c.), bau­dų me­ti­mai – 12/18 (66 pro­c.) ir 10/15 (66 pro­c.), at­ko­vo­ti ka­muo­ liai – 42 ir 34, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 7 ir 8, klai­dos – 16 ir 12, pe­rim­ti ka­muo­liai – 12 ir 5, blo­kai 5:2, pra­žan­gos – 22 ir 22.

ki­taip. Var­žo­vai žai­dė sa­vo įpras­ tą žai­di­mą. „EA7 Em­po­rio Ar­ ma­ni“ daug me­tė to­li­mų me­ti­mų, daug ver­žė­si po krep­šiu ir at­mes­ da­vo ka­muo­lį prie tri­taš­kio zo­nos sto­vin­tiems žai­dė­jams. Ita­lai per daug ne­nus­te­bi­no, bet bu­vo la­bai sun­ku“, – mū­sų dien­raš­čiui sa­kė ko­man­dos ka­pi­to­nas. „Ir vėl pra­lai­mė­jo­me pri­da­ rę kvai­lų klai­dų, – po ma­čo nir­ šo Mi­la­no klu­bo stra­te­gas Ser­gio Sca­rio­lo. – Le­mia­mo­mis aki­mir­ ko­mis pra­dė­jo­me klys­ti ir pri­si­da­ rė­me pro­ble­mų. Ki­ta ver­tus, žai­dė­ me su di­džia ko­man­da, su pui­kiais krep­ši­nin­kais.“ Per­ga­lė ro­do stip­ry­bę

Kaip ir dau­ge­lį kar­tų šį se­zo­ną, mums for­tū­na at­su­ko nu­ga­rą.

„„Atb­rai­la: ne­su­ge­bė­ję lai­mė­ti 6 taš­kų skir­tu­mu vil­nie­čiai at­si­dū­rė ant pra­ra­jos kraš­to. 

la­biau­siai už­si­ve­du­sių žal­gi­ rie­čių. Ar dvi­ko­va su daug me­ tų prin­ci­pi­niu var­žo­vu bu­vu­siu Mi­la­no klu­bu jums pri­dė­jo dar di­des­nės mo­ty­va­ci­jos? – pa­ klau­sė­me gy­nė­jo. – Žai­džiant su Mi­la­no eki­pa ma­ny­je vis­kas de­ga (juo­kia­si). To­kios rung­ ty­nės su prin­ci­pi­niu var­žo­vu man vi­sa­da bū­na la­bai įdo­mios. Tur­ būt pa­tys gir­dė­jo­te, kaip ma­ne čia pa­si­ti­ko sir­ga­liai. Su Sie­nos klu­ bu „EA7 Em­po­rio Ar­ma­ni“ jau tiek kar­tų esa­me įvei­kę, kad ki­to­kio pa­ si­ti­ki­mo ir ne­si­ti­kė­jau. Ži­no­jau, kad jie la­bai no­ri lai­mė­ti šią dvi­ko­vą, ta­ čiau tai dar tik pri­dė­jo mo­ty­va­ci­jos.

„Me­dio­la­num Fo­rum“ spor­to rū­ muo­se su­si­rin­kę žiū­ro­vai „Žal­gi­ rio“ eki­pos vy­riau­siam žai­dė­jui Ri­man­tui Kau­kė­nui švil­pė gar­siau­ siai, ta­čiau lie­tu­vis ir vėl iš ma­dų sos­ti­nės iš­jo­jo ant bal­to žir­go. Gy­nė­jas daug me­tų bu­vo „EA7 Em­por­rio Ar­ma­ni“ eki­pos duob­ka­ siu, at­sto­vau­da­mas Sie­nos „Mon­te­ pas­chi“ eki­pai. Vėl įveik­ti Gior­gio Ar­ma­ni re­mia­mą eki­pą jam pa­vy­ko ir vil­kint „Žal­gi­rio“ marš­ki­nė­lius. „Kiek­vie­ną sa­vai­tę mums vis sun­kiau. Nuo­lat iš­kren­ta iš ri­kiuo­ tės ar su­si­žei­džia ku­ris nors žai­dė­ jas, var­žo­vai taip pat mū­sų žai­di­mą jau iš­nars­tę po kau­le­lį ir nu­ste­bin­ti juos kuo nors sun­ku. Tai – komp­li­ men­tas mū­sų eki­pai, ta­čiau kar­tu ir iš­šū­kis žais­ti dar ge­res­nį krep­ši­nį“, – po dvi­ko­vos kal­bė­jo 8 taš­kus per 14 mi­nu­čių pel­nęs R.Kau­kė­nas.

– Ne­žai­dė trau­muo­tas Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius. Su juo bū­tų bu­ vę leng­viau? – Tai tik pa­ro­do ko­man­dos stip­ ry­bę. Mes pri­va­lo­me žais­ti ge­rai ir lai­mė­ti svar­bius ma­čus be ku­rio nors vie­no žai­dė­jo. Tai jau mums pa­vy­ko įro­dy­ti anks­čiau, pa­vy­ko ir da­bar. La­bai džiau­giuo­si, kad mū­sų aukš­taū­giai šį kar­tą pui­kiai už­pil­dė šią spra­gą. Aiš­ku, su Dar­ju­šu bū­tų bu­vę rung­ty­niau­ti dar leng­viau.

– Iki kol su­­rin­ko­te ke­tu­rias pra­ žan­gas, at­ro­dė, jog esa­te vie­nas

– Ar S.Sca­rio­lo pa­tei­kė ko­kių nors staig­me­nų?

– Ne­pa­sa­ky­čiau. Mes bu­vo­me tam pa­si­ruo­šę, ži­no­jo­me, kad Mi­la­ no eki­pa steng­sis žais­ti ag­re­sy­ viai. Tre­ne­riai mums ban­dė įkal­ti į gal­vą, kad jiems tai bus le­mia­ mas ma­čas. Ma­nau, kad eg­za­mi­ ną iš­lai­kė­me.

gu­lia­rio­jo se­zo­no tu­re ne vis­kas bus pa­čių vil­nie­čių ran­ko­se. „Lie­tu­vos ry­tas“ pri­va­lo Stam­bu­le lai­mė­ ti prieš vie­tos „Be­sik­tas“ ir lauk­ti Belg­ra­do „Par­ti­zan mt:s“ per­ga­lės sve­čiuo­se prieš „Bro­se Bas­kets“. Nau­din­giau­sias – iš Ša­lo­no

Vil­nie­čiams – skau­dus dū­ris

Ant­rą­ją per­ga­lę šio se­zo­no Eu­ro­ ly­go­je iš­ko­vo­jo ir ki­ta Lie­tu­vos ko­ man­da Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Vis dėl­to 67:62 prieš Bam­ber­go „Bro­se Bas­kets“ lai­mė­ju­siems sos­ ti­nės krep­ši­nin­kams džiū­gau­ti ne­ bu­vo dėl ko. Šei­mi­nin­kams ne­pa­vy­ko įgy­ ven­din­ti tiks­lo ir iš­ko­vo­ti per­ga­ lės di­des­niu nei 6 taš­kų skir­tu­mu. Bū­tent to­kia per­sva­ra vo­kie­čiai lai­ mė­jo pir­mą­ją tar­pu­sa­vio dvi­ko­vą. Da­riaus Mas­ko­liū­no auk­lė­ti­nių vil­tis jau ai­dint si­re­nai su­dau­žė dvi­taš­kį pa­tai­kęs Joh­nas Golds­ber­ ry. „Rung­ty­nių pa­bai­go­je rei­kė­jo ati­tver­ti vi­sus pen­kis žai­dė­jus. Tai bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma, ta­čiau, kaip ir dau­ge­lį kar­tų šį se­zo­ną, mums for­tū­na at­su­ko nu­ga­rą“, – po ma­ čo ap­gai­les­ta­vo stra­te­gas. Iš­ko­vo­jęs per­ga­lę sos­ti­nės klu­bas vis dar iš­sau­go­jo vil­tis žais­ti „Top 16“ eta­pe, ta­čiau pa­sku­ti­nia­me re­

Eu­ro­ly­gos de­vin­to­jo tu­ro nau­ din­giau­siu žai­dė­ju ta­po Ša­lo­no „Elan Cha­lon-Sur-Sao­ne“ puo­lė­ jas Blake‘as Schil­bas. 28 me­tų 201 cm ūgio ame­ri­kie­tis su­rin­ko net 38 nau­din­gu­mo ba­lus, o Pran­cū­zi­ jos ko­man­da po pra­tę­si­mo 108:103 pa­lau­žė Sie­nos „Mon­te­pas­chi“. Pran­cū­zi­jos klu­bo ly­de­ris žai­ dė 38 mi­nu­tes, per ku­rias pel­nė 28 taš­kus (6/7 dvi­taš­kių, 3/5 tri­taš­kių, 7/8 bau­dų). Le­gio­nie­rius at­ko­vo­ jo 7 ka­muo­lius, at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­ vius per­da­vi­mus, pe­rė­mė 1 ka­muo­ lį, blo­ka­vo 1 me­ti­mą, iš­pro­vo­ka­vo 6 pra­žan­gas, po 3 kar­tus pra­si­žen­ gė ir su­kly­do. Į ge­riau­sių­jų pen­ke­tą taip pat pa­ te­ko 28 nau­din­gu­mo ba­lus su­rin­ kęs Alek­sand­ras Vu­ja­či­čius („Ana­ do­lu Efes“), 27 – Ro­mai­nas Sa­to (Stam­bu­lo „Fe­ner­bah­çe ül­ker“), 24 – Keit­has Lang­for­das („EA7 Em­po­rio Ar­ma­ni“) ir 23 – Bob­by Brow­nas („Mon­te­pas­chi“).


11

pirmadienis, gruodžio 10, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

n­gu žings­niu

A gru­pė Komanda

1. „Pa­nat­hi­nai­kos“ 2. „Real“ 3. „Chim­ki“ 4. „Fe­ner­bah­çe ül­ker“ 5. „Union Olim­pi­ja“ 6. „Ma­poo­ro“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

6 6 5 4 3 3

3 3 4 5 6 6

671:644 741:678 675:677 650:669 662:717 639:653

Perg.

Pral.

Taškų sant.

7 7 5 4 3 1

2 2 4 5 6 8

732:646 676:653 791:749 660:670 720:757 609:713

Perg.

Pral.

Taškų sant.

7 7 5 3 3 2

2 2 4 6 6 7

733:640 706:656 685:668 652:708 679:685 655:752

„„Rezervas: mače su minskiečiais šansą pasireikšti gavo mažiau lai­

Perg.

Pral.

Taškų sant.

Ma­rius Bag­do­nas

9 8 4 2 2 2

0 1 5 7 7 7

699:558 705:634 633:684 641:680 605:658 648:717

B gru­pė Komanda

1. „Mac­ca­bi Elect­ra“ 2. „Uni­ca­ja“ 3. „Mon­te­pas­chi“ 4. „Al­ba“ 5. „Elan Cha­lon S.S“ 6. „As­se­co Pro­kom“

C gru­pė Komanda

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Olym­pia­kos“ 3. „Ana­do­lu Efes“ 4. „Ca­ja La­bo­ral“ 5. „EA7 E.Ar­ma­ni“ 6. „Ce­de­vi­ta“

D gru­pė Komanda

1. „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 2. CSKA 3. „Be­sik­tas“ 4. „Par­ti­zan mt:s“ 5. „Lie­tu­vos ry­tas“ 6. „Bro­se Bas­kets“

Re­zul­ta­tai „„A gru­pė. Kan­tu „Ma­poo­ro“–Mad­

ri­do „Real“ 76:70, Liub­lia­nos „Union Olim­pi­ja“ – Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ 74:72, Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ – Stam­ bu­lo „Fe­ner­bah­çe ül­ker“ 69:55. „„B gru­pė. Ša­lo­no „Elan Cha­lon-

Sur-Sao­ne“–Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ 108:103, Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“ – Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ 73:89, Ber­ly­no „Al­ba“ – Ma­la­gos „Uni­ca­ja“ 63:74. „„C gru­pė. Stam­bu­lo „Ana­do­lu

Efes“–Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“ 76:91. Mi­la­no „EA7 Em­po­rio Ar­ma­ni“ – Kau­no „Žal­gi­ris“ 65:67, Zag­re­bo „Ce­ de­vi­ta“ – Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ 62:84.

„„D gru­pė. Belg­ra­do „Par­ti­zan mt:s“

ko aikštelėje praleidžiantys žalgiriečiai.

Be di­des­nių pa­stan­gų m.bagdonas@diena.lt

Vos vie­ną lais­vą die­ną po var­gi­ nan­čios iš­vy­kos į Mi­la­ną tu­rė­ję Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai va­ kar pra­tę­sė per­ga­lių se­ri­ją ir VTB Vie­nin­go­sios ly­gos tur­ny­re.

Tvir­tas po­zi­ci­jas B gru­pė­je iš­lai­ kan­tys kau­nie­čiai be di­des­nių pa­ stan­gų sa­vo­je aikš­tė­je 81:57 pa­ tie­sė ab­so­liu­tų ly­gos aut­sai­de­rį Mins­ko „Tsmo­ki-Minsk“ klu­ bą. Bal­ta­ru­si­jos eki­pa iš­lie­ka vie­ nin­te­le ly­gos ko­man­da, ku­ri per 8 ma­čus taip ir ne­su­ge­bė­jo pa­tir­ ti per­ga­lės džiaugs­mo.

Lau­kiu R.Javtoko sugrįžimo, kaip is­ pa­nai lau­kia lie­ taus.

– „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 67:68, Mask­vos CSKA – Stam­bu­lo „Be­sik­tas“ 87:72.Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

„„Var­žo­vas: ne vie­nus me­tus Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ eki­po­je pra­lei­dę R.Kau­kė­nas (kai­rė­je) ir Kšiš­to­fas Lav­ri­

no­vi­čius (de­ši­nė­je) ne­slė­pė, kad dvi­ko­vos su Mi­la­no eki­pa jiems vi­suo­met bū­na prin­ci­pi­nės.

AFP nuo­tr.

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Šeš­tą­ją per­ga­lę iš­ko­vo­jęs „Žal­gi­ ris“ pra­tę­sė per­ga­lių se­ri­ją na­muo­ se. Da­bar žal­gi­rie­čiai su Mask­vos CSKA yra vie­nin­te­lės eki­pos šio­je gru­pė­je, ku­rios dar ne­pa­ty­rė pra­ lai­mė­ji­mo sa­vo aikš­tė­je. „Vy­rams tai bu­vo tar­si ne­blo­ga tre­ni­ruo­tė. Nors žai­dė­me su ge­ro­ kai silp­nes­niu var­žo­vu ir po sun­ kios ke­lio­nės iš Ita­li­jos, ko­man­da pa­de­monst­ra­vo pro­fe­sio­na­lu­mą ir lai­mė­jo ne­sun­kiai“, – sa­vo ko­ man­dos drau­gus gy­rė vis dar dėl ko­jos trau­mos ne­ga­lin­tis rung­ty­ niau­ti Ro­ber­tas Jav­to­kas. „At­vy­ko­me čia ti­kė­da­mie­si kaip ga­li­ma il­giau pa­si­prie­šin­ti, ta­čiau ko­man­dų ly­giai ge­ro­kai ski­ria­si. Sten­gė­mės, ta­čiau vien pa­stan­gų ko­vo­jant su to­kia pui­kia ko­man­da kaip „Žal­gi­ris“ neuž­ten­ka“, – po dvi­ko­vos ne­daug­žo­džia­vo Bal­ta­ ru­si­jos čem­pio­nų stra­te­gas And­ re­jus Kri­vo­no­sas. Jo opo­nen­tas Joa­nas Pla­za gy­rė sa­vo auk­lė­ti­nių pro­fe­sio­na­lu­mą ir džiau­gė­si ga­li­my­be dau­giau mi­ nu­čių skir­ti jau­nie­siems ko­man­ dos žai­dė­jams. „Tik­rai nė­ra leng­va rung­ty­niau­ti po to­kios trum­pos per­trau­kos ir sun­ku ras­ti mo­ty­ va­ci­jos, ta­čiau žai­dė­jai sten­gė­ si ir ko­vo­jo iš vi­sų jė­gų. Ne­ga­li­me žais­ti vien tik su bro­liais Lav­ri­no­ vi­čiais, Pau­liu­mi Jan­kū­nu ar Ri­

man­tu Kau­kė­nu. Pri­va­lo­me leis­ti pa­si­reikš­ti ir jau­nie­siems ko­man­ dos žai­dė­jams, pa­dė­ti jiems kuo ge­riau in­teg­ruo­tis į ko­man­dą“, – po ma­čo kal­bė­jo is­pa­nas. Pak­laus­tas, ko­kios do­va­nos no­rė­tų ar­tė­jan­čių Ka­lė­dų pro­ga, šmaikš­tu­mo ne­sto­ko­jan­tis spe­ cia­lis­tas nė ne­mirk­te­lė­jęs at­šo­vė, kad tai bū­tų R.Jav­to­ko su­grį­ži­mas į tre­ni­ruo­tes. „Lau­kiu to taip, kaip Is­pa­ni­jos, ku­rio­je pra­ktiš­kai ne­ly­ ja, žmo­nės lau­kia lie­taus“, – šyp­ so­jo­si stra­te­gas. „Esa­me tei­sin­ga­me ke­ly­je, lai­ mi­me daug ir dau­ge­lis žmo­nių net ne­pri­si­me­na, kad tu­ri­me ir pro­ble­mų. Ko­man­do­je nė­ra tri­jų trau­muo­tų žai­dė­jų (Dar­ju­šo Lav­ ri­no­vi­čiaus, R.Jav­to­ko ir Ta­do Kli­ ma­vi­čiaus – aut. pa­st.), bet at­ mos­fe­ra ir nuo­tai­ka yra to­kia ge­ra, kad vi­si skai­čiuo­ja tik per­ga­les. Tai pa­vo­jin­ga, pri­va­lo­me bū­ti bud­rūs ir su­pras­ti, kad ne vis­kas yra idea­ lu“, – šal­to pro­to ne­pra­ra­do spe­ cialistas. Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ po at­ kak­lios ko­vos 80:83 sve­čiuo­se pra­lai­mė­jo Liu­ber­cų „Triumf“, o tre­čia Lie­tu­vos ko­man­da Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ va­kar va­ka­re na­ muo­se priė­mė „Do­netsk“ krep­ši­ nin­kus iš Uk­rai­nos.

Re­zul­ta­tas Kau­n o „Žal­g i­r is“–„Tsmo­k iMinsk“ 81:57 (23:10, 16:21, 16:10, 26:16). K.Lav­r i­no­v i­č ius ir O.La­ fayet­te’as po 12 taškų, M.Kuz­mins­ kas 11, A.Juš­ke­vi­čius ir M.De­la­šas po 8, R.Kau­kė­nas 7, M.Po­p o­v i­ čius 6, V.Lip­ke­vi­čius, P.Jan­k ū­nas ir J.Foote‘as 4, T.Dar­de­nas 3, I.Jaa­ be­ras 2/A.Pus­toh­va­ras 11, A.Kud­ raut­sau 9, A.Fo­mi­nas 8.

B gru­pė Komanda

1. CSKA 2. „Žal­gi­ris“ 3. VEF 4. „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ 5. „Triumf“ 6. „Je­ni­sei“ 7. „Niž­nij Nov­go­rod“ 8. ČEZ 9. „Nep­tū­nas“ 10. „Tsmo­ki-Minsk“

Rungt.

Perg.

Pral.

8 7 8 8 8 6 8 7 8 8

7 6 6 5 4 3 4 2 1 0

1 1 2 3 4 3 4 5 7 8


12

pirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

pasaulis Bi­jo ­ re­vo­liu­cijų

Vo­kie­čių ­ pro­gnozės

Perspė­jo ­ pre­zi­dentą

Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos sau­gu­mo ta­ry­bos sek­re­to­rius Ni­ko­la­jus Pat­ru­še­vas įspėjo, kad va­di­na­ mo­sios oran­žinės re­vo­liu­ci­jos pa­vo­jus iš­lie­ka. Pa­sak jo, re­vo­ liu­ci­jos gre­sia Ru­si­jai ir ki­toms NVS ša­lims. Jis pa­minė­jo Uk­ rainą, Kir­gi­ziją ir Tad­ži­kis­taną. Pa­sak N.Pat­ru­še­vo, šis klau­si­ mas ak­tua­lus iki šiol.

Vo­kie­ti­jos už­sie­nio žval­gy­bos va­do­vas Ger­har­das Schind­le­ris pa­brėžė, kad Si­ri­jos pre­zi­den­ to Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mas neiš­si­lai­kys, nors ir ne­įma­no­ ma nu­ma­ty­ti, kiek lai­ko jis dar iš pa­sku­ti­niųjų grum­sis su su­ kilė­liais. G.Schind­le­ris pri­dūrė, kad su­kilė­lių ko­va su B.al As­sa­ du tam­pa efek­ty­vesnė.

Įta­kin­gas Egip­to pa­grin­dinės opo­zi­cinės Na­cio­na­li­nio gelbė­ ji­mo fron­to koa­li­ci­jos na­rys Ah­me­das Sai­das per­spėjo, kad ša­lies pre­zi­den­to Mo­ha­ me­do Mur­si spren­di­mas ne­ pai­sant ki­lu­sių pro­testų reng­ti re­fe­ren­dumą dėl nau­jos Egip­ to kons­ti­tu­ci­jos šo­ki­ruo­ja ir tik pa­di­dins po­li­tinę krizę.

Artė­jan­ti aud­ra nie­ko ge­ro ne­ža­da

Prem­je­ras Ma­rio Mon­ti nu­ste­bi­no ita­lus pa­reikš­da­mas, kad pa­liks po­stą, o buvęs prem­je­ras Sil­vio Ber­lus­co­ni – kad vėl sieks va­do­vau­ti mi­nistrų ka­bi­ne­tui. Re­gis, Ita­li­jo­je tuoj bus karš­ta. Trauk­sis iš po­sto

Par­la­men­to rin­ki­mai ša­ly­je tu­ri įvyk­ ti kitų metų kovą ar­ba ba­landį. Tad M.Mon­ti vy­riau­sybė, šiaip ar taip, turė­jo pa­si­trauk­ti. Vis dėlto M.Mon­ti pa­reiškė ne­ke­tinąs lauk­ti rin­kimų. Ta­čiau ne tik ita­lams, bet ir Eu­ ro­pai ki­lo klau­si­mas – tęs Ita­li­ ja re­for­mas ar ne? Nors M.Mon­ti pri­dūrė, kad pa­si­trauks tik ta­ da, kai bus pa­tvir­tin­tas kitų metų biud­že­to pro­jek­tas, sun­ku pa­sa­ky­ ti, ar taip nu­tiks. Kal­ba­ma, kad did­žiau­siai Lais­ vės žmo­nių par­ti­jai par­la­men­te va­ do­vau­jan­tis S.Ber­lus­co­ni kri­tiš­kai ver­ti­na M.Mon­ti darbą, todėl ne­ no­ri pa­rem­ti pro­jek­to. La­ko­niš­ka­me pa­reiš­ki­me po dvi va­lan­das tru­ku­sio su­si­ti­ki­mo su Ita­ li­jos pre­zi­den­tu Gior­gio Na­po­li­ta­no M.Mon­ti pa­brėžė, jog „ne­ma­no, kad įma­no­ma pra­tęsti įga­lio­ji­mus, todėl in­for­ma­vo apie sa­vo ke­ti­nimą įteik­ti at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­kimą“. Tie­sa, pu­se lūpų kal­ba­ma, kad S.Ber­lus­co­ni dėl kitų prie­žas­ čių grie­žia dantį ant M.Mon­ti. Esą bu­vusį ša­lies prem­jerą suer­zi­no M.Mon­ti vy­riau­sybės nu­ta­ri­mas ne­leis­ti gau­ti aukštų vals­ty­bi­nių pa­reigų as­me­nims, ku­rie yra nu­ teis­ti dau­giau nei dve­jiems me­tams

už te­ro­rizmą, or­ga­ni­zuotą nu­si­kals­ ta­mumą ir nu­si­kal­ti­mus vals­tybės tar­ny­bo­je, įskai­tant ko­rup­ciją.

Be­veik me­tus Ita­li­ ja stengė­si iš­veng­ ti Grai­ki­jos li­ki­mo ir štai ką ma­to­me – S.Ber­lus­co­ni su­grįžta.

Kai­riųjų ly­de­ris

Apk­lau­sos ro­do, kad šiuo me­tu did­žiau­sias ga­li­my­bes laimė­ti rin­ki­mus tu­ri cent­ro kairės De­mok­ratų par­ti­ja. Vis­gi, pa­sak ap­klaustųjų, de­mok­ra­ tai ne­su­rinktų dau­gu­mos, todėl tu­ rėtų ieš­ko­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių. Ty­ri­mas at­skleid­žia, kad De­ mok­ratų par­ti­ja gautų 30 pro­c. bal­ sų, 19,5 pro­c. – iš­kilęs po­pu­lis­ti­nis ko­mi­ko Beppe’s Gril­lo judė­ji­mas, o 14,3 pro­c. – S.Ber­lus­co­ni par­ti­ja. De­mok­ratų par­ti­jai pa­ran­ku tai, kad de­ši­niųjų sto­vyk­la – su­si­skald­žiu­si. Par­ti­ja ne­se­niai iš­si­rin­ko naująjį vedlį. Juo ta­po Pie­ras Lui­ gi Ber­sa­ni. Jis jau va­di­na­mas vie­ nu rea­liau­sių kan­di­datų va­do­vau­ ti mi­nistrų ka­bi­ne­tui. P.L.Ber­sa­ni

– vie­nas did­žiau­sių S.Ber­lus­co­ ni opo­nentų, nors pa­ts ne­su­gebė­jo su­vie­ny­ti kai­riųjų prie­š vis la­biau silpnė­jusį ži­niask­lai­dos mag­natą. 61 metų po­li­ti­kas De­mok­ratų par­ti­jos rin­ki­muo­se įveikė sa­vo var­žovą – cha­riz­ma­tiškąjį Flo­ren­ ci­jos 37 metų merą Mat­teo Ren­zi. Po­li­ti­kas žadė­jo, kad lai­ky­sis re­ formų kur­so, kurį nu­statė prem­je­ ras M.Mon­ti. Ta­čiau pri­dūrė, kad sieks au­gin­ti eko­no­miką ir kur­ ti dar­bo vie­tas, be to, švel­nins kai ku­rias M.Mon­ti įgy­ven­din­tas tau­ py­mo prie­mo­nes. S.Ber­lus­co­ni grįžta?

S.Ber­lus­co­ni nu­rodė, kad pra­ dėjo de­ry­bas su bu­vu­sia koa­li­ci­jos sąjun­gi­nin­ke Šiaurės ly­ga dėl ga­li­ my­bių rem­ti vieną bendrą kan­di­ datą, ku­riuo, re­gis, pa­ts ir bus. S.Ber­lus­co­ni pa­reiškė, kad siektų būtų per­rink­tas Ita­li­jos vy­riau­sybės va­do­vu, jei jo par­ti­jai ir sąjun­gi­nin­ kams pa­vyktų už­si­tik­rin­ti dau­gumą par­la­men­te. „Kan­di­da­tuo­siu, kad nu­galė­čiau“, – Mi­la­ne sakė 76 me­ tų Ita­li­jos ži­niask­lai­dos mag­na­tas, ku­ris per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­ me­čius laimė­jo tre­jus par­la­men­to rin­ki­mus, ta­čiau pa­sta­ro­ji jo vy­ riau­sybė su­byrė­jo dėl skan­dalų. Bet cent­ristų ly­de­ris par­la­men­ te, M.Mon­ti vy­riau­sybės ša­li­nin­kas, Pie­ras Fer­di­nan­do Ca­si­ni ne­gailė­ jo kri­ti­kos S.Ber­lus­co­ni am­bi­ci­joms. „Be­veik me­tus Ita­li­ja stengė­si iš­veng­ ti Grai­ki­jos li­ki­mo ir štai ką ma­to­me – S.Ber­lus­co­ni su­grįžta. Jis, ma­nau, mus grąžins ko­kiais pen­ke­riais me­ tais at­gal“, – pik­ti­no­si po­li­ti­kas. „Reu­ters“, AFP, BNS inf.

„„Klau­si­mas: ar Ita­li­ja tęs pra­dėtas re­for­mas, o gal ša­lis pa­skęs po­li­tinė­se rie­te­no­se? 

Ita­li­jos po­li­ti­niai ly­de­riai „„M.Mon­ti

co­n i vėl da­ly­va­vo rin­k i­muo­se, ta­ Pas­k ir­tas va­do­ čiau bu­vo nu­galė­t as Ro­ma­no Pro­ vau­t i tech­nok­ di. 2001 m. ge­g užę par­la­men­to rin­ ratų vy­r iau­s y­ ki­muo­se S.Ber­lus­co­n i vėl kan­d i­da­ bei, kai tarp­ ta­vo su de­š i­n ią­ja par­t i­ja „For­za Ita­ tau­t inės rin­kos lia“ ir šį sykį nu­galė­jo kai­r iųjų kan­ pra­r a­d o pa­s i­ di­datą Fran­ces­co Ru­tel­l i. 2006 m. tikė­j imą tuo­ rin­k i­muo­se S.Ber­lus­co­n i pra­laimė­ me­č io prem­j e­ jo juos tam pa­čiam R.Pro­d i. Praė­jus ro S.Ber­lus­co­n i ga­l i­mybė­m is su­val­ ma­ž iau nei dve­jiems me­tams po tų dy­t i Ita­l i­j os vals­t ybės skolą ir įgy­ rin­k imų, 2008 m. ge­g užės 8 d., S.Ber­ ven­d in­t i la­b ai rei­k a­l in­g as struktū­ lus­co­n i bu­vo pa­skir­tas nau­juo­ju mi­ ri­nes re­for­mas. M.Mon­t i yra Ita­l i­jos nist­r u pir­m i­n in­k u, po to, kai su­byrė­ eko­no­m is­tas, buvęs eu­ro­ko­m i­sa­ras, jo R.Pro­d i vy­r iau­sybė. 2011 m. lapk­ nuo 2011 m. ei­nan­t is Ita­l i­jos mi­n ist­ro ri­čio 8 d. pra­radęs po­l i­t inį ir vi­suo­ pir­m i­n in­ko ir ša­l ies fi­nansų bei eko­ menės pa­si­t ikė­jimą jis pa­si­t raukė iš no­m i­kos mi­n ist­ro pa­rei­gas. M.Mon­ šio po­sto ir lei­do Ita­li­jai įvyk­dy­ti eko­ ti bu­vo Boc­co­n i uni­ver­s i­te­to rek­to­ no­m inę per­t varką. rius ir pre­z i­den­t as. 2011 m. lapk­r i­č io „„P.L.Ber­sa­ni 9 d. Ita­l i­jos se­na­t as pa­skyrė M.Mon­ P.L.Ber­s a­n i po­ ti se­na­to­r iu­m i vi­s am gy­ve­n i­mui, o li­t i­ko kar­j erą ne­t ru­k us Ita­l i­jos pre­z i­den­t as G.Na­ pra­dėjo kaž­ka­ po­l i­t a­n o pa­s kyrė M.Mon­t i ša­l ies da įta­k in­g o­j e prem­je­r u. Ita­l i­j os ko­mu­ „„S.Ber­lus­co­ni nistų par­t i­j o­ Mi­l i­j ar­d ie­r ius je, ku­r i 1991 m. ž i ­n iask ­l a i­d os bu­vo iš­for­muo­ mag­n a­t as, per ta. Dau­g u­ma bu­v u­sių Ita­l i­jos ko­mu­ p a ­s t a ­r uo ­s iu s nistų da­b ar pri­k lau­s o De­mok­ratų du de­š imt­me­ par­t i­jai. P.L.Ber­s a­n i 1993 m. bu­vo iš­ čius laimė­jo tre­ rink­tas sa­vo gim­to­jo re­g io­no gu­ber­ jus par­la­men­to na­to­r iu­m i, o 1996 m. bu­vo pa­skir­tas rin­k i­mus. Pir­ pra­monės mi­n ist­r u pir­mo­jo­je bu­vu­ mą kartą prem­je­ro pa­rei­gas jis pra­ sio prem­je­ro R.Pro­d i vy­r iau­s ybė­je. dėjo ei­t i 1994 m. kovą, kai su sa­vo Nuo 2006 iki 2008 m. P.L.Ber­s a­n i tuo­me­te par­t i­ja „For­za Ita­l ia“ laimė­ dir­bo trans­por­to mi­n ist­r u ir eko­no­ jo dau­gumą tų metų rin­ki­muo­se. Ta­ minės plėtros mi­n ist­r u. P.L.Ber­s a­ čiau vy­r iau­sybė po sep­t y­n ių mėne­ ni taip pat yra dirbęs Eu­ro­p os Par­ sių sui­ro. 1996 m. ba­landį S.Ber­lus­ la­men­te.

„Scan­pix“ nuo­tr.


13

pirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

Mu­zi­ka iš LDK laikų Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ni­gaikš­tystės val­ dovų rūmai šian­dien 18 val. kvie­ čia į Šv. Ce­ci­li­jos se­no­sios mu­ zi­kos fes­ti­va­lio bai­giamąjį kon­ certą „XVII a. Lie­tu­vos Did­žio­ sios Ku­ni­gaikš­tystės mu­zi­ka“, ku­ ris vyks Lie­tu­vos mokslų aka­de­ mi­jos salė­je.

„„Ma­siš­ku­mas: Šv. Jonų baž­ny­čia šeš­ta­die­nio va­karą bu­vo sau­sa­kim­ša cho­ristų ir klau­sy­tojų. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„Re­quiem“ po baž­ny­čios skliau­tais at­li­ko 400 žmo­nių Šeš­ta­die­nio va­karą sau­sa­kim­šo­je Vil­niaus Šv. Jonų baž­ny­čio­je skambė­jo Wolf­gan­ go Ama­deus Mo­zar­to „Re­quiem“. Šį kūrinį at­li­ko per 400 žmo­nių. Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Pirmą kartą Lie­tu­vo­je su­reng­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Kultū­ros cent­ro pro­jek­tas „Kla­si­ka vi­siems“ pa­si­tei­si­no su kau­pu. Pažįs­tan­tys mu­zi­kos raštą ir ga­lin­tys dai­nuo­ti iš natų bu­vo kvie­čia­mi re­gist­ruo­ tis ir kar­tu su VU ko­lek­ty­vais at­lik­ ti W.A.Mo­zar­to „Re­quiem“. „Ma­nau, bu­vo tik­rai įspūdin­ ga, – po kon­cer­to sakė VU chorų

„Gau­dea­mus“, „Vir­go“, „Pro mu­ si­ca“ me­no va­dovė Ra­sa Gel­go­ tienė. – Nuo pat pir­mos aki­mir­ kos bu­vau nu­ste­bin­ta. Ma­niau, kol su­sėsim, kol ra­sim vie­tas, ta­ da mes būriuo­simės, plepė­sim ir pan. Juk ši­to­kia mi­nia žmo­nių. 10 val. turė­jo pra­si­dėti re­pe­ti­ci­ja, o jau be pen­kių mi­nu­čių de­šimt vi­si bu­vo sa­vo vie­to­se.“ Ruo­šian­tis kon­cer­ti­niam va­ka­ rui ne­bu­vo jo­kių išanks­ti­nių re­pe­ ti­cijų. Jos vy­ko tik šeš­ta­dienį, kaip

„„Drausmė: koncerto rengėjai džiaugėsi, kad visi

choristai į savo pareigas žiūrėjo itin atsakingai.

Ką pa­traukė žod­žiai „kla­si­ka“ ir „Mo­zar­tas“, tai ir turė­ jom, to­kius žmo­nes, gal neat­si­tik­ti­nius, gal esan­čius la­bai ar­ti mu­zi­kos.

jau minė­jo R.Gel­go­tienė, nuo 10 val. Me­no va­dovė džiaugė­si, kad iš 260 į pro­jektą už­si­re­gist­ra­vu­sių da­ly­vių šeš­ta­dienį su­si­rin­ko net 230. „Stebė­jau­si, kad tiek jų su­si­rin­ ko, bet, ki­ta ver­tus, gal ir ne­nuos­ ta­bu. Ką pa­traukė žod­žiai „kla­si­ ka“ ir „Mo­zar­tas“, tai ir turė­jom, to­kius žmo­nes, gal neat­si­tik­ti­nius, gal esan­čius la­bai ar­ti mu­zi­kos, gal su kultū­ra ir me­nu su­si­ju­sius“, – svarstė pa­šne­kovė. Ji sua­be­jo­jo, ar čia at­ėjo žmonės, ku­rie iš dai­na­vi­mo val­go duoną, nes vis dėlto pa­si­ruo­ši­mo dieną te­ ko ne­ma­žai pa­dirbė­ti ir pa­var­gin­ti bal­sus. „Va­di­na­si, yra toks žmo­nių po­rei­kis, dva­si­nis po­rei­kis, galbūt ne­dir­ban­čių pa­gal spe­cia­lybę mu­ zi­kantų, galbūt mu­zi­ko­logų, bet dir­ban­čių sri­ty­se, ku­rio­se jie ne­ ga­li dai­nuo­ti ir jiems tai yra įdo­mi pa­tir­tis. Ma­ne nu­ste­bi­no bend­ras kultū­ros ly­gis ir kaip spar­čiai jie vi­si dir­bo“, – pa­si­se­ku­siu pro­jek­ tu ir jo da­ly­viais džiaugė­si VU cho­ rų me­no va­dovė. Ma­lo­niai nu­ste­bin­ta R.Gelgotienė li­ko ir gau­siai su­si­rin­ku­sių klau­sy­ tojų – Šv. Jonų baž­ny­čia šeš­ta­die­ nio va­karą bu­vo sau­sa­kim­ša. Kon­cer­te griežė VU ka­me­ri­nis or­kest­ras. Dai­na­vo pro­fe­sio­nalūs so­lis­tai Gun­ta Da­vid­ču­ka (sop­ ra­nas, Lat­vi­ja), No­ra Pet­ro­čen­ko (me­co­sop­ra­nas), Min­dau­gas Zim­ kus (te­no­ras) ir Ne­ri­jus Ma­se­vi­čius (bo­sas). Di­ri­ga­vo VU chorų me­no va­dovė R.Gel­go­tienė. Iš vi­so pro­ jek­te da­ly­va­vo per 400 žmo­nių. A.W.Mo­zar­to „Re­quiem“ R.Gel­ go­tienė vi­sa­da laikė, kaip pa­ti sakė, nuo­sta­biai gra­žiu kūri­niu ir ne to­ kiu su­dėtin­gu, kad jo ne­galėtų at­ lik­ti ne­pro­fe­sio­na­lai. Šiuo pro­jek­tu bu­vo sie­kia­ma su­pa­žin­din­ti žmo­ nes su kla­si­ki­ne mu­zi­ka, pa­ska­tin­ti juos įsit­rauk­ti į cho­rinę veiklą, taip pat įver­tin­ti sa­vo gebė­ji­mus. Dar prie­š kon­certą R.Gel­go­tienė sakė, kad šis pro­jek­tas pir­mas, bet tik­rai ne pa­sku­ti­nis.

Kon­cer­te skambės Gio­van­ni Bat­ tis­tos Coc­cio­los ir kitų kom­po­zi­ to­rių kūri­niai. Da­ly­vaus Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės cho­ras „Jau­ na mu­zi­ka“ ir an­samb­lis „Suo­na­ to­ri del gran­du­ca“: Gus­ta­vo Gar­ giu­lo (cin­kas, ba­ro­ki­nis tri­mi­tas, Ar­gen­ti­na, Švei­ca­ri­ja), Rod­ri­go Cal­vey­ra (išil­ginės flei­tos, Bra­ zi­li­ja, Prancū­zi­ja), Iva­nas Ve­li­ ka­no­vas (vi­du­ram­žių var­gonė­ liai, ša­la­ma­ja, kla­ve­si­nas, Ru­si­ja, Prancū­zi­ja), Ie­va Gai­da­ma­vi­čiūtė (sop­ra­nas), Re­na­ta Du­bins­kaitė (me­co­sop­ra­nas), Saulė Še­rytė (me­co­sop­ra­nas), Ne­ri­jus Ma­ se­vi­čius (bo­sas), Ie­va Baub­lytė (go­ti­kinė ar­fa, išil­ginės flei­tos), Vi­li­mas Norkū­nas (kla­ve­si­nas, po­zi­ty­vas), Ro­ber­tas Bliš­ke­vi­čius (vio­la da gam­ba) ir ki­ti.

Jau tra­di­ci­ja tam­pan­tis Šv. Ce­ ci­li­jos se­no­sios mu­zi­kos fes­ti­va­ lis ski­ria­mas pla­čia­jai vi­suo­me­nei ir mu­zi­kos at­likė­jams. Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­torė Ie­va Baub­lytė pa­ brėžė, kad klau­sy­to­jams pa­reng­ tos ir pri­sta­ty­tos ke­lios kon­cer­ tinės pro­gra­mos, skir­tos vėlyvųjų vi­du­ram­žių, re­ne­san­so ir anks­ty­ vo­jo ba­ro­ko mu­zi­kai. Mu­zi­kinė­se dirb­tuvė­se pro­fe­ sio­nalūs at­likė­jai bei mu­ziką stu­ di­juo­jan­tys moks­lei­viai ir stu­ den­tai tu­ri ga­li­mybę su­si­pa­žin­ti su XIV–XVII a. mu­zi­kos re­per­ tua­ru. Kaip teigė I.Baub­lytė, mu­zi­ kuo­jan­tis jau­ni­mas su di­de­liu su­ si­domė­ji­mu stu­di­juo­ja mu­zi­kos ar­chi­tektūrą ir gi­li­na­si į se­no­vinės mu­zi­kos at­li­ki­mo su­bti­ly­bes. Pa­ sak or­ga­ni­za­torės, ge­riau­sias ir nuo­šird­žiau­sias fes­ti­va­lio kūry­ bi­nių dirb­tu­vių da­ly­vių at­si­lie­pi­ mas – „Įsi­mylė­jo­me vi­du­ram­žių mu­ziką“. Nors dar re­pe­tuo­ja bai­ gia­mo­jo kon­cer­to kūri­nius, fes­ti­ va­lio sve­čiai ir at­likė­jai kitų metų Šv. Ce­ci­li­jos fes­ti­valį jau pla­nuo­ja su­reng­ti Val­dovų rūmų menė­se. VD inf.

„„Įvai­rovė: fes­ti­va­lio klau­sy­to­jams bu­vo pa­reng­tos ir pri­sta­ty­tos ke­

lios kon­cer­tinės pro­gra­mos, skir­tos vėlyvųjų vi­du­ram­žių, re­ne­san­ so ir anks­ty­vo­jo ba­ro­ko mu­zi­kai. Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

Pre­mi­ja A.Juo­zai­čiui Liud­vi­ko Rėzos kultū­ros ir me­no pre­miją šie­met ke­ti­na­ma skir­ti fi­ lo­so­fui, ra­šy­to­jui Ar­vy­dui Juo­zai­ čiui (nuo­tr.).

Šį siū­lymą Ne­rin­gos sa­vi­val­dybės ta­ry­ba svars­tys kitą sa­vaitę. A.Juo­zai­čiui 5 tūkst. litų pre­ miją siū­lo­ma skir­ti už Kur­šių ne­ ri­jai reikš­mingą, ak­ty­vią ir kūry­ bingą veiklą. Be A.Juo­zai­čio, gau­ti pre­miją dar bu­vo pri­sta­ty­ta poetės, ra­ šy­to­jos, dai­li­ninkės Dai­vos Mo­ lytės-Lu­kaus­kienės kan­di­datū­ra. Ją teikė Lie­tu­vos ra­šy­tojų sąjun­ gos Klaipė­dos sky­rius. A.Juo­zaitį pa­si­ūlė Ne­rin­gos sa­ vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Vin­kus ir Ne­rin­gos sa­vi­val­dybės me­ro pa­ va­duo­to­jas Vi­gan­tas Gied­rai­tis. Jo kan­di­datū­rai pri­tarė Liud­vi­ko Rė­ zos kultū­ros cent­ro ta­ry­ba ir Ne­ rin­gos sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ ti­mo, kultū­ros, jau­ni­mo ir spor­to ko­mi­te­tas. L.Rėzos pre­miją Ne­rin­gos sa­ vi­val­dybės ta­ry­ba įsteigė 2008 m. Ji ski­ria­ma už reikš­min­giau­sius dar­bus ir pa­sie­ki­mus Kur­šių ne­ ri­jos et­ninės kultū­ros glo­bos sri­ty­je. VD, BNS inf.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


14

PirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Menų spaus­tuvė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 20–45 li­tai.

KUR? J.Me­ko vi­zua­liųjų menų cent­re, Gynėjų g. 14. KA­DA? Iki sau­sio 15 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? „Skal­vi­jos“ ki­no cent­re, A.Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Ry­toj 17.10 val. KIEK? 8–12 litų.

At­vi­ras ra­tas

Avan­gar­do iš­ta­kos

Ste­buklų lau­kas

Ai­do Gi­nio­čio re­ži­suo­tas „At­vi­ras ra­tas“ – tai ne­tra­di­ci­nis teat­ri­ nis vyks­mas. Kiek­vieną kartą vis ki­toks. Jau­nuo­liai sėdėda­mi ra­ tu tarp žiū­rovų pri­si­me­na sa­vo vai­kystės ir paaug­lystės is­to­ri­jas, pirmą­sias mei­les, muš­ty­nes, bu­či­nius. Pa­sa­ko­ja­mos ir čia pat su­ vai­di­na­mos is­to­ri­jos ke­lia ir juoką, ir grau­dulį.

JAV ne­prik­lau­so­mas ki­no at­sto­vas Adol­fas Me­kas (1925–2011 m.) la­biau ži­no­mas kaip Jo­no Me­ko bro­lis, kar­tu su juo kūręs fil­mus, įsteigęs ki­no kri­ti­kos žur­nalą „Film Cul­tu­re“. Pats Adol­fas taip pat išugdė ke­lias ki­no me­ni­ninkų kar­tas dėsty­da­mas Bar­do ko­led­že. Pa­ro­do­je – šei­mos nuo­trau­kos, filmų kad­rai, pa­skaitų įra­šai.

Min­dau­go Sur­vi­los fil­mas „Ste­buklų lau­kas“ – do­ku­men­tinė poe­ ma apie žmo­nes, dau­giau ne­gu 20 metų gy­ve­nan­čius Bu­dos miš­ke, ne­to­li bu­vu­sio Ka­rio­tiš­kių sąvar­ty­no. Fil­mas tar­si iš pa­ties sąvar­ty­no gy­ven­to­jo per­spek­ty­vos pa­sa­ko­ja apie nyks­tan­čią uni­ ka­lią bend­ruo­menę, jos die­nos ritmą, džiaugsmą ir rūpes­čius.

KUR? „Pia­no.lt“ salė­je, Trakų g. 9 / Kėdai­nių g. 1. KA­DA? Gruod­žio 13 d. KIEK? 34 li­tai.

KUR? Klu­be „New York“, Kal­va­rijų g. 85. KA­DA? Šian­dien 20 val. KIEK? 53–63 li­tai.

KUR? Na­cio­na­linė­je dailės ga­le­ri­jo­je, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22. KA­DA? Iki va­sa­rio 17 d. KIEK? 3–6 li­tai.

KUR? Kong­resų rūmuo­se, Vil­niaus g. 6 / 16. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 53–93 li­tai.

C.De­bus­sy mu­zi­ka for­te­pi­jo­nui

Juo­da­sis Šap­ro hu­mo­ras

Mi­nios ir in­di­vi­do san­ty­kis

M.Mi­ku­ta­vi­čiaus do­va­na

Claude’o De­bus­sy 150-me­čiui skir­ta­me kon­cer­ te ge­rai Eu­ro­pos pub­li­kai ži­no­mas lie­tu­vių pia­ nistų due­tas So­na­ta De­vei­kytė-Zu­bo­vienė ir Ro­ kas Zu­bo­vas at­liks žy­miau­sius kom­po­zi­to­riaus kūri­nius for­te­pi­jo­nui.

Vy­tau­to Šap­ra­naus­ko „Juo­do­jo hu­mo­ro tu­ras“ kai kam bus gar­des­nis nei juo­die­ji ik­rai, o šven­ tuo­liams – pa­vo­jin­ges­nis nei juod­ligė. Cen­zas N-14 už­tik­rins, kad jau­nie­siems klau­sy­to­jams ne­reikėtų dangs­ty­ti ausų.

Pa­ro­do­je „Mar­šas. Il­jos Fi­še­rio 1946–1953 m. fo­ tog­ra­fi­jos“ – I.Fi­še­rio sta­li­niz­mo metų fo­tog­ra­fi­jo­ se už­fik­suo­tos ma­sinės de­monst­ra­ci­jos. Atk­rei­ pia­mas dėme­sys į skir­tin­gus mi­nios vaiz­di­nius, jos san­tykį su in­di­vi­du.

Ma­ri­jo­nas Mi­ku­ta­vi­čius ža­da, kad kon­cer­tuo­se skambės po­pu­lia­riau­sios dai­nos, su­kur­tos tiek jo pa­ties, tiek bend­ra­dar­biau­jant su ki­tais au­to­ riais. Kai ku­rias pri­reikė rim­tai per­mąsty­ti, no­rint joms su­teik­ti ki­tokį skambė­jimą.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Sportas. 18.50 Orai. 18.55 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15 Stilius. Namai. 21.45 Įžvalgos. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Įžvalgos. 22.45 „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“. 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. Orai. 23.40 Pasaulio dokumentika. „Planeta Žemė“ (2). „Kalnai“ (D.Britanija, 2006 m.) (k). 0.40 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

LRT 18.55 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“ (JAV, 2004 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Nuo... Iki.... 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Specialioji Los Andželo policija“ (6) (N-7). 23.35 „Nikita“ (N-7). 0.30 „V. Vizitas“ (4) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

LNK 19.19 val.

TV3

6.30 Teleparduotuvė. 6.45 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 10.30 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių komedija, „Naktis muziejuje 2“ (JAV, 2009 m.). 13.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40, 14.55 „Skunk Fu“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Prieš srovę. 20.00 „Gyvenimas“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Amerikietiška siaubo istorija“. 1.00 „Anarchijos vaikai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

TV3 22.00 val.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k) 8.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 9.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 10.00 Alibi. „Byla iš praeities“ (N-7). 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Svotai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.25 „Užkalnio 5“. 22.25 „Gyvi numirėliai“ (N-14). 23.25 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 0.25 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.25 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30, 7.55 Ryto reporteris. 7.50 Aš ir vanduo. 9.15 Super L.T. (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena.

BTV 22.25 val.

13.00 Mokausi gaminti. 14.00 Skonio reikalas. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Kaip gimsta žemės drebėjimai“ (N-7). 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.45, 22.30 Gyvenimo būdas. 19.45 Premjera. Dok. f. „K-19. Nepagražinta versija“ (N-7). 21.00, 23.35 Reporteris. 21.52, 0.27 Orai. 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–„Donetsk“. 14.45 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 15.45 Sporto metraštis. 15.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Krasnojarsko „Enisey“. 17.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Mariupolio „Azovmaš“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 19.35 Sportas LT. Pasaulio sambo čempionatas. 20.40, 20.50 Sporto metraštis. 21.00, 23.00 Žinios +. 21.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.15 Automoto.

lietuvos ryto tv 19.45 val.


Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt. 933624

Kelionių

pirmADIENIS, gruodžio 10, 2012

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. InformaciTel. 261 3653, 261 ja – www.lietuvalondonas.com . 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt959526

De­di­ka­ci­jos vai­kystės mies­tui Me­no ir ma­dos mėgėjai ry­toj kvie­čia­mi į Do­vilės Gu­da­čiaus­ kaitės pa­ro­dos „Dream Your Dream“ ati­da­rymą, ku­ris vyks VDA Teks­tilės ga­le­ri­jo­je „Ar­ti­ fex“ 17 val.

Siūlo darbą

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai. jamos ūkinės veiklos vietos būklę. 2. PAV info@gmail.com.

subjektas – Vilniaus apskrities priešgais952525 rinė gelbėjimo valdyba, 2012 08 01 raštu Reikalingi virėjai, virėjos padėjėjai nuolat Nr. 3-26-3972(10.1-26) pritarė, jog planuodirbti slankiuoju grafiku kavinėje Totorių ga- Kitos jamai ūkinei veiklai būtų atliktas poveikio tvėje. Tel. 8 652 20 235, 8 699 40 747. aplinkai vertinimas. Priimta galutinė atranbaldų gamyba. Aukšta koky1053867Nestandartinių kos išvada (Vilniaus RAAD 2012 11 12.raštas žema kaina. www.guobosbaldai.lt Tel. Reikalingi santechnikai su darbo patirtimibė –Nr. (38-4)-VR-1.7-1796) – UAB „LIT-IVEST“ 8 656 69 099. dirbti Vilniaus regione. Tel. 8 683 60 846. kuro ir degalų bazės poveikio aplinkai verti760904 1053267 nimas privalomas.

PaSlaugoS

parduoda Informuojame apie parengtą statinio pro-

1055248

jektą sklype prie M.Mažvydo/Priegliaus g.,

nekilnojamąjį turtą kad. Nr. 0101/0167:1594, Vilniuje. Su projek-

tu galima susipažinti UAB „Eventus Parduodamas dviejų kambarių butasPRO“ Palan-paTauro g. 12, LT-01114 Vilnius, gostalpose, centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A.tel. Tel.(8 5) 212 3075, 2012 12 10-2012 12 20, darbo 8 603 62 096. dienomis nuo 9 iki 18 val., tikslų laiką sude955765

D.Gu­da­čiaus­kaitės kūry­ba in­ tui­ty­vi, jaut­ri ir gra­fiš­ka, de­di­ kuo­ta vai­kystės mies­tui, ku­ris yra jos pa­grin­di­nis įkvėpėjas. Dra­bu­žių ko­lek­ci­ja „Dream Your Dream“, buvo pri­sta­ty­ ta šių metų ru­dens „Ma­dos in­ fek­ci­jo­je“. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ ja­ma ko­lek­ci­ja pa­tei­kia­ma kaip iš­baig­ta ins­ta­lia­ci­ja, ku­rios vi­ sumą su­ku­ria skir­tin­gi ele­men­ tai, švel­niai idea­li­zuo­jan­tys de­ vintąjį de­šimt­metį. Vaiz­do fil­mas (rež. Au­re­li­ja Mak­nytė) iš pir­mo žvilgs­nio pri­me­na tuo­me­čius pro­pa­gan­di­nius mon­ta­žus apie so­cia­liz­mo sta­tybą. Bet šis įspūdis trun­ka neil­gai, nes ope­ra­to­riaus žvilgs­nis kas­ die­nes si­tua­ci­jas fik­suo­ja jaut­ riai, be ne­rei­ka­lin­go pa­to­so. Lai­ ko­tar­pio esen­ci­ja pa­tei­kia­ma per di­zainą: baldų ir dra­bu­žių sti­lių, to­ta­li­ta­rinę ar­chi­tektūrą, es­te­ti­ zuo­tus in­dust­ri­nius ele­men­tus. Taip su­ku­ria­ma ypa­tin­ga nos­ tal­gi­jos vai­kys­tei at­mos­fe­ra. „At­min­tis su­si­de­da iš smul­ kių de­ta­lių, frag­mentų, įsirė­ žian­čių mūsų sąmonė­je. Vi­sai neat­si­tik­ti­nai, grįžus na­mo, į Lie­tuvą, pri­si­mi­ni­mai ma­ne nu­ nešė į vai­kystę. Į laiką, kai die­ nų ir nuo­taikų ne­temdė blo­gas oras, pil­kas grin­di­nys ar ne­spal­ vo­tas te­le­vi­zo­riaus vaiz­das“, – sakė pa­ti D.Gu­da­čiaus­kaitė VD inf.

Lab­da­ros mugė Pre­zi­dentū­ros vi­di­nia­me kie­me va­kar vy­ko ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ ga­ni­za­cijų ir bend­ruo­me­nių lab­ da­ros pro­jektų mugė ir kon­cer­ tas. Mugės da­ly­vius ir sve­čius pa­svei­ki­no Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė.

Šie­met mugė­je pa­gal­bos vie­ni ki­tiems pro­jek­tus pri­statė be­ veik 40 ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ ni­za­cijų ir bend­ruo­me­nių iš vi­ sos Lie­tu­vos. Mugė­je bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti rankų dar­bo Kalėdų do­vanų, su­ ve­nyrų ir pa­si­vai­šin­ti pa­gal Lie­ tu­vos se­no­lių re­cep­tus iš­kep­tais me­duo­liais, su­šil­ti ge­riant ar­ batą ar val­gant karštą sriubą. „Dvi­gu­bai išau­gu­sios mugės da­ly­vių gre­tos ir vis didė­jan­tis lab­da­ros ini­cia­tyvų skai­čius – tvir­tas įro­dy­mas, kad ša­ly­je daug ge­ros va­lios žmo­nių, ga­lin­čių ir no­rin­čių pa­dėti ki­tiems. Sa­va­ no­rystė – ga­li­mybė būti nau­din­ gam. Iš­ties­ki­me pa­gal­bos ranką ir skleis­ki­me ge­rumą po visą ša­ lį“, – sakė ša­lies va­dovė. Per mugę su­rink­tas lėšas or­ ga­ni­za­ci­jos skirs iš anks­to pa­ si­rink­tiems pro­jek­tams ir veik­ loms įgy­ven­din­ti. VD, BNS inf.

Technikos remonto

rinus iš anksto telefonu su projekto vadovu V.Gerliaku, tel. 8 687 34 517. Viešas susirinkimas vyks 2012 12 20 17 val., UAB „Eventus PRO“ patalpose, Tauro g. 12, Vilniuje.

perKa

1055159 Brangiai perkame mišką su žeme arba išsi-

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenau- kirsti. Informuojame, kadAtsiskaitome Aleksandrui išFedoroviVisoje Lietuvoje. karto. dojamą buitinę techniką – šaldytuvus, Tel. čiui priklausančio žemės sklypo, kad. Nr. 8 676 41 155. skalbykles, virykles, kompiuterinę tech929896 r. 4147/0100:1241, Pavilnojo k., Vilniaus niką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. sav., Vilniaus apsk., ribos bus ženklinamos UAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. vietovėje gruodžio d. 10.30 val. Greti1052979 veršelius, galvijus, avis.17Sumokame iš karto. mo sklypo, kad. Nr. 4147/0100:0072, bei Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613 70 Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vil- kitų gretimų sklypų savininkus ir paveldė8 601 71 558, (8 310)į48 323. niuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665;803,tojus kviečiame atvykti vietą arba kreiptis 953105 www.pc-help.lt. į UAB „Geodeziniai matavimai”, Vytauto g. 1002397 19, Trakai. geodeziniai_matavimai@yahoo. com, tel. 8 600 26 215, (8 5) 285 1183.

Sveikatos ir grožio

Įvairūs

1055154

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypo Lapkričio-gruodžio mėnesiais dantų im- Kita plantavimui ir estetiniam plombavimui – (kad. Nr. 4117/0600:906) Vanaginės k., Rie20 Vilniaus teismo nutarVilniausapygardos r., detalusis planas. Pla15 % nuolaida! Vilnius, Gynėjų g. 4. Tel. 82012šės04sen., timinavimo UAB „Joanos avialinijos“ iškelta bankroto pagrindas: detaliojo teritorijų pla686 12 157, (8 5) 249 6990. 1037010bylanavimo teisiųBankrutuoir pareigų (c. b. Nr.organizatoriaus B2-3323-160/2012). perdavimo sutartisavialinijos“ Nr. 1513-11administrato(2011 11 22 ADjančios UAB „Joanos 1368-13.31); susitarimas prie 2011 IR 11 22 riumi paskirta UAB VERSLO VALDYMO RES-Nr. AD-1368-(3.31) CENTRAS. detaliojo Įgaliotas teritorijų asmuo planaviTRUKTŪRIZACIJOS Maisto prekes mo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavi– V.Česonis, tel. 8Nr. 6861513-11 83 541. Prašom iki AD-1112012 mo sutarties (2012 02 07 Parduoda žąsų skerdieną. Tel. 8 698 10 233. m. birželio 11 d. imtinaisąlygų pateikti savo kredito1054395 13.31); planavimo sąvadas detaliojo rinius reikalavimus 2012 m. rengti gegužės 2 dienai planavimo dokumentui (2012 01 02 (bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu pri-žeNr. SSp-001-12). Planavimo tikslas: keisti mėskreditorinius sklypo pagrindinę žemėspatvirtinannaudojimo dedant reikalavimus paskirtį (pagal bendrojo plano sprendinius) čių dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. Kita žemės ūkionurodyti, paskirties paskirties prašom ar įšiųkitos reikalavimų INFORMACIJA apie UAB „LIT-INVEST“ pla-Taipišpat žemę –yra gyvenamosios teritorijos – vienbuužtikrintas, nurodyti, kokiu būdu nuojamos kuro ir degalų bazės įrengimoįvykdymas čiųpadaryta. ir dvibučiųKreditorinį gyvenamųjų pastatų pateikstatybos galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplin-tai yra reikalavimą (G1) žemės sklypą. Pateikti planuojamos kai vertinimo. Planuojamos ūkinės vei-ti Savanorių pr. 262-105, LT-50204 Kaunas. In-teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Plaklos užsakovas – UAB „LIT-INVEST“, Didžio-formacija tel./faks. (8 37) 229 886.Kručelė, Aušnavimo organizatorius: Tauras 961016 ji g. 19-2/Stiklių g. 2-2, LT-01128 Vilnius, tel. ra Kručelienė. Detaliojo plano rengėjas: UAB (8 5) 210 2500, faks. (8 5) 210 2525, e. p.INFORMACIJA APIE vadovas TERITORIJŲ PLANAVI„ANTN“. Projekto Audrius Kubilius. info@lit.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pa- Informacija teikiama tel. 8 687 70 722, e. žemės sklypo, esančio Lvovo vadinimas – UAB „LIT-INVEST“ kuro ir de-MĄ.p.Parengtas audrius.kubilius@gmail.com , Lukiškių Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, skly-g. galų bazės įrengimas. Planuojamos ūkinėsg. 105A, 3-405, Vilnius. Subendras parengtu detaNr.LT-01108 0101/0032:986, plotas veiklos vieta – Vaidotų k., Panerių sen., Vil-po kad. liuoju planu galimaplanas. susipažinti darbo dienoha, detalusis Planavimo panius. Persvarstyta atsakingos institucijos –0,2419 mis pas rengėją iki 2013 01 14. Parengto deVilniaus regiono aplinkos apsaugos depar-grindas: Vilniaus miesto savivaldybės admitaliojo plano vieša ekspozicija: nuo 2012 12 tamento (RAAD) priimta atrankos išvadanistracijos direktoriaus 2011 27 iki 2013 01 14 Riešėspavaduotojo seniūnijos patalpose, (2012 06 20, raštas Nr. VR-1.7-530) – UAB07 13 įsakymas AD30-1732, 08 01 Molėtų g. 16,Nr. Didžiosios Riešės2011 k., LT-14260 „LIT-INVEST“ kuro ir degalų bazės įrengimodetaliojo planavimo organizatoVilniausteritorijų r. Viešas susirinkimas: detaliojo plapoveikio aplinkai vertinimas privalomas. no sprendinių viešas aptarimas vyks 2013 m. teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą – UABriaussausio 15 d. 11 val. Lukiškių g. 3, 405 kab., Vil„LIT-INVEST“ 2012 06 29 rašte Nr. 203 pa- niuje. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarteiktas motyvas – pateiktų ekogeologinių ka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teityrimų apimtis ir turinys pakankami, kad kiami projekto rengėjui arba organizatoriui galima būtų išsamiai įvertinti grunto ir po- raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planažeminio vandens taršą. Pagrindiniai moty- vimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę skundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į atrankos išvadą: 1. Planuojama ūkinė vei- jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame plakla, galinti sąlygoti grunto taršą, numato- navimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės ma galimai potencialiai taršioje teritorijoje, teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos t.y. buvusioje mazuto ūkio teritorijoje, ku- prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritoririoje grunto ir gruntinio vandens mėginiai jų planavimo ir statybos valstybinės priežiūtirti 2007 m. Siekiant tinkamai ir komplek- ros skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per siškai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į papildomą poveikį aplinkai, būtina išsamiai pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. įvertinti dabartinę ekogeologinę planuo1054788

Parduoda ĮvairūS

NEMOKAMI SKELBIMAI

KASSI,

SA I KN

T AS R

AN DA !

pakeisti žemės tikslinę paskirtį pagal bendrojo regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

paslaugos

Kelionių

51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželioJaroslavu 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

15

skelbimai

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

976256

Kelionių organizatorius

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

Tel. (8 5)PaSiūlyMai 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 KarščiauSi Kelionių

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Pamatykite Šiaurės Ameriką už Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! ŽIEMĄ GERAI. ypatingą kainą. ŽIEMA VASAROS ATOSTOGOS KAINUOJA PIGIAU!!! Užsisakykite skrydį iki gegužės dienos,nuo irvaJoninių kruizas „Novaturas” irRyga–Stokholmas–Ryga „Teztour” siūlo15 didžiausią saros pasirinkimą: leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 110 Lt kelionių Bulgarija, Varna nuo 829 Lt 01–2013 21 į trumpiausios Kviečiame Jus Turkija, 03 Antalija nuo 949 Lt nakties vaNiujorkas Lt Lt Graikija, nuo Kreta2226 nuo 959 karėlį! Turkija, Bodrumas nuoLt1059 Lt Vašingtonas nuo 2526 Baltijos jūroje bus ir disko,Ltir linksmybės iki Graikija, Kosas nuo 1069 Bostonas 2588 ryto! Kroatija,nuo Rijeka nuoLt1189 Lt Graikija, Rodas nuo 1159 Lt

Kelionių Kelioniųorganizatorius organizatorius

vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Las A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius vilnius@vilnius.krantas.lt, Tel. (8 5) 231 262 9120 Torontas nuo3314. 2382Faks. Lt (8 5) www.krantas.lt vilnius@vilnius.krantas.lt, Monrealis nuo 2874 Lt www.krantas.lt Hiustonas nuo 2964 Lt Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Egiptas, Hurgada Kalgaris nuo 3464nuo Lt 1299 Lt nuo 125 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 1229 Lt Ispanija, Barselona nuo 1229 Lt Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipaItalija, Riminis nuo 1489 Kaina pateikta į abi pusesLtjūroje! su oro uostų molaiduokite laive Baltijos Kipras, Larnaka nuo 1619 Lt kesčiais. Mėgaukitės saule,nuo vėju ir gera Ispanija, Maljorka 1609 Lt nuotaika. Rezervacijos Italija, Sicilijamokestis nuo 1659ikiLt100 Lt mokamas paPortugalija, Algarvė nuo 1899 Lt pildomai. Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Vietų skaičius ribotas.apie Daugiau informacijos keliones www. Daugiau informacijos www.krantas.lt krantas.lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius

Pamėnkalnio g. 5/K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 7777, mob. mob. 88 616 616 16 16777 777 Tel. 8-5 262 262 7777, info@svite.lt, info@svite.lt,www.svite.lt, www.svite.lt,www.lek.lt www.lek.lt Naujieji metai Pekine, Kinijoje KELIONĖS AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU 2012 12 26–2013 01 04. 1680 Lt + skrydis Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje Šventinė kelionė į Stokholmą, autobusu, Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Skansen keltu, aplankant parką 12.28–12.30 Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Lt– 175 Lt nuo 370naktis Lt Varšuvoje Muziejų (05.19/20) KALĖDOMS: sala–Talinas – 377 Lt Ryga–Saremos Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Viena–Melkas–Zalcburgas – 667 – Lt 577 Lt Šiaurės Italija su poilsiu prie –Adrijos Varšuva–Čenstachova–Krokuva–OsvenciŠveicarijos gamtos stebuklai 1397 Ltjūros mas1197 – 437 nuo Lt Lt sala–Talinas – 377 Lt Ryga–Saremos Dunojaus vingis–Budapeštas – 627 Lt Kroatija nuo 990 Šiaurės Italija (poilsinė nuo 1290 Lt Amžinoji Roma –Lt1327 pažintinė) Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Europos Praha–Viena–Budapeštas–žaviosios Kroatija nuo 990 Lt sostinės –IŠ627 Lt LĖKTUVU VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt NAUJIEMS METAMS: Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt LiuksemParyžius–Disneilendas (Bambergas, burgas, Niurnbergas) – 1397Lt Malta – 904 Lt(poilsinės) IŠ VARŠUVOS Aristokratiškoji Viena–žavusis Budapeštas Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, nuo 935LtLt – 647 LtHurgada Gaujos prkas–Talinas–Tartu Ispanija, Kosta Dorada Bulgarija nuo 850 Lt – 999–Lt377 Lt Praha (Melnikas–Detenice–Karlšteinas–KarIspanija, Alikantė Šri Lanka nuo– 3500 Lt lovy Varai) 667 –Lt1108 Graikija, sala Saksonijos Šveicarija–Berlynas – 567 Lt Kreta nuoKos 1170 Lt – 1128 Lt SLIDINĖJIMAS Turkija, Antalija – 1185 Lt Tunisas lėktuvunuo 770 Lt Bulgarija, – 1199 Lt Lt Bulgarija Burgas (Bansko) nuo 1194 Andora –Rijeka 1290 Kroatija, –Lt1279 Lt poilsinės) IŠ VARŠUVOS (pažintinės Italija, Šveicarija ir Prancūzija (Aostos slėnis) Turkija, Marmaris 1289LtLt Kruizas – 1490Nilu Lt nuo 2038 Italija (Vialattea) 1650LtLtnuo 2423 Lt Bulgarija, Burgas –– 1199 Izraelis–Jordanija–Egiptas autobusu Portugalija, Algarvė Lt Lt Marokas nuo(Trys 2634 Lt– 1899 Prancūzija Slėniai) – 1470 Kuba nuo 5853 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS Italija (Livinjo) – 1490 Lt(poilsinės) Austrija,Hurgada Šveicarija – 1890 Lt Egiptas, nuo 995 Lt Slovakija (Žemieji Tatrai) – 890 Lt IŠ RYGOS:(Bukovelis) Bulgarija – 995 Lt 7 d. – 850 Lt Ukraina POILSIS lėktuvu Tailandas (pažintinė poilsinė) – nuo 5218 Lt Turkija – 1078 Lt iš Vilniaus Egiptas nuo 1499 Lt; ŠriTenerifė Lanka –– 1719 3500LtLt IŠ VILNIAUS: Indija Kreta – (Goa) 1170 Lt– 3419 Lt JAE (Dubajus) Lt Lt Egiptas, nuo 869 Tunisas –Hurgada 770 Lt– 3729 Tailandas (Bankokas) – 3629 Lt Ispanija, Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilPOILSISMaljorka 2013 m. – 1499 Turkija, sinės) Antalija – 889 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Graikija, – 99 Lt lėktuvu išKreta Vilniaus Mažieji Laukystos piratai Lt nuo Ispanija, Kosta Kosta Dorada Bulgarija, VarnaBrava, – 1099 Lt 370 1279 Lt Holivudo akademija 599 Lt Portugalija, Algarvė Graikija, Kreta – 959 –Lt2239 Lt Mes jėgaKosta 450Brava Lt – 1279 Lt Ispanija, Graikija, Kos sala – 1069 Lt Žaidimų galaktika 450 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Turkija, Antalija – 969 Lt Apači indėnai Pasaka nuoVarna 550atkeliauja Bulgarija, –Lt929 Lt į Lietuvą 450 Lt Kroatija, Lt 450 Lt Avataro–Rijeka nuotykiai kartu Raganė 550 Lt– 1189 Turkija, Marmaris 1029 Lt Mes šampinjonai Ltaš! Lt600 Lt Laimingas žmogus ––tai Portugalija, Algarvė450 1899 Aplink Egiptas 1299 Top Fun –pasaulį 640 Lt Ltper 7 dienas 499 Lt POISIS Varšuvos Mano lėktuvu pasaulisiš595 Lt Egiptas, Hurgada nuo 1237 Lt KitasElvariantas STOVYKLOS UŽSIENYJE Šarm Šeichas –359 1314LtLt Portugalija Lt Estijoje 1790 Lt Dodi kalbos 550 Lt– 1633 Anglų stovykla Ispanija – 1719 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Bulgarijoje 1699 Lt Šri Lanka – 5072 Lt PAŽINTINĖS lėktuvu Varšuvos Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt iš„Pribrežnyj“ Kruizas Nilu nuo 1666 Lt; Izraelis – 2252 Lt; 60 Lt dienai Marokas – 2235 Lt; Ispanija – 2235 Lt Kryme „Saliut“ 1699 Lt AVIABILIETAI* AVIABILIETAI Pirkti internetu: www.lek.lt Baku nuo 1050 Lt; Bulgarijoje 1699 LtMaljorka nuo 500 Lt (yra ir pigios aviakompanijos) *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt KELTAI Ryga–Stokholmas; TaliJuodkalnijoje 1899Talinas–Helsinkis; Lt nas–Stokholmas; Ventspilis–Nyneshamnas KELTŲ BILIETAI Anglųpasiūlymai: kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt Spec. Ryga–Stokholmas Klaipėda–Karlshamnas; Klaipėda–Kylis; AVIABILIETAI* Klaipėda–Zasnicas Talinas–Helsinkis Delis nuo 1870 Lt Jūsų kompanijos rengiKonferencijos ir kiti Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt niai Baltijos jūroje! KRUIZAI Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Lt Kruizinė kelionė su naujametine programa Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) Ryga–Stokholmas–Ryga Klaipėda–Kylis (spec. 2012 12 31–2013 01Lt02pasiūlymas) nuo 570 Lt Bankokas – 2409 Viduržemio jūroje 10 d. nuo 1208 Lt/asm. Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Puketas – 2610 Lt (spec. kaina) Turku–Alando salos–Stokholmas Karibų jūroje d. nuo 960 Lt/asm. (spec. *kainos į abi7puses kaina) KELTAI VIZOS VIZOS Baltijos jūroje (Tallinknuo 3 d.85 kruizas) Į Joninės Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją Lt Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt


Orai

Šiandien daugelyje rajonų gausiai pasnigs, kai kur kils pūga. Temperatūra bus 3–7 laipsniai šalčio. Antradienį taip pat numatomi žiemiški orai, snigs. Temperatūra naktį 4–7, dieną 2–5 laipsniai šalčio.

Šiandien, gruodžio 10 d.

–6

–5

–5

Telšiai

Šiauliai

–6

Klaipėda

Panevėžys

–6

Utena

–5

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

8.30 15.52 7.22 4.27 13.46

345-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 21 diena. Saulė Šaulio ženkle.

–6Kaunas

Pasaulyje Atėnai +12 Berlynas 0 Brazilija +28 Briuselis +4 Dublinas +6 Kairas +21 Keiptaunas +26 Kopenhaga 0

Londonas +5 Madridas +5 Maskva –3 Minskas –3 Niujorkas +16 Oslas –4 Paryžius +6 Pekinas 0

orai vilniuje Šiandien

Praha +2 Ryga –2 Roma +10 Sidnėjus +21 Talinas –3 Tel Avivas +22 Tokijas +10 Varšuva –6

Marijampolė

Vėjas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–5

–4

–5

–6

11

–6

Alytus

8–13 m/s

–4

–3

–5

–8

3

trečiadienį

–3

–5

–7

5

1896 m. mirė Alfredas Nobelis, švedų pramonininkas, išradęs dinamitą ir įsteigęs savo vardu pavadintą premiją.

Tarptautinė žmogaus teisių diena Nobelio diena 1798 m. mirė architek- 1901 m. pirmą kartą įteiktas klasicistas Laurynas tos Nobelio premijos. Stuoka-Gucevičius, su- 1948 m. Jungtinių Tauprojektavęs Vilniaus rotu- tų Generalinė asamblėja šę bei Vilniaus katedrą. priėmė Visuotinę žmo1821 m. gimė rusų poe- gaus teisių deklaraciją. tas, rašytojas, kritikas Ni- 2006 m. mirė Čilės dikkolajus Neklasovas. tatorius Augusto Pino1830 m. gimė amerikie- chetas. čių poetė Emily Eliza- 2008 m. mirė rašytojas, beth Dickinson. publicistas Vytautas Pet1868 m. Londone prie kevičius. Vestminsterio rūmų 2009 m. mirė kompozipradėjo veikti pirmasis torius, operos „Pilėnai“ pasaulyje šviesoforas. autorius Vytautas Klova.

prizas Šią savaitę laimėkite Jacqueline Raoul-Duval knygą „Kafka, amžinasis sužadėtinis“.

1955 m. Felicė Bauer, viena iš Franco Kafkos mylėtų moterų, patikėjo leidėjams daug metų seife saugotus rašytojo meilės laiškus. Įdomiausios laiškų ištraukos pateikiamos šioje knygoje. F.Kafkos – vieno žymiausių XX a. autorių – gyvenimas knygoje atskleidžiamas per jo santykius su keturiomis moterimis. Pasakojimas prasideda 1912 m. ir baigiasi rašytojo mirtimi 1924-aisiais. Tai mūšis tarp meilės ir santuokos baimės, ir viską užgožiančio troškimo rašyti.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gruodžio 18 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Angelina, Eidimtas, Ilma, Loreta, Rimas

horoskopai

antradienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

Vilnius

DATOS

Rytas

–5

–4

–4

3

4

5

6

7

8

9

Avinas (03 21–04 20). Kils nenumatytų sunkumų. Nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės susierzinęs. Verta atsisakyti kolektyvinės veiklos, nes bus sunku rasti sutarimą su kitais. Jautis (04 21–05 20). Puikiai seksis patarinėti, remiantis asmeniniais išgyvenimais. Jūsų populiarumas vis augs. Puikiai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Asmeniniame gyvenime galimi teigiami pokyčiai. Dvyniai (05 21–06 21). Jeigu ieškote darbo arba siekiate karjeros, galbūt sulauksite viliojančio pasiūlymo. Nepulkite jo priimti tuoj pat, pirmiausia viską gerai apskaičiuokite. Palanki diena dirbti komandoje. Vėžys (06 22–07 22). Netinkamas laikas įsigyti naujų daiktų, nes daugelis nesupras jūsų skonio, galbūt dėl to net tapsite pašaipų objektu. Sudėtingas laikotarpis baigsis, o dabar geriausia pabūti vieniems. Liūtas (07 23–08 23). Trūks artimųjų pritarimo ir meilės. Galite su kuo nors susipykti, todėl patirsite stresą. Bet jei sugebėsite suprasti, kad nereikia laikyti pykčio, jūsų santykiams tai didelės žalos nepadarys. Mergelė (08 24–09 23). Klaidingai įvertinsite savo jėgas ir užsiimsite veikla, kuri jums bus neįveikiama. Visa tai gali sugadinti dieną. Jeigu viskas klostosi ne taip, kaip reikia, imkitės kokios nors malonios veiklos. Svarstyklės (09 24–10 23). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Laikas pagalvoti apie tobulinimosi ar karjeros galimybes. Viskas, ką numatysite, ateityje gali tapti realybe. Skorpionas (10 24–11 22). Pasinerkite į ramybę, neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Viskas yra taip, kaip turi būti. Šaulys (11 23–12 21). Sėkminga diena. Su dėkingumu ir džiugesiu priimkite tai, kas gera nutiko jūsų gyvenime. Galite įsimylėti. Nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate nepatenkintas pasauliu, nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas greitai susitvarkys ir pasaulis nušvis kitomis spalvomis. Vandenis (01 21–02 19). Nepatartina įsigyti naujų daiktų, nes galite išleisti daugiau, nei planavote. Jūsų prioritetai gali įžeisti kitą žmogų. Daugiau klausykite intuicijos. Žuvys (02 20–03 20). Būsite svajingas, trokšite atitrūkti nuo savo pareigų. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais žmonėmis.

2012-12-10 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you