Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, gruodžio 5 d., 2012 m.

Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė pra­si­tarė, kad jai priim­ti­ni ne vi­si pa­si­ūly­ti kan­di­da­tai į mi­nist­rus. Lietuva 5p.

Dėl šal­tos va­sa­ros ir emig­ra­ci­jos gy­ven­to­jai alaus šie­met išgėrė ma­žiau. Ekonomika 8p.

Nr. 284 (1483)diena.lt

Kol bri­tai džiū­gau­ja, ka­ra­liškąją po­rą Wil­liamą ir Cat­he­ri­ne užg­riu­vo pir­mie­ji tėvystės rūpes­čiai. Pasaulis 9p.

Už­sirūs­ti­no dėl tua­le­to Prie itin jud­rių Kal­va­rijų, Žal­gi­rio ir Ver­kių gat­vių san­ kry­žos prie­š ke­letą metų su­tvar­ky­tas ku­ni­go Bro­niaus Lau­ri­na­vi­čiaus skve­ras vėl ke­lia vi­suo­me­ni­ninkų pa­si­pik­ti­nimą. Šįkart – dėl ja­me įreng­to vie­šo­jo tua­le­to.

1,30 Lt

Ne­norė­da­mi vi­siš­kai pri­klau­sy­ti nuo brangs­ tan­čios įvež­tinės elekt­ros, tu­ri­me turė­ti pa­kan­kamą sa­vo gaminamos ba­zinės elekt­ros kiekį. Pre­zi­dentės pa­tarė­jas Ne­ri­jus ­ Udrė­nas

6p.

Miestas

2p.

Mal­tie­čiai vėl kvietė sriu­bos Vil­n ie­č iai ir mies­t o sve­č iai bu­vo pa­k vies­t i į Vinco Ku­d ir­kos aikštę pa­ra­g au­t i mal­t ie­č ių sriu­b os. Šiuo ren­g i­n iu norė­t a pri­m in­t i, kad Lie­ tu­vo­j e įsibėgė­j a jau sep­t intą kar­ tą ren­g ia­m a lab­d a­r in­g a „Mal­t ie­ čių sriu­b os“ ak­c i­j a, skir­t a vi­s uo­ menės dėme­s iui į vie­n i­š us, li­ go­t us, se­n us žmo­n es at­k reip­t i ir jiems pa­rem­t i.

Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Pa­si­rašė ži­no­mi žmonės

22 ak­ty­vis­tai, tarp ku­rių yra ra­šy­ to­jas Jo­nas Mi­ke­lins­kas, skulp­to­ rius Vla­das Vild­žiū­nas, žur­na­listė Liud­vi­ka Po­ciū­nienė, se­suo Ni­ jolė Sadū­naitė, ak­to­rius Aud­rius Na­kas, pro­fe­so­rius Do­na­tas Kat­ kus, poe­tas Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­tis, kom­po­zi­to­rius Bro­nius Ku­ta­vi­čius, ra­šy­to­ja Van­da Juk­naitė, pa­si­pik­ti­ no nau­ju vie­šuo­ju tua­le­tu B.Lau­ri­ na­vi­čiaus skve­re. Sa­vo pa­si­pik­ti­nimą jie iš­reiškė vie­šai išp­la­tin­ta­me laiš­ke, ku­ris skir­tas prem­je­rui, Sei­mo pir­mi­nin­ kui ir Vil­niaus mies­ to me­rui.

2

Miestas

2p.

Ži­nių sem­sis iš­ma­niai

„„Užk­liu­vo: dau­giau kaip 20 vi­suo­menės ak­ty­vistų ma­no, kad šis vie­šo­jo trans­por­to sto­telė­je įreng­tas tua­le­

tas men­ki­na ku­ni­go B.Lau­ri­na­vi­čiaus at­mi­nimą. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.


2

trečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Už­si­rūs­ti­no dėl tua­le­to „Prieš 30 me­tų Vil­niu­je 1 pa­stum­tas po sunk­ve­ ži­mio ra­tais žu­vo vie­nas žy­miau­

sių oku­puo­tos Lie­tu­vos di­si­den­tų, Lie­tu­vos Hel­sin­kio gru­pės na­rys kun. Bro­nius Lau­ri­na­vi­čius (1913– 1981 m.), – ra­šo­ma laiš­ke. – So­vie­ tų lai­kais jis bu­vo vie­nas drą­siau­ sių ko­vo­to­jų už žo­džio ir ti­kė­ji­mo lais­vę, vie­nas ak­ty­viau­sių Lie­tu­ vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­kos bend­ra­dar­bių, nuo­lat per­se­kio­ tas KGB. 2000 m. ku­ni­gas B.Lau­ ri­na­vi­čius įra­šy­tas į Ka­ta­li­kų baž­ ny­čios kan­ki­nių są­ra­šą. Po mir­ties Lie­tu­vos pre­zi­den­tas jį ap­do­va­no­ jo Vy­čio kry­žiaus II laips­nio or­di­nu už nar­są, iš­tver­mę ir pa­siau­ko­ji­mą ko­vo­jant dėl tau­tos lais­vės.“ At­kū­rus Nep­rik­lau­so­my­bę, kun. B.Lau­ri­na­vi­čiaus at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas jo var­du pa­va­di­nant žū­ ties vie­tą – skve­rą Vil­niaus Kal­va­ ri­jų, Žal­gi­rio ir Ver­kių gat­vių san­ kry­žo­je.

Ty­čio­ja­ma­si ne tik iš iš­ki­laus Lie­tu­vos sū­naus, žu­vu­sio už jos lais­vę, at­mi­ni­ mo, bet ir iš idė­jos, už ku­rią jis ati­da­vė sa­vo gy­vy­bę. Vi­suo­me­ni­nin­kai džiau­gia­si, kad skve­ras bu­vo su­tvar­ky­tas, pa­ sta­ty­tas kop­lyts­tul­pis, ša­lia esan­ti trans­por­to sto­te­lė pa­va­din­ta ku­ ni­go B.Lau­ri­na­vi­čiaus var­du. Ta­ čiau laiš­ko au­to­riai ap­gai­les­tau­ja, kad po me­tų pa­va­di­ni­me ku­ni­go ti­tu­lo ne­be­li­ko.

Dien­raš­čio žur­na­lis­tams te­ko pa­ si­dai­ry­ti, kol ra­do tua­le­tą vi­suo­me­ ni­nin­kų mi­ni­ma­me skve­re. Pir­miau bu­vo pa­ste­bė­ta se­na ir ne­be­nau­do­ ja­ma iš­vie­tė gat­vių san­kry­žos pa­ kraš­ty­je. Tik vė­liau pa­ste­bė­ta, kad mi­ni­mas tua­le­tas in­teg­ruo­tas į vie­ šo­jo trans­por­to sto­te­lę. Įė­ji­mas į jį – iš skve­ro pu­sės. No­rin­tiems juo pa­si­nau­do­ti rei­kia įmes­ti 1 li­tą į du­ ry­se esan­tį au­to­ma­tą. Pla­nų per­kel­ti nė­ra

„„Net­var­k a: ša­lia B.Lau­ri­na­vi­

čiaus skve­ro trū­ni­ja ir se­no vie­ šo­jo ta­le­to lie­ka­nos. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

2010 m. kop­lyts­tul­pio vie­to­je ati­deng­ta ir pa­šven­tin­ta skulp­ to­riaus pro­f. An­ta­no Kmie­liaus­ ko skulp­tū­ra „Jė­zus, ne­šan­tis kry­žių“. Įreng­tas sto­te­lė­je

„Šian­dien aikš­tė­je prie­šais šį pa­ mink­lą Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­ sta­tė vie­šą­jį tua­le­tą (7 met­rai nuo pa­mink­lo). To­kiu veiks­mu ty­čio­ ja­ma­si ne tik iš iš­ki­laus Lie­tu­vos sū­naus, kan­ki­nio, žu­vu­sio už jos lais­vę, at­mi­ni­mo, bet ir iš idė­jos, už ku­rią jis ati­da­vė sa­vo gy­vy­bę. To­dėl mes, že­miau pa­si­ra­šiu­sie­ji, reiš­kia­me pro­tes­tą ir rei­ka­lau­ja­ me, kad sa­vi­val­dy­bė ne­dels­da­ma su­ras­tų tua­le­tui ki­tą, tin­ka­mes­nę, vie­tą“, – ra­šo laiš­ko au­to­riai.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės at­ sto­vų pa­si­tei­ra­vus, kaip ke­ti­na­ma rea­guo­ti į vi­suo­me­ni­nin­kų rei­ka­la­ vi­mą, bu­vo paaiš­kin­ta, kad tua­le­to per­kel­ti į ki­tą vie­tą ne­pla­nuo­ja­ma. „Šio­je vie­to­je gau­su vie­šo­ jo trans­por­to ke­lei­vių, nes kur­ suo­ja vie­ni po­pu­lia­riau­sių vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tų au­to­bu­sai (4, 5, 9, 10 ) ir tro­lei­bu­sai (5, 6, 10, 11), o vie­šo­jo tua­le­to nie­kur gre­ta nė­ ra. Dėl to vie­šą­jį tua­le­tą nu­spręs­ ta in­teg­ruo­ti į vie­šo­jo trans­por­ to sto­te­lę. Sto­te­lės su in­teg­ruo­tu tua­le­tu di­zai­nas, pa­si­rink­tos jo spal­vos tik­rai nei­den­ti­fi­kuo­ja, kad tai – stan­dar­ti­nis vie­ša­sis tua­le­ tas“, – aiš­ki­no Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­jo trans­por­to po­sky­rio ve­dė­ja Ri­ma Peč­kie­nė. Žo­dis „ku­ni­gas“ iš sto­te­lės pa­ va­di­ni­mo, ku­ris dar prieš tre­jus me­tus bu­vo „Žal­gi­rio“, išim­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mu. „Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­ di­mu pa­tvir­tin­tas B.Lau­ri­na­vi­ čiaus skve­ro pa­va­di­ni­mas. Dėl to sto­te­lei pa­va­din­ti pa­si­rink­tas už­ ra­šas „Bro­niaus Lau­ri­na­vi­čiaus skve­ras“, o tai, kad B.Lau­ri­na­vi­ čius buvo ku­ni­gas, liu­di­ja skve­ re esan­tis pa­mink­li­nis ak­muo“, – tei­gė R.Peč­kie­nė.

Du­ris at­vers Žais­lų mu­zie­jus Vil­niu­je penk­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­ da­ro­mas Žais­lų mu­zie­jus lan­ky­to­ jams pri­sta­tys se­niau­siems Lie­tu­ vos žais­lams skir­tą eks­po­zi­ci­ją ir per dve­jus me­tus mu­zie­jui sudo­ va­no­tų žais­lų pa­ro­dą.

„Lie­tu­vo­je per ar­cheo­lo­gi­nius ty­ ri­mus ras­tų žais­lų ori­gi­na­lai sau­ go­mi vie­nuo­li­ko­je Lie­tu­vos mu­ zie­jų. Pir­mo­jo Lie­tu­vo­je žais­lų mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jo­je pri­sta­to­ mos vi­sų iki šiol ras­tų ir žais­lams pri­ski­ria­mų ra­di­nių ko­pi­jos bei re­konst­ruk­ci­jos, to­dėl lan­ky­to­jai ga­lės pir­mą kar­tą vie­no­je erd­vė­ je pa­si­gro­žė­ti XIII–XVIII a. Lie­tu­ vos žais­lų pa­vel­du“, – sa­kė vie­na

Lie­tu­vos žais­lų mu­zie­jaus stei­gė­jų Ind­rė Jo­vai­šai­tė-Bla­že­vi­čie­nė. Anot jos, eks­po­zi­ci­ja kur­ta taip, kad kuo dau­giau žais­lų bū­tų ga­li­ ma pa­lies­ti, jais pa­žais­ti, juos iš­ mė­gin­ti. Iš erd­vės, skir­tos pro­tė­vių žais­ lams bei žai­di­mams, lan­ky­to­ jai pe­reis į nuo­lat at­nau­ji­na­mos, kei­čia­mos bei pa­pil­do­mos pa­ro­ dos sa­lę. Čia pri­sta­to­mi mu­zie­jui per dve­jus me­tus Lie­tu­vos žmo­nių do­va­no­ti XX a. žais­lai. Ko­lek­ci­jo­je pa­čios se­niau­sios – dvi 1935–1936 m. Kau­no mar­gi­ nių koo­pe­ra­ti­nė­je bend­ro­vė­je pa­ ga­min­tos lė­lės. VD, BNS inf.

Vie­no­je gat­vė­je ga­li glaus­tis net sep­ty­ni ap­leis­ti pa­sta­tai. Ir ne ko­ kio­je gy­ven­to­jų jau pa­lie­ka­mo­je gy­ven­vie­tė­je, o sos­ti­nė­je.

A.Ko­je­la­vi­čiaus gatvėje Nau­jo­jo­je Vil­nio­je kaip ap­leis­ti pa­sta­tai įvar­ di­ja­mi 1B, 111, 113, 162, 168, 200 ir 210 nu­me­riais pa­žy­mė­ti na­mai. Tie­sa, nors šie na­mai tik­rai ne­ puo­šia gat­vės, ne vi­si jie ta­pę be­na­ mių ar mėgs­tan­čių pa­lė­bau­ti prie­ globs­čiu. Gre­ti­mi A.Ko­je­la­vi­čiaus

g. 111 ir 113 na­mai ap­lin­ki­niams gy­ ven­to­jams ne­be­ke­lia rū­pes­čių. „Aš jums vis­ką pa­ro­dy­siu. Ko ieš­ko­te? – pa­ma­tęs, kad kie­me su­ ki­nė­ja­si žur­na­lis­tai, sku­biai vilk­ da­ma­sis striu­kę iš­lin­do 115-ojo na­mo gy­ven­to­jas. – Ku­ris yra 111as, o ku­ris 113-as – ne­tu­riu nė ža­ lio su­pra­ti­mo, bet jie abu yra štai čia. Prieš po­rą me­tų bū­da­vo sve­ čių juo­se, vis­ko čia bu­vo. Bet at­ va­žia­vo šei­mi­nin­kai, ap­ka­lė lan­ gus, du­ris, ir da­bar ra­mu.“ Dar dviem pa­sta­tams pie­šia­ mas švie­ses­nis ry­to­jus. Ja­me bus

„„ Sup­ra­ti­mas: V.Ku­dir­kos aikš­tė­je vy­k

vo pri­min­ta, kad yra žmo­nių, ku­riem

Ra­gi­no ne­pa­mirš Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Šiuo ren­gi­niu pri­min­ta, kad Lie­ tu­vo­je įsi­bė­gė­ja jau sep­tin­tą kar­tą ren­gia­ma lab­da­rin­ga „Mal­tie­čių sriu­bos“ ak­ci­ja, skir­ta vi­suo­me­ nės dė­me­siui į vie­ni­šus, li­go­tus se­ nus žmo­nes at­kreip­ti ir jiems pa­ rem­ti.

Pir­mą­jį sriu­bos sam­tį įpy­lė šios gra­žios ak­ci­jos glo­bė­jas pre­zi­den­ tas V.Adam­kus. „La­bai ver­ti­nu šią ak­ci­ją. Ji at­sklei­džia žmo­gaus jaut­ ru­mą ar­ti­mui, ypač to­kios šven­tės pro­ga, kai sim­bo­liš­kai da­li­ja­mės, tu­ri at­si­spin­dė­ti, kad Lie­tu­vo­ je ne­tu­ri­me pa­mirš­ti vie­ni­šų, ser­ gan­čių, se­nų žmo­nių“, – sa­kė pre­ zi­den­tas.

Apie Mal­tos or­di­ną Mal­tos, ar­ba Su­ve­re­ nu­sis ka­ri­nis hos­pi­tal­ je­rų šv. Jo­no, or­di­nas bu­vo įkur­tas Je­ru­za­lė­ je 1099 m. Tai se­niau­ sia hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­ gal­bos or­ga­ni­za­ci­ja pa­ sau­ly­je. Iš pra­džių tai bu­ vo vie­nuo­lių bend­ri­ja, pa­ va­din­ta šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo var­du, tvar­kiu­si li­go­ni­nę, skir­tą į Šven­tą­ją Že­mę at­vyks­tan­tiems pi­lig­ri­ mams. Šiuo me­tu Mal­tos or­di­nas vyk­ do pa­gal­bos pro­jek­tus dau­giau kaip 120 ša­lių. Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­

ny­ba Lie­tu­vo­je yra Mal­ tos or­di­no so­cia­li­nės pa­ gal­bos or­ga­ni­za­ci­ja, įkur­ ta 1991 m., da­bar vie­ni­jan­ ti dau­giau kaip 700 sa­va­ no­rių. Pag­rin­di­niai vyk­ do­mi pro­jek­tai: „Mais­tas ant ra­tų“ – karš­tos sriu­bos iš­ve­žio­ji­mas į na­mus sun­ kiai ser­gan­tiems se­nu­kams 15oje mies­tų, pro­jek­tas „So­cia­li­nė prie­ žiū­ra na­muo­se“ ke­tu­riuo­se mies­tuo­se, so­cia­li­niai vai­kų die­nos cent­rai aš­tuo­ niuo­se mies­tuo­se, taip pat vei­kia jau­ nų­jų mal­tie­čių or­ga­ni­za­ci­ja.

Moks­lei­viai sku­bės į p Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Gat­vė at­si­nau­ji­na pa­ma­žu Rū­ta Gri­go­ly­tė

Va­kar vi­dur­die­nį vil­ nie­čiai ir mies­to sve­ čiai bu­vo pa­kvies­ ti į Vin­co Ku­dir­ kos aikš­tę pa­ra­gau­ ti mal­tie­čių sriu­bos. Pra­si­dė­ju­sios lab­da­ rin­gos ak­ci­jos glo­ bė­jas pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus ir Mal­tos or­di­no am­ ba­sa­do­rius kvie­tė pa­dė­ti vie­ni­šiems, li­ go­tiems žmo­nėms.

įkur­tos gy­ven­to­jams rei­ka­lin­gos įstai­gos. A.Ko­je­la­vi­čiaus gat­vė­je yra du pa­sta­tai – 172 ir 127, ku­rie šiuo me­tu re­konst­ruo­ja­mi dau­giau­sia ES lė­šo­mis. Šie pa­sta­tai, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, bus skir­ti so­cia­li­nėms pa­slau­goms: die­nos cent­rams, sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mams ir ki­toms. Re­konst­ruk­ci­jų ei­gą koor­di­nuo­ ja biu­dže­ti­nės sa­vi­val­dy­bės įstai­ gos: So­cia­li­nės pa­ra­mos cent­ras, pen­sio­nas „Vil­ties na­mai“, Mo­ti­ nos ir vai­ko pen­sio­nas.

Iš­ma­nio­ji len­ta, plan­še­ti­niai kom­ piu­te­riai, kom­piu­te­ri­zuo­ta mo­ky­ to­jo dar­bo vie­ta, in­te­rak­ty­vus ry­ šys su mo­ki­niais – to­kią kla­sę įsi­ ren­gė Vil­niaus jė­zui­tų gim­na­zi­ja.

Va­kar gim­na­zi­jo­je pri­sta­ty­ta jau antroji Lie­tu­vo­je iš­ma­nio­ji kla­sė, ku­riai tech­no­lo­gi­jas su­tei­kė įmo­ nė „Sam­sung“. „Ne­si­ti­kė­jo­me tiek sve­čių, tad ir in­for­ma­ci­jos ne­siun­ tė­me“, – mo­ki­nių ir gar­bių sve­čių pil­no­je sa­lė­je pe­čiais gūž­čio­jo gim­ na­zi­jos dar­buo­to­ja. Ren­gi­ny­je pro­jek­tą pri­sta­tė ir sėk­mės jį įgy­ven­di­nant lin­kė­jo gim­na­zi­jos, pro­jek­to įgy­ven­din­ to­jų ir par­tne­rių at­sto­vai, taip pat švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ ta­ras Ste­po­na­vi­čius. „Nors tuo­met tai bu­vo ki­ta mo­ kyk­la, bet tas pa­ts pa­sta­tas, tos

pa­čios sie­nos – čia ir aš mo­kiau­si. Ta­da ne­ga­lė­jau net pa­gal­vo­ti, kad vie­ną die­ną ma­ty­siu to­kias nau­jo­ ves, kaip šian­dien. Lin­kiu, kad to­ kių mo­kyk­lų at­si­ras­tų vis dau­giau, kad mo­ky­to­jams už­tek­tų drą­sos priim­ti vi­sas nau­jo­ves kaip nau­ją pro­fe­si­nį iš­šū­kį“, – kal­bė­jo švie­ti­ mo ir moks­lo mi­nist­ras. Kai ku­rie moks­lei­viai ėmė kri­ zen­ti, kad mo­ky­to­jams bus sun­ku pri­pras­ti prie nau­jų tech­no­lo­gi­jų. Vie­nas pro­jek­to par­tne­rių yra lei­ dyk­la „Švie­sa“ – di­džiau­sia Lie­tu­ vos va­do­vė­lių ir mo­ko­mo­sios li­te­ra­ tū­ros lei­dyk­la. Jos at­sto­vas Alf­re­das Ra­ma­naus­kas su­si­rin­ku­sie­ms sa­ kė: „Jei­gu ma­ty­si­me, kad pro­jek­tas duo­da nau­dos, jau­si­mės pa­da­rę šį tą rei­ka­lin­ga. Da­ly­vau­da­mi pro­jek­ te ke­lia­me klau­si­mą: „Ko­kio mo­ky­ mo­si tu­ri­nio no­ri­te?“ Į šį klau­si­mą steng­da­mie­si at­sa­ky­ti, tokį tu­ri­ nį ir kur­si­me. Tai vie­nas žings­nis į skait­me­ni­nį mo­ky­mą­si.“ Ki­to pro­


3

trečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

miestas

13p.

Nacionalinėje dailės galerijoje bus atidarytos iš karto trys parodos.

Kie­muo­se su­žibs Ka­lė­dų eg­lės Gruo­džio 6–8 d. vil­nie­čiai kvie­ čia­mi į Ka­lė­dų eg­lu­čių įžie­bi­mo šven­tes aš­tuo­nių sos­ti­nės ra­jo­nų dau­gia­bu­čių kie­muo­se.

­ku­sio­je „Mal­tie­čių sriu­bos“ lab­da­rin­go­je ak­ci­jo­je dar kar­tą vil­nie­čiams bu­ ms rei­ka­lin­ga vi­sų mū­sų pa­gal­ba. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

š­ti vie­ni­šų žmo­nių Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir iš Vo­kie­ti­ jos at­vy­kęs ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ ta­sis Mal­tos or­di­no am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai ba­ro­nas Chris­tia­nas von Bech­tols­hei­mas (nuotr.). Jis pa­dė­ ko­jo V.Adam­kui, kad pe­rė­mė šios ak­ci­jos glo­bą ir pa­brė­žė, kad or­ga­ ni­za­ci­ja da­li­ja­si ne tik mais­tu, bet, ir ge­ru žo­džiu, taip pat iš­reiš­kė no­rą, kad prie šios ak­ci­jos pri­si­jung­tų kuo dau­giau žmo­nių – vie­ni, jei ga­li, fi­ nan­siš­kai, ki­ti – sa­va­no­riau­da­mi. „Dau­ge­liui žmo­nių Lie­tu­vo­je rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, slau­ga, karš­tas mais­tas į na­mus, daug žmo­nių sun­ kiai ser­ga, yra vie­ni­ši, pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Bend­ro­mis pa­stan­go­mis ga­ li­me jiems pa­dė­ti“, – prieš ren­gi­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė Mal­tos or­di­no am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai. Tęs­da­mas kal­bą jis tei­gė, kad reng­da­mi ak­ci­ją „Mal­tie­čių sriu­ ba“ tu­rė­jo ir ki­tų, pla­tes­nių, tiks­lų. Pir­mas jų – pa­kvies­ti Lie­tu­vos vi­ suo­me­nę at­si­gręž­ti į sa­vo silp­nuo­ sius – tuos, ku­rie pa­tys ne­ga­li sa­vi­ mi pa­si­rū­pin­ti ir ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba. Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, ki­ tas ak­ci­jos tiks­las yra ska­tin­ti sa­va­

Arūnas Kubilius:

Sie­kia­me ša­lia na­ mų su­kur­ti šven­ti­ nę nuo­tai­ką, ska­ tin­ti kai­my­nus su­si­pa­žin­ti ir jau­ kia­me bend­ruo­me­ nės bū­ry­je pa­jus­ti Ka­lė­dų dva­sią. Pa­sak A.Ku­bi­liaus, šven­čių vie­tos, į ku­rias da­bar su­si­ren­ka ir links­mi­na­si ke­li šim­tai žmo­ nių, dar prieš tre­jus me­tus bu­vo iš­rink­tos pa­čių gy­ven­to­jų. Ren­ gi­nio pro­gra­mo­je – iš­kil­min­ga eg­lu­tės įžie­bi­mo ce­re­mo­ni­ja, šo­ kiai, žai­di­mai, kon­kur­sai, sal­dai­ niai, ki­tos links­my­bės ir, ži­no­ma, – Ka­lė­dų Se­ne­lis. Ren­gi­nį ves pro­

fe­sio­na­lūs ak­to­riai. Or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia sa­vo ra­jo­no eg­lu­tę puoš­ti ran­kų dar­bo žais­liu­kais. Gra­žiau­ sio žais­liu­ko au­to­rius bus ap­do­va­ no­tas sal­džiu pri­zu. Ren­gė­jai taip pat ra­gi­na sa­vo su­ kur­tus ir ant eg­lu­tės pa­ka­bin­tus žais­liu­kus fo­tog­ra­fuo­ti, o nuo­trau­ kas skelb­ti „Mū­sų kie­mo“ pus­la­ py­je feis­bu­ke (fa­ce­book.com/MusuKiemas). Čia iki gruo­džio 17 d. vyks­ta gra­žiau­sio ran­kų dar­bo Ka­ lė­dų eg­lu­tės žais­liu­ko kon­kur­sas. Lai­mė­to­jų lau­kia pri­zai. Dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­ to­rių or­ga­ni­zuo­ja­mos Ka­lė­dų eg­lu­ čių įžie­bi­mo šven­tės – ini­cia­ty­vos „Mū­sų kie­mas“ da­lis. Šios ini­cia­ ty­vos tiks­las – bend­ro­mis dau­ gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų ir šiuos na­mus ad­mi­nist­ruo­jan­čių įmo­nių pa­stan­go­mis ša­lia na­mų kur­ti jau­ kią, tvar­kin­gą ir gy­vą ap­lin­ką. Šie­met Ka­lė­dų eg­lu­čių įžie­bi­mo šven­tės vyks aš­tuo­niuo­se Vil­niaus ra­jo­nuo­se, o pa­puoš­tos ža­lias­ka­ rės džiu­gins dar aš­tuo­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jus. VD inf.

no­rys­tę Lie­tu­vo­je, ypač so­cia­li­nę. Mal­tie­čių or­ga­ni­za­ci­ja Lie­tu­vo­ je, kaip ir vi­sa Mal­tos or­di­no veik­la pa­sau­ly­je, pa­rem­ta sa­va­no­rys­te.

Val­das Adam­kus:

La­bai ver­ti­nu šią ak­ci­ ją. Ji at­sklei­džia žmo­ gaus jaut­ru­mą ar­ti­mui. Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­ bos pre­zi­den­tas Ro­mas Abu­ne­vi­ čius pa­si­džiau­gė, jog sa­va­no­rių, no­rin­čių pa­dė­ti žmo­nėms, dau­gė­ja, ir pri­dū­rė, kad di­de­lis dė­me­sys da­ bar krei­pia­mas į jau­ni­mą. „Ruo­šia­ me dir­vą atei­čiai, ta kar­ta jau ki­taip žiū­rės į suau­gu­sius, pa­gy­ve­nu­sius žmo­nes“, – sa­kė R.Abu­ne­vi­čius. „Mal­tie­čių sriu­bos“ ren­gi­niai vyks 21-ame Lie­tu­vos mies­te. Vi­ si kvie­čia­mi pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos ir paau­ko­ti, kad ar­tė­jant gra­žiau­ siai me­tų šven­tei Lie­tu­vo­je ne­lik­tų vie­ni­šų ir pa­mirš­tų žmo­nių.

pir­mą iš­ma­nią­ją kla­sę

„„Įgū­džiai: moks­lei­viai juo­ka­vo, kad mo­ky­to­jams bus sun­ku pri­pras­ti

prie nau­jų tech­no­lo­gi­jų. 

jek­to par­tne­rio, in­ter­ne­ti­nių tech­ no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Atea“, va­do­ vas Clau­sas Hou­ge­se­nas tei­gė, kad jo įmo­nė­je edu­ka­ci­jai ski­ria­ma daug dė­me­sio. „Mums svar­bu in­ves­tuo­ti į stu­den­tus, nes ge­rų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tų rei­kia nuo­ lat. Tai­gi, jei­gu la­bai sun­kiai dirb­ si­te, gal­būt ka­da nors tap­si­te mū­sų

Eg­lu­čių ir ren­gi­nių gy­ven­to­jams jau tre­čius me­tus iš ei­lės do­va­no­jan­tys dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riai ra­gi­ na ne­pra­leis­ti pro­gos pa­si­džiaug­ ti Ka­lė­dų dva­sia, ren­gi­ny­je da­ly­ vau­ti su ar­ti­mai­siais, kai­my­nais, drau­gais ir pri­si­dė­ti prie šven­ti­ nės nuo­tai­kos kū­ri­mo sa­vo ra­jo­ne. Dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riai taip pat kvie­čia pa­si­džiaug­ti dar aš­tuo­ nio­mis pa­puoš­to­mis ža­lias­ka­rė­mis įvai­riuo­se Vil­niaus ra­jo­nuo­se. „Šiais me­tais tę­sia­me tra­di­ci­ją ir gy­ven­to­jus kvie­čia­me į ka­lė­di­ nį ren­gi­nį sa­vo ar­ba kai­my­nų kie­ me. Taip sie­kia­me ša­lia na­mų su­ kur­ti šven­ti­nę nuo­tai­ką, ska­tin­ti kai­my­nus su­si­pa­žin­ti ir jau­kia­ me bend­ruo­me­nės bū­ry­je pa­jus­ti Ka­lė­dų dva­sią. Kas­met di­dė­jan­tis da­ly­vių skai­čius ska­ti­na tęs­ti Ka­ lė­dų eg­lu­čių įžie­bi­mo šven­čių tra­ di­ci­ją ir ro­do, kad ini­cia­ty­va žmo­ nėms nea­be­jo­ti­nai rei­ka­lin­ga“,

– sa­kė „Ma­no būs­to“ Vil­niaus re­ gio­no va­do­vas Arū­nas Ku­bi­lius.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

bend­ro­vės da­li­mi“, – moks­lei­viams sa­kė C.Hou­ge­se­nas. „Sam­sung Elect­ro­nics Bal­tics“ pre­zi­den­tas Jo­se­fas Ki­mas pa­do­ va­no­jo gim­na­zi­jai gė­lę: „Au­ga­ lu rei­kia rū­pin­tis, jei­gu no­ri­te, kad jis kles­tė­tų ir žy­dė­tų. Taip pat rei­ kia rū­pin­tis vai­kais, kad jie išaug­tų pui­kūs žmo­nės.“

„„Pro­ga: į eg­lu­čių įžie­bi­mo šven­tes sos­ti­nės dau­gia­bu­čių ra­jo­nuo­se su­si­ren­ka šim­tai vil­nie­čių. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Šven­tės vyks Kur?

Ka­da?

Kas do­va­no­ja eg­lu­tę ir šven­tę?

An­ta­kal­ny­je, An­ta­kal­nio g. 51, prie „An­ta­kal­nio būs­to“ ir bib­lio­te­kos

Gruo­d žio 6 d. 13 val.

„An­ta­kal­nio būs­tas“

Laz­dy­nuo­se, Er­fur­to g. 29, prie „Iki“

Gruo­d žio 6 d. 15 val.

„Laz­dy­nų būs­tas“

Šni­piš­kė­se, Kal­va­ri­jų g. 156, ne­to­li sto­te­lės „Šat­ri­ja“

Gruo­d žio 6 d. 16 val.

„Žir­mū­nų būs­tas“

Pa­ši­lai­čiuo­se, Ug­ni­jos skve­re prie Me­dei­nos g. 8 A ir „Ri­mi“ par­duo­tu­vės

Gruo­d žio 7 d. 11 val.

„Pa­ši­lai­čių būs­tas“

Žir­mū­nuo­se, Žir­mū­nų g. 94

Gruo­d žio 7 d. 15 val.

„Žir­mū­nų būs­tas“

Per­k ūn­k ie­my­je, ties Per­k ūn­k ie­mio g. 8 ir 10 na­mų san­k ir­ta

Gruo­d žio 8 d. 11 val.

Na­mų prie­ž iū­ros cent­ras

Je­ru­za­lė­je, Bi­ti­nin­k ų g. 1A, 1B; Atei­ties g. 1E, 1F, 1G ir Ru­g ių g. 8A, 8B bend­ra­me kie­me

Gruo­d žio 8 d. 13 val.

Na­mų prie­ž iū­ros cent­ras

Ba­jo­r ų kal­vo­se, prie fon­ta­no

Gruo­d žio 8 d. 15 val.

Na­mų prie­ž iū­ros cent­ras

Ka­lė­dų eg­lu­tės džiu­gins ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se Kur?

Kas eg­lu­tę do­va­no­ja?

Ka­ro­li­niš­kė­se, A.J.Po­vi­lai­čio g. 18

„Ka­ro­li­niš­k ių būs­tas“

Vir­šu­liš­kė­se, Vir­šu­liš­k ių g. 34, prie Gai­d žio sta­tu­los

„Vir­šu­liš­k ių būs­tas“

Užu­py­je, ties Su­ba­čiaus g. 15 / 2 na­mų san­k ir­ta ar­ba Kri­vių g. 5

Na­mų prie­ž iū­ros cent­ras

Šni­piš­kė­se, Dau­gė­liš­k io g. 3

Na­mų prie­ž iū­ros cent­ras

Pi­lai­tė­je, prie­šais Maž­vy­do g. 13

Na­mų prie­ž iū­ros cent­ras

Vilk­pė­dė­je, prie Sa­va­no­rių pr. 42 ir 46 na­mų ar­ba prie Va­du­vos g. 25 ir 27 na­mų

„Vilk­pė­dės būs­tas“


4

trečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Par­da­vė sa­vi­val­dy­bės sko­lą

„„Išei­tis: bend­ro­vė „Grin­da“ sa­vi­val­dy­bės sko­las par­duo­da ne­be pir­mą

men­tus ir su­tar­tį su „Grin­da“ pa­ si­ra­šys ar­ti­miau­siu me­tu. Rugp­jū­tį Šiau­lių ban­kas iš „Grin­ dos“ įsi­gi­jo 10,353 mln. li­tų Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės sko­lą. Per­nai „Grin­da“ pa­ty­rė 4,976 mln. li­t ų gry­n ų­j ų au­d i­t uo­t ų nuo­sto­lių. Už­per­nai bend­ro­vės gry­na­sis pel­nas sie­kė 702 tūkst. li­tų. Bend­ro­vės par­da­vi­mo pa­ja­mos per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010-ai­siais, pa­di­dė­jo 1,5 kar­to, iki 42,609 mln. li­tų, kaip tei­gia­ma Re­gist­rų cent­rui pa­teik­to­je 2011 m. įmo­nės veik­los ata­skai­to­je. 2011 m. pa­bai­go­je Vil­niaus sa­ vi­val­dy­bės sko­los „Grin­dai“ sie­kė apie 26 mln. li­tų, o bend­ro­vės sko­ los praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo 27,412 mln. li­tų. Bend­ro­vė­je 2011 m. pa­bai­ go­je dir­bo dau­giau kaip 400 žmo­nių. Įmo­nė sos­ti­nė­je tavrko ir tie­sia gat­ves, pri­žiū­ri gat­vių lie­taus van­ dens nuo­te­kų tink­lus, lik­vi­duo­ ja ava­ri­jų pa­da­ri­nius, žie­mą va­ lo snie­gą, bars­to smė­lį. 100 pro­c. „Grin­dos“ ak­ci­jų pri­klau­so Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei.

Domanto Umbraso (BFL) nuotr.

VD, BNS inf.

Vie­tos in­ves­tuo­to­jų bei Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ir plėt­ros ban­ko (ERPB) val­do­mas Šiau­lių ban­kas ant­ra­die­nį lai­mė­jo Vil­niaus sa­vi­val­ dy­bei pri­klau­san­čios gat­vių prie­ žiū­ros bend­ro­vės „Grin­da“ skelb­tą 11,001 mln. li­tų sos­ti­nės sa­vi­val­dy­ bės sko­los par­da­vi­mo auk­cio­ną.

„Auk­cio­nas įvy­ko, sko­lą įsi­gi­jo Šiau­lių ban­kas“, – BNS pa­tvir­ti­ no „Grin­dos“ vy­riau­sio­ji bu­hal­te­ rė Da­nu­tė Alik­sand­ra­vi­čie­nė. Ji ne­ ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­kią kai­ną ban­kas pa­siū­lė už sko­lą. Pa­sak D.Alik­sand­ra­v i­č ie­n ės, ban­kas šiuo me­tu tik­ri­na do­ku­

kar­tą. 

„„Pa­žei­di­mai: su­lai­ky­ta­sis anks­čiau ne­kart yra baus­tas už įvai­rius Pa­

sie­nio tei­si­nio re­ži­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, be to, bu­vo įkliu­vęs ga­ be­nan­tis kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­tes. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Svai­dėsi snie­go gniūž­tėmis Pa­sie­nie­čių tik­ri­na­mo au­to­mo­ bi­lio ke­lei­vis įsi­vė­lė į konf­lik­tą su sa­vo pa­rei­gas vyk­dan­čiais pa­ rei­gū­nais. Šie vy­rą su­lai­kė ir pri­ sta­tė į už­kar­dą. Vė­liau jo va­duo­ ti atė­jęs drau­gas pa­sie­nie­čiams gra­si­no su­si­do­ro­ji­mu, svai­dė­si snie­go gniūž­tė­mis ir pa­reiš­kė su­ sprog­din­siąs už­kar­dą.

Pir­ma­die­nį va­ka­re prie ke­lio į va­ di­na­mą­ją Die­ve­niš­kių kil­pą esan­ čia­me Šir­vių at­ra­mi­nia­me punk­te Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ ny­bos (VSAT) Vil­niaus rink­ti­nės Gin­ta­ro Ža­gu­nio už­kar­dos pa­sie­ nie­čiai su­stab­dė pa­tik­rin­ti Šal­ či­nin­kų link vyks­tan­tį au­to­mo­ bi­lį „Volks­wa­gen Pas­sat“. Šir­vių punk­te pa­rei­gū­nai nuo­lat tik­ri­na į abi pu­ses vyks­tan­čius as­me­nis ir trans­por­to prie­mo­nes. Re­mian­tis VSAT pra­ne­ši­mu, au­to­mo­bi­lį vai­ra­vu­si 20 me­tų Šal­či­nin­kų ra­jo­no gy­ven­to­ja tu­ rė­jo tvar­kin­gus as­mens do­ku­ men­tus, ta­čiau pa­sie­nie­čiai iš­ siaiš­ki­no, kad tik­ri­na­ma ma­ši­na iš­re­gist­ruo­ta iš trans­por­to prie­ mo­nių val­dy­to­jų duo­me­nų ba­zės. Nus­ta­ty­ta, kad vai­ruo­to­ja ne­tu­ ri ne tik au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­ jos liu­di­ji­mo, bet ir pri­va­lo­mo­jo vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo po­li­so. Pa­rei­gū­nams aiš­ki­nan­tis šias ap­lin­ky­bes, tuo pa­si­pik­ti­no kar­tu vyks­tan­tis au­to­mo­bi­lio ke­lei­vis. Per pa­tik­rą vy­ras el­gė­si ag­re­sy­ viai, kei­kė­si, įžei­di­nė­jo pa­rei­gū­ nus. Ke­lei­vį, nuo ku­rio skli­do al­ ko­ho­lio kva­pas, pa­sie­nie­čiams te­ko tram­dy­ti jė­ga ir su­ra­kin­ti ant­ran­kiais. Pa­sie­nie­čių tei­gi­mu, su­lai­ky­ta­ sis – jiems ge­rai ži­no­mas 24-erių Šal­či­nin­kų ra­jo­no gy­ven­to­jas. Jis anks­čiau ne­kart yra baus­tas už įvai­rius Pa­sie­nio tei­si­nio re­ži­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, be to, bu­vo įkliu­vęs ga­be­nan­tis kont­ra­ban­di­ nes ci­ga­re­tes. Chu­li­ga­nui bu­vo nu­sta­ty­tas 1,19 pro­mi­lės gir­tu­mas. Jį ap­klaus­ti pa­sie­nie­čiai nu­ve­žė į ne­to­li esan­

čia­me Poš­ko­nių kai­me vei­kian­čią G.Ža­gu­nio už­kar­dą. Au­to­mo­bi­ lį „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir jo vai­ ruo­to­ją VSAT pa­rei­gū­nai per­da­vė Šal­či­nin­kų ra­jo­no po­li­ci­jai. Pa­sie­nie­čiams už­kar­do­je ap­ klau­siant Šal­či­nin­kų ra­jo­no gy­ ven­to­ją, prie jos te­ri­to­ri­jos var­ tų atė­jo vy­ras. Jis ėmė rei­ka­lau­ti pa­leis­ti jo drau­gą, ku­ris esą bu­vo ne­tei­sin­gai su­lai­ky­tas. Nek­vies­tas at­vy­kė­lis pra­dė­jo mė­ty­ti snie­go gniūž­tes į už­kar­dos lan­gus, kei­ kė­si, už­gau­lio­jo pa­sie­nie­čius. Jis ne­tgi pra­pliu­po gra­si­ni­mais su­ pjaus­ty­ti pa­sie­nie­čių au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas, su­sprog­din­ti už­kar­dą ir su­si­do­ro­ti su VSAT pa­rei­gū­nais bei jų šei­mų na­riais. Į už­kar­dą kei­kū­nas pa­te­ko, ta­ čiau jau ne­be sa­vo no­ru. Jis bu­vo su­tram­dy­tas ir at­ves­din­tas pa­sie­ nie­čiams pa­nau­do­jus fi­zi­nę jė­gą. Nus­ta­ty­ta, kad tai – VSAT pa­rei­ gū­nams taip pat ge­rai ži­no­mas 22 me­tų Šal­či­nin­kų ra­jo­no gy­ven­ to­jas, už įvai­rius pa­žei­di­mus jų baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Šį­kart drau­gą va­da­vu­siam vy­rui už tei­sė­tų VSAT pa­rei­gū­nų rei­ ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mą ir jų gar­bės bei oru­mo įžei­di­mą pra­dė­ta ad­ mi­nist­ra­ci­nės by­los tei­se­na. To­ kia pat tei­se­na pra­dė­ta ir jo drau­ gui. Už tai jiems gre­sia bau­dos nuo 300 iki 500 li­tų ar­ba areš­tas nuo 15 iki 30 pa­rų. Šias by­las nag­ ri­nės teis­mas. Spren­džia­mas klau­si­mas, ar dėl chu­li­ga­no gra­si­ni­mo smur­tu ir spro­gi­mais pra­dė­ti iki­teis­mi­ nį ty­ri­mą. Po ap­klau­sos abu vy­ rai pa­leis­ti. VD, BNS inf.

1,19

pro­mi­lės

gir­tu­mas bu­vo nu­sta­ty­tas chu­li­ga­nui.


5

TrečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

lietuva

Tin­ka­mi ne vi­si

Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė pri­pa­ži­no, kad jai priim­ti­ni ne vi­si val­dan­čiųjų siū­ lo­mi kan­di­da­tai į mi­nist­rus. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

„Dek­re­to pa­si­ra­šy­ti ne­ga­liu“

Va­kar lan­ky­da­ma­si sa­vo gim­to­jo­ je Vil­niaus Sa­lomė­jos Nėries gim­ na­zi­jo­je ir do­va­no­ju­si jos bib­lio­te­ kai knygų, D.Gry­baus­kaitė at­sakė į ke­lis žur­na­listų klau­si­mus apie ak­ tua­li­jas. Žur­na­lis­tai Pre­zi­dentės tei­ra­vo­si, ar jai bu­vo pri­sta­ty­ta kultū­ros mi­ nist­ro kan­di­datū­ra ir kie­no ji, ta­čiau D.Gry­baus­kaitė nu­sprendė už­duo­ ti klau­simą pa­ti sau: „Gal su­for­mu­ luo­ki­me klau­simą taip: „Ar Pre­ zi­dentė ga­vo Mi­nistrų ka­bi­ne­to sąrašą, ku­riam pri­ta­ria?“ Norė­čiau pa­sa­ky­ti, kad to­kio bend­ro sąra­šo ne­ga­vau. Ir todėl vi­siš­kai ne­svar­bu, ar kultū­ros, ar koks ki­toks mi­nist­ ras. Kol kas dek­re­to dėl Vy­riau­sybės sky­ri­mo pa­si­ra­šy­ti ne­ga­liu. Tol, kol gau­siu vi­sas kan­di­datū­ras, ku­rios su­de­rin­tos ir man tin­ka­mos. Ir apie tai ži­no būsi­ma­sis prem­je­ras.“ Ša­lies va­dovė jau su­si­ti­ko su vi­sais pre­ten­den­tais va­do­vau­

ti mi­nis­te­ri­joms, išs­ky­rus vieną – į kultū­ros mi­nist­rus. Pre­zi­dentė ne­ įvar­di­ja, ku­rie kan­di­da­tai jai pa­si­ rodė ne­tin­ka­mi, ta­čiau pa­reiškė, kad to­kių esa­ma: „Apie tai, ku­rie man ne vi­sai tin­ka, ži­no prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.“

Gal su­for­mu­luo­ki­me klau­simą taip: „Ar Pre­zi­dentė ga­vo Mi­ nistrų ka­bi­ne­to sąra­ šą, ku­riam pri­ta­ria?“ Pa­si­šaipė iš kal­bos ne­mokė­ji­mo

Sa­lomė­jos Nėries gim­na­zi­ja nuo se­no garsė­ja su­stip­rin­tu anglų kal­ bos mo­ky­mu. Todėl lan­ky­da­ma­ si šio­je mo­kyk­lo­je D.Gry­baus­kaitė turė­jo pro­gą pa­si­kalbė­ti apie kan­ di­datų į mi­nist­rus gebė­ji­mus bend­ rau­ti už­sie­nio kal­bo­mis. „La­bai džiau­giuo­si, Da­ly­te, kad tu ši­tuos mi­nist­rus tik­ri­ni, ar jie

Tai­ki­ny­je – trys D.Ked­žio ša­li­nin­kai Teis­mui dėl ma­ža­metės tvir­ki­ni­ mo iš­tei­si­nus ve­lionį And­rių Ūsą, Vil­niaus apy­linkės pro­ku­ratū­ra pra­dėjo tris iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl galbūt me­la­gingų liu­dy­tojų pa­ ro­dymų ir po­vei­kio vai­kui.

Dėl me­la­gingų pa­ro­dymų da­vi­mo iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­dėti Drą­ siaus Ked­žio tėvo Vy­tau­to And­ riaus Ked­žio ir gy­dy­to­jos Lai­mos Bloz­ne­lytės-Plėšnienės at­žvil­giu. Jie abu liu­di­jo teis­me nag­rinė­jant A.Ūso bylą. Dėl ga­li­mo po­vei­kio liu­dy­to­jui ty­ri­mas pra­dėtas Ked­žių kai­my­ nei Ol­gai Gir­daus­kie­nei. Ji taip pat bu­vo ap­klaus­ta teis­me. Įta­ri­mai kol kas nie­kam ne­pa­teik­ti. On­ko­logė L.Bloz­ne­lytė-Plėšnienė, ap­klau­sia­ma kaip liu­dy­to­ ja va­di­na­mo­jo­je pe­do­fi­li­jos by­lo­je, pa­reiškė ma­nan­ti, kad jos pri­va­ čia­me ka­bi­ne­te Vil­niu­je 2007-ųjų

gruodį ar 2008-ųjų sausį–vasa­ rį lankė­si A.Ūsas su Vio­le­ta Na­ ru­še­vi­čie­ne, jos duk­ra ir Lai­mu­te Stankū­nai­te. Anot on­ko­logės, ap­ si­lan­kiu­sie­ji pa­reiškė, kad jiems kon­sul­ta­ci­jos ne­rei­kia, o vy­ras tu­ ri pro­blemą – da­rinį ant ly­ties or­ ga­no, pa­rodė jį ir pra­šė paša­lin­ti. O A.Ūso tėvai ir su­tuok­tinės šiuos liu­di­ji­mus apie da­rinį ant ly­ties or­ ga­no pa­neigė. V.A.Ke­dys teis­mui tvir­ti­no, kad lan­ky­da­ma­sis L.Stankū­naitės tėvų bu­te ap­ti­ko pus­nuogį A.Ūsą, tuo me­tu bu­te bu­vo ir ma­ža­metė anū­ kė. Teis­mas nuo­spren­dy­je at­kreipė dėmesį, kad apie tai V.A.Ke­dys ne­ pa­sa­ko­jo per anks­tes­nes ap­klau­ sas, jo pa­ro­dy­mai prie­šta­rin­gi ir ne­nuo­seklūs. Pro­k u­ratū­ros duo­m e­n i­m is, O.Gir­daus­kienė įta­ria­ma da­riu­si po­veikį mer­gai­tei. VD, BNS inf.

„„Ty­ri­mas: pro­ku­ro­rai tik­ri­na, ar gy­dy­to­ja L.Bloz­ne­lytė-Plėšnienė me­la­

gin­gai liu­di­jo teis­me. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

mo­ka už­sie­nio kalbą, – pri­ėju­si prie Pre­zi­dentės juokė­si anglų kal­bos mo­ky­to­ja ir pri­dūrė: – Kiek­vie­nas iš­si­la­vinęs žmo­gus tu­ri mokė­ti už­ sie­nio kalbą.“ „Bet pas mus sa­ko­ma, kad mi­ nist­rai ga­li būti ir ne vi­sai iš­si­la­ vinę. Kaip jūs ma­no­te?“ – iro­ni­ za­vo D.Gry­baus­kaitė. „Be kalbų esa­me kaip be rankų. Ei­linė sek­re­torė ne­ga­li ne­mokė­da­ ma kal­bos gau­ti dar­bo, o mūsų po­ li­ti­kai tu­ri būti pa­vyz­dys vi­siems mums sa­vo iš­si­la­vi­ni­mu, gebė­ji­ mais pri­sta­ty­ti sa­vo vals­tybę“, – aiš­ki­no ji. Su­si­rin­ko į skubų po­sėdį

Ga­lu­ti­nis kan­di­datų į mi­nist­ rus sąra­šas bus šian­dien. Taip jau ne vieną dieną kar­to­jo pa­skir­ta­ sis prem­je­ras A.But­ke­vi­čius. Ta­ čiau sąra­šo vis nėra ar­ba jis kas­ dien kei­čia­si. Nei A.But­ke­vi­čius, nei koa­li­ci­jos par­tne­ris, Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­ de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pre­ten­ den­to va­do­vau­ti Kultū­ros mi­nis­ te­ri­jai ofi­cia­liai li­gi šiol ne­įvar­di­jo. Neo­fi­cia­liai mi­ni­mos DP at­sto­vo Sei­mo na­rio Šarū­no Bi­ru­čio, taip pat DP vi­ce­pir­mi­nin­ko ir par­la­men­ ta­ro Kęstu­čio Dauk­šio pa­vardės. Po to, kai Pre­zi­dentė pa­skelbė, kad jai ne vi­si pa­teik­ti kan­di­da­tai į mi­

„„Iro­ni­ja: Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė su sa­vo anglų kal­bos mo­ky­to­ja pa­

si­šaipė iš kan­di­datų į mi­nist­rus, ne­mo­kan­čių už­sie­nio kalbų.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

nist­rus yra priim­ti­ni, pa­skli­do neo­ fi­cia­lios ži­nios, jog tarp to­kių esą ga­li būti pre­ten­dentės į so­cia­linės ap­sau­ gos ir dar­bo bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro po­stus – DP at­stovės Lo­ re­ta Grau­ži­nienė bei Vir­gi­ni­ja Balt­ rai­tienė. Aps­vars­ty­ti su­si­da­riu­sios pa­dėties va­kar vėlai va­ka­re į po­sėdį

su­si­rin­ko DP pre­zi­diu­mas, į kurį bu­ vo pa­kvies­tas ir A.But­ke­vi­čius. Dar prie­š šį po­sėdį V.Us­pas­ki­ chas pa­reiškė, kad naujų kan­di­ datų į mi­nist­rus ne­be­bus siū­lo­ ma. „Tai, kas pa­teik­ta prem­je­rui, to sąra­šo tik­rai ne­si­ruo­šia­me keis­ ti“, – teigė jis.


6

TRečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

De­ši­niųjų aša­ros – ne­tik­ros Justinas Argustas

I

š po­l i­t inės de­š inės jau gerą mėne­ sį ai­d i klyks­mas: „Tėvynė pa­vo­ju­je!“ ir Lie­t u­vos aukš­č iau­s ia­s is ver­t y­bi­ nin­k as Vy­t au­t as Lands­b er­g is skel­ bia Ant­ro­s ios Res­pub­l i­kos pa­b aigą. „Atei­ na Krem­l iui pa­l an­k ios jėgos“, – ati­t a­r ia jo sekė­ja Ra­s a Juk­ne­v i­č ienė. O siau­be – net pro­k rem­l iš­kas reg­num.ru apie naująją Lie­t u­vos vald­ž ią ra­šo tik ge­ rai! Lie­t u­vos mo­der­n i­z a­c i­ja ati­de­da­ma, prem­je­ras silp­nas ir viską, ko ket­ve­rius me­ tus taip sun­kiai siek­ta, su­ga­dins. De­ši­niųjų min­tis pa­pras­ta: jei vald­ž io­je – kai­rie­ji, Lie­ tu­vai bus tik blo­g iau. Rin­k i­mus pra­pylę taip vir­kau­ja ne pirmą kartą – tas pa­ts bu­ vo ir 2000-ai­siais.

Kodėl brangs­ta elekt­ra? P re­zi­dentės vy­riau­sia­sis pa­tarė­jas Ne­ ri­jus Udrė­nas pa­reiškė, kad Kainų ko­ mi­si­ja turėtų paaiš­kin­ti sa­vo spren­ dimą, lėmusį di­delį elekt­ros kai­nos šuolį nuo 2013-ųjų pra­džios.

At­sa­kin­ga – Kainų ko­mi­si­ja

N.Udrė­nas per­spėjo, kad ne­kei­čiant po­li­ti­kos rem­ti bran­gią at­si­nau­ji­nan­čią ener­giją po ke­ le­rių metų var­to­tojų lau­kia dar vie­nas di­de­lis elekt­ros kai­nos šuo­lis. „Dujų pa­bran­gi­mas įskai­čiuo­ja­mas tik da­ bar. Tai­gi, Kainų ko­mi­si­ja praei­ty­je į elekt­ros ener­gi­jos kainą įtraukė ma­žesnę kainą, nei bu­vo iš tikrųjų. Ir da­bar tas skir­tu­mas kom­ pen­suo­ja­mas per vie­nus me­tus. Ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nist­ras Kęstu­tis Žilė­nas tei­gia, kad to­ kią kom­pen­sa­ciją būtų ga­li­ma pa­da­ry­ti ne per vie­nus, o per ke­le­rius me­tus, todėl Kainų ko­ mi­si­ja turėtų la­bai iš­sa­miai paaiš­kin­ti, kodėl neišs­kaidė šio pa­didė­ji­mo ke­le­riems me­tams į prie­kį“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui va­kar sakė N.Udrė­nas. „Ga­liau­siai elekt­ros kai­na au­go ir dėl pa­ didė­ju­sio su­per­kamo at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­ lių elekt­ros kie­kio bei kainų. Už su­pir­ki­mo kainų ap­skai­čia­vimą at­sa­kin­ga Kainų ko­mi­ si­ja. Ir, kaip ži­no­me, saulės elekt­ri­nių bu­mas, kai kas dieną pa­tei­kia­ma pra­šymų ins­ta­liuo­ ti maž­daug 15 me­ga­vatų elekt­ros ga­lią, tik­ rai yra ne­tva­rus si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mas. Lie­ tu­vos var­to­to­jai, jei­gu ne­bus im­ta­si ryž­tingų prie­mo­nių, bus pa­smerk­ti dar vie­nam elekt­ ros kainų šo­kui po ke­le­rių metų“, – tvir­ti­no Pre­zi­dentės pa­tarė­jas.

„„Po­zi­ci­ja: Pre­zi­dentės pa­tarė­jas N.Udrė­nas tvir­ti­na, kad Lie­tu­vai būtų nau­din­ga sta­ty­ti ato­

minę elekt­rinę. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

ma­tyti, kad jie nu­si­dėvi, ir po tam tik­ro lai­ ko ne­be­ten­kins au­gan­čios pa­klau­sos. O nau­ jų pa­jėgumų sta­ty­bos iš­lai­das turės pa­deng­ti elekt­ros pirkė­jai. Tai­gi, bus ban­do­ma per­kel­ti elekt­ros kainų didė­jimą tiems, ku­rie tu­ri ma­ žesnį pa­si­rin­kimą“, – sakė N.Udrė­nas.

Ga­li­ma su­stab­dy­ti?

Rin­kimų sis­temą de­ši­niųjų Sei­mas „pa­skaid­ri­no“ taip, kad balsų pir­ki­mas pa­si­darė ma­si­nis. Ta­čiau to­k ios apo­ka­l ip­t inės de­ši­n iųjų kal­ bos – tik tuš­t i ple­p a­lai. Ką gi apie pa­vojų na­cio­na­l i­n iam sau­g u­mui skel­bią kon­ser­ va­to­r iai šio­je sri­ty­je nu­veikė per ket­ve­r ius me­t us? Rin­k imų sis­temą de­š i­n iųjų Sei­mas „pa­ skaid­r i­no“ taip, kad balsų pir­k i­mas pa­si­ darė ma­si­nis. Pa­taisė par­tijų fi­nan­sa­vi­mo sis­temą taip, kad jas pa­rem­ti galėtų tik tur­ tin­g ie­ji. Net užd­raudė prie­š rin­k i­mus po­li­ ti­kams do­va­no­ti tu­ši­nu­kus, reng­ti agi­ta­ci­ nius kon­cer­tus ir vai­šes. Ir kas pa­si­keitė? Sa­ko­te, kon­ser­va­to­riai la­bai rūpi­no­si kraš­to sau­gu­mu? Ne vi­sai. Pro­cen­tai nuo BVP, ski­ ria­mi kraš­to gy­ny­bai, tik mažė­jo. Iki NA­TO įsi­pa­rei­gotų 2 pro­c. – my­lios. Taip, bu­vo kri­ zė. Bet tos pa­čios „Krem­liui pa­lan­kios jėgos“ ša­lies gy­ny­bai ža­da skir­ti daug dau­giau. O kur gar­sio­sios 12 sau­gu­mo pa­ž ymų apie me­namą vals­tybės už­val­dymą? Pa­si­ro­do, per ket­ve­rius me­tus jos ta­po be­vertės – nes ir taip vi­si viską ži­no. Bet pa­ro­dy­ti jų de­ši­ nie­ji taip ir neišdrį­so. Va­di­na­si, Tėvy­nei pa­ vo­jus dar ne­g re­sia. Ieš­ko­ti JAV, ku­r ios įvar­di­ja­mos kaip stra­te­ gi­nis Lie­tu­vos par­tne­ris, ne­va slaptų kalė­ jimų; iš­duo­ti Bal­ta­ru­si­jos Bat­kai ir sa­vo ran­ ko­m is į kalė­jimą pa­t up­dy­t i di­si­dentą. Ar čia tie de­ši­niųjų nuo­pel­nai? „Pa­vyzd­ž iui, kodėl so­cial­de­mok­ra­tams vi­ sa­da ga­li­ma būti su vi­sais, o mums jau ne?“ – 2009 m., kvie­čiant į koa­l i­ciją Dar­bo par­ tiją, ry­pa­vo R.Juk­ne­v i­čienė. Pri­reikė net trejų metų, kad Andrius Ku­bi­l ius pri­pa­ žintų: „Tai bu­vo klai­da.“ Jei Tėvynė, at­ėjus kai­r ie­siems, pa­vo­ju­je, kur ne­pa­si­ten­k i­n i­mo ma­n i­fes­ta­ci­jos; kur tūkstan­t i­n iai mi­t in­gai? Kodėl nie­kas ne­ pro­tes­tuo­ja? Juk Res­pub­li­kos pa­bai­ga? Vi­ si ak­l i ir kur­ti? Tai kad ne. Juk vi­siems aki­vaiz­du, kad de­ši­niųjų aša­ ros – ne­tik­ros.

Jis teigė, kad elekt­ros kainų šuolį ga­li­ma su­ stab­dy­ti per­žiūrė­jus at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių su­pir­ki­mo tvarką, pa­sta­čius su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­mi­nalą ir ap­si­spren­dus dėl pi­gaus elekt­ros ga­my­bos šal­ti­nio. „Ko­kie ga­li­mi šios si­tua­ci­jos spren­di­mai? Aiš­ku, rei­kia sta­ty­ti su­skys­tintųjų gam­ti­ nių dujų ter­mi­nalą – tai tik­rai su­ma­žins kai­ ną. Pri­min­siu, Ame­ri­ko­je dujų kai­na ke­tu­ris kar­tus ma­žesnė nei Lie­tu­vo­je. 2015–2016 m. pra­si­dės su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų eks­por­ tas iš JAV ir Aust­ra­li­jos, tai­gi, dujų rin­ka tik­rai pa­si­keis dra­ma­tiš­kai. Ant­ra, rei­kia per­žiūrė­ ti at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių su­pir­ki­mo reg­la­ mentą, kad atei­ty­je būtų su­val­dy­ta ši si­tua­ ci­ja. Tre­čia, taip pat rei­kia lai­ku ap­si­spręsti dėl pi­gaus ba­zi­nio elekt­ros ga­my­bos šal­ti­nio – tai ga­ran­tuotų ir pi­gią elektrą, ir ener­ge­tinį sau­gumą“, – kalbė­jo N.Udrė­nas. Anot jo, pa­dėtis ga­li būti pa­na­ši į tą, ku­ ri bu­vo prie­š de­šimt­metį su du­jo­mis, – kai bu­vo kal­ba­ma, jog būti­na par­duo­ti „Lie­tu­ vos du­jas“ Ru­si­jos kon­cer­nui „Gazp­rom“, esą tai už­tik­rins pi­ges­nes du­jas Lie­tu­vai il­ giems me­tams. „Ta­čiau po ga­na trum­po lai­ko dujų kai­nos for­mulė bu­vo blo­gi­na­ma, ši­lu­mos įmonės, in­ves­ta­vu­sios į dujų ka­ti­lus, ta­po šios inf­rast­ ruktū­ros įkaitė­mis. Tai­gi, natū­ra­lu, jei Lie­tu­ va ap­ri­botų sa­vo pa­si­rin­ki­mo laisvę, elekt­ros im­por­tuo­to­jai galėtų pa­si­nau­do­ti su­si­da­riu­ sia pa­dėti­mi. Nes žiū­rint tiek į Eu­ro­pos, tiek į Ru­si­jos elekt­ros ga­my­bos pa­jėgumų am­žių,

Ne­norė­da­mi vi­siš­kai pri­klau­ sy­ti nuo brangs­tan­čios įvež­ tinės elekt­ros, tu­ri­me turė­ti pa­kan­kamą sa­vo gaminamos ba­zinės elekt­ros kiekį.

Tei­gia­mai įver­ti­no Vi­sa­gi­no pro­jektą

„Klau­si­mas yra, už kiek mes ga­min­simės elektrą? Ne­norė­da­mi vi­siš­kai pri­klau­sy­ ti nuo brangs­tan­čios įvež­tinės elekt­ros, tu­ ri­me turė­ti pa­kan­kamą sa­vo gaminamos ba­ zinės elekt­ros kiekį. Esmė ta, kad jos kai­na būtų ma­žesnė už pro­gno­zuo­jamą rin­kos kai­ ną“, – kalbė­jo N.Udrė­nas. Pre­zi­dentės pa­tarė­jas tei­gia­mai įver­ti­ no pla­nus kar­tu su ja­ponų kon­cer­nu „Hi­ta­ chi“ sta­ty­ti naują ato­minę elekt­rinę Vi­sa­gi­ ne. „Hi­ta­chi“ pa­si­ūly­mas Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai bu­vo tik­rai kon­ku­ren­cin­gas, o pro­jek­ tas to­liau­siai pa­žengęs ir nau­din­gas vi­soms trims vals­tybėms“, – sakė N.Udrė­nas. Jis pa­brėžė, kad vals­tybės kai­mynės lau­kia nau­jo­sios Lie­tu­vos vald­žios ap­si­spren­di­mo, ir pa­ra­gi­no naują Vy­riau­sybę bei Seimą priim­ti „at­sa­kingą bei pa­svertą spren­dimą“. Pa­gal de­ši­niųjų Vy­riau­sybės pro­jektą sta­ tant 1350 me­ga­vatų ato­minę elekt­rinę da­ly­ vautų Ja­po­ni­jos kor­po­ra­ci­ja „Hi­ta­chi“ ir tri­

jų Bal­ti­jos ša­lių ener­ge­ti­kos įmonės. Elekt­rinę ke­tin­ta pa­sta­ty­ti iki 2020–2022 m. Per pa­ta­riamąjį re­fe­ren­dumą, su­rengtą kar­ tu su Sei­mo rin­ki­mais, prie­š ato­minės elekt­ rinės sta­tybą pa­si­sakė 62,7 pro­c. bal­sa­vu­sių Lie­tu­vos rinkėjų. Sei­mo rin­ki­mus laimėję so­cial­de­mok­ra­tai ža­da at­si­sa­ky­ti Vi­sa­gi­no ato­minės elekt­rinės pro­jek­to. Ta­čiau kol kas jo­kių tei­si­nių spren­ dimų ne­priim­ta. Pa­tei­si­na 25 pro­c. tai­syklę

Pre­zi­dentės pa­tarė­jas taip pat sakė, kad įpa­ rei­go­ji­mas di­die­siems dujų var­to­to­jams iš pla­nuo­ja­mo su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­mi­na­lo pirk­ti ket­vir­ta­dalį dujų yra būti­na kon­ku­ren­ci­jos sąly­ga. N.Udrė­nas teigė, jog dau­ge­lis aukštų Briu­ se­lio pa­reigūnų pa­tei­si­na šią nuo­statą. Ją su­ kri­ti­ka­vo di­die­ji dujų im­por­tuo­to­jai ir naują Vy­riau­sybę for­muo­jan­tys so­cial­de­mok­ra­tai. „Lie­tu­vos il­ga­laikė dujų tie­ki­mo su­tar­tis bai­gia­si 2015 m. Dau­ge­lis aukštų Eu­ro­pos pa­ reigūnų, su ku­riais te­ko bend­rau­ti, pui­kiai su­ pran­ta, kad 25 pro­c. dujų įsi­gi­ji­mo iš ter­mi­na­lo tai­syklė yra būti­na no­rint su­kur­ti kon­ku­ren­ci­ nes sąly­gas. Su­da­rius il­ga­lai­kes su­tar­tis, kad ir būtų pi­gesnės du­jos, galbūt ne­būtų pirkėjų, nes jie būtų su­sais­ty­ti il­ga­laikė­mis tie­ki­mo su­ tar­ti­mis“, – kalbė­jo Pre­zi­dentės pa­tarė­jas. Da­bar Su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­mi­na­ lo įsta­ty­mas nu­ma­to, kad di­die­ji dujų var­to­to­jai iš būsi­mo­jo ter­mi­na­lo pri­valės pirk­ti 25 pro­c. jiems būti­no dujų kie­kio, dar 25 pro­c. jie turės nu­pirk­ti iš da­bar­ti­nio vie­nin­te­lio dujų tiekė­jo Lie­tu­vai – Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­rom“. Pas­kir­ta­sis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius prie­š kurį laiką pa­reiškė, kad jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sybė ga­li at­si­sa­ky­ti 25 pro­c. tai­syklės. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

TrečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Mins­kas stab­do

Nau­ja Vy­ riau­sybė dis­ ku­tuos dėl ga­li­mybės grąžin­ti dar­bo dienų per­kėli­mo tvarką, ku­ri leid­žia su­ for­muo­ti ke­ lis il­guo­sius sa­vait­ga­lius per me­tus.

Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­ tu­vo­je Vla­di­mi­ras Dra­ži­nas sa­ ko, kad Mins­kas no­ri kon­sul­ta­ cijų su naują­ja Lie­tu­vos už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­be dėl su­pap­ras­tin­to sie­nos kir­ti­mo re­ži­mo, ku­riam įsi­ga­lio­ti trūksta Bal­ta­ru­si­jos no­tos.

„„Ne­pa­to­gu: į so­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rus pre­ten­duo­jan­ti L.Grau­ži­nienė

įsi­ti­ki­nu­si, kad esa­ma tvar­ka ne­pa­tin­ka pa­pras­tiems žmonėms.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ke­ti­na­ma grįžti prie dienų kil­no­ji­mo Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

At­si­sakė per­nai

Praė­ju­siais me­tais So­cia­linės ap­ sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­ skelbė, kad 2012-ai­siais at­si­sa­ko­ ma pra­kti­kos kil­no­ti dar­bo die­nas, kai jos įsi­ter­pia tarp šven­ti­nių die­ nų ir sa­vait­ga­lių. Anks­čiau Vy­riau­sybė kiek­vienų metų pra­džio­je priim­da­vo nu­ta­rimą dėl dar­bo dienų per­kėli­mo. Tais at­ ve­jais, kai šven­tinė die­na bu­vo ant­ ra­die­nis ar­ba ket­vir­ta­die­nis, ati­tin­ ka­mai pir­ma­die­nis ir penk­ta­die­nis būda­vo skel­bia­mi lais­va­die­niais, o už jį ati­dirb­ti reikė­da­vo kurį nors šeš­ta­dienį. Šie­met ši tvar­ka bu­vo pa­nai­kin­ta. Todėl net ke­tu­ris kar­tus per šiuos me­tus – per Va­sa­rio 16-osios šven­ tę, ge­gužės 1-ąją, lapk­ri­čio 1-ąją ir ne­tru­kus, gruod­žio 31–sausio 1 d., – ilgųjų sa­vait­ga­lių ne­bu­vo ar­ba ne­ bus, nors anks­čiau dėl dar­bo dienų per­kėli­mo to­kiais at­ve­jais jie būda­ vo su­for­muo­ja­mi. „Mus kon­sul­tavę mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai at­kreipė dėmesį, kad reikėtų at­si­sa­ky­ti pra­kti­kos į kai ku­riuos šeš­ta­die­nius per­kel­ti dar­ bo die­nas, įsi­ter­pian­čias tarp šven­ ti­nių dienų ir sa­vait­ga­lių“, – teigė So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­jos at­sto­vai. 2001 m. pri­ėmus Dar­bo ko­deksą, Lie­tu­vo­je kurį laiką bu­vo at­si­sa­ky­ta kil­no­ti ir kai­ta­lio­ti dar­bo bei poil­ sio die­nas. Ta­čiau po ke­le­rių me­ tų ko­dek­sas bu­vo pa­ko­re­guo­tas ir prie šios pra­kti­kos su­grįžta. O per­ nai jos vėl at­si­sa­ky­ta. Siū­lys svars­ty­ti

Nau­jai for­muo­ja­ma cent­ro kairės koa­li­cinė Vy­riau­sybė turėtų dis­ku­ tuo­ti, ar grįžti prie se­no­sios dienų kil­no­ji­mo tvar­kos. Tik dar neaiš­ku, ar tik­rai ją su­grąžins.

Kan­di­datė į so­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rus Lo­re­ta Grau­ ži­nienė teigė, kad „kai ku­riais at­ ve­jais tik­rai vertėtų per­kel­ti dar­bo dieną, nes aki­vaiz­du, kad per did­žiųjų metų šven­čių ma­ra­toną ne­ vyks­ta joks nor­ma­lus dar­bas to­ mis die­no­mis, ku­rios įsi­ter­pia tarp šven­ti­nių dienų ir sa­vait­ga­lių“. Kaip vieną to­kių pa­vyzd­žių L.Grau­ži­nienė įvar­di­jo šių me­ tų gruod­žio 31-ąją. „Tai bus pir­ ma­die­nis. Ne­pa­to­gu – šeš­ta­dienį ir sek­ma­dienį žmonės neis į darbą, pir­ma­dienį bus pri­vers­ti ei­ti, nors aki­vaiz­du, kad tądien dėl pa­si­ren­ gi­mo šven­ti­niam va­ka­rui jo­kio nor­ ma­laus dar­bo tik­rai ne­bus. Tad ar ne­būtų pro­tin­giau tą pir­ma­dienį pa­skelb­ti lais­va­die­niu, o už jį ati­ dirb­ti, tar­kim, šeš­ta­dienį, gruod­žio 29-ąją“, – svarstė Dar­bo par­ti­jos at­ stovė, pa­si­ūly­ta į mi­nist­ro po­stą.

Dėl šių metų gruod­žio 31-osios jau nie­ko ne­bus pa­keis­ta, nes tam ne­lie­ka lai­ko. Todėl, kai bus su­for­muo­ta, nau­ja Vy­riau­sybė, anot L.Grau­ži­nienės, ga­li grįžti prie se­no­sios dienų per­ kėli­mo tvar­kos. Nors galbūt ir ne­ tai­kys jos vi­sais at­ve­jais, kai dar­ bo die­na įsi­teps tarp sa­vait­ga­lio ir šven­tinės die­nos. Bet L.Grau­ži­nienė at­kreipė dė­ mesį, kad dėl šių metų gruod­žio 31-osios jau nie­ko ne­bus pa­keis­ ta: „Ne­lie­ka tam lai­ko. To­kius da­ ly­kus rei­kia ge­ro­kai iš anks­to pla­ nuo­ti ir apie priim­tus spren­di­mus pa­skelb­ti vi­suo­me­nei, kad ne­kiltų dar di­des­nis chao­sas. Todėl šie­met gruod­žio 31-oji, ma­tyt, liks, kaip jau ap­si­spręsta, – tai bus for­ma­ li dar­bo die­na, nors, kaip minė­jau,

„Mums iš­ki­lo tam tikrų klau­simų. Į juos jums galė­siu at­sa­ky­ti, kai mes ir nau­jo­ji Vy­riau­sybė, nau­jos su­dėties Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­ te­ri­ja, su­sėsi­me ir pa­tiks­lin­si­me kai ku­rias de­ta­les dėl med­žia­gos, su­si­ju­sios su su­si­ta­ri­mo dėl su­pap­ras­ti­no judė­ji­mo re­ži­mo įsi­ga­lio­ji­mo per­da­vi­mo fak­tu. Rei­kia šiek tiek lai­ko“, – va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Vil­niu­je sakė V.Dra­ži­nas. Bir­želį dip­lo­ma­tas Lie­tu­vos ži­ niask­lai­dai sakė, jog Bal­ta­ru­si­ja tik­si, kad su­si­ta­rimą įgy­ven­din­ti pa­vyks per du tris mėne­sius. Dar anks­čiau jis yra sakęs, kad Mins­kas abe­jo­ja dėl su­pap­ras­ tin­to judė­ji­mo per Lie­tu­vos pa­ sienį, kai au­to­ri­ta­ri­nio Bal­ta­ ru­si­jos pre­zi­den­to Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos re­ži­mui tai­ko­mos ES san­kci­jos.

Va­sa­rio pa­bai­go­je Lie­tu­va ofi­ cia­liai in­for­ma­vo Bal­ta­ru­siją, kad yra pa­si­ren­gu­si pa­pras­tes­nei sie­ nos kir­ti­mo tvar­kai. Kad tvar­ ka įsi­ga­liotų, rei­kia ir ati­tin­ka­ mo Bal­ta­ru­si­jos žings­nio. Prieš dve­jus me­tus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis jau per­nai ra­ti­fi­kuo­ta abiejų ša­lių par­la­men­tuo­se.

Prieš dve­jus me­tus pa­si­ra­šy­ta su­tar­ tis jau per­nai ra­ti­fi­ kuo­ta abiejų ša­lių par­la­men­tuo­se.

Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos su­si­ta­ ri­mas su­da­rytų ga­li­mybę pa­sie­ nio gy­ven­to­jams kirs­ti vals­tybės sieną be vizų, su spe­cia­liais vie­ tos eis­mo lei­di­mais, ir būti ki­tos vals­tybės pa­sie­nio te­ri­to­ri­jo­je iki 90 dienų per pusę metų. Į vie­tos eis­mo pa­sie­nio zoną iš Lie­tu­vos pusės turėtų pa­tek­ti apie 800 tūkst. gy­ven­tojų, iš Bal­ta­ru­si­ jos – apie 600 tūkst. VD, BNS inf.

nor­ma­laus dar­bo tądien vis tiek ne­ga­li­ma tikė­tis.“ Yra ir skep­tiškų nuo­mo­nių

Bet ne vi­si val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai ma­no taip, kaip L.Grau­ži­ nienė. So­cia­li­nių rei­kalų ži­no­vas, Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas so­cial­de­ mok­ra­tas Al­gir­das Sy­sas įsi­ti­kinęs, kad nėra rei­ka­lo grąžin­ti se­no­sios tvar­kos. „Pir­miau­sia, taip ne­siel­gia nė vie­na ES vals­tybė. Tik Lie­tu­va taip da­ry­da­vo iki šiol. Ant­ra – Vy­riau­ sybė vis tiek ne­ga­li nu­sta­ty­ti pri­ va­čių bend­ro­vių, įstaigų ir įmo­nių dar­bo lai­ko. Tie per­kėli­mai būda­vo tai­ko­mi tik vals­tybės įstai­goms, o pri­va­tu­sis sek­to­rius elg­da­vo­si kaip jam pa­to­giau – kas pri­si­tai­ky­da­ vo prie vals­tybės įstaigų, o kas ne. Ir, pa­ga­liau, tre­čia – tie per­kėli­mai su­jauk­da­vo dar­bo lai­ko at­skai­to­ mybę“, – var­di­jo A.Sy­sas. „Ži­n o­m a, to­k ius klau­s i­m us sprend­žiu ne aš ir ne Sei­mas, o Vy­ riau­sybė. Bet jei­gu manęs būtų pa­ klaus­ta, pa­sa­ky­čiau sa­vo skep­tišką nuo­monę dėl dar­bo dienų kil­no­ji­ mo ir ilgųjų sa­vait­ga­lių dirb­ti­nio for­ma­vi­mo“, – pri­dūrė po­li­ti­kas. Kitą­met tik per Žo­li­nę, rugpjū­ čio 15-ąją, bus ak­tua­lus klau­si­mas dėl dienų per­kėli­mo. Žo­linė bus ket­vir­ta­dienį, tad po jo ei­nan­tis penk­ta­die­nis taps vie­ne­ti­ne dar­ bo die­na, įsi­ter­pu­sia tarp šventės ir sa­vait­ga­lio. La­bai įdo­mi si­tua­ci­ja ki­tais me­ tais bus dėl Kalėdų. Gruod­žio 24, 25 ir 26 d. bus ant­ra­die­nis, tre­čia­ die­nis ir ket­vir­ta­die­nis. Jei­gu die­ nos ne­bus kil­no­ja­mos, kitą­met po lais­vo gruod­žio 21 ir 22 d. sa­vait­ ga­lio į darbą reikės pir­ma­dienį (gruod­žio 23 d.) ir penk­ta­dienį (gruod­žio 27 d.), o šven­ti­nis Kūčių ir Kalėdų antradienis–ketvirtadie­ nis bus lais­vas.

„„Dar­syk: Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Vil­niu­je V.Dra­ži­nas ir vėl pra­

nešė apie su­si­ta­ri­mo dėl su­pap­ras­tin­to sie­nos kir­ti­mo ati­dėjimą.Re­do Vi­li­mo (BFL) nuo­tr.

Pre­zi­dentės pa­tai­soms pri­tar­ta Sei­mas užd­raudė pri­va­čių van­ dens tel­ki­nių sa­vi­nin­kams rei­ka­ lau­ti di­des­nių mo­kes­čių už žve­jy­ bos lei­di­mus.

Sei­mas va­kar pri­ėmė Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės ini­ci­juo­tas Mėgėjiš­kos žūklės įsta­ty­mo pa­ tai­sas: už bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai, prie­š bu­vo 3, o su­si­laikė 7 par­la­ men­ta­rai. Pa­tai­so­mis Sei­mas nu­statė mak­si­ma­lias mėgėjų žve­jy­bos pri­va­čiuo­se van­dens tel­ki­niuo­se lei­dimų kai­nas. Pa­sak Pre­zi­dentės, žve­jy­bos plo­ tų nau­do­to­jai ir pri­va­čių tel­ki­nių sa­vi­nin­kai ga­li tik su­ma­žin­ti mo­ kestį už mėgėjų žve­jy­bos lei­dimą ar­ba leis­ti ne­mo­ka­mai žve­jo­ti. „Pa­tai­sos su­grąži­na teisę vai­ kams iki 16 metų, pen­si­nin­kams ir ne­įga­lie­siems ne­mo­ka­mai žve­ jo­ti vi­suo­se van­dens tel­ki­niuo­se ir už­ker­ta ke­lią pri­va­čių van­dens tel­ki­nių sa­vi­nin­kams rei­ka­lau­ti di­des­nių mo­kes­čių bei ne­pagrįs­ tai pel­ny­tis iš žve­jy­bos lei­dimų.

Įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­sta­to mak­ si­ma­lias žūklės pri­va­čiuo­se van­ dens tel­ki­niuo­se lei­dimų kai­nas, ku­rios ne­galės vir­šy­ti žve­jy­bos lei­d imų kainų vals­ty­b i­n iuo­se tel­ki­niuo­se. Pre­zi­dentė pa­brėžė, kad gam­tos iš­tek­liai yra visų ša­ lies žmo­nių tur­tas, todėl ir vals­ ty­bi­niai, ir pri­vatūs van­dens tel­ ki­niai, kaip ir miš­kai, tu­ri būti priei­na­mi kiek­vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui“, – ko­men­tuo­da­ma priimtą įsta­tymą pa­reiškė pre­ zi­dentū­ra. Sei­mas yra nu­statęs, kad žve­ jy­bos lei­di­mas pa­rai kai­nuo­ja 5–10 litų, sa­vai­tei – 20–30 litų, o mėne­siui – 50 litų. Sei­mas taip pat pri­tarė Pre­zi­ dentės siū­ly­mui pa­lik­ti šiuo me­tu ga­lio­jan­čius lei­di­mus ne­mo­ka­mai, be mėgėjų žve­jy­bos lei­dimų, žve­ jo­ti as­me­nims iki 16 metų, pen­ si­nin­kams ir ne­įga­lie­siems vi­suo­ se (išs­ky­rus dirb­ti­nius) van­dens tel­ki­niuo­se, ne­pai­sant jų nuo­sa­ vybės for­mos. VD, BNS inf.


8

TrečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,15 %

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0968 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2531 JAV do­le­ris 1 2,6416 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6567 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9598 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3582 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6926 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5293 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8550

+0,0646 % +0,0941 % –0,2869 % –0,4161 % –0,0141 % –0,6514 % +0,4001 % –0,5527 % –0,3038 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,87

4,60

2,47

„Kvis­ti­ja“

4,69

4,54

2,46

„Va­koil“

4,85

4,55

2,49„Brent“ naf­ta87,90 dol. už 1 brl. 109,41 dol. už 1 brl.

Kalė­doms – ke­li šim­tai litų Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė Kalėdų iš­lai­doms gy­ven­to­jai šie­ met vi­du­ti­niš­kai skirs 350 litų. Treč­dalį šios su­mos su­da­rys iš­lai­ dos mais­tui. Tie­sa, kai ku­rie Kalė­ dų sta­lui ir do­va­noms ne­pla­nuo­ ja iš­leis­ti nė cen­to. Vie­toj įprastų šven­ti­nių iš­laidų jie ren­ka­si ato­sto­gas už­sie­ny­je.

Ty­ri­mas pa­rodė, kad per me­tus na­ mų ūkių da­lis, pla­nuo­jan­ti šven­ti­ niam sta­lui iš­leis­ti iki 200 litų, su­ mažė­jo nuo 60,3 iki 52,8 pro­c., o la­biau­siai, nuo 9,2 iki 13,1 pro­c., pa­ daugė­jo to­kių, ku­rie vaišėms šie­met ža­da skir­ti nuo 301 iki 400 litų.

Pa­daugė­jo žmo­nių, ku­rie Kūčių ir Kalė­ dų vaišėms pla­nuo­ ja nie­ko neiš­leis­ti. Pa­sak ty­rimą at­li­ku­sio ban­ko „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nansų ins­ti­tu­to va­dovės Ode­tos Blo­ žienės, pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes gy­ven­to­jams šie­met leid­žia su­ mažėjęs ne­dar­bas ir pa­didė­ju­sios pen­si­jos. Tie­sa, spe­cia­listė pa­ ste­bi, kad kas­met po šven­čių prie vai­šių sta­lo pa­didė­ja ir gy­ven­tojų iš­lai­dos vais­tams nuo skrand­žio bei gal­vos skausmų. Šie­met dau­giau pi­nigų ne­gu per­ nai gy­ven­to­jai pa­si­ryžę skir­ti ne tik vaišėms, bet ir Kalėdų do­va­noms. Penk­ta­da­lis namų ūkių do­va­noms ža­da iš­leis­ti 300 litų ir dau­giau. Geid­žia­miau­sios do­va­nos šiais

Lie­tu­vos ban­kas pirmą kartą į apy­ vartą iš­lei­do spal­vo­tas mo­ne­tas. Nau­ jas 2 litų ko­lek­ci­nes apy­var­ti­nes mo­ ne­tas puo­šia spal­vo­ti ke­tu­rių ša­lies ku­rortų – Birš­to­no, Drus­ki­ninkų, Ne­ rin­gos ir Pa­lan­gos – her­bai. Lie­tu­vos mo­netų ka­lyk­la nu­kal­di­no 100 tūkst. įprastų ir 2,5 tūkst. veid­ro­di­nio pa­vir­ šiaus ma­ti­nio rel­je­fo šios se­ri­jos mo­ netų.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

me­tais yra do­vanų če­kiai, gry­nie­ji pi­ni­gai ir kny­gos – jų po eg­lu­te no­ rėtų ras­ti 39 pro­c. žmo­nių. Ta­čiau ar­ti­muo­sius per šven­tes pra­džiu­ gin­ti gy­ven­to­jai pla­nuo­ja kiek ki­ to­kio­mis do­va­no­mis. Ket­vir­ta­da­lis jų pla­nuo­ja do­va­no­ti kos­me­tikos ir par­fu­me­rijos, o penk­ta­da­lis rink­sis val­go­mas do­va­nas ir gėri­mus. O.Blo­žienė teigė, kad pa­sta­ruo­ sius tre­jus me­tus pa­sku­tinį ket­virtį ša­ly­je išau­ga ir par­duotų lo­te­ri­jos bi­lietų skai­čius. Todėl ir šie­met dau­gu­ma gy­ven­tojų, tikė­ti­na, Ka­ lėdų rytą po eg­lu­te ša­lia kitų do­ vanų ras ir lo­te­ri­jos bi­lietų. Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je ran­da­si ir ki­toks po­žiū­ris į šven­ tinį žie­mos lai­ko­tarpį. Šie­met dėl Kūčių ir Kalėdų įpras­tas sa­vait­ ga­lis gy­ven­to­jams nuo pir­ma­die­ nio pailgės tri­mis pa­pil­do­mo­mis lais­vo­mis die­no­mis, todėl kai ku­ rie šį laiką pla­nuo­ja skir­ti ato­sto­ goms už­sie­ny­je. Tarp di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­ čių namų ūkių nuo 5,3 pro­c. per­nai iki 10,4 pro­c. šie­met pa­daugė­jo to­ kių, ku­rie Kūčių ir Kalėdų vaišėms ne­pla­nuo­ja iš­leis­ti nie­ko. „Nie­ ko neiš­leis­ti pla­nuo­ja did­mies­ čių gy­ven­to­jai, ku­rie per šven­tes grįžta į ki­tus mies­tus pas tėvus, ir tie, ku­rie vyks­ta į už­sienį – sli­dinė­ti ar­ba į šil­tus kraš­tus“, – paaiš­ki­no O.Blo­žienė. Eu­ro­pos ša­ly­se ten­den­ci­jos ki­ to­kios – gy­ven­to­jai pla­nuo­ja šven­ tėms iš­leis­ti dau­giau nei lie­tu­viai, ta­čiau ski­ria­si ir jų do­vanų lūkes­ čiai. Eu­ro­pie­čiai šven­tinėms iš­lai­ doms šie­met ža­da skir­ti vi­du­ti­niš­ kai 590,9 eu­ro (apie 2038 li­tus) – tai yra 0,8 pro­c. ma­žiau ne­gu per­nai.

Šal­ta va­sa­ra ir emig­ ra­ci­ja lėmė, kad alu­ mi gy­ven­to­jai šie­ met gai­vi­no­si re­ čiau. Be to, vi­du­tinė šio gėri­mo kai­na šie­met paau­go, to­ dėl rin­ko­je kol kas vy­rau­ja alus „bam­ ba­liuo­se“. Ba­ruo­ se alaus žmonės ge­ ria taip pat ma­žiau, daž­niau jį per­ka par­duo­tuvė­se.

„„ Iš­lai­dos: šie­met dau­giau ne­gu per­nai pi­nigų gy­ven­to­jai pa­si­ryžę skir­ „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

79 vietą

pa­sau­ly­je pa­gal tu­ri­mas auk­so at­sar­gas uži­ma Lie­tu­va.

„„Skir­tu­mas: gy­ven­to­jai su­var­to­ja dau­giau par­duo­tuvė­se par­duo­da­mo

ne­gu ba­ruo­se pils­to­mo alaus. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Gy­ven­to­jai alaus ge­ria ma­žiau Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė g.miceviciute@diena.lt

Barų ven­gia

Per de­šimt šių metų mėne­sių alaus rin­ka ša­ly­je su­mažė­jo – pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu pra­ėju­sių metų lai­ko­tar­ piu, alaus iš­ger­ta 5,3 pro­c. ma­žiau. Dar la­biau šie­met kri­to ba­ruo­se pils­ to­mo lie­tu­viš­ko alaus par­da­vi­mas. Užei­go­se gy­ven­to­jai alaus išgėrė be­ veik 10 pro­c. ma­žiau ne­gu per­nai. Pa­sak įmonės „Švy­tu­rys-Ute­nos alus“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ro­ lan­do Vir­ši­lo, smu­kusį alaus var­to­ jimą Lie­tu­vo­je lėmė šal­ta va­sa­ra ir did­žiu­lis emig­ra­ci­jos mas­tas. Pils­to­mo lie­tu­viš­ko alaus ša­lies ba­ruo­se par­duo­da­ma vos 5 pro­c., o did­žio­ji da­lis, 95 pro­c., šio gėri­mo nu­per­ka­ma par­duo­tuvė­se. Ta­čiau, pa­vyzd­žiui, Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­ je alaus var­to­ji­mo kultū­ra vi­siš­ kai ki­to­kia. Čia ba­ruo­se iš­pils­to­ma 70 pro­c. alaus, o tik treč­dalį jo gy­ ven­to­jai per­ka par­duo­tuvė­se. „Par­ duo­tuvė­se nu­per­ka­mo ir ba­ruo­se pils­to­mo alaus san­ty­kis Lie­tu­vo­ je ap­gailė­ti­nas. Tai ro­do, kad alaus var­to­ji­mo kultū­ra Lie­tu­vo­je ne­pa­ kan­ka­ma. Iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se šis san­ty­kis vi­sai ki­toks“, – teigė Lie­ tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­den­tas Sau­lius Ga­la­daus­kas. Ren­ka­si už­sie­nie­tišką

ti ne tik šven­tinėms vaišėms, bet ir do­va­noms. 

+0,23 %

Mo­ne­tos – ­ spal­vo­tos

De­ga­lų kai­nos pokytis

+1,45 %

Ta­čiau Lie­tu­vos barų ir ka­vi­nių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Rai­mon­das Pran­ka lai­ko­si ki­to­kios nuo­monės. Pa­sak jo, ša­lies ba­ruo­se mažė­ja tik lie­tu­viš­ko alaus par­da­vi­mas, ta­čiau už bo­kalą už­sie­nie­tiš­ko alaus gy­ ven­to­jai ne­gai­li mokė­ti ir 12 litų.

„Vie­ni skai­čiai ro­do, kad pils­to­ mo alaus par­da­vi­mas mažė­ja, ta­ čiau ki­ti skai­čiai ro­do, kad daugė­ja im­por­tuo­ja­mo alaus. Žmonės ba­ ruo­se ne­žiū­ri į lie­tu­višką alų, nes kas­dien jį ma­to par­duo­tuvė­se – iš­ ri­kiuo­ti bu­te­liai, skel­bia­mos ak­ci­ jos, lo­te­ri­jos. Lie­tu­viš­kas alus yra bru­ka­mas, todėl jau at­si­bodęs ir jo ko­kybė su­prastė­ju­si, tie­sa, ne­kal­bu apie mažų alaus da­ryklų ga­mi­namą alų“, – teigė R.Pran­ka.

Sau­lius Ga­la­daus­kas:

Par­duo­tuvė­se nu­ per­ka­mo ir ba­ruo­se pils­to­mo alaus san­ty­kis Lie­tu­vo­je ap­gailė­ti­nas. Jis tvir­ti­no, kad užei­go­se pa­sta­ ruo­ju me­tu klien­tai daž­niau ren­ ka­si bel­gišką, ai­rišką, olan­dišką, vo­kišką alų, o dėl ge­ro ko­kybės ir kai­nos san­ty­kio vis po­pu­lia­res­nis tam­pa Če­ki­jo­je ver­da­mas alus. S.Ga­la­daus­kas gynė lie­tu­višką alų sa­ky­da­mas, kad jis pa­pras­tai būna švie­žes­nis už im­por­tinį, to­ dėl ir ko­ky­biš­kes­nis. „Lie­tu­viš­kas alus yra la­bai ge­ras. Ta­čiau alu­da­ riai vie­ni kitų alų kri­ti­kuo­ja ir ne­tgi šmei­žia, dėl to var­to­to­jui lie­ka neaiš­ku, ge­ras jis ar blo­gas, ir vi­sas alus tam­pa blo­gas. Alu­da­riai pa­tys pjau­na šaką, ant ku­rios sėdi“, – ša­ lies alu­da­rių kon­ku­ren­ciją api­būdi­ no S.Ga­la­daus­kas.

Ri­bos talpą ir stip­rumą

Sa­vo­tišką Lie­tu­vos alaus gėri­mo tra­di­ciją pa­ro­do ir ki­ti bend­rovės „Švy­tu­rys-Ute­nos alus“ pa­teik­ ti duo­me­nys – dau­giau nei pusę par­duo­tuvė­se par­duo­da­mo alaus su­da­ro gėri­mai „bam­ba­liuo­se“. Penk­ta­da­lis pre­ky­bos cent­ruo­ se par­duo­da­mo alaus su­pils­ty­ta į skar­dinę tarą, o be­veik treč­da­lis – į stik­li­nius bu­te­lius. Tie­sa, kitą­met šie skai­čiai ga­li keis­tis, nes plas­ti­ki­niai bu­te­liai alui galės būti dau­giau­sia vie­no lit­ro tal­pos – did­žiųjų bu­te­lių, ku­riuo­ se tel­pa du ar dau­giau litrų gėri­mo, len­ty­no­se ne­liks. Bus ap­ri­bo­tas ir did­žiau­sias leis­ti­nas alaus stip­ru­ mas. R.Vir­ši­las pro­gno­zuo­ja, kad dėl šių ap­ri­bo­jimų ša­ly­je 2013 m. alaus ga­li būti su­var­to­ta dar maž­ daug 4 pro­c. ma­žiau ne­gu šie­met. S.Ga­la­daus­kas ma­no, kad alaus rin­ka Lie­tu­vo­je atei­nan­čiais me­ tais ga­li su­si­trauk­ti ir dar la­biau. Ta­čiau šiuo at­ve­ju jis įžvelgė ir tei­g iamų pa­d a­r i­n ių – dėl ta­ros ir alaus stip­ru­mo ri­bo­jimų ma­ žės itin ža­lin­go al­ko­ho­lio var­to­ ji­mo at­vejų. Nors alaus var­to­ji­mas šie­met ša­ly­je mažė­jo, pa­sau­ly­je Lie­tu­ va iš­lie­ka tarp dau­giau­sia jo iš­ge­ rian­čių ša­lių. 2011-ai­siais per me­ tus vie­nam ša­lies gy­ven­to­jui te­ko 101,4 lit­ro alaus – pa­gal šį skai­ čių Lie­tu­va pa­sau­ly­je užėmė šeštą vietą ir ap­lenkė Did­žiąją Bri­ta­niją bei Len­kiją. Dau­giau nei Lie­tu­vos gy­ven­to­jai per me­tus alaus išgėrė aust­ra­lai, aust­rai, vo­kie­čiai, ai­riai, o pa­gal šio gėri­mo su­var­to­jimą pir­ ma­vo Če­ki­jos gy­ven­to­jai.


9

trečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

pasaulis Ne­su­mo­kė­jo mo­kes­čių

Suė­mė ­ bend­ri­nin­kus

Griež­ti ­ įspė­ji­mai

Ita­li­jo­je pir­ma­die­nį pra­si­dė­jo ma­dos na­mų „Dol­ce & Gab­ ba­na“ teis­mo pro­ce­sas. Di­zai­ ne­rių due­tas Do­me­ni­co Dol­ce (de­ši­nė­je) ir Ste­fa­no Gab­ba­ na kal­ti­na­mas tuo, kad 2004 ir 2005 m. sa­vo pre­kės ženk­ lų kont­ro­lę per­da­vė fik­ty­viam ju­ri­di­niam as­me­niui ir iš­ven­gė 420 mln. eu­rų mo­kes­čių.

Pran­cū­zi­jos po­li­ci­ja va­kar suė­ mė du as­me­nis, sie­ja­mus su tarp­tau­ti­nio te­ro­ris­tų tink­lo „Al Qae­da“ įkvėp­tu ekst­re­mis­tu Mo­ha­me­du Me­rah, ku­ris per iš­puo­lius pie­ti­nia­me Tu­lū­zos mies­te ir jo apy­lin­kė­se šie­met ko­vą nu­žu­dė sep­ty­nis žmo­nes, o vė­liau pa­ts bu­vo nu­šau­tas per po­li­ci­jos ap­siaus­tį.

Pa­si­ro­džius pra­ne­ši­mams, kad Si­ri­ja pra­dė­jo mai­šy­ti che­ mi­nes me­džia­gas, ku­rios ga­ li bū­ti nau­do­ja­mos pra­žū­tin­ gų za­ri­no du­jų ga­my­bai, JAV ir NA­TO griež­tai pa­ra­gi­no Si­ri­ jos va­do­vą ne­nau­do­ti jų prieš su­ki­lė­lius ir įspė­jo, jog toks žings­nis iš­pro­vo­kuo­tų ne­del­ sia­mą tarp­tau­ti­nį at­sa­ką.

Pir­mie­ji tėvystės rū­pes­čiai Vi­si Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos laik­raš­čiai tri­mi­ tuo­ja apie ku­ni­gaikš­tie­nės Cat­he­ri­ne nėš­tu­mą ir ra­šo, kad dar net ne­gi­męs kū­ di­kis jau įė­jo į is­to­ri­ją. Stip­rus py­ki­ni­mas

Wil­lia­mas ir Cat­he­ri­ne ke­ti­no pra­ neš­ti džiu­gią ži­nią tik per Ka­lė­das, bet jos nu­slėp­ti ne­pa­vy­ko, kai ku­ ni­gaikš­tie­nė pir­ma­die­nį po pie­tų bu­vo pa­gul­dy­ta į Ka­ra­liaus Eduar­ do VII li­go­ni­nę Lon­do­no cent­re dėl stip­raus py­ki­ni­mo. Kaip pra­ne­šė Šv. Jo­kū­bo rū­mai, ku­ni­gaikš­tie­nės nėš­tu­mas la­bai anks­ty­vos sta­di­jos, ma­no­ma, kad net ne­sie­kia 12 sa­vai­čių. Cat­he­ri­ne ken­čia nuo hy­pe­re­me­ sis gra­vi­da­rum, t. y. dėl la­bai stip­ raus ry­ti­nio py­ki­ni­mo, ku­rį pa­ti­ria 3,5 bū­si­mos mo­ti­nos iš tūks­tan­čio. Nors, pri­tai­kius tin­ka­mą gy­ dy­mą, to­kia bū­se­na kū­di­kiui ne­ kenks­min­ga, ta­čiau mo­ti­nai ga­ li su­kel­ti de­hid­ra­ta­ci­ją, or­ga­niz­me ga­li im­ti trūk­ti bū­ti­niau­sių me­ džia­gų. Li­go­ni­nė­je Cat­he­ri­ne tu­rė­tų pra­ leis­ti dar ke­lias die­nas, vė­liau jai ku­rį lai­ką rei­kės poil­sio, kaip pra­ ne­šė rū­mų at­sto­vai. Jie taip pat pri­ dū­rė, kad ku­ni­gaikš­tie­nė at­šau­kia vi­sus ki­tą sa­vai­tę nu­ma­ty­tus vi­ suo­me­ni­nius ren­gi­nius. Dau­ge­lis ko­men­ta­to­rių spė­ja, kad ka­ra­liš­ko­ji šei­ma ga­li su­si­lauk­ ti dvy­nių, nes itin smar­kus py­ki­ni­ mas daž­niau pa­si­tai­ko dau­gia­vai­sio nėš­tu­mo at­ve­jais. Iš­ny­ku­sios tra­di­ci­jos

Bri­tų ži­niask­lai­da ra­šo, kad dar ne­ gi­męs kū­di­kis jau įė­jo į is­to­ri­ją. Ji ar­ba jis bus tre­čias sos­to pa­vel­dė­ ji­mo ei­lė­je po prin­co Wil­lia­mo ir jo

tė­vo Char­le­so, nes ne­tru­kus tu­rė­ tų keis­tis sos­to pa­vel­dė­ji­mo pro­ ce­dū­ros. Nau­jo­se tai­syk­lė­se ne­liks jo­kių sek­siz­mo po­žy­mių, to­dėl vai­ kas, atė­jus lai­kui, taps mo­nar­chu ne­prik­lau­so­mai nuo ly­ties. Is­to­ri­ nį spren­di­mą šiuo klau­si­mu per­nai priė­mė 16 Sand­rau­gos vals­ty­bių, siek­da­mos at­si­sa­ky­ti vy­riš­ko­sios li­ni­jos pir­ma­gi­mys­tės.

Dau­ge­lis ko­men­ta­to­ rių spė­ja, kad ka­ra­ liš­ko­ji šei­ma ga­li su­ si­lauk­ti dvy­nių, nes itin smar­kus py­ki­ni­ mas daž­niau pa­si­tai­ ko dau­gia­vai­sio nėš­ tu­mo at­ve­jais. Laik­raš­tis „The Ti­mes“ pri­me­na, ką reiš­kia bū­ti ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­riu ir tu­rė­ti pri­vi­le­gi­juo­tą pa­dė­ tį vi­suo­me­nė­je. Wil­lia­mo ir Cat­he­ ri­ne vai­ko gy­ve­ni­mas bus pa­na­šus į tė­vo: rū­mai, rū­mų pro­to­ko­las ir, vei­kiau­siai, po­las. Bet jo gy­ve­ni­mas taip pat ge­ ro­kai skir­sis nuo ki­tų pirm­ta­kų. Kemb­ri­džo ku­ni­gaikš­tie­nė tik­rai ne­seks vy­ro pro­se­ne­lės pė­do­mis ir ne­gim­dys gre­ti­ma­me kam­ba­ry­ je sė­dint vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui ir ati­džiai klau­san­tis gim­dy­mo gar­ sų. Tuo­met, 1926-ai­siais, vi­daus

„„Pa­ga­liau: pir­ma­die­nį pa­sau­lį ap­skrie­ju­sios ži­nios, kad 30-me­čių Kemb­ri­džo ku­ni­gaikš­čių po­ra turės pir­ma­

gi­mį, dau­ge­lis lau­kė nuo pat įspū­din­gų­jų jų ves­tu­vių 2011 m. ba­lan­dį. 

rei­ka­lų mi­nist­rui Wil­lia­mui Joyn­ so­nui-Hick­sui te­ko mes­ti vi­sus dar­bus ir sku­bė­ti į ka­ra­lie­nės re­zi­ den­ci­ją, nes jai pra­si­dė­jo są­rė­miai. Šios keis­tos tra­di­ci­jos šak­nys sie­ kia XVII a., nes bu­vo bai­mi­na­ma­ si, kad gi­mu­sį įpė­di­nį kas nors ga­li slap­ta su­keis­ti. Kai gim­dė Elž­bie­ ta II, ši tra­di­ci­ja jau bu­vo lai­ko­ma juo­kin­ga.

Ir prin­cai lan­ko mo­kyk­lą

At­siž­vel­giant į prin­co Wil­lia­mo nuo­l a­t i­n ius ban­dy­m us gy­ven­t i nor­ma­lų gy­ve­ni­mą, bū­tų ste­bė­ti­ na, jei­gu jis ne­da­ly­vau­tų žmo­nai gim­dant ir pa­sek­tų se­ne­lio pė­do­ mis, ku­ris žai­dė skvo­šą, kai per ra­di­ją bu­vo pa­skelb­ta apie pa­sau­ lį iš­vy­du­sį jo pir­ma­gi­mį. Ka­ra­liš­ ko­sios šei­mos vai­kus tra­di­ciš­kai

„Reu­ters“ nuo­tr.

auk­lė­da­vo gu­ver­nan­tės. Elž­bie­ta II nie­ka­da ne­lan­kė mo­kyk­los, ta­ čiau jos sū­nus Char­le­sas ta­po pir­ muo­ju ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­ riu, ga­vu­siu iš­si­la­vi­ni­mą už rū­mų sie­nų. „The Ti­mes“ nea­be­jo­ja, kad Wil­ lia­mo ir Cat­he­ri­ne vai­kas taip pat lan­kys mo­kyk­lą. BNS, BBC, „The Ti­mes“, „The Dai­ly Mail“ inf.

Il­ga mei­lės is­to­ri­ja pasiekė kul­mi­na­ci­ją Nau­jie­na, kad prin­cas Wil­lia­mas ir jo žmo­na Cat­he­ri­ne tu­rės kū­di­ kį, vai­ni­kuo­ja jau vie­nuo­li­ka me­ tų trun­kan­čius san­ty­kius, pra­si­ dė­ju­sius nuo drau­gys­tės, vir­tu­sius mei­le ir įtei­sin­tus ves­tu­vė­mis, ku­ rias ste­bė­jo vi­sas pa­sau­lis.

Ka­ra­liš­ko­ji po­ra nie­ka­da ne­slė­pė troš­ki­mo tu­rė­ti šei­mą ir vai­kų, ir šis nau­jas gy­ve­ni­mo eta­pas pa­rei­ ka­laus iš jų su­ge­bė­ji­mo de­rin­ti sa­vo vie­šą gy­ve­ni­mą su vys­tyk­lais, be­ mie­gė­mis nak­ti­mis ir ki­tais tė­vys­ tės iš­šū­kiais. Nors jų ves­tu­vės per­nai ba­lan­dį vy­ko ste­bint mi­li­jo­nams te­le­vi­zi­ jos žiū­ro­vų vi­sa­me pa­sau­ly­je, su­

tuok­ti­niai vi­suo­met sten­gė­si, kad jų as­me­ni­nis gy­ve­ni­mas bū­tų ne toks vie­šas. Šei­ma gy­ve­na ma­ža­me ko­te­dže ato­kia­me kam­pe­ly­je Vel­so šiau­ rės ry­tuo­se, ne­to­li oro pa­jė­gų ba­ zės, kur Wil­lia­mas dir­ba paieš­kos ir gel­bė­ji­mo sraig­tas­par­nio pi­lo­tu. Vi­sai taip, kaip ir tuo­met, kai jų san­ty­kiai tik mez­gė­si – be vi­suo­ me­nės žvilgs­nių ma­ža­me Ško­ti­jos mies­te­ly­je. Cat­he­ri­ne yra pri­pa­ ži­nu­si, kad per pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą su prin­cu 2001 m. rug­sė­jį, kai abu at­vy­ko stu­di­juo­ti į Šv. And­rie­jaus uni­ver­si­te­tą, ji la­bai nu­rau­do. Wil­lia­mas per bend­rą in­ter­viu te­le­vi­zi­jai, ku­rį jie da­vė 2010 m.

lapk­ri­tį su­ža­dė­tu­vių pro­ga, sa­ kė vi­suo­met ži­no­jęs, kad ji la­bai ypa­tin­ga. „Tu­rė­jo­me įveik­ti ir kliū­čių, kaip kiek­vie­na po­ra, bet pa­si­tai­sy­da­vo­ me ir ei­da­vo­me to­liau, – sa­kė jis ir pri­dū­rė: – Tie­siog la­bai leng­va bū­ti vie­nam su ki­tu, tik­rai sma­gu.“ Jis paer­zi­no Cat­he­ri­ne dėl pra­ne­ ši­mų, kad paaug­lys­tė­je jos kam­ba­ ry­je ka­bo­jo jo pla­ka­tas. „No­rė­tų!“ – šyp­so­da­ma­si at­si­kir­to ji. Ta is­to­ri­ja su pla­ka­tu su­kė­lė kal­ bų, kad Ka­te Midd­le­ton į Šv. And­ rie­jaus uni­ver­si­te­tą nu­vy­ko no­rė­ da­ma pa­si­grieb­ti prin­cą. Cat­he­ri­ne dar pa­čio­je pra­džio­je pa­vei­kė Wil­lia­mo gy­ve­ni­mą – kai

jam ėmė ne­pa­tik­ti stu­di­jos uni­ver­ si­te­te, ku­ria­me, kaip ir ji, stu­di­ja­ vo me­no is­to­ri­ją. Prin­cas jau ren­ gė­si stu­di­jas mes­ti, bet Cat­he­ri­ne įti­ki­no jį lik­ti, tik me­no is­to­ri­ją pa­ keis­ti geog­ra­fi­ja. Tik­ros mei­lės ke­lias nie­ka­da ne­ bū­na ly­gus. 2007 m. ba­lan­dį ka­ra­ liš­kie­ji rū­mai pra­ne­šė, kad Wil­lia­ mas ir Ka­te iš­si­sky­rė. Dėl to bu­vo kal­ti­na­ma Wil­lia­mo kar­je­ra ir nuo­ trau­kos, ku­rio­se jis įam­žin­tas va­ka­ rė­liuo­se su įvai­rio­mis mo­te­ri­mis. Ka­te pri­pa­ži­no, kad ne­bu­vo la­ bai lai­min­ga dėl to iš­si­sky­ri­mo, bet tvir­ti­no: „Jis pa­ver­tė ma­ne stip­ res­niu žmo­gu­mi.“ Po ke­lių mė­ne­ sių juo­du vėl bu­vo drau­ge. Po to, kai

Wil­lia­mas pra­dė­jo dirb­ti Ka­ra­liš­kų­ jų oro pa­jė­gų ba­zė­je Va­ly­je ir po­ra ap­si­gy­ve­no kar­tu, jis ga­liau­siai per ato­sto­gas Ke­ni­jo­je 2010 m. spa­lį jai pa­si­pir­šo ir įtei­kė mo­ti­nos prin­ce­ sės Dia­nos su­ža­dė­tu­vių žie­dą. Per­nai ba­lan­džio 29-ąją įvy­ku­ sios jų ves­tu­vės bu­vo ka­ra­liš­ko­ jo spin­de­sio ir spon­ta­niš­ku­mo de­ ri­nys, įpū­tęs nau­jos gy­vy­bės bri­tų mo­nar­chi­jai. Mi­li­jo­nas žmo­nių bu­vo su­si­rin­kę Lon­do­no gat­vė­se, o 2 mlrd. žiū­ro­vų vi­sa­me pa­sau­ly­je bu­vo įsi­jun­gę te­ le­vi­zo­rius, kad sa­vo aki­mis pa­ma­ ty­tų, kaip Cat­he­ri­ne ei­na prie al­to­ riaus Vest­mins­te­rio aba­ti­jo­je. BNS inf.


10

sportas

trečiadienis, gruodžio 5, 2012

14p.

Naujas J.K.Rowling kūrinys bus paverstas televizijos serialu.

„Raptors“ nesėkmių serija tęsiasi Ma­rius Bag­do­nas NBA čem­pio­na­te ir to­liau sun­kiai se­ka­si vie­nin­te­lei Ka­na­dos ko­ man­dai: Jo­no Va­lan­čiū­no ir Li­ no Klei­zos at­sto­vau­ja­ma To­ron­ to „Rap­tors“ pa­ty­rė jau 14-ąją ne­ sėk­mę, 110:113 nu­si­lei­du­si Den­ve­ rio „Nug­gets“. Pa­tys iš­si­ka­sė duo­bę

„Nug­gets“ be­veik vi­sas rung­ty­ nes tu­rė­jo ap­čiuo­pia­mą per­sva­ rą, ta­čiau ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je vos ne­nu­ken­tė­jo. „Pep­si Cen­ter“ are­no­je su­si­rin­kę sir­ga­liai ėmė­si už gal­vų, kai at­kar­pą 16:2 lai­mė­ję „Rap­tors“ krep­ši­nin­kai su­ma­ži­no at­si­li­ki­mą iki 104:105. Vis dėl­to jau per ki­tą ata­ką bu­ vęs Kau­no „Žal­gi­rio“ įžai­dė­jas Ty Law­so­nas pa­tai­kė tri­taš­kį ir pa­ kil­ti į ant­rą štur­mą „Rap­tors“ jė­ gų jau ne­pa­ka­ko. „Pa­tys sau iš­si­ka­sė­me duo­bę. „Nug­gets“ ko­man­da – at­le­tiš­ka ir stip­ri puo­li­me. Pas­ku­ti­nio­sio­mis ma­čo mi­nu­tė­mis pra­dė­jo­me ge­rai gin­tis, bet jau bu­vo per vė­lu“, – po ma­čo ap­gai­les­ta­vo „Rap­tors“ tre­ne­ris Dwane’as Ca­sey. Su 4 per­ga­lė­mis per 18 dvi­ko­vų Ka­na­dos „di­no­zau­rai“ Ry­tų kon­ fe­ren­ci­jo­je len­kia tik nė kar­to ne­ lai­mė­ju­sį ab­so­liu­tų ly­gos aut­sai­ de­rį Va­šing­to­no „Wiz­zards“.

žai­di­mas jiems bū­nant aikš­tė­ je sky­rėsi kaip die­na ir nak­tis. Su J.Va­lan­čiū­nu „Rap­tors“ pra­lai­ mė­jo var­žo­vams at­kar­pą 18 taš­kų skir­tu­mu, o „Nug­gets“ su K.Kou­ fu lai­mė­jo 16 taš­kų. L.Klei­zą ka­ma­vo skaus­mas

„Bu­vo la­bai sun­ku. „Nug­gets“ aukš­taū­giai la­bai šok­lūs ir ypač at­le­tiš­ki. Ma­žiau­siai trys jų ko­ man­dos žai­dė­jai vi­suo­met kau­ na­si ag­re­sy­viai ir per kiek­vie­ ną ata­ką yra pa­si­ren­gę ko­vo­ti dėl ka­muo­lio. Bū­tent tai, kad jie at­ ko­vo­jo daug ka­muo­lių po mū­sų krep­šiu, ir bu­vo pa­grin­di­nė pra­ lai­mė­ji­mo prie­žas­tis“, – po dvi­ ko­vos kal­bė­jo J.Va­lan­čiū­nas. Jo ko­man­dos drau­gas L.Klei­za ne­žai­dė dėl kai­rio­jo klu­bo skaus­ mų. Bu­vęs žal­gi­rie­tis T.Law­so­nas su­rin­ko 16 taš­kų, ta­čiau re­zul­ta­ ty­vu­mu nu­si­lei­do sa­vo opo­nen­tui Ky­le’ui Low­ry, ku­rio są­skai­to­je – 24 taš­kai.

„„Ne­sus­tab­dė: vil­nie­čiams dau­giau­siai rū­pes­čių kė­lė „Chim­ki“ le­gio­nie­

rius Z.Pla­ni­ni­čius. 

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Nu­vy­lė ir ru­sų sir­ga­lius

„„Gy­ny­ba: J.Va­lan­čiū­nas blo­ka­

vo tris „Nug­gets“ žai­dė­jų me­ti­ mus. „Reu­ters“ nuo­tr.

No­sis nu­šluos­tė šiau­lie­tis Ant­rus me­tus iš ei­lės žie­ma pra­ si­dė­jo pres­ti­ži­nė­mis ame­ri­kie­tiš­ ko­jo bi­liar­do var­žy­bo­mis „Pool Mas­ters – Mar­gū­no tau­rė“, ku­rio­ se per­ga­lę šven­tė šiau­lie­tis Ma­ rius Šiaud­ku­lis.

Rei­tin­go ly­de­riai žai­dė va­di­na­ mą­jį de­vy­ne­tu­ką. Vy­rai ko­vo­ jo iki 11, mo­te­rys – iki 9 per­ga­lių. Tam, kad pa­tek­tų į šias var­žy­bas, spor­ti­nin­kai vi­sus me­tus da­ly­va­ vo aš­tuo­ne­rio­se kva­li­fik ­ a­ci­nė­se var­žy­bo­se, ku­rio­se rin­ko įskai­ti­ nius rei­tin­go taš­kus. Vy­rų gru­pė­je fi­na­le rei­tin­go ly­ de­ris šiau­lie­tis M.Šiaud­ku­lis 11:5 įvei­kė vil­nie­tį Do­mą Mi­nei­kį, ku­ ris ant­rus me­tus iš ei­lės ten­ki­no­si si­dab­ru. O M.Šiaud­ku­lis iš­ko­vo­ jo ne tik var­žy­bų tau­rę bei pi­ni­gi­ nį pri­zą, bet ir ge­riau­sio 2012 m. bi­liar­do žai­dė­jo ti­tu­lą. Mo­te­rų gru­pė­je di­de­lių staig­me­ nų neį­vy­ko ir stip­riau­sias rei­tin­go

bckhim­ki.ru nuo­tr.

Kauniečiai – tarp ly­de­rių, vil­nie­čiai te­bek­lup­čio­ja

Jo­nas nu­si­lei­do grai­kui

Ma­čą star­to pen­ke­te pra­dė­jęs J.Va­lan­čiū­nas rung­ty­nia­vo iki tre­ čio­jo kė­li­nio vi­du­rio. Aukš­taū­gis per 23 mi­nu­tes pel­nė 7 taš­kus (3/5 dvi­taš­kių, 1/2 bau­dų), at­ko­vo­jo 4 ir pe­rė­mė 2 ka­muo­lius, at­li­ko 1 re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, blo­ka­ vo 3 me­ti­mus bei 4 sy­kius pra­si­ žen­gė. Pag­rin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl lie­tu­vis ne­žai­dė le­mia­mo­mis aki­ mir­ko­mis, bu­vo smar­kiai pra­lai­ mė­ta mik­rod­vi­ko­va Kos­ta Kou­fui. Nors grai­kas pel­nė tik 3 taš­kais dau­giau nei lie­tu­vis, ko­man­dų

VTB Vie­nin­go­jo­ je ly­go­je ar­tė­ja pir­ mo­jo ra­to fi­ni­šas. Lie­tu­vos krep­ši­nio gran­dai, įpu­sė­jus re­gu­lia­ria­jam se­zo­ nui, bus skir­tin­go­ se po­zi­ci­jo­se: Kau­ no „Žal­gi­ris“ – tarp B gru­pės ly­de­rių, o Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ ri­zi­kuo­ja ne­ pa­tek­ti į at­krin­ta­ mą­sias var­žy­bas.

ket­ver­tas šio­se var­žy­bo­se taip pat pa­si­da­li­jo pir­mą­sias vie­tas. Var­žy­bų tau­rę ir pi­ni­gi­nį pri­zą iš­ko­vo­jo kau­nie­tė Al­ber­ta Šim­ke­ vi­čiū­tė, fi­na­le re­zul­ta­tu 9:4 įvei­ ku­si sa­vo var­žo­vę iš Vil­niaus Si­ mo­ną Mi­li­šaus­kai­tę. Pus­fin ­ a­ly­je A.Šim­ke­vi­čiū­tė re­ zul­ta­tu 9:6 įvei­kė Ag­nę Ja­ru­šaus­ kai­tę, o S.Mi­li­šaus­kai­tė, ga­vu­si pri­zą už di­džiau­sią šuo­lį mo­te­rų rei­tin­ge, to­kiu pat re­zul­ta­tu nu­ ga­lė­jo Eg­lę Šiaud­ku­lie­nę. Me­tų at­ra­di­mo no­mi­na­ci­ja skir­ta vil­nie­čiui Pi­jui La­bu­čiui. Ne­rin­gai Rim­še­lie­nei ir Ri­čar­dui Abel­kiui bu­vo pa­dė­ko­ta už spor­ to po­pu­lia­ri­ni­mą. A.Ja­ru­šaus­kai­tė bu­vo ap­do­va­ no­ta už pir­mą­ją po­zi­ci­ją Bal­ti­ jos ame­ri­kie­tiš­ko­jo bi­liar­do ly­ gos rei­tin­ge, o Gin­ta­ras Pet­ro­vas bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu me­ tų tei­sė­ju. VD, BNS inf.

Vil­niaus eki­pa šie­met tarp­tau­ti­ niuo­se tur­ny­ruo­se klup­čio­ja itin daž­nai. Vos kar­tą per aš­tuo­nis ma­ čus Eu­ro­ly­go­je lai­mė­ju­siems sos­ti­ nės krep­ši­nin­kams ne ką ge­riau se­ ka­si ir VTB Vie­nin­go­jo­je ly­go­je – 3 per­ga­lės per 7 dvi­ko­vas. 69:80 – to­kiu re­zul­ta­tu vil­nie­čiai sve­čiuo­se pra­lai­mė­jo ir bu­vu­sio sa­ vo tre­ne­rio Ri­mo Kur­ti­nai­čio va­do­ vau­ja­mai Mask­vos sri­ties „Chim­ ki“ ko­man­dai.

Jei esa­me pro­fe­sio­ na­lai, pri­va­lo­me iš­ lik­ti su­si­kau­pę net tuo­met, kai rung­ ty­nių baig­tis jau iš­ spręs­ta. Triuš­ki­na­ma at­kar­pa – 18:3 – ma­čą pra­dė­ję aikš­tės šei­mi­nin­kai su­tvar­kė vi­sus for­ma­lu­mus, o Lie­ tu­vos vi­ce­čem­pio­nų žai­di­mu nu­ si­vy­lę sir­ga­liai jau pir­ma­ja­me kė­li­ ny­je pra­dė­jo skirs­ty­tis iš „No­va­tor“ spor­to are­nos. Ne­sut­ram­dė snai­pe­rių

„Rung­ty­nės ne­bu­vo la­bai gra­žios, nes ko­man­dos da­rė ne­ma­žai klai­ dų. Var­žo­vų eki­pos žai­dė­jai pra­ no­ko mus meist­riš­ku­mu. Ne­pa­vy­ ko su­stab­dy­ti Zo­ra­no Pla­ni­ni­čiaus ir Ser­ge­jaus Mo­nios, ku­ris pa­tai­kė svar­bius tri­taš­kius. Mū­sų gre­to­ se ga­li­my­bę pa­si­reikš­ti tu­rė­jo jau­ ni žai­dė­jai, ku­rie ga­vo ver­tin­gų pa­

mo­kų“, – dėl ei­li­nio pra­lai­mė­ji­mo tei­si­no­si „Lie­tu­vos ry­to“ stra­te­gas Da­rius Mas­ko­liū­nas. Vil­nie­čių gre­to­se ne­bu­vo ly­de­rio Re­nal­do Sei­bu­čio. Anot tre­ne­rio, toks spren­di­mas priim­tas dėl to, kad pa­sta­ruo­ju me­tu gy­nė­jas aikš­ tė­je pra­leis­da­vo itin daug lai­ko. „Ži­no­jo­me, kad leng­va ne­bus, nors „Lie­tu­vos ry­tas“ ir ne­žai­džia taip ge­rai, kaip anks­čiau, – po dvi­ko­ vos kal­bė­jo R.Kur­ti­nai­tis. – Jei esa­ me pro­fe­sio­na­lai, pri­va­lo­me iš­lik­ti su­si­kau­pę net tuo­met, kai rung­ty­nių baig­tis jau iš­spręs­ta. Ant­ro­se rung­ ty­nė­se iš ei­lės pa­da­ro­me po 20 klai­ dų ir tai man ke­lia ne­ri­mo.“ „Žal­gi­ris“ – be poil­sio

Kau­no žal­gi­rie­čiai, kol kas ne­ti­kė­ tai su­klu­pę tik Ry­go­je, yra nu­si­tai­kę į vie­ną iš dvie­jų pir­mų­jų A gru­pės vie­tų. Tai leis­tų pra­leis­ti aš­tunt­fi­ na­lio eta­pą ir at­krin­ta­mą­sias var­ žy­bas pra­dė­ti nuo ket­virt­fi­na­lio. Ar­ti­miau­sias rung­ty­nes žal­gi­ rie­čiai žais sek­ma­die­nį na­muo­ se su vie­nin­te­le tur­ny­ro ko­man­ da, ku­ri dar nė­ra pa­ty­ru­si per­ga­lės džiaugs­mo – „Cmo­ki-Minsk“ iš Bal­ta­ru­si­jos. Mins­kie­čiai grei­čiau­siai bus leng­vas gro­bis, nors „Žal­gi­ris“ ir te­tu­rės vos vie­nos die­nos per­trau­ ką – penk­ta­die­nio va­ka­re Mi­la­ ne Lie­tu­vos čem­pio­nai žais Eu­ro­ ly­gos rung­ty­nes su „EA7 Em­po­rio Ar­ma­ni“. Gam­tos iš­dai­gos

Sa­ma­ro­je vie­tos „Kras­ny­je Kryl­ ja“ 55:69 neat­si­lai­kė prieš Ka­za­ nės „Uniks“ krep­ši­nin­kus. Pras­tos oro są­ly­gos į Sa­ma­rą su­ truk­dė at­vyk­ti tei­sė­jų bri­ga­dai iš Mask­vos, tad bu­vo priim­tas spren­

Sta­tis­ti­ka A gru­p ė. „Chim­k i“–„Lie­t u­vos ry­ tas“ 80:69 (21:14, 15:19, 24:16, 20:20). Chim­k ų spor­to are­na „No­va­tor“, 2 190 žiū­ro­v ų. Re­zul­ta­ty­viau­si žai­ dė­jai: Z.Pla­ni­ni­čius 20 taš­k ų, S.Mo­ nia ir K.Lon­ča­ras po 13/L.Ra­do­še­vi­ čius 15, J.Blū­mas 12.

A gru­pė Komanda

1. „Chim­ki“ 2. „Spar­tak“ 3. „Uniks“ 4. „K. Kryl­ja“ 5. „As­ta­na“ 6. „Do­neck“ 7. „Liet. ry­tas“ 8. „Azov­maš“ 9. „PGE Tu­row“ 10. „Kalev/Cramo“

Rungt. Perg.

7 6 7 7 6 7 7 7 7 7

6 5 5 4 3 3 3 2 2 1

Pral.

1 1 2 3 3 4 4 5 5 6

B gru­pė Komanda

1. CSKA 2. „Žal­gi­ris“ 3. VEF 4. „Lo­ko.-Ku­ban“ 5. „N. Nov­go­rod“ 6. „Je­ni­sej“ 7. „Triumf“ 8. ČEZ 9. „Nep­tū­nas“ 10. „Cmo­ki-Minsk“

Rungt. Perg.

7 6 7 7 7 6 7 7 7 7

6 5 5 5 4 3 3 2 1 0

Pral.

1 1 2 2 3 3 4 5 6 7

di­mas, kad ma­čui va­do­vaus vie­ tos ar­bit­rai. Oras ne­le­pi­no ir sve­ čių ko­man­dos – Ka­za­nės eki­pa dėl stip­raus rū­ko Sa­ma­rą au­to­bu­su pa­ sie­kė tik rung­ty­nių die­ną. Vis dėl­to vi­sos šios ap­lin­ky­bės rung­ty­nėms jo­kios įta­kos ne­tu­rė­jo – Sa­ma­ros are­na bu­vo pil­nu­tė­lė.


11

trečiadienis, gruodžio 5, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Auk­si­nio se­zo­no fi­ni­še ti­ki­ma­si dar vieno me­da­lio Ki­tą sa­vai­tę Tur­ki­ jos sos­ti­nė­je Stam­ bu­le vyk­sian­čia­ me trum­po­jo ba­sei­ no (25 m) pa­sau­lio čem­pio­na­te Lie­tu­ vai at­sto­vaus še­ši plau­ki­kai. Di­džiau­ sia vil­tis – Lon­do­no olim­pia­dos čem­pio­ nė Rū­ta Mei­lu­ty­tė.

Jei­gu šian­dien pa­gal pa­sau­lio rei­tin­gų len­te­lė­se uži­ma­mas vie­ tas bū­tų ren­ka­mi ge­riau­sie­ji Lie­ tu­vos me­tų leng­vaat­le­čiai, jais tap­tų Aust­ra Sku­jy­tė ir Vir­gi­li­jus Alek­na.

Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­jos (LPF) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Gin­tau­tas Bart­kus tei­gė, kad šis čem­pio­na­tas – vie­nas pa­si­ruo­ši­mo eta­pų svar­ biau­siems ki­to se­zo­no star­tams. – Kaip mū­sų plau­ki­kai ren­gia­si iš­ban­dy­mams Stam­bu­le? – pa­ klau­sė­me G.Bart­kaus. – Pa­sau­lio čem­pio­na­te star­tuos olim­pi­nė čem­pio­nė kau­nie­tė R.Mei­ lu­ty­tė, taip pat vil­nie­tė Ra­min­ta Dva­riš­ky­tė, anykš­tė­nas Gied­rius Ti­ te­nis, pa­ne­vė­žie­čiai Da­nas Rap­šys ir Min­dau­gas Sa­daus­kas bei kau­nie­tis Vai­do­tas Bla­žys. Vi­si spor­ti­nin­kai – svei­ki. Lie­tu­vo­je tre­ni­ruo­ja­si G.Ti­ te­nis, D.Rap­šys ir V.Bla­žys. M.Sa­ daus­kas ir R.Dva­riš­ky­tė į Vil­nių at­vyks iš JAV, o R.Mei­lu­ty­tė į Stam­ bu­lą – tie­siai iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos. Šį trum­po­jo ba­sei­no pa­sau­lio čem­pio­na­tą ver­tin­čiau kaip pa­si­ ruo­ši­mą atei­nan­čią va­sa­rą Bar­se­ lo­no­je vyk­sian­čiam pa­sau­lio čem­ pio­na­tui 50 m ba­sei­ne. – Iš ku­rių at­le­tų ga­li­ma ti­kė­tis aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų? – R.Mei­lu­ty­tė da­ly­vaus pen­kių rung­čių var­žy­bo­se. Bū­tų keis­ta, jei

„„Lū­kes­čiai: R.Mei­lu­ty­tė – vie­na trum­po­jo ba­sei­no pa­sau­lio čem­pio­na­to fa­vo­ri­čių.

50 m ar 100 m plaukimo krū­ti­ne rung­ty­se iš Rū­tos ne­si­ti­kė­tu­me me­ da­lio, juk tai – olim­pi­nės čem­pio­ nės ko­zi­riai. Komp­lek­si­niai plau­ ki­mai Rū­tai šiek tiek su­dė­tin­ges­ni. G.Ti­te­nis ge­riau­sius re­zul­ta­tus pa­ sie­kia 50 m ba­sei­ne, tad Stam­bu­ le ten­kin­tų pus­fi­na­lis ar fi­na­las. Gied­rius jau yra su­kau­pęs to­kio ly­ gio var­žy­bų pa­tir­ties.

Bū­tų keis­ta, jei 50 m ar 100 m plaukimo krū­ti­ne rung­ty­se iš Rū­tos ne­si­ti­kė­tu­me me­da­lio. – Pra­si­dės nau­ja­sis olim­pi­nis ket­ve­rių me­tų cik­las. Ko­kias už­ duo­tis ke­lia­te šiam lai­ko­tar­piui? – Pir­miau­sia no­ri­me at­lik­ti tam tik­rą in­ven­to­ri­za­ci­ją – per­žiū­rė­ti tu­ri­mus re­zer­vus ir įver­tin­ti jų per­ spek­ty­vą, ste­bė­ti spor­ti­nin­kų mo­ty­

Po trijų pergalių – apmaudi nesėkmė Per žings­nį nuo me­da­lio Ar­mė­ni­ jo­je vyks­tan­čia­me pa­sau­lio jau­ ni­mo (iki 18 me­tų) bok­so čem­pio­ na­te li­ko Ei­man­tas Sta­nio­nis.

Įvei­kęs tris var­žo­vus, jau­na­sis Lie­tu­vos bok­si­nin­kas va­kar su­ klu­po svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 64 kg ket­virt­fi­na­ly­je – 7:13 (1:3, 4:5, 2:5) nu­si­lei­do azer­bai­dža­nie­čiui Par­vi­zui Ba­gi­ro­vui. Trenerio Vido Bružo auklėti­ nis pirmajame rate 14:6 įveikė airį Thomasą Waitesą, šešiolikt­ finalyje 20:6 privertė kapitu­ liuoti Norvegijos atstovą Sala­ vatą Chatujevą, o aštuntfinalyje 12:11 – Movladino Bijarslanovo

Ar­čiau­siai vir­šū­nės – A.Sku­jy­tė

iš Kanados pasipriešinimą. Ki­ ti pen­ki Lie­tu­vos at­sto­vai – Vik­ to­ras Kom­ko­vas (iki 52 kg), Min­ dau­gas Ban­kaus­kas (iki 56 kg), Ig­nas Kuo­de­lis (iki 60 kg), To­ mas Pi­vo­ru­nas (iki 75 kg) ir Ed­ ga­ras Li­ma­nas (iki 81 kg) – pra­ lai­mė­jo pir­mą­sias sa­vo ko­vas. Pla­ne­tos jau­ni­mo pir­me­ny­bė­ se Je­re­va­ne da­ly­vau­ja 367 at­le­tai iš 69 vals­ty­bių. 2010 m. Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­ je Ba­ku vy­ku­sia­me pa­sau­lio jau­ ni­mo bok­so čem­pio­na­te Eval­das Pet­raus­kas (iki 60 kg) iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį, o Ri­čar­das Kun­ cai­tis (iki 64 kg) – bron­zos. VD, BNS inf.

va­ci­ją. Olim­pia­do­se tu­ri da­ly­vau­ti tik to trokš­tan­tys plau­ki­kai. Au­ga pui­ki pa­mai­na. Anks­čiau klai­pė­ die­tis Igo­ris Koz­lovs­kis ar G.Ti­te­nis ga­lė­jo pa­si­slėp­ti už vy­res­nių­ plau­ ki­kų pe­čių, da­bar bū­tent iš jau­no­ sios kar­tos lauk­si­me ge­riau­sių re­ zul­ta­tų. Kol kas sun­ku pro­gno­zuo­ti, kaip mums sek­sis Rio de Ža­nei­re, bet R.Mei­lu­ty­tė bus tarp fa­vo­ri­čių. Bū­tų pui­ku, jei­gu 2016-ai­siais žai­dy­nių pus­fi­na­liuo­se ar fi­na­luo­se be Rū­tos plauk­tų dar 2–3 lie­tu­viai. – Ar įma­no­ma pa­siek­ti, kad per­ spek­ty­viau­sie­ji mū­sų plau­ki­kai tre­ni­ruo­tų­si gim­to­jo­je ša­ly­je? – Vi­suo­met ap­mau­du, kai sve­tur iš­vyks­ta ta­len­tin­giau­sie­ji. Ne­ma­ nau, kad Va­ka­rų Eu­ro­pos tre­ne­riai yra aki­vaiz­džiai aukš­tes­nės kva­ li­fi­ka­ci­jos nei mū­sų spe­cia­lis­tai. Mums ver­kiant trūks­ta ge­rų ba­zių. Spor­ti­nin­kas, už­su­kęs į Lie­tu­vos ba­sei­nus, ne­tu­rė­tų bai­min­tis, kad per­šals ar jam ant gal­vos nu­kris tin­ko ga­ba­las. Vil­niaus ar Klai­pė­

„Reu­ters“ nuo­tr.

dos plau­ki­mo ba­zės re­konst­ruk­ci­ jos lauks dar bent 2–3 me­tus, tad kaip šiuo­se mies­tuo­se au­gin­ti bū­ si­muo­sius olim­pie­čius? Džiau­gia­ mės, kad at­gims Kau­no „Girs­tu­čio“ ba­sei­nas. Aly­tus taip pat tu­ri pui­ kią ba­zę ir ne­ma­žai per­spek­ty­vaus jau­ni­mo. Esu lin­kęs ma­ny­ti, kad ge­ riau­sių re­zul­ta­tų spor­ti­nin­kas pa­ sie­kia gy­ven­da­mas ir tre­ni­ruo­da­ ma­sis ta­me pa­čia­me mies­te

Įver­ti­ni­mas Pli­mu­te lei­d žia­mas laik­raš­tis „The He­rald“ R.Mei­lu­ty­tę iš­rin­ko 2012 m. jau­ną­ja spor­to as­me­ny­be. Lie­tu­vė dėl šio ti­tu­lo kon­ku­ra­vo su plau­k i­k u Joe Pat­chin­g u, šuo­l i­n in­ ke į van­de­n į Sha­n i­ce Lobb, sun­ kiaat­le­čiu Rya­nu Baug­hu ir fut­bo­ li­nin­ku Lloy­du Jo­ne­su. Me­tų tre­ne­riu iš­rink­tas R.Mei­lu­ty­ tės ir ki­tų Pli­mu­to plau­k i­k ų tre­ne­ ris Joh­nas Rud­das.

Leng­vo­s ios at­l e­t i­kos nau­ jie­nų ir sta­tis­ti­kos po­rta­lo all-at­le­tics.com duo­me­ni­mis, tarp pa­jė­giau­sių pla­ne­tos leng­ vaat­le­čių A.Sku­jy­tė su 1337 rei­tin­ go taš­kais yra 52-oji, o tarp dau­ gia­ko­vi­nin­kių – 3-io­ji. V.Alek­na ge­riau­sių pa­sau­lio leng­vaat­le­čių ri­kiuo­tė­je – 89-asis (1319 tšk.), o tarp dis­ko me­ti­kų – 4-asis. Atė­nų olim­pia­dos vi­ce­čem­ pio­nė A.Sku­jy­tė dau­gia­ko­vi­ nin­kių rei­tin­ge at­si­li­ku­si tik nuo Lon­do­no olim­pia­dos čem­pio­ nės bri­tės Jes­si­cos En­nis (1444 tšk.) ir 2011-ųjų pa­sau­lio čem­ pio­nės Tat­ja­nos Čer­no­vos (1348 tšk.). Šie­met Aust­ra leng­vo­sios at­le­ti­kos už­da­rų pa­tal­pų pa­sau­ lio čem­pio­na­te Stam­bu­le iš­ko­ vo­jo bron­zos me­da­lį, o Lon­do­ no olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se bu­vo penk­ta. Dis­ko me­ti­kų pa­sau­lio rei­tin­ ge aukš­čiau už du­kart olim­pi­nį čem­pio­ną V.Alek­ną – Lon­do­no žai­dy­nių did­vy­ris vo­kie­tis Ro­ ber­tas Har­tin­gas (1367 tšk.), es­ tas Ger­das Kan­te­ris (1350 tšk.) ir ira­nie­tis Eh­sa­nas Ha­da­dis (1327 tšk.). 42-ojo­je vie­to­je – And­rius Gu­džius (1123 tšk.). Į sa­vo rung­ties de­šim­tu­ką yra pa­te­ku­si dis­ko me­ti­kė Zi­nai­da Send­riū­tė (1205 tšk., 10-oji vie­ ta), į še­šias­de­šim­tu­kus – šuo­ li­nin­kai į aukš­tį Ai­ri­nė Pal­šy­tė (1196 tšk., 15-oji vie­ta) ir Rai­vy­ das Sta­nys (1180 tšk., 26-oji vie­ ta), sprin­te­riai Li­na Grin­či­kai­tė (1195 tšk., 35-oji vie­ta) ir Ry­ tis Sa­ka­laus­kas (1167 tšk., 51-oji vie­ta), 100 m bar­je­ri­nio bė­gi­ mo meist­rė So­na­ta Ta­mo­šai­ty­ tė (1174 tšk., 53-io­ji vie­ta), šuo­ li­nin­kai į to­lį Po­vi­las My­ko­lai­tis ir Da­rius Au­čy­na (abu – po 1122 tšk., 54-oji vie­ta), ėji­kas Ma­rius Žiū­kas (1155 tšk., 55-oji vie­ta). VD inf.


12

trečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. KA­DA? Šian­dien 17 val. KIEK? 45 li­tai.

KUR? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to g. 4 / 3. KA­DA? Ry­toj 17.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Prie Ka­ted­ros var­pi­nės laip­tų. KA­DA? Ry­toj 18.30 val. KIEK? 39 li­tai.

Die­viš­ko­ji ko­me­di­ja

Is­pa­nų ki­nas

Aist­ros is­to­ri­ja

Ko­kia Dan­te’s Alig­hie­ri „Die­viš­ko­sios ko­me­di­jos“ il­gaam­žiš­ku­mo ir ak­tua­lu­mo pa­slap­tis? Į tai ban­dys at­sa­ky­ti re­ži­sie­rius Ei­mun­ tas Nek­ro­šius to pa­ties pa­va­di­ni­mo spek­tak­ly­je. Ro­lan­das Kaz­las per­teiks Dan­tės vaid­me­nį, Vai­das Vi­lius taps Ver­gi­li­ju­mi, Re­mi­gi­ jus Vil­kai­tis – po­pie­žiu­mi.

Is­pa­ni­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je kar­tą per mė­ne­sį pri­sta­to is­pa­nų ki­ no še­dev­rus. Šį­kart – re­ži­sie­rės Ic­íar Bol­laín fil­mas „Jie par­duo­da net lie­tų“. Fil­mo he­ro­jus re­ži­sie­rius Se­bas­tia­nas ku­ria fil­mą apie Kris­tu­pą Ko­lum­bą. Jis už­si­brė­žė idea­li­zuo­ja­mą Va­ka­rų kul­tū­ros mi­tą ap­vers­ti aukš­tyn ko­jo­mis.

Kas ga­lė­jo pa­gal­vo­ti, kad da­bar pra­ban­gūs ir ge­rai ži­no­mi sos­ti­nės pa­sta­tai ka­dai­se su­bur­da­vo neiš­ti­ki­mus vy­rus, jau­nus stu­den­tus ir net to me­to di­di­kus ar aukš­tus vals­ty­bės pa­rei­gū­nus? Eks­kur­si­ jo­je iš­gir­si­te šo­ki­ruo­jan­čių is­to­ri­nių fak­tų apie pa­čią se­niau­sią pa­ sau­ly­je pro­fe­si­ją – pro­sti­tu­ci­ją.

KUR? Klu­be „Gluck“, Upės g. 6. KA­DA? Ry­toj 21 val. KIEK? 15–20 li­tų.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? 10 li­tų.

KUR? Pros­pek­to ga­le­ri­jo­je, Ge­di­mi­no pr. 43. KA­DA? Iki gruo­džio 15 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Na­cio­na­li­nėje fil­har­mo­ni­joje, Auš­ros Var­tų g. 5. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? 10–20 li­tų.

Įgi­jus ži­nių rei­kia poil­sio

Kla­si­ki­nis ka­ri­nin­kų tan­go

Įdo­miau­si fo­tog­ra­fų de­biu­tai

Kon­cer­tas kla­si­kui pa­gerb­ti

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­ to ren­gia­mas In­for­ma­ci­jos die­nas už­baigs aud­ rin­gas kon­cer­tas su „Yo­ko Mo­no“ – DJ Ma­ma­nia (nuo­tr.) ir Jos­has McClun­gas, „No Dj’s“ (Vik­to­ras Dia­wa­ra) su Eri­ca Jen­nings ir DJ Swix.

Kon­cer­tuos Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ jos mer­gi­nų cho­ras bei Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­ kų ra­mo­vės vy­rų cho­ras „Ai­das“ , „Šo­kių aka­de­ mi­ja“, pia­nis­tė Dai­va Ge­nai­ty­tė, obo­ji­nin­kė Va­le­ ri­ja Vit­kaus­kai­tė.

Nuo 1976 m. vy­ku­sio de­biu­tuo­jan­čių fo­tog­ra­fų kon­kur­so idė­ją Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­ ga at­gai­vi­no prieš dve­jus me­tus. Šie­met fo­tog­ra­ fi­jas at­siun­tė 97 au­to­riai, iš jų eks­po­zi­ci­jai at­rink­ tos 16 ge­riau­sių.

Mi­nint Mai­ro­nio 150-ąsias gi­mi­mo ir 80-ąsias mir­ ties me­ti­nes Kal­bos va­ka­re bus įteik­ta 2012 m. kal­bos pre­mi­ja. Kon­cer­tuos dai­ni­nin­kas Liu­das Mi­ka­laus­kas (nuo­tr.), Vil­niaus kvar­te­tas ir Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.40 Sportas. 18.45 Orai. 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15 Stilius. Veidai. 21.45 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.45 „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“. 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. Orai. 23.40 „Rojus Lietuvoj“ (k). 0.10 Stilius. Jausmai (k). 0.40 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

LRT 19.45 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 „Specialioji Los Andželo policija“ (5) (N-7) (k). 11.40 „Nikita“ (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (8). 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Diagnozė: Seimas. 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Kloja“ (JAV, Kanada, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 0.30 „V. Vizitas“ (2) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

LNK 19.55 val.

TV3

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.40 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Beatos virtuvė. 12.00 Ką manai? 13.00 Akistata. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Skunk Fu“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Akistata. 20.00 „Motina ir sūnus“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Amerikietiška siaubo istorija“. 1.05 „Lėlių namai“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

TV3 21.00 val.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 „Užkalnio 5“. 9.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Taip. Ne“. 21.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Jūrų velniai“ (N-7). 0.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 1.25 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 „Lotynų Amerikos muzikos „Grammy“ apdovanojimai 2012“. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Negaliu tylėti. 15.00, 16.00, 17.00 Žinios. Orai.

BTV 21.25 val.

15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „M.Gorbačiovas. Žmogus, pakeitęs pasaulį“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 Dok. f. „Kaip bitlai sudrebino Kremlių“. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.35 Reporteris. 0.27 Orai. 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nymburk“. 15.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.30 Futbolo dievai. Zico. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–„Donetsk“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

lietuvos ryto tv 19.45 val.


13

trečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

12 pre­ten­den­tų gauti pre­mi­jas Iš ke­tu­rių de­šim­čių pre­ten­den­tų į Na­cio­na­li­nes kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas at­rink­ta 12 kan­di­da­tų.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ant­ra­die­nį in­for­ma­vo, kad po Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­ mi­jų ko­mi­si­jos tar­pi­nio bal­sa­vi­ mo at­rink­tos skulp­to­riaus Vla­do Vil­džiū­no, ak­to­riaus Do­na­to Ba­ nio­nio, li­te­ra­tū­ro­lo­go Kęs­tu­čio Nas­top­kos, re­ži­sie­rių Vi­ta­li­jaus Ma­zū­ro ir Al­gi­man­to Pui­pos, ar­ chi­tek­to Eu­ge­ni­jaus Mi­liū­no, di­ ri­gen­tų Vy­tau­to Miš­ki­nio, Min­ dau­go Ur­bai­čio, Mo­des­to Pit­rė­no, rašytojo Va­len­ti­no Sven­tic­ko, poe­to Vla­do Bra­ziū­no (nuotr.) ir ins­ta­lia­ci­jų me­ni­nin­ko Žil­vi­no Kem­pi­no kan­di­da­tū­ros. Šios pre­mi­jos tei­kia­mos kas­met už reikš­min­giau­sius pa­sta­rų­jų sep­ty­ne­rių me­tų dar­bus kul­tū­ros ir me­no sri­ty­je ar­ba už il­ga­me­

tį kū­rė­jo in­dė­lį į kul­tū­rą ir me­ną. Kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja yra 800 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio – šiuo me­tu ji yra 104 tūkst. li­tų. Pre­mi­jos ski­ria­mos iki gruo­džio 15 d. ne dau­giau nei še­šiems as­ me­nims. 2012 m. pre­mi­jų lau­rea­tus nu­ ma­to­ma pa­skelb­ti gruo­džio 10 d. VD, BNS inf.

„„Džiaugs­mas: pir­mą vie­tą Ak­to­rių due­tų kon­kur­se lai­mė­ju­sios jau­no­sios

ak­to­rės V.Kuk­ly­tė (kairėje) ir I.Mic­ke­vi­čiū­tė sun­kiai tram­dė emo­ci­jas – be teat­ra­lų pri­pa­ži­ni­mo, joms te­ko ir pi­ni­gi­nis pri­zas. Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Ap­do­va­no­ti ak­to­rių due­tai

In­di­vi­das ir vi­suo­me­nė me­ne Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je penk­ta­die­nį ati­da­ro­mos trys pa­ ro­dos, nag­ri­nė­jan­čios in­di­vi­do ir vi­suo­me­nės san­ty­kių at­spin­ džius me­ne.

Pa­ro­do­je „Mi­nios“ eks­po­nuo­ja­mi me­no kū­ri­niai iš įvai­rių Lie­tu­vos mu­zie­jų, bib­lio­te­kų ir ar­chy­vų bei pri­va­čių ko­lek­ci­jų, su­kur­ti Lie­ tu­vo­je per pa­sta­ruo­sius du šim­ tus me­tų. Cent­re – ko­lek­ty­vi­niai mi­nios vaiz­di­niai, gi­mę pa­vie­nių me­ni­nin­kų kū­ri­niuo­se. Ki­to­je eks­po­zi­ci­jo­je „Mar­šas. Il­jos Fi­še­rio 1946–1953 m. fo­tog­ ra­fi­jos“, pa­si­tel­kus fo­to­žur­na­lis­to I.Fi­še­rio sta­li­niz­mo me­tų fo­tog­ ra­fi­jas, nag­ri­nė­ja­mas vie­nas ti­piš­ kų to­ta­li­ta­ri­nės kul­tū­ros reiš­ki­nių – ma­si­nės de­monst­ra­ci­jos. Nuo 1946 m. so­vie­ti­nė­je spau­ do­je dir­bęs fo­tog­ra­fas kas­met ge­ gu­žės 1-ąją ir lapk­ri­čio 7-ąją išei­

da­vo į Vil­niaus gat­ves ir reng­da­vo fo­to­re­por­ta­žus. Tre­čio­jo­je, tarp­tau­ti­nė­je, pa­ro­ do­je „Apie praei­vius ir kai­my­nus“ pri­sta­to­mos in­di­vi­dua­lios Lie­tu­ vos ir už­sie­nio me­ni­nin­kų „in­ter­ ven­ci­jos į vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mą“, t. y. 1970–1990 m. ne­ga­le­ri­nė­se erd­vė­se vy­kę per­for­man­sai. VD inf.

Pa­ro­da ne­re­giams Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ ju­je Rum­šiš­kė­se pa­reng­ta pir­mo­ ji eks­po­zi­ci­ja ne­re­giams.

Jau su­kur­tas vie­nos gra­žiau­sių so­ dy­bų mu­zie­ju­je ma­ke­tas, o tu­rin­tys re­gė­ji­mo ne­ga­lią jau ne­tru­kus ga­ lės pa­si­vaikš­čio­ti po jiems spe­cia­ liai pri­tai­ky­tą so­dy­bą ir su­si­pa­žin­ti su čia sau­go­mais eks­po­na­tais. Brai­lio raš­tu pa­reng­ti vie­nos gra­žiau­sių mu­zie­ju­je – aukš­tai­ čių Tau­rag­nų kai­mo – so­dy­bos pa­sta­tų rel­je­fin ­ iai pla­nai ir eks­ po­zi­ci­jos ap­ra­šai. Lie­čia­mą so­dy­ bos ma­ke­tą su vi­sais čia esan­čiais pa­sta­tais bei ob­jek­tais pa­ga­mi­no Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų at­vi­ ro­sios ko­lo­ni­jos nu­teis­tie­ji. Ke­tu­rių pa­sta­tų so­dy­bos eks­ po­zi­ci­ja įreng­ta taip, kad re­gos ne­ga­lią tu­rin­tys lan­ky­to­jai ga­lė­tų sa­va­ran­kiš­kai vaikš­čio­ti po so­dy­ bą, lies­ti ir kil­no­ti vi­sus čia esan­ čius eks­po­na­tus.

At­gi­mu­sia­me Ak­to­ rių due­tų kon­kur­se iš 12 at­rink­tų ak­to­ rių po­rų už­va­kar už pro­fe­si­nį meist­riš­ ku­mą, ori­gi­na­lu­ mą, žan­ro po­jū­tį ap­ do­va­no­tos trys ge­ riau­sio­sios.

Pir­mą­ją tak­ti­li­nę eks­po­zi­ci­ją lan­ky­to­jai, tu­rin­tys re­gos ne­ga­ lią, ga­lės ap­lan­ky­ti nau­juo­ju mu­ zie­jaus se­zo­nu pa­va­sa­rį. Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­ zie­jus pir­mą­ją rel­je­fi­nę me­džia­ gą, skir­tą ak­lie­siems, iš­lei­do prieš pen­kio­li­ka me­tų, ta­čiau iki šiol spe­cia­lios pro­gra­mos ne­re­giams mu­zie­ju­je ne­bu­vo. LRT inf.

Po dau­giau nei dvi­de­šimt me­ tų at­gi­męs Ak­to­rių due­tų kon­kur­ sas pir­ma­die­nio va­ka­rą į Lie­tu­vos teat­ro są­jun­gą (LTS) su­bū­rė sos­ti­ nės žiū­ro­vus. Va­ka­ro me­tu pa­si­ro­ dė dvy­li­ka jau­no­sios kar­tos ak­to­rių po­rų. Už aukš­tos me­ni­nės ko­ky­bės sce­ni­nę kom­po­zi­ci­ją, iš­skir­ti­nį pro­ fe­si­nį meist­riš­ku­mą par­tne­rys­tė­je, ori­gi­na­lią idė­ją ir jos raiš­ką, žan­ro ir for­mos po­jū­tį kon­kur­so ko­mi­si­jos ap­do­va­no­tos trys ak­to­rių po­ros. Pir­mos vie­tos lai­mė­to­jos – Vir­ gi­ni­ja Kuk­ly­tė ir Ind­rė Mic­ke­vi­ čiū­tė – kon­kur­se pri­sta­tė iš­trau­ką iš au­to­biog­ra­fi­nių imp­ro­vi­za­ci­jų spek­tak­lio „Te­tos“. Cha­rak­te­rin­ gus vaid­me­nis su­kū­ru­sios jau­nos ak­to­rės 2011 m. bai­gė pan­to­mi­mos stu­di­jas Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je, Juo­zo Ja­vai­čio va­do­ vau­ja­ma­me kur­se va­do­vo. Pag­rin­di­nį pri­zą lai­mė­ju­sios mer­gi­nos ne­slė­pė sa­vo emo­ci­ jų: „Kad jūs ži­no­tu­mė­te, kaip aš džiau­giuo­si! Šis kon­kur­sas – di­ de­lis įvy­kis teat­ro kas­die­ny­bė­je. Jau­nam ak­to­riui tai svar­bi pa­tir­tis, ku­ri ska­ti­na kur­ti, to­bu­lė­ti ir siek­ ti nau­jų iš­šū­kių“, – po ap­do­va­no­ ji­mų ce­re­mo­ni­jos kal­bė­jo pir­mos vie­tos lai­mė­to­ja V.Kuk­ly­tė. Mer­ gi­noms ati­te­ko 3000 li­tų pre­mi­ja. Ak­to­rės jau ži­no, kur ją iš­leis: Vir­ gi­ni­ja – nau­jam fo­to­pa­ra­tui, Ind­rė pi­ni­gus ati­dės ves­tu­vėms. Ant­rą vie­tą užė­mė ak­to­riai Pau­ lius Mar­ke­vi­čius ir Da­rius Pet­rovs­

kis, ku­rie spe­cia­liai kon­kur­sui pri­ sta­tė iš­trau­ką iš ra­šy­to­jo Fio­do­ro Dos­to­jevs­kio ro­ma­no „De­mo­nai“. Vai­ki­nai šiais me­tais bai­gė vai­dy­ bos ba­ka­lau­ro stu­di­jas Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je, pe­ da­go­gės Sil­vos Kri­vic­kie­nės va­do­ vau­ja­ma­me kur­se. Jau­nų­jų ak­to­rių ta­len­tą dar stu­di­jų me­tais pa­ste­ bė­jo ir vie­nas gar­siau­sių Lie­tu­vos

Vir­gi­ni­ja Kuk­ly­tė:

Kad jūs ži­no­tu­mė­te, kaip aš džiau­giuo­si! Jau­nam ak­to­riui tai svar­bi pa­tir­tis, ku­ri ska­ti­na kur­ti, to­bu­lė­ti. teat­ro re­ži­sie­rių Ei­mun­tas Nek­ ro­šius. D.Pet­rovs­kis re­ži­sie­riaus spek­tak­ly­je „Idio­tas“ su­kū­rė ku­ ni­gaikš­čio Myš­ki­no vaid­me­nį. O šiuo me­tu abu ak­to­riai vai­di­na re­ ži­sie­riaus E.Nek­ro­šiaus spek­tak­ly­ je „Die­viš­ko­ji ko­me­di­ja“. Jie ap­do­ va­no­ti 2000 li­tų pre­mi­ja. Ak­to­riai Ra­sa Sa­daus­kai­tė ir Ar­ tū­ras Du­ba­ka – tre­čios vie­tos pri­ zi­nin­kai, ak­to­rės Eg­lės Gab­rė­nai­tės auk­lė­ti­niai, 2012 m. bai­gę Vil­niaus ko­le­gi­jos pra­mo­gi­nio sce­nos me­ no spe­cia­ly­bę. Jie kon­kur­sui pri­ sta­tė iš­trau­ką iš An­to­no Če­cho­vo

vie­na­veiks­mės ko­me­di­jos „Pirš­ ly­bos“. Per sa­vo trum­pą pro­fe­si­nę kar­je­rą ak­to­riai jau yra su­lau­kę ne vie­no įver­ti­ni­mo. Tai Sau­liaus My­ ko­lai­čio var­di­nė no­mi­na­ci­ja už pa­ sie­ki­mus dai­nuo­ja­mo­jo­je poe­zi­jo­je, „Jau­no­sios teat­ro vil­ties“ ap­do­va­ no­ji­mas tarp­tau­ti­nia­me stu­den­tų teat­ro fes­ti­va­ly­je „Po sau­le“, Di­ dy­sis pri­zas tarp­tau­ti­nia­me stu­ den­tų teat­ro fes­ti­va­ly­je Mins­ke. Na, o Ak­to­rių due­tų kon­kur­se po­ rai įteik­ti tre­čios vie­tos dip­lo­mai ir 1000 li­tų pre­mi­ja. Me­ni­nę ak­to­rių bran­dą ir meist­ riš­ku­mą ver­ti­no kon­kur­so ko­mi­si­ja – LTS pir­mi­nin­kas Ra­mu­tis Ri­mei­ kis, ak­to­rė Ne­lė Sa­vi­čen­ko ir teat­ ro kri­ti­kas Val­das Ged­gau­das. Pa­ sak R.Ri­mei­kio, ko­mi­si­ja bu­vo la­bai dar­ni ir ge­ra­no­riš­ka, to­dėl gin­čų at­ ren­kant lai­mė­to­jus ne­bu­vo: „Džiu­ gu ma­ty­ti sce­no­je ak­ty­vius, jau­nus, kū­ry­bin­gus ak­to­rius. Mū­sų ka­me­ ri­nė, ma­žu­tė ir net šiek tiek ne­pa­ to­gi sce­na – di­džiu­lis iš­šū­kis ne­ di­de­lę sce­ni­nę pa­tir­tį tu­rin­tiems me­ni­nin­kams. Ji ap­nuo­gi­na ak­ to­rių ga­bu­mus, aiš­kiai pa­ro­dy­da­ ma kiek­vie­no at­li­kė­jo ga­li­my­bes ir ta­len­tą. Tik­rai džiu­gu, kad tik­ rų ta­len­tų Lie­tu­vos sce­na tu­ri ne vie­ną.“ LTS pir­mi­nin­kas taip pat pri­dū­rė, kad ki­tais me­tais kon­kur­ so pri­zai kei­sis – ak­to­riai bus ap­ do­va­no­ti bi­lie­tais į pres­ti­ži­nius Eu­ ro­pos teat­ro fes­ti­va­lius. VD inf.


933624

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

14

976056

A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

paslaugos

Kelionių

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

Kelionių organizatorius menas ir pramogos 959526

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai. info@gmail.com. 952525

Kitos Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokybė – žema kaina. www.guobosbaldai.lt. Tel. 8 656 69 099.

760904

parduoda nekilnojamąjį turtą Parduodamas dviejų kambarių butas Palangos centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A. Tel. 8 603 62 096.

955765

perKa

Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel.Vegasas (8PaSiūlymai 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 ArKarščiauSi svajojate aplankyti Niujorką?KelioNių Las vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – Torontas nuo 2382 Lt Kelionių organizatorius šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Monrealis nuo 2874 Lt Pamatykite Šiaurės Ameriką už Hiustonas nuo Lt Vilnius Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! A.Vienuolio g. 6,2964 LT-01104 Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Tel. (8 5) 231 3314. ypatingą kainą. Kalgaris nuo 3464Faks. Lt (8 5) 262 9120 nuo 125 Lt vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipaleiskitės Kaina pateikta į abi pusesjūroje! su oro uostų mo110 Lt į nepamirštamą kelionę 2012 10 laiduokite laive Baltijos KOKIA BUS ŠIAIS METAIS KALĖDINĖ DOVAKviečiame Jus į šventę Baltijos jūroje – Roži01–2013 03 21 kesčiais. Kviečiame Jus į trumpiausios nakties vaMėgaukitės NA? niai 80-tieji! saule, vėju ir gera nuotaika. Niujorkas nuo 2226klausimas, Lt Rezervacijos mokestis iki 100 Lt irmokamas Atrodo paprastas bet kartu ir suVakaro programa lietuvių kalba „Amberli-pakarėlį! dėtingas, nes šiais metais dovana fe“ koncertas! Vašingtonas nuo 2526 Lt Kalėdinė pildomai. Baltijos jūroje bus ir disko, ir linksmybės iki Kruizo kaina pateiktaį iškainą išplaukimo uosto. yra būti kartu! Maitinimas ir gėrimai įskaičiuoti Bostonas 2588nuo Lt 105 Lt asm. Vietų skaičius ribotas.nuo ryto! Kalėdinisnuo kruizas Naujametinis kruizas 570 Lt asm. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių organizatorius

Kelionių Kelioniųorganizatorius organizatoriusĮvairūs

953105 „Scan­pix“ nuo­tr.

J.K.Row­ling Kita 2012 04 20 Vilniaus apygardos teismo nutarma­ nasiškeltavėl timiro­ UAB „Joanos avialinijos“ bankroto byla (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuojančios UABr „Joanos ek­ a­navialinijos“ uo­sadministratoe riumi paskirta UAB VERSLO VALDYMO IR RES-

TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas asmuo Pir­ma­stel. is 8knygų apie Harįiki Po­ – V.Česonis, 686 83 541. Prašom 2012 terį au­11torės J.K.Row­ ling kūri­ nys m. birželio d. imtinai pateikti savo kreditorinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai suau­ gu­sie­siems bus pa­vers­ tas (bankroto te­le­vi­bylos zi­josįsiteisėjimo se­ria­lu. dienai) kartu pridedant kreditorinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. o­jo hu­nurodyti, mo­ro ro­ a­nreikalavimų as „Ne­ TaipJuo­ patdprašom armšių nu­ m a­ t y­ t a va­ k an­ s i­ j a“ (angl. – įvykdymas yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu „The Ca­sKreditorinį ual Va­creikalavimą an­cy“), pateikku­ tai yra padaryta. rio veiks­ as vyks­ ta iš pa­ žiū­ros ti Savanorių pr.m 262-105, LT-50204 Kaunas. Informacija (8 37)li­j229 idi­liš­tel./faks. ka­me Ang­ os 886. kai­me, bu­ 961016 vo iš­leis­tas rugsėjį, o te­le­vi­zinė INFORMACIJA APIE PLANAVIjo ver­si­ja ka­ na­lTERITORIJŲ e „BBC One“ tu­ MĄ. Parengtas žemės sklypo, esančio Lvovo ri pa­ s i­ r o­ d y­ t i 2014 m. Tai pra­ g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje,nešė sklypa­ties liuo­to­jo at­ sto­vai.plotas po kad. Nr. trans­ 0101/0032:986, bendras galdetalusis 47 metų ra­šy­tPlanavimo o­jos kny­gas 0,2419Pa­ ha, planas. pagrindas: miesto savivaldybės admiapie Vilniaus ber­niuką bur­ ti­ninką bu­ vo nistracijos direktoriaus pa­sta­ty­ ti aš­tuo­ni pavaduotojo ki­no fil­mai,2011 jie 07 13 AD30-1732, 2011 01 su­lįsakymas aukė di­dNr. e­lio po­pu­lia­ru­ mo.08 Bet detaliojo teritorijų planavimo organizatoti J.K.Row­ ling tvir­ti­no,sutartis kad jos riauspa­ teisių ir pareigų perdavimo Nr. nau­ja­jai kny­gai ek­ra­ni­zuo­ti ge­ riau­sia terpė būtų te­le­vi­zi­ja. „Ne­pap­ras­tai džiau­giuo­si, kad BBC už­sakė „Ne­nu­ma­tytą va­ kan­siją“, – tei­gia­ma J.K.Row­ ling pa­reiš­ki­me. „Vi­suo­met jau­čiau, kad jei­gu būtų ek­ra­ni­zuo­ja­mas, šis ro­ma­ nas tin­ka­miau­sias te­le­vi­zi­jai, ir ma­nau, kad BBC jam yra to­bu­li na­mai“, – sa­ko ra­šy­to­ja. „Ne­nu­ma­ty­ta va­kan­si­ja“, ku­ri iš­leis­ta pra­ėjus pen­ke­riems me­ tams nuo pa­sku­tinės kny­gos apie Harį Po­terį, pa­sa­ko­ja apie pa­ saulį, ku­ris nė iš to­lo ne­pri­me­na Hog­vart­so bur­ti­ninkų mo­kyk­ los: ra­šo­ma apie šiurkš­čius da­ ly­kus – ža­gi­nimą, nar­ko­ma­niją, savęs ža­lo­jimą. Nau­jo­ji kny­ga pa­sa­ko­ja apie kovą dėl at­si­ra­du­sios lais­vos vie­ tos kai­mo ta­ry­bo­je, o siu­že­to li­ ni­ja su­ka­si apie var­gingų būstų ra­jo­no li­kimą. Knygą kri­ti­kai įver­ti­no be di­ des­nio en­tu­ziaz­mo, bet ji at­si­ dūrė pir­mo­sio­se ke­lių po­pu­lia­ riau­sių lei­di­nių sąrašų vie­to­se, pa­vyzd­žiui, Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­ jo­je, Prancū­zi­jo­je ir Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se. J.K.Row­ling sa­vo knygų apie Harį Po­terį vi­sa­me pa­sau­ly­je yra par­da­vu­si dau­giau kaip 450 mln. Ši se­ri­ja ta­po pa­grin­du di­ de­lei vers­lo im­pe­ri­jai, api­man­čiai pra­mogų par­kus, žais­lus, kom­ piu­te­ri­nius žai­di­mus, kny­gas ir fil­mus. Dėl jų ra­šy­to­ja ta­po vie­ na tur­tin­giau­sių Did­žio­sios Bri­ ta­ni­jos mo­terų. VD, BNS inf.

Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt.

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius

Pamėnkalnio g. 5/K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 7777, mob. mob. 88 616 616 16 16777 777 Tel. 8-5 262 262 7777, info@svite.lt, info@svite.lt,www.svite.lt, www.svite.lt,www.lek.lt www.lek.lt

929896

UAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto. „„Nuo­ monės: J.K.Row­ ling ro­ ma­ Mokame 613 70 805, 613tat 70 nasPVM. kri­tTel. ikų8ne­ su­ žavė­ jo,8 už­ 803, 8skai­ 601t71 558, (8 310) 48 323. y­to­jai jį graibs­ty­te graibs­to.„

TrečiADIENIS, gruodžio 5, 2012

976256

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

NAUJIEJI METAI LAIVE

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155.

sisiekti su darbų vykdytoju Jaroslavu Bazeadresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

Naujieji metai Pekine, Kinijoje KELIONĖS AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU 2012 12 26–2013 01 04. 1680 Lt + skrydis Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje Šventinė kelionė į Stokholmą, autobusu, Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Skansen keltu, aplankant parką 12.28–12.30 Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Lt– 175 Lt nuo 370naktis Lt Varšuvoje Muziejų (05.19/20) KALĖDOMS: sala–Talinas – 377 Lt Ryga–Saremos Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Viena–Melkas–Zalcburgas – 667 – Lt 577 Lt Šiaurės Italija su poilsiu prie –Adrijos Varšuva–Čenstachova–Krokuva–OsvenciŠveicarijos gamtos stebuklai 1397 Ltjūros mas1197 – 437 nuo Lt Lt sala–Talinas – 377 Lt Ryga–Saremos Dunojaus vingis–Budapeštas – 627 Lt Kroatija nuo 990 Šiaurės Italija (poilsinė nuo 1290 Lt Amžinoji Roma –Lt1327 pažintinė) Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Europos Praha–Viena–Budapeštas–žaviosios Kroatija nuo 990 Lt sostinės –IŠ627 Lt LĖKTUVU VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt NAUJIEMS METAMS: Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt LiuksemParyžius–Disneilendas (Bambergas, burgas, Niurnbergas) – 1397Lt Malta – 904 Lt(poilsinės) IŠ VARŠUVOS Aristokratiškoji Viena–žavusis Budapeštas Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, nuo 935LtLt – 647 LtHurgada Gaujos prkas–Talinas–Tartu Ispanija, Kosta Dorada Bulgarija nuo 850 Lt – 999–Lt377 Lt Praha (Melnikas–Detenice–Karlšteinas–KarIspanija, Alikantė Šri Lanka nuo– 3500 Lt lovy Varai) 667 –Lt1108 Graikija, Kos sala Saksonijos Šveicarija–Berlynas – 567 Lt Kreta nuo 1170 Lt – 1128 Lt SLIDINĖJIMAS Turkija, Antalija –Lt1185 Lt Tunisas nuo 770 lėktuvu Bulgarija, – 1199 Lt Lt Bulgarija Burgas (Bansko) nuo 1194 Andora –Rijeka 1290 Kroatija, –Lt1279 Lt poilsinės) IŠ VARŠUVOS (pažintinės Italija, Šveicarija ir Prancūzija (Aostos slėnis) Turkija, Marmaris 1289LtLt Kruizas – 1490Nilu Lt nuo 2038 Italija (Vialattea) 1650LtLtnuo 2423 Lt Bulgarija, Burgas –– 1199 Izraelis–Jordanija–Egiptas autobusu Portugalija, Algarvė – 1899 Lt Lt Marokas nuo 2634 Lt Prancūzija (Trys Slėniai) – 1470 Kuba nuo 5853 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS Italija (Livinjo) – 1490 Lt(poilsinės) Austrija,Hurgada Šveicarija – 1890 Lt Egiptas, nuo 995 Lt Slovakija (Žemieji Tatrai) – 890 Lt IŠ RYGOS:(Bukovelis) Bulgarija – 995 Lt 7 d. – 850 Lt Ukraina POILSIS lėktuvu Tailandas (pažintinė poilsinė) – nuo 5218 Lt Turkija – 1078 Lt iš Vilniaus Egiptas nuo 1499 Lt; ŠriTenerifė Lanka –– 1719 3500LtLt IŠ VILNIAUS: Indija Kreta – (Goa) 1170 Lt– 3419 Lt JAE (Dubajus) Lt Lt Egiptas, nuo 869 Tunisas –Hurgada 770 Lt– 3729 Tailandas (Bankokas) – 3629 Lt Ispanija, Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilPOILSISMaljorka 2013 m. – 1499

Turkija, sinės) Antalija – 889 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Graikija, – 99 Lt lėktuvu išKreta Vilniaus Mažieji Laukystos piratai Lt nuo Ispanija, Kosta Kosta Dorada Bulgarija, VarnaBrava, – 1099 Lt 370 1279 Lt Holivudo akademija 599 Lt Portugalija, Algarvė Graikija, Kreta – 959 –Lt2239 Lt Mes jėgaKosta 450Brava Lt – 1279 Lt Ispanija, Graikija, sala – 1069 Lt ŽaidimųKos galaktika 450 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Turkija, Antalija – 969 Lt Apači indėnai Pasaka nuoVarna 550atkeliauja Bulgarija, –Lt929 Lt į Lietuvą 450 Lt Kroatija, Lt 450 Lt Avataro–Rijeka nuotykiai kartu Raganė 550 Lt– 1189 Turkija, Marmaris 1029 Lt Mes šampinjonai 450 Ltaš! Lt600 Lt Laimingas Portugalija,žmogus Algarvė––tai 1899 Aplink pasaulį per 7 dienas 499 Lt Egiptas – 1299 Lt Top Fun 640 Lt POISIS Varšuvos Mano lėktuvu pasaulisiš595 Lt Egiptas, Hurgada nuo 1237 Lt KitasElvariantas STOVYKLOS UŽSIENYJE Šarm Šeichas –359 1314LtLt Portugalija Lt Estijoje 1790 Lt Dodi kalbos 550 Lt– 1633 Anglų stovykla Ispanija – 1719 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Bulgarijoje 1699 Lt Šri Lanka – 5072 Lt PAŽINTINĖS lėktuvu Varšuvos Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt iš„Pribrežnyj“ Kruizas Nilu nuo 1666 Lt; Izraelis – 2252 Lt; 60 Lt dienai Marokas – 2235 Lt; Ispanija – 2235 Lt Kryme „Saliut“ 1699 Lt AVIABILIETAI* AVIABILIETAI Pirkti internetu: www.lek.lt Baku nuo 1050 Lt; Bulgarijoje 1699 LtMaljorka nuo 500 Lt (yra ir pigios aviakompanijos) *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt KELTAI Ryga–Stokholmas; TaliJuodkalnijoje 1899Talinas–Helsinkis; Lt nas–Stokholmas; Ventspilis–Nyneshamnas KELTŲ BILIETAI Anglųpasiūlymai: kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt Spec. Ryga–Stokholmas Klaipėda–Karlshamnas; Klaipėda–Kylis; AVIABILIETAI* Klaipėda–Zasnicas Talinas–Helsinkis Delis nuo 1870 Lt Konferencijos ir kiti Jūsų kompanijos rengiTalinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt niai Baltijos jūroje! KRUIZAI Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Lt Kruizinė kelionė su naujametine programa Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) Ryga–Stokholmas–Ryga Klaipėda–Kylis (spec. 2012 12 31–2013 01Lt02pasiūlymas) nuo 570 Lt Bankokas – 2409 Viduržemio jūroje 10 d. nuo 1208 Lt/asm. Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Puketas – 2610 Lt (spec. kaina) Turku–Alando salos–Stokholmas Karibų jūroje d. nuo 960 Lt/asm. (spec. *kainos į abi7puses kaina) KELTAI VIZOS VIZOS Baltijos jūroje (Tallinknuo 3 d.85 kruizas) Į Joninės Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją Lt Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt

Paskolos

Siūlo darbą Reikalingi santechnikai su darbo patirtimi dirbti Vilniaus regione. Tel. 8 683 60 846. 1053263

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir suvirintojų. Darbas Vokietijoje. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt. 1047489

PaSlaugoS Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Parduoda

1052976

Nekilnojamąjį turtą

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

e j u i n l Vi 1053323

F

Šiuolaikišką 9 kv. m prekybos pavilijoną Justiniškių turguje, galima prekiauti mėsa, turi maisto tvarkymo pažymėjimą, yra karštas vanduo, grindinis šildymas, kondicionierius. Tel. 8 683 67 387.

O OT

N KO

S A V

A RS

1053539

S

A R A KU

Fotografuok vasarėjantį Vilnių ir laimėk ekskursiją Bestogiu autoBusu draugų kompanijai!

Konkursas vyksta portale


15

trečiadienis, gruodžio 5, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

Perka Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 995109

Kviečia mokytis DRAUDĖJAMS IR APDRAUSTIESIEMS! Siekiant gerinti klientų aptarnavimą, „Sodra“ į elektroninę erdvę perkėlė draudėjams ir apdraustiesiems skirtas socialinio draudimo paslaugas, kuriomis jie gali naudotis nemokamai jiems patogiu laiku. Jiems tereikia internetu prisijungti prie elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) arba prie elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS). Norintieji susipažinti ir išmokti naudotis EGAS ir EDAS kviečiami nuo 2012 m. gruodžio 17 d. iki 2013 m. sausio 28 d. darbo laiku (nuo 8 iki 17 val.) atvykti į „Sodros“ Vilniaus skyrių (Laisvės pr. 28, Karoliniškės). Aptarnavimo salėje „Sodros“ specialistai teiks konsultacijas ir mokys, kaip praktiškai naudotis EGAS ir EDAS sistemomis. Su savimi būtina turėti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. „Sodros“ Vilniaus skyrius. 1053219

Įvairūs Kita 2012 12 17 10 val. į pakartotinį žemės sklypo, esančio Kelmijos Sodų 8-ojoje g. 28 (kad. Nr. 0101/84:1234), ženklinimą kviečiami sklypo, kad. Nr. 0101/84:2492, paveldėtojai. Darbus atliks UAB G.M.&Co (Verkių g. 19, Vilnius, tel. 8 655 94 415; gz@geodeziniaimatavimai.lt). 1053531

2012 m. gruodžio 14 d. 10 val. UAB „Verslo valdymo centras“ patalpose, Vytauto g.17 (IV aukštas, 11 kab.), Klaipėdoje, vyks BUAB „IKAS projekt“ kreditorių susirinkimas. Informacija tel. (8 46) 311 422. Administratorius. 1053627

Informuojame, kad yra paženklintos žemės sklypo Mozūriškių g. 190, Pašilaičių sen., Vilniaus m. sav., ribos. Gretimų sklypų, kadastro Nr. 0101/0167:839 ir 0101/0167:840, savininką – UAB „SKALA“ vadovą ar įgaliotą asmenį kviečiame gruodžio 14 d. 11 val.atvykti nurodytu adresu ir susipažinti su sklypų ribomis. Matininkė O.Čepaitė. Tel. 8 686 80 075, e. paštas matuoti@gmail.com. 1053696

Informuojame, kad pakartotinai rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., Pikeliškių k. v., kad. Nr. 4170/0800:26, formavimo ir pertvarkymo projektas – žemės sklypo padalijimas į penkis žemės sklypus. Planavimo organizatoriai – Julius.Jučas (gyv. Balsių g. 8, Vilnius, tel. 8 615 47 002), Tadeuš Suchocki (gyv. Varniškių k., Riešės sen., Vilniaus r., tel. 8 686 78 691), Rišard Suchocki (gyv. Varniškių k., Riešės sen., Vilniaus r., tel. 8 699 55 975), Roma Roginska (gyv. Liepkalnio g. 28-22, Vilnius, tel. 8 699 55 787). Projekto rengėjas – IĮ „Tikslūs matavimai“, Ukmergės g. 300B-73, Vilnius, tel. 8 683 81 626, e. p. tikslusmatavimai@yahoo.com. Pasiūlymus galite pareikšti projekto organizatoriams, su projektu susipažinti (nuo 2012 m. gruodžio 6 iki 2012 m. gruodžio 19 d.) projekto rengėjo patalpose nuo 14 iki 18 val. 1053881

Informuojame, kad pradėtas rengti Vitalij Jančurai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (esančio Anavilio k., Paberžės sen., Vilniaus r., Vilniaus apsk., kad. Nr. 4164/0400:0522) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Gretimo sklypo, kad. Nr. 1464/0400:0762, mirusios savininkės Helenos Masevičienės paveldėtojai su parengto projekto sprendiniais gali susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių iki šių metų gruodžio 21 d. Kviečiame kreiptis į UAB „Geo Link”, Kareivių g.19-138, Vilnius, tel. (8 5) 213 7309. 1052991

KVIETIMAS. Atliekame sklypo Nr. 94, kad. Nr. 4167/0704:0094, esančio Vilniaus r., SB „Volčiūnai“, tiksliuosius geodezinius matavimus. 2012 12 15 11 val. prašom dalyvauti kaimyną Vitold Valiuk nustatant bendrąsias ribas. Pasiteirauti tel. 8 656 23 532. 1053520

Lietuvos metrologijos inspekcija skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti: automobilis „Renault Megane“ (pagamintas 1997 m.), kaina 1 400 Lt, pasiteirauti tel. 8 686 01 188. Aukcionas vyks 2012 m. gruodžio 20 d. 10 val. Lietuvos metrologijos inspekcijos salėje (Tilto g. 17/Radvilų g. 4, Vilniuje). Neįvykus šiam aukcionui, pakartotinis vyks nurodytu adresu 2012 m. gruodžio 27 d. 10 val. Apžiūrėti parduodamą turtą galima 2012 m. gruodžio 10–14 d. nuo 8 iki 17 val. (susitarus nurodytu kontaktiniu telefonu) Tilto g. 17/Radvilų g. 4, Vilniuje. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Aukcionas dalyviams ir žiūrovams nemokamas. Už aukciono organizavimą atsakingas LMI Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriaus viršininkas Simonas Bužinskas, tel. (8 5) 260 8769. 1052315

skelbimai


Orai

Lietuvoje savaitės viduryje šals kiek mažiau nei pastarosiomis dienomis, pasnigs. Šiandien daug kur pasnigs, dieną bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat gali pasnigti. Naktį temperatūra bus nuo 6 laipsnių šalčio iki 0, dieną – nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.

Šiandien, gruodžio 5 d.

–2

+2

0

Telšiai

Šiauliai

–1

Klaipėda

Panevėžys

0

Utena

–1

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

8.24 15.54 7.30 23.11 11.56

340-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 26 dienos. Saulė Šaulio ženkle.

+1Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas 0 Brazilija +27 Briuselis +3 Dublinas +4 Kairas +21 Keiptaunas +24 Kopenhaga 0

Londonas +4 Madridas +9 Maskva –5 Minskas –2 Niujorkas +14 Oslas –7 Paryžius +5 Pekinas –2

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+1

Alytus

4–9 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–2

–1

–2

–3

7

–3

–2

–4

–6

6

–3

–1

–3

–5

8

ketvirtadienį

penktadienį

Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą 1791 m. mirė austrų kom- Monet, vienas impresiopozitorius Wolfgangas nizmo pradininkų. Amadeus Mozartas. 1932 m. gimė amerikie1803 m. gimė rusų poe- čių dainininkas, pianistas Fiodoras Tiutčevas. tas, dainų autorius Little 1867 m. gimė Lenkijos Richard. karo vadas ir premjeras 1946 m. gimė ispanų Józefas Piłsudskis. operos tenoras José Car1870 m. mirė prancūzų reras. rašytojas Alexandre’as 1964 m. gimė aktorius, Dumas. dainininkas, dainų ir 1901 m. gimė animaci- tekstų autorius Andrius nių personažų kūrėjas Kaniava. 1966 m. gimė prancūWaltas Disney. 2005 m. mirė vienas žyzų dainininkė, aktorė 1926 m. mirė prancūzų miausių pasaulio baltistų Patricia Kaas. dailininkas Claude’as Vladimiras Toporovas.

Šią savaitę laimėkite Kate Morton knygą „Tolimos valandos“.

Australų rašytojos knyga prasideda nuo laiško, kuris pusę amžiaus laukė pamirštame pašto krepšyje blausioje pastogėje. Edės Berčil ir jos motinos santykiai niekada nebuvo artimi, bet kai vieną sekmadienio popietę į namus atkeliauja seniai pamestas laiškas su atgaliniu Mailderhersto pilies Kento grafystėje adresu, Edė pradeda įtarti, kad emocinis motinos santūrumas slepia seną paslaptį. Po penkių dešimtmečių dukra ima narplioti šią mįslę.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gruodžio 11 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Eimintas, Geisvinė, Gratas, Sabas

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

–1

+1

Praha 0 Ryga –2 Roma +12 Sidnėjus +22 Talinas –3 Tel Avivas +20 Tokijas +14 Varšuva +2

4

5

6

7

8

9

10

Avinas (03 21–04 20). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo jausmų ir gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Tačiau pernelyg neatviraukite. Jautis (04 21–05 20). Dėl skirtingai suvokiamų vertybių įsivelsite į konfliktą ir būsite priverstas ieškoti kompromiso. Prarasite pagarbą autoritetingam žmogui. Šiandien labai svarbu bus susitvardyti. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Būsite ne itin emocionalus. Vėžys (06 22–07 22). Stenkitės vengti konfliktų ir kivirčų. Jūsų mintys neatitiks jausmų, dėl to patirsite nuoskaudų ir pajusite nesutarimų kartėlį. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Liūtas (07 23–08 23). Palanki diena kurti planus, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situacijos. Tikėtina, kad vyresnis žmogus tinkamai patars. Nešvaistykite puikios dienos smulkmenoms. Mergelė (08 24–09 23). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Šiandien nežadėkite daugiau, negu galite įvykdyti. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate nusivylęs savo karjera. Jūsų nepasitenkinimas gali turėti neigiamos įtakos visai darbo dienai. Dėl aplinkinių provokacijų galite prarasti savitvardą. Pasistenkite būti kantrus. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Jūsų atsidavimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos ir emocijų, bet nepraraskite savitvardos. Tiesiog dirbkite savo darbą. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio planai nederės su jūsų idėjomis. Stengsitės kovoti su jo elgesiu ir veiksmais. Stabtelkite ir apgalvokite savo elgesį, nes spaudimas šiandien nepadės. Ožiaragis (12 22–01 20). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau parengtus planus. Viskas sekasi puikiai ir, atrodo, bus nesunkiai įgyvendinta. Vandenis (01 21–02 19). Sunku susikaupti, gali atsirasti netinkamų ar klaidinančių minčių ir idėjų. Tai sunkus laikas, galimi kivirčai. Šiandien geriau atsiriboti nuo aplinkos, atsipalaiduoti, pasiklausyti muzikos. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių tyrinėdamas savo jausmus ir bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas.

2012-12-05 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you