Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 4, 2012

www.kl.lt

283 (19 584)

.;A?.162; 6@4?B<1 6<!

`cRVXNaN-XYYa ?RQNXa\_Ă&#x203A; 7\YN[aN7bXRcVĂ&#x2DC; VR[Ă&#x203A;

UostamiesÄ?io gatvÄ&#x2014;se â&#x20AC;&#x201C; pirmosios Ĺžiemos traumos.

Miestas 3p.

KÄ&#x2026; iĹĄgelbÄ&#x2014;s ES parama â&#x20AC;&#x201C; KiprÄ&#x2026; ar rusĹł mafijÄ&#x2026;?

Antibiotikai nei gripo, nei perĹĄalimo negydo.

RUBRIKA11

sveikata

Ĺ alutinis jo gos poveiki s â&#x20AC;&#x201C; sveikata

â&#x20AC;&#x17E;Ant viniĹł nemiegu, Ĺžie mÄ&#x2026; maudau, bet stiklais vaikĹĄ jĹŤroje nesinoma, kad tau. Jogoje vaikai iki ma12 metĹł ser vo, o tÄ&#x2014;vĹł ga ne saligo ÄŻsisuku ÄŻ dar mis. Tai tiesa: kai per daug bus, prade da sirgti vai pokalbÄŻ apie kaiâ&#x20AC;&#x153;, svei deda aktorius kÄ&#x2026; gyvenimo bĹŤdÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; prair ĹĄokÄ&#x2014;jas Pet ras Lisauskas. Sandra Lu

s.lukosiute

koĹĄiĹŤtÄ&#x2014;

@diena.lt

ti paĹžymÄ&#x2014;ta ir ta pati drus sak Petro, ka. PaPasinÄ&#x2014;rÄ&#x2014; ÄŻ iĹĄ eko kami mais kaimo bobuÄ?iĹł per31 metĹł vy logijÄ&#x2026; to ras greitakal garantuoja produktai ne visada ria anksÄ?iau kokybÄ&#x2122;, o be iĹĄbekar lyg norÄ&#x2014;da rĹŤkÄ&#x2122;s ir gÄ&#x2014;rÄ&#x2122;s, taip kuo nesiskiria nuo pirk tais niemas paneig bos centre. tĹł prekyti ĹžmoniĹł ÄŻsi vaizduojamÄ&#x2026; tradicinÄŻ vo prakti Tuo jis ÄŻsitikino iĹĄ sakos. lio tipaĹžÄ&#x2026;. sveikuoIĹĄ kaimo mo P.Lisauskas Ä?iutÄ&#x2014;s pir silaukÄ&#x2122;s vai neslepia, kad su- vienÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; panĹŤdo iĹĄ kÄ&#x2122;s pienÄ&#x2026; sklaidyti sakĹł vos ne vo ÄŻtarimus. pasinÄ&#x2014;rÄ&#x2014; ÄŻ fanatiĹĄkai Kaip paaiĹĄ eko kÄ&#x2014;jo, senobĹŤdÄ&#x2026;. VÄ&#x2014;liau logiĹĄkÄ&#x2026; gyvenimo lÄ&#x2014; proďŹ laktikos sume timais ÄŻ pie nÄ&#x2026; vokus, kad ĹĄi aistra aprimo su- pildavo antibiotikĹł. â&#x20AC;&#x17E;nesÄ&#x2026;Ĺžinin KÄ&#x2026; valgyti, gi dÄ&#x2014;dÄ&#x2014;s ir tetosâ&#x20AC;&#x153; pradÄ&#x2014; Petras jo ĹĄito pelnytis. piktnaudĹžiauti ir iĹĄ klausydamasis savo kĹŤ atsirenka, no. Nors jis nepriklauso kams, taÄ?iau ĹžaliavalgiĹł ĹĄalininIĹĄ kaimo mo bos principuskai kuriuos jĹł mitysau pritaiko. rius nusivy AktopirkÄ&#x2122;s pie Ä?iutÄ&#x2014;s lÄ&#x2014; nÄ&#x2026; mÄ&#x2014;gstami agursuĹžinojÄ&#x2122;s, kad jo taip kai ir pomido nÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; pa viegomi kartu rai valnĹŤdo iĹĄne giĹł taip pat dera, o kvieÄ?iĹł ir rusklaidyti ne savo ÄŻtarituomet orga reikÄ&#x2014;tĹł maiĹĄyti, nes mus. Kaip nizmas iĹĄnau giau energi paaiĹĄkÄ&#x2014;doja daujos. jo, senolÄ&#x2014; Ar valgiaraĹĄ pro kuo nors ski tis prieĹĄ spektaklÄŻ tikos sume filakriasi nuo ÄŻpras ti nĹł? tĹł diepienÄ&#x2026; pilda mais ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;PrieĹĄ spek vo antibiotikĹł. kio pjausnioâ&#x20AC;&#x153;,taklÄŻ man neÄŻkiĹĄi joâ&#x20AC;&#x201C; Energijos sty patvirtina Petras. giĹł, kai nebĹŤ da pavalgy na kati, suoja pasiga aktorius kompenPetras paste min pu ar medaus tu cukraus sirubi, kad eko gyvenimo loginis gÄ&#x2014;rimu. P.Li bĹŤ sauskas sakÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; suma das paliko savo pÄ&#x2014;d- ÄŻsitikinÄ&#x2122;s, kad geriau ĹžÄ&#x2014;jo vartoto valgyti tai, ko norisi, nors dÄ&#x2014;l to nei organiz jiĹĄkumas, at mÄ&#x2026; kankinnimo patogu sisakÄ&#x2014; ne visĹł gyve- ti priverstinai ribojant mĹł. Laikui tam pro duk tik tus ar ko nors rus bÄ&#x2014;gant suprato, kad sauskelnÄ&#x2014;s atsisakant. palengvina vaikĹł augini mÄ&#x2026;. Kojomis min Su Ĺžmona ko retkarÄ?iais PrieĹĄ spektak nugarÄ&#x2026; ir ÄŻ greitojo jie uĹžsuka lÄŻ Petrui ant maisto resto kad nesulau ranÄ&#x2026;. Tam, uĹžlipÄ&#x2122; kolegos kojomis nugaros Ĺžy sistovÄ&#x2014;jusiĹł tĹł visuomenÄ&#x2014;je nu- ja kĹŤnÄ&#x2026;, vÄ&#x2014;liau pasikei masaĹžuoÄ?iama â&#x20AC;&#x201C; taip tradicijĹł â&#x20AC;&#x201C; vienas kitam po kymo kino jie padeda teatre tokia apsilan- ti scenai. pasiruoĹĄĹĄventÄ&#x2014; pilvui yra vos VaikĹĄ ne bĹŤ aktorius taip Ä?iojimÄ&#x2026; ant stiklĹł PastarÄ&#x2026;jÄ&#x2026; min tina sÄ&#x2026;lyga. pat vadina masaĹžu. savotiĹĄku tÄŻ Petras ironija, pri paĹžindamas, iĹĄsako su P.Lisausko greitai apsi kad burna pomÄ&#x2014;gis kar velia nuo to slys tais ta prair sceno kio maisto. se jis panau je â&#x20AC;&#x201C; spektakliuoPrieĹĄ spek doja savo pra tak jamos saha ktikuoRinkdamasis lÄŻ â&#x20AC;&#x201C; jokiĹł pjausniĹł dĹža jogos elementus. maistÄ&#x2026; akto Petras paaiĹĄ giasi neper kino, kad lenkti lazdos rius sten- to kalbos iĹĄverstas sa iĹĄ sanskriproduktĹł, â&#x20AC;&#x201C; maisto tarp kuriĹł chadĹža jogos sudedamĹł- pavadinimas reiĹĄkia jĹł daliĹł yra â&#x20AC;&#x17E;gimusi su paĹžymÄ&#x2014;tĹł tanesibaido. raide â&#x20AC;&#x17E;Eâ&#x20AC;&#x153;, vim jungtisâ&#x20AC;&#x153;. Tie â&#x20AC;&#x17E;Kiekviena po ja slepia siog ÄŻsitikina, kas si. Mat taip yra kunda me gyvame padare lini gali bĹŤgrindinÄ&#x2014; ener â&#x20AC;&#x201C; paď ŽPasirin gija. kimas:

Ĺ iandien priedas

Pasaulis 10p.

Rō­ka­lių teroras nesiliauja

12Kaina 1,30 Lt

=9V`Nb`XN`[R YNVX\`NcĂ?`a_N QVP

â&#x20AC;&#x17E;Jei ne­pa­vyks, tai bent su­ťil­siu.â&#x20AC;&#x153; V[Vb`cRVXb\ YVbaNĂ&#x2DC;VNb VĂ­ _VXĂ&#x2013;QRQNĂ&#x;Ob_ [Ă&#x2013;

CfaNba\=Ra _VX\[b\a_

Klai­pÄ&#x2014;­dos po­li­ti­kui Ri­man­tui Ta­rať­ke­vi­Ä?iui kai ku­riĹł svar­biĹł mies­tui klau­si­mĹł spren­di­mai pri­me­na anek­do­tÄ&#x2026;.

2p.

Siuntose ÄŻ uĹžsienÄŻ â&#x20AC;&#x201C; ir fejerverkai As­ta Dy­ko­vie­nÄ&#x2014; a.dykoviene@kl.lt

Ar­tÄ&#x2014;­jan­Ä?ias Ka­lÄ&#x2014;­das jau pa­ju­to ir pa­ťti­nin­kai. Pa­ma­Şu au­ga kas­die­ niĹł laiť­kĹł ir siun­ti­niĹł skai­Ä?ius, ku­ ris pi­kÄ&#x2026; tu­rÄ&#x2014;­tĹł pa­siek­ti maŞ­daug po de­ťim­ties die­nĹł. Dar­by­me­tis pra­si­de­da

Â&#x201E;Â&#x201E;Vie­ta: ÄŻ J.Ka­ro­so gat­vÄ&#x2014;s 20 na­mo kie­mÄ&#x2026; Vy­tau­to Di­dĹžio­jo gim­na­zi­jos moks­lei­viai pa­rō­ky­ti ren­ka­si per kiek­vie­nÄ&#x2026; per­trau­kÄ&#x2026;. 

Prie mo­kyk­lĹł esan­Ä?iĹł dau­gia­bu­Ä?iĹł na­mĹł gy­ven­to­jai neat­si­gi­na rō­ kan­Ä?iĹł mo­ki­niĹł. Kiek­vie­nos per­trau­kos me­tu ÄŻ kie­mus, laip­ti­nes trau­kia gau­jos ne­pil­na­me­Ä?iĹł. Jie pa­lie­ka kal­nus nuo­rō­kĹł, pri­ spjau­do. Gy­ven­to­jai pri­vers­ti pa­tys ko­vo­ti su rō­kan­Ä?iais moks­lei­ viais, nes jĹł ne­sud­raus­mi­na nei mo­kyk­los va­do­vai, nei po­li­ci­ja.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Mil­da Ski­riu­tÄ&#x2014; m.skiriute@kl.lt

Su­si­ren­ka apie 40 vai­kų

J.Ka­ro­so gat­vÄ&#x2014;s 20 na­me ÄŻsi­kō­ru­siĹł klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iĹł gy­ve­ni­mas per kiek­vie­ nÄ&#x2026; Vy­tau­to Di­dĹžio­jo gim­na­zi­jos per­ trau­kÄ&#x2026; virs­ta koť­ma­ru. ÄŽ kie­mÄ&#x2026; per­ trau­kĹł me­tu su­si­ren­ka rō­kan­tys gim­na­zis­tai.

4

Pa­sak â&#x20AC;&#x17E;Lie­tu­vos pa­ťtoâ&#x20AC;&#x153; at­sto­vÄ&#x2014;s spau­dai Au­re­li­jos Jo­nu­ťai­tÄ&#x2014;s, siun­ tĹł skai­Ä?ius po tru­pu­tÄŻ jau au­ga, ta­ Ä?iau kol kas to esÄ&#x2026; dar ne­ga­li­ma pa­ va­din­ti bu­mu. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ven­ti­niĹł siun­tĹł pi­kÄ&#x2026; pa­sie­ kia­me gruo­dĹžio vi­du­ry­je, ir jis tÄ&#x2122;­ sis iki pat sau­sio vi­du­rio. Kol kas Klai­pÄ&#x2014;­do­je siun­tĹł iť­siun­Ä?ia­ma ir gau­na­ma tik ĹĄiek tiek dau­giau nei ÄŻpras­tÄ&#x2026; mÄ&#x2014;­ne­sÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­ste­bÄ&#x2014;­jo A.Jo­ nu­ťai­tÄ&#x2014;. Ta­Ä?iau gruo­dĹžio vi­du­ry­je, per pa­tÄŻ dar­bĹł ÄŻkarť­tÄŻ, siun­tĹł skai­Ä?ius iĹĄau­ ga 2â&#x20AC;&#x201C;3 kar­tus, pa­ly­gin­ti su ÄŻpras­tais skai­Ä?iais.

2


2

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 4, 2012

miestas

Klaipėdos „ho­li­vu­dui“ ieš­ko pir­kė­jo Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Klai­pė­die­čių vaiz­džiai „ho­li­vu­du“ va­di­na­mas bu­vu­sios Lie­tu­vos ki­no stu­di­jos komp­lek­sas lau­kia nau­jo šei­mi­nin­ko. Jo sa­vi­nin­kas už sa­ vo tur­tą ti­ki­si gau­ti še­šia­ženk­lę su­mą.

Vie­na uos­ta­mies­čio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra sa­vo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je skel­bia, jog 2,1 ha skly­ pas Kre­tin­gos gat­vė­je 100 par­duo­ da­mas už 6,5 mln. li­tų, be to, pir­ kė­jui tek­tų su­mo­kė­ti 21 pro­c. PVM. Tad ga­lu­ti­nė san­do­rio su­ma išaug­ tų iki 7 mln. 865 tūkst. li­tų. Ne vie­nus me­tus mer­dė­jan­čio ob­jek­to pri­sta­ty­me tvir­ti­na­ma, jog skly­pas yra pa­trauk­lio­je Klai­pė­dos mies­to zo­no­je, o pa­gal pa­tvir­tin­tą de­ta­lų­jį pla­ną ja­me esą pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti dau­gia­bu­čių na­mų su ko­ mer­ci­nė­mis pa­tal­po­mis kvar­ta­lą. „Ho­li­vu­do“ par­da­vi­mu be­si­rū­ pi­nan­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­ tas bu­vo ne­kal­bus, ar po­ten­cia­lūs pir­kė­jai do­mi­si šiuo pa­siū­ly­mu. Jo tei­gi­mu, bet ko­kia in­for­ma­ci­ja yra kon­fi­den­cia­li. Te­le­fo­nu bu­vo ne­pa­ sie­kia­mas ir šio tur­to sa­vi­nin­kės – bend­ro­vės „Jau­mi­na“ – va­do­vas. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Sta­ti­nių prie­žiū­ros po­sky­rio ve­dė­ja Ga­li­na Či­chun pa­tvir­ti­no, jog praė­ju­siais

6,5

– tiek mln. li­tų, be PVM, prašoma už 2,1 ha sklypą. me­tais šis sta­ti­nių komp­lek­sas bu­ vo lai­ki­nai įtrauk­tas į ap­leis­tų pa­ sta­tų są­ra­šą. „Bet sa­v i­n in­kai la­bai ope­ra­ ty­viai su­rea­ga­vo – už­san­da­ri­no sta­ti­nius, iš­si­ve­žė šiukš­les, su­ re­mon­ta­vo tvo­rą ir įsi­pa­rei­go­jo pri­žiū­rė­ti sa­vo tur­tą“, – pri­pa­ži­ no val­di­nin­kė. Eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo me­tu vie­ to­je bu­vu­sio Lie­tu­vos ki­no stu­di­jos fi­lia­lo ke­tin­ta sta­ty­ti dau­gia­bu­čių kvar­ta­lą. Se­nų­jų sta­ti­nių vie­to­je tu­rė­jo iš­kil­ti nuo tri­jų iki de­vy­nių aukš­tų gy­ve­na­mie­ji na­mai, ku­riuo­ se bū­tų įreng­ta per 300 bu­tų, taip pat – 500 vie­tų po­že­mi­nė ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Be gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų, čia tu­rė­jo at­si­ras­ti ir mo­ kyk­la bei par­duo­tu­vės. Dar maž­daug prieš dve­jus me­tus „ho­li­vu­do“ sa­vi­nin­kai „Klai­pė­dai“ tvir­ti­no, jog šio tur­to par­duo­ti ne­ ke­ti­na.

„„Pa­ki­bo: rea­lios fi­nan­si­nės ga­li­my­bės su­ma­ži­no ti­ki­my­bę Klai­pė­dai lai­mė­ti pres­ti­ži­nių jū­rų lenk­ty­nių „Vol­vo

Open Ra­ce“ fi­ni­šo uos­to var­dą. 

Priimti regatą šansų mažėja Klai­pė­dos ga­li­my­bės tap­ti pres­ti­ži­nės re­ ga­tos „Vol­vo Open Ra­ce“ fi­ni­šo uos­tu su­ ma­žė­jo ke­le­tą kar­tų. As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

„„Pro­jek­tas: vie­to­je mer­dė­jan­čių „ho­li­vu­do“ pa­sta­tų tu­rė­jo iš­kil­ti nau­

jas kvar­ta­las.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė su­tar­ty­ je, pla­nuo­ja­mo­je pa­si­ra­šy­ti su re­ ga­tos or­ga­ni­za­to­riais, re­ko­men­ duo­ja­mą pra­di­nį įna­šą dras­tiš­kai su­ma­ži­no. Uos­tai, ku­rie pa­gei­dau­ja priim­ti re­ga­tą „Vol­vo Open Ra­ce“, jos or­ ga­ni­za­to­riams už to­kią ga­li­my­bę tu­ri iš­siųs­ti pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su sa­vo fi­nan­si­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais. Pre­ten­den­tai pa­pras­tai siū­lo apie 14 mln. li­tų. Klai­pė­die­čiai pa­si­ren­ gę su­mo­kė­ti tik 450 tūkst. li­tų. Ta­čiau tai dar ne vis­kas. Pre­li­ mi­na­riai skai­čiuo­ja­ma, jog, no­rint

ati­tik­ti są­ly­gas, kad Klai­pė­da tap­tų re­ga­tos „Vol­vo Open Ra­ce“ fi­ni­šo uos­tu, kar­tu su pra­di­niu įna­šu rei­

Pre­ten­den­tai pa­pras­ tai siū­lo apie 14 mln. li­tų. Klai­pė­die­čiai pa­ si­ren­gę su­mo­kė­ti tik 450 tūkst. li­tų.

kė­tų bent 12 mln. li­tų. O Klai­pė­da tam ga­lė­tų skir­ti tik 5 mln. li­tų. Tai paaiš­kė­jo jung­ti­nia­me Fi­nan­sų ir

eko­no­mi­kos bei Stra­te­gi­nės plėt­ros ko­mi­te­tų po­sė­dy­je, kur va­kar pri­ tar­ta, kad Klai­pė­da da­ly­vau­tų kon­ kur­se tarp uos­tų, pre­ten­duo­jan­čių 2014–2015 ar 2017–2018 m. priim­ ti pres­ti­ži­nę re­ga­tą. Su­tar­tį Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bė tu­ri pa­si­ra­šy­ti iki gruo­džio 7 d. Prieš tai šią sa­vai­tę jos pro­jek­tui dar tu­ri pri­tar­ti mies­to ta­ry­ba. Or­ga­ni­za­to­riai sa­vo spren­di­mą, ko­kius uos­tus pa­si­rin­ko, tu­rė­tų pa­ skelb­ti iki gruo­džio 7 d. O gruo­džio 13 d. bus ga­lu­ti­nai nu­spręs­ta, ar į Klai­pė­dą už­suks pres­ti­ži­nė re­ga­ta, ir ku­riais me­tais. „Man tai pri­me­na anek­do­tą apie viš­tą ir gai­dį. Jei nie­ko nei­šeis, tai nors su­šil­siu“, – šmaikš­ta­vo Fi­ nan­s ų ir eko­n o­m i­kos ko­m i­te­to pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Ta­raš­ke­ vi­čius, klai­pė­die­čiams nu­spren­ dus da­ly­vau­ti pres­ti­ži­nės re­ga­tos kon­kur­se. Dėl to­kios ga­li­my­bės var­žo­si 36 uos­tai, 17 iš jų yra Eu­ro­po­je.

Siuntose į užsienį – ir fejerverkai Tuo­met ge­ro­kai išau­ga 1 ne tik iš­siun­čia­mų, bet ir iš už­sie­nio ša­lių at­ke­liau­jan­čių

siun­tų skai­čius. Šven­ti­nio pi­ko me­tu Lie­tu­vo­ je siun­tos ga­vė­jus pa­sie­kia vi­du­ ti­niš­kai per 1–4, Eu­ro­po­je – 2–6, JAV – 3–7 dar­bo die­nas. Ke­lių pa­sta­rų­jų me­tų duo­me­nys ro­do, jog dau­giau­sia siun­tų iš­siun­ čia­ma ar gau­na­ma iš Ai­ri­jos, Ang­ li­jos, Is­pa­ni­jos, Nor­ve­gi­jos, Šve­ di­jos, JAV, Ka­na­dos – kur gy­ve­na di­džiau­sios lie­tu­vių emig­ran­tų bend­ruo­me­nės. Ta­čiau bū­na ir siun­ti­nių į eg­zo­ tiš­kas ša­lis – Bra­zi­li­ją, Ko­lum­bi­ją, Ar­gen­ti­ną ir kt. Drau­džia­mos siun­tos

Kad laiš­kai ir siun­ti­niai šven­ti­ niu lai­ko­tar­piu grei­čiau pa­siek­tų ga­vė­jus, juos rei­kė­tų iš­siųs­ti kuo anks­čiau, li­kus bent jau sa­vai­tei iki šven­čių, o ge­riau­sia – dviem. Jei laiš­kas ke­liaus į to­li­mas ša­lis, pa­

vyz­džiui, Ar­gen­ti­ną, Bra­zi­li­ją ar Ki­ni­ją, jį re­ko­men­duo­ja­ma iš­siųs­ti dar anks­čiau. „Ak­tua­lu šven­ti­niu lai­ko­tar­ piu ne­siųs­ti drau­džia­mų daik­tų. Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu ne­ma­ža da­ lis žmo­nių pa­što siun­to­mis no­ ri per­duo­ti fe­jer­ver­kų, šal­tų­jų ug­ ne­lių, ki­tų pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių. To­kius daik­tus siųs­ti pa­štu griež­ tai drau­džia­ma. Tai ga­li su­kel­ti pa­ vo­jų tiek siun­tos ga­vė­jo, tiek mū­ sų dar­buo­to­jų svei­ka­tai“, – įspė­jo A.Jo­nu­šai­tė. Taip pat siun­to­se pa­što dar­buo­ to­jai la­bai daž­nai ap­tin­ka įvai­rių ae­ro­zo­lių, kve­pa­lų, ku­riuos taip pat drau­džia­ma siųs­ti, nes tai – de­gios me­džia­gos. Jei siun­to­je yra drau­džia­mų siųs­ti daik­tų, to­kios siun­tos ga­li bū­ti su­lai­ky­tos ir ga­ vė­jų ne­pa­sieks. Paš­to dar­buo­to­jų tei­gi­mu, svar­bu neuž­mirš­ti, kad Ka­lė­dos ir Nau­jie­ ji me­tai šven­čia­mi vi­sa­me pa­sau­ly­ je. Ke­lis kar­tus dar­bo krū­vis išau­

ga ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų ša­lių pa­štuo­se. Šven­ti­niai ant­spau­dai

Nuo gruo­džio 1 d. vi­suo­se cent­ri­ niuo­se ša­lies pa­štuo­se pra­dė­tas ka­ lė­di­nis ant­spau­da­vi­mas. Skai­čiuo­ ja­ma, jog iš vi­so šiuo­se pa­štuo­se bus iš­siųs­ta dau­giau nei mi­li­jo­nas laiš­kų ir siun­ti­nių, pa­žy­mė­tų ka­lė­ di­niais spau­dais. Paš­to at­sto­vai tei­gia no­rin­tys, kad svei­ki­ni­mai prieš šven­tes bū­tų iš­skir­ti­niai ir skleis­tų pui­kią nuo­ tai­ką. Spe­cia­liu ka­lė­di­niu spau­du, ku­ris pri­mins apie ar­tė­jan­čias di­ džią­sias me­tų šven­tes, pa­štuo­se bus ant­spau­duo­ja­ma pa­što ko­res­ pon­den­ci­ja ir siun­ti­niai. Ka­lė­di­nio spau­do vir­šu­je bus už­ra­šas „Ka­lė­dų pa­štas“, po juo – mies­to, ku­ria­me ant­spau­duo­ja­ma, pa­va­di­ni­mas. Ants­pau­do vi­du­ ry­je – ant­spau­da­vi­mo die­nos da­ ta, o apa­čio­je – ka­lė­di­nio mies­te­ lio frag­men­tas.

„„Pra­si­dė­jo: Klai­pė­dos cent­ri­nio pa­što dar­buo­to­jai jau pa­ju­to ar­tė­jan­čių

šven­čių dvelks­mą. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


3

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 4, 2012

miestas Vyks „Žu­vėd­ros“ iš­ly­dė­tu­vės

Pa­lan­go­je – ne­rū­ky­mo zo­nos

Ser­ga­mu­mas vėl išau­go

Šian­dien 20.30 val. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te, Me­nų fa­kul­te­te, „Žu­vėd­ros“ sa­lė­je (K.Do­ne­lai­ čio g. 4) vyks spor­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Žu­vėd­ra“ iš­ly­dė­tu­ vės į pa­sau­lio čem­pio­na­tą Vo­ kie­ti­jo­je ir pa­ro­do­mo­ji pro­gra­ ma. Šo­kė­jai pir­mą kar­tą į čem­ pio­na­tą skris lėk­tu­vu, o ne va­ žiuos au­to­bu­su.

Nuo sau­sio 1-osios Pa­lan­gos ta­ry­ba nu­spren­dė už­draus­ti rū­ ky­ti kai ku­rio­se vie­šo­se ku­ror­to vie­to­se. Ši­to ne­bus ga­li­ma da­ ry­ti Mei­lės alė­jo­je, Bi­ru­tės par­ ke, pa­plū­di­my­je ties juo ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­je „Vai­kų par­ kas“. Ta­ry­bos spren­di­mo vyk­ dy­mo kont­ro­lė pa­ves­ta me­ri­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riui.

Praė­ju­sią sa­vai­tę ūmio­mis vir­ šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ ci­jo­mis su­si­rgo 886 klai­pė­ die­čiai, iš jų – 739 vai­kai iki 17 me­tų. Gri­po at­ve­jų ne­bu­vo nu­ sta­ty­ta. Prieš po­rą sa­vai­čių uos­ta­mies­ty­je sir­go 739 gy­ ven­to­jai, iš jų – 616 vai­kų. Bu­ vo diag­no­zuo­tas vie­nas gri­ po at­ve­jis.

S.Jo­ku­žio lo­bis – se­nos fo­to­juos­tos Tvar­ky­da­mas sa­vo ar­chy­vus fo­tog­ra­fas ir lei­dė­jas Sau­lius Jo­ku­žys ra­do lo­bį – vi­są krū­vą fo­to­juos­ tų, ku­rias lai­kė din­ gu­sio­mis. Iš nau­jai at­ras­tų ne­ga­ty­vų jis su­kū­rė nuo­trau­kų pa­ro­dą, ku­rio­je at­ gy­ja prieš dau­giau nei po­rą de­šimt­me­ čių vy­kę įvy­kiai bei jų vei­kė­jai. d.janauskaite@kl.lt

Klai­pė­die­čiai tu­rės uni­ka­lią ga­li­ my­bę grįž­ti į At­gi­mi­mo bei Są­jū­ džio lai­kus ir pa­ma­ty­ti pri­mirš­tus vaiz­dus S.Jo­ku­žio aki­mis. Gruo­džio 5 d. 17 val. Klai­pė­dos vie­šo­jo­je I.Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­ ko­je fo­to­me­ni­nin­kas S.Jo­ku­žys pri­ sta­tys žiū­ro­vams pa­ro­dą, ku­rią pa­ va­di­no „Lai­ko ato­dan­gos“. „Kiek­vie­ną žmo­gų su­for­muo­ja ne tik tė­tis ir ma­ma. Gal­vo­da­mas, kur aš ta­pau tik­ru klai­pė­die­čiu, su­vo­kiu, kad tai bu­vo ma­no dar­ bo dien­raš­ty­je „Klai­pė­da“ lai­kas. Dir­bau su la­bai įdo­miais žmo­nė­ mis – žur­na­lis­tais, kai kei­tė­si vi­sas gy­ve­ni­mas. Ra­dau juos­tą, ku­rios pra­džio­je už­fik­suo­ta, kaip gar­bin­gi

„„Pri­si­mi­ni­mai: iš šios nuo­trau­kos aiš­kė­ja, kas yra Le­ni­no anū­kai bei ci­vi­li­nės gy­ny­bos pra­ty­bos.

klai­pė­die­čiai de­da gė­lių prie Le­ni­no pa­mink­lo, o tos pa­čios juos­tos ga­le prie šios skulp­tū­ros vyks­ta pro­tes­ to mi­tin­gas su šū­kiais prieš an­tik­ ris­tą. Šia pa­ro­da no­rė­jau pa­ro­dy­ ti, kad tuo lū­žio me­tu žmo­nės ne tik mi­tin­ga­vo, bet ir sta­tė na­mus, bu­čia­vo­si, gau­dė žu­vis, links­mi­no­ si Jū­ros šven­tė­je. Gal­būt tos nuo­ trau­kos nė­ra la­bai gi­liai me­niš­kos, bet jos la­bai tiks­liai at­spin­di laik­ me­tį“, – pa­sa­ko­jo S.Jo­ku­žys. Pa­ro­dos au­to­rius vi­lia­si, kad ne vie­nas žiū­ro­vas nuo­trau­ko­se at­pa­ žins sa­ve prieš 20 ir dau­giau me­ tų. Pa­ro­da tu­rė­tų bū­ti įdo­mi smal­ su­mo ne­sto­ko­jan­tiems jau­niems žmo­nėms. Fo­to­me­ni­nin­kas ma­nė, kad di­ džiu­lė šūs­nis ne­ga­ty­vų din­go kraus­tan­tis iš vie­nos vie­tos į ki­

S.Jo­ku­žio nuo­tr.

tą. Vie­ną kar­tą be­veik at­si­tik­ti­nai tvar­ky­da­ma­sis ga­ra­že jis ra­do dė­ žę, pil­ną se­nų juos­tų. Pu­sė jų bu­vo su­pe­li­ju­sios bei su­ga­din­tos. Ta­čiau ne­ma­ža da­lis iš­li­ko ir pa­stū­mė­jo au­to­rių su­reng­ti pa­ro­dą. Ki­tais me­tais S.Jo­ku­žys švęs 60 me­tų su­kak­tį, tad pa­ts pri­si­pa­žįs­ta, kad jam tai – ap­mąs­ty­mų lai­kas. „Vi­są gy­ve­ni­mą bė­ga­me, le­kia­ me, ne­gal­vo­ja­me apie žyg­dar­bius, tie­siog gy­ve­na­me. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ ti, kad to­se nuo­trau­ko­se už­fik­suo­tas įdo­miau­sias gy­ve­ni­mo me­tas, nes gy­ve­ni­mas vi­sa­da yra įdo­mus. Bet tik­rai ži­nau, kad ta­da su­bren­dau. Kad­rų bu­vo tiek daug, kad į gal­vą atė­jo min­tis, jog ge­riau­si kad­rai lie­ ka tik pa­ma­ty­ti, bet neuž­fik­suo­ti. Pa­ro­dą su­da­ro apie 100 dar­bų, ji veiks vi­są gruo­džio mė­ne­sį.

Sau­lius Jo­ku­žys:

Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad to­se nuo­trau­ko­se už­ fik­suo­tas įdo­miau­ sias gy­ve­ni­mo me­tas, nes gy­ve­ni­mas vi­sa­ da yra įdo­mus.

Klupdė pirmosios žie­mos trau­mos Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Pir­mas gau­siau iš­kri­tęs snie­gas pri­da­rė ža­los klai­pė­die­čių svei­ ka­tai. Me­di­kai į pa­gal­bą sku­bė­jo pa­sly­du­siems ir trau­mas pa­ty­ru­ siems žmo­nėms.

Va­kar Klai­pė­dos grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai vos spė­jo su­ktis ir teik­ti pa­gal­bą gat­vė­je pa­sly­ du­siems ir su­si­ža­lo­ju­siems žmo­ nėms. Rim­tes­nių trau­mų jiems pa­vy­ ko iš­veng­ti, ta­čiau su­si­ža­lo­ju­sių ran­kas ar ko­jas bu­vo ne vie­nas.

Pris­ta­ty­mas. Šian­d ien 11 val. Lie­t u­ vos lais­vo­sios rin­kos ins­t i­t u­tas iš­sa­ miai pri­sta­tys Klai­pė­dos mies­to sa­vi­ val­dy­bės ver­t i­n i­mą ir lei­d i­n į „Lie­t u­ vos sa­v i­val­dy­bių in­dek­sas 2012“. Su­ si­ti­ki­mo me­tu eks­per­tai pa­teiks konk­ re­čius pa­siū­ly­mus Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bei, ku­rie pra­vers­tų ku­riant dar ge­res­nes gy­ve­n i­mo są­ly­gas gy­ ven­to­jams, taip pat vers­lo są­ly­g ų ge­ ri­ni­mui. Sa­va­no­r iai. Šian­d ien sa­va­no­r iai mi­ ni Tarp­t au­t i­n ę sa­v a­no­r ių die­n ą. Ta pro­g a nuo 8 iki 11 val. Klai­p ė­dos „Že­ my­nos“ gim­n a­z i­jo­j e ir LCC tarp­t au­t i­ nia­me uni­ver­s i­te­te nuo 12 iki 15 val. vyks šven­t i­n iai ren­g i­n iai, kur sa­v a­ no­r iai kal­b ės apie sa­vo pa­t ir­t is, su­ pa­ž in­d ins su sa­v a­n o­r iš­kos veik­ los ga­l i­my­b ė­m is Lie­t u­vo­j e ir už­s ie­ ny­j e. Ren­g i­n iai taip pat bus or­g a­n i­ zuo­j a­m i dar sep­t y­n iuo­s e Lie­t u­vos mies­t uo­s e.Dai­va Ja­naus­kai­tė

Dienos telegrafas

Grei­to­sios me­di­kai ste­bė­jo­si, kad iš­kri­tus snie­gui tiek daug žmo­nių su­si­ža­lo­jo. Mat neat­ro­dė, kad gat­vė­se ir ant ša­li­gat­vių bū­tų la­bai sli­du. Dau­ge­lis pa­cien­tų, su­lau­kę grei­ to­sios me­di­kų pa­gal­bos, gy­dyk­lų ne­bea­ta­ka­vo. Uos­ta­mies­čio li­go­ni­nių priė­mi­ mo sky­riai be­veik ne­su­lau­kė dėl sli­džių gat­vių trau­mas pa­ty­ru­sių gy­ven­to­jų, iš­sky­rus vie­ną ne­lai­ mė­lį, at­vež­tą į Klai­pė­dos uni­ver­si­ te­ti­nę li­go­ni­nę. Šį se­zo­ną tai bu­vo pir­mo­sios sli­ džių gat­vių ir ša­li­gat­vių au­kos uos­ ta­mies­ty­je.

Pas­kai­ta. Gruo­d žio 5 d. 18 val. Žve­ jų g.1/2 esan­čio­je Že­mai­t i­jos dai­l i­nin­ kų są­jun­gos ga­le­ri­jo­je vyks 44-oji pa­ skai­ta iš cik­lo „Va­ka­rai su se­ną­ja Klai­ pė­da“. Ar­cheo­lo­gė Ie­va Ma­siu­l ie­nė ir is­to­r i­kas Dai­n ius Eler­tas kal­bės apie Žve­jų gat­vės praei­t į. Kny­ga. Gruo­d žio 6 d. 17 val. Klai­pė­ dos ap­skri­t ies vie­š o­s ios I.Si­mo­nai­ ty­tės bib­l io­te­kos Ger­la­c ho pa­lė­p ė­ je vyks nau­jo Vy­tau­to Če­po ro­ma­no „Vie­n i­š ų mo­te­r ų mei­lė“ su­t ik­t u­vės. Su­si­ti­k i­me da­ly­vaus li­te­ra­tū­ros kri­ti­ kas Alek­sand­ras Ža­lys, ak­to­rius Alek­ sand­ras Ši­mans­k is. Va­ka­ro me­tu mu­ zi­k uos J.Ka­ro­so mu­z i­kos mo­k yk­los auk­lė­ti­niai. Mir­t ys. Va­k ar Klai­p ė­dos ci­v i­l i­n ės met­r i­k a­c i­j os sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­ tos 11 klai­p ė­d ie­č ių mir­t ys. Mi­rė Eu­ ge­n i­ja Žuo­l ie­nė (g. 1914 m.), Ni­na Zai­ ce­va (g. 1921 m.), Po­v i­las In­t as (g. 1926 m.), Alek­s and­r a Rum­š ie­n ė (g. 1931 m.), Vac­lo­v as Kęs­t u­t is Pet­r aus­k as (g. 1940 m.), Mi­l a­da Gric­ke­v i­č io­va (g. 1949 m.), Ste­p o­n as Ja­nu­š as (g. 1952 m.), Ala Cve­to­va (g. 1957 m.), Aloy­z as Nar­man­t as (g. 1959 m.), Ro­ma­nas Te­ rent­je­vas (g. 1964 m.), Kris­t i­na Žy­l ie­ nė (g. 1969 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Aloy­zas Nar­man­tas, Ste­po­nas Ja­nu­ šas, Ana Cve­to­va, Po­vi­las In­tas, Alek­ sand­ra Rum­šie­nė. Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 8 mo­te­rys. Gi­mė 5 mer­gai­tės ir 3 ber­niu­kai. Va­kar Klai­pė­do­je pa­sau­l į iš­vy­do 3-tūks­tan­ta­sis kū­di­k is. Juo ta­ po ber­niu­kas.

„„Susižalojo: sli­dūs ša­li­gat­viai kai ku­riems gy­ven­to­jams ta­po spąs­tais. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Grei­to­ji. Va­kar iki 17.30 val. grei­to­sios pa­gal­bos me­d i­kai su­lau­kė 63 iš­k vie­ ti­mų. Klai­pė­d ie­čiai dau­g iau­sia skun­ dė­si trau­mo­mis pa­sly­dus gat­vė­je, šir­ dies su­tri­k i­mais.


4

antradienis, gruodžio 4, 2012

miestas

Rū­ka­lių teroras nesiliauja

Komentaras

1

Pa­sak gy­ven­to­jų, pa­si­ tai­ko, kad kie­me bū­riuo­ ja­si ir po 40 dū­mą trau­kian­čių vai­ kų. Jie ne tik pri­šiukš­li­na, pri­mė­to nuo­rū­kų, bet ir pri­spjau­do. Žmo­nės pik­ti­no­si ne­ga­lin­tys net lan­gų at­si­da­ry­ti – į kam­ba­rį tuoj pat priei­na dū­mų. „Kaž­koks siau­bas. Bai­su išei­ti į kie­mą. Pil­na nuo­rū­kų, spjau­da­lų. Kie­mas at­ro­do tar­si ko­kių ne­va­ lų. Gė­da net ką nors į sve­čius pa­si­ kvies­ti. Vi­si ste­bi­si, kad kie­mas at­ gra­sus“, – dės­tė gy­ven­to­jai. Klai­pė­die­čiai pa­brė­žė, kad su šia pro­ble­ma su­si­dur­da­vo kas­met, bet šie­met su­si­ren­ka kur kas dau­giau vai­kų nei anks­čiau: „Gal įstai­go­je pra­dė­jo mo­ky­tis dau­giau rū­kan­čių nau­jo­kų“, – svars­tė žmo­nės.

Kris­ti­na Vin­ti­lai­tė

Klai­pė­dos sa­v i­val­dy­bės vie­šo­sios tvar­kos sky­r iaus ve­dė­ja

P

as­ta­r uo­ju me­t u iš gy­ven­ to­jų ne­sa­me su­lau­kę nu­ si­s kun­d i­mų, kad dau­ gia­bu­čio na­mo kie­me ar laip­t i­nė­je nuo­lat pa­r ū­k y­t i ren­ka­si moks­lei­v iai ir šiukš­l i­na. Jei gau­tu­ me, rea­guo­tu­me. Pa­tys ne­ga­li­me ži­ no­t i, ko­k io na­mo ku­rio­je laip­t i­nė­je ar kie­me tai vyks­ta. Kar­tu su po­li­ci­ja tik­ri­no­me, ar nė­ra rū­ko­ma mo­kyk­ lų te­ri­to­ri­jo­je. Ta­čiau pa­žei­dė­jų ne­ ra­do­me. Šią sa­vai­tę vėl pla­nuo­ja­me pa­tik­ri­ni­mus. Nuo kie­me rū­kan­čių moks­lei­v ių ken­čian­t ys gy­ven­to­jai ga­li kreip­tis į mus, po­li­ci­ją ar Vai­kų tei­sių ap­sau­gos sky­rių. Vi­si tu­ri­me tei­sę su­ra­šy­ti pro­to­ko­lus už to­kį pa­ žei­di­mą vai­kų tė­vams.

Vai­ko su šluo­ta

J.Ka­ro­so gat­vės gy­ven­to­jai pa­sa­ ko­jo, kad pro­ble­mą ban­dė spręs­ ti įvai­riais bū­dais. Jie krei­pė­si ir į Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­jos va­ do­vus. „Klau­sė­me, ar šie ne­ga­li įreng­ ti rū­ko­mo­jo, jei mokiniai vis tiek dū­mą trau­kia. Ta­čiau mums bu­vo paaiš­kin­ta, kad tai neį­ma­no­ma – moks­lei­viai ne­ga­li rū­ky­ti mo­kyk­ lo­je ir 50 met­rų spin­du­liu ap­link ją. Ta­čiau ko­dėl mes tu­ri­me dėl to ken­tė­ti?“ – ap­mau­da­vo klai­pė­ die­čiai. Gy­ven­to­jai pa­tys ban­do su­draus­ min­ti moks­lei­vius. Iš kie­mo juos vai­ko net šluo­to­mis. Ta­čiau klai­ pė­die­čiai pri­pa­žįs­ta, kad tai pa­de­ da tik tam kar­tui. Ki­tos per­trau­kos me­tu moks­lei­viai vėl su­grįž­ta. Klai­pė­die­čiai ne­slė­pė, kad draus­ min­ti moks­lei­vius pa­tiems nė­ra jau­ku. Žmo­nės bai­mi­na­si su­lauk­ti mo­ki­nių kerš­to. „Ne­ži­nai, kaip su­rea­guos. Paims ir pa­leis ak­me­nį į lan­gą. Ga­li ir dar blo­giau bū­ti“, – tei­gė gy­ven­to­jai. Tu­ri daug pi­ni­gų

Žmo­nės tvir­ti­no su­pran­tan­tys, kad tai ne tik vie­nos gim­na­zi­jos, bet vi­ sų uos­ta­mies­čio, o gal net Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų pro­ble­ma. J.Ka­ro­so gat­vės 20 na­me įsi­kū­rę žmo­nės pa­brė­žė, kad rei­kia gel­bė­ti ne tik juos, bet ir vai­kus. „Gal moks­lei­vius net la­biau. Juk rū­ky­mas ken­kia svei­ka­tai. Dū­mą trau­kia jau­ni moks­lei­viai, ku­rie mo­ko­si 9–10 kla­sė­je“, – rū­pi­no­si gy­ven­to­jai. Žmo­nės ste­bė­jo­si, iš kur moks­ lei­viai gau­na tiek pi­ni­gų ci­ga­re­ tėms, kad ga­li rū­ky­ti kiek­vie­nos per­trau­kos me­tu.

„„Pa­si­rin­ki­mas: ša­lia esan­čių mo­kyk­lų moks­lei­viai rū­ky­ti ren­ka­si ir prie Klai­pė­dos ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„Pa­ke­lis ci­ga­re­čių kai­nuo­ja apie 10 li­tų. Ne­ma­nau, kad moks­lei­ viai rū­ko pa­čias pi­giau­sias. Iš kur jie tu­ri tiek pi­ni­gų? Ne­gi tė­vai tiek duo­da“, – ste­bė­jo­si na­mo gy­ven­ to­jai. Įreng­ti rū­ko­mo­jo ne­ga­li

Klai­pė­dos Vy­tau­to Di­džio­jo gim­ na­zi­jos di­rek­to­rius Sta­sys Rui­ba tvir­ti­no, jog mo­ki­nių rū­ky­mo pro­ ble­mos yra ži­no­mos. Ta­čiau, anot jo, vien tik mo­kyk­la nė­ra pa­jė­gi jų iš­spręs­ti. S.Rui­ba pa­brė­žė, kad da­bar, jei mo­ki­niai ne­šiukš­li­na, ga­li rū­ky­ti, kur no­ri, ir nie­kas ne­ga­lės jų nu­ baus­ti. „Svar­biau­sia ne­šiukš­lin­ti. Tai yra vi­sų uos­ta­mies­čio švie­ti­mo įstai­gų pro­ble­ma. Ta­čiau vien mo­kyk­los pa­stan­gų šiai pro­ble­mai iš­spręs­ ti neuž­ten­ka. Rei­kia griež­tes­nių san­kci­jų, tė­vai tu­ri kal­bė­ti su vai­ kais. Aš ne­rū­kau ir nė vie­nas ma­ no vai­kas ne­rū­ko“, – ak­cen­ta­vo di­ rek­to­rius. Pa­sak S.Rui­bos, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką mo­kyk­lo­je rū­ko­mo­jo ne­ga­ li bū­ti. „Gal atei­ty­je tai ir bus įma­no­ma pa­da­ry­ti. Neat­mes­čiau to. Vis­kas li­be­ra­lė­ja. Ta­čiau da­bar įreng­ti rū­ ko­mo­jo ne­ga­li­ma“, – aiš­ki­no va­ do­vas. Jam ant­ri­no ir Klai­pė­dos sa­vi­ val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Priž­gin­tie­nė – rū­ky­ti drau­ džia­ma ne tik švie­ti­mo įstai­go­se,

bet ir 50 met­rų at­stu­mu esan­čio­ je te­ri­to­ri­jo­je. „Ne­ži­nau, ką da­ry­ti gy­ven­to­ jams. Gal rei­kė­tų ko­kių tei­sės ak­tų, bet tai ne mū­sų rei­ka­las. Mo­kyk­lo­ se rū­ky­mo pro­ble­ma iš­spręs­ta. Be to, vie­na mo­kyk­la at­pra­tin­ti moks­ lei­vių nuo rū­ky­mo ne­ga­li. Tam rei­ kia bend­rų vi­suo­me­nės pa­stan­gų, ne­to­le­ran­ci­jos rū­ky­mui“, – kons­ tatavo ve­dė­ja.

Žmo­nės ste­bė­jo­si, iš kur moks­lei­viai gau­na tiek pi­ni­gų ci­ ga­re­tėms, kad ga­ li rū­ky­ti kiek­vie­nos per­trau­kos me­tu. Drau­di­mai – nau­joms vie­toms

Ne vie­na Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė bu­ vo pa­tvir­ti­nu­si drau­di­mą ne­pil­ na­me­čiams rū­ky­ti vie­šo­se vie­to­ se. Ta­čiau teis­mas nu­spren­dė, kad toks drau­di­mas yra ne­tei­sė­tas ir nu­ro­dė jį pa­nai­kin­ti. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė drau­di­ mo ne­pil­na­me­čiams rū­ky­ti vie­šo­ se vie­to­se dar nė­ra pa­nai­ki­nu­si. Jo li­ki­mas bus spren­džia­mas gruo­džio pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me mies­to ta­ ry­bos po­sė­dy­je. Ja­me bus siū­lo­ma nu­sta­ty­ti dau­ giau vie­tų, ku­rio­se mies­te drau­ džia­ma rū­ky­ti. Da­bar tarp jų yra

pa­plū­di­miai, kai ku­rie par­kai. Į šį są­ra­šą siū­lo­ma įtrauk­ti ir vai­kų žai­ di­mų aikš­te­les. Taip pat lau­kia­ma, kad gy­ven­ to­jai ar­gu­men­tuo­tai pa­siū­ly­tų, kur dar rei­kė­tų už­draus­ti rū­ky­ti. Ga­li baus­ti už šiukš­li­ni­mą

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ka­zi­ mie­ras Sin­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad, teis­mui pa­nai­ki­nus drau­di­mą, ne­ pil­na­me­čius už rū­ky­mą ga­li­ma baus­ti tik tais at­ve­jais, kai jie rū­ko drau­džia­mo­se vie­to­se. Dau­gia­bu­ čio na­mo kie­me trauk­ti dū­mo ne­ drau­džia­ma. „Daž­niau­siai tik­ri­na­me, ar mo­ ki­niai ne­rū­ko mo­kyk­los te­ri­to­ri­ jo­je. Kai bu­vo už­draus­ta ne­pil­na­ me­čiams rū­ky­ti vie­šo­se vie­to­se, žiū­ri­me, ar lai­ko­ma­si šios tvar­ kos. Žmo­nės krei­pia­si ir dėl rū­ky­ mo laip­ti­nė­se. Laip­ti­nė­se rū­ky­ ti taip pat drau­džia­ma“, – pa­brė­žė K.Sin­ke­vi­čius. Klai­pė­dos po­li­ci­jos Ne­pil­na­me­ čių rei­ka­lų pa­rei­gū­nų veik­los po­ sky­rio vir­ši­nin­kė Vio­le­ta Li­dei­ky­tė tvir­ti­no, kad drau­di­mas ne­pil­na­ me­čiams rū­ky­ti vie­šo­se vie­to­se pa­ dė­da­vo juos draus­min­ti. „Pa­n ai­k i­n us to­k į drau­d i­m ą, mums vėl su­ri­ša­mos ran­kos“, – ko­men­ta­vo V.Li­dei­ky­tė. K.Sin­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad kie­ muo­se rū­kan­čius moks­lei­vius ar jų tė­vus ga­li­ma baus­ti už šiukš­li­ni­

mą, jei mė­to­mos nuo­rū­kos. Ta­čiau jis pri­dū­rė, kad ne­pil­na­me­čius pir­ miau­sia tu­rė­tų su­draus­min­ti su­si­ vie­ni­ję gy­ven­to­jai. „Gal ta­da vai­kai su­rea­guo­tų. Vien drau­di­mu nie­ko ne­pa­siek­si. Pir­miau­sia apie rū­ky­mą su vai­kais tu­ri kal­bė­ti tė­vai. Ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų spe­cia­lis­tės rug­sė­jį lan­kė­si vi­so­se mo­kyk­lo­se. Kal­bė­jo apie rū­ ky­mo ža­lą. Ta­čiau kas iš to, kai vai­ kui pro vie­ną au­sį įei­na, o per ki­tą išei­na“, – aiš­ki­no va­do­vas. K.Sin­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­ sį, kad pa­tik­ri­ni­mų me­tu moks­ lei­viai el­gia­si įžū­liai. Žings­niais at­skai­čiuo­ja 50 met­rų nuo mo­ kyk­los ir ne­si­slaps­ty­da­mi rū­ko, ži­no­da­mi, kad už tai ne­bus nu­ baus­ti.

Sta­tis­ti­ka Šie­met per de­šimt mė­ne­sių už rū­ky­ mą mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je po­li­ci­ja su­ ra­šė 54 pro­to­ko­lus. Per­nai to­kių pa­žei­di­mų bu­vo už­fik­ suo­ta 52. Už vai­kų ne­prie­žiū­rą tė­vams šie­met per de­šimt mė­ne­sių bu­vo su­ra­šy­ta 218 pro­to­ko­lų. Per­nai to­kių bu­vo 241. Ta­čiau į šią ka­te­go­ri­ją pa­ten­ka ne tik ne­pil­na­me­čių rū­k y­mas, bet ir mo­ kyk­los ne­lan­ky­mas, muš­ty­nių su­kė­ li­mas, tė­vų ne­si­rū­pi­ni­mas vai­kais.

Iš eže­ro pra­dė­jo siurb­ti dumb­lą Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Mum­lau­kio eže­ro švarinimas dar nebaigtas – iš jo dug­no pra­dė­tas siurb­ti dumb­las.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­ to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­ rius Liud­vi­kas Dū­da tvir­ti­no, kad dumb­las iš eže­ro bus pum­puo­ja­ mas, kol leis orai. At­ša­lus dar­bai bus nu­trauk­ti ir pra­tęs­ti ki­tais me­tais.Mum­lau­kio eže­ro va­ly­mą nu­ma­to­ma už­baig­

„„Technika: dumb­las pum­puo­ja­mas spe­c ia­lia žem­siur­be.

ti ki­tą­met. Tuo­met bus tvar­ko­ mi van­dens tel­ki­nio kran­tai, ap­lin­ ka, so­di­na­mi žel­di­niai. Mum­lau­kio

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

eže­ro va­ly­mas ir ap­lin­kos su­tvar­ky­ mas kai­nuos per mi­li­jo­ną li­tų. Di­ džio­ji da­lis lė­šų skir­ta iš ES fon­dų.


5

antradienis, gruodĹžio 4, 2012

miestas

Ieť­ko â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­noâ&#x20AC;&#x153; au­ten­ti­kos de­ta­liĹł

162;?.š6< 89.6=Âź1.Â&#x2022; =?2;B:2?.A. 9A 82AC6?š6B6A68

"

Â&#x201E;Â&#x201E;At­gi­mi­mas: lapk­ri­Ä?io 10-Ä&#x2026;jÄ&#x2026; ÄŻ re­mon­tÄ&#x2026; iť­temp­tas â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­nasâ&#x20AC;&#x153; Da­nÄ&#x2014;s

kran­ti­nÄ&#x2014;­je vÄ&#x2014;l pri­si­ťvar­tuo­ti tu­rÄ&#x2014;­tĹł ki­tĹł me­tĹł bir­Şe­lÄŻ.

Le­gen­di­nÄŻ bur­lai­vÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­nasâ&#x20AC;&#x153; nuo pra­Şō­ties gel­bÄ&#x2014;­jan­tys vers­li­ nin­kai pra­ťo klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iĹł pri­si­dÄ&#x2014;­ ti at­ku­riant au­ten­tiť­kÄ&#x2026; bar­ken­ti­nos in­ter­je­rÄ&#x2026;. Ĺ˝mo­nÄ&#x2014;s kvie­Ä?ia­mi da­lin­ tis sa­vo pri­si­mi­ni­mais, nuo­trau­ko­ mis ar su­ve­ny­rais ta­pu­sio­mis lai­vo de­ta­lÄ&#x2014;­mis.

Pa­si­kei­tus Klai­pÄ&#x2014;­dos jō­ri­nio mies­ to sim­bo­lio bur­lai­vio â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­ nasâ&#x20AC;&#x153; pa­ra­mos fon­do da­li­nin­kams, ta­po aiť­ku, kad ĹĄis lai­vas bus iť­ sau­go­tas. Uos­ta­mies­Ä?io vers­li­nin­kĹł Aloy­ zo Kuz­mars­kio ir Ai­do Ka­vec­kio pa­stan­go­mis bur­lai­vis ĹĄiuo me­tu yra re­mon­tuo­ja­mas AB â&#x20AC;&#x17E;Klai­pÄ&#x2014;­ dos lai­vĹł re­mon­tasâ&#x20AC;&#x153; do­ke. Iki 2013 m. bir­Şe­lio â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­nasâ&#x20AC;&#x153; grÄŻĹĄ ÄŻ sa­ vo ÄŻpras­tÄ&#x2026; vie­tÄ&#x2026; ir ja­me tÄ&#x2122;­sis vi­daus re­mon­to bei ÄŻren­gi­mo dar­bai. 2014 m. va­sa­rÄ&#x2026; bar­ken­ti­na bus at­ver­ta vi­suo­me­nei. Tam, kad lan­ky­to­jai ga­lÄ&#x2014;­tĹł ne tik gro­ŞÄ&#x2014;­tis prie kran­ti­nÄ&#x2014;s sto­vin­ Ä?iu lai­vu, bet ir jÄŻ lan­ky­ti, su­si­pa­ Ĺžin­ti su jo is­to­ri­ja, vers­li­nin­kai yra pa­si­ry­ŞÄ&#x2122; mak­si­ma­liai au­ten­tiť­kai at­kur­ti â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­noâ&#x20AC;&#x153; in­ter­je­rÄ&#x2026; bei ÄŻkur­ti is­to­ri­nÄ&#x2122; eks­po­zi­ci­jÄ&#x2026;. De­ja, lai­ve nÄ&#x2014;­ra iť­li­kÄ&#x2122; ÄŻvai­rius is­to­ri­nius bar­ken­ti­nos gy­va­vi­mo eta­pus Ĺžy­ min­Ä?iĹł de­ta­liĹł, ak­cen­tĹł. To­dÄ&#x2014;l kvie­Ä?ia­mi vi­si, ku­rie tu­ ri iť­sau­go­jÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­noâ&#x20AC;&#x153; in­ter­ je­ro de­ta­liĹł, bu­vu­siĹł ÄŻren­gi­mĹł ar ÄŻran­gos da­liĹł, na­vi­ga­ci­jos prie­tai­ sĹł ir ÄŻran­kiĹł, gel­bÄ&#x2014;­ji­mo­si prie­mo­ niĹł, brÄ&#x2014;­Şi­niĹł, jĹŤr­la­piĹł ar ki­tĹł ak­ se­sua­rĹł, se­nĹł in­ter­je­ro nuo­trau­kĹł, bet ko, kas yra su­si­jÄ&#x2122; su bur­lai­vio gy­va­vi­mu, pa­do­va­no­ti tai bō­si­mai eks­po­zi­ci­jai. Lau­kia­mi ir pri­si­mi­ ni­mai, su­si­jÄ&#x2122; su â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­nuâ&#x20AC;&#x153;, kaip mo­ko­muo­ju bur­lai­viu, taip pat ja­ me vei­ku­siu res­to­ra­nu.

Vya­tu­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Nuo gruo­dĹžio 6 d. kiek­vie­nÄ&#x2026; ket­ vir­ta­die­nÄŻ, nuo 18 val., vi­si, tu­rin­ tys, kuo pa­si­da­lin­ti iĹĄ â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­ noâ&#x20AC;&#x153; praei­ties, lau­kia­mi â&#x20AC;&#x17E;Fried­ri­cho pa­sa­Şoâ&#x20AC;&#x153; Ka­vos ir ar­ba­tos na­mĹł II aukť­te, kur lauks fon­do dar­buo­to­ jai ir kur bus lai­ki­nai eks­po­nuo­ja­ mi su­neť­ti daik­tai. Ä&#x152;ia spe­cia­lio­je â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­noâ&#x20AC;&#x153; gar­bÄ&#x2014;s kny­go­je bus pa­da­ry­tas ÄŻra­ ĹĄas apie kiek­vie­nÄ&#x2026; fon­dui per­duo­ tÄ&#x2026; bur­lai­vio de­ta­lÄ&#x2122;, jÄ&#x2026; do­va­no­ju­sÄŻ as­me­nÄŻ, ap­lin­ky­bes. Kny­go­je pa­si­ ra­ťys ir pa­tys au­ten­tiť­kus bar­ken­ ti­nos daik­tus atei­ties kar­toms iť­

Vers­li­nin­kai yra pa­ si­ry­ŞÄ&#x2122; mak­si­ma­liai au­ten­tiť­kai at­kur­ti â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­noâ&#x20AC;&#x153; in­ter­je­ rÄ&#x2026; bei ÄŻkur­ti is­to­ri­nÄ&#x2122; eks­po­zi­ci­jÄ&#x2026;. sau­go­jÄ&#x2122; Ĺžmo­nÄ&#x2014;s, ku­rie, be ki­ta ko, bus vai­ťi­na­mi karť­to vy­no tau­re ar ka­vos puo­de­liu. VÄ&#x2014;­liau kny­ga, kaip ir vi­si su­ kaup­ti eks­po­na­tai, bus eks­po­ nuo­ja­ma lai­ve, jÄ&#x2026; var­tys vi­si, ap­ lan­kiu­sie­ji bō­si­mÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­noâ&#x20AC;&#x153; eks­po­zi­ci­jÄ&#x2026;. Ap­tar­ti, kaip per­duo­ti iť­sau­go­ tÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­noâ&#x20AC;&#x153; de­ta­lÄ&#x2122;, gau­ti dau­ giau in­for­ma­ci­jos ar pa­gal­bos, jei, pa­vyz­dĹžiui, Ĺžmo­gus tu­rÄ&#x2014;­tĹł di­des­ nÄŻ daik­tÄ&#x2026;, ku­riam per­veŞ­ti fon­das skir­tĹł au­to­mo­bi­lÄŻ, ga­li­ma pa­skam­ bi­nus nau­jais Klai­pÄ&#x2014;­dos jō­ri­nio mies­to sim­bo­lio bur­lai­vio â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­ dia­nasâ&#x20AC;&#x153; pa­ra­mos fon­do te­le­fo­nais Klai­pÄ&#x2014;­do­je â&#x20AC;&#x201C; (8 46) 395 500, (8 46) 422 040. â&#x20AC;&#x17E;Me­ri­dia­noâ&#x20AC;&#x153; paramos fon­das

=_R[bZR_b\aVTNYVaR';NbW\W\@\Q\T. 8PR[a_N`Â&#x2022;`Xf_VbWRR`N[Ă&#x2DC;VNZR=0 .X_\]\YV`Â&#x2022; V[aR_[Rabddd89YaaRY]N`VaRV_NbaV%!# &$$ 


6

antradienis, gruodžio 4, 2012

nuomonės

Klien­tei – se­nų sul­čių do­zė

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Į pa­sau­lio pa­bai­gą – dai­nuo­jant Saulius Pocius

V

ar­to­ji­mą pa­di­din­ti iš oro su­ ma­n iu­s i nau­jo­ji koa­l i­c i­ja priė­jo ak­la­vie­tę. Re­gis, neat­ sa­kin­gus par­ti­jų pa­ža­dus pa­ di­din­ti mi­ni­ma­lią al­gą iki tūks­tan­čio ar dar dau­giau li­tų teks kiš­ti į tri­lit­ri­nį stik­lai­ nį, mes­ti nuo Pa­lan­gos til­to ir lauk­ti ge­res­ nių lai­kų. Ma­ty­ti ir po­li­ti­nių vei­dų pa­kri­ ki­mas – jau gir­di­mi des­pe­ra­tiš­ki svars­ty­ mai, iš kur im­ti lė­šų pa­ža­dė­tam gė­riui pa­ tiek­ti. Tai kle­jo­ja­ma apie pro­gre­si­nius mo­ kes­čius, tai apie ri­bo­ji­mus at­si­skai­tant gry­ nai­siais, tai dar apie šį tą. Ta­čiau jau ir kie­ čiau­sioms kak­toms tam­pa aiš­ku, kad ne­ griau­nant vals­ty­bės fi­nan­si­nės sis­te­mos, nie­ko ne­bus. Tie­sa, ga­li­ma pa­kel­ti tą al­gą kad ir iki pu­sant­ro tūks­tan­čio. Pu­sę me­tų pa­gy­ven­tu­me tik­rai links­mai, bė­da tik ta,

Ga­li­ma pa­kel­ti tą al­ gą kad ir iki pu­sant­ro tūks­tan­čio. Pu­sę me­ tų pa­gy­ven­tu­me tik­rai links­mai. kad pa­skui tek­tų iš­si­blai­vy­ti liūd­no­je be­ dug­nės tik­ro­vė­je. Nes rea­lių pa­ja­mų net ir tau­riau­siems no­rams nė­ra. O jei dar bal­ta­ ru­siai nu­kreip­tų sa­vo kro­vi­nius iš Klai­pė­ dos uos­to, ir tik­ra va­liu­ta im­tų te­kė­ti į UstLu­gą, tuo­met nau­jo­jo „ro­jaus“ su­ma­ny­to­ jams tek­tų vėl spruk­ti į Mask­vą ar­ba į ko­ kias nors Ku­ri­lų sa­las, nes Sei­mo lan­gai bū­tų barš­ki­na­mi ne tik sau­sio 16-ąją, bet ir kiek­vie­ną die­ną. Pa­ker­ta ir tai, kad su­ma­ny­ta ne tik kel­ti al­ gą, bet dar ir su­ma­žin­ti PVM mė­sai. Kaip bus kom­pen­suo­ja­ma dėl to­kio spren­di­mo at­si­ra­du­si dar di­des­nė biu­dže­to sky­lė, taip pat neaiš­ku. Ir ne­svar­bu, kad dėl tos prie­ žas­ties A.Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė ši­to kės­lo at­si­sa­kė net prieš rin­ki­mus, ta­čiau taip no­ ri­si pa­ma­lo­nin­ti tau­tą, ypač kai tiek vis­ko pri­ža­dė­ta žvel­giant į lu­bas. I.Ši­mo­ny­tė tik­ rai nie­ka­da ne­taps nau­jo­sios vy­riau­sy­bės na­re, nes ji ne tik ne­mė­to val­diš­kų pi­ni­gų pa­to­lo­giš­kų ple­pių pie­tums, bet ir sa­ko tik­ rą tei­sy­bę. Šį­syk ji aiš­kiai iš­rė­žė, kad pi­ni­ gų nei di­des­nėms al­goms, nei mė­sai nė­ra, o vals­ty­bės lė­šas tau­py­ti rei­ka­lau­ja Fis­ka­ li­nės draus­mės įsta­ty­mas ir ES lė­šų nau­ do­ji­mo rei­ka­la­vi­mai. Va­di­na­si, dirb­ti­nai liau­dies ge­ro­vę pa­kel­ti į aukš­tu­mas pa­ no­rę po­li­ti­kai ri­zi­kuo­ja ne tik vals­ty­bės biu­dže­tu, bet ir ES pa­ra­mos pi­ni­gais, ku­ rių ne­te­kus net ne­rei­kė­tų lauk­ti 2012-ųjų gruo­džio 21-osios. Pa­sau­lio pa­bai­ga Lie­tu­ vo­je bū­tų iš kar­to.

N

o­rė­čiau pa­pa­sa­ko­ti apie įvy­kį, ku­ris at­si­ti­ko lapk­ ri­čio 27 d. Ne­su prie­ka­ bus žmo­gus, esu to­le­ran­ tiš­ka dau­ge­ly­je sri­čių, bet šį kar­tą bu­vau ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ta ap­ si­lan­kiu­si vie­na­me pre­ten­zin­ga­ me res­to­ra­ne, esan­čia­me pa­čia­me mies­to cent­re. Nu­ta­rė­me trum­pam už­suk­ti ir at­si­ger­ti ka­vos, ar­ba­tos ar­ba sul­ čių. Nuo­tai­ka bu­vo pui­ki, nes tą va­ka­rą mū­sų lau­kė gim­ta­die­nis. Žmo­nių res­to­ra­ne ne­bu­vo ma­ty­ ti, nors lai­kas dar tą va­lan­dą ne­ bu­vo vė­ly­vas. Už­si­sa­kė­me ka­vos ir sul­čių. Il­ gai lauk­ti ne­te­ko. Pa­da­vė­ja at­ne­ šė tai, ko pra­šė­me, ir nu­si­šyp­so­ju­ si nuė­jo. Aš su pa­si­mė­ga­vi­mu gurkš­te­lė­ jau per­si­kų sul­čių ir ne­ma­lo­niai su­ si­rau­kiau, – bur­no­je pa­jau­čiau kar­ tų, šlykš­tų sko­nį. Pa­žiū­rė­jau į stik­li­nę ir įsi­ti­ki­ nau, kad ma­nęs sko­nio re­cep­to­riai neap­ga­vo. Vaiz­das – pra­stas: gėrimas buvo glei­vė­tas, tam­sios spal­ vos, iš stik­li­nės smir­dėjo. Tai­gi sul­tys bu­vo vi­siš­kai su­ge­ du­sios. Tą­kart net ne­ga­lė­jau pa­

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

Iš­ve­dė žmo­nes iš kant­ry­bės

Klai­pė­die­čiai, gerb­ki­te sa­ve ir ap­ lin­ki­nius. Ko­dėl pra­šau? Aną­dien tur­gu­je lau­kiau ei­lė­je prie žu­vų. Žmo­nių bu­vo ne­ma­žai. Kai pirk­ti atė­jo ei­lė vie­nai mo­te­riai, ji pra­ dė­jo „šou pro­gra­mą“, ku­ri įsiu­ ti­no pir­kė­jus. Tai mo­te­riai vie­ na žu­vis bu­vo per il­ga, ki­ta – per trum­pa, tre­čia – per di­de­lė, ket­ vir­ta – per ma­ža. Šok­di­no par­da­ vė­ją net pa­si­gar­džiuo­da­ma. Kai į mai­še­lį bu­vo su­krau­tos vi­sos žu­ vys ir rei­kė­jo pi­ni­gi­nė­je ras­ti 16 li­t ų, mo­te­r is iš­t rau­k ė mai­š e­ lį, ku­ria­me šią su­mą su­da­rė bal­ ti cen­tai. Tai bu­vo dar vie­nas pa­ si­ty­čio­ji­mas iš par­da­vė­jos ir ei­lė­je lau­kiančių žmo­nių.

Ky­la klau­si­mas: kaip pa­da­vė­ja, pil­da­ma gė­ri­mą į stik­li­nę, ne­ pas­te­bė­jo, kad jis su­ ge­dęs?

Da­nu­tė

sip­ra­šiu­si, lyg vi­sa tai tu­rė­jo bū­ti nor­ma­lus reiš­ki­nys, kad ji pa­tei­kė su­ge­du­sias sul­tis. Tai gal­būt ne pir­mas at­ve­jis? Ir tai dar va­di­na­si res­to­ra­nas, kai net val­gyk­lo­je ne­su ga­vu­si su­ge­du­sių sul­čių. Ma­nau, vals­ty­bi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bos to­kiais fak­tais tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti. Vis dėl­to žmo­

B

aigiasi Maironio jubiliejiniai metai, baigiasi ir konkursai, minėjimai, konferencijos, televizijos laidos, skirtos Didžiojo Poeto asmenybei ir kūrybai prisiminti ir pagerbti. Vargu ar be poeto Just. Marcinkevičiaus kas nors dar turės tiek galios sukviesti žmonių minias į panašius renginius. Jonas Mačiulis Maironis viešai išpažino savo meilę Lietuvai, bijojo būti užmirštas, nors po jo atėjo didžioji pomaironinė neoromantikų karta. Vienintelis Pilies teatro režisierius A.Vizgirda prisiėmė pareigą pagerbti poetą, parodyti jį scenoje šiek tiek kitokį, nei iki šiol jį buvome girdėję: „Klausytis ir girdėti Maironio balsą, vadinasi, nuolat budėti tarp visų ir, įsiklausant į kitus, išgirsti save“.

Mums is­pa­niš­kas kan­čias

And­riaus Del­tu­vos ka­ri­ka­tū­ra

nės lan­ko­si ne val­gyk­lo­je, kur ir­gi ne­ga­li­ma pa­tiek­ti pa­ge­du­sio mais­ to, o res­to­ra­ne. As­ta Dau­gin­ty­tė

Poezijos spektaklis „Susiliejimai“ priverčia išgyventi tikrą jausmų katarsį. Kiekvienas eilėraštis – tai atskira istorija, papasakota per aktoriaus pasaulėvoką. Skambant kompozitoriaus G.Kizevičiaus labai subtiliai parinktai muzikai, išgirsti iki graudulio pažįstamą „Lietuva brangi“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Pavasaris“, bet čia pat pamatai ir išgirsti visiškai negirdėtą Maironį: Padubysio kaimo žmonių savaip interpretuotą „Kur bėga Šešupė“ arba švelniai skambančią „Oi, neverk, motušėle“, neatitinkančią mūsų žinomų standartų. Puiki neeilinė scenografija. Penki aktoriai – R.Šaltenytė,V. Gruodytė,V.Ptašinskaitė, R.Šeputis, D.Žilinskas veda žiūrovus meilės, gamtos, tėvynės praeities temų

labirintais. D.Žilinsko armonika nukelia į seno lietuviško kaimo pavakarę, o po minutės jau groja „dainuškininkams“. Akimirksnio metamorfozės scenoje-salėje verčia žiūrovus ir ašaroti, ir juoktis, ir liūdėti, ir gėrėtis. Tikras susiliejimas su poezija, scena. Poezijos spektaklį pavadinčiau dar vienu mažu stebuklu režisieriaus A.Vizgirdos teatre ir, manau, kiekvieno lietuvio inteligento garbės reikalas jį pamatyti. Gal tada būtų galima atsakyti į režisieriaus klausimą: „Kaimas apmirė, miestai neatgimė. Juose neliko žmonių, išlaikiusių prisiminimus, gyvas protėvių istorijas. Kas visa tai ištrynė – sovietmetis ar mes patys?“

ers­k ai­č iau V.Spu­r y­t ės straips­nį „Pi­ni­gai oro uos­tui – už pa­va­di­ni­mą“ („Klai­pė­ da“, 2012 11 29) ir no­rė­čiau pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­ste­bė­ji­mais. Ja­me pa­ra­šy­ta – skai­čiuo­ja­ma, jog mak­ si­ma­liai iš Lon­do­no į Va­ka­rų Lie­tu­ vos re­gio­ną at­skris­tų 37 tūkst. ke­ lei­vių. Gal­būt tų po­li­ti­kų, ku­rie to­kius skai­čius su­pla­na­vo, vai­kai, gi­mi­ nai­čiai ne­dir­ba už­sie­ny­je. Ne­se­ niai į Klai­pė­dą grį­žo mū­sų sū­nus,

ku­ris jau pu­sant­rų me­tų dir­ba ir gy­ve­na Ang­li­jo­je. Kai aš pa­ro­džiau šį straips­nį, jis pa­sa­kė, kad tiems žmo­nėms, ku­rie į šią ša­lį emig­ra­ vo iš Klai­pė­dos re­gio­no, par­skris­ ti tie­siai į Pa­lan­gą bū­tų idea­lus va­ rian­tas. O mū­sų po­li­ti­kai skai­čiuo­ja kaž­ ko­kius ne­rea­lius tu­ris­tus. Ko­kie tu­ris­tai? Koks ang­las vi­są gy­ve­ni­ mą tik ir sva­jo­jo, kaip jam čia at­ va­žiuo­ti į Lie­tu­vą, į Klai­pė­dą ir čia pail­sė­ti?

Do­mi­cė­lė

Ka­da bus tua­le­tų?

Aną­dien, bū­nant mies­to cent­ re, „pri­spy­rė“ gam­ti­nis rei­ka­las. Pats ži­nau, kad Klai­pė­do­je vie­ šų­jų tua­le­tų net su ži­bu­riu ne­ ra­si – tie­siog nė­ra. Nuė­jau į vie­ ną ba­rą, sa­ko: „Mo­kėk“. Užė­jau į par­duo­tu­vę. Pak­lau­sęs, ar ga­lė­ čiau pa­si­nau­do­ti tua­le­tu, su­lau­ kiau nei­gia­mo at­sa­ky­mo. Tad te­ ko gam­ti­nius rei­ka­lus at­lik­ti „už kam­po“. Ge­rai, po­li­ci­ja ne­su­lai­kė, kaip kai ku­rių ma­no drau­gų, ir ke­ lių šim­tų li­tų bau­dos ne­sky­rė. Ar il­gai Klai­pė­do­je bus tos ne­są­mo­ nės dėl tua­le­tų? Ai­da­ras

Ne­val­do­mo el­ge­sio ke­lei­vė

Pir­miau­sia kal­bė­ti rei­kia apie mū­siš­kius, ku­rie ne­ga­li nor­ma­liai grįž­ti na­mo. Jei at­si­ras­tų skry­džių iš Ang­li­jos į Pa­lan­gą, tai bū­tų pa­sa­kiš­kas va­ rian­tas. Da­bar mū­sų kraš­tie­čiai tu­ ri skris­ti į Vil­nių ir Kau­ną, o po to dar ke­liau­ti au­to­bu­sais ar­ba iš už­ sie­nio ke­lias pa­ras mal­tis marš­ru­ ti­niais au­to­bu­siu­kais. Ar­gi tai nor­ma­lu? Va­le­ri­jus

Mi­la­na

Vida Jakimauskienė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

reklamos skyrius: 397

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

„Diena Media News“ laikinai einantis vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Ma­no duk­ra daug me­tų gy­ve­na Is­pa­ni­jo­je. Apie šią vals­ty­bę da­ bar daug ra­šo­ma straips­nių, kad Is­pa­ni­ja tuš­tė­ja, žmo­nės ken­ čia. Be­lie­ka pa­sva­jo­ti, kad lie­tu­ viams tek­tų to­kios kan­čios. Ten be­dar­bio pa­šal­pa mū­sų pi­ni­gais – 2 tūkst. li­tų, ge­ras mais­tas – pi­gus.

Ne­ga­liu at­si­ste­bė­ti, ko­kių yra keis­tų žmo­nių. Vie­ną die­ną va­ žia­vau marš­r u­t i­n iu mik­roau­ to­bu­su. Dėl de­gan­čio rau­do­no švie­so­fo­ro jis su­sto­jo prie S.Dau­ kan­to ir Her­kaus Man­to gat­vių san­kry­žos, to­limes­nė­je nuo ša­ li­gat­vio – ant­ro­je juos­to­je. Vie­ na ke­lei­vių, tar­si at­si­to­kė­ju­si, kad pra­va­žia­vo iš­li­pi­mo vie­tą, puo­lė pro du­ris. Vai­ruo­to­jas ban­ dė sa­ky­ti, kad ne­ga­li­ma lip­ti, bet mo­te­ris net ne­si­ruo­šė klau­sy­ti, o nė­ru­si į lau­ką net ne­si­dai­rė, ar yra au­to­mo­bi­lių. Pa­na­šių at­ve­jų, kai ke­lei­viai li­pa, kur jiems „su­ švie­čia ma­kau­lė“, pa­si­tai­ko ne vie­nas, ir ne du. Jei įvyk­tų ne­ lai­mė, di­džio­ji kal­tės da­lis tek­tų vai­ruo­to­jui. Bet ar jie kal­ti, jei yra to­kių ke­lei­vių.

Skai­čiuo­ja ne­rea­lius tu­ris­tus

Informacija: 397

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

397 728

telefonas@kl.lt

ti­kė­ti tuo, ką pa­ma­čiau ir pa­ra­ ga­vau. Ky­la klau­si­mas: kaip pa­da­vė­ja, pil­da­ma gė­ri­mą į stik­li­nę, ne­pas­te­ bė­jo, kad jis su­ge­dęs, ir kaip ji ga­ lė­jo vi­siš­kai su­ge­du­sį mais­to pro­ duk­tą pa­tiek­ti klien­tui? Tie­sa, mer­gi­na man sul­tis pa­kei­ tė. Ta­čiau la­biau­siai nu­ste­bi­no tai, jog ji tai pa­da­rė ra­miu vei­du, neat­

Vizgirdiškieji Maironio susiliejimai

P

karštas telefonas

397 750

711, 397 715

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė – Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė – Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

Platinimo tarnyba: 397 772 397 727 397 706 397 725 397 770 397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 713

Pa­ren­gė Čes­lo­vas Ka­var­za Prenumeratos skyrius: 397

„TV diena“: 397 719 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

714

Platinimo tarnyba – 397 713 Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 „Namai“: Fotokorespondentai: e. paštas reklama@kl.lt Lina Bieliauskaitė – 397 730 Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Skelbimų skyrius – 397 717 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 „Sveikata“: e. paštas skelbimai@kl.lt 397 705 Techninės redaktorės: Sandra Lukošiūtė – Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Pasaulis: Loreta Ruikė Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Laima Laurišonienė – 397 737 e. paštas akropolis@kl.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 4, 2012

lietuva

Kal­čiau­sias – sa­viš­kis

Kas kal­tas dėl Dar­bo par­ti­jos (DP) juo­do­ sios bu­hal­te­ri­jos by­los? Pa­si­ro­do – sa­viš­ kis. Vik­to­ras Us­pas­ki­chas lig šiol teis­mams įro­di­nė­ja, kad jį įklam­pi­no bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pau­laus­kas. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

V.Us­pas­ki­chas įsi­ti­ki­nęs, kad to­kie aiš­ki­ni­mai pa­dės jam įro­dy­ti, jog by­la prieš jo va­do­vau­ja­mą DP yra po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas. V.Us­pas­ki­cho nuo­mo­nė, esą A.Pau­laus­kas kal­tas dėl to, jog „tei­sė­sau­ga vyk­do DP puo­li­mą“, paaiš­kė­jo va­kar, lai­ki­na­jai Sei­mo

kas A.Pau­laus­kas, ir tai įvy­ko po to, kai DP pa­rė­mė A.Pau­laus­ko nu­ša­ li­ni­mą nuo pa­rei­gų. S.Ver­sec­kas va­kar par­la­men­ ta­rams il­gai aiš­ki­no, ko­dėl rei­kia nai­kin­ti V.Us­pas­ki­cho, Vy­tau­to Gap­šio ir Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės ne­ lie­čia­my­bę. Jis dės­tė esąs ne­prik­ lau­so­mas, jo­kio spau­di­mo iš nie­ko ne­su­lau­kęs. Ta­čiau pro­ku­ro­ras pri­ pa­ži­no, kad DP by­los nag­ri­nė­ji­mas, trun­kan­tis be­veik pus­penk­tų me­tų,

sle­gia. „Iš tie­sų, mes tu­ri­me uni­ka­ lų at­ve­jį, by­la pir­mo­je ins­tan­ci­jo­je dau­giau nei ket­ve­ri me­tai, o kur dar ape­lia­ci­ja ir ka­sa­ci­ja. Tai nė­ra nor­ ma­li si­tua­ci­ja ir aš kaip pro­ku­ro­ ras esu ne­pa­ten­kin­tas tuo“, – Sei­ mo na­riams pri­pa­ži­no Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vas. S.Ver­sec­kas dės­tė, kad DP by­la nė­ra vien dėl juo­do­sios bu­hal­te­ri­ jos. „Tai po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­la ir tai svar­bu su­vok­ti. Svar­bu su­vok­ ti by­los reikš­mę vals­ty­bei, tei­si­nei sis­te­mai. Tai – ne mo­kė­ji­mas vo­ ke­liuo­se. Aš by­lą su­vo­kiu kaip po­ li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lą dėl ne­tei­sė­ tos po­li­ti­nės par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mo. Tai­gi tai ne tik bu­hal­te­ri­nės ap­skai­ tos įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, bet, vi­sų pir­ma, po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­ mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mai“, – pa­ brė­žė pro­ku­ro­ras.

nist­rus D.A.Ba­ra­kaus­kas pa­žė­rė per­liu­kų.And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Mi­nist­rų dė­lio­nė – be pa­bai­gos Jus­ti­nas Ar­gus­tas

Pro­ku­ro­ras pri­pa­ ži­no, kad by­los nag­ ri­nė­ji­mas, trun­kan­ tis be­veik pus­penk­tų me­tų, sle­gia.

ko­mi­si­jai be­si­klau­sant vals­ty­bi­ nį kal­ti­ni­mą šio­je by­lo­je pa­lai­kan­ čio pro­ku­ro­ro Sau­liaus Ver­sec­ko. Ko­mi­si­jos na­riams, tarp ku­rių – ir DP na­rys A.Pau­laus­kas, jis pri­ mi­nė, kad DP ved­lys teis­mams lig šiol aiš­ki­na, jog dėl vis­ko kal­čiau­ sias bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas. An­tai sa­vo ieš­ki­niuo­se ES bend­ ra­jam teis­mui V.Us­pas­ki­chas ra­šo, kad pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą DP at­žvil­giu nu­ro­dė Sei­mo pir­mi­nin­

„„Graž­by­lys­tė: pre­zi­den­tū­ro­je ap­si­lan­kęs kan­di­da­tas į vi­daus rei­ka­lų mi­

S.Dau­kan­to aikš­tės rū­mų slenks­ tį my­nė jau vi­si pre­ten­den­tai į mi­ nist­rus, iš­sky­rus vie­ną. Ką Dar­bo par­ti­ja (DP) de­le­guos į kul­tū­ros mi­ nist­rus, lig šiol ofi­cia­liai ne­skel­bia­ ma. Apie tai – tik šnabž­de­siai.

„Aš ne­ga­liu apie sa­ve pa­sa­ky­ti, ar aš esu tin­ka­mas, kai tą tin­ka­mu­mą nu­sta­tau ne aš, o nu­sta­to žmo­nės – tie, ku­rie kvie­čia dia­lo­go ir po­ kal­bio“, – taip jis dės­tė po su­si­ti­ki­ mo su Pre­zi­den­te. Be­je, 60-me­tis Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo kan­di­da­tas be­dar­bis. Į nau­ją­jį Sei­mą jis ne­bu­ vo iš­rink­tas.

Mi­nist­rą sle­pia

„„ Da­ly­vis: V.Us­pas­ki­chas pa­ts atė­jo į Sei­mo ko­mi­si­ją pa­klau­sy­ti, kas bus

dis­ku­tuo­ja­ma dėl jo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo.

Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

Ga­lu­ti­nis kan­di­da­tų į mi­nist­rus są­ ra­šas bus šian­dien. Tai jau ne vie­ ną die­ną kar­to­ja pa­skir­ta­sis prem­ je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Ta­čiau są­ra­šo kaip nė­ra, taip nė­ra ar­ba jis kas­dien kei­čia­si. Neat­sa­ky­tų klau­ si­mų – dau­gy­bė. Pa­vyz­džiui, ką DP siū­lys į kul­ tū­ros mi­nist­rus? Ar ša­lies va­do­vei priim­ti­ni vi­si koa­li­ci­jos ly­de­rio, kai­ rių­jų ved­lio, siū­lo­mi kan­di­da­tai? An­tai va­kar A.But­ke­vi­čius ir vėl skel­bė, kad pre­ten­den­tas va­do­vau­ ti ša­lies kul­tū­rai jau ras­tas, ta­čiau jo pa­var­dės neį­var­di­jo. Neo­fic­ ia­liai mi­ni­ma DP at­sto­vo Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­var­dė. „Svars­ty­mų yra vi­so­kių ir jų yra daug. Nie­ko konk­re­taus jums kol kas pa­sa­ky­ti ne­ga­liu“, – tiek dien­ raš­čiui te­pa­sa­kė Š.Bi­ru­tis. Ra­do pa­kai­ta­lą

Ta­čiau ga­li­mų mi­nist­rų są­ra­šas jau kei­čia­si. Bū­ti vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­ru Ro­lan­do Pak­so par­ti­ja siū­lo ne­be Re­mi­gi­jų Že­mai­tai­tį, o iš­ti­ ki­mą par­ti­jos pir­mi­nin­ko są­jun­gi­ nin­ką Dai­lį Al­fon­są Ba­ra­kaus­ką. Kal­ba­ma, jog R.Že­mai­tai­čio kan­ di­da­tū­ra ša­lies va­do­vei ne­ti­ko, tad va­kar S.Dau­kan­to aikš­tės rū­muo­ se ap­si­lan­kė D.A.Ba­ra­kaus­kas. Ir iš­syk pa­žė­rė per­liu­kų.

Susitikinėja su Prezidente

Su Pre­zi­den­te su­si­ti­ki­mus tę­sė ir ki­ti pre­ten­den­tai. Kai­rių­jų at­sto­vas Li­nas Lin­ke­vi­čius, siū­lo­mas va­do­ vau­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, iš­syk paaiš­ki­no, kad dau­ge­liu klau­ si­mu su D.Gry­baus­kai­te jo nuo­mo­ nės su­tam­pa.

Li­nas Lin­ke­vi­čius:

Yra re­zer­vų ge­rin­ti san­ty­kius.

„Yra re­zer­vų ge­rin­ti san­ty­kius“, – toks leit­mo­ty­vas skam­bė­jo be­ ne kiek­v ie­n a­m e L.Lin­ke­v i­č iaus at­sa­ky­me į žur­na­lis­tų klau­si­mus. Esą ge­rin­ti san­ty­kius ga­li­ma su vi­sais, tik rei­kia ži­no­ti kaip. Tie­ sa, L.Lin­ke­vi­čius pa­kar­to­jo, kad „re­vo­l iu­c i­j ų už­s ie­n io po­l i­t i­ko­je ne­bus“. O DP kan­di­da­tas į že­mės ūkio mi­nist­rus Vi­gi­li­jus Juk­na va­kar po su­si­ti­ki­mo su ša­lies va­do­ve ne­ daug­žo­džia­vo. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius aiš­ki­no, kad su D.Gry­baus­kai­ te kal­bė­jo­si apie ag­ra­ri­nę po­li­ti­ką ir de­ry­bas su ES.

Va­žiuos į Os­lą Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ki­ tą sa­vai­tę vyks į Nor­ve­gi­jos sos­ti­ nė­je Os­le ren­gia­mą No­be­lio tai­kos pre­mi­jos ES įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją, ku­rią nu­spren­dė ig­no­ruo­ti ke­le­ tas dėl ES skep­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių ly­de­rių.

D.Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad šis ap­do­va­no­ji­mas yra svar­bus Lie­ tu­vos žmo­nėms, tai­kiai iš­ko­vo­ju­ siems ne­prik­lau­so­my­bę. „Lie­tu­vos žmo­nėms, tai­kiai iš­ko­ vo­ju­siems Nep­rik­lau­so­my­bę ir ap­ gy­nu­siems lais­vę, šis ap­do­va­no­ji­ mas taip pat la­bai svar­bus. No­be­lio tai­kos pre­mi­jos tei­ki­mo ce­re­mo­ni­

jo­je da­ly­vaus ir Lie­tu­vai at­sto­vaus Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė“, – in­ for­ma­vo Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ ny­ba. D.Gry­baus­kai­tė bus tarp 18 ES ša­lių va­do­vų, priė­mu­sių kvie­ti­mą at­vyk­ti į gruo­džio 10 d. ren­gi­nį. Šio­je gru­pė­je yra Vo­kie­ti­jos kanc­ le­rė An­ge­la Mer­kel ir Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­çois Hol­lan­de’as. Še­šių ša­lių va­do­vai pra­ne­šė ne­ vyk­sian­tys į Nor­ve­gi­ją, tarp jų – bri­tų prem­je­ras Da­vi­das Ca­ me­ro­nas ir ES at­žvil­giu skep­tiš­ kai nu­si­tei­kęs Če­ki­jos pre­zi­den­tas Václa­vas Klau­sas. „Klaipėdos“, BNS inf.


8

antradienis, gruodžio 4, 2012

užribis Pa­si­va­ži­nė­jo ir nu­me­tė

Lau­žė pa­puoš­tas eg­lu­tes

Bal­sų pir­kė­joms – bau­dos

Sek­ma­die­nio ry­tą Mo­lo gat­vė­je gy­ve­nan­tis klai­pė­die­tis pa­si­ge­ do sa­vo au­to­mo­bi­lio „Ford Fies­ ta“, pa­ga­min­to prieš 23 me­tus. Tos pa­čios die­nos va­ka­re ši ma­ ši­na bu­vo ap­tik­ta ki­ta­me mies­to ga­le – Lau­ki­nin­kų gat­vė­je prie 16 na­mo. Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė va­gį. Jau­na­sis nu­si­kal­tė­lis tie­siog no­ rė­jo pa­si­va­ži­nė­ti.

Pa­lan­go­je, J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ vė­je, prie ar­mė­niš­kų pa­tie­ka­lų ka­vi­nės sek­ma­die­nio ry­tą du vai­ ki­nai lau­žė pa­puoš­tas eg­lu­tes. Įvy­kio vie­to­je su­lai­ky­ti du jau­ ni klai­pė­die­čiai: 20-me­tis Va­len­ ti­nas ir 22 me­tų Al­gir­das. Abu bu­vo ge­ro­kai ne­blai­vūs, to­dėl jų poel­gio mo­ty­vas li­ko neaiš­kus. Nuos­to­liai – ke­li šim­tai li­tų.

36 ir 26 me­tų ši­lu­tiš­kės pri­si­pa­ ži­no spa­lio 28 d. ant­ro­jo rin­ki­mų į Sei­mą tu­ro me­tu įkal­bė­ju­sios 25 rin­kė­jus bal­suo­ti už vie­nos par­ti­jos kan­di­da­tą ir su­mo­kė­ju­ sios jiems po 20 li­tų. By­la bus baig­ta bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu. Teis­mo pra­šo­ma jas baus­ti 5200 li­tų bau­da, įpa­rei­go­jant ją su­mo­ kė­ti per me­tus.

Suk­čiui ati­da­vė eu­rus ir do­le­rius Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Te­le­fo­ni­niai su­kčiai vis dar ran­da pa­tik­lių žmo­nių, ku­rie ne­sua­be­jo­ ja ne­pa­žįs­ta­mo žmo­gaus pa­sa­ko­ ji­mu apie ar­ti­mo­jo pa­da­ry­tą nu­si­ kal­ti­mą ar ne­sėk­mę ke­ly­je ir pir­mą kar­tą ma­to­mam as­me­niui ati­duo­ da sun­kiai už­dirb­tus pi­ni­gus.

„„Pasekmės: nors pa­rei­gū­nams kar­

tais pa­si­se­ka de­mas­kuo­ti te­le­fo­ni­ nius su­kčius, nu­ken­tė­ju­sie­ji sa­vo pi­ni­gų daž­niau­siai ne­beat­gau­na.

Sek­ma­die­nį va­ka­re te­le­fo­ni­niai su­ kčiai su­ge­bė­jo iš 58 me­tų klai­pė­ die­tės iš­vi­lio­ti per 24 tūkst. li­tų. Kre­tin­gos gat­vė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris pa­ti­kė­jo jai į na­mus pa­ skam­bi­nu­sio vy­ro pa­sa­ka apie tai, kad jos sū­nus su­ža­lo­jo mer­ gi­ną. Iš­si­gan­du­si sū­nui gre­sian­ čios baus­mės mo­te­ris su­ti­ko at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sio­sios gi­mi­ nai­čiams ža­lą. Net­ru­kus į mo­ters na­mus atė­ jo neaukš­tas tam­saus gy­mio vy­ras ir pa­si­sa­kė esąs su­žeis­tos mer­gi­ nos bro­lis. Jam ap­gau­ta klai­pė­die­ tė pa­da­vė 4200 eu­rų ir 2 tūkst. JAV do­le­rių. Tik vė­liau ji su­pra­to, kad bu­vo ap­gau­ta. Mo­te­ris pa­ty­rė 24 300 li­tų ža­lą. Nu­si­kal­ti­mą ti­ria 1-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Po ava­ri­jos – į li­go­ni­nę

„„Rea­ly­bė: au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se įreng­to­se žai­di­mų aikš­te­lė­se sa­vo ma­ši­nas

vis dar sta­to ne­le­ga­liai. 

Vai­kus išgujo ma­ši­nos Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kie­muo­se pro­ble­ mą ga­li iš­spręs­ti pa­tys gy­ven­to­jai, ta­ čiau ne­ma­žai lai­ko ati­man­čio for­ma­lu­mų tvar­ky­mo žmo­nės kra­to­si. Ka­ro­lis Rup­kus k.rupkus@kl.lt

Neį­ma­no­ma mi­si­ja

Kiek­vie­nas dau­gia­bu­čia­me na­me gy­ve­nan­tis au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ kas ži­no, jog su­grį­žęs vė­lai va­ka­re kie­me vėl su­si­durs su koš­ma­riš­ ka už­duo­ti­mi, ku­rią ga­li­ma pa­va­ din­ti mi­si­ja „Su­rask vie­tą au­to­ mo­bi­liui“. Tuo­met vie­ni sa­vo trans­por­to prie­mo­nę pa­lie­ka ki­ta­me kie­me, ki­ti – ar­ti­miau­sio pre­ky­bos cent­ro aikš­te­lė­je. Ne­ma­žai vai­ruo­to­jų au­ to­mo­bi­lį įsi­gud­ri­na sta­ty­ti ant ša­ li­gat­vių, kie­mo pie­ve­lė­se ar vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se. Ta­čiau ne vie­nam vai­ruo­to­jui toks spren­di­mas anks­čiau ar vė­ liau ga­li bran­giai kai­nuo­ti. „„Sank­ry­ža: pir­ma­die­nį per pie­tus įvy­ku­sio­je ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jo trys

au­to­mo­bi­liai ir ava­ri­ją su­kė­lu­si mo­te­ris.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

S.Dau­kan­to ir Tri­la­pio gat­vių san­ kry­žo­je pir­ma­die­nį per pie­tus mo­ ters vai­ruo­ja­mas „VW Pas­sat“ su­ kė­lė ava­ri­ją, ku­rio­je ap­ga­din­ti trys au­to­mo­bi­liai.

„VW Pas­sat“ su­si­dū­rė su „VW Trans­por­ter“, po smū­gio ava­ri­jos

Skai­ty­to­jo nuo­tr.

kal­ti­nin­kės au­to­mo­bi­lis ap­si­su­ko ir tren­kė­si į „Maz­dą 3“. Įvy­kio vie­to­je nu­ken­tė­jo tik ne­ lai­mę su­kė­lu­sios ma­ši­nos vai­ruo­ to­ja. Nėš­čia mo­te­ris sku­biai nu­vež­ ta į li­go­ni­nę, kur ją ap­žiū­rė­jo me­ di­kai. Liu­di­nin­kai ti­ki­no, kad gal­būt ne­lai­mės bū­tų iš­veng­ta, jei gat­vės ne­bū­tų bu­vu­sios to­kios sli­džios.

Ka­ro­lio Rup­kaus nuo­tr.

Bau­džia įžū­liau­sius

Pa­sak Klai­pė­dos po­li­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos biu­ro Pre­ven­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko Ka­zi­mie­ro Sin­ke­vi­čiaus, pa­li­ku­siems au­to­mo­bi­lį va­di­na­mo­ jo­je ža­lio­jo­je ar ki­to­je ne­leis­ti­no­je zo­no­je as­me­nims gre­sia bau­da iki 2 tūks.li­tų. „Ži­no­ma, pir­mą kar­tą nu­si­žen­ gu­siam as­me­niui, ku­ris su­tin­ka su nuo­bau­da ir pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę, ga­li bū­ti ski­ria­mas tik įspė­ji­mas. Ta­čiau jei at­si­ran­da in­for­ma­ci­ja, kad žmo­gus pik­ty­biš­kai ir daž­nai

kar­to­jo šį nu­si­žen­gi­mą ir ne­pri­pa­ žįs­ta sa­vo kal­tės, bau­da ga­li siek­ti net ir 2 tūkst. li­tų“, – tei­gė K.Sin­ ke­vi­čius. Pa­rei­gū­no tei­gi­mu, draus­min­ti to­kius pa­žei­dė­jus po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai daž­niau­siai ima­si ga­vę žmo­ nių sku­dų. „Daž­niau­siai to­kius pa­žei­dė­jus draus­mi­na­me ga­vę gy­ven­to­jų sig­ na­lą ar­ba jei kaž­kas pra­ne­ša, jog kie­me ne vie­to­je pa­sta­ty­tas au­to­

Draus­min­ti to­kius pa­žei­dė­jus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai daž­niau­ siai ima­si ga­vę žmo­ nių sku­dų.

mo­bi­lis truk­do tam tik­rų tar­ny­bų dar­bui. Bū­na ir rei­dų. Ta­čiau sten­ gia­mės kiek­vie­ną si­tua­ci­ją ver­tin­ ti žmo­giš­kai. Žmo­nės yra pa­dė­ties įkai­tai. Bet, kaip mi­nė­jau, jei gau­na­ me skun­dą, pri­va­lo­me rea­guo­ti, nes įsta­ty­mas tu­ri bū­ti ly­gus vi­siems“, – ko­men­ta­vo K.Sin­ke­vi­čius. Pa­raiš­kų ne­su­lau­kia

Uos­ta­mies­čio Že­mėt­var­kos ir te­ ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ jos Rai­mon­dos Gru­žie­nės tei­gi­mu,

le­ga­laus au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo ne­ vei­kian­čio­se žai­di­mų aikš­te­lė­se ar jų priei­go­se pro­ble­mą ga­li iš­spręs­ti pa­čios na­mų ūkių bend­ri­jos. „Bend­ri­jos ga­li iš­spręs­ti šią pro­ ble­mą įgau­da­mos tam tik­ro plo­to val­dy­mo tei­sę. Ta­čiau pir­miau­sia tu­ri bū­ti pa­reng­tas te­ri­to­ri­jos pla­ na­vi­mo do­ku­men­tas. Že­mės plo­tas tu­ri bū­ti įre­gist­ruo­tas Ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to re­gist­re, – aiš­ki­no spe­ cia­lis­tė. – Jei gy­ven­to­jai yra įkū­ rę bend­ri­ją, ši pro­ce­dū­ra yra ga­na ne­su­dė­tin­ga. Vi­sų pir­ma rei­ka­lin­ gas bend­ri­jos su­si­rin­ki­mo pro­to­ ko­las, kad pa­tal­pų sa­vi­nin­kai su­ tin­ka, jog bend­ri­ja su­da­ry­tų plo­to nuo­mos su­tar­tį. Ta­da bend­ri­ja tu­ri teik­ti pra­šy­mą Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai su­da­ry­ti su­tar­tį že­mės plo­to val­dy­mui bei pa­reng­ti de­ta­ lų­jį pla­ną su ka­dast­ri­niais ma­ta­vi­ mais. Po šių žings­nių yra su­da­ro­ma že­mės plo­to nuo­mos su­tar­tis.“ Pa­sak R.Gru­žie­nės, su di­des­nė­ mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria dau­ gia­bu­čių gy­ven­to­jai, ku­rie nė­ra įkū­rę bend­ri­jos. „Jei­gu bend­ri­ja nė­ra įkur­ta, skly­ pą ga­li iš­si­pirk­ti ar iš­si­nuo­mo­ti pa­ tal­pų sa­vi­nin­kai. Ta­čiau bė­da ta, jog pa­tal­pų sa­vi­nin­kai daž­nai sun­ kiai su­si­ta­ria, kas at­liks ka­dast­ ri­nius ma­ta­vi­mus bei ki­tus rei­ ka­lin­gus dar­bus. Vie­ni no­ri im­tis ini­cia­ty­vos, ki­ti daž­niau­siai ne­la­bai no­ri už tą ini­cia­ty­vą mo­kė­ti. Ta­čiau Klai­pė­dos se­na­mies­ty­je yra pa­vyz­ džių, kur pa­tal­pų sa­vi­nin­kams pa­ vy­ko su­si­tar­ti ir iš­spręs­ti šią pro­ ble­mą“, – pa­sa­ko­jo R.Gru­žie­nė. Nors ir yra bū­dų įtei­sin­ti au­to­ mo­bi­lių sta­ty­mą kie­muo­se esan­ čio­se žai­di­mų aikš­te­lė­se, pa­raiš­kų tai pa­da­ry­ti ne­su­lau­kia­ma.


9

antrADIENIS, gruodĹžio 4, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

â&#x20AC;&#x201C;0,13 %

90

â&#x20AC;&#x201C;0,42 %

â&#x20AC;&#x201C;0,27 %

Pir­ko ma­Şiau ­ au­to­mo­bi­liĹł Per vie­nuo­li­ka ĹĄiĹł me­tĹł mÄ&#x2014;­ne­siĹł Lie­tu­vo­ je uŞ­re­gist­ruo­ti 12 677 nau­ji leng­vie­ji au­to­ mo­bi­liai â&#x20AC;&#x201C; 9 pro­c. ma­Şiau nei tuo pa­Ä?iu lai­ ku per­nai. Vien praÄ&#x2014;­ju­sÄŻ mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ, pa­ly­gin­ti su 2011-ĹłjĹł lapk­ri­Ä?iu, ĹĄa­lies nau­jĹł leng­vų­jĹł au­ to­mo­bi­liĹł rin­ka smu­ko 11 pro­c. Tik as­me­ni­ nÄ&#x2014;s pa­skir­ties nau­jĹł leng­vų­jĹł au­to­mo­bi­liĹł ĹĄÄŻ lapk­ri­tÄŻ uŞ­re­gist­ruo­ta 958, ko­mer­ci­nÄ&#x2014;s pa­ skir­ties â&#x20AC;&#x201C; 145, ar­ba ati­tin­ka­mai 9 pro­c. ir 19 pro­c. ma­Şiau nei per­nai lapk­ri­tÄŻ.

mln. li­tų

vi­daus rin­ko­je pa­si­sko­li­no Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

te­lÄ&#x2014;­mis pir­mau­ja Jung­ti­nÄ&#x2014; Ka­ra­lys­tÄ&#x2014; ir Len­ki­ja, o Lie­tu­va vis dar smar­ kiai at­si­lie­ka.  â&#x20AC;&#x17E;Shut­ters­tockâ&#x20AC;&#x153; nuo­tr.

Be­kon­tak­tÄ&#x2014;s kor­te­lÄ&#x2014;s pri­pa­Şi­ni­mo ne­su­lau­kia Lau­kia pro­ver­Şio

Pa­sau­ly­je spar­Ä?iai die­gia­mos be­ kon­tak­tÄ&#x2014;s mo­kÄ&#x2014;­ji­mo prie­mo­nÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai-pi­ni­gi­nÄ&#x2014;s ir nuo­to­li­niu bō­du, be PIN ko­do, vei­ kian­Ä?ios mo­kÄ&#x2014;­ji­mo kor­te­lÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; Lie­ tu­vo­je dar ne­po­pu­lia­rios. Pa­gal jĹł nau­do­ji­mÄ&#x2026; ĹĄa­lis ĹĄiuo me­tu yra tarp pa­sku­ti­nių­jĹł Eu­ro­po­je, ir pa­dÄ&#x2014;­tis lai­kui bÄ&#x2014;­gant kin­ta tik ne­daug. Ki­ta ver­tus, vie­nos di­dĹžiau­siĹł pa­sau­ly­je mo­kÄ&#x2014;­ji­mo sis­te­mos val­ dy­to­jĹł â&#x20AC;&#x17E;Vi­saâ&#x20AC;&#x153; at­sto­vas Bal­ti­jos ĹĄa­ ly­se Li­nu­sas Olofs­so­nas sa­kÄ&#x2014; ma­ nÄ&#x2026;s, kad be­kon­tak­Ä?iĹł mo­kÄ&#x2014;­ji­mo prie­mo­niĹł iť­po­pu­lia­rÄ&#x2014;­ji­mas Lie­ tu­vo­je â&#x20AC;&#x201C; tik lai­ko klau­si­mas. Rin­kos ty­ri­mĹł bend­ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;ABI Re­searchâ&#x20AC;&#x153; duo­me­ni­mis, pro­gno­ zuo­ja­ma, kad 2016 m. be­kon­tak­ Ä?iĹł mo­kÄ&#x2014;­ji­mo kor­te­liĹł skai­Ä?ius sieks mi­li­jar­dÄ&#x2026;, ir jau 2015 m. jis bus di­des­nis nei mag­ne­ti­niĹł kor­ te­liĹł. Tai reiť­kia, kad be­kon­tak­Ä?iĹł kor­te­liĹł nuo 2010 m. bus be­veik ĹĄe­ťis kar­tus dau­giau. Di­dĹžiau­sio au­gi­mo rei­kÄ&#x2014;­tĹł ti­kÄ&#x2014;­tis spar­Ä?iai be­si­vys­tan­Ä?io­se ĹĄa­ly­se. Nuo Eu­ro­pos at­si­lie­ka­me

Nau­do­ji­ma­sis be­kon­tak­tÄ&#x2014;­mis kor­ te­lÄ&#x2014;­mis, pa­sak L.Olofs­so­no, Eu­ro­ po­je au­ga spar­Ä?iu tem­pu: â&#x20AC;&#x17E;Gy­ve­ na­me grei­tĹł po­ky­Ä?iĹł lai­kais, kai tech­no­lo­gi­jos vys­to­si ypaÄ? spar­ Ä?iai, to­dÄ&#x2014;l vis dau­giau mo­kÄ&#x2014;­ji­mĹł Eu­ro­pos ĹĄa­ly­se at­lie­ka­ma be­kon­ tak­tÄ&#x2014;­mis kor­te­lÄ&#x2014;ms ar nau­do­jant

ValiutĹł kursai

De­ga­lų kai­nos

Ĺ iandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0948 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2491 JAV do­le­ris 1 2,6492 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6678 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9605 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4130 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6739 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5767 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8637

pokytis

+0,0582 % â&#x20AC;&#x201C;0,2582 % â&#x20AC;&#x201C;0,1733 % â&#x20AC;&#x201C;0,1945 % +0,0424 % â&#x20AC;&#x201C;0,3317 % â&#x20AC;&#x201C;0,1389 % â&#x20AC;&#x201C;0,2999 % â&#x20AC;&#x201C;0,0907 %

Ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nist­ras ap­kal­ti­ no Kai­nĹł ko­mi­si­jÄ&#x2026; uŞ­sii­mant po­li­ti­ ka­vi­mu ir dirb­ti­nai di­di­nant elekt­ ros kai­nÄ&#x2026; var­to­to­jams.

Â&#x201E;Â&#x201E;Ĺ˝ings­niai: pa­gal pa­Şan­gÄ&#x2026; at­si­skai­tant be­kon­tak­tÄ&#x2014;­mis mo­kÄ&#x2014;­ji­mo kor­

l.mrazauskaite@diena.lt

â&#x201A;Ź

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

â&#x20AC;&#x17E;Sta­toilâ&#x20AC;&#x153;

4,84

4,60

2,49

â&#x20AC;&#x17E;Apoilâ&#x20AC;&#x153;

4,79

4,55

2,46

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­taâ&#x20AC;&#x17E;Brentâ&#x20AC;&#x153; naf­ta90,17 dol. uĹž 1 brl. 112,12 dol. uĹž 1 brl.

Ko­mi­si­ja po­li­ti­kuo­ja?

Gry­nie­siems ir tra­ di­ci­nÄ&#x2014;ms mo­kÄ&#x2014;­ji­ mo kor­te­lÄ&#x2014;ms al­ ter­na­ty­vios at­si­ skai­ty­mo prie­mo­ nÄ&#x2014;s ĹĄa­ly­je ke­liÄ&#x2026; ski­na­si sun­kiai. Ne­sant pa­kan­ka­ mos jĹł pa­klau­sos pre­ky­bos vie­tos mie­liau ren­ka­si pi­ges­nius tra­di­ci­ nius at­si­skai­ty­mo bō­dus.

Li­na Mra­zaus­kai­tÄ&#x2014;

kl.lt/naujienos/ekonomika

mo­bi­liuo­sius ÄŻren­gi­nius. Ma­no­ me, kad iki 2020 m. pu­sÄ&#x2014; vi­sĹł mo­ kÄ&#x2014;­ji­mĹł Eu­ro­po­je, at­lie­ka­mĹł â&#x20AC;&#x17E;Vi­ saâ&#x20AC;&#x153; prie­mo­nÄ&#x2014;­mis, bus ÄŻvyk­do­ma mo­bi­liai­siais ÄŻren­gi­niais.â&#x20AC;&#x153;

Li­nu­sas Olofs­so­nas:

Nau­jo­sios mo­kÄ&#x2014;­ji­mo tech­no­lo­gi­jos Lie­tu­ vo­je ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti pra­ dÄ&#x2014;­tos tai­ky­ti jau ne­ to­li­mo­je atei­ty­je. Ĺ ios be­kon­tak­tÄ&#x2014;s kor­te­lÄ&#x2014;s pla­ti­ na­mos dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ĹĄa­liĹł, o la­biau­siai, kaip sa­kÄ&#x2014; L.Olofs­so­nas, jos nau­do­ja­mos Jung­ti­nÄ&#x2014;­je Ka­ra­ lys­tÄ&#x2014;­je. Ĺ io­se ĹĄa­ly­se di­des­nÄ&#x2122; da­ lÄŻ ĹĄiuo me­tu iť­duo­da­mĹł kor­te­liĹł â&#x20AC;&#x17E;Vi­saâ&#x20AC;&#x153; su­da­ro bō­tent be­kon­tak­ tÄ&#x2014;s. Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su Eu­ro­ pos vi­dur­kiu, kur kas dau­giau at­ si­skai­ty­mĹł at­lie­ka­ma gry­nai­siais. â&#x20AC;&#x17E;Ki­ta ver­tus, tai ga­li­me ver­tin­ti kaip ga­li­my­bÄ&#x2122; pa­di­din­ti at­si­skai­ ty­mo kor­te­lÄ&#x2014;­mis da­lÄŻ. Ver­ti­nant iĹĄ tech­no­lo­gi­jĹł ir kom­pe­ten­ci­jos pu­sÄ&#x2014;s, Lie­tu­vos ban­kai yra ge­rai pa­si­ren­gÄ&#x2122; ir nau­jo­sios mo­kÄ&#x2014;­ji­mĹł tech­no­lo­gi­jos Lie­tu­vo­je ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ ti pra­dÄ&#x2014;­tos tai­ky­ti jau ne­to­li­mo­je atei­ty­jeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; L.Olofs­so­nas. Lie­tu­vos ban­kĹł aso­cia­ci­jos pre­ zi­den­tas Sta­sys Kro­pas pa­brÄ&#x2014;­ ĹžÄ&#x2014;, jog no­rint, kad Lie­tu­vo­je bō­tĹł pra­dÄ&#x2014;­tos dieg­ti be­kon­tak­tÄ&#x2014;s mo­

kÄ&#x2014;­ji­mo kor­te­lÄ&#x2014;s, vien ban­kĹł pa­ si­ren­gi­mo neuŞ­ten­ka. â&#x20AC;&#x17E;Lie­tu­vos mo­kÄ&#x2014;­ji­mo kor­te­liĹł rin­ka yra tech­ no­lo­giť­kai mo­der­ni, ta­Ä?iau ja nÄ&#x2014;­ ra taip ak­ty­viai nau­do­ja­ma­si kaip ki­to­se Eu­ro­pos ĹĄa­ly­se ar net mō­ sĹł kai­my­nÄ&#x2014;­se Lat­vi­jo­je ar­ba Es­ti­ jo­jeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; jis. Per­ka tik vie­ne­tai

Pre­ky­bi­nÄ&#x2122; ÄŻran­gÄ&#x2026; siō­lan­Ä?ios bend­ ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;As­paâ&#x20AC;&#x153; rin­ko­da­ros va­do­vas Dmit­ri­jus Gul­ko sa­kÄ&#x2014;, kad ir pa­ sta­ruo­ju me­tu su­si­do­mÄ&#x2014;­ji­mas be­ kon­tak­te at­si­skai­ti­mo ÄŻran­ga kas­ met au­ga, ta­Ä?iau tik ne­daug â&#x20AC;&#x201C; kol kas ge­ro­kai di­des­nÄ&#x2122; da­lÄŻ per­ka­mos ÄŻran­gos su­da­ro tra­di­ci­niai ÄŻren­gi­ niai. Pať­ne­ko­vo ma­ny­mu, taip yra dÄ&#x2014;l to, kad be­kon­tak­tÄ&#x2014;s kor­te­lÄ&#x2014;s yra bran­ges­nÄ&#x2014;s, tai­gi be­si­nau­do­ jan­Ä?iĹł jo­mis â&#x20AC;&#x201C; ma­Şiau. Elekt­ro­ni­niĹł pa­slau­gĹł tei­kÄ&#x2014;­jos bend­ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;EPS LTâ&#x20AC;&#x153; ge­ne­ra­li­nis di­ rek­to­rius Vi­ta­li­jus Ran­ce­vas pa­ti­ki­ no, kad bend­ro­vÄ&#x2014; jau ĹĄian­dien ga­li pra­dÄ&#x2014;­ti teik­ti be­kon­tak­Ä?io at­si­skai­ ty­mo pa­slau­gas. Ta­Ä?iau tam, anot jo, rei­ka­lin­gas ban­kĹł ar ki­tĹł mo­kÄ&#x2014;­ ji­mo or­ga­ni­za­to­riĹł ÄŻsi­ki­ťi­mas. Pať­ ne­ko­vo ma­ny­mu, tik at­si­ra­dus ban­ kĹł no­rui leis­ti be­kon­tak­tes kor­te­les, ÄŻ jas kon­ver­tuo­jant ÄŻpras­tas mo­kÄ&#x2014;­ ji­mo kor­te­les, ĹĄa­ly­je ims veik­ti be­ kon­tak­tis at­si­skai­ty­mas. Vis dÄ&#x2014;l­to V.Ran­ce­vas ÄŻsi­ti­ki­nÄ&#x2122;s, kad anks­Ä?iau ar vÄ&#x2014;­liau nau­jo­vÄ&#x2014; bus ÄŻdieg­ta. Ta­Ä?iau ban­kams pa­ pil­do­mos nau­dos iĹĄ to ne­nu­ma­to­ ma, tai­gi suin­te­re­suo­ti yra tik pre­ ky­bi­nin­kai.

KÄ&#x2122;s­tu­tis Ĺ˝i­lÄ&#x2014;­nas va­kar pa­reiť­ kÄ&#x2014;, kad ko­mi­si­ja, ku­rios spren­di­ mu nuo ki­tĹł me­tĹł elekt­ra brangs­ta maŞ­daug 6 cen­tais, ĹĄmei­Şia Vy­ riau­sy­bÄ&#x2122;. Anot jo, elekt­ra ga­lÄ&#x2014;­jo brang­ti bent 2â&#x20AC;&#x201C;3 cen­tais ma­Şiau. â&#x20AC;&#x17E;Pa­si­ro­dĹžius pra­ne­ťi­mĹł, kad Vy­ riau­sy­bÄ&#x2014; ne­va di­di­na elekt­ros kai­ nas, no­rÄ&#x2014;­Ä?iau pa­brÄ&#x2014;Ş­ti, kad Vy­riau­ sy­bÄ&#x2014; kaip tik dÄ&#x2014;­jo vi­sas pa­stan­gas ir priÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; spren­di­mus, ku­rie iĹĄ es­ mÄ&#x2014;s ne­lÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; to pa­di­dÄ&#x2014;­ji­mo. La­bai gai­la, kad mō­sĹł re­gu­liuo­to­jas, ku­ ris vie­ťai dek­la­ruo­ja, kad nÄ&#x2014;­ra po­ li­ti­nÄ&#x2014; ins­ti­tu­ci­ja, iĹĄ es­mÄ&#x2014;s uŞ­sii­ma ne­ťva­ria po­li­ti­ka ir, tie­siai ĹĄvie­siai ga­li­ma sa­ky­ti, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄmei­Şia Vy­riau­sy­ bÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­reiť­kÄ&#x2014; K.Ĺ˝i­lÄ&#x2014;­nas. To­kÄŻ po­li­ti­ko pa­reiť­ki­mÄ&#x2026; iť­pro­ vo­ka­vo pa­si­ro­dÄ&#x2122; ko­mi­si­jos pir­mi­ nin­kÄ&#x2014;s Dia­nos Kor­sa­kai­tÄ&#x2014;s tei­gi­ niai, kad Vy­riau­sy­bÄ&#x2014; neat­siŞ­vel­gÄ&#x2014; ÄŻ Kai­nĹł ko­mi­si­jos teik­tus siō­ly­mus, ku­riais bō­tĹł ga­li­ma ma­Şin­ti elekt­ ros kai­nÄ&#x2026;, ma­Şi­nant elekt­ros ga­ my­bos kvo­tas. K.Ĺ˝i­lÄ&#x2014;­nas pri­pa­Şi­no, kad ke­li ob­ jek­ty­vĹŤs veiks­niai iĹĄ tie­sĹł di­di­na elekt­ros kai­nÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; tai di­dÄ&#x2014;­jan­ti du­jĹł kai­na ir au­gan­ti at­si­nau­ji­nan­Ä?iĹł iť­ tek­liĹł da­lis. â&#x20AC;&#x17E;Bet tai iĹĄ es­mÄ&#x2014;s kai­nÄ&#x2026;

pa­di­din­tĹł dau­giau­sia po­ra cen­tĹł â&#x20AC;&#x201C; tiek ki­lo­vat­va­lan­dÄ&#x2014; ga­lÄ&#x2014;­jo brang­tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gÄ&#x2014; vi­ce­mi­nist­ras. â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l ki­tĹł spren­di­mĹł iĹĄ es­mÄ&#x2014;s re­ gu­liuo­to­jas ir tu­rÄ&#x2014;­tĹł pri­siim­ti at­sa­ ko­my­bÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kal­bÄ&#x2014;­jo K.Ĺ˝i­lÄ&#x2014;­nas. Kai­nĹł ko­mi­si­ja kal­ti­ni­mĹł ne­ko­ men­tuo­ja. â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dosâ&#x20AC;&#x153;, BNS inf.

Â&#x201E;Â&#x201E;Po­z i­c i­j a: ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­

nist­ras K.Ĺ˝i­lÄ&#x2014;­nas tvir­ti­na, kad ne Vy­riau­sy­bÄ&#x2014; kal­ta dÄ&#x2014;l ky­lan­Ä?ios elekt­ros kai­nos. 

Ge­di­mi­no Bar­tuť­kos nuo­tr.

2012 m. gruodĹžio 4 d. Lietuvos bankas iĹĄleidĹžia ÄŻ apyvartÄ&#x2026; 2 litĹł monetas, skirtas keturiems

Lietuvos kurortams

%GF=LĂ´<9ADAFAFC9KA=<JAMK(9MD9MKCAK -$A=LMNGKEGF=LĂ´C9DQCD9FMC9D<AFG HG EGF=LĂ´Ă&#x201E;HJ9KLGKCGCQ:°K AJHG  proofCGCQ:°Ká&#x201A;¤N=A<JG<AFAKH9NAJçAMKE9LAFAKJ=DB=>9Ká&#x201A;Ł çAGKK=JABGKEGF=LĂ´ ProofCGCQ:°KEGF=LGKFMEARE9LAF°B=H9CMGL°B=C9AF9ĘŞ $L #=LMJAĂ´EGF=LĂ´JAFCAFAGC9AF9ĘŞ $L %GF=LĂ´?9DAE9Ă&#x201E;KA?QLA$A=LMNGK:9FCGC9KGK= Vilniujeá&#x201A;¤,GLGJAĂ´? AJĂžAJEĂ­FĂ´? á&#x201A;Ł Kauneá&#x201A;¤%9AJGFAG? á&#x201A;Ł !çK9E=KF°AF>GJE9;AB9$A=LMNGK:9FCGAFL=JF=LGKN=L9AF°B=www.lb.lt L=Dá&#x201A;¤ á&#x201A;Ł  á&#x201A;¤ á&#x201A;Ł  9J:9=DH9çLMAF>GD:DL


10

antradienis, gruodžio 4, 2012

pasaulis At­sis­ta­ty­di­no vy­riau­sy­bė

Už­tik­rin­ta ­ per­ga­lė

Nu­va­žia­vo ­ nuo bė­gių

Uk­rai­nos pre­zi­den­tas va­ kar priė­mė prem­je­ro My­ko­ los Aza­ro­vo (nuo­tr.) ir vi­sos vy­riau­sy­bės at­si­sta­ty­di­ni­mą. Šis ne­ti­kė­tas žings­nis aiš­ki­ na­mas tuo, kad da­lis vy­riau­ sy­bės na­rių bu­vo iš­rink­ti į par­la­men­tą, o no­rė­da­mi bū­ ti de­pu­ta­tais jie tu­ri at­si­sa­ky­ ti anks­tes­nio dar­bo.

Bu­vęs Slo­vė­ni­jos prem­je­ras Bo­ru­tas Pa­ho­ras (nuo­tr.) ta­po ket­vir­tuo­ju ša­lies pre­zi­den­tu, sek­ma­die­nį už­tik­rin­tai lai­mė­ ju­siu ant­rą­jį rin­ki­mų ra­tą, nors ir re­mia ne­po­pu­lia­rias vy­riau­ sy­bės tau­py­mo prie­mo­nes. Jis ga­vo 67,44 pro­c., o da­bar­ti­ nis pre­zi­den­tas Da­ni­lo Türkas – 32,56 pro­c. bal­sų.

Ry­tų Šve­di­jo­je nuo bė­gių iš da­lies nu­va­žia­vo trau­ki­nys, ku­ria­me bu­vo 132 ke­lei­viai. Iš jų maž­daug tu­zi­nui pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos dėl ne­di­de­ lių su­žei­di­mų. Trau­ki­nys va­ žia­vo iš ant­ro pa­gal dy­dį Šve­ di­jos Ge­te­bor­go mies­to į ma­ žą sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tą Stor­ lie­ną ša­lies va­ka­ruo­se.

Prieš su­teik­da­mi fi­ nan­si­nę pa­gal­bą sko­lų sle­gia­mam Kip­rui, ES ša­lių po­li­ ti­kai rei­ka­lau­ja iš­tir­ti įta­ri­mus dėl pi­ni­gų iš Ru­si­jos plo­vi­mo Kipro ban­kuo­se.

„„Sche­ma: įta­ria­ma, kad Ru­si­jos nu­si­kal­tė­liai per Kip­ro ban­kus iš­plo­vė 30 mln. do­le­rių iš­grobs­ty­tų pi­ni­gų. 

AFP nuo­tr.

ES pa­gal­ba – Kip­rui ar ru­sų ma­fi­jai? Pur­vi­ni pi­ni­gai

Ni­ko­si­ja ti­ki­si iš ES gau­ti 17 mlrd. eu­rų fi­nan­si­nės pa­gal­bos, bet Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos, Suo­mi­jos ir Ny­der­lan­dų par­la­men­ta­rai prieš pa­si­ra­šant su­tar­tis ir prieš ski­riant pi­ni­gų rei­ka­lau­ja, kad Kip­ras iš­tir­tų sa­vo ban­kų veik­lą ir at­sa­ky­tų į ke­ le­tą ne­pa­to­gių klau­si­mų. Jų iš­ki­lo po to, kai Kip­ro val­džia at­si­sa­kė tir­ti pra­ne­ši­mus, jog Ru­si­ jos nu­si­kal­tė­liai, įta­ria­mi iš­grobs­ tę 230 mln. do­le­rių iš Ru­si­jos mo­ kes­čių tar­ny­bos, iš­plo­vė 30 mln. per Kip­ro ban­kus. Ši by­la sie­ja­ma ir su ke­le­tu įtar­ ti­nų mir­čių, iš jų – 44 me­tų Alek­ sand­ro Pe­re­pe­li­či­no­jaus mir­ti­mi Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je praė­ju­sį mė­ ne­sį.

Lapk­ri­čio 10 d. Sa­rio gra­fys­tė­ je ne­gy­vas ras­tas A.Pe­re­pe­li­či­no­jus bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių liu­dy­to­ jų prieš va­di­na­mą­ją Kliu­je­vo gru­pę, įta­ria­mą pri­si­dė­jus prie Ru­si­jos tei­si­ nin­ko Ser­ge­jaus Mag­nic­kio mir­ties. At­si­sa­kė pra­dė­ti ty­ri­mą

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos in­ves­ti­ci­jų kon­sul­ta­vi­mo bend­ro­vei „Her­mi­ ta­ge Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment“ dir­bęs tei­si­nin­kas S.Mag­nic­kis at­sklei­dė nu­si­kals­ta­mą są­moks­lą, į ku­rį įsi­ vė­lė tei­sė­sau­gos ir mo­kes­čių tar­ ny­bos pa­rei­gū­nai. Jis mi­rė 2009ai­siais po me­tų, pra­leis­tų tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je dėl neį­ro­dy­tų įta­ri­mų mo­kes­čių ven­gi­mu. Po jo mir­ties Va­šing­to­nas už­drau­dė 60-iai Ru­ si­jos pa­rei­gū­nų at­vyk­ti į JAV.

Šie­met lie­pą „Her­mi­ta­ge Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment“ pa­ra­šė Kip­ro ge­ne­ ra­li­niam pro­ku­ro­rui Pet­rui Cle­ri­ dui laiš­ką su įro­dy­mais, kad Kip­ro ban­kai ga­vo vog­tų pi­ni­gų.

ES parlamentarai reikalauja, kad Kip­ ras ištirtų savo ban­ kų veiklą.

P.Cle­ri­das at­sa­kė, kad ne­ga­li pra­ dė­ti ty­ri­mo be Ru­si­jos krei­pi­mo­si, nors pa­na­šių įta­ri­mų ki­lo ir Švei­ca­ ri­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je, Suo­mi­ jo­je bei Es­ti­jo­je.

Rei­ka­lau­ja at­sa­ky­mų

Ny­der­lan­dų opo­zi­ci­jos at­sto­vas spau­dai už­sie­nio rei­ka­lų klau­si­mais Pie­te­ris Omt­zig­tas pa­ra­gi­no sa­vo ša­lies fi­nan­sų mi­nist­rą tei­kiant bet ko­kią pa­gal­bą Kip­rui pri­dė­ti są­ly­gą iš­tir­ti įta­ri­mus pi­ni­gų plo­vi­mu bei S.Mag­nic­kio mir­tį. Suo­mi­jos par­ la­men­ta­rė Pia Kau­ma pa­siū­lė iš­kel­ti šiuos klau­si­mus per ES va­do­vų su­ si­ti­ki­mus. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­ la­men­ta­ras Do­mi­ni­cas Raa­bas, agi­ tuo­jan­tis už drau­di­mą iš­duo­ti vi­zas 60-iai Ru­si­jos pa­rei­gū­nų, ne­va su­ si­ju­sių su S.Mag­nic­kio mir­ti­mi, sa­ kė esąs di­džiai su­si­rū­pi­nęs są­ly­ go­mis, ku­rio­mis Kip­rui ke­ti­na­ma su­teik­ti fi­nan­si­nę pa­gal­bą. Vo­kie­ti­jos žval­gy­bos duo­me­ni­ mis, ru­sai Kip­ro ban­kuo­se lai­ko 26

mlrd. do­le­rių, ir iš ES fi­nan­si­nės pa­gal­bos dau­giau­sia lai­mės Ru­si­jos oli­gar­chai bei ma­fi­ja. At­sa­ky­da­ma į šiuos įta­ri­mus Kip­ro ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra tep­ra­ne­šė, kad ban­do aiš­kin­tis, ar yra pa­grin­do pra­dė­ti ty­ri­mus dėl pi­ni­gų plo­vi­mo. „The Dai­ly Te­leg­raph“ inf.

26

mlrd. dolerių, Vo­kie­ti­jos žval­gy­bos duo­me­ni­mis, ru­sai lai­ ko Kip­ro ban­kuo­se.

Ni­ko­si­ja lau­kia gel­bė­ji­mo­ra­to Va­kar Briu­se­ly­je su­si­ti­kę eu­ro zo­ nos fi­nan­sų mi­nist­rai, be Grai­ki­jos ir Is­pa­ni­jos, svars­tė ir Kip­ro eko­no­ mi­nes per­spek­ty­vas. Fi­nan­si­nės pa­gal­bos dy­dis šiai vals­ty­bei kol kas ne­nus­ta­ty­tas, bet aiš­ku vie­na – ji kip­rie­čiams kai­nuos ne­ma­žai.

„„Prog­no­zės: Kip­ro gy­ven­to­jų lau­kia di­des­ni mo­kes­čiai, di­des­nės kai­nos

ir di­des­nis ne­dar­bas. 

AFP nuo­tr.

Jei­gu fi­nan­sų mi­nist­rai pri­tars Kip­ ro ban­kų re­ka­pi­ta­li­za­ci­jos pla­nui, jis taps ket­vir­tą­ja fi­nan­si­nės pa­ gal­bos su­lau­ku­sia eu­ro zo­nos ša­ li­mi po Grai­ki­jos, Ai­ri­jos ir Por­tu­ ga­li­jos. Kiek pi­ni­gų pri­reiks Kip­rui, kaip kon­sul­tan­tė pa­sam­dy­ta in­ves­ti­ci­jų bend­ro­vė „Pim­co“ dar skai­čiuo­ja, bet ana­li­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad su­ ma sieks maž­daug 17,5 mlrd. eu­rų. Toks pat yra Kip­ro bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP), to­dėl ky­la ne­ma­ žai abe­jo­nių, ar ša­lis ka­da nors pa­ jėgs su­grą­žin­ti to­kius pi­ni­gus.

Di­džią­ją da­lį fi­nan­si­nės pa­gal­bos pa­ke­to ke­ti­na­ma skir­ti Kip­ro ban­ kams, ku­rie dėl blo­gų­jų pa­sko­lų Grai­ki­jai pa­ty­rė mi­li­jar­di­nių nuo­ sto­lių ir ku­riems gy­vy­biš­kai svar­bu pa­si­pil­dy­ti pi­ni­gų re­zer­vus. Kip­ro eko­no­mi­ka iš­gy­ve­no la­bai sun­kius lai­kus. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ ja pro­gno­zuo­ja, kad šie­met ša­lies BVP su­si­trauks 2,4 pro­c., o ki­tą­ met – dar 3,5 pro­c. Anot pro­gno­ zių, ne­dar­bo ly­gis 2014 m. pa­sieks pi­ką – bus 14 pro­c. – ir tik po to pra­dės ma­žė­ti. No­rė­da­mas gau­ti už­sie­nio pa­ra­ mą, Kip­ras bus pri­vers­tas tau­py­ ti. Ša­lies par­la­men­te jau pra­dė­tas svars­ty­ti vals­ty­bės iš­lai­dų ma­ži­ ni­mas. Vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ke­le­riems me­tams ke­ti­na­ma už­šal­dy­ti at­ly­ gi­ni­mus, o vals­ty­bės tar­nau­to­jams, už­dir­ban­tiems dau­giau nei 4 tūkst.

eu­rų per mė­ne­sį, at­ly­gi­ni­mus siū­ lo­ma nu­rėž­ti 12,5 pro­c. Pa­šal­pos ga­li bū­ti ap­kar­py­tos 15 pro­c., ma­žės ir mo­ti­nys­tės iš­mo­ kos bei stu­den­tų sti­pen­di­jos. Vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių siū­ lo­ma su­ma­žin­ti 5 tūkst., o vie­toj ke­tu­rių išė­ju­sių į pen­si­ją priim­ti tik vie­ną nau­ją dar­buo­to­ją. Tu­rė­tų išaug­ti ta­ba­ko, al­ko­ho­lio ir de­ga­lų ak­ci­zai. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį siū­lo­ma di­din­ti nuo 17 iki 19 pro­c. Į pen­si­ją kip­rie­čiai eis dve­jais me­tais vė­liau – 65-erių. Skir­tin­gai nei iš Grai­ki­jos, tarp­ tau­ti­niai kre­di­to­riai kol kas ne­rei­ ka­lau­ja iš Kip­ro pri­va­ti­zuo­ti vals­ ty­bės įmo­nių ir ki­to­kio tur­to. Bet ir toks rei­ka­la­vi­mas ga­li at­ si­ras­ti, jei ša­lies sko­la ne­bus su­ val­dy­ta. „The New York Ti­mes“, AFP inf.


11

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 4, 2012

rubrika sveikata@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

sveikata

Ša­lu­ti­nis jo­gos po­vei­kis – svei­ka­ta „Ant vi­nių ne­mie­gu, žie­mą jū­ro­je ne­si­ mau­dau, bet stik­lais vaikš­tau. Jo­go­je ma­ no­ma, kad vai­kai iki 12 me­tų ser­ga ne sa­ vo, o tė­vų li­go­mis. Tai tie­sa: kai per daug įsi­su­ku į dar­bus, pra­de­da sirg­ti vai­kai“, – po­kal­bį apie svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą pra­ de­da ak­to­rius ir šo­kė­jas Pet­ras Li­saus­kas.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@diena.lt

Pa­si­nė­rė į eko­lo­gi­ją

31 me­tų vy­ras grei­ta­kal­be iš­be­ ria anks­čiau rū­kęs ir gė­ręs, taip lyg no­rė­da­mas pa­neig­ti tra­di­ci­nį žmo­nių įsi­vaiz­duo­ja­mą svei­kuo­ lio ti­pa­žą. P.Li­saus­kas ne­sle­pia, kad su­ si­lau­kęs vai­kų vos ne fa­na­tiš­kai pa­si­nė­rė į eko­lo­giš­ką gy­ve­ni­mo bū­dą. Vė­liau ši aist­ra ap­ri­mo su­ vo­kus, kad „ne­są­ži­nin­gi dė­dės ir te­tos“ pra­dė­jo pikt­nau­džiau­ti ir iš ši­to pel­ny­tis.

Iš kai­mo mo­čiu­tės pir­kęs pie­ną vie­ ną kar­tą pa­nū­do iš­ sklai­dy­ti sa­vo įta­ri­ mus. Kaip paaiš­kė­ jo, se­no­lė pro­fi­lak­ ti­kos su­me­ti­mais į pie­ną pil­da­vo an­ti­ bio­ti­kų. Pet­ras pa­ste­bi, kad eko­lo­gi­nis gy­ve­ni­mo bū­das pa­li­ko sa­vo pėd­ sa­ką – su­ma­žė­jo var­to­to­jiš­ku­mas, nors dėl to at­si­sa­kė ne vi­sų gy­ve­ ni­mo pa­to­gu­mų. Lai­kui bė­gant su­ pra­to, kad saus­kel­nės pa­leng­vi­na vai­kų au­gi­ni­mą. Su žmo­na ret­kar­čiais jie už­su­ka ir į grei­to­jo mais­to res­to­ra­ną. Tam, kad ne­su­lau­žy­tų vi­suo­me­nė­je nu­ si­sto­vė­ju­sių tra­di­ci­jų – po ap­si­lan­ ky­mo ki­no teat­re to­kia šven­tė pil­ vui yra vos ne ­bū­ti­na są­ly­ga. Pas­ta­rą­ją min­tį Pet­ras iš­sa­ko su iro­ni­ja, pri­pa­žin­da­mas, kad bur­na grei­tai ap­si­ve­lia nuo to­kio mais­to. Prieš spek­tak­lį – jo­kių pjaus­nių

Rink­da­ma­sis mais­tą ak­to­rius sten­ gia­si ne­per­lenk­ti laz­dos – mais­to pro­duk­tų, tarp ku­rių su­de­da­mų­ jų da­lių yra pa­žy­mė­tų rai­de „E“, ne­si­bai­do. Tie­siog įsi­ti­ki­na, kas po ja sle­pia­si. Mat taip ga­li bū­

ti pa­žy­mė­ta ir ta pa­ti drus­ka. Pa­ sak Pet­ro, iš kai­mo bo­bu­čių per­ ka­mi mais­to pro­duk­tai ne vi­sa­da ga­ran­tuo­ja ko­ky­bę, o kar­tais nie­ kuo ne­si­ski­ria nuo pirk­tų pre­ky­ bos cent­re. Tuo jis įsi­ti­ki­no iš sa­ vo pra­kti­kos. Iš kai­mo mo­čiu­tės pir­kęs pie­ną vie­ną kar­tą pa­nū­do iš­sklai­dy­ti sa­ vo įta­ri­mus. Kaip paaiš­kė­jo, se­no­ lė pro­fil­ ak­ti­kos su­me­ti­mais į pie­ną pil­da­vo an­ti­bio­ti­kų. Ką val­gy­ti, Pet­ras at­si­ren­ka, klau­sy­da­ma­sis sa­vo kū­no. Nors jis ne­prik­lau­so ža­lia­val­gių ša­li­nin­ kams, ta­čiau kai ku­riuos jų mi­ty­ bos prin­ci­pus sau pri­tai­ko. Ak­to­ rius nu­si­vy­lė su­ži­no­jęs, kad jo taip mėgs­ta­mi agur­kai ir po­mi­do­rai val­ go­mi kar­tu ne­de­ra, o kvie­čių ir ru­ gių taip pat ne­rei­kė­tų mai­šy­ti, nes tuo­met or­ga­niz­mas iš­nau­do­ja dau­ giau ener­gi­jos. Ar val­gia­raš­tis prieš spek­tak­lį kuo nors ski­ria­si nuo įpras­tų die­ nų? „Prieš spek­tak­lį man neį­ki­ši jo­ kio pjaus­nio“, – pa­tvir­ti­na Pet­ras. Ener­gi­jos sty­gių, kai ne­bū­na ka­ da pa­val­gy­ti, ak­to­rius kom­pen­ suo­ja pa­si­ga­min­tu cuk­raus si­ru­ pu ar me­daus gė­ri­mu. P.Li­saus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau val­gy­ti tai, ko no­ri­si, nei or­ga­niz­mą kan­kin­ ti pri­vers­ti­nai ri­bo­jant tam tik­rus pro­duk­tus ar ko nors at­si­sa­kant. Ko­jo­mis min­ko nu­ga­rą

Prieš spek­tak­lį Pet­rui ant nu­ga­ros už­li­pę ko­le­gos ko­jo­mis ma­sa­žuo­ ja kū­ną, vė­liau pa­si­kei­čia­ma – taip vie­nas ki­tam jie pa­de­da pa­si­ruoš­ ti sce­nai. Vaikš­čio­ji­mą ant stik­lų ak­to­rius taip pat va­di­na sa­vo­tiš­ku ma­sa­žu. P.Li­saus­ko po­mė­gis kar­tais pra­ slys­ta ir sce­no­je – spek­tak­liuo­ se jis pa­nau­do­ja sa­vo pra­kti­kuo­ ja­mos sa­ha­dža jo­gos ele­men­tus. Pet­ras paaiš­ki­no, kad iš san­skri­ to kal­bos iš­vers­tas sa­cha­dža jo­gos pa­va­di­ni­mas reiš­kia „gi­mu­si su ta­ vim jung­tis“. „Kiek­vie­na­me gy­va­me pa­da­re yra kun­da­li­ni – pa­ grin­di­nė ener­gi­ja.

12

„„Pa­si­rin­ki­mas: P.Li­saus­kas ne­lai­ko sa­vęs tra­di­ci­niu svei­kuo­liu, ta­čiau žiū­ri, ką de­da į bur­ną. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


12

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 4, 2012

rubrika sveikata

Ša­lu­ti­nis jo­gos po­vei­kis – svei­ka­ta Tai emo­ci­nė in­for­ma­ 11 ci­ja, kas yra žmo­gus. Ši ener­gi­ja su mu­mis ke­liau­ja ne per

vie­ną gy­ve­ni­mą. Į šią že­mę atei­na­ me tam, kad kaž­ko iš­mok­tu­me“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. Vy­ras ne­sle­pia, kad ki­to­kių jo­gos sis­te­mų nė­ra ban­dęs. Ši ne tik už­ val­dė jo gy­ve­ni­mą, bet ir pdė­jo su­ si­pa­žin­ti su bū­si­ma žmo­na.

Į jo­gą įklam­pi­no mer­gi­na

Pet­ras ne­sle­pia, kad pir­mą kar­tą iš­gir­dęs apie šią jo­gos sis­te­mą pa­ ma­nė, kad tai dar vie­nas ma­sa­las leng­va­ti­kiams. Dar kar­tą apie tai iš­gir­do prieš pen­ke­rius me­tus, dirb­da­mas vai­kų stu­di­jo­je, ku­rios šei­mi­nin­kai pra­ kti­ka­vo sa­cha­dža jo­gą. P.Li­saus­kas ger­bė juos už tai, kad šie nie­ko ne­ pa­sa­ko­jo ir ne­bru­ko jo­gos per prie­ var­tą. To­kiu at­ve­ju tik bū­tų su­stip­ ri­nę prie­šiš­ką reak­ci­ją. Kas­met or­ga­ni­zuo­ja­mo­je vai­kų stu­di­jos sto­vyk­lo­je Pet­ras pa­ma­ tė mer­gi­ną, ku­ri pa­li­ko stip­rų ir iki tol ne­pa­tir­tą įspū­dį. Ji ir bu­vo to­ji prie­žas­tis, kad iki tol vė­ja­vai­kiš­kas vai­ki­nas pra­dė­jo gi­lin­tis į jo­gą. „Atė­ji­mas į sa­cha­dža jo­gą iš pra­ džių bu­vo kaip ber­nio­kiš­ka tak­ti­ka bū­ti ar­čiau pa­tin­kan­čios mer­gi­nos, nes ji ne­flir­ta­vo ir ne­krei­pė į ma­ne dė­me­sio“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. Pa­sak Pet­ro, bu­vi­mas tam tik­ro­je ap­lin­ko­je lė­mė vi­di­nius po­ky­čius. „Bū­tent tuo­met pra­si­dė­jo tik­ ra­sis gi­li­ni­ma­sis – pa­ra­le­liai ėjo mei­lės is­to­ri­ja, ir, kaip sa­ko ma­no se­suo, klim­pi­mas į jo­gą“, – šyp­ te­lė­ja jis. At­vi­ras ap­lin­kos ženk­lams

P.Li­saus­kas tvir­ti­na, kad dva­si­nės pra­ty­bos pa­de­da ras­ti at­sa­ky­mus ir į ra­my­bės ne­duo­dan­čius klau­ si­mus. Mat tuo­met žmo­gus tam­pa jaut­res­nis ap­lin­kos ženk­lams. Jis pa­sa­ko­jo is­to­ri­ją, kai su žmo­ na ir duk­ra su­si­py­kęs vy­ras, va­ žiuo­da­mas nak­tį iš­tuš­tė­ju­sia­me mies­te, keiks­no­jo sa­ve, ne­su­mo­ da­mas, ką da­bar da­ry­ti. Stai­ga pa­ ke­lės de­ga­li­nė­je pa­ma­ty­tą ak­ci­jos pla­ka­tą „rink pliu­sus“ jis priė­mė kaip sau pa­dik­tuo­tą at­sa­ky­mą. „Si­tua­ci­ja iš­kart ne­pa­si­kei­čia, bet kai pa­kei­ti po­žiū­rį, pra­si­de­da ir po­ky­čiai“, – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas,

pri­pa­ži­nęs, kad kai ku­riems to­kie da­ly­kai skam­ba kaip mis­ti­ka. Pet­ro ma­ny­mu, kū­no kal­ba da­bar yra ge­ro­kai uni­ver­sa­les­nė nei ang­ lų. Tam, kad kal­bė­tų kū­nas, rei­kia į jį įsi­klau­sy­ti kaip į inst­ru­men­tą. Tad šo­kė­jas kas­kart sten­gia­si pa­ jaus­ti, ko rei­kia kū­nui, – jį sa­vaip vei­kia kiek­vie­nas ju­de­sys. „Kas bū­na, kai kū­nas su­strei­ kuo­ja? Prak­ti­kuo­da­mas jo­gą kaip ša­lu­ti­nį po­vei­kį gau­ni svei­ka­tą. Per jo­gą ieš­kau at­sa­ky­mo, ko­dėl su­ skau­do vie­na ar ki­ta vie­ta“, – aiš­ ki­no Pet­ras. Šo­kė­jas yra pa­ty­ręs daug trau­ mų, nors itin sun­kių pa­vy­ko iš­ veng­ti. Vis dėl­to vie­na ne­di­de­lė trau­ma pe­rė­jo į tarps­lanks­te­li­nį ner­vų už­de­gi­mą. Bet ši li­ga P.Li­ saus­ką pa­ska­ti­no at­si­sa­ky­ti al­ ko­ho­lio. Mė­ne­sį jis var­to­jo vais­ tus, ku­rių ne­ga­li­ma mai­šy­ti su svai­ga­lais. Kai po to nuė­jęs į va­ ka­rė­lį su­pra­to, kad ga­li pui­kiai links­min­tis ir be al­ko­ho­lio, jo ne­ be­ge­ria.

„„Klas­ta: per­ša­lus ar ser­gant gri­pu an­ti­bio­ti­kai ne­pa­dės pa­sveik­ti, o tik pa­blo­gins svei­  ka­tą.

An­ti­bio­ti­kai: ža­la ir nau­da Anot Hi­pok­ra­to, nuo­dą nuo vais­to ski­ria tik do­zės dy­dis. Var­to­ti an­ti­bio­ti­kus rei­ kia tik to­kiu at­ve­ju, kai jie tik­rai bū­ti­ni.

Sus­tab­do vai­kų li­gos

„Rū­kiau kaip tan­kas, nors bu­vau Lie­tu­vos kū­jo me­ti­mo čem­pio­nas“, – dar vie­ną prieš­ta­rin­gą sa­vo gy­ ve­ni­mo fak­tą pa­tei­kė ak­to­rius. P.Li­saus­kas in­ten­sy­viai rū­kė tre­ jus me­tus – per die­ną su­peš­da­ vo apie 1,5 pa­ke­lio ci­ga­re­čių, o per va­ka­rė­lį ši die­nos nor­ma išaug­da­ vo dvi­gu­bai. Su­ne­rim­ti pri­ver­tė skaus­mai. Gy­dy­to­jo ver­dik­tas bu­vo trum­pas: jei ir to­liau rū­ky­si, pra­si­ dės bron­chi­nė ast­ma. Ši­to pa­ka­ko, kad Pet­ras ci­ga­re­čių pa­ke­lį iš­mes­ tų dar me­di­ko ka­bi­ne­te. „Bet kai pra­si­dė­jo di­dy­sis or­ga­ niz­mo va­ly­ma­sis, gal­vo­jau vėl pra­ dė­ti rū­ky­ti. Ko­sė­jau kaip se­nis“, – ne­slė­pė vy­ras. Bet ko­kią trau­mą P.Li­saus­kas ver­ti­na kaip tam tik­rą pa­mo­ką. Kai šo­kant už­sie­ny­je jam įtrū­ko ran­kos rau­muo, su­pra­to: trau­ma ap­ra­mi­no per­ne­lyg di­de­lį jo en­tu­ziaz­mą. „Jo­gos teo­ri­ja tei­gia, kad vai­kai iki 12 me­tų ser­ga ne sa­vo, o tė­vų li­ go­mis. Kai per daug įsi­su­ku į dar­ bus, pra­de­da sirg­ti vai­kai“, – lai­ ku su­stab­dan­čius ženk­lus pa­ste­bi šo­kė­jas. Po­ra au­gi­na ket­ve­rių me­tų La­dą ir dve­jų me­tų Pra­ną.

Nuo­mo­nė, kad vos tik su­si­rgus rei­kia grieb­tis an­ti­bio­ti­kų, esą jie pa­de­da nuo vi­sų ne­ga­la­vi­mų, yra klai­din­ga. Tai tvir­ti­na vi­suo­me­ nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ir ra­gi­na žmo­nes at­sa­kin­giau elg­tis su an­ti­

Ne­tin­ka­mas an­ti­ bio­ti­kų var­to­ji­mas pa­ska­ti­no jiems at­ spa­rių bak­te­ri­jų at­si­ ra­di­mą ir pli­ti­mą.

bio­ti­kais, ne­var­to­ti jų vos pra­dė­jus ne­ga­luo­ti ir su­pras­ti ne­rei­ka­lin­go jų var­to­ji­mo pa­da­ri­nius. Dėl an­ti­ bio­ti­kų var­to­ji­mo pir­miau­sia rei­kia kon­sul­tuo­tis su šei­mos gy­dy­to­ju. An­ti­bio­ti­kai – vais­tai, vei­kian­tys

s.lukosiute@kl.lt

Ri­zi­ką žmo­nėms ke­lian­čių krau­ ja­siur­bių ak­ty­vu­mo pe­rio­das kas­ met vis il­gė­ja. Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad šiuo me­tu jos taip pat dar ne­ mie­ga.

Pet­ras taip sie­kė at­kreip­ti dė­me­sį į neat­ly­gin­ti­ną do­no­rys­tę.

bak­te­ri­jas, pa­te­ku­sias į or­ga­niz­mą. Bak­te­ri­nes in­fek­ci­jas su­ke­lia įvai­ riau­sios bak­te­ri­jos, tai­gi ir an­ti­ bio­ti­kų yra įvai­rių. Skir­tin­gi an­ti­ bio­ti­kai skir­tin­gai vei­kia mik­ro­bus. Vie­ni juos su­nai­ki­na, ki­ti su­stab­do jų dau­gi­ni­mą­si. Dau­ge­lį me­tų an­ti­bio­ti­kai pa­ dė­da­vo iš­gy­dy­ti gy­vy­bei pa­vo­jin­ gas in­fek­ci­jas, ta­čiau pa­sta­rai­siais ne­tin­ka­mas jų var­to­ji­mas pa­ska­ti­ no an­ti­bio­ti­kams at­spa­rių bak­te­ri­ jų at­si­ra­di­mą ir pli­ti­mą. Kiek­vie­ną kar­tą, kai var­to­ja­me an­ti­bio­ti­kus, jaut­rios bak­te­ri­jos yra su­nai­ki­na­ mos, o at­spa­rios lie­ka ir dau­gi­na­ si. Jos leng­vai plin­ta vi­suo­me­nė­je – per­duo­da­mos šei­mos na­riams ir ki­tiems žmo­nėms. Tik už­kir­tus ke­lią at­spa­rių bak­ te­ri­jų at­si­ra­di­mui ir pli­ti­mui iš­ lai­ky­si­me an­ti­bio­ti­kus efek­ty­vius atei­nan­čioms kar­toms.

Patarimai „„An­ti­bio­ti­kus var­to­ti ga­li­ma

An­t i­bio­t i­k us rei­k ia var­to­t i tik ta­da, kai jie yra bū­ti­ni ir tik gy­dy­to­jui pa­ sky­rus. Bū­ti­na lai­ky­tis gy­dy­to­jo nu­ ro­dy­mų dėl gy­dy­mo truk­mės, do­ zių, li­ku­čių lai­ky­mo ir kt. Jo­kiu at­ve­ ju ne­ga­li­ma var­to­ti an­ti­bio­ti­kų sa­vo nuo­ž iū­ra. An­ti­bio­ti­kai gy­do tik bak­ te­r i­jų su­kel­t as in­fek­ci­jas. Ser­gant vi­ru­si­nė­mis li­go­mis, to­k io­mis kaip per­ša­li­mas ar gri­pas, var­to­ja­mi an­ti­ bio­t i­kai ne­pa­dės pa­sveik­t i, o tik pa­ blo­g ins svei­ka­tą. „„An­ti­bio­ti­kų ne­ga­li­ma var­to­ti

ser­gant ūmio­m is kvė­pa­v i­mo ta­k ų in­fek­ci­jo­m is ir gri­pu, nes ga­l i pa­si­ reikš­ti prie­šin­gas po­vei­k is, esant šaltk­rė­čiui – an­t i­bio­t i­kai ne­ ma­ž i­na tem­pe­ra­t ū­ros ir ne­pa­leng­ vi­na skaus­mų, su­t ri­kus žar­ny­no veik­lai, nėš­čioms ar­ba pla­nuo­jan­čioms nėš­ tu­mą mo­te­rims.

„Klaipėdos“ inf.

La­puo­se – išal­ku­sios er­kės Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

„„Su­ma­ny­mas: 20 kar­tą paau­ko­jęs krau­jo Ka­lė­dų Se­ne­liu per­si­ren­gęs

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vą ap­skrie­jo ži­nia, kad Vil­niu­je nuo er­ki­nio en­ ce­fa­li­to mi­rė vy­ras. Jis į li­go­ni­nę jau pa­te­ko sun­kios būk­lės. Kaip sa­kė Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Užk­re­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­li­ja Peč­ kaus­kie­nė, uos­ta­mies­ty­je ne­bu­vo už­fik­suo­ta mir­ties at­ve­jų nuo krau­ ja­siur­bių pla­ti­na­mų li­gų. Pa­ly­gin­ti su per­nai tuo pa­čiu lai­ ko­tar­piu, už­si­krė­tu­sių­jų er­ki­niu en­ce­fa­li­tu klai­pė­die­čių skai­čius iš­ li­ko toks pat, kaip ir per­nai.

Pa­sak V.Peč­kaus­kie­nės, nors jau pra­si­dė­jo ka­len­do­ri­nė žie­ma, ta­ čiau su­si­ruo­šu­siems pa­si­vaikš­čio­ ti į miš­ką, par­ką ar pa­jū­rį, ne­rei­kė­ tų pa­mirš­ti at­sar­gu­mo prie­mo­nių. Mat kol kas krau­ja­siur­biai dar ne­ mie­ga ir sa­vo po­ten­cia­lių au­kų ty­ ko ant nu­kri­tu­sių la­pų. Spe­cia­lis­tai vis dar ap­tin­ka pa­ vie­nių ne­mie­gan­čių er­kių, ku­rios prieš žie­mos mie­gą sten­gia­si pa­si­ mai­tin­ti. Per­nai ak­ty­vių er­kių bu­ vo re­kor­diš­kai il­gai – jų ap­tik­ta dar gruo­džio 8 d. „Kol neaps­nigs, tol er­kės ne­mie­ gos“, – įspė­jo spe­cia­lis­tė. Šie­met uos­ta­mies­ty­je krau­ja­siur­ bių pla­ti­na­ma Lai­mo li­ga už­si­krė­tė ma­žiau klai­pė­die­čių nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Ji nu­sta­ty­ta 30 žmo­nių: 14 vy­rų ir 16 mo­te­rų. Lai­ mo li­ga už­si­krė­tė ir trys vai­kai. Per šiuos me­tus ge­ro­kai su­ma­žė­ jo nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to pa­si­skie­

pi­ju­sių klai­pė­die­čių. Šie­met to­kių bu­vo vos per tūks­tan­tį, kai per­nai ap­sau­ga nuo krau­ja­siur­bių pla­ti­ na­mo er­ki­nio en­ce­fa­li­to pa­si­rū­pi­ no net per 4,5 tūkst. gy­ven­to­jų.

Klai­pė­do­je už­si­krė­tė Er­ki­niu en­ce­fa­li­tu „„per­nai – 3 gy­ven­to­jai „„šie­met – 3 gy­ven­to­jai

Lai­mo li­ga „„per­nai – 45 gy­ven­to­jai „„šie­met – 30 gy­ven­to­jų


13

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 4, 2012

sveikata

Šal­tyje mažėja dar­bin­gu­mas „Dar pa­tau­py­ki­me: su­ma­žin­si­me na­ muo­se šil­dy­mą, šil­ čiau ap­si­reng­si­me“, – taip ma­no ne­ma­ žai žmo­nių, be­si­ bai­mi­nan­čių su­ lauk­ti di­de­lių są­ skai­tų už šil­dy­mą. Vis dėl­to tik re­tas pa­gal­vo­ja, kad to­ kio­mis dras­tiš­ko­ mis prie­mo­nė­mis są­skai­tos ne­su­ma­ žin­si, o tik pa­kenk­si svei­ka­tai.

Ši­lu­ma kau­lų ne­lau­žo

Šal­tuo­ju me­tų lai­ku daug lai­ko pra­lei­džia­me pa­tal­po­se. Jų tem­pe­ ra­tū­ra tu­ri įta­kos svei­ka­tai ir dar­ bin­gu­mui. Nors ke­liais laips­niais že­mes­nė tem­pe­ra­tū­ra ga­li pa­si­ro­ dy­ti ne­pa­vo­jin­ga, jos svy­ra­vi­mai ga­li pa­kenk­ti. Vė­ly­vą ru­de­nį ir žie­mą na­muo­se žmo­gui pa­lan­kiau­sia 18–22 laips­ nių tem­pe­ra­tū­ra. Pa­tal­po­je, ku­rio­je mie­ga­ma, ga­li bū­ti ir 2–3 laips­niais vė­siau, gai­via­me ore iš­si­mie­ga­ma ge­riau. Že­mes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je blo­ gai jau­čia­si net ir šil­tai ap­si­ren­gęs žmo­gus. Il­ges­nį lai­ką bū­nant šal­tes­nė­ je, nei re­ko­men­duo­ja­ma, pa­tal­po­je ga­li su­trik­ti na­tū­ra­lus žmo­gaus ge­ bė­ji­mas re­gu­liuo­ti nuo­la­ti­nę sa­vo kū­no tem­pe­ra­tū­rą. Ta­da kū­nas vi­ sas jė­gas su­tel­kia vi­daus or­ga­nams šil­dy­ti, o rau­me­nys ir oda grei­čiau­ siai ne­ten­ka ši­lu­mos. Pir­miau­sia šą­la ga­lū­nės

Itin jaut­riai į tem­pe­ra­tū­rų svy­ra­ vi­mus rea­guo­ja ga­lū­nės. Tik­riau­

siai dau­gu­ma mū­sų yra pa­ste­bė­ję, kad pa­vaikš­čio­jus šal­to­mis grin­ di­mis ko­jos aki­mirks­niu at­šą­la, o kiek vė­liau su­šą­la ir ran­kos. Vos ke­tu­riais laips­niais be­si­ski­ rian­ti grin­dų ir kū­no tem­pe­ra­tū­ ra ko­jas ga­li at­vė­sin­ti net 10 laips­ nių. To pa­da­ri­nys – il­gai ken­čiant šal­tį su­trin­ka krau­jo­ta­ka, paašt­rė­ ja reu­ma­ti­nės li­gos ir ky­la są­na­rių už­de­gi­mai.

Il­gai ken­čiant šal­ tį su­trin­ka krau­jo­ta­ ka, paašt­rė­ja reu­ma­ ti­nės li­gos ir ky­la są­ na­rių už­de­gi­mai.

Puo­la nu­si­lpu­sį or­ga­niz­mą

At­ša­lus orams pra­si­de­da per­ša­li­ mo li­gų pro­trū­kiai. Že­mes­nė pa­tal­ pų tem­pe­ra­tū­ra, drėg­mė – pui­ki ter­ pė at­si­ras­ti sun­kiai pa­ša­li­na­mam ir svei­ka­tai pa­vo­jin­gam pe­lė­si­niam gry­be­liui. Drėg­no­se pa­tal­po­se ge­ res­nės są­ly­gos plis­ti ir įvai­riems vi­ ru­sams, su­ke­lian­tiems, pa­vyz­džiui, kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gas. To­kio­je ap­lin­ ko­je silp­nė­ja ir or­ga­niz­mo ap­sau­ga. Nu­sil­pus žmo­gaus imu­ni­nei sis­ te­mai, ša­li­kas ir ke­li šil­ti megz­ti­niai ne­pa­dės iš­veng­ti li­gų, nes or­ga­niz­ mas ne­be­pa­jė­gia ko­vo­ti su li­gų su­ kė­lė­jais. Ban­dant su­ma­žin­ti šil­dy­ mo są­skai­tas, at­si­sa­kant di­des­nės ši­lu­mos, var­gu ar su­tau­po­ma: ga­li tek­ti il­giau gy­dy­tis. In­ves­tuo­ti į svei­ka­tą

Tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus vos ke­ liais laips­niais, su­ma­žė­ja ir dar­ bin­gu­mas. Dir­bant sė­di­mą­jį dar­bą ar ma­ žai ju­dant šą­la ga­lū­nės, ne­tgi pirš­ tai pra­ran­da mik­lu­mą, to­dėl sun­ kiau ra­šy­ti, su­si­kaup­ti ir mąs­ty­ti. Dėl šios prie­žas­ties nu­ken­čia jū­sų dar­bo na­šu­mas ir ko­ky­bė.

Tau­pant rei­kė­tų pri­si­min­ti, kad tai da­ry­ti rei­kia at­sa­kin­gai ir ne­per­sis­ ten­giant. „At­ša­lus orams pa­tar­ti­na avė­ ti šil­tus ba­tus: kai šil­ta ko­joms, šil­ta ir vi­sam or­ga­niz­mui. Ga­li­ma pa­si­le­pin­ti ir šil­to­mis drus­kų vo­ ne­lė­mis, daž­niau gurkš­no­ti ar­ba­ tą“, – pa­ta­ria vais­ti­nin­kė Zi­ta Ja­ nu­šaus­kie­nė.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

20

laips­nių.

To­kia ši­lu­ma pa­lan­kiau­ sia or­ga­niz­mui. Dar svar­biau rū­pin­tis sa­vo or­ga­ niz­mo ap­sau­ga – imu­ni­te­tu. Kuo jis stip­res­nis, tuo sun­kiau li­gų su­ kė­lė­jai pa­ten­ka į or­ga­niz­mą ir jį su­ sarg­di­na. „Imu­ni­te­tą su­stip­rin­si­te nau­ do­da­mi ežiuo­lę, taip pat, jei ne­ sa­te aler­giš­ki, pui­kiai tiks ir bi­čių pro­duk­tai: me­dus, duo­ne­lė, bi­čių pi­kis. Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti vi­ta­mi­ nų bei mi­ne­ra­lų komp­lek­sų, žu­vų tau­kų bei pro­bio­ti­kų ir val­gy­ti dau­ giau vai­sių bei dar­žo­vių“, – var­di­jo vais­ti­nin­kė Z.Ja­nu­šaus­kie­nė. Ji pa­brė­žė: su­tau­py­ti ga­li­ma ne ken­čiant šal­tį, o li­goms už­kir­tus ke­lią.

Ste­buk­lin­gų čiu­ži­nių par­da­vė­jams – san­kci­jos Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Nors at­sa­kin­gos tar­ny­bos dar prieš ke­lis mė­ne­sius už­drau­dė pre­kiau­ ti ne­va svei­ka­tą ge­ri­nan­čiais čiu­ ži­niais, ta­čiau jų pre­kiau­to­jai ir to­ liau ieš­ko leng­va­ti­kių.

Praė­ju­sią sa­vai­tę dien­raš­ty­je „Klai­ pė­da“ (2012 11 30) straips­ny­je „Ne­ no­ri sirg­ti? Pirk čiu­ži­nį!“ ra­šy­ta apie len­kų ga­min­to­jams at­sto­vau­ jan­čios įmo­nės siū­lo­mus čiu­ži­nius. Ren­gi­niuo­se juos siū­lan­tys me­di­ ci­nos pa­skir­ties spe­cia­lis­tai ti­ki­ no, kad čiu­ži­niai at­sto­ja ma­sa­žus ir spor­tą, taip pat pa­de­da ser­gant

Konsultacija

Tu­ri­te klau­si­mų, su­si­ju­sių su svei­ ka­tos prie­žiū­ra, bet ne­ži­no­te, kur kreip­tis? No­rė­tu­mė­te ko nors pa­ si­tei­rau­ti gy­dy­to­jo, ta­čiau ma­no­ te, kad dėl ši­to ne­ver­ta ei­ti į gy­dy­ mo įstai­gą? Ra­šy­ki­te mums: svei­ kata@kl.lt ar­ba skam­bin­ki­te tel. 397 705. At­sa­ky­mų ieš­ko­ti jums pa­ dės dien­raš­čio „Klai­pė­da“ prie­das „Svei­ka­ta“.

– Ar tie­sa, kad karš­t as pie­n as su me­du­mi di­di­na tem­pe­ra­tū­rą?

„„Žie­ma: kai pa­tal­po­se šal­ta, ne­si­no­ri nie­ko da­ry­ti. 

Jus­tė Ki­bu­ry­tė

R

sun­kio­mis bei neiš­gy­do­mo­mis li­ go­mis: vė­žiu, cuk­ri­niu dia­be­tu ir Par­kin­so­no li­ga. Šių čiu­ži­nių kai­na svy­ruo­ja nuo 5000 iki 1600 li­tų. Jei­gu pir­kė­jas po me­tų pa­ra­šo at­si­lie­pi­mą apie ga­mi­nių tei­kia­mą nau­dą, jam pri­ tai­ko­ma di­džiu­lė nuo­lai­da. Kaip in­for­ma­vo Vals­ty­bi­nės ak­ re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­ sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, šiuo me­tu jų įstai­ga kar­tu su Vals­ty­bi­ ne var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ ny­ba ti­ria bū­tent dėl šių ga­mi­nių gau­tus skun­dus Žmo­nės skun­džia­si dėl bend­ ro­vės „Tor­pol Bal­ti­ja“ pla­ti­na­mų

„ant­čiu­ži­nių“ su bio­mag­ne­tais pre­ki­niais pa­va­di­ni­mais „Bios­ tat“, „Bio­re­zo­nans“ ir ki­tų ga­mi­ nių su bio­mag­ne­tais. At­siž­vel­giant į skun­dų po­bū­dį ir nu­sta­ty­tus nea­ti­ti­ki­mus, nuo šių me­tų rug­sė­jo 20 d. su­stab­dy­tas šių ga­mi­nių pla­ti­ni­mas. Ak­re­d i­ta­v i­m o tar­ny­b os spe­ cia­l is­t ų ma­ny­m u, šių ga­m i­n ių pa­tei­ki­mo rin­kai bū­das – įvai­ rūs pri­s ta­ty­m ai, ren­g i­n iai – ir nau­do­ji­mo inst­ruk­ci­jos nė­ra pa­ kan­ka­m os var­to­to­j ų sau­g u­m ui už­t ik­r in­t i. Tad jų ne­t in­ka­m as nau­do­ji­mas ga­li kel­ti pa­vo­jų pa­ cien­tų, nau­do­to­jų svei­ka­tai. Dėl nu­sta­ty­tų nea­ti­ti­ki­mų bu­vo in­

for­muo­tas šių pre­kių ga­min­to­jas. Šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mas. Ta­čiau Len­ki­jos ga­min­to­jams at­sto­vau­ jan­ti bend­ro­vė „Tor­pol Bal­ti­ja“ uos­ta­mies­ty­je ir to­liau ren­gė šių ga­mi­nių pri­sta­ty­mus. Ga­mi­nius pri­sta­tan­tys žmo­nės pri­si­sta­tė me­di­ci­nos pa­skir­ties spe­cis­tais. Ta­čiau Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba at­krei­pė dė­me­sį, kad to­kių spe­ cia­lis­tų są­vo­ka nė­ra var­to­ja­ma Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos tei­ sės ak­tuo­se. Lie­tu­vo­je ren­gia­mi as­mens svei­ ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai dirb­ ti gy­dy­mo įstai­go­se, o ne pre­ky­bos vie­to­se.

Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų svei­ka­ tos prie­žiū­ros cent­ro šei­mos gy­dy­to­ja Da­lia Šal­kaus­kie­nė: – Kiek­vie­nas or­ga­niz­mas į karš­ tą pie­ną rea­guo­ja skir­tin­gai. Kai ku­rie žmo­nės jo ne­to­le­ruo­ja. Jiems pu­čia pil­vą, pa­lei­džia vi­du­rius. Ki­ tiems pra­de­da ės­ti rė­me­nį. Tad ga­ li bū­ti, kad kai ku­riems žmo­nėms nuo pie­no pa­ky­la ir tem­pe­ra­tū­ra. Kiek­vie­nas mes esa­me in­di­vi­dua­ lus, tad kas tin­ka Pet­rai­čiui, ga­li ne­tik­ti Jo­nai­čiui. Nė­ra to­kios tai­ syk­lės, kad karš­tą pie­ną bū­ti­na ger­ti su me­du­mi. Jei nuo to­kio gė­ ri­mo ky­la tem­pe­ra­tū­ra, gy­dan­tis per­ša­li­mo li­gas ga­li­ma pa­si­rink­ti ki­tas prie­mo­nes. Nors or­ga­niz­mui svei­kiau bū­tų ger­ti šil­tą van­de­nį, ar­ba­tas. Mū­sų ląs­te­lės tu­ri bū­ti ap­rū­pin­tos pa­ kan­ka­mu skys­čių kie­kiu. Tai vie­na iš ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nių, kad ląs­te­lės ne­jaus­tų van­dens sto­kos. Mat di­džią­ją jų da­lį su­da­ro bū­tent skys­čiai. – Paaiš­kin­ki­te me­di­ci­niš­kai, ką reiš­kia pa­sa­ky­mas „gi­mė kū­di­ kis su marš­ki­nė­liais“? Klai­pė­dos uni­ ver­si­te­ti­nės lig ­ on ­ in ­ ės N ė š t­ u ­m o pa­to­l o­g i­j os sky­r iaus ve­ dė­jas, aku­š e­r isgi­ne­ko­lo­gas Vy­tau­ tas Rau­ba: – Idea­lus gim­dy­mas bū­ na tuo­met, kai, at­si­da­rius gim­dos kak­le­liui iki 7–8 cm, plyš­ta van­de­ nų pūs­lė ir gims­ta kū­di­kis. Jei van­ de­nų pūs­lė ne­plyš­ta, o gim­dy­mas tę­sia­si to­liau, vai­kas slen­ka su vi­ so­mis plė­vė­mis, kar­tu tem­pia­si virkš­te­lė ir pla­cen­ta. Per pa­sta­rą­ ją kū­di­kis gau­na de­guo­nį ir mais­ tin­gą­sias me­džia­gas. Kai pla­cen­ta at­si­da­li­ja, jis ne­be­gau­na de­guo­nies, pra­si­de­da vi­di­nis krau­ja­vi­mas. Toks komp­li­kuo­tas gim­dy­mas ga­ li baig­tis kū­di­kio mir­ti­mi, o ma­mos li­ki­mas taip pat nė­ra aiš­kus. Po­sa­ kis „kū­di­kis su marš­ki­nė­liais“ yra la­bai se­no­vi­nis, nes jei gi­męs toks kū­di­kis iš­gy­ve­na, tai pri­ly­gi­na­ma ste­buk­lui. Tai tas pa­ts, kas iš­kris­ti iš 12 aukš­to ir lik­ti gy­vam. Bū­na, kai mo­te­ris gim­do ne pir­ mą kar­tą ir gim­dy­mas pra­si­de­da la­bai grei­tai. Jei ša­lia esan­tis žmo­ gus, gims­tant nau­ja­gi­miui bei pa­si­ ro­džius jo gal­vu­tei, pra­plė­šia van­ de­nų pūs­lę, gim­dy­mas ne­sut­rin­ka. Nors esu pa­dė­jęs į šį pa­sau­lį atei­ ti ne vie­nam tūks­tan­čiui kū­di­kių, pa­sta­ruo­ju me­tu to­kių gim­dy­mų, kai nau­ja­gi­mis gims­ta ne­ply­šus van­de­nų pūs­lei, ne­bu­vo. Sten­ gia­mės to­kias si­tua­ci­jas pa­kreip­ ti nau­din­ga link­me, kad iš­veng­tu­ me tra­ge­di­jos.


14

antradienis, gruodžio 4, 2012

sportas

„Dragūną“ vejasi dzūkų ekipa Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Pa­si­bai­gus pir­ma­jam Lie­tu­vos vy­ rų ran­ki­nio ly­gos (LVRL) re­gu­lia­ rio­jo se­zo­no ra­tui, ne­ti­kė­tai aukš­ tą vie­tą užė­mė dviem bu­vu­siais na­cio­na­li­nės rink­ti­nės žai­dė­jais su­stip­rė­ju­si Aly­taus ko­man­da. Ti­ki­si iš­lai­ky­ti po­zi­ci­jas

„„Titulai: Klaipėdos „Žuvėdra“ ne kartą yra tapusi pasaulio ir Europos čempione.

„Žuvėdrai“ linki trofėjaus Lie­tu­vos spor­ti­nių šo­kių ly­de­riams tarp­tau­ti­nės var­žy­bos už­ sie­ny­je ir na­muo­se ne­bu­vo dos­nios tro­fė­jų, ta­čiau pa­dė­tį ar­ti­ miau­siu me­tu ga­li pa­tai­sy­ti Klai­pė­dos „Žu­vėd­ros“ an­samb­lis. Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Šo­ko pus­fi­na­ly­je

Mel­bur­ne (Aust­ra­li­ja) įvy­ku­sia­me kla­si­ki­nių šo­kių pa­sau­lio čem­pio­ na­te da­ly­va­vo Lie­tu­vos čem­pio­nai Eval­das So­dei­ka ir Ie­va Žu­kaus­kai­ tė bei vi­ce­čem­pio­nai Vai­do­tas La­ ci­tis ir Ve­ro­ni­ka Go­lod­ne­va. Kau­no „Kas­pi­no“ klu­bo auk­lė­ti­ niai E.So­dei­ka ir I.Žu­kaus­kai­tė pa­ te­ko į pus­fi­na­lį ir ga­lu­ti­nė­je įskai­ to­je tarp 70 po­rų užė­mė 12-ąją vie­tą, Vil­niaus „Di­lek­sos“ at­sto­ vai V.La­ci­tis ir V.Go­lod­ne­va pa­si­ ro­dy­mą bai­gė ket­virt­fi­na­ly­je ir bu­ vo 14-ie­ji.

Pa­sau­lio čem­pio­nais ta­po Vo­ kie­ti­jos at­sto­vai Be­ne­det­to Fer­ rug­gia ir Clau­dia Koeh­ler. Si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo Da­ni­jos šo­kė­jai Ema­nue­lis Va­le­ri ir Ta­nia Keh­let, bron­zos – ki­tas Vo­kie­ti­jos due­tas Si­mo­ne Se­ga­to­ri ir An­net­te Su­dol. „Ti­kė­jo­mės aukš­tes­nės vie­tos, bet pus­fin ­ a­lis – ir­gi aukš­tas pa­ sie­ki­mas, tu­rint gal­vo­je, kad mū­ sų po­ra la­bai jau­na, – sa­kė E.So­ dei­kos ir I.Žu­kaus­kai­tės tre­ne­rė, tarp­tau­ti­nės ka­te­go­ri­jos tei­sė­ja Dai­va Dac­ke­vi­čie­nė. – Eval­das ir Ie­va yra per­spek­ty­vūs, to­bu­lė­jan­ tys šo­kė­jai. Nea­be­jo­ju, kad po ke­ le­rių me­tų juos pa­ma­ty­si­me ir to­ kio ly­gio var­žy­bų fi­na­luo­se.“

Šie­met kla­si­ki­nių šo­kių Eu­ro­pos čem­pio­na­te E.So­dei­ka ir I.Žu­kaus­ kai­tė užė­mė 11-ąją vie­tą. Be pri­zi­nin­kų

Aly­taus ran­ki­nin­kus kol kas len­kia tik pa­sta­rai­siais me­tais tvir­tas ly­ de­rio po­zi­ci­jas iš­lai­kan­tis Klai­pė­ dos „Dra­gū­nas“. Kol po­pu­lia­riau­sių spor­to ša­kų – krep­ši­nio ir fut­bo­ lo – funk­cio­nie­riai Dzū­ki­jos sos­ti­ nė­je min­dži­kuo­ja vie­to­je, kant­riai ir kryp­tin­gai dir­ban­tys ran­ki­nin­kai jau raš­ko pir­muo­sius vai­sius.

Eval­das Li­pins­kas:

Ma­če su „Dra­gū­nu“ di­džią­ją lai­ko da­lį tu­rė­jo­me ini­cia­ty­vą ir per­sva­rą, bet jos ne­su­ge­bė­jo­me iš­lai­ ky­ti.

Vil­niu­je su­reng­to tra­di­ci­nio – jau 12-ojo – spor­ti­nių šo­kių fes­ti­va­lio „Lit­hua­nian Open 2012“ pa­grin­di­ nius pri­zus iš­ko­vo­jo sve­čiai. Pa­sau­lio spor­ti­nių šo­kių fe­de­ ra­ci­jos (WDSF) kla­si­ki­nių šo­kių rei­tin­go var­žy­bas lai­mė­jo Il­ma­ras Ozo­las ir San­ta Dmit­ri­je­va iš Lat­vi­ jos, Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių – Va­ len­ti­nas Vo­ro­no­vas ir Ali­na Im­re­ ko­va iš Ru­si­jos. Aukš­čiau­sią vie­tą iš mū­siš­kių – 4-ąją – tarp kla­si­ki­nių šo­kių po­rų užė­mė Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­ nai vil­nie­čiai Do­mi­ny­kas Grans­kas ir Kot­ry­na Pet­ro­šiū­tė. „Nie­ko bai­saus neat­si­ti­ko. Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių var­žy­bo­se da­ly­va­vo la­bai pa­jė­gūs, aukš­tas vie­tas pa­sau­ lio rei­tin­ge uži­man­tys due­tai iš už­ sie­nio, tad jų sėk­mė – neat­si­tik­ti­nė, o kla­si­ki­nių šo­kių pro­gra­mo­je ne­si­ var­žė mū­sų ly­de­riai, nes jie tuo me­ tu šo­ko pa­sau­lio čem­pio­na­te. E.So­ dei­ka ir I.Žu­kaus­kai­tė bei V.La­ci­tis ir V.Go­lod­ne­va tik­rai bū­tų Vil­niu­je tarp pri­zi­nin­kų“, – tei­gė „Lit­hua­ nian Open 2012“ tei­sė­jų dar­bui va­ do­va­vu­si D.Dac­ke­vi­čie­nė.

Šie­met „Al­mei­dą-Strong­la­są“ su­stip­ri­no praei­ty­je vie­nas rink­ti­ nės ly­de­rių Ro­ber­tas Pau­žuo­lis ir ki­ tas ran­ki­nio mė­gė­jams ge­rai pa­žįs­ ta­mas žai­dė­jas Au­re­li­jus Sa­bo­nis. „Prieš dve­jus me­tus mū­sų ko­ man­dai ša­lies čem­pio­na­te pa­vy­ ko užim­ti tre­čią­ją vie­tą. Šie­met į gim­tą­jį Aly­tų su­grį­žo A.Sa­bo­nis, taip pat iš Vo­kie­ti­jos gy­ven­ti į Lie­ tu­vą per­si­kė­lė R.Pau­žuo­lis. Jiems pri­si­jun­gus prie ko­man­dos, iš jau­ nų ran­ki­nin­kų su­da­ry­to bran­duo­lio su­bū­rė­me tik­rai ne­blo­gą ko­lek­ty­ vą“, – sa­kė Aly­taus ko­man­dos vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris Jo­nas Jo­nuš­ka. Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, pa­na­šaus re­zul­ta­to dzū­kai prieš šį se­zo­ną ti­kė­jo­si. „Jau ir anks­čiau tu­rė­jo­ me tik­rai ne­blo­gų ran­ki­nin­kų, tad sėk­min­gas star­tas ma­nęs ne­nus­te­ bi­no. Prieš se­zo­ną klu­bo va­do­vy­bė mums kė­lė tiks­lą pa­tek­ti į stip­riau­ sių­jų ket­ver­tu­ką. Da­bar ape­ti­tas išau­go – no­rė­tu­me bū­ti bent jau ant­ri“, – tei­gė stra­te­gas.

Klai­pė­die­čiai – fa­vo­ri­tai

Vil­nie­čiai – ly­de­rių bau­bas

Gruo­džio 8-ąją Brė­me­ne vyk­sian­ čia­me Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių an­ samb­lių pa­sau­lio čem­pio­na­te da­ ly­vau­sian­tiems abiem Klai­pė­dos „Žu­vėd­ros“ ko­lek­ty­vams teks iš­ mė­gin­ti jė­gas su 17 var­žo­vų iš Aust­ ri­jos, Bel­gi­jos, Ang­li­jos, Vo­kie­ti­jos, Veng­ri­jos, Mon­go­li­jos, Ny­der­lan­ dų, Len­ki­jos, Ru­si­jos ir Ser­bi­jos. „Žu­vėd­ros“ 1-ąjį an­samb­lį Vo­kie­ ti­jos ži­niask­lai­da va­di­na rim­tu pre­ ten­den­tu į auk­so me­da­lius. Prog­no­ zuo­ja­ma, kad pa­grin­di­niai Lie­tu­vos šo­kė­jų kon­ku­ren­tai bus nau­ją pro­ gra­mą „Fi­nal Count­down“ pa­ren­gęs šių me­tų Vo­kie­ti­jos čem­pio­nas Brė­ me­no „Grün-Gold-Club“ ir Tiu­me­ nės „Ve­ra“ (Ru­si­ja). Pa­sau­lio čem­pio­na­te 1-oji klai­ pė­die­čių ko­man­da at­liks taip pat nau­ją kom­po­zi­ci­ją „Rio“, o 2-oji – pro­gra­mą „Vi­va Es­pa­na!“.

Per pir­mą­jį ra­tą aly­tiš­kiai pra­lai­ mė­jo vos dve­jas rung­ty­nes. Ne­

sėk­me 19:21 prieš „Vil­niaus“ eki­pą pra­dė­ju­si ko­man­da vė­liau įsi­žai­ dė ir nu­si­lei­do tik ti­tu­lą gi­nan­čiam „Dra­gū­nui“ – 16:24. „Klai­pė­die­čiams pir­ma­ja­me ra­ te pra­lai­mė­jo­me skau­džiai, ta­čiau, ma­no ma­ny­mu, kau­tis su jais tik­ rai ga­li­me. Pa­ban­dy­si­me mes­ti iš­ šū­kį sa­vo­je aikš­te­lė­je ir at­si­re­van­ šuo­ti“, – ža­dė­jo J.Jo­nuš­ka. Šį se­zo­ną klai­pė­die­čius pri­stab­ dy­ti pa­vy­ko tik Vil­niaus ko­man­ doms. „Vil­niaus“ klu­bas pa­tei­kė staig­me­ną, kai įvei­kė „Dra­gū­ną“ 31:28, o ki­ta sos­ti­nės eki­pa „Švie­ sa“ sa­vo­je aikš­tė­je su­žai­dė ly­gio­ sio­mis – 27:27. „Su klai­pė­die­čiais ga­li­ma ko­vo­ ti, – įsi­ti­ki­nęs tre­čią­ją vie­tą ša­lies čem­pio­na­te uži­man­čios „Švie­ sos“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Eval­das Li­pins­kas. – Ta­me ma­če su „Dra­ gū­nu“ di­džią­ją lai­ko da­lį tu­rė­jo­me ini­cia­ty­vą ir per­sva­rą, bet jos ne­ su­ge­bė­jo­me iš­lai­ky­ti, dėl to tru­ pu­tė­lį ap­mau­du. Ly­gio­sios – tik­ rai ne at­si­tik­ti­nės, tai – tei­sin­gas re­zul­ta­tas.“ Žaidžia brandžiau

Pas­ta­rai­siais me­tais pa­grin­di­nę kon­ ku­ren­ci­ją „Dra­gū­nui“ su­da­rė Kau­no eki­pos. Vis dėl­to šie­met „Gra­ni­tasGa­ja-Ka­rys“ ir „LKKA–Lūšis“ kol kas neiš­len­da iš Klai­pė­dos, Aly­taus ir Vil­niaus eki­pų še­šė­lio. „Gra­ni­tą-Ga­ją-Ka­rį“ tre­ni­ruo­ jan­tis Val­de­ma­ras No­vic­kis mano, kad na­cio­na­li­nia­me čem­pio­na­te da­ly­vau­jan­tys ran­ki­nin­kai kas­met žai­džia vis bran­džiau, so­li­džiau. „Pa­vyz­dys – „Dra­gū­nas“. Klai­ pė­die­čiai jau ke­le­rius me­tus iš­lai­ ko bran­duo­lį, o ga­liau­siai pa­sie­kė ge­rų re­zul­ta­tų ir Eu­ro­po­je – „Iš­ šū­kio“ tau­rės tur­ny­re eli­mi­na­vo 14 kar­tų Uk­rai­nos čem­pio­nę Za­ po­ro­žės ZTR eki­pą ir pa­te­ko į aš­ tunt­fi­na­lį“, – sa­vo klu­bo kon­ku­ ren­tus gy­rė 1988-ųjų olim­pi­nis čem­pio­nas.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

1. „Dra­gū­nas“ 2. „Almeida–Strong.“ 3. „Švie­sa“ 4. „Granitas–G.K.“ 5. „LKKA–Lūšis“ 6. „Vil­nius“ 7. „Uni­v.–Gubern.“ 8. „Ūla“ 9. „Trio­bet“ 10. „Ute­na“

Perg. Lyg. Pral.

7 7 6 5 5 5 4 2 1 0

1 0 1 1 1 0 1 0 0 1

1 2 2 3 3 4 4 7 8 8

Įvarčiai

285:216 241:205 303:250 267:256 275:251 245:249 259:272 206:255 238:304 225:286

„„Am­bi­cin­gie­ji: E.Li­pins­ko tre­ni­ruo­ja­mi „Švie­sos“ ran­ki­nin­kai jau atė­

mė taš­kų iš Lie­tu­vos čem­pio­no „Dra­g ū­no“.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


19

antradienis, gruodžio 4, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Emilie Richards knygą „Meilės mazgas“.

Emilie Richards. „Meilės mazgas“. Išvarginta atvėsusių santykių šeimoje Kendra Teilor išvyksta iš miesto ir apsigyvena Šenandoa slėnyje. Čia ji tikisi atgauti dvasios pusiausvyrą ir susivokti savo jausmuose. Nuošali trobelė, kurioje moteris įsikuria, – vienintelis jos vyro Aizeko ryšys su jo neauginusia motina. Kendra netrunka suartėti su vietos žmonėmis ir nejučia susidomi Aizeko šeimos istorija. Į paviršių ima kilti vis daugiau šiurpių ir jaudinančių paslapčių. Kaip jos paveiks Kendros ir Aizeko santykius? Ar praeitis nužymės jiems kelią į ateitį?

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: pirmadienis – Moteriškė antradienis – Angelas trečiadienis – Mašinistas ketvirtadienis – Paplūdimys penktadienis – Storas belgas Praėjusios savaitės laimėtoja – Laimutė Gluščenka.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę

rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, gruodžio 11 d.

Avinas (03 21–04 20). Iškils sunkumų arba neatsikratysite jausmo, kad pernelyg išsiskiriate iš kitų. Nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės susierzinęs. Jautis (04 21–05 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks aplinkinių ir artimųjų pritarimo bei meilės. Galimas kivirčas, konfliktas. Prisiminkite, ši nepalanki diena praeis. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkminga diena. Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima ir aplinkiniais. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalinga jūsų nuoširdi parama. Vėžys (06 22–07 22). Aplinkiniai nepritars jūsų nuomonei, prieštaraus jūsų idėjoms ir mintims. Būtina apsvarstyti susidariusią situaciją. Priešingu atveju dabartinė padėtis gali turėti neigiamos įtakos. Liūtas (07 23–08 23). Netinkama diena apsipirkti, įsigyti naujų daiktų. Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Jūsų prioritetai gali įžeisti vyresnį už jus žmogų arba kitą įtakingą asmenį. Mergelė (08 24–09 23). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Būsite kalbesnis, noriai ir lengvai bendrausite. Galimas pokalbis su vyresniu išmintingu žmogumi, kurio verta paklausyti. Svarstyklės (09 24–10 23). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Be to, galite pamilti arba imti gerbti vyresnį už save žmogų. Tik nepasiduokite euforijai. Skorpionas (10 24–11 22). Būkite atsargus su pinigais, neišlaidaukite. Spinduliuosite meilę ir šilumą aplinkiniams, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite save. Toks jausmų proveržis dažnai sukelia nepagrįstą dosnumą. Šaulys (11 23–12 21). Būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus nevisiškai teisingi, todėl geriau šiandien pailsėkite ir susikaupkite. Ožiaragis (12 22–01 20). Norėsite išsikalbėti, nes turite daugybę naujų idėjų. Pasinaudokite šia puikia savo būsena, apgalvokite ir įgyvendinkite neatidėliotinus reikalus bei planus. Vandenis (01 21–02 19). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kieno nors nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Jo galite išvengti, jei pasistengsite išgirsti aplinkinius, įsiklausyti į jų nuomonę.

Kantri muzikos vakaras – su grupe „WhiteHat“ Uostamiesčio „Menų valgykloje“ rytoj koncertuos jauna, ambicinga klaipėdiečių kantri muzikos grupė „WhiteHat“.

Jos atsiradimą lėmė visų grupės narių aistra ir atsidavimas kantri muzikos stiliui. „WhiteHat“ kolektyvą įkvėpė talentingi amerikiečių kantri muzikos atlikėjai Sara Ewans, Bradas Paisley, Timas McGrawas, Terri Clark, Carlene Carter ir daug kitų šio stiliaus

grandų. „WhiteHat“ surinko geriausius jų kūrinius, kuriuos specialiai „Menų valgyklos“ lankytojams ir atliks. Grupė „WhiteHat“ gimė 2012ųjų vasarą. Pasak pačių grupės muzikantų, pagrindinis grupės egzistavimo tikslas –„prasmingai leisti laiką ir gera nuotaika užkrėsti publiką, kartu su kitais Lietuvos muzikantais propaguoti gyvai atliekamą nuotaikingą kantri muziką“.

„WhiteHat“ grupėje muzikuoja Alisa Veitaitė, Gabrielė Urbonaitė, Aistė Orinaitė (vokalas), Igoris Ivanovas (mušamieji), Aleksejus Morozovas (bosinė gitara, vokalas), Aleksandras Odarčiukas bei Karolis Žioltikovas (elektrinė ir akustinė gitaros, vokalas). Koncertas vyks gruodžio 5 d. 20 val. Klaipėdos „Menų valgykloje“ (Daržų g. 18). Vietoj bilieto – 10 Lt auka, paremiant atlikėjus. „Klaipėdos“ inf.

„„Jauna: grupė „WhiteHat“ praėjusią vasarą susibūrė Klaipėdoje.


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje laikysis žiemiški orai, šals, snigs. Šiandien kai kur trumpai pasnigs, kaip prognozuoja Hidrometeorologijos tarnyba. Dieną laikysis 0–5 laipsniai šalčio. Rytoj taip pat pasnigs. Naktį temperatūra bus 3–7, dieną – 1–3 laipsniai šalčio.

Šiandien, gruodžio 4 d.

–2

0

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

–3

Šiauliai

Klaipėda

–3

Panevėžys

–2

Utena

–2

8.20 15.57 7.37

339-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 27 dienos. Saulė Šaulio ženkle.

Tauragė

–2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +13 Berlynas +4 Brazilija +25 Briuselis +4 Dublinas +5 Kairas +23 Keiptaunas +17 Kopenhaga +1

kokteilis Vie­toj eg­lu­tės – ho­log­ra­ma Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį di­die­ji Lie­tu­vos mies­ tai su pa­si­di­džia­vi­mu įžie­bė sa­vo Ka­lė­ dų eg­lu­tes. Ne išim­tis ir pa­jū­ris. LED lem­ pu­tė­mis iš­puoš­tos, lyg „Le­go“ konst­ruk­ to­rius su­rink­tos eg­lu­tės pa­svei­kin­ti su­si­ rin­ko gau­sus bū­rys klai­pė­die­čių. „Kok­tei­ liui“ ste­bint na­tū­ra­laus kva­po ne­tu­rin­čio „me­džio“ įžie­bi­mo ce­re­mo­ni­ją, ne­to­lie­se sto­vė­ju­sio­je in­te­lek­tua­lių jau­nuo­lių gru­ pe­lė­je iš­si­vys­tė dis­ku­si­ja „Kas to­liau“. Jau­ nuo­liai gar­siai svars­tė, ar atei­ty­je jų vai­ kai­čiai dar ga­lės pa­čiu­pi­nė­ti mies­to Ka­ lė­dų eg­lę. Gru­pė­je bu­vo priei­ta prie iš­va­ dos, jog po ge­ro de­šimt­me­čio Ka­lė­dų eg­ lu­tės įžie­bi­mą vi­si su­si­rin­ku­sie­ji ste­bės pro spe­cia­l ius 4D vaiz­dą at­k u­r ian­čius aki­nius. O vie­to­je spyg­l ius bars­tan­čios miš­ko „ža­lias­ka­rės“, mies­to cent­re švies įspū­din­ga jos kom­piu­te­ri­nė ho­log­ra­ma. Ge­rai pa­gal­vo­jus, gal taip ir pa­to­giau. Ži­ nant, kad sa­vi­val­dy­bė šie­me­tei eg­lu­tei su­rink­ti ir pa­puoš­ti iš­lei­do 54 tūkst. li­tų, daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo ho­log­ra­ma tik­ riau­siai at­siei­tų pi­giau. Dau­giau­sia lė­šų „su­r y­t ų“ tik ho­log­ra­mos ga­my­ba. Ta­ čiau ją ga­lė­tu­me nau­do­ti kas­met. Rei­kė­ tų tik nu­sam­dy­ti ke­le­tą kū­ry­bin­gų pro­ gra­mi­šių, ku­rie kiek­vie­ną kar­tą su­kur­ tų vis įspū­din­ges­nių puo­ši­mo ele­men­ tų ir (jei pri­reik­tų) ne­tgi kva­pą.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+7 +8 +3 –3 +15 –11 +8 +3

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+5 -2 +14 +26 –4 +18 +12 0

Vėjas

4–9 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

–3

–3

Marijampolė

Vilnius

–2

Alytus

Vardai Barbora, Lingailė, Osmundas, Vainotas.

gruodžio 4-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-1

0

-1

0

7

+1

+1

0

-1

4

-1

0

-2

-2

5

rytoj

ketvirtadienį

1533 m. su­lau­kęs 3-ejų me­t ų Iva­nas IV, vė­l iau per­si­va­di­nęs Iva­nu Rūs­ čiuo­ju (Grės­m in­g uo­ju), ta­po Ru­si­jos ca­ru. 1642 m. mi­rė kar­d i­no­ las Ri­che­lieu – fak­tiš­kas Pran­c ū­z i­j os val­do­vas Liud­v i­ko XIII ka­ra­l ia­v i­ mo me­tais. 1679 m. su­lau­kęs gar­bin­ go 91-erių me­tų am­žiaus mi­rė žy­mus ang­lų fi­lo­so­ fas Tho­mas Hob­be­sas. 1791 m. Lon­do­ne pra­dė­ tas leis­t i se­n iau­sias pa­

sau­ly­je sek­ma­d ie­n i­n is laik­raš­tis „Ob­ser­ver“. 1892 m. gi­mė Is­pa­n i­jos dik­ta­to­rius (1936–1975) ge­ ne­ro­las Fran­cis­co Fran­co. 1918 m. Jung­ti­nių Ame­ri­ kos Vals­t i­jų pre­z i­den­tas Wood­ro­was Wil­so­nas at­ vy­ko į Pa­r y­ž iaus tai­kos kon­fe­ren­ci­ją, kur bu­vo ap­ tar­tos Ver­sa­lio tai­kos su­tar­ ties pa­si­ra­šy­mo są­ly­gos. 1980 m. lėk­tu­vo ka­tast­ro­ fo­je ne­to­li Li­sa­bo­nos žu­ vo Por­tu­ga­li­jos prem­je­ras Fran­cis­co Sa Car­nei­ro.

1993 m. mi­rė mu­zi­kan­ tas Fran­kas Zap­pa. Gi­ mė 1940 m.

„„Žinia: prin­co Wil­lia­mo su­tuok­ti­nė

Cat­he­ri­ne laukiasi pirmagimio.

Karališkasis įpėdinis bus! Links­mie­ji tirš­čiai: Vyks­ta ei­l i­nė TV ak­ci­ja pa­dė­t i vai­ kams. Skam­bu­tis į stu­di­ją: – Sa­ky­ki­te, ar tik­rai vi­si paau­ko­ti pi­ni­ gai ati­teks vai­kams? – Ži­no­ma, po­nia, juk vi­si mes – kaž­kie­ no vai­kai.

E­ko­lo­giš­kas pun­šas Šio pun­šo ga­my­bai pri­reiks 100 ml va­ni­ li­nio si­ru­po, 100 ml cit­ri­nų sul­čių, 5 ma­žų ga­ba­liu­kų cit­ri­nos žie­ve­lės, 5 gvaz­di­kė­lių ir 500 ml stip­rios ar­ba­tos. Cit­ri­nos žie­ve­ les ir gvaz­di­kė­lius už­pil­ki­te karš­ta ar­ba­ ta ir pa­lai­ky­ki­te 3–5 min. Tuo­met per­koš­ ki­te ir su­mai­šy­ki­te juos su si­ru­pu ir cit­ri­ nų sul­ti­mis. Gė­ri­mas vi­siš­kai pa­ruoš­tas, tik prieš var­to­ji­mą rei­kia ge­rai su­plak­ti bu­te­l į, kad prie­sko­niai pa­si­skirs­ty­tų to­ ly­giai. Pa­šil­dy­ki­te (tik neuž­vi­rin­ki­te). Pa­ teik­da­mi ga­li­te tau­res pa­puoš­ti apel­si­no grie­ži­nė­liais. Jei pun­šas bus per sal­dus, at­skies­ki­te van­de­niu. Ska­naus. Čes­kos sek­re­to­rius (kolegos siun­čia Čes­kai ži­nu­tę į Ma­da­gas­ka­rą: „Grei­čiau grįžk – čia be ta­vęs šal­ta“)

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prin­co Wil­lia­ mo su­tuok­ti­nė Cat­he­ri­ne lau­kia­si kū­di­kio ir dėl sun­kaus ry­ti­nio py­ki­ ni­mo bu­vo pa­gul­dy­ta į li­go­ni­nę, pir­ ma­die­nį pra­ne­šė Šv.Jo­kū­bo rū­mai.

Ka­ra­liš­ko­ji šei­ma džiau­gia­si ži­nia apie bū­si­mą kū­di­kį, ku­ris bus tre­ čia­sis ei­lė­je į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­tą, ku­rį da­bar uži­ma ka­ra­lie­nė Eli­za­beth II. „Jų ka­ra­l iš­ko­s ios di­d e­ny­b ės Kemb­ri­džo ku­ni­gaikš­tis ir ku­ni­ gaikš­tie­nė su džiaugs­mu pra­ne­ša, kad Kemb­ri­džo ku­ni­gaikš­tie­nė lau­ kia­si kū­di­kio“, – sa­ko­ma Šv.Jo­kū­ bo rū­mų pra­ne­ši­me. „Ka­ra­lie­nė, Edin­bur­go ku­ni­ gaikš­tis, Vel­so prin­cas, Korn­va­lio ku­ni­gaikš­tie­nė, prin­cas Har­ry ir abie­jų šei­mų na­riai džiau­gia­si šia ži­nia“, – pra­ne­šė rū­mai. Ve­lio­nės prin­ce­sės Dia­nos ir prin­co Char­le­so sū­nus Wil­lia­mas ir Ka­te Midd­le­ton su­si­tuo­kė 2011 m. ba­lan­dį. Nuo ta­da ne­kant­riai lau­ kia­ma, ka­da ka­ra­liš­kie­ji su­tuok­ti­ niai, ku­riems abiem po 30, pra­neš apie bū­si­mą šei­mos pa­gau­sė­ji­mą. „Klaipėdos“, BNS inf.

2012-12-04 Klaipeda