Page 1

Lietuva Būsimojo ministrų ­ kabineto narių ­ pavardžių ­ sąraše ­ dar daug ­ klaustukų.

5p.

Ekonomika

Pasaulis

8p.

Mo­kė­ji­mo kor­te­lių­ skai­ty­tu­vais pa­si­rū­pi­na vis dau­giau­ smul­kių­jų ir­ vi­du­ti­nių­ vers­li­nin­kų.

9p. 11p.

Hagos tribunolas ­ išteisino karo ­ nusikaltimais ­ kaltinamą Kosovo ­ ekspremjerą ­ R.Haradinajų.

Šiandien ­ paaiškės ­ žaviausios ­ Lietuvos ­ ponios vardas.

Penktadienis lapkričio 30, 2012 Nr. 280 (19839) Kaunodiena.lt 2 Lt

„Ba­jor­kie­mį“ pra­ri­jo ugnis

Pro­ku­ro­ras šan­ta­ža­vo val­di­nin­kus? Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Sa­vo gi­mi­nės že­mės su­si­grą­ži­ni­ mo pro­ble­mas ga­lbūt ne­tei­sė­tais bū­dais spren­dęs Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ ro pa­va­duo­to­jas Juo­zas Bag­do­na­vi­ čius pa­skui sa­ve nu­si­tem­pė dar du ko­le­gas ir vie­ną Kau­no ad­vo­ka­tą. Su­vi­lio­jo že­mė

„Kau­no die­na“ va­kar ra­šė, kad pas J.Bag­do­na­vi­čių už­va­kar ap­si­lan­kė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nai. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­tvir­ ti­no, kad Kau­no pro­ku­ro­rams pa­ reikš­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, sie­ kiant tur­ti­nės nau­dos.

4

Dienos citata „Ne­tu­ri­me 16 ar 17 žai­dė­jų kaip ki­tos ko­man­dos, ta­ čiau esa­me „Žal­gi­ris“ – pa­ si­ren­gęs ko­vo­ti su vi­sais var­žo­vais“, – nors dėl svei­ka­tos bė­dų kai ku­rie ­ žai­dė­jai ne­si­tre­ni­ra­vo, „Žal­gi­rio“ ­ vyr. tre­ne­ris Joa­nas Pla­za ­ pa­si­ry­žęs ant­rą kar­tą įveik­ti ­ Eu­ro­ly­gos čem­pio­nus. „„Pa­bai­ga: de­šimt­me­tį vei­ku­sio res­to­ra­no ne­park­lup­dė bank­ro­tas, bet su­do­ro­jo ug­nis. 

Ša­lia greit­ke­lio vei­kęs „Ba­jor­kie­mio“ res­ to­ra­nas, ku­ris tu­rė­jo bū­ti įtei­sin­tas ar­ba nu­griau­tas iki pa­va­sa­rio, va­kar su­pleš­kė­ jo per va­lan­dą. Įta­ria­mas ty­či­nis pa­de­ gi­mas. Tur­tas yra įkeis­tas ban­kui, o jį val­ do bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Už­si­lieps­no­jo žai­biš­kai

Prie greit­ke­lio Vilnius–Kaunas įsi­kū­ręs res­to­ra­nas „Ba­jor­kie­mis“ už­si­lieps­no­jo va­kar, ke­lios mi­nu­tės po vi­dur­nak­čio. Spe­cia­lis­tai spė­ja, kad sta­ti­nys ga­lė­jo bū­ti pa­deg­tas ty­čia. „Kauno dienos“ žiniomis,

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

vakar sudegęs „Bajorkiemio“ pas­ tatas apdraustas apytikriai 4 mili­ jonų litų suma. Ug­nis iš­pli­to žai­biš­kai ir per ma­ žiau nei pus­va­lan­dį pra­ri­jo di­džią­ ją da­lį sto­go. Gais­ro pa­švais­tė bu­vo ma­to­ma net už ke­lių ki­lo­met­rų. At­ vy­kus ug­nia­ge­siams, lieps­nos lie­ žu­viai nio­ko­jo vi­są me­di­ nį pa­sta­tą.

2

10p.


2

Penktadienis, lapkričio 30, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

48 50mg/m

3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Užk­liu­vo mo­kyk­lų vaiz­do ka­me­ros

„„ Ten­den­ci­ja: nuo vie­nos mo­

kyk­los vaiz­do ka­me­ra pa­vog­ta, ki­to­je va­gis su­lai­kė pa­rei­gū­nai.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Po­li­ci­ja su­lai­kė du kau­nie­čius, ban­džiu­sius nuo Ei­gu­lių pa­grin­ di­nės mo­kyk­los Žei­me­nos gat­vė­ je pa­vog­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­ me­rą. Va­gys jau bu­vo spė­ję ją nu­ plėš­ti nuo pa­sta­to sie­nos. Iš vi­so mo­kyk­lo­je įreng­tos pen­kios išo­ ri­nės ste­bė­ji­mo ka­me­ros.

Pa­rei­gū­nus iš­kvie­tė ge­ro­kai po vi­dur­nak­čio, apie 2 val. nak­ties, įtar­ti­nus as­me­nis pa­ste­bė­jęs mo­ kyk­los sar­gas. Net­ru­kus bu­vo su­

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

čiup­ti du įta­ria­mie­ji. 28 me­tų R.S. po ap­klau­sos bu­vo pa­leis­tas, o 22ejų O.Ž. už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Mo­kyk­los di­rek­to­rius Vy­tas Kaz­laus­kas sa­kė, kad vaiz­do ka­ me­ra už­fik­sa­vo šį nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau as­me­nis įžvelg­ti sun­ku. „Per­žiū­rė­jo­me, kas nu­fil­muo­ta. Vaiz­das ne­ryš­kus, bu­vo tam­su“, – ap­gai­les­ta­vo di­rek­to­rius. Jis svars­tė, kad ka­me­ra nu­si­kal­ tė­liams už­kliu­vo, nes ga­lė­jo truk­ dy­ti, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lio va­ gys­tei. „Prie pat yra au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė“, – pa­ste­bė­jo V.Kaz­laus­kas. Kau­no mies­to Ža­lia­kal­nio po­li­ ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas dėl va­gys­tės. Šio ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jai nag­ri­ nė­ja ir ki­tą pa­na­šų nu­si­kal­ti­mą. Prieš dvi sa­vai­tes į po­li­ci­ją dėl din­gu­sios vaiz­do ka­me­ros krei­pė­ si Kau­no Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to pro­gim­na­zi­jos at­sto­vai. „Jei­gu bus ras­ta są­sa­jų, šie iki­ teis­mi­niai ty­ri­mai bus su­jung­ ti“, – tei­gė Kau­no ap­skri­ties vy­ riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Kas­ ciu­ke­vi­čius.

0 0,77

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

28

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

„Ba­jor­kie­mį“ pra Su gais­ru vi­są nak­tį iki 1 pa­ry­čių ko­vo­jo 32 pa­rei­ gū­nai, su­va­žia­vę iš Kau­no ir Kai­ šia­do­rių.

Grės­mė – du­jų re­zer­vua­rai

Per įsi­s iau­t ė­j u­s į gais­r ą nie­kas ne­n u­ken­t ė­jo, bet ug­n ia­ge­s iams tai bu­vo vie­nas iš pa­vo­jin­ges­nių įvy­kių.

Pau­lius Ta­mo­šiū­nas:

Su­de­gė vi­sa res­to­ ra­no įran­ga, do­ku­ men­tai, są­skai­tos, ki­tas tur­tas. „Už 15 met­rų nuo „Ba­jor­kie­mio“ pa­sta­tų bu­vo įkas­ti du du­jų re­zer­ vua­rai. Per gais­rą lau­ke bu­vo jau­ čia­mas stip­rus du­jų kva­pas. Kad du­jos dėl gais­ro karš­čio ne­si­verž­ tų ar kad ne­sprog­tų re­zer­vua­rai, jie bu­vo nuo­lat au­ši­na­mi, pu­to­mis api­purkš­tos jų sklen­dės“, – pa­sa­ ko­jo Kau­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­ mo val­dy­bos at­sto­vė spau­dai Džiu­ gin­ta Vait­ke­vi­čie­nė. Pliau­piant lie­tui va­kar die­ną gais­ra­vie­tė dar ga­ra­vo nuo karš­čio. Iš stam­baus sta­ti­nio li­ko tik da­lis pa­juo­du­sių sie­nų, vi­du­ry­je tarp nuo­dė­gu­lių te­li­ko sty­ro­ti kros­nis su ka­mi­nu. De­gė bal­dai ir šal­dy­tu­vai

Res­to­ra­no pa­tal­pų nuo­mi­nin­kas, vers­li­nin­kas Pau­lius Ta­mo­šiū­nas sa­kė pa­ty­ręs di­de­lių nuo­sto­lių. „Esa­me iš­tik­ti šo­ko. Su­de­gė vi­ sa res­to­ra­no įran­ga, do­ku­men­tai, są­skai­tos, ki­tas tur­tas. Kol kas ne­ skai­čia­vo­me, bet aiš­ku, kad nuo­ sto­liai bus di­de­li“, – sa­kė jis. Erd­via­me „Ba­jor­kie­mio“ san­dė­ ly­je bu­vo sau­go­ma daug in­ven­to­ riaus iš ki­tų šio tink­lo res­to­ra­nų: te­le­vi­zo­rių, šal­dy­tu­vų, in­dų, bal­ dų, pre­ky­bos įran­gos. P.Ta­mo­šiū­nas „Ba­jor­kie­mio“ pa­ tal­pas su in­ven­to­riu­mi iš­si­nuo­mo­jo iš bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus, val­ dan­čio res­to­ra­ną. „Kau­no die­nos“ ži­nio­mis, da­lis P.Ta­mo­šiū­nui pri­ klau­siu­sio tur­to bu­vo neapd­raus­ta.

„„Pa­jė­gos: ke­lios de­šim­tys ug­nia­ge­sių ke­lias va­lan­das mal­ši­no lieps­nas, bet

po­sky­rio vir­ši­nin­kas Arū­nas Kil­ šaus­kas, su sa­vo dar­buo­to­jais iš­ ty­ri­nė­jęs įvy­kio vie­tą. Kai­šia­do­rių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­tas po šios iš­va­dos iš­kart pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­ li­mo ty­či­nio pa­de­gi­mo.

Res­to­ra­no pa­sta­tų komp­lek­ są val­do bank­ro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo įmo­nė „Vers­lo val­dy­mo ir rest­ruk­ tū­ri­za­ci­jos cent­ras“. Ji vyk­do anks­ tes­nių res­to­ra­no šei­mi­nin­kų įmo­ nės bank­ro­to pro­ce­dū­rą. Bend­ro­vės „Vers­lo val­dy­mo ir

Įta­ria pa­de­gi­mą

Res­to­ra­nas pa­sta­ruo­ju me­tu veik­ da­vo tik sa­vait­ga­liais, pa­si­ruo­ši­ mas ren­gi­niams pra­si­dė­da­vo nuo ket­vir­ta­die­nio. Ki­to­mis die­no­mis elekt­ros ener­gi­ja ne­bū­da­vo nau­do­ ja­ma, pa­tal­pos ne­šil­do­mos. Dar­bo die­no­mis žmo­nės res­to­ra­ne ne­va­ ka­ro­da­vo. „Ga­lė­jo bū­ti įneš­tas at­vi­ras ša­ lu­ti­nis ug­nies šal­ti­nis. Tech­ni­nių prie­žas­čių, dėl ku­rių ga­lė­jo kil­ ti gais­ras, ne­nus­ta­ty­ta“, – „Kau­no die­nai“ tei­gė Kau­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Gais­rų ty­ri­mo

„„ Rengėsi: prieš gaisrą jau buvo pradėti pardavinėti bilietai į naujametį R.C 


3

Penktadienis, lapkričio 30, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

a­ri­jo ugnis rūs kon­cer­tai. Pa­sak P.Ta­mo­šiū­ no, šiuo me­tu sėk­min­gai bu­vo pre­kiau­ja­ma bi­lie­tais ir į Nau­jų­jų su­ti­ki­mo va­ka­rą „Ba­jor­kie­my­je“. Ja­me tu­rė­jo dai­nuo­ti dai­ni­nin­kas Ry­tis Ci­ci­nas. „Jo kon­cer­tas per­kel­tas į „Ba­ jor­kie­mį Ci­ty“, ten ar ki­tuo­se mū­ sų tink­lo res­to­ra­nuo­se siū­lo­me su­ tik­ti Nau­juo­sius me­tus žmo­nėms, pir­ku­siems bi­lie­tus į ren­gi­nį res­to­ ra­ne prie greit­ke­lio“, – sa­kė vers­ li­nin­kas. Jis tvir­ti­no, kad ne­no­rin­tie­siems švęs­ti kur nors ki­tur, bus grą­žin­ ti pi­ni­gai. „Mū­sų va­dy­bi­nin­kė po gais­ro nuo ry­to jau skam­bi­no klien­ tams“, – kal­bė­jo P.Ta­mo­šiū­nas. Pas­ta­ty­tas ne­le­ga­liai

išgelbėti pastatą jau buvo neįmanoma. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos cent­ras“ va­do­ vas Vy­tau­tas Če­so­nis tvir­ti­no ne­ su­lau­kęs jo­kių gra­si­ni­mų. Tą pa­tį tei­gė ir pa­tal­pas nuo­mo­jęs P.Ta­ mo­šiū­nas. Rū­pes­tis, kaip ir už ką rei­kės su­ tvar­ky­ti gais­ra­vie­tę, teks bank­ro­

to ad­mi­nist­ra­to­riui. „Šį klau­si­mą svars­ty­si­me kre­di­to­rių su­si­rin­ki­ me“, – sa­kė V.Če­so­nis.

Neį­ti­ki­ma, bet teis­mas tik ne­se­niai išaiš­ki­no, kad Kau­no ma­rių re­gio­ ni­nia­me par­ke prieš de­šimt­me­tį pa­sta­ty­tas aš­tuo­nių me­di­nių sta­ ti­nių komp­lek­sas yra ne­le­ga­lus. Bu­vę res­to­ra­no sa­vi­nin­kai ne­si­ var­gi­no iš­siim­ti sta­ty­bos lei­di­mų, ne­ren­gė sta­ti­nių tech­ni­nių pro­jek­ tų, ne­de­ri­no šių sta­ty­bų su Kai­šia­ do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­ja, Vals­ty­bi­ne sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, Kau­no ma­rių re­ gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja. Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius ban­ dė skųs­ti Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­ lin­kės teis­mo spren­di­mą, ta­čiau Kau­no apy­gar­dos teis­mas ge­gu­žę pa­li­ko ga­lio­ti priim­tą nu­tar­tį. Jo­je nu­ro­dy­ta, kad vi­si sta­ti­niai, iš­sky­rus se­ną kal­vę, kur lai­ko­mi įvai­rūs ap­lin­kos prie­žiū­ros įran­ kiai, tu­ri bū­ti nu­griau­ti. Pag­rin­di­niam pa­sa­tui su­teik­ ta ga­li­my­bė bū­ti įtei­sin­tam iki ki­ tų me­tų pa­va­sa­rio. Bank­ro­to ad­ mi­nist­ra­to­rius dar ban­dė pa­keis­ti pa­sta­tų li­ki­mą Aukš­čiau­sia­jame Teis­me. Ši by­la iki gais­ro ne­bu­vo nag­ri­nė­ta. Taip pat bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­ rius ban­dė už­gin­čy­ti bu­vu­sio „Ba­ jor­kie­mio“ sa­vi­nin­ko san­do­rį su ban­ku dėl res­to­ra­no pa­sta­tų įkei­ ti­mo. Esą jis prieš­ta­ra­vo įmo­nės ir jos kre­di­to­rių in­te­re­sams. Aukš­ čiau­sia­sis Teis­mas va­kar pa­skel­bė, kad pa­sta­tai te­be­lie­ka įkeis­ti ban­ kui DNB.

R.Ci­ci­nas dai­nuos ki­tur

Prie greit­ke­lio esan­čia­me res­to­ ra­ne sa­vait­ga­liais vyk­da­vo įvai­

Cicino koncertą, turėjusį vykti „Bajorkiemyje“. Evaldo Butkevičiaus, Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Vy­lė­si su­grįž­ti

Vie­nas iš bu­vu­sių „Ba­jor­kie­mio“ sa­vi­nin­kų, da­bar res­to­ra­nų tink­lą „Ber­ne­lių užei­ga“ val­dan­tis Al­gir­ das Ma­žei­ka, „Kau­no die­nai“ yra sa­kęs, kad te­be­puo­se­lė­ja vil­tį su­ grįž­ti į pa­plen­tės res­to­ra­ną. Ša­lia au­tost­ra­dos iš­ki­lęs „Ba­jor­ kie­mis“ prieš ke­le­rius me­tus ati­ te­ko A.Ma­žei­kos bu­vu­siam vers­ lo par­tne­riui Gin­tau­tui Re­mei­kai. Vers­li­nin­kų ke­liai iš­si­sky­rė dėl tar­ pu­sa­vio konf­lik­tų. „Jis ir rū­pi­no­si sta­ty­bos rei­ka­ lais. Aš tik ži­nau, kad par­ko di­rek­ ci­ja žo­džiu pri­ta­rė idė­jai pel­kė­to­je vie­to­je sta­ty­ti res­to­ra­ną. Jei pa­sta­ tus nu­griaus, man bus jų gai­la“, – pa­va­sa­rį po teis­mo spren­di­mo kal­ bė­jo A.Ma­žei­ka. Ta­da jis tei­gė, kad ban­dys su­si­ grą­žin­ti ir įtei­sin­ti bent pa­grin­di­ nį pa­sta­tą. „Taip pat mė­gin­siu ieš­ ko­ti komp­ro­mi­so ir gal­būt pa­keis­ti ki­tus sta­ti­nius, kad jie de­rė­tų prie kraš­to­vaiz­džio“, – pla­na­vo vers­li­ nin­kas.

„„Iš­kil­mės: Lais­vės alė­jo­je ir Vie­ny­bės aikš­tė­je ža­lias­ka­rės bus įžieb­

tos gruo­džio 8 d. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Mies­te dau­gė­ja Ka­lė­dų eg­lių Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Va­kar Vie­ny­bės aikš­tė­je ir Lais­ vės alė­jo­je iš­ki­lo mies­tie­čių pa­ do­va­no­tos Ka­lė­dų eg­lės. Jos bus įžieb­tos gruo­džio 8 d. Me­ni­nin­kų ku­ria­ma pa­grin­di­nė mies­to eg­lė Ro­tu­šės aikš­tė­je su­žibs jau šį šeš­ ta­die­nį.

Į Vie­ny­bės aikš­tę ža­lias­ka­rė at­ke­ lia­vo iš Alek­so­te esan­čios San­tar­ vės gat­vės. Lais­vės alė­ją puoš Ro­mai­niuo­se užau­gu­si pla­čia­ša­kė. Ji yra Chod­ ke­vi­čių gat­vės gy­ven­to­jos do­va­ na mies­tui. Me­džius ga­be­nu­sios įmo­nės „Ir­gi­tos te­ri­to­ri­jų prie­žiū­ra“ va­ dy­bi­nin­kas Gied­rius De­ka­mi­na­ vi­čius sa­kė, kad eg­lės nu­pjau­tos grei­tai, ta­čiau daug lai­ko pri­rei­ kė tam pa­si­reng­ti. „Iš pra­džių rei­kė­jo at­jung­ ti elekt­rą, nes abi eg­lės au­go prie

elekt­ros lai­dų. Užt­ru­ko­me ir kol vi­sa tech­ni­ka prie me­džių pri­va­ žia­vo – gat­vės juk siau­ros“, – aiš­ ki­no spe­cia­lis­tas. Nup­jau­ti apie to­ną sve­rian­čias ža­lias­ka­res, o vė­liau jas ir įsta­ty­ ti į pa­ruoš­tus sto­vus mies­to cent­ re pri­rei­kė kra­no ir me­die­nai vež­ ti skir­to sunk­ve­ži­mio. Pa­sak Kau­no mies­to sa­vi­val­ dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus spe­cia­lis­to Ša­rū­no Ru­džio, šie­ met sa­vo val­do­se au­gan­čias egl­ es mies­tui pa­siū­lė dau­giau kaip 30 kau­nie­čių. „Tin­ka­mi pa­si­ro­dė tik pen­ki. Bū­na, kad nu­va­žiuo­ji pa­žiū­rė­ti, bet nė­ra į ką žiū­rė­ti – eg­lė į eg­lę ne­pa­na­ši“, – tei­gė spe­cia­lis­tas. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad Lais­ vės alė­jos eg­lę pa­puoš žal­gi­rie­čių ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­ te­to stu­den­tų su­kur­ti žais­liu­kai. Vie­ny­bės aikš­tė­je eg­lę da­bin­ti pa­ ti­kė­ta lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dui „Sau­lės smil­tys“.

Baigia galioti pirmosios Kauno viešojo transporto elektroninės kortelės

2013 metų sausio 1 dieną baigia galioti pirmosios Kauno viešojo transporto elektroninės kortelės. Tai kortelės, ant kurių yra holografinis „KVT“ lipdukas ir kurių apačioje nurodyta, kad elektroninė kortelė galioja iki 2013 01 01. Nuo 2013 metų sausio 2 dienos šios kortelės nebeveiks.

AB „Autrolis“ informuoja, kad šių kortelių galiojimas nebus pratęsiamas, todėl keleiviai, turintys tokią elektroninę kortelę, turi isigyti naują. Tie keleiviai, kurių senojoje kortelėje yra aktyvuotų trijų mėnesių elektroninių bilietų arba vienkartinių elektroninių bilietų, turi kreiptis į AB „Autrolis“, kur galės už 8 Lt įsigyti naują elektroninę kortelę, į kurią bus perkeltas senosios kortelės pinigų likutis. Pageidautina turėti paskutinio elektroninio bilieto įsigiUžs. 1050770 jimo čekį.


4

penktadienis, lapkričio 30, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Pro­ku­ro­ras šan­ta­ža­vo val­di­nin­kus? Pro­ku­ro­rai esą priė­mė 1 ma­žes­nės nei 1 MGL dy­ džio ver­tės ky­šį. Įta­ri­mai dėl pa­

„„Bran­gu: nau­jiems val­di­nin­kams iš­lai­ky­ti per me­tus pa­pil­do­mai rei­

kės skir­ti be­veik 800 tūkst. li­tų.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Di­di­na val­di­nin­kų ka­riau­ną Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je ža­da­ma priim­ti aš­tuo­nio­li­ka nau­jų val­di­ nin­kų ir už­si­me­na­ma, kad tai dar ne­ga­lu­ti­nis skai­čius. Tam dar tu­ ri pri­tar­ti mies­to ta­ry­ba.

Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų skai­čius pri­klau­so nuo po­li­ti­nių skers­vė­ jų. Mies­tui va­do­vau­jant Ri­man­ tui Mi­kai­čiui bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos dar­buo­to­jų skai­čius su­ma­žės nuo 768 iki 750. Po val­džios virs­ mo į me­ro po­stą su­grį­žus And­riui Kup­čins­kui, šis spren­di­mas bu­ vo ty­liai at­šauk­tas, o da­bar eta­tų skai­čių sie­kia­ma dar ir pa­di­din­ti.

Bū­ti­na di­din­ti dar­ buo­to­jų skai­čių, nes da­bar ne­pa­si­ekia­ me Vil­niaus ly­gio. Nuo 768 iki 786 – tiek tu­rė­ tų pa­di­dė­ti kau­nie­čių iš­lai­ko­mų tar­nau­to­jų sa­vi­val­dy­bė­je. 15 nau­ jų eta­tų ža­da­ma įkur­ti Vie­šo­sios

tvar­kos tar­ny­bo­je (VTT), po vie­ ną – sa­vi­val­dy­bės Ar­chy­ve, Kul­ tū­ros pa­vel­do ir Pri­va­ti­za­vi­mo sky­riuo­se. Po pa­di­di­ni­mo 16 eta­tų tu­rin­ čio­je VTT dirbs be­veik dvi­gu­bai dau­giau dar­buo­to­jų – 31. Pag­rin­ di­niai to­kio spren­di­mo ar­gu­men­ tai – val­di­nin­kai ne­spė­ja at­lik­ti vi­sų dar­bų, be to, tei­gia­ma, kad ana­lo­giš­ka­me sky­riu­je Vil­niu­je dir­ba 39 dar­buo­to­jai, o jiems tal­ ki­na dar vie­nuo­li­ka spe­cia­lis­tų iš Ad­mi­nist­ra­ci­nės veik­los sky­riaus. Šis fak­tas taip pat pa­tei­kia­mas kaip ar­gu­men­tas. Pa­sak Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Dai­ niaus Rat­ke­lio, VTT rei­kė­tų pa­ pil­do­mai 25 nau­jų eta­tų, ta­čiau šį­kart pra­šo­ma įsteig­ti pen­kio­ li­ka. „Jei no­ri­me pa­ge­rin­ti Vie­šo­ sios tvar­kos tar­ny­bos dar­bą, bū­ ti­na di­din­ti dar­buo­to­jų skai­čių, nes da­bar ne­pa­si­ekia­me Vil­niaus ly­gio. Kai bu­vo įkur­ta ši tar­ny­ ba, spe­cia­lis­tai dirb­da­vo pa­mai­ no­mis, pa­tru­liuo­da­vo su po­li­ci­ja. Gau­na­me raš­tų iš po­li­ci­jos, kad jų pa­jė­gos taip pat menks­ta, tad vis­ ką ant sa­vo pe­čių tu­ri krau­tis sa­ vi­val­dy­bė“, – aiš­ki­no D.Rat­ke­lis.

Na, kad šan­ta­ža­ vo, tai, sa­ ky­čiau, kaž­kur da­bar­ti­ niu me­tu gan­das at­si­ ran­da.

pir­ki­mo taip pat pa­reikš­ti Kau­no mies­to ad­vo­ka­tui. „Kau­no die­nos“ ži­nio­mis, STT agen­tai ty­ri­mą pra­dė­jo dėl J.Bag­ do­na­vi­čiaus veik­los, o jo ko­le­gos ir ad­vo­ka­tas įkliu­vo at­si­tik­ti­nai ir tai nė­ra su­si­ję su Tai­kos pro­spek­te esan­čio sta­dio­no rei­ka­lais. Neo­fi­cia­liai kal­ba­ma, kad su­si­ komp­ro­mi­ta­vęs pro­ku­ro­ras J.Bag­ do­na­vi­čius ga­lė­jo net šan­ta­žuo­ti Kau­no sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kus, siek­da­mas, kad bū­tų at­kur­tos nuo­ sa­vy­bės tei­sės į da­lį skly­pų Tai­kos pro­spek­te, kur šiuo me­tu te­bė­ ra dyk­vie­te virs­tan­tis sta­dio­nas ir jam pri­skir­ta maž­daug 10 ha te­ri­ to­ri­ja, ku­rio­je pla­nuo­ta sta­ty­ti di­ džiu­lį spor­to komp­lek­są. „Na, kad šan­ta­ža­vo, tai, sa­ky­ čiau, kaž­kur da­bar­ti­niu me­tu gan­ das at­si­ran­da. Kaip ten bu­vo, tai, ma­tyt, yra ty­ri­mo sri­tis. Ti­kiuo­si, kad tais klau­si­mais, ku­riais ty­ri­mas pra­dė­tas, tu­rė­tų bū­ti iš­siaiš­kin­ta“, – ne­nei­gė Kau­no apy­gar­dos vy­ riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Kęs­tu­tis Be­ tin­gis.

ri­mas bu­vo per­duo­tas Ma­ri­jam­po­ lės pro­ku­ro­rams, nes ši įstai­ga nė­ ra pa­val­di su­si­komp­ro­mi­ta­vu­siam pro­ku­ro­rui J.Bag­do­na­vi­čiui.

Aiš­ki­no­si pa­tys

Vyk­dė įsa­ky­mą

„Pas­ta­ruo­ju me­tu tu­rė­jo­me vie­ną ašt­res­nį skun­dą, su­si­ju­sį su skly­pu Tai­kos pro­spek­te“, – apie Kau­no pro­ku­ra­tū­ro­je vy­ku­sį vidaus ty­ri­ mą pra­si­ta­rė K.Be­tin­gis. Pa­gal gau­ tus skun­dus bu­vo tik­ri­na­ma konk­ re­ti by­la. Vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras pa­tvir­ti­no, kad po pa­tik­ri­ni­mo te­ko keis­ti spren­di­mus to­je by­lo­je ir pri­ pa­žin­ti, kad jie bu­vo ne­pag­rįs­ti. „Mū­s ų pa­t ik­r i­n i­m as Kau­n o apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo su­ si­jęs su vie­nos bau­džia­mo­sios by­ los pa­tik­ri­ni­mu“, – dės­tė Kau­no apy­gar­dos vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ ras. Jis pa­tvir­ti­no, kad bu­vo kal­ ba­ma apie pa­va­duo­to­jo J.Bag­do­ na­vi­čiaus gi­mi­nės sie­ki­mą atkurti nuo­sa­vy­bę. Tik­rin­to­jams te­ko priim­ti pro­ce­ si­nius spren­di­mus, bu­vo pa­nai­kin­ti įta­ri­mai ir bau­džia­mo­sios by­los ty­

„„ Rea­ga­vo: K.Be­tin­gis (nuotr.) ne­pa­nei­gė, kad pro­ku­ro­rą

J.Bag­do­na­vi­čių grei­čiau­siai įklam­pi­no že­mės afe­ros. 

Kau­no pro­ku­ro­rų veik­los ty­ri­mą kont­ro­liuo­jan­tys Šiau­lių apy­gar­ dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai va­kar krei­pė­si į teis­mą dėl J.Bag­do­na­vi­ čiaus ir Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ra­ tū­ros Tre­čio­jo sky­riaus pro­ku­ro­ rės Vi­dos Vi­duo­lie­nės nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų. Šian­dien teis­mas tu­ rė­tų pa­skelb­ti spren­di­mą. Ta­čiau ši pro­ku­ro­rė, dar vie­nas jos ko­le­ga ir ad­vo­ka­tas Ri­čar­das Li­las ne­su­si­ję su kai ku­riuos Kau­ no sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kus ne juo­kais iš­gąs­di­nu­sia že­mės skly­po Tai­kos pro­spek­te by­la. Kal­ba­ma, kad ad­vo­ka­tas už­su­ko į pro­ku­ra­tū­rą ne­ši­nas ke­liais bu­ te­liais, ku­rių ver­tė ma­žes­nė nei 1 MGL (apie 120 li­tų), pa­siaiš­kin­ ti vi­sai ki­tos by­los. Vir­ši­nin­kas pa­val­di­nius iš­si­kvie­tė į ka­bi­ne­tą. „Aš esu že­mes­nio ran­go pro­ku­

An­ta­no Sla­vins­ko nuo­tr.

ro­rė, jei­gu ma­ne kvie­čia aukš­tes­nio ran­go pro­ku­ro­ras ir pra­šo pa­sa­ky­ti tam tik­rus da­ly­kus, tai aš tu­riu tai pa­da­ry­ti. Ne aš spren­džiu, bū­da­ma pas vir­ši­nin­ką ka­bi­ne­te, kas tu­ri ja­ me lik­ti ir kas tu­ri išei­ti. Aš ne­pa­ da­riau jo­kios ko­rup­ci­jos ir ne­priė­ miau jo­kio ky­šio“, – iš­dės­tė be­veik 20 me­tų tei­si­nė­je sis­te­mo­je dir­ ban­ti pro­ku­ro­rė V.Vi­duo­lie­nė. Vaid­me­nys neaiš­kūs

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl nu­si­kals­ ta­mų vei­kų bu­vo pra­dė­tas ge­ro­kai anks­čiau, lapk­ri­čio 12 d. Ty­ri­mą pra­dė­ju­si Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­ jan­ti Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra kol kas su­si­lai­ko nuo paaiš­ki­ni­mų, ko­kį vaid­me­nį dėl pro­ku­ro­ro J.Bag­ do­na­vi­čiaus veik­los vyk­dy­to ty­ri­ mo su­vai­di­no jo pa­val­di­niai. Šian­dien Šiau­lių apy­gar­dos pro­ ku­ro­rai kreip­sis į teis­mą ir dėl tre­ čio­jo pro­ku­ro­ro nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų. Bus spren­džia­ma, kaip elg­tis su 1 MGL ver­tės ky­šio da­vė­ ju ad­vo­ka­tu.

„Girstučio“ rekonstrukcija bus baigta iki Kalėdų Baigiamame rekonstruoti „Girstu­ tyje“ jau padvelkė Nidos kopų dva­ sia. Į rūmus ateinantiems kaunie­ čiams pajūrio kopas primins prie pastato augančios pušelės, o vidu­ je dominuos lietuviškų kopų smė­ lio ir vandens koloritas.

Šiuo metu darbininkai jau baigia plytelėmis kloti sporto, apšilimo ir pramogų baseinus bei keturias masažines vonias, tvarko patalpų instaliaciją. Kitą savaitę plytelė­ mis bus išklotos ir grindys aplink baseiną. Tuo, kad darbai priartėjo prie pabaigos, šią savaitę savo akimis įsitikino „Girstutyje“ apsilan­ kęs Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, jo pavaduotojas Sta­ nislovas Buškevičius, miesto tary­ bos narė Gintarė Skaistė, laikino­ jo Ministro Pirmininko patarėjas Mindaugas Špokas bei rūmų pra­

„„Pabaiga: statybininkai baigia plytelėmis kloti pagrindinį 50 m ilgio

„Girstučio“ baseiną.

mogų zonos koncesijos konkursą laimėjusios įmonės atstovai. „Iki Kalėdų statybininkai sa­ vo darbus baigs. Vėliau atliktus darbus vertins valstybinė ko­ misija“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriaus

vedėjas Vigimantas Abramavi­ čius. „Girstutyje“ statybininkai jau bai­ gė pirčių įrengimo darbus, sutvarkė persirengimui, dušams ir drabuži­ nėms skirtas patalpos. Pramogų ba­ seino dugne pagal dizainerės suma­

nymą iš spalvotų plytelių sudėliotas kylančios bangos motyvas. „Nesinorėjo rinktis palmių ar ki­ tų įprastų pietietiškų motyvų. No­ rėjosi ko nors lietuviško. Todėl buvo pasirinktos pastelinės žemės ir van­ dens spalvos“, – pasakojo rekons­ truojamos rūmų dalies interjero di­ zainą kūrusi Giedrė Gudiškienė. Kai statybininkai baigs kloti grindų dangą, išryškės nuo ma­ sažinių vonių link baseino vedan­ čio upelio imitacija. Jis pagyvins kopų smėlio spalvų plytelėmis iš­ klotas grindis ir sienas. Dizaine­ rė prisipažino, kad interjero kū­ rimo darbas nesibaigė pateikus idėją ir projektą. Kasdien tenka sukti galvą, kur ir kaip pritaiky­ ti atlikusias medžiagas, kokį or­ namentą sudėlioti iš likusių ply­ telių atraižų. Baigiamas įrengti ir 50 m ilgio spor­ to baseinas. Beveik visa baseino vonia

jau išklota plytelėmis, žiūrovų zonoje montuojamos kėdžių konstrukcijos. Baigus visus darbus šiame baseine bus sumontuoti tarptautinius sporto reikalavimus atitinkantys bokšteliai, švieslentė, pakabinti plūdurai. Šioje erdvėje dominuojančias žemės spal­ vas pagyvins raudonos kėdės. Sparčiai prie pabaigos judančius rekonstrukcijos darbus apžiūrė­ ję miesto vadovai domėjosi ir ga­ limybe išnaudoti buvusio „Girstu­ čio“ restorano patalpas. Svarstyta, kad jose galėtų būti įrengta treni­ ruoklių salė, o lauko terasoje vasa­ rą galėtų veikti kavinė. „Akivaizdu, kad rekonstrukci­ ja eina į pabaigą. Dabar turime pa­ spartinti derybas su pramogų zoną valdysiančiu koncesininku. Dery­ bos turi būti baigtos iki metų pa­ baigos“, – pabrėžė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Užs. 1052244


5

penktadienis, lapkričio 30, 2012

lietuva Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tę­sia su­si­ti­ki­mus su kan­ di­da­tais į mi­nist­rus, o val­dan­tie­ji to­ liau aiš­ki­na­si san­ ty­kius dėl kai ku­rių mi­nis­te­ri­jų va­do­vų po­rtfe­lių.

„„Truk­mė: kan­di­da­tas į tei­sin­gu­mo mi­nist­rus J.Ber­na­to­nis pre­zi­den­tū­ro­je už­tru­ko apie va­lan­dą. 

Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

Vy­riau­sy­bės gim­dy­mo skaus­mai Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pa­si­kal­bė­jo apie teis­tu­mą

Kan­d i­d a­tas į ap­l in­kos mi­n ist­ rus Tvar­kos ir tei­s in­g u­m o par­ ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis po su­si­ti­ki­mo su Pre­ zi­den­te sa­ko, kad su ša­lies va­do­ ve kal­bė­jo­si ir apie jo teis­tu­mą. „Ne­daug kal­bė­jo­me, bet už­si­mi­ nė­me“, – po su­si­ti­ki­mo, tru­ku­sio maž­d aug pus­va­l an­d į, pri­pa­ž i­n o kan­d i­d a­tas va­d o­vau­t i Ap­l in­kos mi­nis­te­ri­jai. Pri­me­na­me, kad V.Ma­zu­ro­nis bu­vo nu­teis­tas už bu­vu­sio Sei­ mo pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pau­laus­ko šmeiž­tą. V.Ma­zu­ro­nis nu­ro­dė su­si­ti­ki­ me iš­dės­tęs sa­vo vi­zi­ją, ką rei­kė­ tų keis­ti va­do­vau­jant mi­nis­te­ri­jai, ko­kie tu­rė­tų bū­ti prio­ri­te­tai. Pre­ zidentė, anot V.Ma­zu­ro­nio, pa­tei­ kė sa­vo nuo­mo­nę. „Nei su­pra­tau, kad pa­skirs, nei su­pra­tau, kad ne­ pas­kirs. Mes pa­si­kal­bė­jom, pa­si­ kei­tė­me nuo­mo­nė­mis“, – pri­dū­ rė jis. Kan­di­da­tas tiks­li­no ge­rai mo­kąs ang­lų bei ru­sų kal­bas. Jo žo­džiais, Pre­zi­den­tė su juo kal­bė­jo tik lie­tu­ viš­kai. „Vi­są su­si­ti­ki­mą kal­bė­jo­me vals­ty­bi­ne lie­tu­vių kal­ba“, – dės­tė V.Ma­zu­ro­nis. Ang­liš­kai ne­bend­ra­vo

Su Pre­zi­den­te su­si­ti­kęs kan­di­da­tas į tei­sin­gu­mo mi­nist­rus Juo­zas Ber­ na­to­nis tei­gia su ša­lies va­do­ve ap­ ta­ręs svar­biau­sius dar­bus. Be­veik 45 mi­nu­tes pre­zi­den­tū­ro­je už­tru­ kęs so­cial­de­mok­ra­tas tei­gė, kad su D.Gry­baus­kai­te bend­rau­ti bu­ vo ma­lo­nu. „Bu­vo ma­lo­nu su­si­tik­ti ir pa­ kal­bė­ti“, – pa­klaus­tas, kas jį nu­ ste­bi­no, po su­si­ti­ki­mo sa­kė J. Ber­na­to­nis. Kai­ry­sis tei­gė su D. Gry­baus­kai­te ap­ta­ręs „tei­sin­gu­mo klau­si­mus“. Ang­lų kal­bos „eg­za­mi­no“ kan­ di­da­tui lai­ky­ti, re­gis, ne­te­ko. „Ne, ang­liš­kai su Pre­zi­den­te kal­bė­da­ vo­mės Ta­li­ne, kai su­si­tik­da­vo­me su Es­ti­jos pre­zi­den­tu. Tai, man at­ ro­do, Pre­zi­den­tei ne­ky­la abe­jo­nių šiuo klau­si­mu“, – ko­men­ta­vo bu­ vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Es­ti­ jo­je. Pa­sak J.Ber­na­to­nio, di­džiau­sia pro­ble­ma, kal­bant apie tei­sin­gu­ mą Lie­tu­vo­je, tai, kad žmo­nės juo ne­ti­ki.

Jis pri­dū­rė, kad tei­sin­gu­mo mi­ nist­ro, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus dar­bą ver­ti­ na „la­bai tei­gia­mai“. Vis dėlto klau­sia­mas, ką da­rys, kad tei­sin­gu­mu ša­lies pi­lie­čiai ti­ kė­tų la­biau, J.Ber­na­to­nis at­sa­kė re­ cep­tų dar ne­tu­rįs. I.Mar­čiu­lio­ny­tė taps mi­nist­re?

Vis dar neaišku dėl kan­di­da­tū­ros į kul­tū­ros mi­nist­rus. So­cial­de­mok­ ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas pa­skir­ta­ sis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė šia­me po­ste no­rin­tis ma­ty­ ti am­ba­sa­do­rę Iną Mar­čiu­lio­ny­tę. „Aš abiem ra­kom bū­čiau „už“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius. Ta­čiau jis taip pat pa­tvir­ti­no, jog dėl šios kan­di­da­tū­ros su Dar­ bo par­ti­ja (DP), ku­ri tu­ri de­le­guo­ti kul­tū­ros mi­nist­rą, dar ne­si­tar­ta. Bu­vu­si Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė UNES­CO I.Mar­čiu­lio­ny­tė šiuo me­ tu dir­ba Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­jo­je am­ba­sa­do­re ypa­tin­giems pa­ ve­di­mams. Pas­kir­ta­sis prem­je­ras jau at­me­ tė ma­žiau­siai tris DP pa­siū­ly­tus kan­di­da­tus į kul­tū­ros mi­nist­rus. Va­kar A.But­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, jog nei­gia­mai ver­ti­na ra­šy­to­jo, žur­na­lis­to Gied­riaus Druk­tei­nio kan­di­da­tū­rą. Dar anks­čiau prem­ je­ras at­me­tė pa­siū­ly­tas ak­to­riaus Juo­zo Gai­žaus­ko ir ren­gi­nių or­ga­ ni­za­to­riaus Ta­do Rim­džiaus kan­ di­da­tū­ras. Pas­kir­ta­sis prem­je­ras taip pat pri­pa­ži­no, jog jam da­ro­si pik­ta dėl to, kad DP už­tru­ko pa­teik­ti tin­ ka­mus kan­di­da­tus. „Jau ne juo­ kin­ga, o da­ro­si pik­ta“, – klau­sia­ mas, ar Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mas jam ne­pra­de­da pri­min­ti far­so, sa­ kė A.But­ke­vi­čius. „Jei­gu rei­kės, mes iš sa­vo gre­tų ga­lė­sim de­le­guoti ne vie­ną“, – taip pat sa­kė so­cial­de­ mok­ra­tų ly­de­ris. A.But­ke­v i­č ius taip pat pa­ tvir­ti­no, jog ofi­cia­liai Pre­zi­den­ tei dar nė­ra pa­teik­ta DP į že­mės ūkio mi­nist­rus pa­siū­ly­to Lie­tu­ vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­ to pro­fe­so­riaus Vi­gi­li­jaus Juk­nos kan­di­da­tū­ra. Šį kan­di­da­tą pa­skir­ta­sis prem­je­ ras sa­kė ver­ti­nan­tis pa­lan­kiau. Esą tik lai­ko klau­si­mas, kai kandidatū­ ra bus pateikta. „Pa­gal­bos ne­rei­kia“

DP pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­ chas va­kar pa­reiš­kė, kad jo par­ti­

jai pa­ren­kant kan­di­da­tus į mi­nist­ rus pa­gal­bos ne­rei­kia, kan­di­da­tū­rų ji esą tu­ri pa­kan­ka­mai. „Ši­toj vie­toj mums pa­gal­bos ne­ rei­kia“, – tei­gė V.Us­pas­ki­chas, pa­ klaus­tas, ar A.But­ke­vi­čiaus įvar­dy­ ta am­ba­sa­do­rės I.Mar­čiu­lio­ny­tės pa­var­dė nė­ra pa­gal­ba DP at­rink­ti kan­di­da­tą.

V.Us­pas­ki­chas neat­sa­kė, ar par­ ti­ja siū­lys ki­tą kan­di­da­tą į kul­tū­ ros mi­nist­ro po­stą, pa­skir­ta­jam prem­je­rui vie­šai pa­tvir­ti­nus, kad G.Druk­tei­nio kan­di­da­tū­rą ver­ti­ na nei­gia­mai. „Dar ne­kal­bė­jau su prem­je­ru, iš­gir­siu ko­men­ta­rus, ta­ da svars­ty­siu“, – sa­kė V.Us­pas­ki­ chas.

Klau­sia­mas, ar DP svars­to ga­ li­my­bę į mi­nist­res siū­ly­ti I.Mar­ čiu­lio­ny­tę, V.Us­pas­ki­chas tvir­ti­ no, kad ši kan­di­da­tū­ra tarp ga­li­mų svars­to­ma jau se­niai. Pa­ti I.Mar­čiu­lio­ny­tė tvir­ti­no ne­ ga­vu­si jo­kio siū­ly­mo tap­ti kul­tū­ros mi­nist­re, to­dėl kol kas ne­ko­men­ tuo­sian­ti to­kios ga­li­my­bės.


6

penktadienis, lapkričio 30, 2012

nuomonės

Pa­mirš­tas pa­vel­das – kau­nie­čių kal­ba ir kva­pai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

B Py­ro per­ga­lė Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

P

a­les­t i­na džiau­g ia­si sim­bo­l i­ne per­ ga­le – Jung­t i­nės Tau­tos (JT) pri­pa­ ži­no ją vals­ty­be. Bet la­bai džiū­gau­ti nė­ra ko. Ši „vals­ty­bė“ ne­kont­ro­l iuo­ ja sa­vo te­ri­to­ri­jos, ne­tu­ri pi­ni­g ų pra­gy­ven­ti, jos sie­nos ir sos­ti­nė gin­či­ja­mos. Čia vis­ko po du: dvi kons­ti­tu­ci­jos, du va­do­vai, dvi sau­gu­ mo tar­ny­bos. Pre­zi­den­tas Mah­mou­das Ab­ba­ sas val­do tik vie­ną da­lį „vals­ty­bės“, ir jam ne­ pa­vyks­ta su­stab­dy­ti ra­ke­tų, ku­rias iš Ga­zos Ruo­žo į Iz­rae­l io te­ri­to­ri­ją lai­do jo ne­kont­ro­ liuo­ja­mi ko­vo­to­jai. Net­gi pa­čia­me Iz­rae­ly­je ap­žval­gi­nin­kai svars­ to, ar ne­bū­tų ge­riau su­teik­ti Pa­les­ti­nai vals­ty­ bin­gu­mą: gal­būt su­gy­ven­ti ir tvar­ky­ti kas­die­ nius rei­ka­lus su vals­ty­be bū­tų ge­ro­kai pa­pras­ čiau ne­gu su dviem tar­pu­sa­vy­je be­si­var­žan­ čio­mis gru­puo­tė­mis? Bet M.Ab­ba­so ga­li­my­ bės su­vie­ny­ti sa­vo tau­tą dar la­biau su­men­ko po pa­sta­ro­jo Iz­rae­lio ir pa­les­ti­nie­čių ka­ri­nio konf­lik­to, o su var­žo­vais „Ha­mas“ nei Iz­rae­lis, nei Va­ka­rų vals­ty­bės ne­si­de­rės, nes lai­ko juos te­ro­ris­tų or­ga­ni­za­ci­ja.

Drą­sus pa­les­ti­nie­čių žings­nis iš tie­sų ga­li at­ neš­ti jiems dau­giau ža­ los ne­gu nau­dos. Iz­rae­l is te­bė­ra stip­rio­ji konf­l ik­to pu­sė, ir pa­ les­ti­nie­čiams, no­ri ar ne, teks su juo de­rė­tis. Jei­gu M.Ab­ba­sas ti­kė­jo­si, kad nu­vyks į Niu­jor­ ką ir gaus ne­pri­si­jun­gu­sios ša­lies ste­bė­to­jos sta­tu­są, o ta­da lyg nie­kur nie­ko grįš prie de­ ry­bų sta­lo su Iz­rae­liu, tai bu­vo ma­žų ma­žiau­ siai nai­vu. Nau­jas Pa­les­ti­nos sta­tu­sas gal­būt ne­ke­lia Tel Avi­vui rea­lios grės­mės, bet ke­lia di­de­lį pyk­tį, ku­riam at­vės­ti pri­reiks lai­ko. Ma­ ža to, rea­guo­da­mas į vie­na­ša­liš­ką pa­les­ti­nie­ čių žings­nį Iz­rae­lis ga­li im­tis griež­tų veiks­mų: per­ž iū­rė­ti Os­lo su­si­ta­ri­mus ar­ba im­ti sta­ty­ti nau­jas nau­sė­di­jas pa­les­ti­nie­čių te­ri­to­ri­jo­se. Tai­gi drą­sus pa­les­ti­nie­čių žings­nis iš tie­sų ga­ li at­neš­ti jiems dau­giau ža­los ne­gu nau­dos. Bet Iz­rae­lio reak­ci­ja pri­klau­sys nuo to, kaip Pa­les­ ti­na, ga­vu­si nau­ją sta­tu­są JT, elg­sis to­liau. Tad su tarp­tau­ti­niais teis­mais jai ge­riau bū­tų pa­lū­ kė­ti, juo­lab kad juo­se pa­les­ti­nie­čiai su­lauk­tų ir at­sa­ko­mų­jų ieš­ki­nių iš Iz­rae­lio. informacija:

302 250

ū­da­mas at­sto­vas prie UNES­CO Arū­nas Ge­lū­ nas pra­kal­bo apie Ža­lia­ kal­nio ir tar­pu­ka­rio pa­ vel­do pa­sta­tų įtei­si­ni­mą. Įdo­mus bū­tų ir Kau­no so­cia­li­nis-kal­bi­ nis pa­li­ki­mas. Jau­nes­nio­sios kau­nie­čių šnek­tos pa­vyz­dys bū­ tų Ju­roč­ka su Nor­vai­šie­ne ar­ ba Buš­ke­vi­čius, o sme­to­niš­ką­ją šnek­tą ge­rai at­kar­to­ja Dau­gu­vie­ ty­tė. At­si­ra­dus nau­ja­da­rų prie­ mai­šoms, mies­te la­bai kei­čian­tis gy­ven­to­jams, ši kal­ba kei­čia sa­vo au­ten­ti­ką, da­ro­si bend­res­nė Lie­ tu­vos kal­ba.

Dar po 30 me­tų ne­ la­bai at­skir­si Kau­ ną nuo Klai­pė­dos, ne­bent pa­gal pra­ rū­gu­sio van­dens ir jū­ros kva­pus. Apie 1950–1960 m. bet ku­ ria­me Ža­lia­kal­nio na­me­ly­je, Se­ na­mies­čio ar Lais­vės alė­jos bu­ te dar ga­lė­jai iš­girs­ti au­ten­tiš­ką kau­nie­tiš­kos šnek­tos skam­be­sį. To neiš­girs­tum bet ku­rio­je ki­ to­je ša­lies vie­to­vė­je. Pa­ne­vė­žy­je kal­ba­ma aukš­tai­čių tar­me, Ma­ ri­jam­po­lė­je – su­val­kie­čių. Gal išim­tis bū­tų Pa­lan­ga, kur šne­ka­ ma ne že­mai­tiš­kai – bet tik taip, kaip kal­ba pa­lan­giš­kiai. Tais lai­kais kai ku­rie stu­den­ tai, ke­le­tą me­tų pa­si­mo­kę Kau­ ne, jau ban­dy­da­vo tar­ti žo­džius kau­nie­tiš­kai. Aiš­ku, jie bu­vo ir vi­suo­ti­nio pa­si­šai­py­mo ob­jek­tas. Be kal­ bos skam­be­sio, se­nų kau­nie­čių na­mai kve­pė­jo ir ma­lo­niu sa­vi­

D

au­ge­liui žmo­nių ir šian­ dien vis dar ky­la klau­si­ mas, ko­dėl vals­ty­bę tu­ri val­dy­ti bū­tent par­ti­jos, jei­gu jo­mis ne­pa­si­ti­ki di­de­lė da­ lis gy­ven­to­jų? Ir ap­skri­tai, kas su­gal­vo­jo dau­ gia­man­da­tę rin­ki­mų apy­gar­dą, ku­rio­je iš­ren­ka­mi net ir tie kan­ di­da­tai, ku­riems rin­kė­jai vien­ man­da­tė­je pa­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ ji­mą? Neat­si­me­nu, kaip bu­vo sovie­ tiniais lai­kais, bet, man re­gis, ta­da vi­si – 141 de­pu­ta­tas – bu­ vo ren­ka­mi vien­man­da­tė­se. Tai

di­nu­kai, bet ir ypa­tin­go­ji kau­nie­čių tar­tis, kva­pai – vi­sa, kas ir yra va­di­na­mo­ji ge­nius lo­ci, vie­tos dva­sia. Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

ir vi­sa dar ne vi­sai iš­ny­ku­si kau­ nie­tiš­ka dva­sia. Dar po 30 me­tų ne­la­bai at­skir­si Kau­ną nuo Klai­ pė­dos, ne­bent pa­gal pra­rū­gu­sio

van­dens ir jū­ros kva­pus. Kal­bos slen­gas bus vie­no­das, žmo­nės – taip pat. Va­lius V.

yra žmo­nės bal­sa­vo už konk­re­tų žmo­gų, ne už par­ti­ją. Sup­ran­ta­ ma, ga­li­ma pa­prie­kaiš­tau­ti, kad ta­da bu­vo tik vie­na ko­mu­nis­ tų par­ti­ja, tad ir dau­gia­man­da­ tės ne­rei­kė­jo, o už kan­di­da­ta­vu­ sius fi­zi­nius as­me­nis su­mes­da­vo biu­le­te­nius į bal­sa­dė­žes rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai. Juk ta­da bal­ suo­da­vo ma­žiau­siai 99,8 pro­c. rin­kė­jų. Vi­si su­pran­ta­me, kad tie lai­kai ne­bu­vo to­bu­li, to­dėl į juos rei­kia žiū­rė­ti re­zer­vuo­tai. Da­bar sa­ko­ me, kad yra de­mok­ra­ti­ja, tau­ tos val­džia, tai, ma­no nuo­mo­ne,

tau­ta ir tu­rė­tų tie­sio­giai rink­ ti sa­vo iš­rink­tuo­sius, o ne par­ ti­jas. Be to, ir par­ti­jo­se yra daug žmo­n ių, už ku­r iuos rin­k ė­jai bal­suo­tų, bet ne kaip už par­ ti­jų kan­di­da­tus, o kaip už as­ me­nis. Tai­gi par­ti­jų vaid­muo pas mus yra suab­so­liu­tin­tas, to­dėl į ant­ rą vie­tą ir nu­stum­tas tie­sio­gi­nis at­sto­va­vi­mas rin­kė­jams. Tai­gi ir ky­la klau­si­mas, kam at­sto­vau­ja pa­gal par­ti­nius są­ra­šus iš­rink­ ti Sei­mo na­riai? Par­ti­jai ar rin­ kė­jams?

Vi­siš­kai aiš­ku, kad par­ti­jai, nes su­teik­da­ma nu­me­rį są­ra­še par­ti­ ja fak­tiš­kai par­la­men­ta­rus ir iš­ rin­ko. O juk tei­sy­bės dė­lei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad Sei­mo narys tu­rė­ tų at­sto­vau­ti ne par­ti­jai, o pir­ miau­sia rin­kė­jams. Tai­gi toks pa­si­skirs­ty­mas nė­ ra tin­ka­mas, ir si­tua­ci­ja tu­rė­tų bū­ti iš­tai­sy­ta. Vi­sus Sei­mo na­ rius tu­rė­tų rink­ti rin­kė­jai vien­ man­da­tė­se apy­gar­do­se, o dau­ gia­man­da­tės ap­skri­tai Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­tų lik­ti. Vi­lius Ra­ma­naus­kas

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„„Sa­vi­ta: Kau­ne uni­ka­lu ne tik ma­te­ria­lu­sis pa­vel­das, Ža­lia­kal­nio me­

Par­ti­jų vaid­muo – abe­jo­ti­nas

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

tu kva­pu. Nie­kas tuo­met ne­nau­ do­jo de­zo­do­ran­tų, oro gai­vik­lių ir to­kios gau­sy­bės kve­pa­lų, bet mies­tas sklei­dė sa­vi­tą ma­lo­nų kva­pą. Nie­kas tuo­met ne­kal­bė­ jo ir apie pe­lė­sius: daž­niau apie ang­lis, mal­kas šil­dy­mui ir vo­nios karš­to van­dens ko­lo­nė­lei. Gal tik Se­na­mies­ty­je dau­giau bu­vo spe­ ci­fi­nių sa­le­lių su spe­ci­fi­nių tau­ ty­bių gy­ven­to­jais. Ka­dan­gi tais lai­kais bu­vau vai­kas ir lan­ky­da­ vau­si pas čia gy­ve­nan­čią gi­mi­ nai­tę, tie kva­pai taip gi­liai įstri­ go, kad net ir da­bar praei­da­mas pro nuo­ša­les­nė­je gat­vė­je sto­vin­ tį na­mu­ką jį pa­jun­tu. Dar prie tos ap­lin­kos pri­dė­ki­ me kau­nie­tiš­kai ta­ria­mus „po­ nas“, „po­nia“. Nors tai so­viet­ me­čiu bet ku­ria pro­ga bu­vo ban­do­ma pa­juok­ti, anuo­met te­ ko pa­čiam pa­jus­ti, kai, ką tik ati­ tar­na­vęs ka­riuo­me­nė­je, lan­ky­ da­vau­si tuo­me­čių bend­ra­dar­bių na­muo­se. Kai jų tė­vų ar mo­čiu­ tės iš­tar­tas žo­dis „po­nas“ vi­siš­ kai ne­reiš­kė tur­tin­go žmo­gaus api­bū­di­ni­mo. Tai bū­da­vo vei­kiau pa­gar­bos, šil­tu­mo ar sa­vo žmo­ gaus api­bū­di­ni­mo ženk­las. Nors ne­re­tai ant sta­lo te­bū­da­vo deg­ ti­nės šimtg­ra­mis prie sar­de­lių su gars­ty­čio­mis. Anuo­met blo­ki­nių na­mų ir jų gy­ven­to­jų te­bu­vo vie­ne­tai. Dar tik bu­vo sta­to­mi Vi­li­jam­po­lės prie Ne­ries dau­gia­bu­čiai ir de­ da­mi pa­ma­tai VI for­to mik­ro­ ra­jo­no na­mams, o Dai­na­vos ir Kal­nie­čių vie­to­se ply­tė­jo pie­ vos ir rū­ko vien­kie­mių ka­mi­nai. Ne vie­nas pa­si­gir­da­vo, kad iš šo­ kių pa­ną vi­są nak­tį ly­dė­jęs į ša­ lia mies­to esan­tį kai­mą pro stūk­ san­čias šie­no ku­pe­tas. To­dėl pa­vel­du tu­rė­tų tap­ti ne tik mies­te esan­tys pa­sta­tai, bet

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

Penktadienis, lapkriÄ?io 30, 2012

Lietuva

Le­gen­di­nio „Din­gu­sio Vil­niaus“ su­grį­Şi­mas Il­gai ma­ny­ta, kad bib­liog­ra­fi­nÄ—s re­te­ny­bÄ—s – Vla­do Drė­mos kny­gos „Din­gÄ™s Vil­nius“ – lei­di­mo be­veik neį­ma­no­ma pa­kar­ to­ti, nes po­pie­ri­nis kny­gos ma­ke­tas ir iliust­ra­ci­jos din­go iĹĄ „Va­gos“ lei­dyk­los. Vis dÄ—l­to jau ne­tru­kus pre­ky­bo­je pa­si­ro­dys nau­jas kny­gos lei­di­mas. Ind­rÄ— Pep­ce­vi­Ä?iō­tÄ— i.pepceviciute@diena.lt

Rei­kė­jo ske­nuo­ti ori­gi­na­lus

Uni­ka­l ios kny­gos per­l ei­d i­m as yra il­gai lauk­tas ÄŻvy­kis ir dai­lÄ—s, ir kul­tō­ros is­to­ri­kĹł sluoks­niuo­se. Dau­giau kaip 400 pus­la­piĹł kny­ ga apie sos­ti­nÄ—s is­to­ri­jÄ… yra ta­ pu­si pa­ran­ki­ne kny­ga ir gau­siam bō­r iui kau­n ie­Ä? iĹł – ypaÄ? ar­c hi­ tek­t ō­ros, dai­l Ä—s is­to­r i­j os stu­ den­tams. Ĺ iam mo­nu­men­ta­liam ir neį­kai­ no­ja­mam kō­ri­niui pa­reng­ti gar­ su­sis Lie­tu­vos dai­lÄ—s is­to­ri­kas ir me­ni­nin­kas V.Drė­ma pa­sky­rÄ— be­ veik vi­sÄ… sa­vo gy­ve­ni­mÄ…. ÄŽ „Din­ gu­sÄŻ Vil­niĹłâ€œ pa­te­ko 634 su­ma­ niai V.Drė­mos pa­rink­tos is­to­ri­nÄ—s iliust­ra­ci­jos, su iť­sa­miais au­to­ riaus ap­ra­ťy­mais at­sklei­dĹžian­Ä?ios lai­ko ir Ĺžmo­niĹł su­nai­kin­tus ar pa­

R

keis­tus Vil­niaus ar­chi­tek­tō­ros pa­ mink­lus. Gau­siai iliust­ruo­ta 404 pus­la­ piĹł kny­ga bu­vo iť­leis­ta 1991 m. Tą­kart die­nos ĹĄvie­sÄ… iť­vy­do 40 tĹŤkst. eg­zemp­lio­riĹł, bet jos lei­ di­mas iki ĹĄiol nie­ka­da ne­bu­vo pa­ kar­to­tas. IĹĄ „Va­gos“ ar­chy­vo din­ gus kny­gos ma­ke­tui at­ro­dÄ—, kad to jau nie­kad ir ne­bus. „Ma­no Ĺži­nio­mis, idė­ja per­leis­ti kny­gÄ… ki­lo Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rei Bi­ru­tei Kul­ny­tei, ji pir­ mo­ji su ma­ni­mi apie tai pra­kal­bo. Jai pri­ta­rÄ— Lie­tu­vos dai­lÄ—s mu­zie­ jaus di­rek­to­rius Ro­mual­das Bud­ rys, o vis­kÄ… pa­da­ry­ti ap­siė­mÄ— lei­ dyk­los „Ver­sus au­reus“ di­rek­to­rius Ar­tu­ras Mic­ke­vi­Ä?ius. ÄŒia jĹł la­bai di­de­lÄ— ir gra­Şi ini­cia­ty­va“, – sa­kÄ— V.Drė­mos duk­tÄ—, Vals­ty­bi­nÄ—s kul­ tō­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ kÄ— Gra­Şi­na Drė­mai­tÄ—.

Ka­dan­gi kny­gos ma­ke­tas din­ gÄ™s, ren­giant nau­jÄ… rei­kė­jo per­fo­ tog­ra­fuo­ti, nu­ske­nuo­ti ori­gi­na­lus. Dar­bas ne­men­kas, ta­Ä?iau A.Mic­ke­ vi­Ä?ius dĹžiau­gė­si, kad mu­zie­jai, ar­ chy­vai su­ti­ko bend­ra­dar­biau­ti, ir sa­kÄ— esÄ…s la­bai jiems dė­kin­gas. Ti­ki, kad bus pa­klau­si

Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rÄ— B.Kul­ny­tÄ—, pa­klaus­ta, ko­dÄ—l jai ki­ lo ĹĄi idė­ja, sa­kÄ—, kad dir­bant mu­ zie­ju­je to­kios min­tys atei­na la­bai pa­pras­tai. „Kny­ga bu­vo iť­leis­ta prieĹĄ ga­ na daug me­tĹł, jos po­lig­ra­fi­nÄ— ko­ ky­bÄ— ne­ko­kia. Ka­dan­gi per tÄ… lai­kÄ… nie­kas ne­su­ge­bė­jo pa­da­ry­ti ge­riau, na­tō­ra­li iť­va­da, kad jÄ… rei­kė­jo per­ leis­ti. Pa­si­rink­ta ge­ra lei­dyk­la ir, ma­nau, bus gra­Şi kny­ga. Ji nau­din­ ga ir me­no­ty­ri­nin­kams, ir kiek­vie­ nam skai­tan­Ä?iam Ĺžmo­gui. Iť­leis­ta

„„Re­te­ny­bÄ—: 1991-ai­siais iť­leis­tas V.Drė­mos „Din­gÄ™s Vil­nius“ da­bar me­

dŞio­ja­mas kny­gų ko­lek­ci­nin­kų.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ko­ky­biť­kai ji tu­rÄ—s pa­klau­sÄ… ir gal dar kam nors gal­vÄ… pra­ťvie­sins“, – tei­gÄ— B.Kul­ny­tÄ—. Sup­ras­da­mas kny­gos svar­bÄ… bend­ra­dar­biau­ti su­ti­ko ir lei­dyk­ los di­rek­to­rius. „Pats esu is­to­ri­kas ir su­pran­tu, ko­kia tai yra kny­ga. Keis­ta, kad iki ĹĄiol nie­kam ne­ki­ lo min­tis to im­tis“, – sa­kÄ— A.Mic­ ke­vi­Ä?ius. Ĺ i kny­ga, be abe­jo­nÄ—s, daug reiť­kia ir pa­Ä?iai G.Drė­mai­tei. Ta­ Ä?iau, dai­lė­ty­ri­nin­kÄ—s tvir­ti­ni­mu, jai sma­gu, kad bus iť­pil­dy­ti vi­suo­ me­nÄ—s lō­kes­Ä?iai. Pa­sak mo­ters, da­ bar net an­tik­va­ria­tai ne­su­lau­kia, kad kas nors at­neť­tĹł par­duo­ti se­ no­jo lei­di­mo kny­gÄ…, o jei ir at­ne­ťa, kai­na sie­kia net 500 li­tĹł.

mu­zie­jĹł dar­buo­to­jams pa­vy­ko pa­ tiks­lin­ti kai ku­riĹł pa­veiks­lĹł met­ ri­kas: da­tas, in­ven­to­ri­nius nu­me­ rius, net pa­va­di­ni­mus, V.Drė­mos teks­tas iť­li­ko au­ten­tiť­kas. „Ned­r ÄŻs­tam, ne­ga­l im ir nė­ ra pra­smÄ—s jo to­bu­lin­ti, tik pa­gal ĹĄiuo­lai­ki­nes kal­bos nor­mas tvar­ ko­ma teks­to ko­rek­tō­ra“, – sa­kÄ— A.Mic­ke­vi­Ä?ius ir pri­dō­rÄ—, kad ĹĄio lei­di­mo kny­gos ma­ke­tas bus vi­ siť­kai nau­jas, ati­tin­kan­tis ĹĄiuo­ lai­ki­nes tech­no­lo­gi­nes ga­li­my­bes, ĹĄiuo­lai­ki­nes kny­gos me­no ten­den­ ci­jas. Pa­veiks­lai jo­je bus tie pa­tys. Pa­ vy­ko per­fo­tog­ra­fuo­ti be­veik vis­ kÄ…, kaip sa­kÄ— di­rek­to­rius, kol kas trĹŤks­ta gal vos po­ros dar­bĹł. Kny­gÄ… pla­nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti per va­sa­rÄŻ vyk­sian­Ä?iÄ… Vil­niaus kny­gĹł mu­gÄ™. Pra­di­nis su­pla­nuo­tas ti­ra­ Ĺžas – 2 tĹŤkst. eg­zemp­lio­riĹł.

Iť­leis 2 tōkst. eg­zemp­lio­rių

Lei­dyk­los „Ver­sus au­reus“ di­rek­ to­rius pa­pa­sa­ko­jo, kad pa­de­dant

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Ĺ irdies ligoms sutramdyti reikia ir modernios ÄŻrangos Justina VoverytÄ— Kauno klinikose neseniai atidarytas uĹž ES struktĹŤrinÄ—s paramos lÄ—ĹĄas atnaujintas Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius.

Ĺ irdies ir kraujagysliĹł ligĹł statistika atspindi ne tik sveikatos, bet ir dideles socialines bei ekonomines problemas. SumaĹžinti mirtingumÄ… nuo ĹĄiĹł ligĹł ÄŻmanoma tik sukĹŤrus veiksmingÄ… skubios kardiologinÄ—s pagalbos sistemÄ…. Tam skiriama ir ES struktĹŤriniĹł fondĹł parama. Ĺ irdies ir kraujagysliĹł ligomis sergantys pacientai sudaro 15–20 proc. visĹł poliklinikose besilankanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. Kas penktas ligonis, gydomas stacionaruose, iĹĄgirsta bĹŤtent ĹĄiĹł ligĹł diagnozÄ™. LigoninÄ—ms – moderni ÄŻranga

Pasak Lietuvos sveikatos mokslĹł universiteto (LSMU) Kauno klinikĹł Kardiologijos klinikos gydytojos kardiologÄ—s docentÄ—s GintarÄ—s Ĺ akalytÄ—s, nuo ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł mirĹĄta kas antras Europos gyventojas, o iĹĄ jĹł mirtys, sukeltos iĹĄeminÄ—s ĹĄirdies ligos, sudaro net 53 proc. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligĹł uĹžima pirmÄ… vietÄ… ir mĹŤsĹł ĹĄalyje. „Tai verÄ?ia ne tik susimÄ…styti, bet ir nedelsiant imtis priemoniĹł, kurios uĹžkirstĹł keliÄ… mirÄ?iai, nes ji nesirenka nei laiko, nei vietos, nei Ĺžmogaus amĹžiaus“, – kalbÄ—jo G.Ĺ akalytÄ—. Siekiant sumaĹžinti sergamumÄ… ir mirtingumÄ… nuo ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł Vidurio ir VakarĹł

Lietuvoje, ÄŻgyvendinamas ES fondo lÄ—ĹĄomis ďŹ nansuojamas projektas, jungiantis visas sveikatos prieĹžiĹŤros grandis: ĹĄeimos gydytojus ir medikus specialistus, dirbanÄ?ius poliklinikose bei stacionaruose. Net 250 ĹĄeimos gydytojĹł bus aprĹŤpinti elektrokardiografais, kurie ne tik registruos elektrokardiogramÄ…, bet, kilus abejoniĹł, nedelsdami nusiĹłs jÄ… kardiologui. Atnaujinami ligoniniĹł kardiologijos ir intensyviosios terapijos skyriai. Gydymo ÄŻstaigos aprĹŤpinamos kasdieniam darbui reikalinga modernia aparatĹŤra, pradedant paprastais elektrokardiografais, baigiant sudÄ—tingais ĹĄirdies ir kraujagysliĹł bĹŤklÄ™ tirianÄ?iais angiograďŹ jos aparatais. TodÄ—l ÄŻgyvendinus projektÄ… asmens sveikatos prieĹžiĹŤros ÄŻstaigose pagerÄ—s visĹł lygiĹł ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł paslaugĹł kokybÄ— bei prieinamumas, pacientai galÄ—s gauti aukĹĄtos kokybÄ—s paslaugas laiku.

kraujagysliĹł ligas, padÄ—s stabdyti sergamumo ir mirtingumo didÄ—jimÄ…. LSMU ĹĄeimos gydytojams organizuojami dviejĹł savaiÄ?iĹł kursai, kuriuose atnaujinamos ne tik kardiologijos, bet ir neurologijos Ĺžinios, supaĹžindinama su kardiochirurginio gydymo galimybÄ—mis. Anot G.Ĺ akalytÄ—s, atlikti ĹĄirdies echoskopijÄ… maĹžesniuose miestuose iki ĹĄiol buvo sudÄ—tinga. Tokio tyrimo ÄŻ kitas gydymo ÄŻstaigas ligoniams tekdavo vykti ne vienÄ… deĹĄimtÄŻ kilometrĹł. „TodÄ—l ne tik medicinos ÄŻstaigas aprĹŤpinome moderniais echoskopais, bet ir organizuojame vidaus ligĹł gydytojams bei kardiologams keturiĹł mÄ—nesiĹł kursus, – sakÄ— G.Ĺ akalytÄ—. – Juose medikai ÄŻgyja svarbiausiĹł ĹžiniĹł ir ĹĄio tyrimo ÄŻgĹŤdĹžiĹł.“

ď ŽModernu: 8Nb[\XYV[VX\`R[R`R[VNVNaVQN_faN`b 2@`a_bXaĂ­_V[Ă›`]N

_NZ\`YÛN`Na[NbWV[aN`8N_QV\Y\TVW\`V[aR[`fcV\`aR_N]VW\``Xf_Vb`

Medikai kaupia Ĺžinias

„TaÄ?iau ĹžmogĹł gydo ne medicinos ÄŻranga ir ne ligoninÄ—s sienos. BĹŤtina sÄ—kmingos sveikatos prieĹžiĹŤros sistemos grandis yra patyrÄ™, nuolat savo Ĺžinias atnaujinantys medikai. Be profesionaliĹł gydytojĹł ir slaugytojĹł net brangiausia moderni aparatĹŤra bĹŤtĹł bevertė“, – sakÄ— G.Ĺ akalytÄ—. TodÄ—l ypaÄ? svarbu, kad ÄŻgyvendinamas ir projektas, skirtas Vidurio ir VakarĹł Lietuvos ligoniniĹł medikĹł kvaliďŹ kacijai kelti. JĹł sukauptos Ĺžinios padÄ—s greiÄ?iau atpaĹžinti ĹĄirdies ir

9@:B8Nb[\XYV[VXĂşN_PUfc\[b\a_

DÄ—mesys – ĹĄirdies ligoms Kauno klinikos ir dar 33 sveikatos prieĹžiĹŤros ÄŻstaigos. ÄŻgyvendina projektÄ… „Vidurio ir VakarĹł Lietuvos gyventojĹł sergamumo ir mirtingumo nuo ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł maĹžinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos prieĹžiĹŤros sistemos infrastruktĹŤrÄ… bei teikiamas paslaugas“.

Projektui įgyvendinti skirta 156,4 mln. litų, iť jų 133 mln. litų – 2007–2013 m. ES struktōrinių fondų parama. Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m., o planuojamas uŞbaigti 2013 m. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) administruoja 2007–2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones, skirtas tiesioginėms

investicijoms į sveikatos sektorių. Joms įgyvendinti numatyta skirti 927 mln. litų. Iť jų 85 proc. sudaro ES lėťos, 15 proc. – valstybės biudŞeto, savivaldybių biudŞeto ir kitos lėťos. ES struktōrinių fondų finansavimas skirtas 244 projektams, dalis iť jų jau baigta įgyvendinti.


8

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1077 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2667 JAV do­le­ris 1 2,6633 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6846 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9586 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4241 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7035 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5959 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8677

OMX Riga

pokytis

–0,5568 % –0,2455 % –0,3219 % –0,1339 % +0,0101 % +0,2153 % +0,3050 % +0,0640 % –0,0105 %

Vakar Tink­las

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,87

4,60

2,47

„Va­koil“

4,85

4,55

2,49

Sta­ty­bos ša­ly­je šių me­tų spa­lį, pa­ly­gin­ ti su 2011 m., pa­bran­go 2,7 pro­c. Me­ti­ nį kai­nų pa­di­dė­ji­mą, pa­sak sta­tis­ti­kų, lė­ mė 3,6 pro­c. pa­di­dė­ju­sios sta­ty­bi­nių me­ džia­gų ir ga­mi­nių kai­nos bei 1,5 pro­c. išau­gęs dar­bo už­mo­kes­tis. Sta­ty­bos ma­ ši­nų ir me­cha­niz­mų eksp­loa­ta­vi­mo dar­ bo va­lan­dos kai­na per me­tus ūg­te­lė­jo 2,2 pro­c., o pri­dė­ti­nės iš­lai­dos su­ma­žė­ jo 0,8 pro­c.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt„Brent“ naf­ta–0,01 %

Sta­ty­bos pa­bran­go

A 95

WTI naf­ta

OMX Tallinn

+0,75 %

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,02 %

88,19 dol. už 1 brl. 110,95 dol. už 1 brl.

10,9 proc.

šie­met pa­di­dė­jo ša­lies trans­por­to, ap­gy­ven­di­ni­mo ir pa­slau­gų įmo­nių pa­ja­mos.

At­sis­kai­ty­mo kor­te­le ga­li­my­bės pel­no ne­ne­ša Smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai vers­li­nin­kai mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­ vus die­gia vei­kiau iš pa­gar­bos sa­vo klien­tams nei dėl fi­nan­si­ nės nau­dos. Su­teik­da­mi klien­tams ga­li­my­bę at­si­skai­ty­ti ne gry­ nai­siais apy­var­tos jie smar­kiai ne­pa­di­di­na. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Su­si­do­mė­ji­mas au­ga

Tei­gia­ma, kad mo­kė­ji­mo kor­te­ lės ša­lies gy­ven­to­jams vis dar yra grei­čiau prie­mo­nė iš­si­gry­nin­ti pi­ ni­gus nei at­si­skai­ty­ti už pre­kes ir pa­slau­gas. Ta­čiau au­gan­ti mo­kė­ ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vų pa­klau­sa ro­do, kad gy­ven­to­jams ga­li­my­bė at­si­skai­ty­ti ne gry­nai­siais pi­ni­gais – svar­bi. Dėl šios prie­žas­ties kor­ te­lių skai­ty­tu­vus vis ak­ty­viau die­ gia net smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai ša­lies vers­li­nin­kai. Ban­ko „Swed­bank“ duo­me­ni­mis, per tris šių me­tų ket­vir­čius mo­kė­ ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vus įsi­gi­jo 177 pa­gal vers­lo liu­di­ji­mus dir­ban­ tys smul­kie­ji vers­li­nin­kai, ir tai yra ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei tuo pa­ čiu lai­ko­tar­piu per­nai. Per tris šių me­tų ket­vir­čius dėl ga­li­my­bės leis­ ti klien­tams at­si­skai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­le Vil­niaus ap­skri­ty­je krei­pė­si 90, Klai­pė­dos – 23, Kau­no ap­skri­ ty­je – 15 su vers­lo liu­di­ji­mais dir­ ban­čių smul­kių­jų vers­li­nin­kų. „Ūkio ban­ko“ Mo­kė­ji­mo kor­te­ lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Jū­ra­ tės Ka­jac­kie­nės tei­gi­mu, per de­vy­ nis šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, įvai­ rioms pre­ky­bos ir pa­slau­gų įmo­ nėms įdieg­tų mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vų skai­čius išau­go 70 pro­c. Ti­ki­ma­si, kad jų skai­čius to­liau di­ dės ky­lant maž­me­ni­nei pre­ky­bai. Ta­čiau DNB ban­ko at­sto­vas spau­dai And­rius Vil­kan­cas iš­skir­ ti­nės mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­ vų pa­klau­sos ne­pas­te­bė­jo – esą jų šie­met įdieg­ta tik šiek tiek dau­giau nei praė­ju­siais me­tais. At­siž­vel­gia į klien­tų pa­to­gu­mą

A.Vil­kan­cas sa­kė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti, ar smul­kie­ji vers­li­nin­kai bai­mi­na­si skai­ty­tu­vų są­nau­dų. Ta­čiau jis įsi­ ti­ki­nęs, kad spren­di­mą su­teik­ti ga­ li­my­bę at­si­skai­ty­ti ne gry­nai­siais jie pa­re­mia ma­te­ma­ti­niais skai­

Kor­te­lių skai­ty­tu­vai Metai*

čia­vi­mais ir vers­lo lo­gi­ka: „Kreip­ da­mie­si dėl skai­ty­tu­vų vers­li­nin­ kai ap­skai­čiuo­ja, ko­kios ga­li bū­ti są­nau­dos ir ar tai da­ry­ti ver­ta, ar pa­pil­do­mas kor­te­le no­rin­čių at­si­ skai­ty­ti žmo­nių srau­tas kom­pen­ suo­ja są­nau­das.“

La­biau­siai mo­kė­ji­ mo kor­te­lių skai­ty­ tu­vais šie­met do­mi­ si tak­si vai­ruo­to­jai, sve­čių na­mų, mo­te­ lių, dra­bu­žių ir spe­ cia­li­zuo­tų par­duo­tu­ vių sa­vi­nin­kai. Pa­sak „Swed­bank“ Fi­nan­sa­vi­ mo ir lė­šų val­dy­mo de­par­ta­men­ to di­rek­to­riaus Dai­niaus Vil­čins­ ko, ga­li­my­bė mo­kė­ti kor­te­le tam­pa priei­na­mes­nė ir dėl tobulėhjančių tech­no­lo­gi­jų, ir dėl ma­žė­jan­čių pa­ slau­gos įkai­nių. Anot jo, 93 pro­c. šiais me­tais įmo­nių įsi­gy­tų mo­kė­ ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vų nau­do­ja in­ter­ne­to ry­šį, o tai lei­džia su­ma­ žin­ti ry­šio iš­lai­das. Vis dėl­to pran­cū­ziš­kos ke­pyk­los „Bou­lan­ge­rie“ di­rek­to­rius Emi­ lis Sin­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad mo­ kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vo są­nau­ dos ne­ma­žos. Anot jo, ke­pyk­lė­lės pa­ja­mos ba­lan­suo­ja ties nu­liu, tad mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vą bu­ vo nu­spręs­ta įdieg­ti tik dėl esa­ mų klien­tų pa­to­gu­mo. Ke­tu­rio­li­ka me­tų vei­kian­ti ke­pyk­lė­lė ga­li­my­ bę at­si­skai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lė­ mis sa­vo klien­tams su­tei­kė maž­ daug prieš pu­sant­rų me­tų. E.Sin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad ga­ li­my­bė at­si­skai­ty­ti ne gry­nai­siais di­des­nio klien­tų srau­to ne­prit­rau­ kė. Tai­gi dėl šios pa­slau­gos apy­var­ ta nei­šau­go taip, kad kom­pen­suo­tų są­nau­das. „Tik vie­nas ki­tas, gal­būt kas šim­ta­sis, klien­tas pa­si­džiau­gia,

kad ne­rei­kia ei­ti iki ban­ko­ma­to. Vi­si su­pran­ta, kad ban­de­lė ir ka­va kai­nuo­ja ne­daug ir to­kią su­mą rei­ kia tu­rė­ti gry­nai­siais“, – sa­kė jis ir pri­dū­rė, kad kor­te­le at­si­skai­to vos apie 3 pro­c. klien­tų. Anot pa­šne­ ko­vo, ne gry­nai­siais pa­pras­tai su­ si­mo­ka už­sie­nio įmo­nė­se dir­ban­ tys žmo­nės, ku­rio­se for­muo­ja­ma sam­pra­ta kuo daž­niau at­si­skai­ty­ti ne gry­nai­siais. Ban­kai ta­po nuo­lai­des­ni

Ka­vi­nių tink­las „Cof­fee Inn“ ga­li­ my­bę at­si­skai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­ te­le pa­siū­lė vi­sai ne­se­niai. Įmo­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir įvaiz­džio va­do­vas Ni­das Kiu­be­ris sa­kė, kad tai pa­da­ ry­ti la­biau­siai pa­ska­ti­no pa­di­dė­jęs skai­ty­tu­vų vei­ki­mo grei­tis ir pa­ge­ rė­ju­sios ban­kų są­ly­gos. „Mo­kė­ji­mo kor­te­lių ad­mi­nist­ra­ vi­mo są­nau­dos bu­vo di­do­kos. Bet kai išau­go­me iki da­bar­ti­nio ly­gio, ban­kai ėmė su mu­mis šiek tiek ki­ taip šne­kė­tis ir pa­siū­lė žmo­niš­kas są­ly­gas“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Anot jo, klien­tai dėl nau­jos pa­slau­gos yra la­bai pa­ten­kin­ti, ki­ta ver­tus, apy­ var­tos au­gi­mo ji ne­pas­ka­ti­no. „Ma­nau, klien­tai pas mus atei­ na dėl ska­nios ka­vos, o ne ga­li­my­ bės at­si­skai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­le. Pa­si­kei­ti­mas tik toks, kad su­ma­žė­ jo at­si­skai­tan­čių gry­nai­siais. Anks­ čiau žmo­nes bu­vo­me iš­mo­kę ka­ vai tu­rė­ti ki­šen­pi­ni­gių“, – pri­dū­rė A.Kiu­be­ris. Įsit­rau­kė tak­sis­tai

„Esa­me įpra­tę kor­te­le mo­kė­ti di­ džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­ se, ta­čiau da­bar ga­li­my­bės mo­kė­ti kor­te­le ga­li­ma tei­rau­tis ir vi­du­ti­nio dy­džio ar ma­žes­nė­se įmo­nė­se“, – sa­kė D.Vil­čins­kas. Jo tei­gi­mu, au­ gan­tis vers­li­nin­kų su­si­do­mė­ji­mas šia pa­slau­ga ro­do, kad mo­kė­ji­mas ne gry­nai­siais tarp smul­kes­nių­ jų vers­li­nin­kų tam­pa kas­die­niu, įpras­tu reiš­ki­niu. Jis taip pat sa­kė pa­ste­bė­jęs, kad mo­kė­ji­mai kor­te­le po­pu­lia­rė­ja

Mo­kė­ji­mai Lie­tu­vo­je Metai*

Ope­ra­ci­jų skai­čius (vnt.)

Ope­ra­ci­jų ver­tė (li­tais)

53 998

143 204 393

Skai­ty­tu­vai (vnt.)

2010

2010

36 463

2011

68 173

147 270 192

2011

38 883

2012

73 708

142 638 737

2012

41 279

* Trečias me­tų ket­vir­tis.

* Trečias me­tų ket­vir­tis

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ban­ko inf.

„„Pa­žan­ga: vers­li­nin­kus dar kar­tą ap­mąs­ty­ti ga­li­my­bę įsi­dieg­ti mo­kė­ji­

mo kor­te­lių skai­ty­tu­vus pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios są­nau­dos. 

ir ma­žes­niuo­se mies­tuo­se. Anot D.Vil­čins­ko, pra­dė­da­mi nau­do­tis skai­ty­tu­vais re­gio­nų vers­li­nin­kai ti­ki­si pri­trauk­ti dau­giau klien­tų ir pa­di­din­ti sa­vo apy­var­tą. „Swed­bank“ duo­me­ni­mis, la­ biau­siai mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ ty­tu­vais šie­met do­mi­si tak­si vai­ ruo­to­jai, sve­čių na­mų, mo­te­lių, dra­bu­žių ir spe­cia­li­zuo­tų par­duo­ tu­vių sa­vi­nin­kai. Be to, kaip sa­ kė D.Vil­čins­kas, si­tua­ci­ja pa­ma­žu kei­čia­si to­se vie­to­se, ku­rio­se tra­ di­ciš­kai bu­vo mo­ka­ma gry­nai­siais, pa­vyz­džiui, tur­ga­vie­tė­se, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se, taip pat gro­žio ir svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­ čio­se įmo­nė­se. At­sis­kai­ty­mą mo­ kė­ji­mo kor­te­lė­mis at­ran­da ir vers­ li­nin­kai, vyk­dan­tys ne­nuo­la­ti­nę veik­lą, pa­vyz­džiui, or­ga­ni­zuo­jan­tys pa­ro­das, mu­ges, ki­tus ren­gi­nius. D.Vil­čins­kas pa­ste­bė­jo, kad, me­ tų pra­džio­je tak­si pa­slau­gų rin­ko­ je įvy­kus pa­si­kei­ti­mų, tak­sis­tai

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

pra­dė­jo dirb­ti pa­gal vers­lo liu­di­ji­ mus. To­dėl mo­kė­ti kor­te­le lei­džia vis dau­giau in­di­vi­dua­liai dir­ban­ čių tak­sis­tų. A.Vil­kan­cas išau­gu­sį tak­sis­tų su­si­do­mė­ji­mą skai­ty­tu­vais sie­jo su kon­ku­ren­ci­ja. Jo ma­ny­mu, tak­si įmo­nės, kaip ir pre­ky­bi­nin­kai, na­ tū­ra­liai rea­guo­ja į klien­tų po­rei­kius ir juos ten­kin­da­mos ti­ki­si pri­trauk­ ti dau­giau klien­tų.

177

mokėjimo kortelių skaitytuvus per tris šių metų ketvirčius įsigijo smulkieji verslininkai.


9

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

pasaulis Šei­ma ­ pa­gau­sės

By­la ­ nu­trauk­ta

Iš­puo­lių ­ ban­ga

Kemb­ri­džo ku­ni­gaikš­tie­ nė Cat­he­ri­ne pa­do­va­nos bri­ tams ypa­tin­gą Ka­lė­dų do­ va­ną – ka­ra­liš­ko­ji su­tuok­ti­ nė lau­kia­si. Apie tai žur­na­ lui „Life & Sty­le“ pra­si­ta­rė jos ar­ti­ma drau­gė nuo mo­kyk­los lai­kų Jes­si­ca Hay. Anot jos, apie bū­si­mą kū­di­kį bus pa­ skelb­ta gruo­džio pra­džio­je.

Pro­tes­tų aud­rą vi­sa­me pa­ sau­ly­je su­kė­lu­si by­la, iš­kel­ ta dvie­jų po­li­ci­nin­kų iš­ža­gin­ tai jau­nai tu­ni­sie­tei, va­kar bu­ vo nu­trauk­ta. 27 me­tų au­kai ir jos vai­ki­nui grė­sė kal­ti­ni­ mai ne­pa­do­ru­mu, ku­rie bu­vo svars­to­mi re­mian­tis įta­ria­mų ža­gin­to­jų liu­di­ji­mu, esą jie už­ klu­po po­rą amo­ra­lia po­za.

Ira­ke per iš­puo­lius prieš šii­tus dvie­juo­se svar­biuo­se mies­ tuo­se į pie­tus nuo Bag­da­do ir ki­tur va­kar žu­vo ma­žiau­siai 39 žmo­nės, dau­giau kaip 100 bu­vo su­žeis­ti. Dau­giau­sia au­ kų pa­rei­ka­la­vo iš­puo­lis Hi­lo­je, kur vie­nas po ki­to nu­griau­dė­ jo du spro­gi­mai jud­ria­me ko­ mer­ci­nia­me ra­jo­ne.

„Pus­sy Riot“ ga­vo dar vieną teis­mo kir­tį Ru­si­jos teis­mas va­kar nu­ro­dė ap­ri­ bo­ti priei­gą prie mer­gi­nų pank­ro­ ko gru­pės „Pus­sy Riot“ vaiz­do įra­ šų, ku­rio­se įam­žin­ti jų per­for­man­ sai, nes jie yra ekst­re­mis­ti­niai.

„„Iš­tei­sin­tas: Ko­so­ve R.Ha­ra­di­na­jus lai­ko­mas did­vy­riu, o Ser­bi­jo­je – ka­ro nu­si­kal­tė­liu. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ser­bi­jai – nau­jas an­tau­sis Jung­ti­nių Tau­tų (JT) ka­ro nu­si­kal­ti­mų Ju­gos­la­vi­jo­je teis­mas va­ kar iš­tei­si­no bu­vu­sį Ko­so­vo prem­je­rą Ra­mus­hą Ha­ra­di­na­jų ir du jo pa­dė­jė­jus, kal­tin­tus žmog­žu­dys­tė­mis ir kan­ki­ni­mais per ka­rą dėl ne­prik­lau­so­my­bės nuo Ser­bi­jos. Pa­kar­to­ti­nis teis­mas

„Tei­sė­jai pri­pa­žįs­ta jus ne­kal­tais dėl vi­sų kal­ti­ni­mų kal­ti­na­ma­ja­me ak­te“, – pa­skel­bė Ha­go­je įsi­kū­ru­ sio teis­mo tei­sė­jas Ba­ko­ne Jus­ti­ ce’as Mo­lo­to ir nu­ro­dė at­sa­ko­vus pa­leis­ti. Teis­mo ga­le­ri­jo­je vi­suo­me­nės at­sto­vams pa­si­gir­do džiaugs­mo šūks­niai, kai bu­vo pa­skelb­ta apie iš­tei­si­ni­mą. 44 me­tų R.Ha­ra­di­na­jus ir 41 me­ tų Id­ri­zas Ba­la­jus Tarp­tau­ti­nia­me bau­džia­ma­ja­me bu­vu­sios Ju­gos­la­ vi­jos tri­bu­no­le bu­vo pa­kar­to­ti­nai tei­sia­mi dėl še­šių kal­ti­ni­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, su­si­ju­sių su ser­bų ir ki­tų ne al­ba­nų tau­ty­bės žmo­nių žu­dy­mu bei kan­ki­ni­mu per 1998– 1999 m. ka­rą. Tre­čiam kal­ti­na­ma­jam, 42 me­tų La­hi Bra­hi­ma­jui, bu­vo pa­teik­ti ke­ tu­ri kal­ti­ni­mai dėl vaid­mens ne­ prik­lau­so­my­bės sie­ku­sių al­ba­nų par­ti­za­nų ko­vo­je su ve­lio­nio Ser­ bi­jos pre­zi­den­to Slo­bo­da­no Mi­lo­ še­vi­čiaus pa­jė­go­mis. Teis­mo pro­ce­sas bu­vo tie­sio­giai trans­liuo­ja­mas di­džiu­lia­me ek­ra­ ne Ko­so­vo sos­ti­nė­je Priš­ti­no­je, kur R.Ha­ra­di­na­jų did­vy­riu lai­kan­tys al­ ba­nai la­bai ti­kė­jo­si jo iš­tei­si­ni­mo. Prit­rū­ko pa­ti­ki­mų pa­ro­dy­mų

Pro­ku­ro­rai šiuos tris vy­rus kal­ti­ no žu­džius ir kan­ki­nus ser­bus bei įta­ria­mus ko­la­bo­ran­tus, vei­ku­sius

prieš se­pa­ra­tis­tų Ko­so­vo iš­va­da­vi­ mo ar­mi­ją, ir rei­ka­la­vo jiems ma­ žiau­siai 20 me­tų ka­lė­ji­mo.

Ha­gos tri­bu­no­las įtei­si­no ma­fi­jos val­ dy­mą Ko­so­ve: vi­ sų svar­biau­sia – omer­tos (ty­lė­ji­mo) įsta­ty­mą, ku­ris te­ be­gy­vuo­ja ir yra stip­res­nis už bet ko­ kį nu­si­kal­ti­mą. Ta­čiau tei­sė­jai nu­sta­tė, kad kal­ ti­n a­m ie­j i ne­d a­ly­va­vo jo­k ia­m e „bend­ra­me nu­si­kals­ta­ma­me su­ ma­ny­me“ „ap­va­ly­ti“ tą ra­jo­ną nuo et­ni­nių ser­bų ir kad kai ku­rie liu­dy­ to­jų pa­ro­dy­mai ne­pa­ti­ki­mi. Pa­sak B.J.Mo­lo­to, vie­nas liu­dy­ to­jas iš tik­rų­jų ga­lė­jo ne­bū­ti Jab­la­ ni­cos su­lai­ky­tų­jų sto­vyk­lo­je, kur, kaip įta­ria­ma, bu­vo kan­ki­na­mi bei žu­do­mi žmo­nės, ir ga­lė­jo pa­pa­sa­ ko­ti tai, ką gir­dė­jo iš ki­tų. „Nė­ra pa­ti­ki­mų įro­dy­mų, kad R.Ha­ra­di­na­jus iš­vis bent ži­no­jo apie Jab­la­ni­co­je vyk­dy­tus nu­si­kal­ ti­mus“, – sa­kė B.J.Mo­lo­to. R.Ha­ra­di­na­jus, ku­ris po konf­lik­ to įstei­gė par­ti­ją „Al­jan­sas už Ko­

so­vo atei­tį“, ge­gu­žės 10-ąją bu­ vo lai­ki­nai pa­leis­tas ir gy­ve­no sa­vo na­muo­se Priš­ti­no­je. Da­bar jis tik­riau­siai tęs sa­vo po­ li­ti­nę kar­je­rą Ko­so­ve ir, kaip ti­ki­ ma­si, vėl sieks prem­je­ro po­sto. Ta­čiau Belg­ra­das jį te­be­lai­ko ka­ ro nu­si­kal­tė­liu, o Ser­bi­jos ka­ro nu­ si­kal­ti­mų pro­ku­ro­ras yra iš­da­vęs jo areš­to or­de­rį.

Mask­vos teis­mas nu­ta­rė, kad vaiz­do įra­šai, tarp jų gar­sio­ ji „pan­kų mal­da“ sos­ti­nė­je esan­ čio­je Kris­taus Iš­ga­ny­to­jo ka­ted­ro­ je, yra ekst­re­mis­ti­niai, ir nu­ro­dė ap­ri­bo­ti priei­gą prie jų in­ter­ne­te. Tei­sė­jas nu­ro­dė, jog spren­di­ mas taip pat tai­ko­mas ofi­cia­liam „Pus­sy Riot“ tink­la­la­piui ir po­pu­ lia­riam gru­pės tink­la­raš­čiui „Li­ ve­jour­nal“, kur skel­bia­ma dau­ gu­ma gru­pės ma­ni­fes­tų ir ak­ci­jų nuo­trau­kų. Kor­po­ra­ci­ja „Goog­le“ pra­ne­ šė, kad vaiz­do me­džia­gų po­rta­las „You­Tu­be“ dėl „Pus­sy Riot“ kli­pų ša­li­ni­mo svars­tys ga­vęs ofi­cia­lius do­ku­men­tus su ne­tei­sė­tais pri­pa­ žin­tų įra­šų ad­re­sais. Va­ka­rykš­čiu spren­di­mu bu­vo pa­rem­tas Mask­vos pro­ku­ro­rų tei­ ginys teis­me, jog ling­vis­ti­kos eks­ per­tai nu­sta­tė, kad tie kli­pai yra įžei­džia­mi. Ofi­cia­liai ekst­re­mis­ti­ne pa­ skelb­ta me­džia­ga įtrau­kia­ma į Ru­si­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos juo­dą­jį są­ra­šą. Šiuo me­tu ta­me są­ra­še yra maž­ daug 1,5 tūkst. punk­tų, dau­giau­

sia su­si­ju­sių su už­draus­to­mis re­ li­gi­nė­mis, ult­ra­na­cio­na­lis­tų ar fa­šis­ti­nę ideo­lo­gi­ją pro­pa­guo­jan­ čio­mis gru­pė­mis. Dvi „Pus­sy Riot“ na­rės Na­dež­ da To­lo­ko­ni­ko­va ir Ma­ri­ja Ale­chi­ na šiuo me­tu at­lie­ka dve­jų me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę už mi­nė­tą ak­ci­ją ka­ted­ro­je, ku­ri bu­vo įver­tin­ta kaip re­li­gi­nės nea­py­kan­tos pa­kurs­ty­ tas chu­li­ga­niz­mas. Vaiz­do me­džia­ga apie va­sa­rį su­reng­tą „pan­kų mal­dą“ la­bai iš­ pli­to in­ter­ne­te ir „You­Tu­be“ bu­vo per­žiū­rė­ta ke­lis mi­li­jo­nus kar­tų. „Pus­sy Riot“ taip pat yra su­ dai­na­vu­si Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je dai­ną „Pu­ti­nas iš­si­gan­do“ ir su­ ren­gu­si ne­tei­sė­tą kon­cer­tą ant Mask­vos ka­lė­ji­mo, kur bu­vo lai­ ko­mi per pro­tes­to mi­tin­gą gruo­ dį suim­ti žmo­nės, sto­go. Gru­pės na­rė Je­ka­te­ri­na Sa­mu­ ce­vič, ku­ri taip pat bu­vo nu­teis­ta už „pan­kų mal­dą“ ka­ted­ro­je, bet ga­vo tik lyg­ti­nę baus­mę, va­kar ste­bė­jo teis­mo po­sė­dį ir spren­ di­mą pa­va­di­no tie­sio­gi­niu me­no cen­zū­ros pri­pa­ži­ni­mu Ru­si­jo­je. Mer­gi­na taip pat pra­ne­šė, kad svars­tys ga­li­my­bę „Pus­sy Riot“ tink­la­la­pius re­gist­ruo­ti už­sie­nio do­me­nais, kad var­to­to­jai vis dėl­ to ga­lė­tų pa­ma­ty­ti gru­pės vaiz­ do įra­šus. BNS inf.

„Įtei­si­no ma­fi­jos val­dy­mą“

R.Ha­ra­di­na­jaus iš­tei­si­ni­mas Ser­bi­ jo­je be­veik nea­be­jo­ti­nai bus įver­ tin­tas kaip nau­jas an­tau­sis po to, kai Ha­gos tri­bu­no­las anks­čiau šį mė­ne­sį dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų prieš ser­bus iš­tei­si­no kroa­tų ge­ne­ro­lą An­te Go­to­vi­ną. Ser­bi­jos aukš­to ran­go pa­rei­gū­nai anks­čiau bu­vo per­spė­ję, kad jei­gu R.Ha­ra­di­na­jus iš­si­suks, ES re­mia­ moms Priš­ti­nos ir Belg­ra­do, ku­ris Ko­so­vą te­be­lai­ko Ser­bi­jos pie­ti­ ne pro­vin­ci­ja, de­ry­boms ga­li iš­kil­ ti pa­vo­jus. „Ha­gos tri­bu­no­las įtei­si­no ma­fi­ jos val­dy­mą Ko­so­ve: vi­sų svar­biau­ sia – omer­tos (ty­lė­ji­mo) įsta­ty­mą, ku­ris te­be­gy­vuo­ja ir yra stip­res­nis už bet ko­kį nu­si­kal­ti­mą“, – va­kar kri­ti­ką žė­rė Belg­ra­do vy­riau­sy­bės at­sto­vas Mi­li­vo­je Mi­haj­lo­vi­čius, tu­rė­da­mas ome­ny­je nu­ma­no­mą liu­di­nin­kų bau­gi­ni­mą nag­ri­nė­jant R.Ha­ra­di­na­jaus by­lą. BNS inf.

„„Ver­ti­ni­mas: gru­pės na­rė J.Sa­mu­ce­vič va­ka­rykš­tį teis­mo spren­di­mą

pa­va­di­no tie­sio­gi­niu me­no cen­zū­ros pri­pa­ži­ni­mu Ru­si­jo­je.

„Reu­ters“ nuo­tr.


10

sportas

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

„„Patirtis: antrajai dvikovai su Eurolygos čempionu „Olympiacos“ kauniečiai rengėsi išnagrinėję pirmojo

sėkmingo mačo pranašumus ir trūkumus.

„„Nau­jo­kas: per tre­ni­ruo­tes su žal­gi­rie­čiais plu­šė­jo jau­na­sis ši­lu­tiš­kis J.Ju­

ci­kas. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Eu­ro­ly­gos čem­pio­nai – ne grės­mė „Mū­sų tiks­lai ge­ro­kai aukš­tes­ni“, – praė­ju­sią sa­vai­tę pa­reiš­kė Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius, kai Kau­no „Žal­gi­ris“ už­si­tik­ri­no ke­lia­la­ pį į Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­pą. Šian­dien Lie­tu­vos čem­pio­nai sieks dar la­biau su­stip­rin­ti sa­vo po­zi­ci­jas. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

da­vi­nys – ap­gin­ti gar­bę tarp sa­vų sie­nų“, – kal­bė­jo J.Pla­za.

Tiks­las – per­ga­lė

Joa­nas Pla­za:

Tai pa­da­ry­ti Joa­no Pla­zos ka­riau­nai ne­bus leng­va. Į Kau­ną at­vy­ko Eu­ ro­ly­gos čem­pio­nas Pi­rė­jo „Olym­ pia­cos“. Nors Grai­ki­jo­je žal­gi­rie­ čiai nu­šla­vė sa­vo var­žo­vus nuo sa­vo ke­lio – 79:61, šį­syk „Žal­gi­ rio“ are­no­je lau­kia daug sun­kes­nis iš­ban­dy­mas. Vis la­biau įsi­bė­gė­jan­tys Gior­gio Bart­zo­ko auk­lė­ti­niai iš­ko­vo­jo ke­tu­ rias per­ga­les iš ei­lės ir šią se­ri­ją ke­ ti­na pra­tęs­ti Kau­ne. Jei žal­gi­rie­čiai įveik­tų sa­vo var­žo­vus, o Stam­bu­ lo „Ana­do­lu Efes“ sve­čiuo­se pra­ lai­mė­tų Zag­re­bo „Ce­de­vi­tai“, kau­ nie­čiai jau šian­dien už­si­tik­rin­tų pir­mą­ją vie­tą gru­pė­je. „Pir­ma­me ma­če pa­ro­dė­me, kad ga­li­me įveik­ti Eu­ro­ly­gos čem­pio­ nus jų pa­čių are­no­je, to­dėl da­bar tu­ri­me tą pa­tį pa­da­ry­ti ste­bint sa­ viems žiū­ro­vams. Mes ko­vo­ja­ me dėl vie­tos ge­riau­sių­jų aš­tun­ tu­ke, to­dėl la­bai svar­bu sėk­min­gai su­žais­ti na­muo­se. Nes­var­bu, kad pra­lai­mė­si­me ke­lias rung­ty­nes sve­čiuo­se. Pag­rin­di­nis mū­sų už­

Mo­ty­va­ci­ja ska­ti­na mus to­bu­lė­ti, au­ga­ me kaip ko­man­da.

Mi­si­ja – su­stab­dy­ti V.Spa­nou­lį

Svar­biau­sias „Žal­gi­rio“ už­da­vi­ nys – su­tram­dy­ti pir­muo­ju smui­ ku Pi­rė­jo klu­be grie­žian­tį Vas­si­ lį Spa­nou­lį. Praė­ju­sio se­zo­no nau­din­giau­sias Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­to krep­ši­ nin­kas pel­no po 16 taš­kų, tri­taš­kius me­ta 43 pro­c. taik­lu­mu, at­lie­ka net 6,3 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo, iš­ pro­vo­kuo­ja tiek pat var­žo­vų pra­ žan­gų. Pas­ta­rie­ji du ro­dik­liai – ge­ riau­si Eu­ro­ly­go­je. „Olym­pia­cos“ klu­bas, ku­riam at­sto­vau­ja Mar­ty­nas Ge­ce­vi­čius, Eu­ro­ly­go­je ge­riau­siai ko­vo­ja dėl ka­ muo­lio (vid. 37,6). „Žal­gi­ris“ – re­ zul­ta­ty­viau­sias (vid. 86,1 taš­ko), o

pa­gal pra­leis­tus taš­kus į sa­vo krep­ šį uži­ma tre­čią­ją vie­tą. „Mū­sų silp­ny­bė – ne­su­ge­ba­ me iš­lai­ky­ti pui­kios spor­ti­nės for­ mos, nes žai­dė­jai nuo­lat ken­čia nuo įvai­rių trau­mų ar su­žei­di­mų. Mū­sų stip­ry­bė – ti­ki­me sa­vo jė­go­mis ir tuo, ką da­ro­me. Ma­no žai­dė­jai jau ži­no, kad ga­li­me ko­vo­ti su bet ku­ riuo var­žo­vu Eu­ro­po­je. Krep­ši­nin­ kai pra­de­da su­pras­ti, kad ko­man­do­ je žai­džia ne vie­nas ir ne du žai­dė­jai, o vi­si dvy­li­ka. Ge­rai gi­na­mės, pel­ no­me dau­giau­siai taš­kų Eu­ro­ly­go­ je. Mo­ty­va­ci­ja ska­ti­na mus to­bu­lė­ ti, au­ga­me kaip ko­man­da ir ti­kiuo­si, kad ge­riau­sią žai­di­mą de­monst­ruo­ si­me va­sa­rio ar ko­vo mė­ne­sį“, – op­ ti­miz­mo prieš rung­ty­nes su „Olym­ pia­cos“ ne­sto­ko­jo J.Pla­za. „Olym­pia­cos“ įsi­žai­dė

Ko­man­dos ve­te­ra­nas Ri­man­tas Kau­kė­nas pa­žy­mė­jo, kad per­ga­ lės kai­na bus ypač di­de­lė dėl to, kad ko­vo­ja­ma dėl pir­mo­sios vie­ tos gru­pė­je. „Olym­pia­cos“ pa­sta­ruo­ju me­ tu žai­džia daug ge­riau nei se­zo­no pra­džio­je. Rung­ty­nės svar­bios ir mums, ir jiems. Pri­va­lo­me su­žais­

ti ge­rai, nors dar yra daug da­ly­kų, ku­riuos reik­ėtų tai­sy­ti. Pas­ku­ti­nės rung­ty­nės pa­ro­dė, kad Pi­rė­jo eki­pa – la­bai ga­lin­ga, tad tik­rai bus ne­ leng­va“, – įsi­ti­ki­nęs gy­nė­jas. J.Pla­za pra­si­ta­rė, kad po rung­ ty­nių su Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“ krep­ši­nin­kais Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­ čius pra­lei­do ke­lias tre­ni­ruo­tes. „Dar­ju­šo bro­lis Kšiš­to­fas ne­si­ tre­ni­ra­vo pa­sku­ti­nes dvi ar tris die­ nas, ta­čiau penk­ta­die­nį tu­rė­tu­me juos pa­ma­ty­ti aikš­tė­je. Trem­mel­ las Dar­de­nas ne­rung­ty­nia­vo su Vil­ niaus „Lie­tu­vos ry­tu“ dėl skran­džio skaus­mų. Ne­tu­ri­me 16 ar 17 žai­ dė­jų, kaip ki­tos ko­man­dos, ta­čiau esa­me „Žal­gi­ris“ – pa­si­ren­gęs ko­

C gru­pė Komanda

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Olym­pia­cos“ 3. „Ana­do­lu Efes“ 4. „Em­po­rio Ar­ma­ni“ 5. „Ce­de­vi­ta“ 6. „Ca­ja La­bo­ral“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6

603:498 545:531 528:505 552:554 520:587 497:570

vo­ti su vi­sais var­žo­vais“, – tvir­ti­no tre­ne­ris. Ka­dan­gi abu bro­liai pa­sta­ ruo­ju me­tu bu­vo iš­kri­tę iš ri­kiuo­ tės, „Žal­gi­rio“ tre­ne­riai iš „Šiau­lių“ klu­bo pa­si­kvie­tė jau­ną puo­lė­ją ši­lu­ tiš­kį Ju­lių Ju­ci­ką. Šis krep­ši­nin­kas šią sa­vai­tę tal­ki­no Lie­tu­vos čem­ pio­nams per tre­ni­ruo­tes.

Star­tuo­ja pro­jek­tas „Mes su Žal­gi­riu“ Kad „Žal­gi­ris“ bū­tų vi­sos Lie­tu­ vos ko­man­da, no­ri­me jums pri­ sta­ty­ti gar­bin­gą pro­jek­tą „Mes su Žal­gi­riu“.

Kvie­čia­me vi­sus my­lin­čius žmo­ nes pri­si­dė­ti prie ko­man­dos, nes „Žal­gi­ris“ – tai ne tik spor­to, bet ir di­din­gos Lie­tu­vos is­to­ri­jos sim­ bo­lis. Nė­ra sim­bo­lio – nė­ra Tau­ tos. Mū­sų pro­tė­viai jau prieš 600 me­tų įro­dė, kad vie­nin­gai ko­vo­ da­mi ga­li pa­siek­ti aukš­čiau­sių tiks­lų. „Žal­gi­ris“ – tai ver­ty­bė, ku­rią bū­ti­na ir to­liau bran­gin­ ti. Kiek­vie­nas, no­rin­tis am­ži­nai ma­ty­ti „Žal­gi­rį“, tu­ri įneš­ti sa­ vo in­dė­lį. „Mes no­ri­me sa­vo ta­len­tą ati­ duo­ti Lie­tu­vai. Pa­dė­ki­te mums tai pa­da­ry­ti pri­si­jung­da­mi prie šios kil­nios idė­jos“, – nau­juo­ju pro­jek­ tu džiau­gė­si „Žal­gi­rio“ ko­man­dos

ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas bei ki­ ti „Žal­gi­rio“ ir Lie­tu­vos vy­rų krep­ ši­nio rink­ti­nės na­riai – Ri­man­tas Kau­kė­nas, Ro­ber­tas Jav­to­kas, bro­ liai Lav­ri­no­vi­čiai, Min­dau­gas Kuz­ mins­kas ir Adas Juš­ke­vi­čius. Pro­jek­tas „Mes su Žal­gi­riu“ nuo šiol su­teiks ga­li­my­bę prie „Žal­gi­rio“ is­to­ri­jos tęs­ti­nu­mo fi­ nan­siš­kai pri­si­dė­ti ir fi­zi­niams as­me­nims. Jų pa­var­dės per Eu­ ro­ly­gos rung­ty­nes bus skel­bia­ mos „Žal­gi­rio“ are­nos ku­be, o vė­liau at­si­durs ir ant spe­cia­liai tam su­kur­tos gar­bės len­tos „Žal­ gi­rio“ are­no­je. Tap­ti pro­jek­to „Mes su Žal­gi­riu“ da­li­mi ga­li vi­si no­rin­tie­ji. Jums te­ rei­kia no­ri­mą pa­ra­mos su­mą per­ ves­ti į vie­šo­sios įstai­gos Kau­no Žal­gi­rio klu­bo są­skai­tą Ūkio ban­ ke, įmo­kos ko­das Nr. 1944. zal­gi­ris.lt inf.


11

penktadienis, lapkričio 30, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

pramogų

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

alėja

„„Įver­ti­ni­mas: tik vie­nai iš 12 gra­žuo­lių ati­teks „Lie­tu­vos po­nios 2012“ ti­tu­las. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Kuo vardu ža­viau­sia Lie­tu­vos mo­te­ris? Šian­dien va­ka­re Prie­nų kul­tū­ros ir lais­va­ lai­kio cent­re vyks kon­kur­sas „Lie­tu­vos po­nia 2012“, ku­ria­me bus ti­tu­luo­ta gra­ žiau­sia ir ža­viau­sia ša­lies mo­te­ris. Šių­me­ tis ren­gi­nys neei­li­nis – gra­žiau­sia „Lie­tu­ vos po­nia“ bus ren­ka­ma jau penk­tą kar­tą.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Ti­tu­lo sie­kia ke­tu­rių vai­kų ma­ma

Ren­gi­nio va­do­vė Kris­ti­na Šer­mukš­ ny­tė at­sklei­dė, kad šie­met dėl ža­ viau­sios Lie­tu­vos po­nios ti­tu­lo var­žy­sis 12 da­ly­vių iš Jo­na­vos, Pi­ liuo­nos, Ra­sei­nių, Prie­nų ir Kau­no. „Kon­k ur­se ga­l ė­jo da­ly­vau­ ti ne vi­sos no­rin­čiosios, nes vy­ ko išanks­ti­nė da­ly­vių at­ran­ka“, – tei­gė K.Šer­mukš­ny­tė.

Ko­mi­si­ja iš­kė­lė ke­lis pa­grin­di­ nius kri­te­ri­jus, ku­riuos tu­rė­jo ati­ tik­ti kon­kur­so da­ly­vės: mo­ters iš­si­la­vi­ni­mas, jos am­žius (ne jau­ nes­nė nei 26 me­tų), vai­kų skai­čius ir ta­len­tai. „Džiau­gia­mės, kad šie­met su­ lau­kė­me ge­ro­kai dau­giau da­ly­vių an­ke­tų nei per­nai“, – sa­kė K.Šer­ mukš­ny­tė. Ren­gi­nio va­do­vė pa­sa­ko­jo, kad kon­kur­se šį­met da­ly­vaus itin mar­ go pro­fe­si­jų spekt­ro at­sto­vės – nuo

mu­zi­kos gru­pės va­dy­bi­nin­kės iki gy­dy­to­jos gi­ne­ko­lo­gės. „Tu­ri­me tau­to­dai­li­nin­kę, ang­ lų kal­bos mo­ky­to­ją, in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­ją, vers­li­nin­kę“, – var­di­jo or­ga­ni­za­to­rė. Vy­riau­siai šio kon­kur­so da­ly­vei 46-eri, ta­čiau tai ne­sut­ruk­dė jai da­ly­vau­ti kon­kur­se. Ren­gi­nio va­do­vė ne­slė­pė pa­si­di­ džia­vi­mo kon­kur­so da­ly­vė­mis, nes dau­gu­ma jo da­ly­vių yra dau­gia­vai­kės ma­mos.

12


12

penktadienis, lapkričio 30, 2012

pramogų alėja

Kuo vardu ža­viau­sia Lie­tu­vos mo­te­ris?

„Dvi kon­kur­so da­ly­vės 11 tu­ri po ke­tu­ris vai­kus, dar dvi da­ly­vės au­gi­na po tris vai­

kus“, – mo­te­ri­mis ža­vė­jo­si K.Šer­ mukš­ny­tė. Ren­gi­nio va­do­vė pa­tvir­ti­no, kad kon­kur­se ne­da­ly­vaus nė vie­na vi­ suo­me­nė­je ge­rai ži­no­ma mo­te­ris. „Mo­te­rims no­ri­me įro­dy­ti, kad ne­bū­ti­na prieš tai ži­bė­ti te­le­vi­zi­ jos lai­do­se ir žur­na­lų vir­še­liuo­ se, kad jos jaus­tų­si ža­vios“, – sa­ kė va­do­vė. Tu­rės įveik­ti pen­kias už­duo­tis

Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai pa­brė­žia, kad jo es­mė – ne pa­ro­dy­ti mo­ters išo­ ri­nį gro­žį, bet at­skleis­ti jos ža­ve­sį. Kon­kur­so da­ly­vės vi­są mė­ne­ sį re­pe­ta­vo, ruo­šė­si šiai šven­tei, kad ir sa­vo ar­ti­mie­siems, ir su­si­ rin­ku­siai pub­li­kai ga­lė­tų at­skleis­ ti vi­sus sa­vo ta­len­tus, ži­nias, vi­ są ža­ve­sį. Ren­gi­nio va­do­vė K.Šer­mukš­ny­tė at­sklei­dė, kad da­ly­vių lau­kia pen­ kios įvai­rios už­duo­tys.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C300 Imuno N60“ ir Aleksandros Marininos knygą „Mirtis dėl mirties“.

Iš pirmo žvilgsnio nesudėtinga įsūnijimo paslapties išdavystės byla netikėtai apauga keistomis įvykių aplinkybėmis. Tirdama šią bylą, Anastasija Kamenskaja pastebi nepaaiškinamą fenomenalų reiškinį – labai išaugusį nusikalstamumą viename Maskvos mikrorajone. Bandymas įminti šią paslaptį vos nepareikalauja jos gyvybės.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, gruodžio 4 d.

Pir­ma rung­tis bus da­ly­vių pri­ si­sta­ty­mas. Joms teks at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ku­rio jos iš anks­to ne­ži­ nos. „Tai tar­si jų eru­di­ci­jos pa­tik­ri­ ni­mas“, – tei­gė K.Šer­mukš­ny­tė.

Ko­mi­si­ja ti­tu­luos ne tik „Lie­tu­vos po­ nią“, bet bus iš­rink­ta „Vi­ce po­nia“, „ Po­nia ele­gan­ci­ja, „Ta­len­tų po­nia“, „Fo­to po­nia“ ir „Po­nia pub­li­ka“.

Ki­ta už­duo­tis skir­ta mo­te­rų ele­ gan­ci­jai ir sek­sua­lu­mui pa­brėž­ti. „Mo­te­rys, vil­kė­da­mos kor­se­tais, ap­ si­go­bu­sios kai­liais, šoks ele­gan­tiš­ką šo­kį pa­gal ge­rai ži­no­mą pran­cū­ziš­ką me­lo­di­ją“, – at­sklei­dė va­do­vė. Svar­biau­sia rung­tis – ta­len­tai. „Mū­sų da­ly­vės gros pia­ni­nu,

dai­nuos. Vie­na da­ly­vė šoks su sa­vo vai­kais. Ki­ta – pri­sta­tys sa­vo me­no kū­ri­nį, ku­ris Eu­ro­po­je yra vie­nin­ te­lis, uni­ka­lus“, – pa­sa­ko­jo K.Šer­ mukš­ny­tė. Fi­na­li­nis kon­kur­so akor­das – bend­ras vi­sų da­ly­vių šo­kis, po ku­ rio kiek­vie­nai kon­kur­san­tei su pro­ fe­sio­na­lu teks su­šok­ti val­są. Ren­gi­nio va­do­vė ti­ki­no, kad tai iš­skir­ti­nis ren­gi­nys, ku­ris nuo vi­sų ki­tų gro­žio kon­kur­sų ski­ria­si. „Tai teat­ra­li­zuo­tas ren­gi­nys. Vi­ si kon­kur­sai, ku­rie iki šiol vy­ko, tu­ rė­jo te­mą. Šių me­tų te­ma „Esu aš mo­te­ris“. To­dėl pir­mą kar­tą mes at­si­sa­kė­me ren­gi­nio ve­dė­jo vy­ ro, o bu­vo pa­kvies­ta ži­no­ma ak­to­ rė Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė. Be to, mū­ sų da­ly­vės ne­vaikš­to, kaip priim­ta per gro­žio kon­kur­sus, bet šo­ka“, – aiš­ki­no va­do­vė. Rinks vie­nuo­li­kos na­rių ko­mi­si­ja

Ža­viau­sią Lie­tu­vos mo­te­rį iš­rinks ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­rys vie­nuo­li­ ka na­rių. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai

iš anks­ to nie­ka­ da ne­skel­ bia, kas bus žiu­r i na­r ys, int­r i­g ą sau­go iki ren­gi­nio pra­ džios. „Vi­sa­da į ko­mi­si­ją kvie­čia­me to­kius žmo­ nes, ku­rie da­ly­ves ga­lė­tų ver­tin­ti vi­sa­pu­siš­kai. Bus kla­si­ki­nio, est­ra­di­nio dai­na­ vi­mo at­sto­vų, me­no­ty­ri­nin­ kas, ak­to­rius, šo­kė­jas“, – pa­sa­ ko­jo K.Šer­mukš­ny­tė. Ko­m i­s i­j a kiek­v ie­n ą da­l y­v ę ver­t ins pa­gal de­š imt­ba­l ę sis­te­ mą. Už kiek­v ie­n ą pa­s i­ro­dy­m ą jie skirs ba­l us, ku­r ie vė­l iau bus su­su­muo­ti. Jei­gu dvi da­ly­vės su­ rinks vie­n o­d ą ba­l ų skai­č ių, ko­ mi­s i­jos pir­m i­n in­ko žo­d is bus le­ mia­m as. Ko­mi­si­ja ti­tu­luos ne tik „Lie­tu­ vos po­nią“, bus iš­rink­ta „Vi­ce po­ nia“, „ Po­nia ele­gan­ci­ja, „Ta­len­

tų po­nia“, „Fo­to po­nia“ ir „Po­nia pub­li­ka“. Pas­ta­rų­jų dvie­jų no­mi­ na­ci­jų nu­ga­lė­to­jas iš­rinks ne ko­mi­ si­ja. Ren­gi­nio žiū­ro­vai iš­rinks sa­vo nu­my­lė­ti­nę, o kon­kur­so fo­tog­ra­fai pa­skelbs, kam ati­teks „Fo­to po­ nios“ ti­tu­las.

Lais­ve kve­pian­ti ko­me­di­ja Neį­ti­ki­mą gi­mi­mo is­to­ri­ją tu­rin­ čia­me pir­ma­ja­me Gy­čio Iva­naus­ ko re­ži­suo­ta­me dra­mos spek­tak­ ly­je „Mar­ko (Ka­vo­lių ka­ba­re­tas)“ ap­stu as­me­ni­nių iš­gy­ve­ni­mų.

„Ne­no­rė­čiau įvar­dy­ti konk­re­čių spek­tak­lio vie­tų, ku­rio­se aš, vai­ din­da­mas pa­grin­di­nį he­ro­jų Mar­ ko, esu aš, o ku­rio­je – tik teat­ ro per­so­na­žas. Ne­no­riu iš­si­duo­ti, koks aš esu iš tie­sų. Ta­čiau ga­ran­ tuo­ju, kad ma­nęs, ma­no as­me­ny­ bės ten tiek daug, kad aš, nors esu ap­si­ren­gęs, prieš žiū­ro­vus jau­čiuo­ si tar­si bū­čiau nuo­gas“, – int­ri­guo­ ja G.Iva­naus­kas. Pa­sak re­ži­sie­riaus, šis spek­tak­lis la­bai ar­ti­mas ir ki­tiems ja­me vai­di­ nan­tiems ak­to­riams – Eg­lei Mi­ku­ lio­ny­tei, Da­riui Gu­maus­kui, Ju­di­tai Za­rec­kai­tei. Mat spek­tak­ly­je, pa­sa­ ko­jant ke­liau­jan­čios teat­ro tru­pės ir vie­no jos na­rio – Mar­ko – is­to­ri­ją, at­sklei­džia­mos tik­ro­sios teat­ro už­ ku­li­sių spal­vos – tai, ko net nuo­la­ti­ nis teat­ro žiū­ro­vas nie­ka­da ne­pa­ma­ tys. Be to, mil­ži­niš­ką įta­ką spek­tak­liui da­rė ir di­džiu­lį in­dė­lį į jį įne­šė kiek­ vie­nas prie jo pri­si­lie­tęs žmo­gus. „Šis spek­tak­lis – au­ten­tiš­kas. Kar­tu ir la­bai lais­vas. Net vi­sas kū­ ry­bos pro­ce­sas bu­vo ku­pi­nas lais­vės. Mes jį vi­si drau­ge kū­rė­me nuo­sta­ bio­je Eg­lės Mi­ku­lio­ny­tės so­dy­bo­ je Za­ra­sų ra­jo­ne. Tai bu­vo sa­vo­tiš­ka teat­ro la­bo­ra­to­ri­ja, kaip mes ją pa­va­ di­no­me“, – pa­sa­ko­jo re­ži­sie­rius. Spek­tak­ly­je ap­stu ka­ba­re­to, cir­ko ele­men­tų, tai jam su­tei­kia links­mu­ mo, o kar­tu ir dar dau­giau lais­vės. Tai, kad ka­ba­re­tas pa­va­din­tas Ka­ vo­lių, nė­ra at­si­tik­ti­nu­mas, mat ša­ lia so­dy­bos, ku­rio­je kū­rė­me spek­ tak­lį, bu­vo Ka­vo­lių kai­mas. KD inf.

kas: „Mar­ko (Ka­vo­lių ka­ba­re­tas)“. kur: Na­cio­na­li­nia­me Kau­no dra­mos teat­re. kada: gruo­džio 1 d. 19 val.


13 3

penktaDIENIS, lapkričio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 13 Paslaugos������������������������������������������ 13, 14 Parduoda� ������������������������������������������������� 14 Perka� ����������������������������������������������������������� 15 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Kviečia � ����������������������������������������������� 15, 16 Kviečia mokytis���������������������������������� 15 Pamesta� ���������������������������������������������������� 14 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1041826

„Park Inn by Radisson“ viešbutis Kauno miesto centre ieško virėjo į restorano virtuvę. Darbo pobūdis – maisto paruošimas bei patiekalų gamyba. Pageidautina ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis. Kreiptis tel. 8 685 26 546, personalo vadovė.

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 685 49 222.

Besikurianti metalo apdirbimo įmonė ieško šaltkalvio-surinkėjo, galinčio frezuoti, tekinti, virinti. Atlyginimas 2000– 2500 Lt, atskaičius mokesčius. Gyvenimo aprašymą siųsti faksu (8 37) 406 552 arba e. paštu info@techranga.lt. Pasiteirauti tel. (8 37) 451 569.

Tekstilės gamybos įmonė plečia savo veiklą Samyluose ir priims darbuotojas (-us) dirbti prie siuvimo automatų. Patirtis nebūtina, apmokome. Teirautis tel. 8 685 49 222.

1049851

Tekstilės gamybos įmonė ieško siuvėjų. Teirautis tel. 8 685 49 222. 1049854

1050140

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Statybos, remonto

1040153

Autoservisas „Pilotas’’ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

1043136

1036578

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

1049692

1051549

Garažų bendrijai reikalingas pirmininkas (-ė). Gali būti pensinio amžiaus. Privalumas – statybų organizavimo patirtis. Tel. 8 600 62 212. 1050908

Įmonei reikalingi pjovėjai ir miško darbininkai. Tel. 8 687 47 111, 8 686 68 475.

1049848

Transporto įmonė priimtų į darbą: aukštos kvalifikacijos automobilių (vilkikų) šaltkalvį ir šaltkalvio padėjėją. Atlyginimas – nuo 3000 Lt. Tel. 8 686 20 383. 1047414

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121. 1051141

1049172

Įmonei reikalingi: tiekėjas-mechanikas, šaltkalvis, tarptautinių reisų vairuotojai. Tel. 8 676 23 379, 8 676 23 382, 8 676 23 380. 1047254

Kirpykloje (K.Baršausko g. 51) išnuomojama darbo vieta kirpėjai. Darbas kiekvieną arba kas antrą dieną. Tel. 8 600 23 041.

1049745

Konditerijos įmonė priims į darbą Kauno regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000.

1048233

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1037213

UAB „Dovaina“ ieško aktyvaus pardavimo vadybininko dirbti Kauno mieste. Darbo pobūdis: aktyvi naujų klientų paieška ir glaudus bendradarbiavimas su esamais; komercinių pasiūlymų ruošimas, sutarčių derinimas; dalyvavimas tarptautinėse parodose atstovaujant įmonei. Reikalavimai kandidatui: būtina darbo patirtis pardavimo srityje; aukštasis išsilavinimas; geras rusų ir anglų kalbų mokėjimas; geri bendravimo ir derybiniai įgūdžiai; vairuotojo pažymėjimas (B kategorija). CV siųsti zilvinas@dovaina.lt.

1045213

Krovininių automobilių servisui reikalingi automobilių šaltkalviai-remontininkai. Būtina bent 2 metų darbo patirtis. Kreiptis darbo dienomis iki 16 val. tel. 8 640 19 861.

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir suvirintojų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.); www.blsantechnika.lt.

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas-šatkalvis ir tekintojas dirbti visą darbo dieną. Tel. 261 213, 8 698 03 279.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

1050719

1042441

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1038059

1045206

1029053

Paslaugos Medikų

1048295

Reikalingas CNC (tekinimo arba frezavimo) staklių operatorius. Būtina darbo patirtis. Atlyginimas nuo 2000 Lt. Savo CV siųsti jurate@akmi.lt. Drobės g. 73, Kaunas. Tel. (8 37) 342 545.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Darbo patirtis būtų privalumas. Atlyginimas – nuo 1400 Lt. Tel. 8 652 67 042.

Naujai atidaryti globos namai SENJORŲ VILA (Garliava, Žalioji g. 19B) priima senjorus ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų priežiūroje. Geros gyvenimo sąlygos. Tel. 552 258, 8 652 93 000.

1050712

Reikalingos siuvėjos. Laiku mokamas konkurencingas atlyginimas ir visos socialinės garantijos. Tel. (8 37) 788 500. 1044609

Septyniolika metų statybų srityje stabiliai dirbanti įmonė skubiai ieško kvalifikuotų santechnikų, suvirintojų ir vėdinimo sistemų montuotojų. Siūlome geras darbo ir apmokėjimo sąlygas. Teirautis tel. (8 5) 270 6892, 8 687 11 485. 1050270

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1049035

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1040546

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

1040367

1050490

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1037061

Automobilininkams

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1042704

AEG, ARDO, ARISTON, BEKO, BOSCH, HANSA, LIEBHERR ir kt. šaldytuvų, skalbyklių remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795. 1051369

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1044509

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1039580

SKAITMENINĖ TELEVIZIJA! Priedėlių prijungimas, antenų montavimas, senų TV tinklų modernizavimas, palydovinė TV, visa reikiama įranga, konsultacijos. Tel. 8 603 16 013. SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1040308

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1050266

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1040572

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1040765

Siuvimo įmonė ieško sukirpėjo-klojėjo. PATIRTIS BŪTINA. Darbas 1 pamaina. Tel. (8 37) 788 500.

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

1049605

1049204

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305. 1050704

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 1042141

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1042082

1049047

1050263

Reikalinga virėja(-as), turinti(-is) patirties. Tel. 8 620 65 089.

1050731

1048261

Buitinės technikos remonto

1046241

UAB B&L Santechnika ieško projektų/ statybos darbų vadovų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.); www.blsantechnika.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1046495

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1042387

Apdaila. Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Dedu laminuotas grindis. Nuperku medžiagas. Tel. 8 681 70 074.

1049186

Apdaila. Mansardų įrengimas ir šiltinimas. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas. Tel. 8 630 40 405. 1048317

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1048948

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1044791

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1046526

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 1046343

Atlieku apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tinkavimas, plytelių klijavimas; kiti smulkūs apdailos darbai. Tel. 8 685 65 072, e. paštas Aruunass@info.lt. 1050730

Atlieku grindų, parketo klojimo, šlifavimo, lakavimo darbus. 20 metų darbo patirtis. Tel. 8 650 39 361. 1050510

Atlieku visus staliaus, santechniko, elektriko, dažymo, plytelių klojimo, mūrijimo, tinkavimo ir kitus darbus. Darau remontą. Tel. 8 646 81 287. 1049732

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1043261

Dažau, lyginu, glaistau, tapetuoju, dedu laminatą ir parketlentes, suvežu medžiagas. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paštas artas2222@gmail.com. 1049856

Dengiame stogus, montuojame gipsą, dedame grindis, šiltiname pastoges. Atliekame įvairius satybos darbus. Tel. 8 656 27 767. 1048162

Elektriko paslaugos. Didelė darbo patirtis. Spartus darbas ir kokybė garantuojama. Nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1050110

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1040685

Glaistau, dažau, tapetuoju. Atlieku ir kitus statybinius darbus. Galiu pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044.

1044448

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 1049695

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1048106

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1041866

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1034674

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Vidaus apdailos ir santechnikos darbai. Tel. 8 619 29 430. 1046097

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas ir kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 1044765

Kasu šulinius, kanalizacijas. Kalu adatas smėlyje ir žvyre. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 1043981

Klijuoju plyteles, laminatą, linoleumą, kalu grindis, dailylentes, montuoju gipskartonį, tinkuoju, mūriju, betonuoju, įstatau duris. Tel. 8 601 76 217. 1050978

Kokybiškai remontuoju butus: glaistau, dažau, tapetuoju, lyginu sienas. Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Tel. 8 601 74 951. 1050867

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1023756

Nukelta į 14 p.


14 2

penktaDIENIS, lapkričio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno. Laiptai, turėklai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai šiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt. 1036653

Pakabinamosios lubos: mineralinės, aliumininės, fibrocementinės, plieninės. Lubų montavimas. Tel. 8 686 40 200; www.lubos.lt. 1038360

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1036153

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1049072

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1050188

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, vonias, dušo kabinas, maišytuvus. Garantija. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 646 03 025. 1050689

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1049633

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597. 1049166

Santechniko pagalba. Vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemų montavimas, remontas, WC statymas, kiti santechnikos darbai. Tel. 8 632 22 644. 1042660

Santechniko paslaugos. Atlieku ir smulkius darbus. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 675 19 414. 1049645

Senų stogų renovacija, pastogių pakalimai, lietaus sistemų montavimas, kaminų skardinimas. Montuojame GPK. Suvirinimo darbai. Darbus atliekame kokybiškai. Tel. 8 647 57 756. 1050457

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1050360

Suvirintojas atlieka visus suvirinimo darbus (savo ir kliento namuose). Tel. 8 670 77 716. 1042248

Vyras ir žmona glaisto, dažo, tapetuoja, atlieka langokraščių apdailą. Montuoja gipskartonį, deda laminuotas grindis. Tel. 540 130, 8 657 81 131. 1047869

Vidaus įrangos PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS, TINKLELIAI nuo vabzdžių. UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt. 1039060

Baldžių

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1048389

1048206

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1049995

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1039599

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1047571

Greitai ir kokybiškai gaminame virtuvės, miegamojo, svetainės baldus, spintas su stumdomomis durimis. www.grasma.lt, tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. 1041620

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, spintos, komodos, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685.

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 618 84 422, 333 555. Teisininko konsultacijos – tel. 8 678 33 255. www.simokusilas.lt.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

1 kambario butą Pramonės pr., Dainavos r. (b. p. 33 kv. m, III a., tvarkingas, tuščias). Tel. 8 676 37 013.

1043094

1028084

Šventėms Kavinė „Partizanai“ ruošia Senųjų metų palydėtuves ir Naujųjų metų sutikimo vakarėlius. Tel. 8 612 65 960. 1047736

Patyręs Kalėdų Senelis ves šventes, atvyks į darželius, mokyklas, įmones ir namus. Tel. 8 650 47 507, 8 616 37 264. 1044997

Salė pobūviams iki 50 asmenų. Yra pirtis, kubilas, maitinimas, nakvynė. Tel. 8 659 21 691. 1044894

Teisinės paslaugos Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 1050981

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1036059

30 Lt PERKRAUSTYMO, PERVEŽIMO PASLAUGOS KAUNE, senų daiktų IŠVEŽIMAS UTILIZUOTI. Malonūs krovikai, dirbame visą savaitę! 8–22 val. Tel. 8 625 89 980. 1049823

ALADINO valykla valo: kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai nuo 70 Lt. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1049904

Kaminų valymas. Tel. 8 676 14 056.

1050148

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; šakų išvežimas. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800 arba 388 102. 1045572

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1049982

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1038064

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

parduoda

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1042103

Supirkimas, pardavimas, paskolos už auksą, sidabrą, mob. telefonus, kompiuterius, vertingus daiktus. Lombardas „Norfoje”, P.Lukšio g. 70 (tel. 8 657 70 344) ir A.Juozapavičiaus pr. 84A (tel. 8 690 63 600). 1036953

Pamesta Dingusį Kauno „Aušros“ gimnazijos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1617749, išduotą Deimantei Aleknavičiūtei 2012 09 10, laikyti negaliojančiu. 1050885

Dingusį Kauno J.Naujalio gimnazijos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1395126, išduotą Inai Jomantaitei 2012 08 22, laikyti negaliojančiu. 1050889

Dingusį VšĮ Kauno mechanikos mokyklos moksleivio pažymėjimą Nr. 1395947, išduotą Jonui Keršiui, laikyti negaliojančiu. 1051439

1036463

1050532

11–20 a namų valdos sklypus Domeikavoje (yra elektra, vanduo, kelias, graži su vaizdu vieta). Be tarpininkų. 1 a kaina 3 400 Lt. Tel. 8 612 23 323. 1045981

20 arų žemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava, Ražiškių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 1044980

Aleksote, Kalvarijos g., parduodamas didelis pusantro aukšto neįrengtas namas. 15 arų žemės. Visos komunikacijos. Kaina 180 000 Lt. Tel. 552 347, 8 680 54 867. 1049599

Antano R. individuali įmonė padeda pirkti, parduoti žemės sklypus, sodus, namus, butus ir t. t. Teikia įvairias nekilnojamojo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1049726

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032331

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Algirdo Kuosos turto antrąsias varžytynes. Varžytynėse parduodama: 0.0823 ha žemės sklypas, sodo pastatas, bendras plotas 70,71 kv. m; ūkio pastatas, užstatytas plotas 41.00 kv. m; kiemo statiniai (kiemo aikštelė), esantys Žalioji g. 23, Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno r. Dėl turto apžiūros kreiptis į Žanetą ir Algirdą Kuosus, Naftininkų g. 20–9, Mažeikiai, tel. 8 615 11 755. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. gruodžio 31 d. 9.30 val. Pradinė turto pardavimo kaina 33 000 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB „DNB“ banke, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos – 3 300 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1051008

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Tomo Kazakevičiaus turto pirmąsias varžytynes. Varžytynėse parduodamas kambarys su rūsiu, 506-2 su bendro naudojimo patalpomis, bendras plotas 13.52 kv. m, penktajame aukšte, esantis Pramonės pr. 24–506, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į Tomą Kazakevičių, Pramonės pr. 24–506, Kaunas. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. gruodžio 31 d. 10 val. Pradinė turto pardavimo kaina 9 600 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB banke DNB, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos – 960 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Vytauto Stundžios turto pirmąsias varžytynes. Varžytynėse parduodama: 9.3051 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 5263/0010:23 Panevėžiuko k. v., esantis Gaižuvėlės k., Babtų sen., Kauno r. Dėl turto apžiūros kreiptis į Vytautą Stundžią, Varnių g. 32–20, Kaunas, arba Gaižuvėlės k., Babtų sen., Kauno r., tel. 8 612 00 667. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. gruodžio 31 d. 10.30 val. Pradinė turto pardavimo kaina 28 800 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB banke DNB, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri atitinkamai yra 2 880 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – disponavimo. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

1051059

1042601

Kitos prekės AKCIJA malkoms. Vežame skaldytas ir supjautas trinkelėmis. Užsakymus vykdome greitai ir sąžiningai. Tel. 8 629 94 161. 1046188

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1049025

1050918

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Tel. 8 683 13 463.

Gyv. namą M. Lapėse (rekonstruotas 2011 m., šildomo pl. 94 kv. m, galima įrengti mansardą, 13,5 a žemės, miesto komunikacijos, rami vieta, akligatvis). Kaina 360 000 Lt. Tel. 8 685 03 159.

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104.

1036024

1050182

1048041

Gyvenamąjį namą su mansarda S.Dariaus ir S.Girėno g. (šildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 260 000 Lt. Tel. 8 635 42 249.

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (po 500 kg maišai). Tel. 8 614 88 448.

1051159

Nebrangiai parduodu 767 kv. m gamybines patalpas Žaliakalnyje. Tinka prekybai. Kreiptis tel. 8 656 99 890.

1048518

Nuosavoje valdoje 2 kambarių butą Biržų g., Žaliakalnyje (b. pl. 36 kv. m, 2/2 a. mediniame name, naujai suremontuota, šildymas – iki 100 Lt). Kaina 48 888 Lt. Tel. 8 600 67 665. 1046637

Parduodu 2 kambarių tvarkingą butą K.Baršausko g. (4 a. mūrinio namo IV a., bendr. pl. 37 kv. m). Be tarpininkų. Tel. 712 211, 8 658 37 409.

1048938

Parduodu autoservisą. Gera vieta. Yra nuomininkas. Kreiptis tel. 8 699 42 085.

1048530

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1049616

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1042301

Atvežame skubiai (nuo 1 tonos) medienos pjuvenų briketų, medienos pjuvenų granulių, baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų. Tel. 8 600 25 915. 1050399

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999. 1037436

Įvairias malkas (skaldytas arba trinkelėmis). 1 m kaina – nuo 60 Lt. Tel. 8 673 10 627. 1049575

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1037222

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia UAB „VICUS“ turto antrąsias varžytynes. Varžytynėse parduodama: 0.4600 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 4950/0004:441 Rumšiškių k. v., esantis Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. (pradinė turto pardavimo kaina 12 000 Lt; varžytynių dalyvio įmoka 1 200 Lt); 0.6400 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 4950/0004:442 Rumšiškių k. v., esantis Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. (pradinė turto pardavimo kaina 16 200 Lt; varžytynių dalyvio įmoka 1 620 Lt). Dėl turto apžiūros kreiptis į UAB „VICUS“, Savanorių pr. 375, Kaunas. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. gruodžio 31 d. 9 val. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB banke DNB, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – disponavimo. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1051033

Statybinės medžiagos

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974184

Parduodamas BUAB „Print.lt“ priklausantis kilnojamasis turtas už kainą, ne mažesnę nei 30 proc. nuo įsigijimo kainos. Pasiūlymai renkami 1 mėn. Informacija tel. 8 614 44 810. 1050687

Parduodame įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas (gali būti sudėtos į konteinerius po 2 m). Parduodame stambias atraižas ir sausas medienos atliekas. Atvežame. Tel. 8 614 08 432, 8 699 35 992, 8 685 78 626. 1044350

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 1046389

Parduodamos įvairios malkos. Tel. 8 642 00 055.

1043924

Parduodu geros kokybės malkas: beržines, alksnines, drebulines, atvežu miškavežiu, tvarkingai sukraunu. Tel. 8 616 24 843, e. paštas vviolleta@gmail.com. 1049769

1051043

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Tomo Kazakevičiaus turto pirmąsias varžytynes. Varžytynėse parduodamas kambarys su rūsiu, 507-3 su bendro naudojimo patalpomis, penktajame aukšte, bendras plotas 13.52 kv. m, esantis Pramonės pr. 24–507, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į Tomą Kazakevičių, Pramonės pr. 24-506/507, Kaunas. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. gruodžio 31 d. 10.15 val. Pradinė turto pardavimo kaina 9 600 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB banke DNB, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 960 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 įvairių žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117.

Parduodu įvairių rūšių malkas (trinkelėmis, skaldytas, rąsteliais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com. 1043875

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1024156

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1028136

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029411

Pigiai suomišką/rusišką surenkamą pirtelę (2 x 2 m) ir SPA masažinę vonią (diametras 180 cm). Tel. 8 631 38 826. 1050644

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1039968


153

penktaDIENIS, lapkričio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1029090

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1050425

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1050438

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022612

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022528

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022782

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 1022427

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022863

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022341

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1022684

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1027594

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1038810

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1045769

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1041675

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1027660

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1039130

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1039109

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1044319

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1038835

Nebrangiai pirksiu vieno kambario butą. Pageidautina Šilainių, Savanorių pr. rajonuose. Tel. 8 679 30 824, 8 671 42 861. 1051171

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1015067

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

1044595

Kviečia mokytis

Norvegijos įmonė perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526.

5–12 klasių mokiniams pedagogė padeda mokytis matematikos Dainavos rajone. Dešimtokams, dvyliktokams padedu pasiruošti egzaminams. Tel. 8 672 38 101.

Perka „VW Transporter“ T1, T2, T3. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 687 30 800.

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2012 12 17, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 12 19. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt.

1045737

1048555

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336. 1047441

Perku namą arba dalį namo Žaliakalnyje. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581. 1048268

Perku senas elektrines gitaras. Tel. 8 614 84 791, (8 37) 291 818.

1050852

1047659

Reiki kursai pradedantiesiems ir kt. lygiams. Veda Tradicinio Reiki Mokytoja, knygos „Tobulas Reiki“ autorė A.Olekienė (Dobilė). Kaunas. Tel. 8 654 32 889. aodobil@gmail.com. 1050848

Kviečia

1048414

Pirkčiau arba nuomočiausi butą, namą. Tel. 8 600 18 180 (Marius).

1047421

Skubiai ir brangiai perkame visų markių automobilius. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116. 1049715

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1046803

UAB „Derlinga žemė“ nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę, pageidautina nuo 5 ha. Atsiskaitome prieš notarą. Tel. 8 686 86 065. 1036897

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 890 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1039151

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1027710

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 302 531, 8 614 21 023. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 300 914, 8 609 96 655. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 533, 8 614 23 050. 1048552

Nemokamas fortepijono muzikos koncertas. Atlikėjas Adam Erickson iš JAV. Atliks klasikinius ir džiazo kūrinius. Gruodžio 7 d. 18 val. Organizatorius Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Koncertas vyks Draugystės g. 1. 1045598


16 2

penktaDIENIS, lapkričio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Gabenimai

Įvairūs Nuomoja

Paskolos

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“.

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1049159

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1046706

3 kambarių butą prie „Urmo“ bazės, Taikos pr. (IV a., bendr. pl. 64 kv. m, rakinama laiptinė, su baldais ir buitine technika, interneto prieiga). Kaina 600 Lt (+ mokesčiai). Tel. 425 506, 8 698 86 009. 1050711

Dviejų kambarių butą netoli miesto centro (kambariai atskiri, balkonas, baldai, visi patogumai), gali būti ir studentai. Tel. 8 614 55 884. 1050794

Nuomojame prekybos patalpas „Urmo“ bazėje, „Geltonojoje rampoje“, priešais Dainavos polikliniką. Tel. 8 656 50 492. 1044017

Vaikinui arba dviem vaikinams išnuomoju vieną kambarį trijų kambarių bute Aleksote, su patogumais ir baldais. Rami ir graži vieta. Tel. 291 858. 1049077

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1039637

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio pievelei. Augalinio sluoksnio, molio sklypui pakelti. Žirgų mėšlo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1049146

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1048522

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146.

1046285

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1038019

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1038136

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1037985

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1037964

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1038330

Kiti Informuojame apie rengiamą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Planuojamos teritorijos adresas – Turžėnų g. 11, Kaunas. Planavimo tikslas – sklypo suformavimas statinių 1A1m, 3G1p, 4I1p eksploatavimui Turžėnų g. 11, Kaune. Planavimo organizatorė Emilija Žeruolienė. Plano rengėjas UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8 675 77 777. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2012 11 30 iki 2012 12 18 Žaliakalnio seniūnijoje, Partizanų g. 5, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 69, Kaunas, iki susipažinimo su parengtu planu pabaigos. 1051374

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų Pušų g. 32B ir Pušų g. 32C, Kaune, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Plano rengimo tikslas: suformuoti apie 1 379 kv. m naudojamą valstybinės žemės sklypą prie pastato Pušų g. 32C ir 488 kv. m naudojamą valstybinės žemės sklypą prie pastato Pušų g. 32B. Pareiškėjas Marijonas Liobikas. Plano rengėja UAB „INVENTORA“, K.Donelaičio g. 78-10, Kaunas, tel. 8 659 137 72. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (plano rengėjos patalpose), pareikšti dėl jo pasiūlymus galima Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. 1051150

Informuoju, kad 2012 m. gruodžio 10 d. 10.30 val. bus atliekami sklypo (kad. Nr. 5283/0004:135), esančio Kauno r., Romainių kaimelės k., priklausančio Jadvygai Stragienei, kadastriniai matavimai. Prašom sklypo (kad. Nr. 5283/0004:257) buvusios savininkės Marijos Paslauskienės turto paveldėtojus atvykti nurodytu laiku ir dalyvauti tikslinant ribas. Jei nurodytu laiku neatvyksite, prašom per 30 dienų nuo matavimo datos pateikti pastabas, pasiūlymus raštu UAB GEOERA, Savanorių pr. 287–413, Kaunas. 1050914

Nukelta į 17 p.

1044915

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1037535

kviečia

Lapkričio 30 d., penktadienį, 18 val. G. FAURÉ – REQUIEM H. WIENIAWSKI – KONCERTAS SMUIKUI IR ORKESTRUI LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Juozas Domarkas KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Solistai: ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas) LIUDAS NORVAIŠAS (bosas)

LIDIA KOVALENKO (smuikas, Rusija) Dirigentas JUOZAS DOMARKAS Bilietų kaina: 15, 20, 25 Lt; galioja „Auksinis“ koncertų abonementas Gruodžio 1 d., šeštadienį, 17 val. „DAINOS, DAINOS, DAINOS…” RAMINTA VAICEKAUSKAITĖ (sopranas) MINDAUGAS ZIMKUS (tenoras) INDRĖ BAIKŠTYTĖ (fortepijonas) Programoje – kompozitorių N.RimskijKorsakov, P.Čaikovskij, S.Taneyev, S.Rachmaninov, O.Respighi, B.Britten kūriniai Bilietų kaina: 10, 15 Lt

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia tarptautinio tapybos plenero „Valai–Šešuolėliai 2012“ kūrinių paroda. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis


17 3

penktaDIENIS, lapkričio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Tiražo Nr. 1029, lapkričio 28 d. AUKSO PUODAS – 5 687 255 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 581 398 Lt 02 15 26 29 43 48 Auksinis skaičius 45 Papildomi skaičiai 09 20 Lietuvoje laimėti prizai 5 + papildomas sk. – 79 409 Lt Lt (1 priz.) 5 skaičiai – 6 374 Lt (7 priz.) 4 skaičiai – 174 Lt (351 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (6701 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (9294 priz.) Džokeris – bil. nr. 040 287 874 (184 059 Lt) Prognozė: Aukso puode – 7 mln. Lt Didysis prizas – 2,5 mln. Lt Džokeris – 200 000 Lt

Mokymai Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abi­ tūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės ir individualus mo­ kymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose.

gruodžio 6 d.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1036124

Pramogos

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Gruodžio 31 d. 21 val. – NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO ŠVENTĖ LEGENDINĖJE KAUNO HALĖJE. Dalyvauja: Kauno miesto simfo­ ninis orkestras, Liudas Mikalauskas, Merūnas, Rita Preikšai­ tė, Asta Pilypaitė, Ovidijus Vyšniauskas su grupe. Naujųjų metų sutikimą vainikuos šventinis muzikos ir fejerverkų šou. Bilietai: kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

Apsipirk ir pailsėk kalėdinėje Vokietijoje!

Klaipėda–Kylis

Sveikata ir grožis

Sėdima vieta – nuo 160 Lt. 2 sėdimos vietos + automobilis – nuo 575 Lt.

Lieknėjimo studija „Graži Figūra“ kviečia padailinti kūno linijas. Dėmesio! Pirmieji klientai, įsigiję GRAŽIOS FIGŪROS paslaugų paketą mėnesiui (bodyflex dešimties treniruočių ciklas ir šokių pamokos), šokti mokysis nemokamai. Išsamesnė informacija: tel. 8 699 733 13, 8 652 26 609; www.grazifigura.lt. Studija įsi­ kūrusi Laisvės al. 72, III aukšte.

Įvairūs

Kaune, nuo 17 val. Pranešame, kad 2012 m. gruodžio 13 d. 13 val. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas, šaukiamas bankrutavusios UAB „Rita” kreditorių susirinkimas. 1050873

1050879

informuoja KAUNO „BOČIAI“ gruo­džio 2 d. 14 val. ren­gia ad­ven­ti­nę va­ ka­ro­nę. Va­ka­ro­nė vyks Kau­no kul­tū­ros cen­ tre „Tau­tos na­mai”. Kon­cer­tuos J.Gruo­džio mu­zi­kos mokyklos flei­tos kla­sės mo­ki­niai, ly­ri­nes me­lo­di­jas lū­ pi­ne ar­mo­ni­kė­le at­liks R.Bal­čiū­nas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. KIRPĖJŲ MOKYKLA KERPA PLAUKUS NEMOKAMAI. Dir­ba­me pir­ma­die­niais, ant­ra­die­niais, tre­čia­die­niais, ket­vir­ta­die­niais nuo 10 iki 18 val. Nau­jas ad­ re­sas Šiau­lių g. 50 (iš­si­kė­lė­me iš Sa­va­no­rių pr. 66). Kir­pyk­los tel. 8 684 77 422 tik dar­bo va­lan­do­mis. Ma­lo­niai kvie­čia­me!

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt * akcija galioja iki 2012 m. gruodžio Karaliaus Mindaugo pr. 49, 31 d. PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt NAUJIENA! PAŽINTINĖS WE TRAVEL www.deltakeliones.lt KELIONĖS SU GRUPE VASAROS KELIONĘ PIRKITE TIK Uzbekija (2013 04 01) – 5199 Lt PASITARĘ SU MUMIS! Vietnamas (2013 02 09) – 6399 Lt Turkija, Graikija, Bulgarija, Italija, Šri Lanka (2013 02 10) – 6299 Lt Prancūzija, Kroatija, Kipras, Ispanija, Filipinai (2013 03 01) – 6599 Lt Portugalija, Egiptas.

Kviečiame juos atsiimti fondo patalpose, Gedimino g. 33,

1051493

Kainos pateiktos į vieną pusę.

• Iki 50 % nuolaidos! • Pradinė įmoka tik 199 Lt • Mažiausios kainos garantija! • Galimybė keisti kelionės datą nemokamai!

DALYS MAISTO PAKETUS SOCIALIAI REMTINIEMS KAUNIEČIAMS.

Vilkijos žemės ūkio bendrovė „Statybinin­ kas“ (kodas 259712270) keičia pavadinimą į ŽŪB „Vilkijos pašarai“.

Kajutė trims + automobilis (asm.) – nuo 259 Lt. Commodore kajutė + automobilis (asm.) – nuo 333 Lt.

Kelionių AgentūrA „Delta interservis“

1045838

(ketvirtadienį)

Pranešame, kad keičiasi UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras buveinės adresas iš A.Juozapavičiaus pr. 3A, Kaunas, į A.Juozapavičiaus pr. 21, Kaunas. Visą korespondenciją, skirtą UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, prašom siųsti adresu A.Juozapavičiaus pr. 21, Kaunas. Tel. 8 678 80 274, faks. (8 37) 551 511, e. paštas giedriuia@gmail.com.

Kajutė vienam + automobilis – nuo 478 Lt. Keturvietė kajutė + automobilis (asm.) – nuo 228 Lt. Commodore kajutė su pusryčiais + automobilis (asm.) – nuo 495 Lt. Commodore kajutė su pusryčiais + automobilis (dviem) – nuo 842 Lt. Klaipėda–Zasnicas

AKCIJA KELTŲ BILIETAMS

1048325

Įvairūs GINTAUTO LABANAUSKO LABDAROS IR PARAMOS FONDAS

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kelionių AgentūrA „RM Travel“

informuoja M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31 KVIEČIAME Į EKSKURSIJĄ, SKIRTĄ MUZIEJŲ METAMS. Gruodžio 5 d. 13 val. – ekskursija autobusu ŽYMIŲ MUZIKŲ PĖDSAKAI ŽALIAKALNYJE. Ekskursijos pradžia – prie „Saulės” gimnazijos, Savanorių pr. 46. Ekskursija baigiama M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje. Trukmė 2,5 val. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 733 371 (darbo valandomis). ADVENTINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „ŽOLINUKAI“ Ar­tė­jant ma­lo­niau­sioms ir jau­kiau­sioms me­tų šven­tėms vi­si ieš­ko­me, ką gra­žaus, ne­ti­kė­ to ir mie­lo do­va­no­ti ar­ti­mie­siems, bi­čiu­liams, ko­le­goms. Pui­kiau­sia iš­ei­tis – ran­kų dar­bo do­va­na. Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka (Ra­das­tų g. 2, 322 kab.) gruo­džio 6 ir 12 d. 16 val. kvie­čia į kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves „Žo­li­nu­kai”, ku­rio­se kar­tu ga­min­si­me ka­lė­di­nius dir­bi­nius iš žo­ly­nų, li­nų, šie­no, klau­sy­si­mės ad­ven­to gies­mių ir da­ly­si­mės ši­lu­ma bei žo­le­lių ar­ba­ ta. „Žo­li­nu­kai” – tai prak­ti­nis žo­lės plas­ti­kos už­si­ė­mi­mas moks­lei­viams, šei­moms, su­au­gu­ sie­siems. Už­si­ė­mi­mus ves tau­to­dai­li­nin­kė Gint­vi­lė Gied­rai­tie­nė, dir­bu­si­ su jau­ni­mu ir su­au­gu­siai­ siais Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je ir Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tre. Jos ori­gi­na­lūs ran­kų dar­bo kū­ri­niai iš eko­lo­giš­kų me­džia­gų džiu­gi­na ir ste­bi­na, ža­vi sub­ti­lu­mu, ati­du­ mu gam­tai, įsi­klau­sy­mu į kiek­vie­ną sie­los vir­pe­sį. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja KAVB pus­la­py­je www.kvb.lt ar­ba te­le­fo­nu 324 417. Bū­ti­na re­gist­ra­ci­ja nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ar­ba e. paš­tu ren­gi­niai@kvb.lt. VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vaidoto g. 115 Gruodžio 6 d. 18 val. sveikatos mokykla kviečia į paskaitą DARNA IR SVEIKATA. Lektorius – Žemaitijos žynys Kęstutis Juškys. Pasidaryk advento vainiką. Floristė Greta Vosylienė. Panemunės bendruomenės centras

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt Naujametės kelionės Frankfurtas (4 n./5 d.) – nuo 695 Lt (asm.) Briuselis (3 n./4 d.) – nuo 821 Lt (asm.)

Milanas (2 n./3 d.) – nuo 752 Lt (asm.) GAUJOS PARKAS–TALINAS–TARTU – nuo 377 Lt (asm.) SAKSONIJOS ŠVEICARIJA–BERLYNAS – nuo 567 Lt (asm.) KRUIZAS: RYGA–STOKHOLMAS–RYGA – nuo 1047 Lt (asm.) PRAHA–VIENA–BUDAPEŠTAS – nuo 727 Lt (asm.) PARYŽIUS–DISNEILENDAS – nuo 1397 Lt (asm.) Kelionių ir vietų skaičius ribotas.

informuoja KAZYS STARKEVIČIUS ir VIKTORO VĖBERIO FIRMA kvie­čia į ne­mo­ka­mą ren­gi­nį lap­kri­čio 30 d. 18 val. Kau­no Ro­tu­šė­je (Ro­tu­šės aikš­tė 15, I a., TIC, įė­ji­mas nuo aikš­tės pu­sės) įžieb­si­me ADVENTO ŽVAKĘ. Į vil­ties lau­ki­mo ir su­si­kau­ pi­mo lai­ką pa­ly­dės Kau­no Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro(Jė­zui­tų) baž­ny­čios Di­džio­jo (Su­mos) cho­ ro (va­do­vas Al­gi­man­tas Mi­šei­kis) gies­mės. Va­ka­ro pa­bai­go­je pa­si­tik­si­me Ka­lė­dų Se­ne­lį, ku­ris at­vyks šį va­ka­rą ir ati­da­rys KALĖDŲ SENELIO SVETAINĘ. Ka­lė­dų Se­ne­lis lauks vi­sų, di­de­lių ir ma­žų net iki Tri­jų Ka­ra­lių: ant­ra­die­niais–ket­vir­ta­die­niais 16–21 val., penk­ta­die­ niais 15–21 val., šešta­die­niais–sek­ma­die­niais 12–21 val. Sve­tai­nė­je su­si­pa­žin­si­te ir su­si­drau­gau­si­te su Ka­lė­dų Se­ne­liu, pa­ra­šy­si­te laiš­ke­lį, min­si­ te mįs­les, nu­si­fo­tog­ra­fuo­si­te, nu­si­kal­si­te Ka­lė­di­nę mo­ne­tą ar šiaip kar­tu pa­bū­si­te.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


18

penktadienis, lapkričio 30, 2012

kas, kur, kada ,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

teatras

Amžinąjį atilsį Niūrų lapkričio 28-osios rytą, eidama 77-uosius metus, mirė šviesi asmenybė, išskirtinės tolerancijos žmogus, gydytoja iš pašaukimo Jadvyga PETKEVIČ (1935–2012). Ilgus metus dosniai dalijusi savo plačios širdies šilumą, ji buvo mylima draugų, kolegų ir ligonių. Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ireną ir jos šeimą. Liūdi draugai ir buvę bendradarbiai Velionė pašarvota UAB „Rimtis“ laidotuvių rūmuose (A.Juozapavičiaus pr. 1). Lankymas – gruodžio 1, 2 d.d. Gedulingos Mišios aukojamos gruodžio 2 d. (sekmadienį) 9.30 val. Paminklinėje Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31B). Išlydėjimas – 14 val. į Romainių kapines. ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prof. Viliją ALEKNEVIČIENĘ, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenė.

Žmogaus lemtis – Būties paslaptis. Tik kodėl taip sielą gelia? Nuoširdžiai užjaučiame bendradarbį Petrą Algimantą ČERNĮ, mirus broliui. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro bendruomenė LSMUL Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos darbuotojai nuoširdžiai užjaučia gydytoją gastroenterologę Jaunutę RAILIENĘ dėl vyro mirties. Mirus ilgamečiam Kauno klinikų gydytojui, II vidaus ligų skyriaus vedėjui Antanui RAILAI, nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia LSMUL VšĮ Kauno klinikų Vidaus ligų departamento bendradarbiai.

Žmogaus gyvenimas – kaip krintanti žvaigždė. Taip ryškiai švietė ir staiga užgeso... Dėl mylimos mamos, močiutės netekties liūdime kartu, užjaučiame mokytoją Vilmą URBONIENĘ ir jos vaikus Aistę ir Vaidą. Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos bendruomenė

Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Gruo­džio 1 d. 19 val. – GYČIO IVANAUSKO TEATRAS. Ak­vi­lė Mel­kū­nai­tė. MARKO. KAVOLIŲ KABARETAS. Rež. Gy­tis Iva­naus­kas. Rū­tos sa­lė. Gruo­džio 2 d. 12 val. – PREMJERA! Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ASTRIDA. Spek­tak­lis Ast­ri­dos Lind­gren biog­ra­fi­jos ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Di­džio­ji sce­na. 18 val. – KMD ak­ci­ja „16 PASIPRIEŠINIMO SMURTUI PRIEŠ MOTERIS DIENŲ”. So­fi Ok­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Gruo­džio 6 d. 18 val. vie­to­je spek­tak­lio MENDELIO MILIJONAI bus ro­do­ma ko­me­di­ja ŽEMĖS AR MOTERS (rež. T.Erb­rė­de­ris). Bi­lie­ tai ga­lio­ja tie pa­tys ar­ba juos ga­li­ma grą­žin­ ti bi­lie­tų įsi­gi­ji­mo ka­so­je iki gruo­džio 16 d.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Lap­kri­čio 30 d. 18 val., gruodžio 1, 2 d. 18 val. – ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. PREMJERA. 2 da­lių mu­zi­ki­nis re­viu. Lib­re­to au­to­rė Vik­to­ri­ja Strei­ča. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, dai­li­nin­kė Vil­ma Ga­lec­kai­tė, cho­re­og­ra­ fai Dai­nius Ber­vin­gis, Gin­ta­ras Vi­soc­kis, chor­meis­te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Gruodžio 1 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiurauskas (spektaklis-žaidimas, kurį padeda kurti vaikai), nuo 3 m. Gruodžio 2 d. 12 ir 14 val. Mažojoje scenoje – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 m.

KAuno KAMERINIS TEATRAS „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje – NEMOKAMAI. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukauko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1040267

KLEPSYDRA. Visos laidojimo paslaugos. Pigiausias Lietuvoje KREMAVIMAS (su karstu ir kapsule). Šarvojimo salės visame mieste. Paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų, šaldytuvai. Tarptautiniai pervežimai. Užsakymai priimami visą parą Baltijos g. 81B, Kaunas, tel. 731 675, 8 673 92 989. www.klepsydra.lt. 1041953

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Lapkričio 30 d. 18 val. – A.Volodinas. PENKI VAKARAI. Dviejų dalių romantinė drama. Režisierius A.Pociūnas. Gruo­džio 1 d. 18 val. – F.Rab­le. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18) Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Gruo­džio 2 d. 18 val. – E.Jo­nes­ko. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Lap­kri­čio 30 d. 19 val. – Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. N-16

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Lap­kri­čio 30 d. 19 val. – SVETIMAS VEIDAS (vie­nos da­lies tra­gi­far­sas K.Abės ro­ma­no te­ma). Te­at­ro ka­so­je bi­lie­tai par­duo­da­mi 2 val. prieš spek­tak­lius. Pa­si­tei­rau­ti tel. 8 612 97 070.

TEATRO KLUBAS Vil­niaus g. 22, Ar­chi­tek­tų na­mai, II aukš­tas

Lap­kri­čio 30 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­ di­ja MEILĖ PARYŽIUJE. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta“.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Gruo­džio 2 d. 18 val. – ko­me­di­ja BUČIUOJU, OSKARAS. Re­ži­sie­rius C.Grau­ži­nis.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

2 d. 18 val.

Gruodžio 2 d. 12 val. – BATUOTAS KATINAS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai

RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRAS Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno r.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MENŲ GALERIJA „101“ Lais­vės al. 53

Lap­kri­čio 30 d. 14 val. – Bard ko­le­džo (JAV) pro­fe­so­riaus John Pruitt pa­skai­ta „Adol­fas Me­kas: ko­miš­kas Ame­ri­kos ne­pri­klau­so­mo ki­no iko­nok­las­tas”. Ši pa­skai­ta – įžan­ga į Adol­fo Me­ko ir jo mo­ki­nių fil­mų ret­ros­pek­ ty­vą, ku­ri pra­si­dės „Ro­mu­vo­je” tą pa­čią die­ną 18 val. Pa­skai­to­je taip pat da­ly­vaus Adol­fo Me­ko naš­lė Po­la Cha­pel­le, dai­ni­nin­ kė, ak­to­rė, cho­re­og­ra­fė ir šo­kio fes­ti­va­lių Ita­li­jo­je or­ga­ni­za­to­rė.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vilniaus g. 33, tel. 201 778, www.istorineprezidentura.lt

Lapkričio 30 d. 16 val. – „Kraslagas’12 Prezidento A.Stulginskio tremčiai atminti” ekspedicijos ir dokumentinio filmo „Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis” pristatymas. Pristatyme dalyvauja ekspedicijos vadovas Gerimantas Statinis, ekspedicijos direktorius Žilvinas Leleiva, dalyviai – Seimo narys Paulius Saudargas, politologas Jonas Survila.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Lapkričio 30 d. 17 val. – Gvido Latako tapybos darbų parodos BUVEINĖS uždarymas. Dalyvaus autorius ir aktorė Kristina Kazakevičiūtė.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Lap­kri­čio 30 d. 17 val. – pa­ro­dos IEŠKOTI MOTERS, skir­tos dai­li­nin­kių Mar­cės Ka­ti­ liū­tės (1912–1937), Čer­nės Per­ci­ko­vi­čiū­tės (1912–1941/42), Ma­ri­jos Rač­kaus­kai­ tės-Cvir­kie­nės (1912–2004) ir Do­mi­ce­lės Ta­ra­bil­dai­tės-Ta­ra­bil­die­nės (1912–1985) 100-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mui, ati­da­ry­mas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Lap­kri­čio 30 d. 18 val. – kon­cer­tas ŠAUKINIAI MAIRONIUI..., skir­tas Jo­no Ma­čiu­lioMai­ro­nio 150-me­čiui. Pro­gra­mo­je: Al­ber­to Na­vic­ko, Ra­mū­no Mo­tie­kai­čio, Ni­jo­lės Sin­ ke­vi­čiū­tės, Do­na­to Za­ka­ro, Lau­ry­no Va­ka­rio Lo­po, Vy­tau­to Miš­ki­nio cho­ri­nės prem­je­ros, api­pin­tos Juo­zo Nau­ja­lio kom­po­zi­ci­jo­mis. At­li­kė­jas – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės cho­ras „Jau­na mu­zi­ka”, di­ri­gen­tas Vac­lo­vas Au­gus­ti­nas, re­ži­sie­rius ir skai­to­vas Vir­gi­li­jus Ku­bi­lius. Kon­cer­tas ne­mo­ka­mas. Gruodžio 3 d. 17 val. – vakaras MAIRONIS IR TEATRAS. Dalyvauja aktorius Egidijus Stancikas, pianistas Rokas Zubovas. Renginys skirtas Maironio metams.

ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIA Pa­pi­lio g. 9

Žie­mai bel­džian­tis į du­ris, sa­vo klau­sy­to­jus kvie­čia­me pa­ke­liau­ti kar­tu su jaus­min­ga Ar­ti­mų­jų Ry­tų mu­zi­ka – į Lie­tu­vą at­vyks­ta vie­ni žy­miau­sių Per­si­jos at­li­kė­jų Ka­y­han Kal­hor ir Ali Bah­ra­mi Fard. Lap­kri­čio 30 d. 18 val. šie ge­nia­lūs iš­skir­ti­ niais in­stru­men­tais gro­jan­tys Ira­no kū­rė­jai pri­sta­tys sa­vo kū­ri­nius iš 2012 m. va­sa­rio mėn. pa­si­ro­džiu­sio al­bu­mo „I Will Not Stand Alo­ne”.

ROKŲ KULTŪROS CENTRAS Nemuno g. 14, Rokai

Lapkričio 30 d. 18 val. – VDU kultūrų studijų ir etnologijos katedros profesoriaus

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Romualdo Apanavičiaus paskaita „Tarp kaimo ir miesto: Rokų 1990–2012 m. gyvensenos raida”. Įėjimas nemokamas.

2 d. 18 val.

Gruo­džio 1 d. 15 val. – liau­diš­kų šo­kių ko­ lek­ty­vo jau­nuo­lių gru­pės VĖJO MALŪNĖLIS 10-me­čio kon­cer­tas. Pro­gra­mo­je da­ly­vau­ja jau­nuo­lių liau­diš­ kų šo­kių ko­lek­ty­vai: „Upė” (Ne­ve­ro­nys), „Ver­pe­tu­kas” (Van­džio­ga­la), vai­kų ka­pe­la „Kar­kly­nė­lis” (Bat­nia­va), jau­ni­mo cho­ras „Ada­gio”(Rau­dond­va­ris).

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Konferencijų salėje

Gruodžio 2 d. 12 val. – projektas „Dialogas – Žodis ir Spalva”. Advento ciklo BELAUKIANT KALĖDŲ... renginys. Solistas Mindaugas Jankauskas ir pianistė Gražina Zalatorienė. Sigitos Grabliauskaitės stiklo paroda. Įėjimas nemokamas.

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA Gruo­džio 2 d. 13 val. – Penk­to­jo sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio KALĖDAS PASITINKANT kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja: VDU mu­zi­kos aka­de­ mi­jos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų ka­ted­ros stu­ den­tai (dėst. Igo­ris Kra­ma­re­vas): Man­tas Zi­ba (tri­mi­tas), Ne­ri­jus Jakš­to­nis (tri­mi­tas), Vy­tau­tas Še­rec­kis (tri­mi­tas), Rai­mun­das Ar­na­šius (tri­mi­tas); Igo­ris Kra­ma­re­vas (tri­mi­tas); Dai­na­vi­mo ka­ted­ros stu­den­tai (dėst. Bi­ru­tė So­dai­ty­tė) Gab­rie­lė Biels­ky­tė, Gab­rie­lė Jo­cai­tė, Jur­gis Ke­me­žys, Ma­ri­ja Aru­tiu­no­va, Ive­ta Kal­kaus­kai­tė, San­dra Leb­ ri­kai­tė; Ju­li­ja Bu­ja­no­vai­tė (var­go­nai).

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

Gruodžio 2 d. 14 val. – „Bočių” adventinis vakaras. Dalyvaus: liaudiškos muzikos ansamblis „Bočiai” (meno vadovas Vincentas Kursa), Kauno J.Gruodžio muzikos mokyklos mokiniai Greta Pacevičiūtė, Aurelija Lukošiūtė, Ramūnas Ričardas Rečkus, Modestas Skirius, lūpinės armonikėlės meistras Rimantas Balčiūnas. Įėjimas nemokamas.

KAUNO ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO ARKIKATEDRA BAZILIKA Kauno religinės muzikos centras kviečia į koncertų ciklą NUO ADVENTO IKI TRIJŲ KARALIŲ. Gruodžio 2 d. 16 val. – mišrus choras „Saluto”. Solistai: Rūta Skučienė (sopranas), Mindaugas Jankauskas (tenoras), Algis Šeduikis, saksofonas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Iki sau­sio 5 d. vei­kia ke­tu­rių stik­lo me­ni­ nin­kų – Ar­tū­ro Rim­ke­vi­čiaus, Si­gi­tos Grab­ liaus­kai­tės, Val­dos Ve­ri­kai­tės ir Aud­ro­nės An­dru­le­vi­čie­nės kū­ri­nių pa­ro­da KETURI, ĮKVĖPTI BORNHOLMO. Iki gruo­džio 1 d. kvie­čia ap­lan­ky­ti pa­ro­dą NAPOLEONO GYVENIMO IR KOVŲ VAIZDAI MENE. Pa­ro­da skir­ta Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­ to­riaus Na­po­le­o­no I lan­ky­mo­si Lie­tu­vo­je 200-osioms me­ti­nėms pa­žy­mė­ti. Iš ko­lek­ci­ nin­ko Zig­fri­do Jan­kaus­ko rin­ki­nių.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Iki gruo­džio 1 d. vei­kia Al­gi­man­to Šla­pi­ko skulp­tū­ros pa­ro­da.

KERAMIKOS MUZIEJUS Rotušės a. 15

Iki gruodžio 16 d. veikia edukacinė keramikos paroda PRADŽIŲ PRADŽIA. Parodoje savo darbus pristato Vita Vaitkevičienė, Darius Vaitkevičius ir Virginija Zvolinskaitė.

DOMINO TEATRAS

2 d. 18 val.


19

penktadienis, lapkričio 30, 2012

kas, kur, kada TV programa

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Le­gen­dos su­si­vie­ni­ja“ 3D (lie­t. k., sal­dai­ niai „Che­wits“ pa­tys kram­to­miau­si vai­kams (iki 12 me­tų) do­va­nų!) – iki 6 d. 13, 15.15*, 17.30, 19.45 val. (*išsk. 1, 3, 5 d.). „Le­gen­dos su­si­vie­ni­ja“ (lie­t. k., sal­dai­niai „Che­wits“ pa­tys kram­to­miau­si vai­kams (iki 12 me­tų) do­va­nų!) – iki 6 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Tė­vas“ – iki 6 d. 16.30 val. „De­be­sų že­mė­la­pis“ – iki 6 d. 11.20, 14.45, 18.10, 21.35 val. „Fran­ken­vy­nis“ 3D – 1, 3, 5 d. 15.15 val. „Brėkš­tan­ti auš­ra. 2 da­lis“ – iki 6 d. 12, 14.30, 18, 20.30 val. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai 2“ 3D (lie­t. k.) – iki 6 d. 11 val. „007 ope­ra­ci­ja „Sky­fall“ – iki 6 d. 19, 22 val. „Grės­min­gas“ – iki 6 d. 22.10 val. „Monst­rų vieš­bu­tis“ (lie­t. k.) – iki 6 d. 12.15, 14.15, 17* val. (*išsk. 30 d.).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Legendos susivienija“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 6 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18.15, 20.45 val.; 1, 2 d. 22.30 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 6 d. 11.30, 14. 16.15 val. „Džiunglės“ 3D (premjera) – iki 6 d. 20.15 val. „Habitas: nelaukta kelionė“ HFR 3D – 13 d. 17, 21 val. „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ – iki 6 d. 11, 13.30, 16, 18.45, 21.15 val.; 1, 2 d. 23.40 val. „Debesų žemėlapis“ – iki 6 d. 13.45, 17.30 (seansas nevyks 1 d.), 21 (seansas nevyks 1 d.) val.; 1, 2 d. 23.15 val. „007 operacija Skyfall“ – iki 6 d. 11.45, 14.45, 18, 21.30 val. „Vėžliuko Semio nuotykiai 2“ 3D (liet. k.) – iki 6 d. 11.15, 13 (seansas nevyks 30 d.), 17.45 val. „30 širdies dūžių“ – iki 6 d. 18.30, 20.30 val.; 1, 2 d. 22.45 val. „Apgaulinga aistra“ – iki 6 d. 14.30, 19.15 val.; 1, 2 d. 23.59 val. „Frankenvynis“ 3D – iki 6 d. 10.45 (seansas nevyks 30 d.), 15.15 (seansas nevyks 30 d.) val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – 1, 2 d. 10.30 val.; iki 6 d. 12.30 val. „Septyni psichopatai“ – iki 6 d. 16.45 (seansas nevyks 4 d.), 21.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Dar vieneri metai“ – 4 d. 16.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Lap­kri­čio 30 d. 18 val. – Adol­fo Me­ko ir jo mo­ki­nių fil­mų ret­ros­pek­ty­va. 21 val. – „Bal­ sai” (rež. Pål Sle­tau­ne, Nor­ve­gi­ja, Šve­di­ja, Vo­kie­ti­ja, siau­bo tri­le­ris, 2011 m., N-18). Gruo­džio 1 d. 14 val. – Adol­fo Me­ko ir jo mo­ki­nių fil­mų ret­ros­pek­ty­va. 19 val. – PREMJERA. Spek­tak­lis ŠPILKOS. Gruo­džio 2 d. 12 val. – RAGANIUKĖS te­at­ro spek­tak­lis „Ba­tuo­tas ka­ti­nas” (rež. R.Ur­bo­ na­vi­čiū­tė, dvie­jų da­lių spek­tak­lis vai­kams nuo 2 me­tų). 15.10, 17, 18,30, 20 val. – Adol­fo Me­ko ir jo mo­ki­nių fil­mų ret­ros­pek­ ty­vos fil­mai. Gruo­džio 3 d. 18 val. – „Bal­sai” (rež. Pål Sle­tau­ne. Nor­ve­gi­ja, Šve­di­ja, Vo­kie­ti­ja, siau­ bo tri­le­ris, 2011 m., N-18). 20 val. – Adol­fo Me­ko ir jo mo­ki­nių fil­mų ret­ros­pek­ty­va. Gruo­džio 4 d. 19 val. – „Bal­sai” (rež. Pål Sle­tau­ne, Nor­ve­gi­ja, Šve­di­ja, Vo­kie­ti­ja, siau­bo tri­le­ris, 2011 m., N-18). 21 val. – „Vi­ dur­nak­tis Pa­ry­žiu­je” (rež. Wo­o­dy Al­len, ro­ man­ti­nė ko­me­di­ja, Is­pa­ni­ja, JAV, 2011 m.). Gruo­džio 5 d. 17 val. – ren­gi­nys MISIJA: VERSLUS JAUNIMAS (jau­ni­mo, mo­ki­nių ir stu­den­tų, ver­slu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nys, idė­jos, ino­va­ci­jos, kū­ry­biš­ku­mas, as­me­ni­nis ir pro­fe­si­nis to­bu­lė­ji­mas). Gruo­džio 6 d. 17 val. – va­ka­ras su Al­gi­man­ tu Pui­pa. 19.15 val. – PREMJERA. „Ig­rus­hki” (rež. Li­na Lu­žy­tė, do­ku­men­ti­nis fil­mas, 2012 m.). Fil­mą pri­sta­tys re­ži­sie­rė Li­na Lu­žy­tė.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ 

6 d. 17 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 Knygų Kalėdos. Eglutės įžiebimo šventė Prezidentūroje (kart.). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50, 18.35 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Duokim garo! 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Mainai“ (1977 m.) (N-7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Radži ieško žmonos (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (5). 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Komedija „Dvylika kėdžių“ (Rusija, 1971 m.). 22.45 Farai (N-14). 23.45 Veiksmo f. „Blyksnis“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.50 Veiksmo trileris „Slenkstis“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.40 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 „Šok su manimi“ šokių konkursas, 2012 m. 14.40 „Skunk Fu“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 21.40 Veiksmo f. „Geležinis žmogus“ (JAV, 2008 m.). 0.05 Komedija „Van Vailderis. Pirmi metai koledže“ (JAV, 2009 m.). 2.00 „Kaulai“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Amerikos talentai VI“. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 12.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas.

DATOS (lapkričio 30 d.) 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Istorinė drama „1612-ieji. Tamsiųjų laikų kronikos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 23.50 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.50 Baltijos galiūnų čempionatas Birštone (k). 1.50 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 2.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Lietuvos šokių dešimtukas. Koncertas (k). 12.30 Koncertas „Iššūkis žvaigždėms“ (k). 13.30 Kūrybos metas. Režisierė Ramunė Kudzmanaitė (2000 m.) (k). 14.00 Grynas gyvenimas. 14.45 Durys atsidaro. 15.15 Laba diena, Lietuva (k). 17.45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.00 Keliaukim! 18.30 Maironio 150-ųjų gimimo metinių iškilmingas vakaras- minėjimas Kauno valstybiniame dramos teatre. 20.05 Broniaus Kutavičiaus 80-mečio vakaras Lietuvos kompozitorių sąjungoje. 20.50 Arti toli. 21.25 Kapitonų mūšis. 22.00 „Idiotas“ (8) (N-7). 22.50 Džiazo vakaras. XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2012“. LMTA vokalinis ansamblis „Singas“ ir projektas „Labai baisios stygos“. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš“ (2).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00 „Robinzonas Kruzas“ (4). 12.00 „Aferistas“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Robinzonas Kruzas“ (5). 18.00 „Aferistas“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Herojai“. 22.00 „Krintantis dangus“ (2). 23.00 „Vartai“. 0.00 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“– Pirėjo „Olympiacos“. Vaizdo įrašas. 1.40 „CSI kriminalistai“. 2.30 „Ledo kelias“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Mano draugė beždžionėlė“. 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Džekio Čano nuotykiai“. 9.05 „Supermeno nuotykiai“. 9.30 „Keisti Blynelio Džeko nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Širdies balsas“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokingiausi netyčiukai“. 17.00 „Didžioji sprogimo teorija“ (7) (N-7). 17.30 „Auklė“ (5). 18.00 „Purpurinis deimantas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Tagartas XXI. Grupė“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-7). 22.35 Istorinė drama „JFK: Džonas F.Kenedis. Šūviai Dalase“ (JAV, 1991 m.) (N-14).

10.05 „Linksmieji draugai“. 10.35 Senoji animacija. 11.10, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 14.00, 21.30 „Pasmerkti“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.30 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris.

9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.07 Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.45 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 „Lotynų Amerikos muzikos „Grammy“ apdovanojimai 2012“. 0.00 „Rossas Kempas. Gaujos“ (3) (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Žemės širdis“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 12.00 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (N-7). 13.45 Telelaikraštis. 15.50 Nuotykių f. „Šalin rankas nuo Misisipės“ (N-7). 17.30 Stereotipai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Kauno istorijos (k). 18.50 Drama „Lemtingas kelias“ (N-7). 20.30 Gyvenimo būdo laida „Svečiuose pas...“ 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Biografinė drama „Anna Nicole“ (N-14). 0.50 Trileris „Mr 73“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 „San Fransisko raganos I“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Širdies balsas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokingiausi netyčiukai“. 17.00 „Didžioji sprogimo teorija“. 17.30 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Tagartas XXI. Grupė“. 22.35 Istorinė drama „JFK“.

8.00 Veiksmo f. „Gatvės lenktynės“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 9.55 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 11.45 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 18.00 Drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 20.10 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 21.45 Drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-14). 23.45 Siaubo drama „Prieblanda. Gyvenimas po mirties“ (Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00 Žinios +. 13.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Talino „Kalev“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Maskvos CSKA. 18.30 Automoto. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Zgoželeco „Turow“. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–„Astana“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia Mažosios Lietuvos diena 1427 m. Krokuvoje gimė Kazimieras Jogailaitis, Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius. 1667 m. gimė airių rašytojas Jonathanas Swiftas. 1835 m. gimė JAV rašytojas Markas Twainas. 1874 m. gimė seras Winstonas Churchillis, Jungtinės Karalystės premjeras. 1918 m. Mažosios Lietuvos Tautinė taryba pasirašė Tilžės aktą dėl Mažosios Lietuvos prijungimo prie Lietuvos. 1937 m. gimė britų režisierius Ridley Scottas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks artimųjų pritarimo bei meilės. Galite susipykti su jaunais žmonėmis. Nesijaudinkite – šis nesėkmingas laikas ilgai netruks. Jautis (04 21–05 20). Galite pakenkti aplinkiniams arba nesugebėti paaiškinti savo ketinimų. Kils tam tikrų sunkumų kuriant naujus planus. Kiti žmonės gali nesutikti su jūsų idėjomis. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Karjera gali neatitikti jūsų lūkesčių. Tinkamo sprendimo paieškos taps tikru išbandymu. Būkite atsargus ir neiškrypkite iš kelio į sėkmę, nesustokite ir nepasiduokite apatijai. Liūtas (07 23–08 23). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti šalia esantį. Nesišvaistykite pastabomis ir nieko nekritikuokite. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Palanki diena skaityti, žiūrėti intelektualias televizijos laidas. Svarstyklės (09 24–10 23). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Nepasiduokite apatijai ir tinguliui, nepraleiskite geros progos numatyti profesinės veiklos perspektyvas. Skorpionas (10 24–11 22). Teigiamai vertinate savo vaizduotę, domitės šiuolaikinėmis ir futuristinėmis idėjomis. Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Šaulys (11 23–12 21). Esate komunikabilus ir sumanus, lengvai atrandate naujų idėjų. Bendrausite su autoritetingu žmogumi, tačiau iš naujos pažinties daug nesitikėkite. Ožiaragis (12 22–01 20). Neigiamai vertinsite savo idėjas ir mintis, o neteisingai suprasta kitų žmonių nuomonė suklaidins jus, todėl šiandien geriausia tiesiog patylėti ir imtis savo tiesioginių pareigų. Vandenis (01 21–02 19). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas, tik neskubėkite daryti išvadų ir mąstykite pozityviai. Žuvys (02 20–03 20). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje temperatūra kris, lietų keis šlapdriba ir sniegas. Šiandien beveik visur numatomi krituliai: daugiausia lietus, kai kur – šlapdriba ir sniegas. Bus 2–6 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį kai kur pašals iki 2 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Daug kur pasnigs arba kris šlapdriba.

Šiandien, lapkričio 30 d.

+3

+3

Telšiai

+2

Šiauliai

Klaipėda

+6

Panevėžys

+6

Utena

+3

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

335-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 31 diena. Saulė Šaulio ženkle.

+6

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +20 Berlynas +3 Brazilija +25 Briuselis +5 Dublinas +3 Kairas +27 Keiptaunas +24 Kopenhaga +1

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+4 +6 +2 +7 +9 –4 +7 +3

Praha +2 Ryga +2 Roma +13 Sidnėjus +35 Talinas –6 Tel Avivas +24 Tokijas +10 Varšuva +4

Vėjas

2–7 m/s

Vilnius

Marijampolė

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+5

+6

+2

+6

4

0

+1

–1

+1

4

-4

0

–4

–2

1

rytoj

poryt

Šie­met mū­sų pla­ne­tą vei­kė ekst­re­ma­ lios tem­pe­ra­tū­ros ir nio­ko­jan­tys gam­ tos reiš­ki­niai – kait­ros ban­gos, saus­ros, po­tvy­niai ir smar­kios aud­ros, taip pat pre­ce­den­to ne­t u­r in­t is le­dy­nų tirps­ mas Ark­ty­je. To­kias iš­va­das šią sa­vai­ tę pa­skel­bė Jung­ti­nių Tau­tų (JT) me­ teo­ro­lo­gi­jos agen­tū­ra. „Kli­ma­to po­ky­ čiai vyks­ta prieš mū­sų akis ir vyks to­ liau“, – sa­ko­ma Pa­sau­l i­nės me­teo­ro­ lo­g i­jos or­ga­n i­za­ci­jos (WMO) va­do­vo Mi­che­lio Jar­raud pra­ne­ši­me. Šių me­ tų lai­ko­tar­pis nuo sau­sio iki spa­lio bu­ vo šil­čiau­sias nuo ma­ta­vi­mų pra­džios 1850 m., pa­žy­mė­jo WMO. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Mi­li­jo­nie­riai per vie­ną nak­tį Du žmo­nės lai­mė­jo JAV lo­te­ri­ jos „Po­wer­ball“ 550 mln. do­le­ rių „auk­so puo­dą“. Dar 8,9 mln. žai­dė­jų lai­mė­jo ma­žes­nius pri­zus, ku­rių bend­ra ver­tė – 131 mln. do­ le­rių. Pag­rin­di­nis „auk­so puo­das“ yra ant­ra­sis pa­gal dy­dį per vi­są JAV lo­te­ri­jų is­to­ri­ją, o ti­ki­my­bė jį lai­mė­ti bu­vo vie­na iš 175 mi­li­ jo­nų. Tai ga­li­ma pa­ly­gin­ti su vie­ na iš mi­li­jo­no ti­ki­my­be bū­ti nu­ trenk­tam žai­bo. „Po­wer­ball“ pa­rei­gū­nai anks­ ti ket­vir­ta­die­nį ry­te pa­tvir­ti­no, kad bu­vo par­duo­ti du lai­min­gi bi­lie­tai: vie­nas Ari­zo­no­je, o ki­tas – Mi­sū­ry­je. Tre­čia­die­nio va­ka­ rą iš­trauk­ti lai­min­gi skai­čiai bu­ vo 5, 16, 22, 23, 29 ir „Po­wer­ball“ skai­čius 6. Vie­nas lo­te­ri­jos pa­rei­gū­nas vė­ lai tre­čia­die­nį sa­kė, kad „auk­ so puo­das“ iki skai­čių trau­ki­mo pa­di­dė­jo iki 579,9 mln. do­le­rių ir kad pa­si­rin­kus jo at­siė­mi­mą gry­ nai­siais su­ma bū­tų 379,8 mln. do­le­rių. Per 16 anks­tes­nių žai­di­mų pa­ grin­di­nis lai­mė­to­jas neat­si­ra­ do, tad „auk­so puo­do“ su­ma la­ bai išau­go. Anks­čiau tre­čia­die­nį vi­so­je ša­ ly­je per mi­nu­tę bu­vo nu­per­ka­ma 160 tūkst. bi­lie­tų, nes toks „auk­ so puo­das“ su­vi­lio­jo daug žmo­ nių, ku­rie re­tai lo­šia ar iš­vis ne­ lo­šia šio­je lo­te­ri­jo­je. Kol kas neaiš­ku, ar lai­mė­to­jai jau su­si­sie­kė su lo­te­ri­jos or­ga­ni­ za­to­riais. Du­kart per sa­vai­tę vyks­tan­čios „Po­wer­ball“, ku­rią ga­li­ma loš­ti 42

vals­ti­jo­se, Ko­lum­bi­jos apy­gar­do­ je ir JAV Mer­ge­lių Sa­lo­se, di­džio­jo pri­zo nie­kas ne­lai­mė­jo nuo spa­ lio 6-osios. „Per­ku šios lo­te­ri­jos bi­lie­tą, kad ga­lė­čiau pa­dė­ti sa­vo ra­šik­lį, išei­ ti iš sa­vo biu­ro ir įgy­ven­din­ti sa­ vo sva­jo­nes“, – anks­čiau juo­ka­vo penk­tą de­šim­tį ei­nan­ti mo­te­ris, var­du Sza­mi, ku­ri pir­ko bi­lie­tus sau ir drau­gams vie­no­je Va­šing­ to­no par­duo­tu­vė­lė­je ir ku­ri ne­no­ rė­jo pa­sa­ky­ti sa­vo pa­var­dės. „Tai – fe­no­me­na­lu. Ore tvy­ ro di­de­lis jau­du­lys“, – pri­dū­ rė Kim­ber­ly Cho­pin iš Lui­zia­nos vals­ti­jos lo­te­ri­jos, ku­ri iki tre­čia­ die­nio po­pie­tės par­da­vė bi­lie­ tų už 2,5 mln. do­le­rių, nors prieš sa­vai­tę bu­vo par­da­vu­si bi­lie­tų už 1,1 mln. do­le­rių. Di­džiau­sias „auk­so puo­das“ JAV lo­te­ri­jų is­to­ri­jo­je – 640 mln. do­le­rių – bu­vo lai­mė­tas lo­te­ri­jos „Me­ga­Mil­lions“ žai­dė­jų Kan­za­ se, Ili­no­ju­je ir Me­ri­lan­de, ku­rie vi­si tu­rė­jo bi­lie­tus su tais pa­čiais lai­min­gais skai­čiais. Lo­te­ri­jų lai­mė­ji­mai Jung­ti­nė­ se Vals­ti­jo­se yra ap­mo­kes­ti­na­ mi ir lai­mė­to­jai pa­pras­tai ga­li pa­si­rink­ti lai­mė­ji­mo iš­mo­kė­ji­ mą kas­met da­li­mis ar­ba ge­ro­ kai ma­žes­nės su­mos iš­mo­kė­ji­ mą iš­kart. Be „auk­so puo­dų“ žai­dė­jai ga­ li laimėti iki 1 mln. do­le­rių, jei tu­ ri bi­lie­tus su dau­gu­ma tei­sin­gų skai­čių, ta­čiau daug žmo­nių ne­ ži­no apie šiuos pa­pil­do­mus lai­ mė­ji­mus ir jų neat­sii­ma. BNS inf.

+5

Alytus

Ekst­re­ma­lių reiš­ki­nių me­tai

Rytas

+6

+4

8.16 15.57 7.41 17.36 9.35

Vardai Andriejus, Dovainė, Saugardas, Vytartė.

2012-11-30 Kauno diena