Page 1

Ha­gos tri­bu­no­las iš­tei­si­no ka­ro nu­si­ kal­ti­mais kal­ti­namą Ko­so­vo eksp­rem­ jerą R.Ha­ra­di­najų. Pasaulis 11p.

TAIKIK

LYJE šeštadieni s TODĖL, Todėl, KADVilnieTis ESU VILNIETIS Kad esu

sausio 23 d.,

2010 m.

diena.lt

nr. 15 (671)

neįgalies diena.lt iems – lRT konceRTas „aš esu“

2,00 Lt

TV3 laidos „Akis tata“ ir LNK „Abi pus sienos“ rei Kedys. Kristupas tingus augina Drą Krivickas ėmė sius si D.Kedžio gyny Leškevičius ad bos, o Giedrius vokatauja Laimu tei Stankūnaitei ir Andriui Ūsui.

NEt 38

PROGRA MOs

„Mane išgelbė

jo Dievas“

Dvidešimtmetė lietuvaitė Karo lina Kirilko niekada nepamirš koš ma­ ro, kurį išgyve no per žemės drebė­ jimą Haityje.

gruodžio 1 d.

Mokė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vus įsi­gy­ja vis dau­giau smul­kiųjų ir vi­du­ti­nių vers­li­ninkų. Ekonomika 8p.

Penktadienis, lapkričio 30 d., 2012 m. Nr. 280 (1479) 

Galvodavau, ką man reikėtų daryti – eiti į džiungles bananų valgy ti?

2012 m.

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

„Vėtros“ futbolo komandos treneris Vir­gi­ni­jus­­ Liub­šys­

8p. MieStaS

„Staiga pasigir do tarsi greitai pra stiprus garsas, va nys, – prisiminė žiuotų traukiK.Kirilko. – Ir tą pačią akimirką pradėjo drebėti namas. Pirmomis akimirkomis šo kiruoti nutilome. Bandėme keltis ir lipti nuo namo, tačiau pradžioje to padaryti nepavy ko. Matėme, kaip griuvo gretimi namai, mūsų na mo tvora...“ Netoli griuvo mo jo namai, tvoros, kykla, lūžinėbuvo girdėti verksklykė žmonės, šauksmai. Gatvės mas, pagalbos kių ir dūmų sūku paskendo dulryje. Plačiau skaitykite

Šokoladas

17

Idėja, verta „Kristoforo“

TV3 „P užkaRia ILIES“ u „Irmanto sriubos“ be Irmanto

drebėjimas Hai tyje nusinešė Karoliną Kirilko. dešimtis tūkstan

čių gyvybių ir

tik atsitiktinu

+

Saulius Štomber gas grįžo į didįjį krep sušinį. Dvejų metų per trau vienam geriausių ka visų laikų Lietuvos krepšininkų išėjo tik į naudą. Saulius grįžo su laukęs antrojo vaiko, iš sigydęs skausmus, pasiilgęs krepšinio. Ir nė kiek nepanašus į ve teraną. „Sugrįžo noras žaisti. Tad kiek leis sveikata ir bus noro, dar rungtyniausiu“, – sakė dviejų olimpiadų prizi ninkas. 14p.

Savaitė horoskS opas ir Kryžiaž odiS

teisės ir pareigos

montažas

27p.

Šokoladas

Naktinio klubo sce jantis vyras. Įsiaud noje repuoninkas, besiplaiks rinęs būgnitančia kasele. Abiem jiems – 31-i ir gal jų veik la niekam nekeltų nuo juodu nebūtų ku stabos, jei nigai. 19p.

tV diena

Darbas užsieny je – tik miražas

Tojai

mas išgelbėjo

Tomo Mozūros

Sportas

Buvęs JAV prezi den W.Bushas – nors tas George’as ir nepopuliarus, bet reikalingas. 12p.

KULINAR IJA tik mėsos BIBLIOTE Moters KA

Svajonę atidary ti sriubų res­ toraną įgyven dinęs Jablonskas dabar Irmantas da, bet minties sriubų never­ su joną iš sriubos sikrauti mili­ neatsisako. 5p. eko no Mi ka

„ Sėkmė: žemės

Ratai: 11 pata rimų vairuotojams

šiandien priedai

Pasaulis

Ūkininkų turge lių užkrėtęs Mindau idėja šalį vičius gautą Šv. gas Maciule­ Kristoforo statulėlę mielai pa į tūkstančius ga dalytų balėlių. 3p. teMa

TV hEroJA I

Pirmas lietuviš kas S ženklu. Ir galbūt filmas su merciškai sėkmin pirmas kogas. Lietuvos kino teatruose pra juostos „Zero 2“ dėtos rodyti režisierius Emilis Vėlyvis tiki: jo darbas privalo pritrauk ti žiūrovų.

Aklai įdarbinimo pasitikėję lietu agentūromis viai vis dažniau užsienyje lieka ir be darbo, ir be pinigų. Dėl to ten minti teismų slenks ka kantriai čius. 6p. UžribiS

1,30 Lt

Rytoj — storesnė „Vilniaus­ diena“­ ir priedas­ „TV diena“.

Sveikatos viršūnės e kilo panika

STT įkliuvęs svei katos apsau­ gos viceminist ras kas gali būti tik Artūras Ski­ pir tos apsaugos sis moji sveika­ temą apėmu­ sio korupcijos tinklo auka. 9p.

KINO Pasaka,FOTELIS pade ko dan voti su baimėmisti

Le­gen­dinės kny­gos at­gi­mi­mas Tiražas 35 450

Il­gai ma­ny­ta, kad bib­liog­ra­finės re­te­ nybės – Vla­do Drė­ mos kny­gos „Dingęs Vil­nius“ – lei­di­mo be­veik ne­įma­no­ma pa­kar­to­ti, nes po­ pie­ri­nis kny­gos ma­ ke­tas ir iliust­ra­ci­jos din­go iš „Va­gos“ lei­dyk­los. Vis dėlto jau ne­tru­kus pre­ky­ bo­je pa­si­ro­dys nau­ jas kny­gos lei­di­mas.

Reikėtų grįžti ir ban­dy­ti kalbė­tis su pri­va­čiaisiais in­ves­tuo­to­jais, nes tai už­tik­rintų ir jų, ir vals­ tybės in­te­re­sus. Lie­tu­vos pra­mo­ ni­ninkų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas ­ Dar­gis

6p.

Miestas

2p.

Skan­di­na val­di­nin­ko klai­da Dėl mies­to sa­v i­val­dybės tar­nau­to­ jo su­da­r y­tos nie­k inės su­tar­t ies su bend­ro­ve „Ko­le­g i­ta“ ši ga­l i bank­r u­ tuo­t i. Sa­v i­val­dybė teis­muo­se rei­ka­ lau­ja grąžin­ti ke­lei­vių ve­ž i­mu už­sii­ man­č iai bend­ro­vei jau iš­mokė­t us pi­n i­g us, o įmonės va­do­vai skund­ž ia­si, kad dėl val­d i­n inkų veiksmų jau ir taip pa­tyrė ga­lybę nuo­sto­l ių.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Reikė­jo ske­nuo­ti ori­gi­na­lus

Uni­ka­lios kny­gos per­lei­di­mas yra il­gai lauk­tas įvy­kis tiek dailės ir kultū­ros is­to­rikų sluoks­niuo­se, tiek pa­čių vil­nie­čių, ku­rių mies­ to is­to­ri­ja su­gu­lu­si į dau­giau kaip 400 pus­la­pių. Mo­nu­men­ta­liam ir ne­įkai­no­ja­mam kūri­niui pa­reng­ti gar­su­sis Lie­tu­vos dailės is­to­ri­kas ir me­ni­nin­kas V.Drėma pa­skyrė be­ veik visą sa­vo gy­ve­nimą. Į „Din­ gusį Vil­nių“ pa­te­ko 634 su­ma­ niai V.Drėmos pa­rink­tos is­to­rinės iliust­ra­ci­jos, su iš­sa­miais au­to­riaus ap­ra­šy­mais at­skleid­žian­čios lai­ko ir žmo­nių su­nai­kin­tus ar pa­keis­tus Vil­niaus ar­chi­tektū­ ros pa­mink­lus.

2

Miestas

3p.

„Play“ klubą nu­tildė kai­my­nai

„„Re­te­nybė: 1991-ai­siais iš­leis­tas V.Drėmos „Dingęs Vil­nius“ da­bar med­žio­ja­mas knygų ko­lek­ci­ninkų. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


2

PenktADIENIS, lapkričio 30, 2012

miestas

Le­gen­dinės kny­gos at­gi­mi­mas

190

Gau­siai iliust­ruo­ta 404 1 pus­la­pių kny­ga bu­vo iš­ leis­ta 1991 m. Tąkart die­nos švie­

są iš­vy­do 40 tūkst. eg­zemp­lio­rių, bet jos lei­di­mas iki šiol nie­ka­da ne­ bu­vo pa­kar­to­tas. Iš „Va­gos“ ar­chy­ vo din­gus kny­gos ma­ke­tui at­rodė, kad to jau nie­kad ir ne­bus. „Ma­no ži­nio­mis, idė­ja per­leis­ ti knygą ki­lo Na­cio­na­li­nio mu­zie­ jaus di­rek­to­rei Bi­ru­tei Kul­ny­tei, ji pir­mo­ji su ma­ni­mi apie tai pra­ kal­bo. Jai pri­tarė Lie­tu­vos dailės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Ro­mual­das Bud­rys, o viską pa­da­ry­ti ap­si­ėmė lei­dyk­los „Ver­sus au­reus“ di­rek­ to­rius Ar­tu­ras Mic­ke­vi­čius. Čia jų la­bai di­delė ir gra­ži ini­cia­ty­va“, – sakė V.Drėmos duktė, Vals­ty­binės kultū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­ ninkė Gra­ži­na Drėmaitė. Ka­dan­gi kny­gos ma­ke­tas din­ gęs, ren­giant naują reikė­jo per­fo­ tog­ra­fuo­ti, nu­ske­nuo­ti ori­gi­na­lus. Dar­bas ne­men­kas, ta­čiau A.Mic­ ke­vi­čius džiaugė­si, kad mu­zie­jai, ar­chy­vai su­ti­ko bend­ra­dar­biau­ti, ir sakė esąs la­bai jiems dėkin­gas.

litų

kny­gy­nuo­se kai­nuos nau­ja­sis „Din­gu­sio Vil­niaus“ lei­di­mas.

Ti­ki, kad bus pa­klau­si

Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­torė B.Kul­nytė, pa­klaus­ta, kodėl jai ki­ lo ši idė­ja, sakė, kad dir­bant mu­ zie­ju­je to­kios min­tys atei­na la­bai pa­pras­tai. „Kny­ga bu­vo iš­leis­ ta prie­š ga­na daug metų, jos po­ lig­ra­finė ko­kybė ne­ko­kia. Ka­dan­gi per tą laiką nie­kas ne­su­gebė­jo pa­ da­ry­ti ge­riau, natū­ra­li iš­va­da, kad ją reikė­jo per­leis­ti. Pa­si­rink­ta ge­ra lei­dyk­la ir, ma­nau, bus gra­ži kny­ ga. Ji nau­din­ga ir me­no­ty­ri­nin­ kams, ir kiek­vie­nam skai­tan­čiam žmo­gui. Iš­leis­ta ko­ky­biš­kai ji turės

„„Tęsti­nu­mas: V.Drėmos duk­ra pa­vel­do­sau­gi­ninkė G.Drėmaitė pa­ten­kin­ta, kad jos tėvo pa­li­ki­mu vėl galės

džiaug­tis skai­ty­to­jai. 

pa­klausą ir gal dar kam nors galvą pra­švie­sins“, – teigė B.Kul­nytė. Sup­ras­da­mas kny­gos svarbą bend­ra­dar­biau­ti su­ti­ko ir lei­dyk­los di­rek­to­rius. „Pats esu is­to­ri­kas ir su­pran­tu, ko­kia tai yra kny­ga. Keis­ ta, kad iki šiol nie­kam ne­ki­lo min­tis to im­tis“, – sakė A.Mic­ke­vi­čius. Ši kny­ga, be abe­jonės, daug reiš­kia ir pa­čiai G.Drėmai­tei. Ta­

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

čiau, dailė­ty­ri­ninkės tvir­ti­ni­mu, jai sma­gu, kad bus iš­pil­dy­ti vi­suo­ menės lūkes­čiai. Pa­sak mo­ters, da­ bar net an­tik­va­ria­tai ne­su­lau­kia, kad kas nors at­neštų par­duo­ti se­ no­jo lei­di­mo knygą, o jei ir at­ne­ša, kai­na sie­kia net 500 litų. „Ma­nau, po­rei­kis tik­rai yra. Ir ar­chi­tek­tai, ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ir šiaip kultū­ros sri­ties žmonės,

ku­rie dir­ba su Vil­niu­mi, nau­do­ja­ si šia kny­ga. Kiek jos eg­zemp­lio­rių yra bib­lio­te­ko­se, vi­si jau su­plyšę“, – sakė G.Drėmaitė. Iš­leis 2 tūkst. eg­zemp­lio­rių

Lei­dyk­los „Ver­sus au­reus“ di­rek­to­ rius pa­pa­sa­ko­jo, kad pa­de­dant mu­ ziejų dar­buo­to­jams pa­vy­ko pa­tiks­ lin­ti kai ku­rių pa­veikslų met­ri­kas:

da­tas, in­ven­to­ri­nius nu­me­rius, net pa­va­di­ni­mus, V.Drėmos teks­tas iš­ li­ko au­ten­tiš­kas. „Nedrįs­tam, ne­ga­l im ir nė­ ra pra­smės jo to­bu­lin­ti, tik pa­gal šiuo­lai­ki­nes kal­bos nor­mas tvar­ ko­ma teks­to ko­rektū­ra“, – sakė A.Mic­ke­vi­čius ir pri­dūrė, kad šio lei­di­mo kny­gos ma­ke­tas bus vi­ siš­kai nau­jas, ati­tin­kan­tis šiuo­ lai­k i­n es tech­n o­l o­g i­n es ga­l i­my­ bes, šiuo­l ai­k i­n es kny­gos me­n o ten­den­ci­jas. Pa­veiks­lai jo­je bus tie pa­tys. Pa­ vy­ko per­fo­tog­ra­fuo­ti be­veik vis­ ką, kaip sakė di­rek­to­rius, kol kas trūksta gal vos po­ros darbų. Knygą pla­nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti per va­sarį vyk­sian­čią Vil­niaus knygų mugę. Pra­di­nis su­pla­nuo­tas ti­ra­žas – 2 tūkst. eg­zemp­lio­rių. Lei­dyk­los di­rek­to­riaus tei­gi­mu, jei bus di­de­ lis su­si­domė­ji­mas, ti­ražą pa­di­dins. Nu­ma­to­ma kny­gos kai­na kny­gy­ nuo­se – apie 190 litų. Pre­ky­bo­je kny­ga turėtų pa­si­ro­ dy­ti, kai vyks Knygų mugė, o gal net ir prie­š ją. A.Mic­ke­vi­čiaus tvir­ ti­ni­mu, už­si­sakę iš anks­to ją gaus pir­mie­ji.

Įmonę skan­di­na biu­rok­ra­ti­niai ab­sur­dai Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Dėl sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos tar­nau­to­jo su­da­ry­tos nie­kinės su­ tar­ties su pri­va­čia bend­ro­ve „Ko­ le­gi­ta“ ši ga­li bank­ru­tuo­ti. Ta­čiau tar­nau­to­jas to­liau dir­ba, o sa­vi­val­ dybė įmonę tam­po po teis­mus. Pa­sis­kundė me­rui

Į teismų ma­ra­toną su Vil­niaus sa­vi­ val­dybės ta­ry­ba vežė­jas įsivėlė be­ maž prie­š me­tus. Iš pra­džių vežė­ jas sa­vi­val­dybę pa­davė į teismą dėl sko­los už kom­pen­sa­ci­jas, o pa­skui sa­vi­val­dybė vežėją pa­davė dėl nie­ kinės su­tar­ties, pa­gal ku­rią jam ir pri­skai­čiuo­ta sko­la. Taip pat sa­vi­ val­dybė į teismą pa­davė pa­čios sa­ vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ciją, ku­ri pa­ si­rašė galbūt nie­kinę su­tartį. Mies­to sa­vi­val­dybė bylą pra­ laimė­jo, ta­čiau teis­mo spren­dimą ap­skundė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. Pa­si­pik­tinęs „Ko­le­gi­tos“ va­ do­vas Vi­das Bar­vi­das prie­š ke­lias die­nas pa­ra­šy­ta­me laiš­ke Vil­niaus me­rui Artū­rui Zuo­kui tvir­ti­na, kad dėl sa­vi­val­dybės val­di­nin­ko ar­ ba val­di­ninkų veiksmų pa­blogė­jo įmonės fi­nan­sinė pa­dėtis, at­si­ra­ do nuo­sto­lių ir daug kitų nei­giamų pa­da­ri­nių.

Jis ap­gai­les­tau­ja, kad tarp įmo­ nės tiekėjų pa­skli­do ži­nios apie šios ne­mo­kumą ir ki­ta da­ly­kinę re­pu­ta­ ciją že­mi­nan­ti in­for­ma­ci­ja. Į to­kią keb­lią pa­dėtį vežė­jas pa­ te­ko dėl skolų, ku­rių jis įgi­jo dėl sa­ vi­val­dybės jam ne­su­mokė­tos, bet pa­gal su­tartį nu­ma­ty­tos kom­pen­ sa­ci­jos už nuo­sto­lius. „Dėl to įmonė pa­tyrė ne tik di­ delę tur­tinę žalą, bet at­si­ra­do ir rea­li bank­ro­to ga­li­mybė“, – laiš­ke rašė V.Bar­vi­das. Jis ti­ki­na, kad dėl sa­vi­val­dybės val­di­ninkų ar­ba vie­no iš jų kaltės bend­rovė ne­te­ko tur­to, pa­tyrė iš­ laidų, taip pat ne­ga­vo pa­jamų, ku­ rias būtų ga­vu­si, jei­gu ne­būtų buvę sa­vi­val­dybės val­di­ninkų ar­ba val­ di­nin­ko ne­teisėtų veiksmų. Taip pat vežė­jas jau­čia­si pa­tyręs ne­tur­tinės ža­los, nes pa­blogė­jo jo re­pu­ta­ci­ja, jis pa­tyrė ne­pa­to­gumų, bu­vo pa­že­min­tas, su­mažė­jo jo ga­ li­mybės bend­rau­ti. No­ri at­gau­ti pi­ni­gus

Dar 2011 m. pa­bai­go­je Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ry­ba kreipė­ si į teismą dėl vežė­jo ir sa­vi­val­ dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties pri­pa­ži­ni­mo nie­ki­ne. Sa­ vi­val­dybės ta­ry­ba taip pat ti­ki­si su­ si­grąžin­ti pa­gal su­tartį vežė­jui iš­ mokė­tas kom­pen­sa­ci­jas – 1,7 mln.

litų. Ši su­ma bu­vo iš­mokė­ta „Ko­le­ gi­tai“ dėl jai nuo­sto­lin­go 067 marš­ ru­to, ku­riuo bu­vo va­žinė­ja­ma per vi­ są Vil­nių – iš San­ta­riš­kių į Gri­giš­kes. Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ieš­ki­ny­je nu­ro­dy­ta, kad Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­ to­riaus įsa­ky­mu bu­vo su­da­ry­ta ko­ mi­si­ja, ku­ri turė­jo iš­tir­ti su­tar­ties su „Ko­le­gi­ta“ su­da­ry­mo ir vyk­dy­ mo ap­lin­ky­bes.

Įmonė pa­tyrė ne tik di­delę tur­tinę žalą, bet at­si­ra­do ir rea­li bank­ro­to ga­li­mybė. V.Bar­vi­das pa­sa­ko­jo, kad ko­mi­ si­jai at­li­kus ty­rimą bu­vo nu­sta­ty­ ta daug es­mi­nių val­di­ninkų pa­žei­ dimų. Taip pat ieš­ki­ny­je nu­ro­do­ma, jog or­ga­ni­zuo­jant kon­kursą bu­vo pa­da­ry­ti es­mi­niai teisės aktų pa­ žei­di­mai. Vie­nas iš jų tai, kad pa­ si­ra­šy­ta su­tar­tis ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta ta­ry­bos. Taip, anot mies­to sa­vi­val­ dybės ta­ry­bos, jos ad­mi­nist­ra­ci­ja vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus. V.Bar­vi­das pik­ti­na­si, kad mies­to ta­ry­bos ir ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai tar­pu­sa­vy­je ne­su­siš­ne­ka, o ken­čia vežė­jas.

„„Au­ka: dėl val­di­nin­ko klai­dos ken­čia pri­va­čiais au­to­bu­sais ke­lei­vius ve­

žan­ti įmonė. 

Ga­vo nuo­baudą

Siųs­da­mas laišką mies­to me­rui V.Bar­vi­das tikė­jo­si su­lauk­ti at­sa­ kymų į jam opius klau­si­mus. Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dybė in­for­ ma­vo, kad šiuo me­tu ren­gia­mas at­sa­ky­mas į šį laišką. Vil­niaus sa­vi­val­dybės ta­ry­ba į teismą kaip at­sa­kovą bu­vo pa­da­ vu­si ir sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ ciją. Ji su ta­ry­bos ieš­ki­niu vi­siš­kai su­ti­ko.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

V.Bar­vi­das mies­to me­ro klausė, ko­kių prie­mo­nių sa­vi­val­dybės va­ do­vai ėmėsi dėl kaltų as­menų, ar val­di­nin­kas, or­ga­ni­zavęs kon­kursą vežė­jui pa­rink­ti, yra at­leis­tas iš vals­ tybės tar­ny­bos, nes už tokį šiurkštų pa­žei­dimą tu­ri būti tai­ko­mas at­lei­ di­mas iš vals­tybės tar­ny­bos. Pa­si­ro­do, kad, ta­ry­bos ma­ny­mu, nie­kinę su­tartį su­daręs tar­nau­to­jas iš pa­reigų ne­bu­vo at­leis­tas, ta­čiau jam skir­ta tar­ny­binė nuo­bau­da.


3

penktadienis, lapkričio 30, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Siū­lo ne­si­vy­ti

Ten, kur su­si­ker­ta gy­ven­to­jų ir vers­li­ nin­kų in­te­re­sai, ar­ gu­men­tuo­tos dis­ku­ si­jos ne­lauk. Kai­my­ nys­tė­je vei­kian­čių ba­rų neap­si­ken­ čian­tys vil­nie­čiai ta­ry­bos po­sė­dy­je su­kė­lė tik­rą emo­ci­ jų aud­rą.

Rū­ta Gri­go­ly­tė

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Su­si­sie­ ki­mo pa­slau­gos“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Bliu­vas kol kas ne­sa­ ko, ko­kios san­kci­jos lau­kia du paaug­lius gal­būt su­mu­šu­sių vie­ šo­jo trans­por­to kont­ro­lie­rių.

„„Sank­ci­jos: jau­ni­mo pa­mėg­tas klu­bas „Play“ al­ko­ho­liu pre­kiau­ti nuo šiol ga­lės tik iki vi­dur­nak­čio. Pap­ras­tai

lan­ky­to­jai į jį tik to­kiu me­tu pra­dė­da­vo rink­tis. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vers­li­nin­kų ar­gu­men­tų ne­gir­di Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Nuosp­ren­dis – vė­liau

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­ba tre­čia­die­nio po­sė­dy­je ne­ nusp­ren­dė, ar ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką ka­vi­nė­je „Jal­ta“, įsi­kū­ru­sio­je Žvė­ry­ne. Dar­bo die­ no­mis ka­vi­nė vei­kia iki maž­daug 24 val., sa­vait­ga­liais – kiek il­giau. Ka­vi­nė­je siū­lo­ma leis­ti al­ko­ho­liu pre­kiau­ti tik iki 22 val. Po­sė­dy­je pa­teik­tą klau­si­mą to­ liau svars­tys sa­vi­val­dy­bės ko­mi­ te­tai. Sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, šių me­tų lie­pos 16 d. ji ga­vo Vil­niaus ap­skri­ ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to Vil­niaus mies­to 1-ojo po­li­ ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­ne­ši­mą. Ja­me in­for­muo­ja­ma, kad nuo 2012 m. sau­sio 1 d. nu­sta­ty­ti trys pa­žei­di­ mai, įvar­di­ja­mi kaip vie­šo­sios rim­ ties trik­dy­mas. Spa­lio 1-ąją gau­tas A.Mic­ke­vi­ čiaus gat­vės gy­ven­to­jų ko­lek­ty­vi­ nis pra­šy­mas dėl ke­lia­mo triukš­ mo nak­tį, mu­zi­kos, sklin­dan­čios iš ka­vi­nės „Jal­ta“, taip pat pra­šy­mas atim­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­ mo li­cen­ci­ją ka­vi­nei „Jal­ta“. Ka­vi­nę val­dan­čios bend­ro­vės

va­do­vas Au­gus­ti­nas Bei­na­ra­vi­ čius sa­kė, kad pro­ble­mų su kai­ my­nais kil­da­vo prieš pus­me­tį ir jis bū­tų nu­ste­bin­tas, jei­gu dėl praei­ ties da­ly­kų bū­tų ri­bo­ja­ma ka­vi­nės veik­la.

Pa­žiū­rė­ki­te, o kas čia? Žo­lė! Ir tai ka­bo ant klu­bo du­rų. Jie ska­ti­na nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą! Kal­ti­na šiukš­li­ni­mu

Ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­tas klau­ si­mas ir dėl dar vie­nos sos­ti­nės užei­gos – klu­bo „Play“. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ ne­ša ga­vu­si ko­lek­ty­vi­nį Pa­mėn­kal­ nio gat­vės gy­ven­to­jų skun­dą, kad ba­ro lan­ky­to­jai išei­na į lau­ką ir rū­ ko, ge­ria al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, triukš­mau­ja, prie pa­sta­to nuo­lat bū­riuo­ja­si apie 12–15 žmo­nių, ki­tą die­ną gy­ven­to­jai tu­ri ei­ti ša­li­gat­viu per šiukš­les. „Šiuo spren­di­mu sie­kia­ma už­ kirs­ti ke­lią nu­si­kals­ta­moms vei­ koms ir ad­mi­nist­ra­ci­niams tei­sės

pa­žei­di­mams, ypač vie­šo­sios rim­ ties trik­dy­mui ir ap­lin­kos ter­ši­mui, pa­ge­rin­ti ap­lin­ki­nių gy­ve­na­mų­jų na­mų gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo ko­ky­ bę, su­ma­žin­ti su įmo­nės veik­la su­ si­ju­sių pa­žei­di­mų skai­čių“, – tei­ gia­ma spren­di­mą paaiš­ki­nan­čia­me pra­ne­ši­me. Gy­ven­to­jai įsi­karš­čia­vo

Apie Pa­mėn­kal­nio gat­vė­je vei­ kian­tį klu­bą nuo­mo­nės pa­reikš­ti į po­sė­dį atė­jo trys ne­to­li gy­ve­nan­ tys žmo­nės. Na­mo gy­ven­to­ja Lai­ ma Gir­džie­nė var­di­jo klu­bo ke­lia­ mas bė­das: kal­bė­jo apie triukš­mą, rū­ka­lų smar­vę. „Tre­jus me­tus ken­čia­me“, – jaus­min­gai kal­bė­jo na­mo, ku­ria­me vei­kia ka­vi­nė, gy­ ven­to­ja. Pa­gal po­sė­džio reg­la­men­tą ga­ vu­si dvi mi­nu­tes nuo­mo­nei iš­ dės­ty­ti, mo­te­ris nie­kaip ne­pa­no­ro baig­ti kal­bos taip grei­tai. „Pa­žiū­ rė­ki­te, o kas čia? – gy­ven­to­ja iš­ kė­lė at­spaus­din­tą pa­veiks­lė­lį, ne­ bet­ram­dy­da­ma emo­ci­jų. – Žo­lė! Ir tai ka­bo ant klu­bo du­rų. Jie ska­ti­ na nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą!“ Ro­mas Stan­ke­vi­čius, vie­no iš na­m e, ku­r ia­m e vei­k ia klu­bas, esan­čių bu­tų sa­vi­nin­kas, tei­gė, kad nak­ti­nis klu­bas la­bai truk­do.

„Ka­dan­gi klu­bas vei­kia vi­są pa­rą (iki 6 val. – red. pa­st.), lan­ky­to­ jai smar­kiai triukš­mau­ja“, – pa­ sa­ko­jo vy­ras. Į po­sė­dį atė­jo ir „Play“ sa­vi­nin­ kas Eval­das Zub­ric­kas. Jis ti­ki­no, kad bū­da­vo pa­vie­nių ren­gi­nių, ku­ riuo­se triukš­mau­ta, bet da­bar to ne­bė­ra, o ro­dy­tas pa­veiks­lė­lis bu­ vo vie­no iš ren­gi­nių lo­go­ti­pas. „Dir­ba­me jau aš­tuo­ne­rius me­ tus. Kai­my­nai, ku­rie gy­ve­na virš ka­vi­nės, ne­tu­ri pre­ten­zi­jų, – sa­ kė ka­vi­nės sa­vi­nin­kas, o ak­ty­via­ jai gy­ven­to­jai ėmus gar­siai prieš­ gy­niau­ti, tik pa­trūk­čio­jo pe­čiais. – Na štai, ma­to­te, kaip ci­vi­li­zuo­ tai vis­kas spren­džia­ma – net kal­ bė­ti ne­lei­džia.“ Ta­ry­bos na­riai bal­suo­da­mi nu­ta­ rė pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ką ka­vi­nė­ je ap­ri­bo­ti nuo 24 iki 8 val. „Ar ga­li­me ti­kė­tis, kad spren­di­ mas bus at­šauk­tas, jei­gu pa­si­tai­ sy­si­me?“ – pa­klau­sė klu­bo sa­vi­ nin­kas. Po­sė­džio pir­mi­nin­kui me­rui Ar­ tū­rui Zuo­kui sa­kant, kad ryž­tas pa­si­tai­sy­ti vi­suo­met svei­kin­ti­nas, įpy­ku­si gy­ven­to­ja vėl ėmė šauk­ ti „ne!“ ir mos­ta­guo­ti ran­ko­mis. „Na štai, ma­to­te“, – vėl teiš­ta­rė E.Zub­ric­kas.

Ty­ri­mą dėl sek­ma­die­nį įvy­ku­sio kont­ro­lie­rių ir dvie­jų paaug­lių in­ci­den­to at­lie­ka tiek „Su­si­sie­ ki­mo pa­slau­gos“, tiek iki­teis­mi­ nį ty­ri­mą vyk­do Vil­niaus mies­to vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to 1-asis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Abu ty­ri­mai dar ne­baig­ti. G.Bliu­vas kol kas ne­ko­men­tuo­ ja, ko­kį įvy­kio paaiš­ki­ni­mą pa­tei­kė kont­ro­lie­riai. Tai, ko­kios nuo­bau­ dos bus tai­ko­mos kont­ro­lie­riams, įmo­nės di­rek­to­riaus tei­gi­mu, pri­ klau­sys nuo ty­ri­mo re­zul­ta­tų. Pak­laus­tas, kaip re­ko­men­duo­ ja­ma elg­tis kont­ro­lie­riams, nuo ku­rių ban­do pa­spruk­ti zui­kiai – ke­lei­viai be bi­lie­tų, G.Bliu­vas sa­kė, kad dar­buo­to­jams re­ko­ men­duo­ja­ma ne­si­vy­ti pa­žei­dė­ jų ir ne­nau­do­ti fi­zi­nės jė­gos. Pri­me­na­me, kad lapk­ri­čio 25 d. 20 val. į li­go­ni­nę iš Vil­niaus, Žir­mū­nų gat­vės, pri­sta­ty­tas ir dėl akies nu­de­gi­mo pa­gul­dy­tas še­šio­lik­me­tis. 20.30 val. į li­go­ ni­nę pa­ts krei­pė­si ke­tu­rio­lik­me­ tis. Jis dėl gal­vos su­mu­ši­mo gy­ do­mas am­bu­la­to­riš­kai. Paaug­liai paaiš­ki­no, kad tą pa­čią die­ną apie 18 val. Vil­niu­ je, Žir­mū­nų gat­vė­je, juos su­mu­ šė vie­šo­jo trans­por­to ke­lei­vių kont­ro­lie­riai. In­ci­den­tą nu­fil­ ma­vo kont­ro­lie­rių gal­būt ne­tin­ ka­mą el­ge­sį pa­ma­tę žmo­nės. Vaiz­do įra­še ma­ty­ti, kad ber­ niu­kai den­gia­si vei­dus, o vie­nas kont­ro­lie­rius, priė­jęs prie vie­no iš vai­kų, ima smū­giuo­ti abiem ran­ko­mis. Vie­nas kont­ro­lie­rius – jis au­to­bu­siu­ke, kaip tei­gia­ma, ne­be­bu­vo – ti­ki­na taip pat pa­ty­ ręs su­ža­lo­ji­mų.


4

penktadienis, lapkričio 30, 2012

miestas

6p.

Dujų terminalo statybose dalyvaus ir privatusis kapitalas?

Ka­pą iš­nie­ki­no ra­di­ka­li gru­puo­tė

Vil­niu­je – par­ke­ ly­je ša­lia Ka­ted­ ros aikš­tės, Val­do­ vų rū­mų, Ge­di­mi­ no kal­no pa­pė­dė­je – jau mė­ne­sį lie­tus mer­kia nu­pjau­tą ir nie­kur neiš­ve­ža­mą me­džio ka­mie­ną.

Sos­ti­nės po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis ne­for­ma­lios ra­di­ka­lios or­ga­ni­za­ ci­jos na­rius, ku­rie įta­ria­mi iš­nie­ ki­nę tar­pu­ka­rio Len­ki­jos va­do­ vo Józe­fo Pił­suds­kio šir­dies ka­ pą Vil­niaus Ra­sų ka­pi­nė­se.

„„ Ga­las: me­dį bu­vo nu­spręs­ta nu­pjau­ti, nes jo vi­dus dre­vė­tas ir iš­pu­vęs. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Ka­mie­ną pa­li­ko kaip eks­po­na­tą Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiū­tė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Di­džiu­lė tuo­pa bu­vo nu­kirs­ta dar spa­lio 30 d. Nuo ta­da per ją lai­pio­ ja smal­suo­liai, prie jos fo­tog­ra­fuo­ ja­si tu­ris­tai, o vie­ti­niai spė­lio­ja, ar val­džia pa­mir­šo pra­dė­tus dar­bus ir pa­liks me­dį treš­ti, o gal jis taps dar vie­na mies­to skulp­tū­ra?

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Žel­di­nių po­sky­rio ve­dė­jas Gin­ tau­tas Ru­no­vi­čius sa­kė, kad tuo­pa nu­pjau­ta Pi­lių re­zer­va­to di­rek­ci­jos spren­di­mu. „Me­dį bu­vo nu­spręs­ta nu­pjau­ti, nes jo vi­dus dre­vė­tas ir iš­pu­vęs“, – tei­gė G.Ru­no­vi­čius. Anot jo, tuo­ pa nė­ra ver­tin­gas mies­to me­dis. „Daž­niau­siai jų so­din­da­vo, kaip ir

šią, sta­tant mies­tą, so­viet­me­čiu, nes grei­tai au­ga, – beau­gan­tį mies­ tą bu­vo svar­bu grei­tai ap­žel­din­ti“, – sa­kė val­di­nin­kas. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas ti­ki­no, kad me­dis mies­to cent­re ty­so edu­ka­ci­niais tiks­lais: „Žmo­nės ga­li ap­žiū­rė­ti įspū­din­gą dre­vę ir me­džio apim­tį.“ Pa­ša­lus grun­tui tuo­pą pla­nuo­ja­ ma iš­vež­ti.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­ sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ ne­šė tre­čia­die­nį at­li­kęs kra­tas ir su­lai­kęs pen­kis ne­for­ma­lios ra­di­ ka­lios or­ga­ni­za­ci­jos na­rius: J.M. (g. 1992 m.), N.J. (g. 1991 m.), E.B. (g. 1992 m.), R.J. (g. 1993 m.) ir M.P. (g. 1985 m.). Jie įta­ria­mi da­ ly­va­vę iš­nie­ki­nant J.Pił­suds­kio ka­ pa­vie­tę lapk­ri­čio 24 d. „Per kra­ tas paim­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui reikš­min­gi daik­tai ir do­ku­men­tai“, – tei­gia­ma po­li­ci­jos pra­ne­ši­me. Įta­ria­mie­ji su­lai­ky­ti 48 va­lan­ doms, at­lie­ka­mos jų ap­klau­sos, ki­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai, spren­džia­mas klau­si­mas dėl kar­ do­mų­jų prie­mo­nių sky­ri­mo.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­ja Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra. Šeš­ta­die­nio ry­tą Ra­sų ka­pi­nė­se už J.Pił­suds­kio ka­po pa­ste­bė­tas pla­ka­tas su už­ra­šu „To­ma­ševs­ki, nu­stok kenk­ti Lie­tu­vai ar­ba ta­vo vie­ta čia“, o vė­liau to­je pat vie­to­ je ras­ta kar­to­ni­nė dė­žė su už­ra­šais „len­kai mirs“, „kvies­kit men­tus“, „at­sar­giai, bom­ba“, „TNT“. VD, BNS inf.

Į ka­pi­nes – tik iki 22 val. Vil­niaus ka­pi­nes, ku­rios iki šiol bu­vo lan­ko­mos tik švie­siu pa­ros me­tu, da­bar bus ga­li­ma lan­ky­ti iki 22 val.

Vil­niaus mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė Ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­ kei­ti­mams, ku­riais re­mian­tis nu­ sta­ty­tas tiks­lus ka­pi­nių lan­ky­mo lai­kas, kaip pra­ne­šė sos­ti­nės sa­ vi­val­dy­bė. Lan­ky­mo lai­kas ne­bus ri­bo­ja­ mas Vi­sų Šven­tų­jų, Vė­li­nių, Mo­ ti­nos ir Tė­vo die­no­mis – lapk­ri­ čio 1-ąją, 2-ąją, ge­gu­žės pir­mą­jį ir bir­že­lio pir­mą­jį sa­vait­ga­liais. Kon­fe­si­nių ka­pi­nių – Vil­niaus sta­čia­ti­kių šv. Euf­ro­si­ni­jos pa­ra­ pi­jos, Vil­niaus mies­to Vi­sų Šven­ tų­jų pa­ra­pi­jos, Vil­niaus sen­ti­kių re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės ir Lie­ tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės ka­pi­ nių – lan­ky­mo lai­ką kaip ir iki šiol

nu­ma­tys šios re­li­gi­nės bend­ruo­ me­nės. Vil­niu­je iš vi­so yra 45 ka­pi­nės, iš jų be­veik vi­so­se lai­do­ti ar­ti­ muo­sius ga­li­ma šei­mos ka­puo­se, iš­sky­rus Lie­pi­nės ir Kar­ve­liš­kių ka­pi­nes, ku­rio­se ski­ria­mos nau­ jos ka­pa­vie­tės. VD inf.

Išaiš­kin­ta ne­le­ga­li aukš­to­ji mo­kyk­la Stu­di­jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo cent­ ras (SKVC) skel­bia Vil­niu­je ap­ti­ kęs ne­le­ga­lią aukš­tą­ją mo­kyk­lą – Eu­ro­pos vers­lo stu­di­jų ko­le­gi­ją, stu­den­tus vi­lio­jan­čią itin ma­ža me­ti­ne kai­na ir itin ge­ro­mis stu­ di­jų są­ly­go­mis.

pa­ša­lin­ti. Vis dėl­to tink­la­la­pis be jo­kių po­ky­čių vei­kia ir to­liau. SKVC pa­ste­bi, kad no­rin­čius stu­ di­juo­ti ko­le­gi­ja vi­lio­ja itin pa­trauk­ lio­mis są­ly­go­mis: neaukš­to­mis stu­ di­jų kai­no­mis, tarp­tau­ti­ne stu­di­jų ap­lin­ka, aka­de­mi­ne pa­ra­ma ir kt. VD, del­fi.lt inf.

Pa­ti ko­le­gi­ja tvir­ti­na, kad stu­di­jos jo­je ne­vyk­do­mos, o in­ter­ne­to sve­ tai­nė­je esan­ti in­for­ma­ci­ja „blo­gai iš­vers­ta bri­tų“. Kaip pra­ne­ša SKVC, in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ko­le­gi­ja skel­bia­si vyk­ dan­ti Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas ir ak­re­di­tuo­tas stu­di­jų pro­gra­mas. Ta­čiau nei stu­di­jų pro­gra­mos, nei pa­ti „aukš­to­ji mo­kyk­la“ Lie­tu­vo­ je neak­re­di­tuo­tos SKVC. SKVC skel­bia ko­le­gi­ją įspė­jęs dėl klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos skel­bi­ mo tink­la­la­py­je ir pa­rei­ka­la­vęs ją


5

penktaDIENIS, lapkričio 30, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tę­sia su­si­ti­ki­mus su kan­ di­da­tais į mi­nist­rus, o val­dan­tie­ji to­ liau aiš­ki­na­si san­ ty­kius dėl kai ku­rių mi­nis­te­ri­jų va­do­vų po­rtfe­lių.

„„Truk­mė: kan­di­da­tas į tei­sin­gu­mo mi­nist­rus J.Ber­na­to­nis pre­zi­den­

tū­ro­je už­tru­ko apie va­lan­dą. Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

Nau­ja Vy­riau­sy­bė gims­ta sun­kiai Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pa­si­kal­bė­jo apie teis­tu­mą

Kan­di­da­tas į ap­lin­kos mi­nist­ rus, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis po su­si­ti­ki­mo su Pre­ zi­den­te sa­ko, kad su ša­lies va­do­ ve kal­bė­jo­si ir apie sa­vo teis­tu­mą. „Ne­daug kal­bė­jo­me, bet už­si­mi­ nė­me“, – po su­si­ti­ki­mo, tru­ku­ sio maž­daug pus­va­lan­dį, pri­pa­ži­ no kan­di­da­tas va­do­vau­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai. Pri­me­na­me, kad V.Ma­zu­ro­nis bu­vo nu­teis­tas už bu­vu­sio Sei­ mo pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pau­laus­ ko šmeiž­tą. V.Ma­zu­ro­nis nu­ro­dė per su­si­ti­ ki­mą iš­dės­tęs sa­vo vi­zi­ją, ką rei­ kė­tų keis­ti va­do­vau­jant mi­nis­te­ ri­jai, ko­kie tu­rė­tų bū­ti prio­ri­te­tai. Anot jo, Pre­zi­den­tė pa­tei­kė sa­vo nuo­mo­nę. „Nei su­pra­tau, kad pa­ skirs, nei su­pra­tau, kad ne­pas­kirs. Mes pa­si­kal­bė­jo­me, pa­si­kei­tė­me nuo­mo­nė­mis“, – pri­dū­rė jis. Kan­di­da­tas pa­tiks­li­no ge­rai mo­ kąs ang­lų bei ru­sų kal­bas. Jo žo­ džiais, Pre­zi­den­tė su juo kal­bė­ jo tik lie­tu­viš­kai. „Vi­są su­si­ti­ki­mą kal­bė­jo­me vals­ty­bi­ne lie­tu­vių kal­ ba“, – dės­tė V.Ma­zu­ro­nis. Ang­liš­kai ne­bend­ra­vo

Su Pre­zi­den­te su­si­ti­kęs kan­di­da­ tas į tei­sin­gu­mo mi­nist­rus Juo­zas Ber­na­to­nis tei­gia su ša­lies va­do­ve ap­ta­ręs svar­biau­sius dar­bus. Be­ veik 45 mi­nu­tes pre­zi­den­tū­ro­je už­tru­kęs so­cial­de­mok­ra­tas tei­gė, kad su D.Gry­baus­kai­te bend­rau­ti bu­vo ma­lo­nu. „Bu­vo ma­lo­nu su­si­tik­ti ir pa­ kal­bė­ti“, – pa­klaus­tas, kas jį nu­ste­bi­no, po su­si­ti­ki­mo sa­ kė J.Ber­na­to­nis. Kai­ry­sis tei­gė su D.Gry­baus­kai­te ap­ta­ręs „tei­sin­ gu­mo klau­si­mus“. Ang­lų kal­bos „eg­za­mi­no“ kan­ di­da­tui lai­ky­ti, re­gis, ne­te­ko. „Ne, ang­liš­kai su Pre­zi­den­te kal­bė­da­ vo­mės Ta­li­ne, kai su­si­tik­da­vo­me

su Es­ti­jos pre­zi­den­tu. Man at­ ro­do, Pre­zi­den­tei ne­ky­la abe­jo­ nių šiuo klau­si­mu“, – ko­men­ta­ vo bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Es­ti­jo­je. Pa­sak J.Ber­na­to­nio, di­džiau­sia pro­ble­ma, kal­bant apie tei­sin­gu­ mą Lie­tu­vo­je, tai, kad žmo­nės juo ne­ti­ki. Jis pri­dū­rė, kad tei­sin­gu­mo mi­ nist­ro, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus dar­bą ver­ ti­na la­bai tei­gia­mai. Vis dėl­to klau­sia­mas, ką da­rys, kad tei­sin­gu­mu ša­lies pi­lie­čiai ti­ kė­tų la­biau, J.Ber­na­to­nis at­sa­kė, jog re­cep­tų dar ne­tu­rįs.

Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis:

Nei su­pra­tau, kad pa­ skirs, nei su­pra­tau, kad ne­pas­kirs.

ni­za­to­riaus Ta­do Rim­džiaus kan­ di­da­tū­ras. Pas­kir­ta­sis prem­je­ras taip pat pri­pa­ži­no, jog jam da­ro­si pik­ta dėl to, kad DP už­tru­ko pa­teik­ti tin­ka­ mus kan­di­da­tus. „Ne­be­juo­kin­ ga, da­ro­si pik­ta“, – klau­sia­mas, ar Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mas jam ne­pra­de­da pri­min­ti far­so, sa­kė A.But­ke­vi­čius. „Jei­gu rei­kės, mes iš sa­vo gre­tų ga­lė­sim de­le­guot ne vie­ną“, – taip pat sa­kė so­cial­de­ mok­ra­tų ly­de­ris. A.But­ke­vi­čius taip pat pa­tvir­ ti­no, kad ofi­cia­liai Pre­zi­den­ tei dar ne­pa­teik­ta DP į že­mės ūkio mi­nist­rus pa­siū­ly­to Lie­tu­ vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­ to pro­fe­so­riaus Vi­gi­li­jaus Juk­nos kan­di­da­tū­ra. Ta­čiau šią kan­di­da­tūrą pa­skir­ ta­sis prem­je­ras sa­kė ver­ti­nan­tis pa­lan­kiau. Esą tik lai­ko klau­si­ mas, ka­da ji bus pa­teik­ta. „Pa­gal­bos ne­rei­kia“

I.Mar­čiu­lio­ny­tė taps mi­nist­re?

Tę­sia­si neaiš­ku­mas dėl kan­di­da­ tū­ros į kul­tū­ros mi­nist­rus. So­ cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ kas pa­skir­ta­sis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė šia­me po­ste no­rin­tis ma­ty­ti am­ba­sa­do­rę Iną Mar­čiu­lio­ny­tę. „Aš abiem ran­ kom bū­čiau už“, – sa­kė A.But­ke­ vi­čius. Ta­čiau jis taip pat pa­tvir­ti­no, jog dėl šios kan­di­da­tū­ros su Dar­ bo par­ti­ja (DP), ku­ri tu­ri de­le­guo­ti kul­tū­ros mi­nist­rą, dar ne­si­tar­ta. Bu­vu­si Lie­tu­vos am­ba­sa­do­ rė UNES­CO I.Mar­čiu­lio­ny­tė šiuo me­tu dir­ba Už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­jo­je, am­ba­sa­do­re ypa­tin­ giems pa­ve­di­mams. Pas­kir­ta­sis prem­je­ras jau at­me­ tė ma­žiau­siai tris DP pa­siū­ly­tus kan­di­da­tus į kul­tū­ros mi­nist­rus. Va­kar A.But­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad nei­gia­mai ver­ti­na ra­šy­to­jo, žur­na­lis­to Gied­riaus Druk­tei­nio kan­di­da­tū­rą. Dar anks­čiau prem­ je­ras at­me­tė pa­siū­ly­tas ak­to­riaus Juo­zo Gai­žaus­ko ir ren­gi­nių or­ga­

DP pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­ chas va­kar pa­reiš­kė, kad jo par­ti­jai pa­ren­kant kan­di­da­tus į mi­nist­rus pa­gal­bos ne­rei­kia, kan­di­da­tū­rų ji esą tu­ri pa­kan­ka­mai. „Ši­toj vie­toj mums pa­gal­bos ne­rei­kia“, – tei­gė V.Us­pas­ki­chas, pa­klaus­tas, ar A.But­ke­vi­čiaus įvar­dy­ta am­ba­sa­do­rės I.Mar­čiu­ lio­ny­tės pa­var­dė nė­ra pa­gal­ba DP at­rink­ti kan­di­da­tą. V.Us­pas­ki­chas neat­sa­kė, ar par­ti­ja siū­lys ki­tą kan­di­da­tą į kul­tū­ros mi­ nist­ro po­stą, pa­skir­ta­jam prem­je­rui vie­šai pa­tvir­ti­nus, kad G.Druk­tei­ nio kan­di­da­tū­rą ver­ti­na nei­gia­mai. „Dar ne­kal­bė­jau su prem­je­ru, iš­gir­ siu ko­men­ta­rus, ta­da svars­ty­siu“, – sa­kė V.Us­pas­ki­chas. Klau­sia­mas, ar DP svars­to ga­ li­my­bę į mi­nist­rus siū­ly­ti I.Mar­ čiu­lio­ny­tę, V.Us­pas­ki­chas tvir­ti­ no, kad ši kan­di­da­tū­ra tarp ga­li­mų yra jau se­niai. Pa­ti I.Mar­čiu­lio­ny­tė tvir­ti­no ne­ga­vu­si jo­kio siū­ly­mo tap­ti kul­ tū­ros mi­nist­re, to­dėl kol kas ne­ko­ men­tuo­sian­ti to­kios ga­li­my­bės.


6

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Kry­žiuo­ja­mos ie­tys dėl ter­mi­na­lo

K Py­ro per­ga­lė

a­den­ci­ją bai­gian­tis ener­ge­ti­kos mi­ nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas ne­su­tin­ ka su pa­skir­tuo­ju prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi dėl to, kaip ES įver­ti­ no Klai­pė­do­je sta­to­mą su­skys­tin­tų­jų gam­ti­ nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lą. A.Sek­mo­kas va­kar pa­reiš­kė esąs nu­ste­ bin­tas A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­nio, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja sa­vo prieš ke­lias die­nas pa­skelb­to­ je stu­di­jo­je Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na­mą SGD ter­ mi­na­lo pro­jek­tą ne­va „įver­ti­no vos ne kaip ne­tin­ka­mą“. „Prieš pa­teik­da­mas to­kias įžval­gas, A.But­ ke­vi­čius tu­rė­tų de­ta­liai su­si­pa­žin­ti su stu­di­ ja, ku­rios iš­va­do­mis jis ne­va re­mia­si. Stu­di­jo­je aiš­kiai įvar­dy­ta, kad Lie­tu­vos SGD ter­mi­na­ lo pro­jek­tas yra pa­ts pi­giau­sias ir grei­čiau­siai įgy­ven­di­na­mas, pa­ly­gin­ti su ki­tais ana­li­zuo­ tais ter­mi­na­lų pro­jek­tais re­gio­ne. Pa­ly­gin­ki­me – pa­gal Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos kon­sul­tan­tų tai­ky­

tą skai­čia­vi­mo me­to­di­ką SGD ter­mi­na­lo pro­ jek­to Lie­tu­vo­je iš­lai­dos bū­tų dau­giau nei 100 mln. eu­rų ma­žes­nės ne­gu ki­tų ga­li­mų ter­mi­ na­lų, ku­rie rea­liai ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­ti daug vė­liau nei 2014 m.“, – tei­gė A.Sek­mo­kas. Ki­tas, anot jo, la­bai svar­bus da­ly­kas – stu­ di­jo­je kons­ta­tuo­ja­ma, kad eko­no­miš­kai nau­ din­giau­sias pa­si­rin­ki­mas bū­tų plau­kio­jan­ti SGD sau­gyk­la su du­ji­ni­mo įren­gi­niu (angl. – FSRU), ku­ri tu­rė­tų bū­ti pa­jė­gi kas­met pa­tiek­ ti į sis­te­mą 4 mlrd. ku­bi­nių met­rų gam­ti­nių du­jų. „Kaip tik to­kių pa­jė­gu­mų FSRU lai­vas bu­vo už­sa­ky­tas Klai­pė­dos ter­mi­na­lui“, – pa­ brė­žė lai­ki­na­sis ener­ge­ti­kos mi­nist­ras. Pra­ne­ša­ma, kad lai­vo sta­ty­bos Pie­tų Ko­ rė­jo­je esan­čio­je lai­vų sta­tyk­lo­je „Hyun­dai Hea­vy In­dust­ries Co., Ltd“ jau įsi­bė­gė­jo ir net tri­mis mė­ne­siais len­kia nu­ma­ty­tą gra­ fi­ką. Pla­nuo­ja­ma, kad vi­sas rei­ka­lin­gas plie­ no konst­ruk­ci­jai kie­kis – apie 25 tūkst. to­nų

„„Įsi­ti­ki­ni­mas: ener­ge­ti­kos mi­nist­ras A.Sek­mo­kas sa­ko, kad Klai­pė­do­je įgy­ven­di­na­mas pro­ Tomo Urbelionio (BFL) nuo­tr.

VD inf.

P

a­les­t i­n a džiau­g ia­s i sim­b o­l i­ne per­ga­le – Jung­t i­nės Tau­tos (JT) pri­pa­ž i­no ją vals­t y­be. Bet la­bai džiū­gau­t i nė­ra ko. Ši „vals­t y­b ė“ ne­kont­ro­l iuo­ja sa­vo te­r i­to­r i­jos, ne­t u­r i pi­ ni­g ų pra­g y­ven­t i, jos sie­nos ir sos­t i­nė gin­ či­ja­mos. Čia vis­ko po du: dvi kons­ti­tu­ci­jos, du va­do­vai, dvi sau­g u­mo tar­ny­bos. Pre­ zi­den­tas Mah­mou­das Ab­ba­sas val­do tik vie­ną da­l į „vals­t y­bės“, ir jam ne­pa­v yks­ta su­stab­dy­t i ra­ke­t ų, ku­r ias iš Ga­zos Ruo­žo į Iz­rae­l io te­r i­to­r i­ją lai­do jo ne­kont­ro­liuo­ja­ mi ko­vo­to­jai.

jek­tas ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus. 

Net­g i pa­č ia­me Iz­rae­ly­je ap­ž val­g i­n in­kai svars­to, ar ne­bū­tų ge­riau su­teik­ti Pa­les­ti­nai vals­ty­bin­gu­mą: gal­būt su­gy­ven­ti ir tvar­ky­ ti kas­die­nius rei­ka­lus su vals­ty­be bū­tų ge­ ro­kai pa­pras­čiau, ne­gu su dviem tar­pu­sa­ vy­je be­si­var­žan­čio­m is gru­puo­tė­m is? Bet M.Ab­ba­so ga­li­my­bės su­vie­ny­ti sa­vo tau­tą dar la­biau su­men­ko po pa­sta­ro­jo Iz­rae­lio ir pa­les­ti­nie­čių ka­r i­nio konf­l ik­to, o su var­žo­ vais „Ha­mas“ nei Iz­rae­lis, nei Va­ka­r ų vals­ ty­bės ne­si­de­rės, nes lai­ko juos te­ro­ris­tų or­ ga­ni­za­ci­ja. Iz­rae­lis te­bė­ra stip­rio­ji konf­lik­to pu­sė, ir pa­ les­ti­nie­čiams, no­ri ar ne, teks su juo de­rė­tis. Jei­gu M.Ab­ba­sas ti­kė­jo­si, kad nu­vyks į Niu­ jor­ką ir gaus ne­pri­si­jun­gu­sios ša­lies ste­bė­ to­jos sta­tu­są, o ta­da lyg nie­k ur nie­ko grįš prie de­ry­bų sta­lo su Iz­rae­liu, tai bu­vo ma­ žų ma­žiau­siai nai­vu. Nau­jas Pa­les­ti­nos sta­ tu­sas gal­būt ne­ke­lia Tel Avi­vui rea­lios grės­ mės, bet ke­lia di­de­l į pyk­t į, ku­riam at­vės­ti pri­reiks lai­ko. Ma­ža to, rea­guo­da­mas į vie­ na­ša­l iš­ką pa­les­ti­nie­čių žings­n į Iz­rae­lis ga­ li im­tis griež­tų veiks­mų: per­žiū­rė­ti Os­lo su­ si­ta­r i­mus ar­ba im­ti sta­ty­ti nau­jas nau­sė­di­ jas pa­les­ti­nie­čių te­r i­to­ri­jo­se. Tai­gi drą­sus pa­les­ti­nie­čių žings­nis iš tie­sų ga­li at­neš­ti jiems dau­g iau ža­los ne­gu nau­ dos. Bet Iz­rae­lio reak­ci­ja pri­klau­sys nuo to, kaip Pa­les­ti­na, ga­vu­si nau­ją sta­tu­są JT, elg­ sis to­liau. Tad su tarp­tau­ti­niais teis­mais jai ge­r iau bū­tų pa­lū­kė­t i, juo­lab kad juo­se pa­ les­t i­n ie­čiai su­lauk­t ų ir at­sa­ko­mų­jų ieš­k i­ nių iš Iz­rae­l io.

„Ache­ma“ prieš 4 me­tus su tuo­me­te so­cial­de­mok­ra­ tų Vy­riau­sy­be ne­sėk­min­ gai jau ban­dė da­ly­vau­ti SGD ter­mi­na­lo pro­jek­te. A.But­ke­vi­čius yra sa­kęs, kad nau­ją Vy­riau­ sy­bę for­muo­jan­tys so­cial­de­mok­ra­tai pri­ta­ria SGD ter­mi­na­lo sta­ty­bai Lie­tu­vos pa­jū­ry­je. Taip pat bū­si­ma­sis prem­je­ras iš­sa­kė nuo­ mo­nę, jog su Lat­vi­ja, Es­ti­ja ir ki­to­mis Bal­ti­ jos jū­ros ša­li­mis rei­kė­tų tar­tis dėl to, kad šis ter­mi­na­las tap­tų re­gio­ni­nis, ku­rį ga­lė­tų iš da­ lies fi­nan­suo­ti ES. Ta­čiau praė­ju­sią sa­vai­tę pa­skelb­to­je Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos stu­di­jo­je tei­gia­ma, kad re­gio­ ni­niam ter­mi­na­lui sta­ty­ti ge­riau­sia vie­ta yra Suo­mi­jos įlan­ka – Es­ti­jo­je ar­ba Suo­mi­jo­je. Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis, at­sto­vau­jan­tis ir di­džiau­siai du­jų var­to­to­jai Lie­tu­vo­je – Jo­ na­vos „Ache­mos“ bend­ro­vei, pa­reiš­kė, kad SGD ter­mi­na­lo sta­ty­bo­je ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir pri­va­tu­sis ka­pi­ta­las. Be­je, „Ache­ma“ prieš 4 me­tus su tuo­me­te so­cial­de­mok­ra­tų Vy­riau­sy­be ne­sėk­min­gai jau ban­dė da­ly­vau­ti SGD ter­mi­na­lo pro­jek­te. „Aš ma­nau, kad rei­kė­tų grįž­ti ir ban­dy­ti kal­bė­tis kar­tu su pri­va­čiai­siais in­ves­tuo­to­ jais, nes tai už­tik­rin­tų iš es­mės ir jų, ir vals­ ty­bės in­te­re­sus“, – sa­kė R.Dar­gis. Jis tei­gė pri­ta­rian­tis kan­di­da­tės į ūkio mi­ nist­rus Bi­ru­tės Vė­sai­tės po­zi­ci­jai, esą pa­ da­ry­ta klai­da, kad SGD ter­mi­na­lo sta­ty­bo­je ne­da­ly­vau­ja bend­ro­vė „Ache­ma“, ku­ri ter­ mi­na­lo sta­ty­bos stu­di­joms iš­lei­do dau­giau kaip 1 mln. li­tų. Pa­sak R.Dar­gio, „Ache­mos“ skai­čia­vi­mais, ter­mi­na­las tu­rė­jo kai­nuo­ti 600 mln. li­tų, o vals­ty­bės pro­gno­zuo­ja­ma kai­na – 2,4 mlrd. li­tų.

Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

Drą­sus pa­les­ti­nie­čių žings­nis iš tie­sų ga­li at­neš­ti jiems dau­ giau ža­los ne­gu nau­dos.

– bus pa­ga­min­tas iki me­tų pa­bai­gos. Į Klai­ pė­dos uos­tą šis lai­vas at­plauks 2014 m. ant­ ro­je pu­sė­je. „Tiek pa­gal eko­no­mi­nius, tiek pa­gal tech­ no­lo­gi­nius pa­ra­met­rus Klai­pė­dos ter­mi­na­las ati­tin­ka re­gio­ni­niam ter­mi­na­lui ke­lia­mus rei­ ka­la­vi­mus“, – sa­kė A.Sek­mo­kas.

Atgarsiai Dar­bo par­ti­jos ne­su­ge­bė­ji­mas ras­ti tin­ka­mų kan­di­da­tų į kai ku­riuos mi­nist­rus, ypač į Kul­tū­ ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vus, – nau­ jie­nų po­rta­lo die­na.lt skai­ty­to­jų aki­ra­ty­je.

Ja Ko­kia par­ti­ja, koks jos ly­de­ris, to­kie ir kan­di­da­tai – vi­siš­kai nie­kam ti­kę. Ši kon­to­ra vi­siš­kai ne­tu­ri jo­kių žmo­ nių. Na, kas pas juos ga­li ei­ti?

Nuo­mo­nė Taip Kaž­ko­kie ne­vy­kė­liai to­je Dar­bo par­ ti­jo­je – nie­kaip ne­ran­da tin­ka­mų žmo­nių, vi­so­kius tik šok­ti, gro­ti ir dai­ nuo­ti po­plai­do­se su­ge­ban­čius siū­lo, nors gi­ria­si tu­rin­tys gau­sy­bę spe­cia­ lis­tų. Ko­kie ten spe­cia­lis­tai? Tpfu!

Pa­siū­ly­ta­sis Gied­rius Druk­tei­nis – tik­ ras pliur­pa­las, ku­ris gal­būt la­biau tik­ tų Vik­to­ro Us­pas­ki­cho šei­my­nai pa­ tar­nau­ti, o ne ša­lies kul­tū­rai va­do­ vau­ti. Tu­rė­jo­me jau to­kį li­be­ra­lą Jo­ ną Ju­čą, ku­ris skurs­tan­tiems ak­to­ riams siū­lė „va­žiuo­ti į Is­pa­ni­ją braš­

kių pa­skin­ti“. Dau­giau to­kių ju­čų ne­ be­rei­kia.

Jo­ma­jo Ar, be klou­nų ir įta­ria­mų­jų, ta V.Us­ pas­ki­cho par­ti­ja jau dau­giau ne­be­tu­ ri jo­kių kan­di­da­tų?

da­tū­ras į kul­tū­ros mi­nist­rus. Siū­lau išei­tį – atim­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją iš Dar­bo par­ti­jos at­sa­ko­my­bės sfe­ros ir pa­skir­ti pa­čių kul­tū­ros žmo­nių de­ le­guo­tą pro­fe­sio­na­lą. Kad ir Iną Mar­ čiu­lio­ny­tę. O tai par­ti­jai ir tri­jų mi­nist­ rų po­rtfe­lių vi­siš­kai pui­kiai pa­kaks.

Kau­nie­tis Ne­ran­da nor­ma­laus kan­di­da­to, tai siū­lo vi­so­kius pseu­doeks­per­tus sa­ vi­my­las. Ne vel­tui pa­skir­ta­sis prem­ je­ras Ar­tū­ras But­ke­vi­čius jau nei­ gia­mai įver­ti­no tiek G.Druk­tei­nio, tiek ir ki­tas, anks­čiau teik­tas, kan­di­

Nie­ko O man pa­ti­ko pa­si­rink­ta G.Druk­tei­ nio kan­di­da­tū­ra. Juk jis in­te­lek­tua­ lus, pro­tin­gas, tvar­kin­gas, in­te­li­gen­ tiš­kas. Tik­tų jam tos pa­rei­gos. Ir kul­ tū­rai bū­tų ne­blo­gai.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

penktADIENIS, lapkriÄ?io 30, 2012

ekonomika

Eko­no­mi­ka pa­ma­Şu, bet sta­bi­liai au­ga Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP), pa­tiks­lin­tais duo­ me­ni­mis, per de­vy­nis ťių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­ mu 2011-ųjų lai­ko­tar­piu, pa­di­dė­jo 3,5 pro­c. ir to me­to kai­no­mis sie­kė 83,846 mlrd. li­tų.

„„Ten­den­ci­ja: tei­gia­mas BVP po­ky­tis Lie­tu­vo­je ma­to­mas jau 11 ket­vir­

Ä?iĹł iĹĄ ei­lÄ—s. 

R

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Tre­Ä?iÄ… ket­vir­tÄŻ, pa­ly­gin­ti su 2011 m. liepa–rugsÄ—ju, Lie­tu­vos eko­no­mi­ka pa­ki­lo 4,4 pro­c., o pa­ly­gin­ti su ant­ ru ĹĄiĹł me­tĹł ket­vir­Ä?iu – 10,3 pro­c., iki 30,076 mlrd. li­tĹł, kaip ant­rą­jÄŻ BVP ÄŻver­tÄŻ pa­skel­bÄ— Sta­tis­ti­kos de­ par­ta­men­tas, ÄŻver­ti­nÄ™s BVP kom­ po­nen­tus ga­my­bos, iť­lai­dĹł ir pa­ja­ mĹł me­to­dais. Anot sta­tis­ti­kĹł, atmetus se­zo­ no ir dar­bo die­nĹł ÄŻta­kÄ… tei­gia­mas BVP po­ky­tis Lie­tu­vo­je ma­to­mas jau 11 ket­vir­Ä?iĹł iĹĄ ei­lÄ—s – nuo pir­ mo­jo 2010-ĹłjĹł ket­vir­Ä?io. Anks­Ä?iau skelb­ta, kad Lie­tu­vos BVP per de­vy­nis mė­ne­sius pa­di­ dė­jo 3,5 pro­c., iki 83,504 mlrd. li­ tĹł, o tre­Ä?iÄ… ket­vir­tÄŻ, pa­ly­gin­ti su tuo pa­Ä?iu 2011-ĹłjĹł lai­ko­tar­piu, – 4,4 pro­c., iki 29,734 mlrd. li­tĹł. Sta­tis­ti­kĹł tei­gi­mu, di­des­nÄŻ BVP au­gi­mÄ… tre­Ä?iÄ… ĹĄiĹł me­tĹł ket­vir­tÄŻ lė­ mÄ— iť­sa­mes­ni vers­lo, mo­kes­Ä?iĹł ir kai­nĹł sta­tis­ti­kos duo­me­nys. Pa­ tiks­lin­tais duo­me­ni­mis, tre­Ä?iÄ… ket­

vir­tÄŻ, pa­ly­gin­ti su tuo pa­Ä?iu 2011ĹłjĹł lai­ko­tar­piu, spar­Ä?iau­siai au­go Ĺže­mÄ—s ĹŤkio, miť­ki­nin­kys­tÄ—s ir Ĺžu­ vi­nin­kys­tÄ—s (14 pro­c.), in­for­ma­ci­jos ir ry­ťiĹł (6,9 pro­c.), pra­mo­nÄ—s (6,3 pro­c.) (iĹĄ jos ap­dir­ba­mo­sios ga­my­ bos – 7,6 pro­c.), pre­ky­bos, vieť­bu­ Ä?iĹł ir res­to­ra­nĹł, trans­por­to ir san­ dė­lia­vi­mo (5,9 pro­c.), fi­nan­si­nÄ—s ir drau­di­mo (5,6 pro­c.) veik­los rō­ťiĹł ÄŻmo­niĹł pri­dė­ti­nÄ— ver­tÄ—. Ki­tĹł veik­los rō­ťiĹł ÄŻmo­nė­se pri­ dė­ti­nÄ— ver­tÄ— au­go lė­Ä?iau nei vi­sa­ me ĹĄa­lies ĹŤky­je. Po to, kai 2011 m. fik­suo­tas sta­ty­bos dar­bĹł suak­ty­vė­ ji­mas, ĹĄiĹł me­tĹł tre­Ä?iÄ… ket­vir­tÄŻ vÄ—l ma­to­mas nuo­smu­kis – sta­ty­bos veik­lo­je su­kur­ta 11,5 pro­c. ma­Şiau pri­dė­ti­nÄ—s ver­tÄ—s nei prieĹĄ me­tus per tÄ… pa­tÄŻ lai­ko­tar­pÄŻ. ÄŽver­ti­nus BVP iť­lai­dĹł me­to­du, nu­sta­ty­ta, kad tre­Ä?iÄ… ket­vir­tÄŻ, pa­ly­ gin­ti su tuo pa­Ä?iu 2011 m. ket­vir­Ä?iu, la­biau­siai au­go pre­kiĹł ir pa­slau­ gĹł eks­por­tas ir im­por­tas – ati­tin­

ka­mai 10,6 ir 7,2 pro­c. Na­mĹł ĹŤkiĹł ga­lu­ti­nio var­to­ji­mo iť­lai­dos pa­di­ dė­jo 3,1 pro­c. Bend­ro­jo pa­grin­di­nio ka­pi­ta­lo for­ma­vi­mas, spar­Ä?iai (18,3 pro­c.) au­gÄ™s vi­sus praė­ju­sius me­ tus ir pra­dė­jÄ™s ma­Şė­ti ĹĄie­met pa­va­ sa­rÄŻ, tre­Ä?iÄ… ĹĄiĹł me­tĹł ket­vir­tÄŻ su­ma­ Şė­jo 3,9 pro­c. VD, BNS inf.

4,4 proc.

pa­di­dė­jo BVP ĹĄiĹł me­tĹł tre­Ä?iÄ… ket­vir­tÄŻ.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Ĺ irdies ligoms sutramdyti reikia ir modernios ÄŻrangos Justina VoverytÄ— Kauno klinikose neseniai atidarytas uĹž ES struktĹŤrinÄ—s paramos lÄ—ĹĄas atnaujintas Kardiologijos intensyviosios terapijos skyrius.

Ĺ irdies ir kraujagysliĹł ligĹł statistika atspindi ne tik sveikatos, bet ir dideles socialines bei ekonomines problemas. SumaĹžinti mirtingumÄ… nuo ĹĄiĹł ligĹł ÄŻmanoma tik sukĹŤrus veiksmingÄ… skubios kardiologinÄ—s pagalbos sistemÄ…. Tam skiriama ir ES struktĹŤriniĹł fondĹł parama. Ĺ irdies ir kraujagysliĹł ligomis sergantys pacientai sudaro 15–20 proc. visĹł poliklinikose besilankanÄ?iĹł ĹžmoniĹł. Kas penktas ligonis, gydomas stacionaruose, iĹĄgirsta bĹŤtent ĹĄiĹł ligĹł diagnozÄ™. LigoninÄ—ms – moderni ÄŻranga

Pasak Lietuvos sveikatos mokslĹł universiteto (LSMU) Kauno klinikĹł Kardiologijos klinikos gydytojos kardiologÄ—s docentÄ—s GintarÄ—s Ĺ akalytÄ—s, nuo ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł mirĹĄta kas antras Europos gyventojas, o iĹĄ jĹł mirtys, sukeltos iĹĄeminÄ—s ĹĄirdies ligos, sudaro net 53 proc. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligĹł uĹžima pirmÄ… vietÄ… ir mĹŤsĹł ĹĄalyje. „Tai verÄ?ia ne tik susimÄ…styti, bet ir nedelsiant imtis priemoniĹł, kurios uĹžkirstĹł keliÄ… mirÄ?iai, nes ji nesirenka nei laiko, nei vietos, nei Ĺžmogaus amĹžiaus“, – kalbÄ—jo G.Ĺ akalytÄ—. Siekiant sumaĹžinti sergamumÄ… ir mirtingumÄ… nuo ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł Vidurio ir VakarĹł

Lietuvoje, ÄŻgyvendinamas ES fondo lÄ—ĹĄomis ďŹ nansuojamas projektas, jungiantis visas sveikatos prieĹžiĹŤros grandis: ĹĄeimos gydytojus ir medikus specialistus, dirbanÄ?ius poliklinikose bei stacionaruose. Net 250 ĹĄeimos gydytojĹł bus aprĹŤpinti elektrokardiografais, kurie ne tik registruos elektrokardiogramÄ…, bet, kilus abejoniĹł, nedelsdami nusiĹłs jÄ… kardiologui. Atnaujinami ligoniniĹł kardiologijos ir intensyviosios terapijos skyriai. Gydymo ÄŻstaigos aprĹŤpinamos kasdieniam darbui reikalinga modernia aparatĹŤra, pradedant paprastais elektrokardiografais, baigiant sudÄ—tingais ĹĄirdies ir kraujagysliĹł bĹŤklÄ™ tirianÄ?iais angiograďŹ jos aparatais. TodÄ—l ÄŻgyvendinus projektÄ… asmens sveikatos prieĹžiĹŤros ÄŻstaigose pagerÄ—s visĹł lygiĹł ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł paslaugĹł kokybÄ— bei prieinamumas, pacientai galÄ—s gauti aukĹĄtos kokybÄ—s paslaugas laiku.

kraujagysliĹł ligas, padÄ—s stabdyti sergamumo ir mirtingumo didÄ—jimÄ…. LSMU ĹĄeimos gydytojams organizuojami dviejĹł savaiÄ?iĹł kursai, kuriuose atnaujinamos ne tik kardiologijos, bet ir neurologijos Ĺžinios, supaĹžindinama su kardiochirurginio gydymo galimybÄ—mis. Anot G.Ĺ akalytÄ—s, atlikti ĹĄirdies echoskopijÄ… maĹžesniuose miestuose iki ĹĄiol buvo sudÄ—tinga. Tokio tyrimo ÄŻ kitas gydymo ÄŻstaigas ligoniams tekdavo vykti ne vienÄ… deĹĄimtÄŻ kilometrĹł. „TodÄ—l ne tik medicinos ÄŻstaigas aprĹŤpinome moderniais echoskopais, bet ir organizuojame vidaus ligĹł gydytojams bei kardiologams keturiĹł mÄ—nesiĹł kursus, – sakÄ— G.Ĺ akalytÄ—. – Juose medikai ÄŻgyja svarbiausiĹł ĹžiniĹł ir ĹĄio tyrimo ÄŻgĹŤdĹžiĹł.“

ď ŽModernu: 8Nb[\XYV[VX\`R[R`R[VNVNaVQN_faN`b 2@`a_bXaĂ­_V[Ă›`]N

_NZ\`YÛN`Na[NbWV[aN`8N_QV\Y\TVW\`V[aR[`fcV\`aR_N]VW\``Xf_Vb`

Medikai kaupia Ĺžinias

„TaÄ?iau ĹžmogĹł gydo ne medicinos ÄŻranga ir ne ligoninÄ—s sienos. BĹŤtina sÄ—kmingos sveikatos prieĹžiĹŤros sistemos grandis yra patyrÄ™, nuolat savo Ĺžinias atnaujinantys medikai. Be profesionaliĹł gydytojĹł ir slaugytojĹł net brangiausia moderni aparatĹŤra bĹŤtĹł bevertė“, – sakÄ— G.Ĺ akalytÄ—. TodÄ—l ypaÄ? svarbu, kad ÄŻgyvendinamas ir projektas, skirtas Vidurio ir VakarĹł Lietuvos ligoniniĹł medikĹł kvaliďŹ kacijai kelti. JĹł sukauptos Ĺžinios padÄ—s greiÄ?iau atpaĹžinti ĹĄirdies ir

9@:B8Nb[\XYV[VXĂşN_PUfc\[b\a_

DÄ—mesys – ĹĄirdies ligoms Kauno klinikos ir dar 33 sveikatos prieĹžiĹŤros ÄŻstaigos. ÄŻgyvendina projektÄ… „Vidurio ir VakarĹł Lietuvos gyventojĹł sergamumo ir mirtingumo nuo ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligĹł maĹžinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos prieĹžiĹŤros sistemos infrastruktĹŤrÄ… bei teikiamas paslaugas“.

Projektui įgyvendinti skirta 156,4 mln. litų, iť jų 133 mln. litų – 2007–2013 m. ES struktōrinių fondų parama. Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m., o planuojamas uŞbaigti 2013 m. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) administruoja 2007–2013 m. ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones, skirtas tiesioginėms

investicijoms į sveikatos sektorių. Joms įgyvendinti numatyta skirti 927 mln. litų. Iť jų 85 proc. sudaro ES lėťos, 15 proc. – valstybės biudŞeto, savivaldybių biudŞeto ir kitos lėťos. ES struktōrinių fondų finansavimas skirtas 244 projektams, dalis iť jų jau baigta įgyvendinti.


8

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

ekonomika

OMX Vilnius diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1077 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2667 JAV do­le­ris 1 2,6633 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6846 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9586 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4241 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7035 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5959 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8677

OMX Riga

pokytis

–0,5568 % –0,2455 % –0,3219 % –0,1339 % +0,0101 % +0,2153 % +0,3050 % +0,0640 % –0,0105 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

4,87

4,60

2,47

„Kvis­ti­ja“

4,69

4,52

2,46

„Va­koil“

4,85

4,55

2,49

Sta­ty­bos ša­ly­je šių me­tų spa­lį, pa­ly­gin­ ti su 2011 m., pa­bran­go 2,7 pro­c. Me­ti­ nį kai­nų pa­di­dė­ji­mą, pa­sak sta­tis­ti­kų, lė­ mė 3,6 pro­c. pa­di­dė­ju­sios sta­ty­bi­nių me­ džia­gų ir ga­mi­nių kai­nos bei 1,5 pro­c. išau­gęs dar­bo už­mo­kes­tis. Sta­ty­bos ma­ ši­nų ir me­cha­niz­mų eksp­loa­ta­vi­mo dar­ bo va­lan­dos kai­na per me­tus ūg­te­lė­jo 2,2 pro­c., o pri­dė­ti­nės iš­lai­dos su­ma­žė­ jo 0,8 pro­c.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt„Brent“ naf­ta–0,01 %

Sta­ty­bos pa­bran­go

„Sta­toil“

WTI naf­ta

OMX Tallinn

+0,75 %

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,02 %

88,19 dol. už 1 brl. 110,95 dol. už 1 brl.

10,9 proc.

šie­met pa­di­dė­jo ša­lies trans­por­to, ap­gy­ven­di­ni­mo ir pa­slau­gų įmo­nių pa­ja­mos.

At­sis­kai­ty­mo kor­te­le ga­li­my­bės pel­no ne­ne­ša Smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai vers­li­nin­kai mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­ vus die­gia vei­kiau iš pa­gar­bos sa­vo klien­tams nei dėl fi­nan­si­ nės nau­dos. Su­teik­da­mi klien­tams ga­li­my­bę at­si­skai­ty­ti ne gry­ nai­siais apy­var­tos jie smar­kiai ne­pa­di­di­na. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Su­si­do­mė­ji­mas au­ga

Tei­gia­ma, kad mo­kė­ji­mo kor­te­ lės ša­lies gy­ven­to­jams vis dar yra grei­čiau prie­mo­nė iš­si­gry­nin­ti pi­ ni­gus nei at­si­skai­ty­ti už pre­kes ir pa­slau­gas. Ta­čiau au­gan­ti mo­kė­ ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vų pa­klau­sa ro­do, kad gy­ven­to­jams ga­li­my­bė at­si­skai­ty­ti ne gry­nai­siais pi­ni­gais – svar­bi. Dėl šios prie­žas­ties kor­ te­lių skai­ty­tu­vus vis ak­ty­viau die­ gia net smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai ša­lies vers­li­nin­kai. Ban­ko „Swed­bank“ duo­me­ni­mis, per tris šių me­tų ket­vir­čius mo­kė­ ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vus įsi­gi­jo 177 pa­gal vers­lo liu­di­ji­mus dir­ban­ tys smul­kie­ji vers­li­nin­kai, ir tai yra ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei tuo pa­ čiu lai­ko­tar­piu per­nai. Per tris šių me­tų ket­vir­čius dėl ga­li­my­bės leis­ ti klien­tams at­si­skai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­le Vil­niaus ap­skri­ty­je krei­pė­si 90, Klai­pė­dos – 23, Kau­no ap­skri­ ty­je – 15 su vers­lo liu­di­ji­mais dir­ ban­čių smul­kių­jų vers­li­nin­kų. „Ūkio ban­ko“ Mo­kė­ji­mo kor­te­ lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Jū­ra­ tės Ka­jac­kie­nės tei­gi­mu, per de­vy­ nis šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, įvai­ rioms pre­ky­bos ir pa­slau­gų įmo­ nėms įdieg­tų mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vų skai­čius išau­go 70 pro­c. Ti­ki­ma­si, kad jų skai­čius to­liau di­ dės ky­lant maž­me­ni­nei pre­ky­bai. Ta­čiau DNB ban­ko at­sto­vas spau­dai And­rius Vil­kan­cas iš­skir­ ti­nės mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­ vų pa­klau­sos ne­pas­te­bė­jo – esą jų šie­met įdieg­ta tik šiek tiek dau­giau nei praė­ju­siais me­tais. At­siž­vel­gia į klien­tų pa­to­gu­mą

A.Vil­kan­cas sa­kė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti, ar smul­kie­ji vers­li­nin­kai bai­mi­na­si skai­ty­tu­vų są­nau­dų. Ta­čiau jis įsi­ ti­ki­nęs, kad spren­di­mą su­teik­ti ga­ li­my­bę at­si­skai­ty­ti ne gry­nai­siais jie pa­re­mia ma­te­ma­ti­niais skai­

Kor­te­lių skai­ty­tu­vai Metai*

čia­vi­mais ir vers­lo lo­gi­ka: „Kreip­ da­mie­si dėl skai­ty­tu­vų vers­li­nin­ kai ap­skai­čiuo­ja, ko­kios ga­li bū­ti są­nau­dos ir ar tai da­ry­ti ver­ta, ar pa­pil­do­mas kor­te­le no­rin­čių at­si­ skai­ty­ti žmo­nių srau­tas kom­pen­ suo­ja są­nau­das.“

La­biau­siai mo­kė­ji­ mo kor­te­lių skai­ty­ tu­vais šie­met do­mi­ si tak­si vai­ruo­to­jai, sve­čių na­mų, mo­te­ lių, dra­bu­žių ir spe­ cia­li­zuo­tų par­duo­tu­ vių sa­vi­nin­kai. Pa­sak „Swed­bank“ Fi­nan­sa­vi­ mo ir lė­šų val­dy­mo de­par­ta­men­ to di­rek­to­riaus Dai­niaus Vil­čins­ ko, ga­li­my­bė mo­kė­ti kor­te­le tam­pa priei­na­mes­nė ir dėl tobulėhjančių tech­no­lo­gi­jų, ir dėl ma­žė­jan­čių pa­ slau­gos įkai­nių. Anot jo, 93 pro­c. šiais me­tais įmo­nių įsi­gy­tų mo­kė­ ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vų nau­do­ja in­ter­ne­to ry­šį, o tai lei­džia su­ma­ žin­ti ry­šio iš­lai­das. Vis dėl­to pran­cū­ziš­kos ke­pyk­los „Bou­lan­ge­rie“ di­rek­to­rius Emi­ lis Sin­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad mo­ kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vo są­nau­ dos ne­ma­žos. Anot jo, ke­pyk­lė­lės pa­ja­mos ba­lan­suo­ja ties nu­liu, tad mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ty­tu­vą bu­ vo nu­spręs­ta įdieg­ti tik dėl esa­ mų klien­tų pa­to­gu­mo. Ke­tu­rio­li­ka me­tų vei­kian­ti ke­pyk­lė­lė ga­li­my­ bę at­si­skai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­lė­ mis sa­vo klien­tams su­tei­kė maž­ daug prieš pu­sant­rų me­tų. E.Sin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad ga­ li­my­bė at­si­skai­ty­ti ne gry­nai­siais di­des­nio klien­tų srau­to ne­prit­rau­ kė. Tai­gi dėl šios pa­slau­gos apy­var­ ta nei­šau­go taip, kad kom­pen­suo­tų są­nau­das. „Tik vie­nas ki­tas, gal­būt kas šim­ta­sis, klien­tas pa­si­džiau­gia,

kad ne­rei­kia ei­ti iki ban­ko­ma­to. Vi­si su­pran­ta, kad ban­de­lė ir ka­va kai­nuo­ja ne­daug ir to­kią su­mą rei­ kia tu­rė­ti gry­nai­siais“, – sa­kė jis ir pri­dū­rė, kad kor­te­le at­si­skai­to vos apie 3 pro­c. klien­tų. Anot pa­šne­ ko­vo, ne gry­nai­siais pa­pras­tai su­ si­mo­ka už­sie­nio įmo­nė­se dir­ban­ tys žmo­nės, ku­rio­se for­muo­ja­ma sam­pra­ta kuo daž­niau at­si­skai­ty­ti ne gry­nai­siais. Ban­kai ta­po nuo­lai­des­ni

Ka­vi­nių tink­las „Cof­fee Inn“ ga­li­ my­bę at­si­skai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­ te­le pa­siū­lė vi­sai ne­se­niai. Įmo­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir įvaiz­džio va­do­vas Ni­das Kiu­be­ris sa­kė, kad tai pa­da­ ry­ti la­biau­siai pa­ska­ti­no pa­di­dė­jęs skai­ty­tu­vų vei­ki­mo grei­tis ir pa­ge­ rė­ju­sios ban­kų są­ly­gos. „Mo­kė­ji­mo kor­te­lių ad­mi­nist­ra­ vi­mo są­nau­dos bu­vo di­do­kos. Bet kai išau­go­me iki da­bar­ti­nio ly­gio, ban­kai ėmė su mu­mis šiek tiek ki­ taip šne­kė­tis ir pa­siū­lė žmo­niš­kas są­ly­gas“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Anot jo, klien­tai dėl nau­jos pa­slau­gos yra la­bai pa­ten­kin­ti, ki­ta ver­tus, apy­ var­tos au­gi­mo ji ne­pas­ka­ti­no. „Ma­nau, klien­tai pas mus atei­ na dėl ska­nios ka­vos, o ne ga­li­my­ bės at­si­skai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­le. Pa­si­kei­ti­mas tik toks, kad su­ma­žė­ jo at­si­skai­tan­čių gry­nai­siais. Anks­ čiau žmo­nes bu­vo­me iš­mo­kę ka­ vai tu­rė­ti ki­šen­pi­ni­gių“, – pri­dū­rė A.Kiu­be­ris. Įsit­rau­kė tak­sis­tai

„Esa­me įpra­tę kor­te­le mo­kė­ti di­ džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­ se, ta­čiau da­bar ga­li­my­bės mo­kė­ti kor­te­le ga­li­ma tei­rau­tis ir vi­du­ti­nio dy­džio ar ma­žes­nė­se įmo­nė­se“, – sa­kė D.Vil­čins­kas. Jo tei­gi­mu, au­ gan­tis vers­li­nin­kų su­si­do­mė­ji­mas šia pa­slau­ga ro­do, kad mo­kė­ji­mas ne gry­nai­siais tarp smul­kes­nių­ jų vers­li­nin­kų tam­pa kas­die­niu, įpras­tu reiš­ki­niu. Jis taip pat sa­kė pa­ste­bė­jęs, kad mo­kė­ji­mai kor­te­le po­pu­lia­rė­ja

Mo­kė­ji­mai Lie­tu­vo­je Metai*

Ope­ra­ci­jų skai­čius (vnt.)

Ope­ra­ci­jų ver­tė (li­tais)

53 998

143 204 393

Skai­ty­tu­vai (vnt.)

2010

2010

36 463

2011

68 173

147 270 192

2011

38 883

2012

73 708

142 638 737

2012

41 279

* Trečias me­tų ket­vir­tis.

* Trečias me­tų ket­vir­tis

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ban­ko inf.

„„Pa­žan­ga: vers­li­nin­kus dar kar­tą ap­mąs­ty­ti ga­li­my­bę įsi­dieg­ti mo­kė­ji­

mo kor­te­lių skai­ty­tu­vus pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios są­nau­dos. 

ir ma­žes­niuo­se mies­tuo­se. Anot D.Vil­čins­ko, pra­dė­da­mi nau­do­tis skai­ty­tu­vais re­gio­nų vers­li­nin­kai ti­ki­si pri­trauk­ti dau­giau klien­tų ir pa­di­din­ti sa­vo apy­var­tą. „Swed­bank“ duo­me­ni­mis, la­ biau­siai mo­kė­ji­mo kor­te­lių skai­ ty­tu­vais šie­met do­mi­si tak­si vai­ ruo­to­jai, sve­čių na­mų, mo­te­lių, dra­bu­žių ir spe­cia­li­zuo­tų par­duo­ tu­vių sa­vi­nin­kai. Be to, kaip sa­ kė D.Vil­čins­kas, si­tua­ci­ja pa­ma­žu kei­čia­si to­se vie­to­se, ku­rio­se tra­ di­ciš­kai bu­vo mo­ka­ma gry­nai­siais, pa­vyz­džiui, tur­ga­vie­tė­se, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se, taip pat gro­žio ir svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­ čio­se įmo­nė­se. At­sis­kai­ty­mą mo­ kė­ji­mo kor­te­lė­mis at­ran­da ir vers­ li­nin­kai, vyk­dan­tys ne­nuo­la­ti­nę veik­lą, pa­vyz­džiui, or­ga­ni­zuo­jan­tys pa­ro­das, mu­ges, ki­tus ren­gi­nius. D.Vil­čins­kas pa­ste­bė­jo, kad, me­ tų pra­džio­je tak­si pa­slau­gų rin­ko­ je įvy­kus pa­si­kei­ti­mų, tak­sis­tai

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

pra­dė­jo dirb­ti pa­gal vers­lo liu­di­ji­ mus. To­dėl mo­kė­ti kor­te­le lei­džia vis dau­giau in­di­vi­dua­liai dir­ban­ čių tak­sis­tų. A.Vil­kan­cas išau­gu­sį tak­sis­tų su­si­do­mė­ji­mą skai­ty­tu­vais sie­jo su kon­ku­ren­ci­ja. Jo ma­ny­mu, tak­si įmo­nės, kaip ir pre­ky­bi­nin­kai, na­ tū­ra­liai rea­guo­ja į klien­tų po­rei­kius ir juos ten­kin­da­mos ti­ki­si pri­trauk­ ti dau­giau klien­tų.

177

mokėjimo kortelių skaitytuvus per tris šių metų ketvirčius įsigijo smulkieji verslininkai.


9

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Praė­ju­sią naktį gais­ras nu­siaubė ne­to­li Kau­no įsikū­rusį res­to­raną „Ba­ jor­kie­mis“. Žmo­ nės ne­nu­kentė­ jo. Apie gaisrą Bend­ra­ja­me pa­ gal­bos cent­re pra­ne­ši­mas gau­ tas pra­ėjus vos po­rai mi­nu­čių po vi­dur­nak­čio. „„Grei­tis: ma­žiau nei per va­landą su­pleškė­jo vi­sas pa­grin­di­nio pa­sta­to sto­gas, iš­

degė be­veik vi­sas jo vi­dus, o ir sie­nos vos be­si­laikė. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ug­nis pa­si­glemžė „Ba­jor­kiemį“ Ta­das Šir­vins­kas, Sau­lius Tvir­bu­tas

api­purkš­tos jų sklendės“, – kalbė­ jo D.Vait­ke­vi­čienė. Gaisrą ge­si­no 32 pa­reigū­nai.

Gais­ras išp­li­to aki­mirks­niu

Ap­sau­gos dar­buo­to­jas pa­sa­ko­jo, kad pir­miau­sia lieps­nos pa­si­rodė vie­na­me sto­go kam­pe. Ta­čiau ug­ nis la­bai grei­tai ėmė plis­ti ir po po­ros de­šim­čių mi­nu­čių lieps­nos jau bu­vo ap­ėmu­sios did­žiąją da­ lį sto­go. Ug­nies pa­švaistė Kai­šia­ do­rių ra­jo­ne, prie greit­ke­lio Vil­ nius–Kaunas, bu­vo ma­to­ma už ke­lių ki­lo­metrų. „Ba­jor­kie­mio“ dar­buo­to­jai ne­si­ ste­bi, kad pa­sta­tas taip stai­giai su­ lieps­no­jo, – jis bu­vo me­di­nis. Ta­ čiau ne­aiški ne­laimės prie­žas­tis. „Ba­jor­kie­mis“ veik­da­vo tik sa­vait­ ga­liais, ruoš­tis ren­gi­niams bu­vo pra­de­da­ma tik nuo ket­vir­ta­die­nio. Ki­to­mis die­no­mis elekt­ros ener­gi­ ja nau­do­ja­ma ir pa­tal­pos šil­do­mos ne­bu­vo. Dar­bo die­no­mis žmonės res­to­ ra­ne ne­va­ka­ro­da­vo, tad ne­laimės prie­žas­ti­mi grei­čiau­siai bus lai­ko­ ma elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja. Ta­čiau ga­li būti, kad ne­trūks kalbų ir apie ty­činį pa­de­gimą. Dau­ge­lis res­to­ra­no val­ do­se esan­čių pa­statų sta­ty­ti ne­le­ ga­liai, o šie­met teis­mas nu­sprendė, kad jie tu­ri būti nu­griau­ti. Ma­žiau nei per va­landą su­pleškė­ jo vi­sas pa­grin­di­nio pa­sta­to sto­ gas, iš­degė be­veik vi­sas jo vi­dus, o ir sie­nos vos be­si­laikė. Gais­ras su­ tramdytas tik apie 4 val. ry­to. Ki­lo pa­vo­jus ir par­kui

Va­kar rytą gais­ra­vietė­je dar dir­bo ug­nia­ge­siai. Kau­no prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo val­dy­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Džiu­gin­ta Vait­ke­vi­čienė po­rta­lui die­na.lt pa­sa­ko­jo, kad ge­si­nant gaisrą bu­vo iš­ki­lu­si did­žiulė grės­ mė ug­nia­ge­sių gy­vy­bei ir Kau­no ma­rių re­gio­ni­niam par­kui. „Už 15 metrų nuo „Ba­jor­kie­mio“ pa­statų bu­vo įkas­ti du dujų re­zer­ vua­rai. Per gaisrą lau­ke bu­vo jun­ta­ mas stip­rus dujų kva­pas. Kad du­ jos dėl gais­ro karš­čio ne­si­veržtų ar kad ne­sprogtų re­zer­vua­rai, jie bu­ vo nuo­lat au­ši­na­mi, pu­to­mis bu­vo

Gra­si­nimų tei­gia ne­su­laukęs

Bank­ru­tuo­jan­čios įmonės sta­ tusą tu­rintį res­to­raną „Ba­jor­kie­ mis“ val­do bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­vi­mo įmonė Vers­lo val­dy­mo ir rest­ruktū­ri­za­ci­jos cent­ras. Šian­ dien Aukš­č iau­s ia­ja­m e Teis­m e turė­jo būti nag­rinė­ja­mas bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus skun­das dėl pa­ statų įkei­ti­mo. Bu­vo ar­gu­men­tuo­ ja­ma, kad buvęs res­to­ra­no sa­vi­nin­ kas turtą įkeitė ne­teisė­tai. Taip pat įmonė Vers­lo val­dy­mo ir rest­ruktū­ri­za­ci­jos cent­ras Aukš­ čiau­sia­jam Teis­mui yra ap­skun­du­si Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­linkės teis­ mo spren­dimą nu­griau­ti visą „Ba­ jor­kie­mio“ komp­leksą dėl to, kad jis pa­sta­ty­tas ne­teisė­tai. Vers­lo val­dy­mo ir rest­ruktū­ri­ za­ci­jos cent­ro va­do­vas Vy­tau­tas Če­so­nis ne­norė­jo spėlio­ti, ko­kios yra gais­ro prie­žas­tys. „Ten turė­ jo budė­ti sar­gas. Ne­no­riu spėlio­ti įvy­kio ap­lin­ky­bių, kol vyks­ta ty­ri­ mas“, – kalbė­jo jis. Jis sakė ne­su­laukęs jo­kių gra­si­ nimų.

Esa­me šo­ki­ruo­ti. Su­degė vi­sa res­to­ra­ no įran­ga, do­ku­men­ tai, sąskai­tos, ki­tas tur­tas. Teismų ka­ru­selė

Teis­mo duo­me­ni­mis, buvę res­ to­ra­no sa­vi­nin­kai ne­si­var­gi­no dėl sta­ty­bos lei­dimų, ne­rengė sta­ti­ nių tech­ni­nių pro­jektų, ne­de­ri­no šių sta­tybų su Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Vals­ ty­binės sau­gomų te­ri­to­rijų tar­ny­ ba, Kau­no ma­rių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja. Kau­no apy­gar­dos teis­mas, ku­ riam bu­vo skund­žia­mas že­mesnės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mas, ge­ gužę pa­skelbė, kad pa­lie­ka ga­lio­ti

Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­linkės teis­ mo spren­dimą. Aš­tuo­ni me­di­niai et­nog­ra­fi­nio sti­liaus sta­ti­niai turė­jo būti per tris mėne­sius nu­griau­ti. Ta­čiau spren­ di­mas bu­vo ap­skųstas Aukš­čiau­ sia­jam Teis­mui. Vie­nas iš bu­vu­sių „Ba­jor­kie­mio“ sa­vi­ninkų, da­bar res­to­ranų tinklą „Ber­ne­lių užei­ga“ val­dan­tis Al­gir­das Ma­žei­ka, dien­ raš­čiui yra sakęs, kad te­be­puo­selė­ja viltį su­grįžti į pa­plentės res­to­raną. Ša­lia au­tost­ra­dos iš­kilęs „Ba­jor­ kie­mis“ prie­š ke­le­rius me­tus ati­ te­ko A.Ma­žei­kos bu­vu­siam vers­lo par­tne­riui Gin­tau­tui Re­mei­kai, kai vers­li­ninkų ke­liai iš­sis­kyrė dėl tar­ pu­sa­vio konf­liktų. At­šau­kia ren­gi­nius

Šiuo me­tu „Ba­jor­kie­my­je“ pa­tal­pas nuo­mo­jo res­to­ranų tinklą val­dan­tis vers­li­nin­kas Pau­lius Ta­mo­šiū­nas. Jis yra sakęs, kad su bank­ru­tuo­ jan­čia įmo­ne ir ne­le­ga­lių sta­ti­nių sta­ty­ba ne­tu­ri nie­ko bend­ra. „Pa­ tal­pas iš­si­nuo­mo­jo­me iš bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus. Vi­sa­da ži­no­jo­ me, kad šios vie­tos atei­tis mig­lo­ta, ir tam rengėmės, todėl pa­lik­ti šias pa­tal­pas ne­bus su­dėtin­ga“, – yra sakęs P.Ta­mo­šiū­nas. Va­kar jis pri­pa­ži­no buvęs pri­ blokš­tas ži­nios apie gaisrą. „Esa­me šo­ki­ruo­ti. Su­degė vi­sa res­to­ra­no įran­ ga, do­ku­men­tai, sąskai­tos, ki­tas tur­ tas. Aiš­ku, kad nuo­sto­liai bus di­de­ li“, – po­rta­lui die­na.lt sakė res­to­ra­no nuo­mi­nin­kas. P.Ta­mo­šiū­no tei­gi­mu, įmonės va­dy­bi­ninkė jau skam­bi­ na klien­tams, ku­rie pir­ko bi­lie­tus į Naujųjų metų va­karą ir ki­tus ren­gi­ nius šia­me res­to­ra­ne, taip pat žmo­ nėms, už­sa­kiu­siems čia po­būvius. „Jiems siū­lo­me švęsti ki­tuo­se mū­ sų tink­lo res­to­ra­nuo­se ar­ba grąži­na­ me su­mokė­tus pi­ni­gus“, – sakė jis. Anks­čiau P.Ta­mo­šiū­nas yra pa­sa­ kojęs, kad ne­to­li da­bar­ti­nio „Ba­jor­ kie­mio“ ren­gia­si sta­ty­ti res­to­raną, kon­fe­ren­cijų salę. „Ten pa­statų griau­ti tik­rai ne­reikės, viską da­ro­ me le­ga­liai ir pa­gal įsta­ty­mus. Ne­ si­ren­gia­me kar­to­ti anks­tes­nių „Ba­ jor­kie­my­je“ dir­bu­sių vers­li­ninkų klaidų“, – teigė P.Ta­mo­šiū­nas.


10

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Ran­ki­nin­kės iš­kė­lė bal­tą vė­lia­vą Penk­tą­ją ne­sėk­mę iš ei­lės 2013 m. pa­sau­lio mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to Eu­ro­pos zo­nos tre­ čio­sios at­ran­kos gru­pės tur­ny­re pa­ty­rė Lie­tu­vos rink­ti­nė.

Jau anks­čiau vil­tis pa­tek­ti į at­ krin­ta­mą­sias var­žy­bas pra­ra­du­ sios lie­tu­vės Kau­no spor­to ha­lė­ je 26:47 pra­lai­mė­jo Bal­ta­ru­si­jos ko­man­dai. „Jo­kių už­duo­čių ne­ke­lia­me, tie­siog rei­kia baig­ti šį at­ran­kos cik­lą. Mes ne­pa­jė­gūs mes­ti iš­ šū­kio bal­ta­ru­sių rink­ti­nei, juo la­biau kad mū­sų su­dė­tis, pa­ly­ gin­ti su tur­ny­ro pra­džia, su­si­ lpnė­jo. Žai­si­me be le­gio­nie­rių, nes ša­lies ran­ki­nio fe­de­ra­ci­ ja dėl fi­nan­si­nių pro­ble­mų nu­ spren­dė jų ne­kvies­ti“, – prieš dvi­ko­vą su kai­my­nė­mis kal­bė­jo Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris And­rie­jus Pe­ro­vas.

VTB Vie­nin­go­sios ly­gos vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius To­mas Pa­čė­sas pri­si­pa­ži­ no, kad šis dar­bas jam kol kas mie­les­ nis nei vy­riau­sio­jo tre­ne­rio po­stas, ir ne­pa­gai­lė­jo kri­ti­kos bu­vu­siems darb­da­ viams Gdy­nės „As­ se­co Pro­kom“ klu­be.

„„Išvados: anot T.Pačėso, esminės Len­ki­jos krep­ši­nio ir Gdy­nės klu­bo pro­ble­mos yra žmo­nė­s, ku­rie dir­ba šio­

se or­ga­ni­za­ci­jo­se.

T.Pa­čė­sas: tre­ne­rio dar­bo dar ne­pa­siil­gau Ta­po sim­bo­liu

And­rie­jus Pe­ro­vas:

Jo­kių už­duo­čių ne­ ke­lia­me, tie­siog rei­ kia baig­ti šį at­ran­ kos cik­lą. Pas­ku­ti­nią­sias at­ran­kos tur­ ny­ro rung­ty­nes Lie­tu­vos ran­ki­ nin­kės šeš­ta­die­nį iš­vy­ko­je žais su Ita­li­jos eki­pa, ku­riai pir­mo­ jo ra­to ma­čą Pa­ne­vė­žy­je pra­lai­ mė­jo 27:29. Ita­lės už­va­kar iš­vy­ ko­je 12:39 pra­lai­mė­jo penk­tą­ją per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­ju­sioms len­kėms. Į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas pa­ teks tik gru­pės nu­ga­lė­to­jos. VD inf.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

1. Len­ki­ja 2. Bal­ta­ru­si­ja 3. Ita­li­ja 4. Lie­tu­va

Perg.

Lyg.

Pral.

Įvarčiai

5 4 1 0

0 0 0 0

0 1 4 5

180:79 167:109 84:157 112:198

Sta­tis­ti­ka „„Lietuva–Baltarusija 26:47

(12:22). Kau­no spor­to ha­lė, 300 žiū­ro­vų. Re­zul­ta­ty­viau­sios žai­ dė­jos: D.Šat­kaus­kai­tė 6 įvar­čiai, D.Bu­tė­nai­tė 5, G.But­ke­vi­čiū­tė ir I.Ver­bo­vik po 4/A.Kur­čan­ko­va ir A.Su­cho­mi­ro­va po 6, L.Ar­tiu­cho­ vič, I.Dro­no­va ir A.Lo­bač po 5. „„Lenkija–Italija 39:12 (18:7). Kvi­

dzi­no spor­to cent­ras, 1 500 žiū­ro­ vų. Re­zul­ta­ty­viau­sios žai­dė­jos: P.Kul­wins­ka 8 įvar­čiai, M.Sta­siak ir A.Woj­tas po 4/L.C.Ro­ton­do 4, I.Fan­ton 3, S.Fe­ders­pie­ler 2.

gettyimages.com nuotr.

„Tre­ne­rio dar­bo kol kas ne­siil­giu, no­riu nuo to pail­sė­ti“, – Len­ki­jos ži­niask­lai­dai tei­gė iš Aly­taus ki­lęs krep­ši­nio spe­cia­lis­tas. Vie­nu Len­ki­jos krep­ši­nio klu­bo sim­bo­lių ta­pęs T.Pa­čė­sas „As­se­co Pro­kom“ dėl pra­stos ko­man­dos fi­ nan­si­nės pa­dė­ties pa­li­ko praė­ju­sį va­ sa­rį. Ko­man­da tu­rė­jo ma­žiau­sią biu­ dže­tą per pa­sta­ruo­sius me­tus, ku­ris po se­zo­no dar la­biau su­si­trau­kė. 2003-iai­siais į „As­se­co Pro­kom“ ko­man­dą T.Pa­čė­sas at­vy­ko kaip žai­ dė­jas, ta­čiau bai­gęs kar­je­rą jau 2007 m. pe­rė­mė vai­rą į sa­vo ran­kas. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus lie­ tu­vio va­do­vau­ja­ma ko­man­da lai­ mė­jo 10 tro­fė­jų, o Eu­ro­ly­go­je bu­vo nu­žy­gia­vu­si iki ket­virt­fi­na­lio. Tai iki šiol yra aukš­čiau­sias Len­ki­jos krep­ ši­nio klu­bų pa­sie­ki­mas stip­riau­sia­ me že­my­no tur­ny­re.

Plėt­ros te­ma – at­vi­ra

„Pa­siū­ly­mų bu­vo įvai­rių ir įdo­mių – po to, kai at­si­svei­ki­nau su „As­se­ co Pro­kom“, prieš šio se­zo­no star­tą, net da­bar. Vie­nas stip­riau­sių Lie­tu­ vos klu­bų man siū­lė di­rek­to­riaus pa­rei­gas, ta­čiau tuo me­tu jau bu­vau nu­spren­dęs dirb­ti VTB Vie­nin­go­sios ly­gos di­rek­to­ra­te ir sa­vo spren­di­mo ne­kei­čiau. Ne­se­niai su­lau­kiau la­bai vi­lio­jan­čio kvie­ti­mo iš Uk­rai­nos im­ tis vy­riau­sio­jo tre­ne­rio pa­rei­gų. Tas klu­bas tu­ri di­de­lį biu­dže­tą, ge­rą ko­ man­dą, ta­čiau šis dar­bas ma­nęs ne­ su­vi­lio­jo. Ge­rai jau­čiuo­si dirb­da­mas Vie­nin­go­jo­je ly­go­je. Ne­jau­čiu al­kio ir no­ro vėl ką nors tre­ni­ruo­ti. Gal vė­ liau“, – at­vi­ra­vo spe­cia­lis­tas. Ne­se­niai ži­niask­lai­do­je bu­vo pa­ si­ro­dę pra­ne­ši­mų, kad į VTB Vie­ nin­gą­ją ly­gą ga­li bū­ti priim­ti dar du Eu­ro­pos krep­ši­nio gran­dai – Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ ir Ber­ly­no

AL­BA. T.Pa­čė­sas apie ly­gos plėt­rą kal­bė­jo at­sar­giai.

Ge­rai jau­čiuo­si dirb­ da­mas Vie­nin­go­jo­ je ly­go­je. Ne­jau­čiu al­kio ir no­ro vėl ką nors tre­ni­ruo­ti.

„Da­bar ly­go­je – 20 ko­man­dų iš de­vy­nių ša­lių. Prieš šį se­zo­ną rim­ tai svars­tė­me suo­mių kan­di­da­tū­rą, ga­li­my­be da­ly­vau­ti šio­se var­žy­bo­ se bu­vo su­si­do­mė­ję ir šve­dai. Tu­ ri­me idė­jų, ta­čiau ne­ma­no­me, kad svar­biau­sias VTB Vie­nin­go­sios ly­ gos pro­jek­to da­ly­kas yra plėt­ra. Ga­ li­me tu­rė­ti ir 50 eki­pų, ta­čiau kas iš to? Ly­gos ko­man­doms ke­lia­me ne­

ma­žus rei­ka­la­vi­mus: klu­bas pri­va­lo tu­rė­ti tam tik­rą biu­dže­tą, tin­ka­mą are­ną“, – pa­sa­ko­jo T.Pa­čė­sas. Prob­le­mas ku­ria žmo­nės

Bu­vęs „As­se­co Pro­kom“ stra­te­gas tei­gė, kad ste­bė­jo ke­lias šiuo me­ tu Kęs­tu­čio Kem­zū­ros va­do­vau­ja­ mos Gdy­nės ko­man­dos rung­ty­nes Eu­ro­ly­go­je, ta­čiau smerk­ti ko­le­gos dėl ne­sėk­mių ne­si­ry­žo. „Ne­no­riu ver­tin­ti ir teis­ti, ypač kai ko­man­dai ne­si­se­ka (Eu­ro­ly­go­je Gdy­nės klu­bas su 1 per­ga­le ir 6 pra­ lai­mė­ji­mais yra B gru­pės aut­sai­de­ ris – aut. pa­st.). Es­mi­nės Len­ki­jos krep­ši­nio ir Gdy­nės klu­bo pro­ble­ mos sly­pi žmo­nė­se, ku­rie dir­ba šio­ se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Kad ir kaip bū­tų, ti­kiu, kad per­ga­lin­gos tra­di­ci­jos iš­ liks“, – ak­me­nį į bu­vu­sių darb­da­ vių dar­žą švys­te­lė­jo T.Pa­čė­sas. Pa­ren­gė Ma­rius Bag­do­nas

Ry­go­je – dve­jos lai­do­tu­vės iš ei­lės Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Lat­vi­jos spor­to bend­ruo­me­nę pri­ bloš­kė tra­giš­ki įvy­kiai – šią sa­vai­ tę mū­sų kai­my­nai ana­pi­lin iš­ly­dė­ jo du ži­no­mus at­le­tus.

Lapk­ri­čio 28-ąją Ry­go­je pa­lai­do­tas bu­vęs Lat­vi­jos na­cio­na­li­nės le­do ri­tu­lio rink­ti­nės žai­dė­jas, 37-erių me­tų Kas­pa­ras As­ta­šen­ka. Jį į pa­ sku­ti­nę ke­lio­nę pa­ly­dė­jo ir le­gen­ di­niai le­do ri­tu­li­nin­kai Hel­mu­tas Bal­de­ris, Ar­tū­ras Ir­bė. Per sa­vo kar­je­rą K.As­ta­šen­ka yra at­sto­va­vęs NHL klu­bui „Tam­ pa Bay Light­ning“, žai­dė Lat­vi­ jos, Suo­mi­jos, Ru­si­jos, Ita­li­jos, Da­ni­jos, Slo­va­ki­jos ko­man­do­se. Su na­cio­na­li­ne rink­ti­ne da­ly­va­ vo dvie­juo­se pa­sau­lio čem­pio­na­ tuo­se ir 2002-ųjų žie­mos olim­

„„Ne­tek­tis: K.Blo­chi­nas nie­ka­da ne­si­skun­dė svei­ka­ta.

pi­nė­se žai­dy­nė­se Solt Leik Si­ty­je. 2003-iai­siais le­do ri­tu­li­nin­kas bu­vo areš­tuo­tas už he­roi­no įsi­gi­

del­fins.lv nuo­tr.

ji­mą ir lai­ky­mą. Lat­vi­jos ži­niask­ lai­dos tei­gi­mu, bai­gęs pro­fe­sio­ na­lo kar­je­rą K.As­ta­šen­ka var­to­jo

nar­ko­ti­kus, vie­na jo mir­ties prie­ žas­čių ga­lė­jo bū­ti kvai­ša­lų per­do­ za­vi­mas. Lapk­ri­čio 26-ąją Ry­go­je stai­ga mi­rė daug­kar­ti­nis Lat­vi­jos ir Bal­ ti­jos ša­lių plau­ki­mo čem­pio­nas ir re­kor­di­nin­kas, 24-erių me­tų Kons­ tan­ti­nas Blo­chi­nas. Spor­ti­nin­ko tre­ne­ris Ser­ge­jus Kur­me­lio­vas pa­pa­sa­ko­jo, kad jo auk­lė­ti­nis prieš tre­ni­ruo­tę ūmai su­kniu­bo prie ba­sei­no. Ope­ra­ty­ viai at­vy­ku­si rea­ni­ma­ci­jos bri­ga­da be­veik 40 mi­nu­čių gai­vi­no at­le­tą, ta­čiau me­di­kų pa­stan­gos bu­vo be­ vai­sės. Vie­nų šal­ti­nių duo­me­ni­mis, plau­ki­kas pa­ty­rė šir­dies smū­gį, ki­ tų – sun­kų iše­mi­nį in­sul­tą. „Kons­tan­ti­nas bu­vo tvir­tas vy­ ras, jis nie­ka­da ne­si­skun­dė svei­ka­ ta“, – tvir­ti­no S.Kur­me­lio­vas. K.Blo­chi­nas va­kar pa­lai­do­tas Ry­go­je.


11

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

pasaulis Šei­ma ­ pa­gau­sės

By­la ­ nu­trauk­ta

Iš­puo­lių ­ ban­ga

Kemb­ri­džo ku­ni­gaikš­tie­ nė Cat­he­ri­ne pa­do­va­nos bri­ tams ypa­tin­gą Ka­lė­dų do­ va­ną – ka­ra­liš­ko­ji su­tuok­ti­ nė lau­kia­si. Apie tai žur­na­ lui „Life & Sty­le“ pra­si­ta­rė jos ar­ti­ma drau­gė nuo mo­kyk­los lai­kų Jes­si­ca Hay. Anot jos, apie bū­si­mą kū­di­kį bus pa­ skelb­ta gruo­džio pra­džio­je.

Pro­tes­tų aud­rą vi­sa­me pa­ sau­ly­je su­kė­lu­si by­la, iš­kel­ ta dvie­jų po­li­ci­nin­kų iš­ža­gin­ tai jau­nai tu­ni­sie­tei, va­kar bu­ vo nu­trauk­ta. 27 me­tų au­kai ir jos vai­ki­nui grė­sė kal­ti­ni­ mai ne­pa­do­ru­mu, ku­rie bu­vo svars­to­mi re­mian­tis įta­ria­mų ža­gin­to­jų liu­di­ji­mu, esą jie už­ klu­po po­rą amo­ra­lia po­za.

Ira­ke per iš­puo­lius prieš šii­tus dvie­juo­se svar­biuo­se mies­ tuo­se į pie­tus nuo Bag­da­do ir ki­tur va­kar žu­vo ma­žiau­siai 39 žmo­nės, dau­giau kaip 100 bu­vo su­žeis­ti. Dau­giau­sia au­ kų pa­rei­ka­la­vo iš­puo­lis Hi­lo­je, kur vie­nas po ki­to nu­griau­dė­ jo du spro­gi­mai jud­ria­me ko­ mer­ci­nia­me ra­jo­ne.

„Pus­sy Riot“ ga­vo dar vieną teis­mo kir­tį Ru­si­jos teis­mas va­kar nu­ro­dė ap­ri­ bo­ti priei­gą prie mer­gi­nų pank­ro­ ko gru­pės „Pus­sy Riot“ vaiz­do įra­ šų, ku­rio­se įam­žin­ti jų per­for­man­ sai, nes jie yra ekst­re­mis­ti­niai.

„„Iš­tei­sin­tas: Ko­so­ve R.Ha­ra­di­na­jus lai­ko­mas did­vy­riu, o Ser­bi­jo­je – ka­ro nu­si­kal­tė­liu. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ser­bi­jai – nau­jas an­tau­sis Jung­ti­nių Tau­tų (JT) ka­ro nu­si­kal­ti­mų Ju­gos­la­vi­jo­je teis­mas va­ kar iš­tei­si­no bu­vu­sį Ko­so­vo prem­je­rą Ra­mus­hą Ha­ra­di­na­jų ir du jo pa­dė­jė­jus, kal­tin­tus žmog­žu­dys­tė­mis ir kan­ki­ni­mais per ka­rą dėl ne­prik­lau­so­my­bės nuo Ser­bi­jos. Pa­kar­to­ti­nis teis­mas

„Tei­sė­jai pri­pa­žįs­ta jus ne­kal­tais dėl vi­sų kal­ti­ni­mų kal­ti­na­ma­ja­me ak­te“, – pa­skel­bė Ha­go­je įsi­kū­ru­ sio teis­mo tei­sė­jas Ba­ko­ne Jus­ti­ ce’as Mo­lo­to ir nu­ro­dė at­sa­ko­vus pa­leis­ti. Teis­mo ga­le­ri­jo­je vi­suo­me­nės at­sto­vams pa­si­gir­do džiaugs­mo šūks­niai, kai bu­vo pa­skelb­ta apie iš­tei­si­ni­mą. 44 me­tų R.Ha­ra­di­na­jus ir 41 me­ tų Id­ri­zas Ba­la­jus Tarp­tau­ti­nia­me bau­džia­ma­ja­me bu­vu­sios Ju­gos­la­ vi­jos tri­bu­no­le bu­vo pa­kar­to­ti­nai tei­sia­mi dėl še­šių kal­ti­ni­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, su­si­ju­sių su ser­bų ir ki­tų ne al­ba­nų tau­ty­bės žmo­nių žu­dy­mu bei kan­ki­ni­mu per 1998– 1999 m. ka­rą. Tre­čiam kal­ti­na­ma­jam, 42 me­tų La­hi Bra­hi­ma­jui, bu­vo pa­teik­ti ke­ tu­ri kal­ti­ni­mai dėl vaid­mens ne­ prik­lau­so­my­bės sie­ku­sių al­ba­nų par­ti­za­nų ko­vo­je su ve­lio­nio Ser­ bi­jos pre­zi­den­to Slo­bo­da­no Mi­lo­ še­vi­čiaus pa­jė­go­mis. Teis­mo pro­ce­sas bu­vo tie­sio­giai trans­liuo­ja­mas di­džiu­lia­me ek­ra­ ne Ko­so­vo sos­ti­nė­je Priš­ti­no­je, kur R.Ha­ra­di­na­jų did­vy­riu lai­kan­tys al­ ba­nai la­bai ti­kė­jo­si jo iš­tei­si­ni­mo. Prit­rū­ko pa­ti­ki­mų pa­ro­dy­mų

Pro­ku­ro­rai šiuos tris vy­rus kal­ti­ no žu­džius ir kan­ki­nus ser­bus bei įta­ria­mus ko­la­bo­ran­tus, vei­ku­sius

prieš se­pa­ra­tis­tų Ko­so­vo iš­va­da­vi­ mo ar­mi­ją, ir rei­ka­la­vo jiems ma­ žiau­siai 20 me­tų ka­lė­ji­mo.

Ha­gos tri­bu­no­las įtei­si­no ma­fi­jos val­ dy­mą Ko­so­ve: vi­ sų svar­biau­sia – omer­tos (ty­lė­ji­mo) įsta­ty­mą, ku­ris te­ be­gy­vuo­ja ir yra stip­res­nis už bet ko­ kį nu­si­kal­ti­mą. Ta­čiau tei­sė­jai nu­sta­tė, kad kal­ ti­n a­m ie­j i ne­d a­ly­va­vo jo­k ia­m e „bend­ra­me nu­si­kals­ta­ma­me su­ ma­ny­me“ „ap­va­ly­ti“ tą ra­jo­ną nuo et­ni­nių ser­bų ir kad kai ku­rie liu­dy­ to­jų pa­ro­dy­mai ne­pa­ti­ki­mi. Pa­sak B.J.Mo­lo­to, vie­nas liu­dy­ to­jas iš tik­rų­jų ga­lė­jo ne­bū­ti Jab­la­ ni­cos su­lai­ky­tų­jų sto­vyk­lo­je, kur, kaip įta­ria­ma, bu­vo kan­ki­na­mi bei žu­do­mi žmo­nės, ir ga­lė­jo pa­pa­sa­ ko­ti tai, ką gir­dė­jo iš ki­tų. „Nė­ra pa­ti­ki­mų įro­dy­mų, kad R.Ha­ra­di­na­jus iš­vis bent ži­no­jo apie Jab­la­ni­co­je vyk­dy­tus nu­si­kal­ ti­mus“, – sa­kė B.J.Mo­lo­to. R.Ha­ra­di­na­jus, ku­ris po konf­lik­ to įstei­gė par­ti­ją „Al­jan­sas už Ko­

so­vo atei­tį“, ge­gu­žės 10-ąją bu­ vo lai­ki­nai pa­leis­tas ir gy­ve­no sa­vo na­muo­se Priš­ti­no­je. Da­bar jis tik­riau­siai tęs sa­vo po­ li­ti­nę kar­je­rą Ko­so­ve ir, kaip ti­ki­ ma­si, vėl sieks prem­je­ro po­sto. Ta­čiau Belg­ra­das jį te­be­lai­ko ka­ ro nu­si­kal­tė­liu, o Ser­bi­jos ka­ro nu­ si­kal­ti­mų pro­ku­ro­ras yra iš­da­vęs jo areš­to or­de­rį.

Mask­vos teis­mas nu­ta­rė, kad vaiz­do įra­šai, tarp jų gar­sio­ ji „pan­kų mal­da“ sos­ti­nė­je esan­ čio­je Kris­taus Iš­ga­ny­to­jo ka­ted­ro­ je, yra ekst­re­mis­ti­niai, ir nu­ro­dė ap­ri­bo­ti priei­gą prie jų in­ter­ne­te. Tei­sė­jas nu­ro­dė, jog spren­di­ mas taip pat tai­ko­mas ofi­cia­liam „Pus­sy Riot“ tink­la­la­piui ir po­pu­ lia­riam gru­pės tink­la­raš­čiui „Li­ ve­jour­nal“, kur skel­bia­ma dau­ gu­ma gru­pės ma­ni­fes­tų ir ak­ci­jų nuo­trau­kų. Kor­po­ra­ci­ja „Goog­le“ pra­ne­ šė, kad vaiz­do me­džia­gų po­rta­las „You­Tu­be“ dėl „Pus­sy Riot“ kli­pų ša­li­ni­mo svars­tys ga­vęs ofi­cia­lius do­ku­men­tus su ne­tei­sė­tais pri­pa­ žin­tų įra­šų ad­re­sais. Va­ka­rykš­čiu spren­di­mu bu­vo pa­rem­tas Mask­vos pro­ku­ro­rų tei­ ginys teis­me, jog ling­vis­ti­kos eks­ per­tai nu­sta­tė, kad tie kli­pai yra įžei­džia­mi. Ofi­cia­liai ekst­re­mis­ti­ne pa­ skelb­ta me­džia­ga įtrau­kia­ma į Ru­si­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos juo­dą­jį są­ra­šą. Šiuo me­tu ta­me są­ra­še yra maž­ daug 1,5 tūkst. punk­tų, dau­giau­

sia su­si­ju­sių su už­draus­to­mis re­ li­gi­nė­mis, ult­ra­na­cio­na­lis­tų ar fa­šis­ti­nę ideo­lo­gi­ją pro­pa­guo­jan­ čio­mis gru­pė­mis. Dvi „Pus­sy Riot“ na­rės Na­dež­ da To­lo­ko­ni­ko­va ir Ma­ri­ja Ale­chi­ na šiuo me­tu at­lie­ka dve­jų me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę už mi­nė­tą ak­ci­ją ka­ted­ro­je, ku­ri bu­vo įver­tin­ta kaip re­li­gi­nės nea­py­kan­tos pa­kurs­ty­ tas chu­li­ga­niz­mas. Vaiz­do me­džia­ga apie va­sa­rį su­reng­tą „pan­kų mal­dą“ la­bai iš­ pli­to in­ter­ne­te ir „You­Tu­be“ bu­vo per­žiū­rė­ta ke­lis mi­li­jo­nus kar­tų. „Pus­sy Riot“ taip pat yra su­ dai­na­vu­si Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je dai­ną „Pu­ti­nas iš­si­gan­do“ ir su­ ren­gu­si ne­tei­sė­tą kon­cer­tą ant Mask­vos ka­lė­ji­mo, kur bu­vo lai­ ko­mi per pro­tes­to mi­tin­gą gruo­ dį suim­ti žmo­nės, sto­go. Gru­pės na­rė Je­ka­te­ri­na Sa­mu­ ce­vič, ku­ri taip pat bu­vo nu­teis­ta už „pan­kų mal­dą“ ka­ted­ro­je, bet ga­vo tik lyg­ti­nę baus­mę, va­kar ste­bė­jo teis­mo po­sė­dį ir spren­ di­mą pa­va­di­no tie­sio­gi­niu me­no cen­zū­ros pri­pa­ži­ni­mu Ru­si­jo­je. Mer­gi­na taip pat pra­ne­šė, kad svars­tys ga­li­my­bę „Pus­sy Riot“ tink­la­la­pius re­gist­ruo­ti už­sie­nio do­me­nais, kad var­to­to­jai vis dėl­ to ga­lė­tų pa­ma­ty­ti gru­pės vaiz­ do įra­šus. BNS inf.

„Įtei­si­no ma­fi­jos val­dy­mą“

R.Ha­ra­di­na­jaus iš­tei­si­ni­mas Ser­bi­ jo­je be­veik nea­be­jo­ti­nai bus įver­ tin­tas kaip nau­jas an­tau­sis po to, kai Ha­gos tri­bu­no­las anks­čiau šį mė­ne­sį dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų prieš ser­bus iš­tei­si­no kroa­tų ge­ne­ro­lą An­te Go­to­vi­ną. Ser­bi­jos aukš­to ran­go pa­rei­gū­nai anks­čiau bu­vo per­spė­ję, kad jei­gu R.Ha­ra­di­na­jus iš­si­suks, ES re­mia­ moms Priš­ti­nos ir Belg­ra­do, ku­ris Ko­so­vą te­be­lai­ko Ser­bi­jos pie­ti­ ne pro­vin­ci­ja, de­ry­boms ga­li iš­kil­ ti pa­vo­jus. „Ha­gos tri­bu­no­las įtei­si­no ma­fi­ jos val­dy­mą Ko­so­ve: vi­sų svar­biau­ sia – omer­tos (ty­lė­ji­mo) įsta­ty­mą, ku­ris te­be­gy­vuo­ja ir yra stip­res­nis už bet ko­kį nu­si­kal­ti­mą“, – va­kar kri­ti­ką žė­rė Belg­ra­do vy­riau­sy­bės at­sto­vas Mi­li­vo­je Mi­haj­lo­vi­čius, tu­rė­da­mas ome­ny­je nu­ma­no­mą liu­di­nin­kų bau­gi­ni­mą nag­ri­nė­jant R.Ha­ra­di­na­jaus by­lą. BNS inf.

„„Ver­ti­ni­mas: gru­pės na­rė J.Sa­mu­ce­vič va­ka­rykš­tį teis­mo spren­di­mą

pa­va­di­no tie­sio­gi­niu me­no cen­zū­ros pri­pa­ži­ni­mu Ru­si­jo­je.

„Reu­ters“ nuo­tr.


12

penktADIENIS, lapkričio 30, 2012

menas ir pramogos Nuo glo­ba­li­za­ci­jos iki ab­sur­do Lapk­ri­čio 30–gruodžio 16 d. Vil­niu­je, „(AV17)“ ga­le­ri­jo­je (Auš­ros Vartų g. 17), veiks jau­no me­ ni­nin­ko, pa­si­va­di­nu­sio sla­py­vard­žiu S.D., ins­ta­ lia­cijų pa­ro­da „Glo­ba­li­za­ci­ja. Lo­ka­li­za­ci­ja. Idio­ tiz­mas. Ab­sur­das.“. Dau­gybė­je gru­pi­nių pa­ rodų da­ly­vavęs ir ne vieną as­me­ninę Lie­tu­vo­ je, Olan­di­jo­je, Prancū­zi­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Aust­ri­jo­ je su­rengęs S.D. šio­je pa­ro­do­je nag­rinė­ja ke­tu­ rių sąvokų tar­pu­sa­vio veiką. Ga­le­ri­jos „(AV17)“ nuo­tr.

Šven­čių nuo­tai­ka ap­lankė pre­zi­dentūrą Žais­min­gu pro­tų mūšiu pre­zi­dentū­ro­je va­kar pa­si­tik­tas Kalėdų lai­ko­tar­pis. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė kar­tu su vi­sa­ži­niu Gus­ta­vu vai­kams pa­teikė klau­simų apie Lie­tu­vos is­to­riją, o pa­ skui įžiebė pirmąją ofi­cia­lią Kalėdų eglę ša­ly­je. Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

z.voitiuleviciute@diena.lt

„Kuria­me mūšy­je ir ka­da Kry­žiuo­ čių or­di­nas pa­tyrė did­žiau­sią triuš­ ki­namą pra­laimė­jimą?“, „Ka­da bu­ vo iš­leis­tas įsa­ky­mas steig­ti Lie­tu­vos ka­riuo­menę?“, „Ke­lin­tais me­tais se­niai se­niai ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­ se pirmą kartą pa­minė­tas Vil­nius?“ – vaikų ka­man­tinė­jo Pre­zi­dentė kar­tu su te­le­vi­zi­jos laidų vedė­ ju Aud­riu­mi Ra­kaus­ku-Gus­ta­vu. Kar­tais ša­lies va­dovė juo­kais pa­ prie­kaiš­tau­da­vo Gus­ta­vui dėl per su­dėtin­gai for­mu­luo­jamų klau­ simų vai­kams. Po ke­lias mi­nu­tes tru­ku­sios vik­ to­ri­nos pre­zi­dentū­ros at­sto­vus ir

vai­kus iš Ute­nos, Anykš­čių, Kau­no, Rad­vi­liš­kio miestų ir Vil­niaus ra­jo­ no sa­vo pa­si­ro­dy­mu džiu­gi­no vaikų iš Ute­nos mu­zi­ki­nis ko­lek­ty­vas. Kai Pre­zi­dentė sim­bo­li­niu mos­tu įžiebė pirmąją Kalėdų eglę Vil­niu­ je, ren­ginį nu­skaid­ri­no mer­gai­čių cho­ro „Lie­paitės“ at­lie­ka­ma Kalė­ dų giesmė. Vėliau vai­kus itin su­do­mi­no olim­pie­tis Vir­gi­li­jus Alek­na. Jis vai­kams davė net pa­čiu­pinė­ti diską ir ap­žiūrė­ti savo auk­so me­da­lius. „Bet iki dvi­de­šim­ties metų bu­ vau toks pat kaip ir jūs. Daug lai­ko skir­da­vai kny­goms skai­ty­ti. Bib­lio­ te­ko­je pra­dėjau lan­ky­tis ga­na anks­ ti. Ma­nau, kad pir­mo­ji kny­ga, ku­ rią iš jos pa­si­ėmiau, bu­vo apie Mikę

Pūkuo­tuką. Taip pat mėgau skai­ty­ ti kny­gas apie indė­nus“, – vai­kams pa­sa­ko­jo V.Alek­na. Jis ra­gi­no vai­ kus domė­tis kny­go­mis ir sem­tis iš jų įkvėpi­mo di­diems dar­bams. Skai­ty­ti ren­gi­nio sve­čius ska­ti­ no ir al­pi­nis­tas Vla­das Vit­kaus­kas. Ki­taip nei ki­ti šventės da­ly­viai al­ pi­nis­tas bu­vo pa­si­puošęs ne puoš­ niu kos­tiu­mu, o al­pi­nis­to ap­ran­ga. Jis vai­kams pa­rodė ir vėliavą, ko­kią pa­lik­da­vo sa­vo pa­siek­to­se aukš­ti­ kalnė­se. Ji ypa­tin­ga tuo, kad ant jos iš­siu­vinė­tos visų že­mynų aukš­ čiau­sios vir­šu­kalnės. Jis pa­sa­ko­jo, kad vi­suo­met mėgo skai­ty­ti kny­gas apie ke­lio­nes. Kaip ypa­tingą kūrinį jis pa­minė­jo kny­ gą „Snie­gynų tig­ras“, ku­ri pa­drąsi­

„„Iš­ban­dy­mas: Pre­zi­den­tei D.Gry­baus­kai­tei kar­tu su Gus­ta­vu va­kar prie­š

įžie­biant eglę te­ko įsi­jaus­ti ir į vik­to­ri­nos vedė­jos vaid­menį, ir kar­tu su vai­kais iliust­ruo­ti did­žiulę knygą. Vy­gin­to Ska­rai­čio (BFL) nuo­tr.

no al­pi­nistą kop­ti į aukš­čiau­sią Že­ mės kalną. „Vis dėlto ne šie kal­nai yra svar­biau­si. Svar­biau­si yra gy­ ve­ni­mo kal­nai. Kaip jais kop­ti, ga­ li­te pa­skai­ty­ti kny­go­se“, – įkve­ pian­čiai kalbė­jo V.Vit­kaus­kas. Ren­ginį vedė And­rius Ro­žic­ kas. Sa­vo mu­zi­ka džiu­gi­no grupė „Liūd­ni sli­bi­nai“, Jur­ga Še­dui­kytė ir Vi­das Ba­rei­kis.

Be­je, dar prie­š įžie­bdama eg­ lutę Pre­zi­dentė pa­ti su vai­kais kū­ rė knygą iš dau­gybės nuo­tai­kingų pie­ši­nių. Sim­b o­l i­n iu ren­g i­n iu pre­z i­ dentū­ro­je pra­de­da­ma ant­rus me­ tus iš eilės ren­gia­ma ak­ci­ja „Kny­ gų Kalė­dos“. Šiais me­tais ji kvie­čia pa­pil­dy­ti mo­kyklų bib­lio­te­kas nau­ jo­mis kny­go­mis.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NAUJIENOS

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222. www.vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybė socialiniuose tinkluose: www.facebook.com/vilnius.lt, www.twitter.com/vilnius_lt Informacija tel. 1664. Pasitikėjimo tel. (8 5) 211 2885. Pirminė teisinė pagalba – gyventojai registruojami tel. (8 5) 211 2744, www.teisinepagalba.lt. Klauskite: e.vicemeras@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO TARYBos sprendimai Informacija apie priimtą sprendimą dėl privalomo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) Plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, LT-09601. Rengiamas planas ar programa – Teritorijos Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių sankirtoje detalusis planas, Žirmūnų seniūnija, Vilniaus miestas. Planavimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių ir esamos žemės sklypo tikslinės paskirties (esama paskirtis – kita), pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą, naudojimo būdą (į gyvenamosios teritorijos (G) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K)) ir naudojimo pobūdį (į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2) ir prekybos paslaugų ir pramogų objektų staty-

bos (K1)), nustatyti leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo reikalavimus bei statybos reglamentus. Priimtas sprendimas – Remiantis SPAV atrankos informacija ir vertinimo subjektų išvadomis, priimtas sprendimas nerengti apie 1,9 ha teritorijos Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių sankirtoje Žirmūnų seniūnijoje, Vilniaus mieste, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumento. Su priimto sprendimo motyvais ir SPAV atrankos medžiaga galima susipažinti UAB „archiDELTA“, Tilto g. 15, Vilnius, tel. +370 677 12 897, faks. +370 5 278 4422. Pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima teikti raštu per 10 d. nuo šio skelbimo datos UAB „archiDELTA“, Tilto g. 15, Vilnius, faks. +370 5 278 4422, biuras@archidelta.lt.

Vilniaus miesto taryba patvirtino savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas schemą ir kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarką Lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-861 Vilniaus miesto savivaldybės taryba suskirstė Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus, patvirtino kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašą ir pavyzdinę sutartį. Šiuo sprendimu siekiama sudaryti ekonomines prielaidas investicijoms Vilniaus mieste, darbo vietoms kurti ir darniai centrinės miesto dalies urbanistinei plėtrai

bei užtikrinti kelionių viešuoju transportu pirmenybę prieš keliones automobiliais centrinėje Vilniaus dalyje, taip pat sudaryti palankias sąlygas įrengti bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikšteles Vilniaus mieste, kooperuoti privačių nekilnojamojo turto statytojų ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšas šių aikštelių plėtrai. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas paskelbtas tinklalapyje http://www.vilnius.lt/vaktai/Default. aspx?Id=3&DocId=30216968.

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 30-2138 Miesto plėtros departamentui pavesta organizuoti apie 9,94 ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano rengimą. Detaliojo plano rengimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių, nustatyti teritorijos naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių pastatų statybos ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, sklypų ribas ir plotus, susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą. Miesto ūkio ir transporto departamentas įpareigotas išduodamose planavimo sąlygose nustatyti reikalavimą, kad esant Vilniaus miesto savivaldybės poreikiui (planuojamo žemės sklypo dalis patenka į suplanuotas ar preliminarias gatvės raudonąsias linijas) turi būti suprojektuotas neatlygintinas servitutas inžinerinei ir (ar) susisiekimo infrastruktūrai įrengti. Informacija tel. (8~5) 211 2756. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 30-2302 Miesto plėtros departamentui pavesta organizuoti apie 2,8 ha teritorijos prie Galvės, Eglyno ir Girių gatvių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano rengimą. Detaliojo plano rengimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto bendrojo plano ir jo sprendinių, patikslinti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, suformuoti naujus sklypus mažo užstatymo intensyvumo gyvenamajai teritorijai, vien-

bučių (dvibučių) gyvenamųjų pastatų statybai, nustatyti sklypų ribas ir statybos reglamentus. Miesto ūkio ir transporto departamentas įpareigotas išduodamose planavimo sąlygose nustatyti reikalavimą, kad esant Vilniaus miesto savivaldybės poreikiui (planuojamo žemės sklypo dalis patenka į suplanuotas ar preliminarias gatvės raudonąsias linijas) turi būti suprojektuotas neatlygintinas servitutas inžinerinei ir (ar) susisiekimo infrastruktūrai įrengti. Informacija tel. (8~5) 211 2641.

me plane nurodytas intensyviam naudojimui galimas žemės naudojimo paskirtis bei naudojimo būdus“. Miesto ūkio ir transporto departamentas įpareigotas išduodamose planavimo sąlygose nustatyti reikalavimą, kad esant Vilniaus miesto savivaldybės poreikiui (planuojamo žemės sklypo dalis patenka į suplanuotas ar preliminarias gatvės raudonąsias linijas) turi būti suprojektuotas neatlygintinas servitutas inžinerinei ir (ar) susisiekimo infrastruktūrai įrengti. Informacija tel. (8~5) 211 2750.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-2117 Miesto plėtros departamentui pavesta organizuoti apie 1,5 ha teritorijos prie Žirmūnų g. 1P detaliojo plano rengimą. Detaliojo plano rengimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių, suformuoti žemės sklypus prie esamų pastatų, nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, naudojimo būdus – visuomeninės paskirties teritorijos (V), komercinės paskirties objektų teritorijos (K) ir žemės naudojimo pobūdžius – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos (V3), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1) bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti galimybę planuojamoje teritorijoje prie Neries upės įrengti bendro naudojimo krantinę ir / arba kitą viešą rekreacinę įrangą, nustatyti į intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritoriją patenkančio žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį pagal bendraja-

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 30-2305 Miesto plėtros departamentui pavesta organizuoti apie 23 000 kv. m teritorijos tarp Lukiškių gatvės ir Lukiškių skersgatvio, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano rengimą. Detaliojo plano rengimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių, nustatyti sklypų komercinės paskirties objektų naudojimo būdą (K), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos naudojimo pobūdį (K1), visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą (V), ir mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos naudojimo pobūdį (V3), leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo reikalavimus bei statybos reglamentus ir pakeisti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 2196V patvirtinto sklypų prie Lukiškių gatvės ir Lukiškių skersgatvio nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius. Informacija tel. (8~5) 211 2633.


13

penktadienis, lapkričio 30, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

„Liūd­ni sli­bi­nai“ – be dra­bu­žių

Šven­čių lau­ki­mas

Links­mie­ji „Liūd­ni sli­bi­nai“, bai­gę ant­ro­jo „Al­bu­mo be jo­kių Ė“ pri­sta­ty­mą, kaip pa­tys sa­ko, nu­spren­ dė nu­si­mes­ti sun­kią gy­ve­ni­mo naš­tą. O naš­ta šį­ kart vėl ta­po mu­zi­kan­tų dra­bu­žiai. Ap­si­nuo­gi­nu­ sius „Liūd­nų sli­bi­nų“ na­rius bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir prieš po­rą me­tų įvy­ku­sios fo­to­se­si­jos nuo­trau­ko­ se. Šį kar­tą gru­pės na­riai Do­mi­ny­kas Vai­tie­kū­nas, Ais­tė La­sy­tė ir Vai­das Kub­lins­kas nu­si­ren­gė ve­da­mi dva­si­nių tiks­lų.

Ka­lė­di­nia­me Na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro (LNOBT) lab­da­ros kon­cer­te lau­kia mar­gas­pal­vė mu­ zi­ka: nuo kla­si­kos iki gos­pe­lo kū­ ri­nių, ku­riuos at­liks ži­no­mi so­lis­ tai ir cho­rai „Lie­pai­tės“ bei „Ąžuo­ liu­kas“.

Li­no Mar­ci­šaus­ko nuo­tr.

A.Tar­kovs­kis vertas milijonų Le­gen­di­nio XX a. re­ži­sie­riaus And­ re­jaus Tar­kovs­kio as­me­ni­niai ar­ chy­vai Lon­do­ne, „Sot­he­by’s“ auk­ cio­ne, tre­čia­die­nį par­duo­ti už 1,5 mln. sva­rų ster­lin­gų (6,45 mln. li­ tų). Juos įsi­gi­jo re­ži­sie­riaus gim­to­ jo re­gio­no ad­mi­nist­ra­ci­ja.

18 mi­nu­čių tru­ku­sią pir­kė­jų ko­ vą, per ku­rią prieš auk­cio­ną pro­gno­zuo­ta ar­chy­vų kai­na – 80–100 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (340–430 tūkst. li­tų) – smar­kiai pa­ki­lo, lai­ mė­jo A.Tar­kovs­kio gim­to­jo Iva­no­ vo re­gio­no, esan­čio į šiau­rės ry­tus nuo Mask­vos, ad­mi­nist­ra­ci­ja. Tai pa­skel­bė „Sot­he­by’s“. A.Tar­kovs­kis, lai­ko­mas di­džiu pa­sau­li­nės reikš­mės kū­rė­ju, mi­rė 1986-ai­siais Pa­ry­žiu­je, bū­da­mas 54 me­tų, nuo plau­čių vė­žio. Re­ži­sie­rius bu­vo pri­vers­tas iš­vyk­ ti į už­sie­nį, nes me­tė iš­šū­kį So­vie­ tų Są­jun­gos ideo­lo­gi­jai, pa­vyz­džiui, gin­da­mas re­li­gi­nes ver­ty­bes, ku­rios tie­sio­giai prieš­ta­ra­vo ofi­cia­liam ko­ mu­nis­ti­nės im­pe­ri­jos ateiz­mui. Jo 1967–1986 m. ar­chy­vai bus eks­po­nuo­ja­mi A.Tar­kovs­kio mu­ zie­ju­je Jur­je­ve­co mies­te, kur au­to­ rius pra­lei­do sa­vo vai­kys­tę. Ke­lių tūks­tan­čių dar­bi­nių rank­ raš­čių, as­me­ni­nių nuo­trau­kų, įra­ šų ir pri­va­čių do­ku­men­tų ko­ lek­ci­ja lei­džia nau­jai pa­žvelg­ti į A.Tar­kovs­kio ki­no kū­ri­mo tech­ni­ ką, as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ir me­ni­nes ko­vas tė­vy­nė­je. Ar­chy­vuo­se, pa­vyz­džiui, yra laiš­ko tuo­me­čiam So­vie­tų Są­jun­ gos ly­de­riui Leo­ni­dui Brež­ne­vui juod­raš­tis, ku­ria­me A.Tar­kovs­kis skun­džia­si, kad jo fil­mai ne­pe­rei­ na so­vie­ti­nės cen­zū­ros. Ko­lek­ci­jo­je taip pat yra 32 gar­ so juos­tos ir 13 mi­ni­dis­kų, ku­riuo­ se įra­šy­ti in­ter­viu, taip pat uni­ka­lūs

„„Le­gen­da: „Sot­he­by’s“ auk­cio­ne par­duo­ti ge­nia­lio­jo re­ži­sie­riaus A.Tar­

kovs­kio (de­ši­nė­je) as­me­ni­niai ar­chy­vai at­sklei­džia dau­gy­bę int­ri­guo­ jan­čių jo kū­ry­bos ir gy­ve­ni­mo de­ta­lių.

re­ži­sie­riaus są­siu­vi­niai, ku­riuo­se – jo fil­mų kad­ruo­tės. „Ne­pap­ras­tai džiau­gia­mės šia iš­si­ski­rian­čia bend­ra su­ma, ku­rią pa­sie­kė A.Tar­kovs­kio ar­chy­vai“, – sa­kė „Sot­he­by’s“ rank­raš­čių sky­ riaus va­do­vas Step­he­nas Roe. „At­kak­lūs ir už­si­tę­sę kai­nų siū­ ly­mai, ku­riuos ma­tė­me, liu­di­ja tarp­tau­ti­nę šių ar­chy­vų svar­bą. Tai bu­vo is­to­ri­nis ki­no is­to­ri­jos par­da­ vi­mas. Jo­kia reikš­min­ga me­džia­ga, su­si­ju­si su A.Tar­kovs­kiu, anks­čiau nie­ka­da ne­bu­vo pa­si­ro­džiu­si auk­ cio­ne ir neat­ro­do, kad toks ar­chy­ vas vėl pa­si­ro­dys“, – sa­kė jis. Mi­ni­mi ar­chy­vai, anot auk­cio­no or­ga­ni­za­to­rių, pa­sa­ko­ja „pri­va­čią is­to­ri­ją re­ži­sie­riaus, ku­ris pa­dė­jo pa­da­ry­ti ki­no is­to­ri­jos per­vers­mą

ir bu­vo gi­ria­mas dau­ge­lio di­džiau­ sių pa­sau­lio ki­no kū­rė­jų“. Po tri­jų stu­den­tiš­kų fil­mų A.Tar­ kovs­kis 1962 m. de­biu­ta­vo su „Iva­ no vai­kys­te“, o pa­sau­li­nį dė­me­ sį pel­nė ant­rą­ja juos­ta – 1969 m. „And­re­ju­mi Rub­lio­vu“. Di­džiu­lio pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė jo 1972-ųjų „So­lia­ris“, 1979-ųjų „Stal­ke­ris“ ir 1975-ųjų au­to­biog­ra­ fi­nis „Veid­ro­dis“, o išei­vi­jo­je 1983 m. pa­si­ro­dė „Nos­tal­gi­ja“. Už „So­lia­rį“ A.Tar­kovs­kis pel­nė Ka­nų Di­dį­jį žiu­ri pri­zą – ant­rą pa­ gal svar­bą šio ki­no fes­ti­va­lio ap­do­ va­no­ji­mą. To­kiu pa­čiu ap­do­va­no­ ji­mu bu­vo įver­tin­tas ir jo 1986 m. „Au­ko­ji­mas“ – fil­mas, ku­rį jis pa­ sta­tė jau mir­ti­nai sirg­da­mas vė­žiu. VD, BNS inf.

Mies­tų aikš­tė­se įsi­žie­bu­sios eg­lu­ tės ne­tru­kus pa­skelbs Ka­lė­dų lau­ ki­mo pra­džią. LNOBT siū­lo šven­ čių lauk­ti su mu­zi­ka – gruo­džio 4 d. LNOBT iš­kil­min­gą ka­lė­di­nį kon­ cer­tą ren­gia teat­ro pa­ra­mos fon­ das „Or­fė­jaus ly­ra“. Sce­no­je kar­ tu su pri­pa­žin­tais ope­ros meist­rais gra­žiau­sią Ka­lė­dų mu­zi­ką – nuo kla­si­kos iki gos­pe­lo ir Juo­zo Nau­ ja­lio – at­liks cho­rai „Lie­pai­tės“ ir „Ažuo­liu­kas“, mu­zi­kuos jau­no­sios inst­ru­men­ti­nin­kės, di­ri­guos Mar­

ty­nas Staš­kus. Vi­sos už bi­lie­tus su­ rink­tos lė­šos bus skir­tos lab­da­rai. Nuo 2003 m. gy­v uo­jan­t is LNOBT pa­ra­mos fon­das „Or­fė­jaus ly­ra“ nuo­lat re­mia me­ni­nin­kus. Fon­do sti­pen­di­nin­kai ar ap­do­va­ no­ji­mų lau­rea­tai yra ir vi­si ka­lė­ di­nia­me kon­cer­te pa­si­ro­dy­sian­tys so­lis­tai. Tai Kris­tian Be­ne­dikt (Vai­ das Vyš­niaus­kas), Jo­vi­ta Vaš­ke­vi­ čiū­tė, Ra­fai­las Kar­pis, Arū­nas Ma­ li­kė­nas, Mar­ta Lu­ko­šiū­tė, Vil­hel­ma Mon­čy­tė ir jau­nos inst­ru­men­ti­nin­ kės – ar­fin ­ in­kė Ais­tė Ba­liu­ny­tė bei flei­ti­nin­kė Vi­ta Ma­ri­ja Dau­ny­tė. At­li­kė­jai pir­mo­jo­je kon­cer­to da­ ly­je at­liks po­pu­lia­rias ope­rų iš­trau­ kas iš Wolf­gan­go Ama­deus Mo­zar­ to „Už­bur­to­sios flei­tos“, Gae­ta­no Do­ni­zet­ti „Mei­lės elik­sy­ro“. VD inf.


14

PenktADIENIS, lapkričio 30, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Ki­ne­ma­tog­ra­fi­ninkų sąjun­go­je, Va­sa­rio 16-osios g. 13. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ka­ted­ros aikštė­je. KA­DA? Ry­toj 17 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ber­nar­dinų baž­ny­čio­je, Mai­ro­nio g. 10. KA­DA? Ry­toj 14 val. KIEK? Tiek, kiek ne­gai­la.

Ka­zachų ki­nas

Kalė­dos sos­tinė­je

Ber­nar­dinų is­to­ri­jos

Ka­zachų re­ži­sie­riaus Ba­chy­to Kair­be­ko­vo trip­ti­ke „Sva­jonės ar­chi­ tektū­ra“, „Spar­no ak­sio­ma“, „Pa­kalbė­ki­me apie tai, kas svar­biau­sia“ vals­tybės gal­va Nur­sul­ta­nas Na­zar­baye­vas pa­sa­ko­ja apie spren­ dimą per­kel­ti Ka­zachs­ta­no sos­tinę iš Al­ma­tos į As­taną. Jį lėmė pra­na­šin­gas sap­nas.

Did­žiųjų šven­čių lau­ki­mas sos­tinė­je pra­si­de­da nuo pa­pras­to da­ ly­ko – eg­lutės įžie­bi­mo. Tai įvyks ry­toj. Iki pat Kalėdų mies­tie­čius ir sos­tinės sve­čius ve­žios kalė­di­nis trau­ki­nu­kas, o gruod­žio 25–30 d. Ge­di­mi­no pro­spek­tas virs švy­tin­čiu Kalėdų pro­spek­tu, ku­ria­ me lau­kia dau­gybė at­rak­cijų.

Vil­nie­čiai ir mies­to sve­čiai kvie­čia­mi į eks­kur­siją po Vil­niaus Ber­ nar­dinų an­samblį. Čia ne tik su­ži­no­si­te XV a. vi­du­ry­je pra­si­dėju­ sią Ber­nar­dinų is­to­riją, bet ir iš­vy­si­te at­nau­jin­tas se­no­jo an­samb­ lio erd­ves, pa­ju­si­te iš­li­ku­sią tų laikų dva­sią. Būti­na re­gist­ra­ci­ja e. pa­štu pranciskonunamai@inbox.lt.

KUR? „Alaus na­muo­se“, A.Goš­tau­to g. 8. KA­DA? Ry­toj 20 val. KIEK? 20 litų.

KUR? Rusų dra­mos teat­re, J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 13. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? 30–40 litų.

KUR? Ope­ros ir ba­le­to teat­re, A.Vie­nuo­lio g. 1. KA­DA? Gruod­žio 2 d. 17 val. KIEK? 10–180 litų.

KUR? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­re, Vo­kie­čių g. 2. KA­DA? Iki sau­sio 20 d. KIEK? 4–8 li­tai.

Tikrų vyrų dai­nos

Ge­ras ru­siš­kas ves­ter­nas

Ste­buk­lin­ga sprag­tu­ko is­to­ri­ja

Bal­kanų tra­ge­di­jos pa­tir­tys

Grupė „Skylė“ – tai al­ter­na­ty­vios mu­zi­kinės ir poe­tinės min­ties, pa­rem­tos fi­lo­so­fi­ja, baltų tra­ di­ci­jo­mis, mi­to­lo­gi­ja ir is­to­ri­ja, sam­būris. Šįkart kon­cer­tuos tik grupės vy­ri­ja, be Aistės Smil­ge­ vi­čiūtės.

Rusų kla­si­ko Ni­ko­la­jaus Go­go­lio kūrinį „Lošė­jai“ rusų re­ži­sie­rius Mi­chai­las Byč­ko­vas pa­vertė be­ veik ves­ter­nu. Spal­vin­gi, gro­tes­kiš­ki per­so­na­žai, įdo­mi sce­nog­ra­fi­ja, įtai­gi mu­zi­ka ir vi­sai ne­tikė­ tas fi­na­las.

Ku­pi­nas pa­slap­ties ir ste­buklų, poe­zi­jos ir gro­ žio Piot­ro Čai­kovs­kio ba­le­tas, anot cho­reog­ra­ fo And­re­jaus Ma­lan­ji­no, ža­vin­gas pa­sa­ko­ji­mas apie pirmąją meilę, skir­tas ir vai­kams, ir suau­ gu­sie­siems.

Pirmą kartą Lie­tu­vo­je pri­sta­to­ma Bos­ni­jos ir Her­ ce­go­vi­nos me­ni­ninkės Šej­los Ka­me­rić per­so­na­ linė pa­ro­da bei filmų pro­gra­ma. Me­ni­ninkė dar­ buo­se kal­ba apie iš­gy­ventą sa­vo ša­lies sos­tinės Sa­ra­je­vo ap­gultį.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 Knygų Kalėdos. Eglutės įžiebimo šventė Prezidentūroje (kart.). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50, 18.35 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Duokim garo! 23.15 Kine kaip kine.

LRT 23.15 val.

23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Mainai“ (1977 m.) (N-7).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Keista šeimynėlė“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Radži ieško žmonos (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“ (5). 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Komedija „Dvylika kėdžių“ (Rusija, 1971 m.). 22.45 Farai (N-14). 23.45 Veiksmo f. „Blyksnis“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.50 Veiksmo trileris „Slenkstis“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

TV3

6.30 Teleparduotuvė. 6.45 „Simpsonai“.

LNK 22.45 val.

7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 „Šok su manimi“ šokių konkursas, 2012 m. 14.40 „Skunk Fu“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 21.40 Veiksmo f. „Geležinis žmogus“ (JAV, 2008 m.). 0.05 Komedija „Van Vailderis. Pirmi metai koledže“ (JAV, 2009 m.). 2.00 „Kaulai“.

16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Istorinė drama „1612-ieji. Tamsiųjų laikų kronikos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 23.50 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.50 Baltijos galiūnų čempionatas Birštone (k). 1.50 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 2.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

BTV

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.07 Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Amerikos talentai VI“. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 12.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7).

TV3 19.20 val.

Lietuvos ryto TV

BTV 21.00 val.

15.45 „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.45 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 „Lotynų Amerikos muzikos „Grammy“ apdovanojimai 2012“. 0.00 „Rossas Kempas. Gaujos“ (3) (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Talino „Kalev“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Maskvos CSKA. 18.30 Automoto. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Zgoželeco „Turow“. 21.00 Žinios +. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–„Astana“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

lietuvos ryto tv 21.40 val.


Statybos ir remonto +738+ 7/.J39 7+<A?9 ?3.+>< .> ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9 4+ @@@?3.38/<.>;A<6= &/6   /:+I=+<?3.38/<.>;A<B/,;+6=

penktadienis, lapkriÄ?io 30, 2012Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 Technikos remonto skelbimai@vilniausdiena.lt

SiĹŤlo darbÄ&#x2026; Skubiai reikalingi mĹŤrininkai, tinkuotojai ir kiti statybininkai dirbti Belgijoje. Taip pat ieĹĄkome darbĹł vadovo, turinÄ?io patirties ir mokanÄ?io anglĹł arba vokieÄ?iĹł kalbÄ&#x2026;. Tel. +32486372176. 1051533

UAB B&L Santechnika ieĹĄko projektĹł/statybos darbĹł vadovĹł. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8â&#x20AC;&#x201C;17 val.); www.blsantechnika.lt. 1045226

UAB B&L Santechnika ieĹĄko santechnikĹł ir suvirintojĹł. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8â&#x20AC;&#x201C;17 val.); www.blsantechnika.lt. 1045221

Valymo firmai reikalingi valytojai valymo darbams. Darbas slankiuoju grafiku. Tel. (8 45) 510 021, 8 659 37 460. 1049971

Paslaugos

%'$! " G(H8/8+> .94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< tvenkinys). 260 000 Lt. Tel. 8 618 48 340, <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 19, Trakai. geodeziniai_matavimai@yahoo. 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6 e. paĹĄtas auksuu@gmail.com. com. Tel. (8 5) 285 1183, 8 671 96 775. 1051568  @@@5+>8+53/73<6= 1051049

Informuojame, kad vadovaujantis 2012 01 30 detaliojo teritorijĹł planavimo organiza8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; toriaus teisiĹł ir pareigĹł perdavimo sutarti2012 12 12 10 val. bus Ĺženklinamas P.Ä&#x152;ibiro=8C94 Nr. B4;AD-101-(3.31)  " mi M0;68@8> Nr. 64-126reg. rengiaĹžemÄ&#x2014;s sklypas SkaisteriĹł k., Vilniaus r., kad.EEE?274;?;B mas 0,5000 ha ploto ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties Nr. 4152/1600:728, gretimi sklypai kad. Nr. ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, kad. Nr. 4174/0100:420, 4152/1600:45, Nr. 4152/1600:730. KvieÄ?ia- esanÄ?io LindiniĹĄkiĹł k., AviĹžieniĹł sen., Vilme gretimĹł ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł savininkus daly- KelioniĹł niaus r., detalusis planas. Planavimo orvauti, ĹženklinimÄ&#x2026; vykdys UAB â&#x20AC;&#x17E;Atspindysâ&#x20AC;&#x153;, ganizatorius: Eduard AlenoviÄ?, Ĺ ilo g. 14, >=3>=Y D4O0<4r.A8C= LaisvÄ&#x2014;s pr. 88, Vilnius, tel. (8 5) 275 0981,NXRieĹĄÄ&#x2014;s k., A0C6808 AviĹžieniĹł 6@48B08 sen., Vilniaus Plano rengÄ&#x2014;jas: UAB?@8AB0B><4 â&#x20AC;&#x17E;Vildomusâ&#x20AC;&#x153;, kodas info@atspindys.lt. Neatvykusiems ÄŻ Ĺženkli-B8=8CA 84BCD>94 8:8ÄŻmonÄ&#x2014;s 3C@[ 4; 300655884, buveinÄ&#x2014;s adresas Vytenio g. nimÄ&#x2026; su paĹženklintĹł ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł ribĹł pa- =5>@<028 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 8 656 Ĺženklinimo-parodymo aktais ir planais gali-90I50, EEE;84BCD0;>=3>=0A2>< ma susipaĹžinti ir pareikĹĄti pastabas iki 2013 20 430, e. p. info@vildomus.lt. Planavimo  tikslas: pakeisti pagrindinÄ&#x2122; tikslinÄ&#x2122; ĹžemÄ&#x2014;s 01 17 UAB â&#x20AC;&#x17E;Atspindysâ&#x20AC;&#x153; patalpose. 10511584O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 naudojimo paskirtÄŻ iĹĄ ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ÄŻ ?4@D4G8<08 4?0NB0A kitos paskirties ĹžemÄ&#x2122;: gyvenamÄ&#x2026;jÄ&#x2026; teritorijÄ&#x2026; 2012 12 12 12.30 val. bus Ĺženklinamas Ĺže-9Y 4; â&#x20AC;&#x201C; vienbuÄ?iĹł ir dvibuÄ?iĹł gyvenamĹłjĹł pastamÄ&#x2014;s sklypas, proj. Nr. 1064, priklausan-8=5>$6<08;2>< tis Ä&#x152;eslavai DemeĹĄko, LinkĹł k., Vilniaus r. tĹł statybai (G1), padalyti ÄŻ sklypus. Nustatyti sav., gretimi kad. Nr. 4152/1300:30, Nr. planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo reĹžimÄ&#x2026;. Nustatyti statybos reglamen4152/1300:40. KvieÄ?iame gretimĹł ĹžemÄ&#x2014;s Kitos sklypĹł savininkus dalyvauti, ĹženklinimÄ&#x2026; vyk- tus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams. Planavimo terminai: parengdys UAB â&#x20AC;&#x17E;Atspindysâ&#x20AC;&#x153;, LaisvÄ&#x2014;s pr. 88, Vilnius, 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F tas detalusis planas vieĹĄai eksponuojamas EEE6C>1>A10;308;B 4; tel. (8 5) 275 0981, info@atspindys.lt, dar-1\IO4<0:08=0 nuo 2012 11 20 iki 2012 12 20 AviĹžieniĹł sebuotojai. Neatvykusiems ÄŻ ĹženklinimÄ&#x2026; su niĹŤnijos patalpose (detaliojo plano projek paĹženklintĹł ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł ribĹł paĹženklini- to sprendiniĹł grafinÄ&#x2014; dalis pridedama). Demo-parodymo aktais ir planais galima su- taliojo plano pakartotinis vieĹĄas aptarimas sipaĹžinti ir pareikĹĄti pastabas iki 2013 01 17 ÄŻyks 2013 01 11 15 val. UAB â&#x20AC;&#x17E;Vildomusâ&#x20AC;&#x153; paUAB â&#x20AC;&#x17E;Atspindysâ&#x20AC;&#x153; patalpose. talpose. 1051672

ÄŽvairĹŤs

PARDUODA

NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;

Kitos SusidĹŤrei su problema dÄ&#x2014;l girtavimo? Gal anoniminiai alkoholikai gali padÄ&#x2014;ti? Paskambink tel. 8 633 00 020. www.aaar.lt. 1032802

Perka

Perka ekologiĹĄkus grĹŤdus visoje Lietuvoje

Tel. +370 679 750 27

+370 656 014 33

Parduoda NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; Parduodamas dviejĹł aukĹĄtĹł namas Vilniaus rajone, MieĹžioniĹł kaime (dalinÄ&#x2014; apdaila, 30 a namĹł valdos, ĹŤkinis pastatas, elektra, vanduo, kanalizacija, grindinis ĹĄildymas,

1047177

2012 12 17 12 val. bus Ĺženklinamos sklypo, Pradedamas rengti vietovÄ&#x2014;s lygmens ĹžemÄ&#x2014;s kad. Nr. 7937/0003:0026 Vilniaus r., Ne-,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= sklypo (kad. Nr. 4117/0600:906) VanaginÄ&#x2014;s ravĹł k., ribos. KvieÄ?iame dalyvauti gretimo6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; k., RieĹĄÄ&#x2014;s sen., Vilniaus r., detalusis planas. sklypo, kad. Nr. 7937/0003:0001, savinin- pagrindas: detaliojo teritorijĹł Planavimo kus. UAB Geodezijos centras, PaĹĄilaiÄ?iĹł g. planavimo organizatoriaus teisiĹł ir pareigĹł 17-38, Vilnius. Tel. 8 698 58 240; info@ge- perdavimo sutartis Nr. 1513-11 (2011-11-22 ocentras.lt. AD-1368-13.31); susitarimas prie 2011 11 22 1051520 Nr. AD-1368-(3.31) detaliojo teritorijĹł plaInformuojame, kad Genoefos UrbanoviÄ?%@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 navimo organizatoriaus teisiĹł ir pareigĹł sklypo, kad. Nr. 0101/0036:0651, Rokan- perdavimo sutarties Nr. 1513-11 (2012 02 :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> tiĹĄkiĹł g., Antakalnio sen., Vilniaus m., ri- 07 AD-111-13.31); planavimo sÄ&#x2026;lygĹł sÄ&#x2026;vabos bus Ĺženklinamos vietovÄ&#x2014;je gruodĹžio 10 4; das detaliojo planavimo dokumentui reng d. 12 val. Gretimo ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, kad. Nr. ti (2012 01 02 Nr. SSp-001-12). Planavimo J% & +, .H 0@\=>A @ ?4@:0! 0101/0036:0674, savininko Viktoro Moly- %organizatoriai: Tauras KruÄ?elÄ&#x2014;, AuĹĄra KruÄ?eĹĄevo artimieji kvieÄ?iami atvykti arba kreiptisD4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> lienÄ&#x2014;. Plano rengÄ&#x2014;jas: UAB â&#x20AC;&#x17E;ANTNâ&#x20AC;&#x153;, LukiĹĄÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;NEKILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAIâ&#x20AC;&#x153;,+>:0<4,+ 4; kiĹł g. 3-405, LT-01108, Vilnius, projekto vaĹ˝algirio g. 131, Vilnius, marekas@ntprojek- dovas Audrius Kubilius, tel. 8 687 70 722, tai.lt, tel. 8 684 48 467. e. p. audrius.kubilius@gmail.com. Planavi1051176 mo tikslas: keisti ĹžemÄ&#x2014;s sklypo pagrindinÄ&#x2122; Informuojame, kad UAB â&#x20AC;&#x17E;Mobilios inves- ĹžemÄ&#x2014;s naudojimo paskirtÄŻ (pagal bendrojo ticijosâ&#x20AC;&#x153; priklausanÄ?iĹł ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł, esan- plano sprendinius) iĹĄ ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties Ä?iĹł D.TarabildienÄ&#x2014;s g. 5 ir D.TarabildienÄ&#x2014;s ÄŻ kitos paskirties ĹžemÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; gyvenamosios terig. 5A, Vilniaus m. sav., ribos bus Ĺženklina- Kita torijos â&#x20AC;&#x201C; vienbuÄ?iĹł ir dvibuÄ?iĹł gyvenamĹłjĹł mos vietovÄ&#x2014;je ĹĄ.m. gruodĹžio 12 d.10 val.8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ pastatĹł statybos (G1) ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026;. Pateikti GretimĹł sklypĹł, kad. Nr. 0101/0165:801, planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarB8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> 0101/0165:778, 0101/0165:802, kymo reĹžimÄ&#x2026;. PasiĹŤlymĹł teikimas: pasiĹŤly0101/0165:812, 0101/0165:811, savinin-1F;021 @%%0=:@CBC> mus dÄ&#x2014;l detaliojo plano rengimo planavimo kus kvieÄ?iame atvykti ÄŻ vietÄ&#x2026; arba kreiptis ÄŻ90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> organizatoriui arba plano rengÄ&#x2014;jui galima UAB â&#x20AC;&#x17E;Geodeziniai matavimaiâ&#x20AC;&#x153;, Vytauto g.@8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- teikti raĹĄtu visÄ&#x2026; plano rengimo laikotarpÄŻ iki

PERKA

ÄŽVAIRĹŞS

- R-/&* & - U60;8>B0A 0A<C> IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 10=:@>B>1F;>AXA8B48A\98<>384=08:0@BC?@8 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA

08? ?0B ?@0N>< =C@>3FB8 0@ N8[ @48:0;0D8<[ XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= 5>@<02890B4;50:A 

 ' -+&* , -

-*T , +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> 4A0=Z8> D>D> 6 L=8?8N:8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 A:;F ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A  70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 6@8=30A! 8;=80CA <84AB> A0D8D0;3F1\A 03<8 =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9>  XA0:F<0A @   34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B> @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @

=0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A ir apĹželdintojai. Kreiptis tel. (8 5)8=A?4:289>A 231 6179, B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A 8 663 52500.<8=8AB4@89>A 8;=80CA B4@8B>@89[ ?@84 ?;8=:>A 975124 ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A UAB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ eimos medicinos klinikaâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlo A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 6 8;=8CA dar?4@ bÄ&#x2026; ĹĄeimos gydytojams ir bendrosios prak<\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X tikos slaugytojams. Informacija tel. 8 618 ?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A  37 721. 975626 ' -+&* , -

-*T , +S ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ ÄŽvairĹŤs <0D8<> ?@>243]@Y 3\; ?0@4=6B> O4<\A A:;F ?> >1@>D>;\A : 70 A:;F?> ÄŽmonei reikalingi aukĹĄtalipiai. Tel. 8:03 650 @ 91 ! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 253, 8 699 98 086. 973725 34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI vieĹĄo susirinkimo ir jo metu. Apie galimybÄ&#x2122; <10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 susipaĹžinti su detaliojo plano sprendiniais, <> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@susirinkimo ?0@486[ ?4@30D8 vieĹĄos ekspozicijos ir vieĹĄo vietÄ&#x2026; Transportas, logistika <> @skelbiama ,;0=0D8<> beiACB0@B8A laikÄ&#x2026; bus papildomaiB8:A;0A seniĹŤ-I Konditerijos priims ÄŻ darbÄ&#x2026; Vilniaus nijoje, vietosÄŻmonÄ&#x2014; spaudoje, Vilniaus rajono sa?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> regione vairuotojÄ&#x2026;-ekspeditoriĹł, vivaldybÄ&#x2014;s tinklalapyje ir planuojamoje te?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Yvadybinin=CAB0BFB8 kÄ&#x2026;-ekspeditoriĹł ir prekybos ritorijoje ÄŻrengtame stende. agentÄ&#x2026;. Tel. 8 B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 1051662 611 45 ?;0=> 000. >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H B0;8>9> PraneĹĄame, kad UAB â&#x20AC;&#x17E;MinorantÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; 976056 (>NB0CB>6 8;=8CAB4; (tel. (8 5) 276 2085, e. paĹĄtas info@mino,@>94:B> %10J- 0@278B4:B[ ABC rante.lt)@4=6\90A 2012 12I 05 val. atliks Jani3890H ,0<\=:0;=8> Nr.8;=8CA ,0@4=6 nos DziseviÄ? sklypo,6proj. 1754, esanÄ?io

VeĹžame poilsiautojus iĹĄ Vilniaus, Kauno ÄŻ 9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel. 0B0A:08B0 BD8@B8=8<0A -4D8G>@80CA 0B0A 8 699 99 8@ 965, 8 612 22 227. :08B0 8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A BD8@B8=8<0A 975416 UD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A -4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 ?CA48 14=3@89>A =0@8[ ?0:0@B>B8=8A ACA8@8=:8 <0A1CAN0C:80<0AD0;B>94 Kita ?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 BIÄŽ â&#x20AC;&#x17E;KontrastĹł biurasâ&#x20AC;&#x153; visu sÄ&#x2026;raĹĄu parduo9>A?8@<8=8=:\ da atsargas (ÄŻvairias kanceliarines prekes) uĹž didĹžiausiÄ&#x2026; pasiĹŤlytÄ&#x2026;, bet ne maĹžesnÄ&#x2122; %J 4:8;=>90<>9> C@B>,@>94:B08K0B;84 nei:030AB@8=8CA 35 730 Lt kainÄ&#x2026;. PasiĹŤlymai teikiami iki :0 <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D 2012 m. birĹželio 25 d. imtinai uĹždaruose vo C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : % J8;<0K plotas ha,administratoriui, esanÄ?io KarklÄ&#x2014;nĹłUAB k., Ĺ akuose2,1080 bankroto â&#x20AC;&#x17E;SBS A:; @A:;:03 @ trininkĹł sen., Vilniaus r., detalusis ! planas. Legaleâ&#x20AC;&#x153;, UkmergÄ&#x2014;s g. 369A, Vilnius. Dau?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F Planavimo organizatorius: Ivan Gilevskij. giau informacijos tel. (8 5) 206 0799, 8 Plano rengÄ&#x2014;jas: UAB â&#x20AC;&#x17E;Vildomusâ&#x20AC;&#x153;, ÄŻmonÄ&#x2014;s611 ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3 51 518. kodas 300655884, buveinÄ&#x2014;s adresas VyteD0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@ 971990 nio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 . Pla8Vladislavos 600 86 222,SalmanoviÄ? e. p. info@vildomus.lt turto paveldÄ&#x2014;toD> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC navimo tikslas: Ĺ .keisti ĹžemÄ&#x2014;s sklypo jĹł dÄ&#x2014;mesiui. m. birĹželio*0@>A;0DC 27 d.dalies 16 val. A8A84:B8 AC ĹžemÄ&#x2014;s 30@1[naudojimo DF:3FB>9C pagrindinÄ&#x2122; paskirtÄŻ iĹĄ %0G4 Ĺžeadresu Vilniaus r., PagiriĹł sen., MikaĹĄiĹŤ- D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; mÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ÄŻ kitos paskirties ĹžemÄ&#x2122;: nĹł k., SB â&#x20AC;&#x17E;Ekspresasâ&#x20AC;?, vyks sklypoâ&#x20AC;&#x201C; kad. gyvenamosios paskirties teritorijos vien4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2>< Nr.  4167/1002:0027 kadastriniaipastatĹł matavimai. buÄ?iĹł ir dvibuÄ?iĹł gyvenamĹłjĹł staUĹžueĹžerio k., Vilniaus r., kadastrinius mata- tybos (G1). Padalyti ĹžemÄ&#x2014;sMatavimus sklypÄ&#x2026;. Nustatyti KvieÄ?iame dalyvauti. atlieka KelioniĹł vimus. KvieÄ?iame gretimo sklypo, kad. Nr. planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarky-LinUAB â&#x20AC;&#x17E;Baltijos MatavimĹł Organizacijaâ&#x20AC;?, 4184/0300:0641, savininkÄ&#x2122; CharsireĹžimÄ&#x2026;. Planavimo terminai: parengtas IĹĄ/ÄŻ LondonÄ&#x2026; saugiai, greitai JulijÄ&#x2026; veĹžame siun- mo kmenĹł g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112. kaitÄ&#x2122; dalyvauti ribas. tinius. Lietuvojesuderinant pristatomebendras iki durĹł. Tel. 8 detalusis planas vieĹĄai eksponuojamas nuo 976256 1051352

ÄŽVAIRĹŞS

15

skelbimai

PASLAUGOS

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

Vadovaujantis 2012 05 22 detaliojo teritori %  

2012 12 12 iki 2013 01 17 Ĺ atrininkĹł seniĹŤnijos patalpose (Ĺ umsko pl. 157, Ĺ atrininkĹł k., Vilniaus r.). Detaliojo plano vieĹĄas aptari(3/8>96391&D

(3683>< mas vyks 2013 01 17 10 val. Ĺ atrininkĹł seniĹŤ&/6+5<  nijos patalpose.

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

jĹł planavimo organizatoriaus teisiĹł ir pareigĹł perdavimo sutartimi Nr. 431-12, reg. Nr. AD-474- (3.31) rengiamas ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, kad. Nr. 4142/0200:148,

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

1049176 ?3683><?3683><5;+8=+<6= @@@5;+8=+<6= A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel. (8pasiĹŤlymai 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 KarĹĄÄ?iausi kelioniĹł ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI

>@>=B0A=C>B KelioniĹł organizatorius ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B Vilnius AtÄ&#x2014;jo laikas TIKROMS ATOSTOGOMS! A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vasaros kruizas Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;Ryga Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B nuo 125 Lt vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ JoniniĹł kruizas Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;Ryga nuo PamirĹĄkite kasdieninius rĹŤpesÄ?ius ir atsipa;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<> 110 Lt laiduokite laive Baltijos jĹŤroje! KOKIA BUS Ĺ IAIS METAIS KALÄ&#x2013;DINÄ&#x2013; DOVAKvieÄ?iame Jus ÄŻ ĹĄventÄ&#x2122; Baltijos jĹŤroje â&#x20AC;&#x201C; RoĹžiI :4AZ808A KvieÄ?iame Jus ÄŻ trumpiausios nakties vaMÄ&#x2014;gaukitÄ&#x2014;s NA? niai 80-tieji! saule, vÄ&#x2014;ju ir gera nuotaika. 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 Atrodo paprastas klausimas, bet kartu ir suVakaro programa lietuviĹł kalba ir â&#x20AC;&#x17E;AmberlikarÄ&#x2014;lÄŻ! dÄ&#x2014;tingas, nes bus ĹĄiaisirmetais dovana feâ&#x20AC;&#x153; koncertas! 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 Baltijos jĹŤroje disko, KalÄ&#x2014;dinÄ&#x2014; ir linksmybÄ&#x2014;s iki Kruizo kaina pateiktaÄŻ iĹĄkainÄ&#x2026; iĹĄplaukimo uosto. yra bĹŤti kartu! Maitinimas ir gÄ&#x2014;rimai ÄŻskaiÄ?iuoti %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A ryto! KalÄ&#x2014;dinis kruizas nuo 105 Lt asm. Naujametinis kruizas nuo 570 Lt asm. Daugiau informacijos www.krantas.lt

NAUJIEJI METAI LAIVE

 %   KelioniĹł organizatorius

Daugiau kelioniĹł pasiĹŤlymĹł www.krantas.lt.

#+7N85+68391;383+><1(3683><

PamÄ&#x2014;nkalnio g. 5/K.Griniaus g., Vilnius &/6 79,  Tel. 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt 3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56= Naujieji metai Romoje! LÄ&#x2014;ktuvu iĹĄ Vilniaus, "!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S 5 d., gidoAUTOBUSU paslaugos nuo 996 Lt + 998 Lt ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 (skrydis) Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt I B Didingoji Italija ir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C; 1747 Lt NaujametinÄ&#x2014;s ir kalÄ&#x2014;dinÄ&#x2014;s kelionÄ&#x2014;s auto+CG849[=0:B8A0@NCD>94 IB busu: Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377 Lt V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB KALÄ&#x2013;DOMS: Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos Ĺ ventinÄ&#x2014; kelionÄ&#x2014; ÄŻ StokholmÄ&#x2026;, aplankant LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I BjĹŤros Skansen nuo 1197 LtparkÄ&#x2026; 12.28â&#x20AC;&#x201C;12.30 nuo 370 Lt -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB Vienaâ&#x20AC;&#x201C;Melkasâ&#x20AC;&#x201C;Zalcburgas â&#x20AC;&#x201C; 667 Lt Kroatija nuo 990 Lt L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B VarĹĄuvaâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;enstachovaâ&#x20AC;&#x201C;Krokuvaâ&#x20AC;&#x201C;OsvenciPraha-Viena-BudapeĹĄtas nuo 627 Lt mas â&#x20AC;&#x201C; 437 @>0B890=C>Lt B DunojausIĹ vingisâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas â&#x20AC;&#x201C; 627 Lt LÄ&#x2013;KTUVU VILNIAUS: ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> B AmĹžinoji Roma â&#x20AC;&#x201C; 1327 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt Prahaâ&#x20AC;&#x201C;Vienaâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas â&#x20AC;&#x201C; Ĺžaviosios Europos sostinÄ&#x2014;s Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Ltâ&#x20AC;&#x201C; 627 Lt G($G'("%?>8;A8=\A NAUJIEMS METAMS: Graikija, CgalkidikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 979 Lt 68?B0A)C@6030=C> B ParyĹžiusâ&#x20AC;&#x201C;Disneilendas (Bambergas, Liuksemburgas, â&#x20AC;&#x201C; 1397Lt Ispanija, KostaNiurnbergas) Dorada â&#x20AC;&#x201C; 999 Lt %C;60@890=C>B AristokratiĹĄkoji Vienaâ&#x20AC;&#x201C;Ĺžavusis BudapeĹĄtas Ispanija, L@80=:0=C>B â&#x20AC;&#x201C; 647 Lt AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108 Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt â&#x20AC;&#x201C; 377 Lt Gaujos prkasâ&#x20AC;&#x201C;Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Tartu @4B0=C>B Praha (Melnikasâ&#x20AC;&#x201C;Deteniceâ&#x20AC;&#x201C;KarlĹĄteinasâ&#x20AC;&#x201C;KarTurkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt

C=8A0A=C>B lovy Varai) â&#x20AC;&#x201C; 667 Lt Bulgarija, â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt SaksonijosBurgas Ĺ veicarijaâ&#x20AC;&#x201C;Berlynas â&#x20AC;&#x201C; 567 Lt SlidinÄ&#x2014;jimo kelionÄ&#x2014;s Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1279autobusu: Lt G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A PrancĹŤzija (Trys SlÄ&#x2014;niai) â&#x20AC;&#x201C; 1470 Lt Turkija, Marmaris 1289LtLt @C8G0A 8;C=C>B Italija (Livinjo) â&#x20AC;&#x201C; 1490 Austrija, Ĺ veicarija 1890 Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;1199 Lt Lt G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B Slovakija (Ĺ˝emieji Tatrai) â&#x20AC;&#x201C; 890 Lt Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Lt Lt +0@>:0A=C>B Ukraina (Bukovelis) 7 d. â&#x20AC;&#x201C; 850 C10=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) SlidinÄ&#x2014;jimo kelionÄ&#x2014;s lÄ&#x2014;ktuvu: Nauja kryptis: Bulgarija (Bansko) Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt nuo 1194 Lt Andora â&#x20AC;&#x201C; 1290 Lt G$)"% Bulgarija â&#x20AC;&#x201C; 995 Ltir PrancĹŤzija (Aostos slÄ&#x2014;Italija, Ĺ veicarija nis) â&#x20AC;&#x201C; 1490

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1078Lt Lt Italija (Vialattea) â&#x20AC;&#x201C; 1650 Lt Ĺ riLÄ&#x2013;KTUVU Lanka â&#x20AC;&#x201C;IĹ 3500 Lt nuo: VILNIAUS G(!'% Egiptas nuoLt1499 Lt; TenerifÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1719 Lt; IndiKreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 ja (Goa) â&#x20AC;&#x201C; 3419 Lt; JAE (Dubajus) â&#x20AC;&#x201C; 3729 Lt; 68?B0A)C@6030=C> B Tunisas â&#x20AC;&#x201C; 770 Lt Tailandas (Bankokas) â&#x20AC;&#x201C; 3629 Lt. A?0=890+0;9>@:0I B LÄ&#x2013;KTUVU VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; poilKelionÄ&#x2014;s IĹ  2013 m.

C@:890=B0;890I B sinÄ&#x2014;s) Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis â&#x20AC;&#x201C; Egiptas nuo 1678 Lt Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt Kuba â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt RaganÄ&#x2014; 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas Ĺžmogus â&#x20AC;&#x201C; tai aĹĄ! 600 Lt Trimitas 520 Lt

(@08:890@4B0I B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS MaĹžieji Laukystos piratai Lt nuo Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada %C;60@8900@=0I B 370 1279 Lt Holivudo akademija 599 Lt ,>@BC60;890;60@D\I B Graikija, Kreta â&#x20AC;&#x201C; 959 Lt Mes jÄ&#x2014;gaKosta 450Brava Lt â&#x20AC;&#x201C; 1279 Lt Ispanija, Graikija, sala â&#x20AC;&#x201C; 1069 Lt Ĺ˝aidimĹłKos galaktika 450 Lt %&"()"%&'(" Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 969 Lt ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai ,0A0:0=C>B Bulgarija, Varnaatkeliauja â&#x20AC;&#x201C; 929 Lt ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt Kroatija, â&#x20AC;&#x201C; 1189 Lt 450 Lt AvataroRijeka nuotykiai kartu -060=\IB Turkija, Marmaris 1029 Lt Mes ĹĄampinjonai 450 Lt Lt 08<8=60AO<>6CAIB080NB Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Aplink pasaulÄŻ per 7 dienas 499 Lt Egiptas â&#x20AC;&#x201C; 1299 Lt

>?'C=B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS Mano pasaulis 595 Lt (poilsinÄ&#x2014;s) nuo: Egiptas, Hurgada nuo 1237 Lt KitasElvariantas %&"()"%'H%!) Ĺ arm Ĺ eichas â&#x20AC;&#x201C;359 1314LtLt Portugalija Dodi 550 Ltâ&#x20AC;&#x201C; 1633 Lt =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 B Ispanija â&#x20AC;&#x201C; 1719 Lt STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE %C;60@89>94 B Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; 5072 Lt LÄ&#x2013;KTUVU VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s poilsiStovyklaIĹ Ukrainoje @>0B89>94 B â&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; nÄ&#x2014;s) 60 Lt dienai Kruizas Nilu nuo 1666 Lt; Izraelis â&#x20AC;&#x201C; 2252 Lt; Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 Lt â&#x20AC;&#x201C; 2235 Lt (& Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2235 Lt; Ispanija AVIABILIETAI %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B Bulgarijoje 1699 Lt Pirkti internetu: www.lek.lt :08=>AX018?CA4A Kroatijoje Lt (yra ir pigios2149 aviakompanijos) KELTAI Juodkalnijoje 1899 Lt Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis; Tali&O& AnglĹł kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt nasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas. -F60I B>:7>;<0A Spec. pasiĹŤlymai: KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas; AVIABILIETAI* KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas.

0;8=0AI)4;A8=:8A Delis nuo 1870 Lt JĹŤsĹł kompanijos rengiKonferencijos ir kiti

0;8=0AI B>:7>;<0A Tokijas â&#x20AC;&#x201C; 2229 Lt niai Baltijos jĹŤroje! KRUIZAI 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A Seulas â&#x20AC;&#x201C; 2308 Lt KruizinÄ&#x2014; kelionÄ&#x2014; su naujametine programa ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A SingapĹŤras â&#x20AC;&#x201C; 2310 Lt Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;Ryga ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A 2012 12 31â&#x20AC;&#x201C;2013 01Lt02 nuo 570 Lt Bankokas â&#x20AC;&#x201C; 2409 VidurĹžemio jĹŤroje 10 d. nuo 1208 Lt/asm. ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A Puketas â&#x20AC;&#x201C; 2610 Lt (spec. kaina)

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A KaribĹł jĹŤroje d. nuo 960 Lt/asm. (spec. *kainos ÄŻ abi7puses kaina) KELTAI VIZOS (*"% Baltijos jĹŤroje (Tallinknuo 3 d.85 kruizas) ÄŽ JoninÄ&#x2014;s RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt, BaltarusijÄ&#x2026; Lt. U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B nuo 105 Lt Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. pasiĹŤlymas) KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤlymas) KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤlymas) Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas VIZOS ÄŽ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt BaltarusijÄ&#x2026; nuo 85 Lt


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje temperatūra kris, lietų keis šlapdriba ir sniegas. Šiandien beveik visur numatomi krituliai: daugiausia lietus, kai kur – šlapdriba ir sniegas. Bus 2–6 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį kai kur pašals iki 2 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Daug kur pasnigs arba kris šlapdriba.

Šiandien, lapkričio 30 d.

+3

+3

+2

Telšiai

Šiauliai

+6

Klaipėda

Panevėžys

+6

Utena

+3

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

8.16 15.57 7.41 17.36 9.35

335-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 31 diena. Saulė Šaulio ženkle.

+6Kaunas

Pasaulyje Atėnai +20 Berlynas +3 Brazilija +25 Briuselis +5 Dublinas +3 Kairas +27 Keiptaunas +24 Kopenhaga +1

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai vilniuje Šiandien

+4 +6 +2 +7 +9 –4 +7 +3

Praha +2 Ryga +2 Roma +13 Sidnėjus +35 Talinas –6 Tel Avivas +24 Tokijas +10 Varšuva +4

+6

+4

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+5

Alytus

2–7 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+6

+2

0

6

0

0

–3

–4

6

–3

–1

–3

–5

4

sekmadienį

prizas Šią savaitę laimėkite Jono Gardellio knygą „Apie Jėzų“.

Švedų rašytojo J.Gardellio knyga „Apie Jėzų“ nėra biografinė. Nuo kitų panašaus pobūdžio knygų ji skiriasi autoriaus užmoju parodyti, kaip Jėzaus mokymas, atsispindintis keturiose Evangelijose, keitėsi pagal Bažnyčios tikslus įvairiais jos gyvavimo laikotarpiais. Knyga nėra ir mokslinė, tačiau labai įdomi dėl istorinio Jėzaus, jo gyvenamo laiko ir aplinkos, žydų ir romėnų papročių vaizdavimo, Naujojo Testamento situacijų palyginimų su Senojo, aliuzijų į XXI a. žmogaus gebėjimus suvokti Dievą ir jį tikėti.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gruodžio 4 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

Andriejus, Dovainė, Saugardas, Vytartė

horoskopai

Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia Mažosios Lietuvos diena 1427 m. Krokuvoje gi- vos Tautinė taryba pasimė Kazimieras Jogailai- rašė Tilžės aktą dėl Matis, Lietuvos didysis ku- žosios Lietuvos prijunginigaikštis, Lenkijos ka- mo prie Lietuvos. ralius. 1937 m. gimė britų reži1667 m. gimė airių rašyto- sierius Ridley Scottas. jas Jonathanas Swiftas. 1943 m. gimė ameri1835 m. gimė JAV rašy- kiečių režisierius Tertojas Markas Twainas. rence’as Malickas. 1874 m. gimė seras Wins- 1965 m. gimė amerikietonas Churchillis, Jungti- čių aktorius Benas Stilnės Karalystės premjeras. leris. 1955 m. gimė anglų ro1900 m. mirė airių rašy- 1978 m. gimė meksiko muzikantas, dainitojas Oscaras Wilde’as. kiečių aktorius Gaelis ninkas Billy Idolas. 1918 m. Mažosios Lietu- García Bernalis.

šeštadienį

Vardai

5

6

7

8

9

10

11

12

Avinas (03 21–04 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks artimųjų pritarimo bei meilės. Galite susipykti su jaunais žmonėmis. Nesijaudinkite – šis nesėkmingas laikas ilgai netruks. Jautis (04 21–05 20). Galite pakenkti aplinkiniams arba nesugebėti paaiškinti savo ketinimų. Kils tam tikrų sunkumų kuriant naujus planus. Kiti žmonės gali nesutikti su jūsų idėjomis. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Karjera gali neatitikti jūsų lūkesčių. Tinkamo sprendimo paieškos taps tikru išbandymu. Būkite atsargus ir neiškrypkite iš kelio į sėkmę, nesustokite ir nepasiduokite apatijai. Liūtas (07 23–08 23). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti šalia esantį. Nesišvaistykite pastabomis ir nieko nekritikuokite. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Palanki diena skaityti, žiūrėti intelektualias televizijos laidas. Svarstyklės (09 24–10 23). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Nepasiduokite apatijai ir tinguliui, nepraleiskite geros progos numatyti profesinės veiklos perspektyvas. Skorpionas (10 24–11 22). Teigiamai vertinate savo vaizduotę, domitės šiuolaikinėmis ir futuristinėmis idėjomis. Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Šaulys (11 23–12 21). Esate komunikabilus ir sumanus, lengvai atrandate naujų idėjų. Bendrausite su autoritetingu žmogumi, tačiau iš naujos pažinties daug nesitikėkite. Ožiaragis (12 22–01 20). Neigiamai vertinsite savo idėjas ir mintis, o neteisingai suprasta kitų žmonių nuomonė suklaidins jus, todėl šiandien geriausia tiesiog patylėti ir imtis savo tiesioginių pareigų. Vandenis (01 21–02 19). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas, tik neskubėkite daryti išvadų ir mąstykite pozityviai. Žuvys (02 20–03 20). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai.

2012-11-29 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you