Page 1

miestas

4p.

Kalniečių parko lankytojų numylėta nutrijų šeimyna ieško prieglobsčio žiemai.

lietuva

7p.

L.Graužinienė nusiteikusi nenusileisti reikalavimui patikrinti būsimųjų ministrų anglų kalbos žinias.

pasaulis

10p.

Ar Katalonija nepabūgs atsiskirti nuo Ispanijos?

Pirmadienis lapkričio 26, 2012 Nr. 276 (19835) Kaunodiena.lt 2 Lt

Oro uos­to vers­li­nin­kai at­lei­džia dar­buo­to­jus

Pas­ku­ti­nė ke­lio­nė – be mies­to va­do­vų Ta­das Šir­vins­kas Gar­siau­sią Lie­tu­vos bok­si­nin­ką, tre­ne­rį, Kau­no gar­bės pi­lie­tį per pa­sku­ti­nę ke­lio­nę į Pet­ra­šiū­nų ka­pi­nes ly­dė­jo de­šim­tys kau­nie­ čių. Jų gre­to­se ne­bu­vo nei mies­to, nei Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ ta­men­to (KKSD), nei Lie­tu­vos tau­ ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) va­do­vų. At­sis­vei­ki­no su le­gen­da

„Pa­ly­di­me ir rin­go, ir gy­ve­ni­mo džen­tel­me­ną. Pa­ly­di­me Lie­tu­vos sim­bo­lį“, – Pet­ra­šiū­nų ka­pi­nė­se prie gė­lė­mis ap­kai­šy­tos ka­po duo­ bės kal­bė­jo Lie­tu­vos spor­to uni­ver­ si­te­to se­na­to pir­mi­nin­kas Alek­sas Sta­nis­lo­vai­tis. „Lie­tu­va užau­gi­no daug bok­si­nin­ kų, bet tu­rė­jo­me tik tris le­gen­das: Ri­ čar­dą Ta­mu­lį, Da­ną Poz­ nia­ką ir Al­gir­dą Šo­ci­ką.

3

Dienos citata „Ačiū, kad esa­te su mu­mis, mū­sų ke­lio­nė ne­si­bai­gia!“ – iš­ti­ki­miems 30-me­tį šven­čian­čio Kau­no šo­kio teat­ro „Au­ra“ ger­bė­jams dė­ko­jo teat­ro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Le­tu­kai­tė. „„Tuš­čia: nuo lapk­ri­čio ka­tast­ro­fiš­kai su­ma­žė­jus skry­džių, Kau­no oro uos­tas di­džią­ją die­nos da­lį pri­me­na mu­zie­jų.

Kau­no oro uos­te pa­slau­gas tei­kian­tys vers­li­nin­kai ne­ži­no, ar be­su­lauks pa­va­ sa­rio, kai čia, kaip ža­da­ma, vėl pa­dau­gės skry­džių ir žmo­nių. Iš 20 skry­džių kryp­čių šiuo me­tu li­ko 5. „Mer­di­me“, – sa­vo pa­dė­ tį api­bū­di­no vers­li­nin­kai. Jaunimas renkasi priemiestį

14p.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Vi­siš­ka des­pe­ra­ci­ja

Tarp­tau­ti­nia­me Kau­no oro uos­ te no­ri­si kal­bė­tis pa­šnibž­do­mis, nes tuš­čias ke­lei­vių ter­mi­na­las ai­ di lyg baž­ny­čia. Prieš po­rą sa­vai­ čių į le­tar­gą nu­grimz­dęs oro uos­ tas trum­pam pa­bun­da vos ke­lis

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

kar­tus per die­ną. „Oro uos­tas vi­ sa­da bu­vo pil­nas, bet kai su­ma­žė­jo skry­džių, čia ta­po tuš­čia. Dar ge­ rai, kad dir­bu prie du­rų, pro ku­rias praei­na vi­si ke­lei­viai, o ką da­ry­ ti tiems, ku­rie pre­kiau­ja ato­kiau?“ – sa­vęs ir kon­ku­ren­tų gai­lė­jo įvai­ rio­mis pre­kė­mis pre­kiau­jan­čia­me kios­ke dir­ban­ti Ode­ta Pra­ne­vi­čie­nė.

2

15p.


2

pirmadienis, lapkričio 26, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

43 50mg/m

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,54

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

23

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Oro uos­to vers­li­nin­kai at­lei­džia dar­buo­to­jus per­ka už­sie­nie­čiai“, – pa­sa­ko­jo A.Pa­rad­ni­kie­nė. „Kai žmo­nės va­žiuo­ja ato­sto­gau­ ti, ta­da jie pi­ni­gų iš­lei­džia. O da­bar čia praei­na žmo­nės, ku­rie iš­va­žiuo­ ja pi­ni­gų už­si­dirb­ti, o ne iš­lai­dau­ ti“, – aiš­ki­no R.Kru­šins­kas. Eis pra­šy­ti ma­lo­nės

„„Smūgis: „Stai­ga li­ko­me prie su­ski­lu­sios gel­dos“,– konstatavo vienas

iš taksi firmos akcininkų J.Urbaitis.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„Neiš­si­lai­ko: ka­vi­nės sa­vi­nin­kams Kru­šins­kams teks at­si­sa­ky­ti da­lies dar­

buo­to­jų, nes mai­ti­nant tik oro uos­to per­so­na­lą už­dirb­ti ne­pa­vyks­ta.

Ji skai­č iuo­ja, kad nuo 1 lapk­ri­čio apy­var­ta kios­ ke su­s i­t rau­k ė maž­d aug pen­k is kar­tus. Ki­tų pre­ky­bos taš­kų at­ sto­vai tei­gė pa­ty­rę dar di­des­nį nuo­smu­kį. Ne­ži­no, ar tęs su­tar­tį

„Pir­kė­jų su­ma­žė­jo vos ne 20 kar­tų. Jei kaž­ką ir užprekiaujame, tai 20– 30 li­tų per die­ną. Su to­kia apy­var­ta iš­gy­ven­ti neį­ma­no­ma“, – tei­gė gė­ les ir su­ve­ny­rus par­da­vi­nė­jan­ti As­ ta Pa­rad­ni­kie­nė. Pre­ky­bos vie­tą ji iš­si­nuo­mo­jo. Da­bar, žlu­gus pre­ky­bai, vers­li­ nin­kė iš­si­lai­ko tik to­dėl, kad oro uos­te pa­ti­ria­mus nuo­sto­lius ga­li pa­deng­ti Kau­no cent­re tu­ri­mo gė­ lių sa­lo­no są­skai­ta. Nuo­mos su­tar­tis su oro uos­tu nu­stos ga­lio­ti va­sa­rį. Ji ga­li bū­ ti pra­t ęs­ta au­to­m a­t iš­kai, ta­č iau A.Pa­rad­n i­k ie­n ė dar ne­ž i­n o, ar no­rės tęs­ti su­tar­tį. Jos spren­di­ mas grei­č iau­s iai pri­k lau­sys nuo to, kiek skry­d žių nuo pa­va­sa­r io pa­ž a­d ės oro uos­to ad­m i­n ist­ra­ ci­ja. „Lau­kia­me pa­va­sa­rio, ti­ki­mės, bet šiuo me­tu tik bu­di­me. Mes mer­di­me, bet gai­la vis­ką pa­lik­ti“, – kal­bė­jo A.Pa­rad­ni­kie­nė. Apy­var­ta su­ma­žė­jo de­šimt kar­tų

Ga­lo su ga­lu oro uos­te ne­be­su­du­ ria ir mai­ti­ni­mo įstai­gos. Net tris pre­ky­bos taš­kus oro uos­te tu­rin­ ti Kru­šins­kų šei­ma pa­sa­ko­jo, kad apy­var­ta nuo lapk­ri­čio su­ma­žė­jo ko­ne de­šimt kar­tų. Da­bar tri­jo­se Kru­šins­kų ka­vi­nė­ se, vei­kian­čio­se Kau­no oro uos­ te (vie­nas jų pre­ky­bos taš­kas vei­ kia Vil­niaus oro uos­te), dau­giau nei treč­da­lis klien­tų – oro uos­tą ap­tar­ nau­jan­tis per­so­na­las. „Jūs atė­jo­te kaip tik tuo­m et, kai žmo­nės pie­tau­ja ir po va­lan­ dos bus skry­dis. Jei atei­tu­mė­te po po­ros va­lan­dų, ras­tu­mė­te pri­ ge­sin­tas švie­sas ir tik ke­lis žmo­ nes“, – pa­sa­ko­jo Auš­ra Kru­šins­ kie­nė.

Teks at­leis­ti dar­buo­to­jus

Su su­tuok­ti­niu Ri­čar­du A.Kru­šins­ kie­nė oro uos­te dir­ba 12 me­tų. Pra­ dė­jo dar se­na­ja­me ter­mi­na­le, kai da­bar­ti­nio ke­lei­vių ter­mi­na­lo vie­ to­je ža­lia­vo pie­va. „Atė­jo­me čia, kai bu­vo tik be­ to­nas, dau­giau nie­ko. In­ves­ta­vo­ me di­de­lius pi­ni­gus, nes ti­kė­jo­me, kad vis­kas eis tik ge­ryn, tik į kal­ną. Taip ir bu­vo iki šių me­tų“, – pa­sa­ ko­jo mo­te­ris. „Pats pi­kas bu­vo, kai lėk­tu­vai tie­sio­giai skrai­dė į Mi­la­ną, Bar­se­ lo­ną, Briu­se­lį. Tai – ge­riau­si rei­sai, – į pri­si­mi­ni­mus pa­nė­rė R.Kru­ šins­kas. – Mes vi­sus anks­tes­nius Lie­tu­vos pre­zi­den­tus esa­me vai­ši­ nę, kai ku­rie už­sie­nie­čiai jau ži­no­ da­vo, ką pas mus ga­li­ma už­si­sa­ky­ ti, mes tu­ri­me sa­vo kon­tin­gen­tą ir klien­tū­rą.“

Jei kaž­ką ir užpre­ kiaujame, tai 20–30 li­tų per die­ną. Su to­ kia apy­var­ta iš­gy­ ven­ti neį­ma­no­ma. „Tu­rė­jo­me“, – vy­rą pa­tiks­li­no su­tuok­ti­nė. Sėk­min­gai vers­lą iš­plė­to­ju­si šei­ ma ke­ti­no di­din­ti pa­slau­gų spekt­rą, ta­čiau da­bar pri­vers­ta per­svars­ty­ ti stra­te­gi­ją. Kau­no oro uos­te šiuo me­tu dir­ba 16 įmo­nės dar­buo­to­jų, ta­čiau ne­tru­kus liks tik še­ši. Ki­ tiems dar­bo nė­ra. Emig­ran­tai neiš­lai­dau­ja

Lėk­tu­vai su „Rya­nair“ pa­va­di­ni­ mu per sa­vai­tę Kau­ne at­lie­ka tik 16 skry­džių. Ma­ža to, vi­si šie skry­džiai va­di­na­mi emig­ran­ti­niais. Daž­niau­ siai jais skrai­do už­sie­ny­je už­dar­ biau­jan­tys tau­tie­čiai. „Gė­lių lie­tu­viai per­ka ma­žai. Be to, net ir ge­riau­siais lai­kais vien iš gė­lių ne­bū­tu­me ga­lė­ję iš­si­lai­ky­ ti. Pag­rin­das – su­ve­ny­rai, ku­riuos

A. ir R.Kru­šins­kų val­do­mos bend­ ro­vės su­tar­tis su oro uos­tu dar ga­ lio­ja dau­giau nei pu­sant­rų me­ tų. Jei skry­džių skai­čius nei­šaugs, nuo­ma vers­li­nin­kams taps ne­pa­ke­ lia­ma naš­ta. Su­tuok­ti­niai ke­ti­na ei­ti pra­šy­ ti oro uos­to ad­mi­nist­ra­ci­jos ma­lo­ nės, kad šie at­si­žvelg­tų į su­si­da­riu­ sią pa­dė­tį. Tai ke­ti­na da­ry­ti ir ki­ti vers­li­nin­kai. „Kai lai­mė­jo­me kon­kur­są, ne­si­ti­ kė­jo­me, kad skry­džių su­ma­žės taip stip­riai. Kaž­ko la­bai pa­keis­ti su­tar­ ty­se ne­ga­li­me, bet rei­kės de­rė­tis“, – sa­kė „Žai­biš­ko grei­čio“ di­rek­to­ rė Ing­ri­da Kar­pa­vi­čie­nė. Tak­si pa­slau­gas tei­kian­ti bend­ ro­vė už ga­li­my­bę sto­vė­ti oro uos­ te mo­ka pi­ni­gus, o iš vers­lo be­li­ko šnipš­tas. „Daug me­tų prie oro uos­to sto­ vi­me. Įp­ra­to­me, tai ir sto­vi­me kaip pa­trio­tai iš idė­jos, pa­lai­ko­me Kau­ no oro uos­tą, ir tiek“, – nu­si­šyp­so­ jo Ing­ri­da Kar­pa­vi­čie­nė. Oro uos­to ko­mer­ci­jos va­do­vė Jū­ra­tė Balt­ru­šai­ty­tė tei­gė, kad su­ tar­ty­se ga­na aiš­kiai nu­ro­dy­tos są­ ly­gos, ku­rio­mis pri­va­lo va­do­vau­ tis oro uos­tas ir nuo­mi­nin­kai. Vis dėl­to ji pa­tvir­ti­no, kad bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių, kaip nuo­mi­nin­kų pa­ti­ ria­mą skriau­dą su­ma­žin­ti kuo la­ biau. Skry­džių pa­dau­gės pa­va­sa­rį

Oro uos­to nuo­mi­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad jų bė­dos – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­ te­ri­jos dar­bas. „Jie tur­būt ge­riau pa­sta­ty­tų nau­ ją oro uos­tą, nei leis­tų Kau­nui at­si­ gau­ti“, – kal­bė­jo A.Kru­šins­kie­nė. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ža­dė­ jo, kad Kau­nui bus pa­lik­ta pi­gių skry­džių ni­ša, ta­čiau pa­ža­dus pa­ nei­gė dar­bai – „Rya­nair“ kom­pa­ ni­ja di­džią­ją da­lį skry­džių per­kė­lė į Vil­nių. Tie­sa, ji til­tų ne­su­de­gi­ no ir pa­li­ko vil­tį, kad skry­džiai su­ grįš. „Stai­ga li­ko­me prie su­ski­lu­sios gel­dos. Bet ti­ki­mės, kad tai tik lai­ ki­na. Rei­kia tik iš­lauk­ti tą sun­kų lai­ko­tar­pį iki pa­va­sa­rio“, – vy­lė­si „Žai­biš­ko grei­čio“ ak­ci­nin­kas Ju­ lius Ur­bai­tis. Šiuo me­tu „Rya­nair“ lėk­tu­ vai iš Kau­no skrai­do vos ke­tu­rio­ mis kryp­ti­mis: į Lon­do­ną, Bris­to­lį, Dub­li­ną ir Frank­fur­tą. Ža­da­ma, kad nuo pa­va­sa­rio bus ga­li­ma pa­siek­ ti dar bent sep­ty­nis mies­tus. Ge­ riau­siais lai­kais to­kių kryp­čių bu­ vo 21. „Kau­no die­na“ jau ra­šė, kad Kau­no vieš­bu­čiai ir res­to­ra­nai la­ biau­siai pa­si­gen­da skry­džių iš Suo­ mi­jos. Iš vi­so „Rya­nair“ oro li­ni­jo­ mis at­vež­ti ke­lei­viai su­da­ry­da­vo nuo vie­no iki dvie­jų treč­da­lių vi­sų mies­to vieš­bu­čių klien­tų.


3

pirmadienis, lapkričio 26, 2012

miestas

Pas­ku­ti­nė ke­lio­nė – be mies­to va­do­vų Šian­dien at­si­svei­ki­na­me 1 su pa­sku­ti­ne le­gen­da“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos bok­so fe­de­ra­

ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius An­ta­ nas Arėš­ka. Ne tik rin­ge, bet ir už jo ri­bų pa­ si­žy­mė­jęs A.Šo­ci­kas tu­rė­jo dau­gy­ bę pa­žįs­ta­mų, daug kam bu­vo pui­ kaus spor­ti­nin­ko, pe­da­go­go ir vy­ro pa­vyz­dys. Ne­pai­sy­d a­m i lie­taus, Lie­t u­ vos bokso legendą į ka­pi­nes pa­ ly­dė­jo po­ra šim­tų žmo­nių. Ta­čiau jų gre­to­se ne­bu­vo nei LTOK, nei KKSD, nei Kau­no mies­to val­džios at­sto­vų. Da­ly­va­vo ren­gi­niuo­se

„„Pa­ly­dos: ne­pa­bū­gę lie­taus dešimtys kau­nie­čių ly­dė­jo le­gen­di­nį bok­si­

nin­ką į am­ži­no­jo poil­sio vie­tą. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

90-me­tis spor­tuo­ti pra­dė­jo prieš mė­ne­sį Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Į Kau­ną su­si­rin­kę svei­kuo­liai iš vi­sos Lie­tu­vos var­žė­si dėl pe­rei­ na­mo­sios Pre­zi­den­to tau­rės, ku­ ri ant­rus me­tus iš ei­lės iš­ke­lia­vo į Prie­nus.

„Ge­rai, kad nė­ra kon­ku­ren­tų, bet ti­kiuo­si, kad jų bus ki­tais me­tais“, – po bė­gi­mo rung­ties fi­ni­šo pa­sa­ ko­jo 91 me­tų Vla­das Lin­ke­vi­čius. Jis vy­riau­sias Lie­tu­vos spor­to uni­ ver­si­te­to ma­nie­že vy­ku­sių „Lie­tu­vos

„„Re­cep­tas: „Kiek­vie­ną die­ną iki 9

val. ry­to iš­ger­da­vau po 50 g deg­ ti­nės“, – sakė V.Lin­ke­vi­čius.Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

svei­kuo­lio“ fi­na­li­nių var­žy­bų da­ly­ vis, vie­nin­te­lis, be­si­var­žęs de­vy­ nias­de­šimt­me­čių am­žiaus gru­pė­je. Vos prieš aš­tuo­ne­rius me­tus sta­ty­ bi­nin­ko ama­tą me­tęs vy­ras ti­ki­no nie­ka­da ne­spor­ta­vęs ir per­ne­lyg apie svei­ką gy­ven­se­ną ne­gal­vo­jęs. „Kiek­vie­ną die­ną iki 9 val. ry­to iš­ger­da­vau po 50 g deg­ti­nės, dau­ giau per vi­są die­ną neim­da­vau nė la­šo. O spor­tuo­ti pra­dė­jau prieš mė­ne­sį. 55 me­tus Kau­ne gy­ve­nau ir nie­ka­da šia­me ma­nie­že ne­su bu­ vęs“, – juo­kė­si vy­riau­sias ren­gi­nio da­ly­vis. V.Lin­ke­vi­čius at­sto­va­vo Prie­nų „Vers­me­nės“ ko­man­dai, ku­ri Pre­ zi­den­to tau­rę lai­mė­jo praė­ju­siais me­tais. Prieš šių me­tų fi­na­lą nea­ be­jo­ta, kad Prie­nų ko­man­da praė­ ju­sių me­tų pa­sie­ki­mą pa­kar­tos, nes at­si­ve­žė dau­giau­sia da­ly­vių – 85. Šiai ko­man­dai pri­klau­so ir vy­ riau­sia da­ly­vė mo­te­ris. 86 me­ tų „Kau­no die­nos“ pre­nu­me­ra­to­ rė Ma­ri­ja Ur­ba­na­vi­čie­nė gy­ve­na Žiež­ma­riuo­se, ta­čiau daž­nai ap­si­ sto­ja Prie­nuo­se pas pus­se­se­rę, ku­ ri ir pa­vi­lio­jo į var­žy­bas. „Iki šiol da­ly­vau­da­vau tik šo­kių var­žy­bo­se. Nes­por­tuo­ju, bet vis prie na­mų krapš­tau­si, 25 arų skly­ pą ir šilt­na­mį ne­sun­kiai apei­nu“, – ge­ra svei­ka­ta džiau­gė­si mo­te­ris. 17 kar­tą Kau­ne vyks­tan­čio­se fi­ na­li­nė­se „Lie­tu­vos svei­kuo­lio“ var­ žy­bo­se iš vi­so da­ly­va­vo ke­li šim­tai da­ly­vių, ku­rie var­žė­si net 18-oje am­žiaus gru­pių.

Šeš­ta­die­nį ke­liuo­se ren­gi­niuo­ se da­ly­va­vęs Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas A.Šo­ci­ko lai­ do­tu­vė­se da­ly­vau­ti ir kal­bą pa­sa­ ky­ti de­le­ga­vo ta­ry­bos na­rį Ge­di­mi­ ną Bud­ni­ką, ku­ris vei­kiau­siai ir taip bū­tų at­vy­kęs, nes su ve­lio­niu bu­vo ge­rai pa­žįs­ta­mas. „Aš ne­ga­liu per­si­plėš­ti. Tu­rė­ jo da­ly­vau­ti ma­no pa­va­duo­to­jas Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius“, – sa­kė me­ras. „Aš į lai­do­tu­ves va­žia­vau iš Vil­ niaus, bet ties Vie­viu su­ge­do ma­ no au­to­mo­bi­lis“, – tei­gė S.Buš­ke­ vi­čius. Lai­do­tu­vė­se ne­bu­vo ir ki­to me­ro pa­va­duo­to­jo, sa­ve spor­to žmo­gu­ mi lai­kan­čio Vy­tau­to Va­si­len­kos. Į

Kau­no gar­bės pi­lie­čio A.Šo­ci­ko lai­ do­tu­ves neuž­su­ko ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė. At­gu­lė tarp sa­vų

A.Šo­ci­kas pa­lai­do­tas vie­no­je ka­ pa­vie­tė­je su prieš ket­ve­rius me­ tus mi­ru­sia žmo­na Al­do­na. Ša­ lia esan­čio­je ka­pa­vie­tė­je il­si­si ki­ta bok­so gar­se­ny­bė, A.Šo­ci­ko auk­lė­ ti­nis R.Ta­mu­lis. 85 me­tų A.Šo­ci­kas mi­rė tre­čia­ die­nį Res­pub­li­ki­nė­je Kau­no li­go­ ni­nė­je. Jis pa­sku­ti­nius tre­jus me­ tus bu­vo pri­kaus­ty­tas prie lo­vos. Rin­go džen­tel­me­nu kau­nie­tis bu­vo pra­min­tas dėl kil­naus el­ge­sio, nie­ka­da ne­lau­žo­mo gar­bės ko­dek­

so. Šios jo sa­vy­bės bu­vo įver­tin­tos tarp­tau­ti­niu mas­tu. 1995 m. Vo­kie­ ti­jo­je, Štut­gar­te, jam įteik­tas CIFP (Tarp­tau­ti­nio Fair Play ju­dė­ji­mo ko­mi­si­jos) Gar­bės dip­lo­mas. A.Šo­ci­kas du­syk ta­po Eu­ro­pos (1953 ir 1955 m.), še­šis kar­tus So­ vie­tų Są­jun­gos (1950–1954 ir 1956 m.) ir še­šis sy­kius Lie­tu­vos (1947, 1948, 1951, 1952, 1953 ir 1956 m.) sun­kaus svo­rio čem­pio­nu. Lie­tu­vos bok­so le­gen­da rin­ge pra­lei­do 11 me­tų. Per tą lai­ką įvy­ ko 128 jo ir var­žo­vų ko­vos. A.Šo­ci­ kas iš­ko­vo­jo 118 per­ga­lių, iš jų 70 – no­kau­tais. 1956 m. jis bu­vo pri­ pa­žin­tas ge­riau­siu Lie­tu­vos spor­ ti­nin­ku.

„„Atgulė: A.Šo­ci­kas pa­lai­do­tas Pet­ra­šiū­nų ka­pi­nė­se ša­lia žmo­nos Al­do­

nos ir gar­siau­sio sa­vo auk­lė­ti­nio R.Ta­mu­lio.


4

pirmadienis, lapkričio 26, 2012

miestas Spal­vo­to me­duo­lio die­na

Še­šiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se spal­vin­ti me­duo­liai, ku­rie bus pa­do­va­no­ti vai­kų glo­bos auk­lė­ti­niams. Kau­ne me­duo­liai spal­vin­ti še­šio­se ke­pyk­lė­lė­se. „Ma­nė­me, kad rei­kės žmo­nes ra­gin­ti, bet nuo pat ry­to pra­si­dė­jo toks ant­plū­dis, kad net me­duo­liai bai­gė­si. Te­ko dar at­si­vež­ti“, – pa­sa­ko­jo vie­no­je Kau­no ke­pyk­lė­lių sa­va­no­riš­kai kas­me­tė­je ak­ci­jo­je da­ly­vau­ jan­ti Ne­rin­ga Bin­do­kai­tė. Spal­vo­to me­duo­lio die­na mi­ni­ma li­kus mė­ne­siui iki Ka­lė­dų. Me­duo­liai bus su­ver­ti į sti­li­zuo­tą Ad­ven­to ka­len­do­rių ir pa­do­va­no­ti vai­kų glo­bos auk­lė­ti­niams. O gra­žiau­si me­duo­liai ke­liaus į Al­mos Adam­kie­nės glo­bo­ja­ mą Tarp­tau­ti­nę Ka­lė­dų lab­da­ros mu­gę Vil­niaus ro­tu­šė­je. Ta­do Šir­vins­ko, Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo fo­to­re­por­ta­žas

Pa­čiū­žų vir­tu

Bran­giau­sio vi­sų lai­kų le­do šou da­ly­viai va­kar kau­nie­čiams pa­de­monst­ra­vo tik ma­žą da­le­ly­tę to, ką jie ga­lės pa­ma­ty­ti „Žal­gi­rio“ are­no­je tre­čia­die­nį. Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

„„Il­gauo­de­gis: ka­ti­nų paaug­lių gre­to­se Gran­tas ga­li di­džiuo­tis il­giau­sia uo­de­ga – 47 cm.

Tarp­tau­ti­nė­je pa­ro­do­je – 200 kil­min­gų ka­čių

Ta­das Šir­vins­kas Į tarp­tau­ti­nę ka­čių pa­ro­dą Kau­ ne su­si­rin­ko dau­giau nei 200 da­ ly­vių, ku­rie var­žė­si ne tik gro­žiu, bet ir uo­de­gos il­giu. Pa­ro­do­je do­ mi­na­vo Mei­no meš­kė­nai. Šios rū­ šies po­pu­lia­ru­mas Lie­tu­vo­je pa­ sie­kė pi­ką.

„Bri­ta­ni­jos trum­pap­lau­kių era bai­gė­si, da­bar Lie­tu­vo­je do­mi­ nuo­ja vos prieš 15 me­tų čia pir­mą kar­tą at­vež­ti Mei­no meš­kė­nai“, – pa­sa­ko­jo pa­ro­dą or­ga­ni­zuo­ jan­čios fe­li­no­lo­gų drau­gi­jos „Bu­ bas­tė“ pre­zi­den­tė Jur­gi­ta Gus­ tai­tie­nė. Eu­ro­po­je jau se­niai ži­no­ma veis­lė į Lie­tu­vą at­vy­ko vė­lai, ta­ čiau grei­tai iš­po­pu­lia­rė­jo. Šei­mi­ nin­kus ža­vi jų cha­rak­te­rio sa­vy­ bės ir dy­dis. „Lie­tu­viai, nu­spren­dę įsi­gy­ ti ka­tę, no­ri, kad ji bū­tų di­de­lė.

Mū­sų pa­ro­dų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ jos na­riai ne­tgi pa­ste­bi, kad Lie­tu­ vo­je Mei­no meš­kė­nai bū­na ge­ro­kai sun­kes­ni nei ki­tų ša­lių ren­gia­mo­ se pa­ro­do­se“, – pa­sa­ko­jo tarp­tau­ ti­nės ka­čių pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rė Dai­va Biels­kie­nė. „Sa­ko­ma, kad Mei­no meš­kė­ nas sto­vi tarp žmo­gaus ir šuns. Šios veis­lės ka­tės la­bai drau­giš­ kos, žais­min­gos, su­ma­nios“, – sa­kė Gran­to sa­vi­nin­kas Ge­na­di­ jus Mo­vi­nas. 9 mė­ne­sių Gran­tas ka­ti­nų paaug­lių gre­to­se šeš­ta­die­nį trium­ fa­vo il­giau­sios uo­de­gos kon­kur­se – 47 cm. O pa­čios il­giau­sios uo­de­gos suau­gu­si sa­vi­nin­kė ga­li pa­si­gir­ti 52 cm il­gio pa­si­di­džia­vi­mu. Vi­du­ti­nis Mei­no meš­kė­nų veis­ lės pa­ti­nų svo­ris sie­kia 8–12 kg, pa­te­lių – 6–9 kg. Di­džiau­sias Mei­ no meš­kė­nas Lie­tu­vo­je praė­ju­siais me­tais svė­rė 10,5 kg. Sun­kiau­si pa­ ti­nai pa­sau­ly­je sve­ria iki 15 kg.

„„Ten­den­ci­jos: pa­ste­bi­ma, kad lie­tu­viai la­biau

mėgs­ta di­de­lius ka­ti­nus. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Pa­ro­dos lan­ky­to­jai taip pat ga­ lė­jo pa­ma­ty­ti eg­zo­tiš­kų Ben­ga­li­jos ka­ti­nų, tu­rin­čių puoš­nų leo­par­do kai­lį, taip pat uni­ka­lių spal­vų So­ ma­lio, pa­ly­gin­ti re­tos Lie­tu­vo­je abi­si­nų veis­lės ka­čių, trum­pa­no­ sių per­sų, eg­zo­tų ir ki­tų įspū­din­ gų veis­lių at­sto­vų.

Sa­ko­ma, kad Mei­ no meš­kė­nas sto­ vi tarp žmo­gaus ir šuns. Šios veis­lės ka­tės la­bai drau­giš­ kos, žais­min­gos, su­ ma­nios.

Le­do spek­tak­lio na­riai Jev­ge­ni­jus Kuz­ne­co­vas, Alek­se­jus Ti­cho­no­vas ir Ma­ri­ja Pet­ro­va ant Kau­no „Ak­ ro­po­lio“ le­do va­kar pa­de­monst­ra­ vo tik du epi­zo­dus iš gran­dio­zi­nio spek­tak­lio, ta­čiau to pa­ka­ko, kad jo na­rius už­pul­tų au­tog­ra­fų me­džio­ to­jų mi­nia. Iš vi­so „Small Sto­ries of A BIG CI­TY“ šou su­da­ro 60 na­rių ko­ man­da, ku­rio­je yra pen­ki olim­pi­ niai čem­pio­nai, taip pat ne vie­nas pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jas ir pri­zi­nin­kas. Jų pa­ si­ro­dy­mą šeš­ta­die­nį jau ma­tė klai­ pė­die­čiai, ku­rie li­ko su­ža­vė­ti ir ne­ gai­lė­jo ap­lo­dis­men­tų dar ne­re­gė­to re­gi­nio žvaigž­dėms.

„Mes jau pa­si­ro­dė­me ir Lon­do­ ne, ir Sankt Pe­ter­bur­ge ir dau­gy­ bė­je ki­tų di­de­lių pa­sau­lio mies­tų, ta­čiau nie­kur to­kio šil­to su­ti­ki­mo nė­ra bu­vę. Žmo­nės mū­sų ne­pa­ lei­do 20 mi­nu­čių“, – pa­sa­ko­jo šio šou įkū­rė­jas, vie­nas gar­siau­sių pa­ sau­ly­je Ru­si­jos čiuo­žė­jų Il­ja Aver­ bu­chas. „Small Sto­ries of A BIG CI­TY“ Lon­do­no olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se bu­ vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu pra­mo­gi­ niu šou. Jį Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti tre­čia­die­nį. „Tai yra dau­giau nei ei­li­nis le­do šou. Tai yra spek­tak­lis su siu­že­ to li­ni­ja, spe­cia­liai ra­šy­ta mu­zi­ka ir gy­vai gro­jan­čiais bei dai­nuo­jan­ čiais at­li­kė­jais. Šis šou skir­tas ne tik čiuo­ži­mo my­lė­to­jams“, – pa­ sa­ko­jo I.Aver­bu­chas.

Kas pri­glaus Ka l­nie­ Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Į re­dak­ci­ją pa­si­py­lę skai­ty­to­jų skam­bu­čiai ra­gi­no ar­tė­jant žie­mai pa­si­rū­pin­ti Kal­nie­čių par­ko tven­ ki­ny­je gy­ve­nan­čia nu­tri­jų šei­my­ nė­le. So­čiai mai­ti­na­mos

Į Kau­ne dvi die­nas vyks­tan­čią pa­ro­dą ka­tės at­vy­ko iš 6 už­sie­ nio ša­lių.

„„Pri­zi­nin­kė: iš Klai­pė­dos at­va­žia­vu­si Mo­nar­que lai­

mė­jo vie­ną iš pa­ro­dos pri­zų.

Prie Kal­nie­čių par­ko tven­ki­nio vaikš­ti­nė­jan­tys gy­ven­to­jai džiau­ gė­si čia ne­ti­kė­tai iš ne­ži­nia kur at­ si­ra­du­siais žo­lė­džiais gy­vū­nais – nu­tri­jų šei­my­nė­le. Žmo­nės dos­niai vai­ši­no nu­tri­ jas ba­to­no rie­ku­tė­mis, pjaus­ty­tais obuo­liais, tar­kuo­to­mis mor­ko­mis, ki­to­mis dar­žo­vė­mis. Nut­ri­jų fi­gū­ ros by­lo­te by­lo­ja, kad šiems gy­ vū­nams čia mais­to ne­trūks­ta. Tai pa­tvir­ti­na ir nuo mais­to ap­sun­ku­ sios an­te­lės, ba­lan­džiai ir ki­ti spar­ nuo­čiai, ku­riuos nu­tri­jų šei­my­nė­lė tai­kiai su­tin­ka prie Kal­nie­čių gy­ ven­to­jų kas­dien gau­siai siū­lo­mų pie­tų. „Nut­ri­jos čia pui­kiai įsi­tai­sė – jau ir guo­lius pa­kran­tė­je su­si­su­ko, yra žmo­nių my­li­mos, mai­ti­na­mos, ga­li kas­dien plau­kio­ti. To­kių ge­rų są­ly­gų ki­tur joms rei­kė­tų su ži­bu­ riu paieš­ko­ti“, – tvir­ti­no Lie­tu­vos gy­vū­nų glo­bos drau­gi­jos pir­mi­ nin­kas Be­nas No­rei­kis, atė­jęs prie tven­ki­nio pa­si­do­mė­ti nu­tri­jų gy­ve­ ni­mo są­ly­go­mis.

„„ Na­mu­čiai: šei­my­nė­lė, įsi­kū­rusi mie

Tik­tų so­dy­ba su tven­ki­niu

B.No­rei­kio nuo­mo­ne, kai tven­ki­ nį pra­dės kaus­ty­ti le­das, nu­tri­jas rei­kės per­kel­ti į šil­tes­nę ap­lin­ką: tvar­tą, dar­ži­nę ar į lau­ko vol­je­rą su šie­no ku­pe­tai­te, ku­rio­je ga­lė­tų žie­ mo­ti. Šie gy­vū­nai gan at­spa­rūs šal­ čiams. Daug nu­tri­jų gy­ve­na Va­ka­ rų Eu­ro­pos gam­tos prie­globs­ty­ je, net ir va­ka­ri­nė­je Ru­si­jos da­ly­je. Tad šil­do­mų pa­tal­pų šiems gy­vū­ nams ne­rei­kia. „Bū­tų ge­rai, kad at­si­ras­tų so­dy­ bos su tven­ki­niu sa­vi­nin­kas, ku­ris no­rė­tų au­gin­ti šią jau­kią šei­my­nė­ lę ar­ba bent ke­lis jos na­rius. To­kio­ je so­dy­bo­je nu­tri­jos nuo pa­va­sa­rio iki vė­ly­vo ru­dens ga­lė­tų plau­kio­ti


5

pirmadienis, lapkričio 26, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Ju­bi­lie­jus – su trenks­mu Ta­das Šir­vins­kas Šeš­ta­die­nį „Žal­gi­rio“ are­na bu­ vo sau­sa­kim­ša gru­pės „Ron­do“ ir jos ly­de­rio Alek­sand­ro Iva­naus­ ko-Fa­ros ger­bė­jų. Šiuo ren­gi­niu „Ron­do“ ly­de­ris pa­žy­mė­jo sa­vo 55-ąjį gim­ta­die­nį ir sce­ni­nės veik­ los 40-me­tį.

uo­zų apšilimas

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo įspū­din­gu šo­ kė­jų pa­si­ro­dy­mu ir „Bo­žo­lė“ cho­ ro dai­na, ku­rią su cho­ris­tais at­li­ko ir pa­ts A.Iva­naus­kas. „Ačiū su­si­rin­ku­siems žiū­ro­ vams ir drau­gams, ku­rie at­vy­ko, ne­pai­sant to, kad yra už­siė­mę“, – po pir­mo­sios dai­nos sa­kė A.Iva­ naus­kas. Sce­nos kam­pe su ki­tais gru­pės „Ron­do“ na­riais įsi­tai­sęs at­li­kė­ jas pu­sant­ros va­lan­dos klau­sė­si jį svei­kin­ti at­vy­ku­sių dai­ni­nin­kų at­ lie­ka­mų kū­ri­nių ir jų liaup­sių. „Lin­kiu pa­sau­lio pa­bai­gą iš­ ken­tė­ti leng­viau nei pa­gi­rias“, –

Fa­rai šmaikš­čiai lin­kė­jo Žil­vi­nas Žva­gu­lis. Ant­ro­jo­je ren­gi­nio da­ly­je ka­ra­ lia­vo tik gru­pė „Ron­do“. Į „Žal­ gi­rio“ are­ną su­si­rin­kę tūks­tan­čiai žmo­nių iš sa­vo vie­tų ki­lo ir ko­jas mik­li­no jau po pir­mo­sios le­gen­di­ nės gru­pės dai­nos. Apa­ra­tū­rai į „Žal­gi­rio“ are­ną at­ga­ben­ti pri­rei­kė pen­kių vil­ki­ kų. Ren­gi­ny­je dir­bo 80-ies žmo­ nių tech­ni­nis per­so­na­las ir 40 sa­ va­no­rių. Ko­ky­biš­ką gar­są paį­vai­ri­no įspū­din­gos vaiz­do ins­ta­lia­ci­jos, ma­to­mos tri­juo­se vaiz­do ek­ra­ nuo­se, ku­rių di­džiau­sias – net 50 kv. m plo­to. Kon­cer­te da­ly­va­vo Čes­lo­vas Ga­ba­lis, Ž.Žva­gu­lis, Ire­na Sta­ro­ šai­tė, Do­na­tas Mont­vy­das, gru­ pė „Lo­cal Le­gends“, Kau­no ra­jo­ no cho­ras „Bo­žo­lė“, Mia, Sta­no, šo­kių stu­di­ja FU, Me­rū­nas Vi­tuls­ kis, Eg­lė Jakš­ty­tė, Ma­rius Iva­noff, due­tas „Just“.

„„Ger­bė­jai: per kon­cer­tą „Žal­gi­rio“ are­na bu­vo pil­nu­tė­lė.

„„Įžy­my­bės: spek­tak­ly­je pa­si­ro­do tik pa­ties aukš­čiau­sio ly­gio žvaigž­dės,

A.Ti­cho­no­vas ir M.Pet­ro­va – vie­nos jų.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

­čių par­ko nu­tri­jas?

esto parke, do­mi­na ir suau­gu­sius kauniečius, ir vai­kus.

tven­ki­ny­je, o žie­mo­tų kad ir lau­ko vol­je­re su šie­nu. Mes pa­dė­si­me su­ gau­ti šiuos gy­vū­nus“, – pa­ža­dė­jo Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­de dir­ban­tis B.No­rei­kis. Zoo­lo­gi­jos so­das nu­tri­jų pri­ glaus­ti ne­ga­li, nes tai – na­mi­niai, o ne lau­ki­niai gy­vū­nai. Vis dėl­to, jei neat­si­ras jas žie­mą pri­glaus­ ti no­rin­čių žmo­nių ir nu­tri­jos liks žie­mo­ti ant le­do, Zoo­lo­gi­jos so­ das mė­gin­tų su­ras­ti joms žie­mo­ ji­mo vie­tą. Lau­kia­me skam­bu­čių

Nors nu­tri­jos pa­na­šios į di­džiu­les žiur­kes, ta­čiau jos nė­ra pik­tos – ga­ li la­bai pri­si­riš­ti prie šei­mi­nin­ko ir net leis­tis pai­ma­mos ant ran­kų.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Tik rei­kia neuž­mirš­ti, kad nu­tri­ jos, kaip ir dau­gu­ma gy­vū­nų, gi­na sa­vo jau­nik­lius, to­dėl jų ne­rei­kia er­zin­ti ar ki­taip drums­ti ra­my­bės – ga­li įkąs­ti. Atė­ju­sie­ji pa­si­žiū­rė­ti ar pa­mai­ tin­ti šių žo­lė­džių gy­vū­nų sa­kė ma­ tę nu­tri­ją, mai­ti­nan­čią sa­vo jau­nik­ lį van­de­ny­je. Ką tai ga­lė­tų reikš­ti? „Tai nie­ko nuo­sta­baus – nu­tri­jų pie­no liau­kos yra kū­no šo­ne, to­ dėl jos ga­li mai­tin­ti jau­nik­lius net ir plauk­da­mos“, – paaiš­ki­no B.No­ rei­kis. Jei at­si­ras­tų so­dy­bos šei­mi­nin­ kas, no­rin­tis pri­glaus­ti vi­są ar da­ lį šau­nios nu­tri­jų šei­my­nė­lės, tu­ rė­tų apie tai pra­neš­ti re­dak­ci­jai tel. (8 37) 302 267 ar­ba 8 687 44 933.

„„Sta­žas: A.Iva­naus­kas sce­no­je –

jau 40 me­tų.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


6

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

nuomonės

Vil­tis ir jos vai­kai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Labiau kristi nebėra kur Saulius Pocius

D

ar 1955 m. tarptautinį dainų kon­ kursą išradęs šveicaras Marcelis Bezençonas net nesapnavo, kiek skausmo jis suteiks kanklininkų ir dainorėlių kraštui prie Nemuno. Vien jau ištarus žodį „Eurovizija“, daugelį lietuvių lyg prieš mirtį išpila šaltas prakaitas. Keista, jei būtų kitaip, – mūsų dalyvavimas ši­ toje giedotojų misijoje seniai tapo totaline gė­ da, kurios naštą vilkti iš tiesų nelengva. Lietu­ viams šiame fronte jau daugybę metų nesise­ ka iššokti aukščiau bambos. Ir nesiseks, kad ir kaip to norėtų brolių Aliukų, „Trijų milijonų“ arba Natalijos Bunkės mylėtojai.

Klausimas – kodėl taip yra? Čia ir slypi visa paslaptis, nes mūsų žmonės linkę mėsinėti padarinius, o ne priežastis, todėl ir tūno prie TV prarajos be susiformavusių pažiūrų ir skonio. „Esu amžinas kaip Stasys Povilaitis“, – prieš mėnesį nesikuklino dainius Laimutis Purvinis. Šita frazė – metų citata, nes ji byloja apie įbetonuotus į mūsų galvas muzikos eta­ lonus. Jei S.Povilaitis muzikos istorijoje amži­ nas, tai kas tada yra Davidas Coverdale’as, se­ ras Eltonas Johnas arba „Bee Gees“? Ir nejau­ gi juos būtų galima padėti į tą pačią lentynėlę sykiu su ponu Laimučiu? Tačiau taip manyti būtų tas pats, kaip įsivaizduoti išsipusčiusią devintojo dešimtmečio atlikėją Sandrą, dai­ nuojančią „Everlasting Love“ be dantų. Bėda ta, kad mūsų muzikos etalonai yra labai nutolę nuo to, kas iš tiesų yra etalonas, o sy­ kiu ir nuo to, kas yra Vakarai. Kartelė nusvi­ rusi taip žemai, kad per ją šokinėti gali tik mu­ zikos minedai, kurių atliekamų giesmių sąs­ kambiuose iki šiol galima atpažinti LTSR him­ ną ir su juo susijusius socialistinio realizmo kultūros vedinius. Visas tas metabolizmas atsirado ilgus dešim­ tmečius smegenis iki genų gludinant primity­ viais vokaliniais kūrinėliais, kuriuos per tele­ viziją traukdavo ūsais apaugusių bobulių ok­ tetai. Tiesa, tuo pat metu formavosi ir savo­ tiška alternatyva – muzikos, atvežtos iš Vaka­ rų, pogrindinis klausymas. Tačiau ir tą savi­ tą kultūrinę rezistenciją prieš 20 metų užgo­ žė venerinis popsas, nuo kurio nesugebame išsigydyti dar ir šiandien.

302 250

Vi­so­je ši­to­je po­li­ ti­nė­je ir eko­no­mi­ nė­je sui­ru­tė­je dar be­trūk­tų ma­ka­la­ vi­mo­si su na­cio­na­ li­ne va­liu­ta!

V

os pa­si­ro­do pra­ne­ši­ mų apie eis­m o įvy­ kius mies­te, ku­riuo­ se nu­ken­čia pės­tie­ji, su­s i­zgrim­ba at­sa­k in­g i pa­rei­ gū­nai. Vie­nas ki­tas pa­ža­das ge­rin­ti eis­mo sau­gu­mo są­ly­gas – ir, at­ ro­do, pro­ble­ma pa­mirš­ta­ma. O yra vie­tų, ku­rio­se kol kas neį­

me­tų biu­dže­to pro­jek­tą, aiš­kiai pa­sa­kė, kad lė­šų rin­ki­mų pa­ža­ dams iš­te­sė­ti nau­ja­me vals­ty­bės biu­dže­te nė­ra. Tad nu­ti­lus vi­siems po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos šū­kiams, vėl su­si­ dur­si­me su ne­gai­les­tin­ga kas­ die­ny­be. Tai yra ir su 850 li­tų mi­ni­ma­lia al­ga. Nes ją pa­kel­ti iki tūks­tan­čio jau ki­tais me­tais rei­kė­tų pa­pil­do­mų 220 mln. li­ tų, ku­riuos rei­kė­tų paim­ti iš oro ar­ba sko­lin­tis. Vals­ty­bės sko­la tra­giš­kai di­dė­ja kas­dien, tad pa­sta­ra­sis va­rian­tas ne­bū­tų ra­cio­na­lus. Iš kur paim­ ti tų pa­pil­do­mų pi­ni­gų, ne­ži­no nei nau­jo­sios, nei se­no­sios dau­

gu­mos at­sto­vai. Tai­gi jau šian­ dien rei­kia tai­ky­tis su ta min­ti­ mi, kad žmo­nių ki­še­nė­se nie­kas ne­si­keis. Ne­bent nau­jie­ji val­dan­ tie­ji ryž­tų­si pa­kel­ti tą mi­ni­ma­lią al­gą me­cha­niš­kai spaus­din­da­mi dau­giau pi­ni­gų ir taip de­val­vuo­ da­mi li­tą. Ta­čiau tam tiks­lui rei­ kė­tų at­si­sa­ky­ti va­liu­tų val­dy­bos mo­de­lio, ku­ris bu­vo įves­tas ne šiaip sau, o sie­kiant sta­bi­li­zuo­ti pi­ni­gų po­li­ti­ką Lie­tu­vo­je. Vi­so­je ši­to­je po­li­ti­nė­je ir eko­ no­mi­nė­je sui­ru­tė­je dar be­trūk­ tų ma­ka­la­vi­mo­si su na­cio­na­li­ ne va­liu­ta! Tai­gi rei­kia su­si­vok­ti rea­ly­bė­je – jo­kių di­des­nių al­gų ne­bus, nes

Re­gi­man­tas Alio­nis

vy­ko ne­lai­mių, bet ga­li­my­bių – so­čiai. Pa­vyz­džiui, pės­čių­jų pe­ rė­ja ne­to­li Mar­ve­lės žir­gy­no. Ji įreng­ta ne­to­li au­to­bu­sų sto­te­ lės, die­ną va­žiuo­da­mas kar­tais ma­tau per ją ei­nan­čių žmo­nių – gal į žir­gy­ną ar į ten esan­čias įstai­gas. Bet vė­lų va­ka­rą ši pe­rė­ ja – lyg mai­še. Nors pa­lei Mar­ ve­lės gat­vę yra švies­tu­vų, ties

pe­rė­ja ne­de­ga nė vie­nas. Spė­ ju, kad tam­siuo­ju pa­ros me­tu ten pės­čių­jų ne­la­bai yra, ta­čiau jei jau įreng­ta pe­rė­ja, teo­riš­kai ji tu­ri bū­ti ap­švies­ta. Jei koks nak­ti­bal­da no­rė­tų pe­rei­ti gat­ vę bū­tent to­je vie­to­je, jis tu­ rė­tų „tei­sė­tų lū­kes­čių“ ne­bū­ ti par­trenk­tas, ta­čiau pa­ma­ty­ti pės­čią­jį bū­tų sun­kiai įma­no­ma.

Net jei jis ir tu­rė­tų ko­kį at­švai­ tą, pa­ma­ty­tu­me jį tik pa­vo­jin­gai priar­tė­ję. O juk to­je gat­vė­je leis­ ti­nas grei­tis – 70 km/val. Ma­nau, kad rei­kė­tų ap­si­spręs­ ti, ką da­ry­ti: nai­kin­ti pe­rė­ją, ją ap­švies­ti ar įves­ti nau­jus ap­ri­ bo­ji­mus „Pe­rė­ja ei­ti ga­li­ma tik die­ną“. Kęs­tu­tis Miš­ki­nis

Dip­lo­ma­ti­ja: ku­ria link­me ju­dė­ti?

N

au­jo­jo Sei­m o Už­s ie­ nio rei­ka­l ų ko­m i­te­to pir­m i­n in­ko, bu­v u­s io Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­r iaus Be­n e­d ik­to Juod­kos min­tys apie Lie­tu­vos už­sie­nio po­l i­t i­kos kryp­t is, nuo­m o­n ė, kad rei­ka­l au­t i iš Ru­s i­jos at­ly­ gin­t i oku­pa­c i­jos pa­d a­ry­t ą ža­ lą nė­ra per­spek­ty­vi, pa­ska­ti­no dis­ku­tuo­ti ir dien­raš­čio po­rta­ lo www.kau­no­die­na.lt skai­ty­ to­jus.

Nuomonės 11. Tai blai­vaus žmo­gaus po­žiū­ris. Vi­ sos blai­vios vals­ty­bės pir­miau­siai rū­pi­na­si san­ty­kiais su kai­my­nais. O apie ka­rus ir nuo­skau­das ge­riau ne­kal­bė­ti, nes be­veik vi­sos praei­ty­ je ka­ria­vo su kai­my­nais, da­rė jiems skriau­das. Ir lie­tu­viai, kol bu­vo ga­ lin­gi, bu­vo ne­pės­ti, ne­ma­žai ru­sų že­mių už­ka­ria­vo ir ėmė duok­lę iš

jų. Pui­kiau­sias san­tar­vės pa­vyz­dys – vo­kie­čių ir ru­sų šių die­nų bend­ra­ dar­bia­vi­nas ir net drau­gys­tė. O juk vie­ni ki­tiems praei­ty­je pri­da­rė bai­ sios ža­los, net nu­si­kal­ti­mų. Jei­gu vo­ kie­čiai ne­reiš­kia pre­ten­zi­jų, tai ko­dėl mes tu­rė­tu­me reikš­ti? Ir jei­gu reikš­ ti, tai rei­kė­tų są­skai­tą už ža­lą pa­teik­ ti vi­soms bu­vu­sioms SSRS res­pub­li­ koms. Bet juk tai uto­pi­ja.

naivuolkis Sun­ku ti­kė­tis lais­vės su to­kiais Sei­ mo na­riais.

aš Lie­tu­va bū­ti­nai tu­ri pra­šy­ti pi­ni­gų už nuo­sto­lius iš ru­sų, o jei jie ne­su­tiks mo­kė­ti, tai rei­kės juos duo­ti į teis­mą Stras­bū­re. Tuo­met Stras­bū­ro teis­ mas juos pri­vers Lie­tu­vai mo­kė­ti.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Leonardo Žebrausko pieš.

Pe­rė­ja – spąs­tai pės­tie­siems

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

jų nė­ra iš ko mo­kė­ti, kad ir kaip gai­la bū­tų. Ma­ny­ti­na ne­tgi at­ virkš­čiai. Iš nau­jo­sios dau­gu­mos ga­li­ma ti­kė­tis prie­šin­gų spren­ di­mų, pir­miau­sia bent 1 pro­c. pa­kel­to pri­dė­ti­nės ver­tės mo­ kes­čio, taip pat pro­gre­si­nių mo­ kes­čių, apie ku­riuos se­niai kal­ ba so­cial­de­mok­ra­tai ir ku­rių taip ne­no­ri mo­no­po­lis­ti­nio ka­pi­ta­lo in­te­re­sus ir dar­bo jė­gos iš­nau­do­ ji­mą pa­lai­kan­tys de­ši­nie­ji. Tai­gi vil­tis, kad mo­kes­čių naš­ ta su­ma­žės, ir to­liau lie­ka vi­si ži­ no­me kie­no mo­ti­na. Ne­rei­kia kur­ti iliu­zi­jų ten, kur jų ne­ga­li bū­ti, nes mo­kes­čių naš­ ta kri­zės lai­ko­tar­piu ne ma­žė­ ja, o tik di­dė­ja. Elg­tis prie­šin­gai ga­lė­tų tik už nie­ką neat­sa­kan­tys afe­ris­tai. Prieš rin­ki­mus į kai­rę ir de­ši­nę da­ly­tus pa­ža­dus rei­kia ver­tin­ti kaip tam tik­rą po­li­ti­nį cir­ką, ku­rio spek­tak­lis bai­gė­si. O spek­tak­lis yra spek­tak­lis, jam pa­si­bai­gus vis­kas su­grįž­ta į įpras­tas vė­žes. Jei rea­ly­bę mė­ gin­si­me mo­de­liuo­ti ve­da­mi po­ pu­lis­ti­nės iš­mo­nės, la­bai grei­tai pa­tir­si­me vi­siš­ką kra­chą ir su­ žlug­dy­si­me vals­ty­bę. Juk jei au­ to­mo­bi­lis ga­li va­žiuo­ti 140 ki­lo­ met­rų per va­lan­dą grei­čiu, mes jo nie­kaip ne­pri­ver­si­me lėk­ti 190 ki­lo­met­rų per va­lan­dą. To­kia griež­ta jau ta rea­ly­bė. Nes gy­ ve­ni­me pa­sa­kų ir ste­buk­lų ne­ bū­na.

Andriaus Deltuvos pieš.

Tai­gi, ko­kio­je sta­di­jo­je tie gar­ siai skam­bė­ję pa­ža­dai apie smar­ kiai di­din­si­mą al­gą? Vi­sa ta ini­cia­ty­va kaž­kaip ti­ lo ti­lo ir vi­sai nu­ti­lo. Pos­tą ap­ lei­džian­tis prem­je­ras A.Ku­bi­lius, ku­rio Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė ki­tų

Bėda ta, kad mūsų muzikos etalonai yra labai nutolę nuo to, kas iš tiesų yra etalonas.

informacija:

V

al­džios da­ly­bų įkarš­ty­ je nau­jo­sios dau­gu­mos at­sto­vai ne­pa­liau­ja­mai kal­ba apie mi­nist­rų po­rtfe­lius, ta­čiau nie­kas ne­šne­ ka apie tik ką gar­siai skam­bė­ju­ sius pa­ža­dus. Net prie koa­li­ci­jos pri­si­jun­gu­ si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja kaž­kaip grei­tai pa­mir­šo, kad tik ką rei­ka­la­vo 1,2 tūkst. li­tų mi­ ni­ma­lios al­gos, prie­šin­gu at­ve­ju ža­dė­jo ne­si­jung­ti su val­dan­čiai­ siais. Ta­čiau kaž­ko­kiu nie­kam ne­ži­no­mu bū­du pri­si­jun­gė, nors apie 1,2 tūkst. al­gą jau ne­be­kal­ ba. Ma­tyt, nau­jie­ji po­li­ti­niai bi­ čiu­liai per­spė­jo, kad ne­kal­bė­tų ne­są­mo­nių.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Būsimieji ministrai šiaušiasi prieš anglų kalbą Pre­zi­den­tei, pa­no­ ru­siai su kan­di­ da­tais į mi­nist­rus pa­si­šne­kė­ti už­sie­ nio kal­ba, ga­li tek­ti nu­si­vil­ti. Kai ku­rie bū­si­mie­ji mi­nist­rai prieš to­kį rei­ka­la­ vi­mą šiau­šia­si ir su Da­lia Gry­baus­kai­ te bend­raus tik lie­ tu­viš­kai. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

„Kal­bos – ne pro­ble­ma“

S.Dau­kan­to aikš­tės rū­mų du­ris tuoj pra­dės vars­ty­ti kan­di­da­tai į mi­nist­ rus. Pre­zi­den­tė, kaip skelb­ta, jiems ren­gia iš­ban­dy­mą – su kiek­vie­nu ji ža­da kal­bė­tis už­sie­nio kal­ba. Ku­ria – nu­ty­li­ma. Ta­čiau ne vi­si siū­lo­ mi mi­nist­rai to­kiu D.Gry­baus­kai­ tės pa­gei­da­vi­mu pa­ten­kin­ti. „Ži­no­te, aš ne­no­riu ko­men­tuo­ti. Man su­si­da­ro įspū­dis, kad ne­rim­tai čia vis­kas. Iš vi­so to­kių da­ly­kų ne­ tu­rė­tų bū­ti“, – taip D.Gry­baus­kai­ tės no­rus įver­ti­no so­cial­de­mok­ra­ tų kan­di­da­tas į svei­ka­tos mi­nist­rus Vy­te­nis And­riu­kai­tis. Ta­čiau jis pri­dū­rė, kad už­sie­nio kal­bos – jam ne pro­ble­ma. V.And­ riu­kai­tis nu­ro­dė, kad su D.Gry­ baus­kai­te ga­li šne­kė­tis ang­liš­ kai, vo­kiš­kai, ru­siš­kai, len­kiš­kai ir pran­cū­ziš­kai. Nie­ko ne­gir­dė­jo

„Iš Pre­zi­den­tės lū­pų ar jos at­sto­ vų to­kio rei­ka­la­vi­mo ne­gir­dė­jau“, – dės­tė Dar­bo par­ti­jos (DP) kan­di­ da­tė į so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nist­ res Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

„„At­kak­lu­mas: kan­di­da­tė į mi­nist­res L.Grau­ži­nie­nė – at­kak­li. Su Pre­zi­

den­te ji kal­bė­tų­si tik lie­tu­viš­kai. Tado Umaro (BFL) nuo­tr.

Iš­ti­ki­ma Vik­to­ro Us­pas­ki­cho bend­ra­žy­gė – at­kak­li. Ji pri­mi­nė, kad Lie­tu­vo­je yra vie­na vals­ty­bi­nė kal­ba ir per ofi­cia­lius su­si­ti­ki­mus kal­bė­ti rei­kia tik lie­tu­viš­kai. „Ka­dan­gi su­si­ti­ki­mai (su kan­di­ da­tais – red. pa­st.) vyks ofi­cia­liai, Pre­zi­den­tė kvie­čia ofi­cia­liai Sei­mo na­rį, tai mes ne­tu­ri­me tei­sės ki­ta kal­ba kal­bė­ti kaip vals­ty­bi­ne kal­ba ir ne­rei­kia čia tų in­terp­re­ta­ci­jų“, – va­kar aiš­ki­no L.Grau­ži­nie­nė.

Spren­džiant iš kan­ di­da­tų į mi­nist­rus an­ke­tų, dau­gu­ma jų mo­ka po ke­lias už­ sie­nio kal­bas. Ji pri­dū­rė, kad D.Gry­baus­kai­tės rei­ka­la­vi­mas mi­nist­rams dėl kal­ bų su­pran­ta­mas. DP at­sto­vė dien­ raš­čiui nu­ro­dė, kad ge­rai mo­ka dvi kal­bas: vo­kie­čių ir ru­sų. „Su ang­lų dar rei­kė­tų pa­dir­bė­ ti, bet tam dar yra pu­sė me­tų (iki pir­mi­nin­ka­vi­mo ES – red. pa­st.) ir ši­tą da­ly­ką ga­li­ma su­tvar­ky­ti. Rei­ kės pa­si­kar­to­ti spe­ci­fi­nius ter­mi­

nus, tai su­pran­ta­ma“, – kal­bė­jo L.Grau­ži­nie­nė. Pra­bil­tų už­sie­nie­tiš­kai?

Spren­džiant iš kan­di­da­tų į mi­nist­ rus an­ke­tų, dau­gu­ma jų mo­ka po ke­lias už­sie­nio kal­bas, tai­gi bend­ rau­jant su Pre­zi­den­te pro­ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų. Kan­di­da­tė į švie­ti­ mo ir moks­lo mi­nist­res, DP at­sto­ vė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė, nu­ro­do mo­kan­ti kal­bė­ti ru­siš­kai ir ang­ liš­kai, tu­rin­ti vo­kie­čių kal­bos pra­ dme­nis. Juo­zas Ole­kas, pre­ten­den­tas va­ do­vau­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­ te­ri­jai, dek­la­ruo­ja mo­kan­tis ru­sų ir ang­lų kal­bas. So­cial­de­mok­ra­tė Bi­ ru­tė Vė­sai­tė, pre­ten­duo­jan­ti užim­ti ūkio mi­nist­ro kė­dę, nu­ro­do ga­lin­ ti kal­bė­ti ang­liš­kai, ru­siš­kai, pran­ cū­ziš­kai bei len­kiš­kai. Ga­li­mas Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ ri­jos va­do­vas Ri­man­tas Sin­ke­vi­ čius taip pat nu­ro­do mo­kąs ang­lų bei ru­sų kal­bas. Ly­giai tą pa­tį sa­ vo an­ke­to­je nu­ro­do ir vie­nas iš pre­ ten­den­tų į tei­sin­gu­mo mi­nist­rus Juo­zas Ber­na­to­nis, Tvar­kos ir tei­ sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas, kan­di­ da­tas į ap­lin­kos mi­nist­rus Va­len­ti­ nas Ma­zu­ro­nis.

Derėsis su ES dėl didesnių sumų Naujasis ES biudžeto projektas bus mažesnis nei pagal naujausią pa­ siūlymą, kuriam nepritarė didžio­ sios Europos valstybės.

„Bus teikiamas naujas pasiūly­ mas, jau su apkarpymais“, – žur­ nalistams penktadienio vakarą Briuselyje sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, deryboms pasibai­ gus be susitarimo. Kitas ES viršū­ nių susitikimas dėl 2014–2020 m. biudžeto bus rengiamas kitų metų pradžioje. D.Grybauskaitės teigimu, Lietu­ vai teks susitaikyti su mažesniu ES biudžetu, nes to siekia daugiausia į bendrą iždą sumokančios šalys. „Ne mes mokame, mes tik pra­ šome. Ir aš manau, kad mes visi tu­ rime tai suprasti, kai norime, kad mums duotų daugiau“, – kalbėjo šalies vadovė. Prezidentės vertinimu, siūlymai, kad naujas septynerių metų biudže­ tas būtų mažesnis nei 2007–2013

m., „rodo ne tik požiūrį į Europą, bet pirmiausia tai, kad Europoje ti­ krai sudėtinga situacija“. „Istorijoje pirmą kartą siūloma iš viso mažinti bendrą europinį biu­ džetą“, – teigė D.Grybauskaitė. Pasak Prezidentės, susitarimo dėl beveik trilijono eurų biudžeto pasiekti nepavyko, nes „pasiūly­ mas buvo nepriimtinas beveik vi­ siems mokėtojams į Europos biu­ džetą“. „Atmosfera buvo labai taiki, bar­ nių nebuvo, nes, matyt, skirtumai pernelyg dideli, todėl nebuvo dėl ko kariauti“, – sakė D.Grybauskaitė. Lietuvos pareigūnai penktadie­ nį gana teigiamai vertino per dery­ bas pakoreguotą biudžetą, kuria­ me, palyginti su praeitos savaitės projektu, buvo padidinta parama Ignalinos atominei elektrinei (IAE) uždaryti, išmokos žemdirbiams ir numatyta išimtis struktūrinės pa­ ramos ribojimui, atsižvelgiant į ekonomikos nuosmukį 2009 m.

Pateiktas projektas numatė, kad IAE uždaryti iki 2020 m. būtų ski­ riama 400 mln. eurų vietoj anks­ čiau siūlytų 210 mln., o struktūri­ nės paramos ribos būtų padidintos iki 2,59 proc. BVP, kaip išimtis iš bendros taisyklės, kad parama ne­ galėtų viršyti 2,35 proc. BVP. Į projektą taip pat įtraukta nau­ ja nuostata, kad 2020 m. tiesioginės išmokos žemdirbiams turėtų siekti bent 196 eurus (677 litus) už hekta­ rą. Tai daugiau, nei siūlyta anksčiau, nors ir mažiau, nei prašė žemdirbių atstovai. Pasak D.Grybauskaitės, žlugus susitikimui, šie skaičiai ne­ betenka prasmės. Garsiausiai už ES biudžeto kar­ pymus pasisakė Didžiosios Britani­ jos premjeras Davidas Cameronas. Jis reikalavo, kad biudžetas būtų sumažintas nuo 1,047 trln. eurų iki 886 mlrd. Iš ES gaunamos lėšos sudaro apie ketvirtį metinio Lietuvos biudžeto. KD, BNS inf.

Grėsmė Baltijos šalims – rusiški TV kanalai? Šeštadienį vykusiame Lietuvos ir Latvijos forumo penktajame suvažiavime nuskambėjo ragi­ nimų ginti Baltijos šalių infor­ macinę erdvę nuo rusiškų kana­ lų įtakos.

Rezoliuciją perskaičiusi Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos vadovė Vaiva Žukienė apgailesta­ vo, kad renginyje nedalyvavo at­ sakingi asmenys iš nacionalinio transliuotojo – Lietuvos naciona­ linio radijo ir televizijos. Forume pateiktais duomenimis, kai kurie rusiški kanalai, bent jau Vilniuje, yra populiaresni už Lietuvos na­ cionalinę televiziją. „Turime pasinaudoti ES insti­ tucijų galimybėmis gindami sa­ vo informacinę erdvę“, – sakė V.Žukienė Priimta rezoliucija siūloma bendromis Baltijos šalių televi­ zijos kanalų pastangomis, įtrau­ kiant politikus, bandyti teik­ ti pasiūlymus dėl Baltijos šalyse transliuojamų rusiškų kanalų. „Jie turi ES šalių licencijas, mums sunku su jais kovoti, nes ši televizija yra neva ES televizija, jai negali būti taikomi apribojami, nors jie turi būti taikomi. Kolegos iš Latvijos pasakojo, kad Latvijo­ je transliuojamas rusiškas kanalas licenciją gavo Švedijoje. Kai vyko balsavimas dėl rusų kalbos, per tą rusišką kanalą vyko didelė propa­ ganda, tam tikra reklama. Į prie­ kaištus buvo atsakyta, kad remia­ masi Švedijos įstatymais, ir nieko nebuvo galima padaryti“, – BNS sakė V.Žukienė. Forumo žiniasklaidos bendra­ darbiavimo sekcija taip pat pa­ sisakė už bendrą abiejų valstybių televizijų susitarimą nušvies­ ti valstybinės reikšmės dienas – Rasos šventes, Dainų ir Ne­ priklausomybės dienų šven­ tes, supažindinti su literatūra ir jos vertimais, kurti bendrą me­ no kūrybos erdvę, skatinti lie­ tuvių ir latvių kalbų pamokėlių transliavimą per televiziją ir ra­ diją, skelbti gerą kaimynų patir­ tį ekonomikos, švietimo ir kultū­ ros srityse. Bendroje suvažiavimo rezo­ liucijoje numatyta sukurti Baltų kapitalo fondą, kuris remtų bal­

tų identiteto tyrimus, literatū­ ros vertimą ir baltistinės litera­ tūros leidimą, taip pat aktyvinti bendradarbiaujančių Lietuvos ir Latvijos mokyklų mainus, rengti moksleivių konkursus, skatinan­ čius abiejų šalių kultūros ir istori­ jos pažinimą, šių konkursų rezul­ tatus nušviesti žiniasklaidoje. Suvažiavimas vyko Seimo rū­ muose Vilniuje. Jame taip pat bu­ vo diskutuojama apie šiuolaikinio baltų regiono sampratą, jos įtvir­ tinimo viešojoje erdvėje svarbą bei iššūkius. Suvažiavimo daly­ vius per savo atstovus pasveikino Lietuvos Prezidentė Dalia Gry­ bauskaitė ir Latvijos prezidentas Andris Bėrzinis.

Vaiva Žukienė:

Kolegos iš Latvijos pasakojo, kad Latvijoje transliuo­ jamas rusiškas ka­ nalas licenciją gavo Švedijoje.

Suvažiavimo dalyviai dirbo švietimo politikos, žiniasklaidos, pasienio regiono bendradarbia­ vimo, jaunimo organizacijų ben­ dradarbiavimo sekcijose. Lietuvos ir Latvijos forumas yra abiejų šalių kultūros, meno, žiniasklaidos, akademinių, poli­ tinių ir kitų visuomenės sluoks­ nių atstovų kvietimas stiprinti ir intensyvinti abiejų baltų ša­ lių – Lietuvos ir Latvijos – ry­ šius. Forumo tikslas – nustatyti abiem šalims kylančias proble­ mas, ieškoti jų sprendimo būdų, plačiau skleisti baltiškąją tapa­ tybę ir įtvirtinti jos moderniąją sampratą. Pirmasis Lietuvos ir Latvijos fo­ rumo suvažiavimas įvyko 2005 m. rugsėjo 22 d. Kaune. Nuo to laiko forumo suvažiavimai paeiliui ren­ giami Lietuvoje ir Latvijoje. Forumo veiklą remia Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų mi­ nisterijos. KD, BNS inf.

„„Užmojis: Lietuvos ir Latvijos forumo suvažiavime buvo kalbama

apie būtinybę griežčiau reguliuoti rusiškus televizijos kanalus. 

Evaldo Butkevičiaus nuotr.


8

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1215 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2694 JAV do­le­ris 1 2,6751 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6826 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9595 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4009 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7145 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5940 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8656

pokytis

–0,4687 % –0,4779 % –0,4688 % –0,5671 % –0,0343 % +0,1837 % +0,1700 % –0,2773 % –0,0070 %

Ben­zi­nas ­ pa­ste­bi­mai at­pi­go

Už­mo­kes­čio ­ au­gi­mo ne­pa­ju­to

Per sa­vaitę ben­zi­no kai­nos ša­lies de­ga­ linė­se su­mažė­jo, o dy­ze­li­no kai­nos ne­si­ keitė. Bend­rovės „Lu­koil“ ir „Or­len“ po­pu­ lia­riau­sią 95 markės ben­ziną penk­ta­dienį par­davė po 4,76 li­to, ar­ba 15 centų pi­giau nei pra­ėju­sią sa­vaitę. „Sta­toil“ de­ga­linė­se ben­zi­no kai­na taip pat su­mažė­jo 15 centų, iki 4,77 li­to. Lit­ro dy­ze­li­no kai­na „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ga­linė­se ne­si­keitė ir siekė 4,58 li­to, „Sta­toil“ – 4,59 li­to.

Vi­du­ti­nis ap­skai­čiuo­tas (bru­to) dar­bo už­ mo­kes­tis Lie­tu­vo­je, išs­ky­rus in­di­vi­dua­lią­sias įmo­nes, šių metų tre­čią ket­virtį siekė 2171 li­ tą ir bu­vo 2,6 pro­c. di­des­nis nei tą pa­tį ket­virtį pra­ėju­siais me­tais. Vi­du­ti­nis iš­mokė­tas (ne­ to) at­ly­gi­ni­mas per me­tus išau­go 2,4 pro­c., iki 1686 litų. Vis dėlto rea­lu­sis dar­bo už­mo­kes­tis per me­tus su­men­ko 0,8 pro­c., nes ne­to dar­ bo už­mo­kes­tis au­go ne taip spar­čiai kaip var­ to­ji­mo pre­kių ir pa­slaugų kai­nos.

Dėti indė­lius ska­ti­na įpro­čiai

Ge­ro­kai spar­čiau už pa­skolų po­rtfelį au­gan­tys indė­liai kurs­to eks­pertų dis­ku­siją: vie­ni įspėja apie gy­ven­tojų ne­norą in­ves­tuo­ ti ir per­dėtus kre­di­ta­vi­mo sau­gik­lius vers­lui, ki­ti rim­tos pro­ ble­mos dar ne­įžvel­gia. Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Ver­ti­ni­mai prie­šta­rin­gi

Re­kor­dinį indė­lių au­gimą ko­mer­ci­ niuo­se ban­kuo­se eks­per­tai ver­ti­na dve­jo­pai. Lie­tu­vos bankų aso­cia­ci­ jos pre­zi­den­tas Sta­sys Kro­pas tei­ gė, kad pa­sta­ra­sis indė­lių au­gi­mas iš esmės by­lo­ja tai, kad žmonės su­ge­ba su­tau­py­ti net eko­no­minės krizės lai­ko­tar­piu. Be to, ste­bint indė­lių au­gi­mo ten­ den­ci­jas ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad gy­ven­to­jai bei įmonės pa­si­ti­ki ban­ kų sek­to­riu­mi ir pa­ti­ki sa­vo san­tau­ pas pro­fe­sio­na­liems fi­nansų tar­pi­ nin­kams. Taip sam­pro­ta­vo Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo de­par­ ta­men­to Mak­rop­ru­den­cinės ana­ lizės sky­riaus vy­riau­sia­sis eko­no­ mis­tas Vir­gi­li­jus Rut­kaus­kas. ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ ver­si­te­to so­cia­li­nių (eko­no­mi­kos) mokslų dak­ta­ras Ge­di­mi­nas Ra­dze­ vi­čius su­ti­ko, kad ter­mi­nuotųjų ir pa­prastų indė­lių au­gi­mas ga­li būti sie­ja­mas su didė­jan­čio­mis gy­ven­ tojų ir vers­lo pa­ja­mo­mis, ku­rias lė­ mė tei­gia­mi po­stūmiai mak­roe­ko­ no­minė­je ap­lin­ko­je. Ta­čiau, jo ma­ny­mu, indė­lių au­ gi­mo ten­den­ci­ja taip pat ro­do, kad gy­ven­to­jai ir vers­las ne itin pa­si­ti­ ki eko­no­mi­ne pa­dėti­mi ir yra la­ biau linkę tau­py­ti nei in­ves­tuo­ti į ateitį: „Taip jie lau­kia sig­nalų tiek iš po­li­ti­kos, ypač į vald­žią atei­nant nau­jai Vy­riau­sy­bei, tiek iš eko­no­ mi­kos, ar ne­bus dras­tiškų mo­kes­ čių re­formų. Nes ne­ži­no­da­mas są­ lygų vers­las in­ves­tuo­ti bi­jo.“

vertėtų bai­min­tis, kad bankų įsi­pa­ rei­go­ji­mai klien­tams au­ga, o gy­ven­ to­jai savųjų kuo sku­biau at­si­kra­to. „Natū­ra­lu, kad esant nea­pibrėž­ tai eko­no­mi­kos si­tua­ci­jai dau­gu­ma sten­gia­si sa­vo skolą ma­žin­ti, ir tai bu­vo pa­ste­bi­ma iki šių metų pra­ džios. Ta­čiau nuo ko­vo pa­skolų po­rtfe­lis vėl pra­dėjo didė­ti ir šiuo me­tu au­ga – nau­jai iš­duotų pa­ skolų yra dau­giau, nei grąži­na­ma senų“, – dėstė jis. Įspėja apie pa­vojų

Vis dėlto G.Ra­dze­vi­čius įsi­ti­kinęs, kad disp­ro­por­ci­ja tarp prii­mamų indė­lių bei su­tei­kiamų kre­ditų ke­ lia di­delį su­si­rūpi­nimą ir būti­na dėl to im­tis ko­kių nors prie­mo­nių. Anot jo, in­ves­ti­cijų po­rei­kis ša­ly­je ma­žas, o net ir no­rin­tis gau­ti kre­ ditą vers­las dėl itin kon­ser­va­ty­vios bankų kre­di­ta­vi­mo po­li­ti­kos to pa­ da­ry­ti ne­ga­li. V.Rut­kaus­kas opo­na­vo, kad ga­ lu­ti­nis bankų veik­los re­zul­ta­tas iš esmės pri­klau­so ne tik nuo indė­ lių ir pa­skolų po­rtfe­lio dyd­žio, bet ir nuo mo­kamų bei gau­namų palū­ kanų. „Jei­gu ban­kai indė­lių pri­ trau­kia dau­giau, bet šie kai­nuo­ ja palyginti ma­žai, o už pa­sko­las gau­na ke­le­rio­pai di­des­nes palū­ka­ nas, tai toks dis­ba­lan­sas yra men­ ka pro­ble­ma“, – sakė jis. Anot pa­šne­ko­vo, indė­lius priim­ da­mi už kaip nie­kad že­mas palū­ kanų nor­mas ban­kai su­ma­ži­no ir palū­ka­nas už pa­sko­las – to­kios ma­

žos palū­ka­nos bu­vo tik prie­š aš­ tuo­ne­rius me­tus. Jis pa­brėžė, kad palū­kanų dydį iš esmės dik­tuo­ja pa­ti rin­ka.

Vir­gi­li­jus Rut­kaus­kas:

Ga­lu­ti­nis bankų veik­ los re­zul­ta­tas iš esmės pri­klau­so ne tik nuo indė­lių ir pa­skolų po­rtfe­lio dyd­žio, bet ir nuo mo­kamų bei gau­namų palū­kanų. At­sar­gu­mas įva­rys į kampą

G.Ra­dze­vi­čius nea­be­jo­ja, kad ban­ kai tu­ri ob­jek­ty­viai per­žiūrė­ti sa­vo kre­di­ta­vi­mo po­li­tiką, nes pra­ėju­si krizė jiems jau su­teikė pro­gą ir lai­ ko su­val­dy­ti kre­di­ta­vi­mo ri­zi­kas. Anot jo, šiuo me­tu vie­nas iš pa­ grin­di­nių Vy­riau­sybės už­da­vi­nių turėtų būti dia­lo­gas su ban­ki­nin­ kais, kad kre­di­ta­vi­mo pro­ce­sai pa­ judėtų iš sąstin­gio. „Jei kre­di­ta­vi­mo pro­ce­sai ne­pa­ judės, vers­lo sek­to­riu­je tik­rai įsi­ galės stag­na­ci­ja – jau ir šian­dien au­gi­mo tem­pas ga­na lėtas. Da­ bar kre­di­tais ga­li nau­do­tis tik la­bai stam­bios įmonės, ku­rių kre­di­tin­ gu­mas yra toks sau­gus, kad su­teik­ da­mi joms pa­sko­las ban­kai nie­kuo ne­ri­zi­kuo­ja. Jei si­tua­ci­ja ne­si­keis,

vi­du­ti­nis vers­las to­liau merdės ir trauk­sis“, – sakė G.Ra­dze­vi­čius. Paš­ne­ko­vo įsi­ti­ki­ni­mu, per­ne­ lyg di­de­lis bankų at­sar­gu­mas juos pa­čius įva­rys į kampą. „Ne vel­tui šian­dien ban­kai per­ėjo prie tie­sio­ gi­nių mo­kes­čių rin­ki­mo už ope­ra­ ci­jas – tam, kad galėtų fi­nan­suo­ti sa­vo ope­ra­cinę veiklą“, – sakė jis ir pri­dūrė, kad ma­žin­da­mi indė­ lių palū­ka­nas ban­kai gy­ven­to­jus jau ruo­šia ap­mo­kes­tin­tam indė­ lių lai­ky­mui. Ti­ki­si kre­ditų au­gi­mo

Ki­ta ver­tus, S.Kro­pas pa­brėžė, kad kre­di­ta­vi­mo sąlygų kei­ti­mas ne­ turėtų būti išei­tis ska­ti­nant pa­ skolų au­gimą ir ma­ži­nant ato­trūkį nuo indė­lių po­rtfe­lio. „Kre­di­ta­vi­mo sąly­gos yra cik­ li­niai da­ly­kai, be to, per di­de­lis jų švel­ni­ni­mas galėtų la­bai pa­di­din­ ti ri­ziką. Kre­di­ta­vi­mo sąly­gas dau­ giau le­mia tei­si­niai da­ly­kai, mak­ roe­ko­no­minė ap­lin­ka“, – sakė jis. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­ tus, kaip teigė V.Rut­kaus­kas, vers­ lo ir gy­ven­tojų fi­nan­sinė pa­dėtis pa­gerė­jo, tai­gi išau­go ir jų ga­li­ mybės grąžin­ti skolą. Į tai rea­guo­ da­mi ban­kai sko­li­nimą jiems pra­ dėjo ver­tin­ti kur kas pa­lan­kiau. 2012 m. spalį ko­mer­ci­nių bankų ap­klau­sa pa­rodė, kad pra­ėjusį šių metų pus­metį ban­kai vers­lui sko­ li­ni­mo sąly­gas su­griež­ti­no, ta­čiau ta­po ne to­kie reiklūs sko­lin­da­mi namų ūkiams būstui įsi­gy­ti. „Tai­gi, mažė­jant ri­zi­kai bei nea­ pibrėž­tu­mui, gau­tus indė­li­ninkų pi­ni­gus ban­kai ir nau­do­ja sko­li­ni­ mo sąly­goms lais­vin­ti, ir ti­ki­si pa­ skolų po­rtfe­lio au­gi­mo. O sko­li­ni­ mo­si pa­klau­sa, gerė­jant namų ūkių ir vers­lo fi­nan­si­nei pa­dėčiai, turė­ tų pa­judė­ti. Todėl ki­tais me­tais ko­ mer­ci­niai ban­kai jau ti­ki­si apie 3

pro­c. pa­skolų au­gi­mo. Jie pro­gno­ zuo­ja, kad ta pa­čia apim­ti­mi didės ir indė­liai“, – sakė V.Rut­kaus­kas. Grei­čiau sau­go, nei in­ves­tuo­ja

S.Kro­po ma­ny­mu, gy­ven­tojų ap­ si­spren­dimą dėti indė­lius net ir mažė­jant palū­ka­noms le­mia ša­ ly­je su­si­for­ma­vu­si tra­di­ci­ja, ku­rią pa­keis­ti būtų su­dėtin­ga: „Žmo­ nės linkę su­tau­py­tus pi­ni­gus lai­ ky­ti kre­di­to įstai­go­se – tai jiems yra su­pran­ta­ma, jie ga­li dis­po­nuo­ ti pi­ni­gais, pa­čiu­pinė­ti juos. Todėl nau­jos, mo­der­nesnės in­ves­ta­vi­mo prie­monės ke­lią ski­na­si sun­kiai.“ Šian­dien, kai žmonės sie­kia su­ ma­žin­ti fi­nan­sinę ri­ziką, to­kios in­ves­ta­vi­mo sri­tys kaip ak­cijų, va­liutų rin­kos, tarp­tau­tinės ob­li­ga­ cijų rin­kos pa­pras­tiems gy­ven­to­ jams nėra pa­trauk­lios, kaip svarstė G.Ra­dze­vi­čius. Be to, dau­ge­liu at­ ve­ju gy­ven­to­jai indė­lius ban­kuo­se lai­ko siek­da­mi vei­kiau ap­sau­go­ti sa­vo pi­ni­gus, nei in­ves­tuo­ti. S.Kro­pas pa­sa­ko­jo, kad prie­š ku­ rį laiką be­si­tęsu­si in­ves­ti­cijų į ne­ kil­no­jamąjį turtą ma­ni­ja šiuo me­ tu pa­si­bai­gu­si, – gy­ven­to­jai grei­tai pa­matė, kad šis in­ves­ta­vi­mo būdas at­ne­ša dau­giau gal­vos skaus­mo nei nau­dos. Že­mos palū­kanų nor­mos, kaip sakė V.Rut­kaus­kas, ska­ti­na namų ūkius ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vių – di­desnę grąžą nei indė­liai duo­dan­čių – in­ ves­ta­vi­mo prie­mo­nių. Todėl, anot jo, pa­sta­ruo­ju me­tu ge­ro­kai pa­didė­ jo Vy­riau­sybės tau­py­mo lakštų pa­ klau­sa: „Vy­riau­sybės tau­py­mo lakš­ tų grąža bu­vo daug di­desnė, nors jų ri­zi­ka nuo indė­lių ban­kuo­se daug ne­si­skyrė. Nuo šių metų ge­gužės iki lapk­ri­čio pra­džios gy­ven­to­jai tau­ py­mo lakštų įsi­gi­jo už dau­giau nei 350 mln. litų. Ži­no­ma, ši su­ma, pa­ ly­gin­ti su indė­liais, ne­di­delė.“

Pas­ko­los nu­sto­jo trauk­tis

Indė­liams au­gant, ne­rimą ke­lia pa­ sta­ruo­ju me­tu su­si­traukęs pa­skolų po­rtfe­lis. Nors šis ne­se­niai vėl at­ gi­jo, jo au­gi­mas indė­lių šuo­liams ne­pri­ly­go. Todėl at­si­ran­da ir skam­ bi­nan­čių pa­vo­jaus var­pais. „Indė­liai pa­den­gia 82 pro­c. pa­ skolų, va­di­na­si, li­ku­sius 18 pro­c. ban­kai tu­ri pa­si­sko­lin­ti tarp­ban­ kinė­je rin­ko­je iš kitų ša­lių ban­ kų. Tai­gi dis­ba­lan­sas neeg­zis­tuo­ ja – jis pa­si­reiš­kia tik tarp ter­minų, nes indė­liai – trum­pa­lai­kiai, o pa­ sko­los iš­duo­da­mos il­ges­niam lai­ ko­tar­piui“, – sakė S.Kro­pas. Jis taip pat pa­brėžė, kad iki šių metų pra­džios be­si­tęsu­si pa­skolų po­rtfe­lio trau­ki­mo­si ten­den­ci­ja baigė­si. Todėl, anot pa­šne­ko­vo, ne­

„„Lenk­tynės: ki­tais me­tais ko­mer­ci­niai ban­kai ti­ki­si 3 pro­c. išaug­sian­čio pa­skolų po­rtfe­lio, ta­čiau tiek pat, jų ma­ny­mu, pa­didės ir re­kor­diš­kai išaugęs

indė­lių po­rtfe­lis. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


9

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Lie­tu­va el­gia­si tei­sin­gai Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) ty­ri­mas dėl re­gio­ni­nio su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų (SGD) ter­mi­na­ lo Bal­ti­jos jūros ry­tinė­je pa­ krantė­je pa­tvir­ti­na, kad ter­mi­ na­las Lie­tu­vo­je už­tik­rins kon­ ku­ren­cin­gas kai­nas. Tai tei­gia Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas.

Tai jis pa­reiškė ko­men­tuo­da­ mas EK už­sa­ky­mu kon­sul­ta­cijų įmonės „Booz & Com­pa­ny“ at­lik­to ty­ri­mo iš­vadą, ku­rio­ je re­gio­ninį ter­mi­nalą siū­lo­ma sta­ty­ti tiek Es­ti­jo­je, tiek Suo­ mi­jo­je. „Re­mia­me EK siekį už­tik­ rin­ti al­ter­na­tyvų dujų tie­ki­mo šal­tinį Bal­ti­jos ša­lims per vi­sos būti­nos inf­rast­ruktū­ros plėtrą. Kon­sul­tantų pa­reng­ta stu­di­ja tik pa­tvir­ti­na, kad neil­gai tru­ kus – nuo 2014 m. gruod­žio – pra­dėsian­tis veik­ti SGD ter­mi­ na­las Lie­tu­vo­je ma­žiau­sio­mis sąnau­do­mis už­tik­rins kon­ku­ ren­cin­gas dujų kai­nas ir tie­ki­ mo sau­gumą, nes iki tol jo­kie ki­ti al­ter­na­tyvų dujų tie­kimą už­tik­ri­nan­tys pro­jek­tai dar ne­ bus įgy­ven­din­ti“, – pra­ne­ši­me spau­dai teigė A.Sek­mo­kas. Anot jo, stu­di­ja taip pat ro­ do, kad SGD ter­mi­na­lui Lie­ tu­va pa­si­rin­ko ge­riau­sią tech­ no­l o­g inį spren­d imą, ku­r is ati­tin­ka re­gio­ni­nio SGD ter­mi­ na­lo duomenis, ta­čiau tie­ki­mo sau­gu­mui ir kon­ku­ren­cin­goms kai­noms būti­na ne tik inf­rast­ ruktū­ra, bet ir nuo­sa­vybės at­ sky­ri­mas pa­gal ES tre­čiąjį ener­ ge­ti­kos pa­ketą. Lie­tu­vos vald­žia ne kartą yra pa­reiš­ku­si, kad SGD ter­mi­na­las Klaipė­do­je galės tap­ti re­gio­ni­nis ir du­jo­mis ap­rūpin­ti Bal­ti­jos ša­ lis kai­my­nes. Lie­tu­va iki 2014 m. pa­bai­gos ke­ti­na pa­sta­ty­ti nuo­savą SGD ter­mi­nalą, ku­rio pa­jėgu­mas bū­ tų 2–3 mlrd. ku­bi­nių metrų per me­tus. KD, BNS inf.

„„Ter­mi­nai: Lie­tu­va SGD ter­mi­

nalą ke­ti­na pa­sta­ty­ti per atei­ nan­čius dve­jus me­tus. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Gyvulininkystės plėtrai teikiama parama Šalies gyvulių au­ gintojų ir moks­ lininkų veiklą, plėtojant gyvulinin­ kystę, remia Lietu­ vos kaimo plėtros 2007–2013 m. pro­ gramos priemonės.

Saulius Tvirbutas s.tvirbutas@diena.lt

„„Ateitis: J.Mi„ku„čio„nuo„mo„ne,„avi„nin„kystė„tu„ri„gerą„ateitį.„

Rūpinasi avių veislėmis

Lietuvoje auginamos 31-os veislės avys. Tarp jų laukuose galima išvysti apie 30 tūkst. Lietuvos juodgalvių avių. Jos puikiai prisitaikiusios prie mūsų klimato. Pasak bendrovės „Šeduvos avininkystė“ direktoriaus ir veterinarijos gydytojo Juozapo Mikučio, iškaršta Lietuvos juodgalvių vilna išsiskiria baltumu, o mėsa turi labai daug gerų maistinių savybių. „Gerai, kad ši veislė saugoma nuo išnykimo“, – įsitikinęs J.Mikutis. Įmonė „Šeduvos avininkystė“ dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas. Už senojo genotipo Lietuvos juodagalves avis skiriama po 28 eurus per metus. Išmoka skiriama ir už juodagalvių avių prieauglį, kuris paliekamas veislei. Bendrovė taip pat naudojasi ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ parama bei vykdo projektą „UAB „Šeduvos avininkystė“ genofondinių Lietuvos juodagalvių avių ūkio modernizavimas“. Projektą ketinama baigti įgyvendinti 2013 m.

siame avis grynuoju veisimu: atskirai laikome 22 geriausias veislės savybes turinčius avinus ir tik jie suleidžiami su avių patelėmis“, – pasakojo J.Mikutis. Avinai priklauso keturioms genealoginėms linijoms ir 12 šeimų. Veislinį branduolį sudaro apie 600 ėriavedžių. Norint išvengti giminingo veisimo, vedama veislininkystės apskaita, gyvulių duomenys įrašomi į kilmės knygą. Viena avis atveda 1–3 ėriukus. Daugelis avių augintojų, įsigiję šios bandos veislinį prieauglį, dalyvauja avių veisimo selekcinėje programoje ir veisia grynuoju veisimu. Tam bendrovė kasmet parenka negiminingus avinukus, nes mažose bandose išlaikyti keturias genealogines linijas nėra galimybių.

Mokslo naujoves ge­ riausia visuomenei pristatyti konkrečia­ me ūkyje, kur žmonės gali akivaizdžiai su­ sipažinti su naujomis metodikomis ir pritai­ kyti jas pas save.

Sudėtingas darbas

Bendrovė „Šeduvos avininkystė“ rūpinasi juodagalvių avių veislės išsaugojimu, jos prieauglio auginimu, pardavimu Lietuvos ir užsienio ūkininkams. Ūkyje darbuojasi 15 žmonių, jie prižiūri 1,3 tūkst. avių, iš jų 650 ėriavedžių. Per metus veislei parduodama iki 160 avelių ir 20–40 avinų. Apie 160 avių parduodama mėsai. Įdomu, kad avys nejaučia streso skerdyklose, todėl į mėsą neišsiskiria baimės hormonų. Šių gyvulių mėsa labai vertinama dėl mažo cholesterolio kiekio. Ji nėra pigi – turguje kilogramas kainuoja apie 40 litų. „Užauginti avį iki tinkamo skersti amžiaus trunka 7 mėnesius, jai prižiūrėti reikia daug rankų darbo, tinkamos maistui mėsos iš vienos avies irgi gaunama daug mažiau nei iš kitų gyvulių – nuo 45 iki 48 proc. visos masės. Dar daugiau kainuoja auginti avis veislei“, – aiškino J.Mikutis. Veislinės bandos priežiūra kitokia, nei auginant avis mėsai ar pienui. Reikia daugiau darbuotojų, kokybiškų pašarų, didelio dėmesio selekcijai ir kergimui. „Mes vei-

Augintojų dar mažai

Kol kas šalyje avių augintojų mažiau, nei yra realus mėsos poreikis. Be to, jau randasi ir amatininkų, įmonių, kurie superka avies vilną. „Avininkystė nėra didelio pelno šaka, nebent turėtum 1,5 tūkst.–2 tūkst. avių bandą“, – įsitikinęs J.Mikutis. Stambių bandų šalyje šiuo metu vos keletas, dauguma laiko po keliasdešimt avių. Vis dėlto J.Mikutis mano, kad avininkystė yra perspektyvi ūkio šaka. „Nors jų priežiūrai reikia daug rankų darbo, bet šie gyvuliai nėra reiklūs, jiems nereikia šiltų patalpų. Užtenka, kad nelytų ir nepūstų skersvėjai“, – sakė specialistas. Avys taip pat papuošia peizažą, neišrankios ganykloms, todėl pievose nuėda piktžoles. Tuo galima įsitikinti apsilankius ūkio ganykloje. „Šeduvos avininkystė“ turi 384 ha žemės. Ją sudaro ne vien ganyklos. 70 ha skirta kviečiams, 150 ha vasariniams miežiams, vikiams ir avižoms auginti. Dalis grūdų paliekama pašarui, kita parduodama.

Au„to„riaus„nuo„tr.

Remiamas ir mokslas

Gyvulininkystės plėtrai daug praktinės naudos duoda moksliniai tyrimai Lietuvos sveikatos mokslų Gyvulininkystės institute, kuris įsikūręs Radviliškio rajone, Baisogaloje. Daug čia vykdomų darbų yra finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ (mokslo žinios ir inovacinė praktika) lėšų. Būtent šiame institute sukurta Lietuvos baltųjų kiaulių veislė, tobulinamos Lietuvos juodmargių ir žalųjų galvijų, Lietuvos juodgalvių avių veislės. Čia nuo visiško išnykimo išsaugotos senosios gyvulių veislės. Kuriamos ir diegiamos gyvūnų laikymo technologijos, kurios tausoja aplinką ir užtikrina jų gerovę. Čia vykdoma ir daug pažangių tyrimų, padedančių ūkininkams efektyviai plėtoti savo veiklą. Pasak Gyvulininkystės instituto direktorės Violetos Juškienės, institute paruošta „Veislinių bulių laikymo ir naudojimo Lietuvos technologija“, taikoma galvijų embrionų transplantacija. „Čia parengti šalies žemės ūkio gyvūnų mitybos ir efektyvaus pašarų panaudojimo moksliniai pagrindai. Gyvūnų veisimo ir genetikos, Gyvūnų reprodukcijos, Gyvūnų mitybos ir pašarų, Zoohigienos ir ekologijos, Bandymų skyriuose, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centre, Chemijos laboratorijoje dirba 92 darbuotojai, iš jų 23 – mokslininkai: 1 habilituotas daktaras, 22 daktarai. Doktorantūroje studijuoja 6 doktorantai“, – pasakojo direktorė. Pažangūs tyrimai

Gyvulininkystės instituto Gyvūnų reprodukcijos skyriaus vedėjas Artūras Šiukščius pasakojo apie naują diegiamą apsėklinimo technologiją. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos finansuojamas projektas „Kiaulių sėklinimo technologijos šaldyta kuilių sperma diegimas Lietuvoje“ leis daug paprasčiau ūkiams dauginti savo bandas. „Laboratorijoje sėkmingai išbandėme spermos užšaldymo technologiją. Iki šiol ūkininkams reikėjo labai greitai pateikti genetinę medžiagą, kildavo daug pavojų jai pakenkti. Buvo būtinas ir operatyvumas gyvuliui rujojant. Pritaikius šią nau-

jovę sėklinimas taps daug paprastesnis“, – įsitikinęs A.Šiukščius. Užšaldyta azotu kiaulių sėkla gali išbūti visiškai nepakitusi 10 tūkst. metų. Ūkiai gali įsigyti specialius indus, kuriuose laikoma užšaldyta sperma. „Prireikus sėklinti gyvulius aukštos kokybės sėkla ūkyje visada bus po ranka“, – pasakojo A.Šiukščius. Mokslininkų tyrimais susidomėjo ir veislininkystės įmonės. Gerų žinių mokslininkai parengę ir galvijų augintojams. Jiems labai aktualu tiksli veršingumo diagnozė. Kol kas tik po trijų mėnesių paaiškėja, ar karvės apsėklinimas buvo sėkmingas. Instituto mokslininkai, dalyvaudami Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos finansuojamame projekte „Pieninių galvijų ankstyvojo veršingumo diagnostikos metodų naujausių mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“, diegia mokslo naujoves. Jų siūlomas metodas leidžia diagnozuoti karvių veršingumą jau po mėnesio. Institute atliekama ir daugiau pažangių tyrimų. Pavyzdžiui, daug nuveikta gyvulių embrionų transplantacijos srityje. Iš viso Gyvulininkystės institutas patentavo 19 išradimų. Už naudingą veiklą gavo keturias Lietuvos valstybės premijas. Gyvulių gerovei

Ūkių efektyvumą daug lemia gyvulių sąlygos ir mityba. Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos skyriaus vedėjas Virginijus Uchockis rodė laboratorinę įrangą. „Turime gyvulio priešskrandžio imitatorių, į kurį įdėję įvairių pašarų komponentų matome, kokie pašarų mišiniai geriausiai įsisavinami“, – pasakojo vedėjas. Instituto Chemijos laboratorija taip pat aiškinasi geriausius gyvulių mitybos variantus, išsamiai analizuoja pašarų cheminę struktūrą, parenka efektyviausius komponentus, jų kiekius. Har mo nin gam gy vu lio vystymuisi reikia net tik kokybiško pašaro. Instituto Gyvūnų genetikos ir veisimo skyriaus vyresnioji mokslinė darbuotoja Rūta Šveistienė minėjo, kad sėkmingai įgyvendinamas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos finansuojamas projektas, kuris padės žirgus auginantiems ūkiams. „Trijuose ūkiuose įdiegėme specialią įrangą – mechaninę vaikštynę. Ja treniruojami kumeliukai. Naudojant šią įrangą geriau vystosi krūtinės ląsta, raumenys“, – pasakojo mokslinė bendradarbė. Dabar ūkininkai dažniausiai parduoda netreniruotus veislinius kumeliukus. Jų kaina būtų kita, jei augintojai patys parengtų žirgus jojimui ar sportui. Didžioji dalis visų atliekamų tyrimų tiesiogiai taikomi konkrečiuose ūkiuose. „Mokslo naujoves geriausia visuomenei pristatyti konkrečiame ūkyje, kur žmonės gali akivaizdžiai susipažinti su naujomis metodikomis ir pritaikyti jas pas save“, – sakė V.Juškienė. Užs. 1048392


10

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

pasaulis Pa­si­ti­ki ­ sa­vi­mi

Tra­giš­kas ­ gais­ras

Griež­tins ­ baus­mes

Pa­les­ti­nos pre­zi­den­tas Mah­ mou­das Ab­ba­sas sakė esan­ tis „vi­siš­kai pa­si­ti­kin­tis sa­vi­mi“ prie­š mėgin­da­mas už­tik­rin­ ti Pa­les­ti­nai aukš­tesnį sta­tusą Jung­tinė­se Tau­to­se (JT). Šiuo me­tu Pa­les­ti­na JT tu­ri stebė­to­ jos sta­tusą ir ne­lai­ko­ma vals­ty­ be. Pa­les­ti­nie­čiai no­ri įgy­ti vals­ tybės, bet ne JT narės sta­tusą.

Po gais­ro dra­bu­žių fab­ri­ke Bang­la­de­šo gelbė­to­jai ra­do 109 la­vo­nus. Likę gy­vi žmonės pa­sa­ko­jo, kad pa­ni­kos apim­ti dar­buo­to­jai, dau­giau­sia mo­te­ rys, be­vil­tiš­kai mėgi­no ištrūk­ti iš fab­ri­ko šok­da­mi pro pa­sta­to lan­gus. Bang­la­de­šas dėl pi­gios dar­bo jėgos yra pa­sau­li­nis dra­ bu­žių ga­my­bos cent­ras.

Ru­si­jos prem­je­ras Dmit­ri­jus Med­ve­de­vas pa­reiškė, kad už eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus rei­kia baus­ti griež­čiau. Pa­sak D.Med­ve­de­vo, už vai­ra­vimą išgė­rus rei­kia ne tik pa­di­din­ti pi­ni­gi­nes bau­das, bet ir nu­ma­ ty­ti ma­žiau­sią laisvės at­ėmi­ mo ter­miną – 5 me­tus, o aukš­ čiau­sią ribą pa­kel­ti iki 15 metų.

Is­pa­ni­jai il­gai te­ko kęsti baskų se­pa­ra­ tistų iš­puo­lius. Da­ bar iššūkį Mad­ri­dui pa­si­rengę mes­ti ka­ ta­lo­nai. Tie­sa, ne su gink­lais ran­ko­se, o žings­niuo­da­mi prie bal­sadė­žių.

„„Nuo­monė: eks­per­tai ma­no, kad ka­ta­lonų gra­si­ni­mai at­si­skir­ti nuo Is­pa­ni­jos – ne­realūs. 

AFP nuo­tr.

Ku­riuo ke­liu pa­suks Ka­ta­lo­ni­ja? Ki­vir­čai su Mad­ri­du

Ka­ta­l o­n i­jos ne­p rik­l au­so­mybės klau­si­mas – ašt­rus. Su eko­no­mi­ kos kri­ze be­si­gru­mian­ti ša­lis pa­na­ šios po­li­tinės krizės ne­regė­jo nuo pat ge­ne­ro­lo Fran­cis­co Fran­co mir­ ties 1975 m. Ka­ta­lo­ni­ja – vie­nas tur­tin­giau­sių Is­pa­ni­jos re­gionų, ta­čiau jo gy­ven­ to­jai skęsta sko­lo­se. Pa­sak jų, sko­ los smau­gia, nes cent­rinė vy­riau­ sybė re­gioną ap­va­ginė­ja. Mad­ri­das at­ker­ta, kad tai – me­las, o ša­lies sie­nos per­brai­žo­mos ne­bus. Ka­ta­lo­ni­jos vy­riau­sybė kal­ti­na Mad­ridą, kad iš re­gio­no su­ren­ka­ ma dau­giau mo­kes­čių, ne­gu vėliau grąži­na­ma, ir tei­gia, kad šis skir­tu­ mas yra 16 mlrd. eurų per me­tus. Ka­ta­lo­ni­jos va­do­vas Ar­tu­ras Ma­sas ne sykį rei­ka­la­vo iš Is­pa­ni­jos prem­ je­ro Ma­ria­no Ra­joy di­des­nių tei­sių tvar­ky­ti re­gio­no mo­kes­čius. Ka­dan­gi nuo­laidų iš­si­derė­ti ne­ pa­vy­ko, jis ir pa­skelbė pir­ma­lai­kius rin­ki­mus.

Be­je, vie­nas Ka­ta­lo­ni­jos kai­me­ lis nu­sprendė ne­lauk­ti re­fe­ren­du­ mo. Kai­mo vald­žia liovė­si siun­tu­si mo­kes­čius tie­siai į Mad­ridą – per­ ve­da juos Bar­se­lo­nai. Šia­m e kai­m e gy­ve­n an­t is 61 metų ūki­n in­kas Jo­se­pas Ca­sas džiaugė­si: „Nie­ka­da ne­si­jau­čiau esan­tis is­pa­nas. Esu ūki­nin­kas, todėl ži­nau, kad rei­kia sėti, – o ta­da ma­ty­si­me, kas nors už­derės ar ne.“ Ki­ta ver­tus, svar­bu tai, kad be­ veik kas penk­tas Ka­ta­lo­ni­jo­je gy­ ve­nan­tis žmo­gus kilęs ne iš šio re­gio­no, tad nu­spėti šių žmo­nių pa­si­rin­kimą sun­ku. Va­kar mi­li­jo­nai ka­ta­lonų žy­gia­vo prie bal­sadė­žių – Ka­ta­lo­ni­jo­je vy­ ko pir­ma­lai­kiai vie­tos vald­žios rin­ ki­mai.

Re­fe­ren­du­mas yra tei­siš­kai pri­va­lo­mas, bet jo re­zul­ta­tas – ne.

Se­pa­ra­tis­tai ne­pa­si­duo­da

Re­gio­no vy­riau­sybės am­bi­ci­jos tap­ti sa­va­ran­kiš­ka vals­ty­be galbūt būtų rea­lis­tiš­kos, jei ne Ka­ta­lo­ni­ jos sko­los, ku­rių, re­gis, be tos pa­ čios cent­rinės vald­žios pa­ra­mos ga­li ne­pa­vyk­ti grąžin­ti. Bend­ros nuo­monės nėra ir vi­ suo­menė­je. Apk­lau­sos ro­do, kad 46 pro­c. ka­ta­lonų pa­sa­kytų „taip“ ne­prik­lau­so­my­bei, o prie­š būtų apie 42 pro­c. Tie­sa, už ne­prik­lau­so­mybę bal­ suotų dau­giau kai­mo gy­ven­to­jai, o pa­lai­kan­tys glaud­žius vers­lo san­ty­ kius su Is­pa­ni­ja pa­si­sa­kytų prie­š.

Da­bar­ti­nis re­gio­no pre­zi­den­tas A.Ma­sas pa­žadė­jo, kad jei laimės rin­ki­mus, su­rengs re­gio­ne re­fe­ren­ dumą dėl sa­va­ran­kiš­ku­mo. Tie­sa, ki­tos Ka­ta­lo­ni­jos par­ti­jos ne­prik­lau­so­mybės idė­jos ne­pa­lai­ ko, ta­čiau A.Ma­sas, kaip ma­no­ma, su­rinks ne­ma­žai balsų. Ta­č iau Is­pa­n i­jos prem­je­ras M.Ra­joy per­spėjo, kad žlug­dys re­ fe­ren­dumą, nors tai, pa­sak jo, prie­ šta­rautų svei­kam pro­tui. Be to, Mad­ri­das per­spėjo, kad vy­riau­ sybė, jei­gu pri­reiktų, ga­li pa­si­nau­

do­ti na­cio­na­linės kons­ti­tu­ci­jos nu­ ma­ty­to­mis ga­lio­mis. Vis­gi ne­prik­lau­so­mybės ša­li­nin­ kai stiprūs. Prieš pat rin­ki­mus Bar­ se­lo­no­je vy­ko mi­tin­gas, per kurį 18 tūkst. žmo­nių vie­nu bal­su skan­ da­vo: „Nep­rik­lau­so­mybė!“ „Mes ne­sa­me Is­pa­ni­jos vals­tybės va­sa­ lai, – rėžė mi­tin­guo­to­jas 56 metų A.Ma­sas. – Kovėmės su ar­mi­jo­mis, ko­vo­jo­me su dik­tatū­ro­mis, įveikė­ me ne­sėkmes ir da­bar esa­me gy­vi, mūsų kultū­ra gy­va, mūsų kal­ba gy­ va, mūsų tau­ta gy­va.“

Dvi­gu­bas žai­di­mas?

Vis dėlto ana­li­ti­kai įta­ria, kad A.Ma­sas žaid­žia dvi­gubą žai­dimą. Esą kalbė­da­mas apie ne­prik­lau­so­ mybę jis tik ban­do laimė­ti po­li­ti­nių taškų, nors pui­kiai su­vo­kia, kad at­ si­skyręs nuo Is­pa­ni­jos jo re­gio­nas bank­ru­tuotų. „Net­gi A.Ma­sas at­ro­do at­sar­gus, rei­ka­lau­da­mas vi­siš­kos re­gio­no au­to­no­mi­jos, – pa­brėžė eks­per­tai Blan­ka Ko­le­ni­ko­va ir Rajas Ba­dia­ ni. – To­kios per­spek­ty­vos iš­ties at­ vertų Pan­do­ros skry­nią, įskai­tant kons­ti­tu­cinę krizę Is­pa­ni­joj, ga­ limą su­ve­re­nu­mo sie­kių išp­li­timą į ki­tus pe­ri­fe­ri­nius re­gio­nus, smūgį Is­pa­ni­jos vie­šie­siems fi­nan­sams. Be to, ky­la klau­simų, ar ka­ta­lonų vals­ tybė, ku­ri gy­vuotų ša­lia Is­pa­ni­jos ir pri­klau­sytų ES, būtų gy­vy­bin­ga.“ Bet Mi­gue­lis Me­di­na, pa­tarė­jas Ka­ta­lo­ni­jos par­la­men­te, at­sakė: „Re­fe­ren­du­mas yra tei­siš­kai pri­ va­lo­mas, bet jo re­zul­ta­tas – ne.“ Be to, jis pri­dūrė, kad jei Is­pa­ni­ ja ban­dytų blo­kuo­ti re­fe­ren­dumą, „tai galėtų pa­ska­tin­ti ka­ta­lo­nus

skelb­ti vie­na­ša­lišką ne­prik­lau­so­ mybę“. Ar Ka­ta­lo­ni­jos po­li­ti­kai tam pa­ si­ruošę? Įdo­mu tai, kad anks­čiau A.Ma­so va­do­vau­ja­ma na­cio­na­lis­ tinė koa­li­ci­ja – Kon­ver­gen­ci­jos ir sąjun­gos par­ti­ja – bu­vo nuo­sai­kio­ji jėga, o re­gio­no ly­de­ris uo­liai veng­ da­vo žod­žio „ne­prik­lau­so­mybė“. Ne­nuos­ta­bu, kad ka­ta­lonė Móni­ca

Mo­ril­las pa­brėžė, jog re­gio­no ne­ prik­lau­so­mybės klau­si­mas jai pa­ na­šus į „dūmų už­dangą“. „Ma­nau, kad jie (Ka­ta­lo­ni­jos vald­žia) su mu­mis žaid­žia“, – sakė mo­te­ris. Tie­sa, ji pri­dūrė, kad ne­ ga­li­ma im­ti to, kas pri­klau­so Ka­ta­ lo­ni­jai: „Aki­vaiz­du, tai ska­ti­na ne­ prik­lau­so­mybės judė­jimą.“ BNS, AFP, BBC inf.

Baskų se­pa­ra­tis­tai skirs­to­si „„Is­pa­ni­jos Bas­ki­jos re­gio­no se­pa­

sta­rai­siais me­tais pra­ra­do baskų pa­ ra­tistų or­ga­ni­za­ci­ja ETA pa­skelbė, ramą. Praė­ju­siais me­tais or­ga­ni­za­ci­ja kad ke­ti­na iš­for­muo­ti sa­vo pa­jėgas pa­skelbė su­de­dan­ti gink­lus. ir derė­tis su Prancū­zi­jos bei Is­pa­ni­jos „„Tie­sa, ETA pa­brėžė, jog už or­ga­ni­za­ vy­riau­sybė­mis. ci­jos iš­for­ma­vimą norėtų, kad kai ku­ „„ETA 45 me­tus ko­vo­jo už Bas­ki­jos rie ETA ko­vo­to­jai būtų per­kel­ti į kalė­ re­gio­no ne­prik­lau­so­mybę, ta­čiau pa­ ji­mus ar­čiau gimtųjų vietų.

Fak­tai apie Ka­ta­lo­niją „„Re­gio­nas bu­vo su­sie­tas su

Is­pa­ni­ja nuo pat sim­bo­li­nio ka­ta­lonų tau­tos gi­mi­mo, kai ka­ra­lienė Iza­belė I Ka­ta­likė ir ka­ra­lius Fer­di­nan­das II Ka­ta­ li­kas, taip pat valdęs Ka­ta­lo­ niją, su­si­tuokė 1469 m. „„7,5 mln. gy­ven­tojų tu­rin­ti

Ka­ta­lo­ni­ja su­ku­ria dau­giau nei penk­t a­d alį Is­p a­n i­j os bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), jos eks­por­tas su­da­ro ket­vir­ta­dalį ša­lies eks­por­to. „„ Ka­ta­lo­ni­ja tu­ri 44 mlrd. eurų skolų, ku­rios su­da­ro penk­ta­dalį jos BVP, o

anks­čiau šiais me­tais re­gio­no vald­žia bu­vo pri­vers­ta pa­pra­šy­ti dau­giau nei 5 mlrd. eurų, kad įvyk­dytų fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus.


11

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

sportas

kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Kas bus tik­ra­sis gran­dų dvi­ko­vos šei­mi­nin­kas? Re­zul­ta­tai „Bal­t ai-LSU“–„Pa­l an­g a“ 69:60 (19:15, 12:19, 17:11, 21:15). V.Sra­gaus­ kis 18, Ž.Sku­čas 12 (12 at­ko­vo­tų ka­ muo­l ių), M.Sta­šys 10/E.Leng­vi­nas 21, P.Brow­nas 17, M.Atoye­bis 7. „Prie­nai“–„Šiau­liai“ 96:78 (30:23, 21:15, 25:17, 20:23). G.Ore­l i­kas 27, S.S.Ve­ne 14, Ar­t ū­ras Mi­lak­n is 12/ P.Dia 15, V.Šuls­kis 15, A.Kie­ža 11. „Ne­vė­žis“–„Ju­ven­tus“ 74:73 (17:21, 18:21, 23:19, 16:12). V.Ja­s i­ke­v i­č ius 19, D.Ši­l ins­k is 14, Š.Ku­le­v i­čius 10/ D.Gvez­daus­kas 18, N.Var­ne­l is 12, D.Leo­nar­das 10.

Turnyro len­te­lė Komanda

„„Kontrastai: pastarosiose Lietuvos krepšinio grandų akistatose – ryškus „Žalgirio“ dominavimas. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

Nuo 2011 m. ge­gu­žės nie­kaip Kau­no „Žal­gi­rio“ įveik­ti ne­su­ge­ ban­tis Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ į per­ga­lin­gas vė­žes pa­si­stengs su­grįž­ti šian­dien. Sos­ti­nė­je oran­ži­nio ka­muo­lio aist­ruo­liai iš­vys pir­mą­ją gran­dų dvi­ko­vą Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL). Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Skir­tin­gais marš­ru­tais

Pas­ta­ruo­ju me­tu „Žal­gi­ris“ sa­vo prin­ ci­pi­niam prie­ši­nin­kui yra neį­kan­ da­mas var­žo­vas. Per pa­sku­ti­nes 11 šių ko­man­dų akis­ta­tų de­šimt sy­kių trium­fa­vo Kau­no ko­man­da ir tik vie­ nas su­si­ti­ki­mas pa­si­bai­gė ly­gio­sio­mis. Šį se­zo­ną abi Eu­ro­ly­gos ko­man­dos jau bu­vo su­si­ti­ku­sios du sy­kius. Pir­mą kar­tą su­reng­ta­me Lie­tu­vos Su­per­tau­rės tur­ny­re „Žal­gi­ris“ na­ muo­se 89:71 ne­pa­li­ko jo­kių vil­čių sa­vo var­žo­vams, o at­sa­ko­mo­ji dvi­ ko­va sos­ti­nė­je bai­gė­si tai­kiai 87:87. Ti­tu­las pa­gal dve­jų rung­ty­nių re­zul­ ta­tus iš­ke­lia­vo į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę. Nuo to lai­ko „Žal­gi­ris“ ir „Lie­tu­ vos ry­tas“ ėjo skir­tin­go­mis kryp­ ti­mis. Joa­no Pla­zos auk­lė­ti­niai kol kas ga­li pa­si­gir­ti be­ne so­li­džiau­ siais ir bran­džiau­siais re­zul­ta­tais per vi­są klu­bo is­to­ri­ją, o Bal­ka­ nų ša­lių krep­ši­nin­kų su­stip­rin­tas „Lie­tu­vos ry­tas“ nie­kaip ne­ran­da sa­vo­jo žai­di­mo. Eu­ro­ly­gos var­žy­bo­se „Žal­gi­ris“,

iš­ko­vo­jęs še­šias per­ga­les ir pa­ty­ ręs vie­ną ne­sėk­mę, tvir­tai pir­mau­ ja C gru­pė­je. Kal­bant apie Vil­niaus klu­bo re­zul­ta­tus – veid­ro­di­nis at­ spin­dys: su še­šio­mis ne­sėk­mė­mis ir vie­na per­ga­le Da­riaus Mas­ko­ liū­no auk­lė­ti­niai vel­ka­si D gru­pės dug­ne. „Žal­gi­ris“ jau tu­ri ke­lia­la­pį į „Top 16“ eta­pą, o vil­nie­čiai ba­lan­ suo­ja ant pra­ra­jos kraš­to.

Ki­taip ir bū­ti ne­ga­ li. „Lie­tu­vos ry­tas“ – mū­sų pa­grin­di­nis var­žo­vas. Prin­ci­pi­nis var­žo­vas – it do­pin­gas

„Į Vil­nių vyks­ta­me tik lai­mė­ti. Po triuš­ki­nan­čios per­ga­lės Eu­ro­ly­go­je bus tik­rai ne­leng­va, ta­čiau mo­ty­ va­ci­jos kau­nan­tis su „Lie­tu­vos ry­ tu“ ras kiek­vie­nas žal­gi­rie­tis. Ki­ taip ir bū­ti ne­ga­li. „Lie­tu­vos ry­tas“ – mū­sų pa­grin­di­nis var­žo­vas“, – prieš šian­die­nos dvi­ko­vą ko­vin­ gu­mo ne­sto­ko­jo Dar­ju­šas Lav­ri­ no­vi­čius.

Puo­lė­jas ne­no­rė­jo vel­tis į spe­ ku­lia­ci­jas ir žvilg­čio­ti į Eu­ro­ly­ gos rung­ty­nių pro­to­ko­lus. „Nors mums se­ka­si daug ge­riau Eu­ro­ly­ go­je, tai nie­ko ne­reiš­kia. Var­žo­vai gal­būt žai­džia ir pra­sčiau, o mū­sų ko­man­da yra ge­riau su­komp­lek­ tuo­ta, ta­čiau pri­va­lo­me neat­si­pa­ lai­duo­ti. Pas­ta­ruo­ju me­tu var­žo­vai pa­ge­ri­no sa­vo žai­di­mą, tad Vil­niu­je bus ką veik­ti“, – ša­lin min­tis apie leng­vą per­ga­lę vi­jo puo­lė­jas. Vis di­des­nes Kau­no ko­man­dos sir­ga­lių sim­pa­ti­jas už­ka­riau­jan­čio J.Pla­zos žvilgs­nis kol kas la­biau­siai kryps­ta į Eu­ro­ly­gos ko­vas, ta­čiau tre­ne­ris pui­kiai su­vo­kia, kad šian­ die­nos dvi­ko­va – prin­ci­po ir gar­ bės rei­ka­las. „Šią sa­vai­tę lau­kia du la­bai int­ri­guo­jan­tys ma­čai. Iš pat pra­džių teks ap­gin­ti gar­bę dvi­ko­ vo­je su prin­ci­pi­niu var­žo­vu „Lie­ tu­vos ry­tu“, o penk­ta­die­nį bus ne ką leng­ves­nis iš­ban­dy­mas. Eu­ro­ly­ go­je su­si­tik­si­me su ti­tu­lą gi­nan­čiu Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ ir pa­ban­dy­ si­me sa­vo gru­pė­je už­si­tik­rin­ti pir­ mą­ją vie­tą“, – ar­ti­miau­sius pla­nus dės­tė ka­ta­lo­nas.

Ra­mūs pen­ki Eurolygos klu­bai Po Eu­ro­ly­gos re­gu­lia­rio­jo se­zo­no sep­tin­to­jo tu­ro jau ži­no­mos pen­ kios ko­man­dos, ku­rios už­si­tik­ri­no vie­tą „Top 16“ eta­pe. Prie anks­čiau vie­tas už­si­tik­ri­nu­sių „Bar­ce­lo­nos Re­gal“, Ma­la­gos „Uni­ca­jos“ ir Mask­ vos CSKA klu­bų pri­si­jun­gė Kau­no „Žal­gi­ris“ ir Stam­bu­lo „Be­sik­tas“.

Triuš­ki­na­mu re­zul­ta­tu 82:45 su­ tar­šęs į sku­te­lius Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“ krep­ši­nin­kus „Žal­gi­ris“ įra­šė sa­vo var­dą į Eu­ro­ly­gos met­ raš­čius. To­kia mil­ži­niš­ka per­sva­ra kau­nie­čiai dar nie­ka­da ne­bu­vo lai­ mė­ję šio tur­ny­ro rung­ty­nių.

Sep­tin­to­sios sa­vai­tės nau­din­ giau­siais žai­dė­jais pri­pa­žin­ti sva­ riai prie sa­vo klu­bų per­ga­lių pri­si­ dė­ję krep­ši­nin­kai, ta­čiau ne­su­rin­kę ab­so­liu­čiai dau­giau­sia nau­din­gu­ mo ba­lų. Tur­ny­ro ren­gė­jų ver­ti­ni­ mu, lau­rea­tais ta­po po 28 nau­din­ gu­mo ba­lus su­rin­kę 27-erių me­tų 196 cm ūgio Mad­ri­do „Real“ gy­ nė­jas is­pa­nas Ru­dy Fer­nan­de­zas ir 25-erių me­tų 217 cm ūgio „Bar­ce­ lo­nos Re­gal“ eki­pos vi­du­rio puo­lė­ jas An­te To­mi­čius. Ab­so­liu­čiai dau­giau­sia nau­din­ gu­mo ba­lų – 39 – šią sa­vai­tę su­ rin­ko Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“

ko­man­dos 29-erių me­tų 208 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas ame­ri­kie­tis Shaw­nas Ja­me­sas, ta­čiau jo eki­pa 87:89 penk­ta­die­nį pra­lai­mė­jo Sie­ nos „Mon­te­pas­chi“ klu­bui. Į nau­din­giau­sių sep­tin­to­sios Eu­ ro­ly­gos sa­vai­tės krep­ši­nin­kų pen­ ke­tu­ką taip pat pa­te­ko 29 ba­lus su­ rin­kęs Ša­lo­no klu­bo 28-erių me­tų 201 cm ūgio puo­lė­jas ame­ri­kie­tis Bla­ke’as Schil­bas ir 29-erių me­ tų 196 cm ūgio Atė­nų „Pa­nat­hi­ nai­kos“ ko­man­dos gy­nė­jas grai­kas Mi­chae­las Bra­mo­sas, ku­rio są­skai­ to­je 27 nau­din­gu­mo ba­lai. KD inf.

1. „Prie­nai“ 2. „Žal­gi­ris“ 3. „Lie­tu­vos ry­tas“ 4. „Šiau­liai“ 5. „Ju­ven­tus“ 6. „Nep­tū­nas“ 7. „Liet­ka­be­lis“ 8. „Ne­vė­žis“ 9. „Pie­no žvaigž­dės“ 10. „LSU-Bal­tai“ 11. „Sa­ka­lai“ 12. „Pa­lan­ga“

Rungt.

Perg.

Pral.

7 3 3 6 7 6 6 8 7 6 6 9

7 3 3 4 4 3 3 4 3 2 1 0

0 0 0 2 3 3 3 4 4 4 5 9

Ori­gi­na­li sir­ga­lių ak­ci­ja

„Pa­da­ry­ki­me tai, ko ne­su­ge­ba pa­ da­ry­ti vil­nie­čiai, – už­pil­dy­ki­me „Sie­mens“ are­ną!“ – to­kiu šū­kiu šį ma­čą pa­si­tin­ka „Žal­gi­rio“ ko­ man­dos aist­ruo­liai. Šį se­zo­ną kau­ nie­čiai ir to­liau ge­ri­na lan­ko­mu­mo re­kor­dus „Žal­gi­rio“ are­no­je ir yra dau­giau­sia žiū­ro­vų Eu­ro­ly­go­je su­ trau­kian­ti ko­man­da. O Vil­niaus klu­bui ne­si­se­ka ne tik aikš­te­lė­je. Nuo blan­kiai rung­ty­ niau­jan­čių „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­ nin­kų nu­si­su­ka vis dau­giau aist­ruo­ lių, o pil­nos are­nos klu­bui ne­pa­vy­ko su­rink­ti net žai­džiant su to­kiais Eu­ ro­pos krep­ši­nio gran­dais kaip „Bar­ ce­lo­na Re­gal“ ar Mask­vos CSKA. Ban­dy­da­mas vil­nie­čius pa­ža­din­ti iš le­tar­go mie­go di­džiau­sias „Žal­gi­ rio“ sir­ga­lių klu­bas „Green Death“ su­ren­gė ak­ci­ją, ku­ria kvie­tė nea­be­ jin­gus Kau­no ko­man­dai aist­ruo­lius pa­lai­ky­ti žal­gi­rie­čius Vil­niu­je. At­ ro­do, kad šian­die­nos ma­če tri­bū­ nos lūš nuo aist­ruo­lių, ta­čiau ku­ri ko­man­da jau­sis tik­rą­ja šei­mi­nin­ ke – svar­bus ir int­ri­guo­jan­tis klau­ si­mas.

A gru­pė Komanda

1. „Real“ 2. „Fe­ner­bah­çe ül­ker“ 3. „Pa­nat­hi­nai­kos“ 4. „Chim­ki“ 5. „Union Olim­pi­ja“ 6. „Ma­poo­ro“

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Olym­pia­cos“ 3. „Ana­do­lu Efes“ 4. „EA7 E. Ar­ma­ni“ 5. „Ce­de­vi­ta“ 6. „Ca­ja La­bo­ral“

kėms nepavyksta pakilti iš dugno. Simono Švitros nuotr.

Be per­ga­lių ir be vil­čių Lie­tu­vos jau­no­sioms ran­ki­nin­ kėms nie­kaip ne­pa­vyks­ta iš­ko­ vo­ti pir­mo­sios per­ga­lės 2013 m. pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­ko­je. Eu­ro­pos zo­nos tre­čio­sios at­ran­ kos gru­pės ke­tu­rių eki­pų tur­ny­ re mū­siš­kės Pa­ne­vė­žy­je 19:32 (10:17) nu­si­lei­do Len­ki­jai.

Ket­vir­ta­sis iš ei­lės pra­lai­mė­ji­ mas pa­lai­do­jo pa­sku­ti­nes mū­ siš­kių vil­tis iš­kop­ti bent į at­ krin­ta­mą­sias var­žy­bas. Pir­mo­jo ra­to ma­čą iš­vy­ko­je ne pa­jė­giau­sios su­dė­ties Lie­tu­vos ko­man­da tre­čia­die­nį len­kėms pra­lai­mė­jo 18:48 (11:21). Ar­ti­miau­sias gru­pės rung­ty­ nes Lie­tu­vos rink­ti­nė su Bal­ ta­ru­si­jos eki­pa lapk­ri­čio 28 d. žais Kau­ne. Pir­mo­jo ra­to ma­čas Mo­gi­lio­ve spa­lio pra­džio­je bu­vo pra­lai­mė­tas 22:42. Va­kar ki­tas mū­sų gru­pės rung­ty­nes bal­ta­ru­sės na­muo­se žai­dė su ita­lė­mis. Į at­krin­ta­mą­sias 2013 m. pa­ sau­lio mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­ na­to var­žy­bas pa­teks tik gru­pės nu­ga­lė­to­jos. Atei­nan­čių me­tų pla­ne­tos mo­te­rų ran­ki­nio pir­ me­ny­bės gruo­džio 7–22 d. vyks Ser­bi­jo­je. KD inf.

Re­zul­ta­tas Lietuva–Lenkija 19:32 (10:17). D.Sat­k aus­k ai­tė ir D.Bu­tė­n ai­ tė po 4 įvar­čius, N.Pa­l io­ny­tė 3/ K.Ko­n ius­z a­n iec 7, K.Grzyb 6, O.Niedz­wiedz 5.

3 gru­pė Komanda

Perg. Lyg. Pral.

1. Len­ki­ja 2. Bal­ta­ru­si­ja 3. Ita­li­ja 4. Lie­tu­va

4 2 1 0

0 0 0 0

Įv.

0 141:67 1 91:67 2 56:89 4 86:151

Tšk.

8 4 2 0

B gru­pė Perg.

Pral.

Taškų sant.

Komanda

5 4 4 4 2 2

2 3 3 3 5 5

594:541 534:523 522:517 526:550 516:565 510:506

1. „Uni­ca­ja“ 2. „Mac­ca­bi Elect­ra“ 3. „Mon­te­pas­chi“ 4. „Al­ba“ 5. „Elan Ch.-S.-Sao­ne“ 6. „As­se­co Pro­kom“

C gru­pė Komanda

„„Niuksas: Lietuvos rankinin-

Perg.

Pral.

Taškų sant.

6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6

530:499 565:500 597:569 530:532 539:576 472:557

Perg.

Pral.

Taškų sant.

7 6 4 2 1 1

0 1 3 5 6 6

553:443 521:473 513:519 497:553 499:538 464:521

D gru­pė Perg.

Pral.

Taškų sant.

Komanda

6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6

603:489 545:531 528:505 552:554 520:587 497:570

1. „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 2. CSKA 3. „Be­sik­tas“ 4. „Bro­se Bas­kets“ 5. „Par­ti­zan mt:s“ 6. „Lie­tu­vos ry­tas“


12

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

14p.

Jaunimą vilioja priemiesčiai.

namai

Tai nauja rubrika „Kauno dienos“ priedo „Namai“ skaitytojams. Klauskite apie statybà, remontà, buitá, augalus, naminius gyvûnus, sveikà gyvensenà, vartotojø teises, namai@diena.lt telekomunikacijø, Redaktorė Vereta Rupeikaitė bankø, draudimo paslaugas, teisæ ir tarpusavio santykius. Rubrikoje atsakymus pateiks ávairiø srièiø profesionalai. Ca­ro lai­kų ka­rei­vi­nės – iš­skir­ti­nis Kau­

Ba­ta­lio­ne – ca­rą ir

no pa­vel­das. Ke­li pa­sta­tai pri­tai­ky­ti gy­ ven­ti, da­lis griū­va. Itin pa­si­se­kė ka­riš­kių ran­ko­se li­ku­siems sta­ti­niams, nes jie Klausimus siuskite dar me­na anuo­me­tę dva­sią. e. paštu

namai@diena.lt.

„„Puoš­nus: ka­ri­nės pa­skir­ties pa­sta­to fa­sa­das – su pi­liast­rais, kar­ni­zais, ar­ki­niais ele­men­tais.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

„„Įkur­tu­vės: 2008 m. gruo­dį pra­dė­ti In­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no šta­bui skir­to pa­st

tų jis, kaip ne­si­kuk­li­na sa­ky­ti pa­tys šei­mi­nin­kai, ta­po pa­čiu gra­žiau­siu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės šta­bu.

Ka­rių mie­ga­muo­siuo­se – ka­bi­ne­tai

„„Eks­po­na­tas: pa­sak I.Ge­ne­vi­čiaus, tai – Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro gra­na­

ta, ku­ri In­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­ne nau­do­ja­ma kaip mo­ko­mo­ji prie­mo­nė.

Dau­giau kaip šim­tą me­tų at­lai­kęs rau­do­nų ply­tų mū­ras Že­muo­siuo­se Šan­čiuo­se ir Pa­ne­mu­nė­je ža­vi gy­ ven­to­jus, o ypač sve­čius. Šie XIX a. pa­bai­go­je–XX a. pra­džio­je sta­ ty­ti ma­sy­vūs ob­jek­tai tar­na­vo ka­ riš­kiams. Tai ne­bu­vo pres­ti­ži­niai sta­ti­niai, bet jie itin ko­ky­biš­ki, tu­ rin­tys sa­vi­tą ar­chi­tek­tū­ros sti­lių. Vie­nas pa­vyz­džių, kaip to­kie ca­ ro lai­kų mū­rai ga­li bū­ti sėk­min­gai pri­tai­ky­ti šian­dien, – Lie­tu­vos ka­ riuo­me­nės Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ ri­jos ba­ta­lio­no ka­rei­vi­nių pa­sta­to Pa­ne­mu­nė­je re­konst­ruk­ci­ja. Ka­ ri­nia­me mies­te­ly­je sto­vin­tis bu­ vęs ka­rei­vių gy­ve­na­ma­sis pa­sta­ tas pa­kei­tė pir­mi­nę pa­skir­tį – ja­me įreng­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos: ka­bi­ne­tai, sau­gyk­los ir ki­ta. Šis dvie­jų aukš­tų sta­ti­nys nie­ ka­da ne­bu­vo tuš­čias. Vi­sais lai­kais čia šei­mi­nin­ka­vo ka­riš­kiai, tik so­ viet­me­čiu ob­jek­tas bu­vo ap­ga­din­ tas tiek iš išo­rės, tiek iš vi­daus, tad res­tau­ra­to­riams te­ko nai­kin­ti ne­ pa­gei­dau­ti­nas šio lai­ko žy­mes. Be­maž prieš 20 me­tų į jį įsi­kraus­ tę Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai ne iš­kart įsi­gi­jo erd­ves, apie ko­kias sva­jo­jo. Tik in­ves­ta­vus 4,9 mln. li­

Ru­siš­ki už­ra­šai – ver­ty­bė

Pa­siž­val­gy­ti po Pa­ne­mu­nė­je, ka­ ri­nia­me mies­te­ly­je, įsi­kū­ru­sį In­ ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­ną ga­li ne bet kas – te­ri­to­ri­ja yra sau­go­ma. Žmo­nės, vil­kin­tys ci­vi­li­niais dra­bu­žiais, – ma­žu­ma. Da­žais kve­pian­tis sta­ti­nio in­ ter­je­ras pul­suo­ja ka­riš­ka nuo­tai­ka. Pail­go, per vi­są sta­ti­nio il­gį nu­si­ drie­kian­čio ko­ri­do­riaus sie­nos iš­ da­žy­tos dviem spal­vo­mis. Jas tar­ si ant­pe­čiai ski­ria kont­ras­tin­gų spal­vų juos­te­lės. At­li­kus po­lich­ ro­mi­nius ty­ri­mus nu­sta­ty­ta, kad maž­daug taip ko­ri­do­rius bu­vo iš­ da­žy­tas prieš šim­tą me­tų. Vie­to­ mis sie­no­se pa­lik­ti „lan­gai“, liu­di­ jan­tys, kiek kar­tų nau­ji da­žai den­gė se­nus. Ne vis­kas yra au­ten­tiš­ka. Ka­dai­ se bu­vu­sias me­di­nes grin­dis da­bar den­gia ke­ra­mi­nės ply­te­lės. Pri­tai­ kant sta­ti­nį ad­mi­nist­ra­ci­nei pa­ skir­čiai, bu­vu­sios di­de­lės ka­rei­vi­ nių mie­ga­mų­jų erd­vės su­skai­dy­tos ma­žes­niais ka­bi­ne­tais. Juo­se – šiuo­lai­ki­niai biu­ro bal­dai. Vie­nos įdo­miau­sių in­ter­je­ro de­ ta­lių – virš du­rų ir lan­gų an­gų po dau­gy­be da­žų sluoks­nių ras­ti au­

Ro­mual­das Ul­ba:

Liau­diš­kai sa­kant, tai bu­vo ka­zar­ma. Bet pa­sta­tas bu­vo ištobulintas ar­chi­tek­tų.

ten­tiš­ki ca­ro lai­kų už­ra­šai se­ną­ja ru­sų kal­ba. Jie įam­ži­no ru­sų liau­ dies iš­min­tį, ro­do pa­gar­bą ca­rui, skel­bia idė­ji­nius ka­ri­nius šū­kius, ku­rie įkvė­pė ka­rius ko­vai. Iš­li­kę už­ra­šai ati­deng­ti ir res­tau­ruo­ti, kai ku­riuos jų ga­li­ma per­skai­ty­ti. Nes­ var­bu, kad kai ku­rie jų šlo­vi­na ca­rą, Ru­si­ją – už­ra­šai it fres­kos lai­ko­mi pa­vel­do ver­ty­be. Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­ lio­no vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas Ir­


13

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

namai Kau­no tvir­to­vės is­to­ri­ja Stip­r i­n ant va­k a­r i­nę Ru­s i­jos im­p e­r i­ jos sie­n ą, 1873 m. ca­ro Alek­s and­ro II spren­d i­mu bu­vo nu­t ar­t a Kau­n ą pa­ vers­t i stra­te­g i­nės reikš­mės I kla­s ės tvir­to­ve. Pot­var­k is sta­t y­t i tvir­to­vę pa­s i­ra­š y­t as 1879 m., Kau­n as pa­m a­ žu vir­to ga­l in­g u Ru­s i­j os im­p e­r i­j os pa­s ie­n io mies­t u, tu­rė­j u­s iu at­rem­t i vo­k ie­č ių ant­puo­l ius. Pa­g al pa­t vir­t in­t ą pro­j ek­t ą Kau­n as bu­vo ap­juos­t as cent­r i­n ių, žvaigž­d i­

ne li­n i­j a iš­dės­t y­t ų gy­ny­b os įtvir­t i­ ni­mų, 7 for­t ų ir 9 ba­te­r i­jų žie­du. Net­ ru­k us pra­dė­t i sta­t y­t i ka­r i­n iai mies­ te­l iai, la­b o­ra­to­r i­j os, ka­r i­nės dirb­t u­ vės, ka­r i­nė ge­le­ž in­ke­l io sto­t is, san­ dė­l iai gink­l ams lai­k y­t i, prie pa­g rin­ di­n ių ke­l ių į mies­t ą sta­to­m i me­t a­l i­ niai var­t ai, įvai­r ūs įtvir­t i­n i­mai. Kau­no prie­m ies­č iuo­s e ypač iš­s i­plė­ tė ka­rei­v i­n ių, san­dė­l ių ir ki­t ų ka­r i­n io ūkio ob­j ek­t ų sta­t y­b a. 1886–1896 m.

išau­go Šan­č ių ka­r i­n is mies­te­l is, pa­ sta­t y­t a spe­c ia­l i ka­r iuo­me­nės cerk­ vė, Aukš­t uo­s iuo­s e Šan­č iuo­s e įkur­ tos ka­r ių ka­pi­nės. Tvir­to­vės nu­s a­ vin­t a­me Pa­ne­mu­nės prie­m ies­t y­j e išau­go dar vie­nas ka­r i­n is mies­te­l is. Sta­č ia­k am­pio iš­pla­n a­v i­mo ka­r i­n is mies­te­l is tarp šian­d ie­n ių Vai­do­to ir Plen­to gat­v ių bu­vo sta­to­mas nuo 1910 m. Mies­te­l is tu­rė­jo di­de­lę pra­t y­ bų aikš­te­lę, ap­l ink ku­r ią bu­vo iš­dės­

ty­t i sta­t i­n iai. Juo­zo Vit­kaus in­ž i­ne­r i­ jos ba­t a­l io­no šta­b o pa­s ta­t as taip pat yra vie­nas šio mies­te­l io sta­t i­n ių. Dau­g iau nei treč­d a­l į am­ž iaus sta­t y­ ta Kau­no tvir­to­vė bu­vo užim­t a per 11 die­nų, ne­p ai­s ant to, kad per ka­ rą tvir­to­vė­j e bu­vo lai­ko­m a apie 60 tūkst. Ru­s i­j os ka­r iuo­me­nės da­l i­n ių įgu­l a (dau­g iau­s ia ne­t ar­n a­vę šauk­ ti­n iai ir vy­res­n io am­ž iaus at­s ar­g i­ niai).

Lie­t u­vai pa­skel­bus ne­prik­l au­so­my­ bę, ka­r i­n iai mies­te­l iai bu­vo pa­n au­ do­t i Lie­t u­vos ka­r iuo­m e­n ės reik­ mėms. Po oku­p a­c i­j os šiuo­s e ob­j ek­ tuo­se šei­m i­n in­k a­vo so­v ie­t ų ka­r iuo­ me­n ė. At­g a­v us ne­p rik­l au­s o­my­b ę, kai ku­r ie ka­r i­n iai mies­te­l iai pra­ver­ tė Lie­t u­vos ka­r iuo­me­nei. Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­nas

Ru­si­ją šlo­vi­nan­tys už­ra­šai „„Akcentas: ilgo ko­ri­do­riaus sie­nas puošia ryškios juostelės.

Pri­tai­kant sta­ti­nį ad­ mi­nist­ra­ci­ nei pa­skir­ čiai, bu­vu­ sios di­de­lės ka­rei­vi­nių mie­ga­mų­ jų erd­vės su­skai­dy­ tos ma­žes­ niais ka­bi­ ne­tais. Juo­ se – šiuo­lai­ ki­niai biu­ro bal­dai. „„Sim­bo­lis: ba­ta­lio­no va­do ka­bi­ne­te, spe­cia­lio­je

spin­to­je, sau­go­mos vė­lia­vos, ku­rios iš­ne­ša­mos tik per iš­kil­min­gas šven­tes. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ta­to re­mon­to dar­bai baig­ti šį ru­de­nį.

man­tas Ge­ne­vi­čius pa­ti­ki­no, kad dar­bo au­ra bu­vu­sio­se ka­rei­vi­nė­se la­bai ge­ra. „Se­nie­ji sie­nų už­ra­šai ro­do, kad vis­kas yra su­dva­sin­ta, ak­cen­tuo­ja­ ma aukš­ta mo­ra­lė, žmo­gaus ver­ty­ bės. Ten, kur yra draus­mė, ten yra ir tvar­ka. Ca­ro lai­kais ka­ri­nė kul­ tū­ra bu­vo ki­to­kia nei so­viet­me­čiu. Da­bar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė taip pat tu­ri sa­vo ver­ty­bes“, – dės­tė ka­ri­nin­kas. Mū­ras ne­prie­kaiš­tin­gas

Kau­ne pa­sta­ty­tų ca­ro lai­kų ka­rei­ vi­nių pro­jek­tai ti­pi­niai, kur­ti Sankt Pe­ter­bur­go spe­cia­lis­tų. „Liau­diš­kai sa­kant, tai bu­vo ka­zar­ma. Bet pa­sta­ tas bu­vo ištobulintas ar­chi­tek­tų“, – pa­brė­žė ba­ta­lio­no pa­sta­tų prie­žiū­ ros in­ži­nie­rius Ro­mual­das Ul­ba. Jo ži­nio­mis, ka­ri­nius ob­jek­tus sta­tė ne ka­rei­viai, o sam­dy­ti dar­ buo­to­jai, ku­riems va­do­va­vo pro­fe­ sio­na­lūs mū­ri­nin­kai, sta­liai. To­dėl sie­nos su­mū­ry­tos itin ko­ky­biš­kai. Bu­vo su­ma­niai įrengtos šil­dy­mo, vė­di­ni­mo sistemos. R.Ul­bos tei­gi­mu, dau­giau kaip prieš šim­tą me­tų bu­vo ki­toks men­ ta­li­te­tas, ki­toks sta­ti­nių ko­ky­bės su­ pra­ti­mas. Vi­so to prie­šy­bė pa­si­reiš­kė so­viet­me­čiu. Tuo me­tu prie ca­ri­nių ka­rei­vi­nių lip­dy­ti įvai­rūs bal­tų ply­tų prie­sta­tai ne­pri­ly­go nei es­te­ti­ka, nei

„„Istorija: sie­no­se pa­lik­ti „lan­gai“ rodo senų da­žų sluoksnius.

ko­ky­be. „Siū­lės krei­vos, šlei­vos“, – trum­pai pa­ko­men­ta­vo spe­cia­lis­ tas. Re­konst­ruo­jant ca­ri­nio mies­te­ lio pa­sta­tus, te­ko ša­lin­ti so­vie­ti­nius prie­sta­tus, gram­dy­ti da­žus nuo rau­ do­nų ply­tų mū­ro. Pil­na­vi­du­rės rau­do­nos ply­tos, iš ku­rių sta­ty­tas Pa­ne­mu­nė­je esan­tis ka­ri­nis mies­te­lis, R.Ul­bos ži­nio­mis, bu­vo ne vie­ti­nės, o įvež­ti­nės. „Tuo me­tu ply­tos bu­vo de­ga­mos la­bai ko­ky­biš­kai, nors jų for­ma ne­bu­vo to­kia idea­li kaip da­bar“, – įsi­ti­ki­ no R.Ul­ba. Ap­sau­go­tas nuo tie­sio­gi­nio lie­ taus, pro­gno­za­vo in­ži­nie­rius, ca­ ro lai­kų mū­ras sto­vės dar dau­gy­bę me­tų. Vis dėl­to be­šei­mi­nin­kis, ap­ leis­tas pa­sta­tas, kad ir koks jis tvir­ tas, ne­grįž­ta­mai nyks­ta. Tai pa­ro­do nyks­tan­čių ka­rei­vi­nių A.Juo­za­pa­ vi­čiaus pro­spek­te pa­vyz­dys. Pro ka­mi­nus dū­mai ne­rūks

Pas­ta­to, ku­ria­me įsi­kū­rė In­ži­ne­ri­ jos ba­ta­lio­no šta­bas, sie­nų sto­ris – 75 cm. Re­konst­ruo­jant sie­nos ne­ šil­tin­tos. Mat, šil­ti­nant iš išo­rės, ne­si­ma­ty­tų au­ten­tiš­ko mū­ro, to ne­leis­tų pa­vel­do ser­gė­to­jai. „Iš vi­daus šil­tin­ti 5 cm sto­rio va­ ta ne­bū­tų bu­vę efek­ty­vu. Kai se­nus me­di­nius lan­gus pa­kei­tė­me nau­ jais me­di­niais, ta­čiau su stik­lo pa­ ke­tais, iš­kart pa­si­ju­to, kad du­jų šil­

dy­mui su­nau­do­ja­ma ma­žiau. Be to, bu­vo šil­tin­tos per­dan­gos“, – pa­sa­ ko­jo R.Ul­ba. Ka­dai­se pa­sta­tas bu­vo šil­do­mas kros­ni­mis, jų neiš­li­ko. Vis dėl­to no­rint ma­ty­ti pir­mi­nį pa­sta­to vaiz­dą, ant sto­go at­si­ra­do vi­si bu­vę ka­mi­nai: vie­ni yra bu­ta­fo­ri­niai, ki­ ti nau­do­ja­mi ven­ti­lia­ci­jai. Ka­ri­nia­me mies­te­ly­je bu­vo dau­ gy­bė ki­tų pa­sta­tų: ke­pyk­la, val­ gyk­la, san­dė­lis, pir­tis, ka­ri­nin­ kų na­mas, ba­ta­lio­no va­do na­mas, gy­dy­to­jo pa­sta­tas, sar­go na­me­lis, ark­li­dės. Da­lį se­nų­jų mies­te­lio pa­sta­tų ba­ ta­lio­nas pri­tai­kė šian­die­nėms reik­ mėms, ke­lis nu­spręs­ta per­duo­ti Vals­ty­bės tur­to fon­dui, nes ka­riš­ kiams jų ne­rei­kia. Gal­būt jie bus pa­vers­ti dau­gia­bu­čiais? „Bū­ti pa­tal­po­je, ku­rio­je la­bai aukš­tos lu­bos, ma­lo­nu, bet tai rei­ ka­lau­ja dau­giau šil­dy­mo są­nau­dų. Juo­lab kad ap­šil­tin­ti sie­nų iš išo­ rės ne­ga­li­ma, tad pa­sta­tas ne­ga­ lė­tų va­din­tis eko­no­miš­ku“, – ko­ men­ta­vo R.Ul­ba. Ki­ta ver­tus, ga­lin­tie­ji sau leis­ti gy­ven­ti pra­ban­giai, rau­do­nų ply­ tų mū­ro ap­sup­ty­je tu­rė­tų uni­ka­ lią ap­lin­ką. Juo­lab kad da­lis Šan­čių ka­rei­vi­nių bu­vo pri­tai­ky­tos gyven­ ti. Kai kas aukš­tas erd­ves su­skai­dė į du aukš­tus ir jau­čia­si tar­si va­di­na­ ma­ja­me lof­te.

PREKYBA KIETUOJU KURU:

• Akmens anglys, medžio pjuvenų briketai, durpių briketai. • Medžio pjuvenų granulės, malkos.

A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. (8 37) 746 419.


14

pirmADIENIS, lapkričio 26, 2012

namai Nauja kokybiška statyba statytojų kaiNomis 1 kv.m – nuo

1920

• • • • • • • • •

Lt

8 614 21 015, (8 37) 302 530

Butai nuo 65–119 kv.m 20 cm apšiltintos sienos Pigus autonominis šildymas Butai su dideliais balkonais Su 2 a žemės Sutvarkyta aplinka Asfaltuotas kelias Vieta automobiliui 2 min. iki Šilainių

8 600 27 072 8 609 96 655

Rin­ka iš­kraus­to jau­ni­mą į prie­mies­čius Dau­ge­lis jau­nų žmo­nių, nors ir nė­ra tur­tin­gi, trokš­ta gy­ ven­ti nau­ja­me būs­ te. Kai ku­rie jų ti­ki­ na ra­dę išei­tį: per­ ka nau­ją bu­tą prie mies­to ir mo­ka tiek pat, kiek iš­leis­tų gy­ ven­da­mi nee­ko­no­ miš­ka­me mies­to dau­gia­bu­ty­je.

„„Nes­ku­ba: bu­tą su da­li­ne ap­dai­la pa­kau­nė­je nu­si­pir­kęs Sau­lius pa­ts ėmė­si jį įreng­ti, tad dar ne vis­kas už­baig­ta.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Kau­ne Ta­das tei­gė ne­ra­dęs kai­na ir ko­ky­be tin­kan­čio pa­siū­ly­mo.

Nuo­ma pa­si­ro­dė per bran­gi

Kai­ną iš­ly­gins mo­kes­čiai

Ti­piš­ka is­to­ri­ja. Kau­nie­tis Ta­das su drau­ge nu­spren­dė pra­dė­ti gy­ven­ ti kar­tu, pri­rei­kė sto­go virš gal­vos. Iš pra­džių jie ėmė do­mė­tis dvie­jų kam­ba­rių bu­to nuo­ma. Se­nos sta­ ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se nuo­ma įkan­ da­ma, bet mo­kes­tį ge­ro­kai pa­di­di­ na šil­dy­mas. At­li­kę rin­kos ty­ri­mą jie su­skai­čia­vo, kad, su­dė­jus ko­ mu­na­li­nius mo­kes­čius ir nuo­mos už­mo­kes­tį šal­tuo­ju me­tų lai­ku, jiems tek­tų mo­kė­ti apie tūks­tan­tį li­tų. Tai pa­si­ro­dė dau­go­ka. Tad jau­na po­ra pra­dė­jo do­mė­ tis, kaip nu­si­pirk­ti nuo­sa­vą būs­ tą. Dėl di­de­lių mo­kes­čių už ši­lu­ mą į se­nus dau­gia­bu­čius jie net ne­žiū­rė­jo. Ta­das ra­do jo pi­ni­gi­nei priei­na­mą išei­tį. Paė­męs pa­sko­ lą iš ban­ko, pir­ko nau­jos sta­ty­bos bu­tą prie Kau­no. Jau­nas vy­ras su­ skai­čia­vo, kad ko­mu­na­li­niai mo­ kes­čiai, įskai­tant šil­dy­mą, ir mė­ ne­si­nė pa­sko­los įmo­ka sieks apie 1 200 li­tų. Še­šių bu­tų na­me įreng­tas au­to­no­ mi­nis šil­dy­mas du­jo­mis, šal­čiau­siu me­tu šil­dy­mo iš­lai­dos ne­tu­rė­tų vir­ šy­ti 200 li­tų. Jau­no vy­ro įsi­ti­ki­ni­ mu, šil­dy­mo kai­ną le­mia ne tik šil­ dy­mo­si bū­das, bet ir sie­nų var­ža. „Mo­kė­da­mas ne ką dau­giau nei už nuo­mo­ja­mą bu­tą, ga­liau­siai aš tu­rė­siu nuo­sa­vą būs­tą“, – nau­dą įžvel­gė kau­nie­tis. Pas­ko­lą jis tu­ rės iš­si­mo­kė­ti per 17 me­tų, 64 kv. m plo­to bu­tas su da­li­ne ap­dai­la jam kai­na­vo apie 150 tūkst. li­tų. Žval­ gy­da­ma­sis ana­lo­giš­ko nau­jo būs­to

26 me­tų Sau­lius gy­ve­no su tė­vais Ši­lai­niuo­se ke­tu­rių kam­ba­rių bu­te. Su­tau­pęs šiek tiek lė­šų, nu­spren­dė įsi­gy­ti sa­vo na­mus. Iš pra­džių jis dai­rė­si į bu­tus, par­duo­da­mus ta­ me pa­čia­me mik­ro­ra­jo­ne. Jį gąs­ di­no tai, kad na­mai jau sens­te­lė­ję, kie­mai per­pil­dy­ti au­to­mo­bi­lių, di­ de­li mo­kes­čiai už ši­lu­mą. Sau­liaus tei­gi­mu, žie­mą jo tė­vai su­mo­kė­da­ vo apie 1 tūkst. litų už šil­dy­mą ir ki­ tus ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus.

Kau­nie­tis Gied­rius:

Čia ra­my­bė, žmo­nės drau­giš­kes­ni, jie la­ bai pri­žiū­ri ap­lin­ką, o svar­biau­sia – vi­suo­ met yra kur pa­sista­ ty­ti au­to­mo­bi­lį.

Pa­kau­nė­je nu­si­pir­kęs kiek di­des­ nį nei 60 kv. m plo­to bu­tą, Sau­lius jau­čia­si kur kas erd­viau, nes ja­me lu­bos aukš­tos, jis įsi­ren­gė ant­re­ so­lę. Tai­gi, sve­tai­nės „ant­ra­ja­me aukš­te“ jis įsi­ren­gė vie­tą mie­go­ti ir spin­tą re­tai nau­do­ja­miems daik­ tams lai­ky­ti. Ka­dan­gi kol kas gy­ ve­na vie­nas, po ant­re­so­le esan­čio tik­ro­jo mie­ga­mo­jo jis be­veik ne­ nau­do­ja, tad ir ne­šil­do. „Nu­si­pir­kęs maž­daug 60 kv. m

plo­to se­nos sta­ty­bos bu­tą Ši­lai­ niuo­se kad ir už 80 tūkst. li­tų, į jo re­mon­tą bū­čiau in­ves­ta­vęs ma­ žiau­siai 30–40 tūkst. li­tų. Tai­gi, bū­tų kai­na­vę 120 tūkst. li­tų. Už šį nau­jos sta­ty­bos bu­tą mo­kė­jau 130 tūkst. li­tų. Tie­sa, jis bu­vo su da­li­ ne ap­dai­la. Daug ką da­riau­si pa­ts, to­dėl įreng­ti kai­na­vo tik apie 30 tūkst. li­tų“, – skai­čius vardijo pa­ šne­ko­vas. Sau­lius nea­be­jo­ja, kad šiek tiek bran­giau su­mo­kė­jęs už nau­jos sta­ ty­bos būs­tą jis vis tiek lai­mės, nes kas mė­ne­sį mo­kės ma­žes­nius ko­ mu­na­li­nius mo­kes­čius. Ne šil­dy­ mo se­zo­no me­tu jis už ko­mu­na­li­ nius pa­tar­na­vi­mus su­mo­ka iki 100 li­tų, o su­ma už šil­dy­mą ne­sie­kia 200 li­tų. Būs­tą kau­nie­tis pir­ko už gry­nuo­ sius, neė­mė ban­ko pa­sko­los. „Pa­ dė­jo tė­vai, se­suo. Ban­kų la­bai bi­jo­ me, nes ga­liau­siai su­mo­ki dvi­gu­bai dau­giau“, – juo­kė­si vy­ras. Di­de­lio skir­tu­mo, kur gy­ven­ti – mies­te ar prie­mies­ty­je, jis ne­ma­to. „Gy­ve­ nant Ši­lai­niuo­se iki Se­na­mies­čio bu­vo 6 ki­lo­met­rai, da­bar – 9 ki­lo­ met­rai“, – pa­ly­gi­no pa­šne­ko­vas. Be to, nau­jos sta­ty­bos na­mo gy­ ven­to­jams pri­klau­so po plo­te­lį kie­ mo že­mės. Kiek­vie­nas šei­mi­nin­ kas jį pa­nau­do­ja sa­vaip: kas au­gi­na dar­žo­ves, kas įren­gė žai­di­mo erd­vę vai­kams. Sau­lius pa­si­sta­tė sto­gi­nę dviem au­to­mo­bi­liams. Vy­ras ti­ki­na, kad mies­te nau­jos sta­ty­bos bu­tai ge­ro­kai bran­ges­ni. Pa­vyz­džiui, ma­žes­nį bu­tą su da­ li­ne ap­dai­la Sa­va­no­rių pro­spek­te bu­vo siū­lo­ma pirk­ti už 180 tūkst. li­tų.

Trū­ku­mus nu­sta­tė eks­per­tas

Sau­lius ne­si­bai­mi­na, kad pi­ges­ ni būs­tai prie­mies­ty­je pra­stes­nės ko­ky­bės. „Ži­no­ma, trū­ku­mų pa­ si­tai­ko, bet vis­kas iš­tai­so­ma, juk yra ga­ran­ti­ja. Pas ma­ne pro­ble­ mų ne­bu­vo. Spe­cia­liai pir­kau bu­tą ne­baig­ta­me sta­ty­ti na­me, ga­lė­jau pa­ts pri­žiū­rė­ti ir da­ry­ti kai ku­riuos spren­di­mus“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. Tie­sa, Sau­lius pa­si­kvie­tė eks­per­ tą, ku­ris su­ra­šė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus. „Pa­tei­kiau juos fir­mai ir ji vis­ką iš­ tai­sė“, – pri­dū­rė Sau­lius. Jo pa­gei­ da­vi­mu keis­tos sto­go konst­ruk­ci­jos, pa­pil­do­mai įreng­tas stog­lan­gis. Net ir tie, ku­riuos ten­ki­na se­na sta­ ty­ba, džiau­gia­si pa­si­rin­kę ne mies­tą, o už­mies­tį. Il­gą lai­ką Kau­ne nuo­mo­ ja­muo­se bu­tuo­se gy­ve­nęs Gied­rius mie­lai iš­si­kraus­tė gyventi prie mies­ to ri­bos. Pa­sak jau­no vy­ro, į dar­bą ten­ka va­žiuo­ti ne ką to­liau kaip iš Ši­ lai­nių. Jis anaip­tol ne­si­jau­čia ta­pęs kai­mie­čiu. Čia pat yra par­duo­tu­vė, vais­ti­nė, dar­že­lis, mo­kyk­la. „Čia ra­my­bė, žmo­nės drau­giš­kes­ ni, jie la­bai pri­žiū­ri ap­lin­ką, o svar­ biau­sia – vi­suo­met yra kur pa­sista­ty­ti au­to­mo­bi­lį“, – džiau­gia­si pa­šne­ko­ vas. Už šiuo­lai­kiš­kai įreng­tą 51 kv. m plo­to bu­tą su vi­sais bal­dais prieš me­ tus jis mo­kė­jo 95 tūkst. li­tų. Nors na­mas šil­do­mas cent­ra­ li­zuo­tai, itin di­de­liais mo­kes­čiais Gied­rius ne­si­skun­džia. Praė­ju­sią žie­mą už šal­čiau­sią mė­ne­sį te­ko mo­kė­ti iki 300 li­tų. Bu­to iš­lai­ky­ mo kai­na, pri­pa­ži­no pa­šne­ko­vas, pa­na­ši kaip mies­te, bet pa­ts bu­tas kai­na­vo maž­daug treč­da­liu pi­giau nei ana­lo­giš­ki būs­tai Kau­no mie­ ga­muo­siuo­se mik­ro­ra­jo­nuo­se.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Mies­tuo­se lie­ka pen­si­nin­kai

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­muo­ se ga­li­ma ma­ty­ti, kad Kau­no prie­ mies­čiuo­se nau­jos sta­ty­bos bu­tai su da­li­ne ap­dai­la kai­nuo­ja nuo 2 iki 2,6 tūkst. li­tų už 1 kv. m. Bu­tai mies­te nau­juo­se na­muo­se, pa­vyz­ džiui, Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne, kai­ nuo­ja nuo 2,9 iki 4,6 tūkst. li­tų už 1 kv. m. Tie­sa, šiuos bu­tus dar rei­ kia įreng­ti. Ma­žiau­siai kai­nuo­ja bu­tai se­nos sta­ty­bos na­muo­se mie­ga­muo­siuo­ se ra­jo­nuo­se. Šie būs­tai jau bū­na įreng­ti, bet ne­bū­ti­nai pa­gal pir­kė­ jo sko­nį, o per­da­ry­ti ga­li kai­nuo­ti ne ką ma­žiau, nei įreng­ti nuo nu­lio. Dau­ge­lis se­nų­jų bu­tų ne­pat­rauk­lūs, nes juo­se ne­pa­to­gus iš­pla­na­vi­mas, ankš­tos erd­vės, nu­si­dė­vė­ju­si kie­ mų inf­rast­ruk­tū­ra. Tei­gia­ma, kad nau­jos sta­ty­bos bu­tų mies­te kai­ną pa­di­di­na že­mės kai­na. Ki­ta ver­tus, būs­to kai­ną ir ver­tę taip pat le­mia pa­sta­to ko­ky­ bė, jo il­gaam­žiš­ku­mas, pa­si­rink­tos sta­ty­bi­nės me­džia­gos. Į ko­kį būs­tą in­ves­ti­ci­jos pa­si­tei­si­no, ge­riau­siai pa­ro­dys lai­kas. Į mies­tų atei­tį žvel­gian­tys spe­ cia­lis­tai įžvel­gia pa­vo­jų, kad jau­ ni­mas kraus­to­si į prie­mies­čius, esą dėl to nu­ken­čia ir gims­ta­mu­ mas. Už­mies­ty­je nė­ra pa­to­gios inf­rast­ruk­tū­ros vai­kams au­gin­ti, o mies­te, kur vi­sa tai su­kur­ta, lie­ka gy­ven­ti pen­si­nin­kai. Jau­ni­mo mig­ ra­ci­jos į už­mies­čius ten­den­ci­ją pa­ ro­dė pa­sta­ra­sis gy­ven­to­jų su­ra­šy­ mas. To­dėl ma­no­ma, kad bū­ti­na su­da­ry­ti priei­na­mas ir pa­trauk­lias gy­ve­ni­mo są­ly­gas jau­niems žmo­ nėms kur­tis mies­te.


15

pirmadienis, lapkričio 26, 2012

menas ir pramogos

Šo­kio teat­rui „Au­ra“ – 30 me­tų En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Nuė­jęs ne­leng­vą ke­lią nuo sva­jo­ nės įgy­ven­di­ni­mo iki bran­daus ir pri­pa­žin­to ko­lek­ty­vo įver­ti­ni­mo, šian­dien Kau­no šo­kio teat­ras „Au­ ra“ šven­čia 30 me­tų ju­bi­lie­jų.

Tur­būt nė­ra šiuo­lai­ki­niu me­nu be­ si­do­min­čio kau­nie­čio, ku­ris ne­ži­ no­tų mo­der­naus šo­kio sa­le­lės Kau­ ne – šo­kio teat­ro „Au­ra“, ku­ris per 30 me­tų ne tik neiš­si­sė­mė, bet kas­ kart at­ran­da nau­jų min­čių, įkvė­pi­ mo kū­ry­bai pri­sta­ty­da­mas ne tik sa­ vo su­kur­tus šo­kio spek­tak­lius, bet ir šio žan­ro me­ną iš vi­so pa­sau­lio. Jau 22 me­tus kiek­vie­ną ru­de­ nį „Au­ra“ ren­gia tarp­tau­ti­nį šo­kio fes­ti­va­lį. Kau­no šo­kio teat­ro „Au­ ra“ va­do­vė Bi­ru­tė Le­tu­kai­tė pui­kiai pri­si­me­na pir­mą­sias ne­mi­gos nak­tis dėl šo­kio teat­ro iš­li­ki­mo, kai šo­kė­jai ne­tu­rė­jo kur re­pe­tuo­ti, ri­zi­kuo­da­ mi sa­vo svei­ka­ta šo­ko ant be­to­ni­ nio grin­di­nio, kai ji, „Au­ros“ įkū­rė­ ja, mė­gi­no įti­kin­ti val­džios žmo­nes, kad toks teat­ras Kau­ne rei­ka­lin­gas ir pra­smin­gas. Šian­dien dau­ge­lis jų yra įti­kin­ti ir atė­ję su gė­lė­mis svei­ki­na „Au­ros“ va­do­vę ne tik bran­daus teat­ro ju­bi­ lie­jaus pro­ga, bet ir ne­gai­li jai ge­rų žo­džių už at­kak­lu­mą ir ti­kė­ji­mą sa­ vo dar­bu, kū­ry­bos pra­sme. „Nors ne­gy­ve­na­me be pro­ble­ mų ir šian­dien“, – B.Le­tu­kai­tė net šven­tės die­ną ne­lei­džia už­liū­liuo­ ja­ma gra­žių žo­džių, gy­ve­na teat­ ro šian­die­na ir rū­pi­na­si jo atei­ti­mi.

Vie­na jų – „Au­ra“ ne­tu­ri nuo­la­ti­ nės sce­nos, sa­vo­jo teat­ro, ne re­pe­ ti­ci­jų erd­vės, į ku­rią žiū­ro­vas ga­lė­tų atei­ti nuo­lat. Vis dėl­to šian­dien šo­kio teat­ru „Au­ra“ džiau­gia­si ne tik svei­kin­to­ jai ir ger­bė­jai, bet ir pa­ts šo­kio teat­ ro ko­lek­ty­vas dė­ko­ja vi­siems, ku­rie pa­dė­jo ir pa­de­da iš­lik­ti, kur­ti ir ne­ pra­ras­ti ti­kė­ji­mo, kad yra rei­ka­lin­ gi: „Ačiū, kad esa­te su mu­mis, mū­ sų ke­lio­nė ne­si­bai­gia!“

Ma­lo­nu, kad jie su­ ti­ko trum­pam su­si­ bur­ti ir pri­kel­ti spek­ tak­lį. „Girs­tu­ty­je“ šešt­adie­nį vy­ ko šven­ti­nių ren­gi­nių cik­lo, skir­to Kau­no šo­kio teat­ro „Au­ra“ veik­los 30-me­čiui, kul­mi­na­ci­ja – „Au­ros“ ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas. Bu­vo pa­ro­ dy­ti spek­tak­liai „Iš(ne)plau­tas dan­ gus“ ir „Dai­nos, ku­rias dai­na­vau“. Pas­ta­ra­sis – vie­nas se­niau­sių teat­ ro spek­tak­lių. Ja­me bu­vo ga­li­ma pa­ ma­ty­ti 1998 m. pa­sta­ty­me šo­ku­sius at­li­kė­jus, su­kvies­tus spe­cia­liai šiai pro­gai. Šian­dien jie iš­si­bars­tę po vi­ są pa­sau­lį, uži­ma va­do­vau­ja­muo­ sius po­stus, dir­ba me­di­kais, cho­ reog­ra­fais. „Be ga­lo ma­lo­nu, kad jie su­ti­ko trum­pam su­si­bur­ti ir pri­kel­ti spek­ tak­lį bei pra­tur­tin­ti jį sa­vo pa­tir­ti­ mi“, – sa­kė „Au­ros“ va­do­vė Bi­ru­ tė Le­tu­kai­tė.

„„Jubiliejus: kai kurie šokėjai atvyko iš svetur pasirodyti „Auros“ gimtadienio spektaklyje. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


16

pirmadienis, lapkričio 26, 2012

menas ir pramogos

Su­si­kir­to Kau­no ir Gre­nob­lio žvilgs­niai Ke­lio­nė į dai­lės is­to­ri­ją

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Šeš­ta­die­nį po­piet „Žal­gi­rio“ are­no­ je ati­da­ry­ta fo­to­pa­ro­da „Kau­nas– Gre­nob­lis. Su­si­kir­tę žvilgs­niai“, ku­rio­je at­si­spin­di kau­nie­čių ir gre­ nob­lie­čių fo­to­me­ni­nin­kų įspū­džiai iš su­si­gi­mi­nia­vu­sių mies­tų.

Ši pa­ro­da skir­ta dvie­jų mies­tų drau­gys­tės 15 me­tų su­kak­čiai pa­ mi­nė­ti. Gre­nob­lie­čiai Thier­ry Che­nu ir Tho­mas Gui­le­mi­nas lan­kė­si Kau­ ne per­nai va­sa­rą, bend­ra­vo su vie­ tos me­ni­nin­kais, žval­gė­si po se­ną­ sias mies­to gat­ves. Kau­no fo­tog­ra­fai Gin­ta­ras Če­ so­nis ir Min­dau­gas Ka­va­liaus­ kas Gre­nob­ly­je taip pat pa­bu­vo­jo praė­ju­siais me­tais. Gat­vės fo­tog­ ra­fi­jos ša­li­nin­kas G.Če­so­nis at­ra­do Gre­nob­lį kaip dvi­ra­ti­nin­kų ir sku­ ban­čių pės­čių­jų mies­tą, o M.Ka­ va­liaus­kas ty­ri­nė­jo iš­skir­ti­nį Pran­ cū­zi­jos mies­to kraš­to­vaiz­dį, lan­kė­si pas įvai­rius žmo­nes.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Aleksandros Marininos knygą „Mirtis dėl mirties“.

Iš pirmo žvilgsnio nesudėtinga įsūnijimo paslapties išdavystės byla netikėtai apauga keistomis įvykių aplinkybėmis. Tirdama šią bylą, Anastasija Kamenskaja pastebi nepaaiškinamą fenomenalų reiškinį – labai išaugusį nusikalstamumą viename Maskvos mikrorajone. Bandymas įminti šią paslaptį vos nepareikalauja jos gyvybės.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, gruodžio 4 d.

Šią sa­vai­tę Kau­ne ati­da­ro­ma pa­ro­ da „Ieš­ko­ti mo­ters“, skir­ta ke­tu­rių ži­no­mų dai­li­nin­kių 100-osioms gi­ mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

„„Simbolis: „Žalgirio“ arenoje Kauno ir Grenoblio fotografai pristatė parodą apie dviejų miestų draugystę. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me „Žal­gi­rio“ are­no­je da­ly­va­vo Kau­n o mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas, Gre­ nob­l io me­ras Mi­c he­l is Des­to­tas ir Pran­c ū­z i­jos am­ba­sa­d o­r ė Lie­ tu­vo­je Ma­ry­se Ber­n iau. Ji pa­s i­

džiau­gė, kad ES ša­lys bend­rau­ja ne tik eko­no­mi­kos, bet ir me­no sri­ty­je. „Vi­sos pa­ro­dos nuo­trau­kos bu­ vo at­spaus­din­tos Gre­nob­lio mies­ to sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis, o Kau­nas

pri­si­dė­jo šiai pa­ro­dai su­teik­da­mas to­kią pui­kią erd­vę“, – sa­kė fo­to­ me­ni­nin­kas G.Če­so­nis. Pir­mą­kart ši pa­ro­da de­monst­ ruo­ta rug­sė­jį Gre­nob­lio mies­to ro­ tu­šė­je.

Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­ lės mu­zie­jaus Pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­ je ren­gia­ma pa­ro­da, skir­ta Mar­cės Ka­ti­liū­tės, Čer­nės Per­ci­ko­vi­čiū­ tės, Ma­ri­jos Rač­kaus­kai­tės-Cvir­ kie­nės ir Do­mi­ce­lės Ta­ra­bil­dai­tėsTa­ra­bil­die­nės kū­ry­bai. „Šios mo­te­rys, pri­k lau­s iu­ sios pir­ma­jam ryš­kiam me­ni­nin­ kių bran­duo­liui, su­si­for­ma­vu­siam Kau­no me­no mo­kyk­lo­je, ta­po sa­ vi­tu mo­der­nios lie­tu­vės kū­rė­jos pro­to­ti­pu, pir­mo­sio­mis mū­sų dai­ lės pa­dan­gės kregž­dė­mis, drą­siai įskrie­ju­sio­mis į vy­rų val­dy­tą dai­ lės or­bi­tą“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Me­ni­nin­kes vie­ni­jo Kau­nas, ta­ pęs kū­ry­bi­nės pra­džios ir pri­pa­ži­ ni­mo erd­ve, Kau­no me­no mo­kyk­la, bend­ri mo­ky­to­jai, Lie­tu­vos mo­te­rų dai­li­nin­kių drau­gi­ja, tų pa­čių kny­ gų iliust­ra­vi­mas. „Ta­čiau be­ne la­biau­siai jas vie­ ni­jo iš­skir­ti­nė mei­lė me­nui. Bū­ da­mos neei­li­nio ta­len­to, mo­te­rys ta­rė nea­be­jo­ti­nai nau­ją žo­dį Lie­ tu­vos gra­fik ­ o­je ir fo­tog­ra­fij­ o­je, o į ta­py­bą at­ne­šė sa­vi­tų mo­der­nė­ ji­mo ženk­lų“, – tei­gia­ma mu­zie­ jaus pra­ne­ši­me. Vi­sas dai­li­nin­kes dar tar­pu­ka­ riu kri­ti­kai ver­ti­no pa­lan­kiai. 24– 25 me­tų su­lau­ku­sios M.Ka­ti­liū­tė ir D.Ta­ra­bil­dai­tė-Ta­ra­bil­die­nė bu­vo ap­do­va­no­tos auk­so me­da­liais Pa­ ry­žiaus pa­sau­li­nė­je me­no ir tech­ ni­kos pa­ro­do­je, jų dar­bų į sa­vo ko­ lek­ci­jas įsi­gi­jo Lie­tu­vos ir gre­ti­mų ša­lių mu­zie­jai. Ta­py­bos, gra­fi­kos, sce­nog­ra­fi­jos, fo­tog­ra­fi­jos, skulp­tū­ros, vit­ra­žo dar­bai eks­po­nuo­ja­mi iš Na­cio­na­ li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­ jaus rin­ki­nių, kū­ri­nius pa­ro­dai taip pat sko­li­no Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­ jus, Vals­ty­bi­nio Vil­niaus Gao­no žy­dų mu­zie­jus, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jus, Kau­no tech­ no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas. Ar­chy­vi­nė ir fo­to­do­ku­men­ti­nė me­džia­ga pa­tei­kia­ma iš Na­cio­na­ li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ kos, Lie­tu­vos cent­ri­nio vals­ty­bės ar­chy­vo, Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ros ir me­no ar­chy­vo fon­dų, kū­ri­nius ir nuo­trau­kas sko­li­no M.Rač­kaus­ kai­tės-Cvir­kie­nės ir D.Ta­ra­bil­dai­ tės-Ta­ra­bil­die­nės šei­mos. „Ti­ki­mės, kad su­reng­to­ji pa­ro­da nau­jai ak­tua­li­zuos šių kū­rė­jų įna­ šą į Lie­tu­vos dai­lės is­to­ri­ją ir gal­ būt at­skleis vie­ną ki­tą šių li­ki­mų už­min­tą pa­slap­tį. Žiū­ro­vui siū­lo­ me uni­ka­lią pro­gą drau­gė­je pa­ma­ ty­ti vi­sas ke­tu­rias dai­li­nin­kes ir ieš­ko­ti mo­ters – kū­rė­jos, mū­zos, me­no dei­vės, vai­di­lu­tės, kan­ki­ nės, mo­ti­nos ar tie­siog gy­ve­ni­mo pa­slap­tis kū­ry­bo­je at­sklei­džian­ čios as­me­ny­bės“, – tei­gia mu­ zie­ji­nin­kai. BNS inf

kas: pa­ro­dos „Ieš­ko­ti mo­ters“ ati­da­ry­mas. kur: pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je (K.Do­ne­l ai­čio g. 16). kada: lapk­ri­čio 30 d. 17 val.


17 3

pirmaDIENIS, lapkričio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 17 Paslaugos������������������������������������������ 17, 18 Parduoda� ����������������������������������������� 18, 19 Perka� ���������������������������������������������������� 19, 21 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Kviečia � ���������������������������������������19, 20, 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 19

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą „Žėručio“ autoservisui reikalingas patyręs dažytojas. Darbo pobūdis – automobilių dažymas, paruošimas, dažų parinkimas. Tel. 8 655 18 890.

1048032

Automobilių plovyklai reikalingi darbuotojai (vaikinai ir merginos). Darbas nuolatinis. Tel. 8 606 85 045. 1047861

Besikurianti metalo apdirbimo įmonė ieško šaltkalvio-surinkėjo, galinčio frezuoti, tekinti, virinti. Atlyginimas 2000– 2500 Lt, atskaičius mokesčius. Gyvenimo aprašymą siųsti faksu (8 37) 406 552 arba e. paštu info@techranga.lt. Pasiteirauti tel. (8 37) 451 569. 1049067

Dirbti anksti ryte arba vėlai vakare miesto Centre reikalinga valytoja (-as). Tel. 8 656 85 356, 8 692 52 591, e. paštas info@valymaskaune.lt. 1048546

Įmonė ieško vairuotojo, turinčio B kat. (krovinių vežimas). Tel. 8 699 98 934. 1047885

Įmonei reikalingi: tiekėjas-mechanikas, šaltkalvis, tarptautinių reisų vairuotojai. Tel. 8 676 23 379, 8 676 23 382, 8 676 23 380. 1047252

Konditerijos įmonė priims į darbą Kauno regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000.

1048229

Maršrutinio taksi vairuotojui. Darbas Kaune 3-iuoju maršrutu. Tel. 352 368. 1046983

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas-šatkalvis ir tekintojas dirbti visą darbo dieną. Tel. 261 213, 8 698 03 279. 1042439

Reikalinga virėja(-as), turinti(-is) patirties. Tel. 8 620 65 089.

1048294

Reikalingas batų taisymo meistras. Darbas parduotuvėje MAXIMA. Tel. 8 659 00 146.

1048475

Reikalingas kepėjas-bandelių formuotojas. Tel. 8 678 42 717. 1047321

Reikalingos siuvėjos (-ai) siūti operacijomis tekstilės gaminius. Darbas 1 pamaina, Kauno centre. Tel. 8 608 06 591. 1048065

Reikalingos siuvėjos nuolat dirbti Garliavoje. Viršutinių drabužių siuvimas. Darbas operacijomis arba viso gaminio siuvimas. Tel. 8 657 89 863, e. paštas vaisba@gmail.com.

Tekstilės gamybos įmonė plečia veiklą ir priims į darbą audimo sk. vadybininką (-ę). Darbo pobūdis: audimo užsakymų atlikimas ir kontrolė, verpalų tiekimas ir kt. Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, atsakingumas, organizuotumas, ne mažesnė nei 2 m. patirtis. Darbas Samyluose, Kauno r. CV siųsti e. paštu info@tessuti.lt. Teirautis tel. 8 672 55 560. 1048533

Trikotažo siuvyklai reikalingi siuvėjai dirbti kantavimo mašina ir siūti užtrauktukus. Gali būti nevisa darbo diena, grafikas suderinamas. Tel. 8 686 44 025, 363 423.

1047951

Statybų įmonė ieško SĄMATININKO (-ĖS). Darbo pobūdis: sąmatų sudarymas, aktavimas, konkursinės medžiagos ruošimas. Darbas KLAIPĖDOJE. Skambinti tel. 8 646 12 626.

1047561

UAB B&L Santechnika ieško projektų/ statybos darbų vadovų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.); www.blsantechnika.lt. 1045211

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir suvirintojų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.); www.blsantechnika.lt. 1045204

UAB „Jargala“ reikalingas vairuotojas produkcijai į parduotuves išvežioti (būtina C kat., patirtis, neturėti žalingų įpročių). Tel. 8 656 99 307.

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 1033738

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625, I–V 9–19 val. Psichologinė, psichoterapinė pagalba. Tel. 8 655 76 060. www.psichologinespaslaugos.lt. 1046875

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1046247

1029049

1038366

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Norvegijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt.

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Pažymos. Europinių dokumentų išrašymas. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218.

Ieško darbo

1024913

44 metų vyras ieško darbo. A, B, C, D, E vairuotojo kategorijos, automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas, patirtis – krovinių vežimas į Angliją. Tel. 8 689 44 389. 1046604

Slaugytoja ieško darbo Kaune. Galiu slaugyti ligonį namuose. 8 metus dirbusi Vokietijoje, privačiuose slaugos namuose. Tel. 8 633 52 202. 1046977

Paslaugos Medikų

Autoservisas „Pilotas“ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310. 1043134

Virinu automobilių dugnus, keičiu ir lyginu skardas. Ruošiu dažyti, dažau. Smaluoju automobilių dugnus, pripučiu ertmes. Remontuoju važiuoklę. Tel. 8 674 75 020. 1048282

Buitinės technikos remonto

1046580

1046420

Efektyvi anoniminė pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Psichiatro konsultacija + kodavimas – tik 299 Lt. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1037046

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1041824

1042293

1044507

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1013589

Taisau televizorius kliento namuose, keičiu antenas, prijungiu skaitmeninę TV 14 nemokamų programų. Tel. 8 674 42 125. Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1047071

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1046433

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1045435

Kompiuterininkų

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1040568

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1040761

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1002357

Statybos, remonto

1042385

Apdaila. Mansardų įrengimas ir šiltinimas. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas. Tel. 8 630 40 405. 1048313

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1048944

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1024107

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1044787

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1046522

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 1046341

Atliekame visus griovimo darbus (namus, kaminus). Pjauname angas, montuojame sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 670 84 807. 1046996

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1043257

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 1040149

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

1040542

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

1042996

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

1049055

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

1024122

1046483

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Akupunktūra, gydymas lazeriu, elektropunktūra. Homeopato konsultacijos. Gydomos stuburo, sąnarių, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligos, tikai, neuralgijos, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 8 698 80 305. www. altermeda.lt.

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

1048559

1047819

1046671

1042080

1034286

AMT Service atlieka SUNKVEŽIMIŲ važiuoklės, variklio remonto darbus. Montuoja ratus. Suvirinimo darbai. Kalvarijos g. 128C, Kaunas, tel. 8 698 83 064, 551 280.

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

1030438

1047380

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

1040365

Kalėdinės nuolaidos odontologijos paslaugoms – iki 50 %! Nemokama apžiūra ir konsultacija užsiregistravus tel. 203 101, 8 672 44 348.

1048954

UAB „Dajakuta“ ieško baldų surinkėjo, turinčio patirties. Kontaktai tel. 8 615 17 320; cv@jakuta.lt.

1047233

Sėkmingai plečianti krovininių automobilių, autobusų ir priekabų atsarginių detalių prekybą Lietuvoje UAB AUTO KADA ieško KAUNE parduotuvės VADOVO. Reikalavimai: prekybos krovininių automobilių detalėmis patirtis, atsakingumas, kompiuterinis raštingumas, rusų kalbos pagrindai, B kat. vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti info@autokada.lt; tel. 8 687 44 898, 8 656 44 974.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

1036576

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641.

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990.

1046611

1047374

1042700

AEG, ARDO, ARISTON, BEKO, BOSCH, HANSA, LIEBHERR ir kt. šaldytuvų, skalbyklių remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795. 1049020

1042139

1048257

1045278

Nukelta į 18 p.


18 2

pirmaDIENIS, lapkričio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A.

Paslaugos Statybos, remonto

1036149

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220 1045354

Dengiame stogus, montuojame gipsą, dedame grindis, šiltiname pastoges. Atliekame įvairius statybos darbus. Tel. 8 656 27 767. 1048160

Elektriko paslaugos. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai, suteikiama garantija, taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1047126

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga. Tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1040683

Glaistome, dažome, klijuojame plyteles, sukame gipskartonį. Kalame dailylentes, dedame laminatą. Kiti vidaus apdailos darbai. Tel. 8 670 67 156. 1044467

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1048103

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Profesionalus vonių restauravimas. Tvirčiausia danga Lietuvoje. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 1039441

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913.

1044480

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Vidaus apdailos ir santechnikos darbai. Tel. 8 619 29 430. 1046093

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 1044761

Kasu šulinius, kanalizacijas. Kalu adatas smėlyje ir žvyre. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 1043978

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju, galiu pristatyti medžiagas. Tel. 8 677 05 040. 1048127

Kokybiškai remontuoju butus: glaistau, dažau, tapetuoju, lyginu sienas. Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Tel. 8 601 74 951. 1048607

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1037191

Meistrai mūrija, tinkuoja, betonuoja, dažo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, stalių, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426. 1048573

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

1042372

Pakabinamosios lubos: mineralinės, aliumininės, fibrocementinės, plieninės. Lubų montavimas. Tel. 8 686 40 200; www.lubos.lt. 1038358

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams suteikiama garantija. Senus langus išsivežame nemokamai. Galima pirkti išsimokėtinai. Daugiau informacijos www.languera.lt, e. paštas info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1042756

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 1048419

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1048474

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1039595

Gaminame kietuosius nestandartinius baldus. Turime ilgametę patirtį. Kokybę garantuojame. Tel. 8 602 56 055. Andrius.

1046149

Rekonstrukcijos, santechnikos, plytelių klijavimo darbai. Tel. 8 623 95 666. 1048978

1047567

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

1042797

1048385

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

1038944

1046695

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, vonias, dušo kabinas, gyvatukus, maišytuvus. Garantija. Tel. 8 646 03 025.

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, spintos, komodos, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685.

1046771

1043092

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1046312

1038032

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1028080

1045881

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597. 1049162

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1048149

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1044259

Tinkuojame kalkiniu cementiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565.

1047185

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1046828

Visas patalpų remontas, pelėsio naikinimas, sienų šiltinimas iš vidaus, tinkavimas, gipskartonio montavimas. www.apšiltinimas.lt. Tel. 8 614 45 953. 1047340

Vyras ir žmona glaisto, dažo, tapetuoja, atlieka langokraščių apdailą. Montuoja gipskartonį, deda laminuotas grindis. Tel. 540 130, 8 657 81 131. 1047867

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREENEKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1044957

1023754

Nebrangiai, greitai ir kokybiškai atliekame daigiabučių namų laiptinių remonto ir atnaujinimo darbus. Taikome nuolaidas. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162.

1036689

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

1049070

1041862

Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Kaminų valymas. Garantija. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Tel. 8 677 96 297.

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946.

Teisinės paslaugos Teikiame įmonių bankroto administravimo paslaugas. Tel. 8 682 25 723. 1045912

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1036055

Atliekame teritorijų tvarkymo darbus: grėbiame lapus, kertame krūmus, sudarome sutartis sniegui valyti. Tel. 8 612 69 176. 1045045

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; šakų išvežimas. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800 arba 388 102. 1045570

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1047004

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1047180

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1043337

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS, TINKLELIAI nuo vabzdžių. UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt. 1039056

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 618 84 422, 333 555. Teisininko konsultacijos – tel. 8 678 33 255. www.simokusilas.lt. 1036467

1 k. butą V.Krėvės pr. (5/5 a., vidinis, b. pl. 33, kambarys 17 kv. m, balkonas, suremontuotas). Kaina 68 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 1048584

11–20 a namų valdos sklypus Domeikavoje (yra elektra, vanduo, kelias, graži su vaizdu vieta). Be tarpininkų. 1 a kaina 3 400 Lt. Tel. 8 612 23 323. 1045977

2 kambarių butą Savanorių pr. (9/4 a., blokiniame name, b. pl. 50 kv. m, pakeisti langai, yra balkonas, WC ir vonia atskirai). Tel. 8 650 51 581. 1048271

2012 11 22 dienraštyje „Kauno diena“ paskelbtus skelbimus dėl Audronei Girnienei ir Sigitui Girniui priklausančio keturių kambarių buto ir žemės sklypo pardavimo laikyti negaliojančiais. 1049181

4 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (9/8 a., b. pl. 83 kv. m, ąžuolinis parketas, 2 balkonai, signalizacija, su baldais). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 1048566

Antstolė Rima Gražienė skelbia Audronei Girnienei ir Sigitui Girniui priklausančio nekilnojamojo turto – keturių kambarių buto su rūsiu, bendr. pl. – 76,99 kv. m, esančio Pagėgių g. 26A–17, Kaune, viešąsias varžytynes. Pradinė kaina 120 000 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Rimos Gražienės kontoros depozitinę sąskaitą Nr. LT72 7044 0600 0785 1437, AB SEB banke. Varžytynės vyks 2012 12 28 10 val. J.Gruodžio g. 22, Kaune. Informacija tel. 225 442, 225 471, antstolė Rima Gražienė. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 1049178

Antstolė Rima Gražienė skelbia Audronei Girnienei ir Sigitui Girniui priklausančio nekilnojamojo turto – žemės sklypo, žemės ūkio paskirties, plotas – 2,0000 ha, esančio Vainatrakio k., Rokų sen., Kauno r. viešąsias varžytynes. Pradinė kaina 32 000 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Rimos Gražienės kontoros depozitinę sąskaitą Nr. LT72 7044 0600 0785 1437, AB SEB banke. Varžytynės vyks 2012 12 28 11 val. J.Gruodžio g. 22, Kaune. Informacija tel. 225 442, 225 471, antstolė Rima Gražienė. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 1049179

Supirkimas, pardavimas, paskolos už auksą, sidabrą, mob. telefonus, kompiuterius, vertingus daiktus. Lombardas „Norfoje”, P.Lukšio g. 70 (tel. 8 657 70 344) ir A.Juozapavičiaus pr. 84A (tel. 8 690 63 600).

BUAB „Vakuolė“ parduoda nekilnojamojo bei su juo susijusio ilgalaikio kilnojamojo turto kompleksą, kurį sudaro: pastatai su juose esančiu turtu, esantys Kalvarijos r. sav., Kušliškių k.; žemės sklypas, esantis Biruliškių g. 1A, Kaune; pastatas-saugykla su žemės nuomos teise, esantis Palemono g. 171, Kaune; pastatai su žemės nuomos teise ir su juo susijęs ilgalaikis kilnojamasis turtas, esantis Draugystės g. 8B, Kaune; žemės sklypas, esantis Varėnos r. sav., Merkinės vs. Kaina 9317416,00 Lt. Papildoma informacija teikiama Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, (8 37) 308 945, e. p. biuras@adminbiuras.lt, faksas (8 37) 308 948.

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldos, juodžemio, medienos ir kt. Tel. 8 699 30 628.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1042101

Vidaus įrangos

parduoda

Profesionalus sodų GENĖJIMAS – senų obelų, kriaušių atnaujinimas, pažeminimas. Kt. darbai. 20 m. patirtis. Tel. 8 643 55 161. 1046217

1036951

957221

1048995

1032327

Pamesta Dingusį Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1246934, išduotą Šarūnei Šimaitytei, laikyti negaliojančiu.

Baldžių

1049107

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

Dingusį Krašto apsaugos savanorio pažymėjimą Nr. KA 024723, išduotą 2012 10 08 Andriui Vaškeliui, laikyti negaliojančiu.

1048204

1048226

1048182

Pamestą studento pažymėjimą Nr. 1591192, išduotą Vasilijui Tetervovui Kauno SOCPSTVDC, laikyti negaliojančiu.

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1037203

Nebrangiai parduodu 767 kv. m gamybines patalpas Žaliakalnyje. Tinka prekybai. Kreiptis tel. 8 656 99 890. 1048514

Parduodamos 26 kv. m komercinės patalpos Kaune, Draugystės g. Tel. 8 682 25 723. 1045889

Parduodu autoservisą. Gera vieta. Yra nuomininkas. Kreiptis tel. 8 699 42 085. 1048526

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 1034917

Pirkčiau arba išsinuomočiau butą arba namą Kaune. Tel. 8 611 52 632 (Asta). 1036438

Skubiai parduodamas 4 kambarių butas Kalniečiuose. Gražiai suremontuotas, erdvus, šiuolaikiškas. Galima gyventi iš karto. Tel. 8 612 23 057. 1049095

Suremontuotą 3 k. butą Dainavoje (5/1 a., 48 kv. m, nauja santechnika, el. instaliac., plast. langai, įst. balk., signalizacija). Tel. 8 670 34 434, e. paštas zimeonas@yahoo.com. 1045787

Už labai gerą kainą naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas dujomis, židinys, automobilio vieta, šalia IKI centras, išvystyta infrastruktūra, visi miesto tinklai jau prijungti, sutvarkyta aplinka, maži mokesčiai). Liko keturi butai. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 1046762

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 84 kv. m, dalinė apdaila, rekonstruotas, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29 x 31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 2 k. butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (9/4 a., b. pl. 51 kv. m, kambariai erdvūs, didelė virtuvė, plastikiniai langai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. Naujos statybos kotedžą Mastaičiuose, Samanų g. (b. pl. 96 kv. m, per 2 aukštus, gero išplanavimo, 4 a žemės). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 4 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (5/4 a., mūrinis namas, nestandartinio išplanavimo, b. pl. 82 kv. m, pigus šildymas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 k. butą Vilijampolėje, Neringos g. (1/1 a., plytinis, b. pl. 60 kv. m, šildymas autonominis kietuoju kuru, tvarkingas, 2 a žemės). Tel. 302 535, 8 600 41 775. NTPA. 2 k. butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, NAUJOS STATYBOS, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1048560

Namą Romainiuose, Romainių g. (2 a. blokinis, b. pl. 230 kv. m, suremontuotas, puiki vieta, 9 a, šildomas kietuoju kuru, sutvarkyta aplinka). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Sodą su 58 kv. m gyvenamuoju namu Girionyse, SB „Laumė“ (11,8 a žemės, langai plastikiniai, durys naujos, medinės). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. Namą Ž. Šančiuose (2 aukštų, b. pl. 99 kv. m, suremontuotas, šildymas autonominis dujomis, 3 a žemės, aptvertas kiemas). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

Nukelta į 19 p.


19 3

pirmaDIENIS, lapkričio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Sodą Gervėnupyje, Pušų g. (medinis vasarnamis, b. pl. 36 kv. m, sklypas ribojasi su mišku, graži vieta, kelias asfaltu). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 4 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (2/9 a., b. pl. 83 kv. m, 2 balkonai, plastikiniai langai, šarvo durys, tvarkingas, kaina 94900 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 4 k. butą Dainavoje, Pramonės pr. (5/4 a., b. pl. 61 kv. m, toliau nuo gatvės, tvarkingas, 2 balkonai, parketas), kaina 74900 Lt. Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. Namą Šilainiuose, Milikonių skg. (1 a., karkasinis namas, b. pl. 50 kv. m, 3 a žemės, suremontuotas, šildymas kietuoju kuru). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a, namų valda, elektra yra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. Žemės sklypą SB „Apynys“ (8.32 a, elektra, kelias, šalia gyvenamieji namai, nuo Garliavos ribos 2 km). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 1 k. butą Taikos pr. (9/9 a., plytinis namas, b. pl. 29 kv. m, kapitališkai suremontuotas, balkonas, nauji vamzdynai). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 1048563

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. 2 k. butą Lapėse (4/2 a., b. pl. 46 kv. m, plytinis, pakeisti langai, durys šarvo, šildymas autonominis, žemė daržui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 1 k. butą Žaliakalnyje, Aukštaičių g. (3/3 a., b. pl. 26 kv. m, miesto vandentiekis, kanalizacija, šildymas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1 k. butą Eigulių r., Kalniečių g. (9 a. mūrinio namo 5 a., tvarkingas, pakeistas vamzdynas, su baldais ir buitine technika). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (5 a. plytinio namo 3 a., b. pl. 51 kv. m, vidinis, šiltas, kaina 93000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (12/11 a., b. pl. 36 kv. m, tvarkingas, plastikiniai langai, šarvo durys, 2 liftai). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5/2 a., b. pl. 44 kv. m, butas tvarkingas, vidinis, balkonas, rūsys). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Dalį namo Žaliakalnyje, Savanorių pr. (2 a. plytinis namas, b. pl. 53 kv. m, šildymas autonominis dujomis, tinka komercinei veiklai). Tel. 8 600 27 072. KNTPA. 1 k. butą Panemunėje, Vaidoto g. (namas medinis, butas 1 aukšte, b. pl. 12 kv. m, sutvarkytas, šildomas kietuoju kuru). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Sklypą Klevų g., Giraitėje (8 a, visos komunikacijos, rami vieta, privažiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 1048561

2 k. butą A. Šančiuose, Prancūzų g. (5/2 a., b. pl. 50 kv. m, suremontuotas, su virtuvės baldais ir buitine technika). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 4 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 82 kv. m, geras išplanavimas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5/1 a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Pusę namo Vilijampolėje, Panerių g. (2 aukštas, 3 kambariai, padarytas kapitalinis remontas, šildymas autonominis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Naujos statybos namą Kauno r., Girionyse (b. pl. 157 kv. m, 7,5 aro žemės, prie miško ir tvenkinio, erdvus, gero išplanavimo). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1048565

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1040177

Parduodu arba išnuomoju 2 k. butą Rukloje (b. pl. 51 kv. m, 2/5 a., 7 m įstiklintas balkonas, sutvarkytame name). Kaina 23 000 Lt (galima derėtis). Tel. 8 605 12 767. 1048321

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1037432

Parduodamas 90 005 Lt debitorinis įsiskolinimas už 36 002 Lt. Infor. tel. (8 37) 201 433, e. p. info@administravimas.lt.

1048393

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1028132

KALĖDINĖ AKCIJA: skalbyklėms, viryklėms, šaldytuvams, integruojamai technikai. NUOLAIDOS iki 30 %. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 1045742

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Parduodamos įvairios malkos. Tel. 8 642 00 055.

1043921

Parduodu įvairių rūšių malkas (trinkelėmis, skaldytas, rąsteliais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com. 1043873

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1048212

Pigiai parduodu masažinę lovą „Ceragen“, bėgimo taką, siuvimo mašinas – „Singer“, elektrinę ir overloką. Plastmasinę žaliavą granulėms, gaminius plastmasinius ir metalinius. Tel. 8 650 53 943. 1046926

1029409

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 įvairių žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1042599

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1039964

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022524

1039126

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022778

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022423

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022859

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022337

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1022680

Kitos prekės AKCIJA malkoms. Vežame skaldytas ir supjautas trinkelėmis. Užsakymus vykdome greitai ir sąžiningai. Tel. 8 629 94 161. 1046183

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1049021

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1036020

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1048039

Atvežame (nuo 1 tonos) skubiai medienos pjuvenų briketų, granulių, baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų. Tel. 8 600 25 915. 1044660

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1042299

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 1029086

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1045112

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1045120

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022608

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1027590

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1038806

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1045765

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1041671

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1027656

Norvegijos įmonė perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526. 1045734

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1039105

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1044315

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1024175

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

1044594

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1038831

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1038027

Perka: VW Transporter T1, T2, T3. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 687 30 800.

1048553

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925793

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1015063

Perku senas elektrines gitaras. Tel. 8 614 84 791, (8 37) 291 818. 1047882

Perku žemę žemdirbystei, gali būti apleista, susitvarkau dokumentus. Siūlyti įvairius variantus, moku grynais. Tel. 8 652 56 600. 1034078

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1046799

UAB „Derlinga žemė“ nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę, pageidautina nuo 5 ha. Atsiskaitome prieš notarą. Tel. 8 686 86 065. 1036893

Nukelta į 21 p.


20 2

pirmaDIENIS, lapkričio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia Kviečiame Jus žiūrėti filmą lapkričio 29 d. 19 val. „Įtikėti Kristų“. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Draugystės g. 1. Tel. 8 606 78 591. 1045316

Nemokamas fortepijono muzikos koncertas. Atlikėjas Adam Erickson iš JAV. Atliks klasikinius ir džiazo kūrinius. Gruodžio 7 d. 18 val. Organizatorius Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Koncertas vyks Draugystės g. 1. 1045594

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt.


213

pirmaDIENIS, lapkričio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Pramogos, šventės, laisvalaikis

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 890 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val.

Mokymai Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės ir individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Atrodo, paprastas klausimas, bet kartu ir sudėtingas, nes šiais metais kalėdinė dovana yra būti kartu! Kalėdinis kruizas – nuo 105 Lt (asm.)

1036120

Pramogos

1039147

Gruodžio 31 d. 21 val. – NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO ŠVENTĖ LEGENDINĖJE KAUNO HALĖJE. Dalyvauja: Kauno miesto simfoninis orkestras, Liudas Mikalauskas, Merūnas, Rita Preikšaitė, Rūta Ščiogolevaitė, Ovidijus Vyšniauskas su grupe. Naujųjų metų sutikimą vainikuos šventinis muzikos ir fejerverkų šou. Bilietai: kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1027706

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 614 21 023. Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 395 097, 8 600 40 550.

1048323

Sveikata ir grožis Lieknėjimo studija „Graži Figūra“ kviečia padailinti kūno linijas. Dėmesio! Pirmieji klientai, įsigiję GRAŽIOS FIGŪROS paslaugų paketą mėnesiui (bodyflex dešimties treniruočių ciklas ir šokių pamokos), šokti mokysis nemokamai. Išsamesnė informacija: tel. 8 699 733 13, 8 652 26 609; www.grazifigura.lt. Studija įsikūrusi Laisvės al. 72, III aukšte.

Pirksiu namą arba namų valdos sklypą Žaliakalnyje. Tel. 8 659 79 939. 1048538

Įvairūs

KOKIA BUS ŠIAIS METAIS KALĖDINĖ DOVANA?

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „Delta interservis“

Gabenimai

UAB „Skaita” akcininkams! Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. gruodžio 19 d. 9 val. šaukiamas UAB „Skaita” (įmonės kodas 133378179) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje, Taikos pr. 141, Kaunas. Akcininkų registracija vyks nuo 8.45 val. (su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir akcijų sertifikatą). Susirinkimo darbotvarkė: 1. Įstatinio kapitalo didinimas. 2. Emisijos kainos nustatymas ir kitų emisijos sąlygų nustatymas. 3. Bendrovės įstatų pakeitimas. 4. Valdybos narių atšaukimas. 5. Naujų valdybos narių rinkimai. Su susirinkimui rengiamais dokumentais susipažinti bus galima nuo 2012 12 09 bendrovės buveinėje, informacija teikiama tel. 473 301. Direktorius Marijus Michalovskis. 1048216

Nuomoja Nuosavoje valdoje 2 kambarių butą Vilijampolėje (atskiras įėjimas, daliniai patogumai, daug privalumų). Nuoma 250 Lt. Tel. 8 618 87 593.

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1046778

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1037533

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1027407

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1047711

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1027422

Paskolos

1048172

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą. Nuomojama Taikos pr. 92 – 532,83 kv. m, kabinetai administracinei, inžinerinei, mokomajai veiklai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 6,00 Lt be PVM. Nuomos terminas 5 metai. Į nuomos kainą neįeina energetinės išlaidos ir komunaliniai patarnavimai. Konkurso dalyviai registruojami iki 2012 m. gruodžio 7 d. 15 val. Kaune, K.Donelaičio g. 73, 512 kabinete. Konkursas vyks 2012 m. gruodžio 10 d. 10 val. K.Donelaičio g. 73, 315 kabinete. Dėl papildomos informacijos ir dokumentų pateikimo teirautis tel. 8 685 15 386, atsakinga Snieguolė Baltrušaitytė. Dėl patalpų Taikos pr. 92 apžiūros teirautis tel. 8 600 02 962, atsakingas Tautvydas Žvingila. 1048152

Gabenimai

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1038015

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1038132

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1037981

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1037960

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“. 1046281

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1046702

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1039633

Kiti Bankrutavusios UAB „Projektų grupė“, V.Ivanauskienės PKĮ, UAB „Ma Motosportas“, UAB „Vilnos takas“, UAB „Imperita“, UAB „Cosmoslogistika“ išparduoda nekilnojamąjį, trumpalaikį turtą bei reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 611 46 343, faksas (8 37) 308 948; www.adminbiuras.lt, e. paštas biuras@adminbiuras.lt. 1048541

1047733

Tvarkingą, gerai suremontuotą 2 kambarių butą Griunvaldo g., prie „Akropolio“. Tel. 8 655 38 033.

Paskolos palankiomis sąlygomis už užstatą. Nemokamai konsultuojame visais paskolų suteikimo klausimais. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 615 56 875. 1039222

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

AKCIJA

1 + 5 AI

KALĖDINIS IR NAUJAMETIS PASIŪLYMAS 3 DIENŲ KRUIZUI IŠ RYGOS Į STOKHOLMĄ

NAUJIEJI METAI LAIVE Kviečiame Jus į šventę Baltijos jūroje – Rožiniai 80-ieji! Vakaro programa lietuvių kalba ir Amberlife koncertas! Maitinimas ir gėrimai į kainą įskaičiuoti Naujametis kruizas – nuo 570 Lt (asm.)

1045834

Akcininkams!

SKELBIM

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

1038326

Informuojame, kad atlikti kadastriniai matavimai žemės sklypui, kad. Nr. 5230/0002:42, Kauno r., Kačerginės mstl. Kadastrinius matavimus rengia IĮ „Georumbas“, į. k. 300007115, Miško g. 30– 65, 44313 Kaunas, e. p. info@georumbas. lt. Kviečiame pareikšti pastabas kadastrinių matavimų plano rengėjai gretimo žemės sklypo (Kauno r. Kačerginės mstl., kad. Nr. 5230/0002:33) savininkės Reginos Šlepetienės, gyvenančios užsienyje, įgaliotus atstovus per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Tel. 8 675 23 674. 1048406

Pranešame, kad VšĮ „Ekologiška energija“ (įmonės kodas 302437756, buveinės adresas Bajorų g. 6–5, Kaunas) keičia pavadinimą į VšĮ „Kauno maratono klubas“.

1048395

UAB „Martin Sport“, įmonės kodas 302683416, keičia pavadinimą į UAB „Breizh-Express“.

1048329

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2012 12 17, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 12 19. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1047657

NORVEGŲ K. KURSAI PRADEDANTIESIEMS Kauno centre nuo lapkričio 28 d. iki sausio 3 d. (trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 iki 20 val.). UAB „Regardas“, Kęstučio g. 27A–1A, Kaunas. Tel. 8 698 86 009.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

1048421

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211 e. paštas kaunas@delta-interservis.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701 e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt VASAROS SEZONO KELIONIŲ AKCIJA*! • iki – 50 % nuolaidos! • Pradinė įmoka tik 199 Lt • Mažiausios kainos garantija! • Galimybė keisti kelionės datą nemokamai! • Plačiausias pasirinkimas! Vasaros kelionę pirkite tik pasitarę su mumis!

Kviečia

Antalija – nuo 929 Lt Kreta – nuo 959 Lt Bulgarija – nuo 929 Lt Dalamanas – nuo 1029 Lt Sicilija – nuo 1659 Lt Kroatija – nuo 1189 Lt Kosas – nuo 1039 Lt Rodas – nuo 1159 Lt Kipras – nuo 1619 Lt Malaga – nuo 1949 Lt Barselona – nuo 1229 Lt Maljorka – nuo 1579 Lt Portugalija – nuo 1899 Lt Hurgada – nuo 1299 Lt Naujiena! Bodrumas (Turkija) – nuo 1059 Lt Naujiena! Riminis (Italija) – nuo 1489 Lt Naujiena! Nica (Prancūzija) – nuo 1819 Lt *vasaros sezono kelionių akcija galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d.


22

pirmadienis, lapkričio 26, 2012

kas, kur, kada

Kauno apygardos administracinio teismo kolektyvas nuoširdžiai užjaučia Daivą RAŽANSKIENĘ dėl mylimos Močiutės mirties. Kauno apygardos administracinio teismo kolektyvas Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidoja­ me už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1035551

KLEPSYDRA. Visos laidojimo paslaugos. Pigiausias Lietuvoje KREMAVIMAS (su karstu ir kapsule). Šarvojimo salės visame mieste. Paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų, šaldytuvai. Tarp­ tautiniai pervežimai. Užsakymai priimami visą parą Baltijos g. 81B, Kaunas, tel. 731 675, 8 673 92 989. www.klepsydra.lt. 1041952

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošia­ me kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš koky­ biško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Žiemą pirkti apsimoka! Iki 30 % nuolaida. 1036088

Teleloto Lošimo Nr. 868, lapkričio 25 d. Keturi kampai (3 Lt): 48 68 36 10 56 33 45 73 16 30 57 24 70 69 02 04 43 60 51 53 42 66 59 61 15 38 44 39 62 19 14 26 34 46 40. Eilutė (3 Lt): 27 63 12 37 71. Įstrižainės (14 Lt): 13 09 20 72 50. Visa lentelė (89 306 (2 x 44 653) Lt): 41 03 67 35 54 74. Papildomi prizai: 30 000 Lt – 0692075; 30 000 Lt – 0278075; 30 000 Lt – 0457227; 25 000 Lt – 0134232; 20 000 Lt – 0259283; 20 000 Lt – 0462577; 20 000 Lt – 0198175; 20 000 Lt – 0460683; 20 000 Lt – 0222747; 20 000 Lt – 0202754; 20 000 Lt – 0607398; 20 000 Lt – 0679567; 15 000 Lt – 0318584; 10 000 Lt – 0021676; 10 000 Lt – 0376086; 10 000 Lt – 0262969; 10 000 Lt – 0107582; 10 000 Lt – 0511033; 10 000 Lt – 0009347; 10 000 Lt – 0443824; 10 000 Lt – 0568238; 10 000 Lt – 0475754; 10 000 Lt – 0690754; 10 000 Lt – 0490524; 10 000 Lt – 0482298; 10 000 Lt – 0310599; 10 000 Lt – 0739391; 10 000 Lt – 0476723; 10 000 Lt – 0641056; 10 000 Lt – 0697355; 10 000 Lt – 0243832; 10 000 Lt – 0005342; 10 000 Lt – 0285211; 10 000 Lt – 0241355; 1000 Lt – 0468876; „Citroën C3“ (TV) – Ramūnas Pli­ kynas; „Hyundai i20“ (TV) – Elena Osipova; „Renault Thalia“ – 0640218; „Hyundai i20“ – 0528848; 5 000 Lt (tel. 1634, lapkričio 19 d.) – Jurina Dilytė iš Alykščių raj.; 5 000 Lt (tel. 1634, lapkričio 19 d.) – Aurelija Petravičienė iš Ukmergės; 5 000 Lt (tel. 1634, lapkričio 19 d.) – Ramutė Banionienė iš Vilkaviškio; 5 000 Lt (tel. 1634, lapkričio 19 d.) – Zita Šarkūnienė iš Kupiškio; 5 000 Lt (tel. 1634, lapkričio 19 d.) – Eugenija Zuba­ vičienė iš Mažeikių; 5 000 Lt (tel. 1634, lapkričio 19 d.) – Valė Janušienė iš Kaišiadorių; 5 000 Lt (tel. 1634, lapkričio 19 d.) – Albinas Radzevičius iš Marijampolės; 5 000 Lt (tel. 1634, lapkričio 19 d.) – Margarita Ubienė iš Mažeikių. Pakvietimai į TV: 031*548, 036*054, 033*838. Prognozė: Aukso puode bus – 400 000 Lt.

informuoja GLAUKOMA SERGANČIŲ BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas vyks lap­kri­čio 27 d. 15 val. Po­ li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­je (Lais­vės al. 39). Kvie­čia­me da­ly­vau­ti. KAZYS STARKEVIČIUS ir VIKTORO VĖBERIO FIRMA kvie­čia į ne­mo­ka­mą ren­gi­nį lap­kri­čio 30 d. 18 val. Kau­no Ro­tu­šė­je (Ro­tu­šės aikš­ tė 15, I a., TIC, įė­ji­mas nuo aikš­tės pu­sės) įžieb­si­me ADVENTO ŽVAKĘ. Į vil­ties lau­ ki­mo ir su­si­kau­pi­mo lai­ką pa­ly­dės Kau­no Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro(Jė­zui­tų) baž­ny­čios Di­ džio­jo (Su­mos) cho­ro (va­do­vas Al­gi­man­ tas Mi­šei­kis) gies­mės. Va­ka­ro pa­bai­go­je pa­si­tik­si­me Ka­lė­dų Se­ne­lį, ku­ris at­vyks šį va­ka­rą ir ati­da­rys KALĖDŲ SENELIO SVETAINĘ. Ka­lė­dų Se­ne­lis lauks vi­sų, di­de­lių ir ma­žų net iki Tri­jų Ka­ra­lių: ant­ra­die­niais– ket­vir­ta­die­niais 16–21 val., penk­ta­die­niais 15–21 val., šešta­die­niais–sek­ma­die­niais 12–21 val. Sve­tai­nė­je su­si­pa­žin­si­te ir su­si­drau­gau­ si­te su Ka­lė­dų Se­ne­liu, pa­ra­šy­si­te laiš­ke­ lį, min­si­te mįs­les, nu­si­fo­tog­ra­fuo­si­te, nu­ si­kal­si­te Ka­lė­di­nę mo­ne­tą ar šiaip kar­tu pa­bū­si­te.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

teatras

Amžinąjį atilsį

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud. lap­kri­čio 27 d. 17 val. kvie­čia į VDU Po­li­ti­kos moks­lų ir di­plo­ma­ti­jos fa­kul­te­to dok­to­ran­ tės Gied­rės Pra­nai­ty­tės pa­skai­tą „Ba­rac­ko Oba­mos pre­zi­den­ti­nė ly­de­rys­tė ir Jung­ti­ nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų įvaiz­džio trans­for­ma­ ci­jos: pran­cū­zų po­žiū­ris”. Su­si­ti­ki­mo me­tu ori­gi­na­lo kal­ba bus ro­do­ mas nau­jas pran­cū­zų re­ži­sie­riaus Wil­liam Ka­rel fil­mas BARACK OBAMA, AU COEUR DE LA MAISON BLANCHE, ku­ria­me iš­sa­miai, re­ mian­tis eks­per­tų ver­ti­ni­mais ir is­to­ri­ne me­ džia­ga, ap­ta­ria­ma pir­mo­ji Ba­rac­ko Oba­mos pre­zi­den­ta­vi­mo ka­den­ci­ja ir jo va­do­va­vi­mo per­spek­ty­vos.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Lap­kri­čio 28 d. 18 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. Lap­kri­čio 29 d. 18 val. – In­ger Ha­ge­rup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vie­nos da­ lies ko­me­di­ja. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Gruo­džio 1 d. 19 val. – GYČIO IVANAUSKO TEATRAS. Ak­vi­lė Mel­kū­nai­tė. MARKO. KAVOLIŲ KABA­ RETAS. Rež. Gy­tis Iva­naus­kas. Rū­tos sa­lė. Gruo­džio 2 d. 12 val. – PREMJERA! Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ASTRIDA. Spek­tak­lis Ast­ri­dos Lind­gren biog­ra­fi­jos ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Di­džio­ji sce­na. 18 val. – KMD ak­ci­ja „16 PASIPRIEŠINIMO SMURTUI PRIEŠ MOTERIS DIENŲ”. So­fi Ok­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Lap­kri­čio 27 d. 18 val. – Vals­ty­bi­nio dai­nų ir šo­kių an­sam­blio LIETUVA 2 da­lių kon­cer­ti­nė pro­gra­ma. Lap­kri­čio 30 d. 18 val. – ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. PREMJERA. 2 da­lių mu­zi­ki­nis re­viu. Lib­re­to au­to­rė Vik­to­ri­ja Strei­ča. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­ gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, dai­li­nin­kė Vil­ma Ga­lec­kai­tė, cho­re­og­ra­fai Dai­nius Ber­vin­gis, Gin­ta­ras Vi­soc­kis, chor­meis­te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. Gruodžio 1 d. 18 val. – ZYGFRYDO VER­ NERIO KABARETAS. PREMJERA. 2 dalių muzikinis reviu. Režisierius Kęstutis Jakštas. Dirigentas Jonas Janulevičius. Dailininkė Vilma Galeckaitė-Dabkienė. Choreogra­ fai Dainius Bervingis, Gintaras Visockis. Chormeisteriai Ramūnas Tilvikas, Rasa Vaitkevičiūtė. Gruodžio 2 d. 18 val. – ZYGFRYDO VER­ NERIO KABARETAS. PREMJERA. 2 dalių muzikinis reviu. Režisierius Kęstutis Jakštas. Dirigentas Jonas Janulevičius. Dailininkė Vilma Galeckaitė-Dabkienė. Choreogra­ fai Dainius Bervingis, Gintaras Visockis. Chormeisteriai Ramūnas Tilvikas, Rasa Vaitkevičiūtė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Gruodžio 1 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Rat­ kevičių lėlių muziejuje – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiurauskas (spektaklis-žaidimas, kurį padeda kurti vaikai), nuo 3 m. Gruodžio 2 d. 12 ir 14 val. Mažojoje scenoje – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 m.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Lapkričio 30 d. 18 val. – A.Volodinas. PEN­ KI VAKARAI. Dviejų dalių romantinė drama. Režisierius A.Pociūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS KAUNO JUNGTINIS SVEIKATOS KLUBAS Kvie­čia į ren­gi­nių cik­lo KAS LEMIA MŪSŲ SVEIKATĄ už­si­ė­mi­mus. Lap­kri­čio 28 d. 12 val. – „Šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­ mas – at­gai­va jū­sų šir­džiai” (pra­ty­bos lau­ ke). Ren­ka­mės prie Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jos cen­tri­nių rū­mų, Spor­to g. 6. Lap­kri­čio 29 d. 12 val. – „Jo­ga­la­tes tre­ni­ ruo­tė – bū­ki­me stip­rūs ir lanks­tūs!” (pra­ty­ bos sa­lė­je). Ren­ka­mės Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ ros aka­de­mi­jos Mo­ko­mo­jo kor­pu­so pra­ty­bų sa­lė­je (Per­kū­no al. 3A–204) Re­gist­ruo­ki­tės tel. 8 617 31 521 ar­ba e. paš­tu kris­ti­na.vi­sa­gurs­kie­ne@gmail.com.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Pirminė teisinė pagalba Kauno rajono savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) asmenims, gyvenantiems Kauno rajone. Kreiptis Savanorių pr. 371, Kaunas: ĩ 221 kab. I–IV nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val., ĩ 112 kab. II nuo 13 iki 17 val., III, IV – nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Kreipiantis turėti asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Lap­kri­čio 28 d. 19 val. – Alek­sejus Sla­pov­ skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. N-16 Lap­kri­čio 29 d. 19 val. – Gre­go­ry Bur­ke. GAGARINO GATVĖ. Rež. V.Bal­sys. Lap­kri­čio 30 d. 19 val. – Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. N-16

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Lap­kri­čio 30 d. 19 val. – SVETIMAS VEIDAS (vie­nos da­lies tra­gi­far­sas K.Abės ro­ma­no te­ma).

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

29 d. 18 val.

Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

Im­pro­vi­za­ci­jų te­at­ras KITAS KAMPAS Lap­kri­čio 27 d. 18 val. – im­pro­vi­za­ci­jų spek­ tak­lis KITAS KAMPAS. DOMINO TEATRAS Lap­kri­čio 28 d. 18 val. – ko­me­di­ja APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas. Gruo­džio 2 d. 18 val. – ko­me­di­ja BUČIUO­ JU, OSKARAS. Re­ži­sie­rius C.Grau­ži­nis. IDIOTEATRAS Lap­kri­čio 29 d. 18 val. – ko­me­di­ja URVINIS ŽMOGUS. Re­ži­sie­rius K.Smo­ri­gi­nas ir D.Kaz­ laus­kas.

TEATRO KLUBAS Vil­niaus g. 22, Ar­chi­tek­tų na­mai, II aukš­tas

Lap­kri­čio 29 d. 19 val. – DOMANTO RA­ ZAUSKO mu­zi­kos ir ­po­e­zi­jos va­ka­ras. Lap­kri­čio 30 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­ di­ja MEILĖ PARYŽIUJE. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta“.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

Lapkričio 28 d. 19 val. – šokio spektaklis KŪNIŠKUMO SPARNAI. Dialogų portikas. Įėjimas nemokamas. Organizatorius – asociacija „Kauno moterų draugija”.

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Lap­kri­čio 27 d. 15 val. – kon­cer­tas, skir­tas pran­cū­zų kom­po­zi­to­riaus Clau­de De­bus­sy 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų Bi­ru­tės Kum­pi­kie­nės, Ra­sos Krėpš­tie­nės for­te­pi­jo­no, Ilo­nos Klu­sai­tės smui­ko, Vi­ta­ liaus Že­mai­čio klar­ne­to kla­sės mo­ki­niai, kon­cert­meis­te­rės Da­lia Ža­rė­nie­nė, Dai­va Stul­gy­tė. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Lap­kri­čio 27 d. 15 val. – Tre­čio­jo am­ žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) is­to­ri­jos fa­kul­te­to už­si­ė­mi­mas te­ma „So­viet­me­čio Kau­nas. Is­to­ri­nių vaiz­dų ly­gi­ni­mas su da­bar­ties lai­ko­tar­piu (II da­lis)”. Už­si­ė­mi­mas ne­mo­ ka­mas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Lap­kri­čio 27 d. 17 val. – ra­šy­to­jo Vy­tau­to Bub­nio ju­bi­lie­ji­nis kū­ry­bos va­ka­ras. Da­ly­vau­ja ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Bub­nys, žur­ na­lis­tė, ra­šy­to­ja Ele­na Kur­klie­ty­tė, ak­to­rius Pet­ras Ven­slo­vas, smui­ki­nin­kė Kris­ti­na Ka­ta­vi­čiū­tė. Lap­kri­čio 28 d. 15 val. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to klau­sy­to­jams ir pla­čia­jai vi­suo­me­nei Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to bu­to-mu­zie­jaus ve­dė­jas Al­fas Pa­kė­nas skai­ tys pa­skai­tą „Vaiž­gan­tas apie Mai­ro­nį”.

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS Vytauto pr. 44

Lapkričio 28 d. 15 val. bibliotekoje vyks Aklųjų ir silpnaregių centro mėgėjų teatro „Aira” spektaklis „MAIRONIO LIETUVA VIS BUVO, VIS YRA IR BUS... (Nuo Maironio iki Gimberio)”. Kauno „Branduma” nariai skaitys savo eiles, skirtas Maironiui. Renginys nemokamas.

VDU LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTAS S.Dau­kan­to g. 25, ant­ra­sis aukð­tas

Lap­kri­čio 28 d. 17.30 val. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ka­ted­ ra kvie­čia į su­si­ti­ki­mą su po­etu, eseis­tu, li­te­ra­tū­ro­lo­gu, ver­tė­ju Lau­ry­nu Kat­ku­mi

KAuno KAMERINIS TEATRAS

30 d. 18 val.

– kny­gos „Skle­pas ir ki­tos esė” au­to­riu­ mi. Įžval­go­mis apie ją da­ly­sis ir dis­ku­tuos li­te­ra­tū­ros kri­ti­kai Ma­rius Pleč­kai­tis ir Ra­mū­nas Či­če­lis. Lau­ry­nas Kat­kus yra iš­lei­dęs tris po­ezi­jos kny­gas lie­tu­vių kal­ba: „Bal­sai, raš­te­liai” (1998), „Nar­dy­mo pa­mo­kos” (2003) ir „Už 7 gat­vių” (2009). Šiais me­tais pa­si­ro­džiu­si „Skle­pas ir ki­tos esė” yra pir­mo­ji ra­šy­to­jo esė kny­ga lie­tu­vių kal­ba. L.Kat­kus yra pa­ra­ šęs ir pub­li­ka­vęs dar ke­lias po­ezi­jos ir esė kny­gas an­glų ir vo­kie­čių kal­bo­mis. Au­to­rius yra dir­bęs ra­di­ju­je, lei­dyk­lo­je „Va­ga”, Lie­ tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­te bei Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te. Jis yra ap­gy­ nęs dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją, jos pa­grin­du 2010 m. iš­leis­ta kny­ga „Tarp Ar­ka­di­jos ir In­fer­no: trem­tis Jo­han­ne­so Bob­rov­skio ir Al­fon­so Ny­kos-Ni­liū­no ly­ri­ko­je”. Nau­jau­sia kny­ga „Skle­pas ir ki­tos esė” ypa­tin­ga sa­vo­tiš­ku eseis­ti­niu džia­za­vi­mu, pa­ra­dok­so, iro­ni­jos ir san­tū­raus ra­šy­mo de­ri­niu. L.Kat­kaus esė ap­švie­čia vė­ly­vo­jo so­viet­me­čio ir anks­ty­vo­sios ne­pri­klau­so­ mos Lie­tu­vos kul­tū­ros bei kas­die­ny­bės re­al­i­jas, in­te­lek­tu­al­aus pa­sa­ko­to­jo san­ty­kį su jo­mis.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Iš cik­lo „Kū­ry­bos va­lan­da” Lap­kri­čio 28 d. 18 val. – ad­ven­ti­nis po­ezi­ jos ir dai­nų va­ka­ras PENKIOS SNAIGĖS bei kny­gos „Ere­lio sak­mė” su­tik­tu­vės. Va­ka­ro sve­čiai: ra­šy­to­jas, re­ži­sie­rius Vy­tau­tas V.Land­sber­gis ir ak­to­rė Oli­ta Dau­tar­tai­tė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12

Lap­kri­čio 28 d. 18 val. mu­zie­jaus Kon­cer­tų sa­lė­je (L.Za­men­ho­fo g. 6) – TRADICINIŲ ŠOKIŲ VAKARONĖ. Pra­šom at­si­neš­ti ir mu­ zi­kos in­stru­men­tus.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Lapkričio 29 d. 14 val. – koncertas RUDENS PALYDOS. Atlikėjai: D.Mickutė (akordeo­ nas), J.Deksnytė (smuikas), liaudiškos mu­ zikos kapela „Bičiuliai” (vad. V. Brušnius) ir mėgėjų teatro „Aira” skaitovės. Palydėkime rudenį kartu!

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI Vydūno al. 2, tel. 798 995

Iki gruodžio 31 d. veikia dailininkės Eglės Petraitytės-Talalienės kūrybos paroda PRISILIETIMAI. Kurdama šiai parodai mo­ nochrominės paletės darbų grupę, autorė siekė atitikti laiko dvasią (XX a. pirmuosius dešimtmečius, Nepriklausomos Lietuvos 1-osios respublikos laikotarpį ir sovietinės okupacijos metus), naudojo periodui artimas išraiškos priemones. Kūriniuose, iliustruojančiuose asmeninius vaikystės prisiminimus, naudojo spalvų gamą ir pasirinko modernesnės dailės kryptį. Visus šiuos kūrinius jungia novelės „Flora Vita”, skirtos menininkės tėvo provizoriaus Antano Petraičio (1913–2007) atminimui. Šia paroda debiutuoja ir kaip pradedan­ ti rašytoja, nuoširdžiai tikėdama, kad atsiminimai, virtę pasakojimais, įamžina praėjusios epochos akimirkas. Tai – Prisi­ lietimai prie išnykusių praeities vaizdų, pa­ sakojimų, atsiminimų, asmeninių vaikystės išgyvenimų.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Lap­kri­čio 30 d. 17 val. – pa­ro­dos IEŠKOTI MOTERS, skir­tos dai­li­nin­kių Mar­cės Ka­ti­ liū­tės (1912–1937), Čer­nės Per­ci­ko­vi­čiū­tės (1912–1941/42), Ma­ri­jos Rač­kaus­kai­ tės-Cvir­kie­nės (1912–2004) ir Do­mi­ce­lės Ta­ra­bil­dai­tės-Ta­ra­bil­die­nės (1912–1985) 100-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mui, ati­da­ry­mas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

30 d. 19 val.


23

pirmadienis, lapkričio 26, 2012

kas, kur, kada 2012 m. ka­len­do­ri­nė skai­čiuo­tė at­sei­kė­jo po šim­tą me­tų net ke­tu­rioms ži­no­moms Lie­tu­vos me­ni­nin­kėms. Šios mo­te­rys, pri­ klau­siu­sios pir­ma­jam ryš­kiam me­ni­nin­kių bran­duo­liui, su­si­for­ma­vu­siam Kau­no me­no mo­kyk­lo­je, ta­po sa­vi­tu mo­der­nios lie­tu­vės kū­rė­jos pro­to­ti­pu, pir­mo­sio­mis mū­sų dai­lės pa­dan­gės kregž­dė­mis, drą­siai įskrie­ju­ sio­mis į vy­rų val­dy­tą dai­lės or­bi­tą. Pir­mą kar­tą jų kū­ry­ba ro­do­ma drau­gė­je – taip ar­ti­mai vi­sos grei­čiau­siai bu­vo su­si­ti­ku­sios tik Lie­tu­vos mo­te­rų dai­li­nin­kių drau­gi­jos pa­ro­do­se 1937–1940 m. Ti­ki­mės, kad su­reng­to­ji pa­ro­da nau­jai ak­tu­ a­li­zuos šių kū­rė­jų įna­šą į Lie­tu­vos dai­lės is­ to­ri­ją ir gal­būt at­skleis vie­ną ki­tą šių li­ki­mų už­min­tą pa­slap­tį. Žiū­ro­vui siū­lo­me uni­ka­lią pro­gą drau­gė­je pa­ma­ty­ti vi­sas ke­tu­rias dai­ li­nin­kes ir ieš­ko­ti mo­ters – kū­rė­jos, mū­zos, me­no dei­vės, vai­di­lu­tės, kan­ki­nės, mo­ti­nos ar tie­siog – gy­ve­ni­mo pa­slap­tis kū­ry­bo­je atskleidžian­čios as­me­ny­bės.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 19

Iki gruo­džio 11 d. veikia Me­dos Nor­bu­tai­tės ta­py­bos pa­ro­da.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„De­be­sų že­mė­la­pis“ (OMNI ID prem­je­ra) – iki 29 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30 val. „Fran­ken­vy­nis“ 3D – 26, 28 d. 17.15 val. „Tė­vas“ (prem­je­ra ir su­si­ti­ki­mas su fil­mo kū­ry­bi­ne gru­pe) – 29 d. 19 val. „Brėkš­tan­ti auš­ra. 2 da­lis“ – iki 29 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.20, 19.15, 20.50, 21.45 val. „Vėž­liu­ko Se­mio nuo­ty­kiai 2“ 3D (lie­t. k.) – iki 29 d. 13.10, 15.15, 17.15* val. (*išsk. 26, 28 d.). „007 ope­ra­ci­ja „Sky­fall“ – iki 29 d. 13, 16, 19, 22 val. „Grės­min­gas“ – iki 28 d. 20 val.; 29 d. 21 val. „Monst­rų vieš­bu­tis“ 3D (lie­t. k.) – iki 29 d. 11.10 val. „Monst­rų vieš­bu­tis“ (lie­t. k.) – iki 29 d. 12, 14, 16, 18* val. (*išsk. 29 d.). „Lau­ki­niai“ – iki 28 d. 22.15 val. „Džo­kas“ (lie­t. k.) – iki 29 d. 11 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Debesų žemėlapis“ (premjera) – iki 29 d. 13.30, 17.15, 20.45 (seansas nevyks 27 d.) val.; 29 d. 22.15 val. „Frankenvynis“ 3D (premjera) – iki 29 d. 11, 13.15, 15.30 (seansas nevyks lapkričio 28 d.), 17.45 (seansas nevyks lapkričio 28 d.), 20 (seansas nevyks lapkričio 28 d.) val. FESTIVALIS „Geriausios 2012 m. Kanų Liūtų reklamos“ – 27 d. 22 val. Bilieto kaina 25 Lt. FESTIVALIS „Geriausios 2012 m. Kanų Liūtų reklamos“ (kartojimas) – 28 d. 19, 21.30 val. Bilieto kaina 20 Lt. „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ – iki 29 d. 11.30, 14, 16.30, 18.15, 21 (seansas nevyks 27 d.) val.; 29 d. 23.45 val. „30 širdies dūžių“ – iki 29 d. 19.15, 21.45 val. „Apgaulinga aistra“ – iki 29 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.30, 22 val. „007 operacija, Skyfall“ – iki 29 d. 12, 15, 18., 21.15 val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – iki 29 d. 12.45, 14.45 val.; 26, 29 d. 17 val. „Vėžliuko Semio nuotykiai 2“ 3D (liet. k.) – iki 29 d. 10.15, 13 (seansas nevyks 28 d.), 15.45 (seansas nevyks 28 d.) val. „Septyni psichopatai“ – iki 29 d. 19, 21.30 val. „Pragaras rojuje“ – 29 d. 23.59 val. „Asteriksas ir Obeliksas jos didenybės tar­ nyboje“ 3D (liet. k.) – iki 29 d. 10.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Kūdikiai“ – 27 d. 17 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Lap­kri­čio 29 d. 19 val. – kon­cer­tas su Egi­di­ ju­mi Si­pa­vi­čiu­mi. Gruo­džio 1 d. 19 val. – UŽUPIO TEATRO spek­tak­lis „Špil­kos“.

KAUNO MENININKŲ NAMAI

28 d. 18 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Sportas. Orai. 18.55 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15 Stilius. Namai. 21.45, 22.05 Įžvalgos. 22.45 Garsiausios pasaulio kapinės. Toronto Maunt Plezanto kapinės. 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. 23.35 Orai. 23.40 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai Karibai“ (4) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Romantinė komedija „Amerikos prezidentas“ (JAV, 1995 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (9). 13.40 Anim. s. „Keista šeimynėlė“ (1) (JAV, Kanada, 2004 m.). 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Nuo... Iki... 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Specialioji Los Andželo policija“ (4) (N-7). 23.35 „Nikita“ (N-7). 0.30 „V. Vizitas“ (9) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.30 Teleparduotuvė. 6.45 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Svečias“ (JAV, 1995 m.). 13.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Skunk Fu“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kodėl? 20.00 „Gyvenimas“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Žmogžudystė“. 1.00 „Lėlių namai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00, 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 „Auksarankiai“ (N-7). 9.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 10.00 Alibi. „Byla iš praeities“ (N-7).

DATOS (lapkričio 26 d.) 11.00, 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 12.00 „Svotai“ (N-7). 14.00, 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.25 „Užkalnio 5“. 22.25 „Gyvi numirėliai“ (N-14). 23.25 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 0.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 8.30 9.00 11.30

Gustavo enciklopedija. Keliaukim! Labas rytas, Lietuva (k). Muzika gyvai. XXII tarptautinis aktualiosios muzikos festivalio baigiamasis koncertas. Dalyvauja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Robertas Šervenikas. Solistai E.Kovacicius, A.Grigorian, M.Zimkus, N.Masevičius, kamerinis choras „Jauna muzika“ (k). 12.50 Kultūra. Rašytojas Mykolas Sluckis (k). 13.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 14.45 Arti toli (k). 15.15 Laba diena, Lietuva (k). 17.45 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.00 Septynios Kauno dienos. 18.30 Mūsų miesteliai. Rumšiškės (1). 19.20 Kine kaip kine. 19.45 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Pasigailėk mūsų“ (1978 m.). 20.55 Kai mūzos prabyla. Aktorius Sigitas Jakubauskas skaito poeto Antano A.Jonyno eiles. 21.30 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Jono Griciaus monologai“ (2011 m.). 22.15 Aktoriaus Gedimino Karkos 90-osioms gimimo metinėms. Vaid. f. „Maža išpažintis“ (1971 m.). 23.35 Kultūra. Aktorius Laimonas Noreika (2006 m.). 0.00 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai (k). 0.45 Pinigų karta. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Baroko muzikos koncertas.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00 „Kobra 11“. 12.00, 18.00 „Aferistas“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 J.Oliverio Kalėdos (1) (D.Britanija, 2009 m.). 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 Nuotykių s. „Robinzonas Kruzas“ (1) (JAV, D.Britanija, Kanada, P.Afrika, 2008 m.). 19.00 „CSI kriminalistai“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 „6 kadrai“. 23.00 Siaubo f. „Baubas 2“ (JAV, 2007 m.). 0.55 „Klivlando šou“. 1.20 „CSI kriminalistai“. 2.10 „Nuodėmingoji Kalifornija“.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Mano draugė beždžionėlė“. 8.15 „Betmeno nuotykiai“. 8.40 „Džekio Čano nuotykiai“. 9.05 „Supermeno nuotykiai“. 9.30 „Keisti Blynelio Džeko nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos I“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Širdies balsas“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokingiausi netyčiukai“. 17.00 „Didžioji sprogimo teorija“ (3) (N-7). 17.30 Situacinė komedija „Auklė“ (1) (JAV, 1993 m.). 18.00 „Purpurinis deimantas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 NemaRUS kinas. „Dviese stotyje“ (2). 22.25 „Užribis“ (N-7). 23.35 „Pasitikėk manim“ (8). 0.35 Sveikatos ABC (k).

10.05 „Linksmieji draugai“. 10.35 Senoji animacija. 11.10, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Rozalinda“. 14.00, 21.30 „Pasmerkti“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou.

18.00, 22.30 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30, 7.55 Ryto reporteris. 7.50 Aš ir vanduo. 9.15 Super L.T. (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 14.00 Skonio reikalas. 15.00, 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Rossas Kempas. Gaujos“ (3) (N-7). 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.50 LKL čempionatas. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 21.00, 23.35 Reporteris. 21.52, 0.27 Orai. 22.30 Gyvenimo būdas. 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“ (N-7).

9.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 9.20 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis. 11.30 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7). 13.10 Telelaikraštis. 15.40 Komedija „Muzikinės kovos“ (N-7). 17.30 Plyta prie plytos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Nuomonės: iš sostinės. 19.00 Drama „Iliuzionistas“. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Drama „Vanduo“ (N-14). 1.25 Komedija „Šešios mano tėčio žmonos“ (N-7).

7.00, 9.30, 20.30 Muzika. 7.45, 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 10.00 „San Fransisko raganos I“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Širdies balsas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokingiausi netyčiukai“. 17.00 „Didžiojo sprogimo teorija“. 17.30 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Romantinė komedija „Dviese stotyje 2“. 22.25 „Užribis“. 23.35 „Pasitikėk manim“. 0.35 Sveikatos ABC (k)

8.00 Drama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 9.40 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 11.20 Drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Zuikis beausis“ (Vokietija, 2007 m.) (N-14). 20.05 Trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.05 Trileris „Palikti vandenyne 2. Dreifas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.45 Kriminalinė komedija „Didelis ir šaltas“ (Vokietija, Kanada, JAV, Naujoji Zelandija, 2005 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–„Astana“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Klaipėdos „Neptūnas“. 16.30 Sporto metraštis. 16.40 Automoto. 17.10 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Zgoželeco „Turow“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgiris“ . 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Talino „Kalev“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

Šv. Silvestras 1855 m. mirė Lietuvos ir Lenkijos rašytojas, poetas Adomas Mickevičius. 1902 m. mirė vyskupas ir poetas, poemos „Anykščių šilelis“ autorius Antanas Baranauskas. 1922 m. Egipte atidarytas faraono Tutanchamono kapas. 1926 m. gimė režisierė, aktorė, rašytoja Galina Dauguvietytė. 1938 m. gimė Lietuvos kalbininkas, terminologas, humanitarinių mokslų daktaras Jonas Klimavičius. 1953 m. gimė poetas ir vertėjas Antanas A.Jonynas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Aptardamas požiūrį į vertybes, nesutiksite su artimais žmonėmis arba autoritetingais asmenimis. Iš jūsų niekas neatima teisės išsakyti savo nuomonę, bet pasistenkite ją aplinkiniams pateikti tinkamai ir suprantamai. Jautis (04 21–05 20). Daug ginčysitės. Galbūt nesutiksite su aplinkinių nuomone arba sunkiai bendrausite. Tačiau nebūtina suprasti visko paraidžiui – pamurmėkite ir nusiraminkite. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Būsite ne itin emocionalus. Vėžys (06 22–07 22) Galimi konfliktai. Nesutarimai, beįsiplieskiantys dėl pernelyg didelio emocijų antplūdžio, pareikalaus daug kantrybės. Būtent šitas bruožas padės jums išvengti nemalonumų. Liūtas (07 23–08 23). Galite susikivirčyti su vyresniu arba autoritetingu žmogumi. Todėl tylėjimas šiandien – aukščiausios prabos auksas, o jeigu pasitelksite į pagalbą savo darbštumą, ši sunki diena taps tikrai puiki. Mergelė (08 24–09 23). Būsite kalbesnis, noriai ir lengvai bendrausite. Galimas pokalbis su vyresniu žmogumi. Svarbiausia pasirinkti tinkamas ir aktualias temas, juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausys. Svarstyklės (09 24–10 23). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Sekite savo mintis – šiandien tai svarbu. Skirkite laiko kultūriniams renginiams. Skorpionas(1024–1122).Palanki diena atlikti įvairius darbus. Esate kupinas energijos ir emocijų, bet nepraraskite savitvardos. Todėl nesiimkite nieko naujo ir sudėtingo. Tiesiog dirbkite savo darbą. Šaulys (11 23–12 21). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Ožiaragis (12 22–01 20). Susidursite su žmogumi, kurio emocijos labai skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kaip manėte. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vandenis (01 21–02 19). Puikiai seksis suprasti aplinkinius ir praleisti laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Žuvys (02 20–03 20). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Norėsite prieštarauti kitų žmonių vertybėms, plaukti prieš srovę. Nieko svarbaus nespręskite, ypač jeigu jaučiate, kad ne iki galo supratote situaciją.


Orai

Šią savaitę Lietuvoje laukiama drėgnų ir šiltų orų. Sinoptikai prognozuoja, kad daugelyje rajonų lis kasdien, oro temperatūra dieną bus nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur tvyros rūkas, kai kur galima sulaukti šlapdribos. Dieną sušils nuo 5 iki 7 laipsnių šilumos.

Šiandien, lapkričio 26 d.

+6

+7

Telšiai

+5

Šiauliai

Klaipėda

+4

Panevėžys

+5

Utena

+6

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi 

8.10 16.00 7.50 14.53 5.48

331-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 35 dienos. Saulė Šaulio ženkle.

+6

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +16 Berlynas +9 Brazilija +25 Briuselis +11 Dublinas +5 Kairas +24 Keiptaunas +21 Kopenhaga +8

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+8 +8 0 +5 +9 +3 +11 +7

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+11 +3 +14 +26 +2 +20 +19 +9

+5

+6

Vėjas

Marijampolė

2–6 m/s

Vilnius

+6

Alytus

Vardai Dobilas, Leonardas, Leopoldas, Silvestras, Vygantė.

Lapk­ri­čio pa­bai­ga – drėg­na ir ne­šal­ta

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+3

+6

+3

+1

5

+2

+5

+4

+3

4

+4

+6

+5

+4

4

rytoj

poryt

Drėg­ni, ūka­no­t i ir ne­šal­t i orai iš­si­lai­ kys ir sa­vai­tės pra­džio­je. An­ti­cik­lo­ną, il­gą lai­ką lė­mu­sį de­be­suo­tus su rū­kais, ra­mius orus Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je iš­stu­mia Šiau­rės At­lan­to cik­lo­nas. Jis mė­g i­na skverb­t is per Skan­d i­na­v i­ją į ry­tus. Drėg­no at­lan­ti­nio oro po­rci­jos jau epi­zo­diš­kai pa­sie­kia ir Lie­tu­vą. Vė­ jas nak­tį silp­nas, die­ną piet­ry­čių, pie­ tų, 5–10 m/sek. Sa­vai­tės pra­džio­je tem­ pe­ra­tū­ra nak­tį bus jau žiemiškai šalto­ ka, kai kur minusinė, o die­ną su­šils iki 8 laips­nių ši­lu­mos. Si­nop­ti­kai pro­gno­ zuo­ja, kad dau­ge­ly­je ra­jo­nų lis kiek­vie­ ną die­ną. KD inf., Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

2012-11-26 Kauno diena