Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, lapkričio 21 d., 2012 m. Nr. 272 (1471) 

Kan­di­datą į prem-­ je­rus iš Sei­mo tribū­nos pri­statė pa­ti Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė. Lietuva 5p.

Ty­ri­mas ro­do, kad Bal­ti­jos ša­ly­se lie­tu­vių ir lat­vių bend­rovės dir­ba sėkmin­giau nei estų. Ekonomika 8p.

diena.lt

Buvęs Kroa­ti­jos prem­je­ras I.Sa­na­ de­ras už ko­rup­ciją nu­teis­tas kalė­ti de­šimt metų. Pasaulis 9p.

Pa­gal­bos pra­šo vos pra­kalbę

1,30 Lt

Su­sip­rie­ši­ni­mas dis­ku­si­ jo­se dėl ES biud­že­to yra ir ne­tgi gal šiek tiek išau­go. Už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras Aud­ro­nius­ Ažu­ba­lis

7p.

Miestas

2p.

Švies­len­tes ka­bins pa­va­sarį Žadė­ta, kad dar šių metų pa­bai­go­ je vil­nie­čiai vie­šo­jo trans­por­to sto­ telė­se iš­vys at­nau­jin­tas švies­len­ tes su tvar­ka­raš­čiais. De­ja, to rei­ kės lauk­ti ma­žiau­siai iki pa­va­sa­rio. Mies­to trans­por­to va­do­vai tvir­ti­na, kad švies­lentės rodė ne­tiks­lią in­for­ ma­ciją, ne­veikė, ge­do, ne­tgi per­deg­ da­vo nuo aukš­tos įtam­pos. Esą, vi­sa tai bus iš­tai­sy­ta.

Miestas „„Pa­vo­jus: vai­kai į pa­gal­bos li­ni­jas skam­bi­na ne tik tada, kai ne­ran­da ga­li­mybės pa­si­šnekė­ti su ar­ti­mai­siais, bet ir kai pa­tys tėvai aud­rin­gai aiš­ki­

na­si tar­pu­sa­vio san­ty­kius. 

Emo­cinė prie­var­ta, bend­ra­vi­mo trūku­ mas, konf­lik­tai su bend­raam­žiais ir net tėvų tar­pu­sa­vio ne­su­ta­ri­mai. Vi­sa tai tam­pa vaikų skam­bu­čių sa­va­no­riams prie­žas­ti­mi.

3

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Pri­sis­kam­bin­ti ban­do mi­li­jo­nai

Vaikų var­gai ir pro­ble­mos ne­si­bai­gia nei per išei­gi­nes, nei per šven­tes. Ne išim­tis ir Tarp­tau­tinė vaikų die­na, mi­ni­ma lapk­ri­čio 20 d. Ir per ją, kol dau­gybė lai­mingų vai­ku­čių drau­ge

su tėvais ar įtėviais šventė sa­vo die­ ną, ne­ti­lo emo­cinės vaikų pa­gal­bos te­le­fo­nai. Skam­bi­no tie, ku­riems pa­si­sekė ma­žiau. „Vai­kai jau ke­ lin­tus me­tus iš eilės skam­bi­na tais pa­čiais ar­ba pa­na­šiais klau­si­mais. San­ty­kių su tėvais ir bend­raam­žiais pro­ble­mos. Jų neišk­lau­so, jų ne­sup­ran­ta.

2

4p.

Via­du­ko sta­ty­bos už­kim­šo miestą


2

TrečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Švies­len­čių teks pa­lauk­ti Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Žadė­ta, kad dar šių metų pa­bai­ go­je vil­nie­čiai vie­šo­jo trans­por­to sto­telė­se galės nau­do­tis at­si­nau­ ji­nu­sia švies­len­čių sis­te­ma. De­ja, pa­si­ro­do, to reikės lauk­ti ma­žiau­ siai iki pa­va­sa­rio. Jungs prie elekt­ros ka­be­lio

Jau kurį laiką vil­nie­čiai pa­si­gen­da vie­šo­jo trans­por­to sto­telė­se kabė­ ju­sių švies­len­čių. Jos nu­ka­bin­tos, kaip ir bu­vo žadė­ta, nes bu­vu­si sis­te­ma kėlė daug ne­pa­to­gumų: švies­lentės ge­do, ne­veikė, ke­lei­ viai ne vi­sa­da galė­jo tikė­tis jo­se iš­vys­ti tiks­lią in­for­ma­ciją, ka­da su­lauks tro­lei­bu­so ar au­to­bu­so. Taip bu­vo todėl, kad jos bu­vo pri­jung­tos prie tro­lei­busų kon­tak­ ti­nio tink­lo, – švies­lentės aukš­tos įtam­pos kar­tais tie­siog neat­lai­ky­ da­vo ir per­deg­da­vo, ki­ta prie­žas­

tis – naktį tro­lei­bu­sų linijos iš­jun­ gia­mos, todėl rei­ka­lin­gi mai­ti­ni­mo blo­kai. Tai­gi dar pa­va­sarį bu­vo nu­tar­ta šią pro­blemą spręsti ir pri­jung­ti švies­len­tes prie įpras­to elekt­ros ka­be­lio. „Kaip tik da­bar vyk­do­mas šis pro­jek­tas, ren­gia­mi at­ski­ri pro­jek­ tai kiek­vie­nai sto­te­lei, kur švies­ lentės bus ka­bi­na­mos. Bus nu­ties­ ti elekt­ros tink­lai, ku­ria­me pla­nus, kaip in­teg­ruo­ti švies­len­tes dau­ giau į sto­te­lių pa­vil­jo­nus. Švies­ lentės bus per­ka­bin­tos, jų at­si­ras ir ten, kur iki šiol ne­bu­vo“, – apie šiuo me­tu vyk­domą pro­jektą sakė įmonės „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ di­rek­to­rius Gin­tas Bliu­vas. Ne­per­šau­na­mas stik­las

Kaip aiš­ki­no įmonės Elekt­ro­ni­ nių pa­slaugų sky­riaus va­do­vas Min­dau­gas Ži­ro­nas, švies­lentės mies­te bu­vo nu­ka­bin­tos iki žie­ mos, kad šal­čiai joms dar la­biau

ne­pa­kenktų. At­nau­ji­nus sis­temą, nu­tie­sus elekt­ros ka­be­lius, jų at­ si­ras ir to­se sto­telė­se, kur va­žiuo­ ja tik au­to­bu­sai, taip pat bus at­si­ žvel­gia­ma į ke­lei­vių srautą. Paš­ne­ko­vas už­si­minė, jog pla­ nuo­ja­ma švies­len­tes pa­ka­bin­ti že­ miau, ne­gu jos kabė­jo iki šiol, gal­ būt ir pa­vil­jo­nuo­se, kad žmonėms būtų pa­to­giau ir aiš­kiau įžiūrė­ ti, kas jo­se ra­šo­ma. Pa­si­tei­ra­vus, ar ne­si­bai­mi­na, kad že­miau pa­ ka­bin­tos švies­lentės bus leng­viau pa­sie­kia­mos ir van­da­lams, Elekt­ ro­ni­nių pa­slaugų sky­riaus va­do­ vas teigė, kad jos jau ka­bo ne pir­ mus me­tus ir van­dalų su­rengtų iš­puo­lių prie­š jas skai­čius „yra to­ le­ruo­ti­nas“. „Be to, jos la­bai ge­rai ap­sau­go­ tos – švies­lentės stik­las ne­per­ šau­na­mas. Bu­vo at­ve­jis, kai į ją šau­ta, ta­čiau stik­las tik įski­lo“, – pa­sa­ko­jo M.Ži­ro­nas. Turė­si­me 40 švies­len­čių

Da­bar vyk­do­mi pro­jek­to dar­bai bus tęsia­mi iki šalnų ir vėl at­nau­ jin­ti pra­bėgus žie­mai. At­nau­ji­ nus visą sis­temą mies­te at­si­ras 40 švies­len­čių, vėliau galbūt ir dau­ giau. De­ja, vi­so to, ma­tyt, su­lauk­ si­me tik į sos­tinę at­ėjus pa­va­sa­riui. Dien­raš­čio duo­me­ni­mis, pri­jung­ ti 40 švies­len­čių prie elekt­ros ka­ be­lio ga­li at­siei­ti apie 400–500 tūkst. litų. Kai kur, no­rint nu­ties­ ti elekt­ros ka­be­lius, ga­li tek­ti ar­ dy­ti va­žiuo­jamąją ke­lio dangą ar­ba veją, kas­ti tranšė­jas, ties­ti ka­be­ lius, nu­pirk­ti elekt­ros skai­tik­lius, pa­skui vi­sa tai reikės su­tvar­ky­ti. Mies­te švies­l entės įreng­ tos vyk­dant va­di­namąjį e. bi­lie­to pro­jektą – šis sos­ti­nei jau kai­na­ „„Nebė­ra: vie­tos, ku­rio­se bu­vo in­teg­ruo­tos švies­lentės, da­bar tuš­čios.„ vo, kaip skelb­ta, kiek dau­giau nei Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr. 13 mln. litų.

Ban­do pri­si­teis­ti mi­li­jo­nus Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Tęsia­si sos­tinė­je po­pu­lia­riais marš­ru­tais va­žinė­jan­čių pri­va­čių au­to­busų sa­vi­ninkų teismų su sa­ vi­val­dy­be ma­ra­to­nas. Gin­či­ja­ma­ si dėl to, kas kam sko­lin­gas. Pai­niavą su­kėlė sa­vi­kai­na

Mies­to sa­vi­val­dybę vežė­jai pa­ davė į teismą dėl skolų už nuo­sto­ lių kom­pen­sa­vimą, o sa­vi­val­dybė į teismą pa­davė ir vežė­jus, ir pa­ ti sa­ve. Pas­ta­ro­jo­je by­lo­je ieš­kovė bu­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­ba, o at­sa­ kovė – ad­mi­nist­ra­ci­ja. Mies­to sa­vi­val­dybė bylą pra­ laimė­jo, ta­čiau prie­š ke­lias die­nas teis­mo spren­dimą ap­skundė Lie­ tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. 05 marš­ru­to au­to­bu­sus val­ dan­ti bend­rovė „Ko­le­gi­ta“ anks­ čiau vežė ke­lei­vius ir 067 marš­ru­ tu per visą Vil­nių – iš San­ta­riš­kių į Gri­giš­kes. Ta­čiau marš­ru­tas bu­ vo lai­ki­nai su­stab­dy­tas dėl to, kad mies­to sa­vi­val­dybė ne­kom­pen­sa­ vo dėl marš­ru­to įmo­nei su­si­da­riu­ sių nuo­sto­lių. Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba nu­rodė, kad „Ko­le­gi­ta“ su sa­vi­val­dybės ad­mi­ nist­ra­ci­ja pa­si­rašė su­tartį, ku­rio­je vežė­jas nu­rodė marš­ru­to ki­lo­met­ ro kainą. Daž­niau­siai „Ko­le­gi­ta“, nu­va­žia­vu­si visą marš­rutą, pa­tir­ da­vo nuo­sto­lių, nes par­da­vus bi­

lie­tus ke­lionė vežė­jui neat­si­pirk­ da­vo. Taip per pus­metį sa­vi­val­dybė vežė­jui įsis­ko­li­no dau­giau kaip 1,7 mln. litų, bet žadė­tos kom­pen­ sa­ci­jos ne­skubė­jo grąžin­ti. Todėl marš­ru­tas bu­vo su­stab­dy­tas. Vis dėlto sa­vi­val­dybė sko­ lą grąži­no, ir 067 marš­ru­tas bu­ vo at­nau­jin­tas. Ta­čiau per še­šis mėne­sius „Ko­le­gi­tai“ sa­vi­val­dybė vėl įsis­ko­li­no be­veik mi­li­joną litų. Bet šįkart sa­vi­val­dybė nuo­sto­lių ne­be­kom­pen­sa­vo. Skund­žia ir pati save

„Mes sa­vi­val­dybę pa­davė­me į teismą dėl pi­nigų, o ji mus pa­davė dėl nie­kinės su­tar­ties. Taip pat sa­vi­val­dybė į teismą pa­davė sa­vo pa­čios ad­mi­nist­ra­ciją, ku­ri ir pa­ si­rašė su­tartį“, – ku­rio­zinę si­tua­ ciją api­būdi­no bend­rovės „Ko­le­ gi­ta“ di­rek­to­rius Vi­das Bar­vi­das. Sa­vi­val­dybė sa­vo ieš­ki­ny­je bu­vo nu­rod­žiu­si, kad įmonės ir sa­vi­val­ dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­tar­tis su­ da­ry­ta ne­įver­ti­nus marš­ru­to sa­vi­ kai­nos pa­grįstu­mo. Esą pa­si­ra­šius su­tartį iš­ki­lo grėsmė vie­ša­jam in­te­ re­sui, nes sa­vi­val­dybė bu­vo įsi­pa­rei­ go­ju­si mokė­ti ob­jek­ty­viais duo­me­ ni­mis ne­pagrįs­tas kom­pen­sa­ci­jas. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nu­ rodė, kad sa­vi­val­dybės ta­ry­ba sa­vo prie­lai­dos ne­pag­rindė įro­dy­mais ir skai­čiais, todėl grėsmė vie­ša­ jam in­te­re­sui li­ko ne­įro­dy­ta.

Vežė­jas sa­vo kaltės ne­ma­to

Sos­tinės sa­vi­val­dybės ta­ry­ba teis­ mo pra­šė pri­pa­žin­ti nie­ki­ne sa­vi­ val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „Ko­ le­gi­tos“ 2008 m. su­da­rytą su­tartį bei pri­teis­ti dėl su­tar­ties esą ne­ pagrįs­tai iš­mokėtą kom­pen­sa­ ciją, ku­rios su­ma – dau­giau kaip 1,7 mln. litų. „Mes ati­ti­ko­me kon­ kur­so sąly­gas, pa­si­rašė­me ad­mi­ nist­ra­ci­jos su­da­rytą su­tartį, todėl mies­to sa­vi­val­dybės ta­ry­ba pir­ miau­sia turėtų viską iš­siaiš­kin­ti su ad­mi­nist­ra­ci­ja. Mes čia nie­kuo dėti. Sa­vi­val­dybė tie­siog ne­no­ri grąžin­ti mums sko­los“, – svars­ tė V.Bar­vi­das. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas sa­ vi­val­dybės ieš­kinį at­metė. Ta­čiau „Ko­le­gi­ta“ vis tiek ne­ga­li leng­ viau at­si­pūsti, at­nau­jin­ti sa­vo au­ to­busų ar­ba vai­ruo­tojų ap­reng­ ti uni­for­mo­mis. Sa­vi­val­dybė kol kas ne­ke­ti­na pa­si­duo­ti.

„„Po­žiū­ris: Šve­di­jo­je, pa­sak R.Po­vi­lai­čio, pa­ty­čių tarp vaikų pro­ble­ma daug

ski­ria­ma kur kas dau­giau. 

Pa­gal­bos pra­šo Net tėvų tar­pu­sa­vio 1 ne­su­ta­ri­mai ir gin­ čai skau­di­na vai­kus ir ne­žino­da­mi,

ką da­ry­ti šiuo at­ve­ju, jie skam­bi­ na mums“, – dien­raš­čiui pa­sa­ko­jo emo­cinę pa­galbą vai­kams te­le­fo­nu tei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Vaikų li­ ni­ja“ koor­di­na­torė psi­cho­logė Ivo­ na Su­cho­dols­ka. „Vaikų li­ni­jo­je“ dir­ban­tys sa­ va­no­riai per me­tus su­lau­kia dau­ giau nei 4 mln. skam­bu­čių, ta­čiau at­si­liep­ti ga­li tik į ne­di­delę da­ lį jų – apie 140 tūkst. „Skam­bu­čių pa­si­tai­ko įvai­rių, būna ir pa­pokš­ta­ vimų, ta­čiau net į juos rea­guo­ja­me, nes vai­kams la­bai svar­bu bend­rau­ ti“, – dėstė I.Su­cho­dols­ka. Te­le­fo­no grie­bia­si ir dar­že­li­nu­kai

Jau­niau­siems, skam­bi­nan­tiems pa­gal­bos te­le­fo­nu, nėra nė še­še­rių. Vos iš­mokę nau­do­tis te­le­fo­nu vai­ kai krei­pia­si į sa­va­no­rius pa­gal­bos ir ne tik. „Būna, kad vai­kas skam­bi­na, nes jis ele­men­ta­riai ne­tu­ri su kuo pa­ bend­rau­ti na­mie. Nors to­kios pro­ ble­mos kaip emo­cinė prie­var­ta ar at­ve­jai, kai tėvai mu­ša vai­kus, la­bai opios. Ta­čiau daž­ni at­ve­jai, kai vai­ kas no­ri pa­si­da­ly­ti sa­vo džiaugs­ mais, pa­sie­ki­mais, ta­čiau nėra kas jį išk­lau­so“, – pa­sa­ko­jo I.Su­cho­ dols­ka. Be­maž pusė visų skam­bi­nan­čių pri­klau­so 11–15 metų am­žiaus gru­

Tei­kia trum­pa­laikę pa­galbą

„Vaikų li­ni­jos“ va­do­vas ir vaikų psi­ cho­lo­gas Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis teigė, kad į vaikų pro­blemų spren­dimą turėtų ak­ty­viau įsi­jung­ti vals­tybė. Visų pir­ma, per­žiūrė­da­ma sa­vo veik­los šio­je sri­ty­je prio­ri­te­tus. „Kai ku­rių pa­slaugų pas mus per daug, o kai ku­rioms ski­ria­ma ge­ ro­kai per ma­žai dėme­sio. Pa­vyzd­žiui, di­de­li pi­ni­gai ski­ria­mi glo­bos įstaigų tink­lui, ta­čiau tuo pat me­ tu vis dar ma­žai dėme­sio ski­ria­ma pre­ven­ci­jai, kad vai­kas galėtų lik­ ti šei­mo­je, kad būtų ma­žiau smur­ to, pa­ty­čių at­vejų“, – teigė R.Po­ vi­lai­tis. Pa­sak psi­cho­lo­go, jei­gu vals­tybė imtų­si dau­ge­lio at­vejų pre­ven­ci­ jos, vai­kas galėtų lik­ti šei­mo­je. Bū­ tų ge­ro­kai ma­žiau ir kitų pro­blemų, to­kių kaip tėvų gir­ta­vi­mas ar jų ne­ mokė­ji­mas auklė­ti sa­vo vaikų. „Eg­zis­tuo­ja to­kia pro­gra­ma, skir­ ta vie­ni­šoms mo­ti­noms pa­dėti, kai į

Siekia at­nau­jin Ge­ne­ra­linė pro­ku­ratū­ra va­kar pra­ nešė, kad kreipė­si į teismą dėl bu­ vu­sio par­la­men­ta­ro Eval­do Le­men­ taus­ko (nuotr.) by­los at­nau­ji­ni­mo.

1

mln. litų

šiuo me­tu sa­vi­val­dybė įsis­ko­li­nu­si pri­va­čiam vežė­jui.

pei, apie ket­vir­ta­da­lį visų skam­bi­ nan­čių – iki 10 metų. „Am­žius būna vie­nas iš ne­dau­ ge­lio kri­te­rijų. Su­ži­no­me tai, ką daž­niau­siai pa­tys vai­kai mums pa­ sa­ko. Kar­tais pa­sa­ko vardą. Orien­ tuo­jamės į vien­kar­tinį kon­taktą, kad vai­kai galėtų iš­si­pa­sa­ko­ti, nes juk kai ku­rios pro­ble­mos ne­ga­li bū­ ti sprend­žia­mos te­le­fo­nu“, – dės­ tė pa­šne­kovė.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Kaip tei­gia­ma Ge­ne­ra­linės pro­ku­ ratū­ros at­sa­ky­me BNS, va­kar šios pro­ku­ratū­ros Or­ga­ni­zuotų nu­si­ kal­timų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­ par­ta­men­to pro­ku­ro­ras Ged­gau­ das Norkū­nas kreipė­si į Vil­niaus mies­to 1-ąjį apy­linkės teismą dėl baud­žia­mo­jo pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo E.Le­men­taus­ko at­žvil­giu baud­žia­ mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je šis kal­ti­na­ mas pa­pir­ki­mu.


3

TrečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

miestas

13p.

Kon­kur­so „Ma­dos in­jek­ci­ja“ fi­na­le lau­kia įspūdin­gi jaunųjų di­zai­ne­rių eks­pe­ri­men­tai.

Di­de­li pi­ni­ gai ski­ria­mi glo­bos įstai­ gų tink­lui, ta­čiau ma­žai dėme­sio ski­ ria­ma tam, kad vai­kas galėtų lik­ti šei­mo­je.

ma­žesnė nei Lie­tu­vo­je, ta­čiau dėme­sio jai spręsti Ka­ro­lio Ka­volė­lio (BFL) nuo­tr.

vos pra­kalbę na­mus atei­na slau­gy­to­ja, ji pa­de­ da su­si­tvar­ky­ti. Juk ne­ma­žai to­kių mo­tinų pikt­naud­žiau­ja al­ko­ho­liu, na­mie vy­rau­ja smur­tas. To­kiems įvy­kiams rei­kia užbėg­ti už akių ir taip iš­sau­go­ti šeimą. Be to, tėvus rei­kia mo­ky­ti, kaip auklė­ti vai­kus be smur­to, kad ne­kiltų no­ras lup­ ti“, – kalbė­jo psi­cho­lo­gas. Pa­sak R.Po­vi­lai­čio, Lie­tu­vo­je vis dar per ma­žai ne­mo­kamų pa­ skaitų, ku­rio­se būtų aiš­ki­na­ma, kaip tin­ka­mai au­gin­ti sa­vo at­ža­ las. „Pa­ban­dy­ki­te su­ras­ti ne­mo­ ka­mus kur­sus, kur galė­tumė­te mo­ky­tis, kaip tin­ka­mai auklė­ ti vai­kus. Tai bus la­bai sun­ku“, – pa­brėžė pa­šne­ko­vas. Ski­ria dau­giau jėgų

Va­karų Eu­ro­po­je, pa­sak pa­šne­ko­ vo, sėkmin­gai įgy­ven­di­na­ma Po­ zi­ty­vios tėvystės pro­gra­ma, ku­ rios re­zul­ta­tas – ma­žiau glo­bos na­muo­se at­si­du­rian­čių vaikų. „Be to, te­nai net nėra to­kių glo­ bos namų kaip pas mus. Ten sten­ gia­ma­si pa­da­ry­ti taip, kad net glo­bos įstai­gos būtų mak­si­ma­liai pa­na­šios į šeimą. O štai Nor­ve­gi­ jo­je to­kių da­lykų kaip kūdi­kių na­ mai net nėra. Jei­gu nu­tin­ka to­kia ne­laimė ir kūdi­kis lie­ka be tėvų, jam grei­tai su­ran­da­ma šei­ma“, – kalbė­jo pa­šne­ko­vas. Kaip dar vieną tin­ka­mo po­žiū­ rio į vai­kus pa­vyzdį R.Po­vi­lai­

tis pa­teikė Šve­diją. Psi­cho­lo­gas pa­pa­sa­ko­jo, kaip rim­tai į vaikų pa­ty­čių pro­blemą žiū­ri­ma šio­je vals­tybė­je. „Pas juos vie­nas ma­žiau­sių pa­ ty­čių pro­centų ir vis vien jie į tai žiū­ri la­bai rim­tai. Prob­le­mos, pa­ ly­gin­ti su mūsų, ne­di­delės, ta­čiau vis vien joms ski­ria­ma la­bai daug dėme­sio. Todėl jos ir ne­įsi­šak­ni­ ja“, – pa­brėžė R.Po­vi­lai­tis.

Sta­tis­ti­ka „Vaikų li­n i­ja“ per me­t us prii­ma 140 tūkst. vaikų ir paaug­lių skam­ bu­čių pa­čiais įvai­riau­siais klau­si­ mais.

45

% 23

31 1 iki 6 metų nuo 7 iki 10 metų nuo 11 iki 15 metų vyresni nei 15 metų

in­ti E.Le­men­taus­ko bylą Per­nai pa­va­sarį Sei­mas ne­lei­ do tuo­me­čio par­la­men­ta­ro E.Le­ men­taus­ko pa­trauk­ti baud­žia­mo­ jon at­sa­ko­mybėn, todėl teis­mas jo baud­žiamąją bylą bu­vo nu­ traukęs. Į Seimą po sa­vi­val­dos rin­kimų vie­toj Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­jos at­sto­vo Re­mi­gi­jaus Ačo at­ėjęs E.Le­men­taus­kas bu­vo tei­sia­mas dėl pa­pir­ki­mo. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys, per­nai ba­landį kreipę­sis į Sei­ mą dėl E.Le­men­taus­ko tei­sinės ne­ lie­čia­mybės pa­nai­ki­ni­mo, teigė, kad būda­mas Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dybės ta­ry­bos na­riu, sos­tinės vi­ce­

me­ru jis ki­tam sa­vi­val­dybės po­li­ti­ kui iš vi­so siūlė 0,5 mln. litų ky­šių. By­los duo­me­ni­mis, kon­ser­va­ to­riaus Vi­do Ur­bo­na­vi­čiaus už pi­ ni­gus pra­šy­ta ne­bal­suo­ti už in­ter­ pe­lia­ciją tuo­me­čiam me­rui Juo­zui Imb­ra­sui, vi­ce­me­rui E.Le­men­ taus­kui, pa­lai­ky­ti ki­tus val­dan­ čio­sios dau­gu­mos spren­di­mus. Buvęs Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas E.Le­men­taus­kas da­ly­va­vo šių metų Sei­mo rin­ki­ muo­se kaip sa­va­ran­kiš­kas kan­di­ da­tas, ta­čiau į par­la­mentą ne­bu­ vo iš­rink­tas. VD, BNS inf.

Už ava­riją Ka­rio­tiškė­se at­sa­ky­ti teks Teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti Ka­rio­tiš­kių nuo­tekų dumb­lo kau­pyk­los sta­ ty­bos va­do­vui pa­skirtą 4 tūkst. li­ tų baudą, skirtą už ap­lai­dumą, kai į ap­linką iš­tekė­jo apie 2 tūkst. ku­bi­ nių metrų dumb­lo.

Šie­met ba­land­žio 16 d. Vals­ty­ binė te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo ir sta­ty­ bos ins­pek­ci­ja (VTPSI) A.K. su­rašė ad­mi­nist­ra­ci­nių teisės pa­žei­dimų pro­to­kolą už sta­ti­nio pro­jek­to vyk­ dy­mo prie­žiū­ros ir sta­ti­nio sta­ty­ bos tech­ninės prie­žiū­ros tvar­kos ne­si­lai­kymą. Kons­ta­tuo­ta, jog, vyk­dy­da­mas Ka­rio­tiš­kių nuo­tekų dumb­lo kau­ pyk­los sta­ty­bos tech­ninės prie­žiū­ ros va­do­vo pa­rei­gas, A.K. ne­si­laikė pri­va­lo­mo rei­ka­la­vi­mo tik­rin­ti, kad sta­ty­bos dar­bai būtų at­lie­ka­mi pa­ gal tech­ninį pro­jektą. Dėl to 2011 m. spa­lio 20 d. įvy­ko Ka­rio­tiš­kių nuo­ tekų dumb­lo kau­pyk­los ava­ri­ja. A.K. nu­ta­rimą ap­skundė Tra­ kų ra­jo­no apy­linkės teis­mui. Ta­ čiau va­kar, išk­lausęs A.K., VTPSI at­stovų bei liu­dy­tojų paaiš­ki­ni­ mus, teis­mas A.K. skundą at­metė ir nuo­baudą pri­pa­ži­no pa­grįsta. Teis­mas ma­no, kad ad­mi­nist­ra­ cinėn at­sa­ko­mybėn trau­kia­mo as­

mens at­sa­ko­mybę leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių nėra, o jo at­sa­ko­mybę sun­ki­na tai, jog dėl įvy­ku­sios ava­ ri­jos pa­tir­ta di­de­lių nuo­sto­lių. Trakų teis­mo pra­ėjusį penk­ta­ dienį priim­ta nu­tar­tis nėra ga­ lu­tinė – per 20 dienų ji ga­li bū­ ti skund­žia­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. Per­nai spa­lio 20-ąją Trakų ra­ jo­ne esan­čia­me už­da­ry­ta­me Ka­ rio­tiš­kių sąvar­ty­ne ply­šus spe­cia­ liai dumblą den­gian­čiai plėve­lei, iš re­zer­vua­ro į ap­linką iš­tekė­jo apie 2 tūkst. ku­bi­nių metrų dumb­lo. Spe­ cia­listų skai­čia­vi­mu, bu­vo už­terš­ta 85 arų te­ri­to­ri­ja. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­ kai skelbė, kad už­da­ry­ta­me Ka­rio­ tiš­kių sąvar­ty­ne ki­lu­si ava­ri­ja pa­ darė 114 tūkst. litų žalą. Pa­na­ši ava­ri­ja Ka­rio­tiš­kių sąvar­ ty­ne yra bu­vu­si ir anks­čiau. Tąkart dumblą den­gian­ti plėvelė pra­sme­ go, da­lis dumb­lo taip pat pa­te­ko į ap­linką. Į re­zer­vuarą ša­lia Ka­rio­tiš­kių sąvar­ty­no dumblą bend­rovė „Vil­ niaus van­de­nys“ vežė nuo 1987 iki 2007 m. Ten bu­vo iš­kas­tas 12–14 metrų gy­lio ba­sei­nas ir už­pil­dy­tas dumb­lu. VD, BNS inf.

„„Spren­di­mas: teis­mas pri­pa­ži­no,

kad tech­ninę Ka­rio­tiš­kių nuo­ tekų dumb­lo kau­pyk­los pro­jek­ to prie­žiūrą ne­tin­ka­mai vykdęs A.K. nu­baus­tas pa­grįstai.To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.


4

trečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Pa­mirš­ki­te stre­są – sau­go­ki­te šir­dį Lie­tu­vos šir­dies aso­cia­ci­ja (LŠA) Vil­niu­je skel­bia Mio­kar­do in­fark­ to pre­ven­ci­nę sa­vai­tę ir ra­gi­na sau­ go­ti sa­vo šir­dį bei re­gu­lia­riai tik­rin­ tis svei­ka­tą.

Vyks­tant ak­ci­jai LŠA pri­me­na, kad pre­ven­ci­ja ir tei­gia­mos emo­ci­jos yra ge­riau­sias bū­das sau­go­ti sa­vo šir­dį ir iš­veng­ti mio­kar­do in­fark­to. Ne­mo­ka­mi Mio­kar­do in­fark­ to pre­ven­cinės sa­vai­tės ren­gi­niai vyks iki lapk­ri­čio 25 d. ki­no cent­ re „Skal­vi­ja“. Tad virš­va­lan­džius dar­be siū­lo­ma iš­keis­ti į ne­mo­ka­ mus ki­no sean­sus. Jie iki lapk­ri­čio 24 d. vyks kas­dien 17 val., o lapk­ri­čio 25 d. – 14.30 val. Per Mio­kar­do in­fark­to pre­ven­ci­ nę sa­vai­tę vi­siems no­rin­tiems bus

„„Sim­bo­lis: šir­dis reiš­kia ne tik šil­

tus jaus­mus, bet ir tai, kas svar­ biau­sia žmo­gui, – svei­ka­tą. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

su­da­ry­ta ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai pa­ si­tik­rin­ti svei­ka­tą – lapk­ri­čio 24 d. 15 val. ki­no cent­re „Skal­vi­ja“ gy­ dy­to­jai su­teiks pro­gą su­ži­no­ti kū­ no ma­sės in­dek­są, cho­les­te­ro­lio kie­kį, pil­vo apim­tį bei pa­si­ma­tuo­ti krau­jo spau­di­mą. LŠA taip pat džiau­gia­si, kad į šios pre­ven­ci­nės sa­vai­tės ren­gi­nius ak­ ty­viai įsi­trau­kė Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­ras. Vi­sus, no­rin­čius pa­si­sem­ti tei­gia­mų emo­ci­jų, cent­ ro vai­kai šią sa­vai­tę taip pat kvie­čia į kon­kur­si­nę pa­ro­dą „Stip­ri šir­dis“, ku­ri eks­po­nuo­ja­ma Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bė­je. Vir­tua­lią pa­ro­dą taip pat ga­li­te ap­lan­ky­ti www.fa­ce­ book.com/heart.lt. „Tei­gia­mos emo­ci­jos, po­zi­ty­vus mąs­ty­mas ar bu­vi­mas kar­tu su ar­ti­ mai­siais ir drau­gais yra ge­riau­si bū­ dai įveik­ti ne­ri­mą ir ma­žin­ti stre­są, ku­ris daž­nai le­mia vis anks­tes­nį su­ si­rgi­mą šir­dies li­go­mis. Tai itin ak­ tua­lu jau­niems, nuo­la­ti­nę įtam­pą pa­ti­rian­tiems spe­cia­lis­tams. Tai­ gi, kiek­vie­nam siū­lo­me pro­pa­guo­ti ko­ky­biš­ką ir pra­smin­gą lais­va­lai­kį, juk svei­kiau­sios jū­sų šir­džiai – tei­ gia­mos emo­ci­jos“, – sa­kė LŠA pre­ zi­den­tė pro­f. Ža­ne­ta Pet­ru­lio­nie­nė. Pa­sak pro­fe­so­rės, pa­ju­tus pir­ muo­sius in­fark­to simp­to­mus, svar­ bu ne­del­siant skam­bin­ti grei­to­sios pa­gal­bos nu­me­riu 112 ar­ba kuo sku­biau kreip­tis į ar­ti­miau­sios li­ go­ni­nės prii­ma­mą­jį. VD inf.

„„Si­tua­ci­ja: nors spūs­tys – įpras­tas ry­ti­nio ir va­ka­ri­nio Vil­niaus vaiz­das, ap­ri­bo­jus eis­mą Ge­le­ži­nio Vil­ko

gat­vė­je, nuo šiol per pi­ką nu­si­drie­kia ke­lių ki­lo­met­rų il­gio au­to­mo­bi­lių vir­ti­nė. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vil­niu­je nu­si­drie­kė dar ne­re­gė­tos spūs­tys Spūs­tys vil­nie­čiams – kas­die­nis kant­ry­bės iš­ban­dy­mas, ta­ čiau, nuo šio pir­ma­die­nio ap­ri­bo­jus eis­mą vie­na jud­riau­sių sos­ ti­nės Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vių, jiems te­ko su­kaup­ti pa­sku­ti­nius sa­vit­var­dos li­ku­čius ir rū­pes­tin­giau skai­čiuo­ti ke­lio­nės iš­lai­das. Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiū­tė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Ke­lio­nė pail­gė­jo va­lan­da

Vil­nie­tis Li­nas Sa­vė­nas, kas­ryt iš San­ta­riš­kių va­žiuo­da­mas į dar­ bą Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­ve, spūs­ty­ je sto­vi bent pus­va­lan­dį, o die­ną tą pa­tį ruo­žą įvei­kia per 3 mi­nu­ tes. Va­žiuo­jan­tys iš ki­tos mies­to pu­sės į cent­rą taip pat jau įprato au­to­mo­bi­liuo­se tvar­ky­ti pir­muo­ sius die­nos dar­bus ir va­žiuo­da­ mi Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­ve švais­ty­ti sa­vo lai­ką san­ka­bai ir stab­džiams nuo­lat spau­di­nė­ti. Iki šiol ke­lio­nių per Vil­nių marš­ru­tus ir lai­ką vai­ruo­to­jai su­ trum­pin­da­vo pa­si­rin­kdami Ge­ le­ži­nio Vil­ko gat­vę – ja va­žiuo­ja vos ke­li mies­to vie­šo­jo trans­por­ to au­to­bu­sai, o lei­džia­mas grei­tis vie­to­mis – iki 80 km per va­lan­dą. Da­bar net ir tie, ku­rie džiau­gė­si ga­li­my­be į dar­bą va­žiuo­ti vė­liau nei 8 val. ry­to, gaiš­ta lai­ką spūs­ ty­se. Va­ka­rais kar­to­ja­si toks pat sce­na­ri­jus. O vis­kas dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – Vil­niaus sa­vi­val­dy­ bės spren­di­mo ap­ri­bo­ti au­to­mo­ bi­lių eis­mą vie­na Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės juos­ta nuo lapk­ri­čio 19 d. iki 2013 m. ko­vo 31-osios. Nes šios ir A.Goš­tau­to gat­vių san­kir­ to­je sta­to­mas via­du­kas. „Sup­ra­tau, kad nuo šiol bū­siu pri­vers­tas iš­vyk­ti iš na­mų bent pus­va­lan­džiu anks­čiau, nei įpras­ ta. Ma­no drau­gas, gy­ve­nan­tis taip pat San­ta­riš­kė­se, kas ant­rą die­ną vyks­ta į Va­rė­ną. Jo ke­ly­je – vi­ sas Sa­va­no­rių pro­spek­tas, ei­nan­ tis per vi­są Vil­nių. Pir­ma­die­nį jam ke­lio­nė vie­toj įpras­to pus­va­lan­ džio per mies­tą už­tru­ko apie 1,5 va­lan­dos. Ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti, ko­ kia bu­vo jo darb­da­vių reak­ci­ja“, – pa­sa­ko­jo L.Sa­vė­nas. Ap­lenk­ti spūs­čių ne­pa­vy­ko

Vie­nos cent­re įsi­kū­ru­sios ver­ti­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės di­ rek­to­rius Aud­rius K. į dar­bą daž­ niau­siai vyk­da­vo prieš 10 val. Pir­

ma­die­nį iš dar­bo vy­ras su­si­ruo­šė apie 16.30 val., nes taip ti­kė­jo­si iš­veng­ti dar di­des­nių spūs­čių. „Anks­čiau prieš 10 val. ry­to va­ žiuo­jant nuo Sa­va­no­rių trans­por­to žie­do Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­ve cent­ro link jau bū­da­vo lais­vas ke­lias. Net ir anks­tes­niu me­tu gat­vė jau bū­da­vo tuš­čia. O šian­dien apie 10 val. ry­ to lai­ką dar lei­dau spūs­ty­je. Ana­ lo­giš­kai įsi­vaiz­duo­ju, kad ir 19 val. ten tu­rės su­si­da­ry­ti spūs­tis, to­dėl ban­dy­siu ją ap­lenk­ti iš­va­žiuo­da­mas iki 17 val. Ge­rai, kad ga­liu dirb­ti ir na­mie. Bet ki­tiems ne­pa­vy­džiu“, – dar pir­ma­die­nį prieš ke­lio­nę na­mo sa­kė įmo­nės va­do­vas.

Ar­tū­ras Zuo­kas:

ES lė­šos skirs­to­mos pa­gal gra­fi­ką, t. y. iki 2014 m., o mes tu­ ri­me pri­si­tai­ky­ti ir jas pa­nau­do­ti. Ki­tą ry­tą jis tvir­ti­no, kad ban­ dy­mas su­kti ra­tą ir va­žiuo­ti ne Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­ve, o Sa­va­no­ rių pro­spek­tu men­kai te­pa­dė­jo. „Vis tiek už­tru­kau il­giau, nes ten daug švie­so­fo­rų, vie­šo­jo trans­por­ to, be to, to­kių gud­ruo­lių kaip aš, ku­rie ban­dė taip ap­va­žiuo­ti re­ konst­ruo­ja­mą gat­vę, bu­vo so­čiai. Apsk­ri­tai, ta via­du­ko sta­ty­ba – tai ir ma­no, ir vals­ty­bės pi­ni­gų švais­ ty­mas. Via­du­kas atei­ty­je bus nau­ din­gas tik „Vers­lo tri­kam­py­je“ dir­ ban­tiems žmo­nėms. Ki­tiems var­gu ar bus bent ko­kios nau­dos“, – re­ konst­ruk­ci­jos nau­da abe­jo­jo Aud­ rius K. Be to, anot jo, keis­tas spren­ di­mas vyk­dy­ti eis­mą trik­dan­čias re­konst­ruk­ci­jas ne va­sa­rą, kai mies­te ma­žiau au­to­mo­bi­lių, o ru­ de­nį. Net ir pra­dė­jus sta­ty­bas, pa­ sak jo, kol vie­na eis­mo juos­ta bū­ da­vo už­da­ro­ma lai­ki­nai, ke­li­nin­kai dirb­da­vo nuo 9 iki 17 val.

Siū­lo al­ter­na­ty­vą

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš­ pla­tin­to­se eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo pa­kei­ti­mo sche­mo­se siū­lo ki­tus marš­ru­tus: vyk­ti Lais­vės, Sa­va­ no­rių pro­spek­tais, Py­li­mo, Nau­ gar­du­ko, Min­dau­go ar Švit­ri­gai­ los gat­vė­mis. Kol iki 2013 m. ko­vo 31 d. bus ri­bo­ja­mas eis­mas, Ge­le­ži­nio Vil­ ko gat­vės da­ly­je tarp A.Goš­tau­to ir V.Pie­ta­rio gat­vių abiem kryp­ti­ mis bus su­siau­rin­ta va­žiuo­ja­mo­ ji da­lis – pa­lik­ta tik po vie­ną eis­ mo juos­tą. Be­je, pa­ts Vil­niaus me­ras Ar­ tū­ras Zuo­kas feis­bu­ko pa­sky­ro­ je į klau­si­mą, ko­dėl dar­bai ne­bu­vo vyk­do­mi va­sa­rą, teat­sa­kė: „ES lė­ šos skirs­to­mos pa­gal jų lai­ką ir gra­ fi­ką, t. y. iki 2014 m., o mes tu­ri­me pri­si­tai­ky­ti ir jas pa­nau­do­ti.“ Baigs tik 2014-ai­siais

Sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, Ge­le­ži­ nio Vil­ko, A.Goš­tau­to ir V.Pie­ta­ rio gat­vių re­konst­ruk­ci­ja yra vie­no di­de­lio pro­jek­to da­lis, per ku­rį bus pa­sta­ty­tas nau­jas via­du­kas. Ža­da­ ma, kad juo kas­dien ga­lės va­žiuo­ti 16 tūkst. au­to­mo­bi­lių, o ke­lio­nės lai­kas, su­tvar­kius gat­vę, esą, su­ trum­pės be­veik dvi­gu­bai. Pro­jek­tui įvyk­dy­ti bu­vo nu­ma­ ty­ta skir­ti 35 mln. li­tų, bet sa­vi­ val­dy­bė ti­ki­si, kad jis bus at­lik­ tas 4 mln. li­tų pi­giau. Ran­go­vai pla­nuo­ja su­tvar­ky­ti dau­giau nei 0,3 km A.Goš­tau­to ir be­veik 0,8 km Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės ruo­žus bei pa­sta­ty­ti 0,6 km il­gio via­du­ ką. Su­tar­tis su ran­go­vais pa­si­ra­šy­ ta ge­gu­žės 31 d. Dar­bus pla­nuo­ja­ ma pa­baig­ti 2014 m. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė skel­bė, kad via­du­ko per Ge­le­ži­ nio Vil­ko gat­vę į A.Goš­tau­to gat­vę sta­ty­boms bus skir­ta 13,531 mln. li­tų, gat­vėms su­tvar­ky­ti – 9,591 mln. li­tų, in­ži­ne­ri­niams tink­lams – 8,107 mln. li­tų. ES pro­jek­tui ski­ria 17,525 mln. li­tų, iš sa­vi­val­ dy­bės biu­dže­to pro­jek­tui nu­ma­ ty­ta 13,705 mln. li­tų.


5

TrečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

lietuva

Pa­tei­ki­mas su iš­ly­go­mis Jau šią sa­vaitę so­cial­de­mok­ratų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius turėtų tap­ti pa­skir­tuo­ju mi­nist­ru pir­mi­nin­ku. Tuo­met pra­ si­dės be­ne la­biau­siai int­ri­guo­jan­tis po­li­ti­nis pro­ce­sas – Vy­riau­ sybės for­ma­vi­mas. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

ne­ke­lia mo­ra­li­nių ir pro­fe­si­nių abe­ jo­nių“, – kalbė­jo D.Gry­baus­kaitė.

priim­ti spren­di­mus bei jų pa­da­ri­ nius“, – teigė A.But­ke­vi­čius.

Pris­tatė as­me­niš­kai

„Jo­kių re­vo­liu­cijų ne­bus“

Klausė ne­tgi ang­liš­kai

Va­kar Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­ kaitė as­me­niš­kai Sei­mui pri­statė kan­di­datą į mi­nist­ro pir­mi­nin­ko po­stą. „For­muo­ti 16-ąją Vy­riau­ sybę siū­lau So­cial­de­mok­ratų par­ ti­jos va­do­vui, nes būtent ši par­ti­ ja ga­vo dau­giau­sia man­datų Sei­me ir vie­nin­telė su­gebė­jo su­for­muo­ti dau­gumą“, – iš par­la­men­to tribū­ nos sakė vals­tybės va­dovė. Pre­zi­dentė pa­ra­gi­no būsimą Vy­ riau­sybę su­da­ry­ti va­do­vau­jan­tis skaid­ru­mo prin­ci­pais. Kar­tu at­ kreip­tas dėme­sys, kad ne­svei­ki­na­ mas so­cial­de­mok­ratų ap­si­spren­di­ mas koa­li­ciją for­muo­ti su tei­sia­ma Dar­bo par­ti­ja (DP). „So­cial­de­mok­ ratų ir par­ti­jos ly­de­rio pa­si­rin­ki­mas – skaid­ri ir at­sa­kin­ga po­li­ti­ka ar su­ si­ta­pa­ti­ni­mas su tei­siamųjų suo­le sėdin­čia par­ti­ja – bus lem­tin­gas vi­ siems. Pir­ma­sis iš­ban­dy­mas ne­tru­ kus – bal­sa­vi­mas dėl ne­lie­čia­mybės pa­nai­ki­ni­mo nu­si­kal­ti­mais įta­ria­ miems Sei­mo na­riams. Po­li­tinė prie­dan­ga tei­sia­mai par­ti­jai ir jos at­sto­vams įkai­tais pa­verstų ne tik pa­čius so­cial­de­mok­ra­tus, bet ir visą vals­tybę. Todėl ti­kiuo­si, kad A.But­ ke­vi­čiui už­teks prin­ci­pin­gu­mo teik­ ti į mi­nist­rus to­kius as­me­nis, ku­rie

Pre­zi­dentė ne­si­klausė nei A.But­ke­ vi­čiaus kal­bos, nei jam už­duo­damų par­la­men­tarų klau­simų ir iš­kart iš­ vy­ko iš Sei­mo.

Da­lia Gry­baus­kaitė:

Ti­kiuo­si, A.But­ke­vi­čiui už­teks prin­ci­pin­gu­mo teik­ti į mi­nist­rus to­kius as­me­nis, ku­rie ne­ke­lia mo­ra­li­nių ir pro­fe­si­nių abe­jo­nių. „Esu pa­si­ryžęs pa­tei­sin­ti pa­ro­ dytą pa­si­tikė­jimą ir įgy­ven­din­ti rin­kimų pro­gramą“, – pra­dėda­mas sa­vo kalbą sakė so­cial­de­mok­ratų ly­de­ris.„Rei­ka­lin­gi ne skubūs, bet tvir­ti spren­di­mai. Mes, val­dan­čio­ ji koa­li­ci­ja, esa­me pa­si­ryžę priim­ ti ne karšt­li­giš­kus, bet ap­gal­vo­tus spren­di­mus, nes per vieną naktį ga­li­ma tiek su­pai­nio­ti, kad pa­skui per visą ka­den­ciją neiš­pai­nio­si. Jo­ kių re­vo­liu­cijų ne­bus. Bus rim­tas, at­sa­kin­gas dar­bas ver­ti­nant, ana­ li­zuo­jant esamą si­tua­ciją ir būti­nus

Vėl kreip­sis į Seimą Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ge­ne­ ra­li­niam pro­ku­ro­rui pa­vedė kreip­ tis į Seimą dėl ne­lie­čia­mybės pa­ nai­ki­ni­mo trims į par­la­mentą iš­ rink­tiems kal­ti­na­mie­siems va­di­ na­mo­jo­je Dar­bo par­ti­jos (DP) juo­ do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je.

Šią nu­tartį teis­mas pri­ėmė rem­da­ ma­sis Kons­ti­tu­ci­ja, Sei­mo sta­tu­ tu, Baud­žia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­ so nuo­sta­to­mis. Po šios nu­tar­ties DP by­lo­je pa­skelb­ta per­trau­ka, iki bus gau­tas Sei­mo spren­di­mas. „Ma­nau, kad gy­ve­na­me tei­sinė­je vals­tybė­je ir tei­sin­gu­mas tu­ri bū­ ti įvyk­dy­tas“, – sakė pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas žur­na­lis­tams, pa­klaus­tas, ar šio­je by­lo­je dar ga­li būti pa­siek­tas tei­sin­gu­mas. Sei­mo na­riais ta­po ir ne­lie­čia­ mybę pra­ėju­sią sa­vaitę įgi­jo trys kal­ti­na­mie­ji – DP pir­mi­nin­kas Vik­ to­ras Us­pas­ki­chas, jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys ir bu­vu­si šios par­ ti­jos cent­rinės būstinės va­dovė Vi­ ta­li­ja Von­žu­taitė. Šie trys par­la­men­ta­rai, bu­vu­si par­ti­jos fi­nan­si­ninkė Ma­ri­na Liut­ ke­vi­čienė ir pa­ti par­ti­ja kal­ti­na­ma dėl su­kčia­vi­mo. Kal­ti­ni­mai bu­vo per­kva­li­fik ­ uo­ti spa­lio 26 d. Tai jau ant­ras kar­tas, kai bylą nag­ rinė­jan­tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­ mas pa­ve­da ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­ rui kreip­tis į Seimą dėl tei­siamų DP na­rių ne­lie­čia­mybės. Pirmą­syk tai pa­da­ry­ta dar 2008 m. Eu­ro­pos Par­la­men­tas taip pat bu­vo pa­nai­kinęs V.Us­pas­ki­cho

ne­lie­čia­mybę, kai šis bu­vo iš­rink­ tas eu­ro­par­la­men­ta­ru. Nau­ja­me Sei­me su­si­for­ma­vu­ sios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­ de­ris, kan­di­da­tas į prem­je­rus Al­ gir­das But­ke­vi­čius pa­žadė­jo, kad jo va­do­vau­ja­mi so­cial­de­mok­ra­tai Sei­me bal­suos už tei­si­nio imu­ni­ te­to pa­nai­ki­nimą koa­li­ci­jos par­tne­riams iš DP. „Iš mūsų frak­ci­jos na­rių ne­bus jo­kio blo­ka­vi­mo. Mes bal­suo­si­me už imu­ni­te­to pa­nai­ki­nimą, kad ši by­la būtų tuo grei­čiau už­baig­ta“, – žur­na­lis­tams sakė A.But­ke­vi­čius. Bet prie­š tai kalbė­da­mas iš par­ la­men­to tribū­nos jis konk­re­čiai į šį klau­simą neat­sakė. Per jo kan­ di­datū­ros į prem­je­rus svars­tymą Sei­me ke­lis kar­tus pa­klaus­tas apie lau­kiantį bal­sa­vimą A.But­ke­vi­čius at­sakė, jog bus el­gia­ma­si „prin­ci­ pin­gai“, ta­čiau ką reiš­kia šis žo­dis, ne­paaiš­ki­no. Tie­sa, jis pa­reiškė manąs, kad DP juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la turėtų būti kuo grei­čiau baig­ta nag­rinė­ti: „Gėda, kai tiek metų ji svars­to­ma. Ma­nau, ji se­niai turė­jo būti pa­baig­ ta.“ Jis taip pat tvir­ti­no, kad DP per de­ry­bas koa­li­ci­jos par­tne­riams ne­ ke­lia jo­kių sąlygų, su­si­ju­sių su jos baud­žiamą­ja by­la. DP ly­de­ris V.Us­pas­ki­chas, pa­ klaus­tas, ar koa­li­ci­jos par­tne­riams lei­dus pa­nai­kin­ti jo ir kitų ko­legų tei­sinę ne­lie­čia­mybę koa­li­ci­ja ne­ žlugtų, teigė ne­norįs spe­ku­liuo­ ti šia te­ma. VD, BNS inf.

A.But­ke­vi­čius teigė, kad ke­ti­na­ ma nuo Naujųjų metų pa­di­din­ti mi­ni­ma­lią mėne­sio algą. „Kiek? Kai pa­ma­ty­sit pro­jektą, ta­da su­ ži­no­sit“, – sakė jis kon­ser­va­to­riui Kęstu­čiui Ma­siu­liui, už­da­vu­siam tokį klau­simą. Ki­tas kon­ser­va­to­rius Man­tas Adomė­nas tei­ra­vo­si, ar artė­jant Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mui ES nau­ jie­ji mi­nist­rai mokės kalbė­ti ang­liš­ kai. Ta pro­ga klau­simą pre­ten­den­ tui M.Adomė­nas pa­teikė šia kalba. A.But­ke­vi­čius šyp­telėjęs lie­tu­viš­kai at­sakė, kad „vi­si mi­nist­rai kalbės ki­ to­mis kal­bo­mis tiek, kiek reikės“. Na­cio­na­li­niu Lie­tu­vos ener­ge­ti­ kos prio­ri­te­tu nau­jo­ji Vy­riau­sybė skel­bia bio­ku­ro plėtrą. Būsi­ma­ sis prem­je­ras ža­da rem­ti elekt­ros jung­čių su Šve­di­ja bei Len­ki­ja tie­ simą, su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­mi­na­lo sta­tybą. Pre­ten­den­tas teigė, kad kai ku­rių su tau­tinė­mis ma­žu­mo­mis su­si­ju­ sių Švie­ti­mo įsta­ty­mo nuo­statų įsi­ ga­lio­ji­mo ter­mi­nas bus ati­dėtas. Ga­li­mi pir­ma­lai­kiai rin­ki­mai?

Jau ry­toj Sei­me turėtų įvyk­ti bal­ sa­vi­mas dėl A.But­ke­vi­čiaus kan­

„„Pa­ža­das: kan­di­da­tas į prem­je­rus A.But­ke­vi­čius iš Sei­mo tribū­nos pa­

tvir­ti­no, kad kitą­met mi­ni­ma­li al­ga bus ke­lia­ma. 

di­datū­ros į prem­je­rus. Val­dan­čio­ ji koa­li­ci­ja Sei­me tu­ri 86 bal­sus iš 139, tad nea­be­jo­ja­ma dėl šio bal­sa­ vi­mo baig­ties. Tuo­met per 15 dienų pa­skir­ta­ sis prem­je­ras turės su­de­rin­ti su Pre­zi­den­te kan­di­da­tus į mi­nistrų po­rtfe­lius ir pri­sta­ty­ti Sei­mui tiek pa­skir­tuo­sius mi­nis­te­rijų va­do­vus, tiek ir Vy­riau­sybės pro­gramą. Jei­gu D.Gry­baus­kaitė ne­nu­si­leis ir ne­leis į Vy­riau­sybę skir­ti DP at­ stovų, ši par­ti­ja Sei­me ga­li bal­suo­ti

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

prie­š Vy­riau­sybės pro­gramą. To­kiu at­ve­ju ga­li pri­trūkti balsų pro­gra­ mai pa­tvir­tin­ti. Tuo­met, kaip nu­ ma­ty­ta Kons­ti­tu­ci­jo­je, iš­kiltų pir­ ma­lai­kių Sei­mo rin­kimų ga­li­mybė. DP ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas už­si­minė ke­tinąs „tai­kiai su­de­rin­ti“ sa­vo siū­lo­mus kan­di­da­tus su Pre­zi­ dentės no­rais. Ki­ta ver­tus, jis tvir­ ti­no, kad kai ku­rie kan­di­da­tai tik­rai bus par­ti­niai. Pa­vyzd­žiui, į švie­ti­ mo mi­nist­rus pre­ten­duo­ja vie­na DP ly­de­rių Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tienė.


6

TRečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Apie mi­nistrų kan­di­datū­ras – vėliau

A

pie at­ski­rus kan­di­da­tus į mi­nist­rus kalbė­ti kol kas per anks­ti – taip sa­ ko Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės pa­tarė­jas. Pir­miau rei­kia su­lauk­ ti, kol Sei­mas pa­tvir­tins Pre­zi­dentės pa­teiktą So­cial­de­mok­ratų par­ti­jos ly­de­rio Al­gir­do But­ ke­vi­čiaus kan­di­datūrą.

Ko­kią tu­ri­me dau­gumą?

Turės 15 dienų

„Pre­zi­dentė ti­ki­si, kad A.But­ke­vi­čiui pa­ vyks su­for­muo­ti skaid­riai dirb­ti su­ge­ban­čią Vy­riau­sybę. Ta­čiau jei­gu at­si­tiktų taip, kad ne­pa­vyktų toks da­ly­kas, Pre­zi­dentė va­do­ vau­sis tik Kons­ti­tu­ci­ja ir iš Kons­ti­tu­ci­jos ky­ lan­čio­mis nor­mo­mis. Kaip ži­nia, to­kiu at­ve­ ju Pre­zi­dentė vėl turėtų per 15 dienų Sei­mui teik­ti naują kan­di­datą“, – teigė M.Lingė. Pa­tarė­jas taip pat sakė, kad, „be sa­vo sri­ ties iš­ma­ny­mo, kan­di­da­tai į mi­nist­rus ge­ bėtų lais­vai bend­rau­ti bent vie­na ES ofi­cia­ lia kal­ba“.

M.Lingė tai pa­va­di­no po­zi­ty­viu ženk­lu. „Svar­bu, kad nai­ki­nant tei­sinę ne­lie­čia­mybę vis­kas vyktų skaid­riai ir at­sa­kin­gai. Skaid­ ru­mo sty­gių sig­na­li­zuotų, pa­vyzd­žiui, pa­si­ rink­tas neat­vi­ras bal­sa­vi­mas. At­sa­ko­mybės sty­gių ro­dytų ven­gi­mas ap­skri­tai da­ly­vau­ ti bal­sa­vi­me. Iš­si­su­kinė­ji­mas nuo bal­sa­vi­ mo ro­dytų tam tik­rus ne­skaid­rius da­ly­kus“, – kalbė­jo pa­tarė­jas.

N

„Apie at­ski­ras kan­di­datū­ras kalbė­ti būtų per anks­ti šiuo mo­men­tu, su­lau­ki­me prem­je­ ro pa­tvir­ti­ni­mo“, – Ži­nių ra­di­jui va­kar sakė vals­tybės va­dovės pa­tarė­jas vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­gas Lingė. Pa­sak jo, tiek mi­nist­ras pir­mi­nin­kas, tiek Pre­zi­dentė, įver­tin­da­mi kan­di­datū­ras, „pai­ sys skaid­ru­mo, pro­fe­sio­na­lu­mo, at­sa­ko­mybės prin­cipų“. M.Lingė svarstė, kad nau­ja­sis Mi­nistrų ka­ bi­ne­tas galėtų būti pa­tvir­tin­tas gruod­žio vi­ du­ry­je. „Vis­kas pri­klau­sys nuo to, ka­da Sei­mas pri­tars Pre­zi­dentės pa­teik­tai kan­di­datū­rai ir kaip grei­tai nau­jam mi­nist­rui pir­mi­nin­kui pa­ vyks su­for­muo­ti Vy­riau­sybę. Jai for­muo­ti ir pro­gra­mai pa­reng­ti prem­je­ras turės 15 die­ nų nuo pa­sky­ri­mo. Jį pa­skir­ti ga­li užt­ruk­ti sa­vaitę, ir dar pridėkime15 dienų – to­ks yra lai­ko li­mi­tas. Jei A.But­ke­vi­čiui pa­vyks su­for­ muo­ti Vy­riau­sybę, ji to­kiu at­ve­ju turėtų at­si­ ras­ti turbūt iki gruod­žio vi­du­rio“, – kalbė­jo Pre­zi­dentės pa­tarė­jas.

Kons­ti­tu­cinė dau­gu­ma Sei­me yra to­kia dau­gu­ma, ku­ri ga­ li vien sa­vo bal­sais pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos straips­nius.

„„Prie­žiū­ra: pre­zi­dentū­ros at­sto­vas M.Lingė tei­gia, kad bus aky­lai ste­bi­ma, ko­kiais prin­ci­

Anot M.Lingės, tai, kad Sei­mo pir­mo­jo vi­ce­ pir­mi­nin­ko po­stą uži­ma tei­sia­mas V.Gap­šys, ne­pri­sidės prie Pre­zi­dentės bend­ra­dar­bia­ vi­mo su Sei­mu. „Tai iš tiesų Sei­mui gar­ bės ne­da­ran­tis spren­di­mas. Jei­gu prin­ci­pi­ niai da­ly­kai pa­mi­na­mi jau dar­bo pra­džio­je, o tiks­liau, dar net ne­pra­sidė­jus rea­liam dar­bui, pa­grįstai ga­li kil­ti abe­jo­nių dėl pa­ti­ki­mu­mo ir sėkmin­go bend­ro dar­bo ga­li­my­bių atei­ty­ je. At­sa­ko­mybė ten­ka did­žiau­siems koa­li­ci­ jos par­tne­riams – So­cial­de­mok­ratų par­ti­jai“, – sakė pa­tarė­jas. „Prie bend­ro dar­bo su Sei­ mu ir būsi­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo tik­rai ne­ pri­si­de­da fak­tas, kad Sei­mo va­do­vybė­je yra tei­siamųjų suo­le sėdin­tis as­muo. As­me­niš­ kai turėtų būti ieš­ko­ma būdų išsk­lai­dy­ti įta­ ri­mus ir bend­ra­dar­biau­ti su teisė­sau­ga, o ne ieš­ko­ti prie­dan­gos aukš­to­se vals­tybės va­do­ vau­ja­mo­se po­zi­ci­jo­se“, – teigė jis. Pa­sak M.Lingės, „tel­kia­mos pa­jėgos dėl ne­lie­čia­mybės iš­sau­go­ji­mo“ yra pa­vo­jin­gas sig­na­las pa­si­tikė­ji­mui teis­mais, tei­sin­gu­mu, tei­si­ne ir po­li­ti­ne sis­te­ma. „Ant vi­sos val­dan­čio­sios dau­gu­mos to­kiu at­ve­ju kristų rim­tas šešė­lis, jog ne­leid­žia­ma įta­ria­miems as­me­nims ap­si­gin­ti teis­muo­ se, bet tam­pa­ma so­li­da­riais jų bend­ri­nin­kais dangs­tant nuo teismų. To­kios ga­li­mybės ap­ si­gin­ti ne­su­da­ry­mas būtų meš­kos pa­slau­ga ir visą laiką tuos as­me­nis per­se­kiotų įta­rimų šešė­lis“, – dėstė jis.

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

VD, BNS inf.

Stasys Gudavičius

au­jo­ji val­dan­čio­ji ke­tu­rių cent­ ro kairės par­t ijų koa­l i­ci­ja Sei­ me tu­r i 86 man­da­t us. Yra pa­ skubė­ju­sių šią dau­g umą pa­ va­din­ti kons­ti­tu­ci­ne. Bet, kaip išaiš­ki­no kons­ti­tu­cinės teisės spe­ cia­l is­tai, 86 Sei­mo na­r iai tik­rai nėra jo­k ia kons­ti­tu­cinė dau­gu­ma. Dar kartą pa­nag­rinė­k im šią pro­blemą. Pats žo­d is „kons­t i­t u­c i­n is“ reiš­k ia, kad jis turėtų būti kaip nors sie­ja­mas su Pag­r in­d i­ niu ša­l ies įsta­t y­mu – Kons­t i­t u­ci­ja, – tie­s a? Vadinasi kons­t i­t u­c inė dau­g u­m a Sei­me yra to­k ia dau­g u­m a, ku­r i ga­l i vien sa­vo bal­s ais pa­keis­t i Kons­t i­t u­c i­j os straips­ nius. To­k ia dau­g u­ma Lie­t u­vos par­la­men­ te yra du treč­d a­l iai visų Sei­mo na­r ių – ne 85, ne 86 ir ne 90, o net 94 Sei­mo na­r io man­d a­t ai.

Žadė­jo pa­nai­kin­ti ne­lie­čia­mybę

M.Lingė taip pat pra­nešė, kad kan­di­da­ tas į prem­je­rus A.But­ke­vi­čius Pre­zi­den­tei pa­žadė­jo bal­suo­ti už tei­siamų Dar­bo par­ ti­jai (DP) pri­klau­san­čių par­la­men­tarų tei­ sinės ne­lie­čia­mybės pa­nai­ki­nimą. „A.But­ ke­vi­čius pa­žadė­jo bal­suo­ti už ne­lie­čia­mybės pa­nai­ki­nimą ir tai bu­vo vie­na iš sąlygų prie­š tei­kiant jo kan­di­datūrą Sei­mui“, – tvir­ti­no M.Lingė. A.But­ke­vi­čius yra sakęs, jog so­cial­de­mok­ ra­tai ža­da pa­da­ry­ti viską, kad dėl DP ly­de­rio Vik­to­ro Us­pas­ki­cho ir kitų dviejų par­ti­jos na­ rių – Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­jo pa­va­duo­to­ jo Vy­tau­to Gap­šio bei frak­ci­jos narės Vi­ta­li­jos Von­žu­taitės – tei­sinės ne­lie­čia­mybės pa­nai­ ki­ni­mo būtų bal­suo­ja­ma at­vi­ru, o ne slap­tu bal­sa­vi­mu.

pais va­do­vau­jan­tis bus for­muo­ja­ma nau­ja Vy­riau­sybė. 

Nuo 86 iki 94 dar ga­na to­l i. Todėl da­bar­ tinės par­l a­men­te su­s i­for­ma­v u­s ios val­ dan­čio­sios dau­g u­mos nie­kaip ne­ga­l i­ma va­d in­t i kons­t i­tu­ci­ne. Nes ji vie­na pa­t i pa­ keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos straips­nių tie­siog ne­ga­ li. No­r int tai pa­da­r y­t i reikėtų ieš­ko­t i su­ta­ ri­mo ne tik koa­l i­ci­jos vi­du­je, kad vi­sos ke­ tu­r ios par­t i­jos pri­tartų siū­lo­moms pa­tai­ soms, bet ir su bent vie­na opo­z i­ci­ne po­l i­ ti­ne jėga. Tik to­k iu at­ve­ju ga­l i­mas pri­ta­r i­ mas pa­ko­re­guo­ti Kons­ti­tu­ciją. Kad ir kaip būtų, 86 Sei­mo na­r iai yra tik­ rai ne­men­ka po­l i­t inė jėga. Pa­vyzd­ž iui, tai už­t ik­r i­na, kad ši koa­l i­ci­ja su­gebės ne tik priim­t i vi­sus jos prio­r i­te­t i­n iais pa­va­d in­ tus įsta­ty­mus, ne tik pa­skir­t i vi­sus jai rei­ ka­lin­gus pa­reigū­nus, bet ir at­mes­ti bet ku­ rį Pre­z i­dentės ve­to. Žod­ž iu, stip­r i val­dan­čio­ji koa­l i­ci­ja, jei­g u ji su­gebės tar­pu­sa­v y­je su­si­tar­t i, ga­l i la­bai daug de­monst­r uo­da­ma sa­vo po­l i­t i­n ius rau­me­nis. Bet ne­derėtų kalbė­ti, kad esa­ma dau­gu­ma ne­va sa­vo ran­ko­se tu­ri tokį bai­mi­nantį gin­ klą kaip ap­kal­ta. Taip, balsų ap­kal­tos būdu at­sta­ty­din­ti ne­įti­kusį pa­reigūną ši val­dan­ čio­ji koa­l i­ci­ja tu­rėtų pa­kan­ka­mai. Ta­čiau ne­pa­mirš­kim vie­nos la­bai svar­bios de­talės – bal­suo­ti dėl ap­kal­tos ga­li­ma tik tuo at­ve­ ju, jei­g u Kons­t i­t u­ci­n is Teis­mas pa­skel­bia tei­g iamą ver­diktą šiuo klau­si­mu. Ki­taip ta­ riant, kol Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas neuž­de­ga ža­lios švie­sos, tol ap­kal­tos trau­ki­nys ne­ga­li judė­ti to­l iau. Ir ne­tgi Sei­me tu­ri­mas di­de­lis skai­čius balsų čia nie­kuo ne­padės.

Prie bend­ro dar­bo su Sei­ mu ir būsi­mo bend­ra­dar­ bia­vi­mo ne­pri­si­de­da fak­ tas, kad Sei­mo va­do­vybė­je yra tei­siamųjų suo­le sėdin­tis as­muo. Garbės ne­da­ran­tis spren­di­mas

Atgarsiai Nau­jienų po­rta­lo die­na.lt skai­ ty­to­jai skir­tin­gai ver­ti­na Pre­ zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės Sei­mui tei­kiamą kan­di­datą į mi­ nist­rus pir­mi­nin­kus Al­girdą But­ ke­vi­čių.

Gy­ven­to­ja Ma­nau, gerb. Pre­z i­dentė at­lai­k ys lo­bistų spau­dimą, nes tas, kurį ji pa­si­ūlė į prem­je­rus, jau da­bar ro­do sa­ vo blaš­kymą­si nuo vienų prie kitų. Todėl nėra ką ir kalbė­ti apie jo kaip

va­do­vo tvir­tas nuo­sta­tas ir ryžtą jas gin­ti.

ne­tu­ri tvir­to stu­bu­ro, neatspės V.Us­ pas­ki­cho piktų kėslų.

Kai­my­nas

Neg­ra­žu

A.But­ke­vi­čius vi­sai pra­sky­do. Koks jau Lie­tu­vai būtų nuo­sto­lis, jei­gu ne­ būtų tos koa­l i­ci­jos, ku­r io­je vis­k uo di­ri­guo­ja pil­ka­sis kar­di­no­las iš Dar­ bo par­ti­jos?

Eks­ce­len­ci­jai ne­derėtų šan­ta­žuo­ti A.But­ke­vi­čiaus. Pre­zi­dentė turėtų su­ pras­ti, kad jis elg­sis taip, kaip jam sąži­ nė lieps. O spaus­ti į kampą ne­rei­kia.

V.La­das At­sip­ra­šau Ta koa­li­ci­ja tik­rai mo­linėm ko­jom, bal­tais siū­lais siū­ta. Iširs vis tiek, ir ne­reiks il­gai lauk­t i. A.But­ke­v i­čius

Kas pa­da­ry­ta – pa­da­ry­ta. Pre­zi­dentė jau su­si­taikė su tuo, kad kon­ser­va­ to­rių Vy­riau­sybė­je ne­bus. Koa­li­ci­ja išė­jo, kaip re­ta, gau­si ir gy­vy­bin­ga.

Ša­lis ne­buk­suo­da­ma eis į prie­kį, nes prii­ma­mi pra­gma­tiš­ki, ap­gal­vo­ti ir su­de­rin­ti spren­di­mai. Dėl ge­resnės sėkmės reikėtų pa­nai­kin­ti pa­skui Dar­bo par­tiją ke­le­rius me­tus be­si­ vel­kantį šleifą – po­li­ti­zuotą bylą.

R Be jo­kios abe­jonės, pui­ku, kad Pre­ zi­dentė pa­tikė­jo A.But­ke­vi­čiui for­ muo­ti Vy­riau­sybę. Nes esant da­bar­ ti­nei si­tua­ci­jai ga­li būti kal­ba­ma tik apie vieną koa­li­ciją – tą, ku­ri ir su­si­ for­ma­vo.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Vaidas Čeponis – 219 1385 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 Lukas Miknevičius – 219 1386 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

TrečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

ES su­si­prie­ši­no dėl mi­li­jardų Su­sip­rie­ši­ni­mas ES dėl būsi­mo 2014–2020 m. biud­že­to nemažė­ ja ir li­kus ke­lioms die­noms iki viršū­nių su­si­ti­ki­mo svars­to­ mos įvai­rios ga­li­mybės, kaip tei­gia Lie­tu­vos už­sie­nio rei­kalų mi­ nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis.

„„Vil­tis: už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras

A.Ažu­ba­lis lei­do su­pras­ti, kad dar yra ga­li­my­bių reikalauti dau­ giau lėšų IAE už­da­ry­ti. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Mi­nist­ras teigė su­si­ti­ki­me su ES va­do­vais ir ko­le­go­mis dip­lo­ma­ti­ nių ži­nybų va­do­vais išdėstęs Lie­ tu­vos po­zi­ciją, kad Bal­ti­jos ša­lims ne­turėtų mažė­ti ES pa­ra­ma, ku­rią siū­lo­ma ri­bo­ti at­si­žvel­giant į per krizę smar­kiai smu­kusį BVP. Per su­si­ti­kimą A.Ažu­ba­lis taip pat sakė pa­ra­ginęs skir­ti pa­kan­ ka­mai lėšų Ig­na­li­nos ato­minei elekt­ri­nei (IAE) už­da­ry­ti, ne­nu­ ma­tant ga­lu­ti­nio ter­mi­no, ir spar­ čiai di­din­ti iš­mo­kas žem­dir­biams, kad Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­ je jos pa­siektų bent 75 pro­c. ES vi­ dur­kio. „Esa­me pa­siekę pa­čią in­ten­sy­ viau­sią de­rybų sta­diją. Ne­pai­sant su­dėtin­gos eu­ro zo­nos si­tua­ci­jos, vi­siems rei­kia iš­lai­ky­ti šal­tas gal­ vas ir iš­lik­ti nuo­sek­liems“, – sakė mi­nist­ras. Jis pa­tvir­ti­no, kad bri­tams gra­ si­nant ve­to, šiuo me­tu taip pat svars­to­ma ga­li­mybė ban­dy­ti svar­ biau­sius spren­di­mus priim­ti ne vi­soms ša­lims, be to, neat­me­ta­ma ga­li­mybė, jog ne­priė­mus biud­že­to būtų au­to­ma­tiš­kai tai­ko­mi šios fi­ nan­sinės per­spek­ty­vos skai­čiai. Did­žio­sioms Eu­ro­pos vals­tybėms ra­gi­nant ap­kar­py­ti ES biud­žetą, praeitą sa­vaitę Eu­ro­pos Va­dovų Ta­ ry­bos pir­mi­nin­kas Her­ma­nas van

Rom­puy pa­ra­gi­no Eu­ro­pos Ko­mi­ si­jos pa­si­ūlytą tri­li­jo­no eurų planą su­ma­žin­ti iki 973 mlrd. A.Ažu­ba­lio ver­ti­ni­mu, šis pa­si­ūly­mas pa­rodė, kad „su­si­prie­ši­ni­ mas dis­ku­si­jo­se yra ir ne­tgi gal šiek tiek išau­go“. Pa­gal praeitą sa­vaitę pa­teiktą pa­si­ūlymą IAE už­da­ry­mo pro­jek­ tams 2014–2017 m. būtų ski­ria­ma 210 mln. eurų. Lie­tu­va ne tik sie­ kia ge­ro­kai di­desnės ES pa­ra­mos, bet ir no­ri, kad nu­ma­tant fi­nan­sa­ vimą ne­būtų nu­sta­ty­ta 2017 m. da­ ta ir taip nea­tim­ta ga­li­mybė fi­nan­ sa­vimą iš ES gau­ti ir vėliau. ES viršū­nių su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me bus ta­ria­ma­si dėl nau­jo ES biud­že­ to, vyks ry­toj ir po­ryt. Ja­me Lie­tu­ vai at­sto­vaus Pre­zi­dentė Da­lia Gry­ baus­kaitė. Į ES biud­žetą daug mo­kan­čios Vo­kie­ti­ja, Prancū­zi­ja ir Did­žio­ ji Bri­ta­ni­ja ra­gi­na ap­kar­py­ti pa­ si­ūlytą dau­giau nei tri­li­jo­no eurų biud­žetą. Stebė­to­jai neat­me­ta ga­li­mybės, kad su­si­ti­ki­mas ga­li žlug­ti dėl griež­tos Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos po­ zi­ci­jos, – šios ša­lies prem­je­ras Da­ vi­das Ca­me­ro­nas yra dek­la­ravęs pa­si­ry­žimą ve­tuo­ti biud­žetą, jei jis ne­bus pa­kan­ka­mai ap­kar­py­tas. VD, BNS inf.

„„He­ro­jus: į Seimą grįžta prie­š ke­le­rius me­tus par­la­men­ta­ru jau bu­

vęs ir tuo­met įtar­ti­nu šli­tinė­ji­mu po po­sėdžių salę pa­garsėjęs so­ cial­de­mok­ra­tas G.Mi­ko­lai­tis. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ateis trys nau­ji par­la­men­ta­rai Vy­riau­sio­ji rin­kimų ko­mi­si­ja (VRK) va­kar su­teikė Sei­mo na­rio man­da­tus ke­tu­riems būsi­miems par­la­men­ta­rams.

So­cial­de­mok­ra­tai Orin­ta Lei­putė bei Gin­tau­tas Mi­ko­lai­tis, Lie­tu­ vos lenkų rin­kimų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vas Zbig­ne­vas Je­dins­kis ir bend­ra­me sąra­še su LLRA rin­ki­ muo­se da­ly­va­vu­sio Rusų al­jan­so va­dovė Iri­na Ro­zo­va par­la­men­ta­ rais pri­pa­žin­ti vie­toj ke­tu­rių į Sei­ mą iš­rinktų, bet man­datų at­si­sa­ kiu­sių po­li­tikų. Praė­jusį penk­ta­dienį Sei­mas ne­te­ku­siais man­da­to pri­pa­ži­no Zig­mantą Bal­čytį, Vi­liją Blin­ke­vi­ čiūtę, Zdis­lavą Pa­le­vi­čių ir Val­de­ marą To­ma­ševskį. So­cial­de­mok­ra­tai Z.Bal­čy­tis ir V.Blin­ke­vi­čiūtė nu­sprendė lik­ti

dirb­ti Eu­ro­pos Par­la­men­te, kaip ir LLRA ly­de­ris V.To­ma­ševs­kis. LLRA at­sto­vas Šal­či­ninkų ra­jo­ no me­ras Z.Pa­le­vi­čius nu­sprendė lik­ti šia­me po­ste. Vie­toj eu­ro­par­la­men­ta­ro V.To­ ma­ševs­kio į Seimą ateis I.Ro­zo­va, vie­toj eu­ro­par­la­men­tarų Z.Bal­ čy­čio ir V.Blin­ke­vi­čiūtės – so­ cial­de­mok­ra­tai iš Kau­no mies­to ir Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių O.Lei­putė bei G.Mi­ko­lai­tis. Pas­ta­ra­sis jau yra buvęs Sei­mo na­riu 2004–2008 m. Tuo­met jis liūd­nai pa­garsė­jo, kai pri­sta­tant Vy­riau­sybės me­tinę ata­skaitą įtar­ti­nai šli­tinė­jo po ple­na­ri­nių po­sėdžių salę. Šie ke­tu­ri nau­jai par­la­men­ta­ rais pri­pa­žin­ti as­me­nys dar turės pri­siek­ti Sei­me. VD, BNS inf.


8

trečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1744 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2977 JAV do­le­ris 1 2,7014 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7086 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9626 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3481 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6971 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5911 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8667

pokytis

+0,1072 % –0,0907 % –0,1294 % +0,1405 % +0,0444 % +0,3426 % +0,3011 % +0,5783 % +0,0838 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,88

4,61

2,49

„Kvis­ti­ja“

4,77

4,51

2,43

„Va­koil“

4,85

4,55

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta+0,85 %

+0,85 %

Gy­vy­bės drau­di­mas ­ at­si­ga­vo

De­ga­lų kai­nos

Šiandien

+0,15 %

88,48 dol. už 1 brl. 111,05 dol. už 1 brl.

Lai­ki­nai stab­te­lė­ju­si, gy­vy­bės drau­di­ mo rin­ka tre­čią šių me­tų ket­vir­tį vėl pra­ dė­jo aug­ti. Šie­met, pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­ mu praė­ju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, pa­si­ra­šy­ ta 2,14 mln. dau­giau su­tar­čių – iš vi­so už 378,2 mln. li­tų. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai sky­ rė dau­giau lė­šų re­gu­lia­riai mo­ka­moms pe­rio­di­nėms drau­di­mo įmo­koms, ku­rios, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, au­go dau­giau kaip 3 pro­c.

1,06

mln. li­tų

– iki tiek per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius su­ma­žė­jo Lie­tu­vos pa­što gry­nų­jų nuo­sto­lių.

Produktyvumą lemia įmonių specializacija Sėkmingiausiai Bal­ti­jos ša­ly­se per­nai dir­bo lat­viai, ne­daug nuo jų at­si­li­ko lie­tu­viai, o es­tai vil­ko­si uo­de­go­je. Tai paaiš­kė­jo tarp­ tau­ti­nei per­so­na­lo ver­ti­ni­mo me­to­di­kų ir ty­ri­mų bend­ro­vei „Pro­fi­les In­ter­na­tio­nal“ ant­rą kar­tą šio­se tri­jo­se ša­ly­se at­li­kus pro­duk­ty­viau­sių bend­ro­vių ty­ri­mą. Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė g.miceviciute@diena.lt

Sus­kirs­tė į ka­te­go­ri­jas

Įmo­nė ty­rė be­veik 1200 pa­gal apy­ var­tą di­džiau­sių įmo­nių, vei­kian­čių Bal­ti­jos ša­ly­se, ku­rio­se kar­tu su­dė­ jus dir­ba per pu­sę mi­li­jo­no žmo­nių. Bend­ro­vės bu­vo su­skirs­ty­tos į 22 vers­lo ka­te­go­ri­jas, o jų pro­duk­ty­vu­ mas nu­sta­ty­tas ap­skai­čia­vus, kiek pa­ja­mų ten­ka vie­nam dar­buo­to­jui. Ty­ri­me da­ly­va­vo tiek vie­tos, tiek už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės, iš ku­rių kiek­vie­no­je dar­buo­ja­si ma­žiau­siai po 25 žmo­nes. Lie­tu­vos bend­ro­vės įvar­dy­tos kaip pro­duk­ty­viau­sios 9-io­se vers­lo ka­ te­go­ri­jose iš 22. Lat­viai pir­mau­ja de­ šim­ty­je ka­te­go­ri­jų, o es­tai – tri­jo­se. Aukš­tu pro­duk­ty­vu­mu Lie­tu­vo­je ypač iš­si­sky­rė che­mi­jos pra­mo­nės bend­ro­vė „Orion Glo­bal Pet“, de­ ga­li­nių tink­las „Nes­te Lie­tu­va“, te­ le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė „Tele2“, me­ta­lo ga­mi­nių at­lie­kų per­dir­bi­mo įmo­nė „Kuu­sa­kos­ki“. Lat­vi­jo­je sėk­min­giau­siai vei­kė maž­me­ni­nės pre­ky­bos, me­die­nos pra­mo­nės ir trans­por­to bend­ro­ vės. Es­ti­jai ge­riau­siai se­kė­si ga­my­ bos bei fi­nan­si­nių pa­slau­gų sfe­ro­ se ir par­duo­dant au­to­mo­bi­lius. Tie­sa, prieš dve­jus me­tus at­lik­tas toks pat ty­ri­mas pa­ro­dė, kad tuo­ met pro­duk­ty­viau­siai au­to­mo­bi­ liais pre­kia­vo lat­viai. Pre­kiau­to­jai au­to­mo­bi­liais „Pors­che“ iš Lat­vi­ jos bu­vo nu­run­gę vi­sus to­je pa­čio­je sri­ty­je dir­ban­čius kon­ku­ren­tus. „Ta­čiau da­bar si­tua­ci­ja ki­to­kia, pra­ban­gos pre­kės ne­bė­ra ak­tua­lu“, – sa­kė ty­ri­mą at­li­ku­sios bend­ro­vės „Pro­fi­les In­ter­na­tio­nal“ va­do­vė Bal­ti­jos ša­lims Ai­ri­da Za­vads­kė. Ban­kai – ne­be ly­de­riai

Ver­ti­nant pro­duk­ty­vu­mą ten­den­ ci­jos pa­si­kei­tė ir tarp fi­nan­si­nių pa­slau­gų tei­kė­jų. Pa­sak A.Za­vads­ kės, prieš po­rą me­tų grei­tų­jų kre­ di­tų bend­ro­vės dir­bo ga­na sėk­ min­gai, ta­čiau tarp ly­de­riau­jan­čių įmo­nių jų pa­va­di­ni­mų ne­bu­vo. Da­bar vie­na jų – Lat­vi­jo­je vei­ kian­ti įmo­nė „4 fi­nan­ce“ – tarp pro­duk­ty­viau­sių Bal­ti­jos ša­ly­ se fi­nan­si­nes pa­slau­gas tei­kian­čių bend­ro­vių uži­ma ant­rą vie­tą. „Tra­

di­ci­nė ban­ki­nin­kys­tė ne­bė­ra tarp ly­de­rių“, – sa­kė A.Za­vads­kė. Nors Bal­ti­jos ša­ly­se vei­kian­čių mais­to pra­mo­nės įmo­nių pro­duk­ ty­vu­mas pa­na­šus, pir­mą­sias dvi vie­tas užė­mė Lie­tu­vos bend­ro­vės. Ty­ri­mą at­li­ku­sius spe­cia­lis­tus la­ biau­siai nu­ste­bi­no pir­mo­je są­ra­šo vie­to­je at­si­dū­ru­si Lie­tu­vos įmo­nė „MGL Bal­ti­ja“. „Tur­būt net ne vi­siems šis pa­va­ di­ni­mas gir­dė­tas. Ši įmo­nė vei­kia Bir­žų ra­jo­ne, ga­mi­na pie­no mil­te­ lius ir vi­są pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­ ja“, – ko­men­ta­vo A.Za­vads­kė.

Ig­nas Dze­my­da:

Kar­tais pa­kan­ka siau­ros spe­cia­li­za­ci­ jos ir ke­lių stam­bių už­sa­ko­vų, ku­rie nu­ per­ka vi­są įmo­nės pro­duk­ci­ją.

Vals­ty­bi­nės įmo­nės irgi uždirba

Lie­tu­vo­je vei­kia ir dau­gy­bė kro­vi­ nių ga­be­ni­mo įmo­nių, ta­čiau trans­ por­to ir lo­gis­ti­kos sri­ty­je Bal­ti­jos ša­ly­se pir­mau­ja es­tai, nuo jų šiek tiek at­si­lie­ka lat­viai. A.Za­vads­kės nuo­mo­ne, taip yra to­dėl, kad lie­tu­ viai kro­vi­nius ve­ža au­to­mo­bi­liais, o tai šiais lai­kais ne­beap­si­mo­ka. „Lat­viai per­ve­ži­mus vyk­do ge­le­ žin­ke­liais, es­tai – lai­vais ir ge­le­žin­ ke­liais“, – kal­bė­jo spe­cia­lis­tė. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plėt­ros ir ad­ mi­nist­ra­vi­mo įmo­nių re­zul­ta­tai taip pat pa­tei­kė staig­me­nų ty­ri­mo vyk­ dy­to­jams. Tre­čią vie­tą pa­gal pro­ duk­ty­vu­mą šia­me sek­to­riu­je užė­mė vals­ty­bi­nė įmo­nė „Rii­gi Kin­nis­va­ ra“, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja vi­są vals­ty­ bi­nį Es­ti­jos ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. „Apie to­kios įmo­nės rei­ka­lin­gu­ mą kal­bė­ta ir Lie­tu­vo­je, o šis Es­ ti­jos įmo­nės pa­vyz­dys įro­do, kad vals­ty­bi­nė įmo­nė ga­li veik­ti taip pat pro­duk­ty­viai kaip ir ko­mer­ci­ nė“, – sa­kė A.Za­vads­kė. Svar­biau­sia – at­ras­ti ni­šą

Ty­ri­mo duo­me­nis ana­li­za­vęs Nau­ jo­sios eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to va­do­

vas ir Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to do­cen­tas Ig­nas Dze­ my­da pa­ste­bė­jo, kad net ir skir­tin­ go­se sri­ty­se vei­kian­čių įmo­nių pro­ duk­ty­vu­mą daž­niau­siai le­mia ke­li tie pa­tys veiks­niai – siau­ra spe­cia­ li­za­ci­ja ir su­ge­bė­ji­mas at­lik­ti dau­ giau dar­bų esant ma­žes­niam skai­ čiui žmo­nių. „Pro­duk­ty­vių įmo­nių vers­lo mo­ de­lis ga­li bū­ti la­bai pa­pras­tas, ta­ čiau uni­ka­lus. Jos daž­nai ne­da­ro bran­gių rin­ko­da­ros veiks­mų. Įmo­ nė ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti vi­siems ge­rai ži­no­ma, pla­čiai be­si­rek­la­muo­jan­ti ir tu­rin­ti daug klien­tų, kad pa­siek­ tų ge­rų re­zul­ta­tų. Kar­tais pa­kan­ ka siau­ros spe­cia­li­za­ci­jos ir ke­lių stam­bių už­sa­ko­vų, ku­rie nu­per­ ka vi­są įmo­nės pro­duk­ci­ją. Be to, pa­grin­di­niu veik­los va­rik­liu daž­ nai tam­pa eks­por­tas“, – paaiš­ki­ no I.Dze­my­da. A.Za­vads­kė pri­dū­rė, kad sėk­ min­gai vei­kian­čias Bal­ti­jos ša­lių įmo­nes sie­ja ir po­žiū­ris į žmo­giš­ kuo­sius iš­tek­lius. Pro­duk­ty­viau­sių bend­ro­vių va­do­vai dau­giau­sia dė­ me­sio ski­ria tam, kad pa­siek­tų už­ si­brėž­tą re­zul­ta­tą, o jų dar­buo­to­ jai aiš­kiai ži­no, ko iš jų no­ri­ma ir ti­ki­ma­si. „To­kių įmo­nių dar­buo­to­jai daž­ niau­siai yra aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos, nes su vie­nu kva­li­fi­kuo­tu žmo­ gu­mi ga­li nu­veik­ti dau­giau ne­gu su dviem silp­no­kais“, – tvir­ti­no A.Za­vads­kė. Be to, sėk­min­gai vei­kian­čio­se įmo­nė­se efek­ty­viai pa­skirs­ty­tos vi­ sos funk­ci­jos – to pa­ties dar­bo du dar­buo­to­jai neat­lie­ka. Tie­sa, pa­sak A.Za­vads­kės, Lie­tu­va šio­je sri­ty­je nuo Bal­ti­jos kai­my­nių dar šiek tiek at­si­lie­ka – lat­viai ir es­tai dar­bus pa­val­di­niams kol kas su­ge­ba pa­ skirs­ty­ti efek­ty­viau. Nors ty­ri­me iš vi­so bu­vo ana­ li­zuo­ti 1185 įmo­nių duo­me­nys, o veik­los ro­dik­liai su­skirs­ty­ti į ati­ tin­ka­mas ka­te­go­ri­jas, kai ku­rios stam­bios bend­ro­vės į sėk­min­ giau­sių są­ra­šus ne­pa­te­ko. Pa­vyz­ džiui, per Bal­ti­jos ša­lių bend­ro­vių ty­ri­mą ne­bu­vo iš­skir­tos Lie­tu­vo­je sėk­min­gai vei­kian­čios bio­tech­no­ lo­gi­jų įmo­nės, nes jų nė­ra pa­kan­ ka­mai, kad bū­tų ga­li­ma skirs­ty­ti jas pa­gal pro­duk­ty­vu­mą.

„„Tri­ju­lė: at­li­kus ty­ri­mą paaiš­kė­jo, kad Bal­ti­jos ša­ly­se di­džiau­sias skai­

čius pro­duk­ty­viau­sių įmo­nių vei­kia Lat­vi­jo­je. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Pir­mą­sias vie­tas pa­gal pro­duk­ty­vu­mą užė­mu­sios Lie­tu­vo­je vei­kian­čios įmo­nės Sri­tis

Pa­va­di­ni­mas

Che­mi­jos pra­mo­nė

„Orion Glo­bal PET“

De­ga­li­nės

„Nes­te Lie­tu­va“

Me­ta­lo ap­dir­bi­mas ir per­dir­bi­mas

„Kuu­sa­kos­k i“

IT ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos

„Tele2“

Mais­to pra­mo­nė

„MGL Bal­ti­ja“

Pra­mo­ni­niai pro­duk­tai

„Ke­lu­va“

Ne­k il­no­ja­mojo tur­to vys­ty­mas

„Bal­tis­hes Haus“

Teks­ti­lės pra­mo­nė

„MLI“

Bal­dų ir ki­tų me­die­nos ga­mi­nių ga­my­ba

„Vil­niaus bal­dai“

Pir­mą­sias vie­tas pa­gal pro­duk­ty­vu­mą užė­mu­sios Lat­vi­jo­je vei­kian­čios įmo­nės Sri­tis

Pa­va­di­ni­mas

Ener­ge­ti­ka ir ener­g i­jos iš­tek­liai

„Ma­mas-D“

Did­me­ni­nė pre­ky­ba

„EL­KO Gru­pa“

Did­me­ni­nė pre­ky­ba mais­to pro­duk­tais

„Bal­tic Tra­de Net­works“

Maž­me­ni­nė pre­ky­ba

„PTA“

Pre­ky­ba me­die­na

„Met­sa Fo­rest Lat­via“

Me­die­nos ap­dir­bi­mas

„Sto­ra En­so Lat­vi­ja“

Sta­ty­ba

„Skon­to Bū­ve“

Pro­jek­ta­vi­mas

„Ri­gas Olimps“

Trans­por­tas ir lo­g is­ti­ka

„AL­PA Cent­rums“

Spaus­tu­vės

„Mū­ku­sa­la“

Pir­mą­sias vie­tas pa­gal pro­duk­ty­vu­mą užė­mu­sios Es­ti­jo­je vei­kian­čios įmo­nės Sri­tis

Pa­va­di­ni­mas

Pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais

„Ko­ne­kes­ko Ees­ti“

Fi­nan­si­nės pa­slau­gos

„Ad­mi­ral Mar­kets“

Ga­my­ba

„Flir Sys­tems Es­to­nia“


9

trečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

pasaulis Lei­do ­ at­si­kvėp­ti

Su­lai­kė ­ te­ro­ris­tą

Bai­gė­ mi­si­ją

Iz­rae­lis va­kar nu­trau­kė Ga­ zos Ruo­žo bom­bar­da­vi­mą ir da­vė Egip­to va­do­vau­ja­miems tar­pi­nin­kams lai­ko iki ket­vir­ ta­die­nio su­si­tar­ti su pa­les­ ti­nie­čių gru­puo­te „Ha­mas“. Per sa­vai­tę trun­kan­čius ko­ vos veiks­mus jau žu­vo dau­ giau nei 110 pa­les­ti­nie­čių ir trys iz­rae­lie­čiai.

Len­ki­jos pa­rei­gū­nai va­kar pra­ne­šė suė­mę vy­rą, ku­ ris esą pla­na­vo įvyk­dy­ti te­ro­ ro iš­puo­lį par­la­men­to pa­sta­te Var­šu­vo­je tuo me­tu, kai ja­me tu­rė­jo bū­ti ša­lies pre­zi­den­tas, prem­je­ras, mi­nist­rai ir įsta­ ty­mų lei­dė­jai. 45 me­tų įta­ria­ ma­sis ne­tei­sė­tai lai­kė sprog­ me­nų, šaud­me­nų ir gink­lų.

Pran­cū­zi­jos ka­riai va­kar bai­ gė sa­vo pa­sku­ti­nę ko­vi­nę mi­ si­ją Af­ga­nis­ta­ne ir iš­vy­ko iš Ka­pi­sos pro­vin­ci­jos pa­gal pa­ spar­tin­tą pa­si­trau­ki­mo iš šios ka­ro nu­nio­ko­tos ša­lies pla­ną. Ta­li­ba­nas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­ mą, kuriame ra­gino NA­TO pa­ sek­ti Pran­cū­zi­jos pa­vyz­džiu ir baig­ti ka­rą Af­ga­nis­ta­ne.

Buvęs p­rem­je­ras siun­čia­mas už gro­tų Kroa­ti­jos teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs di­de­lio at­ gar­sio su­lau­ku­sią ky­ši­nin­ka­vi­mo by­lą, va­ kar pri­pa­ži­no įta­kin­gą bu­vu­sį prem­je­rą Ivo Sa­na­de­rą kal­tu dėl ko­rup­ci­jos ir sky­ rė jam de­šim­ties me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę. Tu­rės su­mo­kė­ti mi­li­jo­nus

Po­li­ti­kas ne­pa­ro­dė jo­kių emo­ci­jų, kai tei­sė­jas Iva­nas Tu­ru­di­čius pa­ sa­kė, kad jis pri­pa­žįs­ta­mas kal­tu. „Jūs su­ga­di­no­te Kroa­ti­jos re­ pu­ta­ci­ją. Ka­dan­gi bu­vo­te aukš­ to ran­go vals­ty­bės pa­rei­gū­nas, šis nuo­spren­dis yra ži­nia ki­tiems po­ li­ti­kams, kad nu­si­kals­ti neap­si­mo­ ka“, – va­kar kal­bė­jo tei­sė­jas. Bu­vęs prem­je­ras, ku­ris už­tik­ rin­tai at­ve­dė šią Bal­ka­nų vals­ty­bę į NA­TO ir prie ES slenks­čio, nu­ teis­tas už tai, kad paė­mė mi­li­jo­nus eu­rų ky­šių iš Veng­ri­jos ener­ge­ti­kos mil­ži­nės MOL ir vie­no į sun­kią pa­ dė­tį pa­te­ku­sio Aust­ri­jos ban­ko. Jam taip pat bu­vo nu­ro­dy­ta per 15 die­nų su­mo­kė­ti Kroa­ti­jos vals­ty­bei 3,6 mln. ku­nų (480 tūkst. eu­rų). Šis įspū­din­gai puo­lęs kon­ser­ va­to­rių po­li­ti­kas ta­po aukš­čiau­sio ran­go Kroa­ti­jos pa­rei­gū­nu, nu­teis­ tu už ko­rup­ci­ją po to, kai 1991 m. bu­vo pa­skelb­ta ne­prik­lau­so­my­bė nuo bu­vu­sios Ju­gos­la­vi­jos.

sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pa­va­duo­ to­jas, o ka­ro dras­ko­mai ša­liai bu­vo la­bai sun­ku pa­siek­ti tarp­tau­ti­nes rin­kas. „Bu­vo nea­be­jo­ti­nai nu­sta­ty­ ta, kad jūs įvyk­dė­te pel­ny­mo­si per ka­rą nu­si­kal­ti­mą“, – pa­sa­kė jam tei­sė­jas. I.Sa­na­de­ras, ku­ris vil­kė­ jo pil­ką kos­tiu­mą ir bu­vo už­si­ri­ šęs mels­vą kak­la­raiš­tį, teis­me at­ ro­dė ra­mus. Jis nei­gė vi­sus kal­ti­ni­mus ir kal­ ti­no pro­ku­ro­rus po­li­ti­niu per­se­ kio­ji­mu, ku­rį esą už­sa­kė jį prem­je­ ro po­ste pa­kei­tu­si Jad­ran­ka Ko­sor.

I.Sa­na­de­ras taip pat kal­ti­na­mas tuo, kad pel­nė­si per 1991– 1995 m. Kroa­ti­jos ka­rą su Belg­ra­do rem­tais ser­bų su­ki­ lė­liais.

Rei­ka­la­vo griež­tes­nės baus­mės

Kal­tin­to­jai sie­kė mak­si­ma­lios 15 me­tų ka­lė­ji­mo baus­mės ir sa­kė, kad I.Sa­na­de­ras iš­da­vė na­cio­na­li­ nius in­te­re­sus, ku­riuos kaip prem­ je­ras tu­rė­jo gin­ti. Vy­riau­sy­bei jis va­do­va­vo nuo 2003 iki 2009 m. I.Sa­na­de­ras bu­vo ap­kal­tin­tas tuo, kad paė­mė 10 mln. eu­rų ky­ šių iš MOL, ku­ri juos da­vė ti­kė­da­ ma­si už­si­tik­rin­ti do­mi­nuo­ja­mą įta­ ką Kroa­ti­jos naf­tos ir du­jų gru­pė­je INA, nors šio­je iš da­lies vals­ty­bei pri­klau­san­čio­je bend­ro­vė­je ne­tu­ rė­jo di­džiau­sio ak­ci­jų pa­ke­to. Jei­gu va­ka­rykš­tis teis­mo spren­ di­mas ne­bus pa­keis­tas per ape­lia­ ci­ją, Kroa­ti­jai nuo­sto­lių at­ne­šu­sios su­tar­tys su INA ga­li bū­ti per­žiū­ rė­tos. Šie būgš­ta­vi­mai va­kar nu­ smuk­dė MOL ak­ci­jas 2,6 pro­c. Pel­nė­si per ka­rą

I.Sa­na­de­ras taip pat kal­ti­na­mas tuo, kad pel­nė­si per 1991–1995 m. Kroa­ti­jos ka­rą su Belg­ra­do rem­tais ser­bų su­ki­lė­liais ir paė­mė be­veik 500 tūkst. eu­rų ky­šį iš Aust­ri­jos ban­ko „Aust­rian Hy­po Group Al­ pe Ad­ria“, ku­ris užė­mė do­mi­nuo­ ja­mą pa­dė­tį Kroa­ti­jos rin­ko­je. Tuo me­tu I.Sa­na­de­ras bu­vo už­

Ne­mėgs­ta­ma po­li­ti­nė fi­gū­ra

Pe­rė­mu­si po­stą iš sa­vo bu­vu­sio men­to­riaus, J.Ko­sor su­stip­ri­no ko­vą su ko­rup­ci­ja vyk­dy­da­ma vie­ ną pa­grin­di­nių ES rei­ka­la­vi­mų, bet per gruo­džio rin­ki­mus ir pa­ti bu­ vo nu­vers­ta. I.Sa­na­de­ras, ku­ris sa­vo Kroa­ ti­jos de­mok­ra­tų są­jun­gą (HDZ) iš na­cio­na­lis­tų jė­gos pa­ver­tė proeu­ ro­pie­tiš­ka par­ti­ja, 2009 m. vi­du­ry­ je šo­ki­ra­vo Kroa­ti­ją, kai stai­ga at­ si­sta­ty­di­no be jo­kių paaiš­ki­ni­mų. HDZ va­do­va­vo Kroa­ti­jai aš­tuo­ne­ rius me­tus, iki pra­lai­mė­jo rin­ki­ muo­se 2011-ųjų gruo­dį. I.Sa­na­de­ras, ku­ris kaž­ka­da bu­vo Kroa­ti­jos cent­ri­nė po­li­ti­nė fi­gū­ ra, da­bar yra tarp pa­čių ne­mėgs­ ta­miau­sių vi­suo­me­nė­je vie­šų as­ me­nų. 59-erių I.Sa­na­de­ras yra tei­sia­ mas ir ki­to­je di­de­lė­je ko­rup­ci­jos by­lo­je, su­si­ju­sio­je su ne­tei­sė­tu pi­ ni­gų nu­krei­pi­mu iš vals­ty­bi­nių įmo­nių jo par­ti­jai ir jam pa­čiam, kai jis dir­bo prem­je­ro po­ste. Dar vie­ no­je by­lo­je jis kal­ti­na­mas pikt­nau­ džia­vi­mu val­džia, be to, vyks­ta ke­ li ki­ti ty­ri­mai.

„„Šal­tak­rau­jiš­ku­mas: I.Sa­na­de­ras teis­me at­ro­dė ra­mus. 

I.Sa­na­de­ras bu­vo su­lai­ky­tas Aust­ri­jo­je 2010 m. pa­bai­go­je pa­gal Kroa­ti­jos iš­duo­tą areš­to or­de­rį ir me­tus lai­ko­mas tar­dy­mo izo­lia­to­ riu­je, o 2011 m. gruo­dį, praė­jus mė­ ne­siui nuo jo teis­mo pro­ce­so pra­ džios, – pa­leis­tas už už­sta­tą. ES ati­džiai ste­bi

Kroa­ti­ja į NA­TO įsto­jo 2009 m., o ki­tų me­tų lie­pą tu­ri įsto­ti į ES. Briu­se­lis vis dar ati­džiai ste­bi Zag­ re­bo pa­žan­gą ko­vo­jant su ko­rup­ci­ ja ir tai­ko griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus nei Ru­mu­ni­jai ir Bul­ga­ri­jai, ku­ rios bu­vo priim­tos į Bend­ri­ją neišsp­ren­du­sios ko­rup­ci­jos pro­ble­mų. Nau­jau­sio­je ata­skai­to­je apie Kroa­ti­jos pa­si­ren­gi­mą įsto­ti į ES Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­ro­dė, kad šiai ša­liai rei­kia ge­rin­ti ko­vos su ko­rup­ ci­ja re­zul­ta­tus. „Po­li­ti­nio at­skai­tin­gu­mo kon­ cep­ci­ja ir nu­li­nė to­le­ran­ci­ja ko­ rup­ci­jai tu­ri bū­ti stip­ri­na­mos“, – per­spė­ja­ma spa­lį pa­teik­to­je ata­ skai­to­je. „Šis ver­dik­tas tik­rai bus pa­svei­ kin­tas ES. Jis nu­sta­to gai­res vi­soms ša­lims, kan­di­da­tuo­jan­čioms į ES“, – nuo­spren­dį I.Sa­na­de­rui ko­men­ ta­vo kny­gos „Kaip Sa­na­de­ras iš­ vo­gė Kroa­ti­ją“ au­to­rius Dra­že­nas Raj­ko­vi­ćius. BNS, BBC inf.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ava­ri­ja kai­nuos lais­vę Ka­lė­ji­mo gul­tas ruo­šia­mas ir da­bar­ti­ nės Kroa­ti­jos vy­riau­sy­bės na­riui, vi­ sus uži­mtus po­stus jau pa­li­ku­siam vi­ cep­rem­je­rui Ra­di­mi­rui Ča­či­ćiui (nuor.). Veng­ri­jos teis­mas jį nu­tei­sė 22 mė­ne­ sius ka­lė­ti už 2010 m. pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį, per ku­rį žu­vo du žmo­nės. „Pa­da­ri­niai aiš­kūs, aš at­si­sta­ty­di­nu iš vi­sų sa­vo pa­rei­gų vy­riau­sy­bė­je“, – praė­ju­sią sa­vai­tę pa­reiš­kė R.Ča­či­ćius, ku­ris dar bu­vo ir eko­no­mi­kos mi­nist­ ras, at­sa­kin­gas už in­ves­ti­ci­jas. Ka­poš­va­ro teis­mas Veng­ri­jos piet­va­ ka­riuo­se dar bir­že­lį sky­rė R.Ča­či­ćiui 15 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mę, o šį mė­ne­sį ant­ru spren­di­mu pail­gi­no ka­ lė­ji­mą iki 22 mė­ne­sių. Teis­mas nu­sta­tė, kad 62-ejų mi­nist­ras kal­tas dėl „itin di­de­lio neat­sar­gu­mo“, o pir­mą kar­tą jis kal­tin­tas „nea­ti­du­mu“. Nau­jo­ji nu­tar­tis tu­ri bū­ti pra­dė­ta vyk­ dy­ti per ar­ti­miau­sius du mė­ne­sius, jos ne­ga­li­ma ap­skųs­ti.

Ne­lai­mė įvy­ko Veng­ri­jos greit­ke­ly­je M7, 50 ki­lo­met­r ų nuo Kroa­t i­jos sie­ nos.

Kaip nu­ro­do­ma ga­lu­ti­nė­je teis­mo nu­ tar­ty­je, R.Ča­či­ćius tu­ri baus­mę pra­dė­ ti at­lik­ti per ar­ti­miau­sius du mė­ne­sius. „Bet ją rei­kia gerb­ti, net jei­gu mes su ja Tai jis ga­li at­lik­ti ir Kroa­ti­jo­je, o iš­bu­vęs ne­su­tin­ka­me“, – sa­kė R.Ča­či­ćiaus ad­ pu­sę baus­mės lai­ko ka­lė­ji­me ga­li bū­ti vo­ka­tas Péte­ris Za­mecs­ni­kas. R.Ča­či­ pa­leis­tas lyg­ti­nai. ćius neat­sar­giai vai­ruo­da­mas 2010 m. Vi­cep­rem­je­ras R.Ča­či­ćius, apie jam pa­te­ko į eis­mo įvy­kį – per rū­ką bei lie­ skir­tą griež­tes­nę baus­mę su­ži­no­jęs tų jam ne­pa­vy­ko su­lė­tin­ti sa­vo au­to­ praė­ju­sią sa­vai­tę grįž­da­mas iš Ka­ta­ro mo­bi­lio ir šis rė­žė­si į prie­ky­je va­žiuo­ į Zag­re­bą, anks­čiau yra sa­kęs, kad at­si­ jan­čią trans­por­to prie­mo­nę. sta­ty­dins, jei­gu bus nu­teis­tas ka­lė­ti.


10

trečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

sportas Ž.Bal­čiū­nai­tė fi­ni­ša­vo 15-oji

Žais Eu­ro­pos čem­pio­na­te

Čiuo­žė­jų po­ra – ket­vir­ta

Jo­ko­ha­mo­je su­reng­tą mo­te­rų ma­ra­to­no bė­gi­mą Ži­vi­lė Bal­ čiū­nai­tė (nuo­tr.) bai­gė 15-oji – ji 42 km 185 m įvei­kė per 2 val. 37 min. ir 59 sek. Nu­ga­lė­ jo Ke­ni­jos sta­je­rė Ly­dia Che­ro­ mei – 2 val. 23 min. 7 sek. Ket­ vir­ta – Lat­vi­jos bė­gi­kė Je­le­na Pro­kop­čiu­ka – 2 val. 26 min. 55 sek.

Pa­si­bai­gus Lie­tu­vos pu­lo-9 rei­tin­go var­žy­boms, paaiš­kė­jo žai­dė­jai, ku­rie at­sto­vaus mū­ sų ša­liai ki­tą­met Ita­li­jo­je vyk­ sian­čia­me Eu­ro­pos čem­pio­ na­te. Tai – Si­mo­na Mi­li­šaus­ kai­tė ir Ma­rius Šiaud­ku­lis. Lie­ tu­vos pir­me­ny­bė­se šie spor­ ti­nin­kai iš­ko­vo­jo bron­zos me­ da­lius.

Lie­tu­vos šo­kių ant le­do po­ ra Isa­bel­la To­bias ir Dei­vi­ das Stag­niū­nas Če­ki­jo­je su­ reng­to­se Tarp­tau­ti­nės čiuo­ži­ mo są­jun­gos var­žy­bo­se „Pa­ vel Ro­man Me­mo­rial“ užė­ mė 4-ąją vie­tą. Gruo­džio 14– 16 d. čiuo­žė­jai da­ly­vaus „Gol­ den Spin of Zag­reb“ var­žy­bo­ se Kroa­ti­jo­je.

J.Pla­za eg­za­mi­nuos bu­vu­sį bend­ra­žy­gį Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Bu­vę bend­ra­žy­giai – „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kų vy­riau­sia­sis tre­ne­ ris Joa­nas Pla­za ir nau­ja­sis Vi­to­ ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“ eki­pos stra­te­ gas Ža­nas Ta­ba­kas – Kau­ne su­si­ tiks kaip var­žo­vai.

Lie­tu­vos čem­pio­nai ir Is­pa­ni­jos rep­re­zen­tan­tai Eu­ro­ly­gos ant­ro­jo ra­to 7-ojo tu­ro rung­ty­nes žais lapk­ ri­čio 23-ią­ją Kau­no „Žal­gi­rio“ are­ no­je. Pir­mo­jo ra­to su­si­ti­ki­mą Vi­to­ ri­jo­je 77:71 lai­mė­jo žal­gi­rie­čiai. Už pra­stus ko­man­dos re­zul­ta­ tus iš Vi­to­ri­jos klu­bo at­leis­tą il­ ga­me­tį vy­riau­sią­jį tre­ne­rį juod­ kal­nie­tį Duš­ko Iva­no­vi­čių pa­kei­tė bu­vęs J.Pla­zos ko­le­ga – 42-ejų kroa­tas Ž.Ta­ba­kas.

Ža­nas Ta­ba­kas:

Ne­ga­lė­jau at­si­sa­ky­ti pa­siū­ly­mo, ko­kio ki­ti krep­ši­nio spe­cia­lis­tai ne­su­lau­kia vi­są gy­ve­ ni­mą. 213 cm ūgio bu­vęs Kroa­ti­jos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės ir Hjus­ to­no „Roc­kets“, To­ron­to „Rap­ tors“, Bos­to­no „Cel­tics“ ir In­ dia­nos „Pa­cers“ eki­pų vi­du­rio puo­lė­jas dir­bo J.Pla­zos asis­ten­tu Mad­ri­do „Real“ ir Se­vi­li­jos „Ca­ ja­sol“ klu­buo­se.

Ž.Ta­ba­kas su Spli­to klu­bu tris se­ zo­nus iš ei­lės – 1989, 1990 ir 1991 m. – iš­ko­vo­jo Eu­ro­pos klu­bų čem­ pio­nų tau­rę, su Kroa­ti­jos na­cio­na­ li­ne ko­man­da – 1992-ųjų Bar­se­lo­ nos olim­pia­dos si­dab­ro ir 1993-ių­jų Eu­ro­pos čem­pio­na­to bron­zos me­ da­lius, o 1995-ai­siais su „Roc­kets“ ta­po NBA čem­pio­nu. Pas­ta­ruo­ju me­tu kroa­tas tre­ ni­ra­vo So­po­to „Trefl“ (Len­ki­ ja) krep­ši­nin­kus. „Dar­bas So­po­ te bu­vo di­de­lis žings­nis į prie­kį ma­no, kaip tre­ne­rio, kar­je­ro­je, bet ne­ga­lė­jau at­si­sa­ky­ti pa­siū­ ly­mo, ko­kio ki­ti krep­ši­nio spe­ cia­lis­tai ne­su­lau­kia vi­są gy­ve­ni­ mą“, – sa­kė vėl į Is­pa­ni­ją su­grį­žęs Ž.Ta­ba­kas. „Tre­ne­ris pa­si­žy­mė­jo be­pre­ ce­den­tė­mis Len­ki­jos krep­ši­ny­ je ži­nio­mis, di­de­le ener­gi­ja, en­ tu­ziaz­mu, šiuo­lai­ki­niu po­žiū­riu į dar­bą su ko­man­da per tre­ni­ruo­ tes ir var­žy­bas. Ž.Ta­ba­ko išė­ji­mas mums – di­de­lė ne­tek­tis“, – tei­ gė „Trefl“ klu­bo pre­zi­den­tas Ka­ zi­mier­zas Wierz­bic­kis. Ž.Ta­ba­ko tre­ni­ruo­ja­ma „Trefl“ ko­man­da iš­ko­vo­jo Len­ki­jos su­ per­tau­rę, yra na­cio­na­li­nio čem­ pio­na­to ly­de­rė. Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re So­po­to klu­bas pra­lai­mė­ jo pir­mą­sias dvi E gru­pės rung­ ty­nes: 65:94 – Stam­bu­lo „Ga­la­ ta­sa­ray“ ir 79:99 – Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“. „Ca­ja La­bo­ral“ eki­pa Eu­ro­ly­ gos C gru­pė­je – šeš­ta (1 per­ga­ lė ir 5 pra­lai­mė­ji­mai), Is­pa­ni­jos ACB ly­gos čem­pio­na­te – aš­tun­ ta (5, 3).

„„Ly­de­ris: vil­nie­čius į per­ga­lę ve­dė R.Sei­bu­tis (su ka­muo­liu). 

Vil­nie­čių sto­vyk­lo­je – at­si­ga­vi­mo ženk­lai Per­mai­nų lai­ko­tar­pį iš­gy­ve­nan­tys Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­ nin­kai įkvė­pė gai­ves­nį oro gurkš­nį – 78:71 įvei­kė Zgože­le­co „PGE Tu­row“ eki­pą ir VTB Vie­nin­go­je ly­go­je iš­ko­vo­jo tre­čią per­ga­lę. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je vil­nie­čiai šo­ko į prie­kį – 26:17 ir sa­vo pra­na­ šu­mą iš­sau­go­jo iki ma­čo pa­bai­gos. Ko­man­dos rung­ty­nes bai­gė su be­veik iden­tiš­kais sta­tis­ti­kos ro­ dik­liais, ta­čiau Lie­tu­vos vi­ce­čem­ pio­nai sėk­min­giau grū­mė­si dėl ka­ muo­lio – 42:31. Tai bu­vo pir­mo­sios rung­ty­nės, kai vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Da­riaus Mas­ko­liū­no asis­ten­tu bu­vo praei­ ty­je Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Vil­niaus „Sta­ty­bos“ gar­bę gy­nęs Dai­nius Ado­mai­tis. „Ma­čas ne­bu­vo gra­žus akiai. Sten­gė­mės iš­nau­do­ti vi­sus 12 krep­ši­nin­kų, ta­čiau se­kė­si sun­kiai. Aikš­tė­je vos pa­si­ro­džius ma­žiau rung­ty­niau­jan­tiems žai­dė­jams, pra­dė­da­vo­me strig­ti“, – po dvi­ko­ vos tei­gė D.Mas­ko­liū­nas. Var­go prieš bend­ra­žy­gį

„„Ko­le­gos: Ž.Ta­ba­kas (kai­rė­je) Eu­ro­ly­go­je de­biu­tuos ma­ču su J.Pla­

zos tre­ni­ruo­ja­mu „Žal­gi­riu“. 

mar­ca.com nuo­tr.

vtb-lea­gue.com nuo­tr.

Per­ga­lę A gru­pė­je iš­ko­vo­jo Ri­mo Kur­ti­nai­čio tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ ko­man­da – 77:67 įvei­kė Ta­li­no „Kalev/Cramo“. R.Kur­ti­nai­čiui tik ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je pa­vy­ko iš­narp­lio­ti bu­vu­ sio bend­ra­žy­gio SSRS rink­ti­nė­ je Ai­va­ro Kuus­mos tak­ti­kos gal­ vo­sū­kius.

„Prieš rung­ty­nes sa­vo krep­ši­ nin­kams pa­sa­kiau, kad leng­va ne­ bus. „Kalev/Cramo“ – rim­ta ko­ man­da, pa­si­žy­min­ti ko­vin­gu­mu. Ini­cia­ty­va bu­vo mū­sų vi­sas rung­ ty­nes, ta­čiau nė vie­nai aki­mir­kai ne­ga­lė­jo­me at­si­pa­lai­duo­ti“, – pri­ pa­ži­no R.Kur­ti­nai­tis.

Da­rius Mas­ko­liū­nas:

Sten­gė­mės iš­nau­do­ti vi­sus 12 krep­ši­nin­kų, ta­čiau se­kė­si sun­kiai. „Kai ko­man­da pra­lai­mi, tre­ne­ ris daž­niau­siai bū­na ne­pa­ten­kin­ tas. Šį­kart ko­vė­mės su la­bai stip­ riais opo­nen­tais ir prie­ši­no­mės iki pa­sku­ti­nių mi­nu­čių. Ne­pa­ti­ko tai, kad lei­do­me var­žo­vams grei­tai pe­ rei­ti į puo­li­mą, taip pat trū­ko jė­ gos po krep­šiais, nes ne­ga­lė­jo žais­ ti mū­sų trau­muo­tas 217 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas Bam­ba Fal­las“, – kal­bė­jo A.Kuus­maa. „Nep­tū­nui“ – jo­kių šan­sų

Skau­džią ne­sėk­mę pa­ty­rė Ka­zio Maks­vy­čio tre­ni­ruo­ja­mas Klai­ pė­dos „Nep­tū­nas“. Uos­ta­mies­čio

Sta­tis­ti­ka Vil­n iaus „Lie­t u­v os ry­t as“– Zgoželeco „Tu­row“ 78:71 (26:17, 22:25, 18:14, 12:15). 2 000 žiū­ro­v ų. R.Sei­bu­tis 15 taš­kų, L.Ra­do­še­vi­čius 14, S.Bab­raus­kas 13/D.Jack­so­nas 11, D.Ku­li­ga, D.Mi­či­čius ir I.Zi­ge­ra­no­vi­ čius po 10.

A gru­pė Komanda

1. „Spar­tak“ 2. „Chim­ki“ 3. „Uniks“ 4. „K. Kryl­ja“ 5. „As­ta­na“ 6. „Liet. ry­tas“ 7. „Do­netsk“ 8. „Azov­maš“ 9. „Kalev/Cramo“ 10. „PGE Tu­row“

Rungt.

Perg.

Pralaim.

6 6 6 6 5 6 5 6 6 6

5 5 4 4 3 3 2 1 1 1

1 1 2 2 2 3 3 5 5 5

krep­ši­nin­kai sve­čiuo­se 63:84 pra­ lai­mė­jo Že­mu­ti­nio Nau­gar­do „Niž­ nij Nov­go­rod“ eki­pai. Įpu­sė­jus ant­ra­jam kė­li­niui „Nep­ tū­no“ de­fi­ci­tas dar sie­kė tik 5 taš­ kus, bet tuo­met ru­sai spur­ta­vo ir iš­lai­ky­ti jų pa­siū­ly­tos spar­tos klai­ pė­die­čiai neįs­ten­gė. „Nep­tū­no“ žai­dė­jai dvi­taš­kius me­tė vos 34 pro­c. taik­lu­mu (14/41), var­žo­vai – 57 pro­c. (24/42).


11

trečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

sportas

Olim­pi­nė­je me­daus sta­ti­nė­je – ir de­gu­tas La­bai ge­rai – taip Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­ pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) vyk­do­ma­sis ko­ mi­te­tas (VK) įver­ti­no mū­sų ša­lies olim­ pi­nės rink­ti­nės pa­si­ro­dy­mą Lon­do­no olim­pia­do­je.

Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Poil­sis – pri­va­lo­mas

Va­kar Vil­niu­je įvy­ku­sia­me LTOK VK po­sė­dy­je ap­tar­tas Lie­tu­vos olim­pie­čių pa­si­ren­gi­mas Lon­do­no olim­pia­dai ir pa­siek­ti re­zul­ta­tai, jų ana­li­zę bei iš­va­das pri­sta­tė tre­ne­ riai, moks­li­nin­kai, me­di­kai, spor­to fe­de­ra­ci­jų at­sto­vai. Lie­tu­vos olim­pi­nės mi­si­jos Lon­ do­ne va­do­vas Al­gir­das Ras­la­nas pa­brė­žė, kad ge­rus re­zul­ta­tus lė­ mė per eko­no­mi­kos sunk­me­tį iš­ lai­ky­tas olim­pie­čių fi­nan­sa­vi­mo ly­gis. Pa­vyz­džiui, 2012 m. pre­mi­ jos už pa­sie­ki­mus bu­vo grą­žin­tos į ikik­ri­zi­nį ly­gį, pa­di­din­tos spor­ti­ nin­kų sti­pen­di­jos. A.Ras­la­no ma­ny­mu, atei­ty­je rei­kė­tų stip­rin­ti kol kas ofi­cia­laus tei­si­nio sta­tu­so ne­tu­rin­čius spor­ to ša­kų mi­ni­cent­rus, di­din­ti spor­ to psi­cho­lo­gų vaid­me­nį, la­biau ak­ cen­tuo­ti spor­ti­nin­kų poil­sį, į ku­rį kol kas krei­pia­ma ma­žai dė­me­sio. „Trūks­ta tiks­lin­go pla­na­vi­mo, kol kas jo pa­klai­da yra per di­de­ lė. Rei­kia tiks­liau ži­no­ti var­žo­vų pa­si­ruo­ši­mą ir fi­zi­nes ga­li­my­bes, kad ga­lė­tu­me rea­liai įver­tin­ti sa­vo ša­lies spor­ti­nin­kų pa­jė­gu­mą dar prieš var­žy­bas. Mes nea­dek­va­čiai žvel­gia­me į spor­ti­nin­kų poil­sį. Di­ de­lis fi­zi­nis krū­vis or­ga­niz­mą nu­ var­gi­na, jis ne­spė­ja pailsėti. Daž­nas mū­sų spor­ti­nin­kas jau star­tuo­ ja nu­var­gęs. Pra­ra­do­me daug ge­rų at­le­tų anks­čiau lai­ko, nes jie bu­vo

pri­vers­ti baig­ti sa­vo kar­je­rą dėl ne­pa­ke­lia­mų rau­me­ny­no skaus­ mų“, – kal­bė­jo A.Ras­la­nas. „Spor­to moks­lą ir me­di­ci­ ną pri­si­me­na­me tuo­met, kai kas nors ne­pa­si­se­ka“, – tei­gė Lie­ tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to (LSU) pro­fe­so­rius, ži­no­mas leng­vo­sios at­le­ti­kos spe­cia­lis­tas Alek­sas Sta­ nis­lo­vai­tis.

Al­gir­das Ras­la­nas:

Mes nea­dek­va­čiai žvel­gia­me į spor­ti­ nin­kų poil­sį. Daž­nas mū­sų spor­ti­nin­kas jau star­tuo­ja nu­var­ gęs. Dėl to pra­ra­do­me daug ge­rų at­le­tų anks­ čiau lai­ko. Rep­li­kos LTOK va­do­vams

„Ma­č iau daug įvai­r ių len­te­l ių, su­ves­t i­n ių, ta­č iau nė vie­n o­je iš jų ne­bu­vo pa­mi­nė­ta, kur di­die­ji spor­t i­n in­kai pra­d ė­jo sa­vo ke­l ią. O jis pra­si­de­da sa­vi­val­dos ly­giu. Kai at­le­tui su­kan­ka 18 me­tų, jam ne­bė­ra kur spor­tuo­ti. Juk ne vi­ si tilps į olim­pi­nį spor­to cent­rą ir ne vi­si bus pre­ten­den­tai į olim­ pi­nę rink­ti­nę. Rei­kia spręs­ti sa­ vi­val­dy­b ių, tre­n e­r ių fi­n an­sa­v i­ mo klau­s i­m us“, – tei­g ė LTOK VK na­rys, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių

„„Drumzlės: istorija, neva L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė norėjo iš LTOK dovanų erdvesnio ir brangesnio

automobilio, tebekelia prieštaringas aistras. 

spor­to pa­da­li­nių va­do­vų aso­cia­ ci­jos pre­zi­den­tas Al­bi­nas Grab­ nic­kas. Kri­tiš­ka kalba iš­si­sky­rė Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės fe­de­ra­ci­ jos (LŠPF) vi­cep­re­zi­den­tas And­re­ jus Zad­nep­rovs­kis. „Nors ne­bu­vo ge­rų są­ly­gų tre­ni­ ruo­tėms, pa­sie­kė­me pui­kių re­zul­ ta­tų. Ma­ne ir ma­no žmo­ną Lau­rą Asa­daus­kai­tę vis dar žei­džia šlykš­ ti is­to­ri­ja su au­to­mo­bi­liu. Olim­pi­nė čem­pio­nė bu­vo ap­juo­din­ta. Grį­žau iš Tarp­tau­ti­nės šiuo­lai­ki­nės pen­ kia­ko­vės fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­džio, no­riu per­duo­

ti kuo šil­čiau­sius lin­kė­ji­mus Ar­tū­ rui Po­vi­liū­nui. De­ja, aš apie LTOK gar­bės pre­zi­den­tą ne­ga­liu pa­sa­ ky­ti nie­ko ge­ro. Krei­piuo­si į LTOK pre­zi­den­tę Dai­ną Gu­dzi­ne­vi­čiū­ tę: iš­gy­rė­te Lat­vi­jos spor­to cent­ rus, ta­čiau ne­ži­no­te, ko­kios są­ly­gos Lie­tu­vo­je. Mū­sų ba­zė­se olim­pi­niai čem­pio­nai pri­vers­ti reng­ti ap­ši­li­ mą kar­tu su 30 vai­kų“, – pik­ti­no­ si A.Zad­nep­rovs­kis. At­siė­mė IOC ženk­liu­kus

Lon­do­no olim­pia­do­je da­ly­va­vo 62 mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kai, jie iš­mė­ gi­no jė­gas 14 spor­to ša­kų var­žy­bo­

Lau­rai – var­ti­nin­kui ir puo­lė­jui Ba­lys Šmi­gels­kas Ge­riau­sių­jų Lie­tu­vos fut­bo­lo me­tų žai­dė­jų ti­tu­lus pa­si­da­li­jo na­cio­na­ li­nės rink­ti­nės var­ti­nin­kas Žyd­rū­ nas Kar­če­mars­kas ir puo­lė­jas Ar­ tū­ras Rim­ke­vi­čius.

Vil­niu­je su­reng­to­se ša­lies fut­bo­lo se­zo­no pa­baig­tu­vė­se pa­gerb­ti ne vien žai­dė­jai ir žai­dė­jos, bet ir tre­ ne­riai, tei­sė­jai, fut­bo­lo sen­jo­rai. „Ga­z ian­t eps­p or“ (Tur­k i­j a) klu­b ui at­s to­vau­jan­t is Ž.Kar­č e­ mars­kas ant­r us me­t us iš­r ink­ tas ge­riau­siuo­ju Lie­tu­vos fut­bo­ li­nin­ku, o „Šiau­lių“ vie­nuo­li­kės snai­p e­r is A.Rim­ke­v i­č ius – ge­ riau­s iuo­j u ša­l ies A ly­gos čem­ pio­na­to žai­dė­ju. Tra­di­ci­nė­je fut­bo­lo spe­cia­lis­tų ir sir­ga­lių ap­klau­so­je Ž.Kar­če­mars­ kas su­rin­ko 2 335 taš­kus ir ap­len­ kė Edin­bur­go „Hearts“ le­gio­nie­rių Ma­rių Ža­liū­ką (1 601 tšk.) ir Vla­di­ kau­ka­zo „Ala­ni­jos“ sau­gą Dei­vi­dą Šem­be­rą (1194 tšk.). A.Rim­ke­v i­č ius (3 238 tšk.), šį se­zo­ną įmu­šęs 35 įvar­čius ir pa­ ge­ri­nęs vi­sų lai­kų Lie­tu­vos čem­

pio­na­tų re­zul­ta­ty­vu­mo re­kor­dą, nu­kon­ku­ra­vo Ma­ri­jam­po­lės „Sū­ du­vos“ bra­z i­l ą Ra­fae­l į Le­d es­m ą (1 400 tšk.) bei Pa­ne­vė­žio „Ek­ ra­nui“ ir Vil­niaus „Žal­gi­riui“ at­ sto­va­vu­sį Ra­mū­ną Ra­da­vi­čių (722 tšk.). „Ti­kė­jau­si šio ap­do­va­no­ji­mo – juk puo­lė­jo dar­bas ir yra muš­ ti įvar­čius. La­bai džiau­giuo­si, kad pa­vy­ko pa­ge­rin­ti re­kor­dą, ku­ris gy­va­vo net 56-erius me­tus. Se­zo­ no pra­džio­je ne­ga­lė­jau nė pa­sva­ jo­ti, kad šie me­tai bus ypa­tin­gi – bu­vau pa­ty­ręs trau­mą, ko­man­dai se­kė­si pra­stai. Ne­bū­čiau to pa­sie­ kęs be sa­vo klu­bo drau­gų. Dar ne­ ži­nau, kur ki­tą se­zo­ną žai­siu, tai paaiš­kės ar­ti­miau­siu me­tu“, – sa­ kė apie le­gio­nie­riaus kar­je­rą gal­vo­ jan­tis A.Rim­ke­vi­čius. Ge­riau­sio­jo jau­no žai­dė­jo ir ge­ riau­sio tre­ne­rio ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti „Ek­ra­no“ at­sto­vams – var­ ti­nin­kui Emi­li­jui Zu­bui ir stra­te­gui Val­dui Ur­bo­nui. Ap­do­va­no­tos ir la­biau­siai pa­si­ žy­mė­ju­sios mo­te­rys fut­bo­li­nin­ kės: ge­riau­sia ir re­zul­ta­ty­viau­sia Lie­tu­vos čem­pio­na­to žai­dė­ja Ra­

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

se. Ofi­cia­lio­je me­da­li­nin­kų ri­kiuo­ tė­je mū­siš­kiai su 2 auk­so, 1 si­dab­ro ir 2 bron­zos me­da­liais tarp 204 vals­ty­bių užė­mė 34-ąją vie­tą. LTOK VK po­sė­dy­je Tarp­tau­ti­ nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (IOC) auk­ so, si­dab­ro ir bron­zos ženk­liu­kus at­s iė­m ė ka­n o­j i­n in­kas Jev­ge­n i­ jus Šuk­li­nas, bok­si­nin­kas Eval­das Pet­raus­kas, im­ty­ni­nin­kas Alek­ sand­ras Ka­za­ke­vi­čius, plau­ki­kės Rū­tos Mei­lu­ty­tės tre­ne­ris Jo­nat­ ha­nas Rud­das. Pen­kia­ko­vi­nin­kė Lau­ra Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rovs­ kie­nė į ren­gi­nį ne­ga­lė­jo at­vyk­ti dėl li­gos.

Patvirtino R.Mei­lu­ty­tės rekordą Eu­ro­pos plau­ki­mo ly­ga (LEN) pa­ tvir­ti­no 15-me­tės olim­pi­nės čem­ pio­nės Rū­tos Mei­lu­ty­tės pa­siek­ tą Eu­ro­pos re­kor­dą.

„„Ge­riau­sie­ji: V.Rim­ke­vi­čius (nuotr. kai­rė­je) ir Ž.Kar­če­mars­kas – 2012-

ųjų Lie­tu­vos fut­bo­lo se­zo­no did­vy­riai.sa Ima­na­li­je­va (36 įvar­čiai, Šiau­ lių „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“), var­ ti­nin­kė Gre­ta Ka­se­ly­tė (Uk­mer­gės „Tex­T i­li­te“), gy­nė­ja Mil­da Liu­ži­

And­riaus Ufar­to (BFL), To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

nai­tė (Kau­no „FM–Žara“), sau­ gė Ri­man­tė Ku­nic­kai­tė ir puo­lė­ja Ug­nė Ada­ma­vi­čiū­tė (abi – „Tex­ Ti­li­Te“).

Lie­pos 29-ąją Lon­do­no olim­ pia­dos plau­ki­mo 100 m krū­ti­ne pus­fi­na­ly­je R.Mei­lu­ty­tė nuo­to­lį įvei­kė per 1 min. 05,21 sek. LEN šį re­zul­ta­tą pa­tvir­ti­no nau­ju Eu­ro­pos re­kor­du, pa­siek­ tu 50 m ba­sei­ne po to, kai ga­vo ofi­cia­lias Tarp­tau­ti­nės van­dens spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­jos (FI­NA) do­pin­go kont­ro­lės iš­va­das, pa­ tvir­ti­nan­čias, kad olim­pi­nės čem­pio­nės R.Mei­lu­ty­tės do­pin­ go tes­tas bu­vo nei­gia­mas. Eu­ro­pos re­kor­dų, pa­siek­tų 25 m ir 50 m ba­sei­nuo­se, len­te­lė­je Lie­tu­vą rep­re­zen­tuo­ja vie­nin­te­ lė R.Mei­lu­ty­tė. Olimpinės čempionės są­skai­to­je taip pat yra pen­ki Lie­tu­vos suau­ gu­sių­jų re­kor­dai 50 m ba­sei­ne (50 m, 100 m ir 200 m lais­vuo­ju sti­ liu­mi bei 50 m ir 100 m krū­ti­ne). VD inf.


12

TrečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

Pa­ro­da grafikui P.Rau­du­vei at­min­ti Vil­niaus pa­veikslų ga­le­ri­jo­je ati­ da­ry­ta Pet­ro Rau­duvės pa­ro­da, skir­ta dai­li­nin­ko 100-osioms gi­ mi­mo me­tinėms. Pa­ro­do­je pri­sta­ to­ma per 150 kūrėjo darbų.

P.Rau­duvė kaip ge­ras piešė­jas pa­ garsė­jo dar be­si­mo­ky­da­mas Biržų gim­na­zi­jo­je, vėliau mokė­si Kau­ no me­no mo­kyk­lo­je kar­tu su dai­ li­nin­kais Vy­tau­tu Jurkū­nu, An­ta­ nu Ku­ču, Vac­lo­vu Ra­tu-Ra­tais­kiu ir bu­vo pir­mo­sio­se Lie­tu­vos pro­ fe­sio­na­lio­sios gra­fi­kos kūrėjų gre­ to­se. 1938-ai­siais jis pra­dėjo api­ pa­vi­da­lin­ti kny­gas, piešė vir­še­lius ir iliust­ra­ci­jas. Po­ka­riu P.Rau­duvė dir­bo vals­ ty­binės gro­žinės li­te­ratū­ros lei­ dyk­los dai­li­nin­ku, su­kūrė daug An­to­no Če­cho­vo, Mak­si­mo Gor­ kio knygų vir­še­lių, iliust­ra­vo „Anykš­čių ši­lelį“, įėjusį į knygų gra­fi­kos auk­so fondą. Pa­sak pa­ro­dos ku­ra­torės Re­gi­ nos Ur­bo­nienės, per be­veik še­ šis kūry­bi­nio dar­bo de­šimt­me­ čius su­si­for­ma­vo kūrėjo brai­žas, ku­ria­me stip­riai jun­ta­ma liau­dies me­no tra­di­ci­ja. „Pa­ro­dai, kaip ir kny­gai, su­ rin­ko­me ma­žai ži­no­mus stu­dijų metų dar­bus, at­spin­di­me jo kū­ rybą nuo pat pirmųjų žings­nių 1932-ai­siais iki pa­sku­ti­nių rai­

ži­nių 1993 m. P.Rau­duvė am­ži­ ninkų pri­si­mi­ni­muo­se iš­li­ko kaip la­bai kuk­lus, jaut­rus pa­šne­ko­vas, tas kuk­lu­mas at­si­spin­di dar­buo­ se. Kaip jis pa­ts yra sakęs: „Ma­no kūry­bos tiks­las – ne ste­bin­ti dar­ bais atei­ties kar­tas, o pa­lik­ti sa­ vo lai­ko­tar­pio už­rašą, at­spindė­ ti epo­chos dva­sią.“ Tą už­da­vinį jis vykdė nuo­sek­liai, pai­sy­da­mas Kau­no me­no mo­kyk­lo­je įgytų prin­cipų“, – kalbė­jo pa­ro­dos ku­ ra­torė. Dai­li­nin­ko duk­ra ar­chi­tektė Giedrė Mik­ne­vi­čienė tėvą pri­si­ me­na bu­vus la­bai reiklų. „Jis bu­vo la­bai reik­lus sau ir sa­vo šei­mos na­riams. Aš bu­vau vie­nin­te­lis vai­kas, jis li­guis­tai bi­ jo­da­vo ma­ne iš­le­pin­ti, daug rei­ ka­la­vo“, – pa­sa­ko­jo ji. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma ir ne­ la­bai pla­čiai ži­no­mos P.Rau­duvės kūry­bos sri­ties dar­bai – pla­ka­tai. Taip pat jis kūrė daug pro­gi­nių vokų bei eti­ke­čių. P.Rau­duvės pa­rodą Pa­veikslų ga­le­ri­jo­je ga­li­ma ap­žiūrė­ti iki gruod­žio 9 d. Dar­bai pa­ro­dai at­ rink­ti iš Lie­tu­vos dailės mu­zie­ jaus, Lie­tu­vos li­te­ratū­ros ir me­no ar­chy­vo, Na­cio­na­linės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos bei šei­mos rin­ki­nių. LRT inf.

„Jau­čiu, kad sta­ ty­ti Jus­ti­no Mar­ cin­ke­vi­čiaus „Ka­ tedrą“ – tai ma­ no pi­lie­tinė pa­ rei­ga“, – pra­bi­lo ži­no­mas re­ži­sie­ rius Os­ka­ras Kor­ šu­no­vas. Spek­ tak­lio kūrėjai iš­ sakė sa­vo min­ tis, idė­jas, ne­ nuslėpė ir sun­ kumų, su ku­riais dir­bant te­ko su­ si­dur­ti.

„„Prie­šybės: „Van­da­lo vaid­muo man bu­vo pa­ra­šy­tas. Tai bu­vo vie­no­kia me-„

d­žia­ga. O čia – kas ki­ta. Yra ką veik­ti“, – kalbė­jo M.Rep­šys, ku­rian­tis Lau­ry­ no vaid­menį. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Tin­kamų „Ka­ted­ros“ in­to­na­cijų paieš­ka Lai­ma Že­mu­lienė l.zemuliene@diena.lt

Ko­kie mes – vi­suo­menė ir tau­ta?

„„Siekis: P.Rau­duvė sa­vo dar­bais teigė no­rin­tis ne ste­bin­ti atei­ties

kar­tas, o pa­lik­ti kuklų pėdsaką dailės is­to­ri­jo­je. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Kinas mokys tolerancijos Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia sąjun­ga jau tre­čius me­tus pri­sta­ to trumpų filmų pro­gramą „Ne­ ga­lia ne kliū­tis“, skirtą ne­ga­lios te­mai ki­ne.

Neblės­tan­tis trumpų filmų pro­gra­mos ak­tua­lu­mas, jaunųjų žiū­ rovų dėme­sys ir pa­tei­sin­ti or­ga­ ni­za­to­rių lūkes­čiai ska­ti­na tęsti edu­ka­cinę ini­cia­tyvą. Edu­ka­cinė­ je pro­gra­mo­je ypa­tin­gas dėme­sys ski­ria­mas pa­grin­di­niams žiū­ro­ vams – moks­lei­viams ir jau­ni­mui. Šiais me­tais pro­gra­mos „Ne­ ga­lia ne kliū­tis“ do­ku­men­ti­niai fil­mai su­pa­žin­dins žiū­ro­vus su pa­slap­tin­gais Tu­re­to ir As­per­ ge­rio sind­ro­mais, pa­nag­rinės prie­šta­rin­gas žmo­nių reak­ci­jas į ar­timųjų ne­ga­lias ir at­kreips dė­

mesį į ne­įga­lių mo­terų pa­dėtį vi­ suo­menė­je. Va­kar Klaipė­do­je pra­si­dėju­ si trumpų filmų pro­gra­ma „Ne­ga­ lia ne kliū­tis“ jau ne­tru­kus kel­sis ir į Vil­nių, vėliau – į Kauną, Pa­nevėžį bei Šiau­lius. Iš vi­so bus pa­ro­dy­ta 11 spe­cia­lių ne­mo­kamų seansų, ta­čiau būti­na išanks­tinė re­gist­ra­ci­ja. Trumpų filmų pro­gra­mos „Ne­ ga­lia ne kliū­tis“ 2012 m. fil­mai: „Skrai­dan­ti Ana“ (rež. Cat­he­ri­ne van Cam­pen, Olan­di­ja), „Ma­ma“ (rež. Ja­so­nas Ja­kai­tis, JAV), „Lie­taus žmo­gus vyks­ta į vik­to­riną“ (rež. Rus­sel­las Kil­ bey, Aust­ra­li­ja), „Ne­ty­lin­čios, iš­ did­žios ir aist­rin­gos“ (rež. Da­ na Vion, JAV). Bend­ra pro­gra­mos trukmė – 68 minutės. VD inf.

Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro me­no va­do­vas Aud­ro­nis Liu­ga kalbė­jo, kad ko­man­da teatrą ban­do temp­ ti iki tam tik­ros idė­jos. Vie­na pa­grin­di­nių – tai no­ras pa­ban­dy­ti pa­ žvelg­ti į sa­ve pa­čius: kas to­kie esa­ me kaip vi­suo­menė, kaip tau­ta. Praė­jusį se­zoną tą klau­simą pra­ dėjo kel­ti spek­tak­lis „Iš­va­ry­mas“, da­bar tęsia „Ka­ted­ra“. „Anks­čiau ar vėliau Just.Mar­cin­ ke­vi­čius į šį teatrą turė­jo grįžti. Sa­ vo kel­tais klau­si­mais jis ape­lia­vo ne į žmo­nių sąmonę, o į žmo­nių šir­ dis. „Ka­tedrą“ per­skai­čiau iš nau­ jo, kai pra­dėjau šia­me teat­re dirb­ti, – kalbė­jo sta­ty­ti spek­taklį pa­si­ūlęs A.Liu­ga. – Toks įspūdis, tar­si vi­si ži­no, apie ką rašė Just.Mar­cin­ke­vi­ čius, jo net ne­skaitę. Man at­ro­do, tai – vie­nas au­to­rių, ku­rio pje­ses sta­tant su­si­du­ri su vie­na pro­ble­ma: kaip jas in­to­nuo­ti? Teat­rui tai bu­vo už­duo­tis, ri­zi­ka – ko­kią ras­ti spek­ tak­lio in­to­na­ciją? Vyks­ta sąži­nin­ gas, nuo­šir­dus ir gi­lus Just.Mar­ cin­ke­vi­čiaus dra­mos skai­ty­mas.“ A.Liu­ga pri­minė dar vieną la­bai svarbų būsi­mo­jo spek­tak­lio mo­ mentą: žmo­gus su­si­de­da iš kūno ir krau­jo. Gal todėl spek­tak­ly­je pa­ kan­ka tra­giškų as­me­ny­bių. Ar grįš lau­ry­nai į Lie­tuvą?

Anot spek­tak­lio re­ži­sie­riaus O.Kor­ šu­no­vo, ir šian­dien Just.Mar­cin­ ke­vi­čiaus dra­ma, jos idė­ja skam­ba la­bai ak­tua­liai. Pjesė­je ap­ra­šo­mu is­to­ri­niu me­tu Ka­ted­ra bu­vo su­ griau­ta. „O kas da­bar? – klausė re­ ži­sie­rius. – Ma­nau, da­bar Ka­ted­ra pa­mirš­ta. Vi­si ži­no­me, kur ji sto­ vi, bet ji pa­mirš­ta. Ji – tikė­ji­mo na­ mai. Bet tau­tai reiš­kia dau­giau – tai

lyg tau­tos na­mai. Mūsų už­da­vi­nys – tei­sin­gai tar­ti tuos žod­žius, tei­ sin­gai in­to­nuo­ti.“ Re­ži­sie­rius džiau­gia­si at­radęs Just.Mar­cin­ke­vi­čių kaip dra­ma­ turgą. Po tam tik­ros pa­tir­ties sta­ tant Wil­l ia­m o Shakespeare’o, Molière’o, Hen­ri­ko Ib­se­no pje­ses pri­si­lietęs prie Just.Mar­cin­ke­vi­ čiaus poe­tinės dra­mos, jis pa­ju­to tą pa­tį ga­lingą už­taisą.

Lau­ry­nas grįžta į Vil­ nių tikė­da­mas, kad kar­tu su Ka­ted­ra ga­ li­ma ir tą miestą pri­ kel­ti. Gy­ve­na­me pa­ na­šio­je si­tua­ci­jo­je. Bu­vo daug bend­rau­ta su is­to­ri­ kais, ku­rie teat­ra­lams pa­sa­ko­jo apie „Ka­ted­ro­je“ ap­ra­šomą lai­ko­tarpį. Ta­čiau šie ne­su­si­sais­to su tuo lai­ ku nei sce­nog­ra­fij­ a, nei kos­tiu­mais – jun­gia praeitį su da­bar­ti­mi. „Ka­ted­ro­je“ la­bai svar­bi žmo­gaus kūrėjo te­ma. Man ji la­bai ar­ti­ma. Šiek tiek sa­ve ta­pa­ti­nu su Lau­ry­nu, – ne­slėpė O.Kor­šu­no­vas. – Lau­ry­ nas, pa­pras­tas kai­mie­tis, gavęs iš­si­ la­vi­nimą, grįžta iš Eu­ro­pos į Vil­nių pil­nas iliu­zijų, tikė­da­mas, kad kar­tu su Ka­ted­ra ga­li­ma ir tą miestą pri­ kel­ti. Mes gy­ve­na­me pa­na­šio­je si­ tua­ci­jo­je – gal grįš tie lau­ry­nai?“ Jau­čia ma­lo­numą dirb­da­mas

Per­nai be­veik tuo pa­čiu me­tu tie pa­tys ak­to­riai vai­di­no minė­to­ je O.Kor­šu­no­vo prem­je­ro­je „Iš­va­ ry­mas“. Da­bar jie sta­to „Ka­tedrą“. „Iš­va­ry­me“ Van­da­las (akt. Ma­rius Rep­šys) siautė­ja Lon­do­ne. Da­bar grįžta į Vil­nių, kur sta­to Ka­tedrą, –

tai tar­si Van­da­lo rea­bi­li­ta­ci­ja. „Lau­ ry­no vaid­me­niui reikė­jo or­ga­niš­ko, šva­raus žmo­gaus. O toks Ma­rius ir yra, nors tai ga­li at­ro­dy­ti pa­ra­dok­ sa­liai, – sakė O.Kor­šu­no­vas. – Ma­ rius la­bai ta­len­tin­gas ir la­bai darbš­ tus ak­to­rius. Tai – re­tas de­ri­nys. Per­sikū­ny­ti iš vie­no to­kio ryš­kaus vaid­mens į kitą ryškų la­bai sun­ku.“ „Van­da­lo vaid­muo man bu­vo pa­ ra­šy­tas. Tai bu­vo ki­to­kia med­žia­ ga. O čia toks teks­tas: „O Die­ve, dan­gau...“ Gal­vo­jau, kaip to­kius žod­žius reikės in­to­nuo­ti. Svar­biau­ sia bu­vo ras­ti rei­kiamą in­to­na­ciją. Bet jau su­ra­dau. Yra ką veik­ti. Jau­ čiu di­delį ma­lo­numą dirb­da­mas“, – kalbė­jo M.Rep­šys. Spek­tak­ly­je yra dar vie­na ryš­ ki figū­ra – tai vys­ku­pas Ma­sals­kis. Pa­sak šį vaid­menį ku­rian­čio ak­ to­riaus Vy­tau­to Anu­žio, tuo, kad Lau­ry­nas yra kūrėjas, kad ne­ša sa­ vo kry­žių, nie­kas nea­be­jo­ja. Ma­ sals­kis taip pat ne­ša sa­vo kry­žių – vald­žios, vals­tybės kry­žių. Jis – la­bai tra­giš­ka as­me­nybė. Ie­vos Te­resės vaid­menį ku­ria dvi ak­torės – Mo­ni­ka Vai­čiu­lytė ir To­ ma Vaš­ke­vi­čiūtė. Spek­tak­lio sce­nog­ra­fas – Is­lan­ di­jo­je gy­ve­nan­tis dai­li­nin­kas Vy­ tau­tas Nar­bu­tas. „Sce­nog­ra­fi­jo­je daug sim­bo­li­kos, ale­go­rijų. Spek­ tak­ly­je ne­bus jo­kio Ka­ted­ros vaiz­ do, išs­ky­rus vieną ko­loną“, – at­ skleidė V.Nar­bu­tas. Mu­ziką spek­tak­liui ku­rian­tis kom­po­zi­to­rius An­ta­nas Ja­sen­ka Just.Mar­cin­ke­vi­čiaus tekstą pa­va­ di­no did­žiu­le rau­da, šauks­mu: „Tai Ed­var­do Mun­cho šauks­mas. Rau­ do­je da­ly­vau­ja cho­ras „Bre­vis“, sak­so­fo­nu gro­ja Pet­ras Vyš­niaus­ kas“ – var­di­jo A.Ja­sen­ka. Spek­tak­lio prem­je­ra Na­cio­na­li­ nia­me dra­mos teat­re įvyks lapk­ri­ čio 29 d.


13

trečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

menas ir pramogos

„In­jek­ci­jos“ nau­jo­kai at­rie­da ati­dun­da Į Na­cio­na­li­nę dai­lės ga­le­ri­ją su­grįž­tan­čia­me ma­dos kon­kur­so „In­jek­ci­ja“ fi­na­le gruo­džio 12 d. bus ga­li­ma iš­vys­ti neį­ti­ki­mus jau­nų­jų di­zai­ne­rių eks­pe­ri­men­tus. De­rins tai, kas ne­su­de­ri­na­ma

Lie­tu­vių tau­ti­niai kos­tiu­mai su fe­ti­šis­ti­nį at­spal­vį su­tei­kian­čiais odos ele­men­tais. Ban­dy­mas su­de­ rin­ti et­ni­nę In­di­jos ir gra­fi­čių kul­ tū­ras. Tra­di­ci­nių nė­ri­nių ir vie­los bei da­žy­to ak­mens sin­te­zė. Šiuos ir ki­tus jau­nų­jų di­zai­ne­rių eks­pe­ ri­men­tus bus ga­li­ma iš­vys­ti jau ne­tru­kus – ma­dos kon­kur­so „In­ jek­ci­ja“ fi­na­le gruo­džio 12 d. Na­ cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je. Į fes­ti­va­lio „Ma­dos in­fek­ci­ja“ ren­gia­mo ma­dos ta­len­tų kon­kur­so fi­na­lą au­to­ri­te­tin­ga ko­mi­si­ja at­rin­ ko 14 jau­nų­jų di­zai­ne­rių. Pra­di­niu „In­jek­ci­jos“ eta­pu bu­vo pa­teik­tos 63 pa­raiš­kos. Tai – kon­kur­so re­kor­ das, o tre­čią kar­tą tarp­tau­ti­niu mas­ tu or­ga­ni­zuo­ja­ma „Ma­dos in­jek­ci­ja“ iš­si­plė­tė į Lat­vi­ją, Ru­si­ją, Vo­kie­ti­ją, Bal­ta­ru­si­ją, Slo­vė­ni­ją ir In­di­ją. Tra­di­ci­jų in­terp­re­ta­ci­ja

Šiais me­tais „In­jek­ci­jos“ kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė di­zai­ne­rius pri­ sta­ty­ti dar­bus new et­no te­ma­ti­ka.

„Skelb­da­mi new et­no te­mą ti­kė­ jo­mės, kad jau­nie­ji ta­len­tai ne­pris­ tigs iš­mo­nės in­terp­re­tuo­da­mi tra­ di­ci­jas šiuo­lai­ki­nia­me kon­teks­te. Džiau­gia­mės, kad tai bu­vo da­ro­ ma su di­de­liu už­si­de­gi­mu ir kon­ cep­tua­lu­mu. Ži­no­ma, da­lis ko­ lek­ci­jų nu­tols­ta nuo mū­sų te­mos, ta­čiau jos tik pri­dės spal­vin­gų po­ tė­pių itin stip­riam ir kon­ku­ren­cin­ gam „In­jek­ci­jos“ fi­na­lui“, – tei­gė fes­ti­va­lio „Ma­dos in­fek­ci­ja“ kū­ry­ bos va­do­vė Sand­ra Strau­kai­tė. Jau­nų­jų di­zai­ne­rių kon­kur­so fi­na­le dar­bus ver­tins ma­dos pro­fe­sio­na­lai – di­zai­ne­riai Do­vi­lė Gu­da­čiaus­kai­ tė, S.Strau­kai­tė, Kris­ti­na Kruo­pie­ ny­tė ir Egi­di­jus Si­da­ras. Ko­mi­si­jos na­riai kon­kur­so fi­na­li­nin­kų dar­bus at­rin­ko va­do­vau­da­mie­si tra­di­ci­niais kri­te­ri­jais: bu­vo ver­ti­na­ma ko­lek­ci­ jos kon­cep­ci­ja, ori­gi­na­lu­mas, fes­ti­ va­lio „Ma­dos in­fek­ci­ja“ po­bū­džio ir te­mos ati­ti­ki­mas. Da­ly­vau­ti fi­na­li­nia­me „In­jek­ci­ jos“ ren­gi­ny­je at­rink­ti šie di­zai­ne­ riai: „1011“, Ąžuo­las Ka­va­liaus­kas

ir Ka­mi­lė Bal­čy­ty­tė, Ag­nė Ala­bur­ dai­tė, Ag­nė Ver­sec­kai­tė, Atė­nė Ma­li­naus­kai­tė, Bi­ru­tė Si­mo­kai­ty­ tė, „Cha­mes“, Eri­ka Viz­gir­dai­tė ir Ra­sa Jar­mo­la­vi­čiū­tė, Eva Ba­liul, Kris­ti­na Va­lan­čiū­tė, „labà­dienà“, Ma­li­ka Na­zi­ro­va (Ru­si­ja), Na­ta­li­ja Ko­ber­nik (Ru­si­ja), Sand­ra Aju­ty­ tė, „Ba­la­gans“ – Tan­ja Schmidt ir Phi­li­pas Ru­dzins­kis (Vo­kie­ti­ja).

Sand­ra Strau­kai­tė:

Da­lis ko­lek­ci­jų nu­ tols­ta nuo mū­sų te­ mos, ta­čiau jos tik pri­ dės spal­vin­gų po­tė­pių „In­jek­ci­jos“ fi­na­lui.

Pri­zas – vie­ta ant po­diu­mo

„In­jek­ci­ja“ – tai 2008 m. pra­si­dė­jęs nau­jų ma­dos pa­sau­lio ta­len­tų paieš­ kos kon­kur­sas, ini­ci­juo­tas ir or­ga­

„„Var­dai: „Ma­dos in­jek­ci­jos“ or­ga­ni­za­to­rės Re­na­ta Mi­kai­lio­ny­tė (kairėje) ir

S.Strau­kai­tė ža­dė­jo įspū­din­gą kont­ras­tin­gų ko­lek­ci­jų ku­pi­ną ren­gi­nį.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

ni­zuo­ja­mas fes­ti­va­lio „Ma­dos in­ fek­ci­ja“. Jo lai­mė­to­jams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė sa­vo kū­ry­bą pri­sta­ty­ti ant „Ma­dos in­fek­ci­jos“ po­diu­mo. Kon­ kur­so nu­ga­lė­to­jams fes­ti­va­lis su­tei­ kia ly­gia­ver­tes ko­lek­ci­jos pri­sta­ty­ mo są­ly­gas kaip ir jau pri­pa­žin­tiems Lie­tu­vos bei už­sie­nio di­zai­ne­riams. Per pen­ke­rius me­tus kon­kur­se pa­no­ro da­ly­vau­ti dau­giau nei 210 jau­nų­jų di­zai­ne­rių. Iš jų „In­jek­ci­ jo­je“ ko­lek­ci­jas pri­sta­tė dau­giau kaip 50 fi­na­li­nin­kų.

„In­jek­ci­jos“ kon­kur­sas at­ra­do ir pla­čia­jai pub­li­kai pri­sta­tė sėk­min­ gai ma­dos pa­sau­lį už­ka­riau­jan­čius di­zai­ne­rius Ie­vą Dau­gir­dai­tę, Dia­ ną Paukš­ty­tę, Eg­lę Žie­my­tę, Mil­ dą Čer­ge­ly­tę, Dia­ną Kuz­mic­kai­tę ir Auš­rą Ur­ba­na­vi­čiū­tę, Dai­nių Ben­ di­ką ir Be­ną Staš­kaus­ką bei dau­ge­ lį ki­tų. „In­jek­ci­jos“ fi­na­las skir­tas vi­ siems, be­si­do­min­tiems ma­da. Bi­ lie­tai į ren­gi­nį kai­nuos 30 li­tų. VD inf.


14

trečiADIENIS, lapkričio 21, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Keis­tuo­lių teat­re, Laisvės pr. 60. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? 33–43 li­tai.

KUR? Vil­niaus et­ninės kultū­ros cent­re, Pamėn­kal­nio g. 34. KA­DA? Ry­toj 18.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ope­ros ir ba­le­to teat­re, A.Vie­nuo­lio g. 1. KA­DA? Ry­toj 18.30 val. KIEK? 10–180 litų.

A.Ka­nia­va ir „Musė“

Tra­di­cijų pėdo­mis

Kar­men is­to­ri­ja

Keis­tuo­lių teat­ro ak­to­riaus, dai­ni­nin­ko, tekstų au­to­riaus, kom­po­zi­ to­riaus bei re­ži­sie­riaus And­riaus Ka­nia­vos ir jo su­bur­to sun­kio­sios mu­zi­kos or­kest­ro „Musė“ pa­si­ro­dy­me ne­trūks teat­ri­nių gud­ry­bių, nuo­šir­daus juo­ko ir plo­jimų. Kon­cer­te lau­kia ne tik įvai­rių žanrų mu­zi­kos, bet ir menų, t. y. teat­ro ir li­te­ratū­ros, sin­tezė.

Du­kart per mėnesį vyks­tan­čių už­siė­mimų „ET­NO ket­vir­ta­die­nis“ tiks­las – di­din­ti tra­di­cinės dva­sinės ir ma­te­ria­linės kultū­ros priei­ na­mumą, ska­tin­ti jos pa­ži­nimą ir tęsti­numą, pa­ro­dy­ti jos įvai­rovę. Šįkart bus dai­nuo­ja­mos lie­tu­vių liau­dies dai­nos, mu­zi­kuo­ja­ma. Ne­pa­mirš­ki­te at­si­neš­ti tu­rimų mu­zi­kos inst­ru­mentų.

Dviejų da­lių Georges’o Bi­zet ope­ra prancūzų kal­ba „Kar­men“ pa­ pa­sa­kos apie tem­pe­ra­men­tingąją Is­pa­ni­jos či­gonę, pa­si­rin­ku­sią mirtį dėl meilės ir laisvės. „Kar­men“ – tai gy­vy­bin­giau­sias mūsų šimt­me­čio kultū­ros mi­tas apie mo­ters pri­gimtį, pui­kiai pa­žįsta­ma mu­zi­ka ir nuo­stabūs so­listų bal­sai.

KUR? Keis­tuo­lių teat­re, Laisvės pr. 60. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 33–43 li­tai.

KUR? „Ar­kos“ ga­le­ri­jo­je, Auš­ros Vartų g. 7. KA­DA? Iki gruod­žio 11 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to g. 4 / 3. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? 27 li­tai.

KUR? Eks­po­zi­cijų salė­je „Ti­ta­ni­kas“, Mai­ro­nio g. 3. KA­DA? Iki gruod­žio 1d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Šventė kos­mo­se ir tvar­te

Kny­gos me­no pa­ro­da

Ki­no va­ka­rai su Izol­da

Šiuo­lai­ki­nis R.Bar­tkaus po­žiū­ris

Spek­tak­lis pa­gal Gend­ru­čio Morkū­no esė rin­kinį „Švęsti kos­mo­se ir tvar­te“. Kaip sa­ko re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Ra­ši­mas, čia bus iš­tar­tos ne­pap­ras­tos pa­pras­to žmo­gaus min­tys apie žmogų Lie­tu­vo­ je ir Lie­tuvą pa­sau­ly­je.

Kny­gos me­no pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi 36 dai­li­ ninkų kūri­niai. Au­to­riai – nuo žy­mių vy­resnės kar­tos iki vos Dailės aka­de­miją bai­gu­sių stu­ dentų. Eks­po­zi­ci­jo­je – ir ne­se­niai ana­pi­lin išė­ju­ sio Ro­mo Oran­to dar­bai.

Ki­no kri­tikė Izol­da Kei­do­šiūtė kvie­čia nea­be­ jin­gus ge­ram ki­nui žiū­ro­vus į ru­dens pa­skaitų ciklą „Geis­mai ir ta­pa­tybės ki­ne“. Pas­kai­tos sve­ čias – rek­la­mos spe­cia­lis­tas ir ki­no ma­nia­kas To­mas Ra­ma­naus­kas.

Įžy­mus šiuo­lai­ki­nis JAV gy­ve­nan­tis lie­tu­vių me­ni­nin­kas, pa­sau­li­nių be­stse­le­rių, žur­nalų iliust­ra­to­rius Ray Bart­kus pri­sta­to dvy­li­ka me­ tų bran­dintą ta­py­bos ir ins­ta­lia­cijų ciklą „Ta­py­ bos pa­bai­ga“.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.40, 21.10, 23.30 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45, 23.40 „Rojus Lietuvoj“. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15 Stilius. Veidai. 21.45, 22.05 Teisė žinoti. 22.45 Garsiausios pasaulio kapinės. Niujorko Vudlono kapinės. 23.25 Vakaro žinios. 0.10 Stilius. Jausmai (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (k).

LRT 19.45 val.

7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Koncertas „Auksinis gramofonas 12“ (Rusija, 2007 m.) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (5). 13.40 „Madagaskaro pingvinai“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Diagnozė: Seimas. 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Azartiniai žaidimai“ (JAV, 2000 m.) (N-14). 0.50 „V. Vizitas“ (7) (N-7). 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

12.00 Ką manai? 13.00 Akistata. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Skunk Fu“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Akistata. 20.00 „Motina ir sūnus“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Žmogžudystė“. 1.00 „Lėlių namai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

TV3

BTV

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.40 „Simpsonai“. 7.15 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Beatos virtuvė.

LNK 17.45 val.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 „Užkalnio 5“ (k). 9.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k).

TV3 20.00 val.

13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Taip. Ne“. 21.25 „Sąmokslo teorija“ (N-7). 22.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 1.25 „Bamba“ (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Amerikos muzikos apdovanojimai 2012. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Negaliu tylėti. 15.00 Žinios. 15.07 Orai. 15.10 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (1) (N-7). 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai.

BTV 20.25 val.

18.00 Žinios. Orai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 „Asmeninis Stalino gyvenimas“ (2) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės „Unics“–Mariupolio „Azovmaš“. 15.00 Legendų dvikova. Kauno „Žalgiris“–Maskvos CSKA. 16.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Talino „Kalev“. 18.05 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Sankt Peterburgo „Spartak“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“. I dalis. „Geranoriškumas ir teisingumas“.

lietuvos ryto tv 18.45 val.


955284

Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

trečiadienis, lapkričio 21, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt tamento 2012 10 22 galutinė atrankos išvada Nr. (38-4)-VR-1.7-1525 dėl UAB „Bionovus” biomase kūrenamos jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo pakeista 2012 11 09 galutine atrankos išvada Nr. (38-4)-VR-1.7-1751. Dienraščiuose 2012 11 03 ir 2012 11 05 bei seniūnijos skelbimų lentoje skelbto pranešimo turinys ir išvada nepasikeitė.

Siūlo darbą

1046463

Valymo firmai reikalingi valytojai valymo darbams. Darbas slankiuoju grafiku. Tel. (8 45) 510 021, 8 659 37 460. 1045528

Paslaugos

Statybos ir remonto

Informuojame, kad vadovaujantis 2012 04 16 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 300-12, reg. Nr. AD360-(3.31), rengiamas 1,2500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0100:707, esančio Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo organizatorius UAB „Uneta”, buveinės adresas Jurbarko g. 2A-301, Kaunas. Plano rengėjas UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas Vytenio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 8 656 20 430, e. p. info@vildomus.lt. Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams. Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 10 23 iki 2012 12 13 Avižienių seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama). Detaliojo plano viešas aptarimas vyks 2012 12 13 10 val. Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone. 1045048

Profesionalus vonių restauravimas. Tvirčiausia danga Lietuvoje. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 1039427

Technikos remonto SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1013602

Įvairūs Kita Gretimų sklypų savininkams! Šiuo metu vyksta sklypo Nr. 1206, Kryžiokų Sodų g. 11-oji g. 39, Vilniaus m., SB Sodžius-4, kadastriniai matavimai. Prašom iki 2012 11 23 kreiptis į UAB Geo2 dėl kadastrinių matavimų suderinimo. Tel. 8 686 17 539, e. paštas sarunas.linka@gmail.com. 1047021

Informuojame, kad dėl atrankos dokumentuose įsivėlusių techninių klaidų Vilniaus regiono aplinkos apsaugos depar-

Informuojame, kad vadovaujantis 2012 04 20 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 236-12, reg. Nr. AD-368-(3.31), rengiamas 3,3706 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0200:57, esančio Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas. Planavimo organizatorius UAB „Uneta”, buveinės adresas Jurbarko g. 2A-301, Kaunas. Plano rengėjas UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas Vytenio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 8 656 20 430, e. p. info@ vildomus.lt. Planavimo tikslas: pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės sandėliavimo įmonių statybos (P1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 10 23 iki 2012 12 13 Avižienių seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama). Detaliojo plano viešas aptarimas vyks 2012 12 13 9 val. Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone. 1045056

951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; Informuojame, kad vadovaujantis 2012 04www.pc-help.lt. gų ir pramogų objektų statybos teritorija K1. 933624

960590 37 721. 975626 INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Pranešame apie kartojamą visuomenės inforĮvairūs mavimo procedūrą dėl parengto žemės sklypo Dobrovolės k. (5,1100 ha, sklypo Įmonei reikalingi aukštalipiai. Tel. 8kad. 650Nr. 91 0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, 253, 8 699 98 086. 973725 detaliojo plano. Planavimo pagrindas – 2012 m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavimoTransportas, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemėsįmonė tikslinępriims paskirtįį pagal regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 000. taliojo plano organizatorius – UAB „4Real“, 976056 Karščiausi A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų stukelionių dija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

15

skelbimai

20 detaliojo teritorijų planavimo organiza- Planavimo organizatorius Valerij Andreičik. toriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Detaliojo plano rengėjas UAB „Projektavimo sprendimai“, Trimitų g. 6–38, LT-09318 Nr. 237-12, reg. Nr. AD-366-(3.31), rengia- Kelionių Informacija teikiamavežame tel. (8 siun5) 261 mas 1,0000 ha ploto žemės ūkio paskir-Iš/į Vilnius. Londoną saugiai, greitai 0506, 8 679 92 646, e. paštas info@detaties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0100:773,tinius. Kelionių Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 esančio Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., lus.lt. 1046988 Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siunVilniaus r. detalusis planas. Planavimo or-687 58 503, +44 778 627 1449. InformaciKelionių organizatorius www.lietuvalondonas.com . kad 2012 m. gruodžio 4 d. 10 tinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 ganizatorius UAB „Uneta”, buveinės adre-ja –Pranešame, 959526 sas Jurbarko g. 2A-301, Kaunas. Plano val. Jurčiukų kaime, Rukainių seniūnijoje, Vilniaus r. sav.,į pagal Vilniaus rajono vedėkeleivius Vokietiją, Daniją, Olandirengėjas UAB „Vildomus“, įmonės kodasVežame jo 2012 03 01 30 428, įsakymą Nr. 48VĮ – (14.48.2)300655884, buveinės adresas Vytenio g.ją. Tel. pervezimai. 8 699 e. paštas 1721 bus atliekami žemės sklypo, projektinis 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 8info@gmail.com. 952525 656 20 430, e. p. info@vildomus.lt. Plana- Nr. 1372-2, kadastriniai matavimai. Gretimo A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę že- žemės sklypo, kad. Nr. 4182/0300:143, savininkų Mečislav Andrijevskij, Reginos Anvilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt mės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio pa- Kitos skirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją druškevič ir Stanislav Andrijevskij paveldėtosvajojate Niujorką? BUS aplankyti ŠIAIS METAIS KALĖDINĖ DOVAgamyba. Aukšta kokyjus aukščiau baldų nurodytu laiku prašom atvykti ArKOKIA teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamų-Nestandartinių žemės sklypo dėl bendros žemės .sklypų ONA? galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – žema kaina. www.guobosbaldai.lt Tel. jų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus.bė –prie Atrodo paprastas klausimas, bet kartu ir suribos arba kreiptis į ind. įmonę šviesų, Nustatyti planuojamos teritorijos naudoji-8 656 69suderinimo 099. kazino, ir viešbučių rojus? dėtingas, nes pasirodymų šiais metais Kalėdinė dovana 760904 mo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos „Matininkas2, Rinktinės g. 55-18, LT-09207 Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už yra būti kartu! Atėjo laikas TIKROMS ATOSTOGOMS! reglamentus naujai statomiems/rekons- Vilnius, tel. (8 5) 247 0382, e. paštas matiKalėdiniskainą. kruizas nuo 105 Lt asm. ninkas@konsolidacija.lt. ypatingą truojamiems statiniams. Planavimo termi1046894 nai: parengtas detalusis planas viešai eksUžsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga NAUJIEJI METAI LAIVE ponuojamas nuo 2012 10 23 iki 2012 12 13 nekilnojamąjį turtą Kviečiame Jus į šventę Baltijos leiskitės į nepamirštamą kelionęjūroje 2012–10Roži110 Lt Avižienių seniūnijos patalpose (detaliojo niai 80-tieji! Nacionalinė žemės tarnyba prie 01–2013 03Jus 21 į trumpiausios Kviečiame nakties vaplano projekto sprendinių grafinė dalis pri-Parduodamas dviejų kambarių butas PalanVakaro programa lietuvių kalba ir „AmberliŽemės ūkio ministerijos (toliau – Niujorkas nuo 2226 Lt dedama). Detaliojo plano viešas aptarimasgos centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A. Tel. fe“ koncertas! karėlį! Maitinimas nuo ir gėrimai į kainą įskaičiuoti vyks 2012 12 13 10 val. Avižienių seniūnijoje,8 603Tarnyba) 62 096. skelbia patikėjimo teise Vašingtonas 2526 Lt Baltijos jūroje bus ir disko, ir linksmybės Naujametinis kruizas nuo 570 Lt asm. iki valdomo nereikalingo valstybės 955765 Vilniaus rajone.

paslaugos

pasiūlymai

mas bus šau Kita pačioje vieto BIĮ pirminink „Kontras jos da atsargas už didžiaus UAB „Nekiln neikadastrin 35 730 ka 2012 m. birž Sudervės se kuose skl. Nr.bankr 148 ( Legale“,gret Uk prašom giau po Nr.inform 147 sa 51 518. val. atvykti p dalyvauti že Vladislavos vo Sovinskio jų dėmesiu sisiekti su d adresu Vilng vič, Žalgirio nų k.,e. SB „E 348, pašta 4167/1002:0 Kviečiame UAB „Baltijo kmenų g.13,

Karščiausi Kelionių pa

Kelionių organizatorius

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.p

Kelionių organizatorius

parduoda

1045053

turto pardavimo aukcioną, kuria-

perKa

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės me bus parduodama 14 lengvųjų sklypo (kad. Nr. 0101/0131:1175), esančio automobilių. Daugiau informaciKryžiokų k., Verkių sen., Vilniaus m., deta-Brangiai perkame mišką su žeme arba išsijos www.nzt.lt („Aukcionai“). lusis planas. Planavimo pagrindas – detaVisoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. liojo teritorijų planavimo organizatoriauskirsti.Aukcionas vyks gruodžio 6 d. teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2011Tel. 8 676 41 155. 10 val. Tarnybos patalpose, 929896 312 12 07, Nr. 042015. Planavimo tikslas: papr. 23r. (korp. „BEST Konstitucijos COMPANY“ Varėnos perka: keisti žemės sklypo paskirtį, nustatyti nau-UAB kab., C), Vilniuje. Dalyviai ir žiūrovai dojimo būdą ir pobūdį bei statybos regla-veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto. mentus (sklype numatoma komercinioMokame registruojami 9.30 AukPVM. Tel. 8 nuo 613 70 805,val. 8 613 70 pastato statyba ir želdynų įrengimas). Pla-803, ciono dalyvio 8 601 71 558, (8bilieto 310) 48kaina 323. 30 Lt, navimo organizatorius Slavomir Trufanov. 953105 aukciono žiūrovo – 10 Lt. Už bilieDetaliojo plano rengėjas – UAB „Projektus sumokama pavedimu į a. s. tavimo sprendimai“, Trimitų g. 6–38, LTLT697300010126439769 „Swed09318 Vilnius. Informacija teikiama tel. (8 bank“, AB. Pinigų sumokėjimą 5) 261 0506, 8 679 92 646, e. paštu info@ detalus.lt. Parengto detaliojo plano ekspo- Kita patvirtinantis dokumentas pateizicija nuo 2012 m. lapkričio 16 d. iki 20122012 kiamas 04 20 Vilniaus apygardos teismo nutarregistracijos metu. m. gruodžio 18 d. Verkių seniūnijos patal-timi UABParduodamą „Joanos avialinijos“ iškelta bankroto turtą galima appose, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius.byla (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuožiūrėti lapkričio 26–29 dienomis Viešas svarstymas: detaliojo plano viešas „Joanos avialinijos“ administratosuUAB atsakingais asmenimis sudesvarstymas vyks 2012 m. gruodžio 18 d. 16jančios paskirta UAB VERSLO VALDYMO IR RESlaiku. val. Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijųriumirintu CENTRAS. asmuo g. 156, LT-08207 Vilnius. Planavimo pasiū-TRUKTŪRIZACIJOS Informaciją teikia Įgaliotas Bendrųjų reitel. 8 686 83 541.Ūkio Prašom iki 2012 lymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavi-– V.Česonis, kalų departamento skyriaus mo pasiūlymai ir pastabos teikiami projek-m. birželio 11 d. imtinai pateikti savoNerijus kreditovyriausiasis specialistas to rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešorinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai Zinkevičius, tel. (8 5) 200 0270, susirinkimo pabaigos. (bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu pri-

Įvairūs

faksas (8 5) 239 1331, e. paštas dedant kreditorinius reikalavimus patvirtinan-

1046991

nerijus.zinkevicius@nzt.lt Pradedamas rengti vietovės lygmens 0,0410 tinkamai įformintus.nuorašus. ha žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0167:946),čių dokumentų Už aukcione nupirktą atsiprašom nurodyti, ar šių turtą reikalavimų esančio Padekaniškių vs., Pilaitės sen., Vil-Taip pat skaitoma pavedimu per 3 darbo dieįvykdymas yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu niaus m. sav., detalusis planas. Planavimo nas į a. s. LT157044060001238809 tai yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą pateikpagrindas: detaliojo teritorijų planavimo AB „SEB“ banke. LT-50204 Kaunas. Inpr. 262-105, organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimoti Savanorių Neparduotas sutartis Nr. 041913N. Planavimo tikslas: ne-formacija tel./faks. (8 37) turtas 229 886.bus par961016 keičiant pagrindinės tikslinės žemės paskirduodamas kitame aukcione, kuris ties ir bendrojo plano sprendinių, patikslintiINFORMACIJA vyks gruodžio d. 10 val. PLANAVItuo paAPIE 13 TERITORIJŲ planuojamos teritorijos naudojimo ir tvar-MĄ. Parengtas čiu adresu. žemės sklypo, esančio Lvovo kymo režimą. Planuojama prekybos paslaug. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklypo kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 07 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 2011 08 01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

Bostonas nuo 2588 Lt ryto!

Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt.

Kelionių Kelioniųorganizatorius organizatorius Pamėnkalnio g. 5/K.Griniaus g., Vilnius

KELIONĖS AUTOBUSU Tel. 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 KELIONĖS AUTOBUSU info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Naujametinės autoDidingoji Italija irir kalėdinės Kaprio salakelionės – 1747 Lt Muziejų busu: naktis Varšuvoje (05.19/20) – 175 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt Viena–Melkas–Zalcburgas – 667 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt Varšuva–Čenstachova–Krokuva–OsvenciŠiaurės Italija su poilsiu prie –Adrijos Šveicarijos gamtos stebuklai 1397 Ltjūros mas – 437 Lt nuo 1197 Lt Viena–Dunojaus vingis–Budapeštas Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt – 627 Lt Amžinoji Roma –Lt1327 pažintinė) Lt Kroatija nuo 990 Šiaurės Italija (poilsinė nuo 1290 Lt Praha–Viena–Budapeštasnuo – žaviosios Praha-Viena-Budapeštas 627 Lt EuroKroatija nuo 990 Lt Lt pos sostinės – 627 LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: nuo 619– 387 Jaunpils pilis–Stokholmas–Ryga Praha–Viena–Budapeštas Lt Lt NAUJI METAI: (BamIspanija, KostaParyžius–Disneilendas Brava nuo 822 Lt bergas, Liuksemburgas, Niurnbergas) – Malta – 904 Lt IŠ1397Lt VARŠUVOS (poilsinės) NAUJI METAI: Aristokratiškoji Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, Hurgada nuo 935LtLt Viena – žavusis Budapeštas – 647 Lt Ispanija, Kosta Dorada – 999 Lt Bulgarija nuo 850 Lt NAUJI METAI: Gaujos parkas–Talinas–TartuLanka – 377 Alikantė Lt 3500 Ispanija, – 1108 Šri nuo Lt NAUJI METAI: Praha (Melnikas–Detenice– Graikija, Lt Kreta nuoKos 1170sala Lt – 1128 Karlšteinas–Karlovy Varai) – 667 Lt Turkija, Antalija –Lt1185 Lt Šveicarija–BerlyNAUJI METAI: Tunisas nuo 770Saksonijos nas – 567Burgas Lt Bulgarija, – 1199 Lt Ryga–Stokholmas–Ryga – 977 Lt Kroatija, Rijeka(pažintinės – 1279 Lt poilsinės) IŠ VARŠUVOS Slidinėjimo kelionės Turkija, Marmaris 1289autobusu: Kruizas Nilu nuo 2038 LtLt Slidinėjimas Prancūzijoje (Trys Slėniai) – Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas 1470 Lt Slidinėjimas Italijoje Portugalija, 1899 Lt – 1490 Lt Marokas nuoAlgarvė 2634 Lt–(Livinjo) Slidinėjimas Austrijoje, Šveicarijoje – 1890 Kuba nuo IŠ 5853 Lt LĖKTUVU VARŠUVOS (poilsinės) Lt Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt Tatrai) – Slidinėjimas Slovakijoje (Žemieji 890 Lt – 995 Lt IŠ RYGOS: Bulgarija Slidinėjimas Ukrainoje (Bukovelis) 7 d. – Tailandas (pažintinė Turkija Lt poilsinė) – nuo 5218 Lt 850 Lt– 1078 kelionės ŠriSlidinėjimo Lanka – 3500 Lt lėktuvu: Slidinėjimas Andoroje – 1290 Lt IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Slidinėjimas Italijoje, Šveicarijoje ir PrancūEgiptas, nuolėktuvu – 869 Lt 1490 Lt zijoje (Aostos Tunisas –Hurgada 770 Ltslėnis) Slidinėjimas Italijoje (Vialattea) lėktuvu – Ispanija, Maljorka – 1499 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poil1650 Lt Turkija, Antalija – 889 Lt sinės) LĖKTUVU IŠ VILNIAUS nuo: EgiptasNilu nuonuo 14991440 Lt; Tenerifė – 1719 Lt; IndiKruizas Lt ja (Goa) – 3419 Lt; JAE (Dubajus) – 3729 Lt; Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Tailandas (Bankokas) – 3629 Lt Marokas – 2634 Lt Kelionės 2013 m. Kuba – 5853 Lt LĖKTUVU IŠ VILNIAUS Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada nuo 1279 STOVYKLOS LIETUVOJE Lt; Graikija, KretaLt– 959 Lt; Ispanija, KosPasaka nuo 550 ta Brava – 1279 Lt; Graikija, Kos sala – 1069 Top Fun 540Antalija Lt Lt; Turkija, – 969 Lt; Bulgarija, Varna – 929 Lt; Lt Kroatija, Rijeka – 1189 Lt; TurkiRaganė 550 ja, Marmaris 1029 Lt; Portugalija, Algarvė – Energetikas 600 Lt1299 Lt 1899 Lt; Egiptas – Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) nuo: Egiptas, Hurgada nuo 1237 Lt; Šarm El Šeichas – 1314 Lt; Portugalija – 1633 Lt; Ispanija – 1719 Lt; Šri Lanka – 5072 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės): Kruizas Nilu nuo 1666 Lt; Izraelis – 2252 Lt; Marokas – 2235 Lt; Ispanija – 2235 Lt AVIABILIETAI: Pirkti internetu: www. lek.lt (yra ir pigios aviakompanijos) KELTAI Ryga–Stokholmas; Talinas–Helsinkis; Talinas–Stokholmas; Ventspilis–Nyneshamnas; Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas); Klaipėda – Kylis (spec. pasiūlymas); Klaipėda – Zasnicas (spec. pasiūlymas); Turku– Alando salos–Stokholmas Konferencijos ir kiti Jūsų kompanijos renginiai Baltijos jūroje! KRUIZAI Viduržemio jūroje (spec. kaina); Karibų jūroje (spec. kaina) Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) Baltijos jūroje VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją nuo 85 Lt

Tel. (8 5) 231 331 vilnius@vilniu www.krantas. A.Vienuolio Tel.Vegasas (8 5) 231n Las vilnius@viln Torontas nuo Monrealis nu Hiustonas nu Vasaros kru Kalgaris nuo nuo 125 Lt Pamirškite k Kaina pateiktla laiduokite kesčiais. Mėgaukitės Rezervacijos m pildomai. Kruizo kaina Vietų skaičius Daugiau inf

Pamėnkalnio g Tel 8-5 262 777 info@svite.lt, w

Graikija, Kret Mažieji Lauk Bulgarija, Var Holivudo akA Portugalija, Mes jėga 45 Žaidimų galL STOVYKLOS Apači indėn Pasaka nuo 5 Avataro–nuo Raganė 550 Mes šampin Laimingas žm Aplink Top Fun pasa 640 Mano pasau Kitas varianU STOVYKLOS Dodi kalbos 550 Lt Anglų STOVYKLOS16 Bulgarijoje Stovykla Uk Kroatijoje 214 60 Lt dienai Kryme „Sali AVIABILIETAI* Baku nuo 1051 Bulgarijoje *kainos į abi21 Kroatijoje Juodkalnijoj KELTŲ AnglųBILIETA kalbo Ryga–Stokho AVIABILIETA Talinas–Helsi Delis nuo 18 Talinas–Stokh Tokijas – 22 Ventspilis–Ny Seulas – 23 Klaipėda–Kar Singapūras Klaipėda–Kyl Bankokas – Klaipėda–Zas Puketas – 2 Turku–Alando *kainos į ab KELTAI VIZOS Joninės Balt Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 2 Ryga–Stokh Talinas–Hel Talinas–Stok Ventspilis–N Klaipėda–Ka Klaipėda–Ky Klaipėda–Za Turku–Aland VIZOS Į Rusiją nuo Baltarusiją n


Orai

Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja orus be kritulių, bus apniukę. Šiandien dieną šils iki 3–8 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį rimtesnių pokyčių nenumatoma. Naktį temperatūra bus 1–3, dieną 3–6 laipsniai šilumos.

Šiandien, lapkričio 21 d.

+3

+6

+5

Telšiai

Šiauliai

+5

Klaipėda

Panevėžys

+5

Utena

+5

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

8.00 16.07 8.07 13.11 23.56

326-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 40 dienų. Saulė Skorpiono ženkle.

+6Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas +8 Brazilija +25 Briuselis +10 Dublinas +10 Kairas +26 Keiptaunas +21 Kopenhaga +8

Londonas +8 Madridas +11 Maskva +3 Minskas +4 Niujorkas +11 Oslas +8 Paryžius +13 Pekinas +11

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+5

Alytus

3–6 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+3

+5

+3

+1

4

0

+3

+2

+1

5

+2

+4

+3

+2

4

ketvirtadienį

penktadienį

Pasaulinė sveikinimosi diena Pasaulinė televizijos diena Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diena 1694 m. Paryžiuje gi- Irena Mikšytė. mė filosofas Voltai- 1954 m. gimė Lieture’as. vos vyrų krepšinio 1695 m. nuo tuber- rinktinės treneris Jokuliozės mirė anglų nas Kazlauskas. kompozitorius Hen- 1956 m. gimė istoriry Purcellas. kas, kultūros tyrinėto1844 m. mirė rusų po- jas, publicistas, habilietas Ivanas Krylovas. tuotas humanitarinių 1898 m. gimė belgų mokslų daktaras, prodailininkas siurrealis- fesorius Egidijus Alektas René Magritte’as. sandravičius. 1952 m. gimė lietuvių režisie1927 m. gimė žurna- 1985 m. gimė islandų rius Eimuntas Nekrošius. listė ir muzikologė dainininkė Björk.

Šią savaitę laimėkite Shilpi Somayos Gowdos knygą „Slapta duktė“.

Nuošaliame Indijos kaime neturtinga valstietė Kavita pagimdo dukterį. Šalyje, kur vaiku laikomas tik berniukas, motina žino tik vieną būdą išgelbėti naujagimei gyvybę – atiduoti ją į našlaičių prieglaudą. Tuo pat metu kitame pasaulio krašte, Amerikoje, karjerą sėkmingai daranti gydytoja Somer sužino, kad niekada negalės susilaukti vaikų, ir su indu vyru Krišnanu ryžtasi įsivaikinti mergytę iš Indijos. Pamatę mažosios Ašos nuotrauką, Somer su Krišnanu mergaitę iš karto pamilsta ir parsiveža į Ameriką.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, lapkričio 27 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Alberta, Eibartė, Gomantas, Honorijus, Ifigenija

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+5

+4

Praha +8 Ryga +5 Roma +18 Sidnėjus +25 Talinas +5 Tel Avivas +25 Tokijas +13 Varšuva +7

4

5

6

7

8

9

10

Avinas (03 21–04 20). Be reikalo norėsite knaisiotis savo mintyse ir jausmuose. Kritiškai įvertinsite kai kuriuos savo bruožus. Turėsite skubiai išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Galite kam nors pakenkti nesugebėdamas paaiškinti savo ketinimų. Kils sunkumų kuriant naujus planus. Kiti žmonės gali nesutikti su jūsų idėjomis. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas susivokti mintyse ir priimti tinkamus sprendimus. Tik iki rytojaus viso to nepamirškite. Vėžys (06 22–07 22). Jūs labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Tačiau laikykitės numatyto plano, kad nepristigtumėte jėgų. Liūtas (07 23–08 23). Gali susidaryti įspūdis, kad gyvenimas klostosi taip, lyg kas nors tyčiotųsi iš jūsų ir bandytų suerzinti. Galbūt kas nors iš tikrųjų ieško būdų, kaip jus supykdyti. Bus tikrai sunku valdytis. Mergelė (08 24–09 23). Laukia svarbus susitikimas su jaunu žmogumi ar su kuo nors iš jūsų pažįstamų. Galimi emocionalūs pokalbiai, tad pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Svarstyklės (09 24–10 23). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti savo emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiam, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Vakarop atsiras progų išnaudoti savo kūrybiškumą. Skorpionas (10 24–11 22). Ne tik slėpsite, bet ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius. Jūsų požiūris į vertybes prieštaraus jausmams. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio planai nederės su jūsų mintimis ir idėjomis. Stengsitės kovoti su jo veiksmais. Stabtelkite ir apgalvokite savo elgesį, nes spaudimas šiandien nepadės. Ožiaragis (12 22–01 20). Geras laikas paskaityti knygą ar pažiūrėti filmą. Jūsų idėjos ir mintys dabar labai svarbios. Kalbėdamas ar bendraudamas būsite labai emocionalus. Žmonės lengvai supras, ką galvojate. Vandenis (01 21–02 19). Esate susidomėjęs kūryba, per ją galėsite išreikšti svajones. Šiandien galite atrasti įkvėpimo šaltinį. Tačiau per daug neįsijauskite, kad nepaskęstumėte fantazijose. Žuvys (02 20–03 20). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo jausmų ir gebėjimo susitvarkyti su užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Neužrieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems.

2012-11-21 Vilniaus diena