Page 1

Penktadienis, lapkričio 9 d., 2012 m. Nr. 262 (1461) 

Prie kasų siū­lant įsi­gy­ti pa­pil­domų pre­kių par­da­vimą ga­li­ma išau­gin­ti net dvi­gu­bai. Ekonomika 9p.

TODĖL, Todėl, KADVilnieTis ESU VILNIETIS Kad esu

PORTRETA šeštad ienisS sausio 23 d.,

2010 m.

nr. 15 (671)

TV3 laidos „Akis tata“ ir LNK „Abi pus sienos“ rei Kedys. Kristupas tingus augina Drą Krivickas ėmė sius si D.Kedžio gyny Leškevičius ad bos, o Giedrius vokatauja Laimu tei Stankūnaitei ir Andriui Ūsui.

diena.lt

2,00 Lt ŠYPSOTIS J.ŠUKLINO ĮKVEPIANČIOS GYVENIMO SPALVOS

„Mane išgelbė

jo Dievas“

Dvidešimtmetė lietuvaitė Karo lina Kirilko niekada nepamirš koš ma­ ro, kurį išgyve no per žemės drebė­ jimą Haityje.

NET 38

PROGRA MOS Galvodavau, ką man reikėtų daryti – eiti į džiungles bananų valgy ti?

lapkričio 10 d.

Būsi­ma­sis prem­je­ ras A.But­ke­vi­čius už­si­me­na, kad Vi­sa­gi­ne ato­minė elekt­rinė neat­si­ras. Lietuva 8p.

diena.lt

„Vėtros“ futbolo komandos treneris Vir­gi­ni­jus­­ Liub­šys­

2012 m.

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

8p. MieStaS

Idėja, verta „Kristoforo“

„Staiga pasigir do tarsi greitai pra stiprus garsas, va nys, – prisiminė žiuotų traukiK.Kirilko. – Ir tą pačią akimirką pradėjo drebėti namas. Pirmomis akimirkomis šo kiruoti nutilome. Bandėme keltis ir lipti nuo namo, tačiau pradžioje to padaryti nepavy ko. Matėme, kaip griuvo gretimi namai, mūsų na mo tvora...“

Ūkininkų turge lių užkrėtęs Mindau idėja šalį vičius gautą Šv. gas Maciule­ Kristoforo statulėlę mielai pa į tūkstančius ga dalytų balėlių. 3p. teMa

„Irmanto sriubos“ be Irmanto

Netoli griuvo mo jo namai, tvoros, kykla, lūžinėbuvo girdėti verksklykė žmonės, šauksmai. Gatvės mas, pagalbos kių ir dūmų sūku paskendo dulryje. Plačiau skaitykite

Šokoladas

17

„ Sėkmė: žemės

drebėjimas Hai tyje nusinešė Karoliną Kirilko. dešimtis tūkstan

Ratai: 11 pata rimų vairuotojams

šiandien priedai

Pasaulis

Buvęs JAV prezi den W.Bushas – nors tas George’as ir nepopuliarus, bet reikalingas. 12p.

Svajonę atidary ti sriubų res­ toraną įgyven dinęs Jablonskas dabar Irmantas da, bet minties sriubų never­ su joną iš sriubos sikrauti mili­ neatsisako. 5p. eko no Mi ka

čių gyvybių ir

TAIKIKLY JE

tik atsitiktinu

mas išgelbėjo

Tomo Mozūros

montažas

27p.

Sportas

GABALĖL IS ŠILUMOS VAIKAMS Saulius Štomber gas grįžo į didįjį krep sušinį. Dvejų metų per trau vienam geriausių ka visų laikų Lietuvos krepšininkų išėjo tik į naudą. Saulius grįžo su laukęs antrojo vaiko, iš sigydęs skausmus, pasiilgęs krepšinio. Ir nė kiek nepanašus į ve teraną. „Sugrįžo noras žaisti. Tad kiek leis sveikata ir bus noro, dar rungtyniausiu“, – sakė dviejų olimpiadų prizi ninkas. 14p.

Šokoladas

Naktinio klubo sce jantis vyras. Įsiaud noje repuoninkas, besiplaiks rinęs būgnitančia kasele. Abiem jiems – 31-i ir gal jų veik la niekam nekeltų nuo juodu nebūtų ku stabos, jei nigai. 19p.

tV diena

Pirmas lietuviš kas S ženklu. Ir galbūt filmas su merciškai sėkmin pirmas kogas. Lietuvos kino teatruose pra juostos „Zero 2“ dėtos rodyti režisierius Emilis Vėlyvis tiki: jo darbas privalo pritrauk ti žiūrovų.

Darbas užsieny je – tik miražas Aklai įdarbinimo pasitikėję lietu agentūromis viai vis dažniau užsienyje lieka ir be darbo, ir be pinigų. Dėl to ten minti teismų slenks ka kantriai čius. 6p. UžribiS

BIBLIOTEK A Filosofinė mūša KULINAR Kruopų IJA karaliai

1,30 Lt

Rytoj — storesnė „Vilniaus­ diena“­ ir priedas­ „TV diena“.

Sveikatos viršūnės e kilo panika STT įkliuvęs svei katos apsau­ gos viceminist ras kas gali būti tik Artūras Ski­ pir tos apsaugos sis moji sveika­ temą apėmu­ sio korupcijos tinklo auka. 9p.

KINO Geniali FOTELIS „Septy psi chopatų“ nių istorija

Pa­reigūnų šu­nys – par­tne­riai dar­be ir drau­gai na­mie Tiražas 35 230

Teo­riš­kai jie tik in­ ven­to­rius, o iš tie­ sų – ne­pa­kei­čia­ mi žmo­nių drau­ gai ir pa­gal­bi­nin­kai. Tar­ny­bi­niai po­li­ci­ jos šu­nys da­ro vi­sa tai, ko ne­ga­li po­li­ ci­nin­kai: užuod­žia nar­ko­ti­kus, at­ran­da pa­si­kly­du­sius žmo­ nes, o ne­re­tai ir su­ tram­do įsis­mar­ka­ vusį jau­nimą.

Skun­das yra, esa­me ap­ skundę. Ma­nau, ne­lo­giš­ kas bu­vo žings­nis dėl nu­ ša­li­ni­mo, ta­čiau bus taip, kaip nu­spręs teis­mas. Nuo pa­reigų nu­ša­lin­tas Vil­niaus vi­ce­me­ras Ro­mas ­ Ado­ma­vi­čius

3p.

Miestas

4p.

Skai­ty­tojų pra­šo pa­ta­ri­mo Vil­n ie­čiui Si­mo­nui Ne­tec­k iui drau­ gai tris­de­š im­to­jo gim­ta­d ie­n io pro­ ga įteikė iš­ra­d ingą do­vaną – dien­ raš­t y­je „Vil­n iaus die­na“ pra­š ė, kad skai­t y­to­jai pa­si­ū lytų, ką gy­ve­n i­mo kryž­kelė­je at­s i­dūru­s iam Si­mo­nui to­l iau veik­t i – emig­r uo­t i į Aust­ra­ liją, ban­dy­t i už­d irb­t i mi­l i­joną Lie­ tu­vo­je ar ves­t i.

pramogos 13p.

Jua­nes užbūrė vil­nie­tes

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Užuod­žia net per šal­čius

Ki­no­lo­gas Gin­tau­tas Sa­du­lio­nis su sa­vo 6 metų vo­kie­čių avi­ga­niu Di­ku – lyg du neišs­ki­ria­mi drau­gai. Po­li­ ci­nin­kui šuo skir­tas ly­giai taip kaip ki­tam pa­reigū­nui būtų duo­tas tar­ ny­bi­nis gink­las. Ta­čiau skir­tumų tarp šuns ir gink­lo ne­ma­žai. Pir­ miau­sia tai, kad žmo­gus ir šuo dir­ba iš­vien.

2

Kios­ki­nin­kai re­gi galą

„„Sup­ra­ti­mas: nors teo­riš­kai po­li­ci­jos šu­nys pri­ly­gi­na­mi ei­linėms dar­bo prie­monėms, re­tas ki­no­lo­gas li­ki­mo

va­liai pa­lie­ka au­gin­tinį, su ku­riuo dir­bo ne vie­nus me­tus. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

3p. VšĮ Karoliniškių poliklinika www.karpol.lt Lapkričio mėn. kviečiame atlikti

vėžio žymenų tyrimus su nuolaida iki 26% Siūlome atlikti šiuos vėžio žymenų tyrimus:  vyrams: karcinoembrioninio antigeno (CEA) tyrimą už 25 Lt su 22% nuolaida;  moterims: karcinoembrioninio antigeno (CEA) tyrimą už 25 Lt su 22% nuolaida;  moterims: kiaušidžių vėžio antigeno (Ca 125) tyrimą už 25 Lt su 26% nuolaida. Dėl tyrimo kreiptis į 102 kab. Plačiau apie vėžio žymenų tyrimų svarbą skaitykite www.karpol.lt Tyrimų kaina ne poliklinikos pacientams

29 Lt su 15 proc. nuolaida


2

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

miestas

Pa­rei­gū­nų šu­nys – par­tne­riai dar­be ir drau­gai na­mie „Žie­mą bu­vo api­plėš­ta 1 par­duo­tu­vė. At­vy­ko­me į vie­tą. Nie­ko ne­ma­ty­ti. Snie­gas su­

tryp­tas, jo­kių pėd­sa­kų. Il­gai žiū­ rė­jo­me. Pa­ga­liau pa­vy­ko pa­ma­ty­ti lyg pėd­sa­ką, ve­dan­tį už par­duo­tu­ vės. Tą kryp­tį ir pa­ro­džiau Di­kui“, – pa­sa­ko­ji­mą pra­dė­jo Gin­tau­tas. Iš­mo­ky­tas šuo, pa­sak ki­no­lo­ go, ge­rai rea­guo­ja ne tik į nar­ko­ti­ kus, sprog­me­nis ar mais­tą, bet ir į švie­žią žmo­gaus kva­pą. „Pra­dė­ jo jis uos­ti pėd­sa­kus ir ei­ti ta kryp­ ti­mi. Pa­bė­go 20 met­rų ir at­si­gu­lė. Žiū­riu, ne­ga­liu su­pras­ti, kas vyks­ ta. Nie­ko lyg nė­ra, vis­kas tuš­čia, tik snie­gas, o šuo gu­li“, – pa­sa­ko­jo ki­ no­lo­gas. Įdė­miau ap­si­žval­gius paaiš­kė­ jo, kad Di­kas ap­ti­ko ke­lis iš par­ duo­tu­vės pa­vog­tus daik­tus. Lie­ pus ei­ti to­liau, už ke­lio­li­kos met­rų šuo vėl at­si­gu­lė į pus­nį. Ir taip ke­ lis kar­tus. „Ga­liau­siai jis uos­da­mas pėd­sa­ kus ir ras­da­mas iš­mė­ty­tus daik­tus at­ve­dė prie de­vy­naukš­čio. Nuos­ta­ biau­sia tai, kad šuo dir­bo, kai lau­ ke bu­vo 20 laips­nių šal­čio, o kva­ po mo­le­ku­lės ima sting­ti jau esant 12–14 laips­nių šal­čio. Tad mums ši šuns sa­vy­bė užuo­sti esant to­kiam stip­riam šal­čiui tik­rai nuo­sta­bi“, – dės­tė G.Sa­du­lio­nis.

Dže­ral­das Striau­pis:

Fan­tas­ti­kos ne­bū­na. Tarp šu­nų nė­ra ča­kų no­ri­sų, kaip, be­je, rea­ lia­me gy­ve­ni­me jų nė­ra ir tarp žmo­nių.

Pa­siė­mė gy­ven­ti su sa­vi­mi

Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ki­ no­lo­gi­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko Dže­ ral­do Striau­pio, ne­reik­tų ti­kė­ti tuo, kas ro­do­ma apie tar­ny­bi­nius šu­nis fil­muo­se. Gy­vū­nas re­tai ga­li pa­da­ ry­ti vis­ką vie­nas pa­ts – su­gau­ti nu­ si­kal­tė­lius ar be žmo­gaus pa­gal­bos ras­ti nar­ko­ti­kus.

Pa­dė­jo ras­ti paaug­lę Ki­no­lo­gų pa­slau­gų daž­nai pri­rei­kia ir ieš­kant pa­si­kly­du­sių žmo­nių. Ke­tur­ko­jis „po­li­ci­nin­kas“ bu­vo pa­si­telk­tas į pa­gal­bą ir ieš­kant ne­pil­na­me­tės, ku­ri miš­ke din­ go iš ava­ri­ją pa­ty­ru­sio au­to­mo­bi­lio.

„Fan­tas­ti­kos ne­bū­na. Tarp šu­nų nė­ra ča­kų no­ri­sų, kaip, be­je, rea­lia­ me gy­ve­ni­me jų nė­ra ir tarp žmo­ nių. Daug ką le­mia ap­lin­ky­bės. Jei­ gu nu­si­kal­ti­mas pa­da­ry­tas vie­no­je vie­to­je, o nu­si­kal­tė­liai šo­ko ir iš­ va­žia­vo iš mies­to, aiš­ku, joks šuo ne­su­seks ir ne­su­gaus nu­si­kal­tė­lių. Ta­čiau yra si­tua­ci­jų, kai šuo ne­pa­ kei­čia­mas“, – sa­kė Dž.Striau­pis. Jo bend­ra­dar­bis – 7 me­tų bel­gų avi­ga­nis ma­li­nua var­du Uzi. Vy­ riš­kis su au­gin­ti­niu – neišs­ki­ria­mi drau­gai. Šuo ly­di jį dar­be, kar­tu va­ ži­nė­ja tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je, sa­vait­ga­lius ir vi­są lais­vą lai­ką pra­ lei­džia vy­ro na­muo­se. „Ska­ti­na­ma, kad šuo ne­bū­tų su­ pran­ta­mas tik kaip daik­tas, ku­rį po pa­mai­nos pa­lie­ki dar­be. Ir ki­no­lo­ gas, ir šuo tu­rė­tų bū­ti kar­tu. Aiš­ku, jei tik ga­li­my­bės lei­džia. Taip at­si­ ran­da di­des­nis sa­vi­tar­pio su­pra­ti­ mas. Jie abu tam­pa ko­man­da“, – kal­bė­jo ki­no­lo­gas.

Dien­raš­tis su­si­sie­kė su paieš­ko­se da­ ly­va­vu­siu ki­no­lo­gu Gin­tu ir jis pa­pa­sa­ ko­jo, kad nors mer­gi­nos ras­ti ne­pa­vy­ ko, šuo pui­kiai at­li­ko sa­vo dar­bą.

Krau­pi ne­lai­mė įvy­ko lapk­ri­čio 2 d. po­ pie­tę. Tuo­met Liz­dei­kos gat­vė­je au­to­ mo­bi­lis „Maz­da MX3“ nu­va­žia­vo nuo ke­lio, nu­šla­vė vie­šo­jo trans­por­to sto­ te­lė­je esan­tį suo­liu­ką ir rė­žė­si į ap­švie­ ti­mo stul­pą.

„Ne­ga­liu at­skleis­ti de­ta­lių – kol vyks­ta ty­ri­mas, ko­men­tuo­ti ne­ga­liu. Te­ri­to­ri­ ja nors ir ne­di­de­lė, bet rei­kė­jo la­bai de­ ta­liai ap­žiū­rė­ti. Vis­kas dar tru­ko va­lan­ dą ar dau­giau. Šuo su­ra­do rau­do­nos spal­vos ant­ros mer­gi­nos dra­bu­žį“, – dės­tė ki­no­lo­gas.

Nors au­to­mo­bi­lis bu­vo smar­kiai su­mai­ to­tas, iš jo iš­li­po dvi mer­gi­nos. Vie­ną jų – 17-me­tę – po­li­ci­nin­kai šu­kuo­da­mi miš­ ką ne­tru­kus su­ra­do. Ki­tos paieš­kos už­ tru­ko, tad į pa­gal­bą bu­vo pa­si­telk­tas ki­ no­lo­gas su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi.

Ant­rą­ją mer­gi­ną po­li­ci­ja vis dėl­to su­ ra­do. Praė­ju­sį pir­ma­die­n į ji bu­vo iš­ kvies­ta į ap­klau­są Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­ lių po­li­ci­jos val­dy­bo­je. Spė­ja­ma, kad au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ne­pil­na­me­tė.

Vyks­ta pra­ty­bų į miš­ką

Šiuo me­tu po­li­ci­jo­je tar­nau­ja apie 80 pa­čių įvai­riau­sių veis­lių šu­nų: bel­gų, vo­kie­čių avi­ga­nių, spa­nie­lių. Vi­si jie mo­ko­mi pėd­se­kys­tės, ieš­ko­ ti nar­ko­ti­kų ir sprog­me­nų. Ne vie­ nas jų jau yra pa­si­žy­mė­jęs ir ra­dęs di­des­nį ar ma­žes­nį kie­kį nar­ko­ti­nių me­džia­gų, iš­gel­bė­jęs pa­si­kly­du­sį ar net nu­si­žu­dy­ti ban­dan­tį žmo­gų. „Did­vy­rių did­vy­riai da­bar kaip tik mo­ky­muo­se da­ly­vau­ja, miš­

ke lie­tu­je šlam­pa. Ne­bū­na taip, kad šuo su­ras­tų to­ną nar­ko­ti­kų ar ką nors pa­na­šaus. Kie­kis daž­niau­ siai ne­di­de­lis, ta­čiau tai la­bai svar­ bu. Štai ta­bo­re bu­vo ras­ti 73 pa­ke­ liai su nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis. O tai tik­rai svar­bus ra­di­nys ži­nant, kad nar­ko­ti­kų jie ne­bes­le­pia na­ muo­se. Slėp­tu­vės įren­gia­mos po že­me“, – dės­tė pa­šne­ko­vas. Dž.Striau­pis pa­pa­sa­ko­jo, kad vie­nas jo ko­le­gų yra su­lau­kęs skam­bu­čio, kai žmo­nės pra­šė pa­ gal­bos, nes jų šei­mos na­rys išė­jo į miš­ką žu­dy­tis. „Jis tuo me­tu va­žia­vo į pra­ty­ bas Aly­taus ra­jo­ne, ta­čiau su­lau­ kęs skam­bu­čio iš­ke­lia­vo į įvy­kio vie­tą. Apie pus­ki­lo­met­rį se­kė pė­ do­mis per pel­kes ir miš­ką ir su­ra­ do tą žmo­gų. Jis jau bu­vo už­si­nė­ręs kil­pą ant kak­lo, ta­čiau jį pa­vy­ko iš­ gel­bė­ti“, – dės­tė ki­no­lo­gų va­das. Šie­met šu­nims pa­de­dant, pa­sak Dž.Striau­pio, pa­vy­ko ap­tik­ti še­šių žmo­nių la­vo­nus, iš­gel­bė­ti ke­tu­rio­ li­ka pa­si­kly­du­sių gry­bau­to­jų. Te­ko tram­dy­ti sir­ga­lius

Gin­tau­to šuo yra da­ly­va­vęs ir uni­ ka­lio­je sir­ga­lių draus­mi­ni­mo ak­ci­ jo­je. Krep­ši­nio rung­ty­nės, ku­rio­se su­si­ti­ko „Lie­tu­vos ry­tas“ ir krep­ ši­nin­kai iš Bal­ta­ru­si­jos, ža­dė­jo bū­ ti karš­tos, jei ne aikš­te­lė­je, tai bent tri­bū­nuo­se. „Jau nuo pat pra­džių „Lie­tu­vos ry­to“ sir­ga­liai bu­vo ne­ra­mūs. Bu­

„„Drau­gys­tė: ge­rus re­zul­ta­tus le­mia n

vi­tar­pio su­pra­ti­mas. 

vo iš­kvies­tos su­stip­rin­tos po­li­ci­ jos pa­jė­gos. Net pen­ki po­li­ci­nin­kai ban­dė kont­ro­liuo­ti si­tua­ci­ją, ta­čiau jiems tai sun­ko­kai se­kė­si“, – dės­ tė ki­no­lo­gas. Ga­liau­siai at­vy­ko Gin­tau­tas su Di­ku. „Iš­kart vi­si nu­si­ra­mi­no. Iš­ sis­kirs­tė ty­liai ra­miai. Kar­tais vie­ nas šuo yra kur kas veiks­min­giau nei pen­ki „ba­na­nais“ gink­luo­ti po­ li­ci­nin­kai. Šuo la­bai pa­de­da ir gat­ vė­je bend­rau­jant su ag­re­sy­vio­mis kom­pa­ni­jo­mis, kar­tais to­kiems už­ ten­ka vien lo­ji­mą iš­girs­ti“, – kal­bė­ jo Gin­tau­tas. Di­džiau­sia pro­ble­ma – nar­ko­ti­kai

„„Dar­bas: Di­kui ten­ka ne tik ieš­ko­ti pa­si­kly­du­sių žmo­nių, bet ir tram­dy­

ti krep­ši­nio aist­ruo­lius.

Pa­sak Dž.Striau­pio, di­džiau­sia pro­ble­ma šiuo me­tu, su ku­ria su­ si­du­ria tar­ny­bi­niai šu­nys ir pa­rei­ gū­nai, – pro­vin­ci­jo­je plin­tan­tis nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas: „Į ki­no­lo­

Vilniečių pi­ni­gus vi­lio­ja ma­ni­pu­liuo­da­ma ge Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

No­rin­čių ki­tų ge­rais no­rais ke­lią į pra­ga­rą grįs­ti ne­trūks­ta. Po sos­ti­ nės gy­ven­to­jų na­mus pa­sta­ruo­ju me­tu šlais­to­si so­cia­li­ne dar­buo­to­ ja ap­si­me­tan­ti mo­te­ris ir pra­šo au­ kų – dra­bu­žių, pi­ni­gų. Rei­ka­lau­ti pa­žy­mė­ji­mo

„„Ap­gau­lė: ap­si­me­tu­si so­cia­li­ne dar­buo­to­ja, su­kčiau­to­ja pra­šo dra­bu­

žių ar­ba gry­nų­jų. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

So­cia­li­nės pa­ra­mos cent­ras pa­sta­ ruo­ju me­tu ėmė gau­ti gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų, kad jų na­muo­se lan­ko­ si mo­te­ris, pri­si­sta­tan­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos cent­ro dar­buo­to­ja. Ap­si­ šau­kė­lė pra­šo paau­ko­ti ne­rei­ka­lin­ gų dra­bu­žių ar­ba gry­nų­jų. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė in­ for­ma­vo, kad tai nė­ra įstai­gos dar­buo­to­ja ar sa­va­no­rė, o cent­ ro dar­buo­to­jai ne­ren­ka pa­ra­mos iš

gy­ven­to­jų jų na­muo­se. Pers­pė­ja­ ma, kad dar­buo­to­jai, teik­da­mi so­ cia­li­nes pa­slau­gas ir lan­ky­da­mie­si pas gy­ven­to­jus na­muo­se, tu­ri pa­ teik­ti dar­bo pa­žy­mė­ji­mą. Ge­riau nea­ti­da­ry­ti du­rų

Gy­ven­to­jams prieš duo­dant pa­ra­mą pa­ta­ria­ma iš­siaiš­kin­ti ją ren­kan­čio fi­zi­nio ar ju­ri­di­nio as­mens įga­lio­ji­ mus, pra­šy­ti pa­ro­dy­ti dar­bo pa­žy­ mė­ji­mą. Pra­šo­ma su­lau­kus ap­si­me­ tė­lių iš kar­to per­duo­ti in­for­ma­ci­ją paskambinus bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riu. Po­li­ci­jos de­par­ ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis „Vil­ niaus die­nai“ sa­kė, kad į na­mus pa­ si­bel­dus ap­si­šau­kė­lei pa­ta­ria­ma elg­ tis pa­gal bend­ras re­ko­men­da­ci­jas. „Iš­vis ne­rei­kė­tų įsi­leis­ti ne­pa­žįs­ ta­mų žmo­nių, prieš at­ra­ki­nant du­

ris rei­kia pa­žiū­rė­ti pro aku­tę. Vis dėl­to at­vė­rus du­ris, ne­ga­li­ma duo­ti sa­vo as­me­ns duo­me­nų, do­ku­men­ tų, pi­ni­gų. Ne­ga­li­ma įsi­leis­to as­ mens pa­lik­ti vie­no be prie­žiū­ros, pa­vyz­džiui, nuei­ti į ki­tą kam­ba­rį“, – per­spė­jo R.Ma­to­nis. Sąs­kai­ta ga­li bū­ti be­na­mio

R.Ma­to­nio tei­gi­mu, po­pu­lia­riau­si žmo­nių ap­gau­di­nė­ji­mo bū­dai vis dar iš­lie­ka te­le­fo­ni­nis bei elekt­ro­ ni­nis su­kčia­vi­mas. „Pa­vyz­džiui, ap­si­me­ta par­da­vė­ jais in­ter­ne­tu: žmo­nės per­ve­da pi­ ni­gus ir nie­ko ne­gau­na. Ki­tais at­ ve­jais esą siū­lo dar­bą: ap­si­me­ta darb­da­viais, iš­vi­lio­ja pi­ni­gus ar­ba as­mens duo­me­nis. Da­bar daž­nai su­kčiai pri­si­sta­to Fi­nan­si­nių nu­si­ kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos dar­buo­ to­jais. Pas­kam­bi­nę pa­sa­ko: įta­ria­


3

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

miestas

4p.

Teismas nusprendė, kad viešojo transporto darbuotojai streiką gali rengti nebent po mėnesio.

Kios­ki­nin­kai re­gi vers­lo pa­bai­gą Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiū­tė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Kram­to­mo­ji gu­ma, šo­ko­la­du­kai, plau­kų seg­tu­kai, šam­pū­nai, li­mo­ na­dai, kar­tais ko­ji­nės ir ki­tos pa­ na­šios smulk­me­nos – at­ro­do, kad ne­tru­kus Vil­niu­je to­kių daik­tų bus ga­li­ma nu­si­pirk­ti tik par­duo­ tu­vė­se. Tei­gia nie­ko neži­nan­tys

ne tik dre­sū­ra, bet šuns ir ki­no­lo­go sa­Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

gi­jos cent­rą vis dau­giau krei­pia­ si ko­le­gų iš pro­vin­ci­jos, pra­šo iš­ mo­ky­ti šu­nis at­pa­žin­ti nar­ko­ti­nes me­džia­gas, jų ieš­ko­ti. Nes bū­tent svai­gi­ni­ma­sis nar­ko­ti­nė­mis me­ džia­go­mis kei­čia po­trau­kį į al­ko­ ho­lį.“ Ne­ma­žė­ja nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mas ir di­džiuo­siuo­se mies­ tuo­se – šu­nys jų ap­tin­ka au­to­mo­ bi­liuo­se, bu­tuo­se. „Tai ga­li bū­ti ne­di­de­lė slėp­tu­ vė­lė, bet žmo­gus be šuns pa­gal­bos var­gu ar ją su­ras. Šuo yra su­ra­dęs slėp­tu­vę gė­lių va­zo­ne. Gal ten nar­ ko­ti­kų kie­kis ir ne­bu­vo įspū­din­gas, ta­čiau kai yra kab­liu­kas, ga­li tęs­ti paieš­kas. Kai ras­ta vie­na slėp­tu­vė, jau tuo­met ga­li gau­ti or­de­rį da­ry­ti kra­tą, tik­rin­ti bu­tą, ga­ra­žą, san­dė­ liu­ką, au­to­mo­bi­lį ir ieš­ko­ti to­liau“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vas.

ge­ru­mu ma, kad per jū­sų są­skai­tą plau­na­mi pi­ni­gai, tuo­jau per­skam­bins ban­ko dar­buo­to­jas. Pas­kam­bi­nęs ki­tas ar­ ba tas pa­ts su­kčius ap­si­me­ta ban­ko dar­buo­to­ju, pa­rei­ka­lau­ja pri­si­jun­ gi­mo prie elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­ kys­tės duo­me­nų. Tuo­met iš tos są­skai­tos per­si­ve­da pi­ni­gus, pai­ma grei­tų­jų kre­di­tų“, – apie su­kčių iš­ mo­nę pa­sa­ko­jo Po­li­ci­jos de­par­ta­ men­to at­sto­vas. Nors išaiš­ki­na­ma net 70 pro­c. vi­sų su­kčia­vi­mo at­ve­jų, su­čiup­ti su­kčius elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je ne­ leng­va. „Ga­li bū­ti, kad su­kčiai duo­da 10 li­tų be­na­miui, sa­ko – ati­da­ryk sa­ vo var­du są­skai­tą. Jis taip ir pa­da­ ro, o pa­ts nie­ko ne­ži­no. Daž­niau­siai sten­gia­mės išaiš­kin­ti su­kčių gau­ją, nes tar­pi­nin­kai ži­no ma­žiau­siai“, – sa­kė R.Ma­to­nis.

Nuo ki­tų me­tų ba­lan­džio vi­si sos­ ti­nės kios­kai tu­ri bū­ti nau­ji, pa­ga­ min­ti pa­gal kon­kur­są nu­ga­lė­ju­sių įmo­nių pro­jek­tus. Se­nie­ji kios­kai pa­gal sa­vi­val­dy­ bės pla­ną tu­rė­tų iš Vil­niaus iš­nyk­ ti. Da­bar me­ta­li­nių kon­tei­ne­rius pri­me­nan­čių kios­kų vis dar gau­su An­ta­kal­nio tro­lei­bu­sų žie­de, San­ ta­riš­kė­se prie On­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­ to, pa­vie­nių kios­kų yra li­kę ir ki­to­ se sos­ti­nės vie­to­se. Juo­se smul­kie­ji vers­li­nin­kai pre­ kiau­ja mais­to pro­duk­tais, vai­siais, bui­ti­nė­mis smulk­me­no­mis, dra­ bu­žiais, gė­lė­mis. Iš­gir­dę klau­si­mus apie atei­ties pla­nus, kai teks kraus­ty­tis į nau­jus kios­kus, vers­li­nin­kai su­glu­mo. „Mes nie­ko ne­ži­no­me. Nie­kas mū­sų dėl nie­ko nein­for­muo­ja. Ne­ ži­no­me nei kiek kai­nuos tie kios­ kai, nei kaip už juos rei­kės mo­ kė­ti. O gal ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti?“ – klau­sė kios­ki­nin­kai, dir­ban­tys San­ta­riš­kė­se. Jie pa­sa­ko­jo prieš ku­rį lai­ką su­ lau­kę sa­vi­val­dy­bės at­sto­vo skam­ bu­čio – šis tei­ra­vo­si, ar jie pirk­tų nau­juo­sius kios­kus. „Ta­čiau tas klau­si­mas bu­ vo šiurkš­tus, įsak­mus – tik­rai ne klau­si­mas“, – kal­bė­jo kios­ko dar­ buo­to­ja.

kaip kios­kas – žmo­nės la­bai vargs­ ta, kri­zė dar tę­sia­si. Jei­gu jau pa­va­ sa­rį nu­trauks su­tar­tis, teks ei­ti prie Sei­mo ir ba­dau­ti. Na, o vė­liau gal ir pa­gal­vo­si­me, gal pirk­si­me nau­ją kios­ką, nes nu­trauk­ti veik­los ne­no­ ri­me. Tu­ri­me šilt­na­mius, sa­vas gė­ les au­gi­na­me, tad tę­si­me vers­lą.“ „Tai pei­lis į nu­ga­rą, – švel­ nių žo­džių sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­ vai api­bū­din­ti neieš­ko­jo aš­tuo­ne­ rius me­tus vai­sius prie li­go­ni­nių San­ta­riš­kė­se par­da­vi­nė­jan­ti Iri­ na. – Juk atė­jau čia dirb­ti ne dėl di­de­lių pi­ni­gų, ne dėl to, kad šau­ nus dar­bas. Man kaip in­ži­nie­ rei tai tik­rai nė­ra tai, ką no­rė­čiau veik­ti. Bet atė­jau, kad nors 20 li­tų už­si­dirb­čiau, – nie­kas juk jų ne­ duos. Tiems, ku­rie ne­nu­ma­no, ga­ liu iš­duo­ti, kad per die­ną par­duo­ du pre­kių už maž­daug 100 li­tų. Elekt­ra už švie­są ir šil­dy­tu­vą per die­ną at­siei­na apie 12 li­tų. Rei­kia mo­kė­ti mo­kes­čius vals­ty­bei už vers­lą, pirk­ti pro­duk­tus, tad lie­ka apie 20 li­tų. Nie­kaip nei­šei­tų su­ si­tau­py­ti net pi­giau­siam kios­kui. O kas pen­si­nin­kei duos kre­di­tą? Taip sa­vi­val­dy­bė ati­ma iš mū­sų ga­li­my­bę už­si­dirb­ti, mo­kė­ti mo­ kes­čius vals­ty­bei.“ Mo­te­ris pik­ti­no­si ir išim­ti­mis stam­biems vers­li­nin­kams. Jau pa­skli­do ži­nia, kad bu­vę ban­ko „Sno­ras“ kios­kai da­bar taps Lie­tu­vos pa­što fi­lia­lais. Grei­čiau­ siai neiš­nyks ir se­nie­ji „Lie­tu­vos spau­dos“ kios­kai. „O juk jie per die­ną po 100 tūkst. li­tų su­pre­kiau­ja“, – pik­ti­ no­si mo­te­ris.

„Gir­dė­jau, kad tie kios­kai la­bai bran­gūs. Jei­gu bū­tų už 15 tūkst. li­ tų, gal ir iš­ga­lė­tu­me pirk­ti pa­si­sko­ li­nę. Bet tie­siog neį­si­vaiz­duo­ja­me, ką da­ry­ti, kaip čia pla­nuo­ti. Kur sta­tys tuos kios­kus? Te­ko gir­dė­ti, kad po že­me. Bet pa­žiū­rė­ki­te, kaip lai­ko­si kios­ki­nin­kai po Kons­ti­tu­ci­ jos pro­spek­tu, Šeš­ki­nė­je. Už­da­ro­ mi vi­si. O mū­sų ir taip apy­var­ta la­ bai ma­ža. Štai va­kar par­da­vė­me tik kel­nai­tes ir ko­ji­nes – iš vi­so 16 li­tų. Ba­lan­dis, ge­gu­žė, bir­že­lis – ge­riau­ sias me­tas pre­ky­bai, ta­da par­duo­ da­me pre­kių ir už 200 li­tų. Vi­sa ki­ta la­bai ma­žai“, – aiš­ki­no aš­tuo­ne­rius me­tus dra­bu­žiais kios­ke pre­kiau­ jan­čios An­ge­lė ir Da­nu­tė.

Jei­gu jau pa­va­sa­ rį nu­trauks su­tar­tis, teks ei­ti prie Sei­mo ir ba­dau­ti. Siū­lo­mi sta­ti­niai neiš­ki­lo

Sa­vi­val­dy­bė dar praei­tų me­tų va­ sa­rį pa­vie­ši­no nau­jų kios­kų vi­zua­ li­za­ci­jas. Bu­vo tei­gia­ma, kad jie at­si­ras dar va­sa­rą. Ta­čiau iki šiol nau­jų kios­kų nie­kur nė­ra. „Šiuo me­tu vis dar ga­lio­ja se­ no­sios su­tar­tys su kios­kų sa­ vi­nin­kais, pa­gal ku­rias jie sa­vo veik­lą vyk­do esa­muo­se kios­kuo­ se. Ki­tų me­tų ba­lan­dį šios su­tar­ tys baig­sis. Pla­nuo­ja­ma, kad šios su­tar­tys ga­lės bū­ti pra­tęs­tos, jei­ gu kios­kų sa­vi­nin­kai sta­ty­sis nau­ jo­jo pa­vyz­džio pre­ky­bos vie­tas“,

– tei­gė Vy­tau­tas Gri­nius, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų de­par­ta­men­to di­rek­ to­rius. Kios­kų ga­mi­ni­mo kon­kur­są lai­ mė­jo trys įmo­nės: „Vi­zua­li­nių ko­ mu­ni­ka­ci­jų stu­di­ja“, „Ry­ter­na“ ir „Aliu­mi­nio konst­ruk­ci­jos“. Kios­ kų kai­nos, pri­klau­so­mai nuo at­ stu­mo iki mies­to cent­ro ir kios­ko dy­džio, svy­ruos nuo 10 tūkst. iki 140 tūkst. li­tų. Se­nuo­sius – į so­dus

Mies­te esan­tys kios­kai yra pri­va­ čių as­me­nų ar įmo­nių nuo­sa­vy­ bė. „Pert­var­ky­da­mi se­nus me­ta­ li­nius kios­kus į nau­jo pa­vyz­džio, vers­li­nin­kai juos tu­rė­tų įsi­gy­ti už sa­vo lė­šas“, – tei­gė sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas. V.Gri­nius dar ba­lan­dį tei­gė, kad pa­ts mies­tas pla­nuo­ja įsi­gy­ti tris kios­kus, vė­liau juos iš­nuo­mo­ ti, ša­lia jų įreng­ti dvi­ra­čių nuo­ mos punk­tus. Da­bar jis sa­kė, kad šiuos kios­kus ke­ti­na­ma įsi­gy­ti ar­ ti­miau­siu me­tu, – bai­gia­mi reng­ ti vi­si tam rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai. Nors kios­ki­nin­kai neį­si­vaiz­duo­ ja, ką da­rys ba­lan­dį, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai no­rin­tiems tęs­ti vers­lą siū­lo pirk­ti nau­juo­sius kios­kus. Pak­laus­tas, kur kios­ki­nin­kai dės sa­vo se­nuo­sius kios­kus, V.Gri­ nius ir­gi pa­tei­kė pa­siū­ly­mą: „As­ me­nys, ku­rie nu­ke­lia sa­vo me­ ta­li­nius kios­kus, juos pri­duo­da į me­ta­lo su­pirk­tu­ves ar iš­si­ve­ža as­ me­ni­nėms reik­mėms, pa­vyz­džiui, į so­dus ir nau­do­ja kaip san­dė­liu­ kus.“

Die­nos už­dar­bis – 20 li­tų?

„Ma­no la­bai ma­ža apy­var­ta. Dir­ bu čia pu­sę me­tų, esu pen­si­nin­kė. Tie­są pa­sa­kius, net ne­si­do­miu, kas čia su tais kios­kais bus. Jei­gu reiks, už­da­ry­siu jį. Man tik­rai neap­si­mo­ ka nie­ko pirk­ti, ge­riau ta­da sė­dė­siu na­mie ir gau­siu iš­mo­kas už „gru­ pę“, – kal­bė­jo pu­sę me­tų kios­ke dir­ban­ti Tat­ja­na. „Blo­gai, – pa­klaus­ti, kaip ver­ti­na sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą sos­ti­nę pa­ puoš­ti nau­jais kios­kais, sa­kė gė­lių vers­lu už­sii­man­tys Ma­ri­ja ir Ri­čar­ das. – Sup­ran­ta­ma, kad no­ri­si gra­ žaus mies­to, bet mū­sų kios­kas vi­sai gra­žus, mes jį ne­se­niai at­nau­ji­no­ me. Tad la­bai ti­ki­mės, kad da­bar­ ti­nės su­tar­tys dėl kios­kų že­mės bus pra­tęs­tos, ir to­liau ga­lė­si­me dirb­ ti kaip dir­bę. Da­bar tik­rai ne­tin­ ka­mas me­tas to­kiems pir­ki­niams

„„Ter­mi­nai: se­ni me­ta­li­niai kios­kai Vil­niu­je tu­rė­jo pra­dė­ti nyk­ti dar va­sa­rą, da­bar kal­ba­ma apie ki­tų me­tų

ba­lan­dį. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

R.Ado­ma­vi­čius už­si­ma­nė į dar­bą Ky­šio ėmi­mu kal­ti­na­mo Vil­niaus vi­ce­me­ro Ro­mo Ado­ma­vi­čiaus (nuotr.) ad­vo­ka­tas teis­mui ap­ skun­dė nu­tar­tį dėl nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų.

Spa­lio 19 d. Vil­niaus mies­to 2-asis apy­lin­kės teis­mas pa­ten­ki­ no Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ ros pra­šy­mą ir dviem mė­ne­siams nuo pa­rei­gų nu­ša­li­no ky­šio ėmi­mu kal­ti­ni­mą R.Ado­ma­vi­čių. Teis­m o priim­ta nu­tar­t i­m i R.Ado­ma­vi­čius nu­ša­lin­tas nuo vi­ce­me­ro, ta­ry­bos na­rio, taip pat

nuo ste­bė­to­jo pa­rei­gų įvai­rio­se įmo­nė­se, į ku­rias jį yra de­le­ga­vu­ si sa­vi­val­dy­bė. Nu­ša­lin­ta­sis pa­si­nau­do­jo ga­li­ my­be pa­duo­ti skun­dą aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui. „Skun­das yra, esa­me ap­skun­dę. Ma­nau, ne­lo­giš­kas bu­vo žings­nis dėl nu­ša­li­ni­mo, ta­čiau bus taip, kaip nu­spręs teis­mas“, – BNS sa­kė R.Ado­ma­vi­čius ir pa­ta­rė dėl de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos kreip­tis į jo ad­vo­ka­tą. Va­kar BNS ne­pa­vy­ko te­le­fo­nu su­si­siek­ti su R.Ado­ma­vi­ čiaus at­sto­vu.

Skun­dą dėl nu­ša­li­ni­mo šian­dien tu­rė­tų nag­ri­nė­ti Vil­niaus apy­gar­ dos teis­mas. R.Ado­ma­vi­čius va­do­va­vo bend­ ro­vės „Vil­niaus van­de­nys“ ste­ bė­to­jų ta­ry­bai, Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų nuo­mos su­tar­ties vyk­dy­ mo prie­žiū­ros ko­mi­si­jai. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba R.Ado­ma­vi­čiui yra pa­reiš­ku­si įta­ri­ mus dėl 40 tūkst. li­tų ky­šio ėmi­mo. R.Ado­ma­vi­čius kal­ti­ni­mus nei­gia ir tvir­ti­na, kad ras­ti gry­nie­ji – jo nuo­ sa­vi pi­ni­gai rin­ki­mų kam­pa­ni­jai. VD, BNS inf.


4

penktadienis, lapkričio 9, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Re­gi po­že­mi­nę aikš­te­lę

Part­ren­kė paaug­lę

Mies­to ta­ry­ba pra­dė­jo svars­ty­ti klau­si­mą dėl Lu­ kiš­kių aikš­tės de­ta­lio­jo pla­no. Juo bū­tų įtvir­tin­ta aikš­tės vi­suo­me­ni­nė pa­ skir­tis, nu­sta­ty­tos jos ri­ bos, nu­ma­ty­ta, kad atei­ ty­je po aikš­te ga­lė­tų bū­tų sta­to­ma au­to­mo­bi­lių sto­ vė­ji­mo aikš­te­lė.

Į Vil­niaus vai­kų uni­ver­si­te­ ti­nę li­go­ni­nę grei­to­ji pa­gal­ ba iš na­mų ant­ra­die­nį pri­ sta­tė 15-me­tę I.D. Pir­ma­ die­nį apie 22 val. Nau­gar­ du­ko ir Vy­te­nio gat­vių san­ kry­žo­je ne­pil­na­me­tę par­ tren­kė ne­nus­ta­ty­tas au­to­ mo­bi­lis. Po­li­ci­ja pra­šo at­si­ liep­ti įvy­kio liu­di­nin­kus.

Pa­ta­ri­mo pra­šo dien­ra Vil­nie­čiui Si­mo­nui Ne­tec­kiui drau­gai gim­ta­die­nio pro­ga įtei­kė iš­ra­din­gą do­ va­ną – „Vil­niaus die­nos“ pus­la­piuo­se pa­ pra­šė, kad skai­ty­to­jai pa­siū­ly­tų, ką Si­ mo­nui to­liau veik­ti – emig­ruo­ti į Aust­ ra­li­ją, už­dirb­ti mi­li­jo­ną Lie­tu­vo­je ar ves­ti.

Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiū­tė

z.voitiuleviciute@diena.lt

At­si­dū­rė kryž­ke­lė­je

„Aš, Si­mo­nas, sa­vo so­li­daus 30-ojo gim­ta­die­nio pro­ga tu­riu ap­si­spręs­ ti, ką man da­ry­ti to­liau: emig­ruo­ti į Aust­ra­li­ją, siek­ti už­si­dirb­ti pir­mą­ jį mi­li­jo­ną čia, Lie­tu­vo­je, ar ves­ti?

Esu dė­kin­gas jums už pa­ta­ri­mus, jų lau­kiu e. pa­štu si­mas.neteckis@ gmail.com“, – to­kio tu­ri­nio skel­ bi­mas va­kar bu­vo iš­spaus­din­tas pa­sku­ti­nia­me dien­raš­čio „Vil­niaus die­na“ pus­la­py­je. Dien­raš­čiui su­si­sie­kus su S.Ne­ tec­kiu paaiš­kė­jo, kad šis skel­bi­ mas – tie­siog drau­gų po­kštas. Tie­sa, pa­ts ju­bi­lia­tas pri­si­pa­ži­no, kad iš­ties jau­čia­si at­si­dū­ręs gy­ve­ ni­mo kryž­ke­lė­je. Tad ką ga­li ži­no­ti? Gal­būt „Vil­ niaus die­nos“ skai­ty­to­jų pa­ta­ri­mai ir pa­dės pa­si­rink­ti ke­lią. S.Ne­tec­ kis sa­kė jau ga­vęs vie­ną laiš­ką su pa­ta­ri­mu ves­ti. Pa­var­go nuo sis­te­mos

Ne­tu­riu nei pa­sko­ lų, nei mei­lės. O gy­ ve­ni­mas čia toks, kad kas­ryt pa­bun­di ir ei­ni kaip į ka­rą.

„Ma­no drau­gai ma­ne pa­žįs­ta, ži­ no, kad mėgs­tu avan­tiū­ras, gy­ve­ ni­mo spal­vas. Šį­ryt jie ma­ne pa­ ža­di­no su gvaz­di­ku ir „Vil­niaus die­na“, ku­rio­je lie­pė iš­kart žiū­rė­ ti orus. Pa­žiū­rė­jau ir pa­ma­čiau sa­ ve“, – dien­raš­čio žur­na­lis­tei pa­ sa­ko­jo S.Ne­tec­kis. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to pa­sta­tų in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų ba­ka­lau­ro dip­lo­mą tu­rin­tis Si­mo­nas yra ki­lęs iš Šiau­lių, bet jau de­šimt me­tų gy­ve­na Vil­niu­je, tu­ri vers­lo liu­di­ji­mą ir sam­do­si meist­ ru sta­ty­bo­se. Jį ir jo bi­čiu­lį da­žy­to­ją klien­tai daž­niau­siai kvie­čia­si dirb­ ti pa­gal re­ko­men­da­ci­jas.

„„Šauks­mas: nors šį skel­bi­mą į laik­ra

„Tu­riu di­de­lį įdir­bį, var­dą. Žmo­ nės ma­ne ži­no, už­si­dir­bu tų pi­ni­ gų, ma­ši­ną tu­rė­jau, bet dir­bu la­bai daug. Nuo­lat dir­bu va­ka­rais, sa­ vait­ga­liais. Tu­rė­jau drau­gių ne­ma­ žai, bet įsi­my­lė­ti taip ir ne­spė­jau, nes vi­sas bu­vau pa­si­nė­ręs į dar­bą, su­si­kon­cent­ra­vęs į kar­je­rą. Bet jau pa­var­gau nuo vi­sos tos Lie­tu­vos sis­te­mos“, – dės­tė S.Ne­tec­kis. Mąs­to apie emig­ra­ci­ją

Da­bar Si­mo­no neap­lei­džia min­tis emig­ruo­ti į Aust­ra­li­ją. „Ne­ma­tau ga­li­my­bių čia lik­ti. No­rė­jau daug dirb­ti, per dve­jus tre­jus me­tus su­si­tau­py­ti bu­tu­kui. Bent vie­no kam­ba­rio, už 50–60 tūkst. li­tų, ku­rį pa­ts su­si­tvar­ky­ čiau. Bet čia, Lie­tu­vo­je, neį­ma­ no­ma įsi­gy­ti būs­to. Ne­ži­nau, kas ma­ne jau be­su­lai­kys nuo iš­va­žia­ vi­mo. Ne­tu­riu nei pa­sko­lų, nei mei­lės. O gy­ve­ni­mas čia toks, kad kas­ryt pa­bun­di ir ei­ni kaip į ka­rą:

Teis­mas nu­ro­dė strei­kuo­ti Atei­nan­tį tre­čia­die­nį nu­ma­ty­tas au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų vai­ruo­to­ jų strei­kas ne­vyks – teis­mas pa­ ten­ki­no bend­ro­vės „Vil­niaus vie­ ša­sis trans­por­tas“ pra­šy­mą ir pa­ skelb­tą įspė­ja­mą­jį strei­ką ati­dė­jo 30-iai die­nų.

Teis­mas nu­spren­dė, jog spren­di­ me reng­ti strei­ką ne­bu­vo iš­dės­ty­ ti mo­ty­vai, kad įspė­ja­mo­jo strei­ko or­ga­ni­za­vi­mas nuo 4.30 iki 6.30 val. ne­sut­rik­dys vie­šo­jo trans­ por­to pa­slau­gų tei­ki­mo vie­ša­ja­ me sek­to­riu­je, kai tuo me­tu vil­ nie­čiai vyks­ta į dar­bą ir pra­si­de­da ry­ti­nis pi­kas.

Nu­tar­tį dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tre­čia­die­nį pa­ten­ki­ nęs Vil­niaus mies­to 1-asis apy­lin­ kės teis­mas at­krei­pė dė­me­sį, kad „prii­mant spren­di­mą dėl įspė­ja­ mo­jo strei­ko ne­bu­vo svars­ty­tas klau­si­mas apie to­kį strei­ko or­ga­ ni­za­vi­mo, bū­do, lai­ko ir prie­mo­ nių pa­si­rin­ki­mą, kad ne­bū­tų pa­ žeis­tas vie­ša­sis in­te­re­sas“. „Nė­ra duo­me­nų, kad per strei­ ką vi­suo­me­nei bus už­tik­rin­tas bū­ti­nas mi­ni­ma­lus to­kios pa­slau­gos kie­kis, to­dėl yra pa­grin­ das pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad ga­ li kil­ti grės­mė lai­ku neuž­tik­rin­ti žmo­nių gy­vy­bei, svei­ka­tai ir sau­

gu­mui rei­kia­mų pa­slau­gų dėl su­ tri­ku­sių mies­to vie­šo­jo trans­por­ to pa­slau­gų“, – ra­šo­ma teis­mo nu­tar­ty­je. Ši nu­tar­tis ne­ga­lu­ti­nė – per sep­ty­nias die­nas ga­li bū­ti ap­skųs­ ta Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. Rea­guo­da­ma į teis­mo nu­tar­tį ati­dė­ti strei­ką, Lie­tu­vos pro­fe­si­ nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ja tei­gia, jog už­drau­džiant strei­kus Lie­tu­ vo­je ati­ma­ma tei­sė dar­buo­to­jams rei­ka­lau­ti, kad darb­da­viai lai­ky­ tų­si dar­bo įsta­ty­mų, ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių ir su­si­ta­ri­mų. „Lie­tu­vo­je su­si­klos­tė to­kia si­ tua­ci­ja, kad nors teo­riš­kai strei­kas


5

penktadienis, lapkričio 9, 2012

miestas

6p.

Ar įmanoma koalicija be Darbo partijos?

Ap­ri­bo­jo pre­ky­bą al­ko­ho­liu

Oro uos­te už­virs dar­bai

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­ rė, kad bū­tų ap­ri­bo­ta maž­me­ni­nė pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais bend­ro­vės „Ru­tu­lys ir mes“ ba­rui V.Ži­lė­no g. 33. Šia­me ba­re dėl pa­žei­di­mų maž­me­ni­nė pre­ky­ba al­ko­ ho­li­niais gė­ri­mais už­draus­ta nuo 22 iki ­ 8 val. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra ga­ vu­si Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­ lės de­par­ta­men­to raš­tą, kad bend­ro­vė po ­ 22 val. par­duo­da­vo al­ko­ho­lio iš­si­neš­ti.

aš­čio skai­ty­to­jų

Nuos­to­lį pa­kei­tė pel­nas

Gedimino Bartuškos nuotr.

Di­džiau­sias Lie­tu­vo­je Tarp­tau­ ti­nis Vil­niaus oro uos­tas po tre­ jų me­tų ke­ti­na at­nau­jin­ti pa­grin­ di­nį ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ką. Pa­sak oro uos­to va­do­vo, eks­per­ti­zė pa­ ro­dė, kad jis ga­li bū­ti nau­do­ja­mas tik iki maž­daug 2015-ųjų.

Oro uos­tas tre­čia­die­nį pa­skel­bė ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko bei sig­na­ li­nių švie­sos ži­bu­rių re­konst­ra­vi­ mo pro­jek­tuo­to­jo tech­ni­nių spe­ ci­fi­ka­ci­jų pro­jek­tą, kaip skel­bia­ma cent­ri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų po­rta­le. Ti­kė­ti­na, kad pro­jek­to pa­ ren­gi­mo kon­kur­sas bus skel­bia­ mas ne­tru­kus. Vė­liau oro uos­tas tu­rė­tų pirk­ti ir ran­gos dar­bus. „Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­ kos uni­ver­si­te­to at­lik­ta eks­per­ti­ zė pa­ro­dė, kad 2015 m. ta­ką rei­kės re­konst­ruo­ti, nes dan­ga dy­la“, –

aš­tį įdė­jo ne pa­ts S.Ne­tec­kis, ja­me už­duo­da­mi klau­si­mai nė­ra be pa­grin­do. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

nuo­lat žiū­rė­ti, kad kas neap­gau­ tų, ar me­džia­gos ge­ros, ar ati­tin­ka ko­ky­bę, kaip at­si­skai­to. Vi­si nuo­ lat sie­kia vi­sur nu­suk­ti, pa­plo­nin­ti. Koks čia mais­tas? Val­go­me pa­kai­ ta­lus. Ba­re ne kok­tei­lius ga­mi­na, o kom­po­tus. Vi­sa Lie­tu­va to­kia. Pa­ var­gau. No­riu iš­va­žiuo­ti“, – emo­ cin­gai kal­bė­jo vy­ras. Jis sa­kė, kad pi­ni­gų už­si­dirb­ti ga­lė­tų va­žiuo­ti ir į Ang­li­ją ar Nor­ ve­gi­ją, ta­čiau Aust­ra­li­ja jį trau­kia, nes yra to­liau nuo vi­so to „ta­ry­biš­ ku­mo, kai vi­si tik ir sie­kia nu­vog­ ti, nu­suk­ti“. Šei­mos kol kas ne­no­rė­tų

Da­bar Si­mo­nas tau­po pi­ni­gus ke­ lio­nei, da­ro­si stu­den­to vi­zą ir Aust­ra­li­jo­je ti­ki­si tęs­ti sta­ty­bos stu­di­jas. „O ge­rų sta­ty­bi­nin­kų rei­kia vi­sur, – Aust­ra­li­jo­je be dar­bo ne­lik­ti ti­ki­si pa­šne­ko­vas. – Ga­lė­čiau taip plauk­ti pa­sro­viui, bet da­bar toks gy­ve­ni­mo

eta­pas, kad rei­kia ap­si­spręs­ti, ką da­ry­ti. Lie­tu­vo­je lik­čiau, ne­bent jei at­si­ras­tų ko­kia mei­lė be­ga­li­nė.“ Vis dėl­to elekt­ro­ni­nių laiš­kų iš pre­ten­den­čių į jo šir­dį ju­bi­lia­tas ne­lau­kia. Sa­ko, kad tai jį iš­muš­tų iš vė­žių. „Yra tų mer­gi­nų, bet ko­kios jos? No­ri bū­ti gra­žios, la­kuo­tais na­ gais, ir vis­kas. Aš no­rė­čiau, kad ma­no mer­gi­nos sie­kiai bū­tų to­kie kaip ir ma­no – ne­bū­ti vi­du­ti­ny­be, pil­ka pe­ly­te, ku­ri tik no­ri pa­dirb­ti nuo 8 iki 17 val., grįž­ti na­mo ir te­ le­vi­zo­rių žiū­rė­ti. No­riu ei­ti, da­ry­ ti, pla­nuo­ti“, – ener­gin­gai kal­bė­jo S.Ne­tec­kis. Apie vai­kus jis ir­gi sa­kė dar ne­ gal­vo­jan­tis, dar no­ri gy­ven­ti lais­vą gy­ve­ni­mą. „Nors jau esu be­veik pa­si­ry­žęs pa­lik­ti Lie­tu­vą, la­bai lau­kiu skai­ ty­to­jų laiš­kų. Man rū­pi, ką ma­no žmo­nės, tad ke­ti­nu at­si­žvelg­ti į jų pa­ta­ri­mus“, – ti­ki­no vy­ras.

po mė­ne­sio ga­li­mas, pra­ktiš­kai jo su­reng­ti neį­ ma­no­ma“, – sa­kė kon­fe­de­ra­ci­ja. Ji pri­me­na, kad 2011 m. va­sa­rą, pa­si­nau­do­jant teis­mais, už­draus­ta strei­kuo­ti bend­ro­vės „Švy­tu­rysUte­nos alus“ dar­buo­to­jams. Lie­t u­vos pro­fe­s i­n ių są­j un­g ų kon­fe­de­ra­ci­ja tei­gia pri­ta­rian­ti Vil­ niaus vie­šo­jo trans­por­to dar­buo­ to­jų tei­sė­tai ke­lia­miems rei­ka­la­vi­ mams dėl ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties ne­vyk­dy­mo ir kreip­sis į tarp­tau­ ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas dėl es­mi­nių žmo­gaus tei­sių ir lais­vių Lie­tu­vo­ je ne­pai­sy­mo. Bend­ro­vė­je „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ dir­ba 2140 dar­buo­to­

jų, dėl įspė­ja­mo­jo strei­ko pa­skel­bi­ mo bal­sa­vo apie 1760. Skel­bia­ma, kad at­ly­gi­ni­mai Vil­ niaus vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos dar­buo­to­jams mo­ka­mi lai­ku, ta­ čiau per ke­le­rius me­tus su­si­kau­ pė 25 mln. li­tų sko­la dėl ne­mo­ka­ mų prie­mo­kų. Mies­to sa­vi­val­dy­bė vie­šo­jo trans­por­to įmo­nei sko­lin­ ga apie 90 mln. li­tų – tai esą ir yra pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl įsi­sko­ lin­ta dar­buo­to­jams. Sa­vi­val­dy­bė pirš­tu baks­no­ja į Vy­riau­sy­bę, ku­ri esą nie­kaip ne­ kei­čia gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lies sky­ri­mo Vil­niui tvar­kos. VD, BNS inf.

BNS sa­kė oro uos­to ge­ne­ra­li­nis di­ rek­to­rius To­mas Vaiš­vi­la. Pa­sak jo, per re­konst­ruk­ci­ją ta­ kas ne­bus nei il­gi­na­mas, nei pla­ ti­na­mas. T.Vaiš­vi­la tei­gė, kad kol nė­ra re­ konst­ruk­ci­jos pro­jek­to, neaiš­ki ir dar­bų kai­na. „Kol kas ne­ži­no­me, ko­kia ga­li bū­ti dar­bų kai­na ir kiek lai­ko re­konst­ruk­ci­ja už­truks. Bet mū­sų vie­na są­ly­gų – kad oro uos­ to dar­bas ne­nut­rūk­tų“, – aiš­ki­no T.Vaiš­vi­la. Jis kol kas ne­ga­lė­jo at­ sa­ky­ti, ar vyk­dant re­konst­ruk­ci­ją su­ma­žės oro uos­to pra­lai­du­mas. Pro­jek­tuo­to­jas tu­rės pa­reng­ti po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą, ty­ri­mus, tech­ni­nį pro­jek­ tą, gau­ti sta­ty­bos lei­di­mus ir ki­ tus do­ku­men­tus. Nu­ma­to­ma re­konst­ruk­ci­jos dar­ bų pra­džia – 2015–2016 m. Vil­niaus

Tarp­tau­t i­n is Vil­n iaus oro uos­tas šie­met per de­vy­nis mė­ne­sius už­ dir­bo 839,4 tūkst. li­tų gry­no­jo pel­ no ir ga­vo 38,185 mln. li­tų pa­ja­mų – 5 pro­c. dau­g iau ne­gu per­nai tuo pat lai­ku. Vil­niaus oro uos­to sausio–rugsė­ jo fi­nan­si­nė­je ata­skai­to­je nu­ro­do­ ma, kad tri­jų ket­v ir­čių gry­na­sis pel­nas su­tam­pa su iki­mo­kes­ti­niu pel­nu. 2011 m. per de­vy­nis mė­ne­ sius oro uos­tas pa­ty­rė 1,042 mln. li­tų nuo­sto­lių. Vil­n iaus oro uos­tas ga­vo 22,205 mln. li­tų rink­lia­v ų – 6,3 pro­c. dau­ giau nei per­nai. Šie­met sausį–rugsėjį oro uos­tas ap­tar­na­vo 1,7 mln. ke­lei­vių – 29,9 pro­c. dau­g iau, o skry­d žių pa­dau­ gė­jo 8,8 pro­c., iki 22,6 tūkst.

oro uos­to tink­la­la­py­je skel­bia­ma, kad nuo 2009 iki 2015 m. į dvy­li­ka įvai­rių plėt­ros pro­jek­tų pla­nuo­ja­ ma in­ves­tuo­ti 135,218 mln. li­tų. Di­ džiau­sia – 48,69 mln. li­tų – su­ma skir­ta šie­met bai­gia­mam šiau­ri­nio pe­ro­no iš­plė­ti­mo pro­jek­tui.


6

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Koa­li­ci­ja be Dar­bo par­ti­jos?

V Ko­mu­nis­tų fo­ru­mo svar­ba

al­dan­čio­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­ tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ly­de­ ris prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius sa­ko ma­tan­tis vi­sas ga­li­my­bes su­da­ry­ti koa­li­ci­ją be va­di­na­mo­joje juo­do­sios bu­hal­te­ ri­jos by­lo­je kal­ti­na­mos Dar­bo par­ti­jos. For­muo­ja­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos kan­ di­da­tas į prem­je­rus so­cial­de­mok­ra­tas Al­gir­ das But­ke­vi­čius to­kią ga­li­my­bę at­me­ta ir tei­ gia, kad ki­tų va­rian­tų su­bur­ti dau­gu­mai nė­ra, o va­di­na­mo­ji vai­vo­rykš­tės koa­li­ci­ja iš­kreip­tų rin­kė­jų va­lią. Prem­je­ras kon­ser­va­to­rių ly­de­ris A.Ku­bi­ lius va­kar in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė, kad so­ cial­de­mok­ra­tų su Dar­bo bei Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­jo­mis su­da­ry­ta koa­li­ci­ja „kenk­tų vals­ty­bės au­to­ri­te­tui ir pres­ti­žui“.

And­rius Ku­bi­lius:

Valentinas Beržiūnas

K

i­n i­jo­je va­kar pra­si­dė­jo vie­nas svar­biau­s ių šios ša­l ies po­l i­t i­ nių įvy­k ių – 18-asis Ko­mu­n is­t ų par­ti­jos su­va­ž ia­vi­mas. Per jį va­d i­na­mo­ji Ki­n i­jos ket­v ir­to­ji ko­mu­ nis­tų kar­ta (pir­mo­ji – val­dant Mao, ant­ro­ji – Deng Xiao­pin­gui, tre­čio­ji – Jiang Ze­mi­nio, ket­vir­to­ji – Hu Jin­tao) už­leis vie­tą penk­ta­ jai, va­do­vau­ja­mai Xi Jin­pin­go. Ki­ni­ją val­džiu­si ket­vir­to­ji kar­ta daž­nai api­ bū­din­ta kaip tech­nok­ra­tiš­ko­ji. Šios kar­tos at­sto­vai prieš be­veik de­šimt­me­tį kaip svar­ biau­sią tiks­lą iš­kė­lė ša­l ies in­dust­r ia­l i­za­ci­ jos sie­k į. Prog­ra­ma pa­vy­ko! Vis­gi, nors Ki­ni­ja ir ta­po pa­sau­l io fab­r i­k u, gy­ven­to­jų ge­ro­vė neau­ go itin spar­čiai.

Pe­ki­no ran­kos su­verž­tos, nes Ki­ni­ja su JAV suau­go tar­si Sia­ mo dvy­nės. Ta­čiau ki­nų eli­tas su­vo­kia, kad ge­ro­vės au­ gi­mas – sta­bi­lu­mo ga­ran­tas. To­dėl nu­ma­ty­ tas ir ki­tas žings­nis – tech­no­lo­g i­nis pro­gre­ sas, lei­sian­tis ki­nams bū­ti „kū­rė­jais“. Pro­ce­sas, be­je, jau vyks­ta. Ga­my­ba pa­ma­ žu trau­kia­si į Ki­ni­jos gi­lu­mą, o ry­ti­nė ša­lies pa­kran­tė virs­ta tech­no­lo­gi­jų vys­ty­mo po­li­ go­nu. Vis dėl­to kol kas tai – tik pir­mi ak­me­ nys į pa­ma­tą, o kar­ka­so, at­ro­do, ti­k i­ma­si iš penk­to­sios ko­mu­nis­tų kar­tos. Sėk­min­gas pra­mo­nės ir tech­no­lo­g i­jų vys­ ty­mas su­teiks Ki­ni­jos eli­tui ga­li­my­bę kel­ti gy­ven­to­jų ge­ro­vę. Taip, nors pa­ma­žu, Ki­ni­ ja taps mil­ži­niš­ka rin­ka pa­tiems ki­nams (to­ kia rin­ka ki­nams da­bar yra Va­ka­rai). Ant­ra, ta­pu­si tech­no­lo­gi­niu cent­ru Ki­ni­ja taps sa­ va­ran­k iš­ka jė­ga, o gal net su­per­vals­ty­be. Ko rei­k ia nau­ja­jam ki­nų eli­tui, kad pla­nas veik­tų? De­rė­tų pa­gal­vo­ti apie ak­ty­vią už­sie­nio po­ li­t i­ką. Kol kas ak­ty­vu­mo ne­ma­ty­ti. Tie­sa, Pe­k i­no ran­kos su­verž­tos. Ki­ni­ja da­ bar yra eko­no­miš­kai suau­gu­si su Jung­ti­nė­ mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis tar­si Sia­mo dvy­ nės. Ki­nams rei­kia Ame­ri­kos rin­kos ir tech­ no­lo­g i­jų, o ame­ri­k ie­čiams – pre­k ių ir pi­g ių pa­sko­lų. Tai­g i, ko­zi­rių tu­ri abi ša­lys. Ir ame­ri­k ie­čiai, kaip ma­ty­ti, sa­vo prie­ši­nin­ko ke­lia­mą grės­ mę pui­k iai su­vo­k ia. Ar dip­lo­ma­t i­jos svar­bą su­vo­k ia ki­nai? Jei su­vo­kia, ga­li­me per ki­tus pen­ke­rius me­tus ti­kė­tis iš­vys­ti rim­tų po­ky­čių Ki­ni­jos už­sie­ nio po­l i­ti­ko­je. Aki­vaiz­du, kad nau­jo­ji Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų kar­ta var­gu ar ga­lės ra­miai tū­no­ti Pe­ki­ne ir tik ne­by­l iai ste­bė­ti, kas de­da­si pa­sau­ly­je.

Mes tu­ri­me vi­si pa­gal­vo­ ti apie vals­ty­bės au­to­ri­te­ tą bei pres­ti­žą ir ras­ti bū­ dų, kaip ne­pa­da­ry­ti la­bai skaus­min­gų, klai­din­gų po­ li­ti­nių spren­di­mų.

„Šio­mis ap­lin­ky­bė­mis val­dan­ti koa­li­ci­ja su Dar­bo par­ti­ja kenk­tų vals­ty­bės au­to­ri­te­tui ir pres­ti­žui, ga­lų ga­le tiems pa­tiems so­cial­de­ mok­ra­tams. Bet čia jau jų rei­ka­las. Iš ki­tos pu­sės, aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu tie pa­tys so­cial­de­mok­ra­tai su­voks, jog au­ko­ti vals­ty­ bės ir sa­vo par­ti­jos pres­ti­žo jau ne­be­ga­li­ma, aš ma­tau vi­sas ga­li­my­bes su­da­ry­ti koa­li­ci­ją be Dar­bo par­ti­jos“, – sa­kė prem­je­ras. Klau­sia­mas, ar tai bū­tų „vai­vo­rykš­tės“ koa­ li­ci­ja su da­bar­ti­niais de­ši­niai­siais val­dan­čiai­ siais ir so­cial­de­mok­ra­tais, kon­ser­va­to­rių ly­ de­ris sa­kė ne­var­dy­siąs de­ta­liai. „Aš ne­var­dy­siu de­ta­lių, yra įvai­rių va­rian­ tų, bet, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, šiuo at­ve­ju mes tu­ ri­me vi­si pa­gal­vo­ti apie vals­ty­bės au­to­ri­te­tą bei pres­ti­žą ir ras­ti bū­tų, kaip ne­pa­da­ry­ti la­ bai skaus­min­gų, klai­din­gų po­li­ti­nių spren­ di­mų, su­si­tar­ti dėl la­bai konk­re­taus dar­bų są­ra­šo, ne­si­gin­či­jant dėl ideo­lo­gi­jų. Ma­nau, vi­sa­da yra ga­li­my­bė, ir ar­ti­miau­siam lai­ko­ tar­piui, bent ke­le­riems me­tams, ga­li­ma įsi­

„„Po­zi­ci­ja: rea­liau­sias pre­ten­den­tas į prem­je­rus so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris A.But­ke­vi­čius ti­ki­

na, kad „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­ja neį­ma­no­ma. 

var­dy­ti, ko­kie pa­grin­di­niai dar­bai rei­ka­lau­tų at­sa­kin­giau­sių par­ti­jų su­si­ta­ri­mo, tu­riu gal­ vo­je fi­nan­si­nę draus­mę, pir­mi­nin­ka­vi­mą ES, ga­lų ga­le eu­ro įve­di­mą, ir tai užim­tų di­džią­ją da­lį ar­ti­miau­sių me­tų dar­bot­var­kės“, – kal­ bė­jo A.Ku­bi­lius. „Mes neį­si­vaiz­duo­ja­me koa­li­ci­jos be Dar­ bo par­ti­jos to­dėl, kad to­kiu at­ve­ju mes ne­ga­ li­me su­kur­ti dau­gu­mos. Mes vyk­do­me pi­lie­ čių iš­reikš­tą nuo­mo­nę, rin­kė­jai pa­sa­kė, kas tu­ri bū­ti dau­gu­mo­je, kas tu­ri for­muo­ti Vy­ riau­sy­bę. De­mok­ra­ti­nė­je tei­si­nė­je vals­ty­bė­ je ki­tų ke­lių nė­ra. Jei po­no A.Ku­bi­liaus re­to­ ri­ka yra to­kia au­tok­ra­ti­nė ar­ba dar so­vie­ti­nio mąs­ty­mo, kad rin­kė­jų nuo­mo­nė nie­ko ne­ reiš­kia, ir jis no­rė­tų, kad vi­suo­me­nė ne­tu­rė­ tų jo­kios įta­kos nei for­muo­jant Vy­riau­sy­bę, nei Sei­me dau­gu­mą, te­gul tai lie­ka kon­ser­va­ to­rių no­ras“, – taip A.Ku­bi­liaus žo­džius ko­ men­ta­vo A.But­ke­vi­čius. Jis pri­mi­nė, kad so­cial­de­mok­ra­tai ne kar­tą pa­brė­žė ne­ma­tą ga­li­my­bės su­da­ry­ti „vai­vo­ rykš­tės“ koa­li­ci­ją. „Mes esam aiš­kiai pa­sa­kę – mes apie „vai­ vo­rykš­ti­nę“ koa­li­ci­ją ne­gal­vo­ja­me, nes vi­

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

suo­me­nė pa­si­sa­kė už kai­rią­sias par­ti­jas, o jei­gu yra po­li­ti­kų, ku­rie rin­ki­muo­se da­ly­va­vo nu­si­ženg­da­mi įsta­ty­mams, jie tu­ri bū­ti pa­ trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn“, – kal­ bė­jo A.But­ke­vi­čius. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ki­tą die­ną po rin­ki­mų su­si­ti­ku­si su Lie­tu­vos so­cial­de­ mok­ra­tų ly­de­riu A.But­ke­vi­čiu­mi pa­reiš­kė, kad for­muo­jant Vy­riau­sy­bę ne­ga­li da­ly­vau­ ti par­ti­ja, ku­ri įta­ria­ma rin­ki­muo­se pa­da­riu­ si dau­giau­sia šiurkš­čių pa­žei­di­mų, įta­ria­ ma dėl juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos ir ne­skaid­rios veik­los ir ku­rios par­ti­jos ly­de­riai yra kal­ti­na­ mie­ji bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. Taip pat Pre­zi­ den­tė pa­reiš­kė rem­sian­ti val­dan­čią­ją koa­li­ ci­ją, ku­ri bū­tų be Dar­bo par­ti­jos. Šį ant­ra­die­nį Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, Dar­bo par­ti­ja bei Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­ja pa­si­ra­šė koa­li­ci­nį su­si­ta­ri­mą. Pre­zi­den­tė pa­reiš­kė for­muo­ja­mą koa­li­ci­ją ver­tin­sian­ti tik po Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­ va­dos. Į jį ša­lies va­do­vė ir Sei­mas krei­pė­si su pra­šy­mu at­sa­ky­ti, ar bu­vo pa­žeis­tas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas. VD, BNS inf.

Kanc­le­rė pa­gy­rė Bal­ti­jos ša­lis

V „„Re­ve­ran­sas: Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė A.Mer­kel

ne­pa­gai­lė­jo komp­li­men­tų Lie­tu­vos, Lat­vi­ jos ir Es­ti­jos pa­stan­goms įveik­ti kri­zę. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

o­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel pa­reiš­kė, kad trys Bal­ti­jos ša­lys per eko­no­mi­kos kri­zę at­li­ko neį­ti­ki­mas re­for­mas. Tre­čia­die­nio va­ka­rą kal­bė­da­ma Eu­ro­pos Par­la­men­te Vo­kie­ti­jos va­do­vė pa­brė­žė, kad per kri­zę Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja at­li­ko neį­ ti­ki­mas re­for­mas, ku­rios leis šio­se ša­ly­se su­ lauk­ti ge­ro eko­no­mi­nio au­gi­mo. „Bal­ti­jos ša­lys įvyk­dė su­dė­tin­gas re­for­mas, ku­rios ta­po la­bai ge­ru pa­vyz­džiu, kaip eko­ no­mi­nės prie­mo­nės ga­li bū­ti su­de­rin­tos su

eko­no­mi­kos au­gi­mu ir ska­ti­ni­mu“, – kal­bė­jo A.Mer­kel Eu­ro­pos Par­la­men­te Briu­se­ly­je su­ reng­to­je dis­ku­si­jo­je dėl iš­šū­kių ES eko­no­mi­ kai ir bū­si­mų ES il­ga­lai­kio biu­dže­to de­ry­bų. A.Mer­kel pri­sta­tė sa­vo vi­zi­ją dėl at­nau­jin­ tos ES. Anot jos, Bend­ri­ja tu­ri at­ras­ti drą­sos re­for­moms ir to­les­nei in­teg­ra­ci­jai. A.Mer­kel, be ki­ta ko, pa­brė­žė bū­ti­ny­bę ap­ sau­go­ti eu­rą ir pa­siū­lė įsteig­ti eu­ro zo­nos biu­ dže­tą, ku­ris leis­tų kom­pen­suo­ti ša­lims už jų pa­stan­gas vyk­dy­ti re­for­mas. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Vaidas Čeponis – 219 1385 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 Lukas Miknevičius – 219 1386 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

lietuva Bus LRT ta­ry­bos na­rys

Li­be­ra­lesnė mi­tingų tvar­ka

Pas­kir­ta Laisvės pre­mi­ja

Į naująjį Seimą iš­rinktą Aud­ ronę Pitrė­nienę Lie­tu­vos ra­di­ jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) ta­ry­bo­je turėtų pa­keis­ti da­bar­ti­nis par­ la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Čes­ lo­vas Juršė­nas. Jį į LRT ta­rybą siū­lo Sei­mo opo­zi­ci­ja ir tei­gia, kad kan­di­da­tas „ge­rai iš­ma­ no ir su­pran­ta te­le­vi­zi­jos rei­ ka­lus“.

Sei­mas pri­ėmė naują Su­si­rin­ kimų įsta­tymą, ku­riuo li­be­ra­li­ zuo­tos nuo­sta­tos dėl mi­tingų or­ga­ni­za­vi­mo. Įsta­ty­mas nu­ma­ to, kad ne­pra­nešę sa­vi­val­dy­bei pi­ke­tuo­ti galės iki 15 žmo­nių, o ne iki 10-ies, kaip šiuo me­tu. Taip pat nu­ma­to­ma, kad sa­vi­ val­dybė ne­galės at­si­sa­ky­ti iš­ duo­ti lei­di­mo su­si­rin­ki­mui.

2012-ųjų Laisvės pre­mi­ja skir­ ta bu­vu­siam so­vie­ti­nio re­ži­mo di­si­den­tui, Laisvės ly­gos va­do­ vui An­ta­nui Ter­lec­kui. Pre­mi­ja bus įteik­ta mi­nint Laisvės gy­ nėjų dieną – Sau­sio 13-ąją. Per­nai įsteig­ta 5 tūkst. eu­ rų pre­mi­ja sie­kia­ma įver­tin­ ti laimė­ji­mus ir indėlį gi­nant žmo­gaus tei­ses.

Sug­riež­ti­no baus­mes Sei­mas va­kar ypa­tin­gos sku­ bos tvar­ka pri­ėmė pa­tai­sas dėl griež­tes­nių baus­mių už rinkėjų balsų pir­kimą.

Teisės ir teisėt­var­kos ko­mi­ te­tas Pre­zi­dentės Da­lios Gry­ baus­kaitės siū­lo­mas baus­mes šiek tiek su­švel­ni­no – vie­toj ša­ lies va­dovės mak­si­ma­lios siū­ly­ tos še­še­rių metų laisvės at­ėmi­ mo bausmės nu­statė pen­ke­rių metų laisvės at­ėmi­mo bausmę. Šiuo me­tu mak­si­ma­li bausmė už truk­dymą pa­si­nau­do­ti bal­ sa­vi­mo tei­se yra tre­ji me­tai ne­ laisvės. Priim­tos Baud­žia­mo­jo ko­ dek­so pa­tai­sos nu­ma­to, kad „tas, kas nau­do­da­mas psi­chinę prie­vartą ar­ba pa­pirk­da­mas, ar­ ba ap­gaulės būdu trukdė as­me­ niui rea­li­zuo­ti sa­vo teisę rink­ti, būti iš­rink­tam ar­ba da­ly­vau­ ti re­fe­ren­du­me ar­ba or­ga­ni­za­vo truk­dymą as­me­niui rea­li­zuo­ti sa­vo teisę rink­ti, būti iš­rink­tam ar­ba da­ly­vau­ti re­fe­ren­du­me, baud­žia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba laisvės ap­ri­ bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba laisvės at­ėmi­mu iki ket­ve­rių metų“. Tas, kas pa­darė to­kią veiką, jei­gu dėl to rin­ki­mai ar re­fe­ren­ du­mas bu­vo pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­ jan­čiais, bus baud­žia­mas bau­da ar­ba laisvės at­ėmi­mu iki pen­ke­ rių metų. Ana­lo­giš­kos bausmės bus skiriamos už rin­kimų do­ku­ mentų klas­to­jimą, ne­tei­singą balsų skai­čia­vimą, rin­kimų do­ ku­mentų su­nai­ki­nimą, su­ga­ di­nimą, pa­gro­bimą ar­ba pa­ slėpimą. At­sa­ko­mybė už rinkėjų pa­pir­ kinė­jimą bus tai­ko­ma ne tik fi­ zi­niams, bet ir ju­ri­di­niams as­ me­nims, tai yra ir po­li­tinėms par­ti­joms. Da­bar po­li­tinės par­ ti­jos neat­sa­ko už su­kčiau­jan­čius sa­vo na­rius. Taip pat priim­ta Kri­mi­na­linės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sa tu­ rint duo­menų apie ga­limą balsų pir­ki­mo or­ga­ni­za­vimą leis tai­ ky­ti ope­ra­ty­vi­nes prie­mo­nes. Sei­mas pri­ėmė dar vieną ša­ lies va­dovės ini­ci­juotą pa­taisą – po­li­tinės par­ti­jos de­le­guo­ tas Vy­riau­sio­sios rin­kimų ko­ mi­si­jos na­rys ne­galės da­ly­vau­ti ren­giant, svars­tant ir prii­mant spren­di­mus dėl šios po­li­tinės par­ti­jos rin­ki­muo­se ke­lia­mo kan­di­da­to re­gist­ra­vi­mo, re­gist­ ra­vi­mo pa­nai­ki­ni­mo, dėl šiurkš­ taus įsta­tymų pa­žei­di­mo, ga­ lin­čio turė­ti įta­kos vals­tybės biud­že­to asig­na­vi­mams skir­ti po­li­ti­nei par­ti­jai. VD, BNS inf.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) va­kar vie­ša­me po­sėdy­je pra­ dėjo nag­rinė­ti klausimą, ar bal­ savimo dėl nau­ jojo Seimo rezul­ tatai yra teisėti.

„„Įvykis: KT pirmą kartą istorijoje nagrinėja skundus dėl Seimo rinkimų daugiamandatinėje apygardoje

rezultatų. 

Rinkimų byla atversta Tre­čia­dienį pri­ėmęs nag­rinė­ti Sei­ mo ir Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­ kaitės pa­klau­si­mus dėl iš­va­dos, ar per rin­ki­mus ­bu­vo pa­žeis­tas Sei­ mo rin­kimų įsta­ty­mas, KT juos su­ jungė į vieną bylą. KT po­sėdy­je da­ly­va­vo Vy­riau­ sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos (VRK) pir­m i­n in­kas Ze­n o­n as Vai­gaus­ kas, ki­ti ko­mi­si­jos na­riai, Pre­zi­ dentės vy­riau­sio­ji pa­tarė­ja tei­ sės klau­si­mais Ra­sa Sve­ti­kaitė, pa­tarė­ja Indrė Pu­ka­na­sytė, Tau­

17

mln. litų kai­nuotų su­reng­ti nau­jus Sei­mo rin­ki­mus.

ti­ninkų sąjun­gos ly­de­ris Gin­ta­ras Son­gai­la. Pre­zi­dentū­ros at­stovės at­skirų pra­šymų ne­turė­jo. I.Pu­ka­ na­sytė tik pa­brėžė, kad Pre­zi­den­tei ad­re­suo­tuo­se skun­duo­se dėl pa­žei­ dimų jų ap­lin­kybės bu­vo „ga­na iš­ sa­miai at­skleis­tos“. Anot patarėjos, „ kyla pagrįstų abejonių, ar padaryti pažeidimai galėjo turėti įtakos bal­ savimo rezultatams“. Bet VRK na­ rys Jo­nas Ud­ris sakė, kad Rin­kimų ko­mi­si­ja re­zul­ta­tus pa­tvir­ti­no, nes galbūt nu­pirk­ti bal­sai su­da­ro la­bai mažą visų rinkėjų dalį ir ne­galė­jo iš esmės pa­keis­ti re­zul­tatų. Tą pa­tį tvir­ti­no ir Z.Vai­gaus­kas. Jis taip pat teigė, kad spren­di­mas dau­gia­man­datė­je apy­gar­do­je su­ reng­ti nau­jus rin­ki­mus kai­nuotų apie 17 mln. litų. „Ka­dan­gi vie­nas rin­kimų tu­ras, galbūt 17 mln. litų ir už­tektų“, – sakė VRK va­do­vas. Jo tei­gi­mu, tiek at­sieitų biu­le­ te­nių spaus­di­ni­mas, kom­piu­te­ri­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

nių sis­temų pa­lai­ky­mas, pla­ka­tai, VRK ap­mo­ka­ma po­li­tinė rek­la­ma, apy­lin­kių ir apy­gardų ko­mi­sijų na­ rių at­ly­gi­ni­mai. VRK va­d o­vo aiš­k i­n i­m u, nu­ spren­dus iš nau­jo rink­ti dalį ar­ ba visą Seimą, grei­čiau­siai pra­si­ tęstų da­bar­ti­nio įga­lio­ji­mai: „Be Sei­mo Lie­tu­va lik­ti ne­galėtų. Aš at­si­me­nu anks­tes­nes dis­ku­si­jas: bu­vo vis dėlto gal­vo­ja­ma, kad to­ kiais at­ve­jais darbą tęstų da­bar esan­tis Sei­mas.“ Pa­sak jo, įsta­ty­mas nu­ma­to, kad nau­ji Sei­mo ar­ba jo da­lies rin­ki­mai turėtų būti su­reng­ti per pus­metį. Pre­zi­dentės ir Sei­mo pa­klau­si­ mai tu­ri būti iš­nag­rinė­ti ne vėliau kaip per 72 va­lan­das nuo jų įtei­ki­ mo KT. Iš­va­dos lau­kia­ma ry­toj. KT pa­p ra­š y­ta iš­va­d os, ar „šiurkštūs Sei­mo rin­kimų įsta­ty­ mo pa­žei­di­mai lei­do VRK nu­sta­ ty­ti es­mi­nius rin­kimų re­zul­ta­tus

dau­gia­man­datė­je rin­kimų apy­ gar­do­je dau­giau kaip vie­no man­ da­to tiks­lu­mu“. Taip pat klau­sia­ma, ar šiurkštūs įsta­ty­mo pa­žei­di­mai sep­ty­nio­se vien­man­datė­se apy­gar­do­se lei­do po pir­mo­jo tu­ro tiks­liai nu­sta­ty­ ti vi­sus kan­di­da­tus, pa­te­ku­sius į Sei­mo rin­kimų ant­rąjį turą. Rem­da­ma­sis KT iš­va­do­mis, ga­ lu­tinį spren­dimą dėl Sei­mo rin­ kimų įsta­ty­mo pa­žei­di­mo prii­ma par­la­men­tas. Jei KT priims iš­vadą, kad bu­vo šiurkš­čiai pa­žeis­tas Sei­ mo rin­kimų įsta­ty­mas ir tai turė­jo įta­kos nu­sta­tant es­mi­nius rin­kimų re­zul­ta­tus, Sei­mas ga­li priim­ti vieną iš šių nu­ta­rimų: pri­pa­žin­ti rin­ki­mus vien­man­datė­je ar dau­ gia­man­datė­je rin­kimų apy­gar­do­ je ne­ga­lio­jan­čiais ar­ba nu­sta­ty­ti tik­ruo­sius es­mi­nius rin­kimų re­ zul­ta­tus. VD, BNS inf.


8

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Bal­ti­jos ke­lias Briu­se­ly­je Briu­se­ly­je įsikū­ru­sių Eu­ro­pos Par­ la­men­to rūmų pa­grin­di­nei alė­jai nu­spręsta su­teik­ti is­to­rinį Bal­ti­jos ke­lio pa­va­di­nimą.

Pra­ne­ša­ma, kad Eu­ro­pos Par­la­ men­to biu­ro priim­tas spren­di­mas su­teik­ti alė­jai šį pa­va­di­nimą yra ga­ lu­ti­nis. Pa­sak eu­ro­par­la­men­ta­ro Vy­tau­ to Lands­ber­gio, Bal­ti­jos ke­lio var­ dą ga­vu­si ak­ci­ja 1989 m. pa­rodė, kad „į Ry­tus ei­nan­ti de­mok­ra­ti­jos ban­ga neap­si­ri­bos Vi­du­rio Eu­ro­pos ko­mu­nis­tinė­mis ša­li­mis, ne­sus­tos ties Hit­le­rio ir Sta­li­no li­ni­jo­mis“. Ofi­cia­lią ce­re­mo­niją Briu­se­ly­je, per ku­rią minė­tai alė­jai bus su­teik­ tas Bal­ti­jos ke­lio var­das, ke­ti­na­ma su­reng­ti kitų metų pa­va­sarį. „Idė­ja alėją pa­va­din­ti Bal­ti­jos ke­ lio var­du po­li­ti­kams ki­lo 2011-ųjų ru­denį vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri bu­vo skir­ta Bal­ti­jos vals­ty­bių 20-osioms ne­prik­lau­so­mybės me­ tinėms pa­minė­ti. Pa­siū­lymą par­ėmė vi­si ke­tu­rių did­žiau­sių Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­cijų Bal­ti­jos vals­ty­ bių eu­ro­par­la­men­ta­rai“, – ra­šo­ma V.Lands­ber­gio biu­ro pra­ne­ši­me. 1989 m., minė­da­mi Bal­ti­jos ša­ lių oku­pa­ciją nulė­mu­sio Moloto­ vo–Ribbentropo pa­kto pa­si­ra­šy­mo me­ti­nes, už rankų su­si­kibę Lie­tu­ vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pi­lie­čiai su­ darė gyvą 600 ki­lo­metrų gran­dinę nuo Vil­niaus iki Ta­li­no. Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo apie 2 mln. žmo­nių. VD, BNS inf.

So­cial­de­mok­ratų ly­de­ris, rea­liau­ sias kan­di­da­tas į prem­je­rus Al­gir­ das But­ke­vi­čius tei­gia, kad kon­ser­ va­to­rių pra­dėtas Vi­sa­gi­no ato­minės elekt­rinės (VAE) pro­jek­tas, ku­rio re­fe­ren­du­ me ne­pa­laikė ša­ lies gy­ven­to­jai, ne­bus įgy­ven­di­ na­mas.

„„Vi­zi­ja: pa­sak būsi­mo­sios vald­žios at­stovų, atei­ty­je gre­ta Lie­tu­vos elekt­rinės ga­li būti pa­sta­ty­tas ne­di­de­lis

ato­mi­nis reak­to­rius. 

Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Ato­minę sta­tys Elektrė­nuo­se? „Žmonės per re­fe­ren­dumą iš­sakė sa­vo pa­gei­da­vi­mus ir aš vyk­dy­siu žmo­nių va­lią. Ar­ti­miau­siu me­ tu Sei­me turės būti pa­ruoš­tas tei­ sės ak­tas, ku­ria­me mes pri­tar­si­me, kad ne­būtų sta­to­ma VAE“, – va­kar ži­niask­lai­dai teigė A.But­ke­vi­čius. Ta­čiau jis ne­pa­neigė, kad atei­ty­ je ga­li būti sta­to­ma ki­to­kių reak­ to­rių: „Po ku­rio lai­ko ga­li būti li­ cen­ci­juo­ti reak­to­riai JAV, jų ga­li būti sta­to­ma ir Elektrė­nuo­se, ten, kur elekt­ros tinklų inf­rast­ruktū­ra išplė­to­ta. Mes ne­sa­me prie­š ato­ minę ener­ge­tiką.“

Vėliau va­kar jis pa­tiks­li­no, kad kalbė­jo dau­giau apie teo­rinę ga­ li­mybę sta­ty­ti reak­to­rių Elektrė­ nuo­se, nes naujų reak­to­rių ga­ lin­gumą, skai­čių ir sta­ty­bos vietą nu­lemtų su­si­daręs po­rei­kis. Pak­laus­tas, kaip Lie­tu­va ga­li ko­ vo­ti su ne­sau­gių naujų ato­mi­nių elekt­ri­nių sta­ty­bo­mis Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je, A.But­ke­vi­čius nu­ rodė už­sie­nio ins­ti­tu­ci­jas. „Čia įma­no­mas tik ke­lias per Eu­ ro­pos Ko­mi­siją, tarp­tau­ti­nes ener­ ge­ti­nio sau­gu­mo įstai­gas. Nors yra, aiš­ku, tie­sio­ginės de­ry­bos su tų ša­

lių va­do­vais. Bet jei­gu su jais ne­pa­ vyks­ta, mums rei­kia nau­do­tis tam tik­ro­mis ES, NA­TO na­rio teisė­mis“, – sakė So­cial­de­mok­ratų par­ti­jos ly­ de­ris. Po spa­lio 14-ąją įvy­ku­sio pa­ ta­ria­mo­jo re­fe­ren­du­mo, ku­ria­ me „ne“ nau­jos elekt­rinės sta­ty­ bai pa­sakė 62,68 pro­c. bal­sa­vu­sių Lie­tu­vos rinkėjų, Lat­vi­jos bei Es­ ti­jos at­sto­vai ir dau­ge­lis už­sie­nio ap­žval­gi­ninkų skep­tiš­kai įver­ti­no pro­jek­to per­spek­ty­vas, o Ja­po­ni­jos kon­cer­nas „Hi­ta­chi“, ku­ris yra pa­ si­rink­tas kaip stra­te­gi­nis Lie­tu­vos

par­tne­ris, tei­gia kol kas ne­ke­ti­nan­ tis trauk­tis, bet lauk­sian­tis nau­jos Vy­riau­sybės po­zi­ci­jos. Da­bar­tinė kon­ser­va­to­rių ir li­be­ ralų Vy­riau­sybė pla­na­vo Vi­sa­gi­ne pa­sta­ty­ti naują ato­minę elekt­rinę, ku­ri galėtų pra­dėti veik­ti 2020 m. „Hi­ta­chi“ siū­lo Vi­sa­gi­ne sta­ty­ ti 1350 me­ga­vatų ga­lios pa­žangųjį ver­d an­č io van­d ens reak­to­r ių ABWR. Pa­di­din­to sau­gu­mo ABWR yra vie­nin­telė šiuo me­tu pa­sau­ly­ je eksp­loa­tuo­ja­ma tre­čio­sios kar­ tos reak­to­rių tech­no­lo­gi­ja. VD, BNS inf.


9

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,83 %

5,2

+0,35 %

–0,01 %

Pa­dau­gė­jo ­ bank­ro­tų Per spa­lį bank­ru­tuo­jan­čių įmo­nių pa­dau­gė­ jo be­veik pu­sant­ro kar­to – iki 150. Vi­du­ti­niš­kai per vie­ną šių me­tų mė­ne­sį bu­vo re­gist­ruo­ja­ma po 105 bank­ro­tus. Pra­mo­nės sek­to­riu­je šie­met kas mė­ne­sį bu­vo re­gist­ruo­ta vi­du­ti­niš­kai po 11 bank­ro­tų, trans­por­to sek­to­riu­je bei ad­mi­nist­ra­ ci­nė­je ir ap­tar­na­vi­mo sri­ty­se – vi­du­ti­niš­kai po 10 bank­ro­tų. Pa­gal geog­ra­fi­nį po­žy­mį šių me­tų spa­lį, skir­tin­gai nei anks­tes­niais me­tais, bank­ru­ tuo­jan­čių įmo­nių la­biau dau­gė­jo did­mies­čiuo­se.

mlrd. li­tų šių me­tų spa­lį pa­sie­kė bend­ras sko­lų po­rtfe­lis ša­ly­je.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1672 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3232 JAV do­le­ris 1 2,7048 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7144 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9597 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3322 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7155 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5793 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8627

pokytis

+0,8020 % +0,5302 % +0,8050 % –0,0037 % +0,0262 % –0,7090 % +0,0361 % +0,0501 % +0,2170 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,93

4,56

2,47

„Kvis­ti­ja“

4,87

4,52

2,45

„Va­koil“

4,91

4,55

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta84,76 dol. už 1 brl. 107,35 dol. už 1 brl.

Nep­la­nuo­tų pir­ki­nių įsiū­lo nuo­šir­du­mu Daž­no gy­ven­to­jo jau ne­bes­te­bi­na, kai per­ kant net maž­mo­žį ten­ka at­sa­ky­ti į vir­ti­nę par­da­vė­jo klau­si­mų. Nors prie mo­kė­ji­mo ka­sų par­da­vė­jų ra­gi­ni­mai įsi­gy­ti pa­pil­do­ mų pre­kių gy­ven­to­jus ne­re­tai suer­zi­na, ši stra­te­gi­ja ge­ro­kai pa­di­di­na par­da­vi­mą. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Per­si­kė­lė į par­duo­tu­ves

Pas­ta­ruo­ju me­tu par­da­vė­jai prie mo­kė­ji­mo ka­sų pir­kė­jams daž­nai pa­siū­lo įsi­gy­ti lo­te­ri­jos bi­lie­tą, šo­ ko­la­di­nį ba­to­nė­lį, kram­to­mo­sios gu­mos ir dau­ge­lį ki­tų, daž­niau­ siai smul­kių, pre­kių. Dėl par­da­vė­ jų prie­vo­lės be­są­ly­giš­kai siū­ly­ti rei­ kia­mas pre­kes kar­tais pa­si­tai­ko ir to­kių ku­rio­zi­nių si­tua­ci­jų, kai vy­ riš­ko­sios ly­ties pir­kė­jas pa­ra­gi­na­ mas įsi­gy­ti blaks­tie­nų tu­šą. Rin­ko­da­ros agen­tū­ros „Mar­ke­ to­lo­gai“ va­do­vas Do­na­tas Jo­ni­kas pa­sa­ko­jo, kad siū­ly­mas įsi­gy­ti pa­ pil­d o­m ų pre­k ių kaip rin­ko­d a­ ros prie­mo­nė yra itin po­pu­lia­ ri tarp elekt­ro­ni­nių par­duo­tu­vių. Anot jo, pa­si­tel­kus šią prie­mo­nę pir­kė­jo krep­še­lį ga­li­ma pa­di­din­ti nuo ke­lių de­šim­čių pro­cen­tų iki ke­lių kar­tų. O da­bar šis me­to­das vis daž­niau tai­ko­mas ir ne vir­tua­ lio­je erd­vė­je.

Au­gi­na par­da­vi­mą

Nors pir­kė­jus par­da­vė­jų ra­gi­ni­mai įsi­gy­ti dau­giau pre­kių ga­li er­zin­ti, ši rin­ko­da­ros prie­mo­nė pa­si­tei­si­ na. Bend­ro­vės Rin­kos ty­ri­mų cent­ ro rin­ko­da­ros eks­per­to Min­dau­go De­gu­čio tei­gi­mu, dėl to par­da­vi­ mas ūg­te­li 20–30 pro­c., o kai ku­ riais at­ve­jais – net 50–60 pro­c. Vis dėl­to pre­ky­bos vie­tų, ku­rio­ se ak­ty­viai tai­ko­ma ši par­da­vi­mo me­to­di­ka, at­sto­vai ko­men­tuo­ti jos efek­ty­vu­mą at­si­sa­kė. D.Jo­ni­ko ma­ny­mu, rin­ko­da­ros prie­mo­nė di­din­ti par­da­vi­mą siū­ lant pa­pil­do­mų pre­kių pa­trauk­li pir­miau­sia dėl to, kad ne­rei­ka­lau­ja be­veik jo­kių iš­lai­dų. Ta­čiau pa­šne­ ko­vas pa­brė­žė, kad prie­mo­nės nau­ da la­bai pri­klau­so nuo to, kaip par­ da­vė­jas pa­siū­lo įsi­gy­ti pa­pil­do­mą pre­kę. Jei jis tai da­ro tin­ka­mai, pir­ mi­nė pir­kė­jo reak­ci­ja nė­ra su­sier­zi­ ni­mas ar au­to­ma­tiš­kas pa­siū­ly­mo at­me­ti­mas – grei­čiau at­virkš­čiai. „Jei par­da­vė­jas pa­siū­lo bi­čiu­liš­kai ar bent neut­ra­liai, tuo­met to­kią prie­

Kri­ti­ka dėl tur­to dek­la­ra­vi­mo Vals­ty­bės au­di­to­riai su­kri­ti­ka­vo ne­to­bu­lą tur­to dek­la­ra­vi­mo sis­te­ mą ir sua­be­jo­jo, ar ji už­ker­ta ke­lią ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ti.

At­sa­ky­da­ma į šią kri­ti­ką Vals­ty­ bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­reiš­kė: „Tur­to dek­la­ra­ci­jo­ se ga­li bū­ti nu­ro­do­ma skir­tin­ga tur­to ver­tė – pil­dant dek­la­ra­ci­ jas ga­li­ma nu­ro­dy­ti ver­tę įsi­gy­ jant ar­ba rin­kos ver­tę. Tai pa­da­ ry­ta tam, kad žmo­gui kiek­vie­nais me­tais ne­rei­kė­tų iš nau­jo per­ver­ tin­ti tur­to ir ne­bū­tų už­krau­ta pa­ pil­do­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta. “ Vals­ty­bės kont­ro­lie­rė Gied­rė Šve­die­nė tei­gė, kad dek­la­ra­vi­mo tiks­lai nea­pib­rėž­ti. „Esa­mas dek­ la­ra­vi­mas neuž­ker­ta ke­lio ne­tei­ sė­tai pra­tur­tė­ti, taip pat in­te­re­sų konf­lik­tui. Dek­la­ra­ci­jos neats­pin­di ir dek­la­ruo­jan­čių as­me­nų tur­to bei pa­ja­mų po­ky­čių“, – pa­reiš­kė ji. Vals­ty­bės kont­ro­lės ata­skai­ to­je tei­gia­ma, kad dek­la­ra­vi­mo

kont­ro­lę ap­sun­ki­na tai, jog ne­ ži­no­mas tiks­lus tur­tą pri­va­lan­ čių dek­la­ruo­ti as­me­nų skai­čius. „VMI ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­tik­rin­ ti vi­sų tur­to dek­la­ra­ci­jų duo­me­ nų pa­grįs­tu­mo. Esant to­kiai si­ tua­ci­jai, dek­la­ra­ci­jo­se nu­ro­do­mi duo­me­nys ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mi kaip as­mens tu­ri­mo tur­to ir gau­ tų pa­ja­mų įro­dy­mas, prii­mant spren­di­mus dėl vals­ty­bės pa­ra­ mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ ti, dėl pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­ mos ir vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos. Va­do­vau­jan­tis ne­pa­tik­rin­tais dek­la­ra­ci­jų duo­ me­ni­mis, vals­ty­bės pa­ra­ma ga­ li bū­ti su­teik­ta as­me­nims, ku­rie ne­tu­ri į ją tei­sės. To­kie ne­pa­tik­ rin­ti duo­me­nys tei­kia­mi ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms“, – ra­šo­ma Vals­ty­ bės kont­ro­lės ata­skai­to­je. Taip pat sua­be­jo­ta, ar dek­la­ra­ ci­jų tei­kė­jų as­me­ni­niai duo­me­nys yra ge­rai ap­sau­go­ti. VD, BNS inf.

„„Stra­te­gi­ja: pre­ky­bos vie­to­se net pa­si­tai­ko ra­gi­ni­mų pir­kė­jams rei­ka­lau­ti tam tik­rų ne­mo­ka­mų pre­kių, jei prie

ka­sos par­da­vė­jai ne­pa­siū­lo jų įsi­gy­ti. 

mo­nę ver­ti­nu la­bai tei­gia­mai ir kaip rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tas, ir kaip var­ to­to­jas – juk par­da­vė­jas nuo­šir­džiai pa­siū­lo pa­pil­do­mą pre­kę, ku­rios man ga­li pri­reik­ti. Pa­vyz­džiui, per­ kant ba­tus jis pa­klau­sia, ar no­rė­čiau įsi­gy­ti ba­tų te­pa­lo, nes šiuo me­tu tai ga­lė­čiau pa­da­ry­ti pi­giau. Ta­čiau jei pa­pil­do­mas pre­kes siū­lo ne­mo­ ty­vuo­ti par­da­vė­jai, o tuo la­biau jas tie­siog bruk­da­mi ar bu­kai siū­ly­da­mi, var­to­to­jui ga­li kil­ti ne­ga­ty­vių aso­cia­ ci­jų su pa­čiu siū­lo­mo pro­duk­to pre­ kės ženk­lu“, – sa­kė D.Jo­ni­kas. Bū­das kont­ro­liuo­ti

Gy­ven­to­jus prieš ku­rį lai­ką taip pat ste­bi­no „R-Kiosk“ pre­ky­bos vie­

to­se nau­do­ta in­for­ma­ci­nė len­te­lė, nu­ro­dan­ti, kad pir­kė­jas ga­li rei­ka­ lau­ti tam tik­ro šo­ko­la­di­nio ba­to­nė­ lio, jei pardavė­ja jam jo ne­pa­siū­lė. Tačiau, M.De­gu­čio aiš­ki­ni­mu, to­kia tak­ti­ka pir­miau­sia yra bū­ das kont­ro­liuo­ti par­da­vė­ją, kad šis vyk­dy­tų sa­vo pa­rei­gą kiek­vie­ną kar­tą pir­kė­jui pa­siū­ly­ti ati­tin­ka­mą pre­kę. O jei to ne­pa­da­ro – už pre­kę su­mo­ka iš sa­vo at­ly­gi­ni­mo. Eks­per­tas taip pat pa­brė­žė, jog to­kio po­bū­džio kont­ro­lė yra tar­si ga­ran­tas ga­min­to­jui, kad pre­ky­bi­ nin­kas lai­ky­sis įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­ siū­ly­ti jo pre­kę vyks­tant ak­ci­jai, kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je. „Be abe­jo, pa­ tik­rin­ti ga­li­ma ir pa­sam­džius slap­

Rū­tos Gri­go­ly­tės nuo­tr.

tą­jį pir­kė­ją, bet tai yra bran­gu ir ne vi­si ga­li sau tai leis­ti. Pre­ky­bos vie­ to­je pa­ka­bin­ti pa­na­šaus po­bū­džio pla­ka­tą yra pi­giau“, – sa­kė jis.

60 proc.

di­des­nį par­da­vi­mą ga­li lem­ti par­da­vė­jų ra­gi­ni­mai prie ka­sų įsi­gy­ti pa­pil­do­mą pre­kę.


10

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

pasaulis Pra­šo­si ­ į JAV

Neiš­vyks ­ iš ša­lies

Sug­riež­ti­no įsta­ty­mą

Puer­to­ri­kie­čiai bal­sa­vi­mu re­fe­ ren­du­me pir­mą kar­tą pri­ta­rė idė­jai, kad ši Ka­ri­bų sa­la tap­tų nau­ja JAV vals­ti­ja. Šiuo me­tu Puer­to Ri­kas yra sa­vi­val­dą tu­ rin­ti JAV te­ri­to­ri­ja. Neį­pa­rei­go­ jan­tis re­fe­ren­du­mas su­reng­ tas kar­tu su JAV rin­ki­mais. Už Jung­ti­nių Vals­ti­jų vals­ti­jos sta­ tu­są bal­sa­vo 61 pro­c. pi­lie­čių.

Si­ri­jos pre­zi­den­tas Bas­ha­ras al As­sa­das (nuotr.) at­me­tė pa­ siū­ly­mą su­da­ry­ti są­ly­gas jam sau­giai iš­vyk­ti iš ša­lies. Jis pa­ reiš­kė, kad gy­vens ir mirs Si­ri­ jo­je. Prieš dvi die­nas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas pa­siū­lė leis­ti B.al As­sa­dui iš­vyk­ti, jei­gu Si­ri­ją kre­ čian­tis pi­lie­ti­nis ka­ras baig­sis.

Lat­vi­jos par­la­men­tas priė­mė pa­tai­sas, ku­rio­mis pa­tri­gu­bi­ na­mas rin­kė­jų pa­ra­šų, rei­ka­ lin­gų re­fe­ren­du­mams ini­ci­juo­ ti, skai­čius, bet su­tei­kia­mos pla­tes­nės ga­li­my­bės rink­ti pa­ ra­šus in­ter­ne­tu. Re­fe­ren­du­ mui Lat­vi­jo­je ini­ci­juo­ti nuo šiol rei­kės su­rink­ti ne­be 10 tūkst., o 30 tūkst. pi­lie­čių pa­ra­šų.

ESBO kri­ti­ka Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­ vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) ste­bė­to­ jų mi­si­jos va­do­vas Daa­nas Evert­ sas iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl rin­ ki­mų JAV.

Jis pa­brė­žė, kad nors rin­ki­mai bu­vo su­reng­ti pro­fe­sio­na­liai, lie­ka kai ku­ rių rim­tą ne­ri­mą ke­lian­čių da­ly­kų. „Rin­ki­mų pro­ce­sas tu­ri di­de­ lį vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą, – kal­ bė­jo ES­BO ste­bė­to­jų mi­si­jos va­ do­vas. – Ta­čiau esa­ma kai ku­rių rim­tą ne­ri­mą ke­lian­čių da­ly­kų, to­ kių kaip tei­sė bal­suo­ti, rin­kė­jų są­ ra­šų tiks­lu­mas, kam­pa­ni­jos fi­nan­sų skaid­ru­mas, bal­sų per­skai­čia­vi­mo pro­ce­dū­ros ir priei­na­mu­mas tarp­ tau­ti­niams rin­ki­mų ste­bė­to­jams.“ Pa­sak ES­BO mi­si­jos va­do­vo, dau­ ge­lis ame­ri­kie­čių daž­nai kei­čia gy­ve­ na­mą­ją vie­tą, to­dėl kai ku­rie pi­lie­čiai bu­vo vie­nu me­tu įtrauk­ti į rin­kė­jų są­ra­šus skir­tin­go­se vals­ti­jo­se. Be to, apie 50 mln. iš 237 mln. bal­so tei­sę tu­rin­čių ame­ri­kie­čių li­ ko vi­siš­kai ne­re­gist­ruo­ti. Kai ku­riais at­ve­jais tei­se bal­suo­ti ne­ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti nu­teis­ti nu­ si­kal­tė­liai, jau at­li­kę baus­mę, o tai prieš­ta­rau­ja tarp­tau­ti­nėms nor­ moms. Da­ly­je vals­ti­jų iš­lie­ka trū­ku­mų ir per­skai­čiuo­jant bal­sus, nors praė­jo jau 12 me­tų nuo bal­sų per­skai­čia­ vi­mo Flo­ri­do­je, kai iš­ki­lo neaiš­ku­ mų dėl 2000 m. pre­zi­den­to rin­ki­ mų re­zul­ta­tų. Ga­liau­siai aš­tuo­nios JAV vals­ti­ jos už­drau­dė dirb­ti ste­bė­to­jams, o Alias­ka ir Te­ne­sis su­tei­kė tik ri­bo­tą priei­gą, bet jos ste­bė­to­jai at­si­sa­kė. Tek­sa­sas net pa­gra­si­no suim­ ti ES­BO ste­bė­to­jus va­do­vau­jan­tis vie­tos įsta­ty­mu, nes esą jie truk­do rin­ki­mams. BNS inf.

„„Po­zi­ci­ja: Tek­sa­so vals­ti­ja net pa­

gra­si­no suim­ti ES­BO ste­bė­to­jus, esą jie truk­do rin­ki­mams. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ki­ni­jos ko­mu­nis­ tų par­ti­jos su­va­žia­ vi­mas pra­si­dė­jo. Ir pra­si­dė­jo kiek neįp­ras­tu Ki­ni­jos pre­ zi­den­to Hu Jin­tao per­spė­ji­mu, kad Ko­mu­nis­tų par­ti­ jai „gre­sia griū­tis, jei par­ti­ja ne­su­ge­ bės su­tram­dy­ti ko­ rup­ci­jos, taip pat per­tvar­ky­ti ša­lies eko­no­mi­kos“.

„„Su­va­žia­vi­mas: į Pe­ki­ne esan­čius Liau­dies rū­mus su­gu­žė­jo 2,2 tūkst. Ko­mu­nis­tų par­ti­jos de­le­ga­tų. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Brai­žo de­šimt­me­čio pla­nus Atei­ties gai­rės

Di­džio­jo­je liau­dies sa­lė­je dau­giau nei 2,2 tūkst. de­le­ga­tų po­sė­džiaus ly­giai sa­vai­tę. Su­va­žia­vi­mas baig­ sis lapk­ri­čio 14 d. De­le­ga­tai į su­ va­žia­vi­mą bu­vo at­rink­ti iš 82 mln. Ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­rių. Ko­mu­nis­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­ mas ren­gia­mas kas pen­ke­rius me­ tus. Ofi­cia­liai jis lai­ko­mas aukš­ čiau­siu spren­di­mus prii­man­čiu or­ga­nu. Bū­tent per jį bus pa­tvir­ tin­ti ir nau­jie­ji par­ti­jos bei ša­lies ly­de­riai, ku­rie dirbs atei­nan­tį de­ šimt­me­tį. Su­va­žia­vi­mas pra­si­dė­jo da­bar­ ti­nio Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ge­ne­ra­ li­nio sek­re­to­riaus Hu Jin­tao kal­ba. Ji tru­ko pu­sant­ros va­lan­dos ir bu­ vo tie­sio­giai trans­liuo­ta per Ki­ni­ jos vals­ty­bi­nę te­le­vi­zi­ją. Kal­bo­je Hu Jin­tao ak­cen­ta­vo Ki­ ni­jos lai­mė­ji­mus, ta­čiau pa­brė­žė ir ty­kan­čius pa­vo­jus. „Įvei­kė­me daug sun­ku­mų bei pa­vo­jų ir pa­sie­kė­me nau­jų lai­mė­ ji­mų kur­da­mi šiuo­lai­kiš­ką, kles­ tin­čią vi­suo­me­nę, – kal­bė­jo Hu Jin­tao. – Ta­čiau jei ne­su­ge­bė­si­me tin­ka­mai spręs­ti ko­rup­ci­jos pro­ble­mos, ji ga­li bū­ti pra­gaiš­tin­ga par­ti­jai ir net su­kel­ti par­ti­jos griū­ tį bei vals­ty­bės žlu­gi­mą.“ Kal­bė­da­mas apie Ki­ni­jos vie­tą pa­sau­ly­je ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius pa­brė­žė, kad ša­lis tu­rė­tų tap­ti „jū­ ri­ne ga­ly­be“, ku­ri ryž­tin­gai gin­tų sa­vo in­te­re­sus. Hu Jin­tao ne­slė­ pė, kad Pe­ki­nas ne­ke­ti­na at­si­sa­ ky­ti di­din­ti ka­ri­nės ga­lios. Eko­no­mi­kos sri­ty­je, pa­sak Hu Jin­tao, Ki­ni­ja pri­va­lo iš nau­jo su­

de­rin­ti eks­por­tu ir in­ves­ta­vi­mu pa­ grįs­tą eko­no­mi­kos au­gi­mo mo­de­lį. „At­siž­velg­da­mi tiek į vi­daus, tiek į tarp­tau­ti­nės eko­no­mi­kos vys­ty­mo­si po­ky­čius, tu­ri­me spar­ čiau kur­ti nau­ją au­gi­mo mo­de­lį ir už­tik­rin­ti, kad plėt­ra bū­tų grin­ džia­ma ge­res­ne ko­ky­be ir na­šu­ mu“, – tei­gė ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius, ku­rio kal­bą ly­dė­jo de­le­ga­tų ova­ci­jos.

Įvei­kė­me daug sun­ ku­mų bei pa­vo­jų ir pa­sie­kė­me nau­jų lai­mė­ji­mų kur­da­mi šiuo­lai­kiš­ką, kles­ tin­čią vi­suo­me­nę.

prie šios pub­li­ka­ci­jos in­ter­ne­tu. Vis dėl­to įtarimai ko­rup­ci­ja su­va­ žia­vi­mą ap­gau­bė juo­da skrais­te. Ki­tas iš­šū­kis – eko­no­mi­ka. Nau­ja­jam ša­lies va­do­vui 59 me­tų Xi Jin­pin­gui ir jo ko­man­dai teks pe­rim­ti ša­lies vai­rą tuo me­tu, kai Ki­ni­ja iš­gy­ve­na eko­no­mi­kos su­lė­ tė­ji­mą. Nors Xi Jin­pin­gas va­do­vaus Ko­mu­nis­tų par­ti­jos nuo­la­ti­niam Po­li­ti­nio biu­ro ko­mi­te­tui, ku­ ris Ki­ni­jo­je prii­ma svar­biau­sius spren­di­mus, apie jį kol kas ne­ daug ži­no­ma. Ki­ta ver­tus, ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius nė­ra vien­val­dis Ki­ni­jos ly­de­ ris, to­dėl atei­ties pla­nai pir­miau­ sia sie­ja­mi ne su pa­čiu Xi Jin­pin­gu, o su nau­ją­ja (penk­tą­ja) Ki­ni­jos ko­ mu­nis­tų kar­ta. Sus­tip­rin­tas sau­gu­mas

Iš­šū­kiai nau­ja­jai kar­tai

Ko­rup­ci­ja ir skan­da­lai Ko­mu­nis­ tų par­ti­jo­je kaip rei­kiant įbau­gi­no Ki­ni­jos eli­tą. Smū­gį par­ti­jos au­to­ ri­te­tui su­da­vė bu­vu­sio aukš­to Ki­ ni­jos po­li­ti­ko Bo Xi­lai skan­da­las, ku­ris at­sklei­dė Ki­ni­jos ly­de­rių su­ si­prie­ši­ni­mą ir vi­di­nes int­ri­gas. Taip pat su­va­žia­vi­mo iš­va­ka­rė­ se JAV dien­raš­čio „The New York Ti­mes“ pa­skelb­ta prieš­ta­rin­ga pub­li­ka­ci­ja apie da­bar­ti­nio ša­lies prem­je­ro Wen Jia­bao 2,7 mlrd. tur­tus, ku­riuos val­do jo šei­mos na­riai ir pa­žįs­ta­mi. Tie­sa, prem­je­ras ka­te­go­riš­kai gy­nė­si ir tvir­ti­no, kad ame­ri­kie­ čių laik­raš­tis me­luo­ja, net bu­vo blo­kuo­ja­mas bet koks priė­ji­mas

Su­va­žia­vi­mas – vie­nas svar­biau­ sių po­li­ti­nių įvy­kių Ki­ni­jo­je. To­dėl Pe­ki­ne bu­vo im­ta­si vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių. Pe­ki­no cent­ri­nė­je Tia­nan­me­no aikš­tė­je ap­link Di­džią­ją liau­dies sa­lę bu­vo su­telk­ta daug po­li­ci­jos. Sos­ti­nė­je bu­vo drau­džia­ma par­ da­vi­nė­ti pei­lius ir net sta­lo te­ni­ so ka­muo­liu­kus. Šim­tams ak­ty­vis­tų bu­vo skir­tas lai­ki­nas na­mų areš­tas, o tak­sis­ tams bu­vo nu­ro­dy­ta už­ra­kin­ti sa­vo au­to­mo­bi­lių ga­li­nius lan­gus – ma­ tyt, kad ke­lei­viai ne­ga­lė­tų bars­ty­ti po­li­ti­nių at­si­šau­ki­mų. Ne­pai­sant šių pa­stan­gų, pa­rei­ gū­nams dar­bo ne­trū­ko jau pir­mą su­va­žia­vi­mo die­ną.

Va­ka­rų žur­na­lis­tai pa­sa­ko­jo ma­ tę, kaip iš Pe­ki­no cent­re esan­čios aikš­tės bu­vo iš­temp­tos dvi pa­gy­ ve­nu­sios mo­te­rys. Jos ban­dė įteik­ ti pe­ti­ci­jas dėl vie­tos ko­mu­nis­ti­nių ly­de­rių nu­si­žen­gi­mų. Vie­na mo­ te­ris bu­vo įgrūs­ta į po­li­ci­jos mik­ roau­to­bu­są, o ki­ta bu­vo iš­ves­ta kūk­čio­jan­ti. Met­ro sto­ty­je, ne­to­li cent­ri­ nės aikš­tės, po­li­ci­ja į au­to­bu­sus su­so­di­no apie 30 ak­ty­vis­tų, ku­ rie ke­ti­no įteik­ti žmo­nėms pe­ti­ ci­jas. Tie­sa, ke­l iuo­se po­p u­l ia­r iuo­ se Ki­ni­jos so­cia­li­niuo­se tink­luo­ se ke­li kan­dūs at­si­lie­pi­mai apie Hu Jin­tao kal­bą vis dėl­to pra­ sprū­do. „Koks anek­do­tas. Ma­no ra­ši­nė­ liai vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bū­da­vo ge­res­ni!“ – ra­šė vie­nas pa­si­pik­ti­ nęs ko­men­ta­to­rius. BNS, AFP, BBC inf.

Ja­po­nų at­sa­kas Pa­sak ja­po­nų, ku­rie ko­men­ta­vo Ki­ ni­jos va­do­vo Hu Jin­tao kal­bą, Pe­ ki­nas sa­vo jū­ri­nę ga­lią tu­ri nau­do­ ti tai­kiai. To­ki­jas pa­brė­žė, kad ša­lis kai­my­nė tu­ri elg­tis kaip „at­sa­kin­ga tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės na­rė“. Ja­po­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ jos at­sto­vė Nao­ko Sai­ki pa­brė­žė, kad abi vals­ty­bės, ku­rios yra di­džiau­sios Azi­jos ša­lys pa­gal eko­no­mi­ką ir ku­ rių tar­pu­sa­vio pre­ky­bos apy­var­ta su­da­ro dau­giau nei 300 mlrd. JAV do­le­rių per me­tus, pri­va­lo už­tik­rin­ ti sta­bi­lu­mą ir kles­tė­ji­mą re­gio­ne.


11

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Paaiš­kė­jo pus­fi­na­li­nin­kai

Pra­si­ver­žė į ket­virt­fi­na­lį

Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rės tur­ny­ro pus­fi­ na­ly­je ko­vos vien A ly­gos ko­ man­dos: Klai­pė­dos „At­lan­ tas“, Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­nas“, Vil­niaus MFD „Žal­gi­ris“ ir „Šiau­lių“ vie­nuo­li­kė. 2012– 2013 m. se­zo­no LFF tau­rės var­žy­bo­se iš vi­so bu­vo už­re­ gist­ruo­ti 63 klu­bai.

„Chal­len­ger Tour“ se­ri­jos te­ ni­so tur­ny­re Ita­li­jo­je, ku­rio pri­zų fon­dą su­da­ro 64 tūkst. eu­rų, lie­tu­vio Lau­ry­no Gri­ge­ lio (nuotr.) ir ita­lo And­rea Ar­ na­bol­di due­tas pir­ma­ja­me ra­te 6:3, 6:4 nu­ga­lė­jo uz­be­ ką Far­ru­chą Dus­to­vą ir ita­lą Mat­teo Vo­lan­te­są bei pa­te­ko į ket­virt­fi­na­lį.

Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai džiū­ga­vo ir krim­to­si Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės tur­ny­rą per­ga­le pra­dė­jo ne vien Lie­ tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jai „Prie­nai“, bet ir Lat­vi­jos bei Ru­si­jos eki­pos, ku­rioms at­sto­vau­ja lie­tu­viai. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Blyks­te­lė­jo M.Kal­nie­tis

Ra­mū­no Bu­tau­to tre­ni­ruo­ja­mas Ry­gos VEF (Lat­vi­ja) klu­bas su An­ ta­nu Ka­va­liaus­ku ir Do­na­tu Za­ vac­ku 82:72 įvei­kė Kva­kenb­riu­ko „Art­land Dra­gons“ (Vo­kie­ti­ja) ko­ man­dą. A.Ka­va­liaus­kas su 18 taš­kų bu­vo re­zul­ta­ty­viau­sias sa­vo ko­man­do­je, o A.Za­vac­kas pel­nė 5 taš­kus. Trys lie­tu­viai su­si­ti­ko Do­nec­ ke, kur Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tivKu­ban“ (Ru­s i­ja) 78:75 nu­ga­l ė­ jo Uk­rai­nos čem­pio­ną „Do­neck“. Re­zul­ta­ty­viau­siai nu­ga­lė­to­jų gre­ to­se žai­dė Man­tas Kal­nie­tis – 17 taš­kų. Jo bend­rak­lu­bis Si­mas Ja­ sai­tis su­rin­ko 13 taš­kų, o do­nec­ kie­čiams Da­rius Son­gai­la pel­nė 8 taš­kus.

Sta­tis­ti­ka „Prie­nai“–„Ha­poel Mig­dal“ 85:72 (16:16, 19:17, 26:21, 24:18). G.Ore­l i­kas 26 taš­kai, A.Mi­lak­n is 14, A.Ur­bu­ tis 12 (11 at­ko­vo­tų ka­muo­l ių), G.Ka­ džiu­l is 10, S.S.Ve­nė 9/C.Smit­has 15, J.Pul­le­nas 13, R.Li­mo­na­das ir U.Ko­ kia po 10.

„Stel­met Zie­lo­na Go­ra“ (Len­ki­ ja) su pen­kis taš­kus pel­niu­siu Man­ tu Čes­naus­kiu sa­vo aikš­tė­je ki­bo į at­la­pus Ka­za­nės „Unics“ (Ru­si­ ja) – 67:74, o Si­mo­no Se­ra­pi­no at­ sto­vau­ja­mas Ma­riu­po­lio „Azov­ maš“ 77:81 sve­čiuo­se ka­pi­tu­lia­vo prieš Viurc­bur­go „S’Oli­ver Bas­ kets“ (Vo­kie­ti­ja). Pra­žan­ga bu­vo nau­din­ga

Sėk­min­gai Lie­tu­vos čem­pio­na­ te ir Bal­ti­jos ly­go­je rung­ty­niau­ jan­tis „Prie­nų“ klu­bas pir­ma­ja­me A gru­pės ma­če Kau­no spor­to ha­ lė­je 85:72 įvei­kė Je­ru­za­lės „Ha­poel Mig­dal“ (Iz­rae­lis) krep­ši­nin­kus. Le­mia­mą lū­žį mū­sų ša­lies at­sto­ vai pa­sie­kė tre­čio­jo kė­li­nio vi­du­ry­ je. „Prie­nai“ bu­vo ati­trū­kę 7 taš­kų per­sva­ra, ta­čiau tuo me­tu ar­bit­ rams pre­ten­zi­jų pa­reiš­kęs prie­niš­ kių stra­te­gas Vir­gi­ni­jus Šeš­kus bu­ vo nu­baus­tas tech­ni­ne pra­žan­ga ir Iz­rae­lio eki­pa priar­tė­jo – 55:53. „Bū­čiau at­si­pra­šęs vi­sų, jei bū­ tu­me pra­lai­mė­ję. Kai man sky­rė tech­ni­nę pra­žan­gą ir var­žo­vai pel­nė 4 taš­kus, iš mū­sų per­sva­ros be­li­ko tik du. Po to su­si­kro­vė­me 13 taš­kų pra­na­šu­mą. Tad tech­ni­nė pra­žan­ ga išė­jo į nau­dą, ji pa­dė­jo su­pur­ty­ ti ko­man­dą“, – lem­tin­gą rung­ty­nių epi­zo­dą pri­si­mi­nė V.Šeš­kus.

„Ha­poel Mig­dal“ biu­dže­tas še­šis kar­tus di­des­nis už mū­siš­kį, ta­čiau įsi­ti­ki­no­me, kad ga­li­me lai­mė­ti. Ko­vo­ti Iz­rae­ly­je bus sun­kiau, ta­ čiau mes tu­ri­me šan­sų“, – nea­be­ jo­jo emo­cin­ga­sis „Prie­nų“ vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris.

„„Akis­ta­ta: L.Mes­si ir „Cel­tic“ var­ti­nin­ko F.Fors­te­rio dvi­ko­va. „Reu­ters“ nuo­tr.

Ro­ko žvaigž­dę pra­virk­dė per­ga­lė Ma­rius Bag­do­nas

Re­zul­ta­tai

Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų Čem­pio­ nų ly­gos ket­vir­ta­sis tu­ras fi­ni­ša­ vo sen­sa­ci­ja: Ško­ti­jos čem­pio­ nas Glaz­go „Cel­tic“ nu­ko­vė vie­ ną tur­ny­ro fa­vo­ri­čių – „Bar­ce­lo­ nos“ eki­pą.

„„E gru­pė: Tu­ri­no „Ju­ven­tus“–„FC

m.bagdonas@diena.lt

Snai­pe­ris – kuk­lus

26 taš­kus „Prie­nams“ pel­nė Ge­ di­mi­nas Ore­li­kas. „Ma­no as­me­ni­ nė sta­tis­ti­ka – ant­raei­lis da­ly­kas. Svar­biau­sia, kad lai­mė­jo ko­man­da. Spe­cia­liai ne­siė­miau ly­de­rio vaid­ mens, ta­čiau drau­gai man su­da­rė pro­gas ata­kuo­ti, o aš pa­tai­kiau“, – kal­bė­jo snai­pe­ris. „Šie­met esa­me stip­rūs ko­man­ di­ne dva­sia, nes ne­tu­ri­me ryš­ kaus ly­de­rio, koks praė­ju­sį se­zo­ną bu­vo Adas Juš­ke­vi­čius. Mums gal ir trūks­ta in­di­vi­dua­liai pa­jė­gaus krep­ši­nin­ko, ta­čiau tai sten­gia­mės kom­pen­suo­ti no­ru ir ko­vin­gu­mu“, – įsi­ti­ki­nęs V.Šeš­kus. Ki­tas rung­ty­nes prie­niš­kiai žais Ki­je­ve, kur lapk­ri­čio 14-ąją su­si­tiks su Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“ ko­man­da. Uk­rai­nos eki­pa, ku­rio­je rung­ty­ niau­ja Dai­nius Ša­len­ga ir Mi­chai­las Ani­si­mo­vas, pir­ma­ja­me tu­re 78:91 nu­si­lei­do Nim­bur­ko ČEZ (Če­ki­ja). Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai pel­nė po 8 taš­kus.

Spe­cia­liai ne­siė­miau ly­de­rio vaid­mens, ta­čiau drau­gai man su­da­ rė pro­gas ata­kuo­ti, o aš pa­tai­ kiau.

Pa­sie­kė re­van­šą

Tai, kad „Cel­tic“ – ypač ne­pa­ran­ kus var­žo­vas, ka­ta­lo­nai įsi­ti­ki­no jau prieš dvi sa­vai­tes, kai sa­va­me „Nou Camp“ sta­dio­ne su­ge­bė­jo iš­plėš­ti per­ga­lę 2:1 tik per ket­vir­ tą­ją pa­pil­do­mo lai­ko mi­nu­tę. Ško­tai „Cel­tic Park“ are­no­je at­si­re­van­ša­vo to­kiu pa­čiu re­zul­ ta­tu. Ke­ni­jos pi­lie­ty­bę tu­rin­čio Vic­to­ro Wa­nya­mos ir aš­tuo­ nio­lik­me­čio ta­len­to To­ny Wat­ to įvar­čiai pa­siun­tė „Blaug­ra­ną“ į no­kau­tą. Sve­čiams per pa­pil­do­ mą lai­ką įvar­tį dar pel­nė Lio­ne­ lis Mes­si, ta­čiau tai bu­vo men­ka pa­guo­da. „Šis ma­čas – įsi­min­ti­niau­sias ma­no gy­ve­ni­me, – po ma­čo švy­ tė­jo 21-ų V.Wa­nya­ma. – Įmuš­ ti „Bar­ce­lo­nai“ – neį­ti­ki­ma.“ Jis pir­mą­jį įvar­tį gal­va pel­nė po kam­ pi­nio. Ver­kė ir ko­ri­fė­jus

Vie­na įspū­din­giau­sių per­ga­lių per vi­są „Cel­tic“ is­to­ri­ją ne­pa­li­ko abe­jin­go ir ma­čą ste­bė­ju­sio gar­ saus bri­tų ro­ko dai­ni­nin­ko Ro­do Ste­war­to. 67-erių Glaz­go eki­pos sir­ga­lius po fi­na­li­nio ar­bit­ro švil­ pu­ko iš džiaugs­mo ap­si­ver­kė. Ši „Cel­tic“ per­ga­lė taip pat žy­ mi gra­žų ju­bi­lie­jų – rung­ty­nių iš­va­ka­rė­se Glaz­go klu­bas mi­nė­jo sa­vo 125 me­tų su­kak­tį.

E gru­pė Komanda

1 1 3 1

Pral.

Įv.

Tšk.

1 1 0 3

7:5 10:6 8:4 1:11

7 7 6 1

F gru­pė Komanda

„„Snai­pe­ris: G.Ore­li­kas (su ka­muo­liu) per rung­ty­nes su „Ha­poel Mig­dal“ pa­tai­kė 4 tri­taš­kius

iš 7. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

1. „Bayern“ 2. „Va­len­cia“ 3. BA­TE 4. „Lil­le“

„Lil­le“ 6:1 (5:0), „Va­len­cia“–Borisovo BA­TE 4:2 (2:0). „„G gru­pė: „Ben­f i­c a“–Maskvos

„Spar­tak“ 2:0 (0:0), Glaz­go „Cel­tic“– „Bar­ce­lo­na“ 2:1 (1:0) „„G gru­pė: Klu­žo CFR 1907–Stam­

bulo „Ga­la­ta­sa­ray“ 1:3 (0:1), „SC Bra­ ga“–„Man­ches­ter Uni­ted“ 1:3 (0:0).

„Tai nuo­sta­bi per­ga­lė, ku­ria di­džiuo­tis ga­li vi­sas mū­sų ša­lies fut­bo­las, ir įro­dy­mas, kad Ško­ti­ jo­je taip pat tu­ri­me daug ta­len­ tin­gų fut­bo­li­nin­kų“, – po dvi­ko­ vos džiau­gė­si „Cel­tic“ stra­te­gas Nei­las Len­no­nas. Vel­niai – aš­tunt­fi­na­ly­je

Tre­čią­ja ko­man­da, jau už­si­tik­ ri­nu­sia vie­tą aš­tunt­fi­na­ly­je, po is­pa­nų „Ma­la­gos“ ir po­rtu­ga­lų „Por­to“ ta­po „Man­ches­ter Uni­ ted“. Sun­kiai dvi­ko­vą su „Bra­ga“ pra­ dė­ję „rau­do­nie­ji vel­niai“ bu­vo at­ si­dū­rę be­si­ve­jan­čiųjų vaid­me­ny­je, kai 21-ąją mi­nu­tę Ala­nas rea­li­za­vo 11 m bau­di­nį. Per pa­sku­ti­nes de­ šimt mi­nu­čių Man­čes­te­rio fut­bo­ li­nin­kai pel­nė tris įvar­čius ir iš­ko­ vo­jo įti­ki­namą per­ga­lę – 3:1. An­tau­sio vos iš­ven­gė ki­tas Ang­ li­jos klu­bas – Lon­do­no „Chel­ sea“. Praė­ju­sį se­zo­ną Čem­pio­nų ly­gą lai­mė­ju­si eki­pa 3:2 na­muo­ se vos įvei­kė Uk­rai­nos čem­pio­ną Do­nec­ko „Šach­tar“.

Komanda

1. „Bar­ce­lo­na“ 2. „Cel­tic“ 3. „Ben­fi­ca“ 4. „Spar­tak“

Perg. Lyg.

3 2 1 1

0 1 1 0

Pral.

Įv.

Tšk.

1 1 2 3

8:5 6:5 3:4 6:9

9 7 4 3

Pral.

Įv.

Tšk.

0 2 2 3

9:4 5:6 4:5 5:8

12 4 4 3

H gru­pė

Perg. Lyg.

3 3 2 0

„„F gru­pė: Miun­che­no „Bayern“–

G gru­pė

Perg. Lyg.

1. „Šach­tar“ 2 2. „Chel­sea“ 2 3. „Ju­ven­tus“ 1 4. „Nords­jael­land“ 0

Nords­jael­land“ 4:0 (3:0), Lon­do­ no „Chel­sea“–Donecko „Šach­tar“ 3:2 (2:1).

0 0 0 0

Pral.

Įv.

Tšk.

1 1 2 4

10:5 10:3 8:9 2:12

9 9 6 0

Komanda

1. „Man. Uni­ted“ 2. CFR 1907 3. „Ga­la­ta­sa­ray“ 4. „SC Bra­ga“

Perg. Lyg.

4 1 1 1

0 1 1 0


12

PENKTADIENIS, lapkričio 9, 2012

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NAUJIENOS

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222. www.vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybė socialiniuose tinkluose: www.facebook.com/vilnius.lt, www.twitter.com/vilnius_lt Informacija tel. 1664. Pasitikėjimo tel. (8 5) 211 2885. Pirminė teisinė pagalba – gyventojai registruojami tel. (8 5) 211 2744, www.teisinepagalba.lt. Klauskite: e.vicemeras@vilnius.lt

Bus ribojamas eismas Geležinio Vilko ir A.Goštauto gat­ vių sankryžoje iki 2013 m. gruo­ džio 1 d. bus ribojamas transpor­ to eismas.

Vilniaus miesto savivaldybė in­ formuoja, kad nuo lapkričio 19 d. iki 2013 m. gruodžio 1 d. dėl inži­ nerinių tinklų bei Geležinio Vil­ ko ir A.Goštauto gatvių sankry­ žos rekonstrukcijos bus ribojamas transporto eismas. Minėtu laikotarpiu Geležinio Vilko gatvės dalyje tarp A.Goštauto ir V.Pietario gatvių bus susiaurin­ ta važiuojamoji dalis. Važiuojant Geležinio Vilko gat­ ve nuo Vingio parko link miesto centro transporto eismas iš esa­ mų dviejų eismo juostų vyks tik viena eismo juosta. Taip pat važiuojant Geležinio Vilko gatve nuo miesto centro link Vingio parko iš esamų dviejų eismo juostų vyks tik viena eis­ mo juosta. Siekiant sumažinti transpor­ to spūstis nuo lapkričio 19 d. iki 2013 m. gruodžio 1 d. Geležinio Vilko gatvės dalyje tarp Savano­ rių prospekto ir T.Narbuto ga­ tvės bus draudžiamas krovininių automobilių eismas, kurių ribo­ ta masė didesnė nei 7,5 t. Taip pat per minėtą rekonstrukciją nuo 6 iki 22 val. bus draudžia­ ma važiuoti didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto prie­ monėmis Geležinio Vilko gatve ir pagrindinėmis gatvėmis, ku­ riomis bus nustatytos apylankos maršrutai Vilniaus mieste. Vilniaus miesto savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos Respub­ likos susisiekimo ministeriją dėl tranzitinio transporto perskirs­ tymo ir nukreipimo krašto keliais

prieš Vilnių. Rekomenduojama vairuotojams iš A1 į A2 arba A14 (nuo Kauno, Ukmergės ar Molė­ tų) aplenkti Vilnių ir važiuoti 108 ir 172 krašto keliais per Dūkštą ar Maišiagalą. Iki lapkričio 19 d. rangovai dar­ bus planuosis ribodami eismą, iš­ skyrus rytinio ir vakarinio piko valandas. Tačiau nuo 2012 m. lapkričio 19 d. pradėjus inžinerinių tinklų ir Geležinio Vilko ir A.Goštauto gatvių sankryžos rekonstrukci­ ją eismas bus ribojamas nuolatos (visą parą). Siekiant išvengti spūsčių darbų zoną rekomenduojama apvažiuo­ ti kitomis Vilniaus miesto pagrin­ dinėmis ir šalutinėmis gatvėmis. Kelionių važiavimo trukmę pla­ nuotis su laiko atsarga. Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, laikytis Kelių eismo tai­ syklių ir eismo reguliuotojų nu­ rodymų.

teritorijų planavimo SKELBIMAI Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2168 Miesto plėtros departamentui pavesta organizuoti 3500 kv. m sklypo Panerių g. 38A detaliojo plano rengimą. Detaliojo plano rengimo tikslas – sklypų ribų keitimas, prijungiant laisvos valstybinės žemės, bendro naudojimo sklypo suformavimas, leistinų žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais ir galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais bei teisės aktais. Miesto ūkio ir transporto departamentas įpareigotas išduodamose planavimo sąlygose nustatyti reikalavimą, kad esant Vilniaus miesto savivaldybės poreikiui (planuojamo žemės sklypo dalis patenka į suplanuotas ar preliminarias gatvės raudonąsias linijas) turi būti suprojektuotas neatlygintinas servitutas inžinerinei ir (ar) susisiekimo infrastruktūrai įrengti. Informacija tel. (8 5) 211 2633.

Pradedamas rengti sklypo Erfurto g. 15, Lazdynų sen. (kad. Nr. 0101/0051:61) detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 30-1147. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, tel. (8 5)211 2222/2033. Projekto rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, Vilnius, informaciją teikia Andrius Bakanovas, tel. (8 5) 211 2496, e. paštas andrius. bakanovas@vplanas.lt. Planavimo tikslai: nekeičiant bendrojo plano sprendinių nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių pristatymo viešojo svarstymo susirinkimo pabaigos. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

patalpų nuomos konkursas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ viešo konkurso būdu išnuomos šias patalpas: 1. 92,09 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas Žirmūnų g. 137A, trejiems metams, pradinė 1 kv. m kaina 7,00 Lt (be PVM). 2. 34,63 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas Justiniškių g. 14, trečiame aukšte, dvejiems metams, pradinė 1 kv. m kaina 12,00 Lt (be PVM). 3. 16,20 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas Justiniškių g. 14, trečiame aukšte, penkeriems metams, pradinė 1 kv. m kaina 9,44 Lt (be PVM).

4. 95,67 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas Verkių g. 52, pirmame aukšte, penkeriems metams, pradinė 1 kv. m kaina 12,39 Lt (be PVM). Pradinis įnašas – 3 mėnesių nuomos kaina ir PVM. Įnašas turi būti sumokėtas į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ sąskaitą Nr. LT25 7044 0600 0774 2285 AB SEB banke. Vertinimo kriterijus – didžiausia kaina. Paraiškos pateikiamos 10 dienų po skelbimo Žolyno g. 15, 200 kab. Dėl konkurso nuostatų kreiptis tel. 239 4726. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2012 m. lapkričio 19 d. 10 val. Verkių g. 52, 216 kab., Vilniuje.

Prašys 20 mln. litų paskolos Dėl įstatymų pakeitimų, nulėmu­ sių nesurenkamus turto mokes­ čius, Vilniaus savivaldybė Finan­ sų ministerijos prašys 20 mln. litų paskolos.

Sostinės savivaldybės taryba svars­ tys kreiptis į Finansų ministeri­ ją dėl 20 mln. litų paskolos, kad padengtų biudžeto deficitą, kuris susidarė dėl Seimo priimtų nekil­ nojamojo turto (NT) mokesčio pa­ keitimų. Šie pakeitimai lėmė, kad rea­ lus turto mokesčių surinkimas yra gerokai mažesnis, nei prognoza­ vo Finansų ministerija – Vilniaus savivaldybės biudžetui teks 32,3 mln. litų mažiau turto mokesčių nei 2011 m. Kaip rašte savivaldybei patvir­ tina Valstybinė mokesčių inspek­ cija (VMI), NT mokesčio surin­ kimas sumažėjo daugiausia dėl išperkamosios nuomos įmonių, kurios, pasikeitus įstatymui, fak­ tiškai buvo atleistos nuo NT mo­ kesčio, o šių įmokų neteko būtent savivaldybių biudžetai. VMI duomenimis, dėl turto mo­ kesčių įstatymų pakeitimų ir pa­ tikslintų mokesčių deklaracijų Vilniaus savivaldybės biudžetas

per pirmus devynis šių metų mė­ nesius gavo 32,3 mln. litų mažiau nei 2011 m. Iki 2011 m. galiojęs Nekilnoja­ mojo turto mokesčio įstatymas nu­ matė, kad NT mokestį moka fakti­ nis turto savininkas, išperkamosios nuomos atveju tai buvo pati išper­ kamosios nuomos bendrovė. Tačiau Seimui priėmus įstatymo pakeitimą dabar mokestį moka tas, kuris įsigyja turtą. Taip asmenys, išperkamąja nuo­ ma įsigiję gyvenamosios, sodų, ga­ ražų, ūkio ir kitą NT, nebemoka NT mokesčio, nors realus turto savi­

ninkas išlieka finansinės nuomos įmonės. Fiziniai asmenys taip pat nebe­ moka mokesčio net jeigu naudo­ ja turtą ekonominėje ar individu­ alioje veikloje, todėl ateityje gali susidaryti dar didesnis šio mokes­ čio deficitas. Be to, „Eurostat“ lei­ dinyje „Apmokestinimo tendenci­ jos Europos Sąjungoje“ pažymėta, jog Rumunijos ir LatvijosNT paja­ mų lygis artimas ES aritmetiniam vidurkiui apie 0,74 proc. BVP, kai Bulgarijos ir Lietuvos pajamų lygis iš šio mokesčio sudaro tik apie pu­ sę ES vidurkio.

SPAV informacija Informacija apie naujų transporto rūšių diegimo (1 ir 2 linijos tiesimas) Vilniaus mieste galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Valdas Klimantavičius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2610, e. paštas: valdas.klimantavičius@vilnius.lt. 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Naujų transporto rūšių diegimas (1 ir 2 linijos tiesimas) Vilniaus mieste. 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Stoties, Gėlių, Pylimo, Jogailos, Vilniaus, Kalvarijų, Jeruzalės, Santariškių, Ukmergės gatvės, Konstitucijos prospektas, Vilniaus m. sav. 4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Vilniaus RAAD) 2012-09-06 priimta atrankos išvada Nr. VR-1.7-1039 dėl naujų transporto rūšių diegimo (1 ir 2 linijos tiesimas) Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas. 5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: ICOMOS ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė Jūratė Markevičienė paprašė persvarstyti atrankos išvadą. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2012-09-19 raštu Nr. (12-37)-2-3880 kreipėsi į Vilniaus RAAD prašydamas persvarstyti atrankos išvadą, motyvuodamas tuo, kad: - neįvertinti planuojamos ūkinės veiklos keliami vibracijos lygiai ir galimos prevencinės priemonės vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 50:2003 „Visa žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 (Žin., 2004, Nr. 451490), reikalavimais; - nepateikta informacija apie prognozuojamus triukšmo ir oro taršos poveikio pokyčius, atsirandančius dėl transporto srautų perskirstymo planuojant naujų transportų rūšių (tramvajaus) eismo sprendinius. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys 2012-10-04 raštu Nr. (13.3.V)-2V-1068 kreipėsi į Vilniaus RAAD prašydamas persvarstyti atrankos išvadą, motyvuodamas tuo, kad nėra žinomas rengėjų pasirinktas vienas konkretus variantas, jo sprendinių detalės, tokių detalių vertintini aspektai ir jų vertinimo kriterijai, visumoje sumanymo galimas poveikis aplinkai. 6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 6.1. Persvarstant atrankos išvadą Vilniaus VSC atstovas paprašė pateikti papildomą informaciją. Susipažinęs su papildoma informacija PAV subjektas 2012-10-30 raštu

Nr. (12-37)-2-4507 informavo, jog poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 6.2. Planuojamos ūkinės veiklos metu pasirinkta ekologiška elektrinė viešojo transporto rūšis. 6.3. Planuojama ūkinė veikla atitinka Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinius. 6.4. Greitojo keleivinio transporto trasa numatoma esamų gatvių raudonosiose linijose. 6.5. Pagal oro taršos modeliavimo rezultatus pažemio aplinkos oro užterštumas įdiegus greitojo keleivinio transporto liniją sumažės. 6.6. Lietaus nuotekos visoje greitojo viešojo transporto (tramvajaus) linijoje surenkamos į uždarą lietaus nuotėkų sistemą. 6.7. Pagal triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad perspektyviniai triukšmo lygiai neviršys normatyvinių rodiklių. 6.8. Planuojamas gatvių aplinkos sutvarkymas, rekonstruojant gatves, šaligatvius, atnaujinant inžinerinius tinklus, įrengiant vejas, taikant apželdinimo priemones aplinkos kokybiniam ir estetiniam pagerinimui. 6.9. Senamiesčio zonoje, siekiant mažinti vizualinę taršą bei poveikį senamiesčio pastatams, numatomas tramvajaus tiesimas be kontaktinio tinklo, elektros energija užmaitinant trečiojo bėgio pagalba. 6.10. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nedarys reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. 7. Priimta galutinė atrankos išvada: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-10-31 priimta galutinė atrankos išvada Nr. 1652 dėl naujų transporto rūšių diegimo (1 ir 2 linijos tiesimas) Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Informacija apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav). Detaliojo plano pavadinimas: 5,5 ha teritorijos prie Eišiškių pl. 72A, 72B detalusis planas. Rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-30 įsakymas Nr. 30-213. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5)2112754 Plano rengėjas: UAB „ASL“, Dailidžių g. 12, LT-01210 Vilnius. Informaciją teikia Aleksandras Lukšas, tel. (8 5) 240 5599, e. paštas info@asl.lt. Planavimo tikslas: nekeičiant Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, sklypų ribas ir plotus, susisiekimo inžinerinės infrastruktūros sprendinius, suformuoti sklypus nuosavybei grąžinti.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004 08 18 LR Vyriausybės nutarimu Nr.967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ ir jį papildančiais nacionaliniais teisės aktais. Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, LR sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir Energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius. Priimtas sprendimas: išnagrinėję vertinimo subjektų išvadas dėl detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaudamiesi nacionalinių norminių teisės aktų nustatyta tvarka, informuojame, kad planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam „Apie 5,5 ha teritorijos prie Eišiškių pl. 72A, 72B detaliajam planui“. Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos, galima plano rengėjui – UAB ,,ASL“, tel .(8 5) 2405599, e. p. info@asl.lt, Dailidžių g. 12, LT01210 Vilnius (darbo metu) arba organizatoriui – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Pranešimas apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo privalomumą. Priimtas sprendimas dėl teritorijos prie J.Tiškevičiaus gatvės ir Senojo Gardino plento, Vilniuje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo privalomumo. Detaliojo plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms ar kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms Saugomose teritorijose, kultūros paveldo objektams ir žmonių sveikatai, todėl detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas detaliojo plano sudėtyje nebus rengiamas. Informaciją apie motyvus, lėmusius tokio sprendimo priėmimą, teikia detaliojo plano organizatorius ir rengėjas. Detaliojo plano rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 30-377. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Informacija teikiama tel. (8 5) 211 2641, e. p. rimantas.mockus@vilnius.lt Projekto rengėjas – UAB „Sostinės studija“, A.Goštauto g. 8-410B, Vilnius. Informacija teikiama mob. tel. 8686 74252, e.p. andzelika.studija@gmail.com.


13

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

„„Pa­si­rin­ki­mas: jau­na­sis re­ži­sie­rius V.Ba­rei­kis tei­gia, kad maiš­tin­gą ro­ma­ną „Ko­vos klu­bas“ spek­tak­liui

pa­si­rin­ko ban­dy­da­mas kur­ti ki­to­kį teat­rą. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

„Ko­vos klu­bas“ iš­trins ri­bas Jau šį sa­vait­ga­lį Vi­das Ba­rei­kis ir jau­nų­jų me­ni­nin­kų ju­dė­ji­ mas „No Thea­ter“ pri­sta­tys spek­tak­lį „Ko­vos klu­bas“. Ra­šy­to­jo Chuc­ko Pa­lah­niu­ko ro­ ma­no mo­ty­vais sta­to­mas spek­ tak­lis su­si­jęs su anks­tes­niais ak­ to­riaus ir re­ži­sie­riaus V.Ba­rei­kio dar­bais. Spek­tak­lis „Ko­vos klu­ bas“, pa­sak jo, – ko­va su ap­lin­ka, tik šį kar­tą jos ri­bos pla­tes­nės. „Ši­tas spek­tak­lis yra lo­giš­ka mū­sų prieš tai bu­vu­sių dar­bų tą­ sa. „Te­le­fo­nų kny­ga“ bu­vo teat­ ri­niai ma­ni­fes­tai, po pa­sau­lį pa­ ke­lia­vom ir da­bar jau yra ko­vos su so­ciu­mu bend­rą­ja žmo­giš­ką­ja pra­sme“, – tei­gė V.Ba­rei­kis. „Ko­vos klu­bas“ dau­ge­liui ži­no­ mas kaip Da­vi­do Fin­che­rio fil­mas. Vis dėl­to ro­ma­nas, pa­sak vie­ną iš pa­grin­di­nių vaid­me­nų at­lie­kan­ čios El­zės Gu­da­vi­čiū­tės, pa­li­ko di­des­nį įspū­dį. „Svars­čiau, kaip Vi­das ruo­šia­ si tai pa­da­ryt, nes ten la­bai daug vis­ko, įdo­mu, ką iš­trauks. Bet jis la­bai ge­rai ži­no­jo, ko no­ri. Pats pir­mas įspū­dis – ma­ne la­bai su­

krė­tė ro­ma­nas“, – sa­kė ak­to­rė. Spek­tak­ly­je pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­lie­ka ak­to­rius Ai­nis Stor­pirš­ tis. Pa­sak jo, pje­sė­je ana­li­zuo­ja­

Vi­das Ba­rei­kis:

Fra­zė, jog dau­gu­ ma žmo­nių dir­ba tik tam, kad nu­si­pirk­tų ne­rei­ka­lin­gų daik­ tų, bet kur yra ašt­ri ir skau­di. mos te­mos – tė­vo ir vai­kų ry­šys, pro­tes­tas, Aukš­čiau­sio­jo bu­vi­mo ar ne­bu­vi­mo klau­si­mas. „Jau­niems bu­vo vi­sai ne­su­dė­ tin­ga su­ras­ti, pa­ten­kin­ti sa­vo in­ te­re­sus. Tai – pa­ts anar­chi­jos su­ vo­ki­mas, aiš­ki­ni­ma­sis, kas yra

anar­chi­ja“, – LRT te­le­vi­zi­jai sa­ kė V.Ba­rei­kis. Pa­sak spek­tak­lio re­ži­sie­riaus, prieš 15 me­tų pa­ra­šy­tas kū­ri­nys šio­mis die­no­mis Lie­tu­vo­je yra ypač ak­tua­lus. „Ne­ma­tau aš di­de­lio skir­tu­ mo „Ko­vos klu­be“, ar pa­sa­ko­to­ jas gy­ve­na Niu­jor­ke, ar Lie­tu­vo­je. To­kia fra­zė, jog dau­gu­ma žmo­ nių dir­ba tik tam, kad nu­si­pirk­tų daik­tų, ku­rie nė­ra la­bai rei­ka­lin­ gi, bet kur yra ašt­ri ir skau­di“, – pri­dū­rė jis. Re­ži­sie­rius sa­ko, kad šiuo spek­ tak­liu no­ri­si ieš­ko­ti ki­to­kio dia­lo­ go su pub­li­ka ir kur­ti ki­to­kį teat­rą. Kaip tai pa­vyks, įver­tin­ti ga­lė­si­te jau šį sa­vait­ga­lį. LRT inf.

KUR? Vals­ty­bi­nia­me„ jau­ni­mo teat­re, Ark­lių g. 5. KA­DA? Ry­toj, po­r yt 17 val. KIEK? 40–60 li­tų.

Jua­ne­s su­ži­bo Vil­niu­je Tre­čia­die­nio va­ka­rą Lie­tu­vos sos­ ti­nė­je kon­cer­ta­vo mer­gi­nų nu­my­ lė­ti­nis, hi­to „La Ca­mi­sa Neg­ra“ at­ li­kė­jas iš Ko­lum­bi­jos Jua­ne­sas.

Lo­ty­nų Ame­ri­kos žvaigž­dė Jua­ne­s į tri­jų va­lan­dų truk­mės kon­cer­tą su­si­rin­ku­siems ger­bė­jams pa­do­ va­no­jo vie­nin­te­lį Bal­ti­jos ša­ly­se akus­ti­nį kon­cer­tą. Va­sa­rą 40-me­tį at­šven­tu­si pa­ sau­li­nio gar­so Lo­ty­nų Ame­ri­kos žvaigž­dė kon­cer­te at­li­ko po­pu­ lia­riau­sius ir ži­no­miau­sius sa­vo kū­ri­nius, to­kius kaip „La Ca­mi­ sa Neg­ra“, „Vol­ver­te a Ver“, „Me Ena­mo­ra“, „Es Por Ti“, „La Se­ nal“ ir kt. Lie­tu­vių šir­dis pa­ver­gu­sio Jua­ ne­s kon­cer­tą ap­šil­dė taip pat iš Ko­lum­bi­jos ki­lęs gar­sus lie­tu­vių mu­zi­kan­tas Jur­gis Di­džiu­lis. Jis sa­vo ger­bė­jus džiu­gi­no spe­cia­liai pa­reng­ta so­li­ne pro­gra­ma. Hi­to „La Ca­mi­sa Neg­ra“ au­to­ riaus dis­kog­ra­fi­jo­je – pen­ki al­bu­

„„Re­gi­nys: Jua­ne­s ger­bė­jus džiu­gi­no ne tik iki aša­rų ži­no­mos dai­nos,

bet ir įspū­din­gas švie­sų, vaiz­do efek­tų de­ri­nys. 

mai, at­li­kė­jas taip pat yra įra­šęs dai­ną „Fo­tog­ra­fia“ su Nel­ly Fur­ ta­do ir „La Pa­ga“ su gru­pe „The Black Eyed Peas“. Is­pa­niš­kai lo­ty­nų, po­pmu­zi­ kos ir ro­ko kū­ri­nius at­lie­kan­tis

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Ko­lum­bi­jos at­li­kė­jas, gi­ta­ris­tas ir dai­nų au­to­rius Jua­ne­s yra vie­ nas dau­giau­sia Lo­ty­nų Ame­ri­kos „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mų pel­niu­ sių at­li­kė­jų. VD inf.


14

penktADIENIS, lapkričio 9, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­re, Vo­kie­čių g. 2. KA­DA? Šian­dien ir ry­toj 19 val. KIEK? 33–103 li­tai.

KUR? Ki­no cent­re „Skal­vi­ja“, A.Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Ry­toj 17 val. KIEK? 12–15 li­tų.

KUR? Ope­ros ir ba­le­to teat­re, A.Vie­nuo­lio g. 1. KA­DA? Šian­dien 18.30 val. KIEK? 20–200 li­tų.

Ma­dos in­fek­ci­ja

Ne­pa­to­gios te­mos

Mei­lės le­gen­dos

Penk­ta­die­nio ir šeš­ta­die­nio va­ka­ro ren­gi­niai Vil­niu­je pa­skleis ma­ dos už­kra­tą – čia vyks 14-asis fes­ti­va­lis „Ma­dos in­fek­ci­ja“. Šian­dien ko­lek­ci­jas pri­sta­tys lie­tu­vių di­zai­ne­riai Eg­lė Žie­my­tė, Lau­ra Dai­li­ dė­nie­nė, Ie­va Dau­gir­dai­tė, sve­čias iš Vo­kie­ti­jos Mi­chae­lis Son­ta­gas, ru­sas Bes­sa­rion ir nor­ve­gė Kris­ti­na Vi­ko­ren. Bus ir staig­me­nų.

Fes­ti­va­ly­je „Sca­no­ra­ma“ – len­kų re­ži­sie­riaus Ma­cie­jaus Marc­zews­ kio fil­mas „Be jo­kios gė­dos“. Tai is­to­ri­ja apie Ta­de­ką, ku­ris pa­kvai­ šęs dėl An­kos. Jis dėl my­li­mo­sios eis per ug­nį ir van­de­nį, at­neš mėgs­ta­miau­sių le­dų su pis­ta­ci­jo­mis, žars­tys komp­li­men­tus. Ta­ čiau yra vie­na rim­ta kliū­tis – Ta­de­kas yra An­kos jau­nė­lis bro­lis.

An­že­li­kos Cho­li­nos ba­le­te „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“ – re­ži­sie­rės sa­vaip in­terp­re­tuo­ta ir šo­kiu pa­pa­sa­ko­ta grau­di, prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­ma bet vis dėl­to gar­siau­sia lie­tu­viš­ka mei­lės is­to­ri­ja. „Man teat­re svar­bu ne mo­der­ni spek­tak­lio for­ma, o bū­tent pa­ts veiks­mas, ku­ria­me pa­ sa­ko­ja­ma apie žmo­nių li­ki­mus“, – apie spek­tak­lį sa­kė A.Cho­li­na.

KUR? Ita­lų kul­tū­ros ins­ti­tu­te, Uni­ver­si­te­to g. 4. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? VU Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ins­ti­tu­te, Vo­kie­čių g. 10. KA­DA? Ry­toj 12 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Ry­toj 20 val. KIEK? 27–62 li­tai.

KUR? Vil­niaus „Lė­lės“ teat­re, Ark­lių g. 5. KA­DA? Ry­toj 14 val. KIEK? 10 li­tų.

Ita­lų kul­tū­ros sklai­da

Ašt­riau­sio lie­žu­vio kon­kur­sas

Is­lan­dų folk­lo­ro per­lai

Kiš­kių su­ki­li­mo is­to­ri­ja

Ita­lų kul­tū­ros ins­ti­tu­tas do­va­no­ja dau­gy­bę ne­ mo­ka­mų ša­lies kul­tū­rą po­pu­lia­ri­nan­čių ren­gi­ nių, fil­mų, pa­skai­tų. Šian­dien – Fer­za­no Özpe­te­ ko fil­mas apie šei­mos vers­lą, t. y. vie­ną di­džiau­ sių ke­pyk­lė­lių Sa­len­to mies­te.

Tarp­tau­ti­nis hu­mo­ris­ti­nių ir eksp­rom­tu sa­ko­mų kal­bų tur­ny­ras, ku­ria­me Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­ dos, Ry­gos, Ta­li­no „Toast­mas­ters“ klu­bų de­le­guo­ ti da­ly­viai var­žy­sis ang­liš­kai sa­ky­da­mi iš anks­to ne­pa­ruoš­tas ar­ba hu­mo­ris­ti­nes kal­bas.

Jei dar ma­no­te, kad Is­lan­di­ja – tai tik Björk ar „Si­ gur Rós“, in­die folk sen­sa­ci­ja gru­pė „Ársti­ðir“ – kaip tik jums. Grakš­ti mu­zi­kos sti­lių įvai­ro­vė, per­ teik­ta ga­lin­gais vy­rų seks­te­to bal­sais, dre­bins Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čios skliau­tus.

Mo­nos­pek­tak­lis „Kiš­kių su­ki­li­mas“ – tai sėk­min­ gas re­ži­sie­riaus Ri­mo Drie­žio ­ban­dy­mas įpūs­ti tra­di­ci­nio ang­lų ba­la­ga­ni­nio lė­lių teat­ro dva­sios gar­sia­jai Ka­zio Bin­kio poe­mai. Lė­lė­mis pirš­ti­nė­ mis vai­dins ak­to­rė Li­ja­na Muš­taš­vi­li.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (8) (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25, 14.50, 18.35, 21.10 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (9) (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Perskeltas dangus“ (1974 m.) (N-7).

LRT 23.45 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris II“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Radži ieško žmonos (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Madagaskaro pingvinai“. 14.15 „Tomas ir Džeris“ (5). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Koncertas „Auksinis gramofonas 15“ (Rusija, 2010 m.). 21.45 Farai (N-14). 22.45 Veiksmo trileris „Šakalas“ (JAV, D.Britanija, Prancūzija, Vokietija, Japonija, 1997 m.) (N-14). 1.15 Veiksmo f. „Niekada nepasiduok“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

TV3

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.40 „Simpsonai“ (N-7) (k).

LNK 19.19 val.

7.15 „Nauja diena“. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Šok su manimi. 14.40 „Smurfai“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuotykių f. „Paskutinis oro valdytojas“ (JAV, 2010 m.). 21.25 Veiksmo f. „Iksmenai 2“ (JAV, 2003 m.). 0.05 Drama „Tarpininkai“ (JAV, 2009 m.).

18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Rusų kinas. Komedija „Ados šeimynėlė“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 22.50 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.50 Galiūnų čempionų lygos etapas Rusijoje. (k). 0.50 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

BTV

Lietuvos ryto TV

6.30 7.00 8.00 9.00

Televitrina. Kalbame ir rodome (N-7) (k). Prajuokink mane (N-7)(k). „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Amerikos talentai VI“. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios.

TV3 19.20 val.

16.10 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.45 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Drama „Žiaurūs laikai“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 0.15 „Rossas Kempas. Gaujos“. Tiriamoji žurnalistika (1) (N-7). 1.15 Teritorija.

SPORT1

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 Dok. f. „Berija – Stalino įrankis“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. Pramoginė laida (N-7). 15.00 Žinios. 15.07 Orai. 15.10 „Jaunikliai“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 16.00 Žinios.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15, 15.00 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“. 14.30 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2012“ (Brands Hatch). 16.05 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2012“ (Silverstone). 17.00 Legendų dvikova. Kauno „Žalgiris“– Maskvos CSKA. 18.20 Sporto metraštis. 18.30 Sportas LT. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Maskvos CSKA. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“– Klaipėdos „Neptūnas“. 23.15 Automoto.

BTV 19.25 val.

lietuvos ryto tv 21.40 val.


8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; ?;0=> <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07  EEE?274;?;B 

 B0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H  (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC KelioniĹł 3890H ,0<\=:0;=8> 6 8;=8CA ,0@4=6 NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= KelioniĹł B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4;  =5>@<028 J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 =4?9 90IEEE;84BCD0;>=3>=0A2>< >494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07  

PASLAUGOS

penktADIENIS, lapkriÄ?io 9, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Iť­leis­tas kur­ťiĹł ka­len­do­rius Lie­tu­vos liau­dies kul­tō­ros cent­ ro ka­len­do­riu­je at­kur­ta se­nų­jĹł kur­ťiĹł kos­tiu­mĹł, sie­kian­Ä?iĹł net I a., ko­lek­ci­ja.

TÄ&#x2122;s­da­mas tau­ti­niĹł ir ar­cheo­lo­ gi­niĹł kos­tiu­mĹł ka­len­do­riĹł se­ ri­jÄ&#x2026;, Lie­tu­vos liau­dies kul­tō­ros cent­ras iť­lei­do 2013â&#x20AC;&#x201C;2014 m. ka­len­do­riĹł, ku­ria­me at­spin­dima at­kur­tĹł Iâ&#x20AC;&#x201C;XVI a. kur­ťiĹł gen­ties kos­tiu­mĹł ko­lek­ci­ja. Ge­le­Şies am­Şiaus, ro­mÄ&#x2014;­niť­ko­ sios, vi­kin­gĹł ir vi­du­ram­ŞiĹł epo­ chos ne­ťio­se­nÄ&#x2026; at­sklei­dĹžian­ti ti­pi­niĹł kos­tiu­mĹł ko­lek­ci­ja at­ kur­ta re­mian­tis Va­ka­rĹł Lie­tu­ vos ar­cheo­lo­gi­niais ty­ri­mais, is­to­ri­niais duo­me­ni­mis ir Eu­ro­ pos iko­nog­ra­fi­ja. Ly­gi­nant teks­ ti­lÄ&#x2014;s lo­pi­nÄ&#x2014;­lius, moks­li­nin­kĹł su­rink­tus iĹĄ vi­sos Lie­tu­vos ar­ cheo­lo­gi­niĹł pa­mink­lĹł te­ri­to­ri­ jos, pa­ste­bÄ&#x2014;­tas spal­vĹł ir teks­ tō­ros (au­di­mo, juos­tĹł vi­ji­mo tech­ni­kos), dra­bu­ŞiĹł kir­pi­mo ir konst­ra­vi­mo bend­ru­mas ne tik Lie­tu­vos, bet ir Eu­ro­pos ap­ran­ go­je. Tai pa­leng­vi­no at­kur­ti au­ di­niĹł ga­my­bÄ&#x2026;, kir­pi­mÄ&#x2026; ir fa­so­ nÄ&#x2026;, dÄ&#x2014;l to at­si­ra­do ga­li­my­bÄ&#x2014; ne tik pa­ro­dy­ti at­ski­ro prie­ťis­to­ri­ nio lai­ko­tar­pio sti­lis­ti­kÄ&#x2026;, bet ir at­sek­ti dÄ&#x2014;­vÄ&#x2014;­ji­mo kai­tÄ&#x2026;. Ka­len­do­riaus su­da­ry­to­jos â&#x20AC;&#x201C; ar­cheo­lo­gÄ&#x2014; Dai­va Ste­po­na­vi­ Ä?ie­nÄ&#x2014; ir di­zai­ne­rÄ&#x2014; teks­ti­li­nin­kÄ&#x2014; Da­nu­tÄ&#x2014; Ke­tu­ra­kie­nÄ&#x2014;. Ko­lek­ci­jos kos­tiu­mĹł au­ten­tiť­ku­mÄ&#x2026; per­tei­ kia iť­raiť­kin­gos Ar­tō­ro Moi­sie­ jen­kos fo­tog­ra­fi­jos. Ĺ is Lie­tu­vos kul­tō­ros sa­vas­tÄŻ ir na­cio­na­li­nÄŻ iť­skir­ti­nu­mÄ&#x2026; pri­ sta­tan­tis lie­tu­viĹł ir ang­lĹł kal­ bo­mis iť­leis­tas me­ni­nis ka­len­ do­rius ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti pui­ki do­va­na ar­tÄ&#x2014;­jan­Ä?iĹł ĹĄven­Ä?iĹł pro­ga. VD inf.

Kitos

dra­bu­Şius ka­len­do­riaus su­da­ ry­to­jai va­do­va­vo­si ar­cheo­lo­ gų duo­me­ni­mis ir iko­nog­ra­fi­ ne me­dŞia­ga.

PARDUODA

NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;

PERKA

1032799

PARDUODA Kitas prekesÄŽVAIRĹŞS

Kita

KVIEÄ&#x152;IA MOKYTIS

 

 %  

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683><

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI &/6+5<  

   KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

?3683><?3683><5;+8=+<6= @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI

>@>=B0A=C>B vilnius@vilnius.krantas.lt, ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# www.krantas.lt +>=@40;8A=C>B ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B 9E052(/1(8#! "# "# " *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, 10 nakvyniĹł nuo 3459 Lt METAS KELIAUTI ÄŽ Ĺ ILTUS KRAĹ TUS! F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B 9?: !> JAE, Dubajus Egiptas, Ĺ arm El Ĺ eichas OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: 3*%,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, vieĹĄbutis su pusryÄ?iais 3* vieĹĄbutis, viskas ÄŻskaiÄ?iuota ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<>

!> 11 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 nakvyniĹł nuo 3049 Lt 7 nakvynÄ&#x2014;s nuo 2157 Lt I :4AZ808A @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, Tailandas, Bankokas ir Pataja KanarĹł salos, TenerifÄ&#x2014; "S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 3* vieĹĄbutis su pusryÄ?iais 2* apartamentai be maitinimo 6,<S7O 9?8;3><08 nakvynÄ&#x2014;s nuo 3389 Lt 7 nakvynÄ&#x2014;s nuo 2104 Lt 0N8=6B>=0A=C>B ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: Indija, Goa %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: ,?24,?491:<8,.45:= AAA 6<,9>,= 7> Daugiau kelioniĹł pasiĹŤlymĹł 2* vieĹĄbutis su pusryÄ?iais www.krantas.lt.

 %  

1043084  

Parengtas ĹžemÄ&#x2014;s sklypo planas,@ ?4@:0! prilygi % J% & +, .H 0@\=>A namas detaliojo teritorijĹł planavimo doD4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> kumentui. Informuojame, kad parengtas +>:0<4,+ 4; Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos ko misariato naudojamo valstybinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s

sklypo, apie ĹĄiai tarnybai patikÄ&#x2014;jimo teise priklausanÄ?ius pastatus, formavimo planas, prilyginamas detaliojo teritorijĹł planavimo dokumentui, adresu Algirdo g. 20, Vilniaus m. Planavimo organizatorius â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komi8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ sariatas, BirĹželio 23-iosios g. 10, Vilnius. B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> Projekto rengÄ&#x2014;jas â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Gintekaâ&#x20AC;&#x153;, Salto1F;021 @%%0=:@CBC> niĹĄkiĹł g. 29/3, 408 kab., Vilnius; tel. (8 5) 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> 279 0908. Planavimo tikslas â&#x20AC;&#x201C; suformuoti @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- naudojamÄ&#x2026; valstybinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; esa - R-/&* & - U60;8>B0A miems statiniams eksploatuoti pagal0A<C> Nekilnojamojo turto kadastre ÄŻraĹĄytÄ&#x2026; jĹł tiesiogiIV4A>=8AB4;,@0N><8:8 nÄ&#x2122; paskirtÄŻ. Paskirtis â&#x20AC;&#x201C; kitos paskirties ĹžemÄ&#x2014;; <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> naudojimo bĹŤdas â&#x20AC;&#x201C; visuomeninÄ&#x2014;s paskir@8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 ties ir inĹžinerinÄ&#x2014;s infrastruktĹŤros teritorijos; 10=:@>B>1F;>AXA8B48A\98<>384=08:0@BC?@8 naudojimo pobĹŤdis â&#x20AC;&#x201C; administraciniĹł pas3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= tatĹł ir susisiekimo ir inĹžineriniĹł komunikaZ8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA cijĹł aptarnavimo objektĹł statybos. Su pa 08? ?0B ?@0N>< =C@>3FB8 0@ N8[ @48:0;0D8<[ rengtu ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, prilyginamo detaliojo XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C teritorijĹł planavimo dokumentui, planu gaB08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: lima susipaĹžinti nuo 2012 11 09 iki 2012 11 B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= 23 rengianÄ?ioje ÄŻmonÄ&#x2014;je UAB â&#x20AC;&#x17E;Ginteka, SalParduodamas BUAB â&#x20AC;&#x17E;Lâ&#x20AC;&#x2122;Dolcevitaâ&#x20AC;? riklau- 5>@<02890B4;50:A toniĹĄkiĹł g. 29/3, 408 kab., Vilniuje. 1043446 santis kilnojamasis turtas. ParaiĹĄkos 4 die nĹł nuo ĹĄio skelbimo iĹĄspausdinimo renka- PraneĹĄame, kad 2012 m. lapkriÄ?io 22 d. 10 , -

-*T , mos UAB â&#x20AC;&#x17E;Adminasâ&#x20AC;?, Vytauto g. 33, Vilnius. ' -+&* val.,0@4=6B0A Ĺ˝emaitÄ&#x2014;liĹłO4<\A kaime,A:;F?> RukainiĹł seniĹŤnijoje, +S 4A0=Z8> D>D> DetalesnÄ&#x2014; informacija tel. 8 614 44 810. Vilniaus rajone, pagal NacionalinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s 1043369 6L=8?8N:8[A4=8]=89>948;=8C94A:;F tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono ĹžemÄ&#x2014;?>:03 @! tvarkos skyriaus vedÄ&#x2014;jo14=3@0A?;>B0A 2012 03 30 ÄŻsaky 70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 mu Nr. 48VÄŽ-(14.48.2.)-1721 patvirtintÄ&#x2026; pro6@8=30A! 8;=80CA <84AB>UAB A0D8D0;3F1\A 03<8 jektÄ&#x2026; suprojektuotam â&#x20AC;&#x17E;STACHAS IR KOâ&#x20AC;&#x153; KvieÄ?iame ÄŻ naujus TarptautinÄ&#x2014;s lyde- =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9> ĹžemÄ&#x2014;s sklypui, projektinis Nr. 1513, rengiarystÄ&#x2014;s akademijos mokymus ir seminakadastriniai XA0:F<0A @ gretimo  matavimai. PraĹĄom rus. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 mi suprojektuoto ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, projektinis Nr. 34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B> 723, e. paĹĄtas info@tla.lt. 1029223 1377-3, naudotojÄ&#x2026; MarijanÄ&#x2026; Ĺ˝emlo atvyk@80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @ ti aukĹĄÄ?iau nurodytu laiku prie ĹžemÄ&#x2014;s sklypo dÄ&#x2014;l bendros ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł ribos suderinimo arba kreiptis ÄŻ ind. ÄŻmonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Matininkasâ&#x20AC;&#x153;, Kita RinktinÄ&#x2014;s g. 55-18, LT-09207 Vilnius, tel. (8 2012 m. lapkriÄ?io 19 d. 9 val. Vilniaus m., 5) 247 0382, e. paĹĄtas matininkas@konsoVerkiĹł sen., SB â&#x20AC;&#x17E;PaeĹžerysâ&#x20AC;&#x153;, KrakiĹĄkiĹł SodĹł lidacija.lt. 1043621 6-oji g. 9, Viliunei KurminoviÄ? nuosavybÄ&#x2014;s teise priklausanÄ?iame sklype (kad. Rengiamas apie 15,4 ha teritorijos prie LenNr. 0101/0118:0127) bus Ĺženklinamos Ĺže- tvario ir MaÄ?iuliĹĄkiĹł gatviĹł, PaneriĹł seniĹŤmÄ&#x2014;s sklypo ribos. Gretimo sklypo (kad. Nr. nijoje, Vilniuje, detalusis planas. Planavimo 0101/0118:0128) savininkÄ&#x2122; BronislavÄ&#x2026; Pa- pagrindas: 2011 m. gruodĹžio 7 d. Vilniaus ĹžemeckienÄ&#x2122; kvieÄ?iame dalyvauti paĹžymint miesto savivaldybÄ&#x2014;s administracijos direktobendrÄ&#x2026; sklypĹł ribÄ&#x2026;. Kontaktiniai duomenys: riaus ÄŻsakymas Nr.:30-1764. Planavimo tiksUAB â&#x20AC;&#x17E;GSR LTâ&#x20AC;&#x153;, Ĺ˝irmĹŤnĹł g. 70-511, Vilnius. las: nustatyti ĹžemÄ&#x2014;s tikslinÄ&#x2122; paskirtÄŻ, naudoTel. 8 678 24 103, e. paĹĄtas geo@gsrlt.lt. jimosi bĹŤdÄ&#x2026;, statybos reglamentus, sklypĹł 1043587 Antstolis Darius StakeliĹŤnas skelbia gyve- ribas vadovaujantis bendrojo plano sprennamojo namo, bendras plotas 52,42 kv. diniais. Planavimo organizatorius: Vilniaus m, garaĹžo, uĹžstatytas plotas 20 kv. m, kie- miesto savivaldybÄ&#x2014;s administracijos Miesmo rĹŤsio, uĹžstatytas plotas 3 kv. m, ĹŤkinio to plÄ&#x2014;tros departamentas, Konstitucijos pr. pastato, uĹžstatytas plotas 33 kv. m, ir kie- 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2641. Demo statiniĹł, esanÄ?iĹł TyzenhauzĹł g. 43, Vil- taliojo plano rengÄ&#x2014;jas: UAB â&#x20AC;&#x17E;Regroup proniaus m., nuosavybÄ&#x2014;s teise priklausanÄ?iĹł jektavimasâ&#x20AC;&#x153;, LukiĹĄkiĹł g. 5-306, Vilnius. InVaÄ?iagan Kazarian ir Tatjanai Kazarian, pir- formacija teikiama tel. 8 683 31 336, 262 mÄ&#x2026;sias varĹžytynes. VarĹžytynÄ&#x2014;s vyks 2012 12 0353, e. paĹĄtas vilmantas@regroup.lt. Pa11 14.30 val. Konstitucijos pr. 15/5-74 C kor- rengto detaliojo plano ekspozicija: nuo pusas, Vilniuje. PradinÄ&#x2014; parduodamo turto 2012 m. lapkriÄ?io 13 d. iki 2012 m. gruodĹžio kaina 180 800 Lt. VarĹžytyniĹł dalyvio ÄŻmo- 14 d . PaneriĹł seniĹŤnijos patalpose, Ĺ˝alioji kÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 18 080 Lt ÄŻneĹĄti ÄŻ Dariaus StakeliĹŤno a. 3, LT-02232 Vilnius. Planavimo pasiĹŤlymĹł sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT957044060000469129, AB pateikimo tvarka: planavimo pasiĹŤlymai ir SEB bankas. Parduodamas turtas yra ÄŻkeis- pastabos teikiami projekto rengÄ&#x2014;jui ir orgatas ir areĹĄtuotas. Norintieji apĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti turtÄ&#x2026; nizatoriui raĹĄtu iki vieĹĄo aptarimo pabaigos. turi kreiptis ÄŻ antstolÄŻ. Suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki VieĹĄas svarstymas: detaliojo plano sprendivarĹžytyniĹł turi pateikti antstoliui savo tei- niĹł vieĹĄas aptarimas vyks 2012 m. gruodĹžio ses patvirtinanÄ?ius dokumentus. Informaci- 14 d. 10 val. Vilniuje, LukiĹĄkiĹł g. 5, 306 kab. Planavimo dokumentĹł sprendiniĹł pasiĹŤlyja tel. (8 5) 274 2742. 1043455 mĹł apskundimas: asmenys, gavÄ&#x2122; raĹĄtiĹĄkÄ&#x2026; INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMÄ&#x201E;. atsakymÄ&#x2026;, kad ÄŻ pateiktus pasiĹŤlymus neatPradedamas rengti apie 0,74 ha ploto teri- siĹžvelgta parengtame teritorijĹł planavimo torijos Krokuvos, GiedraiÄ?iĹł ir Lvovo g. san- dokumente, ĹĄÄŻ atsakymÄ&#x2026; gali apskĹłsti Valskirtoje detalusis planas. Planavimo pagrin- tybinÄ&#x2014;s teritorijĹł planavimo ir statybos insdas â&#x20AC;&#x201C; 2012 m. rugpjĹŤÄ?io 8 d. Vilniaus miesto pekcijos prie aplinkos ministerijos Vilniaus savivaldybÄ&#x2014;s administracijos direktoriaus skyriui, A.JuozapaviÄ?iaus g. 9, Vilnius, per ÄŻsakymas Nr. 30-1157 dÄ&#x2014;l pavedimo orga- mÄ&#x2014;nesÄŻ nuo jiems iĹĄsiĹłsto laiĹĄko (atsakymo nizuoti apie 0,74 ha ploto teritorijos Kroku- ÄŻ pateiktÄ&#x2026; pasiĹŤlymÄ&#x2026;) gavimo dienos. vos, GiedraiÄ?iĹł ir Lvovo g. sankirtoje deta1042739

ÄŽVAIRĹŞS

Â&#x201E;Â&#x201E;Tik­ra: at­kur­da­mi se­nuo­siusUAB â&#x20AC;&#x17E;IRDAIVAâ&#x20AC;? dirbti Vilniuje reikalingi: ties ir bendrojo plano sprendiniĹł pakeisti betonuotojai, tinkuotojai, staliai-dailidÄ&#x2014;s, ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł ribas ir plotÄ&#x2026;, nustatyti teridaĹžytojai. Kontaktiniai tel. 8 659 38 480, torijos naudojimo bĹŤdÄ&#x2026;, pobĹŤdÄŻ, tvarkymo ir naudojimo reĹžimÄ&#x2026;. Numatoma komerci8 659 38 414. 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F 1038193 nÄ&#x2014;s paskirties objektĹł teritorija. Planavimo 1\IO4<0:08=0 EEE6C>1>A10;308;B 4; organizatorius â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus miesto savivaldyValymo ďŹ rmai reikalingi valytojai valymo  darbams. Darbas slankiuoju graďŹ ku. Tel. (8 bÄ&#x2014;s administracijos Miesto plÄ&#x2014;tros depar tamentas, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vil45) 51 002, 8 659 37 460. 1043550 nius, tel. (8 5) 211 2529, faks. (8 5) 211 2518. Projekto rengÄ&#x2014;jas â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Unitectusâ&#x20AC;?, LukiĹĄkiĹł g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, e. paĹĄtas tauras@unitectus.lt. Projekto vaKitos dovas architektas Tauras Paulauskas. Apie ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= parengtÄ&#x2026; detaliojo plano dokumentÄ&#x2026;, su6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; sipaĹžinimÄ&#x2026; su juo bei apie vieĹĄo svarstymo procedĹŤrosvietÄ&#x2026; ir laikÄ&#x2026; bus informuojama papildomai. InformacijÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l teritorijos pla+! *"$#%$ navimo sprendiniĹł teikia projekto vadovas 

  

  )( #"%" ## # architektas Tauras Paulauskas, tel. (8 5) 261 0147, e. paĹĄtas tauras@unitectus.lt. Plana &&&#') $ %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 vimo pasiĹŤlymai ir pastabos teikiami proSusidĹŤrei su problema dÄ&#x2014;l girtavimo? Gal :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> jekto organizatoriui arba rengÄ&#x2014;jui iki vieĹĄo anoniminiai alkoholikai gali padÄ&#x2014;ti? Pasprojekto svarstymo pabaigos raĹĄtu. kambink tel. 8 633 00 020. www.aaar.lt. 4;

PASLAUGOS

skelbimai

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 9Y 4; liojo plano 4?0NB0A rengimÄ&#x2026;. Detaliojo?4@D4G8<08 planavimo 8=5>$6<08;2>< tikslas â&#x20AC;&#x201C; nekeiÄ?iant ĹžemÄ&#x2014;s tikslinÄ&#x2014;s paskir-

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@  30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074:*0@>A;0DC / %0G4 @,7 A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2>< 15  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 6809Q2 *4794?= (07  

"!P%'&"'%' NaujametinÄ&#x2014;s kalÄ&#x2014;dinÄ&#x2014;s kelionÄ&#x2014;s au F"$# ir$"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 tobusu: T0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> KALÄ&#x2013;DINÄ&#x2013; AUSTRIJA: Vienaâ&#x20AC;&#x201C;Melkasâ&#x20AC;&#x201C; I B 4/492:54>,745,4< Zalcburgas â&#x20AC;&#x201C; 667 Lt,;<4:=,7,E !> +CG849[=0:B8A0@NCD>94 IB KALÄ&#x2013;DINÄ&#x2013; LENKIJA: VarĹĄuvaâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;enstacho&B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB vaâ&#x20AC;&#x201C;Krokuvaâ&#x20AC;&#x201C;Osvencimas â&#x20AC;&#x201C; 437 Lt H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I B KALÄ&#x2013;DINÄ&#x2013; VIENAâ&#x20AC;&#x201C;Dunojaus vingisâ&#x20AC;&#x201C;Buda9?:

!> -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB peĹĄtas â&#x20AC;&#x201C; 627 Lt <:,>45,9?: !> KALÄ&#x2013;DOS ITALIJOJE: AmĹžinoji Roma â&#x20AC;&#x201C; B L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> 1327 Lt @>0B890=C> B KALÄ&#x2013;DOS: Prahaâ&#x20AC;&#x201C;Vienaâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> B â&#x20AC;&#x201C; Ĺžaviosios Europos sostinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; 627 Lt =;,945, :=>,<,@,9?: !> KALÄ&#x2013;DINIS BALTIJOS KRUIZAS: Jaunpils ",7>,E !> G($G'("%?>8;A8=\A pilisâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;Ryga â&#x20AC;&#x201C; 387 Lt <,4645,2,764/46SE!> 68?B0A)C@6030=C> B NAUJI METAI: ParyĹžiusâ&#x20AC;&#x201C;Disneilendas =;,945, :=>,:<,/,E!> (Bambergas, Liuksemburgas, Niurnber%C;60@890=C>B gas) â&#x20AC;&#x201C; 1397Lt =;,945,746,9>SE

 L@80=:0=C>B NAUJI METAI: AristokratiĹĄkoji Vienaâ&#x20AC;&#x201C;Ĺža<,4645, :==,7,E

!> @4B0=C>B vusis BudapeĹĄtas â&#x20AC;&#x201C; 647 Lt (?<645,9>,745,E

!>

C=8A0A=C>B NAUJI METAI: Gaujos prkasâ&#x20AC;&#x201C;Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Tar?72,<45,?<2,=E

!> tu â&#x20AC;&#x201C; 377 Lt <:,>45,&4506,E !> NAUJI METAI: Praha (Melnikasâ&#x20AC;&#x201C;DeteniG($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A ceâ&#x20AC;&#x201C;KarlĹĄteinasâ&#x20AC;&#x201C;Karlovy (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Varai) â&#x20AC;&#x201C; 667 Lt NAUJI METAI: Saksonijos Ĺ veicarijaâ&#x20AC;&#x201C;Ber?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B lynas â&#x20AC;&#x201C; 567 Lt %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B NAUJAMETINIS KRUIZAS: Rygaâ&#x20AC;&#x201C;StokholC10=C>B F#$%$@%!@$% masâ&#x20AC;&#x201C;Ryga â&#x20AC;&#x201C; 977 Lt ";:47=49S= 24;>,=?<2,/,9?:!> SlidinÄ&#x2014;jimo kelionÄ&#x2014;s autobusu: G$)"% ?72,<45,E!> SlidinÄ&#x2014;jimas PrancĹŤzijoje (Trys SlÄ&#x2014;niai)

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B (?<645,E !> â&#x20AC;&#x201C; 1470 Lt H<4!,96,E !> SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje (Livinjo) â&#x20AC;&#x201C; 1490 Lt G(!'% <0>,E

 !>Austrijoje, Ĺ veicarijoje â&#x20AC;&#x201C; SlidinÄ&#x2014;jimas 68?B0A)C@6030=C> B (?94=,=E !> 1890 Lt A?0=890+0;9>@:0I B(Ĺ˝emieji TaSlidinÄ&#x2014;jimas Slovakijoje F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47 trai) â&#x20AC;&#x201C; 890 Lt

C@:890=B0;890I B =49S= SlidinÄ&#x2014;jimas Ukrainoje (Bukovelis) 7 d. <?4C,=#47?9?: !> â&#x20AC;&#x201C; 850 Lt C<,074=E24;>,=9?: !> ",<:6,=E !> SlidinÄ&#x2014;jimo kelionÄ&#x2014;s lÄ&#x2014;ktuvu: SlidinÄ&#x2014;jimas ?-,E!>Andoroje â&#x20AC;&#x201C; 1290 Lt SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje, "# %& "#$% Ĺ veicarijoje ir PrancĹŤzijoje (Aostos slÄ&#x2014;nis) â&#x20AC;&#x201C; lÄ&#x2014;ktuvu â&#x20AC;&#x201C; %,=,6,9?: !> 1490 Lt (:;?9 !> SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje (Vialattea) â&#x20AC;&#x201C; lÄ&#x2014;ktu&,2,9S !> 90<20>46,= !> !,48492,=K8:2?=E>,4,J !> (<484>,= !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B vu â&#x20AC;&#x201C; 1650 Lt ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I B

:74@?/:,6,/0845,!> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: ,>@BC60;890;60@D\I B "0=5S2, !> Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada nuo 1979 Lt I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ,0A0:0=C>B Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1099 Lt @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> -060=\IB Ispanija, AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108 "0=J,8;495:9,4 !> Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt 08<8=60AO<>6CAIB080NB Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1295 Lt ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt ",9:;,=,?74=!> Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1489 Lt 4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) Turkija, Marmaris 1620 Lt :/4 !>AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1999 Lt B =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 Portugalija, "# %& "$A"& %C;60@89>94 B

LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B Egiptas, Hurgada nuo 1440 Lt; Bulgarija !>/409,4 â&#x20AC;&#x201C; 1595 Lt; Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1440 Lt; Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; <B80F',74?>D !> (& 3500 Lt; Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt

%0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !>

LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x201C;po:08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> ilsinÄ&#x2014;s) ?:/6,7945:50 !> Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelisâ&#x20AC;&#x201C;Egip&O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> tas nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; Kuba â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt -F60I B>:7>;<0A %#

0;8=0AI)4;A8=:8A

074=9?: !> AVIABILIETAI

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> Pirkti internetu: www. lek.lt (yra ir pigios aviakompanijos) 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !>

;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A

'492,;R<,=E !> KELTAI ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A ,96:6,=E !>Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis; Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; %?60>,=E !> Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec.

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A 6,49:=O,-4;?=0= pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pa# KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. siĹŤlymas); (*"% pasiĹŤlymas); Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stok:949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= holmas. Konferencijos ir kiti JĹŤsĹł kompaU-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !> nijos renginiai Baltijos jĹŤroje! &B2,E'>:63:78,=

KRUIZAI (,749,=E07=4964= VidurĹžemio jĹŤroje (spec. kaina) (,749,=E'>:63:78,= KaribĹł jĹŤroje (spec. kaina) *09>=;474=E#B90=3,89,= Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) Baltijos jĹŤroje,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E

7,4;S/,E B74==;0. ;,=4R7B8,=

VIZOS 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,= ÄŽ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt, BaltarusijÄ&#x2026; nuo 85 Lt

(?<6?E7,9/:=,7:=E'>:63:78,= %' " M&?=45N9?: !> ,7>,<?=45N9?:!>


Orai

Savaitgalis numatomas sausesnis ir šaltesnis. Šiandien dieną numatoma 5–8 laipsniai šilumos, lis mažiau, pasirodys saulė. Šeštadienio naktį pašals iki 4 laipsnių šalčio, dieną bus 2–8 laipsniai šilumos. Kritulių nenumatoma. Sekmadienį bus kiek šilčiau, bet vėl grįš lietus.

Šiandien, lapkričio 9 d.

+6

+8

+5

Telšiai

Šiauliai

+6

Klaipėda

Panevėžys

+6

Utena

+8

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

7.38 16.26 8.48 0.29 14.10

314-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 52 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+7Kaunas

Pasaulyje Atėnai +21 Berlynas +11 Brazilija +25 Briuselis +10 Dublinas +9 Kairas +26 Keiptaunas +23 Kopenhaga +9

Londonas +11 Madridas +14 Maskva +5 Minskas +7 Niujorkas +12 Oslas +1 Paryžius +7 Pekinas +8

orai vilniuje Šiandien

Rytas

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+8

Alytus

2–6 m/s

DATOS Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+6

+7

+4

–2

4

+1

+4

+3

+2

5

+3

+7

+6

+4

6

šeštadienį

sekmadienį

Verslo diena 1818 m. gimė rusų rašytojas Ivanas Turgenevas. 1940 m. mirė Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Neville’is Chamberlainas. 1948 m. gimė Brazilijos futbolo treneris Luizas Felipe Scolari. 1970 m. mirė Prancūzijos prezidentas Charles’is De Gaulle’is. 1974 m. gimė italų futbolininkas Alessandro Del Piero.

1985 m. Garis Kasparovas, būdamas 22 metų, tapo jauniausiu pasaulio šachmatų čempionu. 1989 m. atidaryta Rytų Berlyno siena. 1991 m. mirė Prancūzijos aktorius Yves’as Montand’as. 2004 m. mirė švedų rašytojas, žurnalistas Stiegas Larssonas, geriausiai žinomas kaip „Millennium“ serijos kriminalinių romanų autorius.

1972 m. gimė amerikiečių aktorius Ericas Dane’as.

Šią savaitę laimėkite Larso Husumo knygą „Mano draugystė su Jėzumi Kristumi“.

Danų rašytojo L.Husumo „Mano draugystė su Jėzumi Kristumi“ – tai originali intriguojančių (kartais net šokiruojančių) ir skaitytoją prikaustančių įvykių tėkmė, kuri neturi nieko bendra su religine tematika, išskyrus tai, kad pagrindinį knygos herojų Nikolajų aplanko Jėzus Kristus. Ar tai tikrai yra tas Jėzus Kristus, kokį mes dažnai įsivaizduojame, ar tik jaunuolio vaizduotės vaisius, galėsite nuspręsti patys.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, lapkričio 13 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Aurelijus, Dargintas, Estela, Paulina, Skirtautė, Teodoras

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+7

+8

Praha +8 Ryga +5 Roma +18 Sidnėjus +19 Talinas +2 Tel Avivas +23 Tokijas +19 Varšuva +8

4

5

6

7

8

9

10

Avinas (03 21–04 20). Dėl skirtingo vertybių suvokimo įsivelsite į konfliktą, kuris vers jus ieškoti kompromiso. Nebegalėsite gerbti autoritetingo žmogaus. Svarbiausiai, šiandien susitvardyti. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Užsiimkite mėgstamais dalykais. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Artėja kova dėl valdžios. Jūsų asmenybės tobulėjimui ir privatumui neigiamos įtakos gali turėti labai emocionalus žmogus arba pati situacija. Išlikite įžvalgus ir kantrus. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Mergelė (08 24–09 23). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Šiuo metu bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius. Svarstyklės (09 24–10 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausias savybes, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Skorpionas (10 24–11 22). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti savo pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Perpildęs kantrybės taurę, pridarysite daugiau žalos negu naudos. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio planai nederės su jūsų mintimis ir idėjomis. Stengsitės kovoti su jo elgesiu. Stabtelkite ir apgalvokite savo elgesį, nes spaudimas šiandien nepadės. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų vertybės prieštarauja jūsų paties interesams. Galbūt neigiamai vertinsite tradicijas ar nesutiksite su vyresniais žmonėmis. Nesikivirčykite dėl savo abejonių su aplinkiniais. Vandenis (01 21–02 19). Jaučiate šeimos paramą, o namai atrodo saugiausia vieta. Jaučiate aplinkinių palaikymą. Palankus laikas rimtiems pokyčiams ir asmeninėje erdvėje, ir apskritai supančioje aplinkoje. Žuvys (02 20–03 20). Pasitaikys puiki galimybė įgyvendinti savo svajones ir pakeisti namus taip, kad juose jaustumėtės saugiau, jaukiau. Kartu su draugais ar pažįstamais norėsite atitrūkti nuo realybės.

2012-11-09 Vilniaus diena