Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

ketvirtadienis, lapkričio 8 d., 2012 m. Nr. 261 (1460) 

Per ar­ti­miau­sias ke­lias die­nas bus iš­nag­rinė­ta, ar Sei­ mo rin­ki­mai vy­ko pa­gal Kons­ti­tu­ciją. Lietuva 5p.

diena.lt

Pa­si­tikė­ji­mas ar­timųjų fi­nan­sinė­mis ga­li­mybė­ mis ne vieną lai­duo-­ toją nu­gramz­di­no į sve­ti­mas sko­las. Tema 8p.

Po įtemp­tos ko­vos B.Oba­ma pa­ga­liau ga­li at­si­kvėpti. Pasaulis 12p.

Ap­leis­tos stik­lo džiunglės

1,30 Lt

Aš, būda­mas kon­ser­va­to­ rius, šir­dy­je vi­suo­met esu už res­pub­li­ko­nus, bet tik­ rai šiuo me­tu ne­ga­li­me skųstis šiuo pre­zi­den­tu. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­ lius apie JAV pre­zi­den­tu per­rinktą Ba­ racką Obamą.

6p.

Miestas

2p.

Dėl strei­ko – į teismą „Vil­n iaus vie­š o­j o trans­p or­to“ va­ do­vai ieš­ko būdų su­s tab­dy­t i atei­ nantį tre­č ia­d ienį pla­nuo­jamą dar­ buo­tojų streiką. Jie kreipė­s i į teis­ mą ir tei­g ia, kad strei­kas būtų ne­ teisė­tas. O strei­k uo­t i pa­si­r yžę vie­ šo­jo trans­por­to vai­ruo­to­jai tvir­ti­na, esą va­do­v ybės ar­g u­men­tai yra vi­ siš­kai ne­pagrįs­t i.

Menas „„Vers­lai: te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas skel­bia, kad jo­je turėtų būti pre­ky­bos ir ad­mi­nist­ra­cinės pa­tal­pos, ta­čiau ša­lia šilt­na­mių vei­kia au­to­mo­bi­lių

dirb­tuvės. 

De­šim­tys šilt­na­mių iš­dau­žy­tais stik­lais, grėsmin­gi už­ra­šai „pa­ša­li­niams vaikš­čio­ti draud­žia­ma“, „te­ri­to­riją sau­go šuo“, dirb­tuvės, au­to­mo­bi­lių plo­vyk­los. Vi­sa ši stik­lo šukė­mis nu­sėta te­ri­to­ri­ja vi­du­ry mies­to – jau ne pir­mi me­tai.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Sau­go tvo­ra

Be­veik 9 hek­tarų te­ri­to­ri­jo­je Os­ lo g. 1 / Miš­ki­nių g. 26 nors ir ry­ toj galėtų sa­vo darbą pra­dėti sta­ ty­binė tech­ni­ka, ta­čiau stik­li­nių šilt­na­mių paunksnė­je kol kas ty­lu. Mil­ži­nišką te­ri­to­riją nuo sve­timų akių sau­go tvo­ra, ke­lios spyg­liuo­

tos vie­los li­ni­jos ir grėsmin­gi už­ra­ šai, įspėjan­tys pra­ša­lai­čius ne­kiš­ti sa­vo no­sies kur ne­rei­kia. Pa­si­vaikš­čio­jus pa­lei tvorą ga­li­ ma ras­ti var­tus, ant ku­rių pui­kuo­ ja­si už­ra­šas, kvie­čian­tis užei­ti į te­ ri­to­ri­jo­je vei­kiantį šilt­namį. Tie­sa, aki­vaiz­du, kad ja­me jau se­niai nie­ kas neau­gi­na nei agurkų, nei po­mi­ dorų, – čia au­to­mo­ bi­lių dirb­tuvės.

13p.

R.Tu­mi­nas įti­ko reik­liems bri­tams

2

VšĮ Karoliniškių poliklinika www.karpol.lt Lapkričio mėn. kviečiame atlikti

vėžio žymenų tyrimus su nuolaida iki 26% Siūlome atlikti šiuos vėžio žymenų tyrimus:  vyrams: karcinoembrioninio antigeno (CEA) tyrimą už 25 Lt su 22% nuolaida;  moterims: karcinoembrioninio antigeno (CEA) tyrimą už 25 Lt su 22% nuolaida;  moterims: kiaušidžių vėžio antigeno (Ca 125) tyrimą už 25 Lt su 26% nuolaida. Dėl tyrimo kreiptis į 102 kab. Plačiau apie vėžio žymenų tyrimų svarbą skaitykite www.karpol.lt Tyrimų kaina ne poliklinikos pacientams

29 Lt su 15 proc. nuolaida


2

ketvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Rin­ki­mus ly­dė­jo links­my­bės And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

JAV pre­zi­den­to rin­ki­mai ne­li­ko be at­gar­sio ir Vil­niu­je. Ant­ra­die­ nio va­ka­rą vil­nie­čiai klu­be šven­ tė rin­ki­mų nak­tį, o va­kar ry­te rin­ ki­mų re­zul­ta­tų ap­tar­ti rin­ko­si dip­ lo­ma­tai.

Ant­ra­die­nio va­ka­rą sos­ti­nės mu­ zi­kos klu­be „Tams­ta“ pra­si­dė­jo links­my­bės: žmo­nės prie mu­zi­ ki­nio klu­bo ri­kia­vo­si ei­lė­mis, no­ rė­da­mi pa­tek­ti į vi­dų ir švęs­ti JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų nak­tį. Mu­zi­ki­nio klu­bo vi­dus bu­vo iš­ puoš­tas JAV vė­lia­vė­lė­mis, su­ si­rin­ku­sie­ji bu­vo vai­ši­na­mi už­ kan­džiais, gė­ri­mais. Bu­vo ga­li­ma su­da­ly­vau­ti bal­sa­vi­mo žai­di­me – bal­suo­ti už de­mok­ra­tą Ba­rac­ką Oba­mą, res­pub­li­ko­ną Mit­tą Rom­ ney ar įra­šy­ti sa­vo kan­di­da­tą. Va­kar ry­tą paaiš­kė­jus, kad B.Oba­ma dar ket­ve­rius me­tus eis JAV pre­zi­den­to pa­rei­gas, per vieš­bu­ty­je „Kem­pins­ki“ vy­ku­ sius pus­ry­čius JAV lai­ki­no­ji rei­ ka­lų pa­ti­kė­ti­nė An­nie Hall pro­g-

no­za­vo, kad Ame­ri­kos san­ty­kiai su Lie­tu­va iš­liks ne­pa­ki­tę. A.Hall pa­ti­ki­no, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tai dau­giau įta­kos tu­rės Ame­ri­kos vi­daus gy­ve­ni­mui. Nors vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad ant­rai ka­ den­ci­jai per­rink­tas JAV pre­zi­den­tas ga­li jaus­tis lais­viau ir įgy­ven­din­ ti da­lį am­bi­cin­gų, bet ne­po­pu­lia­ rių su­ma­ny­mų, už­sie­nio po­li­ti­kos tai grei­čiau­siai ne­pa­veiks.

Rin­ki­muo­se nuo­mo­ nės dau­giau bu­vo pa­si­da­li­ju­sios ne dėl už­sie­nio po­li­ti­kos, bet dėl ne­dar­bo, so­ cia­li­nių pro­ble­mų. „Šiuo­se rin­ki­muo­se nuo­mo­ nės dau­giau bu­vo pa­si­da­li­ju­sios ne dėl už­sie­nio po­li­ti­kos, bet dėl ne­dar­bo, dėl so­cia­li­nių pro­ble­mų, dėl pa­čios eko­no­mi­kos, to­dėl už­ sie­nio po­li­ti­ka po šių rin­ki­mų ne­ pa­si­keis. Ma­nau, kad Lie­tu­vos bei

JAV san­ty­kiai ne­si­keis ir to­liau iš­ liks stip­rūs. B.Oba­ma tęs sa­vo po­ li­ti­ką, ir nors dar daug ką yra nu­ veik­ti, ma­nau, jis – tei­sin­ga­me ke­ly­je“, – tei­gė A.Hall. Paš­ne­ko­vė pa­brė­žė, jog ne tiek svar­bu, kas iš­rink­tas pre­zi­den­tu, bet tai, kad JAV vyks­ta de­mok­ra­ tiš­ki rin­ki­mai, kur žmo­nės lais­vai ga­li pa­reikš­ti sa­vo va­lią. „Šie rin­ki­mai pa­ro­do, ko­kia stip­ri mū­sų de­mok­ra­ti­ja. Tą die­ ną JAV vy­ko ne tik pre­zi­den­to rin­ ki­mai, bet ir daug ki­tų rin­ki­mų bei re­fe­ren­du­mų. Pa­vyz­džiui, Da­ko­ tos vals­ti­jo­je žmo­nės bal­sa­vo, ar gy­vū­no skriau­di­mas ga­li bū­ti lai­ ko­mas nu­si­kals­ta­ma vei­ka“, – dės­tė A.Hall. JAV at­sto­vė taip pat pa­brė­žė, kad B.Oba­mos val­do­ma ša­lis ir to­liau steng­sis iš­lai­ky­ti glau­džius san­ty­kius su Eu­ro­pa ir stra­te­giš­kai bend­ra­dar­biaus su Ru­si­ja. „Ma­nau, kad jis tęs sa­vo po­li­ti­ką Ira­no at­žvil­giu ir ban­dys pri­trauk­ ti Ru­si­ją pri­si­jung­ti prie san­kci­jų šiai vals­ty­bei. Taip pat bus pa­lai­ ko­mi stip­rūs san­ty­kiai su Eu­ro­ pa“, – pa­brė­žė A.Hall.

„„Įs­pė­ji­mas: te­ri­to­ri­ją nuo pra­ša­lai­čių sau­go grės­min­gi už­ra­šai ir spyg­liuo­t

Ap­leis­tos stik Jų dar­buo­to­jai pa­ti­ki­no, 1 kad šiuo me­tu nuo­mo­ ja­si pa­tal­pas iš vers­li­nin­ko Sau­ liaus Skre­b ės kont­ro­l iuo­ja­m os vie­nos iš SKR gru­pės įmo­nių, ir vi­sais klau­si­mais pa­siū­lė kreip­ tis bū­tent į jį. Projektų detalių neatskleidė

„„Pus­ry­čiai: ap­tar­ti JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tų va­kar ry­te Vil­niu­je rin­ko­si dip­lo­ma­tai, po­li­ti­kai, vers­

li­nin­kai. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Kont­ro­lie­rių ma­žiau, bet kont­ro­lės dau­giau Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Vil­niu­je va­ži­nė­ja jau ne­be du, o pen­ki ke­lei­vių kont­ro­lės au­to­ bu­siu­kai, nors kont­ro­lie­rių pa­ sta­rai­siais me­tais ge­ro­kai su­ma­ žė­ję.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ Kont­ro­lės sky­riaus va­ do­vo Da­niaus Rin­kaus­ko tei­gi­mu, pa­dau­gė­jus au­to­bu­siu­kų bus pa­ tik­rin­ta dau­giau trans­por­to prie­ mo­nių ir ope­ra­ty­viau rea­guo­ja­ma į vie­šo­jo trans­por­to vai­ruo­to­jų iš­ kvie­ti­mus. Taip pat ti­ki­ma­si, kad bus daž­niau tik­ri­na­mas trans­ por­tas, va­žiuo­jan­tis į ato­kes­nes mies­to vie­tas. Taip bus išaiš­kin­ ta dau­giau pa­žei­dė­jų. Trans­por­to prie­mo­nes bend­ro­vė nuo­mo­ja, už kiek­vie­ną au­to­bu­siu­ką kas mė­ne­sį mo­ka­ma po 4 tūkst. li­tų. 2010 m. sos­ti­nė­je dir­bo 92 kont­ro­lie­riai,

2011 m. – 96, 2012 m. dar­buo­ja­ si 64 kont­ro­lie­riai. D.Rin­kaus­kas ti­ki­no, kad nau­ jos e. bi­lie­to sis­te­mos su­kel­tų įvai­ riau­sių ne­su­sip­ra­ti­mų jau ma­žė­ ja. „Ke­lei­viai iki šiol klau­si­nė­ja

Ko­mer­ci­nė skly­po pa­skir­tis ne­ prieš­ta­rau­ja bend­ra­ja­me mies­to pla­ne nu­ma­ty­tam te­ri­to­ri­jos už­ sta­ty­mui. De­ta­lia­ja­me skly­po pla­ ne nu­ma­ty­ta, kad te­ri­to­ri­jo­je bus sta­to­ma ne aukš­tes­nių nei 10 met­ rų, ar­ba tri­jų aukš­tų, pa­sta­tų. Taip pat nu­ma­ty­tas ne itin di­de­lis už­ sta­ty­mo in­ten­sy­vu­mas.

Al­gis Strel­čiū­nas:

Jie tu­rė­jo di­de­lių am­ bi­ci­jų. Pre­ky­bos, pra­ mo­gų cent­rus sta­ty­ti. „Pag­rin­di­nis už­sa­ko­vų pa­gei­da­ vi­mas bu­vo pa­keis­ti skly­po pa­skir­ tį iš že­mės ūkio į ko­mer­ci­nę. O di­ de­lio už­sta­ty­mo jie ir ne­pla­na­vo. Šiuo me­tu pa­gal pro­jek­tą už­sta­ty­ ti ga­li­ma 79 pro­c. te­ri­to­ri­jos. Jei­gu už­sta­ty­mas bū­tų tan­kes­nis, rei­kė­ tų ties­ti nau­jas ko­mu­ni­ka­ci­jas, nes esa­mų ne­pa­kak­tų. Gal to­dėl bu­ vo nu­spręs­ta la­bai neužs­ta­ty­ti to skly­po“, – tei­gė pri­si­sta­ty­ti ne­no­

Stab­dy­ti strei­ką ba

apie nau­ją­ją sis­te­mą, bet jau ma­ žiau nei prieš mė­ne­sį. Kont­ro­lie­ riai ir to­liau aiš­ki­na bei pa­mo­ko žmo­nes, ku­riems sun­ku per­pras­ ti nau­ją tvar­ką“, – sa­kė kont­ro­lie­ rių va­do­vas.

„„Pir­ki­nys: „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ įsi­gi­jo dar tris kont­ro­lie­riams

skir­tus au­to­bu­siu­kus. 

Su pa­čiu vers­li­nin­ku žur­na­lis­tams su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko, o pa­skam­bi­ nus į SKR gru­pę, ku­rios val­dy­bos pir­mi­nin­kas jis yra, te­le­fo­nu at­si­ lie­pu­si mo­te­riš­kė už­si­ra­šė mo­bi­ lio­jo te­le­fo­no nu­me­rį ir pa­ža­dė­jo, kad vers­li­nin­kas pa­ts su­si­sieks su žur­na­lis­tais, kai ga­lės. Paš­ne­ko­vė de­ta­liau apie te­ri­to­ri­jos atei­tį pa­ pa­sa­ko­ti ne­ga­lė­jo. „Čia pla­nai kei­čia­si vos ne va­ lan­dom, tad ge­riau­sia bū­tų, jei­gu jis pa­ts pa­ko­men­tuo­tų“, – te­pa­sa­ kė mo­te­ris. Dien­raš­čio žur­na­lis­tams pa­vy­ ko iš­siaiš­kin­ti, kad te­ri­to­ri­jos de­ ta­lu­sis pla­nas bu­vo pa­reng­tas ir pa­tvir­tin­tas Vil­niaus ta­ry­bo­je dar 2010 m. bir­že­lio 30 d. Tuo­met pa­ grin­di­nė tiks­li­nė skly­po pa­skir­tis bu­vo pa­keis­ta iš že­mės ūkio į ko­ mer­ci­nę.

Pris­tei­gė ser­vi­sų ir plo­vyk­lų

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

„Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ va­ do­vai ieš­ko bū­dų su­stab­dy­ti atei­ nan­tį tre­čia­die­nį pla­nuo­ja­mą dar­ buo­to­jų strei­ką.

Vie­šo­jo trans­por­to pro­fe­si­nės są­ jun­gos lapk­ri­čio 14 d. nuo 4.30 iki 6.30 val. su­pla­na­vo su­reng­ti įspė­ ja­mą­jį strei­ką dėl neiš­mo­kė­tų at­ ly­gi­ni­mų. Ta­čiau „Vil­niaus vie­šo­ jo trans­por­to“ va­do­vas krei­pė­si į teis­mą dėl šio strei­ko pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu, kaip pra­ne­šė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. „Nors įmo­nės fi­nan­si­nė si­tua­ci­ ja sun­ki, dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mus mo­kė­da­vo­me lai­ku ne­pai­sy­da­ mi net ir eko­no­mi­nio sunk­me­čio. Vy­riau­sy­bė ne­sky­rė pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo vie­šo­jo trans­por­to sek­to­riui, to­dėl nei Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bė, nei įmo­nė „Vil­ niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ ne­tu­ri ga­li­my­bės iš­mo­kė­ti dar­buo­to­jams 2011 ir 2012 m. ne­mo­kė­to try­lik­to­ jo at­ly­gi­ni­mo. Prof­są­jun­gų rei­ka­ la­vi­mai yra neį­ma­no­mi ir stu­mia įmo­nę į bank­ro­tą, to­dėl nu­ta­rė­

me kreip­tis į teis­mą dėl šio strei­ ko tei­sė­tu­mo“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ ja­mas įmo­nės di­rek­to­rius Gin­ta­ras Na­ku­tis. Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to pro­ fe­si­nės są­jun­gos sie­kia, kad dar­ buo­to­jams bū­tų su­mo­kė­tas dve­ jus me­tus ne­mo­kė­tas try­lik­ta­sis at­ly­gi­ni­mas, tai yra apie 8 mln. li­ tų, apie 4,6 mln. li­tų dels­pi­ni­gių ir dar apie 9,4 mln. li­tų – at­ly­gi­ni­mų in­dek­sa­ci­ja. Įmo­nės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­ por­tas“ at­sto­vai ir sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pė, kaip tei­gia­ma pra­ne­ ši­me, su­ti­ko dar­buo­to­jams su­mo­ kė­ti 8 mln. li­tų per ar­ti­miau­sius aš­ tuo­nis mė­ne­sius, ta­čiau pro­fe­si­nės są­jun­gos tam ne­pri­ta­ria. Trans­por­to dar­buo­to­jų fo­ru­mo pir­mi­nin­kas Jo­nas Pet­raš­ka sa­kė, kad apie krei­pi­mą­si į teis­mą kol kas ži­no tik neo­fi­cia­liai. „Ma­no­me, kad toks ieš­ki­nys ab­ so­liu­čiai ne­pag­rįs­tas, nes mes dėl vis­ko esa­me su­si­ta­rę, mums nie­kas nie­ko ne­sa­kė pa­sku­ti­nia­me po­sė­ dy­je, kai svars­tė­me pa­ties strei­ko


3

ketvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

miestas

13p.

„Vilnius Mama Jazz“ žada keturias dienas nenuspėjamos muzikos.

At­ly­gi­ni­mai au­ga, bet vil­nie­čių ma­žė­ja Rū­ta Gri­go­ly­tė Va­kar Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dy­bės ta­ry­bo­je pri­sta­ty­tas 2013– 2015 m. veik­los pla­nas, ku­ria­me – ir džiu­gi, ir liū­di­nan­ti sta­tis­ti­ka.

ta vie­la. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

k­lo džiung­lės rė­ju­si skly­po pro­jek­tą vyk­džiu­sios bend­ro­vės „Ug­na“ at­sto­vė. Pa­gal pro­jek­tą nu­ma­ty­ta, kad ko­ mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pe ga­li bū­ ti stei­gia­ma pre­ky­bos ir ad­mi­nist­ ra­ci­nių pa­tal­pų. Kaip žur­na­lis­tams paaiš­ki­no „Ug­nos“ at­sto­vė, šia­me skly­pe ne­tu­rė­tų bū­ti nei kre­ma­to­ riu­mų, nei, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­ lių ser­vi­sų. Ta­čiau bū­tent pa­sta­rų­ jų žur­na­lis­tams pa­vy­ko ap­tik­ti tiek prie pa­čių šilt­na­mių, tiek ap­link juos esan­čio­je te­ri­to­ri­jo­je. Be to, te­ri­to­ri­jo­je iš­ka­bi­nė­tas „SKR gru­ pės“ te­le­fo­no nu­me­ris, ku­riuo siū­ lo­ma tei­rau­tis dėl san­dė­lių ir ki­tų pa­tal­pų nuo­mos. „Ko­mer­ci­nė pa­skir­tis bū­na įvai­ri. Pa­gal šiam skly­pui pa­reng­tą de­ta­lų­jį pla­ną čia ga­li bū­ti pre­ky­bos ir ad­mi­ nist­ra­ci­nių pa­tal­pų. Bū­na ko­mer­ci­nė pa­skir­tis, kai, pa­vyz­džiui, lei­džia­ ma sta­ty­ti kre­ma­to­riu­mų, dar ki­to­ kia lei­džia sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių ser­ vi­sų, bet, ma­no ži­nio­mis, skly­pui Os­lo gat­vė­je to­kios pa­skir­tys ne­su­ teik­tos“, – tei­gė pa­šne­ko­vė. Prob­le­ma at­si­ra­do se­niai

Bu­vęs Laz­dy­nų se­niū­nas ir ak­ty­ vus Laz­dy­nų bend­ruo­me­nės at­

sto­vas Al­gis Strel­čiū­nas pri­si­mi­ nė, kad te­ri­to­ri­jos Os­lo gat­vė­je pro­ble­ma at­si­ra­do se­no­kai, žlu­ gus že­mės ūkio bend­ro­vei „Pa­ ne­rys“. „Ši bend­ro­vė vei­kė ga­na sėk­min­ gai, pa­skui vers­li­nin­kai su­pir­ko pa­ jus ir įmo­nė žlu­go. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ ti, kad bu­vo su­žlug­dy­ta, ta­čiau ji bank­ru­ta­vo, o vers­li­nin­kai pe­rė­mė skly­pą sa­vo ži­nion drau­ge su vi­sais na­mais, šilt­na­miais ir ki­to­mis ko­ mu­ni­ka­ci­jo­mis“, – dės­tė A.Strel­ čiū­nas. Di­džio­ji skly­po da­lis ati­te­ko su vers­li­nin­ko S.Skre­bės var­du sie­ja­ mai įmo­nei, ta­čiau, pa­sak A.Strel­ čiū­no, ne­pa­vy­ko iš­kart pa­keis­ti skly­po pa­skir­ties. „Tai ne vie­nus me­tus trun­kan­ tis pro­ce­sas. Jie tu­rė­jo di­de­lių am­ bi­ci­jų. Pre­ky­bos, pra­mo­gų cent­rus sta­ty­ti. Ta­čiau ži­no­te, kaip bū­na su tuo pa­skir­ties kei­ti­mu. Vis­kas už­si­tę­sė, pa­skui gal jau ir pi­ni­gų tiek ne­bu­vo ar­ba šiaip pla­nai pa­si­ kei­tė ir kol kas ma­to­me ką ma­to­ me – smul­kias įmo­nė­les, iš­dau­žy­ tus šilt­na­mius, ku­riuo­se, be žo­lės, nie­kas neau­ga“, – api­bend­ri­no bu­ vęs se­niū­nas.

an­dys teis­me

Mies­to ap­lin­kos ana­li­zė­je, ku­ria re­mian­tis iš da­lies kur­ta mi­nė­ ta stra­te­gi­ja, nu­ro­do­ma, kad gy­ ven­to­jų skai­čius Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je 2012 m. pra­džio­je bu­vo 552 008 žmo­nės. Be­je, nors ša­lies stu­den­tai ir ge­res­nio dar­ bo už­mo­kes­čio ieš­ko­to­jai ma­siš­ kai mig­ruo­ja į Vil­nių, re­gist­ruo­ tų vil­nie­čių per me­tus su­ma­žė­jo 2 tūkst. – 2011-ųjų pra­džio­je sos­ ti­nė­je bu­vo re­gist­ruo­ta 554 060 gy­ven­to­jų.

Re­gist­ruo­tų vil­nie­ čių per me­tus su­ma­ žė­jo 2 tūkst. – iki 552 008 žmo­nių. Tarp­tau­ti­nės ir vi­di­nės mig­ ra­ci­jos 2011 m. sta­tis­ti­ka ro­do, kad iš Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­ bės iš­vy­ko 3632 gy­ven­to­jais dau­ giau, nei at­vy­ko. 2011 m. pa­bai­ go­je gy­ve­na­ma­sis fon­das, t. y. gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų plo­tas, Lie­ tu­vo­je su­da­rė 84,83 tūkst. kv. m.,

„„Sta­tis­ti­ka: sos­ti­nės neap­len­kė vi­sos Lie­tu­vos ten­den­ci­jos – Vil­niu­je,

nors ir ne­smar­kiai, gy­ven­to­jų taip pat ma­žė­ja. 

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je – 14,04 tūkst. kv. m. Vi­du­ti­nis bu­to nau­din­ga­sis plo­ tas 2011 m. Lie­tu­vo­je su­da­rė 66,3 m2, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­ je – 60,0 kv. m. 2012 m. pir­mą ket­vir­tį vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­ tis Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 2496,5 li­to (2011 m. ket­vir­ tį – 2427 li­tai). Tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ ci­jos Lie­tu­vo­je 2011 m. pra­džio­je siekė 35,553 mln. li­tų, o Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je – 20,96 mln. li­tų ir su­da­rė 59 pro­c. vi­

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

sų ša­lies tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ ves­ti­ci­jų. 2012 m. pra­džio­je Vil­niu­je vei­kė 25,9 tūkst. ūkio su­bjek­tų. Di­džiau­ sia da­lis iš jų už­siė­mė did­me­ni­ne ir maž­me­ni­ne pre­ky­ba, ne­kil­no­ ja­mo­jo tur­to, nuo­mos ir ki­ta vers­ lo veik­la. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­ to duo­me­ni­mis, 2012 m. pra­džio­je Vil­niu­je vei­kė 133 ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės. 2011 m. bu­vo priim­ta dau­giau nei 679 tūkst. sve­čių, iš jų 562,5 tūkst. už­sie­nie­čių. Pa­ly­gin­ti su 2011 m., sve­čių skai­čius Vil­niaus ap­gy­ven­ di­ni­mo įstai­go­se išau­go 23 pro­c.

Al­gas mo­kės sko­lin­da­mie­si Rū­ta Gri­go­ly­tė Va­kar sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­ba pri­ta­rė pla­nams sko­lin­tis 20 mln. li­tų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­ mams mo­kė­ti.

Dar­bo už­mo­kes­čiui svei­ka­tos, so­ cia­li­nės ap­sau­gos, kul­tū­ros ir ki­ tų sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ko­mų įstai­gų dar­buo­to­jams Vil­niaus sa­vi­val­dy­ bė sko­li­na­si 20 mln. li­tų. Mies­to ta­ry­ba va­kar po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no šį spren­di­mą. „Ne Fi­nan­sų de­par­ta­men­tas lė­šas skirs­to, ta­ry­ba tvir­ti­na biu­ dže­tą, o mes vyk­do­me“, – sa­ kė sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų de­par­ta­ men­to di­rek­to­rius Vy­gin­tas Ja­kas, pa­klaus­tas opo­zi­ci­jos ta­ry­bos na­ rio, ar tik­rai nė­ra fi­nan­si­nių re­zer­ vų ir rei­kia im­ti pa­sko­lą, kai mies­

te, pa­vyz­džiui, sta­to­mi bran­gūs pa­mink­lai. Vil­niaus mies­to sa­vi­ val­dy­bė trum­pa­lai­kę 20 mln. li­ tų pa­sko­lą iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos nu­spren­dė paim­ti siek­da­ma lai­ ku už­tik­rin­ti dar­bo už­mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams iš­mo­kė­ji­mą ir at­ si­skai­ty­mą su „Sod­ra“. So­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms bus per­ves­ ta 4 mln. li­tų, dar­bo už­mo­kes­čiui su­mo­kė­ti skir­ta 16 mln. li­tų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pro­gno­za­vo, kad Vil­nius šie­met su­rinks 18,4 mln. li­tų ma­žiau ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) mo­kes­čio. Sa­vi­val­dy­bė pla­nus įvyk­dė dar pra­sčiau – ne­ su­rin­ko 32,7 mln. li­tų NT mo­kes­ čio, bet su­rin­ko 10 mln. li­tų dau­ giau gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, nei pla­nuo­ta. Pas­ko­lą ža­da­ma grą­ žin­ti šie­met ar­ba ki­tais me­tais.

„„Lū­kes­čiai: mies­to įstai­gų me­di­

kams at­ly­gi­ni­mus ga­ran­tuos ne biu­dže­to pi­ni­gai, o sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta pa­sko­la. 

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (BFL) nuo­tr.

Lo­ši­mo na­mų ne­bes­teigs Rū­ta Gri­go­ly­tė

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Dar vie­nų lo­ši­mo na­mų Ge­di­mi­no pro­spek­te ne­bus. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­kar ne­pri­ ta­rė, kad jie bū­tų įsteig­ti.

veik­los pa­si­rin­ki­mą, ma­no­me, kad jie pa­tys ne­da­rė to, ką tu­rė­jo da­ ry­ti, – kal­bė­jo J.Pet­raš­ka. – Mes ren­gia­me strei­ką, nes nie­ko ne­ži­ no­me. O teis­me rei­ka­las ga­li iš­si­ spręs­ti per ke­lias va­lan­das. Vi­suo­ met lau­kia­me pa­siū­ly­mų, veik­si­me pa­gal ap­lin­ky­bes.“

Už lo­ši­mo na­mų stei­gi­mą bal­sa­vo 15 ta­ry­bos na­rių, prieš – 10, su­si­ lai­kė 6. Kad siū­ly­mui bū­tų pri­tar­ ta, už jį tu­rė­jo bal­suo­ti ma­žiau­siai 17 ta­ry­bos na­rių. Lo­ši­mo na­mus no­rė­ta steig­ ti prie­šais pat Vy­riau­sy­bės pa­sta­ tą, Ge­di­mi­no pr. 16, kur įsi­kū­ręs

„„Ko­va: kol kas vai­ruo­to­jai ke­ti­na reng­ti tik įspė­ja­mą­jį strei­ką, bet sa­vi­

val­dy­bė sie­kia ke­lią už­kirs­ti ir jam. 

pro­ce­dū­ras su darb­da­viu dėl mi­ ni­ma­laus pa­slau­gų tei­ki­mo. Jei­gu jis bu­vo įga­lio­tas tai pa­da­ry­ti, ta­da mes pa­ruo­ši­me pra­ne­ši­mą sa­vi­val­ dy­bei, kad mi­tin­gą or­ga­ni­zuo­ja­me tą pa­čią die­ną. Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­ bė iš pa­sa­lų or­ga­ni­zuo­ja veiks­mus, ri­bo­jan­čius mū­sų de­mok­ra­ti­nės

vieš­bu­tis „No­vo­tel“ ir pre­ky­bos cent­ras „Flag­man“. Lo­ši­mo na­mų stei­gi­mu ta­ry­bo­ je ban­dy­ta do­mė­tis jau dau­giau nei prieš me­tus – 2011 m. ge­gu­ žės 25 d. ta­ry­ba ne­pri­ta­rė idė­jai dar esant pro­jek­to pa­tei­ki­mo sta­ di­jai: nu­spren­dė, kad šio klau­si­mo svars­ty­ti ne­ver­ta. Ta­čiau Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas įpa­rei­ go­jo ta­ry­bą vis dėl­to im­ti pro­jek­ tą svars­ty­ti ir priim­ti spren­di­mą – su­tik­ti ar­ba ne­su­tik­ti steig­ti lo­ ši­mo na­mus.

„„ Ne­lei­do: Ge­di­mi­no pro­spek­te

jau esan­tiems vie­niems lo­ši­mo na­mams ant­rie­ji kom­pa­ni­jos ne­ pa­lai­kys. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.


5

ketvirtadienis, lapkričio 8, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Kons­ti­tu­ci­jos sar­gai nars­tys rin­ki­mų by­lą

Nak­tį į tre­čia­die­ nį į Lie­tu­vos am­ ba­sa­dos te­ri­to­ ri­ją Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je įskrie­ jo du Mo­lo­to­vo kok­tei­liai. Nu­ ken­tė­ju­sių nė­ ra. Ofi­cia­lu­sis Vil­nius griež­tai pa­smer­kė šį iš­ puo­lį.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) šian­ dien nag­ri­nės pa­klau­si­mus, ar per Sei­mo rin­ki­mus ga­lė­jo bū­ ti šiurkš­čiai pa­žeis­ti įsta­ty­mai. Ta­čiau į ki­tos ka­den­ci­jos par­la­ men­tą iš­rink­tiems par­la­men­ta­ rams jau įteik­ti Sei­mo na­rio pa­ žy­mė­ji­mai.

„„Liu­di­nin­kas: per iš­puo­lį am­ba­sa­dos pa­sta­te bu­vo am­ba­sa­do­rius L.Lin­ke­vi­

čius, ta­čiau jis ne­nu­ken­tė­jo.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Nak­ti­nis in­ci­den­tas prie am­ba­sa­dos Mins­ke And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Jo­kių rim­tes­nių nuo­sto­lių

Šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mas, vie­tos mi­li­ci­ja ieš­ko nu­si­kal­ti­mo vyk­dy­ to­jų. Per iš­puo­lį am­ba­sa­do­je bu­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Mins­ke Li­ nas Lin­ke­vi­čius, ta­čiau nei jis, nei ki­ti dar­buo­to­jai ne­nu­ken­tė­jo. Pa­sak am­ba­sa­dos tre­čio­sios sek­ re­to­rės Vi­dos Nau­jo­kai­ty­tės, de­ giuo­sius už­tai­sus į am­ba­sa­dos te­ri­to­ri­ją apie 23 val. įme­tė ir pa­ si­ša­li­no kol kas ne­nus­ta­ty­ti as­me­ nys. Prie am­ba­sa­dos bu­din­tiems ap­sau­gi­nin­kams jų su­lai­ky­ti ne­ pa­vy­ko. Vis dėl­to ap­sau­ga rea­ga­vo ir ne­lei­do ug­niai iš­plis­ti. „Mi­li­ci­ja už­tai­sus be­veik tuoj pat už­ge­si­no, to­dėl jo­kio rim­tes­nio nuo­ sto­lio ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Juo­lab kad nė vie­nas iš kok­tei­lių ne­nusk­rie­jo iki pa­sta­to“, – tei­gė V.Nau­jo­kai­ty­tė. Mo­te­ris tei­gė, kad šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mas. Bal­ta­ru­siai į in­ci­ den­tą žiū­ri ga­na rim­tai. „Kol kas aiš­ki­na­ma­si, kas ir kaip. Vyks­ta ty­ri­mas, ir mes pa­tys ne­la­bai ga­li­ me pla­čiau ko­men­tuo­ti“, – kal­bė­ jo am­ba­sa­dos at­sto­vė. Pa­va­di­no chu­li­ga­niš­ku iš­puo­liu

Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­ja (URM) iš­puo­lį prieš Lie­ tu­vos am­ba­sa­dą Mins­ke pa­smer­kė. „Mes įsi­ti­ki­nę, kad tai pik­ta­va­liš­ kas chu­li­ga­niz­mas. Ti­ki­mės, kad ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jos ope­ra­ty­viai iš­ tirs by­lą dėl in­ci­den­to, o kal­ti bus nu­teis­ti“, – sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­ sto­vas And­re­jus Sa­vi­ny­chas. Bal­ta­ru­si­jos tei­sė­sau­ga pra­ne­ šė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl chu­li­ga­niz­mo. Šios ša­lies Ty­ri­mų ko­mi­te­tas in­for­ma­vo, kad „tu­ri­ mas vaiz­do įra­šas, kaip bu­vo įvyk­ dy­tas nu­si­kal­ti­mas, ir vaiz­do įra­še ma­to­mi du tam­sūs si­lue­tai“.

Kaip nu­ro­do­ma pra­ne­ši­me, šiuo me­tu spren­džia­ma dėl Lie­tu­vos at­ sto­vy­bės tu­ri­mo vaiz­do įra­šo per­ da­vi­mo tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms. Taip pat pra­ne­ša­ma, kad dėl nu­si­ kal­ti­mo kol kas nie­kas ne­su­lai­ky­ tas, o įvy­kio vie­to­je dir­ba ope­ra­ty­ vi­nė ty­ri­mo gru­pė.

Mi­li­ci­ja už­tai­sus be­ veik tuoj pat už­ge­si­ no, to­dėl jo­kio rim­ tes­nio nuo­sto­lio ne­bu­vo pa­da­ry­ta.

Įtei­kė no­tą

Lie­tu­vos URM pa­ren­gė no­tą Bal­ta­ ru­si­jai. Ji jau per­duo­ta Bal­ta­ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nei ži­ny­bai. Va­kar per Sei­mo Už­sie­nio rei­ ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį, ku­ria­me ap­svars­ty­tas in­ci­den­tas Mins­ke, URM Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ed­mi­ nas Bag­do­nas pra­ne­šė, kad „su­ra­ šy­ta no­ta, ku­rio­je at­krei­pia­mas dė­ me­sys, jog pa­na­šus iš­puo­lis prieš Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Mins­ke – jau ne pir­mas“. Anks­čiau į at­sto­vy­bės pa­sta­tą bu­vo įmes­ta da­žų, ras­tas imi­ta­ci­nis sprog­muo. Anot E.Bag­do­no, ku­ris anks­čiau bu­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Bal­ ta­ru­si­jo­je, kol kas ša­lies kai­my­nės pa­rei­gū­nams ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti nu­si­kal­tė­lių. Pas­ta­rą­jį kar­tą, kai bu­vo įmes­ti da­žai, vie­na Bal­ta­ru­si­jos tei­sė­sau­ gos pa­rei­gū­nų kel­tų ver­si­jų – kad vei­kė Ru­si­jos ra­di­ka­lai. Te­ro­ro ak­tas?

Fak­tą, kad į am­ba­sa­dą mes­ti bu­ te­liai su de­giuo­ju skys­čiu, rei­kė­ tų ver­tin­ti kaip te­ro­ro iš­puo­lį prieš

Lie­tu­vą. Tai tei­gia už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ir Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­ te­to pir­mi­nin­kas Ema­nue­lis Zin­ ge­ris. „Tai yra te­ro­ro iš­puo­lis prieš Lie­ tu­vos te­ri­to­ri­ją“, – va­kar pa­reiš­kė E.Zin­ge­ris. „O ką jums pri­me­na to­kia įvy­kių ei­ga, kai va­ka­re į am­ba­sa­dos te­ri­to­ ri­ją įskrie­ja du bu­te­liai su Mo­lo­to­vo kok­tei­liu? Kas tai yra, jei­gu ne te­ro­ ro ak­tas?“ – tvir­ti­no A.Ažu­ba­lis. „Aš pa­sa­kiau, ką ma­nau kaip už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras, nes kai mė­to­mi Mo­lo­to­vo kok­tei­liai, ki­taip ne­ga­li to įvar­dy­ti. Kaip ga­li tai įvar­ dy­ti? Ne­ty­čia kas su­pai­nio­jo? Pa­ si­bel­dė ne į tas du­ris? Ne, tai bu­ vo ap­gal­vo­ta, aiš­ki ak­ci­ja. Nes tai bu­vo nu­mes­ta ne kur nors vi­du­ry gat­vės, vi­du­ry plen­to, bet į Lie­tu­ vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Bal­ta­ ru­si­jo­je te­ri­to­ri­ją, ku­ri pa­gal Vie­nos kon­ven­ci­ją yra mū­sų te­ri­to­ri­ja“, – aiš­ki­no mi­nist­ras.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar pra­ne­šė, kad krei­pė­si į KT, „siek­da­ma iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes dėl Sei­mo rin­ki­mų“. „Tik KT ga­li išaiš­kin­ti, ko­kią įta­ką rin­ki­mų pa­ žei­di­mai tu­rė­jo ga­lu­ti­niams rin­ki­ mų re­zul­ta­tams, ar bus už­tik­rin­ tas po­li­ti­nės sis­te­mos skaid­ru­mus ir de­mok­ra­ti­nės tei­si­nės vals­ty­bės rai­da“, – pa­reiš­kė Pre­zi­den­tė. Ji pa­pra­šė KT įver­tin­ti, ar ma­ si­nis rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mas ir ki­ ti pa­žei­di­mai tu­rė­jo reikš­min­gos įta­kos ga­lu­ti­niams rin­ki­mų re­zul­ ta­tams dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­ do­je. Taip pat ša­lies va­do­vė pa­ pra­šė išaiš­kin­ti, ar ­bu­vo pa­žeis­tas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas tvir­ ti­nant ga­lu­ti­nius rin­ki­mų re­zul­ ta­tus sep­ty­nio­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. Dėl rin­ki­ mų pa­žei­di­mų šio­se apy­gar­do­se į Pre­zi­den­tę su skun­dais krei­pė­ si Tau­ti­nin­kų są­jun­ga, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, taip pat Dar­bo par­ti­ja. KT jau pra­ne­šė šian­dien svars­ ty­siąs vals­ty­bės va­do­vės ir dar ant­ra­die­nį Sei­mo priim­tą krei­pi­ mą­si dėl par­la­men­to rin­ki­mų re­ zul­ta­tų pa­ti­ki­mu­mo. Dėl abie­jų šių pa­klau­si­mų spren­di­mai tu­ ri bū­ti pa­skelb­ti vė­liau­siai šį šeš­ ta­die­nį. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) va­kar jau įtei­kė Sei­mo na­ rio pa­žy­mė­ji­mus iš­rink­tie­siems par­la­men­ta­rams. Kaip sa­kė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­ kas, iš­duo­tas pa­žy­mė­ji­mas su­ tei­kia tei­sę pri­siek­ti. Z.Vai­gaus­kas prieš įteik­da­mas pa­žy­mė­ji­mus pa­brė­žė, kad pir­ mą kar­tą šis do­ku­men­tas tei­ kia­mas vi­sų 70 dau­gia­man­da­tė­ je apy­gar­do­je į Sei­mą atei­nan­čių par­la­men­ta­rų iš­rin­ki­mą ap­skun­ dus KT. Pa­sak VRK va­do­vo, jei­gu rin­ki­mų re­zul­ta­tai bus pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais, įteik­tas pa­žy­mė­ ji­mas tei­sės pri­siek­ti ne­su­teiks. Jis taip pat pa­brė­žė, kad iki prie­sai­kos iš­rink­tie­ji Sei­mo na­

riai pa­tys sa­vo ini­cia­ty­va tu­ri at­ si­sa­ky­ti su Sei­mo na­rio man­da­tu ne­su­de­ri­na­mų pa­rei­gų. Kai ku­rie eu­ro­par­la­men­ta­rai jau yra vie­šai pa­skel­bę, kad lie­ka dirb­ ti Eu­ro­pos Par­la­men­te, – tai so­ cial­de­mok­ra­tai Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­ tė bei Zig­man­tas Bal­čy­tis, jie va­kar ir neat­siė­mė pa­žy­mė­ji­mų. Taip pat pa­žy­mė­ji­mų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­ je ne­da­ly­va­vo li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, ku­ris dar nė­ra pa­tvir­ti­ nęs, ar eis į Sei­mą ir at­si­sa­kys va­ do­vo vie­tos Klai­pė­dos jū­rų uos­te.

Ze­no­nas Vai­gaus­kas:

Jei­gu rin­ki­mų re­ zul­ta­tai bus pri­ pa­žin­ti ne­ga­lio­ jan­čiais, įteik­tas pa­žy­mė­ji­mas tei­sės pri­siek­ti ne­su­teiks.

Pa­žy­mė­ji­mo taip pat neat­siė­ mė Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Jo­nas Pins­kus, ei­nan­tis sos­ti­nės vi­ce­ me­ro pa­rei­gas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos pir­mi­nin­kas eu­ ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ ma­ševs­kis. Pa­žy­mė­ji­mo neat­siė­mė ir Dar­ bo par­ti­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ ta­ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, nors jis yra pa­tvir­ti­nęs, kad grei­čiau­ siai eis dirb­ti į Sei­mą. Pa­žy­mė­ji­mų neat­siė­mė ir dau­ giau iš­rink­tų­jų Sei­mo na­rių – „Drą­sos ke­lio“ at­sto­vė Ne­rin­ga Venc­kie­nė, kon­ser­va­to­rius Pau­ lius Sau­dar­gas, ki­ti. Ne­da­ly­va­vę ce­re­mo­ni­jo­je iš­ rink­tie­ji Sei­mo na­riai pa­žy­mė­ji­ mus ga­li at­siim­ti bet ka­da iki pir­ mo­jo Sei­mo po­sė­džio. VD, BNS inf.

Prem­je­ras san­tū­res­nis

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius kiek san­tū­riau įver­ti­no in­ci­den­tą. Jis tei­gė lau­kian­tis kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų iš­va­dų dėl iš­puo­lio prieš Lie­tu­vos am­ba­sa­dą. „Tik­rai ne­sii­mu to kaip nors dras­ tiš­kai va­din­ti tol, kol ne­tu­ri­me ty­ri­ mo iš­va­dų“, – sa­kė A.Ku­bi­lius. Bet, jo nuo­mo­ne, iš­puo­lis yra „ne­ri­mą ke­lian­tis in­ci­den­tas“. „Ne­no­rė­čiau im­tis ko­kių nors ver­ti­ni­mų, tai mums ke­lia su­si­rū­pi­ ni­mą, bet lauk­si­me kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų – tiek Lie­tu­vos, tiek Bal­ ta­ru­si­jos – ty­ri­mo. Ti­kė­čiau­si, kad to­kie da­ly­kai tik­rai dau­giau ne­pa­si­ kar­tos“, – sa­kė prem­je­ras. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ jos ne­tu­ri pa­grin­do pra­dė­ti ty­ri­mą dėl iš­puo­lio.

„„Do­ku­men­tai: iš­rink­tie­siems Sei­mo na­riams jau pa­ga­min­ti ir įteik­ti

pa­žy­mė­ji­mai. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.


6

ketvirtaDIENIS, lapkričio 8, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Po­ky­čių ga­li­me su­lauk­ti

Lie­tu­vos va­do­vai svei­ki­na B.Obamą

L

ie­tu­vos vals­tybės va­dovė Da­lia Gry­ baus­kaitė pa­svei­ki­no Ba­racką Obamą ant­rąkart laimė­jus Jung­ti­nių Ame­ri­ kos Vals­tijų pre­zi­den­to rin­ki­mus. „Lin­kiu vi­so­ke­rio­pos sėkmės to­liau ei­nant šias at­sa­kin­gas pa­rei­gas bei tęsiant pra­dėtus dar­bus. JAV yra svar­biau­sia par­tnerė už­tik­ri­ nant Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių sau­gumą, sta­bi­lumą bei ge­rovę. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­ gar­ba bend­roms ver­tybėms pa­grįsti glaudūs ir konst­ruk­tyvūs mūsų ša­lių ry­šiai ir to­liau leis stip­rin­ti abi­pu­siš­kai nau­dingą dvi­šalį ir dau­gia­šalį bend­ra­dar­bia­vimą“, – ra­šo­ma D.Gry­baus­kaitės svei­ki­ni­mo laiš­ke.

Lau­ry­nas Kas­čiū­nas:

San­ty­kių su Lie­tu­va lūžio ne­bus. Nebūtų nei vie­nu at­ve­ju, nei ki­tu. Stasys Gudavičius

A

tei­nan­čius ket­ve­rius me­tus ga­ lin­g iau­sios pa­sau­lio vals­tybės va­do­vo pa­vardė ne­si­keis – de­ mok­r a­t as Ba­r ac­k as Oba­m a per­rink­tas dar vie­nai ka­den­ci­jai Jung­ti­nių Ame­r i­kos Vals­tijų pre­zi­den­to po­ste. Šįkart JAV per rin­k imų kam­pa­n iją aki­ vaizd­ž iai do­m i­na­vo eko­no­m i­n iai, so­cia­ li­n ių re­formų, vi­daus po­l i­t i­kos klau­si­mai. Už­sie­nio rei­ka­lai bu­vo ant­ra­me ar net tre­ čia­me pla­ne. Bet ar tai reiš­kia, kad ne­pa­si­keitęs JAV pre­ zi­den­tas vi­siš­kai ne­pa­ko­re­g uos už­sie­n io po­l i­ti­kos? Prieš rin­k i­mus kalbė­ta, kad Va­š ing­to­no dip­lo­ma­ti­jos po­ky­čių ga­li­ma tikė­tis, ne­bent jei­g u laimėtų res­pub­l i­ko­nas Mit­tas Rom­ ney. Jis ne­va „kie­čiau kalbėtų­si ir elgtų­si“ su vi­sais JAV tie­sio­gi­niais ir ne­tie­sio­gi­niais opo­nen­tais pa­sau­ly­je, tarp jų – ir su Ru­si­ ja. O B.Oba­mos per­galė esą įro­do, kad jo­kių po­ky­čių už­sie­nio po­li­ti­ko­je ne­bus. Su reiš­k ian­čiais to­k ią nuo­monę būtų ga­li­ ma su­tik­ti tik iš da­l ies.

Ar ne­pa­si­keitęs JAV pre­zi­den­tas vi­siš­kai ne­pa­ko­re­guos už­sie­nio po­li­ti­kos? Iš tikrųjų, jau dau­gelį metų JAV dip­lo­ma­ ti­jo­je vy­rau­ja tęsti­nu­mo po­li­ti­ka. „Tęsti­nu­ mas, tęsti­nu­mas ir dar kartą tęsti­nu­mas“ – toks būtų svar­biau­sios pa­sau­lio vals­tybės už­sie­nio po­li­ti­kos šūkis. Tai reiš­kia, jog kad ir kas laimėtų pre­zi­den­to rin­ki­mus, Va­šing­ to­no po­zi­ci­ja pa­čiais svar­biau­siais de­mok­ ra­t i­jos plėtros ir gy­ny­bos klau­si­mais iš ti­ krųjų ne­pa­si­keis ir bus to­lyd­ž io vys­to­ma. Ki­ta ver­t us, ko­rek­ci­jos ir tam tik­ros nau­ jovės šio­je sri­t y­je neiš­ven­g ia­mos – ir tuo at­ve­ju, jei būtų laimėjęs M.Rom­ney, ir da­ bar, kai per­galę šven­čia B.Oba­ma. Res­pub­l i­konų pre­z i­den­tai iš tikrųjų lin­ kę vyk­dy­t i kie­tesnę dip­lo­ma­t inę po­l i­t iką. Ta­čiau da­bar tu­r i­me si­tua­ciją, kai De­mok­ ratų par­ti­jos kan­di­da­tas B.Oba­ma per­rink­ tas ant­rai, va­di­na­si, pa­sku­ti­nei sa­vo ka­den­ ci­jai aukš­čiau­sia­me JAV po­ste. Tai reiš­k ia, kad pre­z i­den­tui bus at­riš­tos ran­kos elg­tis kiek lais­viau vyk­dant ir vi­daus, ir ypač už­ sie­nio po­l i­tiką. B.Oba­mos tie­siog ne­slėgs būti­nybė „už­ ganė­din­ti“ sa­vo nuo­sai­kes­nius rinkė­jus, pa­ trauk­ti juos į sa­vo pusę. Todėl, tikė­ti­na, su­ lauk­si­me ir šiek tiek kie­tes­nių spren­dimų už­sie­nio rei­kalų sri­ty­je. O tai nau­din­ga su to­li gra­žu neišblė­su­sio­ mis Mask­vos im­pe­ria­lis­tinė­mis nuo­tai­ko­ mis vis dar be­si­gru­mian­čioms Rytų ir Vi­du­ rio Eu­ro­pos vals­tybėms. Tai­gi, ir Lie­tu­vai.

Pre­zi­dentė taip pat pa­dėko­jo B.Oba­ mai už as­me­ninę pa­ramą prii­mant Bal­ti­jos vals­tybėms svar­bius spren­di­mus – dėl nuo­ la­tinės Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­jos ir JAV ka­rių da­ly­va­vi­mo jo­je, dėl Šiaurės At­ lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ciją stip­ri­nan­čių gy­ ny­bos planų įgy­ven­di­ni­mo, dėl „itin svar­bių spren­dimų vys­tant prie­šra­ke­tinės gy­ny­bos sis­temą“. D.Gry­baus­kaitė taip pat pa­brėžė, jog ti­ki­si to­les­nio vai­sin­go dar­bo gi­nant abiejų ša­lių bei tautų in­te­re­sus ir įgy­ven­di­nant vi­sai tran­sat­lan­ti­nei bend­ruo­me­nei svar­bius pro­jek­tus sau­gu­mo, ener­ge­ti­kos ir ki­to­se sri­ty­se. „Lie­ tu­va bu­vo, yra ir iš­liks pa­ti­ki­ma JAV par­tnerė Eu­ro­po­je ir Bal­ti­jos jūros re­gio­ne“, – pa­ti­ki­ no vals­tybės va­dovė. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­reiškė, kad ant­rai ka­den­ci­jai per­rink­tas B.Oba­ma daug pri­si­dėjo prie re­gio­no geo­po­li­ti­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mo, todėl Lie­tu­va „ne­ga­li skųstis šiuo pre­zi­den­tu“.

„„Su­si­ti­ki­mai: per įvai­rius tarp­tau­ti­nius ren­gi­nius Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė yra ke­lis kar­

tus trum­pai bend­ra­vu­si su JAV va­do­vu B.Oba­ma 

Lie­tu­vos kon­ser­va­to­rių ly­de­ris pri­pa­ži­no, kad ideo­lo­giš­kai jam ar­ti­mes­ni res­pub­li­ko­nai, ta­ čiau taip pat at­kreipė dėmesį į Lie­tu­vai svar­bius B.Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­jos žings­nius – NA­TO gy­ny­bos planų Bal­ti­jos ša­lims pa­tvir­ti­nimą, JAV ka­ri­nių pa­jėgų da­ly­va­vimą pra­ty­bo­se. „B.Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­ja per pa­sta­ruo­ sius ket­ve­rius me­tus daug nu­veikė, kad mū­ sų re­gio­nas geo­po­li­ti­nio sau­gu­mo po­žiū­riu įgautų tam tikrų svar­bių di­men­sijų“, – sa­ kė prem­je­ras. „Aš, būda­mas kon­ser­va­to­rius, šir­dy­je vi­ suo­met esu už res­pub­li­ko­nus, bet tik­rai šiuo

Džo­jos Gun­dos Ba­ry­saitės (pre­zi­dentū­ra) nuo­tr.

me­tu ne­ga­li­me skųstis šiuo pre­zi­den­tu“, – teigė A.Ku­bi­lius. Sei­mo pir­mi­ninkės Ire­nos De­gu­tienės pa­ tarė­jas už­sie­nio klau­si­mais po­li­to­lo­gas Lau­ ry­nas Kas­čiū­nas, ver­tin­da­mas JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus, žur­na­lis­tams sakė, kad di­de­lių po­ ky­čių plėto­jant san­ty­kius su Lie­tu­va ne­bus. „San­ty­kių su Lie­tu­va lūžio ne­bus. Nebūtų nei vie­nu at­ve­ju, nei ki­tu. San­ty­kiai su Ru­si­ ja galbūt ki­to­kie bus. Įdo­mu, ar tęsis ta „per­ kro­vi­mo“ po­li­ti­ka. Ma­nau, kad žo­dy­nas bus ko­re­guo­ja­mas“, – teigė L.Kas­čiū­nas. VD, BNS inf.

Apk­lau­sa

Atgarsiai Ba­rac­ko Oba­mos per­rin­ki­mas Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­tijų pre­zi­den­tu la­bai įvai­riai ko­ men­tuo­ja­mas nau­jienų po­rta­lo die­na.lt skai­ty­tojų. Ta­čiau dau­ gu­ma jų dar rin­kimų iš­va­karė­ se spėjo, kad bal­sa­vi­mo baig­tis bus būtent to­kia.

Drau­gystė Tas B.Oba­ma – tik­ras bai­lys. Vėl ket­ ve­rius me­tus lai­žy­sis su rus­kiais ir ki­nais.

As Džiau­giamės dėl B.Oba­mos. Tik­ras pa­vyz­dys vi­siems pre­zi­den­tams!

Rin­ki­mai Tie rin­ki­mai – kaž­ko­kie la­bai jau ra­ sis­ti­nio po­būdžio. Juo­daod­žiai be­ veik 100 pro­c. bal­sa­vo už B.Obamą. Bal­t ie­ji bal­sa­vo ir už tą, ir už aną. Tai­g i, juo­daod­ž iai kal­t i­na bal­t uo­ sius ra­siz­mu, bet pa­tys yra did­žiau­ si ra­sis­tai. Jei to­kios ten­den­ci­jos iš­ liks ir to­liau, Ame­ri­ko­je dau­giau bal­ tų pre­zi­dentų ne­be­bus.

Gin­ta­ras

Tuš­tybės šou pa­si­baigė. Ir ne­svar­ bu, kas laimė­jo, – vis tiek Ame­riką ir visą pa­saulį val­do to­kie kaip Rock­ fel­le­ris ir Ko.

(Bal­sa­vi­mas baig­tas ant­ra­dienį vėlai va­ka­re, dar prie­š pra­de­dant skelb­ti rin­kimų re­zul­ta­tus)

Liu­ci­ja

75

Šau­nuo­liai, ame­ri­kie­čiai, svei­ki­nu. Kad mums tokį pre­zi­dentą!

%

Svei­ki­ni­mai Žėsim Su Mit­tu Rom­ney gal ir būtų JAV nors kiek at­si­tie­su­sios. O su B.Oba­ ma tai jau ir aiš­ku, kad į dar di­desnę skolą lips.

Po­ky­čiai Juo­da die­na Ame­ri­kai ir vi­sam Va­ karų pa­sau­liui.

Kas laimės JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus?

Pa­ga­liau

Net­g i jei­g u būtų laimėjęs M.Rom­ ney, nie­kas to­je Ame­ri­ko­je ne­pa­si­ keistų.

Man tai ir­gi B.Oba­ma pa­tin­ka kaip as­me­nybė.

12 8

As­muo Jūs čia pei­kiat B.Obamą, kad jis ne­ va nie­ko ne­pa­da­ro. Nesą­monė – ša­ lis apim­ta gi­lios krizės, tad jam did­ žiulė naš­ta ant pe­čių kren­ta ge­rin­ti si­tua­ciją. Tai jis ir da­rys. O būtų iš­si­ rinkę M.Rom­ney – iš­vis reg­re­suotų.

5

B.Obama M.Romney Negaliu pasakyti, nežinau Nesidomiu tais rinkimais

diena.lt

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Vaidas Čeponis – 219 1385 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 Lukas Miknevičius – 219 1386 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

ketvirtADIENIS, lapkriÄ?io 8, 2012

ekonomika

Mo­kes­Ä?iai su­ry­ja di­dĹžią­jÄ… da­lÄŻ al­gos Ty­ri­mas pa­ro­dÄ—, kad dir­ban­tys lie­tu­viai dau­giau nei pu­sÄ™ dar­bo uŞ­mo­kes­Ä?io ski­ ria ÄŻvai­riems mo­kes­Ä?iams vals­ty­bei ir sa­ vi­val­dy­bÄ—ms. Vi­du­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jas dau­ giau nei 40 pro­c. vi­so sa­vo ap­ skai­Ä?iuo­to at­ly­gi­ni­mo ski­ria mo­ kes­Ä?iams. Pri­dė­jus ir darb­da­viĹł su­mo­ka­mus mo­kes­Ä?ius, ĹĄi da­lis vir­ťi­ja 55 pro­c. Spa­lio pa­bai­go­je at­lik­ta gy­ven­ to­jĹł mo­ka­mĹł mo­kes­Ä?iĹł ana­li­zÄ— pa­ro­dÄ—, kad praė­ju­siais me­tais vi­ du­ti­nÄŻ mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mÄ… – 2046 li­tus (neats­kai­Ä?ius mo­kes­Ä?iĹł) – ga­ vÄ™s ĹĄa­lies gy­ven­to­jas mo­kes­Ä?iams su­mo­kė­jo be­veik 42 pro­c. sa­vo uŞ­ mo­kes­Ä?io, ar­ba 855 li­tus. Di­dĹžiau­ sia at­ly­gi­ni­mo da­lis su­mo­kė­ta kaip pri­dė­ti­nÄ—s ver­tÄ—s mo­kes­tis, gy­ven­ to­jĹł pa­ja­mĹł mo­kes­tis ir pri­va­lo­ mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ÄŻmo­kos. Skai­Ä?iuo­jant mo­kes­Ä?ius nuo dar­bo uŞ­mo­kes­Ä?io fon­do, – 2684 li­tĹł, – ku­ris api­ma dar­buo­to­jo bru­to dar­ bo uŞ­mo­kes­tÄŻ ir darb­da­vio su­mo­ ka­mus mo­kes­Ä?ius, mo­kes­Ä?iĹł da­lis vir­ťi­jo 55 pro­c. To­dÄ—l vi­sa vi­du­ti­ nÄŻ at­ly­gi­ni­mÄ… gau­nan­Ä?io gy­ven­to­ jo su­ma, ati­duo­da­ma mo­kes­Ä?iams, praė­ju­siais me­tais sie­kÄ— 1493 li­tus per mė­ne­sÄŻ. „Pa­ja­mĹł da­lis, ten­kan­ti mo­kes­ Ä?iams, ne­re­tai skai­Ä?iuo­ja­ma nuo

R

dar­buo­to­jo bru­to dar­bo uŞ­mo­kes­ Ä?io, pa­mirť­tant ÄŻver­tin­ti vi­sÄ… dar­bo uŞ­mo­kes­Ä?io fon­dÄ…. Ta­Ä?iau tiek gy­ ven­to­jĹł, tiek darb­da­viĹł uĹž dar­buo­ to­jus mo­ka­mi mo­kes­Ä?iai yra ly­gia­ ver­Ä?iai, to­dÄ—l tu­rė­tĹł bō­ti ver­ti­na­mi vie­no­dai. Tik ÄŻtrau­kus vi­sus ĹĄiuos mo­kes­Ä?ius ga­li­ma ob­jek­ty­viai ver­ tin­ti mo­kes­Ä?iĹł nať­tą“, − sa­kÄ— ty­ri­ mÄ… at­li­ku­sio „Swed­bank“ As­me­ni­ niĹł fi­nan­sĹł ins­ti­tu­to va­do­vÄ— Ode­ta Blo­Şie­nÄ—.

ÄŽ vals­ty­bÄ—s biu­dĹže­ tÄ… su­ren­ka­ma maŞ­ daug treÄ?­da­lis su­ mo­kė­tĹł mo­kes­Ä?iĹł, sa­vi­val­dy­bÄ—ms ten­ ka apie de­ťim­ta­da­lÄŻ. Vi­du­ti­nis Lie­tu­vos na­mĹł ĹŤkis, ku­rÄŻ su­da­ro du suau­gu­sie­ji ir vie­nas ne­pil­na­me­tis, mo­kes­Ä?iams ski­ria pa­na­ťiÄ… sa­vo pa­ja­mĹł da­lÄŻ kaip ir na­ mĹł ĹŤkis, ku­rÄŻ su­da­ro vie­nas as­muo. Da­rant prie­lai­dÄ…, kad abu na­mĹł

„„Skai­Ä?iai: vi­du­ti­nis lie­tu­vis dau­giau nei 40 pro­c. vi­so sa­vo ap­skai­Ä?iuo­to at­ly­gi­ni­mo ski­ria mo­kes­Ä?iams. 

ĹŤkio na­riai dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­ tis ir gau­na vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mus bei tu­ri bĹŤs­to pa­sko­lÄ…, mo­kes­Ä?iams nuo dar­bo uŞ­mo­kes­Ä?io fon­do ski­ria­ ma pa­ja­mĹł da­lis sie­kia 50 pro­c. „Gy­ven­to­jai, tu­rin­tys fi­nan­si­niĹł ÄŻsi­pa­rei­go­ji­mĹł, ma­Şiau sa­vo gry­ nų­jĹł pa­ja­mĹł ga­li skir­ti var­to­ji­mo pre­kÄ—ms ir pa­slau­goms, to­dÄ—l ma­ Ĺžiau su­mo­ka ir var­to­ji­mo mo­kes­

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ä?iĹł for­ma. Ĺ˝i­no­ma, nuo tam tik­ros pa­ja­mĹł ri­bos mo­kes­Ä?iĹł nať­tos au­ gi­mas su­lė­tė­ja. Vi­sĹł pir­ma dÄ—l to, kad nuo 3150 li­tĹł dy­dĹžio at­ly­gi­ni­ mo ne­be­tai­ko­mas neap­mo­kes­ti­na­ mų­jĹł pa­ja­mĹł dy­dis. Taip pat, di­ dė­jant pa­ja­moms, pa­pras­tai au­ga ir fi­nan­si­niai ÄŻsi­pa­rei­go­ji­mai, ma­ Ĺži­nan­tys var­to­ji­mui skir­tas pa­ja­ mas“, − sa­kÄ— O.Blo­Şie­nÄ—.

Ĺ iek tiek dau­giau nei pu­sÄ— ĹĄa­lies gy­ven­to­jĹł su­mo­kė­tĹł mo­kes­Ä?iĹł at­ si­du­ria vals­ty­bÄ—s ne­biu­dĹže­ti­niuo­ se fon­duo­se, pa­vyz­dĹžiui, so­cia­li­nio drau­di­mo ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dĹže­tuo­se. ÄŽ vals­ty­bÄ—s biu­dĹže­tÄ… su­ren­ka­ma maŞ­daug treÄ?­ da­lis su­mo­kė­tĹł mo­kes­Ä?iĹł, sa­vi­val­ dy­bÄ—ms ten­ka apie de­ťim­ta­da­lÄŻ. VD inf.

DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programa

Savo namais rĹŤpintis reikia patiems Lina JauniĹĄkÄ— Koks tu ĹĄeimininkas, jei nesirĹŤpini savo namais, – tuo ÄŻsitikinÄ™ Ĺ˝irmĹŤnĹł g. 80 namo gyventojai. Daugiau nei penkerius metus jie kiekvienÄ… mÄ—nesÄŻ atideda pinigĹł namui remontuoti ir tvarkyti. Po truputÄŻ ir tvarkosi. Deja, dauguma kituose daugiabuÄ?iuose gyvenanÄ?iĹł ĹžmoniĹł vis dar mano, kad jĹł namu pasirĹŤpinti turÄ—tĹł kas nors kitas, tik ne jie patys. Remontui atideda kas mÄ—nesÄŻ

DidĹžiausias remontas Ĺ˝irmĹŤnĹł g. 80 ir 82 daugiabuÄ?iuose vyko prieĹĄ dvejus metus – buvo apĹĄiltintas stogas ir sienos, pakeisti visi langai, ÄŻstiklinti balkonai. Tai gyventojams atsiÄ—jo daugiau nei 1 mln. litĹł, taÄ?iau skolintis iĹĄ banko jiems neprireikÄ—. „Mes jau seniai kaupiame lÄ—ĹĄas namo remontui – tai daryti pradÄ—jome dar tada, kai apie renovacijÄ… niekas net nekalbÄ—jo. Juk ĹĄio namo ĹĄeimininkai esame mes, tad ir jÄŻ remontuoti bei priĹžiĹŤrÄ—ti privalome mes“, – ÄŻsitikinÄ™s bendrijos, vienijanÄ?ios du daugiabuÄ?ius, pirmininkas A.Maldutis. Jis pasakoja, kad kas mÄ—nesÄŻ ĹĄildymo sezono metu uĹž 1 kv. m butĹł savininkai moka po 0,5 lito, o vasarÄ… – po 1 litÄ…. Ĺ ie pinigai keliauja ÄŻ daugiabuÄ?io remonto fondÄ…, kuris atveriamas tik tada, kai name tenka kÄ… nors tvarkyti. „Taip kiekvienÄ… mÄ—nesÄŻ mokÄ—dami sukaupÄ—me 250 tĹŤkst. litĹł – jais padengÄ—me namo renovacijos iĹĄlai-

das, likusiÄ… reikiamĹł pinigĹł dalÄŻ visi susidÄ—jo, tad renovacijai skolintis iĹĄ bankĹł mums visai nereikÄ—jo“, – pasakoja A.Maldutis. Jo ÄŻsitikinimu, kiekvienas daugiabuÄ?io gyventojas turi suprasti, kad reikia rĹŤpintis ne tik savo buto remontu, bet ir viso namo prieĹžiĹŤra. Tada name bus ĹĄilta ir taupu gyventi, nebus bÄ—dĹł dÄ—l varvanÄ?io stogo ar nuolat uĹžsikemĹĄanÄ?ios kanalizacijos. Bendrijos pirmininkas dĹžiaugiasi, kad atsiradus netikÄ—tĹł gedimĹł bendrija galÄ—s pati juos paĹĄalinti ir pinigĹł kaulyti iĹĄ svetimĹł neteks.

Apťiltinus namą akmens vatos plokťtėmis, įstiklinus balkonus, pakeitus duris ir langus, ťildymo iťlaidos sumaŞėjo perpus. Gyventojus teko įkalbinėti

Vis dÄ—lto A.Maldutis prisimena, kad pradĹžia nebuvo sklandi – dalis kaimynĹł nematÄ— reikalo kiĹĄti pinigus ÄŻ daugiabuÄ?io remontÄ… ir nenorÄ—jo matyti senuose namuose atsirandanÄ?iĹł problemĹł. „Kai pradÄ—jome kalbÄ—ti apie renovacijÄ…, nepritaranÄ?iĹł buvo maĹždaug dvideĹĄimt iĹĄ 120 butĹł. Tada ir Ä—jome su kiekvienu asmeniĹĄkai kalbÄ—tis, ir susirinkimus rengÄ—me – ÄŻkalbÄ—ti pavyko beveik visus. Ta-

Ä?iau mĹŤsĹł namas statytas kooperatyvo, tad kiekvienas savininkas mokÄ—jo uĹž namo pastatymÄ…. Visai kitaip yra tuose namuose, kur butus ĹžmonÄ—s gaudavo uĹž dyką“, – mÄ…sto bendrijos pirmininkas. Daugiausia besiprieĹĄinanÄ?iĹł renovacijai buvo senyvo amĹžiaus gyventojĹł – jie tvirtino, esÄ… jiems uĹžteks ir tokio namo, koks yra. TaÄ?iau dabar nÄ— vienas nesigaili, kad namas renovuotas, – sÄ…skaitos maĹžesnÄ—s, o gyvena ĹĄilÄ?iau. DĹžiaugiasi, kad maĹžiau iĹĄleidĹžia

„Tyla – gera byla, – priduria Oginskio g. 19 namo pirmininkÄ— Regina Bileckaja. – Jei gyventojai nesiskundĹžia, vadinasi, renovacija pateisino jĹł lĹŤkesÄ?ius. Ir visi tyliai dĹžiaugiasi, kad pinigai lieka kiĹĄenÄ—se.“ R.Bileckaja dabar prisimena, kaip sunku buvo ÄŻtikinti kaimynus, kad savo namu jie turi pasirĹŤpinti patys. „Kai per stogÄ… pradÄ—jo varvÄ—ti vanduo, pradÄ—jau domÄ—tis daugiabuÄ?iĹł renovacija. Tada iĹĄ kaimynĹł teko iĹĄgirsti visokiĹł kalbĹł – vieni sakÄ—, kad mes savo butÄ… apsiĹĄiltinom, nereik mums tos renovacijos. Kiti nematÄ— reikalo iĹĄvis kÄ… nors savo name matyti ir manÄ—, kad renovacija naudinga tik man, bendrijos pirmininkei“, – pasakoja R.Bileckaja. NorÄ—dama ÄŻtikinti kaimynus, bendrijos pirmininkÄ— kreipÄ—si net ÄŻ Fizikos institutÄ…, kad specialistai parodytĹł, kaip perĹĄÄ…la namo sienos. Nors namo sienos yra be-

ď ŽGraĹžu: Na[NbWV[aN`QNbTVNObaV`CVY[VbWR V_ZĂ­[ĂşT% 

veik 40 cm storio, ďŹ zikĹł skaiÄ?iavimai parodÄ—, kad rasos taĹĄkas yra viduje. „Bet tik tada, kai paspaudus 28 laipsniĹł ĹĄalÄ?iui viename kampiniame bute apledijo siena, ĹžmonÄ—s manimi patikÄ—jo. Tai buvo lĹŤĹžio taĹĄkas – ĹžmonÄ—s akivaizdĹžiai pamatÄ—, kad reikia kÄ… nors daryti, ir suprato, kad niekas kitas, tik mes patys galime geriausiai pasirĹŤpinti savo turtu“, – prisimena pirmininkÄ—. ApĹĄiltinus namÄ… akmens vatos plokĹĄtÄ—mis, ÄŻstik-

/B=.N_PUfc\[b\a_

linus balkonus, pakeitus duris ir langus, ĹĄildymo iĹĄlaidos sumaŞėjo perpus. PavyzdĹžiui, praÄ—jusÄŻ vasarÄŻ renovuoto namo gyventojai uĹž 1 kv. m ĹĄildymÄ… mokÄ—jo 4,8 lito, o ĹĄalia esanÄ?io neremontuoto daugiabuÄ?io – po 9,2 lito. Tai yra beveik du kartus daugiau. Daugiau informacijos apie DaugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ… (JESSICA) – www.atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.


8

ketvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

tema

Įmo­kos už pa­sko­lą, ku­rios Dar esa­ma at­ve­jų, kai ge­na­mi pa­si­ti­kė­ji­ mo ar ži­nių sto­kos gy­ven­to­jai su­tin­ka bū­ti lai­duo­to­jais, jų ar­ti­mie­siems imant pa­sko­ lą, ir taip įklimps­ta į sko­las. Ne­re­tai skaus­ min­gus lai­da­vi­mo pa­da­ri­nius nu­ma­ty­ ti sun­ku, to­dėl ban­kai siū­lo ir ki­tų bū­dų už­tik­rin­ti prie­vo­lių vyk­dy­mą. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Su­tuok­ti­nis vei­kė už akių

Prieš ket­ve­rius me­tus dien­raš­čio skai­ty­to­ja Edi­ta L. (pa­var­dė re­dak­ ci­jai ži­no­ma) ta­po lai­duo­to­ja, kai jos su­tuok­ti­nis iš ban­ko ėmė pa­sko­ lą. Šian­dien pa­šne­ko­vė pri­pa­žįs­ ta, kad pri­siim­ti fi­nan­si­niai įsi­pa­ rei­go­ji­mai ap­kar­ti­no jai gy­ve­ni­mą, ta­čiau to iš­veng­ti sa­kė var­giai ga­lė­ ju­si. Juk spren­di­mas lai­duo­ti bu­vo grin­džia­mas pa­si­ti­kė­ji­mu itin ar­ti­ mu žmo­gu­mi. Edi­ta L. pa­sa­ko­jo, kad 2008 m. ma­žą įmo­nę val­dęs su­tuok­ti­nis nu­spren­dė skir­tis su vers­lo par­tne­riu, to­dėl tu­rė­jo iš­pirk­ti da­lį sa­ vo ak­ci­jų. Da­lį su­mos jis pa­den­gė iš sa­vo tu­ri­mų pi­ni­gų, ta­čiau li­ku­sių ne­pa­ka­ko to­les­nei įmo­nės veik­lai vyk­dy­ti.

Laura Ivaškevičienė:

Tik tais atvejais, kai su klientu nepavyks­ ta susitarti, reika­ laujama, kad įsipa­ reigojimus vykdytų laiduotojas. „Vy­ras įti­ki­nė­jo ma­ne, kad po dvie­jų mė­ne­sių bus baig­tas vie­nas pro­jek­tas ir gau­tų pi­ni­gų už­teks iš kar­to at­si­skai­ty­ti su ban­ku. Jis pa­ pra­šė ma­nęs lai­duo­ti imant šei­mos var­to­ji­mo 15 tūkst. li­tų pa­sko­lą ir aš pa­si­ti­kė­da­ma juo su­ti­kau“, – pa­sa­ ko­jo Edi­ta L. Ga­vęs pa­sko­lą vy­ras pa­ra­gi­ no žmo­ną ne­si­rū­pin­ti dėl kre­di­to ir me­tus nuo jos slė­pė, kad ža­dė­ to pro­jek­to neį­gy­ven­di­no, o įmo­ kų ne­mo­kė­jo. Pa­ti Edi­ta L. ban­ko įspė­ji­mų sa­kė ne­ga­vu­si, nes su­ tuok­ti­nis ban­kui nu­ro­dė klai­din­gą jos dek­la­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė

Kad vy­ras nė­ra mo­kė­jęs jo­kių įmo­ kų, Edi­ta L. su­ži­no­jo tik pa­šli­ jus su­tuok­ti­nių san­ty­kiams, prieš pat sky­ry­bas. Jai už akių jau bu­ vo priim­tas ir teis­mo spren­di­mas, pa­gal ku­rį sko­la pri­teis­ta abiem as­ me­nims. Tuo me­tu ji sie­kė 21 tūkst. li­tų, ta­čiau šian­dien dėl 20 pro­c. me­ti­nių pa­lū­ka­nų sko­la išau­gu­si iki 25 tūkst. li­tų. „Vy­ras šią sko­lą pik­ty­biš­kai ig­ no­ruo­ja ir yra pa­sa­kęs, kad ne­ mo­kės nė li­to. Tie­sa, po sky­ry­bų teis­mas sko­lą pa­da­li­jo ly­gio­mis da­ li­mis. Ma­nau, kad tai yra ge­riau­sias va­rian­tas“, – sa­kė ji.

Vis dėl­to ant­sto­lių kon­to­ra to­kio teis­mo spren­di­mo ne­pri­pa­žįs­ta. To­dėl Edi­tos L. var­gams ga­lo ne­ ma­ty­ti, nors ji iš sa­vo 11 tūkst. li­ tų sko­los da­lies jau yra pa­den­gu­si apie 8 tūkst. li­tų. Ap­ga­vo ant­rą kar­tą

Vė­liau paaiš­kė­jo, kad Edi­tos L. fi­ nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ban­kui yra dar su­dė­tin­ges­ni, nei ji ti­kė­jo­si. Paš­ ne­ko­vės tei­gi­mu, nu­spren­dęs, kad tu­ri­mų lė­šų įmo­nės veik­lai vyk­dy­ti ne­pa­kan­ka, ir ži­no­da­mas, jog žmo­na lai­duo­ti ant­rą kar­tą ne­su­tik­tų, vy­ras pa­sko­lą paė­mė slap­ta. „Vy­ras man pa­sa­kė, kad įmo­ nė ima pa­sko­lą ir tam rei­kia ke­ lių ma­no kaip su­tuok­ti­nės pa­ra­ šų. Man pa­si­ro­dė la­bai keis­ta, bet nea­be­jo­jau vy­ro žo­džiais ir ne­ma­ čiau rei­ka­lo per­ne­lyg į tai gi­lin­tis. Juo la­biau kad su­tar­ty­je ne­pa­ma­ čiau nie­ko, dėl ko bū­čiau tu­rė­ju­si jau­din­tis“, – sa­kė Edi­ta L. Tik pra­dė­jus ruoš­ti sky­ry­bų do­ ku­men­tus paaiš­kė­jo, kad yra dar vie­na lai­da­vi­mo su­tar­tis, ku­rio­je – Edi­tos L. pa­ra­šai. Vy­ro pa­siim­ta pa­sko­la sie­kė 70 tūkst. li­tų. Anot pa­šne­ko­vės, teis­mas jau nu­spren­dė, kad Edi­ta L. lai­duo­ to­ja ta­po ne sa­vo va­lia, to­dėl sko­ la pri­teis­ta vy­rui. Ta­čiau šį teis­ mo spren­di­mą ban­kas ap­skun­dė, tad jos ban­ko są­skai­tos areš­tuo­ tos iki šiol. „Jei ban­ko skun­dą nag­ri­nės, dar me­tus pri­va­lė­siu gy­ven­ti su areš­tuo­ to­mis są­skai­to­mis, nors dar net ne­ su pri­pa­žin­ta sko­li­nin­ke. Apsk­ri­tai ne­sup­ran­tu, kaip pa­ja­mų ne­tu­rin­tis žmo­gus – tuo me­tu gau­da­vau mo­ ti­nys­tės pa­šal­pą ir ne­tu­rė­jau jo­kio tur­to – ga­li lai­duo­ti imant pa­sko­lą“, – sa­kė ji ir pri­dū­rė, kad už to­kį ban­ ko dar­buo­to­jų ap­lai­du­mą jiems tu­ rė­tų bū­ti tai­ko­ma at­sa­ko­my­bė. Dar ne­sup­ran­ta įsi­pa­rei­go­ji­mų

Ban­ko „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­ nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vė Ode­ta Blo­ žie­nė pa­brė­žė, kad lai­da­vi­mas nė­ra vien for­ma­lu­mas ar pa­si­ra­šy­ta lai­ duo­to­jo su­tar­tis. Anot jos, lai­duo­to­ jo su­tar­tis su pa­sko­los ga­vė­ju reiš­ kia, kad lai­duo­to­jas su­tin­ka deng­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus ban­kams, jei pa­sko­ los ga­vė­jas dėl fi­nan­si­nių sun­ku­mų ne­be­ga­lė­tų mo­kė­ti įmo­kų. Vis dėl­to, kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, ša­lies gy­ven­to­jai dar sto­ko­ja su­vo­ ki­mo, kad lai­duo­da­mi jie pri­sii­ma rea­lią ga­li­my­bę atei­ty­je pri­siim­ti fi­nan­si­nę naš­tą: „Bent jau anks­čiau žmo­nės pra­šy­da­vo drau­gų lai­duo­ ti už juos, kai jiems ne­pa­kak­da­ vo pa­ja­mų ar už­sta­tas bū­da­vo per ma­žas paim­ti pa­sko­lą. O lai­duo­to­ jai ne­pa­kan­ka­mai ge­rai pa­ma­tuo­ ja, ar pa­jėg­tų mo­kė­ti įmo­kas ir ar

„ „ At­s ar­ga: kad sau neiš­si­kas­tų fi­nan­si­nės duo­bės, gy­ven­to­jai lai­duo­ti ir pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus ban­kams la 

iš tie­sų su­tin­ka tai da­ry­ti.“ O.Blo­ žie­nės tei­gi­nį pui­kiai iliust­ruo­ja ki­to dien­raš­čio skai­ty­to­jo Min­dau­go S. (re­dak­ci­jai pa­var­dė ži­no­ma) is­to­ri­ ja. Prieš tre­jus me­tus jis ta­po drau­ go lai­duo­to­ju ir šiuo me­tu įmo­kas mo­ka pa­ts vie­nas. Min­dau­gas S. sa­ kė jau ne­bep­ri­si­me­nąs, ko­kiais tiks­ lais drau­gas pa­siė­mė apie 15 tūkst. li­tų pa­sko­lą, ta­čiau šian­dien ji sie­ kia 18 tūkst. li­tų, tie­sa, jau yra pri­ teis­ta teis­mo ir ne­beau­ga. Min­dau­go S. tei­gi­mu, drau­go ne­suge­bė­ji­mas tvar­ky­ti fi­nan­sų ir no­ras gy­ven­ti ne pa­gal sa­vo iš­ga­les su­kliu­dė sklan­džiai lai­ky­tis įsi­pa­ rei­go­ji­mų ban­kui. Su­mo­kė­jęs ke­ lias įmo­kas drau­gas ga­liau­siai lio­ vė­si tai da­ry­ti ir to­dėl fi­nan­si­nė naš­ta už­gu­lė Min­dau­go S. pe­čius. „Ku­rį lai­ką drau­gas dir­bo įmo­nė­ je, ku­rio­je ad­mi­nist­ra­ci­ja sko­lą iš­ skai­čiuo­da­vo iš at­ly­gi­ni­mo. Ta­čiau jis iš dar­bo išė­jo, pri­si­gal­vo­jo ki­ tų veik­lų, blaš­kė­si, lyg ir į Nor­ve­ gi­ją pla­na­vo va­žiuo­ti“, – pa­sa­ko­ jo Min­dau­gas S. Įmo­kas už drau­go paim­tą pa­sko­lą pa­šne­ko­vas mo­kė­jo ke­le­rius me­tus, ta­čiau ku­rį lai­ką lio­vė­si tai da­ry­ti, nes šiuo me­tu pa­ti­ria ne­ma­žai nuo­ sa­vų iš­lai­dų: „Kol kas įmo­kų ne­mo­ ku, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju su­mo­ kė­ti teks man – pa­žįs­ta­mas į vis­ką nu­mo­jęs ran­ka. Su drau­gu esu su­da­

ręs at­ski­rą su­tar­tį. Ta­čiau jei žmo­gui sko­la ne­rū­pi, ban­dy­mai išieš­ko­ti kad ir teis­mi­niais bū­dais nie­ko ne­reiš­kia. Ge­riau ap­skri­tai ne­lai­duo­ti.“

Ode­ta Blo­žie­nė:

Lai­duo­to­jai ne­pa­ kan­ka­mai ge­rai pa­ ma­tuo­da­vo, ar pa­ jėg­tų mo­kė­ti įmo­kas ir ar iš tie­sų su­tin­ka tai da­ry­ti.

Sie­ja bend­ri in­te­re­sai

Ban­ko „Swed­bank“ Fi­nan­sa­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Jū­ra­tės Gu­mu­liaus­kie­nės tei­gi­mu, pa­pras­tai su­tei­kiant var­to­ji­mo ar būs­to kre­di­ tą kaip bend­ras­ko­liai ar lai­duo­to­jai da­ly­vau­ja tik šei­mos na­riai – su­ tuok­ti­niai, taip pat kar­tu gy­ve­nan­ tys ne­su­si­tuo­kę as­me­nys: „Ne šei­ mos na­rio da­ly­va­vi­mas imant to­kią pa­sko­lą ban­ko pra­kti­ko­je yra be­veik neeg­zis­tuo­jan­tis reiš­ki­nys.“ Anot jos, re­tai pa­si­tai­kan­čiais at­ ve­jais, as­me­nys, ne­su­si­ję gi­mi­nys­ tės ry­šiu, da­li­ja­si bend­ru in­te­re­su, pa­vyz­džiui, in­ves­tuo­ja į ne­kil­no­ ja­mą­jį tur­tą – kar­tu per­ka že­mės

skly­pą ke­tin­da­mi kar­tu sta­ty­ti na­ mą ir pan. „Di­dė­jant pa­sko­los su­mai, di­ dė­ja ir kre­di­to ri­zi­ka, ku­ri pa­pras­ tai su­si­ju­si su pa­sko­los ga­vė­jo ga­ li­mu pa­ja­mų ar jų da­lies šal­ti­nio ne­te­ki­mu, pa­vyz­džiui, at­lei­di­mu iš dar­bo. To­dėl ban­kas, su­teik­da­ mas di­des­nes pa­sko­lų su­mas, pa­ pras­tai pra­šo, kad pa­sko­los ga­vė­jo įsi­pa­rei­go­ji­mų įvyk­dy­mą lai­duo­ tų tre­tie­ji as­me­nys“, – sa­kė Ūkio ban­ko Kre­di­to de­par­ta­men­to di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, Pro­jek­tų ver­ti­ni­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Lau­ ra Ivaš­ke­vi­čie­nė. Anot pa­šne­ko­vės, tre­čių­jų as­me­nų lai­duo­ti, ne­prik­ lau­so­mai nuo pa­sko­los su­mos, ga­li bū­ti pra­šo­ma, kai pa­sko­los ga­vė­jas ne­tu­ri sa­vo var­du re­gist­ruo­to tur­ to, jo kre­di­to is­to­ri­ja ke­lia abe­jo­ nių, yra bu­vę reikš­min­gai pra­dels­ tų sko­lų kre­di­to­riams ir pan. Vis dėl­to, kaip tei­gė L.Ivaš­ke­ vi­čie­nė, lai­da­vi­mas gau­ti di­des­nę pa­sko­lą pa­de­da ne vi­sa­da. Jos tei­ gi­mu, jei klien­to pa­ja­mos yra ne­pa­ kan­ka­mos šei­mai iš­lai­ky­ti ir fi­nan­ si­niams įsi­pa­rei­go­ji­mams vyk­dy­ti, pa­sko­la ne­bus su­teik­ta net ir lai­ duo­jant tre­tie­siems as­me­nims. Ap­ri­bo­ja sko­li­ni­mo­si ga­li­my­bes

O.Blo­žie­nės tei­gi­mu, tre­čių­jų as­ me­nų lai­da­vi­mas imant pa­sko­lą –


9

ketvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

tema

aky­se ne­ma­ty­ti Nors laidavimas kaip rizikos sumažinimo priemonė neišnyko, populiarėja ir kitos priemonės: darbo netekimo ir gyvybės draudimas.

Komentarai

Rai­m un­d as Ker­šys UAB Fi­n an­s ų val­dy­mo spren­d i­mų cent­r as

L

ai­duo­to­jo at­sa­ko­my­bė pa­gal Lie­t u­vos įsta­t y­mus yra so­l i­ da­r i su sko­l i­n in­ko. Vadina­ si, jei pa­s ko­los ga­vė­j as ne­ mo­k a pa­s ko­los įmo­k ų, kre­d i­to­r ius tu­r i tei­s ę išieš­ko­t i ir iš jo, ir iš lai­duo­ to­j o. Prak­t i­ko­j e kre­d i­to­r iai pa­pras­t ai sten­g ia­s i iš­n au­do­t i vi­s as ga­l i­my­b es pir­m iau­s ia at­g au­t i sko­l ą iš pa­sko­los ga­vė­j o ir į lai­duo­to­j ą krei­pia­s i, kai ki­ tų ga­l i­my­bių ne­l ie­k a. Išieš­k ant vi­s uo­met tik­r i­n a­m a, kiek sko­l i­n in­k as pa­j ė­g us mo­kė­t i. Ta­č iau pa­brėž­t i­n a, kad pa­pras­t ai la­b ai ne­ sun­k u įro­dy­t i fi­n an­s i­n į ne­p a­j ė­g u­ mą: tie, ku­r ie ne­g a­l i (ar ne­no­r i) mo­ kė­t i sko­lų, pa­p ras­t ai ne­t u­r i jo­k ių ofi­c ia­l iai dek­l a­r uo­t ų pa­ja­mų, re­g ist­ ruo­to tur­to, į ku­r į kre­d i­to­r ius ga­lė­t ų nu­k reip­t i išieš­ko­ji­mo pro­ce­s ą. Ki­t a ver­t us, la­b ai sun­k u įro­dy­t i ne­ le­g a­l ias pa­j a­m as gau­n an­č ių ir mo­ kes­č ių ne­mo­k an­č ių pi­l ie­č ių fi­nan­s i­ nį pa­jė­g u­mą. At­s a­k in­gai sko­l i­nan­t ys kre­d i­to­r iai, pa­v yz­d žiui, kre­d i­to uni­ jos, ban­kai, ad­m i­n ist­r uo­da­m i pa­sko­ las sten­g ia­s i pa­l ai­k y­t i kuo glau­des­ nį da­ly­k i­n į ry­š į su pa­s ko­los ga­vė­j u. Ir jei at­s i­ran­d a pro­ble­mų dėl mo­kė­ji­ mų, kuo anks­č iau iš­s iaiš­k in­t i jų prie­ žas­t is. Steng­d a­m ie­s i ne­p ra­r as­t i klien­t ų šie kre­d i­to­r iai vi­s uo­met ieš­ko ga­l i­ my­bių pa­leng­v in­t i sko­los naš­t ą, pa­

abiau linkę už pa­ti­ki­mą šei­mos na­rį ar bent jau bend­rų in­te­re­sų tu­rin­tį as­me­nį. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ne­la­bai pa­pli­tęs reiš­ki­nys ir po tru­ pu­tį nyks­ta. O pa­grin­di­nė lai­da­vi­mo ne­po­pu­ lia­ru­mo prie­žas­tis, J.Gu­mu­liaus­ kie­nės ma­ny­mu, yra tai, kad vis dau­giau sa­vo gy­ve­ni­mo są­ly­goms pa­ge­rin­ti sko­li­na­si šei­mos. Imant pa­sko­lą kar­tu ver­ti­na­mos bend­ ros šei­mos fi­nan­si­nės ga­li­my­bės ir taip tam­pa­ma bend­ras­ko­liais, t. y. so­li­da­riai at­sa­kin­gais už pa­sko­los grą­ži­ni­mą. Anot pa­šne­ko­vės, būs­ to pa­sko­las kaip bend­ras­ko­liai ima dau­giau nei pu­sė pa­sko­lų ga­vė­jų, o pa­sko­lų lai­duo­jant tre­tie­siems as­ me­nims su­tei­kia­ma tik apie de­ šim­ta­da­lį. Vis dėl­to L.Ivaš­ke­vi­čie­nė pa­ti­ki­ no, kad lai­da­vi­mo kaip prie­mo­nės su­ma­žin­ti kre­di­to ri­zi­ką ak­tua­lu­ mas ne­ma­žė­ja. Anot jos, apie pu­ sę var­to­ji­mo kre­di­to su­tar­čių su­ da­ro­ma lai­duo­jant tre­tie­siems as­me­nims. Ki­ta ver­tus, po­pu­lia­rė­ ja ir ban­ko re­ko­men­duo­ja­mos ki­ tos ri­zi­kos su­ma­ži­ni­mo prie­mo­ nės: dar­bo ne­te­ki­mo ir gy­vy­bės drau­di­mas. „Dans­ke“ ban­ko Pro­duk­tų va­dy­ bos sky­riaus va­do­vas Min­dau­gas Damb­raus­kas pa­ti­ki­no, kad prieš pa­si­ra­šant lai­da­vi­mo su­tar­tį ban­ ko dar­buo­to­jai lai­duo­to­ją vi­suo­met įspė­ja apie ga­li­mas fi­nan­si­nes prie­ vo­les ir tai, kad mo­kė­da­mas įmo­kas

lai­duo­to­jas ne­tam­pa bend­ra­tur­čiu. Be to, su­ti­kęs lai­duo­ti gy­ven­to­ jas sa­vai­me ap­ri­bo­ja sa­vo ga­li­my­ bes paim­ti pa­sko­lą sa­vo reik­mėms. „Tai, kad lai­duo­to­jas da­bar ne­mo­ka įmo­kų, ne­reiš­kia, kad jų ne­mo­kės atei­ty­je. Ti­ki­my­bė, kad jam rei­kės tęs­ti pa­sko­los ga­vė­jo fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, iš­lie­ka, iki bai­gia­ si lai­da­vi­mo su­tar­ties ga­lio­ji­mas“, – sa­kė O.Blo­žie­nė ir pa­brė­žė, kad lai­da­vi­mas pri­ly­gi­na­mas fi­nan­si­ niam įsi­pa­rei­go­ji­mui. Ra­gi­na at­vi­rai pa­si­kal­bė­ti

M.Damb­raus­ko tei­gi­mu, kri­zė pa­ ro­dė, kad su­si­dū­rus su fi­nan­si­niais sun­ku­mais klien­tams svar­biau­sia atei­ti į ban­ką ir šne­kė­tis, o ne lauk­ti ar slaps­ty­sis, kol su­si­da­rys dar di­ des­nės sko­los: „Ban­kas vi­sa­da at­ vi­ras spręs­ti fi­nan­si­nius sun­ku­mus pail­gin­da­mas ar lai­ki­nai ati­dė­da­ mas grą­ži­ni­mo ter­mi­ną. Juk ban­ko tiks­las nė­ra išieš­ko­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir po to jį par­da­vi­nė­ti – ban­ ko vers­las yra priim­ti in­dė­lius ir iš­ da­ly­ti pa­sko­las.“ Jei si­tua­ci­ja klos­to­si pa­gal blo­ giau­sią sce­na­ri­jų – įmo­kų ne­mo­ ka nei kre­di­to ga­vė­jas, nei liu­di­ nin­kas, sko­la ga­liau­siai nu­ke­liau­ja į teis­mus. Daž­niau­siai sie­kia­ma iš­ siaiš­kin­ti, ar ne­mo­ka­ma pik­ty­biš­ kai, ko­dėl slaps­to­ma­si, o tuo­met

pra­si­de­da stan­dar­ti­nis pro­ce­sas: ban­do­ma nu­trauk­ti su­tar­tį per teis­mą ir įpa­rei­go­ti ant­sto­lį at­lik­ti vi­sus rei­kia­mus veiks­mus. Vis dėl­to pik­ty­biš­ko įmo­kų ne­ mo­kė­ji­mo at­ve­jai ban­ko pra­kti­ko­ je, kaip pa­ti­ki­no L.Ivaš­ke­vi­čie­nė, yra re­ti – daž­niau­siai įmo­kos ne­ mo­ka­mos pra­ra­dus pa­ja­mų šal­ ti­nį: „Pap­ras­tai to­kiais at­ve­jais ban­kas, at­si­žvelg­da­mas į su­si­da­ riu­sią klien­to pa­dė­tį, re­ko­men­ duo­ja klien­tui per­tvar­ky­ti pa­sko­los su­tar­tį ir pra­tęs­ti pa­sko­los grą­ži­ ni­mo ter­mi­nus, iki klien­tas su­si­ ras dar­bą. Tik tais at­ve­jais, kai su klien­tu ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti, rei­ ka­lau­ja­ma, kad įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dy­tų lai­duo­to­jas.“

50 proc.

visų vartojimo kredito sutarčių kai kuriuose šalies bankuose sudaroma laiduojant tretiesiems asmenims.

Man­tas Men­de­le­vi­čius Lie­tu­vos ban­ko Prie­ž iū­ros tar­ny­bos Ban­k ų prie­ž iū­ros sky­r iaus vir­ši­n in­kas

L

ai­da­vi­mas yra vie­nas iš bū­dų už­t ik­r in­t i prie­vo­l ių įvyk­dy­ mą. To­dėl lai­da­vi­mą ver­ti­na­ me rim­tai, jei lai­duo­to­jo būk­ lė priim­ti­na. Jei ban­kai sko­li­na vie­nai įmo­nei iš ko­kios nors įmo­nių gru­pės, lai­duo­t i pra­šo­ma ir dėl, pa­vyz­d žiui, pai­nių san­ty­kių tarp gru­pės įmo­nių. Pag­rin­di­nės, srau­tus ge­ne­ruo­jan­čios, įmo­nės lai­da­vi­mas ver­ti­na­mas la­bai tei­g ia­mai. Trum­pai ta­riant, si­tua­ci­jų ga­li bū­ti įvai­rių: kar­tais lai­da­vi­mas yra dau­giau for­ma­lus veiks­mas, kar­tais – es­mi­nis. Kal­b ant apie kre­d i­to uni­jas, jo­s e lai­ da­v i­mas yra la­b ai po­pu­l ia­r us bū­das už­t ik­r in­t i prie­vo­l ių įvyk­dy­m ą. Ta­ čiau ir ban­k uo­s e lai­d a­v i­m as tik­r ai su­d a­ro ne­m a­ž ą už­t ik­r i­n i­m o prie­

sko­l os ga­vė­j ui pra­t ęs­t i mo­kė­j i­m ų ter­m i­nus, jei jis pa­t i­r ia fi­n an­s i­n ių sun­k u­mų. Ly­g iai taip pat pa­sko­los ga­vė­jas tu­r i lai­k u ir ne­slėp­da­mas in­for­muo­t i kre­ di­to­r ių apie sa­vo fi­n an­s i­nes pro­ble­ mas, truk­d an­č ias vyk­dy­t i įsi­p a­rei­ go­j i­mus, steng­t is pa­g rįs­t i pa­s ko­los grą­ž i­n i­mo šal­t i­n ius atei­t y­j e ir su­de­ rin­t i abiem ša­l ims priim­t i­nus pa­sko­ los grą­ž i­n i­mo są­ly­g ų pa­kei­t i­mus. Jei jis to ne­da­ro „dėl ap­s i­lei­d i­mo“, „už­s i­ mir­ši­mo“ ar są­mo­n in­gai ven­g ia, jis ri­ zi­k uo­ja su­lauk­t i adek­va­č ios kre­d i­to­ riaus reak­c i­jos – griež­tos. To­k iu at­ve­ju la­biau­siai ti­kė­t i­na kre­d i­ to­r iaus stra­te­g i­ja yra kaip įma­no­ma grei­č iau išieš­ko­t i sko­l ą, tam pa­n au­ do­jant tu­r i­mas už­t ik­r i­n i­mo prie­mo­ nes. Ta­č iau vi­s i kre­d i­to­r iai pui­k iai ži­ no tai­s yk­l ę, kad ge­r uo­j u pa­s ie­k ia­ ma daug ge­res­n ių re­z ul­t a­t ų nei blo­ guo­ju. To­d ėl prieš im­d a­m ie­s i pa­s ku­t i­n io jiems li­k u­s io veiks­mo – sko­los išieš­ ko­j i­mo pro­ce­dū­r ų – kre­d i­to­r iai pa­ pras­t ai ban­dys de­rė­t is su lai­duo­ to­j u, ne­p rik­l au­s o­m ai nuo pa­s ko­los ga­vė­j o įsi­p a­rei­g o­j i­mų ne­v yk­dy­m o prie­ž as­č ių. Lai­duo­to­jas, su­ž i­no­j ęs apie as­mens, už ku­r į lai­d a­vo, pro­ble­mas ar ki­t us mo­t y­v us ne­v yk­dy­t i įsi­p a­rei­go­ji­mų, vi­s uo­met tu­r i ga­l i­my­b ę pa­t s tar­t is su kre­d i­to­r iu­m i dėl įsi­p a­rei­go­j i­mų už sko­l i­n in­ką įvyk­dy­mo, ir tu­rė­t ų tai da­r y­t i ne­dels­da­mas. Jis tu­r i ga­l i­my­b ę iš kre­d i­to­r iaus pe­ rim­t i rei­ka­la­v i­mų tei­ses į sko­l i­n in­ką, įskai­t ant ir tei­ses į kre­d i­to­r iaus tu­r i­ mas ki­tas už­t ik­r i­n i­mo prie­mo­nes, pa­ vyz­d žiui, pa­sko­los ga­vė­jo tur­to įkei­t i­ mą. Pab­rėž­t i­na, kad dau­ge­l iu at­ve­jų tai ga­l i bū­t i da­ro­ma be sko­l i­n in­ko su­ ti­k i­mo.

mo­n ių da­l į (pa­pras­t ai pa­s i­ren­k a­m i ir ki­t i prie­vo­l ių įvyk­dy­mo už­t ik­r i­n i­ mo bū­d ai). Nors skun­dų dėl lai­da­vi­mo pa­si­tai­ko, daž­niau­siai jie su­si­ję su rei­ka­la­vi­mu lai­duo­ti, no­rint gau­ti kre­di­tą. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je ga­lio­ja su­tar­čių lais­vės prin­ ci­pas, kre­di­to da­vė­jas tu­ri tei­sę pa­si­ rink­ti su­tar­t ies są­ly­gas, taip pat prie­ vo­lės įvyk­dy­mo už­t ik­r i­n i­mo bū­dus. Ban­kuo­se pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai lai­duo­ to­jai gin­či­ja lai­da­vi­mo su­tar­ties ga­lio­ji­ mą, ta­čiau ne­ma­no­me, kad tai itin daž­ ni at­ve­jai. Kai pa­sko­los ga­vė­jai pra­de­da ne­be­ vyk­dy­t i įsi­pa­rei­go­ji­mų, ban­kai ypač nuo­dug­n iai ver­t i­na klien­to ga­l i­my­ bes mo­kė­t i. Pa­gal Ci­v i­l i­n į ko­dek­s ą įvyk­džiu­siam prie­vo­lę lai­duo­to­jui pe­ rei­na vi­sos kre­d i­to­r iaus tei­sės pa­gal šią prie­vo­lę. Vi­si san­ty­kiai pa­kan­ka­mai aiš­kiai reg­ la­men­tuo­ti, pa­vyz­džiui, jei lai­duo­to­jas rei­ka­lau­ja, kre­di­to­rius pri­va­lo su­teik­ti jam in­for­ma­ci­ją apie pa­grin­di­nės prie­ vo­lės tu­ri­nį ir są­ly­gas, taip pat apie jos vyk­dy­mą. Lai­duo­to­jas taip pat tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad kre­di­to­rius išieš­ko­ti pra­ dė­tų nuo konk­re­taus pa­grin­di­nio sko­li­ nin­ko tur­to, iš­sky­rus at­ve­jus, kai lai­duo­ to­jas šios tei­sės yra aiš­kiai at­si­sa­kęs.

Ri­zi­kuo­ti ne­lin­kę 2012 m. ant­ro pus­me­čio ap­klau­sa dėl ri­ zi­kų Lie­tu­vos fi­nan­sų sis­te­mai pa­ro­dė, kad fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jų po­lin­kis pri­siim­ ti ri­zi­ką yra ne­di­de­lis. Pap­ra­šy­ti įver­tin­ ti sa­vo ir ki­tų ša­lies fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jų po­lin­kį pri­siim­ti ri­zi­ką (siek­ti di­des­nės grą­žos ren­kan­tis pel­nin­ges­nius, bet ir ri­zi­kin­ges­nius pro­jek­tus), 56 pro­c. ap­

klaus­tų­jų nu­ro­dė, kad jis yra grei­čiau ma­žas ne­gu di­de­lis. Res­pon­den­tai la­ bai ma­žą ar ma­žą po­lin­kį pri­siim­ti ri­ zi­ką daž­niau pri­sky­rė sa­vo ins­ti­tu­ci­jai nei ki­toms. Dau­gu­ma ap­klaus­tų­jų ma­ no, kad ar­ti­miau­sią pus­me­tį jų pri­sii­ ma­mos ri­zi­kos ly­gis ne­si­keis. Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ban­ko inf.


10

ketvirtadienis, lapkričio 8, 2012

sportas

13p.

R.Tu­mi­no „Dėdė Va­nia“ įti­ko bri­tams.

J.Va­lan­čiū­no in­dė­lio „Raptors“ per­ga­lei ne­pa­ka­ko Jo­nas Va­lan­čiū­nas (nuotr.) su­žai­dė kol kas sėk­min­giau­sias sa­vo rung­ ty­nes NBA šį se­zo­ną, ta­čiau jo at­ sto­vau­ja­ma To­ron­to „Rap­tors“ ko­ man­da pa­ty­rė jau tre­čią ne­sėk­mę.

AFP nuotr.

„Rap­tors“ krep­ši­nin­kai sve­čiuo­se 88:108 (17:30, 21:27, 25:28, 25:23) pra­lai­mė­jo de­vin­to­jo­je po­zi­ci­jo­ je Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jo­je esan­ čiai Ok­la­ho­mos „Thun­der“ eki­ pai ir Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je nu­kri­to į 13-ąją vie­tą. Ma­čą „Che­sa­pea­ke Ener­gy Are­na“ tri­bū­no­se ste­bė­jo 18 203 žiū­ro­vai. Star­to pen­ke­te ma­čą pra­dė­jęs J.Va­lan­čiū­nas pel­nė 18 taš­kų, at­ ko­vo­jo 6 ka­muo­lius, at­li­ko re­zul­ ta­ty­vų per­da­vi­mą, tris­syk su­kly­do ir kar­tą pra­si­žen­gė. Per 31 su pu­ se žai­di­mo mi­nu­tės lie­tu­vis pa­ tai­kė 6 dvi­taš­kius iš 8 ir rea­li­za­vo vi­sus 6 bau­dų me­ti­mus. „Pri­va­lo­ me ge­riau gin­tis, nes šį kar­tą per daug lei­do­me var­žo­vams pel­ny­ ti leng­vų taš­kų. „Thun­der“ – vie­ na iš pa­jė­giau­sių NBA ly­gos eki­pų, sun­ku su ja ko­vo­ti, ta­čiau ir mes ga­li­me žais­ti ge­riau“, – po var­žy­ bų kal­bė­jo J.Va­lan­čiū­nas.

Ki­tas „Rap­tors“ le­gio­nie­rius Li­ nas Klei­za ne­bu­vo re­gist­ruo­tas rung­ty­nėms. 16 taš­kų į „Thun­der“ krep­šį įme­tė And­rea Barg­na­ni, 10 – Ter­ren­ce’as Ros­sas. 19 taš­kų prie Ok­la­ho­mos ko­man­dos per­ga­lės pri­si­dė­jo Rus­sel­las Westb­roo­kas, 17 – Ser­ge’as Iba­ka, po 15 – Ke­vi­ nas Du­ran­tas ir Ke­vi­nas Mar­ti­nas. Per­ga­lę iš­ko­vo­jo bu­vu­sio žal­gi­rie­ čio Ty Law­so­no at­sto­vau­ja­ma Den­ ve­rio „Nug­gets“ eki­pa – ji 109:97 įvei­kė Det­roi­to „Pis­tons“. T.Law­ so­nas su­rin­ko 15 taš­kų. VD inf.

Lietuvos vicečem „De­ja­nas Iva­no­vas ati­tin­ka Eu­ro­ly­ gos ly­gį“, – į klau­si­ mą apie Bul­ga­ri­jos krep­ši­nin­ko žai­di­ mą kiek suir­zęs at­ sa­kė Vil­niaus „Lie­tu­ vos ry­to“ vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Da­rius Mas­ko­liū­nas.

18 taškų

pelnęs J.Valančiūnas buvo rezultatyviausias savo komandoje per rungtynes su Ok­la­ho­mos „Thun­der“.

Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Bū­tent aukš­taū­gių in­dė­lio trū­ku­ mą tre­ne­ris nu­ro­dė kaip pa­grin­di­nį re­zer­vą prieš Eu­ro­ly­gos rung­ty­nes su Stam­bu­lo „Be­sik­tas JK“ (Tur­ki­ ja) ko­man­da. „Mū­sų aukš­taū­giai tu­ri bū­ti ag­ re­sy­ves­ni. Pri­va­lo­me pel­ny­ti dau­ giau taš­kų iš po krep­šio, tai at­riš ran­kas mū­sų snai­pe­riams“, – apie už­duo­tis šian­dien vyk­sian­čia­me ma­če kal­bė­jo D.Mas­ko­liū­nas. „Po pra­lai­mė­tų rung­ty­nių Bam­ ber­ge ant žai­dė­jų py­kau ne vel­tui – juk už ne­sėk­mes ne­gi­ria­ma. Ti­kiuo­ si, kad krep­ši­nin­kai pa­da­rė tei­sin­gas iš­va­das. Šį­kart siek­si­me per­ga­lės. Stam­bu­lo „Be­sik­tas JK“ pa­si­žy­mi in­ di­vi­dua­liai stip­riais žai­dė­jais, bet ko­ man­di­nis žai­di­mas nė­ra tur­kų ko­zi­ris. Vi­si star­to pen­ke­to žai­dė­jai, iš­sky­rus Gaš­pe­rą Vid­ma­rą, ne­ven­gia ata­kuo­ ti iš to­li, tad prie tri­jų taš­kų li­ni­jos jie la­bai pa­vo­jin­gi. Mū­sų už­duo­tis – su­ stab­dy­ti vi­sus var­žo­vų žai­dė­jus, kad

„„At­si­ga­vo: iš­si­gy­dęs trau­mą R.Sei­bu 

nė vie­nas iš jų ne­pa­teik­tų staig­me­ nų“, – sa­kė vil­nie­čių stra­te­gas. – Ar Re­nal­das Sei­bu­tis su „Be­ sik­tas JK“ ga­lės žais­ti vi­sa jė­ga? – bu­vo pa­klaus­tas D.Mas­ko­liū­nas. – Taip, Re­nal­das bus at­si­ga­vęs ir tin­ka­mai pa­si­ruo­šęs šiai dvi­ko­vai. – Per Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­to rung­ty­nes su Kė­ dai­nių „Ne­vė­žiu“ Dei­vi­das Dul­ kys su­žai­dė pui­kiai. Ko trūks­ta, kad šis žai­dė­jas pa­de­monst­ruo­ tų bent jau pa­na­šius re­zul­ta­tus ir Eu­ro­ly­go­je? – Dėl dar­bo tre­ni­ruo­tė­se D.Dul­kiui ne­tu­riu nė men­kiau­sios pre­ten­zi­jos. Vis dėl­to jam ne­leng­va pri­pras­ti prie eu­ro­pie­tiš­ko­jo krep­ši­nio. Dei­ vi­das atė­jo iš JAV stu­den­tų ly­gos, o čia – aukš­čiau­sio ly­gio pro­fe­sio­ na­lus krep­ši­nis. Vi­si iš jo lau­kia­me sva­res­nių re­zul­ta­tų. Ma­nau, žai­dė­

D.Mo­tie­jū­nas: bu­va

„Po­li­ti­ka“, – pa­reiš­kė NBA nau­jo­ kas Do­na­tas Mo­tie­jū­nas, pa­klaus­ tas, ko­kios prie­žas­tys jam iki šiol truk­dė įsi­tvir­tin­ti Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je. Pri­ver­tė neat­vyk­ti

Hjus­to­no „Roc­kets“ ko­man­dai at­sto­vau­jan­tis 22-ejų 213 cm ūgio krep­ši­nin­kas in­ter­viu po­rta­lui eu­ ro­l ea­g uead­ven­t u­res.com pa­tei­ kė sa­vo ver­si­ją, ko­dėl jis praė­ju­sią va­sa­rą neat­vy­ko į na­cio­na­li­nę ko­ man­dą. „Ne to­dėl, kad ne­no­rė­jau, o dėl to, kad bu­vau pri­vers­tas, – sa­kė D.Mo­ tie­jū­nas. – Žmo­nėms, su­pran­tan­ tiems krep­ši­nį, bu­vo aiš­ku, kaip ir ko­dėl vis­kas bu­vo iš tik­rų­jų.“ Pa­sak žai­dė­jo, jis ne­no­rė­jo da­ ly­vau­ti su rink­ti­ne su­si­ju­sio­je po­ li­ti­ko­je. „Koks tiks­las vyk­ti į na­cio­na­li­ nę ko­man­dą, ati­duo­ti vi­sas jė­gas, jei­gu iš anks­to aiš­ku, kad kaž­kas to vi­siš­kai ne­ver­ti­na? Juo­lab kad vi­są gy­ve­ni­mą dir­bu, kad už­si­vilk­čiau rink­ti­nės marš­ki­nė­lius“, – tei­gė NBA de­biu­tan­tas.

Ne­ra­do komp­ro­mi­so

Šie­met ge­gu­žę Lie­tu­vos rink­ti­ nei va­do­va­vęs vy­riau­sia­sis tre­ne­ ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra, ko­men­tuo­ da­mas kan­di­da­tų su­dė­tį, tvir­ti­no, kad D.Mo­tie­jū­nui at­vyk­ti į ko­man­ dą truk­dys ne­pa­si­ra­šy­tas kont­rak­ tas su „Roc­kets“. „Jis la­bai no­ri žais­ti rink­ti­nė­je, bet to­dėl, kad ne­pa­si­ra­šė kont­rak­ to su „Roc­kets“, o tai ga­lės pa­da­ ry­ti tik nuo lie­pos 1-osios, yra ri­zi­ ka, kad spor­tuo­jant su rink­ti­ne ga­li pa­tir­ti trau­mą ir ne­tek­ti ga­li­my­bės su­da­ry­ti su­tar­tį. Vis dėl­to, pa­si­ta­ ręs su fe­de­ra­ci­ja, Do­na­tą įtrau­kiau į są­ra­šą. Taš­kas dar ne­pa­dė­tas. Ban­ dy­si­me ieš­ko­ti bū­dų, kaip iš­spręs­ti šią pro­ble­mą. Jei ne­pa­vyks, ką pa­ da­ry­si. Rei­kia su­pras­ti jo pa­dė­tį“, – kal­bė­jo K.Kem­zū­ra. „Drau­di­mo bend­ro­vės drau­džia esa­mą kont­rak­tą, ta­čiau nie­kas ne­ no­ri draus­ti nu­ma­no­mo kont­rak­to. Ieš­ko­me ga­li­my­bių su kai ku­rio­ mis bend­ro­vė­mis, bet ne­ži­nau, ar tai ten­kins „Roc­kets“ klu­bą ir Do­ na­to at­sto­vus. Dė­si­me vi­sas pa­ stan­gas, kad ap­draus­tu­me žai­dė­


11

ketvirtadienis, lapkričio 8, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

mpionų tiks­las – laimėti

De­biu­tan­tai – jau aš­tunt­fi­na­ly­je Ma­rius Bag­do­nas

vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Jo­se Mou­ rin­ho.

Pir­mie­ji į Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų Čem­pio­nų ly­gos aš­tunt­fi­na­lį pra­ si­bro­vė ne tur­ny­ro gran­dai, o de­ biu­tan­tai „Ma­la­gos“ fut­bo­li­nin­kai ir po­rtu­ga­lų „Por­to“ vie­nuo­li­kė.

Ang­lai – prie pra­ra­jos

m.bagdonas@diena.lt

Ly­gio­sios – it per­ga­lė

u­tis (kairėje) grį­žo į ri­kiuo­tę. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„„Aklimatizacija: D.Dulkys vis dar pratinasi prie europietiškojo krep­

šinio.

jas tu­ri vis­ką, kas anks­čiau ar vė­ liau jam leis at­si­skleis­ti.

Stam­bu­lo „Be­sik­tas JK“

– Ar­tū­ras Jo­man­tas, ga­vęs ka­ muo­lį, net ne­be­žiū­ri į krep­šį. Kas jam at­si­ti­ko? – A.Jo­man­tas nie­ka­da ne­bu­vo ata­ kuo­jan­tis žai­dė­jas. Jo pir­mo­ji už­ duo­tis – ap­si­gin­ti nuo var­žo­vų. Ne vel­tui jam pa­ti­ki­me deng­ti prie­ši­ nin­kų ly­de­rius.

Žaidėjas

A.Jo­man­tas pri­ta­rė tre­ne­riui, kad puo­li­mas nė­ra jo stip­riau­sias žai­ di­mo ele­men­tas. „Tre­ne­ris ne­drau­džia mes­ti į krep­šį, ta­čiau ma­no už­duo­tis nė­ra rink­ti taš­kus. Ma­no pa­rei­ga – stab­ dy­ti var­žo­vų puo­li­mą. Sėk­min­gai ap­si­gy­nus at­si­ran­da di­des­nis pa­ si­ti­kė­ji­mas ir puo­lant“, – tei­gė sa­ vo­jo žai­di­mo kol kas ne­ran­dan­tis vil­nie­čių eki­pos sen­bu­vis. Vi­du­rio puo­lė­jas D.Iva­no­vas ti­ki­

Šalis

Tut­ku Aci­kas Tur­ki­ja Ser­ha­tas Ce­ti­nas Tur­ki­ja Pat­ric­kas Chris­top­he­ris JAV Vla­di­mi­ras Da­ši­čius Juod­kal­ni­ja Ran­da­las Fal­ke­ris JAV Mu­rat­ča­nas Gu­le­ras Tur­ki­ja Ba­ri­sas Her­se­kas Tur­ki­ja Cur­tis Jer­rell­sas JAV Da­mi­ras Mar­ko­ta Kroa­ti­ja Cev­he­ras Oze­ras Tur­ki­ja Gaš­pe­ras Vid­ma­ras Slo­vė­ni­ja Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Er­ma­nas Kun­te­ras (Tur­ki­ja)

no, kad per rung­ty­nes su Stam­bu­lo ko­man­da jis bus ag­re­sy­ves­nis. „Da­bar mums svar­biau­sia pa­ ge­rin­ti ko­vą dėl ka­muo­lio ir rink­ ti dau­giau taš­kų iš po krep­šio. Kai puo­lė­jai sa­vo dar­bą at­liks už­tik­rin­ tai, tuo­met dau­giau erd­vės pa­si­ reikš­ti tu­rės mū­sų gy­nė­jai“, – kal­ bė­jo bul­ga­ras.

Ūgis

Pozicija

194 cm 197 cm 196 cm 208 cm 201 cm 192 cm 207 cm 185 cm 208 cm 205 cm 210 cm

gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas

D gru­pė Komanda

Perg.

Pral.

Taškų sant.

4 4 2 1 1 0

0 0 2 3 3 4

296:251 312:269 285:293 269:287 282:312 279:311

1. „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 2. CSKA 3. „Be­sik­tas JK“ 4. „Lie­tu­vos ry­tas“ 5. „Bro­se Bas­kets“ 6. „Par­ti­zan mt:s“

au pri­vers­tas neat­vyk­ti ją. Vis­ką spręs pa­ts Mo­tie­jū­nas“, – tei­gė Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos (LKF) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas. Kė­lė sa­vo są­ly­gas?

Tuo me­tu krep­ši­nio už­ku­li­siuo­se kun­ku­lia­vo ki­to­kios ver­si­jos. Vie­ na iš jų – esą D.Mo­tie­jū­nas bū­tų at­vy­kęs į rink­ti­nę tuo at­ve­ju, jei­gu K.Kem­zū­ra bū­tų ga­ran­ta­vęs jam vie­tą pa­grin­di­nė­je su­dė­ty­je. Krep­ši­nin­kas ne­no­rė­jo dar kar­ tą lik­ti už bor­to, kaip kad anks­ čiau dve­jus me­tus paei­liui – prieš 2010-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­tą ir 2011-ųjų Eu­ro­pos pir­me­ny­bių fi­ na­lo tur­ny­rą. Ga­liau­siai į Lon­do­no olim­pia­dą vie­toj trau­muo­to Ro­ber­to Jav­to­ ko iš­vy­ko An­ta­nas Ka­va­liaus­kas, o K.Kem­zū­ra šį sa­vo pa­si­rin­ki­mą pa­ va­di­no lo­giš­kiau­siu spren­di­mu. Kai šaukš­tai jau bu­vo po pie­tų, at­vi­rai pra­bil­ti ry­žo­si ir bu­vęs rink­ ti­nės va­do­vas An­ta­nas Guo­ga: „Kai paaiš­kė­jo, kad į Eu­ro­pos čem­pio­ na­tą ne­pa­te­ko Mo­tie­jū­nas, jau­čiau, kad vy­res­nių žai­dė­jų pa­si­rin­ki­mas

yra di­džiu­lė klai­da. Ne­ga­lė­jau lem­ ti spren­di­mų.“

Ir „Por­to“, ir „Ma­la­gos“ ko­man­ dos vie­tas at­krin­ta­mo­sio­se var­ žy­bo­se už­si­tik­ri­no 4-aja­me tu­re iš­ko­vo­ju­sios ly­gią­sias. Por­tu­ga­li­jos at­sto­vai sve­čiuo­ se be įvar­čių iš­si­sky­rė su Ki­je­vo „Di­na­mo“, o An­da­lū­zi­jos klu­bas 1:1 „San Si­ro“ sta­dio­ne su­žai­dė su „AC Mi­lan“. Pri­si­jung­ti prie „Por­to“ ir „Ma­ la­gos“ ga­lė­jo Vo­kie­ti­jos čem­pio­ nė Dort­mun­do „Bo­rus­sia“, ma­čą „San­tia­go Ber­na­beu“ sta­dio­ne su Mad­ri­do „Real“ bai­gu­si 2:2. Are­ nos šei­mi­nin­kai iš­si­gel­bė­jo tik 89-ąją mi­nu­tę, kai fan­tas­tiš­ku bau­dos smū­giu „Bo­rus­sią“ nu­ bau­dė Me­su­tas Ozi­las. „Bo­rus­sia“ ga­lė­jo tap­ti ant­rą­ ja Vo­kie­ti­jos ko­man­da, ku­riai yra pa­vy­kę įveik­ti „Real“ fut­bo­li­nin­ kus jų tvir­to­vė­je. Kol kas tai pa­ da­rė tik Miun­che­no „Bayern“.

Ams­ter­da­mo „Ajax“ ir „Man­ ches­ter Ci­ty“ dvi­ko­va Man­čes­te­ ry­je pa­si­bai­gė ir­gi 2:2, o Ang­li­jos čem­pio­nai at­si­dū­rė ant pra­ra­jos kraš­to. Ly­gio­sios su olan­dais Man­ čes­te­rio mi­li­jo­nie­riams – pa­vo­ jaus sig­na­las, nes, no­rint pra­si­ brau­ti į aš­tunt­fin ­ a­lį, per li­ku­sius du ma­čus rei­kia ne tik įveik­ti abu gru­pės fa­vo­ri­tus „Real“ ir „Bo­ rus­sią“, ta­čiau ir ti­kė­tis pa­lan­kių ki­tų re­zul­ta­tų. „Man­c hes­ter Ci­t y“ ga­l ė­ jo iš­p lėš­t i per­ga­l ę, ta­č iau ma­ čui va­d o­va­v ęs tei­s ė­jas Pe­te­ ris Ras­m us­se­n as ne­s ky­r ė 11 m bau­di­nio už pra­žan­gą prieš Ma­ rio Ba­lo­tel­li. „Ar­bit­ras ir jo ko­man­da dir­bo la­bai pra­stai. Po dvi­ko­vos priė­ jau prie jo ir tai pa­sa­kiau. Aš pa­ts ge­rai ne­ma­čiau to epi­zo­do, ta­ čiau ma­no žai­dė­jai pa­tvir­ti­no, kad bau­di­nys bu­vo. Ačiū tei­sė­jui, kad atė­mė iš mū­sų įvar­tį“, – po ma­ čo nir­šo „Man­ches­ter Ci­ty“ stra­ te­gas Ro­ber­to Man­ci­ni.

J.Mou­rin­ho val­do pa­dė­tį

Dort­m un­d o eki­p os vai­r i­n in­ kas Jur­ge­n as Klop­pas at­s i­p ra­ šė sir­ga­l ių už pra­l eis­t ą ant­r ą­ jį įvar­tį. „Tu­rė­jo­me ke­lia­la­pį į at­krin­ta­ mą­sias var­žy­bas sa­vo ran­ko­se, ta­ čiau šan­są pa­lei­do­me vė­jais. Dar li­ko dve­jos rung­ty­nės ir mū­sų šan­sai ženg­ti to­lyn tik­rai yra ne­ blo­gi. Ly­gio­sio­mis Mad­ri­de ga­ li­me bū­ti pa­ten­kin­ti“, – kal­bė­jo stra­te­gas. „Jei gru­pė­je užim­si­me ant­rą­ ją vie­tą, o aš nea­be­jo­ju, kad tai pa­da­ry­si­me, bus la­bai ge­ras pa­ sie­ki­mas. Pa­dė­tis val­do­ma. Abu kar­tus, kai ma­no ko­man­dos lai­ mė­jo Čem­pio­nų ly­gą, į at­krin­ ta­mų­jų var­žy­bų eta­pą įžen­gė iš ant­ro­sios po­zi­ci­jos. Ne­ma­nau, kad džiaug­sis var­žo­vas, ku­riam bus lem­ta su­s i­t ik­t i su mu­m is aš­tunt­fi­na­ly­je“, – tei­gė „Real“

„„Kelialapis: „Porto“ futbolinin­

kai (tamsia apranga) pateko į aštuntfinalį Kijeve lygiosiomis sužaidę su „Dinamo“ komanda. „Scanpix“ nuotr.

Re­zul­ta­tai

Ti­ki­si per­mai­nų

Į eu­ro­lea­guead­ven­tu­res.com klau­ si­mą, ar ti­ki­si rung­ty­niau­ti 2013ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­ lo tur­ny­re, D.Mo­tie­jū­nas at­sa­kė: „Jei­gu jau ten ne­bū­siu, tai rink­ti­ nė­je ne­bū­siu nie­ka­da.“ Krep­ši­nin­kas vi­lia­si, kad pa­ dė­tis tu­rė­tų pa­si­keis­ti. „Yra nau­ jas rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris, nau­ji žmo­nės Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jo­je. Ti­kiuo­si, kad jie im­ sis per­mai­nų“, – sa­kė „Roc­kets“ aukš­taū­gis. „Sup­ran­tu, kad si­tua­ci­ja – su­dė­ tin­ga. 1996 m. bu­vau to­kio­je pat pa­ dė­ty­je, kai pra­si­dė­jo kar­tų kai­ta. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad rink­ti­nė­je tu­ri žais­ti ge­riau­sie­ji. Tad taip, kad spe­cia­liai ką nors iš­mes­tu­me ar ne­kvies­tu­me į rink­ti­nę ko nors, ne­bus. Tu­ri­me daug gra­žaus jau­ni­mo, pa­tik­rin­si­ me, ką jie ga­li“, – yra pa­reiš­kęs na­ cio­na­li­nės ko­man­dos vai­rą vėl pe­ rė­męs Jo­nas Kaz­laus­kas. VD inf.

„„A gru­pė: „Pa­ris Saint Ger­main“–

„„C gru­pė: „AC Mi­lan“–“Ma­la­ga“ 1:1

Zagrebo „Di­na­mo“ 4:0 (1:0), Ki­je­vo „Di­na­mo“–„Por­to“ 0:0.

(0:1), Briu­se­lio „An­der­lecht“–Sankt Pe­ter­bur­go „Ze­nit“ 1:0 (1:0).

„„B gru­pė: Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“–

„„D gru­pė: „Man­c hes­t er Ci­t y“– Amsterdamo „Ajax“ 2:2 (1:2), Mad­ ri­do „Real“–Dortmundo „Bo­rus­sia“ 2:2 (1:2).

„Mont­pel­lier“ 3:1 (1:0), Gel­zen­kir­ che­no „Schal­ke 04“–Londono „Ar­ se­nal“ 2:2 (1:2).

A gru­pė Komanda

C gru­pė

Perg. Lyg.

1. „Por­to“ 2. „Pa­ris S.G.“ 3. „Di­na­mo“ (K.) 4. „Di­na­mo“ (Z.)

3 3 1 0

1 0 1 0

Pral.

Įv.

Tšk.

Komanda

0 1 2 4

6:2 10:2 5:7 0:10

10 9 4 0

1. „Ma­la­ga“ 2. „AC Mi­lan“ 3. „An­der­lecht“ 4. „Ze­nit“

B gru­pė „„Jau­ni­mas: D.Mo­tie­jū­no (kai­rė­

je) ir J.Va­lan­čiū­no kar­je­ros Lie­ tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je su­si­klos­tė skir­tin­gai. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Komanda

1. „Schal­ke 04“ 2. „Ar­se­nal“ 3. „Olym­pia­cos“ 4. „Mont­pel­lier“

Perg. Lyg. Pral.

3 1 1 1

1 2 1 0

0 1 2 3

Įv.

Tšk.

8:1 4:4 1:4 3:7

10 5 4 3

Įv.

Tšk.

D gru­pė

Perg. Lyg.

2 2 2 0

2 1 0 1

Pral.

Įv.

Tšk.

0 1 2 3

8:5 7:6 7:7 5:9

8 7 6 1

Komanda

1. „Bo­rus­sia“ 2. „Real“ 3. „Ajax“ 4. „Man. Ci­ty“

Perg. Lyg. Pral.

2 2 1 0

2 1 1 2

0 6:4 1 10:7 2 6:8 2 6:9

8 7 4 2


12

KetvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

pasaulis Ne­lai­min­ga meilė

Kai­nuos ­ bran­giau

Pa­lai­kys ­ ry­šius

Vie­nas ru­sas, kurį kan­ki­no meilė be at­sa­ko ko­le­gei, vie­ nos far­ma­ci­jos bend­rovės biu­ re Mask­vos šiaurės ry­tuo­ se pra­dėjęs šau­dy­ti nu­šovė pen­kis ir su­žeidė du žmo­nes. Jis nau­do­jo gink­lus „Sai­ga“ ir „Be­nel­li“. Ru­si­jo­je ginklų įsi­gi­ ji­mas ri­bo­ja­mas ir to­kie iš­puo­ liai ga­na re­ti.

Fu­ku­ši­mos ato­minės elekt­ rinės ava­ri­jos pa­da­ri­nių lik­vi­ da­vi­mo dar­bai ir kom­pen­sa­ ci­jos nu­kentė­ju­siems ga­li kai­ nuo­ti dvi­gu­bai dau­giau, nei anks­čiau pro­gno­zuo­ta, – apie 5 trln. Ja­po­ni­jos jenų (338 mlrd. litų). Bend­rovė „To­kyo Elect­ric Po­wer Co.“ ba­landį ga­ vo 1 trln. jenų iš vals­tybės iž­do.

Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja, siek­da­ma nu­ trauk­ti smurtą Si­ri­jo­je, tu­ri pra­ dėti de­ry­bas su Si­ri­jos gink­ luo­tos opo­zi­ci­jos grupė­mis. Tai pa­skelbė mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Da­vi­do Ca­me­ro­no at­sto­vai. Vy­ riau­sybė nu­rodė pa­reigū­nams pa­lai­ky­ti ry­šius, ta­čiau ši ini­cia­ ty­va reiš­kia po­li­tinį dia­logą, o ne ginklų tie­kimą.

Rin­kimų eg­za­miną B.Oba­ma iš­laikė Ke­ni­jos Ko­ge­lo gy­ven­vietė­je gy­ve­nan­ čios Ba­rac­ko Oba­mos mo­čiutės Sa­rah Oba­mos mal­dos išk­lau­sy­tos. Pre­zi­den­ tas per­rink­tas 44-uo­ju Jung­ti­nių Vals­tijų pre­zi­den­tu.

Meldė­si ne vel­tui

„Aš meld­žiuo­si, kad Die­vas jam pa­dėtų. Var­žy­bos la­bai sun­kios, todėl aš už jį meld­žiuo­si. Jei­gu to­ kia bus jo da­lia (vėl laimė­ti), Die­ vas leis jam trium­fuo­ti“, – rin­kimų iš­va­karė­se sakė 90 metų S.Oba­ma, ku­rią JAV pre­zi­den­tas va­di­na ma­ ma Sa­rah, nors ir ne­tu­ri su ja krau­jo ry­šių. Mal­dos pa­dėjo. B.Oba­ma tęs pra­dėtus dar­bus. Dėko­da­mas sa­vo rėmėjams jis džiaugė­si, kad ame­ri­kie­čiai juo pa­si­tikė­jo, ne­pai­sy­da­mi visų ne­ gandų. „Tai įvy­ko dėl jūsų. Ačiū jums. Dar ket­ve­ri me­tai“, – sa­vo so­cia­li­nia­me tinkle pa­rašė B.Oba­ ma. Taip pat jis pa­žadė­jo, jog „tai, kas ge­riau­sia, – dar atei­ty­je.“ Sa­ky­da­mas sa­vo per­galės kalbą Či­ka­gos mies­te ša­lies va­do­vas ak­ cen­ta­vo, kad vi­si pa­ža­dai, ku­riuos jis davė per rin­kimų kam­pa­niją, bus te­si­mi. „Šiuo­se rin­ki­muo­se jūs, Ame­ri­ kos žmonės, pri­minė­te mums, kad nors mūsų ke­lias ir bu­vo sun­kus, o mūsų ke­lionė bu­vo il­ga, mes vėl at­ si­tiesė­me. Mes at­si­ko­vo­jo­me sa­vo ke­lią“, – B.Oba­ma sakė šim­tams džiū­gau­jan­čių ša­li­ninkų. Džiaugs­mas ir ap­mau­das

B.Oba­mos ša­li­nin­kai džiū­ga­vo vi­ so­je ša­ly­je. Da­lis jų su­si­rin­ko prie Baltųjų rūmų Va­šing­to­ne.

Mi­nia skan­da­vo „Dar ket­ve­ri me­tai!“ ir „JAV, JAV!“. Žmo­nių ne­ gąsdi­no net ge­ro­kai su­bjuręs oras sos­tinė­je. 28 metų Ni­co­le Arow sakė esan­ti su­žavė­ta ir jau­čian­ti pa­lengvė­jimą su­ži­no­ju­si, jog B.Oba­ma įveikė res­ pub­li­koną Mittą Rom­ney. 22 metų Jus­ti­nas Pin­nas, stu­di­ juo­jan­tis Džordž­tau­no uni­ver­si­te­ te, teigė esąs įkvėptas B.Oba­mos per­galės. „Esu ne­pap­ras­tai su­si­ jau­dinęs. Jau­čiu at­si­nau­ji­nu­sią viltį ir esu pa­si­ruošęs ge­rai ko­vai. Pui­ki die­na būti ame­ri­kie­čiui!“ – džiū­ ga­vo stu­den­tas. Res­pub­li­ko­no M.Rom­ney šta­be nuo­tai­kos ne­bu­vo pa­ki­lios. Kai ku­ rie kan­di­da­to rėmėjai ne­slėpė ap­ mau­do, o šta­bo na­riai ant sce­nos tar­ti pa­dėkos žod­žio ki­lo ak­me­ni­ niais vei­dais.

Tai įvy­ko dėl jūsų. Ačiū jums. Dar ket­ve­ri me­tai.

„„Trium­fas: M.Oba­ma, B.Oba­ma, vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas ir jo žmo­na Jill iš šir­dies dėko­jo sa­vo rėmė­

jams. 

Nors, kaip pa­ts sakė, bu­vo pa­ si­rašęs 1,8 tūkst. žod­žių per­galės kalbą, M.Rom­ney pri­pa­ži­no pra­ laimė­jimą. „B.Oba­mos kam­pa­ni­ ja nu­si­pelnė svei­ki­nimų“, – sakė M.Rom­ney sa­vo šta­be Bos­to­ne. – Lin­kiu ge­ra jiems vi­siems, ypač – pre­zi­den­tui, pir­ma­jai po­niai ir jų duk­roms.“ Ko­va dėl vals­tijų

Res­pub­li­ko­nus ypač nu­vylė pra­ laimė­ji­mas Nau­ja­ja­me Hamp­šy­ re, kur M.Rom­ney tu­ri va­sar­namį, ir Vis­kon­si­no vals­ti­jo­je, iš ku­rios kilęs kan­di­da­tas į vi­cep­re­zi­den­to po­stą Pau­las Rya­nas.

Nors M.Rom­ney li­po ant kul­ nų sa­vo var­žo­vui, va­di­na­mo­sio­ se svy­ruo­jan­čio­se Ko­lo­ra­do, Oha­ jo, Flo­ri­dos, Vird­ži­ni­jos ir Ajo­vos vals­ti­jo­se nu­si­lei­do. Būtent per­ galės Ajo­vo­je ir Oha­ju­je lėmė B.Oba­mos triumfą.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Be­je, Ajo­vos vals­ti­ja, ku­ri B.Oba­ mai pa­dėjo laimė­ti rin­ki­mus prie­š ket­ve­rius me­tus, tik pa­sku­tinę mi­ nutę pa­lin­ko į šio po­li­ti­ko pusę. O per­galę Oha­ju­je lėmė vei­kiau­ siai 2009 m. B.Oba­mos ad­mi­ nist­ra­ci­jos priim­tas spren­di­mas fe­de­ra­linė­mis lėšo­mis iš­gelbė­ ti au­to­mo­bi­lių ga­my­bos pra­monę, ku­rio­je dir­ba kas aš­tun­tas žmo­gus šio­je vals­ti­jo­je. Iš Lo­tynų Ame­ri­kos kilę rinkė­jai ypač pri­si­dėjo prie B.Oba­mos per­ galės dy­kumų vals­ti­jo­je Ne­va­do­je ir Ko­lo­ra­de. Net ne­sus­kai­čia­vus Flo­ri­dos ir Vird­ži­ni­jos balsų, B.Oba­ma jau turė­jo dau­giau nei 270 rinkėjų pa­

lai­kymą. To pa­ka­ko, kad būtų pa­ siek­ta per­galė. Taip pat B.Oba­ma ap­gynė de­ mok­ratų tvir­to­ves – Pen­sil­va­niją, Vis­kon­siną bei Mi­či­ganą, ku­rias pa­sku­tinę mi­nutę bandė ata­kuo­ti M.Rom­ney. Ša­lies va­do­vo per­galė jau va­di­ na­ma is­to­ri­ne. B.Oba­ma – tik ant­ ra­sis De­mok­ratų par­ti­jos at­sto­vas, už­si­tik­rinęs ant­rą ka­den­ciją Bal­ tuo­siuo­se rūmuo­se nuo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Be to, iki B.Oba­mos dar nė vie­nas JAV pre­zi­den­tas per pa­sta­ruo­sius 70 metų ne­bu­vo per­rink­tas, kai ne­dar­ bo ly­gis ša­ly­je di­des­nis nei 7,4 pro­c. BNS, BBC, AFP, CNN inf.

So­cia­li­niai tink­lai: gud­ri agitacijų stra­te­gi­ja Prie B.Oba­mos per­galės rin­ki­muo­ se daug pri­si­dėjo so­cia­li­niai tink­ lai. Ne­nuos­ta­bu, kad pir­muo­sius pa­dėkos žod­žius jis pa­skelbė bū­ tent per juos.

„„Nau­jie­na: ne­tru­kus po to, kai su­ži­no­jo, kad laimė­jo rin­ki­mus, B.Oba­ma

mi­li­jo­nams sa­vo gerbėjų so­cia­li­nia­me tink­la­la­py­je iš­siuntė pa­dėkos ži­ nu­tes. AFP nuo­tr.

Šį kartą tiek B.Oba­ma, tiek M.Rom­ney daug dėme­sio skyrė so­cia­li­niams tink­lams. M.Rom­ney daug la­biau nau­do­jo so­cia­li­nius tink­lus, pa­ly­gin­ti su res­pub­li­konų 2008 m. kam­pa­ni­jos kan­di­da­tu Joh­nu McCai­nu, ta­čiau B.Oba­mos pra­lenk­ti res­pub­li­ko­nui ne­pa­vy­ko. Kiek­vieną ži­nutę, gautą iš B.Oba­ mos, aki­mirks­niu per­žiūrė­da­vo tūkstan­čiai in­ter­nautų. Vos su­ži­nojęs re­zul­ta­tus B.Oba­ ma sėdo prie sa­vo kom­piu­te­rio ir 22 mln. gerbėjų so­cia­li­nia­me tink­ le „Twit­ter“ pa­rašė: „Tai įvy­ko dėl

jūsų. Ačiū jums.“ Iš kar­to po šios ži­nutės bu­vo ki­ta: „Dar ket­ve­ri me­ tai.“ Ši ne­tru­kus vir­to B.Oba­mos ša­li­ninkų šūkiu. Taip pat B.Oba­ma įdėjo sa­vo fo­ tog­ra­fiją, ku­rio­je jis ma­to­mas ap­ ka­binęs žmoną Mi­chel­le. Ta pa­ti fo­tog­ra­fi­ja pa­si­rodė ir pre­zi­den­ to feis­bu­ko pa­sky­ro­je. Ja pa­si­da­li­ jo de­šim­tys tūkstan­čių iš maž­daug 32 mln. pre­zi­den­to sekėjų šia­me tink­le. Prieš pat rin­ki­mus B.Oba­ma ne­tikė­tai pa­si­rodė so­cia­li­nia­me nau­jienų tink­le „Red­dit“. Čia jis pa­skelbė pa­sku­tinės mi­nutės ra­gi­ nimą ak­ty­viau bal­suo­ti. „Pri­si­jun­ giu, nes apy­linkės bus už­da­ry­tos vos po ke­lių va­landų, o man rei­kia, kad jūs bal­suo­tumė­te“, – pre­zi­ den­tas rašė po­pu­lia­ria­me tink­le.

Vėliau B.Oba­ma to­liau nau­do­jo­ si so­cia­li­niais tink­lais, ra­gin­da­mas ame­ri­kie­čius bal­suo­ti. Jo rin­kimų kam­pa­ni­jos ko­man­da skelbė pra­ ne­ši­mus per „Twit­ter“ rinkė­jams vals­ti­jo­se, ku­rio­se bal­sa­vi­mas te­ be­vy­ko, ir pri­minė, kad jie ga­li lik­ti eilė­je, net jei­gu bal­sa­vi­mo apy­linkė jau ofi­cia­liai už­da­ry­ta. M.Rom­ney pa­siuntė bendrą „Twit­ter“ ži­nutę su ra­gi­ni­mu bal­ suo­ti sa­vo 1,8 mln. sekėjų. „Su jūsų pa­gal­ba per­tvar­ky­si­me mūsų šalį ir su­grąžin­si­me Ame­riką į klestė­ji­mo ke­lią. Pra­šau bal­suo­ti šian­dien“, – pa­rašė res­pub­li­ko­nas. Pa­sak „Twit­ ter“, per šią rin­kimų kam­pa­niją bu­vo pa­skleis­ta 20 mln. su rin­ki­mais su­ si­ju­sių pra­ne­šimų. Tai, anot „Twit­ ter“, ab­so­liu­tus rin­kimų re­kor­das. BNS inf.


13

KetvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

R.Tu­mi­no „Dėdė Va­nia“ įti­ko bri­tams Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Ką tik Lon­do­ne pri­sta­ty­tai re­ži­ sie­riaus Ri­mo Tu­mi­no (nuotr.) „Dėdės Va­nios“ in­terp­re­ta­ci­jai bri­tai ne­gailė­jo liaup­sių, nors re­ ži­sie­riaus sti­lių ir ly­gi­no su cir­ko pa­si­ro­dy­mais.

„„ Išbandymai: garsus vardas, pavardė džiazo žmogui yra našta, o ne žalia kortelė einant – taip apie legendi-

nio J.Coltrane’o sūnų Ravi kalbėjo festivalio organizatorė J.Bartoševičienė. 

Organizatorių nuotr.

„Vil­nius Ma­ma Jazz“ bus ne­nuspė­ja­mas Sostinėje vyk­sian­tis vie­nuo­lik­ta­sis džia­zo mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Vil­nius Ma­ma Jazz“, be pui­kių lie­tu­vių mu­zi­kantų, pri­sta­tys už­sie­nio gar­se­ny­bes – Ra­vi Colt­ra­ne’ą ir Chrisą Da­ve’ą.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Daž­nai tie­siog Ma­ma Jazz va­di­na­ ma fes­ti­va­lio va­dovė Ju­di­ta Bar­to­ še­vi­čienė teigė, kad per lapk­ri­čio 15–18 d. Vil­niu­je vyk­siantį fes­ti­ valį į rėmus nie­kas ne­bus spraud­žia­ma, o dėl ne­nuspė­ja­mu­mo – esą „viską ga­li pro­gno­zuo­ti, bet nie­ka­da ne­sup­rog­no­zuo­si džia­zo“. Kaip ir vi­sa­da daug jėgų at­ėmę or­ga­ni­za­ci­niai dar­bai vis dėlto davė gard­žių vai­sių: į fes­ti­valį at­vyks­ta daug sve­čių iš už­sie­nio, tarp jų du nuo­stabūs mu­zi­kan­tai – Ch.Da­ ve’as ir XX a. pa­sau­linės džia­zo le­gen­dos Joh­no Colt­ra­ne’o sūnus R.Colt­ra­ne’as. Ke­tu­rias ne­nuspė­ja­mos mu­zi­kos die­nas fes­ti­va­lio va­dovė su­skirstė į cik­lus. „Pirmą dieną būtų ga­li­ma pa­ va­din­ti kla­si­ka, – sve­čiai iš Azer­ baid­ža­no, ant­rąją – kont­rastų die­ na, kai su­si­tiks prancū­zai, lie­tu­viai, ita­lai, vo­kie­čiai. Tre­čią – ener­gi­ niu kok­tei­liu su Vik­to­ri­ja Pi­la­to­ vič ir Ch.Da­ve’u, o ket­vir­to­ji – tai svar­bio­ji die­na, kai sce­no­je iš­vy­si­ me le­gen­di­nių džia­zo mu­zi­kantų sūnų R.Colt­ra­ne’ą su kvar­te­tu. Skai­ty­da­mas jo biog­ra­fiją su­pran­ ti, kad tas var­das ir sle­gia, ir įpa­

rei­go­ja. Pap­ras­tam mu­zi­kan­tui rei­ kia įro­dinė­ti, kas esi, kuo ta­pai, o tam žmo­gui rei­kia įro­dinė­ti dvi­gu­ bai, nes vi­si turbūt iš kar­to no­ri jį ly­gin­ti su tėvu. Tas var­das, pa­vardė žmo­gui yra naš­ta, o ne ža­lia kor­telė ei­nant“, – vakar vy­ku­sio­je fes­ti­va­ lio pri­sta­ty­mo spau­dos kon­fe­ren­ ci­jo­je sakė J.Bar­to­še­vi­čienė.

Ju­di­ta Bar­to­še­vi­čienė:

Viską gali prognozuoti, bet niekada nesuprognozuosi džiazo. Per ke­t u­r ias die­n as džia­z o mu­z i­kos gerbėjų lau­k ia aš­t uo­ ni kon­cer­tai Rusų dra­mos teat­re ir de­vy­ni – gy­vos mu­zi­kos klu­be „Tams­ta“. Fes­ti­valį lapk­ri­čio 15 d. ati­da­ rys sve­čiai iš Azer­baid­ža­no „Lie­ der Lea­ders“ ir Jung­ti­nių Vals­ tijų „Wal­la­ce Ro­ney Quin­tet“. Po jų mu­zi­ka per­si­kels į „Tamstą“, ten fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo dieną tęs Vil­niaus Ba­lio Dva­rio­no mu­ zi­kos mo­kyk­los džia­zo an­samb­ lis, sve­čiai iš Ny­der­landų „Sta­te Of Monc“; va­ka­ro pro­gramą, kaip

ir ki­to­mis die­no­mis, baigs fes­ti­va­ lio nak­ti­niu gy­ve­ni­mu pa­va­din­tas „Jam Ses­sion“. Antrą fes­ti­va­lio dieną nuo 11 val. mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je Sluš­kų rū­ muose prancū­zai „Fran­çois Cor­ ne­loup Trio“ ves meist­riš­ku­mo pa­mo­kas vai­kams, stu­den­tams, o va­ka­re pa­si­ro­dys Rusų dra­mos teat­ro sce­no­je. Po prancūzų pa­si­ro­dy­mo tą pa­ tį va­karą kon­cer­tuos ir „John Al­ bert Group“. „Šis pro­jek­tas su­ kur­tas pa­gal dviejų mąsty­tojų, fi­lo­sofų, min­tis. Ke­tu­ri jau­ni žmo­ nės ku­ria mu­ziką, rem­da­mie­si tų dviejų žmo­nių fi­lo­so­fi­ja, psi­cho­ lo­gi­ja ir taip dėsto sa­vo mu­zi­kinę kar­jerą. Mums įdo­miau­sia, kad ja­ me, be italų ir vo­kie­čių, yra ir Lie­ tu­vos at­sto­vas“, – teigė fes­ti­va­lio va­dovė. Lapk­ri­čio 17-ąją klau­sy­to­jus džiu­gins V.Pi­la­to­vič kvin­te­tas, ku­ rį su­da­ro Grai­ki­jos, JAV, Ka­merū­no, Lie­tu­vos ir Ni­ge­ri­jos mu­zi­kan­tai. Po jos sce­no­je pa­si­ro­dys dau­ge­ liui pui­kiai pa­žįsta­mas mu­zi­kan­ tas Ch.Da­ve’as. O tą pa­tį va­karą „Tams­to­je“ naująjį be­veik ket­ve­ rius me­tus kurtą al­bumą pri­sta­tys „Do­mas Alek­sa & D’Oran­ge“. Sek­ma­dienį, fes­ti­va­lio už­da­ry­ mo dieną, sce­na bus su­teik­ta, kaip sakė gar­sus džia­zo pia­nis­tas, Lie­ tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ jos dėsty­to­jas Artū­ras Anu­saus­kas, pui­kiam pia­nis­tui Dmit­ri­jui Go­lo­ va­no­vui ir vie­nai did­žiau­sių fes­ti­ va­lio žvaigžd­žių R.Colt­ra­ne’ui. Pa­si­bai­gus kon­cer­tams vi­si kvie­ čia­mi pa­si­da­ly­ti įspūdžiais ir links­ mai baig­ti fes­ti­va­lio į „Dūzges“, vyk­sian­čias vieš­bu­ty­je „Com­fort Ho­tel LT“, ku­ria­me šie­met ap­si­ stos ir fes­ti­va­lio sve­čiai.

Vie­nas gar­siau­sių Did­žio­sios Bri­ ta­ni­jos teat­ro kri­tikų Mi­chae­las Bil­ling­to­nas dien­raš­ty­je „The Guar­dian“ neat­sis­pyrė pa­gun­ dai pa­ly­gin­ti Mask­vos Vach­tan­ go­vo teat­ro va­do­vo, re­ži­sie­riaus R.Tu­mi­no, „Dėdės Va­nios“ pa­ sta­ty­mo su ki­ta An­to­no Če­cho­ vo pjesės ver­si­ja, ku­rią bri­tams ką tik pri­statė jų re­ži­sie­rius Lind­say Pos­ne­ris. M.Bil­ling­to­ nas ne­gailė­jo liaup­sių jau ant­ rąkart per pa­sta­ruo­sius me­tus Lon­do­ne vie­šin­čiam R.Tu­ mi­nui bei jo ak­to­riams – va­ di­no juos „aukš­čiau­sio ly­ gio tru­pe“ Eu­ro­po­je. O sa­vo tėvy­nai­nio spek­taklį pa­va­di­ no fleg­ma­tiš­ku. „Turbūt ne­į ma­n o­ mas di­d es­n is kont­ ras­tas nei tas, kurį su­kūrė lėtas, fleg­ ma­t iš­k as „Dėdė Va­nia“, ką tik pa­ ro­dy­tas salė­se, ir tar­tum gyv­si­dab­ ris žėrin­tis „im­ por­tas“ iš Mask­ vos Vach­tan­go­vo

teat­ro. Britų Če­cho­vas linkęs į Sta­n is­l avs­k io rea­l iz­m o va­r ia­ ci­jas. O aki­nan­čio­je R.Tu­mi­no ver­si­jo­je va­do­vau­ja­ma­si vi­siš­ kai ki­ta tra­di­ci­ja, pra­dėta ru­ sų re­ži­sie­riaus Vse­vo­lo­do Me­ jer­chol­do, ku­ris vystė vai­dy­bos sis­temą, pa­remtą spor­tu, ak­ro­ ba­ti­ka ir klau­niš­ku gros­tes­ku“, – aliu­ziją į cir­ko vai­di­ni­mus mes­ telė­jo M.Bil­ling­to­nas. Jis ža­vi­si, kad „iš­sau­go­da­mas kiek­vieną Če­cho­vo teks­to žo­ dį“ R.Tu­mi­nas su­ku­ria ne­tikė­tu­ mo įspūdį: sce­na neužg­rioz­din­ta de­ko­ra­ci­jo­mis, ap­si­ri­bo­ja­ma ak­ me­ni­niu liū­tu, sim­bo­li­zuo­jan­čiu Sankt Pe­ter­burgą. Veikėjų cha­ rak­te­riai, anot jo, per­teik­ti itin gy­ vai. „Visą spek­tak­lio ža­vesį ku­ria teat­rinė žod­žių „miš­rainė“, mu­zi­ ka, mi­mi­kos bei sim­bo­liz­mas. Bet ku­ris, matęs Vach­tan­go­ vo teat­ro pa­si­ro­dymą „Gaub­lio“ teat­re šią va­sarą, tik­rai ži­no, jog tai – aukš­čiau­sio ly­gio trupė. Nors tai ir nėra vie­nin­te­lis būdas vai­din­ti „Dė­ dę Va­n ią“, jų Če­c ho­ vas tu­ri ne­ pa­mirš­ta­mos eksp­re­sio­nis­ tinės drąsos“, – taip lie­tu­ vių re­ži­sie­riaus darbą įver­ti­no kri­ti­kas.


14

KetvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Ramū­no ateljė, La­ta­ko g. 1-1. KA­DA? Ry­toj 17 val. KIEK? 10 litų.

KUR? Et­ninės kultū­ros cent­re, Pamėn­kal­nio g. 34. KA­DA? Ry­toj 20 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ki­no teat­re „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gis“, Sa­va­no­rių pr. 7. KA­DA? Ry­toj 11.15, 14.45, 18, 21.15 val. KIEK? 15–18 litų.

So­vi­jaus mi­tas

Siau­bo tra­di­ci­jos

Bon­do su­grįži­mas

Se­nuo­siuo­se met­raš­čiuo­se iš­likęs mi­tas apie So­vijų – „apie lie­tu­vių pa­kly­dimą, kaip jie So­vijų die­vu va­di­na“. Tai vie­na ar­cha­jiš­kiau­sių Lie­tu­vos sak­mių. Vi­sai šei­mai skir­ta­me spek­tak­ly­je sakmę seks Gab­rie­lia Kuo­dytė ir Ramū­nas Abu­ke­vi­čius, pa­si­telk­da­mi lėles. Po spek­tak­lio bus ga­li­ma ap­žiūrė­ti lėles ir net pa­ban­dy­ti jas val­dy­ti.

Vil­niaus et­ninės kultū­ros cent­ras kvie­čia į siau­bo pa­sakų ir ki­no va­karą „ET­NO siau­bas“. Čia bus pa­sa­ko­ja­mos šiur­pios is­to­ri­jos, žaid­žia­mi baugūs žai­di­mai, žiū­ri­mi mis­ti­niai fil­mai ir sten­gia­ma­ si ne­nu­leis­ti kojų nuo kėdės, kad nu­mirė­liai ar pa­sken­du­sio dva­ro gy­ven­to­jai ne­nu­si­temptų kar­tu ten, iš kur ne­begrįž­ta­ma.

23-ią kartą į grum­ty­nių, iš­da­vys­čių, pa­slap­čių ir šal­tak­rau­jiš­ko kerš­ to trasą grįžta le­gen­di­nis slap­ta­sis agen­tas 007 – Džeim­sas Bon­das. Da­nie­lio Crai­go su­kur­tas per­so­na­žas per Stam­bulą, Lon­doną, Ma­ kau, Šan­chajų, Ško­tiją, Ha­ši­mos salą nu­si­drie­ku­sio­je mi­si­jo­je ko­vo­ ja su žu­di­kais, ban­di­tais, taip pat su sa­vo mo­ky­to­jais.

KUR? Ga­le­ri­jo­je AV17, Auš­ros Vartų g. 17. KA­DA? Iki lapk­ri­čio 27 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Ry­toj 18 val. KIEK? 28–35 li­tai.

KUR? Mu­zi­kos klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. KA­DA? Ry­toj 21 val. KIEK? 15–20 litų.

KUR? Italų kultū­ros ins­ti­tu­te, Uni­ver­si­te­to g. 4. KA­DA? Šian­dien 18.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

At­ras­tos me­no jung­tys

Bal­so ir kont­ra­bo­so dermė

Šlo­vi­nan­tys gos­pe­lo bal­sai

Italų vir­tuvės su­bti­lybės

Ket­vir­to­ji res­pub­li­kinė teks­tilės bie­nalė „Jung­tys“ skir­ta drau­gystės, meilės, menų gi­mi­nys­tei. Dau­ giau nei 50 įvai­rių me­no sri­čių au­to­rių pa­tei­kia pla­čią vie­nybės ir prie­šy­bių sam­pratą, ban­do su­ ras­ti tai, kas mus vie­ni­ja ir kas ski­ria.

Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čio­je – ne­tikė­tas due­tas: bal­ sas ir kont­ra­bo­sas. Vir­tuo­zo Do­na­to Ba­gurs­ko ran­ko­se švel­niai skam­ban­čio inst­ru­men­to gar­ sai su­si­lies į vieną skam­besį su dai­ni­ninkės As­ tos Krikš­čiū­naitės sop­ra­nu.

Tarp­tau­ti­nio gos­pe­lo mu­zi­kos fes­ti­va­lio „Vil­nius gos­pel 2012“ sve­čių kon­cer­tas, ku­ria­me pa­si­ro­ dys šio žan­ro žvaigždės ame­ri­kie­tis Jay T.Hairs­ to­nas ir švedė Mo­ni­ca Törnqvist. Bi­lie­tai par­duo­ da­mi ren­gi­nio vie­to­je.

Italų kultū­ros ins­ti­tu­to ren­gia­mo­je pa­skai­to­je še­ fas Roc­co Ian­no­ne at­skleis sa­vo vir­tuvės pa­slap­ tis. Mais­to ga­mi­ni­mo pa­mo­ka nu­ves Vi­dur­že­mio jūros re­gio­no die­tos ke­liais, su­pa­žin­dins su įvai­ rių Ita­li­jos re­gionų pro­duk­tais.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (7) (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (8) (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.40 Sportas. 18.45 Orai. 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Linas Adomaitis. 15 metų scenoje. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. 23.35 Orai. 23.40 „Rojus Lietuvoj“ (k). 0.10 Stilius. Veidai (k).

LRT 21.15 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris II“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Madagaskaro pingvinai“. 14.15 „Tomas ir Džeris“ (4). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Visa menanti“ (N-7). 23.35 „Agentai“ (6) (N-7). 0.30 „V. Vizitas“ (3) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3

6.30 Teleparduotuvė. 6.45, 15.45 „Simpsonai“ (N-7). 7.15 „Nauja diena“. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

LNK 22.35 val.

9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 X faktorius. 12.40 „Motina ir sūnus“. 13.10 Stebuklų šalis. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Smurfai“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Paskutinė instancija. 20.00 Nuodėmių dešimtukas. 20.30 Patys pačiausi. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kobra 11“ (7). 23.00 „Kaulai“. 0.00 „Žmogžudystė“ (4). 1.00 „Gelbstint Greisę“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 „Taip. Ne“ (k). 10.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“.

TV3 20.30 val.

11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Karštas vakaras“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Muzikinė kaukė“. 22.25 Veiksmo drama „Lemiamas koncertas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.15 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.15 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gimnazistai. 10.15 Mūsų miškai. 10.55 Dok. f. „Obama. Ar pasiteisino viltis?“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Negaliu tylėti.

BTV 11.00 val.

15.00 Žinios. Orai. 15.10 „Jaunikliai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Berija – Stalino įrankis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 Dok. f. „Kas šovė į Leniną?“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 23.30 Pasaulio krepšinio apžvalga. 0.05 Reporteris. 0.57 Orai. 1.00 „Griūk negyvas!“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Minsk“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgorželeco „Turow“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 18.30 Sportas LT. Kauno dviračių maratonas 2012. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės „Unics“–„Kalev“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–Sankt Peterburgo „Spartak“. 23.00 Žinios +. 23.15 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (gruodis).

lietuvos ryto tv 19.45 val.


Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt. 933624

Kelionių

KetvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

P.Nor­man­to ke­lio­nių al­bu­mas Ke­liau­to­jas ir poe­tas Pau­lius Nor­man­tas lapk­ri­čio 12 d. Vil­ niaus ro­tušė­je pri­sta­tys nau­ ją fo­tog­ra­fijų al­bumą „Ke­tu­rios Bu­dos pėdos. Ke­tu­ri šven­tie­ji mies­tai“.

Fo­tog­ra­fijų pa­rodą „Ke­tu­rios Bu­dos pėdos. Ke­tu­ri šven­tie­ji mies­tai“ vil­nie­čiams pri­statęs P.Nor­man­tas ja neap­si­ri­bo­ja – lapk­ri­čio 12 d. 17.30 val. Vil­ niaus ro­tušė­je jis pri­sta­tys ir fo­tog­ra­fijų al­bumą tuo pa­čiu pa­va­di­ni­mu. Kar­tu su lei­dyk­la-spaus­tu­ve „Pet­ro of­se­tas“ ir viešą­ja įstai­ ga Azi­jos menų cent­ru fo­tog­ra­ fas kvie­čia į al­bu­mo pri­sta­tymą ir po jo vyk­siantį au­to­riaus dar­ bų auk­cioną. Nau­ja­ja­me P.Nor­man­to fo­ tog­ra­fijų al­bu­me, ne vel­tui tu­ rin­čia­me dvi­gubą pa­va­di­nimą, įam­žin­tos bu­distų pi­lig­ri­mystės vie­tos, ku­rio­se Bu­da gimė, nu­ švi­to, skleidė pir­muo­sius mo­ky­ mus ir mirė. Šias vie­tas fo­tog­ ra­fi­jos me­ni­nin­kas sa­vo ka­me­ra už­fik­sa­vo lan­ky­da­ma­sis Ne­pa­le bei In­di­jo­je 2007–2010 m. Pas­ tarąjį mėnesį pa­ro­do­je eks­po­ nuo­ta be­veik pusė visų 108 al­ bu­me pa­tei­kiamų darbų. „Šios vie­tos – Bu­dos gy­ve­ni­ mo ke­lią sa­vo­tiš­kai „įrėmi­nan­ čios“ ir jo pa­tirtį bei mo­kymą me­nan­čios „pėdos“, ne­re­tai dar va­di­na­mos šven­tai­siais mies­tais. P.Nor­man­to fo­to­ka­me­ra už­fik­ suo­ti ob­jek­tai – tai me­di­ta­cinė ke­lionė į kultū­rinę In­di­jos bu­ diz­mo praeitį ir gyvą da­bartį“, – P.Nor­man­to dar­bus api­būdi­ no pro­f. Aud­rius Bei­no­rius, Vil­ niaus uni­ver­si­te­to Orien­ta­lis­ti­ kos cent­ro di­rek­to­rius. De­v y­n io­l i­ko­je eks­p e­d i­c ijų po Ti­betą, Hi­ma­la­jus, In­diją, Tai­landą, Mian­marą, Bu­taną ir ki­tus kraš­tus da­ly­va­vu­sio P.Nor­man­to fo­tog­ra­fijų fon­de – dau­giau nei 100 tūkst. darbų. Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio vals­tybė­se iš­leis­ta vie­nuo­li­ka jo fo­tog­ra­fi­ jos al­bumų. P.Nor­man­tui įteik­ tas ne vie­nas gar­bin­gas ap­do­va­ no­ji­mas už kūry­binę veiklą. VD inf.

Parodos organizatorių nuotr.

959526

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandipervezimai. ją.priėmė Tel. 8 699 01Nr. 428, e. paštaskad išvadą VR-1.7-1661, planuojainfo@gmail.com. mos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertini-

paslaugos statybos ir remonto Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame. Garantuojame. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 1040080

perKa UAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto. Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613 70 803. 1025779

Kviečia moKytis Kviečiame į naujus Tarptautinės lyderystės akademijos mokymus ir seminarus. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 723, e. paštas info@tla.lt. 1029222

Įvairūs Kita Antstolis Darius Stakeliūnas skelbia 3 kambarių buto, bendras plotas 69,56 kv. m, esančio Kalvarijų g. 282B-15, Vilniuje, nuosavybės teise priklausančio AB AKIVA, pirmąsias varžytynes. Varžytynės vyks 2012 12 11 14 val. Konstitucijos pr. 15/5-74 C korpusas, Vilniuje. Pradinė parduodamo turto kaina 177 280 Lt. Varžytynių dalyvio įmoką – 17 728 Lt įnešti į Dariaus Stakeliūno sąskaitą Nr. LT957044060000469129, AB SEB bankas. Parduodamas turtas yra įkeistas ir areštuotas. Norintieji apžiūrėti turtą turi kreiptis į antstolį. Suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Informacija tel. (8 5) 274 2742. 1042868

Aš, antstolis Dainius Šidlauskas, vykdydamas Vilniaus m. 2 apyl. teismo vykd. raštą Nr. 2-10388-67/2009 dėl 11081,08 Lt išieškojimo iš „Altinchan“ UAB išieškotojo „Mineraliniai vandenys“ UAB naudai, skelbiu pirmąsias šio turto varžytynes ir pradine turto kaina nustatau: kavos virimo aparatas su kavamale „Oletoria“ – 1440 Lt; šaldytuvas „Snaigė“ – 480 Lt; apvalus staliukas – 80 Lt už vnt. (iš viso 6 vienetai); stačiakampis stalas – 104 Lt už vnt. (iš viso 11 vienetų); kėdė – 52 Lt už vnt. (iš viso 52 vienetai); fotelis – 120 Lt už vnt. (iš viso 2 vienetai); sofa – 160 Lt už vnt. (iš viso 3 vienetai); veidrodis – 224 Lt. Turtas parduodamas atskirais vienetais; turto apribojimai – antstolio areštas. Varžytynių dalyvio įmoką – 10 proc. nuo pradinės turto kainos – mokėti į antstolio Dainiaus Šidlausko depozitinę sąskaitą Nr. LT904010042401669874, AB DnB bankas. Varžytynės vyks 2012 12 11 d. 10 val. Mėnulio g. 7, Vilnius. Pasiteirauti tel. (8 5) 205 8130. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Skolininko teises ir pareigas reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 643 ir 644 straipsniai. 1042763

Informacija apie atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo išvadą. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – universalaus prekybos centro statyba. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A, Vilniaus m. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas — UAB „Ventuva“, Ateities g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 232 5724. Atsakinga institucija, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas,

952525 mas neprivalomas. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo išspausdinimo įgalioto atstovo UAB „Sostinės stuNestandartinių baldų gamyba. g. Aukšta kokydija“ patalpose (A.Goštauto 8-410, Vilbėnius, – žema . Tel. tel. kaina. 8 686 www.guobosbaldai.lt 74 252). Teikti motyvuotus pasiūlymus 8 656 69 099.persvarstyti atrankos išvadą, išsamiau susipažinti su atrankos išvada760904 ir dokumentais galima 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo atsakingos institucijos patalpose (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 5) 272 85 36); PŪV PAV atrankos užsakovo įgalioto atstovo UAB „Sostinės studija“ patalposedviejų (A.Goštauto g. 8-410, Parduodamas kambarių butas Vilnius, Palantel. 8 686 74 252).

Kitos

parduoda

nekilnojamąjį turtą

gos centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A.1042823 Tel. 8 603 62 096. APIE TERITORIJŲ PLANAVIINFORMACIJA 955765

MĄ. Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 11 10 įsakymu Nr. A30-3013, rengiamas 1,75 ha sklypo (kad. Nr. 0101/0162:117) Trakų Vokės k., Vilniaus sav., arba detalusis Brangiai perkame mišką sum.žeme išsiplanas. Detaliuoju planu, nekeičiant žemės kirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. sklypo paskirties, nustatomas žemės nauTel.dojimo 8 676 būdas 41 155.(inžinierinės infrastruktūros 929896 teritorijos) ir pobūdis (susisiekimo ir inžiUAB „BEST COMPANY“aptarnavimo Varėnos r. objektų perka: nerinių komunikacijų statybos). Planavimo veršelius, galvijus, avis. organizatorių Sumokame iš Laimukarto. tį Bujauską Mokame PVM.atstovauja Tel. 8 613projekto 70 805,rengėjas 8 613 70– UAB8 „archiDELTA”, 15,323. Vilnius, tel. 8 803, 601 71 558, (8Tilto 310)g.48 686 25 447, e. paštas biuras@archidelta. 953105 lt. Su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir atlikto strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentais galima susipažinti nuo 2012 11 09 iki 2012 12 07 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. projekto rengėjo patalpose. Parengto detalio2012 04 20vieša Vilniaus apygardos nutar-11 jo plano ekspozicija vyksteismo nuo 2012 timi „Joanos avialinijos“ iškelta bankroto 22UAB iki 2012 12 07 darbo dienomis nuo 9 iki 17 (c. val.b.Tilto g. 15, III a., Vilnius. Viešas susibyla Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuorinkimas 2012avialinijos“ m. gruodžio 7 d. 16 val. jančios UABvyks „Joanos administratoTiltopaskirta g. 15, IIIUAB a., Vilnius. riumi VERSLOPlanavimo VALDYMO pasiūlyIR RESmų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas planavimo dokumento galima teikti asmuo projek– V.Česonis, tel.raštu 8 686 541.teritorijų Prašom planaviiki 2012 to rengėjui per83visą m.mo birželio 11 d. imtinai pateikti savo iki kreditodokumento rengimo laikotarpį viešo susirinkimo pabaigos. rinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai

perKa

Įvairūs

Kita

1042568

(bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu priLapkričio 20 d. 14 reikalavimus val. bus atliekami žemės dedant kreditorinius patvirtinansklypo (kadastrinis Nr. 4132/0300:340), čiųesančio dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. Vilniaus r., Maišiagalos sen., PaTaip pat prašom nurodyti,matavimai. ar šių reikalavimų šurnės k., kadastriniai Prašom įvykdymas užtikrintas, nurodyti, būdu atsilieptiyra gretimo žemės sklypokokiu (kadastri4132/0300:431) Leokadiją tainis yraNr. padaryta. Kreditorinįsavininkę reikalavimą pateikKamuntavičienę. Matavimus atliks IĮ „ADR ti Savanorių pr. 262-105, LT-50204 Kaunas. InPROJEKTAI” matininkas T.Urvikis, tel. 8 671 formacija tel./faks. (8 37) 229 886. 22 069, e. paštas t.urvikis@gmail.com. 961016

1042684

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ.Nacionalinės Parengtas žemės sklypo, esančio prie Lvovo žemės tarnybos g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklyŽemės ūkio ministerijos Vilniaus po kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas rajono skyrius informuoja, kad 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo palapkričio (imtinai) admiVilgrindas: Vilniaus14–27 miestod.savivaldybės niaus rajono skyriuje (Kalvarijų g. nistracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 147, Vilnius)Nr.vyks Vilniaus rajono 07 13 įsakymas AD30-1732, 2011 08 01 Rukainių seniūnijos Rukainių kadetaliojo teritorijų planavimo organizatoriausdastro teisių irvietovės pareigų perdavimo sutartis Nr. žemės reformos žemėtvarkos projekto viešas svarstymas. Rukainių kadastro vietovės projekto autorius lapkričio 14–21 d. nuo 10 iki 12 val. bus Vilniaus rajono skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus. Suinteresuoti asmenys iki lapkričio 27 d. gali pateikti raštu savo pastabas ir pretenzijas Vilniaus rajono skyriui.

regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimoprekybos ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

paslaugos

Kelionių

val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželio 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju Jaroslavu adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo 15 kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

skelbimai

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

976256

Kelionių organizatorius

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

Karščiausi Kelionių Tel. (8 5) 231pasiūlymai 3314. Faks. (8 5) 262 9120

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius A.Vienuolio 6, 2871 LT-01104 Tel.Vegasas (8 5) 231g.nuo 3314. Faks.Lt(8 5)Vilnius 262 9120 Ar svajojate aplankyti Niujorką? Las Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – Torontas nuo 2382 Lt vilnius@vilnius.krantas.lt, šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? www.krantas.lt Monrealis nuo 2874 Lt Pamatykite Šiaurės Ameriką už Hiustonas nuo 2964 Lt Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga 10 nakvynių nuo 3459 Lt METAS KELIAUTI ypatingą kainą. Į ŠILTUS KRAŠTUS! Kalgaris nuo 3464 Lt nuo 125 Lt JAE, Dubajus Egiptas,kruizas Šarm El Šeichas Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių Ryga–Stokholmas–Ryga kasdieninius 3*Pamirškite viešbutis su pusryčiais rūpesčius ir atsipa3* viešbutis, viskas įskaičiuota leiskitės kelionę 2012 10 Kaina pateikta abi puses su oro uostų mo110 Lt į nepamirštamą laiveį 3049 Baltijos 11 laiduokite nakvynių nuo Lt jūroje! 7 nakvynės nuo 2157 Lt 01–2013 03Jus 21 įTenerifė kesčiais. Kviečiame trumpiausios nakties vaTailandas, Bankokas ir Pataja Kanarų salos, Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. Niujorkas nuo 2226beLtmaitinimo Rezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas pa3* viešbutis su pusryčiais 2* apartamentai karėlį! 9pildomai. nakvynės nuo 3389 Lt 7 nakvynės nuo LtLt ir linksmybės iki Vašingtonas nuo 2526 Baltijos jūroje bus2104 ir disko, Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Indija, Goa Bostonas nuo 2588 Lt Vietų skaičius ribotas. www.krantas.lt ryto! Daugiau informacijos Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt. 2* viešbutis su pusryčiais

Kelionių organizatorius

KELIONĖS AUTOBUSU Naujametinės ir kalėdinės kelionės auKELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje tobusu: Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt KALĖDINĖ AUSTRIJA: Viena–Melkas– (05.26.) – 95 Lt Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Zalcburgas – 667 Lt Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) Lt– 175 Lt KALĖDINĖ LENKIJA: Varšuva–ČenstachoRyga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha va–Krokuva–Osvencimas – Adrijos 437 Lt jūros Šiaurės Italija su poilsiu prie Šveicarijos gamtos stebuklai –vingis–Buda1397 Lt KALĖDINĖ VIENA–Dunojaus nuo 1197 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt peštas – 627 Lt Kroatija nuo 990 Lt Amžinoji KALĖDOS ITALIJOJE: Roma Šiaurės Italija (poilsinė pažintinė) nuo–1290 Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt 1327 Lt nuo 990 Lt Kroatija KALĖDOS: Praha–Viena–Budapeštas LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt – žaviosiosKosta Europos sostinės – 627 Ispanija, Brava nuo 822 Lt Lt KALĖDINIS BALTIJOS KRUIZAS: Jaunpils Malta – 904 Lt IŠpilis–Stokholmas–Ryga VARŠUVOS (poilsinės) – 387 Lt Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, Hurgada nuo 935LtLt NAUJI METAI: Paryžius–Disneilendas Ispanija, Kosta Dorada (Bambergas, Liuksemburgas, Bulgarija nuo 850 Lt – 999 LtNiurnbergas) – 1397Lt Ispanija, Alikantė – Šri Lanka nuo 3500 1108 Lt NAUJI METAI: Aristokratiškoji Graikija, Kreta nuoKos 1170sala Lt – 1128 Lt Viena–žavusis Budapeštas – 647 Lt Turkija, Antalija –Lt1185prkas–Talinas–TarLt Tunisas nuo 770Gaujos NAUJI METAI: Bulgarija, Burgas – 1199 Lt tu – 377 Lt Kroatija, Rijeka – 1279 Lt METAI:(pažintinės Praha (Melnikas–DeteniIŠNAUJI VARŠUVOS poilsinės) ce–Karlšteinas–Karlovy Turkija, Marmaris 1289LtLtVarai) – 667 Lt Kruizas Nilu nuo 2038 NAUJI METAI: Saksonijos Šveicarija–BerBulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo Izraelis–Jordanija–Egiptas 2423 Lt lynas – 567 Lt Portugalija, Algarvė – 1899 Lt Marokas nuo 2634 Lt NAUJAMETINIS KRUIZAS: Ryga–StokholKuba nuo IŠ 5853 Lt Lt (poilsinės) LĖKTUVU mas–Ryga –VARŠUVOS 977 Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt Slidinėjimo kelionės IŠBulgarija RYGOS:– 995 Lt autobusu: Slidinėjimas Prancūzijoje (Trys Slėniai) Tailandas (pažintinė – nuo 5218 Lt Turkija – 1078 Lt poilsinė) – 1470 Lt Šri Lanka – 3500 Lt Slidinėjimas Italijoje (Livinjo) – 1490 Lt IŠKreta VILNIAUS: – 1170 LtAustrijoje, Šveicarijoje – Slidinėjimas Egiptas, Tunisas 770 Lt nuo 869 Lt 1890 Lt –Hurgada Ispanija, Maljorka – 1499(pažintinės Lt(Žemieji –Ta-poilSlidinėjimas Slovakijoje LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS trai) – Antalija 890 Lt – 889 Lt Turkija, sinės) Slidinėjimas Ukrainoje (Bukovelis) 7 d. Kruizas – 850 LtNilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt lėktuvu: Slidinėjimo kelionės Slidinėjimas Kuba – 5853 LtAndoroje – 1290 Lt SlidinėjimasLIETUVOJE Italijoje, Šveicarijoje ir STOVYKLOS Prancūzijoje (Aostos slėnis) – lėktuvu – Pasaka 1490 Ltnuo 550 Lt Top Fun 540 LtItalijoje (Vialattea) – lėktuSlidinėjimas Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Lt vu – 1650Kreta Lt – 99piratai Mažieji Laukystos 370 Lt Bulgarija, Varna – 1099 Lt

HolivudoIŠakademija LĖKTUVU VILNIAUS: Portugalija, Algarvė – 599 2239LtLt Mes jėga 450 Lt Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada nuo 1979 Lt galaktika Žaidimų 450 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Malta –indėnai 904 Lt atkeliauja į Lietuvą 450 Lt Apači Pasaka nuo 550 Lt – 1099 Lt Graikija, Chalkidikė Avataro–Alikantė nuotykiai Raganė 550 Lt – kartu Ispanija, 1108 450 Lt Mes šampinjonai 450 Graikija, Kosžmogus sala – –1128 Lt 600 Lt Laimingas taiLtaš! Turkija, Antalija – 1295 Lt 499 Lt Aplink pasaulį per 7 dienas Top Fun 640 Lt Bulgarija, Burgas595 – 1185 Mano pasaulis Lt Lt Kroatija, Rijeka – 1489 Lt Kitas variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Turkija, Marmaris 1620 Lt Dodi kalbos 550 LtAlgarvė Anglų stovykla–Estijoje Portugalija, 1999 Lt1790 Lt STOVYKLOS1699 UŽSIENYJE Bulgarijoje Lt

LĖKTUVU VARŠUVOS (poilsinės) StovyklaIŠUkrainoje Kroatijoje 2149 Lt „Pribrežnyj“ Egiptas, Hurgada nuo 1440 Lt; Bulgarija 60 Lt dienai – 1595 Lt; Turkija – 1440 Lt; Šri Lanka – Kryme 1699 LtLt AVIABILIETAI* 3500 Lt; „Saliut“ Kreta – 1170

Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699

LĖKTUVU VARŠUVOS (pažintinės–po*kainos į IŠ abi2149 puses Kroatijoje Lt ilsinės) Juodkalnijoje 1899 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelis–EgipKELTŲ Anglų kalbosLt;stovykla Estijoje 1790 tas nuoBILIETAI 1678 Marokas – 2634 Lt;Lt Kuba – 5853 Lt Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI*

Talinas–Helsinkis

Delis nuo 1870 Lt AVIABILIETAI Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Ltwww. lek.lt Pirkti internetu: (yra ir pigios aviakompanijos) Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Lt

Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas)

Singapūras – 2310 Lt KELTAI Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Bankokas – 2409 LtTalinas–Helsinkis; Ryga–Stokholmas; Klaipėda–Zasnicas pasiūlymas) Talinas–Stokholmas; Ventspilis–NynesPuketas – 2610 Lt (spec. hamnas; Klaipėda–Karlshamnas Turku–Alando salos–Stokholmas (spec. *kainos į abi puses pasiūlymas); Klaipėda–Kylis (spec. paKELTAI Klaipėda–Zasnicas (spec. siūlymas); VIZOS pasiūlymas); Turku–Alando salos–StokJoninės Baltijos jūroje (Tallink 3 d. kruizas) holmas. Konferencijos ir kiti Jūsų Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuokompa85 Lt nuo 105 Lt nijos renginiai Baltijos jūroje! Ryga–Stokholmas

KRUIZAI Talinas–Helsinkis Viduržemio jūroje (spec. kaina) Talinas–Stokholmas Karibų jūroje (spec. kaina) Ventspilis–Nyneshamnas Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) Baltijos jūroje Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas)

Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas)

VIZOS Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Į Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją nuo 85 Lt

Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt


Orai

Pastarosiomis dienomis Lietuvą toliau merks lietus. Šiandien dieną bus 5–8 laipsniai šilumos, lis. Penktadienį temperatūra bus panaši: 3–7 laipsniai šilumos naktį ir 5–8 laipsniai dieną. Naktį lis gausiau, o dieną lietaus sumažės, pasirodys saulė. Savaitgalis turėtų būti sausesnis.

Šiandien, lapkričio 8 d.

+7

+8

+6

Telšiai

Šiauliai

+5

Klaipėda

Panevėžys

+7

Utena

+8

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

7.36 16.28 8.52 0.13 13.50

313-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 53 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+6Kaunas

Pasaulyje Atėnai +18 Berlynas +9 Brazilija +23 Briuselis +11 Dublinas +10 Kairas +29 Keiptaunas +26 Kopenhaga +9

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai vilniuje Šiandien

Rytas

+12 +13 +3 +7 +6 +3 +13 +13

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+9

Alytus

6–9 m/s

DATOS Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+6

+5

+4

7

+5

+7

+4

+2

6

+5

+7

+5

+4

5

penktadienį

1674 m. mirė anglų poetas Johnas Miltonas. 1900 m. gimė kultinio romano „Vėjo nublokšti“ autorė amerikietė Margaret Mitchell.

1914 m. gimė lietuvių kalbininkas Jonas Kabelka. 1935 m. gimė prancūzų aktorius Alainas Delonas.

1950 m. gimė lietuvių rašytojas Ričardas Gavelis. 1953 m. mirė garsus rusų rašytojas, poetas, vertėjas Ivanas Buninas.

Gerbiami Lietuvos piliečiai! Aš, Simonas, savo solidaus 30-ojo gimtadienio proga, turiu apsispręsti, ką man daryti toliau: emigruoti į Australiją, siekti uždirbti pirmąjį milijoną čia, Lietuvoje, ar vesti? Esu dėkingas Jums už patarimus, jų laukiu e. paštu simas.neteckis@gmail.com.

prizas Šią savaitę laimėkite Larso Husumo knygą „Mano draugystė su Jėzumi Kristumi“.

Danų rašytojo L.Husumo „Mano draugystė su Jėzumi Kristumi“ – tai originali intriguojančių (kartais net šokiruojančių) ir skaitytoją prikaustančių įvykių tėkmė, kuri neturi nieko bendra su religine tematika, išskyrus tai, kad pagrindinį knygos herojų Nikolajų aplanko Jėzus Kristus. Ar tai tikrai yra tas Jėzus Kristus, kokį mes dažnai įsivaizduojame, ar tik jaunuolio vaizduotės vaisius, galėsite nuspręsti patys.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, lapkričio 13 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Domantė, Gotfridas, Severas, Severija, Svirbutas

horoskopai

Europos sveikos mitybos diena

šeštadienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+6

+7

+10 +14 +17 +22 +5 +26 +17 +9

4

5

6

7

8

9

10

Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių tyrinėdamas savo jausmus ir bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas, tik nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Ši situacija sukels naujų, bet nelabai malonių jausmų. Verčiau kuriam laikui atsiribokite nuo nemielų dalykų. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų idėjos ir mintys gali prieštarauti jūsų pačių ar kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Galima bloga nuotaika ir nenoras palaikyti kitus žmones. Vėžys (06 22–07 22). Turite pakankamai energijos bei motyvacijos, kad pagerintumėte savo aplinką ir gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti jaunesnį žmogų, parodykite savo profesionalumą ir vertingą patirtį. Liūtas (07 23–08 23). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tačiau tai nesuteikia teisės kištis į jus supančių žmonių gyvenimą. Mergelė (08 24–09 23). Nepalanki diena planuoti savo veiksmus ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Būsite nepatenkintas dabartiniu gyvenimu. Svarstyklės (09 24–10 23). Būkite atsargus su pinigais, neišlaidaukite. Šiandien kitaip suprasite grožį. Spinduliuosite meilę ir šilumą aplinkiniams, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite save. Skorpionas (10 24–11 22). Mėgausitės gyvenimu, įvertinsite savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų ypatingą skonį. Tačiau neverta tuo susižavėti ir patikėti meilikavimu. Šaulys (11 23–12 21). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas sekasi puikiai ir, atrodo, bus nesunkiai įgyvendinta. Ožiaragis (12 22–01 20). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais bei atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Norėsite pasivaikščioti arba pasportuoti. Vandenis (01 21–02 19). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Žuvys (02 20–03 20). Tai sunkus bei emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis, sunku susikaupti. Pasistenkite atsipalaiduoti, paklausykite patinkančios muzikos.

2012-11-08 Vilniaus diena