Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

ketvirtADIENIS, LAPKRIÄŒIO 8, 2012

www.kl.lt

261 (19 562)

12

ab_aN`QVR[NY ?RQNXa\_Vb` a  @aN`f` 4bQNcVĂ˜Vb`

turtas

82AC6?A. 162;6@9. =8?6š6<% 

ÄŽmokos uĹž pas

E.Zin­ge­ris nak­ti­nÄŻ in­ci­den­tÄ&#x2026; Mins­ke ver­ti­na kaip tik­rÄ&#x2026; te­ro­ro ak­tÄ&#x2026;.

Po ÄŻtemp­tos ko­vos B.Oba­ma pa­ga­liau ga­li at­si­kvÄ&#x2014;p­ti.

Lietuva 5p.

Pasaulis 11p.

Kaip neÄŻb­ris­ti ÄŻ ne­ti­kÄ&#x2014;­tas sko­las?

Dar esa ma atve jĹł, mo ar Ĺži niĹł stokos kai genami pasi tikÄ&#x2014; laiduoto jais, jĹł ar gyventojai sutin jitimiesiem lÄ&#x2026;, ir taip ka bĹŤti ÄŻklimps ta ÄŻ skolas. s imant paskomingus lai Neretai skaussunku, to davimo padari nius nu dÄ&#x2014;l maty tikrinti prie bankai siĹŤlo ir kitĹł bĹŤ ti voliĹł vyk dĹł uĹždymÄ&#x2026;. Lina Mra

l.mrazau

Ĺ iandien priedas

Rin­ki­mĹł re­zul­ta­ tai ÄŻne­ťÄ&#x2014; su­maiť­ ties vals­ty­bei pri­ klau­san­Ä?io­se uos­ ta­mies­Ä?io ÄŻmo­nÄ&#x2014;­ se. Aki­vaiz­du, kad nau­jo­ji val­dĹžia jau ne­tru­kus kÄ&#x2014;­sin­sis keis­ti stra­te­gi­niĹł ĹĄa­lies bend­ro­viĹł va­do­vus. To­kia ne­ ra­ťy­ta tai­syk­lÄ&#x2014; ÄŻsi­ ga­lio­jo nuo pat Nep­ rik­lau­so­my­bÄ&#x2014;s at­ kō­ri­mo pra­dĹžios.

nematy ti

Kaina 1,30 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Spren­dĹžiant ne­to­le­ran­tiť­kus klau­si­mus, mo­te­rims pra­ var­tĹŤs trys da­ly­kai: ĹĄyp­se­na, kant­ry­bÄ&#x2014; ir ÄŻ vis­kÄ&#x2026; Ĺžiō­rÄ&#x2014;­ti iĹĄ am­Şi­ny­bÄ&#x2014;s per­spek­ty­vos.â&#x20AC;&#x153; Me­tĹł to­le­ran­ci­jos Ĺžmo­gu­mi ta­pu­si me­ni­nin­kÄ&#x2014; Da­lia Kanc­le­ry­tÄ&#x2014; at­sklei­dÄ&#x2014;, kaip silp­no­ji ly­tis tu­rÄ&#x2014;­tĹł ÄŻveik­ti sun­ku­mus.

2p.

ÄŽ ban­kÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; nu­si­kirs­ti pirť­to Dai­va Ja­naus­kai­tÄ&#x2014; d.janauskaite@kl.lt

AtÄ&#x2014;­jÄ&#x2122;s ÄŻ vie­no skan­di­na­vĹł ban­ ko sky­riĹł pa­gy­ve­nÄ&#x2122;s vy­ras kirviu nu­si­kir­to pirť­tÄ&#x2026;. Jis ti­ki­no, kad taip pa­siel­gÄ&#x2122;s pro­tes­tuo­da­mas dÄ&#x2014;l ne­ va iĹĄ jo sÄ&#x2026;­skai­tos din­gu­siĹł pi­ni­gĹł.

As­ta Dy­ko­vie­nÄ&#x2014; a.dykoviene@kl.lt

Po­li­ti­niai Şai­di­mai

4

tÄ&#x2014;

iena.lt

Vis dÄ&#x2014;lto antsto Sutuok teismo tinis sprendi liĹł kontora tokio PrieĹĄ ket veikÄ&#x2014; uĹž akiĹł mo nepri TodÄ&#x2014;l Edi verius me paŞįsta. skaityto tus dien matyti, tos L. vargams ja raĹĄÄ?io nors ji galo necijai Ĺžino Edita L. (pavar dÄ&#x2014; redak- tĹł skolos da iĹĄ savo 11 tĹŤkst. ma) tapo lies sutuokti lai linis iĹĄ ban duotoja, kai jos apie 8 tĹŤkst. li jau yra paden gusi lÄ&#x2026;. Ĺ ian tĹł. dien pa ko Ä&#x2014;mÄ&#x2014; paskoĹĄnekovÄ&#x2014; ta, kad Odeta Blo pri pri ĹžienÄ&#x2014;: reigojimai siimti ďŹ nansiniai paŞįstaÄ?iau to apkartino jai gy ÄŻsipaLaiduo iĹĄ venimÄ&#x2026;, jusi. Juk vengti sakÄ&#x2014; var tojai ne giai galÄ&#x2014;sprendi pakankamai mas laiduo grindĹžia mas pasi tikÄ&#x2014;jimu ti buvo mu Ĺžmo matuoda gerai pagumi. itin artivo, ar paEdita L. jÄ&#x2014;g pa sa tĹł ko maĹžÄ&#x2026; ÄŻmo mokÄ&#x2014; jo, kad 2008 m. ir ar iĹĄ tie ti ÄŻmokas nuspren nÄ&#x2122; valdÄ&#x2122;s su tuok dÄ&#x2014; tneriu, to skirtis su vers tinis tai dary sĹł sutinka dÄ&#x2014;l turÄ&#x2014; ti. jo iĹĄpirk lo parvo akcijĹł. ti savo turi DalÄŻ sumos jis pa dalÄŻ samĹł den nepakako pinigĹł, taÄ?iau gÄ&#x2014; iĹĄ vykdyti. tolesnei ÄŻmonÄ&#x2014;s likusiĹł Apga vo ant veiklai â&#x20AC;&#x17E;Vyras VÄ&#x2014;liau paaiĹĄrÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; kÄ&#x2014;jo, kad dviejĹł mÄ&#x2014; ÄŻtikinÄ&#x2014;jo mane, nansiniai Editos L. ÄŻsiparei projektas nesiĹł bus baigtas kad po dar su ďŹ dÄ&#x2014;tinges gojimai bankui karto at ir gautĹł pinigĹł vienas neko ni, nei ji siskaity vÄ&#x2014;s teigi tikÄ&#x2014;josi. yra ti su ban uĹžteks iĹĄ turi PaĹĄmu, nuspren praĹĄÄ&#x2014; ma mĹł ku. nÄ&#x2122;s vartojimo laiduoti imant Jis pa- nepa lÄ&#x2014;ĹĄĹł ÄŻmonÄ&#x2014;s veik dÄ&#x2122;s, kad kan pasitikÄ&#x2014; 15 tĹŤkst. litĹł pa ĹĄeimos laiduo ka, ir Ĺžinodamas, lai vykdyti sko da ti kojo Edi ma juo sutikauâ&#x20AC;&#x153;, lÄ&#x2026; ir aĹĄ pasko antrÄ&#x2026; kartÄ&#x2026; nesu jog Ĺžmona ď Ž  At sar ta L. lÄ&#x2026; paÄ&#x2014;mÄ&#x2014; tiktĹł, vy â&#x20AC;&#x201C; pasaga: XNQ`Nb ras slapta. GavÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Vyras  [RV`VX N`aĂşSV[N[ no Ĺžmo paskolÄ&#x2026; vyras nÄ&#x2014; ima man pasakÄ&#x2014;, nÄ&#x2026; `V[Ă&#x203A;`Qb\ ir metus nesirĹŤpinti dÄ&#x2014;l paragi- liĹł ma paskolÄ&#x2026; ir tam kad ÄŻmo- ti OĂ&#x203A;`Tf imant pa nuo jos no cR[a\WNVYNV to projek sko slÄ&#x2014;pÄ&#x2014;, kadkredito ĹĄĹł. Man kaip sutuok reikia ke- dĹŤ Qb\aVV_]_V ti rÄ&#x2014;, kad uĹž lÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ji to `VVZaVĂ&#x;`V kĹł nemo neÄŻgyvendino, ĹžadÄ&#x2014;- neabe pasirodÄ&#x2014; labai nÄ&#x2014;s para- ap ir pritokÄŻ ban ]N_RVT\ lai kÄ&#x2014; jojau vy O.BloĹžie WVZb`ON[ ÄŻspÄ&#x2014;jimĹł jo. Pati Edita o ÄŻmo- Ä?iau ro ĹžodĹžiaiskeista, bet ma dumÄ&#x2026; jiems tu ko darbuotojĹł rei rÄ&#x2014;tĹł bĹŤti L. XNZ`YN ruoja ki nÄ&#x2014;s teiginÄŻ puikiai atsakomy ir nematuoktinis sakÄ&#x2014; negavusi, banko Juo la kalo pernelyg taikoOVNbYV[ to dien bÄ&#x2014;. iliustÄŻ tai gilin XĂ?b ] biau kad raĹĄÄ?io nes suMindau skola ne NaVXVZĂ&#x2013;RV skai jos dekla bankui nurodÄ&#x2014; go tis. Dar klaidingÄ&#x2026; Ä?iau nieko, dÄ&#x2014;l sutartyje nepa ruotÄ&#x2026; gy noma) is S. (redakcijai pa tytojo ir teis rĹŤpi, bandymai Z\`[N ma- Ban nesupranta ÄŻsi venamÄ&#x2026; to miniais bĹŤ _Ă&#x;N_OR[ vardÄ&#x2014; ĹžiiĹĄieĹĄkoti ko bĹŤÄ?iau jaudintisâ&#x20AC;&#x153;, parei jÄ&#x2026; vietÄ&#x2026;. tapo drau rija. PrieĹĄ trejus kad aWNbOR ko â&#x20AC;&#x17E;Swed tu â&#x20AC;&#x201C; Teismo [Q_ĂşV[ metus jis Geriau apskri dais nieko nereiĹĄ go laiduo bankâ&#x20AC;&#x153; As gojimĹł Tik pradÄ&#x2014; sakÄ&#x2014; Edita L. rÄ&#x2014;jusi nansĹł sprendi aR_R`Ăşab tai nelai ÄŻmokas toju ir meni ins mÄ&#x2026; apskun duoti.â&#x20AC;&#x153; kia. Kad vyras _V[aĂ&#x;N` kumentus jus ruoĹĄti sky ĹžienÄ&#x2014; pa tituto vadovÄ&#x2014; Ode niĹł ďŹ - gas S. moka pats vienas.ĹĄiuo metu Sie ZR[Ă&#x; dÄ&#x2014; nÄ&#x2014; ry ra bĹł paaiĹĄ brÄ&#x2014; mo sakÄ&#x2014; ja bend ta BlodokĹł, Edi ĹžÄ&#x2014;, kad Min kÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s jokiĹł kÄ&#x2014;jo, kad viena  ri intere ta kiais tiks jau nebeprisime dau- Banko  @UbaaR_` yra dar vien formalumas laidavimas nÄ&#x2014; sai a\PXÂ&#x2022;[b\ jus sutuok L. suĹžinojo tik ÄŻmo- â&#x20AC;&#x201C; Edi laidavimo sutar lais drau nÄ&#x2026;s, koâ&#x20AC;&#x17E;Swed ra a_ duotojo ar pasira tos L. pa tis, kurio sutar ĹĄyta lai- 15 tĹŤkst. litĹł pa gas pasiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; apie departamen bankâ&#x20AC;&#x153; Finansa pat sky tiniĹł santykiams,paĹĄli- pasko ra ry vimo to direk skolÄ&#x2026;, ta la siekÄ&#x2014; ĹĄai. Vyro pasiim je jo sutartis tis. Anot jos, lai dien ji sie prieĹĄ Gu mu torÄ&#x2014;s Ä?iau duo su 70 vo priim bas. Jai uĹž akiĹł kia ta liaus paskolos tĹŤkst. li to- yra ĹĄian18 tĹŤkst. Anot kia, kad tas ir teis jau gavÄ&#x2014; suteikiant kienÄ&#x2014;s teigimu, JĹŤratÄ&#x2014;s priteista litĹł, tiesa, lai pagal ku mo spren bu- spren paĹĄnekovÄ&#x2014;s, teis tĹł. paprastai vartojimo ÄŻsipareigo duotojas sutin ju reiĹĄrÄŻ dÄ&#x2014;, kad Edi mas jau dimas, Mindau teismo ir nebeau jau tÄ&#x2026; kaip ka deng ar bĹŤs jimus numenims. skola priteista abiem go ta bendras po ne sa Tuo koliai ar to kredivo valia, L. laiduotoja ta- los gavÄ&#x2014;jas dÄ&#x2014;l bankams, jei pa ti gebÄ&#x2014;jimas S. teigimu, drau ga. dalyvau as- ta litĹł, taÄ?iau metu ji siekÄ&#x2014; skoto lai tvar ja go ďŹ dÄ&#x2014;l duo nan vy tik nene kyti ďŹ nan skola pri rui. Ta tojai begalÄ&#x2014;tĹł siniĹł sun 21 tĹŤkst. gyventi ĹĄeimos ĹĄiandien tuokti teissĹł metiniĹł na mo bankas ap Ä?iau ĹĄÄŻ teismo spren dÄ&#x2014;l 20 pro Vis dÄ&#x2014;lto, kÄ&#x2014;ti ÄŻmokĹł. kumĹł kliudÄ&#x2014; ne pagal savo iĹĄ ir noras tys niai, taip pat kar riai â&#x20AC;&#x201C; supa skundÄ&#x2014;, c. dimÄ&#x2026; nesu sklandĹžiai iki 25 tĹŤkst. lĹŤkanĹł skola ga tu kaip sakÄ&#x2014; ĹĄalies gy iĹĄaugusi skaitos areĹĄtuo tad jos banko goji laikytis les su- mos na situokÄ&#x2122; asmenys:gyvenanpaĹĄneko ventojai sÄ&#x2026;- ki tos iki ĹĄiol. ÄŻsipareiâ&#x20AC;&#x17E;Vyras ĹĄiÄ&#x2026; litĹł. rio dalyva vÄ&#x2014;, ÄŻmo mĹł bankui. Su â&#x20AC;&#x17E;Ne â&#x20AC;&#x17E;Jei ban dar mo, ĹĄeisto mokÄ&#x2014; vimas pasko kad skolÄ&#x2026; pik koja ko skun kas noruoja metus dÄ&#x2026; nag tybiĹĄ realiÄ&#x2026; ga laiduodami jie suvo- tai da draugas galiau jÄ&#x2122;s kelias neeg lÄ&#x2026; banko prakti imant tokiÄ&#x2026; ir limybÄ&#x2122; prisiima ryti koje yra siai mokÄ&#x2014;s nÄ&#x2014; yra pasakÄ&#x2122;s, kai ig- tuoto privalÄ&#x2014;siu gyven rinÄ&#x2014;s, dar ďŹ zistuojan ateityje be nansinÄ&#x2122; mis kad neuĹžgulÄ&#x2014; Minir todÄ&#x2014;l ďŹ nansi liovÄ&#x2014;si ti su areĹĄAnot jos, tis reiĹĄkinys.â&#x20AC;&#x153; veik pri teismas lito. Tiesa, po nÄ&#x2014; naĹĄta net nesu sÄ&#x2026;skaitomis, daugo S. ĹžmonÄ&#x2014;s naĹĄtÄ&#x2026;: â&#x20AC;&#x17E;Bent jau siimti retai pasi skolÄ&#x2026; pa sky nors ÄŽmo ve ry pe pri pra bĹł jais, anks Ä?ius. kas taikanÄ?iais dalijo ly limis. Ma paĹžinta dar ti ĹĄy asme Apskri gio uĹž juos, davo draugĹł lai Ä?iau paĹĄneko uĹž draugo paim skolinin nau, attÄ&#x2014;s ryĹĄiu, nys, nesusijÄ&#x2122; variantasâ&#x20AC;&#x153;, kad tai yra ge mis da- mĹł ne tai nesuprantu, tÄ&#x2026; vas ke. vo kai jiems duogiminysdalijasi pajamĹł taÄ?iau ku mokÄ&#x2014;jo kelerius paskolÄ&#x2026; pavyz riausias turin kaip pa nepakak â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ji. bendru ar uĹž jadĹžiui, rÄŻ lai da- nes me tu gauda tis Ĺžmogus â&#x20AC;&#x201C; in vau tuo me- maĹžas paimti statas bĹŤdavo ĹĄiuo me kÄ&#x2026; liovÄ&#x2014;si tai da tus, jamÄ&#x2026;jÄŻ tur investuoja ÄŻ teresu, pasko neturÄ&#x2014;jau motinystÄ&#x2014;s per tu patiria nekilnoryti, skly tÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; jai nepa paĹĄalpÄ&#x2026; ne jokio tur kankamai lÄ&#x2026;. O laiduoto- savĹł iĹĄlaidĹł: pÄ&#x2026; ketin kartu perka ir to â&#x20AC;&#x201C; gali â&#x20AC;&#x17E;Kol kas maĹžai nuomÄ&#x2026; ir pan. dami kartu sta ĹžemÄ&#x2014;s laiduo- ja, ar pajÄ&#x2014;gtĹł mo gerai pamatuo- ku, taÄ?iau bet ÄŻmo tyti naiĹĄ tiesĹł kuriuo at kĹł nemokÄ&#x2014;ti teks sutinka kÄ&#x2014;ti ÄŻmokas ir â&#x20AC;&#x17E;DidÄ&#x2014;jant veju sumoman â&#x20AC;&#x201C; ar numo tai dary dÄ&#x2014;ja ir kre paskolos su ti.â&#x20AC;&#x153; jÄ&#x2122;s ranka. paŞįstamas ÄŻ vis mai, didito Su kÄ&#x2026; rÄ&#x2122;s atski rÄ&#x2026; sutartÄŻ. draugu esu suda- tai susijusi su rizika, kuri papraspa TaÄ?iau jei Ĺžmogui limu pajamĹł ar skolos gavÄ&#x2014;jo gajĹł da netekimu, pavyzdĹžiui,lies ĹĄaltinio atleidimu

Per­mai­nos su­kÄ&#x2014;­lÄ&#x2014; ÄŻtam­pÄ&#x2026;

Bu­vÄ&#x2122;s Smil­ty­nÄ&#x2014;s per­kÄ&#x2014;­los bend­ ro­vÄ&#x2014;s di­rek­to­rius Va­le­ri­jus Kuz­ne­ co­vas ĹĄiai vals­ty­bi­nei ÄŻmo­nei va­ do­va­vo 11 me­tĹł 1 mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ ir 1 die­nÄ&#x2026;. Ta­Ä?iau po vie­nĹł Sei­mo rin­ki­mĹł jis stai­ga ta­po ne­be­rei­ka­lin­gas. â&#x20AC;&#x17E;Kai ma­ne priÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; ÄŻ dar­bÄ&#x2026; 1991 me­tais, bu­vo kon­kur­sas ÄŻ ĹĄÄŻ po­stÄ&#x2026;. Ta­da bu­vau kaip ir kom­pe­ten­tin­gas, bet kai ant­rÄ&#x2026; kar­tÄ&#x2026; ban­dĹžiau pre­ten­ duo­ti ÄŻ tas pa­rei­gas, bu­vau jau ne­ kom­pe­ten­tin­gasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; de­ťim­ties me­tĹł se­nu­mo is­to­ri­jÄ&#x2026; pri­si­mi­ nÄ&#x2014; V.Kuz­ne­co­vas.

zauskai

skaite@d

kolÄ&#x2026;, ku rios aky se

Â&#x201E;Â&#x201E;Ne­si­ti­ki: bu­vÄ&#x2122;s Uos­to di­rek­ci­jos va­do­vas so­cial­de­mok­ra­tas S.Do­bi­lins­kas po val­dĹžios pa­si­kei­ti­mo tei­gia ne­

puo­se­lÄ&#x2014;­jan­tis vil­Ä?iĹł grįŞ­ti ÄŻ tas pa­Ä?ias pa­rei­gas. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Va­kar prieť­piet apie 11 val. po­li­ci­ja ga­vo Ĺži­niÄ&#x2026; iĹĄ Skuo­do laik­rať­Ä?io â&#x20AC;&#x17E;Mō­ sĹł Ĺžo­disâ&#x20AC;&#x153; dar­buo­to­jos, ku­ri pra­ne­ťÄ&#x2014;, kad re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kÄ&#x2122;s se­no­lis ke­ti­na ban­ke nu­si­kirs­ti pirť­tÄ&#x2026;. Po­li­ci­jos pa­tru­liai nu­sku­bÄ&#x2014;­jo prie ta­me mies­te esan­Ä?io ban­ko ir pa­ ma­tÄ&#x2014; pro du­ris ei­nan­tÄŻ vy­riť­kÄŻ. Kol pa­rei­gō­nai iť­li­po iĹĄ au­to­mo­ bi­lio, 86 me­tĹł Vai­Ä?ai­Ä?iĹł kai­mo gy­ ven­to­jas jau bu­vo nu­si­kir­tÄ&#x2122;s pirť­ tÄ&#x2026;. Jis rei­ka­la­vo veŞ­ti jÄŻ ÄŻ fo­toa­tel­jÄ&#x2014; ir no­rÄ&#x2014;­jo, kad bō­tĹł dar ir nu­fo­tog­ ra­fuo­tas. Ta­Ä?iau pa­rei­gō­nai iť­kvie­tÄ&#x2014; me­di­ kus ir pa­ly­dÄ&#x2014;­jo su­si­Şa­ lo­ju­sÄŻ se­no­lÄŻ ÄŻ li­go­ni­nÄ&#x2122;.

www.kl.lt

Jau prasidÄ&#x2014;jo balsavimo etapas! Balsuoti galite portale www.KL.lt

8


2

ketvirtaDIENIS, LAPKRIČIO 8, 2012

miestas

Nau­jo­je are­no­je – se­nos bė­dos Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Nors mies­to val­džia vi­siš­kai yra at­si­skai­čiu­si su are­nos sta­ty­to­ju, tai pro­ble­mų ne­pa­de­da iš­spręs­ti. Vis dar ne­vei­kia in­for­ma­ci­nis ku­ bas, žmo­nių srau­tus re­gu­liuo­jan­ tys var­te­liai. Rū­pes­čių ky­la ir dėl ne­san­da­rių lan­gų.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė tei­gia su „Švy­tu­rio“ are­ną sta­čiu­sia bend­ ro­ve „Vėt­rū­na“ vi­siš­kai at­si­skai­ čiu­si me­tų pra­džio­je – pa­sku­ti­nis mo­kė­ji­mas at­lik­tas va­sa­rį. Ta­čiau val­dy­to­jui vis dar ky­la pro­ble­mų dėl įvai­rių de­fek­tų, ne­ vei­kian­čios įran­gos. „Su ran­go­vu at­si­skai­tė­me, bet tarp jo ir su­bran­go­vų vyks­ta teis­ mi­niai pro­ce­sai. Are­nos kon­ce­si­ nin­kas ir sa­vi­val­dy­bė yra tar­si įkai­ tai. Ob­jek­te de­fek­tų yra ir smul­kių, ir stam­bių. Vie­nus ran­go­vas pri­pa­ žįs­ta, o dėl kai ku­rių ky­la gin­čai“, – ko­men­ta­vo Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ju­di­ ta Si­mo­na­vi­čiū­tė. Iki šiol are­no­je, kaip bu­vo nu­ma­ty­ ta, nė­ra su­mon­tuo­ta le­do įran­ga. Ta­ čiau šie dar­bai jau vyks­ta – įran­ga nu­ pirk­ta ir mon­tuo­ja­ma. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti už­baig­ti gruo­džio vi­du­ry­je. Le­do įran­ga sa­vi­val­dy­bei at­siė­jo 600 tūkst. li­tų. Ta­čiau tei­gia­ma, jog įmo­nė „Vėt­rū­na“ iš kar­to pa­ sa­kė, kad le­do įran­gos ne­su­mon­ tuos. Jai už šiuos dar­bus ir ne­bu­ vo su­mo­kė­ta.

Are­no­je vis dar ne­vei­kia in­for­ ma­ci­nis ku­bas. Klai­pė­dos sa­vi­val­ dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Ri­čar­ do Zul­co tei­gi­mu, dėl jo te­be­vyks­ ta teis­mi­niai gin­čai tarp ran­go­vo ir ku­bo tie­kė­jų. Pa­sak R.Zul­co, pir­mos ins­tan­ ci­jos teis­mas nu­sta­tė, kad su­bran­ go­vas tu­ri grą­žin­ti de­ta­lę į are­ną. Ta­čiau šį spren­di­mą ku­bo tie­kė­jai ap­skun­dė. Ku­bą val­dan­tis pro­ce­ so­rius šiuo me­tu areš­tuo­tas ir lai­ ko­mas pas ant­sto­lį Kau­ne. Are­nos val­dy­to­jas skai­čiuo­ja, kiek pa­ti­ria ža­los dėl to, kad ne­ vei­kia ku­bas. Pa­na­ši si­tua­ci­ja yra dėl be­si­su­ kan­čių var­te­lių, ku­rie re­gu­liuo­ja žmo­nių srau­tus. Kai bu­vo prii­ma­ ma are­na, šie vei­kė, o da­bar ne. Prob­le­mų ky­la ir dėl lan­gų. Jie yra ne­san­da­rūs. Apie tai pra­neš­ta ran­go­ vui ir pa­pra­šy­ta pa­teik­ti prie­mo­nių pla­ną, kaip šis de­fek­tas bus ša­li­na­ mas, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­su­lauk­ta. Dėl lan­gų kreip­ta­si į Lie­tu­vos ser­ti­fi­ka­ci­jos cent­rą prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. R.Zul­co tei­gi­mu, ji ga­li vyk­dy­ti ar­bit­ro vaid­me­nį šia­ me gin­če. Pab­rė­žia­ma, kad, esant to­kiai si­ tua­ci­jai, sa­vi­val­dy­bė gal ne­bū­tų ran­ go­vui iš kar­to mo­kė­ju­si vi­sų lė­šų. Ta­ čiau di­džio­ji da­lis jų bu­vo iš ES. Jos tu­ri bū­ti įsi­sa­vi­na­mos la­bai grei­tai. Are­nos sta­ty­bos kai­na­vo 71 mln. li­tų, iš ku­rių 36,5 mln. li­tų – ES lė­ šos, 14,5 mln. li­tų – sa­vi­val­dy­bės, 20 mln. li­tų – vals­ty­bės.

„„Prob­le­mos: are­no­je vis dar ne­vei­kia in­for­ma­ci­nis ku­bas ir be­si­su­kan­

tys var­te­liai. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bė skai­čiuos sa­vo tur­tą Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė po sa­vai­tės pra­dės kas­me­ti­nę il­ga­lai­kio tur­to in­ven­to­ri­za­ci­ją. Ji tu­rės bū­ti už­ baig­ta iki ki­tų me­tų pa­bai­gos.

Ko­mi­si­jos, ku­rios at­liks tur­to – gat­vių, pa­sta­tų ir ki­tų ob­jek­tų in­ ven­to­ri­za­ci­ją, jau su­da­ry­tos. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Ju­di­tos Si­ mo­na­vi­čiū­tės tei­gi­mu, šios in­ ven­to­ri­za­ci­jos me­tu bus sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, kiek yra tur­to, ku­rio do­ku­men­tai ne­sut­var­ky­ti ir jis ne­ ga­li bū­ti ap­skai­to­je. „Yra vi­so­kių si­tua­ci­jų. Kai ku­ rie ob­jek­tai neį­re­gist­ruo­ti, nes nė­

ra ati­duo­ti ver­tin­ti. Sut­var­ky­ti jų do­ku­men­tus ir įtrauk­ti į ap­skai­ tą rei­kia lai­ko ir lė­šų. Ga­li tek­ti ir į teis­mą kreip­tis“, – tvir­ti­no J.Si­ mo­na­vi­čiū­tė. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­ sų ir tur­to de­par­ta­men­to di­rek­to­ rė Al­do­na Špu­čie­nė ne­slė­pė, kad vyk­dant tur­to ap­skai­tą šio­kių to­ kių pro­ble­mė­lių yra. Kai ku­rių ob­jek­tų nė­ra tiks­liai nu­ro­dy­ti ad­re­sai ar­ba tur­tas yra, bet jis neįt­rauk­tas į ap­skai­tą. Da­ bar sa­vi­val­dy­bės ap­skai­to­je yra 8 tūkst. tur­to vie­ne­tų. Nuo šiol pa­skir­ti konk­re­tūs as­ me­nys, ku­rie bus at­sa­kin­gi už vie­ no ar ki­to tur­to prie­žiū­rą. Tuo už­siims apie 80 sa­vi­val­dy­ bės dar­buo­to­jų.

Šyp­se­nos, gė­lės, šil­ ti svei­ki­ni­mai, lin­kė­ ji­mai ir net drau­giš­ kos mei­lės pri­si­pa­ ži­ni­mai. Vi­sas šis dė­ me­sys va­kar Klai­pė­ dos kon­cer­tų sa­lė­ je vy­ku­sio­je šven­tė­ je bu­vo skir­tas vie­ nam žmo­gui – re­ži­ sie­rei, do­ku­men­ti­ nių fil­mų kū­rė­jai Da­ liai Kanc­le­ry­tei.

„„Įvertinimas: D.Kanclerytė prisipažino, jog pelnytasis titulas jai buvo

netikėtas.

To­le­ran­ci­jos spar­nai su­plaz­dė­jo D.Kanc­le­ry­tei Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

My­lė­ti ki­tą – kaip sa­ve

Bū­tent jai dien­raš­čio „Klai­pė­ da“ žur­na­lis­tų va­lia šie­met bu­vo su­teik­tas to­le­ran­tiš­kiau­sio me­tų žmo­gaus ti­tu­las. Jau­kio­je ka­me­ri­nė­je ce­re­mo­ni­jo­je ži­no­mai uos­ta­mies­čio me­ni­nin­kei bu­vo įteik­tos ir tra­di­ci­nės re­ga­li­ jos – to­le­ran­ci­jos spar­nų skulp­tū­ rė­lė bei lau­rea­tės var­dą liu­di­jan­tis dip­lo­mas. „Be ga­l o sma­g u, kad kaž­kas ma­ne ma­to kaip to­le­ran­tiš­ką, nes ver­tin­ti sa­ve pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ ga, – dė­ko­da­ma už, jos žo­džiais, ne­ti­kė­tą ir pra­kil­nų ap­do­va­no­ji­mą kal­bė­jo D.Kanc­le­ry­tė. – Ka­dan­gi esu ti­kin­tis žmo­gus, su to­le­ran­ ci­ja yra kiek pa­pras­čiau, tie­siog ži­nau, kad tu­riu my­lė­ti ki­tą kaip sa­ve. Kiek su­ge­bu my­lė­ti sa­ve, gerb­ti sa­ve, tiek su­ge­bu bend­rau­ ti su ki­tais.“ O į fak­tą, jog šis ti­tu­las pir­mą­ kart ati­te­ko mo­te­riai, lau­rea­tė rea­ga­vo su šyp­se­na: „Spren­džiant ne­to­le­ran­tiš­kus klau­si­mus, mo­ te­rims pra­var­tu trys da­ly­kai: šyp­ se­na, kant­ry­bė ir į vis­ką žiū­rė­ti iš am­ži­ny­bės per­spek­ty­vos“.

Su­bu­ria ir ki­tus lau­rea­tus

Tra­di­ci­ją lapk­ri­čio 7-ąją sa­vo gim­ ta­die­nio pro­ga iš­rink­ti ir pa­skelb­ ti to­le­ran­tiš­kiau­sią me­tų žmo­gų dien­raš­tis „Klai­pė­da“ puo­se­lė­ ja jau aš­tun­tus me­tus. Tad nau­jo­jo lau­rea­to pa­ger­bi­mo va­ka­ras įpras­ tai su­bu­ria ir anks­tes­nių me­tų ti­tu­ lo sa­vi­nin­kus.

Arvydas Juozaitis:

Ne­ži­nau, ar Da­lia Kanc­le­ry­tė yra an­ ge­las, ta­čiau ji – šau­ nuo­lė, nes už­tve­ria ke­lius pra­ga­rui.

Nuo­šir­džiau­sių svei­ki­ni­mų nau­ ja­jai „ko­le­gei“ šven­ti­nia­me va­ka­re ne­gai­lė­jo aka­de­mi­kas, bu­vęs Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­to rek­to­rius Vla­das Žul­kus, me­ce­na­tas, įmo­nės „Pa­ma­ rio res­tau­ra­to­rius“ įkū­rė­jas ir va­do­ vas Al­das Kliu­kas bei dar praė­ju­sių me­tų jau­du­lio ne­spė­jęs pa­mirš­ ti Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­ zie­jaus di­rek­to­rius Jo­nas Ge­nys.

„„Dėmesys: į laureatės pagerbimo vakarą susirinko būrys garbių svečių.

Ki­ti pla­čiai po pa­sau­lį iš­si­bars­tę ir ce­re­mo­ni­jo­je ne­ga­lė­ję da­ly­vau­ ti to­le­ran­tiš­kiau­sio me­tų žmo­gaus lau­rea­tai taip pat at­ra­do pro­gą pa­ svei­kin­ti D.Kanc­le­ry­tę. Užt­ve­ria ke­lius pra­ga­rui

„Šiuo me­tu dar­bas TV erd­vė­je, ypač ei­nant gy­vu žo­džiu ir vei­ du pas žiū­ro­vą, – ne juo­kas. Aki­ mirks­niu ga­li­ma tap­ti pra­ga­ro ma­ ši­na. Ne­ži­nau, ar Da­lia Kanc­le­ry­tė yra an­ge­las, ta­čiau ji – šau­nuo­lė, nes už­tve­ria ke­lius pra­ga­rui. Nuo­ šir­džiai svei­ki­nu šau­nią lie­tu­vai­tę – ji pa­puo­šė To­le­ran­ci­jos spar­nuo­čių bū­rį“, – to­kius svei­ki­ni­mo žo­džius lau­rea­tei at­siun­tė fi­lo­so­fas, ra­šy­to­ jas Ar­vy­das Juo­zai­tis. Atos­to­gau­jan­čio me­ro Vy­tau­to Grub­liaus­ko svei­ki­ni­mus D.Kanc­ le­ry­tei per­da­vė vi­ce­me­ras Vy­tau­tas Če­pas, šven­ti­nia­me pa­ger­bi­mo va­ ka­re da­ly­va­vo ir sa­vi­val­dy­bės Ug­ dy­mo ir kul­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ni­jo­lė Lau­ži­kie­nė, me­ ce­na­tas, po­li­ti­kas Ri­man­tas Ci­ baus­kas, bū­rys lau­rea­tės bi­čiu­lių ir bend­ra­žy­gių. Šven­ti­nes iš­kil­mes vai­ni­ka­ vo mu­zi­ki­nis „de­ser­tas“ – sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti į kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tą „Sie­los mu­zi­ka“.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


3

ketvirtaDIENIS, LAPKRIČIO 8, 2012

miestas Va­lė til­to siū­les

Vyks mo­kyk­los šo­kiai

Ati­da­rys pa­ro­dą

Iš Da­nės spe­cia­liais siurb­liais pum­puo­jant van­de­nį, va­kar bu­vo plau­na­mos ir va­lo­mos Bir­žos til­to jun­gia­mo­sios siū­ lės. To­kie dar­bai at­lie­ka­mi du kar­tus per mė­ne­sį. Til­to siū­ lės už­si­kem­ša nu­kri­tu­siais la­ pais, ki­to­mis šiukš­lė­mis. At­lie­ kos truk­do pa­kel­ti til­tą ir ga­di­ na jo me­cha­niz­mą.

Penk­ta­die­nį 20 val. „Me­nų val­ gyk­lo­je“, esan­čio­je Dar­žų gat­ vė 18 (bu­vu­si Vy­dū­no mo­kyk­ la), vyks mo­kyk­los šo­kiai. Va­ka­ ras atė­ju­siuo­sius su­grą­žins į 7 de­šimt­me­tį, ku­ris bu­vo ryš­kus ir pa­šė­lęs sa­vo ap­ran­ga, mu­zi­ka ir gy­ve­ni­mo bū­du. Bū­tent šiam laik­me­čiui bū­din­gais rū­bais ir kvie­čia­mi vi­si ap­si­reng­ti.

Lapk­ri­čio 16-ąją (penk­ta­die­nį) 18 val. Klai­pė­dos fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­ jo­je, esan­čio­je To­mo gat­vė 7, bus ati­da­ry­ta Min­dau­go Ažu­ši­lio fo­ tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Hap­pi­ness in Lit­hua­nia“. Au­to­rius ja sie­kia pri­ vers­ti žmo­nes at­si­suk­ti į sa­ve ir per­mąs­ty­ti itin pra­gma­ti­nį ge­ro­ vės su­vo­ki­mą. Pa­ro­da veiks iki gruo­džio 14 die­nos.

Valdžia džiau­gia­si lai­py­nių par­ku Uos­ta­mies­čio val­ džios at­sto­vai skan­ da­lais apau­gu­ sį „Nuo­ty­kių par­ ką KAR KAR“ lai­ ko vie­nu sėk­min­ giau­sių vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­ riaus par­tne­rys­tės at­ve­jų. 

m.skiriute@kl.lt

Vis­kas praė­jo sklan­džiai

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­ riaus ve­dė­jas And­rius Ka­ča­li­nas įvar­di­jo ke­lias to prie­žas­tis. Pa­sak ve­dė­jo, pir­miau­sia kon­ kur­sas lai­py­nių par­kui įreng­ti vy­ ko sklan­džiai ir ne­bu­vo ap­skųs­tas teis­mui. Kon­kur­se ant­ra li­ku­si įmo­ nė tai pa­da­ry­ti ne­tu­rė­jo pa­grin­do. „Kon­kur­se jung­ti­nės veik­los pa­ grin­du da­ly­va­vu­sios įmo­nės be­veik pa­gal vi­sus kri­te­ri­jus su­rin­ko dau­ giau ba­lų nei ki­tas kon­kur­so da­ly­ vis. Be to, nu­ga­lė­to­jo pa­siū­ly­tos in­ ves­ti­ci­jos bu­vo du kar­tus di­des­nės. Tai la­bai reikš­min­ga ap­lin­ky­bė“, – tvir­ti­no A.Ka­ča­li­nas. Ve­d ė­jas pa­b rė­ž ė, kad ne tik kon­k ur­s as, bet pa­ts su­tar­t ies vyk­dy­mas bu­vęs sklan­dus – nu­ ga­lė­to­jas jau in­ves­ta­vo 20 pro­c.

Sa­vi­val­dy­b ė. Šian­d ien 15 val. ro­t u­ šė­je po­sė­d žiaus sa­v i­val­dy­b ės ta­r y­ bos Reg­la­men­to ko­m i­si­ja. Bus svars­ to­mas klau­si­mas dėl mies­to ta­r y­bos reg­la­men­to pa­kei­ti­mo. Dis­ku­s i­ja. Šian­d ien 18.30 val. ba­ro, esan­čio Kur­pių g. 1A, ant­ra­me aukš­te vyks dis­ku­si­ja „Ar de­mok­ra­ti­ja ga­li ap­ siei­t i be mark­siz­mo teo­ri­jos?“. Jo­je da­ ly­vaus Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to rek­to­ rius pro­f. dr. Vai­du­tis Lau­rė­nas.

„„Klau­si­mai: dėl lai­py­nių par­ko įren­gi­mo Poil­sio par­ke klai­pė­die­čiams ki­lo daug neaiš­ku­mų.

Mil­da Ski­riu­tė

Dienos telegrafas

vi­sų per de­šimt me­tų nu­ma­ty­tų in­ves­ti­ci­jų. Pa­sak A.Ka­ča­li­no, svar­bu ir tai, kad lai­py­nių par­kas sa­vi­val­dy­bei ne­ kai­na­vo nė vie­no li­to. „At­rak­cio­nai veiks ri­bo­tą lai­ką. Jei po 10 me­tų sa­ vi­val­dy­bė nu­spręs, kad lai­py­nių ne­ be­rei­kia ar jos ne­pa­si­tei­si­no, įran­ga bus iš­mon­tuo­ta ir par­kas liks toks, koks bu­vo“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­jas.

And­rius Ka­ča­li­nas:

Lai­py­nių par­ko atei­ tis pri­klau­sys nuo gy­ ven­to­jų bal­sa­vi­mo pi­ ni­gi­ne. Ak­ci­nin­kų tik­rin­ti ne­pri­va­lo

A.Ka­ča­li­nas pa­brė­žė, kad įmo­nės „Poil­sio par­kas“ lik­vi­da­vi­mas ir

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Poil­sio par­ko ap­lin­kos tvar­ky­mas ne­tu­ri tie­sio­gi­nės są­sa­jos su lai­ py­nių par­ko įren­gi­mu. „Lai­mė­to­jui leis­ta tik ri­bo­tą lai­ ką teik­ti pa­slau­gą. Par­ko te­ri­to­ri­jos nie­kas jiems nea­ti­da­vė ir neiš­nuo­ mo­jo. Lai­py­nių par­ko atei­tis pri­ klau­sys nuo gy­ven­to­jų bal­sa­vi­mo pi­ni­gi­ne“, – pa­brė­žė ve­dė­jas. A.Ka­ča­li­no tei­gi­mu, ne­rei­kia ste­bė­tis, kad kon­kur­se teik­ti lai­ py­nių pa­slau­gas, mo­kant sa­vi­val­ dy­bės nu­sta­ty­tą rink­lia­vą, da­ly­ va­vo bend­ro­vės jung­ti­nės veik­los pa­grin­du. Tą lei­džia da­ry­ti teis­mų pra­kti­ka. Ve­dė­jas taip pat pa­brė­žė, kad per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja – šiuo at­ ve­ju sa­vi­val­dy­bė – ne­tu­ri tik­rin­ ti, kas yra kon­kur­se da­ly­vau­jan­čių įmo­nių ak­ci­nin­kai ir va­do­vas. Pa­sak jo, ta­ry­bos na­rys tu­ri nu­ si­ša­lin­ti nuo spren­di­mo priė­mi­ mo, jei įžvel­gia­mas pri­va­čių ir vie­

šų­jų in­te­re­sų konf­lik­tas, ta­čiau ne pa­si­trauk­ti iš įmo­nės di­rek­to­riaus po­sto.

Šven­tė. Klai­pė­dos vo­k ie­čių bend­r i­ ja ir Si­mo­no Da­cho na­mai sek­ma­die­ nį uos­ta­mies­ty­je or­ga­ni­zuo­ja Šv. Mar­ ty­no die­nos šven­tę ir ra­gi­na klai­pė­die­ čius ją švęs­ti drau­ge. 16 val. vi­si kvie­ čia­mi rink­tis prie Jo­no kal­ne­lio. Iš čia pa­si­švie­čiant at­si­neš­tais šven­t i­n iais ži­bin­tais bus ei­na­ma į Skulp­tū­rų par­ ką. Ži­bin­tus at­si­ne­šę ei­se­nos da­ly­viai Skulp­tū­r ų par­ke bus vai­ši­na­mi karš­ tu pun­šu, sau­sai­niais. Ži­bin­tas – neat­ sie­ja­mas Šv. Mar­ty­no die­nos at­ri­bu­tas, nes švie­sa yra gė­rio ir vil­ties sim­bo­lis.

Vyks­ta ty­ri­mas

Dien­raš­tis „Klai­pė­da“ ra­šė, kad skan­da­las dėl nuo­ty­kių par­ko ki­ lo tuo­met, kai ne­ti­kė­tai paaiš­kė­jo, jog bend­ro­vei, ku­ri lai­mė­jo kon­ kur­są Klai­pė­dos poil­sio par­ke įkur­ ti nau­ją pra­mo­gų ir at­rak­cio­nų zo­ ną, va­do­vau­ja mies­to ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas Ži­lys. Jis yra bend­ro­vės di­rek­to­rius ir ak­ci­nin­kas. Ar ta­ry­bos na­rys ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, aiš­ki­ na­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja. Į ją krei­pė­si Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis krei­ pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą. Jis pra­šė iš­tir­ti ga­li­mą ko­rup­ci­ją Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bė­je dėl vie­šo kon­kur­so lai­py­nėms Poil­sio par­ke įreng­ti.

Mir­t ys. Va­k ar Klai­p ė­dos ci­v i­l i­nės met­r i­ka­ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­tos 4 klai­pė­die­čių mir­tys. Mi­rė And­rej Ko­ nop­l ia­n ik (g. 1930 m.), Ed­var­das Bru­ žas (g. 1936 m.), Fe­liks Gal­di­kas (g. 1945 m.), Jo­nas Ka­ri­naus­kas (g. 1952 m.). Lė­bar­t ų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mas Sta­sys Meš­kaus­kas. Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 10 mo­te­r ų. Gi­mė 4 mer­gai­tės ir 6 ber­niu­kai. Grei­to­j i. Va­kar iki 18 val. grei­to­sios pa­gal­bos me­d i­kai su­lau­kė 56 iš­k vie­ ti­mų. Klai­pė­d ie­čiai dau­g iau­sia skun­ dė­si krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mais, smul­kio­ mis trau­mo­mis, pil­vo skaus­mais.

Po apsišlavimo – bau­dos Kar­t u su bui­ti­nė­mis at­lie­k o­m is šiukš­l ių kon­t ei­n e­r iuo­s e ap­t ik­ ti ir me­žių la­pai pri­da­rė ne­ma­ lo­nu­mų ne vie­nai uos­ta­mies­čio įstai­g ai. Joms gre­s ia tūks­t an­t i­ nės bau­dos.

Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ko­ky­bės ir Vie­šo­sios tvar­kos sky­riai pra­dė­jo Klai­pė­ do­je vyk­dy­ti bend­rus rei­dus, ku­ rių me­tu tik­ri­na­ma, ar į miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius nė­ra me­ta­mos ža­lio­sios at­lie­kos – la­pai ir ša­kos. Tre­čia­die­nį už­fik­suo­ti sep­ty­ni gru­būs ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lai bus su­ra­šy­ti vie­nam ban­ kui, dviem na­mų val­doms ir ke­tu­ riems vai­kų dar­že­liams.

Jiems pri­skir­tuo­se miš­rių ko­mu­ na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riuo­se ras­ta iš­mes­tų la­pų. „Jau ne pir­mus me­ tus įspė­ja­me įstai­gas, na­mų val­das, kad ža­lią­sias at­lie­kas pri­va­lo­ma rū­ šiuo­ti – ne­mes­ti į ko­mu­na­li­nių at­lie­ kų kon­tei­ne­rius, o su­dė­ti į mai­šus ir pa­lik­ti ša­lia kon­tei­ne­rių ar­ba už­sa­ ky­ti ne­mo­ka­mai su­tei­kia­mus spe­ cia­lius kon­tei­ne­rius ža­lio­sioms at­ lie­koms“, – sa­kė Tat­ja­na Ši­ga­je­va, Ap­lin­kos ko­ky­bės sky­riaus vy­riau­ sio­ji spe­cia­lis­tė. Pa­sak spe­cia­lis­tės, to­kios tvar­kos lai­ko­ma­si vi­so­je ES, jos rei­ka­lau­ja ir Lie­tu­vos tei­sės ak­tai, ir Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės. „Ža­lio­sios at­lie­kos tu­ri bū­ti iš­ rū­šiuo­ja­mos ir per­dir­ba­mos, o ne ve­ža­mos į są­var­ty­ną ir lai­do­ja­mos su ki­to­mis at­lie­ko­mis. Tvar­kin­gai

at­skir­ti la­pus, ša­kas, žo­lę ar ki­tas bio­deg­ra­duo­jan­čias at­lie­kas pri­ va­lo at­lie­kų tu­rė­to­jai, o ne ve­žė­jai ar są­var­ty­no dar­buo­to­jai“, – tei­gė T.Ši­ga­je­va. Pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­ žei­di­mų ko­dek­są už šį pa­žei­di­mą ga­li­ma skir­ti įspė­ji­mą ar­ba bau­dą iki 2 000 li­tų. „Pa­gal įpras­tą tvar­ką pa­žei­dė­jai gaus kvie­ti­mą at­vyk­ti į Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ ci­ją pro­to­ko­lo su­ra­šy­mui. Su­ra­ šius pro­to­ko­lą bus pa­siū­ly­ta įvyk­ dy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­ro­dy­mą. Neį­vyk­džius ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­ ro­dy­mo, by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu bus pa­ski­ria­ma bau­da. Nag­ri­nė­ji­ mo me­tu ne­nus­ta­čius leng­vi­nan­ čių ar sun­ki­nan­čių ap­lin­ky­bių daž­ niau­siai ski­ria­mas bau­dos vi­dur­kis. Šiuo at­ve­ju tai bū­tų 1 000 li­tų“, –

„„Tvar­ka: ne­ži­nia, ar vi­si va­ly­to­jai ži­no, kad me­džių la­pų ne­ga­li­ma mes­

ti į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius.

sa­kė Ma­rius Poi­mans­kis, Vie­šo­ sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­ duo­to­jas. Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­ko­sau­gi­nin­ kų ir at­lie­kų tvar­ky­to­jų rei­dai Klai­

Vytauto Petriko nuotr.

pė­do­je tę­sis vi­są lapk­ri­čio mė­ne­sį. Jų me­tu bus tik­ri­na­mi ne tik įstai­ gų, bet ir in­di­vi­dua­lių na­mų kon­ tei­ne­riai. „Klai­pė­dos“ inf.


4

ketvirtadienis, lapkričio 8, 2012

miestas

Per­mai­nos su­kė­lė įtam­pą

Komentaras

1

Val­diš­kų bend­ro­vių val­ dy­mo prin­ci­pai ta­da esą kei­tė­si ko­ne kas­met, pir­ma bu­vo vals­ty­bi­nės įmo­nės, pa­skui – vals­ ty­bės įmo­nės, vė­liau ta­po ak­ci­nė­ mis bend­ro­vė­mis su vals­ty­bi­niu ka­pi­ta­lu, pa­skui to­se bend­ro­vė­se at­si­ra­do ste­bė­to­jų ta­ry­bos, po to – val­dy­bos, pa­skui – vėl ste­bė­to­ jų ta­ry­bos. Kei­čian­tis val­dy­mo for­mai, to­ kios įmo­nės va­do­vą pa­keis­ti ta­po la­bai ne­sun­ku. Jei ta­ry­ba, ap­ti­ku­ si tam tik­rų trū­ku­mų, ne­pat­vir­ti­ na di­rek­to­riaus ata­skai­tos, va­do­vas ne­ten­ka įga­lio­ji­mų. „Ma­ny­čiau, jei vals­ty­bė suin­ te­re­suo­ta sa­vo tur­to ar ka­pi­ta­lo veiks­min­gu­mu tam tik­ro­mis po­ li­ti­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis, tai tu­rė­tų bū­ti aiš­kiai ir įvar­dy­ta, ta­da nie­kas ir ne­suk­tų gal­vos. Kaip da­bar yra po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jai, tai ga­lė­tų bū­ti įvar­dy­ ta kaž­kuo pa­na­šiai“, – tei­gė V.Kuz­ ne­co­vas. Esą ga­lė­tų bū­ti ir vals­ty­bi­nių įmo­nių va­do­vų ka­den­ci­jos. Tei­gia­ ma, kad ta­da bū­tų iš­veng­ta įtam­ pos, nes žmo­nės ži­no­tų, kad dirbs 4 ar 5 me­tus. Švy­tuok­lės prin­ci­pas

Iki 2009 m. pra­džios Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jai va­do­va­vo so­cial­de­mok­ra­tas Si­gi­ tas Do­bi­lins­kas. Kaip pa­ts tei­gia, jis ne­bu­vo žmo­gus, atė­jęs į šį po­ stą iš kaž­kur. Iki tol uos­te dir­bo ne vie­ne­rius me­tus.

Os­val­das Mar­tin­kus Ad­vo­ka­tas

M

„„Pa­sie­ki­mai: „Klai­pė­dos naf­ta“, va­do­vau­ja­ma ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus R.Ma­siu­lio, pa­sie­kė įspū­din­gų re­zul­

ta­tų, ta­čiau kaip tai ver­tins pa­si­kei­tu­si cent­ri­nė val­džia, neaiš­ku. 

„Ma­ni­mi pa­si­ti­kė­jo uos­ti­nin­ kų aso­cia­ci­ja. Ta­da ty­lė­jau, da­bar ga­liu pa­sa­ky­ti. Pa­si­kei­tus val­džiai 2008 m., jau­čiau įtam­pą ir sa­vo per­so­na ne­no­rė­jau pa­vers­ti įkai­ tais vi­sų Uos­to di­rek­ci­jos dar­buo­ to­jų, to­dėl ir pa­si­trau­kiau“, – pri­ si­mi­nė S.Do­bi­lins­kas. Pa­sak jo, pa­na­ši pra­kti­ka, kai kei­ čian­tis cent­ri­nei val­džiai kei­čia­mi ir vals­ty­bei pa­val­džių kom­pa­ni­jų va­ do­vai, yra ir kai­my­ni­nė­je Es­ti­jo­je. Esą anks­čiau Ta­li­no jū­rų uos­to di­ rek­ci­jos di­rek­to­rius tu­rė­jo 5 me­tų dar­bo kont­rak­tą, ta­čiau po val­džios pa­si­kei­ti­mo su­tar­tis bu­vo nu­trauk­ta, jam su­mo­kė­tos di­de­lės ne­te­sy­bos, tas pa­rei­gas užė­mė ki­tas as­muo. Apie ga­li­my­bes vėl užim­ti uos­to va­do­vo po­stą, į val­džią grį­žus so­ cial­de­mok­ra­tams, S.Do­bi­lins­kas at­sa­kė trum­pai: „Nie­ka­da ne­sa­kau ne, ta­čiau šian­dien to­kių vil­čių ne­ puo­se­lė­ju“. Dir­ba ir ne­prog­no­zuo­ja

Li­be­ra­lų val­dy­mo lai­kais Smil­ty­nės per­kė­los bend­ro­vės di­rek­to­riu­mi ta­pęs Da­rius But­vy­das ti­ki­na, kad kol kas nie­kas ne­si­kei­čia. „Ko­kia ti­ki­my­bė, kad kei­sis bend­ro­vės va­do­vas? Aš ne­no­riu bur­ti iš ka­vos tirš­čių. Vi­siš­kai ne­ no­riu nie­ko pro­gno­zuo­ti, nes tai nei etiš­ka, nei dė­kin­ga. Kai bus nau­jas mi­nist­ras, nau­ja val­dy­ba, ta­da ir žiū­rė­si­me“, – į kal­bas ne­ si­lei­do D.But­vy­das. Pa­na­šiai nu­ si­tei­ku­si ir ki­tos vals­ty­bei pri­klau­ san­čios įmo­nės Pa­lan­gos oro uos­to di­rek­to­rė Jo­lan­ta Ju­ce­vi­čiū­tė. „Tik­rai ne­ga­lė­čiau nie­ko tuo klau­si­mu pa­sa­ky­ti, nes dir­ba­me sa­vo dar­bą są­ži­nin­gai, tvar­kin­gai ir re­zul­ta­tai mū­sų tik­rai yra ge­ri bei la­bai au­gan­tys. Na, o lai­kas pa­ro­ dys, kas čia bus. Jei­gu bus ver­ti­na­ ma pa­gal dar­bą, tai vis­kas bus ge­rai, o vi­sų ki­tų da­ly­kų ne­ga­liu pro­gno­ zuo­ti“, – tvir­ti­no di­rek­to­rė. At­si­sa­ko ne vi­sų

Va­do­vų kė­džių stum­dy­mas po Sei­mo rin­ki­mų bū­din­gas ne vi­

soms vals­ty­bei pri­klau­san­čioms įmo­nėms. Pas­te­bė­ta, kad be­si­kei­ čian­čios val­džios iš sa­vo po­stų ne­ ju­di­na ke­li­nin­kų. To­kia ten­den­ci­ja vy­rau­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je. Bend­ro­vės „Klai­pė­dos re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rius Pet­ras Kau­či­ kas ti­ki­no, kad ke­li­nin­kai yra pro­ fe­sio­na­lai, o ne po­li­ti­kai. „Aš la­bai abe­jo­ju, ar į vi­sas vals­ ty­bės įmo­nes su­si­ren­ka pro­fe­sio­ na­lai. Nė po vie­nų rin­ki­mų tik­rai nė­ra nė kar­to bu­vę, kad bū­tų sa­ kę ei­ti iš šio po­sto, nes ne tai par­ ti­jai pri­klau­sau. Aš pa­ts ne­su bu­ vęs net ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­rys. Dir­bu Lie­tu­vos ke­liams, o ne po­li­ ti­kams“, – tvir­ti­no P.Kau­či­kas. Keis tra­di­ci­jas?

Nau­jos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pri­pa­ži­no, jog ne­nor­ ma­lu, kad eg­zis­tuo­ja to­kia pra­kti­ ka, kai pa­si­kei­tus val­džiai kei­čia­ mi vals­ty­bei pri­klau­san­čių įmo­nių va­do­vai. „Jei­gu prie­žas­tys yra tos, kad nau­jos val­džios ne­ten­ki­na bu­vu­ sių­jų dar­bo ko­ky­bė, tai yra nor­ma­ lu, bet jei prie­žas­tys tos, kad įmo­ nės va­do­vas kei­čia­mas dėl to, jog jis pri­klau­so ne tai par­ti­jai, ma­nau, tai ne­nor­ma­lu“, – ti­ki­no V.Ma­zu­ ro­nis. Pa­sak jo, čia rei­kė­tų ne emo­ci­ jų, bet rea­lios eko­no­mi­nės ana­li­ zės. Esą jei­gu bū­si­ma­sis su­si­sie­ ki­mo mi­nist­ras Uos­to di­rek­ci­jos va­do­vą Eu­ge­ni­jų Gent­vi­lą ver­tins pa­gal dar­bo re­zul­ta­tus, tai ka­žin ar bus lo­giš­ka ir tei­sin­ga, jei jis tam po­stui ne­tiks tik dėl to, kad yra li­ be­ra­las. V.Ma­zu­ro­nio įsi­ti­ki­ni­mu, tai bū­tų ne­tei­sin­gas žings­nis. „Ti­kiuo­si, kad ši koa­li­ci­ja bus iš­min­tin­ges­nė už anks­tes­nę, nes ir pa­ts E.Gent­vi­las į šį po­stą bu­ vo pa­skir­tas par­ti­niu prin­ci­pu. No­rė­čiau ti­kė­ti, kad ši­ta koa­li­ci­ja ne­da­rys taip, kaip prieš tai bu­vu­ si“, – vil­tis iš­lai­ky­ti pro­fe­sio­na­lus puo­se­lė­jo V.Ma­zu­ro­nis.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­ va­duo­to­ja Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, pa­kal­bin­ta apie vals­ty­bei pri­klau­ san­čių įmo­nių va­do­vų pa­si­kei­ti­

Da­rius But­vy­das:

Aš ne­no­riu bur­ti iš ka­vos tirš­čių.

mą, ti­ki­no, kad apie tai nė­ra dar ko ir kal­bė­ti. Esą tai la­bai anks­ty­ vas klau­si­mas. „Da­bar lau­kia­me Kons­ti­tu­ ci­nio Teis­mo išaiš­ki­ni­mo, šiuo me­tu svar­biau­sia, ar bus nau­ji rin­ki­mai. Tik­rai ne­ma­nau, kad kei­čian­tis koa­li­ci­jai rei­kia bū­ti­ nai keis­ti įmo­nių va­do­vus. Pir­ miau­sia žmo­nės tu­ri pa­ro­dy­ti sa­vo dar­bus, kom­pe­ten­ci­ją, in­ dė­lį į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą, o jau ta­da ga­li­ma apie tai dis­ku­tuo­ti“, – tvir­ti­no L.Grau­ži­nie­nė. Vai­sin­gas va­do­va­vi­mas

Jei šie pa­ža­dai bū­tų rea­lūs, pa­ gal pa­siek­tus re­zul­ta­tus Klai­ pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos va­do­vui E.Gent­vi­ lui ne­rei­kė­tų bai­min­tis dėl sa­ vo pa­rei­gų. Jam val­dant, at­skleis­ta ir pa­nai­ kin­ta ne vie­na jo pirm­ta­kų su­da­ ry­ta abe­jo­ti­na su­tar­tis, išaiš­kin­tos de­ga­lų va­gys­tės iš lai­vų, pa­ša­lin­ti nu­si­žen­gę dar­buo­to­jai, ga­liau­siai jū­rų uos­to kro­va pa­sie­kė iki tol ne­ re­gė­tus re­kor­dus.

an ži­no­ma ši pra­kti­ka, kai kei­čian­t is val­d žiai kei­č ia­m i ir vals­t y­bei pri­k lau­san­čių įmo­n ių va­do­vai. Tai yra da­ro­ma jau se­n iai. Juk for­muo­ja­ma po­l i­t i­nė koa­l i­ci­ja, da­l i­ja­m i mi­n ist­r ų po­stai. Da­l i­ja­ma­ si vi­so­mis įta­kos sfe­ro­mis, taip pat ir vals­ty­bi­nių įmo­nių va­do­vų po­stais. Ši­tie da­ly­kai yra ne ju­ri­di­niai, o po­li­ti­ nės kul­tū­ros ar­ba po­li­ti­nės pra­kti­kos da­lis. Tai vyks­ta tiek vals­ty­bės, tiek ir sa­vi­val­dy­bių ly­g iu. Ne­rei­kė­tų tais kei­ti­mais kal­tin­ti vien so­cial­de­mok­ ra­t ų, ly­g iai tą pa­t į da­rė ir kon­ser­va­ to­r iai, ne­ga­l i­ma tuo kal­t in­t i Vy­r iau­ sy­bės, nes ly­g iai tas pa­ts da­ro­ma ir sa­v i­val­dy­bė­se. Kal­bant apie Pre­z i­ den­tū­rą, juk ir­g i vis­kas tas pa­ts. Kai pre­z i­den­tas bu­vo R.Pak­sas, ban­dė pa­keis­t i vals­t y­bės sau­g u­mo va­dą, R.Pak­są nu­ver­tė, atė­jo V.Adam­kus – vėl tą sau­gu­mo va­dą pa­li­ko. O Pre­zi­ den­tė D.Gry­baus­kai­tė pa­kei­tė Aukš­ čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką, FNTT va­do­vą, ge­ne­ra­l i­n į pro­k u­ro­rą, sau­ gu­mo va­dą. To­k ia pas mus po­l i­t i­nė pra­kti­ka ir kul­tū­ra. Tei­sė, kaip be­bū­ tų keis­ta, yra stip­rio­jo pu­sė­je, ne­stip­ ru­sis iš vi­so nie­ko ne­tu­ri. Ir jo tei­sės eg­z is­tuo­ja tik tiek, kiek lei­d žia stip­ ru­sis. Čia, kal­bant apie de­mok­ra­t i­ ją, rei­kia su­pras­ti, kad tai yra dau­gu­ mos val­d žia. Ma­no pra­k ti­ko­je nė­ra bu­vę, kad iš vals­ty­bi­nių įmo­nių po­ stų at­leis­t i žmo­nės by­l i­nė­t ų­si. Juk tie žmo­nės ne iš me­džio iš­kri­to. Dau­ gu­ma jų užė­mė tą vie­tą, nes jų par­ti­ ja bu­vo val­džio­je. Tie­sa, yra išim­čių, tam tik­ri va­do­vai lie­ka, kai ku­rie kei­ čia­si. Tei­siš­kai tie žmo­nės ne­pri­va­lo trauk­tis iš vals­ty­bi­nės įmo­nės va­do­ vo pa­rei­gų. Ta­čiau juos pa­spaus­ti vi­ sa­da at­ras bū­dų, at­l iks pa­t ik­r i­n i­mą, su­ras ko­k ių nors trū­k u­mų ir at­leis. Juo la­biau ir pa­tys va­do­vai su­pran­ ta, kaip jie į tas pa­rei­gas pa­kliu­vo. Ši­ tie po­stai vals­ty­bei pri­klau­san­čio­se įmo­nė­se yra grin­d žia­m i aukš­čiau­ sios val­džios pa­si­ti­kė­ji­mu. Šian­dien si­tua­ci­ja yra to­k ia, gal­būt lai­k ui bė­ gant ta pra­k ti­ka kei­sis, bet šian­dien toks da­ly­kas eg­zis­tuo­ja.

Ne men­kes­nių re­zul­ta­tų pa­sie­kė ir ki­ta vals­ty­bei pri­klau­san­ti įmo­ nė „Klai­pė­dos naf­ta“. Va­do­vau­jant jos ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Ro­kui Ma­siu­liui, išaiš­kin­ta bei nu­trauk­ta ne­nau­din­ga įmo­nei su­tar­tis su tar­ pi­nin­kų bend­ro­ve „Naf­tos gru­pė“, pa­siek­tas di­džiau­sias bend­ro­vės is­ to­ri­jo­je pel­no ir pa­ja­mų ly­gis, su­kur­ tos pa­pil­do­mos dar­bo vie­tos, iš­mo­ kė­ta bend­ro­vės is­to­ri­jo­je re­kor­di­nė di­vi­den­dų su­ma – 56 mln. li­tų. „Klai­pė­dos naf­ta“ sėk­min­gai įgy­ven­di­na Vy­riau­sy­bės pa­ves­tą už­duo­tį – Sus­kys­tin­tų­jų gam­ti­ nių du­jų ter­mi­na­lo sta­ty­bos pro­ jek­tą, su­da­rė su­tar­tį dėl lai­vo-ter­ mi­na­lo nuo­mos bei pra­dė­jo vi­sus pa­grin­di­nius ki­tų sta­ty­bos dar­bų kon­kur­sus. Kas drįs­tų keis­ti to­kį va­do­vą? Ta­čiau, ne­pai­sant šių pa­sie­ki­ mų, jei bū­tų lai­ko­ma­si įsi­se­nė­ju­sių ir ydin­gų tra­di­ci­jų, šių bend­ro­vių va­do­vais tu­rė­tų tap­ti ki­ti nau­ja­ jai po­li­ti­nei dau­gu­mai lo­ja­lūs as­ me­nys.


5

ketvirtaDIENIS, LAPKRIČIO 8, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Kons­ti­tu­ci­jos sar­gai nars­tys rin­ki­mų by­lą

Nak­tį į tre­čia­die­ nį į Lie­tu­vos am­ba­ sa­dos te­ri­to­ri­ją Bal­ ta­ru­si­jos sos­ti­nė­ je įskrie­jo du Mo­ lo­to­vo kok­tei­liai. Nu­ken­tė­ju­sių nė­ra. Ofi­cia­lu­sis Vil­nius griež­tai pa­smer­kė šį iš­puo­lį.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) šian­ dien nag­ri­nės pa­klau­si­mus, ar per Sei­mo rin­ki­mus ga­lė­jo bū­ ti šiurkš­čiai pa­žeis­ti įsta­ty­mai. Ta­čiau į ki­tos ka­den­ci­jos par­la­ men­tą iš­rink­tiems par­la­men­ta­ rams jau įteik­ti Sei­mo na­rio pa­ žy­mė­ji­mai.

„„Liu­di­nin­kas: per iš­puo­lį am­ba­sa­dos pa­sta­te bu­vo am­ba­sa­do­rius

L.Lin­ke­vi­čius, ta­čiau jis ne­nu­ken­tė­jo.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Nak­ti­nis in­ci­den­tas prie am­ba­sa­dos Mins­ke And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Jo­kių rim­tes­nių nuo­sto­lių

Šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mas, vie­tos mi­li­ci­ja ieš­ko nu­si­kal­ti­mo vyk­dy­ to­jų. Per iš­puo­lį am­ba­sa­do­je bu­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Mins­ke Li­ nas Lin­ke­vi­čius, ta­čiau nei jis, nei ki­ti dar­buo­to­jai ne­nu­ken­tė­jo. Pa­sak am­ba­sa­d os tre­č io­s ios sek­re­to­rės Vi­dos Nau­jo­kai­ty­tės, de­giuo­sius už­tai­sus į am­ba­sa­dos te­ri­to­ri­ją apie 23 val. įme­tė ir pa­ si­ša­li­no kol kas ne­nus­ta­ty­ti as­ me­nys. Prie am­ba­sa­dos bu­din­tiems ap­ sau­gi­nin­kams jų su­lai­ky­ti ne­pa­vy­ ko. Vis dėl­to ap­sau­ga rea­ga­vo ir ne­ lei­do ug­niai iš­plis­ti. „Mi­li­ci­ja už­tai­sus be­veik tuoj pat už­ge­si­no, to­dėl jo­kio rim­tes­nio nuo­sto­lio ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Juo­lab nė vie­nas iš kok­tei­lių ne­nusk­rie­ jo iki pa­sta­to“, – tei­gė V.Nau­jo­ kai­ty­tė. Mo­te­ris tei­gė, kad šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mas. Bal­ta­ru­siai į in­ci­ den­tą žiū­ri ga­na rim­tai. „Kol kas aiš­ki­na­ma­si, kas ir kaip. Vyks­ta ty­ri­mas, ir mes pa­tys ne­la­bai ga­li­ me pla­čiau ko­men­tuo­ti“, – kal­bė­ jo am­ba­sa­dos at­sto­vė.

da­vi­mo tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms. Taip pat pra­ne­ša­ma, kad dėl nu­si­ kal­ti­mo kol kas nie­kas ne­su­lai­ky­ tas, o įvy­kio vie­to­je dir­ba ope­ra­ty­ vi­nė ty­ri­mo gru­pė. Įtei­kė no­tą

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­ja (URM) pa­ren­gė no­tą Bal­ta­ru­si­ jai. Ji jau per­duo­ta Bal­ta­ru­si­jos dip­ lo­ma­ti­nei ži­ny­bai. Va­kar per Sei­mo Už­sie­nio rei­ ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį, ku­ria­me ap­svars­ty­tas in­ci­den­tas Mins­ke,

Mi­li­ci­ja už­tai­sus be­ veik tuoj pat už­ge­si­ no, to­dėl jo­kio rim­ tes­nio nuo­sto­lio ne­bu­vo pa­da­ry­ta.

Pa­va­di­no chu­li­ga­niš­ku iš­puo­liu

Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­ja iš­puo­lį prieš Lie­tu­vos am­ ba­sa­dą Mins­ke pa­smer­kė. „Mes įsi­ti­ki­nę, kad tai pik­ta­va­liš­kas chu­ li­ga­niz­mas. Ti­ki­mės, kad ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jos ope­ra­ty­viai iš­tirs by­lą dėl in­ci­den­to, o kal­ti bus nu­teis­ti“, – sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas And­ re­jus Sa­vi­ny­chas. Bal­ta­ru­si­jos tei­sė­sau­ga pra­ne­ šė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl chu­li­ga­niz­mo. Šios ša­lies Ty­ri­mų ko­mi­te­tas in­ for­ma­vo, kad „tu­ri­mas vaiz­do įra­ šas, kaip bu­vo įvyk­dy­tas nu­si­kal­ ti­mas, ir vaiz­do įra­še ma­to­mi du tam­sūs si­lue­tai“. Kaip nu­ro­do­ma pra­ne­ši­me, šiuo me­tu spren­džia­ma dėl Lie­tu­vos at­ sto­vy­bės tu­ri­mo vaiz­do įra­šo per­

URM Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ed­mi­ nas Bag­do­nas pra­ne­šė, kad „su­ra­ šy­ta no­ta, ku­rio­je at­krei­pia­mas dė­ me­sys, jog pa­na­šus iš­puo­lis prieš Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Mins­ke – jau ne pir­mas“. Anks­čiau į at­sto­vy­bės pa­sta­tą bu­vo įmes­ta da­žų, ras­tas imi­ta­ci­ nis sprog­muo. Anot E.Bag­do­no, ku­ris anks­čiau bu­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Bal­ ta­ru­si­jo­je, kol kas ša­lies kai­my­nės pa­rei­gū­nams ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti nu­si­kal­tė­lių. Pas­ta­rą­jį kar­tą, kai bu­vo įmes­ti da­žai, vie­na Bal­ta­ru­si­jos tei­sė­sau­ gos pa­rei­gū­nų kel­tų ver­si­jų – kad vei­kė Ru­si­jos ra­di­ka­lai.

Te­ro­ro ak­tas?

Fak­tą, kad į am­ba­sa­dą mes­ti bu­ te­liai su de­giuo­ju skys­čiu, rei­kė­tų ver­tin­ti kaip te­ro­ro iš­puo­lį prieš Lie­tu­vą. Tai tei­gia už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ir Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ema­nue­lis Zin­ge­ris. „Tai yra te­ro­ro iš­puo­lis prieš Lie­ tu­vos te­ri­to­ri­ją“, – va­kar pa­reiš­kė E.Zin­ge­ris. „O ką jums pri­me­na to­kia įvy­kių ei­ga, kai va­ka­re į am­ba­sa­dos te­ri­to­ ri­ją įskrie­ja du bu­te­liai su Mo­lo­to­vo kok­tei­liu? Kas tai yra, jei­gu ne te­ro­ ro ak­tas?“ – tvir­ti­no A.Ažu­ba­lis. „Aš pa­sa­k iau, ką ma­n au kaip už­s ie­n io rei­ka­l ų mi­n ist­ras, nes kai mė­to­mi Mo­lo­to­vo kok­tei­liai, ki­taip ne­ga­li to įvar­dy­ti. Kaip ga­ li tai įvar­dy­ti? Ne­ty­čia kas su­pai­ nio­jo? Pa­s i­b el­d ė ne į tas du­r is? Ne, tai bu­vo ap­gal­vo­ta, aiš­ki ak­ ci­ja. Nes tai bu­vo nu­mes­ta ne kur nors vi­du­ry gat­vės, vi­du­ry plen­ to, bet į Lie­t u­vos Res­p ub­l i­kos am­ba­sa­d os Bal­ta­r u­s i­jo­je te­r i­to­ ri­ją, ku­ri pa­gal Vie­nos kon­ven­ci­ ją yra mū­sų te­ri­to­ri­ja“, – aiš­ki­no mi­nist­ras. Prem­je­ras san­tū­res­nis

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius kiek san­tū­riau įver­ti­no in­ci­den­tą. Jis tei­g ė lau­k ian­t is kom­p e­ten­t in­ gų ins­ti­tu­ci­jų iš­va­dų dėl iš­puo­lio prieš Lie­tu­vos am­ba­sa­dą. „Tik­rai ne­s ii­m u kaip nors dras­t iš­kai va­d in­t i tol, kol ne­ tu­r i­m e ty­r i­m o iš­va­d ų“, – sa­k ė A.Ku­b i­l ius. Bet, jo nuo­mo­ne, iš­puo­lis yra „ne­ri­mą ke­lian­tis in­ci­den­tas“. „Ne­no­rė­čiau im­tis ko­kių nors ver­ti­ni­mų, tai mums ke­lia su­si­rū­ pi­ni­mą, bet lauk­si­me kom­pe­ten­ tin­gų ins­ti­tu­ci­jų – tiek Lie­tu­vos, tiek Bal­ta­ru­si­jos – ty­ri­mo. Ti­kė­ čiau­si, kad to­kie da­ly­kai tik­rai dau­ giau ne­pa­si­kar­tos“, – sa­kė prem­ je­ras. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ jos ne­tu­ri pa­grin­do pra­dė­ti ty­ri­mą dėl iš­puo­lio.

Pre­z i­d en­t ė Da­l ia Gry­baus­kai­ tė va­kar pra­ne­šė, kad krei­pė­si į KT, „siek­da­ma iš­sklai­dy­ti abe­jo­ nes dėl Sei­mo rin­ki­mų“. „Tik KT ga­li išaiš­kin­ti, ko­kią įta­ką rin­ ki­mų pa­žei­di­mai tu­rė­jo ga­lu­ti­ niams rin­ki­mų re­zul­ta­tams, ar bus už­tik­rin­tas po­li­ti­nės sis­te­ mos skaid­ru­mus ir de­mok­ra­ti­nės tei­si­nės vals­ty­bės rai­da“, – pa­ reiš­kė Pre­zi­den­tė. Ji pa­pra­šė KT įver­tin­ti, ar ma­ si­nis rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mas ir ki­ti pa­žei­di­mai tu­rė­jo reikš­min­ gos įta­kos ga­lu­ti­niams rin­ki­mų re­z ul­ta­tams dau­g ia­m an­d a­t ė­j e apy­gar­do­je. Taip pat ša­lies va­do­vė pa­pra­ šė išaiš­kin­ti, ar ne­bu­vo pa­žeis­tas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas tvir­ti­ nant ga­lu­ti­nius rin­ki­mų re­zul­ta­tus sep­ty­nio­se vien­man­da­tė­se rin­ki­ mų apy­gar­do­se. Dėl rin­ki­mų pa­žei­di­mų šio­se apy­gar­do­se į Pre­zi­den­tę su skun­ dais krei­pė­si Tau­ti­nin­kų są­jun­ga, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, taip pat Dar­bo par­ti­ja. KT jau pra­ne­šė šian­dien svars­ ty­siąs vals­ty­bės va­do­vės ir dar ant­ra­die­nį Sei­mo priim­tą krei­pi­ mą­si dėl par­la­men­to rin­ki­mų re­ zul­ta­tų pa­ti­ki­mu­mo. Dėl abie­jų šių pa­klau­si­mų spren­di­mai tu­ri bū­ti pa­skelb­ti vė­ liau­siai šį šeš­ta­die­nį. Tuo me­tu Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) va­kar jau įtei­kė Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mus iš­rink­ tie­siems par­la­men­ta­rams. Kaip sa­k ė VRK pir­m i­n in­kas Ze­n o­n as Vai­gaus­kas, iš­d uo­tas pa­žy­mė­ji­mas su­tei­kia tei­sę pri­ siek­ti. Z.Vai­gaus­kas prieš įteik­da­mas pa­žy­mė­ji­mus pa­brė­žė, kad pir­ mą kar­t ą šis do­k u­m en­tas tei­ kia­mas vi­sų 70 dau­gia­man­da­tė­ je apy­gar­do­je į Sei­mą atei­nan­čių

par­la­men­ta­rų iš­rin­ki­mą ap­skun­ dus KT. Pa­sak VRK va­do­vo, jei­gu rin­ki­mų re­zul­ta­tai bus pri­pa­žin­ ti ne­ga­lio­jan­čiais, įteik­tas pa­žy­ mė­ji­mas tei­sės pri­siek­ti ne­su­ teiks. Jis taip pat pa­brė­žė, kad iki prie­ sai­kos iš­rink­tie­ji Sei­mo na­riai pa­ tys sa­vo ini­cia­ty­va tu­ri at­si­sa­ky­ti su Sei­mo na­rio man­da­tu ne­su­de­ ri­na­mų pa­rei­gų. Kai ku­rie eu­ro­par­la­men­ta­rai jau yra vie­šai pa­skel­bę, kad lie­ka dirb­ti Eu­ro­pos Par­la­men­te – tai so­cial­de­mok­ra­tai Vi­li­ja Blin­ke­vi­ čiū­tė bei Zig­man­tas Bal­čy­tis, jie va­kar ir neat­siė­mė pa­žy­mė­ji­mų.

Ze­no­nas Vai­gaus­kas:

Jei­gu rin­ki­mų re­zul­ta­ tai bus pri­pa­žin­ti ne­ ga­lio­jan­čiais, įteik­tas pa­žy­mė­ji­mas tei­sės pri­siek­ti ne­su­teiks.

Taip pat pa­žy­mė­ji­mų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je ne­da­ly­va­vo li­be­ra­ las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, ku­ris dar nė­ra pa­tvir­ti­nęs, ar eis į Sei­mą ir at­si­sa­kys va­do­vo vie­tos Klai­pė­dos jū­rų uos­te. Pa­žy­mė­ji­mo taip pat neat­siė­ mė Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Jo­ nas Pins­kus, ei­nan­tis sos­ti­nės vi­ ce­me­ro pa­rei­gas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos pir­mi­nin­kas eu­ ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ ma­ševs­kis. Pa­žy­mė­ji­mo neat­siė­mė ir Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, nors jis yra pa­tvir­ti­nęs, kad grei­čiau­siai eis dirb­ti į Sei­mą. Pa­žy­mė­ji­mų neat­siė­mė ir dau­ giau iš­rink­tų­jų Sei­mo na­rių – „Drą­sos ke­lio“ at­sto­vė Ne­rin­ga Venc­kie­nė, kon­ser­va­to­rius Pau­ lius Sau­dar­gas, ki­ti. Ne­da­ly­va­vę ce­re­mo­ni­jo­je iš­ rink­tie­ji Sei­mo na­riai pa­žy­mė­ji­ mus ga­li at­siim­ti bet ka­da iki pir­ mo­jo Sei­mo po­sė­džio. „Klaipėdos“, BNS inf.


6

ketvirtadienis, lapkričio 8, 2012

nuomonės

Kas vis dėl­to vyks­ta LFF?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

S

Po­ky­čių ga­li­me su­lauk­ti

A

r­tė­jan­čius ket­ve­r ius me­tus ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ ty­bės va­do­vo pa­var­dė ne­si­ keis – de­mok­ra­tas Ba­rac­kas Oba­ma per­rink­tas dar vie­nai ka­den­ci­jai Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pre­zi­den­to po­ste. Šį­kart JAV per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją aki­vaiz­džiai do­mi­na­vo eko­no­mi­niai, so­ cia­li­nių re­for­mų, vi­daus po­li­ti­kos klau­ si­mai. Už­sie­n io rei­ka­lai bu­vo ant­ra­me ar net tre­čia­me pla­ne. Ar tai reiš­kia, kad ne­pa­si­kei­tęs JAV pre­zi­den­tas ne­pa­ko­re­ guos už­sie­nio po­li­ti­kos? Prieš rin­ki­mus kal­b ė­ta, kad Va­šing­to­no dip­lo­ma­t i­jos po­ky­čių ga­li­ma ti­kė­tis ta­da, jei lai­mė­tų res­pub­li­ko­nas Mit­tas Rom­ney. Jis ne­va „kie­čiau kal­bė­t ų­si ir elg­t ų­si“ su vi­sais JAV tie­sio­gi­niais ir ne­tie­sio­gi­niais opo­ nen­tais pa­sau­ly­je, tarp jų – ir su Ru­si­ja. O B.Oba­mos per­ga­lė esą įro­do, kad jo­kių po­ky­čių už­sie­nio po­li­ti­ko­je ne­bus. Su reiš­kian­čiais to­kią nuo­mo­nę bū­tų ga­ li­ma su­tik­ti tik iš da­lies. Iš tie­sų jau dau­ ge­l į me­tų JAV dip­lo­ma­ti­jo­je vy­rau­ja tęs­ ti­nu­mo po­li­ti­ka. „Tęs­ti­nu­mas, tęs­ti­nu­mas

Ar ne­pa­si­kei­tęs JAV pre­zi­den­tas ne­pa­ko­re­ guos už­sie­nio po­li­ti­kos? ir dar kar­tą tęs­ti­nu­mas“ – toks bū­tų svar­ biau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės už­sie­nio po­ li­ti­kos šū­kis. Tai reiš­kia, jog kad ir kas lai­ mė­t ų pre­z i­den­to rin­k i­mus, Va­šing­to­no po­z i­ci­ja pa­čiais svar­biau­siais de­mok­ra­ ti­jos plėt­ros ir gy­ny­bos klau­si­mais iš tik­ rų­jų ne­pa­si­keis ir bus to­ly­džio vys­to­ma. Ki­ta ver­tus, ko­rek­ci­jos ir tam tik­ros nau­jo­ vės šio­je sri­ty­je neiš­ven­gia­mos – ir tuo at­ ve­ju, jei bū­tų lai­mė­jęs M.Rom­ney, ir da­bar, kai per­ga­lę šven­čia B.Oba­ma. Res­pub­l i­ ko­nų pre­zi­den­tai iš tik­rų­jų lin­kę vyk­dy­ti kie­tes­nę dip­lo­ma­ti­nę po­li­ti­ką. Ta­čiau da­ bar tu­ri­me si­tua­ci­ją, kai De­mok­ra­tų par­ ti­jos kan­di­da­tas B.Oba­ma per­rink­tas ant­ rai, va­di­na­si, pa­sku­ti­nei sa­vo ka­den­ci­jai aukš­čiau­sia­me JAV po­ste. Tai reiš­kia, kad pre­zi­den­tui bus at­riš­tos ran­kos elg­tis lais­ viau vyk­dant ir vi­daus, ir ypač už­sie­nio po­li­ti­ką. B.Oba­mos tie­siog ne­slėgs bū­ti­ny­ bė „už­ga­nė­din­ti“ sa­vo nuo­sai­kes­nius rin­ kė­jus, pa­trauk­ti juos į sa­vo pu­sę. To­dėl, ti­ kė­t i­na, su­lauk­si­me ir šiek tiek kie­tes­n ių spren­di­mų už­sie­nio rei­ka­lų sri­ty­je. O tai nau­din­ga su neišb­lė­su­sio­mis Mask­ vos im­pe­r ia­l is­t i­nė­mis nuo­tai­ko­mis vis dar be­si­g ru­mian­čioms Ry­t ų ir Vi­du­r io Eu­ro­pos vals­ty­bėms. Tai­gi, ir Lie­tu­vai.

Vi­sas tas neaiš­ku­mas la­bai ken­kia Lie­tu­ vos fut­bo­lo pres­ti­žui, o su­si­da­riu­si si­tua­ci­ ja tie­siog rei­ka­lau­te rei­ka­lau­ja paaiš­ki­ni­ mų, kas čia vis dėl­to vyks­ta.

ta­čiau to­kios su­mos esą ne­ga­li pa­ grįs­ti. Bu­vo skel­bia­ma ne­va J.Kve­ da­ras pir­ko bu­tus Pa­lan­go­je, va­ ži­nė­jo ke­lis šim­tus tūks­tan­čių li­tų kai­nuo­jan­čiais au­to­mo­bi­liais, įsi­ gi­jo pra­ban­gų mo­to­cik­lą „Har­leyDa­vid­son“. Bu­vo vie­šai skelb­ta, kad ši mo­ kes­čių prie­vaiz­dų su­rink­ta me­ džia­ga per­duo­ta Fi­nan­si­nių nu­ si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai, ku­ri ir pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl

K

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

Pir­mi­nin­kas neat­sik­lau­sė gy­ven­to­jų

Pers­kai­čiau A.Alek­sė­jū­nai­tės straips­ nį „Prieš kie­mo me­džius – rūgš­ti­mi“ („Klai­pė­da“, 2012 11 06) ir pa­si­pik­ ti­nau. Jei na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­ kas bū­tų at­si­klau­sęs na­mo gy­ven­to­jų nuo­mo­nės dėl me­džių kir­ti­mo, tik­rai ne­bū­tų ki­lęs toks triukš­mas. Sa­vi­va­ lė gim­do ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Pen­si­nin­kas

Pa­pil­dai ke­lia abe­jo­nių

And­riaus Del­tu­vos ka­ri­ka­tū­ra

ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo. Taip pat bu­vo tei­gia­ma, kad pa­rei­gū­nams pre­zi­den­tas nu­ro­dė ke­lis as­me­ nis, iš ku­rių bu­vo pa­si­sko­li­nęs di­de­les pi­ni­gų su­mas. Bet vė­liau esą nu­sta­ty­ta, kad tai ne­tie­sa. Rug­sė­jo pra­džio­je bu­vo gar­siai pa­skelb­ta, kad šis žmo­gus net ga­ lė­jo sa­vin­tis Eu­ro­pos fut­bo­lo fe­ de­ra­ci­jų aso­cia­ci­jos Lie­tu­vai ski­ ria­mus pi­ni­gus. Ta­čiau Tarp­tau­ti­nė fut­bo­lo aso­ cia­ci­jų fe­de­ra­ci­ja nu­trau­kė ty­ri­mą dėl lė­šų švais­ty­mo LFF, ka­dan­ gi stai­ga ne­li­ko san­kci­jų LFF pre­ zi­den­tui. Mat Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­nai­ki­no že­mes­nės ins­ tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį, ku­ria nuo

pa­rei­gų pu­sei me­tų bu­vo nu­ša­lin­ tas LFF pre­zi­den­tas, tei­sė­sau­gai ti­riant ga­li­mus fi­nan­si­nius nu­si­ kal­ti­mus. Šiuo me­tu su­si­da­rė įspū­dis, kad LFF va­do­vas ne­kal­tas, nors kal­ti­ ni­mai bu­vo pa­skleis­ti la­bai rim­ti. Tarp jų – ir LFF va­do­vo ry­šiai su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio vei­kė­jais. Pap­ras­ti žmo­nės ir kai ku­rie Lie­ tu­vos spor­to vei­kė­jai vi­siš­kai ne­ be­sup­ran­ta, kas čia vyks­ta. To­dėl vi­sas tas neaiš­ku­mas la­bai ken­kia Lie­tu­vos fut­bo­lo pres­ti­žui, o su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja tie­siog rei­ ka­lau­te rei­ka­lau­ja paaiš­ki­ni­mų, kas čia vis dėl­to vyks­ta. Si­mas R.

Sie­kis – įkur­ti sen­jo­rų klu­bą a­dan­gi esa­me Klai­pė­dos gy­ven­to­jų da­lis – pen­si­ nin­kai, tai no­ri­me pa­si­da­ ly­ti mū­sų rū­pes­čiais. Kaip ži­no­te, dar ba­lan­dį įkū­rė­me Klai­pė­ dos jung­ti­nę pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių bend­ri­ją (KJPŽB), ku­ri pa­si­ruo­šu­si rū­pin­tis vi­sais pen­si­nin­kais. Esa­me pra­de­dan­ti or­ga­ni­za­ci­ ja, tu­ri­me ne­ma­žai pro­ble­mų, ku­ rio­mis no­ri­me pa­si­da­ly­ti su vi­sais mies­tie­čiais. Mū­sų veik­lai rei­ka­lin­gos pa­tal­ pos nuo­lat vei­kian­čiam cent­rui įkur­ti, bet mes ne­tu­ri­me lė­šų joms nuo­mo­ti. Gal yra mies­te žmo­nių, su­pran­tan­čių pro­ble­mos svar­bą ir ga­lin­čių pa­dė­ti pa­tal­po­mis? Mums jau pa­do­va­no­jo du kom­ piu­te­rius, bet mes ne­tu­ri­me kur jų pa­sta­ty­ti, o kom­piu­te­riai mums la­ bai rei­ka­lin­gi dar­bui. No­ri­me įsi­gy­ ti la­ze­ri­nį spaus­din­tu­vą, o gal kas nors ga­li jį pa­do­va­no­ti? Krei­piuo­si ir į Klai­pė­do­je esan­čių ka­vi­nių sa­vi­nin­kus. Mū­sų įsta­tuo­ se yra iš­dės­ty­tas pa­grin­di­nis sie­kis

– įkur­ti nuo­la­ti­nį pen­si­nin­kų klu­ bą-ka­vi­nę, kur bū­tų ga­li­ma atei­ti bet ku­rią die­ną bet ko­kiu lai­ku pa­ bend­rau­ti, pa­si­klau­sy­ti mu­zi­kos, pa­šok­ti, pa­val­gy­ti, pa­žais­ti šaš­kė­ mis, šach­ma­tais ar bi­liar­dą. Jei­gu kam nors iš ka­vi­nių sa­vi­ nin­kų priim­ti­nas šis pa­siū­ly­mas, bū­tų tik­rai la­bai šau­nu. Kvie­čia­me ir vi­sus mies­tie­čius, ga­lin­čius mus pa­rem­ti fi­nan­sais, nes mums dar la­bai daug ko trūks­ta. Šian­dien mes la­bai lai­min­gi gau­ da­mi ne­mo­ka­mus bi­lie­tus į spek­ tak­lius Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­me teat­re. Už tai esa­me dė­kin­gi kul­ tū­ros mi­nist­rui A.Ge­lū­nui ir teat­ ro di­rek­to­riui R.Kaub­riui. Į skir­tin­gus spek­tak­lius gau­na­ me skir­tin­gą bi­lie­tų skai­čių, to­dėl, kai bi­lie­tų ma­žai, jie ten­ka tik mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos na­riams, nors be­si­ krei­pian­tiems be­veik neat­sa­ko­me. O kai bi­lie­tų daug, ta­da kvie­čia­me vi­sų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus. Da­bar kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­ nį 16 va­lan­dą mes ren­ka­mės ka­

reklamos skyrius: 397

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

„Diena Media News“ laikinai einantis vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Nuė­jus pas šei­mos gy­dy­to­ją dėl li­ gos, jis sky­rė ne tik vais­tų, bet ir mais­to pa­pil­dų. Pers­kai­čius vais­tų in­for­ma­ci­nį la­pe­lį, ta­po aiš­ku, kad juos pa­tik­ri­no ir pa­tvir­ti­no Svei­ ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Prie mais­to pa­pil­dų to­kios in­for­ma­ci­ jos nė­ra. Ky­la klau­si­mas, ko­kią tei­ sę gy­dy­to­jas juos tu­ri iš­ra­šy­ti ir ko­ dėl jie par­da­vi­nė­ja­mi vais­ti­nė­se, o ne mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­se? Vir­gi­ni­ja

Pre­ky­bos cent­ras lu­pi­kau­ja

Par­duo­tu­vė­je no­rint pa­siim­ti ve­ži­ mė­lį, rei­kia įkiš­ti li­tą – to­kia tvar­ka ga­lio­ja vi­suo­se pre­ky­bos cent­ruo­se. Ta­čiau jau ne pir­mą kar­tą vie­na­me jų, ne­to­li au­to­bu­sų sto­ties, dėl ve­ži­ mė­lio ky­la pro­ble­mų. Ap­si­pir­kus ir ve­ži­mė­lį pa­sta­čius į vie­tą, itin su­ dė­tin­ga bū­na iš­trauk­ti li­tą. Ten­ka vos ne jė­gą nau­do­ti. Kai taip nu­ti­ ko vie­ną kar­tą, ne­krei­piau dė­me­sio, bet kai pa­si­kar­to­jo net ke­lis sy­kius, į gal­vą pra­dė­jo lįs­ti įta­rios min­tys. Iš pra­džių gal­vo­jau, kad tik man vie­ nam taip ne­si­se­ka. Bet praė­ju­sį kar­ tą pa­gal­bos pa­pra­šė ir se­nu­tė, nie­ kaip ne­ga­lė­ju­si iš­trauk­ti var­ga­no li­to. O dar tas pre­ky­bos cent­ras gi­ ria­si apie pra­ktiš­kus sa­vo pir­kė­jus. Juo­zas

vi­nė­je „Tro­ba“ (Deb­re­ce­no g. 61), ta­čiau su­si­ti­ki­mo vie­ta ga­ li pa­si­keis­ti. Atk­reip­ki­te dė­me­ sį į in­for­ma­ci­ją in­ter­ne­to sve­tai­ nė­je http://aldonamarija.apie.lt, ten vi­sa­da bū­na vi­sos nau­jie­nos. Ra­šy­ki­te mums elekt­ro­ni­niu pa­ štu aldonamarija2@takas.lt. La­ bai lau­kia­me jū­sų laiš­kų, pa­siū­ly­ mų, ko­men­ta­rų. Kvie­čia­me vi­sus no­rin­čius tap­ ti mū­sų na­riais ar gau­ti do­va­ną – bi­lie­tus į spek­tak­lį. Pir­miau­sia bi­lie­tai pa­pras­tai ski­ria­mi ne­dir­ ban­tiems pen­si­nin­kams. La­bai no­ri­me, kad pen­si­nin­kai pa­ma­ty­ tų kuo dau­giau spek­tak­lių. Nie­ka­da ne­pa­mirš­ki­me, kad lai­ kas la­bai grei­tai bė­ga, o vie­nat­vė – tai liū­de­sys. To­dėl bū­ki­me su­pra­ tin­gi ir pa­dė­ki­me vie­ni ki­tiems. Tam, kas duo­da, gy­ve­ni­me grįž­ta de­šim­te­rio­pai. Taip sa­ko liau­dis, o ji daž­niau­siai ne­klys­ta. Al­do­na Ma­ri­ja Ged­vi­lie­nė Klai­pė­dos jung­ti­nės pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių bend­ri­jos pir­mi­nin­kė

Kir­pė­jos sa­vi­va­liau­ja

Sū­nus ne pir­mą kar­tą iš kir­pyk­los grįž­ta vos ne su aša­ro­mis. Kir­pė­jai pa­ sa­ko, kaip kirp­ti, vis­ką paaiš­ki­na, o ta pai­ma sa­vo ini­cia­ty­va ir nu­rė­žia vai­ ką be­veik pli­kai. Po pir­mo to­kio nu­ti­ ki­mo pa­ta­rė­me jam ei­ti pas ki­tą kir­ pė­ją, ta­čiau ir ši pa­da­rė tą pa­tį. Tik­rai bu­vo pik­ta. Ar jos taip tau­po sa­vo lai­ ką, ar tin­gi, kad ber­niu­kus vie­no­dai pli­kai sku­ta? Tai tuo­met kam atė­jus klien­tui klaus­ti, kaip no­rė­tu­me kirp­ tis. Po ant­ro­jo kar­to sū­nus net į mo­ kyk­lą ne­no­rė­jo ei­ti, nes kla­sės drau­gai pra­dė­jo šai­py­tis iš jo švie­čian­čio pa­ kau­šio. Vai­kas jiems tai ne­paaiš­kins, kad čia kir­pė­jos taip sa­vi­va­liau­ja. Ing­ri­da

Kur dė­ti lem­pu­tes?

Gal kas nors ga­li pa­tar­ti, kur dė­ ti per­de­gu­sias tau­pią­sias lem­pu­tes. Na­muo­se jų ne­ma­žai pri­si­kau­pė, o į kon­tei­ne­rį su ki­to­mis šiukš­lė­mis mes­ti ne­si­no­ri. Ma­tau, kad par­duo­ tu­vės su­ren­ka ne­nau­do­ja­mas ba­te­ ri­jas. Bet nie­kur ne­te­ko ma­ty­ti, kad kur nors su­rink­tų šias lem­pu­tes. Janina Pa­ren­gė Sand­ra Lu­ko­šiū­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

397 728

telefonas@kl.lt

un­ku su­pras­ti tai, kas vyks­ta Lie­tu­vos fut­bo­ lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF). Tai kal­tas jos pre­zi­den­tas J.Kve­da­ras ar ne­kal­tas? Nes kal­ti­ni­mai skam­bė­jo itin įspū­din­gi. In­ter­ne­to po­rta­luo­se ir di­džiau­siu Lie­tu­vo­je sa­ve ti­tu­luo­ ja­ma­me laik­raš­ty­je bu­vo skel­bia­ma, kad bau­džia­mo­ji by­la J.Kve­da­rui iš­ kel­ta praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Mat ty­ri­mą at­li­ku­si Vals­ty­bi­nė mo­kes­ čių ins­pek­ci­ja kons­ta­ta­vo, kad LFF pre­zi­den­tas per me­tus ofi­cia­liai iš­ lei­džia be­veik pu­sę mi­li­jo­no li­tų,

Stasys Gudavičius

karštas telefonas

397 750

711, 397 715

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė – Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė – Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

Platinimo tarnyba: 397 772 397 727 397 706 397 725 397 770 397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 713

Prenumeratos skyrius: 397

„TV diena“: 397 719 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

714

Platinimo tarnyba – 397 713 Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 „Namai“: Fotokorespondentai: e. paštas reklama@kl.lt Lina Bieliauskaitė – 397 730 Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Skelbimų skyrius – 397 717 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 „Sveikata“: e. paštas skelbimai@kl.lt 397 705 Techninės redaktorės: Sandra Lukošiūtė – Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Pasaulis: Loreta Ruikė Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Laima Laurišonienė – 397 737 e. paštas akropolis@kl.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


8

ketvirtadienis, lapkričio 8, 2012

užribis

Į ban­ką – nu­si­kirs­ti pirš­to 1

Kaip tei­gė Skuo­do ra­jo­ no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vir­ ši­nin­kas Vy­gin­tas Liau­čys, vy­ras taip iš­reiš­kė pro­tes­tą dėl iš jo są­ skai­tos paim­tų 9 tūkst. li­tų. Se­no­lis įsi­ti­ki­nęs, kad pi­ni­gus paė­mė ne jis, o kaž­kas ki­tas. Prieš ke­lis mė­ne­sius pa­rei­gū­ nai at­li­ko ty­ri­mą ir iš­siaiš­ki­no, kad pen­si­nin­kas pa­ts nuė­mė nuo są­ skai­tos tūks­tan­čius li­tų ir pa­si­ra­ šė do­ku­men­tuo­se. Pa­ra­šo klas­to­ tės ne­nus­ta­ty­ta.

Pa­rei­gū­nai su­rea­ ga­vo lai­ku ir pa­vė­ la­vo už­bėg­ti įvy­ kiams už akių vos ke­lias aki­mir­kas. Ta­čiau Vai­čai­čių gy­ven­to­jas to iki šiol ne­no­ri pri­pa­žin­ti. Pa­sak V.Liau­čio, pirš­tą nu­si­kir­ tęs vy­ras me­di­kų yra pri­pa­žin­tas ser­gan­tis psi­chi­kos li­ga. Pas­ku­ti­nį kar­tą iš li­go­ni­nės jis grį­žo vos prieš ke­lias die­nas. Laik­raš­čio „Mū­sų žo­ dis“ re­dak­to­rė Da­lia Za­bi­tie­nė, va­

kar bend­ra­vu­si su mi­nė­tu vy­ru, pa­ sa­ko­jo jį pa­žįs­tan­ti dau­giau nei po­rą de­šimt­me­čių. Jis vi­sa­da bū­na ku­pi­ nas pa­čių neį­ti­ki­miau­sių idė­jų, ta­ čiau iki šiol nė vie­na jų ne­bu­vo su­ si­ju­si su smur­tu nei prieš ki­tus, nei prieš jį pa­tį. Pa­sa­ko­da­mas apie pi­ni­ gus jis mi­nė­jo, kad be­ne prieš po­rą de­šimt­me­čių pa­me­tė ke­lio­li­ka tūks­ tan­čių li­tų ir per laik­raš­tį pra­šė at­si­ liep­ti jo pi­ni­gus ra­du­siuo­sius. „Tai tik­rai ne­bu­vo jo­kia po­li­ti­nė ak­ci­ja. Žmo­gus tie­siog yra li­go­tas, taip sa­kau to­dėl, kad ne vie­ne­rius me­tus jį pa­žįs­tu“, – tei­gė D.Za­bi­ tie­nė. Tre­čia­die­nio ry­tą į re­dak­ci­ją už­ su­kęs vy­ras pra­bi­lo, kad nie­kur nė­ ra tvar­kos, ir pa­kvie­tė ją ei­ti drau­ ge į ban­ką. Vy­ras ro­dė stik­lai­nį su spi­ri­tu bei kir­vu­ką, mi­nė­jo, kad ban­ke cir­kų ne­krės, tie­siog nu­si­kirs pirš­tą, bet ke­ti­no tai pa­da­ry­ti nu­si­su­kęs nuo žmo­nių, kad jų ne­šo­ki­ruo­tų. Nu­kirs­tą pirš­tą vy­ras ke­ti­no įdė­ti į stik­lai­nį ir iš­siųs­ti Pre­zi­den­tei. Vos tik vy­ras išė­jo iš re­dak­to­ rės ka­bi­ne­to, D.Za­bi­tie­nė pra­ne­šė apie jo ke­ti­ni­mus po­li­ci­jai. Pa­rei­ gū­nai su­rea­ga­vo lai­ku ir pa­vė­la­vo už­bėg­ti įvy­kiams už akių vos ke­ lias aki­mir­kas.

Su­dau­žė sko­lin­tą ma­ši­ną Dvie­jų jau­nų vai­ruo­to­jų per­ne­lyg di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi va­ kar vi­dur­die­nį lė­mė ava­ri­ją Her­ kaus Man­to gat­vė­je ties Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nuo mies­ to cent­ro pu­sės va­žia­vęs au­to­mo­ bi­lis „Peu­geot 206“ ne­pra­lei­do prie­šais at­va­žiuo­jan­čio „Volks­wa­ gen Golf“ ir pa­su­ko prieš pat jį į kai­rę. Ma­ši­nos su­si­dū­rė. Po smū­gio „Peu­geot“ už­va­žia­vo ant ša­li­gat­vio ir pa­ki­bo ant aukš­tos ap­sau­gi­nės tvo­re­lės.

Abu vai­ruo­to­jus nuo su­ža­lo­ji­mų ap­sau­go­jo oro pa­gal­vės. Ava­ri­jos da­ly­viai li­ko svei­ki, bet au­to­mo­bi­ liai bu­vo smar­kiai su­mai­to­ti. 27 me­tų vai­ki­nas vai­ra­vo pa­si­ sko­lin­tą „Peu­geot 206“ ir ne­ži­no­ jo, kad ši ma­ši­na nė­ra ap­draus­ta ci­ vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu bei nė­ra pa­tik­rin­ta tech­ni­nių ap­žiū­ rų cent­re. Už pa­žei­di­mus Klai­pė­dos ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­ra­šė ad­mi­ nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­ to­ko­lą.

„„Tvirkinimas: patėvis ne vienerius metus gąsdino mergaitę ir naudojosi jos bejėgiška padėtimi. Evaldo Labanausko nuotr.

Prie­var­ta išaiš­kė­jo po tra­ge­di­jos Sep­ty­ne­rius me­tus sek­sua­liai iš­nau­do­ jęs ir tvir­ki­nęs po­duk­rą vy­ras at­pil­do su­ lau­kė tik ta­da, kai mer­gi­na su­lau­kė pil­na­ me­tys­tės. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas va­kar pa­skel­bė nuo­spren­dį, ku­riuo aš­ tuo­ne­riems su pu­se me­tų už gro­tų pa­siun­tė 46-erių Tau­ra­gės ra­jo­no gy­ven­to­ją Juo­zą G. Nors jis pa­ts ne­pri­si­pa­ži­no skriau­dęs su­gy­ven­ti­nės duk­rą ir aiš­ki­no, kad po­duk­ra jį ap­šmei­žė ti­kė­da­ma­si gau­ti pi­ni­gų, teis­mui abe­jo­nių dėl šio vy­ro kal­tės ne­ki­ lo. Ne­pa­do­rus vy­ro el­ge­sys išaiš­

kė­jo per­nai, kai mer­gai­tės ma­ma bu­vo nu­žu­dy­ta. Ta­da paaug­lė ka­ te­go­riš­kai at­si­sa­kė lik­ti vie­nuo­se na­muo­se su pa­tė­viu. Il­gai ban­džiu­sios pra­kal­bin­ ti mer­gai­tę Vai­kų tei­sių ap­sau­ gos tar­ny­bos dar­buo­to­jos ga­liau­ siai su­ži­no­jo, kad pa­tė­vis pra­dė­jo ją sek­sua­liai iš­nau­do­ti ta­da, kai ji te­bu­vo 10 me­tų. Daž­niau­siai jis tai da­ry­da­vo tvar­ te. Vy­ras daž­nai pri­myg­ti­nai liep­ da­vo po­duk­rai pa­dė­ti ma­mai šer­ti ir liuob­ti gy­vu­lius. Pa­tė­vis nuo­

lat gąs­din­da­vo au­ką, kad jei ši ne­ pak­lus, tu­rės dirb­ti ūkio dar­bus be poil­sio die­nų. Kai mer­gai­tė nuei­da­vo į tvar­tą, pa­tė­vis nu­sek­da­vo iš pa­skos, už­ si­ra­kin­da­vo iš vi­daus ir ten­kin­da­ vo sa­vo ly­ti­nę aist­rą trin­da­ma­sis į jos kū­ną. Nors vy­ras po­duk­ros ne­ža­gi­ no, ta­čiau ją tvir­ki­no ir iš­nau­do­jo sek­sua­liai. Mer­gi­na pa­sa­ko­jo, kad pa­tė­vis ne kar­tą kal­bė­jo jos pil­na­ me­tys­tės die­ną pa­ts atim­siąs jai ne­kal­ty­bę. Nu­ken­tė­ju­sio­sios nau­dai pri­teis­ta 30 tūkst. li­tų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­ gin­ti. Mer­gi­na gy­ve­na su sa­vo tė­vu. Nu­teis­ta­sis kol kas li­ko lais­vė­je. Jis au­gi­na su nu­ken­tė­ju­sio­sios mo­ ti­na su­gy­ven­tą sū­nų. Už gro­tų Juo­ zas G. pa­teks tik ta­da, kai įsi­tei­sės nuo­spren­dis. Aps­kųs­ti jį ga­li­ma per 20 die­nų.

Gal­vos skaus­mas – pa­mes­ti daik­tai Eve­li­na Mi­ku­tie­nė e.mikutiene@kl.lt

„Klai­pė­dos“ inf.

Pa­me­tus bran­gų daik­tą ar ra­dus sve­ti­mą pi­ni­gi­nę, daž­nas su­si­vo­ kia, kad uos­ta­mies­ty­je nė­ra ra­di­ nių biu­ro. Marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų vai­ruo­to­jams ten­ka ran­kio­ti įvai­ riau­sius už­mar­šių klien­tų daik­tus – nuo li­go­nės rent­ge­no nuo­trau­kos iki mo­kyk­li­nių kup­ri­nių.

„„Pa­sek­mės: po su­si­dū­ri­mo „Peu­geot 206“ pa­ki­bo ant aukš­to bor­diū­ro. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„Daž­niau­siai ras­ti daik­tai nė­ra la­ bai ver­tin­gi – tai pirš­ti­nės, skė­čiai. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, pa­ste­ bi­mas ra­di­nių bu­mas. Dėl moks­ lei­vių iš­si­blaš­ky­mo au­to­bu­suo­ se pa­lie­ka­mos kup­ri­nės, mai­še­liai su spor­ti­ne ap­ran­ga. Pap­ras­tai šių daik­tų šei­mi­nin­kai at­si­ran­da ga­na grei­tai“, – ti­ki­no bend­ro­vės „Gin­ ta­ri­nis vai­ras“ ap­skai­ti­nin­kė-ka­si­ nin­kė Gin­ta­rė Ja­nu­šaus­kie­nė. Pa­sak G.Ja­nu­šaus­kie­nės, įvai­rių ra­di­nių vie­ša­ja­me trans­por­te ap­ tin­ka­ma ga­na daž­nai. Ta­čiau ras­tos pi­ni­gi­nės be­veik vi­sais at­ve­jais bū­ na tuš­čios – be pi­ni­gų ir be do­ku­ men­tų, tad su­si­siek­ti su sa­vi­nin­ku – neį­ma­no­ma, ne­bent jis pa­ts su­si­ sie­kia su au­to­bu­sų bend­ro­ve. Vie­na klai­pė­die­tė puo­lė ieš­ko­ti pa­gal­bos, kai pir­ma­die­nio va­ka­rą apie 17 val. au­to­bu­se din­go jos vy­

„„Ra­dy­bos: au­to­bu­se ras­tus daik­tus ve­žė­jams ten­ka sau­go­ti net ke­le­

rius me­tus. 

ro pi­ni­gi­nė. 67-erių vy­ras jos pa­si­ ge­do tik ki­tos die­nos ry­tą, tad vi­sų pir­ma krei­pė­si į įstai­gą „Klai­pė­dos ke­lei­vi­nis trans­por­tas“. Nu­ken­tė­ju­sio­jo žmo­na la­biau­siai nuo­gąs­ta­vo, kad kas nors ne­pa­si­ nau­do­tų vy­riš­kio as­mens ko­du ir ne­paim­tų grei­tų­jų kre­di­tų. Bend­ro­vės „Gin­ta­ri­nis vai­ras“ ra­di­nių dė­žė­je sau­go­mi ne­tgi prieš dve­jus ar net tre­jus me­tus au­to­bu­ suo­se pa­mes­ti daik­tai. Grei­čiau­siai sa­vi­nin­kai at­gau­na as­mens do­ku­men­tus bei moks­lei­ vio ar stu­den­to pa­žy­mė­ji­mus, nes juo­se nu­ro­dy­ti as­mens duo­me­nys lei­džia iden­ti­fi­kuo­ti sa­vi­nin­ką.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„Tarp keis­tes­nių ra­di­nių ga­li­ ma pa­mi­nė­ti rent­ge­no nuo­trau­ kas. Sa­vi­nin­kę ras­ti ne­bu­vo sun­ku, nes ant vo­ko bu­vo nu­ro­dy­ta gy­dy­ mo įstai­ga, į ku­rią ir bu­vo iš­siųs­ tos ne­ty­čia pa­lik­tos nuo­trau­kos“ – pri­si­mi­nė įmo­nės dar­buo­to­ja. Ne­pa­si­se­kė vie­nai ke­lei­vei, ku­ri au­to­bu­se pa­mir­šo ir pa­li­ko ne­šio­ ja­mą­jį kom­piu­te­rį. „Ji krei­pė­si į mū­sų bend­ro­vę, ta­čiau jai pa­dė­ti ne­ga­lė­jo­me, nes kom­piu­te­rį kaž­kas nu­sa­vi­no. Vai­ ruo­to­jas pa­lik­to bran­gaus daik­to au­to­bu­se jau ne­be­ra­do“, – ste­bė­ jo­si nu­ken­tė­ju­sio­sios iš­si­blaš­ky­mu G.Ja­nu­šaus­kie­nė.


9

ketvirtaDIENIS, LAPKRIČIO 8, 2012

klaipėdos verslas Ma­si­nis at­lei­di­mas

Pra­šo dar pi­ni­gų

Tur­tas svar­bes­nis

Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ ža ga­vo pra­ne­ši­mą, kad pla­nuo­ ja­mas gru­pės dar­buo­to­jų at­lei­ di­mas Lie­tu­vos ban­ko Klai­pė­ dos sky­riu­je, Nau­jo­sios Uos­to g. 16. Toks spren­di­mas priim­tas rest­ruk­tū­ri­zuo­jant ban­ko pa­da­ li­nius. Nuo šių me­tų gruo­džio 31 d. Klai­pė­do­je nu­ma­to­ma at­leis­ti 36 dar­buo­to­jus.

Bai­giant priim­ti pra­šy­mus 2013 me­tų biu­dže­te skir­ti pa­pil­do­ mą fi­nan­sa­vi­mą įvai­rioms reik­ mėms, Sei­mo Biu­dže­to ir fi­ nan­sų ko­mi­te­tas ga­vo pra­šy­mų ras­ti dar 673 mln. li­tų. Pa­siū­ly­ mus ko­mi­te­tas svars­tys penk­ ta­die­nį. Par­la­men­ta­rai daž­niau­ siai pra­šo pi­ni­gų moks­lo, švie­ti­ mo, svei­ka­tos įstai­gų re­mon­tui.

Apk­lau­sa pa­ro­dė, kad vers­li­nin­ kai pir­miau­sia pa­si­rū­pi­na sa­vo su­kaup­tu ne­kil­no­ja­muo­ju tur­ tu, o tik pa­skui – sa­vi­mi. Aukš­ čiau­sio ir vi­du­ti­nio ly­gio įmo­nių va­do­vai bei smul­kieji vers­li­nin­ kai sa­vo būs­tą drau­džia kur kas daž­niau nei gy­vy­bę. Sa­vo būs­tą ap­drau­dė 78 pro­c. va­do­vų, gy­ vy­bę – 67 pro­c.

Fa­sa­dus ar­do pa­jū­rio kli­ma­tas

Ekspertas pataria

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Pa­jū­rio kli­ma­tas ne­gai­les­tin­gas net ir ne­se­niai re­no­vuo­tiems pa­ sta­tų fa­sa­dams. Dul­kės, pur­vas, drus­ka ar gra­fi­čių mė­gė­jų įžū­lu­ mas na­mų sa­vi­nin­kus ne­re­tai va­ ro į ne­vil­tį.

„„Įdir­bis: res­to­ra­no sa­vi­nin­kė D.Gri­ciū­nie­nė ti­ki­na, jog de­da vi­sas pa­

stan­gas, kad klien­tai bū­tų pa­ten­kin­ti.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„Juo­da­sis vil­kas“ – ir poil­siui, ir pra­mo­gai Lu­ka Leo­nai­ty­tė Pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je Sta­ty­bi­ nin­kų pro­spek­te esan­tis res­to­ra­ nas „Juo­da­sis vil­kas“ jau ne vie­ne­ rius me­tus rū­pi­na­si, kad klien­tai tie­sio­giai ne­pa­jus­tų sunk­me­čio. Sa­vi­nin­kų tei­gi­mu, ky­lan­čios pro­ duk­tų kai­nos kol kas ne­pab­ran­gi­ no res­to­ra­no pa­tie­ka­lų. Sau­gu ir pa­to­gu

„Juo­da­sis vil­kas“ yra įsi­kū­ręs la­ bai pa­to­gio­je Klai­pė­dos geog­ra­fi­ nė­je vie­to­je. Gre­ta yra di­džiu­lė au­ to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Čia pat – Tai­kos pro­spek­tas, vie­ša­sis su­si­sie­ki­mas ne­ke­lia pro­ble­mų vi­ są pa­rą. Pa­to­gu pri­va­žiuo­ti. „Kal­bant apie sau­gu­mą, res­to­ra­ no te­ri­to­ri­ja yra už­da­ra. To­dėl po­ pu­lia­rūs įmo­nių ar pri­va­tūs va­ ka­rai, nes kie­me už­da­ro­mi var­tai, sve­čiai jau­čia­si sau­gūs. Yra erd­vės pa­bū­ti ir lau­ke“, – tei­gė res­to­ra­no sa­vi­nin­kė Dai­va Gri­ciū­nie­nė. Žie­mą esą tai ne­la­bai ak­tua­lu, bet va­sa­rą – pa­ts pa­grin­di­nis da­ ly­kas, res­to­ra­no te­ri­to­ri­jo­je yra vai­ kų aikš­te­lės su tro­be­lė­mis, čiuo­žy­ nė­mis. Die­nos me­tu tai mėgs­ta­ma šei­mų vie­ta. „Pa­si­tai­ko, kad penk­ta­die­niais ir šeš­ta­die­niais lais­vų vie­tų res­to­ra­ ne be­veik ne­bū­na. Čia ren­ka­si įvai­ riau­sio am­žiaus žmo­nės. Ir jie pas mus jau­čia­si ge­rai, nes ki­vir­čų ne­ pa­si­tai­ko“, – ti­ki­no res­to­ra­no sa­ vi­nin­kė. Puo­se­lė­ja vir­tu­vės var­dą

Nuo lapk­ri­čio pra­džios res­to­ra­ ne „Juo­da­sis vil­kas“ at­nau­jin­tas me­niu. „Per­ka­me pro­duk­tus iš ša­lies ūki­nin­kų, sten­gia­mės, kad mė­sa ir dar­žo­vės bū­tų Lie­tu­vos au­gin­to­jų.

Vi­są lai­ką ak­cen­tuo­ju, kad mais­ to ga­mi­ni­mui ne­nau­do­ja­me jo­kių „ne­tei­sin­gų“ rie­ba­lų“, – pa­brė­žė D.Gri­ciū­nie­nė. Res­to­ra­ne ren­gia­mi ban­ke­tai, fur­še­tai, ka­lė­di­niai įmo­nių va­ka­ rai. Tei­gia­ma, kad res­to­ra­nas ver­ ti­na­mas už ge­rą vir­tu­vę. „Pas mus ska­nu kaip na­mie, o ir po­rci­jos įspū­din­gos. Sa­ko­ma, kad lie­tu­viai mėgs­ta pa­val­gy­ti, tad mes jiems to­kią ga­li­my­bę ir su­tei­kia­me. Ma­ža to, pro­duk­tų kai­nos per me­ tus ki­lo gal tris kar­tus, ta­čiau mū­ sų me­niu įkai­niai ne­si­kei­tė“, – sa­ kė res­to­ra­no sa­vi­nin­kė. Čia po­pu­lia­rūs die­nos pie­tūs, ku­rių kai­na – nuo 9 iki 11 li­tų ir po­rci­jos di­džiu­lės. Res­to­ra­ne pie­tų me­tu žmo­nės mėgs­ta reng­ti ir da­ ly­ki­nius su­si­ti­ki­mus. Vi­lio­ja mu­zi­kos va­ka­rai

Ket­vir­ta­die­nį, penk­ta­die­nį ir šeš­ ta­die­nį res­to­ra­ne „Juo­da­sis vil­kas“ skam­ba gy­va mu­zi­ka. „Ket­vir­ta­die­nį vyks­ta ru­siš­ko šan­so­no va­ka­rai. Penk­ta­die­nį, šeš­ ta­die­nį pas mus kon­cer­tuo­ja Lau­ ra ir gru­pė. Ne­ma­žai žmo­nių atei­na pa­si­klau­sy­ti bū­tent jų“, – tvir­ti­no D.Gri­ciū­nie­nė. Pa­sak res­to­ra­no sa­vi­nin­kės, dai­ ni­nin­kai links­mi­na žmo­nes, svei­ki­ na, bend­rau­ja, ve­da žai­di­mus. Jau ruo­šia­ma­si Nau­jų­jų me­tų šven­ti­mui. D.Gri­ciū­nie­nė tei­gia, kad žmo­nėms kai­nos šven­tės me­ tu taip pat bus pa­lan­kios. „Ne­reng­si­me kaž­ko la­bai bran­ gaus, bet gy­va mu­zi­ka su ki­to­mis links­my­bė­mis griau­dės iki ry­to, kad su­mo­kė­ję už tą va­ka­rą žmo­ nės tik­rai pa­jus­tų šven­tę“, – ža­ dė­jo res­to­ra­no „Juo­da­sis vil­kas“ sa­vi­nin­kė. Užs. 1037514

Įmo­nės „Pa­ma­rio res­tau­ra­to­rius“ di­rek­to­rius Al­das Kliu­kas tei­gia, kad ge­ras šei­mi­nin­kas, net ir su­ tvar­kęs sta­ti­nio fa­sa­dą, pri­va­lo juo nuo­lat rū­pin­tis. „Sut­var­ky­tas fa­sa­ das – dar ne pa­bai­ga. Pa­siž­val­gius mies­to gat­vė­se, ma­ty­ti, jog pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ne­si­rū­pi­na, kad me­džių la­pai neuž­kimš­tų lie­taus nu­ve­di­mo sis­te­mų“, – aiš­ki­no A.Kliu­kas. Ta­da lie­taus van­duo ima te­kė­ ti sie­no­mis, o, spus­te­lė­jus šal­čiui, su­ša­lęs van­duo ga­di­na fa­sa­dą. „Net ir žie­mą, jei ne­bus va­lo­mas snie­gas nuo sto­gų, vė­liau vi­sas van­duo ims te­kė­ti fa­sa­do pa­vir­šiu­mi. Žmo­nėms trūks­ta su­pra­ti­mo“, – aiš­ki­no įmo­ nės va­do­vas. Se­na­mies­ty­je na­mai daž­nai ken­čia nuo pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių ra­ tų tyš­kan­čio pur­vo, o žie­mą – ir nuo drus­kos. „Se­na­mies­tis yra ne­dė­kin­ go­je vie­to­je, na­mų fa­sa­dai ski­li­nė­ja dėl vib­ra­ci­jos. Mes pa­tys ste­bė­da­mi sa­vo sta­ti­nius ma­to­me, kad po 8 me­ tų jau teks juos at­nau­jin­ti. Pa­na­cė­ jos, kaip nuo­lat iš­lai­ky­ti fa­sa­dą gra­ žų, nė­ra“, – pri­pa­ži­no A.Kliu­kas. Ply­to­mis ir ak­mens mū­ru deng­ tus fa­sa­dus yra leng­viau pri­žiū­rė­ti nei tin­kuo­tus. A.Kliu­kas ste­bė­jo­si, kad vil­ nie­čiai ėmė deng­ti pa­sta­tų fa­sa­ dus to­kio­mis me­džia­go­mis, ku­rios tu­rė­tų pa­leng­vin­ti ko­vą su gra­fi­ čių mė­gė­jais. „Ant ak­mens ar ply­ tų ga­li­ma už­tep­ti net an­tig­ra­fi­ti­ nes me­džia­gas, ku­rio­se yra vaš­ko. Gra­fi­čių pie­ši­nius be­liks nu­plau­ti aukš­to slė­gio purkš­tu­vais. Da­žy­ tus pa­vir­šius, pa­den­gus to­kia me­ džia­ga, bū­tų su­dė­tin­giau nu­plau­ti, nes aukš­to slė­gio įren­gi­nių ne­ga­li­ ma jiems nau­do­ti, bū­tų ar­do­mas ir da­žų sluoks­nis. Tin­kuo­tus pa­ vir­šius rei­kia plau­ti at­sar­giai, bet karš­tu van­de­niu“, – pa­sa­ko­jo įmo­ nės va­do­vas. Di­džiau­sią ža­lą fa­sa­dams da­ro sau­lė, ult­ra­vio­le­ti­niai spin­du­liai, drėg­mė. „Ypač se­nie­ji pa­sta­tai ne­ tu­ri hid­roi­zo­lia­ci­nio sluoks­nio, to­ dėl iš grun­to drėg­mė ky­la, at­ne­ša drus­kas, ku­rios il­gai­niui kris­ta­li­ zuo­ja­si ir ar­do tin­ką. Kol mū­ras yra šla­pias, to ne­ma­ty­ti, bet jam pra­ dė­jus džiū­ti, drus­kos kris­ta­li­zuo­ ja­si“, – tvir­ti­no A.Kliu­kas. Spe­cia­lis­tas ti­ki­no, kad to­kias bė­ das iš­spręs­tų sa­nuo­jan­tis tin­kas.


10

ketvirtADIENIS, lapkriÄ?io 8, 2012

ekonomika

Mo­kes­Ä?iai su­ry­ja di­dĹžiÄ&#x2026;­jÄ&#x2026; da­lÄŻ darbuotojo al­gos Ty­ri­mas pa­ro­dÄ&#x2014;, kad dir­ban­tys lie­tu­viai dau­giau nei pu­sÄ&#x2122; dar­bo uŞ­ mo­kes­Ä?io ski­ria ÄŻvai­riems mo­kes­Ä?iams vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;ms. Vi­du­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jas dau­ giau nei 40 pro­c. vi­so sa­vo ap­ skai­Ä?iuo­to at­ly­gi­ni­mo ski­ria mo­ kes­Ä?iams. Pri­dÄ&#x2014;­jus ir darb­da­viĹł su­mo­ka­mus mo­kes­Ä?ius, ĹĄi da­lis vir­ťi­ja 55 pro­c. Spa­lio pa­bai­go­je at­lik­ta gy­ven­ to­jĹł mo­ka­mĹł mo­kes­Ä?iĹł ana­li­zÄ&#x2014; pa­ro­dÄ&#x2014;, kad praÄ&#x2014;­ju­siais me­tais vi­ du­ti­nÄŻ mÄ&#x2014;­ne­sio at­ly­gi­ni­mÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; 2046 li­tus (neats­kai­Ä?ius mo­kes­Ä?iĹł) â&#x20AC;&#x201C; ga­ vÄ&#x2122;s ĹĄa­lies gy­ven­to­jas mo­kes­Ä?iams su­mo­kÄ&#x2014;­jo be­veik 42 pro­c. sa­vo uŞ­ mo­kes­Ä?io, ar­ba 855 li­tus. Di­dĹžiau­ sia at­ly­gi­ni­mo da­lis su­mo­kÄ&#x2014;­ta kaip pri­dÄ&#x2014;­ti­nÄ&#x2014;s ver­tÄ&#x2014;s mo­kes­tis, gy­ven­ to­jĹł pa­ja­mĹł mo­kes­tis ir pri­va­lo­ mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ÄŻmo­kos. Skai­Ä?iuo­jant mo­kes­Ä?ius nuo dar­bo uŞ­mo­kes­Ä?io fon­do, â&#x20AC;&#x201C; 2684 li­tĹł, â&#x20AC;&#x201C; ku­ris api­ma dar­buo­to­jo bru­to dar­ bo uŞ­mo­kes­tÄŻ ir darb­da­vio su­mo­ ka­mus mo­kes­Ä?ius, mo­kes­Ä?iĹł da­lis vir­ťi­jo 55 pro­c. To­dÄ&#x2014;l vi­sa vi­du­ti­ nÄŻ at­ly­gi­ni­mÄ&#x2026; gau­nan­Ä?io gy­ven­to­ jo su­ma, ati­duo­da­ma mo­kes­Ä?iams, praÄ&#x2014;­ju­siais me­tais sie­kÄ&#x2014; 1493 li­tus per mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Pa­ja­mĹł da­lis, ten­kan­ti mo­kes­ Ä?iams, ne­re­tai skai­Ä?iuo­ja­ma nuo

R

dar­buo­to­jo bru­to dar­bo uŞ­mo­kes­ Ä?io, pa­mirť­tant ÄŻver­tin­ti vi­sÄ&#x2026; dar­bo uŞ­mo­kes­Ä?io fon­dÄ&#x2026;. Ta­Ä?iau tiek gy­ ven­to­jĹł, tiek darb­da­viĹł uĹž dar­buo­ to­jus mo­ka­mi mo­kes­Ä?iai yra ly­gia­ ver­Ä?iai, to­dÄ&#x2014;l tu­rÄ&#x2014;­tĹł bō­ti ver­ti­na­mi vie­no­dai. Tik ÄŻtrau­kus vi­sus ĹĄiuos mo­kes­Ä?ius ga­li­ma ob­jek­ty­viai ver­ tin­ti mo­kes­Ä?iĹł nať­tÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x2C6;&#x2019; sa­kÄ&#x2014; ty­ri­ mÄ&#x2026; at­li­ku­sio â&#x20AC;&#x17E;Swed­bankâ&#x20AC;&#x153; As­me­ni­ niĹł fi­nan­sĹł ins­ti­tu­to va­do­vÄ&#x2014; Ode­ta Blo­Şie­nÄ&#x2014;.

ÄŽ vals­ty­bÄ&#x2014;s biu­dĹže­ tÄ&#x2026; su­ren­ka­ma maŞ­ daug treÄ?­da­lis su­ mo­kÄ&#x2014;­tĹł mo­kes­Ä?iĹł, sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;ms ten­ ka apie de­ťim­ta­da­lÄŻ. Vi­du­ti­nis Lie­tu­vos na­mĹł ĹŤkis, ku­rÄŻ su­da­ro du suau­gu­sie­ji ir vie­nas ne­pil­na­me­tis, mo­kes­Ä?iams ski­ria pa­na­ťiÄ&#x2026; sa­vo pa­ja­mĹł da­lÄŻ kaip ir na­ mĹł ĹŤkis, ku­rÄŻ su­da­ro vie­nas as­muo. Da­rant prie­lai­dÄ&#x2026;, kad abu na­mĹł

ĹŤkio na­riai dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­ tis ir gau­na vi­du­ti­nius at­ly­gi­ni­mus bei tu­ri bĹŤs­to pa­sko­lÄ&#x2026;, mo­kes­Ä?iams nuo dar­bo uŞ­mo­kes­Ä?io fon­do ski­ria­ ma pa­ja­mĹł da­lis sie­kia 50 pro­c. â&#x20AC;&#x17E;Gy­ven­to­jai, tu­rin­tys fi­nan­si­niĹł ÄŻsi­pa­rei­go­ji­mĹł, ma­Şiau sa­vo gry­ nų­jĹł pa­ja­mĹł ga­li skir­ti var­to­ji­mo pre­kÄ&#x2014;ms ir pa­slau­goms, to­dÄ&#x2014;l ma­ Ĺžiau su­mo­ka ir var­to­ji­mo mo­kes­ Ä?iĹł for­ma. Ĺ˝i­no­ma, nuo tam tik­ros pa­ja­mĹł ri­bos mo­kes­Ä?iĹł nať­tos au­ gi­mas su­lÄ&#x2014;­tÄ&#x2014;­ja. Vi­sĹł pir­ma dÄ&#x2014;l to, kad nuo 3150 li­tĹł dy­dĹžio at­ly­gi­ni­ mo ne­be­tai­ko­mas neap­mo­kes­ti­na­ mų­jĹł pa­ja­mĹł dy­dis. Taip pat, di­ dÄ&#x2014;­jant pa­ja­moms, pa­pras­tai au­ga ir fi­nan­si­niai ÄŻsi­pa­rei­go­ji­mai, ma­ Ĺži­nan­tys var­to­ji­mui skir­tas pa­ja­ masâ&#x20AC;&#x153;, â&#x2C6;&#x2019; sa­kÄ&#x2014; O.Blo­Şie­nÄ&#x2014;. Ĺ iek tiek dau­giau nei pu­sÄ&#x2014; ĹĄa­lies gy­ven­to­jĹł su­mo­kÄ&#x2014;­tĹł mo­kes­Ä?iĹł at­ si­du­ria vals­ty­bÄ&#x2014;s ne­biu­dĹže­ti­niuo­ se fon­duo­se, pa­vyz­dĹžiui, so­cia­li­nio drau­di­mo ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dĹže­tuo­se. ÄŽ vals­ty­bÄ&#x2014;s biu­dĹže­tÄ&#x2026; su­ren­ka­ma maŞ­daug treÄ?­ da­lis su­mo­kÄ&#x2014;­tĹł mo­kes­Ä?iĹł, sa­vi­val­ dy­bÄ&#x2014;ms ten­ka apie de­ťim­ta­da­lÄŻ.

Â&#x201E;Â&#x201E;Skai­Ä?iai: vi­du­ti­nis lie­tu­vis dau­giau nei 40 pro­c. vi­so sa­vo ap­skai­Ä?iuo­

â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dosâ&#x20AC;&#x153; inf.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

to at­ly­gi­ni­mo ski­ria mo­kes­Ä?iams. 

DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programa

Renovacijos variklis â&#x20AC;&#x201C; atsakomybÄ&#x2014; BartÄ&#x2014; AguonytÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;PastebÄ&#x2014;jau, kad dauguma ĹžmoniĹł yra savo ÄŻproÄ?iĹł vergai, pavyzdĹžiui, gyvena tarp kiaurĹł sienĹł, moka uĹž ĹĄilumÄ&#x2026; daug, bet jiems gerai, kaip yra. Permainos juos baugina, ypaÄ? kai uĹž jas reikia mokÄ&#x2014;ti patiems. TaÄ?iau kas pasirĹŤpins nuosavu turtu, jei ne pats jo ĹĄeimininkas?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; retoriĹĄkai klausÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014;dos daugiabuÄ?iĹł bendrijos â&#x20AC;&#x17E;Taurasâ&#x20AC;&#x153; pirmininkÄ&#x2014; Aldona JureviÄ?ienÄ&#x2014;.

Tiek renovacija uĹžsiimantys administratoriai, tiek daugiabuÄ?iĹł bendrijĹł pirmininkai pripaŞįsta, kad sunkiausia â&#x20AC;&#x201C; gauti gyventojĹł pritarimÄ&#x2026;. Daugelis jĹł paprasÄ?iausiai nesuvokia, kad jĹł turtas â&#x20AC;&#x201C; ne tik butas, bet ir namo sienos, laiptinÄ&#x2014;s, stogas. Dar prieĹĄ ketverius metus renovuotĹł daugiabuÄ?iĹł StatybininkĹł pr. 32 ir Baltijos pr. 21 gyventojai dabar yra patenkinti: gretimĹł namĹł gyventojai uĹž 1 kv. m ĹĄildymÄ&#x2026; moka tris litus, o jiems tenka kone per pusÄ&#x2122; maĹžiau. â&#x20AC;&#x17E;TaÄ?iau jei tik ĹžinotumÄ&#x2014;t, kiek vargo patyriau, kol daugumÄ&#x2026; ÄŻkalbÄ&#x2014;jau ryĹžtis namĹł modernizacijai. Ä&#x2013;jau iĹĄ buto ÄŻ butÄ&#x2026;, pasitelkiau visus ÄŻmanomus argumentus, tikinau, kad kiekvienas iĹĄleistas litas atsipirks. Kadangi dauguma gyventojĹł â&#x20AC;&#x201C; pensininkai, jie tiesiog bijojo permainĹł, turÄ&#x2014;jo begalÄ&#x2122; ÄŻvairiĹł baimiĹł. TaÄ?iau dabar patenkin-

ti absoliuÄ?iai visiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisiminÄ&#x2014; A.JureviÄ?ienÄ&#x2014;. TodÄ&#x2014;l nieko stebÄ&#x2014;tino, kai renovuotame daugiabutyje dviejĹł kambariĹł buto ĹĄildymo sÄ&#x2026;skaitos neperkopia 170 litĹł, o analogiĹĄkame neatnaujintame name jos maĹžiausiai du kartus didesnÄ&#x2014;s.

Apie atsakingumo uĹž savo turtÄ&#x2026; principus visuomenÄ&#x2014;je turi bĹŤti kalbama kuo daugiau. â&#x20AC;&#x17E;Kone visi gyventojai uĹž renovacijÄ&#x2026; susimokÄ&#x2014;jo ir jau keletÄ&#x2026; metĹł gyvena ĹĄiltai bei taupiai. TaÄ?iau, uĹžsiminus apie daugiabuÄ?io atnaujinimÄ&#x2026; kitĹł namĹł gyventojams, dauguma vis dar prieĹĄtarauja ir bijo, nesvarbu, kad ĹĄÄ&#x2026;la ir moka dideles sÄ&#x2026;skaitas. Ĺ tai, pavyzdĹžiui, viena paŞįstama skundÄ&#x2014;si, jog naktÄŻ jai ĹĄÄ&#x2026;la ĹĄonai, pasirodo, sienoje kaupiasi drÄ&#x2014;gmÄ&#x2014;, net ant jos kabantis kilimas atĹĄoka. Moteris praĹĄÄ&#x2014; patarimo, kaip paĹĄalinti bÄ&#x2014;dÄ&#x2026;. Pasakius, kad skyles reiktĹł lopyti ne tik jos bute, bet ir visame name, ji iĹĄ karto iĹĄtarÄ&#x2014; grieĹžtÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;neâ&#x20AC;&#x153;. Nejau ĹžmonÄ&#x2014;s nesuvokia, kad namas yra bendras turtas, uĹž kurÄŻ atsakingas kiekvienas?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; gĹŤĹžtelÄ&#x2014;jo peÄ?iais klaipÄ&#x2014;dietÄ&#x2014;. Bendrijos pirmininkÄ&#x2014;s nuomone, apie atsakingumo uĹž savo turtÄ&#x2026; principus visuomenÄ&#x2014;je turi bĹŤti kalbama kuo daugiau.

â&#x20AC;&#x17E;Tai turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti pagrindinis renovacijos variklis. Juk atnaujindami bĹŤstÄ&#x2026; investuojame ÄŻ jÄŻ. O investicijos atsiperka, nes ne tik pigesnÄ&#x2014; ĹĄiluma ir didesnis komfortas â&#x20AC;&#x201C; patys bĹŤstai tampa brangesni. Ĺ˝inoma, visi skundĹžiasi, kad nÄ&#x2014;ra pinigĹł, bet ĹĄildymo sÄ&#x2026;skaitoms apmokÄ&#x2014;ti jĹł visuomet atsirandaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; A.JureviÄ?ienÄ&#x2014;. Vilniaus Gedimino technikos universiteto PastatĹł energetikos katedros docento Giedriaus Ĺ iupĹĄinsko nuomone, renovacijÄ&#x2026; galima paskatinti pasitelkus ne tik meduolÄŻ, bet ir rimbÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Kol kas gyventojai viliojami meduoliais, taÄ?iau reikia ir rimbo. Antai automobiliĹł techninÄ&#x2122; apĹžiĹŤrÄ&#x2026; privaloma atlikti kas dvejus metus ir niekas dÄ&#x2014;l to neprieĹĄtarauja. KodÄ&#x2014;l negalima kas dvejus metus patikrinti ir pastatĹł? Jei niekas nepasikeitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; galima pateikti ĹžmonÄ&#x2014;ms sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; ar imtis kitokiĹł sankcijĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; svarstÄ&#x2014; docentas G.Ĺ iupĹĄinskas. Beje, ĹĄvelnios prievartos pavyzdĹžiĹł jau atsiranda: kai kurios savivaldybÄ&#x2014;s paÄ?ios imasi iniciatyvos renovuoti iĹĄtisus kvartalus. Tiesa, tam reikia ir gyventojĹł pritarimo, taÄ?iau ĹĄiems netenka nei kreiptis ÄŻ bankus dÄ&#x2014;l paskolĹł, nei kurti investicijĹł planĹł ar projektĹł. Daugiau informacijos apie DaugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ&#x2026; (JESSICA) â&#x20AC;&#x201C; www.atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.

ď ŽGraĹžu: Na[NbWV[aN`QNbTVNObaV`8YNV]Ă&#x203A;Q\WR@aNafOV[V[XĂş]_  

/B=.N_PUfc\[b\a_

Komentaras Giedrius Ĺ iupĹĄinskas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto PastatĹł energetikos katedros docentas

D

idelÄ&#x2014; dalis butĹł atkĹŤrus NepriklausomybÄ&#x2122; gyventojams buvo atiduoti pusvelÄ?iui, iĹĄ esmÄ&#x2014;s padovanoti. Niekas jiems neaiĹĄkino, kad tiek butai, tiek laiptinÄ&#x2014;s, stogai ar sienos yra jĹł, o ne valstybÄ&#x2014;s turtas. Pakeisti ĹžmoniĹł nuomonÄ&#x2122; per porÄ&#x2026; metĹł sunku, todÄ&#x2014;l daugelis jĹł ir prieĹĄinasi renovacijai. Ĺ is procesas daug sparÄ?iau vyksta

buvusiuose kooperatiniuose namuose: juos ĹžmonÄ&#x2014;s statÄ&#x2014; uĹž savo pinigus, todÄ&#x2014;l jau seniai suvokia, jog reikia rĹŤpintis savo turtu ir kaupti lÄ&#x2014;ĹĄas, kad jis bĹŤtĹł laiku atnaujintas. PaĹžvelkime ÄŻ privaÄ?iĹł namĹł savininkus: jie nuolat maldauja skirti paramos pagal programÄ&#x2026; JESSICA ir Ĺžada visÄ&#x2026; jÄ&#x2026; panaudoti. KodÄ&#x2014;l? TodÄ&#x2014;l, kad suvokia: pakeitÄ&#x2122; senÄ&#x2026; langÄ&#x2026;, kurÄŻ anksÄ?iau ar vÄ&#x2014;liau teks keisti, jie ne tik turÄ&#x2014;s naujÄ&#x2026;, bet ir sutaupys ĹĄilumos. Ir kai uĹž 30 proc. visĹł darbĹł nereikia mokÄ&#x2014;ti, iĹĄvis kone rojus.


11

KetvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

pasaulis Ne­lai­min­ga meilė

Kai­nuos ­ bran­giau

Pa­lai­kys ­ ry­šius

Vie­nas ru­sas, kurį kan­ki­no meilė be at­sa­ko ko­le­gei, vie­ nos far­ma­ci­jos bend­rovės biu­ re Mask­vos šiaurės ry­tuo­ se pra­dėjęs šau­dy­ti nu­šovė pen­kis ir su­žeidė du žmo­nes. Jis nau­do­jo gink­lus „Sai­ga“ ir „Be­nel­li“. Ru­si­jo­je ginklų įsi­gi­ ji­mas ri­bo­ja­mas ir to­kie iš­puo­ liai ga­na re­ti.

Fu­ku­ši­mos ato­minės elekt­ rinės ava­ri­jos pa­da­ri­nių lik­vi­ da­vi­mo dar­bai ir kom­pen­sa­ ci­jos nu­kentė­ju­siems ga­li kai­ nuo­ti dvi­gu­bai dau­giau, nei anks­čiau pro­gno­zuo­ta, – apie 5 trln. Ja­po­ni­jos jenų (338 mlrd. litų). Bend­rovė „To­kyo Elect­ric Po­wer Co.“ ba­landį ga­ vo 1 trln. jenų iš vals­tybės iž­do.

Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja, siek­da­ma nu­ trauk­ti smurtą Si­ri­jo­je, tu­ri pra­ dėti de­ry­bas su Si­ri­jos gink­ luo­tos opo­zi­ci­jos grupė­mis. Tai pa­skelbė mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Da­vi­do Ca­me­ro­no at­sto­vai. Vy­ riau­sybė nu­rodė pa­reigū­nams pa­lai­ky­ti ry­šius, ta­čiau ši ini­cia­ ty­va reiš­kia po­li­tinį dia­logą, o ne ginklų tie­kimą.

Rin­kimų eg­za­miną B.Oba­ma iš­laikė Ke­ni­jos Ko­ge­lo gy­ven­vietė­je gy­ve­nan­ čios Ba­rac­ko Oba­mos mo­čiutės Sa­rah Oba­mos mal­dos išk­lau­sy­tos. Pre­zi­den­ tas per­rink­tas 44-uo­ju Jung­ti­nių Vals­tijų pre­zi­den­tu.

Meldė­si ne vel­tui

„Aš meld­žiuo­si, kad Die­vas jam pa­dėtų. Var­žy­bos la­bai sun­kios, todėl aš už jį meld­žiuo­si. Jei­gu to­ kia bus jo da­lia (vėl laimė­ti), Die­ vas leis jam trium­fuo­ti“, – rin­kimų iš­va­karė­se sakė 90 metų S.Oba­ma, ku­rią JAV pre­zi­den­tas va­di­na ma­ ma Sa­rah, nors ir ne­tu­ri su ja krau­jo ry­šių. Mal­dos pa­dėjo. B.Oba­ma tęs pra­dėtus dar­bus. Dėko­da­mas sa­vo rėmėjams jis džiaugė­si, kad ame­ri­kie­čiai juo pa­si­tikė­jo, ne­pai­sy­da­mi visų ne­ gandų. „Tai įvy­ko dėl jūsų. Ačiū jums. Dar ket­ve­ri me­tai“, – sa­vo so­cia­li­nia­me tinkle pa­rašė B.Oba­ ma. Taip pat jis pa­žadė­jo, jog „tai, kas ge­riau­sia, – dar atei­ty­je.“ Sa­ky­da­mas sa­vo per­galės kalbą Či­ka­gos mies­te ša­lies va­do­vas ak­ cen­ta­vo, kad vi­si pa­ža­dai, ku­riuos jis davė per rin­kimų kam­pa­niją, bus te­si­mi. „Šiuo­se rin­ki­muo­se jūs, Ame­ri­ kos žmonės, pri­minė­te mums, kad nors mūsų ke­lias ir bu­vo sun­kus, o mūsų ke­lionė bu­vo il­ga, mes vėl at­ si­tiesė­me. Mes at­si­ko­vo­jo­me sa­vo ke­lią“, – B.Oba­ma sakė šim­tams džiū­gau­jan­čių ša­li­ninkų. Džiaugs­mas ir ap­mau­das

B.Oba­mos ša­li­nin­kai džiū­ga­vo vi­ so­je ša­ly­je. Da­lis jų su­si­rin­ko prie Baltųjų rūmų Va­šing­to­ne.

Mi­nia skan­da­vo „Dar ket­ve­ri me­tai!“ ir „JAV, JAV!“. Žmo­nių ne­ gąsdi­no net ge­ro­kai su­bjuręs oras sos­tinė­je. 28 metų Ni­co­le Arow sakė esan­ti su­žavė­ta ir jau­čian­ti pa­lengvė­jimą su­ži­no­ju­si, jog B.Oba­ma įveikė res­ pub­li­koną Mittą Rom­ney. 22 metų Jus­ti­nas Pin­nas, stu­di­ juo­jan­tis Džordž­tau­no uni­ver­si­te­ te, teigė esąs įkvėptas B.Oba­mos per­galės. „Esu ne­pap­ras­tai su­si­ jau­dinęs. Jau­čiu at­si­nau­ji­nu­sią viltį ir esu pa­si­ruošęs ge­rai ko­vai. Pui­ki die­na būti ame­ri­kie­čiui!“ – džiū­ ga­vo stu­den­tas. Res­pub­li­ko­no M.Rom­ney šta­be nuo­tai­kos ne­bu­vo pa­ki­lios. Kai ku­ rie kan­di­da­to rėmėjai ne­slėpė ap­ mau­do, o šta­bo na­riai ant sce­nos tar­ti pa­dėkos žod­žio ki­lo ak­me­ni­ niais vei­dais.

Tai įvy­ko dėl jūsų. Ačiū jums. Dar ket­ve­ri me­tai.

„„Trium­fas: M.Oba­ma, B.Oba­ma, vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas ir jo žmo­na Jill iš šir­dies dėko­jo sa­vo rėmė­

jams. 

Nors, kaip pa­ts sakė, bu­vo pa­ si­rašęs 1,8 tūkst. žod­žių per­galės kalbą, M.Rom­ney pri­pa­ži­no pra­ laimė­jimą. „B.Oba­mos kam­pa­ni­ ja nu­si­pelnė svei­ki­nimų“, – sakė M.Rom­ney sa­vo šta­be Bos­to­ne. – Lin­kiu ge­ra jiems vi­siems, ypač – pre­zi­den­tui, pir­ma­jai po­niai ir jų duk­roms.“ Ko­va dėl vals­tijų

Res­pub­li­ko­nus ypač nu­vylė pra­ laimė­ji­mas Nau­ja­ja­me Hamp­šy­ re, kur M.Rom­ney tu­ri va­sar­namį, ir Vis­kon­si­no vals­ti­jo­je, iš ku­rios kilęs kan­di­da­tas į vi­cep­re­zi­den­to po­stą Pau­las Rya­nas.

Nors M.Rom­ney li­po ant kul­ nų sa­vo var­žo­vui, va­di­na­mo­sio­ se svy­ruo­jan­čio­se Ko­lo­ra­do, Oha­ jo, Flo­ri­dos, Vird­ži­ni­jos ir Ajo­vos vals­ti­jo­se nu­si­lei­do. Būtent per­ galės Ajo­vo­je ir Oha­ju­je lėmė B.Oba­mos triumfą.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Be­je, Ajo­vos vals­ti­ja, ku­ri B.Oba­ mai pa­dėjo laimė­ti rin­ki­mus prie­š ket­ve­rius me­tus, tik pa­sku­tinę mi­ nutę pa­lin­ko į šio po­li­ti­ko pusę. O per­galę Oha­ju­je lėmė vei­kiau­ siai 2009 m. B.Oba­mos ad­mi­ nist­ra­ci­jos priim­tas spren­di­mas fe­de­ra­linė­mis lėšo­mis iš­gelbė­ ti au­to­mo­bi­lių ga­my­bos pra­monę, ku­rio­je dir­ba kas aš­tun­tas žmo­gus šio­je vals­ti­jo­je. Iš Lo­tynų Ame­ri­kos kilę rinkė­jai ypač pri­si­dėjo prie B.Oba­mos per­ galės dy­kumų vals­ti­jo­je Ne­va­do­je ir Ko­lo­ra­de. Net ne­sus­kai­čia­vus Flo­ri­dos ir Vird­ži­ni­jos balsų, B.Oba­ma jau turė­jo dau­giau nei 270 rinkėjų pa­

lai­kymą. To pa­ka­ko, kad būtų pa­ siek­ta per­galė. Taip pat B.Oba­ma ap­gynė de­ mok­ratų tvir­to­ves – Pen­sil­va­niją, Vis­kon­siną bei Mi­či­ganą, ku­rias pa­sku­tinę mi­nutę bandė ata­kuo­ti M.Rom­ney. Ša­lies va­do­vo per­galė jau va­di­ na­ma is­to­ri­ne. B.Oba­ma – tik ant­ ra­sis De­mok­ratų par­ti­jos at­sto­vas, už­si­tik­rinęs ant­rą ka­den­ciją Bal­ tuo­siuo­se rūmuo­se nuo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Be to, iki B.Oba­mos dar nė vie­nas JAV pre­zi­den­tas per pa­sta­ruo­sius 70 metų ne­bu­vo per­rink­tas, kai ne­dar­ bo ly­gis ša­ly­je di­des­nis nei 7,4 pro­c. BNS, BBC, AFP, CNN inf.

So­cia­li­niai tink­lai: gud­ri agitacijų stra­te­gi­ja Prie B.Oba­mos per­galės rin­ki­muo­ se daug pri­si­dėjo so­cia­li­niai tink­ lai. Ne­nuos­ta­bu, kad pir­muo­sius pa­dėkos žod­žius jis pa­skelbė bū­ tent per juos.

„„Nau­jie­na: ne­tru­kus po to, kai su­ži­no­jo, kad laimė­jo rin­ki­mus, B.Oba­ma

mi­li­jo­nams sa­vo gerbėjų so­cia­li­nia­me tink­la­la­py­je iš­siuntė pa­dėkos ži­ nu­tes.  AFP nuo­tr.

Šį kartą tiek B.Oba­ma, tiek M.Rom­ney daug dėme­sio skyrė so­cia­li­niams tink­lams. M.Rom­ney daug la­biau nau­do­jo so­cia­li­nius tink­lus, pa­ly­gin­ti su res­pub­li­konų 2008 m. kam­pa­ni­jos kan­di­da­tu Joh­nu McCai­nu, ta­čiau B.Oba­mos pra­lenk­ti res­pub­li­ko­nui ne­pa­vy­ko. Kiek­vieną ži­nutę, gautą iš B.Oba­ mos, aki­mirks­niu per­žiūrė­da­vo tūkstan­čiai in­ter­nautų. Vos su­ži­nojęs re­zul­ta­tus B.Oba­ ma sėdo prie sa­vo kom­piu­te­rio ir 22 mln. gerbėjų so­cia­li­nia­me tink­ le „Twit­ter“ pa­rašė: „Tai įvy­ko dėl

jūsų. Ačiū jums.“ Iš kar­to po šios ži­nutės bu­vo ki­ta: „Dar ket­ve­ri me­ tai.“ Ši ne­tru­kus vir­to B.Oba­mos ša­li­ninkų šūkiu. Taip pat B.Oba­ma įdėjo sa­vo fo­ tog­ra­fiją, ku­rio­je jis ma­to­mas ap­ ka­binęs žmoną Mi­chel­le. Ta pa­ti fo­tog­ra­fi­ja pa­si­rodė ir pre­zi­den­ to feis­bu­ko pa­sky­ro­je. Ja pa­si­da­li­ jo de­šim­tys tūkstan­čių iš maž­daug 32 mln. pre­zi­den­to sekėjų šia­me tink­le. Prieš pat rin­ki­mus B.Oba­ma ne­tikė­tai pa­si­rodė so­cia­li­nia­me nau­jienų tink­le „Red­dit“. Čia jis pa­skelbė pa­sku­tinės mi­nutės ra­gi­ nimą ak­ty­viau bal­suo­ti. „Pri­si­jun­ giu, nes apy­linkės bus už­da­ry­tos vos po ke­lių va­landų, o man rei­kia, kad jūs bal­suo­tumė­te“, – pre­zi­ den­tas rašė po­pu­lia­ria­me tink­le.

Vėliau B.Oba­ma to­liau nau­do­jo­ si so­cia­li­niais tink­lais, ra­gin­da­mas ame­ri­kie­čius bal­suo­ti. Jo rin­kimų kam­pa­ni­jos ko­man­da skelbė pra­ ne­ši­mus per „Twit­ter“ rinkė­jams vals­ti­jo­se, ku­rio­se bal­sa­vi­mas te­ be­vy­ko, ir pri­minė, kad jie ga­li lik­ti eilė­je, net jei­gu bal­sa­vi­mo apy­linkė jau ofi­cia­liai už­da­ry­ta. M.Rom­ney pa­siuntė bendrą „Twit­ter“ ži­nutę su ra­gi­ni­mu bal­ suo­ti sa­vo 1,8 mln. sekėjų. „Su jūsų pa­gal­ba per­tvar­ky­si­me mūsų šalį ir su­grąžin­si­me Ame­riką į klestė­ji­mo ke­lią. Pra­šau bal­suo­ti šian­dien“, – pa­rašė res­pub­li­ko­nas. Pa­sak „Twit­ ter“, per šią rin­kimų kam­pa­niją bu­vo pa­skleis­ta 20 mln. su rin­ki­mais su­ si­ju­sių pra­ne­šimų. Tai, anot „Twit­ ter“, ab­so­liu­tus rin­kimų re­kor­das. BNS inf.


12

ketvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

turtas

turtas@diena.lt Redaktorius Stasys Gudavičius

Įmo­kos už pa­sko­lą, ku­rios Dar esa­ma at­ve­jų, kai ge­na­mi pa­si­ti­kė­ji­ mo ar ži­nių sto­kos gy­ven­to­jai su­tin­ka bū­ti lai­duo­to­jais, jų ar­ti­mie­siems imant pa­sko­ lą, ir taip įklimps­ta į sko­las. Ne­re­tai skaus­ min­gus lai­da­vi­mo pa­da­ri­nius nu­ma­ty­ti sun­ku, to­dėl ban­kai siū­lo ir ki­tų bū­dų už­ tik­rin­ti prie­vo­lių vyk­dy­mą. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Su­tuok­ti­nis vei­kė už akių

Prieš ket­ve­rius me­tus dien­raš­čio skai­ty­to­ja Edi­ta L. (pa­var­dė re­dak­ ci­jai ži­no­ma) ta­po lai­duo­to­ja, kai jos su­tuok­ti­nis iš ban­ko ėmė pa­sko­ lą. Šian­dien pa­šne­ko­vė pri­pa­žįs­ ta, kad pri­siim­ti fi­nan­si­niai įsi­pa­ rei­go­ji­mai ap­kar­ti­no jai gy­ve­ni­mą, ta­čiau to iš­veng­ti sa­kė var­giai ga­lė­ ju­si. Juk spren­di­mas lai­duo­ti bu­vo grin­džia­mas pa­si­ti­kė­ji­mu itin ar­ti­ mu žmo­gu­mi. Edi­ta L. pa­sa­ko­jo, kad 2008 m. ma­žą įmo­nę val­dęs su­tuok­ti­nis nu­spren­dė skir­tis su vers­lo par­ tne­riu, to­dėl tu­rė­jo iš­pirk­ti da­lį sa­ vo ak­ci­jų. Da­lį su­mos jis pa­den­gė iš sa­vo tu­ri­mų pi­ni­gų, ta­čiau li­ku­sių ne­pa­ka­ko to­les­nei įmo­nės veik­lai vyk­dy­ti. „Vy­ras įti­ki­nė­jo ma­ne, kad po dvie­jų mė­ne­sių bus baig­tas vie­nas pro­jek­tas ir gau­tų pi­ni­gų už­teks iš kar­to at­si­skai­ty­ti su ban­ku. Jis pa­ pra­šė ma­nęs lai­duo­ti imant šei­mos var­to­ji­mo 15 tūkst. li­tų pa­sko­lą ir aš pa­si­ti­kė­da­ma juo su­ti­kau“, – pa­sa­ ko­jo Edi­ta L. Ga­vęs pa­sko­lą vy­ras pa­ra­gi­ no žmo­ną ne­si­rū­pin­ti dėl kre­di­to ir me­tus nuo jos slė­pė, kad ža­dė­ to pro­jek­to neį­gy­ven­di­no, o įmo­ kų ne­mo­kė­jo. Pa­ti Edi­ta L. ban­ko įspė­ji­mų sa­kė ne­ga­vu­si, nes su­ tuok­ti­nis ban­kui nu­ro­dė klai­din­gą jos dek­la­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė

Kad vy­ras nė­ra mo­kė­jęs jo­kių įmo­ kų, Edi­ta L. su­ži­no­jo tik pa­šli­ jus su­tuok­ti­nių san­ty­kiams, prieš pat sky­ry­bas. Jai už akių jau bu­ vo priim­tas ir teis­mo spren­di­mas, pa­gal ku­rį sko­la pri­teis­ta abiem as­ me­nims. Tuo me­tu ji sie­kė 21 tūkst. li­tų, ta­čiau šian­dien dėl 20 pro­c. me­ti­nių pa­lū­ka­nų sko­la išau­gu­si iki 25 tūkst. li­tų. „Vy­ras šią sko­lą pik­ty­biš­kai ig­ no­ruo­ja ir yra pa­sa­kęs, kad ne­ mo­kės nė li­to. Tie­sa, po sky­ry­bų teis­mas sko­lą pa­da­li­jo ly­gio­mis da­ li­mis. Ma­nau, kad tai yra ge­riau­sias va­rian­tas“, – sa­kė ji.

Vis dėl­to ant­sto­lių kon­to­ra to­kio teis­mo spren­di­mo ne­pri­pa­žįs­ta. To­dėl Edi­tos L. var­gams ga­lo ne­ ma­ty­ti, nors ji iš sa­vo 11 tūkst. li­ tų sko­los da­lies jau yra pa­den­gu­si apie 8 tūkst. li­tų.

Ode­ta Blo­žie­nė:

Lai­duo­to­jai ne­pa­ kan­ka­mai ge­rai pa­ ma­tuo­da­vo, ar pa­ jėg­tų mo­kė­ti įmo­kas ir ar iš tie­sų su­tin­ka tai da­ry­ti.

Ap­ga­vo ant­rą kar­tą

Vė­liau paaiš­kė­jo, kad Edi­tos L. fi­ nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ban­kui yra dar su­dė­tin­ges­ni, nei ji ti­kė­jo­si. Paš­ ne­ko­vės tei­gi­mu, nu­spren­dęs, kad tu­ri­mų lė­šų įmo­nės veik­lai vyk­dy­ti ne­pa­kan­ka, ir ži­no­da­mas, jog žmo­na lai­duo­ti ant­rą kar­tą ne­su­tik­tų, vy­ras pa­sko­lą paė­mė slap­ta. „Vy­ras man pa­sa­kė, kad įmo­ nė ima pa­sko­lą ir tam rei­kia ke­ lių ma­no kaip su­tuok­ti­nės pa­ra­ šų. Man pa­si­ro­dė la­bai keis­ta, bet nea­be­jo­jau vy­ro žo­džiais ir ne­ma­ čiau rei­ka­lo per­ne­lyg į tai gi­lin­tis. Juo la­biau kad su­tar­ty­je ne­pa­ma­ čiau nie­ko, dėl ko bū­čiau tu­rė­ju­si jau­din­tis“, – sa­kė Edi­ta L. Tik pra­dė­jus ruoš­ti sky­ry­bų do­ ku­men­tus paaiš­kė­jo, kad yra dar vie­na lai­da­vi­mo su­tar­tis, ku­rio­je – Edi­tos L. pa­ra­šai. Vy­ro pa­siim­ta pa­sko­la sie­kė 70 tūkst. li­tų. Anot pa­šne­ko­vės, teis­mas jau nu­ spren­dė, kad Edi­ta L. lai­duo­to­ja ta­ po ne sa­vo va­lia, to­dėl sko­la pri­teis­ ta vy­rui. Ta­čiau šį teis­mo spren­di­mą ban­kas ap­skun­dė, tad jos ban­ko są­ skai­tos areš­tuo­tos iki šiol. „Jei ban­ko skun­dą nag­ri­nės, dar me­tus pri­va­lė­siu gy­ven­ti su areš­ tuo­to­mis są­skai­to­mis, nors dar net ne­su pri­pa­žin­ta sko­li­nin­ke. Apsk­ri­tai ne­sup­ran­tu, kaip pa­ja­ mų ne­tu­rin­tis žmo­gus – tuo me­ tu gau­da­vau mo­ti­nys­tės pa­šal­pą ir ne­tu­rė­jau jo­kio tur­to – ga­li lai­duo­

„ „ At­s ar­ga: kad sau neiš­si­kas­tų fi­nan­si­nės duo­bės, gy­ven­to­jai lai­duo­ti ir pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus ban­kams l 

ti imant pa­sko­lą“, – sa­kė ji ir pri­ dū­rė, kad už to­kį ban­ko dar­buo­to­jų ap­lai­du­mą jiems tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ ma at­sa­ko­my­bė. Dar ne­sup­ran­ta įsi­pa­rei­go­ji­mų

Ban­ko „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­ nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vė Ode­ta Blo­ žie­nė pa­brė­žė, kad lai­da­vi­mas nė­ra vien for­ma­lu­mas ar pa­si­ra­šy­ta lai­ duo­to­jo su­tar­tis. Anot jos, lai­duo­to­ jo su­tar­tis su pa­sko­los ga­vė­ju reiš­ kia, kad lai­duo­to­jas su­tin­ka deng­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus ban­kams, jei pa­sko­ los ga­vė­jas dėl fi­nan­si­nių sun­ku­mų ne­be­ga­lė­tų mo­kė­ti įmo­kų. Vis dėl­to, kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, ša­lies gy­ven­to­jai dar sto­ko­ja su­vo­ ki­mo, kad lai­duo­da­mi jie pri­sii­ma rea­lią ga­li­my­bę atei­ty­je pri­siim­ti fi­nan­si­nę naš­tą: „Bent jau anks­čiau žmo­nės pra­šy­da­vo drau­gų lai­duo­ ti už juos, kai jiems ne­pa­kak­da­ vo pa­ja­mų ar už­sta­tas bū­da­vo per ma­žas paim­ti pa­sko­lą. O lai­duo­to­ jai ne­pa­kan­ka­mai ge­rai pa­ma­tuo­ ja, ar pa­jėg­tų mo­kė­ti įmo­kas ir ar iš tie­sų su­tin­ka tai da­ry­ti.“

O.Blo­žie­nės tei­gi­nį pui­kiai iliust­ ruo­ja ki­to dien­raš­čio skai­ty­to­jo Min­dau­go S. (re­dak­ci­jai pa­var­dė ži­ no­ma) is­to­ri­ja. Prieš tre­jus me­tus jis ta­po drau­go lai­duo­to­ju ir šiuo me­tu įmo­kas mo­ka pa­ts vie­nas. Min­dau­ gas S. sa­kė jau ne­bep­ri­si­me­nąs, ko­ kiais tiks­lais drau­gas pa­siė­mė apie 15 tūkst. li­tų pa­sko­lą, ta­čiau šian­ dien ji sie­kia 18 tūkst. li­tų, tie­sa, jau yra pri­teis­ta teis­mo ir ne­beau­ga. Min­dau­go S. tei­gi­mu, drau­go ne­ ge­bė­ji­mas tvar­ky­ti fi­nan­sų ir no­ras gy­ven­ti ne pa­gal sa­vo iš­ga­les su­ kliu­dė sklan­džiai lai­ky­tis įsi­pa­rei­ go­ji­mų ban­kui. Su­mo­kė­jęs ke­lias įmo­kas drau­gas ga­liau­siai lio­vė­si tai da­ry­ti ir to­dėl fi­nan­si­nė naš­ta už­gu­lė Min­dau­go S. pe­čius. Įmo­kas už drau­go paim­tą pa­sko­lą pa­šne­ko­vas mo­kė­jo ke­le­rius me­tus, ta­čiau ku­rį lai­ką lio­vė­si tai da­ry­ti, nes šiuo me­tu pa­ti­ria ne­ma­žai nuo­ sa­vų iš­lai­dų: „Kol kas įmo­kų ne­mo­ ku, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju su­mo­ kė­ti teks man – pa­žįs­ta­mas į vis­ką nu­mo­jęs ran­ka. Su drau­gu esu su­da­ ręs at­ski­rą su­tar­tį. Ta­čiau jei žmo­gui

sko­la ne­rū­pi, ban­dy­mai išieš­ko­ti kad ir teis­mi­niais bū­dais nie­ko ne­reiš­kia. Ge­riau ap­skri­tai ne­lai­duo­ti.“ Sie­ja bend­ri in­te­re­sai

Ban­ko „Swed­bank“ Fi­nan­sa­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Jū­ra­tės Gu­mu­liaus­kie­nės tei­gi­mu, pa­pras­tai su­tei­kiant var­to­ji­mo ar būs­to kre­di­ tą kaip bend­ras­ko­liai ar lai­duo­to­jai da­ly­vau­ja tik šei­mos na­riai – su­ tuok­ti­niai, taip pat kar­tu gy­ve­nan­ tys ne­su­si­tuo­kę as­me­nys: „Ne šei­ mos na­rio da­ly­va­vi­mas imant to­kią pa­sko­lą ban­ko pra­kti­ko­je yra be­veik neeg­zis­tuo­jan­tis reiš­ki­nys.“ Anot jos, re­tai pa­si­tai­kan­čiais at­ ve­jais, as­me­nys, ne­su­si­ję gi­mi­nys­ tės ry­šiu, da­li­ja­si bend­ru in­te­re­su, pa­vyz­džiui, in­ves­tuo­ja į ne­kil­no­ ja­mą­jį tur­tą – kar­tu per­ka že­mės skly­pą ke­tin­da­mi kar­tu sta­ty­ti na­ mą ir pan. „Di­dė­jant pa­sko­los su­mai, di­ dė­ja ir kre­di­to ri­zi­ka, ku­ri pa­pras­ tai su­si­ju­si su pa­sko­los ga­vė­jo ga­ li­mu pa­ja­mų ar jų da­lies šal­ti­nio ne­te­ki­mu, pa­vyz­džiui, at­lei­di­mu


13

ketvirtADIENIS, lapkričio 8, 2012

turtas Ri­zi­kuo­ti ­ ne­lin­kę

Pas­ko­lų ­ po­rtfe­lis au­ga

2012 m. ant­ro pus­me­čio ap­klau­sa dėl ri­zi­kų Lie­tu­vos fi­ nan­sų sis­te­mai pa­ro­dė, kad fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jų po­lin­kis pri­siim­ti ri­zi­ką yra ne­di­de­lis. Pap­ra­šy­ti įver­tin­ti sa­vo ir ki­ tų ša­lies fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jų po­lin­kį pri­siim­ti ri­zi­ką (siek­ ti di­des­nės grą­žos ren­kan­tis pel­nin­ges­nius, bet ir ri­zi­kin­ ges­nius pro­jek­tus), 56 pro­c. ap­klaus­tų­jų nu­ro­dė, kad jis yra grei­čiau ma­žas ne­gu di­de­lis. Res­pon­den­tai la­bai ma­ žą ar ma­žą po­lin­kį pri­siim­ti ri­zi­ką daž­niau pri­sky­rė sa­vo ins­ti­tu­ci­jai nei ki­toms. Dau­gu­ma ap­klaus­tų­jų ma­no, kad ar­ti­miau­sią pus­me­tį jų pri­sii­ma­mos ri­zi­kos ly­gis ne­si­keis.

Di­džią­ją tur­to da­lį su­da­ran­tis pa­sko­lų po­rtfe­lis jau ant­rą ket­vir­tį iš ei­lės au­ga – tre­čią šių me­tų ket­vir­tį, la­biau­siai dėl pri­va­čių įmo­nių kre­di­ta­vi­mo, pa­di­dė­jo 97,5 mln. li­tų. Dau­giau kaip 0,3 mlrd. li­tų išau­gę kre­di­ta­vi­mo įsi­pa­rei­go­ ji­mai vers­lo klien­tams ro­do, kad šio sek­to­riaus pa­sko­lų po­rtfe­lio au­gi­mas tu­rė­tų tęs­tis ir ket­vir­tą ket­vir­tį. 2012 m. tre­čio ket­vir­čio pa­bai­go­je vei­kian­čių ban­kų pa­sko­lų po­rtfe­lis su­da­rė 54,3 mlrd. li­tų ir pri­ly­go 2007 m. pa­sko­lų po­ rtfe­liui. Būs­to pa­sko­lų po­rtfe­lis šie­met ma­žė­jo, ta­čiau ne­ reikš­min­gai.

aky­se ne­ma­ty­ti Nors laidavimas kaip rizikos sumažinimo priemonė neišnyko, populiarėja ir kitos priemonės: darbo netekimo ir gyvybės draudimas.

a­biau lin­kę už pa­ti­ki­mą šei­mos na­rį ar bent jau bend­rų in­te­re­sų tu­rin­tį as­me­nį.  „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

iš dar­bo. To­dėl ban­kas, su­teik­da­ mas di­des­nes pa­sko­lų su­mas, pa­pras­tai pra­šo, kad pa­sko­los ga­vė­jo įsi­pa­rei­go­ji­mų įvyk­dy­mą lai­duo­ tų tre­tie­ji as­me­nys“, – sa­kė Ūkio ban­ko Kre­di­to de­par­ta­men­to di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, Pro­jek­tų ver­ti­ni­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Lau­ ra Ivaš­ke­vi­čie­nė. Anot pa­šne­ko­vės, tre­čių­jų as­me­nų lai­duo­ti, ne­prik­ lau­so­mai nuo pa­sko­los su­mos, ga­li bū­ti pra­šo­ma, kai pa­sko­los ga­vė­jas ne­tu­ri sa­vo var­du re­gist­ruo­to tur­ to, jo kre­di­to is­to­ri­ja ke­lia abe­jo­ nių, yra bu­vę reikš­min­gai pra­dels­ tų sko­lų kre­di­to­riams ir pan. Vis dėl­to, kaip tei­gė L.Ivaš­ke­ vi­čie­nė, lai­da­vi­mas gau­ti di­des­nę pa­sko­lą pa­de­da ne vi­sa­da. Jos tei­ gi­mu, jei klien­to pa­ja­mos yra ne­pa­ kan­ka­mos šei­mai iš­lai­ky­ti ir fi­nan­ si­niams įsi­pa­rei­go­ji­mams vyk­dy­ti, pa­sko­la ne­bus su­teik­ta net ir lai­ duo­jant tre­tie­siems as­me­nims. Ap­ri­bo­ja sko­li­ni­mo­si ga­li­my­bes

O.Blo­žie­nės tei­gi­mu, tre­čių­jų as­ me­nų lai­da­vi­mas imant pa­sko­lą –

ne­la­bai pa­pli­tęs reiš­ki­nys ir po tru­ pu­tį nyks­ta. O pa­grin­di­nė lai­da­vi­mo ne­po­pu­ lia­ru­mo prie­žas­tis, J.Gu­mu­liaus­ kie­nės ma­ny­mu, yra tai, kad vis dau­giau sa­vo gy­ve­ni­mo są­ly­goms pa­ge­rin­ti sko­li­na­si šei­mos. Imant pa­sko­lą kar­tu ver­ti­na­mos bend­ ros šei­mos fi­nan­si­nės ga­li­my­bės ir taip tam­pa­ma bend­ras­ko­liais, t. y. so­li­da­riai at­sa­kin­gais už pa­sko­los grą­ži­ni­mą. Anot pa­šne­ko­vės, būs­ to pa­sko­las kaip bend­ras­ko­liai ima dau­giau nei pu­sę pa­sko­lų ga­vė­jų, o pa­sko­lų lai­duo­jant tre­tie­siems as­ me­nims su­tei­kia­ma tik apie de­šim­ ta­da­lį. Vis dėl­to L.Ivaš­ke­vi­čie­nė pa­ti­ki­ no, kad lai­da­vi­mo kaip prie­mo­nės su­ma­žin­ti kre­di­to ri­zi­ką ak­tua­lu­ mas ne­ma­žė­ja. Anot jos, apie pu­ sė var­to­ji­mo kre­di­to su­tar­čių su­ da­ro­ma lai­duo­jant tre­tie­siems as­me­nims. Ki­ta ver­tus, po­pu­lia­rė­ ja ir ban­ko re­ko­men­duo­ja­mos ki­ tos ri­zi­kos su­ma­ži­ni­mo prie­mo­ nės: dar­bo ne­te­ki­mo ir gy­vy­bės drau­di­mas.

„Dans­ke“ ban­ko Pro­duk­tų va­dy­ bos sky­riaus va­do­vas Min­dau­gas Damb­raus­kas pa­ti­ki­no, kad prieš pa­si­ra­šant lai­da­vi­mo su­tar­tį ban­ ko dar­buo­to­jai lai­duo­to­ją vi­suo­met įspė­ja apie ga­li­mas fi­nan­si­nes prie­ vo­les ir tai, kad mo­kė­da­mas įmo­ kas lai­duo­to­jas ne­tam­pa bend­ra­ tur­čiu. Be to, su­ti­kęs lai­duo­ti gy­ven­ to­jas sa­vai­me ap­ri­bo­ja sa­vo ga­li­ my­bes paim­ti pa­sko­lą sa­vo reik­ mėms. „Tai, kad lai­duo­to­jas da­bar ne­mo­ka įmo­kų, ne­reiš­kia, kad jų ne­mo­kės atei­ty­je. Ti­ki­my­bė, kad jam rei­kės tęs­ti pa­sko­los ga­vė­jo fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, iš­ lie­ka, iki bai­gia­si lai­da­vi­mo su­ tar­ties ga­lio­ji­mas“, – sa­kė O.Blo­ žie­nė ir pa­brė­žė, kad lai­da­vi­mas pri­ly­gi­na­mas fi­nan­si­niam įsi­pa­ rei­go­ji­mui. Ra­gi­na at­vi­rai pa­si­kal­bė­ti

M.Damb­raus­ko tei­gi­mu, kri­zė pa­ ro­dė, kad su­si­dū­rus su fi­nan­si­niais sun­ku­mais klien­tams svar­biau­sia atei­ti į ban­ką ir šne­kė­tis, o ne lauk­ti

Komentarai

Rai­mun­das Ker­šys UAB Fi­nan­sų val­dy­mo spren­di­mų cent­ras

L

ai­duo­to­jo at­sa­ko­my­bė pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus yra so­l i­ da­r i su sko­l i­n in­ko. Vadinasi, jei pa­sko­los ga­vė­jas ne­mo­ka pa­sko­los įmo­kų, kre­di­to­rius tu­ri tei­sę išieš­ko­ti ir iš jo, ir iš lai­duo­to­jo. Prak­ti­ ko­je kre­di­to­riai pa­pras­tai sten­gia­si iš­ nau­do­t i vi­sas ga­l i­my­bes pir­m iau­sia at­gau­ti sko­lą iš pa­sko­los ga­vė­jo ir į lai­ duo­to­ją krei­pia­si, kai ki­t ų ga­l i­my­bių ne­lie­ka. Išieš­kant vi­suo­met tik­ri­na­ma, kiek sko­ li­nin­kas pa­jė­g us mo­kė­t i. Ta­čiau pa­ brėž­ti­na, kad pa­pras­tai la­bai ne­sun­ku įro­dy­ti fi­nan­si­nį ne­pa­jė­gu­mą: tie, ku­rie ne­ga­li (ar ne­no­ri) mo­kė­ti sko­lų, pa­pras­ tai ne­tu­ri jo­k ių ofi­cia­liai dek­la­ruo­tų pa­ja­mų, re­gist­ruo­to tur­to, į ku­r į kre­ di­to­rius ga­lė­tų nu­kreip­ti išieš­ko­ji­mo pro­ce­są. Ki­ta ver­tus, la­bai sun­ku įro­ dy­ti ne­le­ga­lias pa­ja­mas gau­nan­čių ir mo­kes­čių ne­mo­kan­čių pi­lie­čių fi­nan­ si­nį pa­jė­gu­mą. At­sa­kin­gai sko­li­nan­tys

kre­di­to­riai, pa­vyz­džiui, kre­di­to uni­jos, ban­kai, ad­m i­n ist­r uo­da­m i pa­sko­las sten­gia­si pa­lai­ky­ti kuo glau­des­nį da­ ly­ki­nį ry­šį su pa­sko­los ga­vė­ju. Ir jei at­ si­ran­da pro­ble­mų dėl mo­kė­ji­mo, kuo anks­čiau iš­siaiš­kin­ti jų prie­žas­tis. Ly­ giai taip pat pa­sko­los ga­vė­jas tu­ri lai­ku ir ne­slėp­da­mas in­for­muo­ti kre­di­to­rių apie sa­vo fi­nan­si­nes pro­ble­mas, truk­ dan­čias vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus, steng­ tis pa­grįs­ti pa­sko­los grą­ž i­ni­mo šal­ti­ nius atei­ty­je ir su­de­rin­ti abiem ša­lims priim­ti­nus pa­sko­los grą­ži­ni­mo są­ly­gų pa­kei­ti­mus. Jei jis to ne­da­ro „dėl ap­si­ lei­di­mo“, „už­si­mir­ši­mo“ ar są­mo­nin­gai ven­gia, jis ri­zi­kuo­ja su­lauk­ti adek­va­ čios kre­di­to­riaus reak­ci­jos – griež­tos. To­kiu at­ve­ju la­biau­siai ti­kė­ti­na kre­di­to­ riaus stra­te­gi­ja yra kaip įma­no­ma grei­ čiau išieš­ko­ti sko­lą, tam pa­nau­do­jant tu­ri­mas už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nes. Lai­duo­to­jas, su­ž i­no­jęs apie as­mens, už ku­r į lai­da­vo, pro­ble­mas ar ki­t us mo­t y­v us ne­v yk­dy­t i įsi­pa­rei­go­ji­mų, vi­suo­met tu­ri ga­li­my­bę pa­ts tar­tis su kre­di­to­riu­mi dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų už sko­ li­nin­ką įvyk­dy­mo ir tu­rė­tų tai da­ry­ti ne­dels­da­mas. Jis tu­ri ga­li­my­bę iš kre­ di­to­riaus pe­rim­ti rei­ka­la­vi­mų tei­ses į sko­li­nin­ką, įskai­tant ir tei­ses į kre­di­to­ riaus tu­ri­mas ki­tas už­tik­ri­ni­mo prie­ mo­nes, pa­v yz­d žiui, pa­sko­los ga­vė­jo tur­to įkei­ti­mą. Pab­rėž­ti­na, kad dau­ge­ liu at­ve­jų tai ga­li bū­ti da­ro­ma be sko­li­ nin­ko su­ti­ki­mo.

ai­da­vi­mas yra vie­nas iš bū­dų už­tik­rin­ti prie­vo­lių įvyk­dy­ mą. To­dėl lai­da­vi­mą ver­ti­na­ me rim­tai, jei lai­duo­to­jo būk­ lė priim­ti­na. Jei ban­kai sko­li­na vie­nai įmo­nei iš ko­kios nors įmo­nių gru­pės, lai­ duo­ti pra­šo­ma ir dėl, pa­vyz­džiui, pai­nių san­ty­kių tarp gru­pės įmo­nių. Pag­rin­di­ nės, srau­tus ge­ne­ruo­jan­čios įmo­nės lai­da­vi­mas ver­ti­na­mas la­bai tei­gia­mai. Trum­pai ta­riant, si­tua­ci­jų ga­li bū­ti įvai­ rių: kar­tais lai­da­vi­mas yra dau­giau for­ ma­lus veiks­mas, kar­tais – es­mi­nis.

Kal­bant apie kre­di­to uni­jas, jo­se lai­da­ vi­mas yra la­bai po­pu­lia­rus bū­das už­ tik­rin­ti prie­vo­lių įvyk­dy­mą. Ta­čiau ir ban­kuo­se lai­da­vi­mas tik­rai su­da­ro ne­ ma­žą už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nių da­lį (pa­ pras­tai pa­si­ren­ka­m i ir ki­t i prie­vo­l ių įvyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mo bū­dai). Nors skun­dų dėl lai­da­vi­mo pa­si­tai­ko, daž­niau­siai jie su­si­ję su rei­ka­la­vi­mu lai­duo­ti, no­rint gau­ti kre­di­tą. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je ga­lio­ja su­tar­čių lais­vės prin­ ci­pas, kre­di­to da­vė­jas tu­ri tei­sę pa­si­ rink­ti su­tar­t ies są­ly­gas, taip pat prie­ vo­lės įvyk­dy­mo už­t ik­r i­n i­mo bū­dus. Ban­kuo­se pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai lai­duo­ to­jai gin­či­ja lai­da­vi­mo su­tar­ties ga­lio­ji­ mą, ta­čiau ne­ma­no­me, kad tai itin daž­ ni at­ve­jai. Kai pa­sko­los ga­vė­jai pra­de­da ne­be­ vyk­dy­t i įsi­pa­rei­go­ji­mų, ban­kai ypač nuo­dug­n iai ver­t i­na klien­to ga­l i­my­ bes mo­kė­t i. Pa­gal Ci­v i­l i­n į ko­dek­s ą įvyk­džiu­siam prie­vo­lę lai­duo­to­jui pe­ rei­na vi­sos kre­d i­to­r iaus tei­sės pa­gal šią prie­vo­lę.

ar slaps­ty­sis, kol su­si­da­rys dar di­ des­nės sko­los: „Ban­kas vi­sa­da at­ vi­ras spręs­ti fi­nan­si­nius sun­ku­mus pail­gin­da­mas ar lai­ki­nai ati­dė­da­ mas grą­ži­ni­mo ter­mi­ną. Juk ban­ko tiks­las nė­ra išieš­ko­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir po to jį par­da­vi­nė­ti – ban­ ko vers­las yra priim­ti in­dė­lius ir iš­ da­ly­ti pa­sko­las.“ Vis dėl­to pik­ty­biš­ko įmo­kų ne­ mo­kė­ji­mo at­ve­jai ban­ko pra­kti­ko­ je, kaip pa­ti­ki­no L.Ivaš­ke­vi­čie­nė,

yra re­ti – daž­niau­siai įmo­kos ne­ mo­ka­mos pra­ra­dus pa­ja­mų šal­ ti­nį: „Pap­ras­tai to­kiais at­ve­jais ban­kas, at­si­žvelg­da­mas į su­si­da­ riu­sią klien­to pa­dė­tį, re­ko­men­ duo­ja klien­tui per­tvar­ky­ti pa­sko­los su­tar­tį ir pra­tęs­ti pa­sko­los grą­ži­ ni­mo ter­mi­nus, iki klien­tas su­si­ ras dar­bą. Tik tais at­ve­jais, kai su klien­tu ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti, rei­ ka­lau­ja­ma, kad įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dy­tų lai­duo­to­jas.“

Man­tas Men­de­le­vi­čius Lie­tu­vos ban­ko Prie­ž iū­ros tar­ny­bos Ban­k ų prie­ž iū­ros sky­r iaus vir­ši­n in­kas

L


14

ketvirtadienis, lapkričio 8, 2012

sportas Žemiausioje vietoje

J.Valančiūnas – rezultatyvus

Suklupo pirmoje kovoje

Vienuoliktą kartą šiemet paskelbtame Tarptautinės futbolo federacijų asociacijos (FIFA) pasaulio rinktinių reitinge Lietuvos nacionalinė komanda su 296 taškais iš 110-osios nukrito į 119-ąją vietą Tai žemiausia Lietuvos komandos pozicija per visą istoriją. 2004-ųjų rugsėjį lietuviai buvo nusmukę į 118-ąją vietą.

Trečią nesėkmę NBA čempionate patyrė dviejų lietuvių Toronto „Raptors“ klubas, svečiuose 88:108 nusileidęs Oklahomos „Thunder“ penketukui. Jonas Valančiūnas „Rapotors“ ekipoje žaidė sėkmingiausiai. Starto penkete pradėjęs rungtynes, jis pelnė 18 taškų. Linas Kleiza nebuvo registruotas rungtynėms.

Nesėkmę Italijoje vykstančio teniso turnyro vienetų varžybose patyrė 21-erių Laurynas Grigelis. Pirmajame rate 400-ąją vietą ATP klasifikacijoje užimantis klaipėdietis po 6:7, 2:6 nusileido prancūzui Albano Olivetti’ui, tenisininkų reitinge užimančiam 217-ąją vietą. L.Grigeliui įteiktas 660 eurų čekis.

Sporto telegrafas Verdiktas. Dopingą vartojęs uzbekas Soslanas Tigijevas neteko Londono vasaros olimpinių žaidynių laisvųjų imtynių turnyre iškovoto bronzos medalio. 29-erių Uzbekistano imtynininko organizme buvo aptiktas draudžiamas preparatas metiheksanaminas. Osetijoje gimęs S.T igijevas olimpiadoje atstovavo Uzbekistanui. Bronzos medalis svorio iki 74 kg grupėje atiteks vengrui Gaborui Hatošui, kurį S.T igijevas įveikė dvikovoje dėl trečiosios vietos. Uzbekistano imtynininkas – antrasis Londono žaidynių prizininkas po čempione tapusios kūjo metikės baltarusės Nadeždos Ostapčiuk, kuris apdovanojimo neteko dėl teigiamo dopingo testo. Tenisas. 22-ejų Ričardas Berankis suklupo teniso turnyro Slovakijoje pirmajame rate. Šeštasis pagal meistriškumą turnyre bei 92-ąją vietą pajėgiausių planetos tenisininkų reitinge užimantis lietuvis po 1 val. ir 41 min. trukusios trijų setų kovos 3:6, 6:3, 4:6 nusileido bendraamžiui iš Rumunijos Mariui Copilui, kuris ATP klasifikacijoje tėra 163-ias. Baigęs pasirodymą pirmajame rate R.Berankis tenkinosi 885 eurų čekiu. Turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 85 tūkst. eurų. Turkijoje. Sėkmingai Turkijos futbolo taurės turnyro trečiąjį etapą įveikė vartininko Žydrūno Karčemarsko „Gaziantepspor“ ekipa, svečiuose 1:0 (0:0) įveikusi žemesnės lygos „Arsinspor“ vienuolikę. Pergalingą įvartį 22-ąją min. pasiekė Serdaras Ozbayraktaras. Paskyrimas. Šeši Lietuvos futbolo arbitrai šiandien teisėjaus UEFA Europos lygos rungtynėms Prancūzijoje. Kauniečio FIFA kategorijos arbitro Gedimino Mažeikos vadovaujama teisėjų brigada dirbs rungtynėse tarp šešiskart Prancūzijos čempiono Bordo „Girondins“ klubo ir „CS Maritimo“ (Portugalija) komandos. G.Mažeikai talkins FIFA kategorijos asistentai Vytautas Šimkus ir Artūras Pipiras. Rezerviniu teisėju bus kaunietis Vytenis Kazlauskas, o papildomų teisėjų asistentų pareigas atliks sostinės arbitrai Nerijus Dunauskas ir Jurijus Paškovskis. Tai bus antras kartas, kai šešių lietuvių teisėjų brigada teisėjaus Europos lygos grupių etapo rungtynėms. Praėjusiais metais G.Mažeika ir jo padėjėjai teisėjavo per rungtynes Londone, kur vietos „Tottenham Hotspur“ žaidė su Dublino „Shamrock Rovers“ (Airija) klubu. Indėlis. Pergale „EuroChallenge“ turnyro keturių ekipų H grupės varžybas pradėjo Bonos „Telekom Baskets“ (Vokietija) krepšinio klubas su Benu Veikalu, svečiuose 81:72 (26:19, 10:13, 24:19, 21:21) nugalėjęs Antverpeno „Giants“ (Olandija) krepšininkus. Lietuvis nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias – pelnė 18 taškų, po krepšiais atkovojo 3 kamuolius. B.Veikalas per 21 min. pataikė 1 tritaškį iš 4, 5 dvitaškius iš 6 ir 5 baudas iš 6. 14 taškų prie pergalės prisidėjo Jaredas Jordanas.

„Atlantas“ – pusfinalyje Klaipėdos „Atlanto“ futbolininkai pateko į Lietuvos futbolo taurės pusfinalį, Gargžduose 4:1 įveikę „Šilutės“ vienuolikę.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

A lygoje rungtyniaujantiems klaipėdiečiams neužteko 90 min. Po pagrindinio laiko rezultatas buvo lygus – 1:1. Per pridėtą pusvalandį „Atlanto“ žaidėjai, greitai įrodę, kad yra geriau fiziškai pasirengę, įmušė tris „sausus“ įvarčius. Pirmąjį kėlinį šilutiškiams pavyko įvelti Sebastiano Roqueso auklėtinius į jiems palankų žaidimą. Tik artėjant pertraukai atakuojantis futbolas pranoko gynybinį. 38ąją min. po kampinio galva kamuolį į „Šilutės“ vartus nukreipė Ivo Begičius. Atrodė, kad „Atlantas“ laimės pirmąjį kėlinį, tačiau 44-ąją min. buvęs klaipėdiečių ekipos žaidėjas Evaldas Užkuraitis išlygino rezultatą. Po pertraukos prie šilutiškių vartų pavojingos progos kilo viena po kitos. Liko tik stebėtis, kaip Tino Lagatoras ir Gerardas Žukauskas iš pačių geriausių progų smūgiavo pro šalį.

„„Energija: G.Žukauskas (geltoni marškinėliai) buvo aktyvus, turėjo progų pasižymėti, tačiau aikštę paliko be

įvarčio. 

Vėliau „Šilutės“ žaidėjams pavyko išlyginti žaidimą – pavojingi momentai nebekilo prie jų vartų. 76-ąją min. Donatas Surblys privertė susiimti už galvų „Atlanto“ trenerius. Po jo smūgio kamuolys praskriejo pro pat virpstą. Pratęsus susitikimą, uostamiesčio žaidėjai gana greitai įrodė savo persvarą. Po I.Begičiaus ir Evaldo Razulio įvarčio tapo aišku, kad nebus staigmenos. Priešpaskutinę minutę ketvirtąjį įvartį į Liudviko Valiaus vartus įmušė Karolis Laukžemis – 4:1. Pirmosios ketvirtfinalio etapą įveikė Vilniaus „Žalgirio“, Panevėžio „Ekrano“ ir „Šiaulių“ vienuolikės.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Lengviausiai varžovus įveikė „Žalgirio“ futbolininkai. Jie kitą sostinės vienuolikę – „Granitą“, Lietuvos 1-osios lygos pirmenybėse iškovojusį bronzos medalius, sutriuškino 6:1. Viena pajėgiausių A lygos ekipų po keturių lenko Kamilio Bilinskio (1, 40, 42 ir 69 min.) ir Pauliaus Janušausko (58 min.) bei Georgo Freidgeimo (77 min.) įvarčių pirmavo 6:0. Garbės įvartį 87-ąją min. įmušė Danielis Sadovskis. Praėjusio taurės turnyro finale žaidęs „Ekranas“ Pakruojyje 2:0 (1:0) palaužė „Kruoją“. Pirmasis įvartis buvo pasiektas 10-ąją min. Pasižymėjo Aurimas Vertelis. Susitikimui baigiantis – 75-ąją min. dar kartą kamuolį

į šeimininkų vartus pasiuntė Arsenijus Buinickis. Namie rungtyniavę „Šiauliai“, žaisdami su 1-osios lygos čempionais Jonavos „Lietuvos“ futbolininkais, vargo tik pirmąjį kėlinį, kurį laimėjo 1:0. Po 90 min. rezultatų lenta bylojo šeimininkų pergalę 4:1. Pirmąjį įvartį šiauliečiai pasiekė paskutiniąją pirmosios dalies minutę. Taiklus buvo Andrius Lipskis. Po pertraukos du įvarčius (53 ir 83 min.) įmušė rezultatyviausias šalies pirmenybių futbolininkas Artūras Rimkevičius, vieną (56 min.) Santiago Cesanellis. Rezultatą 65-ąją min. buvo sušvelninęs Marius Bezykornovas. Pusfinalio kovos vyks pavasarį.

Antroji pergalė Česlovas Kavarza Uostamiesčio „Neptūno“ krepšininkai, vakar namie lengvai 92:71 įveikę Kauno „LSU-Baltus“, iškovojo antrąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos čempionate.

„„Meistriškumas: jaunesniems kauniečiams (balta apranga) buvo sun-

ku varžytis su pajėgia Klaipėdos komanda.Vytauto Petriko nuotr.

Kazio Maksvyčio auklėtiniai išsiveržė į priekį nuo pirmųjų minučių ir tvirtai pirmavo. Klaipėdos ir Kauno ekipos buvo greta turnyrinėje rikiuotėje. Po pergalės uostamiesčio vyrams pavyko aplenkti laikinosios sostinės penketuką bei pavyti Pasvalio „Pieno žvaigždes“ ir Panevėžio „Lietkabelį“. Rezultatyviausiai tarp klaipėdiečių žaidė kapitonas Martynas Ma-

žeika, pelnęs 23 taškus. 15 surinko puolėjas Vytautas Šarakauskas, po 10 – Deividas Gailius ir Martynas Andriuškevičius. Šeštą nesėkmę paeiliui patyrė autsaideris Palangos „Palangos“ klubas, antradienį Klaipėdoje 68:82 (6:23, 18:14, 20:14, 24:31) turėjęs pripažinti septintojoje pozicijoje esančios „Lietkabelio“ komandos pranašumą. 20 taškų prie pergalės prisidėjo Kasparas Ciprusas, 17 – Arnas Butkevičius, po 10 – Tauras Jogėla ir Martynas Andriukaitis. Autsaiderių gretose sėkmingiausiai rungtyniavo Parrishas Brownas (20 tšk.), Martinas Atoyebi (18 tšk.) bei Evaldas Lengvinas (14 taškų).


19

ketvirtadienis, lapkričio 8, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Sandros Brown „Vienudu“ ir Susanos Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ knygas.

Sandra Brown. „Vienudu“. Lėktuvui sudužus Kanados miškų platybėse, dviem nepažįstamiesiems belieka kliautis vienas kitu. Sužeista ir persigandusi Rastė Karlson atsiduria viena su bauginančiu vyru. Tačiau ji supranta: be jo neišgyvens nė dienos laukinėje gamtoje. Vietnamo karo veteranas Kuperis Landris giliai širdyje nešiojasi nuoskaudą ir griežia dantį ant dailių turtingų moterų, tokių kaip Rastė. Žavi jauna verslininkė – jam tik erzinanti našta.

Susan Mallery. „Kaip iš giedro dangaus“. Visą gyvenimą Heilė Foster gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ką veikti, kaip rengtis ir net už ko tekėti, ji visiškai susipainiojo. Bet gana! Nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles ir elgsis taip, kaip geros mergaitės paprastai nesielgia! Čia pasirodo Kevinas Harmonas. Keletą dienų jie praleis didžiuliame kabriolete ir jaukiuose viešbučių kambarėliuose... Bus smagu, įsižiebs aistra, netrūks nuotykių. Bent jau Heilė to tikisi, tačiau Kevinas dar nieko nenujaučia...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę

rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, lapkričio 13 d.

Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių tyrinėdamas savo jausmus ir bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas, tik nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Ši situacija sukels naujų, bet nelabai malonių jausmų. Verčiau kuriam laikui atsiribokite nuo nemielų dalykų. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų idėjos ir mintys gali prieštarauti jūsų pačių ar kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Galima bloga nuotaika ir nenoras palaikyti kitus žmones. Vėžys (06 22–07 22). Turite pakankamai energijos bei motyvacijos, kad pagerintumėte savo aplinką ir gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti jaunesnį žmogų, parodykite savo profesionalumą ir vertingą patirtį. Liūtas (07 23–08 23). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tačiau tai nesuteikia teisės kištis į jus supančių žmonių gyvenimą. Mergelė (08 24–09 23). Nepalanki diena planuoti savo veiksmus ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Būsite nepatenkintas dabartiniu gyvenimu. Svarstyklės (09 24–10 23). Būkite atsargus su pinigais, neišlaidaukite. Šiandien kitaip suprasite grožį. Spinduliuosite meilę ir šilumą aplinkiniams, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite save. Skorpionas (10 24–11 22). Mėgausitės gyvenimu, įvertinsite savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų ypatingą skonį. Tačiau neverta tuo susižavėti ir patikėti meilikavimu. Šaulys (11 23–12 21). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas sekasi puikiai ir, atrodo, bus nesunkiai įgyvendinta. Ožiaragis (12 22–01 20). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais bei atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Norėsite pasivaikščioti arba pasportuoti. Vandenis (01 21–02 19). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Žuvys (02 20–03 20). Tai sunkus bei emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis, sunku susikaupti. Pasistenkite atsipalaiduoti, paklausykite patinkamos muzikos.


Orai

Pastarosiomis dienomis Lietuvą to­ liau merks lietus. Šiandien dieną bus 5–8 laipsniai šilumos, lis. Penktadienį temperatūra bus panaši: 3–7 laips­ niai šilumos naktį ir 5–8 laipsniai die­ ną. Naktį lis gausiau, o dieną lietaus sumažės, pasirodys saulė. Savaitga­ lis turėtų būti sausesnis.

Šiandien, lapkričio 8 d.

+7

+9

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia)

+6

Šiauliai

Klaipėda

+5

Panevėžys

+7

Utena

+8

7.34 16.31 8.54

313-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 53 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

Tauragė

+6

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +18 Berlynas +9 Brazilija +23 Briuselis +11 Dublinas +10 Kairas +29 Keiptaunas +26 Kopenhaga +9

kokteilis Lie­tu­vos mo­te­rys – gra­žiau­sios Va­kar Vio­le­ta nu­ra­mi­no di­d žią­ją da­l į mo­te­r ų, tu­r in­čių ant­svo­rio ir sie­k ian­ čių žūt­būt jo at­si­k ra­ty­ti. „Iša­na­li­za­vau sta­tis­ti­ką, su­ren­giau ap­ klau­są, kal­bė­jau su me­di­kais, aiš­kia­re­ giais, ma­gais ir ki­to­kio plau­ko bū­rė­jais. Ką be­da­r y­t u­mė­te, vi­sos pa­stan­gos – bergž­džios. Tai mums ne­pa­val­du. Tik rei­kia ne­pri­siau­gin­ti svo­rio dau­giau“, – tei­gė skai­ty­to­ja. „Ne­rei­k ia de­g in­t i rie­ba­lų, – Vio­le­tai ant­ ri­no Svet­la­na. – Bū­ki­me uni­ka­lios. Nė­ra ne­gra­žių mo­te­rų, yra tik pra­sti dra­bu­žiai, iš­dar­kan­tys mū­sų gro­žį. Jei su kiek­vie­na mū­sų pa­dir­bė­tų auk­si­nių ran­k ų dra­bu­ žių kū­rė­jai, mes bū­tu­me lė­lės. Įsi­dė­mė­ ki­te, Lie­tu­va – ša­lis, ku­rio­je gy­ve­na gra­ žiau­sios pa­sau­ly­je mo­te­r ys. Tad, vy­rai, po glė­bį gė­lių ir pir­myn pas mus!“

„„Tie­sa: vie­nu klau­si­mu vy­rai ir

mo­te­rys su­ta­ria: ir vie­ni, ir ki­ti ne­pa­si­ti­ki mo­te­ri­mis.

Nuo­mo­nę for­muo­ja di­zai­ne­riai

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+12 +13 +3 +7 +6 +3 +13 +13

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+10 +14 +17 +22 +5 +26 +17 +9

Vėjas

6–9 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+6

+7

Marijampolė

Vilnius

+9

Alytus

Vardai Domantė, Gotfridas, Severas, Severija, Svirbutas

lapkričio 8-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+9

+9

+9

+8

11

+8

+8

+7

+7

5

+7

+9

+8

+4

7

rytoj

šeštadienį

1793 m. Pa­ry­žiu­je ati­da­ ry­tas Luv­ro mu­zie­jus. 1917 m. Ru­si­jo­je su­for­ muo­ta nau­ja vy­r iau­sy­ bė: Liau­d ies ko­m i­s a­r ų ta­ry­bos pir­mi­nin­ku ta­po Vla­di­mi­ras Le­ni­nas, UR mi­nist­ru – Le­vas Troc­kis, tau­ty­bių rei­ka­lų ko­mi­sa­ ru – Jo­si­fas Sta­li­nas. 1922 m. gi­mė Chris­t ian Bar­nard, Pie­t ų Af­r i­kos chi­r ur­gas, 1967 me­tais pir­mas pa­s au­ly­je at­l i­ kęs žmo­gaus šir­dies per­ so­di­ni­mo ope­ra­ci­ją.

1935 m. gi­mė pran­cū­zų ak­to­rius Alain De­lon.

1972 m. pa­si­ra­šius ge­ros kai­my­nys­tės su­tar­tį, Va­ ka­r ų ir Ry­t ų Vo­k ie­t i­jos bai­gė 23 me­tus tru­ku­sią prieš­prie­šą. 1988 m. JAV pre­zi­den­to rin­k i­mus lai­mė­jo Geor­ ge Bush. 2010 m. Lie­t u­vą pa­ sie­kė di­d žiau­sias ka­da nors ša­ly­je ro­dy­tas Žal­ gi­r io mū­šio pa­veiks­las, prieš 100 me­t ų nu­t a­ py­tas len­k ų dai­l i­n in­k ų Zyg­munt Roz­wa­dows­ki ir Ta­deusz Po­piel.

Nup­jaus am­ži­nos mei­lės sim­bo­lius Tem­piant re­mon­ tuo­ti bur­lai­vį „Me­ri­ dia­nas“, bus pa­kel­ti abu mies­to cent­re esan­tys til­tai. Nuo vie­no jų – Bir­žos – bus nu­pjau­ta di­džio­ji da­lis jau­na­ve­džių pa­ka­ bin­tų spy­nų, sim­ bo­li­zuo­jan­čių am­ ži­ną mei­lę.

Sa­vo nuo­mo­nę pa­reikš­ti pa­no­ro ir Sta­ nis­la­va. „Ar at­k rei­p ė­te dė­me­s į, kas for­muo­ ja po­ž iū­r į, kad tik liek­na mo­te­r is gra­ ži? Ogi mū­sų sme­ge­nė­les taip pro­g ra­ muo­ja nu­k va­kę di­zai­ne­r iai. Man as­ me­niš­kai „dvi­ra­čio rė­mai“ ir yra tik rė­ mai, at­ro­dan­tys it griau­čiai.“ „„Veiks­mai: jau­na­ve­džių ant til­to tu­rėk­lų pa­ka­bin­tos spy­nos ar­ti­miau­siu me­tu bus nu­pjau­tos. 

Vi­dus daug svar­bes­nis Mi­le­na įsi­t i­k i­nu­si, kad vy­rai my­l i ne mo­ters kū­ną, o mo­ters šar­mą. „Dėl dar­bo po­bū­džio daž­nai bū­nu tarp žmo­n ių, – pa­sa­ko­jo ji. – Su­t in­k u liek­ nų it nend­rės mer­g i­nų. Gra­ž ios, bet jų gal­vo­se – tuš­čia. Ir ne­ga­l iu at­si­g in­ti tų, ku­r iems bai­siai įdo­mu pa­si­žo­d žiuo­ ti, „per dan­t į per­si­trauk­ti“. Tos liek­no­ sios am­ži­nai ne­lai­min­gos, sau – ne­gra­ žios, ne­pa­si­ti­k in­čios sa­vi­mi. O dėl vy­ rų... Ne kar­tą esu pa­ste­bė­ju­si, kad žiau­ ri trau­ka bū­na prie tų, ku­rie šiaip net ne­pa­tin­ka pa­gal iš­vaiz­dą, bet iš jų bio­ lau­ko sklin­da to­k ia vy­r iš­ka stip­r y­bė, kad „sto­gą nu­rau­na“. Tad, mo­te­rys, ge­ riau in­ves­tuo­k i­me į sa­vo sie­lą ir bū­si­ me įdo­mios. O kū­nas... Kas jis?“ Čes­ka (397 719; aną­dien vy­ku­sia­me mo­te­riš­kos lo­gi­kos kon­kur­se lai­mė­jo... at­si­tik­ti­nių skai­čių ge­ne­ra­to­rius)Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Bur­lai­vio „Me­ri­dia­nas“ iš­ly­dė­tu­vės vyks šeš­ta­die­nį 10 val. Da­ly­vau­ti jo­se kvie­čia­mi vi­si klai­pė­die­čiai. Dėl bar­ken­ti­nos iš­pluk­dy­mo apie 10 val. nu­ma­to­ma pa­kel­ti Pi­lies til­ tą. Po pus­va­lan­džio – Bir­žos. Nu­ ma­to­ma, kad bur­lai­vio iš­pluk­dy­ mas truks apie 3,5–4 val. Abu til­tai bus pa­kel­ti, kol prie „Me­ri­dia­no“ at­plauks du vil­ki­kai ir jį iš­temps. Šis pro­ce­sas bus pri­ žiū­ri­mas. Til­tų pa­kė­li­mui jau ruo­šia­ma­si. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­rė ren­gia­si pa­si­ra­šy­ti

įsa­ky­mą dėl dar­bų, de­ri­na­ma eis­ mo sche­ma. Iki šeš­ta­die­nio nuo Bir­žos til­ to pla­nuo­ja­ma pa­ša­lin­ti dau­gu­ mą jau­na­ve­džių pa­ka­bin­tų am­ži­ną mei­lę sim­bo­li­zuo­jan­čų spy­nų. „Ne pir­mą kar­tą nuo til­to tu­ rėk­lų ša­li­na­me pa­ka­bin­tas spy­ nas. Anks­čiau nu­pjau­da­vo­me pa­ čias pra­sčiau­sias, su­rū­di­ju­sias“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė. Pa­sak ve­dė­jos, spy­nos la­bai ken­ kia til­tui. Esant vib­ra­ci­jai, jos pa­ žei­džia til­to tu­rėk­lus ir šie rū­di­ja. Konst­ruk­ci­jas rei­kia da­žy­ti, re­ mon­tuo­ti, o tai kai­nuo­ja.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Be to, jei ant tu­rėk­lų pa­ka­bi­na­ ma la­bai daug spy­nų, di­dė­ja til­ to ap­kro­vos. Tai ap­sun­ki­na jo pa­ kė­li­mą. „Da­bar spy­nų nė­ra la­bai daug. Ta­čiau vie­nu me­tu ant abie­jų tu­ rėk­lų pa­ka­bin­tų spy­nų svo­ris sie­ kė be­veik 300 ki­log­ra­mų. Tai la­bai di­de­lė ap­kro­va, o til­tą rei­kia kil­no­ ti“, – pa­brė­žė I.Ša­ka­lie­nė. Ve­dė­ja sa­kė dar ne­ga­lin­ti pa­sa­ ky­ti, ar bus nuim­tos vi­sos spy­nos. Anot I.Ša­ka­lie­nės, ieš­ko­ma al­ ter­na­ty­vų, kur atei­ty­je jau­na­ve­ džiai ga­lė­tų ka­bin­ti am­ži­ną mei­lę sim­bo­li­zuo­jan­čias spy­nas. „Ka­li­ning­ra­de te­ko ma­ty­ti iš me­ ta­lo pa­ga­min­tą me­dį. Jau­na­ve­džiai

300

– tiek ki­log­ra­mų vie­nu me­tu svė­rė ant Bir­žos til­to pa­ka­bin­tos spy­nos.

spy­nas ka­bi­na ant jo“, – pa­sa­ko­ jo ve­dė­ja bei pri­dū­rė, kad jau­na­ ve­džiai am­ži­ną mei­lę sim­bo­li­zuo­ jan­čias spy­nas ga­lė­tų ka­bin­ti sa­vo pri­va­čio­se te­ri­to­ri­jo­se.

2012-11-08 Klaipeda  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you