Page 1

lietuva Lie­tu­va: rin­ki­mų ­ biu­le­te­niai ­ gy­ve­ni­mą ­ bai­gia ­ ma­ku­la­tū­ros ­ krū­vo­je.

7p.

ekonomika

9p.

pasaulis

M.Popovičiaus ­ išpažintis – ­ apie nepasiektą ­ svajonę, ­ sporto paslaptis ­ ir gyvenimą Kaune.

10p.

Kei­čian­tis Ko­mu­nis­tų ­ par­ti­jos vir­šū­nė­lei, ­ per­mai­nų lau­kia ir ­ so­cia­li­nės ­ ne­ly­gy­bės ­ ka­muo­ja­ma Ki­ni­jos vi­suo­me­nė.

Gy­ve­ni­mo di­zai­no ­ la­bo­ra­to­ri­jos įkū­rė­jas ­ L.Ma­tu­lis žmo­nes mo­ko pa­ti­kė­ti, ­ kad da­bar jie ­ dir­ba per daug.

14p.

Šeštadienio

Lapkričio 3, 2011 Nr. 257 (19816) Kaunodiena.lt 2,50 Lt

B.Braz­džio­nio na­me­lis vir­to S.Sto­mos būs­ti­ne

Be Dar­bo par­ti­jos – nė iš vie­tos Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Jei ša­lies va­do­vė neat­sit­rauks, ša­ lį ga­li iš­tik­ti po­li­ti­nė kri­zė. Išei­tys dvi: ar­ba ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, ar­ba pir­ma­lai­kiai Sei­mo rin­ki­mai, nes be Dar­bo par­ti­jos (DP) koa­li­ci­ ja neį­ma­no­ma. Taip tvir­ti­na kan­di­ da­tas į prem­je­rus, so­cial­de­mok­ra­ tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius.

– Ar rea­lu, kad prie bu­ria­mos tri­jų par­ti­jų val­dan­čio­sios dau­ gu­mos pri­si­jung­tų ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA)? Kol kas jie ke­lia ne­rea­lius rei­ ka­la­vi­mus, ly­de­ris kaž­kur iš­ vyks­ta. Gal taip jau man­da­giai sa­ko­ma, kad koa­li­ci­jo­je len­kai da­ly­vau­ti at­si­sa­ko? – Sun­ku pa­sa­ky­ti. Kol kas nė­ra jo­kio at­sa­ky­mo.

6

Dienos citata „Negalėjau liautis žavėtis upėmis, nes gimtajame Taivane mes galime matyti upes tik iš tolo, iš aukštai, nes aplink plyti kalnai“, – „„Nau­jie­na: prieš Sei­mo rin­ki­mus ant na­mo, ku­ria­me gy­ve­no poe­tas B.Braz­džio­nis, at­si­ra­do S.Sto­mos rek­la­mi­nis pla­ka­tas.

Na­me­lis, ku­rio slenks­tį my­nė poe­tas Ber­ nar­das Braz­džio­nis, prieš Sei­mo rin­ki­mus ta­po po­li­ti­ko Sau­liaus Sto­mos šta­bu. Kai kam tai su­kė­lė šo­ką. Rea­ly­bė to­kia, kad 800 li­tų per mė­ne­sį, ku­riuos mo­kė­jo S.Sto­ ma, na­me­liui bu­vo iš­si­gel­bė­ji­mas.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Pa­vel­dė­jo JAV gy­ve­nan­ti anū­kė

Me­di­nia­me na­me­ly­je Tai­kos pro­ spek­te, ku­ria­me 1939–1944 m. gy­ ve­no lie­tu­vių tau­tos šauk­lys B.Braz­ džio­nis, ku­ria­me jis va­sa­ro­da­vo po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, da­ bar sting­domai šal­ta. Ke­lias mi­nu­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

tes po skam­bu­čio lū­ku­riuo­jant prie įė­ji­mo, du­ris at­vė­rė į cha­la­tą su­si­ siau­tu­si na­mą pri­žiū­rin­ti pen­si­nin­ kė Lai­ma Už­kur­nie­nė. „La­bai šal­ta, tie­siog neį­ma­no­ma iš­lip­ti iš lo­vos“, – pa­si­tei­si­no mo­ te­ris ir pa­kvie­tė užei­ti į vi­dų. Ka­ dan­gi ra­dia­to­riai šal­ti, kam­ba­ry­je, ku­ria­me nak­vo­ja, ji įsi­jun­gia elekt­ ri­nį ra­dia­to­rių.

4

atradimais po mėnesį trukusios viešnagės Kaune dalijosi menininkė­ iš Taivano Gao Yuan.

24p.


2

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

36

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Kas tyko gero po­sto? Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Ki­tą sa­vai­tę Kau­no mies­to so­cial­ de­mok­ra­tai tu­rė­tų pra­neš­ti pa­ var­dę kan­di­da­to, ku­ris užim­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo kė­dę, jei koa­li­ci­jos par­tne­riai jos nea­tims. Me­tas stum­dy­ti kė­des

La­ga­mi­nus į Sei­mą be­si­krau­nan­ tį An­ta­ną Nes­tec­kį ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­ste tu­rė­tų pa­keis­ti ki­tas so­cial­de­mok­ ra­tas, ta­čiau jo kan­di­da­tū­rai tu­rės pri­tar­ti mies­to ta­ry­ba. Aiš­kė­ja, kad jos ga­li ne­pa­lai­min­ti ne tik opo­zi­ ci­jo­je sė­din­tys vei­kė­jai, bet kai ku­ rie par­tne­riai mies­to val­džio­je.

Kęs­tu­tis Mi­kė­nas:

Mū­sų frak­ci­ja ne­tu­ ri nie­ko. Gal rei­kė­tų per­svars­ty­ti? Po Sei­mo rin­ki­mų vyks­tan­čios per­mai­nos ga­li tap­ti pre­teks­tu kė­dėms per­stum­dyti. Jung­ti­nę so­cial­de­mok­ra­tų ir ne­par­ti­nių frak­ci­ją te­su­da­ro ke­ tu­ri na­riai, bet jiems pri­klau­so ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jo, ir me­ro pa­va­duo­to­ jo po­stai. „O mū­sų frak­ci­ja ne­tu­ri nie­ko. Gal rei­kė­tų per­svars­ty­ti?“ – koa­ li­ci­jos par­tne­rių klau­sė tris na­rius tu­rin­čiai Li­be­ral­cent­ris­tų frak­ci­jai pri­klau­san­tis Kęs­tu­tis Mi­kė­nas. Iš­ties Li­be­ral­cent­ris­tų frak­ci­ja mies­tą val­dan­čio­je koa­li­ci­jo­je yra vie­nin­te­lė, ku­ri ne­tu­ri po­stų me­ ro ar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ko­man­do­se.

Frak­ci­jos se­niū­nas Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius tei­gė, kad K.Mi­ kė­no nuo­mo­nė neats­pin­di vi­sos frak­ci­jos nuo­mo­nės, ta­čiau ko­kia yra frak­ci­jos nuo­mo­nė, neatsk­ lei­dė. Pa­var­dę lai­ko pa­slap­ty­je

Dau­giau­sia na­rių mies­to ta­ry­bo­ je tu­rin­čių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris me­ras And­rius Kup­čins­kas tei­gė, kad iš so­cial­de­mok­ra­tų tei­sė teik­ ti kan­di­da­tą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­stą nė­ ra atim­ta. Jung­ti­nės so­cial­de­mok­ra­tų ir ne­par­ti­nių frak­ci­jos ly­de­rė, vi­ce­ me­rė Orin­ta Lei­pu­tė, tei­gė, kad kol kas apie rea­lias grės­mes pra­ ras­ti įta­kin­gą po­stą nie­ko ne­ gir­dė­jo, ta­čiau kan­di­da­to, ku­ris ga­lė­tų užim­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­stą, pa­ vardės neatsk­lei­dė. Jo pa­var­dę dar rei­kės su­de­rin­ ti su prie so­cial­de­mok­ra­tų pri­si­ šlie­ju­siu frak­ci­jos na­riu Žid­rū­nu Garš­va, ku­ris šiuo me­tu ato­sto­ gau­ja. Ž.Garš­va „Kau­no die­nai“ tei­gė per­so­na­li­jų ap­ta­ri­me ne­da­ly­vau­ jan­tis, nes ato­sto­gau­ja už­sie­ny­je, o į Lie­tu­vą grįš tik po sa­vai­tės. Sprę­sis vi­ce­me­rės li­ki­mas

So­cial­de­mok­ra­tams Kau­no val­ džio­je ga­li tek­ti keis­ti ne tik A.Nes­tec­kį, bet ir pa­čią O.Lei­ pu­tę. Ji ga­li pa­tek­ti pa­gal są­ra­šą į Sei­mą, jei dar­bą Briu­se­ly­je nu­ spręs tęs­ti į Sei­mą iš­rink­ti Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir Zig­man­tas Bal­ čy­tis. O.Lei­pu­tės li­ki­mas ga­li paaiš­ kė­ti jau sek­ma­die­nį. Jei ji taps Sei­mo na­re, Kau­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ir mies­to me­ro pa­va­duo­ to­jo kė­dė­je ją grei­čiau­siai pa­keis Va­si­li­jus Po­po­vas.

0

0,79

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

61

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Nuk­ri­tus la­pams pa­si­ma­tė, kad vie­ na­me Kau­no cent­ ro me­džių pri­si­rpo keis­tas vai­sius, pa­ na­šus į so­fą ar dvi­ gu­lį čiu­ži­nį.

„„Per­for­man­sas: praei­viai spė­lio­jo, kad tai – gal­būt šiuo­lai­ki­nio me­no

kū­ri­nys. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ant me­džių au­ga so­fos Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Šis keis­tas ob­jek­tas įsi­kū­ręs pa­ čio­je mies­to šir­dy­je – Mu­zi­ki­ nio teat­ro so­de­ly­je. Be­veik pa­čio­ je aukš­to me­džio vir­šū­nė­je rus­vos spal­vos daik­tas, pa­to­giai įspraus­ tas tarp me­džio ša­kų, tur­būt la­ biau­siai pa­tin­ka var­noms. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai, pa­

klaus­ti, ar pro sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to lan­gus ma­tė me­dy­je be­si­sū­puo­jan­ tį bal­dą, bu­vo la­bai nu­ste­bę ir sa­kė tuoj pat išei­sian­tys lau­kan pa­si­žiū­ rė­ti. Sut­ri­kę jie tei­gė, kad jei in­for­ ma­ci­ja pa­si­tvir­tins, so­fą bus ban­ do­ma nu­kel­ti. Re­gis, kad žur­na­lis­tų su­si­do­mė­ji­ mas ant ko­jų su­kė­lė vi­są sa­vi­val­dy­ bę – kiek vė­liau pa­skam­bi­nęs me­ ro pa­ta­rė­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne

To­mas Gri­ga­le­vi­čius tei­gė ma­nan­ tis, kad me­dy­je – mil­ži­niš­kas la­ ga­mi­nas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, la­ga­mi­nas ka­bo be­veik 10 m aukš­ty­je. Pa­ta­ rė­jo tei­gi­mu, in­for­ma­ci­ja jau per­ duo­ta „Kau­no šva­rai“, ku­ri la­ga­ mi­ną nuims. Ap­lin­ki­nių biu­rų dar­buo­to­jai šį ob­jek­tą pa­ste­bė­jo jau se­no­kai ir nuo va­sa­ros vis spė­lio­jo, kas tai ga­ lė­tų bū­ti.

Skun­dus ėmė že­rti po sa­vo pa­ties iš­dai­gų Man­tas La­pins­kas Ne­se­niai nu­skam­bė­jo is­to­ri­ja, kai bu­to ad­mi­nist­ra­to­riai ke­lias die­ nas neį­jun­gė šil­dy­mo kau­nie­čiui Lai­mo­nui Gu­de­liaus­kui. Spe­cia­ lis­tai tei­gia, kad da­lis kal­tės ten­ka pa­čiam gy­ven­to­jui.

„At­li­ko­me ap­žiū­rą, ko­dėl ne­šil­do­ mas šio kau­nie­čio bu­tas. Prie­žas­ tis ga­na grei­tai išaiš­kė­jo: žmo­gus, ne­su­de­ri­nęs su ener­gi­jos tie­kė­ ju, įsi­ren­gė ra­dia­to­rius. Pas­ta­rie­ji bu­vo įreng­ti taip, kad į jį atei­nan­ tys vamz­džiai tu­rė­jo net 8 va­di­ na­mą­sias al­kū­nes, t.y. bu­vo įvai­ riai iš­lanks­ty­ti“, – sa­kė bend­ro­vės „Kau­no cent­ro būs­tas“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ju­ne­vi­čius. Pa­sak jo, dėl kam­pų la­bai su­ma­ žė­jo vi­sų ra­dia­to­rių ši­lu­mos lai­du­ mas, su­ga­din­ta ši­lu­mos tie­ki­mo sche­ma.

Mieli Kauno rajono žmonės! Praėjusį sekmadienį Jūsų dėka tapome Seimo nariais. Nuoširdžiai dėkojame Kauno rajono žmonėms, mus ištikimai palaikiusiai komandai, įvairių partijų atstovams, visuomeninių organizacijų kolektyvams. Atkaklioje politinėje kovoje pelnyti du Seimo nario mandatai yra mūsų bendro darbo rezultatas. Džiaugiamės, kad mūsų krašto žmonės yra pilietiški. Tikime, kad Lietuvos gyvenime bus mažiau savanaudiškumo, daugiau atsakomybės ir pagarbos žmogui. Tik tada galėsime gyventi oriau ir su didesne viltimi žvelgti į ateitį. Išreikštą pasitikėjimą priimame su didele atsakomybe. Spręsdami visos Lietuvos problemas nepamiršime, kad labiausiai esame atsakingi mus išrinkusiems Kauno rajono žmonėms. Dirbsime taip, kad pateisintume Jūsų viltis. Raminta Popovienė ir Antanas Nesteckis

Vy­tau­tas Ju­ne­vi­čius:

Žmo­gus sa­vo bu­tą šil­ do­si iš da­lies ki­tų kai­ my­nų są­skai­ta.

„ „ Raiz­ga­ly­n ė: prie pri­jung­to ra­dia­to­riaus su­skai­čiuo­ti 8 vamz­džių

kam­pai. 

„Kau­no cent­ro būs­to“ spe­cia­lis­ tai, per­žvel­gę L.Gu­de­liaus­ko bu­to ši­lu­mos tie­ki­mo sche­mos pro­jek­ tą, nu­sta­tė, kad jo bu­te tu­rė­jo bū­ ti 0,9 ki­lo­va­to (KW) ga­lios ra­dia­to­ rius. Be pro­jek­to su­mon­ta­vus nau­ją ra­dia­to­rių, pa­sta­ro­jo ga­lia išau­go iki 2 KW. „Žmo­gus sa­vo bu­tą šil­do­si iš da­ lies ki­tų kai­my­nų są­skai­ta, nes jam mo­kes­čiai skai­čiuo­ja­mi kaip už 0,9 KW ra­dia­to­rių. Mū­sų va­dy­bi­nin­kas 2011 m. tris kar­tus tik­ri­no šio na­mo ra­dia­to­rius, ta­čiau į L.Gu­de­liaus­ko bu­tą mums pa­tek­ti ne­pa­vy­ko“, – pa­sa­ko­jo V.Ju­ne­vi­čius. Di­rek­to­rius, pa­klaus­tas, ką da­ bar L.Gu­de­liaus­kui da­ry­ti, tei­gė, kad išei­tis pa­pras­ta: jam rei­kė­tų tie­siog kreip­tis į spe­cia­lis­tus, ku­ rie pa­da­ry­tų ši­lu­mos tie­ki­mo sche­ mos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bū­tų su­

„Kau­no cent­ro būs­to“ nuo­tr.

tvar­ky­ti ne­tei­sin­gai su­mon­tuo­ti ra­dia­to­riai. „Pro­jek­tuo­to­jas pa­rinks ir su­ de­rins rei­kia­mus ra­dia­to­rius ir jų iš­dės­ty­mą. Toks pro­jek­tas kai­ nuo­ja iki 100 li­tų. Net nea­be­jo­ju, kad Kau­ne ga­li at­si­ras­ti ir dau­giau mies­tie­čių, pa­si­rin­ku­sių to­kį ke­ lią, ta­čiau, prieš ką nors sta­tant, vi­sa­da rei­kia tu­rė­ti pro­jek­tą. Jis bū­ti­nas ir tam, kad ne­pa­kenk­tu­ mė­te kai­my­nams“, – pri­mi­nė di­ rek­to­rius. Jei gy­ven­to­jai ne­su­tin­ka da­ry­ti ši­lu­mos tie­ki­mo sche­mos pro­jek­ to, nu­sta­ty­tus ra­dia­to­riaus ga­lios rod­me­nis „Kau­no cent­ro būs­tas“ per­duo­da ši­lu­mos tie­kė­jui, ku­ ris, at­si­žvelg­da­mas į įsta­ty­mą, ga­ li per­skai­čiuo­ti są­skai­tas ne pa­gal plo­tą, kaip vi­sur, o pa­gal fak­ti­nę ra­dia­to­rių ga­lią.


3

Šeštadienis, lapkričio 3, 2012

Miestas

Kau­no ap­švie­timą val­dys iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos Bend­rovė „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mas“ drąsiai žvel­gia į ateitį – ant­ra­dienį mies­ to sa­vi­val­dybė­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­ je pri­sta­ty­ti realūs spren­di­mai, ge­ri­nan­tys ne tik mies­tie­čių svei­ka­tos tau­so­jimą, bet ir ener­ge­tinį mies­to efek­ty­vumą. Jo­lan­ta Rim­kutė Vie­nin­te­lis ke­lias – mo­der­ni­zuo­tis

Kau­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­le­ gi­jos po­sėdy­je me­ras And­rius Kup­ čins­kas iš­reiškė su­si­rūpi­nimą dėl ne­pa­kan­ka­mo Kau­no mies­to gat­vių ap­švie­ti­mo tam­siuo­ju pa­ros me­tu. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­ nius Rat­ke­lis me­ro nu­ro­dy­mu pa­ si­rašė įsa­kymą, ku­riuo nuo šių me­ tų lapk­ri­čio 1 d. pa­ko­re­ga­vo Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mo gra­fiką: va­ka­re gat­vių ap­švie­ti­mas įjun­gia­mas 15 min. anks­čiau, o ry­te iš­jun­gia­mas 15 min. vėliau. Tai mies­to biud­že­tui pa­pil­do­mai kai­nuos iki 25 tūkst. litų per mėne­ sį. At­sa­kin­gi Kau­no mies­to sa­vi­ val­dybės sky­riai ir įmonė „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mas“ bu­vo įpa­rei­ go­ti pa­teik­ti pa­si­ūly­mus, kaip ga­li­ ma būtų ra­cio­na­liau pa­nau­do­ti iš­ lai­das elekt­ros ener­gi­jai, galbūt iš da­lies at­jun­giant kai ku­rio­se gatvė­ se dalį švies­tuvų. Šiuo tiks­lu bu­vo su­reng­ta kon­ fe­ren­ci­ja „In­te­lek­tua­lus ap­švie­ti­ mo val­dy­mas – efek­ty­vi elekt­ros ener­gi­jos tau­py­mo prie­monė“. Be mo­der­nių vo­kiškų elekt­ros val­dy­mo punktų, skirtų mies­to ga­ tvėms, di­de­lio su­si­domė­ji­mo su­si­ laukė ir ino­va­ty­vi, iš­ma­ni mo­ky­mo įstaigų ap­švie­ti­mo sis­te­ma. Vie­nin­te­lis ke­lias – mo­der­ni­zuo­ti

„Svei­ka lo­gi­ka mums sa­ko, kad rei­ kia ei­ti šiuo ke­liu – rei­kia mo­der­ ni­zuo­tis. Ma­nau, tik­rai ver­ta in­ ves­tuo­ti į tech­no­lo­gi­jas, ku­rios at­si­per­ka per ke­le­rius me­tus, tuo la­biau tau­so­ja ne tik fi­nan­si­nius mies­to iš­tek­lius, bet ir mies­tie­čių svei­katą“, – nuo­monę iš­sakė vi­ ce­me­ras Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius. Šiuo me­tu mies­te yra apie 26 tūkst. švies­tuvų, 312 ap­švie­ti­mo val­dy­mo punktų, ar­ba va­di­namųjų elekt­ros spintų, – tik 10 iš jų mo­der­ni­zuo­ti. Mies­te iš­ved­žio­ta 900 km oro, ka­be­li­nių ir po­že­mi­nių li­nijų lai­ dų. Iš vi­so Kau­ne su­skai­čiuo­ja­ma 26 tūkst. švie­sos taškų. Juos eksp­ loa­tuo­ja ir pri­žiū­ri bend­rovė „Kau­ no gat­vių ap­švie­ti­mas“. „Prieš 10 metų bu­vo gau­ta pa­ra­ma iš Pa­sau­lio ban­ko, ir vi­sa­me mies­ te se­no­sios lem­pos bu­vo pa­keis­tos dvi­gu­bai eko­no­miš­kesnė­mis nat­rio lem­po­mis. Taip ener­gi­jos su­nau­do­ji­ mas mies­te su­mažė­jo nuo 6,2 me­ga­ vatų (MW) iki 3,2 MW. Tai bu­vo pir­ ma­sis mo­der­ni­za­vi­mo eta­pas. Da­bar rei­kia pra­dėti ant­rąjį – at­nau­jin­ti 312 fi­ziš­kai ir mo­ra­liš­kai pa­se­nu­sių elekt­ros val­dy­mo punktų“, – sakė sa­vi­val­dybės Ener­ge­ti­kos sky­riaus vedė­jas Al­gir­das Vai­tiekū­nas.

Su­tau­pytų 1,3 mln. litų

Vedė­jui pri­tarė ir bend­rovės „Kau­ no gat­vių ap­švie­ti­mas“ di­rek­to­ rius Kęstu­tis Žu­roms­kas. Pa­sak jo, skai­čiuo­ja­ma, kad, at­nau­ji­nus vi­ sus punk­tus mies­te, būtų su­tau­py­ ta 1,3 mln. litų per me­tus. „Mūsų įmonės stra­te­gi­jos prio­ ri­te­tas – elekt­ros ener­gi­jos tau­py­ mas ir eksp­loa­ta­ci­nių iš­laidų ma­ ži­ni­mas, kar­tu at­si­žvel­giant ir į mies­tie­čių ge­rovę, eis­mo sau­gumą bei ap­linką. Re­miamės šią tech­no­ lo­giją nau­do­jan­čių ša­lių pa­tir­ti­mi ir su­vo­kia­me, kad tai ga­li­ma pa­siek­ ti tik die­giant mo­der­niau­sias ap­ švie­ti­mo tech­no­lo­gi­jas. Šiuo me­tu įmonės ini­cia­ty­va, ku­riai pri­tarė mies­to va­do­vybė, pa­gal esa­mas ga­li­my­bes mo­der­ni­zuo­ja­mi Kau­no elekt­ros ap­švie­ti­mo tink­lai ir tes­ tuo­ja­mos įvai­rios ap­švie­ti­mo sis­ te­mos“, – pra­dėda­mas kon­fe­ren­ ciją sakė K.Žu­roms­kas.

Svei­ka lo­gi­ka mums sa­ko, kad rei­kia ei­ ti šiuo ke­liu – rei­kia mo­der­ni­zuo­tis.

Re­zul­ta­tai nu­ste­bi­no

Bend­rovė „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­ mas“ į pa­galbą pa­si­telkė par­tne­rius iš Vo­kie­ti­jos – kom­pa­niją „Adis­con Gmbh“ ir at­li­ko eks­pe­ri­mentą. Ke­tu­ris mėne­sius Kau­ne, Kam­po gatvė­je, bu­vo fik­suo­ja­mi su­mon­ tuo­to ban­do­mo­jo ap­švie­ti­mo val­ dy­mo punk­to duo­me­nys. Pir­mi­niai re­zul­ta­tai nu­ste­bi­no net il­ga­metę pa­tirtį tu­rin­čius bend­rovės dar­ buo­to­jus. „Ši tech­no­lo­gi­ja lei­do rea­liai su­ tau­py­ti apie 27 pro­c. elekt­ros ener­ gi­jos. Ji tin­ka įvai­rių tipų lem­poms, atei­ty­je tiks ir dio­di­niams švies­tu­ vams (LED). In­ves­ti­ci­jos į to­kią ap­ švie­ti­mo sis­temą at­si­pir­ki­mo lai­ kas pri­klau­so nuo gatvės ap­kro­vos, ta­čiau vi­du­ti­niš­kai ji at­si­per­ka per 5–6 me­tus“, – naują tech­no­lo­giją pri­statė Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­jos va­ do­vas Ha­ge­nas Ben­ke­lis. In­ter­ne­tu val­do­mi švies­tu­vai kei­čia ap­švies­tu­mo lygį gatvė­se, pri­klau­so­mai nuo eis­mo in­ten­sy­ vu­mo, pa­ros lai­ko, at­mos­fe­ros są­ lygų, ga­li jį įjung­ti ir iš­jung­ti pa­gal pro­gramą ar pa­gal po­reikį. To­kia­me val­dy­mo punk­te in­for­ ma­ci­ja apie ap­švie­ti­mo su­tri­ki­ mus re­gist­ruo­ja­ma 2 min. in­ter­va­ lais. Už­re­gist­ra­vus elekt­ros li­ni­jos su­tri­kimą, au­to­ma­tiš­kai siun­čia­ ma trum­po­ji ži­nutė ar elekt­ro­ni­nis

„„Rūpi: K.Žu­roms­kas (kairė­je) ir A.Vai­tiekū­nas su­ta­ria, kad ap­švie­ti­mo sis­te­mas būti­na mo­der­ni­zuo­ti.

laiš­kas sis­temą pri­žiū­rin­čiam dar­ buo­to­jui. Spren­di­mas mo­kyk­loms

Kon­fe­ren­ci­jo­je pa­stebė­ta, kad nors šiuo me­tu apie 70 pro­c. Kau­ no mo­kyklų se­ni švies­tu­vai yra pa­ keis­ti nau­jais, ta­čiau būti­na siek­ti, kad, įdie­gus mo­der­nias ap­švie­ti­mo tech­no­lo­gi­jas, būtų su­var­to­ja­ma ir kuo ma­žiau elekt­ros ener­gi­jos. „Mo­kyklų švies­tu­vai su­var­to­ja ne tik did­žiu­lius kie­kius ener­gi­jos, ta­čiau kai kur likę se­nie­ji švies­tu­vai ken­kia ir mo­ki­nių svei­ka­tai. Ener­ ge­ti­kos sky­riui pri­ski­ria­mos 199 mo­kyk­los, ku­rio­se ap­švie­ti­mas su­ nau­do­ja di­delę švie­ti­mo rei­ka­lams ski­ria­mo mies­to biud­že­to dalį“, – pro­blemą pri­statė A.Vai­tiekū­nas. Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos bend­ro­vių spe­cia­lis­tai ke­lias die­nas ver­ti­no pa­si­rink­tas dvi Kau­no mo­kyk­las ir rin­ko duo­me­nis, kiek jos su­var­to­ja elekt­ros ener­gi­jos. Kaip ga­li­mas ener­gi­jos tau­py­mo būdas mo­kyk­lo­se kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pri­sta­ty­tos in­te­lek­tua­lios adap­ty­vių švies­tuvų sis­te­mos. Ant to­kių lempų su­mon­tuo­ti spe­cialūs ju­tik­liai-sen­ so­riai, rea­guo­da­mi į ap­lin­kos šviesą, žmo­nių ju­de­sius, nu­sta­to tin­ka­miau­ sią ap­švie­ti­mo lygį mo­ki­nio sta­lo pa­ vir­šiu­je ar klasės len­to­je. Šios tech­no­lo­gi­jos, pa­sak Vo­kie­ ti­jos kom­pa­ni­jos at­sto­vo, ug­dy­mo įstai­goms leistų ne tik su­var­to­ti iki 60 pro­c. ma­žiau elekt­ros ener­gi­jos, bet ir iš esmės pa­ge­rintų mo­ky­mo­si ap­linką, tau­sotų mo­ki­nių regė­jimą. Į ju­desį rea­guo­jan­čios lem­pos galė­ tų iš­si­jung­ti, kai, pa­vyzd­žiui, mo­kyk­ los ko­ri­do­riu­mi nie­kas ne­vaikš­čioja. Svei­ka­ta – bran­giau

„Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mo“ spe­cia­ listų tei­gi­mu, to­kią sis­temą nau­do­ ja Ham­bur­go uni­ver­si­te­tas, Vo­kie­ ti­jos li­go­ninės, mo­kyk­los, biu­rai. „Tiek ma­no minė­ti ap­švie­ti­mo punk­tai, tiek komp­lek­sinė vi­daus ap­švie­ti­mo sis­te­ma tu­ri ir kitą as­ pektą – tau­so­ja gamtą ir svei­katą.

„„Kon­fe­ren­ci­ja: dis­ku­si­jai sa­vi­val­dybė­je susi­būrė sa­vo sri­ties pro­fe­sio­

na­lai.

„„Spren­di­mai: „Kau­no gat­vių ap­švie­ti­mas“ nuo­lat ieš­ko mo­der­nių spren­

dimų mies­tui. 

Mo­der­ni ap­švie­ti­mo sis­te­ma ge­ro­kai pri­si­de­da prie ne­tie­sio­gi­nio ap­lin­ kos tar­šos su­ma­ži­ni­mo. Pa­vyzd­žiui, įdie­gus tik vieną iš 312 cent­ra­li­zuo­to gat­vių ap­švie­ti­mo punktų, CO2 tar­ ša mies­te su­mažė­ja bent 5 to­no­mis, o mo­der­ni­za­vus tik vieną iš mies­ to mo­kyklų – net 62 to­no­mis. Pers­ kai­čia­vus Kau­no mies­to mas­tu, CO2 tar­šos su­mažė­ji­mas siektų de­šim­tis tūkstan­čių tonų per me­tus“, – pli­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ka aki­mi ne­ma­tomą naudą įvar­di­jo K.Žu­roms­kas. Jo tei­gi­mu, ak­ty­ves­ nis mo­der­nių ap­švie­ti­mo tech­no­ lo­gijų die­gi­mas mies­te leistų ne tik išspręs­ti ak­tua­lias elekt­ros ener­gi­ jos tau­py­mo pro­ble­mas, bet ir pa­ ge­rintų ap­švie­ti­mo, kar­tu ir gy­ven­ tojų gy­ve­ni­mo ko­kybę bei sau­gumą. Taip pat būtų pa­ge­rin­tas Kau­no kaip ža­lio­jo mies­to įvaiz­dis. Užs. 1039463


4

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

miestas

B.Braz­džio­nio Pen­si­nin­kė tu­ri sa­vo bu­tą 1 Bab­tuo­se ir bet ka­da ga­li grįž­ti į jį gy­ven­ti, bet kol kas poe­tą

me­nan­čio pa­sta­to neap­lei­džia. B.Braz­džio­nio na­me­lį pri­žiū­rin­ ti mo­te­ris yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį su na­me­lio pa­vel­dė­to­ja – JAV gy­ve­ nan­čia poe­to anū­ke Da­li­ta Lo­vett. Sa­vi­nin­kams trūks­ta pi­ni­gų

L.Už­kur­nie­nė poe­to anū­kei D.Lo­ vett pri­klau­san­tį na­me­lį pri­žiū­ri ir ja­me gy­ve­na su są­ly­ga, kad bus at­ vi­ros du­rys įvai­riems kul­tū­ros ren­ gi­niams, B.Braz­džio­nio kū­ry­bos ger­bė­jams. L.Už­kur­nie­nė var­di­jo vals­ty­bi­nes ir ki­tas šven­tes, per ku­rias na­me­ ly­je vy­ko ne­di­de­li ren­gi­niai, ta­čiau kur kas di­des­nis jos rū­pes­tis – me­ di­nio na­mo ūki­niai rei­ka­lai. Na­mo sa­vi­nin­kė D.Lo­vett yra įsi­ pa­rei­go­ju­si ap­mo­kė­ti vi­sus na­mo iš­lai­ky­mo mo­kes­čius, bet jos šei­ mai, JAV au­gi­nan­čiai ke­tu­ris vai­ kus, na­mo Kau­ne iš­lai­ky­mas, re­ gis, ne­leng­va naš­ta. „Sun­ku iš­lai­ky­ti dve­jus na­mus, – „Kau­no die­nai“ pri­si­pa­ži­no D.Lo­ vett. – Jei­gu tu­rė­tu­me tur­to, na­ me­lį su­re­mon­tuo­tu­me ir vis­kas bū­tų gra­žu, bet kai tam nė­ra lė­šų, na­me­lis kol kas sto­vi, nors sun­ kiai.“ Du­ji­nis šil­dy­mas – pu­siau­ke­lė­je

Me­di­nis na­me­lis bu­vo pri­jung­tas prie cent­ri­nių ši­lu­mos tink­lų, bet na­mo sa­vi­nin­kė, ma­ny­da­ma, kad bus pi­giau, nu­spren­dė įves­ti au­to­ no­mi­nį du­ji­nį šil­dy­mą. Per­nai D.Lo­vett šei­ma su­mo­kė­jo apie 4 tūkst. li­tų ir gam­ti­nės du­jos bu­vo at­ves­tos iki skly­po ri­bos. Rei­ kia dar maž­daug 5 tūkst. li­tų, kad jos bū­tų at­ves­tos iki na­mo ir kad bū­tų įreng­ta šil­dy­mo sis­te­ma na­ mo vi­du­je.

Da­li­ta Lo­vett:

Ieš­ko­jo­me, kad kas nors pa­dė­tų įves­ti du­ ji­nį šil­dy­mą. Tai di­ de­lis pro­jek­tas ir be rė­mė­jų bus sun­ku jį įvyk­dy­ti.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Be to, sa­vi­nin­kę – B.Braz­džio­nio anū­kę – sle­gia maž­daug 3 tūkst. li­ tų sko­la už na­mo šil­dy­mą praė­ju­ sį se­zo­ną. Sko­lą rei­kia su­mo­kė­ti iki šių me­tų gruo­džio pa­bai­gos. „Bu­vo kal­ba­ma, kad mies­tas gal pa­dės dėl šil­dy­mo, bet kol kas dar nie­ko apie tai iš mies­to ne­gir­dė­ti. Vi­sais bū­dais ieš­ko­jo­me, kad kas nors pa­dė­tų įves­ti du­ji­nį šil­dy­mą. Tai di­de­lis pro­jek­tas ir be rė­mė­jų bus sun­ku jį įvyk­dy­ti“, – ne­slė­pė JAV gy­ve­nan­ti D.Lo­vett. Na­mą pri­žiū­rin­ti L.Už­kur­nie­nė raš­tu ir tie­sio­giai krei­pė­si pa­gal­

„„Šokas: kai kurie konservatorius rem

bos į tur­tin­gus Kau­no po­li­ti­kusvers­li­nin­kus, įvai­rių par­ti­jų Sei­mo na­rius, bet bergž­džiai. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai yra iš­sa­ kę po­zi­ci­ją: tur­tas pri­va­tus, to­dėl mies­tas ne­ga­li pri­si­dė­ti. Po­li­ti­kas pa­si­pra­šė pa­ts

Idė­ja, kaip gau­ti pa­ja­mų, at­ke­ lia­vo pa­ti. L.Už­kur­nie­nė pa­sa­ko­ jo, kad pa­va­sa­rį per vie­ną ren­gi­nį į B.Braz­džio­nio na­me­lį už­su­ko po­ li­ti­kas Sau­lius Sto­ma. Jis iš­reiš­kė no­rą na­me­ly­je tu­rė­ti sa­vo būs­ti­nę. Na­me­lio pri­žiū­rė­to­ja iš pra­džių at­ sa­kiu­si jam nei­gia­mai. Sle­giant sko­loms, mo­te­ris pa­ si­kvie­tė sa­vo bi­čiu­lį po­li­ti­ką kon­ ser­va­to­rių Ry­tą Kup­čins­ką, kad šis pa­tar­tų, pa­siū­ly­tų ko­kią nors išei­tį. Bend­rau­da­ma su Sei­mo na­riu mo­ te­ris pra­si­ta­rė, kad tuo­me­tis par­ la­men­ta­ras S.Sto­ma siū­lė­si iš­si­ nuo­mo­ti pa­tal­pas. R.Kup­čins­kas L.Už­kur­nie­nę pa­drą­si­no, kad ji im­ tų ir iš­nuo­mo­tų, tai bū­tų ne­men­kas fi­nan­si­nis įna­šas. R.Kup­čins­kas, pa­sak mo­ters, neįž­vel­gė jo­kios pro­ble­mos, kad da­lis poe­to na­mo bū­tų iš­nuo­mo­ ta S.Sto­mai. Tad va­sa­ros pa­bai­go­je l.Už­kur­ nie­nė pra­ne­šė D.Lo­vett apie ga­ li­my­bę da­lį na­mo iš­nuo­mo­ti. Ar in­ter­ne­tu siųs­ta­me laiš­ke mi­nė­ jo po­li­ti­ko pa­var­dę, mo­te­ris tei­gė ne­pa­me­nan­ti. Ki­ta ver­tus, L.Už­ kur­nie­nė tvir­ti­no ir da­bar neįž­vel­ gian­ti jo­kios skir­tu­mo, koks po­ li­ti­kas at­si­kraus­tys – svar­bu, kad mo­kė­tų nuo­mą. Dir­bo rin­ki­mų šta­bas

Už At­lan­to gy­ve­nan­ti na­me­lio sa­ vi­nin­kė iš­kart su­ti­ko, kad aukš­tas, ku­ria­me yra bu­vęs B.Braz­džio­nio ka­bi­ne­tas, bū­tų iš­nuo­mo­tas už 800 li­tų per mė­ne­sį. Į šią su­mą įskai­ čiuo­ti vi­si ko­mu­na­li­niai mo­kes­čiai ir pa­slau­gos. S.Sto­ma rak­tus nuo šio kam­ba­ rio ga­vo rug­sė­jį ir nuo­mą su­mo­kė­ jo už du mė­ne­sius. L.Už­kur­nie­nė ap­gai­les­tau­ja tik dėl vie­no: kad neį­si­lei­do S.Sto­mos


5

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

miestas

o na­me­lis vir­to S.Sto­mos būs­ti­ne Komentarai

Sau­lius Sto­ma

Po­l i­t i­kas, ra­šy­to­jas

S

miantys kauniečiai buvo priblokšti fakto, kad poeto namelyje įsikūrė „Drąsos kelio“ kandidatas. Tomo Raginos nuotr.

pa­ži­no ne­ma­tan­ti išei­ties. Ji ne­ma­ no, kad poe­to na­me­lio pa­vel­dė­to­ja tu­rė­tų jį pa­do­va­no­ti mies­tui. „Tai, kad pa­vel­dė­to­ja gy­ve­na to­ li ir ne­pa­jė­gia jo iš­lai­ky­ti, ir­gi la­bai su­pran­ta­ma. Ma­nau, kad mies­tas tu­rė­tų gal­vo­ti apie šį rei­ka­lą, juk B.Braz­džio­nis yra mies­to Gar­bės pi­lie­tis“, – kal­bė­jo mu­zie­ji­nin­kė. Nuo­mi­nin­ko pa­var­dė ne­gir­dė­ta

„„Pa­vie­ši­no: B.Braz­džio­nio ka­bi­ne­te prieš rin­ki­mus įkū­ręs sa­vo būs­ti­

nę S.Sto­ma nuo­trau­kas įdė­jo į so­cia­li­nį tink­lą.nuo pa­va­sa­rio – sko­los bū­tų be­ veik iš­tir­pu­sios. Pa­sak na­mo pri­ žiū­rė­to­jos, pa­ts S.Sto­ma nuo­mo­ta­ me kam­ba­ry­je be­veik ne­si­ro­dė, juo dau­giau nau­do­jo­si pa­dė­jė­ja – lai­kė čia sa­vo rek­la­mi­nius lei­di­nius, pa­ si­sta­tė kom­piu­te­rį. Per ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą S.Sto­ mos ko­man­da B.Braz­džio­nio ka­ bi­n e­te pra­l ei­d o dau­g iau lai­ko, įsi­jun­gu­si elekt­ri­nius šil­dy­tu­vus. Paaiš­kė­jus, kad į Sei­mą S.Sto­ma ne­pa­te­ko, L.Už­k ur­n ie­n ei be­l i­ko lauk­ti, ka­da jis su­grą­žins rak­tus. Mo­te­ris vy­lė­si, kad jei jis bū­tų li­ kęs Sei­mo na­riu, gal­būt poe­to na­ me bū­tų tu­rė­jęs prii­ma­mą­jį ir tai bū­tų bu­vu­sios ga­ran­tuo­tos pa­ja­ mos na­mui iš­lai­ky­ti.

Sauliaus Sto­mos as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

tas žmo­gus, vi­siš­kai ne­braz­džio­ niš­kas“, – „Kau­no die­nai“ kal­bė­jo Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­ zie­jaus Ber­nar­do Braz­džio­nio sky­ riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Iva­naus­kie­nė. „Kaip ga­li­ma da­ry­ti rin­ki­mų šta­ bą B.Braz­džio­nio, ku­ris rė­mė vie­ nin­te­lę kon­ser­va­to­rių par­ti­ją, na­ muo­se? Sa­kau taip ne to­dėl, kad ma­no to­kios pa­žiū­ros, šiuo at­ve­ju žiū­riu iš B.Braz­džio­nio bokš­to“, – kalbėjo J.Iva­naus­kie­nė. Pa­sak jos, tai ne­pa­ti­ko ne tik jai, bet ir ki­tiems nea­be­jin­giems žmo­ nėms. Ki­ta ver­tus, su­ti­ko pa­šne­ko­vė, tai yra pri­va­ti nuo­sa­vy­bė ir nie­kas ne­tu­ri tei­sės kiš­tis, kaip šią pri­va­ čią nuo­sa­vy­bę tvar­ky­ti, kaip ją iš­ lai­ky­ti.

Prat­rū­ko pa­si­pik­ti­ni­mu

Ži­nia, kad prie sta­lo, prie ku­rio ra­ šė B.Braz­džio­nis, at­si­sė­do S.Sto­ ma, šo­ki­ra­vo kai ku­riuos poe­to ir jo kū­ry­bos my­lė­to­jus, ko ge­ro, karš­ tus kon­ser­va­to­rių ger­bė­jus. „Ka­dan­gi pa­ti dir­bu Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­ju­je, tvar­ kau B.Braz­džio­nio rin­ki­nio ar­chy­ vą, la­biau­siai ne­ri­mo kė­lė tai, kad prie B.Braz­džio­nio sta­lo sė­do teis­

Pas­ku­ti­nis la­šas – pla­ka­tas

„Su­vei­kė ma­no pi­lie­tiš­ku­mas, to­ dėl no­rė­jo­si iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ ją“, – pri­dū­rė J.Iva­naus­kie­nė. Jos įsi­ti­ki­ni­mu, kai virš na­me­lio lau­ ko du­rų bu­vo pa­ka­bin­tas pla­ka­tas su S.Sto­mos nuo­trau­ka, bu­vo per­ ženg­tos vi­sos ri­bos. Vis dėl­to kaip na­me­liui tie­siog fi­ ziš­kai iš­lik­ti, J.Iva­naus­kie­nė pri­si­

In­ter­ne­tu iš Kau­no at­skrie­ju­sias nau­jie­nas ne­ri­mas­tin­gai su­ti­ku­si D.Lo­vett dien­raš­tį pa­ti­ki­no, kad nė ne­ži­no­jo pa­var­dės po­li­ti­ko, ku­riam bu­vo iš­nuo­mo­tos pa­tal­pos. Jai pa­ ka­ko to, kad nuo­mos va­rian­tą pa­ lai­mi­no R.Kup­čins­kas. Iš mu­zie­ji­nin­kės J.Iva­naus­kie­nės su­ži­no­ju­si, kad S.Sto­mos B.Braz­ džio­nio na­me­ly­je esą bū­ti ne­tu­ rė­tų, JAV gy­ve­nan­ti B.Braz­džio­ nio anū­kė ėmė ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos apie šį žmo­gų in­ter­ne­te. „Jo var­das man nie­ko ne­sa­ko, iš taip to­li ne­la­bai aiš­ku, kas prie­šas, kas ne. Bet jei­gu jis toks blo­gas, Lai­ma (na­me­lį pri­žiū­rin­ti L.Už­ kur­nie­nė – red. pa­st.) man tu­rė­tų pa­sa­ky­ti, bet gal ji pa­ti ne­ži­no?“ – svars­tė na­mo sa­vi­nin­kė, ne­be­ži­no­ ju­si, kaip elg­tis to­kio­je si­tua­ci­jo­je. Ki­ta ver­tus, D.Lo­vett ne­si­jau­čia kaž­kuo nu­si­dė­ju­si: „Vi­si ga­li pyk­ ti, kad įsi­lei­do­me to­kį as­me­nį, bet nie­kas ki­to pa­siū­ly­mo ne­duo­da.“ Svars­to, ar ne­par­duo­ti

Na­mo pa­vel­dė­to­ja pri­si­pa­žįs­ta, kad ji kar­tais pa­svars­to ir apie šio dva­ siš­kai bran­gaus tur­to par­da­vi­mą. „Tu­rė­ti Kau­ne tą na­me­lį ge­ra, bet ta­da, kai gir­džiu to­kį šur­mu­lį, ne­ jau­ku“, – at­vi­ra­vo D.Lo­vett. Jei at­si­ras­tų va­dy­bi­nin­kas, ku­ris su­ge­bė­tų ne tik ūkį pri­žiū­rė­ti, bet ir or­ga­ni­zuo­ti veik­lą ir gal­būt gau­ti pa­ja­mų jam iš­lai­ky­ti, B.Braz­džio­ nio anū­kei bū­tų tik­ras iš­si­gel­bė­ji­ mas. „Mes no­ri­me iš­lai­ky­ti na­me­lį ne tam, kad aš ir šei­ma ten ka­ra­liau­ tu­me va­sa­rą ar kaip nors pa­si­ro­dy­ tum­e tur­tin­gi ki­tų aky­se, tu­rė­da­mi dve­jus na­mus. No­ri­me, kad poe­to

e­n iai ži­no­jau, kad yra pro­ble­ mų iš­l ai­k ant B.Braz­d žio­n io na­me­l į. Ban­d žiau ieš­ko­t i pa­ ra­mos, bet ne­l a­b ai pa­s i­s e­kė. Šią va­s a­r ą su­g rį­ž au prie tos min­t ies ir su­gal­vo­jau, kad ja­me ga­l i­ma įkur­t i ma­no būs­t i­nę. Ti­kė­j au­s i lai­mė­t i rin­ ki­mus ir ma­n iau, kad čia bus il­g a­l ai­ kis ma­no biu­ras, bent ket­ve­r ius me­ tus. Be nuo­m os mo­kes­č io, bū­č iau pa­s i­r ū­p i­n ęs na­mu ir jo ap­l in­kos pa­t var­k y­mu. Pas­t a­t as tu­r i nuo­s ta­ bią au­r ą, jis la­b ai jau­k us. Čia ren­k a­ si kul­t ū­ros žmo­nės, bend­r uo­me­nės at­s to­v ai, vyks­t a li­te­r a­t ū­ros skai­t y­ mai. Man, kaip ra­š y­to­j ui, tai bu­vo ga­l i­my­b ė su­de­r in­t i kul­t ū­r i­n į ir po­l i­ ti­n į as­p ek­t us vie­no­j e vie­to­j e. La­b ai gai­l a – tur­būt teks iš­s i­k raus­t y­t i. Dar ban­dy­siu siū­ly­t i čia įsi­k ur­t i nau­jai iš­ rink­t iems Sei­mo na­r iams, gal rei­kės pa­k al­b ė­t i su Al­g ir­du Pa­t ac­k u. No­r i­ si, kad na­me­l is vi­s iš­k ai ne­s u­nyk­t ų, kad jis bū­t ų lan­ko­m as, kad žmo­nės ma­t y­t ų au­ten­t iš­k us daik­t us. Pats gy­ ve­nu ir Vil­n iu­j e, ir Le­kė­č iuo­s e. Ga­lė­ čiau čia tu­rė­t i dar­b o ka­b i­n e­t ą, bet dar tiks­l iai ne­ž i­n au, kuo už­s iim­s iu. Ro­m a­n ą ra­š y­s iu bet ku­r iuo at­ve­j u, bet iš kaž­ko rei­k ia pra­g y­ven­t i. Gal rei­kės va­ž iuo­t i į Ai­r i­j ą, kur au­g in­d a­ mas anū­kes ga­lė­č iau pra­g y­ven­t i. Be jo­k ios abe­j o­n ės, sė­d ė­t i prie B.Braz­ džio­n io sta­lo su jo kny­go­m is ir ra­š y­ ti ro­m a­n ą man bū­t ų tik­ra sva­j o­nė.

Pet­ras Pa­li­lio­nis

Kau­no me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­jos pir­m i­n in­kas

A

m­ž i­n a­t il­s į mū­s ų li­t e­r a­ tū­ros kla­s i­ko va­l ia bu­vo, kad ta­me na­me­ly­j e bū­t ų kul­t ū­ros ži­d i­nys. Tą mes

Ber­nar­do ir po­nios Al­do­nos dva­ sia gy­vuo­tų, kad vi­si na­me­lio lan­ ky­to­jai pa­jaus­tų tų dvie­jų as­me­ nų ši­lu­mą, kad ei­lės skam­bė­tų ir bend­ruo­me­nė pa­vel­dė­tų tur­tą, ku­rį B.Braz­džio­nis pa­li­ko vi­sai tau­tai“, – anks­čiau laiš­ke „Kau­no die­nai“ yra ra­šiu­si ra­šy­to­jo vai­kai­tė. Pa­sak jos, na­mas, nors ir pri­va­ tus, yra gy­va­sis mu­zie­jus, ku­ris vi­ sų lau­kia. Ta­po pa­vel­do ob­jek­tu

Par­duo­ti B.Braz­džio­nio na­me­lį JAV gy­ve­nan­čiai D.Lo­vett ne­bū­tų leng­ va. Šių me­tų ge­gu­žę Tai­kos pr. 21 nu­me­riu pa­žy­mė­tas 1934 m. sta­ ty­tas rąs­ti­nis pa­sta­tas įtrauk­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą. Tai reiš­kia, kad jo šei­mi­nin­kai na­mą pri­va­lo iš­sau­go­ti to­kį, koks jis yra. Ne­ga­li­ma jo nei griau­ti, nei

su B.Braz­d žio­n iu ap­t a­rė­me dar prie žlun­g an­č ios so­v ie­t ų val­d žios. Į na­ me­l į in­ves­t uo­t a in­te­lek­t ua­l ių troš­ ki­mų, mies­t as daug in­ves­t a­vo ma­ te­r ia­l iai. Sa­v i­v al­dy­b ė iš­kel­d i­n o iš jo prieš tai gy­ve­nu­s ias šei­m as, na­ mą su­re­mon­t a­vo, nu­p ir­ko trūks­t a­ mus bal­dus. Ki­t aip ta­r iant, at­ly­g i­no skriau­d ą, ku­r ią jam pa­d a­rė so­v ie­t i­ nė san­t var­k a. Bu­vo va­r ian­t as, kaip spręs­t i na­mo iš­l ai­k y­mo ir pri­t ai­k y­ mo vi­s uo­me­nei klau­s i­m ą. Na­m ą ga­ lė­j o kaž­ko­k iu bū­du pe­r im­t i mies­t as, gal­būt ga­lė­t ų jį iš­pirk­t i? Po­n ia D.Lo­ vett iš pra­d žių su­t i­ko na­me­l į pa­do­ va­no­t i, bet vė­l iau nuo­mo­nę pa­kei­tė. Na­me­l io pa­dė­t is kas­met blo­g ė­j a, pa­ vel­dė­to­j ai sun­k u jį iš­l ai­k y­t i. Ka­d an­ gi pa­s ta­t as yra pri­p a­ž in­t as vie­t i­nės reikš­mės kul­t ū­ros ver­t y­b e, ma­n au, jis tu­rė­t ų ati­tek­t i mies­to kul­t ū­r i­nėms reik­mėms. Gal­būt tai ga­lė­t ų bū­t i išei­ vi­j os kul­t ū­ros cent­ras ar bib­l io­te­k a, gal­būt tai ga­lė­t ų bū­t i Meš­k iu­ko Rud­ no­s iu­ko na­mai? Kaž­kas tu­r i už­s iim­t i vi­s u tuo, gal­būt Kul­t ū­ros mi­n is­te­r i­j a tu­rė­t ų tuo rū­p in­t is? Ži­n o­m a, priei­ na­m iau­s ia bū­t ų mies­t ui, jei jis tu­rė­ tų pi­n i­g ų. La­b ai ne­no­rė­č iau, kad na­ mas bū­t ų par­duo­t as, nu­g riau­t as. Tai bū­t ų tam tik­r ų B.Braz­d žio­n io idea­lų iš­d a­v ys­tė.

Vy­tau­tas Va­si­len­ka

Kau­no mies­to vi­ce­me­ras

­M

in­č ių, kaip iš­s au­g o­ ti šį ob­j ek­t ą, yra vi­s o­ kių, ta­č iau yra tei­s i­ nių abe­j o­n ių, nes tai – pri­v a­t i nuo­s a­v y­b ė. Rei­k ia, kad kaž­k oks suin­t e­r e­s uo­t as as­m uo tuo už­s iim­t ų. Nie­k as ne­d a­ro jo­k io žings­n io, o sa­v i­v al­d y­b ei už­s i­k rau­ ti to­k ią bė­d ą... Te­g u kas nors atei­ na pas ma­n e. Apie ga­l i­my­b es, kuo pa­d ė­t i, ne­g a­l iu nie­ko pa­s a­k y­t i. Rei­ kės pa­s i­k vies­t i tei­s i­n in­k us, pa­s ta­t ų pri­ž iū­r ė­to­j us ir ban­d y­s i­m e aiš­k in­ tis, ar yra koks nors tei­s i­n is ke­l ias pa­d ė­t i. Gal­b ūt rei­kė­t ų įsteig­t i pa­r a­ mos fon­d ą? Pap­r as­č iau­s iai rei­k ia pa­s uk­t i sme­g e­n is, aš nie­k ad ne­l in­ kęs nu­l eis­t i ran­k ų.

re­konst­ruo­ti, nei di­din­ti jo tū­rio. Pri­va­lu iš­sau­go­ti ap­dai­lą, lan­gus, du­ris, vi­daus iš­pla­na­vi­mą ir ki­tas de­ta­les. Ver­tin­gais lai­ko­mi pa­sta­to tū­ris, aukš­tų iš­pla­na­vi­mas, sie­nų an­gos, fa­sa­dų ap­dai­la ir kom­po­zi­ci­ja, tu­ rin­ti liau­diš­kos ar­chi­tek­tū­ros tra­ di­ci­jų. Sau­go­mų de­ta­lių yra ir in­ter­je­ re. Pa­vyz­džiui, sau­go­ti­nas yra pir­ mo aukš­to pa­tal­pų lu­bų ap­ka­li­mo pro­fil­ iuo­to­mis da­žy­to­mis dai­ly­len­ tė­mis ti­pas, sie­ni­nė me­di­nė kny­gų spin­ta su įstik­lin­to­mis ir ak­li­no­mis du­re­lė­mis, bal­tų gla­zū­ruo­tų kok­lių kros­nis. Fak­tas, kad na­me gy­ve­no gar­su­ sis lie­tu­vių poe­tas, dar su­stip­ri­na šio sta­ti­nio ver­tę, ta­čiau tai, bent jau kol kas, nė­ra ofi­cia­lus me­mo­ ria­li­nis mu­zie­jus.


6

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

Savaitė

Be Dar­bo par­ti­jos – nė iš vie­tos

Kitoks žvilgsnis

Švie­sos ke­lias ir še­šė­liai

Poetas Kęstutis Navakas

V

ė­li­nėms štai ir snie­gas iš­tir­po, ne­ rei­kė­jo į ka­pi­nes va­žiuo­ti ro­gė­mis ir kaps­ty­ti snie­gą, no­rint su­sta­ty­ ti žva­ke­les. Kau­no val­di­nin­kai per Vė­li­nes tu­rė­jo jaus­tis tin­ka­ma­me kon­teks­te: juk yra ir tų, ku­riems dar la­biau ne­pa­si­se­kė. Kaž­kas juk jau po ve­lė­na, o jiems nepasisekė tik tiek, kad nie­kas ne­no­rė­jo rink­ti į Sei­mą. Net keis­ta, kad nė vie­nas iš 23 be­si­ba­lo­ti­ra­vu­sių ne­ bu­vo iš­rink­tas. At­ro­do, kad ne­my­li kau­nie­čiai sa­vo val­di­nin­kų. O gal at­virkš­čiai – gal jie kaip tik sau­go pa­sta­ruo­sius, kad nee­mig­ruo­tų į sos­ ti­nę, o to­liau sėk­min­gai rū­pin­tų­si mies­to rei­ka­ lais, ly­gin­tų duo­bes, kel­tų Na­po­leo­ną per Ne­ mu­ną ir bū­tų vi­saip ki­taip pra­var­tūs. Ko ta­me Sei­me, kai ten jau be­veik Kė­dai­niai?

Rin­ki­mai bai­gė­si, o vi­sas įdo­mu­mas tik pra­si­dės. Šiaip ar taip, Kau­nas ir to­liau li­ko „kon­ser­va­to­ri­ ja“, ir esa­ma­me kon­teks­te tai ne­ga­li ne­džiu­gin­ ti. Tie­sa, bu­vo ga­li­ma dau­giau dė­me­sio skir­ti ir li­be­ra­lams – li­be­ra­liz­mo tra­di­ci­jos čia ga­jos, bet tiek jau to. Rin­ki­mai bai­gė­si, o vi­sas įdo­mu­mas tik pra­si­dės. In­ter­ne­te jau ap­stu po­kštų nau­jo­ sios koa­li­ci­jos te­ma. Pri­si­me­nant fan­tas­tiš­kus Vik­to­ro U. pa­ža­dus prieš rin­ki­mus, kaž­kas į in­ ter­ne­tą įkė­lė pa­sta­ro­jo nuo­trau­ką, pa­da­bin­tą už­ra­šu: „At­kur­si­me „Pink Floyd“. Mes ži­no­me kaip.“ Šmaikš­tu iki grau­du­lio, o rea­lu tiek pat, kiek mi­ni­ma­li pu­sant­ro tūks­tan­čio al­ga. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Kau­no hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­ kul­te­to stu­den­tai vėl iliu­mi­na­vo pa­grin­di­nes mies­to gat­ves pen­kiais tūks­tan­čiais Vė­li­nių žva­ku­čių. Žva­ku­tės ga­ly­nė­jo­si su vė­ju ir neat­ sar­gių praei­vių ko­jo­mis, ne­re­tai ge­so ir du­žo, ta­ čiau ak­ci­ja „Sie­lų upė“ at­ro­dė gra­žiai ir pra­smin­ gai. Tie­sa, su­si­lau­kė įvai­rių nuo­mo­nių. Štai ke­ le­tas jų. Vė­li­nių žva­ku­tės šiuo at­ve­ju deg­tos ne mi­ru­sie­siems, o gy­vie­siems – keis­ta me­ta­ fo­ra. Ar ne pra­smin­giau bū­tų bu­vę, jei stu­den­ tai tas žva­ku­tes bū­tų už­de­gę ne mies­to cent­ re, o ant pen­kių tūks­tan­čių nie­kie­no ne­lan­ko­ mų ka­pų? Efek­to ma­žiau, ta­čiau pra­smės dau­ giau. Šis ren­gi­nys pri­pa­žin­tas ge­riau­siu jau­ni­ mo or­ga­ni­za­ci­jų ren­gi­niu Kau­ne. Ko­dėl tik po vie­nuo­li­kos me­tų? Kuo iš­skir­ti­niai šie? Ir – ko­ kia­me kon­teks­te ver­tin­ta? Ar Kau­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos te­su­ge­ba de­gio­ti žva­ku­tes (ir jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės), kur nu­ma­no­mas kū­ry­bi­nis jau­ni­mo po­ten­cia­las? Na, ga­li­ma vi­sa tai lai­ky­ti skep­ti­kų pa­bam­bė­ji­ mais, ta­čiau tie­sos juk yra. Be to, žva­ku­tės taip gra­žiai nu­švie­tė į Sei­mą neiš­rink­tiems po­li­ti­ kams ke­lią at­gal į gim­tą­ją sa­vi­val­dy­bę. informacija:

302 250

Dėl len­kų rei­ka­la­vi­mų – 1 gal jie bu­vo to­kie spon­ ta­niš­ki. Pir­ma­die­nį LLRA sa­vo

ta­ry­bo­je nag­ri­nės šį klau­si­mą. Mes lau­kia­me jų žo­džio. Bet tai jie tu­ri pa­da­ry­ti per ki­tą sa­vai­ tę. Ir vis­kas. – Ko­dėl bu­ria­mai koa­li­ci­ jai pri­rei­kė LLRA pa­ra­mos? Taip sie­kia­ma su­ma­žin­ti DP bei partijos Tvar­ka ir tei­sin­ gu­mas ape­ti­tą? – Ne, to­kių pa­svars­ty­mų tik­ rai nė­ra. Mes jau po pir­mo­jo tu­ro kvie­tė­me pri­si­jung­ti par­ti­jas pro­ gra­mi­niu prin­ci­pu. LLRA pa­kvie­ tė­me – jei jie ne­no­rės, mes ne­sa­me to­kia koa­li­ci­ja, ku­ri la­bai pra­šys. Jie tie­siog tu­ri iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­ mo­nę, ir mes tik­rai ne­lauk­si­me. Mū­sų po­žiū­ris yra ge­ra­no­riš­kas. – Kaip pro­gno­zuo­ja­te, ka­da ga­lė­tų jau bū­ti su­da­ry­ta Vy­ riau­sy­bė? Esa­ma nuo­mo­nių, kad jos for­ma­vi­mas ga­li už­ truk­ti dėl Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės – ga­li sun­kiai sek­tis de­rin­ti mi­nist­rų kan­ di­da­tū­ras. – Yra nu­sta­ty­ta tvar­ka, ka­da mi­nist­ro pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ ra tu­ri bū­ti pa­teik­ta Sei­mui. Dar rei­kia ši­to su­lauk­ti. O jau po to per dvi sa­vai­tes prem­je­ras tu­ri su­for­muo­ti ka­bi­ne­tą. Tai­gi, yra tam tik­ra tvar­ka. Kaip bus, man da­bar sun­ku pa­sa­ky­ti. Kol ne­tu­ riu ga­li­mų mi­nist­rų pa­var­džių, ku­rie ga­li bū­ti siū­lo­mi ki­tų koa­li­ ci­ją for­muo­jan­čių par­ti­jų, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Kai ma­ty­siu konk­re­čias pa­var­des, gal bus ga­li­ma įver­tin­ti, ar sun­ko­ka bus dėl jų kal­bė­tis su Pre­zi­den­te. Bet mes, ma­nau, tar­ pu­sa­vy koa­li­ci­jo­je su­tar­si­me, kad kan­di­da­tū­ros bū­tų la­bai rim­tos, kad žmo­nės bū­tų kom­pe­ten­tin­gi.

tar­ti su Pre­zi­den­te. Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

vo rin­kė­jus ir pra­ras­tu­me jų pa­ si­ti­kė­ji­mą. Tai na­tū­ra­lu. Ki­to­kią val­dan­čią­ją dau­gu­mą su­for­muo­ ti ne­tu­ri­me ga­li­my­bės. – Išei­tys tik dvi: ar­ba ma­žu­ mos Vy­riau­sy­bė, ar­ba „vai­vo­ rykš­tė“. Ar Pre­zi­den­tė anks­ čiau apie pa­sta­rą­ją ga­li­my­bę bu­vo už­si­mi­nu­si? – Iki rin­ki­mų apie tai kal­bė­ta ne­ bu­vo. – Kas bus, jei Pre­zi­den­tė sa­vo nuo­sta­tos dėl DP neat­si­sa­kys ir V.Us­pas­ki­cho par­ti­jos kan­ di­da­tus į mi­nist­rus blo­kuos? – To­kiu at­ve­ju ga­lė­tu­me pa­tek­ ti į po­li­ti­nę kri­zę. Tai reiš­kia, kad ne­ga­lė­tu­me su­for­muo­ti jo­kios val­dan­čio­sios dau­gu­mos. To­kiu at­ve­ju ga­li bū­ti, kad kon­ser­va­ to­riams ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta for­ muo­ti ka­bi­ne­tą. Ta­čiau tai bū­ tų ne­bent ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė. Ma­no ma­ny­mu, tai ne­rea­lu. Ta­ čiau tai ne ma­no kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas. Ki­ta ver­tus, neat­mes­ čiau ir pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų va­rian­to. – Kuo jūs, jei tap­tu­mė­te prem­je­ru, bū­tu­mė­te pra­na­ šes­nis už sa­vo pirm­ta­ką And­ rių Ku­bi­lių? Išs­ky­rus ke­lias si­tua­ci­jas, Pre­zi­den­tė jam nuo­lat iš­reikš­da­vo pa­ra­mą. O apie jus vals­ty­bės va­do­vė kol kas nė­ra pa­sa­kiu­si nie­ko. – Ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad ma­no as­me­ni­niai san­ty­kiai su Pre­zi­den­ te ir­gi yra ge­ri. Kri­ti­nes min­tis ji yra iš­reiš­ku­si apie ki­tą par­ti­ją. Dėl A.Ku­bi­liaus ir ma­no pra­na­ šu­mų, no­riu pa­sa­ky­ti, kad mū­ sų po­žiū­riai į vals­ty­bės val­dy­mą ski­ria­si. Lai­kau­si nuo­sta­tos, kad vi­si mi­nist­rai – tai bend­ra ko­ man­da, įgy­ven­di­nan­ti ko­man­di­

nę stra­te­gi­ją. A.Ku­bi­lius ėjo ki­tu ke­liu: mi­nis­te­ri­jos bu­vo pa­da­ly­ tos ir dir­bo kaip at­ski­ros par­ti­jų tė­vo­ni­jos. Ma­no po­žiū­riu, mi­nis­ te­ri­jos tu­ri bū­ti kaip Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos vyk­dy­to­jai. Tai­gi aš, jei va­do­vau­siu Vy­riau­sy­bei, aiš­ kiai kel­siu už­duo­tis ir tiks­lus mi­ nis­te­ri­joms. Kiek­vie­na mi­nis­te­ri­ja tu­rės at­si­skai­ty­ti Stra­te­gi­nio pla­ na­vi­mo ko­mi­te­te. Šį da­ly­ką A.Ku­ bi­lius bu­vo pa­nai­ki­nęs. Kas ket­ vir­tį ar kas me­tus mi­nist­rai tu­rės pa­teik­ti ata­skai­tas, kaip se­kė­si įgy­ven­din­ti iš­kel­tus tiks­lus, ko­kie re­zul­ta­tai. Ta­da la­bai aiš­kiai bus ma­ty­ti, ar su­ge­ba­ma su­si­tvar­ky­ti su už­duo­ti­mis ir ką rei­kia keis­ti. – Kaip pro­gno­zuo­ja­te, kiek tver­tų jū­sų bu­ria­ma tri­jų ar­ ba ke­tu­rių par­ti­jų koa­li­ci­ja? Juo­lab kad DP nė­ra pa­ti­ki­ miau­sia par­tne­rė – 2006 m. ji pa­si­trau­kė ir su­grio­vė Al­gir­ do Bra­zaus­ko Vy­riau­sy­bę. – Ma­no­me, kad koa­li­ci­ja tu­ ri dirb­ti vi­sus ket­ve­rius me­ tus ir jaus­ti at­sa­ko­my­bę mū­sų vals­ty­bės žmo­nėms. Dėl DP ir jos pa­ti­ki­mu­mo – ma­nau, kad ant­rą kar­tą to­kių pa­čių klai­ dų nie­kas ne­kar­tos. Ar tai bū­tų DP, ar ki­ta par­ti­ja. De­mok­ra­ti­ nė­je vals­ty­bė­je mes mo­ko­mės ir to­bu­lė­ja­me. Ir iš klai­dų taip pat pa­si­mo­ko­me. – Jei va­do­vau­si­te Vy­riau­sy­ bei, kaip su­pran­tu, jo­kių in­ ter­ven­ci­jų į mo­kes­čių sis­te­ mą ne­da­ry­si­te. Vis­kas lie­ka kaip da­bar? – Prak­tiš­kai taip. Nak­ti­nių mo­ kes­čių re­for­mų tik­rai ne­da­ry­si­ me. At­lik­si­me iš­sa­mią da­bar­ti­ nės mo­kes­čių sis­te­mos ana­li­zę. Iki lie­pos 1 d. pa­teik­si­me nau­jus pa­siū­ly­mus dėl mo­kes­čių.

– Ku­rių mo­kes­čių ta­ri­fai ga­li bū­ti ko­re­guo­ja­mi? – Biu­d že­t o pa­ja­m ų struk­t ū­ ro­je ma­to­me, kad pa­grin­di­nes įplau­kas su­da­ro pri­dė­ti­nės ver­ tės ir dar­bo pa­ja­mų mo­kes­čiai. Dar­bo pa­ja­mos pla­čią­ja pra­ sme yra la­biau­siai ap­mo­kes­ti­ na­mos. Tad di­džio­ji mo­kes­čių naš­ta per­kel­ta ant žmo­nių pe­ čių. Mes no­ri­me pa­nag­ri­nė­ti ir su­ras­ti ga­li­my­bių, kaip bū­tų ga­ li­ma su­rink­ti dau­giau pa­ja­mų iš ka­pi­ta­lo. Dėl pri­dė­ti­nės ver­ tės mo­kes­čio (PVM) – jis, kaip esa­me su­pla­na­vę, bus su­ma­žin­ tas tik švie­žiai ir at­šal­dy­tai mė­ sai, vieš­bu­čių pa­slau­goms. Bet tu­rės bū­ti su­si­tar­ta su pre­ky­ bi­nin­kais: tiek di­džiai­siais, tiek smul­kiai­siais, kad to­kia pa­čia da­li­mi bus su­ma­žin­tos kai­nos mais­to pro­duk­tams. – I.Ši­mo­ny­tė to­kį su­si­ta­ri­mą va­di­na ne­rea­liu. – Pa­žiū­rė­si­me. Bus de­ry­bos, dis­ ku­si­jos. – Ka­da, jū­sų aki­mis, ša­lis pra­ dės gy­ven­ti pa­gal iš­ga­les? – Su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą dras­ tiš­kai ma­ži­nant iš­lai­das nu­ rė­žus nuo ei­li­nių žmo­nių nė­ra mū­sų tiks­las. Ne­de­fi­ci­ti­nis biu­ dže­tas bus ta­da, kai spar­čiau augs eko­no­mi­ka, kai ge­ne­ruo­ si­me pa­pil­do­mų pa­ja­mų. Da­ bar gi­ria­ma­si, kad eko­no­mi­ka au­ga, bet per­žvel­gus ki­tų me­tų biu­dže­tą to ne­ma­ty­ti. Kaip liu­ di­ja biu­dže­to ei­lu­tės, fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ne­ge­rė­ja. – Jūs aiš­kiai taip ir neat­sa­ ko­te, koks bus Vi­sa­gi­no ato­ mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­to li­ ki­mas. Nut­rau­kę šį pro­jek­tą, skai­čiuo­ja­ma, pa­tir­tu­me apie 170 mln. li­tų nuo­sto­lių. De­ry­ bas su stra­te­gi­niu in­ves­tuo­ to­ju tęs­tu­mė­te? – Kaip ga­li­ma iš kar­to da­ry­ti ka­ te­go­riš­kus spren­di­mus, kai ne­si su­si­pa­ži­nęs, su kuo ir ko­kia su­ tar­tis yra pa­si­ra­šy­ta, ko­kie įsi­ pa­rei­go­ji­mai? Mes ši­to ne­ži­no­ me. Kai mums bus su­teik­ta tei­sė, kai Vy­riau­sy­bė įgis įga­lio­ji­mus, ta­da su­si­pa­žin­si­me su in­for­ma­ ci­ja ir tik ta­da priim­si­me spren­ di­mus. – Be­je, ar pla­nuo­ja­te mes­ti iš­šū­kį D.Gry­baus­kai­tei dar­ syk ir da­ly­vau­ti ki­tuo­se pre­ zi­den­to rin­ki­muo­se? – Ne, aš as­me­niš­kai ne­ke­ti­nu. Tai jau esu pa­sa­kęs anks­čiau. Ar so­cial­de­mok­ra­tai kels sa­vo kan­ di­da­tą pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, spręs par­ti­ja, ta­čiau aš ne­kan­ di­da­tuo­siu.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotoja: Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„„Vil­tis: A.But­ke­vi­čius ti­ki­si, kad jam pa­vyks su­si­

– Pre­zi­den­tė la­bai aiš­kiai pa­ sa­kė, kad Vy­riau­sy­bė­je ne­ no­rė­tų ma­ty­ti DP. Jūs dip­ lo­ma­tiš­kai at­sa­kė­te, kad DP at­sto­vų Vik­to­ro Us­pas­ki­cho ir Vy­tau­to Gap­šio Vy­riau­sy­ bė­je tik­rai ne­bus. Ko­kios ga­ li­mos išei­tys, jei Pre­zi­den­tės to­kia nuo­lai­da vis dėl­to ne­ ten­kin­tų? – Pir­miau­sia rei­kia su­pras­ti, kad de­mok­ra­ti­nė­je vals­ty­bė­je Sei­mo dau­gu­ma for­muo­ja­ma at­si­žvel­ giant į gy­ven­to­jų iš­sa­ky­tus no­ rus. O šie juos pa­reiš­kė bal­suo­ da­mi už at­ski­ras par­ti­jas. Lie­tu­va – par­la­men­ti­nė vals­ty­bė. Ir į gy­ ven­to­jų no­rus mes pri­va­lo­me at­ si­žvelg­ti. Ki­to va­rian­to šiuo me­tu ne­tu­ri­me. Ei­da­mi į rin­ki­mus aiš­ kiai dek­la­ra­vo­me, kad vyk­dy­si­me ki­to­kią po­li­ti­ką ne­gu kon­ser­va­to­ riai. Jei for­muo­tu­me val­dan­čią­ją dau­gu­mą su jais, iš­duo­tu­me sa­

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

De­mok­ ra­ti­nė­je vals­ty­bė­ je Sei­mo dau­gu­ ma for­ muo­ja­ ma at­si­ žvel­giant į gy­ven­ to­jų iš­sa­ ky­tus no­rus.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 23 180.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

lietuva

Biu­le­te­niai pa­virs­ta ma­ku­la­tū­ra Bal­sa­vi­mo biu­le­te­nio gy­ve­ni­mas – la­bai trum­pas. Tik ke­lis mė­ne­sius gy­vuo­ja tie po­pie­riaus la­pe­liai, ant ku­rių Lie­tu­vos žmo­nės pa­žy­mi sa­vo va­lią per vi­suo­ti­ nius bal­sa­vi­mus. Gy­ve­ni­mą jie pa­bai­gia di­džiu­lė­je ma­ku­la­tū­ros krū­vo­je po­pie­ riaus per­dir­bi­mo fab­ri­ke. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

De­vy­ni mi­li­jo­nai

Ką tik įvy­ku­siems Sei­mo rin­ki­ mams ir re­fe­ren­du­mui dėl ato­mi­ nės elekt­ri­nės sta­ty­bos bu­vo at­ spaus­din­ta mi­li­jo­nai bal­sa­vi­mo biu­le­te­nių. „Tu­rė­jo­me ke­tu­rių for­mų biu­ le­te­nius – Sei­mo rin­ki­mų dau­gia­ man­da­tės apy­gar­dos, vien­man­da­ čių apy­gar­dų pir­mo­jo tu­ro, tų pa­čių apy­gar­dų ant­ro­jo tu­ro, taip pat re­ fe­ren­du­mo bal­sa­vi­mo la­pe­liai. Vi­ sų at­spaus­di­no­me be­veik tiek, kiek yra re­gist­ruo­ta rin­kė­jų, – po dau­giau kaip 2 mln. eg­zemp­lio­ rių. Tai­gi, bend­ras už­sa­ky­tas biu­ le­te­nių skai­čius sie­kė apie 9 mln. eg­zemp­lio­rių“, – dien­raš­čiui pa­ sa­ko­jo Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­ mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­ nas Vai­gaus­kas. Iš vi­sų šių la­pe­lių pa­nau­do­ta ma­ žiau nei pu­sė. Spa­lio 14-ąją įvy­ku­ siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se dau­gia­ man­da­tė­je apy­gar­do­je, pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ir re­fe­ren­du­me da­ly­va­vo 53 pro­c. įre­gist­ruo­tų rin­kė­jų, o spa­lio 28 d. su­reng­ta­me ant­ra­ja­me Sei­mo rin­ ki­mų tu­re vien­man­da­tė­se apy­gar­ do­se bal­sa­vo 36 pro­c. pi­lie­čių. To­dėl iš maž­daug 9 mln. at­ spaus­din­tų biu­le­te­nių bal­sa­vi­ mams pa­nau­do­ta apie 4,6 mln. Ki­ta pu­sė li­ko ne­pa­lies­ta. Tuo­ jau po pa­si­bai­gu­sių bal­sa­vi­mų vi­ si ne­pa­nau­do­ti biu­le­te­niai bu­ vo anu­liuo­ti – nu­kirp­ti jų kam­pai. „Ne­ga­l i­m e at­s paus­d in­t i tik

maž­daug pu­sės biu­le­te­nių, nors pa­sta­ruo­ju me­tu bū­tent tiek rin­ kė­jų atei­na prie bal­sa­dė­žių. Tu­ri­ me bū­ti tik­ri, kad biu­le­te­nių tik­rai ne­prit­rūks, jei­gu stai­ga rin­kė­ jai im­tų ir ma­siš­kai atei­tų bal­suo­ ti. Prie­šin­gu at­ve­ju ga­lė­tu­me tu­ rė­ti to­kią si­tua­ci­ją kaip Mek­si­ko­je prieš ke­le­rius me­tus – ten su­gal­ vo­jo at­spaus­din­ti tik da­lį biu­le­ te­nių, o atė­jo la­bai daug rin­kė­jų. Te­ko sku­biai spręs­ti pa­pil­do­mos biu­le­te­nių par­ti­jos spaus­di­ni­mo ir at­ga­be­ni­mo pro­ble­mą. Ki­lo net su­si­šau­dy­mų“, – pa­sa­ko­jo Z.Vai­ gaus­kas. Skelbs kon­kur­są

Ga­lu­ti­nius rin­ki­mų re­zul­ta­tus VRK tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ry­toj. Vis dėl­ to ku­rį lai­ką dar ga­li vyk­ti tei­si­niai gin­čai dėl re­zul­ta­tų. To­dėl VRK bent ke­lis mė­ne­sius sau­gos vi­sus – tiek pa­nau­do­tus, tiek ir ne­pa­nau­ do­tus – bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius. Kol kas jie te­bė­ra rin­ki­mų apy­gar­ do­se, bet ne­tru­kus bus su­vež­ti į Vil­ nių, į spe­cia­lias VRK pa­tal­pas, kur ir gu­lės iki ki­tų me­tų va­sa­rio ar ko­vo. „Tuo­met, kai pa­si­baigs vi­si su Sei­mo rin­ki­mais su­si­ję rei­ka­lai, kai iš­lei­si­me ga­lu­ti­nę rin­ki­mų re­ zul­ta­tų kny­gą, pa­skelb­si­me kon­ kur­są biu­le­te­niams iš­vež­ti ir su­nai­ kin­ti. Anks­čiau vis­ką vež­da­vo­me į Gri­giš­kių po­pie­riaus fab­ri­ką, ta­ čiau da­bar tai rei­ka­lau­ja vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­so, ku­rį ga­li lai­mė­ ti net ke­lios po­pie­riaus su­rin­ki­mo ir per­dir­bi­mo įmo­nės. Svar­biau­si kri­te­ri­jai – kai­na ir sau­gu­mas. Kas pa­siū­lys dau­giau­sia su­mo­kė­ti už

Skun­džia rin­ki­mų pa­žei­di­mus Tau­ti­nin­kas Gin­ta­ras Son­gai­la skel­ bia su­r in­kęs pa­ra­šus, kad Sei­mui bū­t ų pa­teik­tas nu­ta­r i­mo pro­jek­tas dėl krei­pi­mo­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT) pa­žei­di­mų per Sei­mo rin­ki­mus klau­si­mu.

kio, Šir­vin­tų–Vil­niaus, Vil­niaus–Tra­ kų, Kai­šia­do­rių–Elekt­rė­nų ir Jur­bar­ ko rin­ki­mų apy­gar­do­se, ar čia fik­suo­ ti pa­žei­di­mai lei­do tiks­liai nu­sta­ty­ti vi­sus kan­di­da­tus, pa­te­ku­sius į Sei­mo rin­ki­mų ant­rą­jį tu­rą.

Par­l a­men­t a­ras pra­ne­š ė, jog nu­t a­ ri­mo pro­jek­t ą dėl pa­k lau­s i­mo KT į ant­r a­d ie­n io dar­b ot­v ar­kę siū­lo įtrauk­t i 54 Sei­mo na­r iai. Tam, kad klau­s i­mas bū­t ų pri­va­lo­mai įra­š o­ mas į dar­b ot­var­kę, rei­k ia su­r ink­t i 47 Sei­mo na­r ių pa­ra­š us. Kaip sa­kė G.Son­gai­la, tarp pa­si­ra­š iu­siųjų yra vi­s ų Sei­mo frak­ci­jų at­sto­v ų, iš­sky­ rus Dar­bo par­t i­jos.

Lie­t u­vos Nep­r ik­lau­so­my­b ės Ak­to sig­na­ta­r ų klu­bo pre­z i­den­tė Bi­r u­tė Va­l io­ny­tė va­kar Pre­z i­den­to kan­ce­ lia­r i­jai įtei­kė gru­pės sig­na­ta­r ų laiš­ ką dėl, jos tei­gi­mu, an­ti­kons­ti­tu­ci­nių pro­ce­sų per Sei­mo rin­ki­mus.

Pro­jek­tu siū­lo­ma kreip­tis į KT su pa­ klau­si­mu, ar spa­lio 14 d. vyks­tant ri­ ki­mams dau­g ia­man­da­tė­je apy­gar­ do­je ne­bu­vo šiurkš­čiai pa­žeis­ti Sei­ mo rin­k i­mų įsta­ty­mai ir ar pa­žei­di­ mai lei­do nu­sta­ty­ti tiks­lius rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Taip pat klau­sia­ma dėl rin­k i­mų re­ zul­ta­tų Ši­lu­tės–Pa­gė­gių, Bir­žų–Ku­piš­

„Gru­pė sig­na­ta­rų yra su­si­rū­pi­nę, kad ne­vyk­do­mos Kons­t i­tu­ci­jos nuo­sta­ tos dėl rin­ki­mų. Šie Sei­mo rin­ki­mai ne­bu­vo lais­vi, aki­vaiz­džiai pa­žeis­tos rin­kė­jų tei­sės į lais­vą pa­si­rin­ki­mą“, – sa­kė B.Va­lio­ny­tė. Ji tei­gė, kad dvi de­šim­tys laiš­ką pa­ si­ra­šiu­sių sig­na­ta­r ų ne­tei­k ia Pre­z i­ den­tei ko­k ių nors siū­ly­mų, ką vals­ ty­bės va­do­vė tu­rė­t ų da­ry­t i, tik no­ ri iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę su­si­da­riu­ sią pa­dė­tį. Šal­ti­nis: BNS

„„Tvar­ka: anks­čiau vi­si bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai bu­vo ve­ža­mi į Gri­giš­kių po­pie­riaus fab­ri­ką, o da­bar skel­bia­mas

spe­cia­lus kon­kur­sas šiai ypa­tin­gai ma­ku­la­tū­rai su­rink­ti ir per­dirb­ti. 

pa­nau­do­tus ir ne­pa­nau­do­tus bal­ sa­vi­mo biu­le­te­nius, kas ge­riau­siai už­tik­rins jų sau­gų nu­ga­be­ni­mą ir su­nai­ki­ni­mą, tas ir lai­mės kon­kur­ są“, – tvir­ti­no Z.Vai­gaus­kas. „Tu­ri bū­ti ga­ran­tuo­ta, kad bal­ sa­vi­mo la­pe­liai bus tik­rai iš­vež­ti ir su­nai­kin­ti, o ne iš­mė­ty­ti po lau­ kus“, – pri­dū­rė jis. Pap­ras­tai pa­sta­ruo­ju me­tu įmo­ nės, lai­min­čios kon­kur­sus su­nai­ kin­ti biu­le­te­nius, tu­ri spe­cia­lius au­to­mo­bi­lius, ku­riuo­se įreng­ti po­ pie­riaus smul­kin­tu­vai. Tad jau to­se ma­ši­no­se biu­le­te­niai su­smul­ki­na­ mi ir į po­pie­riaus per­dir­bi­mo fab­ ri­ką at­ve­ža­mi kaip di­džiu­lė la­bai smul­kios ma­ku­la­tū­ros ma­sė. Kai­nuo­ja cen­tus

Z.Vai­gaus­kas už­si­mi­nė, kad vie­no biu­le­te­nio pa­ga­mi­ni­mo kai­na sie­kia nuo 1,9 iki 3,3 cen­to. Tad vi­siems bal­sa­vi­mo la­pe­liams at­spaus­din­ti iš­lei­džia­ma kiek dau­giau nei 200 tūkst. li­tų. Bet tiks­lios su­mos, kiek at­sieis biu­le­te­nių spaus­di­ni­mas, VRK dar ne­ži­no. Ko­mi­si­jos Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Jakš­tie­nė ti­ki­no, kad tai paaiš­kės ki­tą ar­ba dar ki­tą sa­vai­tę, kai „bus su­ves­ti vi­si ga­lai ir įvyk­dy­ti pa­ve­di­mai“. „Fi­nan­si­nin­kai mėgs­ta tiks­lius skai­čius, to­dėl kol kas ne­ga­liu pa­ sa­ky­ti, ar tie mė­gė­jiš­ki pa­skai­čia­ vi­mai, kad biu­le­te­nių ga­my­ba kai­ na­vo dau­giau kaip 200 tūkst. li­tų, yra pa­na­šūs į tiks­lius. Rei­kia dar pa­lauk­ti“, – sa­kė ji. Už biu­le­te­nių su­nai­ki­ni­mą iš po­ pie­riaus per­dir­bi­mo fir­mų ti­ki­ma­ si gau­ti ke­lis tūks­tan­čius li­tų. „Ma­ ku­la­tū­ra ga­na pi­gi – apie 12 cen­tų už ki­log­ra­mą. Nors pa­nau­do­tų ir ne­pa­nau­do­tų biu­le­te­nių yra mi­li­jo­ nai, vi­si jie la­bai plo­ni, ga­na leng­ vi. To­dėl ir su­mos už tų biu­le­te­nių paė­mi­mą nė­ra gi­gan­tiš­kos. Vi­si tie pi­ni­gai bus grą­žin­ti į vals­ty­bės biu­ dže­tą“, – pa­ste­bė­jo D.Jakš­tie­nė. Nors bal­sa­vi­mo la­pe­liai bus per­dirb­ti kaip ma­ku­la­tū­ra, VRK į Vals­ty­bės ar­chy­vą ati­duos sau­go­

ti ga­lu­ti­nius apy­gar­dų ir apy­lin­kių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų pro­to­ko­lus. Su­nu­me­ruo­tos šak­ne­lės

Z.Vai­gaus­kas ti­ki­na, kad bal­sa­vi­ mo biu­le­te­nių ap­skai­ta pa­kan­ka­ mai griež­ta. „Ant tų la­pe­lių nė­ ra nei van­dens ženk­lų, nei ko­kių nors pa­na­šių da­ly­kų. Tie­sa, tai la­ bai plo­nas po­pie­riaus la­pas, dar ten yra spe­cia­lus tink­le­lis, mik­ro­teks­ tas, vis­kas spaus­din­ta spe­cia­liais da­žais. Žo­džiu, nau­do­ja­mi tam tik­ ri do­ku­men­tų ap­sau­gos da­ly­kai“, – pa­sa­ko­jo VRK va­do­vas. Pa­tys bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai ne­ si­ski­ria vie­nas nuo ki­to, jie ne­su­ nu­me­ruo­ti. „Tik biu­le­te­nių šak­ ne­lės, ku­rios lie­ka pas rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rius, tu­ri sa­vo at­ski­rus nu­me­rius. Šak­ne­lių nu­me­ra­vi­mas rei­ka­lin­gas tiks­liai ap­skai­tai. Pa­tys biu­le­te­niai nė­ra su­nu­me­ruo­ti, kad ne­bū­tų įma­no­ma at­sek­ti, kas kaip bal­sa­vo. Juk bal­sa­vi­mas yra slap­ tas“, – pa­brė­žė Z.Vai­gaus­kas. VRK pir­mi­nin­kas ti­ki­no, kad iki ir po bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai sau­go­mi pa­kan­ka­mai kruopš­čiai: „Per dau­ ge­lį me­tų nu­si­sto­vė­ju­si tam tik­ra jų sau­go­ji­mo tvar­ka, to­dėl bal­sa­vi­mo la­pe­lių va­gys­čių ar din­gi­mų pa­si­ tai­ko ypač re­tai.“ Z.Vai­gaus­kas yra už­si­mi­nęs, kad ne­pa­si­tai­ko ir biu­le­te­nių pa­dir­bi­ mo at­ve­jų. Ver­tin­tų skep­tiš­kai

VRK va­do­vas pri­dū­rė, kad rin­ki­mų ko­mi­si­jos se­ka, ar bal­sa­vi­mo dė­žė­ je neat­si­ra­do dau­giau biu­le­te­nių, ne­gu bu­vo iš­duo­ta. Jei­gu biu­le­te­ nių bū­tų dau­giau, tai bū­tų sig­na­ las, kad as­me­nys į bal­sa­dė­žę pri­ me­tė pa­dirb­tų bal­sa­vi­mo la­pe­lių. Jei­gu ma­žiau, tai reiš­kia, kad rin­ kė­jai ne vi­sus biu­le­te­nius su­me­tė į bal­sa­dė­žę. „At­lie­ka­ma ap­skai­ta, kiek bal­ sa­dė­žė­je ga­li bū­ti biu­le­te­nių. Pir­ mo­ji pro­ce­dū­ra už­da­rius bal­sa­vi­ mo apy­lin­kę – nu­sta­ty­ti, kiek ga­li bū­ti ras­ta biu­le­te­nių. Jei­gu biu­le­te­ nių ras­ta dau­giau, nei iš­duo­ta rin­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

kė­jams, tai di­džiu­lis pa­vo­jaus sig­ na­las. At­si­tin­ka to­kių at­ve­jų, kai biu­le­te­niai bū­na su­li­pę, ko­mi­si­jos na­rys iš­duo­da rin­kė­jui du biu­le­te­ nius, yra ko­kių nors ap­skai­tos trū­ ku­mų. Per šiuos rin­ki­mus ne­gir­dė­ jau, kad ku­ri nors rin­ki­mų ko­mi­si­ja bū­tų ap­skai­čia­vu­si dau­giau biu­le­ te­nių, ne­gu iš­duo­ta. Išs­ky­rus vie­ną at­ve­jį, kai bu­vo skun­das, jog rin­kė­ja at­si­ne­šė 17 biu­le­te­nių; ją ban­dė su­ lai­ky­ti, ji pa­bė­go, bet skai­čiuo­da­mi ko­mi­si­jos na­riai biu­le­te­nius ra­do“, – Sei­mo An­ti­ko­ru­pci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, skir­ta­me bal­sa­vi­mo biu­ le­te­nių ap­sau­gos pro­ble­moms ap­ tar­ti, pa­sa­ko­jo Z.Vai­gaus­kas. Jis pri­dū­rė, kad tie biu­le­te­niai bu­ vo „ne­gra­biai at­švies­ti ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­tu“. Pa­sak VRK va­do­vo, Uk­rai­no­ je rin­ki­mų biu­le­te­niai ap­sau­go­ti net 22 sau­gos ly­giais, ta­čiau ki­to­ se vals­ty­bė­se yra ki­taip. „Ži­no­ma, ga­li­ma į biu­le­te­nį pri­ dė­ti ap­sau­gos, bet ta­da biu­le­te­nis kai­nuos vi­sai ki­tą kai­ną – iki li­to, o da­bar te­kai­nuo­ja ke­lis cen­tus“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas. „Aš ne­su tik­ras, kad rei­kė­tų pri­dė­ ti dar sau­gos. Iš prin­ci­po, jei­gu bū­ tų pro­ble­ma, rei­kė­tų gal­vo­ti, at­ras­ti dar ko­kių pa­pil­do­mų žy­mių. Bet dėl šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų vys­ty­mo­ si į šį klau­si­mą žiū­rė­čiau skep­tiš­kai. Mes iš­leis­tu­me biu­le­te­niams mi­li­ jo­nus, o ga­ran­ti­jų tu­rė­tu­me ne­ži­nau kiek“, – tei­gė Z.Vai­gaus­kas.

4,4 mln.

– maž­daug tiek Sei­mo rin­ki­mams ir re­fe­ren­du­ mui at­spaus­din­tų biu­le­ te­nių li­ko ne­pa­nau­do­ti, to­dėl bu­vo su­ga­din­ti.


8

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

lietuva Šim­ta­mi­li­jo­ni­nis ape­ti­tas

Lie­tu­vių kal­bos ne­be­li­ko

Ke­liuo­se bu­vo ne­sau­gu

Pa­teik­ti pir­mie­ji pra­šy­mai ki­ tą­met valstybės biu­dže­te nu­ ma­ty­ti pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­ mą įvai­rioms reik­mėms. Sei­ mo na­riai siū­lo biu­dže­te ras­ti dau­giau nei 23 mln. li­tų. Par­ la­men­ta­rai tra­di­ciš­kai dau­giau lė­šų pra­šo toms įstai­goms, ku­rios įsi­kū­ru­sios jų apy­gar­ do­se.

Len­ki­jo­je, Sei­nuo­se ir gre­ ta esan­čia­me Ža­ga­rių kai­me gy­ve­nan­tys lie­tu­vių tau­ty­bės žmo­nės pra­ra­do ga­li­my­bę mels­tis lie­tu­viš­ko­se mi­šio­se. Nuo spa­lio 1 d. iš Sei­nų at­ šauk­tas ku­ni­gas Ber­nar­das Au­gai­tis, mo­kė­jęs abi kal­bas ir at­ski­rai au­ko­da­vęs Mi­šias len­kams ir lie­tu­viams.

Per sa­vai­tę ava­ri­jo­se Lie­tu­vo­je žu­vo še­ši žmo­nės, dar 65 su­ žeis­ti. Ke­lių po­li­ci­jos duo­me­ ni­mis, spa­lio 26–lapkričio 1 d. ša­ly­je už­re­gist­ruo­ti 56 eis­mo įvy­kiai, per ku­riuos nu­ken­tė­jo žmo­nės. Žu­vo trys vai­ruo­to­jai, du pės­tie­ji ir vie­nas ke­lei­vis. Vi­si žu­vu­sie­ji – vy­rai, jų am­ žiaus vi­dur­kis – 39 me­tai.

Lietuvos parlamentarai nenori atostogauti Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Sei­mas ne­no­ri įtei­sin­ti par­la­men­ ta­rų ato­sto­gų, nors Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas jau prieš aš­tuo­ne­rius me­ tus pa­rei­ka­la­vo tai pa­da­ry­ti.

Ka­den­ci­ją bai­gian­tys par­la­men­ta­ rai po svars­ty­mo pri­ta­rė Sei­mo na­ rių tei­sių, pa­rei­gų ir veik­los ga­ran­ ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pas­ku­ti­nis bal­sa­vi­mas, tai yra šio įsta­ty­mo priė­mi­mas, su­pla­nuo­tas ki­tą sa­ vai­tę. Jei Sei­mas įsta­ty­mą priims, jis įsi­ga­lios nuo nau­jai iš­rink­to par­ la­men­to pir­mo­jo po­sė­džio die­nos. Kai pro­jek­tas bu­vo svars­to­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos va­do­vai Al­gi­ man­tas Sa­la­ma­ki­nas ir Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė at­krei­pė ko­le­gų dė­me­ sį į tai, kad dar 2004 m. Kons­ti­tu­

ci­nis Teis­mas įpa­rei­go­jo įsta­ty­mu nu­sta­ty­ti, kad Sei­mo na­riai, kaip ir vi­si dir­ban­tys ša­lies gy­ven­to­jai, tu­ ri kas­me­tes ato­sto­gas. Iki šiol toks Kons­ti­tu­ci­jos sar­gų rei­ka­la­vi­mas ne­bu­vo įvyk­dy­tas. A.Sa­la­ma­ki­nas ir V.M.Čig­rie­jie­ nė pa­tei­kė Sei­mo na­riams pa­siū­ly­ mą nu­sta­ty­ti, kad par­la­men­ta­rams per me­tus pri­klau­so 45 die­nos ato­ sto­gų. Spren­di­mus dėl par­la­men­ ta­rų iš­lei­di­mo poil­siau­ti tu­rė­tų prii­mt­ i Sei­mo val­dy­ba. Sei­mas ne­su­ti­ko su šiuo pa­siū­ly­ mu. „Mes for­ma­liai dir­ba­me vi­sus me­tus, tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę bet ku­riuo mo­men­tu at­vyk­ti į ple­na­ ri­nius ar ko­mi­te­tų po­sė­džius, to­ dėl nė­ra tiks­lin­ga nu­sta­ty­ti ato­sto­ gų. To­kių ne­tu­ri nė vie­nos Eu­ro­pos vals­ty­bės par­la­men­ta­rai“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­ gys. To­dėl nau­ja­ja­me įsta­ty­me Sei­

mo na­rių ato­sto­gų są­vo­kos vis dar ne­bus. Už ato­sto­gų įtei­si­ni­mą bal­ sa­vo tik 11 par­la­men­ta­rų, prieš bu­ vo 16, 43 su­si­lai­kė. Tad ir nau­ja­me Sei­me liks se­no­ji tvar­ka, kai ato­sto­ gos ne­reg­la­men­tuo­ja­mos, tad pra­ ktiš­kai kiek­vie­nas Sei­mo na­rys jas pla­nuo­ja sa­va­ran­kiš­kai. Aps­vars­ty­ta­sis pro­jek­tas – jau ant­ra­sis įsta­ty­mo va­rian­tas, nes anks­čiau tei­si­nin­kų gru­pės pa­ reng­tą pro­jek­tą, ga­na griež­tai nu­ sta­tan­tį Sei­mo na­rių veik­los są­ly­ gas, par­la­men­tas at­me­tė. Nau­ja­sis jau Sei­me dar­bo gru­pės pa­reng­tas pro­jek­tas – kur kas pa­ lan­kes­nis par­la­men­ta­rams, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niu pro­jek­tu – ja­me ne tik ne­lie­ka fik­suo­tų ato­sto­gų, bet ir nė­ra taip griež­tai kont­ro­liuo­ja­mas po­sė­ džių lan­ky­mas. Vis dėl­to ap­ri­bo­ji­mų Sei­mo na­riams, pa­ly­gin­ti su da­bar­ ti­ne tvar­ka, at­si­ran­da dau­giau.

„„Užd­raus­ta: teo­riš­kai vi­sus ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus Lie­tu­vos par­

la­men­ta­rai ne­tu­ri tei­sės į ato­kvė­pį prie eg­zo­tiš­kų jū­rų, Lie­tu­vos eže­rų ar sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tuo­se. „Shutterstock“ nuo­tr.

Strin­ga par­ti­za­no per­se­kio­to­jų by­la Kau­no apy­gar­dos teis­mui vėl ne­ pa­vy­ko at­vers­ti by­los dėl Dzū­ki­ jos par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­ naus­ko-Va­na­go ir jos žmo­nos suė­ mi­mo. Į va­kar tu­rė­ju­sį vyk­tį po­sė­ dį neat­vy­ko kal­ti­na­mo­ji Jad­vy­ga Kup­rė­nie­nė ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Svi­ders­kis.

Nu­ken­tė­ju­sio­ji šio­je by­lo­je, par­ ti­za­nų duk­ra, Sei­mo na­rė Auk­su­ tė Ra­ma­naus­kia­tė-Sko­kaus­kie­nė, BNS sa­kė, kad teis­mas iš­siaiš­ki­no, jog ad­vo­ka­tas pa­mirš­to apie po­sė­ dį, ku­ria­me tu­ri da­ly­vau­ti. Per­nai rug­sė­jo 22 d. į po­sė­dį neat­vy­ko kal­ti­na­mo­ji J.Kup­rė­nie­ nė bei ad­vo­ka­tai, ki­ta­me po­sė­dy­ je tais me­tais spa­lio 30 d. ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti ad­vo­ka­tai. Vė­liau į po­sė­dį vėl neat­vy­ko J.Kup­rė­nie­nė. Teis­mas by­los im­tis ke­ti­na lapk­ri­čio 20 d. „Trys tei­sė­jai da­ro 10 mi­nu­čių per­trau­ką, po de­šim­ties mi­nu­čių pa­sa­ko, kad jis tie­siog pa­mir­šo. Žmo­nių daug su­si­rin­kę, mes ke­ lin­tą kar­tą va­ži­nė­ja­me. Ne­sis­kai­ ty­mas yra di­de­lis. La­bai keis­tai nu­ skam­bė­jo pro­ku­ro­rės pa­sa­ky­mas, kad ad­vo­ka­tas pa­siel­gė la­bai gra­ žiai, kad pa­sa­kė, jog iš tik­rų­jų pa­ mir­šo, o ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kad ser­ga ar blo­gai jau­čia­si. Tei­sė­jai pri­ta­rė, link­čio­jo. Pa­si­ju­to­me la­bai įžeis­ti. At­mos­fe­ra ne teis­mo, ku­ris ieš­ko­ tų tei­sy­bės“, – BNS sa­kė A.Ra­ma­ naus­kai­tė-Sko­kaus­kie­nė. Šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je kal­ti­ ni­mai pa­teik­ti dviem į aš­tun­tą de­ šim­tį įžen­gu­siems Kau­no mies­to gy­ven­to­jams: tuo­me­tei Vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to Kau­no mies­ to ta­ry­bos pa­rei­gū­nei J.Kup­rė­nie­

nei ir Sau­gu­mo ko­mi­te­to lei­te­nan­ tui Il­jai Vo­rob­jo­vui. Pa­sak pro­ku­ra­tū­ros, kau­nie­čiai kal­ti­na­mi, kad oku­pa­ci­jos me­tais nu­si­kals­ta­mais veiks­mais pa­dė­jo so­vie­tų rep­re­si­nės struk­tū­ros pa­ da­li­niui – Vals­ty­bės sau­gu­mo ko­ mi­te­tui – pa­reng­ti A.Ra­ma­naus­ko ir jo žmo­nos Bi­ru­tės Ma­žei­kai­tės suė­mi­mo pla­ną.

Pa­si­ju­to­me la­bai įžeis­ti. At­mos­fe­ra ne teis­mo, ku­ris ieš­ko­ tų tei­sy­bės. Po suė­mi­mo A.Ra­ma­naus­kas bu­ vo įka­lin­tas KGB ka­lė­ji­me Vil­niu­je. Maž­daug me­tus bru­ta­liai kan­kin­tas ko­vo­to­jas 1957 m. rug­sė­jo 24-25 d. Lie­tu­vos SSR Aukš­čiau­sio­jo Teis­ mo nuo­spren­džiu nu­teis­tas mir­ties baus­me. Nuosp­ren­dis įvyk­dy­tas tų pa­čių me­tų lapk­ri­čio 29 d. Jo žmo­na B.Ma­žei­kai­tė Lie­tu­vos SSR Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo 1957 m. ge­gu­žės 8 d. nuo­spren­džiu nu­teis­ta kri­mi­na­li­ne aš­tuo­ne­rių me­tų lais­ vės atė­mi­mo baus­me. J.Kup­rė­nie­nei ir I.Vo­rob­jo­vui pa­ teik­ti kal­ti­ni­mai dėl bend­ri­nin­ka­vi­ mo pa­de­dant da­ry­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ ma­to, kad ge­no­ci­das – la­bai sun­ kus nu­si­kal­ti­mas žmo­niš­ku­mui. Už nu­si­kal­ti­mą Bau­džia­ma­sis ko­dek­ sas nu­ma­to lais­vės atė­mi­mo baus­ mę nuo 5 iki 20 me­tų ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki gy­vos gal­vos. BNS inf.


9

šeštADIENIS, lapkričio 3, 2012

OMX Vilnius

+0,21 %

8

OMX Riga

+0,71 %

–0,54 %

Ša­lis įver­tin­ta ­ pa­lan­kiau Nau­ja­me Tarp­tau­ti­nia­me ge­ro­vės in­dek­se Lie­tu­va pa­ki­lo vie­nu laip­te­liu ir uži­ma 43-ią vie­tą iš 142 įver­tin­tų pa­sau­lio vals­ty­bių. Jos rei­tin­guo­tos ver­ti­nant eko­no­mi­nę si­tua­ci­ ją, švie­ti­mo pa­dė­tį, svei­ka­tos ap­sau­gą, vals­ ty­bės val­dy­mo ko­ky­bę, sau­gu­mo ap­lin­ką. Lie­tu­va ap­len­kė Lat­vi­ją, Grai­ki­ją, Bul­ga­ri­ją, Kroa­ti­ją, Ru­si­ją, Bal­ta­ru­si­ją ir ki­tas po­so­vie­ ti­nes ša­lis. Ta­čiau bu­vo įver­tin­ta pra­sčiau nei Es­ti­ja, Len­ki­ja ir dau­gu­ma ki­tų ES ša­lių.

proc. šie­met su­men­ko nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ša­ly­je.

ekonomika

OMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1198 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2824 JAV do­le­ris 1 2,6612 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6651 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9594 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3578 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6416 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4932 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8577

pokytis

–0,6370 % –0,0350 % –0,2848 % –0,0937 % –0,0060 % +0,4483 % +0,1035 % +0,2218 % +0,0455 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,98

4,60

2,47

„Va­koil“

4,95

4,59

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta86,25 dol. už 1 brl. 108,21 dol. už 1 brl.

En­tua­zias­tas mo­ko at­ras­ti fi­nan­si­nę mū­zą Dar­bas tik pir­ma­die­niais ir šim­tų tūks­tan­čių li­tų al­ga per me­tus. Vi­lio­ja? Gy­ve­ni­mo di­zai­no la­bo­ra­to­ri­jos įkū­rė­jas Li­nas Ma­tu­ lis žmo­nes mo­ko pa­ti­kė­ti, kad da­bar jie dir­ba per daug, o nu­krei­ pę ener­gi­ją tin­ka­ma link­me ne tik gau­tų pa­ja­mų, bet ir tu­rė­tų ma­rias lais­vo lai­ko. Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė g.miceviciute@diena.lt

Su­si­do­mė­jo psi­cho­lo­gi­ja

Pir­mie­ji da­bar 30-me­čio L.Ma­tu­ lio moks­lai bu­vo su­si­ję su va­dy­ba ir eko­no­mi­ka. Ta­čiau vė­liau vy­ ras pa­si­rin­ko ar­chi­tek­tū­rą. Bai­gęs stu­di­jas L.Ma­tu­lis sėk­min­gai dir­bo ke­le­rius me­tus, kol vie­ną die­ną su­ pra­to vei­kian­tis ne tai, ką tu­rė­tų. „Man vis­kas pui­kiai se­kė­si, dar­ bas pa­ti­ko. Ta­čiau „įva­žia­vau“ į to­ kią bū­se­ną, kai pa­ju­tau, kad ke­le­ rius me­tus ne­vyks­ta nie­ko nau­jo. Ki­lo klau­si­mas – ne­gi taip ir bus iki gy­ve­ni­mo pa­bai­gos? Dar mo­kyk­los lai­kais or­ga­ni­zuo­da­vau ren­gi­nius ir va­ka­rė­lius. Pra­dė­jau do­mė­tis neu­ ro­ling­vis­ti­niu pro­gra­ma­vi­mu ir šiuo­lai­ki­ne psi­cho­lo­gi­ja. Su­ži­no­ jau, kad yra to­kių pa­pras­tų psi­cho­ lo­gi­nių da­ly­kų, ku­rių ne­ži­no­me ir apie ku­riuos mū­sų nie­kur ne­mo­ko. Tuo­met nu­spren­džiau, kad vi­sa tai rei­kia pa­skleis­ti pla­čiau“, – pa­sa­ ko­jo L.Ma­tu­lis. Iš pra­džių L.Ma­tu­lis pra­dė­jo ves­ti už­siė­mi­mus apie psi­cho­lo­gi­ ją ir jos tai­ky­mą už­dir­bant pi­ni­gus vers­lu­mo ska­ti­ni­mo cent­re „Hub Vil­nius“. Ta­čiau po ku­rio lai­ko su­ pra­to, kad veik­ti pra­dė­ti rei­kia dar pla­čiau. „Už­siė­mi­mai sėk­min­gai vy­ko, žmo­nių dau­gė­jo. Pas­te­bė­jau, kad žmo­nės atei­na, pa­si­klau­so, „už­si­ ga­zuo­ja“, išei­na ir jiems ky­la klau­ si­mai – o kas da­bar, kas to­liau? Tuo­met ir su­gal­vo­jau, kur nu­ kreip­ti vi­są jų ener­gi­ją“, – kal­bė­ jo L.Ma­tu­lis. Šie­met bir­že­lį en­tu­zias­tas įkū­ rė Gy­ve­ni­mo di­zai­no la­bo­ra­to­ri­ją. Tai vers­lo pra­džia­moks­lis gy­ve­ni­ mo po­ky­čių no­rin­tiems žmo­nėms. La­bo­ra­to­ri­jo­je vyks­ta 30-ies die­nų už­siė­mi­mai tiems, ku­rie no­ri su­si­ kur­ti pa­ja­mų šal­ti­nį. Ku­ria pro­to­ti­pus

Už­siė­mi­mai vyks­ta ke­lis kar­tus per sa­vai­tę, ke­lias­de­šimt jų da­ly­vių su­ si­tin­ka va­ka­rais po dar­bų. Jie klau­ so­si mo­ky­mų skir­tin­go­mis te­mo­ mis, bend­rau­ja su sa­vo mo­ky­to­jais, da­li­ja­si idė­jo­mis su bend­ra­min­ čiais, kol ga­liau­siai su­mąs­to, koks jų su­kur­tas pro­duk­tas ga­lė­tų už­ tik­rin­ti jiems fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą, ir ga­mi­na tos pre­kės pro­to­ti­pą. Dvie­jo­se šie­met jau įvy­ku­sio­se la­ bo­ra­to­ri­jo­se į ko­man­das pa­si­skirs­

tę da­ly­viai su­kū­rė me­di­nes ko­lo­nė­ les, ple­dų, ku­riuos ga­li­ma nau­do­ti kaip dra­bu­žius, sta­lą be ko­jų ir ki­to­ kių keis­tų, ta­čiau įdo­mių pro­duk­tų. Su­kū­rus iš pir­mo žvilgs­nio uto­pi­ nę idė­ją, ky­la klau­si­mas – kam bus įdo­mūs nau­jo­viš­ki ap­klo­tai ir kas pirks sta­lus be ko­jų?

Tiks­las ne­tu­ri bū­ti mi­li­jo­nas per me­tus. 120 tūkst. li­tų, dir­ bant tik pir­ma­die­ niais, – vi­sai ge­ras re­ zul­ta­tas. „Ko­dėl vis­ką rei­kia ga­min­ti ma­ siš­kai? Tau ne­rei­kia sa­vo daik­to par­duo­ti vi­sam pa­sau­liui. Pa­kan­ka par­duo­ti daik­tą tūks­tan­čiui žmo­ nių, už­dirb­ti nuo vie­no šim­tą li­tų ir tu jau bū­si už­dir­bęs 100 tūkst. li­tų. Kai ne­sie­ki pre­kės par­duo­ti vi­sam pa­sau­liui, tau ne­rei­kia pirk­ti bran­ gios rek­la­mos, to­dėl to­kia pre­ky­ba yra įma­no­ma“, – įsi­ti­ki­nęs L.Ma­ tu­lis. Pa­sak jo, šiuo me­tu gy­ve­na­me su per­tek­liu­mi. Ta­čiau per­tek­lius yra ne pre­kių, bet lais­vos ener­gi­jos ir pi­ni­gų, o smul­kių ni­šų, ku­rio­ se ga­li­ma rea­li­zuo­ti sa­vo pro­duk­ tus, at­si­ran­da nuo­lat. „Par­da­vi­ mas in­ter­ne­tu ki­tais me­tais sieks be­veik tri­li­jo­ną do­le­rių. Ga­li­my­bių yra dau­gy­bė. Te­rei­kia ras­ti tuos, ku­riems ta­vo pro­duk­to rei­kia. Yra konk­re­čių pa­vyz­džių, kad tai įma­ no­ma, per už­siė­mi­mus juos pa­ro­ dau“, – tei­gė L.Ma­tu­lis. Už­dar­bis – iš kar­to

Tie­sa, vien su­gal­vo­ti nau­ją pro­ duk­tą ar­ba vers­lo idė­ją ne­pa­kan­ka. Pir­miau­siai, pa­sak L.Ma­tu­lio, rei­ kia pa­si­ruoš­ti ge­ne­ruo­ti idė­ją. „Svar­biau­sia la­bo­ra­to­ri­jo­je ku­ ria­mų pro­duk­tų ypa­ty­bė yra ta, kad jie už­dirb­ti pi­ni­gus tu­ri be­veik nuo pir­mos die­nos. Tuo gy­ve­ni­mo bū­do pro­duk­tai ir ski­ria­si nuo ki­tų vers­lų. Tiks­las ne­tu­ri bū­ti mi­li­jo­ nas per me­tus. 120 tūkst. li­tų, dir­ bant tik pir­ma­die­niais, – vi­sai ge­ ras re­zul­ta­tas. Ar ne?“ – šyp­so­jo­si L.Ma­tu­lis. Jis pri­dū­rė, kad nau­jas pro­duk­ tas tu­ri bū­ti pa­ga­mi­na­mas grei­tai ir pi­giai, idea­liu at­ve­ju – be in­ves­

tuo­to­jų pa­gal­bos, kai vers­lo pra­ džiai po 5 tūkst. li­tų pa­si­sko­li­ni tik iš ma­mos ir mo­čiu­tės. „Be to, pa­vyz­džiui, sta­lą be ko­ jų ga­li pra­dė­ti par­da­vi­nė­ti net ne­ tu­rė­da­mas pa­ties sta­lo. Pa­ro­dai žmo­nėms, kaip sta­las at­ro­dys, pri­sta­tai idė­ją ir pa­sa­kai – pra­ dė­si­me to­kius sta­lus ga­min­ti, kai tu­rė­si­me 10 už­sa­ky­mų. Jei­gu ne­ tu­rė­si­me, grą­žin­si­me pi­ni­gus. Ta­ čiau neuž­ten­ka pa­ro­dy­ti vie­ną pa­ veiks­liu­ką ir ti­kė­tis, kad kas nors tau duos pi­ni­gų. Prie sa­vo idė­jos rei­kia dirb­ti ir ja ti­kė­ti“, – pa­brė­ žė L.Ma­tu­lis. Pa­siū­lys neįp­ras­tų pre­kių

Šiuo me­tu ke­lios pir­mo­jo­je la­bo­ ra­to­ri­jo­je da­ly­va­vu­sios ko­man­dos to­liau dar­buo­ja­si siek­da­mos įves­ti sa­vo su­kur­tus pro­duk­tus į rin­ką ir ti­kė­da­mos, kad iš jų ga­li už­si­dirb­ ti ne tik pra­gy­ve­ni­mui, bet ir lais­ va­lai­kiui. Ti­kė­ti­na, kad ne­to­li­mo­je atei­ty­je vi­si ga­lė­si­me įsi­gy­ti lig šiol ne­ma­ ty­tų me­di­nių gar­so ko­lo­nė­lių, tik iš na­tū­ra­lių pro­duk­tų pa­ga­min­tos ar­ba­tos, ku­ri ga­li pa­keis­ti ka­vą, ant ne­ma­to­mų si­jų pa­ka­bi­na­mą sta­lą. Ki­ti la­bo­ra­to­ri­jo­je su­kur­ti pro­duk­ tai kol kas taip spar­čiai ne­vys­to­mi. Ta­čiau L.Ma­tu­lio tai ne­ste­bi­na. „To­liau vys­to­ma 30–40 pro­c. la­bo­ra­to­ri­jo­je pri­sta­ty­tų idė­jų. Ta­ čiau čia nė­ra nie­ko keis­to, nes di­ džio­ji da­lis žmo­nių, ku­rie atei­na į už­siė­mi­mus, ne­su­si­ję su vers­lu, jie ne­tu­ri rei­ka­lin­gų ži­nių. Per 30 die­ nų jie gau­na vers­lo pra­džia­moks­lį ir ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti sa­ve, nu­spręs­ ti, ar idė­jai ver­ta to­liau eik­vo­ti sa­ vo lai­ką ir ener­gi­ją“, – paaiš­ki­no L.Ma­tu­lis. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad su­gal­ vo­jus vers­lo idė­ją ir no­rint su­ lauk­ti sėk­mės ne­rei­kia su­si­kon­ cent­ruo­ti tik į pro­duk­to pro­to­ti­po kū­ri­mą: „Vie­nu me­tu vyks­ta ke­li pro­ce­sai. Be pro­to­ti­po kū­ri­mo, rei­ kia kur­ti to­kį tink­la­la­pį sa­vo pro­ duk­tui par­duo­ti, tar­si tuo pro­duk­ tu jau bū­tų pre­kiau­ja­ma. Taip pat apie sa­vo pro­duk­tą rei­kia pa­sa­ko­ti žmo­nėms ir ste­bė­ti jų reak­ci­ją, įsi­ klau­sy­ti į nuo­mo­nes. Kad nuo nu­ lio nuei­tum iki re­zul­ta­to, yra ke­li žings­niai. Po 30 die­nų la­bo­ra­to­ri­ jo­je žmo­nės daž­niau­siai jau bū­na pa­ga­mi­nę pro­to­ti­pus, ki­ti pa­ruo­ šia bent jų vi­zua­li­za­ci­jas. Iš­ren­ka­ mi ge­riau­si pro­duk­tai. Po to žmo­

„„Gu­ru: 30-me­tis L.Ma­tu­lis vers­lo nau­jo­kus įkve­pia pa­ti­kė­ti sa­vo idė­jo­

mis ir pri­si­jau­kin­ti fi­nan­si­nę sėk­mę. 

nės to­liau vei­kia sa­va­ran­kiš­kai, ga­li kon­sul­tuo­tis su men­to­riais.“ Sva­jo­ja apie su­per­gy­ven­vie­tę

Pak­laus­tas, ką pa­tar­tų skep­ti­kams, ne­ti­kin­tiems to­kiu gy­ve­ni­mo bū­du, L.Ma­tu­lis šyp­te­lė­jo – te­gul nie­ ko ne­da­ro ir lau­kia. Kai at­si­bos tai, kad nie­ko nau­jo ne­vyks­ta, kai at­si­ bos gy­ve­ni­mas že­miau sa­vo pa­ties nu­sta­ty­tų stan­dar­tų, jie pra­dės ką nors da­ry­ti. „Su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­ gi­jo­mis, ko­kios da­bar eg­zis­tuo­ja, mes dir­ba­me per daug ir per il­gai tam, kad už­dirb­tu­me pi­ni­gų. Aš­ tuo­nis kar­tus ma­žiau dar­bo va­ lan­dų, ne­gu esa­me įpra­tę, yra per akis tam, kad gau­tu­me pi­ni­gų. Esa­ me įpra­tę dirb­ti dėl dar­bo. Pa­sa­ky­ mu „esu la­bai už­siė­męs“ mes pa­ tei­si­na­me sa­vo reikš­min­gu­mą, jau­čia­mės rei­ka­lin­gi. Re­tas su­si­ mąs­to, kad tą pa­tį veiks­mą, ku­ rį da­ro­me dau­gy­bę kar­tų per die­ną 20 me­tų iš ei­lės, bū­tų ga­li­ma au­ to­ma­ti­zuo­ti“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Me­tęs ar­chi­tek­to dar­bą L.Ma­tu­

Gedimino Bartuškos nuo­tr.

lis sa­vo ener­gi­ją ir lai­ką nu­krei­pė į dar­bus la­bo­ra­to­ri­jo­je ir neįp­ras­ tų pro­duk­tų kū­ri­mą. Šiuo me­tu jis už­si­dir­ba iš sa­vo įkur­tos Gy­ve­ni­mo di­zai­no la­bo­ra­to­ri­jos. Pir­mie­ji kur­ sai vie­nam žmo­gui kai­na­vo 240 li­ tų, ant­ri – 300 li­tų, ne­tru­kus pra­ si­dė­sian­tys tre­ti kur­sai – dar šim­tu li­tų bran­giau. „Kai­na au­ga, nes au­ga pa­klau­sa. Be to, ple­čia­mas pa­ke­tas to, ką da­ ly­viai gau­na“, – paaiš­ki­no L.Ma­ tu­lis. Jis pla­nuo­ja, kad atei­ty­je vie­no­ je la­bo­ra­to­ri­jo­je da­ly­vaus dau­giau­ sia po 40 žmo­nių, ku­rie bus su­si­ skirs­tę į ko­man­das, dir­ban­čias prie skir­tin­gų pro­duk­tų. Pa­pil­do­mų pi­ ni­gų L.Ma­tu­lis pla­nuo­ja už­si­dirb­ ti ir iš sa­vo su­gal­vo­tų dar ne­ma­ty­ tų pro­duk­tų. „Veiks­mai, ku­riuos da­bar da­ rau, – ma­no il­ga­lai­kės vi­zi­jos da­ lis. Atei­ty­je ma­tau su­per­gy­ven­ vie­tę. Tai eko­gy­ven­vie­tė, ku­ri sa­ve iš­lai­ko, – tu­ri sa­vo elekt­rą, elekt­ro­ mo­bi­lius ir taip to­liau“, – sa­vo pla­ nus at­sklei­dė L.Ma­tu­lis.


10

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

12p.

Pro­tų nu­te­kė­ji­mas kei­čia kryp­tį.

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

pasaulis

Ar po­ky­čiai valdžio­je at­neš nau­jo­vių į Ki­ni­ją? Ki­ni­ja ruo­šia­si vie­nam svar­biau­sių ša­lies po­li­ti­nių įvy­kių – kar­tą per pen­ke­rius me­ tus vyks­tan­čiam Ko­mu­nis­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­mui. Ja­me paaiš­kės, kas va­do­vaus di­džiau­siai pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių pa­sau­lio vals­ty­bei. Reikš­min­gas ren­gi­nys

Lapk­ri­čio 8 d. Ki­ni­jos sos­ti­nė­je Pe­ ki­ne esan­čiuo­se Liau­dies rū­muo­ se pra­si­dės XVIII Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos ko­mu­nis­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­mas. Su­va­ž ia­v i­m as yra lai­ko­m as aukš­čiau­siu val­džios or­ga­nu Ki­ ni­jo­je. Ja­me ne tik pa­tvir­ti­na­ ma Ko­mu­nis­tų par­ti­jos penk­me­ čio pro­gra­ma, ta­čiau ir ren­ka­mas aukš­č iau­s ia­s Ki­n i­j os val­d žios apa­ra­tas, ku­rio svar­biau­si sraig­ tai – Cent­ro ko­mi­te­tas ir Po­li­ti­ nis biu­ras.

Tu­ri­me la­bai ga­lin­ gą, la­bai įta­kin­gą ir di­de­lę vy­riau­sy­bę, ku­ri vi­suo­met vis­ką kont­ro­liuo­ja ir nuo­ la­t ra­mi­na žmo­nes, kad atei­tis bus švie­si.

Šių me­tų su­va­žia­vi­mas – neei­li­ nis. Per jį kei­sis net sep­ty­ni iš de­ vy­nių da­bar­ti­nio Po­li­ti­nio biu­ro Nuo­la­ti­nio ko­mi­te­to na­rių. Skai­čiuo­ja­ma, kad su­va­žia­vi­me sos­ti­nė­je da­ly­vaus apie 2,2 tūkst. at­sto­vų iš 40-ies ša­lies apy­gar­dų. Nors ofi­cia­liai ne­skel­bia­ma, ku­ rie Ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­riai pa­ keis lig­šio­li­nius Ki­ni­jos ly­de­rius Po­li­ti­nio biu­ro Nuo­la­ti­nia­me ko­ mi­te­te, nie­kas nea­be­jo­ja, kad ko­

mi­te­te po su­va­žia­vi­mo tik­rai at­si­ durs Xi Jin­pin­gas ir Li Ke­qian­gas. Šie du Ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­riai lai­ko­mi pa­grin­di­niais pre­ten­den­ tais 2013 m. pa­keis­ti da­bar­ti­nį par­ti­jos ge­ne­ra­li­nį sek­re­to­rių Hu Jin­tao ir prem­je­rą We­n Jia­bao. Per su­va­žia­vi­mą nu­ma­to­ma ir Cent­ri­nės ka­ri­nės ko­mi­si­jos su­dė­ ties kai­ta. Ma­no­ma, kad po su­va­ žia­vi­mo ko­mi­si­jo­je pa­si­keis apie 70 pro­c. na­rių. Stip­ri­na­mas sau­gu­mas

Pe­ki­nas vyks­tant su­va­žia­vi­mui virs neį­žen­gia­ma tvir­to­ve. Ki­ni­jos ži­niask­lai­da jau pa­skel­bė, kad net van­dens ar elekt­ros tie­ki­ mo su­tri­ki­mus at­sa­kin­gi pa­rei­gū­nai įpa­rei­go­ti nustatyti per 15 mi­nu­čių, jei to­kių in­ci­den­tų pa­si­tai­ky­tų. Į sos­ti­nę nuo lapk­ri­čio 1-osios iki 18-osios neį­lei­džia­mos jo­kios trans­por­to prie­mo­nės, ku­rios ve­ ža pa­vo­jin­gus che­mi­ka­lus ar ki­tas tok­si­nes me­džia­gas. Iš Pe­ki­no bu­vo nu­ro­dy­ta iš­vyk­ti da­liai di­si­den­tų, po­li­ti­nių ak­ty­vis­ tų, net tei­si­nin­kų, ku­rie agi­tuo­ja už žmo­gaus tei­ses. Ką jau kal­bė­ti apie po­mpas­ti­ką – vi­sur ple­vė­suo­jan­čias rau­do­nas vė­lia­vas ar įvai­rius ren­gi­nius... Svar­biau­sia – sta­bi­lu­mas

Ko iš šio su­va­žia­vi­mo ti­ki­si pa­pras­ ti ki­nai? Ar jis jiems rū­pi? Ga­liau­siai, koks bus Ki­ni­jos rai­ dos ke­lias? Tuo nu­spren­dė pa­si­do­mė­ti bri­ tų te­le­vi­zi­jos BBC žur­na­lis­tai, prieš

su­va­žia­vi­mą jie sa­vai­tę pra­lei­ do Ki­ni­jo­je. BBC žur­na­lis­tas Joh­ nas Sud­wort­has pa­brė­žė: „Jei ku­ ris nors iš Ki­ni­jos ly­de­rių no­rė­tų pa­sau­liui pa­ro­dy­ti, ko­kią pa­žan­gą jo ša­lis pa­da­rė per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų, ne­rei­kė­tų il­gai su­kti gal­vos – jis pa­kvies­tų vi­sus į Šan­cha­jų.“ Ki­ni­jos ry­ti­nė­je pa­kran­tė­je esan­ tis did­mies­tis per pa­sta­rą­jį de­šimt­ me­tį ta­po vie­nu įspū­din­giau­sių pa­sau­lio mies­tų – su be­si­stie­bian­ čiais į dan­gų stik­lo bokš­tais, spin­ din­čiais pre­ky­bos cent­rais ir pra­ ban­giais apar­ta­men­tais. Daž­nas Šan­cha­jų va­di­na Ki­ni­jos ga­lios sim­bo­liu. Sta­ty­bų bu­mas lei­do gau­ti dar­bo mi­li­jo­nams dar­bi­nin­kų iš vi­sos Ki­ni­ jos. Ta­čiau, kaip pa­brė­žė J.Sud­wort­ has, laz­da vi­suo­met tu­ri du ga­lus. Kal­bė­da­ma­sis su vie­nu mies­ te dir­ban­čiu ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to agen­tu žur­na­lis­tas pa­si­tei­ra­vo: „Ko­kia da­lis Ki­ni­jos gy­ven­to­jų ga­li leis­ti sau ne tik pa­sva­jo­ti apie ne­ rū­pes­tin­gą gy­ve­ni­mą šia­me tvis­ kan­čia­me mies­te?“ „Ki­ni­jo­je spar­čiai au­ga at­skir­tis tarp tur­tin­gų ir skurs­tan­čių žmo­ nių. Nors skur­džiai gy­ve­nan­tys žmo­nės no­rė­tų keis­ti sa­vo pa­dė­tį, jie to ne­ga­li. Tu­ri­me la­bai ga­lin­gą, la­bai įta­kin­gą ir di­de­lę vy­riau­sy­bę, ku­ri vi­suo­met vis­ką kont­ro­liuo­ja ir nuo­la­t ra­mi­na žmo­nes, kad atei­tis bus švie­si“, – sa­vo min­ti­mis da­li­ jo­si agen­tas, ban­dan­tis par­duo­ti 2,5 mln. do­le­rių ver­tės apar­ta­men­tus. Kai ku­rie eks­per­tai pa­ste­bi, kad vi­sa api­man­ti par­ti­jos kont­ro­lė ska­ti­na

so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę. Mil­ži­niš­ki inf­ rast­ruk­tū­ros pro­jek­tai ir eks­por­tas – Ki­ni­jos va­rik­lis, ta­čiau di­džiu­lės vy­riau­sy­bės in­jek­ci­jos į ša­lies eko­ no­mi­ką daž­nai ne­pa­sie­kia die­na iš die­nos triū­sian­čių dar­bi­nin­kų. Ga­ry Liu, eks­per­tas iš Kinijos ir Europos tarp­tau­ti­nės vers­lo mo­ kyk­los, pa­brė­žė: „Ki­ni­ja priė­jo kryž­ke­lę. Per­ne­lyg di­de­lis vy­riau­sy­ bės apa­ra­tas su­ke­lia pro­ble­mų. Vy­ riau­sy­bė yra per stip­ri, ji per­ne­lyg griež­tai kont­ro­liuo­ja ša­lies iš­tek­lius, o tai di­di­na so­cia­li­nę at­skir­tį vi­suo­ me­nė­je ir truk­do pa­žan­gai.“ Pa­sak jo, „jei di­džio­ji da­lis Ki­ ni­jos gy­ven­to­jų ne­ga­li var­to­ti, vy­ riau­sy­bei vie­na­reikš­miš­kai teks su­ kur­ti ge­ro­kai la­biau su­ba­lan­suo­tą eko­no­mi­kos mo­de­lį, ku­ria­me vi­ di­niai vi­suo­me­nės po­rei­kiai tu­rės bū­ti įver­tin­ti“. J.Sud­wort­has vie­na­me Šan­cha­ jaus dau­gia­bu­čių ra­jo­ne pa­kal­bi­no čia gy­ve­nan­čią 51 me­tų Lou Li­ping. Kar­tu su kai­my­nais mo­te­ris da­li­ ja­si ne tik bend­ra vir­tu­ve, bet ir vo­ nia. Ji vi­lia­si, kad vie­ną die­ną gaus kom­pen­sa­ci­ją nau­jam bu­tui. „La­bai ti­kiuo­si, kad kuo grei­čiau gau­siu kom­pen­sa­ci­ją. Bi­jau, kad vė­liau bus sun­ku įsteng­ti ką nors įsi­gy­ti, nes ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos smar­kiai au­ga“, – ap­gai­ les­ta­vo Lou Li­ping. Ki­nai – op­ti­mis­tai

Už­tat Ki­ni­jos kai­me vie­tos gy­ven­ to­jai į atei­tį žiū­ri su op­ti­miz­mu. Mar­ti­nas Pa­tien­ce’as, BBC žur­ na­lis­tas, kal­bi­no vie­ną ki­nų ūki­nin­

„„Pa­ta­ri­mas: eks­per­tų nuo­mo­ne, Ki­ni

ką šio gim­ta­ja­me kai­me į šiau­rę nuo sos­ti­nės Pe­ki­no, ne­to­li Di­džio­sios ki­nų sie­nos. 71 me­tų Don­g De­xiu džiau­gė­si, kad jo kai­mas per pa­sta­ rą­jį de­šimt­me­tį smar­kiai pa­si­kei­tė. „Ma­no gy­ve­ni­mas pa­si­kei­tė. Jei at­vi­rai, da­bar jau­čiuo­si tar­si gy­ ven­da­mas ro­ju­je. Ži­no­te, mes daž­ nai ba­da­vo­me. O da­bar, nors ne­su pa­sa­kiš­kai tur­tin­gas, tu­riu vis­ką, ko ma­no šir­dis gei­džia“, – džiau­ gė­si kiek su­ly­sęs ci­ga­re­tės dū­mą trau­kian­tis vy­ras.

Nuo Mao Ze­don­go iki Xi Jin Ką at­neš nau­jo­ji penk­to­ji Ki­ni­ją val­dan­čių ko­mu­nis­tų kar­ta? Per Na­cio­na­li­nį su­va­žia­vi­mą pa­si­keis sep­ty­ni iš de­vy­nių da­bar­ti­nių Po­ li­ti­nio biu­ro Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­ to na­rių.

„„Ro­ta­ci­ja: šiais me­tais Ki­ni­jo­je kei­čia­si ko­mu­nis­tų kar­tos – ket­vir­tą­ją nuo

1949 m. ša­lies po­li­ti­nio eli­to kar­tą pa­keis penk­to­ji. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Tarp jų – fak­ti­nis ša­lies va­do­vas, ge­ne­ra­li­nis Ko­mu­nis­tų par­ti­jos sek­re­to­rius ir Cent­ri­nės ka­ri­nės ko­mi­si­jos va­do­vas Hu Jin­tao. Nuo 2002 m. Ki­ni­jo­je su­si­klos­ tė pra­kti­ka, kad ge­ne­ra­li­nis sekre­

torius da­li­ja­si val­džia su Po­li­ti­nio biu­ro Nuo­la­ti­nio ko­mi­te­to na­riais – di­de­lę ga­lią tu­rin­čiais Ko­mu­nis­ tų par­ti­jos va­do­vais. Tai­gi, da­bar­ti­nė Ki­ni­jos po­li­ti­nė sis­te­ma ge­ro­kai ski­ria­si nuo Mao lai­kų ir net va­di­na­ma res­pub­li­ ko­niš­ka, t. y. aukš­čiau­sia po­li­ti­nė Ki­ni­jos va­do­vy­bė bend­rai prii­ma spren­di­mus. Po­li­ti­ti­nio biu­ro Nuo­la­ti­nio ko­ mi­te­to na­rių val­džios pa­si­da­li­ji­mo prin­ci­pas bu­vo įtvir­tin­tas per 16-

ąjį na­cio­na­li­nį su­va­žia­vi­mą prieš de­šimt me­tų. Tuo­met taip pat bu­vo pa­di­din­ tas ko­mi­te­to na­rių skai­čius nuo sep­ty­nių iki de­vy­nių. Vis­gi, kaip kal­ba­ma, šis iš­plė­ti­mas ap­sun­ki­ no spren­di­mų priė­mi­mo pro­ce­ są, to­dėl po 18-ojo su­va­žia­vi­mo, kaip spė­ja­ma, jis ga­li bū­ti vėl su­ ma­žin­tas iki sep­ty­nių na­rių, t. y. du Nuo­la­ti­nio ko­mi­te­to na­riai bus pri­skir­ti Po­li­ti­nio biu­ro na­riams. Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­ja įkur­ta


11

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

pasaulis Vėl už gro­tų

Ei­lės prie de­ga­li­nių

Bu­vęs Uk­rai­nos prem­je­ras Pav­lo La­za­ren­ ka tre­čia­die­nį Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se vos išė­jęs į lais­vę vėl at­si­dū­rė už gro­tų, šį kar­ tą – dėl neaiš­kaus sa­vo sta­tu­so šio­je ša­ ly­je. 1996–1997 m. Uk­rai­nos vy­riau­sy­bei va­do­va­vęs P.La­za­ren­ka 1999-ai­siais at­vy­ ko į Jung­ti­nes Vals­ti­jas pra­šy­tis prie­globs­ čio, bet bu­vo suim­tas ir nu­teis­tas de­vy­ne­ rius me­tus ka­lė­ti už su­kčia­vi­mą, prie­var­ ta­vi­mą ir pi­ni­gų plo­vi­mą.

De­ga­lų sty­gius ir elekt­ros tie­ki­mo su­tri­ ki­mai ap­sun­ki­na JAV ry­ti­nę pa­kran­tę nu­ siau­bu­sio ura­ga­no pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mo dar­bus. De­ga­li­nė­se iš­si­ri­kia­vo il­gos ei­lės au­to­mo­bi­lių ir žmo­nių su ka­nist­rais ran­ ko­se. Niu­jor­ko met­ro at­nau­ji­no dar­bą, bet kai ku­rios sto­tys dar už­da­ry­tos už­stri­gus van­dens pum­pa­vi­mo dar­bams. Ura­ga­no au­kų skai­čius per­ko­pė 90, o eko­no­mi­niai nuo­sto­liai ver­ti­na­mi 50 mlrd. do­le­rių.

Mil­ži­niš­ ki inf­rast­ ruk­tū­ros pro­jek­tai ir eks­por­ tas – Ki­ni­ jos va­rik­lis, ta­čiau di­ džiu­lės vy­ riau­sy­bės in­jek­ci­jos daž­nai ne­ pa­sie­kia pa­ prastų dar­ bi­nin­kų.

171 tūkst.

nau­jų dar­bo vie­tų spa­lį su­kur­ta JAV, nors eks­per­tai pro­gno­za­vo ge­ro­kai ma­žiau.

Ki­ni­jos ly­de­riai

„„Li Chang­chu­nas – pro­pa­gan­dos va­

das. „„Hu Jin­tao – Ki­ni­jos Liau­dies Res­

pub­li­kos (KLR) pre­zi­den­tas, Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos (KKP) ge­ne­ra­li­ nis sek­re­to­rius, Cent­ri­nės ka­ro ko­mi­ si­jos pir­mi­nin­kas.

„„Xi Jin­pin­gas – KLR vi­cep­re­zi­den­

tas, vie­nas svar­biau­sių KKP sek­re­to­ ria­to na­rių.

„„Wu Bang­guo – Na­cio­na­li­nio liau­

dies kong­re­so Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. „„Li Ke­qian­gas – vyk­doma­sis vi­cep­

rem­je­ras.

„„We­n Jia­bao – Vals­ty­bės ta­ry­bos

i­jos val­džia tu­rė­tų dau­giau dė­me­sio skir­ti pa­pras­tų ša­lies gy­ven­to­jų bė­doms. 

Don­g De­xiu pa­sa­ko­jo per sa­vo gy­ve­ni­mą pa­ty­ręs ne vie­ną skau­dų li­ki­mo smū­gį. Dar bū­da­mas vai­kas jis iš­gy­ve­no ja­po­nų oku­pa­ci­ją. Šie žiau­riai nu­ kan­ki­no jo se­ne­lį. Don­g De­xiu tė­vas mi­rė di­džio­jo ba­do me­tais, ku­ris Ki­ni­jo­je pra­žu­dė mi­li­jo­nus žmo­nių. Se­ny­vas vy­ras džiau­gė­si, kad šiuo me­tu už­dir­ba pi­ni­gų. Net dau­giau, nei jam rei­kia. Pir­mą­syk po­ky­čius jis pa­ju­to ta­da, kai Ki­ni­jos vy­riau­ sy­bė lei­do ūki­nin­kams par­da­vi­nė­ti

sa­vo išau­gin­tas gė­ry­bes. O pa­sta­ ruo­sius de­šimt me­tų Don­g De­xiu, kaip pa­ts sa­ko, gy­ve­na ne­rū­pes­tin­ gą ir so­tų gy­ve­ni­mą. „Ke­lias į kai­mą – su­tvar­ky­tas, val­džia at­nau­ji­no dau­ge­lį na­mų. Gau­nu vals­ty­bi­nę pen­si­ją, taip pat al­gą dirb­da­mas ug­nia­ge­siu ne­to­ li esan­čia­me miš­ke“, – pa­sa­ko­ jo vy­ras. Kiek už­dir­ba Don­g De­xiu? Ko­dėl jis toks lai­min­gas? Va­ka­rie­čių aki­ mis, Don­g De­xiu pa­ja­mos – ma­žos.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Per mė­ne­sį jis su­si­že­ria vos 250 JAV do­le­rių. Ta­čiau ūki­nin­kas pri­dū­rė – „to­kių pi­ni­gų aš per vi­są gy­ve­ni­mą ne­su re­gė­jęs“. „Is­to­ri­jos ra­tas dau­ giau ne­si­suks at­gal“, – BBC žur­na­ lis­tui tvir­tai pa­reiš­kė Dong De­xiu. Ki­nai – op­ti­mis­tai. Jie ma­no, kad nors ša­lis ir su­si­du­ria su pro­ble­ mo­mis, ji – tei­sin­ga­me ke­ly­je. Tad iš­lai­ky­ti žmo­nių ti­kė­ji­mą švie­sia atei­ti­mi, re­gis, ir yra nau­jų­jų Ki­ni­ jos ly­de­rių už­duo­tis.

prem­je­ras.

„„He Guo­qian­gas – Cent­ri­nės dis­cip­

li­nos prie­žiū­ros ko­mi­si­jos va­do­vas.

„„Zhou Yong­kan­gas – Po­li­ti­nių ir „„Jia Qing­li­nas – Lau­dies po­li­ti­nių

pa­ta­rė­jų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas.

įstatymų leidybos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas.

Pa­ren­gė Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

n­pin­go: penkios kinų komunistų kartos 1921 m. ir tu­ri apie 73 mln. na­rių, to­dėl yra di­džiau­sia pa­sau­ly­je po­ li­ti­nė jė­ga. Šių me­tų Na­cio­na­li­nis su­va­žia­vi­ mas svar­bus tuo, kad pa­žy­mi kar­tų kai­tą par­ti­jos va­do­vy­bė­je. Per su­ va­žia­vi­mą į val­džios olim­pą Ki­ni­jo­ je įžengs va­di­na­mo­ji penk­to­ji po­li­ ti­nio eli­to kar­ta. Pir­mo­sios at­sto­vais įpras­ta va­ din­ti Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos įkū­rė­jus. Pir­mo­sios kar­tos val­dy­ mo lai­ko­tar­pis pra­si­dė­jo 1949 m.,

o bai­gė­si su Mao Ze­don­go mir­ti­ mi 1976 m. Ant­ro­ji ko­mu­nis­tų kar­ta sie­ja­ ma su Ki­ni­jos so­cia­li­nės eko­no­mi­ nės sis­te­mos re­for­ma­to­riu­mi Deng Xiao­pin­gu. Bū­tent jo val­dy­mo me­ tais Ki­ni­ja pe­rė­jo nuo pla­ni­nės prie rin­kos eko­no­mi­kos. Tre­čio­sios kar­tos at­sto­vu lai­ko­mas Jiang Ze­mi­nis. Šio ge­ne­ra­li­nio sek­re­ to­riaus val­dy­mo ker­ti­niai ele­men­tai: eko­no­mi­kos au­gi­mas, po­li­ti­nė har­ mo­ni­ja ir kul­tū­ri­nė pa­žan­ga.

Jiang Ze­mi­nio val­dy­mas pra­si­dė­ jo po kru­vi­nų­jų Tia­nan­me­no aikš­ tės įvy­kių 1989 m., kai iš ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus po­sto bu­vo pri­vers­tas pa­si­trauk­ti Zhao Ziyan­gas, Ko­mu­ nis­tų par­ti­ją val­dęs nuo 1987-ųjų. Ket­vir­to­sios kar­tos at­sto­vas – da­bar­ti­nis Ki­ni­jos ge­ne­ra­li­ nis sek­re­to­rius Hu Jin­tao. Dau­ge­ lis ket­vir­to­sios kar­tos ly­de­rių bu­vo tech­nok­ra­tai, dau­giau­sia dė­me­sio sky­rę Ki­ni­jos pro­duk­ci­jai ska­tin­ti ir tech­no­lo­gei rai­dai.

Svar­b iau­s i penk­to­s ios Ki­n i­ jos po­li­ti­nio eli­to kar­tos, ku­rios smai­ga­ly­je – bū­si­ma­sis ge­ne­ra­li­ nis sek­re­to­rius Xi Jin­pin­gas, tiks­ lai vei­kiau­siai bus su­si­ję su ket­ vir­to­sios kar­tos at­sto­vų tiks­lais. Nau­jie­ji Ki­ni­jos eli­to at­sto­vai yra už­si­mi­nę, kad daug dė­me­sio skirs Ki­ni­jos tech­no­lo­gi­nei rai­dai, vyk­dys ak­ty­vią už­sie­nio po­li­ti­ką, griež­tai ko­vos su ko­rup­ci­ja aukš­čiau­siuo­se po­li­ti­niuo­se sluoks­niuo­se. Pa­ren­gė Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

73

mln. na­rių tu­ri Ki­ni­jos ko­mu­nis­tų par­ti­ja – di­džiau­sia pa­sau­ly­je po­li­ti­nė jė­ga.


12

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

pasaulis Skęs­tan­ti Ve­ne­ci­ja Smar­kios liū­tys šią sa­ vai­tę už­tvin­dė dau­giau nei pu­sę Ve­ne­ci­jos, taip pat gar­sią­ją Šv. Mor­ kaus aikš­tę. Tu­ris­tams te­ko au­tis gu­mi­nius ba­ tus, nors kai kur van­ dens ly­gis vir­ši­jo met­ rą. Šią sa­vai­tę gau­siai li­jo be­veik vi­so­je Ita­li­jo­ je, nuo Li­gū­ri­jos iki Si­ci­ li­jos, ga­lin­gi vė­jo gū­siai Ro­mo­je ver­tė me­džius.

Iš­var­gin­ti nuo­la­ti­nės va­sa­ros Praė­ju­sį sek­ma­die­nį dau­ge­lio ru­ sų elekt­ro­ni­niai prie­tai­sai au­to­ ma­tiš­kai pe­rė­jo prie žie­mos lai­ ko. Bet tai bu­vo klai­da. Ru­sai to­ liau gy­ve­na pa­gal va­sa­ros lai­ką, bet nuo jo jau ge­ro­kai pa­var­go.

Pro­tų nu­te­kė­ji­mo, pa­pras­tai vyks­tan­čio iš ma­žiau iš­si­vys­čiu­sių į la­biau iš­si­vys­čiu­ sias vals­ty­bes, kryp­tis kei­čia­si. JAV laik­raš­ tis „The Chris­tian Scien­ce Mo­ni­tor“ ra­šo, kad žmo­giš­ka­sis ka­pi­ta­las grįž­ta į Azi­ją, Lo­ty­nų Ame­ri­ką, Ry­tų Eu­ro­pą ir Af­ri­ką.

En­tu­ziaz­mas nu­slo­po

Nuo 2011 m. pa­va­sa­rio Ru­si­ja iš­ ti­sus me­tus gy­ve­na pa­gal va­sa­ ros lai­ką. Per­nai ba­lan­dį tuo­me­tis pre­zi­den­tas Dmit­ri­jus Med­ve­de­ vas pa­si­ra­šė įsta­ty­mą „Apie lai­ko ap­skai­čia­vi­mą“ ir pa­nai­ki­no žie­ mos ir va­sa­ros lai­kų kai­ta­lio­ji­mą. Toks spren­di­mas iš pra­džių su­ lau­kė di­de­lio vi­suo­me­nės pa­lai­ky­ mo. Ru­si­jos vi­suo­me­nės nuo­mo­ nės ty­ri­mų cent­ro duo­me­ni­mis, 2011 m. va­sa­rį šią ini­cia­ty­vą pa­ lai­kė 73 pro­c. ša­lies gy­ven­to­jų.

Ge­res­nių ga­li­my­bių paieš­kos

Pro­tų nu­te­kė­ji­mas iš skur­džių į tur­ tin­gas vals­ty­bes iki šiol bu­vo tvir­tai nu­si­sto­vė­ju­si ten­den­ci­ja. Tak­sis­tas ni­ge­rie­tis Niu­jor­ke, tė­vy­nė­je įgi­jęs gy­dy­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą, ta­po to­kiu pat įpras­tu da­ly­ku kaip pra­de­dan­ ti Brod­vė­jaus ak­to­rė ar­ba Volst­ri­to ban­ki­nin­kas. Moks­li­nin­kai ir in­ži­nie­riai iš įvai­ riau­sių ša­lių – nuo Bra­zi­li­jos iki Ki­ ni­jos – jau se­niai va­žiuo­ja į la­biau iš­si­vys­čiu­sias vals­ty­bes, ieš­ko­da­mi ge­res­nių ga­li­my­bių ar­ba sa­vo sri­ty­ je, ar­ba prie tak­si vai­ro ar grei­to­jo mais­to res­to­ra­no vir­tu­vė­je. Jung­ti­nių Tau­tų vys­ty­mo pro­gra­ mos duo­me­ni­mis, 75 pro­c. pa­sau­lio mig­ran­tų va­žiuo­ja į la­biau iš­si­vys­ čiu­sias ša­lis nei jų tė­vy­nė. Bet da­bar šio ju­dė­ji­mo kryp­tis pra­dė­jo keis­tis, nes imig­ran­tai jau nė­ra tik­ri, ar iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­ se gy­ven­ti ge­riau.

Praė­ju­sią žie­mą, pa­ ly­gin­ti su anks­tes­ nė­mis, stai­giai pa­ dau­gė­jo grei­to­sios pa­gal­bos iš­kvie­ti­ mų, šir­dies ir krau­ ja­gys­lių li­gų.

Ta­čiau šie­met va­sa­rį pri­ta­rian­ čių su­ma­žė­jo iki 44 pro­c., o rug­sė­ jį – iki 35 pro­c. Vis daž­niau pa­si­ girs­ta ra­gi­ni­mų grįž­ti prie va­sa­ros ir žie­mos lai­ko.

Ži­nių mo­no­po­li­jos ne­be­li­ko

Ken­čia fut­bo­lo sir­ga­liai

Vals­ty­bės Dū­mos Svei­ka­tos ap­ sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ser­ ge­jus Ka­laš­ni­ko­vas tei­gė, kad ru­sai praė­ju­sią žie­mą iš­gy­ve­no ka­muo­ ja­mi stre­so bū­se­nos. „Praė­ju­sią žie­mą, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis, stai­giai pa­dau­gė­ jo grei­to­sios pa­gal­bos iš­kvie­ti­mų, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ir ap­ skri­tai vi­sų li­gų, ku­rios su­si­ju­sios su stre­su“, – sa­kė par­la­men­ta­ras. Nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu iš­sa­kė ir Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas. Jis pri­si­pa­ži­no, kad jam sun­ku kel­tis ry­tais pa­gal va­sa­ros lai­ką. Ša­lies va­do­vas va­sa­rį pa­ siū­lė ap­tar­ti lai­ko kei­ti­mo klau­si­ mą su eks­per­tais ir vi­suo­me­ne. Grą­žin­ti va­sa­ros ir žie­mos lai­ką ra­gi­na ir ver­ty­bi­nių po­pie­rių bir­žų pre­kiau­to­jai, ku­rie no­ri, kad lai­ko skir­tu­mas tarp Mask­vos ir Lon­ do­no bū­tų vie­no­das. Da­bar kin­ tan­tis lai­ko skir­tu­mas trum­pi­na ak­ty­vios pre­ky­bos lai­ką Ru­si­jos rin­ko­je. Nu­si­vy­lę jau­čia­si net fut­bo­lo ger­bė­jai. Nuo praė­ju­sio sek­ma­ die­nio Eu­ro­pos čem­pio­na­tų var­ žy­bos jiems pra­si­de­da va­lan­da vė­ liau, ar­čiau vi­dur­nak­čio.

Pro­tų nu­te­kė

„„Lai­kas: nors iš pra­džių ak­ty­viai pa­lai­kė D.Med­ve­de­vo spren­di­mą ne­

su­ki­nė­ti laik­ro­džio ro­dik­lių, Ru­si­jos gy­ven­to­jai po me­tų jau pra­dė­jo abe­jo­ti, ar šis žings­nis bu­vo tei­sin­gas. „Reu­ters“ nuo­tr.

Klau­si­mas pa­ki­bo ore

S.Ka­laš­ni­ko­vas pa­tei­kė Vals­ty­bės Dū­mai svars­ty­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios grą­žin­tų va­sa­ros ir žie­mos lai­ką. Par­la­men­ta­ras lau­kia vy­ riau­sy­bės reak­ci­jos, bet ši del­sia. „Ban­d ė­m e iš­s iaiš­k in­t i, kas konk­re­čiai už­sii­ma šiuo klau­si­mu, ir su­pra­to­me, kad nie­kas, – in­ter­ ne­to po­rta­lui ga­ze­ta.ru ano­ni­miš­ kai sa­kė šal­ti­nis vy­riau­sy­bė­je. – D.Med­ve­de­vas ne­no­ri sku­bin­ti šio klau­si­mo. V.Pu­ti­nas, nors pa­si­sa­ kė šiuo klau­si­mu, konk­re­čių pa­ve­ di­mų nie­kam ne­da­vė. Tai­gi da­bar vis­kas pa­ki­bo ore.“ Bet šal­ti­nis pri­dū­rė, kad pa­dė­ tis ga­li pa­si­keis­ti bet ku­rią aki­ mir­ką, ir ne­ri­bo­tam lai­kui ati­dė­ tas spren­di­mas ga­li bū­ti priim­tas vi­siš­kai ne­ti­kė­tai. „Prav­da“, ga­ze­ta.ru inf.

Va­sa­ros lai­kas Šiuo me­tu va­sa­ros ir žie­mos lai­ką kai­ta­lio­ja dau­giau nei 110 pa­sau­lio vals­ty­bių, tarp jų – be­veik vi­sos Eu­ ro­pos vals­ty­bės, JAV (iš­sky­rus Ari­ zo­nos vals­ti­ją ir Ha­va­jus), Ka­na­da, Aust­ra­li­ja. Lai­ką kai­ta­lio­ti at­si­sa­kė Nep­rik­lau­so­mų vals­ty­bių san­drau­ gos na­rės Vi­du­rio Azi­jo­je, Bal­ta­ru­ si­ja, Ka­zachs­ta­nas ir Gru­zi­ja. Tarp vals­ty­bių, ku­rios nie­ka­da ne­su­ki­ nė­jo laik­ro­džio ro­dyk­lių, yra Ki­ni­ ja, Pie­tų Ko­rė­ja ir Ja­po­ni­ja. Uk­rai­no­je pa­sta­rai­siais me­tais ver­ da dis­ku­si­jos dėl pe­rė­ji­mo prie pa­sto­vaus lai­ko. Par­la­men­ta­rai jau ne kar­tą siū­lė svars­ty­ti ati­tin­ka­mą įsta­ty­mą. Ti­kė­ti­na, kad jau ki­tą­met uk­rai­nie­čiams su­kti laik­ro­džio ro­ dyk­lių ne­be­rei­kės.

Ši prie­šin­gos kryp­ties ban­ga nu­si­ ne­šė ke­nie­tį Si­ta­ti Ki­tuyi – jis me­tė kon­sul­tan­to dar­bą Lon­do­ne ir įsi­dar­ bi­no aukš­tų tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vė­je Af­ri­ko­je. Ki­nas Ha­nas grį­žo iš Jung­ ti­nių Vals­ti­jų na­mo, nes val­džia sky­ rė jam pa­ra­mą me­di­ci­ni­nės įran­gos ga­myk­los sta­ty­bai. O jau­nas po­rtu­ ga­las Ber­nar­do Fon­tou­ra, už­sii­man­ tis vers­lo ko­mu­ni­ka­ci­ja, per­si­kraus­tė į Rio de Ža­nei­rą, kad pa­dė­tų Bra­zi­li­ jai ruoš­tis 2014 m. pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tui ir 2016 m. olim­pi­nėms žai­dy­nėms. 2008 m. pra­si­dė­ju­si pa­sau­lio fi­ nan­sų kri­zė pa­kir­to sta­bi­lu­mo jaus­ mą, ku­riuo il­gą lai­ką mė­ga­vo­si ame­ ri­kie­čiai ir eu­ro­pie­čiai. O vals­ty­bių, ku­rių eko­no­mi­ka dar tik for­muo­ja­si, ro­dik­liai šian­dien ge­res­ni ir jos to­ liau vys­to­si, vi­lio­da­mos sa­vo emig­ ran­tus at­gal ir ne­tgi pri­trauk­da­mos aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų iš JAV bei Eu­ro­pos. Va­šing­to­no mig­ra­ ci­jos po­li­ti­kos ins­ti­tu­to va­do­vas De­ met­rias Pa­pa­de­met­riou šį pro­ce­są va­di­na ta­len­to de­mok­ra­ti­za­ci­ja. „Anks­čiau vi­si va­žia­vo į ke­tu­rias ar pen­kias ang­la­kal­bių ša­lis, o vi­ soms ki­toms vals­ty­bėms ati­tek­da­ vo tre­čio­sios rū­šies ta­len­tai. Da­bar jau nie­kas ne­tu­ri ži­nių mo­no­po­li­ jos“, – aiš­ki­no eks­per­tas.

Ak­ty­viai vi­lio­ja na­mo

Di­džiau­sia pa­sau­ly­je yra ki­nų dias­ po­ra. Bet verž­da­ma­si į pa­sau­lio ly­ de­res vals­ty­bė pra­dė­jo dė­ti pa­stan­ gas, kad su­grą­žin­tų mi­li­jo­nus sa­vo pi­lie­čių, iš­vy­ku­sių per pa­sta­ruo­ sius tris de­šimt­me­čius. Ki­ni­jos fi­ nan­si­nių ir ki­to­kių sti­mu­lų pro­gra­ mos ne­tu­ri ly­gių vi­sa­me pa­sau­ly­je. Re­zul­ta­tai jau ma­to­mi: nuo šio am­ žiaus pra­džios grįž­ti na­mo pa­no­ ru­sių ki­nų skai­čius išau­go de­šim­ čia kar­tų. Sa­vo emig­ran­tus na­mo ak­ty­viai vi­lio­ja ir Bra­zi­li­ja, o kar­tu čia at­ vyks­ta ir ne­ma­žai eu­ro­pie­čių. Jie vyks­ta ir į ki­tas bu­vu­sias ko­lo­ni­jas, to­kias kaip Ar­gen­ti­na ir Mek­si­ka.

Lai­kui bė­gant vis ma­žiau pra­de­dan­čių­ įmo­nių kur­sis Jung­ ti­nė­se Vals­ti­jo­se, o vis dau­giau – Azi­jo­ je ir Lo­ty­nų Ame­ri­ ko­je. Nuo 2010 iki 2012 m. Bra­zi­li­jo­ je tei­sė­tai gy­ve­nan­čių už­sie­nie­čių skai­čius išau­go 50 pro­c. Dau­gu­ma jų at­vy­ko iš Por­tu­ga­li­jos, ku­ri il­gą lai­ką pa­ti trau­kė mig­ran­tus, o da­ bar vir­to pro­tų „eks­por­tuo­to­ja“. „Mes ste­bi­me, kaip kva­li­fi­kuo­ti eu­ro­pie­čiai mig­ruo­ja į be­si­vys­tan­ čias vals­ty­bes, pa­vyz­džiui, į BRIC ša­lis (Bra­zi­li­ją, Ru­si­ją, In­di­ją, Ki­ni­ ją – red. pa­st.)“, – sa­kė Tarp­tau­ ti­nės dar­bo or­ga­ni­za­ci­jos mig­ra­ci­ jos po­li­ti­kos spe­cia­lis­tas Rys­zar­das Cho­le­wins­kis. Anot jo, eko­no­mi­ kos kri­zė Eu­ro­po­je la­biau­siai smo­ gė pie­ti­nių ša­lių jau­ni­mui, ir da­bar ge­riau­sios ga­li­my­bės jiems at­si­ve­ ria be­si­vys­tan­čia­me pa­sau­ly­je. Af­ri­ka ta­po pa­trauk­li

Pro­tų nu­te­kė­ji­mas ta­po tik­ra ka­ tast­ro­fa Af­ri­kos vals­ty­bėms, kur emig­ra­ci­jos ban­gos pra­si­dė­jo dar praė­ju­sio am­žiaus sep­tin­ta­me de­ šimt­me­ty­je. Anot Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos, maž­daug ket­vir­ta­da­lis už­sie­ny­je iš­si­la­vi­ni­ mą ga­vu­sių ir Va­ka­ruo­se dir­ban­čių


13

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

pasaulis Skęs­tan­ti Ve­ne­ci­ja

ė­ji­mas kei­čia kryp­tį

Smur­tui nėra ribų Dau­giau krau­jo, dau­giau mir­čių. Mek­si­kos nar­ko­tikų kar­te­lių ka­ rai tam­pa vis žiau­res­ni. Ne­su­val­do­mos am­bi­ci­jos

Dėl to ga­li­ma kal­tin­ti daug as­ menų, bet nie­kas tiek ne­pri­sidė­ jo prie didė­jan­čio žiau­ru­mo kaip Mi­gue­lis Án­ge­las Tre­vi­ño, dar ži­ no­mas kaip Z-40, ku­ris šį mėnesį per­ėmė kar­te­lio „Los Ze­tas“ vairą iš nu­žu­dy­to He­ri­ber­to Laz­ca­no. Mek­si­kos vald­žia pa­tvir­ti­no, kad kar­te­lis tu­ri naują va­deivą, o kon­ ku­ruo­jan­tys kar­te­liai su­ka galvą, kaip jo at­si­kra­ty­ti. Ne­se­niai in­ter­ne­te pa­skelb­ta­ me vaiz­do įra­še kar­te­lio „Ca­bal­le­ ros Temp­la­rios „ ly­de­ris Ser­van­do Góme­zas pa­sa­ko­jo apie su­si­klos­ čiu­sią pa­dėtį: „Tu­ri­me su­vie­ny­ti jėgas ir su­for­muo­ti vie­ningą frontą prie­š „Los Ze­tas“, ypač prie­š Z-40. Jo ne­su­val­do­mos am­bi­ci­jos kurs­to baimę ir su­maištį mūsų ša­ly­je.“ M.Á.Tre­vi­ño at­sa­kin­gas už dau­ gybę siau­bingų nu­si­kal­timų. Jo prie­ši­nin­kai bu­vo ka­ria­mi, ka­po­ja­ mi į da­lis. Vie­nas žiau­riau­sių jo po­ mėgių yra „iš­kep­ti“ auką rūgšty­je ir ben­zi­ne. Grei­tai kopė į viršų

„„Per­mai­nos: Af­ri­kos vals­ty­bės, iš­gy­ve­nu­sios tik­rą emig­ra­ci­jos ka­tast­ro­fą, da­bar vi­lio­ja sa­vo pi­lie­čius at­

gal ge­res­nė­mis ga­li­my­bė­mis, di­des­niu sau­gu­mu ir tech­no­lo­gi­nės pa­žan­gos va­ro­mo­mis au­gan­čio­mis rin­ ko­mis. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

svei­ka­tos spe­cia­lis­tų yra ki­lę iš Už­ sa­cha­rio. Bet da­bar kai ku­rios Af­ ri­kos dias­po­ros grįž­ta na­mo, kur jų lau­kia ge­res­nės ga­li­my­bės, di­des­ nis sau­gu­mas ir tech­no­lo­gi­nės pa­ žan­gos va­ro­mos au­gan­čios rin­kos. Anot Ni­ge­ri­jos bu­vu­sių stu­den­ tų tink­lo stei­gė­jo Man­ny Anie­bo­ na­mo, šian­dien du­kart dau­giau žmo­nių grįž­ta į Ni­ge­ri­ją, nei ją pa­ lie­ka. Na­mo į Pie­tų Af­ri­kos Res­ pub­li­ką vi­lio­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos stei­gė­jas An­ge­las Jo­ne­sas tei­gė, kad nuo 2004 m. į tė­vy­nę grį­žo 6 tūkst. žmo­nių. Net­gi be­si­vys­tan­čios ES vals­ ty­bės, ku­rios įsto­ju­sios į Bend­ri­ ją su­si­dū­rė su pro­tų nu­te­kė­ji­mu, da­bar ti­ki­si, kad eko­no­mi­kos kri­zė pa­dės joms su­si­grą­žin­ti emig­ran­ tus. 2004-ai­siais, kai Len­ki­ja įsto­ jo į ES, Var­šu­vos, Kro­ku­vos ir ki­tų uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tai plūs­te­ lė­jo į Ai­ri­ją bei Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, o ten daž­nai įsi­dar­bin­da­vo pa­da­ vė­jais ar­ba san­tech­ni­kais. Da­bar

sta­bi­lus kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų srau­tas ju­da at­gal. Pra­ran­da kon­ku­ren­cin­gu­mą

Nau­da, ku­rią gau­na pro­tus su­si­ grą­ži­nan­čios vals­ty­bės, su­si­ju­si ne vien su žmo­nių ga­bu­mais, kva­li­fi­ ka­ci­ja ir nau­jo­mis dar­bo vie­to­mis, bet ir su ki­tais veiks­niais. „Kai pa­gy­ve­ni vals­ty­bė­je, ku­ ri pri­klau­so Eko­no­mi­nio bend­ ra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­ za­ci­jai, ir pa­ma­tai, kaip vis­kas vyks­ta ten, tam­pi ne­pa­kan­tes­ nis ko­rup­ci­jai, ne­mok­šiš­ku­mui, nee­fek­ty­vu­mui, žmo­nių tin­gu­ mui, – aiš­ki­no šios or­ga­ni­za­ci­jos eks­per­tas dar­bo mig­ra­ci­jos klau­ si­mais Geor­ges’as Le­maît­re’as. – Tuo­met pra­de­di siek­ti, kad ir ta­ vo ša­ly­je bū­tų dau­giau pa­slau­gų ir toks pat dar­bo efek­ty­vu­mas, prie ku­rio pri­pra­tai.“ O pa­trauk­lu­mą pra­ran­dan­čios vals­ty­bės kar­tu pra­ran­da ir kon­ ku­ren­cin­gu­mą. „Tai jau at­si­lie­pia

Ame­ri­kos eko­no­mi­kos plėt­rai, – kons­ta­ta­vo Va­šing­to­no mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos ins­ti­tu­to va­do­vas D.Pa­ pa­de­met­riou. – Lai­kui bė­gant vis ma­žiau pra­de­dan­čių įmo­nių kur­sis Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, o vis dau­giau – Azi­jo­je ir Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je.“ Pa­ren­gė Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

Lie­tu­vių mig­ra­ci­ja 2011 m. iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 53,9 tūkst. gy­ven­to­jų, į Lietuvą imig­ra­ vo – 15,7 tūkst. Pa­ly­gin­ti su 2010 m., as­me­nų, dek­la­ra­vu­sių sa­vo iš­vy­ki­ mą iš ša­lies, su­ma­žė­jo 29,3 tūkst., o dek­la­ra­vu­sių at­vy­ki­mą į ša­lį tris kar­tus pa­dau­gė­jo. Di­džio­ji da­lis imig­ran­tų – į Lie­tu­vą grį­žę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ čiai. 2011 m. į Lie­tu­vą grį­žo 14 tūkst. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių – tai 9,9 tūkst. (3,4 kar­to) dau­giau ne­gu 2010 m. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to inf.

M.Á.Tre­vi­ño nu­si­kals­tamą kar­ jerą pra­dėjo dar jau­nystė­je, kai ta­ po gau­jos „Los Te­jas“ kur­je­riu. Jis grei­tai kopė į viršų ir 2005 m. jau bu­vo vie­nas gau­jos vadų. Jo už­duo­ tis bu­vo sau­go­ti nar­ko­tikų marš­ru­ tus nuo kon­ku­rentų. Vy­ras or­ga­ni­zuo­da­vo žmog­ žu­dys­tes ne tik Mek­si­ko­je, bet ir Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se. Po ku­rio lai­ko M.Á.Tre­vi­ño sto­ jo į „Los Ze­tas“ gre­tas ir pa­dėjo

šiai ne­di­de­lei gru­puo­tei vos per ke­letą metų tap­ti vie­nu iš dviejų pa­grin­di­nių Mek­si­kos nar­ko­tikų kar­te­lių. Jei­gu Z-40 būtų dirbęs ne nu­ si­kals­ta­m o­je or­ga­n i­za­c i­jo­je, o tarp­tau­t inė­je kor­p o­ra­c i­jo­je, jis tik­riau­siai būtų pelnęs metų va­ dy­bi­nin­ko ti­tulą. Vie­nin­te­lis jo rea­lus var­žo­vas da­bar yra kar­te­lis „Si­na­loa“, va­do­vau­ja­mas Joa­quí­ no Guz­má­no. Kerš­to au­ka – po­li­ti­ko sūnus

„Los Ze­tas“ sa­vo veik­los ri­bas iš­ plėtė per visą Cent­rinę Ame­riką. Kar­te­lis ga­be­na ko­kainą iš Ko­lum­ bi­jos į Hondūrą, ta­da sau­su­ma pa­ lei Mek­si­kos įlan­kos pa­krantę prie ga­lu­ti­nio tiks­lo – Jung­ti­nių Vals­ tijų. M.Á.Tre­vi­ño po­lin­kis į nu­si­kals­ tamą veiklą ky­la iš jo šei­mos. Bro­ lis Oma­ras Tre­vi­ño Mo­ra­le­sas taip pat ei­na aukš­tas pa­rei­gas kar­te­ly­ je „Los Ze­tas“. M.Á.Tre­vi­ño bro­ liai ir­gi liūd­nai garsė­ja sa­vo žiau­ru­ mu, jais taip pat do­mi­si Jung­ti­nių Vals­tijų teisė­sau­ga. Už in­for­ma­ciją, pa­dėsian­čią juos suim­ti, JAV ko­vos su nar­ko­ti­kais agentū­ra siū­lo 5 mln. do­le­rių pre­miją. M.Á.Tre­vi­ño su­si­jęs su ne­se­niai įvyk­dy­ta vie­no gar­siau­sių Mek­si­ kos po­li­tikų 24 metų sūnaus José Eduar­do Mo­rei­ros Rodrí­gue­zo žmog­žu­dys­te. Au­kos tėvas Hum­ ber­to Mo­rei­ra yra val­dan­čio­sios Ins­ti­tu­cinės re­vo­liu­cinės par­ti­jos ly­de­ris, anks­čiau va­do­va­vo Koa­ hui­los vals­ti­jai. Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad ši žmog­žu­dystė bu­vo M.Á.Tre­ vi­ño kerš­tas už sūnėną, ku­ris žu­vo per su­si­šau­dymą su po­li­ci­ja. „Clarín“ inf.


14

šeštADIENIS, lapkričio 3, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt sportas@diena.lt Redaktorius Romas Poderys

???? ?? ????„ ??

???? ??

???? ??

????„ ??

????„ ??

sportas

M.Po­po­vi­čius: vi­sa­da rei­kia ko­v

39

Kroa­tas Mar­ko Po­ po­vi­čius – be­veik kau­nie­tis. Ko­vos azar­tas, emo­ci­jų škva­lai, var­žo­vų tvir­to­ves griau­nan­ tys tri­taš­kiai ir ne­ for­ma­lus bend­ra­vi­ mas su sir­ga­liais – iš­ skir­ti­niai „Žal­gi­rio“ le­gio­nie­riaus bruo­ žai, be ku­rių Lie­tu­ vos čem­pio­nų ko­ man­da bū­tų šiek tiek ki­to­kia.

Eu­ro­ly­gos ma­ čuo­se paei­liui M.Popovičius rea­li­za­vo bent vie­ną to­li­mą me­ti­mą.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

30-metis snai­pe­ris iš Za­da­ro praė­ ju­sio mė­ne­sio vi­du­ry­je ta­po 20uo­ju žai­dė­ju Eu­ro­ly­gos is­to­ri­jo­je, per­ko­pu­siu 200 pa­tai­ky­tų tri­taš­ kių ri­bą. Už­va­kar per rung­ty­nes su Mi­la­no „EA7 Em­po­rio Ar­ma­ni“ Mar­ko pra­me­tė vi­sus pen­kis to­li­ mus me­ti­mus ir už­bai­gė še­še­rius me­tus tru­ku­sią įspū­din­gą se­ri­ją – nuo 2006 m. lapk­ri­tį vy­ku­sios žal­gi­rie­čių dvi­ko­vos su Mask­vos CSKA taik­lia­ran­kis kroa­tas 39-iuo­ se Eu­ro­ly­gos ma­čuo­se paei­liui rea­ li­za­vo bent vie­ną to­li­mą me­ti­mą. Vis dėl­to dėl šio as­me­ni­nio klup­ te­lė­ji­mo M.Po­po­vi­čius krim­to­si ma­žiau­siai ir džiau­gė­si nuo­sta­bia ket­vir­tą­ja „Žal­gi­rio“ per­ga­le Eu­ ro­ly­go­je. „To jau be­veik už­tek­tų ke­lia­la­piui į „Top 16“, ta­čiau, no­rint pa­siek­ ti ką nors dau­giau, rei­kia dar pa­ge­ rin­ti žai­di­mą, pir­miau­sia – gy­ny­bą. „Žal­gi­ris“ tu­ri ke­tu­rio­li­ka pui­kių krep­ši­nin­kų, ko­lek­ty­vo mik­rok­ li­ma­tas – šau­nus, vi­si no­ri dirb­ti. Ži­nau, kad bus sun­ku, ta­čiau, kaip sa­ko tre­ne­ris Joa­nas Pla­za, po pa­ ki­li­mų ar nuo­puo­lių pri­va­lo­me iš­ lik­ti ko­man­da“, – kal­bė­jo „Žal­gi­ rio“ sir­ga­lių nu­my­lė­ti­nis.

„„Ne­sa­va­nau­dis: vie­nam taik­liau­sių Eu­ro­pos krep­ši­nio snai­pe­rių svar­biau­si – ko­man­dos tiks­lai. 

Su Kau­nu ma­ne sie­ ja la­bai stip­rus ry­šys. Čia gy­ve­nu vi­sa­ver­ tį gy­ve­ni­mą ir tu­riu dau­gy­bę bi­čiu­lių už krep­ši­nio aikš­te­lės ri­bų.

– Mar­ko, praė­ju­sią sa­vai­tę ne­ ga­lė­jai rung­ty­niau­ti dėl ne­ti­kė­ to su­ne­ga­la­vi­mo. Ro­ta­vi­ru­sas ta­ve iš ri­kiuo­tės bu­vo iš­ve­dęs jau ant­rą se­zo­ną iš ei­lės. Per­ nai su­si­rgo­te su sa­vo ge­ru bi­ čiu­liu Man­tu Kal­nie­čiu. Kaip

šiuo me­tu jau­tie­si? – pra­dė­jo­me po­kal­bį su M.Po­po­vi­čiu­mi. – Džiau­giuo­si, kad vis­kas, at­ro­ do, jau su­si­tvar­kė. Kiek­vie­ną die­ ną jau­čiuo­si vis ge­riau ir ti­kiuo­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu bū­siu ab­so­ liu­čiai svei­kas. Sma­gu, kad šį kar­ tą vi­ru­sas ne­bu­vo toks stip­rus kaip anks­čiau. At­si­gau­ti pa­vy­ko ga­na grei­tai. Da­bar vi­są sa­vo dė­me­sį jau ga­liu skir­ti krep­ši­niui. – „Žal­gi­ris“ šį se­zo­ną šluo­ja vi­sus sa­vo var­žo­vus nuo ke­lio. Kaip ma­nai, ko­kios pa­grin­di­ nės to­kio star­to prie­žas­tys? – „Žal­gi­ris“ vi­suo­met pa­si­žy­mė­ jo tuo, kad sa­vo su­dė­ty­je tu­rė­da­ vo daug in­di­vi­dua­liai la­bai stip­ rių krep­ši­nin­kų, ta­čiau tik šie­met

Vai­do­to Gri­go, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

vi­si jie vie­nin­gai sa­vo ener­gi­ją ir veiks­m us nu­k rei­p ia ko­m an­d os sėk­mei. Ir anks­čiau ži­no­jo­me, kad esa­me ne­blo­gų vy­ru­kų kom­pa­ni­ja, ta­čiau tik šie­met atė­jo lai­kas, kai pra­dė­jo­me žais­ti vi­siš­kai ki­taip. Pa­si­kei­tęs po­žiū­ris – pa­grin­di­nė prie­žas­tis, da­ran­ti įta­kos vi­soms ki­toms. – Po per­ga­lin­gos se­zo­no pra­ džios liaup­sių la­vi­na pa­si­py­ lė vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Joa­no Pla­zos ad­re­su. Kaip „Žal­gi­ris“ pa­si­kei­tė prie ko­man­dos vai­ro sto­jus šiam Is­pa­ni­jos spe­cia­ lis­tui? – Pra­ti­na­mės vie­ni prie ki­tų (šyp­ so­si). Mums, žai­dė­jams – nau­ja sis­te­ma, ta­čiau ne ma­žiau nau­jo­

vių šį se­zo­ną iš­gy­ve­na ir mū­sų tre­ ne­ris. Jam taip pat tai yra di­džiu­lis iš­šū­kis, nes J.Pla­za pir­mą kar­tą tre­ ni­ruo­ja ne Is­pa­ni­jos ko­man­dą, gy­ ve­na ir dir­ba ki­to­je ša­ly­je. Iš sa­vo pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pir­mi me­tai sve­tur bū­na la­bai ne­leng­vi. Žai­dė­jams im­po­nuo­ja J.Pla­zos už­ si­de­gi­mas. Jis ne kar­tą mums sa­kė, kad tik­rai ne­lai­mė­si­me vi­sų rung­ ty­nių, ta­čiau pri­va­lo­me kiek­vie­ na­me ma­če ko­vo­ti iš šir­dies, bū­ ti al­ka­ni per­ga­lių. Se­zo­no pra­džia mums su­si­klos­tė tik­rai ge­rai. Mes lai­mi­me ir kiek­vie­na per­ga­lė pri­de­ da pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis. Jau­ čia­me, kad bet ku­ris var­žo­vas, net ir ti­tu­luo­čiau­sias, įkan­da­mas. Tai la­bai svar­bu. Pri­va­lo­me ne­pra­ras­ti bud­ru­mo ir to­liau dirb­ti taip už­si­


15

šeštADIENIS, lapkričio 3, 2012

sportas Spa­lio mė­nuo – K.Lav­ri­no­vi­čiaus

Bok­so le­gen­da per­si­gal­vo­jo

Ru­sų ko­man­dą sle­gia sko­los

Nau­din­giau­siuo­ju VTB Vie­nin­ go­sios krep­ši­nio ly­gos spa­lio mė­ne­sio žai­dė­ju iš­rink­tas Kau­ no „Žal­gi­rio“ puo­lė­jas Kšiš­to­ fas Lav­ri­no­vi­čius (nuo­tr.). Jis pel­nė 8 ba­lus ir ap­len­kė Ry­ gos VEF gy­nė­ją Ear­lą Row­lan­ dą (7), Mask­vos CSKA puo­lė­ją Vik­to­rą Chria­pą bei „Do­neck“ puo­lė­ją Da­rių Son­gai­lą (po 4).

Bu­vęs pa­sau­lio pro­fe­sio­na­ lų bok­so su­per­sun­kaus svo­rio ka­te­go­ri­jos čem­pio­nas Evan­ de­ris Ho­ly­fiel­das (nuotr.) at­ šau­kė iš „Ju­liens“ auk­cio­no kai ku­riuos sa­vo tro­fė­jus, ku­riuos ke­ti­no par­duo­ti dėl sko­lų. Tarp re­lik­vi­jų – ir pirš­ti­nės, ku­rio­mis E.Ho­ly­fiel­das 1996-ai­siais bok­ sa­vo­si su Mi­ke’u Ty­so­nu.

Ru­si­jos ko­man­da „Ma­rus­sia F1“, da­ly­vau­jan­ti „For­mu­lės-1“ pa­sau­lio čem­pio­na­te, grimz­ ta į sko­las. Dien­raš­čio „The Guar­dian“ duo­me­ni­mis, „Ma­ rus­sia F1“ tu­ri 125 mln. do­le­rių sko­lų, o jos pa­čios ver­tė – 72 mi­li­jo­nai. 70,6 pro­c. eki­pos ak­ ci­jų pri­klau­so Ru­si­jos kom­pa­ ni­jai „Ma­rus­sia“.

o­ti iš šir­dies de­gę, kaip da­bar. Rei­kia at­min­ti ir tai, kad se­zo­nas tik įsi­bė­gė­ja. Is­to­ ri­jo­je bu­vo ne­ma­žai pa­vyz­džių, kai po ga­lin­go star­to eki­pos ga­liau­siai iš­si­kvėp­da­vo. – Ar la­bai sky­rė­si pa­si­ren­gi­mas šiam ir praė­ju­siam se­zo­nui? – Pri­pa­žin­ki­me, kad praė­ju­siais me­tais star­tui ne­bu­vo­me tin­ka­mai pa­si­ren­gę ir ga­liau­siai už tai skau­ džiai su­mo­kė­jo­me. Šie­met vis­kas bu­vo ki­taip. Su mu­mis prieš se­zo­ną ne­bu­vo vos tri­jų krep­ši­nin­kų – Ri­ man­to Kau­kė­no, Pau­liaus Jan­kū­no ir M.Kal­nie­čio, ku­ris jau at­si­svei­ki­ no su eki­pa. Vi­si ki­ti žai­dė­jai tre­ni­ ra­vo­si nuo pat pra­džių ir to­dėl pa­ dė­jo­me tvir­tus pa­ma­tus. Pu­sant­ro mė­ne­sio tik­rai sun­kiai dir­bo­me, o vė­liau prie eki­pos pri­si­jun­gu­siems Ri­man­tui ir Pau­liui ne­ki­lo jo­kių pro­ble­mų. R.Kau­kė­nas – la­bai pa­ ty­ręs ir daug ma­tęs žai­dė­jas, o Pau­ lius – ko­man­dos sie­la, be­veik vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą pra­lei­dęs su „Žal­ gi­riu“. Jiems pri­si­jun­gus mums ne­ rei­kė­jo iš nau­jo pra­tin­tis vie­niems prie ki­tų, tar­pu­sa­vio ry­šį pa­jau­tė­ me iš kar­to. – Kaip to­li „Žal­gi­ris“ šie­met ga­lė­tų nu­žings­niuo­ti Eu­ro­ ly­go­je? – Tur­būt tai klau­si­mas ne man. Ma­no dar­bas – tre­ni­ ruo­tis, ei­ti į aikš­tę ir žais­ti. Ži­nau vie­na: Se­na­ja­me že­my­ ne yra ta­len­tin­ges­nių ko­man­dų už mus, ta­čiau mes ga­li­me pa­siek­ti iš tie­sų la­bai daug, jei ti­kė­si­me sa­vi­ mi, de­monst­ruo­si­me cha­rak­te­rį ir ko­vo­si­me iš vi­sų jė­gų. Se­zo­no pra­ džio­je vi­sų ga­li­my­bės yra vie­no­dos. Tu­ri­me ge­rą ko­lek­ty­vą, nė vie­no sa­ va­nau­džio krep­ši­nin­ko, ir tai, ma­ nau, yra la­bai ge­ras pa­grin­das di­ de­lėms per­ga­lėms. – Iki rung­ty­nių su „EA7 Em­po­ rio Ar­ma­ni“ krep­ši­nio pa­sau­lis ste­bė­jo­si fe­no­me­na­lia še­še­rius me­tus tru­ku­sia ta­vo tri­taš­kių se­ri­ja. Kas ją lė­mė? – Man tik­rai pa­leng­vė­jo, kad ši naš­ta ga­liau­siai nu­kri­to. Pa­sa­ky­ siu at­vi­rai: kuo il­giau ši se­ri­ja tę­sė­ si, tuo psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas vis au­go. Žai­džia­me ne tik Eu­ro­ly­go­je, bet ir ki­tuo­se tur­ny­ruo­se. VTB Vie­ nin­go­jo­je ly­go­je ar Lie­tu­vos čem­ pio­na­te ma­no tri­taš­kiai skrie­da­vo pro ša­lį, ta­čiau Eu­ro­ly­go­je pa­vyk­ da­vo re­kor­dą vis pa­ge­rin­ti. Ga­liu už­tik­rin­ti, kad tik­rai ne­si­sten­giau spe­cia­liai pra­tęs­ti šią se­ri­ją. Ei­ da­vau į aikš­tę, už­mirš­da­vau vi­sas is­to­ri­jas bei le­gen­das ir dirb­da­vau sa­vo dar­bą. Be­je, nors per ma­čą su ita­lais ma­no tritaškių se­ri­ja nu­trū­ ko, esu pa­ten­kin­tas tuo, kaip žai­ džiau pul­da­mas.

– Po Kau­ne pra­leis­tų me­ tų „Žal­gi­rio“ klu­bo sir­ga­liai ir ko­man­dos sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ ras Ro­ma­no­vas ne kar­tą yra už­ si­mi­nęs, kad ne­lai­ko ta­vęs le­ gio­nie­riu­mi. Ar Mar­ko ga­lė­tų Kau­ną va­din­ti ant­rai­siais sa­vo na­mais? – Be iš­ly­gų. Su Kau­nu ma­ne sie­ja la­bai stip­rus ry­šys. Čia su­si­pa­ži­nau su dau­gy­be žmo­nių, ku­rie ga­liau­ siai ta­po nuo­sta­biais ma­no drau­ gais. Ma­no pa­žin­čių ra­tas Lie­tu­vo­je la­bai iš­si­plė­tė. Čia gy­ve­nu vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą ir tu­riu dau­gy­bę bi­čiu­lių už krep­ši­nio aikš­te­lės ri­bų. Žais­da­ mas „Žal­gi­ry­je“ jau­čiuo­si lai­min­ gas. Ži­nau, kad tą aki­mir­ką, kai rei­kės at­si­svei­kin­ti su šiuo mies­tu, man bus la­bai sun­ku. Il­gė­siuo­si sa­ vo ko­man­dos drau­gų, tre­ne­rių, per­ so­na­lo, čia tvy­ro­ju­sios at­mos­fe­ros. Nea­be­jo­ju, kad Kau­ne pa­lik­siu da­ le­lę sa­vo šir­dies. – Ar šei­ma taip pat su ta­vi­mi Lie­tu­vo­je? – Taip, ki­taip sa­vo gy­ve­ni­mo neį­si­ vaiz­duo­ju. Kai šei­ma yra ša­lia, man daug leng­viau su­si­kaup­ti dar­bui. – „Žal­g i­r iui“ rung­ty­n iau­ jant Kau­no spor­to ha­lė­je iš­ti­ ki­miau­sių ko­man­dos sir­ga­lių tri­bū­no­je daž­nai ma­ty­da­vo­me Kroa­ti­jos vė­lia­vą. Gal ži­nai, kur ji din­go? – (Šyp­so­si.) O taip, pri­si­me­nu tuos lai­kus. Pri­si­pa­žin­siu, kad man la­bai pa­tik­da­vo ma­ty­ti sa­vo ša­lies vė­lia­ vą sir­ga­lių tri­bū­no­je. Tur­būt ne­pa­ sa­ky­siu nie­ko nau­jo, ta­čiau „Žal­ gi­rio“ aist­ruo­liai yra nuo­sta­biau­si Eu­ro­po­je. Kiek­vie­nam krep­ši­nin­kui pa­tik­tų tu­rė­ti to­kį už­nu­ga­rį. Per­ si­kė­lus į „Žal­gi­rio“ are­ną, vė­lia­ va kaž­kur pra­puo­lė, o gal­būt mes jos ne­ma­to­me, nes ir erd­vė čia vi­ sai ki­ta. Vie­naip ar ki­taip, jei ka­da nors vė­lia­va šmėkš­te­lės „Žal­gi­rio“ sir­ga­lių sek­to­riu­je, man bus la­bai sma­gu. No­riu pa­brėž­ti, kad ne­su iš­skir­ti­nis. „Žal­gi­rio“ ko­man­do­je vi­si esa­me vie­no­dai svar­būs. – Mar­ko, tu bu­vai va­di­na­mas vie­nu ta­len­tin­giau­sių sa­vo kar­ tos Kroa­ti­jos krep­ši­nin­kų, ta­ čiau nie­ka­da ne­rung­ty­nia­vai NBA ly­go­je. Ar ne­gai­la, kad šios sva­jo­nės, ku­rią tur­būt puo­se­lė­ ja kiek­vie­nas žai­dė­jas, vis dėl­to ne­pa­vy­ko įgy­ven­din­ti? – Vi­si ma­ži ber­niu­kai, vai­kys­tė­je gai­nio­da­mi oran­ži­nį ka­muo­lį, pa­ gal­vo­ja apie NBA. Aš ne­bu­vau išim­ tis, ta­čiau rei­kia bū­ti rea­lis­tu. Ma­ no po­zi­ci­jos ir ūgio krep­ši­nin­kui iš Eu­ro­pos pra­si­muš­ti į NBA nė­ra daug šan­sų. Su­si­tai­kiau su tuo ir la­bai džiau­giuo­si, kad Eu­ro­pos krep­ši­ny­je man jau pa­vy­ko pa­lik­ti pėd­sa­ką.

„„Pink­lės: J.Pla­zos tak­ti­niai su­ma­ny­mai „Žal­gi­rio“ var­žo­vams kol kas neį­kan­da­mi. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Var­žo­vai „Žal­gi­riui“ že­ria komp­li­men­tus Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Joa­nas Pla­za ir Kau­no „Žal­gi­ris“ te­be­jo­ja ant bal­to žir­go – ka­ta­lo­ no pai­nių tak­ti­nių sche­mų kol kas ne­per­kan­do dar nė vie­nas ti­tu­luo­ tas Se­no­jo že­my­no tre­ne­ris: Et­to­ re Mes­si­na, Duš­ko Iva­no­vi­čius ir Ser­gio Sca­rio­lo kons­ta­ta­vo, kad „Žal­gi­ris“ šį se­zo­ną – vie­na stip­ riau­sių Eu­ro­ly­gos ko­man­dų. Per­gud­rau­ja vi­sus

Ma­če su Mi­la­no „EA7 Em­po­ rio Ar­ma­ni“ (92:87) iki di­džio­ sios per­trau­kos stri­gęs „Žal­gi­ ris“ tre­čia­ja­me kė­li­ny­je pa­si­kei­tė neat­pa­žįs­ta­mai. J.Pla­zos per per­ trau­ką pa­da­ry­tos iš­va­dos pa­si­ro­dė veiks­min­ges­nės už S.Sca­rio­lo tak­ ti­nius su­ma­ny­mus. Ly­giai tą pa­tį re­gė­jo­me ir per „Žal­gi­rio“ rung­ ty­nes Pi­rė­ju­je bei Vi­to­ri­jo­je. Ne­pai­sant įspū­din­go star­to, J.Pla­za iš­lie­ka kuk­lus ir tei­gia, kad džiū­gau­ti dar ge­ro­kai per anks­ti. Tre­ne­ris ži­no, ką sa­ko, ir pa­brė­ žia, kad net ke­lia­la­pio į „Top 16“ ki­še­nė­je dar nė­ra – trūks­ta dvie­ jų per­ga­lių. Ryš­kiau­si že­my­no stra­te­gai iš­ si­juo­sę gi­ria „Žal­gi­rį“. „Ne­be­jo­ju, kad „Žal­gi­ris“ šie­ met ga­li ženg­ti la­bai to­li. Ši ko­ man­da tu­ri pui­kų tre­ne­rį, daug ly­gia­ver­čių žai­dė­jų, nuo­sta­bų mik­rok­li­ma­tą. Šiuo me­tu tai, ko ge­ro, yra vie­na iš tri­jų ge­riau­sių Eu­ro­ly­gos ko­man­dų“, – pri­pa­ži­no mi­la­nie­čių stra­te­gas S.Sca­rio­lo. Pa­ty­ręs ita­las pri­pa­ži­no, kad

šie­met jam dar ne­te­ko su­si­tik­ti su taip pui­kiai be­si­gi­nan­čiais var­žo­ vais. „Gy­ny­ba – kiek­vie­nos per­ga­ lės vie­na svar­biau­sių su­de­da­mų­jų da­lių. Da­bar „Žal­gi­ris“ gi­na­si be­ ne ge­riau­siai vi­so­je Eu­ro­po­je“, – kal­bė­jo praė­ju­siais me­tais Is­pa­ni­ jos rink­ti­nę ant Eu­ro­pos čem­pio­nų pa­ky­los at­ve­dęs tre­ne­ris. „Žal­gi­rio“ žai­dė­jai taip pat pa­ti­ kė­jo ko­man­dos jė­ga. „Toks pui­kus star­tas yra di­džiau­sias tre­ne­rio ir pui­kią ko­man­dą su­rin­ku­sio klu­bo sa­vi­nin­ko nuo­pel­nas“, – po dvi­ ko­vos ta­rė žal­gi­rie­čių ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas.

Gy­ny­ba – kiek­vie­ nos per­ga­lės vie­na svar­biau­sių su­de­ da­mų­jų da­lių. Da­ bar „Žal­gi­ris“ gi­na­si be­ne ge­riau­siai vi­ so­je Eu­ro­po­je. Ruo­šia­si mū­šiui Tur­ki­jo­je

Kau­n o ko­m an­d os pa­d ik­t uo­ tas tem­pas kol kas priim­ti­nas tik gran­dams – Tel Avi­vo „Mac­ca­ bi Elect­rai“ ir „Bar­ce­lo­nai Re­gal“. Va­kar vė­lai va­ka­re prie šių eki­ pų ga­lė­jo pri­si­jung­ti ir Mask­vos CSKA, ta­čiau Ru­si­jos čem­pio­nai lai­kė la­bai rim­tą eg­za­mi­ną Stam­ bu­le – ko­vė­si su Tur­ki­jos čem­pio­ nu „Be­sik­tas JK“. C gru­pė­je kau­nie­čiai taip pat tu­ri rim­tą kon­ku­ren­tą – Stam­bu­

Komentaras

Vladimiras Romanovas „Žalgirio“ klubo savininkas

P

ergalė prieš Milano komandą labai reikalinga. Po tokio varžovų tritaškių lietaus bet kuri ekipa gali sudrebėti, bet ne „Žalgiris“, kuris įrodė, kad yra pajėgesnis. Persilaužimą pavyko pasiekti trečiajame kėlinyje, kurį laimėjome 11 taškų persvara. Žalgiriečiai spaudė Italijos komandą ir kontroliavo žaidimą iki dvikovos pabaigos. Manau, kad niekam nekilo abejonių, kas yra tikrieji aikštelės šeimininkai. Sveikinu „Žalgirį“ ir trenerį Joaną Plazą pasiekus puikią pergalę. Mes arijų vaikai, mums padeda dievai.

lo „Ana­do­lu Efes“. Prieš ke­lio­nę į abi­pus Bos­fo­ro są­siau­rio įsi­kū­ru­sį di­džiau­sią Tur­ki­jos mies­tą „Žal­gi­ ris“ ga­vo rim­tą sig­na­lą, kad leng­ vo pa­si­vaikš­čio­ji­mo „Si­nan Er­dem Do­me“ are­no­je tik­rai ne­bus. Ket­vir­to­jo tu­ro rung­ty­nė­se sve­ čiuo­se su Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“ Ok­tay’aus Mah­mu­čio auk­lė­ti­niai su­ge­bė­jo pa­nai­kin­ti net 18 taš­kų de­fi­ci­tą ir šven­tė per­ga­lę 76:64. „Rung­ty­nės Vi­to­ri­ jo­je bu­vo keis­tos.

16


16

šeštADIENIS, lapkričio 3, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Var­žo­vai „Žal­gi­riui“ že­ria komp­li­men­tus Per pir­mą­ją rung­ty­ 15 nių da­lį su­kly­do­me net 13 kar­tų, ta­čiau su­si­tvar­dė­

me ir ga­liau­siai nu­ga­lė­jo­me. Tai bu­vo ne­pap­ras­tos svar­bos per­ga­ lė“, – pri­pa­ži­no „Ana­do­lu Efes“ stra­te­gas. „Ži­nau, kad lai­mė­ti kiek­vie­ną dvi­ko­vą yra la­bai sun­kus už­da­ vi­nys. Ne­sus­to­ju tai kar­to­jęs sa­ vo auk­lė­ti­niams kiek­vie­ną die­ną ir kol kas jie tai su­pran­ta. Ži­nau, kad Stam­bu­le mū­sų lau­kia pra­ ga­ras, ta­čiau vyk­si­me lai­mė­ti“, – ža­dė­jo J.Pla­za. „Žal­gi­ris“ su „Ana­do­lu Efes“ iš­mė­gins jė­gas lapk­ri­čio 9-ąją. Lie­tu­viui – bi­čiu­lio pa­mo­ka

Da­v i­d o Blat­to tre­n i­r uo­ja­m a „Mac­ca­bi Elect­ra“ sa­voj aikš­tė­je be pa­si­gai­lė­ji­mo 93:62 su­triuš­ki­ no Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“. Len­ki­jos eki­pai va­do­vau­jan­ čiam Kęs­tu­čiui Kem­zū­rai vėl te­ ko pri­pa­žin­ti ge­ro sa­vo drau­go pra­na­šu­mą. Spe­cia­lis­tui iš Lie­tu­ vos D.Blat­to ko­man­dos bu­vo neį­ kan­da­mas rie­šu­tas, kai jis sto­vė­ jo prie na­cio­na­li­nės ko­man­dos vai­ro. Nuo 2009-ųjų iki šių me­ tų rink­ti­nę tre­ni­ra­vęs K.Kem­zū­ra D.Blat­tui pra­lai­mė­jo vi­sus pen­ kis ma­čus. „Da­vi­das vi­sa­da bu­vo ir liks vie­nu ge­riau­sių ma­no mo­ky­to­jų“, – po dvi­ko­vos Tel Avi­ve kons­ta­ta­ ta­vo K.Kem­zū­ra. Įs­pū­din­gai šis tu­ras su­si­klos­tė bu­vu­siam žal­gi­rie­čiui Jo­nui Ma­ čiu­liui. Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ marš­ki­nė­lius vil­kin­tis puo­lė­jas sa­vo eki­po­je bu­vo pa­ts re­zul­ta­ty­ viau­sias, ta­čiau Grai­ki­jos at­sto­ vai sve­čiuo­se 64:73 neat­si­lai­kė prieš daug am­bi­ci­jų šie­met tu­rin­ tį Stam­bu­lo „Fe­ner­bah­çe Ül­ker“. Lie­tu­vis per 28 mi­nu­tes įme­tė 14

Re­zul­ta­tai A gru­pė Mad­ri­do „Real“–Kantu „Ma­poo­ ro“ 80:66 (18:12, 23:14, 22:22, 18:17). M.Be­g i­čius 17 taš­k ų (10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), R.Fer­nan­de­zas ir N.Mi­ ro­ti­čius 14/P.Ara­do­ri 18, M.Leu­ne­ nas ir J.Brook­sas 13. Stam­bu­lo „Fe­ner­bah­çe Ül­ker“– Atėnų „Pa­n at­h i­n ai­kos“ 73:64 (19:17, 23:12, 16:12, 15:23). B.Bog­da­ no­v i­čius ir B.McCa­leb­bas po 13, I.Ka­ra­ma­zas 12/J.Ma­čiu­l is 14 (10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), D.Dia­man­ti­ dis 12 (6 klai­dos), R.Uki­čius 11. B gru­pė Tel Avi­vo „Mac­c a­b i Elect­ra“– Gdynės „As­se­co Pro­kom“ 93:62 (27:13, 23:17, 22:17, 21:15). R.Hick­ ma­nas 14, D.Lo­ga­nas 13, G.Šer­ ma­d i­n is 11/J.Blas­s in­ga­me’as 14, P.Szczot­ka 12, M.Po­nit­ka 11. Ma­la­gos „Uni­ca­ja“–Berlyno AL­ BA 67:62 (22:16, 7:18, 18:9, 20:19). E.Cal­lo­way 14, K.Si­mo­nas 12/D. Thomp­s o­n as 17, H.Schaf­fart­z i­ kas 14. C gru­pė Vi­t o­r i­j os „Ca­j a La­b o­r al“– Stambulo „Ana­do­lu Efes“ 64:76 (19:15, 29:15, 7:22, 9:24). C.Ca­be­zas 12, A.No­čio­n is ir B.Ole­so­nas po 10/J.Far­ma­ras 18, K.Tun­če­ri 10. D gru­pė „Bar­c e­l o­n a Re­g al“–Belgrado „Par­t i­z an mt:s“ 85:82 (23:15, 14:22, 30:18, 18:27). M.Huer­tas 24, N.Ja­wai’us 16, J.C.Na­var­ro 15/D. Ber­ta­nis 17, D.Mus­lis 14 (6 klai­dos), L.Wes­ter­man­nas 13.

„„Grėsmė: pran­cū­zų gy­ny­bos uo­lai D.Di­nart’ui daug rū­pes­čių kė­lė A.Ma­la­šins­kas (dešinėje).

Lie­tu­viai su­drums­tė ran­ki­nio gran­dų ra­my­bę Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio rink­ti­nė gar­bin­gai pa­si­prie­ši­no du­ kart olim­pi­nei, ke­tu­ris­kart pa­sau­lio ir tris­kart Eu­ro­pos čem­ pio­nei Pran­cū­zi­jos ko­man­dai, ku­ri tik ant­ra­ja­me kė­li­ny­je įtvir­ ti­no sa­vo per­ga­lę 27:18. Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

taš­kų (4/7 dvi­taš­kių, 1/5 tri­taš­ kių), su­grie­bė 10 at­šo­ku­sių ka­ muo­lių ir su­rin­ko 14 nau­din­gu­ mo ba­lų.

Žvaigž­dė – tarp žiū­ro­vų

2014 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ ran­kos 3-io­sios gru­pės pir­mą­sias rung­ty­nes mū­sų ša­lies ran­ki­nin­ kai žai­dė pran­cū­zų aikš­tė­je ir pri­ ver­tė ge­ro­kai pa­si­ner­vin­ti ne vien var­žo­vų vy­riau­sią­jį tre­ne­rį Clau­de Ones­tą, bet ir ke­lia­tūks­tan­ti­nę sir­ ga­lių au­di­to­ri­ją. Pir­ma­sis kė­li­nys – apy­ly­gis: 3:3, 5:5, 11:10. Pui­kios spor­ti­nės for­ mos Lie­tu­vos rink­ti­nės var­ti­nin­kas Arū­nas Vaš­ke­vi­čius per de­šimt mi­ nu­čių at­rė­mė pen­kias ypač grės­ min­gas pran­cū­zų ata­kas. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je lie­tu­viai su­ švel­ni­no skir­tu­mą – 14:13, bet kai rei­ka­lai pa­kvi­po pa­ra­ku, aikš­tės šei­mi­nin­kai su­si­tel­kė ir var­gais ne­ ga­lais at­si­plė­šė – 19:14. Pran­cū­zų gre­to­se ne­bu­vo ryš­ kiau­sio ly­de­rio – ser­bų kil­mės Ni­ co­la Ka­ra­ba­ti­čiaus, ku­ris su ki­ tu olim­pie­čiu Sa­mue­liu Hon­ru­bia lai­ki­nai su­spen­duo­ti dėl įta­ri­mų da­ly­va­vus su­tar­to­se rung­ty­nė­se ir la­žy­bo­se. N.Ka­ra­ba­ti­čius su trau­ mą be­si­gy­dan­čiu du­kart olim­pi­niu čem­pio­nu Lu­cu Aba­lo rung­ty­nes ste­bė­jo iš tri­bū­nų. Iš­varg­ta per­ga­lė

„„Blyks­te­lė­jo: „Pa­nat­hi­nai­kos“ le­gio­nie­rius J.Ma­čiu­lis (su kamuoliu)

per dvi­ko­vą su „Fe­ner­bah­çe Ül­ker“ at­ko­vo­jo 10 ka­muo­lių. 

get­tyi­ma­ges.com nuo­tr.

AFP nuo­tr.

„Žai­dė­me su ge­rai or­ga­ni­zuo­tais, fi­ziš­kai stip­riais var­žo­vais. Šiek tiek sėk­min­giau gy­nė­mės ir tiks­ liau puo­lė­me, tai ir pa­dė­jo pa­ma­ žu pe­rim­ti ini­cia­ty­vą“, – pri­pa­ ži­no Pran­cū­zi­jos eki­pos stra­te­gas C.Ones­ta. „Bu­vo sun­k u įgy­t i per­sva­ rą. Lie­tu­viai – išanks­ti­nių pro­

gno­z ių drums­t ė­jai, dvi­ko­vai su jais vi­sos ko­man­dos pri­va­lo rim­ tai nu­si­teik­ti“, – tei­gė Lon­do­no olim­pia­dos čem­pio­nas Xa­vie­ras Ba­ra­che­tas. „Sie­kė­me su­žais­ti taip, kad ne­ bū­tų fias­ko, kaip prieš dve­jus me­ tus iš­vy­ko­je su ki­tais ran­ki­nio gran­dais – is­pa­nais. Pran­cū­zų ly­ gis – ne­gin­čy­ti­nai aukš­tes­nis, bet jie įsi­ti­ki­no, kad at­si­pa­lai­da­vi­mas ga­li bran­giai kai­nuo­ti. Šis ma­čas mū­siš­kiams – ge­ras sti­mu­las prieš la­bai svar­bias rung­ty­nes su nor­ve­ gais“, – sa­kė Lie­tu­vos ran­ki­nio fe­ de­ra­ci­jos (LRF) pre­zi­den­tas Edis Ur­ba­na­vi­čius.

Edis Ur­ba­na­vi­čius:

Pran­cū­zų ly­gis – ne­ gin­čy­ti­nai aukš­tes­ nis, bet jie įsi­ti­ki­no, kad at­si­pa­lai­da­vi­ mas ga­li bran­giai kai­nuo­ti. Su nor­ve­gais – Kau­ne

Ry­toj 16.15 val. Kau­no spor­to ha­lė­je Gin­ta­ro Sa­vu­ky­no ir Ar­tū­ro Juš­kė­ no tre­ni­ruo­ja­ma Lie­tu­vos rink­ti­nė iš­mė­gins jė­gas su Nor­ve­gi­jos ran­ ki­nin­kais, ku­rie pir­ma­ja­me tu­re sa­ vo aikš­tė­je 41:23 su­triuš­ki­no Tur­ ki­jos ko­man­dą. Pas­ku­ti­nį kar­tą lie­tu­viai su skan­di­na­vais ko­vė­si per­nai lapk­ ri­čio 4-ąją tarp­tau­ti­nia­me tur­ ny­re „Bring Cup“ ir pra­lai­mė­jo 24:28. Per vi­są Lie­tu­vos ir Nor­ve­

Sta­tis­ti­ka „„Prancūzija–Lietuva 27:18 (14:11).

Rua­no „Kin­de­re­na“ are­na, 5 400 žiū­ro­vų. G.Jo­li 5 įvar­čiai, M.Gre­bil­ le’as 4, W.Ac­camb­ray’us, X.Ba­ra­ che­tas ir A.Bin­go po 3. S.Bos­que­ tas, D.Di­nart’as ir D.Nar­cis­se’as po 2, M.Gui­go­nas, K.Ma­ke ir C.Sor­hain­ do po 1/A.Ma­la­šins­kas ir A.Straz­das po 3, M.And­riuš­ka, N.Ata­je­vas, R.Če­ pu­lis ir T.Stan­ke­vi­čius po 2, Ž.Grie­ žė, V.Gro­sas, G.Juš­ka ir S.Plė­ta po 1. „„Norvegija–Turkija 41:23 (18:12).

„Stjor­dals­hal­len“ are­na, 2 300 žiū­ ro­vų. K.Bjoern­se­nas 10, L.E.Bjorn­ se­nas, M.Joen­da­lis ir K.R.Ton­ne­ se­nas po 5/T.Cat­ki­nas 5, D.Mut­lu ir T.Oz­ba­ha­ras po 4.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

1. Nor­ve­gi­ja 2. Pran­cū­zi­ja 3. Lie­tu­va 4. Tur­ki­ja

Perg.

Lyg.

Pral.

Įvarčiai

1 1 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

41:23 27:18 18:27 23:41

gi­jos rink­ti­nių is­to­ri­ją nuo 1982ųjų mū­sų ša­lies at­sto­vai yra iš­ko­ vo­ję vie­ną per­ga­lę ir pa­ty­rę de­šimt ne­sėk­mių. Nor­ve­gai – nuo­la­ti­niai Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų fi­na­lo tur­ ny­rų da­ly­viai. Aukš­čiau­si pa­sie­ki­ mai – 6-oji vie­ta 2008-ųjų Eu­ro­ pos čem­pio­na­te ir 7-oji vie­ta 2005 m. pla­ne­tos pir­me­ny­bė­se. Rink­ti­ nės ly­de­riai – Bor­ge Lun­das (198 rung­ty­nės na­cio­na­li­nė­je eki­po­ je, 378 įvar­čiai), Ha­var­das Tved­ te­nas (196/775), Bjar­te Myr­ho­las (137/386).


17

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

aukštyn žemyn

20p.

Trys stiklinės ajavaskos suteikė sparnus.

aukstynzemyn@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

Me­ni­nin­ko na­mų du­rys at­vi­ros net ir re­ci­dy­vis­tams

„„Sta­ty­ba: „Pir­tį dau­giau­sia sta­tė Adas. Jei iš pir­mo kar­to ne­pa­vyks­ta, iš tre­čio – vi­sa­da. Jau iš­mo­ko sta­ty­ti“, – spal­vin­gos praei­ties ir auk­si­nių ran­kų vai­ki­ną (pir­mas iš kai­rės) gy­rė jo

mo­ky­to­jas N.Ka­va­liaus­kas. 

„Mes nei­ma­me tų vai­kų, jie pa­tys atei­na. Tų, ku­rie atei­na, neiš­ve­ja­me. Aš jiems kar­ to­ju: „Jūs man įdo­mūs tiek, kiek aš jums rei­ka­lin­gas. Jei­gu aš jums ne­rei­ka­lin­gas, tai ir jūs man neį­do­mūs.“ Bet jei­gu jiems rei­kia pa­gal­bos, ga­liu vis­ką mes­ti ir už­siim­ ti tik jais“, – apie sa­vo glo­bo­ti­nius dės­tė ži­ no­mas skulp­to­rius Ne­ri­jus Ka­va­liaus­kas.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Šei­mo­je – vien ber­niu­kai

Me­ni­nin­kas gy­ve­na Va­rė­nos ra­jo­ ne, Nau­juo­siuo­se Val­ki­nin­kuo­se. Vy­ras pa­juo­ka­vo, kad tė­vus iš­ve­žė ro­gu­tė­mis į miš­ką, o pa­ts su šei­ ma įsi­kū­rė jų na­me. 36 me­tų Ne­ ri­jus – krep­ši­nin­ko ūgio, stam­bus, veš­lia ry­ža barz­da. Gal Val­ki­nin­kų vai­kų glo­bos na­mų „Speng­la“ auk­ lė­ti­niai į jį žvelg­da­mi ins­tink­ty­viai ma­to tė­vą, jau­čia, kad už to­kio di­ de­lio vy­ro pe­čių bus sau­gu? Ne­ri­jaus ir skulp­to­rės-res­tau­ra­ to­rės Rū­tos Glins­ky­tės-Ka­va­liaus­

kie­nės šei­mo­je – vie­ni ber­niu­kai. Tris sū­nus – 13 me­tų My­ko­lą, 11 me­tų Ra­po­lą ir še­še­rių Leo­ną – au­gi­nan­ti šei­ma lau­kia ket­vir­to sū­naus. Be jų, čia gy­ve­na 12 me­ tų glo­bo­ti­nis Dai­nius ir 20 me­tų Adas. Vie­ni vai­kai atei­na sa­vait­ga­liais, kai ku­rie kar­tais lie­ka nak­vo­ti. Vie­ na mer­gai­tė gy­ve­no vi­są va­sa­rą. Jų na­muo­se va­sa­rą gy­ve­na 8–10 vai­ kų. To­dėl Ne­ri­jus tiks­liai ne­ga­li pa­ sa­ky­ti, ko­kio dy­džio jų šei­my­na. Me­ni­nin­ko bend­raam­žės žmo­ nos Rū­tos lan­kan­tis jų na­muo­se su­tik­ti ne­pa­vy­ko – ją iš­ve­žė į Vil­ nių, į li­go­ni­nę, nes gre­sia prieš­lai­

ki­nis gim­dy­mas. Tri­jų vai­kų – My­ ko­lo, Ra­po­lo ir glo­bo­ti­nio Dai­niaus – taip pat ne­bu­vo – jie mo­ko­si dai­ lės Na­cio­na­li­nė­je M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­lo­je. Ne­ri­jus kra­to­ si min­ties, esą jis su žmo­na vai­ kus pa­su­kęs į me­ną. Nie­kas jų ne­ ver­tė tuo už­siim­ti, nie­kas pieš­tu­ko ar po­pie­riaus la­po po no­si­mi ne­ pa­ki­šo. „Va, ma­ža­sis ma­to, kuo mes už­ sii­ma­me. Bet jis vi­sai ne­pie­šia“, – sa­kė tė­vas apie Leo­ną. Vai­kas ei­na į kai­mą pas ne­se­niai at­si­kraus­čiu­sią mu­zi­kos mo­ky­to­ ją mo­ky­tis gro­ti pia­ ni­nu.

18


18

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

aukštyn žemyn

Me­ni­nin­ko na­mų du­rys at­vi­ros net ir „Žmo­n a pa­s ta­r uo­ 17 sius ket­ve­rius me­tus čia ne­gy­ve­no. Va­do­va­vo Užut­ra­

kio dva­ro rū­mų in­ter­je­ro at­kū­ri­mo dar­bams ir gy­ve­no ten“, – dės­tė Ne­ri­jus ir gar­siai, bet ne­pik­tai pa­ pra­šė ką tik pa­kir­du­sio Ado at­neš­ ti ka­vos ir ar­ba­tos. 20 me­tų Adas – ofi­cia­liai pri­pa­ žin­tas re­ci­dy­vis­tas. Iš­gąs­di­no pa­pra­šęs gu­lia­šo

N.Ka­va­liaus­kas – ne vi­sai lais­vas me­ni­nin­kas. Vy­ras dir­ba už ke­lių ki­lo­met­rų nuo na­mų esan­čiuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se. Ne­ri­jaus ka­bi­ne­tas – mo­lio ka­ra­lys­tė, vai­ kai ten mo­ko­si lip­dy­ti. Aukš­taū­gis nea­be­jin­gas ir krep­ši­niui – mėgs­ ta ne tik jį žais­ti, bet ir į glo­bos na­ mus pa­kvie­čia gar­sių krep­ši­nin­kų, už ku­riuos per rung­ty­nes ser­ga vai­kai.

Aną die­ną atė­jo mer­ gič­kos. Pa­sa­kiau, kad no­rė­siu gu­lia­šo, ir išė­jau prie dar­bų. Mer­gai­tėms šo­kas – kaip ga­min­ti? Paaiš­ ki­nau, kad re­cep­tą ras in­ter­ne­te.

„„Kūryba: ne­se­niai dirbtuvėje vy­ko di­džiu­liai dar­bai. Užut­ra­kio par­kui N.Ka­va­liaus­kas iš lie­to mar­mu­ro at­kū­rė 6 skulp­tū­ras, 8 bius­tus ir dau­gy­bę va­zų

tai skulp­tū­rai – ber­niu­kui su gry­bų pin­ti­ne – po­za­vo jau­niau­sias sū­nus Leo­nas. 

R.Glins­ky­tė-Ka­va­liaus­kie­nė – Tra­kų is­to­ri­nio na­cio­na­li­nio par­ ko res­tau­ra­to­rė. Abu dar­bų tu­ri per akis, tad kam dar už­siim­ti sve­ti­mais vai­kais? Ne taip pa­pras­ta juos užau­ gin­ti, ant ko­jų pa­sta­ty­ti, juo la­biau kad sa­vų grei­tai tu­rės jau ke­tu­ris. Ne­ri­jaus fi­lo­so­fi­ja – keis­ta, neį­ ti­ki­ma. „Mes nei­ma­me tų vai­kų, mums jų ne­rei­kia – jie pa­tys atei­na. Daug leng­viau gy­ven­ti be jų. Bet jiems ma­nęs rei­kia. Tų, ku­rie atei­na, neiš­ ve­ja­me. Jiems aš kar­to­ju: „Jūs man įdo­mūs tiek, kiek aš jums rei­ka­lin­ gas. Jei­gu aš jums ne­rei­ka­lin­gas, tai

ir man jūs neį­do­mūs.“ Aš tu­riu ir sa­vo dar­bų. Bet jei­gu jiems rei­kia pa­gal­bos, ga­liu vis­ką mes­ti ir už­ siim­ti tik jais“, – ne­vy­nio­jo žo­džių į va­tą N.Ka­va­liaus­kas. Ir pri­dū­rė, kad nė vie­nu iš tų vai­kų ne­pa­si­ti­ki. Ir la­ bai ge­rai, nes nie­ka­da ne­nu­si­vi­lia. „Pa­vyz­džiui, va­kar du glo­bo­ja­mie­ ji vi­są die­ną šei­mi­nin­ka­vo na­muo­se. Ma­nęs nuo ry­to iki va­ka­ro ne­bu­vo, – pa­sa­ko­jo vy­ras. – Aną die­ną atė­ jo mer­gič­kos. Pa­sa­kiau, kad no­rė­siu gu­lia­šo, ir išė­jau prie dar­bų. Mer­gai­ tėms šo­kas – kaip ga­min­ti? Paaiš­ki­ nau, kad re­cep­tą ras in­ter­ne­te. Ir pa­ ga­mi­no tą gu­lia­šą su­pe­ri­nį. Juk vai­kų

na­muo­se jiems vis­kas pa­duo­ta, pa­ ga­min­ta, iš­skalb­ta. Jie ne­ruo­šia­mi sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui.“ An­ge­las, pa­na­šus į vel­nią

Pir­miau­sia vai­kai atei­na į Ne­ri­ jaus va­do­vau­ja­mą ke­ra­mi­kos bū­ re­lį. Su jais mo­ky­to­jas bend­rau­ja ne­for­ma­liai – net še­šia­me­čiai į jį krei­pia­si var­du. Len­ty­no­se – vai­kų lip­di­niai: į vel­nią pa­na­šus juo­das an­ge­las, niū­ri, pik­ta Mer­ge­lė Ma­ ri­ja su ėdžio­se gu­lin­čiu keis­tu kū­ di­kė­liu Jė­zu­mi. Vai­kų kū­ri­niai by­ lo­ja apie jų gy­ve­ni­mo tra­ge­di­jas. „Tie vai­kai – pra­ger­ti. Gim­dy­to­

jams atim­tos tė­vys­tės tei­sės už al­ ko­ho­liz­mą. Tik­ri naš­lai­čiai gal ko­ kie du“, – paaiš­ki­no Ne­ri­jus. Jau pir­ma­sis „glo­biu­ko“ Dai­niaus lip­di­nys mo­ky­to­jui pa­si­ro­dė vos ne ste­buk­las. Par­si­vež­da­vo jį na­mo – vai­kas pieš­da­vo po še­šias va­lan­das. Mo­ky­da­vo­si, ko­kias spal­vas su­mai­ šy­ti, kad iš­gau­tų, pa­vyz­džiui, ža­lią ar­ba oran­ži­nę. Pa­si­ta­rę su žmo­na, juo­du nu­spren­dė Dai­nių kar­tu su sa­vo vai­kais iš­siųs­ti į „čiur­lion­kę“. Au­go baž­ny­čio­je ant pa­sto­lių

Kaip Rū­tai su­ktis, kaip iš­mai­tin­ ti, ap­skalb­ti tiek vy­rų? Dėl gau­sios

Kad Rū­ta ma­ žai čia bu­vo. Ji pa­gim­do – ir į dar­bus. Gi­ mus vy­riau­ sia­jam, My­ ko­lui, ji Vil­ niu­je Šv.Pet­ ro ir Po­vi­lo baž­ny­čią res­ tau­ra­vo. Ar­ ba aš jį au­gi­ nau, ar­ba ant pa­sto­lių vai­ kas bu­vo. Su vaikš­ty­ne po Šv.Pet­ro ir Po­ vi­lo baž­ny­čią laks­ty­da­vo.

„„Sū­nūs: R.Glins­ky­tė-Ka­va­liaus­kie­nė ne­svars­to, ar jos sū­nūs My­ko­las, Leo­nas ir Ra­po­las pa­si­rinks tė­vų pro­fe­si­ją. 

Nerijaus Kavaliausko as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

šei­mos mai­ti­ni­mo sun­ku­mų ne­ky­la – Rū­ta iš to tra­ge­di­jos ne­da­ro, nors aiš­ku, kad jai ne­leng­va. Pap­ras­čiau­si pa­tie­ka­lai sa­vait­ga­liais pa­ga­mi­na­mi per dvi va­lan­das. In­dų plau­ti ne­rei­ kia – tą dar­bą at­lie­ka in­dap­lo­vė. „Kad Rū­ta ma­žai čia bu­vo. Ji pa­gim­do – ir į dar­bus. Gi­mus vy­ riau­sia­jam, My­ko­lui, ji Vil­niu­je Šv.Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čią res­ tau­ra­vo. Ar­ba aš jį au­gi­nau, ar­ ba ant pa­sto­lių vai­kas bu­vo. Su vaikš­ty­ne po Šv.Pet­ro ir Po­vi­ lo baž­ny­čią laks­ty­da­vo. Kai gi­ mė Ra­po­las, Min­dau­go lai­kų Že­ mu­ti­nės pi­lies mū­rą at­ka­sė. Rū­ta tą mū­rą kon­ser­va­vo. Pie­ną nu­si­ trauk­da­vo, pa­dė­da­vo į šal­dik­lį, o aš laks­ty­da­vau pas vai­ką su bu­te­ liu­kais. Kai gi­mė Leo­nas, pra­si­dė­ jo dar­bai Užut­ra­kio rū­muo­se“, – var­di­jo Ne­ri­jus. Juo­du su Rū­ta pa­žįs­ta­mi šim­tą me­tų. Bend­rak­la­siai bu­vo „čiur­ lion­kė­je“, bend­ra­kur­siai – Dai­ lės aka­de­mi­jo­je. Drau­ge – nuo 11 me­tų. Kal­ban­t is į di­d į­j į kam­ba­r į lyg ra­ke­ta įlė­k ė ka­t ė. Sus­to­jo, pa­ smal­sa­vo, kas čia at­vy­ko, pa­skui puo­l ė iš­dy­kau­t i. Ma­ž a­s is Leo­ nas jai da­vė tris var­dus: Mur­kė – kai mur­kia, Mar­gė – kai ge­ra bū­ na, Ka­čio­la – kai ne­klau­so ir ką nors dras­ko na­gais. Stai­ga ji su­ lei­do na­gus į odi­nį fo­te­lį, o Leo­ nas pra­dė­jo šauk­ti: „Ka­čio­la, Ka­ čio­la!“ Vai­kų lo­vos – pa­lu­bė­je

Pa­ky­la­me į ant­rą aukš­tą. Ne­ri­ jus na­mą di­di­na, aukš­ti­na, ple­čia – vyks­ta gran­dio­zi­niai dar­bai, re­ mon­tai. Vie­no­je pu­sė­je, kaip vy­ ras pla­nuo­ja, bus vie­ša erd­vė su te­le­vi­zo­riu­mi, ki­to­je – jo ir žmo­ nos mie­ga­ma­sis. Sto­gą paaukš­ti­no Adas ir sū­nė­nas Rim­vy­das. Praė­ ju­sį ru­de­nį Ne­ri­jus įren­gė cent­ri­nį šil­dy­mą. Nuo ta­da na­mą ap­šil­do


19

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

aukštyn žemyn kaunodiena.lt/naujienos

re­ci­dy­vis­tams Adas ne­lau­kė. Vie­ną die­ną su kai­ mie­čiais miš­ko ke­liu­ku teįs­ten­gęs nu­va­žiuo­ti tik pu­sant­ro ki­lo­met­ ro, ma­ši­ną su­dau­žė. Po kiek lai­ko, jau su­lau­kus pil­na­me­tys­tės, Ne­ri­jus jam pa­siū­lė pa­gy­ven­ti at­ski­ra­me bu­ te, bet ta­me pa­čia­me kai­me. Vai­ki­ nas grį­žo stip­riai su­muš­tas, su­ti­nęs. „Da­ryk su ma­nim ką no­ri – dau­giau taip gy­ven­ti ne­no­riu“, – pa­sa­kė. Ta­da N.Ka­va­liaus­kas Adą iš­siun­ tė į Pran­cū­zi­jos sve­tim­ša­lių le­gio­ ną, ku­ris bu­vo įsi­kū­ręs prie Mar­ se­lio. Pa­gal su­tar­tį vie­toj pen­ke­rių me­tų Adas ten at­bu­vo be­veik dve­ jus. Vie­ną die­ną ir vėl pa­si­ro­dė ant Ka­va­liaus­kų na­mų slenks­čio Nau­ juo­siuo­se Val­ki­nin­kuo­se. Adas sa­kė, kad čia jam pa­tin­ka la­biau ne­gu Pran­cū­zi­jos sve­tim­ša­ lių le­gio­ne. Ko­dėl iš le­gio­no pa­bė­go, ne­ga­lė­jo do­rai paaiš­kin­ti: „Ne­no­rė­ jau ten vi­są gy­ve­ni­mą pra­bū­ti.“ Prieš dvi va­sa­ras pa­gal Ne­ri­ jaus brė­ži­nį abu vy­rai ant Speng­ los kran­to su­ren­tė pir­tį. „Dau­giau­sia sta­tė Adas. Jau iš­ mo­ko sta­ty­ti. Bū­da­vo, ry­tą už­ duo­du dar­bą. Va­ka­re at­va­žiuo­ju jo pa­siim­ti ir pa­sa­kau, ką ki­tą die­ ną rei­kės nu­griau­ti ir per­sta­ty­ti. Jis ki­tą die­ną griau­na ir sta­to iš nau­jo, – dės­tė Ne­ri­jus. – Iš pir­mo kar­to ne­pa­vyks­ta, iš tre­čio – vi­sa­da.“

ų, o prie Va­rė­nos sa­vi­val­dy­bės ati­deng­ Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

eko­lo­giš­kai – šiau­dų gra­nu­lė­mis. Vy­riau­sio­jo sū­naus My­ko­lo kam­ ba­rys pri­me­na dirb­tu­ves – vien de­ta­lės, me­cha­niz­mai. Nug­vel­bia iš bro­lių ma­ši­nė­lę, ją išar­do, pa­sii­ ma va­rik­lį ir ką nors su­konst­ruo­ ja. La­biau nei me­nai jam pa­tin­ka konst­ruo­ti. My­ko­las jau mo­ka su­ kur­ti elekt­ro­mag­ne­ti­nius lau­kus. Ber­niu­ko lo­va – ne ant grin­dų, o pa­lu­bė­je. Į ją rei­kia už­lip­ti pa­pras­ to­mis ko­pė­čio­mis, ko­kio­mis kai­ mie­čiai ko­pia ant aukš­to. Ly­giai taip pat ropš­čia­si į guo­lį – tik ki­ta­me kam­ba­ry­je – Ra­po­las su glo­bo­ti­niu Dai­niu­mi. Vai­kams lo­ vas pa­lu­bė­se įtai­sė Ne­ri­jus. Jo­kios bai­mės, kad jie nuo ko­pė­čių nu­bil­ dės že­myn. „Jei­gu jiems pa­to­gu, te­gul taip mie­ga, – kva­to­jo Ne­ri­jus. – Ne man rei­kia lai­pio­ti – ne ma­no bė­dos.“ Iš­siun­tė į sve­tim­ša­lių le­gio­ną

Na­mų kie­mą puo­šia Ne­ri­jaus su­ kur­tos skulp­tū­ros: an­ge­las, kiš­ kiai, lū­šis. Adas kie­me sta­to pa­ šiū­rę len­toms su­dė­ti. Pak­laus­tas, iš kur iš­mo­ko to dar­bo, at­sa­kė, kad tas di­de­lis žmo­gus iš­mo­kė. Vai­ki­ nas, anot N.Ka­va­liaus­ko, tu­ri auk­ si­nes ran­kas, tik nuo vai­kys­tės ga­ bu­mai ne­bu­vo ug­do­mi. Iš „Speng­los“ glo­bos na­mų Adą pir­mą kar­tą iš­ve­žė sės­ti be­ne 16-me­tį. Grį­žęs atė­jo į ke­ra­mi­kos bū­re­lį. „Mo­lis ten, kam­pe“, – pa­ sa­kė Ne­ri­jus ir net akių į jį ne­pa­kė­ lė. Vai­ki­nas ap­si­su­ko ir išė­jo. Atė­ jo dar kar­tą, pa­siė­mė mo­lį, at­si­sė­do ir lip­dė. Iki šiol dar­bų ka­bi­ne­te ant len­ty­nos Ado dar­bas – Ma­do­na. Kaip jis at­si­ra­do Ne­ri­jaus ir Rū­ tos na­muo­se? Pap­ras­tai. Atė­jo, at­ si­sė­do ir sė­dė­jo prie du­rų. Kai Ne­ ri­jus grį­žo na­mo, pa­kvie­tė užei­ti į vi­dų. Taip jis čia ap­si­gy­ve­no. N.Ka­va­liaus­kas vai­ki­nui nu­pir­ ko ma­ši­ną, su­mo­kė­jo už vai­ra­vi­mo kur­sus. Ta­čiau vai­ra­vi­mo eg­za­mi­no

„Jis vi­sa­da liks ma­ no Ža­nu“, – taip at­ si­svei­kin­da­ma su il­ga­me­čiu sce­nos par­tne­riu kal­bė­ jo le­gen­di­nė est­ra­ dos žvaigž­dė Nel­ ly Pal­ti­nie­nė. Dau­ gy­bės mo­te­rų sva­jo­nių vy­ru va­ din­tas Eu­ge­ni­jus Iva­naus­kas tre­čia­ die­nį pa­lai­do­tas Kre­tin­gos ka­pi­nė­ se. Ne­dau­ge­lis ži­ no­jo, kad prieš mė­ ne­sį iki mir­ties ži­ no­mas dai­ni­nin­ kas iš­si­sky­rė su žmo­na, o gy­ve­ni­ mą bai­gė duk­ros na­muo­se.

At­kū­rė Užut­ra­kio skulp­tū­ras

N.Ka­va­liaus­ko dirb­tu­vė­je ir vel­nias ko­ją nu­si­lauž­tų – ko tik čia nė­ra! Ne­se­niai čia vy­ko di­džiu­liai dar­bai, vis­kas sken­dė­jo dul­kė­se. Užut­ra­kio par­kui N.Ka­va­liaus­kas iš lie­to mar­ mu­ro at­kū­rė 6 skulp­tū­ras, 8 bius­ tus, o va­zų, kaip sa­ko, – be skai­ čiaus. Vy­rui tal­ki­no ir žmo­na. „Bu­vo la­bai įdo­mus dar­bas, bet žiau­riai įtemp­tas ir sun­kus, – ne­ slė­pė skulp­to­rius. – Vi­sas pro­jek­ tas tru­ko 8 me­tus.“ Skulp­tū­rų ori­gi­na­lus XVII a. pab.–XVIII a. pr. su­kū­rė pran­cū­ zų skulp­to­rius Antoine’as Coy­se­ vox. Užut­ra­ky­je sto­vė­jo jų ko­pi­jos, ku­rios po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro bu­vo su­nai­kin­tos. N.Ka­va­liaus­kui te­ko iš­siaiš­kin­ ti, kaip at­ro­do Pa­ry­žiu­je, Luv­ro mu­zie­ju­je, esan­tys ori­gi­na­lai. Abu su Rū­ta ir vai­kais du kar­tus lei­do­ si į Pa­ry­žių ap­žiū­rė­ti, fo­tog­ra­fuo­ti ir ma­tuo­ti tų skulp­tū­rų. Kad bū­tų ga­li­ma dirb­ti, vyk­da­vo sa­ni­ta­ri­nė­ mis die­no­mis, kai mu­zie­ju­je ne­šur­ mu­liuo­da­vo lan­ky­to­jai. Užut­ra­kio par­ke bu­vo ir gu­lin­čio Ba­cho skulp­tū­ra. Pa­vy­ko su­ras­ti tik vie­ną jos fo­tog­ra­fi­ją. Ši skulp­ tū­ra bu­vo su­nai­kin­ta per Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą. „Ėmiau gy­vą mo­de­lį ir pa­gal jį lip­džiau“, – sa­kė Ne­ri­jus. Ba­cho skulp­tū­rai po­za­vo jo sū­nė­ nas Rim­vy­das – me­di­ci­nos moks­ lų stu­den­tas. Nau­jau­siems Ne­ri­ jaus dar­bams po­za­vo vai­kai. Vie­na skulp­tū­ra – ko­rys su sė­din­čio ber­ niu­ko fi­gū­rė­le – pa­sta­ty­ta prie san­ kry­žos į pir­mą­ją Va­rė­ną. Šiam dar­ bui po­za­vo „glo­biu­kas“ Dai­nius. Ki­ta – ber­niu­kas su gry­bų pin­ti­ne – iš­ki­lo prie gry­bų sos­ti­nės Va­rė­ nos sa­vi­val­dy­bės. Leo­nas puo­lė de­monst­ruo­ti, kaip po­za­vo tė­vui: ant šo­no pa­krei­pė ke­ pu­rė­lę, į ran­kas paė­mė pin­ti­nę su gip­si­niais gry­bais. Vai­kas aiš­ki­no, kad po­zuo­ti esą bu­vo ne­sun­ku, ta­ čiau gry­bų pin­ti­nę ran­ko­se vos iš­ lai­kęs.

„„Pri­pa­ži­ni­mas: E.Iva­naus­kas per­nai rugp­jū­tį bu­vo ap­do­va­no­tas Gargž­

dų gar­bės pi­lie­čio ženk­lu. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Žvaigž­dė ge­so ty­liai As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

a.aleksejunaite@diena.lt

Pie­tų – į val­gyk­lą

Į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę E.Iva­naus­kas, pa­čių ar­ti­miau­sių mei­liai va­din­ tas Ža­nu, bu­vo iš­ly­dė­tas tre­čia­ die­nį. Sce­nos žvaigž­dė pa­lai­do­ta Kre­tin­gos ka­pi­nė­se, ša­lia pir­mo­ sios žmo­nos Re­gi­nos. Lai­do­tu­vių iš­va­ka­rė­se Kre­tin­gos lai­do­ji­mo na­mų šar­vo­ji­mo sa­lė­je, at­si­svei­ki­nant su ve­lio­niu, tvy­ro­ jo įtam­pa.

Aud­ro­nė Pie­rie­nė:

Tik jiems abiem spręs­ti – skir­tis ar ne. Nie­ka­da ne­si­ki­ šau į jų gy­ve­ni­mą. Tė­tis po sky­ry­bų ėmė vis la­biau silp­ti, ma­nau, kad jis pa­si­ ju­to ne­rei­ka­lin­gas. Spen­gian­ti ty­la ar­ti­miau­sius E.Iva­naus­ko žmo­nes bu­vo pa­da­ li­ju­si į dvi ba­ri­ka­dų pu­ses. Vie­no­ je jų aša­ras brau­kė R.Iva­naus­ko duk­ra Aud­ro­nė Pie­rie­nė ir ve­lio­ nio pus­se­se­rė Ema En­dziu­lai­tie­ nė su gi­mi­nė­mis. Iš ki­tos kars­to pu­sės su­spaus­ta šir­di­mi gė­lą lie­ jo ant­ro­ji E.Iva­naus­ko žmo­na Al­ do­na, ran­ki­nė­je slėp­da­ma iš­tuo­ kos do­ku­men­tus.

Kas nu­ti­ko vie­no gar­siau­sių so­ viet­me­čio est­ra­dos at­li­kė­jų gy­ve­ ni­mo pa­bai­go­je? Tai ži­no­jo tik ke­lio­li­ka gargž­diš­ kių, ku­rie E.Iva­naus­ką ma­ty­da­vo šia­me mies­te­ly­je lė­tai žings­niuo­ jan­tį į val­gyk­lą „Bul­vė“. Vy­ras čia pa­si­ro­dy­da­vo per pie­tus pa­val­gy­ti šil­to, vie­tos vi­rė­jų ga­min­to mais­to. Nus­lė­pė ves­tu­ves

Prieš aš­tuo­nio­li­ka me­tų lem­tin­ga naš­lio E.Iva­naus­ko ir tuo me­tu su pir­mu vy­ru iš­si­sky­ru­sios Al­do­nos pa­žin­tis įvy­ko įmo­nė­je „Klai­pė­dos mais­tas“. Per­so­na­lo sky­riu­je dir­ ban­ti mo­te­ris pa­trau­kė ra­di­jo lai­ das įmo­nė­je ve­dan­čio E.Iva­naus­ ko dė­me­sį. Dau­gy­bė so­viet­me­čio mo­te­rų tuo­met su pa­vy­du žvel­gė į mo­te­rį, įsi­ki­bu­sią aris­tok­ra­tiš­ka ele­gan­ci­ ja pa­si­žy­min­čiai est­ra­dos žvaigž­ dei į pa­ran­kę. Po­ra su­si­tuo­kę iš­ gy­ve­no 15 me­tų, o prieš san­tuo­ką – dar tre­jus me­tus. Apie ant­rą­sias sa­vo ves­tu­ves E.Iva­naus­kas gi­mi­nei ne­pra­ne­ šė, apie ant­rą san­tuo­ką ne­ži­no­jo ir duk­ra. Ar­ti­mie­ji apie vy­ro pa­si­ rin­ki­mą tuok­tis iš­gir­do jau įfor­mi­ nus san­tuo­ką. Ko­dėl po aš­tuo­nio­li­ka me­tų tru­ ku­sios mei­lės is­to­ri­jos E.Iva­naus­ ko san­tuo­ka, li­kus ke­le­tui sa­vai­čių iki mir­ties, bu­vo nu­trauk­ta? Skir­ tin­gus at­sa­ky­mus pa­tei­kia bu­vu­si vy­ro žmo­na ir duk­ra. Pri­žiū­rė­ti ta­po per sun­ku

„Aš jį la­bai my­lė­jau, bet jo duk­ ros ini­cia­ty­va mes nuo spa­lio

11-osios esa­me iš­si­tuo­kę. Ma­ne ap­šmei­žė, kad aš iš­va­riau sa­vo vy­rą. Esą vi­są gy­ve­ni­mą nau­do­ jau­si dai­ni­nin­ko gar­be, o kai su­ si­rgo, ta­da ne­va iš­va­riau. Bet jis ser­ga, ži­no­te, kiek me­tų? Pas­ta­ ruo­ju me­tu jį pri­žiū­rė­ti man ta­ po per di­de­lė naš­ta. Nes aš pa­ti esu li­go­nė“, – dien­raš­čiui pa­sa­ ko­jo ant­ro­ji E.Iva­naus­ko žmo­na Al­do­na. Mo­te­ris ti­ki­no, kad jos drau­gai, dva­si­nin­kai ir at­li­kė­ją pa­ži­no­ję žmo­nės su­pran­ta jos pa­si­rin­ki­mą skir­tis. „Aš sun­kiai tai iš­gy­ve­nau. Pir­ ma jo ope­ra­ci­ja įvy­ko 1998 m., 2008-ai­siais – dar dvi. O vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, kad sirg­da­mas, la­bai karš­čiuo­da­mas, jis vis tiek kon­cer­ta­vo. Šir­dies rau­me­nį pa­ žei­dė sep­sis, trū­ko šir­dies vož­tu­ vas“, – pa­sa­ko­jo bu­vus su­tuok­ ti­nė. Mo­te­ris tvir­ti­no, kad vy­ras ne­ si­skun­dė dėl jį už­klu­pu­sios li­gos. „Jis bu­vo ge­ras, kant­rus žmo­ gus, vi­sus my­lė­jo. Ti­kiu, kad Lie­ tu­vos mo­te­rys man pa­vy­dė­jo. Bu­ vo ko pa­vy­dė­ti. Jis iki pat ga­lo bu­vo džen­tel­me­nas. Ne­be­ga­lė­da­ vo nie­ko ne­šti, o vis tiek man ne­ duo­da­vo nie­ko pa­kel­ti“, – pa­sa­ ko­jo A.Iva­naus­kie­nė. Ne­pa­jė­gė pri­žiū­rė­ti

Ne­pai­sant to, dar šių me­tų rugp­ jū­tį E.Iva­naus­kui te­ko pa­lik­ti dvie­jų kam­ba­rių bu­tą Gargž­duo­se ir su sa­vo daik­tais per­si­kraus­ty­ ti pas duk­rą į Klai­ pė­dą.

22


20

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

aukštyn žemyn

„„Poilsis: Rio de Žaneire kovotojas neretai lankėsi ir garsiuose Ipanemos bei Kopakabanos paplūdimiuose.

„„Brazilai: favelų gyventojai linksmi, draugiški ir paprasti.

„„Laikas: trys mėnesiai Brazilijoje R.Morkevičiui paliko nuostabių atsimini

Per aja­vas­kos ce­re­mo­ni­ją Bra­zi­li­jo­je „No­rė­čiau gy­ven­ti Rio de Ža­nei­re“, – vos grį­žęs iš Bra­zi­li­jos, kur pra­lei­do dau­giau nei tris mė­ne­sius, į ją jau no­ri su­grįž­ti ži­no­ mas Tai­lan­do bok­so ir bu­ši­do ko­vo­to­jas Re­mi­gi­jus Mor­ke­vi­čius. Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Joao nuo Die­vo

„„Gatvės: kai kuriose lūšnynų vietose vengia lankytis ir vietiniai.

„No­rė­jau pa­bū­ti su sa­vi­mi, daug ką per­mąs­ty­ti, – pri­si­pa­ži­no po di­ džiau­sią Pie­tų Ame­ri­kos ir penk­tą­ ją pa­sau­ly­je pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių vals­ty­bę vie­nas ke­lia­vęs R.Mor­ke­ vi­čius. – No­rė­jau ap­lan­ky­ti pla­ čiai ži­no­mą Aba­dža­ni­ją, ku­ri gar­ sė­ja me­diu­mu Joao, Rio de Ža­nei­rą, pa­ma­ty­ti gar­siuo­sius Ko­pa­ka­ba­ną, Ipa­ne­mą. Dau­giau nie­ko ne­pla­na­ vau, ke­lia­vau spon­ta­niš­kai.“ Cent­ri­nės Bra­zi­li­jos mies­te­ly­ je Aba­dža­ni­jo­je, vie­no gar­siau­sių pa­sau­lio ste­buk­la­da­rių, me­diu­mų, o kai ku­rių va­di­na­mo šar­la­ta­no Jo­ ao Te­xei­ros de Fa­rios, ar­ba Joao nuo Die­vo, bend­ruo­me­nės na­muo­ se, R.Mor­ke­vi­čius pla­na­vo pra­leis­ ti dvi sa­vai­tes, ta­čiau už­si­bu­vo pu­ sant­ro mė­ne­sio. „Vie­ta, kur pa­ti­ri ra­my­bę, tei­gia­ mą ener­gi­ją, nuo­sta­bių emo­ci­jų, žmo­nių ge­ra­no­riš­ku­mą“, – jį su­ža­ vė­ju­sią Aba­dža­ni­ją gy­rė ko­vo­to­jas. Jis ne­slė­pė, kad iš pra­džių bu­ vo dve­jo­nių, ar „Dis­co­ve­ry“, ABC ir ki­tų gar­sių te­le­vi­zi­jos ka­na­lų bei dau­ge­lio do­ku­men­ti­nių kny­gų he­

ro­jus, moks­li­nin­kų, re­li­gi­nių bend­ ruo­me­nių, me­di­kų ste­bė­tas Joao nė­ra ap­si­šau­kė­lis, o ten be­si­ren­ kan­tys žmo­nės – ak­to­riai. „Vis dėl­to ma­čiau daug iš­gi­ju­sių žmo­nių. O kiek­vie­nas žmo­gus ga­ li ko­re­guo­ti sa­vo gy­ve­ni­mo tėk­mės ener­gi­ją, ypač jei tuo nuo­šir­džiai ti­ ki. Vi­sa­da ga­li lik­ti sa­vi­mi ir priim­ti spren­di­mus. Ir jei no­ri sveik­ti – sveik, o ten tam su­kur­tos šilt­na­mio są­ly­ gos“, – pri­si­pa­ži­no ten sa­vo 30 me­tų ju­bi­lie­jų su­ti­kęs R.Mor­ke­vi­čius. Gy­ve­no itin svei­kai

Gi­mi­mo die­ną žmo­gus jau­čia ypa­ tin­gą ener­gi­ją, to­dėl Re­mi­gi­jus ją sten­gė­si pra­leis­ti vie­nas: mau­dė­si po kriok­liu, me­di­ta­vo, kaip ir kas­ dien, bū­da­mas Aba­dža­ni­jo­je, gė­rė kok­tei­lį iš mais­tin­giau­sių ir stip­ riau­sių an­tiok­si­dan­tų – tik Bra­zi­li­ jos miš­kuo­se au­gan­čių uo­gų asa­ji. Ki­tą die­ną jis su­ren­gė šven­tę, į ku­rią pa­kvie­tė nau­jus pa­žįs­ta­mus. Juos vai­ši­no tor­tu, vai­siais, šal­ti­nio van­de­niu ir asa­ji sul­ti­mis. Joao bend­ruo­me­nė­je ne­ga­li­ma var­to­ti al­ko­ho­lio, žais­ti azar­ti­nių žai­di­mų, spor­tuo­ti, il­gai bū­ti sau­ lė­je, ašt­riai val­gy­ti, nau­do­ti che­ mi­nius pro­duk­tus. Bė­gio­jęs kro­są

Re­mi­gi­jus po ke­lias die­nas ba­da­ vo, iš vi­so ne­val­gė mė­sos. „Da­ly­va­vau įvai­rio­se ce­re­mo­ni­ jo­se, lan­kiau­si kris­ta­lų kam­ba­ry­je, po 8 va­lan­das me­di­ta­vau – gy­ve­nau svei­kai“, – pa­sa­ko­jo spor­ti­nin­kas. Ten jis su­ti­ko dvi kny­gas apie Jo­ ao pa­ra­šiu­sį Rio de Ža­nei­re gy­ve­ nan­tį Ole­gą Or­lo­vą, ku­ris gar­sia­me mies­te pa­siū­lė Re­mi­gi­jui su­si­siek­ti su ki­tu lie­tu­viu – Ti­to Bra­ga. Pa­ma­tęs šiuo­lai­ki­šką sos­ti­nę Bra­ zi­li­ją, pa­bu­vo­jęs nuo­sta­bio­je vie­to­ je prie Igua­sų kriok­lių kau­nie­tis iš­ vy­ko į ma­giš­ką­jį Rio. Iki tol jis tris kar­tus da­ly­va­vo mis­ti­nė­je Bra­zi­li­jos in­dė­nų aja­vas­kos ce­re­mo­ni­jo­je. Ha­liu­ci­no­ge­ni­nis ša­ma­nų gė­ri­mas

Aja­vas­ka – ha­liu­ci­no­ge­ni­nis gė­ ri­mas, ga­mi­na­mas iš svai­gio­jo kvai­tu­lio lia­nos ir ki­tų nar­ko­ti­nių sa­vy­bių tu­rin­čių, pa­vyz­džiui, Psy­ chot­ria gen­ties au­ga­lų. Jų la­pai su­ mai­šo­mi ir il­gai ver­da­mi van­de­ny­ je. Gė­ri­mą nuo se­no var­to­ja An­dų pa­šlai­tė­se gy­ve­nan­tys Ama­zo­ni­ jos in­dė­nai. In­dė­nų ša­ma­nų įsi­ti­ki­ni­mu, aja­ vas­ka pa­de­da pa­siek­ti eks­ta­zę ir su­ si­jung­ti su dva­sio­mis. Gy­ven­to­jai gė­ ri­mą nau­do­ja gy­dy­mui. Ma­no­ma, kad


21

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

aukštyn žemyn

„„Pažadas: R.Morkevičius dar grįš į Rio de Žaneirą.

imų. 

Re­mi­gi­jaus Mor­ke­vi­čiaus as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

„„Pažintis: lietuvis Titas (priekyje) Remigijui surengė įdomių ekskursijų.

su „Ka­laš­ni­ko­vo“ au­to­ma­tais, žiū­ ro­nais ir radijo stotelėmis, ste­bi, ar ne­ren­gia rei­dų po­li­ci­ja, kai kur su gink­lais vaikš­čio­jo jau­ni­mas, be­si­ pui­kuo­da­mas prieš mer­gi­nas.“ Re­mi­gi­jus ma­tė šiukš­ly­nų, pur­ vi­nų kon­tei­ne­rių, gat­vė­je mie­gan­ čių ir gink­luo­tų žmo­nių. Kar­tą prie jo pri­va­žia­vo bai­ke­riai ir man­da­ giai pa­pra­šė pa­ro­dy­ti nuo­trau­kas. Iš­vy­dę sa­ve, pa­pra­šė nuo­trau­kas iš­trin­ti. Nes­ta­bi­liau­sios tos vie­tos, kur lais­vai par­duo­da­mas kre­kas, ku­rio į ki­tas vie­tas neį­si­lei­džia net nar­ ko­ti­kus par­duo­dan­tys ir griež­tą tvar­ką pri­žiū­rin­tys vie­ti­niai. Nar­ ko­ti­kai su­pa­kuo­ti, pa­dė­ti ant pre­ kys­ta­lių, nu­ro­dy­tos kai­nos. Vie­ti­ niai gar­siai ra­gi­na pirk­ti. Čia bu­vo ir kre­ką var­to­jan­čių, ap­dris­ku­siais dra­bu­žiais dė­vin­čių ar pus­nuo­gių be­si­šlais­tan­čių nėš­čių mo­te­rų. Pak­laus­tas apie gro­žiu gar­sė­jan­ čias bra­zi­les, spor­ti­nin­kas nu­si­šyp­ so­jo: ten jis ma­tė ne vie­ną pri­tren­ kia­mo ža­ve­sio ir fi­gū­ros mo­te­rį. Vis dėl­to tur­būt dar dau­giau nuo­sta­ bių emo­ci­jų kė­lė vaiz­dai nuo na­me­ lio sto­go, kur Re­mi­gi­jus nak­vo­jo ne vie­ną nak­tį: fa­ve­los drie­kia­si pa­čio­ je gra­žiau­sio­je Rio de Ža­nei­ro vie­to­je, ant kal­no, su vaiz­du į At­lan­to van­de­ ny­ną. Nuo sto­go spor­ti­nin­kas re­gė­jo nuo­sta­bų sau­lė­te­kį ir sau­lė­ly­dį. „No­riu ten gy­ven­ti, – dar jaus­ da­mas Rio de Ža­nei­ro emo­ci­jas šyp­so­jo­si R.Mor­ke­vi­čius. – Ir ži­ nau, kad ten dar bū­ti­nai grį­šiu.“

„„Vanessa: lietuvio Tito mylimoji – sambo šokėja.

je R.Mor­ke­vi­čius re­gė­jo sa­vo mir­tį jis ne tik iš­va­lo kū­ną, bet ir pa­de­da pa­ma­ty­ti sa­vo sie­lą ir atei­tį. „Šių įspū­džių neį­ma­no­ma pa­ pa­sa­ko­ti, – R.Mor­ke­vi­čius ne­slė­ pė iš­gė­ręs tris stik­li­nes aš­tuo­nias va­lan­das vir­to gė­ri­mo. Prieš ce­re­ mo­ni­ją jis tu­rė­jo pa­si­ra­šy­ti, kad at­ sa­ko už sa­vo gy­vy­bę, ne­ser­ga psi­ chi­kos ir ki­to­mis li­go­mis. – Vis­kas lyg ap­si­ver­tė, skrie­jau tar­si ame­ri­ kie­tiš­kais kal­ne­liais, nar­džiau po sa­vo są­mo­nę, pui­kiai pri­si­mi­niau už­mirš­tus žmo­nes, įvy­kius.“

Spor­ti­nin­kas jau­tė, kad žu­vo smur­ti­ne mir­ti­mi, re­gė­jo sa­ve su­ka­po­tą į ga­ba­lus. Jis ne­slė­pė, kad per ant­rą ce­re­ mo­ni­ją, ku­rio­je da­ly­va­vo ir ša­ma­ nas, bu­vo daug mel­džia­ma­si. Re­ mi­gi­jus pa­ju­to neap­sa­ko­mą, dar nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­pa­tir­tą bai­mę ir lais­vę. Ti­be­to mi­ru­sių­jų kny­gą ne­se­niai skai­tęs spor­ti­nin­kas jau­tė, kad žu­vo smur­ti­ne mir­ti­mi, re­gė­jo sa­ve su­ka­po­tą į ga­ba­lus. Tuo­met, dar val­do­mas aja­vas­kos, jis bė­go per džiung­les apie 10 ki­lo­met­rų.

Mei­re­les gy­ve­nan­tis lie­tu­vis Ti­to Bra­ga or­ga­ni­za­vo nak­vy­nę ir su­ ren­gė ne vie­ną įdo­mią eks­kur­si­ją. „Jų emo­ci­jos tik­ros, ne dirb­ti­ nės. Jei liūd­na – ver­kia, jei links­ma – švy­ti, kva­to­ja­si, daug šo­ka ne­tgi se­nu­kai, vi­si mo­ka džiaug­tis kiek­ vie­na gy­ve­ni­mo aki­mir­ka. Būk at­vi­ ra šir­di­mi ir ta­ve tie žmo­nės priims kaip sa­vą, – su­si­ža­vė­jęs bra­zi­lus ir Ti­to su my­li­mą­ja gy­rė R.Mor­ke­vi­ čius. – Be­je, Bra­zi­li­jos įsta­ty­muo­ se pa­ra­šy­ta, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri tei­sę bū­ti lai­min­gas.“ Re­mi­gi­jus ap­lan­kė ne tik sam­bos, džiu­džit­su, ka­puei­ros mo­kyk­las, gar­siuo­sius Ipa­ne­mos ir Ko­pa­ka­ ba­nos pa­plū­di­mius, cuk­raus kal­ nus, pabuvo prie Kris­taus At­pir­kė­ jo sta­tu­los. Ti­to su­ren­gė eks­kur­si­ją į vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je nuo­dė­ mių gat­vių – Vi­la Mi­mo­zą, ku­rio­je – apie 5 000 pro­sti­tu­čių! „Fa­ve­los nė­ra tik to­kios, kaip pa­sa­ ko­ja­ma, – mi­tą, kad ten bai­su ir pa­vo­ jin­ga, pa­nei­gė Re­mi­gi­jus. – Gat­vė­mis va­ži­nė­ja au­to­bu­sai, yra par­duo­tu­vių, kar­tais pa­ma­ty­si ir tu­ris­tų. O žmo­nės la­bai drau­giš­ki ir ge­ri.“ Ne­re­tai spon­ta­niš­kai be­siel­gian­tis spor­ti­nin­kas ne­pa­bi­jo­jo vie­nas nak­ ti­mis vaikš­čio­ti lūš­ny­nų ra­jo­ne. Ma­tė ne­tra­di­ci­nių vie­tų

Drau­gys­tė su Ti­to Bra­ga

Neiš­dil­do­mų įspū­džių pa­li­ko gy­ ve­ni­mas gar­siuo­siuo­se Bra­zi­li­jos lūš­ny­nuo­se – fa­ve­lo­se. Ten su ža­ via sam­bos šo­kė­ja bra­zi­le Va­nes­sa

„Smal­su­mas pra­žu­dė ka­tę, bet bu­ vo įdo­mu, – juo­kė­si Re­mi­gi­jus, ku­ ris re­gė­jo įdo­mių vaiz­dų ir vie­tų, kur ko­jos ne­ke­lia net bra­zi­lai. – Kai kur ant na­mų sto­gų sto­vi žmo­nės


22

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

aukštyn žemyn

Žvaigž­dė ge­so ty­liai „Pa­t i sun­k iai ser­ 19 gu ir gi­mi­nės ne­pa­ no­ro man pa­dė­ti jo slau­gy­ti. Bu­vo

pa­sa­ky­ta, kad tai yra žmo­nos pa­ rei­ga. Jo duk­ra pa­reiš­kė, kad tė­ vą pa­siims ir pri­žiū­rės tik tuo­met, kai mes bū­si­me iš­si­sky­rę“, – sa­kė A.Iva­naus­kie­nė, dėl sky­ry­bų kal­ tin­da­ma duk­rą. Pak­lau­sus A.Iva­naus­kie­nės, ko­ dėl my­li­mas vy­ras vis dėl­to pa­si­ra­ šė sky­ry­bų do­ku­men­tus, ji at­sa­kė ma­nan­ti, kad iš gai­les­čio. „Jis su­pra­to, kad ma­no svei­ka­ ta yra ties ri­ba, aš ne­be­pa­jė­giau jo pri­žiū­rė­ti be Aud­ro­nės pa­gal­bos. Man jau rei­kė­jo poil­sio per­trau­kų“, – pri­si­pa­ži­no A.Iva­naus­kie­nė. At­li­kė­jo vien­tur­tė duk­ra pa­sa­ko­jo, kad tė­vą pri­bloš­kė ne­ti­kė­tai gau­ ti sky­ry­bų do­ku­men­tai, ku­riuos jis pa­si­ra­šė. „Ta ži­nia jį ga­lu­ti­nai pri­slė­gė. Tik jiems abiem spręs­ti – skir­tis ar ne. Nie­ka­da ne­si­ki­šau į jų gy­ve­ni­mą. Tė­tis po sky­ry­bų ėmė vis la­biau silp­ti, ma­nau, kad jis pa­si­ju­to ne­ rei­ka­lin­gas“, – kal­bė­jo A.Pie­rie­nė. Sky­ry­boms do­ku­men­tus su­ruo­ šė ir ad­vo­ka­tą pa­sam­dė A.Iva­naus­ kie­nė. „Tė­tis bai­mi­no­si, kad neišt­vers teis­mo po­sė­džio, bet vė­liau jis pra­ ne­šė, kad ša­lių su­si­ta­ri­mu san­tuo­ka bu­vo nu­trauk­ta. Tai jam pa­skam­bi­ nu­si pa­sa­kė bu­vu­si žmo­na“, – tė­ vo žo­džius per­da­vė 46-erių A.Pie­ rie­nė. „Kai tė­tis su­si­rgo, jo žmo­na tik­ rai juo rū­pi­no­si. Ne­ga­lė­čiau nė žo­ džiu dėl to lai­ko jai pa­prie­kaiš­tau­ti. Juk tris šir­dies ope­ra­ci­jas jam te­ko iš­tver­ti. Bet jis ne­bu­vo ne­pa­ju­dan­ tis li­go­nis, jis juk vaikš­čio­jo. Man plyš­ta šir­dis, kad į gy­ve­ni­mo pa­ bai­gą ar­ti­miau­sias jo žmo­gus ne­ pa­no­ro jo pri­žiū­rė­ti“, – sa­vo šird­ gė­lą lie­jo at­li­kė­jo duk­ra Aud­ro­nė. Džiau­gė­si pra­leis­tu lai­ku

E.Iva­naus­ko pus­se­se­rė Ema pa­sa­ ko­jo, kad šei­ma siū­lė ieš­ko­ti pri­žiū­ rė­to­jos, ku­ri ga­lė­tų pa­dė­ti slau­gy­ ti li­go­nį, ta­čiau A.Iva­naus­kie­nė esą ne­su­ti­ku­si su to­kiu spren­di­mu. „Bet jis juk bū­tų bu­vęs na­muo­se. Tai ser­gan­čiam žmo­gui yra svar­bu. Kal­bų, kad Ža­ną tu­rė­tų pa­siim­ti duk­ra, pa­si­gir­do dar per­nai ge­gu­žę. O šį rugp­jū­tį jis bu­vo per­kraus­ty­tas

į Klai­pė­dą. Jo daik­tai bu­vo su­dė­ti ir gi­mi­nės jį at­ve­žė į duk­ros na­mus“, – pa­ti­ki­no E.En­dziu­lai­tie­nė. At­li­kė­jo duk­ra Aud­ro­nė ti­ki­no, kad tik džiau­gia­si, jog pa­sku­ti­nius tė­vo gy­ve­ni­mo mė­ne­sius pra­lei­do kar­tu su juo. „Koks čia var­gas pri­žiū­rė­ti tė­tį? Aš džiau­giau­si kiek­vie­na die­na, pra­leis­ta su juo. Mes kal­bė­da­vo­ mės, juo­kau­da­vo­me, jam bu­vo ge­ ra, nors gi­liai šir­dy­je jis slė­pė tik­rą­ ją nuo­skau­dą“, – vos tvar­dy­da­ma­si kal­bė­jo A.Pie­rie­nė. Li­ki­mas ne­gai­lė­jo smū­gių

E.Iva­naus­ko pus­se­se­rė vil­nie­tė E.En­dziu­lai­tie­nė ti­ki­no, kad pusb­ ro­lį va­di­no bro­liu. „Mes užau­go­me kar­tu, to­dėl bu­ vo­me la­bai ar­ti­mi. Ma­žai kas ži­no, kad jo gy­ve­ni­mas bu­vo itin su­dė­ tin­gas. Jis anks­ti ne­te­ko tė­vų, to­ dėl užau­go mū­sų šei­mo­je“, – pri­ si­mi­nė E.En­dziu­lai­tie­nė. Pri­si­min­da­ma vai­kys­tę, E.En­ dziu­lai­tie­nė apie pusb­ro­lį kal­bė­jo su di­džiu­le ši­lu­ma. „Jo ma­ma ir ma­no ma­ma bu­ vo se­se­rys, o tė­vai – bro­liai. To­dėl, mi­rus Ža­no tė­vams, mū­sų šei­ma jį par­si­ve­žė gy­ven­ti į Klai­pė­dą. Be­ je, Ža­no bro­lį Ri­čar­dą į Kė­dai­nius pa­siė­mė au­gin­ti ma­mos bro­lis“, – pa­sa­ko­jo E.En­dziu­lai­tie­nė. Pas­ta­ruo­ju me­tu Ri­čar­das gy­ ve­no Vo­kie­ti­jo­je, ta­čiau blo­ga ži­ nia apie stai­ga pa­blo­gė­ju­sią E.Iva­ naus­ko svei­ka­tą jį at­vi­jo į gim­ti­nę. Vy­ras dar spė­jo pa­bū­ti ša­lia bro­lio pa­sku­ti­nę jo gy­ve­ni­mo va­lan­dą. „Aš Ža­ną pa­ži­no­jau vi­są gy­ve­ni­ mą ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jis bu­vo itin kuk­lus žmo­gus. Nie­ka­da ne­si­skųs­ da­vo. Jis nė­ra pik­to žo­džio pa­sa­kęs. To­kių pa­do­rių žmo­nių kaip jis yra ma­žai li­kę. Man plyš­ta šir­dis dėl to, kad jo gy­ve­ni­mo pa­bai­ga bu­vo to­ kia skau­di“, – šil­tų žo­džių pusb­ro­ liui ne­gai­lė­jo E.En­dziu­lai­tie­nė. Su­ži­no­ju­si, kad E.Iva­naus­kas iš­ si­sky­rė, vil­nie­tė pus­se­se­rė mė­gi­no iš­kvos­ti, kas nu­ti­ko ar­ti­mo gi­mi­ nai­čio šei­mo­je. „Mes kal­bė­da­vo­me su juo te­le­fo­ nu ko­ne kas­die­ną. Ga­vęs sky­ry­bų do­ku­men­tus jis man pra­si­ta­rė, kad da­bar jau­čia­si kaip tarp dan­gaus ir že­mės. At­si­dus­da­mas pa­sa­kė, kad jis li­ko be na­mų. Psi­cho­lo­giš­kai jis

N.Pal­ti­nie­ nė at­vi­ra­ vo, kad su E.Iva­naus­ ku nors ir ta­po so­ vie­ti­nių lai­kų est­ ra­dos su­ perž­vaigž­ dė­mis, nė vie­nas di­ džiu­lių tur­tų ne­ su­sik­ro­vė.

„„Le­gen­da: dai­ni­nin­kas E.Ku­čins­kas (kairėje), ku­riam yra te­kę kon­cer­tuo­ti kar­tu su le­gen­

di­niu N.Pal­ti­nie­nės ir E.Iva­naus­ko due­tu, į bi­čiu­lio lai­do­tu­ves par­sku­bė­jo iš už­sie­nio.bu­vo su­žlug­dy­tas, ta­čiau to sten­ gė­si ne­pa­ro­dy­ti“, – su­si­jau­di­nu­si pa­sa­ko­jo E.En­dziu­lai­tie­nė. Sce­no­je te­bes­kam­ba bal­sas

Lie­t u­vos est­ra­d os pri­m a­d o­n a N.Pal­ti­nie­nė pri­si­mi­nė, kad E.Iva­ naus­ką ap­lan­kė li­go­ni­nė­je iki mir­ ties li­kus dviem sa­vai­tėms. „Jis bu­vo pa­ten­kin­tas, nes mus ma­tė. Aš jam pa­do­va­no­jau sa­vo kny­gą, o jis ja džiau­gė­si,“ – pa­sa­ ko­jo E.Iva­naus­ko sce­nos par­tne­rė. N.Pal­ti­nie­nė bi­čiu­lį nu­ste­bi­no sa­vo su­ma­ny­mu klau­sy­to­jus pa­ ma­lo­nin­ti jo bal­su. „Kol aš gy­va, kol aš dai­nuo­ju sce­ no­je, jo bal­sas skam­bės. Aš ne­lei­siu nie­kam pa­mirš­ti jo gra­žaus, ak­so­ mi­nio bal­so“, – pa­brė­žė N.Pal­ti­ nie­nė, ku­rios kon­cer­tuo­se te­bes­ kam­ba ir E.Iva­naus­ko bal­sas. „Aš kon­cer­tuo­se dai­nuo­ju gy­ vai, o kar­tu skam­ba jo bal­so įra­šas. Jis ste­bė­jo­si, kad žmo­nės priė­mė šį ma­no su­ma­ny­mą ir yra dė­kin­gi tai gir­dė­da­mi“, – pa­sa­ko­jo at­li­kė­ja. Ar­ti­ma E.Iva­naus­ko bi­čiu­lė pri­ si­pa­ži­no, kad ži­no­jo, kas slė­gė drau­go šir­dį.

Nelly Paltinienės as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

„Jis bu­vo be ga­lo in­te­li­gen­tiš­ kas, san­tū­rus, gra­žus žmo­gus. Tiek sce­no­je, tiek ir už jos ri­bų jis bu­vo pil­nas mei­lės“, – pa­sa­ko­jo N.Pal­ ti­nie­nė. Ste­bi­no iš­tver­me

Pas­ku­ti­nį kar­tą lan­ky­da­ma E.Iva­ naus­ką li­go­ni­nė­je, N.Pal­ti­nie­nė ste­bė­jo­si drau­go iš­tver­me. „Gy­dy­to­jai sa­ky­da­vo, kad tai, jog jis tiek iš­gy­ve­no – ste­buk­las. Mes vi­si ži­no­jo­me, kad jo būk­lė yra la­ bai sun­ki, bet gy­dy­to­jai jį pa­lai­ kė iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos. Jis tai su­pra­to ir la­bai džiau­gė­si, kad dar gy­ve­na“, – pa­sa­ko­jo sce­nos žvaigž­dė. Vie­nas iš di­džiau­sių ma­lo­nu­mų E.Iva­naus­kui bu­vo ste­bė­ti te­le­vi­zi­ jos lai­das, ku­rio­se pa­si­girs­da­vo jų due­to dai­nos. „Mes kal­bė­da­vo­me te­le­fo­nu ar­ ba in­ter­ne­tu. Jis pa­skam­bin­da­vo ir klaus­da­vo, ar aš ži­nau, kad šian­dien mes vėl bu­vo­me su­si­ti­kę sce­no­je. Aš juo­kais nu­steb­da­vau, o jis pra­ neš­da­vo, kad te­le­vi­zi­jos pa­gei­da­vi­ mų kon­cer­te skam­bė­jo mū­sų dai­na ir mes su juo bu­vo­me pa­si­ma­ty­ me“, – pri­si­mi­nė N.Pal­ti­nie­nė ir ti­ ki­no, kad E.Iva­naus­kas iki pa­sku­ti­ nės die­nos sten­gė­si juo­kau­ti. „Jis sa­ky­da­vo, kad dak­ta­rai už au­sų jį tem­pia į gy­ve­ni­mą“, – kal­ bė­jo mo­te­ris. Ne­mė­go spau­dos dė­me­sio

„„At­sis­vei­ki­ni­mas: E.Iva­naus­ką į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę pa­ly­dė­jo ne tik ar­ti­mie­ji ir gi­mi­nės, bet ir bū­rys jo ta­len­

to ger­bė­jų. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

N.Pal­ti­nie­nė at­vi­ra­vo, kad nors ir dai­na­vo su E.Iva­naus­ku ke­tu­ris de­ šimt­me­čius ir ta­po so­vie­ti­nių lai­kų est­ra­dos su­perž­vaigž­dė­mis, nė vie­ nas di­džiu­lių tur­tų ne­su­sik­ro­vė. „Mes nie­ka­da ne­pre­kia­vo­me sa­ vo jaus­mais. Mes – ne tos žvaigž­ dės, ku­rios da­bar yra“, – sa­kė est­ ra­dos pri­ma­do­na. N.Pal­ti­nie­nė pri­pa­ži­no, kad su E.Iva­naus­ko mir­ti­mi už­marš­tin dar la­biau grimz­ta vi­sos kar­tos lie­tu­ viš­ko­sio­sios est­ra­dos da­lis. „Aš la­bai my­lė­jau jo bal­są ir my­ liu iki šiol, kaip ir ma­no vy­ras Ar­ vy­das, mes jį my­lė­si­me vi­sa­da. To­ kių žmo­nių – re­te­ny­bė“, – sa­kė N.Pal­ti­nie­nė. Est­ra­dos žvaigž­dė iki šiol yra le­ pi­na­ma ger­bė­jų dė­me­siu, ta­čiau

ste­bė­jo­si, kad E.Iva­naus­kas itin ven­gė dė­me­sio. „Jį Gargž­duo­se pa­ži­no­jo daug kas. Bet jis ven­gė žur­na­lis­tų dė­me­ sio, aš net ba­riau­si. Jis bu­vo už­si­ spy­ręs ir ne­no­rė­jo at­vi­rau­ti sve­ti­ miems. Jis my­lė­jo pub­li­ką, dai­ną, my­lė­jo mū­sų due­tą“, – pa­sa­ko­jo N.Pal­ti­nie­nė. Į lai­do­tu­ves – iš Lon­do­no

Dai­ni­nin­ką Ed­mun­dą Ku­čins­ką ži­ nia apie E.Iva­naus­ko mir­tį pa­sie­kė Lon­do­ne ir par­vi­jo į na­mus. At­li­ kė­jas ti­ki­no bu­vęs su­krės­tas ži­nios apie ko­le­gos mir­tį. „Man te­ko su juo dai­nuo­ti. Ne­ si­no­rė­tų bū­ti šab­lo­niš­kam ir tra­ di­ciš­kam kal­bant apie šį žmo­gų. Jis bu­vo tie­siog tvar­kin­gas žmo­gus – jo gy­ve­ni­mas ir el­ge­sys su ki­tais žmo­nė­mis. Ko­le­gų at­žvil­giu jis bu­ vo itin disk­re­tiš­kas. Iš jo ne­su gir­ dė­jęs blo­gų at­si­lie­pi­mų apie ki­tus sce­nos žmo­nes“, – kal­bė­jo E.Ku­ čins­kas.

Mes nie­ka­da ne­pre­ kia­vo­me sa­vo jaus­ mais. Mes – ne tos žvaigž­dės, ku­rios da­bar yra. Klai­p ė­d ie­t is pri­pa­ž i­n o, kad E.Iva­naus­kas tu­rė­jo iš­skir­ti­nį bal­ są, ku­rio ga­lė­jo pa­vy­dė­ti dau­ge­lis. „Jis ga­lė­jo da­ry­ti kar­je­rą net ope­ ro­je, nes jo bal­sas tu­rė­jo iš­skir­ti­nę vib­ra­ci­ją. Tai bu­vo stip­rus ba­ri­to­ nas. Be­je, jis sce­no­je el­gė­si vi­sa­da vy­riš­kai. Nie­ka­da be rei­ka­lo ne­si­ blaš­kė“, – pri­si­mi­nė E.Ku­čins­kas. Kas pa­sku­ti­niai­siais me­tais slė­ gė E.Iva­naus­kui šir­dį, E.Ku­čins­kas ne­ži­no­jo. „Jis bu­vo tvar­kin­gas šei­mos gy­ ve­ni­me. Sa­vo pro­ble­mų jis nie­kam neužk­rau­da­vo. Aš ma­nau, kad šei­ ma yra bet ko­kios pro­fe­si­jos žmo­ gaus pa­grin­das. Tai yra tai, kas mus pa­lai­ko, kas mums tei­kia jė­gų. Tai yra vis­kas, dėl ko mes no­ri­me gy­ ven­ti. Šei­ma ir yra tas va­rik­lis“, – sa­kė E.Ku­čins­kas.


23

šeštadienis, lapkričio 3, 2012

aukštyn žemyn

Bro­lius Lav­ri­no­vi­čius šo­ki­ra­vo žmo­nos „Tai bu­vo di­džiau­sias siurp­ri­zas“, – šyp­te­ lė­jo gra­žuo­lė Tat­ja­na, o jos vy­ras Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius pri­pa­ži­no, kad pa­ty­rė ma­lo­ nų šo­ką ir jis dar ne­praė­jo.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Kad bū­tų mie­la šir­džiai

Lapk­ri­čio 1 die­ną bro­liai Kšiš­to­ fas ir Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čiai ne tik pri­si­dė­jo prie ket­vir­to­sios Kau­no „Žal­gi­rio“ per­ga­lės Eu­ro­ly­gos var­ žy­bo­se, bet ir šven­tė Kris­taus am­ žiaus – 33-ią­jį – gim­ta­die­nį. Penk­ta­die­nio po­pie­tę drau­giš­ki ir links­mi dvy­niai pri­si­pa­ži­no dar neat­si­ga­vę po jų žmo­nų or­ga­ni­zuo­ to gim­ta­die­nio staig­me­nos. „Te­gul jis pa­ts pa­pa­sa­ko­ja. Ma­ nau, kad tai bu­vo di­džiau­sias siurp­ ri­zas, – gud­riai šyp­so­jo­si Kšiš­to­fo sū­nų Da­nie­liaus ir Do­mi­ny­ko ma­ ma, 2004 m. „Mis Ru­si­ja“ T.Lav­ri­ no­vič. – Kšiš­to­fas mėgs­ta, kai jam do­va­no­ja ne daik­tus, bet siurp­ ri­zus, kaž­ką mie­la šir­džiai. Ir jam svar­biau­sia – ge­ra nuo­tai­ka, ge­ra kom­pa­ni­ja ir drau­gai.“ K.Lav­ri­no­vi­čius bu­vo at­vi­ras kaip vi­sa­da: jo ir Dar­ju­šo žmo­nos Edi­tos siurp­ri­zas jiems la­bai la­bai pa­ti­ko. „Dar da­bar neat­si­gau­na­me“, – penk­ta­die­nį juo­kė­si K.Lav­ri­no­vi­ čius.

Šven­tė pra­si­dė­jo konf­lik­tu

Vė­ly­vą ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą po rung­ty­nių su „Em­po­rio Ar­ma­ ni“ bro­liai su žmo­no­mis ren­gė­si kul­tū­rin­gai pa­sė­dė­ti svei­ko mais­ to res­to­ra­ne „Ap­pe­ti­tus“, kur nė­ ra įpras­ti­nio val­gia­raš­čio. Res­to­ra­ne, ku­ria­me vie­tas už­sa­ kė Edi­ta ir Tat­ja­na, kiek­vie­ną die­ ną su­da­ro­mas skir­tin­gas me­niu, sie­kiant pa­tiek­ti švie­žią ir svei­ ką mais­tą. Pa­tie­ka­lų sko­niai „Ap­ pe­ti­tus“ ku­ria­mi be­riant na­tū­ra­lių prie­sko­nių, nau­do­jant įvai­rių žo­le­ lių mi­ši­nius. „At­vy­kus ten, žmo­nos su res­ to­ra­no dar­buo­to­ja su­vai­di­no sce­ ną, kad jau vy­ko ki­tas va­ka­r ė­ lis, o vie­tos bu­vo už­sa­k y­tos ne šiam, bet ki­tam va­ka­rui, – juo­ kė­si Kšiš­to­fas. – Po žmo­nų gin­čų su dar­buo­to­ja dėl ne­su­sip­ra­ti­mo, kai jau su­tri­kę ren­gė­mės vyk­ti ki­ tur, ne­va at­si­ra­do vie­nas lais­vas sta­liu­kas.“ Po to pra­si­dė­jo di­džio­ji Edi­tos ir Tat­ja­nos vy­rams or­ga­ni­zuo­to gim­ ta­die­nio „spek­tak­lio“ da­lis: bro­liai iš­kart ne­su­vo­kė, kad mais­to me­niu jiems at­ne­šė... ofi­cian­tu per­si­ren­ gęs drau­gas.

„„Šo­kas: 33-ią­jį gim­ta­die­nį šven­tu­siems bro­liams žmo­nos pa­tei­kė nuo­sta­bų siurp­ri­zą.

„Stai­ga, mums nie­ko ne­ži­nant, res­to­ra­ne at­si­ra­do iš Per­mės at­ vy­kęs Tat­ja­nos bro­lis Ro­ma­nas ir ins­ce­ni­za­vo gro­ji­mą smui­ku“, – šyp­so­da­ma­sis tę­sė pa­sa­ko­ji­mą K.Lav­ri­no­vi­čius. Šau­tu­vai be šo­vi­nių

Siurp­ri­zai ne­si­bai­gė: ap­si­ren­gę vi­ rė­jo dra­bu­žiais, iš vir­tu­vės mais­to bro­liams at­ne­šė žal­gi­rie­tis Ro­ber­tas Jav­to­kas ir bai­gęs krep­ši­nin­ko kar­ je­rą Ra­mū­nas Šiš­kaus­kas, o svei­

kin­ti su­si­rin­ko vi­sa Kau­no „Žal­ gi­rio“ ko­man­da, drau­gai – apie 30 žmo­nių. Edi­ta ir Tat­ja­na bu­vo pa­ ren­gu­sios vaiz­do kli­pą, ku­ria­me dai­na­vo su sū­nu­mis – Da­nie­liu­mi, Do­mi­ny­ku bei Ti­tu ir Dar­ju­šu. „Ma­žiau­siai va­lan­dą sė­dė­jau šo­ ki­ruo­tas“, – juo­kė­si Kšiš­to­fas, ku­ rio su bro­liu gim­ta­die­ny­je „Ap­pe­ ti­tus“ res­to­ra­ne kon­cer­ta­vo ir Se­las – Egi­di­jus Dra­gū­nas. „Tai – vie­nas di­džiau­sių siurp­ ri­zų ir nuo­sta­biau­sių gim­ta­die­nių,

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

– pa­kuo­da­mas do­va­nas pa­sa­ko­ jo K.Lav­ri­no­vi­čius ir, kaip bū­din­ ga bro­liams, neat­sis­py­rė pa­gun­dai pa­juo­kau­ti. – Krep­ši­nin­kai pa­do­ va­no­jo po me­džiok­li­nį šau­tu­vą. Bet, gai­la, ne­do­va­no­jo šo­vi­nių, to­ dėl gim­ta­die­nis res­to­ra­ne bai­gė­si la­bai ra­miai.“

Aš­tuon­me­tės stažas: vien per vasarą – 68 knygos klau­si­mą, kaip pa­vy­ko duk­rą su­ do­min­ti skai­ty­mu, at­sa­kė su šyp­ se­na. „Spe­cia­liai nie­ko ne­da­riau. Gal­ būt šis po­mė­gis įgim­tas? – svars­tė mo­te­ris. – Mėgs­tu skai­ty­ti, abu su vy­ru esa­me kal­bų dės­ty­to­jai. Dar bū­da­ma dar­že­ly­je Mar­ty­na pa­ ti iš­mo­ko pa­žin­ti rai­des. Net ir ei­ nant gat­ve skai­ty­da­vo rek­la­mi­nes iš­ka­bas, par­duo­tu­vių vit­ri­nų už­ ra­šus.“ Da­bar net ir bib­lio­te­ki­nin­kės ste­bi­si, kad tik pir­mą kla­sę bai­gu­ si mer­gai­tė tiek daug ir taip grei­tai skai­to. Kny­ge­lių bū­ta vi­so­kių – nuo ke­lias­de­šim­ties iki ke­lių šim­tų pus­ la­pių. Sto­riau­sia iš Mar­ty­nos per­ skai­ty­tų – A.Lindg­ren „Ma­žy­lis ir Karl­so­nas, ku­ris gy­ve­na ant sto­go“ – dau­giau kaip 400 pus­la­pių.

Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

„Vi­sos kny­gos – ma­no mėgs­ta­mos, ne­mėgs­ta­mų nė­ra. La­biau­siai pa­ tin­ka Ast­ri­dos Lindg­ren, Roal­do Dah­lo, Otf­ry­do Prois­le­rio, Kęs­tu­ čio Kas­pa­ra­vi­čiaus kny­gos“, – ra­šy­ to­jus, ku­rių ne­ži­no ne vie­nas suau­ gęs žmo­gus, var­di­ja ma­ža smul­ku­ tė mer­gai­tė. Jai – tik aš­tuo­ne­ri. Ji nė die­nos ne­ga­li pra­leis­ti be kny­gos. Iš­moks­ta nau­jų žo­džių

Te­le­vi­zi­jos pro­jek­tui „Au­gu skai­ ty­da­mas“ skir­ta­me ži­nių kon­kur­ se „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ aš­tuon­me­tė Mar­ty­na Jo­zič bu­vo iš­ rink­ta uo­liau­sia jau­ną­ja Lie­tu­vos skai­ty­to­ja. Vil­nie­tė nu­run­gė vi­sus dvy­li­ka kon­ku­ren­tų ir lai­mė­jo ke­ lio­nę į Pa­ry­žių, Dis­nei­len­dą. Į skai­ty­mą Mar­ty­na įsi­trau­kė be­lauk­da­ma ma­mos, kas­dien atei­ nan­čios ją par­si­ves­ti iš mo­kyk­los. „Daž­nai ma­mos lauk­da­vau mo­ kyk­los bib­lio­te­ko­je, kur ruoš­da­vau pa­mo­kas. Pa­ruo­šu­si skai­ti­nė­da­vau kny­gas. Pa­ti­ko.“, – sa­ko Na­cio­na­ li­nės M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­ kyk­los moks­lei­vė. Tuo­met, kai kny­gas Mar­ty­nai skai­ty­da­vo ma­ma, jai la­bai no­rė­jo­ si tai da­ry­ti pa­čiai. „Kai mo­ky­to­ja pa­skel­bė, kad or­ ga­ni­zuo­ja­mas skai­ty­mo kon­kur­sas, pa­ti pra­dė­jau skai­ty­ti dar dau­giau. Lai­mė­ti ne­si­ti­kė­jau, ma­niau, kad nu­ga­lės vy­res­ni vai­kai“, – kon­kur­ so pra­džią pri­si­mi­nė ant­ro­kė.

Skai­ty­ti, daug skai­ty­ti „„Po­rei­kis: nė­ra nė die­nos, kad, pa­ruo­šu­si pa­mo­kas, Mar­ty­na ne­pas­kai­

ty­tų ko­kios nors gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kny­gos.

Mar­ty­na ži­no: skai­ty­da­ma ji bus pro­tin­ges­nė, su­ži­nos daug nau­jo. Ne­ti­kė­tai lai­mė­tas pri­zas M.Jo­ zič ta­po sva­jo­nės iš­si­pil­dy­mu. Ji džiau­gia­si, kad ne tik pa­ma­tys Pa­ ry­žių, ap­lan­kys Dis­nei­len­do at­rak­ cio­nus, bet ir pir­mą­kart skris lėk­ tu­vu. Tai – ne pir­mo­ji Mar­ty­nos per­ ga­lė skai­ty­to­jų kon­kur­se. Pir­mo­ jo­je kla­sė­je mo­ky­to­ja Mar­ty­ną ir jos bend­rak­la­sius taip pat ska­ti­no

skai­ty­ti kuo dau­giau kny­gų. Ir tuo­ met gu­vi mer­gai­tė ta­po pir­ma tarp sa­vo kla­sės drau­gų. At­gai­va po pa­mo­kų

Mar­ty­na sa­vo lais­vą lai­ką ski­ria ne tik kny­goms, ji mo­ko­si gro­ti išil­gi­ ne flei­ta ir for­te­pi­jo­nu. Pa­si­tei­ra­vus apie ma­žo­sios skai­ to­vės atei­ties pla­nus, Mar­ty­na pri­ si­pa­ži­no no­rin­ti tap­ti gy­dy­to­ja. Mar­ty­nos ma­ma Jur­ga Jo­zič į

Mar­ty­nos ma­ma Jur­ga vi­siems tė­ ve­liams, no­rin­tiems, kad vai­kai ne kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus žais­tų, o skai­ty­tų kny­gas, pa­ta­ria nuo ma­ žens jiems skai­ty­ti vai­kiš­kas kny­ ge­les. „Kar­tais rei­kia pa­mirš­ti nea­ti­dė­ lio­ti­nus dar­bus, skir­ti dau­giau lai­ ko vai­kams. Tuo­met at­ža­la tik­rai su­si­drau­gaus su li­te­ra­tū­ra. Skai­ty­ ti ga­li­ma ir jau skai­ty­ti mo­kan­tiems vai­kams. Tai su­stip­ri­na tar­pu­sa­vio ry­šį“, – įsi­ti­ki­nu­si J.Jo­zič. Dėl uo­liau­sio jau­no­jo skai­ty­to­jo ti­tu­lo var­žė­si 12 įvai­raus am­žiaus vai­kų, ku­rie per šią va­sa­rą per­skai­ tė dau­giau­siai kny­gų.

Apie kon­kur­są Au­g in­t i sim­b o­l i­n ius kny­g ų me­ džius nuo ge­g u­žės mė­ne­sio Lie­ tu­vos vai­k us kvie­tė įmo­n ių gru­ pės „Al­ma lit­te­ra“ ini­cia­ty­va „Au­gu skai­ty­da­mas“. Kuo vai­kas per­skai­ to dau­g iau kny­g ų, tuo dau­g iau la­ pe­lių su jų pa­va­di­ni­mais at­si­ran­da ant me­d žio. Per rug­sė­jo pa­bai­go­je Vil­niu­je vy­ ku­sią Kny­g ų me­d žių šven­tę bu­vo pa­skelb­t i di­d žiau­s ių Kny­g ų me­ džių sa­vi­nin­kai. Jais ta­pę vai­kai ir su­si­ti­ko pa­si­tik­rin­ti sa­vo ži­nių apie kny­gas te­le­v i­z i­jos kon­k ur­se. Įdo­ mu tai, kad šiuo as­pek­t u mer­gai­ tės pa­ste­bi­mai len­kė ber­n iu­k us, nes di­d žią­ją da­l į kon­k ur­so da­ly­ vių su­da­rė bū­tent jos. Ge­r iau­siai su kon­k ur­se pa­teik­tais klau­si­mais su­si­do­ro­ju­siai M.Jo­z ič ati­te­ko pa­g rin­d i­n is pri­zas – ke­l io­ nė dviem as­me­nims į Dis­nei­len­dą Pran­cū­zi­jo­je. Per šią va­sa­rą mer­gai­ tė per­skai­tė 68 kny­gas, ar­ba dau­ giau nei 6 000 pus­la­pių. Iš vi­so Lie­tu­vos vai­kams ša­lies bib­ lio­te­ko­se, kny­gy­nuo­se, taip pat per įvai­rius „Au­gu skai­ty­da­mas“ ren­g i­ nius ir ini­cia­ty­vas bu­vo iš­da­ly­ta 30 tūkst. Kny­g ų me­d žių. Apie 2 500 vai­k ų juos užau­g i­no ir pre­ten­da­vo pa­tek­ti į la­biau­siai skai­tan­čių­jų gre­ tas. Iš vi­so ant to­kių Kny­gų me­džių užau­go 30 393 la­pe­lių su per­skai­ty­ tų kny­g ų pa­va­di­ni­mais. Vi­du­ti­niš­ kai vie­nas vai­kas, var­žę­sis dėl uo­ liau­sio­jo jau­no­jo skai­t y­to­jo ti­t u­lo, per­skai­tė be­veik 14 kny­g ų.


24

Šeštadienis, lapkričio 3, 2012

menas ir pramogos

Mėnuo mies­te, kur upę ga­li­ma p Me­ni­ninkė Gao Yuan iš Tai­va­no per­nai Kau­no bie­nalė­je „Teks­tilė“ pelnė pa­grin­ dinį pri­zą už darbą „12 mėnu­lių“ ir šįmet visą mėnesį re­zi­da­vo ga­le­ri­jo­je „Bal­ta“. Per kūry­binę re­zi­den­ciją me­ni­ninkė su­ kūrė du dar­bus, ku­riuos įkvėpė Kau­ne pa­ tir­ti įspūdžiai. En­ri­ka Strio­gaitė

ki­tos tra­di­ci­jos, iš ku­rių ir gims­ta me­nas.

Didįjį pri­z ą pelnęs „12 mėnu­ lių“ – tai fo­tog­ra­f ijų, at­s paustų ant au­d i­n ių, cik­l as, pa­sa­ko­jan­ tis apie naująją Ki­n iją, is­to­r i­ja apie 12 mo­tinų ir 12 jų vaikų bei 12 kinų zo­d ia­ko gyvūnų. Vi­sos 12 mo­t inų su vai­kais da­bar gy­ ve­n a Pe­k i­n e, bet yra ki­l u­s ios iš 12 skir­t ingų Ki­n i­jos pro­v in­c ijų. Jos vi­sos at­v y­ko į di­d elį mies­ tą Pe­kiną su sa­vo vy­rais, sta­tybų dar­bi­nin­kais, sta­tan­čiais naująją Ki­n iją. Dar­b e nau­d o­ja­m a re­n e­ san­sinė Ma­do­nos ir kūdi­kio sim­ bo­li­ka, tuo pat me­tu at­skleid­žia­ mas Re­n e­san­so laikų Ita­l i­jos ir šiuo­lai­kinės Ki­ni­jos ry­šys. Šiuo me­tu Gao Yuan ku­ria ki­ tą pa­na­šios sti­lis­ti­kos ciklą, ku­ris bus eks­po­nuo­tas kitų metų teks­ tilės bie­nalė­je. Ja­me iš­vy­si­me ir lie­tu­vius, taip pat Ne­muną, Nerį, obuo­lius ir daug lie­tu­viškų med­žių lapų – vi­sa tai, kas Tai­va­no me­ni­ ninkę stul­bi­no ir žavė­jo.

– Iš tiesų mums bu­vo ne­ži­ no­ma Mėnu­lio šventė, į ku­rią kvietė­te. Minė­jo­te, kad kinų ka­len­do­riu­je pa­žymė­ta Mėnu­ lio, ki­taip – ru­dens ar­ba der­ liaus, šventė pri­lygs­ta Nau­jie­ siems me­tams ir ta pro­ga prie vie­no sta­lo su­si­tin­ka šei­ma ir drau­gai: išėję į gat­ves, jie gro­ ži­si mėnu­lio pil­na­ti­mi, o mies­ tą nu­švie­čia spal­vin­gos de­ko­ ra­ci­jos. – Šią šventę ly­di le­gen­da. La­bai se­niai, prie­š ke­lis tūkstan­čius me­ tų, Ki­ni­jo­je gy­ve­no ga­lin­gas val­ do­vas Hou Yi. Tai bu­vo lai­kai, kai Žemė te­be­turė­jo ne vieną, o de­ šimtį sau­lių, ku­rios paei­liui nu­ švies­d a­vo mūsų pla­n etą. Kar­ tą dan­gu­je pa­si­rodė vi­sa de­šim­tis švie­su­lių ir ėmė de­gin­ti Žemę sa­vo kait­riais spin­du­liais. Tuo­met Hou Yi, kuris buvo iš­garsėjęs kaip la­ bai taik­lus šau­lys, pa­vy­ko iš lan­ ko nu­šau­ti de­vy­nias iš de­šim­ties sau­lių ir taip jis iš­gelbė­jo Žemę. Ne­pai­sant šio žyg­dar­bio, Hou Yi bu­vo ti­ro­niš­kas val­do­vas ir, trokš­ da­mas ne­si­bai­gian­čios vald­žios, pa­vogė ste­buk­lingą ne­mir­tin­gu­ mo elik­syrą. Jo my­li­mo­ji Chang Er, siek­da­ma iš­gelbė­ti žmo­nes nuo Hou Yi ti­ro­niš­ko val­dy­mo, išgėrė jį pa­ti. Net­ru­kus Chang Er pa­ju­to, kaip pa­ki­lo nuo žemės ir nu­skri­ do į pa­tį Mėnulį, kur gy­ve­na am­ ži­nai. Hou Yi taip stip­riai mylė­ jo sa­vo die­viš­kai gra­žią žmoną, kad nuo­lat stebė­jo Mėnulį ir nie­ kuo­met ne­pa­lei­do į jį sa­vo strėlės. Kartą per me­tus, ki­nams mi­nint Mėnu­lio šventę, žiū­rint į pil­natį dan­gu­je, ga­li­ma pa­ma­ty­ti ten šo­ kan­čią Chang Er. Tai­gi per šią šventę mes išei­na­me į lauką ir žiūrė­da­mi į pil­natį vai­ši­ namės tra­di­ciš­kai iš­kep­tu Mėnu­lio py­ra­gu.

e.striogaite@kaunodiena.lt

„„Siu­že­tas: pa­klaus­ta, kur norėtų pa­ti būti nu­fo­tog­ra­fuo­ta, Gao Yuan ne­dve­jo­jo: „Prie upių san­ta­kos, pa­čio­je

nuo­sta­biau­sio­je Kau­no vie­to­je. Nors jau šal­ta, bet vis tiek la­bai norė­čiau dar ten nuei­ti.“

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

– Kaip vi­sa­da, tra­di­ci­nis klau­ si­mas: ko­kius įspūdžius iš­si­ ve­ža­te iš Lie­tu­vos, ar gy­ve­nant Kau­ne ap­lankė įkvėpi­mas? – Lie­tu­vo­je man la­bai pa­ti­ko: jos gam­t a, švie­ž ias oras, nes ma­ no ša­l y­j e vis­kas ki­t aip – ir oras daug pra­s tes­n is, ir upės ki­t aip ma­t o­m os. Pas jus daug med­ž ių, upių, daug natū­ra­l u­m o. Pirmą­ sias dvi sa­vai­tes sten­g iau­s i su­ si­pa­ž in­t i su ap­l in­ka, nes tik ta­ da ap­l an­k o kūry­b inės min­t ys ar įkvėpi­mas. – Ne kartą te­ko jus su­tik­ti Kau­ ne vyks­tan­čio­se pa­ro­do­se, tai­ gi koks, jūsų aki­mis, lie­tu­vių me­nas? – Lie­t u­v ių kultū­ra la­bai ski­r ia­ si nuo ma­no­sios, ta­čiau jūsų me­ nas la­bai stip­rus. Ypač man kri­ to į akis ta­py­ba, ji tik­rai stip­r i, nors me­n i­n in­kai gal net per­n e­ lyg lai­ko­si tra­di­cijų, yra kon­ser­ va­tyvūs – gal todėl apie lie­tu­vių ta­pybą ma­ž ai ži­n o pa­sau­l is, nes jūs ga­n a už­d a­r i. Apsk­r i­t ai pa­ sau­l y­j e per ma­ž ai ži­n o­m a apie lie­tu­vių me­ni­nin­kus, o jų kūry­ba tik­rai yra la­bai įdo­mi ir tech­niš­ kai bran­di. – Dau­giau nei de­šimt­metį gy­ ve­no­te ir kūrėte Niu­jor­ke, tai­gi ga­li­te pa­ly­gin­ti, kaip ta­me kon­ teks­te at­ro­do lie­tu­vių me­nas? – Taip, lie­tu­vių me­nas ga­na ar­ti­ mas Niu­jor­ko kultū­ri­niam kon­teks­ tui ir, ly­gi­nant su Niu­jor­ko me­nu, nė kiek ne pra­stes­nis. Ži­no­ma, jis ski­ria­si nuo ki­to­kios, Tai­va­no, Ki­ ni­jos, kultū­ros, nes pas mus tie­siog

– Taip, iš­ties mūsų kultū­ros la­ bai ski­ria­si jau kal­bant apie šią šventę, nes lie­tu­viai, ga­li­ma sa­ky­ti, yra at­gręžę akis į sau­ lę. Artė­jan­čios Kalė­dos taip pat su­si­ju­sios su sau­le – po šios šventės die­nos ima ilgė­ti, sau­ lės po tru­putė­li būna dau­giau. Ar Ki­ni­jo­je, Tai­va­ne saulė nėra tokia svarbi? – Na, ne­ži­nau, taip gal ir nėra, bet iš­ties da­bar su­si­mąsčiau ir ten­ ka pri­pa­žin­ti, kad apie saulę mes ma­žai gal­vo­ja­me, vi­sa­da pa­ste­bi­ me mėnulį ir jo pil­natį – ap­skri­ta jo for­ma mums sim­bo­li­zuo­ja šei­ mą. Per Mėnu­lio šventę šei­ma su­ sėda prie ap­skri­to sta­lo, ku­ris mūsų kultū­ro­je – sėkmės, laimės sim­bo­lis.


25

Šeštadienis, lapkričio 3, 2012

menas ir pramogos

a­lies­ti ran­ka – Bet juk ir saulė yra ap­va­li? – Taip, iš tiesų, bet žiūrė­da­mi į mė­ nulį mes ti­kimės iš­vys­ti šo­kan­čią Chang Er. – Nėra ir ko klaus­ti, kodėl teks­ tilės bie­nalė­je jūsų dar­bas, lai­ mėjęs Didįjį pri­zą, pa­va­din­ tas „12 mėnu­lių“. 12 – ati­tin­ka zo­diaką, o gal dar ką nors reiš­ kia? – Ta­me dar­be bu­vo mo­te­ris su kūdi­kiu, kiek­vie­nas jų sim­bo­li­za­ vo zo­dia­ko ženklą, ku­rių yra 12 – tai vie­na prie­žas­tis. Ki­ta – mūsų kultū­ro­je šis skai­čius sim­bo­li­zuo­ja tam tikrą vie­netą, tu­ziną, jis mums svar­bus, reikš­min­gas.

Gao Yuan:

Pa­sau­ly­je per ma­žai ži­no­ma apie lie­tu­ vių me­ni­nin­kus, o jų kūry­ba tik­rai yra la­ bai įdo­mi ir tech­niš­ kai bran­di.

– Ga­l e­r i­j o­j e „Bal­ta“ matė­ me nau­jau­sio jūsų kūri­nio du dar­b us. Koks skai­č ius lydės jį, ar jis taip pat reikš­min­gas? Ar baigė­te jį kur­ti, ar vie­šint Kau­n e gimė idė­j os, įkvėpi­ mas? – Taip, nau­jau­sias kūri­nys iš aš­ tuo­nių, ta­čiau šįkart at­si­tik­ti­nai su­s i­d ėlio­j u­s io skai­č iaus, di­d e­l io for­m a­t o fo­t og­ra­f ijų bus eks­p o­ nuo­ja­mas 2013 m. bie­nalė­je Kau­ ne; jis jau, ga­l i­m a sa­k y­t i, yra, o čia, Lie­tu­vo­je, su­kūriau du dar­

bus su Ado­mo ir Ie­vos sim­bo­li­ka, man po­za­vo lie­t u­v iai mer­g i­n a ir vai­k i­n as. Įkvėpi­m o šiems dar­ bams taip pat pa­s i­s ėmiau re­z i­ duo­da­ma čia. Įsikū­ru­si Kau­ne aš ne­galė­jau liau­tis žavė­tis upė­mis, pa­si­vaikš­ čio­ti jų pa­krantė­mis ei­da­vau pra­ ktiš­kai kiek­vieną dieną, nes gim­ ta­ja­me Tai­va­ne mes ga­li­me ma­ty­ti upes tik iš to­lo, iš aukš­tai, nes ap­ link ply­ti kal­nai, o čia galė­da­ vau prie jos priei­ti vi­siš­kai ar­ti, ne tik prie upės, bet net prie dvie­ jų upių san­ta­kos, tai iš­ties – nuo­ sta­bu. Ste­bi­no ir lapų kri­ti­mas, pas mus nėra to­kios aiš­kios metų kai­ tos ir to­kio lapų kri­ti­mo – bu­vo la­ bai gra­žu. Tai­gi še­šios to cik­lo nuo­trau­kos bus su mo­te­ri­mis iš Ki­ni­jos ir dvi – su lie­tu­viais, už ku­rių nu­garų – upės, už mer­gi­nos – Ne­ris, vai­ki­ no – Ne­mu­nas. Mo­te­ris bu­vo nu­ fo­tog­ra­fuo­ta su obuo­liais, ku­rie taip pat nau­do­ja­mi kaip sim­bo­lis, o drau­ge man jie – ir­gi la­bai svar­ būs, eg­zo­tiš­ki, čia jų val­giau tiek daug (juo­kia­si), Tai­va­ne jie la­ bai brangūs. Vy­ro fo­tog­ra­fi­jo­je be upės yra la­bai daug lapų, nes, kaip minė­jau, ma­ne jie, jų kri­ti­mas ypač žavė­jo. – Ir vis dėlto ko, visą mėnesį re­zi­duo­da­ma Kau­ne, ne­galė­ tumė­te pa­gir­ti? – Kiek ste­bi­no, kad jau va­ka­re mies­tas nu­rims­ta, pra­ktiš­kai nėra nak­ti­nio gy­ve­ni­mo. Pas mus, Tai­ va­ne, tar­kim, blusų tur­gus pra­si­ de­da 18 val. ir tęsia­si iki 3 val. ry­ to. Kau­ne vi­si turgūs vyks­ta tik ry­te, bu­vau nu­va­žia­vu­si į Alek­so­ to turgų pa­si­žval­gy­ti, bet keis­ta, kad tik ry­te jis dir­ba. O šiaip vis­ kas la­bai pa­ti­ko.


26 2

Šeštadienis, lapkričio 3, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai�������������������������������������������������������������������������������������������26 Paslaugos��������������������������������������������������������������������������������������������������� 26, 27

skelbimai

Parduoda� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Perka� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Įvairūs� ��������������������������������������������������������������������������������������������������27, 28, 29 Kviečia� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28, 29 Karščiausi kelionių pasiūlymai� ����������������������������������������������������� 30 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������������� 30 Kviečia mokytis������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Atsiliepkite!����������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Informuoja� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Trikotažo įmonei reikalingos siuvėjos (-ai), narstytojos (-ai). Darbas viena pamaina. Siūlome visas socialines garantijas. Kreiptis Kėdainių g. 4, tel. (8 37) 361 872, 8 686 42 663.

DARBo skelbimai

1036836

UAB „Hidraulikos centras“ ieško šaltkalvioremontininko ir šaltkalvio, turinčio patirties hidraulikos srityje. Darbo užmokestis sutartinis. Tel. 8 611 11 193. 1038656

UAB „Kauno švara“ reikalingi

VAIRUOTOJAI, turintys B, C, D, E kategorijas CV siųsti transportas@svara.lt Tel. (8 37) 314 191

UAB „Sankcija“ reikalingas apsaugos darbuotojas. Darbas prekybos centre. Tel. (8 37) 386 980. 1040244

UAB „Enerstena“ plečia savo veiklą ir ieško kvalifikuotų metalo tekintojų dirbti įmonės metalo gaminių ceche, Kaune. Reikalavimai – patirtis dirbant universaliomis tekinimo staklėmis, gebėjimas skaityti brėžinius. Tel. 8 699 43 068, 8 656 64 972. Ateities pl. 30A, Kaunas. E. paštas gamyba@ enerstena.lt. 1033768

UAB „Soloservis“ plečia veiklą ir į savo kolektyvą kviečia šaltkalvius ir suvirintojus, virinančius aliuminį, dirbti Jonavoje (kelionės išlaidos kompensuojamos). Susidomėjusiems gyvenimo aprašymus (CV) siųsti e.paštu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650. 1037403

UAB „Jargala“ reikalingas vairuotojas (E kat.) su patirtimi, be žalingų įpročių. Kontaktinis tel. 8 656 99 307.

Siūlo darbą Besiplečiančiai transporto įmonei Kauno r. reikalingi automobilių šaltkalviai, automobilių elektrikai. Be žalingų įpročių. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 687 44 898. 1038169

Darbas karkasinių namų statybininkams Norvegijoje. Reikalavimai: patirtis, anglų kalbos pagrindai. Kreiptis tel. 8 606 11 813. 1039297

Ieškome profesionalios (-aus) siuvėjos (-o) (drabužių taisymas ir siuvimas pagal ind. užsakymus). Darbas Centre, mažas kolektyvas, lankstus darbo laikas, galimi įvairūs darbo variantai. Tel. 8 653 97 812; darbascentre@gmail.com. 1039020

Įmonė, turinti ilgametę patirtį stiklo konstrukcijų montavimo rinkoje, Kaune ieško montuotojų. Tokio darbo patirtis – privalumas. Tel. 8 662 61 693. 1040236

Įmonei reikalingas mechanikas (krovininių automobilių remontas). Kreiptis tel. (8 37) 441 148, 8 676 23 382. 1040771

Įmonei reikalingi vairuotojai-ekspeditoiai, turintys CE kat. Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 148, 8 676 23 382.

1040784

Kirpyklai, esančiai prie PC SAVAS, reikalinga plataus profilio kirpėja (-as). Tel. 8 610 00 646. 1033181

Metalo apdirbimo įmonei Kaune reikalingi: universalių tekinimo staklių tekintojas, universalių tekinimo staklių frezuotojas. Tel. 8 686 49 933. 1039026

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 687 70 945. 1040328

Reikalingas aplinkosaugos vadybininkas, turintis kvalifikacijos atestatus pavojingų atliekų tvarkymui ir darbų vykdymui bei kitiems aplinkosaugos darbams atlikti. Skambinti darbo dienomis 8–17 val. tel. 8 699 16 658. 1034403

Spaustuvė „BALTO“ Kaune ieško atsakingo spaudos mašinos operatoriaus. Patirtis būtina. Tel. 8 650 92 802; info@ balto.lt. 1039284

Transporto kompanijai Kaune reikalingas iniciatyvus ir laisvai angliškai kalbantis dispečeris dirbti nuo 16 iki 1 val. nakties. CV siųsti cv@eofisas.com. 1037926

1040850

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1029030

Paslaugos

MAISTO NETOLERAVIMO TESTAS – puikus būdas, norint išvengti ligų. Vokietijos mokslininkai, pasinaudoję Rytų medicinos išmintimi, sukūrė unikalų, vienintelį Baltijos šalyse DERMATRON CLS 3D aparatą. Šiandien jo galimybėmis galite pasinaudoti ir Jūs! Ištyrus net apie 200 maisto produktų ir gėrimų, nustatysime, kuriuos Jūsų organizmas toleruoja, o kurių derėtų atsisakyti. DĖMESIO! Iki lapkričio 15 d. MAISTO NETOLERAVIMO TESTUI taikoma 10 % NUOLAIDA, tyrimas Jums kainuos tik 350 Lt! BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1041070

Odontologijos paslaugos (galima išsimokėtinai). Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. E.Ožeškienės g. 31A, tel. 202 094. www.masdenta.lt. 1014825

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1040988

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1035289

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1040549

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1040742

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1040632

Remontuoju kompiuterius, pildau kasetes. Esant reikalui atvykstu. Parduodu kokybiškus nenaudotus nešiojamuosius ir stacionarius kompiuterius. Tel. 8 614 73 014. 1033296

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt.

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Net 30 % nuolaida kompleksiniam skydliaukės hormonų ir antikūnų kraujo tyrimui. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt.

Virinu automobilių dugnus, keičiu ir lyginu skardas. Ruošiu dažyti, dažau. Smaluoju automobilių dugnus, pripučiu ertmes. Remontuoju važiuoklę. Tel. 8 674 75 020.

1039561

Klinikos BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA naujiena – kaulų, sąnarių ir minkštųjų audinių magnetinio rezonanso tyrimai. Gali būti atliekami skubiai. Tel. 313 665. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 12 proc. nuolaida. 1039569

1032531

Montuojame, renovuojame visų tipų šlaitinius stogus. Statome karkasinius namus. Darbus atliekame kokybiškai ir greitai. Tel. 8 670 06 645, 8 674 77 627. 1032387

1038879

PATARIAME, kaip APŠILTINTI

ORO TARPUS, SIENAS, GRINDIS, PERDANGAS, STOGUS, PAMATUS, FASADUS

EKOVATA, POLIURETANO PUTA, TERMOPUTA, GRANULĖMIS

www.kalga.lt

8 608 66111

1040621

Plastikiniai langai, šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 1040155

PLASTIKINIAI LANGAI, šarvuotos durys (KBE, „Decco“ vokiški profiliai), RITININĖS UŽUOLAIDOS, TINKLELIAI. Perkantiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270. 1036205

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1036130

Buitinės technikos remonto Taisome įvairių tipų televizorius, garso ir vaizdo techniką, LCD monitorius. Garantija. Iškvietimas ir gedimo nustatymas nemokamas. Tel. 8 631 20 073 1040406

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 1040523

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1029939

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1037343

Skubiai ir nemokamai išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8

641 99 000 www.kaunakiemis.lt

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1032557

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1034120

Atliekame stogų dengimo, betonavimo, gipso montažo, dažymo ir kitus statybos darbus. Tel. 8 656 27 767.

1038992

1037062

Klinikoje GROŽIO PASAULIS gyd. onkologė chirurgė L.Šarakauskienė ištiria apgamus siaskopu ir juos pašalina chirurginiu lazeriu ir kitais metodais. Tel. 313 900. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 10 proc. nuolaida.

1041033

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162.

1039615

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

1041071

1036781

1038373

Kaminų įdėklai. Pristatomieji kaminai. Valymas. Remontas. Latakų valymas. Garantija. Tel. 8 605 53 814.

Moteris dažytoja atlieka butų remontą: tapetuoja, glaisto, dažo. Tel. 8 653 85 753.

Statybos, remonto

Automobilininkams

1023744

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

1036996

Greitai ir kokybiškai klojame trinkeles, suteikiame garantiją. Statome vejos ir kelio bortelius, sulyginame šulinius. Tveriame tvoras. Tel. 8 685 85 550.

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Gipskartonio montavimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

1030182

Ar žinote, kad dėl kaklo kraujagyslių aterosklerotinių pokyčių sutrinka galvos smegenų kraujotaka ir padidėja insulto tikimybė? Užbėkite nelaimei už akių! Kraujagyslių chirurgė ir echoskopuotoja Žana Kavaliauskienė Jums atliks tikslią KAKLO KRAUJAGYSLIŲ ECHOSKOPIJĄ, kurios metu bus ištirtos miego ir slankstelinės arterijos. Kaklo kraujagysles rekomenduojama ištirti, esant neaiškios kilmės galvos svaigimui ir skausmui, ūžesiui, nepatikslintam insultui. Taip pat gydytoja atlieka ir VENŲ SKLEROTERAPIJĄ. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

1038075

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760.

970475

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

1036566

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

1002351

1029894

Medikų

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

Atlieku visus staliaus, santechniko, elektriko, dažymo, plytelių klojimo, mūrijimo, tinkavimo ir kitus darbus. Darau remontą. Tel. 8 646 81 287.

Profesionalus vonių restauravimas. Tvirčiausia danga Lietuvoje. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 1039431

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1038934

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1037379

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938. 1033349

SKAITMENINĖ TELEVIZIJA! Priedėlių prijungimas, antenų montavimas, senų tinklų modernizavimas, palydovinė televizija, konsultacijos. Tel. 8 603 16 013. 1039359

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www. restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1033690

1039703

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1040512

1040624

1030095

1040130

Vidaus įrangos PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS, TINKLELIAI nuo vabzdžių. UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt. 1039037

Nukelta į 27 p.


27 3

Šeštadienis, lapkričio 3, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Vidaus įrangos

Bankrutavusi UAB „Raimonda“ išparduoda nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, esančius Masteikių k., Kauno r. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 619 56 539.

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas.

Be tarpininkų parduodu 11–20 a sklypus Domeikavoje. 1 a kaina nuo 3 400 Lt! Elektra, vanduo, kelias, graži, rami vieta su vaizdu. Tel. 8 612 23 323.

YPATINGAS PASIŪLYMAS! Beržiniai briketai – nuo 390 Lt, uosio, ąžuolo briketai. Tel. 8 698 55 663.

1040620

Baldžių

1032308

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946.

Išskirtinės padėties 17 a sklypą Pikulo g. 65B, Kaune (kaina 170 000 Lt). Tel. 8 699 15 851.

1036681

1031130

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

Jeigu reikia parduoti, pirkti, išnuomoti būstą ar žemės sklypą, Jums padės RE/MAZ Capital brokerė A.Melinskienė. Nekilnojamojo turto ir statybos klausimais konsultuoju nemokamai. Tel. 8 670 51 635.

1035362

Šventėms Jubiliejų, vestuvių, firmos balių muzikantasšvenčių vedėjas Kaune. Tel. 8 686 97 021. 1038947

1035330

Kaune, gražioje vietoje, parduodu 2 namus (250 ir 50 kv. m), esančius 15,5 a sklype. Tinka komercijai. Sklypą galima dalyti į 2 atskirus sklypus. Kaina 499 000 Lt. Tel. 8 686 58 188 1035304

Teisinės paslaugos Kokybiškos, nebrangios teisinės paslaugos! Konsultuojame, rengiame procesinius dokumentus ir teikiame teisines paslaugas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims Kaune: sutarčių, juridinių asmenų dokumentų rengimas, skyrybų ir išlaikymo priteisimo dokumentai, ieškinių, atsiliepimų, apeliacinių skundų rašymas, skolų išieškojimas. www.teisineveikla.lt. I.Kanto g. 24–23, Kaunas. Tel. 8 654 21 533. 1030283

Kitos

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1037193

Naują labai gerai apšiltintą 2 aukštų mūrinį namą Mastaičiuose (b. pl. 240 kv. m, su rūsiu ir garažu, visos komunikacijos, dujos arba kietasis kuras, dalinė vidaus apdaila, 24 a sklypas, sutvarkyta aplinka, asfaltuotas kelias). Be tarpininkų. Kaina 420 000 Lt. Tel. 8 656 47 756. 1039235

Naujos statybos kotedžą (97 kv. m, dalinė apdaila, atlikta daug papildomų darbų). WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 699 73 711. 1040508

ALADINO valykla valo: kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai nuo 70 Lt. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1025499

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; šakų išvežimas. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800 arba 388 102. 1028843

Medžių, krūmų pjovimas. Šakų genėjimas, smulkinimas, išvežimas. Melioracijos griovių tvarkymas. Žolės pjovimas trimeriu. Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 1034420

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1038782

Profesionalus sodų GENĖJIMAS – senų obelų, kriaušių atnaujinimas, pažeminimas. Kt. darbai. 20 m. patirtis. Tel. 8 643 55 161. 1036171

Supirkimas, pardavimas, paskolos už auksą, sidabrą, mob. telefonus, kompiuterius, vertingus daiktus. Lombardas „Norfoje”, P.Lukšio g. 70 (tel. 8 657 70 344) ir A.Juozapavičiaus pr. 84A (tel. 8 690 63 600). 1036944

parduoda

Nebrangiai parduodu 430 kv. m gamybos patalpas Žaliakalnyje. Kreiptis tel. 8 656 99 890. 1040338

Mūriniame name, tarpiniame aukšte, 3 kambarių butą Fredoje. Tel. 8 662 28 778.

1040613

Parduodamas suremontuotas 2 kambarių butas prie PPC „MOLAS“. Tel. 8 662 28 778. 1040610

Parduodu autoservisą Žaliakalnyje. Gera vieta. Yra nuomininkas. Kreiptis tel. 8 699 42 085. 1040340

Skubiai ir nebrangiai sodą už Didžiųjų Lapių (12 a, medinis namas, pirtis, ūkinis pastatas, pavėsinė, sodas su vaismedžiais). Tel. 8 675 93 595. 1040885

Unikalioje vietoje – tyla miesto centre, Bažnyčios g. akligatvyje, parduodamas 180 kv. m bendr. pl. gyv. namas. Sklypas 6,5 a. Visos komunikacijos. Kaina sutartinė Tel. 8 677 29 903. 1035582

Kitose vietose

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 333 666. Teisininko konsultacijos – tel. 8 678 33 255. www.simokusilas.lt. 1036475

2 kambarių butą Babtuose, Kauno g. (3 a. mūrinio namo II a., b. pl. 48 kv. m, kambariai 11 ir 15 kv. m, virtuvė 9,5 kv. m). Tel. 8 698 32 848. 1039888

20 a namų valdos sklypą Jurginų g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazė elektra, arti dujos, galimybė prijungti kanalizaciją, sklypą galima dalyti). Tel. 8 652 76 432. 1035185

20 kv. m naujai pastatytą prekybinį kioską be vandens, Šilainių turgavietėje, Žemaičių pl. 66, Kaunas. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val. 1036793

4 kambarių tvarkingą butą Fredoje, prie Botanikos sodo (5/4 a., plytinis, b. pl. 76 kv. m, šarvuotos durys, plastikiniai langai, parketas). Tel. 8 614 55 269. 1029668

Antano R. individuali įmonė padeda pirkti, parduoti žemės sklypus, sodus, namus, butus ir t. t. Teikia įvairias nekilnojamojo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1039701

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1038812

1038629

Perka visoje Lietuvoje mišką, žemę žemdirbystei, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

Maisto prekės Spaudžiame, pasterizuojame, parduodame obuolių sultis. Tel. 8 687 40 118, 8 612 23 665. www.spaudyklaVaisvydavoje.lt.

1034032

Perkame butus, namus, žemės sklypus, patikimai ir operatyviai teikiame profesio­ nalias nekilnojamojo turto paslaugas. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 699 73 711.

1040240

Gyvūnai

1040510

Perkame gintarą (įvairaus dydžio gabalus, skulptūrėles, papuošalus, neapdirbtą žaliavą). Tel. 8 687 91 310, (8 37) 201 783.

Parduodu koli veislės šuniukus. Tel. 8 685 60 492.

1037141

1037761

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, el. variklius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes. Tel. 8 660 99 000.

Kitos prekės Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

1040280

1040168

Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29 992.

BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ parduoda reikalavimo teisę į UAB „Naujoji Vaišvydava“, reikalavimo teisę į UAB „Bioetan LT“, automobilį „Audi“ A6, UAB „KTC&BN”40 vnt. akcijų, mažavertį turtą. Yra papildomų sąlygų.Paraiškos priimamos iki 2012 11 12 Statybininkų g. 7A–307, 50118 Kaunas. Nepardavus turto, paraiškų priėmimas pratęsiamas iki 2012 11 26. Informacija tel. (8 37) 716 719, 8 698 75 201, e. p. bankrotas@gmail.com.

1028181

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1020054

Perku žemę ūkininkauti, mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 683 33 955, e. paštas info @agroland.lt.

1023928

1040509

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Kokybiškas kietasis kuras: medienos pjuvenų briketai, baltarusiški durpių briketai, akmens anglys didmaišiuose. Pristatymas. Tel. 8 677 57 228.

1022961

Stambi įmonė BRANGIAI perka įvairaus brandumo miškus Lietuvoje. Tel. 8 636 66 666, 8 646 66 666.

1039018

Nebrangiai parduodu malkas trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126.

1018052

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute @gmail.com.

1028924

Parduodame pirmos kaitrumo grupės skroblo malkas, trinkelėmis, skaldytas. Tel. (8 37) 201 267, 8 611 80 030, 8 620 23 779. 1026471

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992.

1030394

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022589

1029709

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1024148

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1039540

Pirk tikrą svorį. Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis. Galima pirkti išsimokėtinai. Sveriame kliento kieme. Pristatome. Tel. 8 687 31 605.

1 k. butą Elektrėnuose, Rungos g. (bendr. pl. 22 kv. m, tvarkingas). Pradinė kaina 30 400 Lt (aukcionas). Tel. 8 698 20 630. 1034094

1 k. butą Jonavoje, Panerių g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvė 5 kv. m, WC ir pusvonė kartu, balkonas, naujas remontas, renovuotas). Kaina 20000 Lt. Galimas keitimas į butą Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d. Medinį namą Jiezne (visi patogumai, 15 a žemės, kiti pastatai). Kaina sutartinė. Tel. (8 319) 57 476, 8 686 85 592. 1037519

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1028113

Nauja, nukainota buitinė technika (skalbyklės, orkaitės ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029447

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1039945

Saulėgrąžų lukštų briketai – labai kaitrūs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir židiniams. Atvežame. Tel. 8 678 16 731.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022505

1032597

VISKAS SKAITMENINEI TELEVIZIJAI: PRIEDĖLIAI, ANTENOS, MODULIAI. MONTUOJAME. IŠRAŠOME SĄSKAITAS KOMPENSACIJOMS. STATYBININKŲ G. 7, KAUNAS. Tel. (8 37) 330 901, 8 656 44 250; www.erksa.lt. 1035018

Statybinės medžiagos

1022759

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 1022404

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022840

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022318

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1038787

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1027077

Perka AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1037588

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1037600

UAB „Derlinga žemė“ nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę, pageidautina nuo 5 ha. Atsiskaitome prieš notarą. Tel. 8 686 86 065. 1036874

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1027687

Žemės ūkio bendrovė brangiai perka žemės ūkio paskirties žemę Slavikų, Panovių, Išdagų, Voverių kadastrinėse vietovėse. Domina ir gretimos kadastrinės vietovės. Kreipkitės tel. 8 613 90 536. 1013167

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

1034730

VĮ Kauno miškų urėdija parduoda malkas šiomis kainomis: kietųjų lapuočių – 133,10, juodalksnio – 84,70, drebulės, liepos, eglės – 78,65. Transporto paslaugos vežant iki 10 km atstumu 14,52, nuo 11 km iki 35 km atstumu – 21,78. Kainos nurodytos Lt už kub. m su PVM. Informacija tel. 385 397, 8 686 13 426.

1015044

Perkame žemės ūkio paskirties žemę: miškus ir kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti areštuoti. Tel. 8 659 40 213.

1040104

1037177

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1036696

1034620

1041218

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017.

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1029122

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1027637

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti, žemę, pievas. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155. 913485

Įvairūs Nuomoja Dvi merginos priimtų trečią į tvarkingą trijų kambarių butą Savanorių-Širvintų g. kampiniame plytų name. Teirautis tel. 8 652 65 207. 1041196

Išnuomojamas kambarys Aleksote, privačioje valdoje, vyrui arba moteriai, kad galėtų padėti buityje. Tel. (8 37) 291 223, e. paštas astulka@live.com. 1041082

Nuomoju 2 k. butą Rukloje (b. pl. 51 kv. m, 5/2 a., 7 m įstiklintas balkonas). Kaina 50 Lt+komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 600 23 721. 1040439

Išsinuomoja Išsinuomosiu kambarį privačioje valdoje arba nedidelį namuką. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 648 79 656. 1039226

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1037668

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 1036638

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

1038273

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1027397

Vežame keleivius, automobilius ir krovinius į Vokietiją, Olandiją, Daniją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com. 1017497

Nukelta į 28 p.


28 2

Šeštadienis, lapkričio 3, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia Lapkričio 5 d. 11–16 val. vyks Kauno technologijos universiteto ir Ventspilio aukštosios mokyklos organizuojama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte COOP EDU-SHIP – „Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“ numatyta vaizdo konferencija „Inovacijos ir kūryba versle“. Vaizdo konferencijos metu bus siekiama parodyti naujų technologijų vartojimą versle bei pasidalinti verslo įmonių patirtimi. Vaizdo konferenciją bus galima stebėti tiesiogiai internetu, adresu https://distance.ktu.lt/ transliacija/coopeduship arba atvykus į KTU E. mokymosi technologijų centrą, adresu Studentų g. 48A–337A, Kaunas. Registracijos pradžia 10.30 val. Daugiau informacijos – emtc.ktu.lt.

Nukelta į 29 p.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Įvairūs Kelionės Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1027412

Vizos AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Vizos: Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Kinija. Vizos vairuotojams. Kreiptis Kęstučio g. 3, tel. 321 760, 8 685 04 003. Dirbame nuo 9 iki 18 val. 1031534

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1037996

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1027855

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“. 1036278

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

Nukelta į 29 p.


29 3

Šeštadienis, lapkričio 3, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia

XVII TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS FESTIVALIS

„IŠ ARTI“

2012 m. lapkričio 3–10 d. Lapkričio 3 d., šeštadienį, 14 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje Muzikinis spektaklis visai šeimai ZITA BRUŽAITĖ – „SOFIJA MUZIKUOJA“ Lietuviškas tekstas – KAROLINA RYBAČIAUSKAITĖ (pagal Geoffroy de Pennart „Sophie macht Musik“) Aktorė ir režisierė – GINTARĖ LATVĖNAITĖ Dalyvauja KLAIPĖDOS KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas Mindaugas Bačkus Dirigentas MINDAUGAS PIEČAITIS Bilieto kaina 10 Lt Lapkričio 3 d., šeštadienį, 17 val. Kauno valstybinės filharmonijos Mažojoje salėje TRIO PLIUS Ansamblis TRIO CLAVIOLA Jurgis Juozapaitis (altas) Vytautas Giedraitis (klarnetas) Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas) Solistė ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas) KAUNO FORTEPIJONINIS TRIO Indrė Čepinskienė (smuikas) Asta Krištaponienė (violončelė)

Lina Krėpštaitė (fortepijonas) Dalyvauja: INGRIDA SPALINSKAITĖ (mušamieji) SAULIUS AUGLYS (mušamieji) Programoje – K.Bunch, J.Andrejevo, O.Balakausko, J.Juozapaičio, A.Kubiliūno ir kitų kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Lapkričio 4 d., sekmadienį, 17 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje LT ASAMBLIAŽAI LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas Sergej Krylov (Italija) Džiazo atlikėjai: PETRAS VYŠNIAUSKAS (saksofonas) DOMINYKAS VYŠNIAUSKAS (trimitas, trombonas) NEDA MALŪNAVIČIŪTĖ (vokalas, fleita) ARKADIJUS GOTESMANAS (mušamieji) Dirigentas MODESTAS BARKAUSKAS Programoje – kompozitorių M.Bialobžeskio, A.Kučinsko, G.Kuprevičiaus, A.Navako, A.Jasenkos, R.Motiekaičio ir A.Klovos kūriniai Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt

Išsami festivalio programa internetiniu adresu www.isarti.lt. Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Birutės Sarapienės tekstilės paroda „Vizijos“. Festivalio rengėjai:

Festivalio viešbutis

VŠĮ IŠARTI Festivalio rėmėjai: Filharmonijos partneriai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

Mankšta senjorams. Nauja grupė. Dainavos rajone. Antradieniais ir ketvirtadieniais 11 val. Kaina 50 Lt/mėn. Registracija tel. 8 651 75 633.

1040196

Mokyklos mokytojai ir visų laidų abiturientai maloniai kviečiami 2012 m. lapkričio 17 d. 16 val. švęsti Kauno „Žiburio“ vidurinės mokyklos 40-ies metų jubiliejų. Mokyklos direktorė.

1038639

Filharmonijos dienraštis

KVIEČIAME KARTU

ŠVĘSTI

Lapkričio 21 d. (trečiadienis) 18 val. „Apie mus“. Choreografė A.M.Krysiak (Lenkija) Kauno valstybinis dramos teatras, Rūtos salė Lapkričio 22 d. (ketvirtadienis) 19 val. „sonus.lux.unum”. Choreografė B.Letukaitė, garsas/vaizdas: Bionics & VJ Ramj BLC verslo lyderių centras Lapkričio 23 d. (penktadienis) 19 val. „Ar aš esu tas, kas aš esu?“ . Choreografė B.Letukaitė BLC verslo lyderių centras Lapkričio 24 d. (šeštadienis) 19 val. „Dainos, kurias dainavau“ Choreografė T.McLorg „Iš(ne)plautas dangus“ Choreografė B.Letukaitė Kultūros ir sporto centras „Girstutis“ Bilietus galima įsigyti bilietai.lt, „Girstučio“, Kauno dramos teatro kasose ir Šokio teatre „Aura“, taip pat 1 val. prieš renginius. Daugiau informacijos tel. 202 062, e. paštu info@aura.lt ir www.aura.lt

Įvairūs Kiti INFORMACIJA dėl cheminių medžiagų, skystų trąšų talpyklų ir birių trąšų sandėlio statybos Biochemikų g. 8G, LT 57234 Kėdainiai, poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados 2012 10 24, Nr. 84/ (PAV)- D2-2414. PAV vertinimas neprivalomas. 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „IMLITEX“, Europos pr. 124, LT 46351 Kaunas, tel. 8 685 36 223. 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Cheminių medžiagų, skystų trąšų talpyklų ir birių trąšų sandėlio statyba Biochemikų g. 8G, LT 57234 Kėdainiai. 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Biochemikų g. 8G, LT 57234 Kėdainiai, Kauno apskritis. 4. Atsakingos institucijos: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė atrankos išvadą: dėl cheminių medžiagų, skystų trąšų talpyklų ir birių trąšų sandėlio statybos Biochemikų g. 8G, LT 57234 Kėdainiai, poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą 2012 10 24, Nr. 84/ (PAV)D2-2414. PAV vertinimas neprivalomas. 5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą. Adresas: Biochemikų g. 8A, LT 57234 Kėdainiai, tel. 8 685 36 223, per 20 darbo dienų nuo paskelbimo datos darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. 6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus raštiškus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui (Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas), Kėdainių savivaldybės administracijai (J.Basanavičiaus g. 36, LT 57288 Kėdainiai), Kauno visuomenės sveikatos centrui (K.Petrausko g. 24, LT 44156 Kaunas), Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (Nemuno g. 2, LT 44294 Kaunas), Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniam padaliniui (Rotušės a. 29, LT 44001 Kaunas), užsakovui UAB „Imlitex“, R.Kalantos g. 161, LT 52315 Kaunas, e. paštu info@ima.lt arba Biochemikų g. 8A, LT 57234 Kėdainiai, ir paskambinti tel. 8 685 36 223, 8 678 14 289. Per 20 darbo dienų nuo paskelbimo datos galima teikti motyvuotus raštiškus pasiūlymus. 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 20 darbo dienų nuo paskelbimo datos galima Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente (Rotušės a. 12, LT 44279 Kaunas), darbo laikas nuo 8 iki 17 val., pietų pertrauka 12–13 val.; penktadienį nuo 8 iki 15. 30 val., e. paštas kaunas. raad@vrd.am.lt; UAB „Imlitex“, R.Kalantos g. 161, LT 52315 Kaunas, tel. 8 685 36 223, ar paskambinti PAV atrankos rengėjai tel. 8 678 14 289 per 20 darbo dienų nuo paskelbimo datos darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. 1039870

Nukelta į 30 p.


30 2

Šeštadienis, lapkričio 3, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ – Pradinė įmoka tik 199 Lt asm. – Mažiausios kainos garantija – Didžiausia kurortų, datų ir viešbučių pasiūla. Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kipras, Graikija, Bulgarija, Kroatija, Ispanija ir kt. Iš viso net 18 krypčių.

2013 M. VASAROS KELIONIŲ IŠPARDAVIMAS Užsisakyti kelionę iš anksto naudinga, nes: – Net iki 50% nuolaidos

Naujiena! Prancūzija–Nica, Italija–Riminis, Turkija–Bodrumas.

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius:

Dėl geležinkelio pervažos remonto Kau­ ne, Europos pr. 96, prie buvusio Kauno mėsos kombinato, nuo lapkričio 6 d. 8 val. iki lapkričio 7 d. 19 val. bus užda­ rytas automobilių transporto eismas. Automobilių transporto eismas bus nu­ kreiptas aplinkinėmis gatvėmis. Vai­ ruotojai, būkite dėmesingi!

Kviečia mokytis

Pramogos, šventės, laisvalaikis Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr.3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės bei individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose. 1036101

Šokiai, dainavimas

Anglų kalbos pamokos visų klasių mokslei­ viams ir suaugusiesiems. Mokymas indivi­ dualiai ir grupėse. Registruotis iš anksto tel. 8 616 36 739. Kviečiame į naujus Tarptautinės lyde­ rystės akademijos mokymus. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 723, e. paš­ tas info@tla.lt. Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kau­ no skyrius kviečia į prancūzų kalbos kur­ sus pradedantiesiems ir pažengusie­ siems. Taip pat renkamos šeštadienio grupės. Tel. 203 994, 8 676 20 235. 1005611

1034276

Sportas EKOJOGA kviečia pradedančiuosius į jogos užsiėmimus salėje, Laisvės al. 101A. Pamirškime dienos stresą, sveikatinkime kūną ir sielą. Daug dėmesio skiriame teisingam pratimų atlikimui. Ateikite išbandyti, pirmas užsiėmimas – nemokamas! Daugiau www.ekojoga.lt arba tel. 8 656 03 823, (8 37) 385 512. 1032998

Kviečiame žaisti KERLINGĄ jau ir Kaune! Gerą nuotaiką ir smagius įspūdžius garantuojame! Surink 4 arba 8 žmonių komandą ir registruokis tel. 8 693 00 380, 8 601 65 380. KERLINGĄ žaidžiame Kauno ledo arenoje. Daugiau informacijos apie žaidimą www.forsarus.lt.

Mokymo centre ,,Žinių gausa“ lapkritį pra­ sideda daug naujų kursų – danų, norve­ gų, švedų, vokiečių, anglų k., pasirengimo IELTS egzaminui, abiturientams ir kt. Dar galima užsirašyti. Tel. 8 699 11 647; www. ziniugausa.lt. 1040061

Nuo lapkričio 13 d. renkama moterų šiaurietiškojo ėjimo grupė. Užsiėmimus ves treneris Laimontas Rakauskas Nemuno saloje antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 val. Registruotis iki lapkričio 10 d. laimontas@ visadaaktyvus.lt. Kaina 160 Lt/mėn. Tel. 8 698 37 100, e. paštas laimontas@ visadaaktyvus.lt. 1035734

1039405

AKCIJA

5+1 SKELBIM

AI

Atsiliepkite!

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

1040060

Informuoja KALĖDINĖ „ANGELŲ PARODA“ Kau­no mies­to mu­zie­jus kvie­čia įvai­rių sri­čių me­ni­nin­kus su sa­vo dar­bais da­ly­vau­ti jau tra­di­ci­ja tam­pan­čio­je ka­lė­di­nė­je „An­ge­lų pa­ro­do­je“ Kau­no pi­ly­je, ku­rią pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti gruo­džio 4–5 d., veiks iki 2013 m. sau­sio 5 d. Kū­ri­niai ga­li bū­ti at­lik­ti įvai­ria tech­ni­ka – ta­py­ba, gra­fi­ka, skulp­tū­ra, teks­ti­lė, ke­ra­mi­ ka, stik­las ir kt. Vi­si me­ni­nin­kai, no­rin­tys da­ly­vau­ti pa­ro­do­ je, kvie­čia­mi iki lap­kri­čio 23 d. su­si­siek­ti su Kau­no pi­lies eks­po­zi­ci­jos ve­dė­ju Pau­liu­mi Sta­ni­šaus­ku, tel. 300 672, 8 686 82 818, e. p. pau­lius1125@hot­mail.com. Su­tei­ki­te džiaugs­mą mies­tie­čiams ir mies­ to sve­čiams pa­si­gro­žė­ti Jū­sų su­kur­tais an­ ge­lais!

1040616

1029235

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį ir antradienį nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

Ž. Kaniūkuose spalio 30 d. dingo 6 mėnesių kalaitė. Veislė – vokiečių aviganis. Radusiajam atsilyginsiu. Tel. 8 679 81 195.

1038766

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Mokymai

tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

2012 10 18, apie 19 val., ant Neveronių viaduko mačiusiuosius eismo įvykį, kuriame sunkvežimis buvo įsirėžęs į mikroautobusą, prašom atsiliepti tel. 8 699 87 738. 1037362

Lapkričio 1 d. prie Liepų g. 39-ojo namo Garliavoje dingo automobilis „VW Golf“ 5, 2 durų, tamsiai pilkos spalvos. Ką nors žinančius prašom skambinti tel. 8 678 10 791, 8 678 86 105. Atsilyginsime. 1041284

VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vaidoto g. 115 Lapkričio 6 d. 18 val. – paskaita LAIMĖS KODAS. Lektorė Lukrecija Augustaitytė. Patarimai iš senolių skrynelės. Lektorė Danutė Kunčienė. Panemunės bendruomenės centras ir Žolinčių akademija ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS L.Zamenhofo g. 9 Kviečia būsimas mamytes ir tėvelius daly­ vauti NEMOKAMŲ SEMINARŲ CIKLE (I grupė – lapkričio 7, 14, 21 d., II grupė – lapkri­ čio 28 d., gruodžio 5 ir 12 d.). Seminarai vyks nuo 17 iki 19.15 val. Būtina registracija tel. (8 37) 750 935 arba e. paštu pagalba@ssinstitut.lt. Daugiau informacijos www.ssinstitut.lt. PARTNERYSTĖS SUKAKČIAI PAMINĖTI Ro­be­ro Šu­ma­no cen­tras ir Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius, skir­tus Kau­no ir Gre­nob­lio mies­tų 15-os me­tų part­ ne­rys­tės su­kak­čiai pa­mi­nė­ti. Lap­kri­čio 7 d. 17 val. – XVIII am­žius – Švie­ ti­mo epo­cha. VDU is­to­ri­jos moks­lų dak­ta­ro Rūs­čio KAMUNTAVIČIAUS pa­skai­ta „Kuo bu­vo pa­ na­šios ir kuo sky­rė­si Lie­tu­va ir Pran­cū­zi­ja XVIII am­žiu­je”. VDU po­li­ti­kos moks­lų ir di­plo­ma­ti­jos fa­kul­ te­to pro­de­ka­no dr. Li­no VENCLAUSKO pa­ skai­ta „Ža­no Ža­ko Ru­so ko­men­ta­rai apie Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos (Žeč­pos­po­li­tos) val­dymą”. Pa­skai­tos vyks Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Lap­kri­čio 4 d. 13 val. – pa­skai­ta „Vė­li­nės ir Il­gės – tra­di­ci­jos ir są­mo­nin­gas jų su­vo­ki­

mas”. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. Su­si­ti­ ki­mas su VDU dok­to­ran­te Ri­mu­te Gar­ne­vi­ čiū­te. „Veid­ro­dis šiuo­lai­ki­niuo­se lai­do­tu­vių pa­pro­čiuo­se”. Lap­kri­čio 5 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­ los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­ mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­mai”: obuo­lys (gra­fi­ka). Ve­da dai­ li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. In­for­ma­ci­ja tel. 8 670 49 904. Kvie­čia­me 6–18 me­tų vai­ kus, mo­ki­nius ir jų šei­mos na­rius da­ly­vau­ ti Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tro ren­gia­ mo­je tra­di­ci­nė­je ad­ven­to ak­ci­jo­je „LAIMINA MIESTĄ ANGELAI 2012”. Po­te­mė – „Ka­len­ do­rius 2013”. Dar­bus pri­sta­ty­ti iki lap­kri­ čio 27 d. į KTKC, A.Jakš­to g. 18, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei I.O.Melz­ba­kie­nei. In­for­ma­ ci­ja www.ktkc.lt, tel. 8 679 36 718, e.p. ir­ma.o.melz­ba­kie­ne@gmail.com. Lap­kri­čio 6 d. 18 val. KTKC (A.Jakš­to g. 18) – mo­ky­mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ke­pu­rės, be­re­tės vė­li­mas. Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­gist­ ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. Lap­kri­čio 8 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: ak­va­re­ lės lie­ji­mas ant pie­ši­nio. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Lap­kri­čio 11 d. 13 val. – pa­skai­ta „Mir­ties vir­smas: ko mir­tis ne­pa­lie­čia ir ką ji su­nai­ ki­na”. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. Su­si­ ti­ki­mas su doc. Sta­siu Ši­mai­čiu. „Apie dvi re­lia­ty­vias pri­gim­ti­nės gy­vy­bi­nės ener­gi­jos cir­ku­lia­vi­mo se­kas mik­ro­kos­mo­se”. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Rau­dond­va­rio pl. 150, UAB „Pir­mas žings­nis” kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Lap­kri­čio 8 d. 16–17.30 val. – pa­žin­ki­me Lie­ tu­vą per tau­ti­nį pa­vel­dą. VISOS ŽOLĖS NUO KO NORS... Su­si­ti­ki­mas su Ra­mū­nu Dau­ ge­la­vi­čiu­mi, žo­li­nin­ku, ar­ba­tos ce­re­mo­ni­jų meist­ru (Anykš­čiai). Lap­kri­čio 15 d. 14–15 val. – REIKI – KAIP IŠSIGYDYTI PAČIAM? KAIP ATRASTI SAVO GYVENIMO TIKSLĄ? Har­prit Singh Hi­ra, gy­dy­to­jaskar­dio­lo­gas, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras, GRAND REIKI meist­ras (33 REIKI kryp­čių at­ sto­vas), ajur­ve­dos gy­dy­to­jas, pa­sau­li­nės or­ ga­ni­za­ci­jos „Ad­van­ced Na­tu­ral He­a­ling Sys­ tem” va­do­vas. Bus pri­sta­ty­ta nau­ja kny­ga „REIKI. Se­no­vi­ nis gy­dy­mo me­nas”. Bo­ris Se­me­niak, Ter­no­ po­lio (Uk­rai­na) Rei­ki cen­tro va­do­vas. Su­si­ti­ ki­mas vyks ru­sų kal­ba. 16–17.30 val. – KAS TAI YRA PRIKLAUSOMYBĖ NUO PINIGŲ? Au­ri­mas Guo­ga, gy­ve­ni­ mo bū­do mo­ky­to­jas, ra­šy­to­jas, as­me­ni­nio ug­dy­mo pra­di­nin­kas Lie­tu­vo­je, ra­di­jo lai­dų au­to­rius (Vil­nius). Lap­kri­čio 22 d. 13–14 val. – re­gist­ra­ci­ja, 14– 19 val. (su ka­vos per­trau­ka) – kon­fe­ren­ci­ja vi­suo­me­nei DIDŽIOJI VANDENS PASLAPTIS. Nau­jau­si moks­li­niai fak­tai ir idė­jos apie tai, ką pa­žįs­ta­me ge­riau­siai, bet ži­no­me tur­būt ma­žiau­siai. Mo­de­ruo­ja: aka­de­mi­kas Jur­gis Brė­di­kis. Lek­to­riai: Alek­san­dras Žars­kus, Te­les­fo­ras Lau­ce­vi­čius, Jo­nas Dai­naus­kas, Eval­das Sin­ ke­vi­čius („Drus­ki­nin­kų Ra­sa”), dr. Jo­nas Skon­sma­nas, B.Gau­čie­nė ir ki­ti. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 8 699 76 438. Lap­kri­čio 29 d. 16–17.30 val. – prof. ha­ bil. dr. A.Kriš­čiū­nas. AR ŽMOGUS GALI BŪTI SVEIKAS? Gre­ta Že­mai­ty­tė, „Švie­su­vos” stu­ den­tė švie­tė­ja. OSTEOPATIJA. Jau tre­jus me­tus vi­si ren­gi­niai yra ne­mo­ka­mi! ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS kviečia smurtą ir prievartą šeimoje pa­ tyrusias moteris registruotis į savitarpio paramos grupę. Užsiėmimai vyksta kiek­ vieną ketvirtadienį nuo 17.30 iki 19 val. L.Zamenhofo g. 9. Būtina registruotis konsultacijai telefonu (8 37) 750 935. NEMOKAMOS PASKAITOS Sa­vai­ti­nis dva­si­nis pa­grin­das, ar­ba To­ra, ju­daiz­mas, prie­der­mės ir ka­ba­la ra­vo Ada­mo Si­na­jaus kny­go­je „To­ra, žmo­gus ir tai, kas yra tarp jų“. Lek­to­rius – Ri­mas Ja­sai­tis. Pa­skai­tos vyks­ta šeš­ta­die­niais nuo 12 val. Ši­lai­niuo­se, Žiem­ga­lių g. 8/Bal­tų pr. kam­pas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

PAGALBOS MOTERIMS LINIJA Psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba iš­gy­ve­nan­tiems ne­ tek­tis/ar­ti­mo­jo sa­vi­žu­dy­bę. Dau­giau in­for­ ma­ci­jos ir re­gist­ra­ci­ja tel. 8 618 05 005, e. p. aus­ri­ne@mo­ters-pa­gal­ba.lt.


31

šEŠTADIENIS, lapkričio 3, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Ankstyvą trečiadienio rytą po ilgos ir sunkios ligos savo gimtojoje Vokietijoje mirė buvęs ilgametis tuometės Kauno radijo gamyklos darbuotojas Richard Kosnik (Ričardas Koznikas) (1943–2012). Lapkričio 7-ąją jo palaikus amžinam poilsiui priglaus Darmštadto apylinkių kapinės, išberiant tenai saujelę atvežtos žemės iš Nemuno ir Neries santakos, kur alkio vedamas atklydo po Antrojo pasaulinio karo su mama ir broliu ir liko beveik penkiasdešimčiai metų. Liūdnos netekties ir atsisveikinimo valandą su mylimu vyru, tėveliu ir seneliu velionio žmoną Janiną Koznikienę, buvusią anuomečio „Raudonojo spalio“ fabriko darbuotoją, dukrą Iloną, sūnų Rolandą ir jų šeimas, vaikaičius, gimines ir bendradarbius iš visos širdies nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi kauniečiai bičiuliai, patyrę Ričardo dosnumą, nuoširdumą, jo didžiulę meilę, atsidavimą ir ištikimybę savo antrajai Tėvynei Lietuvai, į kurią jis daugiau jau nesugrįš. Mirus ilgamečiam UAB „Kauno vandenys“ darbuotojui Vytautui KNIZIKEVIČIUI, šeimą ir artimuosius skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys“ kolektyvas. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos Specialistų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją Reginą CHARČENKIENĘ, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia poliklinikos administracija ir darbuotojai. Skaudžią liūdesio valandą dėl mylimos mamos mirties Ričardą JAKUBČIONĮ nuoširdžiai užjaučia VĮ „Regitra“ Kauno filialo darbuotojai. Vitalijų ir Kęstutį JONIKAIČIUS skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys“ kolektyvas. Romaldą KAUPAITĮ skaudžią netekties valandą, mirus broliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas. Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mamai, Romualdą RŪKĄ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas. Vandą URBŠTONAVIČIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus broliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys“ kolektyvas. „Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMAVIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Dokumentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šventosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 1031881

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje, – NEMOKAMAI. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukauko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1040260

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1035560

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Žiemą pirkti apsimoka! Iki 30% nuolaida. 1036072

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Lap­kri­čio 3 d. 15 val. – An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­ šas. Di­džio­ji sce­na. Lap­kri­čio 4 d. 19 val. – PREMJERA! Da­nielis Da­nis. GELBĖKIME MEILĘ. Ma­ni­fes­ ta­ci­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Rū­tos sa­lė. Lap­kri­čio 6 d. 19 val. – An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­ šas. Di­džio­ji sce­na. Lap­kri­čio 7 d. 19 val. – Tu­vos ro­ke­rių YAT-KHA kon­cer­tas. Di­džio­ji sce­na (stud., sen­jor., ne­įgal. – 20 proc. nuo­lai­da). 18 val. – PREMJERA! Juo­zas Tu­mas-Vaiž­ gan­tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­de­ris. Ma­žo­ji sce­na.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Lap­kri­čio 3 d. 18 val. – El­to­nas Johnas, Ti­mas Rice. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas. Truk­mė 2.30 val. Lap­kri­čio 4 d. 18 val. – Jo­ha­nas Strau­ssas. ČIGONŲ BARONAS. PREMJERA. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gediminas Šeduikis, di­ri­gen­tas Virgilijus Visockis, sce­nog­ra­fas Andu Dumitrescu (Ru­mu­ni­ja), kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juozas Statkevičius, cho­re­og­ra­fas Dainius Bervingis, chor­meis­ te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. Truk­mė 2.20 val. Lap­kri­čio 8 d. 18 val. – Joakimas Ro­ssi­ni. SEVILIJOS KIRPĖJAS. 3 da­lių ko­miš­ka ope­ra. Di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, re­ži­sie­rius Gin­tau­tas Žel­vys, dai­li­nin­kė Tat­ja­na As­taf­je­ va (Ru­si­ja). Truk­mė 3 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Lapkričio 4 d. 18 val. – P.Lagerkvistas. NEŪŽAUGA. Monodrama. Režisierius S.Rubinovas. Lapkričio 8 d. 18 val. – F.Rable. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurmanams. (N-18) Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Lapkričio 3 d. 12 val. Mažojoje scenoje – KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ, rež. A.Žiurauskas (H.K.Anderseno pasakų motyvais), nuo 5 m. Lapkričio 4 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, vedėja E.Žekienė (teatralizuotas renginys), nuo 3 m. Lapkričio 6 d. 18 val. „Laimingi žmonės” pristato spektaklį suaugusiesiems – Vytauto V.Landsbergio ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU, ARBA VISIŠKAS RUDNOSIUKAS, rež. V.V.Landsbergis. Vaidina A.Storpirštis. Bilietus galima įsigyti TIKETA kasose, internete www.tiketa.lt ir Kauno lėlių teatro kasoje. Lapkričio 7 d. 19 val. – Jūratės Miliauskaitės autorinis gyvo garso akustinis koncertas TYLIOS DAINOS DRAUGAMS. Dalyvauja: J.Miliauskaitė – vokalas, akustinė gitara, Arijus – klavišiniai. Bilietus galima įsigyti TIKETA kasose, internete www.tiketa.lt ir Kauno lėlių teatro kasoje.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

Lap­kri­čio 4 d. 17 val. – kon­cer­tas AUKSINIS RUDUO. VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS Lapkričio 6 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS. IDIOTEATRAS Lapkričio 7 d. 18 val. – komedija BOEING BOEING. Režisieriai K.Smoriginas ir D.Kazlauskas. Lapkričio 8 d. 18 val. – komedija ŠA, KALBA MAMOS. Režisieriai A.Giniotis ir J.Čižauskaitė.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Lapkričio 4 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI.Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

TEATRO KLUBAS Vil­niaus g. 22, Ar­chi­tek­tų na­mai, II aukš­tas

Lapkričio 7 d. 19 val. – L.Armonaitės tragikomedija „Pjesė prarastam balsui (KATINĖLIS IR PAUKŠTELIS)“. Lapkričio 8 d. 19 val. – komedija KĄ GALVOJA VYRAI? Bilietus platina „Tiketa“.

renginiai MAŽASIS LEKTORIUMAS Dujotiekio g. 26A, tel. 8 652 24 646

Lapkričio 3 d. 11 val. – paskaita-praktikumas. Paskaitą skaitys med. dr. gydytojas onkologas Ričardas Kriaučiūnas.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Že­mai­čių g. 31A, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Lap­kri­čio 4 d. 12 val. (po šv. Mi­šių) BC „Ža­ lia­kal­nio auš­ra”, V.Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­ lio­te­kos „Auš­ros” pa­da­li­nys ir Ža­lia­kal­nio se­niū­ni­ja kvie­čia į Ža­lia­kal­nio ben­druo­me­ nės po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­lan­dą Mai­ro­niui ANT AUKURO ŠIRDĮ NEŠIAU... Da­ly­vaus ak­to­riai Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė ir Pet­ras Ven­slo­vas, dai­ni­nin­kė Ri­ta Preik­šai­ tė, pia­nis­tė Rū­ta Blaš­ky­tė. Pro­gra­mo­je – Mai­ro­nio ei­lė­raš­čiai, iš­trau­kos iš laiš­kų ir pa­moks­lų, S.Ge­dos so­ne­tai „Mai­ro­nio mir­ tis”, M.K.Čiur­lio­nio, A.Ka­ča­naus­ko ir J.Nau­ ja­lio vo­ka­li­niai ir for­te­pi­jo­ni­niai kū­ri­niai.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Lapkričio 5 d. 18 val. „Kūrybos valandoje” – jubiliejinis poeto, vertėjo, fotografo Vlado Braziūno vakaras LAIKO PAKRAŠTY. Poetą kalbins aktorė Olita Dautartaitė, klarnetu muzikuos Valdas Andriuškevičius. Įėjimas nemokamas. Lapkričio 6 d. 17 val. Parodų salėje – dailininkės, poetės Luanos Stebulės jubiliejinės parodos EMOCIJŲ VIRSMAS atidarymas. Įėjimas nemokamas. Paroda veiks iki gruodžio 7 d.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, II a. fo­jė

Lap­kri­čio 5 d. 13 val. bus ati­da­ry­ta pla­ka­tų pa­ro­da „(NE)tau­so­jan­tis mais­to var­to­ji­ mas”. Pa­ro­do­je bus eks­po­nuo­ja­ma 30 ge­riau­sių moks­lei­vių bei stu­den­tų pla­ka­tų, su­kur­tų kon­kur­sui „(NE)tau­so­jan­tis mais­to var­to­ji­mas”. Pla­ka­tai at­spin­di jau­no­sios kar­tos po­žiū­rį – kar­tais la­bai san­tū­rų, o kar­tais – šo­ki­ruo­jan­tį. Eks­po­zi­ci­ja veiks iki lap­kri­čio 30 d.

V.Kudirkos vieŠoji bibliotekA VITEBSKO PADALINYS P.Lukšio g. 60

Lapkričio 6 d. 10–17 val. – seminaras, skirtas vaikų ir paauglių skaitymo skatinimo ugdymui. Pranešimus skaitys socialinių mokslų dokt. Audronė Lapienienė, psichologė, meno terapeutė Jūratė Vyžintienė, Kauno rajono vaikų literatūros centro vyr. bibliotekininkė Neringa Pakalnytė, Vaikų literatūros muziejaus vadovė Daiva Šarkanauskaitė, BC „Žaliakalnio aušra” vadovė Regina Markevičienė, projekto „Knygai, jos kūrėjams ir skaitytojams” vadovė Dalia Poškienė. Kviečiame bibliotekininkus, skaitymo vadovus dalyvauti. Registruotis tel. (8 37) 207 773, 730 994. Lapkričio 5–29 d. – dailininkės Danutės Vaskelaitės-Čebatorienės tapybos paroda MOTERS PAUKŠTĖS SKRYDIS.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

10-asis tarp­tau­ti­nis ani­ma­ci­nių fil­mų fes­ti­va­lis TINDIRINDIS. Lap­kri­čio 3 d. 13 val. – Juo­ko vi­ta­mi­nai. 14.30 val. – pil­na­met­ra­žis fil­mas „Ki­ko­ri­ki. Ne­nu­ga­li­mo­ji ko­man­da”. 16 val. – Ru­sų ani­ma­ci­jos ju­bi­lie­jus. 17.30 val. – Mu­zi­kos ani­ma­ci­ja. 19 val. – Vaiz­dų mu­zi­ka. Lap­kri­čio 4 d. 13.30 val. – Juo­zo Sa­ba­liaus­ ko ir Ze­no­no Ta­raš­ke­vi­čiaus pro­gra­ma. 14.30 val. – pil­na­met­ra­žis f. „Ca­rai­tis Iva­nas ir Vil­kas Pil­kas”. 16 val. – už­da­ry­mas „Po­li­ti­ niai mo­ty­vai”. 17.30 val. – Vi­nis į sme­ge­nis. Lap­kri­čio 6 d. 19 val. – PREMJERA. UŽUPIO te­at­ro spek­tak­lis ŠPILKOS (rež. Vy­tau­tas Mi­ka­laus­kas). Lap­kri­čio 7 d. 19 val. – PREMJERA LIETUVOJE! V.Ge­ny­tės ir E.Ba­vi­ki­no, pu­čia­mų­jų seks­te­to „Brass Bra­vo” mu­zi­ki­nė pro­gra­ma „Lie­tu­viš­ kos est­ra­di­nės me­lo­di­jos. Ra­di­jo kla­si­ka”. Kino teatrų repertuarai – priede „TV DIENA“

DATOS (lapkričio 3 d.) Šv. Hubertas, Medžiotojų diena 1881 m. gimė Petras Rimša, skulptorius, grafikas, medalistas. 1926 m. gimė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 1949 m. gimė Anna Wintour, žurnalistė, mados kritikė, amerikiečių mados žurnalo „Vogue“ vyriausioji redaktorė. 1957 m. tęsdama „Sputniko“ programą Sovietų Sąjunga kosminiu aparatu „Sputnk 2“ į kosmosą pirmą kartą išsiuntė gyvūną – šunį Laiką. 1957 m. gimė švedų aktorius Dolphas Lundgrenas. 1982 m. gimė rusų dailiojo čiuožimo olimpinis ir pasaulio čempionas Jevgenijus Pliuščenka.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Nesulauksite pritarimo, paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nenori jūsų remti. Kas nors gali jums mesti iššūkį. Pasistenkite būti aktyvus, nes pasyvumas erzins. Jautis (04 21–05 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, tik per daug nesipuikuokite savo pasiekimais ir sugebėjimais, nes šiandien būsite ne itin dėmesingas, todėl iškils pavojus įžeisti kitus žmones. Dvyniai (05 21–06 21). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite pats savęs. Vėžys (06 22–07 22). Dėl neigiamos energijos jausite emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia su niekuo nesusipykti, nes susitaikyti bus sunku. Liūtas (07 23–08 23). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Pajausite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Galite pamilti arba imti gerbti vyresnį už save žmogų. Tik nepasiduokite euforijai. Mergelė (08 24–09 23). Norėsite daug kalbėti, nes esate kupinas naujų idėjų. Pasinaudokite šia puikia savo būsena neatidėliotiniems reikalams ir planams įgyvendinti. Svarstyklės (09 24–10 23). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Savaitgalį skirkite poilsiui. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o jauni pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Šaulys (11 23–12 21). Esate kupinas energijos ir ambicijų. Tinkamas laikas kurti naujus projektus arba įgyvendinti senesnius. Mėgausitės galimybėmis, atsiradusiomis dėl jūsų pastangų. Ožiaragis (12 22–01 20). Viskas užklups vienu metu. Problemų dėl karjeros iškils būtent tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami gana lengvai. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs, norėsite mėgautis savimi. Tikėtinas meilės romanas. Esate išvargintas nesėkmių, per greitai lekiančio laiko ir pilkos kasdienybės. Žuvys (02 20–03 20). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis bei įgyvendinti savo svajas. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai.


Orai

Pirmą lapkričio savaitgalį Lietuvoje numatomi lietingi orai. Šiandien dieną – 6–8 laipsniai šilumos, daug kur trumpai palis. Sekmadienį temperatūra bus panaši: naktį sieks 2–6, dieną – 5–8 laipsnius. Taip pat numatomas lietus: naktį – daugiau rytiniuose rajonuose, dieną – visoje šalyje. Pirmadienį išsilaikys panašūs orai.

Šiandien, lapkričio 3 d.

+7

+8

Telšiai

+6

Šiauliai

Klaipėda

+6

Panevėžys

+8

Utena

+8

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.26 16.38 9.12 19.43 11.36

308-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 58 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+6

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +23 Berlynas +9 Brazilija +19 Briuselis +9 Dublinas +6 Kairas +34 Keiptaunas +28 Kopenhaga +9

Londonas +9 Madridas +15 Maskva +4 Minskas +10 Niujorkas +10 Oslas +8 Paryžius +10 Pekinas +12

orai kaune šiandien

Praha +11 Ryga +7 Roma +18 Sidnėjus +18 Talinas +6 Tel Avivas +29 Tokijas +17 Varšuva +10

Vėjas

Marijampolė

4–8 m/s

Taifū­nas nu­vertė bokštą

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+6

+6

+8

4

+9

+8

+7

+6

4

+6

+6

+4

+5

4

rytoj

poryt

Taifū­nas Son-Tinh šią sa­vaitę at­nešė daug ne­ma­lo­numų Viet­na­mui. Žu­vo ma­ž iau­siai de­šimt žmo­nių, dar ke­le­ tas din­go be ži­nios, be­veik šim­tas pa­ tyrė su­ža­lo­jimų. Vėjo grei­tis vir­ši­jo 133 km per va­landą. Sti­chi­ja nu­plėšė sto­ gus nuo 13 tūkst. namų, ap­ga­di­no 90 tūkst. ha pa­sėlių, o Nam Dinh mies­te, esan­čia­me maž­daug už 100 km nuo Ha­no­jaus, nu­vertė 180 m aukš­čio te­ le­vi­zi­jos bokštą. Sta­tybų ko­kybės ins­ pek­ci­ja at­l i­ko ty­r imą ir išaiš­k i­no ke­ letą pa­žei­d imų bokš­to konst­r uk­ci­jo­ je. Lai­mei, per in­ci­dentą nie­kas ne­nu­ kentė­jo. gis­me­teo.ru inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

„„Ori­gi­na­li: Ser­žantė, ruoš­da­ma­si užkąs­ti, vie­nin­telė iš varnų ba­tonų rie­ku­tes mir­ko van­de­ny­je. 

Vi­dos Mil­da­žienės nuo­tr.

Varnų ser­žantės iš­min­tis Vir­gi­ni­ja Sku­čaitė

v.skucaite@kaunodiena.lt

VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de gy­ve­ nan­ti var­na var­du Ser­žantė ste­bi­na čia dir­ban­čius žmo­nes sa­vo įpro­ čiais ir su­ma­nu­mu. So­do di­rek­torė pro­f. Vi­da Mil­ da­žienė pa­pa­sa­ko­jo se­niai ste­bin­ ti vieną so­do varną, ku­rią vi­si dar­ buo­to­jai va­di­na Ser­žan­te. „Kai tik kas nors žiemą pa­be­ria paukš­te­ liams le­salų ar vėlų ru­denį at­si­ ne­ša mai­šelį su mais­tu gulbėms ir an­telėms, plau­kio­jan­čioms tven­ki­ ny­je, var­na per aki­mirksnį pa­si­ro­do ša­lia – paukš­tis sku­ta­muo­ju skri­ di­mu pa­sie­kia vietą ne­to­li jį hip­no­ ti­zuo­jan­čio mai­še­lio su mais­tu. Ser­žantė pa­ste­bi ir ne­sau­giai pa­dėtą pa­šarą ož­kiu­kams, ty­čia ar ne­ty­čia lau­ke pa­liktą su­muš­tinį ar ba­to­no rie­kutę. Prie bet ku­rio

būsi­mo lai­mi­kio ji artė­ja la­bai at­ sar­giai – straksė­da­ma šo­nu, dai­ry­ da­ma­si į ša­lis“, – su šyp­se­na pa­sa­ ko­jo pro­fe­sorė. Bo­ta­ni­kos so­do darbuotojai pa­ stebė­jo, kad Ser­žantė vie­nin­telė Bo­ta­ni­kos so­de at­lie­ka tokį ri­tualą – vik­riai pa­čiu­pu­si sna­pu ba­to­no rie­kutę, nu­sku­ba su ja prie tven­ ki­nio. Ten nu­tūpu­si ant ky­šan­ čios iš van­dens med­žio šak­nies, pa­mir­ko lai­mikį van­de­ny­je, po to stryk­telė­ja ant pamėg­to kel­mo ir pra­de­da puotą, vis ap­si­žval­gy­da­ ma po ša­lis. Ser­žantės var­niu­kas per­nai bu­ vo išk­ritęs iš liz­do – stip­riai ta­ da kliū­da­vo smal­siems žmonėms ir šu­nims. Mat Ser­žantė nuo­žmiai pul­da­vo kiek­vieną, ku­ris mėgin­da­ vo pri­siar­tin­ti prie jos žiop­lio jau­ nik­lio – var­na ata­kuo­da­vo smal­ suo­lius, pul­da­ma juos iš vir­šaus

+7

+8

spar­nais ir sna­pu. Be­je, mai­tin­da­ ma be­sotį var­niuką, var­na pa­si­telkė drau­gių ko­mandą Rek­so – toks so­ de sar­ga­vu­sio šu­ne­lio var­das – du­ benė­liui su mais­tu ata­kuo­ti. „Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad Rek­sas bai­ siai ne­kentė varnų – vi­suo­met pul­ da­vo jo aki­ra­tin pa­te­ku­sius paukš­ čius vai­ky­ti. Tai tin­ka­mai įver­ti­no Ser­žantė, pa­si­ųsda­ma prie Rek­so du­benė­lio pulką sa­vo drau­gių. Kai šuo įnirtęs pul­da­vo vai­ky­ti at­si­ųstą varnų ko­mandą, Ser­žantė ne­skubė­da­ma ele­gan­tiš­kai nu­si­ leis­da­vo prie li­ku­sio be šei­mi­nin­ ko du­benė­lio ir, pri­si­ki­šu­si pilną snapą mais­to, pa­kil­da­vo sa­vo liz­ do link. Štai kodėl mes tą iš­min­ tingą varną, su­ge­ban­čią pa­si­telk­ ti sa­vo su­ma­ny­mui įvyk­dy­ti pulką drau­gių, pra­minė­me Ser­žan­te“, – aiš­ki­no šyp­se­nos ne­slėpda­ma so­ do di­rek­torė.

Vilnius

+8

Alytus

Vardai Šiandien:

Hubertas, Melachijus, Norvainė, Silvija, Vydmantas. Rytoj:

Eibartas, Karolis, Karolina, Modesta, Vaidmina, Vitalis, Vitalija.

2012-11-03 Kauno diena  
2012-11-03 Kauno diena  
Advertisement