Page 1

penktadienis, lapkričio 2 d., 2012 m. Nr. 256 (1455) 

Lie­tuvės pa­žin­tis su Niu­jor­ku: ke­lionės pla­nus su­griovė su­pe­raud­ra. Pasaulis 9p.

Taikik

šeštadienilysje TODĖL, Todėl, KADVilnieTis ESU VILNIETIS Kad esu

sausio 23 d.,

2010 m.

nr. 15 (671)

Vėly­Vas­„ diena.lt 2,00 Lt TV­ka­nalųBMa­lie­Tu­Vos“ ­ ­se­zo­nas

TV3 laidos „Akis tata“ ir LNK „Abi pus sienos“ rei Kedys. Kristupas tingus augina Drą Krivickas ėmė sius si D.Kedžio gyny Leškevičius ad bos, o Giedrius vokatauja Laimu tei Stankūnaitei ir Andriui Ūsui.

NEt 38

PROGRA MOs

„Mane išgelbė

jo Dievas“

Dvidešimtmetė lietuvaitė Karo lina Kirilko niekada nepamirš koš ma­ ro, kurį išgyve no per žemės drebė­ jimą Haityje.

Galvodavau, ką man reikėtų daryti – eiti į džiungles bananų valgy ti? „Vėtros“ futbolo komandos treneris Vir­gi­ni­jus­­ Liub­šys­

+

8p.

„Staiga pasigir do tarsi greitai pra stiprus garsas, va nys, – prisiminė žiuotų traukiK.Kirilko. – Ir tą pačią akimirką pradėjo drebėti namas. Pirmomis akimirkomis šo kiruoti nutilome. Bandėme keltis ir lipti nuo namo, tačiau pradžioje to padaryti nepavy ko. Matėme, kaip griuvo gretimi namai, mūsų na mo tvora...“ Netoli griuvo mo jo namai, tvoros, kykla, lūžinėbuvo girdėti verksklykė žmonės, šauksmai. Gatvės mas, pagalbos kių ir dūmų sūku paskendo dulryje. Plačiau skaitykite

Šokoladas

17

KINO FOTE LIS

šiandien priedai

Pasaulis

MieStaS

Idėja, verta „Kristoforo“

DiD­žio­s Bri­ta­ni­jios­ gelBė­to os­ ­jas

SAvA horoSk itėS opAS ir kryžiAžo diS

Ūkininkų turge lių užkrėtęs Mindau idėja šalį vičius gautą Šv. gas Maciule­ Kristoforo statulėlę mielai pa į tūkstančius ga dalytų balėlių. 3p. teMa

„Irmanto sriubos“ be Irmanto

Svajonę atidary ti sriubų res­ toraną įgyven dinęs Jablonskas dabar Irmantas da, bet minties sriubų never­ su joną iš sriubos sikrauti mili­ neatsisako. 5p. eko no Mi ka

„ Sėkmė: žemės

drebėjimas Hai tyje nusinešė Karoliną Kirilko. dešimtis tūkstan

Ratai: 11 pata rimų vairuotojams

Buvęs JAV prezi den W.Bushas – nors tas George’as ir nepopuliarus, bet reikalingas. 12p.

lapkričio 3 d.

Da­bar Dar­bo par­ti­jai pri­klau­san­tis A.Pau­laus­kas grįžta į po­li­ti­kos olimpą. Lietuva 7p.

diena.lt

2012 m.

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

čių gyvybių ir

tik atsitiktinu

mas išgelbėjo

Tomo Mozūros

KULIN

Ne tik vegeARIJA tarams

BiBliotek a

kvietimas laimingiembūti s

montažas

27p.

Sportas

Saulius Štomber gas grįžo į didįjį krep sušinį. Dvejų metų per trau vienam geriausių ka visų laikų Lietuvos krepšininkų išėjo tik į naudą. Saulius grįžo su laukęs antrojo vaiko, iš sigydęs skausmus, pasiilgęs krepšinio. Ir nė kiek nepanašus į ve teraną. „Sugrįžo noras žaisti. Tad kiek leis sveikata ir bus noro, dar rungtyniausiu“, – sakė dviejų olimpiadų prizi ninkas. 14p.

Šokoladas

Naktinio klubo sce jantis vyras. Įsiaud noje repuoninkas, besiplaiks rinęs būgnitančia kasele. Abiem jiems – 31-i ir gal jų veik la niekam nekeltų nuo juodu nebūtų ku stabos, jei nigai. 19p.

tV diena

Pirmas lietuviš kas S ženklu. Ir galbūt filmas su merciškai sėkmin pirmas kogas. Lietuvos kino teatruose pra juostos „Zero 2“ dėtos rodyti režisierius Emilis Vėlyvis tiki: jo darbas privalo pritrauk ti žiūrovų.

Darbas užsieny je – tik miražas

Aklai įdarbinimo pasitikėję lietu agentūromis viai vis dažniau užsienyje lieka ir be darbo, ir be pinigų. Dėl to ten minti teismų slenks ka kantriai čius. 6p. UžribiS

1,30 Lt

Rytoj — storesnė „Vilniaus­ diena“­ ir priedas­ „TV diena“.

Sveikatos viršūnės e kilo panika

STT įkliuvęs svei katos apsau­ gos viceminist ras kas gali būti tik Artūras Ski­ pir tos apsaugos sis moji sveika­ temą apėmu­ sio korupcijos tinklo auka. 9p.

alBuma

Autorite tingas s Barbaros“ „Sa patriar nta chas

Pel­nas nu­galė­jo pa­to­gumą Tiražas 35 180

Iš tikrųjų ma­nom, kad yra tam tikrų ne­sma­gumų, kai yra toks koa­li­ci­jos par­tne­ris. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mok­ ra­tas Čes­lo­vas Juršė­nas – apie Dar­bo par­tiją.

6p.

Miestas

2p.

Ge­di­mi­no kal­nas at­gis kitą­met Vil­n iaus Ge­d i­m i­no kal­n as turėtų su­ža­liuo­ti jau kitą pa­va­sarį – vie­toj iš­kirstų senų med­žių bus pa­so­din­ ta naujų au­galų. Bent jau taip sa­ko Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­torė Bi­rutė Kul­nytė. Šiuo me­tu esą kal­ no šlai­tas jau su­tvir­tin­tas, už­pil­tos įgriu­vos, su­tvar­ky­t a kri­t u­l ių van­ dens sis­te­ma. Kitu etapu bus prii­ mami inžineriniai sprendimai, ką daryti su rūmų griuvėsiais. „„Pa­si­rin­ki­mas: be­ne vie­nin­telė vis brangs­tan­čių tak­si al­ter­na­ty­va, ku­rią tu­ri iki vėly­vos nak­ties be­si­links­mi­nan­tys vil­nie­čiai, – sa­vos ko­jos ar­ba

dvi­ra­tis. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Anks­čiau sa­vait­ga­liais va­žiuo­davęs nak­ ti­nis vie­ša­sis trans­por­tas sos­tinė­je da­bar kur­suo­ja tik per šven­tes. Mies­to vald­žia aiš­ki­na: neap­si­mo­ka, nes nėra ke­lei­vių. Už­tat jų da­bar už­ten­ka bran­gia­jai mies­to tak­si įmo­nei.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Vei­kia tik per šven­tes

Penk­ta­die­nio ar­ba šeš­ta­die­nio nak­ tį iš­sik­vies­ti tak­si ne­įma­no­ma. Net ir nau­jo­ji sa­vi­val­dybės įsteig­ta įmo­ nė „Vil­nius ve­ža“ ke­lei­viams pa­ta­ria lais­vo tak­si pa­lauk­ti bent pus­va­landį. Nors tak­si pa­slau­gos pa­sta­ruo­ ju me­tu smar­kiai pa­bran­go, jo­mis nau­do­tis vil­nie­čiai pri­vers­ti, nes

ka­dai­se veikę nak­ti­nio vie­šo­jo trans­ por­to marš­ru­tai šiuo me­tu su­stab­ dy­ti. Nors gy­ven­to­jai vis ak­ty­viau sa­vi­val­dybę ima ata­kuo­ti klau­si­ mais, ka­da ši pa­slau­ga bus grąžin­ta, mies­to vald­žia at­ker­ta vie­nu žod­žiu – neap­si­mo­ka. Tie­sa, da­lis vil­nie­čių čia įžvel­gia vald­žios siekį pel­ny­tis, esą būtent dėl to pa­čiai bran­giau­ siai mies­te sa­vi­val­dybės val­do­mai tak­si įmo­nei „Vil­nius ve­ža“ klientų – per akis.

z.voitiuleviciute@diena.lt

Vil­niaus sa­vi­val­dybė skel­bia­si esan­ti no­va­to­riš­ka – bend­rau­ja su mies­to gy­ven­to­jais ir gy­vai, ir te­le­ fo­nu, ir in­ter­ne­tu, so­cia­li­niais tink­ lais. Ta­čiau juos su­pai­sy­ti – ne­men­ kas re­bu­sas. „„Pa­sie­kia­ma: mies­to vald­žios at­sto­vus bei tar­nau­to­jus ga­li­ma pa­siek­

ti ne tik at­vy­kus į sa­vi­val­dybės pa­statą, bet ir in­ter­ne­te, tik at­sa­ky­mo su­lauk­si­te ne vi­sa­da. Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Ak­ty­vus sa­vi­veik­li­nin­kas

Į feisbuko paieš­kos lau­kelį įve­dus žodį „Vil­nius“ ga­li­ma ras­ti vie­tovės

2p.

Vil­niu­je suskambs dešimtys varpų

2

Internete – ap­si­šaukė­liai ir me­ro be­sme­ge­niai Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

Miestas

ap­ra­šymą ir ke­letą pus­la­pių, su­si­ju­ sių su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be. Vie­nas jų yra as­me­ninė veikė­jo, pa­si­va­di­nu­sio Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dy­be, pa­sky­ra, sie­jan­ti 2455 drau­gus. To­kią po­pu­lia­rią pa­skyrą iliust­ruo­ja dvi su­mon­tuo­tos nuo­trau­kos: vie­na vaiz­duo­ja skulp­to­ riaus Vai­do Ra­moš­kos an­ge­liuką, tu­pintį Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­ li­kos fo­ne, ki­ta – sa­vi­val­dybės pa­ statą, „per­vertą“ ke­lei­vi­ nio lėktu­vo.

3

Miestas

4p.

Le­ni­nas ir Sta­li­nas par­ūpo po­li­ci­jai Vie­ni vil­nie­čiai pastarosiomis die­ nomis vy­ko lan­ky­ti ar­timųjų kapų, ki­ti šventė He­lo­viną. Iš kai­lio be­si­ ner­da­mi kai ku­rie sostinės ka­vi­nių sa­v i­n in­kai šiek tiek per­s i­stengė – į kok­tei­l ių barą „Mos­cow“ švęsti kvietė buvusios Sovietų Sąjungos lyderiai Le­ni­nas ir Sta­li­nas. Vie­šu so­v ie­t i­n ių sim­b o­l ių rek­l a­m a­v i­mu jau su­s i­domė­j o sos­t inės po­li­ci­ja – pa­reigū­nai ža­da tir­ti in­ci­dentą.


2

PenktaDIENIS, lapkričio 2, 2012

miestas Vėli­nes pa­si­ti­ko spūsty­se Va­kar tūkstan­čiai vil­nie­čių skubė­jo ap­lan­ky­ ti sa­vo ar­timųjų kapų. Nors mies­te daž­niau kur­sa­vo au­to­bu­sai ir tro­lei­bu­sai, ne­daug žmo­nių pa­klu­so ra­gi­ni­mui au­to­mo­bi­lius pa­ lik­ti prie namų: sos­tinės ka­pi­nių priei­go­se su­si­darė did­žiulės lengvųjų au­to­mo­bi­lių ei­ lės. Did­žiau­sios spūstys bu­vo link Ro­kan­tiš­ kių, Kar­ve­liš­kių ir Su­dervės ka­pi­nių. Ta­čiau rim­tes­nių in­ci­dentų pa­vy­ko iš­veng­ti. Ke­liuo­ se budė­jo su­stip­rin­tos po­li­ci­jos pa­jėgos, bu­ vo įreng­ti pa­pil­do­mi ženk­lai, ro­dan­tys ke­lią į ka­pus, apy­lan­kas. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės, And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ge­di­mi­no kal­nas pli­kas ne­liks Vil­niaus Ge­di­mi­no kal­nas turėtų su­ža­liuo­ti jau kitą pa­va­sarį – vie­ toj ša­li­namų senų med­žių bus pa­ so­din­ta naujų au­galų. Bent jau taip sa­ko Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­torė Bi­rutė Kul­nytė. Dau­giau pi­nigų tvarkymui

Pa­sak B.Kul­nytės, se­nus med­žius baig­ti pa­ša­lin­ti pla­nuo­ja­ma pa­ va­sarį. „Yra darbų, ku­rių šie­met ne­be­ga­li­ma da­ry­ti. Bus dar da­lis med­žių ša­li­na­ma. Tik­rai kal­nas ne­liks pli­kas, galbūt kas nors dar bus ir pa­so­din­ta – kal­nas bus su­ tvar­ky­tas“, – BNS sakė Na­cio­na­ li­nio mu­zie­jaus va­dovė.

Anot jos, jo­kių naujų kal­no tvar­ky­mo darbų kol kas ne­nu­ ma­to­ma. „Pradė­tus dar­bus rei­ kia už­baig­ti, ir šiuo eta­pu nuo Ge­di­mi­no kal­no tik nu­va­lo­ma tai, ką būti­nai reikė­jo nu­va­ly­ti, ir tas dar­bas at­lie­ka­mas pa­gal pro­ jektą“, – kalbė­jo ji. Kultū­ros mi­nist­ro Arū­no Gelū­ no įsa­ky­mu spa­lio pa­bai­go­je Ge­ di­mi­no kal­nui ir Aukš­tu­ti­nei pi­liai su­tvar­ky­ti skir­ta su­ma pa­di­din­ta be­veik pu­se mi­li­jo­no litų. Kovą mi­nist­rui pa­skirs­čius Vals­tybės in­ves­ti­cijų pro­gra­mo­ je nu­ma­ty­tas lėšas, tam bu­vo nu­ ma­ty­ta 982 tūkst. litų, o spalį pa­

tiks­lin­tu mi­nist­ro įsa­ky­mu lėšos išau­go iki 1,462 mln. litų. Naujų darbų ne­nu­ma­to

Mi­nis­te­ri­jos Fi­nansų ir tur­to val­ dy­mo sky­riaus vedė­ja Ve­ro­ni­ ka Vir­ga­na­vi­čiūtė sa­ko, kad tai ne pa­pil­do­mos lėšos nau­jiems dar­ bams, o tar­pu­sa­vy­je tarp pro­ jektų pa­skirs­ty­ti pi­ni­gai. „Li­mi­tas yra vie­nas – su­ma ne­si­kei­čia. Vie­ nas ob­jek­tas spar­čiau vyks­ta, ant­ ro­jo kon­kur­sas įstri­go. Mes suin­ te­re­suo­ti, kad kuo grei­čiau vis­kas įvyktų. Me­tai bai­gia­si – ge­riau pa­ spar­tin­ti, kad šie dar­bai grei­čiau įvyktų. <...> Jei­gu vie­nam ob­jek­ tui lie­ka pi­nigų, o ki­tam trūksta, natū­ra­lu: čia yra iš vie­no mi­nus, į kitą – plius, bet tai nėra jo­kie pa­ pil­do­mi pi­ni­gai“, – sakė ji. B.Kul­nytė taip pat pa­n eigė, kad už šias lėšas nu­ma­to­mi nau­ji dar­bai. „Tai yra grąži­na­mi pi­ni­ gai, ku­rie bu­vo pa­si­sko­lin­ti iš in­ ves­ti­ci­nio pro­jek­to, bet ka­dan­gi jie bu­vo pa­nau­do­ti ki­ta­me in­ves­ ti­ci­nia­me pro­jek­te, jie yra grąži­ na­mi. Tai nėra pa­pil­do­mi pi­ni­ gai“, – teigė ji. Tvar­kys rūmų griuvė­sius

„„Di­le­ma: baig­ti kirs­ti Ge­di­mi­no kal­no med­žius pla­nuo­ja­ma iki pa­va­sa­

Pa­sak mu­zie­jaus va­dovės, šiuo me­tu kal­no šlai­tas su­tvir­tin­tas, už­pil­tos įgriu­vos, su­tvar­ky­ta kri­ tu­lių van­dens sis­te­ma, pa­ša­lin­ta da­lis senų med­žių. „Ki­tas eta­pas, ma­nau, turėtų būti jau dau­giau in­ži­ne­ri­nis spren­di­mas, ką da­ry­ti su rūmų griuvė­siais, ku­rie taip pat yra ava­rinės būklės“, – sakė ji. Kad Ge­di­mi­no pi­lies kal­nui gre­ sia pa­vo­jus, geo­lo­gai įspėjo prie­š ket­ve­rius me­tus. Jie teigė, kad slen­ka kal­no šlai­tai, juos iš­ju­di­na siū­buo­jan­tys med­žiai. Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus kal­nas bu­vo tvar­ko­mas ir tvir­ti­ na­mas.

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

BNS inf.

rio – tuo­met bus sprend­žia­ma, kuo jį vėl ap­so­din­ti. 

Vil­niu­je – did­žiau­sias varpų komp­lek­sas Sos­tinė­je ke­ti­na­ma įreng­ti did­žiau­sią Rytų Eu­ro­po­je ka­ri­lioną – varpų komp­leksą. Vers­lo pa­ra­ mos agentū­ra jau skyrė 2 mln. li­ tų pir­ma­jam ka­ri­lio­no įren­gi­mo eta­pui.

Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agentū­ ra pa­si­rašė pro­jek­to fi­nan­sa­vi­ mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tartį su Šv. Jokū­bo kultū­ros cent­ru, ku­ris pra­dės vyk­dy­ti pro­jektą „Ka­ri­lio­ no įren­gi­mas Šv. Apaš­talų Pi­ly­po ir Jokū­bo do­mi­ni­konų baž­ny­čios bokš­te“. Pa­gal šį pro­jektą šio­ je baž­ny­čio­je turėtų būti įreng­tas 61–63 varpų ka­ri­lio­nas. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra tik du to­kie inst­ru­men­tai: 35 var­

pų ka­ri­lio­nas Kau­ne ir 48 varpų Klaipė­do­je. Ka­ri­lio­nas – tai tar­pu­sa­vy­je su­de­rintų įvai­raus dyd­žio varpų komp­lek­tas. Varpų skai­čius ga­ li svy­ruo­ti nuo 23 iki 80. Ka­ri­lio­ nai daž­niau­siai būna su kla­viatū­ ra ir pe­da­lais, skir­tais skam­bin­ti gy­vam mu­zi­kan­tui, ta­čiau ka­ri­ lio­nas ga­li skambė­ti ir au­to­ma­ tiš­kai, nau­do­jant kom­piu­te­rinę pro­gramą. Juo ga­li būti skam­bi­ na­ma įvai­rių žanrų mu­zi­ka – nuo pa­prastų me­lo­dijų iki su­dėtingų kla­si­ki­nių ar šiuo­lai­ki­nių kūri­nių, džia­zo. Kar­tu ga­li gro­ti ir sim­fo­ ni­nis or­kest­ras, dai­nuo­ti cho­rai ar so­lis­tai. BNS inf.

„„Funk­ci­ja: var­pai jau se­niai nau­

do­ja­mi ne tik kaip kvies­liai į mi­ šias ar pa­vo­jaus pra­na­šai, bet ir kaip mu­zi­kos inst­ru­men­tai. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

„„Sim­bo­liš­ka: nu­sto­jus kur­suo­ti nak­ti­niams au­to­bu­sams, sos­tinės va­do­vai

tei­kian­čią tak­si įmonę – juk vis tiek žmonės va­žiuos. 

Pel­nas nu­galė­jo pa „Kai bu­vo nak­ti­nis 1 vie­ša­sis trans­por­tas, ke­lei­vių būda­vo la­bai ma­žai. Jei­gu

skai­čiuo­tu­me pa­ja­mas, jos pa­deng­ da­vo tik treč­dalį visų naktį va­žinė­ jan­čio vie­šo­jo trans­por­to sąnau­ dų“, – to­kius ar­gu­men­tus pa­teikė įmonės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­ por­tas“ va­do­vas Gin­ta­ras Na­ku­tis. Pa­sak jo, nak­ti­niai marš­ru­tai nė­ ra vi­siš­kai pa­nai­kin­ti, per šven­tes, kai ku­riuos mies­to ren­gi­nius, kai būna di­des­nis judė­ji­mas, trans­por­ tas kur­suo­ja ir juo ga­li­ma nau­do­tis. „Bet net ir ta­da nie­kad ne­būna ke­ lei­vių tiek, kad pa­dengtų iš­lai­das“, – sakė G.Na­ku­tis. Trūksta ke­lei­vių

Nak­ti­nio vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­ to kai­na – 3 li­tai. Anks­čiau juo bu­vo ga­li­ma nau­do­tis visą sa­vaitę, vėliau – tik sa­vait­ga­lio nak­ti­mis. Ta­čiau, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, net ir ta­da, kai nak­ti­nis vie­ša­sis trans­por­tas veikė tik penk­ta­die­nio ir šeš­ta­die­nio nak­ ti­mis, tai ir­gi neap­si­mokė­jo, nes ke­ lei­vių ne­bu­vo daug. „Vis­kas kai­nuo­ja. Dėl šios si­tua­ci­jos, ži­no­te, ne­mo­ kamų da­lykų ne­būna. Žmonės su­si­ mo­ka, bet ir mums dar kas nors tu­ri su­mokė­ti“, – aiš­ki­no di­rek­to­rius. Svars­tymų, kad galbūt vertė­ tų pa­kel­ti bi­lie­to kainą, ras­ti ko­ kių kitų spren­dimų, ma­tyt, im­ta­si ne­bu­vo. Pa­sak G.Na­ku­čio, ne vis­ kas taip pa­pras­ta. Esą juk ne­pa­lei­ si vie­no marš­ru­to vi­sa­me mies­ te. „Marš­ru­tai turėtų apim­ti bent jau pa­grin­di­nius mies­to gy­ve­na­ muo­sius ra­jo­nus. Da­bar su­pla­nuo­ ti pen­ki nak­ti­niai marš­ru­tai, būtent taip, kad apimtų vi­sus tuos ra­jo­ nus. Ta­čiau vis­kas at­si­re­mia į pi­ ni­gus“, – sakė pa­šne­ko­vas.

Ne­gi nėra jo­kios al­ter­na­ty­vos, at­me­tus tak­si? Galbūt mik­roau­to­ bu­sai? Į to­kius klau­si­mus G.Na­ku­ tis at­sakė pa­pras­tai: „Mik­roau­to­ bu­sai va­žiuotų, jei­gu būtų ke­lei­vių. Vie­nas marš­ru­tas nie­ko ne­duos. Vieną dieną bus žmo­nių, ku­rie va­ žiuo­ja iš cent­ro į Fa­bi­jo­niš­kes, kitą – į Naująją Vil­nią. Tu­ri būti tink­ las. Jei­gu būtų ke­lei­vių, pri­va­ti­nin­ kai pa­tys pra­šytų­si, bet jie kaž­kodėl ne­si­pra­šo.“

Vi­das Ur­bo­na­vi­čius:

Nak­ti­nis trans­por­tas – ne­pi­gu. Bet steig­ti įmonę ir pirk­ti salą Grai­ki­jo­je yra ge­ro­ kai bran­giau.

Ne­gai­li kri­ti­kos me­rui

Kad ir kaip būtų, sun­ku tikė­ti, kad Kau­ne penk­ta­die­nio ir šeš­ta­die­nio nak­ti­mis ke­lei­vius ve­žan­tis vie­ša­ sis trans­por­tas iš­lie­ka po­pu­lia­rus ir pa­si­tei­si­na (skel­bia­ma, kad vien per rugsėjį nak­ti­niu vie­šuo­ju trans­por­ tu va­žia­vo per 4000 kau­nie­čių), o Vil­niu­je esą nėra kam juo va­žiuo­ ti. Griež­tesnį po­žiūrį į tai, kad sos­ tinė­je nėra nak­ti­nio vie­šo­jo trans­ por­to iš­sakė mies­to ta­ry­bos na­rys Vi­das Ur­bo­na­vi­čius. „At­si­me­nu 2009 m., kai bu­vo pa­nai­kin­tas nak­ti­nis trans­por­tas Vil­niu­je dėl to, kad ne­pa­si­mo­ka, nors ta­da jis veikė apie 1,5–2 me­ tus. Ži­no­ma, ta­da mies­to pa­dėtis bu­vo ge­ro­kai su­dėtin­gesnė, bu­vo skolų, did­žiu­lis biud­že­to de­fi­ci­


3

PenktaDIENIS, lapkričio 2, 2012

miestas Vėli­nes pa­si­ti­ko spūsty­se

Internete – ap­si­šaukė­liai ir me­ro be­sme­ge­niai Šia­me pus­la­py­je dau­ 1 giau­sia ra­šo jo skai­ ty­to­jai: žmonės ir or­ga­ni­za­ci­

jos da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja apie sa­vo ren­gi­nius, pub­li­kuo­ja nuo­ro­das į ak­tua­lius su mies­tu su­si­ju­sius straips­nius ži­niask­lai­dos prie­ monė­se. Taip pat žmonės reiš­kia sa­vo nuo­monę apie sa­vi­val­dybės darbą, ke­lia ak­tua­lius mies­tie­ čiams klau­si­mus: au­to­mo­bi­lių sta­tymą kie­muo­se, dvi­ra­čių ta­ kus, šil­dy­mo kai­nas. Pats pa­sky­ros au­to­rius rašė tik ke­lis kar­tus, kai į mies­telė­no užk­ lausą at­sakė įdėjęs nuo­rodą iš nau­jienų po­rta­lo. Vadovą ata­kuo­ja la­biau­siai

su­manė įsteig­ti bran­giau­siai pa­slau­gas Rūtos Gri­go­lytės nuo­tr.

a­to­gumą tas. Šian­dien, jei Zuo­kas taip neiš­ lai­dautų, tas de­fi­ci­tas būtų ge­ro­kai ma­žes­nis. Bet vėlgi, jei me­ta­me mi­li­joną litų tak­si fir­mai įkur­ti, ar ne ­pap­ras­čiau būtų at­kur­ti nak­tinį trans­portą?“ – re­to­riš­kai klausė V.Ur­bo­na­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, jei žmonės ži­notų, kad yra nak­ti­nis vie­ša­sis trans­por­ tas, dau­gu­ma ne tak­si kviestų­si, o nau­do­tųsi juo. Ta­ry­bos na­rio tei­ gi­mu, ge­ras Kau­no pa­vyz­dys ro­ do, kad su­kūrus prie­monę anks­ čiau ar vėliau at­si­ran­da ir pa­klau­sa. Jis pri­dūrė, kad, kol vy­ko rin­kimų agi­ta­ci­ja, daug bend­ra­vo su jau­nais žmonė­mis, tarp jų ir moks­lei­viais.

Ta­čiau minė­ta pa­sky­ra „Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė“ nėra ofi­cia­ lus Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės pus­la­pis feis­bu­ke. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to pus­la­py­je nu­ro­do­mi du sa­vi­val­dybės so­cia­li­nių tinklų ka­ na­lai: „Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dybė“ ir „Me­ras Zuo­kas“. Sa­vi­val­dybės pa­skyrą mėgsta 5713 gerbė­jai, o mies­to me­ro – net 21 132. Tie­sa, „mėgti“ feis­bu­ke ne­ būti­nai reiš­kia tai, ką mes su­pran­ ta­me, – nar­šy­to­jai pra­ne­ši­mus ga­li gau­ti tik iš „pamėg­tos“ grupės. Kaip aiš­ki­no Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dybės Viešųjų ry­šių sky­riaus vedė­ja Ir­ma Juškė­naitė, tai yra pa­ grin­di­niai sa­vi­val­dybės so­cia­li­niai ka­na­lai, ta­čiau jų yra ir ki­tuo­se tink­luo­se: you­tu­be.com, twit­ter. com ir flickr.com. Pas­ta­rie­ji trys tink­la­la­piai taip pat su­sie­ti su mies­to me­ru. You­ tu­be.com ka­na­le „Me­ras­Zuo­kas“

A.Zuo­kas ne­se­niai pub­li­ka­ vo snie­go se­nio nuo­ trauką Ge­di­mi­no bokš­to fo­ ne su už­ra­ šu: „Žie­mos ma­lo­nu­ mai“.

su­dėti vaiz­do siu­že­tai iš ren­gi­nių, ku­riuo­se da­ly­va­vo mies­to me­ras, ir in­for­ma­ci­ja apie jo ini­ci­juo­tus po­ky­čius. Tink­le „Twit­ter“ yra dvi sa­vi­val­dybės pa­sky­ros. Vie­na iš jų vėl – me­ro Artū­ro Zuo­ko, tik šįkart kaž­kodėl pa­va­din­ta ang­liš­ kai – „mayor­zuo­kas“. Be šių ka­nalų, sa­vi­val­dybė sa­vo ko­mu­ni­ka­ci­jai nau­do­ja „Sli­des­ha­ re“ sis­temą, ku­rio­je pa­na­šiai kaip ir „Fa­ce­book“ bei „Twit­ter“ at­ve­ jais yra pa­sky­ros ir sa­vi­val­dy­bei, ir at­ski­rai me­rui. Pra­ne­ša ir apie be­sme­genį

Vi­sos su mies­to sa­vi­val­dy­be ir me­ ru su­si­ju­sios pa­sky­ros at­nau­ji­na­ mos be­veik kas­dien. Ypač kruopš­ čiai at­nau­ji­na­mos pa­sky­ros su Zuo­ko pa­var­de. A.Zuo­kas visų so­cia­li­nių tinklų pa­sky­ro­se kar­ to­ja tuos pa­čius įra­šus. Tarp įrašų, susijusių su vi­suo­ me­ni­ne veik­la, in­for­ma­ci­jos apie at­nau­jin­tas pėsčiųjų per­ėjas, min­ čių apie pre­kybą bal­sais rin­ki­muo­ se A.Zuo­ko pa­sky­ro­se gau­su me­ niškų vaizdų. Mies­to me­ras sa­vo pa­skyrą puo­ šia nuo­trau­ko­mis, ku­rios pa­va­din­ tos „Žie­ma“, „Va­ka­ro pa­švais­te“. Sa­vo, kaip me­ro, pus­la­py­je A.Zuo­ kas ne­si­bai­do ir as­me­niš­ku­mo. Jis ne­se­niai pub­li­ka­vo snie­go se­ nio nuo­trauką Ge­di­mi­no bokš­to fo­ne su už­ra­šu: „Žie­mos ma­lo­nu­ mai. Jau pirmą „senį be­sme­genį“ su duk­ra nu­lipdė­me:-).“ „So­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pus­lapį „Me­ras Zuo­kas“ ir as­ me­ninę A.Zuo­ko pa­skyrą pri­žiū­ ri pa­ts Vil­niaus me­ras. Su ki­tais Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės so­

„„Įvaiz­dis: to­kia nuo­trau­ka pri­si­sta­tan­ti „Vil­niaus

mies­to sa­vi­val­dybė“ į klau­si­mus neat­sa­ko, už­tat čia ver­da mies­tie­čių dis­ku­si­jos. fa­ce­book.com nuo­tr.

cia­li­niais tink­lais ir jų įran­kiais dir­ba vi­si Viešųjų ry­šių sky­riaus spe­cia­lis­tai, at­sa­ko į klau­si­mus ir pub­li­kuo­ja in­for­ma­ciją pa­gal jų ku­ruo­ja­mas sri­tis“, – aiš­ki­no mies­to sa­vi­val­dybės Viešųjų ry­šių sky­riaus vedė­ja. Ji teigė, kad mies­to va­do­vas rūpi­na­si sa­vo pa­skyrų ir pus­la­pių tu­ri­niu, ko­men­tuo­ja, ta­čiau at­sa­ ky­mus įvai­riais klau­si­mais pa­tei­kia ir Vil­niaus sa­vi­val­dybės at­sto­vai. Melagių tramdyti ne­sku­ba

I.Juškė­naitė ži­no­jo ir apie minė­ tą per pust­re­čio tūkstan­čio drau­ gų tu­rin­čią pa­skyrą su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės var­du. Sky­ riaus vedė­ja pa­ti­ki­no, kad tai nė­ ra ofi­cia­li Vil­niaus mies­to sa­vi­

val­dybės pa­sky­ra. I.Juškė­naitė pa­ti­ki­no, kad ap­ti­kus netikras pa­ sky­ras in­for­ma­ci­ja per­duo­da­ ma „Fa­ce­book’Inc.“ at­sto­vams ir jie prii­ma spren­di­mus dėl pa­sky­ ros ša­li­ni­mo. „Ta­čiau, jei­gu pub­li­ kuo­ja­mas tu­ri­nys ne­pa­žeid­žia ga­ lio­jan­čių tarp­tau­ti­nių aktų, nėra me­la­gin­gas, šmei­žian­tis, „Fa­ce­ book’Inc.“ var­to­toją įspėja, ta­čiau pa­sky­ra lie­ka vei­kian­ti“, – teigė sa­ vi­val­dybės at­stovė. „Vil­niaus die­na“ bandė iš­siaiš­ kin­ti, kas sle­pia­si po „Fa­ce­book“ neužd­raus­ta Vil­niaus mies­to sa­vi­ val­dybės pa­sky­ra ap­si­metė­le. Ta­ čiau nei į ži­nutę ant drau­gu ta­pu­ sios Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės sie­nos, nei į as­me­ninę ži­nutę il­ giau nei sa­vaitę ne­bu­vo at­sa­ky­ta.

Ge­riau pirk­ti salą Grai­ki­jo­je?

„Jie iš tiesų, leis­da­mi va­karą cent­ re, ne­tu­ri kaip grįžti na­mo. Į ko­kius Bal­sius ar Gri­giš­kes tak­si kai­nuo­ja tik­rai ne­ma­žai – 35–40 litų, tiek jau­nuo­lis iš­leid­žia per visą sa­vait­ galį, o tiek iš­leis­ti tak­si yra did­žiulė pra­ban­ga, – dėstė pa­šne­ko­vas. – Ta­da ma­to­me, kad pra­de­da jau­nuo­ liai būre­liais slam­pinė­ti, pra­de­da jiems niežė­ti na­gus ką nors su­ga­ din­ti ir pan. Blo­giau­sia, kad šiuo at­ve­ju ne­sprend­žia­ma ato­kes­nių ra­jonų jau­ni­mo pro­ble­ma. Me­ras ak­cen­tuo­ja, kad yra la­bai pro­gre­sy­ vus ir pa­lai­ko jau­nimą, bet jo dar­bai ro­do, kad vis­kas at­virkš­čiai.“ V.Ur­bo­na­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad per šią ka­den­ciją prie nak­ti­nio vie­šo­jo trans­por­to klau­si­mo bu­vo mėgin­ta grįžti net du kar­tus, de­ ja, te­ko iš­girs­ti tą pa­tį at­sa­kymą – neap­si­mo­ka, eko­no­miš­kai bran­gu. „Bet aš ma­nau, kad steig­ti įmonę ir pirk­ti salą Grai­ki­jo­je yra ge­ro­kai bran­giau“, – iro­ni­jos ne­slėpė pa­ šne­ko­vas.

Šventės nuo mo­kes­čių neat­leid­žia Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Per Vėli­nes ar­timųjų ka­pus lan­ kan­tys žmonės gėlių, žva­kių įsi­ gy­ja čia pat, prie ka­pi­nių, – iš bū­ rio pre­ky­bi­ninkų. Ta­čiau ne vi­si jie pri­si­me­na, kad tu­ri mokė­ti ir mo­kes­čius vals­ty­bei.

Ne vi­si per Vėli­nes ar­timųjų ka­pus lan­kan­tys žmonės iš anks­to pa­si­ rūpi­na gėlėmis, vai­nikė­liais, žva­ kėmis. Prie kai ku­rių ka­pi­nių kas­ met vi­so to ga­li­ma įsi­gy­ti iš to­mis die­no­mis ša­lia įsi­ku­rian­čių pre­ kiau­tojų. Ar jų veik­la tik­ri­na­ma, „Vil­ niaus die­na“ pa­si­domė­jo Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­binė­je mo­kes­čių

ins­pek­ci­jo­je (Vil­niaus AV­MI). Vil­niaus AV­MI vir­ši­nin­ko Ma­riaus Žem­gu­lio tei­gi­mu, pre­kiau­jant sa­vo ūky­je užau­gin­to­mis gėlėmis, veik­ los re­gist­ruo­ti Mo­kes­čių ins­pek­ci­ jo­je ne­rei­kia, ta­čiau par­duo­dant ne sa­vo gėles būti­na įsi­gy­ti vers­lo liu­ di­jimą ar ki­taip įtei­sin­ti veiklą. M.Žem­gu­lis pa­brėžė, kad nuo 2011 m. Vil­niaus AV­MI vyk­do pro­jektą „Gėlių pre­ky­ba“, ku­riuo sie­kia­ma, kad vi­si šio vers­lo at­sto­vai sąži­nin­gai vyk­dytų sa­vo mo­kes­ti­nes prie­vo­les, bet did­žiau­sias dėme­sys ski­ria­mas did­me­ni­nei gėlių pre­ky­bai. „Siek­da­ mi su­rink­ti kuo dau­giau ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos apie did­me­ninės pre­ky­ bos gėlėmis srau­tus, ro­dik­lius, apy­ vartą, Vil­niaus AV­MI ins­pek­to­riai ste­bi bei tik­ri­na ir maž­me­ni­ne pre­

„„Prie­žiū­ra: Vil­niu­je gėlių pre­kiau­to­jai tik­ri­na­mi vi­sus me­tus, ne tik

prie­š Vėli­nes. 

ky­ba už­sii­man­čius gėlių par­davė­jus. Šiuos pre­kiau­to­jus gėlėmis Vil­niaus AV­MI tik­ri­na vi­sus me­tus. Pa­tik­ri­ ni­mai at­lie­ka­mi vi­so­se vie­to­se, kur pre­kiau­ja­ma gėlėmis, žvakė­mis ir ki­to­mis pa­na­šio­mis prekė­mis“, – tvir­ti­no M.Žem­gu­lis.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Vil­niaus AV­MI vir­ši­nin­kas at­ skleidė, kad vyk­dant pro­jektą „Gėlių pre­ky­ba“ Vil­niaus ap­ skri­ty­je 2011–2012 m. at­lik­ti 248 pa­tik­ri­ni­mai ir su­ra­šy­ti 107 ad­ mi­nist­ra­ci­nio teisės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lai.


4

penktADIENIS, lapkričio 2, 2012

miestas Pre­kia­vo ­ kvai­ša­lais

Gro­bis – ­ 35 tūkst. litų

Su­maišė ­ pe­da­lus

Vil­niu­je tre­čia­die­nio pa­ry­čiais, apie 5 val., Či­gonų gatvė­je su­ lai­ky­ta 1982 m. gi­mu­si O.J. Pas ją ras­ta 11 fo­li­jos lanks­ti­ nukų su he­roi­nu. To­kie pat 5 fo­li­jos lanks­ti­nu­kai su he­roi­ nu ras­ti ir ke­lio­mis va­lan­do­mis anks­čiau, 2.45 val., Da­riaus ir Girė­no gatvė­je 1977 m. gi­mu­ sios A.M. na­me.

Vil­niu­je įsi­lau­žus į namą pa­ vog­ta ver­ty­bių ir pi­nigų. Pa­ sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­ to, va­gys į namą pa­te­ko at­ spaudę plas­ti­ki­nių durų rėmą. Iš na­mo pa­vog­ta 18 tūkst. litų ir auk­so dir­bi­niai. Nuos­to­liai sie­kia 35 tūkst. litų. Pradė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ­ va­gystės.

Tre­čia­dienį, apie 17 val., Vil­ niaus pa­kraš­ty­je, Juo­do­jo Ke­ lio ir Kalnėnų gat­vių san­kry­žo­ je, ava­riją su­kėlė 78 metų vai­ ruo­to­jas – jo „Nis­san Pri­me­ ra“ ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­ liu va­žiuo­jan­čio mik­roau­to­ bu­so „VW Trans­por­ter“. Vai­ ruo­to­jas, ma­no­ma, su­pai­nio­jo grei­čio ir stabd­žio pe­da­lus.

Vėli­nes su­ti­ko su Le­ni­nu ir Sta­li­nu Vie­ni vil­nie­čiai vy­ko lan­ky­ti ar­timųjų kapų, ki­ti šventė He­lo­viną. Tie­sa, šis ren­gi­nys su­laukė ir po­li­ci­jos dėme­sio – kok­tei­lių ba­ras „Mos­cow“ švęsti ra­gi­no su so­vie­ti­niais ly­de­riais. Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Švęsti kvietė so­vie­ti­niai ly­de­riai

„„Pro­ce­sas: teis­mas pri­pa­ži­no, kad nu­žu­dy­to­jo S.No­vi­ko­vo motina bei

se­suo, taip pat trys vai­kai tu­ri teisę rei­ka­lau­ti ne­tur­tinės ža­los at­ly­ gi­ni­mo. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

S.No­vi­ko­vo by­lo­je – nau­ji nu­kentė­ju­sie­ji Ad­v o­k a­t o ir Vil­n iaus sa­v i­v al­ dybės ta­r y­b os na­r io Ser­g e­j aus No­vi­ko­vo nu­žu­dy­mo by­lo­je nu­ spręsta nu­k entė­j u­s iais pri­p a­ žin­t i ir jo vai­k us bei mo­t iną ir se­serį.

Tre­čia­dienį Vil­niaus apy­gar­dos teis­me nag­rinė­jant S.No­vi­ko­ vo nu­žu­dy­mo bylą bu­vo pa­teik­ti pra­šy­mai į nu­kentė­ju­siųjų sąra­ šą įtrauk­ti tris S.No­vi­ko­vo vai­kus (vie­nas iš jų pil­na­me­tis), ku­riems at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas pa­teikė ci­vi­linį ieš­kinį at­ly­gin­ti tur­tinę ir ne­tur­tinę žalą, ir S.No­vi­ko­vo mo­ tiną bei se­serį – mo­te­rys pa­čios pa­teikė ci­vi­linį ieš­kinį at­ly­gin­ti ne­tur­tinę žalą. Pro­ku­ro­rams, kal­ti­na­mie­siems ir jų ad­vo­ka­tams ne­prieš­ta­rau­jant, teis­mas šiuos pra­šy­mus pa­ten­ki­ no. Pro­ku­ro­ro pra­šy­mas nu­ša­lin­ ti vieną Vi­ta­li­jaus Gas­pe­ro­vi­čiaus ad­vo­katą ir at­sa­ko­ma­sis kal­ti­na­ mo­jo V.Gas­pe­ro­vi­čiaus ad­vo­katų pra­šy­mas nu­ša­lin­ti pro­ku­rorą bu­ vo at­mes­ti kaip ne­pagrįs­ti. Teis­mas pri­ėmė spren­di­mus dėl visų pa­teiktų pra­šymų ir tuo nu­ spręsta po­sėdį baig­ti. Ki­tas teis­mo po­sėdis vyks lapk­ri­čio 5 d. Rugpjū­čio 23 d. Vil­niaus apy­gar­ dos pro­ku­ratū­ra baigė tir­ti ir teis­ mui per­davė nag­rinė­ti ad­vo­ka­to ir sos­tinės ta­ry­bos na­rio S.No­vi­ko­vo nu­žu­dy­mo bylą. By­lo­je ad­vo­ka­to nu­žu­dy­mo iš sa­va­nau­diškų pa­skatų suor­ga­ni­za­ vi­mu kal­ti­na­mas Vil­niaus lai­do­ji­ mo rūmų di­rek­to­rius bei Lie­tu­vos

ri­tua­li­nių pa­slaugų aso­cia­ci­jos va­ do­vas V.Gas­pe­ro­vi­čius, o nu­žu­dy­ mo įvyk­dy­mu – buvęs bok­si­nin­ kas Jo­nas Damb­raus­kas. Šie as­me­nys jau anks­čiau bu­ vo teis­ti už ki­tus nu­si­kal­ti­mus. V.Gas­pe­ro­vi­čius taip pat kal­ti­ na­mas be­veik pusės mi­li­jo­no li­ tų išš­vais­ty­mu, su­kčia­vi­mu ir do­ ku­mentų su­klas­to­ji­mu. By­lo­je yra dar du kal­ti­na­mie­ji – V.T. ir T.K. Jie kal­ti­na­mi tik fi­nan­si­niais nu­si­ kal­ti­mais, t. y. su­kčia­vi­mu, do­ku­ mentų klas­to­ji­mu. Teis­mo po­sėdy­je da­ly­va­vo vi­si ke­tu­ri kal­ti­na­mie­ji ir S.No­vi­ko­vo žmo­na – Ma­ri­ja No­vi­ko­va. 47-erių S.No­vi­ko­vo kūnas su dur­ti­ne žaiz­ da krūtinė­je ras­tas per­nai bir­že­lio 1-osios pa­va­karę Vil­niaus cent­ re esan­čio­je K.Ka­li­naus­ko gatvė­ je, ne­to­li ban­ko „Ci­ta­de­le“. Ad­vo­ka­to pra­kti­ka S.No­vi­ko­vas vertė­si 21 me­tus, dir­bo ad­vo­katų kon­to­ro­je „No­vi­kov, Ba­rans­kis ir par­tne­riai“. Į sa­vi­val­dybės ta­ rybą jis pa­te­ko pa­gal Dar­bo par­ ti­jos sąrašą, ta­čiau par­ti­jos na­riu ne­bu­vo. Ad­vo­ka­tas bu­vo vedęs, turė­jo tris vai­k us. Iš­r ink­tas į Vil­niaus ta­rybą dek­la­ra­vo tu­rin­ tis įvai­raus tur­to, ku­rio vertė – dau­giau nei 3 mln. litų. Ma­no­ma, kad S.No­vi­ko­vo nu­žu­dy­mas su­ si­jęs su ri­tua­li­nių pa­slaugų vers­ lu – bu­vo bi­jo­ta, kad S.No­vi­ko­ vas pe­rims verslą į sa­vo ran­kas ir, pra­dėjęs tik­rin­ti fi­nan­si­nius do­ ku­men­tus, pa­ma­tys nu­si­kals­ta­ mus fi­nan­si­nius san­do­rius. BNS inf.

Vil­niu­je vie­no ba­ro at­sto­vai į He­ lo­vi­no va­karėlį jau nuo ant­ra­die­ nio ėmė vi­lio­ti so­vie­ti­nių ly­de­rių at­vaiz­dais ir so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka. Kok­tei­lių ba­ras „Mos­cow“, ku­ris nuo va­sa­ros pa­bai­gos vei­kia se­niau ru­sa­kal­bių ypač mėgto nak­ti­nio klu­bo vie­to­je, į tre­čia­dienį or­ga­ ni­zuotą va­karėlį, pa­va­dintą „So­ vie­ti­niu Halloween’u“, į kurį „ko­ mu­nis­tai grįžta“, vi­lio­jo Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ir trėmimų or­ga­ni­za­to­ rių – so­vie­ti­nių ly­de­rių Jo­si­fo Vi­ sa­rio­no­vi­čiaus Sta­li­no ir Vla­di­mi­ro Il­ji­čiaus Le­ni­no – po­rtre­tais. Vie­na­me iš su­mon­tuotų feis­bu­ke pub­li­kuotų pla­katų vaiz­duo­ja­mas Sta­li­nas, pen­kia­kampė rau­do­na žvaigždė su kūju ir pjau­tu­vu vi­du­ ry­je bei Le­ni­nas virš dar­bo žmo­nes vaiz­duo­jan­čių nuo­traukų. Ki­ta­me pa­veiks­le, pub­li­kuo­ta­me spa­lio 28 d., pa­vaiz­duo­tas Le­ni­nas su vel­nio ra­giu­kais ir ke­tu­rios rau­ do­nos pen­kia­kampės žvaigždės. Ant­ra­dienį po­piet so­cia­li­nia­me tink­le ad­mi­nist­ra­to­rius įdėjo dar vieną nuo­trauką. Jo­je pa­pūtu­si lūpas po­zuo­ja gra­žuolė, vil­kin­ti rau­do­nus marš­kinė­lius su „CCCP“ už­ra­šu.

Gre­sia 1000 litų bau­da

Ad­mi­nist­ra­ci­nių teisės pa­žei­dimų ko­dek­so 188(18) straips­ny­je „Na­ cis­ti­nių ar ko­mu­nis­ti­nių sim­bo­ lių pla­ti­ni­mas ar de­monst­ra­vi­mas“ nu­ro­do­ma, kad so­vie­ti­nio kūjo ir pjau­tu­vo ženk­lo, so­vie­tinės rau­do­ nos pen­kia­kampės žvaigždės ženk­ lo pa­grin­du su­da­rytų vėliavų ar ženklų, Vo­kie­ti­jos na­cio­nal­so­cia­ listų ar SSRS ko­mu­nistų par­ti­jos va­ dovų, at­sa­kingų už Lie­tu­vos gy­ven­ tojų rep­re­si­jas, at­vaizdų pla­ti­ni­mas, nau­do­ji­mas su­si­rin­ki­me ar ki­ta­me ma­si­nia­me ren­gi­ny­je ar­ba ki­toks de­monst­ra­vi­mas ga­li būti baud­žia­ mas bau­da nuo 500 iki 1000 litų.

Ne­se­n iai Lie­t u­vo­je nu­baus­ tas vai­ruo­to­jas, sa­vo au­to­mo­bi­lio nu­me­rius pa­pildęs so­vie­ti­ne sim­ bo­li­ka. Vie­no au­to­mo­bi­lio su so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka į Lie­tuvą ne­įlei­do pa­ sie­nie­čiai, pro­to­ko­lai bu­vo su­ra­ šy­ti į sa­vo bal­koną so­vie­tinę vėlia­ vą iš­ne­šu­siam vy­rui, ne­ma­lo­numų turė­jo ir so­vie­ti­niais su­ve­ny­rais Pi­ lies gatvė­je pre­kiau­jan­tys žmonės. Kok­tei­lių ba­ras „Mos­cow“ vie­ šo­jo­je erdvė­je sa­vo te­le­fo­no nu­ me­rio ne­pa­tei­kia. Į klau­si­mus apie ren­gi­nio rek­la­mos idėją feis­bu­ke ir elekt­ro­ni­niu pa­štu klu­bo at­sto­vai neat­sakė.

Ty­ri­mo ėmėsi po­li­ci­ja

„Da­bar re­gist­ruo­ja­me šį įvykį ir aiš­kin­simės, kas pla­ti­na ir de­ monst­ruo­ja to­kius at­vaiz­dus vie­ šo­jo­je erdvė­je. Nus­ta­čiu­si, kas tai da­ro, po­li­ci­ja su­ra­šys pro­to­kolą ir su su­rink­ta med­žia­ga viską pa­teiks teis­mui. Šis nu­spręs, ko­kią baudą skir­ti. Ga­li būti, kad teis­mas ki­taip įver­tins šiuos at­vaiz­dus, bet aš juo­ se ma­tau ir so­vie­ti­nius ly­de­rius, ir so­vie­ti­nius sim­bo­lius“, – sakė Vil­ niaus mies­to 3-io­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ge­di­mi­nas Vid­žiū­nas. Dar ant­ra­dienį jis pa­ti­ki­no, kad iš pra­džių po­li­ci­jos at­sto­vai ap­si­lan­ kys ba­re, o jei­gu ten ne­pa­vyks su­ ras­ti, kas per feis­buką de­monst­ ruo­ja so­vie­ti­nius va­dus, jų ieš­kos per kom­piu­te­rių IP ad­re­sus. Va­kar 3-io­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­ reigū­nai dar ne­turė­jo in­for­ma­ci­ jos, ar pa­vy­ko nu­sta­ty­ti pa­žeidė­jus ir ar jiems pa­skir­tos bau­dos ar ki­ tos san­kci­jos.

„„Gro­žybės: štai to­kiais vaiz­dais švęsti „So­vie­ti­nio Hal­lo­ween’o“ kvietė

sos­tinės ru­sa­kal­bių mėgsta­mas kok­tei­lių ba­ras „Mos­cow“. 

„Mos­cow“ ba­ro pla­katai


6

PenktADIENIS, lapkričio 2, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Gebės pa­kar­to­ti re­kordą? Stasys Gudavičius

A

nd­r iaus Ku­bi­l iaus va­do­vau­ja­ ma pen­k io­l ik­to­ji Vy­r iau­sybė gy­vuo­ja pa­sku­ti­nes die­nas. Pri­ min­si­me – tai pir­ma­sis ne­prik­ lau­so­mybę at­k ūru­sios Lie­t u­vos Mi­n istrų ka­bi­ne­tas, iš­dirbęs visą ket­ve­rių metų ka­ den­ciją. Tai­gi, A.Ku­bi­lius jau ga­li būti įra­šy­ tas į po­l i­ti­nių re­kor­di­ninkų gre­tas. Dar Sei­mo rin­k imų ant­ro­jo tu­ro dieną Tė­ vynės sąjun­gos-Lie­t u­vos krikš­čio­n ių de­ mok­ratų ly­de­r iai turė­jo vil­t ies, kad ši par­ ti­ja užims pirmą vietą nau­ja­ja­me par­la­ men­te ir įgis teisę for­muo­t i naują Vy­r iau­ sybę. To­k iu at­ve­ju A.Ku­bi­lius būtų galėjęs siek­ti jau ant­ro po­l i­ti­nio re­kor­do – būti per­ rink­tas ir dar vieną ka­den­ciją užim­ti prem­ je­ro po­stą. A.Ku­bi­lius vylė­si, kad jam pa­vyks pa­kar­to­ ti ša­l ių kai­my­nių prem­jerų sėkmę: 2011 m. par­la­men­to rin­k i­mai įvy­ko Len­k i­jo­je, Lat­ vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, ir vi­so­se jo­se vy­riau­sy­bių va­do­vai Do­nal­das Tus­kas, Val­d is Domb­ rovs­kis ir And­ru­sas An­si­pas bu­vo per­rink­ ti ki­tai ka­den­ci­jai.

Ga­li­ma nė nea­be­jo­ti, kad kairėn Lie­tu­va pa­su­ko il­gam. Bet vi­si šie gražūs kon­ser­va­to­rių lūkes­čiai su­du­žo į ši­pu­lius, kai vėlyvą sek­ma­die­nio va­karą paaiškė­jo, kad jie rin­k imų ma­ra­to­ ne užėmė ant­rą vietą, o nu­galė­to­jais ta­po so­cial­de­mok­ra­tai ir iš­kart pra­dėjo la­bai ak­t y­v ias kon­sul­ta­ci­jas su ki­to­m is kai­r io­ jo cent­ro par­ti­jo­mis dėl nau­jos val­dan­čio­ sios dau­gu­mos ir būsi­mos Vy­riau­sybės su­ for­ma­vi­mo. De­ši­nie­siems, re­gis, jau ne­be­padės net Pre­ zi­dentės Da­l ios Gry­baus­kaitės pa­reiš­k i­ mai, kad į vald­ž ią ne­ga­li būti leid­ž ia­ma tei­ siamųjų suo­le sėdin­t i Dar­bo par­t i­ja. Kon­ ser­va­to­riams ir li­be­ra­lams, at­ro­do, bent ku­ rį laiką teks pa­būti opo­zi­ci­jo­je. O Lie­t u­va po šių rin­k imų pa­su­ko kairėn. Prem­je­ro re­ga­l i­jas A.Ku­bi­l iui teks ati­duo­ ti so­cial­de­mok­ratų ly­de­r iui Al­g ir­dui But­ ke­vi­čiui. Sei­mo pir­mi­nin­ko po­stas ati­teks Dar­bo par­ti­jai – grei­čiau­siai Vir­g i­ni­jai Balt­ rai­t ie­nei. Mi­n istrų ka­bi­ne­te dau­g iau­s ia po­rtfe­lių – pusė ar net dar dau­giau – ati­teks so­cial­de­mok­ra­tams. Li­ku­sius iš­si­da­lys ki­ tos kai­r io­jo cent­ro par­ti­jos. Da­bar la­biau­siai int­r i­g uo­jan­t is klau­si­mas – kiek su­gebės iš­g y­ven­t i nau­jo­ji Vy­r iau­ sybė? Ži­nant so­cial­de­mok­ratų pa­tirtį ir su­ gebė­jimą la­bai tvir­tai lai­ky­ti vald­žios vairą sa­vo ran­ko­se, ga­li­ma nė nea­be­jo­ti, kad kai­ rėn Lie­tu­va pa­su­ko il­gam. Gal net vi­siems ket­ve­r iems ka­den­ci­jos me­tams. O A.But­ ke­vi­čius net ga­l i pa­kar­to­ti A.Ku­bi­liaus po­ li­t inį re­kordą.

Č.Juršė­nas: tai bu­vo tik Pre­zi­dentės nuo­monė

S

ei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Čes­lo­vas Juršė­ nas sa­ko, kad, siek­da­mi su­da­ry­ti koa­ li­ciją su fi­nan­sinė­mis ma­chi­na­ci­jo­mis kal­ti­na­ma Dar­bo par­ti­ja (DP), so­cial­ de­mok­ra­tai vei­kia rea­lio­je erdvė­je, nes ki­to­ kia koa­li­ci­ja – var­giai įma­no­ma. So­cial­de­mok­ratų at­sto­vas kar­to­jo, kad par­ti­ja ger­bia Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės po­zi­ ciją rem­ti koa­li­ciją „be tei­siamųjų suo­le sėdin­ čios DP“, ta­čiau sakė, jog tai yra ša­lies va­dovės nuo­monė. Jis taip pat pa­brėžė, kad pa­tys by­ los kal­ti­na­mie­ji DP va­do­vai su­pran­ta ne­ga­lin­ tys pre­ten­duo­ti „į le­mian­čius po­stus“. „Iš tikrųjų ma­nom, kad yra tam tikrų ne­ sma­gumų, kai yra toks koa­li­ci­jos par­tne­ris. Bet ir pa­tys DP at­sto­vai su­pran­ta, kad jie ne­ ga­li pre­ten­duo­ti į le­mian­čius po­stus“, – in­ ter­viu Ži­nių ra­di­jui ko­men­tuo­da­mas kal­ti­ namųjų DP ly­de­rio Vik­to­ro Us­pas­ki­cho ir jo pa­va­duo­to­jo Vy­tau­to Gap­šio ga­li­my­bes pre­ ten­duo­ti į va­dovų po­stus sakė Č.Juršė­nas.

Ma­nom, kad ga­lim su­da­ry­ti koa­li­ciją, ku­ri vyk­dytų įsi­ pa­rei­go­ji­mus, duo­tus rinkė­ jams.

Pre­zi­dentė pir­ma­dienį po su­si­ti­ki­mo su so­cial­de­mok­ratų ly­de­riu ir rea­liau­siu pre­ ten­den­tu į prem­je­rus Al­gir­du But­ke­vi­čiu­ mi pa­reiškė: „Vy­riau­sybę for­muo­jant, ma­ no nuo­mo­ne, ne­ga­li da­ly­vau­ti par­ti­ja, ku­ri įta­ria­ma rin­ki­muo­se pa­da­riu­si dau­giau­sia šiurkš­čių pa­žei­dimų, įta­ria­ma dėl juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos ir ne­skaid­rios veik­los ir ku­rios par­ti­jos ly­de­riai yra kal­ti­na­mie­ji baud­žia­ mo­jo­je by­lo­je.“

„„Po­zi­ci­ja: vie­nas so­cial­de­mok­ratų ly­de­rių Č.Juršė­nas pa­brėžia, kad DP at­sto­vai ne­galės

pre­ten­duo­ti į la­bai svar­bių mi­nistrų po­stus. 

„Kai ku­rie sa­ko, kad tai rei­ka­la­vi­mas, ul­ ti­ma­tu­mas, o iš tik­ro čia bu­vo Pre­zi­dentės nuo­monė. Nuo­mo­nes reikš­ti teisę tu­ri vi­si, o mes tu­ri­me teisę at­si­žvelg­ti, o mūsų par­ti­jos ly­de­ris pa­sakė, kad ger­bia Pre­zi­dentės nuo­ monę, bet mes vei­kiam rea­lio­je erdvė­je“, – Pre­zi­dentės po­zi­ciją ko­men­ta­vo Č.Juršė­nas. „Su kuo ga­li­ma su­da­ry­ti koa­li­ciją? Su kon­ ser­va­to­riais? Var­giai. Su ma­žiu­kais – la­bai mar­ga koa­li­ci­ja, ne­pat­va­ri. Va­di­na­si, rea­liai koa­li­ci­ja yra ši­ta, ir taip nu­sprendė rinkė­jai. Mes ma­nom, kad ga­lim su­da­ry­ti koa­li­ciją, ku­ri vyk­dytų įsi­pa­rei­go­ji­mus, duo­tus rinkė­ jams“, – svarstė so­cial­de­mok­ra­tas. A.But­ke­vi­čius ant­ra­dienį pa­reiškė, jog griež­tai ne­su­tiks, kad val­dan­čio­jo­je koa­li­ ci­jo­je mi­nist­ro ar Sei­mo pir­mi­nin­ko po­stą užimtų DP by­lo­je su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mi par­

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

ti­jos pir­mi­nin­kas V.Us­pas­ki­chas ir Sei­mo na­ rys V.Gap­šys. „Tik­rai 100 pro­centų ga­ran­tuo­ju – čia yra ma­no mo­ra­li­niai da­ly­kai ir ki­ti da­ly­kai, ku­ rie man kaip as­me­niui yra la­bai svarbūs, ir aš nie­ka­da ne­su­tik­siu“, – sakė A.But­ke­vi­čius. Jis teigė ti­kin­tis, kad tai pa­dės pa­siek­ti komp­ro­misą su Pre­zi­den­te D.Gry­baus­kai­te, ku­ri pa­reiškė esan­ti prie­š DP da­ly­va­vimą for­ muo­jant Vy­riau­sybę ir dau­gumą Sei­me. Ant­ra­dienį so­cial­de­mok­ratų, DP bei Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos de­ry­bi­nia­me su­ta­ ri­me pri­tar­ta, kad į koa­li­ciją būtų kvie­čia­ma Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­ja. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, val­dan­čiąją koa­ li­ciją nau­ja­ja­me Sei­me lip­dan­ti cent­ro kairė turės nuo 78 iki 86 man­datų iš 140. VD, BNS inf.

Atgarsiai Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­ kaitės pa­reiš­ki­mas, kad ji ne­ norėtų būsi­mo­je Vy­riau­sybė­je ma­ty­ti „tei­siamųjų suo­le sėdin­ čios Dar­bo par­ti­jos“, su­kėlė aud­ rin­gas nau­jienų po­rta­lo die­na.lt skai­ty­tojų dis­ku­si­jas. Vie­ni ak­ty­ viai re­mia šią vals­tybės va­dovės po­zi­ciją, ki­ti sa­ko, kad po įvy­ku­ sių Sei­mo rin­kimų nėra ki­tos išei­ ties ir Dar­bo par­tiją pri­va­lu leis­ti vald­žion.

Ni­jolė Tei­sin­gai, la­bai tei­sin­gai pa­sielgė Pre­zi­dentė. Ver­ta pa­gar­bos.

ma išspręs­t i ci­v i­l i­z uo­to­m is de­r y­ bo­mis.

T. Kas, jei­g u ne Pre­z i­dentė su­d raus­ mins par­t iją, ku­r i įžūliai, pra­ra­du­ si sąžinę ir gėdos jausmą brau­na­ si į vald­ž ią, ma­siš­kai pa­pir­k inė­da­ ma rinkė­jus, nau­do­da­ma juodą­sias tech­no­lo­gi­jas, slėpda­ma mo­kes­čius ir vil­kin­da­ma jai iš­kel­tus teis­mo pro­ ce­sus? Ir ne­rei­kia čia kalbė­ti, kad ši par­ti­ja ga­vo rinkėjų pa­si­tikė­jimą, – ži­no­me, kad už ją bal­sa­vo ne la­biau iš­si­la­vi­nu­si Vil­niaus ir Kau­no pub­li­ ka, o ru­siš­kais pi­ni­gais pa­pirk­ti pro­ vin­ci­jos bom­žai ir run­ke­liai.

Stra­te­gas Stra­te­g iš­kai mąstan­t i Pre­z i­dentė ne­turėtų pa­tai­kau­t i Tau­tos duob­ ka­siams – kon­ser­va­to­r iams ir pil­ ko­sioms be­retėms. Gai­la, la­bai ja nu­si­vy­l iau. Ma­nau, kad viską ga­l i­

Pro­se­ne­lis Pre­zi­dentė – blo­gas šau­lys, pra­šovė. Ji turbūt ne­ma­to, kaip blo­gai kon­ser­ va­to­riai valdė ir kas li­ko po jų val­dy­ mo – tik griuvė­siai ir al­ka­na liau­dis.

Ne­ti­kiu, kad už ją kas nors bal­suos per atei­nan­čius pre­z i­den­to rin­k i­ mus. Blo­ga šei­mi­n inkė, ne­pas­te­bi, kas vyks­ta.

Li­na D.Gry­baus­kaitė yra pui­ki Pre­zi­dentė. La­bai ja did­žiuo­juo­si, kad ji išdrį­so pa­sa­ky­ti visą tei­sybę. Ne­duok Die­ ve, tie Dar­bo par­ti­jos nu­si­kaltė­liai sės prie vals­tybės vai­ro. Jei­gu gerb. D.Gry­baus­kaitė nu­spręs kel­ti sa­vo kan­di­datūrą ki­tuo­se pre­zi­den­to rin­ ki­muo­se, bal­suo­siu tik už ją.

Pet­ras Pir­mas smūgis pa­si­tikė­ji­mui Pre­zi­ den­te bu­vo su­duo­tas tuo­met, kai ji pa­reiškė, kad, gir­d i, prie­š ato­minę elekt­rinę pa­si­sakė tik 30 pro­c. visų rinkėjų, nors nu­tylė­jo, kad pa­si­sa­ kiu­sių už bu­vo tik 18 pro­c. Toks Lie­ tu­vos žmo­n ių va­l ios ig­no­ra­v i­mas

yra ne­to­le­r uo­t i­nas. Pas­k u­t i­n is la­ šas, ku­ris su­griovė Pre­zi­dentės au­ to­r i­tetą ma­no aky­se, bu­vo jos pa­ reiš­ki­mas, kad koa­li­ci­jo­je ne­ga­li da­ ly­vau­ti po­li­tinė jėga, ku­ri kaip par­ti­ ja ga­vo did­žiau­sią rinkėjų pa­si­tikė­ jimą. Pre­z i­dentė, kaip ir vi­si pi­l ie­ čiai, ga­li reikš­ti sa­vo sim­pa­ti­jas bet ku­riai po­li­ti­nei jėgai, ga­li pa­si­sa­ky­ ti kri­t iš­kai apie konk­re­čius po­l i­t i­ kus, kaip as­me­nis, bet sa­vo pa­reiš­ ki­muo­se leis­ti su­pras­ti tau­tai, kad, gir­d i, rinkė­jai ne­tei­sin­gai pa­si­r in­ ko ir ji da­bar ne­leis tai par­t i­jai da­ ly­vau­ti vals­tybės val­dy­me, yra ne tik ne­gar­bin­ga, bet ir pra­si­len­k ia su jos prie­sai­ka būti vi­siems vie­no­ dai tei­sin­gai. Aki­vaiz­du, kad Pre­zi­ dentė at­vi­rai pro­te­guo­ja kon­ser­va­ to­rius ir ne­sle­pia sa­vo pa­stangų pa­ dėti jiems iš­si­lai­ky­ti vald­ž io­je. Esu tik­ras, kad ki­tas jos sie­kis bus pa­nai­ kin­ti rin­kimų re­zul­ta­tus.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Vaidas Čeponis – 219 1385 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 Lukas Miknevičius – 219 1386 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

penktADIENIS, lapkričio 2, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Ėmė­si tau­ti­nin­ko

Prem­je­ro kė­dę be­ si­ma­tuo­jan­čiam so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­riui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ten­ka pa­tir­ti ir sa­viš­kių, ir Val­de­ma­ro To­ma­ ševs­kio kir­čius.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas Tau­ti­nin­kų vei­kė­jui Ri­čar­dui Če­ ku­čiui – ne­ra­mios die­nos. Vil­niaus po­li­ci­ja be­veik po pu­sės me­tų ėmė­ si tir­ti šio vei­kė­jo gra­si­ni­mus, pa­ skleis­tus so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

„„Da­ly­bos: užuo­t sė­dęs prie de­ry­bų sta­lo, V.To­ma­ševs­kis skė­lė an­tau­

sį so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­riui. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Kan­di­da­tui į prem­je­rus – karš­tos die­nos Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Skė­lė an­tau­sį

De­ry­bos dėl val­džios leng­vos tik­ rai ne­bus. Kė­džių da­ly­bos – taip pat. Tad var­gu ar ki­tos sa­vai­tės vi­ du­ry­je val­džios dė­lio­nė, kaip ža­da A.But­ke­vi­čius, jau bus aiš­ki. Prie­ žas­čių taip ma­ny­ti – ne vie­na. Juk kai­rių­jų ly­de­riui ten­ka kęs­ti ne tik sa­viš­kių, bet ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) ly­de­rio an­tau­sius. Pa­sik­vie­tus į koa­li­ci­ją LLRA at­sto­vus bū­tų ga­li­ma leng­viau su­tram­dy­ti Vik­to­ro Us­pas­ki­cho Dar­bo par­ti­ją ir Ro­lan­do Pak­ so par­ti­jos vei­kė­jus. Daug­maž toks bu­vo A.But­ke­vi­čiaus mo­ty­ vas prie koa­li­ci­jos dė­tis pa­siū­lius len­kams, Sei­me už­si­tik­ri­nu­siems aš­tuo­nias kė­des. Tie­sa, kal­bė­da­ mas su žur­na­lis­tais, kai­rių­jų ly­de­ ris dės­tė, kad LLRA pro­gra­mi­nės nuo­sta­tos pa­na­šios, tad pri­si­dė­ ti prie koa­li­ci­jos šiems pa­siū­ly­ta neat­si­tik­ti­nai. Ta­čiau LLRA ly­de­ris V.To­ma­ ševs­kis kai­rių­jų ved­liui, kvie­tu­ siam sės­tis prie bend­ro de­ry­bų sta­lo, skė­lė rie­bų an­tau­sį. Jis pa­ reiš­kė, kad ke­ti­na iš­vyk­ti ir de­rė­tis kol kas ne­ga­lės, be to, pa­rei­ka­la­ vo net ke­tu­rių mi­nis­te­ri­jų. Po­li­ti­ kos ap­žval­gi­nin­kai su­ta­ria: to­kie V.To­ma­ševs­kio veiks­mai ir nea­ dek­va­tus po­stų rei­ka­la­vi­mas liu­ di­ja, kad prie koa­li­ci­jos jung­tis šie

ne­ke­ti­na ar­ba sie­kia pa­di­din­ti sa­ vo įta­ką.

Svars­to­ma, kad Sei­mo pir­mi­nin­ ko kė­dę užims V.Balt­rai­tie­nė ar­ba A.Pau­laus­kas.

Įta­kos zo­nos

Ta­čiau A.But­ke­vi­čiaus rū­pes­tis – ne tik V.To­ma­ševs­kis. Svar­biau­ sias už­da­vi­nys da­bar – kaip su­ ma­žin­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių Dar­bo bei Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ jų ape­ti­tą. Jau su­tar­ta, kad Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dė ati­teks Dar­bo par­ti­jai, ir svars­to­ma, kad ją ga­ lė­tų užim­ti Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė ar­ba Ar­tū­ras Pau­laus­kas. Šiam vėl į di­džio­sios po­li­ti­kos are­ną grį­žu­siam vei­kė­jui ma­tuo­ ja­ma ir ki­ta – tei­sin­gu­mo mi­nist­ro – kė­dė. Ta­čiau V.Us­pas­ki­chas iki pat pa­sku­ti­nės mi­nu­tės ga­li­mų kan­di­da­tū­rų į mi­nist­rus neatsk­ leis. Aiš­ku jau ir tai, kad Su­si­sie­ ki­mo ar­ba Ūkio mi­nis­te­ri­ja taip pat pri­klau­sys Dar­bo par­ti­jos at­ sto­vams. Pre­ten­den­tų į mi­nist­rų po­stus – ne vie­nas. Su­si­sie­ki­mo rei­ka­lai ga­li bū­ti pa­ti­kė­ti šios par­ ti­jos at­sto­vui Ša­rū­nui Bi­ru­čiui, o jei mi­nist­ro po­stą užim­tų so­cial­

de­mok­ra­tų žmo­gus – Ri­man­tui Sin­ke­vi­čiui. Nė nea­be­jo­ja­ma, kad Dar­bo par­ti­jai teks taip pat švie­ ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro po­stas. Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus įpė­di­niu, spė­ja­ma, taps Vy­das Ged­vi­las. Sa­viš­kių aist­ros

Ne­ką ma­žes­nės aist­ros dėl šil­tų kė­džių ver­da be­si­de­ran­čio­se koa­ li­ci­jos par­ti­jo­se. Dėl so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro po­sto „kon­ku­ruo­ja“ so­cial­de­mok­ra­ tai Al­gir­das Sy­sas ir Vi­li­ja Blin­ ke­vi­čiū­tė. O ener­ge­ti­kos mi­nist­ re sa­ve jau re­gin­ti Bi­ru­tė Vė­sai­tė, dien­raš­čio ži­nio­mis, Sei­mo už­ ku­li­siuo­se skel­bia, kad šį po­stą A.But­ke­vi­čius jai pa­ža­dė­jęs se­nų se­niau­siai. Ta­čiau abe­jo­ja­ma, ar B.Vė­sai­tės kan­di­da­tū­ra ten­kin­tų Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę. Ne vie­nas kai­ry­sis pik­ti­na­si, kad po­stai da­li­ja­mi ne tiems, ku­ rie „sun­kiai dir­bo“ ir ren­gė pro­gra­mas, o tiems, ku­rie lo­ja­les­ni. Nea­be­jo­ti­na, kad bū­si­mo­jo­je Vy­ riau­sy­bė­je dirbs kai­rių­jų par­ti­ jos vir­šū­nė­lės – Juo­zas Ole­kas ir Juo­zas Ber­na­to­nis. Da­lis kai­rių­jų ne­pa­ten­kin­ti ir tuo, kad fi­nan­sų ir už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nist­rus A.But­ke­vi­čius pa­ siū­lė rink­tis D.Gry­baus­kai­tei. Ar Li­nas Lin­ke­vi­čius tik­rai užims už­ sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro po­stą, iki ga­lo neaiš­ku, nors šio kan­di­da­tū­ rą D.Gry­baus­kai­tė, kaip skel­bia­ ma, iš­si­rin­ko pa­ti.

Sei­mo na­riams ato­sto­gų ne­bus Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Sei­mas ne­no­ri įtei­sin­ti par­la­men­ ta­rų ato­sto­gų, nors Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas jau prieš aš­tuo­ne­rius me­ tus pa­rei­ka­la­vo tai pa­da­ry­ti.

Ka­den­ci­ją bai­gian­tys par­la­men­ta­ rai tre­čia­die­nį po svars­ty­mo pri­ ta­rė Sei­mo na­rių tei­sių, pa­rei­gų ir veik­los ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo pro­ jek­tui. Pas­ku­ti­nis bal­sa­vi­mas, tai yra šio įsta­ty­mo priė­mi­mas, su­ pla­nuo­tas ki­tą sa­vai­tę. Jei Sei­mas

įsta­ty­mą priims, jis įsi­ga­lios nuo nau­jai iš­rink­to par­la­men­to pir­ mo­jo po­sė­džio die­nos. Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos va­ do­vai Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas bei Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė pa­tei­kė Sei­ mo na­riams pa­siū­ly­mą nu­sta­ty­ti, kad par­la­men­ta­rams per me­tus pri­ klau­so 45 die­nos ato­sto­gų. Spren­ di­mus dėl par­la­men­ta­rų iš­lei­di­ mo poil­siau­ti tu­rė­tų priim­ti Sei­mo val­dy­ba. Ta­čiau Sei­mas ne­su­ti­ko su šiuo pa­siū­ly­mu. „Mes for­ma­liai dir­ba­me vi­sus me­tus, tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę bet ku­riuo mo­men­tu at­

„Tau­ti­nė­je vals­ty­bė­je, pa­vyz­džiui, to­kius ti­pus, kaip Aušt­re­vi­čius, And­riu­kai­tis ir Ka­ro­sas, šau­dy­ tų ne­mirk­te­lė­da­mi ir bū­tų tei­sūs. Na, ne­tru­kus pa­ma­ty­si­te...“ Dėl šių žo­džių, dar ba­lan­dį pa­skleis­tų feis­bu­ke, Lie­tu­vių tau­ti­nio cent­ro va­do­vui R.Če­ku­čiui teks aiš­kin­tis po­li­ci­jai. Trys par­la­men­ta­rai – so­cial­de­ mok­ra­tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis, da­ bar jau ana­pi­lin iš­ke­lia­vęs jo bend­ ra­žy­gis Jus­ti­nas Ka­ro­sas ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Pet­ras Aušt­re­vi­ čius – dėl R.Če­ku­čio tei­gi­nių so­ cia­li­nia­me tink­le į pro­ku­ro­rus krei­ pė­si dar pa­va­sa­rį. Ta­čiau jo­kio ty­ri­mo Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­pra­dė­jo. Aiš­kin­tis šį at­ve­jį pa­ves­ta Vil­niaus mies­to 7ajam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Tai, kad dėl R.Če­ku­čio tei­gi­nių pra­dė­tas ty­ ri­mas, pa­tvir­ti­no mi­nė­to ko­mi­sa­ria­

to vyr. ty­rė­ja Liud­mi­la Bur­die­nė. Ji jau ap­klau­sė ke­le­tą liu­dy­to­jų. Vie­ na jų – po­li­to­lo­gė Mor­ta Vi­dū­nai­ tė. Bū­tent jos feis­bu­ko pa­sky­ro­je R.Če­ku­tis lie­jo nea­py­kan­tą par­la­ men­ta­rams. Į pro­ku­ra­tū­rą krei­pę­si par­la­men­ ta­rai aiš­ki­na, esą R.Če­ku­čio tei­gi­ niai vir­tua­lio­je erd­vė­je, nors ir iš­ trin­ti, yra ne nuo­mo­nė, o vei­ki­mas. Esą so­cia­li­nia­me tink­le R.Če­ku­tis gal­būt kurs­tė tau­ti­nę, ra­si­nę, re­li­ gi­nę ir ki­to­kio disk­ri­mi­na­ci­nio po­ bū­džio ne­san­tai­ką. Sei­mo na­riai no­rė­tų, kad R.Če­ku­tis bū­tų nu­ baus­tas, nes Bau­džia­ma­sis ko­dek­ sas nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už vie­šą kurs­ty­mą smur­tau­ti. R.Če­ku­tis dir­ba ne tik Lie­tu­ vių tau­ti­nio cent­ro pir­mi­nin­ku. Jis – ir dien­raš­čio „Res­pub­li­ka“ vy­ riau­sio­jo re­dak­to­riaus pa­va­duo­to­ jas, ne­sėk­min­gai da­ly­va­vęs Sei­mo rin­ki­muo­se. Be to, bū­tent R.Če­ku­tis yra vie­ nas iš pa­grin­di­nių Ko­vo 11-osios ei­ty­nių or­ga­ni­za­to­rių. Kont­ro­ver­ siš­kais, daž­nai įžei­džia­mais tei­gi­ niais R.Če­ku­tis švais­to­si ne­be pir­ mą kar­tą, ta­čiau lig šiol tei­si­nės at­sa­ko­my­bės jis ne­su­lau­kė.

vyk­ti į ple­na­ri­nius ar ko­mi­te­tų po­ sė­džius, to­dėl ne­tiks­lin­ga nu­sta­ty­ ti ato­sto­gas. Juo­lab kad to­kių ne­tu­ri nė vie­nos Eu­ro­pos vals­ty­bės par­la­ men­ta­rai“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­ rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys. To­dėl nau­ja­ja­me įsta­ty­me „Sei­ mo na­rių ato­sto­gų“ są­vo­ka vis dar neat­si­ras. Už ato­sto­gų įtei­si­ni­mą bal­sa­vo tik 11 par­la­men­ta­rų, prieš bu­vo 16, o 43 su­si­lai­kė. Todėl ir nau­ja­me Sei­me liks se­no­ji tvar­ ka, kai ato­sto­gos ne­reg­la­men­tuo­ ja­mos, tad kiek­vie­nas Sei­mo na­rys jas pla­nuo­ja sa­va­ran­kiš­kai.

„„At­pil­das: su ke­liais par­la­men­ta­rais su­si­do­ro­ti ža­dė­jęs R.Če­ku­tis tu­rės

aiš­kin­tis tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nams. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

INFORMACIJA Pradėtas rengti techninis projektas „Daugiabučiai gyvenamieji namai V.Žalakevičiaus g. 6 (Skl. kad. Nr. 0101/0024:406) Vilniuje, 2-asis etapas „Beržų terasa“. UAB „Timidus“ pradeda II-ojo etapo daugiabučių gyvenamųjų namų su požemine automobilių saugykla V.Žalakevičiaus g. 6 (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0024:406) projektavimo darbus. Vadovaujantis 2008-12-03 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-738 „Dėl teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano tvirtinimo“, bus suprojektuota: 1. 4 daugiabučiai gyvenamieji namai; 2. Požeminė automobilių saugykla; 3. Pratęsta V.Žalakevičiaus g. Statinio projektavimo pradžia – 2012 m. I-asis ketvirtis, pabaiga – 2012 m. IV-asis ketvirtis. Statybų pradžia numatoma 2013 m. II-ąjį ketvirtį, pabaiga – 2014 m. III-iąjį ketvirtį. Projektuotojas – UAB „JP architektūra“, Pylimo g. 58/1, Vilnius. Projekto vadovas – A. Kaušpėdas. Informacija teikiama tel. 271 5906 arba el. paštu algirdas@pajegos.lt. Su projektu galima susipažinti kiekvieną darbo dieną 10–12 val.


8

penktADIENIS, lapkričio 2, 2012

ekonomika diena.lt/naujienos/ekonomika

Pa­si­tikė­ji­mo in­dek­sai – ir aukš­tyn, ir že­myn Pa­si­tikė­ji­mo ro­dik­lis pa­slaugų sek­to­riu­je spalį šiek tiek pa­didė­ jo, bet maž­me­ninės pre­ky­bos ana­lo­giš­kas in­dek­sas smu­ko.

Pa­didė­ju­si pa­klau­sa ir ge­resnė pa­klau­sos pro­gnozė šio sek­to­ riaus pa­si­tikė­ji­mo ro­diklį spa­ lį pa­di­di­no 2 pro­cen­ti­niais punk­ tais – iki 30 pro­c. Pas­laugų sek­to­riaus įmo­nių va­ dovų ap­klau­sos duo­me­ni­mis, šio sek­to­riaus pa­si­tikė­ji­mo ro­dik­lis gerė­ja tre­čią mėnesį iš eilės. Tai tei­gia­ma Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­ to pra­ne­ši­me. Spalį 26 pro­c. ap­klaustų įmo­nių va­dovų nu­rodė pa­klausą pa­didė­jus, o 7 pro­c. – su­mažė­jus. Tei­kiamų pa­slaugų pa­klau­sos didė­jimą pro­gno­za­vo 21 pro­c., mažė­jimą – 10 pro­c. ap­klaustų įmo­nių va­dovų. Ta­čiau įmo­nių eko­no­minės bū­ klės ver­ti­ni­mas pa­blogė­jo: spalį 8 pro­c. įmo­nių va­dovų nu­rodė pa­ blogė­jimą, 13 pro­c.– pa­gerė­jimą. Ar­ti­miau­siais mėne­siais dau­ gu­ma (77 pro­c.) ap­klaustų pa­ slaugų sek­to­riaus įmo­nių va­dovų dar­buo­tojų skai­čiaus keis­ti ne­ke­ ti­na, 16 pro­c. – ža­da di­din­ti. Did­žio­ji da­lis (89 pro­c.) įmo­nių va­dovų pa­slaugų kainų ne­keis. Su­mažė­jus maž­me­ninės pre­ ky­bos įmo­nių pre­kių apy­var­tai ir su­prastė­jus jų eko­no­mi­nei bū­ klei, šio sek­to­riaus pa­si­tikė­ji­mo ro­dik­lis su­men­ko 5 pro­cen­ti­niais punk­tais – iki mi­nus 9 pro­c. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­ me­ni­mis, spalį 36 pro­c. ap­klaustų maž­me­ninės pre­ky­bos įmo­nių va­

38 pro­c.

pre­ky­bos įmo­nių pla­nuo­ja įsi­gy­ti dau­giau pre­kių par­duo­ti. dovų teigė, kad pre­kių apy­var­ta per pra­ėju­sius mėne­sius su­mažė­jo, 30 pro­c. – kad apy­var­ta pa­didė­jo. Maž­me­ninės pre­ky­bos įmo­nių eko­no­minės būklės pa­blogė­jimą nu­rodė 36 pro­c. ap­klaustųjų, pa­ gerė­jimą – 25 pro­c. Ta­čiau ar­ti­miau­siems mėne­ siams net 38 pro­c. pre­ky­bos įmo­nių pla­nuo­ja įsi­gy­ti dau­giau pre­kių par­duo­ti. Da­lis did­žiųjų pre­ky­bos tinklų ža­da priim­ti naujų dar­buo­tojų, ta­čiau dau­gu­ ma kitų įmo­nių (80 pro­c.) jų skai­ čiaus keis­ti ne­ke­ti­na. Eko­no­minės būklės pro­gnozė ar­ti­miau­siems mėne­siams šiek tiek op­ti­mis­tiš­kesnė: pa­ly­gin­ti su rugsė­ju, 7 pro­cen­ti­niais punk­tais su­mažė­jo pre­ky­bos įmo­nių va­dovų, ma­nan­čių, kad jų įmo­nių eko­no­ minė būklė blogės. Dau­gu­mos (80 pro­c.) va­dovų nuo­mo­ne, per ar­ti­ miau­sius mėne­sius ji ne­si­keis. Kainų didė­jimą maž­me­ninė­je pre­ky­bo­je pro­gno­zuo­ja 16 pro­c. įmo­nių va­dovų, o 82 pro­c. va­dovų ma­no, kad kai­nos ne­si­keis. VD, BNS inf.

„„Prog­nozė: dau­gu­ma ap­klaustų pre­ky­bos įmo­nių va­dovų ma­no, kad

ar­ti­miau­siu me­tu pre­kių kai­nos smar­kiai ne­kils. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Su­mokė­jo šim­tus mi­li­jonų Vals­tybės val­do­ma bend­rovė Vi­ sa­gi­no ato­minė elekt­rinė (VAE), ku­ri įgy­ven­di­na nau­jos ato­minės elekt­rinės Lie­tu­vo­je pro­jektą, tre­ čia­dienį į vals­tybės biud­žetą su­ mokė­jo li­ku­sią di­vi­dendų sumą – 75 mln. litų.

VAE at­stovė Giedrė Kri­ni­ci­na pra­nešė, kad 200 mln. litų di­vi­ dendų įmonė su­mokė­jo dar spa­lio 22 d. Tai­gi, iš vi­so VAE su­mokė­ jo 275 mln. litų di­vi­dendų – visą šie­met pla­nuotą sumą. Faktą, kad VAE per­vedė di­vi­den­ dus, pa­tvir­ti­no ir Fi­nansų mi­nis­

te­ri­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Len­ku­tis. Bu­vu­si VAE ak­ci­ninkė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja (da­bar – Ūkio mi­nis­te­ ri­ja) spren­dimą dėl di­vi­dendų iš­ mokė­ji­mo pri­ėmė rugsė­jo 21 d. Iš elekt­ros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­torės „Litg­rid“ VAE šie­ met ga­vo 381 mln. litų, o iš elekt­ ros skirs­tomųjų tinklų ope­ra­torės LES­TO – dar 140,725 mln. litų. VAE iki rugsė­jo pa­bai­gos valdė 97,5 pro­c. „Litg­rid“ ak­cijų, šiuo me­tu įmonė val­do 82,63 pro­c. LES­TO ir 96,13 pro­c. „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ ak­cijų. VD, BNS inf.

Žva­kutės per Vėli­ nes degs ir ant tų mi­ru­siųjų kapų, ku­ rių ar­ti­mie­ji iš­vykę gy­ven­ti į už­sienį ar­ba įsikūrę ki­ta­me Lie­tu­vos kraš­te. To­kius ka­pus ap­ lan­kys sam­do­mi pri­žiūrė­to­jai, ku­riems spa­lis kas­met – pa­ts dar­by­me­tis.

„„Rūpestis: ne visi emigrantai ir vyresnio amžiaus žmonės pajėgia pa­

tys prižiūrėti artimųjų kapus, tad dalis jų priversti kreiptis į tuo užsii­ mančias įmones. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Prieš Vėli­nes į ka­pi­nes plūsta ir dar­bi­nin­kai Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė g.miceviciute@diena.lt

me pen­kis še­šis kar­tus per me­tus“, – pa­sa­ko­jo A.An­ta­nai­tienė.

Klien­tai – emig­ran­tai

Už­de­ga žva­kučių

Įmonės „Os­te­ra“ dar­buo­to­ja Auš­ra An­ta­nai­tienė su­skai­čia­vo, kad prie­š Vėli­nes darbų šie­met pa­daugė­ jo treč­da­liu. Daž­niau­si klien­tai – į Ai­riją, Did­žiąją Bri­ta­niją emig­ravę jau­ni lie­tu­viai ir pa­gy­venę žmonės, ku­rių ar­timųjų ka­pai to­li nuo jų gy­ ve­na­mo­sios vie­tos. Dau­giau­sia ka­pi­nių trijų dar­buo­ tojų bri­ga­da pri­žiū­ri Kau­no, Kėdai­ nių, Uk­mergės ra­jo­nuo­se, ta­čiau esant rei­ka­lui vyks­ta ir į ki­tus Lie­ tu­vos kraš­tus. „Daž­niau­siai mūsų klien­tai būna su­darę il­ga­laikės prie­žiū­ros su­tar­ tis. Ta­čiau prie­š Vėli­nes vi­sa­da at­ si­ran­da to­kių, ku­rie no­ri, kad ka­pus su­tvar­ky­tu­me tik kartą. Pir­mi­nis su­tvar­ky­mas kai­nuo­ja nuo 100 litų – klo­ja­me dangą, iš­rau­na­me pikt­ žo­les, so­di­na­me žel­di­nius. Jei­gu su­tar­tis il­ga­laikė, tvar­ky­mas kai­ nuo­ja apie 50 litų už kartą. To­kiu at­ve­ju pa­pras­tai į ka­pi­nes va­žiuo­ja­

Jei­gu klien­tai pa­gei­dau­ja, į pri­ žiūrė­tojų pa­rei­gas ga­li įei­ti ir ka­ pi­nių lan­ky­mas per pa­čias Vėli­nes. „Už­deg­ti žva­ku­čių va­žiuo­ja­me pa­sku­tinę spa­lio ar­ba pirmąją lapk­ri­čio dieną“, – sakė A.An­ta­nai­tienė.

Auš­ra An­ta­nai­tienė:

Daž­niau­siai mūsų klien­tai būna su­darę il­ga­laikės prie­žiū­ros su­tar­tis. Pats darbų įkarš­tis šiuo me­tu ir ka­pi­nių pri­žiūrė­to­jui Si­mo­nui Ku­ le­vi­čiui. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad va­sarą gy­ven­to­jai daž­niau­siai pra­šo ka­pa­ vie­tes iš­be­to­nuo­ti, pa­sta­ty­ti pa­ mink­lus. Li­kus mėne­siui iki Vėli­ nių pra­si­de­da pa­pras­tes­ni dar­bai:

ve­ža­mos žemės, grėbia­mi la­pai, so­di­na­mos gėlės. Pag­rin­di­niai S.Ku­le­vi­čiaus klien­ tai – taip pat emig­ran­tai ar­ba pra­ stos svei­ka­tos sen­jo­rai, gy­ve­nan­tys per to­li nuo sa­vo gi­mi­nių kapų, kad galėtų pa­tys juos tvar­ky­ti. Ven­gia au­galų

Kiek ki­to­kias ten­den­ci­jas pa­ste­bi įmonės „Kapų meist­rai“ at­sto­vas Ro­mual­das Šerė­nas. Pa­sak jo, šie­ met gy­ven­to­jai la­biau do­mi­si ant­ ka­pių bei tvo­re­lių įren­gi­mu, o ne ka­pi­nių žel­di­ni­mu ir šva­ri­ni­mu. „Anks­čiau žmonės už­si­sa­ky­da­vo kapų su­tvar­ky­mo pa­slau­gas, bet da­ bar pa­ste­bi­me, kad tvar­ko­si pa­tys. Žmonėms gai­la leis­ti pi­ni­gus kapų prie­žiū­rai“, – teigė R.Šerė­nas. Sam­dy­ti ka­pi­nių pri­žiūrė­tojų, pa­ sak R.Šerė­no, ne­be­no­ri net tie, ku­ rie iš­va­žiuo­ja gy­ven­ti į už­sienį. Kapų tvar­ky­mo pro­blemą jie išsp­rend­žia ki­taip. Iš­vy­ku­sie­ji pa­si­rūpi­na to­ kia ka­pa­vietės dan­ga, kad ne­reikėtų so­din­ti au­galų, o nu­kri­tu­sius la­pus nu­pūstų vėjas.

Te­le­vi­zi­jos ne­ma­to dar de­šim­tys tūkstan­čių Ana­lo­ginės ant­že­minės te­le­vi­zi­ jos iš­jun­gi­mo iš­va­karė­se skait­ me­ninės te­le­vi­zi­jos dar ne­turė­jo 12 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­tojų, ar­ba maž­daug 140 tūkst. šeimų, kaip at­ skleidė ty­ri­mas.

Nuo lie­pos iki spa­lio pa­bai­gos spar­čiau­siai skait­me­ninės te­le­vi­zi­ jos įran­ga rūpi­no­si kai­mo gy­ven­to­ jai. Ta­čiau čia bu­vo likę dau­giau­sia – 18 pro­c. – šeimų, ne­ga­lin­čių ma­ ty­ti skait­me­ninės te­le­vi­zi­jos. Bend­rovės „Rait“ at­lik­to ty­ri­ mo re­zul­ta­tus pra­nešė jį už­sa­kiu­si te­le­ko­mu­ni­ka­cijų bend­rovė „Teo LT“. „Ty­rimų duo­me­ni­mis, de­ šim­tys tūkstan­čių ana­lo­gi­ne te­le­ vi­zi­ja be­si­nau­do­ju­sių šeimų skait­ me­ninę te­le­vi­ziją pla­na­vo įsi­reng­ti

tik spa­lio pa­bai­go­je ar net lapk­ri­čio pra­džio­je. Perė­ji­mo prie skait­me­ ninės te­le­vi­zi­jos klau­si­mas opiau­ sias iš­lie­ka kai­mo vie­to­vių gy­ven­ to­jams“, – sakė „Teo LT“ at­sto­vas An­ta­nas Bub­ne­lis. Bend­rovės tei­gi­mu, pa­si­tvir­ti­no eks­pertų pro­gnozės, kad ne­ma­ža da­lis gy­ven­tojų prie skait­me­ninės te­le­vi­zi­jos pe­reis tik tuo­met, kai jų te­le­vi­zo­riai nie­ko ne­be­ro­dys. Bend­rovė „Rait“ ty­rimą „Om­ni­ bus“ me­to­du at­li­ko spa­lio 11–27 d. Ana­l o­g inė ant­ž e­m inė trans­ lia­ci­ja Lie­tu­vo­je iš­jung­ta naktį į pir­m a­d ienį. Po­k y­č iai ne­pa­l ietė gy­ven­tojų, be­si­nau­do­jan­čių ka­ be­linės te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rių pa­ slau­go­mis. VD, BNS inf.

„„Po­ky­tis: pra­ėjusį pir­ma­dienį bu­

vo iš­jung­ta an­te­no­mis per­duo­ da­ma ana­lo­ginė te­le­vi­zi­ja. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


9

penktADIENIS, lapkričio 2, 2012

pasaulis Tra­giš­kas ­ He­lo­vi­nas

Pakėlė ­ mo­kes­čius

Suš­lu­ba­vo ­ svei­ka­ta

Mad­ri­do sta­dio­ne per spūstį He­lo­vi­no šventė­je naktį į ket­ vir­ta­dienį bu­vo mir­ti­nai su­ tryp­tos trys jau­nos mo­te­rys. Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se, Pietų Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­to stu­ dentų mies­te­ly­je, per He­lo­vi­no va­karėlį pa­si­py­lus šūviams su­ žeis­ti ke­tu­ri žmonės, vie­nas jų – sun­kiai.

Por­tu­ga­li­jos par­la­men­tas tre­ čia­dienį pri­ėmė 2013 m. biud­žetą, ku­riuo nu­ma­ty­tas ne tik griež­tas tau­py­mas, bet ir dra­ko­niš­kas mo­kes­čių – nuo­ sa­vybės, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pa­jamų mo­kes­čio ir kitų – di­ di­ni­mas, kaip rei­ka­lau­ja tarp­ tau­ti­niai kre­di­to­riai. Portugalai į tai rea­ga­vo pro­tes­tais.

Ru­si­jos laik­raš­tis „Ve­do­mos­ti“ pra­nešė, kad pre­zi­den­tas Vla­ di­mi­ras Pu­ti­nas at­šaukė vi­sas lapk­ri­čiui pla­nuo­tas ke­lio­nes į už­sienį dėl se­nos trau­mos, ku­ri pa­ūmėjo po prie­šta­rin­gai įver­tin­to skryd­žio su gervė­ mis. Taip pat at­šauk­ta tra­di­ cinė pre­zi­den­to „tie­sio­ginė li­ ni­ja“ su gy­ven­to­jais.

Aud­rin­ga lie­tuvės pa­žin­tis su Niu­jor­ku Spa­lio 18 d. į JAV at­ skri­du­si vil­nietė Li­ na Rat­ke­vi­čiūtė ke­ ti­no ap­žiūrė­ti Niu­ jorką ir Va­šing­toną, o na­mo grįžti spa­lio 30-ąją. Ta­čiau ji vis dar už Atlanto. Lie­ tuvės pla­nus su­ griovė su­pe­raud­ra San­dy. Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

z.voitiuleviciute@diena.lt

„„Ri­zi­ka: vis pri­tūpda­ma, kad ne­pargriūtų, L.Rat­ke­vi­čiūtė prie­š pat už­da­rant spėjo pe­rei­ti tiltą į Bruk­liną ir

grįžti į nak­vynės na­mus. 

Stichijos pėdsa­kai

Už­sie­nio ži­niask­lai­da pub­li­kuo­ja krau­pius vaiz­dus iš ry­tinės Jung­ ti­nių Vals­tijų pa­krantės: su­griau­ti na­mai, ap­sem­tos gatvės, tam­so­je sken­din­tys dan­go­rai­žiai, net iš ka­ pų iš­virtę kars­tai. Ta­čiau L.Rat­ke­vi­čiūtė, per audrą bu­vu­si Niu­jor­ke, vi­so to ne­matė. „Esu ap­si­sto­ju­si sve­čių nak­vynės na­muo­se, ku­rie yra Niu­jor­ko Bruk­ li­no ra­jo­ne“, – dien­raš­čiui ankstų tre­čia­die­nio rytą laiš­ke pa­sa­ko­jo Ame­ri­ko­je prie­š sa­vo va­lią tu­rin­ti lik­ti lie­tuvė. Pak­laus­ta, ar Niu­jor­ke tik­rai vis­ kas taip bai­su, kaip nu­švie­čia pa­ sau­lio ži­niask­lai­da, Li­na bu­vo ra­mi: „Ma­nau, kad nu­švie­čia bai­siau, nei yra. Bet galbūt man taip tik at­ro­do, nes ma­no ra­jo­ne nuo­sto­liai ne­di­

de­li. Va­kar išė­jau pa­si­vaikš­čio­ti po Bruk­liną. Ma­čiau iš­verstų med­žių, kai kur nu­kri­tu­sios iš­ka­bos, ne­ dir­ba kai ku­rios par­duo­tuvės, nes dar­buo­to­jai ne­ga­li at­vyk­ti į darbą – met­ro ne­vei­kia.“ Li­na pa­sa­ko­jo, kad jos kai­my­ nas bel­gas iš sve­čių namų Bruk­li­ne bu­vo dvi­ra­čiu nu­va­žiavęs iki Man­ ha­ta­no, ku­ria­me, kaip skel­bia­ma, daug kur nėra elekt­ros. „Man­ha­ta­ nas už­lie­tas iki 50-osios gatvės“, – sakė L.Rat­ke­vi­čiūtė. Ura­ga­no va­karė­liai

Po Man­ha­taną pa­ti Li­na vaikš­čio­ jo per pa­čią aud­ros pra­džią. Dau­ge­ lio sa­vo bi­čiu­lių išgąs­čiui, mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ky­lant aud­rai pėsčia išė­jo iš Bruk­li­no į Man­ha­taną.

AFP nuo­tr.

Pa­ke­liui ji su­ti­ko kitų niu­jor­kie­ čių, ku­rie ir­gi iš­si­ruošė į tokį pa­ si­vaikš­čio­jimą. Lie­tuvė ne­matė iš­si­gan­du­sių veidų. At­virkš­čiai, žmonės ėjo šyp­so­da­mie­si.

Ma­čiau iš­verstų med­žių, kai kur nu­kri­tu­sios iš­ka­bos, ne­dir­ba kai ku­rios par­duo­tuvės. Ji pri­si­minė, kad aud­ros dieną Niu­jor­ke bu­vo ga­li­ma su­tik­ti spor­ to en­tu­ziastų, ku­rie per ura­ganą iš­ lėkė pa­bėgio­ti ar pa­si­va­žinė­ti dvi­ ra­čiais. In­ter­ne­te ji net matė, kaip

vy­ru­kas ieš­ko­jo drąsuo­lių, ku­rie su vi­sa gru­pe bėgiotų per ura­ganą. „Taip pat „Couch­sur­fing“ fo­ru­ me ma­čiau, kaip jau­nimė­lis or­ga­ni­ za­vo vi­so­kius ura­ga­no va­karė­lius“, – juokė­si Niu­jor­ke užst­ri­gu­si mo­te­ris. Kai bu­vo pra­neš­ta, kad artė­ ja aud­ra, Li­na Niu­jor­ko par­duo­ tuvė­se pa­stebė­jo dau­giau žmo­nių, per­kan­čių van­dens, mais­to, be­ si­ruo­šian­čių ke­letą dienų gy­ven­ ti be elekt­ros. Taip pat ji girdė­jo, kad ki­tai sa­vai­tei per­ke­lia­mas He­ lo­vi­no kar­na­va­las, ku­ris niu­jor­kie­ čiams yra be­maž toks pat svar­bus kaip bra­zi­lams Rio de Ža­nei­ro. Spėjo pe­rei­ti tiltą

„Pir­ma­dienį nu­ėjau į „Mo­MA“ – Mo­der­naus me­no mu­ziejų. Atėjęs

ap­sau­gi­nin­kas pa­sakė, kad mu­zie­ jus už­da­ry­tas. Žiūrė­jo į ma­ne kaip į ko­kią ne­nor­ma­lią“, – juokė­si lie­ tuvė. Ji pa­sa­ko­jo, kad aud­ros dieną Niu­jor­ke gatvės bu­vo tuš­čios, nie­ kas ne­dir­bo. Gal tik ke­lios par­duo­ tuvės ar ka­vinės. „Man­ha­ta­ne užė­jau į su­ve­nyrų par­duo­tuvę, jau apie 18 val. Man po ją be­si­dai­rant par­davė­ja pa­sakė, kad til­tus jau už­darė, kad sa­vo dar­buo­ to­jams tak­si ne­be­ga­li išk­vies­ti, nes tak­si at­si­sa­ko va­žiuo­ti per tiltą. Ta­ da la­bai iš­si­gan­dau ir grei­tu žings­ niu ėjau iki Vil­jams­ber­go til­to. Ten bu­vau apie pusę sep­ty­nių ir spėjau jį pe­rei­ti, nes til­tus už­darė 19 val. Ne­ ži­nau, ką būčiau da­riu­si, jei­gu ne­ būčiau spėju­si. Kai ėjau per tiltą, bu­vo stip­ri dulks­na, vėjas. Kar­tais la­bai stip­riai pūtė vėjas, bet ei­ti bu­ vo įma­no­ma. Kai jau ėjau at­gal, kar­ tais reikė­da­vo pri­tūpti, kad vėjas ne­ pargriautų“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­kovė. Pa­tuš­ti­no ki­šenę

Ant­ra­dienį jau bu­vo ra­mu. Vie­ nu me­tu net saulė iš­lin­do iš už de­ besų. Vis dėlto Li­nos skry­dis, kaip ir tūkstan­čių kitų žmo­nių, bu­vo at­ šauk­tas. Taip jai te­ko dar dau­giau nei sa­vaitę lik­ti Niu­jor­ke. Šiuo me­ tu vil­nietė yra pa­ke­liui į Ka­nadą, ku­rio­je dėl su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ ky­bių nu­tarė ap­lan­ky­ti draugę. „Nep­la­na­vau Ame­ri­ko­je lik­ti nei dėl lai­ko sto­kos, nei dėl fi­nansų. Ti­kiuo­si, kad gal ma­no ke­lio­nių drau­di­mas kom­pen­suos kiek nors dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos“, – kalbė­jo vil­nietė. Bi­lie­tus į Niu­jorką ir at­gal ji la­bai pi­giai įsi­gi­jo dar bir­želį, kai net min­ ties ne­bu­vo, jog pi­ges­nis bi­lie­tas pa­ rei­ka­laus to­kių pa­pil­domų iš­laidų.

Sti­chi­jos pa­da­ri­niai su­krėtė ame­ri­kie­čius JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma tre­čia­dienį ap­žiūrė­jo su­pe­raud­ros San­dy nu­nio­kotą Nau­jo­jo Džer­sio pa­krantę ir pa­žadė­jo il­gam lik­ti su žmonė­mis, nu­kentė­ju­siais nuo po­tvy­nio.

„„Nuš­lavė: B.Oba­ma pre­zi­den­ti­niu sraig­tas­par­niu pra­skri­do virš Nau­jo­jo

Džer­sio At­lan­to pa­krantės – virš namų, nu­vir­tu­sių nuo pa­matų, smė­ liu už­piltų gat­vių ir vis dar už­lietų ra­jonų. „Reu­ters“ nuo­tr.

Vie­nos did­žiau­sių ir la­biau­siai nio­ko­jan­čių per JAV is­to­riją audrų aukų skai­čius Jung­tinė­se Vals­ti­jo­ se vir­ši­jo 70, aiškė­ja vi­sas pa­da­ry­ tos ža­los mas­tas. Pot­vy­niai už­lie­jo ar­ba nuo išo­ri­nio pa­sau­lio at­kir­to iš­ti­sas pa­kran­čių bend­ruo­me­nes Me­ri­lan­de, De­la­ve­re ir Nau­ja­ja­me Džer­sy­je. Niu­jor­ke at­nau­ji­no darbą ak­ cijų bir­žos ir Joh­no F.Ken­ne­dy bei Niuar­ko „Li­ber­ty“ oro uos­tai. Ta­ čiau dau­giau kaip 6 mln. būstų ir įstaigų, dau­giau­sia – Niu­jor­ko vals­ti­jo­je ir gre­ti­ma­me Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, vis dar ne­tu­ri elekt­ros.

JAV ži­niask­lai­da pra­ne­ša, kad, pa­tvir­tin­tais duo­me­ni­mis, 15-oje vals­tijų, ku­rias siaubė aud­ra, žu­vo 72 ame­ri­kie­čiai, o bend­ras San­dy aukų skai­čius, pri­skai­čiuo­jant Ka­ nadą ir Ka­ri­bus, kur ypač nu­kentė­ jo Hai­tis ir Ku­ba, pa­siekė 144. Li­kus ma­žiau nei sa­vai­tei iki rin­ kimų, kai ame­ri­kie­čiai bal­suos dėl to, ar su­teik­ti B.Oba­mai ant­rą ka­ den­ciją, pre­zi­den­tas įver­ti­no žalą Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, kur ap­sem­ ta de­šim­tys tūkstan­čių namų ir įsibėgė­jo gelbė­ji­mo ope­ra­ci­ja. Tre­čią dieną ne­da­ly­vau­da­mas rin­kimų kam­pa­ni­jos ren­gi­niuo­ se, kad galėtų va­do­vau­ti ne­laimės pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mo darbams, nors rin­ki­mai vyks jau šį ant­ra­ dienį, B.Oba­ma, kurį lydė­jo Nau­ jo­jo Džer­sio gu­ber­na­to­rius Chri­sas Chris­tie, pa­rodė tvir­tybę ir pa­ramą au­koms. „Jūs esa­te ma­no min­ty­se

ir mal­do­se. Mes būsi­me čia il­gam žy­giui“, – sakė jis lai­ki­no­je prie­ glau­do­je su­si­rin­ku­siems eva­kuo­ tiems gy­ven­to­jams. B.Oba­ma ir Ch.Chris­tie pre­zi­ den­ti­niu sraig­tas­par­niu pra­skri­do virš Nau­jo­jo Džer­sio At­lan­to pa­ krantės – virš namų, nu­vir­tu­sių nuo pa­matų, smėliu už­piltų gat­vių ir vis dar už­lietų ra­jonų. Nors pa­grin­di­nis dėme­sys ten­ ka Nau­ja­jam Džer­siui ir Niu­jor­kui, ypač – Že­mu­ti­niam Man­ha­ta­nui ir Long Ai­lan­dui, B.Oba­ma sakė, kad taip pat yra su­si­rūpinęs dėl Ko­nek­ ti­ku­to ir Va­karų Vird­ži­ni­jos, kur dėl gau­saus snie­go ne­įma­no­ma pa­siek­ ti kai ku­rių ra­jonų. „Esa­me čia dėl jūsų. Ir ne­pa­mir­ši­me. To­liau veik­ si­me ir už­tik­rin­si­me, kad jūs gau­ tumė­te visą pa­galbą, ku­rios jums rei­kia, kol at­si­kur­si­te“, – sakė jis. BNS inf.


10

penktADIENIS, lapkričio 2, 2012

sportas

Į atei­tį – kol kas be D.Zub­raus

liaus­kų bei A.Bo­so gi­na­mo Te­mir­ tau „Arys­tan“ klu­bo rung­ty­nes.

Lie­tu­vos na­cio­na­ li­nė vy­rų le­do ri­tu­ lio rink­ti­nė Elekt­ rė­nų le­do rū­muo­ se pra­de­da reng­tis at­ran­kos tur­ny­rui dėl tei­sės da­ly­vau­ ti 2014 m. So­čio žie­ mos olim­pi­nė­se žai­ dy­nė­se.

Vo­kie­tis ra­do rė­mė­jų

„Rink­ti­nei ypa­tin­gų tiks­lų ne­ke­ lia­me. For­muo­ja­me atei­ties ko­ man­dą. No­ri­me ge­rai pa­si­ruoš­ ti 2013-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­to I di­vi­zio­no B gru­pės ko­voms Do­ nec­ke. Tad šis olim­pi­nės at­ran­ kos tur­ny­ras – pui­ki pro­ga pe­rei­ ti prie ko­ky­biš­kai nau­jos rink­ti­nės. B.Haa­ke dir­ba atei­ties tiks­lams, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad Veng­ri­ jo­je rink­ti­nė ne­ko­vos“, – kal­bė­ jo Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­ jos (LLRF) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Vai­das Bud­raus­kas.

Vai­das Bud­raus­kas:

Olim­pi­nės at­ran­kos tur­ny­ras – pui­ki pro­ga pe­rei­ti prie ko­ky­biš­ kai nau­jos rink­ti­nės. „„Spra­ga: B.Haa­ke’s (kai­rė­je) tre­ni­ruo­ja­mai Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio rink­ti­nei ne­ga­lės pa­dė­ti ryš­kiau­sia žvaigž­dė

– D.Zub­rus. 

Su­si­rinks ne vi­si

Lapk­ri­čio 9–11 d. Bu­da­peš­te (Veng­ri­ja) vyk­sian­čia­me G gru­pės at­ran­kos tur­ny­re Lie­tu­vos ko­man­ dos var­žo­vės bus Veng­ri­jos (9 d.), Olan­di­jos (10 d.) ir Kroa­ti­jos (11 d.) rink­ti­nės. Į ki­tą at­ran­kos eta­pą pa­teks tik 1-ąją vie­tą užė­mu­si ko­man­da. Lie­tu­vos rink­ti­nės nau­ja­sis vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris vo­kie­tis Bern­das Haa­ke iš iš­plės­ti­nio be­maž 40 ri­ tu­li­nin­kų są­ra­šo į tre­ni­ruo­čių sto­ vyk­lą pa­kvie­tė 27 aikš­tės žai­dė­jus ir tris var­ti­nin­kus.

Ko­man­do­je ne­bus pen­kių už­sie­ ny­je rung­ty­niau­jan­čių le­do ri­tu­ li­nin­kų, ku­rie į Lie­tu­vą neat­vyks dėl įvai­rių prie­žas­čių. Min­dau­gas Kie­ras ir Da­rius Plis­kaus­kas liks Ang­li­jo­je pa­dė­ti trau­mų ka­muo­ jamam sa­vo klu­bui, ta­čiau M.Kie­ ras, D.Plis­kaus­kas bei Ka­zachs­ta­ne žai­džian­tys Ar­nol­das Bo­sas, Do­na­ tas ir Ta­das Ku­me­liaus­kai pa­ža­dė­ jo at­sto­vau­ti rink­ti­nei 2013 m. pa­ sau­lio čem­pio­na­te. Mū­sų ša­lies eki­po­je ne­bus ir Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bo puo­lė­jo Dai­niaus Zub­raus, ku­ris

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

dėl lo­kau­to NHL ly­go­je ne­tu­ri ga­ lio­jan­čio drau­di­mo. Tre­ne­ris lan­ko žai­dė­jus

Tur­ny­rui Veng­ri­jo­je tre­ne­ris at­ rinks 20 žai­dė­jų ir 2 var­ti­nin­kus. Ne­ri­jus Ali­šaus­kas ir Po­vi­las Ve­re­ nis (abu – Lie­po­jos „Me­ta­lurgs“), Ar­tu­ras Ry­ba­ko­vas, Ai­mas Fiš­ če­vas (abu – Vil­niaus „Bal­ti­ca“), Man­tas Ar­ma­lis („Mo­ra“ IK, Šve­ di­ja), Da­nie­lis Bog­dziu­lis ir Ai­ va­ras Ben­džius („Il­ves“, Suo­mi­ ja) prie rink­ti­nės pri­si­dės lapk­ri­čio 5–6 d. Šie le­do ri­tu­li­nin­kai ga­ran­

tuo­ti dėl vie­tos rink­ti­nė­je. B.Haa­ ke sa­vo ini­cia­ty­va ruo­šia­si ap­lan­ ky­ti ir as­me­niš­kai pa­bend­rau­ti su vi­sais pa­jė­giau­siais le­do ri­tu­li­nin­ kais, žai­džian­čiais už­sie­ny­je. Tre­ ne­ris Šve­di­jo­je ste­bė­jo 20-me­čio rink­ti­nės var­ti­nin­ko M.Ar­ma­lio žai­di­mą, Ang­li­jo­je lan­kė­si M.Kie­ ro ir D.Plis­kaus­ko klu­bo rung­ty­ nė­se, o praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ste­bė­jo Lat­vi­jo­je žai­džian­čius P.Ve­re­nį ir N.Ali­šaus­ką. Lapk­ri­čio pa­bai­go­je tre­ne­ris jau su­pla­na­vo ke­lio­nę į Ka­zachs­ta­ną, kur ste­bės Ta­do ir Do­na­to Ku­me­

B.Haa­ke į Lie­tu­vą at­ve­žė nau­jos ap­ran­gos ir in­ven­to­riaus, su­ra­do rė­mė­jų, ku­rie rink­ti­nę pa­rė­mė fi­ nan­siš­kai. Šeš­ta­die­nį į Lie­tu­vą at­ vyks vo­kie­čio asis­ten­tas iš Ita­li­jos Da­nie­lis Schie­de­ris-Go­le­ris, ku­ris dirbs su var­ti­nin­kais. Lie­tu­vos eki­pa, prieš iš­vyk­da­ma į Veng­ri­ją, su­žais dve­jas kont­ro­li­nes rung­ty­nes. Lapk­ri­čio 2-ąją 19.50 val. ir 3-ią­ją 12.50 val. Elekt­rė­nų le­do rū­muo­se na­cio­na­li­nės rink­ti­ nės var­žo­vė bus Bal­ta­ru­si­jos jau­nių (iki 18 m.) ko­man­da. VD, hoc­key.lt inf.

M.Ža­liū­ko įvar­tis Vil­nie­čių pla­ną su­grio­vė var­žo­vės priar­ti­no prie tro­fė­jaus Vil­n iaus „Ki­b irkš­t ies-VI­Č I-IKI“ krep­ši­nin­kėms ne­pa­vy­ko iš­ko­vo­ ti ant­ro­sios iš ei­lės per­ga­lės Eu­ro­ pos tau­rės tur­ny­ro H gru­pė­je.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Vil­nie­tės sa­vo aikš­tė­je 66:93 pra­ lai­mė­jo An­ta­ki­jos „Ho­mend Be­le­ diye­si Genc­lik“ eki­pai iš Tur­ki­jos. Rung­ty­nes sėk­min­giau pra­dė­ jo Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nės – 6:4, 11:10, bet var­žo­vės pir­mą­jį kė­li­nį bai­gė spur­tu 7:0 ir iš­si­ver­žė į prie­ kį – 20:15. Ant­ro­jo kė­li­nio vi­du­ry­ je „Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ žai­dė­

Praė­ju­sį se­zo­ną Ško­ti­jos fut­bo­ lo tau­rę iš­ko­vo­jęs lie­tu­viš­ka­sis Edin­bur­go „Hearts“ klu­bas ir šie­ met tvir­tais žings­niais žen­gia dar vie­no tro­fė­jaus link.

Ško­ti­jos fut­bo­lo ly­gos tau­rės tur­ ny­ro ket­virt­fi­na­ly­je „šir­dys“ po bau­di­nių se­ri­jos 5:4 įvei­kė „Dun­ dee Uni­ted“. „Praė­ju­sią ge­gu­žę mes lai­mė­jo­me Ško­ti­jos tau­rę, o da­bar tu­ri­me ne­blo­gą pro­gą iš­ko­ vo­ti dar vie­ną tro­fė­jų“, – po dvi­ ko­vos džiū­ga­vo „Hearts“ vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Joh­nas McGlyn­nas. Dan­džio „Tan­na­di­ce Park“ sta­ dio­ne vy­ku­sia­me ma­če sve­čiai pa­de­monst­ra­vo cha­rak­te­rį. Po 21-ąją min. Cal­lu­mo Pa­ter­so­no pel­ny­to įvar­čio „Hearts“ pir­ma­ vo, ta­čiau džiaugs­mas tę­sė­si neil­ gai. Jau 35-ąją min. Joh­ny Rus­sel­ las re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no – 1:1. 79-ąją min. Ma­riaus Ža­liū­ko (nuotr.) ir Ar­vy­do No­vi­ko­vo at­ sto­vau­ja­mas „Hearts“ at­si­dū­ rė ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tua­ci­jo­je. Iš aikš­tės bu­vo pa­ša­lin­tas sau­gas Dar­re­nas Bar­ras ir „Hearts“ vi­ są li­ku­sį lai­ką bei pra­tę­si­mą bu­vo pri­vers­tas žais­ti de­šim­tie­se. Va­lios ir ko­vin­gu­mo jau­nai Edin­bur­go ko­man­dai ne­pris­ti­go.

Sve­čiai at­si­lai­kė, o bau­di­nių se­ri­ jo­je su­ge­bė­jo nu­kau­ti sa­vo prie­ ši­nin­kus. Did­vy­riu ta­po „Hearts“ ka­pi­to­nas M.Ža­liū­kas. Pag­rin­di­nė se­ri­ja – po pen­kis smū­gius – bai­ gė­si ly­gio­sio­mis 3:3, o per­ga­lin­gą bau­di­nį įmu­šė try­lik­tuo­ju prie vie­ nuo­li­kos met­rų žy­mos sto­jęs lie­tu­ vis. „Dun­dee Uni­ted“ žai­dė­jo Sea­ no Dil­lo­no smū­gis bu­vo ne­tiks­lus. „Per pra­tę­si­mą var­žo­vai pa­tai­ kė į virps­tą, ta­čiau, ver­ti­nant vi­są ma­čą, ma­nau, mes bu­vo­me ver­ ti per­ga­lės. Bau­di­niai – tai lo­te­ri­ja. Ma­čo iš­va­ka­rė­se pra­kti­ka­vo­mės, ta­čiau vyks­tant rung­ty­nėms vis­kas yra vi­sai ki­taip. Esa­me pus­fi­na­ly­ je. Tai nuo­sta­bus pa­sie­ki­mas“, – džiaugs­mo ne­slė­pė J.McGlyn­nas. M.Ža­liū­kas žai­dė vi­są su­si­ti­ ki­mą, o A.No­vi­ko­vą 97-ąją min. pa­kei­tė And­rew Dri­ve­ris.

jos ke­lis kar­tus su­kly­do gy­ny­bo­je, vieš­nios tuo pa­si­nau­do­jo ir pa­di­di­ no per­sva­rą – 33:23. Ant­rą­ją ma­čo da­lį są­ly­gas dik­ta­vo Tur­ki­jos at­sto­ vės – 57:39, 68:57, 74:60. „Ti­kė­jo­mės ki­to­kio re­zul­ta­to, to­ dėl esa­me nu­si­vy­lu­sios, – po var­ žy­bų tei­gė „Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ krep­ši­nin­kė Ri­ma Va­len­tie­nė. – No­rė­jo­me žais­ti ag­re­sy­viau ir grei­ čiau, ta­čiau to ne­pa­da­rė­me. Ma­ nau, ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas neats­pin­di rung­ty­nių ei­gos. Ti­ki­mės iš­tai­sy­ti klai­das ir dirb­ti to­liau.“

„Nuo rung­ty­n ių pra­d žios ne­ si­l ai­k ė­m e žai­d i­m o pla­n o, – sa­ kė vil­n ie­č ių eki­p os vy­r iau­s ia­s is tre­n e­r is Ta­d as Stan­ke­v i­č ius. – Ren­gė­mės ki­biai gin­tis, no­rė­jo­ me ne­leis­ti jų ly­de­rėms įsi­žais­ti. Ne­ga­liu paaiš­kin­ti, ko­dėl vis­kas su­si­klos­tė ki­taip. Ko­man­da sto­ ko­jo mo­ty­va­ci­jos. Jei­gu mes to­ liau taip at­ro­dy­s i­m e, bus di­d e­ lių bė­dų.“

Ti­kė­jo­mės ki­to­kio re­zul­ta­to, to­dėl esa­ me nu­si­vy­lu­sios. Tre­čią­sias H gru­pės rung­ty­nes vil­nie­tės lapk­ri­čio 8-ąją žais sve­ čiuo­se su Ram­los „Elit­zur“ (Iz­rae­ lis) krep­ši­nin­kė­mis. VD, bcki­birks­tis.lt inf.

Sta­tis­ti­ka

„„Snai­pe­rė: R.Va­len­tie­nė (su ka­muo­liu) per dvi­ko­vą su An­ta­ki­jos eki­pa

pa­tai­kė 6 tri­taš­kius iš 8. 

bcki­birks­tis.lt nuo­tr.

„Ki­birkš­t is-VI­Č I-IKI“–„Be­le­diye­ si Genc­l ik“ 66:93 (15:20, 19:19, 18:22, 14:32). R.Va­len­t ie­nė 18 taš­k ų, V.Kuk­t ie­nė (5 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai) ir T.Da­niels (5 re­zul­ta­ty­v ūs per­da­ vi­mai) po 10/J.An­der­son 22 (6 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai, 6 re­zul­ta­ty­v ūs per­ da­v i­mai), S.Strick­len 21 (7 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai), D.Da­čič 16 (8 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai).


11

penktADIENIS, lapkričio 2, 2012

sportas At­si­sa­kė D.Ado­mai­čio

„Nep­tū­nas“ įvei­kė mins­kie­čius

D.Blat­tas pa­si­trau­kė

Len­ki­jos vy­rų krep­ši­nio čem­ pio­na­te 10-ąją vie­tą uži­man­ čio Vloc­la­ve­ko „An­wil“ (1 per­ ga­lė ir 4 pra­lai­mė­ji­mai) klu­bas at­si­sa­kė vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Dai­niaus Ado­mai­čio pa­slau­gų ir šias pa­rei­gas pa­ti­kė­jo ser­ bui Mi­li­jai Bo­gi­če­vi­čiui. Lie­tu­ vis su „An­wil“ eki­pa dir­bo nuo va­sa­ros.

Pir­mą­ją per­ga­lę VTB Vie­ nin­go­je krep­ši­nio ly­go­je iš­ ko­vo­jo Klai­pė­dos „Nep­tū­ nas“, na­muo­se po pra­tę­si­mo 110:106 įvei­kęs Mins­ko „Cmo­ ki-Minsk“. Nu­ga­lė­to­jams dau­ giau­siai taš­kų – 33 – pel­nė Mar­ty­nas Ma­žei­ka. B gru­pė­je pir­mau­ja vi­sus tris ma­čus lai­ mė­jęs Kau­no „Žal­gi­ris“.

Sep­ty­ne­rius me­tus Ru­si­jos na­cio­na­li­nę vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nę tre­ni­ra­vęs JAV bei Iz­ rae­lio pi­lie­ty­bes tu­rin­tis 53ejų me­tų Da­vi­das Blat­tas nu­ spren­dė pa­si­trauk­ti iš uži­ma­ mų pa­rei­gų. „Spren­di­mą priė­ miau va­do­vau­da­ma­sis as­me­ ni­nė­mis prie­žas­ti­mis“, – tei­gė D.Blat­tas.

J.Va­lan­čiū­no de­biu­tą ap­kar­ti­no ne­sėk­mė Jo­nas Va­lan­čiū­nas dvi­gu­bu dub­liu de­biu­ta­vo Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio aso­cia­ci­jos (NBA) ly­gos čem­pio­na­te, ta­čiau lie­tu­vio at­ sto­vau­ja­ma To­ron­to „Rap­tors“ star­ta­vo pra­lai­mė­ji­mu. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Su­tik­tas ypač šil­tai

Vie­nin­te­lė NBA ly­go­je rung­ty­niau­ jan­ti Ka­na­dos ko­man­da sa­vo aikš­ tė­je 88:90 nu­si­lei­do In­dia­nos „Pa­ cers“ ko­man­dai. „Rap­tors“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Dwa­ne’as Ca­sey sa­vo pa­ža­dą te­ sė­jo. 5-uo­ju nu­me­riu nau­jo­kų bir­ žo­je pa­si­rink­tas J.Va­lan­čiū­nas jau pir­mą­sias re­gu­lia­raus se­zo­no rung­ ty­nes pra­dė­jo star­to su­dė­ty­je. Pris­ta­tant To­ron­to klu­bo krep­ši­ nin­kus lie­tu­vis „Air Ca­na­da Cent­ re“ sir­ga­lių bu­vo su­tik­tas ypač šil­ tai. Gau­ses­nių ova­ci­jų su­lau­kė tik „Rap­tors“ ly­de­ris ita­las And­rea Barg­na­ni. Jau per pir­mą­ją dvi­ko­vą Lie­tu­ vos ta­len­tas ga­vo sa­vęs ver­tą prie­ ši­nin­ką – 127 kg sve­rian­tį ir vie­nu ge­riau­sių Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos vi­du­ rio puo­lė­jų lai­ko­mą Roy'ų Hib­ber­ tą. Ame­ri­kie­tis nuo pat dvi­ko­vos pra­džios pra­dė­jo auk­lė­ti at­kak­lų­ jį lie­tu­vį, ta­čiau kiek­vie­ną mi­nu­tę J.Va­lan­čiū­nas aikš­tė­je jau­tė­si vis drą­siau. Su­žai­dus kiek dau­giau nei dvi mi­nu­tes, To­ron­to sir­ga­liai pra­ trū­ko – po ne­taik­laus ko­man­dos drau­go me­ti­mo ka­muo­lį at­ko­vo­jęs J.Va­lan­čiū­nas pel­nė pir­muo­sius sa­

vo taš­kus. Po ke­lių mi­nu­čių „cent­ ras“ pa­tai­sė ne­tiks­lų bend­rak­lu­bio me­ti­mą, o dar po aki­mir­kos sa­ vo uni­ver­sa­lu­mą pa­de­monst­ra­vo pa­tai­kęs iš vi­du­ti­nio at­stu­mo. Nė neį­pu­sė­jus tre­čia­jam kė­li­niui vi­du­ rio puo­lė­jas iš Lie­tu­vos bu­vo at­li­ kęs dvi­gu­bą dub­lį – 10 taš­kų ir 10 at­ko­vo­tų ka­muo­lių. Iš vi­so per 23 mi­nu­tes J.Va­lan­ čiū­nas pel­nė 12 taš­kų (6/15 dvi­taš­ kių), at­ko­vo­jo 10 ka­muo­lių, blo­ka­vo 1 me­ti­mą ir 4 sy­kius pra­si­žen­gė. Sta­tis­ti­ka ne­guo­dė

Įpu­sė­jus ket­vir­ta­jam kė­li­niui „Rap­ tors“ dar pir­ma­vo 84:74, ta­čiau tuo­met „Pa­cers“ spur­ta­vo 11:2. Dvi­ko­vos nu­ga­lė­to­jas paaiš­kė­jo pa­sku­ti­nė­mis aki­mir­ko­mis. Li­kus žais­ti 21 sek., tei­sė­jai po gin­čy­ti­no epi­zo­do ka­muo­lį ati­da­vė „Pa­cers“ ko­man­dai, o šios eki­pos gy­nė­jas Geor­ge’as Hil­las pel­nė per­ga­lin­gus taš­kus. „Rap­tors“ dar ban­dė iš­gel­ bė­ti A.Barg­na­ni, ta­čiau jo me­ti­mas net ne­lie­tė lan­ko. „At­li­kau dvi­gu­bą dub­lį? Šau­nu, ta­čiau man svar­biau­sia – lai­mė­ ti. Šį­kart pra­lai­mė­jo­me, tad to­kio ma­no in­dė­lio per­ga­lei ne­pa­ka­ko. Gal­būt rei­kia tri­gu­bo dub­lio. Gai­la, kad ne­pa­vy­ko pra­džiu­gin­ti sir­ga­lių, ku­rie bu­vo tik­rai nuo­sta­būs“, – po var­žy­bų kuk­li­no­si J.Va­lan­čiū­nas.

Po dvi­k o­vos komp­l i­m en­t ų nau­j o­k ui ne­gai­l ė­j o ir D.Ca­s ey. „Iki di­d žio­s ios per­t rau­kos Jo­n as įgi­jo daug ver­tin­gų pa­mo­kų, ku­ rias jam su­ren­gė R.Hib­ber­tas. Jis iš to pa­si­mo­kė ir sė­min­gai ko­vo­ jo su var­ž o­v ų aukš­taū­g iu. Bu­vo ma­l o­n u žiū­r ė­t i, kaip Jo­n as žai­ dė“, – kal­b ė­j o „Rap­tors“ stra­ te­gas. L.Klei­za – ant suo­lo

Ki­tas To­ron­to eki­pos le­gio­nie­ rius L.Klei­za pra­lai­mė­ji­mą ste­bė­jo nuo at­sar­gi­nių suo­lo. Jis bu­vo vie­ nin­te­lis iš 13-os ma­čui re­gist­ruo­tų „Rap­tors“ žai­dė­jų, ku­ris ant par­ke­ to taip ir ne­pa­si­ro­dė. Sa­vo de­biu­to NBA lau­kia ir Do­ na­tas Mo­tie­jū­nas. Hjus­to­no „Roc­ kets“, ku­riam pri­klau­so lie­tu­vis, NBA se­zo­ną pra­dė­jo įspū­din­ga per­ ga­le 105:96 sve­čiuo­se prieš Det­roi­ to „Pis­tons“, ta­čiau lie­tu­vis, kaip ir „Roc­kets“ krep­ši­nin­kai Ter­ren­ce’as Jo­ne­sas, Roy­ce’as Whi­te’as bei Co­ le’as Ald­ri­chas, ne­žai­dė. Ke­vi­no McHa­le’o va­do­vau­ja­ mą „Roc­kets“ į prie­kį ve­dė nau­ jo­kas Ja­me­sas Har­de­nas. Iš Ok­la­ ho­mos „Thun­der“ at­vy­kęs ir prieš pat dvi­ko­vą ket­ve­rių me­tų 80 mln. JAV do­le­rių su­tar­tį su­da­ręs gy­nė­jas pel­nė 37 taš­kus ir at­li­ko 12 re­zul­ta­ ty­vių per­da­vi­mų.

„„Dvi­ko­va: J.Va­lan­čiū­nas (de­ši­nė­je) pel­nė tik dviem taš­kais ma­žiau nei

„Pa­cers“ monst­ras R.Hib­ber­tas.

Re­zul­ta­tai Det­roi­to „Pis­tons“–Hjustono „Roc­ kets“ 96:105, To­ron­to „Rap­tors“– Indianos „Pa­cers“ 88:90, Nau­jo­jo Or­lea­no „Hor­nets“–San An­to­n i­jaus „Spurs“ 95:99, Fi­n ik­so „Suns“–„Gol­ den Sta­te War­r iors“ 85:87, Fi­la­del­ fi­j os „76-ers“–Denverio „Nug­gets“ 84:75, Či­k a­gos „Bulls“–Sakramen­

Es­tijos studentai iš­si­ve­žė dvi per­ga­les Lie­tu­vių de­biu­tas nau­jo­jo­je Tarp­ tau­ti­nė­je stu­den­tų krep­ši­nio ly­go­ je (TSKL) bu­vo ne­sėk­min­gas – pra­ lai­mė­jo ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ ver­si­te­to (KTU), ir Vil­niaus Ge­di­mi­ no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) vai­ki­nų ko­man­dos.

„„Įtam­pa: VGTU krep­ši­nin­kams (bal­ti marš­ki­nė­liai) tik pa­sku­ti­nė­mis ma­

čo aki­mir­ko­mis iš ran­kų iš­sprū­do per­ga­lė.

Alek­so Jau­niaus nuo­tr.

KTU krep­š i­n in­kai sa­vo aikš­t ė­ je po pra­t ę­s i­m o 79:82 nu­s i­l ei­ do Ta­li­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (TTU) eki­pai. Kau­nie­čiai, ku­rių gre­to­se ne­bu­ vo Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) ir Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) klu­bams at­sto­vau­jan­čių žai­dė­jų, pir­ma­vo 18:8, 40:25, bet per ant­rą­ją rung­ty­nių da­lį iš­bars­ tė per­sva­rą. Pas­ku­ti­nė­mis pra­tę­si­ mo aki­mir­ko­mis sėk­mė ly­dė­jo sve­ čius iš Es­ti­jos.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ta­li­no stu­den­tai šven­tė per­ga­lę ir Vil­niu­je, taip pat po dra­ma­tiš­ kos ko­vos 78:76 įvei­kę VGTU ko­ man­dą. TSKL ofi­cia­liai pri­sta­ty­ta spa­ lio mė­ne­sį Mask­vo­je. Pir­mą­jį se­ zo­ną ke­tu­rio­se gru­pė­se jė­gas iš­ mė­g ins 22 eki­p os iš Ru­s i­j os, Ka­zachs­ta­n o, Bal­ta­r u­s i­jos, Uk­ rai­n os, Lie­t u­vos ir Es­t i­jos. Lie­ tu­viai su Ta­li­no, Ka­li­ning­ra­do ir Sankt Pe­ter­bur­go stu­den­tais ko­ vo­ja A gru­pė­je. Var­žy­bos vyks dviem ra­tais. 2013-ųjų sau­sį nu­ma­ty­ta „Žvaigž­ džių die­na“, o fi­na­lo ket­ver­to tur­ ny­ras – ba­lan­dį. „Džiau­g ia­m ės, kad stu­d en­ tų krep­ši­nis pe­rei­na į nau­ją eta­pą. Ga­lė­si­me pa­žiū­rė­ti, koks mūsų ly­ gis, tai bus po­stū­mis pro­gre­suo­ti.

to „Kings“ 93:87, Ju­tos „Jazz“–Dala­ so „Ma­ve­r icks“ 113:94, Los An­d že­lo „Clip­pers“-Mem­fio „Grizz­l ies“ 101:92, Port­lan­do „Trail Bla­zers“–Los An­dže­ lo „La­kers“ 116:106, Ma­ja­m io „Heat“– Bostono „Cel­t ics“ 120:107, Kliv­lan­do „Ca­va­l iers“–Vašingtono „Wi­z ards“ 94:84, „La­kers“–„Ma­ve­ricks“ 91:99.

Sta­tis­ti­ka „„KTU–TTU 79:82 (18:8, 22:17, 10:15, 18:28, 11:14). K.Dmit­ri­je­vas 18 taš­kų, G.Venc­lo­vas 16 (10 at­ko­vo­tų ka­ muo­lių), D.Bai­ka 14, M.Jakš­tas 10/ K.Aken­par­gas 23, M.Ka­ja 16, A.Ar­ nol­das 14. „„VGTU–TTU 76:78. E.Ras­te­nis 25,

A.Lu­ka­še­vi­čius 12, K.Kve­da­ra­vi­čius 10/K.Aken­par­gas 23, A.Ar­nol­das 21, E.Kee­dus 17.

Jei pa­vyks šis pro­jek­tas, tuo­met ly­ ga tik­riau­siai plė­sis, nes ja do­mi­si ne vien Eu­ro­pos, bet ir Azi­jos ša­ lių – Ja­po­ni­jos, Ki­ni­jos – aukš­to­ sios mo­kyk­los“, – sa­kė Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­gos (LSKL) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Jo­nas Kur­ še­vi­čius. VD, LSKL inf.


12

PENKTADIENIS, lapkričio 2, 2012

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NAUJIENOS

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222. www.vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybė socialiniuose tinkluose: www.facebook.com/vilnius.lt, www.twitter.com/vilnius_lt Informacija tel. 1664. Pasitikėjimo tel. (8 5) 211 2885. Pirminė teisinė pagalba – gyventojai registruojami tel. (8 5) 211 2744, www.teisinepagalba.lt. Klauskite: e.vicemeras@vilnius.lt

teritorijų planavimo SKELBIMAI Parengtas apie 0,865 ha sklypo Fabijoniškių g. 97 ir šalia esančios teritorijos detalusis planas. Planavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 30-1062. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Miesto plėtros departamento, kodas 188701240, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Informaciją teikia Lina Adžgauskienė tel. (8 5) 211 2752, el. paštas lina.adzgauskiene@vilnius.lt. Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2497. Informaciją teikia: Linas Sinkevičius, tel. (8 5) 211 2536, el. paštas linas.sinkevicius@vplanas.lt. Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais ir nekeičiant esamo žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, pakeisti sklypo ribas ir plotą, prijungiant laisvos įsiterpusios valstybinės žemės plotą, ir patikslinti naujai formuojamo žemės sklypo naudojimo ir tvarkymo režimą. Planavimo darbų programa: 1) parengiamasis etapas – 2012 m. liepa–rugpjūtis, 2) teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas – 2012 m. rugpjūtis–2013 m. rugsėjis, 3) sprendinių pasekmių vertinimo etapas – 2013 m. vasaris–gegužė, 4) baigiamasis etapas – 2013 m. rugsėjis–2014 m. balandis. Planuojamas žemės sklypo būdai ir pobūdžiai – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1). Informacija apie numatomus statyti statinius – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų plėtra ir rekonstrukcija. Rengimo terminai: pradžia  – 2012 m. liepos mėn.; pabaiga  – 2014 m. balandžio mėn. Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti 2012 m. nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 18 d., darbo dienomis Vilniaus miesto savivaldybėje 506 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje. Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks 2012 m. nuo gruodžio 3 d. iki 18 d., darbo dienomis Vilniaus miesto savivaldybėje prie 216 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. gruodžio 18 d. 15 val. Vilniaus miesto savivaldybėje 216 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir per jį. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos. Parengtas apie 0,05 ha sklypo Vytenio g. 51 Ir gretimos teritorijos detalusis planas. Planavimo pagrindas – Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 04 25 įsakymas Nr. 30-795. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Informacija teikiama tel. (8 5) 211 2633, el. paštas rita.navalinskiene@vilnius.lt Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“ Šv. Ignoto g. 5, 18 p.d. Vilnius LT-01013. Informacija teikiama tel./faks. (8 5) 261 1115, el. paštu diana@ smartas.lt Planavimo tikslai: žemės sklypo ribų keitimas, laisvos valstybinės žemės prijungimas, žemės tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais. Viešas projekto svarstymas: su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti projektuotojų biure Šv. Ignoto g. 5, Vilnius (kiemo korpusas) darbo metu, o jo vieša ekspozicija – nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2012 m. gruodžio 19 d. Projekto svarstymas vyks projektuotojų biure Šv. Ignoto g. 5, Vilnius (kiemo korpusas), 2012 m. gruodžio19 d. 16 val. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir (ar) organizatoriui raštu iki viešo svarstymo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo gavimo dienos.

Kur kreiptis klausimais, susijusiais su šiluma Jeigu pas gyventojus blogai šyla radiatoriai ar per maža arba per didelė patalpų temperatūra, rūsyje neizoliuoti vamzdynai, dėl nesandarių vamzdynų nuolat bėga karštas vanduo, o namo administratorius ar bendrijos pirmininkas nesiima priemonių šiems klausimams išspręsti, gyventojai turi kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją tel. (8 5) 263 6006), nes ši institucija vykdo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiklos kontrolę. Jeigu gyventojas, jo manymu, gavo per didelę sąskaitą už šildymą ir įtaria šilumos tiekėją nesąžiningu elgesiu, turi kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą tel. (8 5) 262 6751.

Vilniui vėl nenumatoma apie 200 mln. litų GPM 2013 m. valstybės biudžeto projekte Vilniui tenkančią gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį planuojama padidinti nuo 40 iki 42 proc. Teigiama, kad taip būtų kompensuotos prarastos pajamos dėl mažėjančio nekilnojamojo turto (NT) mokesčio. Vilniuje kitais metais, prognozuojama, jis mažės net 17 mln. litų.

„Tam, kad Vilnius būtų pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, GPM dalį reikia padidinti mažiausiai 20 proc. – iki 60 proc. Tai, kad planuojama GPM dalį padidinti 2 proc. ,norint kompensuoti kitų metų NT mažėjimą, nesprendžia Vilniaus miesto savivaldybės finansinių problemų, nes ši dotacija net nepadengia tos sumos. Vilnius, kaip matyti iš valstybės biudžeto projekto, ir toliau bus paliktas miestu donoru ir bus

skandinamas skolose“, – sakė Vilniaus meras Artūras Zuokas. Vilniaus miesto savivaldybė taip pat atkreipia dėmesį, kad dėl NT mokesčio mažėjimo pasikeitus NT deklaravimo tvarkai, net ir šiais metais vietoj suplanuoto 110 mln. litų NT mokesčio bus surinkta tik 77,4 mln. litų – net 32,6 mln. litų mažiau. Tačiau šios išlaidos biudžete buvo numatytos. Finansų ministerija 2012 m. nekilnojamojo turto mokesčio prognozę (110 mln. Lt) pateikė neįvertinusi NT mokesčio įstatymo nuostatų pakeitimų, įsigaliojusių dar nuo 2011 m. Vilniaus miesto savivaldybė primena, kad Konstituciniame Teisme (KT) priimtas prašymas ištirti, ar įstatymai, numatantys, jog Vilniaus biudžetui skiriama 40 proc. mieste sumokamo GPM, o beveik

visoms kitoms savivaldybėms paliekama 100 proc. mokesčio, atitinka Konstituciją. „Tai, kad ieškinį nagrinės ir KT, reiškia, kad mūsų argumentai dėl miestui daromos žalos ir nepakankamo pagrindinių sričių finansavimo yra pagrįsti. Vilnius ilgą laiką Vyriausybės ir Seimo sprendimais buvo miestas donoras, dėl to sostinės skola per 2007–2011 m. padidėjo 500 mln. litų“, – sakė Vilniaus meras A.Zuokas. Į KT, nagrinėdamas Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį, nusprendė kreiptis Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT). VAAT atmetė Vyriausybės argumentus, kad nėra pagrindo kreiptis į KT, ir atsižvelgė į Vilniaus savivaldybės argumentus dėl miestui Seimo ir Vyriausybės sprendimais daromos žalos.

GPM pasiskirstymas tarp miestų Savivaldybė Vilniaus miesto Kauno miesto Klaipėdos miesto Mažeikių rajono

GPM dalis savivaldybėje (tūkst. litų)

Į savivaldybės biudžetą patenkanti GPM dalis (proc.)

846 817 303 108 154 094 37 706

40 94 86 95

Gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas (tūkst. litų) į valstybės iždo į savivaldybės biudžetą sąskaitą 508 090 338 727 18 186 284 922 21 573 132 521 1 885 35 821

PASTABA. Kituose Lietuvos miestuose į savivaldybės biudžetą patenka 100 proc. surenkamo GPM

Savivaldybių biudžetams skiriama GPM dalis (proc.) Savivaldybė Vilniaus m. Kauno m. Klaipėdos m. Šiaulių m. Panevėžio m. Mažeikių r. Ignalinos r. Palangos m. Kitos

2002 40 74 64 96 84 55 78 70 100

2003 40 74 64 96 84 55 100 70 100

2006 40 74 64 96 84 90 100 100 100

2010 40 94 86 100 100 95 100 100 100

2011 40 94 86 100 100 95 100 100 100

2006/2010 • 0p.  20p  22p  4p  16p  5p -

Šaltinis: LR savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlis

2012 m. biudžeto lėšos Gyventojų skaičius Biudžeto pajamos Pajamos vienam gyventojui

Vilnius 554 tūkst. 1,019 mlrd. Lt 1841 Lt

Ryga 703 tūkst. 2,.130 mlrd. Lt 3029 Lt

Talinas 416 tūkst. 1,361 mlrd. Lt 3271 Lt

Jeigu šilumos vartotojas įtaria šilumos tiekėją pritaikius ne tą šilumos suvartojimo paskirstymo metodiką ar taikant, jo nuomone, nepagrįstas šilumos ar karšto vandens kainas, turėtų kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją tel. (8 5) 213 5166.

„Shutterstock“ nuotr.


13

penktADIENIS, lapkričio 2, 2012

menas ir pramogos

Kūry­bos pro­cesą pa­vertė vaiz­du Lapk­ri­čio 2–7 d. ga­le­ri­jos „Var­tai“ per­žiūrų kam­ba­ry­je bus pri­sta­ to­ma jau­nos me­ni­ninkės Lau­ros Gryb­kaus­kaitės ins­ta­lia­ci­ja „Kaf­ kiš­kas pro­ce­sas“.

„Kaf­kiš­kas pro­ce­sas“ – tai ins­ta­ lia­ci­ja, pa­čios au­torės sie­ja­ma tiek su me­ni­nin­ko, tiek su jo kūry­bi­ nio pro­ce­so vertės ir sa­vi­vertės įvaiz­di­ni­mu. Pa­sak au­torės, kar­ tais tarp už­gi­mu­sios min­ties, jos rea­li­za­vi­mo ir ga­lu­ti­nio re­zul­ta­ to pa­si­kar­to­jan­ti ne­pa­sie­kia­mu­

mo būse­na su­ke­lia eg­zis­ten­cinę įtampą. L.Gryb­kaus­kaitė sa­vo ins­ta­lia­ci­jo­je ją su­daik­ti­na, įpras­ tai žiū­ro­vui ne­ma­tomą kūry­bi­nio pro­ce­so dalį pa­ver­čia ore pa­ki­bu­ siu ob­jek­tu. L.Gryb­kaus­kaitė ži­no­ma kaip jau­no­sios kar­tos gra­fikė, spėju­si su­lauk­ti įver­ti­ni­mo ne vie­no­je pa­ ro­do­je Lie­tu­vo­je ir sve­tur. Šių metų pa­va­sarį „Vartų“ ga­le­ri­jos per­žiūrų kam­ba­ry­je bu­vo pri­sta­ty­ta Lau­ros pie­ši­nių se­ri­ja „Aris­tok­ra­tai“, o 2011 m. ru­denį eks­po­nuo­ti dar­bai

iš es­tampų cik­lo „Ri­tua­lai“ (2010– 2011 m.), „Būse­na“ (2010 m.), „Trans­lia­ci­ja“ (2009 m.). Svar­ biau­sios me­ni­ninkę do­mi­nan­čios, jos kūry­bo­je so­cia­linį cha­rak­terį įgau­nan­čios te­mos: kas­die­nybės abst­rak­ci­jos, ne­sėkmė, abe­jonės pra­sme ir būti­nu­mu. VD inf.

KUR? Ga­le­ri­jo­je „Var­tai“,­ Vil­niaus g. 39. KA­DA? Iki lapk­ri­čio 7 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

„„Žvaigždės: fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­dys ir vie­nas žy­miau­sių Lie­tu­vos gos­pe­lo chorų – „Sounds in G“. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Vil­nių už­lies gos­pe­lo mu­zi­ka Lapk­ri­čio 8–11 d. Vil­niaus baž­ny­čio­se ir kon­certų salė­se jau de­šimtą kartą skambės džiaugs­min­gos ir įkve­pian­čios gos­pe­lo giesmės. Giesmės kvies džiaug­tis

Šie­met de­šim­ta­sis ju­bi­lie­ji­nis mu­ zi­kos fes­ti­va­lis „Vil­nius Gos­pel“ su­kvietė re­kor­dinį skai­čių da­ly­vių – net dvi­gu­bai dau­giau dai­ni­ninkų nei pa­pras­tai su klau­sy­to­jais da­ly­ sis mu­zi­kos ir tikė­ji­mo džiaugs­mu Did­žia­ja­me fes­ti­va­lio kon­cer­te. Fes­t i­va­l io „Vil­n ius Gos­p el“ pro­gra­mo­je šie­met – ke­tu­ri kon­ cer­tai ir tra­di­cinės gos­pe­lo mi­šios Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šv. Jonų baž­ ny­čio­je“, – pa­sa­ko­jo fes­ti­valį or­ ga­ni­zuo­jan­čios Lie­tu­vos jaunųjų krikš­čio­nių sąjun­gos va­do­vas Al­ gir­das Čiuk­šys. Jau de­šimtą kartą Lie­tu­vo­je vyks­ tan­čio fes­ti­va­lio pro­gra­ma ypa­tin­ ga – ju­bi­lie­jaus pro­ga bus at­lik­ ti ge­riau­si visų fes­ti­va­lių „Vil­nius Gos­pel“ kūri­niai, kon­cer­tuos sve­ čiai, ku­rie jau yra tapę gos­pe­lo ger­ bėjų nu­mylė­ti­niais. „Joy­ful Joy­ful – Tes­kam­ba džiaugs­mo giesmė“ – šių metų fes­ti­va­lio te­ma, gi­mu­si iš pa­grin­dinės fes­ti­va­lio giesmės pa­ va­di­ni­mo. Cho­re – 600 dai­ni­ninkų

„Per fes­ti­valį tra­di­ciš­kai bus ren­ gia­mi ir mo­ky­mai, se­mi­na­rai gos­

pe­l o at­l ikė­jams, kad jie galėtų įgy­ti dau­giau ži­nių. Nes tai – ne vien mu­zi­kos žan­ras. Šiam gie­do­ ji­mo sti­liui rei­kia ypa­tin­go pa­jau­ ti­mo. Be to, kas­met vis daugė­ja ko­lek­tyvų, ku­rie at­lie­ka gos­pe­lo mu­z iką, todėl se­m i­n a­rai tam­pa vis ak­tua­les­ni“, – pa­sa­ko­jo ren­ gi­nio koor­di­na­torė Na­ta­li­ja Ver­ bic­kienė.

„Joy­ful Joy­ful – Tes­ kam­ba džiaugs­mo giesmė“ – šių metų fes­ti­va­lio te­ma, gi­ mu­si iš pa­grin­dinės fes­ti­va­lio giesmės pa­va­di­ni­mo. Įspūdin­giau­sias fes­ti­va­lio ren­gi­ nys – Di­dy­sis gos­pe­lo mu­zi­kos kon­ cer­tas Vil­niaus kong­resų rūmuo­se (lapk­ri­čio 10 d., šeš­ta­dienį). Ja­me klau­sy­to­jai iš­girs jung­tinį gos­pe­ lo chorą su 600 dai­ni­ninkų ir JAV, Šve­di­jos bei Lie­tu­vos gos­pe­lo mu­ zi­kos žvaigž­des.

Sa­vo pro­gramą at­liks mu­zi­kos pro­ fe­sio­na­las – dai­ni­nin­kas, kom­po­zi­ to­rius ir di­ri­gen­tas iš Jung­ti­nių Ame­ ri­kos Vals­tijų – Jay T.Hairs­to­nas. Fes­ti­va­lio Did­žia­ja­me kon­cer­te gos­ pe­lo dva­sią skleis ir cha­riz­ma­tiš­kie­ ji sve­čiai iš Šve­di­jos – Jo­nas Engströ­ mas bei Mo­ni­ca Törnqvist. Kon­cer­te taip pat da­ly­vaus ir Lie­tu­vos gos­pe­ lo mu­zi­kos at­likė­jai: di­ri­gen­tai ir dai­ ni­nin­kai Kris­ti­na Žal­do­kaitė, Edi­ ta Ta­mo­še­vi­čienė (kar­tu su cho­ru „Ma­ra­na­ta“), Ma­ri­ja Mo­ni­ka Žal­ne­ raus­kaitė, Ak­vilė Ka­li­naitė, Jo­nas Sa­ ka­laus­kas, Si­mo­na Sa­vic­kaitė ir ki­ti. Pradės ket­vir­ta­dienį

Fes­ti­va­lio gerbėjų taip pat lau­kia ati­da­ry­mo kon­cer­tas Vil­niaus Ber­ nar­dinų baž­ny­čio­je (lapk­ri­čio 8 d., ket­vir­ta­dienį) su ži­no­mais sos­tinės gos­pe­lo cho­rais. Penk­ta­die­nio va­karą (lapk­ri­čio 9 d.) or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia į ypa­tingą fes­ti­va­lio sve­čių kon­certą mu­zi­kos klu­be „Tams­ta“, ku­ria­me pa­si­ro­ dys gos­pe­lo cho­ras „Be Mu­sic“, va­do­vau­ja­mas M.Žal­ne­raus­kaitės, ir žiū­rovų pamėg­tos fes­ti­va­lio žvaigždės – švedė M.M.Törnqvist ir ame­ri­kie­tis J.T.Hairs­to­nas. Sek­ma­dienį (lapk­ri­čio 11 d.) kvie­ čia­me pra­leis­ti po­pietę kar­tu su šei­ ma ir džiaugs­min­ga mu­zi­ka „Gos­pel kon­cer­te šei­mai“, ku­ris vyks Vil­ niaus uni­ver­si­te­to teat­ro salė­je. Fes­ ti­valį „Vil­nius Gos­pel“ tra­di­ciš­kai vai­ni­kuos gos­pe­lo mi­šios Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šv. Jonų baž­ny­čio­je. VD inf.

„„Sti­lius: me­ni­ninkė L.Gryb­kaus­kaitė net kas­die­ny­bei vaiz­duo­ti ren­ka­si

abst­rak­ci­jas. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.


14

PenktADIENIS, lapkričio 2, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? „Mint Vi­ne­tu“ kny­gy­ne, Šv. Ig­no­to g. 16. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Prie „Ozo“ pre­ky­bos cent­ro, Ozo g. 18. KA­DA? Ry­toj 17 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to g. 4 / 3. KA­DA? Ry­toj 17.15 val. KIEK? 7 li­tai.

Poe­zi­ja ang­liš­kai

Ug­nies fies­ta

Links­mo­ji ani­ma­ci­ja

Iš­siil­gu­siems jau­kių poe­zi­jos skai­tymų me­tas už­suk­ti į kny­gyną „Mint Vi­ne­tu“. Čia vyks Či­ka­go­je gi­mu­sio lat­vių poe­to Pėte­rio Ced­ ri­nio kūry­bos va­ka­ras. Ren­ginį ves Lai­man­tas Jo­nu­šys, sa­vo poe­ zi­jos ver­ti­mus į anglų kalbą skai­tys Ma­rius Bu­ro­kas, pri­si­jungs ir ame­ri­kie­tis poe­tas, vertė­jas Ker­ry Shaw­nas Key­sas (nuo­tr.).

Šeš­ta­die­nio va­karą Vil­niaus pa­dangę prie Ozo gatvės nu­švies re­kor­ di­nio dyd­žio ug­nies pa­švaistė. Apie 30–50 ge­riau­sių Lie­tu­vos fa­kyrų su­si­jungs draugėn, norė­da­mi nu­ste­bin­ti Lie­tuvą ir pa­siek­ti naujų ug­ nies val­dy­mo aukš­tumų – pa­ge­rin­ti ma­siš­kiau­sio ug­nies ratų su­ki­ mo re­kordą ir at­lik­ti ma­siš­kiau­sią ug­nies šo­kio cho­reog­ra­fiją.

Fes­ti­va­lio „Tin­di­rin­dis“ kon­kur­sinė­je pro­gra­mo­je „Juo­ko vi­ta­mi­ nai“ – Bal­ta­ru­sių liau­dies pa­tar­lių ani­ma­ci­ja šiuo­lai­ki­nei TV au­di­ to­ri­jai. Aust­ralų fil­me „Už­ku­li­siai“ he­rojė Sin­ti­ja no­ri pri­sta­ty­ti naują pa­čios pa­ra­šytą spek­taklį, bet kai mo­ky­to­ja lie­pia jai vai­din­ti kar­tu su Dže­re­miu, vai­di­ni­mas pa­vyks­ta ne taip, kaip pla­nuo­ta.

KUR? Mu­zi­kos klu­be „Brodvė­jus“, Mėsi­nių g. 4. KA­DA? Šian­dien 20.30 val. KIEK? 20 litų.

KUR? Na­cio­na­linė­je dailės ga­le­ri­jo­je, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 22. KA­DA? Iki gruod­žio 12 d. KIEK? 3–6 li­tai.

KUR? Mo­ky­tojų na­muo­se, Vil­niaus g. 39 / 6. KA­DA? Ry­toj 17 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Kong­resų rūmuo­se, Vil­niaus g. 6 / 16. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 86–200 litų.

Saldūs pri­si­mi­ni­mai su „Ron­do“

Su­tik­ti Lie­tu­vos mies­tai

Pa­sau­linė ve­ganų die­na

R.Pau­lo va­ka­ras

„Ron­do“ dai­nas „Eg­le, ma­no se­se“, „Laukų gėlė“, „Pe­lenė“, „Pa­lauk, su­stok“, „Su­die, Eli­za“, „Ry­tas pe­ ro­ne“ kar­tu su gru­pe dai­nuo­ja dau­giatūks­tan­ tinės žiū­rovų mi­nios. Šįkart – grupės kon­cer­tas ka­me­rinė­je ap­lin­ko­je.

Lie­tu­vos dailės mu­zie­ju­je – Gin­ta­ro Če­so­nio fo­ tog­ra­fijų pa­ro­da. Lan­ky­to­jai galės iš­vys­ti fo­tog­ ra­fijų se­riją „Su­tik­ti mies­tai“, ku­rią jis kūrė Kau­ne kar­tu su poe­tu, eseis­tu Kęstu­čiu Na­va­ku reng­da­ mas al­bumą „Su­tik­tas Kau­nas“.

Ini­cia­ty­vinė grupė „Gerbk gyvūnų tei­ses“ kvie­čia vi­sus į ren­ginį su­ži­no­ti dau­giau apie ve­ga­nizmą. Bus ro­do­mas fil­mas apie ve­ga­nizmą „Ma­king the Con­nec­tion“, skai­to­ma pa­skai­ta apie mi­tybą ir gyvūnų tei­ses.

Vil­niaus kong­resų rūmuo­se le­gen­di­nis kom­po­ zi­to­rius Rai­mon­das Pau­las kar­tu su inst­ru­men­ ti­niu an­samb­liu at­liks kon­cer­tinę pro­gramą „Dai­ nos be žod­žių“. Dai­nuos ir In­ta­ras Bu­su­lis bei Ai­ ja And­re­je­va.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (3) (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15, 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50 Sportas, orai. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (4) (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Vaid. f. „Atsisveikinimas“ (2010 m.) (N-7).

LRT 18.45 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“ (6). 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris II“. 7.20 „Didysis filmukų šou“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 Anim. f. „Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas“ (JAV, 2002 m.) (k). 10.00 Veiksmo f. „Zoro kaukė“ (JAV, 1998 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Madagaskaro pingvinai“. 14.15 „Šeimynėlė“ (N-7). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 „Auksinis gramofonas 16“ (Rusija, 2011 m.). Dalyvauja: F.Kirkorovas, Velerija, Alsou, D.Bilanas, Vera Brežneva ir kt. 22.10 Farai (N-14). 23.10 Veiksmo f. „Rūkstantys tūzai 2. Žudikų puota“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-14). 0.55 Katastrofų f. „Audrų karas“ (JAV, 2012 m.) (N-7).

TV3

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija.

LNK 19.19 val.

8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 „Šok su manimi“ šokių konkursas. 14.40 „Smurfai“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Trileris „Kelionė į Raganų kalną“ (JAV, 2009 m.). 21.25 Veiksmo f. „Iksmenai“ (JAV, 2000 m.). 23.30 Siaubo f. „Paranormalūs reiškiniai 2“ (JAV, 2010 m.). 1.10 Mokslinės fantastikos f. „Aiborgai“ (JAV, 2009 m.).

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 9.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 10.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios.

TV3 17.10 val.

18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.20 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Rusų kinas. Veiksmo komedija „Nevaliaška“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 22.50 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.50 Galiūnų čempionų lygos etapas Rusijoje (k). 0.50 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 „Nužudyti Hitlerį“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. Orai. 15.10 „Jaunikliai“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Dievo rykštė“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Dievo rykštė“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“. 18.00 Žinios. Orai.

BTV 19.25 val.

18.35 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.38 Orai. 21.40 Vertas kinas. Istorinė drama „Hercogienė“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14). 0.10 Dok. f. „Savižudybė po Černobylio“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“ (Brands Hatch). 14.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Cup 2012“ (Brands Hatch). 14.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“ (Silverstone). 15.50 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Cup 2012“ (Silverstone). 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgorželeco „Turow“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 18.30 Krepšinio pasaulyje. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Minsk“. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–„Neptūnas“. 23.15 Automoto.

lietuvos ryto tv 0.10 val.


8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt.

penktADIENIS, lapkričio 2, 2012

933624

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

Pa­ro­da Vėlinėms Visą lapk­ritį Lie­tu­vos vaikų ir jau­ni­mo cent­ras (LVJC) kvie­ čia su­si­pa­žin­ti su jau­ni­mo ke­ ra­mi­kos dar­bais, kur­tais Vėli­ nių te­ma.

Pre­k y­b os cent­re „Pa­n o­ra­ ma“ (Sal­to­niš­kių g. 9, Vil­nius) ant­ra­m e aukš­te visą mėne­ sį vyk­sian­čios pa­ro­dos te­ma – Vėlinės ir tai, kas artė­jant il­ ges­n iems žie­m os va­ka­rams mums ke­lia šyp­seną ir tru­putį mus gąsdi­na. Ke­ra­mikės Da­lia Gent­vai­ nytė, Ri­ta Raz­mienė, Vi­ta Tra­ ce­vi­čienė, Til­mantė Kli­gytė Vėli­nių, mi­ru­siųjų pa­sau­lio te­ mas vai­kams per­tei­kia per lie­tu­ vių et­no­kultū­ros, senųjų ci­vi­li­ za­cijų me­nus ir sim­bo­liką. Taip eks­po­zi­ci­jo­je at­si­ra­do ir lie­tu­vių mi­to­lo­gi­niai per­so­na­žai – ra­ga­ nos, vel­niai, ir se­novės Egip­to mi­to­lo­gi­jos po­že­mių ka­ra­lystės die­vas šuo Anu­bis, ir šiuo­lai­ki­ niai sim­bo­liai – de­ko­ruo­ti mo­ liū­gai – bei ki­ti. LVJC ke­ra­mi­kos pa­mo­ko­se jau­nie­ji me­ni­nin­kai ku­ria dar­ bus nau­do­da­mi mo­lio de­gi­mo krosnį, žie­di­mo stak­les, įvai­rių spalvų glazūrą. Čia dir­ba me­ ni­ninkės, tu­rin­čios di­delę pra­ktinę ir dar­bo su vai­kais, jau­ni­ mu, suau­gu­siai­siais, šei­mo­mis pa­tirtį. Už­siė­mimų va­dovės pa­čios eks­po­nuo­ja sa­vo dar­bus įvai­rio­se pa­ro­do­se kar­tu su ki­ tais me­ni­nin­kais. Jų auklė­ti­niai taip pat da­ly­vau­ja pa­ro­do­se ir kon­kur­suo­se, ku­rių dar­bai daž­ nai būna pa­stebė­ti ir ver­ti­na­mi už ko­kybę, ori­gi­na­lumą, kūry­ biš­kumą. VD inf.

Pa­ra­ma kultū­rai Na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ ro gast­rolėms Pietų Ame­ri­ko­je ir dar trims pro­jek­tams nu­ma­ty­ ta skir­ti 275 tūkst. litų.

To­kias lėšas šią sa­vaitę pa­si­ ra­šy­tu įsa­ky­mu skyrė kultū­ros mi­nist­ras Arū­nas Gelū­nas, kaip pra­nešė Kultū­ros mi­nis­te­ri­ja. Lie­tu­vos na­cio­na­linės fil­har­ mo­ni­jos pro­jek­tui – pa­si­reng­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­ nio or­kest­ro gast­rolėms Lo­tynų Ame­ri­ko­je – ski­ria­ma 150 tūkst. litų. Dar trims pro­jek­tams ski­ ria­mos ma­žesnės su­mos. Dviem Tarp­tau­ti­nių kultū­ros pro­gramų cent­ro pro­jek­tams – Lie­tu­vai da­ly­vau­ti ke­tur­ša­lia­me tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te „Gin­ ta­ro že­mių švie­sa“ ir Jo­no Me­ko kūry­bai pri­sta­ty­ti „Ser­pen­ti­ne“ ga­le­ri­jo­je Lon­do­ne – nu­ma­ty­ ta ati­tin­ka­mai 30 tūkst. ir 35 tūkst. litų. Dar 60 tūkst. litų ski­ria­ma „L.T. an­samb­lių tink­lo“ pro­ jek­tui – Vy­kin­to Bal­ta­ko ope­ros „Can­tio“ pa­sta­ty­mo Ber­ly­no fes­ti­va­ly­je „Ult­ras­chall“ pa­ruo­ šia­mie­siems dar­bams. BNS inf.

959526

Siūlo darbą Rimtai firmai Miunchene reikalingi specialistai (skalbimo mašinų, televizorių ir šaldytuvų tvarkymas). Reikalavimai – darbo patirtis, vokiečių kalba. Geras atlyginimas. Tel. 004915110636293, e. paštas egil@kabelmail.de. 1040777

UAB „IRDAIVA” dirbti Vilniuje reikalingi: betonuotojai, tinkuotojai, staliai-dailidės, dažytojai. Kontaktiniai tel. 8 659 38 480, 8 659 38 414. 1038189

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos skelbia konkursus: Pulmonologijos ir alergologijos skyriaus vedėjo (-os) – gydytojo pulmonologo (ės) pareigoms užimti 1,0 etato darbo krūviu. REIKALAVIMAI: 1. Gydytojo pulmonologo licencija. 2. Darbo patirtis šioje srityje ne mažesnė kaip 10 metų. 3. Mokslinis laipsnis. 4. Vilniaus universiteto dėstytoja. 5. Vadovaujančio darbo patirtis. - Intervencinės pulmonologijos ir kvėpavimo funkcinės diagnostikos skyriaus vedėjo (-os) – gydytojo endoskopuotojo (-os) pareigoms užimti 0,5 etato darbo krūviu. REIKALAVIMAI: 1. Gydytojo pulmonologo arba gydytojo krūtinės chirurgo licencija. 2. Darbo patirtis šioje srityje ne mažesnė kaip 10 metų. 3. Mokslinis laipsnis. 4. Vilniaus universiteto dėstytoja. 5. Vadovaujančio darbo patirtis. -Pulmonologijos ir alergologijos centre: gydytojo krūtinės chirurgo (-ės) pareigoms užimti 0,25 etato darbo krūviu; gydytojo pulmonologo (-ės) pareigoms užimti 0,25 etato darbo krūviu; – Intervencinės pulmonologijos ir kvėpavimo funkcinės diagnostikos skyriuje: gydytojo krūtinės chirurgo (-ės) 0,25 etato darbo krūviu; gydytojo pulmonologo (-ės) 0,75 etato darbo krūviu. REIKALAVIMAI: 1. Gydytojo specialisto licencija. 2. Darbo patirtis (privalumas). 3. Darbas kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas (privalumas). Pretendentai turi pristatyti jų specialybę, kvalifikaciją įrodančius dokumentus iki 2012 11 07 į Personalo skyriaus 203 kabinetą (Konsultacijų poliklinikoje). Informacija telefonu 236 5009. 1040417

PaSlaugoS Statybos ir remonto Dedame parketą, šlijuojame, restauruojame, lakuojame, poliruojame. Ilgametė darbo patirtis. Kokybę garantuojame. Tel. 8 609 48 510. 1035428

Sveikatos ir grožio Lapkričio-gruodžio mėnesiais dantų implantavimui ir estetiniam plombavimui – 15 proc. nuolaida! Vilnius, Gynėjų g. 4. Tel. 8 686 12 157, (8 5) 249 6990. 1036999

Kitos

Įmonė greitai suteikia trumpalaikias ir ilgalaikias paskOlas fiziniams ir juridiniams asmenims. 8 656 97 000, www.easyfinance.lt.

Susidūrei su problema dėl girtavimo? Gal anoniminiai alkoholikai gali padėti? Paskambink tel. 8 633 00 020. www.aaar.lt. 1032798

Kviečia moKytiS Kviečiame į naujus Tarptautinės lyderystės akademijos mokymus ir seminarus. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 723, e. paštas info@tla.lt. 1029219

ĮvairūS Kita INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Parengtas žemės sklypų, esančių Vilniaus m. sav. Trakų Vokės k., kurių kad. Nr. 0101/0162:1031, 0101/0162:866, 0101/ 0162:859, bendras plotas 1,9272 ha, detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012 05 14 įsakymas Nr. A30-1525, 2012 05 30 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042105 (registracijos Nr. A615-61-(2.15.1.7-AD4), 2012 06 29 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo plano dokumentui rengti Nr. A620-186(2.15.1.21-MP2). Planavimo tikslas: nekeičiant bendrojo plano sprendinių, keisti tikslinę žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti: naudojimo būdą (gyvenamųjų namų statybos (G), komercinės paskirties objektų (K), inžinerinės infrastruktūros (I) objektų teritorijos); pobūdį;

žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režiVežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandimo reikalavimus bei statybos reglamenją.tus. Tel. Planavimo 8 699 01 428, e. paštas pervezimai. organizatoriai: VALENTINA info@gmail.com. MACKEVIČ, VIDA KASTAUTIENĖ, J.ZABILIAUS IĮ, į. k. 302723056, tel. 8 671 14 216,952525 Jurgis@regroup.lt. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Regroup projektavimas”. Informacija Kitos teikiama tel. (8 5) 262 03 53, 8 671 14 216, Nestandartinių baldųVilnius, gamyba.info@regroup. Aukšta kokyLukiškių g. 5-306, bėlt.– Su žema kaina. detaliuoju www.guobosbaldai.lt . Tel. parengtu planu galima su8 656 69 099. sipažinti nuo 2012 11 06 iki 2012 12 09760904 darbo dienomis pas projekto rengėją. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2012 11 23 iki 2012 12 07 Panerių seniūnijos patalpose, Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius. Viešas susirinkimas: detaliojo plano sprennekilnojamąjį turtą dinių viešas aptarimas vyks 2012 m. gruoParduodamas kambarių džio 10 d. 10dviejų val. Lukiškių g. butas 5, 235Palankab., gosVilniuje. centre, Planavimo už bažnyčios, S.Nėries pateikimo g. 1A. Tel. pasiūlymų 8 603 62 096. tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos 955765 teikiami projekto rengėjui arba organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsaBrangiai su žeme arba išsikymą, perkame kad į jų mišką pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali kirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. teritorijų planavimo Tel.apskųsti 8 676 41Valstybinės 155. ir statybos inspekcijos prie Aplinkos929896 ministerijos Vilniaus teritorijų UAB „BEST COMPANY“ Varėnos planavimo r. perka: ir statybos valstybinės priežiūrosišskyriui, veršelius, galvijus, avis. Sumokame karto. A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėneMokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613 70 sį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pa803, 8 601 71 558, (8 310) 48 323. teiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 953105

parduoda

perKa

1040154

Informuojame, kad 2012 11 13 8.30 val. bus atliekami žemės sklypo, proj. Nr. 13641, esančio Baltosios Vokės k., Vilniaus r., Kita ženklinimo darbai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo, proj. Nr. 1070-8, 2012 04 20 Vilniaus apygardos teismo nutarpretendentą, o 11 val., proj. Nr. 1115-1,2, timi UAB „Joanos avialinijos“ iškelta bankroto Kaišialakių k., Vilniaus r., kviečiami žebyla (c. sklypų b. Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuomės pretendentai, kurio proj. Nr. jančios UABbei „Joanos administrato1765-1, žemėsavialinijos“ sklypo, kurio kad. Nr. riumi paskirta UAB VERSLO VALDYMOarIR suinRES41670/200:0009, paveldėtojai TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas asmuo teresuoti asmenys. 2012 11 14 10 val. bus – V.Česonis, 8 686 83 proj. 541. Prašom iki esan2012 atliekamitel. žemės skl., Nr. 1812, Papiškių k., Vilniaus ženklinimo m.čio birželio 11 d. imtinai pateiktir.,savo kreditodarbai. Kviečiame dalyvauti gretimo žerinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai mės skl., kad.įsiteisėjimo Nr. 4167/0500:0126, pa(bankroto bylos dienai) kartu priveldėtojus ar suinteresuotus o 11 dedant kreditorinius reikalavimusasmenis, patvirtinanval., proj. Nr. 1268-1, Papiškių k., Vilniaus čiųr.,dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. kviečiami žemės sklypo, kurio kad. Nr. Taip pat prašom nurodyti, ar šių reikalavimų 4167/0500:0359, paveldėtojus ar suinįvykdymas yra asmenis. užtikrintas,2012 nurodyti, teresuotus 11 13kokiu 9 val.būdu bus taiatliekami yra padaryta. Kreditorinį žemės sklypo,reikalavimą proj. Nr. pateik1288, ti Savanorių pr. 262-105, k., LT-50204 Inesančio Didžialaukio VilniausKaunas. r., ženkliformacija tel./faks. (8 37) 229 886. gretimo nimo darbai. Kviečiame dalyvauti 961016 žemės sklypo, kad. Nr. 4167/0400:1182, paveldėtojus APIE ir suinteresuotus INFORMACIJA TERITORIJŲasmenis. PLANAVI-11 val.Parengtas bus atliekami Nr. 1271-1 MĄ. žemėssklypo, sklypo,proj. esančio Lvovoir ženklinimo darbai. Kviečiame g. 1271-2, 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, dalysklykad. Nr. 4167/0400:0076 povauti kad. sklypų, Nr. 0101/0032:986, bendras plotasir 4167/0400:0075, paveldėtojus ir suinte0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo paresuotus asmenis. 2012 11 08 9 val. bus grindas: Vilniaus savivaldybės admiatliekami žemėsmiesto sklypo, proj. Nr. 1252-2, nistracijos direktoriausk.,pavaduotojo esančio Skurbutėnų Pagirių sen., 2011 žen07klinimo 13 įsakymas Nr.Kviečiame AD30-1732, 2011 08skly01 darbai. dalyvauti detaliojo planavimo organizatopų, kad.teritorijų Nr. 4167/0300:0138 (bendrariaus teisių irDanuta pareigų Sadovska) perdavimo irsutartis savininkė kad. Nr. Nr. 4167/0300:0009, Michalinos Zajančkovskajos paveldėtojus ir suinteresuotus asmenis. Rengėjas – VĮ „Valstybės žemės fondas“. Jei negalėsite atvykti, prašom raštu likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios informuoti rengėją. Tel. 8 605 25 986, 8 623 02 412, 8 655 60 420, e. paštas utenavzf@gmail.com.

Įvairūs

1039839

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 10 23 įsakymu Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-1782 patvirtintas valstybinės žemės teritorijos, esančios SB „Laimė“, Babinių Sodų 28-ojoje g., Vilniaus mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas.

moTransportas, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemėsįmonė tikslinępriims paskirtįį pagal regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

paslaugos

Kelionių

Legale“,gretimo Ukmergės g. 369A, Vilnius. prašom (neprivatizuoto sodo) Dausklygiau informacijos tel. (8 5) 206 0799, 8 611 po Nr. 147 savininką 2012 m. birželio 8 d. 10 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželio 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju Jaroslavu adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

15

skelbimai

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? METAS KELIAUTI Į ŠILTUS KRAŠTUS! Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už Atėjo laikas TIKROMS ATOSTOGOMS! Egiptas, Šarm El Šeichas ypatingą kainą. 3* viešbutis, viskas įskaičiuota 7 nakvynės nuo 2157 Lt Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 110 Lt Kanarų salos, Tenerifė 01–2013 03Jus 21 į trumpiausios Kviečiame nakties va2* apartamentai be maitinimo Niujorkas nuo 2226 Lt Lt karėlį! 7 nakvynės nuo 2104 Vašingtonas Lt ir linksmybės iki Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, Indija, Goa Bostonas nuo 2588 Lt ryto! 2* viešbutis su pusryčiais

Kelionių organizatorius

KELIONĖS AUTOBUSU Naujametinės ir kalėdinės kelionės auKELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje tobusu: Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt KALĖDINĖ AUSTRIJA: Viena–Melkas– (05.26.) – 95 Lt Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Lt– 175 Lt Zalcburgas – 667 Lt Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) KALĖDINĖ LENKIJA: Varšuva–ČenstachoRyga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha va–Krokuva–Osvencimas – Adrijos 437 Lt jūros Šiaurės Italija su poilsiu prie Šveicarijos gamtos stebuklai –vingis–Buda1397 Lt KALĖDINĖ VIENA–Dunojaus nuo 1197– 627 Lt Ltsala–Talinas – 377 Lt Ryga–Saremos peštas Kroatija nuo 990 Lt Amžinoji KALĖDOS ITALIJOJE: Roma Šiaurės Italija (poilsinė pažintinė) nuo–1290 Lt 1327 Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Kroatija nuo 990 Lt KALĖDOS:IŠPraha–Viena–Budapeštas LĖKTUVU VILNIAUS: nuo 619 Lt – Praha–Viena–Budapeštas žaviosios Europos sostinės – 627 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt KALĖDINIS BALTIJOS KRUIZAS: Jaunpils Malta – 904 Lt(poilsinės) – 387 Lt IŠ VARŠUVOS pilis–Stokholmas–Ryga Graikija, Cgalkidikė – 979 NAUJI METAI: Paryžius–Disneilendas Egiptas, Hurgada nuo 935LtLt (Bambergas, Liuksemburgas, Ispanija, Kosta Dorada Bulgarija nuo 850 Lt – 999 LtNiurnbergas) – 1397Lt Ispanija, Alikantė – 1108 Šri Lanka nuo 3500 Lt NAUJI METAI: Aristokratiškoji Viena–žaGraikija, Kos sala – Kreta nuo 1170 Lt vusis Budapeštas –1128 647LtLt Turkija, Antalija –Lt1185prkas–Talinas–TarLt Tunisas nuo 770Gaujos NAUJI METAI: tu – 377 LtBurgas – 1199 Lt Bulgarija, NAUJI METAI: Praha Kroatija, Rijeka(pažintinės – 1279(Melnikas–DeteniLt poilsinės) IŠ VARŠUVOS ce–Karlšteinas–Karlovy Varai) – 667 Lt Turkija, Marmaris 1289 Lt Kruizas Nilu nuo 2038 Lt NAUJI METAI: Saksonijos Šveicarija–BerBulgarija, Burgas Izraelis–Jordanija–Egiptas lynas – 567 Lt – 1199 Ltnuo 2423 Lt Portugalija, Lt Marokas nuoAlgarvė 2634 Lt– 1899Ryga–StokholNAUJAMETINIS KRUIZAS: mas–Ryga –VARŠUVOS 977 Kuba nuo IŠ 5853 Lt Lt (poilsinės) LĖKTUVU Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt Slidinėjimo kelionės autobusu: IŠ RYGOS:– 995 Bulgarija Lt Slidinėjimas Prancūzijoje (Trys Slėniai) Tailandas (pažintinė Turkija Lt poilsinė) – nuo 5218 Lt – 1470 –Lt1078 Slidinėjimas Italijoje Šri Lanka – 3500 Lt (Livinjo) – 1490 Lt Slidinėjimas Austrijoje, Šveicarijoje – IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt 1890 Lt Hurgada nuo 869 Lt Egiptas, Tunisas – 770 Lt Slidinėjimas Slovakijoje (Žemieji TaIspanija, Maljorka Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poiltrai) – 890 Lt – 1499 Turkija, Antalija – 889 Lt (Bukovelis) 7 d. sinės) Slidinėjimas Ukrainoje – 850 LtNilu nuo 1440 Lt Kruizas Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Slidinėjimo kelionės lėktuvu: Marokas – 2634 Lt Slidinėjimas Andoroje – 1290 Lt Kuba – 5853 LtItalijoje, Šveicarijoje ir Slidinėjimas PrancūzijojeLIETUVOJE (Aostos slėnis) – lėktuvu – STOVYKLOS 1490 Lt Pasaka nuo 550 Lt Slidinėjimas Italijoje (Vialattea) – lėktuTop 540LtLt vu –Fun 1650 Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius www.krantas.lt Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 Vilnius 5) 262 9120 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 vilnius@vilnius.krantas.lt, Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Las www.krantas.lt vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Torontas nuo 2382 Lt Monrealis nuo 2874 Lt 10 nakvynių nuo 3459 Lt Hiustonas nuo 2964 Lt Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Kalgaris JAE, nuoDubajus 125nuo Lt 3464 Lt 3*Pamirškite viešbutis su pusryčiais rūpesčius ir atsipakasdieninius 11Kaina nakvynių nuoį 3049 Lt su oro uostų mopateikta puses laiduokite laiveabi Baltijos jūroje! kesčiais. Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. Tailandas, Bankokas ir Pataja Rezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas pa3* viešbutis su pusryčiais 9pildomai. nakvynės nuo 3389 Lt Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Vietų skaičius ribotas. www.krantas.lt Daugiau informacijos Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt.

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – 99 Lt LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Mažieji Laukystos pirataiLt 370 Lt Bulgarija, VarnaBrava, – 1099 Ispanija, Kosta Kosta Dorada nuo Holivudo akademija Portugalija, Algarvė – 599 2239LtLt 1979 Lt Mes –jėga Malta 904450 Lt Lt Graikija, –450 1099 ŽaidimųChalkidikė galaktika Lt Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Ispanija, Alikantė – 1108 į Lietuvą 450 Lt Apači indėnai atkeliauja Pasaka nuo Graikija, Kos550 salaLt– 1128 Lt Avataro kartuLt450 Lt Raganė –nuotykiai 550 Lt– 1295 Turkija, Antalija Mes šampinjonai 450 Laimingas žmogus – taiLtaš! Bulgarija, Burgas – 1185 Lt 600 Lt Aplink 7 dienas Kroatija, Rijeka 1489 Lt 499 Lt Top Fun pasaulį 640 Lt –per Turkija, 1620 Mano Marmaris pasaulis 595 Lt Lt Portugalija, Algarvė – Kitas variantas 359 Lt1999 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE

Dodi kalbos 550IŠLtVARŠUVOS Anglų stovykla Estijoje 1790 Lt LĖKTUVU (poilsinės) STOVYKLOS UŽSIENYJE Bulgarijoje 1699 Ltnuo 1440 Lt Egiptas, Hurgada Bulgarija 1595LtLt „Pribrežnyj“ Stovykla–Ukrainoje Kroatijoje 2149 Turkija 1440 Lt 60 Lt –dienai Šri Lanka – 3500 Lt Kryme „Saliut“ AVIABILIETAI* Kreta – 1170 Lt 1699 Lt

Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699

LĖKTUVU VARŠUVOS (pažintinės – po*kainos į IŠ abi2149 puses Kroatijoje Lt ilsinės) Juodkalnijoje Kruizas Nilu nuo1899 1440Lt Lt KELTŲ AnglųBILIETAI stovykla Estijoje Izraelis –kalbos Egiptas nuo 1678 Lt 1790 Lt Marokas – 2634 Lt Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI* Kuba – 5853 Lt Talinas–Helsinkis Delis nuo 1870 Lt AVIABILIETAI Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Ltwww. lek.lt Pirkti internetu: Ventspilis–Nyneshamnas (yra ir pigios aviakompanijos) Seulas – 2308 Lt KELTAI Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) Ryga – Stokholmas Klaipėda–Kylis (spec. Bankokas – 2409 Lt pasiūlymas) Talinas – Helsinkis Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Talinas – Stokholmas Puketas – 2610 Lt Ventspilis – Nyneshamnas Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi puses Klaipėda – Karlshamnas (spec. pasiūKELTAI lymas) VIZOS Klaipėda Kylis (spec. Joninės–Baltijos jūrojepasiūlymas) (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Klaipėda –LtZasnicas (spec. pasiūlymas) nuo 105 Turku – Alando salos – Stokholmas Ryga–Stokholmas Konferencijos ir kiti Jūsų kompanijos renginiai Baltijos jūroje! Talinas–Helsinkis KRUIZAI Talinas–Stokholmas Viduržemio jūroje (spec. kaina) Ventspilis–Nyneshamnas Karibų jūroje (spec. kaina) Klaipėda–Karlshamnas (spec.kaina) pasiūlymas) Tolimuosiuose Rytuose (spec. Baltijos jūroje (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis VIZOS Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Į Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją nuo 85 Lt

Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt

1040686

Žemės sklypai bus ženklinami: 2012 11 12 10 val. – proj. Nr. 707, Zenon Šalkovskij, Skaisterių k., gretimi kad. Nr. 4152/2300:66, Nr. 4152/2300:141; 2012 11 12 12.30 val. – proj. Nr. 1154/2,3, Gerold Šostak, Uosininkų II k., gretimi kad. Nr. 4152/1300:166, Nr. 4152/1300:31, Nr. 4152/1300:147, Nr. 4152/1300:154; 2012 11 13 10 val. – proj. Nr. 1155/1,2,3, Vaclovui Vaikšnorui, Mickūnų mstl., gretimi kad. Nr. 4152/0900:14, Nr. 4152/1600:74, 4152/1600:136, Nr. 4152/1600:708, Nr. 4152/900:16, Nr. 4152/900:69, Nr. 4152/900:3, Nr. 4152/1600:577; 2012 11 16 10 val. – proj. Nr. 1183/1,2, Malvinai Azevič, Gaidūnų k., Vilniaus r. sav., gretimi kad. Nr. 4152/800:827, Nr. 4152/800:43, Nr. 4152/800:681, Nr. 4152/800:894, Nr. 4152/800:24, Nr. 4152/800:814. Kviečiame ženklinamų ir gretimų žemės sklypų savininkus ir/ar paveldėtojus dalyvauti ženklinime. Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB „Atspindys” darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. (8 5) 275 0981; info@atspindys. lt. Neatvykusiems į ženklinimą su paženklintų žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktais ir planais galima susipažinti ir pareikšti pastabas iki 2012 12 21 UAB „Atspindys“ patalpose. 1040427

976256

Kelionių organizatorius KarščiauSi Kelionių PaSiūlymai

NEMOKAMI SKELBIMAI

KASSI,

SA I KN

T A S R

AN DA !


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje orai truputį atšils, palis. Šiandien daug kur prognozuojamas lietus, temperatūra 5–9 laipsniai šilumos. Šeštadienį Vilniaus ir Kauno regionuose gali palyti, kitur bus debesuota su pragiedruliais. Temperatūra naktį bus nuo 0 iki 7 laipsnių šilumos, dieną 4–8 laipsniai šilumos.

Šiandien, lapkričio 2 d.

+8

+8

+7

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+6

Panevėžys

+7

Utena

+9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.24 16.40 9.16 18.48 10.52

307-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 59 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+8Kaunas

Pasaulyje Atėnai +26 Berlynas +10 Brazilija +30 Briuselis +9 Dublinas +8 Kairas +31 Keiptaunas +28 Kopenhaga +8

Londonas +10 Madridas +14 Maskva +3 Minskas +6 Niujorkas +11 Oslas +4 Paryžius +10 Pekinas +9

orai vilniuje Šiandien

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+9

Alytus

3–8 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+6

+7

+6

+4

4

+4

+7

+4

+3

4

+4

+8

+3

+1

5

šeštadienį

sekmadienį

Mirusiųjų atminimo diena – Vėlinės, Ilgės 1755 m. Vienoje, Austrijoje, gimė Marija Antuanetė, Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI žmona ir Prancūzijos karalienė. 1932 m. gimė teatro ir kino aktorius Vytautas Paukštė. 1938 m. gimė Ispanijos karalienė Sofía. 1950 m. mirė airių rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas George’as Bernardas Shaw. 1967 m. gimė amerikiečių džiazo vokalistas Kurtas Ellingas. 1966 m. gimė amerikiečių aktorius 2009 m. nužudytas verslininkas, LieDavidas Schwimmeris, geriausiai žituvos bei Rusijos sporto veikėjas, menomas vaidmeniu seriale „Draugai“. cenatas Šabtajus Kalmanovičius.

prizas Visą gyvenimą Heilė Foster gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ką veikti, kaip rengtis ir net už ko tekėti, ji visiškai susipainiojo. Bet nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles ir elgsis taip, kaip geros mergaitės paprastai nesielgia. Čia pasirodo Kevinas Harmonas. Niekas nesulaikys milijonieriaus viešbučių magnato Evano Tailerio nuo keršto. Vos pasitaiko palanki proga suvilioti Eleną Rojal, pikčiausio konkurento dukterį, jis ilgai nesvarsto. Evanas planuoja ne tik išgauti šeimos paslaptis, bet ir pasimėgauti kiekviena keršto akimirka.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, lapkričio 6 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Beinora, Gedardas, Gedvilė, Valentinas, Viskantas

horoskopai

Šią savaitę laimėkite knygas: Susan Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ ir Charlene Sands „Atsakymas – ne!“.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+7

+8

Praha +8 Ryga +6 Roma +20 Sidnėjus +19 Talinas +5 Tel Avivas +30 Tokijas +18 Varšuva +9

3

4

5

6

7

8

Avinas (03 21–04 20). Jausite artimųjų supratimą ir palaikymą. Jiems taip pat reikalinga nuoširdi jūsų parama. Nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu – atsakomybė asmeniniuose santykiuose ne mažiau svarbi negu darbe. Jautis (04 21–05 20). Patyrinėkite savo vertybes, apmąstykite gyvenimą. Jums atrodys, kad suprantate aplinkinių problemas, bet tai nesuteikia teisės kištis į kitų žmonių gyvenimą. Venkite neapgalvotų žodžių. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų idėjos gali prieštarauti jūsų paties ar kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Galima bloga nuotaika. Bet žinokite, kad viskas praeina. Vėžys (06 22–07 22). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Perpildęs kantrybės taurę pridarysite daugiau žalos nei naudos. Pasistenkite atsipalaiduoti ir nusiraminti. Visi nemalonumai praeis ir jau rytoj galėsite ramiai užsiimti įprastais reikalais. Liūtas (07 23–08 23). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas sekasi puikiai ir, atrodo, bus nesunkiai įgyvendinta. Mergelė(08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus. Kils gerų idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Viskas yra taip, kaip turi būti. Skorpionas (10 24–11 22). Galbūt pamilsite vyresnį žmogų. Būkite atidus, kad savo žodžiais ar veiksmais netyčia neįskaudintumėte artimo žmogaus. Šaulys (11 23–12 21). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Neignoruokite savo norų. Ožiaragis (12 22–01 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus ir iššvaistyti per daug. Geriau piniginę palikite namuose. Vandenis (01 21–02 19). Galimi emocijų protrūkiai. Psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su aplinkiniais. Jei laiku tai suvoksite, neiškils jokių nenumatytų situacijų. Dažniau šypsokitės, bent jau sau. Žuvys (02 20–03 20). Jausite šeimos, draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Galite patirti naudos iš pavaldinių, tik nepiktnaudžiaukite tuo, kad jumis pasitikima.

2012-11-02 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you