Page 1

TODĖL, KAD naujienos Antradienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės spalio 30 d., 2012 m. Nr. 254 (1453) Pir­ma­jam nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo po­sėdžiui vėl di­ri­guos V.M.Čig­rie­jienė. Lietuva 3p.

Ar ša­lies po­li­ti­kai šį kartą ne­nu­vils uk­rai­nie­čių? Pasaulis 11p.

diena.lt

G.Bei­no­riūtės „Po­kal­biai rim­to­mis te­mo­mis“ su „Vil­niaus die­na“ – ne­mo­ka­mai. Menas ir pramogos 13p.

Pre­zi­dentės ėji­mas žir­gu

1,30 Lt

Re­kor­das yra tas sti­mu­las, dėl ku­rio ken­čiu skausmą. Ga­liū­nas Žydrū­nas ­ Sa­vic­kas

10p.

Miestas

5p.

Dėl „snie­go“ ek­ra­ne ne­si­rūpi­na Vil­nie­čių pa­raiškų dėl iš­laidų, skir­ tų skait­me­ninės te­le­vi­zi­j os pri­ėmi­ mo įran­gai įsi­gy­ti, kom­pen­sa­vi­mo su­l auk­t a ge­ro­kai ma­ž iau, nei tikė­ ta­s i. Pas­t a­ro­s io­m is die­no­m is pra­ šy­mai ėmė plūsti tik Vil­niaus ra­j o­ ne. Iš vi­so mies­te ir ra­jo­ne dėl kom­ pen­s a­c ijų už prie­d ėlius kreipė­s i kiek dau­giau nei 600 gy­ven­tojų.

Miestas „„Su­si­ti­ki­mas: pa­grin­di­nis kan­di­da­tas į prem­je­rus A.But­ke­vi­čius va­kar, ma­tyt, tikė­jo­si leng­ves­nio po­kal­bio su ša­lies va­do­ve D.Gry­baus­kai­te, ta­čiau

iš­gir­do ne tai, ko laukė. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Vald­žios py­ragą da­ly­tis jau pra­dėju­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų, Dar­bo ir Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos va­kar bu­vo pri­ vers­tos stab­telė­ti. Prie­žas­tis – Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė pa­rei­ka­la­vo nuo sta­ lo nu­vy­ti Dar­bo par­tiją.

„Pa­lai­ky­siu tik tą po­li­tinę jėgą, ku­ri galės su­for­muo­ti dau­gumą be tei­siamųjų suo­le esan­čios Dar­ bo par­ti­jos“, – po su­si­ti­ki­mo su so­cial­de­mok­ratų ly­de­riu Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi va­kar pa­reiškė ša­ lies va­dovė. Toks Pre­zi­dentės pa­reiš­ki­mas, po­li­ti­kos ap­žval­gi­ninkų nuo­mo­ ne, reikštų tai, kad D.Gry­baus­

kaitė vald­žio­je no­ri ma­ty­ti kai­ riųjų ir de­ši­niųjų koa­li­ciją, ki­taip – „vai­vo­rykštę“. Ta­čiau Pre­zi­ dentės pa­tarė­jai iš­syk puolė tai neig­ti. Nors ki­tas va­rian­tas – var­ gu ar įma­no­mas. Ne­bent vėl ma­ žu­mos Vy­riau­sybė. Plačiau skaitykite

Lietuva

2

7p.

V.Ku­dir­kos aikš­tę pri­reikė tvarkyti


2

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

lietuva

Dar­bo par­ti­jai – Pre­zi­dentės an­tau­sis Dar­bo par­ti­ja (DP) vald­žio­je būti ne­ga­li. Toks Pre­zi­dentės pa­ reiš­ki­mas – kir­tis ga­li­mai koa­li­ci­jai? O gal ji taip sie­kia su­ma­žin­ ti Vik­to­ro Us­pas­ki­cho po­li­tinį ape­titą? Kol kas aiš­ku vie­na: vald­žią da­ly­tis jau pra­dėju­si tri­julė leng­vai ne­pa­si­duos.

Komentarai

Al­gis Kru­pa­vi­čius Po­l i­to­lo­gas

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Per­ša „vai­vo­rykštę“?

Pa­lai­ky­siu tik tą po­ li­tinę jėgą, ku­ri ga­ lės su­for­muo­ti dau­ gumą be tei­siamųjų suo­le esan­čios DP.

Rin­kimų naktį vis­kas bu­vo daug­ maž aiš­ku: naują val­dan­čiąją dau­ gumą su­da­rys So­cial­de­mok­ratų, Dar­bo ir Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos, o prem­je­ras bus Al­gir­das But­ke­vi­čius. Ta­čiau va­kar pra­bi­lu­ si ša­lies va­dovė Da­lia Gry­baus­kaitė pri­vertė žiop­čio­ti net ir daug ma­ čiu­sius po­li­ti­kus. „Pa­lai­ky­siu tik tą po­li­tinę jėgą, ku­ri galės su­for­muo­ti dau­gumą be tei­siamųjų suo­le esan­čios DP“, – po to­kio D.Gry­baus­kaitės pa­reiš­ ki­mo va­kar da­lis kai­riųjų ne­te­ko amo. Dar va­kar rytą prem­je­ro kė­ dę be­si­ma­tuo­jan­tis A.But­ke­vi­čius nė ne­ži­no­jo, kaip į to­kius pa­reiš­ki­ mus rea­guo­ti, ir ap­si­ri­bo­jo dip­lo­ ma­ti­niais pa­reiš­ki­mais, esą Pre­zi­ dentės nuo­monę gerbs. Toks Pre­zi­dentės pa­reiš­ki­mas, po­li­ti­kos ap­žval­gi­ninkų nuo­mo­ ne, reikštų tai, kad D.Gry­baus­kaitė vald­žio­je no­ri ma­ty­ti kai­riųjų ir de­ ši­niųjų koa­li­ciją, ki­taip – „vai­vo­ rykštę“. Ta­čiau Pre­zi­dentės pa­tarė­ jai iš­syk puolė tai neig­ti. Nors ki­tas va­rian­tas – var­gu ar įma­no­mas. Ne­ bent vėl ma­žu­mos Vy­riau­sybė. Ki­ti svars­to, kad taip elg­da­ma­si ša­lies va­dovė no­ri su­ma­žin­ti DP ly­ de­rių ape­titą – kad šiems de­ry­bo­ se dėl koa­li­ci­jos ati­tektų kuo ma­ žiau kėdžių. Ve­ži­mo neapgręš

Jau va­kar bu­vo aiš­ku, kad vald­žios po­stus be­si­da­li­jan­ti da­bar­tinė opo­zi­ci­ja taip leng­vai neat­sit­ rauks. „Rin­komės ma­žesnę blo­ gybę už kon­ser­va­to­rius – DP, ir

jo­kių komp­ro­misų čia ne­bus“, – taip Pre­zi­dentės pa­reiš­ki­mus va­ kar ver­ti­no įta­kin­gi kai­rie­ji. Nei so­cial­de­mok­ra­tai, nei Ro­ lan­do Pak­so ve­da­mi Tvar­kos ir tei­ sin­gu­mo par­ti­jos na­riai DP nė ne­ si­ruo­šia sa­ky­ti „ne“. Prie­šin­gai. Pa­ša­lin­ta­sis pre­zi­den­tas Rolandas Pak­sas aiš­kiau­siai įvar­di­jo koa­li­ciją gim­dan­čios tri­julės nuo­statą: svar­ biau­sia – iš­lai­ky­ti po­li­tinį stu­burą. Į Pre­zi­dentės pa­reiš­ki­mus nu­ mo­jo ran­ka ir V.Us­pas­ki­chas: „Pre­ zi­dentė ga­li sa­ky­ti viską, reikš­ ti viską, da­ry­ti įtaką. Tai jos teisė ši­to­je vie­to­je. O kaip bus to­liau – pa­žiūrė­sim. Pre­zi­dentė ga­li reikš­ti bet ko­kias po­zi­ci­jas. Bet yra Kons­ ti­tu­ci­ja, žmo­nių va­lia.“ Kai­riųjų ne­be­si­bai­do?

Po D.Gry­baus­kaitės pa­reiš­k i­ mo, kad DP Vy­riau­sybė­je – ne­ pa­gei­dau­ja­ma, kiek ki­taip nei lig šiol pra­bi­lo ir prem­je­ras, Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ratų par­ti­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius. Jis, ži­no­ma, kar­to­jo re­miąs Pre­ zi­dentės po­zi­ciją. Be to, A.Ku­bi­ lius pa­kar­to­jo, kad svars­tytų so­ cial­de­mok­ratų pa­si­ūlymą kar­tu for­muo­ti Vy­riau­sybę. Ži­no­ma, jei tokį gautų. Kad kai­riųjų ir de­ši­niųjų koa­li­ ci­jos idė­ja nė ne­svars­to­ma, pa­tvir­ ti­no ir kon­ser­va­to­rių pa­triar­chas Vy­tau­tas Lands­ber­gis: „Ne, to­kia te­ma turbūt ne­svars­to­ma. Aš ma­ nau, kad ji ne­svars­to­ma.“ Ki­ta ver­tus, svars­to­ma ir tai, kad de­ši­nie­ji tik de­da­si ne­norį „vai­vo­ rykštės“ koa­li­ci­jos, nes var­gu ar apie tokį Pre­zi­dentės norą jie lig šiol ne­būtų ži­noję.

P

o to­k ių Pre­z i­d entės kalbų – tie­s us ke­l ias į po­l i­t inę su­ maištį. Sce­n a­r ijų ga­l i būti daug ir įvai­r ių, ta­č iau tikė­t i­ na, kad trys par­t i­j os, for­muo­j an­č ios koa­l i­c iją, ne­s us­tos ir elg­s is adek­va­ čiai. Jos ga­vo rinkėjų pa­s i­t ikė­j imą. Cent­ro kairės at­s to­v ai ne­t u­r i ki­tos išei­t ies, tik elg­t is nuo­s ek­l iai. Būtent jie ga­vo rinkėjų pa­s i­t ikė­jimą. Už šias tris par­t i­j as pa­s i­s akė dau­g iau nei du treč­d a­l iai rinkėjų. Tai – ne­m a­ž a

Vy­tau­tas Dumb­liaus­kas Po­l i­to­lo­gas

P

re­z i­dentės pa­reiš­k i­mas – la­ bai ne­t ikė­t as. Dau­ge­l is tikė­ jo­s i, kad jos ga­l i ne­ten­k in­t i DP kan­d i­d a­t ai į mi­n istrų po­s tus. Būtų lo­g iš­k a, kad ji į Vy­r iau­ sybę ne­t vir­t intų tei­s iamų V.Us­pas­k i­ cho ar Vy­t au­to Gap­š io. Ta­č iau da­b ar Pre­z i­dentė nu­s prendė konf­l ik­t uo­t i. Sun­k iau­s ias išmė­g i­n i­mas šio­m is ap­

Lau­ras Bie­li­nis Po­l i­to­lo­gas

P

re­zi­dentė nuo­sek­liai iš­reiškė sa­vo po­zi­ciją, ku­rią ji ne vie­ ną kartą yra iš­sa­kiu­si. Jos po­ žiū­ris į DP ne­k in­ta. Aki­vaiz­ du, kad ši­toks Pre­z i­dentės po­ž iū­r is į DP komp­li­kuo­ja val­dan­čio­sios dau­gu­ mos for­ma­vimą. Bus ga­na su­dėtin­gas de­rybų pro­ce­sas, nes tiek kai­rei, tiek de­ši­nei bus la­bai sun­ku su­si­kalbė­ti.

Egi­di­jus Kūris Buvęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas

M

a­nau, kad tai yra grei­ čiau po­li­ti­nis, o ne tei­si­ nis pa­reiš­k i­mas tuo at­ žvil­g iu, kad Pre­z i­dentė tik­rai ne­tu­r i svertų užd­raus­t i ko­k iai

rinkėjų da­l is. Apie DP juo­do­s ios bu­ hal­te­r i­j os bylą ži­no­j o vi­s i, taip pat rinkė­jai. Ta­č iau vis tiek už šią par­t iją bal­s a­vo. Jo­k ių kitų D.Gry­b aus­k aitės ar­g u­mentų prie­š DP, išs­k y­r us bylą dėl juo­do­s ios bu­h al­te­r i­j os ir ga­l imą balsų pir­k imą, dau­g iau nėra. Ir tie ar­ gu­men­t ai rinkė­jams bu­vo ži­no­m i. Ir tik dėl to­k ių ar­g u­mentų disk­r i­m i­nuo­ ti par­t iją ne­de­mok­ra­t iš­ka. Išeitų, kad D.Gry­baus­kaitė tar­si sa­ko: „Rin­k i­mus laimė­jo ne tie.“ Ma­t yt, šio­m is ap­l in­k ybė­m is vis­k as baig­s is, kaip ir per Fi­nan­s i­n ių nu­s i­ kal­t imų ty­r i­mo tar­ny­b os skan­dalą, kai prem­je­ras pra­šė at­leis­t i R.Pa­laitį, ir ša­l ies va­dovė iš pra­d žių ne­nu­si­lei­ do. Ta­čiau vėliau bu­vo ras­tas komp­ro­ mi­sas ir R.Pa­lai­t is turė­jo pa­si­t rauk­t i. Pre­z i­den­tei, ma­no gal­va, teks nu­s i­ leis­t i ir šiuo at­ve­ju, ir taip ji su­si­lpni­ na sa­vo po­z i­ci­jas. lin­k ybė­m is – A.But­ke­v i­č iui. Jei­g u jis ir to­l iau derė­s is su V.Us­pas­k i­cho par­ ti­j a, jie su D.Gry­b aus­k ai­te ei­n a link as­me­n inio konf­l ikto. Kaip jis ga­l i iš­ sispręs­t i, da­b ar pa­s a­k y­t i sun­k u. Toks Pre­zi­dentės ėji­mas – ne­tikė­tas. Ži­ nant tai, kad D.Gry­baus­kaitė – ne iš tų, ku­rie kei­čia spren­dimą, pro­gno­zuo­ti šio konf­lik­to baig­ties ne­si­ryž­čiau. Jei so­cial­de­mok­ra­tai iš bu­ria­mos koa­ li­ci­jos iš­me­ta DP, lie­ka „vai­vo­rykštė“. Ta­ čiau abejiems, tiek so­cial­de­mok­ra­tams, tiek kon­ser­va­to­riams, tai būtų po­li­tinė sa­vi­žu­dybė. Toks va­rian­tas – men­kai tikė­ti­nas. Ta­čiau keis­tai el­gia­si kon­ser­ va­to­riai: jie aiš­ki­na, kad toks D.Gry­baus­ kaitės pa­reiš­ki­mas – šo­kas. Ne­jau­gi jie ne­galė­jo ži­no­ti, kad D.Gry­baus­kaitė no­ ri „vai­vo­rykštės“? Tai – tik­rai ne­lo­giš­ka. Pre­z i­dentė tu­r i teisę teik­t i prem­jerą Sei­mui. To­kiu at­ve­ju ji su prem­je­ru tu­ ri de­rin­ti ir visą Vy­riau­sybę. Tai yra jos teisė, ji tai ir da­ro. Taip ji prem­je­rui pa­ rodė sa­vo prio­ri­te­tus, o to­liau jau lau­ kia de­ry­bos – tiek pa­čios Pre­zi­dentės su ga­li­mu prem­je­ru, tiek pa­ties ga­li­mo prem­je­ro su vi­so­mis įma­no­mo­mis po­ li­tinė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Jei­g u prie val­dan­č io­sios koa­l i­ci­jos iš tiesų ne­bus pri­leis­t a V.Us­p as­k i­c ho par­t i­ja, ga­l i­mos ir ki­tos dėlionės. Juk jėgos apy­lygės. Tar­k i­me, val­dan­č io­ji dau­g u­ma for­muo­ja­si iš kairės, Tvar­ kos ir tei­s in­g u­mo par­t i­ja bei Lenkų rin­k imų ak­ci­ja iš­t ies po­ten­cia­l iai ga­ li būti šios Vy­r iau­s ybės da­lys. Ma­ nau, kad Vy­r iau­s ybė bet ku­r iuo at­ ve­ju bus kai­r io­ji. nors par­ti­jai, ku­ri Lie­tu­vo­je vei­kia le­ ga­liai, da­ly­vau­ti įvai­rio­se sri­ty­se, taip pat vyk­do­mo­jo­je vald­ž io­je. Bet po­l i­ ti­n io tiks­l in­g u­mo, po­l i­t inės garbės, vals­tybės pres­ti­žo po­žiū­riu, iš tikrųjų šį klau­simą rei­kia iš­kel­ti. Kol kas jį iškė­ lė, bet dar ne­girdė­jau, koks yra at­sa­ky­ mas į tą klau­simą. Kiek mes pri­si­me­na­ me, ir anks­tes­ni pre­zi­den­tai ne vi­sa­da su­tik­da­vo su vi­sais mi­nist­ro pir­mi­nin­ ko, tiks­liau, pa­skir­to­jo mi­nist­ro pir­mi­ nin­ko pa­teik­tais kan­di­da­tais. Ir būda­ vo, kad vie­nas ar du kan­d i­da­tai, na, kaip čia pa­sa­k ius, gal ne­vi­siš­kai gra­ žiai skam­ba, bet yra išb­ro­kuo­ja­mi.

Tikė­ti­nos ir teo­riš­kai ga­li­mos koa­li­ci­jos

„„At­kaklūs: A.But­ke­vi­čius (iš kairės) ir R.Pak­sas kol kas de­monst­ruo­ja drąsą – iš bu­ria­mos koa­li­ci­jos V.Us­

pas­ki­cho bent at­vi­rai ne­ve­ja. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Va­rian­tas I II III

Par­ti­ja (man­datų skai­čius) LSDP (39), DP (29), TT (11) LSDP (39), TS-LKD (33) LSDP (39), TT (11), LS (10), LLRA (8)

Iš vi­so 78 72 68


3

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

45 – tiek parlamentarų pirmą kartą dirbs Seime.

Kas bus to­liau? Sek­ma­dienį įvy­kus ant­ra­jam Sei­mo rin­kimų tu­rui iš­rink­ta 140 par­la­men­tarų. Va­di­na­si, Sei­mas yra su­komp­lek­tuo­tas ir ga­li pra­ dėti dirb­ti.

Atei­nantį sek­ma­dienį, lapk­ri­čio 4-ąją, Vy­riau­sio­ji rin­kimų ko­mi­ si­ja turėtų pa­tvir­tin­ti ga­lu­ti­nius Sei­mo rin­kimų re­zul­ta­tus ir vi­ sų iš­rinktųjų par­la­men­tarų pa­ var­des. Lapk­ri­čio 7 d. nu­ma­to­ma vi­siems jiems įteik­ti Sei­mo na­rių pa­žymė­ji­mus. Per 15 dienų, kai bus ga­lu­ti­nai pa­tvir­tin­ti rin­kimų re­zul­ta­tai, Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė nau­jos ka­den­ci­jos Seimą tu­ri su­ kvies­ti į pirmąjį po­sėdį. Neo­fi­cia­ lio­mis ži­nio­mis, vals­tybės va­dovė pla­nuo­ja pa­si­ra­šy­ti dek­retą, ku­ riuo toks po­sėdis būtų su­šauk­tas lapk­ri­čio 15 d., ket­vir­ta­dienį. Iki jo vi­si iš­rink­tie­ji Sei­mo na­ riai tu­ri ap­si­spręsti, ar jie ei­na dirb­ti į par­la­mentą. Jei­gu ku­rie nors at­si­sa­kytų, jie per pirmąjį po­sėdį ne­duotų prie­sai­kos ir nau­ ja­sis Sei­mas priimtų nu­ta­rimą dėl to­kių tau­tos iš­rinktųjų įga­lio­jimų

nu­trau­ki­mo bei man­datų per­da­ vi­mo ki­tiems tos pa­čios par­ti­jos, ku­riai pri­klausė at­si­sa­kiu­sie­ji, at­ sto­vams. Pir­ma­ja­me po­sėdy­je pri­siekę Sei­mo na­riai iš­si­ren­ka par­la­men­ to va­dovą ir jo pa­va­duo­to­jus, su­ for­muo­ja ko­mi­te­tus ir frak­ci­jas. Pirmą nau­jo­jo Sei­mo po­sėdžio dieną apie at­si­sta­ty­di­nimą Pre­ zi­den­tei turės pra­neš­ti And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­ sybė. Nuo ta­da bus pra­dėtas skai­ čiuo­ti for­ma­lus 15 dienų ter­mi­nas, per kurį vals­tybės va­dovė Sei­mui tu­ri pa­teik­ti nau­jo prem­je­ro kan­ di­datūrą. Pas­kir­ta­jam prem­je­rui pa­ve­ da­ma su­da­ry­ti Vy­riau­sybę, ku­ri pa­skui, kai vi­si mi­nist­rai bus pa­ skir­ti Pre­zi­dentės, turės Sei­mui pa­teik­ti sa­vo veik­los pro­gramą. Tik po to, kai par­la­men­ta­rai pri­ ta­ria pro­gra­mai, Vy­riau­sybė pri­ sie­kia ir pra­de­da dirb­ti. Ti­ki­ma­si, kad nau­ja, 16-oji nuo ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo, Vy­ riau­sybė pra­dės dirb­ti gruod­žio pra­džio­je ar­ba vi­du­ry­je. VD inf.

„„Politikas: buvęs krepšininkas S.Jovaiša – vienas iš nedaugelio Seimo naujokų kon-

servatorių gretose. Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Nau­jokų Sei­me – ma­žu­ma Į naująjį Seimą per­rink­ta dau­giau kaip pusė da­bar­ti­nio par­la­men­to na­rių. Dar apie dvi de­šim­tis su­grįžta į Seimą po il­ gesnės ar trum­pesnės per­trau­kos. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Iš­rinktųjų Sei­mo na­rių sta­tis­ti­ ka ro­do, kad rinkėjų va­lia į naują­ jį par­la­mentą pa­te­ko 76 ka­den­ciją bai­gian­čio par­la­men­to at­sto­vai. Tai reiš­kia, kad ne­per­rink­ti 63 Sei­mo na­riai. Tie­sa, apie dvi de­šim­tis jų nė ne­siekė būti per­rink­ti. Iš Sei­mo išei­nan­tiems po­li­ti­kams ir jų pa­dėjėjams teks mokė­ti išei­ti­ nes kom­pen­sa­ci­jas. Tam, skai­čiuo­ ja­ma, pri­reiks 3–4 mln. litų. Tarp per­r inktų Sei­m o na­r ių dau­g iau­s ia Tėvynės sąjun­gos-

Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų at­stovų – 28. Į naująjį Seimą iš­ rink­ta 20 da­bar ja­me esan­čių so­ cial­de­mok­ratų, 10 Dar­bo par­ti­jos at­stovų, po 7 – Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­jos bei Li­be­ralų są­ jūdžio na­rius, 2 Lenkų rin­kimų ak­ci­jos at­sto­vai, po 1 – „Drąsos ke­lio“ bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­gos at­stovą. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, 19 iš­rinktųjų nau­jo­jo Sei­mo na­rių po ku­rio lai­ko grįžta į tau­tos at­sto­ vybę. Vi­si jie įvai­riu me­tu yra buvę par­la­men­ta­rais, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu dir­bo už Sei­mo sienų.

Tarp to­kių yra, pa­vyzd­žiui, „Drą­ sos ke­lio“ at­sto­vai Po­vi­las Gy­lys ir Al­gir­das Pa­tac­kas, Tvar­kos ir tei­ sin­gu­mo na­rys Vy­tau­tas Kamb­ le­vi­čius, so­cial­de­mok­ra­tai Juo­zas Ber­na­to­nis, Zig­man­tas Bal­čy­tis ir Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiūtė, Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas. Tie­ sa, dar neaiš­ku, ar pa­sta­rie­ji trys tik­rai ims dirb­ti Sei­me. Vi­si jie yra eu­ro­par­la­men­ta­rai ir kurį man­datą pa­si­rink­ti – Eu­ro­pos ar Lie­tu­vos – spręs tik įver­tinę vi­sas ap­lin­ky­bes, ypač ga­li­mybę tap­ti mi­nist­ru. Nie­ka­da anks­čiau ne­bu­vu­sių Sei­ mo na­riais nau­ja­ja­me par­la­men­te iš vi­so bus 45. Ta­čiau kai ku­riuos jų sun­ku pa­va­din­ti „gel­tons­na­piais“ po­li­ti­kos nau­jo­kais. Pa­vyzd­žiui, lig­šio­li­nis tei­sin­gu­mo mi­nist­ras, Li­be­ralų sąjūdžio at­sto­vas Re­mi­gi­ jus Ši­ma­šius ar­ba bu­vu­si vai­ko tei­ sių kont­ro­lierė, so­cial­de­mok­ratė Ri­mantė Ša­la­še­vi­čiūtė. Jie tu­ri ga­ na daug po­li­ti­nio dar­bo pa­tir­ties.

Pirmąjį nau­jo­jo Sei­mo po­sėdį, kaip ir prie­š ket­ve­rius me­tus, turėtų pra­ dėti ves­ti kon­ser­va­torė Vi­da Ma­ri­ ja Čig­rie­jienė.

Kons­ti­tu­ci­ja nu­sta­to, kad pirmą­ jį nau­jo­sios ka­den­ci­jos Sei­mo po­ sėdį, iki bus iš­rink­tas par­la­men­to pir­mi­nin­kas, ve­da vy­riau­sias pa­ gal am­žių Sei­mo na­rys. Lapk­ri­čio vi­du­ry­je į po­sėdžius su­si­rin­ku­sia­me Sei­me tai turėtų būti Pa­ne­munės vien­man­datė­ je apy­gar­do­je iš­rink­ta Tėvynės sąjun­gos-Lie­t u­vos krikš­č io­n ių

de­mok­ratų at­stovė V.M.Čig­rie­ jienė, ku­riai spa­lio pra­džio­je su­ ka­ko 76 me­tai. V.M.Čig­rie­jie­nei jau te­ko 2008 m. lapk­ri­čio 17-ąją apie 12 va­landų ves­ti pirmąjį tuo­met iš­rink­to Sei­ mo po­sėdį, iki par­la­men­to va­do­vu iš ant­ro kar­to bu­vo iš­rink­tas Arū­nas Va­lins­kas. Par­la­men­tarė pui­kiai su­ si­tvarkė su šia ne­leng­va mi­si­ja. Jau­niau­sias ką tik iš­rink­ta­me Sei­me – pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­ di­datų sąrašą pa­tekęs Vik­to­ras Fio­ do­ro­vas, ku­riam šių metų sausį su­ ka­ko 25-eri. Pa­gal Kons­ti­tu­ciją į Seimą ne­ga­li būti ren­ka­mi jau­nes­ ni nei 25 metų Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

kričio 15-ąją. 

Margaritos Vorobjovaitės nuotr.

Mieli Lietuvos žmonės, piliečiai, rinkėjai,

V.M.Čig­rie­jienė vėl pir­mi­nin­kaus Sta­sys Gu­da­vi­čius

„„Startas: pirmasis naujos kadencijos Seimo posėdis turėtų įvykti lap-

„„Pa­kar­to­ji­mas: V.M.Čig­rie­jie­nei

ant­rą kartą iš eilės teks ves­ti pirmąjį nau­jo­jo Sei­mo po­sėdį. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

mes, socialdemokratai, nuoširdžiai dėkojame visiems Jums už aktyvų dalyvavimą šalies parlamento rinkimuose bei referendume dėl Visagino atominės elektrinės projekto. Nuoširdžiai dėkojame Jums už pareikštą pasitikėjimą ir mūsų kandidatų palaikymą. Mes, socialdemokratai, tai suprantame kaip labai atsakingą pareigą kuo greičiau ir efektyviau spręsti dešiniesiems valdant susikaupusias problemas. Mes lankėmės visoje Lietuvoje, susitikome su tūkstančiais rinkėjų. Suprantame Jūsų, mieli Lietuvos žmonės, lūkesčius ir viltis, taip pat problemas. Ir todėl nuo pat pirmųjų naujos Vyriausybės žingsnių darysime viską, kas įmanoma, kad atsigautų šalies ūkis bei ekonomika, kad padidėtų realios žmonių pajamos, kad atsirastų darbo visiems, kad Tėvynėje jaustumės geriau nei svetur. Mes tikimės, kad emigravusieji sugrįš ir kartu su visais padės atkurti teisingą ir solidarią Lietuvą. Nuoširdžiai dėkoju už pasitikėjimą. Mums – svarbiausia žmogus, ir tai nėra tik rinkimų šūkis, tai įrodysime savo darbais. Tikimės Jūsų paramos ir kantrybės. Lietuvos socialdemokratų partijos vardu pirmininkas Algirdas Butkevičius


4

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

lietuva

Mar­ga nau­jo­jo Sei­mo pa­letė Į nau­jos ka­den­ci­jos Seimą iš vi­so iš­rink­ ta 140 na­rių. 70 iš­ rink­ta vien­man­datė­se apy­gar­do­se, li­ku­sios 70 vietų Sei­me bus pa­skirs­ ty­tos pa­gal par­tijų kan­di­datų sąra­šus.

OOJo­nas Kond­ro­tas;

Sei­mo na­rių vietų pa­si­skirs­ty­mas po antrojo rin­kimų tu­ro

OORai­mun­das Mar­kaus­kas

(Dzūki­jos); OODan­gutė Mi­ku­tienė (Trakų-Elektrėnų); OOPet­ras Nar­ke­vi­čius (Nevė­žio); OORai­mun­das Pa­liu­kas (Bal­ti­jos); OOArtū­ras Pau­laus­kas; OOJo­nas Pins­kus; OOŽi­vilė Pins­ku­vienė; OOAud­ronė Pitrė­nienė (Skuo­do-Ma­žei­kių); OORi­čar­das Sargū­nas (Anykš­čių-Ku­piš­kio); OOVal­das Skar­ba­lius; OODa­rius Ulic­kas; OOSer­ge­jus Ur­su­las (Nau­jo­sios Vil­nios); OOVik­to­ras Us­pas­ki­chas; OOVi­ta­li­ja Von­žu­taitė; OOMe­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas; OOZi­ta Žvi­kienė.

Pa­tei­kia­me visą iš­rinktųjų Sei­mo na­rių sąrašą (par­ti­jos – pa­gal tu­ rimų man­datų skai­čių, pa­vardės – pa­gal abėcėlę; skliaus­te­liuo­se nu­ ro­do­me vien­man­da­tes apy­gar­das, ku­rio­se laimė­jo šie kan­di­da­tai).

Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja – 11 man­datų: OORe­mi­gi­jus Ačas;

OOKęstu­tis Bart­ke­vi­čius (Ma­žei­kių); OOPet­ras Gra­žu­lis (Gargždų); OOVy­tau­tas Kamb­le­vi­čius; OOKęstas Koms­kis;

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­ja – 38 man­da­tai:

Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis (Žirmūnų); OOZig­man­tas Bal­čy­tis; OOMin­dau­gas Bas­tys (Ša­kių); OOJuo­zas Ber­na­to­nis; OOVi­li­ja Blin­ke­vi­čiūtė; OOBro­nius Bra­daus­kas (Kai­šia­do­rių-Elektrėnų); OOAl­gir­das But­ke­vi­čius (Vil­ka­viš­kio); OOArū­nas Dudė­nas; OOEd­mun­das Jo­ny­la (Ra­sei­nių); OOBe­ne­dik­tas Juod­ka; OOGe­di­mi­nas Kir­ki­las; OOKris­ti­na Miš­ki­nienė (Laz­dijų-Drus­ki­ninkų); OOAl­bi­nas Mit­ru­le­vi­čius (Ma­ri­jam­polės); OOAr­vy­das Moc­kus (Saulės); OOAl­ma Mon­kaus­kaitė (Kelmės); OOAn­ta­nas Nes­tec­kis; OOJuo­zas Ole­kas (Su­val­ki­jos); OOBro­nius Pau­ža (Jur­bar­ko); OOMa­ri­ja Auš­rinė Pa­vi­lio­nienė; OOMil­da Pet­raus­kienė (Ute­nos); OODa­rius Pet­ro­šius (Tau­ragės); OODo­mas Pet­ru­lis (Aukš­tai­ti­jos); OORa­min­ta Po­po­vienė (Kau­no-Kėdai­nių); OOJu­ras Po­že­la; OOGiedrė Pur­va­nec­kienė; OOJu­lius Sa­ba­taus­kas (Aly­taus); OOAl­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas (Rad­vi­liš­kio); OOVy­tau­tas Sau­lis (Ro­kiš­kio); OOVa­le­ri­jus Si­mu­li­kas (Dainų); OORi­man­tas Sin­ke­vi­čius (Jo­na­vos); OOAl­gir­das Sy­sas; OOArtū­ras Skard­žius (Ši­lutės-Pagė­gių); OOEduar­das Šab­lins­kas; OORi­mantė Ša­la­še­vi­čiūtė; OOIre­na Šiau­lienė; OOBi­rutė Vėsaitė; OOAlek­sand­ras Zel­ti­nis (Biržų-Ku­piš­kio); OOEd­var­das Ža­ka­ris (Auš­ros).

OOAnd­rius Ma­zu­ro­nis;

OOVa­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis;

OO

Tėvynės sąjun­ga-Lie­tu­vos krikš­ čio­nys de­mok­ra­tai – 33 man­da­tai: OOMan­tas Adomė­nas;

OOVi­li­ja Alek­naitė-Ab­ra­mi­kienė; OOAr­vy­das Anu­šaus­kas

(Sena­mies­čio); OOAud­ro­nius Ažu­ba­lis (Šeš­kinės); OOAgnė Bi­lo­taitė;

OOJo­li­ta Vaic­kienė (Kre­tin­gos); OOOna Va­liu­ke­vi­čiūtė;

OOJu­lius Ve­sel­ka (Uk­mergės); OORe­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis

(Ši­lalės-Ši­lutės).

Lietuvos socialdemokratų partija – 38 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 33 Darbo partija – 29 Tvarkos ir teisingumo partija – 11 Liberalų sąjūdis – 10 Lietuvos lenkų rinkimų akcija – 8 „Drąsos kelias“ – 7 Nepartiniai Seimo nariai – 3 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 1

Diena.lt

Pir­ma­ja­me tu­re iš­rink­ti 73, ant­ra­ja­me – 67 Sei­mo na­riai Ga­vo man­datų I rin­kimų Ga­vo man­datų II rin­kimų Turės Par­ti­ja tu­re (skliaus­tuo­se – vien­ tu­re (vi­si gau­ti vien­man- man­datų man­datė­se apy­gar­do­se) ­datė­se apy­gar­do­se) iš vi­so 16 (1) 22 38 Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­ja 13 20 33 Tėvynės sąjun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai 18 (1) 11 29 Dar­bo par­ti­ja 6 5 11 Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja 7 3 10 Li­be­ralų sąjūdis 6 (1) 2 8 Lenkų rin­k imų ak­ci­ja 7 0 7 „Drąsos ke­l ias“ 0 3 3 Iš­sikėlę pa­tys 0 1 0 Vals­tie­čių ir ža­l iųjų sąjun­ga 73 67 140 Iš vi­so VD inf. OOVi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jienė

(Pa­ne­munės); OORi­man­tas Jo­nas Da­gys (Ši­lai­nių); OOIre­na De­gu­tienė (Nau­ja­mies­čio); OOAri­man­tas Dum­čius (Kal­nie­čių); OODo­na­tas Jan­kaus­kas (Kau­no kai­miš­ko­ji); OOSer­ge­jus Jo­vai­ša; OORa­sa Juk­ne­vi­čienė (Ža­lia­kal­nio); OOVy­tau­tas Juo­za­pai­tis; OOLiu­tau­ras Kaz­la­vic­kas; OODai­nius Krei­vys (Fa­bi­jo­niš­kių); OOAnd­rius Ku­bi­lius (An­ta­kal­nio); OORy­tas Kup­čins­kas (Alek­so­to-Vi­li­jam­polės); OOKa­zi­mie­ras Kuz­mins­kas (Dai­na­vos);

OOVincė Vai­de­vutė Mar­ge­vi­čienė

(Cent­ro); OOKęstu­tis Ma­siu­lis; OOAn­ta­nas Ma­tu­las (Pas­va­lio-Pa­nevė­žio); OONag­lis Pu­tei­kis (Danės); OOJur­gis Raz­ma (Plungės-Rie­ta­vo); OOPau­lius Sau­dar­gas (Jus­ti­niš­kių); OOKa­zys Star­ke­vi­čius (Pra­monės); OOAl­gis Strel­čiū­nas (Laz­dynų); OOVa­len­ti­nas Stun­dys; OOSta­sys Šed­ba­ras; OOEgi­di­jus Va­rei­kis; OOAr­vy­das Vid­žiū­nas; OOEma­nue­lis Zin­ge­ris; OOPra­nas Žei­mys (Pajū­rio); OORo­kas Ži­lins­kas.

Li­be­ralų sąjūdis – 10 man­datų:

OOPet­ras Aušt­re­vi­čius; OOVi­ta­li­jus Gai­lius

(Pak­ruo­jo-Jo­niš­kio); OOEu­ge­ni­jus Gent­vi­las; OOKęstu­tis Gla­vec­kas; OOAl­gis Kašė­ta (Varė­nos-Ei­šiš­kių); OODa­lia Kuo­dytė; OOEli­gi­jus Ma­siu­lis (Ma­rių); OOGin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius; OORe­mi­gi­jus Ši­ma­šius; OODa­lia Tei­šers­kytė. Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­ja – 8 man­da­tai: OOVan­da Krav­čio­nok;

OOJu­ze­fas Kvet­kovs­kis;

OOMi­cha­las Mac­ke­vi­čius; OOJa­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius

(Vil­niaus-Trakų);

OOZdis­la­vas Pa­le­vi­čius;

OOLeo­nar­das Tal­mon­tas

(Vil­niaus-Šal­či­ninkų); OORi­ta Ta­ma­šu­nienė (Šir­vintų-Vil­niaus); OOVal­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. „Drąsos ke­lias“ – 7 man­da­tai: OOPo­vi­las Gy­lys;

OOVy­tau­tas An­ta­nas Ma­tu­le­vi­čius;

Dar­bo par­ti­ja – 29 man­da­tai:

OOAl­gir­das Vac­lo­vas Pa­tac­kas;

OOŠarū­nas Bi­ru­tis

OOVal­das Va­si­liaus­kas;

OOVir­gi­ni­ja Balt­rai­tienė (Kėdai­nių);

(Ig­na­li­nos-Šven­čio­nių); OOSau­lius Bu­ce­vi­čius (Ak­menės-Jo­niš­kio); OOVa­len­ti­nas Bu­kaus­kas (Tel­šių); OOPet­ras Čim­ba­ras (Molėtų-Šven­čio­nių); OOKęstu­tis Dauk­šys; OOSer­ge­jus Dmit­ri­je­vas; OOVik­to­ras Fio­do­ro­vas; OOVy­tau­tas Gap­šys; OOJo­lan­ta Gau­du­tienė; OOVy­das Ged­vi­las; OOLo­re­ta Grau­ži­nienė;

OOAu­re­li­ja Stan­ci­kienė; OOJo­nas Var­ka­la;

OONe­rin­ga Venc­kienė.

Iš­sikėlę pa­tys – 3 man­da­tai:

OOLi­nas Bal­sys (Ka­ro­li­niš­kių); OOAnd­rius Pa­lio­nis

(Prienų-Birš­to­no); OOPo­vi­las Urb­šys (Va­ka­rinė). Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­ga – 1 man­da­tas: OORi­ma Baš­kienė

(Šiau­lių kai­miš­ko­ji). VD inf.


5

antradienis, spalio 30, 2012

miestas

Kom­pen­sa­ci­jų kol kas pa­pra­šė ma­žu­ma Vil­nie­čių pa­raiš­kų dėl iš­lai­dų, skir­tų skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­ jos priė­mi­mo įran­gai įsi­gy­ti, kom­pen­sa­vi­mo su­lauk­ta ma­žiau, nei ti­kė­ta­si. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pra­šy­mai ėmė plūs­ti tik Vil­ niaus ra­jo­ne. Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Va­kar iš­jun­gus ana­lo­gi­nę te­le­vi­zi­ ją, se­nes­niems te­le­vi­zo­riams rei­ kia prie­dė­lių, ku­rie lei­džia ma­ty­ti skait­me­ni­nę te­le­vi­zi­ją. Vil­niaus mies­to so­cia­li­nės pa­ra­ mos cent­ro ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Sol­vei­ga Reis­gie­nė „Vil­niaus die­nai“ sa­kė, kad sos­ti­nė­je yra apie 7 tūkst. gy­ven­to­jų, ku­rie tu­rė­tų tei­sę gau­ti kom­pen­sa­ci­jas. Kol kas tik ma­ža da­ lis jų pa­si­nau­do­jo šia ga­li­my­be. „Pra­šy­mus dėl kom­pen­sa­ci­jos yra pa­tei­kę apie 450 gy­ven­to­jų. Tai yra ma­žiau, nei ti­kė­ta­si. Vi­du­ti­nė pra­ šy­muo­se nu­ro­do­ma su­ma yra 80 li­ tų. Ma­no­me, kad iki priė­mi­mo ter­ mi­no pa­bai­gos bus pa­teik­ta apie 800 pra­šy­mų“, – svars­tė S.Reis­gie­nė.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­si­ruo­šu­si kom­pen­suo­ti maž­daug 3600 šei­mų iš­lai­das skait­me­ni­nei te­le­vi­zi­jos priė­mi­mo įran­gai įsi­gy­ ti. Iki va­kar ra­jo­ne pa­teik­ti 175 pra­ šy­mai. Sa­vi­val­dy­bės vy­res­nio­ji spe­ cia­lis­tė so­cia­li­nėms iš­mo­koms Ri­ma Zab­loc­ka­ja pa­sa­ko­jo, kad dau­giau­sia pra­šy­mų su­lauk­ta pa­sta­rą­jį mė­ne­sį. „Anks­čiau bu­vo po de­vy­nis, vie­ nuo­li­ka, dvy­li­ka pra­šy­mų, o da­bar pra­dė­jo plūs­ti. Ki­tą mė­ne­sį tik­riau­ siai bus dar dau­giau, – sa­kė R.Zab­ loc­ka­ja. – Bu­vo ir at­mes­tų pra­šy­ mų, nes pa­ja­mos per di­de­lės, – ne vi­si žmo­nės ge­rai su­si­skai­čiuo­ja.“ „Snie­gą“ nuo va­kar ma­tan­tys gy­ ven­to­jai dar ga­li pa­si­nau­do­ti tei­se į kom­pen­sa­ci­ją – pa­raiš­kos prii­ma­ mos iki lapk­ri­čio 20 d. Tei­sę gau­ ti vien­kar­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją tu­ri

Mies­tas puo­šis kaip ir per­nai Rū­ta Gri­go­ly­tė Priešš­ven­ti­niu ir šven­čių lai­ko­tar­ piu šie­met sos­ti­nės gat­vės at­ro­dys taip pat, kaip praė­ju­siais me­tais. Tam nu­ma­ty­ta be­veik 95 tūkst. li­tų.

Žie­mos šven­tėms be­si­ruo­šian­tis mies­tas ke­ti­na puoš­ti tas pa­čias gat­ves, kaip ir kas­met: Ge­di­mi­no ir Kons­ti­tu­ci­jos pro­spek­tus, Ro­tu­ šės aikš­tę, T.Vrub­levs­kio, Vo­kie­čių, Pi­lies gat­ves. Mies­tui pa­puoš­ti ga­lio­ja per­ nai pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys. Gat­vėms puoš­ti per­nai iš­leis­ta 94,797 tūkst. li­tų. Taip pat šie­met bus su­mon­ tuo­tas 341 de­ko­ra­ty­vi­nis ele­men­tas bei 75 ele­men­tai gat­vė­se ant ato­ tam­pų (stul­pus lai­kan­čių vie­lų). 6 tūkst. met­rų gir­lian­dų vėl bus pa­puoš­tas te­le­vi­zi­jos bokš­tas – tam bus skir­ta 57 tūkst. li­tų. Šiuos dar­bus vyk­do bend­ro­vė „Šven­čių stu­di­ja“. Įmo­nė lai­mė­jo skelb­tą kon­kur­są pa­puoš­ti mies­tą. Ran­go­vė pri­va­lo su­mon­tuo­ti puo­ šy­bos ele­men­tus, juos eksp­loa­ tuo­ti vi­są šven­ti­nį lai­ko­tar­pį: ša­

lin­ti at­si­ra­du­sius ge­di­mus ir pan., iš­mon­tuo­ti pa­si­bai­gus šven­čių lai­ ko­tar­piui. „Gat­ves tu­r i­m e pa­p uoš­t i iki gruo­džio 1 d., o te­le­vi­zi­jos bokš­ tą – iki Ka­lė­dų“, – sa­kė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Mi­ka­ laus­kie­nė. Šven­ti­nę pro­gra­mą, kon­cer­tus or­ga­ni­zuos, kaip ir per­nai, vie­šo­ji įstai­ga „Vil­niaus fes­ti­va­liai“. Kaip ir kas­met, vyks Tri­jų ka­ra­ lių ei­ty­nės. „Kon­cer­tų pro­gra­ma dar pla­ nuo­ja­ma, de­ri­na­ma, ren­gia­ma, ieš­ko­ma fi­nan­sų, rė­mė­jų ir vers­ lo pa­ra­mos. Mies­tas, nors ne pa­ ti leng­viau­sia jo fi­nan­si­nė si­tua­ci­ ja, vis tiek ieš­ko bū­dų vil­nie­čiams pa­do­va­no­ti įsi­min­ti­nas ir gra­žias bei sos­ti­nės ver­tas šven­tes“, – sa­ kė I.Mi­ka­laus­kie­nė. Kol kas neaiš­ku, ar į Vil­nių šie­ met už­suks tik­ruo­ju Ka­lė­dų Se­ne­ liu va­di­na­mas Jou­lu­pu­kis iš Suo­ mi­jos. Kaip „Vil­niaus die­nai“ sa­kė Suo­mi­jos am­ba­sa­do­je, tai tu­rė­tų paaiš­kė­ti ki­tą sa­vai­tę.

„„Puo­šy­ba: sos­ti­nės gat­vės tu­ri bū­ti pa­puoš­tos iki gruo­džio 1 d. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

bend­rai ar vie­ni gy­ve­nan­tys as­me­ nys, ku­rių vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam žmo­gui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės nei 525 li­tai. Vals­ty­bė kom­pen­suo­ja ne di­des­nes kaip 100 li­tų skait­me­ ni­nės te­le­vi­zi­jos priė­mi­mo įran­gos (te­le­vi­zo­riaus, te­le­vi­zi­jos prie­dė­lio, im­tu­vo ar an­te­nos) iš­lai­das. Svar­bu, kad įran­ga bū­tų pirk­ta nuo 2012 m. ba­lan­džio 30 iki lapk­ri­čio 20 d.

450

vilniečių

yra pateikę prašymus dėl kompensacijos.

„„Pa­raiš­kos: vilniečiai kol kas neskuba prašyti kompensuoti išlaidas

priedėliams.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.


6

antrADIENIS, spalio 30, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Sun­kus po­li­ti­nis at­ve­jis Stasys Gudavičius

V

ėlyvą sek­ma­d ie­n io va­karą at­ rodė, kad vis­k as aiš­k u: iš­s i­ rin­ko­me Seimą, į kurį pa­te­k u­ sios trys kai­r io­jo cent­ro po­l i­ tinės jėgos su­si­tarė dėl vald­ž ios da­lybų. Jos už­si­t ik­r i­nu­sios ge­ro­kai dau­g iau kaip pusę man­datų par­la­men­te, todėl te­reikė­ jo lauk­ti, kaip jos pa­si­skirs­tys at­sa­ko­my­be būsi­mo­jo­je Vy­r iau­sybė­je. Bet at­ėjo ki­tas ry­tas po rin­kimų. Sa­vo žodį ta­ rė Pre­zi­dentė. O ji ėmė ir pa­sakė griežtą „ne!“ su teis­mais rei­kalų tu­rin­čiai Dar­bo par­ti­jai. Ir idi­liš­kas su­si­ta­ri­mas dėl vald­žios ėmė griū­ti it kortų na­me­lis. Nes aki­vaiz­du, kad be Dar­bo par­ti­jos var­gu ar įma­no­mas koks nors pa­tva­res­nis po­li­tinės vald­žios rūmas. Tad kas da­bar bus? Ne­jau­g i mūsų lau­k ia kan­k i­na­mai il­gas po­l i­t i­n io tąsy­mo­si pro­ ce­sas, ku­r is baig­sis ko­k ia nors bjau­ria kri­ ze, ne­ra­mu­mais, su­maiš­ti­mi ir kle­ge­siu?

Ga­li­ma nė nea­be­jo­ti, kad be vald­žios, be nau­jos Vy­riau­sybės ne­lik­si­me. Tik ne­rei­k ia dra­ma­t i­z uo­t i pa­dėties. Juk nie­ka­da ne­būna taip, kad ne­būtų kaip nors – ga­l i­ma nė nea­be­jo­ti, kad be vald­ž ios, be nau­jos Vy­r iau­sybės ne­lik­si­me. Ji tik­rai at­ si­ras. Ko­k ia nors. Tie­sa, ga­l i at­si­t ik­t i taip, kad per vals­tybės va­dovės „ma­lonę“ įgy­si­me po­l i­t iš­kai ne­ pat­varų da­r inį, silpną Vy­r iau­sybę, ku­r i bus pri­vers­ta nuo­lat la­vi­ruo­ti tarp ją su­da­ ran­čių par­tijų in­te­resų. To­k ia Vy­riau­sybė nie­ko do­ro ne­gebės nu­veik­t i, nes pa­skęs vi­dinė­se int­r i­go­se ir galų ga­le su­duš į ši­pu­ lius. Ir ta­da reikės ieš­ko­t i nau­jos vald­ž ios for­mulės, naujų pa­jėgų jai su­for­muo­ti. Taip bus pra­ras­tas bran­gus lai­kas. Bet gal Pre­zi­dentės pa­si­ūly­mas ne­su­da­ry­ti koa­li­ci­jos su įtar­ti­na par­ti­ja bus nau­din­gas vi­sai po­l i­ti­nei sis­te­mai stip­rin­ti, jai svei­ka­ tin­ti? Ga­l i būti ir taip. Juk vals­tybės va­dovės „ve­to“ Dar­bo par­ti­jai at­ve­ria pui­kias ga­li­my­bes tra­di­cinėms, sis­ te­minėms so­cial­de­mok­ratų ir kon­ser­va­to­ rių po­li­tinėms jėgoms su­sėsti prie vie­no sta­ lo ir ieš­ko­ti spren­dimų „var­dan tos Lie­tu­vos“. Už­s ie­ny­je „po­l i­t inė vai­vo­r ykštė“ – jo­k ia nau­jie­na. Būta ban­dymų nu­pieš­ti ją ir Lie­ tu­vos po­l i­tinė­je pa­dangė­je. Kol kas jie ne­ bu­vo sėkmin­g i. Ar šis kar­tas bus išim­tis? Ki­ta ver­t us, Pre­z i­dentės pa­reiš­k i­mas pa­ na­šus į tak­t inį žingsnį, sie­k iant pri­vers­t i Dar­bo par­tiją ma­ž in­ti ape­titą ir ne­įsi­jaus­ti į vaid­menį tos po­l i­t inės jėgos, nuo ku­r ios čia vis­kas pri­k lau­so. Jei­g u ši par­t i­ja tai su­voks, ga­l i­ma tikė­t is at­sa­komųjų komp­ro­m i­si­n ių Pre­z i­dentės žings­n ių. Ji ta­da „leng­va dūšia“ turės tei­ sę nu­si­leis­ti sa­vo prin­ci­pams ir pa­si­ra­šy­ti dek­re­tus dėl Vy­r iau­sybės su Dar­bo par­ti­ ja su­da­ry­mo.

Pre­zi­den­tas ne­tu­ri pa­si­rin­ki­mo laisvės?

P

rieš 15 metų Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) nu­statė, kad Lie­tu­vos pre­zi­den­ tas nėra lais­vas pa­si­rink­ti bet ko­kią prem­je­ro ar ku­rio nors mi­nist­ro kan­ di­datūrą. Vals­tybės va­do­vas pri­va­lo pai­sy­ti Sei­me su­si­for­ma­vu­sios po­li­tinės dau­gu­mos, ku­ri pa­remtų su­da­romą Vy­riau­sybę. Pre­zi­den­tui, anot KT spren­di­mo, pri­va­lu rūpin­tis, kaip su­da­ry­ti Sei­mo dau­gu­mos re­ miamą Vy­riau­sybę. Vals­tybės va­do­vui draud­ žia­ma konf­ron­tuo­ti su Sei­mu. Būti­na ieš­ko­ti po­li­ti­nio su­ta­ri­mo. Ki­ta ver­tus, pre­zi­den­tas, pa­sak KT iš­va­dos, „tu­ri tam tikrų po­li­ti­nio po­vei­kio prie­mo­nių per­so­na­li­nei Vy­riau­sybės su­dėčiai for­muo­ti“. Kons­ti­tu­ci­ja įtvir­ti­na, kad pre­zi­den­tas „Sei­mo pri­ta­ri­mu ski­ria mi­nistrą pir­mi­ninką, pa­ve­da jam su­da­ry­ti Vy­riau­sybę ir tvir­ti­na jos su­dėtį“.

Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius:

Sei­mas nu­le­mia Vy­riau­sybės li­kimą, o ne pre­zi­den­tas. Ne­ga­li­ma pri­mes­ti Sei­mui Vy­riau­sybės su­dėties.

„„Dokt­ri­na: KT jau se­no­kai nu­statė, kad vals­tybės va­do­vas ne­ga­li konf­ron­tuo­ti su par­la­men­

ta­rais dėl mi­nistrų kan­di­datūrų. 

1998 m. sau­sio 10 d. KT pri­ėmė tuo­met daug po­li­ti­nių dis­ku­sijų su­kėlusį nu­ta­rimą, ku­ria­me išaiš­ki­no šią ir ki­tas Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su Sei­mu, Vy­riau­sy­be, pre­zi­den­tu ir kons­ti­tu­ci­niais šių aukš­čiau­sių vals­tybės ins­ti­tu­cijų san­ty­kiais. KT, be ki­ta ko, pa­brėžė, kad pre­zi­den­to „kaip vals­tybės va­do­vo rūpes­tis – su­da­ry­ti Sei­mo po­li­tinės dau­gu­mos re­miamą Vy­riau­ sybę, todėl jis, nors ir tu­ri pa­si­rin­ki­mo teisę, ne­ga­li ig­no­ruo­ti par­la­men­to dau­gu­mos“. „Pa­gal Eu­ro­pos kons­ti­tu­cinę tra­di­ciją pre­ zi­den­tas Vy­riau­sybės va­do­vu ski­ria tą as­ menį, kurį re­mia par­la­men­to dau­gu­ma. To­ kios kons­ti­tu­cinės pra­kti­kos lai­ko­ma­si ir Lie­tu­vo­je“, – teigė KT.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Pa­gal išaiš­ki­nimą „pre­zi­den­to veik­los svar­ biau­sias už­da­vi­nys – lai­duo­ti vald­žios ins­ ti­tu­cijų sąveiką“. „For­muo­jant Vy­riau­sybę pre­zi­den­to veiks­mus visų pir­ma turėtų lem­ti pa­rei­ga veik­ti taip, kad būtų su­da­ry­ta veiks­ min­ga, t. y. tu­rin­ti Sei­mo pa­si­tikė­jimą, Vy­ riau­sybė“, – nu­rodė KT. Tai reiš­kia, kad pre­zi­den­tas ne­ga­li lais­vai pa­si­rink­ti prem­je­ro ir mi­nistrų kan­di­datūrų, „nes vi­sais at­ve­jais minėtų pa­reigūnų sky­ri­ mas pri­klau­so nuo Sei­mo pa­si­tikė­ji­mo ar ne­ pa­si­tikė­ji­mo jais“. „Kar­tu ne­ga­li­ma ig­no­ruo­ti ir to, kad pre­zi­den­tas, būda­mas vyk­do­mo­sios vald­žios da­lis, tu­ri tam tikrų po­li­ti­nio po­vei­ kio ga­li­my­bių Vy­riau­sybės per­so­na­linės su­ dėties for­ma­vi­mui“, – pa­rašė KT.

Tei­si­nin­kas Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius pa­brėžia, kad „Sei­mui tu­ri būti tei­kia­ma priim­ti­na prem­je­ro kan­di­datū­ra, va­di­na­si, ji tu­ri būti iš anks­to de­ri­na­ma“. „Čia pra­si­de­da va­di­na­mo­ jo at­sa­kin­go val­dy­mo prin­ci­po zo­na. Sei­mas nu­le­mia Vy­riau­sybės li­kimą, o ne pre­zi­den­ tas. Ne­ga­li­ma pri­mes­ti Sei­mui Vy­riau­sybės su­dėties“, – tvir­ti­no V.Sin­ke­vi­čius. „Ne­rei­kia ieš­ko­ti prie­šprie­šos. Tu­ri bū­ ti vald­žių bend­ra­dar­bia­vi­mas. Nei vie­na, nei ki­ta pusė ne­turėtų mėgin­ti pri­mes­ti sa­vo va­ lios“, – teigė jis. Bet tei­si­nin­kas su­ti­ko, kad Vy­riau­sybė­ je tu­ri dirb­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos žmonės. VD inf.

Atgarsiai „Drąsos ke­lio“ par­ti­jos ne­sėkmė ant­ra­ja­me Sei­mo rin­kimų tu­re – ne tik Vil­niu­je, bet ir šios par­ti­ jos bas­tio­nu lai­ky­ta­me Kau­ne – itin ak­ty­viai ko­men­tuo­ta po­rta­ lo die­na.lt skai­ty­tojų.

čienę. Daug ką pa­sa­kan­t ys, iš­kal­ bin­gi skai­čiai. Pa­gar­ba mąstan­tiems žmonėms. Ačiū Kau­nui ir ra­jo­nui, kad ne­pa­si­šiukš­li­not šį kartą.

111

Tu­ri žmonės, pa­si­ro­do, dar svei­ko pro­to Lie­tu­vo­je.

Keis­ta Kau­nas iš­tuštėjęs, vi­si į už­sie­n ius pa­bėgę, bet vis tiek li­ku­sie­ji kon­ser­ va­to­rius ren­ka. Ste­buk­lai, ne ki­taip!

Mmm Tai net ne verks­nių tau­ta, bet avinų ir bai­lių. Di­delė da­lis tau­tos gy­ve­na ins­t ink­tais, jo­k io pi­l ie­t iš­k u­mo, jo­ kios at­sa­ko­mybės už vals­tybę, už sa­vo vai­kus, už tautą. Už dešrą sa­ vo kraštą par­duo­da.

Iš­kal­bin­gi skai­čiai Žy­mio­jo­je Te­lei­čių apy­l inkė­je, ku­ riai pri­klau­so ir Ne­rin­ga Venc­kienė, ir ku­rio­je ji šį sek­ma­dienį bal­sa­vo, 652 rinkė­jai bu­vo už Do­natą Jan­ kauską, tik 345 – už Aud­ronę Sku­

Svei­kas pro­tas Kau­nie­čių kvai­lu­mui nėra ribų. Da­ bar jums at­sto­vaus pro­se­ne­liai kon­ ser­va­to­riai, nes jums la­bai jie pa­ti­ko. Galės drąsiai ma­ž in­t i pen­si­jas, al­

tai“ iš­sibė­gios kas sau po ki­tas par­ti­ jas, aiš­ku, jei juos kas nors priims.

Maz

44.

Tai ne par­ti­ja „Drąsos ke­lias“, tai par­ ti­ja „Žu­dyk drąsiai“...

Taik­l iai pa­sakė A.Sku­čienė: lie­t u­ viai – verks­nių tau­ta, ku­ri ne­pa­lai­ ko ko­vo­tojų.

Ba­lo­ta

gas, mies­to fi­nan­sus. Ir dau­giau ne­ de­juo­kit, kad blo­gai gy­ve­nat...

Pi­lie­tis Jei A.Sku­čienė ko­vo­to­ja, tuo­met aš vun­der­kin­das ar­ba ba­le­ri­na. Jai tik tur­gu­je ko­vo­ti.

Prog­no­zuo­to­ja Prieš dvi sa­vai­tes pa­si­pūtėlė tikė­jo­si net 40 vietų, o ga­vo sep­ty­nias, bal­ suo­da­ma šį sek­ma­dienį pa­si­pūtėlė sau pro­g no­za­vo jau tik ke­t u­r ias – de­šimt­kart ma­ž iau. O galų ga­le ga­ vo špygą. Ži­nant, ko­k iais juo­dais dar­bais už­sii­minė­jo, drąsiai ga­li­ma pro­gno­zuo­ti, kad tos par­ti­jos ir tų vi­ sų po­li­tikų ago­ni­ja truks neil­gai. Tie sep­ty­ni pa­te­ku­sie­ji į Seimą „drąsis­

Kaž­kodėl pa­s ta­r uo­j u me­t u iš N.Venc­k ienės ne­be­si­g ir­d i, kaip jai rei­k ia su­si­g rąžin­t i duk­terė­č ią ar kaip ji ko­vo­ja su pe­do­fi­lais. Pa­si­rek­ la­ma­vo kaip ne­va ko­vo­to­ja ir tikė­ jo­si, kad Sei­me šil­tai sėdės. Bet, p. N.Venc­kie­ne, žmonės ne to­kie kvai­ li, kaip jūs manėt. Ma­to jus kiau­rai ir ži­no, ką su­manėt. Amo­ra­lu dangs­ ty­t is to­k io­m is opio­m is pro­ble­mo­ mis kaip pe­do­fi­li­ja, sie­kiant sa­vo as­ me­ni­nių tikslų.

Ta­das Džiau­giuo­si už Kauną ir Vil­nių, ku­ rie rin­ko nor­ma­lius žmo­nes. Ypač už Kauną, kad ne­lei­do pa­t vo­r i­ niams psi­chams ei­ti į Seimą, kur tik­ rai jiems ne vie­ta.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Vaidas Čeponis – 219 1385 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 Lukas Miknevičius – 219 1386 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ga­li­my­bių su­si­tar­ti ne­be­li­ko Ge­riau pa­si­rūpin­ti iš anks­to, kaip ke­ liau­si­te į darbą lapk­ri­čio 14-ąją, jei­ gu tai jums ten­ka da­ry­ti anks­tyvą rytą. Tądien nuo 4.30 iki 6.30 val. sos­tinės vie­šo­jo trans­por­to dar­buo­to­jai su­rengs įspėjamąjį streiką.

Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Tai nu­tar­ta per va­kar vy­kusį Strei­ ko ko­mi­te­to po­sėdį. Trans­por­to dar­buo­tojų fo­ru­mo pir­mi­nin­kas Jo­nas Pet­raš­ka sakė, kad konk­re­čios strei­ko ap­lin­kybės – kiek dar­buo­tojų da­ly­vaus, kaip bus pa­pil­dy­tas strei­kas – dar bus de­ri­na­mos. „De­mok­ra­ti­ja yra de­mok­ra­ti­ja, mes tu­ri­me teisę ir rei­ka­lau­ja­me. Kol kas vis­kas vyks­ta ci­vi­li­zuo­tai. Kas bus po įspėja­mo­jo strei­ko, spręsi­me po jo. Mes vi­sa­da pa­si­ruošę de­ry­boms. Jei­ gu nie­ko ne­si­ūlys... Vals­tybės vald­žia for­muo­ja­si, galbūt la­bai ne­skubė­si­ me, bet kai ap­si­spręsi­me, pra­ne­ši­me iš anks­to“, – pa­brėžė J.Pet­raš­ka. Pri­me­na­me, kad, dar­buo­tojų skai­čia­vi­mais, „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ sko­la dėl dar­bo už­mo­ kes­čio ne­prie­mokų vie­nam dar­ buo­to­jui su­da­ro apie 15 tūkst. litų, sko­los drie­kia­si nuo 2009 m. Jų tei­gi­mu, darb­da­vio siū­ly­me pra­ šo­ma at­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mo at­ly­gi­ ni­mo už 2009-uo­sius, o už 2010 ir 2011 m. siū­lo­ma iš­mokė­ti per še­šis mėne­sius. Dar­buo­to­jams pra­šo­ma nuo­lai­da at­ro­do per di­delė. „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ sko­la dar­buo­to­jams yra dau­giau nei 25 mln. litų. Kaip „Vil­niaus vie­

NEMOKAMAS „„Ne­va­žiuos: lapk­ri­čio 14-ąją anks­ty­vi ke­lei­viai ga­li ne­su­lauk­ti vie­šo­jo

trans­por­to. 

šo­jo trans­por­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­ to­rius Gintaras Na­ku­tis yra sakęs „Vil­niaus die­nai“, Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dybė įmo­nei sko­lin­ga 90 mln. litų. Spa­lio 3 d. vy­ko Tai­ki­ni­mo ko­mi­ si­jos po­sėdis, ta­čiau su­ta­ri­mo pa­

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

siek­ti ne­pa­vy­ko, pa­si­ra­šy­tas ne­su­ ta­rimų pro­to­ko­las. Praė­ju­sią sa­vaitę dvi die­nas vy­ko dar­buo­tojų bal­sa­vi­mas dėl strei­ ko ini­ci­ja­vi­mo. Iš 2140 dar­buo­tojų bal­sa­vo 1770. Už strei­ko ini­ci­ja­vimą bal­sa­vo 74,2 pro­c. dar­buo­tojų.

KINAS Ateik į nemokamą „Vilniaus dienos“ kino seansą šiandien 17 val. kino centre „Skalvija“.

Aikštė­je plu­ša dar­bi­nin­kai Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiūtė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Nuo pir­ma­die­nio ke­lias die­nas sos­ tinės Vin­co Ku­dir­kos aikštę dar­kys tvo­ros, kal­nai be­to­no, išar­dy­tos trin­kelės – čia vėl šei­mi­nin­kau­ja dar­bi­nin­kai.

Aikštę re­mon­tuo­ti pri­reikė dėl po ja su­si­for­ma­vu­sios ne­di­delės įgriu­vos. Kaip aiš­ki­no Vil­niaus mies­to sa­vi­ val­dybės Eksp­loa­ta­ci­jos po­sky­rio vedė­jas Gin­tau­tas Niau­ra, per aš­ tuo­ne­rius me­tus nuo ta­da, kai V.Ku­ dir­kos aikštė bu­vo išk­lo­ta trin­kelė­ mis, po ja galė­jo pa­kis­ti grun­tas, todėl su­si­for­ma­vo ne­di­delė įdu­ba. „Ka­dan­gi tai rep­re­zen­ta­ty­vi mies­ to vie­ta, sten­gia­ma­si, kad jo­je ne­ būtų ne­ly­gumų“, – sakė G.Niau­ra. Re­mon­tuo­jant aikštę bus su­tvar­ ky­ta dan­ga po trin­kelė­mis. Šios liks tos pa­čios. Taip pat bus kei­čia­mos nuo at­ra­mi­nių aikštės sie­nu­čių ati­ trūku­sios gra­ni­tinės plokš­telės.

V.Ku­dir­kos pa­minklą puo­šian­tis fon­ta­nas ru­denį vis už­si­kimš­da­vo dėl krin­tan­čių lapų, todėl van­duo iš jo iš­si­lie­da­vo ir ap­sem­da­vo aikštę. Ta­čiau G.Niau­ra ti­ki­no, kad aikštės įgriu­va su­si­for­ma­vo ne dėl to.

Re­m ontą at­l ie­k an­č ios įmo­ nės dar­b i­n in­kai dar­b us aikštė­ je ke­ti­na baig­ti vėliau­siai po tri­ jų dienų. V.Ku­dir­kos aikštės dai­li­ni­mo kai­na bus aiš­ki bai­gus re­montą.

POKALBIAI RIMTOMIS TEMOMIS „Pokalbiai rimtomis temomis” – režisierės Giedrės Beinoriūtės filmas be išorinio veiksmo, dekoracijų, peizažų ir specialiųjų efektų. Pagrindiniai filmo herojai, vaikai ir paaugliai, apdovanoti ypatingu gebėjimu apsakyti juos supantį pasaulį. „„Bėda: per aš­tuo­ne­rius me­tus V.Ku­dir­kos aikštė­je at­si­ra­do ne­ly­gumų,

tad da­bar ši rep­re­zen­ta­cinė vie­ta tvar­ko­ma. Zi­tos Voi­tiu­le­vi­čiūtės nuo­tr.

Įėjimas nemokamas tik su spalio 30 d. dienraščiu „Vilniaus diena“.


8

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

ekonomika

Ma­ty­ti tei­gia­mos ten­den­ci­jos

Nuo spa­lio 29 d. Ūkio ban­ko val­dy­ bos pir­mi­nin­ku ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu pa­skir­tas Ar­nas Ža­lys, Ūkio ban­ke dir­ban­tis nuo 1998 m. ir iki šiol ėjęs Fi­nansų tar­ny­ bos va­do­vo ir val­ dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

Neau­di­tuo­tais duo­me­ni­mis, 2012 m. de­vy­nių mėne­sių Ūkio ban­ko grupės pel­nas prie­š spe­cia­liuo­ sius ati­dėji­nius ir mo­kes­čius sie­ kė 19,8 mln. litų – 3,4 kar­to dau­ giau nei per ati­tin­kamą 2011 m. lai­ ko­tarpį, kai už­dirb­ta 5,8 mln. litų.

„„ Karjera: A.Žalys – ne naujokas Ūkio banke.

Gedimino Martikėno (BFL) nuotr.

Ūkio ban­kui va­do­vaus A.Ža­lys A.Ža­lys pa­rei­gas pe­ri­ma iš Gin­ ta­ro Ugians­kio, ku­ris darbą Ūkio ban­ke pa­lie­ka dėl as­me­ni­nių prie­ žas­čių. „Su di­de­le at­sa­ko­my­be ver­ti­ nu lau­kian­čius iššū­kius ir kar­tu su pro­fe­sio­na­liu ko­lek­ty­vu esu pa­si­ rengęs siek­ti juos sėkmin­gai įveik­ ti. Ma­no, kaip nau­jo­jo val­dy­bos pir­mi­nin­ko ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­ do­vo, pa­grin­di­niai veik­los tiks­lai bus di­din­ti ban­ko pel­nin­gumą bei veik­los efek­ty­vumą ir ge­rin­ti ak­ tyvų ko­kybę“, – sakė A.Ža­lys.

R

A.Ža­lys Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te yra įgijęs vers­lo ad­ mi­nist­ra­vi­mo ba­ka­lau­ro, Vil­niaus uni­ver­si­te­te – ap­skai­tos, fi­nansų ir ban­ki­nin­kystės ma­gist­ro laips­ nį. Ūkio ban­ke jis įvai­rias pa­rei­gas ėjo nuo 1998 m., ban­ko val­dy­bo­je A.Ža­lys dir­ba nuo 2005-ųjų. Ūkio ban­ko gru­pei, be Ūkio ban­ ko, pri­klau­so ant­rinės bend­rovės „Ūkio ban­ko li­zin­gas“, „Ūkio ban­ko in­ves­ti­cijų val­dy­mas“, „Ūkio ban­ko ri­zi­kos ka­pi­ta­lo val­dy­mas“, „In­ves­ ti­ci­nio tur­to val­dy­mas“, „Bo­num

Pub­li­cum“, „Tur­to val­dy­mo pa­ slau­gos“, „Tra­de Pro­ject“, „Eas­ tern Eu­ro­pe De­ve­lop­ment Fund“. UAB „Ūkio ban­ko ri­zi­kos ka­pi­ta­ lo val­dy­mas“ val­do 100 pro­c. RAB „Ūkio bank li­zing“ ak­cijų. Ūkio ban­kas yra pir­ma­sis ko­ mer­ci­nis ban­kas Lie­tu­vo­je, jau tre­ čią de­šimt­metį tei­kian­tis fi­nan­si­ nes pa­slau­gas pla­čia­me nuo­sa­va­me klientų ap­tar­na­vi­mo tink­le, kurį su­da­ro dau­giau kaip 60 pa­da­li­nių vi­so­je ša­ly­je. VD inf.

Ūkio ban­ko pel­nas prie­š spe­cia­ liuo­sius ati­dėji­nius ir mo­kes­čius siekė 10,6 mln. litų (2011 m. sau­ sį–rugsėjį bu­vo pa­tir­ta 1,1 mln. li­ tų nuo­sto­lių). Dėl spe­cia­liųjų ati­dėji­nių są­ naudų įta­kos Ūkio ban­ko grupės 2012 m. de­vy­nių mėne­sių veik­los re­zul­ta­tas yra 44,1 mln. litų gry­ nųjų nuo­sto­lių, Ūkio ban­ko – 47,8 mln. litų grynųjų nuo­sto­lių. 2012 m. rugsė­jo 30 d. Ūkio ban­ kas ir Ūkio ban­ko grupė vykdė vi­ sus ri­ziką ri­bo­jan­čius nor­ma­ty­ vus: Ūkio ban­ko grupės ka­pi­ta­lo pa­kan­ka­mu­mo ro­dik­lis siekė 13,31 pro­c., lik­vi­du­mo – 36,45 pro­c. „Tre­čią šių metų ket­virtį, pa­ly­ gin­ti su ant­ru, ma­to­me tam tikrų po­zi­ty­vių ten­den­cijų ban­ko pa­ grin­dinė­je veik­lo­je: didė­jo Ūkio ban­ko grupės pa­ja­mos ir pel­ nas prie­š mo­kes­čius bei spe­cia­ liuo­sius ati­dėji­nius, au­go ban­ko klientų skai­čius. Ta­čiau spe­cia­ liųjų ati­dėji­nių sąnau­dos nulėmė nuo­sto­lingą veiklą. Ban­kas ke­ti­ na skir­ti rei­kiamą dėmesį ak­tyvų

Tomo Raginos nuotr.

ko­ky­bei ge­rin­ti ir sieks to­liau di­ din­ti klientų skai­čių siū­ly­da­mas jiems nau­jas ap­tar­na­vi­mo ga­li­ my­bes bei pa­trauk­lias ap­tar­na­vi­ mo sąly­gas – tai su­da­rys pa­grindą ge­rin­ti fi­nan­si­nius re­zul­ta­tus“, – sakė Ūkio ban­ko val­dy­bos pir­mi­ nin­kas Ar­nas Ža­lys. Ūkio ban­kas ak­ty­viai bend­ra­dar­ biau­ja su vers­lo įmonė­mis – tei­kia joms ak­tua­lius fi­nan­si­nius spren­ di­mus ir pa­si­ūly­mus. Ban­kas ypač daug dėme­sio ski­ria smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui bei įmonėms, dir­ban­čioms ša­lies re­gio­nuo­se. VD inf.

Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa

Renovuojamės. Kiek padės valstybė? Lina Jauniškė Daugiabučių atnaujinimas teikia daug vilčių senųjų pastatų gyventojams. Ryždamiesi renovacijai, jie tikisi sumažinti šildymo išlaidas, pagerinti savo gyvenimo sąlygas, pakelti būsto vertę.

Namų atnaujinimo (moderniza­ vimo) programa (JESSICA) senos statybos butų savininkams sutei­ kia palankias sąlygas renovuoti sa­ vo būstą. Visiškai apmoka

Valstybė 100 proc. sumoka už dau­ giabučio namo renovacijos investi­ cijų plano parengimą. „Vidutiniš­ kai toks investicijų planas namui kainuoja apie 2–3 tūkst. litų. Pa­ rengę investicijų planą gyvento­ jai susirenka susirinkime ir spren­ džia, kokias energinį efektyvumą didinančias priemones įgyven­ dins renovuodami daugiabutį“, – sako Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (BUPA) Viešųjų ryšių ir informavimo skyriaus specialistas Vaclovas Rastenis. „Po to rengiamas statinio techni­ nis projektas, kuris kainuoja 20–30 tūkst. litų. Techninio projekto pa­ rengimo išlaidas taip pat 100 proc. kompensuoja valstybė. Tiesa, reikia prisiminti ir tai, kad ši tvarka galios iki 2014 m. sausio 1 d. Vėliau valsty­ bė dengs tik pusę (50 proc.) techni­ nio projekto vertės“, – ragina pas­ kubėti V.Rastenis. Trečia, iki 2013 m. pabaigos vals­ tybė kompensuoja konkurso būdu

pasirinkto ir pasamdyto techninės priežiūros specialisto darbą. Ketvirta, valstybė 100 proc. ap­ moka renovacijos išlaidas visiems butų šeimininkams, kurie turi teisę į kompensaciją už šildymą.

Valstybė kompensuoja 100 proc. projekto parengimo bei 30 proc. energiją taupančių priemonių išlaidų. Valstybė atlygina

Penkta, daugiabučių renovacijos projektą administruojančiam na­ mo valdytojui (bendrijos pirminin­ kui, paskirtam namo administra­ toriui) mokamas atlyginimas, kuris gali siekti 0,35 lito be PVM už 1 kv. m per mėnesį nuo modernizuoja­ mo pastato naudingojo ploto. „Šis atlygis gali būti mokamas nuo steigiamojo susirinkimo pra­ džios iki daugiabučio pridavimo surašius statybos užbaigimo aktą dienos. Tai – papildoma motyva­ cija administratoriui, o namo gy­ ventojams nieko nekainuoja“, – sako V.Rastenis. Sutaupote – gaunate paramą

Ir tai dar ne viskas. Nusprendus banke paimti kreditą namo reno­ vacijai, palūkanų procentai už jį – lengvatiniai, vos 3 proc. per me­ tus, o kreditas gaunamas net 20­iai

metų. Tad kiek turi primokėti pa­ tys gyventojai? „O tai priklauso nuo to, kiek energijos sutaupys jų atnaujintas daugiabutis, – sako V.Rastenis. – Jei tos energijos atnaujintas namas sutaupo bent 20 proc. (palyginti su energijos suvartojimu iki renova­ cijos), gyventojams valstybė kom­ pensuoja 15 proc. statybos darbų vertės. Jei namas sutaupo net 40 proc., valstybė kompensuoja dar 15 proc. rangos darbų vertės. Šiuos 40 proc. galima pasiekti komplek­ siškai renovavus daugiabutį. Spe­ cialistai prieš renovaciją ir po jos atlieka energinį namo auditą. Pa­ lyginus rezultatus prieš ir po, tam­ pa aišku, kiek šilumos sutaupo at­ naujintas daugiabutis“, – sako V.Rastenis. Įsibėgės jau kitais metais

Daugiau kaip 34 tūkst. daugiabučių namų Lietuvoje (apie 96 proc. visų daugiabučių) yra pastatyti iki 1993 m. Būtent šių pastatų savininkai ir gali gauti valstybės paramą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Per 2012 m. visiškai renovuoti 6 dau­ giabučiai gyvenamieji namai ir dar 23 bus baigti iki metų galo. Jau da­ bar iki spalio vidurio BUPA sulaukė net 328 namų gyventojų kolektyvi­ nių paraiškų renovuoti jų daugia­ bučius. Daugiau informacijos apie Dau­ giabučių namų atnaujinimo (mo­ dernizavimo) programą (JESSICA) – www.atnaujinkbusta.lt ir nemo­ kama telefono linija 8 800 200 12.

„„Gražu: dabar„ suteikiamos„ ypač„ palankios„ sąlygos„ renovuoti„ savo„

būstą.„

„

BUPA„archyvo„nuotr.

Valstybė remia (iki 2013 12 31) Lengvatinis kreditas (palūkanos nekinta visą paskolos grąžinimo laikotarpį – 20 metų) Modernizavimo projekto parengimas Statinio statybos techninė priežiūra Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos Parama turintiems teisę į būsto ir šildymo išlaidų kompensavimą Statybos darbų (energiją taupančių priemonių) išlaidos: - sutaupius ne mažiau kaip 40 proc. šiluminės energijos - sutaupius ne mažiau kaip 20 proc. šiluminės energijos

3 proc. palūkanos 100 proc. 100 proc. 100 proc. (0,35 Lt/m2) 100 proc. 30 proc. 15 proc.


9

antradienis, spalio 30, 2012

sveikata

Su­si­rū­pi­no poil­siau­to­jų svei­ka­ta Pa­jū­rio ku­ror­tai vis dau­giau sve­čių su­lau­ kia šal­tuo­ju me­tų lai­ku, kai ser­ga­ma per­ ša­li­mo li­go­mis, gri­pu. Ne­rin­gos me­di­kai su­si­rū­pi­no, kaip žie­mą iš­sau­go­ti kraš­to gy­ ven­to­jų svei­ka­tą ir ap­sau­go­ti sve­čius.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@diena.lt

Pre­ven­ci­ja – li­gų prieš­nuo­dis

Gy­dy­to­jo dip­lo­mą tu­rin­tis daug me­tų svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ mai ati­da­vęs Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­ bės me­ras An­ta­nas Vin­kus įsi­ti­ ki­nęs: no­rint, kad bend­ruo­me­nė bū­tų svei­ka, bū­ti­na skir­ti dar dau­ giau dė­me­sio li­gų pre­ven­ci­jai. „Svei­ka­me mies­te tu­ri­me sti­mu­ liuo­ti, skie­py­ti svei­ką gy­ven­se­ną ir su­stip­rin­ti ko­vą su vi­sais ri­zi­kos svei­ka­tai veiks­niais, o at­vy­ku­siuo­ sius už­krės­ti nuo­sta­ta ir no­ru svei­ kai gy­ven­ti“, – įsi­ti­ki­nęs Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Vi­sos li­gos, iš­sky­rus ge­ne­ti­nes, pri­klau­ so nuo mū­sų el­ge­sio, o ir ge­ne­ti­nės gal­būt pri­klau­so nuo mū­sų se­no­lių el­ge­sio. Pa­sak A.Vin­kaus, stip­rin­ti ku­ ror­to sve­čių svei­ka­tą pa­de­da jau pa­ti uni­ka­li Ne­rin­gos gam­ta. Čia at­vy­kęs ir pa­kvė­pa­vęs ka­lio, jo­ do, bro­mo, mag­nio pri­so­tin­to oro, pa­vaikš­čio­jęs pa­jū­riu, miš­kais, ak­ ty­viai pail­sė­jęs žmo­gus tik­rai bus svei­kes­nis. Sie­kiant, kad ša­lies gy­ven­to­jai, į Ne­rin­gą at­vy­kę pail­sė­ti, bū­tų ap­ tar­nau­ja­mi tik svei­kų žmo­nių, kad vė­juo­ta­me kraš­te ne­siaus­tų vi­ru­ sai, me­ro A.Vin­kaus ini­cia­ty­va Juodk­ran­tė­je ir Ni­do­je bu­vo su­

An­ti­bio­ti­kų klas­ta Pe­n i­c i­l i­n ą at­ra­dęs Alek­s and­ras Fle­m in­gas 1945 m., at­siim­da­mas No­be­lio pre­mi­ją me­di­ci­nos sri­ty­je, įspė­jo apie bea­to­dai­riš­ko an­ti­bio­ti­ kų var­to­ji­mo pa­da­r i­nius. Jis mi­nė­ jo, kad iš pra­d žių į an­ti­bio­ti­kus rea­ guo­jan­č ios bak­te­r i­jos vė­l iau ga­l i įgy­t i at­spa­ru­mą, ypač vais­tus var­ to­jant ma­žo­mis do­zė­mis. Nuo to lai­ko bu­vo su­k ur­ta daug nau­jų an­t i­bio­ti­k ų, ku­r ių dau­g u­ma pra­ra­do sa­vo veiks­m in­g u­mą dėl ste­bė­t i­no bak­te­r i­jų ge­bė­ji­mo mu­ tuo­t i ar­ba pe­r im­t i ki­tų or­ga­n iz­mų at­spa­r u­mo ge­nus ir il­gai­n iui tap­t i at­spa­rio­ms an­ti­bio­ti­kams. Tai tam­ pa vie­nu ak­tua­liau­sių vi­suo­me­nės svei­ka­tos klau­si­mų. Anks­čiau leng­vai įvei­k tas in­fek­ci­ jas dabar sun­ku iš­gy­dy­ti. Ty­ri­mai ro­do, kad kas­met 29-io­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se nuo dau­g i­n io at­spa­r u­ mo bak­te­r i­jų su­kel­t ų hos­pi­ta­l i­n ių krau­jo, apa­t i­n ių kvė­pa­v i­mo ta­k ų, odos ir minkš­t ų­jų au­d i­n ių, šla­pi­ mo ta­k ų in­fek­ci­jų mirš­ta 25 tūkst. žmo­nių.

reng­ti se­mi­na­rai apie už­kre­čia­ mųjų li­gų grės­mę ir pro­fil­ ak­ti­ką. Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ ro di­rek­to­rius pro­fe­so­rius Sau­lius Čap­lins­kas Ne­rin­gos gy­ven­to­ jams pa­sa­ko­jo, ko­kios li­gos plin­ ta ša­lies did­mies­čiuo­se ir kaip jų sau­go­tis. „Vi­sos li­gos, iš­sky­rus ge­ne­ti­ nes, pri­klau­so nuo mū­sų el­ge­sio, o ir ge­ne­ti­nės gal­būt pri­klau­so nuo mū­sų se­no­lių el­ge­sio“, – aiš­ki­ no S.Čap­lins­kas ir pa­brė­žė, kad 80 pro­c. li­gų už­si­kre­čia­ma per ne­šva­ rias ran­kas. Žie­mą gre­sia gri­pas

Ten, kur drėg­na ir vė­juo­ta, pa­lan­ ku plis­ti gri­pui. Ri­zi­kos gru­pėms pri­klau­san­tiems Ne­rin­gos gy­ven­ to­jams bu­vo pa­siū­ly­ta ne­mo­ka­mai pa­si­skie­py­ti gri­po vak­ci­na. „Vak­ci­na­ci­ja jau pra­si­dė­jo, ke­lios de­šim­tys ne­rin­giš­kių jau pa­si­skie­ pi­jo nuo gri­po“, – pa­sa­ko­jo Ne­rin­ gos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Lo­re­ta Lau­ren­či­kie­nė. Ji džiau­gė­si, kad kraš­to gy­ven­ to­jai tei­sin­gai su­pran­ta vak­ci­na­ci­ jos nau­dą ir skie­pų ne­boi­ko­tuo­ja. Tei­gia­mą pa­vyz­dį jiems ro­do me­ ras A.Vin­kus, jau pa­si­skie­pi­jęs nuo gri­po. Gy­dy­to­ja L.Lau­ren­či­kie­nė pri­mi­ nė, kad ri­zi­kos gru­pėms pri­klau­so 65 metų ir vy­res­ni as­me­nys, ser­ gan­tys lė­ti­nė­mis šir­dies ir krau­ ja­gys­lių, kvė­pa­vi­mo ta­kų, inks­tų, lė­ti­nė­mis li­go­mis, su­si­ju­sio­mis su imu­ni­niais me­cha­niz­mais, pik­ty­ bi­niais na­vi­kais. Taip pat svei­ka­ tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jai ir nėš­ čio­sios.

„„Bend­ra­min­čiai: Ne­rin­gos me­ras A.Vin­kus (kairėje) bei Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro di­rek­to­rius S.Čap­

lins­kas (viduryje) yra bend­ros nuo­mo­nės, kad efek­ty­viau­sia svei­ka­ta rū­pin­tis tuo­met, kol ji dar ge­ra.Įs­pė­jo apie pa­vo­jų

Pro­fe­so­rius S.Čap­lins­kas per­spė­jo, kad su­si­rgus gri­pu ne­va­lia gy­dy­tis an­ti­bio­ti­kais. „Per­ša­li­mo li­gų gy­dy­mas an­ti­bio­ ti­kais ga­li tap­ti pra­žū­tin­gas. Jei ne­ si­keis po­žiū­ris į šių vais­tų var­to­ji­mą, grei­tai ne­tu­rė­si­me gink­lų, kaip įveik­ ti pa­pras­čiau­sią li­gą“, – sa­kė jis. Lie­tu­viai, daž­niau­siai ne­pa­si­ta­ rę su gy­dy­to­ju, an­ti­bio­ti­kus var­ to­ja su­si­rgę bron­chi­tu, gri­pu, si­ nu­si­tu, šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ar tie­siog karš­čiuo­da­mi. Šių vais­tų grie­bia­ma­si net tuo­met, kai skau­ da gerk­lę ar var­gi­na ko­su­lys. An­ti­bio­ti­kai yra ga­lin­gi vais­tai, ta­čiau jie vei­kia bak­te­ri­jas, o ne vi­ru­sus. Bū­tent pa­sta­rie­ji ir su­ke­ lia per­ša­li­mo li­gas. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ap­klau­sa pa­ ro­dė, kad vis dau­giau žmo­nių var­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

to­ja an­ti­bio­ti­kus. Daž­niau juos ren­ ka­si mo­te­rys, vi­du­ti­nio ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. Du treč­da­liai ap­ klaus­tų­jų var­to­jo gy­dy­to­jo pa­skir­ tus an­ti­bio­ti­kus, 11 pro­c. jų ga­vo li­go­ni­nė­se. Dau­giau kaip de­šim­ta­ da­lis gy­ven­to­jų pri­si­pa­ži­no var­to­ję anks­čiau įsi­gy­tų ir na­muo­se tu­rė­ tų an­ti­bio­ti­kų, 5 pro­c. žmo­nių nu­ si­pir­ko jų be re­cep­to. Pa­sak S.Čap­lins­ko, sa­vi­gy­da yra vie­na iš są­ly­gų, di­di­nan­čių mik­ roor­ga­niz­mų at­spa­ru­mą. Tad po ke­le­rių me­tų ga­li nu­tik­ti taip, kad ne­tu­rė­si­me kuo gy­dy­ti da­bar leng­ vai įvei­kia­mų in­fek­ci­jų, o bet ko­kia ope­ra­ci­ja bus ge­ro­kai pa­vo­ji­nges­nė nei da­bar. Pai­sy­ti gy­dy­to­jo nu­ro­dy­mų

Pro­fe­so­rius S.Čap­lins­kas pri­mi­nė daž­niau­sias bak­te­ri­nes in­fek­ci­jas:

strep­to­ko­ki­nę an­gi­ną, au­sų, šla­pi­ mo ta­kų, si­nu­sų. Tin­ka­mai var­to­ ja­mi an­ti­bio­ti­kai ga­li pa­dė­ti įveik­ti šias li­gas, taip pat iš­gel­bė­ti bak­te­ri­ nių in­fek­ci­jų ka­muo­ja­miems žmo­ nėms gy­vy­bę. Vis dėl­to, net jei an­ti­bio­ti­kų sky­rė gy­dy­to­jas, ne­rei­kė­tų pa­ mirš­ti, kad ne­tin­ka­mas jų var­to­ ji­mas taip pat ga­li pri­da­ry­ti bė­dų. S.Čap­lins­kas pa­ste­bi, kad, pra­ dė­ję var­to­ti pa­skir­tus an­ti­bio­ti­ kus, kai ku­rie žmo­nės, vos pa­si­ ju­tę ge­riau, jų at­si­sa­ko. Ši­to ga­li ne­pa­kak­ti, kad žū­tų vi­sos in­fek­ ci­ją su­kė­lu­sios bak­te­ri­jos, o iš­li­ ku­sio­s ga­li įgy­ti at­spa­ru­mą var­to­ ja­miems vais­tams. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties bū­ti­ na su­var­to­ti vi­są gy­dy­to­jo pa­skir­tą do­zę. An­ti­bio­ti­kų li­ku­čių taip pat ne­ga­li­ma pa­lik­ti ki­tam kar­tui.


10

antrADIENIS, spalio 30, 2012

sportas Čem­pio­nų ne­sėk­mė

R.Be­ran­kis – 96-ojo­je vie­to­je

Trium­fa­vo ru­sų eki­pos

Lie­tu­vos sa­lės fut­bo­lo A ly­go­ je – staig­me­na: praė­ju­sio se­ zo­no čem­pio­nas Vil­niaus „Be­ ken­tas“ 3:5 pra­lai­mė­jo de­biu­ tan­tei Kai­šia­do­rių „Sa­vin­gei“. Vi­ce­čem­pio­nė Kau­no „Nau­ta­ ra“ 6:1 įvei­kė Ma­žei­kių „Olim­ pą“, o Kaz­lų Rū­dos „SC-STI­ HL“ eki­pa 4:2 – Rad­vi­liš­kio „Lo­ko­mo­ty­vą“.

Te­ni­so pro­fe­sio­na­lų aso­cia­ ci­jos (ATP) pa­sau­lio rei­tin­ ge Ri­čar­das Be­ran­kis (nuo­tr.) su 560 taš­kų iš 94-osios vie­ tos nu­kri­to į 96-ąją. Lau­ry­nas Gri­ge­lis su 104 tšk. iš 391-o­ sios po­zi­ci­jos pa­ki­lo į 390ąją. ATP rei­tin­go ly­de­ris – švei­ca­ras Ro­ge­r Fe­de­re­ris ­ (12 315 tšk.).

Vil­niu­je su­reng­tą XIV tarp­tau­ ti­nį jau­ni­mo van­dens­vy­džio tur­ny­rą „Bal­tic Ama­deus tau­ rė“ lai­mė­jo Mask­vos sri­ties UOR klu­bas, fi­na­le 9:8 įvei­kęs Mask­vos „Tor­pe­do“ eki­pą. Vil­ niaus „VSM-Bal­tic Ama­deus“ ko­man­da ma­čą dėl 3-io­sios vie­tos 8:11 pra­lai­mė­jo Mask­ vos „Ra­du­gos“ eki­pai.

Jau­nie­ji krep­ši­nin­kai – tarp pri­zi­nin­kų Kau­ne su­reng­tas ju­bi­lie­ji­nio – 15-ojo – Eu­ro­pos jau­ni­mo krep­ši­nio ly­gos (EYBL) se­zo­no jau­nu­čių (gim. 1998 m.) 1-ojo di­vi­zio­no A ir B gru­pių pir­mo­jo tu­ ro var­žy­bas lai­mė­jo Vil­niaus ir Mask­ vos ko­man­dos.

Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Vil­nie­čiai ne­suk­lu­po

Po pen­kias per­ga­les iš­ko­vo­jo ir 1–2 vie­tas bend­ro­je įskai­to­je pa­si­da­li­ jo Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­de­mi­jos (KA) „1-Hi­mė­ja“ ir Mask­vos krep­ši­nio mo­kyk­los (KM) „Trin­ta“ auk­lė­ti­niai. Ed­v i­n o Jus­tos tre­n i­r uo­ja­m i „mar­čiu­lio­niu­kai“ 64:50 įvei­kė Ar­vy­do Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro (KC) ko­man­dą, 91:61 – bend­raam­ žius iš Mins­ko, 104:40 su­triuš­ki­ no Gdans­ko „Po­me­ra­nia’98“ eki­ pą, 75:49 – Mask­vos Ti­mi­ria­ze­vo KM ir 66:37 – Ma­riu­po­lio „Azov­ maš“ jau­nu­čius. „Džiau­giuo­si, kad da­ly­va­vo­ me šia­me tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re ir ga­lė­jo­me įtvir­tin­ti tai, ko mo­ kė­mės, ir ge­riau pa­si­ruoš­ti Lie­ tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos se­zo­nui, ku­ris jau pra­si­dė­jo. Dėl trau­mos ir li­gos Kau­ne ne­žai­dė du mū­sų pa­grin­di­nės ko­man­dos krep­ši­nin­kai, dar du žai­dė­jai su­ si­rgo jau pir­mą­ją tur­ny­ro die­ną, to­dėl ma­lo­nu, kad ant­ro­sios ko­ man­dos vai­ki­nai at­sku­bė­jo mums į pa­gal­bą“, – po var­žy­bų kal­bė­jo tre­ne­ris E.Jus­ta.

Nau­din­giau­sias – mask­vie­tis

3-ią­ją vie­tą užė­mė Kau­no KM „Ais­č iai“ auk­l ė­t i­n iai. Tre­n e­r io Ro­ma­no Braz­daus­kio va­do­vau­ ja­ma ko­man­da 50:60 pra­lai­mė­ jo „Trin­tos“ at­sto­vams ir 52:40 įvei­k ė Ti­m i­r ia­ze­vo KM, 52:42 – var­žo­vus iš Mins­ko, 40:47 – „Azov­maš“ eki­pą ir 60:38 – „Po­ me­ra­nia’98“. A.Sa­bo­nio KC krep­ši­nin­kai, tre­ ni­ruo­ja­mi Ro­lan­do Ra­ku­čio, 77:50 nu­ga­lė­jo Ti­mi­ria­ze­vo KM ir 58:46 – „Po­me­ra­nia’98“, bet po at­kak­ lios ko­vos 68:70 pra­lai­mė­jo mins­ kie­čiams ir 55:57 – sve­čiams iš Ma­riu­po­lio. „Sa­bo­niu­kai“ tarp aš­ tuo­nių eki­pų bu­vo penk­ti. Nau­d in­g iau­s iuo­j u 1-ojo tu­ ro žai­dė­ju pri­pa­žin­tas KM „Trin­ ta“ krep­ši­nin­kas Il­ja La­la­je­vas. Su juo į sim­bo­li­nį pen­ke­tu­ką taip pat iš­rink­ti De­ni­sas Smir­ny­chas („Azov­maš“), Vla­di­mi­ras Mi­kuls­ kis (Mins­kas), Vi­lius Žu­kas (Š.Mar­ čiu­lio­nio KA „1-Hi­mė­ja“) ir Da­na­ tas Pa­pas (KM „Ais­čiai“). Pri­zi­nes vie­tas užė­mu­sių ko­man­ dų ge­riau­siais žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Da­nie­lius Ko­pūs­tas (Š.Mar­čiu­lio­ nio KA „1-Hi­mė­ja“), Alek­se­jus Do­ ma­ni („Trin­ta“) ir Ar­nol­das Kul­bo­ ka (KM „Ais­čiai“).

„„Nugalėtojai: „marčiulioniukai“ įveikė visus varžovus. 

Le­mia­mi ma­čai – ki­tą­met

Ki­tos aš­tuo­nios 1-ojo di­vi­zio­no C ir D gru­pių eki­pos var­žė­si Lat­vi­ jos sos­ti­nė­je. Pen­kias per­ga­les iš­ ko­vo­jo tur­ny­ro šei­mi­nin­kai – Ry­ gos DSN krep­ši­nin­kai. 2–3 vie­tas pa­si­da­li­jo po ket­ve­rias rung­ty­nes lai­mė­ję Stok­hol­mo „Frys­hu­set“ KM ir Tar­tu „Erk­maa“ KM auk­ lė­ti­niai. Ant­ro­jo tu­ro var­žy­bos vyks 2013-ųjų sau­sio 24–27 d. Sa­ra­to­ve ir Lie­po­jo­je, tre­čio­jo – ko­vo 21–24 d. ir ba­lan­džio 11–14 Ry­go­je. Fi­na­

li­nės šios am­žiaus gru­pės krep­ši­ nin­kų ko­vos nu­ma­ty­tos ge­gu­žės 23–26 d. Ry­go­je. EYBL yra ofi­cia­liai pri­pa­ži­nu­ si Tarp­tau­ti­nė krep­ši­nio aso­cia­ci­ jų fe­de­ra­ci­ja (FI­BA). Šį se­zo­ną ly­go­je var­žo­si 144 ber­ niu­kų bei vai­ki­nų ir 48 mer­gai­čių bei mer­gi­nų ko­man­dos iš 14 ša­lių – Bal­ta­ru­si­jos, Bul­ga­ri­jos, Da­ni­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Veng­ri­jos, Ka­ zachs­ta­no, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ ki­jos, Ru­si­jos, Is­pa­ni­jos, Šve­di­jos ir Uk­rai­nos.

Jė­gos re­kor­das pa­klu­so ir mo­te­riai Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

„Re­kor­das yra tas sti­mu­las, dėl ku­ rio ken­čiu skaus­mą, iki pa­sku­ti­nio la­šo su­tel­kiu jė­gas ir va­lią“, – pa­ge­ ri­nęs Lie­tu­vos svo­rio lai­ky­mo re­ kor­dą kal­bė­jo ti­tu­luo­čiau­sias ša­ lies ga­liū­nas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas.

„„Iš­ban­dy­mai: ga­liū­nai į Lie­tu­vos re­kor­dų ei­lu­tes įra­šė nau­jus skai­

čius. 

Gre­tos Alek­sand­ra­vi­čiū­tės nuo­tr.

Vil­niaus pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ re „Ozas“ įvy­ku­sia­me jė­gos ir iš­ tver­mės ren­gi­ny­je „Ga­liū­nų že­mė“ Ž.Sa­vic­kas ir ki­ti Lie­tu­vos stip­ruo­ liai pa­ge­ri­no ke­lis re­kor­dus. Nau­ja­sis 35 kg svo­rio lai­ky­mo iš­ ties­to­mis ran­ko­mis pa­sau­lio re­kor­ das nuo šiol pri­klau­so Ž.Sa­vic­kui – 55,41 sek. Šio­je rung­ty­je pui­kiai pa­si­ro­dė ir Vi­das Ble­kai­tis, ku­rio re­

zul­ta­tas – 50,07 sek. Iki šiol pa­sau­lio re­kor­das bu­vo 48,3 sek. Abiem ran­ ko­mis 140 kg svo­rius 1 min. 29,25 sek. iš­lai­kęs iš Birš­to­no ki­lęs V.Ble­ kai­tis pa­sie­kė Lie­tu­vos re­kor­dą. Vy­riš­ką kom­pa­ni­ją pa­gy­vi­no Vik­ to­ri­ja Ivanš­čen­ko­va, ku­ri 12 kar­tų iš­ spau­dė sa­vo­jo svo­rio štan­gą – 61,800 kg – ir pa­sie­kė nau­ją ša­lies re­kor­dą. Šven­tei bai­gian­tis Min­dau­gas Ja­ras taip pat iš­spau­dė sa­vo svo­rio štan­gą – 120 kg – ir tai pa­da­rė 20 kar­tų. Be to, V.Ble­kai­tis 10 kar­tų pa­ kė­lė 340 kg svo­rį, bet Ž.Sa­vic­kui pri­klau­san­tis ge­riau­sias re­zul­ta­ tas – 15 kar­tų – bu­vo ne­pa­ge­rin­ tas. Iš­si­lai­kė ir Vy­tau­to La­lo pa­sie­ ki­mas – 182,5 kg sky­do ne­ši­mas 50 m grei­čiui (16,28 sek.). V.Ble­kai­tis šią rung­tį įveikė per 20,38 sek.

krepsinioakademija.lt nuotr.

14 šalių

šį sezoną delegavo savo komandas į Eu­ro­pos jau­ni­mo krep­ši­nio ly­gą.

Nau­jie­ji re­kor­dai „„35 kg svo­rio lai­ky­mas: Žyd­rū­nas

Sa­vic­kas – 55,41 sek. „„2 po 140 kg svo­rių lai­ky­mas ran­

ko­se lai­kui: Vi­das Ble­kai­tis – 1 min. 29,25 sek. „„Sa­vo­jo svo­rio stū­mi­mas: Vik­to­ri­

ja Ivanš­čen­ko­va – 61,800 kg 12 kar­tų, Min­dau­gas Ja­ras – 120 kg 20 kar­tų.

Ga­liū­nų spor­to mė­gė­jus meist­ riš­kai žong­l i­r uo­d a­m as tri­m is svars­čiais links­mi­no pa­sau­lio sen­ jo­rų svars­čių kil­no­ji­mo čem­pio­nas Gin­ta­ras Vil­niš­kis. „Ga­liū­nų že­mė“ yra vie­nas iš pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vyks­tan­čios pa­ro­dos „Lie­tu­vos re­kor­dai“ ren­ gi­nių. Nuo spa­lio 22-osios iki lapk­ ri­čio 11-osios sie­kia­ma net 14-os nau­jų re­kor­dų.


11

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

pasaulis diena.lt/naujienos/pasaulis

Uk­rai­nos fron­te – nie­ko nau­jo?

Gąsdi­nan­ti sti­chi­ja

Rin­ki­mai baigė­si. Be gat­vių pro­testų, be nu­si­vy­li­mo ato­dūsių ir, at­ro­do, be di­delės vil­ties, kad gy­ve­ni­mas pa­gerės. Iš gat­vių įvy­kiai per­si­kėlė į par­tijų šta­bus. Čia bus kli­juo­ja­ma nau­jo­ji vald­žia.

Ste­buk­las ne­įvy­ko

At­ro­do, kad Uk­rai­nos opo­zi­ci­ja lie­ka opo­zi­ci­ja, po­li­ti­kos nau­jo­kai, nors pa­te­ko į Aukš­čiau­siąją Radą, žadė­tos di­delės per­galės ne­pa­ siekė, o val­dan­čio­ji Re­gionų par­ ti­ja su­gebė­jo iš­lai­ky­ti rin­kimų eg­ za­miną. Taip baigė­si par­la­men­to rin­ki­mai Uk­rai­no­je. Ta­čiau nie­kas di­de­lių sen­sa­cijų ir ne­žadė­jo. Opo­zi­ci­jos ly­derė Ju­li­ja Ty­mo­ šen­ko, ži­no­ma, tei­si sa­ky­da­ma, kad val­dan­tie­siems rinkė­jai šį kar­ tą ne­bu­vo to­kie dosnūs, kaip ta­da, kai prie­š ket­ve­rius me­tus nu­si­vylę opo­zi­cinės va­di­namųjų oran­ži­nių sto­vyk­los rie­te­no­mis žy­gia­vo prie bal­sadė­žių.

Šian­dien tu­ri­me ne vien bendrą prie­šą – au­to­ri­ta­rinį ko­rum­ puotą re­žimą. Vis dėlto ir opo­zi­ci­jai uk­rai­nie­ čiai ne­bu­vo ge­ra­no­riš­ki. Vie­niems, ma­tyt, įgri­so nuo­la­tinės opo­zi­ci­jos rie­te­nos su re­ži­mu, ki­tiems sti­go dėme­sio žmo­gui, tre­ti tie­siog ne­be­ norė­jo min­ti ant to pa­ties grėblio. Nau­jo­kai ne­su­žavėjo

Uk­rai­nos po­li­tinės vir­tuvės nau­jo­ kai su­žibė­jo, ta­čiau ne taip ryš­kiai, kaip bu­vo pro­gno­zuo­ja­ma. Uk­rai­nos bok­so su­perž­vaigždės Vi­ta­li­jaus Klyč­ko įkur­tos par­ti­

R

jos UDAR („Smūgis“) at­sto­vai pri­ pa­ži­no, kad re­zul­ta­tais li­ko ne­pa­ ten­kin­ti. Vis dėlto UDAR pa­ra­gi­no opo­zi­ci­nes jėgas su­si­telk­ti. „Par­ti­ja siū­lo de­mok­ra­tinėms jėgoms priim­ti planą dėl bendrų veiksmų nau­ja­ja­me par­la­men­te. UDAR nuo­mo­ne, toks do­ku­men­ tas tu­ri būti pa­si­ra­šy­tas opo­zi­ci­ jos jėgų ly­de­rių, taip pat kiek­vie­no liau­dies de­pu­ta­to, ku­ris pa­si­sa­ko už vald­žios pa­kei­timą Uk­rai­no­je ir de­ mok­ra­ti­nius po­ky­čius“, – bu­vo sa­ ko­ma par­ti­jos pra­ne­ši­me. „Šian­dien tu­ri­me ne vien bendrą prie­šą – au­ to­ri­ta­rinį ko­rum­puotą re­žimą, bet ir bendrą tikslą – pa­vers­ti Uk­rainą šiuo­lai­ki­ne de­mok­ra­ti­ne ir tei­sin­ga vals­ty­be“, – pri­dūrė par­ti­ja. Pats V.Klyč­ko, kalbė­da­mas na­ cio­na­linė­je te­le­vi­zi­jo­je, rin­ki­mus pa­va­di­no ne­šva­ria po­li­ti­ka ir sa­ kė, kad „pa­žei­dimų pa­sku­tinę sa­ vaitę skai­čius pra­no­ko net tai, ko tikė­jomės“. J.Ty­mo­šen­ko par­ti­jos „Tėvynė“ at­sto­vas Olek­sand­ras Tur­čy­no­vas teigė, kad bal­sa­vi­mas „at­skleidė žmo­nių pa­ra­mos vy­riau­sy­bei trū­ kumą“. Kri­ti­ka ir kal­ti­ni­mai ne­su­ga­di­no nuo­tai­kos Re­gionų par­ti­jos sto­vyk­ lo­je. Net ne­su­laukęs rin­kimų re­ zul­tatų Uk­rai­nos prem­je­ras My­ko­la Aza­ro­vas vi­sus ko­le­gas pa­svei­ki­no su per­ga­le. „Ma­no­me, kad Re­gionų par­ti­ja turės dau­gumą“, – drąsiai rėžė vy­riau­sybės va­do­vas, nors re­ zul­tatų iš vien­man­da­čių apy­gardų dar nie­kas ne­ži­no­jo.

Aud­ra San­dy pri­vertė Ame­ri­kos ry­tinė­je pa­krantė­je gy­ve­nan­ čius žmo­nes drebė­ti iš siau­bo.

JAV ura­ga­nas net bu­vo pra­ min­tas Fran­kenš­tei­no ura­ga­nu. Tūkstan­čiams žmo­nių, gy­ve­ nan­čių pa­jūry­je, bu­vo nu­ro­dy­ta pa­lik­ti na­mus ir lai­ki­nai ap­si­ sto­ti prie­glau­do­se, ku­rios įkur­ tos mo­kyk­lo­se. Bu­vo at­šauk­ta per 7400 skryd­žių iš ry­ti­nių did­mies­čių, ant­ že­mi­nis trans­por­tas taip pat daug kur su­stab­dy­tas. Ne to­kių svar­bių vals­ty­bi­nių įstaigų dar­buo­to­jams liep­ta neat­vyk­ti į darbą, o vie­šo­ sios mo­kyk­los bu­vo už­da­ry­tos. Už­da­ry­tas Niu­jor­ko, Fi­la­del­fi­ jos ir Va­šing­to­no met­ro­po­li­te­nas, taip pat ne­veikė Niu­jor­ko fi­nansų bir­ža. Me­teo­ro­lo­gai per­spėjo, kad pa­sie­ku­si ark­ti­nes oro ma­ ses San­dy virs su­pe­raud­ra. Kaip pro­gno­zuo­ja­ma, vėjo grei­tis ga­li siek­ti 140 km per va­landą, o aud­ ros epi­cent­ras pra­slinks už maž­ daug 550 km nuo Niu­jor­ko. Ka­ribų jūros sa­lo­se San­dy nu­ si­nešė ma­žiau­siai 60 žmo­nių gy­ vybę. Čia ura­ga­nu vir­tu­si aud­ra siautė­jo pra­ėju­sią sa­vaitę. Artė­jan­ti aud­ra pa­veikė ir itin įtemptą JAV pre­zi­den­to rin­kimų kam­pa­niją: ša­lies va­do­vo Ba­rac­ ko Oba­mos sto­vyk­la iš­sakė ne­ rimą dėl ga­li­mo ma­žes­nio rinkė­ jų ak­ty­vu­mo lapk­ri­čio 6 d., o abu kan­di­da­tai at­šaukė kam­pa­ni­jos ren­gi­nius ne­sau­gio­se vals­ti­jo­se.

„„Spren­di­mas: uk­rai­nie­čiai pa­laikė val­dan­čiuo­sius, ta­čiau ne­ma­žai sim­

pa­tijų su­laukė ir po­li­ti­kos nau­jo­kai. 

Ga­limų sąjungų dėlionė

Da­lis eks­pertų pa­brėžė, kad Re­ gionų par­ti­ja, nors neuž­si­tik­ri­no bend­ros dau­gu­mos par­la­men­te, tu­ ri ge­ras ga­li­my­bes for­muo­ti sąjun­ gą su ne­prik­lau­so­mais kan­di­da­tais, ku­rie bus iš­rink­ti vien­man­datė­ se apy­gar­do­se. To­kią nuo­monę iš­ reiškė Vo­lo­dy­my­ras Fe­sen­ka, „Pen­ ta Re­search Ins­ti­tu­te“ di­rek­to­rius. Eks­per­tas re­ziu­ma­vo: „At­ro­do, kad dau­gu­mos klau­si­mas jau be­ veik išspręs­tas.“ Ta­čiau ne vi­si su­sku­bo laimė­to­ja va­din­ti būtent Re­gionų par­tiją, nes, jų nuo­mo­ne, ši po­li­tinė jėga ir ga­li­ mi jos sąjun­gi­nin­kai ga­li tikė­tis 140 vietų pa­gal bal­sa­vi­mo vien­man­ datė­se apy­gar­do­se re­zul­ta­tus, o to ne­pa­kaktų dau­gu­mai su­for­muo­ti. Prie val­dan­čiųjų po rin­kimų ga­ li pri­si­dėti 25 į Radą iš­rink­ti de­

„Reu­ters“ nuo­tr.

pu­ta­tai, tarp jų – ne tik ne­prik­ lau­so­mi, ta­čiau ir pri­klau­san­tys tra­d i­c iš­kai Re­g ionų par­t iją pa­ re­m ian­č ioms par­t i­j oms. To­ kiu at­ve­ju par­la­men­te dirbtų 210 Re­gionų par­tiją pa­lai­kan­čių de­ pu­tatų, nors ji dar ne­turėtų dau­ gu­mos – 226 balsų. Ta­čiau Re­gionų par­ti­ja ga­li to­liau bend­ra­dar­biau­ti su Uk­rai­nos ko­ mu­nistų par­ti­ja, nors ir ne­su­da­ry­ ti ofi­cia­lios koa­li­ci­jos. Taip ga­li bū­ ti iš­rink­ta ir Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos va­do­vybė. Šie vi­suo­ti­niai rin­ki­mai Uk­rai­ no­je bu­vo pir­mie­ji po V.Ja­nu­ko­ vy­čiaus per­galės prie­š 2004 m. Oran­ž inės re­vo­l iu­c i­jos ly­d erę įtemp­tuo­se 2010-ųjų pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, po ku­rių J.Ty­mo­šen­ko grei­tai bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai.

BNS, BBC inf.

BNS, „In­ter­fax“, BBC inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Lipeikio įmonė „Egzotika“

„Egzotika“ pristato 2012–2013 m. žiemos sezono naujienas Živilė Macevičienė Žinomo verslininko ir garsaus ralio meistro Roko Lipeikio įmonė „Egzotika“ per 17 veiklos metų tapo padangų prekybos lydere, užimančia daugiau nei ketvirtį Lietuvos rinkos.

Pagrindiniai „Egzotikos“ partneriai – „Bridgestone“, „Michelin“, „Firestone“, „Roadstone“, „Marangoni“, „Dayton“, „Pirelli“ ir daugelis kitų. Šiandien „Egzotika“ pristato net 27 naujų modelių padangas! Šiemet „Egzotika“ pradėjo atstovauti Taivano padangų gamybos bendrovei „Maxxis“. 1967 m. Taivane įkurta „Maxxis“ šiandien yra devinta pagal gamybos apimtį pasaulinė padangų gamintoja, kurios produkcija prekiaujama Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijoje ir Europoje, iš viso – per 170 šalių. „Maxxis“ padangos vertinamos dėl aukštos jų kokybės. Ypač garsios

„Maxxis“ visureigių padangos, be kurių neįsivaizduojamos nė vienos garsios visureigių varžybos. Dar vienas naujas pavadinimas „Egzotikos“ padangų kolekcijoje – „Petlas“. Apie aukštą šių gamintojų produkcijos kokybę byloja ir tas faktas, kad „Petlas“ padangoms, įskaitant ir jų dizainą, suteiktas ISO 9001 kokybės saugos sistemos pažymėjimas. „Egzotika“ ne be pagrindo džiaugiasi, kad dabar pardavimo apimtis labai sparčiai artėja prie 2008ųjų. Juodžiausiais krizės metais padangų paklausa sumažėjo beveik 30 proc., tačiau po to pardavimas nuolat augo. Turint galvoje, kiek automobilininkų emigravo iš Lietuvos, galima sakyti, kad reikalai net pagerėjo. Didelę patirtį sukaupę „Egzotikos“ specialistai pastebėjo, kad žmonės jau pajuto palyginti brangių kokybiškų ir taip pat pigių paprastų padangų skirtumus. Šiuo

atveju beveik 100 proc. pasitvirtina posakis, jog šykštus moka du kartus. Teisingai pasirinktos padangos – tylesnės, taupo degalus, su jomis važiuoti saugiau ir jos tinkamos naudoti ilgiau. Jei pasipriešinimas riedėjimui mažesnis 3–4 proc., per visą keturių padangų eksploatavimo laikotarpį jos sutaupo tiek, kiek kainuoja viena padanga. Tai labai paprasta ir akivaizdi tiesa, kurią kaskart jau perpranta vis daugiau racionaliai mąstančių vairuotojų. Renkantis padangas vairuotojų poreikiai yra labai skirtingi, todėl universalus receptas tik vienas – dėl investicijos į žiemines padangas rekomenduojama pasitarti su kvalifikuotais pardavėjais. Tikras profesionalas būtinai išklausinės, kiek daug ir kokiais keliais tenka važinėti, ar tenka keliauti į Vakarų ar Šiaurės Europą ir t. t. Nuo to priklauso jūsų sprendimas – pasirinksite kieto ar minkšto gumos

„„Pasisekė: viktorinos„nugalėtojus„„Egzotika“„apdovanojo„naujomis„pa-

dangomis.„

mišinio nedygliuotąsias ar dygliuotąsias padangas. Pastarosios – saugiausios beveik visomis permainingų žiemų sąlygomis ir turi tik vienintelį minusą – kelia daugiau triukšmo. Tačiau dalį važiavimo komforto dėl kelionės saugumo aukoti verta visais atvejais. „Egzotika“ pirkėjams siūlo itin platų padangų asortimentą – nuo pačios aukščiausios kokybės ga-

„

Algimanto„Brazaičio„nuotr.

lingiems bei prabangiems lengviesiems automobiliams ir visureigiams skirtų padangų iki paprasčiausių bei pigiausių. Taip pat didelis padangų komerciniams automobiliams pasirinkimas. Populiariausių dydžių padangas pirkėjai gali rinktis iš daugiau nei 50 skirtingų modelių, o šiemet įmonė pristato per 27 naujus žieminių padangų modelius.


12

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? „Skal­vi­jos“ ki­no cent­re, A.Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 7 li­tai.

KUR? Šla­pe­lių mu­zie­ju­je, Pi­lies g. 40. KA­DA? Šian­dien, ry­toj 20 val. KIEK? 30 litų.

KUR? Mu­zi­kos klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. KA­DA? Ry­toj 20 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Siau­bo va­ka­rienė

Is­pa­ni­jos tem­pe­ra­men­tas Cho­ras ki­šenė­je

Jau­čian­tiems ne­nu­mal­domą ad­re­na­li­no po­reikį, ta­čiau ne­no­ rin­tiems ri­zi­kuo­ti sa­vo gy­vy­be ir svei­ka­ta pui­kiai tiks tarp­tau­ti­ nio ani­ma­ci­jos fes­ti­va­lio „Tin­di­rin­dis“ pro­gra­ma suau­gu­sie­siems „Siau­bo va­ka­rienė“. Čia siū­lo­mi net 8 Prancū­zi­jos, Bel­gi­jos, Ny­der­ landų, Es­ti­jos ir net Mek­si­kos kūrėjų fil­mai.

Au­ten­tiš­kas Ma­ri­jos ir Jur­gio Šla­pe­lių mu­zie­jaus erd­ves užims ak­ to­riai ir šokė­jai: spek­tak­ly­je „Post scrip­tum“ pa­gal Mi­gue­lio De­li­be­ so ro­maną „Pen­kios va­lan­dos su Ma­ri­ju“ re­ži­sierė bei pa­grin­di­nio vaid­mens at­likė­ja Eglė Tu­le­vi­čiūtė ir klu­bo „Tien­tos“ šokė­jos pa­ pa­sa­kos aist­ringą is­pa­nišką is­to­riją.

KUR? Ope­ros ir ba­le­to teat­re, A.Vie­nuo­lio g. 1. KA­DA? Šian­dien 18.30 val. KIEK 25–180 litų.

KUR? Vil­niaus mo­ky­tojų na­muo­se, Vil­niaus g. 39 / 6 KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Efektų pe­da­lais gro­jan­tys at­likė­jai „Tams­to­je“ var­žy­sis dėl ga­li­ mybės pa­tek­ti į pa­sau­lio „Loop Sta­tion“ čem­pio­natą. Da­ly­vaus mu­ zi­kan­tai To­mas Dob­ro­vols­kis, Jus­tas Ku­li­kaus­kas, Au­ri­mas Gal­ve­ lis, Sau­lius Pet­rei­kis, To­mas Čiu­kaus­kas, Žy­gi­man­tas Gu­de­lis, Da­ nie­lius Na­raus­kas, Man­tas Zig­man­tas.

KUR? Jo­no Me­ko vi­zua­liųjų menų cent­re, Gynėjų g. 14. KA­DA? Iki lapk­ri­čio 15 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Vil­niaus ro­tušė­je, Did­žio­ji g. 31. KA­DA? Iki spa­lio 30 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Aka­de­mi­nis bal­ta­ru­sių ba­le­tas

Kny­gas pri­sta­to mu­zi­ka

Lie­tu­vių pėdsa­kai Vo­kie­ti­jo­je

Pa­ro­da K.Do­ne­lai­čio ju­bi­lie­jui

Bal­ta­ru­si­jos di­dy­sis na­cio­na­li­nis aka­de­mi­nis ope­ros ir ba­le­to teat­ras Vil­niaus pub­li­kai pri­ sta­to trijų veiksmų ba­letą „Bach­či­sa­ra­jaus fon­ ta­nas“. Me­no va­do­vas – Va­len­ti­nas Je­li­zar­je­vas, cho­reog­ra­fas – Ros­tis­la­vas Za­cha­ro­vas.

Mo­ky­tojų namų sve­tainė­je – Po­vi­lo La­pei­kio knygų „Tas mie­las žemės kva­pas“, „Vel­nio tu­zi­ nas“ pri­sta­ty­mas. Be au­to­riaus, da­ly­vaus li­te­ ratū­ros kri­ti­kas Sta­sys Lips­kis, folk­lo­ro an­samb­ lis „Sod­žius“.

Pa­ro­da „Pri­si­mi­ni­mai iš Vo­kie­ti­jos“ skir­ta šio iš­ki­ laus me­ni­nin­ko Jo­no Me­ko 90 metų su­kak­čiai. Bro­lių Jo­no ir Adol­fo Mekų fo­tog­ra­fi­jo­se ir dvie­ juo­se J.Me­ko fil­muo­se – lie­tu­vių pa­bėgėlių po­ka­ rio me­tais te­ma.

Vil­niaus ro­tušė­je – ta­py­bos pa­ro­da „Do­ne­lai­tis 2012“, skir­ta Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio 300 metų ju­ bi­lie­jui pa­minė­ti. Ją su­da­ro spe­cia­liai de­vy­nių ta­ py­tojų šia te­ma su­kur­ti kūri­niai, kitų me­ni­ninkų dar­bai.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (1) (N-7) (k). 10.00 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 11.45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.00 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.40, 21.10 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (2) (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“ (7). 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15 Stilius. Jausmai. 21.45, 22.05 Pinigų karta. 22.45 Garsiausios pasaulio kapinės. „Indianapolio Kraunhilo kapinės“ (Kanada, 2002 m.). 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. 23.35 Orai. 23.40 „Rojus Lietuvoj“ (7) (k). 0.10 Stilius. Namai (k).

LRT 19.45 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“ (4). 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris II“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (8) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.55 Anim. f. „Betmenas ir ponas Šaltis“ (JAV, 1998 m.). 10.20 Komedija „Sugrįžęs iš praeities“ (JAV, 1999 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Madagaskaro pingvinai“ (9). 14.15 „Šeimynėlė“ (N-7). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Pasaulis X (N-7). 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Veiksmo trileris „Nakties įkaitas“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Kas? Kur? Kada? 11.30 Patys pačiausi. 12.00 „Gyvenimas“. 12.30 Kodėl? 13.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Smurfai“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Prieš srovę. 20.00 Stebuklų šalis. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Terra Nova“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Žmogžudystė“. 1.00 „Gelbstint Greisę“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

TV3

BTV

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija.

LNK 15.55 val.

6.30 Televitrina. 7.00 Kalbame ir rodome (N-7) (k).

TV3 20.00 val.

8.00 „Komikų klubas“ (N-7) (k). 8.30 „Milijonieriai“ (k). 9.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 10.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „VRS kamera“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Prajuokink mane (N-7). 21.25 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 22.25 „Sostų karai“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Skonio reikalas. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „Globalaus atšilimo iššūkis“ (N-7).

BTV 21.25 val.

12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Mokausi gaminti“. 14.00 Gyvenimo būdas. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.10 „Jaunikliai“ (N-7). 15.45, 16.10, 19.45 Dok. f. „Nužudyti Hitlerį“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Negaliu tylėti. 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7) 0.55 „Griūk negyvas!“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Klaipėdos „Neptūnas“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgorželeco „Turow“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 18.30 Krepšinio pasaulyje. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Maskvos CSKA. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos Rygoje. 22.15 Automoto. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

lietuvos ryto tv 21.55 val.


13

antradienis, spalio 30, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

Iš­girs­ki­te, kaip pa­sau­lį ma­to vai­kai Šian­dien dien­raš­tis „Vil­niaus die­na“ sa­vo skai­ty­to­jams do­va­ no­ja ne­mo­ka­mą ki­no sean­są – galimybę pamatyti nau­jau­sią re­ži­sie­rės Gied­rės Bei­no­riū­tės fil­mą „Po­kal­biai rim­to­mis te­mo­ mis“ ki­no cent­re „Skal­vi­ja“. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

De­šimt­me­tį do­ku­men­ti­nes ir vai­ dy­bi­nes juos­tas ku­rian­čios au­to­rės sep­tin­to fil­mo idė­jos at­spir­ties taš­ ku ta­po ra­šy­to­jos Van­dos Juk­nai­tės kny­ga „Ta­ria­mas iš tam­sos“. „Po­ kal­biuo­se rim­to­mis te­mo­mis“ nė­ra išo­ri­nio veiks­mo, de­ko­ra­ci­jų, pei­ za­žų ir spe­cia­lių­jų efek­tų. Pag­rin­ di­niai fil­mo he­ro­jai – dvy­li­ka 8–16 me­tų vai­kų ir paaug­lių. Tarp jų yra ir iš glo­bos na­mų, me­no mo­kyk­lų, yra ir nu­si­kal­tu­sių. Jie ap­do­va­no­ti ypa­tin­gu ge­bė­ji­ mu nu­sa­ky­ti juos su­pan­tį pa­sau­ lį. In­ty­mūs mi­ni­ma­lis­ti­ne ma­ nie­ra nu­fil­muo­ti po­kal­biai su jais at­sklei­džia kar­tais me­lan­cho­liš­ką, kar­tais juo­kin­gą, kar­tais dra­ma­ tiš­ką šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio vaiz­ dą. Fil­me ke­lia­mi klau­si­mai apie vie­nat­vę, mei­lę, Die­vą, pa­sau­lį, žmo­gaus ry­šį su ki­tu žmo­gu­mi. „Pa­sau­lis – tai žmo­nės.“ „Jūs ką, ne­ti­kit Die­vą? Tai ga­liu iš­mo­kyt, kaip pra­dėt ti­kėt...“ Pa­ti re­ži­sie­rė yra sa­kiu­si, jog la­bai no­ri, kad šį fil­mą pa­ma­ty­tų kuo dau­giau žmo­nių. Jį, be abe­ jo­nės, ga­li žiū­rė­ti ir vai­kai, ta­čiau fil­mas skir­tas suau­gu­sie­siems. Spa­lio 12 d. ki­no teat­re „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gis“ pra­dė­tas ro­dy­ti fil­mas, de­ja, di­de­lio žiū­ro­vų ant­ plū­džio ne­su­lau­kė. „Fo­rum Ci­ ne­mas“ pro­jek­tų va­do­vo Gin­ta­ro Plyt­ni­ko ma­ny­mu, dėl to kal­čiau­ sias pa­ts žan­ras – do­ku­men­ti­ka esą nė­ra mėgs­ta­miau­sia ki­no teat­

„„Pa­si­rin­ki­mas: suau­gu­sie­siems skir­ta­me fil­me „Po­kal­biai rim­to­mis

te­mo­mis“ apie gy­ve­ni­mą kal­ba vai­kai.

ro lan­ky­to­jų. „Na, taip mąs­to žiū­ ro­vai. Su do­ku­men­ti­ka vi­sa­da taip. Šis fil­mas – di­dak­ti­nis, tur­būt taip ga­lė­tu­me jį pa­va­din­ti. O par­duo­ti pro­ble­mas yra sun­ku. Juo­lab do­ ku­men­ti­nes“, – sa­kė G.Plyt­ni­kas. Do­ku­men­ti­niai fil­mai, pa­šne­ko­ vo tei­gi­mu, nau­dos ki­no teat­rams ne­ne­ša. Pa­sak pro­jek­tų va­do­vo, ir šis fil­mas bu­vo paim­tas ro­dy­ti ži­ nant, kad ne­ver­ta ti­kė­tis ste­buk­lų. „Do­ku­men­ti­nius fil­mus va­di­na­ me vie­no pa­ro­dy­mo įvy­kiu. Šiuo at­ve­ju at­li­ko­me kul­tū­ri­nę mi­si­ ją, tie­są sa­kant, to fil­mo mi­si­ja ir­ gi vei­kiau­siai yra to­kia“, – dės­tė G.Plyt­ni­kas. Vis dėl­to „Po­kal­bius rim­to­mis te­mo­mis“ pa­ma­tę žiū­ro­vai apie jį at­si­lie­pė la­bai ge­rai. Su vai­ku į šiuo me­tu ir ki­no cent­re „Skal­vi­ja“ ro­

Kad­ras iš fil­mo

do­mą fil­mą nuė­ju­si Rū­ta sa­kė: „Džiau­giuo­si, kad į fil­mą nuė­jau su sū­nu­mi – abiem fil­mas su­tei­kė ge­ rų emo­ci­jų. Skaid­rus, leng­vas, bet ne tuš­čias. Pa­ti­ko ir juos­tos for­ma – jis pa­tiks ir me­ni­nių fil­mų, ir do­ ku­men­ti­kos mė­gė­jams.“ Per sean­są ne­nuo­bo­džia­vo ir jos penk­to­kas sū­nus Ado­mas. „Pa­ti­ ko. Bu­vo įdo­mu pa­klau­sy­ti, ką ki­ti vai­kai kal­ba. Ypač įstri­go tas straz­ da­no­tas ber­niu­kas – dėl sa­vo juo­ kin­gų gri­ma­sų“, – šyp­so­da­ma­sis įspū­džiais da­li­jo­si Ado­mas. Vi­sų dien­raš­čio skai­ty­to­jų šian­ dien lau­kia staig­me­na – at­si­ne­šę šios die­nos „Vil­niaus die­nos“ nu­ me­rį į ki­no cent­rą „Skal­vi­ja“, į 17 val. ro­do­mą G.Bei­no­riū­tės fil­mo „Po­kal­biai rim­to­mis te­mo­mis“ sean­są pa­tek­si­te ne­mo­ka­mai.

Pa­sa­kos mu­zi­ki­nes sa­gas Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čia kvie­čia į su­si­ti­ki­mą su is­lan­dų še­še­tu­ku, ku­ris se­ną­jį skan­di­na­vų folk­lo­rą pa­gar­di­no šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos prie­sko­niu.

Tūks­tant­me­čio se­nu­mo is­lan­dų sa­gas pri­me­na pui­kus šiuo­lai­ki­nis

pa­sa­ko­to­jas – ÁRSTI­ÐIR („Me­tų lai­kai“). Tai gru­pė iš at­šiau­rio­ sios Is­lan­di­jos, pa­slap­tin­gos le­do že­mės. Šau­nių vy­rų še­še­tas per ket­ve­rius gy­va­vi­mo me­tus jau ap­lan­kė vi­są Eu­ro­pą, nuo ma­žy­ čių kon­cer­tų sa­lių iki di­džių­jų fes­ ti­va­lių. Šį­kart jie dre­bins Šv. Kot­

ry­nos baž­ny­čios skliau­tus. Gru­pę ÁRSTI­ÐIR ga­li­ma pa­va­din­ti ka­ me­ri­niu folk­lo­ru, pro­gre­sy­viu ro­ ku, in­di­ro­ku, bet nė vie­nas sti­lius ga­lu­ti­nai nea­pi­bū­dins šio še­še­ to ku­ria­mos mu­zi­kos. Pir­me­ny­bę ko­lek­ty­vas tei­kia vo­ka­li­niams po­ li­fo­ni­niams są­skam­biams. Abe­ jin­gų ne­pa­lie­ka ka­me­ri­nis inst­ ru­men­tų skam­be­sys ir ge­bė­ji­mas de­rin­ti dau­gy­bę skir­tin­gų mu­zi­ kos sti­lių. ÁRSTI­ÐIR pro­gra­mo­je – vi­du­ ram­žių gies­mės, vė­ly­ves­nis is­lan­ dų folk­lo­ras, ša­lies gam­tos ste­buk­ lų per­smelk­ta au­to­ri­nė kū­ry­ba. Sce­no­je še­ši nuo­sta­būs, jau­ ni, verž­lūs, ta­čiau ir la­bai pa­pras­ ti žmo­nės – Dan­íe­lis, Gun­na­ ras, Hallgrí­mu­ras, Jónas, Kar­las ir Rag­na­ras – vi­sos Eu­ro­pos pub­li­ ką pa­ver­gė nuo­šir­du­mu ir ge­bė­ji­ mu įtai­giai per­teik­ti se­ną­sias is­ lan­dų mu­zi­kos me­lo­di­jas. VD inf.

„„Au­ten­ti­ka: nors se­nų­jų is­lan­dų žve­jų ir ne­pri­me­na, še­še­tu­kas ža­da

vi­sus nu­ste­bin­ti tūks­tant­me­tėms dai­noms su­teik­da­mas nau­ją skam­ be­sį. Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Kur? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je,„ Vil­niaus g. 30.„ Ka­da? Lapk­ri­čio 10 d. 20 val. Kiek? 27–62 li­tai.


uždėjimas, alo pjovinomis 9-16 34 654. 959483

bti Vilniuje: liai-dailidės, kai, plytelių 8 437, 8 659 959171

kalingi dar(8 5) 260 binti darbo 961027

to

vidaus dugarantuo8 689 44 @zebra.lt. 955284

to

EŽA nenaualdytuvus, erinę techtaisus. Tel. emis.lt. 951181

taisymas Vil) 275 4665; 933624

ežame siundurų. Tel. 8 9. Informaci. 959526

niją, Olandipervezimai. 952525

Aukšta kokybaldai.lt. Tel. 760904

butas Palanes g. 1A. Tel. 955765

taletas.lt. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Regroup projektavimas”. Informacija teikiama tel. (8 5) 262 0353, 8 671 14 216, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, info@regroup.lt. Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 05 23 iki 2012 06 21 darbo dienomis pas projekto rengėją. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2012 06 06 iki 2012 06 21 Šnipiškių seniūnijos patalpose, A.Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius. Viešas susirinkimas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas vyks 2012 m. birželio 22 d. 11 val. Lukiškių g. 5, 235 kab., Vilniuje. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui arba organizatoriui Siūlo darbą raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo dokumentų sprendinių Naujai atidaromai „CanCanpasiūlymų pizza“ pi-apcerijai Vilniuje reikalingi: skundimas: asmenys gautąGAMYBOS atsakymą,VAkad į VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI, RESTO-plajųDOVAI, pasiūlymus neatsižvelgta parengtame Statybos įmonei reikalingi kelio darbininkai RANO dokumente, ADMINISTRATORIAI, BARMENAI, navimo gali apskųsti Valstybinės INDŲ PLOVĖJAI. irPADAVĖJAI, apželdintojai. Kreiptis tel. (8 Skambin5)inspekcijos 231 6179, teritorijų planavimo ir statybos tel.52500. 865955181. CV siųsti elektroniniu 8ti663 prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų 975124 paštu danute.krukoniene@delano.lt. planavimo ir statybos valstybinės1036670 priežiūros UAB „Šeimos medicinos klinika“ siūlo skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, darper bą šeimos bendrosios prak-į mėnesį nuogydytojams jiems išsiųstoirlaiško (atsakymo Paslaugos tikos slaugytojams. Informacija pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.tel. 8 618 960590 37Kelionių 721. 975626 Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siunINFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. tinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 Pranešame apie kartojamą visuomenės infor687 58 503, +44 778 1449. InformaciĮvairūs mavimo procedūrą dėl627 parengto žemės sklyja –Dobrovolės www.lietuvalondonas.com. po k. (5,1100 ha, sklypo Įmonei reikalingi aukštalipiai. Tel. 8kad. 650Nr. 91 1036351 0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, 253, 8 699 98 086. 973725 detaliojo plano. Planavimo pagrindas – 2012 Sveikatos ir grožio m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planaviLapkričio–gruodžio mėnesiais dantųperdaviimmo organizatoriaus teisių ir pareigų Transportas, logistika plantavimui ir estetiniam plombavimui  – mo Nr. 042042. Planavimo 15  %sutartis nuolaida! Vilnius, Gynėjų g. 4.tikslas Tel. 8 – Konditerijos įmonė priims darbą Vilniaus pakeisti žemės tikslinę paskirtįį pagal bendrojo 686 12 157, (8 5) 249 6990. regione vairuotoją-ekspeditorių, 1036998 plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 000. taliojo plano organizatorius – UAB „4Real“, Kitos 976056 A.Goštauto 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Gyvenamųjųg.namų projektavimas. Statybos Projekto – UAB stuleidimas.rengėjas Architekto tel. 8„RV 630architektų 00 353, (8 dija“, g. 28-2, Vilnius. Pareng5) 277Pamėnkalnio 8513.

14

953105

teismo nutarelta bankroto ). BankrutuoadministratoDYMO IR RESliotas asmuo ašom iki 2012 savo kreditoužės 2 dienai ai) kartu pris patvirtinantus nuorašus. ų reikalavimų ti, kokiu būdu avimą pateik4 Kaunas. In6. 961016

Ų PLANAVIsančio Lvovo Vilniuje, sklyendras plotas anavimo paldybės admiuotojo 2011 2011 08 01 organizatoo sutartis Nr.

antradienis, spalio 30, 2012

skelbimai

adresais. Viešas susirinkimas – parengto detaliojo plano sprendinių svarstymo viešas susirinkimas su visuomene vyks 2012 m. lapkričio 30 d. 11 val. UAB „Ekoprojektas” patalpose, A.Goštauto g. 8, 0239 kab., 01108 Vilnius. Detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2012 m. lapkričio 15 iki lapkričio 30 d. vyks UAB „Ekoprojektas”, A.Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, ir Vilniaus miesto savivaldybės Naujininkų seniūnijoje, Kauno g. 3/Aguonų g. 26, 03212, Vilnius, tel. (8 5) 211 2934, faks. (8 5) 211 2952. Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus ir pastabas dėl sklypo Eišiškių pl. 9 (kad. Nr. 0101/0070:151), Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano ir jo sprendinių iki viešo susirinkimo pabaigos galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritoriniam planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo raštiško atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

siūlo darbą

Įvairūs

1038924

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0131:1175) buvusiame Kryžiokų kaime detalusis planas. Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2011 12 07, Nr. 042015. Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo paskirtį, nustatyti naudojimo būdą ir pobūdį bei statybos reglamentus (sklype numatoma komercinio pastato statyba bei želdynų įrengimas). Planavimo organizatorius: Slavomir Trufanov. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Projektavimo sprendimai“, buveinės adresas Trimitų g. 6-38, LT–09318 Vilnius. Informacija teikiama tel. (8 5) 261 0506, 8 679 92 646, e. paštu info@detalus.lt.

paslaugos

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Planuojamos teritorijos adresas – žemės sklypas Eišiškių pl. 9, Vilniaus m., kad. Nr. 0101/0070:151. Susipažinimas su detaA.Vienuolio g. 6, LT–01104 Vilnius liuoju planu – susipažinti su parengtu sklyTel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 po Eišiškių pl. 9 (kad. Nr. 0101/0070:151), vilnius@vilnius.krantas.lt, Naujininkų seniūnijoje, detaliuoju plaA.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius nu (toliau – detalusis planas) ir jo sprenwww.krantas.lt Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 Vilnius 5) 262 9120 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 diniais galima nuo 2012 m. spalio 30 iki vilnius@vilnius.krantas.lt, Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Las 2010 m. lapkričio 30 d. aukščiau nurodywww.krantas.lt vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt tais planavimo organizatoriaus ir rengėjo Torontas nuo 2382 Lt

Kelionių organizatorius Karščiausi kelionių pasiūlymai

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? METAS KELIAUTI Į ŠILTUS KRAŠTUS! Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už Atėjo laikas TIKROMS ATOSTOGOMS! Egiptas, Šarm El Šeichas ypatingą kainą. 3* viešbutis, viskas įskaičiuota 7 nakvynės nuo 2157 Lt Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga leiskitės 110 Lt į nepamirštamą kelionę 2012 10 Kanarų salos, Tenerifė 01–2013 03Jus 21 į trumpiausios Kviečiame nakties va2* apartamentai be maitinimo Niujorkas nuo 2226 Lt Lt karėlį! 7 nakvynės nuo 2104 Vašingtonas Lt ir linksmybės iki Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, Indija, Goa Bostonas nuo 2588 Lt ryto!

Kelionių organizatorius

929896

os r. perka: ame iš karto. 05, 8 613 70 323.

960851

Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:228), esančio Šatrininkų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo 2012 m. gegužės 10 d. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas UAB kymams iki lapkričio Tel. 815618 77 e. 600; „EFFECTIVUS“. Tel.1d.! 8 646 887, paštas www.kraustymokomanda.lt. Įvairūs effectivus@gmail.com. 1016235 961170 687 58 503, +44 778 627 1449. Informaci- Kita Sodininkų bendrijos METALURGAS . nariams!INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAja – www.lietuvalondonas.com 2012 06 10 11 val. šaukiamas ataskaitinis974465VIMĄ. Informuojame, kad skelbiamos sklypo Eišiškių pl. 9 (kad. Nr. rinkiminis SUSIRINKIMAS, kuris vyksKauno Kelmi-parengto Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, į 0101/0070:151), Naujininkų seniūnijoje, jos sodų 20-oji g. 13. Darbotvarkė: 1. Veiklos Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel.detaliojo plano viešo svarstymo proceataskaita ir tvirtinimas. 2. Revizoriaus atas8 699 99 965, 8 612 22 227. dūros. Detaliojo plano rengimo pagrinkaita ir tvirtinimas. 3. Sąmatos tvirtinimas. 975416das – Vilniaus miesto savivaldybės admi4. Įvairūs klausimai. 5. Pirmininko rinkimas.nistracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 6. Revizoriaus rinkimai. Susirinkus mažiau neim. spalio 24 d. įsakymas Nr. A30-2828; pusei bendrijos narių, pakartotinis susirinki-Detaliojo teritorijų planavimo organizamas bus šaukiamas 2012 06 24 11 val. tojetoriaus teisių ir pareigų perdavimo suKita pačioje vietoje (ta pati darbotvarkė). Bendri-tartis Nr. 042008.2011.11.09; Vilniaus m. Parduoda Miesto plėtros departamenBIĮ „Kontrastų jos pirmininkė. biuras“ visu sąrašu parduo-savivaldybės, da atsargas (įvairias kanceliarines prekes) 960769to planavimo sąlygų sąvadas 2011 12 19, Kitas prekes Nr. A620-349-(2.15.1.21-MP2). Planavimo už didžiausią bet ne mažesnę Itališkos plieninėspasiūlytą, durys:Turto vidinės, išorinės ir UAB „Nekilnojamojo Projektai” atlie-tikslai – planuojama nustatyti (patikslinti) nei 35 730 Lt kainą. Pasiūlymai teikiami iki priešgaisrinės. Garantija 2 metai, kaina nuo ka kadastrinius matavimus Vilniaus r. sav.,sklypo naudojimo būdą, pobūdį, užstaty446 Lt. Tel. 8 657 8825901. 2012 m. birželio d. imtinai vo-mo tipą, užstatymo reglamentus regioniSudervės sen., Rastinėnų k.,uždaruose SB 1036247 „Vilma”, kuose administratoriui, UAB „SBSnio skrydžių valdymo centro, infrastruktūskl. Nr.bankroto 148 (skl. kad. Nr. 4184/0934:0148), objektų (elektros transformatorinės, Legale“,gretimo Ukmergės g. 369A, Vilnius. prašom (neprivatizuoto sodo) Dauskly-ros Perka antenos ir kt.) statybai, mokymo cengiau tel.2012 (8 5)m.206 0799, 8 611 po Nr.informacijos 147 savininką birželio 8 d. 10tro su treniruoklių baze modernizavimui UAB „BEST Varėnos r. perka: 51 518. val. atvyktiCOMPANY“ prie jums priklausančio sklypo ir veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš kar-971990bei išplėtimui, apgyvendinimo patalpų, dalyvauti ženklinant riboženkliais to. Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8Bogusla613 sporto aikštelių (stadiono) su pagalbinėVladislavos Salmanovič paveldėtoSovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom su-mis patalpomis mokymo centro lankyto70vo 803. jų dėmesiui. Š. m. birželioJaroslavu 27 d.1025777 16Bazeval.jams įrengimui (nekeičiant bendrojo plasisiekti su darbų vykdytoju sprendinių). Planavimo organizatorius adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79no – VĮ „Oro navigacija“, Rodūnios kelias 2, nų k., SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. Nr. Nuomoja 348, e. paštas topomatik@gmail.com). 02188 Vilnius, tel. (8 5) 219 4502, faks. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Grožio salonas Naujamiestyje nuomoja (8 5) 219 4522; info@ans.lt, www.ans. 1037480 Kviečiame dalyvauti. Matavimus darbo vietą kirpėjai ir masažo kabinetą atlieka su lt. Detaliojo plano rengėjas – UAB „EkoKelionių UAB „Kraustymo komanda” – profesiona- dušu UABir tualetu. „BaltijosTel. Matavimų 8 622 30Organizacija”, 348, e. paštas Lin-projektas”, A.Goštauto g. 8, 01108 Villios kraustymosaugiai, paslaugos įmonėms ir gyIš/į Londoną greitai vežame siun- info@auksine-laguna.lt. nius, tel. (8 5) 261 7694, faks. (8 5) 261 kmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112. ventojams. AKCIJA! 10 proc. nuolaida 1038724 tinius. Lietuvoje pristatome iki durų.užsaTel. 8 9762569529; kazys@ekopro.lt, www.ekopro.lt.

2* viešbutis su pusryčiais

me arba išsiome iš karto.

binei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

KELIONĖS AUTOBUSU Naujametinės ir kalėdinės kelionės auKELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje tobusu: Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt KALĖDINĖ AUSTRIJA: Viena–Melkas– (05.26.) – 95 Lt Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Zalcburgas – 667 Lt Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) Lt– 175 Lt KALĖDINĖ LENKIJA: Varšuva–ČenstachoRyga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha va–Krokuva–Osvencimas – Adrijos 437 Lt jūros Šiaurės Italija su poilsiu prie Šveicarijos gamtos stebuklai –vingis–Buda1397 Lt KALĖDINĖ VIENA–Dunojaus nuo 1197– 627 Lt Ltsala–Talinas – 377 Lt Ryga–Saremos peštas Kroatija nuo 990 Lt Amžinoji KALĖDOS ITALIJOJE: Roma Šiaurės Italija (poilsinė pažintinė) nuo–1290 Lt 1327 Lt nuo 990 Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Kroatija KALĖDOS:IŠPraha–Viena–Budapeštas LĖKTUVU VILNIAUS: nuo 619 Lt – Praha–Viena–Budapeštas žaviosios Europos sostinės – 627 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt KALĖDINIS BALTIJOS KRUIZAS: Jaunpils Malta – 904 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės) – 387 Lt pilis–Stokholmas–Ryga Graikija, Cgalkidikė – 979 NAUJI METAI: Paryžius–Disneilendas Egiptas, Hurgada nuo 935LtLt (Bambergas, Liuksemburgas, Ispanija, Kosta Dorada Bulgarija nuo 850 Lt – 999 LtNiurnbergas) – 1397Lt Ispanija, Alikantė – 1108 Šri Lanka nuo 3500 Lt NAUJI METAI: Aristokratiškoji Viena–žaGraikija, Kos Kreta 1170sala Lt ––1128 vusis nuo Budapeštas 647LtLt Turkija, Antalija –Lt1185prkas–Talinas–TarLt Tunisas nuo 770Gaujos NAUJI METAI: tu – 377 LtBurgas – 1199 Lt Bulgarija, NAUJI METAI: Praha Kroatija, Rijeka(pažintinės – 1279(Melnikas–DeteniLt poilsinės) IŠ VARŠUVOS ce–Karlšteinas–Karlovy Varai) – 667 Lt Turkija, Marmaris 1289 Lt Kruizas Nilu nuo 2038 Lt NAUJI METAI: Saksonijos Šveicarija–BerBulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas lynas – 567 Lt Portugalija, Lt Marokas nuoAlgarvė 2634 Lt– 1899Ryga–StokholNAUJAMETINIS KRUIZAS: mas–Ryga –VARŠUVOS 977 Kuba nuo IŠ 5853 Lt Lt (poilsinės) LĖKTUVU Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt Slidinėjimo kelionės autobusu: IŠ RYGOS:– 995 Bulgarija Lt Slidinėjimas Prancūzijoje (Trys Slėniai) Tailandas (pažintinė Turkija Lt poilsinė) – nuo 5218 Lt – 1470 –Lt1078 Slidinėjimas Italijoje Šri Lanka – 3500 Lt (Livinjo) – 1490 Lt Slidinėjimas IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 LtAustrijoje, Šveicarijoje – 1890 Lt Hurgada nuo 869 Lt Egiptas, Tunisas – 770 Slovakijoje Lt Slidinėjimas (Žemieji TaIspanija, Maljorka Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poiltrai) – 890 Lt – 1499 Turkija, Antalija – 889 Lt (Bukovelis) 7 d. sinės) Slidinėjimas Ukrainoje – 850 LtNilu nuo 1440 Lt Kruizas Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Slidinėjimo kelionės lėktuvu: Marokas – 2634 Lt Slidinėjimas Andoroje – 1290 Lt Kuba – 5853 Lt Slidinėjimas Italijoje, Šveicarijoje ir PrancūzijojeLIETUVOJE (Aostos slėnis) – lėktuvu  – STOVYKLOS 1490 Ltnuo 550 Lt Pasaka Slidinėjimas Italijoje (Vialattea) – lėktuTop 540LtLt vu  –Fun 1650 Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

1038721

Monrealis Lt Lt 10 nakvyniųnuo nuo2874 3459 Hiustonas nuo 2964 Lt Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Kalgaris JAE, nuoDubajus 125nuo Lt 3464 Lt 3*Pamirškite viešbutis su pusryčiais rūpesčius ir atsipakasdieninius 11Kaina nakvynių nuoį 3049 Lt su oro uostų mopateikta puses laiduokite laiveabi Baltijos jūroje! kesčiais. Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. Tailandas, Bankokas ir Pataja Rezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas pa3* viešbutis su pusryčiais 9pildomai. nakvynės nuopateikta 3389 Ltiš išplaukimo uosto. Kruizo kaina Vietų skaičius ribotas. www.krantas.lt Daugiau informacijos Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt.

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – 99 Lt LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Mažieji Laukystos pirataiLt 370 Lt Bulgarija, Varna – 1099 Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada nuo Holivudo akademija Portugalija, Algarvė – 599 2239LtLt 1979 Lt Mes –jėga Malta 904450 Lt Lt Graikija, –450 1099 ŽaidimųChalkidikė galaktika Lt Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Ispanija, Alikantė – 1108 į Lietuvą 450 Lt Apači indėnai atkeliauja Pasaka nuo 550 Lt Graikija, Kos sala – 1128 Lt Avataro kartuLt450 Lt Raganė –nuotykiai 550 Lt– 1295 Turkija, Antalija Mes šampinjonai Laimingas žmogus–450 –1185 taiLtaš! Bulgarija, Burgas Lt 600 Lt Aplink 7 dienas Kroatija, Rijeka 1489 Lt 499 Lt Top Fun pasaulį 640 Lt –per Turkija, 1620 Mano Marmaris pasaulis 595 Lt Lt Portugalija, Algarvė Kitas variantas 359 –Lt1999 Lt

STOVYKLOS UŽSIENYJE Dodi kalbos 550IŠLtVARŠUVOS Anglų stovykla Estijoje 1790 Lt LĖKTUVU (poilsinės) STOVYKLOS UŽSIENYJE Bulgarijoje 1699 Ltnuo 1440 Lt Egiptas, Hurgada Bulgarija 1595LtLt „Pribrežnyj“ Stovykla–Ukrainoje Kroatijoje 2149 Turkija 1440 Lt 60 Lt –dienai Šri Lanka – 3500 Lt Kryme „Saliut“ AVIABILIETAI* Kreta – 1170 Lt 1699 Lt Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 LĖKTUVU VARŠUVOS (pažintinės – po*kainos į IŠ abi2149 puses Kroatijoje Lt ilsinės) Juodkalnijoje 1899 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt KELTŲ AnglųBILIETAI stovykla Estijoje Izraelis –kalbos Egiptas nuo 1678 Lt 1790 Lt Marokas – 2634 Lt Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI* Kuba – 5853 Lt Talinas–Helsinkis Delis nuo 1870 Lt AVIABILIETAI Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Ltwww. lek.lt Pirkti internetu: Ventspilis–Nyneshamnas (yra ir pigios aviakompanijos) Seulas – 2308 Lt KELTAI Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) Ryga – Stokholmas Klaipėda–Kylis (spec. Bankokas – 2409 Lt pasiūlymas) Talinas – Helsinkis Klaipėda–Zasnicas Talinas – Stokholmas Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Ventspilis Nyneshamnas Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į–abi puses Klaipėda – Karlshamnas (spec. pasiūKELTAI lymas) VIZOS Klaipėda Kylis (spec. Joninės–Baltijos jūrojepasiūlymas) (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Klaipėda –LtZasnicas (spec. pasiūlymas) nuo 105 Turku – Alando salos – Stokholmas Ryga–Stokholmas Konferencijos ir kiti Jūsų kompanijos renginiai Baltijos jūroje! Talinas–Helsinkis KRUIZAI Talinas–Stokholmas Viduržemio jūroje (spec. kaina) Ventspilis–Nyneshamnas Karibų jūroje (spec. kaina) Klaipėda–Karlshamnas (spec.kaina) pasiūlymas) Tolimuosiuose Rytuose (spec. Baltijos jūroje (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis VIZOS Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Į Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją nuo 85 Lt Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt

F

e j u i n l Vi O OK

AS

A R A

NK

S A V OT

S UR

Fotografuok vasarėjantį Vilnių ir laimėk ekskursiją Bestogiu autoBusu draugų kompanijai!

Konkursas vyksta portale

Pranešame, kad UAB „MJR“ rengia žemės sklypo (kad. Nr. 4154/1600:162), esančio Akmeniškių k., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektą. Kviečiame gretimo sklypo, kad. Nr. 4154/1600:261, paveldėtojus susipažinti su projektu spalio 30 – lapkričio 12 dienomis. UAB „MJR“, Lvovo g. 89, LT08104 Vilnius. Tel. 8 652 25 061, e. paštas info@mjrgroup.lt. 1038614

Rengiamas žemės sklypo Kiškių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0012:367), Antakalnio sen., Vilniaus m., detalusis planas. Detalusis planas rengiamas vadovaujantis 2012 07 10 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 042119. Planavimo tikslas: nekeičiant žemės tikslinės naudojimo paskirties ir bendrojo plano sprendinių, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planavimo organizatoriai: Linas Naudužas ir Gitana Naudužienė, gyv. A.J.Greimo g. 12, Vilniuje. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, Vilnius, tel. 211 3331, e. paštas ideaurbana@cablenet.lt. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Antakalnio seniūnijos patalpose (Antakalnio g. 36, Vilniaus m.) nuo š.m. lapkričio 5 iki gruodžio 3 d. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 3 d. 13 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, Sporto g. 10, Vilniuje. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo rengėjui ir/ar organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo) į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos. 1038642


15

antradienis, spalio 30, 2012

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

skelbimai


Orai

Šiandien Lietuvoje šals, vietomis snigs. Temperatūra bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį numatomos šalnos iki 5 laipsnių šalčio, kai kur pasnigs. Pajūryje išsilaikys silpnai teigiama temperatūra. Diena bus šiltesnė – temperatūra kils iki 2–7 laipsnių šilumos, pajūryje gali palyti.

Šiandien, spalio 30 d.

+2

+3

+1

Telšiai

Šiauliai

+1

Klaipėda

Panevėžys

0

Utena

+1

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.18 16.46 9.28 16.50 7.58

304-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 62 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+1Kaunas

Pasaulyje Atėnai +22 Berlynas +6 Brazilija +32 Briuselis +10 Dublinas +8 Kairas +30 Keiptaunas +23 Kopenhaga +8

Londonas +10 Madridas +8 Maskva 0 Minskas –1 Niujorkas +14 Oslas –1 Paryžius +11 Pekinas +13

orai vilniuje Šiandien

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+1

Alytus

1–6 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–1

0

–1

–4

2

–3

+2

+1

–3

3

+5

+4

+2

5

ketvirtadienį

kilmės Kanados aktorė Joanna Shimkus. 1953 m. mirė vengrų ir austrų kompozitorius, vienas žymiausių naujosios operetės kūrėjų Imre Kálmánas. 1955 m. gimė gydytojas mikrochirurgas, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas Juozas Olekas. 2009 m. mirė prancūzų antropologas, struktūralizmo teorijos plėtotojas Claude’as LéviStraussas.

1960 m. gimė Argentinos futbolo žvaigždė Diego Maradona.

prizas Šią savaitę laimėkite knygas: Susan Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ ir Charlene Sands „Atsakymas – ne!“. Visą gyvenimą Heilė Foster gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ką veikti, kaip rengtis ir net už ko tekėti, ji visiškai susipainiojo. Bet nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles ir elgsis taip, kaip geros mergaitės paprastai nesielgia. Čia pasirodo Kevinas Harmonas. Niekas nesulaikys milijonieriaus viešbučių magnato Evano Tailerio nuo keršto. Vos pasitaiko palanki proga suvilioti Eleną Rojal, pikčiausio konkurento dukterį, jis ilgai nesvarsto. Evanas planuoja ne tik išgauti šeimos paslaptis, bet ir pasimėgauti kiekviena keršto akimirka.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį,

lapkričio 6 d. Praėjusios savaitės nugalėtoja – Danutė Deksnienė. Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: proto dantis (pirmadienis), juoko darbas (antradienis), naftotiekis (trečiadienis), palikuonis (ketvirtadienis), žarsteklis (penktadienis). Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

Vardai Alfonsas, Darata, Edmundas, Skirgaila, Skirvydė, Volfgangas

horoskopai

1735 m. gimė antrasis JAV prezidentas Johnas Adamsas. 1839 m. Anglijoje gimė vienas impresionizmo prancūzų tapyboje pradininkų Alfredas Sisley. 1922 m. Benito Mussolini suformavęs fašistinę vyriausybę tapo Italijos premjeru. 1937 m. gimė prancūzų režisierius, aktorius Claude’as Lelouchas. 1943 m. gimė lietuvių

trečiadienį

+1

0

+1

Praha +3 Ryga 0 Roma +15 Sidnėjus +28 Talinas +1 Tel Avivas +31 Tokijas +18 Varšuva +2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Avinas (03 21–04 20). Sėkminga diena. Jausite šeimos, vaikų ir kolegų supratimą bei palaikymą. Jiems taip pat bus reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas, ypač jei norite pagerinti supantį pasaulį. Jautis (04 21–05 20). Esate nepatenkintas supančiu pasauliu. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas susitvarkys ir pasaulis nušvis kitomis spalvomis. Dvyniai (05 21–06 21). Netinkamas laikas įsigyti naujų daiktų, rinktis spalvas, nes daugelis nesupras jūsų skonio. Šis sudėtingas laikotarpis baigsis, bet reikia palaukti, o dabar geriausia pabūti vienumoje. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Liūtas (07 23–08 23). Klaidingai įvertinsite savo jėgas, užsiimsite veikla, kuri prieštaraus jūsų įsitikinimams. Visa tai gali sugadinti dieną. Jeigu viskas klostosi ne taip, kaip reikia, užsiimkite kokiu nors maloniu, bet seniai atidėliotu reikalu. Mergelė (08 24–09 23). Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis, gali išsirutulioti naujų idėjų. Pats laikas pagalvoti apie tobulinimosi ar karjeros galimybes. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Skorpionas (10 24–11 22). Laukia svarbus susitikimas, galimi emocionalūs pokalbiai, per kuriuos pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu. Šaulys (11 23–12 21). Gali kilti gerų idėjų. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis veiklos. Nepasiduokite apatijai ir tinguliui, nepraleiskite progos daug nuveikti. Ožiaragis (12 22–01 20). Susidursite su žmogumi, kurio sumanymai skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis ar supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokių reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vandenis (01 21–02 19). Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Neieškokite juodos katės tamsiame kambaryje – ši diena puiki. Žuvys (02 20–03 20). Būsite labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų.

2012-10-30 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you