Page 1

Lietuva

7p.

Naujos kadencijos Seime – daug patyrusių politikos vilkų.

Antradienis spalio 30, 2012 Nr. 254 (19813) Kaunodiena.lt

Ekonomika

8p.

Pasaulis

Ana­li­ti­kai neat­me­ta galimybės, kad jų lū­kes­čius vir­ši­jęs ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mas – trum­pa­lai­kis.

9p. Ar nenuvils šį kartą šalies politikai ukrainiečių?

Lie­tu­vos jau­nu­čiai – tarp Eu­ro­pos jau­ni­mo krep­ši­nio ly­gos ly­de­rių.

10p.

Lietuvos socialdemokratų partija – 38 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 33 Darbo partija – 29 Tvarkos ir teisingumo partija – 11 Liberalų sąjūdis – 10 Lietuvos lenkų rinkimų akcija – 8 „Drąsos kelias“ – 7 Nepartiniai Seimo nariai – 3 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 1

2 Lt

Sei­mo rin­ki­mai stum­do Kau­no val­džios fi­gū­ras

Stul­pai – gat­vės vi­du­ryje Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kau­nas ga­li gar­sė­ti ne tik la­biau­ siai duo­b ė­t o­m is Lie­t u­v o­j e gat­ vė­mis, bet ir ku­rio­zi­nė­mis si­tua­ ci­jo­mis, kai vi­du­ry­je gat­vės vai­ ruo­t o­j ų siau­b ui iš­d ygs­t a elekt­ ros stul­pai. Au­to­mo­bi­lių da­žų pėd­sa­kai

Stul­pai, pa­sta­ty­ti va­žiuo­ja­mo­jo­je gat­vės da­ly­je, stūk­so Pa­ne­mu­nė­je. Pir­ma­sis – pra­ban­gių na­mų kvar­ ta­le Vi­čiū­nuo­se. Va­žiuo­jant gra­žia Kruo­nio gat­ve­ le, prie 18-ojo na­mo, ke­lią pa­sto­ja be­to­ni­nis ap­švie­ti­mo stul­pas. Ir ne pa­pras­tas, o su at­ra­ma, ku­ri iš­kiš­ ta tar­si ko­ja, kad už­kliū­ tų au­to­mo­bi­liai.

3

Dienos citata „Pa­lai­ky­siu tik tą po­li­ti­nę jė­gą, ku­ri ga­lės su­for­muo­ ti dau­gu­mą be tei­sia­mų­jų suo­le esan­čios Dar­bo par­ ti­jos“, –

„„Per­mai­nos: kas pa­keis A.Nes­tec­kį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­

„„Pasirengusi: O.Lei­pu­tė, palankiai susiklosčius aplinkybėms, viceme­

Artūro Morozovo nuo­tr.

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

duo­to­jo po­ste, dar ne­ži­nia. 

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos so­ cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja trium­fuo­ja, bet Kau­ne šios par­ti­jos ga­lios blės­ta. Net­ ru­kus į sos­ti­nę ga­li pa­trauk­ti pa­sku­ti­niai ryš­kiau­si Kau­no so­cial­de­mok­ra­tų gvar­ di­jos ge­ne­ro­lai. Sveikata

11p.

Po skan­da­lo: kaip jaučiasi ligonės „Ma­no žmo­na dar ne­bu­vo išė­ju­si iš pa­la­tos, bet jau­čia­si vis ge­riau, žaiz­ dos, ku­rios bu­vo nu­sė­ju­sios kū­ną, jau iš­ny­ko“, – praė­jus pu­sant­ro mė­ ne­sio po skan­da­lu vir­tu­sios ke­pe­ nų transp­lan­ta­ci­jos Kau­no kli­ni­ko­ se guo­džia­si 56-erių li­go­nės iš Že­ mai­ti­jos vy­ras. Jos bend­raam­žė iš Elekt­rė­nų te­be­jau­čia ap­mau­dą, kad do­no­ro ke­pe­nys ati­te­ko ne jai. Kas­ dien ei­na į dar­bą ir lau­kia nau­jo ste­ buk­lo. Vie­šas me­di­kų ka­ras su­gniuž­ dė abi mo­te­ris.

rės postą iškeis į Seimo narės. 

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Vi­ce­me­rei pa­mai­na jau yra

Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mok­ra­tas An­ta­nas Nes­ tec­kis ta­po Sei­mo na­riu. Ties ša­ lies par­la­men­to du­ri­mis – ir me­ro And­riaus Kup­čins­ko pa­va­duo­to­ja

Orin­ta Lei­pu­tė. Jei į Sei­mą at­si­sa­ kys ei­ti LSDP na­rė eu­ro­par­la­men­ ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ar­ba ES par­la­men­te Lie­tu­vai at­sto­vau­jan­ tis Zig­man­tas Bal­čy­tis, O.Lei­pu­tė pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų są­ra­šą taps Sei­mo na­re. Vi­ce­me­rė „Kau­no die­ nai“ pri­si­pa­ži­no jau ap­si­spren­du­si: „Jei bus ga­li­my­bė, neat­ si­sa­ky­siu.“

2

apie ga­li­mą So­cial­de­mok­ra­tų, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei Dar­bo par­ti­jų koa­li­ci­ją va­kar pa­reiš­kė Pre­zi­den­tė Da­lia­ Gry­baus­kai­tė.

6p.


2

Antradienis, spalio 30, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

12

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,66

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

39

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Sei­mo rin­ki Kau­no val­d To­kios ro­ki­ruo­tės lau­kia 1 ne­su­lau­kia O.Lei­pu­tės par­ti­jos na­rys Va­si­li­jus Po­po­vas –

„„Pralaimėjo: ir S.Stomai (nuotr. kairėje), ir S.Girdauskui rinkimai Kauno vienmandatėse apygardose bai­

gėsi nesėkmingai. 

Andriaus Ufarto (BFL), ve.lt nuotr.

Grįš į li­te­ra­tū­rą ir spor­tą Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Į „Drą­sos ke­lią“ per­bė­gęs Sau­lius Sto­ma li­ko už nau­jo­jo Sei­mo du­ rų. Ne­pa­si­se­kė ir su Dar­bo par­ti­ ja į Sei­mą žy­gia­vu­siam lenk­ty­ni­ nin­kui Sau­liui Gir­daus­kui. Ko ge­ ro, ne­ma­lo­niau­sią staig­me­ną Dar­ bo par­ti­ja pa­ty­rė pra­lai­mė­da­ma Kauno–Kėdainių apy­gar­do­je. Ti­ki­si, kad nuo­skau­da iš­blės

S.Sto­ma, Kau­no Dai­na­vos rin­ki­ mų apy­gar­do­je įveik­tas kon­ser­ va­to­riaus Ka­zi­mie­ro Kuz­mins­ko, ne­slė­pė: „Nie­kam nė­ra ma­lo­nu pra­lai­mė­ti.“ „Vis dėl­to kar­tais pra­lai­mė­ji­mai išei­na į nau­dą. Šiuo me­tu man la­ bai tin­ka po­sa­kis, kad per­ga­lės su­ sais­to, o pra­lai­mė­ji­mas iš­lais­vi­na. Te­gy­vuo­ja lais­vė, – va­kar kal­bė­jo S.Sto­ma, par­la­men­ta­ro man­da­tą iš­ko­vo­jęs 2008 m. kar­tu su Arū­ no Va­lins­ko įkur­ta Tau­tos pri­si­kė­ li­mo par­ti­ja. S.Sto­ma pri­si­pa­ži­no, kad vis dėl­to jo nuo­tai­ka nė­ra la­bai džiu­gi, ta­čiau jis ti­ki­si, kad lai­kui bė­gant

nuo­skau­da pra­nyks. Po­li­ti­kas už­ si­mi­nė, kad ža­da grįž­ti prie anks­ tes­nės sa­vo pro­fe­si­jos – ra­šy­mo. „Prieš praė­ju­sius Sei­mo rin­ki­ mus pra­dė­jau ra­šy­ti ro­ma­ną, ku­ rio taip ir ne­bai­giau. Ma­nau, pa­ts lai­kas jį pa­baig­ti“, – sa­kė S.Sto­ ma, įsi­ti­ki­nęs, kad da­bar at­si­ras dau­giau lai­ko.

rius Ri­man­tas Da­gys. Dar­bo par­ ti­jos na­rys įsi­ti­ki­nęs, kad dėl pra­ lai­mė­ji­mo gy­ve­ni­mas ne­sus­tos. Jis neat­me­ta ga­li­my­bės da­ly­vau­ti sa­ vi­val­dos rin­ki­muo­se. „Iki šiol bu­vau at­si­da­vęs ir dar­ bui, ir spor­tui, ir po­li­ti­kai – ne­ ke­ti­nu kaž­ko keis­ti. Veik­los man tik­rai ne­trūks“, – tei­gė S.Gir­ daus­kas.

Ne­pa­si­se­kė ir spor­ti­nin­kui

Ant­ra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re Kau­ne ne­pa­si­se­kė ir Dar­bo par­ ti­jos na­riui lenk­ty­ni­nin­kui S.Gir­ daus­kui.

Kar­tais pra­lai­mė­ji­ mai išei­na į nau­dą. Te­gy­vuo­ja lais­vė. „Ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad esu nu­si­vy­lęs, tie­siog yra taip, kaip yra. Bu­vo at­lik­tas ne­ma­žas dar­ bas, pa­te­ko­me į ant­rą rin­ki­mų tu­rą, ku­ria­me taip pat su­lau­kė­ me rin­kė­jų pa­lai­ky­mo. De­ja, ne vi­si ga­li lai­mė­ti“, – sa­kė S.Gir­ daus­kas, ku­rį Ši­lai­nių rin­ki­mų apy­gar­do­je nu­ga­lė­jo kon­ser­va­to­

V.Us­pas­ki­chas ne­si­ba­rė

Dar­bo par­ti­jos na­rys Vy­das Ged­ vi­las, pa­gal par­ti­jos są­ra­šą jau už­ si­tik­ri­nęs vie­tą Sei­me, pra­lai­mė­ jo Kauno–Kėdainių apy­gar­do­je so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos iš­kel­ tai ne­par­ti­nei kan­di­da­tei Ra­min­ tai Po­po­vie­nei. Kė­dai­niai va­di­na­mi Dar­bo par­ ti­jos va­do Vik­to­ro Us­pas­ki­cho tė­ vo­ni­ja, to­dėl DP na­rio pra­lai­mė­ji­ mas Kauno–Kėdainių apy­gar­do­je ta­po staig­me­na. „Sa­vo re­zul­ta­tus ver­ti­nu nor­ ma­liai“, – tvir­ti­no V.Ged­vi­las. Jis sa­kė jo­kių pre­ten­zi­jų dėl pra­ lai­mė­to po­sto par­ti­jai stra­te­gi­nė­ je apy­gar­do­je iš V.Us­pas­ki­cho ne­ su­lau­kė.

anks­čiau bu­vęs Kau­no ta­ry­bos ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Kau­no ap­ skri­ty­je. Bū­tent jis tu­rė­tų pa­keis­ti O.Lei­pu­tę Kau­no mies­to ta­ry­bo­je ir vi­ce­me­ro po­ste. Kas pa­keis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­stą pa­ lie­kan­tį A.Nes­tec­kį, so­cial­de­mok­ ra­tai kol kas neatsk­lei­džia. Nau­ją­ją kan­di­da­tū­rą teks de­rin­ti su ki­tais Kau­ną val­dan­čios koa­li­ci­jos par­ tne­riais – kon­ser­va­to­riais, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, jau­na­lie­ tu­viais, li­be­ral­cent­ris­tais. Neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad šie pa­si­nau­dos per­mai­no­mis ir nu­ krau­ja­vu­sius so­cial­de­mok­ra­tus pa­ si­stengs pa­lik­ti be šios kė­dės. Per­ mai­nų lai­ko­tar­pis – pui­ki pro­ga per­gru­puo­ti jė­gas.

Jei­gu bus lai­ko­ma­ si su­si­ta­ ri­mų, jei­ gu bus lem­ ta, aš bū­siu me­ro pa­va­ duo­to­ju.

„„ Ro­ki­ruo­tė: O.Lei

Su­vi­lio­tų mi­nist­rų po­rtfe­liai

„Jei ga­li­my­bė bus, į Sei­mą ei­siu. Ne­ma­nau, kad dėl to nu­ken­tės mū­ sų po­zi­ci­jos Kau­ne. Sky­rius di­de­lis, žmo­nėms kom­pe­ten­ci­jos pa­kan­ka, tad ti­kiuo­si, kad po­zi­ci­jas iš­lai­ky­si­ me“, – vy­lė­si O.Lei­pu­tė. Į Sei­mą pa­te­ko 38 so­cial­de­mok­ ra­tai. Bend­ra­me są­ra­še O.Lei­pu­ tė šiuo me­tu yra 39 vie­to­je, ta­čiau ma­no­ma, kad jai ga­li­my­bės pa­tek­ ti į Sei­mą at­si­ver­tų vos paaiš­kė­jus, kad Briu­se­ly­je pa­si­lie­ka man­da­tą į Sei­mą iš­ko­vo­ju­si so­cial­de­mok­ra­tė V.Blin­ke­vi­čiū­tė ar­ba Z.Bal­čy­tis. Ma­no­ma, kad šie eu­ro­par­la­ men­ta­rai ga­li su­tik­ti at­si­svei­kin­ ti su Eu­ro­par­la­men­tu tik tuo at­ve­ ju, jei jiems bus pa­siū­ly­ti mi­nist­rų po­rtfe­liai. „Kau­no die­nos“ klau­ si­mas, ar su­tik­tų dar­bą Briu­se­ly­je keis­ti į ei­li­nio Sei­mo na­rio man­da­ tą, Z.Bal­čy­čiui su­kė­lė šyp­se­ną. „Ne­ma­nau, kad taip ga­li at­si­tik­ ti“, – sa­kė jis.V.Po­po­vo re­ne­san­sas

Jei O.Lei­pu­tė taps Sei­mo na­re, ją Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ bo­je pa­keis V.Po­po­vas, nes per sa­ vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus jis bu­ vo pir­mas iš į ta­ry­bą ne­pa­te­ku­sių so­cial­de­mok­ra­tų. „Tik­rai neat­si­sa­ky­siu. Man­da­ tą priim­siu, nes ši­tą dar­bą iš­ma­ nau“,– sa­kė V.Po­po­vas. Šiuo me­tu V.Po­po­vas dir­ba Gar­ lia­vos spor­to cent­re, va­do­vau­ja šio cent­ro ūkiui. Jis tai­ko­si ne tik į ta­ ry­bos na­rio man­da­tą, bet ir į O.Lei­ pu­tės uži­ma­mą me­ro pa­va­duo­to­jo po­stą. „Jei­gu bus lai­ko­ma­si su­si­ta­ ri­mų, jei­gu bus lem­ta, aš bū­siu me­ ro pa­va­duo­to­ju“, – ne­slė­pė vil­ties V.Po­po­vas. Rink­sis iš dvie­jų

Į Kau­no vi­ce­me­ro kė­dę ga­li pre­ ten­duo­ti tik į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą

Pasiskundėte? Dabar šil­dy­mą jums te­gu įj Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Jau ket­vir­ta die­na, kai Lai­mo­no Gu­de­liaus­ko šei­my­na, gy­ve­nan­ti Vy­tau­to pro­spek­to 30-aja­me na­ me, ne­šil­do­ma­me bu­te vaikš­to su striu­kė­mis. Na­mą ad­mi­nist­ruo­ jan­ti bend­ro­vė šil­dy­ti ne­pra­de­da, o į ši­lu­mos maz­gą gy­ven­to­jų neį­ lei­džia. Din­go ava­ri­nė tar­ny­ba?

„„Šal­tis: L.Gu­de­liaus­ko iš­si­gel­bė­ji­

mas – te­pa­li­niai ra­dia­to­riai.To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Šeš­ta­die­nį skam­bi­no­me ad­mi­ nist­ra­to­rių „Kau­no cent­ro būs­ to“ duo­tu klien­tų ap­tar­na­vi­mo te­le­fo­nu – bu­vo pa­ža­dė­ta, kad at­ va­žiuos ava­ri­nė tar­ny­ba. Jos ne­ su­lau­kę, pa­skam­bi­no­me va­ka­re. Ta­da iš­gir­do­me, kad ava­ri­nės tar­ ny­bos nė­ra“, – pa­sa­ko­jo kau­nie­tis L.Gu­de­liaus­kas, šio­mis die­no­mis pri­vers­tas šil­dy­tis bu­tą elekt­ri­ niais ra­dia­to­riais. Su šei­ma pra­lei­dęs šal­tą sa­vait­ ga­lį ne­kū­re­na­ma­me bu­te, va­kar L.Gu­de­liaus­kas pa­skam­bi­no na­

mą ad­mi­nist­ruo­jan­čiam va­dy­bi­ nin­kui. Kau­nie­tis su­ži­no­jo, kad ava­ri­nė tar­ny­ba vis dėl­to eg­zis­ tuo­ja ir bū­ti­nai at­va­žiuos – te­rei­ kia lauk­ti. Iki va­ka­ro vėl ne­su­lau­kęs dar­ buo­to­jų, kau­nie­tis dar kar­tą pa­ skam­bi­no į „Kau­no cent­ro būs­ tą“ (bu­vęs „Žai­das“). Čia iš­gir­do, kad jo na­me ne­re­gist­ruo­tas joks ge­di­mas, tad meist­rų jis ga­li ne­ si­ti­kė­ti. L.Gu­de­liaus­kui trū­ko kant­ry­ bė – jis pa­pra­šė di­rek­to­riaus te­ le­fo­no, ta­čiau jam bu­vo at­sa­ky­ta, kad nu­me­rio ne­gaus, o ir di­rek­ to­riaus nė­ra. Šą­lan­čiam kau­nie­ čiui pre­ten­zi­jas bu­vo liep­ta iš­dės­ ty­ti raš­tu. Į ši­lu­mos maz­gą neį­lei­džia

„Mes net ne­ga­li­me įei­ti į ši­lu­ mos maz­gą, nes ne­tu­ri­me rak­tų – jų ad­mi­nist­ra­to­rius ne­duo­da“, – sa­kė L.Gu­de­liaus­kas ir pa­ti­ki­no, kad ra­dia­to­riai jo bu­te nuo­rin­ ti. Jis neat­me­tė ga­li­my­bės, kad

kreip­sis į vals­ty­bi­nę ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ją. Bend­ro­vės „Kau­no cent­ro būs­ tas“ in­ter­ne­to pus­la­py­je nu­ro­do­ ma, kad šil­dy­mo ir karš­to van­ dens sis­te­mų prie­žiū­rą vyk­do ją val­dan­ti bend­ro­vė „Ci­ty ser­vi­ce“. Abie­jų įmo­nių klien­tų ap­tar­na­vi­ mo te­le­fo­nas – tas pa­ts.

Pak­lau­sus, ka­da su­lauk­si­me šil­dy­ mo, di­rek­to­rius iro­niš­kai tars­te­lė­ jo, kad „ka­da nors su­tvar­ky­sim“. „Ci­ty ser­vi­ce“ at­sto­vas spau­dai Vi­lius Mac­ko­nis va­kar, su­pa­žin­ din­tas su si­tua­ci­ja, sa­kė, kad iš­ siaiš­kins, kas ir kaip. Aiš­ki­nan­tis įvy­kiai pa­kry­po ne­ti­kė­ta, la­biau pri­me­nan­čia pa­ty­čias link­me.

Pa­sis­kun­dė­te, tad ken­tė­ki­te

L.Gu­de­liaus­kas sa­kė ne­pa­me­nan­ tis, kad ka­da bū­tų su­lau­kęs to­kio pa­že­mi­ni­mo. Vy­ro tei­gi­mu, po jo ap­si­lan­ky­mo re­dak­ci­jo­je grei­tai at­ va­žia­vu­si bri­ga­da nie­ko ne­pa­da­rė, ta­čiau sa­kė vis­ką per­duo­sian­ti sa­ vo va­do­vy­bei. „Vėl ne­su­lau­kęs jo­kių ži­nių, apie 17 val. pa­skam­bi­nau na­mą ad­mi­ nist­ruo­jan­čiam va­dy­bi­nin­kui, ku­ ris ma­ne su­jun­gė su „Kau­no cent­ro būs­to“ di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Ju­ne­ vi­čiu­mi. Pas­ta­ra­sis at­šo­vė, kad jei krei­piau­si į spau­dą, tai da­bar spau­ da te­gul vis­ką ir tvar­ko“, – su­si­jau­ di­nęs pa­sa­ko­jo L.Gu­de­liaus­kas. „Pak­lau­sus, ka­da su­lauk­si­me šil­ dy­mo, di­rek­to­rius iro­niš­kai tars­ te­lė­jo, kad „ka­da nors su­tvar­ky­ sim“, – pri­si­mi­nė kau­nie­tis. Žur­na­lis­tams pa­skam­bi­nus į „Kau­no cent­ro būs­tą“, di­rek­to­ riaus te­le­fo­nu at­si­lie­pu­si įmo­nės ad­mi­nist­ra­to­rė at­sa­kė, kad di­rek­ to­riaus nė­ra, o mo­bi­lio­jo te­le­fo­no nu­me­rio ji ne­ga­lin­ti duo­ti.


3

Antradienis, spalio 30, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

i­mai stum­do džios fi­gū­ras iš­si­dras­kė. Tuo pa­si­nau­do­ję par­ tne­riai atė­mė iš A.Nes­tec­kio sa­vi­ val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus po­stą. Jam te­ko per­sės­ti ant ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jo kė­dės. Kol kas so­cial­de­mok­ra­tai tei­gia ne­ži­nan­tys, ką siū­lys į A.Nes­tec­ kio vie­tą. Ar šis po­stas Kau­ne ap­ skri­tai bus ati­duo­tas so­cial­de­mok­ ra­tams, dar neaiš­ku. „Jie tu­ri tei­sę teik­ti kan­di­da­tū­rą, o mes svars­ty­si­me“, – ta­rė mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas. Kon­ser­va­to­riai šiuo me­tu tu­ ri pui­kią pro­gą so­cial­de­mok­ra­ tams pri­min­ti, kad vos ke­tu­ris na­ rius sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­rin­čiai frak­ci­jai vi­ce­me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo po­stai yra per­ne­lyg di­de­lis kąs­nis. Neat­me­ta blo­giau­sio sce­na­ri­jaus

i­pu­tę Kau­no mies­to me­ro pa­va­duo­to­jo po­ste ga­li pa­keis­ti V.Po­po­vas. Eval­do But­ke­vi­čiaus nuotr.

pa­te­kę po­li­ti­kai. O.Lei­pu­tės va­ do­vau­ja­mą Kau­no mies­to ta­ry­bos Jung­ti­nę so­cial­de­mok­ra­tų ir ne­ par­ti­nių frak­ci­ją su­da­ro tik trys so­ cial­de­mok­ra­tai (O.Lei­pu­tė, Kęs­tu­ tis Kriš­čiū­nas, Va­lys Vens­lo­vas) ir są­jun­gai „Taip“ at­sto­vau­jan­tis Žid­ rū­nas Garš­va. Var­gu ar so­cial­de­mok­ra­tų iš­di­ du­mas leis to­kį po­stą už­leis­ti prie jų pri­si­šlie­ju­siam Ar­tū­ro Zuo­ ko bend­ra­žy­giui Ž.Garš­vai. Be­ veik prieš me­tus Spe­cia­lių­jų ty­ri­ mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nų iš Kau­no mies­to me­ro pa­va­duo­to­jo ka­bi­ne­ to iš­ves­din­tas K.Kriš­čiū­nas dar ne­ tu­ri tei­sės su­grįž­ti. To­dėl į me­ro pa­va­duo­to­jo po­stą ga­li bū­ti de­le­guo­ti tik V.Vens­lo­vas ir O.Lei­pu­tę ta­ry­bo­je grei­čiau­siai pa­kei­sian­tis V.Po­po­vas. „Ne­su dėl to ap­si­spren­dęs. Ne­ ži­nau ir ką Va­si­li­jus (V.Po­po­vas –

red. pa­st.) apie tai gal­vo­ja“, – pa­ klaus­tas apie ga­li­my­bę tap­ti me­ro pa­va­duo­to­ju, sa­kė V.Vens­lo­vas. V.Po­po­vas bu­vo konk­re­tes­nis: „Vens­lo­vas į pa­va­duo­to­jo po­stą ne­pre­ten­duo­ja. Jį ten­ki­na tai, ką jis da­bar dir­ba.“ Pra­ran­da po­zi­ci­jas

Per praė­ju­sius sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ bos rin­ki­mus į Kau­no ta­ry­bą pra­ si­m u­š ė še­š i so­c ial­d e­m ok­ra­tai. Jie vai­di­no ga­na svar­bų vaid­me­ nį for­muo­jant mies­to val­dan­čią­ją dau­gu­mą, to­dėl iš­kart ga­vo me­ro pa­va­duo­to­jo ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­stus. So­cial­de­mok­ra­tai mies­to val­ džio­je su­ge­bė­jo iš­lik­ti ir po per­ vers­mo praė­ju­sių me­tų ru­de­nį, kai mies­to va­džias į sa­vo ran­kas pe­rė­ mė kon­ser­va­to­riai. Ta­čiau So­cial­ de­mok­ra­tų frak­ci­ja su­si­ki­vir­či­jo ir

Sa­vi­val­dy­bės ku­lua­ruo­se ku­rį lai­ ką kal­ba­ma, kad dėl nau­jų kan­di­ da­tų į mies­to val­džią so­cial­de­mok­ ra­tai ga­li ne­suk­ti gal­vos, nes jiems val­džio­je vie­tos ne­be­liks. Ne­va kon­ser­va­to­riams jau se­niai pa­bo­ do ma­žai na­rių tu­rin­čių so­cial­de­ mok­ra­tų ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­ sin­gu­mas“ kap­ri­zai, to­dėl šias dvi jė­gas val­dan­čiojo­je dau­gu­mo­je ga­li pa­keis­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vai. „Ma­nau, kad opo­zi­ci­ja dės vi­ sas pa­stan­gas, kad po­ky­čiai įvyk­ tų. Vis­kas pri­klau­sys nuo koa­li­ci­jos par­tne­rių“, – blo­giau­sio sce­na­ri­ jaus ga­li­my­bės neat­me­tė O.Lei­ pu­tė. „Po­ky­čius ini­ci­juo­ti ga­li­ma, bet aš tam ne­su nu­si­tei­kęs, nes ma­ nau, kad da­bar­ti­nė koa­li­ci­ja su­ge­ ba dirb­ti“, – so­cial­de­mok­ra­tus ra­ mi­no A.Kup­čins­kas. Vis dėl­to yra ži­no­ma, kad ne vi­ sų Kau­no kon­ser­va­to­rių nuo­mo­ nės per­mai­nų klau­si­mu su­tam­pa su me­ro.

jun­gia žur­na­lis­tai!

„„Pa­ne­mu­nė: va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je styp­san­tys be­to­ni­niai bro­liai truk­

do kau­nie­čiams. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Stul­pai – gat­vės vi­du­ryje Užk­liu­vu­sių­jų, ko ge­ro, 1 jau ne vie­nas – at­ra­ma pa­si­puo­šu­si brau­ki­mo žy­mė­mis,

ant ku­rių dar ma­ty­ti mė­ly­nų da­ žų li­ku­čiai. Tik­riau­siai tam­siuo­ ju pa­ros me­tu kaž­kas ne­pa­ti­kė­ jo, kad stul­pas ga­li bū­ti vi­du­ry gat­vės. „Tas stul­pas sto­vi jau se­niai. Atė­jau dirb­ti į se­niū­ni­ją prieš še­ še­rius me­tus – jau ta­da jis sto­vė­ jo. Ži­nau iš gy­ven­to­jų, kad jiems ta­da bu­vę Va­ka­rų skirs­to­mie­ ji tink­lai at­sa­kė: „Jei ne­pa­tin­ka, nu­si­kel­ki­te ši­tą stul­pą sa­vo lė­šo­ mis“, – pa­sa­ko­jo Pa­ne­mu­nės se­ niū­nė Ra­si­na Žo­ly­nie­nė. „Per­kel­ti stul­pą kai­nuo­ja ne­ma­ žus pi­ni­gus, – kal­bė­jo se­niū­nė. R.Žo­ly­nie­nė ban­dė pa­ti bend­ rau­ti su stul­po šei­mi­nin­ke – bend­ro­ve „Les­to“. Bend­ra­vi­mas vai­sių ne­da­vė. Se­niū­nė sa­kė, kad stul­pas vi­ du­ry­je Kruo­nio gat­vės – ne vie­ nin­te­lis toks eks­po­na­tas Pa­ne­ mu­nė­je. Nu­kel­ti – žmo­nių lė­šo­mis?

Ant­rą­jį stul­pą va­žiuo­ja­mo­jo­je gat­vės da­ly­je ra­do­me ne­to­li Vai­ do­to ir Til­to gat­vių esan­čia­me ke­ ly­je į pri­va­čių na­mų kvar­ta­lo gi­ lu­mą. Čia elekt­ros stul­pas sto­vi siau­ra­me keliuke. Ne­to­lie­se gy­ve­nan­tis Ed­var­ das Va­lan­ti­nas tei­gė, kad stul­pas jam ne­truk­do, nes sto­vi ne ties jo skly­pu, ta­čiau kai­my­nams vei­ kiau­siai su­ke­lia ne­men­kų pro­ble­ mų. Kad stul­pas sto­vi ne pa­čio­je ge­riau­sio­je vie­to­je, iš­duo­da ir ap­ link jį vin­giuo­jan­čios pro­vė­žos. Gy­ven­to­jo tei­gi­mu, grei­čiau­ siai to­kia ku­rio­ziš­ka si­tua­ci­ja su­

si­klos­tė, kai dar anks­čiau ka­rei­ vi­nių te­ri­to­ri­jo­je bu­vo įreng­tas ap­švie­ti­mas, o vė­liau čia gy­ven­ to­jai ga­vo skly­pus, ku­riuo­se pa­si­ sta­tė na­mus. E.Va­lan­ti­nas pa­tvir­ti­no se­ niū­nės žo­džius, kad stul­pų taip leng­vai nu­kel­ti ki­tur ne­pa­vyks – tai kai­nuo­ja. Pa­sak jo, kai­my­nai lyg ir krei­ pė­si į at­sa­kin­gas įmo­nes, ta­čiau stul­po nu­kė­li­mas jų pi­ni­gi­nes bū­tų ge­ro­kai pa­leng­vi­nęs. „Les­to“: kal­ta sa­vi­val­dy­bė

„Kai bu­vo re­konst­ruo­ja­mos mi­ ni­mos gat­vės, sa­vi­val­dy­bė ne­ de­ri­no sa­vo veiks­mų su mū­sų bend­ro­ve, nors to­je vie­to­je ei­na bend­ro­vės oro li­ni­jos. Taip bu­ vo pa­žeis­ti tei­sės ak­tai – bet ko­ kius dar­bus elekt­ros li­ni­jų ap­ sau­gos zo­no­se bū­ti­na su­de­rin­ti su „Les­to“, – žė­rė prie­kaiš­tus Kau­no val­di­nin­kams bend­ro­vės „Les­to“ at­sto­vas spau­dai Er­nes­ tas Nap­rys. „Apie at­lik­tus dar­bus bend­ro­ vė su­ži­no­jo jau juos at­li­kus, to­ dėl ne­ga­lė­jo­me tuo pa­čiu me­tu per­kel­ti elekt­ros oro li­ni­jos, kad ji ne­truk­dy­tų gy­ven­to­jams“, – sa­kė jis. „Ap­gai­les­tau­ja­me dėl šios si­ tua­ci­jos ir pa­žy­mi­me, kad dar pla­nuo­da­mi pro­jek­tus in­for­muo­ ja­me sa­vi­val­dy­bes, jog jos ga­lė­tų su­pla­nuo­ti sa­vo veik­lą“, – pa­brė­ žė E.Nap­rys. „Les­to“ at­sto­vas pra­ne­šė, kad bend­ro­vė jau yra su­pla­na­vu­si mi­ ni­mas elekt­ros li­ni­jas Pa­ne­mu­nė­ je per­kel­ti – at­lik­ti pir­ki­mai, at­ rink­tas ran­go­vas. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.

AČIŪ! Rinkėjams už išreikštą pasitikėjimą. Nuoširdžiai rinkimuose dirbusiems žmonėms. Atsakingas balsavimas renkant LR Seimą įpareigoja ir toliau nuoširdžiai ir atsakingai dirbti. Pagarbiai LR Seimo narys Donatas Jankauskas „„Prob­le­ma: 1935 m. sta­ty­ta­me na­me dėl šil­dy­mo gy­ven­to­jai vargs­ta ne pir­mus me­tus.

Politinė reklama apmokėta iš Donato Jankausko rinkimų sąskaitos. Užs. 1038613


4

Antradienis, spalio 30, 2012

Miestas

Dan­čias­na­piams rei­kia in­ki­lų Dan­čias­na­pių ko­lo­ni­ja Kau­ne pa­ma­žu gau­sė­ja, nes šie į Rau­do­ ną­ją kny­gą Lie­tu­vo­je įra­šy­ti van­dens paukš­čiai kas­met su­lau­ kia vis di­des­nio or­ni­to­lo­gų ir vi­suo­me­nės dė­me­sio, bet šiems paukš­čiams mies­te trūks­ta sau­gių pe­rim­vie­čių.

„„Prog­no­zė: kai ši dan­čias­na­pė suaugs, gal­būt įsi­kurs jū­sų iškel­ta­me in­

ki­le. 

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Su­meist­rau­ti būs­tai pa­tin­ka

Dan­čias­na­piai Kau­ne yra pa­mė­ gę Pa­ne­mu­nę, kai ku­rias Ąžuo­ly­no vie­tas, Ne­mu­no pa­kran­tės at­kar­pą

tarp Vy­tau­to Di­džio­jo (Alek­so­to) til­to ir sa­los, ta­čiau ypač pa­sta­ro­jo­je vie­to­je šiems van­dens paukš­čiams ne­be­li­ko sau­gių pe­rė­ji­mo vie­tų. Or­ni­to­lo­gai, va­do­vau­ja­mi Ju­ liaus Mor­kū­no, prieš ke­le­rius me­ tus Pa­ne­mu­nė­je, prie upės, į me­ džius įkė­lė 25 di­džiu­lius in­ki­lus, ku­riuos pa­ga­mi­no pa­vie­niai kau­ nie­čiai, or­ga­ni­za­ci­jos, Lie­tu­vos or­ ni­to­lo­gų drau­gi­ja. Anot J.Mor­kū­no, šį pa­va­sa­rį Lie­ tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos (LOD) na­riui ir paukš­čių žie­duo­to­jui Da­ riui Mus­tei­kiui tik­ri­nant kau­nie­ čių pa­ga­min­tus ir iš­kel­tus in­ki­lus, be­veik vi­suo­se ant kiau­ši­nių tu­pė­ jo dan­čias­na­pių pa­te­lės. Tik vie­na­ me iš in­ki­lų, iš­kel­tų prie Kau­no HE, bu­vo įsi­kū­ru­si miš­ki­nė kiau­nė. Mies­te – ne­sau­gu

„„Pa­vyz­dys: štai taip at­ro­do žmo­

gaus su­meist­rau­tas dan­čias­na­ pių būs­tas.

„Ne vi­sos dan­čias­na­pės su­til­po joms iš­kel­tuo­se in­ki­luo­se – ki­tos bu­vo pri­vers­tos pe­rė­ti ne­sau­gio­se vie­to­se, kur ma­žy­liams mir­ti­ną pa­

Šo­ka lyg su pa­ra­šiu­tu

Kau­nie­čiai, pa­ste­bė­ję Pa­ne­mu­nės ši­le aukš­tai iš­kel­tus di­džiu­lius in­ ki­lus, klau­sė, ar neuž­si­muš kris­da­ mi iš in­ki­lų že­myn pas jų lau­kian­ čią ma­mą skrai­dy­ti ne­mo­kan­tys ma­žy­liai? J.Mor­kū­nas nu­ra­mi­no – vos ke­lių die­nų paukš­čiu­kai, iš­šo­kę iš in­ki­lo,

Kau­no oro uos­te pa­sie­nie­čiai su­ lai­kė į Nor­ve­gi­ją skris­ti no­rė­ju­sį gir­tu­tė­lį vy­rą. Jis vos pa­sto­vė­jo ant ko­jų ir ga­lė­jo su­kel­ti pa­vo­jų skry­džio sau­gu­mui, to­dėl ne­bu­ vo įleis­tas į lėk­tu­vą.

Dia­n a Kra­p a­v ic­k ai­t ė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

„„Incidentas: Kauno oro uoste

sklaidėsi neblaivus vyras. 

ne­su­si­ža­lo­ja, nes jų tar­pu­pirš­čiuo­ se esan­čios plė­vės skry­džio že­myn me­tu at­sto­ja pa­ra­šiu­tą. Kai ma­žy­liai lai­min­gai nu­si­lei­ džia ant že­mės, su ma­ma pa­trau­ kia van­dens tel­ki­nio link. Ten jie ne­si­ski­ria su dan­čias­na­ pe, o kar­tais net įsi­tai­so pail­sė­ti ant jos nu­ga­ros, nes pra­de­da skrai­dy­ti tik po dvie­jų mė­ne­sių.

Kai ma­žy­liai lai­ min­gai nu­si­lei­džia ant že­mės, su ma­ ma pa­trau­kia van­ dens tel­ki­nio link. Šie van­dens paukš­čiai yra la­ bai pri­si­ri­šę prie pe­rė­ji­mo vie­ tos, ku­rio­je pa­te­lė pa­de­da apie 10 kiau­ši­nių ir pe­ri vi­są mė­ne­sį. Žie­ mo­ja neuž­šą­lan­čiuo­se van­dens tel­ ki­niuo­se.

Rei­kia jū­sų pa­ra­mos

Ru­de­nį, kai jau­ni dan­čias­na­piai pra­de­da dai­ry­tis bū­si­mų pe­rim­ vie­čių, nau­din­ga, kad paukš­čiai jas pa­ma­ty­tų ir įpras­tų prie jų per žie­mą. To­dėl or­ni­to­lo­gai ne­tru­kus ke­ti­na kel­ti nau­jus in­ki­lus šiems paukš­čiams ir kar­tu pra­šo kau­nie­ čių pa­ruoš­ti dan­čias­na­piams būs­tų iš neob­liuo­tų 2,5 cm sto­rio len­tų. In­ki­lo aukš­tis tu­rė­tų siek­ti 70 cm, dug­no plo­tas – 30x30, lan­dos skers­muo – 18–20 cm. Sto­ge­lis tu­ ri bū­ti ap­kal­tas skar­da, o vi­di­nė­je prie­ki­nė­je šio būs­to sie­ne­lė­je ga­ li bū­ti pri­tvir­tin­ta pa­ga­liu­kų – ko­ pė­tė­lių taip, kad paukš­čių ma­žy­liai ga­lė­tų jais pa­si­ly­pė­ti lan­dos link. Jei kas paau­ko­tų lė­šų in­ki­lams ar me­džia­gų jiems ga­min­ti, Lie­tu­vos gy­vū­nų glo­bos drau­gi­ja ir LOD su tal­ki­nin­kais pa­ga­min­tų in­ki­lų, kaip tai da­rė jau ke­le­rius me­tus. As­me­ nis ar or­ga­ni­za­ci­jas, ga­lin­čias pa­ rem­ti šį or­ni­to­lo­gų sie­kį, pra­šo­me skam­bin­ti tel. 8 682 77 092.

Įta­ria­ma, kad pa­rei­gū­nas pra­žu­dė drau­gą

Į Nor­ve­gi­ją – su 3,47 pro­mi­lės girtumu

Kau­no oro uos­te bu­dė­ję pa­sie­ nie­čiai ga­vo in­for­ma­ci­jos apie rei­su į Os­lą tu­rė­ju­sį skris­ti 36-e­ rių Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­ją. Jis bu­ vo už­si­re­gist­ra­vęs skry­džiui, ta­ čiau, įlai­pi­nant ke­lei­vius, pra­dė­jo konf­lik­tuo­ti su ap­tar­nau­jan­čiuoju per­so­na­lu. iš­vy­ki­mo sa­lė­je pa­sie­nie­čiai su­ lai­kė sun­kiai ap­lin­ko­je be­sio­rien­ tuo­jan­tį rad­vi­liš­kie­tį, nuo ku­rio skli­do stip­rus al­ko­ho­lio kva­pas. Su­lai­ko­mas jis ne­si­prie­ši­no ir

vo­jų ke­lia ne tik ka­tės ar šu­nys, bet ir au­to­mo­bi­liai. To­dėl mė­gin­si­me šį ru­de­nį iš­kel­ti dar ke­lias de­šim­ tis in­ki­lų šių paukš­čių pa­mėg­to­se vie­to­se Kau­ne – ne­to­li Ne­mu­no ir Ne­ries upių. Taip ti­ki­ma­si pa­ma­žu iš­kraus­ty­ti dan­čias­na­pius iš jiems ne­sau­gių vie­tų mies­te, kur jų ke­ lio­nė su mo­ti­na per mies­tą van­ dens link daž­niau­siai baig­da­vo­si tra­giš­kai“, – aiš­ki­no J.Mor­kū­nas. Kai dan­čias­na­piams į pa­gal­bą atė­jo or­ni­to­lo­gai (dau­gu­ma Kau­ no dan­čias­na­pių jau pe­ri dirb­ti­nai jiems iš­kel­to­se pe­rim­vie­tė­se), pa­ dė­tis pa­si­kei­tė į ge­rą­ją pu­sę.

Da­riaus Mus­tei­kio nuo­tr.

Tomo Raginos nuotr.

at­ro­dė, kad ne­la­bai su­pra­to, kas vyks­ta. Vy­ras bu­vo už­da­ry­tas į Kau­no oro uos­to už­kar­dos lai­ki­no­jo su­ lai­ky­mo ka­me­rą, jam nu­sta­ty­tas 3,47 pro­mi­lės gir­tu­mas. Kau­no oro uos­to pa­sie­nie­čiai jį per­da­vė Kau­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. KD inf.

Pa­r ei­g ū­n ui, nak­t į į sek­m a­d ie­ nį su­kė­lu­siam ava­ri­ją, pa­reikš­t i įta­r i­m ai. Kau­n o po­l i­c i­j os pa­t ru­ lių rink­t i­n ės 6-ojo bū­r io vy­r es­ ny­s is pa­t ru­l is 28-erių Rai­m on­ das Va­n a­g as, kaip įta­r ia­m a, bū­ da­mas ne­blai­vus, su­kė­lė au­t oa­ va­ri­ją, per ku­rią žu­vo žmo­gus.

Tra­g iš­ka ne­l ai­m ė įvy­ko nak­t į, 2.25 val. Še­šių eis­mo juos­tų Kau­ no Nuo­kal­n ės gat­v ė­je ne­p ra­s i­ len­kė „Mer­ce­des-Benz S350“ ir „Su­ba­ru Impreza“. Di­de­liu grei­ čiu va­žiuo­jan­tis „Su­ba­ru Impre­ za” įkal­nė­je ties ne­di­de­liu po­sū­

kiu iš­lė­kė į prieš­prie­ši­nio eis­mą juos­t ą ir rė­ž ė­s i į „Mer­c e­d esBenz“. Žu­vo au­to­m o­b i­l iu „Su­b a­ ru Imp­re­za“ va­ž ia­v ęs 40-me­t is Kęs­tu­tis Zi­mins­kas. Bu­vo su­ža­ lo­tas ir kar­tu va­žia­vęs ne tar­ny­ bos me­tu neu­ni­for­muo­tas R.Va­ na­gas. Taip pat su­ža­lo­tas au­to­mo­bi­lio „Mer­ce­d es Benz S350“ vai­r uo­ to­jas, ku­r is nu­vež­tas į gy­dy­m o įstai­gą. Mer­se­de­su va­žia­vęs ke­ lei­vis gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai. Sek­ma­die­nį pa­rei­gū­nai dar ne­ ga­lė­jo at­sa­ky­ti, kas – po­li­ci­nin­ kas ar jo drau­gas – vai­ra­vo „Su­ ba­ru Imprezą“. Ki­lo abe­jo­nių, kad ko­le­gos mė­gins iš­suk­ti gal­būt ne­

blai­vų vai­ra­vu­sį R.Va­na­gą ir kal­tę ban­dys su­vers­ti žu­vu­sia­jam. Vis dėl­to jau pir­ma­die­nį po­li­ ci­nin­kui bu­vo pa­reikš­ta įta­ri­mų, pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas. „Yra duo­m e­n ų, kad au­to­m o­ bi­l į „Su­b a­r u Impreza“ vai­ra­ vo R.Va­n a­gas. Jo pa­t ies pri­s i­ pa­ž i­n i­m o dar kol kas nė­ra. Mes dar ne­ga­li­me konk­re­čiai at­sa­ky­ ti, kaip įvy­ko ne­lai­mė, nes vie­ni, pa­p uo­l ę į ava­r i­j ą, yra su­ž a­l o­t i, o jis pa­ts at­s i­sa­k ė duo­t i pa­ro­ dy­m us“, – paaiš­k i­n o iki­teis­m i­ nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­jan­ti Kau­no mies­to apy­l in­k ės pro­k u­ra­t ū­ros pro­ku­ro­rė Vi­li­ja Šal­čiu­vie­nė. Li­go­ni­nė­je bu­vo paim­ta R.Va­ na­go krau­jo ir iš­siųs­ta iš­tir­ti.


5

antradienis, spalio 30, 2012

lietuva

Mar­ga nau­jo­jo Sei­mo pa­letė Į nau­jos ka­den­ci­jos Seimą iš vi­so iš­rink­ ta 140 na­rių. 70 iš­ rink­ta vien­man­datė­se apy­gar­do­se, li­ku­sios 70 vietų Sei­me bus pa­skirs­ ty­tos pa­gal par­tijų kan­di­datų sąra­šus.

OOJo­nas Kond­ro­tas;

Sei­mo na­rių vietų pa­si­skirs­ty­mas po antrojo rin­kimų tu­ro

OORai­mun­das Mar­kaus­kas

(Dzūki­jos);

OODan­gutė Mi­ku­tienė

(Trakų-Elektrėnų);

OOPet­ras Nar­ke­vi­čius (Nevė­žio);

OORai­mun­das Pa­liu­kas (Bal­ti­jos); OOArtū­ras Pau­laus­kas; OOJo­nas Pins­kus;

OOŽi­vilė Pins­ku­vienė;

OOAud­ronė Pitrė­nienė

(Skuo­do-Ma­žei­kių);

OORi­čar­das Sargū­nas

(Anykš­čių-Ku­piš­kio);

OOVal­das Skar­ba­lius; OODa­rius Ulic­kas;

OOSer­ge­jus Ur­su­las

(Nau­jo­sios Vil­nios);

OOVik­to­ras Us­pas­ki­chas; OOVi­ta­li­ja Von­žu­taitė;

OOMe­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas; OOZi­ta Žvi­kienė.

Pa­tei­kia­me visą iš­rinktųjų Sei­mo na­rių sąrašą (par­ti­jos – pa­gal tu­ rimų man­datų skai­čių, pa­vardės – pa­gal abėcėlę; skliaus­te­liuo­se nu­ ro­do­me vien­man­da­tes apy­gar­das, ku­rio­se laimė­jo šie kan­di­da­tai).

Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja – 11 man­datų:

OORe­mi­gi­jus Ačas;

OOKęstu­tis Bart­ke­vi­čius (Ma­žei­kių);

OOPet­ras Gra­žu­lis (Gargždų); OOVy­tau­tas Kamb­le­vi­čius; OOKęstas Koms­kis;

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­ja – 38 man­da­tai:

Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis (Žirmūnų); OOZig­man­tas Bal­čy­tis; OOMin­dau­gas Bas­tys (Ša­kių); OOJuo­zas Ber­na­to­nis; OOVi­li­ja Blin­ke­vi­čiūtė; OOBro­nius Bra­daus­kas (Kai­šia­do­rių-Elektrėnų); OOAl­gir­das But­ke­vi­čius (Vil­ka­viš­kio); OOArū­nas Dudė­nas; OOEd­mun­das Jo­ny­la (Ra­sei­nių); OOBe­ne­dik­tas Juod­ka; OOGe­di­mi­nas Kir­ki­las; OOKris­ti­na Miš­ki­nienė (Laz­dijų-Drus­ki­ninkų); OOAl­bi­nas Mit­ru­le­vi­čius (Ma­ri­jam­polės); OOAr­vy­das Moc­kus (Saulės); OOAl­ma Mon­kaus­kaitė (Kelmės); OOAn­ta­nas Nes­tec­kis; OOJuo­zas Ole­kas (Su­val­ki­jos); OOBro­nius Pau­ža (Jur­bar­ko); OOMa­ri­ja Auš­rinė Pa­vi­lio­nienė; OOMil­da Pet­raus­kienė (Ute­nos); OODa­rius Pet­ro­šius (Tau­ragės); OODo­mas Pet­ru­lis (Aukš­tai­ti­jos); OORa­min­ta Po­po­vienė (Kau­no-Kėdai­nių); OOJu­ras Po­že­la; OOGiedrė Pur­va­nec­kienė; OOJu­lius Sa­ba­taus­kas (Aly­taus); OOAl­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas (Rad­vi­liš­kio); OOVy­tau­tas Sau­lis (Ro­kiš­kio); OOVa­le­ri­jus Si­mu­li­kas (Dainų); OORi­man­tas Sin­ke­vi­čius (Jo­na­vos); OOAl­gir­das Sy­sas; OOArtū­ras Skard­žius (Ši­lutės-Pagė­gių); OOEduar­das Šab­lins­kas; OORi­mantė Ša­la­še­vi­čiūtė; OOIre­na Šiau­lienė; OOBi­rutė Vėsaitė; OOAlek­sand­ras Zel­ti­nis (Biržų-Ku­piš­kio); OOEd­var­das Ža­ka­ris (Auš­ros).

OOAnd­rius Ma­zu­ro­nis;

OOVa­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis;

OO

Tėvynės sąjun­ga-Lie­tu­vos krikš­ čio­nys de­mok­ra­tai – 33 man­da­tai: OOMan­tas Adomė­nas;

OOVi­li­ja Alek­naitė-Ab­ra­mi­kienė; OOAr­vy­das Anu­šaus­kas

(Sena­mies­čio); OOAud­ro­nius Ažu­ba­lis (Šeš­kinės); OOAgnė Bi­lo­taitė;

OOJo­li­ta Vaic­kienė (Kre­tin­gos); OOOna Va­liu­ke­vi­čiūtė;

OOJu­lius Ve­sel­ka (Uk­mergės); OORe­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis

(Ši­lalės-Ši­lutės).

Lietuvos socialdemokratų partija – 38 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 33 Darbo partija – 29 Tvarkos ir teisingumo partija – 11 Liberalų sąjūdis – 10 Lietuvos lenkų rinkimų akcija – 8 „Drąsos kelias“ – 7 Nepartiniai Seimo nariai – 3 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 1

Diena.lt

Ga­vo man­datų I rin­kimų Ga­vo man­datų II rin­kimų Turės Par­ti­ja tu­re (skliaus­tuo­se – vien­ tu­re (vi­si gau­ti vien­man- man­datų man­datė­se apy­gar­do­se) ­datė­se apy­gar­do­se) iš vi­so 16 (1) 22 38 Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­ja 13 20 33 Tėvynės sąjun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai 18 (1) 11 29 Dar­bo par­ti­ja 6 5 11 Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja 7 3 10 Li­be­ralų sąjūdis 6 (1) 2 8 Lenkų rin­k imų ak­ci­ja 7 0 7 „Drąsos ke­l ias“ 0 3 3 Iš­sikėlę pa­tys 0 1 0 Vals­tie­čių ir ža­l iųjų sąjun­ga 73 67 140 Iš vi­so KD inf.

(Pa­ne­munės); OORi­man­tas Jo­nas Da­gys (Ši­lai­nių); OOIre­na De­gu­tienė (Nau­ja­mies­čio); OOAri­man­tas Dum­čius (Kal­nie­čių); OODo­na­tas Jan­kaus­kas (Kau­no kai­miš­ko­ji); OOSer­ge­jus Jo­vai­ša; OORa­sa Juk­ne­vi­čienė (Ža­lia­kal­nio); OOVy­tau­tas Juo­za­pai­tis; OOLiu­tau­ras Kaz­la­vic­kas; OODai­nius Krei­vys (Fa­bi­jo­niš­kių); OOAnd­rius Ku­bi­lius (An­ta­kal­nio); OORy­tas Kup­čins­kas (Alek­so­to-Vi­li­jam­polės); OOKa­zi­mie­ras Kuz­mins­kas (Dai­na­vos);

OOVincė Vai­de­vutė Mar­ge­vi­čienė

(Cent­ro); OOKęstu­tis Ma­siu­lis; OOAn­ta­nas Ma­tu­las (Pas­va­lio-Pa­nevė­žio); OONag­lis Pu­tei­kis (Danės); OOJur­gis Raz­ma (Plungės-Rie­ta­vo); OOPau­lius Sau­dar­gas (Jus­ti­niš­kių); OOKa­zys Star­ke­vi­čius (Pra­monės); OOAl­gis Strel­čiū­nas (Laz­dynų); OOVa­len­ti­nas Stun­dys; OOSta­sys Šed­ba­ras; OOEgi­di­jus Va­rei­kis; OOAr­vy­das Vid­žiū­nas; OOEma­nue­lis Zin­ge­ris; OOPra­nas Žei­mys (Pajū­rio); OORo­kas Ži­lins­kas.

OOPet­ras Aušt­re­vi­čius; OOVi­ta­li­jus Gai­lius

(Pak­ruo­jo-Jo­niš­kio);

OOEu­ge­ni­jus Gent­vi­las; OOKęstu­tis Gla­vec­kas;

OOAl­gis Kašė­ta (Varė­nos-Ei­šiš­kių); OODa­lia Kuo­dytė;

OOEli­gi­jus Ma­siu­lis (Ma­rių); OOGin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius; OORe­mi­gi­jus Ši­ma­šius; OODa­lia Tei­šers­kytė.

Pir­ma­ja­me tu­re iš­rink­ti 73, ant­ra­ja­me – 67 Sei­mo na­riai

OOVi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jienė

Li­be­ralų sąjūdis – 10 man­datų:

Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­ja – 8 man­da­tai:

OOVan­da Krav­čio­nok;

OOJu­ze­fas Kvet­kovs­kis;

OOMi­cha­las Mac­ke­vi­čius; OOJa­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius

(Vil­niaus-Trakų);

OOZdis­la­vas Pa­le­vi­čius;

OOLeo­nar­das Tal­mon­tas

(Vil­niaus-Šal­či­ninkų);

OORi­ta Ta­ma­šu­nienė

(Šir­vintų-Vil­niaus);

OOVal­de­ma­ras To­ma­ševs­kis.

„Drąsos ke­lias“ – 7 man­da­tai:

OOPo­vi­las Gy­lys;

OOVy­tau­tas An­ta­nas Ma­tu­le­vi­čius;

Dar­bo par­ti­ja – 29 man­da­tai:

OOAl­gir­das Vac­lo­vas Pa­tac­kas;

OOŠarū­nas Bi­ru­tis

OOVal­das Va­si­liaus­kas;

OOVir­gi­ni­ja Balt­rai­tienė (Kėdai­nių);

(Ig­na­li­nos-Šven­čio­nių); OOSau­lius Bu­ce­vi­čius (Ak­menės-Jo­niš­kio); OOVa­len­ti­nas Bu­kaus­kas (Tel­šių); OOPet­ras Čim­ba­ras (Molėtų-Šven­čio­nių); OOKęstu­tis Dauk­šys; OOSer­ge­jus Dmit­ri­je­vas; OOVik­to­ras Fio­do­ro­vas; OOVy­tau­tas Gap­šys; OOJo­lan­ta Gau­du­tienė; OOVy­das Ged­vi­las; OOLo­re­ta Grau­ži­nienė;

OOAu­re­li­ja Stan­ci­kienė; OOJo­nas Var­ka­la;

OONe­rin­ga Venc­kienė.

Iš­sikėlę pa­tys – 3 man­da­tai:

OOLi­nas Bal­sys (Ka­ro­li­niš­kių); OOAnd­rius Pa­lio­nis

(Prienų-Birš­to­no);

OOPo­vi­las Urb­šys (Va­ka­rinė).

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­ga – 1 man­da­tas:

OORi­ma Baš­kienė

(Šiau­lių kai­miš­ko­ji). KD inf.


6

antradienis, spalio 30, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Sun­kus po­li­ti­nis at­ve­jis

Stasys Gudavičius

V

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

D

ar­bo par­ti­ja val­džio­je bū­ti ne­ga­li. Toks Pre­ zi­den­tės pa­reiš­ki­mas – ka­ras su koa­li­ci­ja? O gal ji taip sie­kia su­ma­žin­ti Vik­ to­ro Us­pas­ki­cho po­li­ti­nį ape­ti­ tą? Kol kas aiš­ku vie­na: val­džią da­ly­tis jau pra­dė­ju­si tri­ju­lė leng­ vai ne­pa­si­duos. Per­ša „vai­vo­rykš­tę“?

ė­ly­vą sek­ma­die­nio va­ka­rą at­ro­dė, kad vis­kas aiš­ku: iš­si­rin­ko­me Sei­ mą, į ku­rį pa­te­ku­sios trys kai­rio­jo cent­ro po­li­ti­nės jė­gos su­si­ta­rė dėl val­džios da­ly­bų. Jos už­si­tik­ri­nu­sios ge­ro­kai dau­giau kaip pu­sę man­da­tų par­la­men­te, to­ dėl te­rei­kė­jo lauk­ti, kaip jos pa­si­skirs­tys at­sa­ ko­my­be bū­si­mo­jo­je Vy­riau­sy­bė­je. Bet atė­jo ki­tas ry­tas po rin­ki­mų. Sa­vo žo­dį ta­ rė Pre­zi­den­tė. O ji ėmė ir pa­sa­kė griež­tą „ne!“ su teis­mais rei­ka­lų tu­rin­čiai Dar­bo par­ti­jai. Ir idi­liš­kas su­si­ta­ri­mas dėl val­džios ėmė griū­ti it kor­tų na­me­lis. Nes aki­vaiz­du, kad be Dar­bo par­ti­jos var­gu ar įma­no­mas koks nors pa­tva­ res­nis po­li­ti­nės val­džios rū­mas. Tad kas da­bar bus? Ne­jau­gi mū­sų lau­kia kan­ ki­na­mai il­gas po­li­ti­nio tą­sy­mo­si pro­ce­sas, ku­ ris baig­sis ko­k ia nors bjau­ria kri­ze, ne­ra­mu­ mais, su­maiš­ti­mi ir kle­ge­siu?

Ga­li­ma nė nea­be­jo­ti, kad be val­džios, be nau­jos Vy­riau­sy­bės ne­lik­si­me. Tik ne­rei­kia dra­ma­ti­zuo­ti pa­dė­ties. Juk nie­ka­ da ne­bū­na taip, kad ne­bū­tų kaip nors – ga­li­ma nė nea­be­jo­ti, kad be val­džios, be nau­jos Vy­riau­ sy­bės ne­lik­si­me. Ji tik­rai at­si­ras. Ko­kia nors. Tie­sa, ga­li at­si­tik­ti taip, kad per vals­ty­bės va­ do­vės „ma­lo­nę“ įgy­si­me po­li­tiš­kai ne­pat­va­rų da­ri­nį, silp­ną Vy­riau­sy­bę, ku­ri bus pri­vers­ta nuo­lat la­vi­ruo­ti tarp ją su­da­ran­čių par­ti­jų in­ te­re­sų. To­kia Vy­riau­sy­bė nie­ko do­ro ne­ge­bės nu­veik­ti, nes pa­skęs vi­di­nė­se int­ri­go­se ir ga­lų ga­le su­duš į ši­pu­lius. Ir ta­da rei­kės ieš­ko­ti nau­ jos val­džios for­mu­lės, nau­jų pa­jė­gų jai su­for­ muo­ti. Taip bus pra­ras­tas bran­gus lai­kas. Bet gal Pre­z i­den­tės pa­siū­ly­mas ne­su­da­r y­ ti koa­li­ci­jos su įtar­ti­na par­ti­ja bus nau­din­gas vi­sai po­li­ti­nei sis­te­mai stip­rin­ti, jai svei­ka­tin­ ti? Ga­li bū­ti ir taip. Juk vals­ty­bės va­do­vės „ve­to“ Dar­bo par­ti­jai at­ ve­ria pui­kias ga­li­my­bes tra­di­ci­nėms, sis­te­mi­ nėms so­cial­de­mok­ra­tų ir kon­ser­va­to­rių po­li­ ti­nėms jė­goms su­sės­ti prie vie­no sta­lo ir ieš­ ko­ti spren­di­mų „var­dan tos Lie­tu­vos“. Už­sie­ny­je „po­li­ti­nė vai­vo­rykš­tė“ – jo­kia nau­jie­ na. Bū­ta ban­dy­mų nu­pieš­ti ją ir Lie­tu­vos po­li­ti­ nė­je pa­dan­gė­je. Kol kas jie ne­bu­vo sėk­min­gi. Ar šis kar­tas bus išim­tis? Ki­ta ver­tus, Pre­zi­den­tės pa­reiš­ki­mas pa­na­šus į tak­ti­nį žings­nį, sie­kiant pri­vers­ti Dar­bo par­ti­ją ma­žin­ti ape­ti­tą ir neį­si­jaus­ti į vaid­me­nį tos po­li­ ti­nės jė­gos, nuo ku­rios čia vis­kas pri­klau­so. Jei­gu ši par­ti­ja tai su­voks, ga­li­ma ti­kė­tis at­sa­ ko­mų­jų komp­ro­m i­si­n ių Pre­z i­den­tės žings­ nių. Ji ta­da „leng­va dū­šia“ tu­rės tei­sę nu­si­leis­ ti sa­vo prin­ci­pams ir pa­si­ra­šy­ti dek­re­tus dėl Vy­riau­sy­bės su Dar­bo par­ti­ja su­da­ry­mo. informacija:

Pre­zi­den­tės kir­tis Dar­bo par­ti­jai

302 250

Rin­ki­mų nak­tį vis­kas bu­vo daug­maž aiš­ku – nau­ją val­dan­ čią­ją dau­gu­mą su­da­rys So­cial­ de­mok­ra­tų, Dar­bo par­ti­jos ir par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, o prem­je­ru bus Al­gir­das But­ke­ vi­čius. Vis dėl­to va­kar pra­bi­lu­si ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­ tė pri­ver­tė žiop­čio­ti net ir daug ma­čiu­sius po­li­ti­kus. „Pa­lai­ky­siu tik tą po­li­ti­nę jė­ gą, ku­ri ga­lės su­for­muo­ti dau­ gu­mą be tei­sia­mų­jų suo­le esan­ čios Dar­bo par­ti­jos“, – po to­kio D.Gry­baus­kai­tės pa­reiš­ki­mo va­ kar da­lis kai­rių­jų ne­te­ko amo. Dar va­kar ry­tą prem­je­ro kė­dę be­si­ma­tuo­jan­tis A.But­ke­vi­čius nė ne­ži­no­jo, kaip į to­kius pa­ reiš­ki­mus rea­guo­ti, ir ap­si­ri­bo­jo dip­lo­ma­ti­niais pa­reiš­ki­mais, esą Pre­zi­den­tės nuo­mo­nę gerb­siąs. Toks Pre­zi­den­tės pa­reiš­ki­mas, po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kų nuo­mo­ ne, reikš­tų tai, kad D.Gry­baus­ kai­tė val­džio­je no­ri ma­ty­ti kai­ rių­jų ir de­ši­nių­jų koa­li­ci­ją, ar­ba ki­taip „vai­vo­rykš­tę“. Pre­zi­den­ tės pa­ta­rė­jai iš­syk puo­lė tai neig­ ti. Nors ki­toks va­rian­tas var­gu ar įma­no­mas. Ne­bent – vėl ma­žu­ mos Vy­riau­sy­bė. Ki­ti svars­to, kad taip elg­da­ma­ si ša­lies va­do­vė no­ri su­ma­žin­ti

Prieš 15 me­tų Kons­ti­tu­ci­nis Teis­ mas (KT) nu­sta­tė, kad Lie­t u­vos pre­z i­den­t as nė­ra lais­vas pa­s i­ rink­ti bet ko­kią prem­je­ro ar ku­rio nors mi­nist­ro kan­di­da­tū­rą. Vals­ ty­b ės va­do­vas pri­va­lo pai­s y­t i Sei­me su­si­for­ma­vu­sios po­li­ti­nės dau­gu­mos, ku­ri pa­rem­tų su­da­ro­ mą Vy­riau­sy­bę. Anot KT spren­di­ mo, vals­ty­bės va­do­vui drau­džia­ ma konf­ron­tuo­ti su Sei­mu. Bū­ti­na ieš­ko­ti po­li­ti­nio su­ta­ri­mo. Ki­ta ver­tus, pre­zi­den­tas „tu­ri tam tik­r ų po­l i­t i­n io po­vei­k io prie­mo­ nių per­so­na­li­nei Vy­riau­sy­bės su­ dė­čiai for­muo­ti“. Kons­ti­tu­ci­ja įtvir­

Dar­bo par­ti­jos ly­de­rių ape­ti­tą – kad šiems de­ry­bo­se dėl koa­li­ci­jos ati­tek­tų kuo ma­žiau kė­džių. Ve­ži­mo neapg­ręš

Jau va­kar bu­vo aiš­ku, kad val­ džios po­stus be­si­da­li­jan­ti da­ bar­ti­nė opo­zi­ci­ja taip leng­vai neat­sit­rauks. „Rin­ko­mės ma­ žes­nę blo­gy­bę už kon­ser­va­to­rius – Dar­bo par­ti­ją, ir jo­kių komp­ ro­mi­sų čia ne­bus“, – taip Pre­zi­ den­tės pa­reiš­ki­mus va­kar ver­ti­ no įta­kin­gi kai­rie­ji. Nei so­cial­de­mok­ra­tai, nei Ro­ lan­do Pak­so ve­da­mi par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­riai Dar­bo par­ti­jai „ne“ nė ne­si­ruo­ šia sa­ky­ti. Prie­šin­gai. Pa­ša­lin­ta­ sis pre­zi­den­tas R.Pak­sas aiš­kiau­

Variantas

ti­na, kad pre­zi­den­tas „Sei­mo pri­ta­ ri­mu ski­r ia mi­nist­rą pir­mi­nin­ką, pa­ve­da jam su­da­ry­ti Vy­riau­sy­bę ir tvir­ti­na jos su­dė­tį“. KT, be ki­ta ko, pa­brė­žė, kad pre­zi­ den­to „kaip vals­ty­bės va­do­vo rū­ pes­tis – su­da­ry­ti Sei­mo po­li­ti­nės dau­gu­mos re­mia­mą Vy­riau­sy­bę“. „For­muo­jant Vy­riau­sy­bę pre­zi­den­ to veiks­mus vi­sų pir­ma tu­rė­tų lem­ ti pa­rei­ga veik­ti taip, kad bū­tų su­ da­ry­ta veiks­min­ga, t. y. tu­rin­ti Sei­ mo pa­si­ti­kė­ji­mą, Vy­riau­sy­bė“, – nu­ ro­dė KT. Tai reiš­kia, kad pre­zi­den­ tas ne­ga­li lais­vai pa­si­rink­ti prem­je­ ro ir mi­nist­rų kan­di­da­tū­rų.

I II III

Partija (mandatų skaičius)

Iš viso

LSDP (39), DP (29), TT (11) LSDP (39), TS-LKD (33) LSDP (39), TT (11), LS (10), LLRA (8)

78 72 68

reklamos skyrius:

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotoja: Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

Gedimino Bartuškos nuo­tr.

tų par­ti­jos ly­de­ris And­rius Ku­ bi­lius. Jis, ži­no­ma, kar­to­jo re­miąs Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją. Be to, A.Ku­bi­lius pa­kar­to­jo, kad svars­ ty­tų so­cial­de­mok­ra­tų pa­siū­ly­mą kar­tu for­muo­ti Vy­riau­sy­bę. Ži­ no­ma, jei to­kį gau­tų. Apie tai, kad kai­rių­jų ir de­ši­ nių­jų koa­li­ci­jos idė­ja nė ne­svars­ to­ma, pa­tvir­ti­no ir kon­ser­va­to­rių pa­triar­chas Vy­tau­tas Lands­ber­ gis: „Ne, to­kia te­ma tur­būt ne­ svars­to­ma. Aš ma­nau, kad ji ne­ svars­to­ma.“ Ki­ta ver­tus, svars­to­ma ir tai, kad de­ši­nie­ji tik de­da­si ne­no­ rį „vai­vo­rykš­tės“ koa­li­ci­jos, mat var­gu ar apie to­kį pre­zi­den­tės no­rą jie lig šiol ne­bū­tų ži­no­ję.

siai įvar­di­jo koa­li­ci­ją gim­dan­čios tri­ju­lės nuo­sta­tą: svar­biau­sia – iš­lai­ky­ti po­li­ti­nį stu­bu­rą. Į Pre­zi­den­tės pa­reiš­ki­mus nu­ mo­jo ran­ka ir V.Us­pas­ki­chas: „Pre­zi­den­tė ga­li sa­ky­ti vis­ką, reikš­ti vis­ką, da­ry­ti įta­ką. Tai jos tei­sė ši­to­je vie­to­je. O kaip bus to­liau – pa­žiū­rė­sim. Pre­zi­den­tė ga­li reikš­ti bet ko­kias po­zi­ci­jas. Bet yra Kons­ti­tu­ci­ja, žmo­nių va­ lia.“ Kai­rių­jų ne­be­si­bai­do?

Po D.Gry­baus­kai­tės pa­reiš­ki­mo apie tai, kad Dar­bo par­ti­ja Vy­ riau­sy­bė­je – ne­pa­gei­dau­ja­ma, kiek ki­taip nei lig šiol pra­bi­lo ir prem­je­ras, Tė­vy­nės są­jun­gosLie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­

Komentarai

Ti­kė­ti­nos ir teo­riš­kai ga­li­mos koa­li­ci­jos

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

cho bent at­vi­rai ne­ve­ja. 

Ša­lies va­do­vo ran­kos su­var­žy­tos

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„At­kak­lūs: A.But­ke­vi­čius ir R.Pak­sas kol kas de­monst­ruo­ja drą­są – iš bu­ria­mos koa­li­ci­jos V.Us­pas­ki­

242

Al­gis Kru­pa­vi­čius Po­l i­to­lo­gas

S

ce­na­r i­jų ga­l i bū­t i daug ir įvai­r ių, ta­čiau ti­kė­t i­na, kad trys par­ti­jos, for­muo­jan­čios koa­l i­ci­ją, ne­sus­tos ir elg­sis adek­va­čiai. Jos ga­vo rin­kė­jų pa­si­ti­ kė­ji­mą. Cent­ro kai­rės at­sto­vai ne­tu­ ri ki­tos išei­t ies tik elg­t is nuo­sek­liai. Už šias tris par­t i­jas pa­si­sa­kė dau­ giau nei du treč­da­l iai rin­kė­jų. Tai – žy­m i rin­kė­jų da­l is. Apie DP juo­ do­sios bu­hal­te­r i­jos by­lą ži­no­jo vi­ si, taip pat ir rin­kė­jai. Ne­pai­sant to, už šią par­t i­ją bal­sa­vo.

Vy­tau­tas Dumb­liaus­kas Po­l i­to­lo­gas

S

un­k iau­s ias iš­m ė­g i­n i­m as šio­j e si­t ua­c i­j o­j e – A.But­ ke­v i­č iui. Jei­g u jis ir to­l iau de­rė­s is su V.Us­p as­k i­c ho par­t i­j a, jie su D.Gry­b aus­k ai­te ei­n a Prenumeratos skyrius: 302

į as­me­n i­n į konf­l ik­t ą. Kaip jis ga­l i iš­s i­s pręs­t i, da­b ar pa­s a­k y­t i sun­k u. Jei so­c ial­de­mok­ra­t ai iš bu­r ia­mos koa­l i­c i­j os iš­me­t a DP, lie­k a „vai­vo­ rykš­tė“. Abiem – ir so­c ial­de­mok­ra­ tams, ir kon­s er­va­to­r iams tai bū­t ų po­l i­t i­nė sa­v i­ž u­dy­b ė.

Lau­ras Bie­li­nis Po­l i­to­lo­gas

P

re­zi­den­tė nuo­sek­liai iš­reiš­ kė sa­vo po­z i­ci­ją, ku­r ią ji ne vie­n ą kar­t ą yra iš­s a­k iu­s i. Jos po­ž iū­r is Dar­b o par­t i­ jos at­ž vil­g iu yra ne­k in­t an­t is. Mes tu­rė­s i­me ga­na su­dė­t in­gą de­r y­bų pro­ce­są, nes ir kai­rei, ir de­ši­nei bus la­bai sun­k u su­si­kal­bė­t i. Pre­z i­den­tė tu­ri tei­sę teik­ti prem­je­rą Sei­mui. To­ kiu at­ve­ju ji tu­ri de­rin­ti su prem­je­ru ir vi­są Vy­r iau­sy­bę. Čia yra jos tei­sė, ir ji tą da­ro. To­k iu bū­du ji prem­je­r ui pa­ro­dė sa­vo prio­ri­te­tus, o to­liau jau lau­k ia de­r y­bi­n is pro­ce­sas.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

lietuva Į nau­ją­jį Sei­mą per­ rink­ta dau­giau kaip pu­sė da­bar­ti­nio par­ la­men­to na­rių. Dar maždaug dvi de­ šim­tys su­grįž­ta į Sei­ mą po il­ges­nės ar trum­pes­nės per­ trau­kos.

„„Pa­si­liks: dau­giau kaip pu­sė da­bar­ti­nio Sei­mo na­rių su­grįš į Par­la­men­tą nau­jai ka­den­ci­jai. 

Gedimino Bartuškos nuo­tr.

Par­la­men­te – daug ma­ty­tų vei­dų Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Iš­rink­tų­jų Sei­mo na­rių sta­tis­ti­ ka ro­do, kad rin­kė­jų va­lia į nau­ją­ jį par­la­men­tą pa­te­ko 76 ka­den­ci­ją bai­gian­čio par­la­men­to at­sto­vai. Tai reiš­kia, kad ne­per­rink­ti 63 Sei­mo na­riai. Tie­sa, maždaug dvi de­šim­ tis jų nė ne­sie­kė bū­ti per­rink­ti. Iš Sei­mo išei­nan­tiems po­li­ti­kams ir jų pa­dė­jė­jams teks mo­kė­ti išei­ti­ nes kom­pen­sa­ci­jas. Tarp per­r ink­t ų Sei­m o na­r ių dau­g iau­s ia Tė­v y­n ės są­j un­gosLie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vų – 28. Į nau­ją­jį Sei­mą iš­ rink­ta 20 da­bar ja­me esan­čių so­ cial­de­mok­ra­tų, 10 Dar­bo par­ti­jos

at­sto­vų, po 7 – partijos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei Li­be­ra­lų są­ jū­d žio na­r ius, 2 Len­k ų rin­k i­m ų ak­ci­jos at­sto­vai, po 1 – „Drą­sos ke­l io“ bei Lie­t u­vos vals­t ie­č ių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vą. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, 19 iš­rink­tų­jų nau­jo­jo Sei­mo na­rių po ku­rio lai­ko grįž­ta į tau­tos at­sto­vy­ bę. Vi­si jie įvai­riu me­tu yra bu­vę par­la­men­ta­rais, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu dir­bo už Sei­mo sie­nų. Tarp to­kių yra, pa­vyz­džiui, „Drą­ sos ke­lio“ at­sto­vai Po­vi­las Gy­lys ir Al­gir­das Pa­tac­kas, partijos „Tvar­ ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius, so­cial­de­mok­ra­tai Juo­zas Ber­na­to­nis, Zig­man­tas Bal­ čy­tis ir Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, Dar­bo

par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ ki­chas. Tie­sa, dar neaiš­ku ar pa­ sta­rie­ji trys tik­rai ims dirb­ti Sei­ me. Vi­si jie yra eu­ro­par­la­men­ta­rai ir ku­rį man­da­tą pa­si­rink­ti – Eu­ro­ pos ar Lie­tu­vos – spręs tik įver­ti­ nę vi­sas ap­lin­ky­bes, ypač ga­li­my­bę tap­ti mi­nist­rais. Nie­ka­da anks­čiau ne­bu­vu­sių Sei­ mo na­riais nau­ja­ja­me par­la­men­te iš vi­so bus 45. Kai ku­riuos jų sun­ ku pa­va­din­ti gel­tons­na­piais po­li­ti­ kos nau­jo­kais. Pa­vyz­džiui, lig­šio­li­ nis tei­sin­gu­mo mi­nist­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­ šius ar­ba bu­vu­si vai­ko tei­sių kont­ ro­lie­rė, so­cial­de­mok­ra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė tu­ri ga­na daug po­li­ ti­nio dar­bo pa­tir­ties.

Bran­gios iš­ly­dė­tu­vės Ka­den­ci­ją bai­g ian­t iems Sei­mo na­ riams rei­kės iš­mo­kė­t i maž­daug 2,9 mln. li­tų išei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų.

rių su­gal­vo­tų at­si­sa­ky­ti man­da­to ir jo vie­tą užim­tų da­bar­ti­nis Sei­mo na­ rys. „Tuo­met su­ma su­ma­žė­tų“, – sa­kė kanc­le­ris.

Sei­mo kanc­le­r io Jo­no Mi­le­r iaus tei­ gi­mu, par­l a­men­to bu­h al­te­r iai su­ skai­čia­vo, kad, da­bar­t i­n iais Vy­r iau­ sio­s ios rin­k i­mų ko­m i­s i­jos duo­me­ ni­m is, Sei­mą pa­l iks 63 po­l i­t i­kai. Jų išei­t i­nėms iš­mo­koms ir su jo­m is su­ si­ju­s iems mo­kes­č iams rei­kės 2,9 mln. li­t ų.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą ne­per­r ink­tam Sei­mo na­riui iš­mo­ka­ma tiek vi­du­ti­ nių mė­ne­sio at­ly­g i­ni­mų, kiek me­tų ne­pert­rau­k ia­mai tru­ko jo ka­den­ci­ ja Sei­me, bet ne ma­žiau kaip du ir ne dau­giau kaip še­ši jo vi­du­ti­niai dar­bo už­mo­kes­čiai.

J.Mi­le­rius tei­gė, kad par­la­men­tą pa­ lie­kan­čių­jų skai­čius ga­l i keis­t is, jei­ gu ku­ris nors iš iš­rink­tų­jų Sei­mo na­

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja dar tu­rės iš­mo­kė­ ti išei­ti­nes kompensacijas par­la­men­ ta­rų pa­dė­jė­jams.

V.M.Čig­rie­jie­nė vėl pir­mi­nin­kaus Sta­sys Gu­da­vi­čius Pir­mą­jį nau­jo­jo Sei­mo po­sė­dį, kaip ir prieš ket­ve­rius me­tus, tu­rė­tų pra­ dė­ti ves­ti kon­ser­va­to­rė Vi­da Ma­ri­ ja Čig­rie­jie­nė.

„„Pa­kar­to­ji­mas: V.M.Čig­rie­jie­nei ant­rą kar­tą iš ei­lės teks ves­ti pir­mą­jį

nau­jo­jo Sei­mo po­sė­dį. 

Gedimino Bartuškos nuo­tr.

Kons­ti­tu­ci­ja nu­sta­to, kad pir­mą­ jį nau­jo­sios ka­den­ci­jos Sei­mo po­ sė­dį, iki bus iš­rink­tas par­la­men­to pir­mi­nin­kas, ve­da vy­riau­sias pa­ gal am­žių Sei­mo na­rys.

Tolesni valdžios formavimo etapai Įvy­kus ant­ra­jam Sei­mo rin­ki­mų tu­ rui iš­rink­ta 140 par­la­men­ta­rų. Va­ di­na­si, Sei­mas yra su­komp­lek­tuo­ tas ir ga­li pra­dė­ti dirb­ti.

Atei­nan­tį sek­ma­die­nį, lapk­ri­čio 4-ąją, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ga­lu­ti­nius Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus ir vi­sų iš­rink­tų­ jų par­la­men­ta­rų pa­var­des. Lapk­ri­ čio 7 d. nu­ma­to­ma vi­siems jiems įteik­ti Sei­mo na­rių pa­žy­mė­ji­mus. Per 15 die­nų nuo ga­lu­ti­nių rin­ki­ mų re­zul­ta­tų pa­tvir­ti­ni­mo Pre­zi­ den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tu­ri su­ kvies­ti nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mą į pir­mą­jį po­sė­dį. Neo­fi­cia­lio­mis ži­ nio­mis, vals­ty­bės va­do­vė pla­nuo­ja pa­si­ra­šy­ti dek­re­tą, ku­riuo toks po­ sė­dis bū­tų su­šauk­tas lapk­ri­čio 15 d., ket­vir­ta­die­nį. Iki jo vi­si iš­rink­tie­ji

Sei­mo na­riai tu­ri ap­si­spręs­ti, ar jie ei­na dirb­ti par­la­men­te. Jei­gu ku­rie nors at­si­sa­ky­tų, jie per pir­mą­jį po­ sė­dį ne­duo­tų prie­sai­kos ir nau­ja­sis Sei­mas priim­tų nu­ta­ri­mą dėl to­kių tau­tos iš­rink­tų­jų įga­lio­ji­mų nu­trau­ ki­mo ir man­da­tų per­da­vi­mo ki­tiems tos pa­čios par­ti­jos, ku­riai pri­klau­sė at­si­sa­kiu­sie­ji, at­sto­vams.

Lapk­ri­čio 7 d. nu­ma­ to­ma vi­siems jiems įteik­ti Sei­mo na­rių pa­žy­mė­ji­mus. Pir­ma­ja­me po­sė­dy­je pri­sie­kę Sei­mo na­riai iš­si­ren­ka par­la­men­ to va­do­vą ir jo pa­va­duo­to­jus, su­

for­muo­ja ko­mi­te­tus ir frak­ci­jas. Pir­mą­ją nau­jo­jo Sei­mo po­sė­džio die­ną apie at­si­sta­ty­di­ni­mą Pre­zi­ den­tei tu­rės pra­neš­ti And­riaus Ku­ bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė. Nuo ta­da bus pra­dė­tas skai­čiuo­ ti for­ma­lus 15 die­nų ter­mi­nas, per ku­rį vals­ty­bės va­do­vė tu­ri pa­teik­ti Sei­mui nau­jo prem­je­ro kan­di­da­tū­rą. Pas­kir­ta­jam prem­je­rui pa­ve­da­ma su­da­ry­ti Vy­riau­sy­bę, ku­ri pa­skui, kai vi­si mi­nist­rai bus pa­skir­ti Pre­ zi­den­tės, tu­rės pa­teik­ti Sei­mui sa­vo veik­los pro­gra­mą. Tik po to, kai par­ la­men­ta­rai pri­ta­ria pro­gra­mai, Vy­ riau­sy­bė pri­sie­kia ir pra­de­da dirb­ti. Ti­ki­ma­si, kad nau­ja, 16-oji po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Vy­ riau­sy­bė pra­dės dirb­ti gruo­džio pra­džio­je ar­ba vi­du­ry­je. KD inf.

Lapk­ri­čio vi­du­ry­je į po­sė­džius su­si­rin­ku­sia­me Sei­me tai tu­rė­ tų bū­ti Pa­ne­mu­nės vien­man­da­ tė­je apy­gar­do­je iš­rink­ta Tė­vy­nės są­j un­gos-Lie­t u­vos krikš­č io­n ių de­mok­ra­tų at­sto­vė V.M.Čig­rie­jie­ nė, ku­riai spa­lio pra­džio­je su­ka­ko 76 me­tai. V.M.Čig­rie­jie­nei jau te­ko 2008 m. lapk­ri­čio 17-ąją apie 12 va­lan­dų ves­ti pir­mą­jį tuo­met iš­rink­to Sei­ mo po­sė­dį, iki par­la­men­to va­do­vu

iš ant­ro kar­to bu­vo iš­rink­tas Arū­ nas Va­lins­kas. Par­la­men­ta­rė pui­ kiai su­si­tvar­kė su šia ne­leng­va mi­ si­ja. Jau­n iau­s ias ką tik iš­r ink­ta­ me Sei­me – pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą pa­te­kęs Vik­to­ ras Fio­do­ro­vas, ku­riam šių me­tų sau­sį su­ka­ko 25-eri. Pa­gal Kons­ ti­tu­ci­ją į Sei­mą ne­ga­li bū­ti ren­ka­ mi jau­nes­ni nei 25 me­tų Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Mieli Lietuvos žmonės, piliečiai, rinkėjai, mes, socialdemokratai, nuoširdžiai dėkojame visiems Jums už aktyvų dalyvavimą šalies parlamento rinkimuose bei referendume dėl Visagino atominės elektrinės projekto. Nuoširdžiai dėkojame Jums už pareikštą pasitikėjimą ir mūsų kandidatų palaikymą. Mes, socialdemokratai, tai suprantame kaip labai atsakingą pareigą kuo greičiau ir efektyviau spręsti dešiniesiems valdant susikaupusias problemas. Mes lankėmės visoje Lietuvoje, susitikome su tūkstančiais rinkėjų. Suprantame Jūsų, mieli Lietuvos žmonės, lūkesčius ir viltis, taip pat problemas. Ir todėl nuo pat pirmųjų naujos Vyriausybės žingsnių darysime viską, kas įmanoma, kad atsigautų šalies ūkis bei ekonomika, kad padidėtų realios žmonių pajamos, kad atsirastų darbo visiems, kad Tėvynėje jaustumės geriau nei svetur. Mes tikimės, kad emigravusieji sugrįš ir kartu su visais padės atkurti teisingą ir solidarią Lietuvą. Nuoširdžiai dėkoju už pasitikėjimą. Mums – svarbiausia žmogus, ir tai nėra tik rinkimų šūkis, tai įrodysime savo darbais. Tikimės Jūsų paramos ir kantrybės. Lietuvos socialdemokratų partijos vardu pirmininkas Algirdas Butkevičius


8

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

ekonomika

Ma­ty­ti tei­gia­mos ten­den­ci­jos

Nuo spa­lio 29 d. Ūkio ban­ko val­dy­ bos pir­mi­nin­ku ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu pa­skir­tas Ar­nas Ža­lys, Ūkio ban­ke dir­ban­tis nuo 1998 m. ir iki šiol ėjęs Fi­nansų tar­ny­ bos va­do­vo ir val­ dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

Neau­di­tuo­tais duo­me­ni­mis, 2012 m. de­vy­nių mėne­sių Ūkio ban­ko grupės pel­nas prie­š spe­cia­liuo­ sius ati­dėji­nius ir mo­kes­čius sie­ kė 19,8 mln. litų – 3,4 kar­to dau­ giau nei per ati­tin­kamą 2011 m. lai­ ko­tarpį, kai už­dirb­ta 5,8 mln. litų.

„„ Karjera: A.Žalys – ne naujokas Ūkio banke.

Ūkio ban­ko pel­nas prie­š spe­cia­ liuo­sius ati­dėji­nius ir mo­kes­čius siekė 10,6 mln. litų (2011 m. sau­ sį–rugsėjį bu­vo pa­tir­ta 1,1 mln. li­ tų nuo­sto­lių). Dėl spe­cia­liųjų ati­dėji­nių są­ naudų įta­kos Ūkio ban­ko grupės 2012 m. de­vy­nių mėne­sių veik­los re­zul­ta­tas yra 44,1 mln. litų gry­ nųjų nuo­sto­lių, Ūkio ban­ko – 47,8 mln. litų grynųjų nuo­sto­lių. 2012 m. rugsė­jo 30 d. Ūkio ban­ kas ir Ūkio ban­ko grupė vykdė vi­ sus ri­ziką ri­bo­jan­čius nor­ma­ty­ vus: Ūkio ban­ko grupės ka­pi­ta­lo pa­kan­ka­mu­mo ro­dik­lis siekė 13,31 pro­c., lik­vi­du­mo – 36,45 pro­c. „Tre­čią šių metų ket­virtį, pa­ly­ gin­ti su ant­ru, ma­to­me tam tikrų po­zi­ty­vių ten­den­cijų ban­ko pa­ grin­dinė­je veik­lo­je: didė­jo Ūkio ban­ko grupės pa­ja­mos ir pel­ nas prie­š mo­kes­čius bei spe­cia­ liuo­sius ati­dėji­nius, au­go ban­ko klientų skai­čius. Ta­čiau spe­cia­ liųjų ati­dėji­nių sąnau­dos nulėmė nuo­sto­lingą veiklą. Ban­kas ke­ti­ na skir­ti rei­kiamą dėmesį ak­tyvų

Gedimino Martikėno (BFL) nuotr.

Ūkio ban­kui va­do­vaus A.Ža­lys A.Ža­lys pa­rei­gas pe­ri­ma iš Gin­ ta­ro Ugians­kio, ku­ris darbą Ūkio ban­ke pa­lie­ka dėl as­me­ni­nių prie­ žas­čių. „Su di­de­le at­sa­ko­my­be ver­ti­ nu lau­kian­čius iššū­kius ir kar­tu su pro­fe­sio­na­liu ko­lek­ty­vu esu pa­si­ rengęs siek­ti juos sėkmin­gai įveik­ ti. Ma­no, kaip nau­jo­jo val­dy­bos pir­mi­nin­ko ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­ do­vo, pa­grin­di­niai veik­los tiks­lai bus di­din­ti ban­ko pel­nin­gumą bei veik­los efek­ty­vumą ir ge­rin­ti ak­ tyvų ko­kybę“, – sakė A.Ža­lys.

R

A.Ža­lys Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te yra įgijęs vers­lo ad­ mi­nist­ra­vi­mo ba­ka­lau­ro, Vil­niaus uni­ver­si­te­te – ap­skai­tos, fi­nansų ir ban­ki­nin­kystės ma­gist­ro laips­ nį. Ūkio ban­ke jis įvai­rias pa­rei­gas ėjo nuo 1998 m., ban­ko val­dy­bo­je A.Ža­lys dir­ba nuo 2005-ųjų. Ūkio ban­ko gru­pei, be Ūkio ban­ ko, pri­klau­so ant­rinės bend­rovės „Ūkio ban­ko li­zin­gas“, „Ūkio ban­ko in­ves­ti­cijų val­dy­mas“, „Ūkio ban­ko ri­zi­kos ka­pi­ta­lo val­dy­mas“, „In­ves­ ti­ci­nio tur­to val­dy­mas“, „Bo­num

Pub­li­cum“, „Tur­to val­dy­mo pa­ slau­gos“, „Tra­de Pro­ject“, „Eas­ tern Eu­ro­pe De­ve­lop­ment Fund“. UAB „Ūkio ban­ko ri­zi­kos ka­pi­ta­ lo val­dy­mas“ val­do 100 pro­c. RAB „Ūkio bank li­zing“ ak­cijų. Ūkio ban­kas yra pir­ma­sis ko­ mer­ci­nis ban­kas Lie­tu­vo­je, jau tre­ čią de­šimt­metį tei­kian­tis fi­nan­si­ nes pa­slau­gas pla­čia­me nuo­sa­va­me klientų ap­tar­na­vi­mo tink­le, kurį su­da­ro dau­giau kaip 60 pa­da­li­nių vi­so­je ša­ly­je. KD inf.

Tomo Raginos nuotr.

ko­ky­bei ge­rin­ti ir sieks to­liau di­ din­ti klientų skai­čių siū­ly­da­mas jiems nau­jas ap­tar­na­vi­mo ga­li­ my­bes bei pa­trauk­lias ap­tar­na­vi­ mo sąly­gas – tai su­da­rys pa­grindą ge­rin­ti fi­nan­si­nius re­zul­ta­tus“, – sakė Ūkio ban­ko val­dy­bos pir­mi­ nin­kas Ar­nas Ža­lys. Ūkio ban­kas ak­ty­viai bend­ra­dar­ biau­ja su vers­lo įmonė­mis – tei­kia joms ak­tua­lius fi­nan­si­nius spren­ di­mus ir pa­si­ūly­mus. Ban­kas ypač daug dėme­sio ski­ria smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui bei įmonėms, dir­ban­čioms ša­lies re­gio­nuo­se. KD inf.

Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa

Už būsto renovaciją moka visi gyventojai Lina Jauniškė Kėdainiuose esančios J.Basana­ vičiaus gatvės 15­ojo namo gy­ ventojų bendrijos pirmininkė As­ ta Bratašienė jau gali pasigirti pa­ rengtu daugiabučio renovacijos projektu.

Būsto atnaujinimo darbų pradžia jau ne už kalnų, tad A.Bratašienė, išgirdusi gandą, jog gyventojai, pa­ sisakę už renovaciją, turi sumokėti dokumentų rengimo, kredito ir pa­ lūkanų išlaidas ir už nesutikusius kaimynus, skuba jį paneigti: „Ne, ne, ne, moka visi namo gyventojai! Tačiau nutarimui atnaujinimą vyk­ dyti pakanka 50 proc. + 1 gyvento­ jo sutikimo.“ Pasiruošimas – tik per 4 mėnesius

„Jau esame pasiruošę daugiabučio atnaujinimo projektą, šiuo metu beliko išspręsti kredito klausimus. Atliekant mūsų namo renovaci­ ją turėtų būti įrengtas autonomi­ nis dujinis šildymas, todėl kiek­ vienas gyventojas individualiai galės būstą šildyti tiek, kiek reikia ar norisi, tvarkomi pamatai, sto­ gas, per trečią etapą jau bus tvar­ komas fasadas: šiltinamos sienos, dedami plastikiniai langai. Projek­ tą ruošėme tik apie keturis mėne­ sius!“ – džiaugiasi projekto eiga A.Bratašienė. Reikalingas lyderis

Bendrijos pirmininkė teigia, kad ruošiant tokį projektą būtinai tarp gyventojų turi būti lyderis, užsi­

spyręs ir veikiantis užtikrintai, nes gyventojai bijo įsipareigojimų, pi­ niginės priklausomybės. „Galima sakyti, kad 40 proc. gyventojų yra aktyvūs ir nori įgyvendinti užma­

Projektą turi inicijuoti žmogus, kuris dės visas pastangas, siekdamas projekto sėkmės ir gyventojų bendrijos gerovės. čias, susijusias su namo renovaci­ ja, o 20 proc. – pasyvūs. Turi bū­ ti labai stipri asmenybė, kuri eis iki galo, nes visuomet yra tiek op­ timistiškai, tiek pesimistiškai nu­ siteikusių gyventojų. Mes, pradė­ ję mąstyti apie savo daugiabučio renovaciją, rengėme nemažai gy­ ventojų bendrijos susirinkimų – gal kokių penkiolika...“ – prisi­ mena A.Bratašienė. Tenka įkalbėti kaimynus

A.Bratašienė pasakoja, kad iki to momento, kai dauguma daugia­ bučio gyventojų pritaria būsto re­ novacijai, reikia nueiti nelengvą kelią, todėl projektą turi inicijuo­ ti žmogus, kuris dės visas pastan­ gas, siekdamas projekto sėkmės ir gyventojų bendrijos gerovės. „Dažnai pirmininkai net nak­ timis neužmiega, nes sulaukia ir skaudžių replikų: žmonės sako, kad pirmininkai tik naudos ieško

ar pinigus nori išplauti ir taip to­ liau. Pati esu planuojamo reno­ vuoti namo gyventoja, tačiau man naudos iš to beveik nėra, nes mano bute centrinis šildymas atjungtas, mes naudojamės židiniu, o kaimy­ nai – „Panevėžio energijos“ pas­ laugomis. Aš stengiuosi dėl ben­ drijos gerovės. Yra žmonių, kurie mąsto labai siaurai. Iš tikrųjų, 24 butų gyventojus įkalbėti sunku. Pagal įstatymą, norint atlikti dau­ giabučio renovaciją, reikia surinkti 50 proc. + 1 gyventojo parašus. Yra buvę ir privačių pokalbių – ne vi­ si juk ateina į susirinkimus, o ren­ kant parašus kartais prireikia tik dar vieno asmens sutikimo. Kai asmeniškai pasikalbi, žmogus su­ pranta. Dažnai žmonės užsikrečia kitų nuomonėmis arba bijo pasa­ kyti, kad mąsto kitaip. Tačiau da­ bar, regis, jau pralaužėme ledus, yra susidaręs toks gyventojų bran­ duolys, kuris padeda man eiti šiuo keliu, užtaria ir pritaria“, – teigia A.Bratašienė.

Norint atlikti daugiabučio renovaciją, reikia surinkti 50 proc. + 1 gyventojo parašus. Daugiau informacijos apie Dau­ giabučių namų atnaujinimo (mo­ dernizavimo) programą (JESSICA) – www.atnaujinkbusta.lt ir nemo­ kama telefono linija 8 800 200 12.

„„Gražu: jau„atnaujintas„namas„Kėdainiuose,„Mindaugo„g.„16„ „

BUPA„archyvo„nuotr.

Valstybė remia (iki 2013 12 31) Lengvatinis kreditas (palūkanos nekinta visą paskolos grąžinimo laikotarpį – 20 metų) Modernizavimo projekto parengimas Statinio statybos techninė priežiūra Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos Parama turintiems teisę į būsto ir šildymo išlaidų kompensavimą Statybos darbų (energiją taupančių priemonių) išlaidos: - sutaupius ne mažiau kaip 40 proc. šiluminės energijos - sutaupius ne mažiau kaip 20 proc. šiluminės energijos

3 proc. palūkanos 100 proc. 100 proc. 100 proc. (0,35 Lt/m2) 100 proc. 30 proc. 15 proc.


9

AntrADIENIS, spalio 30, 2012

pasaulis Laimė­jo ­ rin­ki­mus

Padė­tis ­ blogė­ja

Me­la­vo ­ tau­tie­čiams

Suo­mi­jos prem­je­ro Jyr­ki Ka­ tai­ne­no Na­cio­na­linės koa­li­ci­ jos par­ti­ja ga­vo dau­giau­sia bal­ sų įvy­ku­siuo­se vie­tos vald­žios rin­ki­muo­se. Vis dėlto ge­rai pa­ si­rodė ir eu­rui ne­pri­ta­rian­ti po­ pu­lis­tinė Suo­mių par­ti­ja. J.Ka­ tai­ne­no par­ti­ja ga­vo 21,8 pro­c. balsų, o Suo­mių par­ti­ja – 15,2 pro­c. rinkėjų balsų.

„Padė­tis Si­ri­jo­je pra­sta ir to­ liau blogė­ja“, – pa­reiškė Jung­ ti­nių Tautų ir Arabų ly­gos tai­ kos pa­siun­ti­nys Lakh­da­ras Bra­hi­mi po de­rybų Mask­vo­ je su Ru­si­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ru Ser­ge­ju­mi Lav­ro­vu. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad žlu­go pa­ liau­bos, ku­rias jis siūlė abiem konf­lik­to sto­vyk­loms.

Ško­ti­jos pir­ma­sis mi­nist­ras Ale­xas Sal­mon­das su­klai­di­ no tau­tie­čius, kalbė­da­mas apie au­to­ma­tišką Ško­ti­jos na­rystės ES iš­sau­go­jimą, jei­gu Ško­ti­ ja at­si­skirtų nuo Did­žio­sios Bri­ ta­ni­jos. Ško­ti­jai sie­kiant bū­ ti sa­va­ran­kiš­ka na­re ES, būti­na gauti vi­sų ki­tų Bend­ri­jos narių pri­ta­rimą.

Gąsdi­nan­ti sti­chi­ja Aud­ra San­dy pri­vertė Ame­ri­kos ry­tinė­je pa­krantė­je gy­ve­nan­čius žmo­nes drebė­ti iš siau­bo.

„„Spren­di­mas: uk­rai­nie­čiai pa­laikė val­dan­čiuo­sius, ta­čiau ne­ma­žai sim­pa­tijų su­laukė ir po­li­ti­kos nau­jo­kai. „Reu­ters“ nuo­tr.

Uk­rai­nos fron­te – nie­ko nau­jo? Rin­ki­mai baigė­si. Be gat­vių pro­testų, be nu­si­vy­li­mo ato­dūsių ir, at­ro­do, be di­delės vil­ties, kad gy­ve­ni­mas pa­gerės. Iš gat­vių įvy­kiai per­si­kėlė į par­tijų šta­bus. Čia bus kli­juo­ja­ma nau­jo­ji vald­žia. Ste­buk­las ne­įvy­ko

At­ro­do, kad Uk­rai­nos opo­zi­ci­ ja lie­ka opo­zi­ci­ja, po­li­ti­kos nau­ jo­kai, nors pa­te­ko į Aukš­čiau­siąją Radą, žadė­tos di­delės per­galės ne­ pa­siekė, o val­dan­čio­ji Re­gionų par­ ti­ja su­gebė­jo iš­lai­ky­ti rin­kimų eg­ za­miną. Taip baigė­si par­la­men­to rin­ki­mai Uk­rai­no­je. Ta­čiau nie­kas di­de­lių sen­sa­cijų ir ne­žadė­jo. Opo­zi­ci­jos ly­derė Ju­li­ja Ty­mo­šen­ ko, ži­no­ma, tei­si sa­ky­da­ma, kad val­ dan­tie­siems rinkė­jai šį kartą ne­bu­ vo to­kie dosnūs, kaip ta­da, kai prie­š ket­ve­rius me­tus nu­si­vylę opo­zi­cinės va­di­namųjų oran­ži­nių sto­vyk­los rie­ te­no­mis žy­gia­vo prie bal­sadė­žių. Vis dėlto ir opo­zi­ci­jai uk­rai­nie­ čiai ne­bu­vo ge­ra­no­riš­ki. Vie­niems, ma­tyt, įgri­so nuo­la­tinės opo­zi­ ci­jos rie­te­nos su re­ži­mu, ki­tiems sti­go dėme­sio žmo­gui, tre­ti tie­ siog ne­be­norė­jo min­ti ant to pa­ ties grėblio. Nau­jo­kai ne­su­žavėjo

Uk­rai­nos po­li­tinės vir­tuvės nau­jo­ kai su­žibė­jo, ta­čiau ne taip ryš­kiai, kaip bu­vo pro­gno­zuo­ja­ma. Uk­rai­nos bok­so su­perž­vaigždės Vi­ta­li­jaus Klyč­ko įkur­tos par­ti­ jos UDAR („Smūgis“) at­sto­vai pri­ pa­ži­no, kad re­zul­ta­tais li­ko ne­pa­ ten­kin­ti. Vis dėlto UDAR pa­ra­gi­no opo­zi­ci­nes jėgas su­si­telk­ti. „Par­ti­ja siū­lo de­mok­ra­tinėms jėgoms priim­ti planą dėl bendrų veiksmų nau­ja­ja­me par­la­men­te.

UDAR nuo­mo­ne, toks do­ku­men­ tas tu­ri būti pa­si­ra­šy­tas opo­zi­ci­ jos jėgų ly­de­rių, taip pat kiek­vie­no liau­dies de­pu­ta­to, ku­ris pa­si­sa­ ko už vald­žios pa­kei­timą Uk­rai­no­ je ir de­mok­ra­ti­nius po­ky­čius“, – bu­vo sa­ko­ma par­ti­jos pra­ne­ši­me. „Šian­dien tu­ri­me ne vien bendrą prie­šą – au­to­ri­ta­rinį ko­rum­puotą re­žimą, bet ir bendrą tikslą – pa­ vers­ti Uk­rainą šiuo­lai­ki­ne de­mok­ ra­ti­ne ir tei­sin­ga vals­ty­be“, – pri­ dūrė par­ti­ja. Pats V.Klyč­ko, kalbė­da­mas na­ cio­na­linė­je te­le­vi­zi­jo­je, rin­ki­mus pa­va­di­no ne­šva­ria po­li­ti­ka ir sa­ kė, kad „pa­žei­dimų pa­sku­tinę sa­ vaitę skai­čius pra­no­ko net tai, ko tikė­jomės“.

Šian­dien tu­ri­me ne vien bendrą prie­šą – au­to­ri­ta­rinį ko­rum­ puotą re­žimą. J.Ty­mo­šen­ko par­ti­jos „Tėvynė“ at­sto­vas Olek­sand­ras Tur­čy­no­vas teigė, kad bal­sa­vi­mas „at­skleidė žmo­nių pa­ra­mos vy­riau­sy­bei trū­ kumą“. Kri­ti­ka ir kal­ti­ni­mai ne­su­ga­di­no nuo­tai­kos Re­gionų par­ti­jos sto­vyk­ lo­je. Net ne­su­laukęs rin­kimų re­ zul­tatų Uk­rai­nos prem­je­ras My­ko­la Aza­ro­vas vi­sus ko­le­gas pa­svei­ki­no

su per­ga­le. „Ma­no­me, kad Re­gionų par­ti­ja turės dau­gumą“, – drąsiai rėžė vy­riau­sybės va­do­vas, nors re­ zul­tatų iš vien­man­da­čių apy­gardų dar nie­kas ne­ži­no­jo. Ga­limų sąjungų dėlionė

Da­lis eks­pertų pa­brėžė, kad Re­ gionų par­ti­ja, nors neuž­si­tik­ri­no bend­ros dau­gu­mos par­la­men­te, tu­ ri ge­ras ga­li­my­bes for­muo­ti sąjun­ gą su ne­prik­lau­so­mais kan­di­da­tais, ku­rie bus iš­rink­ti vien­man­datė­ se apy­gar­do­se. To­kią nuo­monę iš­ reiškė Vo­lo­dy­my­ras Fe­sen­ka, „Pen­ ta Re­search Ins­ti­tu­te“ di­rek­to­rius. Eks­per­tas re­ziu­ma­vo: „At­ro­do, kad dau­gu­mos klau­si­mas jau be­ veik išspręs­tas.“ Ta­čiau ne vi­si su­sku­bo laimė­to­ja va­din­ti būtent Re­gionų par­tiją, nes, jų nuo­mo­ne, ši po­li­tinė jėga ir ga­li­ mi jos sąjun­gi­nin­kai ga­li tikė­tis 140 vietų pa­gal bal­sa­vi­mo vien­man­ datė­se apy­gar­do­se re­zul­ta­tus, o to ne­pa­kaktų dau­gu­mai su­for­muo­ti. Prie val­dan­čiųjų po rin­kimų ga­li pri­si­dėti 25 į Radą iš­rink­ti de­pu­ta­ tai, tarp jų – ne tik ne­prik­lau­so­mi, ta­čiau ir pri­klau­san­tys tra­di­ciš­kai Re­gionų par­tiją pa­re­mian­čioms par­ti­joms. To­kiu at­ve­ju par­la­men­ te dirbtų 210 Re­gionų par­tiją pa­ lai­kan­čių de­pu­tatų, nors ji dar ne­ turėtų dau­gu­mos – 226 balsų. Ta­čiau Re­gionų par­ti­ja ga­li to­liau bend­ra­dar­biau­ti su Uk­rai­nos ko­ mu­nistų par­ti­ja, nors ir ne­su­da­ry­ ti ofi­cia­lios koa­li­ci­jos. Taip ga­li bū­ ti iš­rink­ta ir Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos va­do­vybė. Šie vi­suo­ti­niai rin­ki­mai Uk­rai­ no­je bu­vo pir­mie­ji po V.Ja­nu­ko­ vy­čiaus per­galės prie­š 2004 m. Oran­ž inės re­vo­l iu­c i­jos ly­d erę įtemp­tuo­se 2010-ųjų pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, po ku­rių J.Ty­mo­šen­ko grei­tai bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai. BNS, „In­ter­fax“, BBC inf.

JAV ura­ga­nas net bu­vo pra­min­tas Fran­kenš­tei­no ura­ga­nu. Tūkstan­ čiams žmo­nių, gy­ve­nan­čių pa­jūry­ je, bu­vo nu­ro­dy­ta pa­lik­ti na­mus ir lai­ki­nai ap­si­sto­ti prie­glau­do­se, ku­rios įkur­tos mo­kyk­lo­se. Bu­vo at­šauk­ta per 7400 skryd­ žių iš ry­ti­nių did­mies­čių, ant­že­ mi­nis trans­por­tas taip pat daug kur su­stab­dy­tas. Ne to­kių svar­bių vals­ty­bi­nių įstaigų dar­buo­to­jams liep­ta neat­vyk­ti į darbą, o vie­šo­ sios mo­kyk­los bu­vo už­da­ry­tos. Už­da­ry­tas Niu­jor­ko, Fi­la­del­fi­jos ir Va­šing­to­no met­ro­po­li­te­nas, taip pat ne­veikė Niu­jor­ko fi­nansų bir­ ža. Me­teo­ro­lo­gai per­spėjo, kad pa­ sie­ku­si ark­ti­nes oro ma­ses San­dy virs su­pe­raud­ra. Kaip pro­gno­ zuo­ja­ma, vėjo grei­tis ga­li siek­ ti 140 km per va­landą, o aud­ros epi­cent­ras pra­slinks už maž­daug 550 km nuo Niu­jor­ko.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ka­ribų jūros sa­lo­se San­dy nu­ si­nešė ma­žiau­siai 60 žmo­nių gy­ vybę. Čia ura­ga­nu vir­tu­si aud­ra siautė­jo pra­ėju­sią sa­vaitę. Artė­jan­ti aud­ra pa­veikė ir itin įtemptą JAV pre­zi­den­to rin­kimų kam­pa­niją: ša­lies va­do­vo Ba­rac­ ko Oba­mos sto­vyk­la iš­sakė ne­ rimą dėl ga­li­mo ma­žes­nio rinkė­ jų ak­ty­vu­mo lapk­ri­čio 6 d., o abu kan­di­da­tai at­šaukė kam­pa­ni­jos ren­gi­nius ne­sau­gio­se vals­ti­jo­se. BNS, BBC inf.


10

antrADIENIS, spalio 30, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Jau­nie­ji krep­ši­nin­kai – tarp pri­zi­nin­kų Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Kau­ne su­reng­tas ju­bi­lie­ji­nio – 15-ojo – Eu­ro­pos jau­ni­mo krep­ši­ nio ly­gos (EYBL) se­zo­no jau­nu­ čių (gim. 1998 m.) 1-ojo di­vi­zio­no A ir B gru­pių pir­mo­jo tu­ro var­žy­ bas lai­mė­jo Vil­niaus ir Mask­vos ko­man­dos. Vil­nie­čiai ne­suk­lu­po

Po pen­kias per­ga­les iš­ko­vo­jo ir 1–2 vie­tas bend­ro­je įskai­to­je pa­si­da­ li­jo Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio krep­ši­ nio aka­de­mi­jos (KA) „1-Hi­mė­ja“ ir Mask­vos krep­ši­nio mo­kyk­los (KM) „Trin­ta“ auk­lė­ti­niai. Ed­vi­no Jus­tos tre­ni­ruo­ja­mi „mar­čiu­lio­niu­kai“ 64:50 įvei­kė Ar­vy­do Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ ro (KC) ko­man­dą, 91:61 – bend­ raam­žius iš Mins­ko, 104:40 su­triuš­ki­no Gdans­ko „Po­me­ra­ nia’98“ eki­pą, 75:49 – Mask­vos Ti­mi­ria­ze­vo KM ir 66:37 – Ma­ riu­po­lio „Azov­maš“ jau­nu­čius. „Džiau­giuo­si, kad da­ly­va­vo­me šia­me tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re ir ga­lė­jo­me įtvir­tin­ti tai, ko mo­kė­ mės, ir ge­riau pa­si­ruoš­ti Lie­tu­ vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos se­zo­nui, ku­ris jau pra­si­dė­jo. Dėl trau­mos ir li­gos Kau­ne ne­žai­dė du mū­sų pa­grin­di­nės ko­man­dos krep­ši­nin­kai, dar du žai­dė­jai su­ si­rgo jau pir­mą­ją tur­ny­ro die­ną, to­dėl ma­lo­nu, kad ant­ro­sios ko­ man­dos vai­ki­nai at­sku­bė­jo mums į pa­gal­bą“, – po var­žy­bų kal­bė­jo tre­ne­ris E.Jus­ta. Nau­din­giau­sias – mask­vie­tis

3-ią­ją vie­tą užė­mė Kau­no KM „Ais­čiai“ auk­lė­ti­niai. Tre­ne­rio Ro­ma­no Braz­daus­kio va­do­vau­ ja­ma ko­man­da 50:60 pra­lai­mė­ jo „Trin­tos“ at­sto­vams ir 52:40 įvei­kė Ti­mi­ria­ze­vo KM, 52:42 – var­žo­vus iš Mins­ko, 40:47 – „Azov­maš“ eki­pą ir 60:38 – „Po­ me­ra­nia’98“. A.Sa­bo­nio KC krep­ši­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Ro­lan­do Ra­ku­čio, 77:50 nu­ga­lė­jo Ti­mi­ria­ze­vo KM ir 58:46 – „Po­me­ra­nia’98“, bet po at­kak­lios ko­vos 68:70 pra­lai­mė­jo mins­kie­čiams ir 55:57 – sve­čiams iš Ma­riu­po­lio. „Sa­bo­niu­kai“ tarp

aš­tuo­nių eki­pų bu­vo penk­ti. Nau­din­giau­siuo­ju 1-ojo tu­ ro žai­dė­ju pri­pa­žin­tas KM „Trin­ ta“ krep­ši­nin­kas Il­ja La­la­je­vas. Su juo į sim­bo­li­nį pen­ke­tu­ką taip pat iš­rink­ti De­ni­sas Smir­ny­chas („Azov­maš“), Vla­di­mi­ras Mi­ kuls­kis (Mins­kas), Vi­lius Žu­kas (Š.Mar­čiu­lio­nio KA „1-Hi­mė­ja“) ir Da­na­tas Pa­pas (KM „Ais­čiai“). Pri­zi­nes vie­tas užė­mu­sių ko­ man­dų ge­riau­siais žai­dė­jais pri­ pa­ž in­t i Da­n ie­l ius Ko­p ūs­tas (Š.Mar­čiu­lio­nio KA „1-Hi­mė­ ja“), Alek­se­jus Do­ma­ni („Trin­ ta“) ir Ar­nol­das Kul­bo­ka (KM „Ais­čiai“). Le­mia­mi ma­čai – ki­tą­met

Ki­tos aš­tuo­nios 1-ojo di­vi­zio­no C ir D gru­pių eki­pos var­žė­si Lat­vi­ jos sos­ti­nė­je. Pen­kias per­ga­les iš­ ko­vo­jo tur­ny­ro šei­mi­nin­kai – Ry­ gos DSN krep­ši­nin­kai. 2–3 vie­tas pa­si­da­li­jo po ket­ve­rias rung­ty­nes lai­mė­ję Stok­hol­mo „Frys­hu­set“ KM ir Tar­tu „Erk­maa“ KM auk­ lė­ti­niai. Ant­ro­jo tu­ro var­žy­bos vyks 2013-ųjų sau­sio 24–27 d. Sa­ra­ to­ve ir Lie­po­jo­je, tre­čio­jo – ko­vo 21–24 d. ir ba­lan­džio 11–14 Ry­go­ je. Fi­na­li­nės šios am­žiaus gru­pės krep­ši­nin­kų ko­vos nu­ma­ty­tos ge­ gu­žės 23–26 d. Ry­go­je. EYBL yra ofi­cia­liai pri­pa­ži­nu­si Tarp­tau­ti­nė krep­ši­nio aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­ja (FI­BA). Šį se­zo­ną ly­go­je var­žo­si 144 ber­niu­kų bei vai­ki­nų ir 48 mer­ gai­čių bei mer­gi­nų ko­man­dos iš 14 ša­lių – Bal­ta­ru­si­jos, Bul­ga­ri­jos, Da­ni­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Veng­ ri­jos, Ka­zachs­ta­no, Lat­vi­jos, Lie­ tu­vos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, Is­pa­ni­ jos, Šve­di­jos ir Uk­rai­nos.

14

– tiek šalių šį sezoną delegavo savo komandas į Eu­ro­pos jau­ni­mo krep­ši­nio ly­gą.

„„Re­pe­ti­ci­ja: Kau­no žal­gi­rie­tėms (gel­to­ni marš­ki­nė­liai) Bal­ti­jos ly­gos ma­čai – vie­nas iš pa­si­ren­gi­mo eta­pų

Eu­ro­pos „Iš­šū­kio“ tau­rės tur­ny­rui. 

Lie­tu­vos ran­ki­nin­kėms – bal­ta­ru­sių pa­mo­kos Po ke­le­rių me­tų per­trau­kos vėl at­nau­jin­to­se Bal­ti­jos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos (BMRL) var­žy­bo­se stip­riau­siems Lie­tu­vos klu­ bams kol kas ten­ka mo­ky­tis iš kai­my­nių bal­ta­ru­sių.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Pro­fe­sio­na­lės – stip­res­nės

Gar­lia­vo­je su­reng­to­se 1-ojo tu­ ro var­žy­bo­se stip­riau­sios Bal­ta­ru­ si­jos eki­pos Mins­ko „BNTU-Be­ lAZ“ ir Gar­di­no „Go­rod­ni­čan­ka“ ne­su­tei­kė jo­kių vil­čių Lie­tu­vos čem­pio­nėms Kau­no ra­jo­no „Gar­ lia­vos SM-Cas­ca­dos“ ir vi­ce­čem­ pio­nėms Kau­no „AC­ME-Žal­gi­rio“ ran­ki­nin­kėms. „Bal­ta­ru­si­jos ran­ki­nin­kės mū­ siš­kėms – kol kas per kie­tas rie­ šu­tas. Re­zul­ta­tai to­kie, ko­kių ir ti­ kė­ta­si. Kal­bė­jau­si su Mins­ko eki­pą tre­ni­ruo­jan­čiu olim­pi­niu čem­pio­ nu Kons­tan­ti­nu Ša­ro­va­ro­vu. Jis pa­tvir­ti­no, kad jo va­do­vau­ja­ma „BNTU-Be­lAZ“ ir „Go­rod­ni­čan­ ka“ – pro­fe­sio­na­lūs klu­bai. Mums kal­bė­ti apie pro­fe­sio­na­lu­mą dar per anks­ti. Ge­riau­sia, ką šiuo me­ tu ga­li­me pa­siū­ly­ti sa­voms žai­dė­ joms, – tai maist­pi­ni­giai“, – apie ša­lių kai­my­nių mo­te­rų ran­ki­nio skir­tu­mus kal­bė­jo Lie­tu­vos ran­ki­ nio tei­sė­jų aso­cia­ci­jos (LRTA) sek­ re­to­rius Bro­nius Gir­dzi­jaus­kas. BMRL var­žy­bos ypač nau­din­gos „AC­ME-Žal­gi­rio“ ko­man­dai, be­si­ ren­gian­čiai Eu­ro­pos „Iš­šū­kio“ tau­ rės tur­ny­ro ma­čui su Mos­to „DHK Ba­nik“ (Če­ki­ja) ran­ki­nin­kė­mis. Ti­ki­si dau­giau da­ly­vių

„„Var­žo­vai: Kau­ne ko­vo­jo jau­nu­čių ko­man­dos iš pen­kių ša­lių. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Idė­ja at­gai­vin­ti Bal­ti­jos ly­gą ki­ lo „Go­rod­ni­čan­kos“ klu­bo at­sto­ vams. „Kol kas į šias var­žy­bas nu­spręs­ ta pa­kvies­ti tik po dvi stip­riau­sias mū­sų ša­lies ir Bal­ta­ru­si­jos eki­pas, ta­čiau neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad vė­liau bus pa­sek­ta vy­rų Bal­ti­jos ly­

gos pa­vyz­džiu ir da­ly­vių geog­ra­fi­ ja iš­si­plės“, – tei­gė LRTA sek­re­to­ rius. Anot B.Gir­dzi­jaus­ko, į Lat­vi­jos ir Es­ti­jos klu­bus kol kas ne­si­kreip­ ta dėl to, kad šių ša­lių mo­te­rų ran­ ki­nio ly­gis ge­ro­kai at­si­lie­ka ir nuo bal­ta­ru­sių, ir nuo lie­tu­vių.

„„„AC­ME-Žal­gi­ris“–„BNTU-Be­lAZ“

Bro­nius Gir­dzi­jaus­kas:

Cas­ca­da“ 35:28 (17:14). N.Va­si­levs­ ka­ja 10, J.Bu­lo­va ir K.Ryn­ko­va po 6/I. Moc­ke­vi­čiū­tė 10, D.Šat­kaus­kai­tė 9.

Bal­ta­ru­si­jos ran­ki­ nin­kės mū­siš­kėms – kol kas per kie­tas rie­šu­tas. Re­zul­ta­tai to­kie, ko­kių ir ti­kė­ta­si.

Sta­tis­ti­ka 27:40 (10:19). G.Vi­dū­nai­tė 7 įvar­čiai, A.Kniu­bai­tė 6/J.Va­le­va­ta­ja, J.Si­lic­ka­ ja, K.Je­ži­ko­va ir A.Maz­go po 5. „„„Go­rod­ni­čan­ka“–„Gar­lia­va SM-

„„„AC­ME-Žal­gi­ris“–„Go­rod­ni­čan­

ka“ 28:35 (13:22). G.Vi­dū­nai­tė 9, A.Kniu­bai­tė 5/V.Ma­ka­ro­va 11, N.Va­ si­levs­ka­ja 6. „„„BNTU-Be­l AZ“–„Gar­l ia­v a SM-

Cas­ca­da“ 43:35 (22:17). K.Je­ži­ko­va 9, J.Si­lic­ka­ja 8/I.Moc­ke­vi­čiū­tė 9, D.Šat­ kaus­kai­tė 8. „„„Go­rod­ni­čan­ka“–„BNTU-Be­lAZ“

„Es­ti­jo­je prieš ke­le­rius me­tus net ne­vy­ko ša­lies čem­pio­na­tas, o Lat­ vi­jo­je yra vie­na stip­res­nė ko­man­ da, ku­ri su­da­ry­ta rink­ti­nės žai­dė­jų pa­grin­du. Lie­tu­vos ar Bal­ta­ru­si­ jos eki­pos lat­vėms bū­tų neį­vei­kia­ mi bar­je­rai“, – nea­be­jo­jo B.Gir­dzi­ jaus­kas. Snai­pe­rės pri­zas – lie­tu­vei

Ge­riau­sio­mis BMRL pir­mo­jo tu­ro žai­dė­jo­mis iš­rink­tos Je­ka­te­ri­na Si­ lic­ka­ja („BNTU-Be­lAZ“), Tat­ja­na Bob­ryk („Go­rod­ni­čan­ka“), Jur­gi­ta Dau­gė­lai­tė („Gar­lia­va SM-Cas­ca­ da“) ir Ga­bi­ja Vi­dū­nai­tė („AC­MEŽal­gi­ris“). Spe­cia­liais pri­zais taip pat ap­ do­va­no­tos Je­ka­te­ri­na Droz­do­ va („BNTU-Be­lAZ“), Iri­na Spas („Go­rod­ni­čan­ka“), Ro­ber­ta Sa­ daus­kai­tė-Za­rem­bie­nė („Gar­lia­va

25:31 (12:17). N.Va­si­levs­ka­ja 8, J.Lis 6/J.Si­lic­ka­ja 7, J.Draz­do­va 6. „„„Gar­lia­va SM-CSCA­DA“–„AC­ME-

Žal­gi­ris“ 29:36 (16:19). I.Moc­ke­vi­čiū­ tė 9, D.Šat­kaus­kai­tė ir J.Dau­gė­lai­tė po 5/N.Pa­lio­ny­tė 10, G.Vi­dū­nai­tė 9.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

1. „BNTU-Be­lAZ“ 2. „Go­rod­ni­čan­ka“ 3. „AC­ME-Žal­gi­ris“ 4. „Gar­lia­va SM-Cas­ ca­da“

Perg.

Lyg.

Pral.

Įv.

3 2 1

0 0 0

0 1 2

114:87 95:87 91:104

0

0

3

91:114

SM-Cas­ca­da“) ir Au­din­ga Kniu­ bai­tė („AC­ME Žal­gi­ris“). Re­zul­ta­ty­viau­sia žai­dė­ja ta­po 28 įvar­čius pel­niu­si gar­lia­viš­kė Ind­rė Moc­ke­vi­čiū­tė. Ant­ra­sis BMRL tu­ras vyks 2013ųjų sau­sio 11–13 d. Mins­ke.


11

antradienis, spalio 30, 2012

12p.

Nepasiduokite depresijai, išmokite džiaugtis.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Li­go­ni­nių ka­ro au­kos Po skan­da­lu vir­tu­sios ke­pe­nų transp­ lan­ta­ci­jos Kau­no kli­ni­ko­se praė­jus pu­ sant­ro mė­ne­sio, mo­te­ris, ku­riai ati­te­ko gy­vy­biš­kai svar­bus or­ga­nas, vis dar li­ go­ni­nė­je. Jos li­ki­mo drau­gė Ona Me­dzi­ kaus­kie­nė iš Elekt­rė­nų, tuo­met la­bai su­ py­ku­si, da­bar jau­čia tik ap­mau­dą, kas­ dien ei­na į dar­bą ir te­be­lau­kia.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė, Da­rius Sė­le­nis Ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jom

„Ji dar ne­pa­si­ren­gu­si kal­bė­ti su žur­na­lis­tais“, – sa­kė 56 me­tų Kau­ no klinikų pa­cien­tės, gy­ve­nan­čios ma­ža­me Že­mai­ti­jos mies­te­ly­je, vy­ras Juo­zas (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma). Pa­sak jo, žmo­na apie ki­lu­sį skan­ da­lą ži­no tik kai ku­rias de­ta­les – ne­no­ri jos be rei­ka­lo jau­din­ti, tuo la­biau, kad ši is­to­ri­ja po Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­lik­to ty­ri­ mo su­bliuš­ko. Nus­ta­ty­ta, kad per­so­di­nant do­ no­ro ke­pe­nis bu­vo pa­žeis­tos kai ku­rios tai­syk­lės, bet me­di­kų nu­ spręs­ta ne­baus­ti. „Žmo­nai paaiš­ki­nau, kad skan­ da­las ki­lo dėl li­go­ni­nių ka­rų. Ji tam pri­ta­rė. Ir dau­giau apie tai ne­kal­ bė­jo­me“, – tei­gė Juo­zas.

Jis šyp­te­lė­jo pri­si­mi­nęs, kad žmo­nos no­rai po ope­ra­ci­jos iš­si­ pil­dė prie­šin­gai. „Sa­kė: kaip tik ne­no­rė­jau, kad kas nors su­ži­no­tų apie ma­no li­gą, o da­bar apie tai su­ži­nos vi­si“, – pa­ lin­ga­vo gal­va vy­ras. Pa­sak jo, žmo­na iš pa­sku­ti­nių­jų nuo vi­sų ban­dė nuslėp­ti sa­vo li­gą. „Pa­vyz­džiui, apie tai, kad ser­ga, jos bro­liui pa­sa­kiau aš, o ne ji pa­ ti. Ji sten­gia­si ki­tiems neužk­rau­ ti ne­ma­lo­nių da­ly­kų“, – tei­gė že­ mai­tis. Tik su res­pi­ra­to­riu­mi

Ar žmo­na do­mė­jo­si, kaip lai­ko­si nea­ki­vaiz­džią kon­ku­ren­ci­ją dėl do­ no­ri­nių ke­pe­nų pra­lai­mė­ju­si Onu­tė iš Elekt­rė­nų? „Tos te­mos mes ne­ju­di­nam. Abu ži­nom tik tiek, kad ta mo­te­ris da­ bar jau­čia­si ge­riau, nei ma­no žmo­ na jau­tė­si prieš ope­ra­ci­ją, to­dėl aš

„„Sau­go: do­no­ri­nio or­ga­no re­ci­pien­tės vy­ras Juo­zas tvir­ti­na, kad li­go­nė

apie skan­da­lą, ki­lu­sį po transp­lan­ta­ci­jos, ži­no tik kai ku­rias de­ta­les.

„„Laikas: ligonė po kepenų transplantacijos sveiksta lėtai ir yra tebegydoma Gastroenterologijos klinikoje. 

dėl šios is­to­ri­jos esu ra­mus“, – at­ si­du­so Juo­zas. Prieš ope­ra­ci­ją, pa­sak jo, su­tuok­ ti­nė ne tik blo­gai jau­tė­si, bet bu­vo pa­gel­tu­sios akys, vei­do oda, ran­ kos. Ant vei­do, ant kak­lo bu­vo at­ si­ra­dę žaiz­dų. Vy­ras džiau­gia­si, kad žmo­na jau­ čia­si ge­riau. Žaiz­dos iš­ny­ko jau per pir­mą­sias sa­vai­tes po transp­lan­ta­ ci­jos. „Ne tas žo­dis, kaip jai ge­rė­ja. Da­ bar jau ga­li­ma ir po tru­pu­tį pa­juo­ kau­ti, o ir Sei­mo rin­ki­muo­se ji bal­ sa­vo“, – šyp­so­jo­si vy­ras. Ta­čiau mo­ters dar lau­kia il­gas svei­ki­mo pro­ce­sas. „Jos būk­lė ati­džiai se­ka­ma ir gy­ dy­to­jai vis dar ran­da prie ko pri­kib­ ti. Tai vie­ni, tai ki­ti ty­ri­mai bū­na blo­ges­ni, nei ti­kė­ta­si. Jos or­ga­niz­ me dar te­be­si­kau­pia skys­čiai, iš­ ves­ti vamz­de­liai per šo­ną. Ski­ria­ma daug an­ti­bio­ti­kų, nes or­ga­niz­me at­si­ra­dę daug in­fek­ci­jos ži­di­nių“, – var­di­jo Juo­zas.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Li­go­nės lan­ky­mas ri­bo­ja­mas, į pa­la­tą įlei­džia­mi tik ar­ti­mie­ji. Ir lan­ky­to­jai, ir ji pa­ti per pa­si­ma­ty­ mą tu­ri dė­vė­ti res­pi­ra­to­rių.

Žmo­nai paaiš­ki­nau, kad skan­da­las ki­lo dėl li­go­ni­nių ka­rų. Ji tam pri­ta­rė. Ir dau­giau apie tai ne­kal­bė­jo­me.

Sig­na­las – di­džiu­lis nuo­var­gis

„Žmo­na į šias ne­ge­ras nau­jie­nas rea­guo­ja ga­na nor­ma­liai. Kal­bė­jau su gy­dy­to­ju, jis ir­gi tvir­ti­no, kad op­ti­miz­mas la­bai pa­de­da“, – kal­ bė­jo su­tuok­ti­nis. Juo­zas tei­gė, kad bi­jo pro­gno­ zuo­ti, ka­da žmo­na jau bus pa­jė­gi vyk­ti na­mo.

„To­kio klau­si­mo gy­dy­to­jui dar ne­su už­da­vęs. Su žmo­na pa­si­kal­ ba­me, kad tai yra sun­kiai pro­gno­ zuo­ja­ma“, – ne­slė­pė vy­ras. Kaip jis vie­nas na­muo­se iš­si­ver­ čia? „Ką da­ry­si? Kad tik to­kios bė­dos te­bū­tų!“ – šyp­so­jo­si Juo­zas. Į me­di­kus mo­te­rį pri­ver­tė kreip­ tis di­džiu­lis nuo­var­gis. „Prieš pus­ket­vir­tų me­tų žmo­ nai išo­pe­ruo­ta bluž­nis. Ta­da me­ di­kai man ir pa­sa­kė, kad jos ke­pe­ nų be­veik ne­bė­ra. Tai jie su­ži­no­jo tik da­ry­da­mi tą ope­ra­ci­ją“, – sa­ kė vy­ras. Anot Juo­zo, ke­pe­nų ci­ro­ze ser­ gan­ti žmo­na transp­lan­ta­ci­jai bu­vo kvies­ta tris kar­tus ir dar bu­vo su­ lau­ku­si dvie­jų skam­bu­čių ruoš­tis, ta­čiau vi­sais kar­tais, iš­sky­rus pa­ sku­ti­nį, te­ko skau­džiai nu­si­vil­ti ir lauk­ti to­liau. Sa­vo šei­mą Juo­zas api­bū­di­no kaip nie­kuo neiš­sis­ki­ rian­čią.

12


12

antradienis, spalio 30, 2012

sveikata sveikata.diena.lt/lt/naujienos

Peršal

Žinojusi, kad yra pirmoji eilėje kepenų transplantacijai ir nuolat pas medikus Vilniuje besilankiusi moteris, po 18 valandos eidama iš darbo namo, sulaukė skambučio iš Santariškių ligoninės.

Pajūrio kurortai vis daugiau svečių sulaukia šaltuoju metų laiku, kai sergama peršalimo ligomis, gripu. Neringos medikai susirūpino, kaip žiemą iš­ saugoti krašto gy­ ventojų sveikatą ir apsaugoti svečius, kad apsilankę vėjuotame pajūryje jie neužsikrėstų virusinėmis infekcijomis, taip pat – ir gripu.

Sandra Lukošiūtė s.lukosiute@diena.lt

Prevencija – priešnuodis prieš ligas „„Emocijos: kepenų transplantacijos nesulaukusi O.Medzikauskienė jaučia apmaudą. Artūro Morozovo nuotr.

Li­go­ni­nių ka­ro au­kos 11 pa­Žmo­ts npa­a gyraal iš­kir­si­lpa­vė­i­ja,ni­mjisą

– in­ži­nie­rius me­cha­ni­kas, bet šiuo me­tu dir­ba skait­me­ni­nių tech­no­ lo­gi­jų sri­ty­je. „Tu­ri­me ne­di­de­lę šei­mos įmo­nę. Jo­je dir­bu aš ir abu sū­nūs“, – pa­ sa­ko­jo vy­ras. Po­ra užau­gi­no tris vai­kus, gy­ve­ na vie­na­me Že­mai­ti­jos mies­te­ly­je. Kasdien – po dešimt tablečių

Trylika metų Elektrėnų neįgaliųjų draugijos Dienos užimtumo cen­ tro programų koordinatore dir­ banti taip pat 56-erių metų Ona Medzikauskienė nelinkusi kalbėti apie savo sveikatą. Ji tik prisipažįsta, kad daugiau kaip 20 metų serga nežinomos kil­ mės hepatitu. Daugiau nei prieš trejus metus medikų komisija nu­ sprendė, kad būtina kepenų trans­ plantacija. O.Medzikauskienė buvo įrašyta į donorinių organų laukiančiųjų eilę. Koks yra gyvenimas sergant ke­ penų liga? „Oi, – išsprūsta atodūsis iš Onos lūpų. – Pastaruosius metus kasdien geriu daugiau nei 10 rūšių vaistų ir per savaitę jiems išleidžiu apie 50 litų.“ Pabudusi apie šeštą valandą ry­ to, moteris atsigeria vandens ir pradeda dieną nuo trijų vaistų. Po to, dažniausiai per pusryčius val­ gydama košę, praryja dar šešias tabletes ir kapsules. Vėliau išge­ ria miltukų, o vakare – dar ketu­ rias tabletes.

„Kartą du per mėnesį lašina vaistus į veną, nes kepenys ne­ gamina baltymų, taip pat lei­ džia antibiotikus“, – pasakoja O.Medzikauskienė ir priduria, kad laikosi griežtos dietos, negali val­ gyti aštrių, keptų produktų. Jei ne darbas, moteris jaustųsi uždaryta tarp keturių sienų. Kur nors toliau išvažiuoti negali, kaip ir sunkiai dirbti fiziškai, pakęs­ ti triukšmo. Triūsdama namuose protarpiais paguli keliolika minu­ čių. Negali pernelyg ilgai nei sėdė­ ti, nei vaikščioti – jaučia nuovar­ gį, skausmą.

Jei vietoj manęs persodintų kepenis vaikui – nebūtų skaudu ir nekiltų jokios blogos minties.

Ta nelemtoji naktis

Tos rugsėjo 11-osios, antradienio, Ona nepamiršta. Žinojusi, kad yra pirmoji eilėje kepenų transplanta­ cijai ir nuolat pas medikus Vilniuje besilankanti moteris, po 18 valan­ dos eidama iš darbo namo, sulau­ kė skambučio iš Santariškių ligo­ ninės. „Kaip jaučiatės, ar nesloguo­ jate, ar neturite temperatūros? – O.Medzikauskienė suprato, kad šie jos sveikatos būklę koordinavusios gydytojos klausimai – neatsitikti­

niai. – Renkitės, reikia skubiai at­ vykti į Santariškes.“ Moteris paskambino netoli Kai­ šiadorių dirbančiam sūnui, bet netrukus sulaukė medikės SMS: „Dar palaukite, kažkas neaiškaus, paskambinsiu apie 20 valandą.“ Po dar vieno skambučio ir pa­ aiškinimo, kad medikų brigada iš­ važiavo paimti donorinio organo, O.Medzikauskienė buvo paragin­ ta atvažiuoti į sostinę. „Apie 23 valandą jau gulėjau pa­ latoje po dar kartą atliktų tyrimų, – pamena elektrėniškė. – Gydyto­ jai patarė ramiai pailsėti, palauk­ ti, tačiau kur ten užmigsi. Ryte, po šeštos valandos, užėjo Hepa­ tologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centro direktorius profesorius Jonas Valantinas, chi­ rurgas Vitalijus Sokolovas, dar įla­ šino vaistų į veną, patarė luktelėti ir užsiminė apie kažkokius nesu­ sipratimus. Iš pradžių pamaniau, kad transplantacijai trukdo mano sveikata, yra kažkokių neatitikimų. Tačiau po to grįžo chirurgas ir pa­ aiškino, kad naktį surinktos medi­ kų brigados kauniečiai neįsileido, įvyko nesusipratimas, transplan­ taciją teks atidėti.“ Po pietų O.Medzikauskienė grį­ žo į Elektrėnus. Viltingai žvelgia į telefoną

Iš Santariškių ligoninės at­ stovų, spaudos, interneto O.Medzikauskienė sužinojo dau­ giau. Ir, žinoma, tuomet moterį ap­ ėmė pyktis, o po to – apmaudas.

„Jei vietoj manęs persodintų kepenis vaikui – nebūtų skaudu ir nekiltų jokios blogos minties, o dabar... Donoras dėl kito paaukoja organą, esi pirmas eilėje, o vyks­ ta korupcija. Suprasčiau, jei tai būtų privatus reikalas. Dabar kas turi daugiau pinigų, tas nusiper­ ka, – ramiai, bet liūdnai kalbėjo O.Medzikauskienė. – Kodėl kau­ niečiai aplenkė tris moteris ir ke­ penys persodinos ketvirtai eilėje buvusiai moteriai?“ Pastebėjus, kad kaunie­ tės būklė buvo daug sunkesnė, O.Medzikauskienė kalbėjo prie­ šingai. „O ką jie sakys? Kur jų moralė? Jei neturėtų užnugario Sveikatos apsaugos ministerijoje, vargu ar taip pasielgtų. Kas čia per valsty­ bė? Pagal ligos sunkumą tos mo­ ters, kaip man sakė, kepenų pa­ žeidimo rodiklis siekė 10, o mano – dar daugiau, 15.“ Ar dabar Ona keikia Kauną? „Ne, – nusijuokė. – Tik nie­ kam nelinkėčiau atsidurti tokio­ je situacijoje. Lauki, viliesi, ir nutinka štai taip. To nesupran­ ta nei artimieji, nei draugai, nei visai nepažįstami žmonės, kurie rašė, skambino ir reiškė užuo­ jautą.“ Elektrėniškė dar kartą liūdnai nusišypso: lyg tyčia neseniai, lie­ tingą dieną paslydusi gatvėje, ji susilaužė dešinės rankos riešą. Suskambėjus telefonui viltingai žvelgia į ekraną: gal atsirado do­ noras?

Gydytojo diplomą turintis, daug metų sveikatos apsaugos sistemai atidavęs Neringos savivaldybės meras Antanas Vinkus įsitikinęs: norint, kad bendruomenė būtų sveika, būtina skirti didelį dėmesį ligų prevencijai. „Sveikame mieste turime skie­ pyti sveiką gyvenseną ir sustiprin­ ti kovą su visais sveikatos rizikos veiksniais, o atvykusiuosius už­ krėsti nuostata ir noru sveikai gy­ venti“, – įsitikinęs Neringos savi­ valdybės vadovas. Pasak A.Vinkaus, stiprinti ku­ rorto svečių sveikatą padeda jau pati unikali Neringos gamta. Čia atvykęs ir pakvėpavęs kalio, jo­ do, bromo, magnio prisotinto oro,

Prieš­nuo­d Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ru­de­ni­nį liū­de­sį ga­li iš­vai­ky­ti išanks­ti­nis nu­si­tei­ki­mas džiaug­ tis net ir, pa­vyz­džiui, per anks­ti iš­ kri­tus pir­mam snie­gui. Jei tai ne­ pa­vyks­ta, pa­dės psi­cho­lo­gai ir psi­ cho­te­ra­peu­tai. Jie džiau­gia­si, kad vis dau­giau žmo­nių įvei­kia stru­čio sind­ro­mą, ir ap­gai­les­tau­ja, kad jų pa­cien­tų am­žius jau­nė­ja. Su­si­da­ro pa­cien­tų ei­lės

Ru­de­nį vi­sos li­gos paū­mė­ja, ir ypač psi­chi­kos. Prie gy­dy­to­jų psi­chiat­rų ka­bi­ne­tų nu­si­drie­kia ei­lės. „Mū­sų pa­cien­tai jaut­rūs se­zo­ niš­ku­mui“, – pa­tvir­ti­no gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Da­lia Jauč­ko­jie­nė. Ji pa­tvir­ti­no ir tai, kad la­bai di­ de­lė mū­sų vi­suo­me­nės da­lis drau­ gau­ja su ra­mi­na­mai­siais vais­tais, an­ti­dep­re­san­tais. „Na, gal dar ne


13

antradienis, spalio 30, 2012

sveikata

limo ligos antibiotikų nebijo Pasak S.Čaplinsko, savigyda yra viena iš sąlygų, didinančių mikro­ organizmų atsparumą. Tad po ke­ lerių metų gali nutikti taip, kad ne­ turėsime kuo gydyti dabar lengvai įveikiamų infekcijų, o bet kokia operacija bus gerokai pavojinges­ nė nei dabar. Paisyti gydytojo nurodymų

„„Bendraminčiai: Neringos meras A.Vinkus (kairėje) bei Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius S.Čaplinskas (viduryje) yra bendros nuomo-

nės, kad efektyviausia sveikata rūpintis tuomet, kol ji dar gera. 

pavaikščiojęs pajūriu, miškais, ak­ tyviai pailsėjęs žmogus tikrai bus sveikesnis. Siekiant, kad šalies gyventojai, į Neringą atvykę pailsėti, būtų ap­ tarnaujami tik sveikų žmonių, kad vėjuotame krašte nesiaustų vi­ rusai, mero A.Vinkaus iniciaty­ va Juodkrantėje ir Nidoje buvo su­ rengti seminarai apie užkrečiamų ligų grėsmę ir profilaktiką. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cen­ tro direktorius profesorius Saulius Čaplinskas Neringos gyventojams pasakojo, kokios ligos plinta šalies didmiesčiuose ir kaip jų saugotis. „Visos ligos, išskyrus geneti­ nes, priklauso nuo mūsų elgesio, o ir genetinės galbūt priklauso nuo mūsų senolių elgesio“, – aiški­ no S.Čaplinskas ir pabrėžė, kad 80 proc. ligų užsikrečiama per nešva­ rias rankas.

Žiemą gresia gripas

Ten, kur drėgna ir vėjuota, palan­ ku plisti gripui. Rizikos grupėms priklausantiems Neringos gyven­ tojams buvo pasiūlyta nemokamai pasiskiepyti gripo vakcina. „Vakcinacija jau prasidėjo, kelios dešimtys neringiškių jau pasiskie­ pijo nuo gripo“, – pasakojo Nerin­ gos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja Loreta Laurenčikienė. Ji džiaugėsi, kad krašto gyven­ tojai teisingai supranta vakcinaci­ jos naudą ir skiepų neboikotuoja. Teigiamą pavyzdį jiems rodo me­ ras A.Vinkus, jau pasiskiepijęs nuo gripo. Gydytoja L.Laurenčikienė primi­ nė, kad rizikos grupėms priklauso 65 m. ir vyresni asmenys, sergan­ tys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų, lėtinėmis

Profesorius S.Čaplinskas priminė dažniausias bakterines infekcijas: streptokokinę anginą, ausų, šlapi­ mo takų, sinusų. Tinkamai vartoja­ mi antibiotikai gali padėti įveikti šias ligas, taip pat išgelbėti bakterinių in­ fekcijų kamuojamų žmonių gyvybę. Vis dėlto, net jei antibioti­ kų skyrė gydytojas, nereikėtų pa­ miršti, kad netinkamas jų varto­ jimas taip pat gali pridaryti bėdų. S.Čaplinskas pastebi, kad, pradė­ ję vartoti paskirtus antibiotikus, kai kurie žmonės, vos pasijutę ge­ riau, jų atsisako. Šito gali nepa­ kakti, kad žūtų visos infekciją su­ kėlusios bakterijos, o išlikusiosios gali įgyti atsparumą vartojamiems vaistams. Būtent dėl šios priežasties būti­ na suvartoti visą gydytojo paskirtą dozę. Antibiotikų likučių taip pat negalima palikti kitam kartui.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

ligomis, susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navi­ kais. Taip pat – sveikatos priežiū­ ros darbuotojai ir nėščiosios.

Saulius Čaplinskas:

Peršalimo ligų gydymas antibiotikais gali tapti pražūtingas. Įspėjo apie pavojų

Profesorius S.Čaplinskas perspėjo, kad susirgus gripu nevalia gydytis antibiotikais. „Peršalimo ligų gydymas anti­ biotikais gali tapti pražūtingas. Jei nesikeis požiūris į šių vaistų var­ tojimą, greitai neturėsime ginklų, kaip įveikti paprasčiausią ligą“, – sakė jis.

Lietuviai, dažniausiai nepasita­ rę su gydytoju, antibiotikus var­ toja susirgę bronchitu, gripu, si­ nusitu, šlapimo takų infekcijomis ar tiesiog karščiuodami. Šių vaistų griebiamasi net tuomet, kai skau­ da gerklę ar vargina kosulys. Antibiotikai yra galingi vaistai, tačiau jie veikia bakterijas, o ne virusus. Būtent pastarieji ir suke­ lia peršalimo ligas. Lietuvos gyventojų apklausa pa­ rodė, kad vis daugiau žmonių var­ toja antibiotikus. Dažniau juos ren­ kasi moterys, vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės. Du trečdaliai ap­ klaustųjų vartojo gydytojo paskir­ tus antibiotikus, 11 proc. jų gavo ligoninėse. Daugiau kaip dešimta­ dalis gyventojų prisipažino vartoję anksčiau įsigytų ir namuose turė­ tų antibiotikų, 5 proc. žmonių nu­ sipirko jų be recepto.

Vis sunkiau išgydyti

Peniciliną atradęs Aleksandras Flemingas 1945 m., atsiimdamas Nobelio premiją medicinos sri­ tyje, įspėjo apie antibiotikų bea­ todairiško vartojimo padarinius. Jis minėjo, kad iš pradžių į anti­ biotikus reaguojančios bakterijos vėliau gali įgyti atsparumą, ypač vaistus vartojant mažomis dozė­ mis. Mokslo bendruomenė igno­ ravo A.Flemingo perspėjimą. Nuo to laiko buvo sukurta daug naujų antibiotikų, kurių dauguma prarado savo veiksmingumą dėl stebėtino bakterijų gebėjimo mu­ tuoti arba perimti kitų organizmų atsparumo genus ir ilgainiui tap­ ti atsparioms antibiotikams. Tai tampa vienu aktualiausių visuo­ menės sveikatos klausimų. Jau dabar įprastas, anksčiau len­ gvai įveikiamas infekcijas sunku iš­ gydyti.

dis prieš dep­re­si­ją – už­prog­ra­muo­tas džiaugs­mas kas ant­ras, ta­čiau treč­da­lis dau­ giau ar ma­žiau var­to­ja šiuos vais­ tus“, – pa­ste­bi gy­dy­to­ja. D.Jauč­ko­jie­nė dar ne­ma­no, kad bū­ti­na skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais dėl su­si­rgu­sios vi­suo­me­nės, ta­čiau ra­gi­na pa­kil­ti nuo te­le­vi­zo­riaus, kom­piu­te­rių, išei­ti pa­si­vaikš­čio­ti. Psi­chiat­rė siū­lo į tuos reiš­ki­nius, ku­rie ru­de­nį ga­di­na nuo­tai­ką, pa­ mė­gin­ti pa­keis­ti po­žiū­rį. Ir ne tik pa­mė­gin­ti, o steng­tis, nes tik lauk­ da­mas ga­li nie­ko ir ne­su­lauk­ti. Gy­dy­to­ja ra­mi­na ir dėl pa­di­dė­ju­ sio pa­cien­tų skai­čiaus. „Šiais lai­kais žmo­nės ta­po drą­ ses­ni. Dau­giau in­for­ma­ci­jos, dau­ giau kal­ba­ma apie dep­re­si­ją, to­dėl vis dau­giau jau­čian­čių­jų jos simp­ to­mus ne­bi­jo kreip­tis į psi­cho­lo­ gus, psi­chiat­rus. Tie­sa, dau­giau atei­na mo­te­rų, nes vy­rai vis dar mė­gi­na vy­riš­kai už­si­da­rę kęs­ti ne­ gan­das“, – dės­tė D.Jauč­ko­jie­nė.

Jau­ni­mo ne­ri­mo prie­žas­tys

Kur kas liūd­niau, kai į ka­bi­ne­to du­ ris pa­si­bel­džia jau­nas žmo­gus, ku­ riam gal­būt te­rei­kia bū­ti iš­klau­sy­ tam ir my­li­mam, ne­sto­ko­ti tė­vų ir ar­ti­mų­jų dė­me­sio. Daž­nai pa­si­slė­ pęs vir­tua­lia­me pa­sau­ly­je jau­nas žmo­gus sun­kiai grįž­ta at­gal. „Ne­ga­li­ma ne­spė­ti skir­ti dė­me­sio sa­vo vai­kams. Ta­da jie ima jaus­ti ne­ ri­mą“, – ga­li­mą dep­re­si­jos pra­džią at­sklei­dė gy­dy­to­ja D.Jauč­ko­jie­nė. Ji pa­ta­rė pa­sver­ti prie­kaiš­tus ir rei­ka­la­vi­mus, prieš juos sa­kant, pa­ si­steng­ti iš­klau­sy­ti ar­ti­mo žmo­gaus iš­gy­ve­ni­mus, įsi­gi­lin­ti į juos. Gy­dy­ to­ja pa­brė­žė, kad nie­kas ne­pa­keis gy­vo bend­ra­vi­mo, ji nu­si­tei­ku­si prieš bend­ra­vi­mą vir­tua­lio­je erd­vė­je. „No­rint pra­si­blaš­ky­ti ir pa­bend­ rau­ti ne­bū­ti­nai rei­kia fi­nan­sų. Ga­li­ ma vis­ką da­ry­ti pa­pras­čiau“, – de­ juo­jan­čiuo­sius dėl pi­ni­gų sty­giaus kri­ti­ka­vo spe­cia­lis­tė.

Am­ži­na ver­ty­bė – šei­ma

Gy­dy­to­ja D.Jauč­ko­jie­nė pa­sa­ko­jo, kaip prieš ke­lias die­nas į po­lik­li­ni­ ką atė­jęs li­go­nis iš­dau­žė jos ka­bi­ ne­to du­rų stik­lą. „Vy­ras bu­vo pil­nas pyk­čio ir pa­ gie­žos. Bu­vo nu­sto­jęs ger­ti vais­ tus, to­dėl li­ga paū­mė­jo“, – nu­ro­dė prie­žas­tį gy­dy­to­ja psi­chiat­rė. Čia pat ji pa­tei­kė ke­le­tą pa­vyz­ džių, kaip skur­džiai gy­ve­nan­čios šei­mos pui­kiau­siai su­si­tvar­ko su sun­ku­mais. Ir pri­me­na dau­gy­bę kar­t ų gir­d ė­t ą tei­g i­n į, ku­r is šiuo at­ve­ju la­bai tin­ka: šei­mos tvir­tu­ mas ir am­ži­no­sios ver­ty­bės ska­ ti­n a žmo­n es ti­k ė­t i bū­s i­m a ge­ ra atei­ti­mi ir ne­pul­ti į dep­re­si­ją, kai nu­kren­ta pa­sku­ti­nis gel­to­nas la­pas. „Net ir per anks­ti iš­kri­tęs pir­mas snie­gas ga­li džiu­gin­ti, jei tik to no­ ri“, – pa­ta­rė gy­dy­to­ja psi­chiat­rė D.Jauč­ko­jie­nė.

„„Požiūris: nenuskinti obuoliai šalčiui užklupus gerai nusiteikusiam

žmogui – ne nuostolis, o grožis.

„Shutterstock“ nuotr.


14

antradienis, spalio 30, 2012

sveikata nau­ja įran­ga Vai­kams gy­dy­ti

Pri­si­min­tas pa­siau­ko­jęs gy­dy­to­jas

Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se vai­kų šir­dies diag­nos­ti­kai ir gy­dy­mui pra­dė­ta nau­do­ti nau­ja me­di­ci­nos įran­ga. Tai echos­ko­pas, skir­tas krau­ja­gys­lių punk­ci­joms ir pil­vo ar gal­ vos sme­ge­nų ty­ri­mui, pa­gal­bi­nio kvė­pa­vi­mo apa­ra­tas, be­ vie­lė nuo­to­li­nio ste­bė­ji­mo įran­ga – te­le­mo­ni­to­rin­gas, rei­ka­ lin­gas pa­cien­tams, ku­rie po ope­ra­ci­jų iš rea­ni­ma­ci­jos bū­na iš­ke­lia­mi į sky­rių, ta­čiau jų ste­bė­ji­mas tu­ri bū­ti in­ten­sy­vus ir nepertraukiamas. Įran­gai įsi­gy­ti 350 tūkst. li­tų sky­rė te­le­ ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė „Tele2“. San­ta­riš­kių kli­ni­kos yra vie­ nin­te­lė li­go­ni­nė Lie­tu­vo­je, kur ope­ruo­ja­mos vai­kų šir­de­lės. Per me­tus at­lie­ka­ma dau­giau nei 200 ope­ra­ci­jų.

Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je, bu­vu­sio­je Rau­do­no­jo Kry­žiaus, Me­di­ci­nos is­to­ri­kų klu­bo ini­cia­ty­va ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ ta L.Kęs­gai­lai-Kens­ta­vi­čiui. Jis li­go­ni­nei va­do­va­vo 1941–1945 m., bu­vo vie­nas iš žy­miau­sių to me­to Lie­tu­vos te­ra­peu­tų, ka­ro gy­dy­to­jų ir svei­ka­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­to­rių. Iš li­go­ni­ nės va­do­vo pa­rei­gų bu­vo pa­ša­lin­tas po to, kai pa­kon­sul­ta­vo, kaip gy­dy­ti su­žeis­tą Lie­tu­vos par­ti­za­ną. Gy­dy­to­ją KGB įskun­ dė kon­sul­ta­ci­jai pa­kvie­tęs ko­le­gą. Šį fak­tą len­tos ati­den­gi­ mo ce­re­mo­ni­jo­je pa­pa­sa­ko­jo do­cen­tas Al­gi­man­tas Šim­kus. L.Kęs­gai­la-Kens­ta­vi­čius nuo vo­kie­čių slė­pė žy­dus, gel­bė­jo lie­ tu­vius nuo trem­ties ir pa­ts bu­vo iš­trem­tas į Vor­ku­tos la­ge­rį.

Liesi produktai sv Net ir tie, ku­rie ski­ria pa­kan­ka­mai dė­me­sio mais­to ko­ky­bei ir asor­ti­men­tui, ga­li bū­ti su­klai­din­ti mi­tų apie tai­syk­lin­gą mai­ti­ ni­mą­si. Gy­dy­to­ja die­to­lo­gė Auš­ra Jau­niš­ky­tė at­krei­pia dė­me­sį į de­šimt la­biau­siai pa­pli­tu­sių. 1. Lie­si pro­duk­tai yra svei­kes­ni.

Tai, kad pro­duk­te yra ma­žiau rie­ ba­lų, dar ne­reiš­kia, kad jis svei­kes­ nis. Yra daug pro­duk­tų, ku­riuo­se daug rie­ba­lų, o jie yra ne tik svei­ ki, bet ir bū­ti­ni mū­sų or­ga­niz­mui. Pa­vyz­džiui, rie­bios jū­rų žu­vys tu­ri daug ome­ga-3 rie­ba­lų rūgš­čių, ku­ rios la­bai svar­bios mū­sų svei­ka­tai. Avo­ka­duo­se, rie­šu­tuo­se, alie­juo­se taip pat yra mums la­bai rei­ka­lin­ gų rie­ba­lų. 2. Val­gy­ti rei­kia ne­daug, bet daž­nai.

„„Pa­nei­gė: val­gy­mas po 18 val. ne­tu­ri nie­ko bend­ro su svo­rio di­dė­ji­mu. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Kai ku­rių žmo­nių, ti­kin­čių šia tai­ syk­le, val­gy­mas virs­ta nuo­la­ti­niu

krams­no­ji­mu – val­go­ma kas va­lan­ dą ar dvi, bet nie­ka­da taip ir ne­pa­ si­so­ti­na­ma. Al­kis pa­ro­do, kad kū­nui rei­kia ener­gi­jos, tuo­met ir rei­kė­tų pra­ dė­ti val­gy­ti. So­tu­mo jaus­mas pa­ro­ do, ka­da mais­to jau už­ten­ka. Kiek­ vie­no žmo­gaus val­gy­mo daž­nu­mas yra la­bai in­di­vi­dua­lus ir pri­klau­ so ne tik nuo am­žiaus, ly­ties, fi­zi­ nio ak­ty­vu­mo, bet ir nuo to, kiek ir ko val­gy­ta praė­ju­sį kar­tą. Il­ges­nės kaip 4–5 va­lan­dų per­trau­kos tarp val­gių taip pat nė­ra ge­rai, nes su­ trik­do me­džia­gų apy­kai­tą. Val­gy­ ti po ma­žai yra la­bai nea­pib­rėž­tas

nu­ro­dy­mas, ska­ti­nan­tis ig­no­ruo­ti tik­ruo­sius kū­no po­rei­kius. 3. Per die­ną rei­kia iš­ger­ti per 2 lit­ rus skys­čių.

Kiek­vie­nam mū­sų skys­čių po­rei­kis yra skir­tin­gas. Tam pa­čiam žmo­gui skir­tin­go­mis są­ly­go­mis ga­li pri­ reik­ti skir­tin­go kie­kio skys­čių. Bū­ nant karš­ta­me ore, pir­ty­je ar spor­ tuo­jant, skys­čių ne­ten­ka­ma, to­dėl jų rei­kia dau­giau. Įprastai skys­čių kie­kis – van­duo, ar­ba­ta ir pan. ap­ skai­čiuo­ja­mas ar­ba pa­gal žmo­gaus kū­no ma­sę – 30 ml/kg svo­rio, ar­ ba pa­gal su­val­go­mo mais­to kie­kį –

Ženk­las pasaulyje išgarsėjusiam kauniečiui Vir­g i­n i­ja Sku­čai­tė

Apie O.Min­kovs­kį

v.skucaite@kaunodiena.lt

Kau­ne gi­mu­sio pa­sau­li­nio gar­so lie­tu­vių kil­mės dia­be­to­lo­go Os­ ka­ro Min­kovs­kio, pir­mo­jo pa­sau­ ly­je nu­sta­čiu­sio cuk­ri­nio dia­be­to prie­žas­tį, gar­bei Lie­tu­vo­je iš­leis­ tas nau­jas pa­što ženk­las.

„„Gi­mė 1858 m. Kau­ne. „„Kau­no gat­vė, ku­rio­je gy­ve­no

Min­kovs­kiai, pa­va­din­ta bro­lių Os­ ka­ro ir Her­ma­no (pa­sta­ra­sis bu­vo žy­mus ma­te­ma­ti­kas, Al­ber­to Eins­ tei­no mo­ky­to­jas) var­du.

Išs­kir­ti­nis bū­das pa­gerb­ti

Pir­mo­ji in­su­li­no in­jek­ci­ja pa­sau­ly­ je bu­vo at­lik­ta prieš 90 me­tų. In­ su­li­nas bu­vo pa­ga­min­tas re­mian­tis O.Min­kovs­kio, gi­mu­sio ir au­gu­sio Kau­ne, moks­li­nių ty­ri­mų re­zul­ta­ tais. Jis su Jo­se­fu von Meh­rin­gu 1889 m. nu­sta­tė, kad cuk­ri­nį dia­ be­tą mū­sų or­ga­niz­me su­ke­lia hor­ mo­no in­su­li­no sto­ka, ky­lan­ti su­ tri­kus ka­sos veik­lai. „Pa­sau­ly­je ne­d aug kas ži­ no, kad pro­fe­so­rius O.Min­kovs­ kis yra gi­męs ir au­gęs Lie­tu­vo­ je. Paš­to ženk­las yra iš­skir­ti­nis bū­das pa­gerb­ti pa­sau­lio me­di­ci­ nai nu­si­pel­niu­sį moks­li­nin­ką iš Kau­no, dar kar­tą at­kreip­ti dė­me­ sį į klas­tin­gą li­gą – cuk­ri­nį dia­be­ tą“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) En­ dok­ri­no­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vė ir En­dok­ri­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to di­rek­ to­rė pro­fe­so­rė Ra­sa Ver­kaus­kie­nė

„„1872 m. su šei­ma per­si­kė­lė į Ka­ra­

liau­čių, o vė­liau – į Stras­bū­rą ir Frei­ ber­gą, kur stu­di­ja­vo ir 1889 m. nu­ sta­tė su­si­rgi­mo dia­be­tu prie­žas­tį. „„Eu­ro­po­je or­ga­ni­zuo­ja­mos tarp­

tau­ti­nės O.Min­kovs­kio kon­fe­ren­ ci­jos, tei­kia­mos jo var­do pre­mi­jos žy­miau­siems pa­sau­lio moks­li­nin­ kams, dir­ban­tiems dia­be­to ty­ri­mo sri­ty­je. „„Mi­rė 1931 m. Fiurs­ten­ber­ge (Vo­ „„Pagarba: Kaune gimusį pasaulinio garso diabetologą O.Minkovskį, atradusį cukrinio diabeto kilmės prie-

kie­ti­ja).

žastis, pa­što ženk­le įamžino dailininkas Vac­lo­vas But­ri­mas.

Kau­ne, Me­di­ci­nos ir far­ma­ci­jos mu­zie­ju­je, vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­ nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je bu­vo pri­sta­ty­tas O.Min­kovs­kiui skir­tas pa­što ženk­las. Ne­by­lus svei­ka­tos va­gis

Dia­be­tas – itin klas­tin­ga li­ga, ku­ rią le­mia ge­ne­ti­kos ir ap­lin­kos veiks­nių, gy­ve­ni­mo bū­do są­vei­ka. Ši li­ga, pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rė R.Ver­ kaus­kie­nė, la­bai pa­ken­kia mažo­ sioms ir didžiosioms mū­sų or­ga­ niz­mo krau­ja­gys­lėms. Cuk­ri­niu dia­be­tu pa­sau­ly­je ser­ga be­veik 350 mln. žmo­nių.

Lie­t u­vo­je nuo dia­b e­to ken­ čia dau­giau nei 80 tūkst. žmo­ nių, maždaug tiek ser­gan­čių­jų šia li­ga to net ne­ži­no, nes ne­jau­ čia jo­kių po­žy­mių. Lie­tu­vo­je bū­ ti­na ak­ty­vin­ti, anot en­dok­ri­no­lo­ go pro­fe­so­riaus An­ta­no Nor­kaus, šio ne­by­laus, ant­ro­jo ti­po, dia­be­ to diag­nos­ti­ką, nes pa­vė­la­vus gre­ sia sun­kios komp­li­ka­ci­jos. Pir­mo­ jo ti­po, nuo in­su­li­no pri­klau­so­mu dia­be­tu daž­niau­siai ser­ga vai­kai ir jau­ni žmo­nės. Lie­tu­vo­je ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas ge­ne­ti­nio dia­be­to pa­ pli­ti­mo for­moms.

„Nuo lapk­ri­čio 1-osios kvie­čia­ me jau­nus žmo­nes iš vi­sos Lie­tu­ vos at­vyk­ti į mū­sų En­dok­ri­no­lo­gi­ jos kli­ni­ką ne­mo­ka­mai iš­si­tir­ti, ar ne­ser­ga­ma ge­ne­ti­niu dia­be­tu. Pra­ de­da­me vyk­dy­ti bend­rą su Švei­ca­ ri­jos moks­li­nin­kais pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – iš­tir­ti ge­ne­ti­nio dia­be­to for­mų pa­pli­ti­mą Lie­tu­vo­je“, – tei­ gė pro­fe­so­rė R.Ver­kaus­kie­nė. Išleistas šiomis dienomis

„Lie­tu­vos pa­što“ bend­ro­vės Paš­ to ženk­lų lei­dy­bos de­par­ta­men­ to di­rek­to­rius Er­vi­nas Vaiš­no­ras pa­sa­ko­jo, kad, pla­čiau pa­si­do­mė­

jus O.Min­kovs­kio as­me­ny­be ir jo veik­la, ne­li­ko jo­kių abe­jo­nių dėl pa­što ženk­lo iš­lei­di­mo. Šio­mis die­no­mis jis pa­si­ro­dė vie­šai. Tai 1,35 li­to no­m i­n a­l i­n ės ver­ tės pa­što ženk­las „Os­ka­ras Min­ kovs­k is – eks­p e­r i­m en­t i­n ės dia­ be­to­l o­g i­j os pra­d i­n in­k as“ su pir­m o­s ios die­n os vo­k u ir su­ve­ ny­ri­niu la­pu. Šio ženk­lo au­to­riai yra dai­li­nin­ kas Vac­lo­vas But­ri­mas ir gra­fik ­ė Lo­ri­ta But­ri­mie­nė. Su­ve­ny­ri­nia­ me la­pe pa­sa­ko­ja­ma apie moks­li­ nin­ko nu­veik­tus dar­bus, svar­biau­ sius gy­ve­ni­mo fak­tus.


15

antradienis, spalio 30, 2012

sveikata Lie­tu­vis – trečiasis pasaulyje

Gripas plinta nesparčiai

19-me­tis vai­ki­nas iš Lie­tu­vos Mar­ty­nas Gi­ru­lis taps tre­čiuo­ ju žmo­gu­mi pa­sau­ly­je, ku­riam bus transp­lan­tuo­tas bio­ni­nis ran­kos pro­te­zas. Aust­ri­jo­je lie­tu­viui jau at­lik­ta pa­ren­gia­mo­ ji ope­ra­ci­ja. Mar­ty­nas ser­ga re­ta li­ga – art­rog­ri­po­ze. Ji pa­ žei­dė jo pe­čių, al­kū­nių, rie­šų, čiur­nų rau­me­nis, pa­ra­ly­žia­vo. Po dau­gy­bės ope­ra­ci­jų vai­ki­nas pra­dė­jo val­dy­ti ko­jas ir ga­ li ei­ti. Ant ran­kų jam per­so­din­ti ko­jos rau­me­nys. Po pus­me­ čio kom­piu­te­ri­niu si­mu­lia­to­riu­mi bus tik­ri­na­ma, kaip Mar­ty­ nui se­ka­si val­dy­ti bio­ni­nę ran­ką ir po to at­lie­ka­ma ga­lu­ti­nė transp­lan­ta­ci­ja, po ku­rios vai­ki­nas ga­lės val­dy­ti ran­kas, gal net ir dirb­ti ne­su­dė­tin­gus dar­bus.

Praėjusią savaitę Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis nesmarkiai išaugo Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Marijampolėje, pranešė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Jo duomenimis, sergamumo rodiklis siekė 51,99 atvejo iš 10 tūkst. gyventojų. Mažiausiai šiomis infekcijomis sergama Tauragės apskrityje, iš 10 tūkst. gyventojų – 29, o didžiausias sergamumas užregistruotas Vilniaus administracinėje teritorijoje, 63,32 atvejo iš 10 tūkst. Kauno administracinėje teritorijoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis per savaitę padidėjo nuo 57,1 iki 59,4 atvejo iš 10 tūkst. gyventojų.

veikesni? Tai yra tik mi­tas 1 su­var­to­tai ki­lo­ka­lo­ri­jai rei­kia 1 ml skys­čių.

džiui, na­tū­ra­lus bi­kar­bo­na­ti­nis mi­ ne­ra­li­nis van­duo.

4. Skys­čių var­to­ji­mas ne­tu­ri įta­ kos at­min­čiai.

6. Ne­ga­li­ma val­gy­ti po 18 val., nes ka­lo­ri­jos, gau­tos va­ka­re, di­di­na svo­rį.

Įro­dy­ta, kad skys­čių gė­ri­mas ga­li tu­ rė­ti įta­kos mo­ki­nių mo­ky­mo­si re­ zul­ta­tams. Ir vai­kai, ir suau­gu­sie­ji, ku­rie ge­ria ne­pa­kan­ka­mai ir ku­riems trūks­ta skys­čių, pa­si­žy­mi blo­ges­ne dė­me­sio kon­cent­ra­ci­ja, at­min­ti­mi, blo­giau at­lie­ka už­duo­tis. 5. Ter­miš­kai neap­do­ro­ta­me mais­ te yra au­ga­li­nių fer­men­tų, ku­rie ge­ri­na virš­ki­ni­mą.

Su­val­gius net ir aukš­ta tem­pe­ra­tū­ ra ne­pa­veik­tų au­ga­lų, juo­se esan­tys fer­men­tai skran­dy­je dėl rūgš­čios ter­pės suy­ra ir tam­pa ne­veiks­min­ gi. Tai­gi mais­tui virš­kin­ti žmo­gaus or­ga­niz­mas pa­ts ga­mi­na jam rei­ ka­lin­gus fer­men­tus. Ty­ri­mai ro­do, kad skran­džio fer­men­tų iš­si­sky­ri­ mą ir virš­ki­ni­mą ska­ti­na, pa­vyz­

Ka­lo­ri­ja yra ka­lo­ri­ja, jos ver­tė ne­ si­kei­čia pri­klau­so­mai nuo pa­ros me­to. Or­ga­niz­me me­džia­gų apy­ kai­ta vyks­ta vi­są pa­rą, ji ne­nut­ rūks­ta. Nie­ka­da ne­bū­na taip, kad atė­jus tam tik­rai va­lan­dai (18 ar 19 val.) ding­tų ener­gi­jos po­rei­ kis, nu­trūk­tų me­džia­gų apy­kai­ta ir or­ga­niz­me ne­be­bū­tų nau­do­ja­ ma ener­gi­ja.

7. La­bai svei­ka kar­tais pa­ba­dau­ti ar iš­si­va­ly­ti or­ga­niz­mą.

Kū­nas ne­kau­pia kenks­min­gų me­ džia­gų, o jas neut­ra­li­zuo­ja, pa­ ver­čia ne­kenks­min­gais jun­gi­niais ir pa­ša­li­na. Inks­tai, ke­pe­nys, oda ir plau­čiai – vi­si šie or­ga­nai tar­ nau­ja kaip or­ga­niz­mo va­ly­mo sis­

te­ma, to­dėl pa­pil­do­mai jo va­ly­ti ne­rei­kia. Ba­dau­jant ar­do­mi sa­ vi au­di­niai, nes kū­nui rei­kia gau­ti ener­gi­jos iš­gy­ven­ti. To­kia prie­mo­ nė ne iš­va­lo, o prie­šin­gai – ba­ dau­jant pri­si­ga­mi­na daug tok­si­ nių me­džia­gų. 8. Tam, kad bū­tu­me svei­ki, rei­kia kas­dien var­to­ti vi­ta­mi­nų ir mi­ne­ ra­lų pa­pil­dų.

Mais­to pa­pil­dai – vi­ta­mi­nai ir mi­ ne­ra­lai – ne­ga­li at­sto­ti tin­ka­mos mi­ty­bos tei­kia­mos nau­dos svei­ka­ tai. Dau­gu­ma svei­kų žmo­nių gau­ na pa­kan­ka­mai mi­ne­ra­lų ir vi­ta­mi­ nų tie­siog tin­ka­mai mai­tin­da­mie­si ir ger­da­mi na­tū­ra­lų bi­kar­bo­na­ti­ nį mi­ne­ra­li­nį van­de­nį. Kai ku­rio­ se si­tua­ci­jo­se vi­ta­mi­nų ir mi­ne­ra­lų po­rei­kis tam­pa di­des­nis ir jų gau­ ti su mais­tu tam­pa sun­kiau, tuo­ met ir re­ko­men­duo­ja­mi pa­pil­dai, pa­vyz­džiui, nėš­čio­sioms, po li­gos ir pan.

9. Ka­va ir ar­ba­ta su­ke­lia de­hid­ra­ ta­ci­ją (skys­čių ne­te­ki­mą).

Ma­žes­nis nei 400 mg ko­fei­no kie­ kis ne­ska­ti­na de­hid­ra­ta­ci­jos, o ka­ vo­je ar ar­ba­to­je esan­tis van­duo dar ir su­tei­kia mums skys­čių. Tai­gi ar­ ba­ta ar ka­va, ne­tgi ir stip­ri, ga­li bū­ ti ska­nus bū­das žmo­gui gau­ti dau­ giau skys­čių. Be to, ka­va ir ar­ba­ta tu­ri ki­to­kį tei­gia­mą po­vei­kį svei­ ka­tai: jo­se yra an­tiok­si­dan­tų, ku­ rie ap­sau­go nuo lais­vų­jų ra­di­ka­ lų ir taip su­ma­ži­na dau­ge­lio li­gų, pa­vyz­džiui, šir­dies ir krau­ja­gys­ lių, ri­zi­ką.

10. Eko­lo­giš­kas mais­tas yra svei­ kes­nis.

At­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad ir eko­ lo­giš­ko, ir nee­ko­lo­giš­ko mais­ to po­vei­kis svei­ka­tai yra toks pa­ts. 2010 m. bu­vo iš­spaus­din­ta sis­te­ mi­nė ap­žval­ga, ku­ri api­bend­ri­no dau­giau kaip 98 tūkst. per pa­sta­ ruo­sius 50 me­tų at­lik­tus ty­ri­mus.

Au­to­riai pa­da­rė iš­va­dą, kad eko­ lo­giš­kas mais­tas nė­ra nei ge­res­ nis, nei nau­din­ges­nis, nei tu­ri ko­ kios nors di­des­nės įta­kos svei­ka­tai nei įpras­tas nee­ko­lo­giš­kas mais­tas. Taip pat nu­sta­ty­ta, kad eko­lo­giš­kas mais­tas sa­vo bio­lo­gi­ne ver­te (t.y. vi­ta­mi­nų, mi­ne­ra­lų, bal­ty­mų, rie­ ba­lų, ang­lia­van­de­nių kie­kiu) ne­si­ ski­ria nuo nee­ko­lo­giš­ko. 2012 m. tą pa­tį pa­tvir­ti­no ir Šve­di­jos moks­li­ nin­kų gru­pė. KD inf.

30

ml/kg svo­rio – tiek skys­čių rei­kia su­var­to­ti kas­dien.

Lietuvoje vis labiau populiarėja mobiliosios pirtelės Jau kelerius metus Lietuvoje ypač populiarėja mobiliosios pirtelės, kurios labai patogios mažą gyve­ namąjį plotą turintiems žmonėms. Pirtelei SAUNAR, dar vadinamai saunariumu, nereikia didelių in­ vesticijų, ji yra mobili, sulanksto­ ma ir labai efektyvi gerinant gy­ venimo kokybę. Dėl šių savybių ir aukštos kokybės ši pirtis sulaukė ypač daug gerų atsiliepimų ne tik iš paprastų Lietuvos gyventojų, bet ir iš specialistų.

Sveikata mūsų kūnui

Pirties nauda ir poveikiu niekas neabejoja. Tai ne tik sveikata mū­ sų kūnui, bet ir atgaiva dvasiai. Po pirties jautiesi kaip antrą kartą gi­ męs – lengvesnis, pakilesnės nuo­ taikos, atsikratęs slogių minčių. Mūsų savijauta priklauso nuo daugelio veiksnių. Ypač jautrios mo­ terys, kurios kaip kempinės iš aplin­ kos sugeria viską: ir gėrį, ir bjaurastį. O juk būtent moterys yra emocinio

lauko kūrėjos šeimoje – pačioje ar­ timiausioje ir jaukiausioje mūsų erdvėje. Laiminga moteris – laimingi visi namiškiai, todėl atmosfera na­ muose tiesiogiai susijusi su moters savijauta, sveikatos būkle. Kai moteris nėra patenkinta savimi, nepailsėjusi, irzli, tai veikia santykius ir šeimoje, ir darbe. Nuolatinis stre­ sas ir įtampa ne tik neleidžia sustoti ir pažvelgti į save iš šalies, bet ir seki­ na organizmą. Didžiausia problema, su kuria susiduria vidutinio ir vyres­ nio amžiaus moterys, – antsvoris. To priežasčių daugybė – sumažėjęs fi­ zinis aktyvumas, laiko stoka koky­ biškam maistui pagaminti ir daugelis kitų veiksnių. Daug moterų griebiasi įvairiausių dietų, bet rezultatas daž­ niausiai būna laikinas. Kuo moters ir visos šeimos sveika­ tai bei atmosferai galėtų pasitarnau­ ti SAUNAR pirtis? Bene svarbiausias pranašumas – ji visada šalia. Infra­ raudonųjų spindulių pirtelė ypatin­ ga ne tik dėl savo praktiškumo ir pa­ togumo. Tai vis labiau populiarėjanti sveikos gyvensenos priemonė, tei­ kianti visapusišką naudą jūsų orga­ nizmui, nekenksmingas, ekologiškas šiluminio gydymo ir sveikatos palai­ kymo būdas. Prietaiso skleidžiamos ilgosios infraraudonųjų spindulių bangos, suaktyvindamos ląstelių veiklą, gi­ liai įsiskverbia į patį organizmą, su­ šildydamos audinius iki 4–7 cm. Kad pajaustumėte naudą, tereikia 2–3 kartus per savaitę sau skirti po 20 min. ir pasimėgauti saunariumo teikiamais malonumais. Medicinoje

naudojant infraraudonųjų spindulių terapijos prietaisus gerėja kraujota­ ka, paspartėja deguonies įsisavini­ mas, sustiprėja imunitetas, atpalai­ duojama nervų sistema. Reguliariai šildantis, pagreitėja ir medžiagų apykaita. Gausiai prakaituojant, pa­ šalinami organizme susikaupę tok­ sinai ir kitos kenksmingos medžia­ gos. Svarbu ir tai, kad detoksikacijos metu vyksta organizmo skysčių kai­ ta – tai pagerina bendrą organizmo būklę. Infraraudonųjų spindulių išs­ kiriama šiluma stimuliuoja periferi­ nių kraujagyslių išsiplėtimą, todėl sumažėja sąnarių, raumenų, nuga­ ros ir kitų kūno sričių skausmai. Graži moteris – laiminga moteris

Ne paslaptis, kad daugelį moterų vargina įvairios odos problemos, silpni plaukai, suglebęs kūnas ar antsvoris, ryškėjantys senėjimo po­ žymiai. Dauguma apklaustų moterų, kurios nors kartą per savaitę lepinosi infraraudonųjų spindulių pirtele, pa­ stebi akivaizdų pagerėjimą. Būnant pirtyje, suaktyvėjus kraujo apyta­ kai, išsiplečia ne tik kraujagyslės, bet ir odos poros. Suaktyvėjus prakaita­ vimui, iš organizmo sparčiai šalina­ mi toksinai. Būtent tai ir yra pagrin­ dinė kūno atjaunėjimo priežastis. Saunariumas – puiki pagalbinė priemonė gydant įvairius odos už­ degimus, spuogus, bėrimus, pleis­ kanas, celiulitą, reguliuojant hor­ moninę pusiausvyrą. Dažnai oda tampa pastebimai lygesnė, elas­ tingesnė, pagražėja jos spalva, su­ mažėja jau susidariusios raukšlės.

SAUNAR – prieinama kiekvienam

Visi suprantame, kokią didelę naudą organizmui teikia tradicinės pirtys. Žinoma, toli gražu ne visi galime jas įsirengti savo ankštuose būstuose. O ir lėšų šiam malonumui reikia ne­ mažų. Ir ne vienkartinių. SAUNAR pirtelės kūrėjai pasistengė išspręsti šias problemas: nuo šiol kiekvienas iš mūsų, nesvarbu, kokio erdvumo būste gyventume, galime turėti sa­ vo asmeninę kompaktiškai sulanks­ tomą nešiojamąją sauną. Šiuose prietaisuose yra speciali anga, todėl galva lieka išorėje. Tai ypač aktualu tiems, kurie sunkiai toleruoja karštį, turi kraujospūdžio problemų, serga alergija, astma ar kitomis kvėpavi­ mo takų ligomis. Patogu ir tai, kad dėl dviejų papildomų angų turėsite galimybę vienu metu ne tik naudo­ tis šiuo įrenginiu, bet kartu ir skai­ tyti, žiūrėti televizorių ar užsiimti kita mėgstama veikla. Svarbu pa­ minėti, kad saunariume yra įtai­ sytas oro jonizatorius, tad papil­ domai gaminama daug deguonies. Kvėpavimas tampa daug lengves­ nis, sumažėja ūmių kvėpavimo ta­ kų susirgimų ir virusinių infekcijų rizika. Dauguma! Juo gali naudotis net ir tie, kurių organizmas netoleruoja di­ delio karščio. Labai patogu, kad gali­ ma nustatyti norimą temperatūrą ir ją reguliuoti. Net ir nustačius mini­ malų režimą, infraraudonųjų spin­ dulių pirties poveikis bus efektyvus. Jei turite rimtų sveikatos sutrikimų, būtinai pasitarkite su savo gydyto­ ju, kad sužinotumėte apie SAUNAR

– mobiliosios infraraudonųjų spin­ dulių pirtelės galimą poveikį konk­ rečiai jūsų organizmui.

Pirtelės kaina Pirtelės kaina – 2 150 litų. Iki lapkričio 5 d. ją galite įsigyti tik už 1 490 litų ir, jei pageidaujate, išperkamąja nuoma. Be to, atsiskaitant iš karto, dovanų gausite „Yantramat” taškinio masa­ žo kilimėlį, kurio kaina 139 litai.

Kur pamatyti ir įsigyti pirtelę jū­ sų mieste, sužinosite paskambinę telefonais Kaune 8 (37) 263 488, Vilniuje 8 (5) 279 6191 arba mob. 8 (655) 43 322 Nemokamai pristatome į visus Lietuvos miestus. Pirtelei sutei­ kiama 24 mėnesių garantija. Ga­ rantuojame aukščiausią kokybę!

Daugiau informacijos ir patarimų rasite: www.saunariumas.lt, www.yantramat.lt. Užs. 1036677


16

antradienis, spalio 30, 2012

menas ir pramogos

A.Štel­ma­no šir­džiaž­mo­gių pa­sau­lis Lie­tu­vių ta­py­bos en­fant ter­rib­le – ge­nia­lus, bet ties­mu­kas vai­kas – Alo­nas Štel­ma­nas, ne­se­niai pri­sta­ty­tas sos­ti­nės „Me­no ni­ šos“ ga­le­ri­jo­je, vėl ren­gia pa­ro­dą Kau­ne, I.Mi­ku­li­čiū­tės ga­le­ri­jo­je.

„„Įž­val­ga: tai, kas A.Štel­ma­no pa­veiks­luo­se iš pra­džių ga­li pa­si­ro­dy­ti

kaip da­žų dė­mė, kri­ti­kų tei­gi­mu, vė­liau at­si­sklei­džia kaip dar­nus spal­ vų skam­be­sys. kas: A.Štel­ma­no dar­bų pa­ro­da. kur: I.Mi­ku­li­čiū­tės ga­le­ri­jo­je. kada: Iki lapk­ri­čio 3 d. su­si­ta­rus skam­bu­čiu 8 686 240 16.

Jau 14-oje per­so­na­li­nė­je ta­py­to­ jo pa­ro­do­je „Nak­ti­nės per­so­nos“ – Lie­tu­vos so­cia­li­nė ir eko­no­mi­ nė bū­se­na. Ši te­ma­ti­ka at­spin­dė­ta ir dar­bų pa­va­di­ni­muo­se: „Fab­ri­ko dar­bi­nin­kai“, „Kau­no ne­kro­fi­lai“, „Pi­lies bokš­to ap­sau­ga“. Ta­py­to­ja Auš­ra An­d ziu­ly­t ė apie ko­le­gos kū­ry­bą yra sa­kiu­si: „Tai aki­vaiz­džiai ga­bus ko­lo­ris­ tas: iš pir­mo žvilgs­nio ga­li pa­si­ ro­dy­ti, kad tė­ra vie­na ki­ta dė­mė, bet, ati­džiau įsi­žiū­rė­jus, ne­sun­ ku pa­ma­ty­ti, kaip vis­kas su­de­rin­ ta – spal­va skam­ba.“ A.Štel­ma­no dar­bų te­ma­ti­ko­je aiš­kus tau­ti­nis

dra­ma­tiz­mas, dar­buo­se taip pat vy­rau­ja sti­li­zuo­ti žmo­nės – vie­ toj gal­vų rau­do­nos šir­de­lės, au­ to­rius šiuos „žmo­nes“ pa­va­di­nęs šir­džiaž­mo­giais, taip pat na­me­ liai, kas­tu­vai, ir ki­bi­rai – aki­vaiz­ džiai tu­rin­tys sa­vas pra­smes, gi­ lu­mi­nį klo­dą. „Alo­nas iš­ties sma­gi­na­si pa­ste­ liau­da­mas, kal­da­mas vie­ną rie­bios alie­ji­nės pa­ste­lės sluoks­nį ant ki­to. Pas­te­lės kir­čiai įval­dy­ti, su­val­dy­ti taip ele­gan­tiš­kai ir kar­tu kont­ro­ ver­siš­kai, kad no­rom ne­no­rom esu pri­vers­tas šį ma­giš­ko­sios ap­lin­kos kū­rė­ją pa­ly­gin­ti su to­bu­lu gam­tos

įpa­rei­go­tu ins­ta­lia­to­riu­mi vo­ru. Mes, vi­si šio me­nin­ko kū­ri­nių ste­ bė­to­jai, ima­me jaus­ti tar­si mu­sės pa­te­kę jo tink­lan“, – apie A.Štel­ ma­no „Nak­ti­nes per­so­nas“ sa­ko ta­py­to­jas Ro­ma­nas Ave­rin­ce­vas. Ko­le­gai jis ne­šykš­ti ir ašt­rių žo­ džių: „Vi­sos jo vaiz­duo­ja­mos šir­ du­kų fi­gū­ros yra klai­kiai pri­me­ nan­čios kar­tu­ves ir rak­ti­nis žo­dis į jas taip ir iš­lie­ka ne­kro­fi­li­ja – kaip ne­ga­ty­vu­sis api­bū­di­ni­mas, nes ko nors tei­gia­mo ar po­zi­ty­vaus Alo­no kū­ry­bo­je sun­ku su­ras­ti, o pa­sau­ lis vis dėl­to la­biau mėgs­ta po­ten­ ci­ją – ir vi­di­nę, ir išo­ri­nę, ir dva­si­ nę, ir kū­niš­ką­ją.“ A.Štel­ma­no vaiz­duo­ja­mi šir­ džiaž­mo­giai yra per­ne­lyg pa­na­šūs vie­nas į ki­tą, kad su­da­ry­tų dar­nią po­rą. To­dėl vie­nat­vė ir kan­čia, kad ir kaip yra Alo­no iš­puo­se­lė­tos ir iš­ lavintos pa­jau­tos, pa­mėg­ti jas, anot R.Ave­rin­ce­vo, sun­kiai se­ka­si net ir pa­čiam au­to­riui. KD inf.

Projektas „LT asam skam­bės tik vie­ną k Pra­si­dė­jęs XVII tarp­tau­ti­nis šiuo­ lai­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Iš ar­ ti“ kvie­čia į uni­ka­lų kon­cer­tą, per­ žen­gian­tį aka­de­mi­nio mu­zi­ka­vi­ mo ri­bas, „LT asamb­lia­žai“.

„LT asamb­lia­žai“ – tai bend­ras šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos au­to­rių, Lie­ tu­vos ka­me­ri­nio or­kest­ro ir džia­ zo imp­ro­vi­zuo­to­jų pro­jek­tas, val­ do­mas jau­no­jo maest­ro Mo­des­to Bar­kaus­ko. Ne­dos Ma­lū­na­vi­čiū­tės, Pet­ro ir Do­mi­ny­ko Vyš­niaus­kų, Ar­ ka­di­jaus Go­tes­ma­no džia­zo imp­ro­ vi­za­ci­jos skam­bės sty­gi­nių or­kest­ ro ir švie­sos la­ze­rių pa­sa­žų fo­ne. Vie­no uni­ka­liau­sių na­cio­na­li­nių

pro­jek­tų fes­ti­va­ly­je „Iš ar­ti“ kū­ry­ bi­nės gru­pės idė­ja – su­kur­ti ir už­ ra­šy­ti ka­me­ri­niam or­kest­rui kom­ po­zi­ci­nį fun­da­men­tą, pa­gal ku­rį imp­ro­vi­zuos džia­zo at­li­kė­jai. To­ kios idė­jos for­ma­tas įpa­rei­go­ja vi­ sus au­to­rius ap­gal­vo­ti ne tik kiek­ vie­ną kom­po­zi­ci­ją, bet ir nuo­sek­liai kar­tu bend­rau­ti per vi­są kū­ry­bi­nį pro­ce­są, kur­ti vi­so kon­cer­to di­na­ miš­kai dar­nią dra­ma­tur­gi­ją. Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą fes­ti­va­ly­ je su­si­durs du maest­ro M.Bar­kaus­ ko val­do­mi po­liai: griež­tai fik­suo­ ta na­to­mis mu­zi­ka, ku­rią įpras­mins nau­jais ar se­niau su­kur­tais kū­ri­niais sep­ty­ni pro­fe­sio­na­lūs kū­rė­jai, ir lais­

Kau­no dramos tea mi­nist­rų pa­lan­ku­ Kau­no vals­ty­bi­niam dra­mos teat­ rui (KVDT) rei­kė­tų su­teik­ti na­cio­ na­li­nio teat­ro sta­tu­są, ma­no Vy­ riau­sy­bė. Dėl to va­kar per pa­si­ta­ ri­mą su­ta­rė mi­nist­rai.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

Jei­gu bū­tų pri­tar­ta šiam Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui, tai bū­tų tre­ čia­sis na­cio­na­li­nis teat­ras ša­ly­je. Anot Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, šį sta­tu­są pir­ma­jam pro­fe­sio­na­liam Lie­tu­vos dra­mos teat­rui no­ri­ma su­teik­ti už iš­skir­ti­nę veik­lą – „na­ cio­na­li­nės dra­ma­tur­gi­jos puo­se­lė­ji­ mą, pro­duk­ty­vų bend­ra­dar­bia­vi­mą su lie­tu­vių dra­ma­tur­gais, nuo­sek­lią edu­ka­ci­nę veik­lą ir iš­skir­ti­nio kū­ ry­bi­nio brai­žo re­per­tua­rą“. „Pir­mą kar­tą po il­gų de­šimt­me­ čių dar kaž­kas įgis (na­cio­na­li­nį) sta­tu­są nu­si­sto­vė­ju­sio­je struk­tū­ro­ je“, – yra sa­kiu­si mi­nis­te­ri­jos Pro­ fe­sio­na­lio­jo me­no sky­riaus vy­riau­ sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­si­da Žy­gie­nė. Kau­no teat­rui įgi­jus na­cio­na­li­ nio teat­ro sta­tu­są, anot mi­nis­te­ri­

„„Tautiškas: „Baltos drobulės“ premj

teatre inscenizuotų nacionalinės drjos, bū­tų pla­čiau pri­sta­ty­ti iš­ki­liau­ si Lie­tu­vos ir už­sie­nio sce­nos me­no kū­ri­niai ir už­tik­rin­ta vi­sa­ver­tė ša­ lies me­ni­nės kul­tū­ros sklai­da ša­ly­ je bei už­sie­ny­je. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra du na­ cio­na­li­niai teat­rai: Lie­tu­vos na­cio­ na­li­nis ope­ros ir ba­le­to teat­ras bei


17

antradienis, spalio 30, 2012

menas ir pramogos

Fil­me Lie­tu­va virs­ta Ru­si­ja Ita­lų bend­ro­vė Užut­ra­ky­je pra­ dė­jo fil­muo­ti dra­mą „Ana Ka­re­ni­ na“. Lie­tu­vą už­klu­pęs šal­tis ir lie­ tus ne­sut­ruk­dė ka­na­die­čių re­ži­sie­ riui Chris­tia­nui Du­guay nu­fil­muo­ti pir­mų­jų juos­tos kad­rų.

„„Pri­tai­kė: Lu­kiš­kių aikš­tė vie­na­me fil­mo „Ana Ka­re­ni­na“ epi­zo­dų virs

čiuo­žyk­la. 

b­lia­žai“ kar­tą

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Užut­ra­kis – tik pir­mo­ji tarp­tau­ti­ nės ko­man­dos sto­te­lė. Per 40 fil­ ma­vi­mo die­nų Lie­tu­vo­je pla­nuo­ ja­ma ži­no­mas Vil­niaus vie­tas, Rum­šiš­kes, mū­sų kraš­to dva­rus pa­vers­ti Le­vo Tols­to­jaus ro­ma­ne ap­ra­šy­to­mis gat­vė­mis ir vie­to­vė­ mis. „Anos Ka­re­ni­nos“ kū­rė­jai vie­nai iš sce­nų Vil­niu­je pa­si­rin­ko Lu­kiš­ kių aikš­tę. Ji taps čiuo­žyk­la, ku­rio­je ro­man­tiš­kai lais­va­lai­kį leis pa­grin­ di­niai fil­mo he­ro­jai. Do­mi­ni­ko­nų ir Uni­ver­si­te­to gat­ves pla­nuo­ja­ma pa­ vers­ti XIX a. Mask­vos ir Sankt Pe­ ter­bur­go gat­vė­mis su rie­dan­čio­mis ka­rie­to­mis, puoš­nio­mis da­mo­mis ir ele­gan­tiš­kais džen­tel­me­nais. Fil­ma­vi­mai pla­nuo­ja­mi ir Li­te­ ra­tū­ri­nia­me Alek­sand­ro Puš­ki­no

mu­zie­ju­je, Šv. Ni­ko­la­jaus cerk­vė­je, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­ jo­je, Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je. Vil­niaus ki­no biu­ras, sie­kian­tis į sos­ti­nę pri­trauk­ti kuo dau­giau ki­no kū­rė­jų iš už­sie­nio, bend­ra­dar­bia­vo su pro­diu­se­riais ir iš­da­vė bū­ti­nus lei­di­mus fil­muo­ti įvai­rio­se Vil­niaus vie­to­se. Pa­sak Vil­niaus ki­no biu­ro di­rek­ to­rės Jū­ra­tės Pa­zi­kai­tės, se­na­mies­ tis jau bu­vo ta­pęs Ams­ter­da­mu, Vin­gio par­kas – Kva­la Lum­pū­ro miš­kais, o da­bar per fil­ma­vi­mus Vil­nius ­virs Mask­va ir Sankt Pe­ ter­bur­gu. „Me­tų lai­kų skir­tu­mai ir ar­chi­ tek­tū­ros įvai­ro­vė – Lie­tu­vos sos­ti­ nės pra­na­šu­mas, to­dėl pa­ma­žu ją at­ran­da vis dau­giau už­sie­nio fil­mų kū­rė­jų. Be­veik vi­sa „Ana Ka­re­ni­na“ li­ku­sį ru­de­nį ir žie­mos pra­džio­je bus ku­ria­ma Vil­niu­je bei gre­ti­mo­ se vie­to­vė­se“, – sa­kė J.Pa­zi­kai­tė. Jos tei­gi­mu, fi­nan­si­nė fil­ma­vi­mo pu­sė – taip pat ak­tua­li. „Už­sie­nio ki­no ga­min­to­jai daž­nai lie­ka pa­ten­

kin­ti lie­tu­vių pro­fe­sio­na­lu­mu. Juos ten­ki­na ir kon­ku­ren­cin­gos kai­nos, ir darbš­tūs ki­no pra­mo­nės dar­buo­ to­jai, ir vieš­bu­čiai, ir mai­ti­ni­mas“, – tei­gė J.Pa­zi­kai­tė. Mil­da Lei­pu­tė, kar­tu su ita­lais dir­ban­čios pro­diu­se­rių bend­ro­vės „Nor­dic Pro­duc­tions“ pro­diu­se­rė, at­sklei­dė, kad fil­ma­vi­mo gru­pę su­ da­rys apie 100 ki­no kū­ri­mo pro­fe­ sio­na­lų iš Ita­li­jos ir Lie­tu­vos, fil­me vai­dins apie 70 ak­to­rių iš Ita­li­jos, Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos ir Lie­tu­ vos, o ma­si­nė­se sce­no­se da­ly­vaus apie 600–700 žmo­nių. Dvie­jų da­lių fil­mas „Ana Ka­re­ ni­na“ bus ku­ria­mas ang­lų kal­ba. Pag­rin­di­nės fil­mo he­ro­jės vaid­ me­nį at­liks ži­no­ma ita­lų ak­to­rė Vit­to­ria Puc­ci­ni. Juos­to­je taip pat vai­dins gar­si is­pa­nų ak­to­rė Ánge­ la Mo­li­na, San­tia­go Cab­re­ra, Ma­ xas Von Thu­nas. Pla­nuo­ja­ma, kad apie 40 die­nų fil­ma­vi­mai vyks Lie­ tu­vo­je, ke­lias die­nas kū­rė­jai dirbs Lat­vi­jo­je, Run­da­lė­je. KD inf.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Val­ demaras KUGRINAS. Teisingi atsakymai: SRAIGTASPARNIS (pirm.), NUOTYKIAI (antr.), PIRMAS GIMTADIENIS (treč.), ROJALIS (ketv.), ŽAISLIUKAS (penkt.).

va ra­šy­ti­nė imp­ro­vi­za­ci­ja, kiek­vie­ną kar­tą at­lie­ka­ma vis ki­taip iš­ki­liau­sių Lie­tu­vos džia­zo meist­rų, bei la­ze­rių blyks­tės – sa­vaip in­terp­re­tuo­jan­čios gar­sų to­nus ir pus­to­nius. Vi­si šios pro­gra­mos kū­ri­niai – prem­je­ri­niai, o tu­rint ome­ny­je džia­zo spe­ci­fi­ką – konk­re­tų gar­sų pa­vi­da­lą jie įgaus pir­mą ir pa­sku­ti­nį kar­tą. KD inf.

kas: XVII tarp­tau­ti­nis šiuo­l ai­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Iš ar­ti“. „LT Asamb­lia­žai“. kur: Kau­no vals­t y­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je. kada: Lapk­ri­čio 4 d. 17 val.

t­rui – ­mas

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę lai­ mėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Xaviero Her­ berto knygą „Kaprikor­ nija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australų – baltųjų, aborigenų ir azijiečių – istoriją, kuri kupina išdavysčių, žmogžudysčių ir kraują kaitinančios aistros niekinamoms, bet geidžiamoms aborigenėms moterims – Juodajam Aksomui.Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

jera – viena iš pastaruoju metu Kauno ramaturgijos pavyzdžių. Aliaus Koroliovo (BFL) nuotr.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos teat­ ras. Abu jie įsi­kū­rę Vil­niu­je. Lie­tu­vos teat­rų sis­te­mą su­da­ro vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių, pri­va­tūs (ne­vals­ty­bi­niai) ir mė­gė­jų teat­rai. Ša­ly­je iš vi­so yra 13 vals­ty­bės teat­ rų, aš­tuo­ni iš jų – dra­mos teat­rai. BNS inf.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, lapkričio 6 d.


18 2

antraDIENIS, spali0 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� �������������������������������������������������� 19, 20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Kviečia� ����������������������������������������������� 20, 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (E kategorija), geras atlyginimas. Tel. 8 620 77 579.

Siūlo darbą

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kat.; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Statybos, remonto

1038717

AB „Kauno baldai“ plečia veiklą didindama pardavimus ir kviečia dirbti siuvimo, medienos pjovimo, porolono pjovimo baro meistrus. Darbo pobūdis – gamybos baro darbo organizavimas. Pageidautinas išsilavinimas – aukštasis (medienos, siuvinių technologijos). CV siųsti cv@kaunobaldai.lt. Pasiteirauti tel. (8 37) 341 768. 1038726

Automobilių plovyklai reikalingi darbuotojai (vaikinai ir merginos). Darbas nuolat arba savaitgaliais. Tel. 8 606 85 045. 1038921

Automobilių servisui reikalingi: serviso vadovas, važiuoklės meistrai, automobilių mechanikai. Tel. 8 698 02 939.

1030987

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121. 1037327

Trikotažo įmonei reikalingos siuvėjos (-ai), narstytojos (-ai). Darbas viena pamaina. Siūlome visas socialines garantijas. Kreiptis Kėdainių g. 4, tel. (8 37) 361 872, 8 686 42 663. 1036835

1035963

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1026604

Dirbti siuvykloje reikia kvalifikuotų siuvėjų. Tel. 8 650 68 217, 200 760.

1022716

Gamybos įmonei reikalingi: tekintojas-frezuotojas, šaltkalvis ir suvirintojas (argonu). Tel. 8 699 65 740. 1038914

Ieškome muitinės tarpininko atstovo dirbti Kaune. Reikalavimai: muitinės tarpininko pažymėjimas, darbo patirtis. Tel. 8 685 24 486. 1037113

Įmonei Garliavoje reikalingas tekintojas dirbti su metalo tekinimo staklėmis 16K20 ir 1E71. Švarus darbas su plastikais, geros darbo ir buitinės sąlygos. Tel. 8 687 70 570.

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas siūti vienasiūle siuvimo mašina ir trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1028905

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. MAISTO NETOLERAVIMO TESTAS – puikus būdas, norint išvengti ligų. Vokietijos mokslininkai, pasinaudoję Rytų medicinos išmintimi, sukūrė unikalų, vienintelį Baltijos šalyse DERMATRON CLS 3D aparatą. Šiandien jo galimybėmis galite pasinaudoti ir Jūs! Ištyrus net apie 200 maisto produktų ir gėrimų, nustatysime, kuriuos Jūsų organizmas toleruoja, o kurių derėtų atsisakyti. DĖMESIO! Iki lapkričio 15 d. MAISTO NETOLERAVIMO TESTUI taikoma 10 % NUOLAIDA, tyrimas Jums kainuos tik 350 Lt! BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1038085

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

Medikų

1016599

1037751

Įmonei, užsiimančiai inžinerinių vidaus sistemų montavimo darbais, reikalingi montuotojai. Pasiteirauti tel. 8 699 90 126 arba CV prašom siųsti arnoldas@lakmalit.lt. 1028438

Jonavoje reikalingas vairuotojas, turintis B, C , E kat. vairuotojo pažymėjimus. Tel. 8 615 23 210. 1037407

Kepyklai Panemunėje reikalingas kepėjasmiltininkas ir duonos gaminių pakuotoja (-as). Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 1038103

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1021810

Kviečiame dirbti siuvėjus, stalius-staklininkus (turinčius staklininko pažymėjimą), stalius, šaltkalvį-metalo tekintoją. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768. 1038066

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 698 00 955.

1035758

Reikalingas vamzdžių klojėjas. Pirmumas – turintiesiems C1 kat. vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8 698 35 923. 1038626

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

1036363

Statybos įmonei reikalingi: fasadų šiltintojai, mūrininkai, tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331.

1037132

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1031044

Ar žinote, kad dėl kaklo kraujagyslių aterosklerotinių pokyčių sutrinka galvos smegenų kraujotaka ir padidėja insulto tikimybė? Užbėkite nelaimei už akių! Kraujagyslių chirurgė ir echoskopuotoja Žana Kavaliauskienė Jums atliks tikslią KAKLO KRAUJAGYSLIŲ ECHOSKOPIJĄ, kurios metu bus ištirtos miego ir slankstelinės arterijos. Kaklo kraujagysles rekomenduojama ištirti, esant neaiškios kilmės galvos svaigimui ir skausmui, ūžesiui, nepatikslintam insultui. Taip pat gydytoja atlieka ir VENŲ SKLEROTERAPIJĄ. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1038086

Efektyvus ūmaus ir lėtinio skausmo, stuburo, sąnarių ligų gydymas. LAZERIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt. 1026495

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 1019804

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1024089

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 1012759

Klinikoje BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA priklausomybės ligų psichologė N.Bagdonaitė taiko lazerio terapiją, kuri greitai pašalina potraukį rūkyti. Tel. 313 665. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 10 proc. nuolaida. 1024556

1037336

1019590

1012407

Paslaugos

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1026773

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692.

Buitinės technikos remonto Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900. 1035895

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 1008029

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1037566

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1029892

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1030181

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Amerikietiškų žibintų perdarymas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1038223

Patyrę meistrai kokybiškai ir nebrangiai remontuoja įvairių markių automobilių variklius, yra galimybė atsigabenti transporto priemonę. Tel. 8 602 98 953. 1033900

1038644

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1036840

1037037

AEG, ARDO, ARISTON, BEKO, BOSCH, HANSA, LIEBHERR ir kt. šaldytuvų, skalbyklių remontas. Atvykstu nemokamai. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 678 87 795. 1038962

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1035274

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1032611

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1024569

1019822

Rudeninės nuolaidos dantų gydymui ir protezavimui. Metalo keramikos protezams – 5 proc. nuolaida. Nemokama apžiūra užsiregistravus. Tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklai. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1026101

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1030071

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“ tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 1032929

Apdaila. Atlieku glaistymo, dažymo, tapetavimo darbus. Dedu vidinius ir išorinius kampus. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046. 1035614

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1037340

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1032554

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1034117

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 1035776

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271. 1036069

1038606

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

1008081

1012542

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1031435

1023596

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Dirbame vokiška įranga BMS. Ilgametė patirtis. Kokybė. Garantija. Tel. 8 618 20 971.

Kompiuterininkų

1030264

1024859

1033805

Nukelta į 19 p.


19 3

antraDIENIS, spalio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Paslaugos Statybos, remonto

1031672

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsÄ…, glaistome, daĹžome, ÄŻrengiame santechnikÄ… ir ĹĄildymo sistemas. Ĺ iltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Dedame gipskartonÄŻ, glaistome, daĹžome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990.

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

1038072

1038344

Dengiame ir remontuojame plokĹĄÄ?iuosius stogus ir garaĹžus prilydomÄ…ja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1035935

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1027757

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiĹĄkai. Suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 651 73 760. 1036993

Glaistome, daĹžome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Kiti apdailos darbai. Tel. 8 657 74 383.

1036529

1035742

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1012507

SiuvÄ—jĹł

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, dĹŤmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1034665

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. Vidaus apdailos ir santechnikos darbai. Tel. 8 619 29 430. 1035397

Metalo gaminiai iĹĄ juodojo ir nerĹŤdijanÄ?io plieno. Laiptai, turÄ—klai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai ĹĄiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt. 1036644

Pakabinamosios lubos: mineralinÄ—s, aliumininÄ—s, fibrocementinÄ—s, plieninÄ—s. LubĹł montavimas. Tel. 8 611 33 973; www.lubos.lt. 1028868

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1021456

Plastikiniai langai butams ir nuosaviems namams, balkonĹł stiklinimas, vidaus ir lauko durys. LaiptiniĹł langai. Gaminiams ir darbams suteikiama 5 m. garantija. Senus langus iĹĄsiveĹžame nemokamai. info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1027207

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 1023212

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1035696

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

1037617

1026768

Šiltiname sienas, stogus, grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 1030906

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1028509

Stogdengys, turintis patirties, greitai ir kokybiĹĄkai dengia ĹĄlaitiniĹł ir karkasiniĹł namĹł stogus. Tel. 8 673 96 426. 1032097

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1024335

Tveriame ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł tvoras. Konsultuojame. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581.

1020475

Valau kaminus. Remontuoju krosnis, virykles. Tel. 8 602 85 373. 1037734

BaldĹžiĹł

Ĺ ventÄ—ms KavinÄ— UAB „Partizanai“ kvieÄ?ia ĹĄauniai praleisti laikÄ…, atĹĄvÄ™sti ĹĄeimos ĹĄventes (iki 100 asmenĹł). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

1024214

Kitos

1035360

Naujos statybos dviejĹł, trijĹł kambariĹł butus Kaune (autonominis ĹĄildymas, patogus iĹĄplanavimas, Ĺžidinys, vieta automobiliui, geri kaimynai, ĹĄalia PC, iĹĄvystyta infrastruktĹŤra, maĹži mokesÄ?iai uĹž ĹĄildymÄ…, parduodami su daline arba visa apdaila). Paskutiniai ĹĄio projekto butai. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadienÄŻ. Tel. 8 698 09 808. 1036825

Naujos statybos kotedŞą ir 2, 3 kambariĹł butus NoreikiĹĄkÄ—se. DalinÄ— apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. Norite be tarpininkĹł parduoti, pirkti, nuomoti nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…? ÄŽvertiname, konsultuojame, talpiname skelbimÄ… su nuotraukomis internete (nuo 50 Lt). Tel. 8 685 55 552; www.nekturtas.lt. Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1021469

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams ÄŻteisinti, keiÄ?iu paskirtÄŻ. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 1034910

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

Skubiai 1 k. butÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose (ĹĄaltas vanduo, WC, ĹĄildymas kietuoju kuru, sandÄ—liukas). Netoli Nemunas, PC „Norfa“. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 605 58 825. 1037782

VERTIMAI

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

SavanoriĹł pr. 3, tel. 209 008, 8 600 82 843, info@glorialingua.lt.

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1025673

BĹŤrimas Taro kortomis. BioenergetinÄ—s paslaugos. Tel. 8 669 89 504.

1036581

MedŞių, krōmų pjovimas. Šakų genėjimas, smulkinimas, iťveŞimas. Melioracijos griovių tvarkymas. Žolės pjovimas trimeriu. Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 1034418

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1038779

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1 k. butÄ… ElektrÄ—nuose, Rungos g. (bendr. pl. 22 kv. m, tvarkingas). PradinÄ— kaina 30 400 Lt (aukcionas). Tel. 8 698 20 630. 1034093

1 k. butÄ… Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ— 5 kv. m, WC ir pusvonÄ— kartu, balkonas, naujas remontas, renovuotas). Kaina 20000 Lt. Galimas keitimas ÄŻ butÄ… Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d. 1022042

BuitinÄ— technika BuitinÄ—s technikos iĹĄparduotuvÄ—! Nauja technika uĹž patraukliausiÄ… kainÄ…. Laukiame JĹŤsĹł JONAVOS g. 204A ir www.BTisparduotuve.lt. Tel. 8 673 79 925. 1038650

Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1028108

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

StatybinÄ—s medĹžiagos

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. EkonomiĹĄkÄ… 2 k. butÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose. B. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mĹŤrinis namas, autonominis ĹĄildymas, po kapitalinio remonto, signalizacija. Kaina 77 000 Lt. Tel. 8 674 64 821. 1032954

1033055

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022401

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ…. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022837

1032190

Malkas maĹžais kiekiais (veĹžame 2–4 kubinius metrus). Turime berĹžo, alksnio, Ä…Ĺžuolo, sausos puĹĄies („sauskÄ—s“). Tel. 8 629 94 161. 1033490

Malkos pigiau. Supjautos trinkelÄ—mis. AtveĹžame. Tel. 8 631 33 736.

1033651

Nebrangiai parduodu malkas trinkelÄ—mis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 1028935

NebrangĹŤs baltarusiĹĄki durpiĹł briketai (sufasuoti didmaiĹĄiuose po 500 kg) ir pjuvenĹł briketai. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974175

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 1031559

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022315

AlavÄ…, nichromÄ…, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ…, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1022662

Aliuminio, vario, bronzos, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, lydmetalÄŻ, babitÄ…, akumuliatorius, elektros variklius. ElektrÄ—nĹł g. 8, tel. 8 686 83 409. 1027571

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

1026408

1026841

Parduodamos ÄŻvairios malkos. Tel. 8 642 00 055.

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ— perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iĹĄ karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

1031246

Parduodu malkas „iĹĄ pirmĹł rankĹłâ€œ. AtveĹžu miĹĄkaveĹžiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1024147

Pigiai parduodu ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł malkas ir Ä…Ĺžuolo bei juodalksnio atraiĹžas. Tel. 8 688 55 419. PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1013223

SaulėgrąŞų lukťtų briketai – labai kaitrōs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir Şidiniams. AtveŞame. Tel. 8 678 16 731. UAB „Granitas�, Elektrėnų g. 16, Kaunas, parduoda įvairių spalvų dekoratyvinę skaldelę, dekoratyvinius akmenukus kapų prieŞiōrai. Pasiteirauti tel. 8 612 33 566.

1036473

VISKAS SKAITMENINEI TELEVIZIJAI: PRIEDĖLIAI, ANTENOS, MODULIAI. MONTUOJAME. IŠRAŠOME SĄSKAITAS KOMPENSACIJOMS. STATYBININKŲ G. 7, KAUNAS. Tel. (8 37) 330 901, 8 656 44 250; www.erksa.lt.

1034164

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1027074

BALTIC METAL, UAB – aukťtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą. Atsiskaitome iť karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1013476

BendrovÄ— nuolat perka ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ™, pageidautina nuo 5 ha. Atsiskaitome prieĹĄ notarÄ…. Tel. 8 686 86 065. 1028380

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1027634

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IťsiveŞa patys. IťveŞa senus automobilius. VandŞiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1026200

1035017

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1013518

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1035184

1038640

1036496

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1034729

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 652 76 432. Bankrutavusios UAB Jukna ir Ko, AB „Alytaus kranai“, UAB „DROBÄ– LT“, UAB „Tartuva“, UAB „SKP investicijos“, UAB „Barasta“, „MA DIDMENA“ ir UAB „Ekasta ir Ko“, UAB „Arx Baltica“ iĹĄparduoda nekilnojamÄ…jÄŻ, ilgalaikÄŻ kilnojamÄ…jÄŻ ir trumpalaikÄŻ turtÄ… bei reikalavimo teises ÄŻ ÄŻmonÄ—s skolininkĹł neÄŻvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sÄ…raĹĄais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipaĹžinti UAB ÄŽmoniĹł bankroto administravimo ir teisiniĹł paslaugĹł biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 655 44 551, faksas (8 37) 308 948, www.adminbiuras.lt, e. paĹĄtas biuras@adminbiuras.lt.

AtveŞame (nuo 1 tonos) skubiai, nebrangiai medienos pjuvenų briketų, baltarusiťkų durpių briketų, saulėgrąŞų lukťtų briketų. Tel. 8 600 25 915.

1034903

1029446

999433

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1037768

1035902

1037376

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 674 44 496.

1037767

Namo dalÄŻ su Ĺžeme SargÄ—nuose, RadviliĹĄkio g. (3 a. mĹŤr., bendr. pl. 84 kv. m, dalinÄ— apdaila, apĹĄiltintas, komunikacijos). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA.

1038664

Siuvu, persiuvu ir taisau kailinius ir odines striukes. KeiÄ?iu pamuĹĄalus, uĹžtrauktukus, perdaĹžau odines striukes. Tel. 8 608 23 652.

1035860

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ—ĹžutÄ—, kelias). Tel. 8 676 22 944.

Brangiai perkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. IĹĄveĹžame senus automobilius. S.LozoraiÄ?io g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1026177

Brangiai perkame juodųjų metalų lauŞą, mokame iť karto. IťsiveŞame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1029569

ÄŽvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame patys, iĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1026868

1037585

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Maisto prekÄ—s

1037597

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, raugintus ir ĹĄvieĹžius kopĹŤstus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1033713

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022586

Kitos prekÄ—s Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä…Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559. 1033206

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463. 1036002

AtveĹĄiu baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł (maiĹĄai po 500 kg). Greitas pristatymas, geros kainos. Tel. 8 614 88 448. 1034680

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022502

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldÄ—jimo, paskolĹł, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 311 208. 1021801

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, el. variklius, automobiliĹł laidus, kompiuteriĹł ir kitas plokĹĄtes. Tel. 8 660 99 000. 1026111

PERKAME MIĹ KÄ„. Tel. 8 602 31 516.

1015041

Perku ĹžemÄ—s grÄ…Ĺžinimo dokumentus. Atsiskaitau iĹĄ karto. Tel. 8 684 94 670. 1022960

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, iĹĄsiveĹžame maĹžus kiekius. Be poilsio dienĹł. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1036380

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022756

Superkame visĹł markiĹł senus automobilius, iĹĄsiveĹžame patys. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 1030387

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antraDIENIS, spali0 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Gabenimai

Įvairūs

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 830 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1026224

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1027684

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 600 27 072. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 301 103, 8 609 96 655. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 614 22 030, 8 640 61 199.

Nuomoja 3 kambarių butą prie „Urmo“ bazės, Taikos pr. (IV a., bendr. pl. 64 kv. m, rakinama laiptinė, su baldais ir buitine technika, interneto prieiga). Kaina 650 Lt (+ mokesčiai). Tel. 425 506, 8 698 86 009. 1038041

Administracines patalpas Savanorių pr. 271 (15 ir 20 kv. m, 1-ajame aukšte, įėjimas iš Savanorių pr.). Tel. 313 424, 8 698 39 948. 1034214

Dviejų kabinetų biurą A.Mickevičiaus g., Centre, prie Apygardos teismo (II a., b. pl. 30, kabinetai 16 ir 14 kv. m). Kaina 450 Lt + mokesčiai. Tel. 425 506, 8 698 86 009. 1038252

Nebrangiai „Neoplan“ autobusus (su visais patogumais) kelionėms Lietuvoje ir užsienyje. Tel./faksas 430 777, 8 698 32 574. 1028636

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707.

1023473

kviečia

1037765

Spalio 30 d., antradienį, 18 val. ROMANTINĖS SCENOS ROKAS ZUBOVAS (fortepijonas) Programoje – kompozitorių L.van Beethoven, P.Vasks, F.Chopin, E.Granados, B.Kutavičiaus kūriniai Bilietų kaina: 10, 15 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Birutės Sarapienės tekstilės paroda „Vizijos“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1037665

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 1013541

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900.

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio iki 7 tonų. Mini ekskavatoriaus ir „Bobcat“ nuoma, išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

1036818

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, žirgų mėšlo, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1033531

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1034573

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1038270

1031337

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. BOBCAT paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 1018889

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1025343

Paskolos

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1023905

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 1010607

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1021390

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1021531

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1021309

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1021278

Nukelta į 21 p.


213

antraDIENIS, spalio 30, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai

Paskolos

Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės ir individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1024358

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“. 1036275

Kiti Kauno 24-ajame notaro biure nagrinėjamas Vytauto Eigirdo (g. 1957 m.) turto paveldėjimo klausimas. Visi suinteresuoti asmenys kviečiami per dvi savaites nuo šio skelbimo datos kreiptis į 24-ąjį notaro biurą, Laisvės al. 23-5A, Kaunas. Tel. (8 37) 209 993.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Konkursas skirtas 1–4 klasių mokiniams!

1027998

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1026676

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

PIRMOS VIETOS NUGALĖTOJŲ KLASĖ PLAUKS Į 3 DIENŲ KRUIZĄ LAIVU Į STOKHOLMĄ! Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Laive jų lauks įvairūs koncertai ir žaidimai, o Stokholmas paliks neišdildomą įspūdį.

DĖMESIO!

Konkurso klausimus ir sąlygas rasite www.krantas.lt ir www.ngkids.lt

Spalio 30 d. prasideda konkursas „GERIAUSIA GEOGRAFŲ KLASĖ“

1024601

1038659

kviečia

informuoja GLAUKOMA SERGANČIŲ BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas kvie­čia­mas spa­lio 30 d. 15 val. Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­je (Lais­vės al. 39). VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vaidoto g. 115 Lapkričio 6 d. 18 val. – paskaita LAIMĖS KODAS. Lektorė Lukrecija Augustaitytė. Patarimai iš senolių skrynelės. Lektorė Danutė Kunčienė. Panemunės bendruomenės centras ir Žolinčių akademija KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Spalio 30 d. 18 val. – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje” (vėlimas). Veda Daiva Vainauskienė. Registracija tel. 8 679 36 715. Lap­kri­čio 4 d. 13 val. – pa­skai­ta „Vė­li­nės ir Il­gės – tra­di­ci­jos ir są­mo­nin­gas jų su­vo­ki­ mas”. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. Su­si­ti­ ki­mas su VDU dok­to­ran­te Ri­mu­te Gar­ne­vi­ čiū­te. „Veid­ro­dis šiuo­lai­ki­niuo­se lai­do­tu­vių pa­pro­čiuo­se”. Lap­kri­čio 5 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­ los stu­di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­ mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­mai”: obuo­lys (gra­fik­ a). Ve­da dai­ li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. In­for­ma­ci­ja tel. 8 670 49 904. Kvie­čia­me 6–18 me­tų vai­ kus, mo­ki­nius ir jų šei­mos na­rius da­ly­vau­ ti Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tro ren­gia­ mo­je tra­di­ci­nė­je ad­ven­to ak­ci­jo­je „LAIMINA MIESTĄ ANGELAI 2012”. Po­te­mė – „Ka­len­ do­rius 2013”. Dar­bus pri­sta­ty­ti iki lap­kri­ čio 27 d. į KTKC, A.Jakš­to g. 18, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei I.O.Melz­ba­kie­nei. In­for­ma­ ci­ja www.ktkc.lt, tel. 8 679 36 718, e.p. ir­ma.o.melz­ba­kie­ne@gmail.com. Lap­kri­čio 6 d. 18 val. KTKC (A.Jakš­to g. 18) – mo­ky­mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Va­ ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ke­pu­rės, be­re­tės vė­li­ mas. Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. Lap­kri­čio 8 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: ak­va­re­lės lie­ji­mas ant pie­ši­nio. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­ das La­ta­kas. NEMOKAMOS PASKAITOS Savaitinis dvasinis pagrindas, arba Tora, judaizmas, priedermės ir kabala ravo Adamo Sinajaus knygoje „Tora, žmogus ir tai, kas yra tarp jų”. Lektorius – Rimas Jasaitis. Paskaitos vyksta šeštadieniais nuo 12 val. Šilainiuose, Žiemgalių g. 8/Baltų pr. kampas. Įėjimas nemokamas.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Perduokite šią naujieną vaikams, mokytojams ir draugams!

Dėl autobusų eismo Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos raštu Nr. (13)–15B-6437, siekiant gerinti keleivių susisiekimą, tolimojo susisiekimo autobusų eismas Visų Šventųjų dieną ir gretimomis dienomis numatomas organizuoti taip: spalio 31 d. (trečiadienį) – penktadienio tvarkaraščiu; lapkričio 1 d. (ketvirtadienį ) – šeštadienio tvarkaraščiu; lapkričio 2 d. (penktadienį) –– penktadienio tvarkaraščiu; lapkričio 3 d. (šeštadienį) – šeštadienio tvarkaraščiu; lapkričio 4 d. (sekmadienį) – sekmadienio tvarkaraščiu; lapkričio 5 d.(pirmadienį) – pirmadienio tvarkaraščiu. PASTABA – galimi pakeitimai. Išsamesnė informacija Kaune tel. 409 060, www.autobusubilietai.lt 2012 10 31–11 05 dienomis UAB KAURRA tolimojo susisiekimo (tarpmiestinių) papildomų autobusų eismas organizuojamas pagal žemiau pateiktą lentelę. Maršruto galinis punktas Mažeikiai Iš Mažeikių Šiauliai Vilnius Vilnius į Ignaliną iš Ignalinos į Nidą iš Nidos Alytus Obeliai Šiauliai iš Vilkaviškio Šiauliai Lazdijai Alytus Marijampolė Alytus Palanga Alytus

Dienos Išv.laikas 5.25dš 16.00 dds 6.00 ddš 6.10 ddš 6.30 ddš 7.30 š s 8.30 pš 14.45 ps 10.10 ddš 11.00 pšs 11.05 s 14.30 s 13.15 pšs 16.10dds 16.10 š 17.05 s 18.20 s 18.30 ps 20.20 s

31 T + + + + + + + + + + -

01 K + + + + + + + + + -

02 P + + + + + + + + + + -

03 Š + + + + + + + + -

04 S + + + + + + + + + + + +

05 Pr + + + + + + + -

Vietinio susisiekimo autobusai lapkričio 1 d. važiuos pagal sekmadienio eismo tvarkaraščius. ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS L.Zamenhofo g. 9 Kviečia būsimas mamytes ir tėvelius dalyvauti NEMOKAMŲ SEMINARŲ CIKLE (I grupė – lapkričio 7, 14, 21 d., II grupė – lapkričio 28 d., gruodžio 5 ir 12 d.). Seminarai vyks nuo 17 iki 19.15 val. Būtina registracija tel. (8 37) 750 935 arba e. paštu pagalba@ssinstitut.lt. Daugiau informacijos www.ssinstitut.lt.

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Rau­dond­va­rio pl. 150, UAB „Pir­mas žings­nis” kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Lap­kri­čio 8 d. 16–17.30 val. – pa­žin­ki­me Lie­tu­vą per tau­ti­nį pa­vel­dą. VISOS ŽOLĖS NUO KO NORS... Su­si­ti­ki­mas su Ra­mū­nu Dau­ge­la­vi­čiu­mi, žo­li­nin­ku, ar­ba­tos ce­re­ mo­ni­jų meist­ru (Anykš­čiai). Jau tre­jus me­tus vi­si ren­gi­niai yra ne­mo­ka­mi!

Atsiliepkite! 2012 10 18, apie 19 val., ant Neveronių viaduko mačiusius eismo įvykį, kuriame sunkvežimis buvo įsirėžęs į mikroautobusą, prašom atsiliepti tel. 8 699 87 738.

1037359

Aš, Mokadem Nabil iš Algerijos, ieškau savo draugės Ingos Žideliūnaitės iš Kauno (ji Algerijoje, Annaba mieste buvo 2007 m.). Tel. 8 637 80 836, e. mail ross_007@hotmail.fr.

1038931

Pamesta Pamestą Kauno statybininkų mokyklos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1522014, išduotą Stanislavai Gudalevič, laikyti negaliojančiu. 1038625

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

anradienis, spalio 30, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos mamytės mirties Vadybos katedros administratorę Gražiną ANCKAITIENĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenė. Skaudžią netekties valandą dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Sveikatos statistikos skyriaus vedėją Liliją BUTKIENĘ. Kauno klinikinės ligoninės administracija Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai nuoširdžiai užjaučia Konsultacijų centro Specialistų konsultantų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją Zitą DUMBLIAUSKIENĘ dėl tėvelio mirties. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos specialistų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją Onutę GIRDENIENĘ, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia poliklinikos administracija ir darbuotojai. Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus vyrui, Nijolę GRIGALIŪNIENĘ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam tėvui, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Skaidrą KATILIENĘ nuoširdžiai užjaučia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai. Nuoširdžiai užjaučiame Sergejų MATIUŠOVĄ dėl tėvelio mirties. UAB „Hermio langai“ kolektyvas Sunkią netekties, skausmo ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, Henriką MATULIONĮ, šeimos narius ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Empirija“ kolektyvas.

Telydi paguoda ir dvasios ramybė šią sunkią netekties valandą. UAB „Latmas“ kolektyvas nuoširdžiai užjaučia bendradarbį Rimvydą Miseliūną, mirus mylimai seseriai. Lietuvos energetikos instituto Buhalterijos ekonomistę Violetą PLIKŠNIENĘ, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi bendradarbiai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl tėvelio mirties Aidą VALIUKEVIČIŲ nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai.

Negrįžtamai išeina artimieji Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, Pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali... Kauno teniso klubo narį Aidą Valiukevičių, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia klubo nariai.

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Lap­kri­čio 3 d. 15 val. – An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­ šas. Di­džio­ji sce­na. Lap­kri­čio 4 d. 19 val. – PREMJERA! Da­niel Da­nis. GELBĖKIME MEILĘ. Ma­ni­fes­ ta­ci­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Rū­tos sa­lė. Lap­kri­čio 6 d. 19 val. – An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­ šas. Di­džio­ji sce­na. Lap­kri­čio 7 d. 19 val. – Tu­vos ro­ke­rių YAT-KHA kon­cer­tas. Di­džio­ji sce­na (stud., sen­jor., ne­įgal. – 20 proc. nuo­lai­da). 18 val. – PREMJERA! Juo­zas Tu­mas-Vaiž­ gan­tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­de­ris. Ma­žo­ji sce­na. Lap­kri­čio 8 d. 18 val. – PREMJERA! Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež.To­mas Erb­rė­de­ris. Ma­žo­ji sce­na. 19 val. – Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­ das Ba­nio­nis. Di­džio­ji sce­na.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Spalio 31 d. 18 val. – Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. 3 veiksmų opera. Muzikos vadovas ir dirigentas JULIUS GENIUŠAS, pastatymo meno vadovė DALIA IBELHAUPTAITĖ, režisierius GEDIMINAS ŠEDUIKIS, scenografas ir šviesų dailininkas MARIUS-ALEXANDRU DUMITRESCU, kostiumų ir grimo dailininkas JUOZAS STATKEVIČIUS, chormeisteriai RAMŪNAS TILVIKAS, RASA VAITKEVIČIŪTĖ. Trukmė 3 val. Lap­kri­čio 3 d. 18 val. – El­to­nas Johnas, Ti­mas Rice. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas. Truk­mė 2.30 val. Lap­kri­čio 4 d. 18 val. – Jo­ha­nas Štrau­sas. ČIGONŲ BARONAS. PREMJERA. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rius GEDIMINAS ŠEDUIKIS, di­ri­gen­tas VIRGILIJUS VISOCKIS, sce­nog­ra­ fas ANDU DUMITRESCU (Ru­mu­ni­ja), kos­tiu­ mų ir gri­mo dai­li­nin­kas JUOZAS STATKEVIČIUS, cho­re­og­ra­fas DAINIUS BERVINGIS, chor­meis­te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. Truk­mė 2.20 val. Lap­kri­čio 8 d. 18 val. – Džo­a­ki­nas Ro­si­nis. SEVILIJOS KIRPĖJAS. 3da­lių ko­miš­ka ope­ra. Di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, re­ži­sie­rius Gin­tau­tas Žel­vys, dai­li­nin­kė Tat­ja­na As­taf­je­ va (Ru­si­ja). Truk­mė 3 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Spalio 30 d. 19 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys. N-18

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Lapkričio 4 d. 18 val. – P.Lagerkvistas. NEŪŽAUGA. Monodrama. Režisierius S.Rubinovas. Lapkričio 8 d. 18 val. – F.Rablė. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurmanams. (N-18) Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Lapkričio 3 d. 12 val. Mažojoje scenoje – KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ, rež. A.Žiurauskas (H.K.Anderseno pasakų motyvais), nuo 5 m. Lapkričio 4 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, vedėja E.Žekienė (teatralizuotas renginys), nuo 3 m.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

3 d. 15 val.

Lapkričio 6 d. 18 val. „Laimingi žmonės” pristato spektaklį suaugusiesiems – Vytauto V.Landsbergio ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU ARBA VISIŠKAS RUDNOSIUKAS, rež. V.V.Landsbergis. Vaidina A.Storpirštis. Bilietus galima įsigyti TIKETA kasose, internete www.tiketa.lt ir Kauno lėlių teatro kasoje. Lapkričio 7 d. 19 val. – Jūratės Miliauskaitės autorinis gyvo garso akustinis koncertas TYLIOS DAINOS DRAUGAMS. Dalyvauja: J.Miliauskaitė – vokalas, akustinė gitara, Arijus – klavišiniai. Bilietus galima įsigyti TIKETA kasose, internete www.tiketa.lt ir Kauno lėlių teatro kasoje.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Lap­kri­čio 10 d. 18 val. – KAMASUTRA (vi­zu­ a­li­nis spek­tak­lis su­au­gu­sie­siems N-18). Lap­kri­čio 11 d. 12 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS (žai­di­mas-spek­tak­lis vai­kams).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Spa­lio 31 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŠEIMYNINIS ĮVYKIS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­kis. Lap­kri­čio 4 d. 17 val. – kon­cer­tas AUKSINIS RUDUO.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Lapkričio 4 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CETRAS STUDIJA „KADRAS” A.Mickevičiaus g. 2, tel. 323 506

Mokiniams spalio 30–31 d., per rudens atostogas – LIETUVIŠKŲ FILMŲ RETROSPEKTYVA (įėjimas nemokamas). 30 d. 11 val. – „Velnio nuotaka”, rež. Arūnas Žebriūnas. 31 d. 11 val. – „Paskutinė atostogų diena”, rež. Arūnas Žebriūnas. Registruotis jonas@kadras.lt.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Spa­lio 30 d. 15 val. – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) Is­to­ri­jos fa­kul­te­to už­si­ė­ mi­mas te­ma „So­viet­me­čio Kau­nas”. Už­si­ė­mi­mas ne­mo­ka­mas. Iki lap­kri­čio 3 d. kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pa­ro­do­se: Ma­ri­jaus Pet­raus­ko fo­to­gra­fi­jų pa­ro­do­je „TAI, KAS GRAŽU” ir Svet­la­nos Po­go­sian-Alek­sei­ko pa­ro­do­je „ARMĖNŲ TAUTODAILĖ”. Iki gruo­džio 1 d. ga­li­te pa­ma­ty­ti pa­rodą „SOVIETMEČIO KAUNAS 1955–1975 m. Iš fo­to­gra­fo S.Lu­ko­šiau­s ar­chy­vo”. Kvie­čia­me ap­žiū­rė­ti at­nau­jin­tą is­to­ri­nę eks­ po­zi­ci­ją „KAUNAS LAIKO ŽENKLUOSE: nuo iš­ta­kų iki 1940 me­tų”.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Spalio 31 d. 15 val. Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto klausytojams pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė skaitys paskaitą „Maironis ir teatras”. Šiuo metu veikia parodos: „Sugrįžimai” (skirta išeivių rašytojų kultūriniam gyvenimui Vokietijoje ir Austrijoje 1944–1950 metais), „...palieku visą mano judomąjį turtą” – iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkinių; „Poeto keliais ir keleliais” – Maironio

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

4 d. 18 val.

memorialinių vietų fotografijos; „Mano malda iš senelio knygutės” – dailininkės, Maironio giminaitės Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės tapyba; Moksleivių piešiniai pagal Jono MačiulioMaironio kūrybą; Vytautui Bubniui – 80; Kaziui Sajai – 80; „Tegul laikrodis eina...” (Jonui Mikelinskui – 90); Fotomenininko Alberto Švenčionio „Lietuvos piliakalniai”.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Spa­lio 31 d. 14 val. – Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių mė­ne­sio bai­gia­ma­sis kon­cer­tas ŠIRDY DAR NE RUDUO... Da­ly­vaus: Vai­kų ir moks­lei­vių lais­va­lai­kio rū­mų tau­ti­nių šo­kių an­sam­blis „Ma­lū­nė­lis” (va­do­vė B.Braz­džiū­tė), Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio te­at­ro so­lis­tas, tarp­tau­ti­nių kon­ kur­sų lau­re­a­tas Liu­das Mi­ka­laus­kas, Lie­tu­vos est­ra­dos žvaigž­dė Ni­jo­lė Tal­latKelp­šai­tė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Laisvės al. 53

Lapkričio 2 d. 18 val. atidaroma austrų menininkių Noele Ody ir Gabriele Edlbauer paroda CAPRIHOSENZEIT. Parodos atidarymo metu menininkės pristatys performansą, kurio dalimi kviečia tapti ir jus. Kiekvienas, norintis prisijungti prie menininkių rengiamo perfomanso, parašykite savo vardą ir adresą elektroniniu paštu info@gabrieleedlbauer.net. Paskubėkite, nes specialus kvietimas su paaiškinimu atkeliaus į jūsų namus tiesiai iš Austrijos. Kviečiame dalyvauti – jūsų laukia siurprizas!

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12

Iki lapkričio vidurio veikia tautodailininkės Astos Milčiuvienės ir jos šeimos moterų keturių kartų paroda KĄ RADAU VAIKYSTĖS SKRYNIOJ.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, II a. fo­jė

Lap­kri­čio 5 d. 13 val. bus ati­da­ry­ta pla­ka­tų pa­ro­da „(NE)tau­so­jan­tis mais­to var­to­ji­ mas”. Pa­ro­do­je bus eks­po­nuo­ja­ma 30 ge­riau­sių moks­lei­vių bei stu­den­tų pla­ka­tų, su­kur­tų kon­kur­sui „(NE)tau­so­jan­tis mais­to var­to­ji­mas”. Pla­ka­tai at­spin­di jau­no­sios kar­tos po­žiū­rį – kar­tais la­bai san­tū­rų, o kar­tais – šo­ki­ruo­jan­tį. Eks­po­zi­ci­ja veiks iki lap­kri­čio 30 d. Iki lap­kri­čio 3 d. IV a. fo­jė veikia Ar­tū­ro Slap­šio ta­py­bos pa­ro­da UŽSLĖPTA MINTIS. Ar­tū­ras Slap­šys po 15 me­tų, pra­leis­tų JAV, grį­žo gy­ven­ti į Lie­tu­vą ir ak­ty­viai pri­si­jun­ gė prie Lie­tu­vos me­no kū­rė­jų veik­los. Nė me­tams ne­pra­ėjus po grį­ži­mo į Tė­vy­nę, dai­ li­nin­kas pri­sta­to jau šeš­tą per­so­na­li­nę pa­ro­ dą Lie­tu­vo­je. A.Slap­šio kū­ry­bo­je do­mi­nuo­ja sim­bo­liz­mas, is­to­ri­nių as­me­ny­bių por­tre­tai, fan­tas­ti­ka, abst­rak­ci­jos. A.Slap­šys taip pat pa­si­žy­mė­jo kur­da­mas paš­to žen­klus. Nuo 2008 m. jis ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos paš­to žen­klų kū­ri­mo kon­kur­suo­se. Juo­se ne kar­tą lai­mė­jo pri­zi­nes vie­tas, o 3 jo žen­klai pri­pa­žin­ti ge­riau­siais ir iš­leis­ti (se­ri­ja „Šv. Ka­lė­dos ir Nau­jie­ji me­tai”, 2010 m.; „Sau­ lės mū­šiui – 775 me­tai”, 2011 m.). Iki lap­kri­čio 3 d. II a. fo­jė veikia Vy­tau­to Di­ džio­jo uni­ver­si­te­to pa­reng­ta pa­ro­da, skir­ta vie­nam žy­miau­sių pra­ėju­sio šimt­me­čio po­ etų, No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­re­a­tui, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to gar­bės dak­ta­ rui, Lie­tu­vos gar­bės pi­lie­čiui pro­fe­so­riui Čes­ lo­vui MILOŠUI. 2011-ai­siais – Čes­lo­vo Mi­lo­šo me­tais – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas po­ eto gi­mi­mo šimt­me­tį pa­mi­nė­jo šven­ti­niais ren­gi­niais uni­ver­si­te­te ir kū­rė­jo tė­viš­kė­je Še­te­niuo­se. Vie­na ren­gi­nių cik­lo da­lių – ši kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da, pa­sa­ko­jan­ti apie po­eto gy­ve­ni­mo ke­lią, kū­ry­bą ir pa­sie­ki­mus.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

8 d. 18 val.


23

antradienis, spalio 30, 2012

kas, kur, kada kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Me­ga“, tel. 8 700 70 111

„007 operacija Skyfall“ – 31 d. 21.15 val. (OMNI ID išankstinis); 1 d. 12.30, 15.45, 18.50, 21.45 val. „Grėsmingas“ (30–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – iki 1 d. 15.15, 19.30*, 22.15** val. (*išsk. 1 d., **išsk. 31 d.). „Asteriksas ir Obeliksas Jos Didenybės tarnyboje“ 3D – iki 1 d. 13.45, 18 val. „Šėtonas manyje“ (30–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – 1 d. 13.15 val.; iki 31 d. 21.45 val. „Egzorcizmas“ (30–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – 31 d. 22.15 val. „Kazino apiplėšimas“ – iki 1 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.20 val. „Monstrų viešbutis“ 3D (liet. k. ) – iki 1 d. 11.45, 16, 20.10 val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – iki 1 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.30 val. „Dredas“ 3D – 31 d. 22.10 val. „Laukiniai“ – iki 1 d. 14.30*, 20.30** val. (*išsk. 1 d., **išsk. 31 d.). „Laiko kilpa“ – iki 31 d. 17.10 val. „Džokas“ – iki 31 d. 11.15, 13.15 val. „Kita svajonių komanda“ – iki 1 d. 12.30*, 20.15 val. (*išsk. 1 d.). „Į Romą su meile“ – iki 1 d. 17.45 val. „Absoliutus blogis: atpildas“ 3D – iki 1 d. 22.10* val. (*išsk. 31 d.).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Asteriksas ir Obeliksas Jos Didenybės tarnyboje“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 31 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.30 (seansas nevyks 31 d.), 21 (seansas nevyks 31 d.) val. „Grėsmingas“ (premjera) – iki 31 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30 val. „Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“ (premjera) – iki 31 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. LNK kino startas. „007 operacija Skyfall“ – 31 d. 19 val. „Monstrų viešbutis“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.45, 20 val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – iki 31 d. 11.45, 14 val. „Kazino apiplėšimas“ – iki 31 d. 13.45, 16, 18.15, 20.45 val. „Pragaras rojuje“ – iki 31 d. 13, 15.30, 18, 20.30 val. „Meilė yra viskas, ko reikia“ – iki 31 d. 16.30 val. „Pabandom iš naujo“ – iki 31 d. 19.15 (seansas nevyks 30 d.) „Laukiniai“ – iki 31 d. 21.45 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 31 d. 11.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Viskas, ką myliu“ – 30 d. 19.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (1) (N-7) (k). 10.00 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 11.45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.00 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.40, 21.10 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (2) (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.50 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“ (7). 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15 Stilius. Jausmai. 21.45, 22.05 Pinigų karta. 22.45 Garsiausios pasaulio kapinės. „Indianapolio Kraunhilo kapinės“ (Kanada, 2002 m.). 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. 23.35 Orai. 23.40 „Rojus Lietuvoj“ (7) (k). 0.10 Stilius. Namai (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“ (4). 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris II“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (8) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.55 Anim. f. „Betmenas ir ponas Šaltis“ (JAV, 1998 m.). 10.20 Komedija „Sugrįžęs iš praeities“ (JAV, 1999 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.40 „Madagaskaro pingvinai“ (9). 14.15 „Šeimynėlė“ (N-7). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Pasaulis X (N-7). 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Veiksmo trileris „Nakties įkaitas“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Iki lap­kri­čio 4 d. – 10-asis tarp­tau­ti­nis ani­ ma­ci­nių fil­mų fes­ti­va­lis TINDIRINDIS. Spa­lio 30 d. 14.30 val. – se­ria­lai. 16 val. – Gy­ve­ni­mo me­ta­mor­fo­zės. 18 val. – Forma „T”. 19.30 val. – mu­zi­ka ir gra­fi­ka. Spa­lio 31 d. 13 val. – pa­sau­lio pa­ži­ni­mas. 14.30 val. – pil­na­met­ra­žis fil­mas „Lo­tė ir mė­nu­lio ak­mens pa­slap­tis”. 16 val. – Di­ džio­ji ke­lio­nė. 18 val. – Siau­bo va­ka­rie­nė. 19.30 val. – Siau­bai ir sap­nai. Lap­kri­čio 2 d. 13 val. – Jaus­mų van­de­ ny­nas. 14.30 val. – Ro­ber­to Sa­a­ky­an­co pro­gra­ma. 16 val. – Juo­kai juo­kais. 17.30 val. – Žai­di­mai su­au­gu­sie­siems. 19 val. – Fi­gū­ra „Z”. 21 val. – Mei­lės sko­nis. Lap­kri­čio 3 d. 13 val. – Juo­ko vi­ta­mi­nai. 14.30 val. – pil­na­met­ra­žis fil­mas „Ki­ko­ri­ki. Ne­nu­ga­li­mo­ji ko­man­da”. 16 val. – Ru­sų ani­ma­ci­jos ju­bi­lie­jus. 17.30 val. – Mu­zi­kos ani­ma­ci­ja. 19 val. – Vaiz­dų mu­zi­ka. Lap­kri­čio 4 d. 13.30 val. – Juo­zo Sa­ba­ liaus­ko ir Ze­no­no Ta­raš­ke­vi­čiaus pro­gra­ ma. 14.30 val. – pil­na­met­ra­žis f. „Ca­rai­tis Iva­nas ir Vil­kas Pil­kas”. 16 val. – už­da­ry­mas „Po­li­ti­niai mo­ty­vai”. 17.30 val. – Vi­nis į sme­ge­nis.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 11 d. 12 val.

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Kas? Kur? Kada? 11.30 Patys pačiausi. 12.00 „Gyvenimas“. 12.30 Kodėl? 13.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Smurfai“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Prieš srovę. 20.00 Stebuklų šalis. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Terra Nova“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Žmogžudystė“. 1.00 „Gelbstint Greisę“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 7.00 8.00 8.30 9.00

Televitrina. Kalbame ir rodome (N-7) (k). „Komikų klubas“ (N-7) (k). „Milijonieriai“ (k). „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k).

DATOS (spalio 30 d.) 10.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „VRS kamera“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Prajuokink mane (N-7). 21.25 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 22.25 „Sostų karai“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Režisierės Dalios Ibelhauptaitės kūryba. G.Puccini opera „Bohema“. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Režisierė Dalia Ibelhauptaitė. Scenografas Dickas Birdas (Anglija). Kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius. Šviesų dailininkas Peteris Murfordas (Anglija). Choreografė Jūratė Sodytė (k). 13.30 Ženklai. Dailininkas Romas Dalinkevičius (1993 m.). 13.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. Gitaristų kvartetas „Corona Guitar Kvartet“ (Danija) (k). 14.10 Mūsų miesteliai. Senoji Varėna (3) (k). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Gimtoji žemė. 18.30 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.15 Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius. 20.50 Tapatybės labirintai. 21.25 Grafikos stebuklai (2). 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. Koncertas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Į gamtą“ (Norvegija, 2008 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Emigrantai (k). 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Dainuoja Virgilijus Noreika. Akompanuoja Povilas Jaraminas.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00, 15.00 „Topmodeliai“. 11.00, 17.00 „Kobra 11“. 12.00, 18.00 „Pelkė“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 19.00, 0.45 „CSI Niujorkas“. 21.30 Komiška drama „Pramogų parkas“ (JAV, 2009 m.). 23.50 „6 kadrai“. 0.20 „Klivlando šou“. 1.35 „Čikagos kodeksas“ (8).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Blogiukai ir pabaisa“. 10.00 „Žaibo smūgis“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Supermeno nuotykiai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 17.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 18.00 Juokas juokais. 18.30 „Pasaulio virtuvė“. 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Greitojo reagavimo būrys“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 23.20 „4400“ (N-7). 0.20 „Kelias per ramunes“.

10.05 „Linksmieji draugai“. 10.35 Senoji animacija. 11.10, 20.35 Nomeda.

12.05, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.30 „Svetimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.30 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Skonio reikalas. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „Globalaus atšilimo iššūkis“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Mokausi gaminti“. 14.00 Gyvenimo būdas. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.10 „Jaunikliai“ (N-7). 15.45, 16.10, 19.45 Dok. f. „Nužudyti Hitlerį“ (N-7). 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.45, 22.30 Negaliu tylėti. 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7) 0.55 „Griūk negyvas!“ (N-7).

9.00, 18.00 Žinios. 9.20 Komedija „Trotskis“. 11.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.50 Muz. drama „Paryžius, 1936-ieji“ (N-7). 13.55 Telelaikraštis. 15.40 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7). 17.30 Kauno istorijos (k). 18.20 Sveikatos šaltiniai (k). 19.00 „Susitikimai“. 20.00 Miestas, verslas ir valdžia. 20.30 AGATA stovykla 2012. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Nesusekamas“. 23.05 Žinios (k). 23.25 Drama „Taikus karys“. 1.25 Trileris „Prie pat tavo durų“ (N-7).

7.00, 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Žaibo smūgis“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Supermeno nuotykiai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Didžiojo sprogimo teorija“. 17.00 „Purpurinis deimantas“. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Veiksmo f. „Greitojo reagavimo būrys“. 23.20 „4400“. 0.20 „Kelias per ramunes“.

8.00 Veiksmo f. „Gatvės lenktynės“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 9.55 Drama „Dvi dienos Paryžiuje“ (Vokietija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 11.40 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 18.00 Drama „Kasandros prakeiksmas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 19.50 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 21.40 Komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-14). 0.10 Trileris „Karas“ (JAV, 2007 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Klaipėdos „Neptūnas“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgorželeco „Turow“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 18.30 Krepšinio pasaulyje. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Maskvos CSKA. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos Rygoje. 22.15 Automoto. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

1922 m. Benito Mussolini, suformavęs fašistinę vyriausybę, tapo Italijos premjeru. 1937 m. gimė prancūzų režisierius, aktorius Claude’as Lelouchas. 1943 m. gimė lietuvių kilmės Kanados aktorė Joanna Shimkus. 1953 m. mirė vengrų ir austrų kompozitorius, vienas žymiausių naujosios operetės kūrėjų Imre Kálmánas. 1955 m. gimė gydytojas mikrochirurgas, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas Juozas Olekas. 1960 m. gimė Argentinos futbolo žvaigždė Diego Maradona.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Sėkminga diena. Jausite šeimos, vaikų ir kolegų supratimą bei palaikymą. Jiems taip pat bus reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas, ypač jei norite pagerinti supantį pasaulį. Jautis (04 21–05 20). Esate nepatenkintas supančiu pasauliu. Nejaučiate meilės aplinkiniams ir pats jaučiatės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas susitvarkys ir pasaulis nušvis kitomis spalvomis. Dvyniai (05 21–06 21). Netinkamas laikas įsigyti naujų daiktų, rinktis spalvas, nes daugelis nesupras jūsų skonio. Šis sudėtingas laikotarpis baigsis, bet reikia palaukti, o dabar geriausia pabūti vienumoje. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Liūtas (07 23–08 23). Klaidingai įvertinsite savo jėgas, užsiimsite veikla, kuri prieštaraus jūsų įsitikinimams. Visa tai gali sugadinti dieną. Jeigu viskas klostosi ne taip, kaip reikia, užsiimkite kokiu nors maloniu, bet seniai atidėliotu reikalu. Mergelė (08 24–09 23). Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis, gali išsirutulioti naujų idėjų. Pats laikas pagalvoti apie tobulinimosi ar karjeros galimybes. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Skorpionas (10 24–11 22). Laukia svarbus susitikimas, galimi emocionalūs pokalbiai, per kuriuos pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu. Šaulys (11 23–12 21). Gali kilti gerų idėjų. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis veiklos. Nepasiduokite apatijai ir tinguliui, nepraleiskite progos daug nuveikti. Ožiaragis (12 22–01 20). Susidursite su žmogumi, kurio sumanymai skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis ar supantys žmonės gali pasirodyti ne tokie, kokių reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vandenis (01 21–02 19). Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Neieškokite juodos katės tamsiame kambaryje – ši diena puiki. Žuvys (02 20–03 20). Būsite labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų.


Orai

Šiandien Lietuvoje šals, vietomis snigs. Temperatūra bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį numatomos šalnos iki 5 laipsnių šalčio, kai kur pasnigs. Pajūryje išsilaikys silpnai teigiama temperatūra. Diena bus šiltesnė – temperatūra kils iki 2–7 laipsnių šilumos, pajūryje gali palyti.

Šiandien, spalio 30 d.

+2

+3

Telšiai

+1

Šiauliai

Klaipėda

+1

Panevėžys

0

Utena

+1

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

304-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 62 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+1

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +22 Berlynas +6 Brazilija +32 Briuselis +10 Dublinas +8 Kairas +30 Keiptaunas +23 Kopenhaga +8

Londonas +10 Madridas +8 Maskva 0 Minskas –1 Niujorkas +14 Oslas –1 Paryžius +11 Pekinas +13

orai kaune šiandien

Praha +3 Ryga 0 Roma +15 Sidnėjus +28 Talinas +1 Tel Avivas +31 Tokijas +18 Varšuva +2

Vėjas

1–6 m/s

Cu­na­mis eže­re

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–1

+1

–1

–1

1

+1

+6

+4

–2

4

+2

+7

+7

+3

7

rytoj

poryt

Apie 13 m aukš­čio cu­na­mis, be­veik prieš 1 500 me­tų su­kel­tas uo­lų griū­ties, nu­si­ri­tu­sios į Že­ne­vos eže­rą, smo­gė jo pa­kran­tėms. Šis in­ci­den­tas, pa­sak Švei­ carijos moks­li­nin­kų, ro­do, kad cu­na­ mių pa­vo­jus te­beg­re­sia Že­ne­vos ir Lo­ za­nos mies­tams, taip pat ki­toms gy­ven­ vie­tėms kal­nų eže­rų ir aukš­tus kran­tus tu­rin­čių fior­dų pa­kran­tė­se. Moks­li­nin­ kai pa­brė­žė, kad ši įvy­kį 563 mū­sų eros me­tais ap­ra­šė pran­cū­zo vys­ku­pas Gre­ go­ry iš Tu­ro. VI a. to­kio aukš­čio ban­ga ne­be­jo­ti­nai bū­tų nu­nio­ko­ju­si Že­ne­vą, o ir mū­sų die­no­mis ji vi­siš­kai už­lie­tų di­de­lę da­lį mies­to cent­ro. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

At­si­vė­rė Eli­zie­jaus rū­mų var­tai Šim­tai Pa­ry­žiaus gy­ven­to­jų ir tu­ ris­tų sek­ma­die­nį ri­kia­vo­si į ei­lę, no­rė­da­mi pa­si­nau­do­ti re­ta pro­ga ap­si­lan­ky­ti Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­ tū­ros so­duo­se. To­kia ga­li­my­bė at­si­ra­do nau­ ja­jam ša­lies pre­zi­den­tui Fan­çois Hol­lan­de’ui nu­spren­dus kiek­ vie­ną pa­sku­ti­nį mė­ne­sio šeš­ ta­die­nį at­ver­ti XVIII a. sta­ty­tų Eli­zie­jaus rū­mų so­dų var­tus vi­ suo­me­nei. Iki šiol pa­ry­žie­čiai ir tu­ris­tai čia bū­da­vo įlei­džia­mi tik kar­tą per

me­tus rug­sė­jo mė­ne­sį, Pa­ry­žiaus pa­vel­do die­nų sa­vait­ga­lį. Į so­dus ga­li­ma pa­tek­ti tie­siai iš Eli­zie­jaus lau­kų pro kal­din­tus me­ta­li­nius var­tus, ku­riuos puo­ šia Pran­cū­zi­jos sim­bo­lis – paauk­ suo­tas gai­dys. Lan­ky­to­jai į so­dus įlei­džia­mi pa­sku­ti­niais mė­ne­sio sek­ma­die­ niais nuo spa­lio iki ko­vo nuo vi­ dur­die­nio iki 17 val., o nuo ba­lan­ džio iki rug­sė­jo – nuo 13 val. iki 19 val. BNS inf.

„„Smalsūs: paryžiečiai nepraleido progos apsilankyti prezidentūros

sode. 

„Scanpix“ nuotr.

0

+1

Marijampolė

Vilnius

+1

Alytus

7.18 16.46 9.28 16.50 7.58

Vardai Alfonsas, Darata, Edmundas, Skirgaila, Skirvydė, Volfgangas.

2012-10-30 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you