Page 1

ekonomika Nors siųs­ti rek­la­mos be ga­vė­jo su­ti­ki­mo ne­ga­li­ma, vers­li­nin­kai ran­da bū­dų pra­si­skverb­ti į e. pa­što dė­žu­tes.

9p.

namai Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ka snūs­ta? Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad ru­de­nį vėl su­ma­žė­jo būs­to par­da­vi­mai.

14p.

pasaulis Ar Kinijos premjeras W.Jiabao slapta kraunasi turtus?

15p.

Šu­nų He­lo­vi­nas: ke­tur­ko­jus ap­ren­gė vel­nio, ske­le­to, dra­ko­no kos­tiu­mais.

24p.

Pirmadienis spalio 29, 2012 Nr. 253 (19812) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kau­nas ir vėl iš­gel­bė­jo kon­ser­va­to­rių gar­bę

Pa­si­ju­to sa­vi­val­dy­bės įkai­tais Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Pran­cū­zų gat­vės dau­gia­bu­čio gy­ ven­to­jai daug me­tų be­vil­tiš­kai pra­ šo sa­vi­val­dy­bės įvyk­dy­ti pa­ža­dą leis­ti pri­va­ti­zuo­ti būs­tus. Jau­čia­si ap­gau­ti

Pran­cū­zų gat­vė­s 59-aja­me na­ me daug žmo­nių bu­tus ga­vo il­ gus me­tus lau­kę sa­vi­val­dy­bės ei­ lė­je įsi­gy­ti būs­tus leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis. Dan­ge­lė Go­die­nė tei­gė ga­vu­ si bu­tą šia­me na­me 1998 m. pagal kriterijų – gau­si jau­na šei­ma. „Sa­vi­val­dy­bė, kaip ir ki­tiems šio na­mo gy­ven­to­jams, ta­da pa­sa­kė, kad ga­li­me įsi­kur­ti, da­ry­ti re­mon­ tus, o atė­jus lai­kui bus leis­ta gy­ve­ na­mą­jį plo­tą pri­va­ti­zuo­ ti“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

4

Dienos citata „O jei­gu van­da­liz­mo at­ve­ jai ir to­liau tę­sis? Mū­sų dar­ buo­to­jai taip pat bi­jo grįž­ti į dar­bą“, –

„„Lai­min­gi: Kau­no kon­ser­va­to­rių šta­be va­kar skam­bė­jo ir per­ga­lės tos­tai. 

Aš­tuo­nis Sei­mo na­rio man­da­tus ket­ve­ riems me­tams kau­nie­čiai pa­ti­kė­jo kon­ser­ va­to­riams. Ant­ra­ja­me tu­re jie ne­pa­li­ko jo­ kių šan­sų „Drą­sos ke­lio“ ir Dar­bo par­ti­ jos at­sto­vams.

„Tai is­to­ri­nė per­ga­lė. Pir­mą kar­ tą lai­mė­jo­me vi­so­se Kau­no apy­ gar­do­se. Anks­čiau mums ko­ją pa­ kiš­da­vo tik Kęs­tu­tis Gla­vec­kas“, – iš­gir­dęs apie rin­ki­mų re­zul­ta­tus Kau­ne, džū­ga­vo že­mės ūkio mi­ nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius, lai­mė­ jęs rin­ki­mus Pra­mo­nės apy­gar­do­je. „Kai per kri­zę rei­kė­jo priim­ti ne­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

sa­kė „Kau­no spau­dos“ va­do­vė Ele­na Ba­ka­naus­kie­nė, ku­riai po pen­kių iš­puo­lių iš ei­lės Ši­lai­niuo­se te­ko už­da­ry­ti spau­dos kios­ką.

po­pu­lia­rius spren­di­mus, daug kas mus bu­vo pa­lai­do­ję, ta­čiau da­bar paaiš­kė­jo, kad kai­rie­siems ir po­ pu­lis­tams Kau­ne nė­ra ką veik­ti“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, ne­su­lau­ku­si di­des­nio pa­si­prie­ši­ni­mo Ža­lia­kal­ny­je. Dau­giau nau­jie­nų, kaip bal­sa­vo Kau­nas ir Lie­tu­va, – 2, 3, 7, 8p.

„Žal­gi­ris“–CSKA: dvi­gu­ba Kau­no klu­bo per­ga­lė Va­kar „Žal­gi­rio“ are­no­je bu­vo „Le­ gen­di­nių mū­šių die­na“. Prieš VTB rung­ty­nes tarp „Žal­gi­rio“ ir CSKA į aikš­te­lę iš­bė­go abie­jų klu­bų ve­ te­ra­nai. Apie de­šimt tūks­tan­čių žiū­ro­vų su­si­rin­ko are­no­je, kad vėl pa­ma­ty­tų rung­ty­niau­jan­tį Ar­vy­dą Sa­bo­nį ar Ser­ge­jų Ta­ra­ka­no­vą. Bū­ tent A.Sa­bo­nio be­ne­fi­sas ir per­ga­ lin­gi „Žal­gi­rio“ spor­to di­rek­to­riaus Vi­tol­do Ma­sals­kio taš­kai lė­mė, kad šį­kart per­ga­lę iš­ko­vo­jo Kau­no klu­ bo ve­te­ra­nai. Jų įkvėp­ti da­bar­ti­nio „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai VTB ly­go­ je taip pat nu­ga­lė­jo mask­vie­čius – 76:66. 10, 11p.

4p.


2

pirmadienis, spalio 29, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 23

0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,76

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

64

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Balsavo, bet optimizmu netryško Ant­ra­sis rin­ki­mų tu­ras į Sei­mą kaip die­na ir nak­tis sky­rė­si nuo pir­mo­jo. Dau­ge­lio apy­lin­kių dar­buo­to­jai dar pri­si­mi­ni­nė ne­nut­ rūks­ta­mas rin­kė­jų ei­les prieš dvi sa­vai­tes vy­ku­sia­me bal­sa­vi­ me. Va­kar nie­ko pa­na­šaus ne­bu­vo.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ra­mes­nis tu­ras

Pir­mie­ji rin­kė­jai rin­ki­mų apy­lin­ kių du­ris pra­vė­rė 7 val. ry­to. Per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą kai ku­rio­ se Cent­ro rin­ki­mų apy­gar­dos apy­ lin­kė­se per va­lan­dą bu­vo ap­si­lan­kę de­šim­tys žmo­nių, o Miš­ko apy­lin­ kė­je Vy­tau­to pro­spek­te 8 val. ry­ to ko­ri­do­riu­mi žen­gė tik de­šim­tas rin­kė­jas. „Ry­tais ei­nu pa­si­vaikš­čio­ti, po to – į tur­gų, tai pa­ke­liui už­su­kau ir bal­suo­ti“, – šyp­te­lė­jo Sta­sys Vy­ tau­tas Ka­ti­nas. Vy­ras ti­ki­no, kad nė­ra pra­lei­dęs nė vie­nų rin­ki­mų. Sa­vo po­zi­ci­ją jis vi­sa­da pa­reiš­kia. „Nau­ja šluo­ta vi­sa­da ge­riau šluo­ja. Aš bal­suo­ju už tei­sin­gą, ge­rą Lie­ tu­vą ir lau­kiu. Jau 23 me­tus lau­ kiu“, – di­de­liu op­ti­miz­mu ne­de­gė S.V.Ka­ti­nas. Ne­ko­kios nuo­tai­kos

Nors žmo­nės bu­vo gi­ria­mi už ak­ty­ vų da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se, ta­čiau ei­da­mi į ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą dau­ ge­lis kal­bin­tų­jų ne­slė­pė blės­tan­čio op­ti­miz­mo. Vil­da­mie­si ko nors ge­ res­nio iš nau­jai iš­rink­tos val­džios, žmo­nės ne­slė­pė nuo­lat pa­tai­kan­tys nuo vil­ko ant meš­kos. Sa­ty­ri­kas, pro­zi­nin­kas ir ver­tė­ jas Jur­gis Gim­be­ris bal­sa­vo Cent­ ro rin­ki­mų apy­gar­dos Mai­ro­nio apy­lin­kė­je. Ra­šy­to­jas ne­slė­pė sa­ vo pra­stos nuo­tai­kos: „Vel­niai ži­ no, kas čia da­ro­si. Ar aš už tą, ar už tą bal­suo­siu, ma­ne per tą žie­ mos se­zo­ną taip api­plėš, kad aš ai­ ma­nuo­siu. Iš tų rin­ki­mų nie­ko do­ro ne­lau­kiu. Tai ga­li tęs­tis šimt­me­ čiais ir de­šimt­me­čiais, o man gy­ ven­ti rei­kia šian­dien.“ Vis dėl­to net ir pe­si­mis­tiš­kai nu­ si­tei­kęs sa­ty­ri­kas lei­do sau pa­juo­ kau­ti. „Ban­dy­siu iš­si­suk­ti. Ne­vog­ siu, ne­plė­šiu. Gal­būt ir ryž­čiau­si

tam, bet ne­mo­ku, taip sa­kant, ne ta psi­cho­fi­zi­ka. Ver­siu kny­gas. Kol kas tai vie­nin­te­lis tik­ras šal­ti­nis“, – šyp­te­lė­jo J.Gim­be­ris. Vy­ras įme­tė biu­le­te­nį su sa­vo spren­di­mu į bal­sa­dė­žę: „Man mū­ sų vals­ty­bė pa­na­ši į išar­dy­tą laik­ro­ dį – vi­si ra­tu­kai pa­bi­ri, bet kaž­ko­ dėl su­ka­si ir ro­dyk­lės ro­do kaž­ko­kį lai­ką.“ Svar­biau­sia – žmo­gus

Daug pa­ki­les­nės nuo­tai­kos bal­ suo­ti at­sku­bė­jo gar­sus Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je smui­ki­nin­kas Vil­hel­ mas Če­pins­kis. Be­veik už­skri­dęs laip­tais mu­zi­kan­tas šyp­so­da­ma­sis įžen­gė į bal­suo­ti skir­tą sa­lę „Auš­ ros“ gim­na­zi­jo­je. „Su vil­ti­mi atė­ jau, kaip ir kiek­vie­nas. Ma­ne, aiš­ ku, do­mi­na me­no ir kul­tū­ros sri­tis. Kiek te­ko žiū­rė­ti te­le­vi­zo­rių, mū­sų kan­di­da­tai ma­žai apie šią sri­tį kal­ ba. Me­ni­nin­kų pa­dė­tis liūd­na, ga­ li­ma sa­ky­ti, ge­no­ci­di­nė“, – su­si­rū­ pin­ti kvie­tė mu­zi­kan­tas.

Aš bal­suo­ju už tei­ sin­gą, ge­rą Lie­tu­vą ir lau­kiu. Jau 23 me­tus lau­kiu.

V.Če­pins­kis pa­brė­žė, kad tik­rai ne­si­ren­gia kri­ti­kuo­ti po­li­ti­kų, ta­ čiau kaip žmo­gus jau­čia, kad mū­sų ša­lis ei­na ne ta kryp­ti­mi. Me­ni­nin­ kas ak­cen­ta­vo, kad me­nas, mu­zi­ka, kul­tū­ra ne­tu­ri iš­nyk­ti, o da­bar­ti­ nis val­dan­čių­jų po­žiū­ris į šią jaut­ rią sri­tį pra­žū­tin­gas. V.Če­pins­kis bal­suo­da­mas ver­ti­no ne ku­rią nors po­li­ti­nę jė­gą, o žmo­gų. „Bai­siau­sia, kai kaž­kiek pa­sie­ ku­sie­ji ima iš aukš­tai bend­rau­ti su ki­tais. Ko­dėl kla­si­ki­nė mu­zi­ka pra­ dė­jo ris­tis že­myn? Dėl mū­sų pa­čių,

„„Pa­si­rin­ki­mas: V.Ga­ras­tas įsi­ti­ki­nęs, kad joks agi­ta­to­rius

ne­pa­keis­tų jo nu­si­sto­vė­ju­sios nuo­mo­nės.

dėl mu­zi­kan­tų, kai ėmė­me ries­ti no­sį: kaip mes čia vis­ką ži­no­me ir ko­kia pub­li­ka kvai­la. Nie­ko pa­na­ šaus. Mes esa­me pub­li­kos tar­nai. Taip pat tu­rė­tų gal­vo­ti po­li­ti­kai“, – pa­ste­bė­jo gar­sus at­li­kė­jas. Užst­ri­go sis­te­ma

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­ mis, iki vė­ly­vo va­ka­ro Kau­ne ne­ bu­vo pra­dė­ta nė vie­no iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl bal­sa­vi­mo pa­žei­di­mų. Pa­sak de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­ jos sky­riaus va­do­vo Ra­mū­no Ma­ to­nio, pa­rei­gū­nai, pa­tik­ri­nę nu­ ro­dy­tus pra­ne­ši­mus, pa­žei­di­mų ne­nus­ta­tė. Kai ku­rio­se rin­ki­mų apy­lin­kė­se bu­vo elekt­ro­ni­nės sis­te­mos trik­ džių. „Tu­rė­si­te pa­lauk­ti. Sis­te­ma už­stri­go“, – iš­gir­do dai­ni­nin­kė, vers­li­nin­kė ir kve­pa­lų kū­rė­ja Eg­li­ ja Vait­ke­vi­čė, atė­ju­si į Spor­to rin­ ki­mų apy­lin­kę. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­ no esan­ti li­be­ra­lių pa­žiū­rų, ta­čiau il­gą lai­ką sim­pa­ti­za­vo kon­ser­va­to­ riams. „Ma­ne nu­vy­lė kon­ser­va­to­rių po­ zi­ci­ja dėl šei­mos. Esą tik san­tuo­ko­ je vy­ras ir mo­te­ris ga­li bū­ti šei­ma. Aš esu vie­ni­ša ma­ma. Tai reiš­kia, kad jie ma­ni­mi ne­si­rū­pins?“ – re­ to­riš­kai klau­sė E.Vai­ke­vi­čė. Mo­te­ ris svars­tė, kad ne po­li­ti­kų rei­ka­las mo­ra­li­zuo­ti žmo­nes. Anks­čiau bur­les­kos šo­kė­ja pri­si­ sta­ty­da­vu­si kau­nie­tė ra­gi­no žmo­ nes bū­ti reik­les­nius jų iš­rink­tiems po­li­ti­kams. „Bal­suo­da­mi mes juos pa­sam­do­me dar­bui, tai te­gul jie dir­ba taip, kad mums bū­tų nau­din­ ga ir ge­rai“, – rė­žė E.Vait­ke­vi­čė. Nes­ku­ba kri­ti­kuo­ti

Tuoj po is­to­ri­nių rung­ty­nių „Žal­ gi­rio“ are­no­je bal­suo­ti sku­bė­jo ir bu­vęs Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos pre­zi­den­tas Vla­das Ga­ras­tas. Praei­ty­je gar­sus krep­ši­nio tre­ne­ ris bal­sa­vo Dai­na­vos rin­ki­mų apy­

„„ Ry­šys: V.Če­pins­kis pa­ta­rė Sei­mo na­riams at­si­gręž­ti į me­ną ir kul­tū­rą. 

gar­dos Pra­mo­nės apy­lin­kė­je. Vi­sų ger­bia­mas kau­nie­tis neatsk­lei­dė, ku­riam kan­di­da­tui ati­da­vė sa­vo bal­są, ta­čiau pa­brė­žė, kad ne par­ ti­ja, o žmo­gus jam yra svar­biau­sia. „Rei­kia žiū­rė­ti į žmo­gų. Ge­rų ir pui­kių žmo­nių yra vi­so­se par­ti­jo­se. Yra daug su­pran­tan­čių si­tua­ci­ją. O tos par­ti­jų pro­gra­mos vi­sos pa­na­ šios“, – dės­tė V.Ga­ras­tas. Bu­vęs „Žal­gi­rio“ tre­ne­ris kri­tiš­kai ver­ ti­no nuo­mo­nę, esą ta par­ti­ja, ku­ri rin­ki­mams iš­lei­džia dau­giau pi­ni­ gų, juos ir lai­mi. „Agi­ta­to­rius ga­li iš­leis­ti mi­li­jo­ ną li­tų, bet jis ne­nu­lems ma­no pa­ si­rin­ki­mo. Aš esu gy­ve­ni­mo ma­tęs

„„Laik­ro­dis: J.Gim­be­ris mū­sų vals­ty­bę pa­va­di­no su­by­rė­ju­

siu, ta­čiau kaž­kaip ei­nan­čiu laik­ro­džiu.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

žmo­gus ir jo­kios rek­la­mos ma­nęs ne­suk­lai­dins. Ma­no po­li­ti­nės pa­ žiū­ros ir sim­pa­ti­jos yra su­si­for­ ma­vu­sios. Esu pa­sto­vus žmo­gus. Net jei per dau­gy­bę me­tų šiek tiek ir svy­ra­vo tos pa­žiū­ros, tai tik­rai ne į kraš­tu­ti­nu­mus“, – kal­bė­jo V.Ga­ ras­tas. Daug me­tų spor­tui ati­da­vęs kau­ nie­tis ti­ki, kad ge­rų žmo­nių yra vi­ sur. „Ge­ne­ro­las Po­vi­las Ple­cha­ vi­čius sa­kė, kad pa­nai­kin­tų vi­sas par­ti­jas ir ta­da Lie­tu­vai bū­tų ge­ riau gy­ven­ti“, – sa­vo nuo­mo­nę pa­grin­dė V.Ga­ras­tas. Atei­ties val­ džios kau­nie­tis ne­sku­bė­jo nei peik­ ti, nei gir­ti.

„„Sam­di­niai: E.Vait­ke­vi­čė iš­rink­tus par­la­men­ta­rus ly­gi­no su

dirb­ti tau­tai pa­sam­dy­tais dar­bi­nin­kais.


3

pirmadienis, spalio 29, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Kas nugalėjo Kau­no miesto ir rajono vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se „„Ši­lai­nių rin­ki­mų apy­gar­da: Ri­man­

„„Dai­na­vos rin­ki­mų apy­gar­da: Ka­

tas Jo­nas Da­gys (Tė­vy­nės są­jun­gaLie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai).

zi­mie­ras Kuz­mins­kas (Tė­vy­nės są­ jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ ra­tai).

Dai­na Kra­pa­vic­kai­tė

„„Alek­s o­t o-Vi­l i­j am­p o­l ės rin­k i­m ų

apy­gar­da: Ry­tas Kup­čins­kas (Tė­vy­ nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­ mok­ra­tai).

„ „ Pra­mo­nės rin­ki­mų apy­gar­da: Ka­

zys Star­k e­v i­č ius (Tė­v y­n ės są­j un­ ga-Lie­t u­v os krikš­č io­n ys de­m ok­r a­ tai).

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė (Tė­vy­nės są­ jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ ra­tai).

Dar ne taip se­niai vie­nų me­tų gim­ ta­die­nį at­šven­tu­si „Žal­gi­rio“ are­ na pa­svei­ki­no mi­li­jo­ną­jį lan­ky­to­ ją. Įs­pū­din­ga, kad mi­li­jo­na­sis sve­ čias už­fik­suo­tas bū­tent krep­ši­nio var­žy­bo­se ir ma­če tarp „Žal­gi­rio“ ir CSKA klu­bų.

„„Kau­no kai­miš­ko­ji rin­ki­mų apy­

Lai­min­ga vie­ta

„„Cent­ro rin­ki­mų apy­gar­da: Vin­cė

Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė (Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­ mok­ra­tai).

Are­no­je pa­svei­ki­no mi­li­jo­ną­jį lan­ky­to­ją

„„Pa­ne­mu­nės rin­ki­mų apy­gar­da: Vi­

„„Ža­lia­kal­nio rin­ki­mų apy­gar­da: Ra­

sa Juk­ne­vi­čie­nė (Tė­vy­nės są­jun­gaLie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai). „„Kal­nie­čių rin­ki­mų apy­gar­da: Ari­

gar­da: Do­na­tas Jan­kaus­kas (Tė­vy­ nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­ mok­ra­tai).

man­tas Dum­čius (Tė­vy­nės są­jun­gaLie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai).

Šal­ti­nis: Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja

Ir per­ga­lės tos­tai, ir su­mi­ši­mo ato­dū­siai Kau­ne praė­ju­si nak­tis bu­vo ne­ra­ mi tri­jų par­ti­jų šta­buo­se. Ant­ra­ja­ me tu­re į Sei­mą vis dar vy­lė­si pra­ si­brau­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­ vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Dar­ bo par­ti­jos ir „Drą­sos ke­lio“ kan­ di­da­tai.

20 val. už­si­da­rius rin­ki­mų apy­lin­ kėms, vi­sų tri­jų par­ti­jų šta­buo­se bu­vo gau­do­mos men­kiau­sios ži­ nios iš rin­ki­mų ste­bė­to­jų. Gau­ sų bū­rį ste­bė­to­jų de­le­ga­vę Kau­no kon­ser­va­to­riai iš jų gau­tus duo­ me­nis ve­dė į kom­piu­te­rį. Jau apie 22 val. konservatoriai kėlė perga­ lės šampano taures. Pirmą kartą istorijoje jiems pavyko laimėti vi­

sose aštuoniose Kauno vienman­ datėse rinkimų apygardose. Kur kas niūresnės nuotaikos bu­ vo „Drąsos kelio“ būstinėje. Išgir­ dę, kad Kauno mieste ir rajone jie nelaimėjo nė vieno mandato, kai kurie kandidatai sunkai valdė emo­ cijas. „Lietuviai – verksnių tauta, kuri moka tik verkšlenti dėl blo­ go gyvenimo. O kai reikia palaiky­ ti kovotojus, neria į krūmus“, – rė­ žė Kauno kaimiškojoje apygardoje triuškinamai pralaimėjusi Audro­ nė Skučienė. Darbo partijos būstinėje vakar vakare vyravo santūrios nuotaikos, nes abiem jų kandidatams nepasi­ sekė įveikti konservatorių.

Vie­nam iš be­veik 16 tūkst. are­no­ je su­si­rin­ku­sių „Žal­gi­rio“ ger­bė­ jų sek­ma­die­nio va­ka­ras ta­po dvi­ gu­ba šven­te. Li­kus trims mi­nu­tėms iki il­ go­sios per­trau­kos pa­bai­gos LED juos­to­je įsi­žie­bė už­ra­šas „Svei­ki­ na­me mi­li­jo­ną­jį „Žal­gi­rio“ are­nos lan­ky­to­ją“. Mi­li­jo­ną skai­čia­vu­si ro­dyk­lė su­sto­jo ties 3 vie­ta, 4 ei­ le, 329 sek­to­riu­mi. Mi­li­jo­na­sis ta­po 37-erių kau­ nie­tis Ma­rius Vi­li­mas. „Gir­dė­jau, kad skel­bia­mas toks lai­mė­ji­mas. Esu nu­si­pir­kęs abo­ne­men­tą ir lan­kau­si vi­so­se „Žal­gi­rio“ rung­ty­ nė­se. Per­nai taip pat pir­kau abo­ ne­men­tą. Kol ne­bu­vo are­nos, ei­ da­vau į Spor­to ha­lę. Esu iš­ti­ki­mas „Žal­gi­rio“ ger­bė­jas“, – šyp­so­jo­si nuo ne­ti­kė­tu­mo neat­si­gau­nan­tis mi­li­jo­na­sis are­nos lan­ky­to­jas. „Žal­gi­rio“ klu­bo di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Va­si­liaus­kas įtei­kė lai­ mė­to­jui klu­bo marš­ki­nė­lius „Nr.1 mi­li­jo­nas“. Tai bu­vo tik do­va­nų pra­džia. M.Vi­li­mui įteik­ta me­ti­ nė „Kau­no die­nos“ pre­nu­me­ra­ ta, „Eu­ro­ly­gos“ žur­na­las, „Žal­ gi­rio“ are­nos VIP kor­te­lė, Ūkio ban­ko klu­bo abo­ne­men­tas. Šios do­va­nos su­teiks M.Vi­li­mui dau­ gy­bę pri­vi­le­gi­jų lan­kan­tis „Žal­gi­ rio“ are­no­je. Sim­bo­li­nė šven­tė

„„Bū­rys: kon­ser­va­to­rių būs­ti­nė­je vakar vakare jau skambėjo džiaugs­

min­go­s ova­ci­jos. 

Artūro Morozovo nuotr.

„La­bai sim­bo­liš­ka ir ma­lo­nu, kad mi­li­jo­na­sis lan­ky­to­jas už­fik­suo­ tas bū­tent per krep­ši­nio rung­ty­ nes. Dar įspū­din­giau – kad ma­če tarp „Žal­gi­rio“ ir CSKA“, – mi­li­ jo­ną­jį lan­ky­to­ją svei­ki­no „Žal­gi­ rio“ are­nos di­rek­to­rė An­ge­lė De­ men­ta­vi­čiū­tė. M.Vi­li­mas ne­slė­pė, kad šis lai­ mė­ji­mas jam bu­vo di­džiu­lis ne­ti­ kė­tu­mas. „Tam tik­ra pra­sme gal ir jau­čiuo­si nu­si­pel­nęs už iš­ti­ki­my­ bę „Žal­gi­riui“, ta­čiau jei bū­tų ki­ tas lai­mė­jęs, jis ly­giai taip pat bū­tų nu­si­pel­nęs“, – kuk­li­no­si mi­li­jo­ na­sis lan­ky­to­jas. Elekt­ro­ni­nė sis­te­ma fik­suo­ja kiek­vie­ną į are­ną atė­ju­sį žiū­ro­vą. To­dėl jau ren­gi­nio pra­džio­je ga­li­ ma pa­sa­ky­ti, kiek su­si­rin­ko žiū­ro­ vų. Mi­li­jo­na­sis lan­ky­to­jas į are­ną įė­jo 12 val. 36 min. 49 sek. per 24us su­ka­muo­sius var­te­lius. Skai­čia­vo ir lau­kė

„„Ne­kal­bi: su bend­ra­min­čiais rin­ki­mų re­zul­ta­tų lau­kiančiai „Drą­sos ke­

lio“ ly­de­rei Ne­rin­gai Venc­kie­nei (antra iš dešinės) teko susitaikyti su karčia realybe. Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

„Mes ti­kė­jo­mės, kad mi­li­jo­na­sis lan­ky­to­jas ga­lė­jo bū­ti šeš­ta­die­ nį per „East­con“ ren­gi­nį, ta­čiau žiū­ro­vų su­si­rin­ko šiek tiek ma­ žiau, nei bu­vo lauk­ta. Ste­bė­jo­me „Mons­ter X Tour“, ta­čiau ir ta­me ren­gi­ny­je pri­trū­ko iki mi­li­jo­no­jo lan­ky­to­jo“, – pa­sku­ti­nių ren­gi­nių ana­li­zę dės­tė „Žal­gi­rio“ are­nos di­rek­to­rė A.De­men­ta­vi­čiū­tė.

„„Mi­li­jo­na­sis: M.Vi­li­mą pasvei­ki­no ir „Žal­gi­rio“ are­nos di­rek­to­rė A.De­

men­ta­vi­čiū­tė. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Žal­gi­rio“ are­nos ko­lek­ty­vas, prieš pir­mą­jį are­nos gim­ta­die­ nį ėmęs dė­lio­ti skai­čius ir pa­sie­ ki­mus, su­pra­to, kad lū­kes­čiai pa­ si­tei­si­no net su kau­pu. „Ma­nau, nie­kas nea­be­jo­ja, kad are­na bu­vo rei­ka­lin­ga. Ma­nau, kad tik­rai pa­ si­tvir­ti­no ir pa­rink­ta vie­ta. Are­ na – tai, ko trū­ko kau­nie­čiams“, – džiau­gė­si A.De­men­ta­vi­čiū­tė.

ir sen­jo­ras“, – pa­sa­ko­jo are­nos di­ rek­to­rė. Are­nos ko­lek­ty­vo atei­ties pla­ nuo­se – dau­gy­bė įvai­rių ren­gi­ nių. A.De­men­ta­vi­čiū­tė sa­kė, kad šie­met ne­spė­ta įgy­ven­din­ti jų la­ bai puo­se­lė­tos idė­jos su­reng­ti le­ do ri­tu­lio rung­ty­nes. Ži­no­ma, tai ne­reiš­kia, kad jų ne­bus. Pa­sak di­rek­to­rės, jei ne „Žal­gi­ ris“, jei ne krep­ši­nis, are­nos ga­lė­ jo ir ne­bū­ti. „Vis dėl­to la­bai no­ri­ si, kad ir ki­tos spor­to ša­kos ras­tų vie­tą „Žal­gi­rio are­no­je“, – pa­ste­ bė­jo va­do­vė. Are­no­je vyks­tan­čių ren­gi­nių pa­le­tė tu­ri vi­sas ga­li­my­bes plės­ tis. A.De­men­ta­vi­čiū­tė už­tik­ri­no, kad vie­tos čia at­si­ras ir bok­sui, ir tink­li­niui, ir le­do ri­tu­liui.

Švie­si atei­tis

„Da­rė­me vis­ką, kad are­na tap­ tų trau­kos cent­ru. No­rė­jo­me, kad žmo­nės čia atei­tų ne tik kon­cer­ to pa­si­klau­sy­ti, bet kad tai bū­tų ir lais­va­lai­kio ­lei­di­mo vie­ta. Kad ta gau­sa ren­gi­nių neat­bai­dy­tų, o bū­tų priei­na­ma dau­ge­liui. Sie­kė­ me, kad čia vie­tą ras­tų ir ma­žas,


4

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

miestas

Puo­la spau­dos kios­ką Šilainiuose „Kau­no spau­dos“ kios­kas Ši­lai­niuo­ se, Žiem­ga­lių gat­vė­ je, yra vie­nin­te­lis, ta­čiau dėl ne­si­bai­ gian­čių van­da­lų iš­ puo­lių jį te­ko už­ da­ry­ti.

sų dar­buo­to­jai taip pat bi­jo grįž­ti į dar­bą“, – sa­kė di­rek­to­rė. Gy­ven­to­jai ne­pa­ten­kin­ti

„„Iš­puo­lis: per ke­lias sa­vai­tes šį spau­dos kios­ką van­da­lai nu­nio­ko­jo pen­

kis kar­tus. 

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Dar­buo­to­jai įbau­gin­ti

Pir­mą kar­tą nu­si­kal­tė­liai jį su­nio­ ko­jo rug­sė­jo 29 d., ta­čiau tai te­bu­vo pra­džia. Nuo­la­ti­niai iš­puo­liai pra­ si­dė­jo nuo spa­lio 8 d. ir jie kar­to­jo­ si kas ant­rą nak­tį. Pa­sak „Kau­no spau­dos“ va­do­vės Ele­nos Ba­ka­naus­kie­nės, pa­sku­ti­nį kar­tą kios­kas nu­ken­tė­jo praė­ju­

sį pir­ma­die­nį. Pa­ra­šy­tas pa­reiš­ki­ mas po­li­ci­jai, ta­čiau iki šiol nu­si­ kal­tė­lių pa­gau­ti ne­pa­vy­ko. E.Ba­ka­naus­kie­nė, ne­be­ži­no­da­ ma, kaip elg­tis, nuo van­da­lų iš­puo­ lių ken­čian­tį kios­ką už­da­rė. „Kios­kas yra stra­te­gi­nė­je vie­to­ je, ap­lin­kui nė­ra nė vie­no pre­ky­ bos cent­ro, daug gy­ve­na­mų­jų na­ mų, pre­ky­ba se­kė­si pui­kiai, o da­bar – vie­ni nuo­sto­liai“, – skun­dė­si va­ do­vė.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Skai­čiuo­ja­ma, kad „Kau­no spau­ da“ pa­ty­rė be­veik 5 tūkst. li­tų ma­ te­ria­li­nį nuo­sto­lį. Be to, te­ko iš­leis­ ti ato­sto­gų dar­buo­to­jus. „Van­da­lai iš­dau­žo ar­ba iš­lau­žo ap­sau­gi­nes ža­liu­zes, ku­rios kai­ nuo­ja po ke­lis tūks­tan­čius“, – nu­ si­kal­tė­lių brai­žą nu­pa­sa­ko­jo E.Ba­ ka­naus­kie­nė. Įmo­nės va­do­vė bai­mi­na­si vėl ati­da­ry­ti kios­ką. „O jei­gu van­da­ liz­mo at­ve­jai ir to­liau tę­sis? Mū­

E.Ba­ka­naus­kie­nė už­si­mi­nė, kad, Žiem­ga­lių gat­vė­je už­da­rius kios­ ką, su­lauk­ta ne­ma­žai gy­ven­to­jų skam­bu­čių. „Prie­kaiš­tau­ja, kad už­da­rė­me kios­ką. Klau­sia, ka­da jis vėl bus ati­da­ry­tas“, – at­sklei­dė E.Ba­ka­ naus­kie­nė. Žmo­nės pyks­ta, nes ne­be­tu­ ri, kur nu­si­pirk­ti spau­dos lei­di­nių, pa­si­pil­dy­ti elekt­ro­ni­nių bi­lie­tų. Ne­ma­žai gy­ven­to­jų šia­me kios­ke mo­kė­da­vo mo­kes­čius. Anot E.Ba­ka­naus­kie­nės, bend­ ro­vei pri­klau­san­tis kios­kas, esan­ tis Ši­lai­niuo­se, vie­nin­te­lis, ku­ris ken­čia nuo van­da­lų iš­puo­lių. Mo­te­ris už­si­mi­nė, kad po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas pa­siū­ lė įsi­reng­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­ me­ras sie­kiant su­gau­ti niek­da­rius, ta­čiau ne­pa­siū­lė, iš kur gau­ti pi­ni­ gų įran­gai. „Tu­ri­me su­tar­tį su sau­gos tar­ ny­bo­mis, ku­rios at­va­žiuo­ja vi­ sa­da, kai tik pri­rei­kia. Yra vie­nas niuan­sas. Jei­gu van­da­lai neiš­dau­ žo stik­lų, ne­su­rea­guo­ja sig­na­li­za­ ci­ja ir ap­sau­gos tar­ny­bos ne­gau­na

jo­kio sig­na­lo apie įvy­kį“, – pa­sa­ ko­jo va­do­vė. Įmo­nės dar­buo­to­jai kė­lė ver­si­jas, ko­dėl ken­čia vie­nas kios­kas. „Gal­būt kios­kai to­kių ata­kų su­ lau­kė dėl po­li­ti­nės rek­la­mos, ku­ ri bu­vo pa­ka­bin­ta prieš rin­ki­mus? Gal už­kliu­vo­me kon­ku­ren­tams, ku­ rie dir­ba ša­lia. O gal jau­ni­mas ker­ ši­ja, kad par­da­vė­jos jiems ne­par­ duo­ta ta­ba­ko ga­mi­nių“, – svars­tė E.Ba­ka­naus­kie­nė.

Ieš­ko pa­žei­dė­jų

Dėl įvyk­dy­tų iš­puo­lių San­ta­kos po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ti iki­teis­ mi­niai ty­ri­mai. „Dau­giau net ne­tu­riu ką ko­men­ tuo­ti. Ieš­ko­me pa­žei­dė­jų“, – trum­ pai at­sa­kė ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Rai­mon­das Abu­ge­lis. Vir­ši­nin­kas pik­tai rėžė, kad prie kiek­vie­no kios­ko pa­sta­ty­ti pa­rei­ gū­no neį­ma­no­ma. „Po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai dir­ba sa­vo dar­bą, tik­rai ne­ sto­vi prie to kios­ko ir jo ne­sau­go“, – sa­kė R.Abu­ge­lis. Anot ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko, pa­ žei­dė­jai daž­niau­siai nu­nio­ko­da­vo kios­ko gro­tas ir pa­bėg­da­vo nie­ko vi­du­je ne­ra­dę. Per vie­ną api­plė­ ši­mą bu­vo pa­vog­ta kram­to­mo­sios gu­mos už 79 li­tus.

Pa­si­ju­to sa­vi­val­dy­bė

„„Nuos­kau­da: šio na­mo gy­ven­to­jai, daug me­tų lau­kę ei­lė­je bu­tų, ti­kė­jo­

si, kad sa­vi­val­dy­bė te­sės pa­ža­dus ir leis juos pri­va­ti­zuo­ti.

Ji ir ki­ti gy­ven­to­jai ro­dė gra­ 1 žiai įreng­tus bu­tus. „In­ves­ ta­vo­me di­de­lius pi­ni­gus, ti­kė­jo­me,

kad mies­to val­džia leis su­teik­tus bu­tus pri­va­ti­zuo­ti, bet į mū­sų raš­ tus at­sa­ko­ma, kad to­kios tei­sės ne­ tu­ri­me“, – ste­bė­jo­si D.Go­die­nė. Ji gai­li pra­ras­to lai­ko, nes da­bar jau per vė­lu pra­šy­ti iš ban­kų būs­ to pa­sko­los. „Da­bar jau ir am­žius ne tas, be to, vy­ras ta­po neį­ga­lus, to­dėl su­ma­žė­jo pa­ja­mos. Jei bū­tu­ me ži­no­ję, kad bu­tų ne­leis pri­va­ti­ zuo­ti, ver­čiau bū­tu­me nuo­mo­ję­si iš pri­va­čių sa­vi­nin­kų ir ieš­ko­ję ki­tų va­rian­tų“, – kal­bė­jo D.Go­die­nė. Pi­ni­gai į nie­kur

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis dau­gia­ bu­tis stūk­so ap­tru­pė­ju­sio­mis sie­

no­mis, ap­šnerkš­ta laip­ti­ne. Gy­ ven­to­jų tei­gi­mu, re­mon­to rei­kia ir sto­gui. „Kas mė­ne­sį už dvie­jų kam­ ba­rių bu­tus mo­ka­me po 230 li­tų kau­pia­mą­jį na­mo prie­žiū­ros mo­ kes­tį, ma­žes­ni bu­tai – 160 li­tų, bet tos lė­šos ke­liau­ja ne­ži­nia kur. Sa­ vi­val­dy­bės va­do­vai mums aiš­ki­no, kad šie pi­ni­gai skir­ti bend­riems sa­ vi­val­dy­bės gy­ve­na­mo­jo fon­do rei­ ka­lams. Mū­sų na­me nie­kas už tuos pi­ni­gus ne­da­ro­ma“, – tei­gė na­mo gy­ven­to­ja Rig­vi­ta Ja­ge­la­vi­čie­nė. Nuo vai­kys­tės neį­ga­li Vi­li­ja Bud­ re­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo pa­ti sa­vo ran­ ko­mis ir lė­šo­mis su­re­mon­ta­vusi laip­ti­nės aikš­te­lę prie sa­vo bu­to. „Sa­vi­val­dy­bė mums nie­kuo ne­pa­ de­da, nors kau­pia­mie­ji, nuo­mos, ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čiai tik di­

„„Mįs­lė: D.Go­die­nė ne­sup­ran­ta, ko­dėl tu­ri mo­kė­ti di­de­lius mo­kes­čius sa­vi­val­dy­bei ir

ad­mi­nist­ra­to­riui, nors na­mas jau se­niai ne­su­lau­kia de­ra­mos prie­žiū­ros.

dė­ja ir kar­tu su ki­tais mo­kes­čiais už būs­tą jau tam­pa ne­pa­ke­lia­mi. Dir­ bu bib­lio­te­ko­je, to­dėl neį­ga­lu­mo iš­mo­kas gau­nu ma­žes­nes. Šil­dy­ mo se­zo­no me­tu pri­si­de­da dar ke­li šim­tai li­tų iš­lai­dų, nes na­mas nee­ ko­no­miš­kas, per­ša­lu­sio­mis sie­no­ mis“, – guo­dė­si gy­ven­to­ja. Gy­ven­to­jai sa­ko ne­no­rin­tys in­ ves­tuo­ti sa­vų lė­šų į na­mo prie­ žiū­rą. „Juk mus iš čia ga­li bet ka­ da iš­pra­šy­ti. Be to, mo­ka­me tik­rai di­de­lius nuo­mos ir kau­pia­muo­sius mo­kes­čius na­mo prie­žiū­rai“, – įsi­ ti­ki­nu­si R.Ja­ge­la­vi­čie­nė. Skės­čio­ja ran­ko­mis

Kau­no sa­vi­val­dy­bės Gy­ve­na­mo­ jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Do­mas Juo­

zas Žio­gas ti­ki­no, kad sa­vi­val­dy­ bė yra be­jė­gė pa­dė­ti to­kiems žmo­ nėms kaip gy­ve­nan­tys Pran­cū­zų gat­vės dau­gia­bu­ty­je. „Už anks­

In­ves­ta­vo­me di­de­ lius pi­ni­gus, ti­kė­jo­ me, kad mies­to val­ džia leis su­teik­tus bu­tus pri­va­ti­zuo­ti.

tes­nius sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ jų pa­ža­dus, jei to­kie bu­vo, ne­ga­li­ me at­sa­ky­ti. Mus var­žo įsta­ty­mai. Pri­va­ti­zuo­ti ga­li­me leis­ti tik tuos būs­tus, ku­rių nu­si­dė­vė­ji­mas yra

„„Vil­tys: V.Bud­re­vi­čiū­tė 

ne ma­žiau kaip 60 pro­c. O mi­nė­ tas dau­gia­bu­tis to­kio nu­si­dė­vė­ji­ mo tik­rai ne­tu­ri“, – dės­tė ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas. D.J.Žio­gas tvir­ti­no, kad žmo­ nėms te­lie­ka ti­kė­tis, kad nau­jai iš­ rink­tas Sei­mas pa­leng­vins sa­vi­val­ dy­bių būs­tų pri­va­ti­za­vi­mo są­ly­gas. Pa­va­sa­rį to­kios pa­tai­sos bu­vo at­ mes­tos. „Sa­vi­val­dy­bė ir­gi suin­te­ re­suo­ta, kad įsi­kė­lusieji į sa­vi­val­ dy­bės būs­tus iki 2002 m. pa­bai­gos ga­lė­tų juos iš­si­pirk­ti“, – tei­gė jis. Ta­da mies­to ži­nio­je lik­tų tik so­ cia­li­niai būs­tai, ku­rie žmo­nėms nuo­mo­ja­mi nuo 2003 m., kas tre­ jus me­tus per­žiū­rint, ar jų pa­ja­mos ne­pa­ki­to. Pa­sak D.J.Žio­go, kau­pia­ma­sis, nuo­mos ir ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­


5

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

„„Nuo­tai­ka: šven­tės te­mą iš­da­vė vo­ra­tink­liais ap­raiz­gy­ti me­džiai ir iš­da­žy­ti vai­kų vei­dai. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Vaikams surengė „Se­na­mies­čio vai­duok­ly­ną“ Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Šeš­ta­die­nį M.Va­lan­čiaus gat­vė­je vy­ku­si šven­tė „Se­na­mies­čio vai­ duok­ly­nas“ – tė­vų do­va­na vai­ kams. Jos biu­dže­tas bu­vo 0 li­tų.

Vo­ra­tink­liais ap­raiz­gy­ti me­džių ka­ mie­nai, ap­lin­kui bė­gi­nė­jan­tys ma­ žes­ni ir di­des­ni vai­duok­liu­kai iš­ da­vė šven­tės nuo­tai­ką – He­lo­vi­ną. Su­si­rin­ku­sie­siems iš kar­to kri­to į akis, kad šven­tei nu­ma­ty­to­je vie­to­ je ne­bu­vo įpras­ti­nių vai­kų šven­tė­se pri­pu­čia­mų ba­tu­tų, liu­mi­nes­cen­

ci­nė­mis spal­vo­mis nu­da­žy­tų ki­niš­ kų žais­liu­kų. „To­kia ir bu­vo mū­sų idė­ja – su­ reng­ti vai­kams ne­ba­na­lią šven­tę. Čia dau­giau teat­ra­liš­ku­mo, ran­ kų dar­bo, bend­ros tė­vų ir vai­kų veik­los, imp­ro­vi­za­ci­jos, drau­giš­ ka, bend­ruo­me­ni­nė ap­lin­ka“, – jau įpu­sė­jus ren­gi­niui, džiau­gė­si vie­na iš or­ga­ni­za­to­rių Gus­tė Po­ce­ vi­čie­nė. Į „Se­na­mies­čio vai­duok­ly­no“ šven­tę su­si­rin­ko ma­žy­liai, per­si­ ren­gę įvai­riais kos­tiu­mais, kai ku­rie iš­si­da­žę net vei­dus. Ne pa­ti šven­tė, po to, kai pa­skel­bia­mas jos ati­da­

ės įkai­tais

per dau­ge­lį me­tų nemažai in­ves­ta­vo į būs­tą, ti­kė­da­ma­si jį pri­va­ti­zuo­ti. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

kes­tis ir­gi ne­prik­lau­so nuo sa­vi­ val­dy­bės. „Jis sa­vi­val­dy­bės būs­tų gy­ven­to­jams tai­ko­mas va­do­vau­ jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ ka“, – tvir­ti­no valdininkas. Daug pa­nia­vos

Sa­vi­val­dy­bės būs­tų ūky­je daug kur yra pai­nia­vos. „Kau­no die­na“ yra ra­šiu­si, kaip sa­vi­val­dy­bė pa­skel­ bė apie lei­di­mą pri­va­ti­zuo­ti bu­ tus nuo­mi­nin­kams, bet, pa­si­do­ mė­jus žur­na­lis­tams, paaiš­kė­da­vo, kad gy­ven­to­jai to­kio pra­šy­mo vi­ sai ne­tei­kę ir ne­tu­ri ga­li­my­bių iš­ si­pirk­ti sa­vi­val­dy­bės būs­tų net ir leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis. „Kau­no die­na“ ne­se­niai ra­ šė ir apie Jur­bar­ko gat­vės dau­gia­ bu­čio gy­ven­to­jų rū­pes­čius. Jiems

ne­sup­ran­ta­mas sa­vi­val­dy­bės už­ si­spy­ri­mas iš­kel­din­ti nuo­mi­nin­ kus iš mies­tui pri­klau­san­čio pa­sta­ to. Gy­ven­to­jai ne­ti­ki, kad jų na­mas iš tik­rų­jų yra ava­ri­nis. Be to, mies­ to val­džia jiems ne­siū­lo pri­va­ti­zuo­ti dau­gy­bę me­tų uži­ma­mų bu­tų, nors ofi­cia­liai tei­gia, kad dau­gia­bu­tis nu­ si­dė­vė­jęs dau­giau kaip 60 pro­c. Kai Gy­ve­na­mo­jo fon­do ad­mi­ nist­ra­vi­mo sky­riui va­do­va­vo Bi­ rū­ta Kau­la­ky­tė, šis pa­da­li­nis daž­ nai nu­skam­bė­da­vo ži­niask­lai­do­je, ste­bi­no Kau­no ta­ry­bos na­rius, bet ras­da­vo už­ta­ri­mą mies­to val­džios vir­šū­nė­se. Vie­nas pa­sku­ti­nių­jų akib­rokš­tų – 646 tuš­ti so­cia­li­niai būs­tai, o Vy­riau­sy­bė ke­ti­na Kau­ nui skir­ti 1,8 mln. li­tų vėl pirk­ ti bu­tams.

ry­mas, įgyvendinant šį su­ma­ny­mą bu­vo svar­biau­sia. Or­ga­ni­za­to­rių lū­kes­čiai pa­si­tei­si­no, nes šia idė­ja pa­vy­ko už­krės­ti apie 50 tė­vų.

Čia dau­giau teat­ra­ liš­ku­mo, ran­kų dar­ bo, bend­ros tė­vų ir vai­kų veik­los. Vi­si jie pri­si­dė­jo, kas kuo ga­ li, mo­ka, tu­ri. De­ko­ra­ci­jo­mis, pri­ zais, idė­jo­mis, pa­gal­ba or­ga­ni­zuo­

jant. Šven­tei ruo­šė­si ir vai­kai – jie taip pat ga­mi­no de­ko­ra­ci­jas ir pri­ zus. Žvar­bus oras ir pro­gno­zės šiek tiek gąs­di­no, ta­čiau, be pa­čių šven­ tės da­ly­vių, at­vy­ko ir žiū­ro­vų. Vai­kai ga­lė­jo pa­ska­nau­ti jiems iš­vir­tos mo­liū­gų ko­šės, nu­si­lei­dę į rū­sį klau­sė­si se­ka­mos pa­sa­kos, spren­dė įvai­rius gal­vo­sū­kius, mė­ gi­no įveik­ti spe­cia­liai iš­ties­tą ly­ną. Sand­ra ir Ma­ri­ja į šven­tę at­vy­ko net iš Tau­ra­gės. „Mums la­bai sma­gu. Drau­gai pa­kvie­tė į šią šven­tę. Net­ra­di­ci­nė, įdo­mi, tik oro šil­tes­nio no­rė­tų­si“, – nu­si­juo­kė mer­gai­tes iš Tau­ra­gės

at­ly­dė­ju­si Si­gi­ta Hod­ne. Vieš­nios ži­no­jo, kad ga­li­ma pa­si­puoš­ti, to­dėl mer­gai­tės vei­dus iš­si­pie­šė bal­tai, o sa­vo dan­tis pri­den­gė grės­min­gais dirb­ti­niais. „Mums pa­tin­ka gąs­ din­ti“, – kva­to­jo se­sės. Ste­bė­da­ma bū­rį be­si­džiau­gian­čių vai­kų ir tė­vų, ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė at­vi­ra­vo: „Pap­ras­tai or­ga­ni­zuo­da­mi ko­kį nors ren­gi­nį jau­di­na­mės. Šį kar­ tą vis­ką da­rė­me taip, kaip reng­da­mi sa­vo vai­ko gim­ta­die­nį. Tik šiek tiek dau­giau sve­čių pa­si­kvie­tė­me. To­dėl ir nuo­sek­lios pro­gra­mos ne­bu­vo, nes kai vai­kams at­si­bos­da­vo vie­na, im­ da­vo­me veik­ti ką nors ki­ta.“


6

pirmadienis, spalio 29, 2012

nuomonės

Rin­ki­mus ste­bė­jo mū­vė­da­mi bal­tas pirš­ti­nes

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Dirb­ti­nai krei­vas skan­da­las

S

Saulius Pocius

V

y­tau­tą Lands­ber­g į at­ga­l i­ne da­ta pre­z i­den­tu pa­k rikš­ty­t i sva­jo­ju­si klai­pė­die­tė Al­do­na Ma­ri­ja Ged­vi­ lie­nė nė bai­siau­sia­me sap­ne ne­ sap­na­vo, ko­k į spro­g i­mą su­kels jos pa­ra­šy­tas krei­pi­ma­sis į pen­si­nin­kus. Ar ga­lė­jo se­no­l ių ak­ty­v is­tė įžvelg­t i, kad po­ li­t i­nių pa­si­tra­ti­ni­mų fron­te vi­sos prie­mo­nės – tin­ka­mos? O tin­ka čia vis­kas, net kū­jis su pjau­t u­v u, ku­r iuos kai ku­r ie po­l i­t i­k ie­r iai se­ nu įpro­čiu vis dar re­g i mir­gan­čiuo­se fan­ta­zi­ jų raiz­g i­niuo­se.

Krei­pi­ma­sis pen­si­nin­kų po­rta­le buvo jau se­no­ kai, ta­čiau il­gą lai­ką nie­ kam ne­rū­pė­jo. Po­li­ti­nei hid­rai jo pri­rei­kė li­kus tre­joms die­noms iki rin­ki­mų. Ap­ra­ši­nė­da­ma sa­vo įkur­tos Klai­pė­dos jung­ti­ nės pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių bend­ri­jos rei­ka­lus, A.M.Ged­vi­l ie­nė iš­rė­žė ir štai to­k į sa­k i­n į: „Pir­ mas žings­nis jau pa­da­ry­tas – pa­ra­šy­tas krei­ pi­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­l i­kos Sei­mo Pir­m i­ nin­kei gerb. Ire­nai De­gu­tie­nei, ku­ria­me iš­dės­ ty­ta dau­ge­l is mū­sų pro­ble­mų. Ir štai jos at­sa­ kas – ne­mo­ka­mi bi­l ie­tai į Klai­pė­dos vals­ty­bi­ nį mu­zi­ki­nį teat­rą, ži­no­ma, tai vi­sų mū­sų pro­ ble­mų neišsp­ren­džia, ta­čiau pir­mą kar­tą nors dė­me­sio su­lau­kė­me.“ Krei­pi­ma­sis pen­si­nin­ kų po­r ta­le al­do­na­ma­r i­ja.apie.lt buvo jau se­ no­kai, ta­čiau il­gą lai­ką ne­kė­lė jo­k ių rū­pes­čių ir nie­kam ne­r ū­pė­jo. Po­li­ti­nei hid­rai jo pri­rei­ kė li­kus tre­joms die­noms iki rin­ki­mų, kai stai­ ga su­skam­bo me­na­mą pa­vo­jų tri­mi­tuo­jan­tys po­l i­t i­n iai pu­čia­m ie­ji: esą kon­ser­va­to­rė I.De­ gu­tie­nė bi­l ie­tais į Klai­pė­dos mu­zi­k i­n į teat­rą pa­pir­k i­nė­ja rin­kė­jus. Aki­vaiz­du, kad šiuo at­ ve­ju pa­pir­k i­nė­ji­mų ne­bu­vo, nes bi­lie­tus da­li­ jo ne Sei­mo pir­mi­nin­kė, o li­be­ra­lų val­do­ma Kul­t ū­ros mi­n is­te­r i­ja. Kai vy­ko spek­tak­l iai, nie­kas er­ze­l io ne­kė­lė, nors į teat­rą džiaugs­ min­gai mar­ši­ra­vo bū­riai lai­min­g ų pen­si­nin­ kų. Prieš pat bal­sa­vi­mo at­lai­dus po­li­ti­kos ple­ vė­sos pa­sku­bė­jo si­tua­ci­ją iš­kreip­ti sa­vo nau­ dai, pri­tai­kę se­ną kaip gam­ti­niai įpro­čiai me­ to­dą: sau ne­nau­din­gą skan­da­lą už­klok nau­ju skan­da­lu. Kad ir dirb­t i­nai krei­vu, ta­čiau šla­ piu mo­l iu ap­dre­bian­čiu ki­tos pa­krai­pos opo­ nen­tą ir mas­kuo­jan­čiu sa­v ų ne­do­ry­bių gau­ są. Iš­mo­nės tam šį­syk daug ne­pri­rei­kė, pa­ka­ ko ir nie­kuo dė­tos pen­si­nin­kės ra­ši­nė­lio. informacija:

302 250

ei­mo rin­ki­mų ant­ro­jo tu­ro ei­gą ak­ty­viai ste­bė­jo pi­lie­ ti­nės ini­cia­ty­vos „Bal­to­ sios pirš­ti­nės“ da­ly­viai. „Bal­tųjų pirš­ti­nių“ or­ga­ni­za­ to­rių tei­gi­mu, šios ak­ci­jos at­ sto­vai rin­ki­mus ste­bė­jo vi­suo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Vien prie Vil­niaus Ge­di­mi­no rin­ki­mų apy­ lin­kės su­si­rin­ko apie pus­šim­tis sa­va­no­rių. Bal­to­mis pirš­ti­nė­mis mū­vin­tys vil­nie­čiai sie­kė pri­si­ dė­ti prie skaid­rios rin­ki­mų ei­gos už­tik­ri­ni­mo ir už­kirs­ti ke­lią bal­ sams pirk­ti. „Į sim­bo­li­nį „Bal­tų­jų pirš­ti­ nių“ su­si­rin­ki­mą at­vy­ko apie pus­šim­tis pi­lie­tiš­kų vil­nie­čių. Dau­gu­ma žmo­nių prie ini­cia­ty­ vos pri­si­jun­gė vir­tua­liai, to­dėl tai ta­po pui­kia pro­ga su­si­pa­žin­ti, gy­vai ap­tar­ti ak­ci­jos tiks­lus, su­ koor­di­nuo­ti veiks­mų pla­ną“, – sa­kė ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius Ta­ das Lan­gai­tis. Po su­si­ti­ki­mo „Bal­to­sios pirš­ ti­nės“ ini­cia­ty­vos da­ly­viai iš­si­ skirs­tė po įvai­rias rin­ki­mų apy­ lin­kes, ku­rio­se bu­dė­jo ir ste­bė­jo, ar ne­perkami bal­sai. Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­ mu, to­kie or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­ mai, žy­min­tys ak­ci­jos pra­džią, įvy­ko ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­ tuo­se. „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ – tai ak­ ci­jos „Da­rom“ ini­cia­to­rių vie­šo­

Ak­ci­jos tiks­las – už­kirs­ti ke­lią bal­ sams pirk­ti, sau­ go­ti vals­ty­bės de­mok­ra­ti­jos pa­ grin­dus.

„„Gi­mė: jau­nų žmo­nių pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va at­si­ra­do ne­tru­kus po pa­

žei­di­mų gau­saus pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

In­for­ma­ci­ją apie ak­ci­jos re­ zul­ta­tus ke­ti­na­ma api­bend­rin­ ti šio­mis die­no­mis. „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ ak­ci­jos es­ mė – ati­da­vę bal­są žmo­nės ska­ tin­ti pra­neš­ti rin­ki­mų apy­lin­kės dar­buo­to­jui apie sa­vo da­ly­va­vi­ mą šio­je pi­lie­ti­nė­je ini­cia­ty­vo­ je ir, išė­jus iš rin­ki­mų apy­lin­kės, už­si­mau­ti bal­tas pirš­ti­nes bei pa­si­lik­ti ste­bė­ti rin­ki­mų apy­ lin­kės ap­lin­ką. Apie pa­ste­bė­tą

ga­li­mą bal­sų pir­ki­mą ar­ba ki­tus są­ži­nin­gų rin­ki­mų vyk­dy­mo pa­ žei­di­mus bu­vo pra­ne­ša­ma po­li­ ci­jai ir VRK. „Aš tik­rai la­bai pa­lai­kau jau­ni­ mo ini­cia­ty­vą ir džiau­giuo­si tuo, kad jau­ni­mas ne­no­ri taiks­ty­tis su to­kia rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, ko­kia bu­vo prieš pir­mą­jį tu­rą. Ma­nau, kad ta ini­cia­ty­va tik­rai yra la­bai per­spek­ty­vi to­dėl, kad jau­ni­mas ne­no­ri gy­ven­ti ne­są­ži­nin­gai, no­

E

u­ro­pos Ko­mi­si­jo­je aukš­ tas pa­rei­gas uži­man­ti Ai­ri­jos eko­no­mis­tė sa­ ko, kad jos ša­lies pa­tir­ tis lei­džia spė­ti, jog daug lie­ tu­vių emig­ran­tų grįš į Lie­tu­vą, kai tik pa­ge­rės eko­no­mi­nė si­ tua­ci­ja. Praė­ju­sią sa­vai­tę Bal­ti­jos in­ ves­t uo­to­j ų fo­r u­m e Lie­t u­vo­je da­ly­va­vu­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Bend­ro­sios rin­kos val­dy­mo di­ rek­to­ra­to va­do­vė ai­rė Emer Da­ ly sa­kė, kad XIX a. ba­dą ir di­ džiu­lę emig­ra­ci­ją pa­ty­rę ai­riai vė­liau su­pra­to, kad emig­ra­ci­ja nė­ra vien nei­gia­mas reiš­ki­nys. „Nau­d a yra dviguba: pa­ čiais sun­kiau­siais Ai­ri­jai lai­kais mums pa­dė­jo iš­si­lai­ky­ti emig­ ran­tų at­siun­čia­mi pi­ni­gai. Tai bu­vo dar ge­ro­kai prieš mums įsto­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą. O vė­liau su­pra­to­me, kad žmo­nės su­grįž­ta. Tai bu­vo sa­vo­tiš­kas bu­me­ran­go efek­tas. Bet su­grįž­ tan­tys žmo­nės bu­vo tur­tin­ges­ni

ri gy­ven­ti tik­rai lais­vo­je de­mok­ ra­tiš­ko­je Lie­tu­vo­je“, – va­kar pa­ reiš­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ pi­lie­ti­ nė ini­cia­ty­va gi­mė ne­tru­kus po pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro, per ku­rį pa­ste­bė­ta ne­ma­žai rin­ ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mų, įskai­ tant ir ban­dy­mų pre­kiau­ti pi­lie­ čių bal­sais. KD inf.

„„At­gal: Eu­ro­ko­mi­si­jo­je dir­ban­ti pa­rei­gū­nė sa­ko, kad kai tik eko­no­

mi­nė pa­dė­tis Lie­tu­vo­je pa­ge­rės, lie­tu­vių emig­ran­tai pa­suks į gim­ tą­ją ša­lį. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ir la­biau pa­ty­rę nei prieš iš­vyk­ da­mi“, – kal­bė­jo E.Da­ly. Eko­ no­mis­tė sa­kė su­pran­tan­ti lie­

tu­vių nuo­gąs­ta­vi­mus dėl pro­tų nu­te­kė­ji­mo ir ža­los, ku­rią pa­ ti­r ia tiek at­s ki­ra šei­m a, tiek

ša­l ies eko­n o­m i­ka, bet ra­g i­n o ne­žiū­rė­ti į šį pro­ce­są vien pe­ si­mis­tiš­kai. „Bet aš sa­ky­čiau taip – su­ lau­ki­te Ka­lė­dų, su­lau­ki­te, kol jie vi­si grįš, par­si­veš pi­ni­gus, do­va­nas, bus šven­tės lai­kas. Žiū­rė­ki­te į tai kaip į cik­liš­ką pro­ce­są, ku­ris ga­lų ga­le baig­sis po­zi­ty­viai. Bū­ki­te tik­ri – dau­ gu­ma jų tik­rai neiš­vy­ko vi­siems lai­kams“, – tei­gė aukš­ta Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos pa­rei­gū­nė. Per be­veik šim­t ą me­t ų iki praė­j u­s io am­ž iaus aš­t un­to­jo de­šimt­me­čio iš Ai­ri­jos, neo­fi­ cia­liais skai­čia­vi­mais, iš­vy­ko 2,5–3 mln. žmo­nių. Vis dėl­ to nuo ta­da, kai Ai­ri­ja 1973 m. įsto­jo į ES, emig­ra­ci­ja ge­ro­kai su­ma­žė­jo ir žmo­nės ne­tgi pra­ dė­jo grįž­ti į sa­vo gim­tą­ją ša­lį. Skai­čiuo­ja­ma, kad šiuo me­tu emig­ra­ci­jos iš Lie­tu­vos mas­ tai kas­met sie­kia 60–80 tūkst. žmo­nių. KD, BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Ta­das Lan­gai­tis:

Ai­rė: emig­ran­tai su­grįš

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

sios įstai­gos „Mes da­rom“, Vy­ riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­ to ini­cia­ty­va. „Jos tiks­las – pa­ ska­tin­ti vi­sus Lie­tu­vos žmo­nes pri­si­dė­ti prie skaid­raus ant­ro­ jo rin­ki­mų tu­ro vyk­dy­mo, už­ kirs­t i ke­l ią bal­sams pirk­t i ir sau­go­ti vals­ty­bės de­mok­ra­ti­jos pa­grin­dus“, – tvir­ti­no T.Lan­ gai­tis.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmadienis, spalio 29, 2012

lietuva

Rin­ki­mų die­ną - at­sar­gios pro­gno­zės Ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, bal­suo­da­mas ant­ra­ja­me Sei­ mo rin­ki­mų tu­re, sa­kė lau­kian­tis pro­tin­ ges­nių ir ge­res­nių nau­jo­jo par­la­men­to spren­di­mų, ta­čiau taip pat pa­brė­žė, kad tęs­ti­nu­mas yra bū­ti­nas vals­ty­bės pa­žan­gai.

D.Gry­baus­kai­tė bal­sa­vo iš anks­to

„Džiau­giuo­si, kad ši­tas Sei­mas už­ ver­tė sa­vo dar­bų la­pą, ir ti­kiuo­si, kad nau­ja­sis tik­rai bus pa­si­kei­tęs, at­neš dau­giau pro­tin­ges­nių, nau­ din­ges­nių ir ge­res­nių įsta­ty­mų pro­jek­tų vi­siems Lie­tu­vos žmo­ nėms“, – ati­da­vęs sa­vo bal­są Sau­ lė­te­kio rin­ki­mų apy­lin­kė­je žur­na­ lis­tams sa­kė pre­zi­den­tas. V.Adam­kus taip pat tei­gė, kad tęs­ti­nu­mas yra „bū­ti­na są­ly­ ga kiek­vie­nai vals­ty­bei, ku­ri no­ri ženg­ti į prie­kį“.

And­rius Ku­bi­lius:

Ma­tyt, grei­čiau­siai trys par­ti­jos tu­rės po la­bai pa­na­šų skai­čių man­da­tų ir koa­li­ci­jos de­ry­bos ga­li bū­ti ne­ trum­pos. Su žmo­na Al­ma va­kar ry­te bal­ sa­vęs ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas sa­kė ti­kįs, kad ant­ra­sis Sei­mo rin­ ki­mų tu­ras bus skaid­res­nis nei pir­ ma­sis prieš dvi sa­vai­tes. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė va­kar ne­bal­sa­vo. Ji praė­ju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vo išanks­ti­nia­me bal­sa­vi­me pra­ne­šu­si, kad sek­ma­

die­nį at­vyk­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę ne­ga­lės. D.Gry­baus­kai­tė, kaip ir V.Adam­kus, pri­klau­so Sau­lė­te­kio apy­lin­kei. De­ry­bos už­truks?

Pa­bal­sa­vęs Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­ tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TSLKD) ly­de­ris prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius sa­kė ma­nan­tis, kad po Sei­mo rin­ki­mų de­ry­bos dėl val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos ga­li už­truk­ti. Vy­r iau­sy­b ės va­d o­vas spė­j o, kad TS-LKD, so­c ial­d e­m ok­ra­tai ir Dar­bo par­ti­ja per rin­ki­mus ga­ li gau­ti pa­na­šų skai­čių man­da­tų. „Ma­tyt, grei­čiau­siai trys par­ti­ jos tu­rės po la­bai pa­na­šų skai­čių man­da­tų ir koa­li­ci­jos de­ry­bos ga­ li bū­ti ne­trum­pos“, – pro­gno­za­ vo A.Ku­bi­lius. Prem­je­ras sa­kė ne­sii­man­tis ver­ tin­ti, ko­kie ga­li­mi koa­li­ci­jų va­rian­ tai, ta­čiau tei­gė, jog jo va­do­vau­ja­mi kon­ser­va­to­riai ne­si­jungs prie „ne­ skaid­rių koa­li­ci­jų“. A.Ku­bi­lius, kaip ir pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re, sa­kė bal­sa­vęs už tai, kad „ge­rų dar­bų tęs­ti­nu­mas bū­ tų ga­ran­tuo­tas“. „Šio nau­jo Sei­ mo lau­kia di­de­li dar­bai, vi­sų pir­ ma pir­mi­nin­ka­vi­mas ES. Ly­giai taip pat fi­nan­sų draus­mės, ener­ge­ti­kos pro­jek­tų tęs­ti­nu­mas. Tai­gi, lau­kia dar­bai, ku­riems rei­kia ir pa­tir­ties, ir ži­nių, ir ge­bė­ji­mų. Už to­kį Sei­mą bal­suo­ju“, – kal­bė­jo prem­je­ras. Ka­den­ci­ją bai­gian­čio par­la­men­ to pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė, at­vy­ku­si į apy­lin­kę su vy­ru Ge­di­mi­nu, sa­kė bal­sa­vu­si už „są­ži­nin­ges­nį, do­res­nį ir dar­bin­ ges­nį“ Sei­mą. Dis­ku­tuos apie įvai­rius va­rian­tus

Po Sei­mo rin­ki­mų la­biau ti­kė­ti­ na cent­ro kai­rės koa­li­ci­ja nei cent­

„„At­sar­gu­mas: so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris A.But­ke­vi­čius va­kar die­ną dar ne­si­ry­žo spė­lio­ti, ar tik­rai taps prem­

je­ru. 

ro de­ši­nės. Taip pa­bal­sa­vęs sa­kė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius. „Par­ti­jos val­dy­bo­je dis­ku­tuo­si­me įvai­riau­sius va­rian­tus“, – sa­kė so­ cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris. Jis su­ti­ko, kad so­cial­de­mok­ra­tai, Dar­bo par­ti­ja ir TS-LKD tu­ri pa­ na­šias ga­li­my­bes bū­ti di­džiau­sios par­la­men­te. Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na sa­vo ga­ li­my­bes tap­ti prem­je­ru, so­cial­de­ mok­ra­tų ly­de­ris tei­gė, kad šis klau­ si­mas – per anks­ty­vas. Anot jo, kol kas tai – tik teo­ri­nė ga­li­my­bė. „Ma­nau, kad tie, ku­rie da­ly­vau­ja po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, tu­ri gal­vo­ti ir apie teo­ri­nius va­rian­tus. Vis dėl­ to esa­me tra­di­ci­nė par­ti­ja, ku­ri tu­ri ga­na ne­ma­žai pa­tir­ties po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ir val­džio­je yra dir­bu­si. Rei­kia ti­kė­tis“, – sa­kė A.But­ke­vi­ čius. For­muos blo­ką

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­ jus Ma­siu­lis pa­reiš­kė, kad kar­tu su kon­ser­va­to­riais su­tik­tų jung­ tis į koa­li­ci­ją su Dar­bo par­ti­ja ar­ ba so­cial­de­mok­ra­tais. „Mes vis tiek ma­no­me, kad blo­kas ga­lė­ tų bū­ti de­ši­nių­jų pa­grin­du. Aiš­ku,

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

to neuž­tek­tų, to­dėl rei­kė­tų ieš­ko­ ti ki­tų kan­di­da­tų, ki­tų par­tne­rių ir vie­ni iš to­kių ga­li­mų par­tne­rių ga­ li bū­ti ar­ba Dar­bo par­ti­ja, ar­ba so­ cial­de­mok­ra­tai“, – pa­bal­sa­vęs Vil­ niu­je sa­kė E.Ma­siu­lis. Jis pa­reiš­kė ne­ma­tąs „ga­li­my­bių bend­ra­dar­biau­ti su po­pu­lis­ti­nė­mis jė­go­mis, to­kio­mis kaip „Drą­sos ke­ lias“ ar par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­ mas“ . Pas­ta­ro­sios par­ti­jos ly­de­rio Ro­ lan­do Pak­so nuo­mo­ne, dėl ak­ty­vios kon­ser­va­to­rių rin­ki­mų kam­pa­ni­jos re­zul­ta­tai po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro ga­li pa­si­suk­ti jų nau­dai. Kal­bė­da­mas apie ga­li­mas koa­li­ ci­jas R.Pak­sas pa­brė­žė, kad jo par­ ti­ja su so­cial­de­mok­ra­tais ir Dar­bo par­ti­ja yra pa­si­ra­šę išanks­ti­nį su­ si­ta­ri­mą, ta­čiau pri­dū­rė ne­ga­lįs vi­siš­kai at­mes­ti ir ki­tų va­rian­tų: „Tu­ri­me pa­si­ra­šę išanks­ti­nį su­si­ ta­ri­mą. Jei­gu vie­nas iš tri­jų par­ tne­rių dėl ko­kių nors prie­žas­čių no­rė­tų pra­dė­ti kal­bė­tis, de­rė­tis su ki­ta po­li­ti­ne jė­ga, jis in­for­muo­ ja po­li­ti­nius par­tne­rius, ir, duok Die­ve, jam svei­ka­tos“, – svars­tė R.Pak­sas. Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­ ris Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis sa­

kė tu­rin­tis daug abe­jo­nių, ar ver­ ta bend­ra­dar­biau­ti su kai ku­rio­mis par­ti­jo­mis po Sei­mo rin­ki­mų, ta­ čiau kol kas su­si­lai­kė nuo pla­tes­ nių ko­men­ta­rų. V.To­ma­ševs­kis pa­si­džiau­gė, kad jo par­ti­ja pir­mą kar­tą tu­rės sa­vo frak­ci­ją Sei­me. At­ly­dė­jo tė­vai ir sū­nus

Va­kar vi­dur­die­nį Gar­lia­vo­je, Te­ lei­čių rin­ki­mų apy­lin­kė­je, bal­sa­ vo „Drą­sos ke­lio“ ly­de­rė Ne­rin­ga Venc­kie­nė. Ją at­ly­dė­jo tė­vai ir sū­ nus – šiam bu­vu­si Kau­no apy­gar­ dos teis­mo tei­sė­ja lei­do į bal­sa­dė­ žę įmes­ti sa­vo biu­le­te­nį. Šio­je Kau­n o ra­jo­n o rin­k i­m ų apy­lin­kė­je var­žė­si N.Venc­kie­nės te­ta, „Drą­sos ke­lio“ bend­ra­žy­gė Aud­ro­nė Sku­čie­nė ir kon­ser­va­ to­rius, da­bar­ti­nis so­cia­li­nės ap­ sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­na­ tas Jan­kaus­kas. N.Venc­kie­nė žur­na­lis­tams va­ kar die­ną pa­reiš­kė ti­kin­ti, kad po ant­ro­jo tu­ro „Drą­sos ke­lias“ tu­ rės pa­pil­do­mus tris ke­tu­ris man­ da­tus. Ji taip pat ne­slė­pė am­bi­ci­jų, kad A.Sku­čie­nė tu­ri ga­li­my­bių lai­ mė­ti prieš D.Jan­kaus­ką. KD, BNS inf.

Rin­kė­jai per dvi sa­vai­tes smar­kiai ap­tin­go Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Va­kar per ant­rą­jį Sei­mo rin­ki­ mų tu­rą bal­sa­vo tik kiek dau­giau kaip treč­da­lis vi­sų įre­gist­ruo­tų rin­kė­jų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, 67-io­se vien­man­da­tė­se apy­gar­ do­se, kur vy­ko ant­ra­sis par­la­men­ to rin­ki­mų tu­ras, iš vi­so bal­sa­vo tik apie 36 pro­c. vi­sų rin­kė­jų. Be­veik 5 pro­c. rin­kė­jų da­ly­va­vo išanks­ti­nia­me bal­sa­vi­me. Va­kar iki 10 val. ry­to prie bal­ sa­dė­žių atė­jo kiek dau­giau kaip 5 pro­c. rin­kė­jų, iki 14 val. – 18,89 pro­c., iki 19 val. – 30,03 pro­c. Per

pa­sku­ti­nę bal­sa­vi­mo va­lan­dą bal­ sa­vo vos 0,5–0,8 pro­c. rin­kė­jų. Šį­kart bal­suo­ta ge­ro­kai van­giau nei per pir­mą­jį tu­rą spa­lio 14ąją – ta­da 71-oje vien­man­da­tė­ je apy­gar­do­je prie bal­sa­dė­žių atė­jo 52,9 pro­c. vi­sų įre­gist­ruo­tų rin­kė­ jų, tai yra net 17 pro­c. dau­giau nei da­bar. Va­kar ak­ty­viau­siai bal­sa­vo Ka­ ro­li­niš­kių (38 pro­c.), Jus­ti­niš­ kių (37 pro­c.) ir Nau­ja­mies­čio (36 pro­c.), pa­sy­viau­siai – Su­val­ki­jos (22 pro­c.), Kaišiadorių–Elektrėnų (23 pro­c.) ir Prienų–Birštono (24 pro­c.) apy­gar­dų rin­kė­jai. Va­kar bu­vo bal­suo­ta ne 2017-oje rin­ki­mų apy­lin­kių, kaip prieš dvi sa­vai­tes, bet tik 1861-oje. Bal­sa­ vi­mo tei­sę jo­se tu­rė­jo be­veik 2,42

mln. rin­kė­jų. Tad per Sei­mo rin­ ki­mų ant­rą­jį tu­rą prie bal­sa­dė­žių atė­jo vos 870 tūkst. rin­kė­jų. Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­sis tu­ras vy­ko 67-io­se iš 71-os rin­ki­mų apy­gar­dos. Spa­lio 14-ąją tri­jo­se apy­gar­do­se (Vilniaus–Šalčinin­ kų, Kė­dai­nių ir Vil­ka­viš­kio) Sei­ mo na­riai bu­vo iš­rink­ti iš­kart, vie­n os apy­gar­d os (Zarasų–Vi­ sagino) bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­ nai­kin­ti dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų, to­dėl čia ant­ra­sis tu­ras ne­su­reng­ tas. Pas­ta­ro­jo­je apy­gar­do­je pa­pil­ do­mi rin­ki­mai įvyks per ar­ti­miau­ sią pus­me­tį. Va­kar įvy­ku­sio ant­ro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tus VRK tu­ rės pa­tvir­tin­ti per ar­ti­miau­sią sa­ vai­tę.

„„Skai­čius: spa­lio 14-ąją 71-oje vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je prie bal­sa­dė­

žių atė­jo net 17 pro­c. rin­kė­jų dau­giau nei da­bar. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.


8

pirmadienis, spalio 29, 2012

lietuva

Ant­ra­sis tu­ras – kur kas ra­mes­nis Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos va­kar su­lau­kė kur kas ma­žiau pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus rin­ki­mų pa­žei­di­mus. Daug dau­giau aist­ rų bū­ta pir­ma­ja­me tu­re.

Tik­ri­no kiek­vie­ną

Po­li­ci­ja iki va­kar va­ka­ro ga­vo 81 pra­ne­ši­mą apie ga­li­mus pa­žei­di­ mus per Sei­mo rin­ki­mų ant­rą­jį tu­ rą. Tai be­ne tris­kart ma­žiau nei prieš dvi sa­vai­tes per pir­mą­jį tu­rą. Pra­ne­ši­mų gau­ta apie ne­leis­ti­ną rin­ki­mų agi­ta­ci­ją, taip pat apie ga­ li­mus bal­sų pir­ki­mus, apie įtar­ti­ nus as­me­nis ir au­to­mo­bi­lius, ku­ riais ne­va ve­ža­mi rin­kė­jai. „Po­li­ci­ja rea­guo­ja ir tik­ri­na kiek­ vie­ną pra­ne­ši­mą, ta­čiau ne vi­si jie pa­si­tvir­ti­na“, – tei­gė Po­li­ci­jos de­ par­ta­men­tas. Pab­rė­žia­ma, kad nuo spa­lio 10 d. Lie­tu­vos po­li­ci­ja iš vi­so ga­vo apie 400 pra­ne­ši­mų, su­si­ju­sių su ga­li­ mais rin­ki­mų pa­žei­di­mais, ir pra­ dė­jo 26 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Nus­kam­bė­jo Ši­lu­tė

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­ gaus­kas dar va­kar ry­tą sa­kė, kad Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re vi­ so­se apy­gar­do­se re­gist­ruo­ti tik pa­vie­niai pa­žei­di­mai, iš­sky­rus Ši­ lu­tės–Pa­gė­gių apy­gar­dą, kur fik­ suo­ja­ma ban­dy­mų pirk­ti bal­sus.

„Mus in­for­ma­ci­ja iš vi­sų Lie­tu­ vos re­gio­nų, iš­sky­rus Ši­lu­tės–Pa­ gė­gių rin­ki­mų apy­gar­dą, pa­sie­kia, kad ten vis­kas pa­kan­ka­mai ra­ mu, pa­žei­di­mai tik pa­vie­niai. De­ ja, dėl Pa­gė­gių ir Ši­lu­tės mes gau­ na­me dau­giau pra­ne­ši­mų, kad ten ne­pa­si­mo­ky­ta iš pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tų, ne­pa­si­mo­ky­ta ir iš Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dos, vis tiek ban­do­ma vež­ti rin­kė­jus, at­ si­ly­gin­ti jiems. Tuos vi­sus fak­tus in­ten­sy­viai re­gist­ruo­ja po­li­ci­ja“, – tei­gė Z.Vai­gaus­kas. At­ve­žė į ko­mi­sa­ria­tą

Ši­lu­tės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ tas va­kar pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­ mą dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo per ant­rą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą. Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, 14.26 val. po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Ši­lu­ tė­je, H.Šo­jaus gat­vė­je, prie pre­ky­ bos cent­ro „Ma­xi­ma“, as­me­nys gal­būt par­duo­da bal­sus. Į Ši­lu­tės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­tą atvesdinta 36 me­tų mo­te­ris, ku­ri ga­lė­jo pirk­ti rin­kė­jų bal­sus. Pra­ dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl truk­ dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se.

„„Situacija: Z.Vaigausko teigimu, visose rinkimų apygardose, išskyrus Šilutės–Pagėgių, didesnių pažeidimų

neužregistruota. 

Dėl ki­to at­ve­jo Ši­lu­tė­je iš­siaiš­ kin­ta, kad ne­va bal­sus par­da­vę rin­kė­jai te­bu­vo vie­nu au­to­mo­bi­liu bal­suo­ti at­vy­kę gi­mi­nai­čiai. Va­kar ry­tą po­li­ci­ja pa­skel­bė, kad Ši­lu­tė­je su­lai­kė ir į po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­tą atvežė ke­tu­ris aso­cia­lius as­me­nis, ku­rie įta­ria­mi bal­sų par­ da­vi­mu. Vė­liau paaiš­kė­jo, kad šie as­me­nys ne­su­si­ję su bal­sų par­da­ vi­mu. „Bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad au­to­mo­bi­liu „Volks­wa­gen Golf“ ne­ va ve­ža­mi as­me­nys į bal­sa­vi­mo vie­ tą. Šią in­for­ma­ci­ją pa­tik­ri­no po­li­ci­ jos pa­rei­gū­nai. Paaiš­kė­jo, kad ke­tu­ri gi­mi­nai­čiai nu­spren­dė vie­nu au­to­

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

mo­bi­liu va­žiuo­ti į bal­sa­vi­mo vie­ tą. Paaiš­kė­jo, kad jie vi­sai ne aso­ cia­lūs“, – sa­kė Tau­ra­gės ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė Si­mo­na Šniaukš­tai­tė.

gas nu­trau­kė lai­dus“, – in­for­ma­vo Z.Vai­gaus­kas. Iki vi­dur­die­nio elekt­ros tie­ki­mo apy­lin­kėms pro­ble­mos bu­vo iš­ spręs­tos. KD, BNS inf.

Dir­bo neturėdami elekt­ros

Su rin­ki­mų apy­lin­kė­mis bu­vo su­ si­jęs dar vie­nas in­ci­den­tas. Nak­tį į sek­ma­die­nį iš­kri­tus gau­siam snie­ gui, Laz­di­jų–Drus­ki­nin­kų apy­gar­ do­je trys rin­ki­mų apy­lin­kės bu­vo li­ku­sios be elekt­ros. „Dėl oro tu­ri­me pro­ble­mą – Laz­d i­j ų–Drus­k i­n in­k ų rin­k i­m ų apy­gar­do­je bu­vo per nak­tį din­gu­ si elekt­ra, čia, ma­tyt, gau­sus snie­

26

iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­ dė­ti dėl Sei­mo rin­ki­mų pa­žei­di­mų.


9

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

ekonomika De­ga­lai ­ to­liau pi­go

Pre­ky­ba ­ au­go lėčiau

Bend­rovė „Lu­koil“ po­pu­lia­riau­sios 95 markės ben­ziną par­davė po 4,98 li­to už litrą – 3 cen­tais pi­giau nei prie­š sa­vaitę. „Sta­toil“ de­ga­linė­se ben­zi­no kai­na su­ mažė­jo 5 cen­tais, iki 4,97 li­to, „Or­len“ – 5 cen­tais, iki 4,97 li­to. Lit­ras dy­ze­li­no „Lu­ koil“ de­ga­linė­se kai­na­vo 4,62 li­to, ar­ba 2 cen­tais ma­žiau nei prie­š sa­vaitę, „Sta­toil“ ir „Or­len“ de­ga­linė­se – 4 cen­tais ma­žiau, ati­tin­ka­mai 4,61 ir 4,60 li­to.

Maž­me­ninė pre­ky­ba rugsėjį to­liau lė­ tėjo – artė­jant šil­dy­mo se­zo­nui gy­ven­ to­jai at­sar­giau rin­ko­si pir­ki­nius, o de­ galų kai­nai sie­kiant 5 li­tus to­liau mažė­ jo ir pre­ky­ba jais. Anot sta­tis­tikų, rug­ sėjį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, maž­me­ninės pre­ky­bos au­gi­mas siekė 0,9 pro­c. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ir ket­virtą metų ket­virtį pre­ky­bos au­gi­ mas turėtų lėtėti.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1454 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3037 JAV do­le­ris 1 2,6705 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6813 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9591 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2947 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6226 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4859 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8532

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,5402 % +0,8341 % +0,5421 % +0,2505 % –0,0181 % –0,3125 % –0,2266 % –0,1377 % +0,0035 %

Įky­riems rek­la­muo­to­jams – bau­dos Komentaras

At­si­darę elekt­ro­ninį pa­štą gy­ven­to­jai jau įpra­to ja­me ras­ti ne tik svar­bių laiškų, bet ir bru­kalų. Nors siųs­ti rek­la­mos be gavė­jo su­ti­ki­mo ne­ga­li­ma, vers­li­nin­ kai ran­da būdų pra­ si­skverb­ti į e. pa­što dėžu­tes. Tie­sa, kar­ tais žmonės to­kią rek­lamą in­ter­ne­te už­si­sa­ko ir per sa­vo žiop­lumą.

Ma­ri­ja Ži­do­nienė

„Nor­d ia Baub­lys & Part­ners“

P

Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė g.miceviciute@diena.lt

Siun­čia be su­ti­ki­mo

Vil­nie­tei Kot­ry­nai jau pa­bo­do ko­ vo­ti su įky­riais rek­la­mos siuntė­jais. Mer­gi­nos ne­ste­bi­na, kad į jos pa­što dėžutę at­ke­liau­ja keis­ti anglų kal­ba su­ra­šy­ti pa­si­ūly­mai ką nors pirk­ti, ta­čiau ji ne­įsi­vaiz­duo­ja, kaip juos su­val­dy­ti. Ne­pa­gei­dau­jamų lie­tu­viškų nau­ jien­laiš­kių ji at­si­sa­ko – laiš­kuo­se pa­pras­tai būna funk­ci­ja „at­si­sa­ky­ti nau­jienų“. Ta­čiau kar­tais rek­la­ma ją pa­sie­kia net ir tuo­met, kai mer­ gi­na iš­reiš­kia norą jos ne­gau­ti. „Kiek tik įma­no­ma sten­giuo­si at­ si­sa­ky­ti vi­sos rek­la­mos. Kai in­ter­ ne­te ką nors per­ku, pa­žy­miu, kad įmonės nau­jienų gau­ti ne­no­riu. La­ biau­siai ma­ne pik­ti­na įvairūs gru­ pi­nio pir­ki­mo ir nuo­laidų ku­ponų po­rta­lai. Kar­tais su­si­vi­lio­ju­si ge­ra kai­na ką nors taip nu­si­per­ku, o jau kitą dieną į ma­no pa­štą at­ke­liau­ja nau­jau­si jų pa­si­ūly­mai, nors prie­š at­lik­da­ma mokė­jimą nui­mu var­ne­ les prie pa­si­ūlymų gau­ti nau­jie­nas. Jei­gu tai tęsis ir to­liau, kreip­siuo­si į var­to­tojų tei­sių gynė­jus“, – pa­sa­ ko­jo Kot­ry­na.

„„Nu­si­vy­li­mas: tik­rin­da­mi e. pa­štą gy­ven­to­jai ran­da ne tik svar­bių laiškų, bet ir ne­pa­gei­dau­ja­mos rek­la­mos. 

vo nu­baus­tos dvi įmonės, var­to­to­ joms e. pa­štu siun­tinė­ju­sios ne­pa­ gei­dau­jamą rek­lamą. Įmo­nei „Ali­ba.lt“ bu­vo skir­tas įspėji­mas, o bend­ro­vei „Vals­tybė COM“ už rek­la­mos siun­tinė­jimą be var­to­tojų su­ti­ki­mo teks su­mokė­ti tūkstan­čio litų baudą.

Au­re­li­ja Gri­ki­naitė:

Daž­nai pa­tys žmonės duo­da su­ti­kimą pirk­ da­mi vieną prekę ar pa­slaugą ir tai pa­mirš­ta.

Nu­baudė dvi įmo­nes

Kol Kot­ry­na tik ža­da gin­ti sa­vo tei­ses ne­gau­ti ne­pa­gei­dau­ja­mos rek­la­mos, ki­ti gy­ven­to­jai jau ga­li džiaug­tis per­galė­mis prie­š bru­kalų siuntė­jus. Praė­ju­sią sa­vaitę bu­

Vals­ty­binė duo­menų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja (VDAI) per­nai dėl ne­ teisė­tos rek­la­mos ga­vo 43 skun­dus. Šie­met jų su­lauk­ta jau 33. Tie­sa, ne

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

vi­suo­met ap­skųsti rek­la­mos siuntė­ jai at­li­kus ty­ri­mus būna nu­baus­ti. „Ty­rimų baig­tis būna įvai­ri – daž­nai pa­tys žmonės duo­da su­ti­ kimą pirk­da­mi vieną prekę ar pa­ slaugą ir tai pa­mirš­ta, ar­ba tie­siog nea­tid­žiai skai­to, pa­vyzd­žiui, lo­ ja­lu­mo kor­telės ga­vi­mo sąly­gas, ir pa­žy­mi, kad su­tin­ka gau­ti rek­ la­minę in­for­ma­ciją, o pa­skui tai pa­mirš­ta“, – teigė VDAI In­for­ ma­ci­jos ir tech­no­lo­gijų sky­riaus vy­r iau­s io­j i spe­c ia­l istė Au­re­l i­ja Gri­ki­naitė. Ra­gi­na būti ati­džius

Su skun­dais dėl ne­pa­gei­dau­ja­mos rek­la­mos siun­ti­mo e. pa­štu ar­ba SMS ži­nutė­mis gy­ven­to­jai krei­ pia­si ir į Vals­ty­binę var­to­tojų tei­sių ap­sau­gos tar­nybą (VVTAT). Šie­ met tar­ny­ba ga­vo 19 to­kių skundų ir spėjo iš­nag­rinė­ti pen­kias by­las. Tar­ny­ba, ga­vu­si skundą, pir­miau­

sia krei­pia­si į rek­la­mos siuntė­jus ir pa­pra­šo ne­pa­ten­kin­tam žmo­gui ne­be­siųs­ti e. laiškų. Šie­met tar­ny­ bai tai­kiai su­si­tar­ti pa­vy­ko su dvy­ li­ka bru­kalų siuntėjų. „Vers­lo su­bjek­tui neat­siž­vel­gus į tar­ny­bos ra­gi­nimą ir ne­bend­ ra­dar­biau­jant, ty­ri­mo med­žia­ga per­duo­da­ma įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai – Vals­ty­bi­nei ne mais­to pro­duktų ins­pek­ci­jai ar­ba Vals­ty­bi­nei mais­ to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai dėl Rek­ la­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo pro­to­ ko­lo su­ra­šy­mo. Ga­vus su­ra­šytą pro­to­kolą vyk­do­ma by­la. Ga­li būti ski­ria­ma bau­da iki 30 tūkst. litų“, – sakė VVTAT Nesą­ži­nin­gos ko­ mer­cinės veik­los ir rek­la­mos sky­ riaus vedė­ja Mil­da Dei­mantė. VDAI at­stovė A.Gri­ki­naitė pri­ minė, kad, norė­da­mi iš­veng­ti ne­ rei­ka­lingų e. laiškų, gy­ven­to­jai ir pa­tys nar­šy­da­mi in­ter­ne­te ar pil­ dy­da­mi įvai­rias an­ke­tas turėtų at­

a­gal Rek­la­mos įsta­t y­mo 13 straipsnį rek­la­ma te­le­fo­nu, e. pa­štu ga­li būti tei­kia­ma tik su rek­la­mos var­to­to­jo su­ti­ki­ mu ar jo pra­šy­mu, toks pat reg­la­men­ ta­v i­mas nu­ma­t y­tas ir Elekt­ro­n i­n ių ry­š ių įsta­t y­me. As­me­n iui, vyk­dan­ čiam tie­sio­ginę rin­ko­darą, at­ski­ro su­ ti­ki­mo ne­rei­kia gau­ti, jei jis e. pa­što ad­ resą ar te­le­fo­no nu­merį ga­vo teisė­tai, pa­v yzd­ž iui, bu­vo duo­tas su­t i­k i­mas pil­dant an­ketą gau­ti lo­ja­lu­mo kor­telę, per­kant prekę ar re­gist­ruo­jan­tis in­ter­ ne­to po­rta­luo­se. Ta­čiau, net ir esant var­to­to­jo su­t i­k i­ mui, tu­ri būti su­tei­kia­ma aiš­ki, ne­mo­ ka­ma ir leng­vai įgy­ven­d i­na­ma ga­l i­ mybė ne­su­t ik­t i ar­ba at­si­sa­k y­t i to­k io kon­t ak­t i­n ių duo­menų nau­do­ji­mo, siun­čiant kiek­vieną ži­nutę. Var­to­to­jo su­ti­ki­mas api­ma tik su­ti­kimą konk­re­čiam siuntė­jui ir tai reiš­kia, kad var­to­tojų kon­tak­ti­nių duo­menų nu­si­ pir­k i­mas iš ki­tos įmonės ne­su­k u­r ia nu­si­pir­ku­siai įmo­nei teisės siųs­ti rek­ la­m i­n ius pra­ne­ši­mus tiems var­to­to­ jams, ku­rių kon­tak­ti­nius duo­me­nis ji tie­siog įsi­g i­jo iš ki­tos įmonės. Bet ku­ riuo at­ve­ju, net ir prie­š tai su­ti­kę gau­ti rek­la­mi­nius laiš­kus, šį sa­vo su­ti­kimą ga­l i­te bet ka­da at­šauk­t i ar at­si­sa­k y­t i gau­ti to­kius pra­ne­ši­mus. Jei­g u as­muo yra tik­ras, kad nė vie­ nu iš pa­m inėtų būdų jis su­t i­k i­mo nė­ ra davęs, taip pat kai laiš­kas siun­č ia­ mas ne­pai­s ant to, kad prie­š tai bu­vo at­si­s a­k y­ta to­k ių pra­ne­š imų, tikė­t i­na, kad as­mens, kaip var­to­to­jo, teisės pa­ žeid­ž ia­mos. To­k iu at­ve­ju as­muo ga­ li kreip­t is į Vals­t y­binę var­to­tojų teisų ap­s au­gos tar­nybą. Jei vie­n a iš ša­ lių ne­p a­ten­k in­t a ins­t i­t u­c i­j os priim­ tu spren­d i­mu, jos veiks­mus ji ga­l i ap­ skųsti teis­mui.

kreip­ti dėmesį, su ko­kio­mis sąly­ go­mis su­tin­ka. „Ap­sau­go­ti sa­vo duo­me­nis gy­ ven­to­jai ga­li pa­pras­čiau­siai būda­ mi ati­dūs ir ne­da­ly­da­mi sa­vo as­ mens duo­menų. Pil­dant ko­kias nors an­ke­tas taip pat rei­kia žiūrė­ ti, ar būti­na žymė­ti, kad su­tin­ka­ te gau­ti rek­lamą. Ga­li­ma par­davė­jo ir pa­si­tei­rau­ti, ar ji bus siun­čia­ma, ir iš­reikš­ti ne­su­ti­kimą, kad ir kaip ma­lo­niai siū­lo par­davė­jas. Su­ti­ki­ mas tu­ri būti sa­va­no­riš­kas. Ne­su­ ti­ki­mas gau­ti rek­la­mos ne­ga­li būti prie­žas­tis ne­tai­ky­ti var­to­to­jui nuo­ laidų“, – paaiš­ki­no A.Gri­ki­naitė.


10

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

sportas

„Žal­gi­rio“ ne­sus­tab­dė net CSKA Komentaras

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas „Žal­g i­r io“ klu­bo sa­v i­n in­kas

A

„„Taranas: „Žalgirio“ komanda šį sezoną pergalingai žengia ir Eurolygoje, ir VTB Vieningojoje krepšinio lygoje.

Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Mask­vos CSKA krep­ ši­nin­kų akis­ta­ta bai­gė­si per­ga­lin­gu Lie­ tu­vos gran­do dub­liu: žal­gi­rie­čiai įvei­kė mask­vie­čius ir drau­giš­ka­me ve­te­ra­nų ma­ če, ir VTB Vie­nin­go­sios ly­gos dvi­ko­vo­je.

Zig­mas Ju­re­vi­čius, Ba­lys Šmi­gels­kas Ta­po gru­pės ly­de­riais

Joa­no Pla­zos tre­ni­ruo­ja­mi Lie­tu­vos čem­pio­nai pra­tę­sė šio se­zo­no per­ga­ lių se­ri­ją – VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­ nio ly­gos rung­ty­nė­se 76:66 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti šių var­žy­bų čem­pio­nės ti­tu­lą gi­nan­čią Mask­vos CSKA ko­ man­dą ir ta­po B gru­pės ly­de­riais.

Rung­ty­nių sta­tis­ti­ka „Žal­gi­ris“–CSKA 2012 10 28, Kau­no „Žalgirio“ arena, 15 812 žiū­ro­vų.

76:66 (19:17, 24:24, 10:13, 23:12)

„Žal­gi­ris“ Žaidėjas

T.Dar­de­nas I.Jaa­be­ras D.Lav­ri­no­vi­čius A.Juš­ke­vi­čius V.Lip­ke­vi­čius P.Jan­kū­nas M.De­la­šas M.Kuz­mins­kas O.La­fayet­te’as R.Kau­kė­nas J.Foo­te’as K.Lav­ri­no­vi­čius Komanda

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

25:11 23:33 14:23 4:42 9:29 25:37 10:56 14:33 17:32 25:11 10:01 18:52

7 7 5 0 2 7 1 8 3 12 5 19 76

2/4 1/3 2/3 0/2 0/0 1/2 0/0 4/5 0/1 3/9 2/4 7/7 22/40 55%

1/1 1/3 0/1 0/0 0/0 0/3 0/0 0/0 1/3 1/2 0/0 1/3 5/16 31%

0/0 2/2 1/2 0/0 2/2 5/6 1/2 0/0 0/0 3/3 1/2 2/2 17/21 81%

3 2 2 0 3 6 1 2 4 0 3 8 37

0 3 3 0 1 1 0 0 5 4 0 1 18

1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6

1 2 1 0 1 1 1 0 1 4 0 2 14

8 8 6 -2 5 9 0 9 8 5 6 25 90

M.Teo­do­si­čius V.Mi­co­vas A.Gu­du­ma­kas A.Jack­so­nas N.Krsti­čius S.Weem­sas A.Zo­zu­li­nas A.Vo­ron­ce­vi­čius D.Ni­cho­las A.Kau­nas V.Chria­pa A.Ponk­ra­šo­vas Komanda

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

20:44 13:10 24:33 22:45 32:03 22:51 14:13 17:15 16:16 16:10

2 6 7 11 13 6 7 4 8 2 66

0/1 0/0 3/5 3/6 0/1 1/2 0/1 0/2 3/4 1/3 11/25 44%

0/6 1/3 0/1 0/0 3/5 1/5 2/4 0/0 0/2 0/1 7/28 25%

2/2 3/4 1/1 5/6 4/4 1/2 1/2 4/8 2/2 0/2 23/33 70%

4 1 1 5 1 5 0 3 3 3 30

3 0 0 1 2 3 1 0 2 2 14

0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 8

0 1 2 3 4 0 0 0 0 2 12

2 3 3 13 10 10 4 3 11 1 66

Paaiškinimai: Min. – minutės, Tšk. – pelnyti taškai, Dvit. – dvitaškiai, Trit. – tritaškiai, Baud. – baudų metimai, AK – atkovoti kamuoliai, RP – rezultatyvūs perdavimai, PK – perimti kamuoliai, K – klaidos, EF – efektyvumas.

Kau­nie­čiai žai­dė ne stip­riau­sios su­dė­ties – dėl li­gos eki­pai ne­ga­lė­jo pa­dė­ti Mar­ko Po­po­vi­čius. Po apy­ly­gio pir­mo­jo kė­li­nio „Žal­ gi­ris“ nuo var­žo­vų at­si­plė­šė ant­ ra­ja­me – 32:23. Spur­to au­to­riai – Ri­man­tas Kau­kė­nas ir Trem­mel­las Dar­de­nas. Mask­vie­čiai ne­sut­ri­ko ir priar­tė­jo – 43:41, o tre­čia­ja­me kė­ li­ny­je iš­si­ver­žė į prie­kį – 54:51. Žal­gi­rie­čiai su­si­grą­ži­no ini­cia­ty­ vą ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je – 59:56, o Dar­ju­šui Lav­ri­no­vi­čiui re­zul­ta­ty­ viai už­bai­gus dvi ata­kas iš ei­lės ir po Pau­liaus Jan­kū­no bau­dų me­ti­ mų – 65:58. VTB Vie­nin­go­sios ly­ gos čem­pio­nai pa­mė­gi­no at­si­ties­ti – 65:62, bet pa­tai­kė Kšiš­to­fas Lav­ ri­no­vi­čius, ga­liau­siai no­kau­tuo­jan­ tį tri­taš­kį įsmei­gė Ib­ra­hi­mas Jaa­be­ ras ir – 74:64.

Joanas Plaza:

Kiek­vie­no­se rung­ty­ nė­se rei­kia ati­duo­ ti vi­sas jė­gas ir jaus­ti ma­lo­nu­mą net juo­ dai dir­bant gy­ny­bo­je.

CSKA Žaidėjas

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ko­man­da – it kumš­tis

„„Strategas: J.Plaza tvirtina, kad

„Žalgiris“ dar turi rezervų.

„Įvei­kė­me vie­ną pa­jė­giau­sių Eu­ro­ pos eki­pų, ku­ri tik­riau­siai bus Eu­ ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­te. Man svar­ biau­sia, kad ko­man­da ti­ki mū­sų sis­te­ma. Net kai iš ri­kiuo­tės iš­ kren­ta vie­nas žai­dė­jas, kaip šį kar­ tą su­si­rgęs M.Po­po­vi­čius, žai­di­ mas ne­su­by­ra. Toks men­ta­li­te­tas die­gia­mas nuo pat se­zo­no pra­ džios. Ži­no­ma, bus pra­lai­mė­ji­mų, ta­čiau to­kio nu­si­tei­ki­mo iš mū­ sų nea­tim­si. Pa­žiū­rė­ki­te, pui­kiai žai­džia ir mū­sų jau­ni krep­ši­nin­kai – Adas Juš­ke­vi­čius, Ma­rio De­la­

š la­bai lai­min­gas, kad „Žal­ gi­r is“ lai­mė­jo šias rung­ ty­nes. Ma­niau, kad be tri­ jų žai­dė­jų, nes su­si­rgo ir Mar­ko Po­po­v i­čius, ket­v ir­ta­ja­me kė­ li­ny­je mū­siš­k iams pri­stigs jė­g ų dėl trum­pes­nio suo­le­l io. Ta­čiau tre­ne­ris Joa­nas Pla­za sa­vo prin­ci­pi­nės stra­ te­gi­jos ne­pa­kei­tė – žai­dė vi­si žal­gi­rie­ čiai. Jau­ni­mas ne­nu­vy­lė – su­tei­kė la­bai rei­ka­lin­gų poil­sio mi­nu­čių ko­man­dos sen­bu­viams. Šio­s e rung­t y­nė­s e Ri­man­t as Kau­kė­ nas pa­ro­dė sa­vo tik­ro krep­š i­n io ri­te­ rio cha­rak­te­r į, bro­l iai Lav­r i­no­v i­č iai pa­de­monst­ra­vo, kad jie yra aukš­čiau­ sio ly­g io ly­de­riai Eu­ro­po­je. „Ame­ri­kos ber­n iu­kai“ žai­dė taip su­si­kon­cent­ra­ vę ir taip pro­t in­gai, kad ne­tu­r iu ką pri­ dur­t i. No­r iu pa­dė­ko­t i mū­sų ko­man­dos tre­ ne­riui, ka­pi­to­nui ir vi­siems krep­ši­nin­ kams už jų pa­stan­gas. Jie ko­vo­jo taip at­kak­liai – kaip už Lie­tu­vą. Mū­sų sva­ jo­nė pil­do­si. Ma­nau, kad po šios „Žal­gi­ rio“ įspū­din­gos per­ga­lės Ša­rū­nas Ja­si­ ke­vi­čius ga­li tik ap­gai­les­tau­ti, kad jis – ne su mu­mis. Ša­rū­nas yra daug pa­sie­ kęs ir tur­būt dar pa­sieks, bet to­kio šan­ so jis dau­g iau ne­tu­rės.

šas, Vy­te­nis Lip­ke­vi­čius, Min­dau­ gas Kuz­mins­kas. Svar­biau­sia, kad ne­pra­dė­tu­me gal­vo­ti, jog esa­me „Los An­ge­les La­kers“ ar „Chi­ca­ go Bulls“. Kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se rei­kia ati­duo­ti vi­sas jė­gas ir jaus­ti ma­lo­nu­mą net juo­dai dir­bant gy­ ny­bo­je. Re­zer­vų dar tu­ri­me, kaip ir da­ly­kų, ku­riuos rei­kia to­bu­lin­ti“, – po ma­čo tvir­ti­no „Žal­gi­rio“ stra­te­ gas Joa­nas Pla­za. „Ma­lo­nu įveik­ti to­kią pui­kiai su­komp­lek­tuo­tą ko­man­dą, kaip CSKA. Rung­ty­nės bu­vo ban­guo­ tos, bet le­mia­mais mo­men­tais ap­ si­gy­nė­me, o puo­li­me at­li­ko­me tai, ką pri­va­lo­me, – sa­kė vie­nas kau­ nie­čių ved­lių R.Kau­kė­nas. – Sten­ giau­si val­dy­ti emo­ci­jas, nes aikš­ tė­je tei­sė­jai ga­li nu­baus­ti, bet bu­vo epi­zo­das, kai pra­trū­kau pa­lai­ky­da­ mas ko­man­dos drau­gus.“ Ma­čas – lyg fi­na­las

„Bu­vo la­bai ge­ros rung­ty­nės. Man jos – ypa­tin­gos, no­rė­jau dar kar­tą grįž­ti pas ge­riau­sius sirgalius Eu­ ro­po­je. „Žal­gi­ris“ įro­dė, kad šie­ met yra stip­res­nis nei per­nai“, – tei­gė CSKA le­gio­nie­rius Son­ny Weem­sas, per­nai vil­kė­jęs „Žal­gi­ rio“ marš­ki­nė­lius. „Fan­tas­tiš­kos rung­ty­nės, at­mos­ fe­ra, are­na, in­ten­sy­vu­mas. Tar­si tai bū­tų ne se­zo­no pra­džios ma­čas, o me­tų pa­bai­gos dvi­ko­va. „Žal­gi­ ris“ nu­to­lo, kai pa­di­di­no ap­su­kas 4-aja­me kė­li­ny­je. Ma­no auk­lė­ti­niai ne­su­ge­bė­jo pri­lyg­ti kau­nie­čiams. Skau­džiai at­si­lie­pė ke­li epi­zo­dai, kai neap­si­gy­nė­me nuo bro­lių Lav­ ri­no­vi­čių me­ti­mų. Ga­na pra­stai pa­ tai­kė­me“, – kal­bė­jo CSKA vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Et­to­re Mes­si­na.


11

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

sportas

kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Ne­sėk­mių ne­pa­ty­rė 4 eki­pos

Ar­vy­das Sa­bo­nis bu­vo „Žal­gi­rio“ ly­ de­ris sa­vo ge­riau­ siais me­tais, toks li­ ko ir da­bar. Lie­tu­ vos krep­ši­nio fe­de­ ra­ci­jos (LKF) pre­zi­ den­to 16 taš­kų ir pa­ ti­ki­ma gy­ny­ba lė­mė Kau­no eki­pos sen­ jo­rų per­ga­lę prieš Mask­vos CSKA ve­ te­ra­nus.

Eu­ro­ly­gos tur­ny­re su­žai­dus 3-io­ jo tu­ro rung­ty­nes, li­ko ke­tu­rios ko­man­dos, kol kas ne­pa­ty­ru­ sios ne­sėk­mės kar­tė­lio. Tarp jų yra ir Lie­tu­vos čem­pio­nas Kau­ no „Žal­gi­ris“.

„„Kolegos: po mačo CSKA veteranai pripažino, kad draugiški ryšiai juos sieja tik su žalgiriečiais.

Į per­ga­lę vėl ve­dė A.Sa­bo­nis Zig­mas Ju­re­vi­čius, Val­das Kas­pe­ra­vi­čius Žiū­ro­vų anš­la­gas

Iki „Žal­gi­rio“ ir CSKA le­gen­dų ma­čo pa­bai­gos li­kus 10 se­kun­džių, Kau­no klu­bo spor­to di­rek­to­rius Vi­tol­das Ma­sals­kis dvi­taš­kiu per­svė­rė re­zul­ ta­tą – 46:45. Mask­vie­čiai su­ren­gė pa­sku­ti­nę ata­ką, bet Ser­ge­jaus Ta­ra­ ka­no­vo me­ti­mą blo­ka­vo A.Sa­bo­nis. Bu­vu­sių Kau­no ir Mask­vos eki­ pų žvaigž­džių rung­ty­nes „Žal­gi­ rio“ are­no­je ste­bė­jo dau­giau nei 10 tūkst. žiū­ro­vų. „Ve­te­ra­nų var­žy­bos tiek sir­ga­lių ga­li su­trauk­ti tik Lie­tu­vos krep­ši­ nio sos­ti­nė­je Kau­ne“, – tvir­ti­no Ru­si­jos spor­to žur­na­lis­tai. „Nie­kas ne­si­ti­kė­jo, kad po dau­ ge­lio me­tų į aikš­te­lę grįš krep­ši­nio le­gen­dos – Ar­vy­das Sa­bo­nis, Ser­ ge­jus Jo­vai­ša, Vi­tol­das Ma­sals­kis, Ser­ge­jus Ta­ra­ka­no­vas, Ana­to­li­jus Myš­ki­nas, ki­ti krep­ši­niui nu­si­pel­ nę žal­gi­rie­čiai ir mask­vie­čiai. Ma­ če bu­vo ne­ma­žai šou ele­men­tų, bet kiek­vie­na mi­nu­tė di­di­no įtam­pą ir ga­liau­siai ji ta­po to­kia kaip auk­ so karšt­li­gės me­tais. La­bai sma­gu, kad krep­ši­nio žiū­ro­vams su­ren­gė­ me to­kią šven­tę“, – sa­kė vie­nas dvi­ko­vos or­ga­ni­za­to­rių ir da­ly­vių, „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­nin­kas Vla­di­ mi­ras Ro­ma­no­vas.

Įtam­pa – vi­są ma­čą

Sir­ga­liai emo­cin­gai pa­si­ti­ko „Žal­ gi­rio“ ir CSKA ve­te­ra­nus. Ypač šil­ tai bu­vo su­tik­tas Vla­di­mi­ras Tka­ čen­ka. Le­gen­di­nis mil­ži­nas šį­kart ne­rung­ty­nia­vo dėl svei­ka­tos pro­ ble­mų. Vis dėl­to jis ma­čą pra­dė­ jo sim­bo­li­ne gin­čo ko­va su A.Sa­ bo­niu. Vla­do Ga­ras­to ir Hen­ri­ko Gied­ rai­čio va­do­vau­ja­mi žal­gi­rie­čiai su V.Tka­čen­kos ir Igo­rio Mig­li­nie­ko di­ri­guo­ja­ma CSKA eki­pa žai­dė du kė­li­nius po 15 mi­nu­čių. Sve­čiai iš Mask­vos bu­vo iš­si­ver­žę į prie­kį – 15:6, bet ne­tru­kus A.Sa­ bo­nis ir S.Jo­vai­ša nie­kais pa­ver­tė var­žo­vų per­sva­rą – 19:18 „Žal­gi­ rio“ nau­dai. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je CSKA daž­ niau­siai gel­bė­jo S.Ta­ra­ka­no­vas ir tri­taš­kių meist­ras Igo­ris Ku­de­li­ nas – jų dė­ka Ru­si­jos at­sto­vai vis my­nė žal­gi­rie­čiams ant kul­nų, bet pa­sku­ti­nę drau­giš­kos dvi­ko­vos mi­nu­tę sa­vo są­ly­gas dik­ta­vo žal­ gi­rie­čiai. Praei­tis – ne­pa­mirš­ta­ma

„Su­si­rin­ko­me pa­pra­kai­tuo­ti. Ge­ riau­sia bū­tų bu­vę, jei­gu ma­čas bū­ tų pa­si­bai­gęs ly­gio­sio­mis, ta­čiau tų taš­kų nie­kaip ne­pa­nai­kin­si, nes tei­sė­jai bau­dų ne­švil­pė“, – po var­ žy­bų kal­bė­jo A.Sa­bo­nis.

„„Sugrįžimas: prie „Žalgirio“ vairo vėl buvo V.Garastas.

„Ma­čiau, kad žiū­ro­vai iš šio su­si­ ti­ki­mo troš­ko dau­giau nei iš drau­ giš­kų rung­ty­nių. Tai ypač jau­tė­me ma­čo pa­bai­go­je. Man tai pri­mi­ nė se­nus lai­kus, kai ne­no­rė­da­vo­me pra­lai­mė­ti. To­dėl ir šį kar­tą no­rė­jo­ me nu­ga­lė­ti“, – sa­kė vie­nas re­zul­ta­ ty­viau­sių ma­čo da­ly­vių S.Jo­vai­ša. „Prieš šią dvi­ko­vą pri­si­mi­niau bu­vu­sias „Žal­gi­rio“ ir CSKA ko­ vas. Kau­no ir Mask­vos krep­ši­nin­

kai bu­vo tik var­žo­vai krep­ši­nio aikš­tė­je, bet ne prie­šai gy­ve­ni­me. Tai ma­ty­ti ir da­bar. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek žiū­ro­vų ste­bė­jo mū­sų rung­ ty­nes. Ir jie plo­jo ne tik žal­gi­rie­ čiams, bet ir mums, CSKA ve­te­ ra­nams. Tai la­bai sma­gu. CSKA ve­te­ra­nai to­kius drau­giš­kus san­ ty­kius pa­lai­ko tik su žal­gi­rie­čiais. Su ki­to­mis bu­vu­sios SSRS ko­ man­do­mis to­kių tra­di­ci­jų nė­ra. Mes šiai dvi­ko­vai spe­cia­liai ne­ si­ren­gė­me, at­vy­ko­me, kaip sa­ko­ ma, tie­siai iš lai­vo į puo­tą. Ma­nau, kad „Žal­gi­rio“ vy­rai ma­čui ren­ gė­si tik­rai dau­giau. Aš prieš 3–4 me­tus dar tre­ni­ruo­da­vau­si, ta­ čiau da­bar ne­spor­tuo­ju, nes ne­ lie­ka lai­ko. Tu­riu daug vers­lo rei­ ka­lų, ten­ka daug ke­liau­ti, ta­čiau po šio ma­čo at­si­ra­do no­ras tre­ni­ ruo­tis“, – tei­gė CSKA at­sto­va­vęs Hei­no En­de­nas.

Sta­tis­ti­ka

„„Žvaigždė: A.Sabonis blokavo lemiamą S.Tarakanovo metimą (nuotr. kairėje) ir galingais dėjimais daužė mas-

kviečių gynybos užtvaras. 

Artūro Morozovo nuotr.

„Žal­gi­rio“ veteranai–CSKA ve­te­ ra­nai 46:45 (26:23, 20:22). A.Sa­bo­ nis 16 taš­k ų (11 at­ko­vo­t ų ka­muo­ lių, 3 blo­k uo­t i me­t i­mai), V.Ma­sals­ kis 10, S.Jo­vai­ša 9, A.Venc­lo­vas 3, D.Las­k ys, V.Jan­kaus­kas, V.Ur­ba ir V.Ri­bins­kas po 2/I.Ku­de­l i­nas 19 (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), S.Ta­ra­ka­no­vas 11, H.Endenas ir A.Meleškinas po 4, V.Berežnojus 3, R.Abeljanovas ir J.Kovalenka po 2.

Žal­gi­rie­čiai – vien­val­džiai C gru­ pės ly­de­riai. Po tris ma­čus iš ei­lės taip pat lai­mė­jo Tel Avi­vo „Mac­ ca­bi Elect­ra“ (B gru­pė), „Bar­ce­ lo­na Re­gal“ ir Mask­vos CSKA (abi iš D gru­pės) ko­man­dos. Tre­čio­sios sa­vai­tės ge­riau­siais žai­dė­jais ta­po po 30 nau­din­gu­mo ba­lų su­rin­kę is­pa­nai – 27-erių me­tų 196 cm ūgio gy­nė­jas Ru­ dy Fer­nan­de­zas (Mad­ri­do „Re­ al“) bei 28-erių me­tų 198 cm ūgio gy­nė­jas Fer­nan­do San Eme­te­rio (Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“). Mar­ty­no Po­ciaus at­sto­vau­ja­ mas „Real“ iš­vy­ko­je 83:75 pri­ ver­tė pa­si­duo­ti Stam­bu­lo „Fe­ ner­bah­çe ül­ker“ krep­ši­nin­kus, o R.Fer­nan­de­zas nu­ga­lė­to­jams pel­ nė 21 taš­ką, at­ko­vo­jo 2 bei pe­rė­ mė 3 ka­muo­lius, at­li­ko 5 re­zul­ ta­ty­vius per­da­vi­mus, blo­ka­vo var­žo­vo me­ti­mą, iš­pro­vo­ka­vo 4 pra­žan­gas bei du­syk su­kly­do. Sa­vo ruož­tu Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“ sve­čiuo­se 95:85 nu­ga­lė­ jo Mi­la­no „EA7 Em­po­rio Ar­ma­ ni“ klu­bą. F.San Eme­te­rio su­rin­ ko 18 taš­kų, at­ko­vo­jo 5 ir pe­rė­mė 2 ka­muo­lius, at­li­ko 6 re­zul­ta­ty­ vius per­da­vi­mus, var­žo­vus pri­ ver­tė pra­si­ženg­ti 9 kar­tus, po kar­tą su­kly­do ir pra­si­žen­gė. 4-ojo tu­ro rung­ty­nes „Žal­gi­ ris“ žais lapk­ri­čio 1-ąją sa­vo are­ no­je su „EA7 Em­po­rio Ar­ma­ni“, o Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ lapk­ri­ čio 2-ąją iš­vy­ko­je iš­mė­gins jė­gas su Bam­ber­go „Bro­se Bas­kets“. KD inf.

A gru­pė Komanda

1. „Real“ 2. „Pa­nat­hi­nai­kos“ 3. „Fe­ner­b. ül­ker“ 4. „Ma­poo­ro“ 5. „Union Olim­pi­ja“ 6. „Chim­ki“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

2 2 2 1 1 1

1 1 1 2 2 2

253:239 241:228 248:238 214:216 226:237 220:244

Perg.

Pral.

Taškų sant.

3 2 2 1 1 0

0 1 1 2 2 3

245:209 232:230 248:249 226:224 213:238 239:253

Perg.

Pral.

Taškų sant.

3 2 2 1 1 0

0 1 1 2 2 3

246:194 258:218 248:241 247:247 218:258 199:258

Perg.

Pral.

Taškų sant.

3 3 2 1 0 0

0 0 1 2 3 3

211:169 227:211 227:208 191:203 197:226 198:234

B gru­pė Komanda

1. „Mac­ca­bi Elect­ra“ 2. AL­BA 3. „Uni­ca­ja“ 4. „As­se­co Pro­kom“ 5. „Elan Cha­lon“ 6. „Mon­te­pas­chi“

C gru­pė Komanda

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Ana­do­lu Efes“ 3. „Em­po­rio Ar­ma­ni“ 4. „Ca­ja La­bo­ral“ 5. „Olym­pia­cos“ 6. „Ce­de­vi­ta“

D gru­pė Komanda

1. „Bar­ce­lo­na Re­gal“ 2. CSKA 3. „Be­sik­tas JK“ 4. „Lie­tu­vos ry­tas“ 5. „Par­ti­zan mt:s“ 6. „Bro­se Bas­kets“


12

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

14p.

Nekilnojamojo turto rinkoje sumažėjo pardavimų.

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Aut. We­nei

sas Aissl­in g ­ e­ris

namai

Už me­die­ną ir šiau­dus sta­ty Pluoš­ti­nės ka­na­pės, be dau­gy­bės ki­tų pri­ tai­ky­mo sri­čių, lai­ko­mos itin nau­din­ga, eko­lo­giš­ka sta­ty­bi­ne me­džia­ga. Pa­sau­ly­je sta­to­ma tūks­tan­čiai ka­na­pi­nių na­mų, Lie­ tu­vo­je – pir­mie­ji eks­pe­ri­men­tai. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Įs­ta­ty­mas pa­ki­bęs ore

Dau­ge­lis lie­tu­vių apie ka­na­pes ži­no tik tiek, kad drau­džia­ma jas au­gin­ ti, nes iš jų ga­mi­na­mi kvai­ša­lai. Vis dėl­to pluoš­ti­nės ka­na­pės nė­ra nar­ ko­ti­nė ža­lia­va. Kul­tū­ri­nių ka­na­pių au­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je, vie­nin­te­lė­je iš vi­sų ES ša­lių, šian­dien drau­džia­ mas Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kont­ro­lės įsta­ty­mu. ES reg­la­men­tai sė­ja­mą­sias ka­na­pes, ku­rio­se nar­ko­ti­ne me­džia­ga lai­ ko­mo te­ra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio (THC) kie­kis ne­vir­ši­ja 0,2 pro­c., lai­ko že­ mės ūkio au­ga­lais, už jų au­gi­ni­mą ski­ria­mos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos. ES reg­la­men­tai tie­sio­giai ga­lio­ ja ir Lie­tu­vo­je, jie tu­ri vir­še­ny­bę na­cio­na­li­nių tei­sės ak­tų at­žvil­giu. To­dėl drau­džia­ma baus­ti Lie­tu­vos ūki­nin­kus už šių ka­na­pių au­gi­ni­mą. Lie­tu­vo­je vis dau­gė­ja ka­na­pių au­gi­ ni­mo en­tu­zias­tų, bet tie­sio­gi­nių iš­ mo­kų mū­sų ūki­nin­kai ne­gau­na.

Kol ne­priim­tas ka­ na­pių au­gi­ni­mą le­ ga­li­zuo­jan­tis įsta­ ty­mas, esa­me kaip ne­le­ga­lai.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Au­ga­ li­nin­kys­tės sky­riaus vy­riau­sio­ ji spe­cia­lis­tė Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė pa­sa­ko­jo, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas, su­si­jęs su pluoš­ti­nių ka­na­pių au­ gi­ni­mo le­ga­li­za­vi­mu, praė­ju­sią va­ sa­rą ei­li­nį kar­tą pa­teik­tas svars­ty­ti Sei­mui – ke­lis kar­tus val­džios at­ sto­vai jų au­gi­ni­mo neį­tei­si­no, ta­

čiau ir da­bar to da­ry­ti ne­sku­ba­ma. Įs­ta­ty­mo pro­jek­tą ke­tin­ta svars­ ty­ti vie­na­me ple­na­ri­nių po­sė­džių, bet po to, tiks­li­nant dar­bot­var­ kę, šis klau­si­mas bu­vo iš­brauk­tas. „Ne­ži­nau, koks to­les­nis šio įsta­ ty­mo pro­jek­to li­ki­mas, ar jis bus svars­to­mas dar šios, ar jau ki­tos ka­ den­ci­jos Sei­me“, – svars­tė V.Ving­ rie­nė. Jos ži­nio­mis, šie­met Lie­tu­vo­ je bu­vo pa­sė­ta ir dek­la­ruo­ta 160 ha pluoš­ti­nių ka­na­pių, tai yra be­veik tris kar­tus dau­giau nei per­nai. Sta­ty­bai – ma­žiau­siai in­ves­ti­ci­jų

Dau­gu­ma mū­sų ša­ly­je užau­gin­ tų ka­na­pių pa­nau­do­ja­ma sta­ty­bi­ nėms me­džia­goms ga­min­ti ar­ba bio­ku­rui, taip pat iš sėk­lų spau­ džia­mas alie­jus. Bal­ti­jos pluoš­ti­nių kul­tū­rų au­gin­ to­jų ir per­dir­bė­jų aso­cia­ci­jos at­sto­ vas Ed­ga­ras Ba­ba­no­vas pa­ti­ki­no, kad ka­na­pių pa­nau­do­ji­mo spekt­ras itin pla­tus, net au­to­mo­bi­lių kė­bu­lai bus ga­mi­na­mi iš jų pluoš­to. Lie­tu­vo­je šią kul­tū­rą kol kas yra leng­viau­sia pri­tai­ky­ti bū­tent sta­ty­bai. Mat rei­ kia ma­žiau­siai in­ves­ti­ci­jų, nes už­ ten­ka pir­mi­nio ka­na­pių per­dir­bi­mo – at­skir­ti spa­lius nuo pluoš­to ir su­ smul­kin­ti. Spa­liai nau­do­ja­mi įvai­rių dy­džių sta­ty­bi­nių blo­ke­lių ga­my­bai, iš pluoš­to ga­li bū­ti pa­ga­min­ta ap­šil­ ti­ni­mo va­ta. Už­sie­ny­je, pa­vyz­džiui, Pran­cū­zi­ jo­je, ka­na­pi­nių na­mų sta­ty­ba jau yra ma­si­nė, o sta­ty­bi­niai blo­ke­liai ga­mi­ na­mi fab­ri­kuo­se. Sta­ty­bos pa­grin­ das – va­di­na­ma­sis ka­na­pi­nis be­to­ nas. Tai spa­liai (su­me­dė­ju­sio stie­bo ša­pe­liai, at­si­sky­rę nuo pluoš­to), su­ mai­šy­ti su ri­ša­mą­ja me­džia­ga, daž­ niau­siai tam nau­do­ja­mos kal­kės. Sta­ty­bai ga­li bū­ti ga­mi­na­mi blo­ ke­liai. Ki­tas bū­das – ka­na­pi­nį be­ to­ną pil­ti tie­siai į kar­ka­są, pa­na­šiai kaip lie­jant pa­ma­tus. „Ka­na­pės sa­vy­je tu­ri la­bai daug ce­liu­lio­zės, jos ne­sun­kiai su­kim­ ba“, – pa­ti­ki­no E.Ba­ba­no­vas. Pa­ sak jo, kal­kių ga­li­ma dė­ti įvai­riai, pri­klau­so­mai nuo pa­skir­ties. Pa­ vyz­džiui, ap­dai­lai, de­ko­ra­ty­vi­niam tin­kui rei­kia šiek tiek dau­giau. No­ rint, kad bū­tų ge­ra ši­lu­mi­nė var­ža, de­da­ma ma­žiau. E.Ba­ba­no­vas pa­ti­ki­no, kad sta­ ty­ti ka­na­pi­nius na­mus ne­su­dė­tin­ ga, tai ga­li da­ry­ti ir sa­va­moks­liai.

„„Šiuolaikiškas: pasaulyje jau įprasta statyti kanapinius namus, kurie nutinkuoti išvaizda nesiskiria nuo kitų sta

Pa­vyz­džiui, ūki­nin­kas ga­li pa­sė­ti hek­ta­rą ka­na­pių, o ru­de­nį jau tu­ rė­ti ža­lia­vos 160 kv. m plo­to na­ mo sta­ty­bai. „Vie­nin­te­lis rū­pes­tis – pa­si­rū­pin­ti tech­ni­ka pir­mi­niam ka­na­pių per­dir­bi­mui. Stak­les ga­li­ ma pa­si­ga­min­ti pa­čiam“, – įsi­ti­ki­ nęs E.Ba­ba­no­vas. Su­riš­ti nau­do­ja ir mo­lį

Ša­kių ra­jo­ne gy­ve­nan­tis, žaliųjų idė­jo­mis už­si­krė­tęs Egi­di­jus Zė­ rin­gis nu­spren­dė su­kur­ti op­ti­ma­ lų ka­na­pi­nį blo­ke­lį Lie­tu­vos kli­ma­ to są­ly­goms. Vy­ras tei­gė nie­ko nau­jo neiš­ gal­vo­jęs – tie­siog pe­rė­mė pa­tir­tį iš už­sie­nio, o pa­ts tik pa­to­bu­li­na. Apie ka­na­pių pri­tai­ky­mą sta­ty­bo­ je jis su­ži­no­jo iš drau­go, ku­ris dir­bo Ai­ri­jo­je, sta­ty­bi­nių blo­ke­lių iš ka­ na­pių ga­my­bos įmo­nė­je. Pa­ga­mi­nus eks­pe­ri­men­ti­nius ka­ na­pi­nius blo­ke­lius, ter­moi­zo­lia­ci­nį ir de­ko­ra­ty­vi­nį tin­ką, pa­sak E.Zė­ rin­gio, bu­vo at­lik­ti ši­lu­mi­nės var­ žos ban­dy­mai. Ka­na­pių per­dir­bė­jas įsi­ti­ki­nęs, kad nau­do­ti vien kal­kes ne­pa­kan­ka. No­rė­da­mas iš­gau­ti ge­ res­nę ši­lu­mi­nę var­žą, jis į skie­di­nį de­da ir ki­tų na­tū­ra­lių me­džia­gų. Be to, sa­vo blo­ke­liams jis nau­do­ja ne

tik spa­lius, bet ir šiek tiek pluoš­to, kad ge­riau su­riš­tų. „To­kiu bū­du rei­kia ma­žiau ri­ša­ mų­jų me­džia­gų ir iš­gau­na­ma ge­ res­nė ši­lu­mi­nė var­ža“, – ar­gu­men­ ta­vo jis. Tie­sa, pra­dė­ti ma­si­nės to­kių blo­ ke­lių ga­my­bos E.Zė­rin­gis ne­ga­li, nes Lie­tu­vo­je neu­žau­gi­na­ma pa­ kan­ka­mai ka­na­pių ža­lia­vos, o im­ por­tuo­ti per bran­gu. Ban­dy­mams ka­na­pių jis gau­na iš jas au­gi­nan­čių ke­lių pa­žįs­ta­mų ūki­nin­kų. Ats­pa­rūs ug­niai ir ken­kė­jams

Ša­kie­čio tei­gi­mu, iš ka­na­pi­nių blo­ ke­lių su­mū­ri­jus sie­nas, jų šil­tin­ ti pa­pil­do­mai ne­rei­kia – tai yra jų fi­nan­si­nis pra­na­šu­mas prieš tra­ di­ci­nius blo­ke­lius, nes pa­pil­do­mai nau­do­ja­ma šil­ti­ni­mo me­džia­ga. E.Zė­rin­gis ti­ki­si, kad iš jo pa­ga­ min­tų blo­ke­lių na­mai bus pra­dė­ti sta­ty­ti ki­tų me­tų pa­va­sa­rį, esą lau­ kian­čių­jų šios sta­ty­bi­nės me­džia­ gos ne­stin­ga. Ma­žas ši­lu­mos lai­du­mas, pa­sak pa­šne­ko­vo, ne vie­nin­te­lė pa­trauk­ li šios me­džia­gos sa­vy­bė. Blo­ke­liai ne­de­gūs, esant at­vi­ram lieps­nos šal­ti­niui jie ne­bent rūks­ta. „Pa­vyz­džiui, į šiau­di­nius na­mus

la­bai lin­kę lįs­ti ken­kė­jai – va­ba­lai, grau­ži­kai, pe­lė­sis. Gyvenantie­ siems kanapiniuose namuose to­ kių problemų nekyla“, – dar vie­ną pra­na­šu­mą iš­sa­kė ša­kie­tis. Iš ka­na­pių pluoš­to ga­li­ma ga­ min­ti šil­ti­ni­mo me­džia­gą – va­tą, bet tam rei­ka­lin­ga ga­my­bos įran­ ga. „Mes vi­so pluoš­to ne­pa­nau­do­ ja­me, kol kas ža­lia­vą san­dė­liuo­ja­ me“, – pri­si­pa­ži­no pa­šne­ko­vas. „Kol ne­priim­tas ka­na­pių au­gi­ni­ mą le­ga­li­zuo­jan­tis įsta­ty­mas, esa­ me kaip ne­le­ga­lai. Ne­ga­li­me bend­ ra­dar­biau­ti su ban­kais, ne­ga­li­me gau­ti ES pa­ra­mos, nes mū­sų veik­ la kol kas api­brėž­ta bau­džia­muo­ ju įsta­ty­mu, ku­ris drau­džia au­gin­ ti vi­sų rū­šių ka­na­pes, nie­kas ne­no­ri ri­zi­kuo­ti. Ga­myk­lą no­rė­jo­me sta­ ty­ti jau prieš dve­jus me­tus“, – guo­dė­si E.Zė­rin­gis. Šil­ta – ne­bū­ti­nai stip­ru

Sta­ty­bi­nės me­džia­gos iš ka­na­ pių do­mi­na ir ša­lies moks­li­nin­kus. VGTU Ter­moi­zo­lia­ci­jos ins­ti­tu­ to Ter­moi­zo­lia­ci­nių me­džia­gų la­ bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jas Si­gi­tas Vė­je­lis pa­sa­ko­jo, kad maž­daug prieš pus­ me­tį bu­vo pra­dė­ti ka­na­pi­nių blo­ ke­lių ty­ri­mai.


13

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

namai Žai­biš­kai au­ga ir ne­gen­da „„Ka­na­pė – vie­nas grei­čiau­siai au­gan­

čių au­ga­lų, vos per 100 die­nų ka­na­ pės užau­ga iki 4 m aukš­čio. „„Už­sie­nio spe­cia­lis­tai dek­la­ruo­ja,

kad ka­na­pės – pa­ti eko­lo­giš­kiau­sia me­džia­ga pla­ne­to­je. Jas au­gi­nant ne­ rei­kia pes­ti­ci­dų ar her­bi­ci­dų. Tei­gia­ ma, kad šie au­ga­lai – at­sva­ra pa­sau­ li­niam kli­ma­to at­ši­li­mui. Vie­no­je to­ no­je ka­na­pių bio­ma­sės su­si­kau­pia apie 500 kg ang­lies, be to, į at­mos­fe­

rą pa­ten­ka maž­daug 2 t ma­žiau ang­ lies dvi­de­gi­nio. Šios ža­lia­vos ap­do­ro­ ja­mos be­veik be jo­kių kenks­min­gų me­džia­gų emi­si­jos. „„Ka­na­pi­nės sie­nos lai­ko­mos am­ži­

no­mis. Esą bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai, ku­rie įro­dė, kad ka­na­pi­nės sie­nos ga­li tar­ nau­ti 700–800 me­tų. Ki­ta ver­tus, jei pa­sta­tas są­mo­nin­gai nu­griau­na­mas, iš ka­na­pių pluoš­to ir kal­kių pa­ga­min­ tas sie­nas ga­li­ma per­dirb­ti.

„„Vo­kie­čių ar­chi­tek­tas ir di­zai­ne­ris

We­neisas Aiss­lin­ge­ris su­kū­rė krės­lą, pa­si­tel­kęs nau­ją tech­no­lo­gi­ją: ka­na­ pių pluoš­tas kai­ti­na­mas ir mai­šo­mas su spe­cia­liais eko­lo­giš­kais kli­jais. To­ kiu bū­du iš­gau­na­ma nau­ja kom­po­ zi­ci­nė me­džia­ga. Net ir iš­lie­ta plo­nu sluoks­niu, ši me­džia­ga yra itin pa­tva­ ri. Tai įro­do jo su­kur­to krės­lo for­ma: pa­sės­tė tar­si ka­bo ore, ją lai­ko vie­na pla­ti iš­ries­ta ko­ja.

y­bo­se pra­na­šes­nės ka­na­pės Ka­na­pi­ nių sie­ nų ši­lu­ mos var­ ža ga­li bū­ ti ge­res­nė nei šiau­ di­nių sie­ nų, ta­čiau pri­klau­so nuo ka­na­ pi­nio be­ to­no su­dė­ ties ir pa­ skir­ties.

atinių. 

„Esa­me ga­vę la­bo­ra­to­ri­nes iš­ va­das, kad pa­ga­mi­nus pu­sės met­ ro sto­rio ka­na­pi­nius blo­ke­lius ga­li­ ma iš­gau­ti to­kią sie­nų var­žą, ku­rios ES bus rei­ka­lau­ja­ma 2020 m. Pa­sak S.Vė­je­lio, ka­na­pi­nių sie­nų ši­lu­mos var­ža ga­li bū­ti ge­res­nė nei šiau­di­nių sie­nų, ta­čiau pri­klau­so nuo ka­na­pi­ nio be­to­no su­dė­ties ir pa­skir­ties. „Kad blo­ke­lis bū­tų ir ter­moi­zo­ lia­ci­nis (su­lai­kan­tis ši­lu­mą), ir kar­ tu konst­ruk­ci­nis (lai­kan­čio­ji sie­na), padaryti ga­na sun­ku. Daž­niau­siai tai bū­na dvi skir­tin­gos me­džia­gos. Jei blo­ke­lis konst­ruk­ci­nis, jį ten­ka pa­pil­do­mai ap­šil­tin­ti. Jei ter­moi­ zo­lia­ci­nis, rei­ka­lin­gos pa­pil­do­mos lai­kan­čio­sios konst­ruk­ci­jos“, – išaiš­ki­no S.Vė­je­lis. Vis dėl­to, pa­sak jo, ban­do­ma su­ kur­ti to­kią sta­ty­bi­nę me­džia­gą su ka­na­pė­mis, kad ji bū­tų ir pa­kan­ka­ mai šil­ta, ir stip­ri, kad jo­kių pa­pil­ do­mų me­džia­gų, iš­sky­rus ap­dai­lą, ne­be­rei­kė­tų. Spe­cia­lis­to aiš­ki­ni­mu, ka­na­pių spa­lių ši­lu­mos lai­du­mas yra la­bai ar­ti­mas putp­las­čiui, ak­mens va­tai ir ki­toms ter­moi­zo­lia­ci­nėms me­ džia­goms. Su­mai­šius spa­lius su ri­šik­liu – kal­kė­mis, mo­liu, ši­lu­mos lai­du­mas di­dė­ja.

Hemp­gal­le­ry.com nuo­tr.

„Ka­na­pės sta­ty­bo­je tik­rai pa­si­ tei­sins, nes vi­si ieš­ko eko­lo­giš­kų me­džia­gų iš vie­ti­nių at­si­nau­ji­nan­ čių iš­tek­lių, o ši me­džia­ga ga­li bū­ ti vie­na priei­na­miau­sių. Me­die­na au­ga daug me­tų, o ka­na­pės užau­ga per se­zo­ną“, – pa­ly­gi­no S.Vė­je­lis. Tes­tas sie­noms – žie­ma

Eks­pe­ri­men­tai vyks­ta ne tik la­bo­ ra­to­ri­jo­se. Va­rė­nos ra­jo­ne gy­ve­ nan­tis Žyd­rū­nas Mar­cin­ke­vi­čius pra­dė­jo sta­ty­ti ban­do­muo­sius ka­ na­pi­nius na­mus, pa­si­telk­da­mas įvai­rias už­sie­ny­je ži­no­mas jų sta­ ty­bos tech­no­lo­gi­jas. Vie­nas eks­pe­ri­men­ti­nis pa­sta­ tas – iš ka­na­pi­nių blo­ke­lių, ki­tas – kar­ka­si­nis, su ka­na­pi­nio be­to­no už­pil­du. Blo­ke­lius jis ga­mi­no sa­ vo­mis iš­ga­lė­mis, pa­nau­do­da­mas tra­di­ci­nių ke­ram­zi­to blo­ke­lių ga­ my­bos ma­ši­ną. Blo­ke­liai, pa­sak jo, džiūs­ta apie 1,5 mė­ne­sio, ta­da ga­li bū­ti nau­do­ja­mi sta­ty­bai. „Mes mi­ši­niui nau­do­ja­me ka­na­ pių spa­lius ir mo­lį su kal­kė­mis. Nors ki­ti de­da tik kal­kes, mes nau­do­ja­me ir mo­lį – dėl tvir­tu­mo. Ta­čiau mo­lis il­giau džiūs­ta“, – dės­tė Ž.Mar­cin­ ke­vi­čius. Vy­ras ne­ke­ti­na šių pa­sta­tų sie­nų pa­pil­do­mai šil­tin­ti. Vis dėl­to,

pa­sak jo, pa­pil­do­mai bus de­da­mas ter­moi­zo­lia­ci­nis tin­kas tiek iš išo­ rės, tiek iš vi­daus, tad 30 cm sto­rio sie­nų ši­lu­mi­nė var­ža tu­rė­tų pa­ge­ rė­ti. Pa­pil­do­mai sie­ną šil­tin­ti, įsi­ ti­ki­nęs idė­jos au­to­rius, be­pras­miš­ ka, nes nė­ra to­kio po­rei­kio. Kol kas Ž.Mar­cin­ke­vi­čius gy­ve­na me­di­nia­me na­me. „Ka­na­pi­nis na­ mas, ti­kiuo­si, bus pra­na­šes­nis ši­ lu­mi­ne var­ža, ir jo sa­vi­kai­na tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nė“, – įžvel­gė pa­šne­ko­ vas. Jau iš­ki­lu­sios eks­pe­ri­men­ti­nių ka­na­pi­nių na­mų sie­nos, bus už­ deng­tas lai­ki­nas sto­gas. Sta­ty­to­jas ste­bės, kaip jos per­žie­mos. „Kai įsi­ti­kin­si­me, kad ka­na­pi­niai na­mai pa­si­tei­si­na, kvie­si­me į sve­ čius, kas no­rės, ga­lės ap­žiū­rė­ti ir pa­si­kon­sul­tuo­ti“, – ža­dė­jo va­rė­ niš­kis, ir anks­čiau do­mė­ję­sis sta­ty­ bo­mis, bet da­bar vi­sa esy­be pa­si­ nė­ręs į eks­pe­ri­men­tus. Ka­na­pių ža­lia­vos jis įsi­gi­jo iš Lat­ vi­jos, kur auginti pluoš­ti­nes ka­na­ pes nė­ra drau­džia­ma. „Kol ne­tu­ri­ me Lie­tu­vo­je užau­gin­tos ža­lia­vos, ka­na­pių per­dir­bi­mo įmo­nių, ka­na­ pi­nių na­mų sta­ty­ba yra ga­na bran­ gus ma­lo­nu­mas, ypač eks­pe­ri­ men­tams. Išleista jau la­bai daug“, – at­vi­ra­vo Ž.Mar­cin­ke­vi­čius.

„„Vaiz­das: sie­no­je iš ka­na­pi­nio be­to­no ga­li­ma pa­ma­ty­ti spa­lių da­le­lių.

„„Natūralu: kanapiniai blokeliai – populiari statybinė medžiaga.


14

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

namai

„„Sta­tis­ti­ka: šį ru­de­nį per­kan­čių­jų bet ko­kios rū­šies ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą yra ma­žiau nei prieš me­tus. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ka snūs­ta? Na­mų, bu­tų ir ki­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to objektų par­da­vi­mas bu­vo be­pa­si­ve­jan­ tis ar net len­kian­tis 2008 m. ly­gį, ta­čiau rug­sė­jį ro­dik­liai kiek smu­ko. Pas­te­bi­ma, kad kai­nos taip pat šiek tiek nu­kri­to. Kas to­liau? Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Gąs­di­na mo­kes­tis už že­mę?

Re­gist­rų cent­ro duo­me­ni­mis, ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų pir­ki­mo ir par­da­vi­mo san­do­rių su­ma­žė­ jo. Rug­sė­jį Lie­tu­vo­je par­duo­ti 688 (rugp­jū­tį – 732) in­di­vi­dua­lūs gy­ ve­na­mie­ji na­mai, 1 839 (rugp­jū­tį – 2 193) bu­tai, 4 491 (rugp­jū­tį – 4 531) že­mės skly­pai, 1 088 (rugp­jū­tį – 1135) vie­ne­tai ki­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. Pas­ta­ro­jo rug­sė­jo duo­me­nys nu­si­lei­džia ir 2011 m. rug­sė­jo ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mo ro­ dik­liams. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to san­do­rių pa­sta­rą­jį rug­sė­jį su­ma­žė­jo ir Kau­no mies­te, tik in­di­vi­dua­lių na­mų par­ duo­da­ma pa­na­šiai kaip anks­tes­ niais mė­ne­siais. De­vin­tą šių me­tų mė­ne­sį Kau­ne par­duo­ti 45 nuo­ sa­vi na­mai, tai yra 4 dau­giau nei rugp­jū­tį (5 dau­giau nei praė­ju­siais me­tais tuo pat me­tu). Šiais me­tais dau­giau­sia in­di­vi­dua­lių na­mų – 60 – Kau­ne par­duo­ta ge­gu­žę. Rug­sė­jį Kau­no mies­te par­duo­ti 249 bu­tai – 26 ma­žiau nei rugp­jū­tį, 116 že­mės skly­pų – 13 ma­žiau nei prieš tai bu­ vu­sį mė­ne­sį. Be to, ka­dan­gi ma­žiau ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to par­duo­da­ma, šiek tiek su­ma­žė­jo ir jo kai­nos. Ša­lies da­ly­

je, nea­pi­man­čio­je Vil­niaus mies­to, palyginti su ant­ruo­ju šių me­tų ket­ vir­čiu, vi­du­ti­nė per­leis­tų se­nes­nės sta­ty­bos bu­tų kai­na liepą–rugsėjį smu­ko apie 4,4 pro­c., iki 1 445 li­ tų už kv. m. Tie­sa, nau­jų bu­tų kai­ na ki­lo apie 7,1 pro­c., iki 2 673 li­ tų už kv. m. Bran­giau­si ob­jek­tai pin­ga

„Iš­ties jau­čia­mas nu­slū­gi­mas, ak­ty­vu­mo su­ma­žė­ji­mas. Šis ru­ duo ki­toks nei anks­tes­nis. Ko­dėl? Klau­si­mas re­to­ri­nis“, – pri­pa­ži­no par­duo­dant ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą tar­pi­nin­kau­jan­čios įmo­nės „For­ to sie­na“ va­do­vas Eval­das And­ri­ jū­nas. Atos­lū­gis, jo spė­ji­mu, ga­li bū­ti su­si­jęs su 2013 m. gal­būt pa­di­dė­ sian­čiais mo­kes­čiais. Nuo ki­tų me­ tų kei­čia­si že­mės ver­tė, nuo ku­rios skai­čiuo­ja­mas mo­kes­tis už že­mę. Šio mo­kes­čio dy­dis pri­klau­sys nuo sa­vi­val­dy­bių spren­di­mų. Be to, rin­kos su­lė­tė­ji­mą, E.And­ ri­jū­no svars­ty­mu, ga­lė­jo lem­ti bend­ra eko­no­mi­kos si­tua­ci­ja, gal­ būt žmo­nės lau­kia, kad ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to kai­nos dar su­ma­žės. „Kai­nos jau bu­vo ta­pu­sios sta­ bi­lios, ypač ne­di­de­lių ob­jek­tų. Kai ku­rie ob­jek­tai ke­liais pro­cen­ tais bu­vo pa­bran­gę. Ma­žų ob­jek­tų kai­na ir to­liau sta­bi­li, o stam­bių –

jau­čia­mas kai­nų kri­ti­mas. Kas kai­ nuo­ja dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no, ne­svar­bu, ar tai že­mė, ar pa­sta­tas, tu­ri ma­žes­nę ver­tę“, – pa­ste­bi rin­ kos spe­cia­lis­tas. Tai, kad ma­žiau par­duo­da­ma in­di­vi­dua­lių na­mų, E.And­ri­jū­nas aiš­ki­na ir tuo, kad sta­ty­bų rin­ko­ je ge­ro­kai su­ma­žė­ję kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos – daug sta­ty­bi­nin­ kų yra emig­ra­vę. Lie­tu­vo­je li­ku­sių sta­ty­bi­nin­kų kai­nos – ne­ma­žos. „Ma­no ži­nio­mis, kai ku­rie sta­ty­ bi­nin­kai tu­ri dar­bo ki­tiems me­ tams“, – pa­tei­kė pa­vyz­dį pa­šne­ ko­vas. Se­nos sta­ty­bos bu­tus per­ka ma­ žes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­ nės, šie būs­tai ko­ne per­pus pi­ ges­ni už pa­na­šaus dy­džio nau­jos sta­ty­bos bu­tus. Se­nos sta­ty­bos bu­tų kai­na – iki 2 tūkst. li­tų už 1 kv. m, nau­jos – nuo 3,5 tūkst. li­ tų už 1 kv. m. Pas­ta­ruo­sius žmo­ nės per­ka la­bai at­sar­giai, nes kai­ na ne­ma­ža. Da­ry­ti iš­va­das anks­ti

Kau­no ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pre­ky­ bos agen­tū­ros va­do­vas Al­man­tas Pės­ti­nin­kas ne­ma­no, kad su­ma­ žė­jęs san­do­rių skai­čius yra ko­kios nors nau­jos ten­den­ci­jos simp­to­ mai. Pa­sak jo, pa­ki­li­mai ir nu­si­lei­ di­mai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je eg­zis­tuo­ja nuo­lat. No­rint įžvelg­ ti ten­den­ci­jas, pa­ste­bė­jo pa­šne­ ko­vas, rei­kia nag­ri­nė­ti il­ges­nį lai­ ko­tar­pį. Iki 2008 m., kaip tei­gė jis, ten­ den­ci­jos bu­vo ryš­kios ir sta­bi­ lios – va­sa­rą kai­nos ma­žė­da­vo iki rugp­jū­čio, o prieš Ka­lė­das pre­ky­ ba ir kai­nos išaug­da­vo. Kri­zė, pa­ sak A.Pės­ti­nin­ko, iš­krai­pė ten­den­ ci­jas. „Gal­būt san­do­rių rug­sė­jį ne­bu­ vo tiek, kiek pa­pras­tai, bet ūki­nin­

kai viš­čiu­kus skai­čiuo­ja ne pa­va­ sa­rį, bet ru­de­nį“, – liau­dies po­sa­kį pa­si­tel­kė A.Pės­ti­nin­kas. Per­kan­čių­jų ir par­duo­dan­čių­jų ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, be­si­do­min­ čių­jų pir­ki­mu, tar­pi­nin­kau­jan­čios agen­tū­ros va­do­vo ti­ki­ni­mu, yra. Pa­vyz­džiui, yra to­kių žmo­nių, ku­ rie par­duo­da se­nos sta­ty­bos bu­tą ir per­ka nau­jos sta­ty­bos, ener­gi­ją tau­pan­tį būs­tą.

Eval­das And­ri­jū­nas:

Iš­ties jau­čia­mas nu­ slū­gi­mas, ak­ty­vu­ mo su­ma­žė­ji­mas. Šis ru­duo – ki­toks nei anks­tes­nis. Ko­dėl? Klau­si­mas re­to­ri­nis. „Jie svars­to, kad gy­ven­da­mi ne­ di­de­lia­me bu­te už šil­dy­mą mo­ ka tiek, kiek kai­nuo­tų šil­dy­ti vi­są in­di­vi­dua­lų na­mą“, – ko­men­ta­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos ži­no­ vas. Ant­ra ver­tus, pa­sak jo, mies­te nau­jos sta­ty­bos bu­tų kai­nos iš­li­ku­ sios ga­na aukš­tos ir pir­ki­mas ga­na van­gus. To­dėl žmo­nės žval­go­si bu­ tų, ko­te­džų Kau­no prie­mies­čiuo­ se, kur nau­jos sta­ty­bos būs­to kai­ nos la­biau priei­na­mos. Bu­tas re­no­vuo­ta­me, ap­šil­tin­ta­ me na­me, pri­pa­žįs­ta rin­kos spe­ cia­lis­tai, – re­ta pre­kė, nes at­nau­ jin­tų dau­gia­bu­čių yra ne­daug. Jų kai­na, pa­sak A.Pės­ti­nin­ko, di­des­nė už ana­lo­giš­kus bu­tus ne­re­no­vuo­ tuo­se na­muo­se. Kai­nos skir­tu­mas ne ma­žes­nis nei in­ves­ti­ci­jos į re­ no­va­ci­ją. Ki­ta ver­tus, būs­to kai­na pri­klau­so nuo dau­gy­bės ki­tų ap­ lin­ky­bių.

Apsk­r i­tai, būs­to kai­n os, pa­ sak A.Pės­ti­nin­ko, dar ne­pa­ki­lo, bet ir pa­ste­bi­mai ne­nuk­ri­to. Ne­ ma­ža da­lis žmo­nių ne­pi­gių ne­ kil­no­ja­mųjų pir­ki­nių įsigy­ja už gry­nuosius pi­ni­gus, kai ku­rie jų į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą in­ves­tuo­ja sa­ vo san­tau­pas. De­vy­nių mė­ne­sių der­lius

Re­gist­rų cent­ro at­sto­vų pa­ste­ bė­ji­mu, po va­sa­ros ne­kil­no­ja­mo­ jo tur­to rin­kos ak­ty­vu­mas at­lė­go, ta­čiau bend­ras per pir­mus de­vy­ nis šių me­tų mė­ne­sius par­da­vi­mo san­do­riais per­leis­tų ob­jek­tų skai­ čius iš­lie­ka 11 pro­c. di­des­nis nei per­nykš­tis tri­jų ket­vir­čių re­zul­ta­ tas ir 33 pro­c. di­des­nis už 2010 m. to pa­ties lai­ko­tar­pio rin­kos ak­ty­ vu­mą. Rug­sė­jį pir­ki­mo san­do­riais Lie­ tu­vo­je įsi­gy­ta dau­giau kaip 8,1 tūkst. ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­ tų, tai yra maž­daug 5,6 pro­c. ma­ žiau nei rugp­jū­tį, kai bu­vo per­leis­ti 8,591 tūkst. ne­kil­no­ja­mie­ji daik­tai, ir 5 pro­c. ma­žiau nei 2011-ųjų rug­ sė­jį. „Api­bend­ri­nus pre­li­mi­na­rius pa­si­bai­gu­sio tre­čio­jo ket­vir­čio re­ zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad pa­sta­rą­ jį ket­vir­tį pir­ki­mo san­do­riais ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to per­leis­ta 8 pro­c. ma­žiau nei šių me­tų balandį–bir­ želį, ta­čiau 17 pro­c. dau­giau nei sausį–kovą“, – skel­bia Re­gist­rų cent­ras. Ly­gi­nant pir­mų tri­jų šių me­tų ket­vir­čių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ kos ak­ty­vu­mo re­zul­ta­tus ma­ty­ti, kad ant­rą­jį ket­vir­tį ge­riau­siai se­kė­ si in­di­vi­dua­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų, ne­gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų ir pa­tal­pų bei že­mės par­da­vė­jams, o tre­čia­sis ket­vir­tis pa­si­žy­mė­jo tuo, kad bu­tų par­duo­ta dau­giau nei anks­tes­niais ket­vir­čiais.


15

pirmADIENIS, spalio 29, 2012

pasaulis Gra­si­ni­mas prem­je­rui

Rin­ki­mai ­ Suo­mi­jo­je

Gyrė ­ re­for­mas

Sil­vio Ber­lus­co­ni per­spėjimą, kad jo cent­ro de­ši­niųjų par­ti­ja ga­li at­šauk­ti pa­ramą vy­riau­sy­ bei, italų spau­da va­di­na įspėji­ mu prem­je­rui Ma­rio Mon­ti. „Cor­rie­re del­la Se­ra“ ra­šo, kad „Ber­lus­co­ni gra­si­na nu­vers­ti Mon­ti“, o ki­ti laik­raš­čiai skel­ bia: „Ber­lus­co­ni puo­la Mon­ti“ ir „Ber­lus­co­ni prie­š Mon­ti“.

Suo­mi­jo­je vy­ko vie­tos rin­ki­mai. Juo­se, kaip spėta, turėtų ge­ rai pa­si­ro­dy­ti eu­rui ne­pri­ta­rian­ ti po­pu­lis­tinė Suo­mių par­ti­ja. Ji ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria Suo­ mi­jos vy­riau­sybės da­ly­va­vi­mui tei­kiant fi­nan­sinę pa­galbą eu­ro zo­nos ša­lims. 2011 m. per par­ la­men­to rin­ki­mus par­ti­ja at­si­ dūrė tre­čio­je vie­to­je.

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ ma pa­brėžė, kad at­lik­tos svar­ bios Volst­ri­to re­for­mos pa­dėjo nu­trauk­ti pra­ktiką, kai į sun­ kią pa­dėtį pa­te­ku­sios fi­nan­ sinės įmonės bu­vo gelbs­ti­mos mo­kes­čių mokė­tojų pi­ni­gais. B.Oba­ma ap­gai­les­ta­vo, kad dau­ge­lis res­pub­li­konų Kong­re­se ko­vo­jo su šio­mis re­for­mo­mis.

Rin­kimų iš­ban­dy­mas

Ar iš tiesų Ki­ni­jos prem­je­ras Wen Jia­ bao su­kaupė net 2,7 mlrd. do­le­rių turtą, kaip tvir­ti­ na įta­kin­gas Jung­ti­ nių Vals­tijų dien­raš­ tis „The New York Ti­mes“? O gal pa­ skleis­ta in­for­ma­ci­ja – iš­gal­vo­ta, kaip sa­ ko Ki­ni­jos prem­je­ro at­sto­vai?

Uk­rai­no­je va­kar vy­ko par­la­ men­to rin­ki­mai. Ku­rios sto­vyk­ los pa­ža­dais šį kartą pa­tikės uk­ rai­nie­čiai?

„„Klau­si­mas: įdo­mu, kaip pa­pras­ti ki­nai rea­guotų „The New York Ti­mes“ per­skaitę pub­li­ka­ciją apie jų my­li­mo

prem­je­ro Wen Jia­bao tur­tus? 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ki­ni­jos eli­to nuodėmės? Skan­da­lin­ga pub­li­ka­ci­ja

Penk­ta­dienį pa­si­rod­žiu­si „The New York Ti­mes“ pub­li­ka­ci­ja apie Ki­ni­ jos prem­je­ro šei­mos tur­tus su­kėlė ne­menką skan­dalą. Straips­nis su­ laukė griež­to Ki­ni­jos vald­žios pa­ smer­ki­mo. Ma­ža to, bet koks pri­ėji­ mas prie šios pub­li­ka­ci­jos Ki­ni­jo­je bu­vo sku­biai užb­lo­kuo­tas. „The New York Ti­mes“ pa­bandė at­skleis­ti, kaip, tiks­liau, iš ko gy­ve­ na aukš­čiau­sių Ki­ni­jos val­dan­čio­jo eli­to at­stovų at­ža­los ir gi­minės. Kaip Ki­ni­jos prem­je­ro mo­ti­ na, pa­pras­ta mo­ky­to­ja, prie­š pen­ ke­rius me­tus su­gebė­jo į Ki­ni­jos drau­di­mo bend­rovę „Ping An“ in­ ves­tuo­ti 120 mln. do­le­rių? Kodėl Wen Jia­bao žmo­na Zhang Bei­li va­ di­na­ma Ki­ni­jos dei­mantų ka­ra­lie­ ne? Kaip sėkmin­gu in­ves­tuo­to­ju ta­po Wen Jia­bao sūnus? Kaip Wen Jia­bao jau­nes­ny­sis bro­lis Wen Jia­ hon­gas su­si­krovė 200 mln. iš at­ liekų uti­li­za­vi­mo vers­lo? „The New York Ti­mes“ pa­teikė iš tiesų iš­sa­mią su­ves­tinę. Pa­sak lei­ di­nio, vi­si fak­tai apie Wen Jia­bao šeimą ir jų tur­tus bu­vo gau­ti iš ofi­ cia­lių šal­ti­nių ir iš as­menų, kalbė­ ju­sių su lei­di­nio žur­na­lis­tais. „The New York Ti­mes“ pri­dūrė, kad bet ko­kia in­for­ma­ci­ja apie Ki­ ni­jos eli­to tur­tus pa­čio­je Ki­ni­jo­je nuo vi­suo­menės sle­pia­ma. „Bloom­berg“ te­le­vi­zi­jai ėmus domė­tis Ki­ni­jos vi­cep­re­zi­den­to Xi Jin­pin­go ir jo šei­mos tur­tais, te­ le­vi­zi­jos tink­la­la­pis sku­biai bu­vo užb­lo­kuo­tas vi­so­je Ki­ni­jo­je“, – bu­ vo ra­šo­ma „The New York Ti­mes“ straips­ny­je.

Kaip už­dir­ba­mi pi­ni­gai

Pa­sak „The New York Ti­mes“, nuo to lai­ko, kai Wen Jia­bao ėmė kil­ti kar­je­ros laip­tais Ko­mu­nistų par­ti­ jo­je, jo šei­mos na­riai ėmė spar­čiai turtė­ti. 1998 m. Wen Jia­bao bu­vo pa­skir­tas mi­nist­ro pir­mi­nin­ko pa­ va­duo­to­ju, o po pen­ke­rių metų – prem­je­ru. Lei­di­nys ap­skai­čia­vo, kad Wen Jia­bao šei­ma tu­ri apie 2,7 mlrd. do­ le­rių ver­ti­na­mo tur­to. Šei­mos vers­lo in­te­resų spekt­ras, anot lei­di­nio, – įvai­rus: nuo pre­ky­ bos ak­ci­jo­mis iki vals­ty­bi­nių pro­ jektų įgy­ven­di­ni­mo.

Zhang Bei­li – svar­ biau­sias as­muo Ki­ ni­jo­je, kal­bant apie ju­ve­ly­ri­kos verslą. Wen Jia­bao šei­mos na­riai, vers­ lo par­tne­riai ir pa­žįsta­mi tu­ri did­ žiųjų Ki­ni­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos ir drau­di­mo bend­ro­vių ak­cijų, taip pat per leng­va­ti­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo įmo­nes pel­no­si iš bran­gių inf­rast­ ruktū­ros pro­jektų įgy­ven­di­ni­mo. An­tai, kaip tvir­t i­n a lei­d i­ nys, jau­nes­nio­jo prem­je­ro bro­lio bend­rovė iš vals­tybės yra ga­vu­si 30 mln. do­le­rių vertės už­sa­kymą pri­ž iūrė­t i Ki­n i­j os did­m ies­č ių nuo­tekų sis­te­mas ir pa­si­rūpin­ ti me­di­ci­ni­nių at­liekų uti­li­za­vi­ mu. Su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta po to, kai Wen Jia­bao va­do­vau­ja­ma vy­riau­sybė po 2003 m. Ki­ni­jo­

je ki­lu­sio SARS vi­ru­so pro­trūkio pri­ėmė įsta­tymą dėl griež­tes­nio at­liekų tvar­ky­mo. Tuo me­tu Wen Jia­bao mo­ti­na, pa­sak ame­ri­kie­čių le­di­nio, 2007 m. įsi­gi­jo kont­ro­liuo­jan­čio­sios drau­ di­mo bend­rovės „Ping An“ ak­cijų už 120 mln. do­le­rių. Dau­giau­sia dėme­sio lei­di­nys sky­ rė Wen Jia­bao žmo­nai Zhang Bei­li. Kaip ra­šo „The New York Ti­mes“, ši mo­te­ris va­di­na­ma dei­mantų ka­ ra­lie­ne. Esą ji kont­ro­liuo­ja ju­ve­ly­ ri­kos verslą Ki­ni­jo­je. „Zhang Bei­li – svar­biau­sias as­ muo Ki­ni­jo­je, kal­bant apie ju­ve­ ly­ri­kos verslą, – laik­raš­tis ci­ta­vo Gae­taną Ca­va­lierį, Pa­sau­lio ju­ve­ ly­ri­kos kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­dentą. – Būtent ji tie­sia til­tus tarp Ki­ni­ jos ir už­sie­nio par­tne­rių.“ „The New York Ti­mes“ lei­do su­ pras­ti, jog Zhang Bei­li įta­ka ne­įma­ no­ma be jos vy­ro po­li­tinės įta­kos. Lei­di­nys pa­brėžė, kad Zhang Bei­li gud­riai pa­si­nau­do­jo pa­dėti­mi. Pas­ku­ti­nis JAV dien­raš­čio ap­ ra­šy­tas Wen Jia­bao šei­mos na­ rys – Wins­to­nas We­nas, vie­nin­te­ lis Wen Jia­bao sūnus, kaip tvir­ti­na „The New York Ti­mes“, tu­rin­tis Ki­ni­jos tech­no­lo­gi­jos bei elekt­ ro­ni­kos įmo­nių ak­cijų, o moks­lus baigęs Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se. „Na, jis tik­rai ne­kuk­lus. Siek­da­mas sa­vo tikslų Wins­to­nas We­nas ne­ven­gia pa­si­nau­do­ti sa­vo įta­ka“, – dien­raš­ čiui sakė vie­nas su Wins­to­nu We­nu tu­rin­tis rei­kalų vers­li­nin­kas. Wins­to­nas We­nas 2000 m. Ki­ ni­jo­je įkūrė tris sėkmin­gai vei­kian­ čias tech­no­lo­gijų įmo­nes. Vėliau

dvi iš jų jis par­davė vie­nam tur­tin­ giau­sių Azi­jos žmo­nių Li Ka-shin­ gui ir jo šei­mai. Da­bar jis – sėkmės su­laukęs vers­li­nin­kas ir in­ves­tuo­to­jas. Neigė kal­ti­ni­mus

Penk­ta­dienį pa­si­rod­žius „The New York Ti­mes“ pub­li­ka­ci­jai, Ki­ni­ jos prem­je­ro at­sto­vai pa­reiškė, kad straips­ny­je pa­tei­kia­ma me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja. Pa­reiš­ki­mas pa­si­rodė Hon­kon­ ge leid­žia­ma­me laik­raš­ty­je „Sing Tao“ ir per te­le­vi­ziją „South Chi­ na Mor­ning Post“. Ja­me bu­vo sa­ ko­ma: „Va­di­na­mie­ji užslėp­ti Wen Jia­bao šei­mos tur­tai, apie ku­riuos rašė „The New York Ti­mes“, neeg­ zis­tuo­ja. Kai ku­rie Wen Jia­bao šei­ mos na­riai nėra su­si­ję su vers­lu, kai ku­rie yra. Ta­čiau jie neuž­sii­ma ne­ le­ga­lia veik­la. Jie ne­tu­ri bend­ro­vių ak­cijų.“ Taip pat pri­du­ria­ma, kad Ki­ni­jos prem­je­ro mo­ti­na ne­tu­ri jo­kių pa­ pil­domų pa­jamų, išs­ky­rus sa­vo al­ gą ir pen­siją. „Wen Jia­bao nie­kuo­ met ne­vai­di­no jo­kio vaid­mens sa­vo šei­mos vers­le...“ Ki­ni­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ ri­ja pa­reiškė, kad pub­li­ka­ci­ja „juo­ di­na Ki­ni­jos vardą ir tu­ri pa­slėptų mo­tyvų“. Ta­čiau „The New York Ti­mes“ at­stovė Ei­leen Murp­hy elekt­ro­ni­ nia­me laiš­ke at­rėžė: „Mes at­sa­ko­me už sa­vo is­to­riją, ku­ria mes did­žiuo­ jamės ir ku­ri yra ge­ras ko­ky­biš­kos ti­ria­mo­sios žur­na­lis­ti­kos pa­vyz­dys, ku­riuo gar­sus „Ti­mes“.“ „The New York Ti­mes“, „Guar­dian“ inf.

Bu­vu­si ša­lies prem­jerė Ju­li­ja Ty­ mo­šen­ko bal­sa­vo Cent­rinė­je kli­ ni­kinė­je li­go­ninė­je Char­ko­ve. Ka­li­na­ma opo­zi­ci­jos vedlė pa­ ra­gi­no ša­lies gy­ven­to­jus ak­ty­viai bal­suo­ti rin­ki­muo­se, kad pre­zi­ den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus Re­ gionų par­ti­ja ne­be­turėtų do­mi­ nuo­ja­mos po­zi­ci­jos par­la­men­te. „Kiek­vie­nas tu­ri ko­vo­ti su dik­ tatū­ra taip, kaip ga­li. Tai – visų drau­ge ir kiek­vie­no at­ski­rai rei­ ka­las. Nu­ša­li­nkim nuo vald­žios V.Ja­nu­ko­vy­čių ir visą jo nu­si­ kals­tamą „Šeimą“, – rėžė sa­vo pa­reiš­ki­me J.Ty­mo­šen­ko. Ša­lies va­do­vas V.Ja­nu­ko­vy­čius iš­reiškė viltį, kad jie pa­dės su­ vie­ny­ti ir vys­ty­ti šalį. „Bal­sa­vau už sta­bi­lumą, už eko­no­minį ša­ lies vys­tymą­si, už tai, kad mūsų žmonės ge­riau gy­ventų“, – pa­ brėžė Uk­rai­nos pre­zi­den­tas. Uk­rai­n os par­t i­jos UDAR („Smūgis“) ly­de­ris sun­kias­vo­rių bok­so su­perž­vaigždė Vi­ta­li­jus Klyč­ko ra­gi­no rinkė­jus im­ti pi­ni­ gus, jei­gu juos bus ban­do­ma pa­ pirk­ti, ta­čiau bal­suo­ti taip, kaip sa­ko šir­dis. „Jei­gu ką nors iš jū­ sų ban­do pa­pirk­ti, ne­si­var­žy­ki­ te, im­ki­te pi­ni­gus. Jums grąži­na pi­ni­gus, ku­riuos iš jūsų jau pa­ vogė“, – iro­ni­za­vo V.Klyč­ko. Rin­ki­mai į 450 vietų Aukš­čiau­ siąją Radą da­bar lai­ko­mi ap­ši­li­mu prie­š 2015 m. pre­zi­den­to rin­ki­mus. Apk­lau­sos ro­do, kad Re­gionų par­ ti­jos al­jan­sas su Ko­mu­nistų par­ ti­ja ir vie­nu įta­kin­gu cent­ris­ti­nių pa­žiūrų po­li­ti­ku pa­dės jai iš­lai­ky­ ti ne­di­delę per­svarą, o J.Ty­mo­ šen­ko opo­zi­ci­jos blo­kas ga­li tikė­ tis ant­ros vie­tos. Ta­čiau jam ant kulnų mi­na tre­čio­je vie­to­je ga­ lin­ti lik­ti V.Klyč­ko par­ti­ja UDAR. BNS inf.

„„Gal­vosū­kis: ką rink­tis – ka­

ringą opo­zi­ciją, o gal da­bar­ ti­nius val­dan­čiuo­sius, ža­dan­ čius sta­bi­lumą? „Reu­ters“ nuo­tr.


16

pirmadienis, spalio 29, 2012

menas ir pramogos

Por­ce­lia­ni­nė gies­m Mo­te­ris – tai mo­ti­ na, mei­lė, džiaugs­ mas, pra­keiks­mas, pa­guo­da, dan­gus ir pra­ga­ras. Tai sa­vo kū­ri­niais by­lo­ja ke­ ra­mi­kė Ži­vi­lė Bar­ dzi­laus­kai­tė-Ber­ gins. Me­ni­nin­kės po­rce­lia­no pa­ro­da „Ats­pin­dys“ šiuo me­tu eks­po­nuo­ja­ ma Ke­ra­mi­kos mu­ zie­ju­je. Ži­vi­lė Bar­dzi­laus­kai­tė-Ber­gins. Tuš­tu­ma

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Ir pa­garbiai, ir su iro­ni­ja

Sa­vo min­tims iš­reikš­ti ke­ra­mi­kė pa­ si­rin­ko mo­ters tor­są, į ku­rį žvel­gia ir itin pa­gar­biai, ir su iro­ni­ja, ne­veng­ da­ma žais­mės. Už­me­tus pir­mą­ jį žvilgs­nį, mo­te­rs tor­sai – grakš­tūs ir tra­pūs po­rce­lia­no kū­ri­niai – įvai­ rio­mis, su­dė­tin­giau­sio­mis tech­ni­ ko­mis or­na­men­tuo­ti, at­ro­do kaip su­kne­lės, į ku­rias su­tel­pa ne tik bui­ti­nė, bet ir eg­zis­ten­ci­nė fi­lo­so­fi­

ja. Ko­dėl pa­ro­do­je aki­vaiz­džiai ak­ cen­tuo­ja­ma mo­te­ris, mo­te­riš­ku­mo dra­ma ir ne­tgi tra­gi­ko­me­di­ja (ypač žvel­giant į kū­ri­nį „Virs­mas“, ku­ria­ me ša­lia dai­lios, paauk­suo­tos kė­dės – aukš­to so­cia­li­nio sta­tu­so sim­bo­ lio – ant sa­vo­tiš­kos že­mės, grin­di­ nio sė­di mo­te­ris – se­ny­va, pra­ra­du­ si dai­lias for­mas). „Taip, nuo­ga dub­ce ant le­do, – juo­kia­si Ž.Bar­dzi­laus­kai­tė-Ber­ gins, – ar­gi ne­daž­nai taip bū­na, nes mū­sų vi­suo­me­nė to­kia jau yra: at­ si­svei­ki­na ga­na grei­tai bei ne­skaus­ min­gai, ir ne­re­tai aukš­tą po­stą užė­ mu­si svar­bi mo­te­ris lie­ka be nie­ko. Ki­ta ver­tus, kaž­kiek no­riu ir už­si­ min­ti, kad to­ji aukš­to po­sto kė­dė yra są­ly­giš­ka, juo la­biau neam­ži­na ir to­li gra­žu ne ver­ty­bė, ku­ri vė­liau ga­lė­tų bū­ti pa­guo­da ar at­ra­ma.“ „O mo­te­ris to­dėl, kad ją ge­riau­siai pa­žįs­tu, ji man la­bai gra­ži, per­ne­lyg nu­ver­tin­ta šiais lai­kais, per daug si­ li­ko­ni­zuo­ta ir įspraus­ta į var­to­to­jiš­ ku­mo rė­mus, – at­sa­ko me­ni­nin­kė. – Ji gra­ži to­kia, ko­kia yra.“ Ši pa­ro­da – ju­bi­lie­ji­nė, žy­min­ ti kū­rė­jos 30-me­tį po stu­di­jų bai­ gi­mo, o pie­šian­tiems stu­den­tams mo­de­liais taip pat daž­niau­siai bū­ da­vo mo­te­rys, mer­gi­nos. „Nė kiek ne­fe­mi­nis­tuo­ju, štai yra ir dvi vy­ rų fi­gū­ros „Ti­kė­ji­me ir vil­ty­je“, tie­ siog at­si­grę­žiu į mo­te­rį, no­rė­da­ma teig­ti jos gro­žį“, – pa­pil­do Ž.Bar­ dzi­laus­kai­tė-Ber­gins. To­bu­los pro­por­ci­jos

Pa­ro­dos eks­po­zi­ci­ja pra­si­de­da „Sap­nais“ – jų efe­me­riš­ka­me pa­

sau­ly­je dau­ge­lio kū­ry­bi­nių im­pul­sų pra­džia ir pa­slap­tys. „Sap­nuo­se“ – po­rce­lia­ni­nė­je plokš­tė­je po­gla­zū­ri­ ne tech­ni­ka nu­pieš­ti ka­ti­nai – jau iš dva­sių pa­sau­lio, kaip il­ge­sio, in­ di­vi­dua­lu­mo, oru­mo sim­bo­lis ir pa­ro­dos iro­niš­ka­sis he­ro­jus, at­si­ kar­to­jan­tis ir ki­tuo­se po­rce­lia­no kū­ri­niuo­se („Ti­kė­ji­mas ir vil­tis“, „Šo­kis su gun­dy­mo ele­men­tais“).

Mū­sų vi­suo­me­nė to­ kia jau yra: at­si­svei­ ki­na ga­na grei­tai bei ne­skaus­min­gai, ir ne­re­tai aukš­tą po­stą užė­mu­si svar­bi mo­ te­ris lie­ka be nie­ko.

Akį ypač pa­trau­kia ju­ve­ly­riš­ko ža­ ve­sio, šva­rios es­te­ti­kos ža­lia mo­ters tor­so for­mos „Ka­ne­lė pie­nui“ – su­ bti­lio­mis ir be­veik to­bu­lo­mis spal­ vos, for­mos, gla­zū­ros pro­por­ci­jo­ mis, kai, stab­te­lė­jus prie kū­ri­nio, ne­be­si­no­ri kal­bė­ti, ieš­ko­ti są­sa­jų ir pa­slėp­tų min­čių; už­ten­ka žvelg­ ti ir ža­vė­tis, net ne­ži­nant kuo, grei­ čiau­siai to­mis pro­por­ci­jo­mis, ku­rios ir yra pro­fe­sio­na­lio­sios kū­ry­bos ašis ir dar kaž­kuo – dau­ge­lis tai pa­va­di­ na kū­ri­nio ener­gi­ja. Juo la­biau kad iš­raiš­kos ieš­ko­ju­si per pa­pras­tą, tri­ via­lų bui­ti­nį daik­tą – kai­me nau­do­ ja­mą in­dą pie­nui su­pil­ti, daž­nai pa­ va­di­na­mą ir „ka­niu­ku“, me­ni­nin­kė

Ži­vi­lė Bar­dzi­laus­kai­tė-Ber­gins. Šėls­mas


17

pirmadienis, spalio 29, 2012

menas ir pramogos

­mė apie mo­te­rį

Ži­vi­lė Bar­dzi­laus­kai­tė-Ber­gins. Ti­kė­ji­mas ir vil­tis

ypač ri­zi­ka­vo: čia pat ply­tė­jo bui­ tiš­ku­mo, sta­čio­kiš­ku­mo, net pri­mi­ ty­vu­mo pie­vos. Vis dėl­to į jų lan­kas ne tik ne­nuk­lys­ta, bet virš jų aukš­ tai pa­kil­ta, ir tai aki­vaiz­di meist­rys­ tė, aukš­ta­sis pi­lo­ta­žas. „Ka­ne­lė pie­nui“ – lyg gies­mė mo­te­riš­ku­mui, at­sklei­džiant pir­ mo­sios žmo­gaus mai­tin­to­jos es­mę, min­ties ir for­mos ju­ve­ly­riš­ku­mu iš­ke­liant mo­te­rį kaip dau­giap­la­nį, glo­ba­lios apim­ties in­dą. Nuo dra­mos iki vil­ties

Pa­ro­do­je yra ir leng­ves­nio kvė­pa­vi­ mo dar­bų. Plas­tiš­kos kū­ri­nių „Pir­ ty­je“, „Dis­ku­si­ja so­de“, „Po­kal­bis“ fi­gū­ros pri­me­na grai­kiš­ką sti­lis­ti­ką ir kal­ba apie pir­tį, po­kal­bį prie ar­ ba­tos – skir­ty­bes ir bend­ra­tis: vie­ nos įkais­ta iki rau­do­nu­mo, šėls­ta ir ri­zi­kuo­ja, ki­toms mo­te­rims taip ir lie­ka šal­ta ir bau­gu. Žais­min­gas lip­dy­to po­rce­lia­no ve­ne­riš­kų apim­čių mo­te­rų val­pur­ gi­nis skry­dis kū­ri­ny­je „Val­pur­gi­jos nak­tis“. „Dar stu­di­jų lai­kais bu­vau pra­kti­ko­je Sankt Pe­ter­bur­ge ir ten nuė­jau į pir­tį, – pri­si­me­na Ž.Bar­ dzi­laus­kai­tė-Ber­gins. – Tos pa­ gy­ve­nu­sių mo­te­rų kup­lios for­mos ma­ne taip su­ža­vė­jo, bu­vo to­kios iš­ raiš­kin­gos, kad ku­rį lai­ką ne­ga­lė­jau nuo jų ati­trauk­ti akių, da­bar štai jos at­gi­jo šio­je Val­pur­gi­jos nak­ty­je.“ Vis dėl­to pa­ro­do­je ne­ma­žai ir dra­mi­nių niuan­sų: mo­te­ris – iš­ da­ly­ta, iš­da­li­ju­si sa­vo gy­ve­ni­mą ir mė­gi­nan­ti su­si­rink­ti sa­ve, su­si­vok­ ti, kaž­ką pa­si­lik­ti ar at­ras­ti („Iš­da­ lin­ti gy­ve­ni­mai“, duk­ters pro­fi­lį nu­pie­šu­si iš­siil­gu­si mo­ti­na („Il­ ge­sys“), vie­toj šir­dies tuš­čią kė­dę, ant ku­rios sė­dė­jo tė­vas, ne­šio­jan­ ti duk­ra („Tuš­tu­ma“, „Il­ge­sys“), su­tri­ku­sio an­ge­lo fi­gū­rą įkū­ni­jan­ti mo­te­ris („Pa­si­me­tęs an­ge­las“). „Ti­kė­ji­me ir vil­ty­je“ auk­su ir pla­ti­na gla­zū­ruo­tos vy­rų fi­gū­ros kuž­da kiek­vie­nam in­di­vi­dua­lią in­ terp­re­ta­ci­ją, pa­gal sa­vą­ją pa­tir­tį, lū­kes­čius, var­to­ja­mus sim­bo­lius, bet kad ir ko­kie jie bū­tų, vi­si su­si­ję su ti­kė­ji­mu ir vil­ti­mi. kas: Ž.Bar­dzi­l aus­k ai­tės-Ber­gins ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­da „Ats­pin­dys“. kur: Ke­ra­mi­kos mu­zie­ju­je. kada: Iki lapk­ri­čio 5 d.

Ži­vi­lė Bar­dzi­laus­kai­tė-Ber­gins. Ka­ne­lė pie­nui

Ži­vi­lė Bar­dzi­laus­kai­tė-Ber­gins. Val­pur­gi­jos nak­tis. Frag­men­tas

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą.­ Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę lai­ mėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Xaviero Her­ berto knygą „Kaprikor­ nija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australų – baltųjų, aborigenų ir azijiečių – istoriją, kuri kupina išdavysčių, žmogžudysčių ir kraują kaitinančios aistros niekinamoms, bet geidžiamoms aborigenėms moterims – Juodajam Aksomui.Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, lapkričio 6 d.


18 2

pirmaDIENIS, spali0 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Kviečia� ������������������������������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Reikalingas stalius, sugebantis dirbti durų, laiptų ir kitokių nestandartinių gaminių gamyboje. Tel. 8 687 52 455.

Siūlo darbą

Saulės elektrinių montavimo darbams ieškome šių specialybių specialistų: elektrikų, fotomodulių montuotojų, stogdengių, pagalbinių darbininkų. Tel. 8 686 26 727; info@sauleselektrines.lt, Kaunas.

1035848

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 1038182

1032062

Automobilių plovyklai Panerių g. reikalingi automobilių plovėjai (-os). Atlyginimas – nuo 1500 Lt (į rankas). Tel. 201 530, 8 683 12 123.

Statybos įmonei reikalingi: fasadų šiltintojai, mūrininkai, tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331.

1037131

Baldų gamyklai Domeikavoje reikalingi: baldžiai, baldų surinkėjai, montuotojai, staliai specialistai, pagalbiniai darbininkai (-ės). Tel. 8 657 52 722.

Statybų įmonė ieško SĄMATININKO (-ĖS). Darbo pobūdis: sąmatų sudarymas, aktavimas, konkursinės medžiagos ruošimas. Darbas KLAIPĖDOJE. Skambinti tel. 8 646 12 626.

1036299

1030434

Besiplečiančiai transporto įmonei Kauno r. reikalingi automobilių šaltkalviai, automobilių elektrikai. Be žalingų įpročių. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 687 44 898.

Tarptautinių pervežimų įmonė siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams. Pagrindiniai maršrutai Lietuva–Suomija–Lietuva. Tel. 8 686 78 855.

1038167

1034806

Ieškome elektros dalies 0,4–10 kV projektuotojo, kuris atliktų statinių elektros 0,4 kV tinklų projektavimo, lauko 0,4– 10 kV elektros tinklų, transformatorinių projektavimo darbus. Tel. 8 686 26 727; info@sauleselektrines.lt.

Tolimųjų reisų vairuotojams siūlome darbą Europoje iki 6 savaičių. Palankios apmokėjimo sąlygos. Kreiptis tel. 8 698 25 709 arba remigijus@rvtransport.lt.

1036032

1032051

Ieškome vadybininko dirbti padangų prekybos srityje. Tel. 8 656 30 300. 1037411

Įmonei, užsiimančiai inžinerinių vidaus sistemų montavimo darbais, reikalingi montuotojai. Pasiteirauti tel. 8 699 90 126 arba CV prašom siųsti arnoldas@lakmalit.lt.

1020646

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 1033910

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121.

1028437

1037326

Kavinė Kauno centre ieško virėjos (-o). Mes siūlome patrauklų atlyginimą (apmokame kelionę namo), įdomų, dinamišką darbą ir galimybes tobulėti. Tel. 8 611 56 356.

UAB „Soloservis“ plečia veiklą ir į savo kolektyvą kviečia šaltkalvius ir suvirintojus, virinančius aliuminį, dirbti Jonavoje (kelionės išlaidos kompensuojamos). Susidomėjusiems gyvenimo aprašymus (CV) siųsti e. paštu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650.

1037449

Kavinei Kaune, „Urmo“ bazėje, reikalinga virėja, turinti darbo patirties ir galinti dirbti savarankiškai. Tel. 8 685 81 122.

1037439

Kepyklai Panemunėje reikalingas kepėjasmiltininkas ir duonos gaminių pakuotoja (-as). Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 1038102

Kosmetikos ir bižuterijos parduotuvėje reikalinga pardavėja (-as) dirbti 0,5 etato. Tel. 8 674 39 250. 1038101

1037401

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir pagalbinių darbininkų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt. 1033159

UAB B&L Santechnika ieško vėdinimo ir kondicionavimo sistemų, vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų projektų vadovo. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt. 1032304

Kviečiame dirbti siuvėjus, stalius-staklininkus (turinčius staklininko pažymėjimą), stalius, šaltkalvį-metalo tekintoją. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768. 1038065

Maisto parduotuvei ir prekybos paviljonui reikalingas pardavėjas. Tel. 8 673 12 489.

1035198

Metalo gaminių įmonei reikalingi suvirintojai šaltkalviai ir metalo gaminių dažytojai. Kreiptis UAB „Plieno lankas“, Draugystės g. 19, tel. 8 698 29 144, 8 671 19 319. 1036399

Nuolatiniams atvėsintos produkcijos (0 +6°C ) pervežimams Lietuvoje ilgalaikių sutarčių pagrindu reikalingos transporto įmonės, turinčios 12–16 pll talpos transporto priemones. Tel. 8 656 29 160, 8 698 71 720. 1037450

Priimsime į darbą tolimųjų reisų vairuotojus, turinčius C, E kat., maršrutas Lietuva– Čekija–Lietuva. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 640 14 572. 1037086

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 698 00 955.

1035757

Reikalinga sukirpėja (-as) (individualių viršutinių moteriškų, vyriškų drabužių sukirpimas, tekstilės gaminiai) Kauno centre. Patirtis nuo 3 m. Tel. 8 608 06 591. 1035647

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1012406

1016092

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Urvikienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val. 1034289

MAISTO NETOLERAVIMO TESTAS – 59 produktai – tik 400 Lt – tik 1 lašas kraujo – tik 30 min.! Vokiška kokybė – greitai, tiksliai, patikimai! Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1026757

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780; www.neuromeda.lt. 1019603

Rudeninės nuolaidos dantų gydymui ir protezavimui. Metalo keramikos protezams – 5 proc. nuolaida. Nemokama apžiūra užsiregistravus. Tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas. 1037565

Sąnarių skausmai? Osteoporozė, odos problemos? Išbandykite Poltavos bišofitą! PREKĖS SVEIKATAI, VANDENS JONIZATORIAI. Kovo 11-osios g. 130. Tel. 8 642 11 840.

Medikų

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1038362

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Pažymos. Europinių dokumentų išrašymas. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218.

1023236

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 1028774

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 1012758

1037036

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1035273

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1032610

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1013585

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymoaušinimo sistemos remontas. Amerikietiškų žibintų perdarymas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1038222

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I-VI. 1026349

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1037335

Buitinės technikos remonto

1035894

1008028

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1035833

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1030198

Apdaila. Atlieku glaistymo, dažymo, tapetavimo darbus. Dedu vidinius ir išorinius kampus. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046. 1035613

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

1030070

1036160

Taisau televizorius, keičiu antenas, prijungiu skaitmeninę TV 14 nemokamų programų. Tel. 8 674 42 125.

1038070

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1035213

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1008080

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1031434

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1024858

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt.

Statybos, remonto

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

1029932

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

1002350

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908.

1024908

1023975

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1034170

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

Paslaugos

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 1028543

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1034698

1037339

1024099

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1032553

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1024117

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1034116

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1035317

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271. 1036068

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454. 1034204

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 1030263

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1012541

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1023595

Nukelta į 19 p.


19 3

pirmaDIENIS, spalio 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Mūrijame, betonuojame, montuojame medį ir metalą. Apdailos darbai. Ardoma. Tel. 8 698 45 946. www.istaka.lt.

Paslaugos Statybos, remonto

1037346

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1036095

Plastikiniai langai butams ir nuosaviems namams, balkonų stiklinimas, vidaus ir lauko durys. Laiptinių langai. Gaminiams ir darbams suteikiama 5 m. garantija. Senus langus išsivežame nemokamai. info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366.

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946.

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

Plastikiniai langai, šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1036563

1024077

1035359

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

Plastikiniai langai, šarvo durys, tinkleliai nuo vabzdžių, ritininės užuolaidos, žaliuzės. UAB „Jemesta“, Bijūnų g. 16, tel. 8 650 91 166.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

1038071

1026258

1024595

Dažau, glaistau, tapetuoju, dedu laminatą, parketlentes, lyginu Rotband'u, angokraščių apdaila ir t. t. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paštas artas2222@gmail.com.

PLASTIKINIAI LANGAI, šarvuotos durys (KBE, „Decco“ vokiški profiliai), RITININĖS UŽUOLAIDOS, TINKLELIAI. Perkantiesiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

1025144

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Dirbame vokiška įranga BMS. Ilgametė patirtis. Kokybė. Garantija. Tel. 8 618 20 971.

1027202

Baldžių

1016579

1033804

1036555

Dažome, glaistome, tapetuojame, dedame visų tipų grindis, sukame gipsą, atvežame medžiagas. Tel. 8 605 45 180, e. paštas artas2222@gmail.com. 1035722

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990. 1038343

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1035934

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1035844

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja bitumine danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 992983

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1027756

Dengiame stogus, skardiname, renovuojame. Gaminame, montuojame skardos gaminius. Statome gegnes. Atliekame ir smulkius darbus. Tel. 8 613 48 155.

1036204

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1023211

1035741

Profesionalus vonių restauravimas. Tvirčiausia danga Lietuvoje. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1025042

1021433

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

1035695

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1037375

1036992

1035950

Greitai ir kokybiškai klojame trinkeles, suteikiame garantiją. Statome vejos ir kelio bortelius, sulyginame šulinius. Tveriame tvoras. Tel. 8 685 85 550.

Skardinimo darbai. Sienų, stogų dengimas skarda. Lietaus, vėdinimo sistemų, įvairių lankstinių gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272.

1038371

1034140

Grindų betonavimo darbai. UAB „Jemesta“, tel. 8 655 19 418.

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

1032665

1028508

Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Kaminų valymas. Garantija. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Tel. 8 677 96 297.

Statau ir remontuoju krosnis, židinius, kaminus. Tel. 8 683 33 299.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Vidaus apdailos ir santechnikos darbai. Tel. 8 619 29 430. 1028479

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 1032530

Klojame trinkeles, statome įvairius bortus. Turime 11 m. patirtį. Naudojame savo arba kliento medžiagas. Tel. 8 678 89 926.

1035715

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus. Tel. 8 677 05 040.

1037300

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1021776

Mini krautuvo BOBCAT (su vikšrais) nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223.

1012506

1037989

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760.

1033789

1036528

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

1037920

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

1037364

1031671

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

1038267

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1033033

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1024334

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575.

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1037931

VERTIMAI

2 k. butą Aleksote, Antakalnio g. (3/2 a., plytinis, b. pl. 48 kv. m, vidinis, tvarkingas, šiltas, suremontuoti kambariai, virtuvė). Tel. 302 530, 8 609 96 653.

2 k. butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5/4 a., plytinis, b. pl. 54 kv. m, plast. langai, laminatas, tvarkingas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

2 k. butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (9/4 a., b. pl. 50 kv. m, įstikintas balkonas, tvarkingas, plast. langai, su kai kuriais baldais). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

Namą Šilainiuose, Tytuvėnų g. (rąstinis, b. pl. 87 kv. m, garažas, miesto komunikacijos, autonom. šildymas, 13 a žemės). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

2 k. butą Panerių g. (5/1 a., b. pl. 44 kv. m, kambariai 17, 14 kv. m, virtuvė 6 kv. m, WC kartu, rūsys, ne bendrabutis). Kaina 49 000 Lt. Tel. 8 658 85 398; sonata888888@gmail.com.

Namą Šilainiuose, Milikonių skg. (1 a. plytinis namas, b. pl. 50 kv. m, 3 a žemės, suremontuotas, šildymas kietuoju kuru). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

1036911

1038259

1038260

1037295

20 kv. m naujai pastatytą prekybinį kioską be vandens, Šilainių turgavietėje, Žemaičių pl. 66, Kaunas. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val.

Savanorių pr. 3, tel. 209 008, 8 600 82 843, info@glorialingua.lt.

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1025672

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius gyvenamosiose bei sunkiai prieinamose teritorijose, taip pat kapinėse. Tel. 8 627 49 416. 1035462

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; šakų išvežimas. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800 arba 388 102.

Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a, namų valda, elektra yra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

3 k. butą Šilainiuose, Baltų pr. (9/2 a. tvarkingas, įrengtas). Be tarpininkų. Tel. 8 699 15 610.

4 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (9/8 a., b. pl. 83 kv. m, ąžuolinis parketas, 2 balkonai, signalizacija, su baldais). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

4 k. butą Panemunėje, Plento g. (5/2 a., plytinis, patogus kambarių išdėstymas, balkonas, reikalingas remontas). Tel. 301 251, 8 614 20 820. KNTPA.

3 k. butą Žaliakalnyje, Širvintų g. (2/1 a., b. pl. 69 kv. m, namas tinkuotas, plast. langai, nauji radiatoriai, 1.75 a žemės). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

1037788

1037785

4 k. butą Žaliakalnyje, Savanorių pr. (12/5 a., monolitinis, b. pl. 80 kv. m, laminatas, signalizacija, su baldais ir buit. tech.). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Dalį mūrinio namo prie Jonučių vid. mokyklos (b. pl. 127, gyv. pl. 97 kv. m, atskiras įėjimas, įvažiavimas, garažas 30 kv. m, 7 a žemės, vietinės komunikacijos, pigus namo išlaikymas, kūrenamas dujomis, kietuoju kuru, gerai įrengtas, geras susisiekimas). Tel. 8 680 73 532.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

1036791

1033065

1037787

1036448

999432

Jeigu reikia parduoti, pirkti, išnuomoti būstą ar žemės sklypą, Jums padės RE/MAZ Capital brokerė A.Melinskienė. Nekilnojamojo turto ir statybos klausimais konsultuoju nemokamai. Tel. 8 670 51 635. 1035329

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1021790

Naują, erdvų (bendr. pl. 316 kv. m) ir moderniai įrengtą namą Kačerginėje. Ypatingai gražioje vietoje, ant Nemuno kranto. Kaina sutartinė. Galimi įvairūs variantai. Tel. 8 671 98 551. 1023719

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, geri kaimynai, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai už šildymą, parduodami su daline arba visa apdaila). Paskutiniai šio projekto butai. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808.

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūr., b. pl. 84 kv. m, dal. apdaila, rekonstruotas, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 2 k. butą Masteikių k. (4/2 a., b. pl. 46 kv. m, plytinis, pakeisti langai, durys šarvo, šildymas autonominis, ūk. pastatas, žemė daržui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 3 k. butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 2 a., plast. langai, šarvuotos durys, du balkonai, vienas įstiklintas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 4 k. butą Žaliakalnyje, J.Basanavičiaus al. (5 a. plytinio namo 5 a., b. pl. 78 kv. m, suremontuotas, su baldais). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 2 kambarių butą Vilijampolėje, Demokratų g. (5 a. blokinio namo 1 a., vidinis, maži šildymo mokesčiai). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 4 k. butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9/3 a., b. pl. 82 kv. m, natūralus parketas, 2 balkonai, signalizacija, bendrija). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1028840

1036824

Profesionalus vaismedžių genėjimas. Tel. 8 616 42 833.

Parduodamas 2 k. butas Sukilėlių pr. (50 kv. m, 5/3 a., bendrija, be remonto). Kaina 84000 Lt. Tel. 8 657 63 343.

1 k. butą M.Riomerio g. (4/2 a., plytinis, b. pl. 29 kv. m, langai mediniai su stiklo paketais, balkonas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

PARDUODAMAS SKLYPAS SENIAVOS PL., KAUNE (57 a, su detaliuoju planu; prekybos, paslaugų, gyvenamoji statyba; visos miesto komunikacijos). Kaina 660 000 Lt. Tel. 8 656 88 200.

Sklypą Smiltynų k., Mėtų g. (namų valda, graži, rami vieta. Puikiai išvystyta infrastruktūra, elektra, gręžinys, dujos). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

1034456

Supirkimas, pardavimas, paskolos už auksą, sidabrą, mob. telefonus, kompiuterius, vertingus daiktus. Lombardas „Norfoje”, P.Lukšio g. 70 (tel. 8 657 70 344) ir A.Juozapavičiaus pr. 84A (tel. 8 690 63 600). 1036941

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldos, juodžemio, medienos ir kt. Tel. 8 699 30 628. 957217

1037310

1035969

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 1034909

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1023742

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 618 84 422, 333 555. Teisininko konsultacijos – tel. 8 678 33 255. www.simokusilas.lt.

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, tvarkingas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

930821

1022163

1038414

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

Biuro patalpas Kęstučio g. (b. pl. 70 kv. m, 2 kab., pagalbinė patalpa, tvarkingos, langai med. su stiklo paketu, durys šarvo). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Kitos

1033688

Vidaus įrangos

10 kv. m kambarį bendrabutyje, prie 6-ojo forto, Kaune (V aukštas, plastikiniai langai, šarvuotos durys, patogumai bendri). Kaina 10 000 Lt. Tel. 8 646 36 952.

1027349

Pirkčiau arba išsinuomočiau butą arba namą Kaune. Tel. 8 611 52 632 (Asta).

1036429

2 k. butą Žaliakalnyje, Aušros g. (7 a. plytinio namo 5 a., b. pl. 51 kv. m, statybos metai 2006, prabangiai įrengtas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 kambarių butą Vytenio g. (5 a. plytinio namo 4 a., vidinis, labai šiltas, langai mediniai, sienos dažytos). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1,5 k. butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 37 kv. m, didelė žalioji zona, naujos šarvo durys, plast. langai). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

1037779

1 kambario butą Šilainiuose, Rasytės g. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 36 kv. m, renovuotas stogas, šiltas, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 1 k. butą Senamiestyje, Šv. Gertrūdos g. (4/3 a., b. pl. 30 kv. m, didelis balkonas, suremontuota virtuvė). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5 a. blokinio I a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Pusę namo Žaliakalnyje, Aušros g. (2/1 a., b. pl. 77 kv. m, 3 kambariai, plast. langai, „plaukiojantis“ parketas, autonom. šildymas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1037786

Nukelta į 20 p.


20 2

pirmaDIENIS, spali0 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Gyvūnai

parduoda Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Parduodu koli veislės šuniukus. Tel. 8 685 60 492.

Pigūs skaitmeniniai priedėliai, 12 nemokamų kanalų. Antenos TV, SAT. Montavimas, sureguliavimas. Garantija. Tel. 8 610 41 257.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

1035006

1037139

Antstolis Valdas Zubinas skelbia Raimundui Stanioniui nuosavybės teise priklausančio turto pirmąsias varžytynes. Iš varžytynių parduodamas miškų ūkio paskirties žemės sklypas, 6 000 ha bendro ploto, esantis Laukų k., Virbalių mstl., Vilkaviškio r. sav., pradinė parduodamo turto kaina 68 000 Lt. Varžytynės vyks 2012 m. lapkričio 29 d. 10 val. Laisvės al. 101A, 22 kab., Kaune. Informaciją teikia antstolis Valdas Zubinas, tel. (8 37) 320 095. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įmokėti 10 % turto kainos į antstolio Valdo Zubino depozitinę sąskaitą Nr. LT577011700188070110, esančią AB Ūkio banke. Turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki varžytynių pateikia antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Skolininkui: vadovaujantis LR CPK 704 str., iki varžytynių pradžios Jūs turite teisę pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. 1038246

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559.

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1028107

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029397

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 įvairių vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17. Kaunas, tel. 332 117. 1031595

Automobiliai ir detalės

Atvešime geros kokybės baltarusiškus durpių briketų, akmens anglių. Tel. 8 683 13 463.

Skaldytas pusiau sausas beržo, uosio, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914.

1036001

1038332

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (maišai po 500 kg). Greitas pristatymas, geros kainos. Tel. 8 614 88 448.

UAB „Granitas”, Elektrėnų g. 16, Kaunas, parduoda įvairių spalvų dekoratyvinę skaldelę, dekoratyvinius akmenukus kapų priežiūrai. Pasiteirauti tel. 8 612 33 566.

1034679

Atvežame (nuo 1 tonos) skubiai, nebrangiai medienos pjuvenų briketų, baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų. Tel. 8 600 25 915.

1036472

Perka

1036495

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1028177

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1033054

Įrenginį senoms padangoms perdirbti pirolizės būdu į krosnių kurą. Iš 1 t gaunama 350 l krosnių kuro. Tel. 8 610 11 959.

1037409

Malkas mažais kiekiais (vežame 2–4 kubinius metrus). Turime beržo, alksnio, ąžuolo, sausos pušies („sauskės“). Tel. 8 629 94 161.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

1031188

1013517

1037614

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736.

1033650

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 1031558

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 1034618

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1024003

Maisto prekės

Parduodame įvairias malkas (trinkelėmis, skaldytas). Vežame po 10 erdmetrių. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 1027143

Parduodame pirmos kaitrumo grupės skroblo malkas, trinkelėmis, skaldytas. Tel. (8 37) 201 267, 8 611 80 030, 8 620 23 779. 1026469

Parduodamos įvairios malkos. Tel. 8 642 00 055.

1031245

1024167

GK Galerija (V.Putvinskio g. 42, Kaunas) perka, parduoda medalius, monetas. Tel. 8 686 41 350. 1017471

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1037596

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022585

1026867

1021421

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925789

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516. 1015040

1022755

Statybinės medžiagos

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

1037584

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

1037384

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

1022501

Kauno ryšininkų mokykla skelbia netinkamo naudoti – ruošiamo nurašyti, nuo 2004 m. mokymo procese naudoto, ilgalaikio materialiojo turto viešą aukcioną. Parduodama mokymo procese naudoti netinkama įranga: nešiojamasis kompiuteris „Lenovo R60“ 1 vnt., kaina 70 Lt; projektorius nešiojamas „Toshiba TLP261“ 1 vnt., kaina 70 Lt. Aukcionas vyks Kauno ryšininkų mokykloje (Laisvės al. 33, Kaunas) 2012 m. lapkričio 19 d. 11 val. Neįvykus šiam aukcionui, pakartotinis vyks nurodytu adresu 2012 m. lapkričio 26 d. 11 val. Už aukcioną atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Albinas Kirvela, tel. 8 655 64 311. Dalyvavimas aukcione nemokamas. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma įmokant į banko sąskaitą per tris darbo dienas.

1026176

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1033489

Malkas: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 115 Lt), beržas (102 Lt), drebulė, juodalksnis (90 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

1029568

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

UAB MIKTOLA keičia savo veiklos pobūdį ir parduoda naudotų automobilių detalių atsargas. Detalių kaina 90 000 Lt. Išsamesnė informacija tel. 380 848, 8 687 70 507.

1026199

1033205

1027729

Buitinė technika

1013222

1027633

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022400

Perku žemę ūkininkauti, mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 683 33 955, e. paštas info@agroland.lt. 1023927

Perku žemę žemdirbystei, gali būti apleista, susitvarkau dokumentus. Siūlyti įvairius variantus, moku grynais. Tel. 8 652 56 600. 1034074

Pirkčiau 1–2 k. butą. Susiremontuosiu, jei kaina protinga. Siūlyti įvairius variantus. Domintų Centras, Senamiestis, Žaliakalnis, Aleksotas. Gali būti kiti Kauno m. rajonai. Tiktų ir dalis namo. Tel. 8 630 00 439. 1036454

Skystą krosnių kurą. Dideliais kiekiais ir likučius. Moka iki 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 684 01 145. 1036232

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022836

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022314

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1022661

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1036379

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 1030386

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 830 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1026223

1027570

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1026840

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1034163

Parduodu ekologiškai augintą antieną, žąsieną ir kalakutieną. Tel. 8 656 66 042.

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

1038248

1034902

1027087

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1027683

Įvairūs Akcininkams! Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. lapkričio 20 d. 14 val. šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Aerogeodezijos institutas“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „Aerogeodezijos institutas” buveinė (Pramonės pr. 13, LT-51327 Kaunas, tel. (8 37) 451 504, faks. (8 37) 451 497), įmonės kodas 132970427, e. paštas info@agi.lt. Informuojame, kad siūloma tokia eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo DARBOTVARKĖ: Dėl bendrovės įstatų pakeitimo. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 13 val. Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Akcininkai privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje (108 kab., Pramonės pr. 13, 51327 Kaunas). 1038552

UAB „AKMI“, į. k. 134532833, reg. Karaliaus Mindaugo pr. 12–2, Kaune, informuoja, kad 2012 m. spalio 18 d. UAB „AKMI“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nuspręsta padidinti nuo 80 000,00 Lt iki 406 000,00 Lt (padidinama 326 000,00 Lt suma) UAB „AKMI“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant 326 vnt. paprastųjų vardinių 1 000,00 Lt nominalios vertės UAB „AKMI“ akcijų. Siūloma UAB „AKMI“ akcininkams, kurie 2012 m. spalio 18 d., visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (2012 m. spalio 18 d.) pabaigoje, nuosavybės teise valdė UAB „AKMI“ išleistas akcijas, pasinaudoti pirmumo teise įsigyti naujai išleidžiamas UAB „AKMI“ akcijas proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei. Naujai išleidžiamoms UAB „AKMI“ akcijoms pasirašyti terminas nustatomas nuo 2012 m. lapkričio 2 d. iki 2012 m. lapkričio 16 d. Bendrovės akcijų pasirašymas vykdomas UAB „AKMI“ darbo metu nuo 8 iki 17 val. Drobės g. 73, Kaune (informacija teikiama tel. (8 37) 342 545), Lietuvos Respublikoje. Bendrovės akcininkai, siekiantys įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, akcijų pasirašymo laikotarpiu nurodytu adresu pasirašo bendrovės UAB „AKMI“ akcijų pasirašymo sutartį. Pasirašytos naujai išleidžiamos Bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokamos (pinigais, t. y. litais arba užsienio valiuta pagal oficialų Lietuvos Banko skelbiamą kursą) atitinkamai papildomais įnašais akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dieną. Direktorius Vytenis Mozūraitis. Tel. (8 37) 342 545. 1038250

Nuomoja 2 kambarių butą su baldais Ukmergės g. Kaina 300 Lt. Tel. 8 600 05 497.

1038196

Išnuomoju naują 2 kambarių butą. Yra kietieji ir virtuvės baldai, skalbimo mašina. Reguliuojamas šildymas. Tel. 8 685 22 115. 1036799

Kaune, Ašigalio g. 11, dviaukščio pastato I aukšte išnuomojami 125 kv. m ploto suremontuoti 7 kabinetai (ir prie jų pagalbinės patalpos), parengti įvairios paskirties veiklai. Autonominis šildymas. Galimybė nuomotis dviem nuomininkams. Prie pastato vieta automobiliams statyti. Netoliese „Aukuro“ vidurinė mokykla, daugiabučiai gyvenamieji namai. Puikus susisiekimas su visais miesto rajonais visuomeniniu ir asmeniniu transportu. Tel. 8 698 86 345. 1037306

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1037664

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 1013540

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 600 27 072, 8 676 22 529.

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900.

Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 535, 8 614 23 050.

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

Pirksiu namą arba namų valdos sklypą Žaliakalnyje. Tel. 8 659 79 939. 1037764

1031336

1033539

Nukelta į 21 p.


213

pirmaDIENIS, spalio 29, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai

Gabenimai

Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės ir individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose.

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1025342

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio iki 7 tonų. Mini ekskavatoriaus ir „Bobcat“ nuoma, išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

1036636

Informacijos technologijų mokymo centras kviečia mokytis. Programos pradedantiesiems ir specialistams: interneto svetainių kūrimas, projektavimas, maketavimas, kompiuterinė grafika, darbo kompiuteriu pagrindai. Tarptautiniai pažymėjimai. Tel. (8 37) 460 466, 8 684 58 960, Kęstučio g. 36, www.itmc.lt. 1010165

Sportas

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, žirgų mėšlo, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222.

EKOJOGA kviečia pradedančiuosius į jogos užsiėmimus salėje, Laisvės al. 101A. Pamirškime dienos stresą, sveikatinkime kūną ir sielą. Daug dėmesio skiriame teisingam pratimų atlikimui. Ateikite išbandyti, pirmas užsiėmimas – nemokamas! Daugiau www.ekojoga.lt arba tel. 8 656 03 823, (8 37) 385 512.

1033530

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1034572

7 nakvynės – nuo 2104 Lt.

1027997

1036817

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1032996

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt METAS KELIAUTI Į ŠILTUS KRAŠTUS! Egiptas, Šarm El Šeichas, 3* viešbutis, viskas įskaičiuota, 7 nakvynės – nuo 2157 Lt. Kanarų salos, Tenerifė, 2* apartamentai be maitinimo,

Kiti

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Dėl Kauno miesto (buv. Noreikiškių) 1901 kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1036354

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1012422

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 1010606

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1021389

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1021530

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1021308

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1021277

Paskolos palankiomis sąlygomis už užstatą. Nemokamos konsultacijos visais paskolų suteikimo klausimais. Tel. 8 615 56 875.

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyrius informuoja, kad 2012 m. spalio 25 d. bus pradėtas rengti Kauno miesto (buv. Noreikiškių) 1901 kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektas. Projektavimo darbus vykdo Vaida Tamošauskienė, VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyrius, K.Donelaičio g. 33, Kaunas, tel. (8 37) 223 038. Su kadastro vietovės laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyriuje, L.Sapiegos g. 10, 103 kab., darbo dienomis nuo 8 iki 12 val.

Esamiems ir buvusiems UAB „Bagaras“ akcininkams! Akcininko UAB „Saulius ir Kristupas“ iniciatyva ir sprendimu 2012 m. lapkričio 29 d. 18 val. šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Bagaras“ (kodas 159797063, buveinė J.Borutos g. 21, Kaunas) akcininkų susirinkimas, kuris vyks J.Borutos g. 21, Kaune (buveinėje). Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir jame priimtų sprendimų. 2. Dėl 2012 m. sausio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir jame priimtų sprendimų. 3. Dėl 2011 m. gruodžio 19 d. neeiliniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos priimtų sprendimų. 4. Dėl 2011 m. gruodžio 19 d. valdybos posėdyje išrinkto vadovo sudarytų sandorių. 5. Dėl 2012 m. kovo 27 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir jame priimtų sprendimų. 6. Dėl 2012 m. gegužės 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir jame priimtų sprendimų. 7. Bendrovės įstatų pakeitimas. 8. Bendrovės vadovo atšaukimas ir naujo vadovo išrinkimas. 9. Įgaliojimų suteikimas. Į susirinkimą kviečiami esami ir buvę akcininkai. Informaciją, susijusią su susirinkimu, teikia bendrovės direktorius. 1038401

2012 11 27 11 val. Savanorių pr. 262–105, Kaune, skelbiamos BUAB „Fešas“ turto varžytynės. Parduodamas turtas ir pradinės pardavimo kainos: 1. Butas su rūsiu Baltijos g. 23–31, Kaunas (un. Nr. 1998-8001-3012:0029, paskirtis: gyvenamoji, b. pl. 51 kv. m), pradinė kaina 90 000 Lt, antrosiose varžytynėse – 72 000 Lt; 2. Kopijuoklis „Konica“, pradinė kaina 900 Lt, antrosiose varžytynėse – 720 Lt. Dalyvių registracija 10.30–10.50 val. Turto apžiūra darbo laiku, iš anksto susitarus. 10 proc. pradinės pardavimo kainos įmoka turi būti įmokėta į BUAB „Fešas“ (kodas 134017057) AB Swedbank bankas sąskaitą Nr. LT30 7300 0100 3430 3275 ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki varžytynių dienos. Neįvykus pirmosioms varžytynėms, antrosios skelbiamos 2012 12 11 11 val. Vykdytojas administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras įgaliotas asmuo Violeta Laimienė, tel. 8 698 15 559, tel./faks. (8 37) 229 886, e. paštas v.laimiene@vvrc.lt. 1038207

Pranešame, kad įmonė UAB „K&T cleaning services“ (į. k. 302422366) keičia pavadinimą į UAB „Karmilė“. 1038409

1024357

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“. 1036274

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val. NUOLAIDOS KRUIZAMS – IKI 65 %! 12 dienų kruizas ITALIJA–TURKIJA– UKRAINA–GRAIKIJA. 2012 11 08–11 19.

Į nurodytas kainas įskaičiuota: lėktuvo bilietai, apgyvendinimas kajutėje su langu, trijų kartų maitinimas kruizo metu, tarpinė nakvynė viešbutyje. Vietų skaičius ribotas, akcija galioja iki spalio 30 d.

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

Tel. (8 37) 207 879, 8 698 03 091 M. Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E.p. info@turinfo.lt www.musuodiseja.lt

11 03 – „Ekskursijos kodas: Aukštaitija” – 89 Lt. Kavarskas, Anykščiai, „Angelų muziejus”, išskirtinė galimybė apsilankyti Obelių dvare, kuriame įkurtas vienas seniausių Lietuvos stipriųjų gėrimų bravoras, kur šiandien savo kelią pradeda „Sobieski“ degtinė, Rokiškio dvaras, sūrių degustacija. 11 10 – „Militarizmas Žemaitijoje“ – 89 Lt. Rietavo ir Plungės dvarai, Plateliai, „Šaltojo karo muziejus“, Beržoras.

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Spalio 29 d., pirmadienį, 18 val. TARPTAUTINIO ROMANSŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO „LIETUVOS ROMANSIADA“ BAIGIAMASIS TURAS-KONCERTAS Dainuos atlikėjai iš Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos Konkurso rengėjai: Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija Labdaringas rusų romanso meno išsaugojimo fondas „Romansiada“ KĮ Kauno valstybinė filharmonija Bilieto kaina 10 Lt

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2012 11 19, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 11 21. Informacija tel. 8 686 08 017 9-16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1037071

Atsiliepkite! 2012 10 18, apie 19 val., ant Neveronių viaduko mačiusius eismo įvykį, kuriame sunkvežimis buvo įsirėžęs į mikroautobusą, prašom atsiliepti tel. 8 699 87 738.

1037358

Filharmonijos partneriai:

Kiti

1038206

16 dienų kruizas ITALIJA–PRANCŪZIJA– ISPANIJA–PORTUGALIJA–BARBADOSAS– GRENADA–SENT KITSAS IR NEVIS–ŠV. LIUCIJA–MARTINIKA. 2012 11 30–12 15. Kaina (1 asm.) 4 100 Lt (kaina be akcijos 11 100 Lt).

Kviečia mokytis

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Birutės Sarapienės tekstilės paroda „Vizijos“.

Bankrutavusi UAB „Danglita“ parduoda trumpalaikį turtą. Pradinė pardavimo kaina 1 588 Lt. Pasiteirauti tel. 8 687 85 602.

Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

Kviečia

1032082

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Tailandas, Bankokas ir Pataja, 3* viešbutis su pusryčiais, 9 nakvynės – nuo 3389 Lt.

Kaina (1 asm.) 2 200 Lt (kaina be akcijos 6 300 Lt).

1037523

1012436

JAE, Dubajus, 3* viešbutis su pusryčiais, 11 nakvynių – nuo 3049 Lt.

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

Įvairūs

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447.

Indija, Goa, 2* viešbutis su pusryčiais, 10 nakvynių – nuo 3459 Lt.

Pamesta Filharmonijos dienraštis

Informuojame, kad UAB „Apologetas“ (į. k. 134135618) 1994 m. redakcijos įstatus laikyti negaliojančiais. UAB „Bankroto valdymas“, tel. 8 640 30 233, e. p. ignas@insolvency.lt. 1037783


22

pirmadienis, spalio 29, 2012

kas, kur, kada „Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMAVIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Dokumentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šventosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 1031879

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1035539

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 1023027

teleloto Lošimo Nr. 864, spalio 28 d. Keturi kampai (2 Lt): 70 74 40 12 24 04 39 05 46 03 19 58 44 65 08 34 32 17 25 07 37 60 63 26 52 45 59 09 73 68 13 30 23 55 56. Eilutė (3 Lt): 71 31 33 48 16. Įstrižainės (9 Lt): 51 69 54 66 61. Visa lentelė (54 396 (1 x 54 396) Lt): 64 15 29. Papildomi prizai: „Hyundai i20“ – 0175195; „Citroën C3“ – 0290240; „Ford Fiesta“ – 0164540; „Renault Thalia“ – 0370825; antivirusinės programos „Kaspersky“ – 018*940. Pakvietimai į TV – 003*719, 046*938, 015*937. 5 000 Lt (tel. 1634, spalio 22 d.) – Jūratė Balsevičienė iš Šiaulių; 5 000 Lt (tel. 1634, spalio 22 d.) – Dainius Lisauskas iš Kauno; 5 000 Lt (tel. 1634, spalio 22 d.) – Nida Bernotienė iš Šiaulių; 5 000 Lt (tel. 1634, spalio 22 d.) – Jolanta Linkienė iš Tauragės; 5 000 Lt (tel. 1634, spalio 22 d.) – Antanina Alvinskienė iš Klaipėdos; 5 000 Lt (tel. 1634, spalio 22 d.) – Vida Budrienė iš Kretingos; 5 000 Lt (tel. 1634, spalio 22 d.) – Kazimieras Jasiūnas iš Radviliškio. Prognozė: Aukso puode bus – 600 000 Lt.

ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS L.Zamenhofo g. 9 Kviečia būsimas mamytes ir tėvelius dalyvauti NEMOKAMŲ SEMINARŲ CIKLE (I grupė – lapkričio 7, 14, 21 d., II grupė – lapkričio 28 d., gruodžio 5 ir 12 d.). Seminarai vyks nuo 17 iki 19.15 val. Būtina registracija tel. (8 37) 750 935 arba e. paštu pagalba@ssinstitut.lt. Daugiau informacijos www.ssinstitut.lt. Spa­lio 30 d. 17 val. kvie­čia į ne­mo­ka­mą se­ mi­na­rą ŠEIMOS GYVENIMO CIKLO IR TARPUSAVIO SANTYKIŲ KRIZĖS (truk­mė 3 val.). Lek­to­rė – šei­mos psi­cho­te­ra­peu­tė Ro­ma Šerkš­nie­nė. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu (8 37) 750 935. Kviečia smurtą ir prievartą šeimoje patyrusias moteris registruotis į savitarpio paramos grupę. Užsiėmimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 17.30 iki 19 val. L.Zamenhofo g. 9. Būtina registruotis konsultacijai telefonu (8 37) 750 935.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Lap­kri­čio 3 d. 15 val. – An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­ šas. Di­džio­ji sce­na. Lap­kri­čio 4 d. 19 val. – PREMJERA! Da­niel Da­nis. GELBĖKIME MEILĘ. Ma­ni­fes­ ta­ci­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Spalio 31 d. 18 val. – Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. 3 veiksmų opera. Muzikos vadovas ir dirigentas JULIUS GENIUŠAS, pastatymo meno vadovė DALIA IBELHAUPTAITĖ, režisierius GEDIMINAS ŠEDUIKIS, scenografas ir šviesų dailininkas MARIUS-ALEXANDRU DUMITRESCU, kostiumų ir grimo dailininkas JUOZAS STATKEVIČIUS, chormeisteriai RAMŪNAS TILVIKAS, RASA VAITKEVIČIŪTĖ. Trukmė 3 val. Lap­kri­čio 3 d. 18 val. – El­to­nas Johnas, Ti­mas Rice. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas. Truk­mė 2.30 val. Lap­kri­čio 4 d. 18 val. – Jo­ha­nas Štrau­sas. ČIGONŲ BARONAS. PREMJERA. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rius GEDIMINAS ŠEDUIKIS, di­ri­gen­tas VIRGILIJUS VISOCKIS, sce­nog­ra­ fas ANDU DUMITRESCU (Ru­mu­ni­ja), kos­tiu­ mų ir gri­mo dai­li­nin­kas JUOZAS STATKEVIČIUS, cho­re­og­ra­fas DAINIUS BERVINGIS, chor­meis­te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. Truk­mė 2.20 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Lapkričio 4 d. 18 val. – P.Lagerkvistas. NEŪŽAUGA. Monodrama. Režisierius S.Rubinovas.

informuoja GLAUKOMA SERGANČIŲ BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas kvie­čia­mas spa­lio 30 d. 15 val. Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­je (Lais­vės al. 39).

teatras

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Spalio 29 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugsmai”: SENI DAIKTAI (natiurmortas). Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 670 49 904. Spalio 30 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje” (vėlimas). Veda Daiva Vainauskienė. Registracija tel. 8 679 36 715. Lap­kri­čio 4 d. 13 val. – pa­skai­ta „Vė­li­nės ir Il­gės – tra­di­ci­jos ir są­mo­nin­gas jų su­vo­ki­ mas”. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. Su­si­ti­ ki­mas su VDU dok­to­ran­te Ri­mu­te Gar­ne­vi­ čiū­te. „Veid­ro­dis šiuo­lai­ki­niuo­se lai­do­tu­vių pa­pro­čiuo­se”. ASOCIACIJA „ÐVIESUVA“ Rau­dond­va­rio pl. 150, UAB „Pir­mas žings­nis” kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Lap­kri­čio 8 d. 16–17.30 val. – pa­žin­ki­me Lie­tu­vą per tau­ti­nį pa­vel­dą. VISOS ŽOLĖS NUO KO NORS... Su­si­ti­ki­mas su Ra­mū­nu Dau­ge­la­vi­čiu­mi, žo­li­nin­ku, ar­ba­tos ce­re­ mo­ni­jų meist­ru (Anykš­čiai). Jau tre­jus me­tus vi­si ren­gi­niai yra ne­mo­ka­mi!

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Spalio 30 d. 19 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys. N-18

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Lapkričio 3 d. 12 val. Mažojoje scenoje – KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ, rež. A.Žiurauskas (H.K.Anderseno pasakų motyvais), nuo 5 m. Lapkričio 4 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, vedėja E.Žekienė (teatralizuotas renginys), nuo 3 m.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI DOMINO TEATRAS Spa­lio 31 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŠEIMYNINIS ĮVYKIS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­kis. Lap­kri­čio 4 d. 17 val. – kon­cer­tas AUKSINIS RUDUO.

renginiai KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CETRAS STUDIJA „KADRAS” A.Mickevičiaus g. 2, tel. 323 506

Mokiniams spalio 29–31 d., per rudens atostogas – LIETUVIŠKŲ FILMŲ RETROSPEKTYVA (įėjimas nemokamas). 29 d. 11 val. – „Naujieji Brėmeno muzikantai”, rež. Aidas Giniotis. 30 d. 11 val. – „Velnio nuotaka”, rež. Arūnas Žebriūnas.

31 d. 18 val.

gar­sius, chres­to­ma­ti­nius dar­bus, ir ma­žiau me­no my­lė­to­jams ži­no­mus pa­veiks­lus.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

VELNIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64

A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt

Iki 2013 m. ba­lan­džio 13 d. pra­tę­sia­ma bri­ tų me­ni­nin­ko Ste­ve­no Vin­cen­to Mit­chel­lo pa­ro­da „DEVIL’S”. Uni­ka­li bri­tų kil­mės me­ni­nin­ko Ste­ve­no Vin­cen­to Mit­chel­lo dar­bų paa­ro­da – tai kva­pą gniau­žian­tis ir pro­vo­kuo­jan­tis re­ gi­nys. Ma­giš­ko­jo re­a­liz­mo, fan­tas­ti­kos ir eks­pe­ri­men­ti­nio me­no at­sto­vas pri­sta­to 2008–2011 m. su­kur­tus dar­bus iš tarp­tau­ti­ nių ir per­so­na­li­nių pa­ro­dų.

PARODOS Iki spalio 30 d. Dailininko Mindaugo Pridotko grafikos paroda ŠAKNYS, skirta Tarptautinei mokytojo dienai. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos mokinių dailės darbų paroda BALTŲ ORNAMENTAI LIETUVIŲ LIAUDIES BALDŲ PUOŠYBOJE IR MAŽOJOJE ARCHITEKTŪROJE, vadovė Laneda Jatulevičienė. Plakatų paroda LIETUVIŲ ETNINĖ KULTŪRA. Autorės – mokytojos Diana Gudynienė, Almonė Miliauskienė, kultūros darbuotoja Janina Savickienė. Birutės Stankūnienės grafikos raižinių ciklas METŲ LAIKAI (Vilkaviškio krašto muziejus). Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinių metalo darbų paroda LIETUVIŠKI ŽENKLAI. Vadovės Lionė Gaudutienė, Jūratė Lapienienė, Danutė Šilinskienė. KTKC tautodailės studijos „Šlamutis” narių darbų paroda KRENTANT LAPAMS (tapyba, grafika), vadovė Dalia Žiurkelienė. Parodų lankymas: I, II, III, IV 9–17, V 9–15; pietūs 12–13 val.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Spa­lio 30 d. 15 val. – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) Is­to­ri­jos fa­kul­te­to už­si­ė­ mi­mas te­ma „So­viet­me­čio Kau­nas”. Už­si­ė­mi­mas ne­mo­ka­mas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Spalio 31 d. 15 val. Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto klausytojams pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė skaitys paskaitą „Maironis ir teatras”.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Spa­lio 31 d. 14 val. – Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių mė­ne­sio bai­gia­ma­sis kon­cer­tas ŠIRDY DAR NE RUDUO... Da­ly­vaus: Vai­kų ir moks­lei­vių lais­va­lai­kio rū­mų tau­ti­nių šo­kių an­sam­blis „Ma­lū­nė­lis” (va­do­vė B.Braz­džiū­tė), Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio te­at­ro so­lis­tas, tarp­tau­ti­nių kon­ kur­sų lau­re­a­tas Liu­das Mi­ka­laus­kas, Lie­tu­vos est­ra­dos žvaigž­dė Ni­jo­lė Tal­latKelp­šai­tė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Iki lapkričio 25 d. veikia 4-osios tarptautinės akvarelės bienalės „Baltijos tiltai” atrankinė-konkursinė paroda SĄSAJOS. „Baltijos tiltai” – tai Lietuvos dailininkų sąjungos projektas, kuriame buvo kviečiami dalyvauti visų dailės sričių kūrėjai. Projekto tikslas – išsaugoti akvarelės bienalių tradicijos tęstinumą, palaikyti nuolatinį jų ritmą ir formuoti naują aktyvų traukos tašką Lietuvoje, sukviečiantį akvarelės kūrėjus ir jos bičiulius iš Baltijos jūros regiono šalių bei kitų valstybių. Pagrindinėje parodoje Kauno paveikslų galerijoje eksponuojami beveik 80 autorių, atstovaujančių 14 šalių, darbai.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64

Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

31 d. 11 val. – „Paskutinė atostogų diena”, rež. Arūnas Žebriūnas. Registruotis jonas@kadras.lt.

Iki lapkričio 4 d. veikia ju­bi­lie­ji­nė Ka­zio Ši­mo­nio (1887–1978) pa­ro­da „Sva­jų mi­ra­ žai”, skir­ta 125-osioms dai­li­nin­ko gi­mi­mo me­ti­nėms. Ka­zys Ši­mo­nis – vie­nas po­pu­lia­riau­sių XX a. Lie­tu­vos dai­li­nin­kų, ku­ris at­sto­vau­ja fan­ tas­ti­nei ir kar­tu mo­der­nis­ti­nei bei art de­co dai­lės kryp­čiai. Dai­li­nin­ko su­ge­bė­ji­mas jung­ti fan­tas­ti­nius mo­ty­vus su tau­to­sa­ka ir to lai­ko­tar­pio nau­ jo­mis sti­lis­ti­nė­mis sro­vė­mis ta­po iš­skir­ti­niu K.Ši­mo­nio kū­ry­bos bruo­žu, trau­kian­čiu bei ste­bi­nan­čiu ger­bė­jus. Bū­tent tai da­vė po­ stū­mį šios ju­bi­lie­ji­nės pa­ro­dos kon­cep­ci­jai. Pa­ro­dos tiks­las – su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su dai­li­nin­ko vaiz­duo­tų te­mų ir sti­lis­ti­kos įvai­ria­pu­siš­ku­mu. Pa­ro­do­je pri­sta­to­mi kū­ri­niai iš Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus, Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus bei Anykš­čių sak­ra­li­nio me­no cen­tro (mons. Al­ber­to Ta­lač­kos ko­lek­ci­jos) rin­ki­nių, sie­kiant pa­ro­dy­ti ir

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

30 d. 19 val.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Iki lapkričio 5 d. veikia me­ni­nin­kės Ži­vi­lės Bar­dzi­laus­kai­tės-Ber­gins por­ce­lia­no pa­ro­da ATSPINDYS. Pa­ro­do­je dai­li­nin­kė eks­po­nuo­ja por­ce­lia­no kū­ri­nius, su­kur­tus per pas­ta­ruo­sius pen­ke­ rius me­tus. Kū­ry­bo­je vy­rau­ja mo­ters tor­so mo­ty­vas, per ku­rį au­to­rė at­sklei­džia vi­di­nį pa­sau­ lį. Juk, pa­sak me­ni­nin­kės, mo­te­ris – tai mo­ti­na, mei­lė, džiaugs­mas, pra­keiks­mas, pa­guo­da, dan­gus ir pra­ga­ras. Iki lapkričio 5 d. veikia Al­gi­man­to Pa­tam­ sio kū­ry­bos pa­ro­da. Al­gi­man­tas Pa­tam­sis bai­gė ke­ra­mi­kos stu­ di­jas Vals­ty­bi­nia­me dai­lės ins­ti­tu­te (da­bar Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja). Nuo 1980 m. da­ly­vau­ja pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. 2005 m. da­ly­va­vo pir­mo­jo­je tarp­tau­ti­nė­je kris­ta­li­nių gla­zū­rų pa­ro­do­je „Crys­tal­li­nes 2005” Pran­cū­zi­jo­je, Val­oriso mies­te. Šios pa­ro­dos au­to­rius yra vie­nas iš ke­lių lie­ tu­vių, nau­do­jan­čių sa­vo kū­ry­bo­je uni­ka­lią kris­ta­li­nę gla­zū­rą. Ši gla­zū­rų „ka­ra­lie­nė” gro­žiu pa­ver­gia kiek­vie­ną me­no ger­bė­ją. Tai ypa­tin­gos su­dė­ties gla­zū­ra, at­ras­ta XIX a. pra­džio­je, ta­čiau bu­vo grei­tai pa­ mirš­ta. Vėl pra­dė­ta nau­do­ti tik prieš ke­lis de­šimt­me­čius. Dėl tech­no­lo­gi­nių sun­ku­mų kū­ry­bo­je ją nau­do­ja vos ke­li šim­tai pa­sau­ lio ke­ra­mi­kų.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Iki lapkričio 30 d. veikia poeto ir tapytojo Gvido Latako (Kaunas) tapybos paroda BUVEINĖS.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52

Iki spa­lio 31 d. vei­kia Vai­kų ir moks­lei­vių lais­va­lai­kio rū­mų jau­nų­jų žur­na­lis­tų stu­di­jos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da VISI KELIAI VEDA TEN...

PERKŪNO NAMAI Aleksoto g. 6, galerija

Iki lapkričio 9 d. veikia Mindaugo Siudiko tapybos paroda.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“, tel. 8 700 70 111

„007 operacija Skyfall“ – 31 d. 21.15 val. (OMNI ID išankstinis); 1 d. 12.30, 15.45,

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

3 d. 12 val.


23

pirmadienis, spalio 29, 2012

kas, kur, kada 18.50, 21.45 val. „Grėsmingas“ (29–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – iki 1 d. 15.15, 19.30*, 22.15** val. (*išsk. 1 d., **išsk. 29, 31 d.). „Asteriksas ir Obeliksas Jos Didenybės tarnyboje“ 3D – iki 1 d. 13.45, 18 val. „Šėtonas manyje“ (29–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – 1 d. 13.15 val.; iki 31 d. 21.45 val. „Egzorcizmas“ (29–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – 29, 31 d. 22.15 val. „Kazino apiplėšimas“ – iki 1 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.20 val. „Monstrų viešbutis“ 3D (liet. k. ) – iki 1 d. 11.45, 16, 20.10 val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – iki 1 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.30 val. „Dredas“ 3D – 29, 31 d. 22.10 val. „Laukiniai“ – iki 1 d. 14.30*, 20.30** val. (*išsk. 1 d., **išsk. 31 d.). „Laiko kilpa“ – iki 31 d. 17.10 val. „Džokas“ – iki 31 d. 11.15, 13.15 val. „Kita svajonių komanda“ – iki 1 d. 12.30*, 20.15 val. (*išsk. 1 d.). „Į Romą su meile“ – iki 1 d. 17.45 val. „Absoliutus blogis: atpildas“ 3D – iki 1 d. 22.10* val. (*išsk. 29, 31 d.).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Asteriksas ir Obeliksas Jos Didenybės tarnyboje“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 31 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.30 (seansas nevyks 31 d.), 21 (seansas nevyks 31 d.) val. „Grėsmingas“ (premjera) – iki 31 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30 val. „Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“ (premjera) – iki 31 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. LNK kino startas. „007 operacija Skyfall“ – 31 d. 19 val. „Monstrų viešbutis“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.45, 20 val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – iki 31 d. 11.45, 14 val. „Kazino apiplėšimas“ – iki 31 d. 13.45, 16, 18.15, 20.45 val. „Pragaras rojuje“ – iki 31 d. 13, 15.30, 18, 20.30 val. „Meilė yra viskas, ko reikia“ – iki 31 d. 16.30 val. „Pabandom iš naujo“ – iki 31 d. 19.15 (seansas nevyks 30 d.) „Laukiniai“ – iki 31 d. 21.45 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 31 d. 11.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Viskas, ką myliu“ – 30 d. 19.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Spa­lio 29–lap­kri­čio 4 d. – 10-asis tarp­tau­ti­ nis ani­ma­ci­nių fil­mų fes­ti­va­lis TINDIRINDIS. Spa­lio 29 d. 14.30 val. – Pa­sa­kų pa­sau­lis. 16 val. – Ge­ri drau­gai. 18 val. – ati­da­ry­mas „Lie­tu­vių fil­mai”. 20.30 val. – Žvaigž­džių de­biu­tai. Spa­lio 30 d. 14.30 val. – se­ria­lai. 16 val. – Gy­ve­ni­mo me­ta­mor­fo­zės. 18 val. – Forma „T”. 19.30 val. – mu­zi­ka ir gra­fi­ka. Spa­lio 31 d. 13 val. – pa­sau­lio pa­ži­ni­mas. 14.30 val. – pil­na­met­ra­žis fil­mas „Lo­tė ir mė­nu­lio ak­mens pa­slap­tis”. 16 val. – Di­ džio­ji ke­lio­nė. 18 val. – Siau­bo va­ka­rie­nė. 19.30 val. – Siau­bai ir sap­nai. Lap­kri­čio 2 d. 13 val. – Jaus­mų van­de­ ny­nas. 14.30 val. – Ro­ber­to Sa­a­ky­an­co pro­gra­ma. 16 val. – Juo­kai juo­kais. 17.30 val. – Žai­di­mai su­au­gu­sie­siems. 19 val. – Fi­gū­ra „Z”. 21 val. – Mei­lės sko­nis. Lap­kri­čio 3 d. 13 val. – Juo­ko vi­ta­mi­nai. 14.30 val. – pil­na­met­ra­žis fil­mas „Ki­ko­ri­ki. Ne­nu­ga­li­mo­ji ko­man­da”. 16 val. – Ru­sų ani­ma­ci­jos ju­bi­lie­jus. 17.30 val. – Mu­zi­kos ani­ma­ci­ja. 19 val. – Vaiz­dų mu­zi­ka. Lap­kri­čio 4 d. 13.30 val. – Juo­zo Sa­ba­ liaus­ko ir Ze­no­no Ta­raš­ke­vi­čiaus pro­gra­ ma. 14.30 val. – pil­na­met­ra­žis f. „Ca­rai­tis Iva­nas ir Vil­kas Pil­kas”. 16 val. – už­da­ry­mas „Po­li­ti­niai mo­ty­vai”. 17.30 val. – Vi­nis į sme­ge­nis.

DOMINO TEATRAS

31 d. 18 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 VRK pirmininko Zenono Vaigausko spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija. 12.30, 12.45, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.35, 14.40, Žinios. 12.40, 14.50 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45, 21.10 Sportas. Orai. 18.55 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15 Stilius. Namai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė speciali analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Garsiausios pasaulio kapinės. „Naujojo Orleano pirmosios Sent Lujiso ir Meterio kapinės“ (Kanada, 2002 m.). 23.25 Vakaro žinios. 23.30 Sportas. Orai. 23.40 Pasaulio dokumentika. „Madagaskaras“ (3) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“ (3). 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris II“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.55 Anim. f. „Atvėsk, Skūbi-Dū!“ (JAV, 2007 m.). 10.30 Nuotykių komedija „Bukas ir bukesnis“ (JAV, 1994 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (9). 13.40 „Madagaskaro pingvinai“ (8). 14.15 „Šeimynėlė“ (N-7). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Nuo... Iki... 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Nikita“ (6) (N-7). 23.35 „Išrinktieji“ (7) (N-14). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00, 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių f. „Prarastasis tamplierių lobis 3“ (Danija, 2006 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Smurfai“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. Sportas. Orai. 19.20 Kodėl? 20.00 „Gyvenimas“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Žmogžudystė“. 1.00 „Gelbstint Greisę“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 9.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7) (k). 10.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“.

DATOS (spalio 29 d.) 11.00 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 12.00 „Svotai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.25 Užkalnio 5. 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukime po Lietuvą. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. XVII Pažaislio muzikos festivalis. Koncertas „Laudate pueri Dominum“ (k). 12.55 Kūrybos metas. Kompozitorius Giedrius Puskunigis (2002 m.). 13.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.00 Arti toli. (k). 15.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Septynios Kauno dienos. 18.30 Mūsų miesteliai. Senoji Varėna (3). 19.20 Kine kaip kine. 19.45 Lietuvių kino aukso fondas. Politinis detektyvas „Vilkolakio pėdsakai“ (1986 m.) (N-7). 21.15 Veidai. Lietuvių dokumentika. Gediminas Ilgūnas. „Nesugalvotas gyvenimas“ (2011 m.). 22.20 Grupės „Skylė“ koncertas „Broliai“. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pinigų karta. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Gitaristų kvartetas „Corona Guitar kvartet“ (Danija).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 15.00 „Topmodeliai“. 11.00, 17.00 „Kobra 11“. 12.00, 18.00 „Pelkė“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 19.00, 1.00 „CSI Niujorkas“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 „6 kadrai“. 23.00 Siaubo trileris „Akis“ (JAV, 2008 m.). 1.50 „Čikagos kodeksas“ (7).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Blogiukai ir pabaisa“. 10.00 „Žaibo smūgis“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Supermeno nuotykiai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 17.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 18.00 Juokas juokais. 18.30 „Pasaulio virtuvė“. 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Nuotykių komedija „Trise valtimi, neskaitant šuns“ (1) (Rusija, 1979 m.). 23.30 „4400“ (N-7). 0.30 Sveikatos ABC (7) (k). 1.00 „Kelias per ramunes“.

10.05 „Linksmieji draugai“. 10.35 Senoji animacija. 11.10, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.30 „Svetimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 22.30 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30, 7.55 Ryto reporteris. 7.50 Aš ir vanduo. 9.15 Super L.T. (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „J.F.Kennedy ir slaptosios tarnybos“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 14.00 Gimnazistai. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.10 „Jaunikliai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Globalaus atšilimo iššūkis“ (N-7). 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Gyvenimo būdas. 19.45 Dok. f. „Nužudyti Hitlerį“ (1) (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai. 22.30 Gyvenimo būdas. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“ (N-7).

9.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 9.20 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis. 11.30 Muz. dok. f. „Šviesk!“ 13.35 Telelaikraštis. 15.55 Komiška drama „Atviras kelias“ (N-7). 17.30 Plyta prie plytos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Jėga, grožis, sveikata (k). 19.00 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Trotskis“. 23.20 Žinios (k). 23.40 Muz. drama „Paryžius, 1936-ieji“ (N-7). 1.40 Drama „45 kalibras“ (N-14).

7.00, 9.30, 20.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 10.00 „Žaibo smūgis“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Supermeno nuotykiai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Didžiojo sprogimo teorija“. 17.00 „Purpurinis deimantas“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Muz. nuotykių drama „Trise valtimi, neskaitant šuns“. 23.30 „4400“. 0.30 Sveikatos ABC (k). 1.00 „Kelias per ramunes“.

8.00 Fantastinis trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 9.55 Veiksmo f. „Kryžminė ugnis“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 11.35 Drama „Vidaus imperija“ (Prancūzija, JAV, Lenkija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo f. „Gatvės lenktynės“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 19.55 Drama „Dvi dienos Paryžiuje“ (Vokietija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 21.40 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 23.15 Trileris „Pasmerktieji“ (JAV, 2007 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgorželeco „Turow“–Maskvos srities „Chimki“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Maskvos CSKA. 16.30 Sportas LT. A.Mikėno sportinio ėjimo varžybos. 17.40 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgorželeco „Turow“–Samaros „Krasnyje Krylja“ (per pertrauką – „Žinios +“) . 19.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės UNICS–„Kalev“ (per pertrauką – „Žinios +“). 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės UNICS–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.00 Žinios +. 23.15 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (balandis).

Pasaulinė žvynelinės diena 1787 m. Prahoje įvyko Wolfgango Amadeus Mozarto operos „Don Žuanas“ premjera. 1863 m. Šveicarijoje įkurta Raudonojo Kryžiaus organizacija. 1925 m. gimė Irena Jasiūnaitė, operos primadona, mecosopranas. 1970 m. gimė olandų futbolininkas Edvinas van der Saras. 1976 m. gimė baleto primarijus Nerijus Juška. 1977 m. gimė dainininkė Aistė Smilgevičiūtė-Radzevičienė.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Galbūt sulauksite viliojančio darbo pasiūlymo. Jei esate vadovas, daugiau dėmesio skirkite savo komandai. Beveik viskas jums bus pasiekiama, tik tikėkite savo jėgomis. Jautis (04 21–05 20). Palanki diena bendrauti su draugais ir šeimos nariais. Puikiai praleisite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, su malonumu padėsite aplinkiniams. Nesidrovėkite savo minčių ir jausmų. Dvyniai (05 21–06 21). Nesutarimai, įsiplieskiantys dėl didelio emocijų antplūdžio, pareikalaus daug kantrybės. Būtent šis bruožas padės jums išvengti rimtų nemalonumų. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena kurti planus ir priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios situacijos. Jaučiate, kad sekasi, todėl su viskuo susitvarkote. Neabejokite savo sėkme ir priimkite fortūnos dovanas. Liūtas (07 23–08 23). Tikėtina, kad vyresnis žmogus tinkamai patars. Nešvaistykite puikios dienos smulkmenoms, imkitės svarbiausių reikalų, atsipalaiduoti ir pailsėti suspėsite ir kitomis dienomis. Mergelė (08 24–09 23). Esate nusivylęs savo karjera. Jūsų nepasitenkinimas gali turėti neigiamos įtakos visai darbo dienai. Pasistenkite būti kantrus ir pasiruošęs emocijų protrūkiui. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Jūsų gera koordinacija ir atsidavimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos ir emocijų, bet nepraraskite savitvardos. Skorpionas (10 24–11 22). Dirbkite savo darbus nesiblaškydamas ir neatidėliodamas jų vėlesniam laikui. Nepraleiskite galimybės padaryti dvigubai daugiau nei įprasta, juk bus ir ne tokių palankių dienų. Šaulys (11 23–12 21). Aplinkiniai supras jūsų problemas ir palaikys jus. Nereikia pernelyg atvirauti, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis, nes rytoj galite sulaukti priekaištų dėl neatsargiai išsakytos nuomonės ar savo silpnybių. Ožiaragis (12 22–01 20). Būsite susikaupęs ir spartus, tad visi darbai eisis lyg per sviestą. Galbūt kai kurie jūsų vertinimai bus nepakankamai teisingi, todėl geriau patylėkite ir neskubėkite dalyti patarimų. Vandenis (01 21–02 19). Neskubėkite, ypač jei kas nors jums trukdo. Patirsite sunkumų bendraudamas, galbūt liksite nesuprastas. Galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Žuvys (02 20–03 20). Iškils sunkumų. Nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės susierzinęs. Verta atsisakyti kolektyvinės veiklos.


Orai

Šiandien bus mažai debesuota, kritulių nenumatoma. Temperatūra 1–6, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų pasnigs. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

Šiandien, spalio 29 d.

+3

+7

+3

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

+2

Utena

+4

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.16 16.48 9.32 16.23 6.50

303-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 63 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +26 Berlynas +6 Brazilija +31 Briuselis +8 Dublinas +10 Kairas +29 Keiptaunas +23 Kopenhaga +6

Londonas +11 Madridas +13 Maskva +2 Minskas –3 Niujorkas +15 Oslas +2 Paryžius +8 Pekinas +14

orai kaune šiandien

Praha 0 Ryga +5 Roma +13 Sidnėjus +24 Talinas +5 Tel Avivas +31 Tokijas +18 Varšuva –2

+2

+3

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+1

Alytus

1–6 m/s

Vardai Ermelina, Gelgaudas, Narcizas, Tolvydė, Violeta, Žeimantas.

Suk­rė­tė dre­bė­ji­mas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-1

+3

0

-3

2

-1

0

-1

-3

2

0

+4

+2

-1

3

rytoj

poryt

Ka­ra­l ie­nės Ka­ro­l i­nos sa­las, esan­čias prie va­ka­r i­n ių Ka­na­dos kran­t ų, su­ krė­tė 7,7 ba­lo stip­r u­mo že­mės dre­bė­ ji­mas, dėl ku­r io kai ku­r ie cu­na­m io iš­ si­gan­dę žmo­nės puo­lė į aukš­tes­nes vie­tas. Dre­bė­ji­mo epi­cent­ras bu­vo 139 km į pie­t us nuo Ma­se­to mies­to. Ka­ra­ lie­nės Ka­ro­l i­nos sa­ly­ną, ku­r is taip pat dar va­d i­na­mas ofi­cia­l iu vie­tos in­dė­ nų pa­va­d i­n i­mu Hai­da Gvai, su­da­ro maž­daug 150 sa­lų, esan­č ių į šiau­rę nuo Ka­na­dos Van­k u­ve­r io sa­los. Sa­ ly­ne iš vi­so gy­ve­na maž­daug 5 tūkst. žmo­n ių; maž­daug 45 pro­c. jų yra in­ dė­nai hai­dai. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Šu­nys virto vel­niais Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ket­ve­rius me­tus vyks­tan­čia­me šu­ nų He­lo­vi­no kos­tiu­mų kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai pa­ste­bi, kad į „Dogo-wee­ną“ šu­ne­lius at­ve­dę šei­mi­ nin­kai vis įmant­riau pa­si­puo­šia ir pa­tys. „At­ro­do, kad šei­mi­nin­kai ren­gia šven­tę ir sau“, – šyp­te­lė­ jo vie­na iš kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rių Ag­nė Bar­ta­šiū­nai­tė. Pre­ky­bos cent­ro „Me­ga“ sa­lė­je ri­kia­vo­si, il­sė­jo­si, ki­ti dar tik pa­si­ ro­dy­ti ren­gė­si įvai­rių veis­lių ir dy­ džių šu­nys. Kai ku­riuos kon­kur­so da­ly­vius, ypač ku­rie bu­vo pri­skir­ti leng­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jai, po­diu­ mu te­ko ne­šti. Ren­gė­jai pa­ste­bė­jo, kad šio­je ka­te­go­ri­jo­je dau­giau­sia Jork­šy­ro ter­je­rų. Šiais me­tais rim­ tą kon­ku­ren­ci­ją ter­je­rams su­da­rė tak­sų veis­lės šu­nys. Iš Klai­pė­dos at­vy­ku­si Lau­ ra Šam­ba­raus­kie­nė sa­vo ket­ve­rių me­tų ma­žą­jį tak­są pa­puo­šė avi­ nė­lio Šo­no, ge­rai vai­kams ži­no­mo

ani­ma­ci­nio fil­mo he­ro­jaus, kos­tiu­ mu. „Vil­kas avies kai­ly­je“, – juo­kė­ si šei­mi­nin­kė. Su tri­mis šu­ni­mis da­ly­vau­jan­ti Rū­ta Mi­siū­nė ne­slė­pė, kad jos au­ gin­ti­niai jau­di­na­si. „Nu­ta­riau da­ ly­vau­ti šia­me kon­kur­se, nes ren­ gia­mės vyk­ti į pa­ro­dą. Rei­kia, kad pra­tin­tų­si prie neįp­ras­tos ap­lin­kos, dau­gy­bės ki­tų šu­nų, triukš­mo“, – mo­ty­vus dės­tė R.Mi­siū­nė. Jos do­ber­ma­nė No­va bu­vo ap­ rengta tar­si vel­nias, ang­lų bul­do­gas Kam­pa­ris bu­vo įsprau­stas į ske­le­to kos­tiu­mą, o tos pa­čios veis­lės Pra­ vi­ta le­ka­vo pa­da­bin­ta dra­ko­no kos­ tiu­mu. Bu­vo ir ge­ro­kai švel­nes­nių per­ so­na­žų – ret­ri­ve­rių veis­lės ro­ži­ ne spal­va nu­da­žy­tas dru­ge­lis ir jo šei­mi­nin­kė gė­ly­tė. „Nu­ta­rė­me, kad do­mi­nuo­ti tu­ri vie­na spal­va ir nu­ da­žė­me šu­nį plau­kų da­žais. Pla­na­ vo­me, kad bus rau­do­na, ta­čiau nu­ si­da­žė ro­ži­ne spal­va“, – pa­sa­ko­jo auk­sas­pal­vio ret­ri­ve­rio šei­mi­nin­ kė Min­gai­lė Ru­žy­tė.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

„„Ma­dos: vie­ną die­ną ke­tur­ko­jai ta­po neat­pa­žįs­ta­mi. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

2012-10-29 Kauno diena  
Advertisement