Page 1

miestas

lietuva

4p.

Kau­no po­li­ci­jos ­ va­das ­ A.Ka­mins­kas ­ ne­teks vie­no iť ­ tri­jų pa­va­duo­to­jų. ­ Kas iť­liks?

7p.

Po rin­ki­mų Pre­zi­den­tei ­ D.Gry­baus­kai­tei ­ pir­mą­syk per sa­vo ­ ka­den­ci­ją reikės ­ im­tis nau­jos ­ val­dŞios for­ma­vi­mo.

ekonomika

ChadŞas gerokai ­ patuťtina ­ musulmonų ­ piligrimų ­ pinigines.

9p.

Vak­ci­nĹł nuo gri­po ­ kai­na Lie­tu­vo­je ­ ne­si­kei­Ä?ia ke­le­rius ­ me­tus, ta­Ä?iau ­ be­si­skie­pi­jan­Ä?ių­jĹł ­ ma­Şė­ja.

10p.

Penktadienis spalio 26, 2012 Nr. 251 (19810) Kaunodiena.lt 2 Lt

Val­dan­Ä?ia­jai koa­li­ci­jai – vÄ—l po­Şe­mi­nis smō­gis

Mo­kyk­lo­je bru­ka­ma rek­la­ma Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Rek­la­mos ak­ci­ja ar mo­ty­va­ci­nė pro­gra­ma? Po tė­vų skun­dų sa­vi­ val­dy­bės at­sto­vai aiť­kin­sis, kas vy­ ko V.Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je, kur be tė­vų su­ti­ki­mo moks­lei­viams bu­ vo da­li­ja­mos mo­bi­lio­jo ry­ťio kor­te­ lės, jie fo­tog­ra­fuo­ja­mi.

„IĹĄ mo­kyk­los grį­Şęs vai­kas pa­sa­ ko­jo, kad jiems bu­vo ne­mo­ka­mai da­li­ja­mos mo­bi­lio­jo ry­ťio „EĹžys“ kor­te­lÄ—s. Ne­ga­na to, rek­la­mos ak­ ci­jos ren­gė­jai mo­kyk­lo­je vai­kus fo­ tog­ra­fa­vo. Be tė­vĹł su­ti­ki­mo ÄŻtrauk­ti vai­kus ÄŻ kaŞ­ko­kias neaiť­kias ak­ci­ jas ne­ga­li­ma“, – „Kau­no die­nai“ skun­dė­si V.Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ jo­je be­si­mo­kan­Ä?io moks­lei­vio tė­ vas (var­das ir pa­var­dÄ— re­dak­ci­jai Ĺži­no­mi).

3

Dienos citata „Vie­nas pa­si­ren­gi­mo eta­pĹł – sto­vė­ti po lie­tu­mi, nes dar no­riu paaug­ti“, –

„„Klausimas: ar prie­til­Ä?io maz­gas prie Vy­tau­to Di­dĹžio­jo til­to taps kryŞ­ke­le, ku­rio­je iť­si­skirs A.Kup­Ä?ins­ko ir A.Ru­Ä?ie­nÄ—s ke­liai? 

­

Tomo Raginos, Ar­tō­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ar 12 mi­li­jo­nĹł li­tĹł, ku­riuos Kau­no sa­vi­ val­dy­bÄ— per trum­pÄ… lai­kÄ… ÄŻsi­pa­rei­go­jo su­ mo­kė­ti bend­ro­vei „Ka­mes­ta“, ga­li kai­nuo­ ti val­dan­Ä?io­sios koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mÄ…? Ar apie to­kiÄ… tai­kos su­tar­tÄŻ Ĺži­no­jo tik vie­ni koa­li­ci­jos par­tne­riai? 1

 @=.96<# =2;8A.162;6@

a Nb[\QVR[NY `N[aNXN-X RYVR[Ă&#x203A; V\YRaN7b\Q ?RQNXa\_Ă&#x203A;C ?2:6.

;_#

n antraĹĄTai nÄ&#x2014;ra vie daugiau. tÄ&#x2014;, o kur kas tu gyme Kaune ĹĄiuo dirbantis venantis ir sto simfoKauno mie tro (KMSO) ninio orkes dirigenvyriausiasis Imantas tas iĹĄ Latvijos Resnis), s Resnis (Imant kti lieiĹĄmo uĹžsibrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2122;s pastebÄ&#x2014;tuviĹł kalbÄ&#x2026;, das ir pajo, kad jo var mi vienu vardÄ&#x2014;, iĹĄtaria kaip lieypu, skamba ÄŻmantdis â&#x20AC;&#x201C; tuviĹĄkas Ĺžo t muziresnis, tuome sakinÄŻ. jo ir kas sugalvo

var

me portale Atnaujinta â&#x20AC;&#x201C; nosantaka jienos/kau ena.lt/nau jĹŤsĹł kĹŤrybai. http://kauno.di gyvenimÄ&#x2026; ir erdvÄ&#x2014; kultĹŤros tai ÄŻ Kauno

santaka

Ĺ iandien su â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienaâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; kultĹŤros ir meno priedas

TNR_b Naf_Ă?`X\YR a_ aV_YNOVNb] \_\g\c\[b\

VTR[aN`OR YRXafc\QV_ aVX[NbWN`V`X\

._aĂ­_\:

antresnis nis tampa ÄŻm o k s o n u a K RW\aVÂ&#x201C;WV` f_N[R

Q VNNO R`[V`[RYRV aN`Ă&#x;`VYVRWĂ?`6?

tas: Ă&#x;8:@<T_R fgQf` QVPVW\`]Nc

ď ŽAutorite"'$ $,$ (/2$&).- 0$ &$ &0$ )- $) .$"$9+* A-+ "/*.$ 5$&, B+-$,$)&/&$. 9$(.$ -( . $'1@3

?- 4 -+ 4 0$*'*)= ' -0* -,$.$ - to duonos '$-.-3 gavo muzikan 0*.* $ >*($B Ra $&A -)$*& ' $-/ mylimoji .,-.B /" 0 $&0$ ;(/2 â&#x20AC;&#x201C; (ne)mirusi tas 0$ .$& > )/A $( '.0$B &'*% &/-5$+ ViolonÄ?elÄ&#x2014; ir apdovano )/*-.$$ -./ '1"/-$, $9 0$&1-.? PripaĹžintas $/$. &*, '1&B 5,& 0,.*%(- - )* .B $, ()* 5$*'*)= '?1, 2$&*-$)-.,/( ) "/*.$ -) ' ?- .'$&$(* -B (/2$&) -/" $). 4 + :$/-$B(/ - -/90 ')?% $,$ +,&.$9&$ ) &/,$*, $&9(?. '*)= $$ )-", = $/ ' $ * " '- , 4 %/*%). 0$* .- $-+ $, 4 $,$" ).* 0$9&-:*$-'$ 0$9&* .$& &$,=$/* $/-$- $ A .0$%*- (/2$&*- &*) $( % /*&/. $ ) ./ 0*- + .B . (,- ) ,.$( "/) $ + '$ ( ) )/ &$+ kai -/-$<,//*4 $ $( . ( viĹĄ $* + :$*-&$ % /*( . 2$&).-4 $&).-.0 ?> 4 *- IĹĄmoks lietu '-/$3 /"$+

 0.*,$%* ./0$B&'*-:$) $/ %(-+$,(-$-:*: $)**1,.$ & (/ ,& -.,/$, .$-(/2 :(*"/- , , +",*%. $(* $.? , ) $ /..) , 5/9$*($-'$ &* . ) ) .1 ( " / )() $ & , ) $ .1 $(-%*) 1 'A$,. $%/-/$ .$ 5 : /,<. $, >*($B -&$, -)$-$,.-& (*,* %/) 2$&*-(*&1& ($-+-$' 9? +$,$"/* ). ()@- . ),1$B $, 2$&3 (/ /:-$&0.*%#/ 34)/& ,. . ./1 +, ,$*, /" &&'4.$++.(/ *(,&/34 $&( .$- 5 +$'*:1$9&/) &* 1.* ?' ++,9? < 0$(- 4 -0* &?-$3 'A9./*)$*' $- -)$-&/ " *)$)?-"1 +.$&* $,$ ) -.*&*%). $ . $9&/*- )(/* $B%/-*-$$,$" ).- $"@-(*&1& * 0$*'*)= ' . (A+($)$9'$" ( . 0$ () ./* ?%* %/& , % ) $ 491+ 4 ",* ,/$-& *+$/(- A:$)$A4( * -.'A &/ *-$,:*1)$5$+ $&*- -)$- %/ $)$( -$(!*)$)$ ,) 9 '$<) /& .$9&- +.0*(/2 ' - )/&'*%@"$ ./04()*- %*- )$*) *)= ' *&?.?- %-$,+1,-$(,1+/.$$,9 $/ --*,& -.,-.( 0$,/%+9) 0$ nis: $ Res $*' :(*) ).$ .*' /34. %/$9?%*& ,>:././ Imantas " ( *,& -., '$ - &? .$ &$+ %( , "10 .-"11 $)-.,/( ). .$-0$->%A-/ B $, $' (* , ) votiĹĄ-$ 0*.$9&' ( /=$B.-+ ) $,$"0$ -)$- &*0- +/$&$B ,/" 0*&/*%(A&'/ gavimas â&#x20AC;&#x201C; sa tuo' ?- -./$%B *+ )&$B($) &-/ ,$/ ) (:$ *% ) -. ).$++. Diri -$ 9"$,@-+,*-$9&$) >-$: $:$ * 0$*'*)= ?-.1 9*$,+,) 9 , juk +? - $, $,* .*%-.-$+, . -$,"/-$(*. ,$-* )$/% $,'$ @-34+,$-$+:>-. kas opiumas %* *,& -.,/* .*,$%*% 5, (A -)$-0$ ' $-.$+, /-(/ 9? ($,?", ,91. ",* ,0 kestras or (*)?&) -/) &,.A$, $'1 ($ )4"10$,./*%/-$9 -* .*%/1"*-&*)- $ )/* sas $-+ vi +, = $ * met .$+& %*:(* () -& ( )$)$)&- >()., -)? &'*- ,-($)/.?'@&'/ 2$&).-) , $" )./%(+/$&$$ .A &)- ,$"0$(* -./$%- $, vo muzikos , $9'$"*)$)?-1 4% $($ '. tampa ta  % ) .$& @$,.(+$ "2($)$ > $ &* )%/) :$'$/$%& &/( )./- +.1'$$,.>-)/) 9.$* &$*- % *)?- (*&1(*-$+, .$&,$ $9(*&- "$ instrumentu. :$)*( ($,? %/0$ 9$(.( +/$ 9./, .- -%* 0$B (/2$&) $B &'A $(- 5,& -., ",* &?-$.+/&*) ,?.$ $, 9 $-$$- -/ $A -&?) +'$&( 1?-4%/*&$ ./0 -. $( 5$+ $ -($)$)"A '$ ",*%/ )/* = ,-0,-.1(B"' ./0?-(* '.+ -/ .B$,()$9. ,$" ).- / . *$ $,'$ & $- * ? & ) 0 $ ' . +$ *) $/4 2$&-4 - :$ &$/ ()$)*0*-*).A0$*' /.0$)-&$*". ,.( $-. , $/-0$&$- %/ ) ( 1&'$)$*(: *,-/ -$(/ )./3 # &/$ -/-$&' 4 :$)*( $, 9 "$,? $ 2 $ @$,) ' ' (/ + . $* . ,--/(*& ,1, ')$B(/2$ $B &9 0 B, 01&* '. *&/0* '$$+-&*(  ' $%A>,9?>+'* $)?- !*,(*- + .$-./"$-0*0 $&'A.0$%*-) -. +&'/-.-&/ (- +$9&$)* &/, 5 9" ,$/( &$+ (/2$&).B.1 2$& $ &/,$ *,& %$ ?.$$,)& ,)-&$ " ).$- 0/ " ,*- (/ ?%/ 0$*'*)= '@ $, -$(!*)$)$( '$)$)&- '$9&$ :$)*( %/- -)$- &B&.- ,$ + )'$)$( = &$

&$9&$ ) )" *)?-(*&/ % 0?'$/.+*",-$$-$ .-). ,?%@- )(* +?($/3 4 (/2$ &$+ 0$*'*) $.$$ ./0$9  , +,?%@- .0* %/ $-$ -)$-4 $,0$-$()*&,.*-:( .  +,$&$ $(") /"$/ ) .* $/ 5&$+"$ 4)*( %/"$/) . /0*.,& -&/.$)$-+/'.-$,. '$,-/-$(A- $*&'$  (  $9&$)*,-( .> (* ,/-$9&$ .) ,>-.$"* &).-)/.1 , %/"$'.0 +/ )?-".0?% ,--(/$&-+ +-&$/&$,$ *) .$9&$ &$+$,$" ).- 0$$ )*,- .,/ )*-$*--*-.$ $9&$ %/&:$)/& )*. )/%*% .-/ & +,& -/$, )1(/ '$ ./ B +,(*&.$ 9'$ ?-$/,/)- ., ./*( .&$ ,/- $)"$ ()*( &' '?. 0$ % " $/.$& *- *$,1, " 0 * ' $) / &1& )./.+($) & -/ -.$+ -$-'$&$-.$ -.B34+-&* " $ - %$ (- "$ (- >,*1-$/ $"'? 0$ -)=$*- 9' ($

gaitÄ&#x2014; Enrika Strioaunodiena.lt e.striogaite@k

3

â&#x20AC;&#x17E;Santakaâ&#x20AC;&#x153;

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

A.Ru­Ä?ie­nÄ&#x2014;: kas Ä?ia vyks­ta?

Kau­nÄ&#x2026; val­dan­Ä?iÄ&#x2026; koa­li­ci­jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; kon­ ser­va­to­r iĹł, par­t i­j os â&#x20AC;&#x17E;Tvar­ka ir tei­s in­g u­m asâ&#x20AC;&#x153;, li­b e­ral­c ent­r is­t Ĺł, jau­n a­l ie­t u­v iĹł ir so­c ial­d e­m ok­ra­ tĹł jun­gi­nÄŻ â&#x20AC;&#x201C; dre­bi­na po­Şe­mi­niai smō­g iai. Prog­n o­z uo­ja­m a, kad

jie su­s tip­r Ä&#x2014;s po rin­k i­m Ĺł, ta­d a, kai bus aiť­k us jÄ&#x2014;­g Ĺł pa­s i­s kirs­ty­ mas Sei­m e. Vis dÄ&#x2014;l­to sig­n a­l i­n Ä&#x2014;s ra­ke­tos jau lai­d o­m os. Ar kon­ ser­va­to­r iai iť­t ies no­r i at­s i­k ra­ ty­t i Auť­ros Ru­Ä? ie­n Ä&#x2014;s va­d o­vau­ ja­m os â&#x20AC;&#x17E;Tvar­kos ir tei­s in­g u­m oâ&#x20AC;&#x153; frak­ci­jos Kau­no val­dĹžios olim­pe ir kvies­tis ki­tus bend­ ra­ke­lei­vius?

2

pa­klaus­tas, kaip ren­gia­si sek­ma­die­nÄŻ Kau­ne vyk­sian­Ä?iai auk­si­niĹł lai­kų­ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; ir CSKA ve­te­ra­nĹł dvi­ko­vai, juo­ka­vo Lie­tu­vos krep­ťi­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis.

11p.


2

penktadienis, spalio 26, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

39

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,42

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

42

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai – vėl po­že­mi­nis smū­gis „Ži­no­ki­te, ne­ži­nau, kas 1 čia da­ro­si... Neį­si­vaiz­ duo­ju“, – „Kau­no die­nai“ pri­si­

pa­ži­no A.Ru­čie­nė. Jos par­ti­jos de­le­guo­tas sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vy­gau­das Mo­lis pa­ te­ko į keb­lią si­tua­ci­ją. Va­rian­tai du: ar­ba V.Mo­lis iš­ ties pri­si­dir­bo, ar­ba me­ras And­ rius Kup­čins­kas ir jo va­do­vau­ja­ mi kon­ser­va­to­riai su­rez­gė int­ri­gą ir sma­giai įspy­rė A.Ru­čie­nės par­ ti­jos na­riui. Šo­ki­ruo­jan­tys ter­mi­nai

Ne­ma­lo­nu­mai V.Mo­lį už­griu­vo per va­kar vy­ku­sį mies­to ta­ry­bos po­sė­ dį. Ati­dė­jus tai­kos su­tar­ties dėl Vai­ nat­ra­kio ka­pi­nių klau­si­mą (jo es­mė – ar mo­kė­ti pri­va­čių skly­pų sa­vi­ nin­kams 860 tūkst. li­tų), paaiš­kė­ jo, kad ši aist­rų kė­lu­si pro­ble­ma yra vi­siš­kai nie­ki­nė, pa­ly­gin­ti su su­mo­ mis, ku­rias sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ jo mo­kė­ti bend­ro­vei „Ka­mes­ta“, ir jų mo­kė­ji­mo ter­mi­nais. Pa­si­ro­do, sa­vi­val­dy­bė už Alek­so­ to prie­til­čio kon­ce­si­jos by­los tai­kos su­tar­tį su „Ka­mes­ta“ per li­ku­sias šio mė­ne­sio die­nas ir lapk­ri­tį tu­ri su­mo­ kė­ti be­veik 4 mln. li­tų, o nuo ki­tų me­ tų ko­vo iki bir­že­lio 10-osios at­sei­kė­ti dar 8 mln. li­tų. Ir tai – kai kiau­ra­me mies­to biu­dže­te val­dan­tie­ji ne­suž­ve­ jo­ja lė­šų bū­ti­niau­sioms reik­mėms. Mies­to ta­ry­ba ne­svars­tė

Kad „Ka­mes­tai“ teks su­mo­kė­ti 12 mln. li­tų, nie­kam ne­bu­vo nau­jie­ na. A.Kup­čins­kas pa­reiš­kė esąs pri­blokš­tas tik ter­mi­no – kad sa­ vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo 12 mln. li­ tų „Ka­mes­tai“ su­mo­kė­ti žai­biš­ku grei­čiu, per ke­lis mė­ne­sius. Su­tar­tį su „Ka­mes­ta“ de­ri­no sa­ vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­ to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Mo­lis ir jo va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė. A.Ru­čie­nė pa­reiš­kė, kad V.Mo­ lio dar­bo gu­pė­je bu­vo ir kon­ser­va­ to­rių at­sto­vų. Paaiš­kė­jo, kad tai – ne­tie­sa.

„„Tai­ki­nys: A.Ručienė leido suprasti, kad kal­ti­ni­mai V.Mo­liui – tik pre­teks­tas per­dė­lio­ti koa­li­ci­ją. 

„Šis klau­si­mas net ne­pa­sie­kė mies­to ta­ry­bos, nors pa­gal įsta­ ty­mus to­kie klau­si­mai be jos ne­ ga­li bū­ti spren­džia­mi“, – pa­reiš­ kė me­ras.

Kauno biudžetas klampinamas į duobę.

nas Moc­kus, Sta­ty­bos sky­riaus ve­ dė­jas Vi­gi­man­tas Ab­ra­ma­vi­čius, Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Bal­ ta­duo­ny­tė ir Fi­nan­sų sky­riaus ve­ dė­jas Al­gi­man­tas Lau­cius.

Triū­sė dar­bo gru­pė Gel­bė­ji­mo ra­tas?

A.Kup­čins­kas sa­kė, kad apie pa­ čią tai­kos su­tar­tį ir fak­tą, jog sa­vi­ val­dy­bė tu­rės su­mo­kė­ti „Ka­mes­ tai“ 12 mln. li­tų, jis ži­no­jo ir su tuo su­ti­ko. Ta­čiau, anot jo, vi­są lai­ką bu­vo kal­ba­ma, kad 12 mln. li­tų „Ka­mes­ tai“ sa­vi­val­dy­bė tu­rės at­sei­kė­ti per 20 me­tų, o ne per pus­me­tį. Ir V.Mo­lis, ir A.Ru­čie­nė ti­ki­no, kad mies­to po­li­ti­kams tai­kos su­ tar­ties su „Ka­mes­ta“ są­ly­gos bu­vo jo­kia pa­slap­tis. V.Mo­lis ne­tgi pa­ brė­žė esąs už­tik­rin­tas, kad jo dė­ka mies­tas iš­ven­gė dar di­des­nių nuo­ sto­lių. Biu­dže­tui – nok­dau­nas

„„Pareiškė: G.Skaistė teigė, kad

žė kon­ser­va­to­rė Gin­ta­rė Skais­tė. Kie­no pu­sė­je tie­sa – par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ar kon­ ser­va­to­rių?

„V.Mo­lis vis­ką pri­sta­tė mies­to ta­ ry­bos ko­le­gi­jai! Po­li­ti­kai apie tai ži­no­jo. Tai, kas čia vyks­ta, man ne­ sup­ran­ta­ma. Juk yra teis­mo spren­ di­mas ir jį rei­kia vyk­dy­ti“, – kal­bė­ jo A.Ru­čie­nė. „Bir­že­lio 7 d. Kau­no apy­gar­dos teis­mas ga­vo tai­kos su­tar­ties pro­ jek­tą, ku­rį pa­ren­gė pa­ti­jos „Tvar­ ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vo V.Mo­lio va­do­vau­ja­ma ko­mi­si­ja. Ją pa­si­ra­ šė bu­vęs so­cial­de­mok­ra­tų ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Nes­tec­kis. Iki ki­tų me­tų bir­že­ lio tu­ri­me su­mo­kė­ti 12 mln. li­ tų – toks spren­di­mas pra­si­len­ kia ne tik su biu­dže­tu, bet ir su bet ko­kia svei­ko pro­to lo­gi­ka“, – rė­

Iš „Kau­no die­nos“ tu­ri­mų pro­to­ ko­lų aiš­kė­ja įdo­mi įvy­kių se­ka.

Paaiš­kė­jo, kad tai­ kos su­tar­ty­je tarp sa­vi­val­dy­bės ir „Ka­ mes­tos“ mo­kė­ji­mų gra­fi­kas – vi­siš­kai ki­ toks nei 2 mln. li­tų per me­tus.

Tei­si­niai pro­ce­sai dėl bend­ro­ vės „Ka­mes­ta“ sta­ty­to prie­til­ čio kon­ce­si­jos pra­si­dė­jo dar 2009 m. Bend­ro­vė sa­vi­val­dy­bę pa­da­vė į teis­mą, nes pa­sta­ro­ji vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė su­tar­tį. Nuo to lai­ko įvy­ ko daug su­si­ti­ki­mų, po­kal­bių, kol pa­ti bend­ro­vė šių me­tų ko­vo 13 d. pa­tei­kė tai­kos pa­siū­ly­mą. Po ba­lan­džio 26 d. ta­ry­bos po­sė­ džio, kur bu­vo kal­ba­ma apie tai­kos su­tar­tį, iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos dar­buo­to­jų bu­vo su­da­ry­ ta dar­bo gru­pė. Ji tu­rė­jo įver­tin­ ti esa­mą pa­dė­tį ir pa­teik­ti ga­li­mus tai­kos va­rian­tus. Gru­pei va­do­va­vo V.Mo­lis. Be jo, dar­bo gru­pė­je bu­vo sa­vi­ val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ir kon­ ce­si­jų sky­riaus ve­dė­jas Rai­mon­das Ma­či­kė­nas, jo pa­va­duo­to­jas An­ta­

Ke­tu­ri punk­tai

Tai­kos su­tar­ties pro­jek­tas gi­mė ge­ gu­žės 29 d., bir­že­lio 7-ąją abi pu­ sės krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, ku­ris bir­že­lio 13 d. su­tar­ tį pa­tvir­ti­no. Bir­že­lio 21 d., kai tai­kos su­tar­tis jau bu­vo pa­si­ra­šy­ta, V.Mo­lis mies­to ta­ry­bos ko­le­gi­jo­je, ku­riai pir­mi­nin­ ka­vo A.Kup­čins­kas, pri­sta­tė su­tar­ ties re­zul­ta­tus. Juo­se do­mi­nuo­ja ke­tu­ri punk­tai. Pir­muo­ju sa­vi­val­dy­bė at­si­sa­ko sa­ vo pre­ten­zi­jų, ku­rios sie­kė 22 mln. li­tų, ant­ruo­ju punk­tu „Ka­mes­ta“ at­si­sa­ko 700 tūkst. li­tų įvai­rių pa­ lū­ka­nų. Tre­čia­sis punk­tas – „mo­kė­ji­mo gra­fik ­ as bus vyk­do­mas ne pa­gal „Ka­mes­tos“, o pa­gal sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kes­nį mo­kė­ji­mo gra­fi­ką. Šiais me­tais bus pa­da­ry­ti 2, o ne 6 mo­ kė­ji­mai“. Ket­vir­ta­sis punk­tas pa­lik­tas kaip sau­gik­lis – sa­vi­val­dy­bė iki spa­lio 30-osios su „Kamesta“ ga­li per­ žiū­rė­ti kon­ce­si­jos su­tar­tį ir nu­ma­ ty­ti nau­ją mo­kė­ji­mų gra­fi­ką. Rea­ly­bė pra­no­ko pla­nus

Kaip ma­ty­ti iš ko­le­gi­jos pro­to­ko­lo, A.Kup­čins­kui pa­klau­sus, ar „grįž­ ta­ma į tą si­tua­ci­ją, kai sa­vi­val­dy­ bė kas­met mo­kės po 2 mln. li­tų“, punk­tus pri­sta­tęs V.Mo­lis at­sa­kė: „Taip. Be­veik 2 mi­li­jo­nus.“ Ta­da me­ras pa­ve­dė su su­tar­ti­mi

Artūro Morozovo nuotr.

su­si­pa­žin­ti ku­ruo­jan­čius ko­mi­te­ tus – po­sė­dis bai­gė­si. Paaiš­kė­jo, kad tai­kos su­tar­ty­ je tarp sa­vi­val­dy­bės ir „Ka­mes­tos“ mo­kė­ji­mų gra­fi­kas – vi­siš­kai ki­toks nei 2 mln. li­tų per me­tus. Pa­gal šią su­tar­tį šiais me­tais, kaip ir skel­bia tre­čia­sis su­tar­ties punk­ tas, bus at­lik­ti du mo­kė­ji­mai, ta­ čiau jų bend­ra su­ma sieks 4 mln. li­tų. Ki­tais me­tais sa­vi­val­dy­bė tu­ rės su­mo­kė­ti ne „be­veik 2 mi­li­jo­ nus“, kaip, pa­sak pro­to­ko­lo, tei­gė V.Mo­lis, bet be­veik 8 mln. li­tų. Me­džia­gą ga­vo pro­ku­ro­rai

Nors jau iki spa­lio 10 sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo su­mo­kė­ti be­veik 2 mln. li­ tų, sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas Al­gi­man­tas Lau­cius in­for­ ma­vo, kad kol kas nė vie­nos įmo­kos „Ka­mes­ta“ ne­ga­vo. „Kon­sul­ta­vau­si su apy­gar­dos pro­ku­ro­ru Kęs­tu­čiu Be­tin­giu. Mes svars­tė­me klau­si­mą, ar sa­vi­val­ dy­bei, vie­na­ša­liš­kai nu­trau­ku­siai su­tar­tį su „Ka­mes­ta“, ap­si­mo­ka ir to­liau by­li­nė­tis. Ad­vo­ka­tui jau su­mo­kė­ta be­veik 100 tūkst., o to­ liau nuo­sto­liai bū­tų dar di­des­ni“, – va­kar aiš­ki­no V.Mo­lis. Jo tei­gi­ mu, iš­si­de­rė­tas pa­ts pa­lan­kiau­sias bū­das sa­vi­val­dy­bei iš­lip­ti sau­sai iš ba­los. V.Mo­lis tvir­ti­no in­for­ma­ci­ją raš­ tiš­kai ko­le­gi­jai pa­tei­kęs bir­že­lio 21 d., kaip ir jam bu­vo liep­ta. Nuo to mo­men­to, sa­kė V.Mo­lis, jo, kaip dar­bo gru­pės pir­mi­nin­ko, mi­si­ ja bai­gė­si. „Mes krei­pė­mės į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą“, – mies­to po­li­ti­kams pra­ne­šė A.Kup­čins­kas.


3

penktadienis, spalio 26, 2012

miestas

Gerbiami Pramonės rinkimų apygardos gyventojai,

„„Bū­das: pri­si­den­gus moks­lei­vių ska­ti­ni­mo pro­gra­ma, mo­kyk­lo­je ne­mo­ka­mai da­li­ja­mos mo­bi­lio­jo ry­šio kor­

te­lės. 

Jūsų kandidatą į Seimą Kazį Starkevičių pažįstu seniai. Gerbiu ir vertinu, nes jis geras žemės ūkio ministras, diplomatas ir valstybininkas, duoto žodžio besilaikantis žmogus. Ypač man patinka tai, kad jis neabejingas sportui – daug pastangų įdėjo, kad būtų atnaujintas „Girstučio“ baseinas, Ledo arena, futbolo maniežas, rėmė ir teberemia įvairias sporto komandas ir sportininkus. Darbo partijos vardu kviečiu Jus sekmadienį atiduoti balsus būtent už Kazį Starkevičių. Tai kandidatas, norintis ir galintis tinkamai atstovauti Jūsų interesus.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Vydas Gedvilas Lietuvos nusipelnęs treneris Seimo narys

Mo­kyk­lo­je bru­ka­ma rek­la­ma Pa­sak tė­vo, vai­kams liep­ 1 ta at­si­st­ o­ti kaž­ko­kia­me ža­lia­me fo­ne ir jie bu­vo fo­tog­ra­

fuo­ja­mi. „Sū­nus do­rai nė ne­sup­ ra­to, ar tas nuo­trau­kas gaus ne­mo­ ka­mai, ar rei­kės už jas su­si­mo­kė­ti. Bend­ro­vės at­sto­vai nu­fo­tog­ra­fuo­ tus vai­kus su­si­žy­mė­jo, už­si­ra­šė ko­ kio­je kla­sė­je jie mo­ko­si“, – pa­sa­ ko­jo kau­nie­tis. Po fo­to­se­si­jos bend­ro­vės at­sto­vai išė­jo į lau­ką ir ten pa­da­li­jo „Ežio“ kor­te­les.

An­ta­nas Bag­do­nas:

Ži­nau įvai­rių moks­ lei­vių ska­ti­ni­mo pro­ gra­mų, ta­čiau apie „Moks­lot­ro­ną“ nie­ko ne­ži­nau. „Juk tai rek­la­mos ak­ci­ja, ar­gi mo­kyk­la yra tin­ka­ma vie­ta, ku­rio­ je bū­tų ga­li­ma reng­ti to­kią ak­ci­ją?“ – ste­bė­jo­si vy­ras. Pa­ra­dok­sas, ta­čiau dau­gu­ma tė­ vų yra pa­si­ra­šę su­ti­ki­mą, kad jų vai­kai mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je ne­si­ nau­dos mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nais. „Tai bu­vo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­ nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­ja. Tė­vai pa­lai­kė šią po­zi­ci­ją, ta­čiau to­kia vai­kų mo­ty­va­vi­mo sis­te­ma prieš­ ta­rau­ja mi­nis­te­ri­jos no­rams ir siū­ ly­mams“, – įsi­ti­ki­nęs moks­lei­vio tė­vas. Ra­do lan­dą

V.Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­ rė Dan­guo­lė Bag­do­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad jų įstai­go­je vy­ko to­kia ak­ci­ja. „Čia ne šiaip sau bu­vo ne­mo­ka­mai da­li­ja­mos „Ežio“ kor­te­lės. Tai mo­ ki­nių mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­jos ska­ ti­ni­mo pro­gra­mos „Moks­lot­ro­nas“ pri­sta­ty­mas. Moks­lei­viai ska­ti­na­ mi ge­rai mo­ky­tis, rink­ti taš­kus,

ku­riuos vė­liau pa­nau­dos, įsi­gy­da­ mi kaž­ko­kias pre­kes“, – ban­dė aiš­ kin­ti di­rek­to­rė. „Moks­lei­viai už ge­rus pa­žy­ mius kau­pia „ato­mus“, ku­rie vė­ liau virs­ta taš­kais. Vai­kai už tuos su­kaup­tus taš­kus ga­lės pa­pil­dy­ ti „Ežio“ kor­te­les, „Mo­ki­pay“ są­ skai­tas, įsi­gy­ti te­le­fo­ną, iPad ar­ba ki­to­kių elekt­ro­ni­nių prie­tai­sų“, – ak­ci­jos pri­va­lu­mus var­di­jo di­rek­ to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ri­ta Mor­kū­nie­nė. Iš­gir­du­si tė­vų prie­kaiš­tus, kad vai­kai bu­vo be jų su­ti­ki­mo fo­tog­ ra­fuo­ja­mi, pro­gim­na­zi­jos va­do­vė ėmė ka­te­go­riš­kai tai neig­ti. „Vai­kai ne­ša­si mo­bi­liuo­sius te­le­ fo­nus į mo­kyk­lą, tai gal sa­vo te­le­ fo­nais ir fo­tog­ra­fa­vo vie­ni ki­tus“, – tei­si­no­si R.Mor­kū­nie­nė. Tai iš­gir­dęs moks­lei­vio tė­vas ste­ bė­jo­si mo­kyk­los va­do­vy­bės po­zi­ci­ ja. „Ne­ti­kiu, kad ma­no sū­nus me­ la­vo. Perk­lau­siau, ar vai­kai bu­vo fo­tog­ra­fuo­ja­mi, jis at­sa­kė: „Taip.“ Jei­gu di­rek­to­rė ir pa­va­duo­to­ja ti­ki­ na, kad tai nuo­sta­bi ska­ti­ni­mo pro­ gra­ma, kam rei­kia me­luo­ti. Be to, su to­kio­mis pro­gra­mo­mis tu­ri bū­ti su­pa­žin­din­ti ir tė­vai“, – sa­kė kau­ nie­tis. Nie­ko ne­ži­no­jo

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas nie­ko ne­ži­no­ jo apie V.Ku­dir­kos mo­kyk­lo­je vy­

ku­sią ak­ci­ją, ta­čiau, iš­gir­dęs tė­vų prie­kaiš­tus, pri­pa­ži­no, kad jie ga­ li bū­ti pa­grįs­ti. „Pir­mą kar­tą gir­džiu apie to­kią ak­ci­ją. Ne­gi kor­te­les da­li­jo ne­mo­ ka­mai? – ste­bė­jo­si ve­dė­jas A.Bag­ do­nas. – Keis­ta, kad mo­kyk­los di­rek­to­rė ne­pas­kam­bi­no, ne­pa­ si­ta­rė dėl to­kios ak­ci­jos. Ji pa­ siel­gė neap­gal­vo­tai. Ži­nau įvai­rių moks­lei­vių ska­ti­ni­mo pro­gra­mų, ta­čiau apie „Moks­lot­ro­ną“ nie­ko ne­ži­nau.“ A.Bag­do­nas pri­pa­ži­no, kad Švie­ ti­mo ir ug­dy­mo sky­rius yra pa­si­ mo­kęs bū­ti at­sar­gus dėl įvai­rių ak­ ci­jų. „Mes to­kių da­ly­kų ne­to­le­ruo­ ja­m e. Esa­m e įspė­j ę mo­k yk­l as, kad ne­bū­tų vie­na­ša­liš­ko vie­nos įmo­nės pro­te­ga­vi­mo. Ne­lei­džia­ me or­ga­ni­zuo­ti ak­ci­jų, pri­si­den­ giant kaž­ko­kia neaiš­kia nau­da. Jei­gu įmo­nės no­ri teik­ti mo­kyk­ loms lab­da­rą, te­gul tai da­ro. Įs­ta­ ty­mas to ne­drau­džia“, – sa­kė val­ di­nin­kas. Iš­gir­dęs vie­no moks­lei­vio tė­ vo prie­kaiš­tus, kad per V.Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je vy­ku­sią ak­ci­ją vai­ kai bu­vo fo­tog­ra­fuo­ja­mi, Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas pri­pa­ ži­no, kad tai – ne­tei­sė­ta. „Juk vi­si se­niai ži­no, kad vai­kų fo­tog­ra­fuo­ti be tė­vų su­ti­ki­mo ne­ ga­li­ma. Tė­vai apie to­kias ak­ci­jas iš anks­to in­for­muo­ja­mi“, – sa­kė A.Bag­do­nas.

Ne pir­mas at­ve­jis 2006 m. bend­ro­vė „Bi­tė Lie­tu­va“ bu­ vo pa­skel­bu­si ak­ci­ją ir siū­lė vai­kams lai­mė­ti po­pu­lia­rių at­li­kė­jų kon­cer­tą mo­k yk­lo­je. Moks­lei­v iai, no­rė­da­m i lai­mė­ti mi­nė­tą pri­zą, tu­rė­jo nau­do­ tis mo­bi­lią­ja in­ter­ne­to pa­slau­ga „Bi­ tė Plius“. Tik taip ga­lė­jo bū­ti ren­ka­mi taš­kai ak­ci­jos pri­z ui lai­mė­t i. Ta­da Na­cio­na­l i­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­ gos ta­ry­ba nu­spren­dė, kad bend­ro­ vė pa­žei­dė Rek­la­mos įsta­ty­mą. Dar vie­nas pa­na­šus at­ve­jis įvy­ko 2008 m. Mo­kė­ji­mo kor­te­lės „Ežys“ jau bu­vo da­li­ja­mos ne tik Kau­no, bet ir Vil­niaus, Klai­pė­dos moks­lei­viams. Tuo­me­tė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ ro­lie­rė pa­brė­žė, kad to­kia ak­ci­ja – pa­ slėp­ta rek­la­ma, tai pa­tvir­ti­no ir at­lik­ tas ty­ri­mas.

To­k ios ak­ci­jos tu­r i bū­t i su­de­r in­tos ne su mo­k yk­los val­d žia, o su ta­r y­ ba – mo­ki­nių, tė­vų ir mo­ky­to­jų at­sto­ vais, nes nie­kas ne­ga­l i ga­ran­t uo­t i, kad vie­nos ar ki­tos švie­ti­mo įstai­gos va­do­vai iš bend­ro­vių nė­ra ga­vę at­ly­ gio už tai, kad mo­kyk­lo­je bū­tų leis­ta vyk­dy­ti pa­na­šias ak­ci­jas.

Mielieji, nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie pirmame Seimo rinkimų ture Pramonės rinkimų apygardoje balsavote už mane. Kviečiu taip pat aktyviai į rinkimus ateiti ir šį sekmadienį. Aš palaikau Kazį Starkevičių – žmogų, kuris visuomet, nepriklausomai nuo to, kuo ir kur dirbo, nuolat rūpinosi kultūra. Jis – vienas iš Pažaislio festivalio sumanytojų, rėmėjų ir gerbėjų. Per pastaruosius kelerius metus Pramonės rinkimų apygarda žymiai pagražėjo – renovuotos Kauno S. Daukanto, V. Kuprevičiaus ir Palemono vidurinės mokyklos, sutvarkytos įvažos, baigiama atnaujinti Kovo 11-osios vidurinė mokykla. Tai tik dalis svarbesnių darbų, atliktų K.Starkevičiaus iniciatyva. Patikėkite Seimo nario mandatą jam dar vienai kadencijai – leiskite tęsti pradėtus ir pradėti naujus darbus. Justinas Krėpšta Kauno valstybinės filharmonijos vadovas Politinė reklama apmokėta iš Kazio Starkevičiaus politinės kampanijos sąskaitos Nr. LT254010042503094826. Užsakymo Nr. 1033762.

Dr. RIMANTAS JONAS DAGYS

Gerbiami Šilainių apygardos rinkėjai, užaugau Vilijampolėje, jau du kartus esu išrinktas Jūsų atstovu Seime, todėl turėjote laiko mane pažinti iš konkrečių darbų. Mums bendrai dirbant Šilainiuose visos mokyklos yra renovuotos arba baigiamos renovuoti. Suprojektuoti ir laukia investicijų Šilainių bendruomenės centro, dengto stadiono ir kitų pastatų statybų projektai. Būdamas Jūsų atstovu teiksiu įstatymus, stiprinančius mūsų šeimas, įtvirtinančius vaikų teisę turėti mamą – moterį ir tėtį – vyrą, o vaiko auginimą prilyginančius ypač svarbiems visuomenei darbams. Jau paruošti sprendimai dėl lengvatų jaunoms šeimoms nuomojantis ar statantis būstą. Darysiu viską, kad būtų baigti priimti pensijų reformos įstatymai, kurie leistų nuosekliai didinti pensijas. Turiu daug siūlymų ir kitoms sritims. Jūs žinote, kad apie savo darbus, ketinimus Jus detaliai informuoju ir informuosiu pateikdamas savo kasmetines darbų ataskaitas. Prašau Jūsų pasitikėjimo ir pavedimo tęsti šiuos ir kitus darbus. Gerbiami kauniečiai, nuo senų laikų lietuviai, kad ir pasiginčydami, visada stengėsi spręsti klausimus savo galva, remdamiesi savo tautos didžiule istorine patirtimi, neparsiduodami už kelis litus. Tikiu, kad liksime ištikimi savo tradicijoms Politinė reklama apmokėta iš Rimanto Jono Dagio rinkimų sąskaitos. Užs. 1019336


4

penktadienis, spalio 26, 2012

miestas

Pri­va­ti­za­vi­mo fon­das – tuš­to­kas Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

2,4 mln. li­tų – tiek ža­dė­tų pi­ni­gų šie­met ne­bus skir­ta Kau­no gat­ vėms ap­švies­ti, įva­žoms į dau­gia­ bu­čius re­mon­tuo­ti, kul­tū­rai ir ki­ tiems mies­to po­rei­kiams.

Nors me­tų pra­džio­je įvai­rioms mies­tie­čių reik­mėms bu­vo nu­ma­ ty­ti 5 mln. li­tų, va­kar mies­to ta­ry­ bo­je ši su­ma su­ma­žin­ta be­veik per pu­sę – iki 2,6 mln. li­tų. To prie­ žas­tis – tuš­to­kas Pri­va­ti­za­vi­mo fon­das. Di­džio­ji da­lis iš 2,6 mln. li­tų, pa­te­ku­sių į Pri­va­ti­za­vi­mo fon­dą, gau­ta par­da­vus bend­ro­vės „Būs­ to val­da“ ak­ci­jas. Už jas į sa­vi­val­ dy­bės ki­še­nę su­by­rė­jo 2 mln. li­tų. Li­ku­sie­ji 600 tūkst. li­tų su­krapš­ ty­ti pri­va­ti­zuo­jant sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tį smul­kų ne­kil­no­ja­ mą­jį tur­tą. Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas Al­gi­man­tas Lau­cius, ko­ men­tuo­da­mas, ko­dėl į fon­dą ne­ su­rink­ta nu­ma­ty­ta su­ma, tei­gė,

„„Fak­tas: A.Lau­cius pri­pa­ži­no, kad sa­vi­val­dy­bei sun­kiai se­ka­si par­duo­

ti sa­vo tur­tą. 

Artūro Morozovo nuotr.

kad sa­vi­val­dy­bei sun­kiai se­kė­ si par­duo­ti tu­ri­mą ne­kil­no­ja­mą­ jį tur­tą, o už par­duo­tą­jį gau­tos ma­žes­nės, nei ti­kė­ta­si, lė­šos. Esą kal­ti ir neį­vy­kę auk­cio­nai, ku­riuos or­ga­ni­za­vo sa­vi­val­dy­bė. „Tai, kad šių pi­ni­gų ne­tu­ri­ me, ne­reiš­kia, kad pro­jek­tai bus stab­do­mi – jie bus fi­nan­suo­ja­mi po tru­pu­tį, iš tų pi­ni­gų, ku­riuos tu­ri­me“, – aiš­ki­no A.Lau­cius. „Pag­rin­di­nė prie­žas­tis, ko­

dėl ne­ten­ka­me tiek pi­ni­gų – nė­ ra jo­kios pri­va­ti­za­vi­mo stra­te­ gi­jos. Par­duo­da­mi san­dė­liu­kai, pus­rū­siai – dėl to su­ren­ka­ma la­ bai ma­žai pi­ni­gų. Ko­dėl ne­pri­va­ti­

Strin­ga pro­jek­tai „„Vė­di­ni­mo kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­

mai įreng­ti Kau­no spor­to ha­lė­je ir Kul­tū­ros pro­gra­mai nu­brauk­ta po 300 tūkst. li­tų. „„Mo­kyk­lų, dar­že­lių ir ki­tų biu­dže­ti­

nių švie­ti­mo įstai­gų pa­tal­poms pri­ žiū­rė­ti ir re­mon­tuo­ti ne­bus skir­ta 258 tūkst. li­tų. „„Cent­ro po­lik­li­ni­ka ne­be­ga­lės už­si­

deng­ti nau­jo sto­go, o Kal­nie­čių ir Dai­

Nuo sau­sio Kau­no ap­skri­ties vy­riau­ sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to (VPK) vir­ši­ nin­kas Al­gir­das Ka­ mins­kas tu­rės vers­ tis su dviem pa­va­ duo­to­jais.

na­vos po­lik­li­ni­kos neį­si­rengs nau­jų lif­ tų – jos ne­gaus be­veik 500 tūkst. li­tų.

Ri­man­tas Mi­kai­tis:

Nė­ra jo­kios pri­va­ti­ za­vi­mo stra­te­gi­jos. Par­duo­da­mi san­ dė­liu­kai, pus­rū­siai – dėl to su­ren­ka­ma la­bai ma­žai pi­ni­gų.

„„Ne­bus re­mon­tuo­ja­mos ir įva­žos į

dau­gia­bu­čius bei švie­ti­mo įstai­gas, o il­gai ža­dė­tas pa­pil­do­mas ap­švie­ ti­mas pe­rė­jo­se ir­gi ne­bus įreng­tas – šiam tiks­lui nu­ma­ty­tų 100 tūkst. li­ tų nė­ra. Nau­jiems gat­vių ap­švie­ti­mo mai­ti­ni­mo punk­tams ne­ras­ta 250 tūkst. li­tų.

zuo­ja­mos sa­vi­val­dy­bei vis dar pri­ klau­san­čios įmo­nės, ne­tu­rin­čios nie­ko bend­ra su sa­vi­val­dos funk­ ci­jo­mis, – bend­ro­vės La­bo­ra­to­ri­ nių ban­dy­mų cent­ras, Pro­fi­lak­ti­nė de­zin­fek­ci­jos sto­tis?“ – ste­bė­jo­si mies­to ta­ry­bos na­rys Ri­man­tas Mi­kai­tis.

„„ Išar­dys: D.Žu­kaus­kas (iš kai­rės pir

nuo 2007 m. 

Re­tė­ja po­li­ci­jos va Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Pa­va­duo­to­jams – įspė­ji­mo la­pe­liai

„Ne­ži­nau, apie tai dar ne­gal­vo­jau. Gal­vo­siu, kai gau­siu įspė­ji­mo la­pe­ lį“, – pa­klaus­tas apie ga­li­my­bę lik­ ti Kau­no ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju sa­kė Ser­ge­jus Ju­das. Jis ir ki­ti du A.Ka­mins­ko pa­va­duo­ to­jai – Vitalijus Pa­ce­vi­čius ir Da­ rius Žu­kaus­kas – ki­tą sa­vai­tę tu­ri gau­ti la­pe­lius, įspė­jan­čius apie nai­ ki­na­mą vie­ną vir­ši­nin­ko pa­va­duo­ to­jo eta­tą. Lie­tu­vos po­li­ci­jos val­džia jau se­ no­kai nu­spren­dė, kad nuo ki­tų me­ tų ap­skri­čių VPK tu­rė­tų lik­ti po du vir­ši­nin­kų pa­va­duo­to­jus. A.Ka­mins­kas tei­gė dar ne­ži­nan­ tis pa­va­duo­to­jų at­ran­kos kri­te­ri­

jų. Ma­no­ma, kad VPK vir­ši­nin­ko nuo­mo­nės bus pai­so­ma, ta­čiau ji ne­bus le­mia­ma. Pa­va­duo­to­jų pa­ rei­gy­bėms bus tai­ko­mi nau­ji spe­ cia­lūs rei­ka­la­vi­mai, ku­riuos kan­di­ da­tai pri­va­lės ati­tik­ti. Pa­sit­rauks be ko­vos?

A.Ka­mins­kas apie konk­re­čius kan­ di­da­tus į dvi pa­va­duo­to­jų vie­tas ne­bu­vo lin­kęs kal­bė­ti, ta­čiau pir­ miau­sia bus žiū­ri­ma, ar nau­jų rei­ ka­la­vi­mų nea­ti­tin­ka da­bar­ti­niai pa­va­duo­to­jai. Kal­ba­ma, kad grei­čiau­siai be po­ sto liks V.Pa­ce­vi­čius. Jis dien­raš­čiui tei­gė neat­me­tan­tis ga­li­my­bės pa­ko­ vo­ti dėl kė­dės, ta­čiau pri­pa­ži­no pa­ gal­vo­jan­tis ir apie al­ter­na­ty­vą. „Iki Nau­jų­jų dar yra lai­ko, bet aš jau links­tu link tos nuo­mo­nės, kad


5

penktadienis, spalio 26, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Pri­si­min­ta is­to­ri­nė per­ga­lė Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te (LSU) va­kar pri­si­min­ta prieš 75-erius me­tus Ry­go­je mū­sų ša­lies krep­ši­ nin­kų iš­ko­vo­ta vie­na iš įspū­din­ giau­sių per­ga­lių. 1937 me­tais lie­ tu­viai pir­mą kar­tą ta­po Se­no­jo že­ my­no čem­pio­nais.

rmoje eilėje), A.Ka­mins­kas, V.Pa­ce­vi­čius ir S.Ju­das kar­tu VPK šta­be dir­ba And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

va­do­vy­bės gre­tos rei­kia už­leis­ti vie­tą jau­nes­niems ko­le­goms. La­bai rim­tai svars­tau baig­ti dar­bą po­li­ci­jo­je. Jo­je tar­nau­ ju jau 31 me­tus“, – „Kau­no die­nai“ kal­bė­jo V.Pa­ce­vi­čius. V.Pa­ce­vi­čiaus tar­ny­bos sta­žas vi­ daus rei­ka­lų sis­te­mo­je ne ką ma­žes­ nis nei ko­le­gų. A.Ka­mins­kas tar­nau­ja 30 me­tų, S.Ju­das – 32. Tik D.Žu­ kaus­ko įdir­bis kuk­les­nis – 17 me­tų.

– nuo 2007 m. A.Ka­mins­kas Kau­ no po­li­ci­jai va­do­vau­ja nuo 2001 m. ir šias pa­rei­gas tu­rė­tų iš­lai­ky­ti dar ma­žiau­siai me­tus. Ki­tą ru­de­nį bai­gia­si pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja. Ar šia­me po­ste ban­dys iš­si­lai­ky­ ti dar vie­ną ka­den­ci­ją, A.Ka­mins­ kas neat­sa­kė.

A.Ka­mins­ko ka­den­ci­ja bai­gia­si

La­bai rim­tai svars­tau baig­ti dar­bą po­li­ci­jo­je.

„Pri­ta­riu spren­di­mui pa­lik­ti du, o ne tris pa­va­duo­to­jus. Ma­nau, kad tai tu­rė­jo bū­ti se­niai pa­da­ry­ta“, – sa­kė V.Pa­ce­vi­čius. Iš da­bar­ti­nių A.Ka­mins­ko pa­va­ duo­to­jų V.Pa­ce­vi­čius šias pa­rei­ gas ei­na se­niau­siai – nuo 2002 m. S.Ju­das A.Ka­mins­ko pa­va­duo­to­ju dir­ba nuo 2003 m., D.Žu­kaus­kas

Lat­vi­jos sos­ti­nė­je vy­ku­sia­me ant­ ra­ja­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te mū­ siš­kiai pra­no­ko Ita­li­jos ir Pran­cū­ zi­jos krep­ši­nin­kus. Čem­pio­nais tuo­met ta­po Fe­lik­sas Kriau­čiū­ nas, Sta­sys Šač­kus, Pra­nas Tal­ zū­nas, Jo­nas Žu­kas, Leo­nas Balt­ rū­nas, Ze­no­nas Pu­zi­naus­kas, Ar­tū­ras And­ru­lis, Leo­nas Ke­pa­las, Pra­nas Ma­žei­ka, Čes­lo­vas Dauk­ ša, Leo­nas Pet­raus­kas ir Eu­ge­ni­ jus Ni­kols­kis.

Po dve­jų me­tų tą pa­tį pa­kar­to­ jo auk­si­nė krep­ši­nin­kų kar­ta Kau­ no spor­to ha­lė­je vy­ku­sia­me čem­ pio­na­te. Kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios me­tu da­ ly­viams taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos krep­ši­nio 90-ečiui skir­ ta pa­ro­da, neat­si­tik­ti­nai su­reng­ta LSU. Bū­tent čia, tuo­me­čiuo­se Kū­ no kul­tū­ros rū­muo­se, mū­sų spor­ ti­nin­kai ruo­šė­si 1937-ųjų me­tų pir­me­ny­bėms. Pri­si­min­ti is­to­ri­nę su­kak­tį at­ vy­ko Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, ne­se­niai Lie­tu­vos tau­ ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) vai­rą pe­rė­mu­si Dai­na Gu­dzi­ne­vi­ čiū­tė, nu­si­pel­nęs tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­ de­ra­ci­jos (LKF) ge­ne­ra­li­nis sek­ re­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas, spor­to is­to­ri­kas Skir­man­tas Ka­ ra­le­vi­čius.

„Bu­vau vie­nas iš pir­mų­jų, ku­ris ma­tė, kaip bu­vo de­da­mos pir­mo­ sios šio pa­sta­to ply­tos, o 1937-ųjų me­tų mū­sų krep­ši­nin­kų per­ga­lė bu­vo tar­si per­kū­nas iš gied­ro dan­ gaus ne tik Lie­tu­vai, bet ir vi­sam spor­to pa­sau­liui. Šios per­ga­lės at­gar­siai nu­vil­ni­jo už Eu­ro­pos ri­ bų, – pri­si­mi­nė V.Adam­kus. – Po šios per­ga­lės lie­tu­vių tau­tai bu­vo įžieb­ta pa­si­di­džia­vi­mo ir pa­trio­ tiš­ku­mo lieps­na. Po trium­fo Ry­ go­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos krep­ši­nin­ kų ke­lias į vir­šū­nę“. „Kiek­vie­nas lai­ko­tar­pis tu­ri sa­ vo did­vy­rių. 1937 me­tais sek­ti­ ną pa­vyz­dį vi­sai spor­to bend­ruo­ me­nei pa­ro­dė krep­ši­nin­kai. Iki tol po­pu­lia­riau­sia spor­to ša­ka ša­ly­je bu­vo fut­bo­las. Po auk­si­nio trium­ fo vis­kas pa­si­kei­tė iš es­mės“, – pa­ste­bė­jo LSU uni­ver­si­te­to rek­ to­rius Al­ber­tas Skur­vy­das.

Vi­ta­li­jus Pa­ce­vi­čius:

„Anks­ti dar. Rei­kia pa­lauk­ti, kol po­li­ci­jos va­do­vy­bė įver­tins pen­ ke­rių me­tų veik­lą“, – sa­kė A.Ka­ mins­kas.

„„Sim­bo­liš­ka: V.Adam­kus pa­sa­ko­jo, kad nuo 1937 me­tų trium­fo Ry­go­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos krep­ši­nin­kų ke­

lias į vir­šū­nę. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


6

penktadienis, spalio 26, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Tei­gia­ma skan­da­lų pu­sė

Lu­kas Mik­ne­vi­čius

Š

ie Sei­mo rin­ki­mai kai ku­rių ap­žval­gi­ nin­k ų jau va­di­na­mi ko­rum­puo­čiau­ siais ir ne­skaid­riau­siais – esą dar nie­ kad mū­sų ša­lies is­to­ri­jo­je ne­bu­vo taip ma­siš­kai per­ka­mi bal­sai, dar nie­kad ne­fik­suo­ ta tiek daug ki­to­kių pa­žei­di­mų. Bet ar tik­rai? Ar neat­ro­do nai­vu ma­ny­ti, kad par­ti­jos ir at­ski­ri po­li­ti­kai, ku­rie šie­met rin­kė­jus vi­lio­ja de­šim­ti­nė­mis li­tų ar bam­ba­liais alaus, taip ne­siel­gė prieš ket­ve­rius ar aš­tuo­ne­rius me­tus? Aiš­ku, kad el­gė­si, ta­čiau toks triukš­mas ne­kil­da­vo. Ir, at­ro­do, čia ir yra vi­sa es­mė. Nei prieš ket­ve­r ius, nei prieš aš­t uo­ne­r ius me­tus Lie­tu­vo­je dar ne­bu­vo to­kio so­cia­li­nių tink­lų ir so­cia­l i­nės ži­n iask­lai­dos bu­mo. Jei koks nors, pa­vyz­džiui, Ši­lu­tės rin­kė­jas ir pa­si­ pik­tin­da­vo siū­ly­mais par­duo­ti bal­są, apie tai ne­la­bai kas ir su­ži­no­da­vo. Da­bar už­ten­ka apie tai pra­neš­ti sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je ar as­me­ ni­nia­me tink­la­raš­ty­je ir nau­jie­na pa­ti nu­vil­ni­ ja per vi­są ša­lį.

Ga­li­ma įžvelg­ti net ir tei­ gia­mą rin­ki­mus ly­din­ čių skan­da­lų pu­sę. Vi­sas šis triukš­mas ro­do, kad šiuo­lai­ki­niai rin­kė­jai – ne avi­nų ban­da. Ga­l i­ma įžvelg­t i net ir tei­g ia­mą rin­k i­mus ly­ din­čių skan­da­lų pu­sę. Vi­sas šis triukš­mas ro­ do, kad šiuo­lai­ki­niai rin­kė­jai – ne avi­nų ban­ da. Da­bar jie gink­luo­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais su įdieg­ta fil­ma­vi­mo ir gar­so įra­šy­mo įran­ga, tad kiek­vie­nas bal­sus per­kan­tis po­li­ti­kas ar jo pa­ka­l i­kas ri­zi­kuo­ja kur kas la­biau nei se­ nų te­le­fo­nų „No­k ia“ ir ka­se­t i­n ių mag­ne­to­fo­ nų lai­kais. To­dėl ne­rei­kia ste­bė­tis, kad dėl ga­ li­mo bal­sų pir­ki­mo pra­dė­tų iki­teis­mi­nių ty­ri­ mų yra dau­giau nei per anks­tes­nius rin­ki­mus į Sei­mą. Ga­li­ma net pro­gno­zuo­ti, kad po ket­ ve­rių me­tų to­kių ty­ri­mų bus dar dau­giau. Ne­ bent kas nors mos­tel­tų bur­tų laz­de­le ir aki­mo­ ju pa­keis­tų mū­sų po­li­ti­kų men­ta­li­te­tą, kad šie pa­tys nu­sto­tų tuos bal­sus pirk­ti. Be­je, kal­bant apie bal­sų pir­ki­mą ir to­kio po­li­ti­ kų men­ta­li­te­to iš­ta­kas, ga­li­ma pri­si­min­ti ir tai, ko ne­pri­si­me­na prie Sei­mo rū­mų bei Vy­riau­ sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pi­ke­tuo­jan­tys jau­ nuo­liai, – bū­tent 2003-iai­siais vy­ku­sį re­fe­ren­ du­mą dėl sto­ji­mo į ES. Tuo­met pa­ti vals­ty­bė, su­si­vie­ni­ju­si su pre­ky­bos cent­rais, rin­kė­jams da­li­jo pi­giau­sią alų ir skal­bi­mo mil­te­lius. Taip bu­vo priim­tas vie­na iš svar­biau­sių spren­ di­mų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. To­ dėl rei­kia tik džiaug­tis, kad da­bar­ti­nei rin­kė­jų kar­tai to­kie bū­dai ne­beat­ro­do priim­ti­ni. informacija:

302 250

Šla­pių kel­nių efek­tas

M

a­dos kei­čia­si, tai gra­ žu ir žais­min­ga, tai nau­din­ga vals­ty­bės eko­no­mi­kai. Už­ten­ ka, kad di­zai­ne­riai pa­skel­bia ar­ tė­jan­čio se­zo­no ma­din­gą spal­vą, be­ma­tant me­tų me­tus už­si­gu­lė­ ju­sios, bet stai­ga pra­dė­tos pro­ te­guo­ti spal­vos me­džia­gos iš­ graibs­to­mos. Su ma­do­mis ne­pa­si­gin­čy­si: ar­ba tu ma­din­gas, ar­ba at­si­li­kė­ lis, se­na­ma­diš­kas. Kai spau­do­je pa­skai­čiau, kad da­bar la­bai ma­din­gos „šla­pio efek­to“ kel­nės, vi­sai pa­si­me­čiau. Taip išei­na, kad mies­te šla­pio­mis kel­nė­mis šli­ti­nė­jan­tys džen­tel­ me­nai, ku­rių net į au­to­bu­są vai­ ruo­to­jai ne­no­ri įsi­leis­ti, yra pa­ tys ma­din­giau­si. Ban­džiau pra­dė­ti dis­ku­si­ ją su ko­le­go­mis apie tas ma­din­ gas šla­pias kel­nes, jau­ni­mas su­ si­žval­gė ir man paaiš­ki­no, kad ne tai tu­ri­ma min­ty­je, apie ką aš gal­vo­ju. (...) Ma­dos kei­čia­si ir po­li­ti­ko­je. Pui­kiai pri­si­me­nu, kai be­veik be išim­ties vi­si au­to­biog­ra­fi­jo­se ra­ šė, jog ki­lę iš dar­bi­nin­kų, ne­pa­si­ tu­rin­čių­jų ar­ba iš vi­du­ti­nių vals­ tie­čių šei­mų, ir tik ne­nu­gin­či­ja­mų fak­tų ver­čia­mi kai ku­rie tu­rė­jo pa­ra­šy­ti, jog ki­lę iš in­te­li­gen­tų. Toks pri­si­pa­ži­ni­mas daž­nai nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo. O jau­nuo­ liai, veng­da­mi tar­nau­ti so­vie­ ti­nės ka­riuo­me­nės po­van­de­ni­ nia­me lai­vy­ne, pa­ra­šy­da­vo, kad tu­ri gi­mi­nių Ame­ri­ko­je. Tai be­ veik vi­sa­da iš­gel­bė­da­vo nuo to­ kio po­bū­džio tar­ny­bos, bet šis fak­tas daž­nai at­si­liep­da­vo to­li­ mes­nia­me gy­ve­ni­me. Da­bar – ki­ta ma­da, be­veik vi­ si ki­lę iš ku­ni­gaikš­čių, ba­jo­rų, dva­ri­nin­kų. Su­si­da­ro įspū­dis, kad tie dar­bi­nin­kų, be­že­mių, ma­ža­že­mių pa­li­kuo­nys emig­

K

iek­vie­nais me­tais ky­ lan­ti pro­ble­ma dėl mig­ ruo­jan­čių paukš­čių žū­ ties mies­tuo­se iš tie­sų yra la­bai leng­vai spren­džia­ma. Ne­rei­kia jo­kių tech­ni­kos iš­ra­di­ mų, kad bū­tų ga­li­ma apsaugoti į stik­li­nius pa­sta­tus at­si­tren­ku­ sius paukš­čius. Ži­niask­lai­do­je pa­skli­do min­ tis, kad paukš­čius nuo žū­ties ga­li iš­gel­bė­ti spe­cia­li ant lan­gų kli­juo­ja­ma plė­ve­lė ar­ba plėš­rių­ jų paukš­čių si­lue­tai. Te­ko ap­si­lan­ky­ti vie­no­je įmo­ nė­je ir iš­vy­dau, kaip žmo­nės džiau­gė­si sa­vo ini­cia­ty­va ap­kli­

ra­vo, ne­be­li­ko jų čia. Ko ge­ro, dėl to jau ir tri­jų mi­li­jo­nų gy­ ven­to­jų Lie­tu­vo­je ne­be­li­ko. Tai gal iš tie­sų Lie­tu­vo­je da­bar gy­ ve­na tik ku­ni­gaikš­čių ir di­di­kų pa­li­kuo­nys, ku­rie ban­do dik­ tuo­ti nau­jas ma­das po­li­ti­ko­ je, ypač Sei­mo rin­ki­mų iš­va­ka­ rė­se. Di­di­kai tu­ri sa­vų įpro­čių, ku­riuos Lie­tu­vo­je li­ku­siems ne mė­ly­no­jo krau­jo pi­lie­čiams sun­ ku per­pras­ti, jie ta­po sa­vo­tiš­kai pa­lin­ku­siais kark­lais, ant ku­rių vi­sos ož­kos ban­do lip­ti. Ba­jo­rų tar­pu­sa­vio vai­dai XVIII am­žiu­je vi­siš­kai pra­žu­dė Lie­tu­vos vals­ ty­bę, ar lei­si­me tam pa­si­kar­to­ ti XXI am­žiu­je? Kla­nai bu­ria­si į par­ti­jas ir ban­do pa­tek­ti į val­ džią ve­da­mi kerš­to prieš vis dar vei­kian­čią tei­sė­sau­gą. Kla­nai yra už anar­chi­ją ir už lin­čo teis­ mus ne­be­ga­lin­tiems ap­si­gin­ti. Vis dėlto tai da­ry­ti jiems truk­ do pro­ku­ro­rai ir teis­mai, to­dėl

juos sie­kia­ma iš­vo­lio­ti pur­ve ir su­men­kin­ti, pa­vie­nių nu­si­žen­ gu­sių pro­ku­ro­rų ar tei­sė­jų ne­ do­ry­bė­mis sie­kia­ma iš­tep­lio­ti vi­sus są­ži­nin­gai dir­ban­čiuo­sius tei­sė­sau­gos sis­te­mo­je. Drums­ ta­me van­de­ny­je leng­viau su­ grieb­ti lai­mi­kį. Kla­nai sie­kia teis­ti ne­pak­lus­ niuo­sius be teis­mo. Ban­do­ma at­ver­ti ke­lią pa­tek­ti į Sei­mą apie 150 teis­tų, teis­tų ir ban­džiu­sių nu­slėp­ti teis­tu­mą Lie­tu­vos pi­lie­ čių. Jau sun­ku su­skai­čiuo­ti, ko­ kiam skai­čiui kan­di­da­tų Vy­riau­ sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­nai­ki­no ne­lie­čia­my­bę įta­riant, kad jie yra pa­da­rę nu­si­kal­ti­mų. (...) Kaž­kam kerš­ta­vo­me (ačiū Die­vui, ne vi­si), ir per rin­ki­mus 2008 me­tais Sei­me pa­si­reiš­kė tas „šla­pių kel­nių“ efek­tas, skli­ do da­lies sei­mū­nų sklei­džia­mas po­li­ti­nio neį­ga­lu­mo dvo­kas, nuo ku­rio ken­tė­jo ne tik do­rai dir­

ban­tys Sei­mo na­riai, bet ir vi­sa Lie­tu­va. (...) Di­d i­kai konf­l ik­t us daž­n ai spręs­da­vo dvi­ko­vo­se, gi­mi­nių kla­nai vie­ni ki­tiems kerš­tau­da­ vo de­šimt­me­čius, net kei­čian­tis kar­toms. Ka­rin­gu­mas ir kerš­tin­ gu­mas ne­sve­ti­mas ir mū­sų tau­ tos men­ta­li­te­tui. Ka­dan­gi ne­san­ tai­kos kurs­ty­mas drau­džia­mas įsta­ty­mu, tai ta­po ma­din­ga, kad kla­nai sa­vo ga­lias sie­kia rea­li­ zuo­ti ei­da­mi į po­li­ti­ką. To­dėl ne­va­lia bal­suo­ti kerš­ tau­jant nuei­nan­tie­siems, o rei­ kia su­ras­ti jė­gų ir kant­ry­bės rim­ tai pa­svars­ty­ti, kas ver­tas mus val­dy­ti ne dėl iš­kry­pė­liš­kų am­ bi­ci­jų, ne dėl kerš­to tiems, ko dar ne­pa­jė­gė su­tryp­ti, o dėl da­ly­ki­ nių ir žmo­giš­kų­jų sa­vy­bių. 2008 me­tais pa­juo­ka­vo­me, at­ker­ši­jo­ me, ta­čiau tai grį­žo mums pa­ tiems bu­me­ran­gu. Prof. An­ta­nas Bu­čins­kas

ja­vę lan­gus plė­ve­le to­kiais si­lue­ tais. Vi­sa bė­da, kad jie si­lue­tus kli­ja­vo iš vi­di­nės lan­gų pu­sės. Toks dar­bas yra vi­siš­kai ne­ nau­din­gas. Nes­var­bu, kas bū­tų kli­juo­ja­ma ir ko­kios for­mos si­lue­tas, svar­ bu, kad tai bū­tų pa­da­ry­ta iš lau­ ko pu­sės. Mig­ruo­da­mi paukš­ te­liai lan­guo­se ma­to me­džių at­spin­džius, dan­gų, to­dėl rei­kia su­trik­dy­ti tą at­spin­dį. Paukš­čius nuo žū­ties ga­li iš­ gel­bė­ti iš lip­nios plė­ve­lės iš­kirp­ ti or­na­men­tai ir pri­kli­juo­ti ant išo­ri­nės lan­go pu­sės. Tė­vai ga­ li su vai­kais iš­kar­py­ti snai­ges ir

taip pa­puoš­ti bu­to lan­gus. Ga­li­ ma pa­nau­do­ti dirb­ti­nį purš­kia­ mą snie­gą. Dar ga­li­ma lau­ke virš lan­go pri­tvir­tin­ti tink­lą. Jis su­trik­dys at­spin­džius ir paukš­čiai ne­be­ pa­puls į pink­les. Ga­mi­na­mos ir spe­cia­lios lan­ gams skir­tos plė­ve­lės, ku­rios at­ro­do es­te­tiš­kai, bet yra ne­pi­ gios. Vie­no bu­to lan­gus dar ga­li­ ma bū­tų ja ap­kli­juo­ti, bet, spė­ju, vi­so na­mo lan­gus ap­sau­goti bū­ tų ne­pi­gus rei­ka­las. Tie, ku­rie tu­ri lau­ke įreng­tas lan­gų ža­liu­zes, taip pat ga­lė­tų per paukš­čių mig­ra­ci­ją jas lai­ky­ti

nu­leis­tas. Vis­dėlto dau­giaaukš­ čiuo­se pa­sta­tuo­se esan­čių bu­ tų sa­vi­nin­kai, ma­ny­čiau, leng­ vai ga­lė­tų ap­sau­go­ti sa­vo lan­gus kan­ce­lia­ri­nių pre­kių par­duo­tu­ vė­je įsi­gi­ję lip­niu pa­grin­du pa­ ga­min­to po­pie­riaus. Nes­var­bu, ką šei­ma su­gal­vos iš­kar­py­ti – Kalėdų se­ne­lius, la­ pus ar paukš­čius, ta­čiau kar­pi­ nius pri­kli­ja­vę ant išo­ri­nės lan­ go pu­sės jie pri­si­dės prie dar vie­no paukš­čio gy­vy­bės iš­gel­ bė­ji­mo. Tai nė­ra su­dė­tin­ga, te­rei­kia no­ro ir iš­ma­ny­mo. Er­lan­das Pap­laus­kis

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Andriaus Deltuvos pieš.

Kaip pa­gel­bė­ti spar­nuo­čiams?

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Rei­kia su­ ras­ti jė­gų ir kant­ry­bės rim­tai pa­ svars­ty­ti, kas ver­tas mus val­dy­ti ne dėl iš­kry­ pė­liš­kų am­ bi­ci­jų, o dėl da­ly­ki­nių ir žmo­giš­kų­jų sa­vy­bių.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktadIENIS, spalio 26, 2012

Lietuva

Iš­ban­dy­mas for­muo­jant nau­ją val­džią Ki­tą sa­vai­tę Pre­zi­ den­tės Da­lios Gry­ baus­kai­tės lau­ kia vie­nas rim­čiau­ sių iš­ban­dy­mų – ji pir­mą­syk per sa­ vo ka­den­ci­ją im­sis nau­jos val­džios for­ ma­vi­mo.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pla­nų dar nė­ra

Atei­nan­čios sa­vai­tės pra­džio­ je, o grei­čiau­siai jau rin­ki­mų nak­ tį, paaiš­kės, kas Lie­tu­vą val­dys dar ket­ve­rius me­tus. Kas bus val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­ris ir užims mi­nist­ro pir­mi­nin­ko po­stą, pri­ klau­sys ne tik nuo rin­ki­mų re­zul­ta­ tų, bet ir nuo ša­lies va­do­vės D.Gry­ baus­kai­tės žo­džio. Ji jau yra lei­du­si su­pras­ti, ku­rios par­ti­jos ir po­li­ti­kai yra jos fa­vo­ri­tai, ta­čiau, ži­no­ma, ig­no­ruo­ti rin­kė­jų va­lios ne­ga­lės. Tad jau ki­tą sa­vai­tę S.Dau­kan­to aikš­tės rū­muo­se ji tu­ rė­tų priim­ti su­si­for­ma­vu­sios val­ dan­čio­sios dau­gu­mos ly­de­rį, ar­ba bū­si­mą prem­je­rą. Kaip in­for­ma­vo Pre­zi­den­tės at­ sto­vė spau­dai Da­lia Ul­bi­nai­tė, vals­ ty­bės va­do­vė atei­nan­čios sa­vo sa­ vai­tės pla­nus ži­nos tik sek­ma­die­nio va­ka­re. Jos tei­gi­mu, atei­nan­čią sa­ vai­tę Pre­zi­den­tė jo­kių vi­zi­tų į už­ sie­nio ša­lis ne­pla­nuo­ja. Va­di­na­si, lai­ką ga­lės skir­ti vi­daus po­li­ti­kos pe­ri­pe­ti­joms ap­tar­ti. Rin­ki­mų die­ną ne­kal­bės

Pre­zi­den­tė prieš ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą vis dėl­to pa­siel­gė neįp­ras­ tai. Užuot bal­sa­vu­si sek­ma­die­nį – įpras­tą rin­ki­mų die­ną, ji rin­ki­ mų apy­lin­kė­je bal­sa­vo iš anks­to, t. y. už­va­kar. Ko­dėl D.Gry­baus­kai­tė taip nu­spren­dė, pre­zi­den­tū­ra ne­ de­ta­li­zuo­ja. Tik nu­ro­do­ma, kad Pre­zi­den­ tė bal­suo­ti sa­vait­ga­lį ne­bū­tų ga­ lė­ju­si. Jo­kių vi­zi­tų to­mis die­no­mis D.Gry­baus­kai­tė, anot pre­zi­den­tū­ ros, ne­tu­ri. Spė­ja­ma, kad Pre­zi­den­tė taip elg­tis ga­li siek­da­ma ku­rį lai­ką iš­ veng­ti ži­niask­lai­dos dė­me­sio. Juk D.Gry­baus­kai­tei ga­li bū­ti už­duo­ da­ma klau­si­mų apie ne­se­niai pa­ vie­šin­tą ne­tei­sė­tai pa­da­ry­tą įra­šą, ku­ria­me, kaip tei­gia­ma, Sei­mo pir­ mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė Pre­zi­den­ tę kal­ti­na au­to­ri­ta­riz­mu. Jau aiš­ku, kad rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se Pre­zi­den­tė sa­vo nuo­mo­nės ne­pa­reikš. V.Adam­kaus prin­ci­pai

Prieš ket­ve­rius me­tus, prie­šin­gai nei D.Gry­baus­kai­tė, pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus dar rin­ki­mų iš­ va­ka­rė­se pa­skel­bė, kad va­do­vau­da­ ma­sis pa­sau­li­ne pra­kti­ka Vy­riau­ sy­bę pa­ves for­muo­ti dau­giau­sia man­da­tų iš­ko­vo­ju­siai par­ti­jai. Kaip ži­no­ma, per 2008-ųjų rin­ ki­mus ly­de­riau­jan­čia par­ti­ja ta­po And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mi

„„Au­dien­ci­jos: ki­tą sa­vai­tę į su­si­ti­ki­mus pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se žengs nau­ja­ja­me Sei­me at­sto­vau­ja­mų par­ti­jų ly­de­riai.

kon­ser­va­to­riai. O prem­je­ro kan­di­ da­tū­ra ta­po aiš­ki jau rin­ki­mų nak­tį. Po ke­lių die­nų jį pre­zi­den­tas priė­mė ir pa­ve­dė jam for­muo­ti Vy­riau­sy­bę. V.Adam­kus tą­syk ne­slė­pė sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo tuo­me­te Arū­no Va­lins­ko Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ ja (TPP), ta­čiau nie­ko pa­da­ry­ti ne­ ga­lė­jo. „Ver­ti­ni­mas yra Lie­tu­vos žmo­nių va­lia“, – taip dip­lo­ma­ tiš­kai V.Adam­kus at­sa­ki­nė­jo tiek apie TPP mi­nist­rų kan­di­da­tū­ras, tiek apie šios par­ti­jos da­ly­va­vi­mą koa­li­ci­jo­je. Be­je, kad A.Va­lins­kas taps Sei­mo pir­mi­nin­ku, ėmė aiš­kė­ti jau rin­ki­ mų nak­tį. 2004 m. pre­zi­den­tas V.Adam­ kus ku­rį lai­ką lau­kė, kol tuo­me­tis prem­je­ras Al­gir­das Bra­zaus­kas dėl val­džios da­ly­bų su­si­tars su tuo­met dau­giau­sia vie­tų Sei­me ga­vu­sia Vik­to­ro Us­pas­ki­cho Dar­bo par­ti­ja. Pa­si­kal­bės su vi­sais

Re­gis, da­bar­ti­nei ša­lies va­do­vei bū­ tų priim­ti­niau­sia dirb­ti su šiuo me­ tu val­džio­je esan­čio­mis par­ti­jo­mis – Tė­vy­nės są­jun­ga ir Li­be­ra­lų są­ jū­džiu. Be­je, bū­tent šios jė­gos sva­ riai pri­si­dė­jo ir prie D.Gry­baus­kai­ tės rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, ją rė­mė ir rin­ko pa­ra­šus. Nei kon­ser­va­to­riai, nei li­be­ra­lai kol kas ne­kal­ba apie sa­vo kan­di­da­tus bū­si­muo­se pre­zi­ den­to rin­ki­muo­se. Ti­kė­ti­na, kad jie D.Gry­baus­kai­tę rems ir to­liau. Griež­čiau­sią nuo­mo­nę kal­bė­ da­ma apie par­ti­jas ša­lies va­do­vė yra pa­reiš­ku­si dėl Dar­bo par­ti­jos. Prieš ku­rį lai­ką, ko­men­tuo­da­ma šios par­ti­jos ga­li­my­bes da­ly­vau­ ti for­muo­jant koa­li­ci­ją, ji tei­gė: „Jei par­ti­ja no­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ti po­li­ti­ko­je ir for­muo­ti Vy­riau­sy­bę, ne­tu­rė­tų taip at­vi­rai vil­kin­ti by­los. Jei par­ti­ja yra są­ži­nin­ga – nė­ra ko slėp­ti ir bi­jo­ti.“ Ne­men­ka ti­ki­my­bė, kad jau atei­ nan­tį pir­ma­die­nį ar­ba bent ki­tą sa­ vai­tę Pre­zi­den­tė priims vi­sas į nau­ ją­jį Sei­mą pa­te­ku­sias par­ti­jas ir ap­tars su jo­mis be­for­muo­jan­čias nau­jas koa­li­ci­jas.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.


8

penktadIENIS, spalio 26, 2012

lietuva

Ap­do­va­no­ji­mai – iš Pre­zi­den­tės ran­kų Va­kar, mi­nint Pag­rin­di­nio Lie­tu­ vos įsta­ty­mo dvi­de­šimt­me­tį, pre­ zi­den­tū­ro­je iš­kil­min­gai ap­do­va­ no­ti 24 Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no lau­rea­tai.

„„Nu­ga­lė­to­jai: tarp Pre­zi­den­tės ir tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­gerb­tų Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no lau­rea­tų bu­vo ir vai­kų.

Džojos Gundos Barysaitės nuo­tr.

Ap­do­va­no­da­ma nu­ga­lė­to­jus Pre­ zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad vis di­dė­jan­tis Pag­rin­di­niu ša­ lies įsta­ty­mu be­si­do­min­čių žmo­nių skai­čius ro­do, jog Lie­tu­vos vi­suo­ me­nė tam­pa pi­lie­tiš­kai bran­di. „Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas – pui­ ki pi­lie­tiš­ku­mo mo­kyk­la, ug­dan­ti pa­gar­bą mū­sų vals­ty­bės san­tvar­ kai ir žmo­gaus tei­sėms. Iš­ma­ny­ da­mi svar­biau­sią Lie­tu­vos įsta­ty­ mą ir gy­ven­da­mi pa­gal jį, ku­ria­me tei­sin­ges­nę ir ge­res­nę Lie­tu­vą, ku­ rio­je no­ri­me gy­ven­ti, aug­ti, dirb­ti ir to­bu­lė­ti“, – kal­bė­jo ji. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius su­si­rin­ku­sie­siems lin­kė­jo vi­sur ir vi­sa­da nau­do­tis Kons­ti­tu­ ci­jos su­tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis ir gin­ti Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas ver­ ty­bes. Kons­ti­tu­ci­jos kny­gos su Pre­ zi­den­tės pa­ra­šu bei mi­nist­ro do­va­ nos ket­vir­ta­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je įteik­tos 24 lau­rea­tams, tarp ku­rių bu­vo ir vai­kų. Dar pen­kiems lau­rea­tams, tarp ku­rių trys – lais­vės atė­mi­mo baus­ mes at­lie­kan­tys as­me­nys, lai­mė­ji­mai bus per­duo­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no eta­pe šie­met da­ly­va­vo 32 tūkst. pi­lie­čių. KD, BNS inf.

Gru­zi­jo­je din­go lie­tu­vis Gru­zi­jo­je ne­ran­da­ma į žy­gį kal­nuo­ se rug­sė­jį išė­ju­sio mė­gė­jo al­pi­nis­to iš Lie­tu­vos.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja dar rug­sė­jo 26 d. su­lau­kė Čes­lo­vo Ta­ li­jū­no krei­pi­mo­si – vy­ras pra­ne­šė apie din­gu­sį sū­nų To­mą Ta­li­jū­ną. Pa­sak Č.Ta­li­jū­no, jo sū­nus iš­vy­ko į Mes­ti­ją Gru­zi­jo­je rug­sė­jo 13-ąją, iš jos ke­lia­vo į Šiau­rės Ry­tus, Tet­ nul­džio kal­ną, ku­rios aukš­tis sie­kia 4 858 m. Al­pi­nis­tas mė­gė­jas T.Ta­ li­jū­nas vy­ko vie­nas, su pa­la­pi­ne ir įran­ga. Jis bu­vo ža­dė­jęs su­si­siek­ti su ar­ti­mai­siais, ta­čiau to ne­pa­da­rė. Lie­tu­vos am­ba­sa­da Gru­zi­jo­je, ga­vu­si šią in­for­ma­ci­ją, su­si­sie­kė su Gru­zi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ ja (VRM), taip pat Mes­ti­jos po­li­ci­ jos vir­ši­nin­ku ir gel­bė­to­jų tar­ny­ ba. Mi­nė­tos Gru­zi­jos ins­ti­tu­ci­jos in­for­ma­vo, kad lie­tu­vis yra ap­lin­ ki­niuo­se kal­ny­nuo­se su vie­ti­niais gru­zi­nais gi­dais. Ta­me re­gio­ne esą nė­ra ki­to ry­šio – tik ra­di­jo ry­šys, tad pla­nuo­ta, kad T.Ta­li­jū­nas ga­lė­ tų su­si­siek­ti su ar­ti­mai­siais gru­pei nu­si­lei­dus iki Mes­ti­jos po dvie­jų ar tri­jų die­nų. Su tė­vais jis ne­su­si­sie­ kė ir paieš­ka bu­vo pra­tęs­ta. Spa­lio 9 d. Lie­tu­vos am­ba­sa­da Gru­zi­jo­je krei­pė­si į Gru­zi­jos VRM pra­šy­da­ma nu­sta­ty­ti T.Ta­li­jū­no bu­vi­mo vie­tą ir spa­lio 15 d. ofi­cia­ liai bu­vo pa­skelb­ta lie­tu­vio paieš­ka Gru­zi­jo­je. Spa­lio 24 d. in­for­ma­ci­ja apie din­gu­sį lie­tu­vį per­duo­ta Gru­ zi­jos ži­niask­lai­dai. BNS inf.


9

penktADIENIS, spalio 26, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,34 %

2,9

+0,43 %

–1,42 %

Kon­sul­tuos ­ val­džią In­ves­tuo­to­jų aso­cia­ci­ja įstei­gė Kom­pe­ten­ ci­jų cent­rą ir teiks moks­li­nė­mis iš­va­do­mis pa­grįs­tas re­ko­men­da­ci­jas Vy­riau­sy­bei bei Sei­mui. Prie Kom­pe­ten­ci­jų cent­ro veik­los su­ti­ko pri­si­dė­ti apie 30 eko­no­mi­kos, fi­ nan­sų ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tų. Iš­nag­ri­nė­ jęs pro­ble­mą, Kom­pe­ten­ci­jų cent­ras vie­ šai skelbs ne tik re­ko­men­da­ci­jos iš­va­dą, bet ir prie­lai­das, skai­čia­vi­mus, siū­lo­mo spren­di­mo pra­na­šu­mus ir trū­ku­mus.

proc.

per me­tus Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo že­mės ūkio pro­duk­tų su­pir­ki­mo kai­nos.

tu­vos gy­ven­to­jų. 

Kas­pa­ro Kraf­to (BFL) nuo­tr.

Skie­pų kai­na – sta­bi­li Rin­ka per ma­ža

Skie­pų nuo gri­po ga­min­to­jams Lie­tu­vos rin­ka ne pa­ti pa­lan­kiau­ sia. Gy­ven­to­jų čia vos 3 mln., o kas­met be­si­skie­pi­jan­čių nuo gri­ po bū­na ma­žiau nei de­šim­ta­da­ lis. Vak­ci­nos ga­min­to­jus gelbs­ti tik tai, kad prieš kiek­vie­ną žie­ mą Lie­tu­va už­si­sa­ko skie­pų, ku­ riuos tam tikrų gru­pių gy­ven­to­ jams ski­ria ne­mo­ka­mai. Pa­sak skie­pus ir ki­to­kias svei­ ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­ kian­čios įmo­nės „En­de­mik“ di­ rek­to­riaus Sau­liaus Kon­se­vi­čiaus, vak­ci­nas nuo gri­po ku­ria tik di­ džiau­si vais­tų ga­min­to­jai, nes vak­ci­nų sa­vi­kai­na yra di­de­lė, o už­dar­bis iš jų – ma­žas. „Ga­min­to­jams la­biau ap­si­mo­ ka tą pa­čią vak­ci­ną tiek­ti Vo­kie­ ti­jai ar­ba Ang­li­jai, nes ten ji par­ duo­da­ma už pa­na­šią pi­ni­gų su­mą kaip Lie­tu­vo­je, tik skai­čiuo­ja­mą eu­rais. Dėl to, pa­vyz­džiui, per­ nai bu­vo su­kur­tas dirb­ti­nis de­fi­ ci­tas – vak­ci­nas nuo gri­po Lie­tu­ vai tie­kė tik dvi įmo­nės“, – tei­gė S.Kon­se­vi­čius.

Vak­ci­na – iš tri­jų ga­min­to­jų

Skie­pai nė­ra įpras­ta pre­kė, to­dėl jų kai­nas re­gu­liuo­ja ir ES ins­ti­tu­ci­ jos. Nors šie­met skie­pus nuo gri­ po Lie­tu­vai par­duo­da trys skir­ tin­gi ga­min­to­jai, vak­ci­nos kai­na pa­na­ši kaip ir per­nai.

far­ma­ci­jos pra­mo­nės aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Leo­nas Ka­lė­ti­nas. „Vak­ci­nos yra vais­tų ka­te­go­ri­ja, o jų kai­nos daž­nai ne­ky­la dėl vals­ ty­bių ir ga­min­to­jų su­si­ta­ri­mų“, – tei­gė L.Ka­lė­ti­nas.

Ne­mo­ka­mai nuo gri­po skie­pi­ja­mi 65

De­ga­lų kai­nos

Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1285 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2681 JAV do­le­ris 1 2,6561 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6746 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9600 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3207 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6331 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4976 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8531

pokytis

+0,1537 % +0,4613 % –0,0790 % –0,2796 % +0,0303 % –0,5902 % –0,2326 % –0,0024 % +0,0421 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,94

4,60

2,46

„Va­koil“

4,83

4,51

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta86,43 dol. už 1 brl. 108,72 dol. už 1 brl.

Bet, pa­sak Kai­nų ko­mi­si­jos va­do­ vės Dia­nos Kor­sa­kai­tės, pre­li­mi­ na­riais skai­čia­vi­mais, kai­na ši­lu­ mos var­to­to­jams tu­rė­tų di­dė­ti kur kas ma­žiau. „Dėl su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) prie­do var­to­to­jams kai­nos di­dės 3,75 cen­to, o ki­tos da­lys tu­ ri ma­žes­nę įta­ką“, – sa­kė ji. D.Kor­sa­kai­tė tei­gė, kad per­da­vi­ mo ta­ri­fas dau­giau­sia au­ga dėl SGD ter­mi­na­lo prie­do. Be to, per­da­vi­ mas brangs­ta dėl ma­žes­nio du­ jų per­da­vi­mo kie­kio, nei pla­nuo­ ta 2008 m. „Be­veik vi­sas au­gi­mas yra dėl SGD prie­do pri­skai­čia­vi­mo, ir tai neiš­ven­gia­ma. Bu­vo pla­nuo­ta, kad kiek­vie­nais me­tais bus trans­por­ tuo­ta apie 4,2 mlrd. ku­bi­nių met­rų,

o 2013 m. pro­gno­zė yra maž­daug 3 mlrd. ku­bi­nių met­rų“, – sa­kė ko­ mi­si­jos va­do­vė. „Lie­tu­vos du­jų“ ge­ne­ra­li­nio di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Joa­chi­mas Hoc­kert­zas tei­gė, kad pir­ma­die­nį bend­ro­vės val­dy­ba spręs dėl nau­ jų du­jų ta­ri­fų, ta­čiau kol kas apie konk­re­čius skai­čius ne­kal­bė­jo. Du­jų per­da­vi­mo ta­ri­fas kar­tu su va­di­na­muo­ju ter­mi­na­lo prie­du nuo sau­sio di­dė­ja 50 pro­c., iki 81,79 li­to už 1000 ku­bi­nių met­rų (be pri­dė­ti­ nės ver­tės mo­kes­čio). Kai­nų ko­mi­si­ ja va­kar pa­tvir­ti­no to­kį spren­di­mą. „Ache­mos“ tei­si­nin­kas Ry­tis Bud­rius ko­mi­si­jos po­sė­dy­je tei­gė, kad bend­ro­vės du­jų per­da­vi­mo iš­ lai­dos dėl SGD prie­do pa­di­dės tris kar­tus, nes, anot jo, „vals­ty­bė no­ri in­ves­ti­ci­jas su­rink­ti per dve­jus me­ tus, o ne pa­si­sko­lin­ti ir iš­da­ly­ti per tris­de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­pį“. Ga­lu­ti­nės du­jų kai­nos bui­ti­niams ir ki­tiems var­to­to­jams bus aiš­kios lapk­ri­čio pa­bai­go­je. KD, BNS inf.

Neb­rangs ir atei­ty­je

Leo­nas Ka­lė­ti­nas:

Vak­ci­nos yra vais­tų ka­te­go­ri­ja, o jų kai­ nos daž­nai ne­ky­la dėl vals­ty­bių ir ga­ min­to­jų su­si­ta­ri­mų. „Jau ket­ve­rius me­tus skie­pai nuo gri­po Lie­tu­vo­je kai­nuo­ja apie 25 li­tus. Kaž­ka­da vak­ci­na kai­na­vo 30–35 li­tus, ta­čiau jau ku­rį lai­ ką kai­na yra ma­žes­nė ir ji sta­bi­li. Kai­nos pri­klau­so nuo ša­lies rin­ kos, žmo­nių už­dar­bio. Lie­tu­vo­ je skie­pų kai­noms nė­ra erd­vės nei ma­žė­ti, nei di­dė­ti“, – sa­kė S.Kon­ se­vi­čius. Ko­dėl skie­pų kai­nos ne­ky­la, nors dau­ge­lis ki­tų pre­kių ša­ly­je brangs­ta, paaiš­ki­no ir Ino­va­ty­vios

Nors gy­ven­to­jai skun­džia­si, jog vais­tai pa­sta­ruo­ju me­tu bran­go taip spar­čiai, kad su­si­rgus ten­ka smar­kiai ap­kar­py­ti ki­tas iš­lai­das, L.Ka­lė­ti­nas pa­brė­žė, jog ša­ly­je au­go tik pre­pa­ra­tų, ku­rie ne­pris­ ki­ria­mi vais­tams, bei ne­kom­pen­ suo­ja­mų­jų vais­tų kai­nos. „Ne vais­tams pri­ski­ria­mos įvai­ rios žo­le­lės, vi­ta­mi­nai, mais­to pa­ pil­dai. Tad jie ir ne­kom­pen­suo­ja­ mie­ji vais­tai bran­go. Kai­nos ki­lo, nes jiems tai­ko­mą PVM val­džia nu­spren­dė pa­di­din­ti nuo 5 iki 21 pro­c. Ne ga­min­to­jai, o val­džia pa­bran­gi­no vais­tus“, – kal­bė­jo L.Ka­lė­ti­nas. Pas­ta­ruo­ju me­tu ša­ly­je ne­ bran­go tik į vals­ty­bės kom­pen­ suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šus įtrauk­ti pre­pa­ra­tai. Taip pat skie­pai. Spe­ cia­lis­tai ma­no, kad ša­ly­je skie­pų kai­nos ne­tu­rė­tų keis­tis dar ke­le­ rius me­tus.

Jau ga­li skie­py­tis dy­kai Praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vą pa­sie­kė vals­ty­bės lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­ma se­ zo­ni­nio gri­po vak­ci­na, ku­ria ne­mo­ ka­mai ga­li pa­si­skie­py­ti ri­zi­kos gru­ pėms pri­ski­ria­mi as­me­nys. No­rin­tys pa­si­skie­py­ti tu­rė­tų kreip­tis į sa­vo šei­ mos gy­dy­to­ją.

Valiutų kursai

Šiandien

Nuo Nau­jų­jų me­tų du­kart au­gan­tis du­jų per­da­vi­mo ta­ri­fas du­jas var­ to­to­jams tu­rė­tų pa­bran­gin­ti bent 3,75 cen­to. Ši­lu­mos ga­min­to­jai tei­ gia, kad Vil­niu­je ir Kau­ne šil­dy­mo kai­nos ga­li išaug­ti nuo 5 iki 7 pro­c.

„„Abe­jo­nė: skie­py­tis nuo gri­po kas­met ryž­ta­si tik ne­di­de­lė da­lis Lie­

g.miceviciute@diena.lt

Du­jos ir šil­dy­mas dar brangs

Per­ša­li­mo li­goms gul­dant gy­ven­to­jus į pa­ta­lą, ne vie­nas su­si­mąs­to – skie­py­ tis nuo gri­po ar ne? Nors šiuo klau­si­mu ne­su­ta­ria net me­ di­kai, neiš­si­gan­dę ada­tos ga­li bū­ti ra­ mūs bent dėl vie­ no da­ly­ko – vak­ci­ nos nuo gri­po kai­ na Lie­tu­vo­je ne­si­ kei­čia jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės.

Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

me­tų su­lau­kę ir vy­res­ni as­me­nys. Taip pat ser­gan­tys lė­ti­nė­mis šir­dies ir krau­ja­gys­lių, plau­čių li­go­mis, bron­ chi­ne ast­ma, me­ta­bo­li­nė­mis, inks­tų li­go­mis, cuk­ri­niu dia­be­tu, tie, ku­riems nu­sta­ty­ta imu­no­de­fi­ci­ti­nė būk­lė.

sios, dir­ban­tys me­di­ci­nos įstai­go­se, as­me­nys, gy­ve­nan­tys so­cia­li­nės glo­ bos ir slau­gos įstai­go­se. Šie­met vals­ty­ bės lė­šo­mis bu­vo nu­pirk­ta 97 177 do­ zės vak­ci­nos. Per­nai Lie­tu­va jų bu­vo įsi­gi­ju­si pa­na­šiai.

Vak­ci­nos nuo gri­po gy­dy­mo įstai­go­ Šiais me­tais ap­lin­ko­je cir­ku­liuo­ja A se už dy­ką taip pat ga­li gau­ti nėš­čio­ (H1N1), A (H3N2) ir B ti­po gri­po vi­ru­sai.

„„Prog­no­zė: pla­nuo­ja­ma, kad 2013 m. du­jų su­var­to­ji­mas Lie­tu­vo­je su­

ma­žės. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Eks­por­tas lė­tė­ja Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das (TVF) pro­gno­zuo­ja, kad šie­met su­lė­tė­jęs Bal­ti­jos ša­lių eks­por­tas ki­tais me­ tais neaugs.

„2012 m. mes ma­to­me lė­tes­nį eks­ por­to au­gi­mą pa­gal BVP. 2013 m. mes ne­si­ti­ki­me pa­ge­rė­ji­mo. Aš ma­nau, kad Bal­ti­jos ša­lys, tu­rė­da­ mos ma­žas eko­no­mi­kas, tu­ri bū­ ti stip­rios eks­por­tuo­to­jos, eko­no­ mi­ka tu­ri bū­ti nu­kreip­ta į eks­por­tą. Bet eks­por­to apim­ties au­gi­mas su­ lė­tė­jo, to­dėl tai ke­lia klau­si­mų“, – va­kar Bal­ti­jos in­ves­tuo­to­jų fo­ru­me

Vil­niu­je sa­kė TVF at­sto­vas Mar­kas Al­le­nas. TVF pro­gno­zuo­ja, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mas šie­met sieks 2,7 pro­c., o ki­tą­met ša­lies BVP iš­ augs 3 pro­c. TVF ana­li­ti­kų ver­ti­ ni­mu, per­nai Lie­tu­vo­je 15,4 pro­c. sie­kęs ne­dar­bo ly­gis šie­met tu­rė­ tų su­ma­žė­ti iki 13,5 pro­c., o ki­tą­ met – iki 12,5 pro­c. Es­ti­jos ir Lat­vi­jos BVP šie­met tu­rė­tų aug­ti ati­tin­ka­mai 2,4 pro­c. ir 4,5 pro­c., o 2013-ai­siais – po 3,5 pro­c. KD, BNS inf.


10

penktADIENIS, spalio 26, 2012

pasaulis Pat­vir­ti­no ­ vy­riau­sy­bę

Prin­ce­sė ­ su­si­ža­dė­jo

Nu­tei­sė ­ su­kčių

Gru­zi­jos par­la­men­tas va­kar mi­li­jar­die­rių Bi­dzi­ną Iva­niš­vi­ lį (nuo­tr.) pa­tvir­ti­no prem­je­ ru, nes jo va­do­vau­ja­ma koa­ li­ci­ja šį mė­ne­sį per rin­ki­mus lai­mė­jo prieš pre­zi­den­to Mi­ chai­lo Saa­kaš­vi­lio par­ti­ją. Vy­ riau­sy­bė pa­ža­dė­jo plė­to­ti de­ mok­ra­ti­nes ins­ti­tu­ci­jas, įves­ti įsta­ty­mo val­džią.

Eu­ro­pos lau­kia dar vie­nos ka­ ra­liš­ko­sios ves­tu­vės – šį kar­ tą te­kės Šve­di­jos prin­ce­sė Ma­de­lei­ne, ku­ri šią sa­vai­tę su­si­ža­dė­jo su Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos ir JAV pi­lie­ty­bes tu­rin­ čiu fi­nan­si­nin­ku Chris­top­he­ riu O’Neillu. 30-me­tė Ma­de­ lei­ne yra ket­vir­ta ei­lė­je į Šve­ di­jos sos­tą.

Bu­vęs ban­ko „Gold­man Sachs“ val­dy­bos na­rys Ra­ja­ tas Gup­ta tre­čia­die­nį už pre­ ky­bą vi­daus in­for­ma­ci­ja bu­vo nu­teis­tas ka­lė­ti dve­jus me­tus – ge­ro­kai trum­piau, nei rei­ ka­la­vo pro­ku­ro­rai. 63 me­tų R.Gup­ta taip pat tu­rės su­mo­ kė­ti 5 mln. do­le­rių (13,3 mln. li­tų) bau­dą.

Cha­džas ver­čia pa­kra­ty­ti ki­še­nes Mi­li­jo­nai žmo­nių šią sa­vai­tę plūs­ta į Me­ką. Cha­džas yra ne tik kiek­vie­no mu­sul­mo­no re­li­gi­nė pa­rei­ga, bet ir stam­bus vers­las. Kau­pė vi­są gy­ve­ni­mą

Dau­ge­liui pi­lig­ri­mų ten­ka sa­vo dva­ si­nius po­rei­kius de­rin­ti su pi­ni­gi­ ne. 53 me­tų tu­ni­sie­tis Mo­ham­me­ das Zaya­nas vi­są gy­ve­ni­mą lau­kė, kol ga­lės at­lik­ti sa­vo re­li­gi­nę pa­rei­ gą, ku­ri nė­ra ne­mo­ka­ma. „Cha­džui iš­lei­dau be­veik 6 tūkst. do­le­rių (16 tūkst. li­tų), – sa­kė tra­di­ci­nį bal­tą pi­lig­ri­mo ap­da­rą vil­kin­tis vy­ras. – Dė­ko­ju Die­vui, kad jis pa­dė­jo man su­kaup­ti tiek pi­ni­gų, bet gai­liuo­si, kad ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės kar­tu pa­ siim­ti žmo­ną ir sū­nų.“ Mi­li­jo­nai Me­kos lan­ky­to­jų Sau­do Ara­bi­jos eko­no­mi­ką pa­pil­do mi­li­ jar­dais do­le­rių. Res­to­ra­nai, ke­lio­ nių agen­tū­ros, oro linijų bend­ro­ vės ir mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riai per cha­džą už­dir­ba daug pi­ni­gų, o ša­lies vy­riau­sy­bė su­ren­ka dau­giau mo­kes­čių. Me­kos pre­ky­bos rū­mai su­skai­ čia­vo, kad per­nai de­šim­ties die­nų ren­gi­nys biu­dže­tą pa­pil­dė 10 mlrd. do­le­rių. Kai­nos pa­šo­ko iki de­be­sų

Pri­va­tu­sis sek­to­rius per cha­džą taip pat skai­čiuo­ja di­džiau­sią pel­ ną. Ypač pel­nin­ga prieš pi­lig­ri­mys­ tę in­ves­tuo­ti į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Aukš­čiau­sios nuo­mos kai­nos Sau­do Ara­bi­jo­je bū­na bū­tent Me­ ko­je – is­la­mo lop­šy­je. Prie pa­grin­di­nės me­če­tės esan­ čiuo­se vieš­bu­čiuo­se kam­ba­rys pa­ rai kai­nuo­ja net 700 do­le­rių (1860 li­tų). Vieš­bu­čių sa­vi­nin­kai to­kius ta­ri­fus aiš­ki­na iki de­be­sų išau­gu­ sio­mis že­mės kai­no­mis.

„Į šią sri­tį in­ves­tuo­ju jau 35 me­ tus. Pri­si­me­nu, kaip pir­mą kar­ tą kvad­ra­ti­nį met­rą že­mės par­da­ viau už 15 ria­lų (10 li­tų). Da­bar jis kai­nuo­ja 80 tūkst. ria­lų (56 tūkst. li­tų), – sa­kė Me­kos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mag­na­tas Mo­ha­me­das Sae­ das al Jah­ni. – Pak­lau­sa ge­ro­kai vir­ši­ja pa­siū­lą, to­dėl pa­sta­rai­siais me­tais bu­vo pa­sta­ty­ta daug pa­sta­ tų ir vieš­bu­čių pi­lig­ri­mams ap­gy­ ven­din­ti.“

Dė­ko­ju Die­vui, kad jis pa­dė­jo man su­ kaup­ti tiek pi­ni­gų, bet gai­liuo­si, kad ne­ tu­rė­jau ga­li­my­bės kar­tu pa­siim­ti žmo­ ną ir sū­nų.

Vie­nas po ki­to ky­lan­tys šiuo­lai­ ki­niai dan­go­rai­žiai smar­kiai pa­kei­ tė Me­kos vei­dą. Se­no­vi­nio mies­to is­to­ri­nė­se vie­to­se dygs­ta pra­ban­ gūs vieš­bu­čiai, nors dau­ge­liui pi­ lig­ri­mų jie neį­kan­da­mi. Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad tai yra neiš­ven­gia­mas pro­ce­sas, net jei­gu dėl nau­jų sta­ty­bų ten­ka au­ko­ti is­ to­ri­nes kal­vas, me­nan­čias pra­na­šą Ma­ho­me­tą. „Šven­ti“ su­ve­ny­rai iš Ki­ni­jos

Pre­ky­ba su­ve­ny­rais yra dar vie­nas pel­nin­gas cha­džo vers­las. Nors

1860

litų

tiks­lių skai­čia­vi­mų nė­ra, ma­no­ma, kad jis kas­met at­ne­ša šim­tus mi­li­ jo­nų do­le­rių. 43 me­tų Ah­me­das Ab­de­las Rah­ ma­nas iš Me­kos na­mo į Mau­ri­ci­jų grįš pri­si­kro­vęs dau­gy­bę su­ve­ny­rų ar­ti­mie­siems. „Tai yra šven­ti su­ve­ny­rai“, – sa­kė jis ran­ko­se lai­ky­da­mas ka­ro­lius, ką tik nu­pirk­tus už tris kar­tus di­des­nę kai­ną, nei jie pa­pras­tai kai­nuo­ja vos iš­va­žia­vus už Me­kos ri­bų. Su­ve­ny­rų kai­nos Me­ko­je la­bai di­de­lės, nors daž­nai mal­di­nin­kų ki­li­mė­liai, ka­ro­liai ir ki­tos pre­kės bū­na pa­ga­min­tos ne Sau­do Ara­bi­ jo­je, o Ki­ni­jo­je. Bet A.Ab­de­las Rah­ma­nas tei­gė jau­čian­tis di­de­lę dva­si­nę pa­lai­mą, kai lei­džia pi­ni­gus Me­ko­je. „Ne­lai­kau par­duo­tu­vių sa­vi­nin­ kų opor­tu­nis­tais. Tie­siog pa­de­da­ me is­la­mo bro­liams už­si­dirb­ti ir su­dur­ti ga­lą su ga­lu. Tai yra aukš­ tai at­ly­gi­na­mas el­ge­sys“, – ti­ki­no vy­ras. Cha­džas yra vie­nas iš pen­kių is­ la­mo stul­pų ir kiek­vie­nas mu­sul­ mo­nas, jei­gu yra fi­nan­siš­kai ir fi­ ziš­kai įga­lus, tu­ri jį at­lik­ti bent vie­ną kar­tą gy­ve­ni­me. Šis ri­tua­las, ku­ris pa­ro­do mu­sul­ mo­nų vie­ny­bę ir pa­klus­nu­mą Die­ vui, at­lie­ka­mas jau maž­daug 1400 me­tų. Kad ir kiek jis kai­nuo­tų, mu­sul­ mo­nai vis tiek plūs į Me­ką – ne tik dva­si­nį, bet ir ko­mer­ci­nį cent­ rą. Cha­džas tie­siog neį­ma­no­mas ki­tur.

„„Šventovė: is­to­ri­nė­se se­no­vi­nio mies­to vie­to­se dygs­ta pra­ban­gūs vieš­

BBC inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.

kainuoja viešbučio kambarys prie Mekos pagrindinės mečetės.

bu­čiai, nors dau­ge­liui pi­lig­ri­mų jie neį­kan­da­mi. 

Ri­tua­las pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją Di­džiu­lės bal­tai vil­kin­čių mu­sul­ mo­nų mal­di­nin­kų mi­nios va­kar nuo anks­ty­vo ry­to plū­do ant Ara­fa­ to kal­no Sau­do Ara­bi­jos va­ka­ruo­se da­ly­vau­ti pa­grin­di­niuo­se kas­met vyks­tan­čio cha­džo ri­tua­luo­se.

„„Mal­dos: kai ku­rie įsi­tai­sė tarp di­džiu­lių ak­me­nų, dau­ge­lis mel­dė­si, aša­

roms te­kant skruos­tais. 

AFP nuo­tr.

Daug mal­di­nin­kų – vy­rai, mo­te­rys ir vai­kai iš 189 vals­ty­bių – per nak­tį sto­vyk­la­vo ir mel­dė­si di­džiu­lė­je ly­ gu­mo­je ap­link šį kal­ną, kai ku­rie jų – pa­si­sta­tę ma­žas spal­vin­gas pa­la­ pi­nes. Ta­čiau dau­gu­ma cha­džo da­ ly­vių at­vy­ko auš­tant. Prie ke­lių taip pat ma­tė­si el­ge­ tų ir gat­vės pre­kiau­to­jų, ieš­kan­čių dos­nių sie­lų tarp 2,5 mln. šių­me­ tės mu­sul­mo­nų pi­lig­ri­mi­nės ke­lio­ nės da­ly­vių. „At­vy­ko­me iš Me­kos. Nuo Di­ džio­sios me­če­tės nuė­jo­me į Mi­

nos ly­gu­mą, o ta­da au­to­bu­sais at­va­žia­vo­me prie Ara­fa­to. Vi­ sa tai – iš mei­lės pra­na­šui“, – sa­ kė vie­nas egip­tie­tis, drau­ge su sa­ vo šei­ma sė­dė­da­mas ant šiau­di­nio demb­lio. „Kuo la­biau pa­vargs­ta­me, tuo la­ biau Die­vas mus ap­do­va­nos“, – sa­ kė jis. Po mal­dų auš­tant pi­lig­ri­mai pa­ trau­kė prie kal­vos Ara­fa­to ly­gu­mo­ je, ku­ri va­di­na­ma Ara­fa­tu – Ma­lo­ nės kal­nu. Kai ku­rie įsi­tai­sė tarp di­džiu­lių jos ak­me­nų, dau­ge­lis mel­dė­si, aša­roms te­kant skruos­ tais. Bū­tent šios kal­vos pa­pė­dė­je, kaip ti­ki­ma, mu­sul­mo­nų pra­na­ šas Ma­ho­me­tas pa­sa­kė pa­sku­ti­nį prieš sa­vo mir­tį cha­džo pa­moks­ lą. Mi­nio­je bu­vo ma­ty­ti ir mal­di­

nin­kų iš Si­ri­jos su di­de­le su­ki­lė­lių vė­lia­va – me­tus ir sep­ty­nis mė­ ne­sius trun­kan­čio su­ki­li­mo prieš pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do re­ ži­mą sim­bo­liu. Sau­lei nu­si­lei­dus mal­di­nin­kai pa­trau­kė į Muz­da­li­fą tarp Mi­nos ir Ara­fa­to, ten rin­ko ak­me­nu­kus, ku­ riuos šian­dien mes į šė­to­ną sim­bo­ li­zuo­jan­čius stul­pus. Penk­ta­die­nis yra pir­mo­ji iš ke­tu­rių Id al Ad­hos šven­tės die­nų. Sim­bo­liš­kai me­tę ak­me­nis į šė­ to­ną mal­di­nin­kai ri­tua­liš­kai paau­ kos po ko­kį nors gy­vu­lį, pa­pras­tai – ėriu­ką. Per li­ku­sias tris cha­džo die­nas mal­di­nin­kai tę­sia ri­tua­li­nį ak­me­ nų mė­ty­mą, apei­na Kaa­bos šven­ to­vę Me­ko­je ir iš­vyks­ta na­mo. BNS inf.


11

penktADIENIS, spalio 26, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

A.Sa­bo­nis: žaisčiau daugiau, Pra­dės Kau­ne, fi­ni­šuos Ry­go­je tačiau me­di­kai neleidžia „Pas­por­tuo­jam“, – pa­ klaus­tas, ar in­ten­ sy­viai ren­gia­si auk­ si­nių lai­kų Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Mask­ vos CSKA ko­man­dų ve­te­ra­nų drau­giš­ koms rung­ty­nėms, Ar­vy­das Sa­bo­nis bu­ vo la­ko­niš­kas.

At­vyks EYBL va­do­vas

Iš­ta­kos – Ta­li­ne

r.poderys@diena.lt

Mū­sų ša­liai at­sto­vaus Kau­no krep­ši­nio mo­kyk­los (KM) „Ais­ čiai“ eki­pa (tre­ne­ris Ro­ma­nas Braz­daus­kis), Ar­vy­do Sa­bo­nio krep­ši­nio cent­ro (KC) auk­lė­ti­niai (tre­ne­ris Ro­lan­das Ra­ku­tis) ir Ša­ rū­no Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­ de­mi­jos (KA) krep­ši­nin­kai (tre­ne­ ris Ed­vi­nas Jus­ta). Į tur­ny­rą ke­ti­na at­vyk­ti EYBL pre­zi­den­tas lat­vis Gun­tis Sen­ ho­fas.

Čes­lo­vas Ka­var­za c.kavarza@diena.lt

„Vie­nas pa­si­ren­gi­mo eta­pų – sto­ vė­ti po lie­tu­mi, nes dar no­riu paaug­ti. Per rung­ty­nes pra­vers pa­pil­do­mi cen­ti­met­rai“, – juo­ka­ vo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas, va­kar lie­tin­ gu oru da­ly­va­vęs Pa­lan­gos uni­ver­ sa­lios spor­to sa­lės sta­ty­bos dar­bų pra­džios ren­gi­ny­je. Le­gen­di­nis Lie­tu­vos rink­ti­nės ir „Žal­gi­rio“ vi­du­rio puo­lė­jas tei­gė, kad ku­rį lai­ką bu­vo pa­mir­šęs ka­ muo­lį, ta­čiau, ar­tė­jant is­to­ri­nėms var­žy­boms, su ko­man­dos drau­gais vėl tre­ni­ruo­ja­si. „Ma­no spor­ti­nė for­ma ma­ne ten­ki­na“, – da­bar­ti­nę pa­dė­tį įver­ ti­no A.Sa­bo­nis, pir­mą kar­tą nuo 2004 m. vėl ap­si­vilk­sian­tis „Žal­ gi­rio“ marš­ki­nė­lius. Vis dėl­to krep­ši­nio aist­ruo­liai gar­siau­sią vi­sų lai­kų ša­lies krep­ši­ nin­ką aikš­tė­je ma­tys trum­piau nei no­rė­tų. „No­rė­čiau dau­giau žais­ti, ta­čiau me­di­kai drau­džia. Jie lei­džia pa­rung­ ty­niau­ti ke­lias mi­nu­tes. Gal ga­lė­siu kė­li­nu­ką“, – kal­bė­jo A.Sa­bo­nis. Pak­laus­tas, ar „Žal­gi­rio“ sen­ jo­rai žūt­būt sieks per­ga­lės, LKF pre­zi­den­tas šyp­te­lė­jo: „Ne­si­ruo­ šia­me ar­dy­tis, su­si­ti­ki­mas – drau­

Ju­bi­lie­ji­nį – 15-ąjį – se­zo­ną pra­dė­ ju­si Eu­ro­pos jau­ni­mo krep­ši­nio ly­ga (EYBL) už­su­ko ir Kau­ną: pir­ mo­jo tu­ro var­žy­bo­se jė­gas iš­mė­ gins jau­nu­čių (gim. 1998 m.) 1-ojo di­vi­zio­no ko­man­dos iš Bal­ta­ru­si­ jos, Uk­rai­nos, Len­ki­jos, Ru­si­jos ir Lie­tu­vos.

ke­liau­ti, su­si­pa­žin­ti su bend­raam­ žiais iš ki­tų ša­lių, – tei­gė var­žy­bų Kau­ne or­ga­ni­za­to­rius, KM „Ais­ čiai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Jan­kaus­kas. – Tai, kad su­ma­ny­mas įkur­ti EYBL pa­si­tei­ si­no su kau­pu, pa­tvir­ti­na vis be­ si­ple­čian­ti da­ly­vių geog­ra­fi­ja: su­ si­do­mė­jo ne­tgi is­pa­nai ir ser­bai, ko­man­dos iš Ru­si­jos gi­lu­mos – Per­mės, Tol­ja­čio, Vla­di­vos­to­ko.“

Ro­mas Po­de­rys

Vir­gi­ni­jus Jan­kaus­kas: „„Sugrįžimas: A.Sabonis po pertraukos vėl užsivilks „Žalgirio“ marški-

nėlius. 

giš­kas, sim­bo­li­nis. Ma­lo­nu bus su­ tik­ti var­žo­vus, su ku­riais ko­vo­jo­me prieš 30 ir dau­giau me­tų.“

Ne­si­ruo­šia­me ar­ dy­tis, su­si­ti­ki­mas – drau­giš­kas, sim­bo­ li­nis.

Dvi­gu­bas žal­gi­rie­čių ir mask­vie­ čių ma­čas vyks spa­lio 28-ąją Kau­ no „Žal­gi­rio“ are­no­je: pir­miau­sia jė­gas iš­mė­gins A.Sa­bo­nio ve­da­mi kau­nie­čiai ir Vla­di­mi­ro Tka­čen­ kos va­do­vau­ja­mi mask­vie­čiai, po to VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­ gos ma­če su­si­kaus pa­grin­di­nės šių lai­kų „Žal­gi­rio“ ir CSKA pa­jė­gos.

Vytauto Petriko nuotr.

Dėl šlu­buo­jan­čios svei­ka­tos bu­ vęs prin­ci­pi­nis A.Sa­bo­nio opo­nen­ tas V.Tka­čen­ka aikš­tė­je pa­si­ro­dys tik sim­bo­liš­kai. Daug­kar­ti­nę bu­vu­sios So­vie­ tų Są­jun­gos čem­pio­nę CSKA eki­ pą ren­gia­si rep­re­zen­tuo­ti Ser­ge­jus Ta­ra­ka­no­vas, Ana­to­li­jus Myš­ki­nas, Hei­no En­de­nas, Alek­sand­ras Me­ leš­ki­nas, Vik­to­ras Be­rež­no­jus, Igo­ ris Ku­de­li­nas, And­re­jus Kor­ne­vas, Vik­to­ras Pet­ra­ko­vas, Va­le­ri­jus Ti­ cho­nen­ka, Ra­ši­das Abel­ja­no­vas. Su A.Sa­bo­niu „Žal­gi­riui“ at­ sto­vaus Ser­ge­jus Jo­vai­ša, Vi­tol­das Ma­sals­kis, Min­dau­gas Ar­laus­kas, Al­gir­das Lin­ke­vi­čius, Vir­gi­ni­jus Jan­ kaus­kas, Ar­vy­das Venc­lo­vas, Da­rius Las­kys, į aikš­tę iš­bėgs ir „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­ no­vas. Ko­man­dai va­do­vaus Vla­das Ga­ras­tas ir Hen­ri­kas Gied­rai­tis.

Ši ly­ga – pui­ki ga­li­ my­bė jau­nie­siems krep­ši­nin­kams ne vien kaup­ti žai­di­mo pa­tir­tį, bet ir pa­ke­ liau­ti.

Ki­tos aš­tuo­nios 1-ojo di­vi­zio­ no eki­pos šio­mis die­no­mis var­žy­ sis Ry­go­je, o 2-ojo di­vi­zio­no ko­ man­dos iš­mė­gins jė­gas Vil­niu­je ir Sankt Pe­ter­bur­ge. Po tri­jų re­gu­ lia­raus se­zo­no eta­pų fi­na­li­nės šios am­žiaus gru­pės krep­ši­nin­kų ko­ vos nu­ma­ty­tos 2013 m. ge­gu­žės 23–26 d. Ry­go­je. EYBL yra ofi­cia­liai pri­pa­ži­nu­si Tarp­tau­ti­nė krep­ši­nio aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­ja (FI­BA). „Ši ly­ga – pui­ki ga­li­my­bė jau­ nie­siems krep­ši­nin­kams ne vien kaup­ti žai­di­mo pa­tir­tį, bet ir pa­

EYBL iš­ta­kos – 1998-ie­ji, kai Ta­ li­ne gru­pė spor­to mo­kyk­lų tre­ne­ rių iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos ir Ru­si­jos nu­spren­dė anuo­met vei­ ku­sios Šiau­rės Eu­ro­pos krep­ši­nio ly­gos (NEBL) pa­vyz­džiu įkur­ti or­ ga­ni­za­ci­ją, ku­ri reng­tų re­gu­lia­rias jau­ni­mo var­žy­bas. „Pir­mą­jį se­zo­ną bai­gė 6 eki­pos, o da­bar ly­go­je var­žo­si 144 ber­niu­ kų bei vai­ki­nų ir 48 mer­gai­čių bei mer­gi­nų ko­man­dos iš 14 ša­lių – Bal­ta­ru­si­jos, Bul­ga­ri­jos, Da­ni­ jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Veng­ri­jos, Ka­zachs­ta­no, Lat­vi­jos, Lie­tu­ vos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, Is­pa­ni­jos, Šve­di­jos ir Uk­rai­nos“, – pa­brė­žė V.Jan­kaus­kas. Praė­ju­sį se­zo­ną lie­tu­viai EYBL var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo vi­sų spal­vų me­da­lius. Be kau­nie­čių ir vil­nie­ čių, sėk­mė taip pat ly­dė­jo ir jau­ nuo­sius šiau­lie­čius, ku­rie sep­ty­ nio­lik­me­čių 2-aja­me di­vi­zio­ne bu­vo tre­ti. Įs­tei­gė spe­cia­lių pri­zų

„Pa­si­bai­gus tur­ny­rui tra­di­ciš­kai iš­rink­si­me ir ap­do­va­no­si­me ge­ riau­sius žai­dė­jus. Dė­ka pa­grin­ di­nių šių var­žy­bų rė­mė­jų jau­nie­ siems krep­ši­nin­kams įstei­gė­me spe­cia­lių pri­zų“, – sa­kė V.Jan­ kaus­kas. EYBL 1-ojo di­vi­zio­no pir­mo­ jo tu­ro rung­ty­nės vyks KM „Ais­ čiai“ spor­to sa­lė­je (Miš­ko g. 1a): šian­dien ir šeš­ta­die­nį – 9–19.30 val., sek­ma­die­nį – 9–13.30 val., o 15 val. nu­ma­ty­ta už­da­ry­mo ce­ re­mo­ni­ja.

„Ajax“ fut­bo­li­nin­kai nau­jo šan­so lau­kė 32 me­tus Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Eu­ro­pos fut­bo­lo Čem­pio­nų ly­gos tur­ny­re – ver­ty­bių per­kai­no­ji­mas. Tre­čia­die­nį įvy­ku­siuo­se tre­čio­jo tu­ro su­si­ti­ki­muo­se už­fik­suo­ta ne vie­na staig­me­na.

Dau­giau­sia int­ri­gos bu­vo D gru­ pė­je. Tur­ny­ro fa­vo­ri­tas Mad­ri­ do „Real“ 1:2 sve­čiuo­se nu­si­lei­do Dort­mun­do „Bo­rus­siai“, o Ams­ ter­da­mo „Ajax“ 3:1 sa­vo­je aikš­tė­je pa­lau­žė „Man­ches­ter Ci­ty“. Du pa­s ta­r uo­s ius Vo­k ie­t i­jos čem­pio­na­tus lai­mė­jęs Dort­mun­ do klu­bas, at­ro­do, su­bren­do per­ ga­lėms ir tarp­tau­ti­nė­je are­no­je. Iki šiol vie­nin­te­lį kar­tą stip­riau­ sia že­my­no eki­pa „Bo­rus­sia“ ta­po 1997-ai­siais. „Tai vai­kys­tės sva­jo­ nės iš­si­pil­dy­mas. Bū­da­mas vai­kas tik ga­lė­jau įsi­vaiz­duo­ti, kad žai­ siu su „Real“ ir dar lai­mė­si­me“, – po ma­čo kal­bė­jo per­ga­lin­gą įvar­

A gru­pė Komanda

1. „Por­to“ 2. „P.St Ger­main“ 3. „Di­na­mo“ (K) 4. „Di­na­mo“ (Z)

C gru­pė

Perg. Lyg.

3 2 1 0

0 0 0 0

Pral.

Įv.

Tšk.

0 1 2 3

6:2 6:2 5:7 0:6

9 6 3 0

B gru­pė Komanda

1. „Schal­ke 04“ 2. „Ar­se­nal“ 3. „Olym­pia­cos“ 4. „Mont­pel­lier“

Komanda

Re­zul­ta­tai Perg. Lyg.

1. „Ma­la­ga CF“ 2. „AC Mi­lan“ 3. „Ze­nit“ 4. „An­der­lecht“

3 1 1 0

0 1 0 1

Pral.

Įv.

Tšk.

0 1 2 2

7:0 3:3 3:6 0:4

9 4 3 1

D gru­pė Perg. Lyg.

2 2 1 0

1 0 0 1

Pral.

Įv.

Tšk.

0 1 2 2

6:3 5:4 4:5 4:6

7 6 3 1

tį 62-ąją mi­nu­tę įmu­šęs Mar­ce­lis Schmel­ze­ris. „Ma­no vai­ki­nai kiek­vie­na­me ma­če ati­duo­da ne tik vi­sas jė­gas, ta­čiau ir vi­są šir­dį. Tai yra mū­ sų sėk­mės re­cep­tas“, – džiū­ga­ vo „Bor­ru­sia“ stra­te­gas Juer­ge­nas Klop­pas. Jo­sé Mou­rin­ho ka­riau­nai dvi­ ko­vos su Vo­kie­ti­jos klu­bais tam­pa

Komanda

1. „Bo­rus­sia“ 2. „Real“ 3. „Ajax“ 4. „Man. Ci­ty“

Perg. Lyg.

2 2 1 0

1 0 0 1

Pral.

Įv.

Tšk.

0 1 2 2

4:2 8:5 4:6 4:7

7 6 3 1

sun­kiai įkan­da­mu rie­šu­tu. Praė­ ju­sių me­tų kam­pa­ni­jos pus­fi­na­ly­ je „Real“ ka­pi­tu­lia­vo prieš Miun­ che­no „Bayern“. Ki­ta­me D gru­pės ma­če „Ajax“ nu­trau­kė nuo 32 me­tus tru­ku­ sį pra­keiks­mą ir pa­ga­liau su­ge­bė­jo sa­vo aikš­tė­je įveik­ti Ang­li­jos klu­ bą. 1980 m. Ny­der­lan­dų klu­bas šio tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je 1:0 na­muo­se

„„A gru­pė: „Por­to“ (Por­tu­ga­li­ja)–

Kijevo „Di­na­mo“ (Uk­rai­na) 3:2 (2:1). Įvar­čiai: 15 min. S.Va­re­la, 36 ir 78 min. J.Martinezas/21 min. O.Gu­se­vas, 72 min. I.Brow­nas. Zag­re­bo „Di­na­mo“ (Kroa­ti­ja)–„Pa­ris Saint Ger­main“ (Pran­ cū­zi­ja) 0:2 (0:2). Įvar­čiai: 32 min. Z.Ib­ra­ hi­mo­vi­čius, 43 min. J.Me­ne­zas. „„B gru­pė: „Mont­pel­lier HSC“ (Pran­cū­

zi­ja)–Pirėjo „Olym­pia­cos“ (Grai­ki­ja) 1:2 (0:0). Įvar­čiai: 49 min. G.Charbonnier/73 min. V.To­ros­si­di, 90 min. K.Mit­rog­ lou. Lon­do­no „Ar­se­nal“ (Ang­li­ja)– Gelzenkircheno „Schal­ke 04“ (Vo­kie­ ti­ja) 0:2 (0:0). Įvar­čiai: 76 min. K.J.Hun­ te­laa­ras, 86 min. I.Afel­lay’us.

bu­vo nu­ga­lė­jęs „Not­ting­ham Fo­ rest“ eki­pą. Tarp ne­ti­kė­tų re­zul­ta­tų – abu pir­muo­sius ma­čus lai­mė­ju­sio Lon­ do­no „Ar­se­nal“ ne­sėk­mė na­muo­ se. C gru­pė­je to­liau ste­bi­na Čem­

„„C gru­pė: Sankt Pe­ter­bur­go „Ze­nit“ (Ru­si­ja)–Briuselio „RSC An­der­lecht“ (Bel­gi­ja) 1:0 (0:0). Įvar­tis: 72 min. (iš 11 m) A.Ker­ža­ko­vas. „Ma­la­ga CF“ (Is­pa­ ni­ja)–„AC Mi­lan“ (Ita­li­ja) 1:0 (0:0). Įvar­ tis: 64 min. Joa­qui­nas. „„D gru­pė: Ams­ter­da­mo „Ajax“ (Ny­

der­lan­dai)–„Man­ches­ter Ci­ty“ (Ang­ li­ja) 3:1 (1:1). Įvar­čiai: 45 min. S. de Jon­gas, 57 min. N. Moi­san­de­ris, 68 min. Ch.Eriksenas/22 min. S.Nas­ ri. Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ (Vo­kie­ti­ ja)–Madrido „Real“ (Is­pa­ni­ja) 2:1 (1:1). Įvar­čiai: 36 min. R.Le­wan­dows­kis, 64 min. M.Schmelzeris/38 min. C.Ro­ nal­do.

pio­nų ly­gos de­biu­tan­tas „Ma­la­gos“ klu­bas. „An­čiu­viai“, kaip Is­pa­ni­jo­ je va­di­na­mi šios An­da­lū­zi­jos eki­ pos fut­bo­li­nin­kai, iš­ko­vo­jo tre­čią­ ją per­ga­lę, 1:0 nu­ko­vę gar­sų­jį „AC Mi­lan“.


12

penktadienis, spalio 26, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

pramogų

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

alėja

Festivalyje „Tin­di­rin­dis“ – ani­ma Ju­bi­lie­ji­nis 10-ta­sis ani­ma­ci­nių fil­mų fes­ti­ va­lis „Tin­di­rin­dis“ at­ke­liau­ja į Kau­ną, šiais me­tais – į įsto­ri­nį „Ro­mu­vos“ ki­no teat­rą. Per vi­są sa­vai­tę truk­sian­tį fes­ti­va­lį žiū­ro­ vai pa­ma­tys di­džiu­lę lie­tu­vių ir už­sie­ nio ani­ma­to­rių su­kur­tų fil­mų pro­gra­ mą, taip pat bus iš­da­ly­ti pri­zai lau­rea­tams. En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Kvies kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės

Anks­čiau Kau­ną ap­lenk­da­vu­si ani­ ma­ci­nių fil­mų šven­tė į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę už­su­ka jau ant­rus me­tus. „Džiau­gia­mės, kad šį­met fes­ti­va­lis vyks „Ro­mu­vo­je“, vi­si to la­bai no­ rė­jo­me“, – kal­bė­jo ži­no­mas ani­ma­ to­rius Vla­dis­la­vas Be­re­žo­kas, ku­rio ani­ma­ci­nis fil­mas „Zui­kio ko­pūs­ tai“ per­nai bu­vo pa­ste­bė­tas ir „Si­ dab­ri­nių ger­vių“ ko­mi­si­jos. Spa­lio 29 d., pir­ma­die­nį, 14.30 val. su V.Be­re­žo­ku vai­kams vyks kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, jo­se ani­ma­

to­rius ma­žuo­sius žiū­ro­vus su­ pa­žin­dins su ani­ma­ci­niu fil­mu­kų gi­mi­mo pro­ce­su, kū­ry­bi­nė­mis su­ bti­ly­bė­mis. „Sa­vo 5 min. truk­mės fil­mu­ ką „Zui­kio ko­pūs­tai“ kū­riau dve­ jus me­tus, – pa­sa­ko­jo me­ni­nin­ kas, – nes tai iš­ties sun­kus dar­bas. Džiaugs­mą ir eu­fo­ri­ją su­tei­kia tik idė­jos gi­mi­mas, re­ži­sū­ri­nės kad­ ruo­tės pa­ruo­ši­mas, sti­lis­ti­kos pa­ si­rin­ki­mas, o pa­skui pra­si­de­da sun­kus, kant­ry­bės rei­ka­lau­jan­tis kas­die­nis dar­bas.“ Apsk­ri­tai, lie­tu­vių ani­ma­to­ rių kū­ry­bo­je do­mi­nuo­ja ran­kų, ne kom­piu­te­rio, dar­bas, tai, ži­no­ma, ir

Kadras iš filmo „Senelės pasaka“.

sun­kiau, rei­ka­lau­ja dau­giau lai­ko ir jė­gų, ki­ta ver­tus, me­ni­nin­kai iš­lai­ ko in­di­vi­dua­lu­mą, uni­ka­lią sti­lis­ti­ ką ir dėl to lie­tu­vių ani­ma­ci­ja už­ sie­ny­je la­bai ver­ti­na­ma. Pla­ti pro­gra­ma

Iš­kil­min­gas fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas vyks po kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių, pir­ ma­die­nį, 18 val., ren­gi­nį ves ži­no­mi

Kau­no ani­ma­to­riai – Si­gi­ta Ku­či­ kai­tė ir V.Be­re­žo­kas. Per ati­da­ry­mą bus pa­ro­dy­ta Lie­tu­vos ani­ma­to­rių kon­kur­si­nė pro­gra­ma. „Pir­ma­die­ nį grei­čiau­siai jau ži­no­si­me ir kon­ kur­si­nė­je pro­gra­mo­je da­ly­va­vu­sius lau­rea­tus“, – ti­ki­si V.Be­re­žo­kas. Be­je, ani­ma­ci­niai fil­mai – to­li gra­žu skir­ti ne vien vai­kams. Dau­ giau­sia fil­mu­kų ma­žie­siems žiū­ro­

vams bus pa­ro­dy­ta lie­tu­vių kū­rė­jų kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo die­ną. Kartu su 26 lie­tu­vių ani­ma­to­rių dar­bais bus ga­li­ma iš­vys­ti trum­pa­ met­ra­žių ir pil­na­met­ra­žių ani­ma­ ci­nių fil­mų be­veik iš vi­sų pa­sau­lio kon­ti­nen­tų. Žiū­ro­vai ga­lės rink­tis fil­mus iš 28 skir­tin­gų pro­gra­mų, tarp kurių ne tik „Vai­kų su­kur­ti


13

penktadienis, spalio 26, 2012

pramogų alėja „Lie­tu­vių pro­gra­ma“ Iš­vy­si­me de­biu­ti­nius fil­mus: U.Bu­di­ nai­tės „Nep­rik­lau­so­my­bės die­na“, ku­ ris šiais me­tais jau ­spė­jo pa­gau­ti „Si­dab­ ri­nę ger­vę“ už ge­riau­sią me­tų ani­ma­ ci­nį fil­mą, V.La­žins­kai­tės fil­mą „3–2–0“, I.Miš­ki­ny­tės „Sa­gą“. Pro­fe­sio­na­lų pro­ gra­mo­je – N.Va­lad­ke­vi­čiū­tės „Aš esu“, A.Sku­čo „Se­niai to­li. Jur­ga“, „Ką kuž­dė­jo Ni­dos ko­pa?“, „Var­po pel­kė“, V.Aš­ki­nio ir J.Lei­kai­tės-Aš­ki­nie­nės „Se­ne­lės pa­ sa­ka. Lai­mė – ne­lai­mė“ ir ki­ti. Lie­tu­vių

Prog­ra­ma vai­kams stu­den­tų pro­gra­mo­je šiais me­tais iš­vy­ si­me ori­gi­na­lių dar­bų. Bus pa­ro­dy­ti fil­ mai: G.Stan­čiaus­kai­tės „Už­ri­bis“, B.Gai­ da­mo­vič „Žvirb­lis“, H.Kuz­mic­ko „Un­tit­ led. A Sto­ry of Lo­ve, Ad­ven­tu­re and Re­ ven­ge“, A.Ar­ma­na­vi­čiū­tės ir A.Kuz­mi­ nos „Do Rė Mi Fa Sol La Si“, J.Liu­ber­to „Pir­mo­ji Jo­nu­ko žu­vis“, L.Bu­ka­vec­ko ir I.Čer­via­ko­vo „Auk­si­nė bo­ba“, S. Mar­ čaus­kai­tės „Vil­tis“, K.Šal­čiū­no „Mūū ir bee“ ir „Pa­jau­ta“.

Fil­mai įgar­sin­ti lie­tu­viš­kai. Tra­di­ciš­kai ani­ma­ci­nės įvai­rių ša­lių pa­sa­kos su­ rink­tos pro­gra­mo­je „Pa­sa­kų pa­sau­lis“. Pa­žin­ti­niai fil­mai, pra­ple­čian­tys vai­kų aki­ra­tį su­dė­ti pro­gra­mo­je „Pa­sau­lio pa­ ži­ni­mas“. Pa­tiems ma­žiau­siems žiū­ro­ vams šil­ti ir links­mi fil­mai su­rink­ti pro­ gra­mo­je „Is­to­ri­jos ma­žy­liams“, apie vai­ kų drau­gus pro­gra­mo­je „Ge­ri drau­gai“. Šve­dų fil­mas „As­to­no do­va­nos“ (rež. U. Ir L. Gef­fenb­la­dai) pa­sa­ko­ja apie ma­žą­

jį šu­niu­ką ir jo šei­mą. Ru­sų fil­mai apie ma­žą­ją mer­gai­tę Ma­šą ir lo­kį „Di­džio­ji pia­ni­no pa­mo­ka“, „Vie­na na­muo­se“ ir „Skal­bi­mo die­na“ tik­rai pra­links­mins jau­nuo­sius žiū­ro­vus. Es­tai to­liau tę­ sia fil­mų cik­lą apie po­pu­lia­rią­ją Mi­ria­ mą, pa­sa­ko­ja apie jos ir drau­gų nuo­ty­ kius fil­muo­se „Mi­ria­mos mais­to kom­ bai­nas“ ir „Mi­ria­mos ža­lie­ji spuo­ge­liai“. Lat­vių fil­mo „Ko­ri­da“ (rež. J.Ci­mer­ma­ nis) ge­rai ži­no­mi „Ava­ri­jos bri­ga­dos“

na­riai pa­ten­ka į Eu­ro­pą, kur da­ly­vau­ ja tik­ro­je ko­ri­do­je ir pa­ti­ria daug juo­ kin­gų nuo­ty­kių. Ru­sų fil­mas „Pa­sa­ka apie eg­lu­tę“ (rež. M.Mua­tas) pri­mins mus Ka­lė­dų šven­tę. Žiū­ro­vai pa­ma­ tys ir po­pu­lia­rio­jo veng­rų pa­sa­kų cik­ lo fil­mą, ir pa­sa­ką apie Dže­ką ir pu­pos stie­bą, ir fil­mą apie Ka­lė­dų do­va­nė­lę, ir Un­di­nė­lės is­to­ri­jos šiuo­lai­ki­nę ver­si­ją, ir dar daug nuo­sta­bių is­to­ri­jų, su­kur­tų įvai­rio­se ša­ly­se.

a­ci­ja ir vai­kui, ir suau­gu­sia­jam fil­mai“, bet ir „Žai­di­mai suau­gu­ siems“, šiek tiek „Mei­lės sko­nio“ bei „Siau­bų ir sap­nų“ ani­ma­ci­ja. Be pro­diu­se­rio – nė iš vie­tos

„Tin­di­rin­dy­je“ bus pa­ro­dy­ti ge­ riau­si ne­ko­mer­ci­nės ani­ma­ci­jos fil­mai iš vi­so pa­sau­lio. „Pa­tys įdo­ miau­si fil­mai iš dau­ge­lio pa­sau­ lio fes­ti­va­lių pro­gra­mų pa­te­ko ir į „Tin­di­rin­dį, – kal­bė­jo fes­ti­va­lio di­ rek­to­rius Va­len­tas Aš­ki­nis. – Šie­ met į at­ran­ką bu­vo at­siųs­ta apie tūks­tan­tį ani­ma­ci­nių fil­mų, iš ku­ rių tik ket­vir­ta­da­lis bu­vo at­rink­ta į kon­kur­si­nes pro­gra­mas.“ Sim­bo­liš­ka, kad šie­met ju­bi­lie­jų šven­čia ne tik „Tin­di­rin­dis“: pa­ sau­li­nė ani­ma­ci­ja mi­ni 120-uosius me­tus. Šven­tes tem­do liūd­ni fak­tai. „Lie­tu­vos trum­pa­met­ra­žių ani­ma­ ci­nių fil­mų ga­my­ba ir in­dust­ri­ja to­ liau trau­kia­si, – kons­ta­tuo­ja V.Aš­ ki­nis, – nes šiais me­tais Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ne­sky­rė fi­nan­sa­vi­mo nė vie­no net ir trum­po met­ra­žo ani­ ma­ci­nio fil­mo, ga­my­bai. Ste­bė­da­ mi Eu­ro­pos ša­lių ir Ru­si­jos ani­ma­ to­rių ga­li­my­bes pa­ju­to­me di­de­lę nuo­skau­dą dėl vals­ty­bi­nių ins­ti­ tu­ci­jų po­žiū­rio į šio me­no pa­lai­ky­ mą ir pa­ra­mą Lie­tu­vo­je.“ Šie­met fes­ti­va­lio lie­tu­vių ani­ma­ ci­jos pro­gra­mą su­da­ro dau­giau­sia jau­nų au­to­rių, stu­den­tų ir de­biu­ tan­tų fil­mai, vie­no ki­to pro­fe­sio­ na­lo juos­tos, ku­rių biu­dže­tai bu­vo sim­bo­li­niai ir ku­rios bu­vo su­kur­tos dau­giau­sia iš di­džiu­lio en­tu­ziaz­mo ir mei­lės sa­vo me­nui.

Ani­ma­to­rius ma­žuo­ sius žiū­ro­vus su­pa­ žin­dins su ani­ma­ci­ niu fil­mu­kų gi­mi­mo pro­ce­su, kū­ry­bi­nė­ mis su­bti­ly­bė­mis. „No­rė­da­mas rea­li­zuo­ti sa­vo su­ ma­ny­mus, šiuo­lai­ki­nis ani­ma­to­rius tu­ri ieš­ko­ti pro­diu­se­rio, rei­kia ge­ ro­kai pa­suk­ti gal­vą, o ir tu­rė­ti pa­ tir­ties sie­kiant su­do­min­ti rė­mė­ją“, – min­ti­mis pa­si­da­li­jo V.Be­re­žo­kas. Ant kau­nie­čio dar­bo sta­lo – 20 mi­ nu­čių ani­ma­ci­nio fil­mo „Ste­buk­ lin­gos upės is­to­ri­jos“ me­džia­ga. „Su Kau­no ki­no stu­di­ja įgy­ven­ di­nu pro­jek­tą – ani­ma­ci­nį se­ria­ lą „Links­mo­sios Kau­no is­to­ri­jos“, ja­me tu­rė­tų at­gy­ti pa­gal tik­rus fak­ tus, bet to me­to pa­pras­to žmo­gaus žvilgs­niu pa­ma­ty­tos ir pa­pa­sa­ko­ tos is­to­ri­jos apie Kau­ną“, – ani­ma­ to­rius vy­lė­si, kad pro­jek­tas pa­vyks. – Juk ani­ma­ci­jos kal­ba ga­li­ma kal­ bė­ti ir apie links­mus, ir apie su­dė­ tin­gus da­ly­kus.“

Trum­pa­met­ra­žių fil­mų tarp­tau­ti­nė pro­gra­ma Pa­gal te­mas fil­mai su­gru­puo­ti į at­ski­ ras juo­k in­g ų ir links­mų, mu­z i­k i­n ių, siau­bo, jaus­min­g ų, sie­las su­kre­čian­ čių ir mąs­ty­ti ver­čian­čių fil­mų pro­gra­ mas. Če­kų „Tram­va­jus“ (rež. M.Pav­la­ to­va) pa­sa­ko­ja apie tram­va­jaus vai­ ruo­to­ją ir pil­ką bei apa­tiš­ką ke­lei­vių vy­rų mi­nią. Šis fil­mas šie­met lai­mė­jo

„Ane­si“ fes­ti­va­lio „Grand Prix“ ir „Fip­ res­ci“ ap­do­va­no­ji­mą. Ka­na­d ie­čių ir pran­cū­z ų fil­mas „Ed­mon­das bu­vo asi­las“ (rež. F.Dionas) pa­sa­ko­ja apie ma­žą žmo­g u­t į, ku­r io be­veik nie­kas ne­pas­te­bi, o jei pa­ste­bi, tai ty­čio­ja­si. Bel­gų ir olan­dų fil­mas „Oh Wil­ly“ (rež. E.De Swaef ir M.J.Roelsas) apie be­jė­

giš­k u­mą ir pri­k lau­so­my­bę su­r in­ko dau­ge­lio fes­ti­va­lių lau­rus, tarp jų – ir pres­ti­ži­nio Štut­gar­to fes­ti­va­lio. Olan­ dų fil­mas „Jun­k yard“ („Są­var­ty­nas“, rež. H.Hul­sin­gas) nag­ri­nė­ja skau­džias šian­die­nio jau­ni­mo pro­ble­mas. Vy­rui, ku­rį api­plė­šė ir nu­žu­dė nar­ko­ma­nas, per pa­sku­ti­nią­sias gy­ve­ni­mo se­kun­

des aky­se pra­bė­ga vai­kys­tės pri­si­mi­ ni­mai apie ap­gai­lė­ti­ną nar­ko­ma­nų ir nu­si­kals­ta­mu­mo pa­sau­lį, apie jo vai­ kys­tės drau­go smu­ki­mą. Li­ki­mo iro­ni­ ja: žu­di­kas – tai jo vai­kys­tės drau­gas. Ru­sų fil­mas „Snie­guo­tas rai­te­lis“ (rež. A.Tur­kus) – tai pri­si­mi­ni­mai apie vai­ kys­tę, apie vai­ko ir tė­vo san­ty­kius.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C300 Imuno N60“ ir Vytauto Žutauto knygą „Mirties fabrikas“.

Knygos autorius daugiau kaip du dešimtmečius dirba „AKISTATOS“ laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi. Daug rašo kriminalinėmis temomis Žilvino Vizgirdos, Petro Ivanausko, Petro Kurmelio slapyvardžiais. „Mirties fabrikas“ parašytas remiantis Tulpinių ir Gaidjurginių baudžiamosiomis bylomis. Paskelbti teismų nuosprendžiai jau perėję visas nagrinėjimo stadijas ir yra įsiteisėję.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, spalio 30 d.


14 2

penktaDIENIS, spali0 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������ 14, 15 Parduoda� ������������������������������������������������� 15 Perka� ���������������������������������������������������� 15, 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia� ������������������������������������������������ 16, 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 16 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 16 Vikingų loto�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Statybos įmonei reikalingi: fasadų šiltintojai, mūrininkai, tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331.

Siūlo darbą

Automobilių servisui reikalingi: serviso vadovas, važiuoklės meistrai, automobilių mechanikai. Tel. 8 698 02 939.

Transporto įmonė siūlo darbą ADR vairuotojams. Krovinių gabenimas autocisternomis. Konkurencingas ir laiku mokamas darbo užmokestis, puikios darbo sąlygos. Reikalavimai: bent 2 metų darbo patirtis vežant skystus pavojingus krovinius autocisternomis, ADR pažymėjimas, anglų arba vokiečių kalba. UAB HEFAS, Technikos g. 4A, Kaunas. Tel. 8 686 35 793. CV siųsti personalas@hefas.lt.

1035961

1036359

Ieškome profesionalios siuvėjos (drabužių taisymas ir siuvimas pagal ind. užsakymus). Darbas Centre, mažas kolektyvas, lankstus darbo laikas. Tel. 8 653 97 812, e. paštas darbascentre@gmail.com.

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888.

1037130

Automobilių plovyklai Panerių g. reikalingi automobilių plovėjai (-os). Atlyginimas – nuo 1500 Lt (į rankas). Tel. 201 530, 8 683 12 123. 1036031

1033909

1035732

Ieškome vadybininko dirbti padangų prekybos srityje. Tel. 8 656 30 300. 1037410

Įmonei reikalingi skardininkai, izoliuotojai. Tel. 8 699 55 244, 8 699 69 082.

1036409

Įmonei, užsiimančiai inžinerinių vidaus sistemų montavimo darbais, reikalingi montuotojai. Pasiteirauti tel. 8 699 90 126 arba CV prašom siųsti arnoldas@lakmalit.lt. 1028435

Kavinė Kauno centre ieško virėjos (-o). Mes siūlome patrauklų atlyginimą (apmokame kelionę namo), įdomų, dinamišką darbą ir galimybes tobulėti. Tel. 8 611 56 356. 1037448

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1021809

Maisto parduotuvei ir prekybos paviljonui reikalingas pardavėjas. Tel. 8 673 12 489.

1035197

Papildomas darbas PENSININKAMS – vairuoti vilkiką savaitgaliais iš Kauno į Kaliningrado sritį ir atgal. Tel. 8 682 40 835. 1034937

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1021500

Priimsime į darbą tolimųjų reisų vairuotojus, turinčius C, E kat., maršrutas Lietuva– Čekija–Lietuva. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 640 14 572. 1037085

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 698 00 955.

1035756

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas siūti vienasiūle siuvimo mašina ir trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1028904

UAB „Transmiva“ siūlo darbą tolimųjų reisų vairuotojams-ekspeditoriams. Maršrutai ES–RUS. Su autotraukiniais. Reikalinga CE kategorija. Atlyginimas – sutartinis. Tel. 8 676 23 382, 8 676 23 379 (Sigitas). 1035266

UAB „Rokų keramika“ reikalingi šaltkalviaisuvirintojai džiovyklinių vagonėlių gamybai. Reikia turėti suvirintojo pažymėjimą. Tel. 8 685 53 878. 1034229

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir pagalbinių darbininkų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt. UAB B&L Santechnika ieško vėdinimo ir kondicionavimo sistemų, vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų projektų vadovo. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086 (8–17 val.). www.blsantechnika.lt. 1032303

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

Reikalinga virėja(-as), turinti(-is) patirties. Tel. 8 620 65 089.

1035997

Reikalingas stalius, sugebantis dirbti durų, laiptų ir kitokių nestandartinių gaminių gamyboje. Tel. 8 687 52 455. 1035847

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Darbo patirtis būtų privalumas. Atlyginimas nuo 1 200 Lt. Tel. 8 652 67 042. 1033332

Reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 655 01 285. 1036062

Siuvyklai reikalingos siuvėjos (-ai) siūti universaliomis siuvimo mašinomis ir lygintoja (-as). Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 612 49 539, 8 652 40 623. 1034024

1035893

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 1008026

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1035831

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1037034

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1035272

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1032609

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1024568

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1026100

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1035212

Kompiuterininkų

Paslaugos Medikų

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1008078

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1016091

MAISTO NETOLERAVIMO TESTAS – 59 produktai – tik 400 Lt – tik 1 lašas kraujo – tik 30 min.! Vokiška kokybė – greitai, tiksliai, patikimai! Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1031433

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1024856

Statybos, remonto

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 1033616

Apdaila. Atlieku glaistymo, dažymo, tapetavimo darbus. Dedu vidinius ir išorinius kampus. Superku medžiagas. Tel. 8 671 97 046. 1035612

Atliekamas profesionalus dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas, Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 679 72 024. 1035341

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1034776

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1032551

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1034697

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja bitumine danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 992982

Glaistome, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Kiti apdailos darbai. Tel. 8 657 74 383. 1035859

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1018999

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1034664

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Vidaus apdailos ir santechnikos darbai. Tel. 8 619 29 430. 1028478

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 1032528

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 1027917

Klijuoju plyteles, fasadinį klinkerį. Vidaus apdaila. Gipskartonis. Lyginimas, glaistymas, dažymas. Laminatas, parketas. Tel. 8 647 74 634. 1036536

Klojame trinkeles, statome įvairius bortus. Turime 11 m. patirtį. Naudojame savo arba kliento medžiagas. Tel. 8 678 89 926.

1035713

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus. Tel. 8 677 05 040.

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250.

Metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno. Laiptai, turėklai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai šiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt.

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

Mūrijame, betonuojame, montuojame medį ir metalą. Apdailos darbai. Ardoma. Tel. 8 698 45 946. www.istaka.lt.

1034114

1035316

1036067

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454.

1034203

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 1030262

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1012539

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1023593

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Dirbame vokiška įranga BMS. Ilgametė patirtis. Kokybė. Garantija. Tel. 8 618 20 971.

1036554

1019597

1037333

1030197

Dažau, glaistau, tapetuoju, dedu laminatą, parketlentes, lyginu Rotband'u, angokraščių apdaila ir t. t. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paštas artas2222@gmail.com.

Moderniu echoskopu atliekami kraujotakos ir įvairių organų ultragarsiniai tyrimai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

1033803

1026756

Automobilininkams

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1029930

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1012404

1035645

1037084

Buitinės technikos remonto

1033158

Reikalinga sukirpėja (-as) (individualių viršutinių moteriškų, vyriškų drabužių sukirpimas, tekstilės gaminiai) Kauno centre. Patirtis nuo 3 m. Tel. 8 608 06 591. Reikalinga valytoja dirbti Karmėlavos oro uoste, Kauno r. Darbas slankiuoju darbo grafiku, ne visa darbo diena. Kreiptis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. 8 600 26 226, e. paštas info.kaunas@topclean.lt.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Dažome, glaistome, tapetuojame, dedame visų tipų grindis, sukame gipsą, atvežame medžiagas. Tel. 8 605 45 180, e. paštas artas2222@gmail.com. 1035721

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1035843

1037298

1036643

1037345

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930820

Plastikiniai langai butams ir nuosaviems namams, balkonų stiklinimas, vidaus ir lauko durys. Laiptinių langai. Gaminiams ir darbams suteikiama 5 m. garantija. Senus langus išsivežame nemokamai. info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1027201

Plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, dažymas ir kiti darbai. Tel. 8 648 62 352. 1036851

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1036269

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1023209

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1035694

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1035142

Nukelta į 15 p.


15 3

penktaDIENIS, spalio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius gyvenamosiose bei sunkiai prieinamose teritorijose, taip pat kapinėse. Tel. 8 627 49 416.

Be tarpininkų parduodu 11–20 a sklypus Domeikavoje. 1 a kaina nuo 3400 Lt! Elektra, vanduo, kelias, graži rami vieta su vaizdu. Tel. 8 612 23 323.

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; šakų išvežimas. UAB „Aplinkos darbai“, tel. 8 655 55 800 arba 388 102.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

Dviejų kambarių butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. 6 (penkių aukštų blokinio namo V a.). Kaina apie 68 000 Lt. Tel. 8 606 85 072 (vakare nuo 20 val.), 8 658 39 635.

1035461

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1028504

Stogdengys, turintis patirties, greitai ir kokybiškai dengia šlaitinių ir karkasinių namų stogus. Tel. 8 673 96 426. 1032096

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1024333

1028838

1034855

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1021507

Vidaus įrangos Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1036094

LANGAI, ROLETAI, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, Ritininės užuolaidos, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1031084

Baldžių Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1035357

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1024594

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1031670

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1036526

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 1035740

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1012505

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

1024213

Teisinės paslaugos Kokybiškos, nebrangios teisinės paslaugos! Konsultuojame, rengiame procesinius dokumentus ir teikiame teisines paslaugas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims Kaune: sutarčių, juridinių asmenų dokumentų rengimas, skyrybų ir išlaikymo priteisimo dokumentai, ieškinių, atsiliepimų, apeliacinių skundų rašymas, skolų išieškojimas. www.teisineveikla.lt. I.Kanto g. 24–23, Kaunas. Tel. 8 654 21 533. 1019852

Profesionalus vaismedžių genėjimas. Tel. 8 616 42 833.

1034455

Supirkimas, pardavimas, paskolos už auksą, sidabrą, mob. telefonus, kompiuterius, vertingus daiktus. Lombardas „Norfoje”, P.Lukšio g. 70 (tel. 8 657 70 344) ir A.Juozapavičiaus pr. 84A (tel. 8 690 63 600). 1036940

1034753

Savanorių pr. 3, tel. 209 008, 8 600 82 843, info@glorialingua.lt.

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1025671

DUJOS – balionais į namus Kaune ir Kauno r. Atvežimas nemokamas. Superkame, parduodame balionus. Tel. 8 686 86 452. 1024384

Statybinės medžiagos

1036854

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1024146

Pigūs skaitmeniniai priedėliai, 12 nemokamų kanalų. Antenos TV, SAT. Montavimas, sureguliavimas. Garantija. Tel. 8 610 41 257. 1035005

1032953

1033580

Namų valdos sklypą Juragiuose, geras privažiavimas, graži vieta. Pasirinkimas iš trijų sklypų. Puiki investicija ateičiai. Nebrangiai. Tel. 8 684 74 312.

Maisto prekės Parduodu bulves LAURA (raudonos), VINETA (geltonos). Atvežu į namus. Tel. 8 602 63 445.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 618 84 422, 333 555. Teisininko konsultacijos – tel. 8 678 33 255. www.simokusilas.lt. 1036458

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, tvarkingas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 1022162

1 kambario butą Kovo 11-osios g., Dainavos r. Tel. 8 630 58 379. 1037136

1 kambario butą Pramonės pr., Dainavos r., prie URMO bazės (b. p. 33 kv. m, III a., tvarkingas, tuščias). Tel. 8 676 37 013. 1036990

10 kv. m kambarį bendrabutyje, prie 6-ojo forto, Kaune (V aukštas, plastikiniai langai, šarvuotos durys, patogumai bendri). Kaina 10 000 Lt. Tel. 8 646 36 952. 1036910

2 kambarių butą Centre, Laisvės alėjoje (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a., vieta automobiliui). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 1036680

2 kambarių butą Birželio 23-iosios g. 12 (44 kv. m, pirmasis aukštas, du įstiklinti balkonai, labai šiltas, maži mokesčiai). Tel. 8 698 43 921. 1037069

2012 11 30 10 val. Vytauto g. 33, Vilnius, vyks varžytynės, kurių metu bus parduodamas įkeistas BUAB „Print.lt” nekilnojamasis turtas – spaustuvė su žemės nuomos teise į dalį žemės sklypo bei nekilnojamojo turto priklausiniais adresu Vokiečių g. 187, Kaunas, ir įkeistas kilnojamasis turtas – spaustuvės įrenginiai (15 vnt.). Informacija tel. 8 619 39 698.

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, geri kaimynai, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai už šildymą, parduodami su daline arba visa apdaila). Paskutiniai šio projekto butai. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 1036822

Nebrangiai parduodu 430 kv. m gamybines patalpas Žaliakalnyje. Kreiptis tel. 8 656 99 890.

1037541

Gyvūnai

Drabužiai, avalynė Šalta? Pūkinės striukės ir paltai pigiau – tik spalio mėn. Išparduotuvė „Le Mari“, Laisvės al. 50. 1031891

Kitos prekės

Parduodamas 2 k. butas Sukilėlių pr. (50 kv. m, 5/3 a., bendrija, be remonto). Kaina 84000 Lt. Tel. 8 657 63 343.

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Tel. 8 683 13 463.

Parduodu 2 kambarių tvarkingą butą K.Baršausko g. (4 a. mūrinio namo IV a., bendr. pl. 37 kv. m). Be tarpininkų. Tel. 712 211, 8 658 37 409.

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (maišai po 500 kg). Greitas pristatymas, geros kainos. Tel. 8 614 88 448.

1037309

1033204

1036000

1034678

Parduodu autoservisą Žaliakalnyje. Gera vieta. Yra nuomininkas. Kreiptis tel. 8 699 42 085.

Atvežame (nuo 1 tonos) skubiai, nebrangiai medienos pjuvenų briketų, baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų. Tel. 8 600 25 915.

Pirkčiau arba išsinuomočiau butą arba namą Kaune. Tel. 8 611 52 632 (Asta).

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

1032869

1037543

1036428

1036494

1028172

Sodą su mūriniu namu SB „Paneriai“, Jonavos r. (b. pl. 100 kv. m, 6 a sklypas). Yra garažas. Galima gyventi žiemą. Kaina sutartinė. Tel. 742 255, 8 626 27 666. 1035667

Automobiliai ir detalės

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1033053

Įrenginį senoms padangoms perdirbti pirolizės būdu į krosnių kurą. Iš 1 t gaunama 350 l krosnių kuro. Tel. 8 610 11 959. 1037408

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1021848

Malkas mažais kiekiais (vežame 2–4 kubinius metrus). Turime beržo, alksnio, ąžuolo, sausos pušies („sauskės“). Tel. 8 629 94 161.

1036849

4 kambarių butą Balio Sruogos g., prie Šv. Antano bažnyčios (b. pl. 72 kv. m, II a.). Kaina sutartinė. Tel. 8 686 54 379.

1033487

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736.

1036850

1013220

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1013516

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1031803

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1031815

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022583

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022499

1027726

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

33 ha dirbamos žemės Vandžiogalos seniūnijoje, Kauno r. (šalia tvenkinys, miškas). 1 ha – 15 000 Lt (galima derėtis). Tel. 8 652 32 124.

1037351

1037137

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559.

1037087

Antstolė Birutė Čereškienė 2012 m. lapkričio 29 d. 9 val. skelbia areštuoto turto: žemės sklypo, žemės ūkio paskirties, 0,4180 ha bendro ploto, 42,5 našumo balas, unikalus Nr. 5250-0009-0359, esančio Saulės g. 23, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., priklausančio Stanislovui Skurdeniui, pirmąsias varžytynes. Pradinė parduodamo turto kaina 28 000,00 Lt. Norintys dalyvauti varžytynėse asmenys privalo įmokėti į antstolės depozitinę sąskaitą Nr. LT554010042700000891, AB DNB banke varžytynių dalyvio mokestį, kuris yra 10 proc. pradinės parduodamos turto kainos. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. Varžytynės vyks antstolių kontoros Kaišiadorių skyriuje, Gedimino g. 57, 204 kab., Kaišiadoryse. Tel. (8 346) 51 734.

Parduodu koli veislės šuniukus. Tel. 8 685 60 492.

Padedu skubiai parduoti, išnuomoti, nusipirkti įvairų NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ. Dirbu individualiai. Turiu rekomendacijas. Paslaugų kaina tikrai protinga. Tel. 8 630 00 439. 1036455

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

1033977

1035430

parduoda

1029706

Parduodamos įvairios malkos. Tel. 8 642 00 055.

1031244

Ekonomišką 2 k. butą Ž. Šančiuose. B. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mūrinis namas, autonominis šildymas, po kapitalinio remonto, signalizacija. Kaina 77 000 Lt. Tel. 8 674 64 821. Gyvenamąjį namą su mansarda S.Dariaus ir S.Girėno g. (šildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 270 000 Lt. Tel. 8 635 42 249.

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992.

Parduodu didelę gėlę JUKĄ ir alijošius. Tel. 229 619, 8 645 82 941.

1036866

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022753

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022398

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022834

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022312

1033648

Mišraus medžio pjuvenų briketai, baltarusiški durpių briketai, plautos akmens anglys didmaišiuose. Tel. 8 677 57 228.

1034920

VERTIMAI

1031594

999430

80 a ž. ū. paskirties sklypą Domeikavoje, prie bažnyčios, šalia pagrindinio kelio. 1 a kaina iki 4 000 Lt. Tel. 8 675 03 868.

Kitos

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 įvairių vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17. Kaunas, tel. 332 117.

1035917

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1028105

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029396

1022660

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065.

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409.

Parduodamas BUAB „Print.lt“ priklausantis kilnojamasis turtas už kainą, kuri lygi įsigijimo kaina – 50 %. Pasiūlymai renkami 1 mėn. Informacija tel. 8 619 39 698.

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

974174

Buitinė technika

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

1037088

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 1031556

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 1026407

1027569

1026838

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1034161

Nukelta į 16 p.


16 2

penktaDIENIS, spali0 26, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1027072

Bendrovė nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę, pageidautina nuo 5 ha. Atsiskaitome prieš notarą. Tel. 8 686 86 065. 1028379

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1027631

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1026198

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1026175

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1029567

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1026865

Perkame išsikirsti krūmus iš apaugusių pievų, pamiškių, kanalų ir pakelių, galime pirkti ir su žeme. Tel. 8 616 11 603. 1028057

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1015038

Pirktume 1–2 kambarių butą, gali būti neremontuotas. Rajonas nėra labai svarbu. Dėkojame už pasiūlymus. Tel. 8 630 00 439. 1036450

Skystą krosnių kurą. Dideliais kiekiais ir likučius. Moka iki 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 684 01 145.

1036230

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1027391

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 1030385

Kelionės

Gabenimai

Įvairūs Nuomoja Išnuomojamas dviejų kambarių butas V.Krėvės pr. (nuoma plius mokesčiai). Tel. 8 616 15 327. 1037370

Išnuomojamas kambarys bendrabutyje priešais PC „SAVAS“. Tel. 8 656 26 738. 1034598

Išnuomoju naują 2 kambarių butą. Yra kietieji ir virtuvės baldai, skalbimo mašina. Reguliuojamas šildymas. Tel. 8 685 22 115. 1036798

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1035191

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

1031335

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

1037039

1033528

1024670

1025341

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio iki 7 tonų. Mini ekskavatoriaus ir „Bobcat“ nuoma, išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

1036816

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemį daržui ir pievelei, žirgų mėšlo, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1034590

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 820 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val.

Išsinuomoja Išsinuomočiau kambarį Aleksote arba aplinkiniuose rajonuose. Gali būti kūrenama malkomis, su daliniais patogumais. Tel. 8 603 65 152.

1036272

1036352

Paskolos

1013539

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900.

Kaune, Pakraščio g., dviaukščio pastato I aukšte išnuomojamos 170 kv. m patalpos, parengtos bendrosios praktikos gydytojo klinikos veiklai bei 80 kv. m patalpos vaistinei. Įrengta signalizacija. Automobilių stovėjimo aikštelė. Netoli „Kalniečių“ ir „Savas“ prekybos centrai, aplink Kalniečių, M.Mažvydo, Vydūno vidurinės mokyklos, „Rasos“ gimnazija, „Paparčio“, „Vėtrungės“, „Muravos“ pradinės mokyklos ir daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalai. Puikus susisiekimas su visais miesto rajonais visuomeniniu ir asmeniniu transportu. Tel. 8 698 86 345. Trumpalaikė butų nuoma nuo 1 val. ir ilgiau Žaliakalnyje ir Centre. Tel. 8 686 38 830.

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 iki 3000 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. UAB „Euro Providus“.

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1035129

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447.

1037294

1025548

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1021387

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1021529

Pamesta Dingusį Vilniaus pedagoginio universiteto socialinio darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą KP Nr. 001551, išduotą 2011 04 16 Janinai Matonienei, laikyti negaliojančiu. 1036852

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Dingusią Aleksandro Stulginskio universiteto studento studijų knygelę Nr S0823030, išduotą Martynui Norkui, laikyti negaliojančia.

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Pamestą aštuonmečio mokslo pažymėjimą Nr. 136184, išduotą Šarūnui Černiui 1988 m. birželio 27 d., laikyti negaliojančiu.

1021307

1037146

1037013

Reikalinga 50 tūkst. Lt paskola 1–2 metams. Užstatas – nekilnojamasis turtas. Tel. 8 698 74 558.

Pamestą Kauno „Aušros“ gimnazijos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1617768, išduotą 2012 09 10 Viltei Barborai Rezgevičiūtei, laikyti negaliojančiu.

1033305

1037109

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Pamestą Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1460629, išduotą Eglei Karanauskaitei, laikyti negaliojančiu.

1021276

1024356

1037151

1026222

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

1027681

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 302 531, 8 676 22 529. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 301 103, 8 609 96 655. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 530, 8 614 20 820. 1034999

Atsiliepkite! 2012 10 18, apie 19 val., ant Neveronių viaduko mačiusiuosius eismo įvykį, kuriame sunkvežimis buvo įsirėžęs į mikroautobusą, prašom atsiliepti tel. 8 699 87 738. 1037356

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


173

penktaDIENIS, spalio 26, 2012

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Tiražo Nr. 1024, spalio 24 d. AUKSO PUODAS – 47 478 943 Lt DIDYSIS PRIZAS – 3 326 707 Lt 14 15 25 30 44 47 Auksinis skaičius 09 Papildomi skaičiai 19 46 Lietuvoje laimėti prizai 5 + papildomas sk. – 104 746 Lt (1 priz.) 5 skaičiai – 4 663 Lt (13 priz.) 4 skaičiai – 168 Lt (480 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (9282 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (12629 priz.) Prognozė: Aukso puode – 53 mln. Lt Didysis prizas – 6 mln. Lt

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės ir individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ 7 nakvynės – nuo 2104 Lt.

1027995

kviečia

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt METAS KELIAUTI Į ŠILTUS KRAŠTUS! Egiptas, Šarm El Šeichas, 3* viešbutis, viskas įskaičiuota, 7 nakvynės – nuo 2157 Lt. Kanarų salos, Tenerifė, 2* apartamentai be maitinimo,

Įvairūs 2012 11 14 18.30 val. šaukiamas GEB „EISMAS“ visuotinis susirinkimas. Su­ sirinkimas vyks Simono Daukanto vidu­ rinės mokyklos aktų salėje, Taikos pr. 68. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Pirmi­ ninko ataskaita; 2. Revizorės ataskaita; 3. 2013 metų mokesčių tvirtinimas; 4. Revizoriaus rinkimai; 5. Einamųjų klau­ simų aptarimas. Dalyvavimas būtinas. Pirmininkas. Tel. 8 679 61 434, e. paš­ tas gebeismas@gmail.com.

Tel. (8 37) 207 879, 8 698 03 091 M. Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E.p. info@turinfo.lt www.musuodiseja.lt

1036815

Pranešame, kad yra parengtos uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“ ir UAB „Nemuno vila” reorganizavimo sąlygos, pagal kurias: reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „YIT Kausta būstas“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – Savanorių pr. 174A, Vilnius, juridinio asmens kodas 123959143, PVM mokėtojo kodas LT239591413, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras), reorganizuojama bendrovė – UAB „Nemuno vila” (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė – K.Baršausko g. 66, Kaunas, juridinio asmens kodas 135988665, PVM mokėtojo kodas LT359886610, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, Juridinių asmenų registras). Reorganizavimo būdas – prijungimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį. Reorganizavimo sąlygų pagrindu UAB „Nemuno vila“, kuri po reorganizavimo pasibaigs, bus prijungta prie reorganizavime dalyvaujančios uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą. UAB „Nemuno vila“ turtas, teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius, perduodami uždarajai akcinei bendrovei „YIT Kausta būstas“ bei UAB „Nemuno vila“ sandoriai įtraukiami į uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“ buhalterinę apskaitą nuo reorganizavimo sąlygose numatyto turto, teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti uždarosios akcinės bendrovės „YIT Kausta būstas“ buveinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. 1005824

„Kauno dienos“ skelbimų tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

JAE, Dubajus, 3* viešbutis su pusryčiais, 11 nakvynių – nuo 3049 Lt. Tailandas, Bankokas ir Pataja, 3* viešbutis su pusryčiais, 9 nakvynės – nuo 3389 Lt. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

Kiti

skyriaus

Indija, Goa, 2* viešbutis su pusryčiais, 10 nakvynių – nuo 3459 Lt.

10 27 – „Alaus kelias”, 89 Lt (Biržų pilis, smegduobės, Astravo dvaras). 11 03 – „Ekskursijos kodas: Aukštaiti­ ja”, 89 Lt (Angelų muziejus, Obelių dvaras, Rokiškio dvaras, sūrių degustacija). 11 10 – „Lietuviškas midus Stakliškė­ se”, 51 Lt (Birštono sakralinio meno muziejus, midaus degustacija). 11 17 – „Dzūkijos perliukai“, 67 Lt (putojančio vyno degustacija, M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus, skulptūrų ir poilsio parkas, uždara slidinėjimo trasa).

informuoja ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS L.Zamenhofo g. 9 Kviečia būsimas mamytes ir tėvelius daly­ vauti NEMOKAMŲ SEMINARŲ CIKLE (I grupė – lapkričio 7, 14, 21 d., II grupė – lapkri­ čio 28 d., gruodžio 5 ir 12 d.). Seminarai vyks nuo 17 iki 19.15 val. Būtina registracija tel. (8 37) 750 935 arba e. paštu pagalba@ssinstitut.lt. Daugiau informacijos www.ssinstitut.lt.

informuoja NEMOKAMA EKSKURSIJA PO KAUNĄ! „Mūsų odisėjos” gidų kursų absolventė Jūratė Bunikytė spalio 27 d. 12 val. ves nemoka­ mą ekskursiją Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune. Ekskursijos metu daugiau sužinosite apie Lietuvos prezidentus, jų pomėgius, Audiencijų salės svečius, kur buvo Adjutanto kambarys, Paskutiniojo Posėdžio kambarys, Prezidento ir jo šeimos gyvenamosios patalpos ir kt. Renkamės Istorinės LR Prezidentūros sodelyje. Visi dalyviai turės susimokėti tik už įėjimo į Prezidentūrą bilietą. Informacija: M.Valančiaus g. 19. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.musuodiseja.lt, info@turinfo.lt. GENOCIDO AUKOMS ATMINTI Spa­lio 28 d. 12 val. IX for­te Kau­no žy­dų ben­druo­me­nė ir IX for­to mu­zie­jus mi­nės Kau­no ge­ to „Di­džio­sios ak­ci­jos” 71-ąsias me­ti­nes. Kvie­čia­me pa­mi­nė­ti ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mą. Kau­no žy­dų ben­druo­me­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir IX for­to mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja

GLAUKOMA SERGANČIŲ BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas kvie­čia­mas spa­lio 30 d. 15 val. Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­je (Lais­vės al. 39).

Kviečia smurtą ir prievartą šeimoje paty­ rusias moteris registruotis į savitarpio pa­ ramos grupę. Užsiėmimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 17.30 iki 19 val. L.Zamenhofo g. 9. Būtina registruotis konsultacijai telefonu (8 37) 750 935.

APEIKIM LIETUVĄ Spalio 28 d. 12 val. Rumšiškių liaudies buities muziejuje – žygis APEIKIM LIETUVĄ. Ėjimas šiaurietišku ėjimu, apsilankant Žemaitijoje ir Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Padainuosime, dalyvauja folkloro ansamblis „Žaisa”. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. Žolinčių akademija, Šiaurietiškas ėjimas NWStyle

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1 Spa­lio 27 d. – RANKDARBIŲ DIENA. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. 12–17 val. – pa­ro­da-mu­gė. MOKYMAI (Ma­ žo­jo­je sa­lė­je). Skry­bė­lės iš ai­riš­kų nė­ri­nių. Ve­da Ra­sa Cip­li­jaus­kai­tė. Ga­mi­na­me apy­ ran­kes iš siū­lų. Ve­da Ug­nė Re­vins­kai­tė. Kaip nu­megz­ti pirš­ti­nių at­na­ras kil­pe­lė­mis. Ve­ da Vi­da Tar­na­pa­vi­čie­nė. Įdo­mes­ni mez­gi­nių kraš­te­liai. Ve­da Dan­guo­lė But­vi­lai­tė. Vy­ti­ nių juos­tų tech­ni­ka. Ve­da Vi­li­ja Ra­tau­tie­nė. Rie­ši­nių mez­gi­mas. De­monst­ruo­ja ke­le­tas mez­gė­jų. POKALBIAI PRIE ARBATOS (Di­džio­jo­je sa­lė­je). 13 val. – „Mies­tie­tės įvaiz­dis lie­tu­vių kul­tū­ ro­je pa­gal tar­pu­ka­rio spau­dą”. Skai­to hum. m. dr. As­ta Vens­kie­nė. 15 val. – „Tra­di­ci­niai lie­tu­vių mo­te­rų gal­vos ap­dan­ga­lai ir jų ga­my­bos tech­ni­kos”. Skai­ to As­ta Van­dy­tė. Spa­lio 28 d. 14 val. – Kau­no ru­sų klu­bas NADEŽDA kvie­čia į kon­cer­tą, skir­tą gar­siam XX a. at­li­kė­jui Mus­li­mui Ma­go­ma­je­vui at­min­ti. Kon­cer­tuos kau­nie­čiams ge­rai ži­no­mas so­ lis­tas Vik­to­ras Te­reš­čen­ko. Kon­certą ves est­ ra­dos ar­tis­tas Ri­mas Ta­mu­le­vi­čius. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Spalio 26 d. 18 val. – vakaras PABŪKIME KARTU: senosios šermenų giesmės. Dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė”, vadovas Antanas Bernatonis. Įėjimas nemokamas. Spalio 28 d. 13 val. – paskaita ŽMOGAUS PRIGIMTIS – NUO GENŲ IKI SIELOS, III d. Lektorius Aleksandras Þarskus. Susitikimas su žurnaliste Audrone Vaitkute. ASMENYBIŲ PORTRETAI KASDIENYBĖS RĖMUOSE: ALPINISTAS VLADAS VITKAUSKAS, REŽISIERIUS JONAS VAITKUS, AKTORĖ RŪTA STALILIŪNAITĖ. Spalio 29 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugsmai”: SENI DAIKTAI (natiurmortas). Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Informacija tel. 8 670 49 904. Spalio 30 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje” (vėlimas). Veda Daiva Vainauskienė. Registracija tel. 8 679 36 715.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


18

penktadienis, spalio 26, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Šiandien Anapilin palydima po ilgos ir sunkios ligos mirusi kaunietė Aldona Juozapa KURTINAITIENĖ (1933–2012). Velionės sūnų Europos ir olimpinių žaidynių čempioną, pasaulio vicečempioną, Maskvos srities „Chimki“ krepšinio komandos vyr. trenerį Rimą KURTINAITĮ, jo dukrą Laurą ir sūnų Giedrių, visus artimuosius ir gimines skaudžios netekties valandą iš visos širdies užjaučia ir drauge liūdi televizijos Sport1 laidos „Krepšinio pasaulyje“ rengėjai. Velionės palaikai pašarvoti UAB „Rimtis“ pirmojoje salėje (Vaidoto gatvė 35). Laidotuvės įvyks šiandien (penktadienį) Panemunės kapinėse. 9 val. šv. Mišios už velionę aukojamos Panemunės bažnyčioje. Karstas išnešamas 12 val. Mirus Tėveliui Juozui MIKUČIONIUI, gilią užuojautą reiškiame dukroms Lilijai Svaldenienei ir Julijai Kučinskienei. Ilona ir Kęstutis Slavinskai Netekties ir liūdesio valandą dėl Mamos Vladislavos PETRAUSKIENĖS mirties Astą ŽILIUVIENĘ nuoširdžiai užjaučia Eglės Špokaitės baleto mokyklos kolektyvas. Mirus Virgilijui PILYPUI (1982–2012), nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia UAB „Samsonas“ vadovai ir bendradarbiai. Gilaus liūdesio valandą, mirus mylimai Motinai, nuoširdžiai užjaučiame žymų „Žalgirio“ komandos krepšininką, buvusį Kauno miesto tarybos narį Rimą KURTINAITĮ ir dalijamės netekties skausmu. Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir Tarybos nariai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mamos mirties Rimą Kurtinaitį ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ nariai. Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, Rimą KURTINAITĮ, šeimos narius ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi veteranų krepšinio komandos UAB „Patvanka“ nariai. Olimpinį čempioną Rimą KURTINAITĮ, mirus mamytei, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai” kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame Andželą RUDŽIONIENĘ dėl Tėvelio mirties. UAB „Ortopedijos klinika“ bendradarbiai Arūną SKIEČIŲ skaudžią netekties valandą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia UAB „Magistralė“ kolektyvas. Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei, 2-ojo šeimos sveikatos priežiūros skyriaus gydytoją Nijolę ŠEPETIENĘ nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos darbuotojai.

Kauno miesto ir rajono gyventojams! Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių administracijos sudarė sutartis su UAB „PRARADIMAS“ dėl neatpažintų mirusiųjų palaikų pervežimo. UAB „PRARADIMAS“ NEMOKAMAI perveža NEATPAŽINTUS IR ATPAŽINTUS mirusiųjų namuose bei gydymo įstaigose palaikus (turėti asmenį patvirtinantį dokumentą). Skambinti galite visą parą tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. 1024951

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Spalio 26 d. 18 val. – pagal Friedrichą von Schillerį. PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. Spalio 27 d. 19 val. – Eugene Scribe. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Istorinė komedija. Rež. Raimundas Banionis. Didžioji scena. Spalio 28 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 18 val. – PREMJERA! Teatras „Utopia”. M.L.McLennan. NUGALĖTI SAULĖLYDĮ. Dviejų dalių drama. Rež. Gintaras Varnas. Didžioji scena.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Spalio 26 d. 18 val. – Georges Bizet. KARMEN. Dirigentas Julius Geniušas, režisierius Gintas Žilys, dailininkė Virginija Idzelytė. Trukmė 3 val. Spalio 27 d. 18 val. – Francas Leharas. LINKSMOJI NAŠLĖ. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkė Virginija Idzelytė, choreografas Danilas Salimbaevas (Rusija). Trukmė 3 val. Spalio 28 d. 18 val. – Imre Kalmanas. BAJADERĖ. 3 veiksmų operetė. „Bajaderė“. Pastatymo meno vadovas ir režisierius Gintas Žilys, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Artūras Šimonis, kostiumų dailininkė Jolanta Rimkutė, choreografas Andrius Kurienius. Trukmė 3 val. Spektaklis skiriamas teatro dailininko Mykolo Labucko 100-mečiui paminėti.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Spalio 26 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Spalio 27 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. DIENA IR NAKTIS. Dviejų dalių drama. Režisierius S.Rubinovas. Spalio 28 d. 18 val. – A.Volodinas. PENKI VAKARAI. Dviejų dalių romantinė drama. Režisierius A.Pociūnas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Spalio 26 d. 19 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys. N-18 Spalio 27 d. 18 val. – B.Srbljanovič. BELGRADO TRILOGIJA (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas. N-18 Spalio 28 d. 18 val. – Mario Fratti. SESUO. Rež. A.Žukauskas. N-16

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Spalio 26 d. 19 val. – KAMASUTRA. Vizualinis spektaklis suaugusiesiems. N-18 Spalio 27 d. 18 val. – SVETIMAS VEIDAS. Vienos dalies tragifarsas Kobo Abės romano tema. Bilietai parduodami internetu www.bilietai.lt ir visose Bilietai.lt kasose. Teatro kasoje bilietai parduodami 2 val. prieš spektaklį.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Spa­lio 27 d. 12 val. – UNDINĖLĖ, rež. O.Žiugž­da (pa­gal H.Ch.An­der­se­no pa­sa­ką), nuo 5 metų. Spa­lio 28 d. 12 val. – Vil­niaus te­at­ro LĖLĖ gast­ro­lės Kau­ne. BATUOTAS KATINAS (mu­ zi­ki­nis spek­tak­lis vai­kams nuo 3 metų).

Sce­na­ri­jaus au­to­rius ir re­ži­sie­rius Al­gir­das Mi­ku­tis, dai­li­nin­kė Auš­ra Ba­go­čiū­nai­tėPaukš­tie­nė. Mu­zi­ka – Ole­gas Dit­kov­skis. Dai­nų teks­tų au­to­rė Jur­gi­ta Če­ka­taus­kai­tė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Spalio 26 d. 19 val. – KAMASUTRA. Vizualinis spektaklis suaugusiesiems. N-18 Spalio 27 d. 18 val. – SVETIMAS VEIDAS. Vienos dalies tragifarsas Kobo Abės romano tema. Bilietai parduodami internetu www.bilietai.lt ir visose Bilietai.lt kasose. Teatro kasoje bilietai parduodami 2 val. prieš spektaklį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

VILNIAUS BALETAS Spa­lio 26 d. 18 val. – šo­kio spek­tak­lis GEIsHA. Re­ži­sie­rius J.Smo­ri­gi­nas. SHORENA Spa­lio 27 d. 18 val. – gy­vo gar­so kon­cer­tas MANO ŠIRDIES MUZIKA. In­for­muo­ja­me, kad dėl pa­kar­to­ti­nių rin­ki­ mų spalio 28 d. 16 val. spek­tak­lis LANGAS Į PARLAMENTĄ yra per­ke­lia­mas į lapkričio 13 d. 18 val., o spek­tak­lis, tu­rė­jęs vyk­ti spalio 28 d. 19.30 val., yra per­ke­lia­mas į lapkričio 25 d. 18 val. Ga­lios tie pa­tys bi­lie­tai. No­rin­tie­ji grąžin­ti bi­lie­tus tai pa­da­ry­ti ga­li bet ku­rio­je Bi­lie­tai.lt ka­so­je (iš­sky­rus ka­sas MAXIMOS pre­ky­bos cen­truo­se) iki spalio 30 d.

TEATRO KLUBAS Vil­niaus g. 22, Ar­chi­tek­tų na­mai, II aukš­tas

Spa­lio 26 d. 19 val. – Bi­ru­tės Mar mo­nos­pek­tak­lis MEILUŽIS. Spa­lio 28 d. 18 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­me­di­ja MEILĖ PARYŽIUJE. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejus

Spalio 28 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai

M.VALANČIAUS g. par­ke­ly­je

Spa­lio 27 d. 14 val. – Kau­no ben­druo­me­nės šven­tė SENAMIESČIO VAIDUOKLYNAS. Pro­gra­mo­je: te­at­ra­li­zuo­ti ak­ty­vūs žai­di­mai gry­na­me ore, bur­ti­nin­kės pri­ima­ma­sis, ska­nės­tų de­gus­ta­ci­jos, fo­to­stu­di­ja, gri­mo ir šu­kuo­se­nų dirb­tu­vės, še­šė­lių te­at­ro pa­ si­ro­dy­mas, bai­sių pa­sa­kų skai­ty­mas, žais­lų mai­nai, lie­tu­viš­kų dra­bu­žių vai­kams mu­gė ir t.t. Ši šven­tė – tai ki­to­kia šven­tė vai­kams, ku­rio­je jie – ir šven­tės kū­rė­jai, ir jos da­ly­viai.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Spa­lio 27 d. 11 val. Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­ja (LUMA) ir XXVII kny­gos mė­gė­jų drau­gi­ja ren­gia ra­šy­to­jos, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rės Al­do­nos Ru­sec­kai­tės ro­ma­no „Še­šė­lis JMM. Mai­ro­nio me­ni­niai biog­ra­fi­niai etiu­dai” su­tik­tu­ves. Da­ly­vaus au­to­rė, Lie­tu­vos ra­šy­ to­jų są­jun­gos Kau­no sky­riaus na­riai, pirm. Vid­man­tas El­miš­kis, kan­kli­nin­kė Lion­gi­na Sta­siu­lie­nė, skai­to­vė Vil­ma Ur­nie­žiū­tė. Vei­kia pa­ro­da „Mai­ro­nio me­tai” (ren­gė­jas A.Sur­blys, KAVB). „BERŽELIO“ PADALINYS Taikos pr. 113B

Spalio 26 d. 11 val. paminėsime poeto Maironio 150-ąsias metines. Literatūrinė viktorina „AR PAŽĮSTAME MAIRONĮ?” Vedėjas – Kauno kolegijos Poligrafijos muziejaus vadovas Ričardas Venckus. Dalyvaus Kovo 11-osios vid. mokyklos devintokai.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Spa­lio 27 d. 15 val. – nau­jo­jo kū­ry­bi­nio se­zo­no ati­da­ry­mo kon­cer­tas RUDENS GARSAI. Da­ly­vau­ja: KĮKR vai­kų ir jau­ni­mo dai­na­vi­mo stu­di­ja „Aud­ra” (vad. R.Ka­ba­li­ nie­nė), KĮKR mo­te­rų cho­ras „In­dra­ja” (vad. Z.Ge­ra­si­na), ka­rių-sa­va­no­rių cho­ras „Mar­ gi­ris” (vad. R.Kaz­laus­kas), KĮKR liau­diš­kos mu­zi­kos an­sam­blis „Vi­ja”, klu­bo „Kau­no Dai­no­riai” mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis ŽARA ir Šau­lių są­jun­gos vy­rų vo­ka­li­nis an­ sam­blis „Tri­mi­tas” (va­do­vas V.Kur­sa). Įė­ji­mas lais­vas.

ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (JĖZUITŲ) BAŽNYČIA Ro­tu­šės a. 8

MENO GALERIJA „KAUNO LANGAS“ M.Valančiaus g. 5–6

Nuo spa­lio 26 d. 17 val. – ju­ve­ly­rų Au­re­li­jos La­pins­kai­tės ir Čes­lo­vo Ka­va­liaus­ko pa­ro­da MINČIŲ KELIAI. Nau­jau­sio­je ko­lek­ci­jo­je – si­dab­ri­niai ir žal­va­ri­niai pa­puo­ša­lai. Pa­ro­da veiks iki gruo­džio 31 d.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Spalio 26 d. 18 val. – sarsuela REČIAUSIA MEILĖS ISTORIJA pagal Peterio Chirčo pjesės motyvus. Aktoriai – Eugenija Bendoriūtė ir Petras Venslovas, kompozitorius – Vidmantas Bartulis, scenografė – Audronė Paškonytė, vaizdo projekcijos autorius – Gintautas Velykis, režisierius – Viktoras Valašinas.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Spalio 26 d. 18.30 val. – Romo Naidzinavičiaus dainuojamosios poezijos koncertas RUDENINIS ŠERMUKŠNIS. Išsamesnė informacija tel. 206 820.

J.GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kal­nie­čių g. 93, tel. 330 860

Spa­lio 27 d. 13 val. – li­te­ra­tū­ri­nė-mu­zi­ki­nė po­pie­tė GYVENIMO BLYKSNIAI. Sa­vo kū­ry­bą skai­tys Ri­čar­das Stan­ke­vi­čius, mu­zi­kuos Kau­no Mai­ro­nio uni­ver­si­te­ti­nės gim­na­zi­jos moks­lei­vė Gab­rie­lė Pu­ke­ly­tė.

IX tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis MUSICA SACRA Spa­lio 27 d. 18 val., pas­ku­ti­nia­me šio fes­ ti­va­lio kon­cer­te, kon­cer­tuos var­go­ni­nin­kas Jo­hannas Trum­meris iš Gra­co (Aust­ri­ja). Kon­cer­te da­ly­vaus Ri­ta Preik­šai­tė (me­co­ sop­ra­nas), smui­ki­nin­kės Ilo­na Klu­sai­tė ir Ano­li­ta Tu­mo­sai­tė, Ža­ne­ta Ja­no­nie­nė (al­ tas) ir kon­tra­bo­si­nin­kas Juo­zas Ru­me­lai­tis. Pro­gra­mo­je skam­bės Jo­ha­nno Se­bas­ti­ja­no Ba­cho, F.Men­del­so­no kū­ri­niai ir A.Vi­val­di „Sta­bat ma­ter”. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

ŠV. JURGIO BAŽNYČIA Papilio g. 9

Spalio 28 d. 11.30 val. bus aukojamos šv. Mišios už poeto ir kunigo Jono Mačiulio-Maironio vėlę. Po šv. Mišių – poezijos skaitymai „Dedikacijos Maironiui”. Dalyvauja aktorė Olita Dautartaitė, kun. Saulius – Paulius Bytautas OFM, muziejininkas Alfas Pakėnas.

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI Vydūno al. 2, tel. 798 995

Iki gruodžio 31 d. veikia dailininkės Eglės Petraitytės-Talalienės kūrybos paroda PRISILIETIMAI. Kurdama šiai parodai monochrominės paletės darbų grupę, autorė siekė atitikti laiko dvasią (XX a. pirmuosius dešimtmečius, Nepriklausomos Lietuvos 1-osios respublikos laikotarpį ir tarybinės okupacijos metus), naudojo periodui artimas išraiškos priemones. Kūriniuose, iliustruojančiuose asmeninius vaikystės prisiminimus, naudojo spalvų gamą ir pasirinko modernesnės dailės kryptį. Visus šiuos kūrinius jungia novelės „Flora Vita”, skirtos menininkės tėvo provizoriaus Antano Petraičio (1913–2007) atminimui.

1023025

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

27 d. 19 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

28 d. 18 val.

TEATRO KLUBAS

28 d. 18 val.


19

penktadienis, spalio 26, 2012

kas, kur, kada TV programa

kinas

DATOS (spalio 26 d.)

„CINAMON“ PLC „Me­ga“, tel. 8 700 70 111

„007 operacija Skyfall“ – 31 d. 21.15 val. (OMNI ID išankstinis); 1 d. 12.30, 15.45, 18.50, 21.45 val. „Grėsmingas“ (26–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – iki 1 d. 15.15, 19.30*, 22.15** val. (*išsk. 1 d., **išsk. 27, 29, 31 d.). „Asteriksas ir Obeliksas Jos Didenybės tarnyboje“ 3D – iki 1 d. 13.45, 18 val. „Šėtonas manyje“ (26–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – 1 d. 13.15 val.; iki 31 d. 21.45 val. „Egzorcizmas“ (26–31 d. – du bilietai už vieno kainą!) – 27, 29, 31 d. 22.15 val. „Kazino apiplėšimas“ – iki 1 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.20 val. „Monstrų viešbutis“ 3D (liet. k. ) – iki 1 d. 11.45, 16, 20.10 val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – iki 1 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.30 val. „Dredas“ 3D – 27, 29, 31 d. 22.10 val. „Laukiniai“ – iki 1 d. 14.30*, 20.30** val. (*išsk. 1 d., **išsk. 31 d.). „Laiko kilpa“ – iki 31 d. 17.10 val. „Džokas“ – iki 31 d. 11.15, 13.15 val. „Kita svajonių komanda“ – iki 1 d. 12.30*, 20.15 val. (*išsk. 1 d.). „Į Romą su meile“ – iki 1 d. 17.45 val. „Absoliutus blogis: atpildas“ 3D – iki 1 d. 22.10* val. (*išsk. 27, 29, 31 d.).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Asteriksas ir Obeliksas Jos Didenybės tarnyboje“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 31 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.30 (seansas nevyks 31 d.), 21 (seansas nevyks 31 d.) val.; 26, 27 d. 23.35 val. „Grėsmingas“ (premjera) – iki 31 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.30 val.; 26, 27 d. 23.50 val. „Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“ (premjera) – iki 31 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. 26, 27 d. 23.15 val. LNK kino startas. „007 operacija Skyfall“ – 31 d. 19 val. „Monstrų viešbutis“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.45 (seansas nevyks 27 d.), 20 (seansas nevyks 26, 27 d.) val. „Monstrų viešbutis“ (liet. k.) – iki 31 d. 11.45, 14 val. „Kazino apiplėšimas“ – iki 31 d. 13.45, 16, 18.15, 20.45 val.; 26, 27 d. 23 val. „Pragaras rojuje“ – iki 31 d. 13, 15.30, 18, 20.30 val. „Meilė yra viskas, ko reikia“ – iki 31 d. 16.30 val. „Pabandom iš naujo“ – iki 31 d. 19.15 (seansas nevyks 30 d.) „Laukiniai“ – iki 31 d. 21.45 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.30 val. „Laiko kilpa“ – 26, 27 d. 22.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 31 d. 11.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Viskas, ką my­ liu“ – 30 d. 19.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Spa­lio 26 d. 19 val. – prem­je­ra. „Mė­ne­ sie­nos ka­ra­lys­tė” (rež. Wal­teris Sal­lesas, nuo­ty­kių dra­ma, Pran­cū­zi­ja, An­gli­ja, JAV, 2012 m., N-16). 21 val. – KINO NAKTIS. Du se­an­sai už vie­no kainą! Bi­lie­to kai­na 12 Lt. 1. Fil­mas „Pa­gro­bi­mas 2012” (rež. Si­monas Westas, veiks­mo tri­le­ris, JAV, 2012 m., N-13). 2. Fil­mas „Drau­giš­kas sek­sas” (2011 m., ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, JAV). Spa­lio 27 d. 12 val. – RAGANIUKĖS te­at­ro spek­tak­lis „Gai­de­lis@Ka­ti­nė­lis” 2 (rež. R.Ur­bo­na­vi­čiū­tė, dvie­jų da­lių spek­tak­lis, vai­kams nuo 4 me­tų). Di­džio­ji sa­lė. 19 val. – UŽUPIO te­at­ras. „Ska­pe­no klas­tos”, pa­gal J.B.Mol­lière pjesę. Spa­lio 28 d. 15 val. – „Sprag­tu­kas” (rež. An­drei Kon­cha­lov­sky, fan­tas­ti­nis, veiks­mo, miu­zik­las, An­gli­ja, Veng­ri­ja, 2010 m., vi­sai šei­mai). 17 val. – „Ke­ly­je” (rež. Wal­teris Sal­lesas, nuo­ty­kių dra­ma, Pran­cū­zi­ja, An­gli­ja, JAV, 2012 m., N-16). 19.15 val. – „Pa­gro­bi­mas 2012” (rež. Si­monas Westas, veiks­mo tri­le­ris, JAV, 2012 m., N-13).

Kino centras „CINAMON“

26 d. 16 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25, 14.50, 18.35 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.30 Kine kaip kine. 0.00 Lietuvių kino aukso fondas. Politinis detektyvas „Vilkolakio pėdsakai“ (1986 m.) (N-7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Agentas Šunytis“ (2). 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris II“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (6) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 24 valandos (N-7) (k). 10.30 Radži ieško žmonos (k). 12.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (8). 13.30 „Madagaskaro pingvinai“ (7). 14.00 Kitas! (N-7). 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 Koncertas „Auksinis gramofonas“ (Rusija, 2008 m.). Dalyvauja Valeriya, S.Rotaru, „Liube“, V.Leontevas, Lolita, V.Meladzė, D.Bilanas, N.Baskovas, P.Kaas ir kt. 21.35 Farai (N-14). 22.35 Veiksmo f. „Trigubas X. Aukštesnis lygis“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 0.45 Veiksmo f. „Epidemija“ (JAV, 1995 m.) (N-7).

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00, 15.40 „Simpsonai“. 8.30 „Juodoji skylė“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Šok su manimi. 14.40 „Smurfai“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Vakaro pasakojimai“ (JAV, 2008 m.). 21.15 Fantastinis trileris „Iksmenai. Pradžia. Ernis“ (JAV, 2009 m.). 23.25 Siaubo komedija „Dženiferės kūnas“ (JAV, 2009 m.). 1.30 Veiksmo komedija „Magruberis“ (JAV, 2010 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „VRS kamera“ (N-7) (k). 7.30, 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 8.30 „Taip. Ne“ (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30, 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 11.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7) (k). 13.00, 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00, 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Rusų kinas. Trileris „Įkvėpimas žudyti“ (2008 m.) (N-14). 23.05 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.05 Europos mėgėjų galiūnų čempionatas (k). 1.05 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 10.00 Konferencija „Lietuvos konstitucingumo raida“ . Tiesioginė transliacija iš Seimo Kovo 11-osios salės. Per pertrauką – dok. f. „Pirmoji nuolatinė Konstitucija. 1922 m.“ (2002 m.). 14.00 Kultūra. Kino kūrėjas Valdas Navasaitis (2005 m.) (k). 14.15 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Keliaukime po Lietuvą. 18.30 Režisierės Dalios Ibelhauptaitės kūryba. G.Puccini opera „Bohema“. 20.30 Kultūra. menininkas Algis Mikutis (2008 m.). 20.50 Arti toli. 21.25 Kapitonų mūšis. 22.00 „Idiotas“ (3) (N-7). 22.50 XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2012“. Vilniaus kolegijos studentų ir absolventų projektas. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mėnuo Juodaragis. Tradicinis tarptautinis nepriklausomos postfolkloro, alternatyvios muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalis (1). Koncertuoja „Kūlgrinda“ (Lietuva), „Vietah“ (Gudija), „Visi“ (Lietuva).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00, 15.00 „Topmodeliai“. 11.00, 17.00 „Kobra 11“. 12.00 „Pelkė“ (8). 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 18.00 „Pelkė“ (9). 19.00, 2.00 „CSI Niujorkas“. 21.00 Fantastinė drama „Herojai“ (1) (JAV, 2009 m.). 22.00 „Čikagos kodeksas“ (6). 23.00 „Tikri bičai“. 0.00 „Nokautas“. 1.00 Adrenalino fanatikai. 2.50 „Tikri bičai“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Blogiukai ir Pabaisa“. 10.00 „Žaibo smūgis“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Supermeno nuotykiai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 17.00 „Purpurinis deimantas“. 18.00 „Pasaulio virtuvė“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Volanderis. Rygos šunys“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 Kriminalinė drama „Seksas ir melas nuodėmių mieste“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.50 „Kelias per ramunes“.

10.10 „Linksmieji draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Svetimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Mano likimo šeimininkė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 Dok. f. „J.F.Kennedy ir slaptosios tarnybos“ (1) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.07 Orai.

15.10 „Jaunikliai“ (N-7). 15.45 „J.F.Kennedy ir slaptosios tarnybos“ (2) (N-7). 16.00 Žinios. 16.10 „J.F.Kennedy ir slaptosios tarnybos“ (2) (N-7). 17.00 Žinios. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.35 Griūk negyvas! (N-7). 18.45 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Drama „Skrydžių valdymas“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 0.15 Teritorija. 0.45 „Rossas Kempas. Piratai“ (3) (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Bambu“. 11.00 Nuomonės (k). 11.50 Nuotykių komedija „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 16.00 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 17.30 AGATA stovykla 2012. 18.00 Žinios. 18.20 Skaitmeninė TV. 18.30 Automoto. 19.00 Komedija „Kitas!“ (N-7). 20.30 Gyvenimo būdo laida „Svečiuose pas...“ 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Anim. fantastinis trileris „Renesansas“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (N-14). 1.25 Trileris „Išpirka“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 10.00 „Žaibo smūgis“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Supermeno nuotykiai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Didžiojo sprogimo teorija“. 17.00 „Purpurinis deimantas“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.55 Skaitmeninė TV. Ryškiau. Daugiau. Patogiau. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Detektyvas „Rygos šunys“. 22.50 F. „Seksas ir melas nuodėmių mieste“. 0.50 „Kelias per ramunes“.

8.00 Komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.) (N-14). 10.00 Drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 12.10 Trileris „Palikti vandenyne 2. Dreifas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-14). 20.00 Drama „Vienos violončelės istorija“ (Italija, 2000 m.) (N-14). 21.50 Drama „JCVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 23.30 Kriminalinė drama „Pasienio miestas“ (JAV, 2006 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF– Liubercų „Triumph“. 14.55 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“ (Silverstone). 16.00 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Cup 2012“ (Silverstone). 16.55 Sportas LT. A.Mikėno sportinio ėjimo varžybos. 18.00 Sportas LT. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos Rygoje. 19.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“ (Brands Hatch). 20.30 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Cup 2012“ (Brands Hatch). 21.15 Sporto metraštis. 21.25 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“– „Neptūnas“. 23.15 Automoto.

1799 m. gimė Simonas Stanevičius, poetas, tautosakininkas, istorikas, kultūros veikėjas. 1916 m. gimė Prancūzijos prezidentas François Mitterrand’as. 1930 m. gimė muzikologė Ona Narbutienė. 1947 m. gimė JAV valstybės sekretorė Hillary Rodham Clinton. 1957 m. mirė graikų rašytojas, filosofas Nikos Kazantzakis, geriausiai žinomas romanu „Graikas Zorba“. 1958 m. gimė lietuvių kompozitorius ir muzikantas Algirdas Klova. 1972 m. mirė pirmąjį sraigtasparnį Rusijoje pagaminęs aeronautikos inžinierius Igoris Sikorskis.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Gali kilti nesutarimų su mylimu žmogumi, nes jūsų idėjos prieštaraus jo vertybėms. Nepirškite savo nuomonės ir apmąstykite tai, ką siūlote. Jautis (04 21–05 20). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o pažįstami nepateisins jūsų vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Dvyniai (05 21–06 21). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus ir iššvaistyti per daug pinigų. Geriau piniginę palikite namuose. Vėžys (06 22–07 22). Trokšite pramogauti ir linksmintis. Galimos išlaidos. Kils noras tiesiog mėgautis gyvenimu. Liūtas (07 23–08 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Neužrieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems. Mergelė (08 24–09 23). Greitai suvoksite, kurie dalykai svarbiausi. Tinkamas laikas rinktis naujus baldus, įvertinti savo turtą, įsigyti naujų drabužių. Materialiniai dalykai taps svarbiausi, todėl naudinga tvarkyti namų, turto reikalus. Svarstyklės (09 24–10 23). Susidursite su žmogumi, kurio emocijos labai skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokių reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Palankus metas kūrybai. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali prieštarauti jūsų pačių įsitikinimams, norui tobulėti ir ką nors keisti. Teks pasirinkti – kelias į sėkmę ar asmeninis tobulėjimas. Šios paieškos gali tapti įdomiu procesu. Šaulys (11 23–12 21). Stiprės jūsų meninis skonis. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Vakarop gali apnikti apatija. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų mintys bus labai prasmingos. Tikėtina, kad gailėsitės ne taip nusprendęs. Laukia daug nerimo ir išgyvenimų. Juos pasistenkite nukreipti pozityvia linkme. Žuvys (02 20–03 20). Siekiant karjeros susidarys įspūdis, kad jūsų idėjos gali būti ignoruojamos. Yra žmonių, kurie jums pavydi ir trukdo judėti pirmyn. Nesipriešinkite, pasitraukite į šalį ir ramiai siekite savo tikslų.


Orai

Šiandien numatomi trumpi krituliai daugelyje rajonų. Pūs gūsingas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kurio greitis vietomis sieks 17–22 m/s. Bus 2–6 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį prognozuojama šlapdriba, vietomis – sniegas. Termometrai rodys 0–3 laipsnius šalčio. Dieną šlapdriba. Temperatūra sieks 2–4 laipsnius šilumos.

Šiandien, spalio 26 d.

+5

+6

Telšiai

+2

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

+4

Utena

+5

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

300-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 66 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +23 Berlynas +6 Brazilija +31 Briuselis +7 Dublinas +6 Kairas +29 Keiptaunas +18 Kopenhaga +7

Londonas +8 Madridas +17 Maskva +4 Minskas +3 Niujorkas +20 Oslas +4 Paryžius +10 Pekinas +19

orai kaune šiandien

Praha +5 Ryga +3 Roma +21 Sidnėjus +17 Talinas +1 Tel Avivas +25 Tokijas +23 Varšuva +4

Vėjas

5–14 m/s

Ura­ga­nas šėls­ta

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+1

+2

0

-1

8

0

+3

-1

-3

4

0

+4

-2

-5

4

rytoj

poryt

Ja­mai­ko­je pa­si­glem­žęs dvi gy­vy­bes ir 70 pro­c. gy­ven­to­jų pa­li­kęs be elekt­ros, ura­ga­nas „San­dy“ su­stip­rė­jo iki ant­ros ka­te­go­ri­jos ir va­kar pa­ry­čiais už­griu­vo Ku­bą. Val­džia eva­ka­vo 55 tūkst. žmo­ nių iš ra­jo­nų, ku­riuo­se pro­gno­zuo­ja­mi po­tvy­niai. Kri­tu­lių kie­kis vie­to­mis ga­li siek­ti 50 cm. Ura­ga­no vė­jo grei­tis va­kar sie­kė 145 km per va­lan­dą. „San­dy“ epi­ cent­ras tu­rė­tų pra­slink­ti virš ant­ro pa­ gal dy­dį ša­lies mies­to – Ku­bos Sant­ja­go. Ki­tas ura­ga­no tai­ki­nys bus Ba­ha­mų sa­ los. Pa­si­tik­ti sti­chi­ją ruo­šia­si ir JAV Flo­ ri­dos vals­t i­jos gy­ven­to­jai. Mek­si­kos įlan­kos „San­dy“ tu­rė­tų pa­si­gai­lė­ti. BBC inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Ma­jų pa­li­kuo­nys: pa­sau­lio pa­bai­gos ne­bus Gva­te­ma­lo­je gy­ve­nan­tys ma­jai ap­kal­ti­no vy­riau­sy­bę ir ke­lio­nių agen­tū­ras dėl fi­nan­si­nių pa­ska­ tų iš­nau­do­jant mi­tą apie se­no­vės ma­jų ka­len­do­riu­je nu­ma­to­mą pa­ sau­lio pa­bai­gą. „Pa­si­sa­ko­me prieš ap­gau­lę, me­ lą ir tie­sos iš­krai­py­mą bei mū­sų iš­ nau­do­ji­mą folk­lo­rą ver­čiant pel­nu. Jie ne­sa­ko tie­sos apie lai­ko cik­ lus“, – pik­ti­no­si ma­jų or­ga­ni­za­ci­ jos „Ox­lal­juj Aj­pop“ va­do­vas Fe­li­ pe Go­me­zas. Ke­liuo­se me­ni­niuo­se ir do­ku­ men­ti­niuo­se fil­muo­se pro­pa­guo­ ja­ma prie­lai­da, kad se­no­vės ma­jų ka­len­do­rius pra­na­šau­ja pa­sau­lio pa­bai­gą grei­čiau nei po dvie­jų mė­ ne­sių – 2012 m. gruo­džio 21 d. Šia pro­ga Gva­te­ma­los kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja sos­ti­nė­je or­ga­ni­zuo­ja vie­ną di­de­lį ren­gi­nį, ku­ria­me tu­ rė­tų da­ly­vau­ti apie 90 tūkst. žmo­ nių, o ke­lio­nių agen­tū­ros siū­lo su pa­sau­lio pa­bai­gos da­ta su­si­ju­sius marš­ru­tus. Ma­jų ly­de­ris F.Go­me­zas pa­ra­gi­ no Tu­riz­mo ins­ti­tu­tą at­si­sa­ky­ti pa­

sau­lio pa­bai­gos mi­nė­ji­mo, ku­rį jis kri­ti­ka­vo kaip šou, ro­dan­tį ne­pa­ gar­bą ma­jų kul­tū­rai. Eks­per­tai nu­ro­do, kad pa­gal ma­ jų ka­len­do­rių 2012 m. bai­gia­si tik vie­nas iš cik­lų, o ne atei­na pa­sau­ lio pa­bai­ga. F.Go­me­zo or­ga­ni­za­ci­ja pa­skel­bė pra­ne­ši­mą, kad pe­rė­ji­mas į nau­ją­ jį ma­jų lai­ko cik­lą „te­reiš­kia, kad įvyks di­de­lių po­ky­čių as­me­ni­nia­ me, šei­mos ir bend­ruo­me­nės ly­giu, kad įsi­ga­lė­tų har­mo­ni­ja ir pu­siaus­ vy­ra tarp žmo­ni­jos ir gam­tos“. Dau­giau nei pu­sė Gva­te­ma­los gy­ven­to­jų (be­veik 15 mln. žmo­nių) yra ki­lę iš re­gio­no čia­bu­vių ma­jų, ku­rių ci­vi­li­za­ci­ja kles­tė­jo 250–900 mū­sų eros me­tais. Ma­jų ka­len­do­rius tu­ri 18 mė­ ne­sių po 20 die­nų, taip pat šven­ tą­jį pen­kių die­nų mė­ne­sį Va­je­bą. Ma­jai taip pat skirs­tė lai­ką į il­gus cik­lus, to­kius kaip bak­tu­nas, ku­rio truk­mė – apie 400 me­tų. Ki­tas di­ de­lis cik­las bu­vo 13 bak­tu­nų – apie 5 200 me­tų. BNS inf.

Pa­ger­bė lo­kiu­ką Knu­tą Ber­ly­no zoo­lo­gi­jos so­de ati­deng­ tas bron­zi­nis pa­mink­las bal­ta­jam lo­kiui Knu­tui, ku­ris, bū­da­mas jau­ nik­lis, ža­vė­jo vi­są pa­sau­lį, o per­ nai, jam nu­gai­šus, dau­gy­bę ger­bė­ jų apė­mė siel­var­tas. Ne­di­de­lė skulp­tū­ra „Knu­tas sva­jo­to­jas“ vaiz­duo­ja ant ak­mens zoo­lo­gi­jos so­do ap­tva­re, ku­ria­me Knu­tas bu­vo lai­ko­mas, iš­si­tie­su­ sį lo­kiu­ką. „Knu­tas liks dau­ge­lio lan­ky­to­jų šir­dy­se, to­dėl šis me­mo­ria­las kaž­ ką su­kurs atei­ties kar­toms, kad šios gy­vū­nų pa­sau­lio gar­se­ny­bės uni­ka­li pri­gim­tis to­liau gy­vuo­tų“,

– sa­ko­ma aso­cia­ci­jos „Sos­ti­nės zoo­lo­gi­jos so­dų drau­gai“ pra­ne­ ši­me. Knu­tas, ku­ris ne­ti­kė­tai nu­gai­šo bū­da­mas ket­ve­rių me­tų, pa­sau­ lio dė­me­sio cent­re at­si­dū­rė, kai jį at­stū­mė mo­ti­na ir jį ėmė­si au­gin­ ti vie­nas zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­ to­jas. Kai lo­kys kri­to, dau­gy­bė ger­bė­ jų ne­šė gė­lių puokš­tes, at­vi­ru­kus ir Knu­to nuo­trau­kas prie jo bu­vu­ sio ap­tva­ro, o vir­tua­lio­je užuo­jau­ tų kny­go­je bu­vo pa­skelb­ta tūks­tan­ čiai ži­nu­čių. BNS inf.

+3

+5

Marijampolė

Vilnius

+5

Alytus

8.10 17.54 9.44 16.23 4.19

Vardai Evaristas, Liaudginas, Mingintė, Vita.

2012-10-26 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you