Page 1

TODĖL, KAD naujienos trečiadienis ESU VILNIETIS Tikros sostinės

, spalio 24 d., 2012 m. Nr. 249 (1448)

Ver­ty­bę griau­na keis­tos tai­syk­lės

diena.lt

1,30 Lt

Ką gi, gu­ber­na­to­riau, mes taip pat tu­rim ma­žiau ark­ lių ir dur­tu­vų, nes mū­sų ka­riuo­me­nės po­bū­dis pa­ si­kei­tė.

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas ­ Oba­ma

12p.

Miestas

2p.

Bal­suo­si­me be ei­lių? Pra­si­de­da dvi die­nas truk­sian­tis išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas ant­ra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos at­sto­vų tvir­ti­ni­ mu, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je dar­buo­ to­jų ir ka­bi­nų skai­čius ne­di­dės, bet ir to­kių ei­lių kaip pir­ma­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re ne­be­bus, nes su­reng­ti ant­rą­jį tu­rą yra tie­siog pa­pras­čiau.

Miestas „„Uni­ka­lu­mas: pa­sta­tas pa­puoš­tas iš­skir­ti­nio gro­žio me­džio dro­ži­niais, ko­kių Vil­niu­je dau­giau nė­ra iš­li­kę. 

XIX a. pa­bai­go­je sta­ty­tas na­mas Užu­py­je – tik­ra sos­ti­nės me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­ži­ ba, ta­čiau me­tai po me­tų nyks­ta ir smen­ ga į že­mę. Il­gai­niui din­go da­lis na­mo sto­ go, me­di­nių ap­dai­los de­ta­lių. Uni­ka­lų pa­ sta­tą nai­ki­na biu­rok­ra­ti­niai kū­jai.

Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Vil­nie­čiams skau­da šir­dį

Į „Vil­niaus die­ną“ krei­pė­si vil­tį pra­ ran­dan­ti vil­nie­tė. „Uni­ka­laus na­mo Po­loc­ko g. 52 pa­dė­tis skan­da­lin­ga. Kaip jį gel­bė­ti? Ma­nau, kad jums vi­so­se ins­tan­ci­jo­se bus pa­teik­tos „sva­rios“ ir ne­nu­gin­či­ja­mos prie­ žas­tys, dėl ko nie­ko neį­ma­no­ma

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

pa­da­ry­ti. Gal­būt jau tik vi­suo­me­ nė ga­lė­tų pa­dė­ti?“ – ra­šė sos­ti­nės gy­ven­to­ja Gra­ži­na. Su­si­rū­pi­nu­si vil­nie­tė pa­ti ban­ dė aiš­kin­tis, kas jau yra da­ry­ta dėl šio na­mo. „Ši­tas pa­sta­tas yra ge­rai iš­ma­tuo­tas. Pa­da­ry­ti ar­chi­tek­tū­ ros ir konst­ruk­ci­jų ty­ri­mai, pri­tai­ ky­mo pa­siū­ly­mai. Be­lik­tų už­sa­ky­ ti in­ži­ne­ri­nių tink­lų pro­jek­tus ir, tu­rint

Vie­šo­jo trans­por­to dar­buo­to­jai, ne­ gau­da­mi pa­tvir­ti­ni­mo, kad jų rei­ ka­la­vi­mai dėl neiš­mo­kė­tų al­gų bus įvyk­dy­ti, bal­suo­ja dėl strei­ko skel­ bi­mo. Ar strei­kas bus, paaiš­kės vė­ liau­siai ry­toj. Bal­suo­ja dvi die­nas „„Pers­pek­ty­va: lapk­ri­čio vi­du­ry­je į sos­ti­nės gat­ves ga­li iš­rie­dė­ti tik da­

lis au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

„Yra apie 2140 dar­buo­to­jų, jų dar­ bo gra­fi­kas slan­ku­sis, dėl to bal­sa­ vi­mas vyks­ta nuo vie­nos die­nos 4

Len­kiš­kas chu­li­ga­niz­mas

2

Ve­žė­jai nu­si­tei­kę ne­be­nuo­lai­džiau­ti Rū­ta Gri­go­ly­tė

3p.

menas

val. iki ki­tos die­nos 10 val. Šiek tiek lai­ko praeis, kol su­skai­čiuo­si­me re­ zul­ta­tą. Jis tik­riau­siai bus ket­vir­ta­ die­nį po pie­tų. Tam, kad ga­lė­tu­me ini­ci­juo­ti strei­ką, rei­kia dau­giau nei pu­sės bal­sų, tai yra per 1070“, – va­kar „Vil­niaus die­nai“ sa­ kė Trans­por­to dar­buo­to­jų fo­ru­mo pir­mi­nin­kas Jo­nas Pet­raš­ka. Pa­sak dar­buo­to­jų at­sto­vo, bal­sai tik su­da­rys ga­li­my­bę skelb­ti strei­ką, jei­gu nie­ko dau­giau nei iki šiol ne­pa­siū­lys ki­ta

4

13p.

Ani­ma­ci­ja ne tik vai­kams Vi­są šią ir ki­tą sa­vai­tę Vil­niu­je įsi­kur­ sian­tis, o vė­liau į ki­tus mies­tus per­ si­kel­sian­tis 10-asis ani­ma­ci­nių fil­mų fes­ti­va­lis „Tin­di­rin­dis“ pa­teiks per 550 kū­ri­nių iš 61 pa­sau­lio ša­lies. O jų žan­rai – įvai­riau­si: nuo lie­tu­vių fil­mų ret­ros­pek­ty­vos, pro­gra­mų vai­kams, iki po­li­ti­kos, ero­ti­kos ar net siau­bo.


2

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

miestas

5p.

Keturkojai pasieniečiai – kontrabandininkų siaubas.

Ei­lė­se sto­vė­ti ne­be­rei­kės? Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Šian­dien pra­si­de­da dvi die­nas truk­sian­tis išanks­ti­nis bal­sa­vi­ mas ant­ra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­ re. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­ jos (VRK) at­sto­vų tvir­ti­ni­mu, Vil­ niaus sa­vi­val­dy­bė­je dar­buo­to­jų ir ka­bi­nų skai­čius ne­di­dės, bet ir to­ kių ei­lių ne­be­bus. Pa­jė­gų tu­ri už­tek­ti

Spa­lio 10 ir 11 d. vy­ku­sia­me išanks­ ti­nia­me Sei­mo rin­ki­mų pir­mo­ jo tu­ro bal­sa­vi­me rin­kė­jų su­lauk­ta dau­giau, nei bu­vo pla­nuo­ta. Su­si­ da­riu­sios il­gos ei­lės tuo­met pik­ti­no ne vie­ną sos­ti­nės gy­ven­to­ją. Šian­ dien pra­si­de­dan­čia­me išanks­ti­nia­ me ant­ro­jo tu­ro bal­sa­vi­me dau­giau pa­jė­gų rin­kė­jų srau­tui re­gu­liuo­ti ne­skir­ta. Kaip tei­gė VRK na­rė Ži­ vi­lė Ver­by­lai­tė, tai ne­bū­ti­na. „Pa­tys rin­kė­jai trum­piau už­ truks ka­bi­no­se – jiems tik vie­nas biu­le­te­nis, du kan­di­da­tai, ne­rei­ kės rink­tis iš še­šio­li­kos ir dau­ giau. Bal­sa­vi­mas la­bai aiš­kus. Nė­ra dau­gia­man­da­tės apy­gar­dos biu­le­te­nio, kur rei­ka­lin­gas rei­ tin­ga­vi­mas – rei­kia žiū­rė­ti į są­ra­ šus, at­rink­ti no­ri­mus rei­tin­guo­ ti kan­di­da­tus, nė­ra re­fe­ren­du­mo. Taip kad šis bal­sa­vi­mas bus ge­ro­ kai trum­pes­nis, ir ko­mi­si­jos na­riai ga­lės grei­čiau su­si­tvar­ky­ti su rin­ kė­jais“, – paaiš­ki­no pa­šne­ko­vė. Pa­sak jos, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­ je įkur­ti dau­giau dar­bo vie­tų ne­la­ bai yra ga­li­my­bių. Esą sa­lė­se sta­lai per pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro išanks­ ti­nį bal­sa­vi­mą bu­vo sta­to­mi kur įma­no­ma.

„Dau­giau ne­la­bai ir ga­lim pri­ sta­ty­ti“, – sa­kė VRK na­rė ir pri­ dū­rė, kad, ko­mi­si­jos ma­ny­mu, tiek dar­buo­to­jų, kiek bu­vo pir­ ma­ja­me tu­re, tu­rė­tų su­si­do­ro­ti su skai­čiu­mi žmo­nių, ku­rie da­bar at­ eis bal­suo­ti. Ž.Ver­by­lai­tės tei­gi­mu, per pir­ mą­jį tu­rą dar­bo vie­tų bu­vo ne tiek jau ma­žai. Sa­vi­val­dy­bės pir­ma­me aukš­te, kur bu­vo ap­tar­nau­ja­mi ki­ tų apy­gar­dų rin­kė­jai, jų bu­vo apie dvi­de­šimt. Ant­ra­me aukš­te – apie ke­tu­rias­de­šimt, ten dir­bo de­šimt apy­gar­dų, po ke­tu­ris žmo­nes iš kiek­vie­nos.

dų sa­vi­val­dy­bė­se bus or­ga­ni­zuo­ tas išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas, kad ja­me ga­lė­tų da­ly­vau­ti tie 67 vien­ man­da­čių apy­gar­dų rin­kė­jai, ku­ rie pa­grin­di­nę ant­ro­jo tu­ro die­ną – šį sek­ma­die­nį – ne­ga­lės at­vyk­ti į sa­vo bal­sa­vi­mo apy­lin­kes. Be to, šį ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­ die­nį vyks bal­sa­vi­mas pa­štu įka­ li­ni­mo įstai­go­se, ka­ri­niuo­se da­ li­niuo­se, li­go­ni­nė­se ir glo­bos įstai­go­se. O penk­ta­die­nį ir šeš­ta­ die­nį gar­baus am­žiaus ar neį­ga­lūs rin­kė­jai tu­rės ga­li­my­bę bal­suo­ ti na­muo­se. Re­zul­ta­tai – sek­ma­die­nį

Pa­tys rin­kė­jai trum­ piau už­truks ka­bi­ no­se – jiems tik vie­ nas biu­le­te­nis, du kan­di­da­tai, ne­rei­ kės rink­tis iš še­šio­ li­kos ir dau­giau.

Bal­sa­vi­mas vis tiek vyks

Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­sis tu­ras vyks iš vi­so 67 vien­man­da­tė­se apy­gar­ do­se iš 71. Tri­jo­se apy­gar­do­se (Kė­ dai­nių, Vil­niaus-Šal­či­nin­kų ir Vil­ ka­viš­kio) Sei­mo na­riai bu­vo iš­rink­ti jau pir­ma­ja­me tu­re spa­lio 14 d. Vie­no­je apy­gar­do­je – Za­ra­ sų-Vi­sa­gi­no – rin­ki­mų re­zul­ta­tai bu­vo pa­nai­kin­ti dėl šiurkš­čių pa­ žei­di­mų, to­dėl čia ant­ra­sis tu­ras ne­ren­gia­mas, o po pus­me­čio tu­ rė­tų įvyk­ti pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai. Ta­čiau ir vi­sų šių ke­tu­rių apy­gar­

Ant­ra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re da­ ly­vau­ja po du dau­giau­sia bal­sų pir­ ma­ja­me tu­re su­rin­ku­sius kan­di­da­ tus į par­la­men­ta­rus. Iš 134 li­ku­sių kan­di­da­tų ant­ra­ja­me tu­re da­ly­vau­ ja po 35 Dar­bo par­ti­jos ir Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų iš­kel­tus pre­ten­den­tus, 28 so­cial­de­mok­ra­tai, 9 „Drą­sos ke­lio“ kan­di­da­tai, 7 Tvar­kos ir tei­sin­gu­ mo par­ti­jos, po 6 Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos kan­di­da­ tus, 4 – iš­si­kė­lę pa­tys, po 2 Li­be­ra­ lų ir cent­ro są­jun­gos bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos. Išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re vyks spa­ lio 24 ir 25 d. vi­sų 60-ies ša­lies sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų pa­ sta­tuo­se. Šį sek­ma­die­nį, spa­lio 28-ąją, 20 val. pa­si­bai­gus bal­sa­vi­mui ant­ra­ ja­me tu­re paaiš­kės vi­sa nau­jo­ jo Sei­mo su­dė­tis. Pir­ma­ja­me tu­re spa­lio 14-ąją bu­vo pa­skirs­ty­ta 70 par­la­men­ta­rų man­da­tų pa­gal par­ ti­jų iš­kel­tų kan­di­da­tų są­ra­šus.

„„Pa­mir­šo: kol val­di­nin­kai klai­džio­ja sa­vo pa­čių su­kur­tuo­se biu­rok­ra­ti­jos la

Ver­ty­bę griau­n pi­ni­gų, pra­dė­ti tvar­ky­ 1 bos dar­bus“, – pa­žįs­ta­ mos res­tau­ra­to­rės laiš­ką „Vil­niaus

die­nai“ ci­ta­vo Gra­ži­na. Jos tei­gi­mu, nuo to lai­ko, kai bu­ vo at­lik­ti ma­ta­vi­mai, din­go sto­ gas ir treč­da­lis me­di­nių dro­ži­nių. Pras­tos būk­lės na­mo įkai­tais yra ta­pę pa­tys gy­ven­to­jai: į kul­tū­ros pa­vel­do re­gist­rą įra­šy­tas pa­sta­tas tu­ri bū­ti res­tau­ruo­ja­mas pa­gal vi­ sus rei­ka­la­vi­mus, bet tai pa­da­ry­ ti už sa­vas lė­šas gy­ven­to­jams neį­ kan­da­ma.

ven­di­ni­mo pro­gra­mą. Pa­sak mies­ to sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos de­ par­ta­men­to di­rek­to­riaus Vy­tau­to Gri­niaus, pro­gra­ma bu­vo įgy­ven­ din­ta, ta­čiau ne šiam konk­re­čiam na­mui.

Ža­dė­ta daug, ne­pa­da­ry­ta nie­ko

„„Ne­pa­ki­to: VRK na­riai įsi­ti­ki­nę, kad per išanks­ti­nį bal­sa­vi­mą dar­bas tu­rė­tų vyk­ti sklan­džiai, to­dėl pa­jė­gų

nu­spręs­ta ne­di­din­ti. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Vers­lo pa­tal­pų rin­ka at­si­gau­na Vil­niaus vers­lo ir lo­gis­ti­kos cent­ ruo­se ma­žė­ja lais­vų plo­tų. Lais­vų pa­tal­pų ma­žė­ja ir pre­ky­bos cent­ ruo­se.

Re­mian­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir pa­sta­tų prie­žiū­ros gru­pės „In­real“ pra­ne­ši­mu, nau­ji vers­lo cent­rai vys­to­mi tik Vil­niu­je – tre­čią ket­ vir­tį ati­da­ry­tas 2,5 tūkst. kvad­ra­ ti­nių met­rų plo­to vers­lo cent­ras, o iki me­tų pa­bai­gos tu­rė­tų at­si­da­ ry­ti dar trys vers­lo cent­rai, ku­rių bend­ras plo­tas sieks 19,4 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų. Lais­vų pa­tal­pų taip pat ma­žė­ja ir pre­ky­bos cent­ruo­se, sta­to­mi nau­ ji bei re­konst­ruo­ja­mi se­ni cent­rai, kaip tei­gia bend­ro­vė. „Ne­pai­sant ge­rų užim­tu­mo ro­ dik­lių, šiuo me­tu di­de­lių pre­ky­

bos cent­rų nė­ra vys­to­ma, iš­sky­ rus spe­cia­li­zuo­tą pre­ky­bos cent­rą „Ikea“ Vil­niu­je. Ki­ta ver­tus, vyks­ ta maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­lų plėt­ra – sta­to­mi nau­ji ir re­konst­ ruo­ja­mi se­ni pre­ky­bos ob­jek­tai“, – ra­šo­ma „In­real“ pra­ne­ši­me. Vil­niu­je tre­čią ket­vir­tį, pa­ly­ gin­ti su ant­ruo­ju, lais­vų pre­ky­bos pa­tal­pų su­ma­žė­jo 1,6 pro­cen­ti­ nio punk­to iki 2,8 pro­c., Kau­ne – 1 punk­tu iki 0,2 pro­c., Klai­pė­do­je – 0,5 punk­to iki 1 pro­c. O lo­gis­ti­kos cent­ruo­se lais­vų nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų be­veik ne­ li­ko. Vil­niu­je lais­vų pa­tal­pų dar yra 1,2 pro­c. (4,4 tūkst. kvad­ra­ti­ nių met­rų), o Kau­ne ir Klai­pė­do­je lais­vų vie­tų be­veik nė­ra. Vi­suo­se did­mies­čiuo­se lais­vų pa­tal­pų tre­čią ket­vir­tį, pa­ly­gin­

ti su ant­ru, ma­žė­jo po 1,5 punk­ to: Vil­niu­je – iki 6,7 pro­c., Kau­ne – iki 4,5 pro­c., o Klai­pė­do­je – iki 10,7 pro­c. VD, BNS inf.

1,6 proc.

laisvų prekybos patalpų buvo trečiąjį metų ketvirtį Vilniuje.

Prieš še­še­rius me­tus Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė sa­vo pra­ne­ši­ me pa­skel­bė, kad jos rū­pes­čiu sos­ ti­nės Užu­pio ra­jo­ne bus iš­sau­go­tas ir res­tau­ruo­tas uni­ka­lus me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­las – Po­loc­ ko gat­vės 52-asis na­mas. „Tai vie­nas pir­mų­jų ver­tin­gų pa­ sta­tų, ku­ris bus res­tau­ruo­tas įgy­ ven­di­nant mies­to me­di­nės ar­chi­tek­ tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos pro­gra­mą. Šiuo me­tu na­me yra pen­ki bu­tai, vie­nas jų pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, o ki­ti pri­va­ti­zuo­ti. Ka­dan­gi iš vi­sų sau­go­ti­nų me­di­nių pa­sta­tų šis na­ mas yra pra­sčiau­sios būk­lės, o ja­me esan­čių bu­tų šei­mi­nin­kai ne­tu­ri lė­ šų re­mon­tui, Vil­niaus mies­to ta­ry­ ba nu­spren­dė iš­pirk­ti jų bu­tus“, – iš­kil­min­gai ža­dė­jo me­ri­ja. Iš sa­vi­nin­kų iš­pir­kus bu­tus, bu­ vo nu­ma­to­ma sku­biai at­lik­ti ava­ ri­jos grės­mės pa­ša­li­ni­mo dar­bus, o vė­liau – res­tau­ruo­ti vi­są pa­sta­ tą. Na­mo būk­lei pa­ge­rin­ti ir sau­gu­ mui ga­ran­tuo­ti ja­me bu­vo ža­da­ma įves­ti van­den­tie­kį ir ka­na­li­za­ci­ją, pa­keis­ti elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją. Vi­si šie žy­giai nu­ma­ty­ti 2006 m. ba­lan­dį Vil­niaus mies­to ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos stra­te­gi­jos įgy­

Vi­tas Kar­čiaus­kas:

Tai klai­din­ga nuo­sta­ ta, ku­rią pa­tys lie­tu­ viai ir su­for­ma­vo. Čia ne nor­ve­gų rei­ka­la­vi­ mas bu­vo. Nu­ro­dy­ta­me pro­gra­mos vyk­dy­ mo ap­ra­še įvar­di­ja­ma, kad bu­vo su­tvar­ky­ti vi­sai ki­ti sep­ty­ni me­di­ niai na­mai. Tvar­kys atei­ty­je

Sa­vi­val­dy­bė­je pa­klau­sus, ar pla­ nuo­ja­ma pa­sta­tą res­tau­ruo­ti ir jei­ gu taip – ka­da, taip pat kas ir kie­no lė­šo­mis tai tu­rė­tų da­ry­ti, at­sa­ky­ mo su­lauk­ta abst­rak­taus – yra pla­ nų pa­sta­tą tvar­ky­ti atei­ty­je. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė tvar­ky­mą tik „ini­ci­ juo­tų“. „Vie­nas iš na­me esan­čių bu­tų pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei – jis iš­nuo­ mo­tas kaip so­cia­li­nis būs­tas. Li­ku­


3

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Mies­te pa­sklis poe­ti­niai bur­tai Go­da Rai­by­tė

g.raibyte@diena.lt

Šian­dien Vil­niu­je pra­si­de­da ana­ lo­gų Lie­tu­vo­je ne­tu­rin­tis tarp­ dis­cip­li­ni­nių me­nų fes­ti­va­lis „Tarp“.

Vie­na fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių poe­tė, dra­ma­tur­gė, mu­zi­ki­nių pro­jek­tų ly­de­rė Gab­rie­lė La­ba­ naus­kai­tė va­kar Vil­niu­je pa­kvie­tė į spe­cia­lią in­ty­mią spau­dos kon­ fe­ren­ci­ją, skir­tą fes­ti­va­lio pra­džiai pa­skelb­ti ir pa­si­džiaug­ti ko­mik­sų bei poe­zi­jos dirb­tu­vių re­zul­ta­tu – nu­ta­py­tais ir įvaiz­din­tais ei­lė­ raš­čiais. „Di­džiuo­ja­mės, kad pir­mą kar­ tą „Tarp“ fes­ti­va­ly­je pri­sta­ty­si­me ir spe­cia­lių da­ly­vių kny­ge­lę“, – pa­sa­ko­jo G.La­ba­naus­kai­tė. Li­nos Ži­ge­ly­tės ir Auš­ros Ka­zi­ liū­nai­tės su­da­ry­to­je kny­ge­lė­je ra­ si­te Ge­di­mi­no Kuk­tos, Be­ne­dik­to Ja­nu­še­vi­čiaus, Sa­ros Pois­son, Žy­ gi­man­to Ku­dir­kos ir ki­tų ži­no­mų Lie­tu­vos poe­tų kū­ry­bos. Kny­ge­lę už sim­bo­li­nę 7 li­tų kai­ną ga­lės įsi­ gy­ti vi­si no­rin­tys. Šian­dien pra­si­

a­bi­rin­tuo­se, vie­nas ver­tin­giau­sių me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do pa­sta­tų nyks­ta aky­se. 

de­dan­tis fes­ti­va­lis ste­bi­na ren­gi­ nių gau­sa ir pro­gra­mos įvai­ru­mu. Da­ly­viai žiū­rės fil­mus, mė­gau­sis mu­zi­ka ir įvai­riau­siais me­ni­nin­ kų pa­si­ro­dy­mais. „Tarp“ pir­miau­sia su­kvies į fil­ mų per­žiū­ras Na­cio­na­li­nė­je dai­ lės ga­le­ri­jo­je, ku­rias ap­šil­dys vil­ nie­čiai „nu­nu“ ir „cool­tū­ris­tės“. Prog­ra­mo­je bus ro­do­mi ge­riau­ si 2012 m. tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio „Zeb­ra“ fil­mai. Išs­kir­ti­nę ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai pa­ma­ty­ti da­lį fil­mų vil­nie­čiams ir sve­čiams su­tei­kia Goet­he’s ins­ti­ tu­tas Lie­tu­vo­je ir poe­zi­jos fes­ti­ va­lis „Tarp“. Po dvi va­lan­das truk­sian­ čios per­žiū­ros pra­si­dės aud­rin­ gas va­ka­rė­lis su „Saint Oc­tob­re“ iš Pran­cū­zi­jos. Spe­cia­lų poe­ti­ nį „po­pfor­man­są“ va­ka­ro da­ly­ viams do­va­nos re­ži­sie­rius Ro­ mual­das Lav­ri­no­vi­čiaus. „Tarp“ su įvai­riau­sio plau­ko me­ni­nin­kais iš Lie­tu­vos, Nor­ve­ gi­jos, Če­ki­jos, Pran­cū­zi­jos tę­sis iki spa­lio 28 d. ir ap­ke­liaus tris di­ džiau­sius ša­lies mies­tus – Vil­nių, Kau­ną ir Klai­pė­dą

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

n ­ a keis­tos tai­syk­lės si na­mo da­lis pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims. Pas­ta­tas įtrauk­tas į Kul­ tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą ir yra pla­nų jį tvar­ky­ti atei­ty­je. Tvar­ky­mą ini­ci­ juo­tų sa­vi­val­dy­bė, su­si­ta­ru­si su ki­ tų bu­tų sa­vi­nin­kais“, – ko­men­ta­vo V.Gri­nius. Kaip išė­jo, kad pra­ne­šus apie to­ kius aiš­kius pla­nus prie pa­sta­to, iš­sky­rus ma­ta­vi­mo dar­bus, nė ne­ pri­si­lies­ta? „Bu­vo ta­ria­ma­si 2006 m., ta­ čiau tuo­met bend­ro vi­sas ša­lis ten­ki­nan­čio re­zul­ta­to de­ry­bos ne­ da­vė. Pla­nuo­ja­ma vėl pra­dė­ti ieš­ ko­ti spren­di­mų, kad na­mas bū­tų res­tau­ruo­tas. De­ta­les­nių pla­nų ar konk­re­čios pro­gra­mos, pa­gal ku­rią bū­tų tvar­ko­mas pa­sta­tas, kol kas nė­ra. Svars­to­ma, kad to­kia pro­ gra­ma ga­lė­tų at­si­ras­ti ki­tais me­tais. Tik tuo­met ir ga­lė­tų bū­ti priim­ ti konk­re­tes­ni spren­di­mai“, – sa­ kė V.Gri­nius. Ap­si­gau­ta dėl sa­vų nuo­sta­tų

Apie tai, ko­dėl mi­nė­ti skam­būs 2006-ųjų pa­ža­dai neį­vyk­dy­ti ir ka­da bū­tų ga­li­ma ti­kė­tis, jog pro­ ble­ma bus spren­džia­ma, iš­sa­miau pa­pa­sa­ko­jo Kul­tū­ros pa­vel­do de­

par­ta­men­to Vil­niaus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jas Vi­tas Kar­čiaus­ kas, anks­čiau sa­vi­val­dy­bė­je dir­bęs Kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­ju. 2006 m. Vil­niaus mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos stra­te­gi­jos įgy­ ven­di­ni­mo pro­gra­ma, anot V.Kar­ čiaus­ko, ne­pa­ju­dė­jo dėl už­klu­ pu­sios kri­zės. Pa­vel­do­sau­gi­nin­ko tei­gi­mu, iki tol po po­rą „me­di­nu­ kų“ pa­sta­tų su­tvar­ky­da­vu­si sa­vi­ val­dy­bė bu­vo tik­ra, kad gaus pa­ra­ mą iš Nor­ve­gi­jos fon­dų. „Šis na­mas, ku­ris yra la­bai ver­ tin­gas, bu­vo pa­ts pir­ma­sis me­di­ nių pa­sta­tų są­ra­še, kai pir­mą kar­tą bu­vo ruo­šia­ma­si gau­ti pa­ra­mą iš ES ir Nor­ve­gi­jos fon­dų. Bu­vo pa­reng­ ti vi­si do­ku­men­tai, pro­jek­tas. De­ja, nie­ko nei­šė­jo vien dėl to, kad bu­ vo to­kia nuo­sta­ta: jei­gu yra pri­va­ čių da­ly­kų (šiuo at­ve­ju bu­tų – red. pa­st.) – pro­jek­to ne­fi­nan­suo­ti. Tai klai­din­ga nuo­sta­ta, ku­rią pa­tys lie­ tu­viai ir su­for­ma­vo. Čia ne nor­ve­ gų rei­ka­la­vi­mas bu­vo“, – ap­mau­ džią biu­rok­ra­ti­jos kliau­dą įvar­di­jo V.Kar­čiaus­kas. Pa­sak jo, praė­ju­siais me­tais sa­ vi­val­dy­bė krei­pė­si į Kul­tū­ros mi­

nis­te­ri­ją ir pa­tei­kė pen­kis ob­jek­tus „me­di­nu­kus“, nes šie­met gau­na­ ma nau­jų fi­nan­sų iš Eu­ro­pos eko­ no­mi­nės erd­vės ir Nor­ve­gi­jos fon­ dų. „Vėl­gi įra­šy­tas šis ob­jek­tas. Ar Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja skirs fi­nan­sa­ vi­mą – sun­ku pa­sa­ky­ti“, – tei­gė pa­vel­do­sau­gi­nin­kas. Su­dė­tin­gas pro­ce­sas

V.Kar­čiaus­kas pa­tvir­ti­no, jog at­ lik­ti tiks­lūs pa­sta­to ma­ta­vi­mai, bet ne­ri­mau­ja dėl to, kad pa­ti itin ap­ leis­to na­mo res­tau­ra­ci­ja bū­tų la­bai pro­ble­miš­ka. „Da­bar jau tek­tų iš­kel­din­ti žmo­ nes ir ta­da iš es­mės per­rink­ti vi­są pa­sta­tą. Kaip tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ ry­ti, ga­li pa­sa­ky­ti tik sa­vi­val­dy­bė, – svars­tė V.Kar­čiaus­kas. – Ga­lė­tu­ me kreip­tis at­ski­rai į kiek­vie­ną bu­ to sa­vi­nin­ką ir rei­ka­lau­ti, bet te­nai gy­ve­na to­kie žmo­nės, iš ku­rių nie­ ko ne­pe­ši. Rea­liai pa­sta­tą tvar­ky­ti tu­rė­tų sa­vi­nin­kai sa­vo lė­šo­mis, bet yra ga­li­mas kom­pen­sa­vi­mo me­ cha­niz­mas, ir sa­vi­val­dy­bė lais­vai tai jau ga­li da­ry­ti. Ma­nau, kad kri­ zė tik­rai praei­na ir tu­rė­tų su­grįž­ti tos lė­šos, ku­rios ski­ria­mos kul­tū­ ros pa­vel­do ob­jek­tams.“

„„Pa­si­ruo­šė: šian­dien pra­si­de­dan­tis fes­ti­va­lis ste­bi­na ren­gi­nių gau­sa

ir pro­gra­mos įvai­ru­mu. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Len­kiš­kas chu­li­ga­niz­mas Zi­ta Voi­tiu­le­vi­čiū­tė

z.voitiuleviciute@diena.lt

Ka­ted­ros aikš­tė­je ant pa­mink­lo ku­ni­gaikš­čiui Ge­di­mi­nui po­sta­ men­to va­kar po­pie­tę pa­ste­bė­tas lip­du­kas su len­kiš­ku už­ra­šu.

Už­ra­šas mels­va­me fo­ne su rau­ do­nos ir bal­tos spal­vų lo­go­ti­pu skel­bė „Pil­nuj Pols­ki“. Iš­ver­tus iš len­kų kal­bos tai reiš­kia „Sau­ gok Len­ki­ją“.

Vil­niaus vi­ce­me­ras, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Ka­mins­kis ti­ki­no, kad apie lip­du­kus su to­kiu šū­kiu nie­ ko ne­bu­vo gir­dė­jęs. „Tai yra chu­li­ga­niz­mas, jo­kio pa­trio­tiz­mo. Ne­ga­li­ma jo­kių lip­ du­kų bet kur kli­juo­ti“, – lip­du­ką ant Ge­di­mi­no pa­mink­lo pa­smer­ kė po­li­ti­kas. Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu pra­ne­šus apie lip­du­ką, į Ka­ted­ros aikš­tę at­siųs­tas po­li­ci­jos eki­pa­žas.

Ne­res­tau­ruo­tas 125 me­tus Na­mas Po­loc­ko g. 52 pa­sta­ty­tas 1876 m. kaip už­mies­čio re­zi­den­ci­ja. Kaip ra­šy­ta sa­vi­val­dy­bės pri­sta­ty­me, da­bar­ti­nį sa­ vo pa­vi­da­lą jis įgi­jo po 1887 m. re­konst­ ruk­ci­jos. Tuo­met vie­naukš­tis me­di­nis pa­sta­tas bu­vo pa­puoš­tas ta­šy­tų rąs­tų me­zo­ni­nu, ve­ran­da su virš jos įreng­ tu deng­tu bal­ko­nu ir iš­skir­ti­nio gro­žio me­džio dro­ži­niais, ko­kių Vil­niu­je dau­ giau nė­ra iš­li­kę. Šis is­to­ri­niu, kul­tū­ri­niu ir ar­chi­tek­tū­ ros po­žiū­riu ver­tin­gas pa­sta­tas iš­si­ ski­ria sa­vi­ta tū­ri­ne kom­po­zi­ci­ja ir uni­

ka­liais dro­ži­niais. Ažū­ri­niai dro­ži­niai puo­šia vi­są bal­ko­ną, virš ku­rio įreng­ tas ne­di­de­lis tri­kam­pis fron­to­nas, pa­ rem­tas grakš­čio­mis me­di­nė­mis kon­ so­lė­mis. Lan­gus puo­šia įmant­rūs ap­ va­dai, smul­kių or­na­men­tų dro­ži­niai juo­sia vi­są kar­ni­zą, ori­gi­na­liai už­deng­ tos ir pa­puoš­tos kam­pi­nės rąs­tų jung­ tys. Me­ni­niu po­žiū­riu šis pa­sta­tas yra ori­gi­na­lus, uni­ka­lus, iš­lai­kęs au­ten­tiš­ ką me­džia­gą ir for­mas.

mai pri­ž iū­r i­mas, to­dėl yra ava­r i­nės būk­lės, jam bū­t i­nas ka­pi­t a­l i­n is re­ mon­tas.

Kaip ra­š y­t a dar 2006 m., sta­t i­n io pa­ma­t ai yra nu­s ė­dę, pa­žeis­tos pa­ grin­d i­nės na­mo konst­r uk­c i­jos, rąs­ tų ren­t i­nys iš­s i­k rai­p ęs.Dėl su­ny­k u­ sių liet­vamz­d žių sie­nas stip­r iai vei­ kia drėg­mė – pa­sta­to apa­čio­je ir ties per­dan­go­m is sie­nos pa­žeis­tos pu­v i­ nio. Taip pat bū­t i­na re­mon­t uo­t i sto­ Po 1887 m. re­konst­ruk­ci­jos šis pa­sta­ gą, ku­r io konst­r uk­ci­jos yra įlin­kę ir tas ne­bu­vo re­mon­t uo­ja­mas ir de­ra­ pra­dė­ję pū­t i.

„„Šū­kis: „Sau­gok Len­ki­ją“, – skel­bia už­ra­šas ant ku­ni­gaikš­čio pa­mink­

lą pa­da­bi­nu­sių lip­du­kų. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.


4

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ve­žė­jai nu­si­tei­kę ne­be

„„Aklagatvis: visi bandymai susitarti dėl algų vairuotojams mokėjimo rezultatų nedavė. 

be­si­de­ran­ti ša­lis. „Va­kar 1 bu­vo su­si­rin­ki­mas, ini­ ci­juo­tas darb­da­vio, dar gal­būt no­

rė­jo kuo nors įti­kin­ti. Įmo­nė­je pa­ ka­bi­no šio­kius to­kius laik­raš­tu­kus, ku­riuo­se ro­do sa­vo fi­lo­so­fi­ją dėl

Kol kas vis­kas vyks­ ta ci­vi­li­zuo­tai, ti­ki­ mės, kad gal­būt pir­ mą kar­tą ga­lė­si­me or­ga­ni­zuo­ti strei­ką be teis­mų. strei­ko. Su­si­rin­ki­me bu­vo ne­ma­ žai žmo­nių, jis praė­jo ga­na ko­rek­ tiš­kai, pro­fsą­jun­gos at­sto­vai ga­lė­jo kal­bė­ti ga­na lais­vai. Kol kas vis­kas vyks­ta ci­vi­li­zuo­tai, ti­ki­mės, kad gal­būt pir­mą kar­tą ga­lė­si­me or­

ga­ni­zuo­ti strei­ką be teis­mų, – da­ bar­ti­nę si­tua­ci­ją aiš­ki­no J.Pet­raš­ ka. – Va­do­vy­bė el­gia­si ko­rek­tiš­kai, bet spau­džia sa­vi­val­dy­bė. Jie ne­sa­ ko, kad mums ne­prik­lau­so tai, ko rei­ka­lau­ja­me, – jie pri­pa­žįs­ta, bet no­ri, ka­dan­gi nė­ra lė­šų, nu­temp­ti tą pro­ce­są kuo to­liau.“ Jei­gu į dar­buo­to­jų rei­ka­la­vi­mus ne­bus at­si­žvelg­ta po įspė­ja­mo­jo mi­tin­go, vai­ruo­to­jai ža­da lapk­ri­ čio 14 d. pra­dė­ti strei­ką. Sutiktų tęsti derybas

Trans­por­to dar­buo­to­jų fo­ru­mo pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, yra da­ly­kų, su ku­riais darb­da­vys su­tin­ka, su kai ku­rio­mis nuo­lai­do­mis su­tin­ ka ir pa­tys dar­buo­to­jai. Vis dėl­to, kaip tei­gė dar­buo­to­jų in­te­re­sų at­ sto­vas, pra­šo­ma per daug. „Mes jau pa­da­rė­me nuo­lai­dą, kai su­ti­ko­me, kad mums iš­mo­kė­ tų pu­sę sko­lų šie­met, bet mums

su­ti­ko iš­mo­kė­ti tik ket­vir­tį. Bu­vo šioks toks kir­ši­ni­mas dėl to, kad pa­reiš­kė, jog pro­fsą­jun­gos esą at­ si­sa­ko, kad dar­buo­to­jams bū­tų iš­ mo­kė­ta po tūks­tan­tį li­tų. Mes tų pi­ni­gų neat­si­sa­ko­me, mo­kė­ki­te, bet jei­gu sa­ko­te, kad ne­tu­ri­te, tai vals­ty­bė tu­ri su­re­gu­liuo­ti“, – kal­ bė­jo J.Pet­raš­ka. Anot jo, dar­buo­to­jai sa­vi­val­dy­ bės ne­kal­ti­na ir tik ste­bi­si, ko­dėl Vil­niu­je tik 40 pro­c. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio gau­na mies­tas, o ki­tos sa­vi­val­dy­bės gau­na 100, 94, 80 pro­c. „Šį klau­si­mą te­ga­ li spręs­ti spe­cia­lis­tai, mes tu­ri­ me žiū­rė­ti, kad mums iš­mo­kė­tų, kas mums pri­klau­so. Esa­me nu­ si­tei­kę de­rė­tis, ruo­šia­mės strei­ kui. Pir­mą­jį strei­ką gal­būt da­ ry­si­me įspė­ja­mą­jį, ne­dirbs ne vi­si, bet da­lis vai­ruo­to­jų“, – sa­kė J.Pet­raš­ka. Jo tei­gi­mu, ki­tą sa­vai­ tę bus kvie­čia­mas strei­ko ko­mi­

Pa­rei­gū­no pa­si­tei­si­ni­mais tei Vil­niaus 1-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to Pre­ven­ci­jos sky­riaus ty­rė­ jas Dar­ju­šas Kliu­kaus­kas neiš­ ven­gė at­sa­ko­my­bės dėl eis­mo įvy­kio, per ku­rį pės­čių­jų pe­rė­ jo­je bu­vo su­ža­lo­ta ne­pil­na­me­tė mer­gi­na.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ant­ra­ die­nį pa­skel­bė, kad iš eis­mo įvy­ kio vie­tos pa­si­ša­lin­ti ban­džiu­siam ne­blai­viam pa­rei­gū­nui ski­ria 3,25 tūkst. li­tų dy­džio bau­dą. Be to, teis­mas nu­spren­dė 37 me­tų pa­rei­gū­nui dve­jus me­ tus už­draus­ti vai­ruo­ti trans­por­ to prie­mo­nes. Vil­niaus apy­gar­dos

teis­mas pa­kei­tė apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo nuo­spren­dį, ku­riuo iš kal­ ti­ni­mų bu­vo pa­nai­kin­ta ap­lin­ky­ bė, jog D.Kliu­kaus­kas eis­mo įvy­kį pa­da­rė ne­blai­vus. Pa­sak ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo, kad vai­ruo­to­jas bu­vo ne­ blai­vus, pa­tvir­ti­no ne tik ava­ri­ją ma­tę žmo­nės, į įvy­kio vie­tą at­vy­ kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, bet ir tai, jog pa­ts pa­rei­gū­nas bu­vo pri­pa­ži­ nęs ga­lė­jęs bū­ti ne­blai­vus. Be to, po­li­ci­nin­kas at­si­sa­kė pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mą. „Bi­jo­jau, kad ga­li bū­ti nu­sta­ty­ tas ne­blai­vu­mas, at­si­sa­kiau tik­ rin­tis“, – teis­me sa­kė bau­džia­

mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­tas po­li­ci­jos ty­rė­jas. By­los duo­me­ni­mis, D.Kliu­ kaus­kas ava­ri­ją su­kė­lė va­sa­rio 26-ąją, apie 16.15 val. Vil­niu­ je, kai vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­ lį „BMW 318“ Žir­mū­nų gat­vė­je, ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų pe­rė­ jo­je, ne­su­lė­ti­no grei­čio, ne­sus­ to­jo prieš ke­lio ženk­lą „Pės­čių­jų pe­rė­ja“ ir par­tren­kė į jo va­žia­vi­ mo juos­tą įžen­gu­sią ne­pil­na­me­ tę. Jai bu­vo ne­sun­kiai su­trik­dy­ta svei­ka­ta. Bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­tas po­li­ci­jos ty­rė­jas aiš­ ki­no, kad dvi die­nas prieš eis­mo


5

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

miestas

13p.

M.A.M.A. apdovanojimai žada mažiau banalių šnekų ir daugiau geros muzikos.

e­nuo­lai­džiau­ti Komentaras

Al­gir­das Še­šel­gis Vil­n iaus sa­v i­val­dy­bės Mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­r iaus pa­va­duo­to­jas

Į

s­p ė­ja­ma­s is strei­kas bū­t ų la­b ai trum­pas, sie­k ia­ma at­k reip­t i dė­ me­sį į ve­žė­jų pro­ble­mas. O šiaip ne­bus kas nors pa­na­šaus, kaip bū­ na ES ša­ly­se. Jie pla­nuo­ja va­lan­dą ar dvi strei­kuo­ti, bet tam tik­ra da­lis trans­ por­to vis tiek va­žiuos. Ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se vis­kas ge­rai, iš­sky­rus du punk­tus, dėl ku­rių jie ir ke­ lia gin­čą (dėl in­dek­sa­vi­mo ir prie­mo­kų iš­mo­kė­ji­mo). Sa­v i­val­dy­bė pa­siū­lė iš­ mo­kė­ti iki 2013-ųjų pa­bai­gos, bet tai jų ne­ten­ki­na, jie no­ri grei­čiau ir dau­giau. Man as­me­niš­kai tas gra­fi­kas ir ga­li­my­ bės, kaip mo­kė­ti ir ki­tais me­tais ga­lu­ti­ nai at­si­skai­ty­ti, tik­rai ne­bū­tų blo­gas.

Ke­le­rių me­tų sko­laMargaritos Vorobjovaitės nuotr.

te­tas, ku­rį su­da­ro apie 40 žmo­nių, ir bus spren­džia­ma dėl strei­ko da­ tos bei for­mos. O jei­gu bus „ko­ kių nors pa­siū­ly­mų“, bus tę­sia­ mos de­ry­bos. Ne­no­ri da­ry­ti įta­kos

„Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ va­ do­vas Gin­ta­ras Na­ku­tis sa­kė, kad de­ry­bų eta­pas baig­tas, o da­bar, bal­suo­jant dar­buo­to­jams, jis ne­ lin­kęs ko­men­tuo­ti to­les­nių ga­li­mų spren­di­mų, kad tai ne­bū­tų trak­ tuo­ja­ma kaip įta­kos jų ap­si­spren­ di­mui da­ry­mas. „Tai­ki­ni­mo ko­mi­si­ja po­sė­džia­vo, ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mams. Kaip nu­ bal­suo­ta, bus aiš­ku penk­ta­die­nį. De­ry­bų ke­lias nie­ka­da nė­ra vi­siš­ kai už­da­ry­tas. Vi­są tą rei­ka­lą reg­ la­men­tuo­ja Dar­bo ko­dek­sas. Gin­čų nag­ri­nė­ji­mas, tai­ki­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­džių eta­pas pe­rei­tas. Da­bar vyks­ta bal­sa­vi­mas, bet de­ry­bas vi­

Dar­buo­to­jų skai­čia­vi­mais, „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ sko­la dėl dar­ bo už­mo­kes­čio vie­nam dar­buo­to­ jui su­da­ro apie 15 tūkst. li­tų, sko­los drie­kia­si nuo 2009 m. Jų tei­gi­mu, darb­da­vio siū­ly­me pra­šo­ma at­si­sa­ ky­ti pa­pil­do­mo at­ly­gi­ni­mo už 2009uo­sius, o už 2010 ir 2011 m. siū­lo­ma iš­mo­kė­ti per še­šis mė­ne­sius. Dar­ buo­to­jams pra­šo­ma nuo­lai­da at­ro­ do per di­de­lė. „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ sko­ la dar­buo­to­jams yra dau­giau nei 25 mln. li­tų. Kaip „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius G.Na­ku­tis yra sa­kęs „Vil­niaus die­ nai“, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė įmo­nei sko­lin­ga 90 mln. li­tų. Spa­lio 3 d. vy­ko Tai­ki­ni­mo ko­mi­si­ jos po­sė­dis, ta­čiau su­ta­ri­mo pa­siek­ ti ne­pa­vy­ko, pa­si­ra­šy­tas ne­su­ta­ri­ mų pro­to­ko­las.

sa­da ga­li ir pra­tęs­ti, ir su­stab­dy­ti“, – aiš­ki­no G.Na­ku­tis. Pak­laus­tas, ar yra šan­sų, kad dar­buo­to­jų rei­ka­la­vi­mai bus vi­ siš­kai įvyk­dy­ti, „Vil­niaus vie­šo­ jo trans­por­to“ va­do­vas tei­gė, jog rei­kia lauk­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų. „Sun­ku pa­sa­ky­ti, pro­gno­zuo­ti bū­ tų per anks­ti“, – sa­kė G.Na­ku­tis.

is­mas ne­pa­ti­kė­jo įvy­kį var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­ mus, o eis­mo įvy­kio die­ną pa­siė­mė iš­ger­tu­vių vie­to­je pa­lik­tą au­to­mo­ bi­lį ir iš­va­žia­vo. Eis­mo įvy­kį ma­tę liu­dy­to­jai teis­me aiš­ki­no, kad mer­ gi­ną par­tren­kęs vai­ruo­to­jas ban­dė pa­si­ša­lin­ti. „Vai­ruo­to­jas, su­stab­dęs sa­vo au­ to­mo­bi­lį, iš­li­po, priė­jo prie par­ trenk­tos mer­gi­nos, o po to mė­gi­no pa­si­ša­lin­ti iš įvy­kio vie­tos. Ta­čiau mes jį su­lai­kė­me maž­daug už 100 m nuo par­tren­ki­mo vie­tos ir par­ si­ve­dė­me at­gal“, – sa­kė teis­me ap­ klau­sia­mi liu­dy­to­jai. Po­li­ci­jos ty­rė­jas nei­gė, kad ke­ ti­no pa­si­ša­lin­ti. Esą dėl įvy­kio jis

bu­vo su­tri­kęs, jį iš­ti­ko šo­kas, to­dėl vaikš­čio­jo ties įvy­kio vie­ta, bet pa­ si­ša­lin­ti iš jos ne­ke­ti­no. VD, del­fi.lt inf.

3,25 tūkst. li­tų

dy­džio bau­da skir­ta D.Kliu­kaus­kui.

Pa­sie­nie­čių avi­ga­nis Bru­no – kont­ra­ban­di­nin­kų siau­bas Vil­niaus pa­sie­nie­čiai už­klu­po iš Bal­ta­ru­si­jos ei­nan­čius ci­ga­re­ čių kont­ra­ban­di­nin­kus. Jie me­ tę kro­vi­nį pa­spru­ko į sa­vo ša­lies gi­lu­mą. Lie­tu­vos pu­sė­je iš įvy­kio vie­tos, kaip įta­ria­ma, pa­bė­gu­sį jų bend­ri­nin­ką su­se­kė ne­kart pa­si­ žy­mė­jęs bel­gų avi­ga­nis Bru­no.

Pir­ma­die­nį va­ka­re Vals­ty­bės sie­ nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Vil­niaus rink­ti­nės Gin­ta­ro Ža­gu­ nio už­kar­dos pa­tru­liai tik­ri­no vie­ to­vę ne­to­li Šal­či­nin­kų ra­jo­no Mi­ kan­to­nių kai­mo. Tam­so­je Bal­ta­ru­si­jos pu­sė­je pa­ sie­nie­čiai pa­ste­bė­jo gru­pę as­me­ nų, su ne­šu­liais ei­nan­čių Lie­tu­vos link. Įtar­ti­ni vy­rai jau bu­vo vi­siš­ kai priar­tė­ję prie abie­jų vals­ty­bių sie­nos li­ni­jos ir, ma­tyt, dar po aki­ mir­kos bū­tų įžen­gę į Lie­tu­vą.

Jo uos­lė ne­nu­vy­lė – ke­tur­ko­jis iš­kart ap­ ti­ko įtar­ti­nus pėd­sa­ kus. VSAT pa­rei­gū­nai juos ap­švie­tė ne­šio­ja­muo­ju pro­žek­to­riu­mi – to pa­ka­ko, kad kont­ra­ban­di­nin­kai iš­ si­gąs­tų, mes­tų ne­ša­mus pa­ke­tus ir pa­si­leis­tų at­gal į Bal­ta­ru­si­ją. Jų ga­ben­tas kro­vi­nys li­ko prie pat cent­ri­nio po­li­go­no­met­ri­nio stul­pe­lio, žy­min­čio sie­nos li­ni­ją, bet jau Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Čia ras­ta 12 juo­da po­lie­ti­le­no plė­ve­le ap­vy­nio­tų dė­žių rū­ka­lų, iš vi­so 6 tūkst. pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Fest“ bei „Fest 7“ su bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­ de­ro­lė­mis. Ne­to­lie­se au­gan­čiuo­se tan­kiuo­ se krū­my­nuo­se pa­sie­nie­čiai gir­dė­ jo įtar­ti­ną šla­me­sį. Įvy­kio vie­tos

„„Sek­lys: bel­gų avi­ga­nis Bru­no pa­sta­ruo­ju me­tu pa­si­žy­mi jau tre­čią

kar­tą. 

ap­žiū­rai ir ga­li­mų bėg­lių paieš­kai Lie­tu­vos pu­sė­je bu­vo pa­si­telk­ tas VSAT ki­no­lo­gas su tar­ny­bi­niu bel­gų avi­ga­niu Bru­no. Jo uos­lė ne­nu­vy­lė – ke­tur­ko­jis iš­kart ap­ti­ko įtar­ti­nus pėd­sa­kus ir jais pa­sie­nie­čius spė­riai nu­ve­dė iki Mi­kan­to­nių kai­me sto­vin­čio ap­ leis­to san­dė­liu­ko. Nuo sie­nos iki jo Bru­no tam­so­je se­kė maž­daug du ki­lo­met­rus. Bel­gų avi­ga­nis sa­ vo el­ge­siu pa­ro­dė, kad san­dė­liu­ke kaž­kas yra. Sta­ti­nį pa­tik­ri­nę VSAT pa­rei­gū­nai ja­me ap­ti­ko ir su­lai­kė, kaip įta­ria­ma, iš įvy­kio vie­tos pa­ si­ša­li­nu­sį as­me­nį. 22 me­tų Šal­či­ nin­kų gy­ven­to­jas bu­vo pa­si­slė­pęs tarp san­dė­liu­ke su­vers­tų be­ver­ čių daik­tų. Dėl šio įvy­kio VSAT Vil­niaus rink­ti­nės pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą. Mi­kan­to­nių kai­ me su­lai­ky­tas vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

VSAT nuo­tr.

Jį su­sek­ti pa­dė­jęs bel­gų avi­ga­ nis Bru­no pa­sta­ruo­ju me­tu pa­si­ žy­mi jau tre­čią kar­tą. Praė­ju­sią sa­vai­tę šis ke­tur­ko­jis VSAT pa­rei­gū­nų tal­ki­nin­kas du­syk su­se­kė ir pa­dė­jo su­lai­ky­ti kont­ra­ ban­di­nin­kų gru­pes Šal­či­nin­kų ra­ jo­ne, iš vi­so sep­ty­nis as­me­nis. VD inf.

7

pažeidėjus vien praėjusią savaitę padėjo sulaikyti aviganis Bruno.

Su­lai­ky­ta va­gių gru­puo­tė Vil­niaus mies­to 1-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai, vyk­dy­da­mi ope­ra­ty­vi­nius veiks­mus dėl va­ gys­čių iš au­to­mo­bi­lių ir dau­gia­ bu­čių na­mų laip­ti­nių, nu­sta­tė ir su­lai­kė gru­pę as­me­nų, nuo va­sa­ ros da­riu­sių nu­si­kal­ti­mus.

At­li­kus kra­tas įta­ria­mų­jų gy­ve­ na­mo­sio­se vie­to­se, pa­gal­bi­nė­ se pa­tal­po­se ir ga­ra­žuo­se ras­tas ir paim­tas nu­si­kals­ta­mu bū­du įgy­ tas tur­tas, ku­rio ver­tė – dau­giau nei 20 tūkst. li­tų. Kaip tei­gia­ma po­li­ci­jos pra­ne­ ši­me, gru­pės na­riams – 26 me­tų S.G., 22 me­tų V.S. ir 46 me­tų A.K. – pa­reikš­ti įta­ri­mai įvyk­džius va­ gys­tes. Vil­niaus mies­to 1-ojo apy­lin­kės teis­mo nu­tar­ti­mis mi­nė­tiems as­ me­nims skir­ta griež­čiau­sia kar­ do­mo­ji prie­mo­nė – suė­mi­mas. To­liau tę­sia­mi ak­ty­vūs veiks­mai sie­kiant su­ras­ti ki­tą pa­grob­tą tur­ tą. Pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, įta­ria­mų­jų ga­li pa­dau­gė­ti. As­me­nis, at­pa­ži­nu­sius daik­tus, po­li­ci­ja pra­šo kreip­tis į juos.

„„Pa­gal­ba: gy­ven­to­jų, at­pa­ži­nu­sių sa­vo daik­tus, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai

VD, BNS inf.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

pra­šo pra­neš­ti jiems. 


6

TRečiADIENIS, spalio 24, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Pro­ku­ro­rams ap­skun­dė VRK na­rį

D

ar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Vy­ tau­tas Gap­šys krei­pė­si į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą ir Ge­ne­ra­ li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) na­rio Liu­tau­ro Ule­ vi­čiaus veiks­mų. V.Gap­šys kal­ti­na L.Ule­vi­čių, kad šis į jo pa­ sky­rą so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ at­siun­ tęs ži­nu­tę pro­vo­ka­vo vyk­dy­ti ne­tei­sė­tą veik­lą da­rant įta­ką ap­lin­kos mi­nist­rui.

Lie­tu­viš­kas pro­gre­sas Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

a­s au­l io moks­l i­n in­kai džiau­g ia­ si su­k ū­rę iš­ma­n ią­sias tab­le­tes – mik­ros­ko­pi­nio dy­d žio na­tū­ra­liai su­v irš­k i­n a­mas mik­ros­c he­mas, ku­r ios pra­r y­tos lei­d žia iš­t i­są pa­rą ste­bė­t i pa­cien­to būk­lę. Vir­tua­lio­je erd­vė­je elekt­ro­ ni­nių kny­g ų jau par­duo­da­ma dau­g iau nei po­pie­ri­nių. Vis di­des­nę au­to­mo­bi­lių rin­kos da­l į iš kla­si­k i­nių ke­tur­ra­čių ati­ma elekt­ro­ mo­bi­l iai, o di­zai­ne­r iai dir­ba su au­d i­n iais, spal­va rea­g uo­jan­čiais į kū­no tem­pe­ra­t ū­ ros po­ky­čius. Fak­tai, apie ku­r iuos ne­drį­so sva­jo­ti net Ju­ les’is Ver­ne’as, XXI a. tam­pa rea­ly­be. Bri­tai, ame­r i­k ie­čiai, vo­k ie­čiai, pran­cū­zai, ką jau kal­bė­t i apie ja­po­nus, – pa­sau­l is vis la­biau kraus­to­si iš pro­to dėl to, ku­r į nau­jau­sią iš­ ra­di­mą pa­vers­ti sa­vo kas­die­ny­be. Ta­čiau ab­so­liu­čios dau­gu­mos lie­tu­vių gal­ vos žy­la ne ren­kan­tis iš elekt­ro­ni­nės ir po­ pie­r i­nės kny­gos, iš­ma­nio­jo ir dar la­biau iš­ ma­nes­nio te­le­fo­no. Šil­dy­mo se­zo­nas ir mil­ ži­niš­kos są­skai­tos už jį – tai di­džio­ji tech­no­ lo­g i­jų am­ž iu­je gy­ve­nan­čios Lie­tu­vos pro­ ble­ma.

VRK pir­mi­nin­kas Z.Vai­ gaus­kas yra vie­šai su­kri­ti­ ka­vęs L.Ule­vi­čiaus veiks­ mus – jis tvir­ti­no, kad šis el­gė­si nee­tiš­kai, ne­so­li­džiai ir ne­gar­bin­gai. „La­bas, yra vie­nas klau­si­mas ir pa­ts ga­ li tu­rė­ti at­sa­ky­mą. Kaip ži­nia, su ko­le­go­mis esam lai­mė­ję Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ry­šių su vi­suo­me­ne kon­sul­ta­ci­jų kon­kur­są ir pa­slau­ gų tei­ki­mas baig­sis tik ki­tų me­tų bir­že­lį, to­dėl neiš­ven­gia­mai teks dirbt ir su nau­ju mi­nist­ ru. Gal­būt jau apy­tiks­liai aiš­ku, kas tai ga­lė­ tų bū­ti? Nes yra ri­zi­ka, kad nuei­nan­tis ga­li im­tis nea­dek­va­čių spren­di­mų dėl vie­ši­ni­mo prie­mo­nių / biu­dže­tų ir rei­kia / ga­li­ma bū­ tų tam už­kirs­ti ke­lią. Jei­gu rei­kia – ga­lim su­ si­tikt gy­vai ir pa­kal­bėt pla­čiau apie tai, bet rei­kė­tų per­ne­lyg ne­delst“, – to­kią ži­nu­tę iš V.Ule­vi­čiaus ga­vo V.Gap­šys. Pats VRK na­rys tvir­ti­na, jog Sei­mo na­rį taip pro­vo­ka­vo siek­da­mas įver­tin­ti, ar V.Gap­šys už­kibs ant me­ta­mo kab­liu­ko. „So­cia­li­niuo­se tink­luo­se pla­čiai pa­pli­tęs „tro­li­ni­mas“ (glu­mi­ni­mas), at­ro­do, po­li­ti­ kams nė­ra kas­die­nis da­ly­kas, ir Dar­bo par­ti­ja tai pa­tvir­ti­na sa­vo pa­vyz­džiu. Tai bū­das ne­

Kaip iš­gy­ven­ti žie­mą – dėl to ar­ti­miau­sius mė­ne­sius vi­si bū­si­me su­r ū­gę, šykš­tė­si­me sau vi­sa­ver­čio mais­to, pra­mo­gų. Dėl to gal­ vos ne­skau­da ne­bent už­si­g rū­d i­nu­siems svei­kuo­liams ar et­nog­ra­fams, džiū­gau­jan­ tiems dėl se­nų­jų vi­sa api­man­čio ad­ven­tiš­ ko­jo pa­snin­ka­vi­mo tra­di­ci­jų su­g rį­ž i­mo. Vi­si ki­ti mie­go dra­bu­ž ius pa­pil­do vil­no­nių pus­ko­ji­nių komp­lek­tu, lais­va­lai­kio ne­beį­si­ vaiz­duo­ja be sto­r ų megz­ti­nių ir karš­tos ar­ ba­tos su kuo nors stip­res­niu „dėl ši­lu­mos“, o da­l i­ja­m i ne­mo­ka­m i laik­raš­čiai vis dar sėk­min­gai pa­nau­do­ja­mi pa­gal pri­g im­ti­nę pa­skir­t į – pa­ver­čia­mi se­nų me­di­nių lan­g ų san­da­r i­ni­mo ma­se. Ga­l i­me pa­si­d žiaug­t i ne­bent tuo, kad šios šal­to­jo se­zo­no tra­di­ci­jos tam­pa sa­vo­tiš­ku sta­bi­lu­mo ga­ran­tu. Kad ir kas bū­tų val­džio­ je, kad ir kiek ete­r io va­lan­dų bū­t ų už­terš­ ta ši­lu­mos tie­kė­jų ir dau­g ia­bu­čių sa­vi­nin­ kų de­ba­tais, kad ir kiek ES ar na­cio­na­li­nio biu­d že­to lė­šų bū­t ų ski­r ia­ma gra­ž iau­siais var­dais pa­va­d in­toms pro­g ra­moms, ši­lu­ ma Lie­tu­vo­je yra bran­g iau­sia ver­ty­bė, sa­ vo­tiš­kas na­cio­na­l i­nis tur­tas. Tik ka­ž in ko­ dėl, at­si­dū­r us pro­g re­sy­v io­se ša­ly­se tarp pro­g re­sy­v ių žmo­n ių, apie šią ver­ty­bę gė­ da ir pra­bil­ti?To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ti­kė­tu tei­gi­niu, ne­tra­di­ci­niu poel­giu tik­rin­ ti ob­jek­to reak­ci­ją. „Tro­li­ni­mas“ daž­niau­siai sie­ja­mas su nea­dek­va­čios reak­ci­jos vie­šu ko­ miš­ku po­bū­džiu ir per­tek­li­niu emo­ci­jų pro­ ver­žiu. Tai ir pa­vy­ko V.Gap­šio at­ve­ju – nea­ dek­va­ti reak­ci­ja į at­vi­ro po­bū­džio laiš­ką tik pa­tvir­ti­no pir­mi­nį spė­ji­mą“, – praė­ju­sį sa­ vait­ga­lį VRK po­sė­dy­je sa­kė L.Ule­vi­čius. V.Gap­šys tvir­ti­na, kad ši­to­kie L.Ule­vi­čiaus veiks­mai ir pa­reiš­ki­mai pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są kva­li­fik ­ uo­ja­mi kaip nu­si­kal­ti­mas, už ku­rį nu­ma­to­ma ir lais­vės atė­mi­mo baus­mė. „L.Ule­vi­čiaus el­ge­sį šio­je si­tua­ci­jo­je ver­ ti­nu kaip spau­di­mą man, Sei­mo na­riui, sie­ kiant sau nau­din­gų spren­di­mų. Toks el­ge­sys yra ne­tin­ka­mas vi­siems pi­lie­čiams, o ką jau

kal­bė­ti apie to­kios ins­ti­tu­ci­jos kaip VRK at­ sto­vus. To­dėl to­kius L.Ule­vi­čiaus veiks­mus tu­ri įver­tin­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ir im­tis ati­tin­ka­mų prie­mo­nių šio as­mens at­žvil­giu“, – tvir­ti­no V.Gap­šys. VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas yra vie­šai su­kri­ti­ka­vęs L.Ule­vi­čiaus veiks­mus – jis tvir­ti­no, kad šis el­gė­si nee­tiš­kai, ne­so­li­ džiai ir ne­gar­bin­gai. L.Ule­vi­čius jau yra pa­reiš­kęs, kad ke­ti­na at­si­sta­ty­din­ti iš VRK na­rių, kai tik pa­si­baigs Sei­mo rin­ki­mai. Šį vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tą į VRK iš kon­ kur­sui pa­raiš­kas tei­ku­sių kan­di­da­tų de­le­ga­vo tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. VD, BNS inf.

Apk­lau­sa

Atgarsiai Praė­ju­sią sa­vai­tę da­lis vil­nie­čių ti­ki­no virš mies­to ma­tę neat­pa­ žin­tą skrai­dan­tį ob­jek­tą (NSO). Nau­jie­nų po­rta­lo die­na.lt skai­ ty­to­jai ak­ty­viai dis­ku­ta­vo apie šią in­ter­ne­te pa­skelb­tą ži­nią.

Taip

Šal­to­jo se­zo­no tra­di­ci­jos tam­pa sa­vo­tiš­ku sta­bi­lu­mo ga­ran­tu.

„„Šan­ta­žas: Sei­mo na­rys V.Gap­šys tvir­ti­na, kad vie­nas VRK na­rių spau­dė jį kaip po­li­ti­ką.

Ma­no šei­ma taip pat ma­tė ore ka­ ban­tį di­de­lį ob­jek­tą. Gy­ve­na­me Šeš­ ki­nė­je ir pro lan­gą la­bai aiš­kiai ma­ tė­si.

Juok­da­riai Ne­be­var­to­kit nar­ko­ti­kų. Ten skrai­dė „C-ga­tes“ rek­la­mi­nis ait­va­ras. Ot kos­ mo­nau­tai...

Aha Ait­va­ras? To­kio dy­džio ait­va­ras? Me­la­giai!

V. To­kį vaiz­dą pir­mą kar­tą ma­tė­me su drau­ge rugp­jū­čio pa­bai­go­je vaikš­ti­

nė­da­mi Vil­niaus se­na­mies­čiu. Bu­vo ga­na tam­su ir pa­ste­bė­jo­me du ži­bu­ rius dan­gu­je, ku­rie il­gai bu­vo pa­ki­ bę virš Vil­niaus ir mir­gė­jo ža­lia spal­ va po tru­pu­tį ju­dė­da­mi ir keis­da­mi sa­vo pa­dė­tį. Link Ža­lio­jo til­to jie stai­ giai din­go.

Ake­bos­hi NSO tik­rai eg­zis­tuo­jan­tis fe­no­me­ nas, klau­si­mas tik­tai, ar tai ne­že­miš­ kos kil­mės, slap­ta ka­ri­nė tech­ni­ka, ar, kaip tei­gia psi­cho­lo­gas Car­las Jun­gas, psi­cho­mo­ty­va­ci­niai reiš­ki­ niai. Pats esu ma­tęs Vil­niu­je NSO ir net kon­tak­ta­vęs su atei­viais. Bet daž­ niau­siai jie ne­pa­si­ro­do kaip me­ta­lo ar mė­sos da­ri­niai, grei­čiau kaip švie­ sos bū­ty­bės, eg­zis­tuo­jan­čios, kaip ma­no­ma, su­bti­les­nė­je di­men­si­jo­je, pri­me­nan­čios ko­kios nors spal­vos ho­log­ra­mą. Ne­bū­ti­nai jie pa­si­ro­do kaip ir žmo­nės, su­ge­ba kur­ti iliu­zi­ jas, pvz., pa­si­ro­dy­ti kaip švie­sos me­ dis. Bet ka­da ir bet kam pa­ste­bė­ti

Ar ti­ki­te, kad Vil­niu­je ga­lė­jo skrai­dy­ti NSO?

juos sun­ku, ne­bent jei daž­niau bū­ ni lau­ke. Jie stai­ga ga­li pa­si­ro­dy­ti ir tuoj pat iš­nyk­ti, o tiks­liau – pa­keis­ti sa­vo bū­se­ną.

Da­rius Kaip nuo­sta­bu – pri­fan­ta­zuo­ji ką nors, pa­ra­šai re­dak­ci­jai, ir iš­spaus­ di­na.

!!

Ve­ro­ni­ka

!

Iš tie­sų, krau­po­ka ta „C-ga­tes“ rek­la­ ma bu­vo, nes, pvz., lei­džian­tis nuo Šes­ki­nės kal­no, kai va­ka­re sau­lė lei­ do­si, ta bal­ta spal­va at­ro­dė kaip juo­ da su rau­do­na, vi­sa ban­guo­jan­ti. Pa­ ti ma­čiau, kaip žmo­nės su mo­bi­liai­ siais fil­muo­ja, kas skam­bi­na, kas už­ si­žiop­so­jęs žiū­ri ir ne­ma­to, kad jau prie­ky­je bam­pe­rį tuoj pa­bu­čiuos. Tik pri­va­žia­vus ar­čiau ma­tė­si aiš­kiai, kas rek­la­muo­ja­ma. Tad, žmo­nės, nu­ si­ra­min­ki­te – neiš­ra­di­nė­kit dvi­ra­čio ir ne­kur­kit is­to­ri­jų apie NSO, bent jau šiuo at­ve­ju.

% # Taip Ne Nežinau

diena.lt

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Vaidas Čeponis – 219 1385 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 Lukas Miknevičius – 219 1386 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Gintarė Micevičiūtė – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Balys Šmigelskas – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:  261 3655, 261 3659,  261 3654, 261 3000,  261 9655, 279 1370  faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS:  261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS:  261 1688 PLATINIMO TARNYBA:  261 1688


7

TREČIADIENIS, SPALIO 24, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Nars­tys rin­ki­mų de­tek­ty­vą Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė krei­pė­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­ mą (KT) ir pra­šė įver­tin­ti Sei­mo rin­ki­mų at­ve­jį Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­ do­je, kur Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­ mi­si­ja (VRK) rin­ki­mų re­zul­ta­tus pri­pa­ži­no ne­ga­lio­jan­čiais.

„„Dve­jo­nės: Sei­mo po­li­ti­kai krei­pė­si į tei­si­nin­kus išaiš­ki­ni­mo, ką da­ry­ti su rin­kė­jų va­lia, pa­reikš­ta vi­suo­ti­nia­

me bal­sa­vi­me dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Gal­vo­sū­kis dėl re­fe­ren­du­mo Dėl įvy­ku­sio re­fe­ren­du­mo ato­mi­nės elekt­ri­nės klau­si­mu sa­vo žo­dį tu­ri tar­ti Sei­mas, ta­čiau kol kas tik tryp­čio­ja­ma vie­to­je. Po­ li­ti­kai nie­kaip ne­su­ta­ria, ką da­ry­ti su re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tais. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Keb­li pa­dė­tis

Da­lis tau­tos pa­ta­ria­ma­ja­me re­fe­ ren­du­me val­dan­čių­jų stu­mia­mam ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­tui ta­rė „ne“, ta­čiau Sei­mas li­gi šiol neap­ sisp­ren­dė, ką da­ry­ti to­liau. Nu­ tar­ti dėl re­fe­ren­du­mo spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mo par­la­men­tą įpa­rei­ go­ja įsta­ty­mas, ta­čiau ko­kia for­ma ir kaip tai tu­ri vyk­ti – ne­sa­ko. Aiš­ ku tik, kad dėl to Sei­mas tu­ri ap­ si­spręs­ti ga­na grei­tai – iki lapk­ri­ čio 18-osios. Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė su­sku­bo pa­skelb­ti, kad šios ka­den­ci­jos Sei­mas jo­kių spren­di­mų dėl re­fe­ren­du­mo ne­bes­vars­tys. Ta­ čiau taip ga­li ir neį­vyk­ti. Nau­ja­sis Sei­mas į pir­mą­jį po­sė­dį ren­ka­si tik lapk­ri­čio 15-ąją – tą­dien bus ren­ ka­ma Sei­mo va­do­vy­bė. Tai­gi lai­ko priim­ti spren­di­mui dėl re­fe­ren­du­ mo ga­li tie­siog pri­trūk­ti. Ti­kė­ti­na, kad spren­di­mus pri­ ims dar šios ka­den­ci­jos Sei­mas. Ko­kie jie bus ir ko­kia bus jų for­ma – neaiš­ku. Kreip­ta­si į tei­si­nin­kus, kad šie paaiš­kin­tų, ar par­la­men­tas tu­rė­tų priim­ti nu­ta­ri­mą, ar pa­kak­ tų ir re­zo­liu­ci­jos. Re­zo­liu­ci­ja ne­ten­kin­tų

Tad Sei­me ir vėl bus svai­do­mos ie­ tys. An­tai so­cial­de­mok­ra­tai aiš­ki­ na, kad re­zo­liu­ci­jos, ku­ri iš es­mės Vy­riau­sy­bės neį­pa­rei­go­tų at­si­ žvelg­ti į re­zul­ta­tus, tik­rai ne­pa­lai­ ky­tų. „Jos tik­rai ne­pa­kaks. Bet kol ne­ tu­ri­me tei­si­nin­kų išaiš­ki­ni­mų, ne­ ga­li­me nie­ko pa­sa­ky­ti. Ir pa­ti Sei­ mo va­do­vė ne­ži­no, kaip to­kiu at­ve­ju

elg­tis. Ma­nau, kad tai tu­ri bū­ti Sei­ mo nu­ta­ri­mas, ku­ris tu­ri tu­rė­ti tei­ si­nę ga­lią“, – dės­tė so­cial­de­mok­ ra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jo žo­džiais, Sei­mo nu­ta­ri­me dėl re­fe­ren­du­mo tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­ ta, kad tau­tos pa­reikš­tą nuo­mo­nę vyk­dy­ti pri­va­lo­ma. Kai­rių­jų ly­de­ ris ma­no, kad šio dar­bo tu­rė­tų im­ tis dar šios ka­den­ci­jos Sei­mas. Jei ne­spės, ga­lės baig­ti jau nau­ja­sis.

Algirdas Butkevičius:

Pati Seimo vadovė nežino, kaip tokiu atveju elgtis.

Tie­sa, ne vi­si kai­rie­ji to­kie dip­ lo­ma­tiš­ki. An­tai so­cial­de­mok­ra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė pa­reiš­kė, kad Vy­ riau­sy­bės spren­di­mai dėl Vi­sa­gi­ no ato­mi­nės elekt­ri­nės (VAE) tu­ rė­tų bū­ti at­šauk­ti. Ta­čiau dėl to ir vėl tu­rė­tų spręs­ti Sei­mas. Dar nie­ko ne­ži­no

Tik nie­ko neį­pa­rei­go­jan­ti re­zo­liu­ ci­ja ar nu­ta­ri­mas? Į šį klau­si­mą dar ne­ga­li at­sa­ky­ti ir Dar­bo par­ ti­jos at­sto­vai. „Yra dar daug dvip­ ras­my­bių. Kol nė vie­nas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas ne­re­gist­ruo­tas, nie­ko pa­ sa­ky­ti ne­ga­li­me“, – nu­ro­dė Vy­tau­ tas Gap­šys, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas. Jam taip pat ki­lo abe­jo­nių, ar spren­di­mus dėl re­fe­ren­du­mo bū­tų ga­li­ma pa­lik­ti ki­tam Sei­mui. Juk jis su­si­rinks lapk­ri­čio 15-ąją, ket­vir­ta­ die­nį, o spren­di­mą rei­kia priim­ti iki lapk­ri­čio 18-osios, sek­ma­die­nio.

„Prieš ket­ve­rius me­tus pa­me­ na­me, kad Sei­mo va­do­vy­bę rin­ko iki iš­nak­tų. Var­gu ar nau­jas Sei­ mas su­spė­tų iki rei­kia­mos da­tos“, – pri­mi­nė V.Gap­šys. Ko­kį spren­di­mą dėl re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tų tu­rė­tų priim­ti Sei­mas ir ko­kia yra Dar­bo par­ti­jos po­zi­ci­ja, jis at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. Pri­min­si­me, kad rei­kia­mi įsta­ ty­mų pa­kei­ti­mai Sei­me dėl VAE priim­ti bū­tent Dar­bo par­ti­jos at­ sto­vų bal­sais. Šios par­ti­jos ly­de­ ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas taip pat yra sa­kęs, kad VAE pro­jek­tą pa­ lai­kąs. Val­dan­tie­ji, ži­no­ma, Sei­me pa­ lai­ky­tų re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, ku­ ria­me bū­tų sa­ko­ma, kad į da­lies tau­tos nuo­mo­nę, iš­sa­ky­tą re­fe­ ren­du­me, ga­li­ma at­si­žvelg­ti. Ta­ čiau Sei­mo priim­tos re­zo­liu­ci­jos – Vy­riau­sy­bės nie­kaip neį­pa­rei­go­ jan­tys do­ku­men­tai. Nu­mo­ja ran­ka

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, po re­ fe­ren­du­mo lei­do su­pras­ti, kad VAE pro­jek­tas bus tę­sia­mas. O ko­kius nors spren­di­mus jau tu­rė­tų da­ry­ ti nau­ja Vy­riau­sy­bė. A.Ku­bi­lius va­kar dar­syk pa­kar­to­ jo, kad rin­kė­jų va­lia, iš­sa­ky­ta rin­ ki­muo­se, „tu­ri bū­ti ger­bia­ma“. Bet jis lei­do su­pras­ti, kad re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tai nau­jo­sios ato­mi­nės pro­ jek­tui įta­kos ne­tu­rės. A.Ku­bi­lius sam­pro­ta­vo, kad di­ džiau­sią rin­kė­jų pa­ra­mą ga­vo par­ti­ jos, ku­rios sa­vo rin­ki­mų pro­gra­mo­ se iš es­mės pa­si­sa­kė už ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bą, ir ne­vyk­dy­ti rin­kė­jams duo­tų pa­ža­dų šios par­ ti­jos ne­ga­li.

KT jau nu­spren­dė priim­ti nag­ ri­nė­ti ša­lies va­do­vės pra­šy­mą. Spren­d i­m ą šio­je by­l o­je Teis­ mas tu­rė­tų priim­ti per 72 va­ lan­das, tai yra dar iki šį sek­ma­ die­nį vyk­sian­čio ant­ro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro. Po­sė­dis, ku­ria­me bus nag­ri­nė­ja­ mas D.Gry­baus­kai­tės krei­pi­ma­sis, bu­vo ren­gia­mas šian­dien ry­te. „Tik KT ga­li ver­tin­ti ir tir­ti VRK spren­di­mus bei išaiš­kin­ti, ar ne­bu­ vo pa­žeis­tas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­ mas“, – pa­brė­žė Pre­zi­den­tė. Jos tei­gi­mu, tai pir­mas at­ve­jis ša­lies is­to­ri­jo­je, kai Sei­mo rin­ki­ mų re­zul­ta­tai yra pri­pa­žin­ti ne­ ga­lio­jan­čiais jau pir­ma­ja­me rin­ ki­mų tu­re, to­dėl KT „iš­va­da yra la­bai svar­bi to­les­nei de­mok­ra­ti­ nės vals­ty­bės rai­dai“. Pre­zi­den­tū­ros tei­gi­mu, tai, kad VRK rin­ki­mų re­zul­ta­tai Za­ra­ sų-Vi­sa­gi­no rin­ki­mų apy­gar­do­je pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais, reiš­kia, jog „bal­sa­vi­mas šio­je apy­gar­do­je yra pa­si­bai­gęs ir bus or­ga­ni­zuo­ja­ mi pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai“. „Ki­

to­se apy­gar­do­se, dėl ku­rių gau­ti skun­dai, rin­ki­mai nė­ra pa­si­bai­ gę, to­dėl kreip­tis į KT nė­ra tei­si­ nio pa­grin­do“, – nu­ro­dė pre­zi­ den­tū­ra. Pa­sak Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ ny­bos, ša­lies va­do­vė į KT krei­pė­si at­si­žvelg­da­ma į Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­jos skun­dą. Ši par­ti­ja gin­či­ja VRK spren­di­ mą pa­nai­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­ tus vien­man­da­tė­je Za­ra­sų-Vi­sa­ gi­no apy­gar­do­je, ku­rio­je Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo at­sto­vas Al­gi­man­ tas Dumb­ra­va pir­ma­ja­me tu­re su­rin­ko dau­giau­sia bal­sų, o VRK šiurkš­čiai rin­ki­mų įsta­ty­mus pa­ žei­dęs pri­pa­žin­tas Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas Rim­vy­das Po­dols­kis li­ko ant­ras. Vy­r iau­s ia­s is ad­m i­n ist­ra­c i­ nis teis­mas va­kar jau at­me­tė A.Dumb­ra­vos pa­teik­tą skun­dą dėl VRK spren­di­mo. Sei­m o val­dy­ba ne­š auks ne­ nu­ma­ty­to ple­na­ri­nio po­sė­džio, ku­ria­me bū­tų svars­to­mas krei­ pi­ma­sis į KT dėl per rin­ki­mus pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų. Nusp­ręs­ ta lauk­ti ga­lu­ti­nių rin­ki­mų re­ zul­ta­tų. Sei­mui ne­bu­vo skųs­ta pa­dė­tis Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no apy­gar­do­je. Kel­ ti klau­si­mai dėl pa­žei­di­mų ki­to­se apy­gar­do­se, ku­rio­se VRK pa­tvir­ ti­no pir­mo­jo tu­ro re­zul­ta­tus. VD, BNS inf.

„„By­la: Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė pra­šo KT įver­tin­ti, ar bū­ta pa­žei­

di­mų per bal­sa­vi­mą vie­no­je iš apy­gar­dų.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.Lauks du­jų ter­mi­na­lo Di­džiau­sia elekt­ros ga­min­to­ja ša­ly­je bend­ro­vė „Lie­tu­vos ener­ gi­ja“, va­kar Lie­tu­vos elekt­ri­nė­ je ofi­cia­liai ati­da­riu­si ket­ve­rius me­tus sta­ty­tą dau­giau nei 1 mlrd. li­tų ver­tės elekt­ros ga­my­bos blo­ ką, lau­kia bū­si­mo su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo veik­los pra­džios.

„Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vas Da­lius Mi­siū­nas žur­na­lis­tams Elekt­rė­nuo­se tei­gė, kad bend­ ro­vė ke­ti­na tap­ti SGD ter­mi­na­ lo klien­te. Nau­ja­sis blo­kas kū­re­ na gam­ti­nes du­jas. „Var­to­to­jai ga­li ti­kė­tis, kad pa­ ti­ki­mu­mas bus už­tik­rin­tas, kad kai­na bus skaid­riai su­skai­čiuo­ ta re­gu­liuo­to­jo. Tik­rai ne­ga­liu pa­ ža­dė­ti, kad du­jos bus vie­no­kios ar ki­to­kios kai­nos. Ta­čiau mes tu­ri­ me stip­rų po­stū­mį link du­jų kai­ nos val­dy­mo. Mes tik­rai ti­ki­mės

bū­ti ter­mi­na­lo klien­tais“, – sa­ kė D.Mi­siū­nas. Jis ne­prog­no­za­vo, kiek kai­nuo­tų elekt­ros ener­gi­ja, per­kant du­jas iš SGD ter­mi­na­lo: „Vis­kas pri­klau­so nuo du­jų kai­ nos. Du­jų kai­nos da­lis bend­ro­je sa­vi­kai­no­je su­da­ro apie 80 pro­c.“ D.Mi­siū­no tei­gi­mu, nau­jo­jo blo­ ko ga­mi­na­mos elekt­ros sa­vi­kai­ na yra 33 cen­tai už ki­lo­vat­va­lan­ dę, ar­ba apie treč­da­lį ma­žiau ne­gu ga­mi­na­mos se­nuo­se blo­kuo­se. „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ir „Klai­pė­ dos naf­ta“ iki šių me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja pa­si­ra­šy­ti ga­lu­ti­nę su­ tar­tį dėl gam­ti­nių du­jų pir­ki­mo iš bū­si­mo­jo ter­mi­na­lo, ku­rio pro­ jek­tui šio­mis die­no­mis jau pri­ta­ rė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. Nau­ja­sis 1,3 mlrd. li­tų ver­tės Lie­tu­vos elekt­ri­nės blo­kas yra di­džiau­sias „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įgy­ven­din­tas pro­jek­tas. VD, BNS inf.


8

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1155 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2405 JAV do­le­ris 1 2,6482 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6658 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9591 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3842 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6626 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5057 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8530

–0,37 %

pokytis

+0,2639 % +0,0024 % +0,1475 % +0,0976 % –0,0040 % –0,4346 % –0,3036 % –0,5600 % –0,0806 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,96

4,61

2,47

„Kvis­ti­ja“

4,93

4,55

2,47

„Va­koil“

4,98

4,61

2,49

Dėl fi­nan­si­nių san­do­rių mo­kes­čio pri­ta­ ri­mą iš­sa­kė de­šimt eu­ro zo­nos vals­ty­bių, to­dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ke­ti­na pri­tar­ ti dėl ri­bo­to šio mo­kes­čio tai­ky­mo. Ta­čiau, pa­sak už mo­kes­čius at­sa­kin­go eu­ro­ko­ mi­sa­ro Al­gir­do Še­me­tos, Lie­tu­va šio mo­ kes­čio kol kas ne­no­ri. Anot EK at­sto­vų, šis mo­kes­tis pa­dė­tų nu­ra­min­ti fi­nan­sų sek­to­ rių, be to, taip su­grįž­tų da­lis lė­šų, pa­nau­ do­tų ban­kams gel­bė­ti per fi­nan­sų kri­zę.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta+0,02 %

27

Mo­kes­čio ­ ne­no­ri

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

–0,44 %

86,91 dol. už 1 brl. 108,36 dol. už 1 brl.

vie­tą

nau­jau­sia­me Pa­sau­lio ban­ko rei­tin­ge „Doing Bu­si­ness 2013“ uži­ma Lie­tu­va.

So­cia­li­niai tink­lai – ne kon­ku­ren­tai Ieš­ko­mas ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ar­ba val­ dy­bos pir­mi­nin­kas. Dar­bo paieš­kos po­ rta­luo­se ar Dar­bo bir­žo­je to­kių skel­bi­mų neap­tik­si, ta­čiau aukš­čiau­sio ly­gio va­do­ vų kai­ta ša­lies įmo­nė­se vyks­ta. Tuo už­ sii­man­tys va­di­na­mie­ji gal­vų me­džio­to­jai sa­ko, kad jų dar­bo apim­tis smar­kiai ne­su­ ma­žė­jo net sunk­me­čiu. Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė g.miceviciute@diena.lt

Mąs­to apie plėt­rą

Ypa­tin­gas kon­fi­den­cia­lu­mas ir mė­ ne­sius trun­kan­čios at­ran­kos – tai aukš­čiau­sio ly­gio va­do­vų paieš­ ko­mis už­sii­man­čių įmo­nių, gal­vų me­džio­to­jų, kas­die­ny­bė. Nors vis la­biau po­pu­lia­rė­ja vir­tua­lios dar­ bų bei spe­cia­lis­tų paieš­kos, o be­ si­re­gist­ruo­jan­čių pro­fe­si­niuo­se so­ cia­li­niuo­se tink­luo­se skai­čius au­ga kaip ant mie­lių, gal­vų me­džio­to­ jams už­duo­čių kol kas ne­ma­žė­ja. „So­cia­li­nės me­di­jos yra mū­sų pa­gal­bi­nin­kės, o ne kon­ku­ren­tės. Per jas ga­li­me pa­tik­rin­ti kan­di­da­ tus ar leng­viau su­si­ras­ti jų kon­ tak­ti­nius duo­me­nis. Ta­čiau mes esa­me vers­lo kon­sul­tan­tai, ana­ li­zuo­ja­me ir pa­de­da­me su­pras­ti įmo­nei, ko jai la­biau­siai rei­kia“, – tei­gė tarp­tau­ti­nės va­do­vų paieš­kos bend­ro­vės „Pe­der­sen & Part­ners“ par­tne­rė ir biu­ro Lie­tu­vo­je va­do­vė Kris­ti­na Vai­va­dai­tė. K.Vai­va­dai­tė tvir­ti­no, kad gal­vų me­džio­to­jų dar­bo apim­tis Lie­tu­ vo­je smar­kiai ne­nus­mu­ko net per eko­no­mi­kos kri­zę. Bu­vo pa­si­kei­ tęs tik įmo­nėms rei­ka­lin­gų va­do­ vų pro­fi­lis. Tuo­met įmo­nės ma­žiau gal­vo­jo apie vers­lo plėt­rą, o la­biau rū­pi­no­si, kaip efek­ty­vin­ti ir per­ tvar­ky­ti dar­bus. Da­bar apie va­do­ vų kai­tą su­si­mąs­čiu­sios įmo­nės ir vėl ieš­ko tų spe­cia­lis­tų, ku­rių ark­ liu­kas – vers­lo plėt­ra.

Komentaras

Ma­rius Lia­tu­kas

„NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners“

K

Rei­ka­la­vi­mai va­do­vams kin­ta

Kad gal­vų me­džiok­lei tin­ka bet ku­ ris lai­kas, ma­no ir va­do­vų paieš­ka už­sii­man­čios tarp­tau­ti­nės įmo­nės „Am­rop“ vyk­dan­ty­sis par­tne­ris Lie­tu­vai Aud­rius Šo­šas. „Rei­ka­la­vi­mai nau­jiems va­do­

Rei­ka­la­vi­mai nau­ jiems va­do­vams da­ bar tam­pa la­biau komp­lek­siš­ki.

vams da­bar tam­pa la­biau komp­ lek­siš­ki. Rei­ka­lin­giau­si uni­ver­sa­ lūs spe­cia­lis­tai. Ta­čiau rei­ka­la­vi­mai va­do­vams au­ga spar­čiau ne­gu žmo­nių to­bu­lė­ji­mas. Vers­las – di­ na­miš­kas pro­ce­sas, o įmo­nė – gy­ vas or­ga­niz­mas, to­dėl aukš­čiau­sio ly­gio va­do­vų kai­ta vyks­ta nuo­lat“, – sa­kė A.Šo­šas. Yra dvi pa­grin­di­nės gal­vų me­ džio­to­jų dar­bo kryp­tys – su­ras­ti konk­re­tų spe­cia­lis­tą už­sa­ko įmo­ nės ar­ba pri­bren­dę po­ky­čiams į juos krei­pia­si pa­tys va­do­vai. Ta­ čiau at­ran­kos pro­ce­sas nė iš to­ lo ne­pri­me­na įpras­tų dar­bo po­ kal­bių. Su kan­di­da­tais pa­pras­tai bend­rau­ja­m a po­r ą mė­n e­s ių, o įmo­nės, ku­riai rei­ka­lin­gas pa­grin­ di­nis va­do­vas, pa­va­di­ni­mą jie ga­ li su­ži­no­ti ir pa­čio­je de­ry­bų pa­ bai­go­je.

„„Me­džiok­lė: va­do­vų kai­ta vie­niems ga­li pa­dė­ti pa­ly­pė­ti kar­je­ros laip­

tais, ta­čiau ki­tiems ga­li tek­ti ir pa­lik­ti aukš­tus po­stus. 

At­ran­ka – itin slap­ta

Pa­sak A.Šo­šo, Lie­tu­vos rin­ka ma­ ža, to­dėl ste­bė­ti ly­de­rius ir sek­ti jų kar­je­rą ga­na ne­su­dė­tin­ga. Kur kas rim­tes­nė už­duo­tis – iš­lai­ky­ti pa­ slap­tį. A.Šo­šas pri­si­mi­nė at­ve­jį, kai va­ do­vo bu­vo ieš­ko­ma vie­nai bend­ ro­vei, o kan­di­da­tams į aukš­čiau­sią po­stą net ne­bu­vo at­sklei­džia­ma, ko­kio­je sri­ty­je ji dir­ba, nes šia veik­ la už­sii­man­čių įmo­nių ša­ly­je vos ke­lios. Su­ži­no­jus veik­los sri­tį bu­vo ga­li­ma leng­vai nu­spė­ti ir jos pa­va­

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

di­ni­mą, o tai bū­tų pa­ken­kę at­ran­ kos ko­ky­bei. Pap­ras­tai gal­vų me­džio­to­jai ven­ gia už­sa­ko­vams vi­lio­ti pro­fe­sio­na­ lus iš tie­sio­gi­nių kon­ku­ren­tų. Ta­ čiau, pa­sak K.Vai­va­dai­tės, kal­bant apie di­de­lį vers­lą ir aukš­čiau­sio ran­go va­do­vus, ko­mer­ci­nių pa­ slap­čių iš­lai­ky­mas ir taip yra są­ ži­nės rei­ka­las bei ne­ra­šy­ta tai­syk­ lė. Pas­lap­tys kar­tu su dar­buo­to­jais nu­te­kė­ti iš vie­nos įmo­nės į ki­tą pa­ pras­tai ga­li tik esant že­mes­nio ran­ go spe­cia­lis­tų kai­tai.

on­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo 15 straips­nis nu­ma­to, kad as­ me­nys, ku­riems ko­mer­ci­nė pa­slap­tis ta­po ži­no­ma dėl jų dar­bo ar ki­to­kių su­tar­ti­nių san­ty­kių su ūkio su­bjek­tu, ga­li nau­do­ti šią in­for­ma­ ci­ją praė­jus ne ma­žiau kaip vie­niems me­tams nuo dar­bo ar ki­to­kių su­tar­ti­nių san­ty­kių pa­bai­gos, jei­gu ne­nu­ma­ty­ta ki­taip. Ta­čiau pra­kti­ko­je pa­si­tai­ko at­ve­ jų, kai dar­buo­to­jas nu­trau­kia dar­bi­nius san­ty­kius su bend­ro­ve ir įstei­gęs įmo­ nę pra­de­da vers­tis ana­lo­giš­ka veik­la ne­praė­jus vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui. Tuo­ met su­si­du­ria­ma su to­kiais pa­da­ri­niais kaip stai­gus įmo­nės, iš ku­rios išė­jo dar­ buo­to­jas, pa­ja­mų su­ma­žė­ji­mas, esa­mų klien­tų išė­ji­mas, nau­jų ma­žė­ji­mas, nes dar­buo­to­jas tu­ri­mą bu­vu­sios dar­bo­vie­ tės ko­mer­ci­nę pa­slap­tį su­da­ran­čią in­for­ ma­ci­ją – pre­kių, pa­slau­gų įkai­nius, sa­vi­ kai­ną, duo­me­nis apie tie­kė­jus – nau­do­ja siek­da­mas ne­są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos, per­vi­lio­ti klien­tus. Ypač ak­tua­lu, kai ko­ mer­ci­nę pa­slap­tį su­da­ran­čia in­for­ma­ci­ ja ne­tei­sė­tai pa­si­nau­do­ja bu­vęs įmo­nės va­do­vas ar ki­tas stra­te­giš­kai svar­bias pa­rei­gas ėjęs žmo­gus – ko­mer­ci­jos, par­ da­vi­mo, tech­ni­kos di­rek­to­rius. Aukš­ čiau­sio­jo Teis­mo pra­kti­ko­je ne kar­tą yra pa­sa­ky­ta, kad to­kie veiks­mai pa­žei­ džia Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą ir kal­ti as­ me­nys pa­da­ry­tą ža­lą pri­va­lo at­ly­gin­ti. Kar­tu ten­ka pa­mi­nė­ti, kad by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­sai to­kio po­bū­džio by­lo­se la­bai su­ dė­tin­gi, rei­ka­lau­ja komp­lek­si­nio vi­sų ap­ lin­ky­bių įver­ti­ni­mo. Ta­čiau teis­mų pra­ kti­ka ir mū­sų kon­to­ros pa­tir­tis ro­do, kad nuo ne­są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos dėl ne­tei­sė­to ko­mer­ci­nę pa­slap­tį su­da­ran­ čios in­for­ma­ci­jos at­sklei­di­mo nu­ken­tė­ jęs vers­las pa­kan­ka­mai efek­ty­viai gi­na­ mas teis­mo tvar­ka.

XXI a. vals­ty­bių se­pa­ra­tiz­mas Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

E

sa­me įpra­tę ver­tin­ti da­bar­ ti­nes vals­ty­bes kaip vien­ ti­sas tau­ti­niu ir te­ri­to­ri­niu pa­grin­du su­si­kū­ru­sias su­ ve­re­nias ša­lis. Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais tur­ tin­ges­ni di­de­lių vals­ty­bių re­gio­nai vis ak­ty­viau reiš­kia se­pa­ra­tis­ti­nes

nuo­tai­kas ir ren­ka po­li­tiš­kai ra­di­ ka­liai nu­si­tei­ku­sias par­ti­jas. Nuo pat kri­zės pra­džios tur­tin­giau­sia ir stip­riau­sią pra­mo­nę tu­rin­ti Vo­ kie­ti­jos Ba­va­ri­jos že­mė reiš­kia vis di­des­nių pre­ten­zi­jų cent­ri­nei ša­ lies val­džiai. Dar stip­res­nės se­pa­ra­tis­ti­nės nuo­tai­kos jun­ta­mos Is­pa­ni­jo­je. Nors bas­kai yra ra­di­ka­liau­siai nu­si­ tei­kę at­si­sky­ri­mo klau­si­mu, ta­čiau eko­no­miš­kai jie silp­ni. Pri­si­min­ki­

me Bel­gi­jos si­tua­ci­ją, kai ša­lis be­ veik me­tus iš­bu­vo su pa­leis­ta vy­ riau­sy­be ir dviem ne­su­ta­rian­čiais re­gio­nais – pran­cū­za­kal­bių ir olan­ dų. Vis dar nė­ra su­si­ta­ri­mo. Žlu­gu­sio ban­ko „De­xia“ si­tua­ci­ja įpy­lė daug ži­ba­lo į šį konf­lik­tą. So­cia­li­nio ir na­cio­na­li­nio pa­si­ ti­kė­ji­mo ly­gis ypač že­mas, Eu­ro­pa ne­su­ge­ba su­si­vie­ny­ti ne tik tarp­ vals­ty­bi­niu ly­giu – ima ir­ti net pa­ čios su­ve­re­nios ša­lys.


10

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

Sportas

Čem­pio­nai – grės­min­gi, b Joa­nas Pla­za ži­no, kiek rung­ty­nių rei­kia lai­mė­ti, kad Kau­no „Žal­ gi­ris“ už­si­tik­rin­tų vie­tą Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­pe. „Mums trūks­ta dar ke­tu­rių per­ga­lių ir pa­ma­tus ban­dy­si­me pa­dė­ti Pi­rė­ju­je“, – apie ket­vir­ta­die­nio dvi­ko­vą su „Olym­pia­cos“ kal­bė­jo stra­te­gas.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ren­gia­si spaus­ti var­žo­vus „„Le­gen­dos: A.Sa­bo­nis ir V.Tka­čen­ka vėl su­si­tiks krep­ši­nio aikš­tė­je. cska­bas­ket.ru nuo­tr.

Žal­gi­rie­čius į dvi­ko­vą su CSKA vėl ves A.Sa­bo­nis Ar­vy­das Sa­bo­nis – prieš Vla­di­ mi­rą Tka­čen­ką, Ser­ge­jus Jo­vai­ ša – prieš Ser­ge­jų Ta­ra­ka­no­vą. Le­gen­di­nių Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Mask­vos CSKA mū­šių ai­das vėl dun­dės Kau­ne.

Spa­lio 28-ąją Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je į VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos dvi­ko­vą stos ne tik da­ bar­ti­nės „Žal­gi­rio“ ir CSKA ko­ man­dos, bet ir gar­siau­si praė­ju­sio am­žiaus de­vin­to­jo de­šimt­me­čio krep­ši­nin­kai. Daug­kar­ti­nę bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos čem­pio­nę CSKA eki­ pą ren­gia­si rep­re­zen­tuo­ti S.Ta­ ra­ka­no­vas, Ana­to­li­jus Myš­ki­ nas, V.Tka­čen­ka, Hei­no En­de­nas, Alek­sand­ras Me­leš­ki­nas, Vik­to­ras Be­rež­no­jus, Igo­ris Ku­de­li­nas. V.Tka­čen­ka dėl šlu­buo­jan­čios svei­ka­tos aikš­tė­je pa­si­ro­dys tik sim­bo­liš­kai, ta­čiau CSKA neat­

me­ta ga­li­my­bės, kad mask­vie­čių gre­tas pa­pil­dys Va­le­ri­jus Ti­cho­ nen­ka. Mask­vos ko­man­dai va­do­ vaus bu­vęs CSKA įžai­dė­jas Igo­ris Mig­li­nie­kas. Spor­to aist­ruo­liai krep­ši­nio aikš­tė­je vėl pa­ma­tys A.Sa­bo­nį. Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas pir­mą kar­tą nuo 2004 m. vėl ap­si­vilks „Žal­ gi­rio“ marš­ki­nė­lius. Su Sa­bu „Žal­gi­riui“ at­sto­vaus S.Jo­vai­ša, Vi­tol­das Ma­sals­kis, Min­dau­gas Ar­laus­kas, Vir­gi­ni­ jus Jan­kaus­kas, Ar­vy­das Venc­ lo­vas, Da­rius Las­kys, Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas, ki­ti ži­no­mi žal­gi­rie­ čiai. Ko­man­dai, kaip ir auk­si­niais lai­kais, va­do­vaus Vla­das Ga­ras­tas ir Hen­ri­kas Gied­rai­tis. „Žal­gi­rio“ abo­ne­men­tų sa­vi­ nin­kai abe­jas rung­ty­nes 12.30 ir 15 val. ga­lės ste­bė­ti ne­mo­ka­mai.

sva­riai pri­si­dė­jo prie „Rap­tors“ per­ga­lės.

8 ir pe­rė­mė 1 ka­muo­lį, blo­ka­vo 4 var­žo­vų me­ti­mus, po du­kart su­ kly­do ir pra­si­žen­gė. L.Klei­za ne­ rung­ty­nia­vo. 21 taš­ką nu­ga­lė­to­jams pel­nė De­Ma­ras De­Ro­za­nas, 17 – And­ rea Barg­na­ni, 15 – Ky­le’as Low­ ry’is, po 10 – Ami­ras John­so­nas ir Ala­nas An­der­so­nas. „Bucks“ gre­ to­se sėk­min­giau­siai rung­ty­nia­vo Mon­ta El­lis, pel­nęs 26 taš­kus. Re­gu­lia­raus se­zo­no iš­va­ka­rė­ se „Rap­tors“ klu­bas su­kir­to ran­ ko­mis su dviem nau­jais žai­dė­ jais – gy­nė­ju Je­re­lu McNea­lu ir puo­lė­ju Chri­su Wrigh­tu. 191 cm ūgio J.McNea­las praė­ju­sį se­zo­ną rung­ty­nia­vo Ita­li­jo­je, „Fa­bi Sho­ es Mon­teg­ra­na­ro“ eki­po­je. Dien­raš­tis „The Bos­ton Glo­ be“ pa­skel­bė, kad 2012–2013 m. NBA čem­pio­na­te tei­sė­jai lai­ky­ sis va­di­na­mos Reg­gie’io Mil­le­rio tai­syk­lės ir baus žai­dė­jus, ku­rie me­ti­mo me­tu mė­gins iš­pro­vo­ kuo­ti juos den­gian­čių krep­ši­nin­ kų pra­žan­gas. Be to, ar­bit­rai ga­lės nau­do­tis vaiz­do įra­šais, no­rė­da­mi, be ki­ta ko, įsi­ti­kin­ti, ar ka­muo­lys bu­vo nu­muš­tas aukš­čiau­sia­me pa­ki­li­ mo taš­ke, ir ver­tin­da­mi ne­spor­ ti­nės pra­žan­gos ap­lin­ky­bes.

„Reu­ters“ nuo­tr.

VD inf.

To­ron­to krep­ši­nin­kai na­muo­se 104:95 (23:27, 24:21, 27:29, 30:18) įvei­kė Mil­vo­kio „Bucks“ eki­pą. Star­to pen­ke­te žai­dęs J.Va­lan­ čiū­nas su­rin­ko 10 taš­kų, at­ko­vo­jo

„„Pa­si­žy­mė­jo: J.Va­lan­čiū­nas vėl

kui kol kas se­ka­si sun­kiau. Grai­kai pa­lau­žė bas­kus, o praė­ju­sia­me tu­ re bu­vo pri­vers­ti ka­pi­tu­liuo­ti prieš Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“ tri­taš­ kių kru­šą. „Nea­be­jo­ju, kad Pi­rė­ju­je mū­ sų lau­kia la­bai sun­ki dvi­ko­va, nes „Olym­pia­cos“ skau­džiai pra­lai­ mė­jo „Ana­do­lu Efes“ eki­pai. Jie pa­si­stengs pa­tai­sy­ti pa­dė­tį ir iš­si­ krau­ti per dvi­ko­vą su mu­mis. Pi­ rė­jo ko­man­da – vie­na stip­riau­

VD inf.

J.Va­lan­čiū­nas blo­ka­vo ke­tu­ris var­žo­vų me­ti­mus Penk­tą per­ga­lę NBA iki­se­zo­ni­nė­ se var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo Li­no Klei­ zos ir Jo­no Va­lan­čiū­no at­sto­vau­ ja­mas To­ron­to „Rap­tors“ klu­bas.

Į Grai­ki­ją žal­gi­rie­čiai iš­skris šian­ dien. Ry­toj vie­no­je karš­čiau­sių Eu­ro­ly­gos are­nų – Tai­kos ir drau­ gys­tės spor­to rū­muo­se – Lie­tu­ vos čem­pio­nų lau­kia aist­rų ku­pi­ nas va­ka­ras. Ug­nį ir van­de­nį Vi­to­ri­jo­je praė­ ju­sį penk­ta­die­nį pe­rė­ję žal­gi­rie­čiai

da­bar ku­pi­ni ryž­to per­ra­šy­ti is­to­ ri­ją: įvei­kę ir Eu­ro­ly­gos čem­pio­ nus, kau­nie­čiai pir­mą kar­tą stip­ riau­sio­je Se­no­jo že­my­no ly­go­je se­zo­ną pra­dė­tų tri­mis per­ga­lė­mis iš ei­lės. Abu ma­čus su Zag­re­bo „Ce­de­vi­ ta“ ir Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“ lai­ mė­jęs „Žal­gi­ris“ įsi­tvir­ti­no C gru­ pės vir­šū­nė­je. Le­gen­di­nį Duš­ko Iv­ko­vi­čių prie „Olym­pia­cos“ vai­ ro pa­kei­tu­siam Geor­giui Bart­zo­

„„ Koziriai: dinamišką krepšinį propaguojančiai „Olympiacos“ ekipai žalgiriečiai rengia veiksmingą kotrplaną. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Int­ri­guo­jan­tis krepšinio ma­čas K At­si­lik­da­mi 27 taš­kais, Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kai Ka­ za­nės „Uniks“ ko­man­dai pra­lai­ mė­jo tik 68:74.

Tai bu­vo VTB Vie­nin­go­sios krep­ ši­nio ly­gos A ly­gos rung­ty­nės. Vil­ nie­čiai pa­ty­rė tre­čią­ją ne­sėk­mę ir tarp de­šim­ties klu­bų smuk­te­lė­jo į 9-ąją vie­tą. Ma­čas bu­vo per­mai­nin­gas. Tre­čia­ ja­me kė­li­ny­je „Uniks“ pir­ma­vo 56:29, bet at­si­pa­lai­da­vo ir iš­švais­tė per­sva­ rą. Iki rung­ty­nių pa­bai­gos li­kus 25 sek., Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nai be­veik pa­si­vi­jo var­žo­vus – 66:70. Tuo me­tu Ste­po­no Bab­raus­ko pra­žan­ga ne­pa­ si­tei­si­no – Piot­ras Sa­moi­len­ka įme­tė dvi bau­das. Vil­nie­čiai te­su­ge­bė­jo tik su­švel­nin­ti skir­tu­mą. Tuš­čiais šo­vi­niais pleš­ki­no ir 4 klai­das pa­da­rė vie­nas re­zul­ta­ty­ viau­sių „Lie­tu­vos ry­to“ žai­dė­jų Ja­nis Blū­mas – 0/5 tri­taš­kių, 0/5 bau­dų. Be to, lat­vis neat­li­ko nė vie­ no re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. „Dvi­ko­va bu­vo sun­ki, bet mes pa­sie­kė­me no­ri­mą tiks­lą – lai­mė­ jo­me. Esu pa­ten­kin­tas tik re­zul­ta­ tu, ta­čiau ne žai­di­mu. Tai, kad per anks­ti pa­ti­kė­ję per­ga­le vos ne­pra­

lai­mė­jo­me, bus ge­ra pa­mo­ka“, – po var­žy­bų kal­bė­jo „Uniks“ vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Aco Pet­ro­vi­čius.

Sun­ku paaiš­kin­ti, kas mums at­si­ti­ko ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­ je. Kol gy­nė­mės taip, kaip bu­vo­me su­si­ta­ rę, var­žo­vai ne­tu­rė­jo jo­kių šan­sų. „Pir­mie­ji trys kė­li­niai mums bu­ vo ka­tast­ro­fiš­ki: ne­si­se­kė vis­kas – ne­pa­tai­kė­me į krep­šį, kly­do­me. Ma­čo pa­bai­go­je už­si­mez­gė int­ri­ ga, bet įveik­ti „Uniks“ ko­man­dą, ku­ri yra Eu­ro­ly­gos ly­gio, nė­ra pa­ pras­ta“, – sa­kė Vil­niaus krep­ši­nin­ kų stra­te­gas Da­rius Mas­ko­liū­nas. „Sun­ku paaiš­kin­ti, kas mums at­si­ti­ko ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je. Kol gy­nė­mės taip, kaip bu­vo­me su­si­ ta­rę, var­žo­vai ne­tu­rė­jo jo­kių šan­sų. Gal leng­va sėk­mė nu­slo­pi­no bud­ ru­mą?“ – svars­tė „Uniks“ puo­lė­jas Kons­tan­ti­nas Kai­ma­kog­lou.

Sta­tis­ti­ka A gru­pė „Uniks“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 74:68 (18:12, 26:11, 14:13, 16:32). K.Kai­ma­kog­lou 18 taš­kų (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), Ch.Eid­ so­nas 13 (1/5 tri­taš­kių)/N.Ne­do­vi­čius 21, L.Ra­do­še­vi­čius 13, D.Iva­no­vas 11 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai). „Ka­lev“–„Spar­tak“ 53:71 (18:9, 13:18, 7:31, 15:13). „Chim­k i“–„Do­neck“ 72:58 (22:17, 25:4, 11:17, 14:20). „Kras­ny­je Kryl­ja“–„As­ta­na“ 61:66 (20:11, 13:22, 14:15, 14:18).

Dau­giau nei 7 000 žiū­ro­vų tal­ pi­nan­čio­je Ka­za­nės „Bas­ket Hall“ are­no­je šias rung­ty­nes ste­bė­jo 3 000 krep­ši­nio mė­gė­jų. Re­zul­ta­ty­viau­sių VTB Vie­nin­go­ sios krep­ši­nio ly­gos re­gu­lia­rio­jo se­ zo­no žai­dė­jų ly­de­ris – Ry­gos VEF le­ gio­nie­rius Ear­las Jer­ro­das Row­lan­das: 64 taš­kai per tre­jas rung­ty­nes (vid. 21,33). Žal­gi­rie­tis Kšiš­to­fas Lav­ri­no­ vi­čius – vie­nuo­lik­tas: 30 tšk. (vid. 15), „Lie­tu­vos ry­to“ gy­nė­jas J.Blū­mas – 41-asis: 35 tšk. (vid. 11,67). VD inf.


11

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

bet pa­žei­džia­mi sių Eu­ro­po­je, ta­čiau mes ži­no­me, ką tu­ri­me da­ry­ti, ir pa­si­steng­si­me lai­mė­ti, – prieš ke­lio­nę į Bal­ka­nus sa­kė J.Pla­za. – Svar­biau­sia – žais­ ti sa­vo žai­di­mą. Mums rei­kia kont­ ro­liuo­ti rung­ty­nių ei­gą, lai­mė­ti ko­ vą dėl ka­muo­lio ir iš­muš­ti var­žo­vus iš vė­žių spau­di­mu.“ Pi­rė­ju­je – lyg tvir­to­vė­je

Kal­bė­da­mas apie sa­vo opo­nen­tų ko­zi­rius, is­pa­nas iš­sky­rė „Olym­ pia­cos“ žai­dė­jų pa­tir­tį. „Jie yra Eu­ro­ly­gos čem­pio­nai, o dau­gu­ma žai­dė­jų – na­cio­na­li­nės rink­ti­nės krep­ši­nin­kai. Be to, Pi­rė­ jo ko­man­da ga­li pa­si­gir­ti la­bai il­ gu at­sar­gi­nių žai­dė­jų suo­lu“, – sa­ kė is­pa­nas. Tai­kos ir drau­gys­tės spor­to rū­ muo­se „Olym­pia­cos“ pa­sta­ruo­ju me­tu sun­kiai pa­žei­džia­mas. Sa­vo tvir­to­vė­je Pi­rė­jo eki­pa lai­mė­jo pen­ kis pa­sku­ti­nius ir de­šimt iš pa­sku­ti­ nių 11 Eu­ro­ly­gos su­si­ti­ki­mų. Re­gu­ lia­raus se­zo­no eta­pe „Olym­pia­cos“ pra­lai­mė­ji­mo kar­tė­lio na­muo­se ne­ pa­ty­rė jau 16-oje dvi­ko­vų iš ei­lės. „Žai­džiau šio­je are­no­je prieš „Olym­pia­cos“ tris pa­sku­ti­nius Eu­ro­ly­gos se­zo­nus ir pui­kiai ži­nau, kaip ten sun­ku. Grai­kus vi­suo­met la­bai aist­rin­gai pa­lai­ko vie­tos sir­ ga­liai, tad lau­kia ne­leng­va dvi­ko­ va. Jie yra stip­rūs vi­so­se po­zi­ci­jo­ se. Tu­ri ga­lin­gus „cent­rus“, ge­rus me­ti­kus, grei­tus kraš­to puo­lė­jus. „Olym­pia­cos“ ga­li sėk­min­gai su­ žais­ti tiek bau­dos aikš­te­lė­je, tiek ir to­liau nuo krep­šio. Tai uni­ver­sa­li eki­pa, ta­čiau krep­ši­ny­je per­ga­lių po vie­ną ne­pa­siek­si. Ga­li­me lai­mė­ti, jei bū­si­me ko­man­da“, – tre­ne­riui pri­ta­rė Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius. Ke­lio­nė­je į Vi­to­ri­ją per­ša­lęs K.Lav­ri­no­vi­čius su „Ca­ja La­bo­ ral“ ne­ga­lė­jo žais­ti vi­sa jė­ga, ta­ čiau pro­ble­mos, at­ro­do, jau praei­ ty­je. „Kol kas tiek aš, tiek bro­lis Dar­ju­šas jau­čia­mės ge­rai. Ti­kė­ki­ mės, kad taip bus ir to­liau“, – bels­ da­mas į me­dį ta­rė puo­lė­jas.

Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius:

Žai­džiau šio­je are­ no­je prieš „Olym­pia­ cos“ tris pa­sku­ti­nius Eu­ro­ly­gos se­zo­nus ir pui­kiai ži­nau, kaip ten sun­ku.

„„ Eli­mi­nuo­tas: Lie­tu­vos ran­ki­nin­kams ne­teks lau­žy­ti gal­vų, kaip su­stab­dy­ti N.Ka­ra­ba­ti­čių (su ka­muo­liu). AFP nuo­tr.

Ti­ki­si nau­jo­ko in­dė­lio

„Nie­ka­da ne­si­tei­sin­si­me ne­reikš­ min­go­mis trau­mo­mis. Dir­ba­me vi­si kar­tu ir ma­nau, kad vi­si vy­rai ga­lės ati­duo­ti 100 pro­c. jė­gų“, – ko­vin­gu­mo ne­sto­jo J.Pla­za. Jis pa­brė­žė, kad lauks so­li­des­nio nau­jo­jo įžai­dė­jo Ib­ra­hi­mo Jaa­be­ ro in­dė­lio. „Ti­kiuo­si, lai­kui bė­ gant jis vis ge­riau įsi­lies į ko­man­ dą, vis ge­riau su­pras par­tne­rius. Ib­ra­hi­mas dir­ba la­bai sun­kiai ir ma­nau, kad jau su­pra­to, ką reiš­ kia bū­ti tik­ru žal­gi­rie­čiu“, – sa­ kė stra­te­gas. I.Jaa­be­ro tau­tie­čiui Oli­ve­riui La­fayet­te’ui dvi­ko­va su Pi­rė­jo klu­bu tu­rė­tų kel­ti ma­lo­nių sen­ti­ men­tų. Praė­ju­sį se­zo­ną vil­kė­da­ mas „Ana­do­lu Efes“ marš­ki­nė­ lius ame­ri­kie­tis su „Olym­pia­cos“ su­žai­dė vie­nas ge­riau­sių Eu­ro­ly­ gos rung­ty­nių per sa­vo kar­je­rą – pel­nė 22 taš­kus, at­ko­vo­jo 5 ir pe­ rė­mė du ka­muo­lius.

a­za­nė­je – be anš­la­go

Pran­cū­zų me­daus sta­ti­nę su­ga­di­no N.Ka­ra­ba­ti­čius Ma­rius Bag­do­nas, Ro­mas Po­de­rys Lie­tu­vos ran­ki­nin­kai tu­rės ga­ li­my­bę pa­tik­rin­ti jė­gas su aukš­ čiau­sio ka­lib­ro var­žo­vais – du­ kart olim­pi­niais ir daug­kar­ti­niais pa­sau­lio, Eu­ro­pos čem­pio­nais pran­cū­zais, nors ir su­ter­šu­siais sa­vo re­pu­ta­ci­ją la­žy­bų skan­da­le. Gre­to­se – 11 čem­pio­nų

Lapk­ri­čio 1-ąją Rua­ne dvi­ko­va su Pran­cū­zi­jos na­cio­na­li­ne ko­man­ da mū­sų ša­lies ran­ki­nin­kai pra­dės 2014-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ ran­kos 3-io­sios gru­pės var­žy­bas. Pran­cū­zi­jos eki­pa – 2008 ir 2012 m. olim­pi­nių žai­dy­nių auk­so me­ da­lių lai­mė­to­ja, 1995, 2001, 2009 ir 2011 m. pa­sau­lio bei 2006, 2008 ir 2010 m. Eu­ro­pos čem­pio­nė. Čem­pio­nų stra­te­gas Clau­de’as Ones­ta reng­tis ma­čui su lie­tu­viais pa­kvie­tė 17 žai­dė­jų, tarp ku­rių yra 11 Lon­do­no žai­dy­nė­se trium­fa­ vu­siai pran­cū­zų rink­ti­nei at­sto­ va­vu­sių ran­ki­nin­kų, o sep­ty­ni – ir 2008-ai­siais Pe­ki­ne olim­pi­nį auk­są iš­ko­vo­ję vy­rai. Vis dėl­to žvaigž­džių gre­to­se ne­bus vie­no ryš­kiau­sio ly­de­rio – ser­bų kil­mės Ni­co­la Ka­ra­ba­ti­ čiaus, su ki­tu olim­pie­čiu Sa­mue­ liu Hon­ru­bia lai­ki­nai su­spen­duo­ tų dėl įta­ri­mų da­ly­va­vus su­tar­to­se rung­ty­nė­se bei la­žy­bo­se. Pra­lai­mė­jo aut­sai­de­riams

„„Ly­de­ris: vil­nie­čiams dau­giau­siai rū­pes­čių kė­lė K.Kai­ma­kog­lou (su ka­

muo­liu). 

A gru­pė Komanda

1. „Spar­tak“ 2. „Chim­ki“ 3. „As­ta­na“ 4. „Uniks“ 5. „K.Kryl­ja“ 6. „Do­neck“ 7. „Azov­maš“ 8. „Ka­lev“ 9. „L.ry­tas“ 10. „Tu­row“

vtb-lea­gue.com nuo­tr.

B gru­pė Perg.

Pral.

Taškų sant.

Komanda

3 3 3 2 1 1 1 1 1 0

0 0 1 1 2 2 2 2 3 3

198:152 262:212 288:308 191:168 223:220 173:184 221:233 180:218 268:291 225:243

1. CSKA 2. „N.Nov­go­rod“ 3. „Žal­gi­ris“ 4. VEF 5. „Je­ni­sej“ 6. „Triumf“ 7. ČEZ 8. „Lo­ko.-Ku­ban“ 9. „Cmo­ki-Minsk“ 10. „Nep­tū­nas“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

3 2 2 2 1 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 2 2 2 3 2

235:191 175:132 158:146 254:213 131:142 243:233 199:245 233:233 205:261 132:169

Mon­pel­jė MAHB eki­pai at­sto­vau­ jan­tis N.Ka­ra­ba­ti­čius bu­vo suim­ tas rug­sė­jo pa­bai­go­je po rung­ty­nių su „Pa­ris Saint Ger­main“ ko­man­ da, ku­rias čem­pio­nų ti­tu­lą už­si­ tik­ri­nęs MAHB pra­lai­mė­jo 24:38. Įta­ri­mų su­kė­lė ne šis ma­čas, o ge­ gu­žę vy­ku­si dvi­ko­va tarp MAHB ir „Ces­son-Se­vig­ne“ ko­man­dų. 15 me­ tų Pran­cū­zi­jos ran­ki­ny­je do­mi­nuo­ jan­tis Mon­pel­jė klu­bas sen­sa­cin­gai nu­si­lei­do aut­sai­de­riams 28:31. Su N.Ka­ra­ba­ti­čiu­mi bu­vo suim­ ti dar ke­tu­ri jo ko­man­dos drau­gai, ke­li ofi­cia­lūs as­me­nys ir ran­ki­nin­ kų drau­gai.

Skan­da­las įsi­plies­kė po to, kai į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas krei­pė­ si la­žy­bų bend­ro­vė „La Fran­cai­ se des Jeux“ (FDJ). Nors var­žy­bų die­ną ji iš­brau­kė MAHB ir „Ces­ son-Se­vig­ne“ rung­ty­nes iš pa­siū­ los, šaukš­tai jau bu­vo po pie­tų. Suo­kal­bi­nin­kai iš di­de­lių su­mų la­ži­no­si, kad MAHM pra­lai­mės pir­ mą­jį kė­li­nį. Ope­ra­ci­ja bu­vo su­pla­ nuo­ta iš­ties gud­riai. Tuo me­tu Mon­ pel­jė klu­bas jau bu­vo už­si­tik­ri­nęs čem­pio­nų ti­tu­lą, tad jam šis ma­čas nie­ko ne­lė­mė. Aš­tun­tą­ją vie­tą užė­ męs „Ces­son-Se­vig­ne“ ko­vė­si dėl iš­li­ki­mo aukš­čiau­sio­jo­je ly­go­je.

Bri­ce’as Ro­bi­nas:

Spor­ti­nin­kai pa­žei­dė gar­bin­go ir etiš­ko žai­ di­mo prin­ci­pus. Kai ku­rie iš įta­ria­mųjų la­bai glau­džiai su­si­ję su la­žy­bi­nin­kais.

N.Ka­ra­ba­ti­čiu­mi prie­ša­ky­je. „Spor­ti­nin­kai pa­žei­dė gar­bin­go ir etiš­ko žai­di­mo prin­ci­pus. Kai ku­rie iš įta­ria­mų as­me­nų la­bai glau­džiai su­si­ję su la­žy­bi­nin­kais. Tai ir pa­ska­ti­no tei­sė­ją juos su­lai­ ky­ti“, – kal­bė­jo Mon­pel­jė pro­ku­ ro­ras Bri­ce’as Ro­bi­nas. Jo tei­gi­mu, L.Ka­ra­ba­ti­čiaus drau­gė Je­ny Priez pri­si­pa­ži­no la­ žy­bų kon­to­ro­se sta­čiu­si Pran­cū­zi­ jos me­tų spor­ti­nin­ko pi­ni­gus. „Ji taip pat mums pa­pa­sa­ko­jo, kaip vis­kas vy­ko ir kiek bu­vo už­dirb­ ta“, – pa­reiš­kė pro­ku­ro­ras. Pa­sak jo, iš vi­so per 40 sta­ty­mų bu­vo pa­sta­ty­ta 87 880 eu­rų. Sta­ ty­mo koe­fi­cien­tas – 2,9, tad lai­ mė­ti bu­vo ga­li­ma apie 200 tūkst. eu­rų. Vi­si sta­ty­mai at­lik­ti pa­na­ šiu lai­ku ir la­ži­nan­tis, kad MAHB pra­lai­mės pir­mą­jį kė­li­nį. Anot pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vų, jei ran­ki­nin­kai bus pri­pa­žin­ti kal­tais, jiems gre­sia 5 me­tai ne­lais­vės ir 75 tūkst. eu­rų bau­dos. Pa­sit­rau­kė rė­mė­jai

Be to, ma­čo iš­va­ka­rė­se MAHB klu­bas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad dėl trau­mų ne­žais net še­ši pa­grin­ di­niai Mon­pel­jė eki­pos ran­ki­nin­ kai. Dėl ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to, ku­ris ir­gi bu­vo „Ces­son-Se­vig­ne“ nau­ dai, di­de­lių sta­ty­mų ne­bu­vo, ta­ čiau ap­gau­ti tei­sė­sau­gos bran­ giau­siam pa­sau­lio ran­ki­nin­kui ir jo kom­pa­ni­jai ne­pa­vy­ko. Drau­gė pri­si­pa­ži­no

Bu­vo la­ži­na­ma­si tri­juo­se skir­tin­ guo­se Pran­cū­zi­jos re­gio­nuo­se – Pa­ry­žiu­je, Bre­ta­nė­je ir Mon­pel­ jė, o mil­ži­niš­kus sta­ty­mus at­li­ko ran­ki­nin­kų žmo­nos ir drau­gės. Nors ge­gu­žę ap­klaus­ti Pran­ cū­zi­jos čem­pio­nų klu­bo va­do­ vai nei­gė įta­ri­mus, kom­bi­na­to­ rių veik­los smulk­me­nos iš­ki­lo į pa­vir­šių. Mon­pel­jė pro­ku­ra­tū­ra pa­skel­bė, kad la­žy­bų ma­ni­pu­ lia­ci­jo­mis įta­ria­ma še­šio­li­ka as­ me­nų, tarp ku­rių – 9 ran­ki­nin­kai su du­kart olim­pi­niu čem­pio­nu

N.Ka­ra­ba­ti­čiaus ad­vo­ka­tas kal­ti­ ni­mus griež­tai nei­gia. „Vis­kas tu­ri bū­ti įro­dy­ta. Spor­ti­nin­kai tvir­ti­ na ne­da­ly­va­vę su­tar­to­se rung­ty­ nė­se“, – kal­bė­jo ad­vo­ka­tas Eri­cas Du­pont’as-Mo­ret­ti. „Ar aš la­ži­nau­si? Ne, ne­si­la­ži­ nau. Ar ma­no drau­gė la­ži­no­si? Taip, ji la­ži­no­si. Ar ji man pa­sa­kė apie tai? Taip. Ko­dėl ji la­ži­no­si? Ji do­mi­ si „Mont­piel­lier“ eki­pos žai­di­mu jau dve­jus me­tus ir pui­kiai iš­ma­no Pran­ cū­zi­jos ran­ki­nio ly­gos pe­ri­pe­ti­jas“, – pa­reiš­kė pa­ts N.Ka­ra­ba­ti­čius. Pas­ta­ruo­ju me­tu du­kart olim­pi­ niam čem­pio­nui ir jo sėb­rams bu­ vo už­draus­ta bend­rau­ti su Mon­ pel­jė klu­bu. Spa­lio 25-ąją šio mies­to ape­lia­ci­nis teis­mas spręs, ar leis­ti įta­ria­miems ran­ki­nin­ kams tre­ni­ruo­tis su ko­man­da. Kol vyks­ta ty­ri­mas, pa­grin­di­nė Mon­pel­jė klu­bo rė­mė­ja Ja­po­ni­jos kom­pa­ni­ja „Brot­her Group“, per me­tus ski­rian­ti eki­pai 300 tūkst. eu­rų, nu­trau­kė bend­ra­dar­bia­vi­ mo su­tar­tį.


12

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

pasaulis Ats­ta­ty­di­no me­rą

Pei­lis ­ neiš­gąs­di­no

Mez­ga ­ ry­šius

Prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas Lat­ vi­jos uos­ta­mies­čio Vents­pi­ lio me­ras Ai­va­ras Lem­ber­gas (nuotr.) bu­vo ofi­cia­liai at­leis­ tas iš pa­rei­gų. Po­li­ti­kas, įsi­pai­ nio­jęs į ko­rup­ci­jos skan­da­lą, bu­vo pa­ša­lin­tas iš me­ro po­sto pa­gal ap­lin­kos ap­sau­gos ir re­ gio­ni­nės plėt­ros mi­nist­ro Ed­ mun­do Sprū­džo įsakymą.

Suo­mi­jos prem­je­ras Jyr­ki Ka­ tai­ne­nas ne­su­reikš­mi­no in­ci­ den­to, kai Tur­ku mies­te pei­ liu gink­luo­tas 30 me­tų vy­ras per vie­ną rin­ki­mų kam­pa­ni­jos mi­tin­gą jam gra­si­no. Suo­mi­ jos po­li­ti­kai daž­niau­siai vaikš­ ti­nė­ja su ma­ža ap­sau­ga. Sek­ ma­die­nį suo­miai bal­suos sa­ vi­val­dos rin­ki­muo­se.

Ka­ta­ro emy­ras šei­chas Ha­ ma­das bin Kha­li­fa al Tha­ni va­kar at­vy­ko į Ga­zos ruo­žą. Tai pir­mas ku­rios nors vals­ ty­bės va­do­vo ap­si­lan­ky­mas šio­je te­ri­to­ri­jo­je nuo 2007 m. Emy­ras Ga­zos ruo­že pa­ža­dė­ jo 254 mln. do­le­rių in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tui skur­džiai ir per­pil­ dy­tai te­ri­to­ri­jai at­sta­ty­ti.

Londono patarimai Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nist­ras Wil­lia­mas Ha­gue’as ne­ma­no, kad kri­zę eu­ro zo­no­je pa­ dės iš­spręs­ti cent­ra­li­za­ci­ja.

W.Ha­gue’as per­spė­jo ES ly­de­rius, kad Bend­ri­jai gre­sia kri­zė, jei­gu to­ liau bus ati­ma­mos ga­lios iš na­cio­ na­li­nių vy­riau­sy­bių. „Aiš­ku, kad eu­ro zo­nos da­bar­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos ne­vei­kia. Jei­gu mums ne­pa­si­seks pa­vers­ti mū­sų eko­no­ mi­kų kon­ku­ren­cin­go­mis pa­sau­ly­je ir už­tik­ri­nan­čio­mis tva­rų au­gi­mą, tuo­met kad ir ką dar da­ry­tu­me, kad ir ko­kias su­tar­tis pa­si­ra­šy­tu­me, kad ir ko­kias ins­ti­tu­ci­jas kur­tu­me, kad ir ko­kias dek­la­ra­ci­jas pa­si­ra­šy­tu­me, vi­sa tai ga­liau­siai bus nea­dek­va­tu“, – tvir­ti­no W.Ha­gue’as. W.Ha­gue’o pa­reiš­ki­mas pa­si­ ro­dė prieš pat ar­tė­jan­tį ES vir­šū­ nių su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me dau­giau­ sia dė­me­sio bus su­telk­ta į Is­pa­ni­jos fi­nan­si­nio gel­bė­ji­mo ga­li­my­bę, pa­ dė­tį Grai­ki­jo­je ir ban­kų są­jun­gos klau­si­mus. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė sie­kia, kad ban­kų są­jun­gai pri­klau­sy­tų tik 17 eu­ro zo­nos ša­lių. Be to, Lon­do­nas pa­gei­dau­ja, kad ji bū­tų re­gu­liuo­ ja­ma Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ko, o ne Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos. Ki­ta ver­ tus, bri­tai sten­gia­si ap­sau­go­ti sa­vo ša­lies fi­nan­sų sek­to­rių, ku­ris, kaip bai­mi­na­ma­si, ga­li tap­ti izo­liuo­tas ir pa­val­dus ES re­gu­lia­vi­mo me­cha­ niz­mams, ku­riuos nu­sta­ty­tų nau­ jo­sios są­jun­gos na­rės. Vis­gi Vo­kie­ti­ja pa­nei­gė pra­ne­ši­ mus, esą ji per lapk­ri­tį vyk­sian­tį ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą ke­ti­na at­mes­ ti sep­ty­ne­rių me­tų Bend­ri­jos biu­ dže­tą, jei­gu Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė pa­ gra­sin­tų blo­kuo­ti su­tar­tį dėl ban­kų są­jun­gos. BNS inf.

Už­sie­nio po­li­ti­ka – Ba­rac­ko Oba­mos ark­liu­kas. Tai jis įro­ dė. Šį kar­tą ame­ri­ kie­čiai ga­vo ir ge­ rą hu­mo­ro do­zę. Mit­tui Rom­ney pa­ ly­gi­nus da­bar­ti­ nę ša­lies ar­mi­ją su praė­ju­sio šimt­me­ čio, B.Oba­ma at­rė­ žė, kad su durk­lais ir ka­va­le­ri­ja nie­kas ne­be­ka­riau­ja. „„Nugalėjo: vyks­tant de­ba­tams dėl už­sie­nio po­li­ti­kos M.Rom­ney (kairėje) B.Oba­ma už­kū­rė tik­rą pir­tį. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

B.Oba­ma da­vė M.Rom­ney į kau­lus Tin­ka­ma stra­te­gi­ja

B.Oba­ma de­ba­tuo­se daž­niau ak­ cen­tuo­da­vo dip­lo­ma­ti­jos po­li­ti­ kos svar­bą, o M.Rom­ney, jau iš­ gar­sė­jęs sa­vo pa­reiš­ki­mais apie geo­po­li­ti­nius prie­ši­nin­kus, daž­ niau kal­bė­da­vo apie kie­tes­nę Va­ šing­to­no lai­ky­se­ną. Kai kas sa­ko, kad B.Oba­ma triuš­ki­no sa­vo var­žo­vą, o M.Rom­ ney tik bergž­džiai prie­ši­no­si. Iš tie­s ų B.Oba­m ai at­rem­ ti M.Rom­ney kri­ti­ką se­kė­si ge­ ro­kai leng­viau, nei res­pub­li­ko­ nui de­mok­ra­to. Ma­ža to, kan­dūs pre­zi­den­to pa­reiš­ki­mai vis lai­do­ jo M.Rom­ney vil­tis pel­ny­ti bent taš­ke­lį. „Ži­nau, kad ne­tu­rė­jo­te ga­li­my­ bių vyk­dy­ti už­sie­nio po­li­ti­kos, ta­ čiau kiek­vie­ną kar­tą, kai pa­teik­ da­vo­te nuo­mo­nę, jūs klys­da­vo­te, – per Flo­ri­dos vals­ti­jo­je vy­ku­ sius de­ba­tus pa­reiš­kė Bal­tų­jų rū­ mų šei­mi­nin­kas. – Kal­bė­da­mas apie vi­so­kiau­sius klau­si­mus, ar tai bū­tų Ar­ti­mie­ji Ry­tai, Af­ga­nis­ ta­nas, Ira­kas ar Ira­nas, jūs blaš­kė­ tės po vi­są že­mė­la­pį. Pa­vyz­džiui, mi­nė­jo­te lai­vy­ną ir kad mes tu­ri­ me ma­žiau lai­vų, nei tu­rė­jom 1916 m. Ką gi, gu­ber­na­to­riau, mes taip pat tu­rim ma­žiau ark­lių ir dur­tu­ vų, nes mū­sų ka­riuo­me­nės po­bū­

dis pa­si­kei­tė. Tu­rim to­kių da­ly­kų, ku­rie va­di­na­si lėk­tuv­ne­šiai, – ant jų lei­džia­si lėk­tu­vai. Tu­rim lai­vų, ku­rie plau­kio­ja po van­de­niu – po­ van­de­ni­nių ato­mlai­vių.“

Mes taip pat tu­rim ma­žiau ark­lių ir dur­tu­vų, nes mū­sų ka­riuo­me­nės po­bū­ dis pa­si­kei­tė.

Pris­ti­go ar­gu­men­tų

Dau­ge­lis pa­ste­bė­jo, kad res­pub­ li­ko­nas nuo­la­tos ban­dė nu­kreip­ ti dė­me­sį nuo už­sie­nio po­li­ti­kos į vi­daus pro­ble­mas. Nors jam pa­vy­ko su­duo­ti ke­lis smū­gius var­žo­vui, al­ter­na­ty­vios po­zi­ci­jos dėl už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos M.Rom­ney taip ir ne­pa­ vy­ko su­for­mu­luo­ti. M.Rom­ney pri­pa­ži­no, kad pa­lai­ ko B.Oba­mos pla­ną iš­ves­ti ka­rius iš Ira­ko ir Af­ga­nis­ta­no, tei­gia­mai ver­ti­na ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­tą be­pi­lo­čių lėk­tu­vų ka­rą, su­da­vu­ sį skau­džių smū­gių įta­ria­miems te­ro­ris­tams, taip pat pa­svei­ki­no jį su­me­džio­jus tarp­tau­ti­nio dži­

ha­dis­tų tink­lo „al Qae­da“ va­do­vą Osa­mą bin La­de­ną. Ta­čiau įgel­ti sa­vo var­žo­vui už minkš­tą lai­ky­se­ną tarp­tau­ti­nė­ je erd­vė­je M.Rom­ney ne­pa­si­kuk­ li­no, nors B.Oba­mai ši kri­ti­ka ne­ bu­vo kie­tas rie­šu­tė­lis. Kal­bė­da­mas apie Ara­bų pa­va­ sa­rį bu­vęs Ma­sa­ču­set­so vals­ti­jos gu­ber­na­to­rius kal­ti­no pre­zi­den­tą, esą JAV ne­pa­kan­ka­mai de­monst­ ra­vo ly­de­rys­tę pa­sta­ruo­sius ke­le­ rius me­tus. Jis taip pat sa­kė, kad B.Oba­ma tu­rė­jo dau­giau nu­veik­ti, kad nu­ trauk­tų smur­tą Si­ri­jo­je, ir im­tis griež­tes­nių san­kci­jų Ira­nui. „Ma­nau, jie ma­ty­da­vo Ame­ri­kos silp­nu­mą, kai ti­kė­da­vo­si ras­ti jos stip­ry­bę“, – aiš­ki­no M.Rom­ney kal­bė­da­mas apie Ira­no ly­de­rius. Ta­čiau B.Oba­ma ne­sut­ri­ko ir nu­krei­pė dė­me­sį į Iz­rae­lį. Jo tei­ gi­mu, vie­šė­da­mas žy­dų vals­ty­bė­ je res­pub­li­ko­nas su­ren­gė tik­rą po­ li­ti­nį lė­šų rin­ki­mo cir­ką. Lai­mė­to­jas – demokratas

Pa­sak eks­per­tų, 65 me­tų mul­ti­ mi­li­jo­nie­rius M.Rom­ney de­ba­ tuo­se itin sten­gė­si iš­veng­ti ne­re­tai jam pa­si­tai­kan­čių klai­dų už­sie­nio po­li­ti­ko­je. Ame­ri­kos uni­ver­si­te­to vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­fe­

so­rė Dot­ty Lynch kons­ta­ta­vo, kad M.Rom­ney te­ko nu­kreip­ti sa­vo kal­bas jam pa­lan­kes­ne kryp­ti­mi, nes jis tu­rė­jo pri­pa­žin­ti, kad už­ sie­nio po­li­ti­ka – B.Oba­mos stip­ rio­ji sri­tis. „Su­tik­da­mas su di­džiai­siais punk­tais už­s ie­n io po­l i­t i­ko­je M.Rom­ney šį va­ka­rą bu­vo at­sar­ gus ir mė­gi­no nu­kreip­ti po­kal­bį į eko­no­mi­ką, kur jis ma­no esan­tis stip­res­nis“, – tvir­ti­no eks­per­tė. Te­le­vi­zi­jos „CBS News“ at­lik­ta mo­men­ti­nė ap­klau­sa pa­ro­dė, kad B.Oba­ma lai­mė­jo šiuos de­ba­tus 53 pro­c. prieš 23 pro­c. O te­le­vi­zi­jos CNN ap­klau­ sa at­sklei­dė, kad B.Oba­ma įvei­ kė M.Rom­ney 48 pro­c. prieš 40 pro­c. Vis­gi eks­per­tai sa­ko, kad už­sie­ nio po­li­ti­ka nė­ra ak­tua­liau­sia te­ ma ame­ri­kie­čiams. Esą vi­suo­me­nė la­biau­siai su­si­rū­pi­nu­si dėl van­gios ša­lies eko­no­mi­kos. Na­cio­na­li­nės ap­klau­sos ro­do, jog abie­jų kan­di­da­tų ga­li­my­bės su­si­ly­gi­no, kai M.Rom­ney pa­ge­ ri­no sa­vo po­zi­ci­jas per pir­muo­sius de­ba­tus spa­lio pra­džio­je ir pra­dė­jo kli­bin­ti B.Oba­mos pa­lai­ky­mo pa­ ma­tus svy­ruo­jan­čio­se vals­ti­jo­se, ku­rios lems rin­ki­mų baig­tį. BBC, AFP, „The New York Ti­mes“, BNS inf.

Ko­men­ta­rai su­kė­lė juo­ką

„„Pa­reiš­k i­m as: bri­t ų

už­s ie­n io rei­ka­lų sek­re­to­riui W.Ha­gue’ui ne­pa­tin­ka tai, kaip ES ly­de­riai spren­džia eu­ro zo­nos kri­zę. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

JAV va­do­vo B.Oba­mos pa­reiš­k i­mas apie ark­l ius ir dur­t u­v us so­cia­l i­n ia­ me tink­le „Twit­ter“ ta­p o la­biau­s iai dis­k u­t uo­ja­mu de­ba­t ų epi­zo­du. Dis­ ku­si­joms pa­si­bai­g us po ke­l ių mi­nu­ čių in­ter­ne­te at­si­ra­do sve­tai­nė Ca­ val­r y­men­For­Rom­ney.com . Jo­je pa­

vaiz­duo­tas nu­var­gęs šar­v uo­tas rai­ te­l is, lai­kan­t is ant ie­t ies pri­t vir­t in­ tą M.Rom­ney kam­p a­n i­jos vė­l ia­vą. B.Oba­mos šū­v io at­gar­s iai taip pat nuai­dė­jo po­r ta­le Tumblr.com – me­ ni­n in­kai ja­me skel­b ė ka­r i­ka­t ū­ras ir žais­m in­g us fo­to­mon­ta­ž us, šai­py­da­

mie­s i iš M.Rom­ney „ka­r iuo­me­nės“, nau­do­jan­č ios pa­s e­nu­s ią įran­g ą ir ark­l ius. Ne­se­n iai so­cia­l i­n ia­me tink­ le „Fa­ce­b ook“ ati­da­r y­to­je pa­sky­ro­ je „Hor­ses and Bayo­nets“ bu­vo įdė­ta puo­lan­č ią JAV ka­va­le­r i­ją vaiz­duo­ jan­t i nuo­t rau­k a su pa­š ai­piu už­ra­

šu: „Pa­lai­kau M.Rom­ney. Mums rei­ kia pirk­t i dau­g iau ark­l ių ir dur­t u­v ų, kad su­stip­r in­t u­me sa­vo ka­r iuo­me­ nę.“ Šios pa­sky­ros myg­t u­k ą „Pa­t in­ ka“ tuo­jau po to, kai ji bu­vo su­k ur­ta, pa­spau­dė dau­g iau nei 3500 „Fa­ce­ book“ var­to­to­jų.


13

TREČIADIENIS, SPALIO 24, 2012

menas ir praMOGOS diena.lt/naujienos/laisvalaikis

Įtai­gi ani­ma­ci­ja – vi­siems sko­niams Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Vi­są šią ir ki­tą sa­vai­tę Vil­niu­ je vyks­t an­t is 10-asis ani­m a­c i­ nių fil­m ų fes­t i­v a­l is „Tin­d i­r in­ dis“ do­va­no­ja per 550 kū­ri­nių iš 61 pa­sau­lio ša­lies. Jų žan­rai – įvai­riau­si: nuo pro­gra­mų vai­ kams iki po­li­ti­kos, ero­ti­kos ar net siau­bo. „„Pa­si­ren­gi­mas: mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų or­ga­ni­za­to­riai lau­žo gal­vas ieš­ko­da­mi spren­di­mų, idė­jų, kaip ke­tu­

rių va­lan­dų ren­gi­nį pa­da­ry­ti įdo­mų žiū­ro­vui. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„M.A.M.A. 2012“ – be ba­na­lių šne­kų Ves­tu­vių nuo­tai­kos pa­ky­lė­ta Džor­da­na But­ku­tė, re­puo­ti nu­ spren­dęs Ma­ri­jo­nas Mi­ku­ta­vi­čius, le­gen­di­nė gru­pė BIX, iš­si­šo­ kė­lis Se­las ir dau­ge­lis ki­tų Lie­tu­vos mu­zi­kos žvaigž­džių sau­ sio 11-ąją su­si­tiks mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­muo­se „M.A.M.A. 2012“. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Pa­dau­gė­jo no­mi­na­ci­jų

Šių metų sau­sį su­reng­ti Lie­tu­vos mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mai, aso­cia­ci­ jos pir­mi­nin­ko Mar­ty­no Ty­los tei­ gi­mu, su­lau­kė la­bai daug ge­rų at­ si­lie­pi­mų. Ta­da su­si­rin­ko apie 10 tūkst. žiū­ro­vų. Ne ma­žiau ti­ki­ma­ si su­lauk­ti ir ki­tų me­tų sau­sį ant­ rą kar­tą vyk­sian­čiuo­se ap­do­va­no­ ji­muo­se M.A.M.A. „Šį­kart steng­s i­m ės iš­tai­sy­ ti klai­das, dėl ku­rių prie­kaiš­tų iš­ gir­do­me po pir­mų­jų ap­do­va­no­ji­ mų. Pa­to­bu­lin­si­me gar­so, vaiz­do ko­ky­bę, kad žmo­nės, sė­din­tys vir­ šu­je, vis­ką pui­kiai ma­ty­tų ir gir­ dė­tų“, – ant­ra­die­nį su­reng­to­je M.A.M.A. spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­ je ža­dė­jo M.Ty­la. Ant­ruo­se M.A.M.A. ap­do­va­no­ji­ muo­se no­mi­na­ci­jų bus jau 16. Bu­ vu­sias pa­pil­dė dvi – „Ge­riau­sia me­tų po­pmu­zi­kos gru­pė“ ir „Ge­ riau­sia me­tų kon­cer­ti­nė gru­pė“. Taip pat bus ren­ka­ma dau­giau­ sia bi­lie­tų per pa­sta­ruo­sius me­tus į sa­vo kon­cer­tus par­da­vu­si gru­ pė ar at­li­kė­jas. Praė­ju­sį kar­tą Me­tų de­biu­tan­tu bu­vo pa­skelb­ta gru­pė „Ge­rai Ge­rai & Miss Sheep“. Ant­ ruo­se ap­do­va­no­ji­muo­se šios no­ minacijos pavadinimas kei­čiamas į „Me­tų pro­ver­žį“. Skir­tas vi­siems lie­tu­viams

„Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je to­ kio ti­po ren­gi­nys tam­pa ne šiaip spe­cia­liu ren­gi­nė­liu, ku­rį daž­nai ma­to­me ete­ry­je, bet tam­pa tie­siog lie­tu­viš­kos mu­zi­kos TV ma­ra­to­nu“, – sa­kė „M.A.M.A. 2012“ trans­lia­ci­ jos pro­diu­se­ris, gru­pės BIX ly­de­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas. Ren­gi­nio trans­lia­ci­ja pra­si­dės TV6, baig­sis – TV3. Tie­sio­giai vi­ są ce­re­mo­ni­ją in­ter­ne­tu ga­lės ste­

bė­ti ir tie, ku­rie šiuo me­tu gy­ve­na sve­čio­se ša­ly­se. „Šį­kart šį šou pa­ma­tys tik­rai daug lie­tu­vių. Nes šis šou ir yra skir­tas tik lie­tu­viams. Nie­ka­da ne­kvie­sim jo­kių la­dy ga­gų ir vi­so­ kių ki­tų pra­stų mu­zi­kan­tų iš už­sie­ nio, nes tu­ri­me daug sa­vų. Tie­siog jiems rei­kia su­teik­ti vi­sas tech­no­ lo­gi­nes prie­mo­nes ir vi­sas įma­no­ mas ga­li­my­bes. Jie tik­rai ga­li su­ bliz­gė­ti. Per­nai ma­tė­me ne vie­ną pa­si­ro­dy­mą, ku­ris pa­kė­lė nuo kė­ džių. Ir šį­kart bus ly­giai taip pat, tik kur kas smar­kiau“, – kal­bė­jo S.Ur­ bo­na­vi­čius-Sa­mas.

no, kad žiū­ro­vai pa­ma­tys tai, ko dar ne­ma­tė. Vie­na to­kių at­li­kė­jų, pa­sak jo, bus Dž.But­ku­tė. „Pa­ky­lė­ta sa­vo ves­tu­vių ir vi­sos tos nuo­tai­kos. Įsi­vaiz­duo­ki­te, koks bus pa­si­ro­dy­mas. To­kios Džor­da­ nos dar ne­ma­tė­te. M.Mi­ku­ta­vi­čius su „G&G“ re­puot pra­dė­jo. Į se­nat­ vę žmo­gui no­ri­si vis dau­giau pa­ sa­ky­ti. Ir taip jo mu­zi­koj per daug teks­to, bet da­bar bus dar dau­giau“, – juok­da­ma­sis kal­bė­jo S.Ur­bo­na­ vi­čius-Sa­mas, ku­ris, kaip pa­ts sa­ kė, vėl įsi­pra­šė į gru­pės BIX gre­tas ir per ap­do­va­no­ji­mus pa­ro­dys šį tą įspū­din­ga.

Dovilė Filmanavičiūtė:

Svar­bu bū­ti įver­tin­tam

Nėra menininko, ku­ ris nenori būti įvertin­ tas ir gauti šlovės bei tų saldžių spindulių ant didžiosios scenos.

Žvaigž­dės ste­bins pa­si­ro­dy­mais

Pa­sak ap­do­va­no­ji­mų trans­lia­ci­jos pro­diu­se­rio, ant­rą kar­tą nu­ste­bin­ti žiū­ro­vą sun­ku, bet jie de­da pa­stan­ gas, kad taip įvyk­tų. Grie­bia­si nau­ jau­sių tech­no­lo­gi­jų, ža­da įspū­din­gų žvaigž­džių pa­si­ro­dy­mų, iš­dai­gų su at­li­kė­jais ir ki­tų sma­gių įvy­kių. „Šį­kart mes no­ri­me kuo ma­žiau ba­na­lių šne­kų, dau­giau dė­me­sio skir­ti ko­ky­biš­kai mu­zi­kai, la­biau su­si­kon­cent­ruo­ti į pa­si­ro­dy­mus, – sa­kė S.Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas. – Pak­lau­sit, ar Se­las bus? Aiš­ku bus. Net ko­kie ke­tu­ri Se­lai, ne ma­žiau. Šiais lai­kais tu­rint 3D ir vi­sas ki­tas tech­no­lo­gi­jas ga­lim jų pri­ga­min­ti, kiek no­rim.“ Jis už­si­mi­nė, kad jau da­bar pra­ dė­ti ruoš­ti pa­si­ro­dy­mai, ir pa­ti­ki­

Kaip vi­sa­da šmaikš­ti Do­vi­lė Fil­ ma­na­vi­čiū­tė, gru­pės „Ge­rai Ge­rai & Miss Sheep“ vo­ka­lis­tė, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je at­vi­ra­vo, kad gau­ti sta­tu­lė­lę, kai il­gą lai­ką dir­bi daug ir nuo­šir­džiai, yra la­bai svar­bus mo­ men­tas ir įver­ti­ni­mas. „Tas ma­lo­nu­mas, ku­ris už­lie­ja šir­dį, yra dvi­gu­bas dar ir dėl to, kad de­biu­tan­tais bū­na­ma tik vie­ną kar­ tą gy­ve­ni­me. Vi­sa­da sa­kiau ir sa­ky­ siu, kad nė­ra me­ni­nin­ko, ku­ris ne­no­ ri bū­ti įver­tin­tas ir gau­ti šlo­vės bei tų sal­džių spin­du­lių ant di­džio­sios sce­ nos“, – sa­kė praė­ju­siuo­se M.A.M.A. ap­do­va­no­ji­muo­se me­tų de­biu­tan­te ta­pu­sios gru­pės vo­ka­lis­tė. Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos re­ ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas ne­slė­ pė, kad tiks­las yra pa­da­ry­ti ge­rą, žiū­ro­vui ne­nus­pė­ja­mą be­veik ke­ tu­rias va­lan­das truk­sian­tį ren­gi­ nį. To­dėl vi­są dar­bą į tai ir kon­ cent­ruo­ja. Į 2013 m. sau­sio 11 d. Kau­no „Žal­ gi­rio“ are­no­je vyk­sian­čius mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mus M.A.M.A. bi­lie­tais pra­dė­ta pre­kiau­ti jau va­kar. Gruo­ džio pra­džio­je, kaip tei­gė or­ga­ni­za­ to­riai, bus pa­skelb­ti pir­mie­ji pre­ ten­den­tų į nominacijas še­še­tu­kai.

Šie­met ani­ma­ci­ja, anot fes­ti­va­ lį or­ga­ni­zuo­jan­čio ani­ma­to­riaus Va­len­to Aš­ki­nio, šven­čia net tris ju­bi­lie­jus: pa­ts fes­ti­va­lis „Tin­di­ rin­dis“ pa­si­tin­ka 10-ąjį gim­ta­ die­nį, ru­sų ani­ma­ci­ja – 100-ąjį, o pa­sau­li­nei ani­ma­ci­jai su­kan­ka 120 me­tų. „Ru­sų ani­ma­ci­jos ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­ro­dy­si­me pro­gra­mą, t. y. at­rink­tų ru­sų ani­ma­ci­nių fil­mų šim­tu­ką. Bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti net ir pa­tį pir­mą­jį Ru­si­jo­je 1912ai­siais su­kur­tą Vla­dis­la­vo Sta­re­ vi­čiaus fil­mą „Gra­žio­ji Lu­ka­ni­dė“, ku­ria­me – au­ten­tiš­kas V.Sta­re­vi­ čiaus teks­tas, ly­dė­da­vęs tuo­me­ čius ani­ma­ci­nius fil­mus“, – sa­kė fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius. Be­je, lie­tu­viai tu­rė­tų ži­no­ti, jog ani­ma­ci­jos pra­džia sie­ja­ma ir su mū­sų ša­li­mi –V.Sta­re­vi­čius pra­ dė­jo kur­ti ne kur ki­tur, o Kau­ne ir tik vė­liau per­si­kė­lė į Mask­vą. Sim­bo­liš­ka, kad fes­ti­va­lis vyks bū­tent spa­lio pa­bai­go­je, nes pa­ sau­li­nės ani­ma­ci­jos pra­džia, anot V.Aš­ki­nio, ir lai­ko­ma 1892 m. spa­ lio 28-oji, kai Pa­ry­žiaus Grévi­no mu­zie­ju­je dai­li­nin­kas Émi­le’is Rey­naud pa­ro­dė pir­mą­jį ofi­cia­lų ani­ma­ci­nio fil­mo „Varg­šas Pje­ro“ sean­są. Apie šį įvy­kį taip pat bus pa­ro­dy­tas do­ku­men­ti­nis fil­mas. Bus ro­do­ma ir lie­tu­vių ani­ma­ to­rių ret­ros­pek­ty­va – Ze­no­no Ta­ra­ke­vi­čiaus „Vil­kas ir siu­vė­ ja“, Juo­zo Sa­ka­laus­ko ani­ma­ci­ niai fil­mai. Kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je – apie 30 lie­tu­viš­kų fil­mų, dau­gu­ma jų – ani­ma­ci­jos stu­di­jas pa­si­rin­ku­sių jau­nų­jų me­ni­nin­kų dar­bai. Taip pat bus pri­sta­ty­ti net trys de­ biu­ti­niai itin per­spek­ty­vių jau­nų

ani­ma­to­rių fil­mai – Ur­tės Bu­di­ nai­tės „Nep­rik­lau­so­my­bės die­ na“, Vi­tos La­žins­kai­tės „3-2-0“ bei Ie­vos Miš­ki­ny­tės „Sa­ga“. Žiū­ ro­vai ga­lės iš­vys­ti ir jau pa­ty­ru­sių pro­fe­sio­na­lų – pa­ties V.Aš­ki­nio ir Jū­ra­tės Lei­kai­tės-Aš­ki­nie­nės, Ni­ jo­lės Va­lad­ke­vi­čiū­tės, Il­jos Be­rez­ nic­ko – fil­mus. Gau­si trum­pa­met­ra­žių fil­mų pro­gra­ma, api­man­ti ir vi­sos Eu­ ro­pos, ir net eg­zo­tiš­kų ša­lių – Ira­ no, Ka­zachs­ta­no, Ek­va­do­ro, Šri Lan­kos – kū­rė­jų dar­bus. Spe­c ia­l i pro­g ra­m a vai­kams leis mė­gau­tis lie­tu­viš­kai įgar­ sin­tais fil­mais. Stu­den­tų su­kur­ tų fil­mų pro­gra­ma šie­met – taip pat gau­si.

Šis ren­gi­nys – ne­ko­ mer­ci­nės ani­ma­ci­ jos fes­ti­va­lis, ku­ris skatina kū­ry­biš­ku­ mą, žiū­ro­vų kū­ry­bi­ nę dva­sią.

„Iš trum­pa­met­ra­žių fil­mų vie­ nas įspū­din­giau­sių – „Tram­va­ jus“. Če­kų re­ži­sie­rė Mi­chae­la Pavlá­tová čia su­jun­gia ir ero­ti­nes fan­ta­zi­jas, ir nuo­sta­bią, rit­min­gą mu­zi­ką, pui­kų mon­ta­žą. Išs­kir­ čiau Franc­ko Dio­no fil­mą „Ed­ mon­das ta­po asi­lu“, Em­mos de Swaef, Mar­co J.Roel­so dar­bą „O, Vi­li“, – re­ko­men­da­vo V.Aš­ki­nis. Žiū­ro­vų taip pat lau­kia ir gau­ sios fil­mų suau­gu­sie­siems, siau­ bo, eks­pe­ri­men­ti­nių, trum­pa­met­ ra­žių ani­ma­ci­nių, hu­mo­ris­ti­nių fil­mų pro­gra­mos. „Mes ak­cen­tuo­ja­me, kad šis ren­gi­nys – ne­ko­mer­ci­nės ani­ ma­ci­jos fes­ti­va­lis, ku­ris skatina kū­ry­biš­ku­mą, žiū­ro­vų kū­ry­bi­nę dva­sią. Di­des­nė da­lis fil­mų skir­ti ne vai­kams, jie su­gru­puo­ti į ka­te­ go­ri­jas pa­gal te­mas, kad kiek­vie­ nas ga­lė­tų at­si­rink­ti, kas jam įdo­ mu“, – pa­sa­ko­jo „Tin­di­rin­džio“ su­ma­ny­to­jas.

Ke­liaus po Lie­tu­vą Fes­t i­va­l is Vil­niu­je, ki­no teat­ruo­se „Pa­sa­ka“ (Šv. Ig­no­to g. 4 / 3) ir „Skal­vi­ ja“ (A.Goš­tau­to g. 2 / 15), vyks­ta spa­

lio 22–lapkričio 4 d. Vė­liau kel­sis į Kau­ną, Šiau­lius, Klai­pė­dą, Pa­ne­vė­ žį, Ra­sei­nius, Jur­bar­ką bei Ni­dą.

„„Pa­tir­tis: fes­ti­va­lio „Tin­di­rin­dis“ or­ga­ni­za­to­rius V.Aiš­ki­nis su su­tuok­

ti­ne Jū­ra­te taip pat pri­sta­tys sa­vo ani­ma­ci­nį fil­mą „Se­ne­lės pa­sa­ ka“.  Kad­ras iš fil­mo


14

trečiADIENIS, spalio 24, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? „Skal­vi­jos“ ki­no cent­re, A.Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Šian­dien 19.30 val. KIEK? Kiek ne­gai­la.

KUR? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to g. 4 / 3. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 7 li­tai.

KUR? Ka­vi­nė­je „Ca­fe de Pa­ris“, Di­džio­ji g. 1. KA­DA? Iki lapk­ri­čio 16 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Lais­vės žai­di­mai

Ne­vai­kiš­ka ani­ma­ci­ja

An­dų pa­li­ki­mas

Fes­ti­va­lio „AD HOC: ne­pa­to­gus ki­nas“ už­da­ry­mo fil­mas – re­ži­sie­rės Gied­rės Žic­ky­tės „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“. Fil­mas pa­sa­ko­ja apie po­kštą, įvy­ku­sį de­vin­to­jo de­šimt­me­čio vi­du­ry­je, kai Lie­tu­vo­ je dar ne­bu­vo at­gi­mi­mo ženk­lų, o per nau­ja­me­tį Kau­no jau­nų­jų ar­chi­tek­tų kar­na­va­lą juo­kais at­si­ra­do ro­ko gru­pė „An­tis“.

Tarp­tau­ti­nio ani­ma­ci­nių fil­mų fes­ti­va­lio „Tin­di­rin­dis 2012“ pro­gra­ mo­je „Vi­nis į sme­ge­nis“ – ka­na­die­čių ir pran­cū­zų kū­ri­nys „Ed­mon­ das tapo asi­lu“ apie ma­žą žmo­gu­tį, ku­rio be­veik nie­kas ne­pas­te­bi, ir olan­dų fil­mas „Me­ta­lo lau­žas“ apie pa­sku­ti­nes nu­žu­do­mo vy­ro gy­ ve­ni­mo se­kun­des, kai paaiš­kė­ja, jog žu­di­kas – vai­kys­tės drau­gas.

2008–2011 m. gy­ven­da­mas Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je, fo­tog­ra­fas To­mas Griš­ke­vi­čius tu­rė­jo ga­li­my­bę ar­ti­miau su­si­pa­žin­ti su An­dų kul­tū­ ra, tra­di­ci­jo­mis ir pa­pro­čiais. Įs­pū­din­gų fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Pa­cha Ma­ma“ nu­kels žiū­ro­vą į dar ma­žai kam at­ras­tas Lo­ty­nų Ame­ri­kos erd­ves, pa­ro­dys pa­slap­tin­gus vie­tos gy­ven­to­jų vei­dus.

KUR? Jau­ni­mo teat­re, Ark­lių g. 5 KA­DA? Ry­toj 18 val. KIEK? 30–50 li­tų.

KUR? Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je, Šv.Jo­no g. 12. KA­DA? Spa­lio 27 d. 18 val. KIEK? 10–15 li­tų.

KUR? Iš­v yks­ta­ma nuo Šv. Jo­kū­bo baž­ny­čios. KA­DA? Ry­toj 14.45 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Klu­be „New York“, Kal­va­ri­jų g. 85. KA­DA? Ry­toj 20 val. KIEK? 48–63 li­tai.

Skry­dis virš ge­gu­tės liz­do

Sod­ri var­go­nų mu­zi­ka

Žva­ku­tė ant už­mirš­to ka­po

Juo­da­sis Šap­ro hu­mo­ras

Da­le’o Was­ser­ma­no sce­nai adap­tuo­tas Ke­no Ke­ sey ro­ma­nas „Skry­dis virš ge­gu­tės liz­do“ ne­nu­si­ lei­džia gar­sia­jam Mi­lo­šo For­ma­no fil­mui su Jac­ ku Ni­chol­so­nu. Be to, spek­tak­ly­je – vi­sas lie­tu­vių ak­to­rių žvaigž­dy­nas.

Var­go­nų mu­zi­kos mė­gė­jus VU var­go­ni­nin­kas dr. Vi­das Pin­ke­vi­čius kvie­čia į kon­cer­tą „Šiau­rės Vo­ kie­ti­jos Ba­ro­ko mo­kyk­la II“. Bus at­lie­ka­mi kom­ po­zi­to­riaus Hein­ri­cho Schei­de­man­no vi­si „Mag­ ni­fi­cat“ cik­lai var­go­nams.

Mū­sų tra­di­ci­jos po ly­gia­die­nio, pra­si­dė­jus vė­lių lai­kui, lie­pia su­tvar­ky­ti ka­pus, o per Vė­li­nes – juos pa­puoš­ti, už­deg­ti žva­ku­čių. Ap­lan­ky­ti ir ap­leis­ tus Kar­ve­liš­kių ka­pus kvie­čia Vil­niaus et­ni­nės kul­tū­ros cent­ras. Vyks­ta­ma sa­vu trans­por­tu.

Vy­tau­to Šap­ra­naus­ko Juo­do­jo hu­mo­ro tu­ras kai kam bus gar­des­nis nei juo­die­ji ik­rai, o šven­tuo­ liams – pa­vo­jin­ges­nis nei juod­li­gė. Cen­zas „N-14“ už­tik­rins, kad jau­nie­siems klau­sy­to­jams ne­rei­ kė­tų dangs­ty­ti au­sų.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Prisikėlęs faras“ (8) (N-7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.40 Sportas. Orai. 18.50 „Prisikėlęs faras“ (9) (N-7). 19.45 „Rojus Lietuvoj“ (5). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Orai 21.15 Stilius. Veidai. 21.45, 22.05 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Dok. s. „Tikra istorija. Raudonasis baronas“ (Suomija, 2009 m.). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Rojus Lietuvoj“ (5) (k). 0.00 Stilius. Jausmai (k).

LRT 21.15 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris I“. 7.20 „Madagaskaro pingvinai“ (4) (k). 7.50, 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 9.40, 17.45 24 valandos (N-7). 10.30 „Krymo muzikos festivalis 2012“ (3) (k). 12.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (6). 13.30 „Madagaskaro pingvinai“ (5). 14.00 Kitas! (N-7). 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Diagnozė: Seimas. 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Mistinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 0.55 „Skaičiai“ (N-7). 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

TV3 6.15 6.30 8.00 8.30 9.00

Teleparduotuvė. Nauja diena. Tiesioginė transliacija. „Simpsonai“. „Juodoji skylė“. „Meilės sūkuryje“.

LNK 19.55 val.

10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Nuodėmių dešimtukas. 12.00 Beatos virtuvė. 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.40 „Juodoji skylė“. 14.10 „Drakonų medžiotojai“. 14.40 „Smurfai“. 15.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.40 „Simpsonai“. 16.10 „Meilės prieglobstis“. 17.10 „Drąsi meilė“. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Akistata. 20.00 „Motina ir sūnus“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Žmogžudystė“ (9). 1.00 „Gelbstint Greisę“ (2). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

BTV 6.30 7.00 7.30 8.30

Televitrina. „Komikų klubas“ (N-7) (k). Kalbame ir rodome (N-7) (k). „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7).

TV3 20.00 val.

9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 11.30 „Milijonieriai“ (k). 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.25 „Taip. Ne“. 21.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gyvenimo būdas. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Išgelbėti. Čilės kalnakasių istorija“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“.

BTV 20.25 val.

13.20 TV parduotuvė. 14.00 Negaliu tylėti. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 15.07, 21.52, 0.22 Orai. 15.10 „Jaunikliai“ (2) (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Amžiaus mainai“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 Dok. f. „J.F.Kennedy ir slaptosios tarnybos“ (1) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.30 Reporteris. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Rygos VEF. 14.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Talino „Kalev“. 16.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–„Nymburk“. 18.15, 20.50, 22.50 Sporto metraštis. 18.25 Krepšinio pasaulyje. 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–„Neptūnas“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. A.Mikėno sportinio ėjimo varžybos. 23.15 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems“, 2012 m.

lietuvos ryto tv 19.45 val.


detaliojo plano dokumentui rengti Nr. A620219-(2.15.1.21-MP2). Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo tikslinės paskirties ir bendrojo plano sprendinių, patikslinti sklypo 957451 ribas ir planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planavimo organizatorius: Terminuotam darbui Lentvaryje reikaUAB „Daltonas“ (į. k. 26077688), J.Jasinskio lingi pagalbiniai (-ės) darbuotojai (-os) g. 16, Vilnius. Informaciją teikia Kęstutis Tale(langų gamyba). Darbas prie staklių, tas, tel. (8 5) 254 6871, e. paštas kestutis@ langų profilių gaminimas, plastiko suTel. 261 3653, 261 3655,uždėjimas, 261 3659 taletas.lt. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Rerinkimas, langų apkaustų group projektavimas”. Informacija teikiama skelbimai@vilniausdiena.lt frezavimas, virinimas, metalo pjovitel. (8 5) 262 0353, 8 671 14 216, Lukiškių g. mas. Registruotis darbo dienomis 9-16 5-306, Vilnius, info@regroup.lt. Su parengtu val. tel. 8 620 68 855, 8 650 34 654. 959483 detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 05Sveikatos 23 iki 2012 06 21 dienomis pas proirdarbo grožio UAB „IRDAIVA” reikalingi dirbti Vilniuje: jekto rengėją. Parengto detaliojo plano vieša Depiliacija cukraus pasta „Dermaepil“! Bibetonuotojai, tinkuotojai, staliai-dailidės, ekspozicija nuo iki 2012 06 06 16 iki 2012 0649 21 Lt. Šnikini depiliacija lapkričio d. – tik fasado šiltintojai, apdailininkai, plytelių piškių seniūnijos patalpose, A.Juozapavičiaus Naujai atidaromai „CanCan pizza“ piGrožio salonas „Remedita“, Gabijos g. 2A, klojėjai. 8 659 GAMYBOS 38 437, 8 VA659 g. 10A, Vilnius. Viešas susirinkimas: detaliojo cerijaiKontakt. Vilniuje tel. reikalingi: tel. 8 687 85 857. 38 480, 8 659 38 414. 1035466 DOVAI, VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI, RESTOplano sprendinių viešas aptarimas vyks 2012 959171 RANO ADMINISTRATORIAI, BARMENAI, m. birželio 22 d. 11 val. Lukiškių g. 5, 235 kab., PADAVĖJAI, INDŲ PLOVĖJAI. SkambinVilniuje. Planavimo pasiūlymų pateikimo Verpimo įmonei Vilniuje reikalingi darti tel. 865955181. CV siųsti elektroniniu tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teibininkai. Apmokome. Tel. (8 5) 260 paštu danute.krukoniene@delano.lt. baldus kiami projekto rengėjui arba organizatoriui 1970, 8 698 34 551, skambinti 1036593 darbo Labai pigiai išparduodu naujas: sekcijas, koraštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planadienomis nuo 9 iki 16 val. PPC „AKROPOLIS“ ieško MEISTRO (-ės) prekymodas, staliukus, staliukus aparatūrai, batų 961027 vimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apbos centro patalpų priežiūrai ir įvairių gedimų skundimas: dėžes, fotelį-lovą, vaikišką tachtą. Vilnius, asmenys gautą atsakymą, kad į fiksavimui bei šalinimui. Vilnius, tel. (8 5) 248 tel. 8 699 67 780. jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame pla1035570 8061, e. paštas akropolis@akropolis.eu. Statybos įmonei reikalingi kelio darbininkai 1035383 navimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės ir apželdintojai. Kreiptis tel. (8 5) 231 6179, planavimo statybos ir remonto UAB B&L Santechnika ieško santechnikų ir teritorijų prekesir statybos inspekcijos 8 Kitas 663 52500. Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų pagalbinių darbininkų. Atlyginimas sutarti- prie 975124 Itališkos plieninės durys: vidinės, išorinės ir nis. Tel. 8medžio 616 88 086 (8–17 vidaus val.). www.blplanavimo ir statybos valstybinės priežiūros Gamina masyvo dupriešgaisrinės. Garantija 2 klinika“ metai, kaina nuo UAB „Šeimos medicinos siūlo darsantechnika.lt. skyriui, A.Juozapavičiaus 9, Vilnius, per ris iš uosio, ąžuolo. Kokybę garantuo446šeimos Lt. Tel. 8 657 88 901.irg.bendrosios 1033166 bą prakmėnesį nuogydytojams jiems išsiųsto laiško (atsakymo 1036242 į ja. www.vidinesdurys.lt. Tel. 8 689 44 tikos slaugytojams. Informacija pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.tel. 8 618 984, e. paštas vidinesdurys@zebra.lt. 960590 37 721. 955284 975626 INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Technikos remonto UAB „BEST apie COMPANY“ Varėnos r. perka: Pranešame kartojamą visuomenės inforTechnikos remonto veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karĮvairūs SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaumavimo procedūrą dėl parengto žemės sklyto. Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613 dojamąIRbuitinę techniką – šaldytuvus, po Dobrovolės k. (5,1100 ha, sklypo SKUBIAI NEMOKAMAI IŠVEŽA nenauĮmonei reikalingi aukštalipiai. Tel. 8kad. 650Nr. 91 70 803. skalbykles, virykles, kompiuterinę tech0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, 1025776 dojamą buitinę techniką – šaldytuvus, 253, 8 699 98 086. niką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 973725 detaliojo plano. Planavimo pagrindas – 2012 skalbykles, virykles, kompiuterinę tech8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavi1013598 niką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. moTransportas, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigų perdavi8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951181 mo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Kviečiame įįmonė naujuspriims Tarptautinės lydeStatybos ir remonto Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemės tikslinęmokymus paskirtįį pagal rystės akademijos ir seminaVisų kompiuterių ir televizorių Vil- plano regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininDedame parketą, šlijuojame,taisymas restauruojasprendinius, padalyti sklypą, nustatyti rus. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 8 niuje, g. 131, tel. (8 5)Ilgametė 275 4665; me, Žalgirio lakuojame, poliruojame. dar- teritorijos ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. naudojimo ir tvarkymo režimą. Deinfo@tla.lt. 723, e. paštas bo patirtis. Kokybę garantuojame. Tel. 8 611 45 000. www.pc-help.lt. taliojo plano organizatorius – UAB1029214 „4Real“, 933624 976056 609 48 510. A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. 1035422 Profesionalus vonių restauravimas. Tvir- Projekto rengėjas – UAB „RV architektų stuKelionių Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Parengčiausia danga Lietuvoje. 5 metų garantija. dija“, Kita Iš/įTel. Londoną saugiai, siun(8 37) 773 100, 8 greitai 670 06vežame 048. Daugiau Kelionių Nemira Šiugždaitė skelbia negytinius. Lietuvojewww.voniurestauravimai.lt. pristatome iki durų. Tel. 8 Antstolė informacijos 1025026 venamosios parduotu687 58 503, +44 778 627 1449. InformaciIš/į Londoną patalpos-biuro saugiai, greitaiirvežame siunvės, bendras plotas 64,26 kv. m, esančios ja – www.lietuvalondonas.com. tinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Pylimo g. 63-25, Vilniuje, nuosavybės Tel. tei- 8 959526 Konditerijos įmonė priims į darbą vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000.

trečiadienis, spalio 24, 2012

rių seniūnijos patalpose (Žalioji a. 3, Vilnius). Viešas aptarimas vyks 2012 m. birželio 18 d. 18 val. Pamėnkalnio g. 28-2. Informacija teikiama tel. 8 698 13 100. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo aptarimo dienos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

15

skelbimai

„Te­rem“ grįž­ta į Lie­tu­vą Vil­niaus kong­re­sų rū­mų sa­lę prieš pat Ka­lė­das už­lies tra­di­ci­ nių ru­sų inst­ru­men­tų – ma­žo­sios dom­ros, al­ti­nės dom­ros, kont­ra­ bo­si­nės ba­la­lai­kos, ba­ja­no – gar­ sai. Pui­kią at­mos­fe­rą ga­ran­tuos kvar­te­tas „Te­rem“. Ly­gi­na su Er­mi­ta­žu

Jau ke­le­tą kar­tų Lie­tu­vo­je sve­ čia­vę­sis „Te­rem“ ket­ver­tu­kas iš Sankt Pe­ter­bur­go lie­tu­vių šir­dis vėl džiu­gins vir­tuo­ziš­kai at­lie­ka­ ma mu­zi­ka. Dvi­de­šimt še­še­rius me­tus gy­vuo­jan­tis kvar­te­tas va­ di­na­mas Sankt Pe­ter­bur­go vi­zi­ ti­ne kor­te­le. Jis gre­ti­na­mas ne tik su iš­ki­liau­siais mu­zi­kan­tais, bet ir su Sankt Pe­ter­bur­go kul­tū­ros pa­mink­lais – Er­mi­ta­žu, Ma­ri­jos teat­ru ir Ru­sų mu­zie­ju­mi. Vie­šo­sios įstai­gos „Amb­ra Vox“ va­do­vė bei kon­cer­tų Užut­ra­kio dva­re or­ga­ni­za­to­rė Rū­ta Ba­ne­vi­ čie­nė pa­sa­ko­jo, kad tai, ką ji iš­gir­ do vie­na­me iš „Te­rem“ kon­cer­tų, vir­ši­jo bet ko­kius lū­kes­čius.

Gintaras Rinkevičius:

Jų muzika gana sudėtinga ir jiems akompanuoti nėra paprasta, nes kvarteto interpretacija labai laisva ir itin virtuoziška.

Siūlo darbą

Parduoda

ir au­ten­tiš­kos sie­los am­ba­sa­do­ riais. Kaip, be­je, ir vi­sus di­džiuo­ sius me­ni­nin­kus“, – tei­gė R.Ba­ ne­vi­čie­nė. Su­ža­vė­jo G.Rin­ke­vi­čių

Maest­ro Gin­ta­ras Rin­ke­vi­čius, ne kar­tą drau­ge kon­cer­ta­vęs su „Te­ rem“ kvar­te­tu, taip pat ne­gai­lė­ jo ge­rų žo­džių ko­ne vi­są pa­sau­lį su kon­cer­ti­ne pro­gra­ma ap­ke­lia­ vu­siems mu­zi­kan­tams. „Te­rem“ kvar­te­to re­per­tua­re yra to­kių aran­žuo­čių, ku­rios kar­tu ir nuo­ tai­kin­gos, ir pro­fe­sio­na­lios. Jų mu­zi­ka ga­na su­dė­tin­ga ir jiems akom­pa­nuo­ti nė­ra pa­pras­ta, nes kvar­te­to in­terp­re­ta­ci­ja la­bai lais­ va ir itin vir­tuo­ziš­ka“, – sa­kė Lie­ tu­vos vals­ty­bi­nio sim­fo­ni­nio or­ kest­ro vy­riau­sia­sis di­ri­gen­tas. „Te­rem“ kvar­te­tas į Lie­tu­vą šiais me­tais at­vyks­ta su nau­ja pro­gra­ ma. Anks­tes­niais me­tais lie­tu­vių pub­li­ką ste­bi­nu­si ori­gi­na­lio­mis transk­rip­ci­jo­mis ir pa­ra­dok­sa­ lio­mis fan­ta­zi­jo­mis J.S.Ba­cho, W.A.Mo­zar­to, G.Ros­si­ni, G.Bi­ zet, N.Rims­kio-Kor­sa­ko­vo, P.Čai­ kovs­kio, R.Ščed­ri­no, Á.Piaz­zol­ los, N.Ro­tos ir ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­nių te­mo­mis, šį­kart sim­pa­ti­ jas ban­dys pel­ny­ti at­lik­da­ma kū­ ri­nius iš vy­res­nia­jai kar­tai ge­rai ži­no­mų, jau­nys­tę pri­me­nan­čių ki­no fil­mų „Ne­su­gau­na­mie­ji ker­ šy­to­jai“, „Sa­ni­ko­vo že­mė“, „Ne­ pap­ras­tas ste­buk­las“, „So­lia­ris“, „Sep­ty­nio­li­ka pa­va­sa­rio aki­mir­ kų“, „Amar­kor­das“, „Aš­tuo­ni su pu­se“, „Vy­ras ir mo­te­ris“, „Neį­ ma­no­ma mi­si­ja“ ir dau­ge­lio ki­tų.

Pri­kaus­tė dė­me­sį

„Tie­są pa­sa­kius, į kon­cer­tą ėjau su tam tik­ra abe­jo­ne – ar ga­li šie inst­ru­men­tai už­pil­dy­ti kon­cer­ tų sa­lę, kaip įma­no­ma jais at­lik­ti ne vien liau­dies me­lo­di­jas? Bu­vau su­ža­vė­ta, o kar­tu ir la­bai nu­ste­ bu­si. Juk Lie­tu­vo­je ba­la­lai­ka nė­ ra po­pu­lia­rus inst­ru­men­tas, tad prieš kon­cer­tą įsi­vaiz­duo­ti jos ga­ li­my­bes bu­vo sun­ko­ka“, – įspū­ džiais da­li­jo­si R.Ba­ne­vi­čie­nė. Pa­sak jos, šio kvar­te­to sėk­mės prie­žas­tis yra ta, kad jo na­riai – iš­skir­ti­nai vir­tuo­ziš­ki mu­zi­kai ir ta­len­tin­gi, už­val­dan­tys dė­me­ sį sce­nos meist­rai, ku­rių klau­so­ ma­si nuo pir­mos iki pa­sku­ti­nės na­tos. Ji pri­dū­rė, kad „Te­rem“ ket­ver­tas klau­sy­to­jams per­duo­da ga­lin­gą emo­ci­nį už­tai­są. „Aš juos drą­siai ga­lė­čiau pa­va­din­ti gy­vos

VD inf.

Apie kvar­te­tą „Te­r em“ kvar­t e­t as su­s i­k ū­r ė 1986 m. Nuo ta­da mu­z i­kan­tai iš­ lei­do 17 al­bu­mų, o re­per­tua­re jau su­kau­pė dau­giau nei 500 mo­der­ nio­sios ir kla­si­k i­nės mu­zi­kos kū­ ri­nių. Iš vi­so kvar­te­tas jau kon­cer­ta­vo apie 2500 kar­tų dau­g iau nei 60yje ša­l ių. An­samb­l is pri­pa­ž in­tas vie­nu Sankt Pe­ter­bur­go sim­bo­lių, pri­sta­tan­čių sa­vo mies­tą vi­sa­me pa­sau­ly­je. Kur? Vil­niaus kong­re­sų„ rū­muo­se, Vil­niaus g. 6 / 16. Ka­da? Gruo­džio 19 d. 19 val. Kai­na? 34–94 li­tai.

siūlo darbą

paslaugos

PaSlaugoS

PerKa

Kviečia moKyTiS

ĮvairūS

paslaugos

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai. Įmonė greitai suteikia info@gmail.com. 952525 trumpalaikias ir ilgalaikias paskOlas fiziniams ir juridiniams asmenims. 8 656 97 000, www.easyfinance.lt.

Kitos

Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokybė – žema kaina. www.guobosbaldai.lt. Tel. 8 656 69 099.

760904

parduoda

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Įvairūs

1036260

jų dėmesiui. Š. m. birželio 27 d. 16 val.

sisiekti su kad darbų vykdytoju Jaroslavu BazePranešame, 2012 lapkričio 6 d. 10 adresu Vilniaus r., m. Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 val. Pakalniškių kaime, Nemėžio seniūninų Vilniaus k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. joje, rajone, bus atliekami žemės 960926 4167/1002:0027 matavimai. sklypo, kadastrinis Nr.kadastriniai 4162/0200:970, kaKviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka dastriniai matavimai. Prašom gretimo žeUABsklypo, „Baltijos Organizacija”, mės kad.Matavimų Nr. 4162/0200:975, sa- Linkmenų g.13, Tel. 8 601 71 112. vininko Juzef Vilnius. Urbanovič paveldėtojus aukščiau nurodytu laiku atvykti prie žemės976256 sklypo dėl bendros žemės sklypų ribos suderinimo arba kreiptis į ind. įmonę ,,MatininA.Vienuolio g. 6,g.LT–01104 Vilnius Vilnius, kas’’, Rinktinės 55-18, LT-09207 tel. 5)231 247 0382, Tel. (8 5) 3314. Faks.e.(8paštas 5) 262 matininkas@ 9120 konsolidacija.lt. vilnius@vilnius.krantas.lt,

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

1036037

nekilnojamąjį turtą

perKa

Kelionių organizatorius

se priklausančios Janinai Gančierienei, pirmąsias varžytynes. Varžytynės vyks 2012 11 26 13.30 val. Konstitucijos pr. 15/5-74, Vilniuje. Pradinė kaina 112 000 Lt. Varžytynių dalyvio įmoką – 11 200 Lt įnešti į antsKelionių organizatorius tolės Nemiros Šiugždaitės sąskaitą Nr. LT077044060000469161. Parduodamas Ar svajojate aplankyti Niujorką? Norintieturtas yra įkeistas ir areštuotas. jiOapžiūrėti turtą turižavėjo kreiptis galbūt, Jus visada Lasį antstolę. Vegasas –Suinteresuoti asmenys, turintys teises į paršviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? duodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už Atėjo laikas TIKROMS ATOSTOGOMS! antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. tel. (8 5) 274 2742. ypatingąInformacija kainą.

Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga

Parduodamas dviejų kambarių butas Palangos centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A. Tel. 8 603 62 096.

Antstolė Nemira Šiugždaitė skelbia žemės leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 110 Lt (plotas sklypo 0,1850 ha) ir gyvenamojo 01–2013 03Jus 21 į plotas namo (bendras 228,13 nakties kv. m), vaesanKviečiame trumpiausios čių S.Narutavičiaus Niujorkas nuo 2226 Ltg. 10, Vilniuje, nuosakarėlį!

Kelionių organizatorius

929896

UAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: veršelius, galvijus, A.Vienuolio g. 6, avis. Sumokame iš karto. Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613 70 LT-01104 Vilnius 803, 713314. 558, (8 310) 48 323. Tel.8(8601 5) 231 Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt

www.krantas.lt

1036256

A.Vienuolio 6, LT-01104 Vilnius Žemės sklypo,g.kad. Nr. 4110/0200:425, Tel.Vegasas (8Vilniaus 5) 231nuo 3314. Faks.Lt(8 5) 262sen., 9120 PūstaLas esančio r.2871 sav., Zujūnų vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt laukio k., ribų nužymėjimas vietovėje, atliTorontas nuo 2382 Lt kus formavimo ir pertvarkymo projektą, Monrealis nuo 2874 Lt vyks 2012 10 30 10 val. Sklypas ribojasi su Hiustonas nuo Lt Vasaros Ryga–Stokholmas–Ryga sklypu, kad.kruizas Nr. 2964 4110/0200:427, nuosavyKalgaris nuo bės teise nuo 125priklausančiu Lt 3464 Lt Jelenai Doroškevič. Prašom paveldėtojus dalyvauti ženklinime. Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipaInformacija UAB į„Projektita“, Laisvės pr. mo60, Kaina pateikta abi puses su oro uostų laiduokite Vilnius. Tel. 8laive 600 Baltijos 66 692,jūroje! e. paštas projekkesčiais. Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. tita@gmail.com.

1036337 Rezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas paVašingtonas nuo 2526 Lt pildomai. Baltijos jūroje bus ir disko, ir linksmybės iki Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. 955765 Bostonas nuo 2588 Lt Vietų skaičius ribotas. www.krantas.lt ryto! KarščiauSi Kelionių PaSiūlymai Daugiau informacijos

Kelionių Brangiai perkameorganizatorius mišką su žeme arba išsikirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155.

953105

Įvairūs

Kita METAS KELIAUTI Į ŠILTUS KRAŠTUS!

2012 04 20Šarm Vilniaus apygardos teismo nutarEgiptas, El Šeichas timi3*UAB „Joanos avialinijos“ iškelta bankroto viešbutis, viskas įskaičiuota byla7 (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuonakvynės nuo 2157 Lt jančios UAB „Joanos avialinijos“ administratoriumi paskirta UAB VERSLO VALDYMO IR RESKanarų salos, Tenerifė TRUKTŪRIZACIJOS Įgaliotas asmuo 2* apartamentaiCENTRAS. be maitinimo – V.Česonis, tel.nuo 8 686 83Lt541. Prašom iki 2012 7 nakvynės 2104 m. birželio 11 d. imtinai pateikti savo kreditorinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai Indija, Goa 2* viešbutis pusryčiais dienai) kartu pri(bankroto bylossuįsiteisėjimo 10 nakvynių nuo 3459 Lt dedant kreditorinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. TaipJAE, patDubajus prašom nurodyti, ar šių reikalavimų 3* viešbutis su pusryčiais įvykdymas yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu 11 nakvynių 3049 Lt reikalavimą pateiktai yra padaryta.nuo Kreditorinį ti Savanorių pr. 262-105, LT-50204 Kaunas. InTailandas, Bankokas Pataja formacija tel./faks. (8 37)ir229 886. 3* viešbutis su pusryčiais

ru­sų liau­dies inst­ru­men­tus pri­ver­tė pa­klus­ti šiuo­lai­kiš­kai mu­zi­kai.

2012 06 10 11 val. šaukiamas ataskaitinis1036034 974465

rinkiminis SUSIRINKIMAS, kuris svarbaus vyksKauno Kelmi-į Informuojame apie visuomenei Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, jos sodų g. 13.(ir Darbotvarkė: 1. Veiklos statinio – 20-oji gamybinio pastato un. Palangą, Šventąją atgal),(20P1g, nuo 35 Lt. Tel. tvirtinimas. Revizoriaus Nr.ataskaita g. 39A,atas8 1090-3001-4203) 699 99 ir965, 8 612Švitrigailos 222. 227. Vilniuje, kaita ir rekonstravimo tvirtinimas. 3. projekto Sąmatos pradžią. tvirtinimas. 975416 Statinio naudojimo paskirtis – garažų pa4. Įvairūs klausimai. 5. Pirmininko rinkimas. skirties pastatas.rinkimai. Teritorijų planavimo do- nei 6. Revizoriaus Susirinkus mažiau kumentas – teritorijos Švitrigailos,susirinkiPapusei bendrijos narių,tarp pakartotinis nerių ir Tunelio gatvių detalusis planas, reg. mas bus šaukiamas 2012 06 24 11 val. toje Kita Nr.pačioje 469. Projektavimo terminai: 2012 10Bendri15vietoje (ta pati darbotvarkė). 2013 02 25. Projektuotojas ABsąrašu „PramproBIĮ „Kontrastų biuras“ visu parduojos pirmininkė. jektas“, K.Donelaičio g. 60, 44248 Kaunas, da atsargas (įvairias kanceliarines prekes) 960769 projekto vadovas pasiūlytą, J.Ulickas, e.bet paštas už didžiausią ne info@ mažesnę UAB „Nekilnojamojo Turto Projektai” atliepramprojektas.lt tel. (8Pasiūlymai 37) 322 419,teikiami 8 687 neikadastrinius 35 730 Lt ,kainą. iki r. sav., 81ka345. Statytojasmatavimus AB „LietuvosVilniaus geležinke2012 m. birželio 25direkcija, d. imtinai Sudervės sen., k.,uždaruose SB g.„Vilma”, liai“ Keleivių vežimoRastinėnų Pelesos 10, vokuose bankroto administratoriui, UAB „SBS 02111 Vilnius, tel. (8 5) Nr. 2694184/0934:0148), 2054. Pasiūlyskl. Nr. 148 (skl. kad. Legale“, Ukmergės g.pateikti 369A, raštu Vilnius. mus dėl projekto galima ar e.Dauprašom gretimo (neprivatizuoto sodo) sklygiau informacijos tel.2012 (8 2012 5)m.206 8 611 paštu projekto vadovui iki 120799, 04. 8Inpo Nr. 147 savininką birželio d. 10 51 518. formacija apieprie parengtą projektą ir susipaval. atvykti jums priklausančio sklypo ir 971990 žinimo su juoženklinant vietą bei laiką bus skelbiama dalyvauti riboženkliais Boguslapapildomai. Vladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom su-

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

961016

9 nakvynės nuo Lt INFORMACIJA APIE3389 TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Parengtas žemės sklypo, esančio Lvovo Daugiau kelioniųseniūnijoje, pasiūlymų Vilniuje, sklyg. 105A, Šnipiškių po www.krantas.lt. kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 07 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 2011 08 01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. „„Ža­ve­sys: gar­su­sis Sankt Pe­ter­bur­go kvar­te­tas „Te­rem“ tra­di­ci­nius

960851

vybės teise priklausančių Janinai GančieParengtas Nacionalinės žemėsVaržytynės tarnybos prie rienei, pirmąsias varžytynes. Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono vyks 2012 11 26 14 val. Konstitucijos pr. žemėtvarkos skyriaus vedėjo 15/5-74, Vilniuje. Pradinė kainaįsakymas 560 000 dėl sklypodalyvio (kad. įmoką Nr. 4142/0400:228), Lt.žemės Varžytynių – 56 000 Lt esančio Šatrininkų k., Šatrininkų įnešti į antstolės Nemiros Šiugždaitėssen., sąs- VilniausNr. r. sav., formavimo ir pertvarkymo kaitą LT077044060000469161. Par-produodamas turtas yra įkeistas ir areštuojekto patvirtinimo 2012 m. gegužės 10 d. Tetas. Norintieji apžiūrėti turtą turi kreiptisUAB ritorijų planavimo dokumento rengėjas į antstolę. Suinteresuoti asmenys, „EFFECTIVUS“. Tel. 8 646 15 887,turintys e. paštas teises į parduodamą turtą, iki varžytynių effectivus@gmail.com. turi pateikti antstolei savo teises patvirti-961170 687 58dokumentus. 503, +44 778 627 1449. nančius Informacija tel.Informaci(8 5) Sodininkų bendrijos METALURGAS . nariams! ja 2742. – www.lietuvalondonas.com 274

KELIONĖS KELIONĖSAUTOBUSU AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventėirDuobelėje, Latvijoje Juodkalnija–Bosnija Hercegovina–KroaČekijos pilys–Čekijos rojus–Praha tija–Serbija–Albanija – 1350 Lt – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Didingoji ItalijaVaršuvoje ir Kaprio sala – 1747 Lt– 175 Lt Paryžius–Amsterdamas–Liuksemburgas Muziejų naktis (05.19/20) – 1359 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Ryga–Stokholmas–Rundalė – 470 Ltjūros Šiaurės Italija su poilsiu prie –Adrijos Šveicarijos gamtos stebuklai Paryžius–Beniliuksas – 1377 Lt1397 Lt nuo 1197 Lt Praha–Viena–Budapeštas Ryga–Saremos sala–Talinas––627 377LtLt Kroatija nuo 990 Lt pažintinė) nuo Gdanskas–Malborkas–Griunvaldas – 427 Lt Lt Šiaurės Italija (poilsinė 1290 Slidinėjimo kelionės autobusu: Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Kroatija nuo 990 Lt Slidinėjimas Prancūzijoje (Trys Slėniai) – LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt 1470 Lt Ispanija, Kosta Brava (Livinjo) nuo 822 –Lt1490 Lt Slidinėjimas Italijoje Malta – 904 Austrijoje–Šveicarijoje Lt(poilsinės) Slidinėjimas – IŠ VARŠUVOS 1890 Lt Hurgada Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, nuo 935LtLt Slidinėjimas Ispanija, Kosta Dorada 999 Lt Tatrai) Bulgarija nuoSlovakijoje 850 Lt – (Žemieji – 890 Lt Ispanija, Šri Lanka Alikantė nuoUkrainoje 3500– 1108 Lt (Bukovelis) 7 d. – Slidinėjimas Graikija, sala Kreta 1170 Lt – 1128 Lt 850 LtnuoKos Turkija, Antalija –Lt1185lėktuvu: Lt Slidinėjimo kelionės Tunisas nuo 770 Slidinėjimas Andoroje 1290 Lt Bulgarija, Burgas – 1199– Lt Slidinėjimas Italijoje, Šveicarijoje Kroatija, Rijeka – 1279 Lt poilsinės)ir PranIŠ VARŠUVOS (pažintinės cūzijoje (Aostos slėnis) lėktuvu – 1490 Lt Turkija, Marmaris 1289 Kruizas Nilu nuo 2038 LtLt Slidinėjimas Italijoje (Vialattea) lėktuvu Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas – 1650 Lt LĖKTUVUnuo IŠ VILNIAUS: Portugalija, Algarvė Marokas 2634 Lt– 1899 Lt Ispanija, Brava, Kosta Dorada nuo Kuba nuoKosta 5853 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) 1979 Lt; Malta – 904 Lt; Graikija, ChalkiEgiptas, Hurgada nuo 995Alikantė Lt dikė – 1099 Lt; Ispanija, – 1108; IŠ RYGOS:Kos Bulgarija – 995 Graikija, salaLt– 1128 Lt; Turkija, AntaTailandas (pažintinė – nuo 5218Lt;Lt lija – 1295 Lt; Bulgarija, Burgas – 1185 Turkija – 1078 Lt poilsinė) Šri Lanka – 3500 Lt IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Egiptas, Tunisas –Hurgada 770 Lt nuo 869 Lt Ispanija, – 1499(pažintinės Lt LĖKTUVUMaljorka IŠ VARŠUVOS – poilTurkija, sinės) Antalija – 889 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija,Rijeka Kreta –– 99 Lt Lt; Turkija, MarmaKroatija, 1489 Mažieji Laukystos piratai Bulgarija, – 1099 Lt 370 Lt– 1999 Lt ris 1620 Lt;Varna Portugalija, Algarvė Holivudo akademija 599 LtLt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Portugalija, Algarvė – 2239 Mes jėga 450 Ltnuo 1440 Lt; Bulgarija Egiptas, Hurgada –STOVYKLOS 1595 Lt; Turkija – 1440 Lt; Šri Lanka – Žaidimų galaktika 450 Lt LIETUVOJE 3500 Lt;indėnai Kreta –atkeliauja 1170 Lt į Lietuvą 450 Lt Apači Pasaka nuo 550 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poAvataro–nuotykiai Raganė 550 Lt kartu 450 Lt ilsinės) Mes šampinjonai 450 Kruizas Nilužmogus nuo 1440 Lt;Ltaš! Izraelis–Egiptas Laimingas – tai 600 Lt nuo 1678 Lt; Marokas – 2634499 Lt; Kuba Aplink Lt – Top Fun pasaulį 640 Lt per 7 dienas 5853 Lt pasaulis 595 Lt Mano AVIABILIETAI Kitasinternetu: variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Pirkti www.lek.lt Dodi 550 Lt Anglų kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt (yra ir pigios aviakompanijos) KELTAI STOVYKLOS1699 UŽSIENYJE Bulgarijoje Lt Ryga–Stokholmas; Stovykla Ukrainoje „Pribrežnyj“ Kroatijoje 2149 Lt Talinas–Helsinkis; Talinas–Stokholmas; Ventspilis–Nynes60 Lt dienai hamnas; Klaipėda–Karlshamnas (spec. Kryme „Saliut“ 1699 Lt (spec. pasiūAVIABILIETAI* pasiūlymas); Klaipėda–Kylis Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka(spec. nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 lymas); Klaipėda–Zasnicas pasiūlymas); Turku–Alando *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt salos–Stokholmas. Konferencijos kiti Jūsų Juodkalnijojeir 1899 Lt kompanijos renginiai Baltijos jūroje!

KELTŲ AnglųBILIETAI kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI* KRUIZAI Talinas–Helsinkis Viduržemio jūrojeLt(spec. kaina) Delis nuo 1870 Karibų jūroje (spec. Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt kaina) Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) Ventspilis–Nyneshamnas Seulasjūroje – 2308 Lt Baltijos Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) VIZOS (spec. pasiūlymas) Į Klaipėda–Kylis Rusiją nuo –260 Lt, Lt Baltarusiją nuo 85 Lt Bankokas 2409 Klaipėda–Zasnicas Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi puses KELTAI VIZOS Joninės Baltijos jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas)


Orai

Antroje savaitės pusėje Lietuvoje daugės kritulių, bus gana vėsu. Artimiausią naktį gali pašalti. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną šalyje bus 7–9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur protarpiais lis. Naktį temperatūra sieks 1–8, dieną – 6–9 laipsnius šilumos. Penktadienį numatoma šlapdriba.

Šiandien, spalio 24 d.

+7

+9

+7

Telšiai

Šiauliai

+8

Klaipėda

Panevėžys

+7

Utena

+9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

8.06 17.59 9.53 15.46 1.52

298-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 68 dienos. Saulė Skorpiono ženkle.

+8Kaunas

Pasaulyje Atėnai +18 Berlynas +14 Brazilija +31 Briuselis +20 Dublinas +11 Kairas +30 Keiptaunas +24 Kopenhaga +11

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+17 +18 +1 +5 +19 +7 +20 +23

orai vilniuje Šiandien

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+11 +9 +23 +24 +9 +27 +21 +8

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+7

Alytus

1–4 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+8

+6

+2

5

+5

+7

+4

+1

4

+1

+2

+1

–3

8

Jungtinių Tautų Organizacijos diena Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena 1725 m. mirė italų kompozitorius Alessandro Scarlatti. 1857 m. Šefilde įkurtas pirmas pasaulyje futbolo klubas. 1882 m. gimė vengrų ir austrų kompozitorius, vienas žymiausių Vienos naujosios operetės kūrėjų Imre Kálmánas. 1893 m. gimė JAV keliautojas, režisierius ir prodiu-

penktadienį 1985 m. gimė anglų futbolininkas Wayne’as Rooney.

seris Merianas Cooper, „King Kongo“ kūrėjas. 1940 m. gimė lietuvių rašytoja, literatūros kritikė Birutė Baltrušaitytė-Masionienė. 1945 m. JTO oficialiai pradėjo savo veiklą. 1964 m. mirė vienas žymiausių lietuvių skulptorių Juozas Mikėnas. 1979 m. gimė lietuvių krepšininkas Marijonas Petravičius.

prizas Šią savaitę laimėkite Oliverio Polako knygą „Man galima, aš žydas“.

Būdamas trisdešimties O.Polakas ryžtasi parašyti knygą be tabu. Pokštaudamas aiškina, „ką jis turi bendra su popiežiumi ir Alfu ir kodėl Papenburgo gyventojas yra lyg lašiša tarp emslandiečių. Jis pasakoja apie savo mamos griežtą būdą, privertusį jį griebtis psichoterapijos, laiką, praleistą žydų ortodoksų internate Anglijoje, išgyventą sėklidžių vėžį. Be to, piktinasi, kad Hitleris nenutiesė greitkelio į Osnabriuką. Kartais peržengdamas visas ribas. Tačiau... jam galima, juk jis žydas!“.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, spalio 30 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Aretas, Daugailas, Gilbertas, Rapolas, Švitrigaila, Švitrigailė

horoskopai

ketvirtadienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+8

+7

4

5

6

7

8

9

10

11

Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių tyrinėdamas savo jausmus ir bendraudamas su artimais žmonėmis. Teigiamai vertinsite paslaptingus savo charakterio bruožus ir sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Jūs labai energingas ir aktyvus, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Tačiau laikykitės numatyto plano, kad nepristigtumėte jėgų. Dvyniai (05 21–06 21). Galimi konfliktai ir skaudūs įžeidimai. Nevarginkite savo galvos sudėtingomis mintimis, imkitės įprastų reikalų arba tiesiog pasivaikščiokite po parką ar mišką. Vėžys (06 22–07 22). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Ši situacija sukels naujų, bet nelabai malonių jausmų. Verčiau kuriam laikui atsiribokite nuo nemielų dalykų. Liūtas (07 23–08 23). Labai energingas laikotarpis, tinkantis planams įgyvendinti arba rūpintis turimu verslu. Būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Tačiau nepraraskite saiko. Mergelė (08 24–09 23). Norėsite daug kalbėti, išsakyti naujas idėjas. Pasinaudokite šia puikia savo būsena ir apgalvokite bei įgyvendinkite neatidėliotinus reikalus, planus. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Skorpionas (10 24–11 22). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjerą remsitės savo idėjomis ir įgyta patirtimi. Šaulys (11 23–12 21). Galimi nesutarimai ir konfliktai su jaunais žmonėmis. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Ožiaragis (12 22–01 20). Sprendimai, susiję su karjera, gali turėti įtakos jūsų saugumui ir atmosferai namuose. Rodos, pats paprasčiausias sprendimas gali būti kenksmingas jūsų sveikatai. Vandenis (01 21–02 19). Dėl skirtingų vertybių ir skonio nesuprasite kito žmogaus, o šis gali jums mesti iššūkį. Neskubėkite ginčytis, geriau dar kartą išklausykite savo pašnekovą ir pasistenkite jį suprasti. Žuvys (02 20–03 20). Būsite teigiamai nusiteikęs savo ir kitų atžvilgiu, lengvai spręsite svarbias problemas. Labiau pasikliaukite savimi.

2012-10-24 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you