Page 1

TODĖL, KAD ESU VILNIETIS Tikros sostinės naujienos

Trečiadienis, spalio 17 d., 2012 m. Nr. 243 (1442) 

Eu­ro­par­la­men­ta­ ras Z.Bal­čy­tis ir ki­ti jo ko­le­gos sa­ko vi­ sai ne­no­rin­tys grįžti į Lie­tu­vos Seimą. Lietuva 7p.

Vy­riau­sybės siū­lo­mas kitų metų biud­že­tas – be­veik toks pat,­ koks ir šių­me­tis, tik tru­putį skal­ses­nis. Ekonomika 9p.

diena.lt

Buvęs Bos­ni­jos serbų ly­de­ris­ R.Ka­rad­ži­čius norėtų tai­kos­ pre­mi­jos. Pasaulis 12p.

Mies­te bręsta per­vers­mas

1,30 Lt

Uni­ver­si­tetų iš­tek­liai būtų pa­nau­do­ti efek­ty­viau, jei­ gu uni­ver­si­te­tai įver­tintų dar­bo rin­kos po­ky­čius. Vals­tybės ­ kont­ro­lierė ­ Giedrė Šve­dienė

6p.

Miestas

3p.

Ver­tin­to­jai – dar pa­slap­tis Kol kas neatsk­leid­žia­ma, kas ver­tins pa­mink­lo Lu­kiš­kių aikštė­je kon­kur­ so da­ly­v ių pa­si­ū ly­mus, nors ko­m i­ si­ja tam dar­bui su­da­r y­ta prie­š pu­ sant­ro mėne­sio. Tai ža­da­ma pa­da­ ry­ti „ar­ti­miau­sio­je atei­ty­je“. Pro­jek­to kon­kur­so re­zul­tatų ti­ki­ma­si su­lauk­ ti gruodį, po to už aikštę taps at­sa­ kin­ga sa­v i­val­dybė.

Menas „„ Išbandymas: Sei­mo rin­ki­mai ga­li tap­ti ka­ta­li­za­to­riu­mi, ku­ris at­neš po­ky­čių ir Vil­niaus sa­vi­val­dybės vald­žios viršūnė­se. 

Po Sei­mo rin­kimų – su­ju­di­mas ir Vil­niaus sa­vi­val­dybė­je. Vie­ni sos­tinės po­li­ti­kai ren­ gia­si į par­la­mentą, ki­ti, pa­drąsin­ti Artū­ro Zuo­ko par­ti­jos ne­sėkmės, svars­to, kad at­ėjo me­tas po­ky­čiams ir mies­to vald­žio­je.

Ig­nas Ja­čaus­kas, And­re­jus Žu­kovs­kis Ren­gia in­ter­pe­lia­ciją

Vil­niaus me­ro A.Zuo­ko par­ti­jai pa­ty­rus vi­sišką pra­laimė­jimą Sei­ mo rin­ki­muo­se, Vil­niu­je jau ren­ gia­ma­si per­vers­mui: šal­ti­niai sa­ vi­val­dybė­je tvir­ti­na, kad me­rui pa­reng­ta ir in­ter­pe­lia­ci­ja dėl ne­ kont­ro­liuo­ja­mos si­tua­ci­jos ši­lu­

Re­zul­ta­tus spėjo ga­na tiks­liai Paaiškė­jo mėnesį tru­ku­sio „Vil­ niaus die­nos“ kon­kur­so skai­ty­to­ jams „Sei­mo rin­kimų ora­ku­las“ nu­galė­to­jai.

„„Įžval­gos: ne vi­si kon­kur­so da­ly­viai, spėda­mi rin­kimų re­zul­ta­tus, šaudė

taik­liai, bet kai ku­rie pa­de­monst­ra­vo tik­rai puikų po­li­tinį išp­ru­simą. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Į dien­raš­čio re­dak­ciją gau­siai plūdu­sios an­ke­tos ro­do, kad žmo­ nės daž­niau­siai spėjo, jog apy­gar­ do­se ge­riau­siai pa­si­ro­dys tie kan­di­ da­tai, ku­rie jau yra ne­blo­gai ži­no­mi pla­čia­jai vi­suo­me­nei. Ta­čiau rin­ kimų pir­mo­jo tu­ro re­zul­ta­tai įro­ dė, kad bu­vo ne vi­sai taip. Plačiau skaitykite

Miestas

4

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

mos bei van­dens ūky­je. Me­ro po­ li­ti­nes gre­tas pa­lik­ti ren­gia­si kai ku­rie jo bend­ra­žy­giai. Jau po rin­kimų paaiškė­jus, kad sos­tinės me­ro A.Zuo­ko va­do­vau­ja­ ma po­li­tinė par­ti­ja „Sąjun­ga TAIP“ ne­su­gebė­jo už­si­tik­rin­ti bent men­ kiau­sio rinkėjų pa­lai­ky­mo, van­de­ nys ėmė drums­tis ir sa­vi­val­dybės ta­ry­bos val­dan­čio­jo­ je koa­li­ci­jo­je.

2

13p.

Kūdikio sulauks būdama žmona


2

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Į ke­lią – ly­di­mi ne­sklan­du­mų Vil­niu­je va­kar pra­dė­ju­si veik­ ti nau­ja sa­vi­val­dy­bės įkur­ta tak­ si bend­ro­vė „Vil­nius ve­ža“ neiš­ ven­gė ne­sklan­du­mų.

Įmo­nės „Vil­nius ve­ža“ di­rek­to­rius Ro­lan­das Sta­tu­le­vi­čius BNS tei­gė, kad nau­jie­ji au­to­mo­bi­liai pra­dė­jo va­ži­nė­ti va­kar, nors sa­vi­val­dy­bės dis­pe­če­ri­nė­je tar­ny­bo­je BNS va­ kar ry­tą aiš­kin­ta, kad nau­jus au­ to­mo­bi­lius bus ga­li­ma iš­si­kvies­ti tik ki­tą sa­vai­tę. Vė­liau BNS žur­na­lis­tui per dis­ pe­če­rę vis dėl­to pa­vy­ko iš­si­kvies­ ti nau­ją „Ford“ tak­si au­to­mo­bi­lį. Jo vai­ruo­to­jas pa­sa­ko­jo, kad va­kar ry­tą pra­dė­jo va­ži­nė­ti tik še­ši nau­ ji au­to­mo­bi­liai, nes ki­ti vai­ruo­to­ jai dar ne­tu­ri li­cen­ci­jų. Pa­sak jo, dėl tech­ni­nių iš­kvie­ti­mo sis­te­ mos ne­sklan­du­mų vai­ruo­to­jai iki maž­daug 11 val. ne­ga­vo pra­ne­ši­ mų apie iš­kvie­ti­mus. „Vil­nius ve­ža“ iš bend­ro­vės „Inch­ca­pe Mo­tors“ lai­ki­nai iš­ si­nuo­mo­jo de­šimt au­to­mo­bi­lių „Ford C-Max“. Ge­gu­žės pa­bai­go­je įmo­nė pa­ skel­bė 100 au­to­mo­bi­lių tre­jų me­tų nuo­mos kon­kur­są, ta­čiau jis už­si­ tę­sė dėl per di­de­lių pa­siū­ly­tų kai­

„„Ne­pa­si­ruo­šė: va­kar ry­tą pra­dė­jo va­ži­nė­ti tik še­ši įmo­nės „Vil­nius ve­

ža“ au­to­mo­bi­liai, nes ki­ti vai­ruo­to­jai dar ne­tu­ri li­cen­ci­jų. 

nų. Šių me­tų va­sa­rį, po po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros ir mo­kes­čių ins­pek­ to­rių tak­si įmo­nė­se at­lik­tų kra­tų, Vil­niaus val­džia įstei­gė dis­pe­če­ri­ nę, ku­ri ap­tar­nau­ja sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čius tak­sis­tus, o nuo ant­ra­ die­nio – ir įmo­nės „Vil­nius ve­ža“ tak­sis­tus. Bend­ro­vės „Vil­nius ve­ža“ tak­si au­to­mo­bi­liais nu­va­žiuo­to vie­no

Rū­tos Gri­go­ly­tės nuo­tr.

ki­lo­met­ro kai­na die­ną yra 2,39 li­ to, nak­ti­nis ta­ri­fas (nuo 22 iki 6 val.) – 2,99 li­to, o įsė­di­mo mo­ kes­tis – 3,9 li­to. Tuo pa­čiu nu­me­riu iš­si­kvie­tus ne įmo­nės „Vil­nius ve­ža“ vai­ruo­ to­jus, vie­no ki­lo­met­ro kai­na sie­ kia 2,2 li­to, o įsė­di­mo mo­kes­tis – 2 li­tus. VD, BNS inf.

Gyventojus įs­pės ne tik si­re­nos Šian­dien prieš vi­dur­die­nį bus tik­ ri­na­ma gy­ven­to­jų per­spė­ji­mo sis­ te­ma.

Kaip tei­gia­ma Prieš­gais­ri­nės ap­ sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­ to (PAGD) pra­ne­ši­me, šiandien 11.52 val. ša­lies gy­ven­to­jai gir­dės si­re­nas ir gaus pra­ne­ši­mus į sa­vo mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus apie gy­ ven­to­jų per­spė­ji­mo sis­te­mos pa­ tik­ri­ni­mą. Šiuo me­tu de­par­ta­men­tas, įgy­ ven­din­da­mas pro­jek­tą „Gy­ven­ to­jų per­spė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo, nau­do­jant vie­šų­jų jud­rio­jo te­le­ fo­no ry­šio pa­slau­gų tei­kė­jų tink­lų inf­rast­ruk­tū­rą, sis­te­mos su­kū­ri­ mas“, įdie­gė gy­ven­to­jų per­spė­ji­ mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­mą, ku­ri per­spė­ja ir in­for­muo­ja gy­ven­to­ jus apie gre­sian­čią ar su­si­da­riu­sią ekst­re­ma­lią­ją si­tua­ci­ją trum­pai­ siais pra­ne­ši­mais tie­sio­giai į mo­ bi­liuo­sius te­le­fo­nus. To­dėl vyk­dant šį pa­tik­ri­ni­mą gy­ven­to­jai bus in­for­muo­ja­mi ne tik per Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį ra­di­ ją ir te­le­vi­zi­ją, re­gio­ni­nius bei vie­ ti­nius trans­liuo­to­jus, bet ir trum­

Įta­ria­mo­ji yra ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ ria­mo bu­vu­sio Vil­niaus apy­gar­ dos teis­mo tei­sė­jo Ry­šar­do Skir­ tu­no su­tuok­ti­nė. Pir­ma­die­nį pro­ku­ra­tū­ra by­lą su kal­ti­na­muo­ju ak­tu per­da­vė Vil­ niaus mies­to 3-ia­jam apy­lin­kės teis­mui. Kaip nu­ro­do­ma STT pra­ne­ši­ me, ad­vo­ka­tė T.Skir­tun įta­ria­ma

Mies­te bręs­ta Sa­v i­val­dy­b ės ta­ry­b os 1 opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys po­li­ti­kai „Vil­niaus die­nai“ pa­tvir­

„„Pa­tik­ri­ni­mas: iš­gir­dus si­re­nas, gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma įsi­

jung­ti ra­di­ją ar te­le­vi­zi­ją ir iš­klau­sy­ti skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją. 

pai­siais pra­ne­ši­mais į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Si­re­nos kauks tris mi­ nu­tes. Joms nu­ti­lus, 11.55 val., per Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pro­ gra­mas ar­ba re­gio­ni­nes bei vie­ti­ nes ra­di­jo pro­gra­mas gy­ven­to­jams bus skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja. Iš­gir­dus si­re­nas, gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma įsi­jung­ti ra­di­ją ar te­le­vi­zi­ją ir iš­klau­sy­ti skel­bia­

Ne­ri­jaus Jan­kaus­ko nuo­tr.

mą in­for­ma­ci­ją. Pap­ras­tai si­re­nos įjun­gia­mos du kar­tus per me­tus, kai tik­ri­na­ma gy­ven­to­jų per­spė­ji­ mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­ma. Gre­siant ar su­si­da­rius ekst­re­ ma­lia­jai si­tua­ci­jai ša­ly­je, gy­ven­ to­jai per­spė­ja­mi įjun­giant si­re­nas ar pra­ne­ši­mais į mo­bi­liuo­sius te­ le­fo­nus. VD, BNS inf.

Advokatė klimps­ta pa­skui vy­rą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Vil­niaus val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­ gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me įta­ ri­mai dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­ mo ir do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo pa­reikš­ti sos­ti­nės ad­vo­ka­tei Tat­ ja­nai Skir­tun.

„„Gal­vo­so­pis: A.Zuo­ko bė­dos ne­si­bai­gė fias­ko Sei­mo rin­ki­muo­se – da­bar jam

tuo, kad, siek­da­ma ati­dė­ti Pa­ne­ vė­žio apy­gar­dos teis­mo nu­ma­ty­tą teis­mo po­sė­dį, ku­ria­me tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­mas jos gi­na­mo nu­teis­to­jo M.S. ape­lia­ci­nis skun­das, su­kurs­tė Vil­niu­je esan­čios me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės dar­ buo­to­ją J.P. su­klas­to­ti me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą, jog M.S. ne­ga­li at­vyk­ti į teis­mo po­sė­dį dėl li­gos. Suk­las­to­ta me­di­ci­ni­nė pa­žy­ma bu­vo pa­teik­ta Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mui ir M.S. ape­lia­ci­nio skun­do nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas. Įta­ri­mas dėl su­klas­to­to do­ku­ men­to pa­nau­do­ji­mo pa­reikš­tas ir ad­vo­ka­tės gi­na­ma­jam M.S. Ba­ lan­džio 10 d. Vil­niaus apy­gar­dos

teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­ riaus tei­sė­jo 51 me­tų R.Skir­tu­no ka­bi­ne­te bu­vo at­lik­ta kra­ta ir ras­ ta 30 tūkst. li­tų – jie ga­lė­jo bū­ ti per­duo­ti kaip ky­šis. Įta­ria­ma, kad ky­šis ga­lė­jo bū­ti per­duo­tas sie­kiant pa­lan­kaus spren­di­mo vil­nie­čio Lai­mo­no Jur­ge­le­vi­čiaus bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. R.Skir­tu­ nas sa­vo pa­ra­šu pa­tvir­ti­no, kad iš ad­vo­ka­to Vi­tol­do Pet­ra­vi­čiaus ga­vo pa­ke­tą. Ja­me STT ap­ti­ko pi­ ni­gus. Pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, su­tuok­ti­nių bau­džia­mo­sios by­los nė­ra tar­pu­ sa­vy­je su­si­ju­sios, tai skir­tin­gi iki­ teis­mi­niai ty­ri­mai. VD, BNS inf.

ti­no, kad me­rui pa­ruoš­ta in­ter­pe­ lia­ci­ja, ku­ri tu­rė­tų bū­ti svars­to­ma ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ją esą pa­lai­ko ir da­lis da­bar­ti­nės val­ dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vų. „Jau pa­ruoš­tas in­ter­pe­lia­ci­jos teks­tas. Kol kas dar žval­go­mės, sa­vo nuo­mo­nės kol kas ne­pa­reiš­kė so­cial­de­mok­ra­tai, nes nu­ša­li­nus R.Ado­ma­vi­čių jie su­var­žy­ti, ne­ga­li at­lik­ti jo­kių veiks­mų. Bet, ma­nau, pa­si­bai­gus ant­ra­jam rin­ki­mų tu­rui vis­kas tu­rė­tų spręs­tis“, – tvir­ti­no kon­ser­va­to­rių at­sto­vas Vil­niaus ta­ ry­bo­je Vi­das Ur­bo­na­vi­čius.

čių skan­da­lų – ne­se­niai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­li­ko kra­tas „Vil­ niaus van­de­ny­se“, Fi­nan­si­nių nu­ si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba pra­dė­ jo ty­ri­mą dėl „Vil­niaus ener­gi­jos“ veiks­mų bio­ku­ro įmo­nėms su­krau­ nant de­šimt­mi­li­jo­ni­nį pel­ną iš Vil­ niaus ši­lu­mos var­to­to­jų.

Vi­das Ur­bo­na­vi­čius:

Sa­vo nuo­mo­nės kol kas ne­pa­reiš­kė so­ cial­de­mok­ra­tai, nes nu­ša­li­nus R.Ado­ma­ vi­čių jie su­var­žy­ti.

Jau­tė par­tne­rių spau­di­mą

Apie tai, kad ne vi­si sos­ti­nės po­li­ti­ kai pa­ten­kin­ti A.Zuo­ko me­ra­vi­mu, už­si­me­na ne tik opo­zi­ci­jos at­sto­ vai, bet ir kai ku­rie val­dan­čio­sios Vil­niaus koa­li­ci­jos na­riai. „Ne­bu­vo­me dau­gu­ma Vil­niaus ta­ry­bo­je ir po šių Sei­mo rin­ki­mų tai ne­si­kei­čia, ta­čiau šis tas vis dėl­to kei­čia­si. Vi­suo­met bu­vo opo­na­vi­ mo iš cent­ri­nės val­džios, iš Vy­riau­ sy­bės. Vil­nius bu­vo spau­džia­mas, da­bar to ne­be­bus. Kai tu­rė­si­me dau­gu­mą res­pub­li­kos mas­tu, tai ir Vil­niaus ta­ry­bo­je mū­sų bal­sas bus la­biau gir­di­mas, pa­leng­vės mums ga­li­my­bės įgy­ven­din­ti sa­vo pro­gra­ mi­nes nuo­sta­tas. Nes iki tol bū­da­vo įvai­riai, kil­da­vo truk­džių iš stip­res­ nių par­tne­rių, jau­čiančių sa­vo ga­ lią“, – „Vil­niaus die­nai“ kal­bė­jo vie­tą Sei­me jau už­si­tik­ri­nęs Dar­bo par­ti­jos na­rys Ša­rū­nas Bi­ru­tis. Vi­lio­ja me­ro ša­li­nin­kus

In­ter­pe­lia­ci­jos teks­te tvir­ti­na­ma, kad sos­ti­nės me­ras pra­ra­do po­li­ti­ nį pa­si­ti­kė­ji­mą dėl sos­ti­nės ši­lu­mos bei van­dens ūkio įmo­nes kre­čian­

Anot V.Ur­bo­na­vi­čiaus, svars­to­ ma ne tik dėl nau­jos kan­di­da­tū­ros į me­ro po­stą, bet bus sie­kia­ma pa­ keis­ti ir da­bar­ti­nį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, il­ga­me­tį A.Zuo­ko bend­ ra­žy­gį Val­dą Kli­man­ta­vi­čių. Sos­ti­nės po­li­ti­kai nea­be­jo­ja, kad apie to­kius sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pla­nus ži­no ir pa­ts me­ras. V.Ur­bo­na­vi­čius už­si­mi­nė, jog šiuo me­tu ak­ty­viai vyks­ta po­kal­ biai su kai ku­riais „Są­jun­gos TAIP“ at­sto­vais, ku­rie po pa­sta­rų­jų įvy­kių taip pat ėmė jaus­tis ne­tvir­tai. „Vie­nas ar du žmo­nės taip pat ga­li pe­rei­ti. Kur – kol kas ne­si­no­ri sa­ky­ti, bet tai sprę­sis ar­ti­miau­siu me­tu“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas. Lin­kę ženg­ti į Sei­mą

Net jei­gu me­ro opo­nen­tams ir ne­ pa­vyks nu­vers­ti A.Zuo­ko, jau da­bar aiš­ku, kad po­ky­čių Vil­niaus mies­ to ta­ry­bo­je vis tiek bus. Ma­žiau­ siai vie­nas Dar­bo par­ti­jos at­sto­ vas, so­cial­de­mok­ra­tas ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­


3

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

miestas

10p.

S.Krupeckaitė ruošiasi Europos dviračių treko čempionato kovoms.

Ver­tin­to­jus vis dar sle­pia Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Kol kas neatsk­lei­džia­ma, kas ver­ tins pa­mink­lo Lu­kiš­kių aikš­tė­je kon­kur­so da­ly­vių pa­siū­ly­mus, nors ko­mi­si­ja tam dar­bui su­da­ ry­ta prieš pu­sant­ro mė­ne­sio. Tai ža­da­ma pa­da­ry­ti „ar­ti­miau­sio­je atei­ty­je“.

Kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­lū­ nas rugp­jū­čio 27 d. su­da­rė Lie­ tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­ tė­je me­ni­nės idė­jos pro­jek­tų ver­ti­ ni­mo ko­mi­si­ją, ku­ri or­ga­ni­zuos ir at­liks kon­kur­są bei įver­tins kon­ kur­si­nius pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­ mus. Ko­mi­si­ja rug­sė­jo 6 d. pa­tvir­ ti­no pro­jek­tų kon­kur­so są­ly­gas. Anks­tes­nia­me Kul­tū­ros mi­nis­ te­ri­jos pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad ko­mi­si­ją su­da­ro de­vy­ni kū­ry­bi­ nių or­ga­ni­za­ci­jų de­le­guo­ti na­riai, jai va­do­vau­ja kul­tū­ros mi­nist­ras. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, kol kas ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kas su­ da­ro ko­mi­si­ją, – tai bus at­skleis­ta ar­ti­miau­siu me­tu. „Ka­dan­gi tai vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ra, pir­miau­sia tu­ri bū­ti

pa­skelb­ta bū­si­mo kon­kur­so tech­ ni­nė spe­ci­fik ­ a­ci­ja, tik vė­liau vi­ si kon­kur­so do­ku­men­tai ga­li bū­ti iš­siųs­ti pub­li­kuo­ti Vie­šų­jų pir­ki­ mų tar­ny­bai“, – aiš­ki­na­ma Kul­tū­ ros mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­me.

Ko­mi­si­ją su­da­ ro de­vy­ni kū­ry­bi­ nių or­ga­ni­za­ci­jų de­ le­guo­ti na­riai, jai va­do­vau­ja kul­tū­ros mi­nist­ras. Tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja bu­vo skel­bia­ma Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir pa­sta­bas dėl jos bu­vo ga­li­ma teik­ti nuo rug­sė­jo 24 iki spa­lio 5 d. Pas­ta­bų ir pa­siū­ ly­mų iš vi­suo­me­nės ne­gau­ta. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba spa­ lio 12 d. pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­ mus dėl pro­jek­tų kon­kur­so do­ku­ men­tų. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja šiuo me­tu jau yra pa­ko­re­ga­vu­si pa­ siū­ly­mus ir vi­sus kon­kur­so do­ku­ men­tus skelbs ar­ti­miau­siu me­tu. Do­ku­men­tuo­se bus ma­to­mi pro­

jek­tų pa­tei­ki­mo ter­mi­nai, ko­mi­si­ jos su­dė­tis ir ki­tos są­ly­gos, ku­rios dar ne­bu­vo nu­ro­dy­tos tech­ni­nė­je spe­ci­fi­ka­ci­jo­je. Kon­kur­so tech­ni­nės spe­ci­fi­ ka­ci­jos pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad pro­jek­tas tu­ri bū­ti pri­tai­ky­tas prie „Pa­le­ko archs­tu­di­jos“ Lu­ kiš­k ių aikš­t ės re­konst­r uk­c i­ jos pro­jek­to „Ra­my­bė“ erd­vės ir mas­te­lio. Bend­ro­vė „Pa­le­ko archs­tu­di­ja“ yra lai­mė­ju­si Ap­ lin­kos mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­tą Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tės ar­chi­ tek­tū­ri­nio su­tvar­ky­mo idė­ji­nio pro­jek­to kon­kur­są. Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ ni­mo pa­mink­le tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ tas už­ra­šas „Ko­vo­ju­siems ir žu­ vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę“. Taip pat už­ra­šai, įvar­di­jan­tys įvai­rius ko­vų už Lie­tu­vos lais­vę lai­ko­tar­ pius. Pro­jek­te tu­ri bū­ti in­teg­ruo­ta ug­nis ar­ba jos sim­bo­li­nė iš­raiš­ka, na­cio­na­li­niai sim­bo­liai ir ne­ži­no­ mo par­ti­za­no ka­pas. Pro­jek­to kon­kur­so re­zul­ta­tų ti­ ki­ma­si su­lauk­ti gruo­dį. Pa­si­bai­ gus šiam pro­jek­to kon­kur­sui, Lu­ kiš­kių aikš­tės skly­pą nu­ma­to­ma per­duo­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dy­bės nuo­sa­vy­bėn.

am teks su­kti gal­vą, kaip iš­sau­go­ti Vil­niaus me­ro kė­dę. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

a per­vers­mas sto­vas bū­da­mas Vil­niaus ta­ry­bos na­riu už­si­tik­ri­no vie­tą bū­si­mos ka­ den­ci­jos Sei­me. Nė vie­nas jų pa­si­ lik­ti se­nų­jų pa­rei­gų ne­ke­ti­na. Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Š.Bi­ru­tis, so­cial­de­mok­ra­tas Ju­ras Po­že­la ir LLRA at­sto­vas Ju­ze­fas Kviet­kovs­ kis jau da­bar ga­li krau­tis la­ga­mi­ nus ir kraus­ty­tis iš Vil­niaus mies­ to ta­ry­bos į Sei­mo rū­mus. Vi­si jie dėl rei­tin­ga­vi­mo ir vie­tos par­ti­jos są­ra­še bu­vo iš­rink­ti Sei­mo na­riais dau­gia­man­da­tė­se apy­lin­kė­se. Par­la­men­ta­ro pa­rei­gų pa­gal įsta­ ty­mą kiek­vie­nas iš jų ga­li at­si­sa­ky­ ti ir per­duo­ti jas ki­tam pa­gal są­ra­ šą par­ti­jos na­riui, bet, at­ro­do, to ne­bus. Bent jau tai ti­ki­no dien­raš­ čio kal­bin­ti po­li­ti­kai. Vi­siems jiems Sei­mo na­rio var­das at­ro­do la­biau tin­kan­tis nei tie­siog ta­ry­bos na­rio. So­cial­de­mok­ra­tas J.Po­že­la pir­ ma­ja­me rin­ki­mų tu­re pra­lai­mė­jo vien­man­da­tė­je apy­lin­kė­je. Tačiau, po­li­ti­ką iš­gel­bė­jo par­ti­niai są­ra­šai – jie ir at­vė­rė jam iš­sva­jo­tą ke­lią į par­la­men­tą. „Esu ap­si­spren­dęs ei­ti į Sei­mą. Ti­kė­jau­si, kad bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bus ge­res­ni, ta­čiau vis vien dė­ko­ju vi­siems tiems, ku­rie už ma­ne bal­ sa­vo. Ne­nu­vil­si­me rin­kė­jų ir tik­rai dirb­si­me ne­nu­leis­da­mi ran­kų“, – ti­ki­no J.Po­že­la, sa­vo pa­rei­gas Vil­ niaus ta­ry­bo­je be są­ži­nės grau­ža­ ties per­lei­sian­tis par­ti­jos bi­čiu­liui Ri­man­tui Vait­kui. Lau­kia ant­ro­jo tu­ro

Š.Bi­ru­tis taip pat pla­nuo­ja ženg­ti į Sei­mą, ta­čiau tik tuo­met, kai su­ lauks bal­sa­vi­mo ant­ra­ja­me tu­re sa­ vo vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. „Iš kar­to pir­ma­ja­me tu­re ne­ lai­mė­jau, bet ato­trū­kis nuo kon­ ku­ren­to la­bai di­de­lis, be­veik dvi­ gu­bas, to­dėl ti­kiuo­si, kad rin­kė­jai pa­lai­kys ma­ne. Tuo­met, kai bū­siu

iš­rink­tas vien­man­da­tė­je apy­lin­ kė­je, pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­siu, pa­gal įsta­ty­mą pri­va­lė­siu ei­ti į Sei­mą“, – tei­gė Ig­na­li­nos-Šven­čio­nių vien­ man­da­tė­je apy­gar­do­je kan­di­da­ tuo­jan­tis po­li­ti­kas. Pa­sak Š.Bi­ru­čio, vi­siš­kai ne­svar­ bu, kas iš par­ti­jos na­rių dar­buo­sis Vil­niaus ta­ry­bo­je, o kas išeis į Sei­ mą. „Yra bend­ra par­ti­jos po­zi­ci­ja, yra pro­gra­mi­nės nuo­sta­tos ir mes jas siek­si­me įgy­ven­din­ti. Vie­no par­ti­jos na­rio kei­ti­mas ki­tu įta­kos to­kiems da­ly­kams ne­tu­rės, Vil­niaus ta­ry­bo­ je taip pat“, – pa­brė­žė Š.Bi­ru­tis.

„„Lau­ki­mas: įvai­rūs kon­kur­sai vyks­ta, dar­bo gru­pės po­sė­džiau­ja, bet vaiz­das Lu­kiš­kių aikš­tė­je ne­si­kei­čia

me­tų me­tus. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Į ta­ry­bą – mo­ky­to­jas

Vie­no na­rio pa­si­trau­ki­mas iš ta­ry­ bos į Sei­mą ne­tu­rės įta­kos ir ki­tos po­li­ti­nės jė­gos – LLRA – po­zi­ci­jai. Šiuo me­tu jau aiš­ku, kad Vil­niaus ta­ry­bos na­rio kė­dę į par­la­men­ta­ro man­da­tą kei­čia J.Kviet­kovs­kis, po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro per­ga­lės at­ve­ ju pa­skui J.Kviet­kovs­kį pa­seks ir jo ko­le­ga – Zbig­nie­vas Ma­cie­jevs­kis. „Vi­si mes ėjo­me link to tiks­lo, bu­vo daug dirb­ta, yra rim­ta pro­ gra­ma, pir­mą kar­tą per rin­ki­mų is­ to­ri­ją įvei­kė­me 5 pro­c. bar­je­rą, to­ dėl tik­rai ei­siu į Sei­mą“, – ti­ki­no Lie­tu­vos len­kų at­sto­vas. J.Kviet­kovs­kis ti­ki­no, kad jo dar­bą Vil­niaus ta­ry­bo­je sėk­min­gai tęs ki­tas par­ti­jos bi­čiu­lis – Ju­ze­fo Kra­ševs­kio vi­du­ri­nės mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­ to­jas Val­de­ma­ras Šel­kovs­kis. „Aš rū­pi­nau­si dau­giau­sia švie­ ti­mu, dir­bau Švie­ti­mo ko­mi­te­te. Ma­nau, kad atei­sian­tis ma­nęs pa­ keis­ti V.Šel­kovs­kis taip pat pui­ kiai at­liks šias pa­rei­gas. Tai jau­nas ener­gin­gas žmo­gus, jis ži­no švie­ti­ mo sri­ties pro­ble­mas ir ži­nos, kaip jas spręs­ti. Ma­nau, kad tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų gy­ni­mo po­li­ti­ka bus sėk­min­gai tę­sia­ma ir to­liau“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Atas­kai­tas pa­tei­kė be po­li­ci­jos Smar­kiai pa­vė­la­vu­sios Pran­cū­ zi­jos bend­ro­vei „Dal­kia“ pri­klau­ san­čios ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nės „Vil­niaus ener­gi­ja“ ir „Li­tes­ko“ pa­ ga­liau pa­klu­so rei­ka­la­vi­mui ir Ju­ ri­di­niam as­me­nų re­gist­rui pa­tei­ kė sa­vo veik­los fi­nan­si­nes ata­skai­tas.

Už lai­ku ne­pa­teik­tas ata­skai­tas per­spė­ji­mų su­lau­ku­sios gru­pės

6,9 proc.

padidėjo bendrovės „Vil­niaus ener­gi­ja“ pardavimo pajamos per metus.

at­sto­vas ti­ki­na, kad jas pa­tei­kė be po­li­ci­jos pa­gal­bos, ir tei­gia at­si­ri­ bo­jan­tis nuo po­li­ti­kos. „Vil­niaus ener­gi­ja“ pir­ma­die­nį pa­tei­kė 2010 ir 2011 m. au­di­tuo­tas fi­nan­si­nes ata­skai­tas, „Li­tes­ko“ – 2011 m. veik­los ata­skai­tą, kaip skel­bia­ma Re­gist­rų cent­ro tink­la­ la­py­je. 2010 m. ata­skai­tą „Vil­niaus ener­gi­ja“ tu­rė­jo pa­teik­ti iki 2011 m. ge­gu­žės pa­bai­gos, o 2011 m. – iki šių me­tų ge­gu­žės 30 d. „Vil­niaus ener­gi­jos“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Ger­ma­nas BNS ne­ko­men­ta­vo, ko­dėl ata­skai­tos pa­teik­tos tik da­bar. „Pa­tei­kė­me ka­da pa­tei­kė­me. Toks bu­vo įmo­nės spren­di­mas – taip nu­spren­dė­me ir pa­da­rė­ me. Nusp­ren­dė­me ne­ko­men­tuo­ ti to da­ly­ko ir no­ri­me bū­ti kuo to­ liau nuo po­li­ti­kos“, – BNS sa­kė R.Ger­ma­nas. Jis ti­ki­no ne­tu­rė­jęs rei­ka­lų su po­li­ci­ja. Re­gist­rų cent­ro at­sto­vas spau­ dai Ai­das Pet­ro­šius BNS sa­kė, jog po ke­lių ne­sėk­min­gų ban­dy­mų

ir ke­lis­kart krei­pu­sis į „Vil­niaus ener­gi­jos“ va­do­vus bu­vo pa­pra­ šy­ta po­li­ci­jos pa­gal­bos. Ta­čiau ar po­li­ci­ja at­vy­ko į įmo­nę, jis tei­ gė ne­tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos. Anot A.Pet­ro­šiaus, anks­čiau Re­gist­ rų cent­ras įmo­nės va­do­vui siun­tė kvie­ti­mą at­vyk­ti, kad bū­tų su­ra­ šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­ žei­di­mų pro­to­ko­las. „Be to, bu­vo kon­tak­tuo­ja­ma ir tie­sio­giai. „Vil­niaus ener­gi­ja“ pra­ šė ter­mi­nus ati­dė­ti ir ža­dė­jo ata­skai­tas pa­teik­ti vė­liau. Tai, kad jie pa­tei­kė jas vė­luo­da­mi, neiš­gel­bės įmo­nės va­do­vo nuo at­sa­ko­my­ bės“, – BNS sa­kė A.Pet­ro­šius. Kaip jau skelb­ta, „Vil­niaus ener­ gi­ja“ per­nai už­dir­bo 84,225 mln. li­tų au­di­tuo­to gry­no­jo pel­no – 19,4 pro­c. dau­giau nei 2010 m., kai įmo­nės gry­na­sis pel­nas bu­vo 70,562 mln. li­tų. Bend­ro­vės par­ da­vi­mo pa­ja­mos per me­tus pa­di­ dė­jo 6,9 pro­c. – nuo 682,235 mln. iki 729,585 mln. li­tų. VD, BNS inf.


4

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Paaiš­kė­jo mė­ne­sį tru­ku­sio „Vil­niaus die­nos“ kon­kur­so skai­ty­to­jams „Sei­ mo rin­ki­mų ora­ku­ las“ nu­ga­lė­to­jai.

„„Gau­sa: re­dak­ci­ja ga­vo de­šim­tis kon­kur­se da­ly­vau­ti no­rin­čių skai­ty­

to­jų už­pil­dy­tų an­ke­tų. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­r.

Kas ge­riau­siai spė­ja rin­ki­mų re­zul­ta­tus? Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Da­ly­va­vo no­riai

Kaip jau skelb­ta, skai­ty­to­jai la­bai no­riai da­ly­va­vo kon­kur­se. Gau­ta de­šim­tys už­pil­dy­tų an­ke­tų. Skai­ty­to­jų pra­šė­me at­spė­ti, ku­ rie kan­di­da­tai su­rinks dau­giau­sia bal­sų de­šim­ty­je Vil­niaus vien­ man­da­čių apy­gar­dų. Dau­gu­ma da­ly­va­vu­sių „Sei­mo rin­ki­mų ora­ku­lo“ kon­kur­se an­ ke­to­se pa­žy­mė­jo po du kiek­vie­ nos apy­gar­dos kan­di­da­tus, ku­rie, jų nuo­mo­ne, tu­rė­jo šan­sų pa­tek­ti į ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą. Tik vie­nas ki­tas kon­kur­so da­ly­vis žy­mė­jo po vie­ną pa­var­dę. Gau­tos an­ke­tos ro­do, kad žmo­ nės daž­niau­siai spė­jo, jog apy­ gar­do­se ge­riau­siai pa­si­ro­dys tie kan­di­da­tai, ku­rie jau yra ne­blo­gai ži­no­mi pla­čia­jai vi­suo­me­nei. Ta­ čiau re­zul­ta­tai įro­dė, kad ne vi­sa­ da bu­vo bū­tent taip – kai ku­rio­ se apy­gar­do­se į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ko ma­žiau ži­no­mi vei­kė­jai. Skir­ti ba­lai

Už kiek­vie­ną at­spė­tą kan­di­da­ tą kon­kur­so da­ly­viui sky­rė­me po vie­ną taš­ką. Iš dvi­de­šim­ties į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ku­sių kan­di­da­tų skai­ty­to­jai daž­niau­siai at­spė­jo po 7–9. Ma­žiau­siai at­spė­tų pa­var­džių – tik vie­na – bu­vo vos vie­no­je an­ ke­to­je. Bet net ke­lio­li­ka kon­kur­so da­ly­vių at­spė­jo po 11 ar 12 į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ku­sių kan­di­da­tų. Be­veik vi­si da­ly­va­vę „Sei­mo rin­ki­mų ora­ku­lo“ kon­kur­se at­ spė­jo, kad Nau­ja­mies­čio apy­gar­ do­je lai­mės ir į ant­rą­jį tu­rą pa­teks Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­ čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) kan­ di­da­tė Ire­na De­gu­tie­nė ir „Drą­sos ke­lio“ ved­lė Ne­rin­ga Venc­kie­nė. Dau­ge­lis kon­kur­so da­ly­vių nea­ be­jo­jo, kad Se­na­mies­čio apy­gar­ do­je į ant­rą­jį tu­rą pa­teks kon­ser­ va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas. Kur kas ma­žiau bu­vo at­spė­ju­sių­, kad ten ant­ro­je vie­to­je liks Li­be­ ra­lų są­jū­džio vie­nas ly­de­rių Pet­ ras Aušt­re­vi­čius. Aki­vaiz­dus An­ta­kal­nio apy­gar­ dos ly­de­ris – TS-LKD pir­mi­nin­ kas, prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius.

Su juo į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ko „Drą­ sos ke­lio“ at­sto­vė Au­re­li­ja Stan­ci­ kie­nė. Šią kan­di­da­tų po­rą at­spė­jo la­bai ne­daug skai­ty­to­jų. Dau­giau bu­vo už tai, kad ant­ra­ja­me tu­re su prem­je­ru su­si­kaus so­cial­de­mok­ ra­tas Ju­ras Po­že­la.

Iš dvi­de­šim­ties į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ku­ sių kan­di­da­tų skai­ ty­to­jai daž­niau­siai at­spė­jo po 7–9.

Ne­pa­tai­kė dėl A.Sy­so

Tai, kad vie­nas So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos va­do­vų Vy­te­nis And­riu­kai­ tis ir kon­ser­va­to­rė Vi­li­ja Alek­nai­tėAb­ra­mi­kie­nė Žirmūnų apygardoje pa­teks į ant­rą­jį tu­rą, an­ke­to­se nu­ ro­dė maž­daug pu­sė kon­kur­so da­ly­ vių. Dau­gu­ma skai­ty­to­jų ma­nė, kad Fa­bi­jo­niš­kių apy­gar­do­je nu­ga­lės li­ be­ral­cent­ris­tas Rai­mon­das Šu­kys. Bet taip neat­si­ti­ko. Čia į ant­rą­jį tu­ rą pa­te­ko kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Ar­tū­ras Pau­laus­kas. Po vie­ną iš šių kan­di­da­tų pa­var­džių įra­šė be­maž vi­si pre­ten­duo­jan­tys į rin­ki­mų ora­ ku­lo var­dą, bet abu juos at­spė­jo vos vie­nas ki­tas. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma už­pil­dy­ tas an­ke­tas at­siun­tu­sių laik­raš­čio skai­ty­to­jų bu­vo tik­ri, kad Šeš­ki­ nės apy­gar­do­je į ant­rą­jį tu­rą tik­rai pa­teks so­cial­de­mok­ra­tas Al­gir­das Sy­sas. Bet jį rin­ki­muo­se ly­dė­jo ne­ sėk­mė. Šio­je apy­gar­do­je nu­ga­lė­jo TS-LKD na­rys Aud­ro­nius Ažu­ba­ lis ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­ vas Zbig­nie­vas Ma­cie­jevs­kis. Pas­ ta­ro­sios pa­var­dės neats­pė­jo be­veik nie­kas iš kon­kur­so da­ly­vių. Nau­jo­ji Vil­nia – kie­tas rie­šu­tė­lis

Jus­ti­niš­kių apy­gar­do­je ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re kau­sis kon­ser­va­to­ rius Pau­lius Sau­dar­gas ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­rė So­fi­ja Ma­ta­ re­vič. Šios pa­var­dės ne­pa­žy­mė­jo nė vie­nas kon­kur­so da­ly­vis. Dau­ gu­ma bu­vo tik­ri, kad šio­je apy­gar­ do­je sėk­mė ly­dės so­cial­de­mok­ra­tą Ge­di­mi­ną Kir­ki­lą ar­ba Dar­bo par­

ti­jos at­sto­vą Ed­mun­dą Vai­tie­kū­ną. Skai­ty­to­jams bu­vo ne­leng­va at­spė­ti, kas pa­teks į ant­rą­jį tu­rą Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je. Čia į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ ko TS-LKD na­rė Da­nu­tė Be­kin­tie­ nė ir pa­ts iš­si­kė­lęs bu­vęs Pre­zi­den­ tės pa­ta­rė­jas Li­nas Bal­sys. Daug „Sei­mo rin­ki­mų ora­ku­ lo“ kon­kur­so da­ly­vių ma­nė, kad Laz­dy­nų apy­gar­do­je į ant­rą­jį tu­rą pa­teks so­cial­de­mok­ra­tas, Vil­niaus mies­to vi­ce­me­ras Ro­mas Ado­ma­ vi­čius. Ta­čiau dau­gu­ma už­pil­dy­tų an­ke­tų bu­vo gau­ta, iki šį po­li­ti­ką spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ap­kal­ti­ no ky­šio ėmi­mu. R.Ado­ma­vi­čius ne­pa­te­ko į ant­rą­jį tu­rą. Laz­dy­nų apy­gar­do­je per­ga­lę šven­tė kon­ser­ va­to­rius Al­gis Strel­čiū­nas ir Li­be­ ra­lų są­jū­džio at­sto­vas, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­ na­vi­čius. Juo­du at­spė­jo maž­daug kas de­šim­tas kon­kur­so da­ly­vis. Sun­kiau­siai skai­ty­to­jams se­kė­si pro­gno­zuo­ti bal­sa­vi­mo Nau­jo­sios Vil­nios apy­gar­do­je baig­tį. An­ke­tas už­pil­džiu­sie­ji ma­nė, kad šio­je apy­ gar­do­je lai­mės li­be­ral­cent­ris­tas Ar­tū­ras Me­lia­nas, kon­ser­va­to­rius Ema­nue­lis Zin­ge­ris ar­ba so­cial­de­ mok­ra­tė Tat­ja­na Rin­ke­vi­čie­nė. Ta­ čiau nė vie­nas šių po­li­ti­kų į ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą ne­pa­te­ko. Nau­jo­jo­ je Vil­nio­je ge­riau­siai se­kė­si Len­ kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­riui Ta­deu­ šui An­dže­jevs­kiui ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vui Ser­ge­jui Ur­su­lui. Pir­mą­ją pa­var­dę pa­žy­mė­jo pa­ly­gin­ti ne­ma­ žai skai­ty­to­jų, bet ant­ro­sios neats­ pė­jo be­veik nie­kas. Te­ko trauk­ti bur­tus

Trys kon­kur­so da­ly­viai su­rin­ko po vie­no­dą ba­lų skai­čių. To­dėl te­ ko trauk­ti bur­tus, ku­ris iš jų taps „Sei­mo rin­ki­mų ora­ku­lo“ pir­mos vie­tos lai­mė­to­ju. „Sei­mo rin­ki­mų ora­ku­lo“ kon­ kur­so nu­ga­lė­to­ja ta­po Ra­si­da Žy­gie­nė. Ant­rą vie­tą užė­mė Jo­ nas Al­gir­das Dran­sei­ka. Tre­čią – Gin­tau­tas Bag­dze­vi­čius. Su vi­sais jais bus su­si­siek­ta ir su­si­tar­ta, kaip at­siim­ti ver­tin­gus pri­zus. Svei­ki­na­me nu­ga­lė­to­jus ir dė­ ko­ja­me vi­siems ak­ty­viai kon­kur­ se da­ly­va­vu­siems „Vil­niaus die­ nos“ skai­ty­to­jams!


6

TRečiADIENIS, spalio 17, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Pro­tin­gi gan­dais ne­ti­ki Stasys Gudavičius

P

a­si­bai­g us pir­ma­jam Sei­mo rin­ kimų tu­r ui iš gal­vos vis neiš­len­ da vie­nos ko­legės maž­daug prie­š mėnesį kaip ko­k ia di­delė pa­slap­ tis iš­tar­ta „ge­n ia­l i“ frazė: „Sklin­da gan­dai, kad kon­ser­va­to­r iai žiau­riai pra­laimės rin­ ki­mus!“ Kai šią ga­na kvailą frazę iš­g ir­dau, pa­si­juo­ kiau iš šir­dies. Ki­ke­nu ir da­bar. Nes aki­vaiz­ du, kad iki šiol ket­ve­rius me­tus šalį vald­žiu­ si Tėvynės sąjun­ga-Lie­t u­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai tik­rai nėra rin­k i­mus „žiau­riai“ pra­laimė­ju­si par­ti­ja. Ana­li­tiš­kai mąstan­tys žmonės nie­ka­da ne­sakė ir ne­galė­jo sa­ky­ti, kad kon­ser­va­to­r iai juos pra­laimės. Pro­to tu­rin­tys tuo la­biau ne­skleid­ž ia to­k ių ko­me­diją pri­me­nan­čių gandų. Ar­ba jais ne­ ti­k i. Ir, ži­no­ma, iš jų juo­k ia­si.

Pri­si­min­ki­me de­mok­ra­ti­nių pa­sau­lio ša­lių tra­di­ciją – siū­ly­ ti prem­je­ro po­stą par­ti­jai, ku­ri par­la­men­te tu­ri dau­giau­sia vietų. Taip, tik­ra tie­sa – ren­kant Sei­mo na­r ius pa­gal par­t i­n ius sąra­šus Tėvynės sąjun­ga su­r in­ko kiek ma­ž iau balsų nei prie­š ket­ ve­r ius me­t us. Ta­čiau par­t ijų eilė­je užim­ ta la­bai pa­do­r i tre­čia vie­ta. Ji pa­siek­ta ne­ pai­sant vi­sus ka­den­ci­jos me­tus vy­k u­sios nuo­ž mios ir la­bai ne­po­pu­lia­rios ko­vos su krizės iššū­k iais. Ar toks re­z ul­ta­tas tik­rai ga­l i būti va­d i­na­ mas žiau­r iu pra­laimė­ji­mu? Be to, į ant­rąjį turą vien­man­datė­se apy­gar­ do­se pa­te­ko la­bai daug būtent kon­ser­va­to­ rių par­ti­jos kan­di­datų. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma jų pir­mau­ja sa­vo apy­gar­do­se ir tu­ri ne­blo­ gus šan­sus laimė­ti spa­lio 28-ąją. Juok­siuo­si dar la­biau, kai tos die­nos vėly­ vą va­karą paaiškės, kad Tėvynės sąjun­ga uži­ma ant­rą ar net pirmą vietą Sei­me pa­gal bendrą tu­rimų man­datų skai­čių. Tai tik­rai pri­lygtų per­ga­lei ir apie jokį pra­laimė­jimą nė kal­bos ne­galės būti. O pri­si­min­ki­me to­kią de­mok­ra­ti­nių pa­sau­ lio ša­l ių tra­di­ciją – siū­ly­ti prem­je­ro po­stą ir ga­l i­mybę for­muo­t i val­dan­čiąją dau­g umą bei Vy­r iau­sybę tai par­ti­jai, ku­ri par­la­men­ te tu­ri dau­g iau­sia vietų. Nebūtų nuo­sta­bu, tik­rai ne­taptų la­bai di­ de­le sen­sa­ci­ja, jei­g u spa­l io 28-ąją paaiš­ kės, kad And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma par­t i­ja gau­na dau­g iau­sia man­datų nau­ja­ me Sei­me ir jau kitą­dien Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė iš­sik­v ie­čia jį pa­ra­g in­t i for­ muo­ti nau­jos Vy­r iau­sybės. Tai­g i, jau da­bar ga­l iu drąsiai šai­py­tis iš ko­ legės nai­v u­mo ir po­l i­t i­n io neišp­r u­si­mo. Ne gan­dais rei­k ia tikė­ti, ko­le­ge, o blai­viai ir nuo­sek­l iai ana­l i­zuo­ti si­tua­ciją.

Vis dar mo­ko ne to, ko rei­kia

V

als­tybės kont­rolė (VK) tei­g ia, kad uni­ver­si­te­tai kai ku­rias stu­ dijų pro­gra­mas ren­gia ir at­nau­ ji­n a ne­pa­kan­ka­m ai pa­g rindę jų po­reikį, ne­turė­da­mi iš­tek­lių pro­gramų tiks­ lams įgy­ven­din­ti, daž­nai tik for­ma­liai at­si­ žvelg­da­mi į stu­dentų ir būsimųjų darb­da­ vių nuo­monę.

Neį­ver­ti­na po­rei­kių

Siek­da­ma nu­sta­ty­ti, kaip or­ga­ni­zuo­ja­mas uni­ver­si­tetų stu­dijų pro­gramų ren­gi­mas ir ver­ti­ni­mas, VK au­ditą at­li­ko Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, Stu­dijų ko­kybės ver­ti­ ni­mo cent­re ir try­li­ko­je at­rinktų vals­ty­bi­nių uni­ver­si­tetų. Kaip tei­gia­ma va­kar išp­la­tin­ta­me VK pra­ ne­ši­me, at­lie­kant au­ditą nu­sta­ty­ta, kad uni­ ver­si­te­tai ne­si­ste­min­gai pla­nuo­ja stu­dijų pro­ gramų ren­gimą ir at­nau­ji­nimą. „Kai ku­rios stu­dijų pro­gra­mos ren­gia­mos ne­pa­kan­ka­mai pa­grin­dus po­reikį ir ne­tu­rint rei­kiamų iš­tek­lių pro­gra­mos tiks­lams įgy­ven­ din­ti, t. y. stu­dijų pro­gra­moms vyk­dy­ti ne vi­ sa­da pa­kan­ka tu­ri­mo rei­kia­mos kva­li­fi­ka­ci­jos pe­da­go­gi­nio ir moks­li­nio per­so­na­lo, ne vi­sa­ da pa­kan­ka­ma ma­te­ria­linė bazė, uni­ver­si­te­ tai ne vi­sa­da už­tik­ri­na, kad stu­den­tams būtų leng­vai priei­na­ma stu­dijų pro­gra­moms rei­ ka­lin­ga li­te­ratū­ra ir mo­ky­mo prie­monės“, – var­di­ja au­di­to­riai.

„„Trūku­mai: ša­lies uni­ver­si­te­tai ne­si­ste­min­gai pla­nuo­ja stu­dijų pro­gramų ren­gimą ir at­nau­

ji­nimą. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

ki­mus ir su­da­rytų stu­dijų pro­gramų ren­gi­mo bei at­nau­ji­ni­mo pla­nus, sie­da­mi su fi­nan­sa­ vi­mo ga­li­mybė­mis“, – tei­gia G.Šve­dienė.

Dėme­sys – tik for­ma­lus

Jie pa­brėžia, kad ren­giant stu­dijų pro­gra­mas stu­dentų ir so­cia­li­nių par­tne­rių – būsimųjų darb­da­vių – da­ly­va­vi­mas daž­nai tėra for­ma­lus. „Tai pa­tvir­ti­na dau­gu­ma ap­klaustų stu­dentų at­sto­vy­bių – jos teigė ne­tu­rin­čios mo­ty­va­ci­ jos iš­reikš­ti sa­vo nuo­monę. Tik ma­žiau ne­gu pusė au­di­tuotų uni­ver­si­tetų yra reg­la­men­tavę darb­da­vių įtrau­kimą į stu­dijų pro­gramų ren­gi­ mo pro­cesą“, – tei­gia­ma VK pra­ne­ši­me. Vals­tybės kont­ro­lierė Giedrė Šve­dienė nu­ro­do, jog Vals­tybės švie­ti­mo stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­ta, kad stu­dijų pro­gra­mos tu­ri būti su­de­rin­tos su tarp­tau­ti­niais stan­dar­tais ir dar­bo rin­kos po­rei­kiais. Uni­ver­si­te­tai ga­ li vyk­dy­ti tik tas stu­dijų pro­gra­mas, ku­rios yra įver­tin­tos ir ak­re­di­tuo­tos pa­gal Stu­dijų pro­gramų išo­ri­nio ver­ti­ni­mo ir ak­re­di­ta­vi­ mo tvarką. „Uni­ver­si­tetų iš­tek­liai būtų nau­do­ja­mi efek­ty­viau, jei­gu uni­ver­si­te­tai įver­tintų dar­ bo rin­kos po­ky­čius bei moks­lo stu­dijų pa­sie­

Giedrė Šve­dienė:

Uni­ver­si­tetų iš­tek­liai būtų nau­do­ja­mi efek­ty­viau, jei­ gu uni­ver­si­te­tai įver­tintų dar­bo rin­kos po­ky­čius.

Trūkumų ša­lin­ti ne­sku­ba

Au­di­to ata­skai­to­je taip pat nu­ro­do­ma, kad aukš­to­sioms mo­kyk­loms su­da­ry­tos sąly­gos

tre­jus me­tus vyk­dy­ti stu­dijų pro­gra­mas, ne­ pa­ša­li­nus per išo­rinį ver­ti­nimą eks­pertų nu­ ro­dytų trūkumų. Be to, at­lie­kant au­ditą nu­sta­ty­ta, kad nė vie­nas iš try­li­kos au­di­tuotų vals­ty­bi­nių uni­ ver­si­tetų, ku­riuo­se stu­di­juo­ja 94 pro­c. visų uni­ver­si­te­tuo­se stu­di­juo­jan­čių stu­dentų, ne­ skel­bia vi­sos teisės aktų reg­la­men­tuo­ja­mos skelb­ti in­for­ma­ci­jos apie stu­dijų pro­gra­mas, įsi­ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus, suin­te­re­suotų ša­lių nuo­monės apie stu­dijų ko­kybę, ab­sol­ventų įsi­dar­bi­nimą po stu­dijų. VK Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai re­ko­ men­da­vo su­de­rin­ti teisės aktų, reg­la­men­ tuo­jan­čių stu­dijų pro­gramų ver­ti­nimą ir ak­re­di­ta­vimą, nuo­sta­tas. Taip pat su­kur­ ti tei­si­nes prie­lai­das Stu­dijų ko­kybės ver­ ti­ni­mo cent­rui vyk­dy­ti uni­ver­si­te­tams pa­ teiktų re­ko­men­da­cijų dėl stu­dijų pro­gramų ko­kybės to­bu­li­ni­mo įgy­ven­di­ni­mo stebė­seną ir in­for­muo­ti vi­suo­menę, kaip tos re­ko­men­ da­ci­jos įgy­ven­di­na­mos. Stu­dijų ko­kybės ver­ti­ni­mo cent­rui re­ko­men­ duo­ta ini­ci­juo­ti teisės aktų, reg­la­men­tuo­jan­čių stu­dijų pro­gramų ver­ti­nimą ir ak­re­di­ta­vimą, su­de­ri­na­mumą, o or­ga­ni­zuo­jant stu­dijų pro­ gramų ver­tin­tojų darbą už­tik­rin­ti ak­ty­vesnį so­ cia­li­nių par­tne­rių da­ly­va­vimą eks­pertų grupė­se. VD, BNS inf.

Atgarsiai Kodėl sos­tinės me­rui Artū­rui Zuo­kui Sei­mo rin­ki­mai su­si­ klostė taip tra­giš­kai? Por­ta­lo die­na.lt skai­ty­to­jai ak­ty­viai ra­ šė ko­men­ta­rus po „Vil­niaus die­ nos“ pub­li­ka­ci­jos „A.Zuo­ku ne­ be­ti­ki net Vil­nius“.

Stas­ka A.Zuo­k ui jau dai­nelė su­dai­nuo­ta, amen.

Prem­je­ras

durs ten, kur at­si­dur­t i nie­kas ne­no­ ri... Su kon­f is­ka­ci­ja. Nes taip vog­t i, kaip A.Zuo­kas da­ro, net Lie­t u­vo­je ne­pa­ta­r ia­ma.

Abo­nen­ti­nis

Dėl A.Zuo­ko ne­ver­kit, jis ki­taip vil­ nie­čius pa­da­rys... Pa­lau­kit šil­dy­mo sąskaitų, ta­da juok­sitės...

Nuo­monė A.Zuo­kas bu­vo sakęs, kad į Seimą neis, todėl ne­la­bai kas ir bal­sa­vo už tą jo par­tiją.

va­g ys­č ių, ver­t i­mo sa­v i­val­dybės įmo­nių va­do­vus (kaip tei­gia kai ku­ rie, ki­ti bi­jo) duot duok­les.

Vil­nie­tis Vil­nie­čiai jau sotūs nuo A.Zuo­ko pa­ žadų, idėjų, me­lo, ap­gau­d inė­ji­mo,

Po­li­ti­kams

Šlei­fas jo ne­pa­liks. Vis­kas grįžta.

Os­ta­pas A.Zuo­k as ma­no, kad ga­l i vog­t i ir afe­ras su­k ti be ga­lo. Klys­t a ber­ nužė­l is... Pa­s i­s uks ki­t as po­l i­t i­n is vėjas ir ši­tas ža­v us jau­n i­kai­t is at­si­

Po­li­ti­kai, da­ry­kit iš­va­das. Ma­tot, di­ des­n iuo­se mies­tuo­se žmonės ski­ ria pe­lus nuo grūdų. Jūsų visų lau­ kia A.Zuo­ko li­ki­mas, jei ka­bin­sit tau­ tai ma­ka­ro­nus. Čia ne vaikų dar­že­ lis. Be­je, ten ne­me­luo­ja­ma.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

lietuva

Są­ly­ga ap­leis­ti Briu­se­lį – val­džia Ap­leis­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro kė­dę ga­li­ma tik dėl val­džios. Tar­ki­me, dėl po­sto nau­ jo­je Vy­riau­sy­bė­je. Taip mąs­to į Sei­mą iš­ rink­ti pen­ki Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rai.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Sei­mas ne­vi­lio­ja

Kol kas nė vie­nas į nau­ją­jį Sei­mą iš­rink­tas Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rys ne­pa­reiš­kė no­ro dirb­ti Lie­tu­ vos par­la­men­te. EP ka­den­ci­ja bai­ gia­si po kiek ma­žiau nei dve­jų me­ tų, tad no­ru ap­leis­ti šil­tą ir bran­giai mo­ka­mą eu­ro­par­la­men­ta­ro kė­dę po­li­ti­kai ne­trykš­ta. Keis­ti EP na­rio man­da­to ir dirb­ti Sei­mo opo­zi­ci­jo­je ne­no­ri nė vie­nas. Be­je, vi­si pen­ki Lie­tu­vos eu­ro­par­la­ men­ta­rai, da­ly­vau­da­mi Sei­mo rin­ ki­muo­se, net ne­si­ko­vė vien­man­da­ tė­se apy­gar­do­se – puo­šė tik par­ti­jų są­ra­šus. At­vi­riau­si kol kas du EP na­riai – Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­de­ris Vik­ to­ras Us­pas­ki­chas ir Lie­tu­vos len­ kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vas Val­de­ ma­ras To­ma­ševs­kis. DP ved­lys dar rin­ki­mų nak­tį pa­reiš­kė, kad Briu­ se­lį ap­leis­tų tik dėl val­džios – po­ sto nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je. Ly­giai taip pat sam­pro­ta­vo ir V.To­ma­ ševs­kis. Pu­čia mig­lą

O į Sei­mą pa­gal So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos są­ra­šą jau iš­rink­ti po­li­ti­ kai muis­to­si. Kai­rių­jų at­sto­vai Vi­

li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir Zig­man­tas Bal­ čy­tis aiš­ki­na lau­kią ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro ir par­ti­jos spren­di­mo. „Dirb­ti Sei­me? Da­bar to­kio no­ro ne­tu­riu. Tie­siog pa­dė­jau par­ti­jai, ir jei­gu ji lai­kys, kad ma­no ži­nios ir pa­slau­gos bus rei­ka­lin­gos, ko­dėl gi ne? Jei mes lai­mė­si­me ir for­muo­ si­me Vy­riau­sy­bę ir bus ko­kių nors va­rian­tų, ta­da priim­si­me spren­di­ mus“, – va­kar aiš­ki­no Z.Bal­čy­tis.

Kai­rių­jų at­sto­vai aiš­ ki­na lau­kią ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro ir par­ ti­jos spren­di­mo. Mig­lo­tai kal­bė­jo ir V.Blin­ke­vi­ čiū­tė. Ji aiš­ki­no lau­kian­ti ant­ro­ jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro. O dėl to – lik­ti EP ar dirb­ti Sei­me – esą spręs pa­ti par­ti­ja. „Mes vi­sa­da vi­si bend­rai vis­ką spren­džia­me. Da­bar aš la­biau­siai no­rė­čiau, kad ma­no par­ti­ja ge­rai pa­si­ro­dy­tų ant­ra­ja­me tu­re. Toks ma­no pa­grin­di­nis tiks­ las“, – pink­liai kal­bė­jo V.Blin­ke­ vi­čiū­tė. So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je kal­ba­ ma, kad V.Blin­ke­vi­čiū­tė EP ap­leis­tų tik su są­ly­ga, kad jai ati­tek­tų po­stas

„„Iš­ly­ga: tik jei­gu tap­tų nau­jos Vy­riau­sy­bės na­re, V.Blin­ke­vi­čiū­tė at­si­sa­ky­tų EP na­rio man­da­to. 

Kęstučio Vanago, And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je, tar­kim, bū­tų ga­li­my­bė grįž­ti į so­cia­li­nės ap­sau­ gos ir dar­bo mi­nist­ro vie­tą. Tai vi­ sai ti­kė­ti­na. Kai­rių­jų ly­de­ris Al­gir­das But­ ke­vi­čius bu­vo at­vi­res­nis: „Jei for­ muo­si­me val­džią, ga­li bū­ti taip, kad jie (Z.Bal­čy­tis ir V.Blin­ke­vi­čiū­tė – red. pa­st.) no­rės dirb­ti Vy­riau­sy­ bė­je.“

Rei­ka­lau­ja­ma anu­liuo­ti

Jei V.Blin­ke­vi­čiū­tė ir Z.Bal­čy­tis EP man­da­tų at­si­sa­ky­tų, į jų vie­tą pre­ ten­duo­tų so­cial­de­mok­ra­tų gar­ bės pir­mi­nin­kas, bu­vęs eu­ro­par­ la­men­ta­ras Aloy­zas Sa­ka­las ar­ba ke­li Sei­mo na­riai – Bi­ru­tė Vė­sai­tė, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Vy­te­nis And­ riu­kai­tis. Ta­čiau jie taip pat jau iš­ rink­ti į nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mą.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) pa­tei­kus ga­lu­ti­nius Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, šiek tiek pa­si­ kei­tė par­ti­jų gau­tų man­da­tų skai­ čius.

„„Akib­rokš­tas: VRK pir­mi­nin­kas Z.Vai­gaus­kas pra­ne­šė, kad iš ke­lių apy­

gar­dų gau­ti pra­šy­mai pa­nai­kin­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. 

nys iš vie­nin­te­lės – Kaš­to­nų – rin­ ki­mų apy­lin­kės. To­je pa­čio­je apy­lin­kė­je bu­vo nu­ sta­ty­tas itin di­de­lis ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių skai­čius. Po to, kai VRK in­ter­ne­to pus­la­pį pa­sie­kė mi­nė­tos apy­lin­kės duo­me­nys, LVŽS kan­ di­da­tė bu­vo pa­ša­lin­ta iš to­les­nės rin­ki­mų ko­vos, o ant­raja­me tu­re at­si­dū­rė Dar­bo par­ti­jos ir so­cial­

Jei EP nu­spręs­tų ap­leis­ti V.Us­ pas­ki­chas, jį pa­keis­ti ga­lė­tų par­ ti­jos ko­le­gos Kęs­tu­tis Dauk­šys, Vy­das Ged­vi­las ar jau EP dir­bęs Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rys Ša­ rū­nas Bi­ru­tis. Jei kel­tis iš Briu­se­lio pa­no­rė­tų V.To­ma­ševs­kis, į jo vie­tą EP pre­ten­ duo­tų Gab­rie­lis Ja­nas Min­ce­vi­čius ar­ba Ta­deu­šas An­dže­jevs­kis.

Pa­ko­re­guo­ti Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai

Pa­si­bai­gus Sei­mo rin­ki­mams Vy­ riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) su­lau­kė pen­kių pra­šy­mų anu­liuo­ ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

„Da­bar esa­me ga­vę pen­kis pra­šy­ mus pri­pa­žin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus ne­ga­lio­jan­čiais kai ku­rio­se apy­gar­ do­se“, – va­kar po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ke Ire­na De­gu­tie­ ne žur­na­lis­tams sa­kė VRK pir­mi­ nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas. Jo tei­gi­mu, pra­šy­mai grin­džia­mi tuo, kad to­se apy­gar­do­se ga­lė­jo bū­ ti per­ka­mi rin­kė­jų bal­sai, bū­ta daug po­li­ti­nės rek­la­mos pa­žei­di­mų. Z.Vai­gaus­kas at­sklei­dė, kad pra­ šy­mai gau­ti iš Nau­jo­sios Vil­nios bei Vil­niaus-Šir­vin­tų rin­ki­mų apy­gar­ dų. Ki­tų apy­gar­dų jis neį­var­di­jo. Bet Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­ jų są­jun­ga (LVŽS) va­kar pra­ne­ šė rei­ka­lau­jan­ti per­skai­čiuo­ti bal­ sus Bir­žų-Ku­piš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Jo­je, kaip tei­gia­ma są­ jun­gos pra­ne­ši­me, daug abe­jo­nių kė­lė bal­sų skai­čia­vi­mas ir ga­lė­jo bū­ti klas­to­ja­mi rin­ki­mų re­zul­ta­tai. Anot LVŽS, rin­ki­mų nak­tį VRK pus­la­py­je pa­si­ro­dė išanks­ti­niai re­ zul­ta­tai iš Bir­žų-Ku­piš­kio apy­gar­ dos, o ry­te su­skai­čia­vus 41 apy­lin­ kės (iš 42) bal­sus LVŽS kan­di­da­tė Ni­jo­lė Ša­tie­nė už­tik­rin­tai pir­ma­ vo. Ta­čiau iki pir­ma­die­nio vė­laus va­ka­ro ne­bu­vo skel­bia­mi duo­me­

Pa­keis­tų ki­ti

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

de­mok­ra­tų kan­di­da­tai. LVŽS at­ sto­vai apy­gar­do­je taip pat nu­sta­tė, kad di­de­lis skai­čius su­ga­din­tų biu­ le­te­nių bu­vo kaip tik to­se apy­lin­kė­ se, kur skel­bia­mi ma­žes­ni N.Ša­tie­ nės re­zul­ta­tai. VRK per šiuos rin­ki­mus su­lau­kė ypač daug skun­dų dėl rin­ki­mų tei­ sės ak­tų pa­žei­di­mų. VD, BNS inf.

Va­kar ry­te VRK pa­ga­liau pa­skel­ bė praė­ju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų dau­gia­man­da­tės apy­gar­dos re­zul­ta­tus. Pa­si­bai­gus biu­le­te­nių skai­čia­vi­mui, ku­ris tru­ko pu­sant­ros pa­ros, pa­skelb­ ti duo­me­nys iš vi­sų 2017 bal­sa­vi­ mo apy­lin­kių. Šie re­zul­ta­tai pa­ro­ dė, kad so­cial­de­mok­ra­tai pra­ra­do vie­ną man­da­tą, – jis ati­te­ko kon­ ser­va­to­riams. Da­bar­ti­nė man­da­tų pa­si­skirs­ ty­mo ei­lė to­kia: Dar­bo par­ti­jai – 17 vie­tų par­la­men­te (gau­ta 19,84 pro­c. bal­sų), Lie­tu­vos so­cial­de­ mok­ra­tų par­ti­jai – 15, o ne 16, kaip skelb­ta anks­čiau (gau­ta 18,38 pro­c. bal­sų), Tė­vy­nės są­jun­gaiLie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­ tams – 13, o ne 12 (15,05 pro­c. bal­ sų), Li­be­ra­lų są­jū­džiui ir „Drą­sos ke­liui“ – po 7 (ati­tin­ka­mai 8,56 ir 7,97 pro­c. bal­sų), Tvar­kos ir tei­ sin­gu­mo par­ti­jai – 6 man­da­tai

(7,31 pro­c.), Lie­tu­vos len­kų rin­ ki­mų ak­ci­jai – 5 (5,84 pro­c.). Li­ku­sios par­ti­jos ne­per­žen­gė 5 pro­c. bal­sų bar­je­ro ir skirs­tant man­da­tus ne­da­ly­vau­ja. Be to, dar po vie­ną man­da­tą Dar­bo par­ti­ja, so­cial­de­mok­ra­tai ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja iš­ko­vo­ jo vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se jau per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą. Sei­mo rin­ki­muo­se sek­ma­die­nį da­ly­va­vo 52,86 pro­c. vi­sų ša­ly­je įre­gist­ruo­tų rin­kė­jų.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


8

TrečiADIENIS, spalio 17, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

NAUJA ATOMINė ELEKTRINė: - IŠSIGELBėJIMAS - TIKSINTI BOMBA - PINIGų ŠVAISTYMAS MES RODOM, TU SPRENDI. SPALIO 17-24 D.

VILNIUJE, („MULTIKINO OZAS“, „SKALVIJA“, „ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS“)

KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

Informaciniai rėmėjai

rėmėjai

WWW.NEPATOGUSKINAS.LT

Ša­lies va­do­vei Da­ liai Gry­baus­kai­tei – ge­ra ži­nia iš Sei­mo. Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) va­ do­vas Ži­man­tas Pa­ ce­vi­čius pa­ga­liau at­ leis­tas.

„„Pa­tyręs: nau­juo­ju STT va­do­vu ga­li tap­ti lig­šio­li­nis šios tar­ny­bos va­do

pa­va­duo­to­jas S.Ur­ba­na­vi­čius, anks­čiau dirbęs mui­tinė­je.To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Pre­zi­dentė ga­li at­si­pūsti Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pen­ke­rius me­tus STT va­do­va­vu­sio Ž.Pa­ce­vi­čiaus kar­je­ra šio­je su ko­ rup­ci­ja ko­vo­jan­čio­je tar­ny­bo­je – jau baig­ta. Va­kar Sei­mas pa­ga­liau davė su­ti­kimą at­leis­ti STT di­rek­to­rių iš pa­reigų pa­si­bai­gus jo ka­den­ci­jai. Be­veik prieš mėnesį to pa­da­ry­ti Sei­me ne­pa­vy­ko. Dau­gu­ma par­la­ men­tarų kaž­kodėl at­metė pirmą­ jį Pre­zi­dentės dek­retą dėl STT va­ do­vo at­lei­di­mo. Da­bar, kai spren­di­mas pa­ga­liau priim­tas, Ž.Pa­ce­vi­čius kurį laiką STT va­do­vaus lai­ki­nai, nes šian­dien jo ka­den­ci­ja jau for­ma­liai bai­gia­si. Ką Ž.Pa­ce­vi­čius veiks to­liau – kol kas neaiš­ku. Jis mig­lo­tai kalbė­ jo apie tai, kad iš pra­džių ilsė­sis, o

vėliau dar­bo ieš­ko­sis vals­ty­bi­nia­ me sek­to­riu­je. „Da­bar jo­kių (dar­ bo – red. pa­st.) pa­si­ūlymų ne­tu­riu. Atė­jo įsta­ty­mo nu­ma­ty­tas lai­ko­tar­ pis, trau­kiuo­si vien dėl pa­si­bai­gu­ sios ka­den­ci­jos. Ne dėl nau­jo dar­ bo“, – va­kar aiš­ki­no jis. Ž.Pa­ce­vi­čius dėstė, kad dar­bas STT yra sun­kus, šio­je sis­te­mo­je jis dir­ba 20 metų, tad laikas gal­vo­ti apie per­mai­nas. Be to, jis pri­minė, kad yra su­laukęs pa­reigūnų pen­si­ nio am­žiaus. Svar­biau­sias klau­si­mas, ži­no­ ma, yra tai, kas taps Ž.Pa­ce­vi­čiaus įpėdi­niu. Kol kas mi­ni­ma tik vie­na pa­vardė. Tai – da­bar­ti­nis STT di­ rek­to­riaus pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius. Į šias aukš­tas pa­rei­gas šį pa­va­sarį jį pa­skyrė Pre­zi­dentė D.Gry­baus­

kaitė. Prieš tap­da­mas vie­nu STT va­dovų, S.Ur­ba­na­vi­čius va­do­va­ vo Mui­tinės kri­mi­na­linei tar­ny­bai. Pos­te jis pa­keitė prie­šta­rin­gos re­ pu­ta­ci­jos Ai­deną Karpų. S.Ur­ba­na­vi­čius My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te yra įgijęs teisės ma­ gist­ro kva­li­fi­ka­cinį laipsnį, o kar­ jerą pra­dėjo Vil­niaus mies­to vy­ riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ ri­mo tar­ny­bo­je kaip vy­riau­sia­sis ins­pek­to­rius. Nuo 1999-ųjų dir­bo Lie­tu­vos mui­tinė­je. Pradėjęs darbą Ko­vos su kont­ ra­ban­da ir vi­dinės kont­rolės tar­ ny­bos Žval­gy­bos sky­riaus Žval­ gy­binės in­for­ma­ci­jos po­sky­ry­je, 2008 m. bu­vo pa­s kir­tas Mui­ tinės kri­m i­n a­l inės tar­ny­b os di­ rek­to­riu­mi.

Ty­rimą teks pra­tęsti Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl in­for­ma­ci­ jos nu­te­ki­ni­mo ban­ko „Sno­ras“ na­ cio­na­li­za­vi­mo is­to­ri­jo­je ter­miną rei­ kės pra­tęsti, kaip sa­ko ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys (nuo­tr.).

„Ma­nau, kad tik­rai ne­bus spėta iki­ teis­mi­nio ty­ri­mo už­baig­ti. Iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas yra di­delės apim­ties, su­dėtin­gas ir, kaip minė­jau, kai ku­ rie spe­cia­lis­tai ne­pa­tei­kia pro­ku­ro­ rams iš­vadų“, – va­kar Sei­me žur­ na­lis­tams sakė pa­reigū­nas. Jis pra­nešė, kad iki­teis­mi­nio ty­ ri­mo pa­bai­ga šio­je by­lo­je nu­ma­ty­ ta lapk­ri­čio 20 d., bet kol kas neat­ lik­ti vi­si pro­ce­so veiks­mai. Va­sa­rio 20 d. Ge­ne­ra­linė pro­ku­ ratū­ra pra­dėjo iki­teis­minį ty­rimą dėl slap­tos in­for­ma­ci­jos apie ban­ ką „Sno­ras“ nu­te­ki­ni­mo. Iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas pra­dėtas dėl ga­li­mo

pikt­naud­žia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dėti­ mi, ga­vus iš Vals­tybės sau­gu­mo de­ par­ta­men­to in­for­ma­ciją apie ge­ne­ ra­li­nio pro­ku­ro­ro 2011 m. lapk­ri­čio 17 d. pra­šy­mu at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ ta­tus. Vie­šai skelb­ta, kad įta­ri­mai šio­je by­lo­je pa­teik­ti bu­vu­siam Fi­ nan­si­nių nu­si­kal­timų ty­rimo tar­ ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Vy­tau­tui Gir­ža­dui. Per­nai lapk­ritį prie­š pat „Sno­ro“ na­cio­na­li­zaciją dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“, ci­tuo­da­mas ano­ni­mi­nius šal­ ti­nius, pra­nešė, kad „Ge­ne­ra­linė pro­ ku­ratū­ra jau pa­si­rašė lei­di­mus at­lik­ ti kra­tas vie­na­me bankų ir jo va­dovų na­muo­se“. Konk­re­taus ban­ko dien­ raš­tis ne­nu­rodė, ta­čiau teigė, jog tai­ ki­nys yra „lie­tu­viš­kas ban­kas“. Dau­giau nei treč­dalį „Lie­tu­vos ry­to“ ak­cijų valdė „Sno­ro“ ban­kas. VD, BNS inf.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Iš­lai­dos gy­ny­bai – šiek tiek di­desnės Asig­na­vi­mus Kraš­to ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­jai 2013 m. siū­lo­ma di­din­ti dau­giau kaip 50 mln. litų, kaip ro­ do va­kar pa­skelb­tas biud­že­to pro­ jek­tas.

Pa­gal šį do­ku­mentą gy­ny­bos biud­že­tas turėtų didė­ti iki 923,9 mln. li­ tų. 2012 m. asig­na­vi­mai sie­kia 870,2 mln. litų ir su­da­ro 0,79 pro­c. bend­ ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Ta­čiau, net ir pa­di­di­nus gy­ny­bos biud­žetą 50 mln. litų, jo da­lis, pa­ly­gin­ti su BVP, liktų la­bai pa­na­ši, nes kitą­met, pro­gno­zuo­ja­ma, augs ir pa­ts BVP.

NA­TO ša­lys yra įsi­pa­rei­go­ju­sios siek­ti, kad iš­lai­dos gy­ny­bai su­da­ rytų 2 pro­c. BVP. Pro­jektą pa­rengė ka­den­ciją bai­ gian­ti And­riaus Ku­bi­liaus cent­ ro de­ši­niųjų Vy­riau­sybė. Nau­jo­ji vald­žia prie­š priim­da­ma biud­žetą jį galės keis­ti. Šiuo me­tu de­ry­bas dėl nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ ci­jos yra pra­dėju­sios opo­zi­ci­jos par­ti­jos – Dar­bo par­ti­ja, so­cial­ de­mok­ra­tai bei Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­ja. So­cial­de­mok­ratų par­ti­jos pir­ mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ko­

men­tuo­da­mas to­kius biud­že­to pla­ nus sakė, kad kraš­to ap­sau­ga nėra vie­na iš svar­biau­sių prio­ri­te­ti­nių kryp­čių. Šių metų ge­gužę NA­TO viršū­ nių su­si­ti­ki­mo Či­ka­go­je iš­va­karė­ se 11 par­tijų pa­si­rašė su­si­ta­rimą, ku­riuo įsi­pa­rei­go­jo „kas­met to­ly­ giai di­din­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­ mai ski­ria­mas lėšas, il­gai­niui siek­ ti, kad kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos plėtrai už­tik­rin­ti būtų skir­ta 2 pro­c. ša­lies BVP“. Konk­re­tus ter­mi­nas su­si­ta­ri­me ne­nu­ro­do­mas. VD, BNS inf.


9

TrečiADIENIS, spalio 17, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,68 %

7,7

–0,10 %

+0,12 %

Kai­nos ­ kils

pro­c.

Lie­tu­vo­je sausį–rugsėjį smu­ko naujų au­to­mo­bi­ lių par­da­vi­mas.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pro­gno­zuo­ja, kad spa­lį, pa­ly­gin­ti su rugsė­ju, Lie­tu­vo­je bus už­fik­suo­ta 0,2 pro­c. su­de­rin­ta mėne­sio inf­ lia­ci­ja. Su­de­rin­ta me­tinė inf­lia­ci­ja turėtų bū­ ti 3,6 pro­c., vi­du­tinė me­tinė – 3,4 pro­c. Tikė­ ti­na, kad did­žiau­sią įtaką kainų po­ky­čiams turės dėl naujų ru­dens ko­lek­cijų didė­jan­čios dra­bu­žių ir ava­lynės kai­nos. Taip pat nu­ma­ to­mas ne­di­de­lis mais­to pro­duktų ir neal­ko­ ho­li­nių gėrimų kainų au­gi­mas.

diena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

5,02

4,66

2,47

„Kvis­ti­ja“

4,97

4,59

2,47

„Va­koil“

5,01

4,63

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta92,28 dol. už 1 brl. 115,40 dol. už 1 brl.

pokytis

–0,4389 % –0,2077 % –0,5612 % –0,6602 % +0,0181 % +0,3741 % –0,0813 % –0,1302 % –0,0175 %

Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

P

„„Pro­jek­tas: fi­nansų mi­nistrė I.Ši­mo­nytė ir prem­je­ras A.Ku­bi­lius yra teigę, kad pa­grin­di­niai kitų metų biud­že­

to ro­dik­liai bus pa­našūs į šių­me­čius. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Ma­žins biud­že­to de­fi­citą Pla­nuo­ja­mos 2013 m. na­cio­na­ li­nio biud­že­to iš­lai­dos be ES pa­ra­ mos lėšų su­da­rys 21,993 mlrd. litų – be­veik 312 mln. litų dau­giau nei 2012-ai­siais. Pla­nuo­ja­mi kitų me­ tų na­cio­na­li­nio biud­že­to asig­na­vi­ mai įskai­čia­vus ES pa­ra­mos lėšas – 29,539 mlrd. litų. Vals­tybės biud­že­to iš­lai­dos be ES pa­ra­mos lėšų su­da­rys apie 18,847 mlrd. litų, o įskai­čiuo­jant ES pa­ra­ mos lėšas – 26,394 mlrd. litų. Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja pa­brėžė, kad pla­nuo­ja­mos na­cio­na­li­nio biud­že­ to iš­lai­dos ki­tais me­tais didės dėl sko­los ad­mi­nist­ra­vi­mo (palū­kanų mokė­ji­mo), taip pat dėl pa­si­ren­ gi­mo pir­mi­nin­kau­ti ES Ta­ry­bai ir pa­didė­ju­sių įmokų į ES biud­žetą. 2013 m. vals­tybės biud­že­to de­fi­ ci­tas grynųjų pi­nigų prin­ci­pu su­da­

rys apie 697 mln. litų, ar­ba 0,6 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), o pla­nuo­ja­mas visų viešųjų fi­nansų de­fi­ci­tas sieks apie 2,5 pro­c. BVP. Kaip ir žadė­jo prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ir fi­nansų mi­nistrė Ing­ri­da Ši­mo­nytė, dau­gu­ma kitų metų ša­ lies biud­že­to ro­dik­lių yra pa­našūs į šių­me­čius. Tik biud­že­to de­fi­ci­ tas „su­spaud­žia­mas“ nuo 3 iki 2,5 pro­c. BVP. Pa­gal Kons­ti­tu­ciją jau šian­dien Vy­riau­sybė tu­ri per­duo­ti Sei­mui kitų metų biud­že­to pro­jektą. Nu­ ma­to­ma, kad kitą sa­vaitę ka­den­ciją bai­gian­ti Vy­riau­sybė turėtų ka­den­ ciją bai­gian­čiam Sei­mui ofi­cia­liai pri­sta­ty­ti biud­že­to ro­dik­lius. Da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai dar su­spės trum­pai ap­svars­ty­ti biud­že­ to pro­jektą. Bet jį ga­lu­ti­nai svars­tys

ir priims jau nau­jai iš­rink­to Sei­mo, ku­ris į pir­muo­sius po­sėdžius su­si­ rinks lapk­ri­čio vi­du­ry­je, na­riai. Be to, dėl pro­jek­to pa­sta­bas pa­ teik­s jau nau­jai su­for­muo­ta ša­ lies Vy­riau­sybė, ku­ri pra­dės dirb­ti lapk­ri­čio pa­bai­go­je ar­ba gruod­žio pra­džio­je. VD inf.

28,8

mlrd. litų

su­da­rys na­cio­na­li­nio biud­že­to pa­ja­mos 2013 m.

Dividendų pla­nas ne­vyk­do­mas Vals­ty­bei kol kas ne­pa­vyks­ta su­ rink­ti pla­nuotų di­vi­dendų iš jos val­domų įmo­nių.

BFL nuotr.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1307 DB sva­ras ster­lingų 1 4,2757 JAV do­le­ris 1 2,6579 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7086 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9607 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4523 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6675 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5880 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8559

Se­na nau­ja Lie­tu­vos stra­te­gi­ja

Va­kar Fi­nansų mi­ nis­te­ri­ja Vy­riau­sy­ bei pa­teikė 2013 m. na­cio­na­li­nio biud­že­to pro­jektą. Na­ cio­na­linį biud­žetą su­da­ro vals­tybės ir visų ša­lies sa­vi­val­ dy­bių biud­že­tai.

Nu­ma­to­ma, kad kitų metų na­cio­ na­li­nio biud­že­to pa­ja­mos su­da­rys be­veik 21,295 mlrd. litų. Tai pa­ja­ mos be ES ir ki­tos pa­ra­mos lėšų. Pas­ta­ro­sios kitą­met turėtų siek­ti 7,546 mlrd. litų. Pla­nuo­ja­ma, kad na­cio­na­li­nio biud­ž e­to pa­ja­m os 2013-ai­s iais bus 222,1 mln. litų di­desnės, nei pla­nuo­ta į biud­žetą su­rink­ti šiais me­tais. Pa­sak Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos, kar­ tu su ES ir ki­tos tarp­tau­tinės fi­ nan­sinės pa­ra­mos lėšo­mis na­cio­ na­li­nio biud­že­to pa­ja­mos su­da­rys 28,842 mlrd. litų. Vals­tybės biud­že­to pa­ja­mos be ES pa­ra­mos lėšų 2013 m. su­ da­rys apie 18,150 mlrd. litų, o su ES fi­nan­sinės pa­ra­mos lėšo­mis – 25,696 mlrd. litų.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

To­kios įmonės per de­vy­nis mėne­sius į vals­tybės iždą per­vedė 159,4 mln. litų di­vi­dendų – 30 pro­c. ma­žiau, nei pro­gno­zuo­ta. Tikė­ta­si, kad per šį lai­ ką bus gau­ta 227,8 mln. litų. Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­ mis, sausį–rugsėjį įvyk­dy­ta 27 pro­c. me­ti­nio di­vi­dendų pla­no – biud­že­ te nu­ma­ty­ta, kad šie­met bus gau­ta

589,36 mln. litų di­vi­dendų ir pel­no įmo­kos iš vals­tybės val­domų įmo­nių. Dau­giau­sia di­vi­dendų šie­met ti­ki­ma­si iš ener­ge­ti­kos įmo­nių – skelb­ta, jog bend­rovė Vi­sa­gi­no ato­minė elekt­rinė, ku­ri įgy­ven­di­ na nau­jos ato­minės elekt­rinės Lie­ tu­vo­je pro­jektą, iki spa­lio 21 d. su­ mokės 275 mln. litų. Iš trans­por­to įmo­nių did­žiau­sius di­vi­den­dus – 122,7 mln. litų – šie­ met ža­da su­mokė­ti „Lie­tu­vos ge­ le­žin­ke­liai“.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ di­vi­ den­dus į vals­tybės biud­žetą pra­ dėjo mokė­ti bir­želį ir iki šiol per­ vedė 70,95 mln. litų. Kol kas neaiš­ku, ar di­vi­den­dus per­ves Klaipė­dos uos­tas. Per­nai jis už­dir­bo 68 mln. litų au­di­tuo­to pel­no ir pa­gal įsta­tymą turėtų su­ mokė­ti 50 pro­c., ar­ba apie 34 mln. litų. Ta­čiau ki­lus ne­su­ta­rimų tarp mi­nis­te­rijų, ga­lu­tinį spren­dimą tu­ ri priim­ti Vy­riau­sybė. VD, BNS inf.

ir­mo­jo eta­po Lie­tu­vos Sei­mo rin­kimų re­zul­ta­ tams paaiškė­jus, vers­ las ir tau­ta ėmė reikš­ ti bai­mes ir abe­jo­nes dėl nau­jo­jo Sei­mo stra­te­gi­jos, ar bus tęsia­ ma tau­py­mo po­li­ti­ka, ar vers­las ne­bus stu­mia­mas į ne­sta­bi­lu­mo zoną, ar gy­ven­to­jai bus už­tik­rin­ ti dėl sa­vo ge­rovės. At­ro­do, kad po­pu­lis­ti­niais šū­ kiais grįsta po­li­tinė dau­gu­ma bus su­for­muo­ta ir cir­kas bus įspūdin­ gas. Ta­čiau ar iš prin­ci­po kei­sis ke­lios tik­rai po­zi­ty­vios Lie­tu­vos stra­te­ginės ten­den­ci­jos? Sus­kys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­mi­na­lo pro­jek­to eigą pa­keis­ti ga­na sun­ku, nes pro­ce­sas jau pra­ si­dėjęs ir ne­tgi ge­ro­kai įsibėgėjęs. Bet nau­jos ato­minės elekt­rinės pro­jek­to li­ki­mas kiek su­dėtin­ ges­nis, tu­rint gal­vo­je ir įvy­ku­sio re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tus. Ta­čiau vi­sa tau­ta su­pran­ta, kad ener­ ge­tinė ne­prik­lau­so­mybė neiš­ ven­gia­ma. Šią po­zi­ciją pa­lai­ko ir vers­las, ku­ris yra pa­grin­dinė šio ar­gu­men­to sude­da­mo­ji dalis. Ar bus tvar­ko­ma­si su ši­lu­mos kai­no­mis? Po­pu­lis­tai vie­nin­gai tei­gia, kad tai – vie­nas pa­grin­ di­nių jų prio­ri­tetų. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė jau se­niai tai įvar­di­jo kaip svar­biau­sią sa­ vo už­da­vinį. Ir vers­las tuo la­bai suin­te­re­suo­tas, nes ne­sta­bi­lus ši­lu­mos ūkis yra di­delė kliū­tis sie­kiant ne tik pri­trauk­ti už­ sie­nio in­ves­ti­cijų, bet ir iš­lai­ ky­ti vie­tos verslą. Mi­ni­ma­lio­jo už­dar­bio di­ di­ni­mas dvi­gu­bai net per visą ka­den­ci­jos lai­ko­tarpį yra ma­ žų ma­žiau­siai eko­no­miš­kai ne­ pagrįs­tas, todėl tai ga­li­me ver­ tin­ti tik kaip ma­salą pa­tik­liems rinkė­jams pri­trauk­ti. De­ja, tai tik­rai ne pa­nacė­ja. Mi­ ni­ma­lio­jo at­ly­gi­ni­mo tik­rai nie­kas ne­pa­kels, girdė­jo­me šiuos pa­ža­ dus ir sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se, ir pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se į Seimą. Svar­biau­sias ro­dik­lis yra vi­du­ti­ nis dar­bo už­mo­kes­tis, į ku­rio kė­ limą turėtų orien­tuo­tis nau­ja po­ li­tinė do­mi­nantė. Vis­gi il­ga­laikė Lie­tu­vos stra­te­ gi­ja turėtų ne­nuk­ryp­ti nuo pa­ grin­di­nių lo­giš­kai su­vo­kiamų ir Pre­zi­dentės se­niai iš­sa­kytų prio­ ri­tetų – ener­ge­tinė ne­prik­lau­so­ mybė, ši­lu­mos ūkio su­tvar­ky­mas, už­sie­nio in­ves­ti­cijų ap­lin­kos ge­ ri­ni­mas, il­ga­lai­kis bend­ro vys­ty­ mo­si su ES plėto­ji­mas.


10

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

sportas

Pa­ne­vė­žys pa­si­ren­gęs lenk­ty­nėms Pir­mą kar­tą Lie­tu­ vo­je – dvi­ra­čių tre­ ko asai: spa­lio 19–21 d. Pa­ne­vė­žy­je vyks Eu­ro­pos čem­pio­na­ tas, ku­ria­me da­ly­ vaus ir mū­sų ša­lies žvaigž­dė Si­mo­na Kru­pec­kai­tė.

už­pil­dy­tos. Toks ren­gi­nys Lie­tu­vo­je juk or­ga­ni­zuo­ja­mas pir­mą kar­tą. – Ar į Pa­ne­vė­žį at­vyks Eu­ro­pos dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos va­do­ vai? – Vi­si svar­biau­si Se­no­jo že­my­no dvi­ra­čių spor­to pa­sau­lio as­me­nys bus Lie­tu­vo­je: lau­kia­me UEC pre­ zi­den­to len­ko Woj­cie­cho Wal­kie­ wic­ziaus, ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus švei­ca­ro Ro­lan­do Ho­fe­rio, tech­ni­ nio di­rek­to­riaus En­ri­co Del­la Ca­ sos ir ne­tgi „Ci­do“ are­nos dvi­ra­čių tre­ko au­to­riaus Ralp­ho Schuer­ man­no. Ar­chi­tek­tas, su­pro­jek­ta­vęs ir 2008-ųjų Pe­ki­no olim­pi­nių žai­ dy­nių tre­ką, at­vyks su žmo­na. – Var­žy­bo­se tei­sė­jaus Len­ki­jos ar­bit­rai. Ko­dėl pa­si­rink­ti bū­ tent šios ša­lies at­sto­vai? – Pa­ne­vė­žio tre­ke dirbs Len­ki­jos tei­sė­jų bri­ga­da. Iš šios ša­lies bus ir ap­tar­nau­jan­tis tech­ni­nis per­so­na­ las. Lie­tu­va taip pat tu­ri tei­sė­jų, ta­ čiau jie – be tarp­tau­ti­nės ka­te­go­ ri­jos. Pla­nuo­ja­me, kad mū­sų ša­lies ar­bit­rai bus ša­lia len­kų, vis­ką ste­ bės, to­bu­lės ir kaups pa­tir­tį. Ma­ nau, kad šis čem­pio­na­tas bus nau­ din­gas vi­siems: ir spor­ti­nin­kams, ir žiū­ro­vams, ir tei­sė­jams.

„„Kon­ku­ren­tės: tarp S.Kru­pec­kai­tės (kai­rė­je) var­žo­vių bus ir pa­ty­ru­si bal­ta­ru­sė O.Pa­na­ri­na.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Star­tuos ir olim­pie­čiai

Nors Eu­ro­pos dvi­ra­čių spor­to są­ jun­gos (UEC) pa­tvir­tin­ta­me da­ly­ vių są­ra­še nė­ra ryš­kiau­siai Lon­ do­no olim­pi­nių žai­dy­nių tre­ke pa­si­žy­mė­ju­sių gar­se­ny­bių, Lie­tu­ vos dvi­ra­čių spor­to mė­gė­jai tu­rės į ką pa­žiū­rė­ti. Pa­ne­vė­žio „Ci­do“ are­no­je ne­bus kar­je­rą bai­gu­sios Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos tre­ko ka­ra­lie­nės Vic­to­ri­os

Pend­le­ton ir jos tau­tie­čių Chri­so Hoy’aus ir Ja­so­no Ken­ny. S.Kru­ pec­kai­tei ne­bus ga­li­my­bės at­si­re­ van­šuo­ti Kris­ti­nai Vo­gel – jau­no­ ji vo­kie­tė taip pat pra­leis Eu­ro­pos pir­me­ny­bes. Vis­ dėlto Pa­ne­vė­žy­je bus gau­ su as­me­ny­bių. Į Lie­tu­vą at­vyks Lon­do­no olim­pia­dos vi­ce­čem­pio­ nas pran­cū­zas Brya­nas Co­quar­ das, pa­sau­lio ir Eu­ro­pos pir­me­ ny­bių nu­ga­lė­to­jos ir pri­zi­nin­kės pran­cū­zė San­die Clair bei bal­ta­ru­ sė Ol­ga Pa­na­ri­na, Ru­si­jos dvi­ra­čių

tre­ko le­gen­da Alek­se­jus Mar­ko­vas, per sa­vo kar­je­rą Eu­ro­pos ir pa­sau­ lio čem­pio­na­tuo­se iš­ko­vo­jęs de­vy­ nis me­da­lius. „Ci­do“ are­nos tre­ke star­tuos 17 dvi­ra­ti­nin­kų, ku­rie da­ly­va­vo Lon­ do­no olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Jė­gas iš­mė­gins 21 ša­lies at­sto­vai. „Nea­be­jo­ju, kad žiū­ro­vų lau­kia la­bai įdo­mios ko­vos“, – sa­kė Lie­ tu­vos dvi­ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­ jos (LDSF) pre­zi­den­tas Ro­mual­das Ba­ku­tis. Rink­ti­nė­je – de­šim­tu­kas

Lie­tu­vą rep­re­zen­tuos de­šimt spor­ ti­nin­kų: S.Kru­pec­kai­tė, Gin­ta­rė Gai­ve­ny­tė, Vi­li­ja Se­rei­kai­tė, Auš­ri­ nė Tre­bai­tė, Eg­lė Zab­loc­ky­tė, Vai­da Pi­kaus­kai­tė, Da­ri­jus Džer­vus, Ge­ di­mi­nas Bag­do­nas, Ša­rū­nas Kun­ ce­vi­čius ir Ai­ri­das Vi­dei­ka. Šei­mi­nin­kų tei­sė­mis spor­ti­nin­ kų bu­vo ga­li­ma de­le­guo­ti ir dau­ giau, ta­čiau pa­jė­giau­sių Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų, star­tuo­jan­čių pro­fe­ sio­na­lų plen­to lenk­ty­nė­se, neiš­lei­ do jų klu­bai. „Pa­vy­ko su­rink­ti vi­sus stip­riau­ sius Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kus, ku­ rių ne­var­žė klu­bai. Mū­sų mo­te­rų rink­ti­nės pa­jė­gu­mas ži­no­mas vi­ sa­me pa­sau­ly­je, da­bar at­si­skleis­ti tre­ke ga­lės ir plen­to lenk­ty­nių spe­ cia­lis­tas Ge­di­mi­nas Bag­do­nas“, – tei­gė R.Ba­ku­tis. Ti­ki­si pil­nų tri­bū­nų

„„Pa­tir­tis: Lie­tu­vos vy­rus į per­ga­les ves plen­to lenk­ty­nių meist­ras olim­

pie­tis G.Bag­do­nas. 

BFL nuo­tr.

„Jo­kių ne­sklan­du­mų or­ga­ni­zuo­ jant šį čem­pio­na­tą ne­ki­lo. Jam ren­gė­mės be­veik vi­sus me­tus, dir­ bo­me ne­si­blaš­ky­da­mi ir kryp­tin­ gai. Kiek anks­čiau pa­si­tre­ni­ruo­ ti į Pa­ne­vė­žį at­vy­ko Uk­rai­nos ir Vo­kie­ti­jos ko­man­dos. Tre­ni­ruo­ tes jau pra­dė­jo mū­sų ša­lies spor­

AFP nuo­tr.

ti­nin­kai ir če­kai. Vis­kas vyks­ta pa­ gal pla­ną, nea­be­jo­ju, kad sa­vait­ga­lį Pa­ne­vė­žio dvi­ra­čių spor­to mė­gė­ jai ir mies­to sve­čiai pa­ma­tys nuo­ sta­bią šven­tę“, – va­kar dien­raš­čiui sa­kė „Eu­rot­rack 2012“ or­ga­ni­za­ci­ nio ko­mi­te­to di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Iva­naus­kas.

Ro­mual­das Ba­ku­tis:

Pa­vy­ko su­rink­ti vi­ sus stip­riau­sius Lie­ tu­vos dvi­ra­ti­nin­kus, ku­rių ne­var­žė klu­bai.

– Man, kaip or­ga­ni­za­to­riui, kir­ba tik vie­na min­tis: no­riu, kad iš­ko­vo­ tu­me bent ke­lis me­da­lius ir jais pra­ džiu­gin­tu­me sa­vus aist­ruo­lius. Jei sir­ga­liai gau­siai su­si­rinks ir pa­lai­ kys mū­sų spor­ti­nin­kus, be­veik nea­ be­jo­ju, kad tai Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­ kams bus rim­ta pa­spir­tis, – kal­bė­jo E.Iva­naus­kas. – Kaip vyks­ta pre­ky­ba bi­lie­ tais? – Bi­lie­tų nė­ra tiek daug, kad ga­lė­ tu­me teig­ti, jog jun­ta­mas di­džiu­ lis su­ju­di­mas. Įren­gus tre­ką, „Ci­ do“ are­na tal­pi­na 3 tūkst. žiū­ro­vų. Po treč­da­lį bi­lie­tų į kiek­vie­nos die­ nos var­žy­bas bu­vo iš­da­ly­ta so­cia­li­ nėms gru­pėms, dvi­ra­ti­nin­kų bend­ ruo­me­nei, sve­čiams. Tad pre­ky­bo­je bu­vo apie 2 tūkst. bi­lie­tų. Ma­nau, kad pu­sė jų jau iš­pirk­ti. Bi­lie­tai nė­ ra bran­gūs (13–29 li­tai – aut. pa­st.), tad ma­nau, kad tri­bū­nos tu­rė­tų bū­ti

– Ar vi­sų ša­lių dvi­ra­ti­nin­kai jau at­vy­ko į Pa­ne­vė­žį? – Sve­čių su­lau­kia­me kas­dien. Tur­ būt pa­sku­ti­niai at­va­žiuos Bal­ta­ ru­si­jos spor­ti­nin­kai – juk jiems ke­ lio­nė ne­to­li­ma, tad ren­gia­mės juos su­tik­ti tre­čia­die­nio va­ka­re. Vi­si da­ ly­viai kol kas pa­ten­kin­ti tiek gy­ve­ ni­mo są­ly­go­mis, tiek priė­mi­mu. Ti­ki­mės, kad nu­si­skun­di­mų ne­su­ lauk­si­me. – Čem­pio­na­tą tie­sio­giai trans­ liuo­ti ke­ti­no „Eu­ros­port“ te­le­vi­ zi­jos ka­na­las, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skli­ do kal­bų, kad dėl aukš­čiau­sios ko­ky­bės spe­ci­fin ­ ių ka­me­rų sty­ giaus ir ki­tų pro­ble­mų tai ga­li ir neį­vyk­ti. Ko­kia tik­ro­ji pa­dė­tis? – Už­tik­ri­nu, kad tai – tik gan­dai. Eu­ro­pos čem­pio­na­tą aukš­tos raiš­ kos HD for­ma­tu tik­rai trans­liuos „Eu­ros­port“ te­le­vi­zi­jos ant­ra­sis ka­na­las. – Koks šio čem­pio­na­to biu­dže­ tas? – Iki 1,5 mln. li­tų, įskai­čius vi­są rin­ko­da­ros pro­gra­mą, in­for­ma­ci­ jos sklai­dą ir ki­tas iš­lai­das.

„Eu­rot­rack“ „„Eu­ro­pos dvi­ra­čių tre­ko eli­to čem­

pio­na­tas Pa­ne­vė­žy­je – tre­čia­sis. 2010 m. var­žy­bos bu­vo su­reng­tos Len­ki­jos mies­te Pruš­ko­ve, per­nai – Apel­dor­ne (Ny­der­lan­dai). „„Eu­ro­pos dvi­ra­čių tre­ko čem­pio­

na­tuo­se Lie­tu­va kol kas yra iš­ko­vo­ ju­si du si­dab­ro ir vie­ną bron­zos ap­ do­va­no­ji­mą. Vi­si trys me­da­liai lai­ mė­ti 2010 m. Len­ki­jo­je. S.Kru­pec­ kai­tė kei­ri­no rung­ty­je užė­mė ant­ rą­ją vie­tą, o ko­man­di­nė­se per­se­kio­ ji­mo lenk­ty­nė­se to­kiu pa­čiu ap­do­ va­no­ji­mu džiau­gė­si Lie­tu­vos rink­ ti­nė, ku­rią su­da­rė Vai­da Pi­kaus­kai­ tė, Vi­li­ja Se­rei­kai­tė ir Auš­ri­nė Tre­ bai­tė. S.Kru­pec­kai­tė taip pat lai­mė­ jo bron­zą sprin­to rung­ty­je.


11

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

sportas Vėl trium­fa­vo R.Šiugž­di­nio įgu­la

Reg­bio rink­ti­nė – 36-ojo­je vie­to­je

komandoje – ke­tu­ri žai­dė­jai

RS-280 jach­tų kla­sės bu­ria­vi­ mo var­žy­bo­se, lai­mė­ju­si 18 iš 29 plau­ki­mų, ant­rus me­tus iš ei­lės trium­fa­vo ka­pi­to­no Rai­ mon­do Šiugž­di­nio va­do­vau­ja­ ma „Ara­be­la-AG Bal­tic“ įgu­ la: Klau­di­jus Kliu­čins­kas, Ri­ man­tas Vil­kas, Li­nas Ka­ra­lius, Re­gi­man­tas Buo­žius ir Vi­lius Šiugž­di­nis.

Tarp­tau­ti­nės reg­bio fe­de­ra­ ci­jos nau­ja­me pa­sau­lio vy­rų reg­bio rink­ti­nių rei­tin­ge Lie­tu­ vos ko­man­da su 50,90 taš­ko uži­ma 36-ąją vie­tą. Rei­tin­go ly­de­rė – pa­sau­lio čem­pio­nė Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja (93,35 tšk.), ant­ra – Aust­ra­li­ja (85,92 tšk.), tre­čia – Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­ li­ka (84,69 tšk.).

Da­ni­jo­je pra­si­dė­jo Eu­ro­ pos sta­lo te­ni­so as­me­ni­nis čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­ vau­ja 146 vy­rai ir 119 mo­te­ rų iš 41 ša­lies. Lie­tu­vos rink­ ti­nei, ku­riai va­do­vau­ja tre­ne­ ris Rai­mon­das Jac­ke­vi­čius, at­ sto­vau­ja Eg­lė Stuc­ky­tė, Ie­va Vens­la­vi­čiū­tė, To­mas Mi­ku­tis ir Alf­re­das Ud­ra.

Ly­de­rių po­zi­ci­jos kol kas tra­pios VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­ gos čem­pio­na­te po dvi per­ga­les iš­ko­vo­jo pen­kios ko­man­dos, tarp jų – ir Kau­no „Žal­gi­ris“. Fa­vo­ri­tai kau­sis Kau­ne

„„Pri­si­mi­ni­mai: T.Law­so­nui (kai­rė­je) pa­ti­ko azar­tiš­ki „Žal­gi­rio“ are­nos sir­ga­liai.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

T.Law­so­nui pra­ver­tė ir pa­tir­tis „Žal­gi­ry­je“

Bu­vęs Kau­no „Žal­gi­rio“ le­gio­nie­rius Ty Law­so­nas ti­ki­si tęs­ti kar­ je­rą Den­ve­rio „Nug­gets“ klu­be, ku­ris jam siū­lo 44 mln. JAV do­ le­rių kont­rak­tą. Kau­ne tu­ri bi­čiu­lių

Lie­t u­vos čem­p io­n ų ko­m an­d ai T.Law­so­nas at­sto­va­vo per­nai ir per 7 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nes pel­nė vi­du­ ti­niš­kai 7,4 taš­ko ir at­ko­vo­jo 3 ka­ muo­lius bei at­li­ko 1,6 re­zul­ta­ty­ vaus per­da­vi­mo. LKL čem­pio­na­te ame­ri­kie­čio sta­tis­ti­ka – vi­du­ti­niš­kai 7,7 taš­ko ir 1,7 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo. „Mes sun­kiai dir­bo­me. Ta­po­me bi­čiu­liai su Jan­kū­nu, Jav­to­ku, Mar­ ko ir ki­tais šau­niais „Žal­gi­rio“ vai­ ki­nais, to­dėl man sun­ku iš­vyk­ti“, – sa­kė T.Law­so­nas, kai NBA pa­ si­bai­gė lo­kau­tas ir iš­mu­šė va­lan­da grįž­ti į Den­ve­rį. Ty pa­dė­jo „Nug­gets“ eki­pai nu­ ke­liau­ti iki Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų, kur pir­ma­ ja­me eta­pe pra­lai­mė­jo se­ri­ją 3:4 Los An­dže­lo „La­kers“ krep­ši­nin­kams. Por­ta­lo Hoops­World.com duo­ me­ni­mis, T.Law­so­nas ti­ki­si, kad ket­ve­rius me­tus ga­lio­sian­ti su­tar­ tis su Den­ve­rio klu­bu bus pa­si­ra­šy­ ta iki re­gu­lia­rio­jo se­zo­no pra­džios. Jei­gu ne­pa­vyk­tų, 24-erių me­tų 180 cm ūgio ata­kų or­ga­ni­za­to­rius ki­tą va­sa­rą tap­tų lais­vuo­ju agen­ tu. Hoops­World.com tvir­ti­na, kad

tuo­met T.Law­so­nas ne­sun­kiai su­ lauk­tų 12 ar 13 mln. JAV do­le­rių per me­tus pa­siū­ly­mo. Vo­kie­tis ven­gia ope­ra­ci­jos

Ant­rą­ją ne­sėk­mę iš ei­lės pa­ty­rė NBA se­zo­nui be­si­ren­gian­tis Hjus­to­no „Roc­kets“ klu­bas su Do­na­tu Mo­tie­ jū­nu, sve­čiuo­se 104:123 pra­lai­mė­jęs Da­la­so „Ma­ve­ricks“ eki­pai. Lie­tu­vis pel­nė 8 taš­kus, blo­ka­vo var­žo­vo me­ti­mą, iš­ven­gė klai­dų ir tris­syk pra­si­žen­gė. „Ma­ve­ricks“ gre­to­se ne­bu­vo Dir­ko No­witz­ki, ku­ris gy­do­si ke­ lio trau­mą. „Da­rau vis­ką, kad ne­pri­reik­tų ope­ra­ci­jos. Jei­gu ji bus neiš­ven­ gia­ma, no­rė­čiau ant ope­ra­ci­nio sta­lo at­si­gul­ti tik pa­si­bai­gus se­zo­ nui. Ki­ta ver­tus, ke­lis te­be­tins­ta, tai – pra­stas ženk­las. Jei­gu pa­dė­tis ne­pa­ge­rės, 82 re­gu­lia­rio­jo se­zo­no rung­ty­nės ir ga­li­mos at­krin­ta­mo­ sios var­žy­bos man bus ne­pa­ke­lia­ mas krū­vis“, – sa­kė D.No­witz­ki. Eu­ro­pa – at­si­li­ku­si?

NBA ko­mi­sa­ras Da­vi­das Ster­nas pa­reiš­kė, kad Eu­ro­pos klu­bai kol kas ne­pa­si­ren­gę in­teg­ruo­tis į pa­

jė­giau­sią pa­sau­lio vy­rų krep­ši­nio ly­gą. „Vie­na Eu­ro­pos ko­man­da NBA struk­tū­ro­je – nie­kam ne­nau­din­ gas pro­jek­tas. Jei­gu vis dėl­to ryž­tu­ mės su­kur­ti bend­rą ly­gą, jo­je tu­rė­ tų bū­ti ma­žiau­siai pen­ki eu­ro­pie­čių klu­bai. De­ja, šiuo me­tu aki­vaiz­du, kad Eu­ro­po­je trūks­ta NBA stan­dar­tus ati­tin­kan­čių are­nų. Ge­riau­sia pa­ dė­tis – Lon­do­ne ir Ber­ly­ne. Pa­ ry­žiu­je pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti „Ber­cy“ are­ną, ta­čiau tam pri­reiks ke­le­rių me­tų. Nau­jo­ji Stam­bu­lo are­na tal­pi­na 13 000 žiū­ro­vų, bet vi­sos 30 mū­sų ly­gos eki­pų žai­džia ge­ro­kai erd­ves­nė­se sa­lė­se. Be to, Se­na­ja­me kon­ti­nen­te krep­ ši­nio klu­bų ir te­le­vi­zi­jos bend­ra­ dar­bia­vi­mo me­cha­niz­mas nė­ra toks efek­ty­vus kaip NBA, o ir eu­ ro­pie­tiš­kos te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­jos – ki­to­kio po­bū­džio nei įpras­ta JAV ar Ka­na­do­je. Abe­jo­ja­me, ar da­bar­ ti­nė­mis są­ly­go­mis pa­vyk­tų Eu­ro­ po­je pa­reng­ti fi­nan­siš­kai nau­din­ gą bi­lie­tų kai­no­da­rą“, – in­ter­viu dien­raš­čiui „The Bos­ton Glo­be“ tei­gė D.Ster­nas. VD inf.

B gru­pės, ku­rio­je rung­ty­niau­ja Lie­tu­vos čem­pio­nai žal­gi­rie­čiai, ly­de­riu ta­po Že­mu­ti­nio Nau­gar­do „Niž­nij Nov­go­rod“ klu­bas, sve­ čiuo­se 93:66 (23:17, 16:15, 27:14, 27:20) įvei­kęs Mins­ko „Cmo­kiMinsk“ (Bal­ta­ru­si­ja) eki­pą. Va­kar sa­vo per­ga­lių krai­tį ga­lė­jo pa­pil­dy­ti Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ar­ba Ra­mū­no Bu­tau­to tre­ni­ruo­ja­ ma Ry­gos VEF ko­man­da – Lie­tu­ vos ir Lat­vi­jos at­sto­vai iš­mė­gi­no jė­gas mū­sų ša­lies uos­ta­mies­ty­je. Gru­pės fa­vo­ri­tai – „Žal­gi­ris“ ir Mask­vos CSKA – su­si­kaus spa­lio 28-ąją Kau­ne. VTB ly­gos di­rek­to­ra­tas iš­pla­ti­ no pra­ne­ši­mą, kad Tei­sė­jų de­par­ ta­men­to va­do­vu pa­skir­tas Lie­tu­ vos at­sto­vas, bu­vęs Uk­rai­nos vy­rų krep­ši­nio su­per­ly­gos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Pa­vi­lo­ nis (nuotr.). „Aukš­ta A.Pa­vi­lo­nio kva­li­fi­ka­ci­ja ir pro­fe­sio­na­lu­mas pa­dės mums pa­siek­ti aukš­tes­nę tei­sė­jų dar­bo ko­ky­bę“, – pa­brė­žė VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius And­re­jus Ši­ro­ko­vas. Vil­nie­čių sėk­mė

Pir­mą­ją per­ga­lę A gru­pė­je iš­ko­vo­ jo Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, sa­vo aikš­tė­je 81:70 (8:22, 27:22, 27:10, 19:16) nu­ga­lė­jęs Sa­ma­ros „Kryl­ja So­ve­tov“ eki­pą, ku­riai at­sto­vau­ ja Ro­lan­das Ali­je­vas ir Taut­vy­das Ly­de­ka. 13 taš­kų prie per­ga­lės pri­si­dė­jo Ste­po­nas Bab­raus­kas, 12 – Re­nal­das Sei­bu­tis, po 11 – Min­dau­gas Ka­te­ ly­nas, Ne­man­ja Ne­do­vi­čius ir Ja­nis Blū­mas. Pra­lai­mė­ju­sie­siems Ches­ te­ris Sim­mon­sas pel­nė 31 taš­ką, Oma­ras Tho­mas – 11, T.Ly­de­ka – 9. R.Ali­je­vas pra­me­tė dvi bau­das. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je Sa­ma­ros ko­ man­da pir­ma­vo 17 taš­kų per­sva­ra, bet ją iš­švais­tė. „Sun­ku su­si­tai­ky­ ti su to­kia ne­sėk­me. Ge­rai žai­dė­

A gru­pė Komanda

1. „Chim­ki“ 2. „Spar­tak“ 3. „Asta­na“ 4. „Uniks“ 5. „Do­neck“ 6. „K.Kryl­ja“ 7. „Ka­lev“ 8. „L.ry­tas“ 9. „Tu­row“ 10. „Azov­maš“

me pir­mą­sias 15 mi­nu­čių, bet po to aikš­tės šei­mi­nin­kai mus pra­no­ ko ir fi­ziš­kai, ir psi­cho­lo­giš­kai“, – krim­to­si „Kras­ny­je Kryl­ja“ stra­te­ gas Ser­ge­jus Ba­za­re­vi­čius. Į šį ma­čą „Sie­mens“ are­no­je su­si­rin­ko vos 2 600 žiū­ro­vų. D.Son­gai­la – „Do­neck“ ly­de­ris

Šio­je gru­pė­je „Do­neck“ ko­man­ da, sa­vo gre­to­se tu­rin­ti Da­rių Son­gai­lą, na­muo­se 67:46 (17:9, 16:6, 19:17, 15:14) įvei­kė Ta­li­no „Ka­lev“ krep­ši­nin­kus. D.Son­gai­la su­rin­ko 13 taš­kų, at­ko­vo­jo 6 ir pe­rė­mė 2 ka­muo­lius bei at­li­ko 2 re­zul­ta­ty­vius per­da­ vi­mus. Lie­tu­vis vos vie­nu nau­ din­gu­mo ba­lu nu­si­lei­do D’Orui Fis­che­riui, ku­rio są­skai­to­je – 12 taš­kų, 7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai, 4 klai­dos ir 17 nau­din­gu­mo ba­lų. „Šis due­tas bu­vo mū­sų žai­di­ mo ašis. Vi­si Da­riaus spren­di­mai bu­vo efek­ty­vūs“, – pa­brė­žė „Do­ neck“ eki­pos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Vla­di­mi­ras Jo­va­no­vi­čius. A gru­pės ly­de­rę, Ri­mo Kur­ ti­nai­čio tre­ni­ruo­ja­mą Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ ko­man­dą pa­vi­ jo Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“, sve­čiuo­se 52:51 (15:14, 18:19, 13:7, 6:11) įvei­kęs Ka­za­nės „Uniks“. Spar­ta­kie­čių ir Ka­za­nės krep­ši­ nin­kų ma­čas – kol kas pa­ts ne­re­ zul­ta­ty­viau­sias VTB ly­go­je šį se­ zo­ną. VD inf.

B gru­pė

Rungt. Perg. Pral.

2 2 3 2 2 2 2 3 2 2

2 2 2 1 1 1 1 1 0 0

0 0 1 1 1 1 1 2 2 2

Tšk. sant.

Komanda

190:154 127:99 222:247 117:100 115:112 162:154 127:147 200:217 159:167 145:167

1. „N.Nov­go­rod“ 2. CSKA 3. „Žal­gi­ris“ 4. VEF 5. ČEZ 6. „Je­ni­sej“ 7. „Lo­ko.-Ku­ban“ 8. „Triumf“ 9. „C.-Minsk“ 10. „Nep­tū­nas“

Rungt. Perg. Pral. Tšk. sant.

2 2 2 1 2 2 2 2 2 1

2 2 2 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 2 2 2 1

175:132 160:124 158:146 101:78 147:156 131:142 144:159 154:181 131:172 72:83


12

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

pasaulis Neau­kos ­ Ko­so­vo

Užs­to­jo ­ pre­zi­den­tą

Nu­šau­tas ­ tei­si­nin­kas

Ser­bi­jos pre­zi­den­tas To­mis­la­vas Ni­ko­li­čius pa­reiš­kė, kad jo ša­lis at­si­sa­kys sa­vo tiks­lo įsto­ti į ES, jei­gu Briu­se­lis pri­myg­ti­nai rei­ka­ laus Belg­ra­do pri­pa­žin­ti Ko­so­vo ne­prik­lau­so­my­bę. Vie­na­ša­liš­kai 2008 m. pa­skelb­tą Ko­so­vo ne­ prik­lau­so­my­bę pri­pa­ži­no maž­ daug 90 vals­ty­bių, tarp jų – JAV ir 22 iš 27 ES na­rių.

JAV vals­ty­bės sek­re­to­rė Hil­la­ ry Clin­ton pa­reiš­kė pri­sii­man­ti kal­tę dėl praei­tą mė­ne­sį įvyk­ dy­tos ata­kos prieš Ame­ri­kos at­sto­vy­bę Li­bi­jos ry­ti­nia­me mies­te Ben­ga­zy­je. Šis žings­nis lai­ko­mas mė­gi­ni­mu už­sto­ti ša­ lies va­do­vą Ba­rac­ką Oba­mą, li­ kus trims sa­vai­tėms iki pre­zi­ den­to rin­ki­mų lapk­ri­čio 6 d.

Kor­si­ko­je nu­šau­tas vie­nas gar­siau­sių sa­los tei­si­nin­kų Antoine’as Sol­la­ca­ro. Tai jau 15 pa­na­ši žmog­žu­dys­tė Pran­ cū­zi­jai pri­klau­san­čio­je sa­lo­ je šiais me­tais. Po­li­ci­ja žmog­ žu­dys­tes pri­ski­ria dviem sa­ lo­je vei­kian­čioms nu­si­kal­tė­lių gau­joms, ku­rių na­riai sie­ja­mi su na­cio­na­lis­tų ju­dė­ji­mu.

Ru­de­ni­nis san­kci­jų lie­tus ES už­sie­nio po­li­ti­kos pla­nuo­to­jai, re­gis, nu­ta­rė pa­si­mė­ty­ti san­kci­jo­ mis. Tai­ki­niais ta­po Si­ri­ja, Ira­nas ir Bal­ta­ru­si­ja.

Kaip ar­gu­men­ta­vo ES už­sie­nio po­ li­ti­kos pla­nuo­to­jai, Bend­ri­ja pra­tę­sė san­kci­jas Bal­ta­ru­si­jai, nes ne­ri­mau­ja­ ma dėl žmo­gaus tei­sių padėties šio­je ša­ly­je ir trū­ku­mų tu­rė­ju­sių praė­ju­sio mė­ne­sio par­la­men­to rin­ki­mų. Sank­ ci­jos nu­ma­to, kad iš vi­so į ES te­ri­to­ri­ ją ne­ga­li­ma pa­tek­ti 243 bal­ta­ru­siams, o 32 fir­mų įšal­dy­tos lė­šos. Ta­čiau Bal­ta­ru­si­ja pa­smer­kė to­ kį ES spren­di­mą. Mins­kas pa­ra­gi­ no Briu­se­lį im­tis veiks­mų, kad bū­ tų at­gai­vin­ta abi­pu­sio pa­si­ti­kė­ji­mo at­mos­fe­ra.

Eu­ro­pos ir JAV san­ kci­jos Ira­nui yra ne­ra­cio­na­lios, ne­ tei­sė­tos ir ne­hu­ma­ niš­kos, nu­kreip­tos prieš Ira­no tau­tą. „Šian­die­nis ES Va­do­vų Ta­ry­bos spren­di­mas iš es­mės įšal­do Bal­ta­ ru­si­jos ir ES san­ty­kius to­kiu ly­giu, ku­ris ob­jek­ty­viai ne­tin­ka nė vie­nai ša­liai. Bal­ta­ru­si­ja ne­nu­si­leis spau­di­ mui. Ma­no­me, kad to­kia ES po­li­ti­ka ne­su­de­ri­na­ma su ge­ros kai­my­nys­tės prin­ci­pais“, – pa­brė­žė Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­ vas And­re­jus Sa­vi­nyš­čia­vas. ES su­griež­ti­no san­kci­jas ir Ira­ nui, pir­miau­sia – ban­kams, taip pat ap­ri­bo­jo lai­vi­nin­kys­tę ir du­jų im­por­tą, be to, už­drau­dė pre­ky­bą me­ta­lais. Spren­di­mą ES už­sie­nio po­li­ti­kos stra­te­gai aiš­ki­no tuo, jog Vo­kie­ti­ ja ir pen­kios nuo­la­ti­nės JTO Sau­ gu­mo Ta­ry­bos na­rės šie­met da­ly­ va­vo tri­juo­se tie­sio­gi­nių de­ry­bų su Ira­nu ra­tuo­se, bet jie bai­gė­si priė­ jus ak­la­vie­tę. Ira­nas at­rė­žė, kad ES san­kci­jos yra ne­hu­ma­niš­kos“, nes nu­kreip­ tos prieš vi­są vi­suo­me­nę. „Vie­na­ša­liš­kos Eu­ro­pos ir JAV san­kci­jos Ira­nui yra ne­ra­cio­na­lios, ne­tei­sė­tos ir ne­hu­ma­niš­kos, nu­ kreip­tos prieš Ira­no tau­tą“, – tvir­ti­ no Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­ sto­vas Ra­mi­nas Meh­man­pa­ras­tas. Kal­bė­da­mas per vals­ty­bi­nę te­le­ vi­zi­ją R.Meh­man­pa­ras­tas ap­kal­ti­no Va­ka­rus nau­do­jan­tis bran­duo­li­niu klau­si­mu kaip pre­teks­tu Te­he­ra­nui spaus­ti už tai, kad jis „pri­myg­ti­nai lai­ko­si sa­vo ne­prik­lau­so­my­bės“. BNS inf.

„„Po­žiū­ris: dau­ge­liui Bos­ni­jos ka­ro au­kų ar­ti­mų­jų R.Ka­ra­dži­čiaus kal­bos ne­bu­vo links­mos. 

AFP nuo­tr.

No­rė­tų tai­kos pre­mi­jos „Esu švel­naus bū­do žmo­gus, to­le­ran­tiš­kas žmo­gus, pui­kiai su­ge­ban­tis su­pras­ti ki­ tus“, – Ha­go­je pa­reiš­kė ka­ro nu­si­kal­ti­mais kal­ti­na­mas bu­vęs Bos­ni­jos ser­bų ly­de­ ris Ra­do­va­nas Ka­ra­dži­čius. Ma­ža to, jis pri­dū­rė, kad tu­rė­tų bū­ti ap­do­va­no­tas, nes ban­dė už­kirs­ti ke­lią smur­tui. At­ro­dė at­si­pa­lai­da­vęs

Is­to­ri­jos ne­bū­na bal­tos ar juo­dos, ta­čiau R.Ka­ra­dži­čius var­gu ar ga­ lė­tų pre­ten­duo­ti į, pa­vyz­džiui, No­be­lio tai­kos pre­mi­ją. Vis­gi bu­vęs Bos­ni­jos ser­bų ly­de­ ris, kaž­ka­da vie­nas ieš­ko­miau­sių Eu­ro­po­je ka­ro nu­si­kal­tė­lių, Jung­ ti­nių Tau­tų (IT) ka­ro nu­si­kal­ti­mų tri­bu­no­lui bu­vu­siai Ju­gos­la­vi­jai tei­si­no­si, jog nie­kas ne­si­ti­kė­jo, kad Bos­ni­jo­je įvyks ge­no­ci­das. „Nei aš, nei kas nors ki­tas ži­no­jo ar­ba ma­nė, kad vyks ge­no­ci­das tų, ku­rie nė­ra ser­bai“, – Ha­go­je aiš­ki­ no 67 me­tų R.Ka­ra­dži­čius. „Apsk­ri­tai esu švel­naus bū­do žmo­gus, to­le­ran­tiš­kas žmo­gus, pui­kiai su­ge­ban­tis su­pras­ti ki­tus, – kal­bė­jo R.Ka­ra­dži­čius. – Ne­ tu­riu nie­ko prieš mu­sul­mo­nus ar kroa­tus.“ Ga­liau­siai jis pa­reiš­kė, jog tu­ rė­tų bū­ti ap­do­va­no­tas už tai, kad pa­da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo, siek­da­mas iš­veng­ti ka­ro. „Man tu­rė­tų bū­ti at­ly­gin­ta už vi­sus ge­rus da­ly­kus, ku­riuos esu pa­da­ręs, nes at­li­kau vis­ką, kas žmo­gaus ga­lio­je, kad iš­veng­čiau ka­ro ir su­ma­žin­čiau žmo­nių kan­ čias“, – ra­miu to­nu min­tis dės­tė R.Ka­ra­dži­čius. Jis tei­gė, kad su­stab­dė ser­bų ar­ mi­ją nuo per­ga­lės Bos­ni­jo­je, esą bu­vo pri­vers­tas lai­ky­tis tai­kos su­ si­ta­ri­mų, pai­sy­ti hu­ma­ni­ta­ri­nių ir

tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mų. Be to, R.Ka­ra­dži­čius pri­dū­rė, kad au­kų Bos­ni­jo­je bu­vo ge­ro­kai ma­žiau, nei tuo me­tu tei­gė ži­niask­lai­da, nors į teis­mą su­si­rin­kę da­lis žiau­ru­mų liu­di­nin­kų vos tvar­dė aša­ras.

Be to, R.Ka­ra­dži­čius kal­ti­na­mas or­ga­ni­za­vęs 44 mė­ne­sius tru­ku­sią Bos­ni­jos sos­ti­nės Sa­ra­je­vo ap­gul­ tį. Jai vyks­tant, kaip skai­čiuo­ja­ma, žu­vo 12 tūkst. žmo­nių. Vei­kė iš­vien

Nei aš, nei kas nors ki­tas ži­no­jo ar­ba ma­nė, kad vyks ge­ no­ci­das tų, ku­rie nė­ ra ser­bai.

„Kai praeis ne­ma­žai lai­ko, tie­ sa taps vis stip­res­nė, o kal­ti­ni­mai ir pro­pa­gan­da – vis silp­nes­ni“, – ga­ran­ta­vo R.Ka­ra­dži­čius. Tūks­tan­čiai au­kų

Iš vi­so bu­vu­siam Bos­ni­jos ser­bų ly­de­riui pa­reikš­ta net de­šimt kal­ ti­ni­mų. Tarp svar­biau­sių – kal­ti­ni­mai ge­no­ci­du, ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir nu­si­kal­ti­mais žmo­giš­ku­mui. R.Ka­ra­dži­čius kal­ti­na­mas nu­ro­ dęs įvyk­dy­ti Sreb­re­ni­cos žu­dy­nes 1995 m. Skai­čiuo­ja­ma, kad per jas bu­vo nu­žu­dy­ta apie 7 tūkst. bos­nių vy­rų ir ber­niu­kų. Tai – di­džiau­sios žu­dy­nės Eu­ro­po­je nuo pat Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos.

Ser­bi­jos po­li­ci­ja R.Ka­ra­dži­čių su­ lai­kė Belg­ra­de 2008 m. Jis Ser­bi­jos sos­ti­nė­je už­sii­mi­nė­jo al­ter­na­ty­via me­di­ci­na. 13 me­tų bu­vęs Bos­ni­jos ser­bų ly­de­ris slaps­tė­si nuo tei­sė­ sau­gos. Pir­mą­syk prieš JT teis­mą R.Ka­ ra­dži­čius sto­jo 2009-ai­siais. Ta­da jis pa­reiš­kė, kad kal­ti­ni­ mai Bos­ni­jos ser­bams, esą šie or­ ga­ni­za­vo Sreb­re­ni­cos žu­dy­nes, yra „me­las, pro­pa­gan­da ir gan­dai“. Kal­ti­ni­mai or­ga­ni­za­vus ir įvyk­ džius Sreb­re­ni­cos žu­dy­nes pa­ reikš­ti ne tik R.Ka­ra­dži­čiui, bet ir Ser­bi­jos ar­mi­jos ge­ne­ro­lui Rat­ ko Mla­di­čiui, ku­ris 1995 m. bu­vo Bos­ni­jos ser­bų ar­mi­jos va­das.

Bū­tent R.Mla­di­čiaus va­do­vau­ja­ mos ser­bų pa­jė­gos iš­va­rė iš Sreb­ re­ni­cos bei ap­lin­ki­nių te­ri­to­ri­jų olan­dų taik­da­rius ir užė­mė mu­ sul­mo­nų do­mi­nuo­ja­mą ank­la­vą šiaur­ry­ti­nė­je Bos­ni­jos da­ly­je, ne­ to­li Ser­bi­jos sie­nos. Kal­tin­to­jai tvir­ti­na, kad tiek R.Ka­ra­dži­čius ir R.Mla­di­čius, tiek bu­vęs Ju­gos­la­vi­jos pre­zi­den­ tas Slo­bo­da­nas Mi­lo­še­vi­čius vei­ kė iš­vien. Jų tiks­las bu­vo „iš­va­ly­ti“ bos­ nių mu­sul­mo­nų do­mi­nuo­ja­mas te­ri­to­ri­jas Kroa­ti­jo­je ir Bos­ni­jo­je, į ku­rias pre­ten­zi­jas reiš­kė 1991 m. su­by­rė­ju­si Ju­gos­la­vi­ja. S.Mi­lo­še­vi­čius mi­rė 2006 m. taip ir ne­su­lau­kęs tri­bu­no­lo nuo­ spren­džio, o R.Mla­di­čiaus teis­mas pra­si­dė­jo 2011-ai­siais. Jam taip pat yra pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai ge­no­ ci­du, ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir nu­si­ kal­ti­mais žmo­giš­ku­mui. BBC, AFP, „Reu­ters“, BNS inf.

R.Ka­ra­dži­čiui ink­ri­mi­nuo­ja­mi kal­ti­ni­mai „„Pla­na­vo ir da­vė su­ti­ki­mą įvyk­dy­

ni­cos žu­dy­nes, per ku­rias nu­žu­dy­ ti Bos­ni­jos mu­sul­mo­nų ir Bos­ni­jos ta dau­giau nei 7 tūkst. bos­nių vy­rų kroa­tų ge­no­ci­dą bei iš­kel­di­ni­mą iš ir ber­niu­kų. Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos. „„Yra at­sa­kin­gas už Sa­ra­je­vo ap­gul­ „„Per­se­kio­jo bos­nius mu­sul­mo­nus tį 1992–1995 m., ku­riai vyks­tant žu­vo ir kroa­tus, yra at­sa­kin­gas už ma­si­ ma­žiau­siai 12 tūkst. žmo­nių. nes žmo­nių žu­dy­nes. „„Yra at­sa­kin­gas už tarp­tau­ti­nių taik­ „„Yra at­sa­kin­gas už 1995 m. Sreb­re­

da­rių paė­mi­mą įkai­tais.


13

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

N.Pa­rei­gy­tė iš­ta­rė „taip“ Va­kar Kau­no ro­tu­šė­je su­si­tuo­kė gru­pės „69 dan­gu­je“ dai­ni­nin­kė Ni­jo­lė Pa­rei­gy­tė ir jos iš­rink­ta­sis vers­li­nin­kas Rim­vy­das Ru­kai­tis. Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@diena.lt

27-erių dai­ni­nin­kė sa­vo ves­tu­vėms pa­si­rin­ko neįp­ras­tą die­ną – ant­ ra­die­nį, ta­čiau šios ves­tu­vės ne­ li­ko ne­pas­te­bė­tos. Va­kar, ge­ro­kai prieš 15 val., kai bu­vo nu­ma­ty­tos po­psce­nos žvaigž­dės su­tuok­tu­ vės, prie Kau­no ro­tu­šės ėmė rink­ tis žur­na­lis­tai, ta­čiau jiems te­ko ap­si­šar­vuo­ti kant­ry­be, nes jau­na­ ve­džiai vė­la­vo apie pu­sant­ros va­ lan­dos. Jau­ni­kis ži­niask­lai­dą va­kar dar ban­dė ve­džio­ti už no­sies ir te­le­

fo­nu anks­čiau ti­ki­no, kad įsi­vė­lė klai­da: esą jis te­bė­ra Klai­pė­do­je ir ves­ti ne­ža­da. Ta­čiau po­re­lė va­ka­ rop vis dėl­to pa­si­ro­dė prie Kau­no ro­tu­šės slenks­čio. Žur­na­lis­tų klau­si­mus ig­no­ruo­ da­ma dai­ni­nin­kė vik­riai spru­ko į vi­dų. Ves­tu­vių ce­re­mo­ni­ja tru­ko vos ke­le­tą mi­nu­čių. Kuk­lią švie­sią ir nėš­čio­sios pil­vu­ką pa­brė­žian­čią su­kne­lę vil­kin­ti N.Pa­rei­gy­tė pa­si­ rin­ko Ru­kai­tie­nės pa­var­dę. R.Ru­kai­tis – bu­vęs dai­ni­nin­kės Kris­ti­nos Iva­no­vos drau­gas, Kau­ no kok­tei­lių ba­ro „BarBar’a“ bend­ ra­tur­tis ir „BarBar’a Port“ klu­bo

Klai­pė­do­je sa­vi­nin­kas. Anks­čiau N.Pa­rei­gy­tė il­gą lai­ką ar­ti­mai bend­ra­vo su krep­ši­nin­ku Ar­tū­ ru Jo­man­tu, o jos mei­lės ro­ma­nas su bend­ro­vės „ICG kom­piu­te­riai“ va­do­vu Eu­ge­ni­ju­mi Iva­nen­ka prieš ke­le­rius me­tus bai­gė­si skan­da­lin­ gu iš­si­sky­ri­mu. N. Pa­rei­gy­tė pa­sku­ti­nė iš gru­pės na­rių su­kū­rė šei­mą. Žie­dus su­mai­ niu­si po­ra jau po po­ros sa­vai­čių tu­ rė­tų su­si­lauk­ti pir­ma­gi­mio. 2005 m. su­si­kū­ru­si gru­pė „69 dan­gu­je“ per­nai pa­skel­bė nu­trau­ kian­ti veik­lą, ta­čiau šie­met sa­vo ger­bė­jus vėl kvie­tė į kon­cer­tus.

„„Žvaigž­dės: va­kar N.Pa­rei­gy­tė ir jos iš­rink­ta­sis R.Ru­kai­tis pa­si­ju­to tik­ro­mis žvaigž­dė­mis – ap­sau­gos dar­buo­

to­jai nuo fo­tog­ra­fų po­rą gy­nė skė­čiais, o jau­ni­kis ban­dė įti­kin­ti, kad ves­tu­vės – nu­kel­tos. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„„Ver­ti­ni­mas: abe­jo­jan­tiems, ar „Šlapd­ri­ba“ vis­ką da­ro rim­tai, ar vėl

ty­čio­ja­si iš est­ra­dos ir po­pmu­zi­kos kli­šių, due­tas siū­lo pa­lauk­ti šiuo me­tu at­lie­ka­mo ty­ri­mo re­zul­ta­tų. Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Suo­pis ir Ram­by­nas grį­žo Il­gą lai­ką po­grin­dy­je tū­no­ję bei už­sie­ny­je dar­ba­vę­si Suo­pis ir Ram­by­nas į in­ter­ne­tą va­kar įkė­ lė nau­jau­sią sa­vo kū­ry­bos še­dev­ rą – dai­nos „Ar ži­nai įvai­rius da­ly­ kus?“ vaiz­do kli­pą.

Praei­ty­je gar­sūs vo­ka­li­nės ir inst­ ru­men­ti­nės mu­zi­kos at­li­kė­jai, iš­ ki­lę su hi­tu „O lai­ke, gy­va­te tu“, Suo­pis ir Ram­by­nas Ra­mo­nai nu­ spren­dė pa­sku­ti­nį kar­tą pra­džiu­ gin­ti ir nu­ste­bin­ti Lie­tu­vą sa­ vo dau­giap­ras­miš­kai ne­tra­di­ci­ne kū­ry­ba. Va­kar di­na­miš­ka­sis due­ tas į in­ter­ne­tą įkė­lė nau­jau­sią sa­ vo vaiz­do kli­pą „Ar ži­nai įvai­rius da­ly­kus?“, ku­ria­me ir už­duo­da tik vie­ną klau­si­mą – ar žmo­nės ži­no įvai­riau­sius da­ly­kus? Ket­vir­tą de­šim­tį bai­gian­tys Ra­ mo­nai pa­reiš­kė, kad bo­di­si sa­vo praei­ties kū­ry­ba ir rei­ka­lau­ja bū­ti va­di­na­mi nau­juo­ju pseu­do­ni­mu „Šlapd­ri­ba“. „Ka­te­go­riš­kai at­si­sa­ko­me bū­ti sie­ja­mi su kai­mo kul­tū­ra. Tie­sa, praei­ty­je mes liaup­si­no­me pro­ vin­ci­ją, ta­čiau da­bar, pa­dir­bė­ję už­sie­ny­je, mes esa­me ki­ti žmo­ nės – mums rū­pi bend­ra­vi­mas, pro­gre­sy­vus mąs­ty­mas, be­to­nas, šva­ra. Nau­ja­sis kū­ri­nys yra mū­sų an­samb­lio „Šlapd­ri­ba“ kū­ri­nys ir taš­kas“, – lyg kir­viu nu­kir­to nuo šiol Vik­to­ru Ra­maus­kiu sa­ve va­ di­nan­tis Ram­by­nas Ra­mo­nas. „Ar ži­nai įvai­rius da­ly­kus?“ – tai spal­vin­ga mu­zi­ki­nė is­to­ri­ ja apie du ar­ba dau­giau žmo­nių,

pir­ma ne­si­ry­žu­sių, o pa­skui jau ne­spė­ju­sių pa­sa­ky­ti vie­nas ki­tam be­ga­lės svar­bių da­ly­kų, ku­rie li­ ko pa­lai­do­ti emig­ran­to bui­ty­je. Tai – „tra­giš­ka my­lin­čių žmo­nių pa­sa­kė­čia, ku­rio­je fan­tas­ma­go­ riš­ką ly­ri­nio „aš“ kry­žių ne­ša du gy­vū­nai: bi­tė – darbš­tu­mo, uo­ lu­mo bei ne­pert­rau­kia­mo gy­vy­ bės ra­to sim­bo­lis, ir meš­kiu­kas – bi­tės prie­ši­nin­kas, ta­čiau kar­tu ir gy­ve­ni­mo ak­ce­le­ra­to­rius“, – tei­ gia­ma due­to pra­ne­ši­me. „Į šį kū­ri­nį įdė­jo­me neį­ti­ki­mai daug dar­bo vi­suo­se lyg­me­ny­se. Tai mū­sų, kaip pra­mo­gų pa­sau­ lio eli­to, nau­jas ko­ky­bės, po­teks­ tės ir tie­sio­gi­nės reikš­mės eta­lo­ nas. Ži­no­ma, ne­ga­li­me vi­sų lau­rų pri­siim­ti vien sau – kur­ti mu­zi­ ką ir ypač vaiz­do kli­pą la­bai pa­ dė­jo gi­mi­nės iš fir­mos „Stu­di­ja A+A“. Bu­vo spe­cia­liai nau­do­ja­ma apa­ra­tū­ra net vaiz­dui fo­ne pa­lie­ ti, nes mū­sų ka­me­ra ši­tos funk­ ci­jos ne­tu­ri... Ką jau kal­bė­ti apie kom­piu­te­ri­nin­kų pa­ga­min­tus bo­ si­nius ir būg­nų gar­sus“, – apie aukš­tą kū­ry­bos ly­gį en­tu­zias­tin­ gai pa­sa­ko­jo ki­tas due­to „Šlapd­ ri­ba“ na­rys – Sla­va Ra­maus­kis (bu­vęs Suo­pis). Nau­j ą­j į gru­p ės „Šlapd­r i­ ba“ (bu­vu­sių Suo­pio ir Ram­by­ no Ra­mo­nų) vaiz­do kli­pą „Ar ži­ nai įvai­rius da­ly­kus?“ jau ga­li­ma ras­ti ad­re­su: http://videoaudio. eu/slapdriba-ar-zi­nai-ivai­riusdalykus/. VD inf.

Rim­tas teat­ras ma­žie­siems Vil­niaus ma­ža­sis teat­ras į prem­je­ rą kvie­čia ma­žuo­sius žiū­ro­vus. Šį kar­tą sve­čiuo­se – praė­ju­sių me­tų Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus už spek­ tak­lį vai­kams lau­rea­tė Ol­ga La­pi­ na, pri­sta­tan­ti spek­tak­lį „Bran­gu­ sis at­rak­cio­nų par­ko dė­dė“.

Jau­ną­ją re­ži­sie­rę prem­je­rai įkvė­pė skan­di­na­vų li­te­ra­tū­ra, ku­ri jai im­ po­nuo­ja at­mos­fe­riš­ku­mu, ry­šiu su gam­ta, jos ge­bė­ji­mu at­skleis­ti vai­kų mąs­ty­mo me­cha­niz­mus. Ji ku­pi­na įvai­rių žmo­giš­kų san­ty­kių at­spal­ vių, ne­bi­jo „ne­vai­kiš­kų“ te­mų, to­ kių kaip mir­tis, vie­nat­vė, iš­da­vys­tė. O.La­pi­nos ma­ny­mu, to­kios te­mos – mil­ži­niš­kas po­ten­cia­las teat­rui. Spek­tak­lis „Bran­gu­sis at­rak­cio­nų par­ko dė­dė“, skir­tas 4–8 me­tų vai­ kams, pa­sa­kos apie at­rak­cio­nų par­ke nuo­bo­dų dar­bą dir­ban­tį dė­dę. Ma­ žai su kuo bend­rau­jan­tį, links­my­bes ir triukš­mą ne itin mėgs­tan­tį he­ro­

jų nuo­lat su­pa gro­jan­tis, šo­kan­tis ir dai­nuo­jan­tis gi­mi­nai­čių bū­rys. Kaip šioms dviem pu­sėms su­ras­ti bend­ rą kal­bą? Kaip už­da­ra­jam dė­dei at­ si­kra­ty­ti sa­vo su­si­kaus­ty­mo? Kaip links­ma­jam bū­riui iš­mok­ti jį priim­ ti to­kį, koks jis yra? „Vai­kiš­kas spek­tak­lis smar­kiai ski­ria­si nuo spek­tak­lio suau­gu­ sie­siems bū­tent pe­da­go­gi­niu at­ žvil­giu, nes vai­kui, ži­no­da­mas jo mąs­ty­mo bū­dą ar po­rei­kius, tu siū­ lai pro­duk­tą, ku­ris jam tu­rė­tų bū­ ti, pa­vyz­džiui, pa­mo­ka. Tu pri­sii­mi pe­da­go­gi­nę at­sa­ko­my­bę: ką duo­di vai­kui val­gy­ti, tai jis ir virš­kins. To­ kia po­zi­ci­ja pro­fe­si­jo­je šiuo at­ve­ju yra ir pi­lie­ti­nė, nes pub­li­kos kri­zė, apie ku­rią vi­si kal­ba: kaip pub­li­ka kei­čia­si... Juk pub­li­ką rei­kia ug­dy­ti nuo ma­žens, o ne im­ti ir šo­ki­ruo­ti 50 me­tų na­mų šei­mi­nin­kę. Ne, tai ir­gi yra ge­rai, bet ma­nau, kad rei­ kia gal­vo­ti apie atei­tį, apie tą kar­

tą, ku­ri po to ateis į teat­rą. Nie­ka­da ne­bū­čiau už­siė­mu­si teat­ru, jei vai­ kys­tė­je ne­bū­čiau bu­vu­si su­ža­vė­ta ge­rų dar­bų, ne­bū­čiau ma­čiu­si, kad juo­se yra tai, kas man ak­tua­lu, pa­ tin­ka“, – sa­vo po­zi­ci­ją apie teat­ro kū­ri­mą vai­kams dės­tė re­ži­sie­rė. Šiuo­lai­kiš­kai apie to­le­ran­ci­ją spek­tak­ly­je „Bran­gu­sis at­rak­cio­ nų par­ko dė­dė“ kar­tu su re­ži­sie­ re ju­de­siu, kal­ba ir mu­zi­ka svars­ tys ak­to­riai Ed­mun­das Mi­kuls­kis, Jo­kū­bas Ba­rei­kis, Vy­tau­tas Rum­ šas jau­nes­ny­sis, Ki­ri­las Glu­ša­je­ vas ir Ilo­na Kviet­ku­tė. Jiems taip pat tal­kins sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­ covs­kis ir mu­zi­ki­nės da­lies va­do­vas Ar­tio­mas Tul­čins­kis. VD inf.

KUR? Vil­niaus ma­ža­ja­me teat­re, Ge­di­mi­no pr. 22. KA­DA? Lapk­ri­čio 4 d. 12 ir 14 val. KIEK? 12–22 li­tai.

„„Talentinga: jau­na re­ži­sie­rė O.La­pi­na jau spė­jo pel­ny­ti ir Auk­si­nį sce­

nos kry­žių už per­nai Ru­sų dra­mos teat­re pri­sta­ty­tą spek­tak­lį vai­kams „Ste­buk­lin­go­ji krei­de­lė“. Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.


14

trečiADIENIS, spalio 17, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Skal­vi­jos ki­no cent­re, Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? Kiek ne­gai­la.

KUR? Vil­niaus ma­ža­ja­me teat­re, Ge­di­mi­no pr. 22. KA­DA? Šian­dien 18.30 val. KIEK? 25–35 li­tai.

KUR? „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gy­je“, Sa­va­no­rių pr. 7. KA­DA? Ry­toj 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Tra­pios sva­jonės

Be­lau­kiant Go­do

Ko­lum­bi­ja iš ar­čiau

Fes­fi­va­ly­je „Ne­pa­to­gus ki­nas“ – re­ži­sierės Mag­gie Betts fil­mas „Ne­ šio­to­ja“. 28 metų Mu­tin­ta nuo vai­kystės sva­jo­jo su­tik­ti gy­ve­ni­mo meilę, iš­tekė­ti, su­si­lauk­ti vaikų, su­teik­ti jiems ge­resnę ateitį. Ta­čiau vy­ras at­ėjo su dviem ki­to­mis žmo­no­mis, o kai­mas, kurį Mu­tin­ta va­di­na sa­vo na­mais, siau­bia­mas mir­ti­nos AIDS epi­de­mi­jos.

Re­mon­tuo­ja­mo­se teat­ro pa­tal­po­se gimęs spek­tak­lis pa­gal Sa­mue­ lio Bec­ket­to pjesę per­teikė teat­ro žmo­nių nuo­tai­kas ir lūkes­čius. Re­ži­sie­rius Ri­mas Tu­mi­nas pri­myg­ti­nai pra­šė va­din­ti tai ne spek­ tak­liu, o teat­ri­niu va­ka­ru. Pag­rin­di­niai veikė­jai – Vla­di­mi­ras ir Est­ ra­go­nas – yra ku­pi­ni gy­vybės ir ryž­to.

Ko­lum­bi­ja – tai ka­va ir ko­kai­nas? Gy­vuo­ja vi­sai ki­to­kia Ko­lum­bi­ ja, nei apie ją kal­ba Ho­li­vu­do fil­mai. Ki­to­kią sa­vo vai­kystės šalį bei jos sos­tinę gimtąją Bo­gotą ma­to ir gar­sus Lie­tu­vos mu­zi­kan­tas Jur­ gis Did­žiu­lis. Fo­tog­ra­fijų pa­ro­da – sa­vi­ta, be­si­kei­čian­ti ir kvie­čian­ ti su­si­pa­žin­ti iš ar­čiau.

KUR? „Fran­ki“ vy­ninė­je, Vil­niaus g. 36. KA­DA? Ry­toj 20 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. KA­DA? Ry­toj 20.30 val. KIEK? 15 litų.

KUR? Ga­le­ri­jo­je „Me­no ni­ša“, J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1. KA­DA? Iki spa­lio 23 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ope­ros ir ba­le­to teat­re, A.Vie­nuo­lio g. 1 KA­DA? Šian­dien 18.30 val. KIEK? 10–180 litų.

Ir JAV tu­ri bardų

Sce­no­je – lie­tu­viš­ko­ji Ade­le

Ne­pak­lus­nios ta­py­bos po­vei­kis

Sva­jin­gas gul­bių eže­ras

Bardų fes­ti­va­lio „Tai – aš“ pa­ži­ba – ame­ri­kie­tis iš Nau­jo­jo Džer­sio Joh­nas Gor­ka. Švel­nus, la­biau lengvą roką nei lie­tu­viškąją dai­nuo­jamąją poe­ ziją pri­me­nan­tis skam­be­sys ir bal­sas – jo vi­zi­tinė kor­telė.

Te­le­vi­zi­jos pro­jek­tuo­se su­žibė­ju­si ir net at­ran­ko­ je į „Eu­ro­vi­ziją“ sa­vo jėgas iš­band­žiu­si grupės „Be­ ke­šo vil­kai“ vo­ka­listė Gir­mantė Vait­kutė su gru­ pe pri­sta­to ki­to­kią pro­gramą – dai­ni­ninkės Ade­ le dai­nas.

Alo­nas Štel­ma­nas – šiuo­lai­kinės lie­tu­vių ta­ py­bos maiš­tau­to­jas. Skan­da­lis­to vardą pa­tei­ si­na ir pa­ro­da „Nek­ro­fi­li­ja“. Au­to­riaus ma­ny­ mu, te­rei­kia tie­siog elg­tis, kaip no­ri, ir ta­py­ti tai, ką no­ri.

Jau visą šimt­metį Piot­ro Čai­kovs­kio „Gul­bių eže­ ras“ yra vie­nas po­pu­lia­riau­sių ba­letų pa­sau­lio te­ atrų re­per­tua­re, kla­si­ki­nis ro­man­ti­nio rusų ba­le­ to pa­vyz­dys. Lie­tu­vo­je tai jau 5-asis ba­le­to pa­sta­ ty­mas.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Sportas. 18.50 Orai. 18.55 „Prisikėlęs faras“ (7) (N-7). 19.55 „Rojus Lietuvoj“ (2). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15 Stilius. Veidai. 21.45 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Teisė žinoti. 22.45 „Lemtingi metai“ (5). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Rojus Lietuvoj“ (2) (k). 0.00 Stilius. Jausmai (k).

LRT 22.15 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (8). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 24 valandos (N-7) (k). 10.30 „Krymo muzikos festivalis 2012“ (k). 12.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.00 Nuotykių komedija „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (1) (JAV, 2009 m.). 13.30 „Kung Fu Panda“. 14.00 Kitas! (N-7). 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Diagnozė: Seimas. 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Kriminalinis trileris „Teisė žudyti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.40 „Skaičiai“ (N-7). 1.35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

TV3

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija.

LNK 20.55 val.

8.00, 14.40 „Simpsonai“. 8.30 „Juodoji skylė“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Kodėl? 12.15 Beatos virtuvė. 13.10 „Juodoji skylė“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Prieš srovę. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Stebuklų šalis. 20.00 „Motina ir sūnus“ (7). 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Žmogžudystė“ (5). 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

BTV 6.30 7.00 7.30 8.30

Televitrina. „Komikų klubas“ (N-7) (k). Kalbame ir rodome (N-7) (k). „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7).

TV3 21.00 val.

9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 11.30 „Milijonieriai“ (k). 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.25 „Taip. Ne“. 21.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gyvenimo būdas. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Nužudyti bin Ladeną“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Negaliu tylėti.

BTV 17.00 val.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „2000 km istorijos“ (2). 15.45, 16.10 Dok. f. „Nužudyti Staliną“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 Dok. f. „Šunys kosmonautai“ (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 0.25 Pašėlę TV pokštai (N-7). 0.55 Griūk negyvas!

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Rygos VEF. 15.05 Krepšinio pasaulyje. 15.35 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Cup 2012“ (Rockingham). 16.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minskas“–Krasnojarsko „Enisey“. 18.15 Sporto metraštis. 18.30 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (gegužė). 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kazanės „Unics“–Sankt Peterburgo „Spartak“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. „Bigger’s Better“ bokso turnyras, 2012 m. (I). 23.15 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems“, 2012 m.

lietuvos ryto tv 19.45 val.


  

 

(/;:379L798/3(3683>4/;/35+63813.+; ,38385+3 :79597/ &/6  

    <5+7,38=3 .+;,9 .3/8973<8>9353 ?+6

treÄ?iADIENIS, spalio 17, 2012PASLAUGOS Tel. 261 3653, 261 3655

skelbimai@vilniausdiena.lt Statybos ir remonto

â&#x20AC;&#x17E;Sca­no­ra­mosâ&#x20AC;&#x153; mei­lÄ&#x2014; ki­nui ir ki­ne

Dar prieĹĄ pa­skel­biant, kad re­Şi­sie­riaus Mi­ chae­lio Ha­ne­keâ&#x20AC;&#x2122;s fil­mas â&#x20AC;&#x17E;Mei­lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; pel­nÄ&#x2014; Ka­ nĹł â&#x20AC;&#x17E;Auk­si­nÄ&#x2122; pal­mÄ&#x2014;s ĹĄa­ke­lÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, fes­ti­va­lio â&#x20AC;&#x17E;Sca­no­ra­maâ&#x20AC;&#x153; ren­gÄ&#x2014;­jai jau Ĺži­no­jo â&#x20AC;&#x201C; ĹĄÄŻ fil­mÄ&#x2026; rei­kia at­veŞ­ti ÄŻ Lie­tu­vÄ&#x2026;. Pa­Şa­das iť­te­sÄ&#x2014;­tas. Prog­ra­mÄ&#x2026; pa­dik­ta­vo Ka­nai

â&#x20AC;&#x17E;ÄŽ fil­me ky­lan­Ä?ius klau­si­mus at­ sa­ky­mĹł tu­ri ieť­ko­ti pa­tys Ĺžiō­ro­ vai. Ki­tu at­ve­ju jie ne­ma­tys nie­ko dau­giau be to, kÄ&#x2026; jiems pa­sa­ky­ siuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­ko M.Ha­ne­ke. Jo nau­jau­sias dar­bas â&#x20AC;&#x17E;Mei­lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; sa­vo­tiť­ka do­va­na ki­no gur­ma­ nams ĹĄiĹł me­tĹł Eu­ro­pos ĹĄa­liĹł ki­no fo­ru­me â&#x20AC;&#x17E;Sca­no­ra­maâ&#x20AC;&#x153;, ku­ris pra­ si­dÄ&#x2014;s lapk­ri­Ä?io 8 d.

Mi­chae­lis Ha­ne­ke:

Kai per­Şen­gi tam tik­ro am­Şiaus ri­bÄ&#x2026;, neiť­ven­gia­mai tu­ri ko­vo­ti su kan­Ä?ia, ku­ riÄ&#x2026; pa­ti­ria tau bran­ gĹŤs Ĺžmo­nÄ&#x2014;s. Tai la­ bai sun­ku.

â&#x20AC;&#x17E;Jau Ka­nĹł ki­no fes­ti­va­ly­je kar­tu su ko­le­go­mis ste­bÄ&#x2014;­da­mi M.Ha­ne­ keâ&#x20AC;&#x2122;s spau­dos kon­fe­ren­ci­jÄ&#x2026; sa­kÄ&#x2014;­ me, kad la­bai svar­bu mō­sĹł Ĺžiō­ro­ vams pa­ro­dy­ti â&#x20AC;&#x17E;Mei­lÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;. Tuo me­tu dar ne­bu­vo aiť­ku, kad â&#x20AC;&#x17E;Auk­si­nÄ&#x2014; pal­mÄ&#x2014;s ĹĄa­ke­lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; ati­teks bō­tent ĹĄiai juos­tai, nors fil­mas la­bai grei­tai ta­po kon­kur­si­nÄ&#x2014;s pro­gra­mos fa­ vo­ri­tuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­sa­ko­ja Gra­Şi­na Ar­ lic­kai­tÄ&#x2014;, Eu­ro­pos ĹĄa­liĹł ki­no fo­ru­ mo â&#x20AC;&#x17E;Sca­no­ra­maâ&#x20AC;&#x153; di­rek­to­rÄ&#x2014;. Sie­jo su as­me­ni­ne dra­ma

Ki­no kri­ti­kai sun­kiai rin­ko Ĺžo­ dĹžius nau­jau­siam M.Ha­ne­keâ&#x20AC;&#x2122;s fil­ mui api­bō­din­ti: â&#x20AC;&#x17E;Mei­lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; yra tai, ko bu­vo ga­li­ma iĹĄ jo ti­kÄ&#x2014;­tis ir lauk­ti: jau­di­nan­ti, nuo­sta­bi ir be­komp­ro­ mi­sÄ&#x2014; dra­ma apie ne­pap­ras­tÄ&#x2026; drau­ gys­tÄ&#x2122;.â&#x20AC;&#x153; Ki­ti Ĺža­vÄ&#x2014;­jo­si fil­mo ori­gi­ na­lu­mu ir stul­bi­na­mu Ĺžvilgs­niu ÄŻ se­nat­vÄ&#x2122; bei gy­ve­ni­mo pa­bai­gÄ&#x2026;. Ka­nuo­se pa­klaus­tas, ko­dÄ&#x2014;l su­ kō­rÄ&#x2014; to­kÄŻ fil­mÄ&#x2026;, Ĺži­la­gal­vis 70me­tis re­Şi­sie­rius pa­kÄ&#x2014;­lÄ&#x2014; akis ir

at­sa­kÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Kai per­Şen­gi tam tik­ro am­Şiaus ri­bÄ&#x2026;, neiť­ven­gia­mai tu­ri ko­vo­ti su kan­Ä?ia tĹł, ku­riuos my­li. Ma­no ĹĄei­mai taip pat te­ko iť­gy­ ven­ti ne pa­Ä?iĹł ma­lo­niau­siĹł ÄŻvy­ kiĹł. Ko­vo­ti su kan­Ä?ia, ku­riÄ&#x2026; pa­ti­ ria tau bran­gĹŤs Ĺžmo­nÄ&#x2014;s, yra la­bai sun­ku.â&#x20AC;&#x153;

+738+ 7/.J39 7+<A?9 ?3.+>< .> ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9 4+SIĹŞLO @@@?3.38/<.>;A<6= &/6  DARBÄ&#x201E; /:+I=+<?3.38/<.>;A<B/,;+6=

UAB â&#x20AC;&#x17E;SocialinÄ&#x2014; integracijaâ&#x20AC;?, turinti socialinÄ&#x2014;s ÄŻmonÄ&#x2014;s statusÄ&#x2026;, ieĹĄko riboto darbingumo valytojĹł (turinÄ?iĹł neÄŻgalumÄ&#x2026;) Vilniuje Technikos visai arba ne visairemonto darbo dienai. Mes siĹŤlome iki 30 proc. didesnÄŻ, visada laiku moka%'$! " socialines G(H8/8+> mÄ&#x2026; darbo uĹžmokestÄŻ, garantijas. .94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< Suteikiame galimybÄ&#x2122; pasirinkti darbo vie<5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 tÄ&#x2026; ir laikÄ&#x2026;. Kreiptis tel. (8 5) 249 0987, Ga835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6 bijos g. 30, Vilnius (7, 8 ir 18 troleibusas, 45 ir 46 autobusas, â&#x20AC;&#x17E;SkalviĹłâ&#x20AC;&#x153;st.).   @@@5+>8+53/73<6= 1031829 

UAB B&L Santechnika ieĹĄko santechnikĹł ir 8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; pagalbiniĹł darbininkĹł. Atlyginimas sutarti=8C94 M0;68@8> B4;  www.bl" nis. Tel. 8 616688 086 (8-17 val.). EEE?274;?;B santechnika.lt. 1033163

KelioniĹł KVIEÄ&#x152;IA MOKYTIS

NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= KvieÄ?iame ÄŻ naujus TarptautinÄ&#x2014;s B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[lyde 4; rystÄ&#x2014;s akademijos mokymus =5>@<028 ir semina Daugiau informacijos tel. 90Irus. EEE;84BCD0;>=3>=0A2>< 8 656 23 723, e. paĹĄtas info@tla.lt.

 

1029210

4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 9Y 4; 4?0NB0A ?4@D4G8<08 PASLAUGOS 8=5>$6<08;2><

Technikos remontoKitos SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenau-

ÄŽk­vÄ&#x2014;­pi­mo ĹĄal­ti­nis â&#x20AC;&#x201C; ak­to­riai

â&#x20AC;&#x17E;Mei­lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; pa­sa­ko­ja apie Ĺ˝or­ŞÄ&#x2026; ir AnÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ de­vin­tÄ&#x2026;­jÄ&#x2026; de­ťim­tÄŻ ÄŻko­ pu­siÄ&#x2026; in­te­lek­tua­lĹł po­rÄ&#x2026;. ÄŽ pen­si­jÄ&#x2026; iĹĄÄ&#x2014;­jÄ&#x2122; mu­zi­kos mo­ky­to­jai gy­ve­na pra­ban­gia­me bu­te Pa­ry­Şiu­je ap­ sup­ti kny­gĹł apie die­vi­na­mÄ&#x2026; kom­ po­zi­to­riĹł â&#x20AC;&#x201C; Fran­zÄ&#x2026; Schu­ber­tÄ&#x2026;. Ta­Ä?iau vie­nÄ&#x2026; ry­tÄ&#x2026; prie pus­ry­Ä?iĹł sta­lo AnÄ&#x2026; iť­tin­ka prie­puo­lis. TÄ&#x2026; aki­mir­kÄ&#x2026; pra­si­de­da skaus­min­gas po­ros mei­lÄ&#x2014;s iť­ban­dy­mas. Itin ÄŻsi­me­nan­Ä?ius vaid­me­ nis â&#x20AC;&#x17E;Mei­lÄ&#x2014;­jeâ&#x20AC;&#x153; su­kō­rÄ&#x2014; Pran­cō­zi­ jos ak­to­riai 81 me­tĹł ki­no le­gen­ da Jea­nas Louis Trin­tig­nantâ&#x20AC;&#x2122;as (Lie­tu­vo­je Ĺžu­vu­sios ak­to­rÄ&#x2014;s Ma­ rie Trin­tig­nant tÄ&#x2014;­vas) ir 85 me­tĹł Em­ma­nuel­le Ri­va. â&#x20AC;&#x17E;Pa­ra­ťiau ĹĄÄŻ vaid­me­nÄŻ J.L.Trin­tig­nantâ&#x20AC;&#x2122;ui, nes vi­sa­da Ĺža­vÄ&#x2014;­jau­si jo ak­to­ri­niais su­ge­bÄ&#x2014;­ji­mais ir no­rÄ&#x2014;­jau dirb­ti su juo. E.Ri­va â&#x20AC;&#x201C; taip pat nuo­sta­bi. Nuo pat pra­dĹžiĹł ÄŻsi­vaiz­da­vau, kad bō­tent ji at­liks pa­grin­di­nÄŻ mo­ters vaid­me­nÄŻ. Jie yra ĹĄio fil­mo es­mÄ&#x2014; ir vie­na prie­Şas­Ä?iĹł su­kur­ti fil­mÄ&#x2026; apie vy­res­nius Ĺžmo­nesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pri­si­ pa­Şi­no M.Ha­ne­ke. â&#x20AC;&#x17E;Mei­lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; tai sa­vo­tiť­ka odÄ&#x2014; pa­siau­ko­ji­mui. OdÄ&#x2014;, ku­riÄ&#x2026; taip jaut­riai su­ge­bÄ&#x2014;­tĹł pa­pa­sa­ko­ti tik M.Ha­ne­ke. Jo dar­bai su­kre­Ä?ia â&#x20AC;&#x201C; daŞ­nai juos va­di­na­me ki­no ĹĄe­ dev­rais. DĹžiau­giuo­si, kad â&#x20AC;&#x17E;Mei­lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; lapk­ri­tÄŻ at­ke­liaus ir ÄŻ Lie­tu­vÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; min­ti­mis da­li­jo­si â&#x20AC;&#x17E;Sca­no­ra­mosâ&#x20AC;&#x153; va­do­vÄ&#x2014; G.Ar­lic­kai­tÄ&#x2014;. Vis­kas ga­li ap­si­vers­ti. Po­Şiō­rÄŻ kei­Ä?ian­tys fil­mai Eu­ro­pos ĹĄa­liĹł ki­ no fo­ru­me â&#x20AC;&#x17E;Sca­no­ra­maâ&#x20AC;&#x153; bus ro­ do­mi Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pÄ&#x2014;­do­je ir Ĺ iau­liuo­se lapk­ri­Ä?io 8â&#x20AC;&#x201C;25 d. VD inf.

Â&#x201E;Â&#x201E;Po­Şiō­ris: jaus­mĹł dra­mÄ&#x2026; ne­ti­kÄ&#x2014;­tu kam­pu pa­sa­ko­jan­tis fil­mas â&#x20AC;&#x17E;Mei­

lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, pa­sak re­Şi­sie­riaus M.Ha­ne­keâ&#x20AC;&#x2122;s, kai kuo pa­na­ťus ÄŻ jo pa­ties gy­ ve­ni­mÄ&#x2026;. Kad­ras iĹĄ fil­mo

dojamÄ&#x2026; buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ĹĄaldytuvus, 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F skalbykles, virykles, kompiuterinÄ&#x2122; tech1\IO4<0:08=0 EEE6C>1>A10;308;B nikÄ&#x2026; ir kitus elektronikos prietaisus. 4; Tel.  8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.  1013597

?;0=>A?@4=38=8[D84N0A0?B0@8<0ADF:A <18@O4;8>3D0;C:8N:8[6:01 8;=8C94 ,;0=0D8<> ?0A8];F<[ ?0B48:8<> BD0@:0!?;0=0D8<>?0A8];F<088@?0AB01>AB48 :80<8 ?@>94:B> @4=6\9C8 0@10 >@60=8G0B>@8C8 @0NBC 8:8 D84N> ACA8@8=:8<> ?01086>A ,;0=0 D8<> 3>:C<4=B[ A?@4=38=8[ ?0A8];F<[ 0? A:C=38<0A!0A<4=FA60CBY0BA0:F<Y:03X 9[?0A8];F<CA=40BA8OD4;6B0?0@4=6B0<4?;0 '>,>B-:=O8:904<046,749246074:/,<-49496,4 =0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A 4<,;K07/49>:5,4 <04;>4=>07   B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A 8=A?4:289>A  ?@84 ?;8=:>A <8=8AB4@89>A 8;=80CA B4@8B>@89[  ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A $?@,/3583,+/*/45812/4/1(>8/D25+(7 A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 6 8;=8CA ?4@ Statybos ir remonto )CB,/358.=+=950(38/7),4+758/5867(1 <\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X 9/15882(:.=950(384-573(*/0(9,2 Profesionalus voniĹł restauravimas. Tvir?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A  Ä?iausia

 danga Lietuvoje. 5 metĹł garantija.  Tel. (8 37) 773 100, 670 06 048. Daugiau ' -+&* ,8 -

-*T , +S informacijos www.voniurestauravimai.lt. ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ 1025023 ÄŽvairĹŤs <0D8<> ?@>243]@Y 3\; ?0@4=6B> O4<\A A:;F ?> >1@>D>;\A : 70 A:;F?> :03 @ M8:904<046,74924,?6J>,74;4,4 (07  PARDUODA ! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94   Kitas prekes 34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI <10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 Bankrutavusi UAB â&#x20AC;&#x17E;Milgaâ&#x20AC;&#x153; parduoda ÄŻmo<> >@60=8G0B>@80CA 8@ ?0@486[ ?4@30D8 nÄ&#x2014;s materialĹłjÄŻ turtÄ&#x2026;.B48A8[ ParaiĹĄkos priimamos Transportas, logistika <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I septynias dienas nuo paskelbimo. Adminis:9/4>0<45:= tratorius. Tel. O8:9S 8 601 38;<448= 067. O /,<-N *4794,?= ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> 1033608 <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07  B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 

 PERKA B0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H  (>NB0CB>6 8;=8CAB4; ÄŽmonÄ&#x2014; perka miĹĄkus visoje Lietuvoje: malki- ,@>94:B> J- 0@278B4:B[ ABC nius (1 ha@4=6\90A â&#x20AC;&#x201C; 5 000 I Lt), % senus eglynus, berĹžy3890H ,0<\=:0;=8> 8;=8CA ,0@4=6 nus, puĹĄynus (1 ha â&#x20AC;&#x201C; 6 10 000 Lt). Atsiskaito iĹĄ

PASLAUGOS

KelioniĹł

15

skelbimai

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

karto. Tel. 8 688 82 727.

4A0=Z8> L0B@8=8=:[ : L0B@8=8=:[ A4= 8; =80CA@A0D5>@<0D8<>8@?4@BD0@:F<>?@> 94:B>?0BD8@B8=8<><646CO\A3 4 @8B>@89[?;0=0D8<>3>:C<4=B>@4=6\90A % J''& H 4;   4 ?0NB0A 4P42B8DCA$6<08;2><   91:<8,.4 >38=8=:[ 14=3@89>A + -( =0@80<A 5,EAAA 740>?@,7:9/:9,= .:8   D0; N0C:80<0A 0B0A:08B8=8A @8=:8<8=8A - + :C@8A DF:A 4;<8 *0K,80 ;:47=4,?>:5?= 4J *4794,?= ,?9: O 9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A %,7,92NH@09>N5N4<,>2,79?:!> (07 0B0A:08B0 8@ BD8@B8=8<0A -4D8G>@80CA 0B0A   :08B0 8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A BD8@B8=8<0A  UD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A -4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 ?CA48 14=3@89>A =0@8[ ?0:0@B>B8=8A ACA8@8=:8 <0A1CAN0C:80<0AD0;B>94 Kita ?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 M F :9><,=>Q -4?<,=D @4=? =N<,J? ;,</?: 9>A?8@<8=8=:\ /, ,>=,<2,= O@,4<4,= 6,9.074,<490= ;<060= ?K /4/K4,?=4N ;,=4R7B>N -0> 90 8,K0=9L %J 4:8;=>90<>9> C@B>,@>94:B08K0B;84 904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 :0 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D 8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@: C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : % J8;<0K 6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' A:; @A:;:03 @ ! !02,70D )680<2S= 2  *4794?= ,? ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F 24,?491:<8,.45:=>07  

 ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3  D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@  30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074:*0@>A;0DC /  @,7 A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C %0G4 ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2><  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 6809Q2 *4794?= (07  

995103

ÄŽVAIRĹŞS

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 =4?9 ÄŽVAIRĹŞS >494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07 

 

 %   Kita

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683><

Rengiamas ĹžemÄ&#x2014;s sklypo MykoliĹĄkiĹł k., RukainiĹł sen., Vilniaus r., kad. Nr. 4180/0100:365, kaimo plÄ&#x2014;tros projektas ĹŤkininko sodybos vie   tai parinkti. Planavimo organizatorÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Kristina TunaitienÄ&#x2014;. Projekto rengÄ&#x2014;jas â&#x20AC;&#x201C; UAB Geodezijos centras, PaĹĄilaiÄ?iĹł 17-38, Vilnius, tel. 8 ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 673 92 494, info@geocentras.lt. Gretimo skl.,

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI kad. Nr. 4180/0100:364, savininkÄ&#x2122; kvieÄ?iu susipaĹžinti su projektu nuo 2012 10 22 iki 2012 11 ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# 05 UAB Geodezijos centras ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO 9E052(/1(8#! "# patalpose. "# " 1033759

F?0B8=6Y:08=Y PARDUODA OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: 2012 m. spalio 19 d. 10 val. Vilniaus r. savivaldybÄ&#x2014;s didĹžiojoje

;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; salÄ&#x2014;je ĹĄaukiamas Vilniaus r. savivaldybÄ&#x2014;s tarybos posÄ&#x2014;dis.

!>

&/6+5<  ?3683><?3683><5;+8=+<6= @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 #,2(18  0A460A0A=C>B ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

>@>=B0A=C>B +>=@40;8A=C>B )8CAB>=0A=C> B *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, 0;60@8A=C>B 9?: !> %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, +! *"$#%$ 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<> 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 

  

  :4AZ808A )( #"%" ## # "S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, &&&#') $ -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 ?8;3><08 <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: 84B[A:08Z8CA@81>B0A ,?24,?491:<8,.45:=AAA 6<,9>,= 7>

I r. savivaldybÄ&#x2014;s merÄ&#x2014; Marija Rekst @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= Vilniaus 1033769 6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; 8C9>@:0A=C>B 6,<S7O  0N8=6B>=0A=C>B ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 %>AB>=0A=C>B <B>: KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

PERKA

 KELIONIŲ ORGANIZATORIUS %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B>

4;

 %  

 

% J% & +, .H 0@\=>A @ ?4@:0! D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> +>:0<4,+ 4; A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.ltÄŽVAIRĹŞS

Kita METAS KELIAUTI ÄŽ Ĺ ILTUS KRAĹ TUS!

8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ Egiptas, Ĺ arm El Ĺ eichas B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> 3* vieĹĄbutis, viskas ÄŻskaiÄ?iuota 1F;021 @%%0=:@CBC> 7 nakvynÄ&#x2014;s nuo 2157 Lt 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- KanarĹł salos, TenerifÄ&#x2014;

- R-/&* U60;8>B0A 0A<C> 2* apartamentai& - be maitinimo IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 7 nakvynÄ&#x2014;s nuo 2104 Lt <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> Indija, Goa @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 2* vieĹĄbutis pusryÄ?iais 384=08 :0@BC ?@8 10=:@>B> 1F;>AsuXA8B48A\98<> 10 nakvyniĹł nuo 3459 Lt 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA

08?JAE, ?0BDubajus ?@0N>< =C@>3FB8 0@ N8[ @48:0;0D8<[ 3* vieĹĄbutis su pusryÄ?iais XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C 11 nakvyniĹł nuo 3049 Lt B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= Tailandas, Bankokas ir Pataja 5>@<02890B4;50:A 3* vieĹĄbutis su pusryÄ?iais9 nakvynÄ&#x2014;s nuo 3389 -

-*T Lt ' -+&* , , +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> 4A0=Z8> D>D> Daugiau kelioniĹłA4=8]=89>94 pasiĹŤlymĹł 8;=8C94 A:;F 6 L=8?8N:8[ www.krantas.lt. ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A  70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 6@8=30A! 8;=80CA <84AB> A0D8D0;3F1\A 03<8 =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9>  XA0:F<0A @   34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B> @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Juodkalnijaâ&#x20AC;&#x201C;Bosnija ir Hercegovinaâ&#x20AC;&#x201C;KroaT0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> tijaâ&#x20AC;&#x201C;Serbijaâ&#x20AC;&#x201C;Albanija â&#x20AC;&#x201C; 1350 Lt I B 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> ParyĹžiusâ&#x20AC;&#x201C;Amsterdamasâ&#x20AC;&#x201C;Liuksemburgas +CG849[=0:B8A0@NCD>94 IB â&#x20AC;&#x201C; 1359 Lt &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;RundalÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 470 Lt H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I ParyĹžiusâ&#x20AC;&#x201C;Beniliuksas â&#x20AC;&#x201C; 1377 Lt B 9?:

!> Prahaâ&#x20AC;&#x201C;Vienaâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas â&#x20AC;&#x201C; 627 Lt -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB <:,>45,9?: !> Gdanskasâ&#x20AC;&#x201C;Malborkasâ&#x20AC;&#x201C;Griunvaldas â&#x20AC;&#x201C; 427 LtB L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> SlidinÄ&#x2014;jimo kelionÄ&#x2014;s %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B autobusu: SlidinÄ&#x2014;jimas PrancĹŤzijoje (Trys SlÄ&#x2014;niai) â&#x20AC;&#x201C; F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> B 1470 Lt =;,945, :=>,<,@,9?: !> SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje (Livinjo) â&#x20AC;&#x201C; 1490 Lt ",7>,E !> SlidinÄ&#x2014;jimas Austrijojeâ&#x20AC;&#x201C;Ĺ veicarijoje â&#x20AC;&#x201C; G($G'("%?>8;A8=\A 1890 Lt <,4645,2,764/46SE!> 68?B0A)C@6030=C> B SlidinÄ&#x2014;jimas Slovakijoje (Ĺ˝emieji Tatrai) =;,945, :=>,:<,/,E!> %C;60@890=C>B â&#x20AC;&#x201C; 890 Lt =;,945,746,9>SE

 L@80=:0=C>B SlidinÄ&#x2014;jimas Ukrainoje (Bukovelis) 7 d. â&#x20AC;&#x201C; <,4645, @4B0=C>B 850 Lt :==,7,E

!> (?<645,9>,745,E

!> SlidinÄ&#x2014;jimo kelionÄ&#x2014;s lÄ&#x2014;ktuvu:

C=8A0A=C>B SlidinÄ&#x2014;jimas Andoroje â&#x20AC;&#x201C; 1290 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje, Ĺ veicarijoje ir Pran<:,>45,&4506,E !> G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A cĹŤzijoje (Aostos slÄ&#x2014;nis) lÄ&#x2014;ktuvu â&#x20AC;&#x201C; 1490 Lt (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje (Vialattea) lÄ&#x2014;ktuvu ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B â&#x20AC;&#x201C; 1650 Lt LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B Ispanija, Kosta Brava,";:47=49S= Kosta Dorada nuo C10=C>B F#$%$@%!@$% 1979 Lt; Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Lt; Graikija, Chalki24;>,=?<2,/,9?:!> dikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1099 Lt; Ispanija, AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108; G$)"% ?72,<45,E!> Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt; Turkija, Anta 08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B lija â&#x20AC;&#x201C; 1295 Lt; Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt; (?<645,E !> H<4!,96,E !> G(!'% <0>,E

 !> 68?B0A)C@6030=C> B (?94=,=E !> A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47

C@:890=B0;890I B =49S= <?4C,=#47?9?: !> C<,074=E24;>,=9?: !> ",<:6,=E !> ?-,E!> "# %& "#$% %,=,6,9?: !> (:;?9 !> &,2,9S !> 90<20>46,= !> !,48492,=K8:2?=E>,4,J !> (<484>,= !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B Lt; Turkija, MarmaKroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1489 ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I B ris 1620 Lt; Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1999 Lt :74@?/:,6,/0845,!> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) ,>@BC60;890;60@D\I B "0=5S2, !> Egiptas, Hurgada nuo 1440 Lt; Bulgarija â&#x20AC;&#x201C;%&"()"%&'(" 1595 Lt; Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1440 Lt; Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; I,4/48Q2,7,6>46, !> 3500 Lt; Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ,0A0:0=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; po@,>,<:9?:>B64,46,<>? !> -060=\IB ilsinÄ&#x2014;s) "0=J,8;495:9,4 !> Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelisâ&#x20AC;&#x201C;Egiptas 08<8=60AO<>6CAIB080NB nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; Kuba â&#x20AC;&#x201C; ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B 5853 Lt ",9:;,=,?74=!> AVIABILIETAI 4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) Pirkti internetu: www.lek.lt :/4 !> =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 (yra ir pigios aviakompanijos) B KELTAI "# %& "$A"& %C;60@89>94 B Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nynes !>/409,4 hamnas; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. <B80F',74?>D !> (& pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤ%0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> lymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤlymas); Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas. :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> Konferencijos ir kiti JĹŤsĹł kompanijos ren?:/6,7945:50 !> giniai Baltijos jĹŤroje!

&O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> -F60I B>:7>;<0A %# KRUIZAI

0;8=0AI)4;A8=:8A VidurĹžemio jĹŤroje (spec. kaina) 074=9?: !> KaribĹł jĹŤroje (spec. kaina)

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> Baltijos jĹŤroje ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> VIZOS ÄŽ ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt, BaltarusijÄ&#x2026; nuo 85 Lt ,96:6,=E !> ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A %?60>,=E !>

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A 6,49:=O,-4;?=0= # (*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !> &B2,E'>:63:78,= (,749,=E07=4964= (,749,=E'>:63:78,= *09>=;474=E#B90=3,89,= 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E B74==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,= (?<6?E7,9/:=,7:=E'>:63:78,= %' " M&?=45N9?: !> ,7>,<?=45N9?:!>

.XPVW\` aNV`fXYĂ&#x203A;`' [RZ\XNZĂ&#x2013; `aN[QN_aV[Ă&#x; \QV[Ă&#x; `XRYOVZĂ&#x2013; VXV " \Q VĂş TNYVaR Ă&#x;QĂ&#x203A;aV ]NaRVXĂ? Ă&#x; Xb]\[Ă&#x2013; Â CVY[VNb` QVR[\`Â&#x2022; _RQNXPVW\WR9NOQN_VĂşT%;RZ\XNZN``XRYOVZN`ab_VOĂ­aVV`]Nb`QV[aN`VXV`]NYV\ Q=N]VYQ\ZNV[S\_ZNPVWNaRY%" # #" 


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje išliks gana šilti ir lietingi orai. Šiandien dieną lietaus mažės, tačiau trumpai palis daugelyje rajonų. Temperatūra dieną – 10–14 laipsnių šilumos. Trečiadienį didesnio lietaus nenumatoma. Naktį daug kur formuosis rūkas. Temperatūra naktį 4–9, dieną – 11–16 laipsnių šilumos.

Šiandien, spalio 17 d.

+12

+12

Telšiai

+13

Šiauliai

Klaipėda

+11

Panevėžys

+12

Utena

+12

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.52 18.15 10.22 10.33 19.03

291-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 75 dienos. Saulė Svarstyklių ženkle.

+12Kaunas

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +13 Brazilija +26 Briuselis +15 Dublinas +11 Kairas +35 Keiptaunas +20 Kopenhaga +12

Londonas +16 Madridas +21 Maskva +13 Minskas +14 Niujorkas +16 Oslas +10 Paryžius +16 Pekinas +17

orai vilniuje Šiandien

Rytas

+10

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+12

Alytus

4–8 m/s

DATOS Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+12

+8

+5

5

+8

+15

+9

+7

3

+9

+16

+10

+7

4

ketvirtadienį

penktadienį

Tarptautinė kovos su skurdu diena 1849 m. Paryžiuje mirė lenkų kompozitorius ir pianistas Fryderykas Chopinas. 1915 m. gimė amerikiečių dramaturgas Arthuras Milleris. 1947 m. gimė teatro aktorius ir režisierius Viktoras Šinkariukas. 1959 m. gimė Vaclovas Augustinas, kompozitorius, dirigentas, 1979 m. Suomijoje gimė „Forpedagogas. mulės-1“ lenktynininkas Ki1961 m. gimė disko mi Räikkönenas. metikas Vaclavas Ki-

prizas Rančos savininkas Džeredas Kameronas – tikra paslaptis miestelio gyventojams. Sudominti vienišių pavyksta tik švelniajai knygyno pardavėjai Sarai. Džeredas susižavi pilkos miestelio pelytės drąsa. Keistai užsimezgęs romanas įtraukia Sarą į kupiną intrigų Džeredo pasaulį. Prieš ketverius metus Sofija pamilo Niką Kasandrosą. Bet vieną dieną vyras dingo iš jos gyvenimo. Spaudžiama finansinių sunkumų Sofija priima abejotiną darbo pasiūlymą ir pirmą vakarą susitinka Niką. Vyras pasipiktina supratęs, kaip Sofija užsidirba pragyvenimui, ir ryžtasi ją sustabdyti.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, spalio 23 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Gytė, Ignacas, Ignotas, Kintautas, Marijonas, Ritonė

horoskopai

Šią savaitę laimėkite knygas: Dianos Palmer „Kietaširdis teksasietis“ ir Julios James „Ypatingos akimirkos“.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+12

+12

Praha +16 Ryga +13 Roma +22 Sidnėjus +24 Talinas +9 Tel Avivas +31 Tokijas +20 Varšuva +15

3

4

5

6

7

8

dykas. 1971 m. gimė britų aktorius Andy Whitfieldas. 1972 m. gimė amerikiečių reperis Eminem. 1974 m. gimė suomių grupės HIM klavišininkas Emersonas Burtonas. 1985 m. gimė amerikiečių aktorius Maxas Ironsas. 2005 m. mirė dirigentas Jonas Aleksa.

Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Dėl neigiamos energijos jausite emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia su niekuo nesusipykti, nes susitaikyti bus tiktai sunku. Dvyniai (05 21–06 21). Laukia svarbus susitikimas su jaunu žmogumi ar su kuo nors iš pažįstamų. Galimi emocionalūs pokalbiai, tad pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Vėžys (06 22–07 22). Bus sunku susikaupti, gali atsirasti netinkamų ar klaidinančių minčių bei idėjų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Liūtas (07 23–08 23). Iškils sunkumų arba neatsikratysite jausmo, kad pernelyg išsiskiriate iš kitų. Nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės susierzinęs. Verta atsisakyti kolektyvinės veiklos. Mergelė (08 24–09 23). Esate nusivylęs savo karjera. Jūsų nepasitenkinimas turės neigiamos įtakos visai dienai. Dėl aplinkinių provokacijų galite prarasti savitvardą. Būkite kantrus ir pasiruoškite emocijų protrūkiui. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Šaulys (11 23–12 21). Esate linkę analizuoti savo gyvenimą ir supantį pasaulį. Jus įkvėps bendravimas su jaunesniais žmonėmis. Kils noras imtis ko nors naujo, įdomaus, ir šį užsidegimą įgyvendinkite. Ožiaragis (12 22–01 20). Neigiamai vertinsite savo idėjas ir mintis, o neteisingai suprasta kitų žmonių nuomonė suklaidins jus, todėl šiandien geriausia tiesiog patylėti ir imtis savo tiesioginių pareigų. Vandenis (01 21–02 19). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir dvasinę būseną. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais ar jaunais žmonėmis. Nesisielokite ir pasistenkite su niekuo nesusipykti. Žuvys (02 20–03 20). Siekiant pagerinti padėtį darbe, norėsis apgauti aplinkinius. Būkite atsargus, nes pernelyg laki vaizduotė gali išmušti iš vėžių. Galima ir reikia visko siekti sąžiningai, kruopščiai ir atkakliai.

2012-10-17 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you