Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Antradienis,

Eu­ro­ko­mi­sa­ras A.Še­me­ta sa­ko, kad Lie­tu­vai būti­na siek­ti na­rystės eu­ro zo­no­je. Ekonomika 10p.

spalio 16 d., 2012 m. Nr. 242 (1441) 

R.Mei­lu­tytė ne­sus­to­ja – var­žy­ bo­se Šve­di­jo­je ji pa­ge­ri­no 3 Lie­tu­vos re­kor­dus. Sportas 11p.

diena.lt

Ar Vo­kie­ti­jos spe­cia­lio­sios pa­jėgos da­ly­vau­ja ope­ra­ci­jo­se Si­ri­jo­je? Pasaulis 12p.

A.Zuoku nebetiki net Vilnius Sos­tinės rinkė­jai pa­ teikė ne­ma­žai staig­ menų: vien­man­ datė­se apy­gar­do­ se be kon­ku­ren­ci­jos pir­mau­ja Lie­tu­vo­ je nemėgs­ta­mi kon­ ser­va­to­riai, o Vil­ niaus me­ro Artū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ ma „Sąjun­ga TAIP“ pa­tyrė vi­sišką fias­ ko. At­ro­do, kad vil­ nie­čiams jau pa­bo­ do uto­pinės me­ro idė­jos ir men­ki dar­bai.

Kaip ga­lu­ti­nai su­si­dėlios, nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, o kol kas tu­ri­me da­ry­ti viską taip, kaip darė­me. Vi­sa­gi­no ato­ minės elekt­rinės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­man­tas ­ Vait­kus

3p.

Miestas

Praei­vių žvilgs­nius trau­kian­čio­j e pi­laitė­je prie Ža­lio­jo til­to vyks­ta re­ konst­ruk­ci­ja: pastatas šiltinamas, keičiama inžinerinė sistema, įren­ giamos salės. Ar­chi­tektų sąjun­ga ma­žiau nei po metų ti­ki­si pa­rodų erd­ves at­ver­ti lan­ky­to­jams. Nors sa­ vi­val­dybė vie­no gra­žiau­sių sos­tinės pa­statų re­konst­ruk­ci­jai ne­skyrė nė li­to, ja­me du­ris vis tiek at­vers menų in­ku­ba­to­rius.

Miestas

i.jacauskas@diena.lt

7p.

Šuo Rol­fas – tik­ras did­vy­ris

Me­ro par­ti­ja pra­laimė­jo

4

4p.

Ar­chi­tek­tai ėmėsi darbų

Ig­nas Ja­čaus­kas

Vil­tis į sos­tinės rinkė­jus dėju­sius po­li­ti­kus va­kar užplū­do gan skir­ tin­gos nuo­tai­kos: su­lau­ku­si pa­sku­ti­nių duo­menų iš Vy­riau­sio­ sios rin­kimų ko­mi­si­jos la­biau­siai džiaug­tis turė­jo Tėvynės sąjun­ga, pel­niu­si did­žiau­sią rinkėjų prie­ lan­kumą 9-io­se iš 10-ies Vil­niaus apy­gardų. Kiek­vie­no­je jų kon­ser­va­ to­riai su­rin­ko nuo 17 iki 25 pro­c. balsų.

1,30 Lt

„„Smūgis: Lie­tu­vos rinkėjų va­lia į Seimą ne­pa­teks nė vie­nas A.Zuo­ko vadovaujamos partijos bend­ra­žy­gis. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Kas sės į prem­je­ro kėdę? Paaiškė­jus pir­mie­siems rin­kimų į Seimą re­zul­ta­tams, po­li­ti­kai jau ėmė pla­nuo­ti ga­limą Vy­riau­sybės dėlionę. Aiš­ku vie­na: ko­kia ji bus, dau­giau­sia pri­klau­sys nuo Dar­bo par­ti­jos (DP) ved­lio Vik­to­ro Us­pas­ ki­cho norų.

„„Vald­žia: užim­ti Vy­riau­sybės va­do­vo postą ke­ti­ni­mus yra pa­reiškę tiek

V.Us­pas­ki­chas, tiek A.But­ke­vi­čius, ku­rių par­ti­jos kol kas už­si­tik­ri­no dau­giau­sia vietų Sei­me. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Nors ga­lu­ti­nių re­zul­tatų dar teks pa­lauk­ti, iki baig­sis ant­ra­sis rin­ kimų tu­ras, jau da­bar aiš­ku, kad rak­ tus nuo vald­žios sa­vo ran­ko­se lai­ko V.Us­pas­ki­cho va­do­vau­ja­ma DP. So­cial­de­mok­ratų ir Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­tijų koa­li­ci­ja, V.Us­ pas­ki­cho ini­cia­ty­va pra­dėta bur­

ti dar rin­kimų naktį, – kol kas tik mi­ra­žas, nors ir V.Us­pas­ki­chas, ir so­cial­de­mok­ratų va­do­vas Al­gir­ das But­ke­vi­čius jau kal­ba lyg būsi­ mi prem­je­rai. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė taip pat už­si­me­na, kad ne­norėtų ma­ty­ti va­di­namąją juo­do­sios bu­ hal­te­ri­jos bylą vil­ki­nan­čių DP ly­ de­rių Vy­riau­sybė­je. Tai­gi, pu­se lū­ pų kal­ba­ma apie Kęstu­čio Dauk­šio, Vir­gi­ni­jos Balt­rai­tienės ar­ba „vie­no ži­no­mo eko­no­mis­to“ kan­di­datūrą. Plačiau skaitykite

Lietuva

2

Menas

13p.

Se­na­miestį puoš bardų vėlia­va Sa­vait­galį Lie­t u­vo­j e pra­dėjo kur­ suo­ti tarp­tau­ti­nio dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­lio „Tai – aš“ mu­zi­ki­ nis trau­ki­nys, o va­kar iš­kel­ta ir fes­ ti­va­lio vėlia­va. Lie­tu­vos, Prancū­zi­ jos, Is­pa­ni­jos, Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos ir kitų ša­lių bar­dai dvi sa­vai­tes do­ va­nos kon­cer­tus, o du iš jų bus skir­ ti išė­ju­siems at­min­ti. Festivalio or­ ganizatorius sako: „Tai šventė mėgs­ tantiems judėti vidumi.“


2

antradienis, spalio 16, 2012

lietuva

Rak­tai nuo val­džios – DP ki­še­nė­je Kaip at­ro­dys nau­ja val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ir kas pa­keis prem­je­rą And­rių Ku­bi­lių? Kol kas aiš­ku tik vie­na: la­biau­siai tai pri­klau­ sys nuo Dar­bo par­ti­jos (DP) ved­lio Vik­to­ ro Us­pas­ki­cho no­rų. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Kol kas tik kon­tū­rai

Kas bus val­džio­je ir ko­kia bus nau­ jo­ji val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja? Į šį klau­ si­mą aiš­kiai bus ga­li­ma at­sa­ky­ti tik po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad rak­tus nuo val­ džios sa­vo ran­ko­se lai­ko V.Us­pas­ ki­cho va­do­vau­ja­ma DP.

Vis dėl­to dar ne­ži­nia, ku­rios par­ti­jos – DP ar so­cial­de­mok­ra­tų – ki­še­nė­je man­da­tų ga­lų ga­le bus dau­giau­sia. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­ tai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ga­li pa­kryp­ti ir vie­nos, ir ki­tos par­ti­jos nau­dai. Tad ma­tuo­tis prem­je­ro ar mi­nist­rų kė­des par­ti­joms dar kiek per anks­ti. Be to, ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re sa­ vo re­zul­ta­tus ga­li smar­kiai pa­ge­ rin­ti val­dan­čio­ji Tė­vy­nės są­jun­ga. Jei­gu taip at­si­tik­tų, ji ga­li ro­dy­ ti ini­cia­ty­vą bur­ti sa­vo val­dan­čią­ ją koa­li­ci­ją. Po­li­ti­kas ble­fuo­ja?

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Jei par­ti­ja no­ri ak­ty­ viai da­ly­vau­ti po­li­ti­ ko­je ir for­muo­ti Vy­ riau­sy­bę, ne­tu­rė­tų taip at­vi­rai vil­kin­ti by­los. So­cial­de­mok­ra­tų ir Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jų koa­li­ci­ja, V.Us­ pas­ki­cho ini­cia­ty­va pra­dė­ta bur­ti dar rin­ki­mų nak­tį, kol kas tik mi­ ra­žas, nors ir V.Us­pas­ki­chas, ir so­ cial­de­mok­ra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius jau el­gia­si ir kal­ba lyg bū­si­mi prem­je­rai.

Rin­kė­jų ap­klau­sos per­ga­lę V.Us­ pas­ki­cho par­ti­jai ža­dė­jo jau ge­rą pus­me­tį, ta­čiau DP ved­lys bu­vo at­ sar­gus iki pat rin­ki­mų nak­ties. Tik pa­si­bai­gus bal­sa­vi­mo lai­kui jis įsi­ drą­si­no ir ėmė skelb­ti: „Aš bū­čiau ge­riau­sias prem­je­ras!“ Ta­čiau tai, re­gis, tik de­ry­bų dėl ga­li­mos koa­li­ci­jos tak­ti­ka. DP ly­ de­ris sa­vo kal­bo­mis tie­siog stip­ri­na par­ti­jos po­zi­ci­jas. V.Us­pas­ki­chas pui­kiai su­pran­ta, kad jo kan­di­da­ tū­rai į prem­je­rus ne­pri­tar­tų ir vie­ šai, ir ne­vie­šai jo par­ti­ją bei jį pa­tį kri­ti­kuo­jan­ti Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­ baus­kai­tė. „Jei par­ti­ja no­ri ak­ty­viai da­ly­ vau­ti po­li­ti­ko­je ir for­muo­ti Vy­ riau­sy­bę, ne­tu­rė­tų taip at­vi­rai vil­ kin­ti by­los. Jei par­ti­ja yra są­ži­nin­ga – nė­ra ko slėp­ti ir bi­jo­ti“, – D.Gry­ baus­kai­tė jau yra pri­mi­nu­si, kad DP Vy­riau­sy­bė­je ma­ty­ti ne­no­rė­tų. Prieš ku­rį lai­ką Sei­mo ku­li­suo­se kal­bė­ta, kad jei V.Us­pas­ki­cho par­ ti­ja lai­mė­tų rin­ki­mus ir ant­ra­ja­me tu­re, da­ry­tų keis­tą vi­ra­žą, ten­ki­

„„Ne­ži­nia: į ku­rią pu­sę pa­suks V.Us­pas­ki­chas – į so­cial­de­mok­ra­tų ar kon­ser­va­to­rių? Nuo jo pa­si­rin­ki­mo pri­

klau­sys bū­si­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos kon­fi­gū­ra­ci­ja. 

nan­tį Pre­zi­den­tę: į prem­je­ro po­stą siū­ly­tų vie­no ži­no­mo eko­no­mis­to kan­di­da­tū­rą. Ki­ta ver­tus, pu­se lū­pų kal­ba­ma ir apie ga­li­mą Kęs­tu­čio Dauk­šio ar­ ba Vir­gi­ni­jos Balt­rai­tie­nės ga­li­mą kan­di­da­ta­vi­mą į prem­je­rus. Ka­dai­se nu­si­lei­do

Ta­čiau ant­ro­je vie­to­je pa­gal man­ da­tų skai­čių esan­čios So­cial­de­ mok­ra­tų par­ti­jos va­do­vas A.But­ ke­vi­čius prem­je­ro po­ste jau re­gi sa­ve. Va­kar so­cial­de­mok­ra­tai tri­ mi­ta­vo siek­sią prem­je­ro po­sto. Taip pat pa­reiš­kė, kad nau­ja­jam mi­nist­ rui pir­mi­nin­kui tu­ri bū­ti leis­ta pa­ si­rink­ti fi­nan­sų ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rus. A.But­ke­vi­čiaus ga­li­my­bė tap­ti

prem­je­ru – kiek rea­les­nė nei V.Us­ pas­ki­cho. Pri­min­si­me, kad į komp­ro­mi­ są dėl prem­je­ro po­sto DP jau ėjo ir 2004-ai­siais. Nors DP lai­mė­jo dau­ giau­sia man­da­tų, prem­je­ro po­stas ati­te­ko so­cial­de­mok­ra­tui Al­gir­dui Bra­zaus­kui. Tie­sa, so­cial­de­mok­ra­ tų, DP ir Ar­tū­ro Pau­laus­ko so­cial­ li­be­ra­lų koa­li­ci­ja il­gai neiš­si­lai­kė. O 2006 m. į die­nos švie­są iš­trauk­ ta iki šiol te­be­si­tę­sian­ti va­di­na­mo­ji DP juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la. Val­dan­tie­ji lau­kia

Val­dan­čio­sios par­ti­jos – Tė­vy­nės są­jun­ga ir Li­be­ra­lų są­jū­dis – kol kas at­sar­gios. Prem­je­ras A.Ku­bi­ lius nei apie per­ga­lę, nei apie pra­ lai­mė­ji­mą kol kas ne­šne­ka ir siū­lo

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

lauk­ti ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro. Kol kas aiš­ku tik tiek, kad val­dan­tie­ji lai­ky­ sis iš­vien. Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­ vai jau pa­reiš­kė, kad jiems su DP – ne pa­ke­liui. Nei kon­ser­va­to­riai, nei li­be­ra­lai apie ga­li­mus koa­li­ci­jos par­tne­rius kol kas ne­kal­ba. Ta­čiau neat­mes­ ti­na ga­li­my­bė, kad koa­li­ci­ja ga­lė­tų bū­ti for­muo­ja­ma prie kon­ser­va­ to­rių, Li­be­ra­lų są­jū­džio jun­gian­ tis DP. V.Us­pas­ki­chas pa­sta­ruo­sius ke­ le­rius me­tus bu­vo la­biau val­dan­ čių­jų nei opo­zi­ci­jos pu­sė­je. Bū­tent DP bal­sais bu­vo gel­bė­ja­mi val­dan­ tie­siems svar­būs bal­sa­vi­mai. Ma­ža to, to­kia koa­li­ci­ja, kaip spė­ ja ap­žval­gi­nin­kai, bū­tų priim­ti­na ir Pre­zi­den­tei D.Gry­baus­kai­tei.

Pir­mojo tu­ro rezultatas: tik 3 iš 71 Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pir­ma­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­ ti tik trys par­la­men­ta­rai. Li­ku­sio­se apy­gar­do­se po po­ros sa­vai­čių vyks ant­ra­sis rin­ki­mų tu­ras.

Jau ta­po tra­di­ci­ja, kad Kė­dai­nių apy­gar­do­je nu­ga­li Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vai. Šie rin­ki­mai ne­bu­vo išim­tis. Jau pir­ma­ja­me tu­re, su­ rin­ku­si 55 pro­c. bal­sų, Kė­dai­niuo­ se per­ga­lę šven­tė DP vi­ce­pir­mi­nin­ kė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė. Ne­ką ma­žes­nė tra­di­ci­ja – Len­ kų rin­ki­mų ak­ci­jos iš­kel­tų kan­di­ da­tų per­ga­lės Vil­niaus-Šal­či­nin­kų apy­gar­do­je. Leo­nar­das Tal­mon­tas praė­ju­sį sek­ma­die­nį šio­je apy­gar­ do­je su­rin­ko 61 pro­c. bal­sų – to­li pa­li­ko prie­ši­nin­kus ir iš­kart pa­te­ ko į nau­ją­jį Sei­mą. So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­ nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius taip

pat už­tik­rin­tai lai­mė­jo jau pir­ma­ ja­me tu­re. Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je jis su­rin­ko net 66 pro­c. bal­sų. Vi­so­se ki­to­se 68-io­se ša­lies vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se spa­lio 28 d. vyks ant­ra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Į jį pa­te­ko po du dau­giau­sia bal­sų pir­ma­ja­me tu­re su­rin­ku­sius kan­di­da­tus. Dau­giau kaip pu­sė­je šių apy­gar­ dų – net 36-io­se – yra DP kan­di­ da­tai. Ta­čiau tik 11 iš jų užė­mė pir­ mą vie­tą. Sta­tis­tiš­kai dau­giau­sia ga­li­my­bių lai­mė­ti ant­ra­ja­me tu­re tu­ri Tė­vy­ nės są­jun­gos kan­di­da­tai. Iš 33 jos kan­di­da­tų, pa­te­ku­sių į ant­rą­jį tu­rą, net 22 pir­mau­ja sa­vo apy­gar­do­se. So­cial­de­mok­ra­tai ir­gi ga­li ti­kė­tis ne­men­kos sėk­mės spa­lio 28-ąją. Jie tu­ri 28 sa­vo at­sto­vus ant­ra­ja­me tu­re, 17 iš jų pir­mau­ja pir­ma­ja­me tu­re. Ke­lios li­ku­sios par­ti­jos ga­li ti­kė­tis po vie­ną ki­tą pa­pil­do­mą man­da­tą. DP va­do­vas Vik­to­ras Us­pas­ki­ chas pa­reiš­kė ti­kįs, kad jo va­do­

vau­ja­ma par­ti­ja su­ge­bės lai­mė­ti maž­daug pu­sė­je iš 36-ių apy­gar­ dų, ku­rio­se yra jos kan­di­da­tai. To­ kiu at­ve­ju nau­ja­ja­me Sei­me DP ga­li tu­rė­ti apie 35 ar 36 vie­tas. So­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris A.But­ ke­vi­čius tvir­ti­no ti­kė­jęs, kad jo par­ti­ja tu­rės net 40 man­da­tų par­ la­men­te. Bet po pir­mo­jo tu­ro A.But­ke­vi­čiaus pro­gno­zės su­men­ ko iki 35–37 man­da­tų. Kon­ser­va­to­rių at­sto­vai ti­ki­na tu­rin­tys la­bai ne­blo­gus šan­sus per ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą lai­mė­ti ne­ ma­žai vie­tų. Jie spė­ja, kad Tė­vy­ nės są­jun­ga nau­ja­ja­me Sei­me ga­li tu­rė­ti bent 30 man­da­tų. Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai prie sa­vo jau tu­ri­mų 7 vie­tų, iš­ko­vo­tų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ti­ ki­si pri­dur­ti dar 5. Tuo­met ši par­ ti­ja ga­li tu­rė­ti iš vi­so 12 na­rių. „Drą­sos ke­lio“ par­ti­ja vi­lia­si lai­ mė­ti dau­ge­ly­je iš 9 apy­gar­dų ir taip pa­siek­ti, kad bū­si­ma­me Sei­me bū­tų ne ma­žiau kaip 13 jos at­sto­vų.

Sei­mo rin­kimų vien­man­datė­se apy­gar­do­se re­zul­ta­tai Iš­rink­ta Pa­te­ko Iš jų – Par­ti­ja kan­di­datų kan­di­datų pir­mau­ja I tu­re į II turą apy­gar­do­je Dar­bo par­ti­ja

1

36

11

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­ja

1

28

17

Tėvynės sąjun­gaLie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai

0

33

22

Lie­tu­vos lenkų rin­k imų ak­ci­ja

1

7

4

Li­be­ralų sąjūdis

0

6

4

Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja

0

8

5

„Drąsos ke­lias“

0

9

0

Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­ga

0

2

0

Vals­t ie­čių ir ža­liųjų sąjun­ga

0

3

2

Iš­sikėlė pa­tys

0

4

2

Iš vi­so

3

136

68


3

AntrADIENIS, spalio 16, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Sei­mo na­rių vietų pa­si­skirs­ty­mas po pir­mo­jo rin­kimų tu­ro

„„Tvir­tai: re­fe­ren­du­me da­ly­vavę rinkė­jai bran­duo­li­niam pro­jek­tui ta-

rė „ne“. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Tau­ta ne­no­ri ato­minės elekt­rinės Sta­sys Gu­da­vi­čius

Darbo partija – 18 Lietuvos socialdemokratų partija – 17 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 12 Liberalų sąjūdis – 7 „Drąsos kelias“ – 7 Tvarkos ir teisingumo partija – 6 Lietuvos lenkų rinkimų akcija – 6 Diena.lt Neužimtos Seimo narių vietos (mandatų pasiskirstymas paaiškės po antrojo rinkimų turo) – 68

16 12

Lauks to­les­nių spren­dimų

Iš 70-ies man­datų, pa­skirs­tomų Sei­mo rin­kimų dau­gia­man­datė­je apy­gar­do­je pa­gal par­tijų sąra­šus, dau­giau­sia – 17 – iš­ko­vo­jo Dar­bo par­ti­ja (DP). Ji jau pra­dėjo ma­tuo­tis būsi­mo­sios vald­žios ap­darą. Sta­sys Gu­da­vi­čius

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Sei­mo rin­kimų re­zul­ta­tai dau­gia­man­datė­je apy­gar­do­je Gau­na man­datų

Par­ti­ja Su­rin­ko balsų (pro­c.) 20,15

Dar­bo par­ti­ja

18,56

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­ja Tėvynės sąjun­gaLie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai

14,77

17

8,26

7

„Drąsos ke­lio“ po­li­tinė par­ti­ja

7,89

7

Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja

7,42

6

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ralų sąjūdis

Lie­tu­vos lenkų rin­k imų ak­ci­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­ga

5,87 3,98

Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių Iš vi­so 100

4,23

5 0

iš vi­so 8,83

Ki­tos 10 par­tijų

Vy­riau­sybė turės at­si­žvelg­ti

Ko­men­tuo­da­ma re­fe­ren­du­mo re­ zul­ta­tus, Pre­zi­dentė Da­lia Gry­ baus­kaitė pa­reiškė, kad nau­jos elekt­rinės nau­da abe­jo­ja ma­žiau nei treč­da­lis iš visų 2,5 mln. bal­so teisę tu­rin­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių. „Nau­jos ato­minės elekt­rinės nau­da abe­jo­ja ma­žiau nei treč­da­lis bal­so teisę tu­rin­čių Lie­tu­vos pi­ lie­čių. Nau­ja Vy­riau­sybė ir Sei­mas turės at­si­žvelg­ti į da­lies gy­ven­tojų nuo­monę ir priim­ti Lie­tu­vai nau­ din­giau­sią spren­dimą“, – Pre­zi­ dentės po­zi­ciją BNS per­davė jos pa­tarė­ja Dai­va Ul­bi­naitė. Anks­čiau Pre­zi­dentė yra ne kartą pa­brėžu­si nau­jos ato­minės elekt­rinės pro­jek­to reikšmę ir svarbą vi­sam re­gio­nui. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, ku­rio va­do­vau­ja­ma kon­ser­va­ to­rių ir li­be­ralų Vy­riau­sybė pra­ dėjo įgy­ven­din­ti Vi­sa­gi­no ato­ minės elekt­rinės (VAE) pro­jektą, tei­gia, kad to­les­nis jo li­ki­mas jau yra nau­jos ša­lies vald­žios už­da­ vi­nys. A.Ku­bi­lius ti­ki­na, kad re­fe­ren­ du­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo kiek dau­giau nei 50 pro­c. bal­so teisę tu­rin­čių rinkėjų, ne­su­laukė di­ de­lio rinkėjų dėme­sio: „Pa­ti ini­ cia­ty­va su­reng­ti tokį re­fe­ren­dumą ne­su­laukė ypač gau­saus rinkė­ jo pa­lai­ky­mo. Dau­gu­ma rinkė­ jų vis dėlto ma­no, kad tai tu­ri spręsti po­li­ti­kai – Sei­mas, Vy­ riau­sybė, taip pat eks­per­tai. To­ dėl būsi­moms vald­žioms teks la­ bai svar­bus už­da­vi­nys – per­duo­ti visą rei­ka­lingą in­for­ma­ciją rinkė­ jams, kad jie galėtų priim­ti ra­cio­ na­lius spren­di­mus.“

Bar­jerą per­žengė sep­ty­nios par­ti­jos Sei­mo rin­ki­muo­se sek­ma­dienį iš vi­so da­ly­va­vo 1,293 mln. rinkėjų. Tai su­da­ro be­veik 53 pro­c. visų ša­ ly­je įre­gist­ruotų rinkėjų. 259 tūkst. žmo­nių, ar­ba 20 pro­c. bal­sa­vu­sių rinkėjų, sa­vo bal­sus ati­ davė DP. Tai ir ga­ran­ta­vo šiai par­ ti­jai 17 man­datų Sei­me. Be to, dar vieną vietą ši par­ti­ja ga­vo vien­ man­datė­je apy­gar­do­je. So­cial­de­mok­ratų par­tiją par­ėmė 238 tūkst. pi­lie­čių. Tai kai­rie­siems už­tik­ri­no 16 par­la­men­tarų vietų. Prie jų pri­si­dėjo man­da­tas, iš­ko­ vo­tas vien­man­datė­je apy­gar­do­je. 191 tūkst. balsų ga­vo kon­ser­va­ to­riai. Tai ati­tin­ka 12 man­datų. Už Li­be­ralų sąjūdžio ir „Drąsos ke­lio“ kan­di­da­tus bal­sa­vo po 100 tūkst. rinkėjų, todėl abi šios par­ti­ jos ga­vo po 7 man­da­tus Sei­me. Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja – 95 tūkst. balsų (6 man­da­tai). Tik­ru ne­tikė­tu­mu ta­po Lenkų rin­kimų ak­ci­jos per­ženg­tas 5 pro­c. balsų bar­je­ras. Ši par­ti­ja ga­vo 5 man­da­tus. Ma­ža to, vie­nas jos at­ sto­vas laimė­jo vien­man­datė­je apy­ gar­do­je, todėl bend­ras šios par­ti­jos tu­rimų man­datų skai­čius šiuo me­ tu sie­kia 6. Li­ku­sių par­tijų kan­di­da­tai ne­ga­vo pa­kan­ka­mai balsų, kad galėtų pre­ ten­duo­ti į man­da­tus pa­gal pro­por­ cinę Sei­mo rin­kimų sis­temą. Nau­ jos ka­den­ci­jos par­la­men­te ne­be­liks Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­gos, taip pat Krikš­čio­nių par­ti­jos frak­cijų.

Pa­ta­ria­ma­sis re­fe­ren­du­mas dėl nau­jos ato­minės elekt­rinės sta­ tybų įvy­ko, nes ja­me da­ly­va­vo dau­giau kaip pusė visų įre­gist­ ruotų rinkėjų. Dau­gu­ma bal­sa­ vu­sių ne­pri­tarė mi­li­jar­dinėms sta­ty­boms.

0 – 70

Bal­sa­vo 52,67 pro­c. įre­g ist­ruotų rinkėjų Šal­ti­nis: VRK

VAE va­do­vas sa­ko, kad ga­lu­ti­nius spren­di­mus dėl pro­jek­to li­ki­mo priims būsi­ma­sis Sei­mas ir Vy­ riau­sybė. Anot jo, Ja­po­ni­jos kon­ cer­nas „Hi­ta­chi“, ku­ris pa­si­rink­ tas stra­te­gi­niu pro­jek­to par­tne­riu, taip pat lauks šių spren­dimų. „Mes kon­tak­tuo­ja­me su „Hi­ ta­chi“ žmonė­mis, lau­kia­me ga­ lu­ti­nių ofi­cia­lių re­zul­tatų. Tai yra pa­ta­ria­ma­sis re­fe­ren­du­mas, ir ga­ lu­ti­nius re­zul­ta­tus da­rys Vy­riau­ sybė bei Sei­mas. Tiek mes, tiek „Hi­ta­chi“ lauks tų spren­dimų. Kaip ga­lu­ti­nai su­si­dėlios, nie­kas

ne­ga­li pa­sa­ky­ti, o kol kas tu­ri­me da­ry­ti viską taip, kaip darė­me“, – BNS sakė VAE ge­ne­ra­li­nis di­rek­ to­rius Ri­man­tas Vait­kus. Jis pa­brėžė, kad la­bai svar­bu, kaip žmonės ver­ti­na pro­jektą. Stab­dys ar ne­stab­dys?

Sei­mo rin­ki­muo­se pir­mau­jan­čios Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas tei­gia, kad sprend­žiant dėl ato­minės elekt­rinės li­ki­mo rei­kia at­si­žvelg­ti į ener­ ge­tinės ne­prik­lau­so­mybės siekį, bet jis nėra svar­bes­nis už eko­no­ mi­nius ar­gu­men­tus. Praė­jusį tre­ čia­dienį bal­suo­da­mas iš anks­to jis pa­reiškė, kad re­fe­ren­du­me pa­si­ sakė už elekt­rinės sta­tybą. Ant­ro­je vie­to­je esan­čių so­cial­ de­mok­ratų ly­de­ris Al­gir­das But­ ke­vi­čius sakė bal­savęs prie­š ato­ minės elekt­rinės sta­tybą. Bet va­kar A.But­ke­vi­čius pa­ reiškė, kad ne­ke­ti­na priim­ti sku­ botų spren­dimų dėl VAE pro­ jek­to, ir ža­da to­liau derė­tis su pro­jek­to par­tne­riais. „Mes tik­ rai esa­me ra­cio­nalūs žmonės ir tar­simės, kalbė­simės ir sku­botų spren­dimų ne­priim­si­me“, – sa­ kė A.But­ke­vi­čius. Tie­sa, kiek vėliau so­cial­de­mok­ ratų ved­lys lyg ir pa­ko­re­ga­vo sa­vo po­zi­ciją – pa­reiškė, kad į re­fe­ren­ du­me pa­reikštą skep­tišką rinkėjų nuo­monę bus at­si­žvelg­ta.

Re­fe­ren­du­mas dėl nau­jos ato­minės elekt­rinės sta­ty­bos Lie­tu­vo­je Da­ly­va­vo 52,34 pro­c. re­g ist­ruotų rinkėjų. Re­fe­ren­du­mas lai­ko­mas įvy­ku­siu.

%

7

Pritarė, kad būtų statoma nauja atominė elektrinė Negaliojantys 3,25 biuleteniai

34,03

% 62,72 Nepritarė, kad būtų statoma nauja atominė elektrinė Pa­ta­ria­ma­jam re­fe­ren­du­mui teik­tai nuo­sta­tai ne­pri­tar­ta. Šal­ti­nis: VRK


4

AntrADIENIS, spalio 16, 2012

miestas

9p.

Kaip taisyklingai plauti rankas.

Lau­kia erd­vių pa­ro­doms Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Praei­vių žvilgs­nius trau­kian­čio­ je pi­laitė­je prie Ža­lio­jo til­to vyks­ta re­konst­ruk­ci­ja. Ar­chi­tektų sąjun­ ga ma­žiau nei po metų ti­ki­si at­ver­ ti pa­rodų erd­ves lan­ky­to­jams. Pa­to­gių sa­lių ne­turė­jo

Lie­tu­vos ar­chi­tektų sąjun­gos (LAS) būstinės Kal­va­rijų g. 1 re­konst­ruk­ ci­ja pa­gal ran­gos su­tartį turėtų bū­ ti už­baig­ta iki kitų metų rugpjū­čio. LAS pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Bla­žiū­no tei­gi­mu, pa­sta­tas šil­ti­na­mas, kei­ čia­ma in­ži­ne­rinė sis­te­ma, įren­gia­ mos pa­rodų erdvės.

Pa­rodų erdvės bus įreng­tos pa­sta­to kie­me­ly­je, tam virš jo den­gia­ mas sto­gas. „At­lie­ka­ma tiek dar­ bų, kiek gau­ta pi­nigų. No­ri­ma, kad gy­ven­to­jai galėtų atei­ti. Iki šiol to­kių pa­to­gių sa­lių ne­turė­jo­ me“, – sakė G.Bla­žiū­nas. „Pro­jek­tas bu­vo su­de­rin­tas ir sa­vi­val­dybė­je, ir pas mus, o ar jie da­bar viską ge­rai da­ro, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, pa­ties sta­tybų pro­ce­ so ne­tik­ri­no­me. Ti­kiuo­si, kad Ar­ chi­tektų sąjun­ga gerbs sa­ve ir nuo pro­jek­to ne­nuk­ryps. Ar vis­kas ge­ rai – dar pa­si­domė­si­me“, – sakė Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­ to Vil­niaus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio vedė­jas Vi­tas Kar­čiaus­kas.

Lėšos – iš ES fondų

Ar­chi­tek­tas G.Bla­žiū­nas pa­sa­ko­jo, kad vi­sos re­konst­ruk­ci­jai rei­ka­lin­ gos lėšos gau­tos iš Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agentū­ros. „Tai yra ES fon­dai. Prašė­me lė­ šų iš sa­vi­val­dybės, kad pa­dėtų, – ne­skyrė nė vie­no li­to. Sakė, kad ne­tu­ri. Ly­giai taip pat pra­ šėme Kultū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos (Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to – red. pa­st.), nes tai yra pa­mink­las, kad kuo nors pri­si­dėtų, nes bu­vo la­bai sun­ku su­ras­ti pi­nigų, o rei­ kia 5 pro­c. sa­vo lėšų turė­ti, bet ir­gi ne­davė nė vie­no li­to. Dar­bai vyk­ do­mi, ir ti­kimės, kad bus baig­ti lai­ku, – vi­si nu­si­teikę ge­ra­no­riš­ kai“, – sakė G.Bla­žiū­nas. Pro­jek­to gau­ti ES struktū­rinę pa­ramą ap­ra­še nu­ro­do­ma, kad pro­jek­tui skir­tas fi­nan­sa­vi­mas su­ da­ro 6,022 mln. litų. Jau iš­mokė­ta 1,086 mln. litų. Įgy­ven­di­nant pro­jektą nu­ma­ ty­ta įkur­ti pirmąjį ir vie­nin­telį Lie­tu­vo­je ar­chi­tektū­ros sri­ties menų in­ku­ba­to­rių Ar­chi­tektū­ ros centrą. Cent­ras, ku­ris vei­kia kaip vie­šo­ji įstai­ga, api­būdi­na­ mas kaip svar­biau­sias Lie­tu­vos ar­chi­tektū­ros ir su­si­ju­sių vers­ lų tel­ki­nys (klas­te­ris), tel­kian­tis šios sri­ties moks­lo ins­ti­tu­ci­jas, pa­vie­nius me­ni­nin­kus ir pro­ fe­sio­na­lus bei vers­lo su­bjek­tus. Nu­ma­ty­ta re­konst­ruo­ti ir kultū­ ros pa­vel­do ob­jektą – Hi­la­ri­jaus Ra­duš­ke­vi­čiaus rūmus.

Gin­tau­tas Bla­žiū­nas:

Prašė­me lėšų iš sa­vi­val­dybės, kad pa­dėtų, – ne­skyrė nė vie­no li­to.

Tu­ri­nin­ga is­to­ri­ja

„„Po­ky­čiai: po re­konst­ruk­ci­jos Ar­chi­tektų sąjun­go­je bus įkur­tas ar­chi­

tektū­ros sri­ties menų in­ku­ba­to­rius. 

Dėl pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos pa­nei­gi­mo

2012 m. spa­lio 2 d. dien­raš­ty­je „Vil­niaus die­na“ ir in­ter­ne­to po­rta­le die­na.lt pub­li­kuo­tas „Vil­niaus die­nos“ ko­res­pon­dentės Rūtos

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Gri­go­lytės straips­nis „Į Vil­nių vėl grįžta oran­ži­niai dvi­ra­čiai“. Straips­ny­je yra pa­tei­kia­ma in­ for­ma­ci­ja: „Vil­niaus išo­rinės vaiz­dinės rek­la­mos rin­ka Vil­niu­ je per me­tus su­da­ro apie 80 mln.

Lie­tu­vos pi­lių ir dvarų aso­cia­ci­ja ra­šo, kad H.Ra­duš­ke­vi­čiaus rū­ mų, ku­rie da­bar pri­klau­so LAS, vie­ta met­raš­čiuo­se mi­ni­ma XVIII a. Tuo me­tu mi­ni­mi Vi­tebs­ko vai­ va­dos Pi­ro sta­tytų ir Pi­ro­mon­to vardą ga­vu­sių rūmų griuvė­siai. Da­bar­tinę neo­go­ti­kinę pi­laitę 1894–1897 m. pa­si­sta­ty­di­no gy­ dy­to­jas H.Ra­duš­ke­vi­čius. Pa­sak Lie­tu­vos pi­lių ir dvarų aso­cia­ci­ jos, įno­rin­gam už­sa­ko­vui pa­gei­ dau­jant, sta­tybų pla­nas ir in­ži­nie­ riai bu­vo ke­letą kartų kei­čia­mi, kol ga­liau­siai pa­vy­ko har­mo­ni­zuo­ti visą ek­lek­tišką rūmą. Gy­dy­to­jui mi­rus, pi­laitė­je bu­vo įkur­tas batų fab­ri­kas, bu­vo įsikū­ ru­si stik­lo fab­ri­ko ad­mi­nist­ra­ci­ ja. Vėliau rūmai nu­kentė­jo Ant­ ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, juo­se po ka­ro įsikūrė ka­ri­nis pa­da­li­ nys, vėliau – Vil­niaus pe­da­go­gi­ nio ins­ti­tu­to bend­ra­bu­tis, grei­to­ sios pa­gal­bos sto­tis. So­vie­ti­niais lai­kais pla­ti­nant gatvę nu­griau­ ta pusė cent­ri­nio kor­pu­so, din­go ar­kinė ga­le­ri­ja. litų.“ Pas­kelb­tas skai­čius pri­ pažįs­ta­mas ne­tei­sin­gu. Rek­la­mos rin­kos ty­rimų bend­rovės „TNS Gal­lup“ duo­me­ni­mis, 2011 m. išo­rinės lau­ko rek­la­mos rin­ka Lie­ tu­vo­je su­darė 24 mln. litų.

A.Zuoku ne Ir tik vie­nin­telė­je Nau­jo­ 1 sios Vil­nios apy­gar­do­je, kur Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­

ja (LLRA) su­rin­ko be­veik 23 pro­c. balsų, kon­ser­va­to­riai ten­ki­no­si tik kiek dau­giau nei 12 pro­c. Stul­bi­na­mai per rin­ki­mus į sa­ vi­val­dy­bių ta­ry­bas Vil­niaus mies­ te pa­si­rod­žiu­si A.Zuo­ko su­kur­ta po­li­tinė jėga, pri­sta­čiu­si „Sąjun­ gos TAIP“ kan­di­datų sąrašą, 2011 m. va­sa­rio 27-ąją už­si­tik­ri­no dau­ gumą sos­tinės ta­ry­bo­je su­rin­ku­ si net 17,74 pro­c. rinkėjų balsų ir ga­vu­si 12 man­datų iš 51. Šįkart jie turė­jo grauž­tis na­gus: „Sąjun­gos TAIP“ at­sto­vus Sei­me iš­vys­ti pa­ no­ro vos apie 1,7 pro­c. Lie­tu­vos rinkėjų, tad rei­kia­ma 5 pro­c. ri­ba ne­bu­vo per­ženg­ta. Nors Vil­niu­je už juos bal­suo­jan­čių bu­vo dau­giau­sia (pa­lan­ku­mas vil­nie­tiš­ko­se apy­gar­ do­se svy­ra­vo nuo 3,2 iki 6 pro­c.), tai po­li­tikų neiš­gelbė­jo. Be­je, vien­ man­datė­se apy­gar­do­se „Sąjun­gos TAIP“ kan­di­da­tams sekė­si ly­giai taip pat pra­stai – nė vie­nas jų kan­ di­da­tas ne­pa­te­ko į ant­rąjį rin­kimų turą. Be­je, vien­man­datė­se apy­gar­ do­se pra­stai sekė­si ir ki­tiems Vil­ niaus vald­žios viršūnė­se esan­tiems po­li­ti­kams.

Vien­man­datė­se Vil­ niaus apy­gar­do­se į ant­rąjį turą ne­pa­te­ko nė vie­nas „Sąjun­gos TAIP“ kan­di­da­tas. Pa­tikė­jo kon­ser­va­to­riais

Vien­man­datė­se apy­gar­do­se, be minė­tos Nau­jo­sios Vil­nios bei Žir­ mūnų apy­lin­kių, li­ku­sio­se 8-io­se pir­ma­vo taip pat Tėvynės sąjun­ gos kan­d i­d a­tai. Nau­ja­m ies­č io apy­gar­do­je vien­val­de ly­de­re ta­po Sei­mo pir­mi­ninkė Ire­na De­gu­tienė – su­rin­ko per 35 pro­c. rinkėjų bal­ sų, ar­ti­miau­sia jos kon­ku­rentė, su ku­ria teks su­si­grum­ti ant­ra­ja­me tu­re, – „Drąsos ke­lio“ ly­derė Ne­ rin­ga Venc­kienė (per 13 pro­c.). Už­ tik­rin­tai pir­mau­ja ir, vi­suo­menės ap­klausų duo­me­ni­mis, nemėgs­ta­ miau­sias Lie­tu­vos po­li­ti­kas And­ rius Ku­bi­lius. Jis An­ta­kal­nio apy­ gar­do­je pelnė net 30 pro­c. rinkėjų

„„ Pa­si­rin­ki­mas: pra­ūžu­sių rin­kimų mo 

pa­si­tikė­jimą, o ar­ti­miau­sia kon­ ku­rentė, bu­vu­si jo par­ti­jos ko­legė, da­bar „Drąsos ke­lio“ kan­di­datė Au­re­li­ja Stan­ci­kienė, už­si­tik­ri­no 11 pro­c. rinkėjų balsų. Se­na­mies­čio apy­gar­do­je į ant­rąjį rin­kimų turą ke­liaus Ar­vy­das Anu­ šaus­kas (be­veik 24 pro­c.) ir Pet­ras

Ka­li­niams liepė bal­suo­ti Teisė­sau­gos pa­reigū­nai jau at­lie­ka iki­teis­minį ty­rimą dėl ga­li­mo bal­ sų pir­ki­mo Dar­bo par­ti­jai Lie­tu­vos įka­li­ni­mo įstai­go­se. Va­kar pa­skelb­ ta­me įra­še ma­ty­ti, kaip ka­li­niai ra­ gi­na­mi bal­suo­ti už sos­tinės vi­ce­ merą Joną Pinskų ir jo žmoną.

„Jau spa­lio 12 d. pra­dėtas iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas dėl vaiz­do įra­še už­ fik­suo­tos galbūt nu­si­kals­ta­mos vei­kos, kur vyks­ta ga­li­mos de­ry­ bos dėl įka­li­ni­mo įstai­go­se laisvės at­ėmi­mo baus­mes at­lie­kan­čių as­ menų bal­sa­vi­mo už Dar­bo par­tiją“, – va­kar pra­nešė po­li­ci­ja ir Ge­ne­ra­ linė pro­ku­ratū­ra. Ty­rimą pa­gal Baud­žia­mo­jo ko­ dek­so 172 straipsnį dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­kimų ar re­fe­ren­ du­mo tei­se at­lie­ka Lie­tu­vos kri­mi­ na­linės po­li­ci­jos biu­ro pa­reigū­nai,

kont­ro­liuo­ja Ge­ne­ra­linės pro­ku­ ratū­ros Or­ga­ni­zuotų nu­si­kal­timų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­ to pro­ku­ro­rai. Už šį nu­si­kal­timą baud­žia­ma vie­šai­siais dar­bais, bau­da, laisvės ap­ri­bo­ji­mu, areš­tu ar­ba laisvės at­ ėmi­mu iki trejų metų. Nau­jienų po­rta­las del­fi.lt va­ kar pa­skelbė slap­ta da­ry­tus vaiz­do įra­šus, ku­riuo­se už­fik­suo­tos ga­li­ mos de­ry­bos dėl įka­li­ni­mo įstai­go­ se laisvės at­ėmi­mo baus­mes at­lie­ kan­čių as­menų bal­sa­vi­mo už Dar­bo par­tiją. Fil­muo­to­je med­žia­go­je už­ fik­suo­ta, kaip ta­ria­ma­si dėl ka­li­nių pa­ra­mos Dar­bo par­ti­jos na­riams Vil­niaus mies­to vi­ce­me­rui J.Pins­ kui ir jo žmo­nai Ži­vi­lei. Kal­ba­ma apie konk­re­čias su­mas, dėlio­ja­mi bal­sa­vi­mo inst­ruk­cijų ka­li­niams me­cha­niz­mai.


5

AntrADIENIS, spalio 16, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

ebetiki net Vilnius

57,6

pro­c.

bal­so teisę tu­rin­čių vil­ nie­čių sek­ma­dienį at­vy­ ko rink­ti nau­jo­jo Sei­mo. Pau­lius Sau­dar­gas (18,5 pro­c.) ant­ra­ja­me tu­re su­si­rungs su So­fi­ ja Ma­ta­re­vič – jie abu kan­di­da­ta­vo Jus­ti­niš­kių vien­man­datė­je apy­gar­ do­je, o tre­čio­je vie­to­je li­ko buvęs so­cial­de­mok­ratų prem­je­ras Ge­di­ mi­nas Kir­ki­las (12 pro­c.). Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je kan­di­ datūrą kėlu­si Da­nutė Be­kin­tienė (18,5 pro­c.) dėl vie­tos Sei­me dar turės var­žy­tis su sa­va­ran­kiš­kai iš­ sikė­lu­siu bu­vu­siu Pre­zi­dentės pa­ tarė­ju Li­nu Bal­siu (14,5 pro­c.). Ne­si­sekė mies­to va­do­vams

Ko­rup­ci­jos skan­da­las neišė­jo į nau­ dą ir sos­tinės vi­ce­me­rui so­cial­de­ mok­ra­tui Ro­mui Ado­ma­vi­čiui – jo tei­gi­niais, kad tai – po­li­ti­nis su­si­ do­ro­ji­mas, pa­tikė­jo 7 pro­c. Laz­dynų rin­kimų apy­gar­dos rinkėjų. Už­nu­ ga­ry­je li­ko ir ki­tas vi­ce­me­ras – Dar­ bo par­ti­jos at­sto­vas Jo­nas Pins­kus (12 pro­c.). Į rin­kimų fi­ni­šo tiesę išė­ jo il­ga­me­tis Laz­dynų se­niū­nas Al­gis Strel­čiū­nas (21 pro­c.) ir švie­ti­mo mi­ nist­ras, Li­be­ralų sąjūdžio de­le­ga­tas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius (16 pro­c.). Dvie­jo­se apy­gar­do­se per­galę šventė ne kon­ser­va­to­riai. Tie­sa, Žirmūnų apy­gar­do­je so­cial­de­mok­ ratų at­sto­vas Vy­te­nis Po­vi­las And­ riu­kai­tis (20 pro­c.) tik ne­smar­kiai pra­lenkė ką tik ti­kin­čiųjų jaus­mus esą žeid­žiantį spek­taklį la­bai kri­ti­ o­ra­las „Sąjun­gos TAIP“ ly­de­riams: dvi­ratį iš­ra­dinė­ti leng­viau, nei laimė­ti rin­ki­mus.„ ka­vu­sią kon­ser­va­torę Vi­liją Alek­ And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr. naitę-Ab­ra­mi­kienę, ku­ri su­rin­ko 17,5 pro­c. balsų. Aušt­re­vi­čius (per 16 pro­c.). Tre­čio­ ūkio mi­nist­ras Dai­nius Krei­vys (18 Nau­jo­sios Vil­nios apy­gar­do­je ne­ je vie­to­je li­ko „Sąjun­gos TAIP“ at­ pro­c.). Už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras pra­len­kia­mas bu­vo LLRA pri­klau­ stovė Agnė Zuo­kienė (12 pro­c.). kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­ san­tis Ta­deu­šas And­že­jevs­kis (20 Fa­bi­jo­niškė­se vos vie­no pro­ lis, su­rinkęs be­veik 20 pro­c. balsų, pro­c.). Jis į ant­rąjį turą ke­liaus su­ cen­to per­svarą prie­š opo­nentą, ne­smar­kiai pra­lenkė į ant­rąjį tu­ si­kau­ti su Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tu Dar­bo par­ti­jos de­le­guotą Artū­ rą taip pat ke­liau­siantį LLRA at­ Ser­ge­ju­mi Ur­su­lu (13 pro­c.). rą Pau­lauską (17 pro­c.), tu­ri Tė­ stovą Zbig­nievą Ma­cie­jevskį (be­ Ant­ra­sis Sei­mo rin­kimų tu­ras vynės sąjun­gos kan­di­da­tas, buvęs veik 15 pro­c.). Lie­tu­vo­je vyks spa­lio 28 d.

i už Pins­kus? Pa­sak del­fi.lt, įra­šuo­se – nu­ro­dy­ mai, už ką ka­li­niai turėtų bal­suo­ti, o už ką – ne, ir paaiš­ki­ni­mai, kaip įka­lin­tie­siems bus at­ly­gin­ta už jų bal­sus. Kaip ka­li­nių mo­ty­va­vi­mo prie­monę balsų „par­davė­jas“ nu­ ro­do, pa­vyzd­žiui, tai, kad bal­sa­vi­ mo dieną da­lis nu­teistųjų pa­pras­ čiau­siai ne­bus mu­ša­mi. Vy­riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­ gaus­kas teigė, kad šią in­for­ma­ciją rei­kia ver­tin­ti la­bai rim­tai. „Teisė­ sau­gos ins­ti­tu­ci­joms rei­kia ati­duo­ ti ši­to­kius da­ly­kus. Ver­tins VRK. Bet mes dar tos med­žia­gos ne­tu­ri­me. Ir aš ti­kiuo­si, kad ver­tins la­bai griež­tai. Norė­čiau pir­ma tą med­žiagą pa­ma­ ty­ti“, – sakė Z.Vai­gaus­kas. Vaiz­do įra­šus del­fi.lt tei­gia gavęs da­ly­vau­ jant Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­gos kan­ di­da­tei į Seimą Jur­gi­tai Gin­tau­tai­tei.

„„Pa­siū­ly­mas: Vil­niaus kon­fe­ren­cijų am­ba­sa­do­riais kvie­čia­mi tap­ti

sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lai, my­lin­tys Vil­nių, ga­lin­tys ir no­rin­tys įti­kin­ ti už­sie­nio ko­le­gas or­ga­ni­zuo­ti čia ren­gi­nius. Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Ren­ka­mi kon­fe­ren­cijų am­ba­sa­do­riai Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Siek­da­mas pri­trauk­ti kuo dau­ giau tarp­tau­ti­nių kon­fe­ren­cijų į ša­lies sos­tinę, Vil­niaus tu­riz­ mo in­for­ma­ci­jos cent­ras ir kon­ fe­ren­cijų biu­ras pra­dėjo vyk­dy­ ti Vil­niaus kon­fe­ren­cijų am­ba­sa­ do­rių pro­gramą. Sėkmę ga­ran­tuo­ja žmonės

„Did­žiau­sią dalį visų ren­gi­nių kon­fe­ren­cijų tu­riz­mo sri­ty­je uži­ ma tarp­tau­ti­nių moks­lo ir vers­lo aso­cia­cijų ren­gi­niai: kon­fe­ren­ ci­jos, kong­re­sai, fo­ru­mai, sim­ po­ziu­mai ir pan. Pa­gal tarp­tau­ tinę sta­tis­tiką yra ži­no­ma, kad net 70 pro­c. to­kių ren­gi­nių pri­ trau­kia­ma tik ak­ty­vių na­rių – am­ba­sa­do­rių – dėka. Kon­fe­ren­ cijų am­ba­sa­do­rių pro­gra­ma skir­ta pa­dėti tiems žmonėms, ku­rie no­ ri ir ga­li pri­trauk­ti naujų tarp­tau­ ti­nių kon­fe­ren­cijų į Vil­nių“, – sa­ kė Kon­fe­ren­cijų biu­ro va­dovė Vi­ta Ži­lins­kaitė. Vil­niaus kon­fe­ren­cijų am­ba­sa­ do­riais kvie­čia­mi tap­ti ak­tyvūs, tarp­tau­tinėms aso­cia­ci­joms pri­ klau­san­tys sa­vo sri­ties pro­fe­sio­ na­lai, my­lin­tys Vil­nių, ga­lin­tys ir no­rin­tys įti­kin­ti už­sie­nio ko­le­gas or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius sos­tinė­je. Ži­nios, nau­ji ry­šiai, ga­li­mybė pa­ ro­dy­ti moks­lo laimė­ji­mus, gar­sin­ ti or­ga­ni­za­ci­jos vardą ir Vil­niaus miestą, pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, – tai tik da­lis pro­gra­mos tei­kiamų pra­ na­šumų, ku­riuos ne­truks pa­jus­ ti pa­tys am­ba­sa­do­riai, aka­de­minė vi­suo­menė ir vi­sas mies­tas. Ža­da pa­galbą

„„Pa­vie­ši­no: fil­muo­to­je med­žia­go­je už­fik­suo­ta, kaip ta­ria­ma­si dėl ka­li­

nių pa­ra­mos Dar­bo par­ti­jos na­riams Vil­niaus mies­to vi­ce­me­rui J.Pins­ kui ir jo žmo­nai Ži­vi­lei. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Sus­k ai­č ia­v us dau­g umą rin­ kėjų balsų, Sei­m o rin­k i­m uo­ se pir­mau­ja Dar­bo par­ti­ja, ant­ri lie­ka so­c ial­d e­m ok­ra­tai. Dėl ga­ li­m o rinkėjų pa­p ir­k inė­j i­m o per

išanks­t inį bal­sa­v imą ir rin­k imų dieną po­l i­c i­ja Lie­t u­vo­je iš vi­so yra pra­dėju­si 12 iki­teis­mi­nių ty­ rimų. VD, BNS inf.

„Pui­kiai ži­no­me, kad pri­trauk­ ti ir or­ga­ni­zuo­ti tarp­tau­tinę kon­ fe­ren­ciją yra ne­men­kas dar­bas, kai­nuo­jan­tis ir lai­ko, ir pi­nigų. Da­ly­vau­da­mi pro­gra­mo­je, am­ ba­sa­do­riai galės nau­do­tis dau­ gy­be mūsų siū­lomų prie­mo­nių, ku­rios la­bai pa­leng­vins visą kon­ fe­ren­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mo pro­cesą. Mes sie­kia­me pa­ska­tin­ti am­ba­sa­

do­rius ir jiems vi­sa­pu­siš­kai pa­ dėti ak­ty­viau da­ly­vau­ti kon­kur­ suo­se ir pri­sta­ty­ti Vil­nių“, – teigė V.Ži­lins­kaitė. Vil­niaus kon­fe­ren­cijų biu­ras am­ba­sa­do­riams teiks pro­fe­sio­ na­lią ne­mo­kamą pa­galbą pla­nuo­ jant ir or­ga­ni­zuo­jant kon­fe­ren­ci­ jas: pa­dės pa­ruoš­ti pa­si­ūly­mus, pa­rink­ti tin­kamą ren­gi­nio vietą, su­si­ras­ti kon­fe­ren­ci­jos or­ga­ni­ za­vi­mo par­tne­rių, teiks in­for­ma­ cinę med­žiagą apie Vil­nių, pri­si­ dės prie ren­gi­nio vie­ši­ni­mo. Pa­sak V.Ži­lins­kaitės, to­kios pro­gra­mos sėkmin­gai vyk­do­mos ki­tuo­se pa­sau­lio mies­tuo­se, ku­ riuo­se kon­fe­ren­cijų tu­riz­mas tu­ri ge­ro­kai se­nes­nes tra­di­ci­jas.

Vi­ta Ži­lins­kaitė:

Prog­ra­ma skir­ta pa­dėti tiems žmo­ nėms, ku­rie no­ri ir ga­li pri­trauk­ti nau­ jų tarp­tau­ti­nių kon­ fe­ren­cijų į Vil­nių.

Skir­ta ne tik vil­nie­čiams

Prog­ra­ma jau vyks­ta, Vil­niaus kon­fe­ren­cijų am­ba­sa­do­rių ko­ man­da jau pra­dėta for­muo­ti. Moks­li­nin­kai, me­di­kai, vers­li­nin­ kai kvie­čia­mi ak­ty­viai da­ly­vau­ti pro­gra­mo­je ir teik­ti kan­di­datū­ras gau­ti am­ba­sa­do­riaus ti­tulą. Am­ ba­sa­do­riais ga­li tap­ti ne tik vil­ nie­čiai, bet ir kitų Lie­tu­vos bei pa­sau­lio miestų gy­ven­to­jai. Am­ba­sa­do­rių pro­gra­ma yra vie­na iš pro­jek­to „Kon­fe­ren­cijų tu­riz­mo ga­li­my­bių Vil­niaus mies­ te ir Vil­niaus ap­skri­ty­je plėtra ir rin­ko­da­ra“ veiklų. Pro­jek­to vertė – 557,93 tūkst. litų. Iš jų 85 pro­c. su­da­ro ES pa­ra­ma iš Eu­ro­ pos re­gio­ninės plėtros fon­do, li­ ku­si da­lis yra Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dybės lėšos.


6

AntrADIENIS, spalio 16, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Tar­nys­tė sve­ti­mai geo­po­li­ti­kai ve­da prie ša­lies bank­ro­to Kur­da­mi Lie­tu­vos žmo­nių par­ ti­ją, ku­ri re­ mia­si į Lie­ tu­vos Di­ džio­sios Ku­ ni­gaikš­tys­ tės pa­ma­ tus, su­pra­to­ me, kad rei­ kia ko­vo­ti vi­sais fron­ tais.

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas

Tau­tos va­lia ne­rūpi Lu­kas Mik­ne­vi­čius

J

ei­g u tau­ta ma­no, kad pa­ta­r ia­ma­ ja­me re­fe­ren­du­me dėl nau­jos ato­ minės sta­t y­bos jos pa­reikš­ta nuo­ monė ką nors reiš­k ia, tai la­bai klys­ ta. Tai aiš­kiai pa­rodė ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas – jis net ne­su­laukęs re­ fe­ren­du­mo re­zul­tatų iš­vy­ko ato­sto­gau­ti. Mi­n ist­ro pa­tarė­jas Kęstu­t is Jau­n iš­k is tik paaiš­k i­no, kad mi­n ist­ras iš­vykęs iš Lie­tu­ vos. Anot jo, ko­men­tuo­ti re­fe­ren­du­mo re­ zul­ta­tus tu­r i ne mi­nist­ras, o po­li­ti­kai. Ta­čiau kas yra mi­n ist­ras, jei ne aukš­čiau­ sio ran­go po­l i­t i­kas? Ar pa­g rin­d i­n is Vi­sa­ gi­no ato­m inės elekt­r inės pro­jek­to ar­chi­ tek­tas tiems be­veik 63 pro­c. prie­š elekt­ rinę bal­sa­vu­sių re­fe­ren­du­mo da­ly­vių ne­ turėtų at­sa­ky­ti bent į vieną pa­prastą klau­ simą: o kas bus to­l iau?

Re­fe­ren­du­mas įvy­ko, o jo re­zul­ta­tai yra aki­vaizdūs, tad ener­ge­ti­kos mi­nist­ras pri­valė­jo sa­vo ato­sto­gas ati­dėti bent ke­le­tui dienų. Ta­čiau A.Sek­mo­kas į klau­si­mus at­sa­k inė­ ti ne­linkęs. Dar li­kus sa­vai­tei iki re­fe­ren­du­ mo mi­nist­ras, užuot į vi­sas pu­ses agi­tavęs bal­suo­t i už elekt­r inės sta­t y­bas, pa­si­ėmė ne­dar­bin­gu­mo pa­ž ymė­jimą ir din­go iš vi­ suo­menės aki­ra­čio. Ži­no­ma, pa­pras­čiau tie­siog su­mokė­ti Al­g i­man­tui Če­kuo­liui. Ga­l i­ma gin­čy­t is, ar šis pa­ta­r ia­ma­sis re­fe­ ren­du­mas ir jo re­zul­ta­tai ap­skri­tai tu­ri ko­ kią nors reikšmę, ga­l i­ma pri­si­m in­t i, kad A.Sek­mo­kas prie­ši­no­si re­fe­ren­du­mo ini­ cia­ty­vai, ta­čiau, vie­naip ar ki­taip, re­fe­ren­ du­mas įvy­ko, o jo re­zul­ta­tai yra aki­vaizdūs, tad ener­ge­t i­kos mi­n ist­ras pri­valė­jo sa­vo ato­sto­gas ati­dėti bent ke­le­tui dienų. Galų ga­le ato­m inės ener­ge­t i­kos ša­l i­n in­ kai re­fe­ren­du­mo re­z ul­tatų vi­sai ne­turėtų lai­ky­ti tra­ge­di­ja. Net Pre­zi­dentė Da­lia Gry­ baus­kaitė lei­do su­pras­ti, kad nie­ko bai­saus ne­įvy­ko, nes „nau­jos ato­m inės elekt­r inės nau­da abe­jo­ja ma­ž iau nei treč­da­l is bal­so teisę tu­r in­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių“. To­k ie ša­l ies va­dovės žod­ž iai galbūt turė­ tų nu­ra­m in­t i ato­m inės elekt­r inės pro­jek­ to par­t ne­r ius – kon­cerną „Hi­ta­chi“ bei Lat­ viją ir Es­t iją, nes į Lie­t u­vos pusę jau mėto­ mi ne­pa­si­t ikė­ji­mo žvilgs­n iai. Galbūt juos nu­ra­m ins ir tai, kad nė vie­na iš Sei­mo rin­ ki­muo­se dau­g iau­sia balsų su­rin­ku­sių par­ tijų ne­puo­la lai­do­t i ato­m inės elekt­r inės pro­jek­to. Ta­čiau A.Sek­mo­kas vis dar yra Lie­tu­vos ener­ge­t i­kos mi­n ist­ras ir vi­sus ra­ min­t i turėtų jis. Bet pa­si­trauk­ti gar­bin­gai mo­ka ne vi­si.

Se­niai se­niai, kai žmo­nės mel­dė­si gy­va­tėm, Taip šian­dien mes tar­nau­jam Šliau­žian­čiam slap­tam ka­ra­liui.

K

ur­da­mi Lie­tu­vos žmo­ nių par­ti­ją, ku­ri re­mia­ si į Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės pa­ma­ tus, su­pra­to­me, kad rei­kia ko­ vo­ti vi­sais fron­tais: su sve­ti­ma po­li­tis­to­ri­ja, su slap­to ka­ro ka­ rei­viais, ku­rie su Va­ka­rų „nau­jo kul­tū­ri­nio ideo­lo­gi­nio ci­vi­li­za­ci­ jos ti­po“ pa­gal­ba no­ri su­nai­kin­ ti iki ga­lo mū­sų pro­tė­vių is­to­ri­ją ir kul­tū­rą. Vyks­ta pla­ni­nis tau­ tos ge­no­ci­das. Sve­ti­ma geo­po­li­ ti­ka ve­da prie ša­lies bank­ro­to. Lie­tu­vos geo­po­li­ti­ka – drau­ gys­tė su mū­sų kai­my­nais nuo Bal­ti­jos iki Juo­do­sios jū­ros (že­ mėlapyje). O da­bar mes tar­nau­ ja­me sve­ti­mai geo­po­li­ti­kai, ku­rios tiks­las jau 2 000 me­tų su­skal­dy­ti ir su­žlug­dy­ti mū­sų dau­gia­na­cio­ na­li­nės vie­ny­bės pa­ma­tą. Dabar naujų technologijų dėka naikina­ mas ryšys net tarp tėvų ir vaikų. Rin­ki­mų sis­te­ma, ku­ri daug me­tų yra sve­ti­miems in­te­re­sams tar­nau­jan­čių po­li­ti­nių pro­vo­ka­ to­rių ran­ko­se, per­gy­ve­na nau­ją pe­rio­dą – jais tau­ta jau ne­ti­ki. Jų po­li­ti­nis pro­duk­tas – tuš­čiai šū­ kau­ti ant kai­my­nų – jau at­gy­ve­ nęs, to­dėl jiems pri­rei­kė nau­jų žmo­nių, par­ti­jų be prin­ci­pų, be są­ži­nės, be lo­gi­kos, kad jie ga­lė­ tų tęs­ti tą ge­no­ci­dą. Tų se­nų­jų po­li­ti­kos pro­vo­ka­ to­rių tiks­las bu­vo įsi­leis­ti už­ sie­nio mo­no­po­li­jas, ku­rios ne­

duos plė­to­t i Lie­t u­vos vers­l o, pa­puo­lu­sio tarp dvie­jų spaus­ tu­vų – mo­no­po­li­jų ir mo­kes­čių, ku­riuos prii­ma Vy­riau­sy­bė, bet dik­tuo­ja mo­no­po­li­jos, sie­kian­ čios, kad po jų ko­jo­mis ne­si­mai­ šy­tų smul­ku­sis vers­las, ke­lian­tis jiems pa­vo­jų. Su to­mis mo­no­po­li­jo­mis atė­ jo ir jų ži­niask­lai­da, ku­ri tik šie­ met per mi­nis­te­ri­jas ir fon­dus jau iš­siur­bė iš biu­dže­to 180 mln. li­ tų vy­riau­sy­bi­nių ma­rio­ne­čių rek­ la­mai. No­rint efek­ty­viai da­ly­vau­ ti rin­ki­muo­se, rei­kia su­si­tar­ti su vals­ty­bės sau­gu­mo or­ga­nais, kad tu dirb­si už­sie­nio mo­no­po­ li­jų, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO la­bui. Be to, rei­kia su­mo­kė­ti tai ži­niask­lai­dai ir va­di­na­ma­jam vi­ suo­me­ni­niam trans­liuo­to­jui už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus – ta­ da ta­ve pri­leis prie po­li­ti­kos, bet tap­si ma­rio­ne­te slap­tų oku­pan­ tų ran­ko­se. Tų veikėjų tiks­las – tuš­čiais pa­ža­dais tęs­ti pra­dė­tus se­nų­ jų ma­rio­ne­čių dar­bus ir privesti Lie­tu­vą prie eko­no­mi­kos, ūkio ir dva­sios bank­ro­to. Po to ateis to­ kie pa­tys „gel­bė­to­jai“, to­dėl nie­ kas Lie­tu­vo­je ne­pa­si­keis į ge­rą­ją pu­sę, kol neatsk­lei­si­me jų slap­ tų kės­lų. Ma­no ir Lie­tu­vos žmo­nių par­ ti­jos tiks­las – pa­ro­dy­ti tik­rą tų vei­kė­jų vei­dą.

Vaidoto Grigo nuotr.

„„Faktas: Europos genomo žemėlapis prieš du tūkstančius metų – mū-

sų genomas R1A, o mūsų istorinis simbolis – raitelis ant balto žirgo.

Apk­lau­sa

Atgarsiai Sei­mo rin­kimų pir­mo­jo tur­to ir re­fe­ren­du­mo dėl nau­jos ato­ minės elekt­rinės re­zul­ta­tai bu­ vo ypač ak­ty­viai ko­men­tuo­ja­mi nau­jienų po­rta­le die­na.lt.

Val­ba­sys

Šau­nu No­r iu pa­si­d žiaug­t i dėl re­fe­ren­du­ mo re­zul­tatų – nors vie­na ge­ra ži­ nia. Tau­ta, pa­si­ro­do, pro­t in­gesnė už tuos Sei­mo na­rius.

Ato­minė

Jei­g u į Seimą pra­smun­ka žu­d i­ko šlei­fu pa­da­bin­ta ne­va drąsi par­ti­ja, jau nie­kas dau­giau ne­bes­te­bi­na.

FU Man at­ro­do, šie rin­k i­mai dar kar­ tą įrodė, kad, nors mažė­ja gims­ta­ mu­mas ir didė­ja emig­ra­ci­ja, Lie­t u­ vo­je, de­ja, ne­mažė­ja nemąs­tan­čių žmo­n ių.

Ar esa­te pa­ten­kin­ti Sei­mo rin­kimų re­zul­ta­tais?

Ne­sup­ran­tu

Ru­s i­j a įvai­r iais būdais ban­do da­ ry­t i įtaką mūsų rinkėjų nuo­mo­ nei. Tam me­t a­m i ne­men­k i pi­n i­ gai. Ir at­ro­do, kad ne vel­t ui, nes lie­t u­v iai į vald­ž ią ren­k a su­s i­d ir­ busį rus­kelį , bal­s uo­j a prie­š sa­vo ato­m inę. Ir ko džiau­g iamės, bal­ savę prie­š? Da­b ar ru­s ams bus tik sti­mu­l as prie Lie­t u­vos sienų dvi ato­m i­nes sta­t y­t i.

Koks skir­t u­m as, kam tar­n aut? Ener­g e­t iš­k ai mes nie­k a­d a ne­ būsim ne­prik­lau­so­m i, vis tiek kam nors nu­garą lenk­sim. Ne­t u­r im nei naf­tos, nei dujų, nei bran­duo­l i­n io ku­ro. Ne­b ent at­rastų ko­k ias nors nau­jas tech­no­lo­g i­jas. Va ta­d a tai būtu­me lais­v i.

18

%

19

Eks­pertė Da­b ar lauk­s iu, kad nuo Naujųjų metų ma­no al­g a bus ne­b e 850 li­ tų, mi­n i­mu­m as, bet 1200, kaip ir žadė­j o Dar­b o par­t i­j a. Pra­š au šio pa­ž a­d o neuž­m iršt, po­n ai iš­r ink­ tie­j i...

57

6 Džiaugiuosi Galėjo būti ir blogiau Nusivyliau Rinkimai man nerūpi

diena.lt

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

antradienis, spalio 16, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Iš miš­ko iš­krapš­tė avi­ga­nis Rol­fas

Mo­ky­mo ir gy­dy­mo įstai­go­se jau pra­si­ dė­jęs šil­dy­mo se­zo­ nas šią sa­vai­tę tu­rė­ tų atei­ti ir į gy­ven­ to­jų būs­tus.

Nuo pa­sie­nie­čių ban­dy­da­mas pa­spruk­ti gir­tas vai­ruo­to­jas ne­ su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir tren­kė­si į prie­šin­ga kryp­ti­mi va­žiuo­jan­ čią ma­ši­ną.

Žmo­gų su­ža­lo­jęs ava­ri­jos kal­ti­ nin­kas ban­dė pa­si­slėp­ti miš­ke, ta­čiau bu­vo su­lai­ky­tas pa­sie­nie­ čių tar­ny­bi­nių šu­nų meist­riš­ku­ mo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jo vo­kie­ čių avi­ga­nio Rol­fo. Sek­ma­die­nio va­ka­rą Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Vil­niaus rink­ti­ nės Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties už­ kar­dos pa­rei­gū­nai prie pat Bal­ ta­ru­si­jos sie­nos, Vil­niaus ra­jo­no Vin­džiū­nų kai­mo priei­go­se, pa­ tik­rin­ti stab­dė au­to­mo­bi­lį BMW. Pa­sak VSAT, jo vai­ruo­to­jas ne­ pak­lu­so uni­for­muo­tų pa­sie­nie­čių, sto­vin­čių prie tar­ny­bi­nio vi­su­rei­ gio įjung­tais švy­tu­rė­liais, rei­ka­ la­vi­mui. BMW pra­lė­kė pro VSAT pa­rei­gū­nus ir di­de­liu grei­čiu nu­ rū­ko Šums­ko kai­mo link.

Lėk­da­mas di­de­ liu grei­čiu BMW po žvyr­ke­lį blaš­kė­ si nuo vie­no kraš­to prie ki­to. Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties už­kar­ dos pa­sie­nie­čiai šo­ko į vi­su­rei­ gį ir pra­dė­jo vy­tis bėg­lį. Šis vai­ ra­vo itin pa­vo­jin­gai – lėk­da­mas di­de­liu grei­čiu BMW po žvyr­ke­lį blaš­kė­si nuo vie­no kraš­to prie ki­ to, to­dėl kė­lė di­de­lį pa­vo­jų ki­tiems eis­mo da­ly­viams. Net­ru­kus įvy­ko ne­lai­mė – BMW vai­ruo­to­jas me­ tė­si į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, ku­ria va­žia­vo au­to­mo­bi­lis „Volks­wa­gen Pas­sat“, ir tren­kė­si į jį. Po smū­gio abu au­to­mo­bi­liai ke­lis­kart ap­si­su­ ko ir nu­lė­kė į ša­li­ke­lės grio­vį. Kai į šią vie­tą at­sku­bė­jo pa­sie­ nie­čiai, BMW vai­ruo­to­jo ma­ši­no­je ne­be­bu­vo – jis tam­so­je pa­spru­ko į miš­ką. VSAT pa­rei­gū­nai iš­kvie­ tė grei­tą­ją pa­gal­bą, ku­rios pri­rei­

Šil­dys jau šią sa­vai­tę „„Did­vy­ris: Vil­niaus rink­ti­nės ki­no­

lo­go I.Bli­no­vo au­gin­ti­nis vo­kie­čių avi­ga­nis Rol­fas jau ne kar­tą pa­ dė­jo su­lai­ky­ti pa­žei­dė­jus. 

VSAT nuo­tr.

kė „Volks­wa­gen Pas­sat“ va­žia­vu­ siems vie­tos gy­ven­to­jams – vy­rui ir mo­te­riai. At­vy­kę me­di­kai vai­ ruo­to­ją grei­to­sios me­di­ci­nos pa­ gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­ve­žė į li­go­ ni­nę. Ke­lei­vė po me­di­kų ap­žiū­ros gy­do­ma am­bu­la­to­riš­kai. BMW vai­ruo­to­jui pa­spruk­ti pa­ sie­nie­čiai ne­lei­do. Tam­so­je vie­ to­vei apieš­ko­ti bu­vo pa­si­telk­tas Vil­niaus rink­ti­nės ki­no­lo­go Iva­ no Bli­no­vo au­gin­ti­nis vo­kie­čių avi­ga­nis Rol­fas. Šis šuo šie­met ge­gu­žę vy­ku­sia­me VSAT tar­ny­ bi­nių šu­nų meist­riš­ku­mo čem­ pio­na­te ta­po jo nu­ga­lė­to­ju. Sa­vo pro­fe­sio­na­lu­mą Rol­fas pa­ ro­dė ir šį­syk – po neil­gos paieš­kos jis tam­so­je su­se­kė krū­my­nuo­se pa­si­slė­pu­sį ir ant že­mės gu­lin­tį vy­rą. Pas­kui Rol­fą at­sku­bė­ję pa­ sie­nie­čiai jį su­lai­kė. Paaiš­kė­jo, kad BMW vai­ra­vo ir po ava­ri­jos spru­ko 40-me­tis Vil­ niaus ra­jo­no gy­ven­to­jas. Nuo jo skli­do al­ko­ho­lio tvai­kas. Į įvy­kio vie­tą iš­kvies­ti po­li­ci­nin­kai bėg­liui nu­sta­tė 2,42 pro­mi­lės gir­tu­mą. VD, BNS inf.

Žir­mū­nų ra­jo­ne ap­šau­dy­tas paaug­lys Vil­niu­je bu­vo ap­šau­dy­tas jau­ nuo­lis ir su­muš­tas ne­pil­na­me­ tis. Tai pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ ta­men­tas.

Jo duo­me­ni­mis, 10.30 val. į Vil­ niaus li­go­ni­nę krei­pė­si ir dėl gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo, aki­duo­bės lū­žio bei akies su­mu­ši­mo pa­gul­ dy­tas 1995 m. gi­męs paaug­lys. Ne­pil­na­me­tis paaiš­ki­no, kad penk­ta­die­nį, apie 23.30 val., prie Žir­mū­nų til­to jį su­mu­šė ne­pa­žįs­ ta­mas jau­nuo­lis. Šeš­ta­die­nį 14 val. į Vil­niaus li­ go­ni­nę krei­pė­si ir dėl šau­ti­nių vei­do, gal­vos, ran­kos ir krū­ti­nės žaiz­dų gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai L.B., gi­męs 1987 m. Šis nu­ken­tė­ju­sy­sis paaiš­ki­no, kad Ko­vo 11-osios gat­vė­je esan­ čio na­mo kie­me jį už­puo­lė ir ori­ niu pis­to­le­tu ap­šau­dė ne­pa­žįs­ta­ mi as­me­nys. VD, BNS inf.

Laurio Viksnės (BFL) nuotr.

Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas va­ kar vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­ jo­je sa­kė, kad sos­ti­nės gy­ven­to­jams šil­dy­mą pla­nuo­ja­ma įjung­ti sa­vai­ tės pa­bai­go­je. „Gau­na­me la­bai daug gy­ven­to­ jų nuo­mo­nių – vie­ni sa­ko, kad jau rei­kia jung­ti šil­dy­mą, ki­ti sa­ko, jog dar rei­kė­tų pa­lauk­ti“, – per spau­ dos kon­fe­ren­ci­ją tei­gė A.Zuo­kas. Me­ro tei­gi­mu, gy­ven­to­jai pa­tys ga­li pa­si­rink­ti, ka­da no­ri įjung­ ti šil­dy­mą. „Ant­ra­die­nį tu­rė­si­me po­sė­dį, ma­ty­si­me orų pro­gno­zę ir ga­lė­si­ me pa­sa­ky­ti tiks­liau, ka­da įjung­ si­me šil­dy­mą, ta­čiau ma­nau, jog ant­ro­je sa­vai­tės pu­sė­je tu­rė­tu­

me įjung­ti šil­dy­mą, kad sa­vait­ga­lį žmo­nėms jau bū­tų šil­ta“, – va­kar sa­kė A.Zuo­kas. Šil­dy­mo se­zo­nas Vil­niu­je pra­ dė­tas praė­ju­sią sa­vai­tę. Pir­miau­ sia pra­dė­tos šil­dy­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir gy­dy­mo įstai­gos. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu mė­ne­siu, šį spa­lį gy­ven­to­ jams šil­dy­mas brangs­ta vi­du­ti­niš­ kai 8,5 pro­c. Vil­nie­čiai už ki­lo­vat­va­lan­dę ši­ lu­mos mo­kės 30,62 cen­to – tai yra 8,8 pro­c. dau­giau nei prieš me­tus. Per me­tus gam­ti­nės du­jos pa­ bran­go 16,3 pro­c., bio­ku­ras pi­go 10,6 pro­c. Kaip ma­ty­ti iš Vals­ty­ bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ro­lės ko­mi­si­jos pa­teik­tos sta­tis­ti­ kos, per ket­ve­rius me­tus šil­dy­mas ša­lies gy­ven­to­jams pa­bran­go be­ veik 40 pro­c. – nuo 19,44 cen­to už 1 kWh 2009-ai­siais iki 27,06 cen­ to už 1 kWh 2012-ai­siais. VD, BNS inf.

8,8

pro­c.

per me­tus Vil­niu­je pa­bran­go šil­dy­mas.


8

antradienis, spalio 16, 2012

sveikata sveikata.diena.lt

„„Pa­vyz­dys: „Vai­kas vis­ką ste­bi, mo­ko­si iš tė­vų“, „„Svei­kuo­liai: aktoriaus L.Po­be­do­nos­ce­vo šei­ „„Eko­no­m

– at­sa­ko­my­bę jau­čia A.Ja­sai­ty­tė-Če­bu­riak.

ma iš es­mės kei­čia mais­to ra­cio­ną.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ven­da­mi

Min­dau­go Vai­čiu­lio (BFL nuo­tr.)

Svei­ka gy­ven­se­na – ir ma­da, Vi­suo­me­nė da­li­ja­si į dvi sto­vyk­las – tuos, ku­riems eko­lo­gi­ ja yra pa­ma­ti­nė ver­ty­bė, ir tuos, ku­rie eko­lo­gi­ją va­di­na tie­siog ma­da, ku­ri ne­truks praei­ti. Ku­rie tei­sūs? Kaip el­gia­si ži­no­mi žmo­nės? Jus­tė Ki­bu­ry­tė Vai­kams rei­kia paaiš­kin­ti

Svei­kai gy­ve­nan­čių gre­tos gau­sė­ ja, dau­ge­lis sten­gia­si val­gy­ti kuo na­tū­ra­les­nį ir svei­kes­nį mais­tą. Psi­cho­lo­gė Ais­tė Ja­sai­ty­tė-Če­ bu­riak, ne­se­niai bu­vu­si mo­de­liu, sa­ko dau­giau­sia dė­me­sio ski­rian­ ti na­tū­ra­liam mais­tui: val­gį ga­ mi­na na­muo­se, dar­žo­vių par­si­ ve­ža iš kai­mo ar­ba per­ka tur­gu­je, taip pat sten­gia­si, kad šei­ma ger­ tų daug van­dens, ne­pirk­tų gė­ri­mų plas­ti­ki­niuo­se bu­te­liuo­se. Jos šei­ma rū­šiuo­ja bui­ty­je su­si­ da­ran­čias at­lie­kas, o se­nas lem­ pu­tes, kaip ir ki­tas elekt­ro­ni­nes at­lie­kas, ati­duo­da spe­cia­lio­se jų su­rin­ki­mo vie­to­se. Ais­tė įsi­ti­ki­ nu­si, kad šei­mo­je puo­se­lė­ja­mas svei­kos gy­ven­se­nos ver­ty­bes tė­ vai vai­kams ga­li per­duo­ti tik sa­ vo pa­vyz­džiu. „Vai­kas vis­ką ste­bi, mo­ko­si iš tė­vų, jam vis­ką rei­kia paaiš­kin­ ti, to­dėl sau­sos dek­la­ra­ci­jos tik­rai ne­pa­dės“, – įsi­ti­ki­nu­si A.Ja­sai­ty­ tė-Če­bu­riak. Ne­per­ka plas­ti­ki­nių mai­še­lių

Na­muo­se ga­min­ti mais­tą sten­ gia­si ir dra­bu­žių di­zai­ne­rės Ind­

ros Do­vy­dė­nai­tės bei in­ter­je­ro di­zai­ne­rio Do­vo Se­ra­pi­no šei­ ma. Be to, jie po­pie­ri­nes at­lie­kas de­gi­na ži­di­ny­je, ne­per­ka plas­ ti­ki­nių mai­še­lių. I.Do­vy­dė­nai­ tė eko­lo­gi­ją sie­ja su pa­to­gu­mu ir tau­pu­mu.

Šei­ma lai­ko­si tai­ syk­lių ne­mė­ty­ti šiukš­lių ir ne­terš­ti ap­link sa­ve, neeik­ vo­ti be rei­ka­lo nei elekt­ros, nei van­ dens, nei ši­lu­mos.

„Jei kai­ti­na­mą­ją lem­pu­tę pa­ kei­si­me tau­pią­ja, su­ma­žės ne tik elekt­ros są­nau­dos – ne­rei­kės leis­ti pi­ni­gų daž­nai per­de­gan­ čioms kai­ti­na­mo­sioms lem­pu­ tėms pirk­ti“, – ko­ne eko­no­mis­ te ta­po di­zai­ne­rė. Ji eko­lo­gi­ją pri­si­me­na ir kur­ da­ma dra­bu­žius: „Man rū­pi, kuo žmo­gus vil­kės, to­dėl sten­giuo­si, kad dra­bu­žiai bū­tų iš kuo na­tū­ra­ les­nių me­džia­gų.“

Ak­to­rius Leo­nar­das Po­be­do­ nos­ce­vas-Leo įsi­ti­ki­nęs, kad pir­ miau­sia eko­lo­giš­kam gy­ve­ni­mo bū­dui rei­kia pa­ruoš­ti sa­vo or­ga­ niz­mą, tik ta­da pe­rei­ti prie po­ky­ čių bui­ty­je. „Mū­sų šei­ma jau pra­dė­jo keis­ti mais­to ra­cio­ną: at­si­sa­kė­me pie­no pro­duk­tų, ke­ti­na­me at­si­sa­ky­ti mė­ sos, bet val­gy­ti dau­giau dar­žo­vių ir žu­vų“, – nu­ste­bi­no ak­to­rius. Su­gy­ven­ti su ap­lin­ka

Žur­na­lis­tas, TV lai­dų ve­dė­jas And­rius Už­kal­nis eko­lo­gi­ja va­di­na pro­tin­gą su­gy­ve­ni­mą su ap­lin­ka. Jo šei­ma lai­ko­si tai­syk­lių ne­mė­ty­ ti šiukš­lių ir ne­terš­ti ap­link sa­ve, neeik­vo­ti be rei­ka­lo nei elekt­ros, nei van­dens, nei ši­lu­mos. „Pa­vyz­džiui, nau­do­ja­me daug ra­šo­mo­jo po­pie­riaus, ta­čiau sten­ gia­mės vi­sa­da jį pa­nau­do­ti du kar­ tus“, – sa­ko A.Už­kal­nis. Jo bu­te Vil­niu­je – aukš­tos lu­bos, to­dėl bu­tui ap­švies­ti rei­kia daug švies­tu­vų, ku­riuo­se – tik tau­pio­ sios lem­pu­tės. Gy­ven­da­mas Ang­ li­jo­je jis ke­lis kar­tus yra ati­da­vęs per­de­gu­sias ener­gi­ją tau­pan­čias lem­pu­tes sau­giai per­dirb­ti, tą pa­ tį ke­ti­na da­ry­ti ir Lie­tu­vo­je, kai tik pri­si­kaups lem­pu­čių.

In­fek­ci­ja nu­si­ne­šė vil­nie­čio gy Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro (ULAC) duo­me­ni­mis, šiais me­tais Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­tas pir­ma­sis mir­ties nuo lep­tos­pi­ro­zės at­ve­jis.

Spa­lio 2 d. nuo šios li­gos mi­rė 79 me­tų Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jas. Vy­rui lep­tos­pi­ro­zė bu­vo diag­no­ zuo­ta rug­sė­jo 21 d. Li­go­nį py­ki­no, var­gi­no skaus­mai juos­mens sri­ty­ je, jis ne­te­ko są­mo­nės. Spe­cia­lis­tai in­for­muo­ja, kad pa­sta­ruo­ju me­tu pa­di­dė­jęs ser­ga­mu­

mas lep­tos­pi­ro­ze. Per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir jų su­kė­lė­jų vals­ty­bės in­for­ma­ci­ nė­je sis­te­mo­je iš vi­so re­gist­ruo­ta 17 lep­tos­pi­ro­zės at­ve­jų, o 2011 m. iš vi­so bu­vo nu­sta­ty­ti tik trys su­ si­rgi­mo šia li­ga at­ve­jai. Tarp su­si­rgu­sių di­džiau­sią da­lį su­da­ro pen­ si­nin­kai ir be­dar­biai. Lep­tos­pi­ro­zė – tai in­fek­ci­nė li­ ga, ku­rią su­ke­lia mik­roor­ga­niz­mai, va­di­na­mi lep­tos­pi­ro­mis. Ja ser­ ga žmo­nės ir gy­vū­nai (ra­guo­čiai,

kiau­lės, šu­nys, grau­ži­kai ir kt.). Lep­tos­pi­ros į žmo­gaus or­ga­niz­mą pa­ten­ka per pa­žeis­tą odą ar svei­ kas glei­vi­nes po tie­sio­gi­nio są­ly­čio su in­fe­kuo­tais gy­vu­liais, jų šla­pi­ mu ar ki­tais kū­no skys­čiais, lie­ čiant in­fe­kuo­tų gy­vu­lių au­di­nius, or­ga­nus, var­to­jant lep­tos­pi­ro­mis in­fe­kuo­tus mais­to pro­duk­tus. Žmo­nės daž­niau­siai už­si­kre­čia be­si­mau­dy­da­mi, ger­da­mi ar bui­ti­ nėms reik­mėms nau­do­da­mi at­vi­rų van­dens tel­ki­nių van­de­nį, už­terš­


9

antradienis, spalio 16, 2012

13p.

sveikata

Ran­kų plo­vi­mo me­nas

Kaip tai da­ry­ti?

J.Mekas atsiminimus iš pokario Vokietijos pristatys fotografijų parodoje.

Šva­rios ran­kos – ap­sau­gos nuo gri­ po, ne tik nuo žar­ny­no už­kre­čia­ mų­jų li­gų, są­ly­ga. Spe­cia­lis­tai pri­ me­na, kad as­mens hi­gie­na – svar­ bi kiek­vie­no žmo­gaus svei­ko gy­ ve­ni­mo da­lis.

As­mens hi­gie­nos įgū­džiai daž­ niau­siai su­si­for­muo­ja vai­kys­tė­ je pa­de­dant tė­vams, se­ne­liams ir mo­ky­to­jams. Ri­zi­ka už­si­krės­ ti įvai­rio­mis in­fek­ci­jo­mis pa­di­dė­ ja ko­lek­ty­vuo­se, o mes be­veik vi­ si esa­me jų na­riai. Ant kiek­vie­no žmo­gaus odos nuo­lat gy­ve­na ir dau­gi­na­si įvai­rūs mik­roor­ga­niz­

mai: bak­te­ri­jos, vi­ru­sai, gry­be­liai. Jų įgy­ja­ma lie­čiant įvai­rius pa­vir­ šius, pa­vyz­džiui, du­rų ran­ke­nas, laip­tų tu­rėk­lus, kny­gas, ra­šik­lius ir ki­tus bend­ro nau­do­ji­mo daik­ tus, bend­rau­jant su žmo­nė­mis, glos­tant gy­vū­nus. Di­de­lio su­si­bū­ri­mo vie­to­se, ypač mo­kyk­lo­se ir vai­kų dar­že­ liuo­se, už­kre­čia­mų­jų li­gų grės­mės iš­veng­ti sun­ku. Vai­kai daug bend­ rau­ja tar­pu­sa­vy­je, bė­gio­ja, lie­čia vie­nas ki­tą, da­li­ja­si daik­tais. To­ dėl su­si­da­ro pa­lan­kios są­ly­gos vi­ ru­sams ir bak­te­ri­joms plis­ti. Vie­ nas efek­ty­viau­sių bū­dų pa­ša­lin­ti

įvai­rių in­fek­ci­jų su­kė­lė­jus – plau­ti ran­kas. Užk­re­čia­mų­jų li­gų pre­ven­ ci­jai itin svar­bu lai­ky­tis pa­grin­di­nių hi­gie­nos tai­syk­lių, ta­čiau daž­niau­ siai bū­tent vai­kams rei­kia pri­min­ ti, ka­da ir kaip plau­ti ran­kas. Ran­kų plo­vi­mo tech­ni­ka la­bai reikš­min­ga, nes ant ge­rai nu­plau­tų ran­kų lie­ka ma­žiau mik­roor­ga­niz­mų, jie lė­čiau dau­gi­na­si ir ne­plin­ta. VD inf.

, ir nau­da

2. Del­ną trin­ti į del­ną.

Ko­dėl ven­gia­me hi­gie­nos? ar­ba jų per ma­žai, „„trūks­ta mui­lo, rankš­luos­čių,

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

tri­na­mai­siais ir su­ka­mai­siais ju­de­ siais, ypač rie­šus, tar­pu­pirš­čius, pirš­tų ga­liu­kus ir na­gus, nykš­čius.

„„Plau­tu­vės ne­pa­to­gio­je vie­to­je

Gre­sia li­gos

mi­ka: I.Do­vy­dė­nai­tė ir D.Se­ra­pi­nas, gy­ i svei­kai, daug su­tau­po.

1. 10–15 se­kun­džių mui­luo­ti ran­kas

Per mais­tą ir van­de­nį plin­tan­čios bak­te­ri­nės ir vi­ru­si­nės žar­ny­no in­fek­ci­jos:

Oro la­še­li­niu bū­du (ko­sint, čiau­ dint) plin­tan­čios in­fek­ci­jos:

„„ran­kų hi­gie­nos pro­duk­tai dir­gi­

„„tu­ber­ku­lio­zė,

„„trūks­ta ži­nių apie ran­kų hi­gie­nos

„„ro­ta­vi­ru­si­nis en­te­ri­tas,

„„gri­pas,

„„no­ro­vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja,

„„ty­mai,

„„ši­ge­lio­zė,

„„me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja,

„„vi­ru­si­nis he­pa­ti­tas A ir E.

„„dif­te­ri­ja.

na ir sau­si­na odą,

3. De­ši­nio­sios ran­kos del­nu trin­ti kai­rio­sios plaš­ta­kos vir­šų. Kai­rio­ sios ran­kos del­nu trin­t i de­ši­n io­ sios plaš­ta­kos vir­šų.

tai­syk­les ir pro­ce­dū­ras, „„trūks­ta vy­res­nių­jų ro­do­mo pa­

vyz­džio, „„nė­ra ak­ty­vaus ran­kų hi­gie­nos

ska­ti­ni­mo.

Dek­la­ra­ci­jos ir fak­tai

Vie­nas efek­ty­ viau­sių bū­dų pa­ ša­lin­ti įvai­rių in­ fek­ci­jų su­kė­lė­jus – plau­ti ran­kas.

„Tau­pio­sios lem­pu­tės dar ne taip se­n iai pa­si­ro­dė mū­sų bui­ty­je, tad tik­rai ne vi­s i ži­no, kad dėl jo­se esan­č io ap­l in­kai pa­vo­jin­go gyv­ si­dab­r io šios lem­pu­tės pri­ski­r ia­ mos pa­vo­jin­goms at­l ie­koms. Ir la­ bai svar­bu, kad to­k ios lem­pu­tės bū­tų sau­g iai nu­neš­tos į spe­cia­lias su­r in­k i­mo vie­tas“, – sa­kė vie­šo­sios įstai­gos „Ekoš­vie­sa“ va­do­vas Ta­das Ru­že­lė. Jo nuo­mo­ne, nors dau­ge­lis dek­la­ruo­ja gy­ve­ną tau­so­da­mi ap­ lin­ką, vis dėl­to dar trūks­ta są­mo­ nin­g u­mo ir at­s a­k in­g u­mo tin­k a­ mai pa­si­r ū­pin­t i ap­l in­kai pa­vo­jin­ go­mis at­l ie­ko­mis. „Įp­ro­čiai ne­su­si­ for­muo­ja taip grei­tai, kaip no­rė­tų­si, ta­čiau, jei jau pra­dė­jo­me teik­ti pir­ me­ny­b ę na­t ū­ra­lu­mui, jei ren­ka­ mės ap­l in­kai ne­kenks­m in­g us da­ ly­kus, ti­kė­t i­na, tad ne­to­l i­mo­je atei­ ty­je ir pa­nau­do­tos tau­pio­sios lem­ pu­tės bus ak­ty­v iau ne­ša­mos į su­ rin­k i­mo vie­tas“, – vy­lė­si T.Ru­že­lė ir pri­dū­rė, kad vi­suo­me­nės eko­lo­g i­ niam švie­t i­mui daug la­biau nei tie­ sio­g i­nė di­dak­t i­ka įta­kos tu­r i ži­no­ mų žmo­nių ža­l io­ji gy­ven­se­na, ku­ rią jie pro­pa­guo­ja.

4. Sug­laus­t i del­nus, su­pin­t i pirš­ tus ir trin­t i.

5. Vie­nos ran­kos del­nu trin­ti ki­tos ran­kos pirš­tus.

6. Su­ka­mai­s iais ju­de­s iais trin­t i nykš­čius.

7. Su­ka­mai­s iais ju­de­s iais trin­t i kiek­vie­nos ran­kos del­ną.

„„Są­ly­gos: ran­kas bū­ti­na plau­ti, kad ir kur bū­tu­me. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Utė­lių prie­šai – šu­kos ir ac­to tirpalas

y­vy­bę tą lep­tos­pi­ras ne­šio­jan­čių grau­ži­kų ar na­mi­nių gy­vu­lių šla­pi­mu. Re­čiau už­si­kre­čia­ma šie­nau­jant drėg­no­se pie­vo­se, me­džio­jant, žve­jo­jant. Pir­mie­ji li­gos po­žy­miai (karš­čia­ vi­mas, gal­vos, strė­nų, blauz­dų, pil­ vo skaus­mas) pa­pras­tai pra­si­de­da po sa­vai­tės, ta­čiau in­ku­ba­ci­nis li­gos pe­ rio­das ga­li už­truk­ti ir ke­le­tą sa­vai­čių. Kai ku­riems as­me­nims lep­tos­pi­ro­zė ga­li su­kel­ti inks­tų, ke­pe­nų ne­pa­kan­ ka­mu­mą, pneu­mo­ni­ją, me­nin­gi­tą. VD inf.

Žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se ne­re­ tai ga­li­ma už­si­krės­ti pa­ra­zi­tais – gal­vi­nė­mis utė­lė­mis. Jos nuo už­si­ krė­tu­sių­jų per tie­sio­gi­nį kon­tak­tą ar daik­tus leng­vai per­duo­da­mos ki­tiems. Tai ypač ak­tua­lu įvai­rio­ se ug­dy­mo įstai­go­se.

Me­di­kai pri­me­na, kad šių pa­ra­zi­tų per vie­ną die­ną vi­siš­kai iš­nai­kin­ti neį­ma­no­ma. Spe­cia­lis­tai in­for­muo­ja, kad me­cha­niš­kai pa­ša­lin­ti utė­les re­ ko­men­duo­ja­ma dau­ge­ly­je ša­lių dėl pa­sta­ruo­ju me­tu išaiš­kin­to utė­lių at­spa­ru­mo me­di­ka­men­tams. Šis utė­lių nai­ki­ni­mo bū­das tai­ko­mas vai­kams iki pen­ke­rių me­tų, nėš­ čio­sioms ir mai­ti­nan­čioms mo­ti­ noms, aler­giš­kiems as­me­nims bei

tu­rin­tiems odos pa­žei­di­mų (įdrės­ ki­mų, der­ma­ti­tų). Plau­kai su­drė­ki­na­mi 4–5 pro­c. ac­to tir­pa­lu ir šu­kuo­ja­mi tan­kio­ mis šu­ko­mis apie 30 mi­nu­čių, kol pa­ša­li­na­mos gy­vos utė­lės. Šu­ka­ vi­mas kar­to­ja­mas dvi sa­vai­tes kas 3–4 die­nas. Pa­nau­do­jus utė­lių nai­ki­ni­mo prie­mo­nes, plau­kus re­ko­men­ duo­ja­ma ska­lau­ti 4–5 pro­c. ac­ to ar cit­ri­nų rūgš­ties van­de­ni­niu tir­pa­lu. Tai pa­de­da pa­ša­lin­ti glin­ das, nes plau­ko pa­vir­šius tam­ pa sli­des­nis. Glin­das bū­ti­na ša­ lin­ti ne tik dėl es­te­ti­nių pa­ska­tų, bet ir sie­kiant su­ma­žin­ti klai­din­ gos diag­no­zės ga­li­my­bes. Glin­ das leng­viau pa­ša­lin­ti spe­cia­lio­ mis tan­kio­mis šu­ko­mis šu­kuo­jant

van­de­niu su­drė­kin­tus plau­kus. Šis me­to­das tu­rė­tų bū­ti kar­to­ja­ mas ke­lias sa­vai­tes. Iš­šu­kuo­tas utė­lės bū­ti­na su­nai­ kin­ti, o šu­kas kruopš­čiai iš­plau­ti karš­tu van­de­niu, iš­va­ly­ti ir pus­ va­lan­džiui pa­merk­ti į 4–5 pro­c. ac­to tir­pa­lą. Šei­mo­je ir ko­lek­ty­vuo­se taip pat svar­bi hi­gie­na, pa­vyz­džiui, re­gu­ lia­riai kirp­ti plau­kus, kas­dien juos šu­kuo­ti, plau­ti plau­kus ir praus­ti kū­ną spe­cia­liu šam­pū­nu ar los­jo­ nu, keis­ti pa­ta­ly­nę ir apa­ti­nį tri­ko­ ta­žą, skalb­ti, va­ly­ti išo­ri­nius dra­ bu­žius, lo­vas, va­ly­ti ap­lin­ką. Utė­les nai­ki­nan­tys me­di­ka­men­ tai (pe­di­ku­lio­ci­dai) nau­do­ja­mi tik išaiš­ki­nus utė­lė­tu­mą ir pa­si­ta­rus su vais­ti­nin­ku ar gy­dy­to­ju.

Šiam tiks­lui skir­ti me­di­ka­men­ tai per­ka­mi vais­ti­nė­je ir nau­do­ja­ mi griež­tai lai­kan­tis me­di­ka­men­to var­to­ji­mo ap­ra­šy­mo, pa­teik­to in­ for­ma­ci­nia­me la­pe­ly­je. Utė­lės tu­ri bū­ti nai­ki­na­mos vi­ sų šei­mos na­rių pa­stan­go­mis. Vi­ siems už­si­krė­tu­siems as­me­nims šei­mo­je ar ko­lek­ty­ve tu­ri bū­ti tai­ ko­mi tie pa­tys utė­les nai­ki­nan­tys me­di­ka­men­tai tuo pa­čiu me­tu. Gal­vos ap­dan­ga­lai, lo­vos skal­ bi­niai, pa­gal­vės (jei skal­bia­mos) kruopš­čiai plau­na­mos karš­tes­ nia­me nei 60 laips­nių tem­pe­ra­tū­ ros van­de­ny­je, šu­kos ir ki­ti plau­ kų prie­žiū­ros reik­me­nys plau­na­mi ar­ba mir­ko­mi 4–5 pro­c. ac­to tir­ pa­le 30 mi­nu­čių. VD inf.


10

AntrADIENIS, spalio 16, 2012

ekonomika

Lie­tu­vai ga­li tek­ti tre­čio bro­lio vaid­muo

Lie­tu­va – vie­na iš vals­ty­bių, ku­rios ES lai­ko­mos pa­vyzd­žiu, kaip išspręs­ti su eko­no­mi­niu sunk­me­čiu su­si­ju­sias pro­ble­mas. Ta­čiau eu­ro­ko­mi­sa­ras Al­gir­das Še­me­ta pa­brėžia, kad at­leis­ti vad­žių dar ne­ga­li­ma. Mil­da Ski­riutė

m.skiriute@diena.lt

Tra­pi pa­dėtis

Lie­tu­vos eko­no­mi­ka per­nai išau­go 6 pro­c. Šie­met ti­ki­ma­si 2,5 pro­c. au­gi­mo. Ta­čiau, pa­sak A.Še­me­ tos, būti­na to­liau lai­ky­tis tau­py­mo prie­mo­nių. „Mūsų pa­d ėtis tra­ pi, kai bet koks veiks­mas ar ne­ vei­ki­mas ku­rio­je nors iš ES ša­lių viską ga­li pa­suk­ti į prie­šingą pu­ sę. De­da­mos did­žiulės pa­stan­gos, kad taip neat­si­tiktų. Ta­čiau svar­ bu su­pras­ti, kad vis­ko dar ga­li bū­ ti. Todėl ne­ga­li­ma priim­ti neat­

214 mln. litų

Lie­tu­vai at­sieis pir­mi­nin­ ka­vi­mas ES kitą­met ant­rą pus­metį.

sa­kingų spren­dimų“, – tvir­ti­no eu­ro­ko­mi­sa­ras. Anot jo, yra dau­gybė dis­ku­sijų dėl ES ir eu­ro zo­nos atei­ties. Ta­čiau su­ta­ria­ma, kad eu­ro zo­nai būti­na bankų sąjun­ga. Eu­ro­ko­mi­sa­ro tei­ gi­mu, svar­bu, kad ban­kai būtų pri­ žiū­ri­mi ne tik pa­gal bend­ras tai­syk­ les, kaip yra da­bar, bet kad jos būtų vie­no­dai in­terp­re­tuo­ja­mos. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, bankų sąjun­ga ne­turėtų ap­si­ri­bo­ ti vien eu­ro zo­na. Siū­lo­ma su­teik­ti ga­li­mybę prie sis­te­mos pri­si­jun­gi ir ne jos ša­lims. „Bankų sąjun­ga turė­ tų pa­dėti sta­bi­li­zuo­ti fi­nansų sek­ to­rių eu­ro zo­nos mas­tu. Tai pa­dėtų ženg­ti di­delį žingsnį į prie­kį, su­val­ dant krizės pa­da­ri­nius eu­ro zo­no­ je“, – pa­brėžė A.Še­me­ta. Eu­ro­ko­mi­sa­ro tei­gi­mu, re­gio­ni­ niu at­žvil­giu Es­ti­ja au­to­ma­tiš­kai taptų bankų sąjun­gos na­re. Lat­vi­ja ak­ty­viai sie­kia tap­ti eu­ro zo­nos na­ re nuo 2014 m. sau­sio 1 d. Tam de­ da­ma daug pa­stangų. „Lie­tu­vai ga­li tek­ti tre­čio bro­lio vaid­muo, bet to nie­kas ne­norėtų. Ma­nau, kad Lie­tu­vai reikėtų siek­

ti in­teg­ra­ci­jos į bankų sąjungą. Da­ bar bankų prie­žiū­ra Lie­tu­vo­je yra aukš­tos ko­kybės, bet nie­ka­da ne­ ga­li pa­sa­ky­ti, kas bus po pen­ke­rių metų“, – dėstė A.Še­me­ta. Šaliai rei­kia eu­ro?

Eu­ro­ko­mi­sa­ras tvir­ti­no vi­sa­da bu­ vęs ir esąs Lie­tu­vos na­rystės eu­ ro zo­no­je ša­li­nin­kas. „Ne­ma­tau ar­ gu­mentų, kodėl jo­je ne­reikėtų būti. Pir­miau­sia li­tas yra griež­tai su­sie­ tas su eu­ru. Bet ne­ga­li­me pa­si­nau­ do­ti teisė­mis, ku­rias tu­ri eu­ro zo­nos ša­lys“, – sakė pa­reigū­nas. Kal­bant apie eu­ro įve­dimą Lie­tu­ vo­je, anot A.Še­me­tos, rei­kia žiūrė­ ti ir į pa­dėtį re­gio­ne. Es­ti­ja tu­ri eu­ rą, Lat­vi­ja pa­darė daug žings­nių, kad netrukus jį įsi­vestų. Lie­tu­va lik­ tų vie­na ne eu­ro zo­nos narė, o tai ga­ li būti nepa­trauk­lu in­ves­tuo­to­jams. „Ar­gu­men­tas, kad eu­ro zo­nos ša­lys tu­ri mokė­ti pi­ni­gus ir gelbė­ ti ki­ta ša­lis, ne­tei­sin­gas. Pa­gal­ ba su­tei­kia­ma ne už dyką. Pi­ni­gai sko­li­na­mi su palū­ka­no­mis. Be to, nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ka­da pa­ts pa­tek­si į to­kią pa­dėtį ir reikės pa­

„„Sie­kis: eu­ro­ko­mi­sa­ras A.Še­me­ta pa­brėžia ne­matąs prie­žas­čių, kodėl

Lie­tu­vai ne­reikėtų būti eu­ro zo­no­je. 

gal­bos. Ge­riau įsto­ti, kai esi stip­ rus“, – pa­brėžė eu­ro­ko­mi­sa­ras. A.Še­me­tos nuo­mo­ne, Lie­tu­va tu­ rėtų pa­si­steng­ti ir eu­ro zo­nos na­re turėtų tap­ti kar­tu su lat­viais. Pa­sak eu­ro­ko­mi­sa­ro, tai, kad Lie­tu­va sėkmin­gai ko­vo­ja su kri­ze, dar ne­reiš­kia, kad ša­ly­je nėra pro­blemų. Pa­sak A.Še­me­tos, jų yra daug ir joms išspręs­ti rei­kia lai­ko. Kai­nuos ne­pi­giai

Lie­tu­va ruo­šia­si 2013 m. ant­rą pus­ metį pir­mi­nin­kau­ti ES. Pa­si­ruo­ši­ mas tam vyks­ta vi­su pa­jėgu­mu. Sprend­žia­ma daug įvai­rių klau­ simų, vyks­ta dar­buo­tojų mo­ky­mai.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nuo­tr.

Pir­mi­nin­ka­vi­mas yra ne Lie­tu­vos pa­si­rin­ki­mas, o ES narės pa­rei­ga. Tai Lie­tu­vai at­sieis apie 214 mln. litų. Tei­gia­ma, kad tai ne­di­delė su­ ma, at­si­žvel­giant į pa­ramą, gau­ tą iš ES. Ši per sep­ty­ne­rius me­tus sie­kia apie 35 mlrd. litų. Pabrė­žia­ma, kad pir­mi­nin­ka­vi­ mas yra ge­ra pro­ga pa­ro­dy­ti, jog Lie­tu­va ne pra­stesnė už ki­tas ES na­res. Tvir­ti­na­ma, kad sun­kiau­ sia pir­mi­nin­kau­jant bus už­tik­rin­ ti sklandų darbą. „Lie­tu­vai pir­mi­ nin­kau­jant ES rei­kia pa­ro­dy­ti, kad mes ne tik gau­na­me pa­ramą, bet ir ku­ria­me“, – pa­brėžė eu­ro­par­la­ men­ta­ras Leo­ni­das Dons­kis.


11

antrADIENIS, spalio 16, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

R.Mei­lu­ty­tė – iš­kart į de­šim­tu­ką Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Lai­mė­ju­si dvi rung­tis Stok­hol­ me įvy­ku­sia­me pa­sau­lio plau­ ki­mo tau­rės (25 m ba­sei­ne) var­ žy­bų 3-ia­ja­me eta­pe, olim­pi­nė čem­pio­nė Rū­ta Mei­lu­ty­tė įsi­ver­ žė į pir­mą­jį bend­ro­sios įskai­tos de­šim­tu­ką.

„„Nau­jo­kas: D.Mo­tie­jū­nas (bal­ta ap­ran­ga) drą­siai ko­vė­si su „Spurs“. 

nba.com nuo­tr.

D.Mo­tie­jū­nas jau­ki­na­si „Roc­kets“ sir­ga­lius

Do­na­tas Mo­tie­jū­nas, ar­ba D-Mo, kaip lie­tu­vį va­di­na Hjus­to­no „Roc­kets“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ke­vi­nas McHa­le’as, NBA rung­ty­ nė­se, vyks­tan­čio­se prieš se­zo­ną, įro­di­nė­ja, kad yra pa­si­ren­gęs pa­tei­sin­ti Tek­sa­so eki­pos sir­ga­lių lū­kes­čius. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

22-ejų kau­nie­čiui už­te­ko vos tri­jų dvi­ko­vų, kad tap­tų vie­na svar­biau­ sių fi­gū­rų „Roc­kets“ ko­man­do­je. Hjus­to­no eki­pa sa­vo­je „Toyo­ta Cen­ter“ are­no­je 107:116 pra­lai­mė­ jo San An­to­ni­jaus „Spurs“ krep­ši­ nin­kams, ta­čiau D.Mo­tie­jū­nas žai­ dė ypač nau­din­gai. Puo­lė­jas bu­vo re­zul­ta­ty­viau­sias „Roc­kets“ gre­ to­se: per 25 mi­nu­tes pel­nė 16 taš­ kų (5/8 dvi­taš­kių, 1/3 tri­taš­kių, 3/4 bau­dų), at­ko­vo­jo 8 ka­muo­lius, at­li­ ko 1 re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą. Tai bu­vo pir­mo­ji „Roc­kets“ ne­ sėk­mė pa­si­ren­gia­ma­ja­me eta­pe. Prieš tai „ra­ke­tos“ 107:105 įvei­ kė NBA vi­ce­čem­pio­nę Ok­la­ho­mos „Thun­der“ bei 95:75 su­triuš­ki­no

Nau­jo­jo Or­lea­no „Hor­nets“ krep­ ši­nin­kus. D.Mo­tie­jū­nas su­rin­ko ati­tin­ka­mai 6 ir 13 taš­kų.

Tre­ne­ris ke­lis kar­ tus net pra­šė ma­nęs žais­ti kiek ra­miau. „Jau­čiuo­si vis ge­riau ir ge­riau. Prip­ran­tu prie ko­man­dos drau­ gų, nau­jos ap­lin­kos, tre­ne­rių. Pir­ muo­siuo­se ma­čuo­se tik­rai bu­vau išal­kęs krep­ši­nio, per­ne­lyg sku­bė­ jau, tre­ne­ris ke­lis kar­tus net pra­šė ma­nęs žais­ti kiek ra­miau, – po ma­ čo su „Spurs“ šyp­so­jo­si D.Mo­tie­ jū­nas. – Esu ku­pi­nas en­tu­ziaz­mo, ta­čiau ti­kiuo­si, kad per kont­ro­li­nes

rung­ty­nes įgy­siu vis dau­giau pa­tir­ ties, ku­ri la­bai pra­vers atei­ty­je.“ Pak­laus­tas, ko iš­mo­ko žais­da­ mas su vie­na pa­jė­giau­sių NBA eki­pų, lie­tu­vis kuk­li­no­si. „Spurs“ vai­ki­nai yra la­bai pa­ty­rę ir tik­ rai di­džiu­lis ma­lo­nu­mas ko­vo­ ti su to­kio ly­gio var­žo­vais. Tre­ ne­ris pa­žy­mė­jo: kuo iš­min­tin­giau žai­siu, tuo opo­nen­tai grei­čiau liks man už nu­ga­ros“, – tei­gė D.Mo­ tie­jū­nas. „Pa­da­rė­me smul­kių klai­de­lių, ta­ čiau už jas skau­džiai su­mo­kė­jo­me. Pri­va­lo­me pa­da­ry­ti iš­va­das, ži­nau, kad ga­li­me bū­ti ge­res­ni“, – pra­lai­ mė­ji­mo ne­su­reikš­mi­no „Roc­kets“ stra­te­gas K.McHa­le’as. Ket­vir­tą­sias rung­ty­nės Hjus­to­no krep­ši­nin­kai praė­ju­sią nak­tį žai­dė su Da­la­so „Ma­ve­ricks“ eki­pa.

Žal­gi­rie­tės Ute­no­je įme­tė 50 įvar­čių Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­go­je li­ ko tik dvi ne­sėk­mių ne­pa­ty­ru­sios ko­man­dos – praė­ju­sio se­zo­no čem­ pio­nė Kau­no ra­jo­no „Gar­lia­va SMCAS­CA­DA“ ir vi­ce­čem­pio­nė Kau­no „AC­ME-Žal­gi­ris“.

Abi fa­vo­ri­tės sėk­min­gai su­si­do­ ro­jo su 3-io­jo ir 4-ojo tu­ro už­ duo­ti­mis. Gar­lia­vie­tės sve­čiuo­se 37:28 (19:13) įvei­kė Kau­no „Šir­ šes-Ga­ją“ ir 29:25 (13:12) – Vil­ niaus „LEU Švie­są-Eg­lę“, o žal­ gi­rie­tės sa­vo aikš­tė­je 31:29 (14:16) pa­lau­žė praė­ju­sio se­zo­no bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ją sos­ti­nės „East­ con AG-Vil­niaus ko­le­gi­ją“ ir iš­vy­ ko­je 50:23 (25:10) su­triuš­ki­no Ute­ nos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro (KKSC) ran­ki­nin­kes.

Ute­no­je kau­nie­čių pel­ny­ti 50 įvar­čių – šio se­zo­no re­kor­das. Įtam­pos ne­sto­ko­jo „Gar­lia­vos SM-CAS­CA­DOS“ dvi­ko­va su „LEU Švie­sa-Eg­le“. Vil­nie­tės bu­vo iš­si­ver­ žu­sios į prie­kį, bet, su­si­žei­dus ata­kų ly­de­rei Ra­sai Mi­ka­lo­ny­tei, ini­cia­ty­vą pe­rė­mė Kau­no ra­jo­no at­sto­vės. Per­mai­nin­gas bu­vo „AC­ME-Žal­ gi­rio“ ir „East­con AG-Vil­niaus ko­ le­gi­jos“ ma­čas. Ak­ty­viai be­si­gin­da­ mos, kau­nie­tės ant­ra­ja­me kė­li­ny­je įgi­jo per­sva­rą – 18:16, 29:23, bet vil­ nie­tės su­švel­ni­no skir­tu­mą – 30:28. Žal­gi­rie­tes ke­lis kar­tus nuo įvar­čių iš­gel­bė­jo var­ti­nin­kė Aman­da Ja­siu­ le­vi­čiū­tė, at­rė­mu­si ir 7 m bau­di­nius. Re­zul­ta­ty­viau­siai čem­pio­na­ te rung­ty­niau­ja Pa­ne­vė­žio KKSC eki­pos žai­dė­ja Si­mo­na Kaz­laus­kai­

tė, pel­niu­si 45 įvar­čius. Gar­lia­vie­ tės Ind­rės Moc­ke­vi­čiū­tės są­skai­to­ je – 37 įvar­čiai, vie­nu ma­žiau yra įme­tu­sios dvi ran­ki­nin­kės – ki­ta gar­lia­vie­tė Dia­na Šat­kaus­kai­tė ir Gre­ta Ka­va­liaus­kai­tė iš „East­con AG-Vil­niaus ko­le­gi­jos“. VD inf.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

1. „AC­ME-Žal­gi­ris“ 2. „Gar­lia­va SM-CAS­CA­DA“ 3. „East­con AG-VK“ 4. „LEU Švie­sa-Eg­lė“ 5. Pa­ne­vė­žio KKSC 6. „Šir­šės-Ga­ja“ 7. Ute­nos KKSC 8. „Ba­ka­lė­ja-Tau­ras“

Perg. Lyg. Pral.

4 4 3 2 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 2 2 3 4 4

Tšk.

8 8 6 4 4 2 0 0

„„Pa­raiš­ka: R.Mei­lu­ty­tė sėk­min­

gai pra­dė­jo poo­lim­pi­nių var­žy­ bų se­zo­ną. „Scan­pix“ nuo­tr.

R.Mei­lu­ty­tė, ne­da­ly­va­vu­si pir­ muo­s iuo­se dvie­j uo­se eta­p uo­ se Du­ba­ju­je ir Do­ho­je, Šve­di­jos sos­ti­nė­je iš­ko­vo­jo du auk­so (50 ir 100 m krū­ti­ne) ir vie­ną bron­zos me­da­lį (100 m komp­lek­si­niu bū­ du) ir, pel­niu­si 7 taš­kus, bend­ro­ jo­je pa­sau­lio tau­rės įskai­to­je tarp 17 kla­si­fi­kuo­tų plau­ki­kių iš­kart šok­te­lė­jo į 10-ąją vie­tą. Mo­te­rų gru­pė­je pir­mau­ja vi­ suo­se tri­juo­se eta­puo­se star­ta­ vu­si veng­rė Ka­tin­ka Hoss­zu – 70 taš­kų. Uk­rai­nie­tės Da­ri­nos Ze­vi­ nos są­skai­to­je – 45 taš­kai, vo­kie­ tė Brit­ta Ste­fen yra su­rin­ku­si 36 taš­kus. Tarp vy­r ų ge­r iau­siai se­ka­ si aust­ra­lui Ken­net­hui To – 70 taš­kų. Ja­po­nas Daiya Se­to yra su­rin­kęs 52 taš­kus, Tri­ni­da­do ir To­ba­go at­sto­vas Geor­ge’as Bo­ vel­las – 51. Stok­hol­me 23-ejų Veng­ri­jos plau­ki­kė K.Hoss­zu iš­ko­vo­jo 6 auk­so ir 2 si­dab­ro me­da­lius. Pa­ge­ri­nu­si tris Lie­tu­vos suau­ gu­sių­jų re­kor­dus, 15-me­tė olim­ pie­tė R.Mei­lu­ty­tė sa­vo biu­dže­tą pa­pil­dė ir 3 500 JAV do­le­rių. Tarp­ tau­ti­nė van­dens spor­to fe­de­ra­ci­ja (FI­NA) už 1-ąją vie­tą pa­sau­lio tau­ rės eta­pe ski­ria 1 500 do­le­rių, už 2-ąją – 1 000 ir 3-ią­ją – 500. Ly­de­rė bend­ro­jo­je įskai­to­je K.Hoss­zu per tris eta­pus ba­sei­ nuo­se jau su­si­žė­rė 33 tūkst. JAV do­le­rių. 4-asis pa­sau­lio tau­rės eta­pas vyks spa­lio 17–18 d. Mask­vo­je, 5-asis nu­ma­ty­tas 20–21 d. Ber­ ly­ne, 6-asis bus su­reng­tas lapk­ ri­čio 2–3 d. Pe­ki­ne, 7-asis 6–7 d. – To­ki­ju­je ir 8-asis 10–11 d. – Sin­ga­pū­re. Pa­sau­lio plau­ki­mo 25 m ba­sei­ ne čem­pio­na­tas vyks gruo­dį Tur­ ki­jo­je.


12

AntrADIENIS, spalio 16, 2012

pasaulis nuo kos­mo­so slenks­čio

Mi­ni­ma­li per­sva­ra

Eko­no­mi­kos pre­mi­ja

Ska­fandrą dėvin­tis pa­ra­šiu­ti­ nin­kas aust­ras Fe­li­xas Baum­ gart­ne­ris sek­ma­dienį iš­šo­ko iš he­lio ba­lio­no skrai­di­na­mos kap­sulės 39 km aukš­ty­je ir lais­vai kris­da­mas pa­siekė did­ žiau­sią – 1342 km/val. – grei­ tį, ku­ris bu­vo 1,24 kar­to di­des­ nis nei gar­so grei­tis. Jis pa­ge­ri­ no tris re­kor­dus.

Iki JAV pre­zi­den­to rin­kimų li­kus trims sa­vaitėms, Ba­rac­ko Oba­ mos ir jo var­žo­vo res­pub­li­konų kan­di­da­to Mit­to Rom­ney po­zi­ ci­jos tebė­ra apy­lygės, tik la­bai ne­di­delė de­mok­ratų pre­zi­den­ to per­sva­ra. Tai pa­rodė nau­ jau­sia ap­klau­sa. Pa­sak jos, 49 pro­c. rinkėjų re­mia B.Obamą, o 46 pro­c. – M.Rom­ney.

2011 m. No­be­lio eko­no­mi­kos pre­miją pelnė du ame­ri­kie­čiai – Al­vi­nas Rot­has ir Lloy­das Shap­ley „už išs­kir­ti­nius šių ty­ rėjų pa­sie­ki­mus eko­no­mi­kos in­ži­ne­ri­jo­je“. Pa­sak Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­sios mokslų aka­de­ mi­jos, pre­mi­ja skir­ta „už sta­ bi­lių pa­skirs­tymų teo­riją ir rin­ kos konst­ra­vi­mo pra­ktiką“.

Žval­gybų ka­ras Si­ri­jo­je ver­da Vo­kie­ti­jos trans­ liuo­to­jas „Deuts­che Wel­le“ tvir­ti­na, kad ir Vo­kie­ti­jos žval­gy­ bos tar­ny­bos da­ly­ vau­ja slap­to­se ope­ ra­ci­jo­se Si­ri­jo­je. Esą taip vo­kie­čiai ban­ do įsi­teik­ti par­tne­ riams Va­ka­ruo­se.

Va­karų pa­ra­ma

Ame­ri­kie­čių, britų ir net prancū­ zų slaptųjų tar­nybų agen­tai, pa­sak „Deuts­che Wel­le“, gre­ta Si­ri­jos dir­ ba se­no­kai. Pa­sak „Deuts­che Wel­ le“, pa­vyzd­žiui, ame­ri­kie­čių Cent­ rinės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) agen­tai Tur­ki­jo­je pri­žiū­ri ginklų ga­ be­nimą Si­ri­jos su­kilė­liams. Kai ku­rie eks­per­tai įta­ria, kad į slaptą ope­ra­ciją Si­ri­jo­je įtrauk­ti ir britų slaptųjų tar­nybų agen­tai. Ginklų va­ka­rie­čiai ne­pla­ti­na?

Ne pa­slap­tis, kad Si­ri­jos su­kilė­liai ginklų ko­vai su Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mu gau­na iš už­sie­nio. Dau­giau­sia iš va­di­namųjų Per­ si­jos įlan­kos mo­nar­chijų – Sau­do Ara­bi­jos ir Ka­ta­ro. Ginklų tie­kia ir Tur­ki­ja.

„„Klau­si­mas: per kam­pa­niją Li­bi­jo­je Vo­kie­ti­jos kanc­lerė An­ge­la Mer­kel laikė­si at­sar­gios po­zi­ci­jos, o ar dėl Si­

ri­jos jos nuo­monė ki­to­kia? 

Pa­sak Eri­cho Schmid­to-Een­ boo­mo, Tai­kos stu­dijų ins­ti­tu­to va­do­vo, jo nė kiek ne­ste­bi­na pra­ ne­ši­mai apie slap­tas Va­karų ša­ lių žval­gy­bi­nes ope­ra­ci­jas Si­ri­jo­ je, esą apie jas, ne­pai­sant to, kad Va­ka­rai ofi­cia­liai tai nei­gia, se­niai ži­no­ma. „JAV CŽV Tur­ki­jo­je ak­ty­viai vei­ kia jau ke­lio­li­ka mėne­sių. Vi­sos tos slap­to­sios tar­ny­bos, ku­rios rūpi­ no­si Muam­ma­ro al Gad­da­fi re­ži­mo kai­ta Li­bi­jo­je, da­bar dir­ba Si­ri­jo­je, – tvir­ti­no eks­per­tas. – Ži­no­ma, Va­ ka­rai šiuo at­ve­ju re­mia nuo­sai­kias jėgas, o, pa­vyzd­žiui, Ka­ta­ras – fun­ da­men­ta­lis­tus.“

„Reu­ters“ nuo­tr.

Da­vi­das Pol­loc­kas, Va­šing­to­no ins­ti­tu­to Ar­timųjų Rytų po­li­ti­kos eks­per­tas, svarstė, jog ame­ri­kie­ čiai Si­ri­jo­je, jo gal­va, ban­do už­tik­ rin­ti, kad gink­lai iš Sau­do Ara­bi­jos, Tur­ki­jos ir Ka­ta­ro ne­pa­tektų ekst­ re­mis­tams į ran­kas. Pa­sak jo, iki šiol JAV vy­riau­sybė ne­si­ki­ša į Si­ri­jos rei­ka­lus. Nors Bal­ tie­ji rūmai svarstė, ar leis­ti Si­ri­jos su­kilė­liams nau­do­tis svar­bia pa­ly­ do­vi­ne in­for­ma­ci­ja apie ga­limą Si­ ri­jos vy­riau­sybės ka­riuo­menės bu­ vimą ir judė­jimą, iki šiol neaiš­ku, ar toks spren­di­mas priim­tas. „JAV pa­ra­ma ne­su­si­ju­si su ginklų tei­ki­mu. Dau­giau­sia pi­nigų skir­

ta ko­mu­ni­ka­ci­joms plėto­ti ir me­ di­ci­nos įran­gai“, – aiš­ki­no D.Pol­ loc­kas.

Vi­sos tos slap­to­sios tar­ny­bos, ku­rios rūpi­no­si M.al Gad­da­fi re­ži­mo kai­ta Li­bi­jo­je, da­bar dir­ba Si­ri­jo­je.

Įsivėlę vo­kie­čiai ir prancū­zai

Tarp ga­limų Va­karų ša­lių, ku­rios re­mia Si­ri­jos su­kilė­lius, įvar­di­ja­ma

ir Prancū­zi­ja, bu­vu­si Si­ri­jos met­ ro­po­li­ja. Pa­sak ne­įvar­dytų šal­ti­nių, bend­ ra­dar­biau­da­mi su Sau­do Ara­bi­jos ir Tur­ki­jos slap­to­sio­mis tar­ny­bo­ mis prancūzų agen­tai pa­dėjo kai ku­riems aukš­tiems Si­ri­jos re­ži­ mo pa­reigū­nams pa­spruk­ti iš Si­ri­ jos. Spėja­ma, kad būtent Prancū­zi­ jai pa­de­dant Si­riją pa­li­ko Ma­na­fas Tlas­sas, buvęs aukš­tas pa­reigū­nas B.al As­sa­do vy­riau­sybė­je, su­teikęs Va­ka­rams ne­ma­žai ver­tin­gos in­for­ ma­ci­jos apie re­ži­mo pla­nus. Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Va­ka­rais leid­žia pa­si­trau­ku­siems re­ži­mo pa­reigū­nams iš­veng­ti per­se­kio­ji­ mo jų ša­ly­je, taip pat jiems ne­gre­sia san­kci­jos Va­ka­ruo­se. Ma­ža to, dau­ge­lis per­ver­buotų re­ži­mo pa­ reigūnų, kaip spėja­ma, už in­for­ma­ ciją gau­na so­lid­žius at­ly­gius. „Jiems ža­da­mos di­delės pi­nigų su­mos už in­for­ma­ciją, ku­rie ją ga­ li per­duo­ti“, – sakė E.Schmid­tasEen­boo­mas. Eks­per­tas pri­dūrė, kad Si­ri­jo­je, jo ma­ny­mu, ak­ty­viai vei­kia ir Vo­kie­ti­jos slap­to­ji tar­ny­ba BND. „Buvęs BND pre­zi­den­tas, ku­ris va­do­va­vo tar­ny­bai iki 2011 m., su Si­ri­jos re­ži­mui dir­ban­čio­mis žval­ gy­bos tar­ny­bo­mis pa­laikė itin ge­ rus san­ty­kius. Ta­čiau BND va­do­vas pa­si­keitė, o ta­da įvy­ko svar­bus lū­ žis“, – tvir­ti­no eks­per­tas. Nuo ta­da, pa­sak jo, BND bend­ra­ dar­biau­ja su B.al As­sa­do prie­ši­nin­ kais ir esą dir­ba pa­na­šiai, kaip ki­tos Va­karų agentū­ros. „Nau­ja­sis BND va­do­vas Ger­har­ das Schind­le­ris ri­zi­kuo­ja, ta­čiau jis no­ri įti­kin­ti Va­ka­rus, kad po Li­bi­ jos jie ga­li pa­si­tikė­ti Vo­kie­ti­ja. Ma­ nau, kad dėl šios prie­žas­ties BND įsivėlė į ope­ra­ci­jas Si­ri­jo­je“, – sa­ kė eks­per­tas. „Deuts­che Wel­le“ inf.

Rin­ki­mai Ru­si­jo­je – be int­ri­gos Vie­tos vald­žios rin­ki­muo­se Ru­si­jo­ je staig­menų ne­bu­vo. Val­dan­čio­ji Krem­liaus par­ti­ja „Vie­nin­go­ji Ru­ si­ja“ vėl laimė­jo.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­brėžė, kad rin­ki­mai ir šį kartą ne­bu­vo sąži­ nin­g i. Nors re­ž i­m o opo­n en­tai tikė­jo­si, kad pir­mie­ji di­de­li rin­ ki­mai po nau­jos V.Pu­ti­no še­še­ rių metų ka­den­ci­jos pra­džios ge­ gužę ga­l i dar la­b iau ap­t irp­dy­t i „Vie­nin­go­sios Ru­si­jos“ po­pu­lia­ rumą, jų vil­tims ne­bu­vo lem­ta iš­ si­pil­dy­ti. Kaip pa­tvir­ti­no Ru­si­jos cent­rinė rin­kimų ko­mi­si­ja (CRK), „Vie­nin­ go­ji Ru­si­ja“ do­mi­na­vo tiek gu­ber­ na­to­rių, tiek pro­vin­cijų ir miestų vald­žios rin­ki­muo­se.

Prem­je­ras Dmit­ri­jus Med­ve­de­vas džiaugė­si sa­vo va­do­vau­ja­mos par­ ti­jos sėkme. „Pa­sa­ky­siu at­vi­rai: „Vie­nin­go­ ji Ru­si­ja“ pa­si­rodė stip­riai, stip­riau nei per Dūmos rin­ki­mus gruodį, – tvir­ti­no V.Med­ve­de­vas. – Vi­si tikė­ jo­si par­ti­jos fias­ko po rin­kimų gruo­ dį... Nie­ko pa­na­šaus ne­įvy­ko.“ Vis dėlto opo­zi­ci­jos at­sto­vai tei­ gė, jog Krem­lius pa­si­nau­do­jo ga­lia, kad pa­veiktų rin­ki­mus sau tin­ka­ma link­me. Jie kal­ti­no vy­riau­sybę ša­ li­nant iš ko­vos stip­rius var­žo­vus ir spaud­žiant vals­ty­bi­nio sek­to­ riaus dar­buo­to­jus bal­suo­ti už „Vie­ ningąją Ru­siją“. Taip pat kal­ti­nimų su­laukė ir rin­kimų or­ga­ni­za­to­riai, esą rinkė­ jai bal­suo­da­vo po ke­lis kar­tus, o

ur­no­se bal­sa­la­pių būda­vo ran­ da­ma dau­giau, nei re­gist­ruo­ ta bal­sa­vu­sių rinkėjų. „Liūd­na, kad pa­dėtis ne­pa­si­keitė. Pa­žei­ dimų ne su­mažė­jo, o pa­daugė­jo“, – sakė Va­karų ša­lių fi­nan­suo­ja­ mos rin­kimų stebė­ji­mo or­ga­ni­za­ ci­jos „Go­los“ di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas Gri­go­ri­jus Mel­ko­nian­cas. Ta­čiau CRK va­do­vas Vla­di­mi­ras Čiu­ro­vas tvir­ti­no, kad „Go­los“ pa­ reiš­ki­mai „ne­tu­ri nie­ko bend­ra su tik­ro­ve“, nors va­ka­rinė­je Brians­ko sri­ty­je vie­na me­dikė sa­vo kli­ni­kos va­do­vus ap­kal­ti­no, esą jie gra­si­ no at­leis­ti dar­buo­to­jus, ku­rie ne­ bal­suos už sie­kiantį būti per­rinktą gu­ber­na­to­rių Ni­ko­lajų De­niną. Bu­vo ren­ka­mi gu­ber­na­to­riai pen­kio­se iš 83 Ru­si­jos pro­vin­cijų.

„„Ten­den­ci­ja: Ru­si­jo­je vy­ku­siuo­se gu­ber­na­to­rių rin­ki­muo­se vėl trium­

fa­vo Krem­liaus par­ti­ja va­di­na­ma „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“. 

Tai bu­vo pir­mie­ji rin­ki­mai po to, kai Krem­lius at­nau­ji­no po­pu­lia­ rius tie­sio­gi­nius re­gionų va­dovų rin­ki­mus, ku­riuos V.Pu­ti­nas bu­

AFP nuo­tr.

vo pa­nai­kinęs, stip­rin­da­mas sa­ vo vald­žią per anks­tesnę ka­den­ciją Krem­liu­je 2000–2008 m. BNS inf.


13

antradienis, spalio 16, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/kultura

Vo­kiš­kos J.Me­ko pa­tir­tys Jo­no Me­ko vi­zua­lių­jų me­nų cent­ re ati­da­ro­ma Jo­no Me­ko kū­ry­bos pa­ro­da „Pri­si­mi­ni­mai iš Vo­kie­ti­ jos“, skir­ta šio iš­ki­laus me­ni­nin­ ko 90 me­tų su­kak­čiai.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė bar­dų sa­vai­tė Va­kar bu­vo iš­kel­ta tarp­tau­ti­nio dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos fes­ti­ va­lio „Tai – aš“ vė­lia­va. O ja­me, be dau­gy­bės kon­cer­tų vi­so­je ša­ ly­je lie­tu­vių, pran­cū­zų, is­pa­nų, ang­lų ir ki­to­mis kal­bo­mis, ir du iš­skir­ti­niai – išė­ju­siems at­min­ti. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Ne­šė ži­nią per Lie­tu­vą

Dar spa­lio 6 d. su­ren­gę spal­vin­gas ei­ty­nes se­na­mies­ty­je jau­nie­ji bar­dai pra­ne­šė apie tarp­tau­ti­nį dai­nuo­ja­ mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­lį „Tai – aš“, ku­ris šie­met šven­čia de­šim­ties me­ tų ju­bi­lie­jų. Tuo­met bu­vo pri­sta­ty­ ta fes­ti­va­lio va­do­vo Juo­zo Žit­kaus­ ko kny­ga „Tai – aš“. Bar­dų is­to­ri­ja. Pir­ma­sis tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis“ ir kom­pak­ti­nė plokš­te­lė „Tai – aš“, ku­rią su­da­rė Ge­di­mi­nas Stor­pirš­ tis. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį bar­dai va­go­ nu vy­ko Dzū­ki­jos link, o jau va­kar Vil­niaus mo­ky­to­jų na­muo­se bu­vo iš­kel­ta fes­ti­va­lio vė­lia­va ir ofi­cia­ liai pa­skelb­ta jo pra­džia. Marš­ru­tu Vilnius–Rūdiškės–Val­ kininkai–Varėna–Marcinkonys–Vil­

nius dvi die­nas ke­lia­vo 14 dai­nuo­ja­ mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­lio da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Ai­ri­jos ir Bra­zi­li­jos. Kiek­ vie­no­je ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je su­reng­ tas kon­cer­tas pri­trau­kė tiek spe­cia­ liai atė­ju­sių, tiek trau­ki­nių lau­kian­čių žiū­ro­vų, o va­go­nuo­se skam­ban­ti mu­ zi­ka links­mi­no ke­lei­vius.

Juo­zas Žit­kaus­kas:

Mū­sų fes­ti­va­lio lan­ ky­to­jai – tai žmo­nės, pa­var­gę nuo kas­die­ ny­bės pur­vo ir daž­ niau­siai šėls­tan­tys ne ju­de­siais, o sa­vo vi­di­ ne rim­ti­mi. Fes­ti­va­lio va­do­vo J.Žit­kaus­ko tei­ gi­mu, to­kia ak­ci­ja su­ma­ny­ta, kad bū­ tų ap­lan­ky­ti ma­žes­ni Lie­tu­vos mies­ te­liai ir mu­zi­ka bei ži­nia apie fes­ti­va­lį pa­sklis­tų ten, kur bar­dai re­tai už­su­ ka. To­kia pra­mo­ga ža­vė­jo­si ne tik trau­ki­nio ke­lei­viai, bet ir fes­ti­va­lio sve­čiai. „Tai bu­vo nuo­sta­bu, pra­no­ko vi­sus ma­no lū­kes­čius. Nė nea­be­jo­ ju, kad toks pat ne­pa­kar­to­ja­mas bus ir fes­ti­va­lis“, – ma­lo­niais įspū­džiais da­li­jo­si bra­zi­las Vi­cen­te Frei­re. Pa­gerbs V.Ker­na­gį

„„Startas: vakar tarptautinio dai­

nuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ pradžią organizatoriai paskelbė iškėlę vėliavą Vilniaus mokytojų namų balkone.

De­šim­ta­sis fes­ti­va­lis, pa­sak or­ga­ ni­za­to­rių, bus ypa­tin­gas. Fes­ti­va­lio va­do­vas, kal­bė­da­mas apie lau­kian­ čius kon­cer­tus, iš­sky­rė du. Vie­ nas jų – šian­dien 18 val. Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų Di­džio­jo­je sa­lė­je vyk­sian­tis va­ka­ras-kon­cer­tas „Jie da­ly­va­vo fes­ti­va­ly­je...“, skir­tas ana­pi­lin išė­ju­siems fes­ti­va­lio „Tai – aš“ da­ly­viams Vy­tau­tui Ker­na­ giui, Sau­liui My­ko­lai­čiui, Val­džiui Alek­sai­čiui, Si­gi­tui Ge­dai, Ola­fui Stens­ta­dui, Kal­le Zwilg­mey­riui, Zig­ma­rui Krist­so­nui, Pla­me­nui Stav­re­vui. Ne­mo­ka­ma­me ren­gi­ny­ je da­ly­vaus Ve­ro­ni­ka Po­vi­lio­nie­nė,

Al­gir­das Klo­va, G.Stor­pirš­tis, Do­ man­tas Ra­zaus­kas, And­rius Ku­li­ kaus­kas ir sve­čiai iš už­sie­nio. Ki­tas ren­gi­nys – spa­lio 20 d. 20 val. Vil­niaus Šv. Kot­ry­nos baž­ny­ čio­je vyk­sian­tis kon­cer­tas „Dai­nos“ teat­ras at­gims­ta“. Jis skir­tas V.Ker­ na­giui at­min­ti. Kon­cer­te da­ly­vaus A.Ku­li­kaus­ko vien­kar­ti­nė gru­pė, Ai­das Gi­nio­tis, Ge­di­mi­nas ir Ai­nis Stor­pirš­čiai, Sau­lius Ba­rei­kis, Vir­ gis Sta­kė­nas ir Ind­rė Dir­gė­lai­tė. Į re­gio­nus – su­pa­žin­din­ti žmo­nių

Iki spa­lio 21 d. vyk­sian­čia­me fes­ti­va­ ly­je da­ly­vaus apie 80 at­li­kė­jų iš try­ li­kos pa­sau­lio ša­lių (Is­pa­ni­jos, Pran­ cū­zi­jos, Ai­ri­jos, Da­ni­jos, Fa­re­rų sa­lų, Bra­zi­li­jos, JAV ir kt.), Lie­tu­va – ke­ tu­rio­lik­ta. Dau­giau kaip tris­de­šimt kon­cer­tų bus su­reng­ta ne tik Vil­niu­ je ir Kau­ne, bet ir ki­tuo­se mies­tuo­se, taip pat Len­ki­jo­je ir Lat­vi­jo­je. „Ži­no­ma, ne kie­ky­bė le­mia fes­ti­ va­lio svo­rį ir jo ko­ky­bę, ta­čiau mū­ sų tiks­las yra pa­siek­ti kiek įma­no­ma dau­giau klau­sy­to­jų. Ir į re­gio­nus va­ žiuo­ja­me ne vien tam, kad ga­lė­tu­me pa­tys pa­si­ro­dy­ti, bet no­rė­da­mi ato­ kes­nių Lie­tu­vos mies­te­lių žmo­nes su­pa­žin­din­ti su šio žan­ro na­cio­na­li­ne kla­si­ka, jau­nais at­li­kė­jais ir pri­sta­ty­ti sve­čius iš už­sie­nio. Kad ir kaip bū­tų, šis žan­ras iš­lie­ka spe­ci­fin ­ is. Žmo­nės ži­no kai ku­rias pa­var­des, ta­čiau ne­ bū­ti­nai tas pa­var­des su­sie­ja su dai­ nuo­ja­mą­ja poe­zi­ja“, – sa­kė fes­ti­va­ lio va­do­vas J.Žit­kaus­kas. Nors pir­ma min­tis su­reng­ti šį fes­ ti­va­lį ki­lo dar 2001 m., ją įgy­ven­din­ ti J.Žit­kaus­kui su ak­to­riu­mi G.Stor­ pirš­čiu pa­vy­ko tik 2003-iai­siais. Spa­lio tre­čia sa­vai­tė – tra­di­ci­nė fes­ti­va­lio da­ta. Kad ir ko­kia ne­leng­ va bu­vo pra­džia, fes­ti­va­liui pa­vy­ko at­ras­ti sa­vo klau­sy­to­jus. „Mū­sų fes­ti­va­lio lan­ky­to­jai – tai žmo­nės, pa­var­gę nuo kas­die­ny­bės pur­vo ir daž­niau­siai šėls­tan­tys ne ju­de­siais, o sa­vo vi­di­ne rim­ti­mi“, – tei­gė ju­bi­lie­jų mi­nin­čio fes­ti­va­ lio va­do­vas.

VD inf.

„„Do­k u­men­t i­k a: J.Me­kas pa­

ro­do­je pri­sta­tys sa­vo ir bro­lio Adol­fo kū­ry­bą. Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Kur? Jo­no Me­ko vi­zua­lių­jų me­nų cent­re, Gy­nė­jų g.14. Ka­da? Šian­dien 18 val. Kiek? Ne­mo­ka­mai.

ALEKSANDRAS LUKAŠENKA: - DIKTATORIUS - LEDO RITULININKAS - MEŠKIUkų PRIEŠAS MES RODOM, TU SPRENDI.

SPALIO 17-24 D.

VILNIUJE, („MULTIKINO OZAS“, „SKALVIJA“, „ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS“)

WWW.NEPATOGUSKINAS.LT 4>5=ã;8< ;»6268 /87-*<

Informaciniai rėmėjai

no trau­ki­niu va­žiuo­jan­čius ke­lei­vius ir skel­bė ži­nią apie pra­si­de­dan­tį fes­ti­va­lį.

rėmėjai

„„Pra­ne­šė: marš­ru­tu Vilnius–Rūdiškės–Valkininkai–Varėna–Marcinkonys–Vilnius rie­dan­tys bar­dai links­mi­

Pa­ro­do­je su­si­tel­kia­ma į lie­tu­vių pa­bė­gė­lių po­ka­rio me­tais te­mą. Pris­ta­to­mos bro­lių Jo­no ir Adol­ fo Me­kų fo­tog­ra­fi­jos ir du J.Me­ ko fil­mai. Fo­tog­ra­fi­jos api­ma 1945–1949 m., kai bro­liai Jo­nas ir Adol­fas li­ ki­mo bu­vo nu­blokš­ti į Vo­kie­ti­ją – Vys­ba­de­no ir Ka­se­lio iš­vie­tin­tų­jų, ar­ba žmo­nių be vie­tos, sto­vyk­las. Nuot­rau­ko­se už­fik­suo­tos įvai­ rios Vys­ba­de­no ir Ka­se­lio vie­tos ar prie­mies­čiai, do­ku­men­tuo­tas iš­vie­tin­tų­jų sto­vyk­los gy­ve­ni­mas – mo­kyk­la, lie­tu­vių žem­dir­biai pa­bė­gė­liai, taip pat as­me­ni­niai do­ku­men­tai. „Iš­vie­tin­tų žmo­nių sto­vyk­lo­se vi­so­je Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­no tūks­tan­ čiai lie­tu­vių, lauk­da­mi sa­vo li­ki­mų. Tai ma­no pir­mas ban­dy­mas trum­ pai pri­sta­ty­ti vo­kiš­ką­jį gy­ve­ni­mo eta­pą tarp 1944 m. lie­pos ir 1949 m. spa­lio. Nau­do­da­mas ori­gi­na­ lias fo­tog­ra­fi­jas ir fil­muo­tą vaiz­ do me­džia­gą iš 1971 ir 1993 m., aš su­grįž­tu į Elms­hor­ną, Flens­bur­gą, Vys­ba­de­ną, Main­cą ir Ka­se­lį, kur pra­lei­dau ke­le­tą sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų – pir­miau­sia kaip pri­vers­ti­nis dar­bi­nin­kas ka­ro be­lais­vių sto­vyk­ lo­je, vė­liau – kaip žmo­gus be vie­tos DP (disp­la­ced per­sons – angl.) sto­ vyk­lo­je“, – pa­sa­ko­jo J.Me­kas. Pa­ro­do­je pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­ je pri­sta­to­mas J.Me­ko fil­mas „Re­ mi­nes­zen­cen aus Deutch­land“ („Pri­si­mi­ni­mai iš Vo­kie­ti­jos“ –

vok.), taip pat fil­mas „Ar bu­vo ka­ras?“, dau­giau­sia pa­čių pa­bė­ gė­lių lū­po­mis pa­sa­ko­jan­tis apie jų gy­ve­ni­mą at­si­dū­rus JAV. Kaip at­ski­ri ir kar­tu jun­gia­mie­ ji ak­cen­tai pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ mos dvi po­rtre­ti­nės nuo­trau­kos – 1947 m. J.Me­ko au­to­port­re­tas ir 1965 m. Jur­gio Ma­čiū­no po­rtre­ tas. Šios fo­tog­ra­fi­jos tar­si su­jun­ gia ir pra­tę­sia po­ka­rio iš­vie­tin­tų­jų as­me­nų Vo­kie­ti­jo­je ir kiek vė­liau JAV at­si­dū­ru­sių pa­bė­gė­lių pa­ro­ dos leit­mo­ty­vus.


14

AntrADIENIS, spalio 16, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. KA­DA? Ry­toj 18.30 val. KIEK? 12–25 li­tai.

KUR? Ki­no teat­re „Pa­sa­ka“, Šv. Ig­no­to g. 4 / 3. KA­DA? Ry­toj 18.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Vil­niaus ro­tušė­je, Did­žio­ji g. 31. KA­DA? Iki spa­lio 30 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

„Vi­suo­menės prie­šas“

Idea­liz­mo au­ka

K.Do­ne­lai­čio ju­bi­lie­jus

Jo­no Vait­kaus re­ži­suo­ta Hen­ri­ko Ib­se­no dra­ma „Vi­suo­menės prie­ šas“ kal­ba apie da­bartį ir praeitį jun­gian­čius da­ly­kus bei ke­lia klau­ simą: kodėl vi­suo­menę re­for­muo­ti pa­si­šovę idea­lis­tai tam­pa jos prie­šais? Kas pri­ver­čia sa­vo ša­lies pa­triotą iš ne­vil­ties su­šuk­ti: „Te­ gu žlun­ga vi­sas kraš­tas, te­gu būna su­nai­kin­ta vi­sa ši tau­ta?!“

Šiaurės ša­lių ki­no klu­bas do­va­no­ja ne­mo­ka­mus skan­di­navų ki­no sean­sus. Lar­so von Trie­ro fil­me „Eu­ro­pa“ ame­ri­kie­tis Leo iš­kart po Vo­kie­ti­jos ka­pi­tu­lia­ci­jos 1945-ai­siais nu­sprend­žia pa­dėti ka­ro nu­ste­ ken­tai tėvy­nei ir įsi­dar­bi­na mie­gamųjų va­gonų kon­duk­to­riu­mi. Ta­ čiau mi­si­ja ap­kars­ta su­pra­tus, kad jis ta­po po­grind­žio na­cių įkai­tu.

Vil­niaus ro­tušė­je ati­da­ro­ma ta­py­bos pa­ro­da „Do­ne­lai­tis 2012“, skir­ta Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio 300 metų ju­bi­lie­jui pa­minė­ti. Ją su­da­ro spe­ cia­liai de­vy­niems ta­py­to­jams šia te­ma už­sa­ky­ti kūri­niai, taip pat ki­ tų no­rin­čių da­ly­vau­ti pa­ro­do­je me­ni­ninkų dar­bai. Te­ma – K.Do­ne­ lai­čio epo­cha, jo li­te­ratū­ri­nis pa­li­ki­mas, „Metų“ in­terp­re­ta­ci­ja.

KUR? „Mint Vi­ne­tu“ kny­gy­ne, Šv. Ig­no­to g. 16. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 10 litų.

KUR? Vil­niaus ma­ža­ja­me teat­re, Ge­di­mi­no pr. 22. KA­DA? Šian­dien 18.30 val. KIEK? 25–40 litų.

KUR? Ga­le­ri­jo­je „Ar­ti­fex“, Gao­no g. 1. KA­DA? Iki spa­lio 27 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Vil­niaus mo­ky­tojų na­muo­se, Vil­niaus g. 39. KA­DA? Ry­toj 17 val. KIEK? 12–33 li­tai.

Džia­zas su ge­ro­mis kny­go­mis

Maest­ro J.Er­lic­ko va­ka­ras

Rau­do­na teks­tilės juos­ta

Bar­dai dai­nuo­ja sen­jo­rams

„Mint Vi­ne­tu“ kny­gy­nas kvie­čia į kasmė­ne­sinį kny­gy­no džia­zo va­karą. Tra­di­ci­nio bei mo­der­ naus džia­zo in­terp­re­ta­ci­jas pa­teiks sak­so­fo­ni­ nin­kas ir vo­ka­lis­tas Ka­ro­lis Vai­tiekū­nas, kla­vi­ši­ niais gros Kęstu­tis Pa­val­kis.

Jaukūs, kiek eks­cent­riš­ki su­si­ti­ki­mai su gy­vuo­ ju lie­tu­vių li­te­ratū­ros kla­si­ku Juo­zu Er­lic­ku Vil­ niaus ma­ža­ja­me teat­re jau ta­po tra­di­ci­niai. Su­si­ ti­ki­mai vis ki­to­kie – maest­ro imp­ro­vi­zuo­ja, jaus­ da­mas pub­li­kos nuo­tai­kas ir lūkes­čius.

Eglės Gan­dos Bog­da­nienės darbų pa­ro­da „Red ta­pe“ – sa­vo­tiš­ka me­ni­ninkės 25 kūry­bos metų ret­ros­pek­ty­va. Čia pa­ma­ty­si­te ir pirmą­sias mi­ nia­tiū­ras, ir vėles­nius dar­bus, at­skleid­žian­čius jos po­žiūrį į teks­tilę.

Dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­lis „Tai – aš“ do­ va­no­ja kon­certą sen­jo­rams – jiems skir­ti pi­giau­si bi­lie­tai. O gros And­rius Ku­li­kaus­kas (nuotr.), Sau­ lius Ba­rei­kis, Al­vy­das Je­ge­le­vi­čius, Vy­gan­tas Kaz­ laus­kas, Al­gir­das Klo­va ir Al­gir­das Svi­dins­kas.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Sportas. 18.50 Orai. 18.55 „Prisikėlęs faras“ (6) (N-7). 19.55 S. „Rojus Lietuvoj“ (1) (2012 m.). 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15 Stilius. Jausmai. 21.45, 22.15 Pinigų karta. 22.45 „Lemtingi metai“ (4). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 S. „Rojus Lietuvoj“ (1) (2012 m.) (k). 0.00 Stilius. Namai (k).

LRT 21.45 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (7). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 24 valandos (N-7) (k). 10.30 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.) (N-7) (k). 12.30, 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.30 „Kung Fu Panda“. 14.00 Kitas! (N-7). 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Pasaulis X (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Siaubo trileris „Baimė“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 0.40 „Skaičiai“ (9) (N-7). 1.35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

TV3

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00, 14.40 „Simpsonai“. 8.30, 13.10 „Juodoji skylė“.

LNK 0.40 val.

9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Kas? Kur? Kada? 12.15 Stebuklų šalis. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Paskutinė instancija. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Beatos virtuvė. 20.00 „Gyvenimas“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Terra Nova“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Žmogžudystė“ (4). 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 „Milijonieriai“ (k). 7.30 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.30 „Užkalnio 5“ (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 11.30 „Komikų klubas“ (N-7) (k).

TV3 18.10 val.

12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „VRS kamera“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Prajuokink mane (N-7). 21.25 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 22.25 „Sostų karai“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Skonio reikalas. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „Kaip Steve’as Jobsas pakeitė pasaulį“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 14.00 Gyvenimo būdas. 15.00, 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 15.15 Dok. f. „2000 km istorijos“ (1).

BTV 21.25 val.

15.45, 16.10 Dok. f. „Nužudyti bin Ladeną“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 VTB jungtinė lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ (Lietuva)–Rygos VEF (Latvija). Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos. 20.00, 0.00 Reporteris. 20.57, 0.57 Orai. 21.00 2014 m. FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės. Bosnija ir Hercegovina– Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Bosnijos ir Hercegovinos. 23.00 Negaliu tylėti. 1.00 Pašėlę TV pokštai (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 15.05 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2012“ (Rockingham). 16.25, 20.50 Sporto metraštis. 16.40 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Krasnojarsko „Enisey“. 18.30 Automoto. 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Rygos VEF. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Talino „Kalev“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

lietuvos ryto tv 15.45 val.


po Dobrovolės k. (5,1100 ha, sklypo Įmonei reikalingi aukštalipiai. Tel. 8kad. 650Nr. 91 0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, 253, 8 699 98 086. 973725 detaliojo plano. Planavimo pagrindas – 2012 m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavimoTransportas, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigų perdavi951181 mo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemėsįmonė tikslinępriims paskirtįį pagal Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vil- plano regione vairuotoją-ekspeditorių, sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti niuje, g. 131, tel.3655, (8 5) 275 ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 Tel.Žalgirio 261 3653, 261 261 4665; 3659 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. www.pc-help.lt. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo skelbimai@vilniausdiena.lt 933624 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų stuKelionių dija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. ParengIš/į Londoną saugiai, greitai vežame siun- UAB „Kraustymo komanda” – profesionatinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 liosKelionių kraustymo paslaugos įmonėms ir gySiūlo darbą AKCIJA! 10 proc. nuolaida 687 58 503, +44 778 627 1449. Informaci- ventojams. Iš/į Londoną saugiai, greitai vežameužsasiunB&L Santechnika ieško santechnikų ir kymams iki lapkričio 1d.! Tel. 8iki618 77 600; ja UAB – www.lietuvalondonas.com . tinius. Lietuvoje pristatome durų. Tel. 8 959526

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

antradienis, spalio 16, 2012

už didžiausią pasiūlytą, ne mažesnę UAB „Nekilnojamojo Turtobet Projektai” atlieneikadastrinius 35 730 Lt kainą. Pasiūlymai teikiami iki ka matavimus Vilniaus r. sav., 2012 m. birželio 25 d. imtinai uždaruose voSudervės sen., Rastinėnų k., SB „Vilma”, kuose administratoriui, UAB „SBS skl. Nr.bankroto 148 (skl. kad. Nr. 4184/0934:0148), Legale“, Ukmergės g. 369A, Vilnius. prašom gretimo (neprivatizuoto sodo) Dausklygiau tel.2012 (8 5)m.206 0799, 8 611 po Nr.informacijos 147 savininką birželio 8 d. 10 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželioJaroslavu 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. mo-parodymo aktą suinteresuotus gretimų Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka sklypų Matavimus atlieka UAB LinUAB savininkus. „Baltijos Matavimų Organizacija”, „GeoMind“, Vilkpėdės g. 9-14, Vilnius, tel. 8 kmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112. info@geomind.lt. 670 12 093;

15

skelbimai

Kvies į ne­pa­to­gias dis­ku­si­jas Ry­toj pra­si­dė­sian­tis šeš­ta­sis do­ ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­lis „Ne­ pa­to­gus ki­nas“, be fil­mų per­žiū­ rų, pa­siū­lys su­si­tik­ti net su 12 re­ ži­sie­rių, ku­rie pa­pa­sa­kos apie ki­ no kū­ri­mo už­ku­li­sius. Ki­nas vie­ni­ja

Šiais me­tais fes­ti­va­ly­je bus ne tik pa­ro­dy­tas 41 fil­mas – ap­si­lan­ky­ ti ren­gi­ny­je ža­da net 12 re­ži­sie­rių, ku­rie „Ne­pa­to­gaus ki­no“ ger­bė­ jams ma­lo­niai su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ ti apie fil­mų kū­ri­mo už­ku­li­sius ir aks­ti­nus, ska­ti­nan­čius kur­ti bū­ tent to­kius fil­mus. Vie­nas iš gau­saus bū­rio fes­ti­va­ lio sve­čių – fil­mo „Dže­ni­no mies­ to ki­nas“ re­ži­sie­rius, pro­diu­se­ris, ra­šy­to­jas vokietis Mar­cu­sas Vet­ te­ris. Jis, me­tęs vers­lo stu­di­jas, ėmė­si stu­di­juo­ti me­di­jų me­ną. M.Vet­te­rio do­ku­men­ti­niai fil­mai re­gu­lia­riai štur­muo­ja ki­no fes­ti­ va­lius, o tris kar­tus net lai­mė­jo „Grim­me“ ap­do­va­no­ji­mą. Re­ži­sie­rius nuo pat pir­mų­jų aki­mir­kų se­kė Pa­les­ti­nos Dže­ni­ no mies­to su­griu­vu­sio ki­no teat­ ro at­gai­vi­ni­mo pro­jek­tą. Ka­dan­gi pa­sta­to at­kur­ti ne­bu­vo įma­no­ma be abie­jų pu­sių – žy­dų ir pa­les­ ti­nie­čių, „Dže­ni­no mies­to ki­nas“ tam­pa tarp­kul­tū­ri­nio dia­lo­go mez­gi­mo­si vie­ta. Fil­mo „Dže­ ni­no mies­to ki­nas“ per­žiū­ros ir su­si­ti­ki­mas su re­ži­sie­riu­mi vyks Vil­niu­je, ki­no teat­ruo­se „Mul­ti­ ki­no“ (spa­lio 20 d.) ir „Skal­vi­jo­ je“ (spa­lio 21 d.). Vai­kų krau­jas

Ne ma­žiau int­ri­guo­jan­tis su­si­ti­ki­ mas žiū­ro­vų lau­kia su olan­dų ki­ no ir te­le­vi­zi­jos re­ži­sie­re, pro­diu­ se­re Klaart­je Qui­rijns, ku­rį lai­ką gy­ve­nu­sia bei kū­ru­sia JAV, Niu­ jor­ke. Jos fil­mai fes­ti­va­ly­je ro­dy­ ti ir anks­čiau, ta­čiau pa­ti re­ži­sie­ rė at­vyks­ta čia pir­mą­kart. Šį kar­tą fes­ti­va­ly­je bus ro­do­mas 2011 m. su­kur­tas fil­mas „Tai­ka ar tei­sin­gu­mas“. Fil­me pa­sa­ko­ja­ma, kaip dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų Ugan­dos vy­riau­sy­bė ban­do nu­ ga­lė­ti su­ki­lė­lio Jo­sep­ho Ko­ny va­ do­vau­ja­mą Die­vo pa­si­prie­ši­ni­mo ar­mi­ją. Šian­dien liūd­nai pa­gar­sė­

ju­sios vai­kų ka­rei­vių pa­jė­gos siau­ čia Su­da­ne ir Kon­ge, o pa­ts Ko­ny te­be­sis­laps­to lais­vė­je. Fil­mas pa­ ro­do, koks su­dė­tin­gas ga­li bū­ti tarp­tau­ti­nio tei­sin­gu­mo vyk­dy­ mo pro­ce­sas, kai į jį žvel­gia­ma la­ bai skir­tin­gai. Fil­mo ap­ta­ri­mas ir su­si­ti­ki­mas su re­ži­sie­re vyks spa­ lio 18 d. ki­no teat­re „Skal­vi­ja“.

Suo­mių J.P.Pas­sio ir J.Kärkkäi­ne­no fil­ me „Pan­ko sind­ro­ mas“ pa­sa­ko­ja­ma apie pank­ro­ko gru­ pę, ku­rios na­riai tu­ ri pro­ti­nę ne­ga­lią. Neį­ga­lie­ji pan­kai

Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia ne­pra­leis­ti su­si­ti­ki­mo ir su fil­mo „Pan­ko sind­ro­mas“ re­ži­sie­riais iš Suo­mi­jos – Ja­niu Pe­te­riu Pas­ siu ir Juk­ka Kärkkäi­ne­nu. Ap­do­ va­no­ji­mus įvai­riuo­se ki­no fes­ti­ va­liuo­se ren­kan­tis suo­mių fil­mas pa­sa­ko­ja apie pan­kiš­ką gy­ve­ni­ mą ir ėji­mą prieš sro­vę. Pag­rin­ di­nai fil­mo he­ro­jai – Per­tis, Ka­ ris, To­nis ir Sa­mis – kaip tur­būt kiek­vie­nos nor­ma­lios pank­ro­ ko gru­pės na­riai mėgs­ta alų, gar­ siai kei­kia­si, vie­šai aiš­ki­na­si san­ ty­kius, bet į mu­zi­ką žiū­ri rim­tai. Skir­tu­mas tik tas, kad kiek­vie­nas šios ky­lan­čios suo­mių pank­ro­ ko gru­pės na­rys tu­ri pro­ti­nę ne­ ga­lią. Fil­mo ap­ta­ri­mas ir su­si­ti­ ki­mas su re­ži­sie­riais vyks spa­lio 19 d. ki­no cent­re „Mul­ti­ki­no“ ir spa­lio 20 d. „Skal­vi­jo­je“. Šeš­ta­sis do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­lis „Ad Hoc: Ne­pa­to­gus ki­ nas“ vyks spa­lio 17–24 d. Vil­niu­ je, spa­lio 25–30 d. Kau­ne, lapk­ri­ čio 6–10 d. Šiau­liuo­se, lapk­ri­čio 7–11 d. Klai­pė­do­je, lapk­ri­čio 8–11 d. Aly­tu­je, lapk­ri­čio 9–11 d. Ma­ ri­jam­po­lė­je, o lapk­ri­čio 14–17 d. Ute­no­je, Uk­mer­gė­je ir Pa­ne­vė­žy­ je. Vi­sa in­for­ma­ci­ja apie fil­mus ir ren­gi­nius – sve­tai­nė­je ne­pa­to­ gus­ki­nas.lt. VD inf.

paslaugos

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

pagalbinių darbininkų. Atlyginimas sutartinis. Tel.keleivius 8 616 88 086 (8-17Daniją, val.). www.blVežame į Vokietiją, Olandiją.santechnika.lt. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.

info@gmail.com.

1033162

PaSlaugoS Kitos

952525

Kitos baldų gamyba. Aukšta kokyNestandartinių bė – žema kaina. www.guobosbaldai.lt. Tel. 8 656 69 099.

760904

parduoda nekilnojamąjį turtą Parduodamas dviejų kambarių butas Palangos centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A. Tel. 8 603 62 096.

955765

perKa

www.kraustymokomanda.lt.

976256 1033394

Kelionių organizatorius

1016231

Informuojame, kad 2012 m. spalio 29 d. 9-10 val. bus atliekami Zenono Aškelovič žeA.Vienuolio g. 6, LT–01104Nr.Vilnius mės sklypų (kadastriniai 4150/0800:2, Kelionių Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siun- 4150/0800:6), esančių Vilniaus r. sav., sen., Šutinių k., kadastriniai vilnius@vilnius.krantas.lt, Kelionių tinius. Lietuvojeorganizatorius pristatome iki durų. Tel. 8 Medininkų Kaimyninių sklypų (kadastriwww.krantas.lt 687 58 503, +44 778 627 1449. Informaci- matavimai. A.Vienuolio g. 6, LT-011044150/0800:118, Vilnius niai Nr. 4150/0800:32, jaAr–svajojate www.lietuvalondonas.com. Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5)4150/0800:55, 262 9120 aplankyti Niujorką? 4150/0800:3, Las 1031318 4150/0800:209, vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – Torontas nuo 2382 Lt 4150/0800:148, 4150/0800:37) savininkus arba jų paveldėšviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? tojus, Monrealis nuo 2874 Lt naudotojus, Vilniaus r. žemėtvarkos Pamatykite Šiaurės Ameriką už skyriaus Hiustonas nuo 2964 Ltsuinteresuotą asmeAtėjo TIKROMS ATOSTOGOMS! atstovą, kaip Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Kitalaikasnuostabiąją nį,Kalgaris nurodytu kviečiame atvykti į sklypo ypatingą kainą. 3464 Lt nuo 125nuo Ltlaiku Informuojame, kad 2012 m. spalio 25 d. paženklinimą natūroje. Suinteresuotiems Užsisakykite iki 15 dienos, ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga nuo nuo 15 iki 16skrydį val. busgegužės atliekami kadastriPamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipaasmenims neatvykus ar apie tai neinformaniai žemės sklypams, kad. leiskitės kelionę 2012 10 Nr. vus, Kaina pateikta į abi puses su oro uostų mo110 matavimai Lt į nepamirštamą darbai bus tęsiami bejūroje! jų. Darbų vykdylaiduokite laive Baltijos 4117/0100:0998 ir 4117/0100:0999, Žudiš- tojas 01–2013 03Jus 21 į trumpiausios UAB „Futurum modus“, Šalčininkų r., kesčiais. Kviečiame nakties vaMėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. kių k., Riešės sen., Vilniaus r. Kviečiame da- Turgelių k., tel. 8 610 37 448. Niujorkas nuo 2226 Lt Rezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas pakarėlį! lyvauti matavimuose pasirašyti paženklini1033336

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

ĮvairūS

Vašingtonas Lt ir linksmybės iki Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, Bostonas nuo 2588 Lt ryto!

pildomai. Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Vietų skaičius ribotas. www.krantas.lt Daugiau informacijos

KarščiauSi Kelionių PaSiūlymai

Kelionių organizatorius

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155.

Kelionių organizatorius

929896

UAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto. Mokame PVM.g.Tel. 8 613 70 805, 8 613 70 A.Vienuolio 6, LT-01104 Vilnius 803, 713314. 558,Faks. (8 310) 48 9120 323. Tel.8(8601 5) 231 (8 5) 262 953105 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt

Įvairūs

LĖKTUVŲ BILIETŲ IŠPARDAVIMAS! Kita Praha nuo 549 Lt;

2012 04 20 Vilniaus Kijevas nuo 692 Lt;apygardos teismo nutartimiMilanas UAB „Joanos iškelta bankroto nuo 702avialinijos“ Lt; bylaBukareštas (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuonuo 766 Lt; jančios SofijaUAB nuo„Joanos 768 Lt; avialinijos“ administratoriumi UAB VALDYMO IR RESTel paskirta Avivas nuo 817VERSLO Lt; TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas asmuo Baku nuo 1252 Lt; Astana nuo Lt;83 541. Prašom iki 2012 – V.Česonis, tel.1958 8 686 nuo111680 Lt; m. Delis birželio d. imtinai pateikti savo kreditoPekinas nuo 17762012 Lt; m. gegužės 2 dienai rinius reikalavimus Šanchajus nuoįsiteisėjimo 1776 Lt; dienai) kartu pri(bankroto bylos Niujorkas nuo 1777reikalavimus Lt; dedant kreditorinius patvirtinannuo 2074 Lt; įformintus nuorašus. čių Tokijas dokumentų tinkamai nuo 2236 Lt; ar šių reikalavimų TaipMajamis pat prašom nurodyti, Sidnėjusyra nuo 3548 Lt nurodyti, kokiu būdu įvykdymas užtikrintas, tai yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą pateikKaina pateikta į abi puses su oro Kaunas. uostų moti Savanorių pr. 262-105, LT-50204 Inkesčiais. formacija tel./faks. (8 37) 229 886. 961016 Rezervacijos mokestis 50 Lt mokamas papildomai. INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIperiodas priklauso maršruto. MĄ.Kelionės Parengtas žemės sklypo,nuo esančio Lvovo

g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklykiekis už šią kainą ribotas. po Bilietų kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 07 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 2011 08 01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

KELIONĖS KELIONĖSAUTOBUSU AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventėirDuobelėje, Latvijoje Juodkalnija–Bosnija Hercegovina–KroaČekijos pilys–Čekijos rojus–Praha tija–Serbija–Albanija – 1350 Lt – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Didingoji ItalijaVaršuvoje ir Kaprio sala – 1747 Lt– 175 Lt Paryžius–Amsterdamas–Liuksemburgas Muziejų naktis (05.19/20) – 1359 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Ryga–Stokholmas–Rundalė – 470 Ltjūros Šiaurės Italija su poilsiu prie –Adrijos Šveicarijos gamtos stebuklai Paryžius–Beniliuksas – 1377 Lt1397 Lt nuo 1197 Lt Praha–Viena–Budapeštas Ryga–Saremos sala–Talinas––627 377LtLt Kroatija nuo 990 Lt pažintinė) nuo Gdanskas–Malborkas–Griunvaldas – 427 Lt Lt Šiaurės Italija (poilsinė 1290 Slidinėjimo kelionės autobusu: Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Kroatija nuo 990 Lt Slidinėjimas Prancūzijoje (Trys Slėniai) – LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt 1470 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Slidinėjimas Italijoje (Livinjo) –Lt1490 Lt Malta – 904 Austrijoje–Šveicarijoje Lt(poilsinės) Slidinėjimas – IŠ VARŠUVOS 1890 Lt Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, Hurgada nuo 935LtLt Slidinėjimas Ispanija, Kosta Dorada 999 Lt Tatrai) Bulgarija nuoSlovakijoje 850 Lt – (Žemieji – 890 Lt Ispanija, Šri Lanka Alikantė nuoUkrainoje 3500– 1108 Lt (Bukovelis) 7 d. – Slidinėjimas Graikija, sala Kreta 1170 Lt – 1128 Lt 850 LtnuoKos Turkija, Antalija –Lt1185lėktuvu: Lt Slidinėjimo kelionės Tunisas nuo 770 Slidinėjimas Andoroje 1290 Lt Bulgarija, Burgas – 1199– Lt Slidinėjimas Italijoje, Kroatija, Rijeka – 1279Šveicarijoje Lt poilsinės)ir PranIŠ VARŠUVOS (pažintinės cūzijoje (Aostos slėnis) lėktuvu – 1490 Lt Turkija, Marmaris 1289 Kruizas Nilu nuo 2038 LtLt Slidinėjimas Italijoje (Vialattea) lėktuvu Bulgarija, Izraelis–Jordanija–Egiptas – 1650 Lt Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Lt LĖKTUVUnuo IŠ VILNIAUS: Portugalija, Algarvė Marokas 2634 Lt– 1899 Lt Ispanija, Brava, Kosta Dorada nuo Kuba nuoKosta 5853 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) 1979 Lt; Malta – 904 Lt; Graikija, ChalkiEgiptas, Hurgada nuo 995 Lt dikė – 1099 Lt; Ispanija, Alikantė – 1108; IŠ RYGOS:Kos Bulgarija – 995 Graikija, salaLt– 1128 Lt; Turkija, AntaTailandas (pažintinė – nuo 5218Lt;Lt lija – 1295 Lt; Bulgarija, Burgas – 1185 Turkija – 1078 Lt poilsinė) Šri Lanka – 3500 Lt IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Egiptas, Tunisas –Hurgada 770 Lt nuo 869 Lt Ispanija, – 1499(pažintinės Lt LĖKTUVUMaljorka IŠ VARŠUVOS – poilTurkija, sinės) Antalija – 889 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija,Rijeka Kreta –– 99 Lt Lt; Turkija, MarmaKroatija, 1489 Mažieji Laukystos piratai Bulgarija, – 1099 Lt 370 Lt– 1999 Lt ris 1620 Lt;Varna Portugalija, Algarvė Holivudo akademija 599 LtLt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Portugalija, Algarvė – 2239 Mes jėga 450 Ltnuo 1440 Lt; Bulgarija Egiptas, Hurgada –STOVYKLOS 1595 Lt; Turkija – 1440 Lt; Šri Lanka – Žaidimų galaktika 450 Lt LIETUVOJE 3500 Lt;indėnai Kreta –atkeliauja 1170 Lt į Lietuvą 450 Lt Apači Pasaka nuo 550 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poAvataro–nuotykiai Raganė 550 Lt kartu 450 Lt ilsinės) Mes šampinjonai 450 Kruizas Nilužmogus nuo 1440 Lt;Ltaš! Izraelis–Egiptas Laimingas – tai 600 Lt nuo 1678 Lt; Marokas – 2634499 Lt; Kuba Aplink Lt – Top Fun pasaulį 640 Lt per 7 dienas 5853 Lt pasaulis 595 Lt Mano AVIABILIETAI Kitasinternetu: variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Pirkti www.lek.lt Dodi 550 Ltaviakompanijos) Anglų kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt (yra ir pigios KELTAI STOVYKLOS1699 UŽSIENYJE Bulgarijoje Lt Ryga–Stokholmas; Stovykla Ukrainoje „Pribrežnyj“ Kroatijoje 2149 Lt Talinas–Helsinkis; Talinas–Stokholmas; Ventspilis–Nynes60 Lt dienai hamnas; Klaipėda–Karlshamnas (spec. Kryme „Saliut“ 1699 Lt (spec. pasiūAVIABILIETAI* pasiūlymas); Klaipėda–Kylis Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka(spec. nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 lymas); Klaipėda–Zasnicas pasiūlymas); Turku–Alando *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt salos–Stokholmas. Konferencijos kiti Jūsų Juodkalnijojeir 1899 Lt kompanijos renginiai Baltijos jūroje! KELTŲ AnglųBILIETAI kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt

Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI* KRUIZAI Talinas–Helsinkis Viduržemio jūrojeLt(spec. kaina) Delis nuo 1870 Karibų jūroje (spec. Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt kaina) Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Baltijos jūroje Lt Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) VIZOS (spec. pasiūlymas) Į Klaipėda–Kylis Rusiją nuo –260 Lt, Lt Baltarusiją nuo 85 Lt Bankokas 2409

Klaipėda–Zasnicas Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi puses KELTAI VIZOS Joninės Baltijos jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt

Akcijos taisyklės: nemokamą standartinį žodinį skelbimą iki 15 žodžių galite įdėti pateikę šį kuponą „Vilniaus dienos“ redakcijoje, Labdarių g. 8. Nemokamas skelbimas turi būti išspausdintas iki spalio 31 d. Papildoma informacija tel. (8 5) 261 3653.

„„Jung­tis: ki­nas ga­li vie­ny­ti net prie­šus – tai pa­ro­dy­ta re­ži­sie­riaus

M.Vet­te­rio do­ku­men­ti­niuo­se kad­ruo­se apie ki­no teat­ro at­sta­ty­mą.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.


Orai

Šiandien vietomis palis. Kai kur formuosis rūkai. Oras šils iki 10–14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daugelyje rajonų palis. Vietomis numatomas rūkas. Naktį atvės iki 5–10, dieną temperatūra svyruos tarp 9–14 laipsnių šilumos.

Šiandien, spalio 16 d.

+11

+11

+11

Telšiai

Šiauliai

+11

Klaipėda

Panevėžys

+13

Utena

+11

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.50 18.17 10.27 9.09 18.25

290-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 76 dienos. Saulė Svarstyklių ženkle.

+11Kaunas

Pasaulyje Atėnai +29 Berlynas +14 Brazilija +27 Briuselis +13 Dublinas +11 Kairas +33 Keiptaunas +24 Kopenhaga +11

Londonas +15 Madridas +21 Maskva +10 Minskas +13 Niujorkas +16 Oslas +6 Paryžius +13 Pekinas +19

orai vilniuje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+8

+12

+10

+9

3

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+13

Alytus

1–6 m/s

+11

+12

+9

+4

3

+13

+10

+6

2

ketvirtadienį

prizas Šią savaitę laimėkite knygas: Dianos Palmer „Kietaširdis teksasietis“ ir Julios James „Ypatingos akimirkos“. Rančos savininkas Džeredas Kameronas – tikra paslaptis miestelio gyventojams. Sudominti vienišių pavyksta tik švelniajai knygyno pardavėjai Sarai. Džeredas susižavi pilkos miestelio pelytės drąsa. Keistai užsimezgęs romanas įtraukia Sarą į kupiną intrigų Džeredo pasaulį. Prieš ketverius metus Sofija pamilo Niką Kasandrosą. Bet vieną dieną vyras dingo iš jos gyvenimo. Spaudžiama finansinių sunkumų Sofija priima abejotiną darbo pasiūlymą ir pirmą vakarą susitinka Niką. Vyras pasipiktina supratęs, kaip Sofija užsidirba pragyvenimui, ir ryžtasi ją sustabdyti.

spalio 23 d. Praėjusios savaitės nugalėtojas – Tomas Girininkas. Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: Timoras (pirmadienis), Supernova (antradienis), pavakariai (trečiadienis), visas turtas (ketvirtadienis), vandenėlis (penktadienis). Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Ambraziejus, Aurelija, Dovaldė, Gailius, Greta, Jadvyga, Margarita

horoskopai

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena Pasaulinė maisto diena Boso diena 1793 m. Prancūzijos ka- grindinių nacių karo nuraliaus Liudviko XVI sikaltėlių, tarp jų Joachižmona karalienė Marija mui von Ribbentropui. Antuanetė giljotinuota 1947 m. mirė Balys Sruouž valstybės išdavystę. ga, poetas, prozininkas, 1854 m. gimė airių rašy- dramaturgas. tojas Oscaras Wilde’as. 1950 m. gimė balerūnas 1927 m. gimė vokiečių Jonas Katakinas. rašytojas, Nobelio pre- 1978 m. Lenkijos kardimijos laureatas Günte- nolas Karolis Wojtyla išris Grassas. rinktas Romos popiežiu1972 m. gimė ledo ritu1946 m. Niurnbergo mi Jonu Pauliumi II. Jis lininkas Darius Kaspanuosprendis: mirties buvo pirmasis popiežius raitis. bausmė įvykdyta 10 pa- ne italas per 456 metus.

trečiadienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį,

+12

+13

DATOS

Rytas

+6

Praha +11 Ryga +13 Roma +19 Sidnėjus +20 Talinas +12 Tel Avivas +33 Tokijas +22 Varšuva +14

4

5

6

7

8

9

10

11

Avinas (03 21–04 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Ši situacija sukels nemalonių jausmų. Verčiau kuriam laikui atsiribokite nuo to, o vėliau viskas atrodys kitaip. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, bet jausite priešiškumą kitokiai nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir smalsumas. Tad palikite visus ramybėje ir užsiimkite mėgstamais dalykais. Dvyniai (05 21–06 21). Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas seksis puikiai ir, atrodo, bus nesunkiai įgyvendinta. Vėžys (06 22–07 22). Aplinkiniai nepritars jūsų nuomonei, prieštaraus jūsų idėjoms. Būtina apsvarstyti susidariusią situaciją. Priešingu atveju viskas gali išaugti į rimtą konfliktą. Vakare palankus metas kūrybai. Liūtas (07 23–08 23). Labai sėkminga diena. Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Tik būkite objektyvus, nepasiduokite euforijai, o svarbiausia – nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Mergelė (08 24–09 23). Būkite atsargus su pinigais, neišlaidaukite. Spinduliuosite meilę ir šilumą, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite savo padėtį. Toks jausmų proveržis gali sukelti nepagrįstą dosnumą, dėl kurio vėliau galite gailėtis. Svarstyklės (09 24–10 23). Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tačiau tai nesuteikia teisės kištis į kitų gyvenimą, venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Skorpionas (10 24–11 22). Turite energijos ir motyvacijos pagerinti savo aplinką ir gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis ir nekritikuokite. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio planai nesutaps su jūsų idėjomis. Stengsitės kovoti su tuo, bet stabtelkite ir apgalvokite savo elgesį – spaudimas nepadės. Ožiaragis (12 22–01 20). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Darbe remkitės savo idėjomis, koncepcijomis ir patirtimi. Vandenis (01 21–02 19). Esate labai įsitempęs, todėl galite būti irzlus. Jūsų galimybės neatitiks jūsų norų ir tai gali būti jūsų blogos nuotaikos priežastis. Geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Žuvys (02 20–03 20). Viskas užklups vienu metu – ir geros, ir blogos naujienos. Laimė, daugelis sunkumų bus sprendžiami gana lengvai. Laukia naudingas bendravimas su vyresniu ar autoritetingu žmogumi.

2012-10-16 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you