Page 1

TODĖL, KAD naujienos Ketvirtadienis, ESU VILNIETIS Tikros sostinės spalio 11 d., 2012 m. Nr. 238 (1437) Bu­vu­sio Sei­mo pir­mi­nin­ko V.Mun­tia­no by­lo­je – ne­tikė­tas po­sūkis. Lietuva 7p.

Ko­vo­je dėl LTOK pre­ zi­den­to po­sto – kal­ti­ ni­mai dėl planų uzur­ puo­ti spor­to lėšas. Sportas 12p.

diena.lt

Ko­rup­ci­jos by­los ir vi­sos mies­to ta­ry­bos pa­lei­di­mas iš­ryš­ki­no se­nas Ita­li­jos žaiz­das. Pasaulis 13p.

Griū­van­tis na­mas nerū­pi

1,30 Lt

Ku­riant in­ves­ti­cinį pa­trauk­lumą Lie­tu­vai koją ki­ša du veiks­niai – rin­kos dy­dis ir ma­žas ži­no­mu­mas pa­sau­ly­je. VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ge­ne­ra­linė di­rek­torė Mil­da ­ Dar­gu­žaitė

11p.

Miestas

2p.

Mies­te kvietė sau­go­ti žu­vis Va­kar vi­dur­dienį mies­tie­čiai bu­vo kvie­čia­mi rink­tis Ka­ted­ros aikštė­ je į ak­ciją, ku­ria gam­tos mylė­to­jai siekė at­kreip­ti dėmesį į žūklę tink­ lais. „Fish­mo­bu“ pa­va­din­tos ak­ci­jos rengė­jai ti­ki­si, kad to­kių ak­cijų, sie­ kiant at­kreip­ti dėmesį būtent į žuvų ap­saugą ir iš­tek­lių iš­sau­go­jimą Lie­ tu­vo­je, bus dau­giau.

Miestas „„Mas­tas: nors gilūs ply­šiai nu­si­driekė per visą pa­sta­to aukštį, val­di­nin­kai ir pa­sta­to ad­mi­nist­ra­to­riai tei­gia apie tai nie­ko ne­ži­nan­tys. 

Šiau­lių gatvės, ku­rio­je prie­š pen­ke­rius me­ tus nu­griu­vo da­lis na­mo, pa­mo­kos, re­gis, jau pa­mirš­tos. Nors jud­rio­je Kau­no gatvė­je vie­nas kultū­ros pa­vel­du lai­ko­mas dau­gia­ bu­tis taip su­ski­linėjęs, kad iki ne­laimės – vos žings­nis, vi­si į tai žvel­gia abe­jin­gai.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Ski­li­mai per visą pa­sta­to sieną gąsdi­na na­mo Šv. Ste­po­no gatvė­je gy­ven­to­jus. Sie­na ir bal­ko­nai, at­ ro­do, ga­li bet ka­da iš­byrė­ti ga­ba­lais ar vi­siš­kai nu­griū­ti. Pa­vo­jus to­kiu at­ve­ju ga­li kil­ti ne tik gy­ven­to­jams, bet ir praei­viams gatvė­je. Gy­ven­to­jai no­ri, kad ne­

Prie bal­sadė­žių rikiavosi eilės Per visą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dybės pirmą aukštą va­kar nu­si­ driekė gy­va­tu­ku iš­si­ran­giu­si lau­ kian­čių bal­suo­ti Sei­mo rin­ki­muo­ se eilė. Išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas pra­ si­dėjo 8 val., o bal­suo­tojų srau­tai la­biau­siai didė­jo nuo vi­dur­die­nio.

„„Or­ga­ni­za­ci­ja: nors bal­suo­ti iš anks­to į Vil­niaus sa­vi­val­dybę va­kar at­ėjo

iš­ties ne­ma­žai žmo­nių, bal­sa­vi­mas vy­ko skland­žiai. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ab­so­liu­ti dau­gu­ma bal­suo­jan­čių tre­čia­dienį bu­vo jau­ni­mas. „Dau­ giau­sia atei­na stu­dentų, ku­rie yra ne iš Vil­niaus ir sa­vo gy­ve­namąją vie­ tą įre­gist­ravę gim­ta­ja­me mies­te“, – sakė stu­dentų bal­sa­vi­mo ak­ty­vumą ste­bin­ti Lie­tu­vos stu­ dentų sąjun­gos at­stovė.

2

bebūtų gaiš­ta­ma at­lik­ti re­montą, kol sie­na vi­sai ne­su­byrė­jo. Tie­ sa, si­tua­ci­ja blogė­ja jau ne vie­nus me­tus. „Anks­čiau jau bu­vo at­va­žiavę ar­ chi­tek­tai, žiūrė­jo, kaip galėtų sta­ty­ ti pa­sto­lius, bet kol kas dau­giau nie­ ko ne­da­ro­ma. Ti­kiuo­si, ne­pjaus tų bal­konų – pa­sta­tas gra­žus, au­ten­ tiš­kas, vie­nas iš ne­dau­ ge­lio Vil­niu­je to pe­rio­do.

2

3p.

Po­kal­bių įra­šus tirs eks­per­tai?


2

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

miestas Agi­ta­ci­jai pa­nau­do­jo til­tą Į Lie­tu­vą at­vy­kę ne­prik­ lau­so­mos pa­sau­li­nės ap­ lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ jos „Green­pea­ce“ at­sto­ vai su­ren­gė ak­ci­ją „Ato­ mi­nė pa­vo­jin­ga – bal­ suok NE“, per ku­rią sa­ va­no­riai ant Bal­to­jo til­ to Vil­niu­je pa­ka­bi­no pla­ ka­tą, ra­gi­nan­tį re­fe­ren­ du­me pa­si­sa­ky­ti prieš bran­duo­li­nę ener­ge­ti­ką. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Prie bal­sa­dė­žių

Griū­van­tis na­mas ne­rū­pi 1

Kiek ži­nau, ši­tie ski­ li­mai at­si­ra­dę dėl ne­ko­ky­biš­kai prieš daug me­tų at­ lik­tos re­no­va­ci­jos“, – sa­kė pir­ ma­me pa­sta­to aukš­te įsi­kū­ru­sios įmo­nės at­sto­vas. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų at­sa­ky­mas – la­ko­niš­ kas. Pas­ta­tas prieš dau­giau nei de­ šimt­me­tį re­konst­ruo­tas, bet dar­ bai tie­siog ne­bu­vo baig­ti. „Kau­no g. 2 pa­sta­tas bu­vo pra­ dė­tas re­konst­ruo­ti 1999 m., dar­ bai baig­ti 2000-ai­siais. Baig­tu­ mas – 90 pro­c. Tai yra ne­baig­tos sta­ty­bos ob­jek­tas. Sta­ty­to­jas tu­ri lik­vi­duo­ti tuos de­fek­tus, jei­gu jie at­si­ra­do dėl jo kal­tės“, – tei­gia­ma sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų, ant­ra­ die­nį nu­vy­ku­sių ap­žiū­rė­ti pa­sta­to, at­sa­ky­me. Ko­kių veiks­mų ir ka­da bus im­ta­si – ne­konk­re­ti­zuo­ta. Ne­daug in­for­ma­ci­jos kol kas tu­ rė­jo ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­ men­to Vil­niaus te­ri­to­ri­nis pa­ da­li­nys, ta­čiau ga­vę jos pa­ža­dė­jo pa­si­da­ly­ti. „Apie ski­li­mą mums iki šiol ne­

1

bu­vo ži­no­ma, nie­kas iš gy­ven­to­jų ne­si­krei­pė. Ins­pek­to­riai tik­rins si­ tua­ci­ją. Tai už­truks die­ną ki­tą“, – tei­gė pa­da­li­nio at­sto­vė. Ne­ką dau­giau pa­sa­ky­ti ga­lė­jo ir pa­sta­tą ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ ro­vės Na­mų prie­žiū­ros cent­ro di­ rek­to­rius Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas. „Ži­nau, kad pa­sta­to re­konst­ruk­ ci­ja anks­čiau da­ry­ta, bet ko nors dau­giau da­bar dar ne­ga­liu pa­sa­ ky­ti“, – pe­čiais gūž­čio­jo jis.

Sau­go­mas pa­sta­tas 1911–1912 m. sta­ty­bos mo­der­no sti­ lis­t i­kos še­š ių aukš­t ų na­mas Šv. Ste­po­no ir Kau­no gat­vių san­kir­to­ je tu­r i ar­chi­tek­tū­r i­nę ir kul­tū­r i­nę ver­tę, yra sau­go­mas vals­ty­bės, įra­ šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­g ist­rą. Šia­me na­me įreng­tas vie­nas iš pir­ mų­jų lif­t ų Vil­niaus mies­te. Pas­ta­tą, dar va­di­na­mą Cha­jos Kre­ mer na­mu, su­pro­jek­ta­vo sta­ty­bos tech­ni­kas, ar­chi­tek­tas An­to­nas Fi­ li­po­vi­čius-Du­bov­ni­kas.

„„Pa­vo­jus: sky­lan­čios sie­nos ga­

ba­lai, at­ro­do, vos be­si­lai­ko. Jie bet ka­da ga­li pra­dė­ti by­rė­ti praei­viams ant gal­vų.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Apie žu­vis kal­bė­jo aikš­tė­je Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Va­kar vi­dur­die­nį mies­tie­čiai bu­ vo kvie­čia­mi rink­tis Ka­ted­ros aikš­tė­je į ak­ci­ją, ku­ria gam­tos my­lė­to­jai sie­kė at­kreip­ti dė­me­sį į žūk­lę tink­lais.

Or­ga­ni­za­ci­ja „Fish­mo­bas.lt“ to­kią ak­ci­ją su­ren­gė pir­mą kar­tą. Ka­ ted­ros aikš­tė­je su­si­rin­kęs jau­ni­ mas for­ma­vo, kaip pa­tys sa­kė, di­ džiau­sią pa­sau­ly­je žu­vį, o pa­sie­kę tink­lą jie iš­si­sklai­dė – taip pa­ro­dė, kad ji iš­lais­vin­ta. „Lie­tu­vo­je žūk­lė tink­lais įga­ vu­si jau ne­žmo­niš­ką mąs­tą, ypač tais bra­ko­nie­rių tink­lais, ku­rie ve­ža­mi iš Ki­ni­jos ir juos kiek­

vie­nas ga­li nu­si­pirk­ti už ke­lio­ li­ka li­tų, – sa­kė vie­nas ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių Kęs­tu­tis Skrups­ ke­lis. – Pa­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ ja jau de­šimt­me­tį ne­ran­da bū­dų, kaip tai kont­ro­liuo­ti. Gal­būt ne­ no­ri. Iš tik­rų­jų, re­mian­tis Ap­lin­ kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to duo­ me­ni­mis, kas­met Lie­tu­va pa­ti­ria apie 350–400 tūkst. li­tų nuo­sto­ lių vien to­dėl, kad ne­le­ga­liai žve­ jo­ja­ma tink­lais.“ Jis tei­gė, kad pa­ti ak­ci­ja nė­ ra prieš nie­ką nu­kreip­ta. Ja bu­ vo sie­kia­ma pa­ro­dy­ti pro­ble­mos mas­tą ir iš­ryš­kin­ti pa­čią pro­ble­ mą, kad čia ir da­bar rei­kia ką nors da­ry­ti, jei no­ri­me iš­sau­go­ti žu­vų iš­tek­lius. Pa­sak pa­šne­ko­vo, pir­miau­sia

tu­rė­tų bū­ti kont­ro­liuo­ja­mas tink­ lų par­da­vi­mas. „Jis tu­ri bū­ti li­cen­ci­juo­ja­mas. Kaip par­duo­tu­vė­je ne­tu­rė­da­mi lei­di­mo ne­ga­li­me įsi­gy­ti šo­vi­nių šau­na­ma­jam gink­lui, taip tu­rė­tų bū­ti ne­ga­li­ma kiek­vie­nam įsi­gy­ ti drau­džia­mo žve­jy­bos įran­kio – tink­lo“, – kal­bė­jo K.Skrups­ke­lis. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad to­kių ak­ci­jų, sie­kiant at­kreip­ti žmo­ nių dė­me­sį bū­tent į žu­vų ap­sau­ gą ir iš­tek­lių iš­sau­go­ji­mą Lie­tu­vo­ je, bus dau­giau. Ir kad nea­be­jin­gų taip pat at­si­ras dau­giau. Į šian­dien or­ga­ni­zuo­tą ak­ci­ją su­si­rin­ko apie tris­de­šimt žmo­nių. Ži­no­ma, or­ga­ni­za­to­riai jų ti­kė­jo­ si kur kas dau­giau, ta­čiau ir toks skai­čius juos vis tiek džiu­gi­no.

Kal­bin­ti jau­nuo­liai ne­bu­vo lin­kę pa­sa­ko­ ti, už ką yra ap­si­spren­dę bal­suo­ti. Tie­sa, kai ku­rie at­vy­kę gru­pe­lė­mis, be­lauk­da­mi ei­lė­je, vis dar dis­ku­ta­ vo, už ką ati­duo­ti bal­są. Pak­laus­ta, ką ma­no apie so­cia­li­nia­me tink­la­ la­py­je ku­ria­mas gru­pes, agi­tuo­jan­ čias iš­vis ne­bal­suo­ti, vie­na po­re­lė iro­niš­kai nu­si­šyp­so­jo. „Kas ne­bal­suos, paskui ir ne­tu­ri tei­sės kuo nors skųs­tis“, – sa­kė jie. Bal­sa­vi­mą pri­žiū­rin­čių dar­buo­ to­jų tei­gi­mu, jo­kių in­ci­den­tų ar ne­su­sip­ra­ti­mų die­ną ne­bu­vo, bal­ sa­vi­mas vy­ko sklan­džiai. Išanks­ti­ nia­me bal­sa­vi­me sa­vo va­lią pa­reiš­ kė ir kai ku­rie po­li­ti­kai – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je jau bal­sa­ vo sos­ti­nės me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas, Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­ pas­ki­chas, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­ vas Pet­ras Aušt­re­vi­čius. Se­na­mies­čio apy­gar­dos rin­ki­ mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vy­te­ nis Ker­šys žur­na­lis­tams sa­kė, kad bal­sa­vi­mas kol kas vyks­ta sklan­ džiai. Jis taip pat aiš­ki­no, kad iš anks­to atei­nan­tys bal­suo­ti rin­kė­jai pa­pras­tai bū­na ap­si­spren­dę, už ką ati­duos sa­vo bal­są. Su­maiš­ties dėl tri­jų rin­kė­jams įtei­kia­mų biu­le­te­ nių esą ne­ky­la. „Jei­gu žmo­gus pa­si­ry­žęs bal­suo­ti ir atei­na bal­suo­ti iš anks­to, aš ma­ nau, kad jam vis­kas aiš­ku“, – kal­ bė­jo V.Ker­šys. VD, BNS inf.

„„Ty­la: iš anks­to sa­vo va­lią pa­reiš­kę ri 

Bal­suo­ti ga­li­ma ir šian­dien Ga­li­my­be bal­suo­ti iš anks­to ga­li pa­ si­nau­do­ti rin­kė­jai, ku­rie rin­ki­mų die­ ną sek­ma­die­n į, spa­lio 14-ąją, ne­ga­ lės at­vyk­ti į sa­vo rin­ki­mų apy­lin­kes. Šian­dien bal­sa­vi­mas vyks nuo 8 iki 20 val. Be to, va­kar pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mas spe­ cia­liuo­se pa­što sky­riuo­se. Čia bal­suo­ ja esan­tys svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­ li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ ba at­lie­kan­tys ka­ro tar­ny­bą, taip pat esan­tys su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­ go­se. Bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­što

sky­riuo­se vyks­ta nuo tre­čia­die­nio iki penk­ta­die­nio. Taip pat šią sa­vai­tę iki rin­k i­mų na­ muo­se bal­suo­ti ga­lės neį­ga­lie­ji, dėl li­ gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, taip pat su­lau­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, jei­gu dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­ vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­ kę. Bal­sa­vi­mas na­muo­se vyks penk­ ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį. Rin­ki­mų die­ną, sek­ma­die­nį, bal­sa­vi­ mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dės 7-ą ir baig­sis 20 val.

Už nuo­pel­nus – bi­l Vie­tos sa­vi­val­dos die­nos pro­ga Vil­niaus ro­tu­šė­je pa­gerb­ti Vil­niaus sa­vi­val­dai nu­si­pel­nę žmo­nės.

„„Ne­pa­si­duos: to­kių ak­ci­jų, sie­kiant at­kreip­ti žmo­nių dė­me­sį bū­tent į žu­vų ap­sau­gą ir iš­tek­lių iš­sau­go­ji­mą

Lie­tu­vo­je, bus dau­giau. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Iš pa­teik­tų kan­di­da­tų spe­cia­liais šiai pro­gai pa­ga­min­tais at­mi­ni­mo ženk­lais „Už nuo­pel­nus Vil­niaus sa­vi­val­dai“ bei dip­lo­mais ir bi­lie­ tais į teat­rą ap­do­va­no­ti 18 vil­nie­ čių: bib­lio­te­kų, ug­dy­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės glo­bos įstai­

gų va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos pa­da­li­nių, sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, vie­šų­jų įstai­gų dar­buo­to­ jai, mies­to prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos at­sto­vai, bu­vę il­ga­me­čiai sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ir kt. At­mi­ni­mo ženk­las kar­tu su var­ di­niu dip­lo­mu kar­tą per me­tus – spa­lio 10 d. – tei­kia­mas už nuo­ pel­nus mies­to plėt­ros, vers­lo, ūkio, svei­ka­tos ap­sau­gos, so­cia­li­nės rū­


3

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Po­kal­bius nars­tys eks­per­tai? Vil­niaus mies­to 1-asis apy­lin­kės teis­mas svars­to, ar pa­skir­ti tir­ti eks­per­tams po­kal­bių įra­šus, dėl ku­rių į tei­sia­mų­jų suo­lą te­ko sės­ ti bu­vu­siam sos­ti­nės me­rui Vi­liui Na­vic­kui.

ų rikiavosi ei­lės

Jei­gu žmo­gus pa­si­ry­žęs bal­suo­ti ir atei­na bal­suo­ ti iš anks­ to, aš ma­ nau, kad jam vis­ kas aiš­ ku.

Teis­mo nu­tar­tis, ar skir­ti fo­nos­ ko­pi­nę eks­per­ti­zę bu­vu­sio me­ro by­lo­je, bus pa­skelb­ta šian­dien. Slap­ta da­ry­tuo­se įra­šuo­se už­fik­ suo­ta, kaip bu­vęs Vil­niaus mies­to me­ras tuo­me­tį sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos kont­ro­lie­rių Ša­rū­ ną Sku­čą ra­gi­no priim­ti Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams pa­lan­kius spren­ di­mus. Šiuo­se įra­šuo­se V.Na­vic­kas tei­ gė, kad val­dan­čia­jai par­ti­jai nau­ din­gus pa­tik­ri­ni­mus rei­kia at­lik­ti per tris die­nas, o ne­nau­din­gus – per tre­jus me­tus. Nag­ri­nė­jant by­lą šis įra­šas bu­vo iš­klau­sy­tas. „Tu vis­ką da­rai, kad Tė­vy­nės są­jun­ga pra­loš­tų rin­ki­mus, ar tu

su­pran­ti?“ – įra­še gir­dė­ti V.Na­ vic­ko prie­kaiš­tai Š.Sku­čui.

Tu vis­ką da­rai, kad Tė­vy­nės są­jun­ga pra­loš­tų rin­ki­mus, ar tu su­pran­ti?

V.Na­vic­kas tei­gė, kad jie tie­siog kal­bė­jo­si apie po­li­ti­ką. „Taip, aš emo­cin­gas, toks ma­no cha­rak­ te­ris, tas po­kal­bis nė­ra ori­gi­na­ lus. Aš po­kal­bį trak­tuo­ju kaip tarp par­ti­jos ko­le­gų. Po­kal­bis su­ mon­tuo­tas, iš­kar­py­tas“, – gy­nė­ si V.Na­vic­kas. Bu­vęs me­ras ma­no ta­pęs bu­vu­sio pa­ta­rė­jo Arū­no To­ to­rai­čio au­ka. A.To­to­rai­tis ir da­vė dik­to­fo­ną Š.Sku­čui, kad bū­tų įra­ši­nė­ja­ma me­ro ka­bi­ne­te. A.To­to­rai­tis tei­gia tik su­trum­pi­nęs įra­šą – iš­try­nęs

tuos žo­džius, ku­riuo­se kal­ba­ma apie jo šei­my­ni­nį gy­ve­ni­mą, – jis ne­no­rė­jo, kad jo pri­va­tus gy­ve­ni­ mas pa­tek­tų į vie­šu­mą. A.To­to­rai­tis yra bu­vęs kon­ ser­va­to­rių par­ti­jos Se­na­mies­čio sky­riaus va­do­vas, bu­vęs Vil­niaus mies­to me­ro pa­dė­jė­jas, mies­to ta­ ry­bos sek­re­to­rius ir bu­vęs Sa­vi­ val­dy­bės kont­ro­lie­riaus tar­ny­bos dar­buo­to­jas. Š.Sku­čas iš sa­vi­val­dy­bės kont­ ro­lie­riaus pa­rei­gų at­leis­tas du kar­ tus ir abu kar­tus teis­mai pri­pa­ži­ no, kad sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė jį iš dar­bo at­lei­do ne­pag­rįs­tai. Rug­sė­jo 6 d. teis­mas pa­skel­bė, kad jam Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­ bė tu­rės su­mo­kė­ti 31,426 tūkst. li­tų už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą ir po 201 li­tą už kiek­vie­ną dar­bo die­ną nuo teis­mo spren­di­mo pa­skel­bi­mo iki jo įsi­tei­sė­ji­mo die­nos. Kar­tu su Li­be­ ra­lų są­jū­džiu 41 me­tų Š.Sku­čas šie­ met da­ly­vau­ja Sei­mo rin­ki­muo­se. VD, BNS inf.

„„Po­kal­bis: V.Na­vic­kas (nuotr. kairėje) Š.Sku­čui aiš­ki­no, kad val­dan­čia­jai par­ti­jai nau­din­gus pa­tik­ri­ni­mus

rei­kia at­lik­ti per tris die­nas, o ne­nau­din­gus – per tre­jus me­tus. 

in­kė­jai ne­bu­vo lin­kę at­vi­rau­ti, kam ati­da­vė sa­vo bal­są.

Įk­liu­vo „bro­liai dvy­niai“

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Stip­rins pa­jė­gas Po­l i­ci­ja tei­g ia stip­r i­nan­t i sa­vo pa­jė­ gas ar­tė­jant rin­k i­mams į Sei­mą ir jiems vyk­siant sek­ma­die­nį. Po­li­ci­jos įstai­go­se su­da­ry­tos ope­ra­ ty­vi­nės rea­ga­vi­mo ir do­ku­men­ta­vi­ mo gru­pės, ku­rios per rin­ki­mus ren­ ka in­for­ma­ci­ją, vyk­do tiks­li­nes prie­ mo­nes, kad bū­tų išaiš­kin­ti ban­dy­mai pa­pirk­ti rin­kė­jus ir ki­tos ne­tei­sė­tos as­ me­nų vei­kos, su­si­ju­sios su rin­ki­mais. Tai va­kar pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­ men­tas. Pa­rei­gū­nams nu­ro­dy­ta ne­ del­siant rea­guo­ti į vie­šo­sios tvar­kos

ir ki­tus tei­sėt­var­kos pa­žei­di­mus bei nu­si­kals­ta­mas vei­kas, su­si­ju­sias su rin­ki­mais, bend­ra­dar­biau­ti su Vals­ty­ bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­ nių pa­da­li­nių pa­rei­gū­nais. Vyks­tant rin­ki­mams po­li­ci­jos pa­tru­lių marš­ru­ tai priar­ti­na­mi prie bal­sa­vi­mo apy­lin­ kių. Jų priei­go­se ir ma­si­nio su­si­bū­ri­ mo vie­to­se dir­ba mak­si­ma­liai pa­di­ din­tos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos. Truk­dy­mas pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se ga­li bū­ti bau­džia­ mas lais­vės atė­mi­mu iki tre­jų me­tų.

lie­tai į teat­rą py­bos, kul­tū­ros ir me­no, švie­ti­mo, kū­no kul­tū­ros ir spor­to, tau­ti­nių bend­ri­jų, bend­ruo­me­nės tel­ki­mo, tu­riz­mo, lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų, moks­lo, tei­sė­sau­gos, prieš­gais­ri­ nės ap­sau­gos, pa­ra­mos, lab­da­ros, ap­lin­kos ap­sau­gos, pa­slau­gų, tarp­ tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir sa­vi­ val­dos po­li­ti­kos bei ad­mi­nist­ra­vi­ mo sri­ty­se. Kan­di­da­tus į ap­do­va­no­ji­mus ga­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

li teik­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­ bės ins­ti­tu­ci­jų, įstai­gų, įmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų, sa­vi­val­dy­bės de­par­ ta­men­tų va­do­vai, taip pat bend­ ruo­me­nės, pa­vie­niai gy­ven­to­jai. As­me­nys ap­do­va­no­ja­mi už pui­ kius dar­bo re­zul­ta­tus, dar­bo ir as­ me­ni­nių ju­bi­lie­jų pro­go­mis ar­ba už ypa­tin­gos svar­bos vien­kar­ti­nius nuo­pel­nus Vil­niaus mies­tui. VD inf.

Pir­ma­die­nio nak­tį Me­di­nin­kų ke­ lio po­ste vie­nas po ki­to su­lai­ky­ti du bal­ta­ru­sių vai­ruo­ja­mi kro­vi­ni­ niai vil­ki­kai, ku­riais į Lie­tu­vą mė­ gin­ta įvež­ti 300 tūkst. li­tų ver­tės ci­ga­re­čių kont­ra­ban­dą.

Kaip pra­ne­šė mui­ti­nės de­par­ta­ men­tas, apie 2 val. į Me­di­nin­kų ke­lio po­stą iš Bal­ta­ru­si­jos at­va­ žia­vęs kro­vi­ni­nis vil­ki­kas MAN, vai­ruo­ja­mas mi­nė­tos ša­lies pi­lie­ čio Y.H., mui­ti­nės pa­rei­gū­nų bu­ vo su­stab­dy­tas pa­tik­rin­ti. Pusp­rie­ka­bės grin­dy­se ras­ta įreng­ta slėp­tu­vė, jo­je ap­tik­ta 21 144 pa­ ke­liai ci­ga­re­čių su bal­ta­ru­siš­ko­ mis ban­de­ro­lė­mis. Po po­ros va­lan­dų į Me­di­nin­ kų ke­lio po­stą at­va­žia­vo pir­mo­jo vil­ki­ko „bro­lis dvy­nys“ – taip pat ma­ši­na MAN, ją vai­ra­vo taip pat Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis A.H. Pa­tik­ri­nus šio vil­ki­ko pusp­rie­ ka­bės grin­dis, jo­se ap­tik­ta ko­ne iden­tiš­ka kont­ra­ban­dos siun­ta – 21 028 pa­ke­liai ne­le­ga­lių rū­ka­lų „West“ ir „Pall Mall“. Iš vi­so vos per po­rą va­lan­dų mui­ti­nin­kai tą nak­tį Me­di­nin­ kų ke­lio po­ste su­lai­kė du vil­ki­kus

su 300 tūkst. li­tų ver­tės ci­ga­re­čių kont­ra­ban­da. Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos Vil­niaus sky­riu­je pra­dė­tas iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas dėl kont­ra­ban­dos, kė­si­ni­mo­si pa­da­ry­ti nu­si­kals­ta­ mą vei­ką ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo

ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­ kė­mis. Abu vil­ki­kų vai­ruo­to­jai su­ lai­ky­ti dviem pa­roms. Ant­ra­die­nį Vil­niaus mies­to 2-ojo apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu jie suim­ti dvi­ de­šim­čiai pa­rų. VD, BNS inf.

„„Slėp­tu­vė: rū­ka­lus bu­vo ban­do­ma vež­ti su­ki­šus į prie­ka­bos grin­dis. Mui­ti­nės nuo­tr.


4

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

Lietuva

Grąžin­ki­me mūsų vals­ty­bei jos Vy­tau­tas Alek­sas La­zin­ka Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos (LŽP) Vil­niaus sky­riaus pir­mi­nin­kas, Šeš­kinės rin­kimų apy­gar­da

L

ie­tu­va 1990 m. vėl ta­po ne­ prik­lau­so­ma, ke­lią į lais­ vę skynė Sąjūdis, ta­čiau jam pri­trūko ryž­to ženg­ ti le­miamą žingsnį – su­sie­ti mūsų Laisvę su mūsų gar­bin­ga praei­ti­mi. Vals­tybė pra­dėta sta­ty­ti ne­grąži­ nus jos is­to­ri­nių sim­bo­lių – vėlia­ vos, gar­bin­go­mis tra­di­ci­jo­mis ir LDK sta­tu­tais grįstos Kons­ti­tu­ci­ jos. Šian­dien ma­to­me, kur tai ve­ da. Sup­ran­ta­me, kad vals­tybė be sa­vo sim­bo­lių – kaip na­mas be pa­ matų. Domė­ji­ma­sis Lie­tu­vos praei­ti­mi, nu­si­vy­li­mas tra­di­cinė­mis, viena kitą prie vald­žios lo­vio kei­čian­čio­ Indrė Jan­kaus­kienė

An­ta­kal­nio rin­kimų apy­gar­da

E

su duk­ra, ma­ma, žmo­na. Ir ma­tau pro­blemą, ku­rią rei­kia es­ka­luo­ti. Šei­ma – tai mūsų tau­tos pa­grin­das, nes būtent čia for­muo­ja­mos mūsų tra­di­ci­jos, kultū­ra bei as­mens mo­ ralė. Po­li­ti­kai pri­pra­ti­no rinkė­jus prie di­de­lių, bet taip ir ne­įgy­ven­ dintų pa­žadų, dėl to pi­lie­čiai pra­ ra­do pa­si­tikė­jimą vald­žia. Ma­nau, ge­rovės rei­kia siek­ti ma­žais žings­ne­liais ir vi­siems kar­tu. Leis­ki­ me pi­lie­čiams dau­giau da­ly­vau­ti po­ li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, iš­sa­kant nuo­ monę re­fe­ren­dumų prin­ci­pais. Ar ži­no­te, kad tik ką gimęs kūdi­kis sko­lin­gas vals­ty­bei 12 tūkst. litų. Ma­nau, kad įsta­ty­mai, su­sie­ti su so­cia­linė­mis ga­ran­ti­jo­mis, turėtų turė­ti il­ga­metį sta­bi­lumą. Tėvystės

mis par­ti­jo­mis ir at­vedė mano ko­ mandą į Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos gre­tas. Dirbau su įvai­riais vald­žio­ je bu­vu­siais žmonė­mis. Ga­liau­siai su­pra­tau, kad tra­di­cinės par­ti­jos iš­si­gimė. Ne pirmą dieną esu po­li­ti­ko­je. Te­ko ją ma­ty­ti ir iš vi­daus, ir iš išo­ rės. Par­ti­jos, va­di­nan­čios sa­ve tra­ di­cinė­mis, skel­bia vie­na, da­ro ki­ ta, o iš tiesų tar­nau­ja tam tik­roms fi­nan­sinėms gru­puotėms. Jos ta­ po už­da­ros ir ne­no­ri įsi­leis­ti naujų žmonių, naujų idėjų. Jo­se su­si­kūrė pui­kus pro­pa­gan­di­nis apa­ra­tas, bet jos ne­be­tu­ri jo­kios ideo­lo­gi­jos. Vie­ni­ja par­ti­jas tik vie­na – fi­nan­si­ nis in­te­re­sas. Su­si­kūru­si Lie­tu­vos žmo­nių par­ ti­ja įžiebė viltį. Žmo­nes pa­traukė net ne pro­gra­mi­niai or­ga­ni­za­ci­jos įsta­tai, bet vie­no iš įkūrėjų – Vla­

di­mi­ro Ro­ma­no­vo as­me­nybė. Jis daug pa­siekė gy­ve­ni­me, su­ kūrė ga­lingą im­pe­riją. Tai žmo­gus, daug duo­dan­tis ir in­ves­tuo­jan­tis į Lie­tu­vos sportą, skiriantis did­žiu­ lius pi­ni­gus, kad liktų „Žal­gi­ris“ – Lie­tu­vos sim­bo­lis. Jis in­ves­tuo­ ja daug į kultūrą ir do­mi­si Lie­tu­vos is­to­ri­ja. Tai žmo­gus, ku­ris nein­ves­ tuo­ja į jach­tas ar pra­ban­gius au­to­ mo­bi­lius, jam kur kas la­biau rūpi me­nas ir ne­sens­tan­čios ver­tybės. Esu so­cial­li­be­ra­las ir pa­si­sa­ kau už at­sa­kingą laisvę. O V.Ro­ ma­no­vas ne žod­žiais, ne lo­zun­ gais, o dar­bais įrodė sa­vo tiks­lus. Tai yra pa­grin­di­nis mūsų pa­na­šu­ mas, ir todėl aš bei ma­no bend­ra­ žy­giai esa­me Lie­tu­vos žmo­nių par­ ti­jos gre­to­se. Būda­mas LŽP tikiuosi drau­ge su bend­ra­min­čiais kur­ti rimtą jėgą ir

at­svarą su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sioms tra­di­cinėms par­ti­joms. Aki­ra­ty­je taip pat at­si­dūrė su­pu­vu­si tei­sinė sis­te­ma, mo­ra­lu­mo trūku­mas prii­ mant įsta­ty­mus. Atk­reipiau dėmesį ir į vieną did­žiau­sių ko­rup­ci­jos liz­ dų – sa­vi­val­dy­bes. Mes už tai, kad Sei­mo na­ riai dirbtų mies­to ta­rybų prin­ci­ pu. Kiek­vie­nas eitų į sa­vo darbą, o į Seimą su­si­rinktų tik per se­si­ jas. Be to, rei­kia su­stip­rin­ti pre­zi­ den­to ins­ti­tu­ciją, nes prezidentas yra ren­ka­mas vi­suo­ti­niu bal­sa­vi­ mu. Sa­vi­val­dybė­se ir­gi turėtų bū­ ti po­ky­čių. Me­ras turėtų būti ren­ ka­mas ir at­šau­kia­mas pre­zi­den­to tei­ki­mu, nes šiuo me­tu ma­to­me pa­ra­dok­sa­lią si­tua­ciją, kai su­si­ komp­ro­m i­tavę miestų va­d o­vai sėkmin­gai ei­na pa­rei­gas ir nie­kas ne­ga­li jų pa­ša­lin­ti.

pa­šal­pos pir­mus me­tus turėtų su­ da­ry­ti 100 pro­c. at­ly­gi­ni­mo, ant­rus me­tus – 50 pro­c., kol at­ža­la turės ga­li­mybę ei­ti į lop­šelį-dar­želį. Ki­tas ak­tua­lus klau­si­mas – švie­ ti­mas. La­bai gai­la, kad ma­žuo­se ra­jo­nuo­se už­da­ro­mos mo­kyk­los. Skir­tin­gai nei ki­to­se ša­ly­se, kur būtent į ma­žas gy­ven­vie­tes ski­ria­ mi pa­tys ga­biau­si pe­da­go­gai. Ma­ ny­čiau, kad mo­ki­nio krep­še­lis yra skirs­to­mas nea­dek­va­čiai. Siek­siu, kad vie­nas būre­lis (pa­ si­rink­ti­nai) ne švie­ti­mo įstai­go­ se būtų fi­nan­suo­ja­mas vals­tybės. Taip pat fi­nan­suo­ja­ma ir vie­na sa­ vaitė va­sa­ros sto­vyk­los. Rei­kia, kad švie­ti­mo įstai­go­se būtų pri­va­lo­ma mo­bi­li svei­ka­tos spe­cia­listų, pro­fi­lak­tinė svei­ka­tos prie­žiū­ra du kar­tus per me­tus. Ne ma­žiau svar­bu moks­lo įstai­go­ se skiepyti at­sa­kin­gus ly­ti­nius san­ty­

kius ir vy­riš­kumą bei mo­te­riš­kumą. Esu to­le­ran­tiškų pa­žiūrų, ta­čiau už tra­di­cinę, sveiką ir vi­sa­vertę šeimą. Ma­nau, kad yra ga­baus, darbš­taus jau­ni­mo. Nes­kie­py­ki­me stu­di­juo­ jan­tie­siems komp­lek­so, jog kiek­vie­ nam rei­ka­lin­gas aukš­to­jo dip­lo­mas. Pa­li­ki­me uni­ver­si­te­tus pro­fesū­rai, gai­vin­ki­me Lie­tu­vos eko­no­miką, ska­tin­da­mi pro­fe­si­nes stu­di­jas. Ma­tau klaidą, kai stu­di­juo­jan­tis žmo­gus ne­ga­li re­gist­ruo­tis dar­bo bir­žo­je. Nuo stu­dijų laikų as­muo tu­ ri turė­ti ryšį su darb­da­viu, nes dar­bo bir­ža ne­tu­ri duo­menų apie stu­di­juo­ jan­čius as­me­nis pa­gal sa­vo sri­tis. Reikėtų ska­tin­ti ir lie­tu­viš­ko­ sios pro­duk­ci­jos var­to­jimą: di­din­ti mui­tus ir ma­žin­ti mo­kes­čius. Ne­ ga­ty­viai vei­kia ir žemės par­da­vi­ mas už­sie­nio pi­lie­čiams. Pa­kalbė­ki­me ir apie kitą pro­ blemą – mūsų kultūrą. Grąžin­ki­me

Lie­tu­vos kultū­rai prio­ri­te­tinį sta­ tusą – sie­ki­me, kad būtų grąžin­ tos kūrėjams II laips­nio vals­ty­ binės pen­si­jos. Kūry­binės įmonės tu­ri būti ap­mo­kes­ti­na­mos tik ta­ da, kai jos tu­ri pel­no. Ne vi­sas me­ nas šian­dien ko­mer­ci­nis, liūd­na, kad da­lis jo tam­pa ko­mer­ci­nis jau po me­ni­nin­ko mir­ties. Ne ma­žiau svar­bu ir mūsų sen­ jo­rai. Grąžin­ki­me žmonėms jų už­ dirb­tas pen­si­jas. Esu už žmo­nių su fi­zi­ne ne­ga­lia di­desnę in­teg­ra­ciją į vi­suo­menę ir siū­lau įkur­ti dau­giau jiems pri­tai­kytų švie­ti­mo įstaigų bei spor­to pa­talpų. Būtų pa­gir­ti­ na, jei­gu darb­da­viai su­teiktų ga­ li­mybę žmonėms su fi­zi­ne ne­ga­lia dirb­ti na­muo­se, įve­dus va­lan­dinę dar­bo ap­skaitą. Ger­bia­mie­ji, iš­girs­ki­me! Žmo­gus daug ką ga­li pa­da­ry­ti pa­ts – vald­žia tu­ri jam ne­truk­dy­ti.

„„Palydos: antradienį vakare sostinėje Lietuvos žmonių partija drauge su neabejingais piliečiais laidojo korupciją.


5

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

Lietuva

istorinius sim­bo­lius Ro­ber­tas Pranckū­nas

Naujosios Vilnios rinkimų apy­gar­da

G

rąžin­ki­me Nau­ja­jai Vil­niai bu­vu­sią mies­to šlovę. Nau­jo­ji Vil­nia XX a.pr. bu­vo tre­čias mies­tas Lie­ tu­vo­je pa­gal ga­my­bos pra­monę. Ta­d a mies­te­ly­je bu­vo 500 na­ mų, per 10 000 gy­ven­tojų. 3 ga­ myk­los, 2 fab­ri­kai, malū­nas, ge­ le­ž in­ke­l io de­pas, 120 smul­k ių dirb­t u­v ių ir krau­t uvė­l ių. Bu­vo ga­mi­na­mi vi­so­je Ru­si­jo­je garsūs dal­giai, va­di­na­mi li­tov­ko­mis. Jie iki šiol tu­ri gerą vardą ir Ru­si­jo­ je, ir ki­to­se NVS vals­tybė­se. Dar anks­čiau, XV–XVI a., Puč­ko­riuo­ se bu­vo ga­mi­na­mos pa­tran­kos vi­ sai LDK. Kodėl gi vėl ne­pa­vertus Nau­jo­sios Vil­nios lais­vąja eko­no­

Si­gi­tas Vaiš­no­ras

Lazdynų rinkimų apy­gar­da

S

ąskai­tos už šil­dymą, ko ge­ ro, ak­tua­liau­sia rudens– žiemos se­zo­no te­ma. Kas­ met jos au­ga, kas­met mes vis la­biau skai­čiuo­ja­me šei­mos pi­ ni­gus, ver­žiamės dir­žus ir vis vien mo­ka­me, mai­ti­na­mi vald­žios pa­ ža­dais apie pi­gesnį bio­kurą, nau­ jus ka­ti­lus, re­no­va­ciją. Mo­ka­me ir ne­sup­ran­ta­me, kad vald­žios lūpo­ mis kal­ba ne kas ki­tas, o ši­lu­mos par­davė­jai, ku­riems vi­siš­kai nerū­ pi nei re­no­vuo­ti na­mai, nei pi­ges­ nis ku­ras. Jiems rūpi tik vie­na – pel­nas. Esu pir­miau­sia ne po­li­ti­kas, bet spe­cia­lis­tas. Būdamas Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos at­sto­vas, į Seimą ei­nu ve­damas vie­no tiks­lo – su­ tram­dy­ti ši­lu­mi­ninkų go­dumą ir priim­ti įsta­ty­mus, ku­rie nu­lemtų palyginti pi­gių, bet efek­ty­vių ši­lu­

mi­ne zo­na, negrąžinus bu­vu­sios di­dingos šlovės? At­gai­vin­ti ga­mybą bu­vo ban­do­ ma įvai­riais lai­ko­tar­piais, ta­čiau šis pro­ce­sas dėl įvai­rių prie­žas­čių ne­ju­da iš vie­tos. Šiuo me­tu Nau­ jo­jo­je Vil­nio­je yra vers­lo in­ku­ba­ to­rius, ku­rio steigė­jai yra mies­ to sa­vi­val­dybė. Ja­me yra įsikūrę ne­ma­žai smul­kių vers­lo įmo­nių, ta­čiau ir šį centrą mėgi­na­ma su­ nai­kin­ti. Įsta­tymų spra­gos ir ko­ rum­puo­ta val­di­nin­ki­ja įvai­riais būdais truk­do at­kūri­mo pro­ce­ sus. Siek­siu, kad būtų įgy­ven­din­tas smul­kio­jo vers­lo ska­ti­ni­mo pa­ vyz­dys, eg­zis­tuo­jan­tis Ja­po­ni­jo­je – ten mo­kes­čių naš­ta vers­li­nin­kui ten­ka, kai jis gau­na tam tikrą pel­ ną. Taip pat Nau­jo­jo­je Vil­nio­je bus

at­gai­vin­ta pro­fil­ i­nių vamzd­žių ga­ my­ba, pri­si­dėsian­ti ku­riant nau­jas dar­bo vie­tas. Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos pro­ gra­mo­je yra įra­šy­tos nuo­sta­tos, ku­rios ak­cen­tuo­ja spor­to ir jau­ni­ mo užim­tu­mo svarbą. Ats­to­vau­da­mas jūsų in­te­re­sams Sei­me, ži­nau būdų, kaip Nau­jo­ jo­je Vil­nio­je at­gai­vin­ti ga­mybą ir išspręs­ti jau­ni­mo užim­tu­mo pro­ ble­mas. Ga­li­ma daug kalbė­ti apie įvai­rias bu­vu­sio di­din­go pra­monės ir ga­ my­bos cent­ro opias šių dienų pro­ ble­mas, todėl ma­no tiks­las yra su­ bur­ti ra­jo­no vi­suo­menę, api­brėžti veiksmų planą ir kar­tu dirb­ti sa­vo bend­ruo­menės la­bui. Ši­lu­mos ūkį val­dy­ki­me pro­tin­ gai!

mos tau­py­mo prie­mo­nių įgy­ven­ di­nimą. Ne­su po­pu­lis­tas ir ne­ža­du to, ko ne­ga­liu pa­da­ry­ti. Bet no­riu pa­si­ da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi. Dar­bo tiks­ lais daž­nai ten­ka lan­ky­tis Lat­vi­ jo­je, domė­t is kai­mynų ši­l u­m os ūkiu. Tai, ką ma­tau, yra ne­įkai­no­ ja­ma pa­tir­tis, ku­ria tie­siog pri­va­ lo­me pa­si­nau­do­ti. Ir kal­bu ne tik apie dau­gybę re­no­vuotų dau­gia­ bu­čių. Kal­bu apie efek­ty­vią ši­lu­ mos kont­rolės sis­temą, ne­prik­ lau­somą nuo ši­l u­m os tiekėjų. Būtent jos die­gi­mas yra būti­nas Lie­tu­vai. Šiuo me­tu ši­lu­mi­nin­kai nu­ skai­to skai­tik­lių duo­me­nis nuo­ to­li­niu būdu ir taip pat nuo­to­ li­niu būdu kont­ro­liuo­ja ši­lu­mos tie­kimą. Sup­ran­tu jų norą dau­ giau už­dirb­ti, bet ne­ga­li­me skur­ din­ti šimtų tūkstan­čių gy­ven­tojų, kad lobtų vie­nas mo­no­po­li­nin­kas. Efek­ty­vi ši­lu­mos skirs­ty­mo sis­te­

ma, vei­kian­ti Lat­vi­jo­je, pri­klau­so ne nuo par­davė­jo už­gai­dos, o nuo dau­gybės da­vik­lių, su­mon­tuotų dau­gia­bu­ty­je ir per­duo­dan­čių in­ for­ma­ciją kom­piu­te­riui, ku­ris ir re­gu­liuo­ja tem­pe­ratūrą. Be to, ji leid­žia kiek­vie­nam gy­ven­to­jui pri­ si­jung­ti, pa­žiūrė­ti sta­tis­tiką, pa­ ma­ty­ti, ka­da ir kiek laips­nių bu­vo lau­ke, koks bu­vo vėjo stip­ru­mas, drėgmė ir kiek tuo me­tu bu­vo tie­ kia­ma ši­lu­mos. Prak­ti­ka pa­rodė, kad Lat­vi­jo­je vei­kian­ti sis­te­ma lei­do su­ma­žin­ti ši­lu­mos išš­vais­tymą net 30 pro­c. ir su­vie­no­din­ti tem­pe­ratūrą vi­suo­ se bu­tuo­se. Kai diegė­me šią sis­temą Lat­vi­ jo­je, taip pat su­laukė­me ši­lu­mi­ ninkų trukd­žių, ta­čiau įsta­ty­mai ne­leidžia jiems prie­šin­tis ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mui. Prie­mo­nių tau­py­ti ši­lumą ir pi­ni­gus yra. Te­ rei­kia uždė­ti mo­no­po­li­nin­kams įsta­tymų apy­nasrį.

Ro­ber­tas Kas­pe­ro­vi­čius

Naujamiesčio rin­kimų apygarda

G

y­ve­na­me ir dir­ba­me Lie­ tu­vo­je, nes ji – mūsų tė­ vynė. Lie­tu­va nuo pat Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ ni­gaikš­tystės laikų did­žia­vo­si sa­ vo to­le­ran­ci­ja. Čia su­gy­ve­no ir kar­tu kūrė dau­gybė tautų – lie­ tu­viai, ru­sai, len­kai, bal­ta­ru­siai, uk­rai­nie­čiai. Jie iš­pa­ži­no skir­tin­ gus tikė­ji­mus, kalbė­jo skir­tin­

go­mis kal­bo­mis, bet juos vie­ni­jo meilė tėvy­nei. Čia glūdėjo Lie­tu­ vos stip­rybė. Šian­dien Lie­tu­va – ge­ro­kai ma­ žesnė ne­gu praei­ty­je. Todėl tu­ ri­me ypač bran­gin­ti ją ir visų jos pi­lie­čių įdirbį. Pri­si­min­da­mi pra­ eitį, tu­ri­me kur­ti ateitį. Ne pjau­tis tar­pu­sa­vy­je, o dirb­ti ran­ka ran­kon. Len­kas ir lie­tu­vis, ru­sas ir uk­rai­ nie­tis. Būdamas Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos kan­di­da­tas į Seimą, esu įsi­ti­kinęs, kad kiek­vie­nas Lie­tu­ vos pi­lie­tis, ne­prik­lau­so­mai nuo tau­tybės, my­li sa­vo tėvynę ir dir­ ba jai. Mano tiks­l as – su­telk­t i šiuos žmo­n es ir pa­ro­d y­t i, kad vi­ si drau­ge mes ga­l i­m e pa­d a­ry­t i daug dau­giau. Ne­ga­li­ma skirs­ty­ti žmo­nių į lie­tu­vius ir ne­lie­tu­vius, nes vi­si mes žmonės ir vi­si gy­ve­ na­me sa­vo žemė­je. Lie­tu­vo­je gy­ve­na ne tik lie­tu­ viai, bet ir kitų tau­ty­bių žmonės. Jie kal­ba, mo­ko­si sa­vo gim­to­sio­ mis kal­bo­mis. Yra da­ly­kas, ku­ris juos vie­ni­ja: jie dir­ba, my­li, gim­ do, sta­to ir sva­jo­ja apie sa­vo tė­ vynės ge­rovę. Svar­bu ne tau­tybė, o tai, kaip mes puo­selė­ja­me sa­vo ša­lies tra­di­ci­jas. Her­ber­tas Wel­ sas yra pa­sakęs, kad mūsų tik­ro­ ji tau­tybė – žmo­ni­ja. Ne­pa­mirš­ ki­me to!

Re­mi­gi­jus Sa­ba­liaus­kas Žirmūnų rin­kimų apy­gar­da

K

ol emig­ra­ci­jos iš Lie­tu­ vos mas­tai ne­mažė­ja, o vis dau­giau moks­lus už­ sie­ny­je pa­si­rin­ku­sio jau­ ni­mo lie­ka gy­ven­ti juos pri­glau­ du­sio­je ša­ly­je, dėmesį pa­trau­kia ki­taip mąstan­tys žmonės. De­vy­ ne­rius me­tus Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se gy­venęs, mokę­sis ir pres­ti­ži­nia­me Os­ti­no uni­ver­si­te­te mu­zi­kos moks­ lų dak­ta­ro laipsnį įgijęs, sa­vo ateitį sie­ju tik su gim­tuo­ju kraš­tu. Prieš me­tus su­grįžęs į tėvynę, ta­pau Na­cio­na­linės M.K.Čiur­lio­nio me­ nų mo­kyk­los dėsty­to­ju, pra­dėjau va­do­vau­ti menų va­dy­bos įstai­gai „Ge­nius Arts“. Gy­ven­d a­m as už At­l an­to pa­ ju­tau, kaip svar­bu jaus­ti ryšį su sa­vo ša­li­mi, su­pra­tau, kad man rūpi, ko­kiu ke­liu žen­gia Lie­tu­ va. Ame­ri­ko­je su­kauptą pe­da­go­ ginę pa­tirtį tai­kau dirb­da­mas su mūsų ša­lies jau­ni­mu, esu ak­ty­ vus vi­suo­me­ni­nių pro­jektų or­ga­ ni­za­to­rius, pats kon­cer­tuo­ju tiek gim­tinė­je, tiek už­sie­nio ša­ly­se – esu dip­lo­muo­tas pia­nis­tas ir dai­ ni­n in­kas ba­r i­to­n as. Į Lie­t u­vos Res­pub­li­kos Seimą kan­di­da­tuo­ ju, nes no­riu pri­si­dėti prie mū­ sų ša­lies kultū­ros ir me­no plėto­ ji­mo, kitų na­cio­na­li­nių ver­ty­bių puo­selė­ji­mo. Tapęs Sei­mo na­riu siek­čiau ini­ci­juo­ti po­ky­čius, ku­ rie yra būti­ni da­bar­ti­nei stag­na­ ciš­kai mūsų ša­lies kultū­ros po­ li­ti­kai iš­ju­din­ti, steng­čiau­si, kad Lie­tu­vos kultū­rai, aukš­ta­jam me­ nui at­sto­vau­jan­tiems žmonėms, ypač atei­ties kar­tas ug­dan­tiems Lie­tu­vos pe­da­go­gams būtų tin­ ka­mai at­ly­gi­na­ma už jų nuo­širdų darbą. Net­r u­k us vil­n ie­č iai galės mėgau­tis pir­mai­siais ryš­kiai pa­ ste­b i­m ais mano dar­b o vai­s iais. Še­šis spa­lio ir lapk­ri­čio sa­vait­ga­ lio va­karus sos­tinės gy­ven­to­jus į kon­certų sa­l es kvies Vil­n iaus se­na­mies­čio mu­zi­kos fes­ti­va­lis, ku­rio pa­grin­di­nis or­ga­ni­za­to­rius ir yra mano va­do­vau­ja­ma įstai­ ga „Ge­nius Arts“. Or­ga­ni­za­ci­nio dar­bo įgūdžiai – tai sa­vybė, ku­ rią pui­kiai pri­tai­kyčiau, jei bū­ čiau iš­rink­tas į Lie­tu­vos Res­pub­ li­kos Seimą. Spa­lio 14 d. atei­ki­te į rin­kimų apy­linkę ir bal­suo­ki­te už Lie­tu­vos ateitį!

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos žmonių partijos rinkimų sąskaitos. Užs. 1031123


6

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Rin­ki­mų pro­gra­mos: švie­ti­mas

A

r­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams dien­raš­ tis su­pa­žin­di­na skai­ty­to­jus su juo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų pro­gra­mi­nė­ mis nuo­sta­to­mis svar­biau­siais klau­ si­mais. Šį­kart – apie švie­ti­mą. Par­ti­jos pa­tei­ kia­mos pa­gal jų ei­lę bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je. 1. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis

Lau­kiant ste­buk­lo

Mū­sų tiks­las – už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką švie­ti­ mą vi­sų am­žiaus gru­pių žmo­nėms. Švie­ti­mo sis­te­ma ug­dys pi­lie­tį, lais­vą rink­tis ir drau­ge su­vo­kian­tį at­sa­ko­my­bę už sa­ve, sa­vo šei­mą, sa­vo bend­ruo­me­nę, sa­vo kraš­tą. Įt­vir­tin­si­me aukš­to­jo moks­lo re­for­mos tęs­ti­nu­mą ir stu­ di­jų fi­nan­sa­vi­mą, grįs­tą krep­še­lio prin­ci­pu. 2. Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

a­bai­gos pra­d žia: va­kar pra­si­dė­ jus išanks­ti­niam bal­sa­vi­mui, rin­ ki­mų ma­ra­to­no fi­n i­š as pa­s i­da­ rė ran­ka pa­sie­k ia­mas. Ry­toj vie­ šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dys pa­sku­t i­nės po­l i­ ti­nės rek­la­mos, šeš­ta­d ie­n į vi­si ga­lė­si­me skir­t i pa­sku­t i­n iams ap­mąs­t y­mams, kam ati­duo­t i sa­vo bal­są. Na, bent jau teo­r iš­kai. Juk pra­k tiš­kai ti­k i­my­bė, kad sek­ma­d ie­n į gau­siais bū­r iais pa­t rauk­si­me į sa­vas apy­ lin­kes, – ne di­des­nė už vil­t į dar šie­met su­ lauk­ti bo­bų va­sa­ros.

Mū­sų pa­sy­vu­mas per rin­ki­ mus ne­si­ski­ria nuo ten­den­ ci­jos Va­ka­ruo­se. Ne­sis­ki­ria ir prie­žas­tis: kal­čiau­si pa­tys po­ li­ti­kai. Per pa­sta­r uo­sius Sei­mo rin­k i­mus pi­l ie­t i­ nę pa­rei­gą at­l i­ko maž­daug 4 iš 10. Li­ku­sie­ ji ra­do įdo­mes­nių už­siė­mi­mų ar­ba tei­si­no­ si įvai­r iau­siais ar­g u­men­tais. „Ne­bal­suo­ju, nes...“ – sa­k i­n io tę­si­n į pa­sy­v ie­ji pa­pras­tai pra­tę­sia pri­k lau­so­mai nuo sa­vo pla­nų, sa­ vi­jau­tos, oro rin­ki­mų die­ną, sa­vo bend­ruo­ me­niš­ku­mo laips­nio. „Ne­tu­riu lai­ko gi­lin­tis į par­ti­jų pro­gra­mas“, „Vi­si jie su­kčiai“, „Ma­no bal­sas nie­ko ne­pa­keis“, „Pui­k iai ži­nau po­li­ ti­nės evo­liu­ci­jos dės­nius: vi­si maiš­ti­nin­kai virs­ta dra­ko­nais“ ir t. t. Taip ma­nan­čių žmo­n ių au­sų ne­pa­sie­k ia nei mo­sa­vi­mas pa­trio­tiz­mo kor­ta, nei ape­ lia­vi­mas į pi­l ie­tiš­ku­mą bei są­ž i­nę. Mū­sų pa­sy­vu­mas per rin­k i­mus ne­si­ski­ria nuo ten­den­ci­jos Va­ka­r uo­se. Ne­sis­k i­r ia ir prie­žas­tis: kal­čiau­si pa­tys po­li­ti­kai. Sup­ra­ tę, kad sa­vo įvaiz­d žiu ar šo­k iais leng­viau­ sia su­ža­vė­ti rin­kė­jus, o rin­k i­mų pro­g ra­ma – tik gro­ž i­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nys, ku­rio vi­ si he­ro­jai ir įvy­k iai ne­tu­ri nie­ko bend­ra su rea­ly­be, jie at­gra­sė ne­men­ką da­lį po­ten­cia­ lių rin­kė­jų. Ir anaip­tol ne run­ke­lių ar bam­ ba­li­nių. Jei 8 iš 10 Lie­tu­vos pi­l ie­čių ne­pa­si­t i­k i Sei­ mu, ar ver­ta ti­kė­tis, kad vi­siems stai­ga su­ skaus gal­vą dėl to, kas mins par­la­men­to slenks­t į ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus? Pir­ma­die­nį, kai ži­no­si­me ne tik nu­ga­lė­tuo­ sius, nu­ga­lė­to­jus, bet ir apy­t iks­l į bal­sa­v u­ sių­jų pro­cen­tą, su­lauk­si­me ir tra­di­ci­nių de­ ba­tų dėl rin­kė­jų pa­sy­vu­mo. Pri­va­lo­mo bal­ sa­vi­mo ša­li­nin­kai dis­ku­tuos su pa­si­ren­ka­ mo­sios de­mok­ra­ti­jos gy­nė­jais. Kon­sen­su­ sas ne­bus pa­siek­tas, to­dėl ak­ty­vių pi­lie­čių ne­pa­dau­gės ir iki 2016-ųjų. Ne­bent... Ne­bent įvyk­t ų ste­buk­las – maiš­ ti­nin­kai pa­si­prie­šin­tų po­li­ti­nės evo­liu­ci­jos dės­niams ir šį­kart ne­virs­tų dra­ko­nais.

Švie­ti­mas tu­ri bū­ti priei­na­mas įvai­raus am­ žiaus ir fi­nan­si­nės pa­dė­ties Res­pub­li­kos pi­ lie­čiams bei jų vai­kams. Siek­si­me vi­siems pi­ lie­čiams su­teik­ti ga­li­my­bę įgy­ti šiuo­lai­kiš­ka me­to­di­ka pa­rem­tą pra­di­nį, pa­grin­di­nį, vi­du­ ri­nį, pro­fe­si­nį ir aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­ la­vi­ni­mą.

bū­tų at­si­sa­ky­ta stu­di­jų krep­še­lių me­to­di­kos, ją keis­ti vals­ty­bės už­sa­ky­mu rei­ka­lin­giems spe­cia­lis­tams pa­reng­ti. 9. Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja

At­sig­rę­ši­me į tau­ti­nės mo­kyk­los kon­cep­ci­ ją, ku­riant sa­vi­tas ir uni­ka­lias, vals­ty­bės pa­ si­di­džia­vi­mu ir pa­trio­tiz­mu pa­grįs­tas vi­du­ri­ nio moks­lo pro­gra­mas. Op­ti­mi­zuo­si­me ša­lies uni­ver­si­te­tų skai­čių – stip­riuo­sius pa­lik­si­me, o ki­tus re­for­muo­si­me. 10. Na­cio­na­li­nis su­si­vie­ni­ji­mas „Už Lie­tu­vą Lie­tu­vo­je“ (Lie­tu­vos cent­ro par­ti­jos, Lie­tu­ vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­gos, Tau­ti­nin­kų są­jun­gos ir Tau­tos vie­ny­bės są­jun­gos koa­ li­ci­ja)

Švie­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo sri­ ty­je di­di­na­mas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ ri­jos vaid­muo. Tau­tiš­ku­mas ir pi­lie­tiš­ku­mas – dar­ni vi­su­ma. Tau­ti­nis (et­no­kul­tū­ri­nis) ir pi­lie­ti­nis ug­dy­mas – pri­va­lo­ma dis­cip­li­na. Ne­ma­žin­si­me kai­mo mo­kyk­lų skai­čiaus. Ge­ rai be­si­mo­kan­tiems už­tik­rin­si­me ne­mo­ka­mą aukš­tą­jį moks­lą.

3. Dar­bo par­ti­ja

Pa­reng­ti švie­ti­mo stra­te­gi­ją; nu­sta­ty­ti tin­ ka­mą mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų mo­kė­ji­mo tvar­ ką; at­si­sa­ky­ti vi­suo­ti­nio mo­ki­nio krep­še­lio ir stu­di­jų krep­še­lio fi­nan­sa­vi­mo; ska­tin­ti įmo­ nių in­ves­ti­ci­jas į pro­fe­si­nį mo­ky­mą; ga­ran­ tuo­ti Kons­ti­tu­ci­jos lai­duo­ja­mą aukš­to­sios mo­kyk­los au­to­no­mi­ją. 4. De­mok­ra­ti­nė dar­bo ir vie­ny­bės par­ti­ja

At­sa­ky­mų ne­pa­tei­kė.

11. Krikš­čio­nių par­ti­ja

Iš­lai­ky­da­mi tau­ti­nį mo­kyk­los sa­vi­tu­mą, pa­ brėž­da­mi do­ro­vi­nio, pi­lie­ti­nio ir pa­trio­ti­ nio auk­lė­ji­mo svar­bą, siek­si­me in­teg­ruo­tis į ES ša­lių švie­ti­mo erd­vę ir pe­rim­ti iš­si­vys­ čiu­sio­se vals­ty­bė­se pa­si­tei­si­nu­sius mo­kyk­lų mo­de­lius bei mo­ky­mo pro­gra­mas. Ge­rai be­ si­mo­kan­tiems aukš­tų­jų mokyklų stu­den­tams moks­las tu­ri iš­lik­ti ne­mo­ka­mas.

13. So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas

Už­tik­rin­ti, kad vi­du­ri­nis iš­si­la­vi­ni­mas bū­tų pri­va­lo­mas, o aukš­ta­sis (vals­ty­bi­nis) – ne­mo­ ka­mas; siek­si­me už­tik­rin­ti švie­ti­mo ir moks­lo de­mok­ra­tiš­ku­mą, ma­siš­ku­mą ir priei­na­mu­ mą vi­siems vi­suo­me­nės sluoks­niams; at­si­sa­ ky­ti mo­ki­nio krep­še­lio prin­ci­po; įves­ti ga­ran­ tuo­to įdar­bi­ni­mo po stu­di­jų sis­te­mą. 14. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga

Siek­si­me, kad bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los pro­gra­mo­je bū­tų dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma so­cia­li­niams įgū­džiams for­muo­ti. Siek­si­me vi­du­ri­nio mo­ky­mo­si pro­ce­so uni­ver­sa­li­za­ ci­jos, ne­ska­tin­si­me pro­fi­lia­vi­mo. Di­din­si­me vers­lo ir vals­ty­bės są­vei­ką, kad bū­tų pa­ruoš­ ti aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos, rin­kos po­rei­kius ati­ tin­kan­tys spe­cia­lis­tai, ku­rie tu­rė­tų ga­li­my­bę Lie­tu­vo­je gau­ti de­ra­mas dar­bo są­ly­gas. 15. Par­ti­ja „Jau­no­ji Lie­tu­va“

At­sa­ky­mų ne­pa­tei­kė.

16. Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga

Ly­gios ga­li­my­bės pri­va­lo bū­ti su­da­ry­tos vi­siems gau­ti švie­ti­mo ar ki­tas pa­slau­gas. Aukš­ta­sis moks­las tu­ri bū­ti pa­rem­tas tin­ka­mu fi­nan­sa­vi­ mu moks­li­niams ty­ri­mams, kon­ku­ren­cin­giems aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mams, stu­ di­jų pro­gra­mų plėt­rai ir pri­tai­ky­tas prie glo­ba­ laus kon­ku­ren­ci­nio eko­no­mi­kos po­bū­džio. 17. Emig­ran­tų par­ti­ja

At­sa­ky­mų ne­pa­tei­kė. 18. Po­li­ti­nė par­ti­ja „Są­jun­ga TAIP“

12. Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja 5. Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai

Pe­da­go­go au­to­ri­te­to at­kū­ri­mas. Ko­ky­biš­ ko iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo plėt­ra. Lanks­tes­ nė mo­kyk­lų struk­tū­ra ir val­dy­mas. Žmo­ gų ver­ty­biš­kai ug­dan­ti mo­kyk­la. Pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­der­ni­za­vi­mas. Moks­lo ir stu­di­ jų vie­no­vės bei tarp­tau­tiš­ku­mo ska­ti­ni­mas. Stu­di­jų, moks­lo ir vers­lo par­tne­rys­tės stip­ ri­ni­mas.

Esa­me už vi­siems priei­na­mą ir ko­ky­biš­ką iš­ si­la­vi­ni­mą, švie­ti­mo sis­te­mos mo­der­ni­za­ vi­mą, mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą įdie­gi­mą. Siek­si­me aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bės ir kon­ ku­ren­cin­gu­mo. Kū­ry­bi­nis, ti­ria­ma­sis ir pe­ da­go­gi­nis aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­bas tu­ri bū­ ti ne­prik­lau­so­mas nuo po­li­ti­nės, ideo­lo­gi­nės ir eko­no­mi­nės val­džios.

Ma­žin­da­mi fi­nan­si­nius aukš­to­jo moks­lo sie­ ki­mo bar­je­rus, iš­plė­si­me aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos priei­na­mu­mą vi­soms vi­suo­me­nės gru­pėms. Pas­ko­lų sis­te­mą to­bu­lin­si­me rem­ da­mie­si ge­rą­ja Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pra­kti­ka. Įgy­ven­din­si­me kom­pe­ten­ci­jo­mis grin­džia­mo iš­si­la­vi­ni­mo idė­ją, su­da­ran­čią są­ly­gas in­teg­ ruo­tis į nuo­lat be­si­kei­čian­čią dar­bo rin­ką. VD inf.

6. „Drą­sos ke­lio“ po­li­ti­nė par­ti­ja

Ta­rian­tis su vi­suo­me­ne, mo­ky­to­jų ir moks­li­ nin­kų bend­ruo­me­nė­mis tu­ri bū­ti per­žiū­rė­ta vi­sa švie­ti­mo ir moks­lo sis­te­mos kon­cep­ci­ja. Ji tu­rė­tų su­ba­lan­suo­ti na­cio­na­li­nius, re­gio­ni­ nius (vie­ti­nius), šei­mų ir as­me­ni­nius in­te­re­ sus. Keis­tu­me vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų „krep­še­li­nę“ fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą. 7. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja

At­si­sa­ky­ti mo­ki­nio krep­še­lio fi­nan­sa­vi­mo prin­ci­po. Sus­tab­dy­ti da­bar­ti­nės mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mas pseu­do­re­for­mas ir iš­sau­go­ti ge­rai vei­kian­čią švie­ti­mo sis­te­mą. Ini­ci­juo­ti pro­ fe­si­nių mo­kyk­lų re­for­mą, stip­rin­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir pro­fe­si­nių pra­kti­kų sis­te­mą. 8. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja

Bū­ti­na ko­re­guo­ti bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų re­for­mą taip, kad ne­be­bū­tų dras­ko­mas su­si­ for­ma­vęs tink­las, ska­ti­nan­tis mo­ky­to­jų be­ dar­bių skai­čiaus au­gi­mą, bū­tų iš­sau­go­mos mo­kyk­los kai­mo vie­to­vė­se. Siek­si­me, kad

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Ant­ras kar­tas ne­me­luos? Sei­mui taip ir ne­pri­ta­rus, kad Spe­ cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) va­do­vas Ži­man­tas Pa­ce­vi­čius (nuotr.) bū­tų at­leis­tas, Pre­zi­den­tė va­kar vėl įtei­kė Sei­mui pa­kar­to­ti­ nį pra­šy­mą at­leis­ti STT va­dą. „„Partnerystė: Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nist­rai E.Ma­siu­lis (kai­rė­je) ir A.Ro­nis trans­por­to sfe­ro­je

ma­to ga­li­my­bę ša­lims dirb­ti kar­tu. 

Steigs bend­rą avia­ci­jos įmonę

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Lie­tu­va ir Lat­vi­ja bran­di­na idė­ją atei­ty­je steig­ti bend­rą skrydžių bendrovę ir vys­ty­ti vie­nin­gai dir­ban­čią pa­što bend­ro­vę. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

a.aleksejunaite@diena.lt

Pla­nuo­ja su­vie­ny­ti jė­gas

Klai­pė­do­je va­kar su­si­ti­kę Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nist­ rai Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir Ai­vis Ro­nis ap­ta­rė ga­li­mus bend­rus trans­por­ to pro­jek­tus. „Lie­t u­va ne­t u­r i na­c io­n a­l i­ nio ve­žė­jo, jį įkur­ti bū­tų per­ne­ lyg bran­gu, nes pel­nin­gai veik­lai trūk­tų ke­lei­vių. Es­ti­jos oro li­ni­jų bend­ro­vė iš­gy­ve­na sun­kius lai­kus. Lat­vi­jos skry­džių bend­ro­vė ieš­ ko stra­te­gi­nio in­ves­tuo­to­jo. To­ dėl tam, kad pa­vyk­tų kon­ku­ruo­ ti su di­džių­jų ša­lių ve­žė­jais, bū­tų tiks­lin­ga kur­ti bend­rą Bal­ti­jos ša­ lių oro li­ni­jų bend­ro­vę“, – tei­gė E.Ma­siu­lis. Pa­sak jo, šiuo me­tu vyks­ta po­ li­ti­nio ly­gio dis­ku­si­jos dėl ga­li­ my­bės trims Bal­ti­jos ša­lims ženg­ ti to­kį žings­nį, nors dar 2009 m. to­kia idė­ja bu­vo siū­ly­ta. „Jei bus ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ta, o eks­per­tai

pa­skai­čiuos, ko­kia bū­tų pro­jek­ to eko­no­mi­nė nau­da, to­kią įmo­ nę įsteig­ti ne­bū­tų sun­ku. Ar mes įsi­gy­si­me ak­ci­jų da­lį, ar ki­taip da­ ly­vau­si­me šios bend­ro­vės veik­lo­ je, bus aiš­ku po de­ry­bų“, – kal­bė­ jo E.Ma­siu­lis.

„Bū­tų ga­li­ma steig­ti bend­rą Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­štų įmo­nę. Taip su­rė­mę pe­čius mes ga­lė­tu­me kon­ku­ruo­ti pa­siun­ti­nių ir kur­je­rių pa­slau­gų rin­ko­je. Tai su­stip­rin­tų mū­sų įmo­nių po­zi­ci­jas“, – siū­lė E.Ma­siu­lis.

Paš­tas stip­rins po­zi­ci­jas

Kei­sis in­for­ma­ci­ja

Lat­vi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras A.Ro­nis tvir­ti­no, kad po po­kal­bio Lie­tu­vo­je tu­rė­tų įvyk­ti tri­jų Bal­ti­ jos ša­lių mi­nist­rų su­si­ti­ki­mas. „Trans­por­to sfe­ro­je tu­rė­jo­me daug in­ves­ti­ci­jų. Tu­ri­me Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos pri­ta­ri­mą dėl ge­le­ žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to. O dėl ga­li­my­bių kar­tu dirb­ti avia­ci­ jos ir pa­što sfe­ro­se – mes pa­ste­ bi­me, kad lie­tu­viai nau­do­ja­si mū­ sų skry­džių bend­ro­vės „air­Bal­tic“ pa­slau­go­mis“, – ti­ki­no A.Ro­nis. Dvie­jų ša­lių mi­nist­rai taip pat ap­ta­rė ga­li­my­bes įsteig­ti bend­rą Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­što įmo­ nę, ku­ri teik­tų pa­siun­ti­nių pa­s­ lau­gas.

Kal­bė­da­mi apie eu­ro­pi­nės ge­le­ žin­ke­lio vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ tie­ si­mą, mi­nist­rai ta­rė­si ir apie dvi­ ša­lį ge­le­žin­ke­lių su­si­sie­ki­mą tarp Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Abie­jų ša­lių at­sto­vai svars­tė, kaip Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ge­le­žin­ ke­lių bend­ro­vės ga­lė­tų mo­der­ni­ zuo­ti ruo­žus, pa­si­nau­do­da­mos ES lė­šo­mis. Mi­nist­rai ap­ta­rė ga­li­my­bę keis­ tis in­for­ma­ci­ja dėl tran­zi­ti­nių kro­ vi­nių ga­be­ni­mo. „Lie­tu­va ir Lat­vi­ja tu­ri de­rin­ ti sa­vo veiks­mus tam, kad ga­lė­tu­ me už­tik­rin­ti tiek kon­ku­ren­cin­gą, tiek pel­nin­gą tran­zi­tą“, – pa­brė­ žė E.Ma­siu­lis.

Naujas vingis byloje Bu­vu­sio Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­ to­ro Mun­tia­no by­lo­je nu­teis­tas bu­vęs Kau­no vi­ce­me­ras An­ta­nas Ba­lu­tis Ape­lia­ci­niam teis­mui ėmė tvir­tin­ti ne­ži­no­jęs, kad jam pa­ti­kė­ ti pi­ni­gai yra ky­šis.

čia pa­ro­dy­mus. „Aš ta­da ob­jek­ty­ viai kly­dau“, – at­sa­kė nu­teis­ta­sis ir teigė, kad Ape­lia­ci­nia­me teis­me il­gai nag­ri­nė­jant by­lą tu­rė­jo lai­ko pa­gal­vo­ti ir vis­ką su­dė­lio­ti į sa­vo vie­tas.

Ape­lia­ci­nis teis­mas va­kar ap­klau­ sė bu­vu­sį Kau­no vi­ce­me­rą A.Ba­lu­ tį, ku­ris šio­je by­lo­je Kau­no apy­gar­ dos teis­mo jau yra nu­teis­tas ka­lė­ti vie­niems me­tams lyg­ti­nai. Tie­sa, A.Ba­lu­čio vei­ka nė­ra tie­sio­giai su­ si­ju­si su V.Mun­tia­nu, ku­ris šio­je by­lo­je bu­vo vi­siš­kai iš­tei­sin­tas. A.Ba­lu­tis įta­ria­mas taip pat da­ vęs ky­šį Virginijui Viz­ba­rui, ta­čiau taip tar­pi­nin­ka­vęs Kau­no vers­li­nin­ kėms. Nors pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me A.Ba­lu­tis pri­si­pa­ži­no kal­ tas, va­kar Ape­lia­ci­nia­me teis­me jis jau ėmė aiš­kin­ti ne­ži­no­jęs, kad per jį pa­ke­tuo­se bu­vo per­duo­da­mi pi­ ni­gai. Jis tvir­ti­na ma­nęs, jog pa­ke­ tuo­se su­dė­ti kaž­ko­kie do­ku­men­tai. Teis­me pa­ro­dy­mus pa­kei­tęs A.Ba­ lu­tis pa­si­rin­ko ir nau­ją ad­vo­ka­tą. A.Ba­lu­tis ne­su­ti­ko su tei­sė­jų ir pro­ku­ro­ro aiš­ki­ni­mais, kad jis kei­

Pagrindinį šios bylos herojų V.Vizbarą teismas pripažino kaltu. Esą po to, kai bu­vo su­lai­ky­tas, ad­vo­ka­tas jam pa­sa­kė, kad ge­riau su­tik­ti su pro­ku­ro­rų ir Spe­cia­lių­ jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) mes­tais kal­ti­ni­mais. By­los duo­me­ni­mis, 2007-ai­siais 100 tūkst. li­tų gry­nai­siais V.Viz­ ba­rui kaip ky­šis per A.Ba­lu­tį bu­vo per­duo­ti per tris kar­tus. Su­si­ti­ki­ mai vy­ko ir Kau­ne, ir Jo­na­vo­je. „Aš ta­ry­bo­je dir­bau daug me­tų. Jab­lons­kie­nė ir Ba­ra­naus­kie­nė – vys­ty­to­jos, jos pa­gal­bos pa­pra­šė. Užė­jo­me pas ap­skri­ties vir­ši­nin­

ko pa­va­duo­to­ją Viz­ba­rą. Ten bu­vo kal­ba­ma, kad po­nios ne­ran­da išei­ ties tvir­tin­da­mos de­ta­lų­jį pla­ną. Ma­no sfe­ro­je bu­vo mies­to plėt­ros de­ta­lių­jų pla­nų klau­si­mai. Aš su­ ti­kau po­nioms pa­dė­ti“, – aiš­ki­no A.Ba­lu­tis. Tuo me­tu su­si­ti­ki­mus ir po­kal­ bius fik­sa­vo STT – pa­rei­gū­nai, su­ lai­kę A.Ba­lu­tį, net pa­ro­dė pi­ni­gų ėmi­mą įro­dan­čias nuo­trau­kas. Pa­sak A.Ba­lu­čio, tuo me­tu jį gy­ nęs ad­vo­ka­tas pa­ta­rė jam su­tik­ti su pa­teik­ta me­džia­ga, esą gin­čy­tis yra be­vil­tiš­ka ir jei pri­si­pa­žin­siąs, bus ge­riau. „Aš pri­siė­miau, ko ne­ da­riau“, – Ape­lia­ci­niam teis­mui sa­kė A.Ba­lu­tis. Nu­teis­ta­sis net ti­ki­no, kad kar­ tą per­duo­da­ma­me pa­ke­te ne­ga­lė­jo bū­ti pi­ni­gų – A.Ba­lu­čio ma­ny­mu, jie net ne­ga­lė­jo ten tilp­ti. Pag­rin­di­nį šios by­los he­ro­jų V.Viz­ba­rą teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo ir nu­tei­sė ka­lė­ ti 4 me­tams, kon­fis­ka­vo 100 tūkst. li­tų. V.Viz­ba­ras nuo­spren­dį yra ap­ skun­dęs Ape­lia­ci­niam teis­mui. VD, BNS inf.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, praė­ jus be­veik mė­ne­siui po ne­sėk­min­go ban­dy­mo at­leis­ti Ž.Pa­ce­vi­čių, va­kar pa­si­ra­šė ant­rą dek­re­tą, ku­riuo pra­šo Sei­mo pri­tar­ti STT va­do­vo at­lei­di­mui iš ei­na­mų pa­rei­gų. Vals­ty­bės va­do­vė siū­lo at­leis­ti Ž.Pa­ce­vi­čių pa­si­bai­gus jo ka­den­ci­jai. „La­bai ti­kiuo­si, kad kai ki­tą kar­tą teik­siu, Sei­mas nu­spręs ki­ taip, nes tai pa­ties Ž.Pa­ce­vi­čiaus pra­ šy­mas“, – per vieš­na­gę Ig­na­li­nos ra­ jo­ne agen­tū­rai BNS sa­kė Pre­zi­den­tė. Pats Ž.Pa­ce­vi­čius tiek Sei­me, tiek ko­men­ta­ruo­se ži­niask­lai­dai yra tvir­ ti­nęs, kad pa­ts no­ri bū­ti at­leis­tas iš

pa­rei­gų. Rug­sė­jo 18 d. Sei­mas ne­ pri­ta­rė D.Gry­baus­kai­tės tei­ki­mui dėl Ž.Pa­ce­vi­čiaus. Tuo­met už tai, kad STT va­do­vas bū­tų at­leis­tas, bal­sa­ vo 38 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 27, 18 su­si­lai­kė. Ž.Pa­ce­vi­čius STT va­do­vo pa­rei­gas ei­na nuo 2007 m. spa­lio 17 d., jo pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja baig­ sis šių me­tų spa­lio 17 d. VD, BNS inf.

Kli­bi­na kė­dę Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­ men­tas (VSD) ap­skun­dė spren­di­ mą į dar­bą grą­žin­ti bu­vu­sį Fi­nan­ si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ bos (FNTT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­ją Vy­tau­tą Gir­ža­dą (nuotr.).

Ape­lia­ci­nis skun­das aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui dėl Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­ mo (VAAT) nu­tar­ties pa­duo­tas dar ant­ra­die­nį. VAAT rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­nai­ki­no du bu­vu­sio vi­daus rei­ka­ lų mi­nist­ro Rai­mun­do Pa­lai­čio įsa­ ky­mus – dėl lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja panaikinimo ir at­lei­di­ mo iš tar­ny­bos. Anot teis­mo, jie abu nea­ti­tin­ka tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų.

Teis­mo ma­ny­mu, ne­bu­vo ­pa­teik­ta įro­dy­mų, kad V.Gir­ža­das ne­tin­ka dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. V.Gir­ža­dui taip pat pri­teis­ta 20 tūkst. li­tų ne­tur­ti­nei ža­lai kom­ pen­suo­ti. VD, BNS inf.


8

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

konkursas Sant­rum­pos „„DP – Dar­bo par­ti­ja „„DDVP – De­mok­ra­tinė dar­bo ir

vie­nybės par­ti­ja „„DK – po­li­tinė par­ti­ja „Drąsos ke­lias“

Prieš artė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus „Vil­niaus die­nos“ skai­ty­to­jai kvie­ čia­mi pa­de­monst­ruo­ti sa­vo po­li­ tinę nuo­jautą ir spėti, ku­rie kan­di­ da­tai galėtų laimė­ti Vil­niaus vien­ man­datė­se rin­kimų apy­gar­do­se.

Per pa­sta­ruo­sius rin­ki­mus į Seimą dau­ge­ly­je Vil­niaus vien­man­da­ čių apy­gardų pri­reikė ant­ro­jo tu­ro,

„„EP – Emig­rantų par­ti­ja

ku­ria­me varžė­si du dau­giau­sia balsų su­rinkę kan­di­da­tai. Be­veik nea­ be­jo­ja­ma, kad si­tua­ci­ja pa­si­kar­tos ir per šie­met spalį vyk­sian­čius rin­ ki­mus. Žai­di­mo „Rin­kimų ora­ku­las“ da­ly­viams siū­lo­me at­spėti po du dau­giau­sia balsų su­rin­ku­sius kan­ di­da­tus Vil­niaus vien­man­datė­se rin­kimų apy­gar­do­se.

„„IP – Iš­sikėlė pa­ts „„KLS – Ko­vo­tojų už Lie­tuvą sąjun­ga „„KP – Krikš­čio­nių par­ti­ja „„LCP – Lie­tu­vos cent­ro par­ti­ja „„LiCS – Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­ga „„LLRA – Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­ja „„LRLS – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­

be­ralų sąjūdis „„LS – po­li­tinė par­ti­ja „Lie­tu­vos

Nau­ja­mies­čio rin­kimų apy­gar­da:

Vi­ta­li­jus Bal­kus, LVŽS Vy­tau­tas Bo­gu­šis, LiCS Liu­ci­ja Bo­ru­se­vi­čienė, TTP Ire­na De­gu­tienė, TS-LKD Jo­lan­ta Gau­du­tienė, DP Ja­nas Ju­re­vi­čius, RP Ro­ber­tas Kas­pe­ra­vi­čius, LŽP Faus­tas Latė­nas, LSDP Ar­mi­nas Ly­de­ka, LRLS Mi­ros­la­vas Mon­ke­vi­čius, ST Juo­zas Mu­raus­kas, EP Dai­nius Pet­ras Paukštė, LSDS Ge­di­mi­nas Pelėd­žius, DDVP Iri­na Ro­zo­va, LLRA Ne­rin­ga Venc­kienė, DK Se­na­mies­čio rin­kimų apy­gar­da:

Ar­vy­das Anu­šaus­kas, TS-LKD Pet­ras Aušt­re­vi­čius, LRLS Gra­ži­na Bog­dans­kienė, RP Gin­ta­ras Gur­či­nas, DDVP Ni­jolė Ja­ge­la­vi­čienė, DP Rai­mon­da Ka­ro­saitė, TTP Ju­zef Kvet­kovs­kij, LLRA Jus­ti­nas Na­vi­kas, LVŽS Ma­ri­ja Auš­rinė Pa­vi­lio­nienė, LSDP No­ra Ri­bo­kienė, LiCS Gin­ta­ras Son­gai­la, TS Ma­ri­ja Tam­ke­vi­čiūtė, LŽS Eglė Vo­lun­ge­vi­čiūtė, KP Agnė Zuo­kienė, ST An­ta­kal­nio rin­kimų apy­gar­da:

Gin­tau­tas Bab­ra­vi­čius, LiCS To­mas Ja­ku­čio­nis, LSDS Vy­tau­tas Be­niu­šis, KP Au­ri­mas Pau­lius Gir­čys, LVŽS Va­len­ti­na Iva­no­va, DDVP Indrė Jan­kaus­kienė, LŽP And­rius Ku­bi­lius, TS-LKD Min­dau­gas La­pins­kas, LRLS Ta­deuš Lav­ry­no­vič, LLRA Mar­ty­nas Na­ge­vi­čius, ST Ju­ras Po­že­la, LSDP Au­re­li­ja Stan­ci­kienė, DK Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas, DP Min­dau­gas Val­kiū­nas, RP Na­tal­ja Vik­to­ro­va, SLF Ka­zys Zu­lo­nas, TTP Žirmūnų rin­kimų apy­gar­da:

Auš­ra Ab­ra­ma­vi­čienė, RP Vi­li­ja Alek­naitė-Ab­ra­mi­kienė, TS-LKD Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis, LSDP Rai­mon­das Be­nu­šis, KP Re­na­ta Cy­tac­ka, LLRA Al­gis Čap­li­kas, LiCS Ge­di­mi­nas Da­lin­ke­vi­čius, DP *

Ju­lius Gird­vai­nis, DK Ra­mo­jus Gi­rins­kas, TTP Šarū­nas Gus­tai­nis, LRLS Liud­vi­kas Ja­ki­ma­vi­čius, LS Jo­nas Juod­ka, ST Ri­man­tas Ju­re­vi­čius, DDVP Ar­mi­nas Moc­ke­vi­čius, LVŽS Ju­lius Pan­ka – TS Re­mi­gi­jus Sa­ba­liaus­kas – LŽP Fa­bi­jo­niš­kių rin­kimų apy­gar­da:

Tir­ki­šas Ama­no­vas, KLS Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas, TTP Dau­gar­das Gruo­dis, DK Rūta Ja­ce­vi­čienė, KP Ri­mas Kančys*, RP Vla­das Kas­pa­ra­vi­čius, SLF Auksė Mont­ri­mienė, LSDP Dai­nius Krei­vys, TS-LKD Da­lia Kuo­dytė, LRLS Re­gi­na Mi­ka­laus­kienė, DDVP And­rius Mu­le­vi­čius, LVŽS Artū­ras Pau­laus­kas, DP Gže­gož Sak­son, LLRA Žil­vi­nas Šil­ga­lis, ST Rai­mon­das Šu­kys, LiCS Joa­na Tam­ke­vi­čiūtė, LŽS Jo­nas Va­lat­ka, LSDS Šeš­kinės rin­kimų apy­gar­da:

Jo­li­ta Alek­sejū­nienė, DDVP Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, TS-LKD Lai­mis Bi­kaus­kas, RP Liu­das Bra­daus­kas, LSDS Re­gi­man­tas Čiu­pai­la, LiCS And­re­jus Gai­da­ma­vi­čius, LVŽS Vy­tau­tas Gri­cius, DP Li­gi­tas Ker­na­gis, ST Vy­tau­tas Alek­sas La­zin­ka, LŽP Zbig­niev Ma­cie­jevs­ki, LLRA As­ta Na­za­ro­vienė, KP Ge­di­mi­nas Rud­žio­nis, TTP Al­gir­das Sy­sas, LSDP Arū­nas Šta­ras, LRLS Val­das Va­si­liaus­kas, DK Jus­ti­niš­kių rin­kimų apy­gar­da:

Rūta Jan­kaus­kienė, KP Al­gi­man­tas Juo­ce­vi­čius, TTP Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, LSDP Li­nas Kve­da­ra­vi­čius, LRLS Svet­la­na Mar­tin­ko, DDVP So­fi­ja Ma­ta­re­vič, LLRA Vy­tau­tas An­ta­nas Ma­tu­le­vi­čius, DK Emi­lis Mi­kelė­nas, LŽP Ge­di­mi­nas Na­vai­tis, IP Ri­man­tas Re­mei­ka, LiCS Pau­lius Sau­dar­gas, TS-LKD Ar­te­mij Si­ten­kov, RP

sąra­šas“

Ed­mun­das Vai­tekū­nas,DP Rūta Va­na­gaitė, ST Vir­gi­ni­ja Ving­rinė, LVŽS

„„LSDP – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­

Ka­ro­li­niš­kių rin­kimų apy­gar­da:

„„LSDS – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­

Vir­gi­ni­ja Asa­na­vi­čienė, LVŽS Li­nas Bal­sys, IP Da­nutė Be­kin­tienė, TS-LKD Vy­tau­tas Ber­na­to­nis, SLF Sta­sys Brun­dza, DK Lai­mas Die­ni­nis, ST Ilo­na Gri­ga­la­vi­čienė, LRLS Aud­rius Ja­sio­nis, DDVP Jur­gis Jur­ke­vi­čius, LSDP Al­bi­na Ka­va­liaus­kaitė, RP Van­da Krav­čio­nok, LLRA An­ge­li­na La­ba­naus­kienė, LŽP Al­vy­das Me­da­lins­kas, LCP Man­tas Pa­na­vas, LiCS Al­man­tas Pet­kus, TTP Val­das Skar­ba­lius, DP Juo­zas Va­si­liaus­kas, KP

ratų par­ti­ja ratų sąjun­ga „„LVŽS – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­ liųjų sąjun­ga „„LŽP – Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja „„LŽS – po­li­tinė par­ti­ja Lie­tu­vos ža­ liųjų sąjūdis „„RP – Res­pub­li­konų par­ti­ja „„SLF – So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas „„ST – po­li­tinė par­ti­ja „Sąjun­ga TAIP“ „„TS – Tau­ti­ninkų sąjun­ga „„TS-LKD – Tėvynės sąjun­ga-Lie­tu­ vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai „„TTP – Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja

Žai­di­mo tai­syklės

Laz­dynų rin­kimų apy­gar­da:

Ro­mas Ado­ma­vi­čius, LSDP Vy­tau­tas Bud­ni­kas, DK Al­gir­das Ze­ne­vi­čius, TTP Jur­gi­ta Gin­tau­taitė, LiCS An­že­li­ka Jan­kovs­ka­ja, DDVP Sau­lius Paukš­tys, ST Jo­nas Pins­kus, DP Ro­mual­da Po­še­vec­ka­ja, LLRA Ole­gas Ra­tiu­kas, SLF Ok­sa­na Ro­ka­še­vič, LVŽS Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, LRLS Al­gis Strel­čiū­nas, TS-LKD Ka­zi­mie­ras Uo­ka, TS Si­gi­tas Vaiš­no­ras, LŽP Ry­tis Za­biels­kas, RP Vid­man­tas Žie­me­lis, KP Nau­jo­sios Vil­nios rin­kimų apy­gar­da:

Ta­deuš And­že­jevs­ki, LLRA To­mas Bi­ke­lis, LCP Alek­sand­ras Bo­ja­ro­vas, ST Ro­lan­das Bo­ravs­kis, DK Bro­nius Cicė­nas, TTP Via­čes­lav Jan­ke­le­vič, DDVP Artū­ras Me­lia­nas, LiCS Al­gir­das Pa­lec­kis, SLF Ilo­na Pop­lavs­ka­ja, RP Ro­ber­tas Pranckū­nas, LŽP Tat­ja­na Rin­ke­vi­čienė, LSDP Šarū­nas Sku­čas, LRLS Ju­zef To­ma­še­vič-Ja­ko­vič, LVŽS Ser­gej Ur­sul, DP Ema­nue­lis Zin­ge­ris, TS-LKD

Atsiprašome, kad iki šiol spausdintose konkurso anketose šio kandidato pavardė buvo pateikta su korektūros klaida.

Kon­kur­so da­ly­vio var­das, pavardė: __________________________________________________________________________________________

1. Šia­me laik­raš­č io pus­l a­py­j e prie kiek­v ie­n os vien­m an­d atės apy­ gar­d os var­n e­l e pa­ž ymė­k i­te po du kan­d i­d a­t us, ku­r ie, jūsų nuo­ mo­n e, spa­l io 14 d. su­l auks dau­ giau­s ia rinkėjų balsų. 2. Už­p il­dytą an­ketą dar­b o die­no­ mis at­n eš­k i­te ar­b a at­s i­ų ski­te pa­ štu į „Vil­n iaus die­n os“ re­d ak­c iją ad­re­s u Lab­d a­r ių g. 8, 01120 Vil­ nius. 3. An­ketų lau­k ia­me iki spa­lio 12 d., penk­t a­d ie­n io, 16 val. 4. Už kiek­v ieną tei­s in­g ai at­s pėtą po­l i­t iką bus ski­r ia­m as vie­n as taš­k as. Trys dau­g iau­s ia taškų su­ rinkę žai­d i­m o da­ly­v iai bus pa­ skelb­t i nu­g alė­to­j ais. Jei­g u vie­ nodą skai­č ių taškų su­r inks dau­ giau žmo­n ių, nu­g alė­to­j ai bus iš­ rink­t i bur­t ais. 5. Žai­d i­mo an­ke­t as draud­ž ia­m a dau­g in­t i. Jei­g u to­k ių an­ketų at­ si­r as bal­s adėžė­j e, jos bus pri­p a­ žin­tos ne­g a­l io­j an­č io­m is. Taip pat pri­v a­lo­m a nu­ro­dy­t i sa­vo vardą, pa­v ardę, te­l e­fo­n o nu­m erį ar­b a e. pa­š to ad­resą. 6. Ge­r iau­s ius rin­k imų ora­k u­lus „Vil­n iaus die­n o­j e“ pa­s kelb­s i­m e spa­l io 17 d. Kon­kur­so nu­galė­to­jams bus skir­ ti ver­t in­g i pri­z ai: Pir­mos vie­tos laimė­to­jui ati­teks pre­ky­bos cent­ro ap­si­pir­k i­mo už

200 litų kor­telės; ant­ros vie­tos – pre­ky­bos cent­ro ap­si­pir­k i­mo už

100 litų kor­telės; tre­čios vie­tos – pre­ky­bos cent­ro ap­si­pir­k i­mo už

Te­le­fo­no nu­me­ris: ____________________________

E. pa­što ad­re­sas: _____________________________________________________

50 litų kor­telės.


9

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

ekonomika

Drau­di­mo po­rei­kį ska­ti­na il­ga­pirš­čiai Va­gys­čių skai­čius ša­ly­je au­ga, o į il­ga­pirš­ čių tai­kik­lį pa­ten­ka net so­do reik­me­nys. Vis la­biau va­gių bai­min­da­mie­si gy­ven­to­ jai tur­to drau­di­mą ren­ka­si ak­ty­viau nei iki šiol.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Ap­sau­ga pa­si­rū­pi­na daž­niau

Drau­di­mo bend­ro­vės pa­ste­bi, kad pa­lik­da­mi na­mus be prie­žiū­ros gy­ ven­to­jai la­biau­siai ne­ri­mau­ja dėl va­gys­čių. Jų skai­čiui ša­ly­je au­gant, di­dė­ja ir iš­mo­kos dėl va­gių pa­da­ ry­tos ža­los. Kas­dien dėl il­ga­pirš­čių nu­ken­čia 61 gy­ven­to­jas, o va­gys­tės su­da­ro 77,9 pro­c. vi­sų re­gist­ruo­tų kri­mi­ na­li­nių nu­si­kal­ti­mų, kaip pa­ro­dė In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­ to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­nys. Drau­di­kai pa­ste­bi, kad gy­ven­ to­jai jau­čia va­gys­čių grės­mę ir vis daž­niau pa­si­rū­pi­na šių ne­lai­min­ gų at­si­ti­ki­mų pre­ven­ci­ja. Drau­ di­mo bend­ro­vės „Er­go Lie­tu­va“ Tur­to drau­d i­m o de­par­ta­m en­ to di­rek­to­riaus To­mo Ne­nar­ta­vi­ čiaus tei­gi­mu, il­ges­nį lai­ką pa­lik­ da­mi na­mus ne­ri­mau­ja net de­vy­ni ša­lies gy­ven­to­jai iš de­šim­ties. Net 72 pro­c. gy­ven­to­jų bai­mi­na­si, kad be prie­žiū­ros pa­lik­tas būs­tas bus ap­vog­tas, o gais­rų bai­mi­na­si šiek tiek dau­giau nei pu­sė, gam­tos sti­

chi­jų – 14 pro­c., van­da­lų – 8 pro­c. gy­ven­to­jų. Bend­ro­vės BTA spe­cia­lis­tai pa­ ste­bi, kad ša­lies gy­ven­to­jai vis ak­ ty­viau įsi­gy­ja sa­vo tur­to drau­di­mą, o iš­mo­kų dėl pa­tir­tų nuo­sto­lių tur­ tui per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius padaugėjo 5 pro­c.

Nors di­des­nių nuo­ sto­lių gy­ven­to­jai pa­ti­ria dėl bui­ti­nių ava­ri­jų ir sti­chi­nių ne­lai­mių, va­gys­čių jie bai­mi­na­si daug la­biau. Apš­va­ri­na net kie­mus

„Si­tua­ci­ja iš tie­sų kiek pa­si­kei­tu­ si. Va­gys­čių skai­čius au­ga – jų šie­ met fik­suo­ja­me pu­sant­ro kar­to dau­ giau nei per­nai, o žmo­nės nu­ken­čia tiek dėl smul­kes­nių, tiek dėl di­des­nių va­gys­čių, įsi­lau­žus į pri­va­čią nuo­sa­ vy­bę. Il­ga­pirš­čiai sėk­min­gai dar­buo­ ja­si ne tik būs­tuo­se, bet ir ūki­niuo­ se pa­sta­tuo­se, ga­ra­žuo­se, pir­ty­se ir

„„ Nuos­to­lis: iš gy­ven­to­jų daž­niau­siai pa­va­gia­ma tur­to, ku­rį il­ga­pirš­čiams ne­sun­ku iš­si­neš­ti ir grei­tai par­duo­ti.net kie­muo­se. Va­gia­ma vis­kas: nuo kve­pa­lų, va­zų, na­mų tech­ni­kos iki grėb­lių ar ki­tų so­do įran­kių, dvi­ra­ čių, žo­liap­jo­vių ar net lau­ko bal­dų iš kie­mų“, – sa­kė drau­di­mo bend­ro­vės BTA Ža­lų re­gu­lia­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ka­ro­li­na Kar­po­va. Drau­di­mo bend­ro­vės „Er­go Lie­ tu­va“ duo­me­ni­mis, iš gy­ven­to­jų daž­niau­siai pa­va­gia­ma tur­to, ku­ rį il­ga­pirš­čiams ne­sun­ku iš­si­neš­ti ir grei­tai par­duo­ti: tai ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai, gry­nie­ji pi­ni­gai, bui­ti­nė ir kom­piu­te­ri­nė tech­ni­ka, mo­bi­ lie­ji te­le­fo­nai ir pan. Gy­ven­to­jai ža­los pa­ti­ria ne tik dėl pa­vog­to tur­to, ta­čiau ir su­ga­ din­tų du­rų už­rak­tų, ap­dau­žy­tų sie­

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

nų, ap­ga­din­tos grin­dų dan­gos, bal­ dų ir pan. Ža­la ne di­džiau­sia

Vis dėl­to drau­d i­m o bend­ro­v ės „PZU Lie­t u­va“ Pro­d uk­t ų ir ri­ zi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ed­var­d as Sku­pas pa­t i­k i­n o, kad pa­grin­di­nis tur­tas pra­ran­da­mas ir di­džiau­sių nuo­sto­lių žmo­nėms at­ne­ša ne va­gys­tės. Anot jo, daug daž­niau žmo­nės ken­čia nuo bui­ ti­nių ava­ri­jų ir sti­chi­nių ne­lai­mių, ku­rių iš­veng­ti fi­zi­nės prie­mo­nės ne­pa­de­da. „Va­gys­tės yra tik tre­ čia pa­gal daž­nį įvy­kių gru­pė. Tai ne­su­ke­lia ir itin di­de­lių nuo­sto­ lių – vi­du­ti­nė va­gys­tės ža­la su­

da­ro apie 1600 li­tų“, – sa­kė pa­ šne­ko­vas. Bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo sky­riaus va­do­vo And­riaus Gim­bic­ko tei­gi­ mu, va­gys­tė yra ant­ra pa­gal nuo­ sto­lių dy­dį ne­lai­mė. Anot jo, vi­du­ ti­nis va­gys­tės nuo­sto­lis svy­ruo­ja apie 2500 li­tų, o di­des­nę ža­lą pa­ pras­tai pa­ti­ria nuo­sa­vų na­mų sa­ vi­nin­kai. T.Ne­nar­ta­vi­čius il­ges­niam lai­kui pa­lie­kant tuš­čius na­mus pa­ta­ria pa­pra­šy­ti, kad juos kas nors kart­ kar­tė­mis pa­tik­rin­tų. Tai da­ry­ti jis re­ko­men­da­vo vis skir­tin­gu lai­ku, nes ne­ti­kė­ti ap­si­lan­ky­mai at­bai­do il­ga­pirš­čius.


10

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

tema

„Bal­ti­jos tig­rams“ gre­sia iš­n Eks­por­tas Bal­ti­jos ša­ly­se iki šiol lai­ky­tas ste­buk­lin­gu bū­du, sie­kiant iš­spręs­ti su sunk­me­čiu su­si­ju­sias pro­ble­mas. Ta­čiau vis blo­gė­jan­ čios pa­sau­lio eko­no­mi­nės pro­gno­zės, ne­ža­da ge­ros atei­ties Bal­ti­ jos ša­lių eks­por­tui. Vis dėl­to išei­čių iš su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos yra. Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

Išei­tis – koo­pe­ra­ci­ja

Be­ne vi­są pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį kal­ba­ma apie glo­ba­li­za­ci­jos pe­rio­ do pa­bai­gą ir atei­nan­tį re­gio­ni­nės in­teg­ra­ci­jos lai­ką. Da­bar jau priei­ ta prie to mo­men­to, kai dėl glo­ba­ li­za­ci­jos ga­li­me vėl ieš­ko­ti ga­li­my­ bių aug­ti re­gio­nams. Mū­sų at­ve­ju eko­no­mi­nis au­gi­ mas „iš vi­daus“ ga­li­mas tik koo­ pe­ruo­jan­tis su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­ li­mis. Nes pui­kiai ma­to­me, kad eko­no­mi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas su Len­ki­ja yra ga­na su­dė­tin­gas, ypač at­si­žvel­giant į tai, jog ši de­ šimt kar­tų di­des­nė už mus. To­dėl vie­nin­te­lė kryp­tis – Šiau­rė. O ten tu­ri­me ir pa­tir­ties, ir dar ne­ su­ga­din­ti san­ty­kiai, et­ni­nių konf­ lik­tų klau­si­mais pa­lai­ko­me vie­ni ki­tus, ju­dė­da­mi to­lyn į Skan­di­na­ vi­ją ga­li­me mo­ky­tis iš Es­ti­jos. In­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas

Bal­ti­jos ša­lys yra ta­pu­sios mag­ne­tu už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms. De­mog­ra­fi­ niai duo­me­nys tei­gia, kad žmo­nės ma­siš­kai emig­ruo­ja ir vyks­ta „ka­ tast­ro­fiš­kas pro­tų nu­te­kė­ji­mas“, ta­čiau bū­tent dėl dar čia iš­li­ku­sių pro­tų už­sie­nio bend­ro­vės vie­na po ki­tos į šias ša­lis per­ke­lia iš­ti­sus pa­ da­li­nius. Že­mas kai­nų ly­gis, ke­lias už­sie­ nio kal­bas mo­kan­tis jau­ni­mas, at­ sa­ko­my­bė ir di­de­lis dar­bo efek­ ty­vu­mas – taip api­bū­di­na­mos Bal­ti­jos ša­lys. At­ro­do, kad lau­žo­mi vi­si nee­ fek­ty­vu­mo, tin­gi­nių ir run­ke­lių

ste­reo­ti­pai. Ma­to­me, kad už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos pri­trau­kia­mos efek­ty­ viai, jau­ni žmo­nės gau­na ga­li­my­bę dirb­ti tarp­tau­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir tęs­ti kar­je­rą už­sie­ny­je. Vyks­ta in­ten­sy­vi Bal­ti­jos ša­lių kon­ku­ren­ci­ja dėl ge­riau­sio už­sie­ nio in­ves­ti­ci­jų taš­ko. Tam pa­si­tel­ kia­mos mo­kes­čių leng­va­tos ir ki­tos pa­lan­kios prie­mo­nės. Vi­sos ša­ lys tu­ri sa­vų pra­na­šu­mų: Lie­tu­va yra di­džiau­sia ša­lis pa­gal gy­ven­to­ jų skai­čių ir eko­no­mi­kos dy­dį, Lat­ vi­ja yra cent­ri­nis lo­gis­ti­kos taš­kas, tu­ri stip­rius už­sie­nio uni­ver­si­te­ tų pa­da­li­nius, o Es­ti­ja jau įsi­ve­du­si eu­rą, tu­ri pa­tir­ties su Skan­di­na­vi­ jos ša­li­mis ir jos eko­no­mi­ka ge­riau­ siai iš­si­vys­čiu­si.

Vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lys pri­va­lo ma­ty­ ti sa­ve kaip vien­ti­ są da­ri­nį, ku­ris turi veik­ti efek­ty­viai ir koo­pe­ruo­tis. Ieš­kant bend­rų spren­di­mų

Pa­sau­li­nia­me kon­teks­te net vi­sas Bal­ti­jos ša­lių re­gio­nas yra it la­šas jū­ro­je. Už­sie­ny­je mus ma­to kaip vie­ne­tą, juk vi­si ži­no­me stan­dar­ ti­nę is­to­ri­ją, kai at­sa­kę į klau­si­ mą, iš kur esa­me, iš­girs­ta­me at­ sa­ky­mą, kad mū­sų sos­ti­nė – Ry­ga. Tai trik­do ir no­ri­si pa­sau­liui skelb­ ti apie sa­va­ran­kiš­ku­mą ir uni­ka­lu­ mą, ta­čiau pri­pa­žin­ki­me, kad nė pu­sės Af­ri­kos ar Pie­tų Ame­ri­kos

ša­lių sos­ti­nių neiš­var­dy­tu­me pa­ tys. Ka­dan­gi esa­me ma­ži, pri­va­lo­ me ieš­ko­ti bū­dų, kaip jung­tis, nes grės­mės yra ar­ti­mos, eko­no­mi­nis iš­si­vys­ty­mas pa­na­šus. Vie­tų, kur ga­li­me in­teg­ruo­tis, yra daug, ta­čiau trūks­ta po­li­ti­nės ini­ cia­ty­vos ir su­ge­bė­ji­mo orien­tuo­tis į žmo­nių ge­ro­vę, ne į po­li­ti­nes, as­me­ ni­nes ar na­cio­na­li­nes pe­ri­pe­ti­jas. Stip­rin­ti ne­prik­lau­so­my­bę

Vie­na svar­biau­sių sri­čių – ener­ge­ ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės nuo Ru­si­ jos plė­to­ji­mas. Bal­ti­jos ša­lys bu­vo ypač ar­ti­mos, kai at­ga­vo ne­prik­ lau­so­my­bę, ta­čiau plė­to­jant lais­ vą­ją rin­ką tai pa­da­ry­ti ge­ro­kai sun­ kiau. Bet ver­ta su­pras­ti, kad bend­ ra tri­jų ša­lių po­zi­ci­ja dėl elekt­ros rin­kos su­jun­gi­mo su Skan­di­na­vi­ jos ša­li­mis bū­tų kur kas stip­res­ nė nei at­ski­rų ša­lių po­li­ti­kų (ku­rie dar ir vi­du­je ne­tu­ri bend­ros po­zi­ ci­jos ar stra­te­gi­jos) nuo­mo­nė. Šis pro­jek­tas yra vie­nas se­niau­sių, ta­ čiau la­biau­siai už­stri­gęs dėl neaiš­ kių ar­gu­men­tų. Ener­ge­ti­nės jung­tys bū­tų vie­ nas di­džiau­sių ir svar­biau­sių Bal­ ti­jos ša­lių žings­nių link in­teg­ra­ci­jos į Šiau­rės ša­lių re­gio­ną. Juk ge­riau­ siai nuo kri­zės at­si­lai­kė bū­tent Skan­di­na­vi­jos ša­lys, ku­rio­se kai­nų ly­gis yra aukš­tas, su­kaup­ti vals­ty­ bės re­zer­vai ir su­kur­tas efek­ty­vus vals­ty­bių val­dy­mo me­cha­niz­mas. Pri­mirš­to­ji „Rail Bal­ti­ca“

Ener­ge­ti­nė in­teg­ra­ci­ja ga­lė­tų bū­ti pir­mas žings­nis link nau­jo „Bal­ti­ jos tig­rų“ eta­po.

„„Pastebėjimas: ekspertai teigia, kad Baltijos šalys yra tapusios magnetu 

Ki­ta ener­ge­ti­kos sri­tis – nau­jos Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­ jek­tas. Len­ki­jos da­ly­va­vi­mas jau at­mes­tas, ir tai tu­rė­tų bū­ti pa­grin­ di­nis ar­gu­men­tas, ko­dėl į šį pro­ jek­tą tu­rė­tų in­ves­tuo­ti vi­sos Bal­ ti­jos ša­lys. Ir pa­mirš­ki­me na­cio­na­li­nius in­ te­re­sus – kal­ba­ma apie vi­so re­gio­ no ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės su­kū­ri­mą. Kiek pri­mirš­tas „Rail Bal­ti­cos“ pro­jek­tas. Mū­sų ge­le­žin­ke­lių inf­ rast­ruk­tū­ra yra ap­gai­lė­ti­nos ko­ ky­bės ir ke­lei­vių ve­ži­mo grei­tis be­maž toks pat, koks bu­vo prieš šim­tą me­tų. Tai įro­dė Es­ti­jos pre­ zi­den­tas, ku­ris į su­si­ti­ki­mą Ry­go­je dėl „Rail Bal­ti­cos“ pro­jek­to at­vy­ko trau­ki­niu, – taip pa­ro­dė, kad sis­te­ ma pa­se­nu­si.

Ar vėl su­riau­mo­si­me?

Ne­pai­sy­da­mos vi­sų skir­tu­mų ir nuo­la­ti­nių Ry­tų kai­my­nės ener­ge­ ti­nių žai­di­mų bei kurs­ty­mų, vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lys pri­va­lo ma­ty­ti sa­ve kaip vien­ti­są da­ri­nį, ku­ris tu­ ri veik­ti efek­ty­viai ir koo­pe­ruo­tis. To­les­nė in­teg­ra­ci­ja ga­li­ma tik at­ra­dus dia­lo­gą su Skan­di­na­vi­jos ša­li­mis ir tę­siant ne­baig­tus dar­ bus, ypač ener­ge­ti­kos, in­ves­ti­ci­jų ir pre­ky­bos ska­ti­ni­mo sri­ty­se. Už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams esa­ me vie­nas re­gio­nas, ku­ris la­bai pa­na­šus įvai­riais as­pek­tais, to­ dėl bend­ra in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­ mo stra­te­gi­ja tu­ri bū­ti ska­ti­na­ma Bal­ti­jos ša­lių lyg­me­niu, o ne kon­ ku­ruo­jant at­ski­roms ša­lims. Ypa­ tin­gas po­rei­kis yra da­bar, kai ES ir eu­ras skęs­ta di­de­lė­se pro­ble­mo­se,

Be­si­jun­gian­čių įmo­nių dau­gė­ja

UAB Mobiliųjų telefonų techninis centras įsidiegė naują elektroninio verslo valdymo sistemą Uždaroji akcinė bendrovė MOBILIŲJŲ TELEFONŲ TECHNINIS CENTRAS baigė įgyvendinti projektą „Elektroninio verslo valdymo sistemos automatizuotų sprendimų įdiegimas įmonėje“ (projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-005), finansuojamą ES regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę „E-verslas LT“. Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – didinti įmonės veiklos produktyvumą ir gerinti aplinką jos verslui plėsti, panaudojant informacines technologijas, projekto įgyvendinimas sie-

jamas su įmonės verslo misija ir vizija. Vykdant projekto veiklas įmonėje buvo optimizuoti penki vidiniai bei išoriniai įmonės procesai. Tai šiuo metu įmonei leidžia dirbti efektyviau ir kurti didesnę pridėtinę vertę, sudaro palankias sąlygas didinti darbo našumą, gerina verslo aplinką eksportui, kelia įmonės konkurencingumą ir produktyvumą. Projektui įgyvendinti skirta iki 149 970,00 litų (iki 50 proc.), neįskaitant PVM, iš ES regioninės plėtros fondo lėšų. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma – 299 940,00 litų. Įgyvendindama projektą įmonė įsigijo kompiuterinės technikos – serverį su įranga, 10 stalinių kompiuterių, įsidiegė įmonės poreikius atitinkančią kompleksinę, lanksčią ir interaktyvią

elektroninio verslo valdymo sistemą, kompleksiškai apimančią ir optimizuojančią penkis su paslaugų teikimu susijusius vidinius ir išorinius procesus – paslaugų valdymo procesą, sandėlio valdymo procesą, kokybės valdymo procesą, pardavimo valdymo procesą, pirkimo valdymo procesą – ir sujungė juos į bendrą visumą. Elektroninio verslo valdymo sistema, įskaitant programavimą ir konfigūravimą, buvo diegiama etapais, užtikrinančiais nenutrūkstamą ir sklandų visos sistemos darbą. Su naująja elektroninio verslo valdymo sistema įmonė tikisi gerokai efektyviau valdyti pirkimo bei pardavimo, užsakymų sritis ir dar kokybiškiau rinkoje teikti paslaugas vartotojams. Užs. 1031630

Bal­ti­jos ša­lių įmo­nės vis pla­čiau žvel­ gia į įmo­nių įsi­gi­ji­mą ir su­si­jun­gi­mą – tai, ple­čian­tis į nau­jas rin­kas, tam­pa reikš­min­giau nei plėt­ra į nau­jus vers­ lo sek­to­rius. Ak­ci­jų tu­rė­to­jų ir ka­pi­ta­ lo in­ves­tuo­to­jų lū­kes­čiai Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je vis la­biau su­tam­pa, to­dėl per atei­nan­čius me­tus šio­se ša­ly­se ti­kė­ ti­nas įmo­nių įsi­gi­ji­mo san­do­rių skai­ čiaus au­gi­mas. Šie­met, pa­ly­gin­ti su 2011 m., įmo­nių, pla­nuo­jan­čių įsi­gi­ji­ mą už Bal­ti­jos re­gio­no ri­bų, pa­dau­gė­ jo de­šim­ta­da­liu. 2010–2011 m. dau­ge­ lis Bal­ti­jos ša­lių įmo­nių įsi­gi­ji­mo ir su­ si­jun­gi­mo san­do­rių bu­vo su­da­ry­ta dėl di­de­lių įmo­nių vi­di­nių per­tvar­kų, kai šios iš­par­duo­da­vo ša­lu­ti­nes vers­lo da­ lis. „Mū­sų klien­tai tei­gia, kad to­kie kri­ zės pa­ska­tin­ti san­do­riai jau bai­gė­si. Ta­ čiau tai ne­reiš­kia, jog įmo­nės jau pa­var­ go nuo kri­zės ir lai­ko­si „pa­gy­ven­sim –

pa­ma­ty­sim“ stra­te­gi­jos. Prie­šin­gai – at­ ro­do, kad Bal­ti­jos ša­lių įmo­nės su­si­tai­ kė su ne­sta­bi­liais lai­kais ir drą­siai pla­ nuo­ja stam­bes­nius san­do­rius“, – pra­ne­ ši­me spau­dai tei­gė ad­vo­ka­tų kon­to­ros SO­RAI­NEN įmo­nių įsi­gi­ji­mų ir su­si­jun­ gi­mų bei pri­va­taus ka­pi­ta­lo pra­kti­kos gru­pės va­do­vas Lai­mo­nas Ski­bar­ka. Apklausos duomenimis, daugiau nei pusė – 57 proc. – Baltijos šalių įmonių planuoja ar bent pasvarstytų apie ki­ tos bendrovės ar verslo dalies įsigijimą per artimiausius 12 mėnesių. Iš jų realiai sandorį planuoja 27 proc. bendrovių, o tokią galimybę galbūt svarstysiančios nurodė 30 proc. įmonių. 2011 m. rea­ liai sandorį planuojančios nurodė vos penktadalis įmonių. Daugiausia (50 proc.) pardavimo sandorį planuojan­ čių įmonių yra Lietuvoje, antroje vieto­ je pagal šį rodiklį – Estija (30 proc.).

Ekonomikos rodikliai Ša­lis Ne­dar­bo ly­gis (pro­c .) Lie­tu­va 13,2 Lat­vi­ja 15,9 Es­ti­ja 10,1 * 2011 m. bir­že­lio duo­me­nys

Gy­ven­to­jų skai­čius (mln.) 3 2,04 1,33

BVP (mlrd. eu­rų) 50,24 30,38 22,53 Šal­ti­nis: „Eu­ros­tat“


11

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

tema

nyk­ti?

Komentarai

Ne­ri­jus Ma­Ä?iu­lis

„Swed­bank“ vy­r iau­sia­sis eko­no­m is­tas

G

uĹžsienio investicijoms. Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

ku­rios mō­sĹł dar ne­pa­sie­kÄ—. No­ rint iť­veng­ti dar vie­nos stip­rios kri­zÄ—s ban­gos, rei­kia ieť­ko­ti nau­jĹł bō­dĹł, ge­res­niĹł par­tne­riĹł, su­da­ry­ti il­ga­lai­kÄ™ vi­zi­jÄ…, skir­tÄ… Bal­ti­jos ĹĄa­ liĹł pi­lie­Ä?iams.

R

lo­ba­li­za­ci­jos kon­teks­te lie­ ka vis ma­Ş iau pa­g rin­do kal­bė­t i apie ĹĄa­l iĹł bend­ra­ dar­bia­vi­mÄ… tik dÄ—l to, kad jos yra ne­to­li vie­na ki­tos ar sie­ja­mos to­li­mĹł is­to­ri­niĹł ÄŻvy­kiĹł. „Bal­ti­jos vals­ ty­biĹłâ€œ są­vo­ka ap­skri­tai il­gai­niui tu­rė­ tĹł pra­ras­ti pra­smÄ™, nes Es­ti­ja jau yra ati­trō­ku­si nuo Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Ji ÄŻsi­ve­dÄ— eu­rÄ… ir ta­po vi­sa­ver­te eu­ro zo­ nos na­re, dar­bo uŞ­mo­kes­tis ir gy­ve­ni­ mo ly­gis jo­je daug ar­Ä?iau ES vi­dur­kio nei ki­to­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se. Pre­k y­ba su sie­no­m is be­si­da­l i­jan­Ä?io­ mis vals­ty­bė­mis yra leng­ves­nÄ—, ypaÄ? jei kal­ba­me apie pro­duk­tus, ku­rie grei­ tai gen­da (pa­vyz­dĹžiui, pie­no pro­duk­ tai) ir ku­riĹł ga­be­ni­mo są­nau­dos su­da­ ro di­de­lÄ™ sa­vi­kai­nos da­lÄŻ. Ar­t i­mes­n io Lie­t u­vos, Lat­v i­jos ir Es­ ti­jos bend­ra­d ar­bia­v i­mo nau­d a yra aki­vaiz­d i, kai kal­ba­me apie di­de­l ius in­ves­t i­ci­n ius pro­jek­t us, ku­r iems rei­ kia di­de­l iĹł fi­nan­si­n iĹł iť­tek­l iĹł, ÄŻvai­r iĹł kom­p e­ten­ci­jĹł, o ku­r ia­ma pro­duk­ci­ ja ar pa­slau­gos stip­r ins vi­so re­g io­no eko­no­m i­nÄ™ ir geo­po­l i­t i­nÄ™ pa­dė­t ÄŻ. To­ kio pro­jek­to pa­vyz­dys ga­lė­tĹł bō­ti ato­ mi­nÄ— elekt­r i­nÄ—, su­skys­t in­t ų­jĹł du­jĹł

ter­mi­na­las ar ki­ta ener­ge­ti­kos inf­rast­ ruk­t ō­ra. Ke­l iĹł vals­t y­biĹł bend­ra­dar­ bia­v i­mas nau­d in­gas ir kai kal­ba­me apie ÄŻvai­rius ty­ri­mĹł cent­rus, rei­ka­lau­ jan­Ä?ius bend­ro moks­l i­n in­k Ĺł dar­bo. Ne­p a­k an­k a­m as gims­t a­mu­m as ir emig­ra­c i­ja Bal­t i­jos ĹĄa­l ims nei­g ia­m Ä… ÄŻta­k Ä… jau pa­da­rÄ—. Ti­kė­t i­na, kad da­l is Ĺžmo­n iĹł atei­t y­j e grÄŻĹĄ, mō­s Ĺł ver­t i­n i­ mu, ant­ro­je ĹĄio de­ť imt­me­Ä? io pu­s ė­je emig­ra­ci­jos sal­das ga­l i bō­t i net ir tei­ gia­mas – ÄŻ ĹĄa­l ÄŻ ÄŻva­Ş iuos dau­g iau gy­ ven­to­jĹł nei iť­va­Ş iuos. Di­d Ĺžiau­s ias iť­ť ō­k is ir pro­ble­ma yra ne bend­ras gy­ven­to­jĹł skai­Ä? ius, o jĹł struk­tō­ra. Jei iť­vyks­ta jau­ni, darbť­tĹŤs ir ta­len­t in­g i, o ĹĄa­ly­je lie­ka tik so­cia­l iai rem­t i­n i, tuo­met vals­t y­b Ä—s eko­no­m i­ ka, jos gy­ven­to­jĹł ge­ro­vÄ— ir ap­skri­tai po­ten­cia­las pa­k im­ba ant plau­ko. Bō­ tent dÄ—l to da­bar la­bai svar­bu eko­no­ mi­ne ir so­cia­l i­ne po­l i­t i­ka su­s tip­r in­ ti dar­bo jė­gÄ…, pa­ska­t in­t i nau­jĹł dar­bo vie­t Ĺł kō­r i­mÄ…, su­ma­Ş in­t i dar­bo jė­gos ap­mo­kes­t i­n i­mÄ…, ne­ska­t in­t i ta­len­t in­ giau­siĹł ir vers­l iau­siĹł ĹĄa­l ies gy­ven­to­ jĹł iť­v yk­t i iĹĄ ĹĄa­l ies gÄ…s­d i­nant juos pro­ gre­si­n iais mo­kes­Ä?iais. Ta­Ä?iau Bal­ti­jos ĹĄa­lys tiek per­nai, tiek ĹĄie­met bu­vo Eu­ro­pos ĹĄvie­su­liai – jĹł eko­no­mi­ka au­go spar­Ä?iau­siai ES. Prog­ no­zuo­ja­me, kad ĹĄi ten­den­ci­ja iť­liks ir 2013 bei 2014 m. Lie­tu­vos eko­no­mi­ka ki­tais me­tais augs iki 4,1 pro­c., o 2014 m. – iki 4,5 pro­c. Pa­na­ťios ten­den­ci­jos iť­l iks ir ki­to­ se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se. Pag­rin­di­nÄ— ĹĄio spar­taus au­gi­mo prie­Şas­tis – lai­ku ÄŻgy­ ven­din­tos re­for­mos ir at­kur­tas kon­ku­ ren­cin­gu­mas.

Mil­da Dar­gu­Şai­tė

VĹĄÄŽ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ge­ne­ra­l i­nÄ— di­rek­to­rÄ—

K

u­riant in­ves­ti­ci­nÄŻ pa­trauk­lu­ mÄ…, Lie­tu­vai, kaip ir Lat­vi­jai bei Es­ti­jai, ko­jÄ… ki­ťa du es­mi­ niai veiks­niai – rin­kos dy­dis ir ma­Şas Ĺži­no­mu­mas pa­sau­ly­je. Abu pa­ keis­ti ga­li­me tik su­vie­ni­jÄ™ sa­vo jė­gas: taip pri­si­sta­ty­tu­me kaip di­des­nÄ— rin­ka ir at­ kreip­tu­me dė­me­sÄŻ kaip vie­nas re­gio­nas. Tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­ja, be abe­jo, iť­liks ir to­liau – tu­ri­me kon­ku­ruo­ti pa­lan­kes­ne vers­lui ap­lin­ka, ÄŻsta­ty­mĹł ir mo­kes­Ä?iĹł ba­ ze, inf­rast­ruk­tō­ra, dar­buo­to­jais, ga­lĹł ga­ le skaid­ru­mu, ma­Şes­ne biu­rok­ra­ti­ja ir aukť­tes­niais ÄŻver­ti­ni­mais tarp­tau­ti­niuo­ se rei­tin­guo­se. DÄ—l Lie­tu­vos iť­skir­ti­nu­mo – ak­cen­tuo­ja­me, kad pa­ren­gia­me daug aukť­to ly­gio ÄŻvai­riĹł sri­Ä?iĹł ga­biĹł, darbť­Ä?iĹł ir ÄŻper­ka­mĹł spe­cia­lis­tĹł, tu­ri­me pa­sau­li­ nio ly­gio in­for­ma­ci­nes ir ko­mu­ni­ka­ci­ nes tech­no­lo­gi­jas, ge­rÄ… inf­rast­ruk­tō­rÄ…. Lie­tu­vo­je jau ÄŻsi­kō­rÄ— dau­gy­bÄ— tarp­tau­ti­ niĹł bend­ro­viĹł ir jĹł są­ra­ťas kas­met il­gė­ja. Pa­sau­ly­je esa­me ver­ti­na­mi kaip ĹĄa­lis, iĹĄ ku­rios pa­tar­ti­na pirk­ti vers­lo pro­ce­sĹł pa­ slau­gas. UŞ­sie­nio bend­ro­vÄ—ms pa­to­gu iĹĄ Lie­tu­vos ap­tar­nau­ti klien­tus vi­sa­me pa­ sau­ly­je. Ga­my­bos pro­jek­tams plė­to­ti ge­ ras są­ly­gas siō­lo lais­vo­sios eko­no­mi­nÄ—s zo­nos ir pra­mo­nÄ—s par­kai.

Alek­sand­ras Iz­go­ro­di­nas

Lie­tu­vos pra­mo­n i­n in­k ų kon­fe­de­ra­ci­jos Eko­no­m i­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to ana­l i­t i­kas

Ĺ

iuo me­tu ne­rastume pa­v yz­ dĹžiĹł, kad trys Bal­ti­jos ĹĄa­lys ak­ tyviai bend­ra­dar­biau­tĹł tar­pu­ sa­vy­je, siek­da­mos pri­t rauk­t i in­ves­tuo­to­jĹł iĹĄ uŞ­sie­n io. Ta­Ä?iau po­ ten­cia­liai bend­ra­dar­biau­ti ÄŻma­no­ma, ypaÄ? sie­kiant pri­trauk­ti itin di­de­les in­ ves­tuo­to­jas – tarp­tau­ti­nes ÄŻmo­nes. Itin di­de­li in­ves­tuo­to­jai ÄŻ Lat­vi­jÄ…, Lie­ tu­vÄ… ir Es­ti­jÄ… pa­pras­tai Ĺžiō­ri ne kaip ÄŻ at­ski­ras vals­ty­bes, bet kaip ÄŻ vie­nÄ… re­ gio­nÄ…. Di­de­li in­ves­tuo­to­jai in­ves­tuo­ja ÄŻ vie­nÄ… iĹĄ Bal­ti­jos vals­ty­biĹł, tu­rė­da­mi tiks­lÄ… atei­ty­je plÄ—s­tis ir ÄŻ ki­tas dvi ĹĄa­lis. Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja in­ves­tuo­to­jams pa­trauk­lios tuo, kad jĹł dar­bo jė­ga iť­si­ la­vi­nu­si, o jos ko­ky­bÄ—s ir kai­nos san­ty­ kis – ge­ras, maĹžai juridiniĹł ginÄ?Ĺł tarp darbdaviĹł ir darbuotojĹł. Be to, Bal­ti­jos ĹĄa­liĹł vy­riau­sy­bÄ—s ga­na lanks­Ä?ios, ypaÄ? kal­bant apie uŞ­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, ir net tam tikras sÄ…lygas ateinant bĹŤtent ÄŻ vie­ tos rinkÄ…. Renkantis, ÄŻ kokiÄ… ĹĄalÄŻ inves­ tuoti, vertinama ne tik darbo rinka, bet ir bendroji, ir net IT inf­rast­ruk­tō­ra ĹĄaly­ je, kad verslas efektyviai ir konkuren­ cingai galÄ—tĹł plÄ—sti savo veiklÄ…. Pa­ren­gÄ— Gin­ta­rÄ— Mi­ce­vi­Ä?iō­tÄ—

DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programa

Po renovacijos gyvena pigiau ir ĹĄilÄ?iau Lina JauniĹĄkÄ— DaugiabuÄ?io atnaujinimo projektas ne tik padeda taupyti ĹĄilumÄ… ir pinigus, pagerina bĹŤsto ir jo gyventojĹł gyvenimo kokybÄ™, bet ir suvienija kaimynus bendrai veikti.

Yra ĹžmoniĹł, mananÄ?iĹł, kad atliekamus renovacijos darbus priĹžiĹŤri tik gyventojĹł bendrijos pirmininkas. TaÄ?iau Vilniuje Ĺ˝irmĹŤnĹł gatvÄ—je esantÄŻ 79-Ä…jÄŻ namÄ… renovavÄ™s L.Bogdanov sako, jog tai – netiesa. ProjektÄ… grieĹžtai koordinuoja ir visais klausimais pataria BĹŤsto ir urbanistinÄ—s plÄ—tros agentĹŤra (BUPA), taip pat visi daugiabuÄ?io gyventojai. Nuo ko pradÄ—ti?

L.Bogdanov teigia, kad daugumai gyventojĹł patiko bĹŤsto renovacijos idÄ—ja, ir buvo pradÄ—ta tam ruoĹĄtis. TaÄ?iau jie neĹžinojo, nuo ko pradÄ—ti, kaip daryti, todÄ—l ĹĄiais klausimais padÄ—jo BUPA, kuri kontroliuoja tokius projektus. Gyventojai veikÄ— pagal ĹĄios agentĹŤros rekomendacijas, patarimus ir darÄ— viskÄ… taip, kaip reikia: rengÄ— susirinkimus, patvirtino dokumentus, skelbÄ— konkursÄ…. PradÄ—jo nuo laiptinÄ—s – ÄŻstatÄ— duris, keitÄ— langus ir butuose, ir laiptinÄ—je. Tuomet ĹĄio daugiabuÄ?io renovacija buvo laikinai sustabdyta. Buvo pastatytos metalinÄ—s balkono sutvirtinimo konstrukcijos, praplatinti balkonai, taÄ?iau tai daryta uĹž savus pinigus. O sienas, stogÄ… apĹĄiltino pasinaudodami valstybÄ—s teikiama parama.

Sutaupo renovavÄ™

Projekto pradĹžioje kaimynĹł, sutinkanÄ?iĹł vykdyti bĹŤsto renovacijÄ…, buvo 94 iĹĄ 100. Ĺ˝inoma, visada yra ĹžmoniĹł, kuriems niekas nerĹŤpi. TaÄ?iau renovacijos darbai praÄ—jusiais metais ĹĄiame name baigÄ—si. Kaimynai patenkinti: dĹžiugina ir didesni balkonai, ir namuose nebe-

Atnaujintame daugiabuÄ?iame name Vilniuje, Ĺ˝irmĹŤnĹł g. 79, sutaupoma 50– 60 proc. ĹĄilumos energijos. ĹĄalta, o vasarÄ… ne taip karĹĄta. Sutaupoma 50–60 proc. ĹĄiluminÄ—s energijos. PraeitÄ… ĹžiemÄ… L.Bogdanov uĹž ĹĄalÄ?iausiÄ… mÄ—nesÄŻ atÄ—jo 217 litĹł sÄ…skaita uĹž ĹĄildymÄ…. O ĹĄtai jo kaimynai, gyvenantys JustiniĹĄkiĹł ar Ĺ eĹĄkinÄ—s rajonuose, moka ir po 600, ir po 700 litĹł. JĹł iĹĄlaidos labai didelÄ—s. Ĺ io daugiabuÄ?io gyventojai sutaupo, Ĺžinoma, dÄ—l renovacijos. „ŽiemÄ… gyvename komfortiĹĄkai ir jaukiai, nes tikrai labai ĹĄilta. O vasarÄ… karĹĄtÄŻ sulaiko polistireno plokĹĄtÄ—mis apĹĄiltintos sienos. Ĺ˝monÄ—s patenkinti, todÄ—l sakau, kad atnaujinÄ™ savo daugiabutÄŻ tikrai pajusite skirtumÄ…!“ – teigÄ— L.Bogdanov. Statistika

Statistinis atnaujintas ar atnaujinamas namas yra penkiaaukĹĄtis, 51

buto, statytas 1974 m., mĹŤrinis arba stambiaplokĹĄtis daugiabutis, kurio ĹĄildomas plotas siekia 2797 kvadratinius metrus. SpecialistĹł skaiÄ?iavimais, vieno atnaujinamo buto kaina po renovacijos iĹĄauga iki 20 proc., o gyventojĹł ĹĄildymo iĹĄlaidos sumaŞėja maĹždaug per pusÄ™. BUPA treÄ?io ketvirÄ?io duomenimis, 2011 m. atnaujinimo programoje dalyvavo ir investicijĹł planus ruoĹĄÄ— 128 daugiabuÄ?iĹł namĹł bendrijos, ĹĄiemet jĹł skaiÄ?ius ĹĄoktelÄ—jo iki 300. Daugiau nei pusÄ— investiciniĹł planĹł buvo suderinti. Daugiau nei treÄ?dalis (111) paraiĹĄkas pateikusiĹł bendrijĹł jau vykdo rangos konkursus. Paprastai ĹĄiltinamos sienos, keiÄ?iami langai, balkonĹł durys, taip pat, jei reikia, – ir stogas. Lietuva yra viena pirmĹłjĹł valstybiĹł ES, pasitelkusi JESSICA iniciatyvÄ… energijos vartojimo efektyvumui didinti. Daugiau informacijos apie DaugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ… (JESSICA) – www.atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.

217

litĹł

sÄ…skaitÄ… uĹž ĹĄildymÄ… ĹĄalÄ?iausiÄ… mÄ—nesÄŻ praeitÄ… ĹžiemÄ… gavo L.Bogdanov.

ď ŽRenovacija: Na[NbWV[aN`QNbTVNObaV`CVY[VbWR V_ZĂ­[ĂşT$& 

/B=.N_PUfc\[b\a_

ValstybÄ— remia (iki 2013 12 31) Lengvatinis kreditas (palĹŤkanos nekinta visÄ… paskolos grÄ…Ĺžinimo laikotarpÄŻ – 20 metĹł) Modernizavimo projekto parengimas Statinio statybos techninÄ— prieĹžiĹŤra Projekto ÄŻgyvendinimo administravimo iĹĄlaidos Parama turintiems teisÄ™ ÄŻ bĹŤsto ir ĹĄildymo iĹĄlaidĹł kompensavimÄ… Statybos darbĹł (energijÄ… taupanÄ?iĹł priemoniĹł) iĹĄlaidos: - sutaupius ne maĹžiau kaip 40 proc. ĹĄiluminÄ—s energijos - sutaupius ne maĹžiau kaip 20 proc. ĹĄiluminÄ—s energijos

3 proc. palĹŤkanos 100 proc. 100 proc. 100 proc. (0,35 Lt/m2) 100 proc. 30 proc. 15 proc.


12

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė: ne­su kie­no nors sta­ty­ti­nė NBA eki­pos su­klu­po tik du kartus Eu­ro­pos ir Na­cio­na­li­nės krep­ši­ nio ly­gos (NBA) ko­man­dų prieš­ se­zo­ni­nių rung­ty­nių se­ri­ją vai­ ni­ka­vo Ša­rū­no Ja­si­ke­vi­čiaus (nuotr.) at­sto­vau­ja­mos „Bar­ce­ lo­nos Re­gal“ per­ga­lė prieš Da­ la­so „Ma­ve­ricks“ eki­pą.

Is­pa­ni­jos čem­pio­nai sa­vo aikš­tė­ je įvei­kė 2011-ųjų NBA čem­pio­ nus „Ma­ve­ricks“ krep­ši­nin­kus 99:85 (21:19, 21:21, 32:16, 25:29). Ma­čą „Pa­lau Sant Jor­di“ are­no­je ste­bė­jo 16236 žiū­ro­vai. Š.Ja­si­ke­vi­čius su­rin­ko 3 taš­ kus, at­li­ko 4 re­zul­ta­ty­vius per­ da­vi­mus, at­ko­vo­jo 1 ka­muo­lį, du­syk su­kly­do ir kar­tą pra­si­žen­ gė. Per 12 žai­di­mo mi­nu­čių lie­ tu­vis pra­me­tė abu dvi­taš­kius ir rea­li­za­vo 3 bau­dų me­ti­mus.

J.C.Na­var­ro ir jo ko­man­dos drau­gai pir­muo­sius tris kė­ li­nius bu­vo vie­nu žings­niu grei­tes­ni.

Dėl de­ši­nio­jo ke­lio trau­mos Da­la­so ko­man­dai ne­ga­lė­jo pa­dė­ti ryš­kiau­sia žvaigž­dė – Dir­kas No­ witz­ki. „Ma­nau, kad vi­sais at­žvil­giais žai­dė­me ge­rai. Mū­sų puo­li­mas bu­vo toks, ko­kį ren­gė­me. Da­bar steng­si­mės įro­dy­ti, kad esa­me ge­riau­si Eu­ro­po­je“, – pa­brė­žė is­pa­nų čem­pio­nų vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Xa­vis Pas­cua­lis. „J.C.Na­var­ro ir jo ko­man­dos drau­gai pir­muo­sius tris kė­li­nius bu­vo vie­nu žings­niu grei­tes­ni. Mū­siš­kiai įsi­žai­dė tik ket­vir­ta­ ja­me, bet pri­pa­žįs­tu, kad „Bar­ ce­lo­na Re­gal“ per­ga­lės nu­si­pel­ nė la­biau“, – tei­gė D.No­witz­ki. Eu­ro­pos ir NBA eki­pos su­žai­ dė 8 rung­ty­nes, dve­jas iš jų lai­ mė­jo eu­ro­pie­čiai. Be „Bar­ce­lo­ nos Re­gal“ krep­ši­nin­kų, sėk­mė ly­dė­jo ir Stam­bu­lo „Fe­ner­bah­çe Ül­ker“ ko­man­dą, ku­ri na­muo­se 97:91 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti Bos­ to­no „Cel­tics“. Ki­tuo­se Eu­ro­po­je įvy­ku­siuo­ se ma­čuo­se „Ma­ve­ricks“ 89:84 įvei­kė Ber­ly­no AL­BA, o „Cel­ tics“ 105:74 – Mi­la­no „EA7 Em­ po­rio Ar­ma­ni“. Už At­lan­to vie­šė­ję eu­ro­pie­ čiai pra­lai­mė­jo vi­sas dvi­ko­vas: Mad­ri­do „Real“ 93:105 nu­si­lei­ do Mem­fio „Grizz­lies“ ir 95:102 – To­ron­to „Rap­tors“, o Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ 77:106 – San An­to­ni­jaus „Spurs“ ir 85:91 – Kliv­lan­do „Ca­va­liers“. VD inf.

Prieš Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­ to (LTOK) pre­zi­den­to rin­ki­mus, sek­da­ma Vir­gi­li­jaus Alek­nos pa­vyz­džiu, vie­šą sa­ vo pro­gra­mos pri­sta­ty­mą su­ren­gė ir Dai­ na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė. Ba­lys Šmi­gels­kas

Olim­pi­nė čem­pio­nė pra­ne­šė, kad V.Alek­na jau at­si­sa­kė dirb­ti jos ko­man­do­je tuo at­ve­ju, jei­gu pra­ lai­mė­tų rin­ki­mus. Be to, D.Gu­dzi­ ne­vi­čiū­tė pa­reiš­kė abe­jo­jan­ti kai ku­riais ti­tu­luo­tą­jį dis­ko me­ti­ką re­ mian­čiais as­me­ni­mis. „Nea­be­jo­ju V.Alek­nos ir Ar­vy­do Sa­bo­nio pa­do­ru­mu, ta­čiau abe­jo­ nių ke­lia kai ku­rie ki­ti jų ko­man­dos na­riai“, – kal­bė­jo šau­lė. D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės bend­ra­žy­gių nuo­mo­ne, opo­nen­tai ku­ria pla­ nus, kaip uzur­puo­ti lė­šų skirs­ty­mą, esą jos tek­tų aš­tuo­nioms pa­grin­di­ nėms spor­to fe­de­ra­ci­joms. „V.Alek­nos ko­man­da va­do­vau­ja­ si prin­ci­pu – di­die­ji pa­sii­ma vis­ką, ma­žie­siems lie­ka tru­pi­niai. To­kia si­tua­ci­ja mū­sų ne­ten­ki­na“, – aiš­ ki­no Lie­tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jų są­ jun­gos (LSFS) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius Va­len­ti­nas Pa­ke­tū­ras. D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė pa­brė­žė, kad yra su­kau­pu­si pa­kan­ka­mai dar­bo pa­tir­ties įvai­rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, pui­kiai ži­no spor­to pro­ble­mas iš vi­daus. „De­šimt me­tų va­do­va­vau LTOK spor­ti­nin­kų ko­mi­si­jai, man ar­ti­mos at­le­tų pro­ble­mos, ži­nau jas iš pir­mų lū­pų. Jau esa­me pa­ruo­šę krei­pi­mą­ si, ku­ria­me pra­šo­me ne­rem­ti spor­ to ša­kų, ne­pa­si­ra­šiu­sių An­ti­do­pin­go

kon­ven­ci­jos. Taip pat la­bai svar­bu pa­dė­ti vi­siems spor­to vi­suo­me­nės na­riams – no­ri­me pa­si­rū­pin­ti kar­ je­rą bai­gu­siais spor­ti­nin­kais. No­riu pa­brėž­ti, kad ne­su kie­no nors sta­ ty­ti­nė kan­di­da­tė, rin­ki­muo­se nu­ spren­džiau da­ly­vau­ti tik sa­vo no­ ru“, – tvir­ti­no olim­pi­nė čem­pio­nė. Tei­si­nin­kės, psi­cho­lo­gės ir tre­ ne­rės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti D.Gu­dzi­ ne­vi­čiū­tė tei­gė ryž­tin­gai siek­sian­ti re­for­mų, ku­rios iš es­mės pa­ge­rin­ tų LTOK ir spor­to įvaiz­dį. „Skir­tin­gas po­žiū­ris yra ver­ty­bė. Bend­rau­si­me su ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Nai­vu ti­kė­tis, kad atė­ jus nau­jam LTOK pre­zi­den­tui pa­ si­pils pi­ni­gų lie­tus ir vi­sos pro­ble­ mos sa­vai­me iš­si­spręs. Ta­ria­mės, kaip ieš­ko­si­me rė­mė­jų, ta­čiau yra ir vi­di­nių re­sur­sų, juos rei­kia op­ti­ mi­zuo­ti“, – sa­kė šau­lė. „Siek­si­me iš­veng­ti tiek Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to, tiek vals­ty­bės įta­kos. Iki šiol LTOK ma­žai dė­me­sio sky­rė ant­ri­nių įmo­ nių veik­lai vie­šin­ti. Ti­kė­jo­me, kad krep­ši­nio ir leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­jo­se dir­ba pro­tin­gi žmo­ nės, ta­čiau jie pro­ble­mas ke­lia tik ta­da, kai ar­tė­ja rin­ki­mai. Ko­dėl jie jų ne­vie­ši­no prieš dve­jus me­tus?“ – svars­tė D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tei pri­ ta­rian­tis Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­jos (LDSF) pre­zi­den­tas Ro­ mual­das Ba­ku­tis.

„„Pretendentė: D.Gudzinevičiūtė turi darbo LTOK struktūroje patirties. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

Pak­vie­tė pro­fe­sio­na­lus Ir V.Alek­na va­kar ne­lei­do lai­ko vel­tui – pri­sta­tė sa­vo ko­man­dos na­rius, su ku­riais dirb­tų lai­mė­jęs LTOK pre­zi­ den­to rin­ki­mus. Be le­gen­di­nio krep­ ši­nin­ko ir Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos (LKF) pre­zi­den­to Ar­vy­do Sa­bo­ nio, V.Alek­na LTOK vi­cep­re­zi­den­tu taip pat ma­to nau­ją­jį Lie­tu­vos plau­ki­ mo fe­de­ra­ci­jos (LPF) va­do­vą, pla­čiai ži­no­mą vers­li­nin­ką, me­no ir spor­to me­ce­na­tą To­mą Ku­čins­ką. „Šis žmo­ gus pui­kiai iš­ma­no va­dy­bą ir spor­tą, ži­no ir mo­ka at­sa­kin­gai elg­tis su pi­ni­ gais“, – sa­kė V.Alek­na. Iš D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės, ku­riai taip pat pa­siū­ly­tas vi­cep­re­z i­den­tės po­stas, V.Alek­na tei­gia­mo at­sa­ky­mo kol kas ne­su­lau­kė.

LTOK ge­ne­ra­l i­n io sek­re­to­r iaus pa­ rei­gas sa­vo per­ga­lės at­ve­ju V.Alek­ na pa­t i­kė­t ų LPF vi­cep­re­z i­den­t ui, daug­kar­t i­n iam Lie­t u­vos ir Bal­t i­jos ša­l ių čem­pio­nui bei re­kor­d i­n in­k ui, At­lan­tos olim­pia­dos da­ly­v iui Min­ dau­g ui Špo­k ui. Jis yra bai­gęs Lio­ no (Pran­c ū­z i­ja) uni­ver­s i­te­to spor­ to or­g a­n i­z a­c i­jų va­dy­b os ma­g ist­ro stu­d i­jas. „Ši ko­man­da dirb­t ų konk­re­t iems tiks­lams: ga­ran­tuo­ti skaid­rią veik­lą, pro­fe­sio­na­lų po­žiū­rį į dar­bą, olim­pi­ nio ju­dė­ji­mo plėt­rą ir Lie­tu­vos per­ ga­les. Ti­kiuo­si, kad sie­kiant šių tiks­ lų ak­ty­viai pa­dės vi­sos fe­de­ra­ci­jos“, – tvir­ti­no du­kart olim­pi­nis čem­pio­ nas V.Alek­na.

Vil­nie­tės sieks ne vie­no tro­fė­jaus „Ge­riau­sioms ir per­spek­ty­viau­ sioms Lie­tu­vos krep­ši­nin­kėms sie­ kia­me su­da­ry­ti tin­ka­mas są­ly­gas žais­ti gim­to­jo­je ša­ly­je. Na­cio­na­li­ nei rink­ti­nei tra­giš­kai trūks­ta jau­ ni­mo, nė­ra tar­pi­nės gran­dies. Mū­ sų klu­be yra tik dvi už­sie­nie­tės. Sa­kel­lie Da­niels – ko­man­di­nio sti­ liaus įžai­dė­ja, pa­grin­di­nė ata­kų or­ ga­ni­za­to­rė. Sun­kią­ją kraš­to puo­lė­ją Ce­les­te Tra­han Da­vis pa­si­kvie­tė­ me tik Eu­ro­pos tau­rės var­žy­boms. Siek­si­me, kad lie­tu­vės LMKL pir­ me­ny­bė­se gau­tų dau­giau žai­di­mo lai­ko“, – kal­bė­jo R.Gor­ba­čio­vas.

Ba­lys Šmi­gels­kas Po me­tų per­trau­kos Lie­tu­vos mo­ te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­ pio­na­te Vil­niui at­sto­vaus dvi ko­ man­dos – „Ki­birkš­tis-VI­ČI-IKI“ ir „Jau­nie­ji ta­len­tai“. Kaups pa­tir­tį

LMKL de­biu­tan­tės „Jau­nų­jų ta­len­ tų“ eki­pos bran­duo­lys – per­spek­ ty­viau­sios ša­ly­je 1995–1997 m. gi­ mu­sios krep­ši­nin­kės. „Ma­nau, kad sa­vo aikš­tė­je rū­ pes­čių kel­si­me dau­gu­mai var­žo­vių. Ne­si­lei­si­me dau­žo­mos ir iš­vy­ko­se. Pag­rin­di­nis mū­sų tiks­las – lai­mė­ ti Lie­tu­vos moks­lei­vių pir­me­ny­bes, o LMKL kaup­si­me pa­tir­tį“, – sa­kė „Jau­nų­jų ta­len­tų“ vy­riau­sio­ji tre­ ne­rė Di­lia­ra Ve­li­ša­je­va. Ša­lies jau­ni­mo rink­ti­nių žai­dė­ja, „Spri­te krep­ši­nio ta­len­tų ko­vos“ nu­ga­lė­to­ja Da­lia Be­lic­kai­tė pa­si­ry­ žu­si kuo grei­čiau įsi­tvir­tin­ti suau­ gu­sių­jų krep­ši­ny­je. „Bus sun­ku, nes jau­ni­mo krep­ ši­nis ki­toks. Ti­ki­mės, kad lau­kian­ tys iš­ban­dy­mai mū­sų ne­pa­lauš, juo­lab kad ne­ke­lia­me tiks­lo tap­ti LMKL čem­pio­na­to ly­de­rė­mis, te­

Spa­lio 12-ąją – der­bis

„„Staigmena: per LMKL sezono atidarymo šventę krepšininkės vilkėjo

netradicinius sportinius kostiumus.

no­ri­me už­si­grū­din­ti“, – kal­bė­jo D.Be­lic­kai­tė. Ko­vos tri­mis fron­tais

„Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ krep­ši­nin­ kės ko­vos tri­mis fron­tais – LMKL čem­pio­na­te, Bal­ti­jos mo­te­rų krep­ ši­nio ly­go­je (BWBL) ir Eu­ro­pos tau­ rės tur­ny­re.

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

„Mū­sų sie­kiai – lai­mė­ti Lie­tu­vos ir BWBL čem­pio­na­tus, o Eu­ro­pos tau­rės var­žy­bo­se – iš­si­kaps­ty­ti iš ga­na su­dė­tin­gos gru­pės į ki­tą eta­ pą“, – tvir­ti­no Vil­niaus klu­bo va­ do­vas Ros­val­das Gor­ba­čio­vas. Pa­sak pa­šne­ko­vo, „Ki­birkš­tis-VI­ ČI-IKI“ bu­vo komp­lek­tuo­ja­ma gal­ vo­jant apie il­ga­lai­kę per­spek­ty­vą.

LMKL čem­pio­na­tą vil­nie­tės pra­dės der­biu – spa­lio 12-ąją „Ki­birkš­tisVI­ČI-IKI“ ir „Jau­nie­ji ta­len­tai“ su­ si­tiks My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to spor­to sa­lė­je. Spa­lio 24-ąją „Ki­birkš­tis-VI­ ČI-IKI“ star­tuos Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re: Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nės Slo­va­ki­jo­je su­si­kaus su „MBK Ru­ zom­be­rok“ krep­ši­nin­kė­mis. Šio­je gru­pė­je taip pat var­žy­ sis An­ta­ki­jos „Be­le­diye­si Genc­lik“ (Tur­ki­ja) ir Ram­los „Elit­zur“ (Iz­ rae­lis) ko­man­dos.


13

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

pasaulis Pa­lei­do tik vie­ną

Pa­da­rė pro­ver­žį

Ra­do bom­bų da­lių

Ru­si­jos ape­lia­ci­nis teis­mas va­kar pa­li­ko ga­lio­ti dve­jų me­ tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę dviem mer­gi­nų pank­ro­ko gru­ pės „Pus­sy Riot“ na­rėms už pro­tes­tą prieš pre­zi­den­tą Vla­ di­mi­rą Pu­ti­ną Mask­vos ka­ted­ ro­je, ta­čiau tre­čio­ji, Je­ka­te­ri­ na Sa­mu­ce­vič, bu­vo pa­leis­ta, sky­rus jai lyg­ti­nę baus­mę.

Ame­ri­kie­čiai Ro­ber­tas Lef­ ko­wit­zas ir Bria­nas Ko­bil­ka (nuo­tr.) va­kar pel­nė No­be­lio che­mi­jos pre­mi­ją už pro­ver­žį su­kė­lu­sius ty­ri­mus, kaip or­ga­ niz­mų ląs­te­lių re­cep­to­riai rea­ guo­ja į ap­lin­ką. Nors ap­do­va­ no­ji­mas skir­tas che­mi­jos sri­ ty­je, šie ty­ri­mai dau­giau­sia nau­dos duo­da me­di­ci­nai.

Pran­cū­zi­jos po­li­ci­ja, at­lik­da­ ma ty­ri­mą dėl praei­tą sa­vait­ ga­lį suim­tų is­la­mo ekst­re­mis­ tų, ku­rių tai­ki­niai ga­lė­jo bū­ ti žy­dai, ra­do bom­bų ga­my­bai nau­do­ja­mų su­de­da­mų­jų da­lių. Pa­rei­gū­nai tei­gia, kad ši gru­ puo­tė bu­vo la­bai pa­vo­jin­ga ir kad 12-ai įta­ria­mų­jų areš­tas bus pra­tęs­tas.

Ma­fi­ja ir ko­rup­ci­ja ėda Ita­li­jos pie­tus De­šimt­me­čiais mer­din­tys inf­rast­ruk­tū­ros pro­jek­tai ir ko­rup­ci­ jos by­lų la­vi­na iš­ryš­ki­no se­nas ir gi­lias Ita­li­jos žaiz­das – ma­fi­ ją ir ko­rup­ci­ją. Praė­ju­sio šimt­me­čio sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je pra­dė­tas ir iki šiol ne­baig­tas A3 greit­ke­lis pra­si­de­da prie Nea­po­lio esan­čia­me Sa­ler­no kal­nų mies­te­ly­je ir bai­gia­si pie­ti­ nia­me Ka­lab­ri­jos Re­džo mies­te. Driek­da­ma­sis be­veik 500 km, jis daž­nai su­siau­rė­ja iki dvie­jų juos­ tų dėl ke­lio dar­bų, ku­rie ne­bai­gia­ mi jau de­šimt­me­čius. Pa­vo­jin­gos būk­lės til­tai stūk­so virš kal­nų tar­ pek­lių ir jū­ros, va­žiuo­jant tu­ne­ liais ant au­to­mo­bi­lių la­ša van­duo ir krin­ta be­to­no ga­ba­liu­kai. Pa­sak ap­žval­gi­nin­kų, nie­kas ge­ riau nei­liust­ruo­ja Ita­li­jos ne­sėk­ mių, kaip šis greit­ke­lis. Kri­ti­kai tei­gia, kad tai yra dar­bų da­li­ji­mo už bal­sus ir Pie­tų Ita­li­jo­je kles­tin­ čio or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo pa­da­ri­nys, dėl ku­rio Ka­lab­ri­ja li­ ko izo­liuo­ta tiek geog­ra­fiš­kai, tiek eko­no­miš­kai. To­kia pa­dė­tis ke­lia ne­ri­mą ir šiau­ri­nėms Eu­ro­pos ša­lims. Jos bai­mi­na­si, kad eu­ro zo­na tam­pa pa­šal­pų sis­te­ma, kur do­ta­ci­jos ir su­bsi­di­jos dings­ta Pie­tų Eu­ro­pos ša­lių ko­rup­ci­jos tink­le. 2001 m. Ita­li­ja su­ma­nė vie­toj se­ no­jo A3 greit­ke­lio, ne­tu­rin­čio ava­ ri­nės juos­tos, nu­ties­ti nau­ją. Į jį bu­vo in­ves­tuo­ta maž­daug 10 mlrd. eu­rų, da­lį šių pi­ni­gų sky­rė ES. Kai Ita­li­jos teis­mai at­sklei­dė dau­gy­bę ky­ši­nin­ka­vi­mo at­ve­jų, ES pa­rei­ka­ la­vo jos pi­ni­gus, skir­tus greit­ke­liui, nu­kreip­ti į ki­tus pro­jek­tus. Tei­sė­sau­ga iš­siaiš­ki­no, kad prie greit­ke­lio sta­ty­bų ran­kas pri­ki­

„„Ne­lai­mė: svar­biau­sią Ka­lab­ri­jos trans­por­to ar­te­ri­ją 2009 m. už­griu­

vu­si nuo­šliau­ža, nu­si­ne­šu­si dvie­jų žmo­nių gy­vy­bę, dar kar­tą pa­tvir­ ti­no ap­gai­lė­ti­ną A3 greit­ke­lio būk­lę. AFP nuo­tr.

šo Ka­lab­ri­jos ma­fij­ a ’Ndrang­he­ta. Klau­sy­da­mie­si po­kal­bių pro­ku­ro­ rai iš­gir­do ma­fij­ os ir dar­bų vyk­dy­ to­jų su­si­ta­ri­mus da­ly­tis dar­bais ir pi­ni­gais. Vie­no­je by­lo­je, ku­rio­je už ry­ šius su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­ mu­mu ir ki­to­kius nu­si­kal­ti­mus bu­vo nu­teis­ti 22 žmo­nės, bu­vo išaiš­kin­ta 3 pro­c. tai­syk­lė: su­bran­go­vai dirb­ti­nai pa­di­din­da­vo dar­bų kai­ną 3 pro­c., ku­rie ati­tek­ da­vo ma­fi­jai. Ši taip pat dik­tuo­ da­vo, ką sam­dy­ti.

„Ma­fi­ja ’Ndrang­he­ta yra pa­ra­zi­ tė“, – kons­ta­ta­vo tei­sė­jas Ro­ber­to di Pal­ma, ku­ris nag­ri­nė­jo dvi ko­ rup­ci­jos by­las, su­si­ju­sias su greit­ ke­lio tie­si­mu. – Ten, kur vyks­ta stam­būs vie­šie­ji dar­bai, ji tu­ri di­ de­lių in­te­re­sų.“ Deja, pro­ble­mą su­da­ro ne tik ko­rup­ci­ja ir ma­fi­ja, bet ir dau­ge­liui Pie­tų Eu­ro­pos ša­lių bū­din­ga po­li­ ti­nė kul­tū­ra, kai po­li­ti­kai mai­nais į bal­sus gy­ven­to­jams siū­lo vals­ty­ bės mo­ka­mą dar­bą. „The New York Ti­mes“ inf.

Pa­lei­do vi­są mies­to ta­ry­bą Ita­li­jos vy­riau­sy­bė pa­lei­do pie­ti­nio Ka­lab­ri­jos Re­džo mies­to ta­ry­bą ir pe­rė­mė jo val­dy­mą bai­min­da­ma­ si, kad vie­tos ko­mu­na­li­nių pa­slau­ gų įmo­nė­je įsi­ga­lė­jo ma­fi­ja.

Bu­vo suim­ti aš­tuo­ni žmo­nės – sep­ty­ni įta­ria­mi gangs­te­riai, sie­ ja­mi su ’Ndrang­he­tos ma­fi­jos Fon­ ta­nos kla­nu, taip pat vie­tos at­lie­kų uti­li­za­vi­mo įmo­nės „Leo­nia“, ku­ ri yra vie­šo­jo ir pri­va­čio­jo sek­to­rių par­tne­rys­tės pro­jek­tas, va­do­vas. Vie­tos tei­sė­jas pa­reiš­kė, kad vie­ šo­jo ir pri­va­čio­jo sek­to­rių par­tne­ rys­tė ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įmo­ nė­se ta­po „nau­ju fron­tu ry­šiams

tarp ma­fi­jos kla­nų ir eko­no­mi­nės bei vi­suo­me­ni­nės struk­tū­ros“. Mies­to kont­rak­ti­nin­kai, pa­sak jo, bu­vo ta­pę ma­fi­jos pi­ni­gų re­ zer­vu. Atei­nan­čius 18 mė­ne­sių Ka­lab­ ri­jos Re­džui va­do­vaus vy­riau­sy­bės pa­skir­tas pre­fek­tas Vin­cen­zo Pa­ ni­co iš gre­ti­mo Kro­to­nės mies­to. ’Ndrang­he­ta, vei­kian­ti Ka­lab­ri­ jo­je, yra tarp­tau­ti­nis nu­si­kal­tė­lių sin­di­ka­tas, ku­rio „vers­lo“ me­ti­ nė apy­var­ta sie­kia mi­li­jar­dus eu­ rų. Šios gru­puo­tės spe­cia­li­za­ci­ja – nar­ko­ti­kų kont­ra­ban­da ir ko­ rup­ci­niai sta­ty­bų pro­jek­tai. Anks­čiau šio kar­te­lio veik­lą bu­

vo itin sun­ku tir­ti, nes jis pa­grįs­ tas be­veik išim­ti­nai šei­my­ni­niais ry­šiais ir kles­tė­jo net ta­da, kai po­li­ci­ja pra­dė­jo smar­kiau spaus­ti Nea­po­lio re­gio­ne vei­kian­čią Ca­ mor­rą ir Si­ci­li­jos ma­fi­ją. Tre­čia­die­nį po­li­ci­ja per rei­dą prieš ’Ndrang­he­tą taip pat suė­mė 22 žmo­nes šiau­ri­nia­me Lom­bar­ di­jos re­gio­ne. Tarp suim­tų­jų bu­vo Do­me­ni­co Zam­bet­ti – re­gio­no ta­ry­bos na­rys, kal­ti­na­mas su­mo­kė­jęs ’Ndrang­he­ tai 200 tūkst. eu­rų (690 tūkst. li­ tų) gry­nai­siais pi­ni­gais, kad už­si­ tik­rin­tų 4 tūkst. rin­kė­jų bal­sų. BNS inf.


14

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Ru­sų dra­mos teat­re, J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. 13. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 23–73 li­tai.

KUR? To­le­ran­ci­jos cent­re, Nau­gar­du­ko g. 10 / 2. KA­DA? Ry­toj 16.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ope­ros ir ba­le­to teat­re, A.Vie­nuo­lio g. 1. KA­DA? Ry­toj 18.30 val. KIEK? 10–120 li­tų.

Mu­zi­ki­nės staig­me­nos

J.V.Mi­se­vi­čiui at­min­ti

Pas­ku­ti­nis aist­ros šo­kis

Fes­ti­va­lio „Vil­nius jazz“ penk­ta­die­nio puoš­me­na – du ko­lek­ty­vai: „Eu­ro­pean Sa­xop­ho­ne En­semb­le“, ku­ria­me gro­ja net ke­lio­li­ka 18– 34 me­tų sak­so­fo­ni­nin­kų iš dvy­li­kos ES ša­lių, ir vie­na lau­kia­miau­ sių gru­pių laisvojo džia­zo fes­ti­va­liuo­se – „Full Blast“ (Švei­ca­ri­ja, Vo­ kie­ti­ja) su pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų meist­ru Pe­te­riu Brötz­man­nu.

Do­ku­men­ti­nių fil­mų re­ži­sie­riaus Jo­no Vy­tau­to Mi­se­vi­čiaus (1943– 2009 m.) at­mi­ni­mo va­ka­re – jo le­gen­di­nio „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­to fil­ mo „Bres­to ge­tas“ per­žiū­ra. Net gar­su­sis ame­ri­kie­čių ki­no re­ži­sie­ rius Ste­ve­nas Spiel­ber­gas apie šį fil­mą yra pa­sa­kęs, kad tai ge­riau­ sias pa­sau­ly­je su­kur­tas fil­mas apie ho­lo­kaus­tą.

Mi­ru­sios nuo­ta­kos šo­kė­jos vi­dur­nak­tį pa­ky­la iš ka­pų. Bet ku­ris jas su­ti­kęs šo­kio siau­tu­ly­je kris ne­gy­vas. Ši Hein­ri­cho Hei­ne’s už­ra­šy­ ta le­gen­da ta­po pa­grin­du ne­blės­tan­čio gro­žio ro­man­ti­niam pran­ cū­zų kom­po­zi­to­riaus Adolp­he’o Ada­mo ba­le­tui. Ži­zel – kiek­vie­nos ba­le­ri­nos trokš­ta­mas vaid­muo.

KUR? Ma­žo­sios Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je, Vo­kie­čių g. 22. KA­DA? Rytoj 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Lie­tu­vos na­cio­na­li­niame mu­zie­ju­je, Ar­se­na­lo g. 3. KA­DA? Šian­dien 17 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Ry­toj 19 val. KIEK? 22–62 li­tai.

KUR? Me­nų spaus­tu­vė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. KA­DA? Spa­lio 13, 14 d. 19 val. KIEK? 20–41 li­tas.

Gam­tos ir me­no vie­no­vė

Vil­niaus kal­vų is­to­ri­ja

Bal­ti­jos gi­ta­rų kvar­te­tas

Ki­ta gy­ve­ni­mo pu­sė

Ke­tu­rių me­ni­nin­kų – Inos Bud­ry­tės, Ar­vy­do Mar­ti­nai­čio, Man­to Ma­zi­liaus­ko ir Mo­ni­kos Ma­ zi­liaus­kie­nės – ta­py­bos pa­ro­da „Rus­nė“. Tai dar­ bai iš ta­py­bos sto­vyk­los mies­te­ly­je prie Ne­mu­ no žio­čių.

Ket­vir­ta­die­nio kul­tū­ros is­to­ri­jos va­ka­ras iš cik­ lo „Se­na­sis Vil­nius: ty­ri­nė­ji­mai ir at­ra­di­mai“. Pas­ kai­tą apie uni­ka­lią Vil­niaus pa­dė­tį „Vil­niaus kal­ vy­no su­si­for­ma­vi­mas ir rai­da“ skai­tys geo­lo­gas dr. Jo­nas Sat­kū­nas.

Bal­ti­jos gi­ta­rų kvar­te­tas kar­tu su Do­na­to Kat­kaus va­do­vau­ja­mu Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­niu or­kest­ru at­liks Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus spe­cia­liai gi­ta­ris­ tams pa­ra­šy­tą kū­ri­nį „Ne­di­de­lė mu­zi­ka ke­tu­ rioms gi­ta­roms ir sty­gi­niams“.

„1/3 gy­ve­ni­mo“ – tai ne­ti­kė­tas teat­ro „At­vi­ras ra­ tas“ spek­tak­lis, kvie­čian­tis teat­ro žiū­ro­vus pa­ žvelg­ti į mus su­pan­čią rea­ly­bę iš ira­cio­na­lio­sios ir ne­paaiš­ki­na­mo­sios – sap­nų – pu­sės. Kiek laiko praleidžiame atlikdami kasdienius ritualus?

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15, 12.32, 13.05 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (8). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Sportas. 18.50 Orai. 18.55 „Prisikėlęs faras“ (5) (N-7). 19.55 Stilius. Veidai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15, 22.15 „Seimo rinkimai 2012“. Tiesioginė laida. 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Prisikėlęs faras“ (5) (N-7) (k).

LRT 16.00 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (4). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.30 „Kung Fu Panda“. 14.00 Kitas! (N-7). 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Visa menanti“ (7) (N-7). 23.35 „Agentai“ (2) (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (7) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00, 14.40 „Simpsonai“. 8.30 „Juodoji skylė“. 9.00 „Meilės sūkuryje“.

LNK 21.30 val.

10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Ką manai? 12.00 „Gyvenimas“. 12.30 „Motina ir sūnus“ (6). 13.10 „Juodoji skylė“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Ką manai? 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kas? Kur? Kada? 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kobra 11“ (4). 23.00 „Kaulai“. 0.00 „Žmogžudystė“ (2). 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 7.30 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.30 Prajuokink mane (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 11.30 „VRS kamera“ (N-7) (k).

TV3 21.00 val.

12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Karštas vakaras“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Muzikinė kaukė“. 22.25 Trileris „Drugio efektas 2“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 0.00 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gimnazistai. 10.15 Mūsų miškai. 10.55 Dok. f. „Devyni gyvenimai. Muhamedas Ali“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Negaliu tylėti. 15.00, 16.00 Žinios. Orai. 15.15 „Baikalo legendos: tremtinių ir nuotykių ieškotojų kelias – iki Mongolijos“ (6).

BTV 15.00 val.

15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Devyni gyvenimai. Fidelis Kastro“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 Dok. f. „Kaip Steve’as Jobsas pakeitė pasaulį“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Energetikos aktualijos. 21.58 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 23.30 Pasaulio krepšinio apžvalga. 0.05 Reporteris. 0.57 Orai.

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“ – „Astana“. 15.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Lazio“–Milano „Inter“. 16.55 UEFA Europos lyga. Edinburgo „Hearts“– „Liverpool“. 18.45 Sporto metraštis. 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minskas“–Krasnojarsko „Enisey“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.15 Balsuok už sportą.

lietuvos ryto tv 19.45 val.


Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 skelbimai@vilniausdiena.lt

15

SIĹŞLO DARBÄ„ 

>=38B4@89>AX<>=\?@88<AX30@1YD08@C>B> Tel. 261 3653, 261 3655 9Y4:A?438B>@8[ D03F18=8=:Y4:A?438B>@8[ 8@ skelbimai@vilniausdiena.lt ?@4:F1>A064=BY 4; 

Ki­no va­ka­rai su eks­per­tais Tra­di­ci­niai va­ka­rai su ki­no kri­ti­ke Izol­da Kei­do­ťiō­te ki­no teat­re â&#x20AC;&#x17E;Pa­ sa­kaâ&#x20AC;&#x153; kvie­Ä?ia nea­be­jin­gus ge­ram ki­nui Ĺžiō­ro­vus ÄŻ ru­dens pa­skai­tĹł cik­lÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Geis­mai ir ta­pa­ty­bÄ&#x2014;s ki­neâ&#x20AC;&#x153;.

Pas­kai­tĹł da­ly­viai kvie­Ä?ia­mi ne tik su­Şi­no­ti, pa­ma­ty­ti, su­pras­ti dau­ giau, bet ir kar­tu dis­ku­tuo­ti, kal­bÄ&#x2014;­ tis su vi­siems ge­rai Ĺži­no­mais kul­ tō­ros at­sto­vais â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ki­no va­ka­rĹł su Izol­daâ&#x20AC;&#x153; sve­Ä?iais. Tarp jĹł â&#x20AC;&#x201C; psi­cho­ te­ra­peu­tas Eu­ge­ni­jus Lau­ri­nai­tis, teat­ro re­Şi­sie­rius Os­ka­ras Kor­ťu­ no­vas, ani­ma­to­rius Il­ja Be­rez­nic­ kas, ki­no re­Şi­sie­rius Al­gi­man­tas Pui­pa, fi­lo­so­fas Kris­tu­pas Sa­bo­ lius, ak­to­rÄ&#x2014; Val­da BiÄ?­ku­tÄ&#x2014; ir ki­ti. â&#x20AC;&#x17E;Juk ki­no iť­ta­ko­se vie­tos nuo­ gam kō­nui ne­bu­vo, o fil­mai su ero­ti­nÄ&#x2014;­mis uĹžuo­mi­no­mis bu­vo ro­ do­mi tik uŞ­da­ruo­se vy­rĹł klu­buo­ se. 1895 m. Geor­gesâ&#x20AC;&#x2122;o MĂŠliè­so su­ kur­tas â&#x20AC;&#x17E;Après le Balâ&#x20AC;&#x153;, ku­ria­me yra

nuo­gos mo­ters sce­nĹł, bu­vo ro­do­ mas slap­tai. O 1896-ai­siais Ka­na­ do­je nu­fil­muo­tas â&#x20AC;&#x17E;The May Ir­win Kissâ&#x20AC;&#x153; vien uĹž pir­mÄ&#x2026;­jÄŻ ki­no is­to­ri­jo­ je bu­Ä?i­nÄŻ bu­vo pri­pa­Şin­tas po­rnog­ ra­fi­niu ir pra­keik­tas BaŞ­ny­Ä?ios. Il­gus me­tus ste­bi­mas ne­ma­rios cen­zō­ros akiĹł, ki­nas ir to­liau ne­ ga­li ne­kal­bÄ&#x2014;­ti apie ero­ti­kÄ&#x2026;, nes be jos neį­si­vaiz­duo­ja­mas mō­sĹł gy­ve­ ni­masâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apie nau­jÄ&#x2026; pa­skai­tĹł cik­ lo te­mÄ&#x2026; kal­bÄ&#x2014;­jo I.Kei­do­ťiō­tÄ&#x2014;. Apie gar­siau­sius ero­ti­nius fil­ mus, jĹł is­to­ri­jÄ&#x2026;, kai­tÄ&#x2026;, apie jĹł ÄŻta­ kÄ&#x2026; gy­ve­ni­mui, me­nui, be­si­kei­ Ä?ian­Ä?iai tik­ro­vei ir jiems pa­tiems kal­bÄ&#x2014;s cik­lo â&#x20AC;&#x17E;Geis­mai ir ta­pa­ty­ bÄ&#x2014;s ki­neâ&#x20AC;&#x153; sve­Ä?iai. O jĹł pa­sa­ko­ji­ mus per pa­skai­tas pa­pil­dys gar­ siau­siĹł fil­mĹł iť­trau­kos. Visa tai â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ki­no va­ka­ruo­se su Izol­daâ&#x20AC;&#x153; nuo spa­lio 17 d. kiek­vie­nÄ&#x2026; tre­Ä?ia­die­nÄŻ 19 val. ki­no teat­re â&#x20AC;&#x17E;Pa­sa­kaâ&#x20AC;&#x153;. VD inf.

&/;738>9=+7 .+;,>3 /8=?+;A4/ ;/35+ 63813:+1+6,383+3N<.+;,>9=94+39< SIĹŞLO DARBÄ&#x201E; 6+81M 1+7A,+ +;,+< :;3/ <=+563M 6+81M :;9C63M 1+73837+< :6+<=359 <> ;38537+< 6+81M +:5+><=M >J.N437+< 0;/B+?37+< ?3;3837+< 7/=+69 :49?3 7+< $/13<=;>9=3< .+;,9 .3/8973<  ?+6=/6   

' E$(F ;/35+63813 .3;,=3 (3683>4/ ,/=98>9=94+3 =385>9=94+3 <=+63+3.+363.N< 0+<+.9 I36=38=94+3 +:.+3638385+3 :6A=/63M 5694N4+398=+5==/6 

   

(/;:379L798/3(3683>4/;/35+63813.+; ,38385+3 :79597/ &/6  

    <5+7,38=3 .+;,9 .3/8973<8>9353 ?+6 

PASLAUGOS " $" " Statybos ir remonto

   % +  +738+ 7+<A?9 ?3.+>< .> "7/.J39  $" # ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9  " &/6

 "&! 4+* @@@?3.38/<.>;A<6=  #$ "  "#$'* ?3.38/<.>;A<B/,;+6= /:+I=+<  ! #!#) ')  ')!# !#& Technikos remonto # !$ ! "!" %'$! "  G(H8/8+> ! .94+7Q ,>3=38K =/-2835Q I+6.A=>?>< " #" D " <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 $" ) ! $! ( 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6 @@@5+>8+53/73<6=   &" " " " 

      8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8;   

  =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B    

  

KelioniĹł

NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4;  =5>@<028 90IEEE;84BCD0;>=3>=0A2>< 

4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 9Y 4; 4?0NB0A ?4@D4G8<08 8=5>$6<08;2>< 

Â&#x201E;Â&#x201E;Sve­Ä?iai: po­kal­biuo­se apie ki­nÄ&#x2026; su I.Kei­do­ťiō­te da­ly­vaus ir ki­no re­Şi­ To­mo Luk­ťio (BFL) nuo­tr.

Bu­dos pÄ&#x2014;­do­mis Vil­niu­je va­kar ati­da­ry­ta Ĺži­no­mo fo­tog­ra­fo, ke­liau­to­jo ir poe­to Pau­ liaus Nor­man­to fo­tog­ra­fi­jĹł pa­ro­ da â&#x20AC;&#x17E;Ke­tu­rios Bu­dos pÄ&#x2014;­dos. Ke­tu­ri ĹĄven­ti mies­taiâ&#x20AC;&#x153;.

Pen­kio­li­ko­je eks­pe­di­ci­jĹł po Ti­ be­tÄ&#x2026;, Hi­ma­la­jus, In­di­jÄ&#x2026;, Tai­lan­dÄ&#x2026;, Mian­ma­rÄ&#x2026;, Bu­ta­nÄ&#x2026; ir ki­tur da­ly­ va­vu­sio P.Nor­man­to fo­tog­ra­fi­ jĹł fon­de â&#x20AC;&#x201C; dau­giau nei 100 tĹŤkst. dar­bĹł. Va­kar Dai­li­nin­kĹł sÄ&#x2026;­jun­ gos ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­to­je pa­ro­do­ je sve­Ä?iai tu­rÄ&#x2014;­jo ga­li­my­bÄ&#x2122; su­si­pa­ Ĺžin­ti su vi­so pa­sau­lio bu­dis­tams ĹĄven­to­mis vie­to­mis â&#x20AC;&#x201C; Lum­bi­niu, Bod Ga­ja, Sar­na­tu ir Ku­ťi­na­ga­ru. Ĺ ÄŻ pa­va­sa­rÄŻ, rem­da­ma Ĺži­no­mo

Kitos 4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F 1\IO4<0:08=0EEE6C>1>A10;308;B 4;   

ke­liau­to­jo ini­cia­ty­vÄ&#x2026;, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014; ÄŻstei­gÄ&#x2014; ir vie­ ĹĄÄ&#x2026;­jÄ&#x2026; ÄŻstai­gÄ&#x2026; Azi­jos me­nĹł cent­rÄ&#x2026;, ku­ri ir su­ren­gÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; pa­ro­dÄ&#x2026;. Vil­ niaus se­na­mies­ty­je, Ma­lō­nĹł gat­ vÄ&#x2014;­je, ÄŻsi­kur­sian­Ä?iam Azi­jos me­ nĹł cent­rui P.Nor­man­tas ke­ti­na sko­lin­ti ir per ke­lio­nes su­kaup­tÄ&#x2026; me­no kō­ri­niĹł ko­lek­ci­jÄ&#x2026; iĹĄ ÄŻvai­riĹł Azi­jos krať­tĹł. Tad ĹĄi fo­tog­ra­fi­jĹł pa­ro­da â&#x20AC;&#x201C; vai­sin­go ÄŻ Ry­tĹł kul­tō­rĹł pa­Şi­ni­mÄ&#x2026; ve­dan­Ä?io ke­lio pra­dĹžia. VD inf.

Kur? Dai­li­nin­kĹł sÄ&#x2026;­jun­gosÂ&#x201E; ga­le­ri­jo­je, Vo­kie­Ä?iĹł g. 2. Ka­da? Iki lapk­ri­Ä?io 8 d. kiek? Ne­mo­ka­mai.

PARDUODA NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= 6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4;  

PERKA

se da­ly­va­vÄ&#x2122;s P.Nor­man­tas pri­sta­to dar vie­nÄ&#x2026; fo­tog­ra­fi­jĹł pa­ro­dÄ&#x2026;.

Pau­liaus Nor­man­to nuo­tr.

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

.&'+).&#/$#0 150)'-2*' ÄŽVAIRĹŞS

!

  8 7 6

PASLAUGOSKARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

 %  

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683><

  

&/6+5<  

?3683><?3683><5;+8=+<6=   4" 34 3

@@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 4 "3 #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI

>@>=B0A=C>B ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B 9E052(/1(8#! "# "# " *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B 9?: !> 4>5=ĂŁ;8< OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?:;Âť6268 %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, /87-*< ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<>

!> 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 I :4AZ808A @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, "S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 6,<S7O 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: ,?24,?491:<8,.45:=AAA 6<,9>,= 7>

 

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

 KELIONIŲ ORGANIZATORIUS %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B>

4;

 %  

 

% J% & +, .H 0@\=>A @ ?4@:0! D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> +>:0<4,+ 4; A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt www.krantas.lt

ÄŽVAIRĹŞS

LÄ&#x2013;KTUVŲ BILIETŲ IĹ PARDAVIMAS! Kita Praha nuo 549 Lt;

8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ Kijevas nuo 692 Lt; B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> Milanas nuo 702 Lt; 1F;021 @%%0=:@CBC> BukareĹĄtas nuo 766 Lt; 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> Sofija nuo 768 Lt; @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- Tel Avivas nuo 817 Lt;

- R-/&* & - U60;8>B0A 0A<C> Baku nuo 1252 Lt; Astana nuo 1958 Lt; IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 Delis nuo 1680 Lt; <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> Pekinas nuo 1776 Lt; @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 Ĺ anchajus nuoXA8B48A\98<> 1776 Lt; 384=08 :0@BC ?@8 10=:@>B> 1F;>A Niujorkas nuo 1777 Lt; 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= Tokijas nuo 2074 Lt; Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA nuo 2236 Lt; 0@ N8[ @48:0;0D8<[

08?Majamis ?0B ?@0N>< =C@>3FB8 SidnÄ&#x2014;jus nuo 3548 Lt XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: Kaina pateikta ÄŻ abi puses su oro uostĹł moB8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= kesÄ?iais. 5>@<02890B4;50:A Â&#x201E;Â&#x201E;Aki­mir­kos: jau pen­kio­li­ko­je eks­pe­di­ci­jĹł Hi­ma­la­juo­se ir jĹł apy­lin­kÄ&#x2014;­

menas ir pramogos

/9,9*#)

sie­rius A.Pui­pa, ir ki­ti gar­sĹŤs kō­rÄ&#x2014;­jai.

 @468AB@0289>A @ B>34B0;8>9>?;0=>4:A?>G82890I=C>< ?;0=0D8<>AY;F6[AYD030A 646CO\A38:8<18@O4;8>3,0=4 34B0;8>9>?;0=>3>:C<4=BC8@4=6B8 @ @8[A4=8]=89>A?0B0;?>A4M0;8>9808;=8CA +, ,;0=0D8<> B8:A;0A! =4 84N0A0?B0@8<0ADF:A<18@O4;8>3 :48Z80=B O4<\A A:;F?> B8:A;8=\A ?0A:8@B84A 8@ D0; ,0<\=:0;=8> 6 =5>@<02890 B48:80 14=3@>9>?;0=>A?@4=38=8[?0B8:A;8=B8A:;F?> <0B4; ,;0=0D8<>?0A8];F<088@ @810A8@?;0=C>90<>AB4@8B>@89>A=0C3>98<>8@ ?0AB01>AB48:80<8?;0=0D8<>>@60=8G0B>@8C88@ BD0@:F<>@4O8<Y,;0=0D8<>>@60=8G0B>@8CA! ?@>94:B>@4=6\9C8@0NBC8@B4;45>=C8:8D84N>0? Konditerijos ÄŻmonÄ&#x2014; priims ÄŻ darbÄ&#x2026; Vilniaus %J0;B>=0AHX:**0A8=A:8> B0@8<>384=>AB<4AB[?;0=0D8<>?0A8];F<[ regione vairuotojÄ&#x2026;-ekspeditoriĹł, vadybininÄŽVAIRĹŞS 68;=8CA=5>@<0289YB48:80WABCB8A 0;4 kÄ&#x2026;-ekspeditoriĹł ir prekybos agentÄ&#x2026;. Tel. 8 ?0@48N:\90834B0;8>9>?;0=>A?@4=38=8CA148D84 B0AB4;4?0NB0A :4ABCB8A$ Kita 611 45 000. N>AD0@ABF<>?@>243]@0A60;80?A:[AB80;ABF 1028805 B0;4B0A;B4B0;8>9>?;0=>@4=6\90A! %J-4 PraneĹĄame, kad 2012 m. spalio 23 d. 18=48B4@8B>@89[?;0=0D8<>8@AB0BF1>A8=A?4:28 val. StankutiĹĄkiĹł kaime, NemÄ&#x2014;Ĺžio 6@>C? ?@>94:B0D8<0AK =5>@<02890 B48:80<0 10908?@84?;8=:>A<8=8AB4@89>A*C>G0?0D8Z80CA Vilniaus rajone, bus atlieKVIEÄ&#x152;IA MOKYTIS seniĹŤnijoje, B4;C:8N:8[6 6 ?4@<\=4AX=C>?0@48N:\90<A@468AB@C>B> ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, kadastrinis Nr. 8;=8CA8=5>$@46@>C?;B C?0@4=6BC kami ?@0=4N8<>XB48:8<>384=>A 4162/0400:283, kadastriniai matavi- KvieÄ?iame ÄŻ naujus TarptautinÄ&#x2014;s lyde34B0;8C>9C?;0=C60;8<0ACA8?0O8=B8=C> mai. KvieÄ?iame gretimo ĹžemÄ&#x2014;s sklypo Nr. rystÄ&#x2014;s akademijos mokymus ir semina8:830@1>384=><8A?0A?@> ,0@4=6B0A 028>=0;8=\AO4<\AB0@=F1>A?@84 1294-5, suprojektuoto pagal VAVA 2008rus. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 94:B>@4=6\9Y,0@4=6B>34B0;8>9>?;0=>D84N0 05-09 ÄŻsakymu Nr. 2.3-5309-41 projekM4<\A]:8><8=8AB4@89>A8;=80CA@09>=>O4 723, e. paĹĄtas info@tla.lt. 4:A?>G82890=C>8:8L=8 1029207 tÄ&#x2026;,<\BD0@:>A savininkÄ&#x2014;sA:F@80CA JaninosD43\9> Suchodolskajos XA0:F<0A 3\; ?8N:8[A4=8]=89>A?0B0;?>A4*C>G0?0D8Z80CA paveldÄ&#x2014;tojus aukĹĄÄ?iau laiku atO4<\A A:;F?> :03 nurodytu @ ! 68;=8CA84N0AACA8@8=:8<0A!34B0;8>9> vykti prie ĹžemÄ&#x2014;s sklypo dÄ&#x2014;l bendros ĹžePERKA 4A0=Z8> L0B@8=8=:[ : L0B@8=8=:[ A4= 8; ?;0=>A?@4=38=8[D84N0A0?B0@8<0ADF:A mÄ&#x2014;s sklypĹł ribos suderinimo, arba kreip=80CA@A0D5>@<0D8<>8@?4@BD0@:F<>?@> ÄŽmonÄ&#x2014; perka miĹĄkus visoje Lietuvoje: malkitis ÄŻ ind. ÄŻmonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Matininkasâ&#x20AC;&#x153;, RinktinÄ&#x2014;s <18@O4;8>3D0;C:8N:8[6:01 nius (1 ha ,;0=0D8<> â&#x20AC;&#x201C; 5 000 Lt), senus eglynus, berĹžy- g.94:B>?0BD8@B8=8<><646CO\A3 4 55-18, LT-09207 Vilnius, tel. (8 5) 247 8;=8C94 ?0A8];F<[ ?0B48:8<> nus, puĹĄynus (1 ha â&#x20AC;&#x201C; 10 000 Lt). Atsiskaito iĹĄ 0382, @8B>@89[?;0=0D8<>3>:C<4=B>@4=6\90A % e. paĹĄtas matininkas@konsolidaBD0@:0!?;0=0D8<>?0A8];F<088@?0AB01>AB48 karto. Tel. 8 688 82 727. cija.lt. J''& H 4;   1031494 4 ?0NB0A 995102 :80<8 ?@>94:B> @4=6\9C8 0@10 >@60=8G0B>@8C8 @0NBC 8:8 D84N> ACA8@8=:8<> ?01086>A ,;0=0 4P42B8DCA$6<08;2>< D8<> 3>:C<4=B[ A?@4=38=8[ ?0A8];F<[ 0?   91:<8,.4 >38=8=:[ 14=3@89>A + -( =0@80<A A:C=38<0A!0A<4=FA60CBY0BA0:F<Y:03X 5,EAAA 740>?@,7:9/:9,= .:8   D0; N0C:80<0A 0B0A:08B8=8A 9[?0A8];F<CA=40BA8OD4;6B0?0@4=6B0<4?;0 '>,>B-:=O8:904<046,749246074:/,<-49496,4 @8=:8<8=8A - + :C@8A DF:A ,?9: 4;<8O =0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A *0K,80 ;:47=4,?>:5?= 4J *4794,?= 4<,;K07/49>:5,4 <04;>4=>07   B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A 8=A?4:289>A 9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A %,7,92NH@09>N5N4<,>2,79?:!> (07  0B0A:08B0 8@ BD8@B8=8<0A -4D8G>@80CA 0B0A ?@84 ?;8=:>A <8=8AB4@89>A 8;=80CA B4@8B>@89[     ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A :08B0 8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A BD8@B8=8<0A $?@,/3583,+/*/45812/4/1(>8/D25+(7 A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 6 8;=8CA ?4@ UD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A )CB,/358.=+=950(38/7),4+758/5867(1 -4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 <\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X 9/15882(:.=950(384-573(*/0(9,2 ?CA48 14=3@89>A =0@8[ ?0:0@B>B8=8A ACA8@8=:8 ?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A 

 <0A1CAN0C:80<0AD0;B>94 Kita  ' -+&* , -

-*T , +S ?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 M F :9><,=>Q -4?<,=D @4=? =N<,J? ;,</?: ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ 9>A?8@<8=8=:\ ÄŽvairĹŤs <0D8<> ?@>243]@Y 3\; ?0@4=6B> O4<\A A:;F /, ,>=,<2,= O@,4<4,= 6,9.074,<490= ;<060= ?K /4/K4,?=4N ;,=4R7B>N -0> 90 8,K0=9L ?> >1@>D>;\A : 70 A:;F?> :03 @ %J 4:8;=>90<>9> C@B>,@>94:B08K0B;84 M8:904<046,74924,?6J>,74;4,4 (07  904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 ! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 :0 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D  8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@:  34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : % J8;<0K 6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' <10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 A:; @A:;:03 @ ! !02,70D )680<2S= 2  *4794?= ,? <> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@ ?0@486[ ?4@30D8 ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F Transportas, logistika 24,?491:<8,.45:=>07  

 <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3 :9/4>0<45:= O8:9S ;<448= O /,<-N *4794,?= D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@  ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9>  <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07  *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 

 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074:*0@>A;0DC /  @,7 B0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C %0G4  (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC 4?0NB0A 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< B>?><0B8:$6<08;2>< 3890H ,0<\=:0;=8> 6 8;=8CA ,0@4=6 

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4  @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, KelioniĹł )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 =4?9 6809Q2 *4794?= (07  

>494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07  

-(./,#%)-)#) /9,9*#)

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

Rezervacijos mokestis 50 Lt mokamas pa- pildomai. , -

-*T ,  ' -+&* KelionÄ&#x2014;s periodas priklauso marĹĄruto. +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?>nuo 4A0=Z8> D>D>

6 L=8?8N:8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 A:;F BilietĹł kiekis uĹž ĹĄiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;14=3@0A?;>B0A ribotas. ?>:03 @!  70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 6@8=30A! 8;=80CA <84AB> A0D8D0;3F1\A 03<8 =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9>  XA0:F<0A @   34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B>

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Juodkalnijaâ&#x20AC;&#x201C;Bosnija ir Hercegovinaâ&#x20AC;&#x201C;KroaT0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> tijaâ&#x20AC;&#x201C;Serbijaâ&#x20AC;&#x201C;Albanija â&#x20AC;&#x201C; 1350 Lt I B 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> ParyĹžiusâ&#x20AC;&#x201C;Amsterdamasâ&#x20AC;&#x201C;Liuksemburgas +CG849[=0:B8A0@NCD>94 IB â&#x20AC;&#x201C; 1359 Lt &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;RundalÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 470 Lt H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I ParyĹžiusâ&#x20AC;&#x201C;Beniliuksas â&#x20AC;&#x201C; 1377 Lt B 9?:

!> Prahaâ&#x20AC;&#x201C;Vienaâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas â&#x20AC;&#x201C; 627 Lt -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB <:,>45,9?: !> Gdanskasâ&#x20AC;&#x201C;Malborkasâ&#x20AC;&#x201C;Griunvaldas â&#x20AC;&#x201C; 427 LtB L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> SlidinÄ&#x2014;jimo kelionÄ&#x2014;s autobusu: %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B SlidinÄ&#x2014;jimas PrancĹŤzijoje (Trys SlÄ&#x2014;niai) â&#x20AC;&#x201C; F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> B 1470 Lt =;,945, :=>,<,@,9?: !> SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje (Livinjo) â&#x20AC;&#x201C; 1490 Lt ",7>,E !> SlidinÄ&#x2014;jimas Austrijojeâ&#x20AC;&#x201C;Ĺ veicarijoje â&#x20AC;&#x201C; G($G'("%?>8;A8=\A 1890 Lt <,4645,2,764/46SE!> 68?B0A)C@6030=C> B SlidinÄ&#x2014;jimas Slovakijoje (Ĺ˝emieji Tatrai) =;,945, :=>,:<,/,E!> %C;60@890=C>B â&#x20AC;&#x201C; 890 Lt =;,945,746,9>SE

 L@80=:0=C>B SlidinÄ&#x2014;jimas Ukrainoje (Bukovelis) 7 d. â&#x20AC;&#x201C; <,4645, @4B0=C>B 850 Lt :==,7,E

!> (?<645,9>,745,E

!> SlidinÄ&#x2014;jimo kelionÄ&#x2014;s lÄ&#x2014;ktuvu:

C=8A0A=C>B SlidinÄ&#x2014;jimas Andoroje â&#x20AC;&#x201C; 1290 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje, Ĺ veicarijoje ir Pran<:,>45,&4506,E !> G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A cĹŤzijoje (Aostos slÄ&#x2014;nis) lÄ&#x2014;ktuvu â&#x20AC;&#x201C; 1490 Lt (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B SlidinÄ&#x2014;jimas Italijoje (Vialattea) lÄ&#x2014;ktuvu ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B â&#x20AC;&#x201C; 1650 Lt LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B Ispanija, Kosta Brava,";:47=49S= Kosta Dorada nuo C10=C>B F#$%$@%!@$% 1979 Lt; Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Lt; Graikija, Chalki24;>,=?<2,/,9?:!> dikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1099 Lt; Ispanija, AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108; G$)"% ?72,<45,E!> Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt; Turkija, Anta 08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B lija â&#x20AC;&#x201C; 1295 Lt; Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt; (?<645,E !> H<4!,96,E !> G(!'% <0>,E

 !> 68?B0A)C@6030=C> B (?94=,=E !> A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I B Lt; Turkija, MarmaKroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1489 ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I B ris 1620 Lt; Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1999 Lt :74@?/:,6,/0845,!> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) ,>@BC60;890;60@D\I B "0=5S2, !> Egiptas, Hurgada nuo 1440 Lt; Bulgarija â&#x20AC;&#x201C;%&"()"%&'(" 1595 Lt; Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1440 Lt; Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; I,4/48Q2,7,6>46, !> 3500 Lt; Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ,0A0:0=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; po@,>,<:9?:>B64,46,<>? !> -060=\IB ilsinÄ&#x2014;s) "0=J,8;495:9,4 !> Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelisâ&#x20AC;&#x201C;Egiptas 08<8=60AO<>6CAIB080NB nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; Kuba â&#x20AC;&#x201C; ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B 5853 Lt ",9:;,=,?74=!> AVIABILIETAI 4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) Pirkti internetu: www.lek.lt :/4 !> =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 (yra ir pigios aviakompanijos) B KELTAI "# %& "$A"& %C;60@89>94 B Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nynes !>/409,4 hamnas; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. <B80F',74?>D !> (& pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤ%0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> lymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤlymas); Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas. :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> Konferencijos ir kiti JĹŤsĹł kompanijos ren?:/6,7945:50 !> giniai Baltijos jĹŤroje! &O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !>

-F60I B>:7>;<0A %# KRUIZAI

0;8=0AI)4;A8=:8A VidurĹžemio jĹŤroje (spec. kaina) 074=9?: !> KaribĹł jĹŤroje (spec. kaina)

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> Baltijos jĹŤroje ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> VIZOS ÄŽ ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt, BaltarusijÄ&#x2026; nuo 85 Lt ,96:6,=E !>

;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A %?60>,=E !>

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A 6,49:=O,-4;?=0= # (*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,=


Orai

Antra savaitės pusė Lietuvoje bus vėsi ir lietinga. Šiandien temperatūra sieks 9–10 laipsnių šilumos. Palis daug kur, ypač smarkiai – pajūryje. Penktadienį lis mažiau. Naktį bus 3–8, dieną – 8–10 laipsnių šilumos.

Šiandien, spalio 11 d.

+9

+10

+9

Telšiai

Šiauliai

+9

Klaipėda

Panevėžys

+8

Utena

+9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

7.40 18.29 10.49 1.19 16.28

285-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 81 diena. Saulė Svarstyklių ženkle.

+9Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas +9 Brazilija +30 Briuselis +13 Dublinas +14 Kairas +31 Keiptaunas +19 Kopenhaga +12

Londonas +15 Madridas +28 Maskva +10 Minskas +9 Niujorkas +20 Oslas +11 Paryžius +16 Pekinas +21

orai vilniuje Šiandien

Praha +9 Ryga +9 Roma +24 Sidnėjus +19 Talinas +9 Tel Avivas +29 Tokijas +22 Varšuva +10

+9

+9

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+8

Alytus

3–8 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+5

+9

+5

+3

4

+4

+9

+3

+1

2

+4

+8

+6

+4

4

šeštadienį

1928 m. gimė smuikininkas, dirigentas Saulius Sondeckis.

prizas Šią savaitę laimėkite Kerstin Hensel knygą „Lerchenau“.

Nedideliame Vokietijos miestelyje Lerchenau gimsta Gunteris Rochas. Berniukas turi keistų pomėgių. Jį žavi netradiciniai žaislai – stikliniai švirkštai, ampulės, žvilgantys peiliai. Gunteris tampa gydytoju, pasiaukojamai besirūpinančiu savo pacientais, bet drauge turinčiu apsėdimą. Jo tikslas – gauti Nobelio premiją. Dėl to ryžtasi keisčiausiems eksperimentams ne tik su Lerchenau auginamais gyvuliais, bet ir su miestelio gyventojais, net su žmona Adele.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, spalio 16 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Daugvydė, Germanas, Rimgaudas, Zinaida (Zina)

horoskopai

Pasaulinė paliatyviosios pagalbos diena Pasaulinė regėjimo diena 1885 m. gimė prancū- 1966 m. gimė TV serialo zų rašytojas, Nobelio li- „Beverli Hilsas“ žvaigžteratūros premijos lau- dė Luke’as Perry. reatas François Mauri- 1968 m. gimė ameriacas. kiečių aktorė Jane Kra1889 m. mirė anglų fizi- kowski. kas Jamesas Prescottas 1976 m. gimė amerikieJoule’is. čių aktorė Emily Des1953 m. gimė ameri- chanel. kiečių aktorius Davi- 1984 m. gimė lietuvių das Morse’as. dainininkas Jeronimas 1963 m. mirė prancū- Milius. zų poetas, rašytojas, ki- 1985 m. gimė lietuvių no režisierius bei tapy- dainininkas bosas Liutojas Jeanas Cocteau. das Mikalauskas.

penktadienį

Vardai

4

5

6

7

8

9

10

11

Avinas (03 21–04 20). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Jautis (04 21–05 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, tačiau pernelyg nesipuikuokite savo sugebėjimais, nes šiandien būsite ne itin dėmesingas, todėl iškils pavojus įžeisti kitus žmones. Dvyniai (05 21–06 21). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams bei tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus ir iššvaistyti per daug pinigų. Vėžys (06 22–07 22). Būkite atsargus su žodžiais, nes galite netyčia įskaudinti pačius artimiausius draugus, kuriems ši diena galbūt ne tokia puiki. Daugiau dėmesio skirkite esantiems šalia. Liūtas (07 23–08 23). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Mergelė (08 24–09 23). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti savo emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiam, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate sąmojingas ir kupinas daugybės naujų idėjų. Palankus laikas bendrauti. Vis dėlto kalbėkite tik tai, kas jums gerai žinoma. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio emocijos labai skirsis nuo jūsų. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakare greičiausiai kils noras fantazuoti. Tai palankus metas intelektinei kūrybai. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate kupinas naujų idėjų. Pasinaudokite šia puikia savo būsena, apgalvokite ir įgyvendinkite neatidėliotinus reikalus bei planus. Vandenis (01 21–02 19). Gali kilti nesutarimų su mylimuoju arba žmogumi, kuriuo rūpinatės, nes jūsų idėjos prieštaraus to žmogaus vertybėms. Nepirškite savo nuomonės ir dar kartą apmąstykite tai, ką siūlote. Žuvys (02 20–03 20). Susidursite su skaudžiais dalykais, kurie turės įtakos jūsų namams. Nepavyks su aplinkiniais pasidalyti savo išgyvenimais. Paklausykite artimo žmogaus nuomonės.

2012-10-11 Vilniaus diena  
2012-10-11 Vilniaus diena  
Advertisement