Page 1

miestas Z.Vai­gaus­ko ­ va­do­vau­ja­mos ­ VRK ab­sur­diš­ka ­ klai­da: į bal­sa­vi­mo ­ biu­le­te­nį neįt­rau­kė­ vie­no kan­di­da­to.

3p.

pasaulis

9p.

turtas

Al­ter­na­ty­vaus me­no ger­bė­jų šven­tė: vaiz­dų ir­ gar­sų fes­ti­va­lis­ „In­sa­ni­tus“.

12p.

Eko­no­mi­kos­ iš­šū­kiai pri­vers ­ vi­sas tris Bal­ti­jos ­ vals­ty­bes vyk­dy­ti ­ bend­rus stam­bius ­ in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus.

Merdintys projektai, ­ korupcijos bylos ­ ir visos miesto ­ tarybos paleidimas ­ išryškino senas ­ Italijos žaizdas.

16p.

Ketvirtadienis spalio 11, 2012 Nr. 238 (19797) Kaunodiena.lt 2 Lt

Ko­vai dėl man­da­to tin­ka ir kū­di­kio mir­tis

A.Ba­lu­tis stai­ga pra­bu­do Kau­no apy­gar­dos teis­me pri­si­pa­ ži­nęs, kad tar­pi­nin­ka­vo vers­li­nin­ kėms per­duo­dant ky­šį bu­vu­siam Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­kui, Ape­ lia­ci­nia­me teis­me bu­vęs mies­to ta­ ry­bos na­rys An­ta­nas Ba­lu­tis stai­ga pa­kei­tė sa­vo po­zi­ci­ją. „Aš pri­siė­ miau tai, ko ne­da­riau“, – rė­žė bu­ vęs kon­ser­va­to­rius. Ne­ži­no­jo, kas pa­ke­tuo­se?

A.Ba­lu­tis va­kar Ape­lia­ci­nia­me teis­ me ap­klaus­tas bu­vu­sio Sei­mo pir­ mi­nin­ko Vik­to­ro Mun­tia­no by­lo­je. Bu­vęs Kau­no po­li­ti­kas šio­je by­lo­je yra nu­teis­tas ka­lė­ti vie­niems me­ tams, baus­mės vyk­dy­mą ati­de­ dant to­kiam pa­čiam lai­kui. A.Ba­ lu­čio vei­ka nė­ra tie­sio­giai su­si­ju­si su V.Mun­tia­nu, ku­ris šio­je by­lo­je Kau­no apy­gar­dos teis­ me bu­vo iš­tei­sin­tas.

2

Dienos citata „Kvie­čiu ko­man­dos aist­ ruo­lius į are­ną, kad pa­dė­tų mums iš­ko­vo­ti pir­mą­ją ir la­bai svar­bią per­ga­lę Eu­ro­ly­go­je“, – „„Tak­ti­ka: E.Drė­zas (kairėje) pa­sa­ko­jo, kad pa­gal­bos ran­ką pa­siū­lęs V.Mo­lis tik pa­si­švais­tė pa­ža­dais, už­tat ne­tru­kus pa­pra­šė pa­dė­ti po­li­ti­nė­je ko­

vo­je. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Dėl me­di­kų kal­tės sū­naus ne­te­kęs Egi­di­ jus Drė­zas, pa­si­ry­žęs išaiš­kin­ti kal­ti­nin­kus, il­gai bel­dė­si į Kau­no po­li­ti­kų du­ris. Ga­liau­ siai jas pra­vė­rė Vy­gau­das Mo­lis, bet E.Drė­ zas įta­ria, kad pa­gal­bos ran­ka jam iš­ties­ ta po­li­ti­niais su­me­ti­mais. Sugriežtino bausmę pareigūnui

4p.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Kvie­tė kar­tu fo­tog­ra­fuo­tis

Pa­va­sa­rį Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­ nė­je (KKL) mi­ru­sio 11 mė­ne­sių kū­ di­kio Do­mo tė­vas E.Drė­zas, rei­ ka­lau­jan­tis nu­sta­ty­ti kal­ti­nin­kus, nu­spren­dė, kad skan­da­lui nu­rim­ ti jis neleis nė už ką. Ta­čiau vyras,

pasiryžęs išsiaiškinti, kas kaltas dėl jo nė metų nesulaukusio sūne­ lio mirties, su­si­dū­rė su neį­ti­ki­mu po­li­ti­kų ir įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų abe­ jin­gu­mu. Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Mo­lis bu­vo be­ne vie­nin­te­lis įta­ kin­gas Kau­no val­di­nin­ kas, pa­siū­lęs pa­gal­bą.

5

sa­kė „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas Pau­lius­ Jan­kū­nas, ku­ris šian­dien su ko­man­dos drau­gais sieks įveik­ti Zag­re­bo­ „Ce­de­vi­tos“ krep­ši­nin­kus.

10p.


2

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

14

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,28

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

36

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

A.Ba­lu­tis stai­ga p Ape­l ia­c i­n ia­m e teis­m e 1 pro­k u­ro­rai sie­k ia pa­ nai­kin­ti V.Mun­tia­no iš­tei­si­ni­mą,

„„Pa­ža­das: sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai tei­gia, kad dėl pir­mų­jų šal­nų vai­ruo­to­jams ne­ri­mau­ti ne­rei­kė­tų. 

Tomo Raginos nuotr.

Ke­li­nin­kai pa­si­ren­gė šal­noms? Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Iki ka­len­do­ri­nės žie­mos li­ko ma­ žiau nei du mė­ne­siai, o si­nop­ti­kai šią sa­vai­tę ža­da pir­mą­sias šal­nas. Ar joms Kau­no ke­li­nin­kai pa­si­ren­ gė, ar tra­di­ciš­kai jiems tai taps ne­ ti­kė­tu iš­ban­dy­mu?

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis ti­ki­na, kad ne­ri­mau­ti dėl ga­li­mo chao­so gat­vė­se, iš­kri­ tus pir­ma­jam snie­gui, ne­rei­kia. „Esa­me su­da­rę su­tar­tį su bend­ ro­ve „Kau­no šva­ra“. Jie mus pa­

ti­ki­no, kad ar­tė­jan­čiai žie­mai yra pa­si­ruo­šę, drus­kos at­sar­gų tu­ri nuo per­nai“, – tei­gė val­di­nin­kas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, pir­mo­sios šal­nos ne­tu­rė­tų gąs­din­ti mies­tie­čių. „Že­mė dar šil­ta, ke­lio dan­ga neat­šals taip, kad su­si­for­muo­tų le­das“, – tvir­ti­no A.Pa­kal­niš­kis. Už mies­to gat­vių prie­žiū­rą at­ sa­kin­gos „Kau­no šva­ros“ at­sto­vai bu­vo ne­kal­būs. „Dar ne­tu­ri­me ko ko­men­tuo­ ti. Apie pa­si­ruo­ši­mą žie­mai, ko­ kią tech­ni­ką įsi­gi­jo­me ža­da­me pa­skelb­ti spa­lio pa­bai­go­je“, – sa­ kė bend­ro­vės at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ri­ma Apo­lians­kai­tė.

Įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­lius Tu­my­nas ne­su­ti­ko at­sa­ky­ti į „Kau­no die­nos“ klau­si­mus. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­ dė­jas A.Pa­kal­niš­kis pri­si­mi­nė, kad per­nai pir­mą kar­tą bars­ty­tu­ vai į Kau­no gat­ves iš­va­žia­vo ant­ ro­je lapk­ri­čio pu­sė­je. Gat­vėms bars­ty­ti ir va­ly­ti sa­ vi­val­dy­bė kas­met iš­lei­džia apie 2 mln. li­tų. Jei­gu žie­ma bū­na itin šal­ta ir snie­gin­ga, iš­lei­džia­ma ir dau­giau – 3–4 mln. li­tų. Tra­di­ciš­kai Kau­ne smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu yra bars­to­mos tik įkal­nės, o gat­vės – šla­piu drus­kos mi­ši­niu.

pri­pa­žin­ti jį kal­tu dėl pikt­nau­ džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Pro­ku­ra­tū­ra kal­ti­na V.Mun­tia­ ną 2007 m. birželį–gruodį or­ga­ni­ za­vus vals­ty­bės tar­nau­to­jo – tuo­ me­čio Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo Vir­gi­ni­jaus Viz­ba­ro – pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­bi­ne pa­ dė­ti­mi, sie­kiant as­me­ni­nės nau­ dos dėl jam fak­tiš­kai pri­klau­san­ čio skly­po. A.Ba­lu­tis bu­vo nu­teis­tas už tar­ pi­nin­ka­vi­mą Kau­no vers­li­nin­kėms duo­dant ky­šį V.Viz­ba­rui. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me A.Ba­lu­tis pri­si­pa­ži­no kal­tas, da­ bar Ape­lia­ci­nia­me teis­me jis ėmė aiš­kin­ti, kad esą ne­ži­no­jo, kad per jį pa­ke­tuo­se bu­vo per­duo­da­mi pi­ ni­gai. Ne­riš­lus paaiš­ki­ni­mas

A.Ba­lu­tis ne­su­ti­ko su tei­sė­jų ir pro­ku­ro­ro aiš­ki­ni­mais, kad jis kei­ čia pa­ro­dy­mus. „Aš ta­da ob­jek­ty­viai kly­dau“, – at­sa­kė nu­teis­ta­sis, teig­da­mas, kad, il­gai nag­ri­nė­jant by­lą, tu­rė­jo lai­ko pa­gal­vo­ti ir vis­ką su­dė­lio­ti į sa­vo vie­tas. Esą po su­l ai­k y­m o ad­vo­ka­tas jam pa­sa­kė, kad ge­riau su­tik­ti su pro­ku­ro­rų ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) mes­tais kal­ti­ni­ mais. 100 tūkst. li­tų ky­šis

By­los duo­me­ni­mis, 2007 m. 100 tūkst. li­tų gry­nai­siais V.Viz­ba­rui kaip ky­šis per A.Ba­lu­tį bu­vo per­ duo­ti per tris kar­tus. Su­si­ti­ki­mai vy­ko Kau­ne ir Jo­na­vo­je. „Kau­nas – toks mies­tas, kad vie­ni ki­tus pa­žįs­ta. Aš ta­ry­bo­ je dir­bau daug me­tų. Jab­lons­kie­ nė ir Ba­ra­naus­kie­nė – vys­ty­to­jos, jos pa­gal­bos pa­pra­šė. Užė­jo­me pas ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ ją Viz­ba­rą, iš­dės­tė vis­ką. Ten bu­vo kal­ba­ma, kad po­nios ne­ran­da išei­ ties tvir­tin­da­mos de­ta­lų­jį pla­ną. Ma­no sfe­ro­je bu­vo mies­to plėt­ros de­ta­lių­jų pla­nų klau­si­mai. Aš su­ ti­kau po­nioms pa­dė­ti“, – aiš­ki­no A.Ba­lu­tis. Bu­vęs kon­ser­va­to­rius teis­me ti­ ki­no, kad V.Viz­ba­ro pra­šęs žmo­niš­ kai pa­žiū­rė­ti į vers­li­nin­kių rei­ka­lą, nes joms dėl že­mės skly­po A.Mic­ ke­vi­čiaus gat­vė­je pa­ki­bo in­ves­ti­ ci­jos. Fik­sa­vo STT

A.Ba­lu­čio su­si­ti­ki­mus ir po­kal­bius fik­sa­vo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ ny­bos (STT) agen­tai. Su­lai­ky­tam A.Ba­lu­čiui bu­vo pa­ro­dy­tos ke­lios nuo­trau­kos, ku­rio­se už­fik­suo­ta, kaip V.Viz­ba­ras ima pi­ni­gus ir juos skai­čiuo­ja. Pa­sak A.Ba­lu­čio, tuo me­tu jį gy­ nęs ad­vo­ka­tas pa­ta­rė jam su­tik­ti su pa­teik­ta me­džia­ga, sa­kęs, kad gin­ čy­tis yra be­vil­tiš­ka ir kad jei pri­si­ pa­žin­siąs, bus ge­riau. „Aš pri­siė­miau tai, ko ne­da­riau“, – Ape­lia­ci­niam teis­mui rė­žė A.Ba­ lu­tis. Nu­teis­ta­sis ne­tgi ti­ki­no, kad kar­tą per­duo­da­ma­me pa­ke­te net ne­ga­lė­jo bū­ti pi­ni­gų – A.Ba­lu­ čio ma­ny­mu, jie net ne­ga­lė­jo ten tilp­ti. KD, BNS inf.

„„Po­ky­čiai: A.Ba­lu­tis Ape­lia­ci­nia­me te

čiau duo­tus pa­ro­dy­mus ir aiš­kin­ti, k per­da­vė. 

Vis­ko ašis – V.Viz­ba­ra Kau­no apy­gar­dos teis­mas Vir­g i­n i­jų Viz­ba­rą (nuotr.) pri­pa­ži­no kal­tu dėl ky­ ši­nin­ka­vi­mo ir nu­tei­sė ka­lė­ti rea­lia ket­ ve­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­me. Iš jo vals­ty­bės nau­dai kon­fis­kuo­ta per 100 tūkst. li­tų, ku­riuos, kaip ma­no­ma, val­di­ nin­kas ga­vo kaip ky­šį. Jam ne­pa­lan­kų nuo­spren­dį V.Viz­ba­ras ap­skun­dė Ape­ lia­ci­niam teis­mui ir pra­šo iš­tei­si­ni­mo. Iš vi­so šią by­lą su­da­ro trys epi­zo­dai, ku­ riuos sie­ja V.Viz­ba­ro nu­si­kals­ta­ma veik­ la. V.Viz­ba­ras kal­tin­tas ky­šio priė­mi­mu, vers­l i­n in­kės Lai­ma Ba­ra­naus­k ie­nė ir Bi­r u­tė Jab­lons­k ie­nė – di­de­lės ver­tės ky­šio da­v i­mu ir do­k u­men­t ų klas­to­ji­ mu, A.Ba­lu­tis – pa­gal­ba duo­dant ky­šį.


3

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

pra­bu­do Ma­no sfe­ ro­je bu­ vo mies­ to plėt­ ros de­ta­ lių­jų pla­ nų klau­ si­mai. Aš su­ti­kau po­nioms pa­dė­ti. „„Ga­li­my­bė: iš anks­to bal­suo­ti Sei­mo rin­ki­muo­se ga­li­ma ir šian­dien

nuo 8 iki 20 val. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

VRK pa­mir­šo vie­ną kan­di­da­tą Va­kar pra­si­dė­jus išanks­ti­niam bal­sa­vi­ mui, paaiš­kė­jo, kad Pa­ne­mu­nės vien­ man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos biu­le­te­ ny­je trūks­ta vie­no kan­di­da­to. Per klai­dą į jį neįt­rauk­tas Krikš­čio­nių par­ti­jos na­rys Ar­tū­ras Tam­ku­to­nis. Jur­gi­ta Ša­kie­nė, Man­tas La­pins­kas Kal­ti­na spaus­tu­vę

is­me ėmė keis­ti anks­ d ky­šio nie­kam ne­per­ Tomo Raginos nuotr.

as Dve­jiems me­t ams lyg­t i­nai nu­teis­t a B.Jab­lons­kie­nė Ape­lia­ci­nio teis­mo pra­ šo pa­nai­kin­ti nuo­spren­dį ir ją iš­tei­sin­ti, esą teis­mas bu­vo ša­liš­kas, ne­ver­ti­no jai pa­lan­kių įro­dy­mų. A.Ba­lu­tis teis­mo pra­šo at­leis­ti nuo bau­ džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­ mą. Jis teis­mui pri­mi­nė, kad daug me­tų bu­vo Kau­no mies­to ta­ry­bos na­riu, da­ ly­va­vo jos veik­lo­je ir bu­vo „tei­gia­ma as­ me­ny­bė“. V.Mun­t ia­nas pra­šo pa­l ik­t i ga­l io­t i jam pa­lan­kų nuo­spren­dį ir at­mes­ti pro­ku­ ra­t ū­ros skun­dą. Jis ti­k i­no ne­pikt­nau­ džia­vęs tar­ny­ba.

„Gal­vo­jau, kad pa­s kam­b i­n ęs drau­gas juo­kau­ja, bet pa­skui įsi­ ti­ki­nau, kad ma­nęs kan­di­da­tų są­ ra­še nė­ra“, – ste­bė­jo­si A.Tam­ku­ to­nis. Pa­ne­mu­nės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Zig­mas Jan­čaus­kas tei­si­no­si, kad taip nu­ ti­ko dėl spaus­tu­vės klai­dos.

Ze­no­nas Vai­gaus­kas:

Kiek ži­nau, mo­te­ riai, pa­da­riu­siai šią klai­dą, iš­kvies­ta grei­to­ji, jai su­šlu­ba­ vo svei­ka­ta. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­ jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas va­kar pa­va­ka­re tei­gė, kad jau spaus­di­na­mi nau­ji bal­ sa­vi­mo biu­le­te­niai, o išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas va­kar bu­vo su­stab­dy­ tas. Šian­dien šios apy­gar­dos rin­ kė­jus pa­sieks nau­ji biu­le­te­niai. „Gai­la, kad rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ja ne­pa­tik­ri­no šių biu­le­te­ nių. Jie juos yra ga­vę nuo pir­ma­ die­nio – bū­tu­me pa­kei­tę. Keis­ čiau­sia, kad vi­so­se in­for­ma­ci­nė­se kny­gu­tė­se, są­ra­šuo­se, pla­ka­tuo­ se ir ki­tur A.Tam­ku­to­nis įra­šy­tas. Pa­da­ry­tą klai­dą ap­ti­ko­me spaus­ tu­vė­je – re­dak­to­rė-ma­ke­tuo­to­ja kaž­ko­dėl neįt­rau­kė šio kan­di­da­ to į są­ra­šus. Kiek ži­nau, mo­te­riai, pa­da­riu­siai šią klai­dą, iš­kvies­ta grei­to­ji, jai su­šlu­ba­vo svei­ka­ta“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas. Ką nu­ty­li Z.Vai­gaus­kas?

Nors VRK pir­mi­nin­kas va­kar vi­ są kal­tę ver­tė spaus­tu­vei, ta­čiau „Kau­no die­na“ tu­ri do­ku­men­tus,

ver­čian­čius sua­be­jo­ti, ar tai nė­ra pa­čios VRK klai­da. VRK sa­vo tink­la­la­py­je pa­skel­ bus spren­di­mą „Dėl kan­di­da­tų ir kan­di­da­tų są­ra­šų, da­ly­vau­sian­čių 2012 m. Sei­mo rin­ki­muo­se, pa­ skel­bi­mo“, Pa­ne­mu­nės rin­ki­mų apy­gar­do­je ne­bu­vo įtrauk­ta bū­ tent A.Tam­ku­to­nio pa­var­dė. Tie­sa, po ke­lių die­nų ofi­cia­lio­ je sve­tai­nė­je A.Tam­ku­to­nis tarp kan­di­da­tų jau at­si­ra­do. Balsavo aktyviai

Va­kar pra­si­dė­jusiame išanks­ti­ niame bal­sa­vi­me Sei­mo rin­ki­ muo­se ir re­fe­ren­du­me dėl Vi­sa­gi­ no ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos, Kaune iki 18 val. dalyvavo dau­ giau nei tūkstantis rinkėjų. „Palyginti su ankstesniais rin­ kimais, srau­tas bu­vo didesnis. Antplūdžio sulaukėme per pie­ tų pertrauką ir po darbo “, – sa­ kė rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ele­na Skir­man­tie­nė. Pa­sak jos, in­ci­den­tų iki pie­ tų ne­pa­si­tai­kė. „Yra atei­nan­čių­jų be rin­kė­jo kor­te­lių. Jų ne­tu­rint iš anks­to bal­suo­ti ne­ga­li­ma. Ta­čiau, žmo­gui pa­tei­kus as­mens ta­pa­ty­ bę įro­dan­tį do­ku­men­tą, jo rin­kė­ jo kor­te­lę at­spaus­di­na­me čia pat, nau­do­da­mie­si duo­me­nų ba­ze“, – aiš­ki­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė. Bal­sa­vi­mo sa­lės du­rys at­si­vė­ rė 8 va­l. ry­tą. „Jau lau­kė trys vy­ res­nio am­žiaus žmo­nės“, – sa­kė E.Skir­man­tie­nė. Atvyko ESBO stebėtojai

Ry­te šia­me bal­sa­vi­mo punk­te lan­ kė­si du rin­ki­mų ste­bė­to­jai iš Eu­ ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­ bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO): po­li­to­lo­gas iš Juod­kal­ni­jos Vla­ di­mi­ras Mi­se­vas ir Šve­di­jos am­ ba­sa­do­rius Rol­fas Ekeu­sas. Anot E.Skir­man­tie­nės, jie jo­ kių prie­kaiš­tų neiš­sa­kė, at­virkš­ čiai, tei­gė su­si­da­rę ge­rą įspū­dį, nes mies­te ne­daug agi­ta­ci­nių rek­la­mų.

Dr. RIMANTAS JONAS DAGYS Nesiblaškykime

Stengiuosi įsigilinti į kartais keistus opozicijos siūlymus. Štai Tvarkos ir teisingumo partija turbūt iš „meilės“ pensininkams siūlo palaipsniui panaikinti SODRĄ. Be to, žada perpus sumažinti pajamų mokesčio dalį, skirtą ligonių kasoms, o „sutaupytus“ 3 proc. sumokėto pajamų mokesčio padalyti kiekvienam gydytis privačiai. Įdomu, ar minimalią algą gaunantis žmogus per metus už sukauptą sumą sugebės bent vieną dantį susitaisyti? Akivaizdu, kad dalį valstybinių ligoninių tektų uždaryti, o viena diena reanimacijoje, kainuojanti daugiau nei penkis tūkstančius litų per mėnesį, neturtingiesiems taps neprieinama. Socialdemokratai ketina atsisakyti per 12 mlrd. litų tiesioginių užsienio investicijų į atominę elektrinę, o vietoj to siūlo dešimt kartų mažesnę būsto renovavimo programą su trijų keturių šimtų litų mėnesiniu atlyginimu. Galime įsivaizduoti, kaip atrodys mūsų šalis, įgyvendinus tokias pertvarkas. Todėl geriau nuosekliai tęsti mūsų pradėtą pensijų reformą, stiprinti SODRĄ, pertvarkyti ligonių kasas į nepriklausomas nuo valdininkų sprendimų ir didinti tiesiogines užsienio investicijas kuriant gerai apmokamas darbo vietas. Nesustokime.

Tėvynės Sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai Nr.

5

Politinė reklama apmokėta iš Rimanto Jono Dagio rinkimų sąskaitos. Užs. 1015417

Ei­gu­lių se­niū­ni­jo­je – chao­sas Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė So­cia­li­nės pa­ra­mos be­si­ti­kin­tys žmo­nės Ei­gu­lių se­niū­ni­jo­je pri­ vers­ti ne vie­ną die­ną lauk­ti il­go­ se ei­lė­se.

Ei­gu­lių se­niū­ni­jo­je yra du ka­bi­ne­ tai, ku­riuo­se dir­ba trys dar­buo­to­ jai. Du prii­ma tik tuos gy­ven­to­jus, ku­rie už­si­re­gist­ra­vo iš anks­to, o ei­ lė­je lū­ku­riuo­jan­čius žmo­nes ap­tar­ nau­ja tik vie­nas. „Ant­ra­die­nį sa­vo ei­lės ne­su­lau­ kiau, to­dėl tre­čia­die­nį iš ry­to vėl atė­jau į se­niū­ni­ją. Dar prieš aš­tuo­ nias ei­lė­je sto­vė­jo 20 žmo­nių“, – „Kau­no die­nai“ skun­dė­si kau­nie­ tė Re­nal­da. „Šie spe­c ia­l is­tai – ne­pa­ val­dūs se­niū­ni­jai, jie iš Kau­ no mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­ nės pa­ra­mos sky­riaus. Mū­sų tik pa­tal­pos“, – tei­gė Ei­gu­lių se­niū­

no pa­va­duo­to­ja Vir­gi­li­ja Ran­die­nė. Se­niū­ni­jo­je gy­ve­na 43 tūkst. žmo­nių. No­rė­da­mi tau­py­ti lai­ką, jie pas spe­cia­lis­tą ga­li pa­tek­ti iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę in­ter­ne­tu. Ta­čiau dėl di­de­lio ant­plū­džio šiuo me­tu už­si­ re­gist­ruo­ti į priė­mi­mą ga­li­ma tik sau­sio 15-ajai. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ana Su­džiū­vie­nė nu­ste­bo iš­gir­du­si apie nu­si­drie­ku­ sias ei­les Ei­gu­lių se­niū­ni­jo­je. A.Su­džiū­vie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, kau­ nie­čiai tie­siog pa­ni­kuo­ja, kad ne­ spės lai­ku gau­ti kom­pen­sa­ci­jos už šil­dy­mą, to­dėl vie­nu me­tu už­plū­ do se­niū­ni­ją. Gy­ven­to­jai pra­šy­mus dėl kom­ pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą, karš­tą ir šal­ tą van­de­nį ga­li pa­teik­ti ir lapk­ri­tį ar gruo­dį. Tik rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad pa­tei­kus pra­šy­mą, bus kom­ pen­suo­ja­ma ne dau­giau kaip už du praė­ju­sius mė­ne­sius.


4

Ketvirtadienis, Spalio 11, 2012

Miestas

Dvi paaug­lės din­go be ži­nios Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ieš­ko be ži­nios din­gu­sių ne­pil­na­me­čių – 15-me­tės Ve­ros Aza­re­ vič ir 14-me­tės Ire­nos Ka­va­liaus­kai­tės. Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Din­go pir­ma­die­nį

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, paaug­lės spa­lio 8-osios va­ka­rą, apie 21 val., išė­jo iš V.Aza­re­vič na­mų Jo­na­vo­ je, Che­mi­kų g., ir iki šiol ne­grį­žo. Vie­na jų mo­ko­si Kau­no Alek­sand­ ro Puš­ki­no gim­na­zi­jo­je. V.Aza­re­vič po­žy­miai: 161 cm ūgio, vi­du­ti­nio kū­no su­dė­ji­mo, švie­sių il­gų plau­kų, žyd­rų akių, bu­vo ap­si­ren­gu­si pil­kos spal­vos trum­pa su­kne­le, mė­ly­nos spal­vos džin­si­nė­mis kel­nė­mis, ma­no­ma, vil­kė­jo ru­dos spal­vos me­džia­gi­nę striu­kę, avė­jo pil­kos spal­vos spor­ ti­niais ba­te­liais. I.Ka­va­liaus­kai­tės po­žy­miai: 160 cm ūgio, vi­du­ti­nio kū­no su­dė­ji­mo, tam­siai ru­dų il­gų plau­kų, ru­dų akių. Mer­gai­tė rū­pes­čių ne­kė­lė

Kau­no Alek­sand­ro Puš­ki­no gim­ na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja

Ri­man­tė Ruz­gie­nė la­bai nu­ste­bo ir su­si­rū­pi­no, su­ži­no­ju­si, kad din­go jų mo­ki­nė. V.Aza­re­vič ji api­bū­di­ no kaip man­da­gią, ak­ty­vią gim­ na­zis­tę.

Mer­gai­tė mo­ko­ si ga­na ge­rai, da­ ly­vau­ja mo­kyk­los ren­gi­niuo­se: ir šo­ ka, ir dai­nuo­ja.

„Ve­ra pas mus mo­ko­si tre­čius me­tus, dėl jos tik­rai ne­tu­rė­jo­me jo­kių nu­si­skun­di­mų, anks­čiau ji ne­bu­vo din­gu­si. Mer­gai­tė mo­ko­ si ga­na ge­rai, da­ly­vau­ja mo­kyk­los ren­gi­niuo­se: ir šo­ka, ir dai­nuo­ ja“, – pa­sa­ko­jo R.Ruz­gie­nė. Ji tei­gė, kad ne­sklan­du­mų bu­vo iš­ki­lę tik su Ve­ros se­se­ri­mi, ku­ri šie­met jau bai­gė gim­na­zi­ją. Bū­tent

dėl mer­gai­tės se­sers gim­na­zi­jos so­cia­li­nė pe­da­go­gė lan­kė­si jų na­ muo­se. „Šei­ma tvar­kin­ga“, – tei­gė R.Ruz­gie­nė. Su­si­sie­ku­si su V.Aza­ re­vič kla­sės auk­lė­to­ja, pa­va­duo­ to­ja sa­kė, kad pa­mo­ko­se mer­gai­ tės ne­bu­vo nei pir­ma­die­nį, spa­lio 8-ąją, nei ant­ra­die­nį. „Pir­ma­die­ nio ry­tą auk­lė­to­ją paaug­lės ma­ma in­for­ma­vo, kad duk­ra pra­stai jau­ čia­si ir jos gim­na­zi­jo­je ne­bus“, – sa­kė R.Ruz­gie­nė. Tos pa­čios die­nos va­ka­rą V.Aza­re­vič ma­ty­ta pa­sku­ti­ nį kar­tą. Ma­ma dir­ba už­sie­ny­je

I.Ka­va­liaus­kai­tė praė­ju­siais moks­ lo me­tais mo­kė­si Jo­na­vos Jus­ti­no Va­rei­kio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­ je. Šios mo­kyk­los tink­la­la­py­je ra­ šo­ma, kad ji per­nai ta­po res­pub­ li­ki­nės vo­kie­čių kal­bos kon­kur­so „Kal­bų ken­gū­ra“ nu­ga­lė­to­ja, šie­ met šia­me kon­kur­se užė­mė 3 vie­tą. Per­nai ji bu­vo ne­nu­ga­li­ma ir ver­ti­ mų kon­kur­se „Ta­vo žvilgs­nis“.

„„Pa­gal­ba: ži­nan­čiuo­sius mer­gai­čių bu­vi­mo vie­tą ar jas ma­čiu­siuo­sius

pa­rei­gū­nai pra­šo kreip­tis į Jo­na­vos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą tel.„ (8 349) 72 982, 33 100 ar­ba 112. Kau­no VPK nuo­tr.

Nuo rug­sė­jo I.Ka­va­liaus­kai­tė pra­dė­jo lan­ky­ti Jo­na­vos Je­ro­ni­mo Ra­lio gim­na­zi­ją. Por­ta­lo kau­no­die­na.lt duo­me­ ni­mis, paaug­lės ma­ma dir­ba už­ sie­ny­je, ją pri­žiū­ri tė­vas ir mo­ čiu­tė. Su pa­gro­bi­mo is­to­ri­ja ne­sie­ja

Rug­sė­jo pa­bai­go­je iš vie­no Vi­li­ jam­p o­l ės mik­ro­ra­jo­n o dau­g ia­ bu­čio laip­ti­nės dvi paaug­lės bu­ vo įso­din­tos į „Mer­ce­des Benz“

au­to­mo­bi­lį ir iš­vež­tos ne­ži­no­ma kryp­ti­mi. Tą­kart ne­pil­na­me­čių paieš­kai mes­tos di­džiu­lės po­li­ci­ jos pa­jė­gos. Pa­nau­do­jus tar­ny­bi­ nius šu­nis mer­gai­tės ras­tos gy­vos miš­ke prie Kau­no ma­rių. Dėl šio įvy­kio te­be­vyks­ta ty­ri­mas. „Sie­ti šiuos du įvy­kius per anks­ ti. Vis­kas paaiš­kės per iki­teis­mi­nio ty­ri­mą“, – po­rta­lui kau­no­die­na.lt sa­kė Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius.

Teis­mo no­kau­tas po­li­ci­nin­kui

„„Pro­ce­sas: D.Dra­ba­vi­čiaus mū­šis su tei­sėt­var­ka tę­sia­si dve­jus me­tus. 

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Per­nai rug­sė­jį už ky­ši­nin­ka­vi­mą nu­teis­tas Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to ins­pek­to­rius Da­rius Dra­ba­vi­ čius ti­kė­jo­si ap­gin­ti sa­vo gar­bę, ta­ čiau Kau­no apy­gar­dos teis­mas at­ me­tė jo skun­dą ir su­griež­ti­no nuo­ spren­dį.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­ le­gi­jos ver­dik­tas 2007 m. ge­riau­siu ins­pek­to­riu­mi iš­rink­tam D.Dra­ba­ vi­čiui – dve­ji me­tai lais­vės atė­mi­ mo, baus­mės vyk­dy­mą ati­de­dant. Tiek pat lai­ko pa­rei­gū­nas ne­ga­lės dirb­ti anks­tes­nė­je tar­ny­bo­je. „Net jei­gu nuo­spren­dis bū­tų bu­ vęs ma­no nau­dai, var­gu ar bū­čiau ga­lė­jęs to­liau dirb­ti“, – nuo­skau­ dos ne­slė­pė D.Dra­ba­vi­čius. Tei­ sė­sau­gos ne­ma­lo­nę po­li­ci­nin­kas už­si­trau­kė, kai, su­ren­gus nu­si­ kals­ta­mos vei­kos imi­ta­vi­mo mo­ de­lį, bu­vo ap­kal­tin­tas ky­šio paė­ mi­mu iš vie­nos Sto­ties tur­ga­vie­tės pre­kiau­to­jos. By­lą nag­ri­nė­jęs Kau­no apy­lin­kės teis­mas D.Dra­ba­vi­čiui ink­ri­mi­ nuo­ja­mą pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­ ba per­kva­li­fi­ka­vo į švel­nes­nį kal­ti­

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

ni­mą – ky­ši­nin­ka­vi­mą ir sky­rė 7,8 tūkst. li­tų bau­dą. Įs­kai­čius 17 die­ nų, ku­rias D.Dra­ba­vi­čiaus pra­lei­ do su­lai­ky­tas, bau­da su­ma­žin­ta iki 3 380 li­tų. Toks teis­mo spren­di­mas ne­ten­ ki­no nei pro­ku­ro­ro, nei tei­sia­mo po­li­ci­nin­ko. Po ape­lia­ci­nio skun­ do nag­ri­nė­ji­mo ne­pa­ten­kin­ta li­ko tik vie­na pu­sė. Pro­ku­ro­ras ne­slė­ pė, kad jam ne­li­ko jo­kio rei­ka­lo to­ liau skųs­ti teis­mo spren­di­mo. D.Dra­ba­vi­čius dar ne­ga­lė­jo ap­ si­spręs­ti: „Teis­mas net ne­ver­ti­no ma­no pa­teik­tų įro­dy­mų apie by­ los klas­to­ji­mą, per iki­teis­mi­nį ty­ ri­mą pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. Nie­ kam neį­do­mu, kur din­go fil­muo­tos me­džia­gos, kai esą imu ky­šį, ori­gi­ na­las.“ D.Dra­ba­vi­čius lai­ko­si sa­vo po­ zi­ci­jos – prieš jį bu­vo su­reng­ ta pro­vo­ka­ci­ja. „Per daug ži­no­jau. Vir­ši­nin­kams per­da­viau informa­ ciją apie ko­le­gas, da­ran­čius tai, kuo da­bar pa­ts esu kal­ti­na­mas. Tik jie tai da­rė ge­ro­kai bai­siau“, – aiš­ki­ no po­li­ci­nin­kas. D.Dra­ba­vi­čiaus pa­var­dė per dve­jus by­li­nė­ji­mo­ si me­tus ne­bu­vo iš­trin­ta iš Cent­ ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jų kon­tak­tinių duomenų są­ra­šo.


5

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

miestas

Ko­vai dėl man­da­to tin­ka ir kū­di­kio mir­tis Net­ru­kus išaiš­kė­jo, kad 1 prieš pat rin­ki­mus E.Drė­ zui į bend­ra­žy­gius tai­ky­tis pra­dė­jęs

par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas na­ rys tu­ri ir ki­to­kių tiks­lų, la­bai pa­ na­šių į po­li­ti­nę rek­la­mą.

lai­do­jęs tė­vas pa­sa­ko­jo ma­žiau­siai pen­kis kar­tus skam­bi­nęs Kau­no mies­to me­rui And­riui Kup­čins­kui, ta­čiau šis sū­naus ne­te­ku­sio vy­ro ne­priė­mė. Dau­giau­sia, ką pa­da­rė me­ras, – praė­jus maž­daug mė­ne­siui po tra­ ge­di­jos suor­ga­ni­za­vo E.Drė­zo su­ si­ti­ki­mą su sa­vo pa­ta­rė­ju Ze­no­nu Ab­ra­ma­vi­čiu­mi. Su­si­do­mė­jo pre­zi­den­tū­ra

Kam man to rei­kia? Ma­ne re­mia Li­nas Klei­za.

„Ta­me su­si­ti­ki­me pa­bu­vau de­šimt mi­nu­čių ir su­pra­tau, kad man nė­ra čia ką veik­ti. Z.Ab­ra­ma­vi­čius ap­ gai­les­ta­vo, kad taip įvy­ko, o dau­ giau nie­ko konk­re­taus ne­pa­sa­kė“, – pri­si­mi­nė E.Drė­zas. Sū­naus ne­te­ku­sio vy­ro pa­sa­ko­ji­ mas ir įžval­gos su­do­mi­no tik pre­ zi­den­tū­rą. Jį priė­mė ir iš­klau­sė Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­ja Ai­ra Me­čė­jie­nė. Pa­sak kau­nie­čio, į jo raš­tus dau­ giau ne­rea­ga­vo nie­kas: nei Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, nei Kau­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių, svei­ka­tos ir šei­mos rei­ka­lų ko­mi­ te­tas, nei ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Jos E.Drė­zo raš­tus tie­siog per­ siun­tė Vals­ty­bi­nei ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ bai (VASPVT).

„Jis sa­kė, kad aš at­vė­riau jam akis. Man pa­si­ro­dė keis­ta, kad šią sri­tį sa­vi­val­dy­bė­je ku­ruo­jan­tis žmo­gus apie tai ne­va nie­ko ne­ži­no, ta­čiau jo pa­siū­ly­mą pa­dė­ti priė­ miau, nes dau­giau pa­de­dan­čių­jų ne­bu­vo“, – pa­sa­ko­jo E.Drė­zas. Be po­kal­bių apie ko­vą su ne­tvar­ ka li­go­ni­nė­je, jo­kių rea­lių V.Mo­lio žings­nių E.Drė­zas ne­pas­te­bė­jo. Užat iš­gir­do, kad jis tu­rin­tis ko­vo­ ti kar­tu su par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­ gu­mas. Ma­sa­las rin­kė­jams

„Ne­ga­liu tiks­liai pa­sa­ky­ti, ar jis pra­šė konk­re­čiai jam as­me­niš­kai pa­dė­ti pa­tek­ti į Sei­mą, ar kvie­tė pri­si­jung­ti prie jo par­ti­jos, ta­čiau po­rą kar­tų siū­lė nu­si­fo­tog­ra­fuo­ ti ir ko­vo­ti su par­ti­ja Tvar­ka ir tei­ sin­gu­mas“, – pa­sa­ko­jo E.Drė­zas. Toks V.Mo­lio pa­siū­ly­mas kū­di­ kio ne­te­ku­sio tė­vo per­ne­lyg ne­ nus­te­bi­no.

Kar­tu su par­ti­ja

„Jis ma­ne kvie­tė kar­tu fo­tog­ra­ fuo­tis, sa­kė, kad kar­tu ga­li­me ko­ vo­ti už tei­sy­bę, nes ir jis yra už tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“, – pa­sa­ko­jo E.Drė­zas. Ats­tū­mė ir me­ras

Ba­lan­dį sū­naus ne­te­kęs E.Drė­ zas pa­sa­ko­jo iš­kart pa­ste­bė­jęs, kad skan­da­lą ban­do­ma už­gniauž­ti, bet tai da­rę žmo­nės neį­ver­ti­no mi­ru­sio kū­di­kio tė­vo at­kak­lu­mo. Kal­tuo­sius išaiš­kin­ti rei­ka­lau­ jan­tis vy­ras pra­dė­jo bels­tis į vi­sas įma­no­mas du­ris. Ta­čiau į ko­vą su ne­tvar­ka li­go­ni­nė­je kvie­tęs E.Drė­ zas be­veik vi­sur at­si­mu­šė į abe­jin­ gu­mo sie­ną. 11 mė­ne­sių kū­di­kį pa­

Iki rugp­jū­čio pa­bai­gos su E.Drė­ zu neiš­reiš­kė no­ro su­si­tik­ti nei už svei­ka­tos rei­ka­lus at­sa­kin­gas Kau­ no me­ro pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Va­si­len­ka, nei tai pa­čiai par­ti­jai Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas pri­klau­san­ tis, taip pat už svei­ka­tos prie­žiū­ros klau­si­mus at­sa­kin­gas ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Mo­lis. E.Drė­zas tei­gė, kad V.Mo­lis pa­ si­siū­lė į pa­gal­bą tik praė­jus ke­tu­ riems mė­ne­siams po ne­lai­mės, ru­de­niop. Ta­da par­ti­jos jau rim­tai už­siė­mė agi­ta­ci­ja prieš rin­ki­mus. V.Mo­l is pa­sa­ko­jo no­r in­t is E.Drė­zui pa­dė­ti ko­vo­ti su ne­tvar­ ka mies­to svei­ka­tos ap­sau­gos sis­ te­mo­je.

Evaldas Drėzas:

Po­rą kar­tų siū­lė nu­si­ fo­tog­ra­fuo­ti ir ko­vo­ ti su par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas.

„„Nenurimsta: kūdikio netekęs tėvas pasiryžęs išsiaiškinti, kodėl ligoni-

nėje užgeso jo sūnaus gyvybė.

Šil­tas priė­mi­mas

Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Mo­lis, kan­di­da­tuo­jan­tis į Sei­mą Aleksoto– Vilijampolės apy­gar­do­je, prie­lai­ das, kad jis gal­būt nu­ta­rė pa­si­nau­ do­ti kū­di­kį li­go­ni­nė­je pra­ra­du­siu kau­nie­čiu, ka­te­go­riš­kai nei­gė. „Kam man to rei­kia? Ma­ne re­mia Vi­das Ma­čiu­lis, re­mia Li­nas Klei­ za... Re­mia ki­ta mo­te­ris. Man to ne­rei­kia. Ne­gi iš sve­ti­mo skaus­mo da­ry­siu sau rek­la­mą? Aš ne toks žmo­gus“, – su­tri­kęs „Kau­no die­ nai“ aiš­ki­no V.Mo­lis. „Aš įsi­vaiz­da­vau, tar­si ten ma­no vai­kas mi­rė. Nie­kas ki­tas jo ne­priė­ mė. O aš pa­reiš­kiau Drė­zui užuo­ jau­tą, priė­miau, pa­vai­ši­nau jį ka­va, ar­ba­ta“, – pa­sa­ko­jo V.Mo­lis ir pa­ brė­žė, kad dėl to­kio šil­to priė­mi­mo E.Drė­zas net su­si­grau­di­nęs. Ko­mi­si­ja nie­ko ne­vei­kia

Po­li­ti­nės par­ti­jos prieš kiek­vie­ nus rin­ki­mus ieš­ko bent ke­lis rin­ kė­jų bal­sus ga­lin­čių už­dirb­ti bū­dų. Be abe­jo, nuo me­di­ci­nos sis­te­mos nu­ken­tė­ju­si ir su ja ko­vo­jan­ti au­ka – E.Drė­zas – pro rin­kė­jų akis ne­ pras­lys­tų.

E.Drė­zui sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas pa­ ža­dė­jo, kad ši­to rei­ka­lo – išaiš­kin­ ti kal­tuo­sius dėl kū­di­kio mir­ties ir nu­sta­ty­ti, kiek dėl to kal­ta ne­tvar­ka li­go­ni­nė­je, jis im­sią­sis iš es­mės. Vis dėl­to at­ro­do, kad apie tai V.Mo­lis ne­tu­rė­jo ka­da gal­vo­ti, nes

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

nuo rug­sė­jo vi­du­rio išė­jo ato­sto­gų – ruo­šia­si rin­ki­mams. „Esu šį įvy­kį ti­rian­čios ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­kas, bet da­bar vis­kas su­stab­dy­ta. Ne­la­bai ga­li­me kiš­tis, nes vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o ir eks­per­ti­zės iš­va­dų dar nė­ra“, – jo pa­ties va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos ne­veiks­nu­mą dangs­tė V.Mo­lis. Po­li­ti­kais ne­be­pa­si­ti­ki

E.Drė­zo sū­nus mi­rė KKL Gast­ roen­te­ro­lo­gi­jos sky­riu­je. Ja­me tik­ rin­to­jai ap­ti­ko dau­gy­bę pa­žei­di­mų. Sky­rius bu­vo už­da­ry­tas. Šiuo me­tu Kau­no apy­gar­dos pro­ ku­ra­tū­ra at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo ne­ty­či­nio nu­žu­dy­mo. Spė­ja­ma, kad kū­di­kis mi­rė jam su­ lei­dus mir­ti­ną ka­lio do­zę. Ma­no­ma, kad į svar­bius klau­si­mus ga­li at­sa­ky­ti šį mė­ne­sį sa­vo iš­va­das tu­rin­tys pa­teik­ti ne­prik­lau­so­mi eks­ per­tai. E.Drė­zas vis dar bai­mi­na­si, kad sa­vo dar­bą dir­ba skan­da­lą nu­ ma­rin­ti ban­dan­tys įta­kin­gi vei­kė­jai. „Jau te­ko gir­dė­ti kal­bų, kad ma­ no sū­naus mir­ties prie­žas­ti­mi ga­li bū­ti pri­pa­žin­ta kaž­ko­kia iš­skir­ti­nė pa­to­lo­gi­ja, bet kaž­ko­dėl to­kią ver­ si­ją ke­lia po­li­ti­kai, ne me­di­kai“, – ste­bė­jo­si E.Drė­zas.

Čia priėjo Ona... Ir pasakė: – Jeigu norite pokyčių Kaune, balsuokite už ONĄ. – Jeigu norite, kad būtų pažabotas sraigtasparnių triukšmas virš Aleksoto gyventojų galvų, išsklaidyta smarvė Marvelėje, sutvarkytas vandentiekis Vilijampolėje… balsuokite už ONĄ. Daugiau informacijos: www.mazimokesciai.lt.

Politinė reklama bus apmokėta iš LR liberalų sąjūdžio rinkimų sąskaitos. Užs. 1027177


6

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

nuomonės

Rin­ki­mų pro­gra­mos: švie­ti­mas

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

A

r­tė­jant Sei­mo rin­ki­ mams dien­raš­tis su­ pa­žin­di­na skai­ty­to­jus su juo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų pro­gra­mų nuo­sta­to­mis svar­biau­siais klau­si­mais. Šį­kart – apie švie­ti­mą. Par­ti­jos pa­tei­ kia­mos pa­gal jų ei­lę bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je.

Lau­kiant ste­buk­lo

1. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

a­bai­gos pra­d žia: va­kar pra­si­dė­jus išanks­t i­n iam bal­sa­v i­mui, rin­k i­mų ma­ra­to­no fi­n i­š as pa­si­da­rė ran­ka pa­sie­kia­mas. Ry­toj vie­šo­jo­je erd­vė­ je pa­si­ro­dys pa­sku­ti­nės po­li­ti­nės rek­la­mos, šeš­ta­die­nį vi­si ga­lė­si­me skir­ti pa­sku­ti­niams ap­mąs­ty­mams, kam ati­duo­ti sa­vo bal­są. Na, bent jau teo­r iš­kai. Juk pra­k tiš­kai ti­k i­my­bė, kad sek­ma­d ie­n į gau­siais bū­r iais pa­t rauk­si­ me į sa­vas apy­lin­kes, – ne di­des­nė už vil­tį dar šie­met su­lauk­ti bo­bų va­sa­ros. Per pa­sta­ruo­sius Sei­mo rin­ki­mus pi­lie­ti­nę pa­ rei­gą at­li­ko maž­daug 4 iš 10. Li­ku­sie­ji ra­do įdo­ mes­nių už­siė­mi­mų ar­ba tei­si­no­si įvai­riau­siais ar­gu­men­tais. „Ne­bal­suo­ju, nes...“ – sa­ki­nio tę­ si­nį pa­sy­vie­ji pa­pras­tai pra­tę­sia pri­klau­so­mai nuo sa­vo pla­nų, sa­vi­jau­tos, oro rin­ki­mų die­ną, sa­vo bend­ruo­me­niš­ku­mo laips­nio. „Ne­tu­riu lai­ko gi­lin­tis į par­ti­jų pro­gra­mas“, „Vi­si jie su­ kčiai“, „Ma­no bal­sas nie­ko ne­pa­keis“, „Pui­kiai ži­nau po­li­ti­nės evo­liu­ci­jos dės­nius: vi­si maiš­ ti­nin­kai virs­ta dra­ko­nais“ ir t. t. Taip ma­nan­čių žmo­nių au­sų ne­pa­sie­kia nei mo­sa­vi­mas pa­t rio­t iz­mo kor­ta, nei ape­l ia­vi­ mas į pi­lie­tiš­ku­mą bei są­ži­nę.

Mū­sų pa­sy­vu­mas per rin­ki­mus ne­si­ski­ria nuo ten­den­ci­jos Va­ka­ruo­se. Ne­sis­ki­ria ir prie­žas­tis: kal­čiau­si pa­tys po­li­ti­kai.

2. Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja

Švie­ti­mas tu­ri bū­ti priei­na­mas įvai­raus am­žiaus ir fi­nan­si­nės pa­dė­ties Res­pub­li­kos pi­lie­čiams bei jų vai­kams. Siek­si­me vi­siems pi­lie­čiams su­teik­ti ga­li­my­bę įgy­ ti šiuo­lai­kiš­ka me­to­di­ka pa­rem­ tą pra­di­nį, pa­grin­di­nį, vi­du­ri­nį, pro­fe­si­nį ir aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą. 3. Dar­bo par­ti­ja

Pa­reng­t i švie­t i­m o stra­te­g i­ ją; nu­sta­ty­ti tin­ka­mą mo­ky­to­ jų at­ly­gi­ni­mų mo­kė­ji­mo tvar­ką; at­si­sa­ky­ti vi­suo­ti­nio mo­ki­nio krep­še­lio ir stu­di­jų krep­še­lio fi­ nan­sa­vi­mo; ska­tin­ti įmo­nių in­ ves­ti­ci­jas į pro­fe­si­nį mo­ky­mą; ga­ran­tuo­ti Kons­ti­tu­ci­jos lai­duo­ ja­mą aukš­to­sios mo­kyk­los au­to­ no­mi­ją. 4. De­mok­ra­ti­nė dar­bo ir vie­ny­bės par­ti­ja

8. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja

Bū­ti­na ko­re­guo­ti bend­ro­jo ug­ dy­mo mo­kyk­lų re­for­mą taip, kad ne­be­bū­tų dras­ko­mas su­si­for­ ma­vęs tink­las, ska­ti­nan­tis mo­ ky­to­jų be­dar­bių skai­čiaus au­gi­ mą, bū­tų iš­sau­go­mos mo­kyk­los kai­mo vie­to­vė­se. Siek­si­me, kad bū­tų at­si­sa­ky­ta stu­di­jų krep­še­ lių me­to­di­kos, ją keis­ti vals­ty­bės už­sa­ky­mu rei­ka­lin­giems spe­cia­ lis­tams pa­reng­ti. 9. Par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas

At­sig­rę­ši­me į tau­ti­nės mo­kyk­ los kon­cep­ci­ją, ku­riant sa­vi­tas ir uni­ka­lias, vals­ty­bės pa­si­di­ džia­vi­mu ir pa­trio­tiz­mu pa­grįs­ tas vi­du­ri­nio moks­lo pro­gra­mas. Op­ti­mi­zuo­si­me ša­lies uni­ver­si­ te­tų skai­čių – stip­riuo­sius pa­lik­ si­me, o ki­tus re­for­muo­si­me. 10. Na­cio­na­li­nis su­si­vie­ni­ji­mas „Už Lie­tu­vą Lie­tu­vo­je“ (Lie­tu­ vos cent­ro par­ti­jos, Lie­tu­vos so­ cial­de­mok­ra­tų są­jun­gos, Tau­ti­ nin­kų są­jun­gos ir Tau­tos vie­ny­ bės są­jun­gos koa­li­ci­ja)

Švie­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir fi­ nan­sa­vi­mo sri­ty­je di­di­na­mas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos

11. Krikš­čio­nių par­ti­ja

Iš­lai­ky­da­mi tau­ti­nį mo­kyk­los sa­ vi­tu­mą, pa­brėž­da­mi do­ro­vi­nio, pi­lie­ti­nio ir pa­trio­ti­nio auk­lė­ji­ mo svar­bą, siek­si­me in­teg­ruo­tis į ES ša­lių švie­ti­mo erd­vę ir pe­ rim­ti iš­si­vys­čiu­sio­se vals­ty­bė­ se pa­si­tei­si­nu­sius mo­kyk­lų mo­ de­lius bei mo­ky­mo pro­gra­mas. Ge­rai be­si­mo­kan­tiems aukš­tų­jų stu­den­tams moks­las tu­ri iš­lik­ti ne­mo­ka­mas. 12. Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja

Esa­me už vi­siems priei­na­mą ir ko­ky­biš­ką iš­si­la­vi­ni­mą, švie­ti­ mo sis­te­mos mo­der­ni­za­vi­mą, mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą įdie­ gi­mą. Siek­si­me aukš­to­jo moks­ lo ko­ky­bės ir kon­ku­ren­cin­gu­mo. Kū­ry­bi­nis, ti­ria­ma­sis ir pe­da­go­ gi­nis aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­bas tu­ri bū­ti ne­prik­lau­so­mas nuo po­li­ti­nės, ideo­lo­gi­nės ir eko­no­ mi­nės val­džios.

Siek­si­me, kad bend­ro­jo la­vi­ni­ mo mo­kyk­los pro­gra­mo­je bū­tų dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma so­ cia­li­niams įgū­džiams for­muo­ti. Siek­si­me vi­du­ri­nio mo­ky­mo­ si pro­ce­so uni­ver­sa­li­za­ci­jos, ne­ ska­tin­si­me pro­fi­lia­vi­mo. Di­din­ si­me vers­lo ir vals­ty­bės są­vei­ką, kad bū­tų pa­ruoš­ti aukš­tos kva­li­ fi­ka­ci­jos, rin­kos po­rei­kius ati­tin­ kan­tys spe­cia­lis­tai, ku­rie tu­rė­tų ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je gau­ti de­ra­ mas dar­bo są­ly­gas. 15. Par­ti­ja „Jau­no­ji Lie­tu­va“

At­sa­ky­mų ne­pa­tei­kė.

16. Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga

Ly­gios ga­li­my­bės pri­va­lo bū­ti su­ da­ry­tos vi­siems gau­ti švie­ti­mo ar ki­tas pa­slau­gas. Aukš­ta­sis moks­ las tu­ri bū­ti pa­rem­tas tin­ka­mu fi­nan­sa­vi­mu moks­li­niams ty­ri­ mams, kon­ku­ren­cin­giems aukš­ tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­ mams, stu­di­jų pro­gra­mų plėt­rai ir pri­tai­ky­ti prie glo­ba­laus kon­ku­ ren­ci­nio eko­no­mi­kos po­bū­džio. 17. Emig­ran­tų par­ti­ja

At­sa­ky­mų ne­pa­tei­kė. 18. Po­li­ti­nė par­ti­ja „Są­jun­ga TAIP“

13. So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas

Už­tik­rin­ti, kad vi­du­ri­nis iš­si­ la­vi­ni­mas bū­tų pri­va­lo­mas, o aukš­ta­sis (vals­ty­bi­nis) – ne­ mo­ka­m as; siek­s i­m e už­t ik­ rin­ti švie­ti­mo ir moks­lo de­ mok­ra­tiš­ku­mą, ma­siš­ku­mą ir priei­na­mu­mą vi­siems vi­suo­ me­nės sluoks­niams; at­si­sa­ky­ ti mo­ki­nio krep­še­lio prin­ci­po; įves­ti ga­ran­tuo­to įdar­bi­ni­mo po stu­di­jų sis­te­mą.

Ma­žin­da­mi fi­nan­si­nius aukš­to­jo moks­lo sie­ki­mo bar­je­rus, iš­plė­ si­me aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos priei­na­mu­mą vi­soms vi­suo­me­ nės gru­pėms. Pas­ko­lų sis­te­mą to­bu­lin­si­me rem­da­mie­si ge­rą­ ja Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pra­kti­ ka. Įgy­ven­din­si­me kom­pe­ten­ ci­jo­mis grin­džia­mo iš­si­la­vi­ni­mo idė­ją, su­da­ran­čią są­ly­gas in­teg­ ruo­tis į nuo­lat be­si­kei­čian­čią dar­bo rin­ką.

302 250

Pe­da­go­go au­to­ri­te­to at­kū­ri­mas. Ko­ky­biš­ko iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­ mo plėt­ra. Lanks­tes­nė mo­kyk­ lų struk­tū­ra ir val­dy­mas. Žmo­ gų ver­ty­biš­kai ug­dan­ti mo­kyk­la. Pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­der­ni­za­ vi­mas. Moks­lo ir stu­di­jų vie­no­ vės bei tarp­tau­tiš­ku­mo ska­ti­ni­ mas. Stu­di­jų, moks­lo ir vers­lo par­tne­rys­tės stip­ri­ni­mas. 6. „Drą­sos ke­lio“ po­li­ti­nė par­ti­ja

Ta­rian­tis su vi­suo­me­ne, mo­ky­ to­jų ir moks­li­nin­kų bend­ruo­ me­nė­mis tu­ri bū­ti per­žiū­rė­ta vi­ sa švie­ti­mo ir moks­lo sis­te­mos kon­cep­ci­ja. Ji tu­rė­tų su­ba­lan­ suo­ti na­cio­na­li­nius, re­gio­ni­nius (vie­ti­nius), šei­mų ir as­me­ni­nius in­te­re­sus. Keis­tu­me vals­ty­bi­nių

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

At­si­sa­ky­ti mo­ki­nio krep­še­lio fi­ nan­sa­vi­mo prin­ci­po. Sus­tab­dy­ti da­bar­ti­nės mi­nis­te­ri­jos vyk­do­ mas pseu­do­re­for­mas ir iš­sau­ go­ti ge­rai vei­kian­čią švie­ti­mo sis­te­mą. Ini­ci­juo­ti pro­fe­si­nių mo­kyk­lų re­for­mą, stip­rin­ti pro­ fe­si­nio mo­ky­mo ir pro­fe­si­nių pra­kti­kų sis­te­mą.

14. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga

5. Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

7. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja

vaid­muo. Tau­tiš­ku­mas ir pi­lie­ tiš­ku­mas – dar­ni vi­su­ma. Tau­ ti­nis (et­no­kul­tū­ri­nis) ir pi­lie­ti­nis ug­dy­mas – pri­va­lo­ma dis­cip­li­na. Ne­ma­žin­si­me kai­mo mo­kyk­ lų skai­čiaus. Ge­rai be­si­mo­kan­ tiems už­tik­rin­si­me ne­mo­ka­mą aukš­tą­jį moks­lą.

At­sa­ky­mų ne­pa­tei­kė.

Mū­sų pa­sy­v u­mas per rin­k i­mus ne­si­ski­r ia nuo ten­den­ci­jos Va­ka­ruo­se. Ne­sis­ki­ria ir prie­ žas­tis: kal­čiau­si pa­tys po­li­ti­kai. Sup­ra­tę, kad sa­vo įvaiz­džiu ar šo­kiais leng­viau­sia su­ža­vė­ ti rin­kė­jus, o rin­ki­mų pro­gra­ma – tik gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nys, ku­rio vi­si he­ro­jai ir įvy­kiai ne­tu­ri nie­ko bend­ra su rea­ly­be, jie at­gra­sė ne­ men­ką da­lį po­ten­cia­lių rin­kė­jų. Ir anaip­tol ne „run­ke­lių“ ar „bam­ba­li­nių“. Jei 8 iš 10 Lie­tu­vos pi­lie­čių ne­pa­si­ti­ki Sei­mu, ar ver­ta ti­kė­t is, kad vi­siems stai­ga su­skaus gal­vą dėl to, kas mins par­la­men­to slenks­tį ar­ ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus? Pir­ma­d ie­n į, kai ži­no­si­me ne tik nu­ga­lė­tuo­ sius, nu­ga­lė­to­jus, bet ir apy­tiks­lį bal­sa­vu­sių­ jų pro­cen­tą, su­lauk­si­me ir tra­di­ci­nių de­ba­tų dėl rin­kė­jų pa­sy­vu­mo. Pri­va­lo­mo bal­sa­vi­mo ša­li­nin­kai dis­ku­tuos su pa­si­ren­ka­mo­sios de­ mok­ra­ti­jos gy­nė­jais. Kon­sen­su­sas ne­bus pa­ siek­tas, to­dėl ak­ty­vių pi­lie­čių ne­pa­dau­gės ir iki 2016-ųjų. Ne­bent... Ne­bent įvyk­t ų ste­buk­las – maiš­t i­ nin­kai pa­si­prie­šin­tų po­li­ti­nės evo­liu­ci­jos dės­ niams ir šį­kart ne­virs­tų dra­ko­nais. informacija:

Mū­sų tiks­las – už­tik­rin­ti ko­ ky­biš­ką švie­ti­mą vi­sų am­žiaus gru­pių žmo­nėms. Švie­ti­mo sis­ te­ma ug­dys pi­lie­tį, lais­vą rink­ tis ir drau­ge su­vo­kian­tį at­sa­ ko­my­bę už sa­ve, sa­vo šei­mą, sa­vo bend­ruo­me­nę, sa­vo kraš­ tą. Įt­vir­tin­si­me aukš­to­jo moks­ lo re­for­mos tęs­ti­nu­mą ir stu­di­ jų fi­nan­sa­vi­mą, grįs­tą krep­še­lio prin­ci­pu.

aukš­tų­jų mo­kyk­lų „krep­še­li­nę“ fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

lietuva

„„Vizija: viliamasi, kad donorystės naujovės leis išgelbėti daugiau gyvybių.

Artūro Morozovo nuotr.

Vys­ku­pai pri­stab­dė do­no­rys­tės nau­jo­ves

Vy­riau­sy­bė sa­vai­tei ati­dė­jo spren­ di­mą dėl pro­jek­to, ku­riuo nu­ma­ to­ma įtei­sin­ti po­ri­nę do­no­rys­tę ir leis­ti no­rą tap­ti do­no­ru dek­la­ruo­ ti in­ter­ne­tu.

Mi­nist­rų ka­bi­ne­to po­sė­dy­je svei­ka­ tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mon­das Šu­kys sa­kė, kad vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl siū­lo­ma nu­kel­ti spren­di­mą, yra pa­sku­ti­niu me­tu gau­tos Vys­ku­ pų kon­fe­ren­ci­jos pa­sta­bos. Dva­si­nin­kų raš­te nu­ro­do­ma, kad įsta­ty­me do­no­ro są­vo­ka api­brė­žia­ ma pla­čiau nei di­rek­ty­va, ku­rią sie­ kia­ma įgy­ven­din­ti pa­kei­ti­mais. „Pro­jek­te per pla­čiai yra nu­sta­ to­ma są­vo­ka „do­no­ras“, įtrau­kiant są­vo­ką, ku­rios įgy­ven­di­na­mo­ji di­ rek­ty­va ne­nu­ma­to. Di­rek­ty­va api­ ma tik or­ga­nų ka­te­go­ri­ją, ta­čiau pro­jek­te nu­ma­ty­ta įtrauk­ti ir au­ di­nius, ir ląs­te­les. Tai – per­tek­li­ nis re­gu­lia­vi­mas, ne­pag­rįs­tai iš­ ple­čian­tis do­no­rys­tės są­vo­ką (...). Ląs­te­lių ir au­di­nių vie­no­das tei­si­ nis re­gu­lia­vi­mas kar­tu su or­ga­nų

do­no­rys­te ga­li su­kel­ti mo­ra­li­nių pro­ble­mų, su­si­ju­sių su emb­rio­nų ka­mie­ni­nė­mis ląs­te­lė­mis“, – sa­ko­ ma Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos raš­te. Pro­jek­tas, ku­rį Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ ja teik­ti svars­ty­ti Sei­mui, do­no­rą api­ bū­di­na kaip gy­vą ar­ba mi­ru­sį žmo­gų, iš ku­rio do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­ jos pro­ce­so me­tu pai­ma­mi au­di­niai, ląs­te­lės, or­ga­nai. Įs­ta­ty­me taip pat nu­ma­to­ma, kad šis do­ku­men­tas ne­ reg­la­men­tuo­ja sper­mos, kiau­šia­ląs­ čių, emb­rio­nų ar emb­rio­no ląs­te­lių, vai­siaus ląs­te­lių ar au­di­nių (iš­sky­rus am­nio­no memb­ra­ną po gim­dy­mo) do­no­rys­tės. Pro­jek­tu siū­lo­ma įtei­sin­ti, kad as­me­nys su­ti­ki­mus tap­ti do­no­rais ga­lė­tų iš­reikš­ti ne tik as­mens svei­ ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, bet ir in­ ter­ne­tu. Pa­sak Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, tai ge­ro­kai pa­leng­vin­ tų as­me­nų va­lios iš­reiš­ki­mą au­di­ nių, ląs­te­lių, or­ga­nų do­no­rys­tės klau­si­mu. Be to, nu­ma­to­ma įtei­sin­ti po­ri­ nę do­no­rys­tę lei­džiant per­so­din­

ti ne tik ar­ti­mo gi­mi­nai­čio ar su­ tuok­ti­nio or­ga­nus. Po­ri­nė do­no­rys­tė – tai dvie­ jų po­rų pa­si­kei­ti­mas do­no­ri­niais or­ga­nais, kai vie­nos tar­pu­sa­vy­je ne­su­de­ri­na­mos po­ros, su­si­ju­sios san­tuo­ki­niu ar ar­ti­mos gi­mi­nys­tės ry­šiu, do­no­ro or­ga­nas tin­ka ki­tos tar­pu­sa­vy­je ne­su­de­ri­na­mos po­ ros, su­si­ju­sios san­tuo­ki­niu ar ar­ti­ mos gi­mi­nys­tės ry­šiu, re­ci­pien­tui, o ant­ro­sios po­ros do­no­ro or­ga­nas tin­ka pir­mo­sios po­ros re­ci­pien­ tui. Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis įsta­ty­ mas nu­sta­to, kad ne­re­ge­ne­ruo­jan­ čias kū­no da­lis lei­džia­ma im­ti tik iš suau­gu­sio gi­mi­nai­čio ar­ba su­ tuok­ti­nio. Anot Na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ ci­jos biu­ro di­rek­to­rės As­tos Ku­bi­ lie­nės, iš ne­re­ge­ne­ruo­jan­čių kū­ no da­lių daž­niau­siai per­so­di­na­mi inks­tai, re­čiau – ke­pe­nų da­lis. Tuo me­tu re­ge­ne­ruo­jan­tys or­ga­nai, pa­ vyz­džiui, kau­lų čiul­pai, ga­li bū­ti per­so­di­na­mi ne tik ar­ti­mie­siems. BNS inf.

Iki­mo­kyk­li­nu­ko krep­še­lis – dvi­gu­bai sun­kes­nis Nuo ki­tų me­tų pra­džios dvi­gu­bai di­di­na­mas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­ mo krep­še­lis.

Kaip pra­ne­šė Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM), bus fi­nan­ suo­ja­mos ne­be ke­tu­rios va­lan­dos, kaip šiuo me­tu, o aš­tuo­nios va­lan­

dos per die­ną, ar­ba 40 va­lan­dų per sa­vai­tę. Tam pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ ta skir­ti apie 230 mln. li­tų. Šiuo me­tu iki­mo­kyk­li­nu­ko krep­ še­lis sie­kia 2 555 li­tų per me­tus, spe­ cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių vai­kams jis 35 pro­c. di­des­nis. Pad­vi­gu­bin­tas krep­še­lis su­da­rys 5 110 li­tų.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius tvir­ti­na, kad di­des­nis krep­še­lis pa­dės spar­ čiau plė­to­ti iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų tink­lą. „Ka­dan­gi iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­ mo krep­š e­l ius gau­n a ir ne­vals­ ty­bi­niai dar­že­liai, tu­rė­tų at­pig­ti jų tei­k ia­m os pa­s lau­gos, ku­r io­ mis ga­lės pa­si­nau­do­ti ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­čios šei­mos“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas G.Ste­po­ na­vi­čius. Tei­gia­ma, kad pa­di­din­tas iki­ mo­kyk­li­nio ug­dy­mo krep­še­lis leis dau­giau in­ves­tuo­ti į ug­dy­mo ko­ ky­bę – vai­kų dar­že­liai tu­rės pa­ kan­ka­mai lė­šų sa­vo ug­dy­ti­nių pa­ žin­ti­nei veik­lai or­ga­ni­zuo­ti, ga­lės įsi­gy­ti įvai­res­nių mo­ky­mo prie­mo­ nių, ug­dy­mo pro­ce­se dieg­ti ir nau­ do­ti in­for­ma­ci­nes ko­mu­ni­ka­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, to­bu­lin­ti dar­buo­to­ jų kva­li­fi­ka­ci­ją. Mo­ki­nių re­gist­ro duo­me­ni­mis, rug­sė­jo mė­ne­sį Lie­tu­vo­je bu­vo 87 634 iki­mo­kyk­li­nu­kai, 6 446 vai­ kais dau­giau nei per­nai.

Tomo Raginos nuotr.

KD, BNS inf.


8

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Bal­ti­jos ša­lims – bend­ra avia­ci­jos bend­ro­vė Lie­tu­va ir Lat­vi­ ja bran­di­na idė­ją atei­ty­je steig­ti bend­ rą avia­ci­jos kom­pa­ ni­ją ir plė­to­ti bend­ rai dir­ban­čią pa­što bend­ro­vę.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

a.aleksejunaite@diena.lt

Pla­nuo­ja su­vie­ny­ti jė­gas

Klai­pė­do­je va­kar su­si­ti­kę Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nist­rai Eli­gi­ jus Ma­siu­lis ir Ai­vis Ro­nis ap­ta­rė ga­ li­mus bend­rus trans­por­to pro­jek­tus. „Lie­tu­va ne­tu­ri na­cio­na­li­nio ve­ žė­jo, jį įkur­ti bū­tų per­ne­lyg bran­gu, nes pel­nin­gai veik­lai trūk­tų ke­lei­ vių. Es­ti­jos avia­li­ni­jų kom­pa­ni­ ja iš­gy­ve­na sun­kius lai­kus. Lat­vi­ jos avia­kom­pa­ni­ja ieš­ko stra­te­gi­nio in­ves­tuo­to­jo. To­dėl tam, kad pa­ vyk­tų kon­ku­ruo­ti su di­džių­jų ša­lių ve­žė­jais, bū­tų tiks­lin­ga kur­ti bend­ rą Bal­ti­jos ša­lių avia­kom­pa­ni­ją“, – tei­gė E.Ma­siu­lis. Pa­sak jo, šiuo me­tu vyks­ta po­ li­ti­nio ly­gio dis­ku­si­jos dėl ga­li­my­ bės trims Bal­ti­jos ša­lims ženg­ti to­ kį žings­nį, nors dar 2009 m. to­kia idė­ja bu­vo siū­ly­ta. „Jei bus ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ta, o eks­per­tai ap­skai­čiuos, ko­kia bū­ tų pro­jek­to eko­no­mi­nė nau­da, to­ kią įmo­nę įsteig­ti ne­bū­tų sun­ku. Ar mes įsi­gy­si­me ak­ci­jų da­lį, ar ki­taip

„„Vie­nys: E.Ma­siu­lis (kai­rė­je) ir A.Ro­nis trans­por­to sfe­ro­je ma­to ga­li­my­bę ša­lims dirb­ti kar­tu.

Dvie­jų ša­lių mi­nist­rai taip pat ap­ta­rė ga­li­my­bes įsteig­ti bend­rą Lie­ tu­vos ir Lat­vi­jos pa­ što įmo­nę.

da­ly­vau­si­me šios bend­ro­vės veik­ lo­je, bus aiš­ku po de­ry­bų“, – kal­ bė­jo E.Ma­siu­lis. Paš­tas stip­rins po­zi­ci­jas

Lat­vi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras A.Ro­nis tvir­ti­no, kad po po­kal­bio Lie­tu­vo­je tu­rė­tų įvyk­ti tri­jų Bal­ti­

jos ša­lių mi­nist­rų su­si­ti­ki­mas. „Trans­por­to sfe­ro­je tu­rė­jo­me daug in­ves­ti­ci­jų. Tu­ri­me Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos pri­ta­ri­mą dėl ge­ le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­ to. Kal­bant apie ga­li­my­bes kar­tu dirb­ti avia­ci­jos ir pa­što sfe­ro­ se, mes pa­ste­bi­me, kad lie­tu­viai nau­do­ja­si mū­sų avia­kom­pa­ni­jos „air­Bal­tic“ pa­slau­go­mis“, – ti­ ki­no A.Ro­nis. Dvie­jų ša­lių mi­nist­rai taip pat ap­ta­rė ga­li­my­bes įsteig­ti bend­rą Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­što įmo­nę, ku­ri teik­tų pa­siun­ti­nių pa­slau­gas. „Ga­li­ma bū­tų steig­ti Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­štų bend­rą įmo­nę. Taip, su­rė­mus pe­čius, mes ga­lė­ tu­me kon­ku­ruo­ti pa­siun­ti­nių ir kur­je­rių pa­slau­gų rin­ko­je. Tai su­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

stip­rin­tų mū­sų įmo­nių po­zi­ci­jas“, – siū­lė E.Ma­siu­lis. Kei­sis in­for­ma­ci­ja

Kal­bė­da­mi apie eu­ro­pi­nės ge­le­ žin­ke­lio vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ tie­ si­mą, mi­nist­rai ta­rė­si ir dėl dvi­ša­ lio ge­le­žin­ke­lių su­si­sie­ki­mo tarp Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Abie­jų ša­lių at­sto­vai svars­tė, kaip Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ge­le­žin­ke­lių bend­ro­vės ga­lė­tų mo­der­ni­zuo­ti ruo­ žus, pa­si­nau­do­da­mos ES lė­šo­mis. Mi­nist­rai ap­ta­rė ga­li­my­bę keis­ tis in­for­ma­ci­ja dėl tran­zi­ti­nių kro­ vi­nių ga­be­ni­mo. „Lie­tu­va ir Lat­vi­ ja tu­ri de­rin­ti sa­vo veiks­mus tam, kad ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti tiek kon­ ku­ren­cin­gą, tiek ir pel­nin­gą tran­ zi­tą“, – pa­ste­bė­jo E.Ma­siu­lis.

Kas iš­ma­no Kons­ti­tu­ci­ją? Pir­m a­j a­m e Kons­t i­t u­c i­j os eg­z a­ mi­n o eta­p e šie­m et da­l y­v a­v o 32 tūkst. pi­lie­čių, į ant­rą­jį pa­te­ko be­veik 900 ge­riau­sias ži­nias pa­ de­monst­ra­vu­sių da­ly­vių.

Šeš­tą kar­tą vy­ku­sį eg­za­mi­ną lai­ kė maž­daug 7 tūkst. dau­giau da­ ly­vių nei per­nai. Eg­za­mi­nas vy­ko dau­giau kaip 500 Lie­tu­vos vi­du­ri­nių ir aukš­ tų­jų mo­kyk­lų, taip pat mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se bei įka­li­ni­ mo įstai­go­se. Dau­giau nei 750 pi­lie­čių sa­vo tei­si­nes ži­nias pa­si­tik­ri­no in­ter­ ne­te. Ge­riau­sias tei­si­nes ži­nias pa­de­ monst­ra­vo Vil­niaus, Kau­no, Aly­ taus mies­to ir Tau­ra­gės ra­jo­no gy­ ven­to­jai. Per pir­mą­jį eta­pą da­ly­viai tu­ rė­jo at­sa­ky­ti į 30 klau­si­mų. Vi­ si tei­sin­gai at­sa­kę į 25 klau­si­mus kvie­č ia­m i da­ly­vau­t i ant­ra­ja­m e eg­za­mi­no tu­re, ku­ris vyks spa­ lio 18 d. Ja­me rei­kės at­sa­ky­ti į 19 tes­ to klau­si­mų ir vie­ną pa­pil­do­mą klau­si­mą raš­tu. Ant­ro­jo eta­po da­ly­vių dar­bus cent­ra­li­zuo­tai ver­tins eks­per­tų ko­mi­si­ja, nu­ga­lė­to­jais taps tei­sin­ giau­siai ar­ba be klai­dų į klau­si­mus at­sa­kę da­ly­viai. Lai­mė­to­jai bus ap­do­va­no­ti spa­ lio 25 d. pre­zi­den­tū­ro­je. Eg­za­m i­n o da­ly­v iai run­g ia­ si dvie­jo­se gru­pė­se, vie­no­je yra žmo­nės, ne­tu­rin­tys tei­si­nio iš­si­ la­vi­ni­mo, ki­to­je – tei­si­nin­kai. Pir­mą­sias vie­tas at­ski­ro­se gru­ pė­se iš­ko­vo­ję pi­lie­čiai bus ap­do­ va­no­ti ir spe­cia­liu pri­zu – ke­lio­ne į Briu­se­lį, ap­lan­kant ir ki­tus Eu­ro­ pos mies­tus: Pra­hą, Ams­ter­da­mą, Briu­gę, Ky­lį ir Liu­be­ką. BNS inf.

Mi­rė sig­na­ta­ras J.Ma­čys

-25

Tik KAUNE, Raudondvario pl. 131 Spalio 12–13 d.

VISOMS PREKĖMS

%

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcinėms ir užsakomosioms prekėms, cukrui, alkoholiui, tabako gaminiams, loterijos bilietams, tel. papildymo kortelėms, paslaugoms.

Gy­vų­jų Ko­vo 11-osios Ak­to sig­ na­ta­rų są­ra­šas su­trum­pė­jo: ei­da­ mas 75-uo­sius me­tus mi­rė Jo­nas Ma­čys.

Ma­ri­jampo­lės ra­jo­ne gi­męs J.Ma­ čys 1988 m. įsi­jun­gė į Są­jū­džio veik­lą ir bu­vo iš­rink­tas Vil­ka­viš­ kio ra­jo­no Są­jū­džio pir­mi­nin­ku. 1990–1992 m. bu­vo Aukš­čiau­ sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tas, dir­bo Ag­ra­ri­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju. 1995–2000 m. va­ do­va­vo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­ dy­bei, vė­liau bu­vo šio ra­jo­no ta­ry­ bos na­rys. Nuo 1990 m. – Lie­t u­v ių tau­ ti­n in­k ų są­j un­gos (LTS) na­r ys, 2003 m. – LTS pir­m i­n in­ko pa­ va­duo­to­jas. 2006 m. pa­bai­go­je pra­dė­jo kai­ mo tu­riz­mo vers­lą Vil­ka­viš­kio ra­ jo­ne. Yra pa­skel­bęs moks­li­nių straips­ nių že­mės ūkio klau­si­mais. 2000-ai­siais bu­vo ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės me­ da­liu. BNS inf.


9

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

pasaulis Pa­lei­do tik vie­ną

Pa­da­rė pro­ver­žį

Ra­do bom­bų da­lių

Ru­si­jos ape­lia­ci­nis teis­mas va­kar pa­li­ko ga­lio­ti dve­jų me­ tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę dviem mer­gi­nų pank­ro­ko gru­ pės „Pus­sy Riot“ na­rėms už pro­tes­tą prieš pre­zi­den­tą Vla­ di­mi­rą Pu­ti­ną Mask­vos ka­ted­ ro­je, ta­čiau tre­čio­ji, Je­ka­te­ri­ na Sa­mu­ce­vič, bu­vo pa­leis­ta, sky­rus jai lyg­ti­nę baus­mę.

Ame­ri­kie­čiai Ro­ber­tas Lef­ ko­wit­zas ir Bria­nas Ko­bil­ka (nuo­tr.) va­kar pel­nė No­be­lio che­mi­jos pre­mi­ją už pro­ver­žį su­kė­lu­sius ty­ri­mus, kaip or­ga­ niz­mų ląs­te­lių re­cep­to­riai rea­ guo­ja į ap­lin­ką. Nors ap­do­va­ no­ji­mas skir­tas che­mi­jos sri­ ty­je, šie ty­ri­mai dau­giau­sia nau­dos duo­da me­di­ci­nai.

Pran­cū­zi­jos po­li­ci­ja, at­lik­da­ ma ty­ri­mą dėl praei­tą sa­vait­ ga­lį suim­tų is­la­mo ekst­re­mis­ tų, ku­rių tai­ki­niai ga­lė­jo bū­ ti žy­dai, ra­do bom­bų ga­my­bai nau­do­ja­mų su­de­da­mų­jų da­lių. Pa­rei­gū­nai tei­gia, kad ši gru­ puo­tė bu­vo la­bai pa­vo­jin­ga ir kad 12-ai įta­ria­mų­jų areš­tas bus pra­tęs­tas.

Ma­fi­ja ir ko­rup­ci­ja ėda Ita­li­jos pie­tus De­šimt­me­čiais mer­din­tys inf­rast­ruk­tū­ros pro­jek­tai ir ko­rup­ci­jos by­lų la­vi­na iš­ryš­ki­ no se­nas ir gi­lias Ita­li­jos žaiz­das – ma­fi­ją ir ko­rup­ci­ją.

Til­tai ir tu­ne­liai tru­pa

Praė­ju­sio šimt­me­čio sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je pra­dė­tas ir iki šiol ne­baig­tas A3 greit­ke­lis pra­si­de­da prie Nea­po­lio esan­čia­me Sa­ler­no kal­nų mies­te­ly­je ir bai­gia­si pie­ti­ nia­me Ka­lab­ri­jos Re­džo mies­te. Driek­da­ma­sis be­veik 500 km, jis daž­nai su­siau­rė­ja iki dvie­jų juos­tų dėl ke­lio dar­bų, ku­rie ne­bai­gia­mi jau de­šimt­me­čius. Pa­vo­jin­gos būk­ lės til­tai stūk­so virš kal­nų tar­pek­ lių ir jū­ros, va­žiuo­jant tu­ne­liais ant au­to­mo­bi­lių la­ša van­duo ir krin­ta be­to­no ga­ba­liu­kai.

Ma­fi­ja ’Ndrang­he­ ta yra pa­ra­zi­tė. Ten, kur vyks­ta stam­būs vie­šie­ji dar­bai, ji tu­ri di­de­lių in­te­re­sų. Pa­sak ap­žval­gi­nin­kų, nie­kas ge­ riau nei­liust­ruo­ja Ita­li­jos ne­sėk­ mių, kaip šis greit­ke­lis. Kri­ti­kai tei­gia, kad tai yra dar­bų da­li­ji­mo už bal­sus ir Pie­tų Ita­li­jo­je kles­tin­ čio or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo pa­da­ri­nys, dėl ku­rio Ka­lab­ri­ja li­ ko izo­liuo­ta tiek geog­ra­fiš­kai, tiek eko­no­miš­kai. To­kia pa­dė­tis ke­lia ne­ri­mą ir šiau­ri­nėms Eu­ro­pos ša­lims. Jos bai­mi­na­si, kad eu­ro zo­na tam­pa pa­šal­pų sis­te­ma, kur do­ta­ci­jos ir su­bsi­di­jos dings­ta Pie­tų Eu­ro­pos ša­lių ko­rup­ci­jos tink­le.

3 pro­c. tai­syk­lė

2001 m. Ita­li­ja su­ma­nė vie­toj se­ no­jo A3 greit­ke­l io, ne­t u­r in­č io ava­ri­nės juos­tos, nu­ties­ti nau­ją. Į jį bu­vo in­ves­tuo­ta maž­daug 10 mlrd. eu­rų, da­lį šių pi­ni­gų sky­ rė ES. Kai Ita­li­jos teis­mai at­sklei­ dė dau­gy­bę ky­ši­nin­ka­vi­mo at­ve­jų, ES pa­rei­ka­la­vo jos pi­ni­gus, skir­tus greit­ke­liui, nu­kreip­ti į ki­tus pro­ jek­tus. Tei­sė­sau­ga iš­siaiš­ki­no, kad prie greit­ke­lio sta­ty­bų ran­kas pri­ki­ šo Ka­lab­ri­jos ma­fi­ja ’Ndrang­he­ta. Klau­sy­da­mie­si po­kal­bių pro­ku­ro­ rai iš­gir­do ma­fi­jos ir dar­bų vyk­dy­ to­jų su­si­ta­ri­mus da­ly­tis dar­bais ir pi­ni­gais. Vie­no­je by­lo­je, ku­rio­je už ry­ šius su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­ mu­m u ir ki­to­k ius nu­si­kal­ti­m us bu­vo nu­teis­t i 22 žmo­n ės, bu­vo išaiš­kin­ta 3 pro­c. tai­syk­lė: su­bran­go­vai dirb­t i­n ai pa­d i­d in­d a­vo dar­bų kai­ną 3 pro­c., ku­rie ati­tek­ da­vo ma­fi­jai. Ši taip pat dik­tuo­ da­vo, ką sam­dy­ti. „Ma­fi­ja ’Ndrang­he­ta yra pa­ra­zi­ tė“, – kons­ta­ta­vo tei­sė­jas Ro­ber­to di Pal­ma, ku­ris nag­ri­nė­jo dvi ko­ rup­ci­jos by­las, su­si­ju­sias su greit­ ke­lio tie­si­mu. – Ten, kur vyks­ta stam­būs vie­šie­ji dar­bai, ji tu­ri di­ de­lių in­te­re­sų.“

nių gy­vy­bę, dar kar­tą pa­tvir­ti­no ap­gai­lė­ti­ną A3 greit­ke­lio būk­lę. 

AFP nuo­tr.

tas ir kny­gų au­to­rius Al­do Va­ra­no. Ita­li­jos greit­ke­lių agen­tū­ros ANAS duo­me­ni­mis, A3 sta­ty­bo­se bet ku­ riuo me­tu dir­ba maž­daug 1 tūkst. žmo­nių. Bet va­žiuo­da­mas juo pa­ ma­ty­si tik ke­lias de­šim­tis. Dau­gu­ ma jų net ne­dė­vi šal­mų. Ka­lab­ri­jos gy­ven­to­jai jau bai­gia pra­ras­ti vil­tį, kad nau­jas greit­ke­lis ka­da nors bus baig­tas. Ki­ta ver­tus, pa­dė­tis nė­ra vi­sai

be­vil­tiš­ka. Maž­daug pu­sė greit­ ke­lio jau at­nau­jin­ta, o ANAS ža­da, kad iki 2013 m. pa­bai­gos at­nau­jins dar 100 km ruo­žą. Pak­laus­tas, ar nu­sta­ty­ti ter­mi­nai yra rea­lis­tiš­ki, dar­bus kont­ro­liuo­ jan­tis ANAS in­ži­nie­rius Se­bas­tia­ no Wan­col­le gi­liai at­si­du­sęs at­sa­kė: „Tai yra di­de­lis iš­šū­kis, ir ne vis­kas pri­klau­so nuo mū­sų.“

Dar­bai už bal­sus

Deja, pro­ble­mą su­da­ro ne tik ko­ rup­ci­ja ir ma­fi­ja, bet ir dau­ge­liui Pie­tų Eu­ro­pos ša­lių bū­din­ga po­li­ ti­nė kul­tū­ra, kai po­li­ti­kai mai­nais į bal­sus gy­ven­to­jams siū­lo vals­ty­bės mo­ka­mą dar­bą. „Kad už­si­tik­rin­tų bal­sus, vy­ riau­sy­bės tu­ri leis­ti pi­ni­gus, bet ne in­ves­ti­ci­joms ir plėt­rai, o kaip pa­ tro­nai klien­tams“, – sa­kė žur­na­lis­

„The New York Ti­mes“ inf.

Pa­lei­do vi­są mies­to ta­ry­bą Ita­li­jos vy­riau­sy­bė pa­lei­do pie­ti­nio Ka­lab­ri­jos Re­džo mies­to ta­ry­bą ir pe­rė­mė jo val­dy­mą bai­min­da­ma­ si, kad vie­tos ko­mu­na­li­nių pa­slau­ gų įmo­nė­je įsi­ga­lė­jo ma­fij­ a.

Pro­jek­tai be jo­kių re­zul­ta­tų

„Ne­tin­ka­mas eu­ro­pi­nių pi­ni­gų nau­do­ji­mas pa­da­rė di­džiu­lę ža­ lą, nes pi­ni­gai ne­bu­vo nau­do­ja­mi pa­gal pa­skir­tį, taip pat, kaip sa­ko pro­ku­ro­rai, mai­ti­no or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ta­mu­mą, – sa­kė po­pu­lia­rių kny­gų apie po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją au­ to­rius Ser­gio Riz­zo. – Pie­ti­niai re­ gio­nai ne­mo­ka pla­nuo­ti, jie fi­nan­ suo­ja pro­jek­tus be jo­kių re­zul­ta­tų. Štai kur sly­pi pro­ble­ma.“ Nuo 2000 iki 2011 m. Ita­li­ja ga­ vo dau­giau nei 60 mlrd. eu­rų fi­ nan­sa­vi­mą įvai­riems že­mės ūkio ir inf­rast­ruk­tū­ros pro­jek­tams. Dau­ gu­ma šių pi­ni­gų bu­vo skir­ta pie­ti­ niams ša­lies re­gio­nams. Ne­baig­tas A3 greit­ke­lis yra tik vie­nas pa­vyz­ džių.

„„Ne­lai­mė: svar­biau­sią Ka­lab­ri­jos trans­por­to ar­te­ri­ją 2009 m. už­griu­vu­si nuo­šliau­ža, nu­si­ne­šu­si dvie­jų žmo­

„„Rei­das: po­li­ci­ja Ka­lab­ri­jos Re­

dže suė­mė aš­tuo­nis žmo­nes – sep­ty­nis įta­ria­mus gangs­te­rius ir vie­tos at­lie­kų uti­li­za­vi­mo įmo­ nės va­do­vą. AFP nuo­tr.

Bu­vo suim­ti aš­tuo­ni žmo­nės – sep­ty­ni įta­ria­mi gangs­te­riai, sie­ ja­mi su ’Ndrang­he­tos ma­fij­ os Fon­ ta­nos kla­nu, taip pat vie­tos at­lie­kų uti­li­za­vi­mo įmo­nės „Leo­nia“, ku­ ri yra vie­šo­jo ir pri­va­čio­jo sek­to­rių par­tne­rys­tės pro­jek­tas, va­do­vas. Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė An­na­ ma­ria Can­cel­lie­ri apie šį žings­ nį pa­skel­bė ant­ra­die­nį, nu­ro­džiu­ si, kad to­kių prie­mo­nių Ka­lab­ri­jos re­gio­no sos­ti­nė­je im­ta­si pir­mą­ kart. To­kiam spren­di­mui pri­ta­rė prem­je­ro Ma­rio Mon­ti mi­nist­rų ka­bi­ne­tas, ku­ris su­ren­gė spe­cia­lų nak­ti­nį po­sė­dį.

„Tai pre­ven­ci­nis veiks­mas, o ne baus­mė, – sa­kė A.Can­cel­lie­ri. – Šis skaus­min­gas spren­di­mas bu­ vo priim­tas dėl mies­to in­te­re­sų.“ Vie­tos tei­sė­jas pa­reiš­kė, kad vie­šo­jo ir pri­va­čio­jo sek­to­rių par­ tne­rys­tė ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įmo­nė­se ta­po „nau­ju fron­tu ry­ šiams tarp ma­fi­jos kla­nų ir eko­ no­mi­nės bei vi­suo­me­ni­nės struk­ tū­ros“. Mies­to kont­rak­ti­nin­kai, pa­sak jo, bu­vo ta­pę ma­fij­ os pi­ni­gų re­ zer­vu. Pa­sak A.Can­cel­lie­ri, atei­nan­čius 18 mė­ne­sių Ka­lab­ri­jos Re­džui va­ do­vaus vy­riau­sy­bės pa­skir­tas pre­ fek­tas Vin­cen­zo Pa­ni­co iš gre­ti­mo Kro­to­nės mies­to. ’Ndrang­he­ta, vei­kian­ti Ka­lab­ri­ jo­je, yra tarp­tau­ti­nis nu­si­kal­tė­lių sin­di­ka­tas, ku­rio „vers­lo“ me­ti­

nė apy­var­ta sie­kia mi­li­jar­dus eu­ rų. Šios gru­puo­tės spe­cia­li­za­ci­ja – nar­ko­ti­kų kont­ra­ban­da ir ko­ rup­ci­niai sta­ty­bų pro­jek­tai. Anks­čiau šio kar­te­lio veik­lą bu­ vo itin sun­ku tir­ti, nes jis pa­grįs­tas be­veik išim­ti­nai šei­my­ni­niais ry­ šiais ir kles­tė­jo net ta­da, kai po­li­ ci­ja pra­dė­jo smar­kiau spaus­ti Nea­ po­lio re­gio­ne vei­kian­čią Ca­mor­rą ir Si­ci­li­jos ma­fij­ ą. Tre­čia­die­nį po­li­ci­ja per rei­dą prieš ’Ndrang­he­tą taip pat suė­mė 22 žmo­nes šiau­ri­nia­me Lom­bar­di­ jos re­gio­ne. Tarp suim­tų­jų bu­vo Do­me­ni­co Zam­bet­ti – re­gio­no ta­ry­bos na­rys, kal­ti­na­mas su­mo­kė­jęs ’Ndrang­he­ tai 200 tūkst. eu­rų (690 tūkst. li­ tų) gry­nai­siais pi­ni­gais, kad už­si­ tik­rin­tų 4 tūkst. rin­kė­jų bal­sų. BNS inf.


10

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

sportas

Kau­no „Žal­gi­ rio“ krep­ši­nin­ kai 15-ąjį Eu­ro­ ly­gos se­zo­ną šian­dien pra­ dės sa­vo are­no­ je su tur­ny­ro de­ biu­tan­te Zag­re­ bo „Ce­de­vi­tos“ ko­man­da.

„„Iš­ban­dy­mas: Eu­ro­ly­gos star­to dvi­ko­vai su tur­ny­ro de­biu­tan­tais žal­gi­rie­čiai ren­gė­si ypač su­si­kau­pę. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Žal­gi­rie­čiai var­žo­vams ren­gia ata­kų škva­lą Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Mo­ki­nys prieš mo­ky­to­ją

„Ce­de­vi­tą“ tre­ni­ruo­ja ti­tu­luo­ta­sis ser­bas Bo­ži­da­ras Malj­ko­vi­čius. Šį Ser­bi­jos krep­ši­nio spe­cia­lis­tą da­ bar­ti­nis „Žal­gi­rio“ stra­te­gas is­pa­nas Joa­nas Pla­za va­di­na sa­vo mo­ky­to­ju.

Abu vy­rai kar­tu dir­bo Mad­ri­ do „Real“ klu­be 2004–2006 m. Tuo­met B.Malj­ko­vi­čius bu­vo vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris, o J.Pla­za – jo asis­ten­tas. Tei­gia­ma, kad bū­tent B.Malj­ko­vi­čius į sa­vo tre­ne­rių šta­ bą pa­si­kvie­tė J.Pla­zą. „Bo­ža iki šiol yra vie­nas svar­ biau­sių žmo­nių ma­no kar­je­ro­je.

Zag­re­bo „Ce­de­vi­ta“ Žaidėjas

Šalis

Mar­ko Ca­ras Kroa­ti­ja Pred­ra­gas Šu­pu­tas Serbija–Kroatija Mi­ro Bi­la­nas Kroa­ti­ja Go­ra­nas Su­to­nas Bosnija–Kroatija Bra­cey Wrigh­tas JAV Luk­ša And­ri­čius Kroa­ti­ja Ma­ri­no Baž­da­ri­čius Kroa­ti­ja Vla­do Ilievs­kis Ma­ke­do­ni­ja Mar­que­sas Gree­nas JAV Mic­kae­lis Ge­la­ba­le’s Pran­cū­zi­ja Iva­nas Bu­va Kroa­ti­ja Vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Bo­ži­da­ras Malj­ko­vi­čius (Ser­bi­ja)

Var­žo­vų ko­man­da stip­ri. Ne­ži­nau, ar jiems rū­pi per­ga­lės Eu­ro­ly­go­je, ar tie­siog ge­ras pa­si­ro­dy­mas, ta­čiau mums tai – la­bai svar­bios rung­ty­ nės. Esa­me su­dė­tin­go­je gru­pė­je, to­dėl tu­ri­me lai­mė­ti vi­sus ma­čus sa­vo aikš­tė­je. Mums la­bai rei­ka­ lin­ga ir žiū­ro­vų pa­ra­ma“, – va­kar kal­bė­jo J.Pla­za. Ge­rai pa­žįs­ta var­žo­vus

Ūgis

Pozicija

193 cm 200 cm 213 cm 209 cm 191 cm 208 cm 195 cm 187 cm 167 cm 201 cm 205 cm

gy­nė­jas puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas vi­du­rio puo­lė­jas gy­nė­jas vi­du­rio puo­lė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas gy­nė­jas puo­lė­jas puo­lė­jas

48-erių J.Pla­za ne­nei­gė, kad pui­ kiai iš­nag­ri­nė­jo bū­si­mų var­žo­vų ga­li­my­bes. „Ce­de­vi­ta“ tu­ri ne­ma­žai pa­žįs­ ta­mų krep­ši­nin­kų. Mic­kae­lį Ge­la­ ba­le’į tre­ni­ra­vau „Real“ eki­po­je, su Vla­do Ilievs­kiu ma­no žai­dė­jai ir­gi ko­vo­jo ne kar­tą. Šiuo me­tu trau­ muo­tas Mar­ko To­mas, ta­čiau la­bai ge­rą spor­ti­nę for­mą de­monst­ruo­ ja Lu­ka Ba­bi­čius“, – apie Zag­re­bo ko­man­dą kal­bė­jo is­pa­nas.

Joa­nas Pla­za:

Ne­ži­nau, ar jiems rū­ pi per­ga­lės Eu­ro­ly­ go­je, ar tie­siog ge­ras pa­si­ro­dy­mas, ta­ čiau mums tai – la­bai svar­bios rung­ty­nės.

„„Optimistai: Zagrebo krepšininkai kautis su „Žalgiriu“ atvyko pakiliai

nusiteikę. 

Margaritos Vorobjovaitės nuotr.

„Žal­gi­riui“ dar ne­ga­lės pa­dė­ ti nau­jo­kas Ib­ra­hi­mas Jaa­be­ras. Bul­ga­ri­jos ir JAV pi­lie­ty­bes tu­rin­ tis krep­ši­nin­kas į Kau­ną tu­rė­tų at­ vyk­ti ar­ti­miau­siu me­tu. „Per­mai­nos se­zo­no pra­džio­je tik­rai ne­džiu­gi­na. Vis­dėlto krep­ši­ ny­je taip kar­tais nu­tin­ka. Pri­va­lo­ me prie to pri­si­tai­ky­ti. Džiau­giuo­ si, kad pa­mai­ną Man­tui Kal­nie­čiui ra­do­me la­bai grei­tai“, – tei­gė J.Pla­za.

„„Koziris: žalgiriečių tolimi metimai – „Cedevitos“ krepšininkų galvos

skausmas.

Lau­kia žiū­ro­vų pa­ra­mos

„Žal­gi­rio“ ko­man­dos ka­pi­to­no Pau­liaus Jan­kū­no tei­gi­mu, žal­gi­ rie­čiai yra pa­si­ren­gę mū­šiui ir ko­ vos tik dėl per­ga­lės. „Kvie­čiu ko­man­dos aist­ruo­lius į are­ną, kad pa­dė­tų mums iš­ko­vo­ti pir­mą­ją ir la­bai svar­bią per­ga­lę Eu­ ro­ly­go­je. Esa­me nu­si­tei­kę ko­vin­gai. Var­žo­vai tur­būt steng­sis su­stab­dy­ ti mū­sų grei­tą puo­li­mą, ta­čiau ti­ kė­ki­mės, kad taip neį­vyks“, – kal­ bė­jo žal­gi­rie­tis. P.Jan­kū­nas tvir­ti­no, kad ma­če su „Ce­de­vi­ta“ kau­nie­čiai steng­ sis pa­nau­do­ti tuos pa­čius ko­zi­rius, ku­riais įvei­kė ne vie­ną prie­ši­nin­ ką prieš­se­zo­ni­nė­se rung­ty­nė­se. „Žai­si­me na­muo­se, to­dėl pri­va­lo­ me ag­re­sy­viai pul­ti ir ge­rai gin­tis. Da­bar vi­so­se rung­ty­nė­se sten­gia­ mės nau­do­ti tą pa­čią tak­ti­ką“, – ti­ ki­no puo­lė­jas. Pak­laus­tas, ar ne­jau­čia psi­cho­ lo­gi­nio spau­di­mo prieš nau­ją­jį Eu­ ro­ly­gos star­tą, krep­ši­nin­kas at­sa­kė su­pran­tąs at­sa­ko­my­bę, ku­ri sle­gia

jo ir bend­ra­žy­gių pe­čius. „Iš mū­sų daug ti­kė­jo­si praė­ju­sį se­zo­ną, to­kie pat lū­kes­čiai yra ir šie­met. Ži­no­me, ką tu­ri­me pa­da­ry­ti, daug tre­ni­ruo­ ja­mės ir dir­ba­me, kad pa­siek­tu­me šį tiks­lą. Ti­kiuo­si, kad mums pa­ vyks“, – op­ti­miz­mo ne­sto­jo P.Jan­ kū­nas. Prio­ri­te­tas – gy­ny­ba

„Ce­de­vi­tos“ nuo­tai­kos prieš šios die­nos akis­ta­tą – ne pačios ge­ riau­sios. Sa­vait­ga­lį Ad­ri­jos ly­gos tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nė­se Zag­re­bo krep­ši­nin­kai sve­čiuo­se 71:74 nu­ si­lei­do „Split“ eki­pai ir nu­kri­to į penk­tą­ją tur­ny­ro len­te­lės vie­tą. „Kaip lai­mė­ti Kau­ne? Pir­miau­ sia, tu­ri­me žais­ti bent aš­tuo­nis kar­tus ge­riau, nei žai­dė­me Spli­te. Ar tai įma­no­ma? Kol kas ne­ži­nau, ta­čiau steng­si­mės ir da­ry­si­me vis­ ką. Jei ne­sus­tab­dy­si­me grei­to var­ žo­vų žai­di­mo ir lei­si­me „Žal­gi­rio“ snai­pe­riams ne­truk­do­miems ata­ kuo­ti, iš Lie­tu­vos grį­ši­me nie­ko ne­ pe­šę“, – kal­bė­jo B.Malj­ko­vi­čius.


11

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos

D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė: ne­su kie­no nors sta­ty­ti­nė

Prieš Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­ to (LTOK) pre­zi­den­to rin­ki­mus, sek­da­ma Vir­gi­li­jaus Alek­nos pa­vyz­džiu, vie­šą sa­ vo pro­gra­mos pri­sta­ty­mą su­ren­gė ir Dai­ na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė. Ba­lys Šmi­gels­kas

Olim­pi­nė čem­pio­nė pra­ne­šė, kad V.Alek­na jau at­si­sa­kė dirb­ti jos ko­man­do­je tuo at­ve­ju, jei­gu pra­ lai­mė­tų rin­ki­mus. Be to, D.Gu­dzi­ ne­vi­čiū­tė pa­reiš­kė abe­jo­jan­ti kai ku­riais ti­tu­luo­tą­jį dis­ko me­ti­ką re­ mian­čiais as­me­ni­mis. „Nea­be­jo­ju V.Alek­nos ir Ar­vy­do Sa­bo­nio pa­do­ru­mu, ta­čiau abe­jo­ nių ke­lia kai ku­rie ki­ti jų ko­man­dos na­riai“, – kal­bė­jo šau­lė. D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės bend­ra­žy­gių nuo­mo­ne, opo­nen­tai ku­ria pla­ nus, kaip uzur­puo­ti lė­šų skirs­ty­mą, esą jos tek­tų aš­tuo­nioms pa­grin­di­ nėms spor­to fe­de­ra­ci­joms. „V.Alek­nos ko­man­da va­do­vau­ja­ si prin­ci­pu – di­die­ji pa­sii­ma vis­ką, ma­žie­siems lie­ka tru­pi­niai. To­kia si­tua­ci­ja mū­sų ne­ten­ki­na“, – aiš­ ki­no Lie­tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jų są­ jun­gos (LSFS) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius Va­len­ti­nas Pa­ke­tū­ras. D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė pa­brė­žė, kad yra su­kau­pu­si pa­kan­ka­mai dar­bo pa­tir­ties įvai­rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, pui­kiai ži­no spor­to pro­ble­mas iš vi­daus. „De­šimt me­tų va­do­va­vau LTOK spor­ti­nin­kų ko­mi­si­jai, man ar­ti­mos at­le­tų pro­ble­mos, ži­nau jas iš pir­mų lū­pų. Jau esa­me pa­ruo­šę krei­pi­mą­ si, ku­ria­me pra­šo­me ne­rem­ti spor­ to ša­kų, ne­pa­si­ra­šiu­sių An­ti­do­pin­go

kon­ven­ci­jos. Taip pat la­bai svar­bu pa­dė­ti vi­siems spor­to vi­suo­me­nės na­riams – no­ri­me pa­si­rū­pin­ti kar­ je­rą bai­gu­siais spor­ti­nin­kais. No­riu pa­brėž­ti, kad ne­su kie­no nors sta­ ty­ti­nė kan­di­da­tė, rin­ki­muo­se nu­ spren­džiau da­ly­vau­ti tik sa­vo no­ ru“, – tvir­ti­no olim­pi­nė čem­pio­nė. Tei­si­nin­kės, psi­cho­lo­gės ir tre­ ne­rės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti D.Gu­dzi­ ne­vi­čiū­tė tei­gė ryž­tin­gai siek­sian­ti re­for­mų, ku­rios iš es­mės pa­ge­rin­ tų LTOK ir spor­to įvaiz­dį. „Skir­tin­gas po­žiū­ris yra ver­ty­bė. Bend­rau­si­me su ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Nai­vu ti­kė­tis, kad atė­ jus nau­jam LTOK pre­zi­den­tui pa­ si­pils pi­ni­gų lie­tus ir vi­sos pro­ble­ mos sa­vai­me iš­si­spręs. Ta­ria­mės, kaip ieš­ko­si­me rė­mė­jų, ta­čiau yra ir vi­di­nių re­sur­sų, juos rei­kia op­ti­ mi­zuo­ti“, – sa­kė šau­lė. „Siek­si­me iš­veng­ti tiek Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to, tiek vals­ty­bės įta­kos. Iki šiol LTOK ma­žai dė­me­sio sky­rė ant­ri­nių įmo­ nių veik­lai vie­šin­ti. Ti­kė­jo­me, kad krep­ši­nio ir leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­jo­se dir­ba pro­tin­gi žmo­ nės, ta­čiau jie pro­ble­mas ke­lia tik ta­da, kai ar­tė­ja rin­ki­mai. Ko­dėl jie jų ne­vie­ši­no prieš dve­jus me­tus?“ – svars­tė D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tei pri­ ta­rian­tis Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­jos (LDSF) pre­zi­den­tas Ro­ mual­das Ba­ku­tis.

„„Pretendentė: D.Gudzinevičiūtė turi darbo LTOK struktūroje patirties. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

Pak­vie­tė pro­fe­sio­na­lus Ir V.Alek­na va­kar ne­lei­do lai­ko vel­ tui – pri­sta­tė sa­vo ko­man­dos na­rius, su ku­riais dirb­tų lai­mė­jęs LTOK pre­ zi­den­to rin­k i­mus. Be le­g en­d i­n io krep­š i­n in­k o ir Lie­t u­v os krep­š i­n io fe­d e­r a­c i­j os (LKF) pre­z i­d en­t o Ar­v y­d o Sa­b o­ nio, V.Alek­n a LTOK vi­c ep­r e­z i­ den­t u taip pat ma­to nau­j ą­j į Lie­ tu­vos plau­k i­m o fe­d e­r a­c i­j os (LPF) va­do­v ą, pla­č iai ži­n o­m ą vers­l i­n in­ ką, me­n o ir spor­to me­c e­n a­t ą To­ mą Ku­č ins­k ą. „Šis žmo­g us pui­k iai iš­ma­no va­dy­ bą ir spor­tą, ži­no ir mo­ka at­sa­k in­gai elg­tis su pi­ni­gais“, – sa­kė V.Alek­na. Iš D.Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės, ku­riai taip pat pa­siū­ly­tas vi­cep­re­z i­den­tės po­stas,

V.Alek­na tei­g ia­mo at­s a­k y­mo kol kas ne­su­lau­kė. LTOK ge­ne­ra­l i­n io sek­re­to­r iaus pa­ rei­gas sa­vo per­ga­lės at­ve­ju V.Alek­na pa­ti­kė­tų LPF vi­cep­re­zi­den­tui, daug­ kar­t i­n iam Lie­tu­vos ir Bal­t i­jos ša­l ių čem­pio­nui bei re­kor­di­nin­kui, At­lan­ tos olim­pia­dos da­ly­viui Min­dau­gui Špo­kui. Jis yra bai­gęs Lio­no (Pran­cū­ zi­ja) uni­ver­si­te­to spor­to or­ga­ni­za­ci­jų va­dy­bos ma­gist­ro stu­di­jas. „Ši ko­man­da dirb­t ų konk­re­t iems tiks­lams: ga­ran­tuo­ti skaid­rią veik­lą, pro­fe­sio­na­lų po­ž iū­r į į dar­bą, olim­pi­ nio ju­dė­ji­mo plėt­rą ir Lie­tu­vos per­ ga­les. Ti­k iuo­si, kad sie­k iant šių tiks­ lų ak­ty­viai pa­dės vi­sos fe­de­ra­ci­jos“, – tvir­ti­no du­kart olim­pi­nis čem­pio­ nas V.Alek­na.

NBA eki­pos su­klu­po tik du kartus Eu­ro­pos ir Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NBA) ko­man­dų prieš­se­zo­ ni­nių rung­ty­nių se­ri­ją vai­ni­ka­vo Ša­rū­no Ja­si­ke­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ mos „Bar­ce­lo­nos Re­gal“ per­ga­lė prieš Da­la­so „Ma­ve­ricks“ eki­pą.

Is­pa­ni­jos čem­pio­nai sa­vo aikš­tė­ je įvei­kė 2011-ųjų NBA čem­pio­ nus „Ma­ve­ricks“ krep­ši­nin­kus 99:85 (21:19, 21:21, 32:16, 25:29). Ma­čą „Pa­lau Sant Jor­di“ are­no­je ste­bė­jo 16236 žiū­ro­vai. Š.Ja­si­ke­vi­čius su­rin­ko 3 taš­ kus, at­li­ko 4 re­zul­ta­ty­vius per­da­ vi­mus, at­ko­vo­jo 1 ka­muo­lį, du­syk su­kly­do ir kar­tą pra­si­žen­gė. Dėl de­ši­nio­jo ke­lio trau­mos Da­la­so ko­man­dai ne­ga­lė­jo pa­ dė­ti ryš­kiau­sia žvaigž­dė – Dir­ kas No­witz­ki. „Ma­nau, kad vi­sais at­žvil­giais žai­dė­me ge­rai. Mū­sų puo­li­mas bu­vo toks, ko­kį ren­gė­me. Da­ bar steng­si­mės įro­dy­ti, kad esa­ me ge­riau­si Eu­ro­po­je“, – pa­brė­ žė is­pa­nų čem­pio­nų vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Xa­vis Pas­cua­lis. Eu­ro­pos ir NBA eki­pos su­žai­dė 8 rung­ty­nes, dve­jas iš jų lai­mė­jo eu­ ro­pie­čiai. Be „Bar­ce­lo­nos Re­gal“ krep­ši­nin­kų, sėk­mė ly­dė­jo ir Stam­ bu­lo „Fe­ner­bah­çe Ül­ker“ ko­man­ dą, ku­ri na­muo­se 97:91 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti Bos­to­no „Cel­tics“. Ki­tuo­se Eu­ro­po­je įvy­ku­siuo­ se ma­čuo­se „Ma­ve­ricks“ 89:84 įvei­kė Ber­ly­no AL­BA, o „Cel­ tics“ 105:74 – Mi­la­no „EA7 Em­ po­rio Ar­ma­ni“. Už At­lan­to vie­šė­ję eu­ro­pie­čiai pra­lai­mė­jo vi­sas dvi­ko­vas: Mad­ri­ do „Real“ 93:105 nu­si­lei­do Mem­ fio „Grizz­lies“ ir 95:102 – To­ron­to „Rap­tors“, o Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ 77:106 – San An­to­ni­jaus „Spurs“ ir 85:91 – Kliv­lan­do „Ca­va­liers“. KD inf.


12

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

turtas@diena.lt Redaktorius Stasys Gudavičius

turtas

„Bal­ti­jos tig­rams“ ­gre­sia iš­nyk­ti?

„„Pastebėjimas: ekspertai teigia, kad Baltijos šalys yra tapusios magnetu užsienio investicijoms. 

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

Eks­por­tas Bal­ti­jos ša­ly­se iki šiol lai­ky­tas ste­buk­lin­gu bū­du, sie­kiant iš­spręs­ti su sunk­me­čiu su­si­ju­sias pro­ble­mas. Ta­čiau vis blo­gė­jan­ čios pa­sau­lio eko­no­mi­nės pro­gno­zės, ne­ža­da ge­ros atei­ties Bal­ti­ jos ša­lių eks­por­tui. Vis dėl­to išei­čių iš su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos yra. Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

Išei­tis – koo­pe­ra­ci­ja

Be­ne vi­są pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį kal­ba­ma apie glo­ba­li­za­ci­jos pe­rio­ do pa­bai­gą ir atei­nan­tį re­gio­ni­nės in­teg­ra­ci­jos lai­ką. Da­bar jau priei­ ta prie to mo­men­to, kai dėl glo­ba­ li­za­ci­jos ga­li­me vėl ieš­ko­ti ga­li­my­ bių aug­ti re­gio­nams. Mū­sų at­ve­ju eko­no­mi­nis au­gi­ mas „iš vi­daus“ ga­li­mas tik koo­ pe­ruo­jan­tis su ki­to­mis Bal­ti­jos ša­ li­mis. Nes pui­kiai ma­to­me, kad eko­no­mi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas su Len­ki­ja yra ga­na su­dė­tin­gas, ypač at­si­žvel­giant į tai, jog ši de­ šimt kar­tų di­des­nė už mus. To­dėl vie­nin­te­lė kryp­tis – Šiau­rė. O ten tu­ri­me ir pa­tir­ties, ir dar ne­ su­ga­din­ti san­ty­kiai, et­ni­nių konf­ lik­tų klau­si­mais pa­lai­ko­me vie­ni ki­tus, ju­dė­da­mi to­lyn į Skan­di­na­ vi­ją ga­li­me mo­ky­tis iš Es­ti­jos. In­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas

Bal­ti­jos ša­lys yra ta­pu­sios mag­ne­tu už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms. De­mog­ra­fi­ niai duo­me­nys tei­gia, kad žmo­nės ma­siš­kai emig­ruo­ja ir vyks­ta „ka­

tast­ro­fiš­kas pro­tų nu­te­kė­ji­mas“, ta­čiau bū­tent dėl dar čia iš­li­ku­sių pro­tų už­sie­nio bend­ro­vės vie­na po ki­tos į šias ša­lis per­ke­lia iš­ti­sus pa­ da­li­nius. Že­mas kai­nų ly­gis, ke­lias už­sie­ nio kal­bas mo­kan­tis jau­ni­mas, at­ sa­ko­my­bė ir di­de­lis dar­bo efek­ ty­vu­mas – taip api­bū­di­na­mos Bal­ti­jos ša­lys. At­ro­do, kad lau­žo­mi vi­si nee­ fek­ty­vu­mo, tin­gi­nių ir run­ke­lių ste­reo­ti­pai. Ma­to­me, kad už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos pri­trau­kia­mos efek­ty­ viai, jau­ni žmo­nės gau­na ga­li­my­bę dirb­ti tarp­tau­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir tęs­ti kar­je­rą už­sie­ny­je. Vyks­ta in­ten­sy­vi Bal­ti­jos ša­lių kon­ku­ren­ci­ja dėl ge­riau­sio už­sie­ nio in­ves­ti­ci­jų taš­ko. Tam pa­si­tel­ kia­mos mo­kes­čių leng­va­tos ir ki­tos pa­lan­kios prie­mo­nės. Vi­sos ša­ lys tu­ri sa­vų pra­na­šu­mų: Lie­tu­va yra di­džiau­sia ša­lis pa­gal gy­ven­to­ jų skai­čių ir eko­no­mi­kos dy­dį, Lat­ vi­ja yra cent­ri­nis lo­gis­ti­kos taš­kas, tu­ri stip­rius už­sie­nio uni­ver­si­te­ tų pa­da­li­nius, o Es­ti­ja jau įsi­ve­du­si eu­rą, tu­ri pa­tir­ties su Skan­di­na­vi­ jos ša­li­mis ir jos eko­no­mi­ka ge­riau­ siai iš­si­vys­čiu­si.

Ieš­kant bend­rų spren­di­mų

Pa­sau­li­nia­me kon­teks­te net vi­sas Bal­ti­jos ša­lių re­gio­nas yra it la­šas jū­ro­je. Už­sie­ny­je mus ma­to kaip vie­ne­tą, juk vi­si ži­no­me stan­dar­ ti­nę is­to­ri­ją, kai at­sa­kę į klau­si­ mą, iš kur esa­me, iš­girs­ta­me at­ sa­ky­mą, kad mū­sų sos­ti­nė – Ry­ga. Tai trik­do ir no­ri­si pa­sau­liui skelb­ ti apie sa­va­ran­kiš­ku­mą ir uni­ka­lu­ mą, ta­čiau pri­pa­žin­ki­me, kad nė pu­sės Af­ri­kos ar Pie­tų Ame­ri­kos ša­lių sos­ti­nių neiš­var­dy­tu­me pa­ tys. Ka­dan­gi esa­me ma­ži, pri­va­lo­ me ieš­ko­ti bū­dų, kaip jung­tis, nes grės­mės yra ar­ti­mos, eko­no­mi­nis iš­si­vys­ty­mas pa­na­šus. Vie­tų, kur ga­li­me in­teg­ruo­tis, yra daug, ta­čiau trūks­ta po­li­ti­nės ini­ cia­ty­vos ir su­ge­bė­ji­mo orien­tuo­tis į žmo­nių ge­ro­vę, ne į po­li­ti­nes, as­me­ ni­nes ar na­cio­na­li­nes pe­ri­pe­ti­jas. Stip­rin­ti ne­prik­lau­so­my­bę

Vie­na svar­biau­sių sri­čių – ener­ge­ ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės nuo Ru­si­ jos plė­to­ji­mas. Bal­ti­jos ša­lys bu­vo ypač ar­ti­mos, kai at­ga­vo ne­prik­ lau­so­my­bę, ta­čiau plė­to­jant lais­ vą­ją rin­ką tai pa­da­ ry­ti ge­ro­kai sun­kiau.

14


13

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

turtas Bran­go ­ spar­Ä?iau­siai

Eko­no­mi­ka augs

Ban­kais ­ ne­si­skun­dŞia

Var­to­ji­mo pre­kÄ—s ir pa­slau­ gos ĹĄiĹł me­tĹł rug­sė­jo mė­ne­sÄŻ Lie­tu­vo­je bran­go spar­Ä?iau­siai iĹĄ vi­sĹł Bal­ti­jos ĹĄa­liĹł. Lie­tu­vos var­to­to­jĹł kai­nĹł in­dek­sas rug­ sė­jÄŻ pa­ki­lo 0,7 pro­c., Lat­vi­jos ir Es­ti­jos – po 0,5 pro­c. Di­ dĹžiau­sia me­tĹł inf­lia­ci­ja rug­ sė­jÄŻ iť­li­ko Es­ti­jo­je, ma­Şiau­ sia – Lat­vi­jo­je.

Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­ mas ťie­met sieks 2,7 pro­c., o ki­tą­met ťa­lies bend­ra­sis vi­ daus pro­duk­tas (BVP) iťaugs 3 pro­c., kaip pro­gno­zuo­ja Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das. Es­ti­jos ir Lat­vi­jos BVP ťie­met tu­rė­tų aug­ti ati­tin­ka­mai 2,4 pro­c. ir 4,5 pro­c., o 2013 m. – po 3,5 pro­c.

Lie­tu­vos pri­va­tĹŤs ir vers­lo klien­ tai ko­mer­ci­niais ban­kais yra pa­ ten­kin­ti la­biau nei Es­ti­jos ir Lat­ vi­jos ban­kĹł klien­tai, kaip pa­ro­dÄ— rin­kos ty­ri­mĹł bend­ro­vÄ—s „EPSI Bal­tic“ duo­me­nys. Lie­tu­vos klien­tĹł pa­si­ten­ki­ni­mo vi­dur­kis sie­kÄ— 75–85 tať­kus, o Es­ti­jo­je – 65–75 tať­kus, Lat­vi­jo­je – 70–75 tať­kus iĹĄ 100 ga­li­mĹł.

Komentarai Alek­sand­ras Iz­go­ro­di­nas

Lie­tu­vos pra­mo­n i­n in­k ų kon­fe­de­ra­ci­jos Eko­no­m i­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to ana­l i­t i­kas

Ĺ

iuo me­tu ne­tu­ri­me pa­vyz­dĹžiĹł, kad trys Bal­ti­jos ĹĄa­lys bend­ra­ dar­biau­t Ĺł tar­pu­sa­v y­je, siek­ da­mos pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jĹł iĹĄ uŞ­sie­nio. Ta­Ä?iau po­ten­cia­liai bend­ ra­dar­biau­t i ÄŻma­no­ma, ypaÄ? sie­k iant pri­trauk­ti itin di­de­les in­ves­tuo­to­jas – tarp­tau­ti­nes ÄŻmo­nes. Itin di­de­li in­ves­tuo­to­jai ÄŻ Lat­vi­jÄ…, Lie­ tu­vÄ… ir Es­ti­jÄ… pa­pras­tai Ĺžiō­ri ne kaip ÄŻ at­ski­ras vals­ty­bes, bet kaip ÄŻ vie­nÄ… re­ gio­nÄ…. Di­de­li in­ves­tuo­to­jai in­ves­tuo­ja ÄŻ vie­nÄ… iĹĄ Bal­ti­jos vals­ty­biĹł, tu­rė­da­mi tiks­lÄ… atei­ty­je plÄ—s­tis ir ÄŻ ki­tas dvi ĹĄa­lis. Ga­li­ma tri­jĹł Bal­ti­jos ĹĄa­liĹł bend­ra­dar­ bia­vi­mo for­ma – bend­ri su­si­ti­ki­mai su in­ves­tuo­to­jais, bend­ra vi­so Bal­ti­jos re­ gio­no rek­la­mos kam­pa­ni­ja, in­ves­tuo­to­ jams iť­ski­riant es­mi­nius vie­nos ar ki­tos ĹĄa­lies pra­na­ťu­mus. Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir

R

Es­ti­ja in­ves­tuo­to­jams pa­trauk­lios tuo, kad jĹł dar­bo jė­ga iť­si­la­vi­nu­si, o jos ko­ ky­bÄ—s ir kai­nos san­ty­kis – ge­ras. Be to, Bal­ti­jos ĹĄa­liĹł vy­riau­sy­bÄ—s ga­na lanks­Ä?ios, ypaÄ? kal­bant apie uŞ­sie­nio in­ves­t i­ci­jas, o IT inf­rast­ruk­t ō­ra, ku­r i taip pat svar­bi in­ves­tuo­to­jams, ga­na ge­rai iť­plė­to­ta.

Ne­ri­jus Ma­Ä?iu­lis

„Swed­bank“ vy­r iau­sia­sis eko­no­m is­tas

G

lo­ba­li­za­ci­jos kon­teks­te lie­ka vis ma­Şiau pa­grin­do kal­bė­ti apie ĹĄa­liĹł bend­ra­dar­bia­vi­mÄ… tik dÄ—l to, kad jos yra ne­to­li vie­na ki­tos ar sie­ja­mos to­li­mĹł is­to­ri­niĹł ÄŻvy­kiĹł. „Bal­ti­jos vals­ty­biĹłâ€œ są­vo­ka ap­ skri­tai il­gai­niui tu­rė­tĹł pra­ras­ti pra­smÄ™, nes Es­ti­ja jau yra ati­trō­ku­si nuo Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Ji ÄŻsi­ve­dÄ— eu­rÄ… ir ta­po vi­sa­ ver­te eu­ro zo­nos na­re, dar­bo uŞ­mo­kes­ tis ir gy­ve­ni­mo ly­gis jo­je daug ar­Ä?iau ES vi­dur­kio nei ki­to­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se. Pre­ky­ba su sie­no­mis be­si­da­li­jan­Ä?io­mis

vals­ty­bė­mis yra leng­ves­nÄ—, ypaÄ? jei kal­ ba­me apie pro­duk­tus, ku­rie grei­tai gen­ da (pa­vyz­dĹžiui, pie­no pro­duk­tai) ir ku­ riĹł ga­be­ni­mo są­nau­dos su­da­ro di­de­lÄ™ sa­vi­kai­nos da­lÄŻ. Ar­ti­mes­nio Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo nau­ da yra aki­vaiz­di, kai kal­ba­me apie di­de­lius in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, ku­riems rei­kia di­ de­liĹł fi­nan­si­niĹł iť­tek­liĹł, ÄŻvai­riĹł kom­pe­ ten­ci­jĹł, o ku­ria­ma pro­duk­ci­ja ar pa­slau­ gos stip­rins vi­so re­gio­no eko­no­mi­nÄ™ ir geo­po­li­ti­nÄ™ pa­dė­tÄŻ. To­kio pro­jek­to pa­vyz­ dys ga­lė­tĹł bō­ti ato­mi­nÄ— elekt­ri­nÄ—, su­skys­ tin­tų­jĹł du­jĹł ter­mi­na­las ar ki­ta ener­ge­ti­kos inf­rast­ruk­tō­ra. Ke­liĹł vals­ty­biĹł bend­ra­dar­ bia­vi­mas nau­din­gas ir kai kal­ba­me apie ÄŻvai­rius ty­ri­mĹł cent­rus, rei­ka­lau­jan­Ä?ius bend­ro moks­li­nin­kĹł dar­bo. Ne­pa­kan­ka­mas gims­ta­mu­mas ir emig­ ra­ci­ja Bal­ti­jos ĹĄa­lims nei­gia­mÄ… ÄŻta­kÄ… jau pa­da­rÄ—. Ti­kė­ti­na, kad da­lis Ĺžmo­niĹł atei­ ty­je grÄŻĹĄ, mō­sĹł ver­ti­ni­mu, ant­ro­je ĹĄio de­ťimt­me­Ä?io pu­sė­je emig­ra­ci­jos sal­ das ga­li bō­ti net ir tei­gia­mas – ÄŻ ĹĄa­lÄŻ ÄŻva­ Ĺžiuos dau­giau gy­ven­to­jĹł nei iť­va­Şiuos.

Di­dĹžiau­sias iť­ťō­kis ir pro­ble­ma yra ne bend­ras gy­ven­to­jĹł skai­Ä?ius, o jĹł struk­ tō­ra. Jei iť­vyks­ta jau­ni, darbť­tĹŤs ir ta­ len­tin­gi, o ĹĄa­ly­je lie­ka tik so­cia­liai rem­ ti­ni, tuo­met vals­ty­bÄ—s eko­no­mi­ka, jos gy­ven­to­jĹł ge­ro­vÄ— ir ap­skri­tai po­ten­cia­ las pa­kim­ba ant plau­ko. Bō­tent dÄ—l to da­bar la­bai svar­bu eko­no­mi­ne ir so­cia­ li­ne po­li­ti­ka su­stip­rin­ti dar­bo jė­gÄ…, pa­ ska­tin­ti nau­jĹł dar­bo vie­tĹł kō­ri­mÄ…, su­ ma­Şin­ti dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mÄ…, ne­ska­tin­ti ta­len­tin­giau­siĹł ir vers­liau­siĹł ĹĄa­lies gy­ven­to­jĹł iť­vyk­ti iĹĄ ĹĄa­lies gÄ…s­di­ nant juos pro­gre­si­niais mo­kes­Ä?iais. Ta­Ä?iau Bal­ti­jos ĹĄa­lys tiek per­nai, tiek ĹĄie­met bu­vo Eu­ro­pos ĹĄvie­su­l iai – jĹł eko­no­mi­ka au­go spar­Ä?iau­siai ES. Prog­ no­zuo­ja­me, kad ĹĄi ten­den­ci­ja iť­liks ir 2013 bei 2014 m. Lie­tu­vos eko­no­mi­ka ki­tais me­tais augs iki 4,1 pro­c., o 2014 m. – iki 4,5 pro­c. Pa­na­ťios ten­den­ci­jos iť­liks ir ki­to­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se. Pag­ rin­di­nÄ— ĹĄio spar­taus au­gi­mo prie­Şas­tis – lai­ku ÄŻgy­ven­din­tos re­for­mos ir at­kur­ tas kon­ku­ren­cin­gu­mas.

Mil­da Dar­gu­Şai­tė

VĹĄÄŽ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ge­ne­ra­l i­nÄ— di­rek­to­rÄ—

K

u­riant in­ves­ti­ci­nÄŻ pa­trauk­lu­ mÄ…, Lie­tu­vai, kaip ir Lat­vi­jai bei Es­ti­jai, ko­jÄ… ki­ťa du es­mi­ niai veiks­niai – rin­kos dy­dis ir ma­Şas Ĺži­no­mu­mas pa­sau­ly­je. Abu pa­ keis­ti ga­li­me tik su­vie­ni­jÄ™ sa­vo jė­gas: taip pri­si­sta­ty­tu­me kaip di­des­nÄ— rin­ka ir at­ kreip­tu­me dė­me­sÄŻ kaip vie­nas re­gio­nas. Tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­ja, be abe­jo, iť­liks ir to­liau – tu­ri­me kon­ku­ruo­ti pa­lan­kes­ne vers­lui ap­lin­ka, ÄŻsta­ty­mĹł ir mo­kes­Ä?iĹł ba­ ze, inf­rast­ruk­tō­ra, dar­buo­to­jais, ga­lĹł ga­ le skaid­ru­mu, ma­Şes­ne biu­rok­ra­ti­ja ir aukť­tes­niais ÄŻver­ti­ni­mais tarp­tau­ti­niuo­ se rei­tin­guo­se. DÄ—l Lie­tu­vos iť­skir­ti­nu­mo – ak­cen­tuo­ja­me, kad pa­ren­gia­me daug aukť­to ly­gio ÄŻvai­riĹł sri­Ä?iĹł ga­biĹł, darbť­Ä?iĹł ir ÄŻper­ka­mĹł spe­cia­lis­tĹł, tu­ri­me pa­sau­li­ nio ly­gio in­for­ma­ci­nes ir ko­mu­ni­ka­cines tech­no­lo­gi­jas, ge­rÄ… inf­rast­ruk­tō­rÄ…. Pa­ren­gÄ— Gin­ta­rÄ— Mi­ce­vi­Ä?iō­tÄ—

DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programa

NamĹł renovacijai Kaune Ĺžada antrÄ… kvÄ—pavimÄ… Mantas Lapinskas ArtÄ—jant ĹĄildymo sezonui, vis daugiau gyventojĹł ima svarstyti apie renovacijos naudÄ…. Nors Kaunas ĹĄioje srityje atsilieka nuo kitĹł miestĹł, artimiausiu metu viskas turÄ—tĹł pasikeisti. Projektai nekainuos

Nuo 2005 m. iki ĹĄiol Kauno regione buvo atnaujinti iĹĄ viso 64 daugiabuÄ?iai, o Kauno mieste – 36. SpalÄŻ savivaldybÄ— planuoja priimti sprendimÄ…, kuris taps dideliu akstinu daugiabuÄ?iĹł bendrijoms ar administratoriams pradÄ—ti renovacijÄ…. Naujas DaugiabuÄ?iĹł namĹł renovavimo projektĹł finansavimo tvarkos apraĹĄas leis bendrijoms visai arba iĹĄ dalies nemokÄ—ti uĹž daugiabuÄ?io modernizavimo projekto parengimÄ…, nes uĹž ĹĄiĹł dokumentĹł parengimÄ… sumokÄ—s savivaldybÄ—. Suteikusi reikiamÄ… sumÄ…, savivaldybÄ— pinigus vÄ—liau atsiims iĹĄ JESSICA programos. „Mes duosime gyventojams meĹĄkerÄ™, tik jiems patiems reiks suĹžvejoti ĹžuvÄŻâ€œ, – sakÄ— miesto meras Andrius KupÄ?inskas. DaugiabuÄ?io namo renovavimo projektÄ… sudaro namo energinio naudingumo sertiďŹ katas, investicijĹł planas, toks pat, tik po renovacijos iĹĄduodamas antrasis energinio naudingumo sertiďŹ katas, statinio techninis darbo projektas su ekspertize ir projekto ÄŻgyvendinimo prieĹžiĹŤra. Padengs dalÄŻ renovacijos

Patvirtinus projektÄ…, bendrijai arba administratoriui beliks susi-

rasti rangovÄ…, o visus jo atrankos konkurso dokumentus, iĹĄlaidas, kainas ir pirkimo procedĹŤras priĹžiĹŤrÄ—s BĹŤsto ir urbanistinÄ—s plÄ—tros agentĹŤra (BUPA). AgentĹŤrai patvirtinus rangovÄ…, kiekvienas namas galÄ—s gauti paskolÄ… iĹĄ banko, kuri suteikiama 20 metĹł su labai maĹžomis 3 proc. palĹŤkanomis. Gyventojams, turintiems teisÄ™ ÄŻ kompensacijas uĹž ĹĄildymÄ…, renovavimo projekto, techninÄ—s prieĹžiĹŤros, administravimo iĹĄlaidas ir kreditÄ… bei palĹŤkanas 100 proc. apmoka valstybÄ—. „Šio apraĹĄo priÄ—mimas – mĹŤsĹł pastangos padÄ—ti gyventojams susitarti tarpusavyje, taip pat ÄŻtikinti bendrijas dÄ—l renovacijos bĹŤtinumo“, – sakÄ— meras. Keis prioritetus

Meras pripaĹžino, kad bĹŤsto renovacija Kaune ĹĄiuo metu vyksta nepakankamai sparÄ?iai, ir teigÄ— matantis objektyvias prieĹžastis – pavyzdĹžiui, Zarasuose ir Ignalinoje papildoma parama renovacijai teikiama iĹĄ Ignalinos atominÄ—s elektrinÄ—s uĹždarymo fondo. RegionĹł plÄ—tros taryboje Lietuvoje iĹĄskirti taip pat 9 kiti probleminiai miestai. Kauno apskrityje toks miestas – Jonava, kurios gyventojams, sumaniusiems renovuotis bĹŤstÄ…, dengiama 85 proc. renovavimo iĹĄlaidĹł (taÄ?iau ďŹ nansavimas pagal tokiÄ… programÄ… jau baigiasi, todÄ—l jonavieÄ?iai jau pradeda domÄ—tis programa JESSICA). Kauno savivaldybÄ—s planuose – pirmenybÄ— daugiausia ĹĄilumos suvartojanÄ?ioms seniĹŤnijoms – GriÄ?iupio, Dainavos ir KalnieÄ?iĹł, taip

pat geriausiai renovacijos naudÄ… suvokianÄ?ioms ir aktyvioms daugiabuÄ?iĹł bendrijoms. „VI forto rajone esantys namai – 65 metĹł senumo. Mes – ne Kinija, kur renovuojama priverstiniu bĹŤdu – gyventojai iĹĄkraustomi ir perkeliami ÄŻ jau renovuotÄ… butÄ…, taÄ?iau renovacija tikrai atsiperka“, – pasakojo A.KupÄ?inskas. IĹĄkalbinga statistika

Statistinis atnaujintas ar atnaujinamas namas yra penkiaaukĹĄtis, 51 buto, statytas 1974 m., mĹŤrinis arba stambiaplokĹĄtis daugiabutis, kurio ĹĄildomas plotas siekia 2797 kvadratinius metrus. SpecialistĹł skaiÄ?iavimais, vieno atnaujinamo buto kaina po renovacijos iĹĄauga iki 20 proc., o gyventojĹł ĹĄildymo iĹĄlaidos sumaŞėja maĹždaug per pusÄ™. Daugiau informacijos apie DaugiabuÄ?iĹł namĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ… (JESSICA) – www.atnaujinkbusta.lt ir nemokama telefono linija 8 800 200 12.

20 proc.

iťauga vieno atnaujinamo buto kaina, o gyventojų ťildymo iťlaidos sumaŞėja maŞdaug per pusę.

ď ŽRenovacija: [b\"ZVXVV\Y8Nb[\_RTV\[RObc\Na[NbWV[aVVcV

`\#!QNbTVNObĂ˜VNV\8Nb[\ZVR`aR“ #

/B=.N_PUfc\[b\a_

ValstybÄ— remia (iki 2013 12 31) Lengvatinis kreditas (palĹŤkanos nekinta visÄ… paskolos grÄ…Ĺžinimo laikotarpÄŻ – 20 metĹł) Modernizavimo projekto parengimas Statinio statybos techninÄ— prieĹžiĹŤra Projekto ÄŻgyvendinimo administravimo iĹĄlaidos Parama turintiems teisÄ™ ÄŻ bĹŤsto ir ĹĄildymo iĹĄlaidĹł kompensavimÄ… Statybos darbĹł (energijÄ… taupanÄ?iĹł priemoniĹł) iĹĄlaidos: - sutaupius ne maĹžiau kaip 40 proc. ĹĄiluminÄ—s energijos - sutaupius ne maĹžiau kaip 20 proc. ĹĄiluminÄ—s energijos

3 proc. palĹŤkanos 100 proc. 100 proc. 100 proc. (0,35 Lt/m2) 100 proc. 30 proc. 15 proc.


14

ketvirtADIENIS, spalio 11, 2012

turtas

„Bal­ti­jos tig­rams“ ­gre­sia iš­nyk­ti? Bet ver­ta su­pras­ti, 12 kad bend­ra tri­jų ša­lių po­zi­ci­ja dėl elekt­ros rin­kos su­jun­ gi­mo su Skan­di­na­vi­jos ša­li­mis bū­tų kur kas stip­res­nė nei at­ski­rų ša­lių po­li­ti­kų (ku­rie dar ir vi­du­je ne­tu­ ri bend­ros po­zi­ci­jos ar stra­te­gi­jos) nuo­mo­nė. Šis pro­jek­tas yra vie­nas se­niau­sių, ta­čiau la­biau­siai už­stri­ gęs dėl neaiš­kių ar­gu­men­tų. Ener­ge­ti­nės jung­tys bū­tų vie­ nas di­džiau­sių ir svar­biau­sių Bal­ ti­jos ša­lių žings­nių link in­teg­ra­ci­jos į Šiau­rės ša­lių re­gio­ną. Juk ge­riau­ siai nuo kri­zės at­si­lai­kė bū­tent Skan­di­na­vi­jos ša­lys, ku­rio­se kai­nų ly­gis yra aukš­tas, su­kaup­ti vals­ty­ bės re­zer­vai ir su­kur­tas efek­ty­vus vals­ty­bių val­dy­mo me­cha­niz­mas. Pri­mirš­to­ji „Rail Bal­ti­ca“

Ener­ge­ti­nė in­teg­ra­ci­ja ga­lė­tų bū­ti pir­mas žings­nis link nau­jo „Bal­ti­ jos tig­rų“ eta­po. Ki­ta ener­ge­ti­kos sri­tis – nau­jos Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­ jek­tas. Len­ki­jos da­ly­va­vi­mas jau at­ mes­tas, ir tai tu­rė­tų bū­ti pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, ko­dėl į šį pro­jek­tą tu­rė­ tų in­ves­tuo­ti vi­sos Bal­ti­jos ša­lys. Ir pa­mirš­ki­me na­cio­na­li­nius in­te­ re­sus – kal­ba­ma apie vi­so re­gio­no ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės su­

kū­ri­mą. Kiek pri­mirš­tas „Rail Bal­ ti­cos“ pro­jek­tas. Mū­sų ge­le­žin­ke­lių inf­rast­ruk­tū­ra yra ap­gai­lė­ti­nos ko­ky­ bės ir ke­lei­vių ve­ži­mo grei­tis be­maž toks pat, koks bu­vo prieš šim­tą me­tų. Tai įro­dė Es­ti­jos pre­zi­den­tas, ku­ris į su­si­ti­ki­mą Ry­go­je dėl „Rail Bal­ti­cos“ pro­jek­to at­vy­ko trau­ki­niu, – taip pa­ ro­dė, kad sis­te­ma pa­se­nu­si. Ar vėl su­riau­mo­si­me?

Ne­pai­sy­da­mos vi­sų skir­tu­mų ir nuo­la­ti­nių Ry­tų kai­my­nės ener­ge­ ti­nių žai­di­mų bei kurs­ty­mų, vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lys pri­va­lo ma­ty­ti sa­ve kaip vien­ti­są da­ri­nį, ku­ris turi veik­ti efek­ty­viai ir koo­pe­ruo­tis. To­les­nė in­teg­ra­ci­ja ga­li­ma tik at­ ra­dus dia­lo­gą su Skan­di­na­vi­jos ša­ li­mis ir tę­siant ne­baig­tus dar­bus, ypač ener­ge­ti­kos, in­ves­ti­ci­jų ir pre­ ky­bos ska­ti­ni­mo sri­ty­se. Už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams esa­me vie­nas re­ gio­nas, ku­ris la­bai pa­na­šus įvai­riais as­pek­tais, to­dėl bend­ra in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo stra­te­gi­ja tu­ri bū­ti ska­ ti­na­ma Bal­ti­jos ša­lių lyg­me­niu, o ne kon­ku­ruo­jant at­ski­roms ša­lims. No­rint iš­veng­ti dar vie­nos stip­ rios kri­zės ban­gos, rei­kia ieš­ko­ ti nau­jų bū­dų, ge­res­nių par­tne­rių, su­da­ry­ti il­ga­lai­kę vi­zi­ją, skir­tą Bal­ ti­jos ša­lių pi­lie­čiams.

Ekonomikos rodikliai Ša­lis Ne­dar­bo ly­gis (pro­c .) Lie­tu­va 13,2 Lat­vi­ja 15,9 Es­ti­ja 10,1 * 2011 m. bir­že­l io duo­me­nys

Gy­ven­to­jų skai­čius (mln.) 3 2,04 1,33

BVP (mlrd. eu­rų) 50,24 30,38 22,53 Šal­ti­nis: „Eu­ros­tat“

„„Tempai: „Rail Baltica“ yra vienas nedaugelio bendrų Baltijos šalių projektų, tačiau jis įgyvendinamas itin lėtai. 

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

Be­si­jun­gian­čių įmo­nių dau­gė­ja Bal­ti­jos ša­lių įmo­nės vis pla­čiau žvel­gia į įmo­nių įsi­gi­ji­mą ir su­si­jun­gi­mą – tai, ple­ čian­tis į nau­jas rin­kas, tam­pa reikš­min­ giau nei plėt­ra į nau­jus vers­lo sek­to­rius. Ak­ci­jų tu­rė­to­jų ir ka­pi­ta­lo in­ves­tuo­to­jų lū­kes­čiai Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je vis la­biau su­tam­pa, to­dėl per atei­nan­čius me­tus šio­se ša­ly­se ti­kė­ti­nas įmo­nių įsi­gi­ji­mo san­do­rių skai­čiaus au­gi­mas. Šie­met, pa­ ly­gin­ti su 2011 m., įmo­nių, pla­nuo­jan­čių įsi­gi­ji­mą už Bal­ti­jos re­gio­no ri­bų, pa­dau­ gė­jo de­šim­ta­da­liu. 2010–2011 m. dau­ge­ lis Bal­ti­jos ša­lių įmo­nių įsi­gi­ji­mo ir su­si­ jun­gi­mo san­do­rių bu­vo su­da­ry­ta dėl

di­de­lių įmo­nių vi­di­nių per­tvar­kų, kai šios iš­par­duo­da­vo ša­lu­ti­nes vers­lo da­ lis. „Mū­sų klien­tai tei­gia, kad to­kie kri­ zės pa­ska­tin­ti san­do­riai jau bai­gė­si. Ta­ čiau tai ne­reiš­kia, jog įmo­nės jau pa­var­ go nuo kri­zės ir lai­ko­si „pa­gy­ven­sim – pa­ma­ty­sim“ stra­te­gi­jos. Prie­šin­gai – at­ ro­do, kad Bal­ti­jos ša­lių įmo­nės su­si­tai­ kė su ne­sta­bi­liais lai­kais ir drą­siai pla­ nuo­ja stam­bes­nius san­do­rius“, – pra­ne­ ši­me spau­dai tei­gė ad­vo­ka­tų kon­to­ros SO­RAI­NEN įmo­nių įsi­gi­ji­mų ir su­si­jun­ gi­mų bei pri­va­taus ka­pi­ta­lo pra­kti­kos gru­pės va­do­vas Lai­mo­nas Ski­bar­ka.

Apklausos duomenimis, daugiau nei pusė – 57 proc. – Baltijos šalių įmonių planuoja ar bent pasvarstytų apie ki­ tos bendrovės ar verslo dalies įsigiji­ mą per artimiausius 12 mėnesių. Iš jų realiai sandorį planuoja 27 proc. ben­ drovių, o tokią galimybę galbūt svars­ tysiančios nurodė 30 proc. įmonių. 2011 m. realiai sandorį planuojančios nurodė vos penktadalis įmonių. Dau­ giausia (50 proc.) pardavimo sando­ rį planuojančių įmonių yra Lietuvo­ je, antroje vietoje pagal šį rodiklį – Es­ tija (30 proc.).


15

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,44 %

+0,51 %

10 pro­c.

sausį–rugpjūtį paau­go Lie­tu­vos eks­por­tas.

–0,34 %

Ban­dys par­duo­ti

Vals­ty­bės tur­to fon­das (VTF) ban­dys par­ duo­ti di­des­nį Kau­no sa­vi­val­dy­bės val­do­mos bend­ro­vės Kau­no Nau­ja­mies­čio dar­bo rin­ kos mo­ky­mo cent­ro ak­ci­jų pa­ke­tą. VTF auk­ cio­ne 78,49 pro­c. cent­ro ak­ci­jų pa­ke­tą siū­ lys už 1,271 mln. li­tų. Anks­čiau VTF ne­sėk­ min­gai ban­dė pri­va­ti­zuo­ti 60,76 pro­c. cent­ ro ak­ci­jų pa­ke­tą už 800 tūkst. li­tų. Pernai centro apyvarta siekė 743 tūkst. litų, metų pabaigoje įmonėje dirbo 15 darbuotojų.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10 000 3,1104 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2933 JAV do­le­ris 1 2,6843 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7433 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9599 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4730 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6757 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6034 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8527

ne­sun­ku iš­si­neš­ti ir grei­tai par­duo­ti.

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Drau­di­mo po­rei­kį ska­ti­na il­ga­pirš­čiai Ap­sau­ga pa­si­rū­pi­na daž­niau

Drau­di­mo bend­ro­vės pa­ste­bi, kad pa­lik­da­mi na­mus be prie­žiū­ros gy­ ven­to­jai la­biau­siai ne­ri­mau­ja dėl va­gys­čių. Jų skai­čiui ša­ly­je au­gant, di­dė­ja ir iš­mo­kos dėl va­gių pa­da­ ry­tos ža­los. Kas­dien dėl il­ga­pirš­čių nu­ken­čia 61 gy­ven­to­jas, o va­gys­tės su­da­ro 77,9 pro­c. vi­sų re­gist­ruo­tų kri­mi­ na­li­nių nu­si­kal­ti­mų, kaip pa­ro­dė In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­ to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­nys. Drau­di­kai pa­ste­bi, kad gy­ven­ to­jai jau­čia va­gys­čių grės­mę ir vis daž­niau pa­si­rū­pi­na šių ne­lai­min­ gų at­si­ti­ki­mų pre­ven­ci­ja. Drau­di­ mo bend­ro­vės „Er­go Lie­tu­va“ Tur­to drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­ riaus To­mo Ne­nar­ta­vi­čiaus tei­gi­mu, il­ges­nį lai­ką pa­lik­da­mi na­mus ne­ri­ mau­ja net de­vy­ni ša­lies gy­ven­to­jai iš de­šim­ties. Net 72 pro­c. gy­ven­to­ jų bai­mi­na­si, kad be prie­žiū­ros pa­ lik­tas būs­tas bus ap­vog­tas, o gais­rų bai­mi­na­si šiek tiek dau­giau nei pu­ sė, gam­tos sti­chi­jų – 14 pro­c., van­ da­lų – 8 pro­c. gy­ven­to­jų. Bend­ro­vės BTA spe­cia­lis­tai pa­ ste­bi, kad ša­lies gy­ven­to­jai vis ak­ ty­viau įsi­gy­ja sa­vo tur­to drau­di­mą, o iš­mo­kų dėl pa­tir­tų nuo­sto­lių tur­ tui per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius padaugėjo 5 pro­c.

kiekis Santykis

pokytis

+0,1933 % +0,6022 % +0,8946 % +0,6014 % –0,0282 % –0,1344 % +0,3563 % +0,5763 % +0,1756 %

Dar­bo na­šu­mas Lie­tu­vos ūky­je per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010 m., pa­di­ dė­jo 5,2 pro­c.

„„Nuos­to­lis: iš gy­ven­to­jų daž­niau­siai pa­va­gia­ma tur­to, ku­rį il­ga­pirš­čiams

l.mrazauskaite@diena.lt

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,05

4,69

2,46

„Va­koil“

5,03

4,65

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta92,01 dol. už 1 brl. 114,29 dol. už 1 brl.

Dar­bo na­šu­mas ūg­te­lė­jo

Va­gys­čių skai­čius ša­ly­je au­ga, o į il­ga­ pirš­čių tai­kik­lį pa­ ten­ka net so­do reik­ me­nys. Vis la­biau va­gių bai­min­da­mie­ si gy­ven­to­jai tur­to drau­di­mą ren­ka­si ak­ty­viau nei iki šiol.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Apš­va­ri­na net kie­mus

„Si­tua­ci­ja iš tie­sų kiek pa­si­kei­tu­ si. Va­gys­čių skai­čius au­ga – jų šie­ met fik­suo­ja­me pu­sant­ro kar­to dau­ giau nei per­nai, o žmo­nės nu­ken­čia tiek dėl smul­kes­nių, tiek dėl di­des­nių va­gys­čių, įsi­lau­žus į pri­va­čią nuo­sa­ vy­bę. Il­ga­pirš­čiai sėk­min­gai dar­buo­ ja­si ne tik būs­tuo­se, bet ir ūki­niuo­ se pa­sta­tuo­se, ga­ra­žuo­se, pir­ty­se ir net kie­muo­se. Va­gia­ma vis­kas: nuo kve­pa­lų, va­zų, na­mų tech­ni­kos iki grėb­lių ar ki­tų so­do įran­kių, dvi­ra­ čių, žo­liap­jo­vių ar net lau­ko bal­dų iš kie­mų“, – sa­kė drau­di­mo bend­ro­vės BTA Ža­lų re­gu­lia­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ka­ro­li­na Kar­po­va.

Nors di­des­nių nuo­ sto­lių gy­ven­to­jai pa­ti­ria dėl bui­ti­nių ava­ri­jų ir sti­chi­nių ne­lai­mių, va­gys­čių jie bai­mi­na­si daug la­biau. Drau­di­mo bend­ro­vės „Er­go Lie­ tu­va“ duo­me­ni­mis, iš gy­ven­to­jų daž­niau­siai pa­va­gia­ma tur­to, ku­ rį il­ga­pirš­čiams ne­sun­ku iš­si­neš­ti ir grei­tai par­duo­ti: tai ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai, gry­nie­ji pi­ni­gai, bui­ti­nė ir kom­piu­te­ri­nė tech­ni­ka, mo­bi­ lie­ji te­le­fo­nai ir pan.

Gy­ven­to­jai ža­los pa­ti­ria ne tik dėl pa­vog­to tur­to, ta­čiau ir su­ga­ din­tų du­rų už­rak­tų, ap­dau­žy­tų sie­ nų, ap­ga­din­tos grin­dų dan­gos, bal­ dų ir pan. Ža­la ne di­džiau­sia

Vis dėl­to drau­di­mo bend­ro­vės „PZU Lie­tu­va“ Pro­duk­tų ir ri­ zi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ed­var­das Sku­pas pa­ti­ki­no, kad pa­grin­di­nis tur­tas pra­ran­da­mas ir di­džiau­sių nuo­sto­lių žmo­nėms at­ne­ša ne va­gys­tės. Anot jo, daug daž­niau žmo­nės ken­čia nuo bui­ ti­nių ava­ri­jų ir sti­chi­nių ne­lai­mių, ku­rių iš­veng­ti fi­zi­nės prie­mo­nės ne­pa­de­da. „Va­gys­tės yra tik tre­čia pa­gal daž­nį įvy­kių gru­pė. Tai ne­ su­ke­lia ir itin di­de­lių nuo­sto­lių – vi­du­ti­nė va­gys­tės ža­la su­da­ro apie 1600 li­tų“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo sky­riaus va­do­vo And­riaus Gim­bic­ko tei­gi­ mu, va­gys­tė yra ant­ra pa­gal nuo­ sto­lių dy­dį ne­lai­mė. Anot jo, vi­du­ ti­nis va­gys­tės nuo­sto­lis svy­ruo­ja apie 2500 li­tų, o di­des­nę ža­lą pa­ pras­tai pa­ti­ria nuo­sa­vų na­mų sa­ vi­nin­kai. T.Ne­nar­ta­vi­čius il­ges­niam lai­kui pa­lie­kant tuš­čius na­mus pa­ta­ria pa­pra­šy­ti, kad juos kas nors kart­ kar­tė­mis pa­tik­rin­tų. Tai da­ry­ti jis re­ko­men­da­vo vis skir­tin­gu lai­ku, nes ne­ti­kė­ti ap­si­lan­ky­mai at­bai­do il­ga­pirš­čius.

Ša­lies ūky­je per vie­ną dirb­tą va­lan­ dą praė­ju­siais me­tais su­kur­ta vi­du­ ti­niš­kai 37,55 li­to pri­dė­ti­nės ver­tės – 3,7 li­to dau­giau nei 2010-ai­siais. To­kius pa­tiks­lin­tus duo­me­nis pra­ ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, vie­ nas užimtas gyventojas praė­ju­siais me­tais su­kū­rė 69,8 tūkst. li­tų pri­ dė­ti­nės ver­tės to me­to kai­no­mis – 6,1 tūkst. li­tų dau­giau nei 2010 m. Pa­ly­gi­na­mo­sio­mis kai­no­mis vie­no dirbančio asmens su­kur­ta pri­dė­ti­ nė ver­tė per­nai pa­di­dė­jo 3,8 pro­c. Di­džiau­sias – 94,8 li­to per va­ lan­dą – dar­bo na­šu­mas 2011 m. bu­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ope­ra­ci­ jų įmo­nė­se. Be­veik du kar­tus bend­ rą ša­lies ūkio dar­bo na­šu­mą vir­ši­ jo fi­nan­si­nės ir drau­di­mo veik­los įmo­nės, kur dar­bo na­šu­mas su­da­ rė 64,8 li­to, taip pat in­for­ma­ci­jos ir ry­šių įmo­nės – 59,1 li­to per vie­ ną dirb­tą va­lan­dą. Taip pat ne­ma­žai bend­ro­sios pri­ dė­ti­nės ver­tės to me­to kai­no­mis, pa­ly­gin­ti su dar­bo na­šu­mu vi­sa­ me ūky­je, bu­vo su­kur­ta pra­mo­nės (50,8 li­to), did­me­ni­nės ir maž­me­

ni­nės pre­ky­bos, trans­por­to, ap­gy­ ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų įmo­nė­se (41,7 li­to). Ma­žiau­sias dar­bo na­šu­mas per­ nai bu­vo že­mės ūky­je, miš­ki­nin­ kys­tė­je ir žu­vi­nin­kys­tė­je (15 li­tų), me­ni­nė­je, pra­mo­gi­nė­je ir poil­sio or­ga­ni­za­vi­mo veik­lo­je, na­mų ūkio reik­me­nų re­mon­to ir ki­tų pa­slau­gų tei­gi­mo (17,4 li­to), vie­šo­jo val­dy­mo ir gy­ny­bos, švie­ti­mo, žmo­nių svei­ ka­tos prie­žiū­ros ir so­cia­li­nio dar­bo (24,6 li­to) sri­ty­se. KD, BNS inf.

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


16

Ketvirtadienis, spalio 11, 2012

menas ir pramogos

Šian­dien bu­vu­sios ga­myk­los „Li­tua­ni­ ca“ pa­tal­po­se jau ket­vir­tą kar­tą Kau­ ne star­tuo­ja al­ter­ na­ty­vios mu­zi­kos ir me­no fes­ti­va­lis „In­sa­ni­tus“. Fes­ti­ va­lio or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia į įvai­ria­ly­pę ren­gi­nių pro­gra­mą, ku­ri šie­met iš­si­plė­tė į dvi die­nas.

„„Žais­mas: R.Fio­rel­los su­kur­tas še­šė­lių mies­tas pa­sta­ty­tas iš kar­pi­nių ir „Li­tua­ni­cos“ te­ri­to­ri­jo­je ras­tų ply­tų.

Al­ter­na­ty­vaus me­no in­jek­ci­ja Ar­tū­ras Mo­ro­zo­vas

a.morozovas@kaunodiena.lt

Dar­bai spe­cia­liai fes­ti­va­liui

Pir­mą kar­tą fes­ti­va­ly­je or­ga­ni­ zuo­ja­ma me­ni­nin­kų re­zi­den­ci­ ja, ku­rio­je me­ni­nin­kai iš už­sie­nio, įkvėp­ti Kau­no, dvi sa­vai­tes ruo­ šė šiam mies­tui skir­tus kū­ri­nius. „In­sa­ni­tus“ me­no va­do­vė Vai­da

Ste­pa­no­vai­tė-Bo­ri­sie­nė džiau­gė­ si, kad šiais me­tais, be elekt­ro­ni­nės mu­zi­kos pa­le­tės, lau­kia ir di­džiu­ lė tarp­tau­ti­nė me­ni­nė pro­gra­ma, jung­sian­ti net 12 už­sie­nio me­ni­ nin­kų kū­ry­bą. „In­te­rak­ci­ja – tai bu­vo tas kri­te­ ri­jus, pa­gal ku­rį at­si­rin­ko­me dar­ bus. Dau­ge­lį už­sie­nio me­ni­nin­ kų dar­bų pa­ste­bė­jo­me Mask­vos

jau­no­jo me­no bie­na­lė­je ir džiau­ gia­mės, kad da­bar šiuos au­to­rius ga­li­me pri­sta­ty­ti Kau­no pub­li­ kai“, – sa­kė V.Ste­pa­no­vai­tė-Bo­ ri­sie­nė. Dar ge­ro­kai prieš fes­ti­va­lį tarp­ tau­ti­nės fil­mų kū­rė­jų aso­cia­ci­ jos „Frei­mas“ ku­ruo­ja­mo­je re­zi­ den­ci­jo­je „Li­tua­ni­ca“ ap­si­gy­ve­no sep­ty­ni kū­rė­jai iš Vo­kie­ti­jos, Ita­ li­jos, Iz­rae­lio, Veng­ri­jos ir Di­džio­ sios Bri­ta­ni­jos. Jie, su­si­pa­žin­da­mi su Kau­nu ir jo gy­ven­to­jais, bend­ rau­da­mi su vie­ti­niais me­ni­nin­kais, kū­rė spe­cia­liai fes­ti­va­lio pro­gra­mai skir­tus dar­bus. V.Ste­pa­no­vai­tė-Bo­ri­sie­nė at­ sklei­dė, kad la­biau­siai šie­met lau­ kia­mas jung­ti­nis Lie­tu­vos ir už­ sie­nio kū­rė­jų pro­jek­tas – tri­jų di­men­si­jų pro­jek­ci­ja nu­sta­ty­to­se ri­bo­se („3D map­ping“) ant fab­ri­ ko sie­nų.

už­sie­nie­čių re­zi­den­ci­jos kū­rė­jas – ita­las Raf­fae­le Fio­rel­la yra net tri­jų kū­ri­nių au­to­rius. Pir­mo­ji pro­jek­ ci­ja „Mic­ro­mac­ro­mon­di“ at­ke­lia­ vo iš Mask­vos bie­na­lės. „Šis vaiz­do pro­jek­ci­jų ir rea­lių ob­jek­tų kū­ri­ nys leis pa­jus­ti ne­sva­ru­mo, tra­pu­ mo bū­se­ną. Žmo­gus, vaikš­čio­jan­tis tarp dvie­jų kė­džių iš­temp­tu siū­lu – ma­no ku­ria­ma aliu­zi­ja į eg­zis­ten­ci­ nį tra­pu­mą“, – int­ri­ga­vo kū­rė­jas.

Žmo­gus, vaikš­čio­ jan­tis tarp dvie­ jų kė­džių iš­temp­tu siū­lu – ma­no ku­ria­ ma aliu­zi­ja į eg­zis­ ten­ci­nį tra­pu­mą. Ry­šys su ste­bė­to­ju

Žai­di­mai vaiz­du ir gar­sais

Fes­ti­va­lio iš­va­ka­rė­se kau­nie­čiams pri­si­sta­tę į fes­ti­va­lį at­vy­kę už­sie­ nio me­ni­nin­kai džiau­gė­si fes­ti­va­lio kon­cep­ci­ja, neįp­ras­to­mis, ta­čiau di­de­lė­mis ir kū­ry­bai pa­trauk­lio­mis „Li­tua­ni­cos“ fab­ri­ko erd­vė­mis. Ber­ly­nie­tis Ila­nas Ka­ti­nas, Lie­ tu­vo­je jau pa­žįs­ta­mas me­ni­nin­kas, pri­sta­tys iš­skir­ti­ne tech­ni­ka at­lik­ tą ins­ta­lia­ci­ją su vi­deop­ro­jek­ci­ ja „Coun­ter.Ca­no­ni­cal“. Tai dau­ gias­luoks­nė ins­ta­lia­ci­ja, ant ku­rios pro­jek­tuo­ja­mas vaiz­das su­ku­ria geo­met­ri­nę iliu­zi­ją. Ki­ne­ti­nė­mis ins­ta­lia­ci­jo­mis iš­ gar­sė­jęs ir ne vie­nu tarp­tau­ti­niu ap­do­va­no­ji­mu įver­tin­tas bri­tas Lee McDo­nal­das kvies fes­ti­va­lio lan­ky­to­jus mo­di­fi­kuo­tais bal­sais pri­si­dė­ti prie ins­ta­lia­ci­jos „So­nic Re­ver­ber“ at­li­ki­mo. „Tai di­džiu­lis tri­jų met­rų skers­mens gra­mo­fo­nas su ke­lio­mis gar­so išė­ji­mo an­go­mis. Dėl sa­vo be­si­su­kan­čios struk­tū­ros jis kei­čia kal­bė­to­jo bal­są, pa­ver­čia jį tar­si mu­zi­kos garsu“, – apie sa­vo kū­ri­nį pa­sa­ko­jo me­ni­nin­kas. Ki­tas

Ki­tas au­to­riaus tęs­ti­nis pro­jek­tas „Lands­ca­pes“ gi­mė Ita­li­jo­je, ne­ se­niai bu­vo pa­pil­dy­tas Ki­ni­jo­je. Pa­sak au­to­riaus, „Lands­ca­pes“ bus pa­pil­dy­tas Kau­ne kil­sian­čio­ mis, šio mies­to įkvėp­to­mis idė­jo­ mis ir apim­ti­mis. Pas­ta­ty­ta prieš vaiz­do pro­jek­to­rių, iš „Li­tua­ni­ cos“ fab­ri­ke ras­tų ply­tų ir me­ni­ nin­ko kar­to­no kar­pi­nių su­dė­lio­ta mi­zans­ce­na su­ku­ria še­šė­li­nį mies­ to pei­za­žą. Kū­rė­jas iš Iz­rae­lio Guy Yitz­ha­ ki pri­sta­tys du sen­so­ri­nius dar­bus, pa­rem­tus šiuo­lai­ki­nių me­di­jų ga­li­ my­be tie­sio­giai įsi­trauk­ti ir re­gu­ liuo­ti kū­ri­nio pro­ce­są, ir da­ly­vaus ku­riant vie­ną tri­ma­tę pro­jek­ci­ją. Me­ni­nin­kų są­ra­šą pa­pil­dys ir ki­ ti kū­rė­jai. Tai – nuo­trau­kas, kal­ bė­sian­čias apie šiuo­lai­ki­nių me­di­ jų ir ste­bė­to­jo in­te­rak­ty­vų są­ry­šį, eks­po­nuo­sian­tys ita­las Ni­co­la Zo­ li­nas ir ang­las Ja­mie Hou­se’as bei Mask­vos bie­na­lė­je de­monst­ruo­ tus vaiz­do pro­jek­tus ro­dy­sian­tis pa­kis­ta­nie­tis Ba­si­ras Mah­moo­ das, suo­mis Juk­ka Si­lo­kun­nas ir

ser­bas Igo­ris Bosn­ja­kas. Lie­tu­vo­ je ir už­sie­ny­je pri­pa­žin­tas tri­ma­čių pro­jek­ci­jų tech­ni­kos pro­fe­sio­na­las Ri­mas Sa­ka­laus­kas ruo­šia ma­sy­vią švie­sos ins­ta­lia­ci­ją. Spe­c ia­l iai „In­sa­n i­t us“ fes­t i­ va­liui su­kur­ta eks­ter­je­ro tri­ma­ tė pro­jek­ci­ja bus ro­do­ma fab­ri­ko „Li­tua­ni­ca“ vi­di­nia­me kie­me. Ja bus ku­ria­ma iliu­zi­ja, kad fab­ri­kas at­gi­jo ir ja­me pra­dė­jo veik­ti įvai­ rūs fan­tas­ti­niai ir rea­lūs me­cha­ niz­mai. In­te­rak­ty­vaus ki­no me­tas

Šian­dien va­ka­re pro­jek­te „In­te­rak­ty­vus mies­to ki­nas“ fes­ti­va­lio lan­ky­to­jai iš­vys so­cia­li­nės te­ma­ti­ kos fil­mus „Ste­buk­lų lau­kas“ (rež. M.Sur­vi­la) ir „Lais­vė kur­ti“ (rež. E.Jan­sas). Po fil­mų per­žiū­ros vyks su­si­ti­ki­mas ir dis­ku­si­ja su pa­čiais re­ži­sie­riais. Kul­tū­ri­nį va­ka­rą už­ baigs ne­stan­dar­ti­nių trum­pa­met­ ra­žių fil­mų se­ri­ja, ku­rių gar­so ta­ke­lį tie­sio­giai kurs šiuo­lai­kiš­ko džia­zo gru­pė „Sheep Got Wa­xed“. Ry­toj, di­džią­ją „In­sa­ni­tus“ die­ ną, ke­tu­rios fab­ri­ke „Li­tua­ni­ca“ įsi­kur­sian­čios mu­zi­ki­nės sce­nos bus pa­pil­dy­tos įvai­riais fes­ti­va­ lio me­ni­nin­kų vi­zua­li­niais konst­ ruk­ci­niais spren­di­mais. Jau tra­di­ ciš­kai lan­ky­to­jai, įver­ti­nę vo­kie­čio Phon.O, šve­dų „Ni­va“ ar olan­ do Le­go­wel­to pa­si­ro­dy­mus, ga­lės at­si­pūs­ti ir pra­mo­gau­ti įvai­riuo­se žai­di­mų kam­ba­riuo­se. Fes­ti­va­lio me­no va­do­vė džiau­ gia­si, kad „In­sa­ni­tus“ au­ga ir neap­si­ri­bo­ja vien tik mu­zi­ka, bet siū­lo ir tu­ri­nin­gą me­ni­nę pro­gra­ mą. V.Ste­pa­no­vai­tė-Bo­ri­sie­nė ti­ ki­si, kad fes­ti­va­lis pa­trauks mies­ tie­čių dė­me­sį ir kvie­čia ap­si­lan­ky­ti fes­ti­va­ly­je. „Juk tai di­džiu­lis me­no pro­jek­tas, vyks­tan­tis Kau­no ne­ tra­di­ci­nė­se erd­vė­se. No­rė­tu­me, kad kuo dau­giau žmo­nių pa­jus­ tų tą gy­vas­tį. Kiek­vie­nas žmo­gus kvie­čia­mas įsi­trauk­ti ir tap­ti fes­ ti­va­lio da­li­mi“, – sakė ji.


17

Ketvirtadienis, spalio 11, 2012

menas ir pramogos

Ar įma­no­ma įam­žin­ti sie­lą? „Ar ga­li­ma nu­fo­tog­ra­fuo­ti žmo­gaus sie­lą?“ – į šį klau­si­mą ban­ dė at­sa­ky­ti Kau­no jau­nuo­liai, Moks­lei­vių tech­ni­nės kū­ry­bos cent­re su­si­rinkę į dis­ku­si­jų va­ka­rą. Gin­ta­rė Gar­ny­tė

Pa­dis­ku­tuo­ti mi­nė­ta te­ma bu­vo kvie­čia­mi Kau­no mo­kyk­lų dai­lės, eti­kos, ti­ky­bos ir ki­tų da­ly­kų mo­ ky­to­jai, psi­cho­lo­gai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, Kau­no mo­kyk­lų vy­ res­nių­jų kla­sių mo­ki­niai, Vy­tau­ to Di­džio­jo ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tų stu­den­tai. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir fo­to­me­ni­ nin­kų at­sto­vai – kau­nie­tis Gin­ta­ras Če­so­nis ir šiau­lie­tis Alek­sand­ras Os­ta­šen­ko­vas. Su pro­fe­sio­na­lais nag­ri­nė­da­mi ne­tra­di­ci­nes, įdo­mias te­mas, anot ren­gi­nio ini­cia­to­rių mo­ky­to­jų Tat­ja­nos ir Jo­no Kuz­mi­ nų, mo­ki­niai su­si­pa­žįs­ta su žy­mių Lie­tu­vos me­ni­nin­kų kū­ry­ba ir pri­ si­lie­čia prie me­no pa­sau­lio. 2006-ai­siais fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mą „Tė­vas Sta­nis­lo­vas“ iš­lei­dęs G.Če­ so­nis, pa­klaus­tas, ar jam pa­vy­ko sa­vo kny­go­je įam­žin­ti Tė­vo Sta­nis­ lo­vo sie­lą, at­sa­kė, kad fo­tog­ra­fuo­ da­mas apie tai nie­ka­da ne­gal­vo­jo. „Ma­nau, man pa­vy­ko at­spin­dė­ti jo drau­giš­ku­mą, jo vi­dų. Vie­nas ja­ po­nas, pa­ro­do­je žiū­rė­da­mas į Tė­ vo nuo­trau­kas, pa­sa­kė, kad ne­ži­no, kas tas žmo­gus ir ko­kio jis ti­kė­ji­ mo, bet tai tu­rįs bū­ti la­bai stip­rus as­muo“, – sa­kė G.Če­so­nis. Jo ko­le­ga A.Os­ta­šen­ko­vas su­kū­ rė ne vie­ną fo­tog­ra­fi­jų cik­lą, ku­ria­ me vy­rau­ja gy­ve­ni­mo lai­ki­nu­mo ir mir­ties te­ma­ti­ka. Gar­siau­sias jų – „Mir­ties so­das“, vie­šu­mo­je pa­si­ ro­dęs 2008 m. Šiuo nuo­trau­kų cik­ lu me­ni­nin­kas no­rė­jo at­spin­dė­ti žmo­gaus lai­ki­nu­mą. „Ne­no­riu su­ pap­ras­tin­ti mir­ties, – sa­kė me­ni­ nin­kas. – Juk kiek­vie­nas žmo­gus gy­ve­no, au­gi­no vai­kus. Šiuo­lai­ki­ nis dė­me­sys ant­gam­tiš­kai mir­ties pu­sei tam­pa pernelyg po­pu­lis­tinis ir ati­ma iš žmo­nių gy­ve­ni­mų jų uni­ka­lu­mą.“ Jei jau sie­la yra gy­va, kaip ir mes pa­tys, tai ga­li­ma bū­tų už­fik­suo­ti bent jau jos emo­ci­jas, svars­tė mo­ ki­niai. „Jei esa­ma nuo­trau­kų, ku­ rio­se už­fik­suo­ti vai­duok­liai, ko­dėl ne­bū­tų įma­no­ma nu­fo­tog­ra­fuo­ti ir sie­los?“  – bal­su svars­tė moks­lei­ vė Ra­mu­nė. „Juk tik eks­per­tai ga­ li pa­sa­ky­ti, kur įam­žin­ti tik­ri vai­ duok­liai, o kur ne“, – jai pri­ta­rė Eve­li­na. Prie­šin­gos nuo­mo­nės sto­vyk­ la taip pat tu­rė­jo sa­vo ar­gu­men­ tų. Jei­gu bū­tų įma­no­ma sie­las nu­ fo­tog­ra­fuo­ti, tai ir mes pa­tys jas ma­ty­tu­me – kaip įam­žin­ti tai, ko ne­ma­tai, re­to­riš­kai klau­sė Dai­ nius. Skep­ti­kams at­sto­va­vu­si Ug­ nė ma­nė, kad žmo­nės, be­si­gi­rian­ tys, kad yra nu­fo­tog­ra­fa­vę ką nors ant­gam­tiš­ko, yra ap­ga­vi­kai ir pa­ tei­kia­mas nuo­trau­kas daž­niau­siai bū­na re­tu­ša­vę. Ji pa­tei­kė pa­vyz­dį, kaip 1917  m. dvi mer­gai­tės Va­ka­ rų Jork­šy­re (Ang­li­ja) tei­gė nu­fo­tog­

ra­fa­vu­sios fė­jas. Vė­liau paaiš­kė­jo, kad jos tik pa­dai­li­no ke­le­tą sa­vo nuo­trau­kų, pri­dė­da­mos ne­sa­mų ma­giš­kų pa­da­rė­lių, taip no­rė­da­ mos at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį. Abu dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vę fo­tog­ ra­fai pri­ta­rė ant­ra­jai po­zi­ci­jai ir bu­ vo ne­pa­ju­di­na­mi: sa­vo nuo­trau­ko­ se jie nie­ka­da nė­ra pa­ste­bė­ję nie­ko ant­gam­tiš­ka. Dis­ku­si­ja vy­ko su in­te­rak­ty­vio­ mis per­trau­ko­mis, per ku­rias žiū­

Šiuo­lai­ki­ nis dė­me­ sys ant­ gam­tiš­ kai mir­ ties pu­ sei tam­pa pernelyg po­pu­lis­ tinis. Alek­sand­ras Os­ta­šen­ko­vas. Iš cik­lo „Ki­tas kran­tas“.

ro­vams bu­vo ro­do­mos nuo­trau­kos su ne­va už­fik­suo­tais sie­lų at­spin­ džiais, taip pat su­si­ju­sios vi­deo­ vaiz­de­lių per­žiū­ros. Skep­ti­kai lie­ka skep­ti­kais ir tik ke­li jų dis­ku­si­jos ga­le pa­kei­tė sa­ vo nuo­mo­nę: su­ti­ko, kad žmo­gaus sie­lą vis dėlto įma­no­ma už­fik­suo­ ti. Pro­fe­sio­na­lų ar­gu­men­tai, ma­tyt, daug kam pa­li­ko įspū­dį, to­dėl li­ku­ sie­ji griež­tai lai­kė­si sa­vo po­zi­ci­jos, kad sie­los neį­ma­no­ma įam­žin­ti.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę lai­ mėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Vytau­ to Žutauto knygą „Rojaus žemėje beieš­ kant“.

Į šią knygą sudėti reportažai iš lietuviams dar egzotinių šalių, kurios visos yra salose ir kuriose autorius lankėsi pastaraisiais metais. Tai Indijos vandenyno perlais vadinamos šalys – Šri Lanka, Mauricijus, Maldyvai, taip pat amžinosios vasaros salos Karibuose – Kuba, Jamaika, Haitis. Čia taip pat rasite ir naudingų patarimų, kaip nuskristi į tas šalis, ką vertėtų pamatyti ir ko vengti.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, spalio 16 d.


18 2

ketvirtaDIENIS, spali0 11, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� �������������������������������������������������� 19, 20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia � ������������������������������������������������������ 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Dingo� ����������������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Saulės elektrinių montavimo darbams ieškome šių specialybių specialistų: elektrikų, fotomodulių montuotojų, stogdengių, pagalbinių darbininkų. Tel. 8 686 26 727; info@sauleselektrines.lt, Kaunas.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

Reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai važinėti į Rusiją. Tel. 8 671 02 256.

GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus sergant ginekologinėmis, urologinėmis ligomis, venų varikoze, hipertonija, parodontoze, migrena, klausos neuritu. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

Restoranui reikalingi virėjai, padavėjai ir indų plovėjos (-ai). Gyvenimo aprašymą su kokybiška nuotrauka siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt. Daugiau informacijos tel. 8 678 80 880.

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromeda.lt.

Siūlome darbą vyr. mechanikui – prižiūrėti vilkikus ir puspriekabes. Tel. 8 686 20 383.

MASAŽAS. Profesionalus masažistas atliks nugaros ir viso kūno masažą, varginant įvairiems skausmams, nuovargiui, depresijai. Tel. 8 611 40 061.

1031892

„Tikri langai“ UAB, didinant gamybos apimtis, reikalingas cecho darbuotojas. Siūlomas patrauklus atlyginimas, geros darbo sąlygos. CV siųsti e. paštu info@langaiplastikiniai.lt. Tel. 8 611 44 557. 1031390

101 kepyklėlė ieško virėjos (-o). Tel. 8 655 77 884.

1031192

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1026599

Ieškome elektros dalies 0,4–10 kV projektuotojo, kuris atliktų statinių elektros 0,4 kV tinklų projektavimo, lauko 0,4– 10 kV elektros tinklų, transformatorinių projektavimo darbus. Tel. 8 686 26 727; info@sauleselektrines.lt. 1031911

Įmonei reikalingi patyrę tolimųjų reisų vairuotojai dirbti maršrutu Europa–Rusija. Tel. 8 655 96 395. 1031087

Įmonei reikalingi skardininkai ir termoizoliuotojai, numatomas išvykimas į Skandinavijos šalis. Tel. 8 699 55 244, 8 699 69 082, e. paštas termorem@takas.lt.

1031772

1031198

1028910

Siuvimo įmonei UAB „Netmira“ reikalingos siuvėjos (-ai). Tel. 8 656 53 556, (8 37) 328 119.

1027742

1019605

1025813

1029155

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

Tarptautinė automobilių pervežimo kompanija UAB „TransCAT Baltic“ plečia savo veiklą ir siūlo darbą patyrusiems autovežių vairuotojams. Darbas Vakarų Europoje. Teirautis tel. (8 5) 240 3232, 8 655 75 355, e. p. transcat.baltic@groupecat.com.

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Metalo keramikos protezams – nuolaida 50%. Be eilės, nemokamai protezuojame pacientams su ligonių kasos iškvietimais. Maironio g. 26A, Kaunas, tel. 203 101, 8 672 44 348.

1031258

Statybos įmonei reikalingi: staliai, gipskartonio plokščių montuotojai; fasadų šiltintojai; dažytojai; PVC, linoleumo grindų klojėjai; plytelių klojėjai; tinkuotojai; mūrininkai; kitų specialybių darbininkai. Tel. (8 37) 375 331.

1016592

1017785

1031378

Įmonei, užsiimančiai inžinerinių vidaus sistemų montavimo darbais, reikalingi montuotojai. Pasiteirauti tel. 8 699 90 126 arba CV prašom siųsti arnoldas@lakmalit.lt.

Tarptautinių pervežimų įmonei „Altolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Kepyklėlei URMO BAZĖJE reikalingi turintys patirties tešlos formuotojai. Alga nuo 1400 Lt. Skambinti tel. 8 672 09 096 10–18 val., e. paštas kepyklele@yahoo.com.

Tolimųjų reisų vairuotojams siūlome darbą Europoje iki 6 savaičių. Palankios apmokėjimo sąlygos. Kreiptis tel. 8 698 25 709 arba remigijus@rvtransport.lt.

1031762

1028422

1031410

Kviečiame dirbti siuvėjus, stalius-staklininkus (turinčius staklininko pažymėjimą), krovėjus. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768.

1031033

1020619

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas šaltkalvis, pagalbinis darbininkas. Tel. 8 612 12 796, 8 611 44 558.

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kat.; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800.

Papildomas darbas PENSININKAMS – vairuoti vilkiką su puspriekabe (būtina E kat.). Pirmadieniais ir antradieniais maršrutu Kaunas–Vilnius. Tel. 8 686 20 383.

UAB „Dendrus“ ieško baldų surinkėjo-montuotojo. Reikalingas atsakingas, kruopštus, turintis patirties. Atlyginimas – su priedais. Tel. 8 677 87 222, 8 679 74 211.

1031461

1031604

1028944

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kat. Tel. 8 687 70 945. 1018516

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1031480

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) „Urmo“ bazėje, 13 sandėlyje, prekiauti fasuotais maisto produktais. Mokėti dirbti kasos aparatu. Tel. 8 603 27 707, 341 368. 1031691

Reikalingas vidaus apdailininkas dėti gipsą, plyteles, dažyti, tapetuoti ir t.t. Tel. 8 646 81 287. 1031049

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva–Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com. 1023180

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 608 71 813.

1022245

1031864

Vairavimo mokykla „teisės.lt“ ieško vairavimo instruktoriaus (instruktoriaus pažymėjimas būtinas). Tel. 8 684 51 414. 1031647

1031694

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1012391

Ieško darbo 1031500

Paslaugos

1028765

Sėkmingai dirbanti ir plečianti gamybą siuvimo bendrovė ieško: pardavimo vadovo; medžiagų sukirpėjo dirbti stacionaria sukirpimo mašina; kvalifikuotų siuvėjų ir lygintojų. Siūlome: patrauklias darbo sąlygas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą; modernius įrengimus; visas socialines garantijas. Kreiptis tel. 8 650 52 887. 1031441

945372

1028885

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1008065

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1031422

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1024843

Statybos, remonto

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 1017143

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 1030251

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1012526

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1023580

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

1013870

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990.

Sąnarių skausmai? Osteoporozė, odos problemos? Išbandykite POLTAVOS BIŠOFITĄ! PREKĖS SVEIKATAI, VANDENS JONIZATORIAI Kovo 11-osios g. 130, priešais PC SAVAS. Tel. 8 642 11 840.

1030646

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8-22 val.

1023775

Automobilininkams

1027785

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1029884

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Amerikietiškų žibintų perdarymas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

1030890

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Buitinės technikos remonto

„Tikri langai“ UAB, kokybiškų plastikinių langų ir durų gamyba. Lankstūs gamybos terminai, konkurencingos kainos, platus pasirinkimas. Palemono g. 5. Tel. 8 610 23 510, 8 611 44 557. E. paštas info@langaiplastikiniai.lt. 1031394

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1028018

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt. 1025233

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 1026696

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

1029767

A.Šimkaus klinika – skydliaukės ligų gydymo centras: specialistų konsultacija, echoskopija, punkcija. Gydomi skydliaukės veiklos sutrikimai, uždegimai, mazgai (be operacijų). www.terapija.lt. Tel. 311 579, 777 274, 8 684 32 912.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

1007635

1008013

Medikų

1026091

1021490

1031768

43 metų moteris, dirbusi prekyboje ir slaugoje, ieško darbo. Siūlyti įvairius variantus, išskyrus intymų. Tel. 8 641 17 663.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625, I–V 9–19 val.

1030174

Valymo kompanijai reikalingas darbuotojas dirbti su valymo mašina nakties metu. Tel. 8 656 20 016.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1030500

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1030627

1023003

1017127

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1017373

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1030326

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1030730

Dengiame plokščius ir šlaitinius stogus, pirmenybė – daugiabučiams. Parduodame ruloninę stogų dangą. AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 1031268

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1027749

Dengiame stogus. Statome karkasinius namus, priestatus. Šiltiname, kalame dailylentes, tvirtiname gipskartonį, klojame grindis, skardiname. Tel. 8 603 19 299. 1030402

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 1029633

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 1025008

Glaistome, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Kiti apdailos darbai. Tel. 8 657 74 383. 1026392

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1018987

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Vidaus apdailos ir santechnikos darbai. Tel. 8 619 29 430. 1028467

Kapitališkas namų, butų remontas: grindų montažas, dažymo paslaugos, gipsas. Taip pat atliekame įvairius statybos darbus. Tel. 8 656 27 767. 1027796


19 3

ketvirtaDIENIS, spalio 11, 2012

klasifikuoti skelbimai StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

Paslaugos Statybos, remonto

1013839

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas ir kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 1017167

Klojame trinkeles, statome ÄŻvairius bortus, laiptus. Turime 11 m. patirtÄŻ. Naudojame savo arba uĹžsakovo medĹžiagas. Tel. 8 678 89 926. 1029727

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ…Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ… ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1019693

Tinkuojame kalkiniu skiediniu, atliekame butĹł kapitalinÄŻ ir kosmetinÄŻ remontÄ…. Darbus atliekame greitai, kokybiĹĄkai, uĹž prieinamÄ… kainÄ…. Tel. 8 600 31 088, 8 643 38 999. 1030957

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldÄ—jimo, paskolĹł, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 311 208.

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. IĹĄsikvieskite meistrÄ… tel. 8 618 00 700.

Tveriame ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł tvoras. Konsultuojame. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581.

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223.

Tveriame, remontuojame tvoras. Gaminame ir montuojame vartus, vartelius. Atliekame suvirinimo darbus. Dirbame su metalu. Tel. 8 674 52 897.

1021840

1023734

1027105

MĹŤrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. FasadĹł ĹĄiltinimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 646 16 479. 1031413

1024322

1020470

1023319

1019162

1031282

Plastikiniai langai, ťarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 1024069

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 1023196

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1030878

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1016266

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1029583

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrÄ…, ĹĄildymÄ…, vandentiekÄŻ, kanalizacijÄ…, duĹĄo kabinas, skalbykles, maiĹĄytuvus. Tel. 8 604 31 597. 1029908

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 674 44 496. 1026763

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame. Garantuojame. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 1026711

Šiltiname sienas, stogus, grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 1030901

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. Lietaus, vÄ—dinimo sistemĹł, ÄŻvairiĹł lankstiniĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 1028786

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1028493

Ĺ laitiniĹł stogĹł konstrukcijos, dengimas, renovavimas, ĹĄiltinimas. Skardinimo darbai. KarkasinÄ— statyba. Tel. 8 688 31 941, 8 608 41 006.

1026125

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1031574

150 a ĹžemÄ—s sklypÄ… llgakiemyje, Garliavos sen. (geodeziniai topografiniai matavimai, ĹĄalia nauji namai). Tel. 8 684 38 226.

1026137

1031573

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

2 kambariĹł butÄ… Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas, su virtuvÄ—s baldais). Kaina sutartinÄ—. Tel. 226 345.

1030919

IĹĄ sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. AtveĹžame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1030737

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1024575

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1024583

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 8 604 35 475, 8 648 42 203. 1024628

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1031659

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ…. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 1026923

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1012494

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

VERTIMAI

SavanoriĹł pr. 3, tel. 209 008, 8 600 82 843, info@glorialingua.lt.

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, naujame kvartale, prie puĹĄynÄ—lio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1030302

Antano R. individuali ÄŻmonÄ— padeda pirkti, parduoti ĹžemÄ—s sklypus, sodus, namus, butus ir t. t. Teikia ÄŻvairias nekilnojamojo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1031052

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 999417

Kauno mieste parduodami/nuomojami spaudos kioskai (su vieta ir nusikelti) SavanoriĹł pr., PaneriĹł g., TvirtovÄ—s al., V.Putvinskio, Jurbarko, KurĹĄiĹł, K.Petrausko g., SargÄ—nuose, Ĺ iaurÄ—s pr., Taikos pr. prie AklĹłjĹł komb. ir kitur. Tel. 8 682 42 425. 1030715

MĹŤrinÄŻ namÄ… (260 kv. m, 2 aukĹĄtĹł) ramioje vietoje, Pikulo g. Tel. 8 698 21 958.

1031983

NaujÄ…, erdvĹł (bendr. pl. 316 kv. m) ir moderniai ÄŻrengtÄ… namÄ… KaÄ?erginÄ—je. Ypatingai graĹžioje vietoje, ant Nemuno kranto. Kaina sutartinÄ—. Galimi ÄŻvairĹŤs variantai. Tel. 8 671 98 551. 1023711

Parduodama dalis medinio namo (50 kv. m) su 1,8 aro ĹžemÄ—s sklypu Kaune, PanemunÄ—je. Kreiptis tel. 8 687 95 314. 1029654

1022570

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1025660

Aplinkotvarka. MedĹžiĹł, gyvatvoriĹł, tujĹł genÄ—jimas. AugalĹł sodinimas, kvalifikuoto sodininko paslaugos. TinklinÄ—s ir segmentinÄ—s tvoros. Tel. 8 600 92 922.

1019955

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

1030694

1031710

StatybinÄ—s medĹžiagos Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, ĹĄviesĹŤs (dydĹžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 1002318

Maisto prekÄ—s Parduodu bulves LAURA (raudonos), VINETA (geltonos). AtveĹžu ÄŻ namus. Tel. 8 602 63 445. 1031614

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, kopĹŤstus, agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1017313

DrabuĹžiai, avalynÄ— Ĺ alta? PĹŤkinÄ—s striukÄ—s ir paltai pigiau – tik spalio mÄ—n. IĹĄparduotuvÄ— „Le Mari“, LaisvÄ—s al. 50. 1031886

Kitos prekÄ—s Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä…Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559. 1024204

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463. 1021611

AtveĹžame baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens angliĹł didmaiĹĄiuose. Tel. 8 677 57 228. 1030979

AtveŞame pigiai greitai baltarusiťkų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų, saulėgrąŞų lukťtų briketų. Iťraťome sąskaitas. Tel. 8 600 25 915. 1031299

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1021552

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1021140

Parduodamas 1 kamb. butas AĹĄigalio g. (b. pl. 30 kv. m, butas pirmajame paaukĹĄtintame aukĹĄte, namas dviejĹł aukĹĄtĹł, iĹĄ viso name 6 butai, namas toliau nuo gatvÄ—s, butas suremontuotas, ĹĄviesus, jaukus). Kaina 59 000 Lt. Tel. 8 677 92 554. 1030632

Parduodu 2 kambariĹł butÄ… Ĺ ilainiuose (5/4 a., b. pl. 50 kv. m, pakeisti langai, stiklintas balkonas, internetas, tvarkingas). Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 652 89 953.

1029279

Sukame gipsÄ…, glaistome, daĹžome, klijuojame plyteles, betonuojame laiptus, mĹŤrijame. Atliekame visus santechnikos ir elektros darbus. Tel. 8 610 21 048.

1031496

1031766

15 a namĹł valdos sklypÄ… Rokuose, M.KrupaviÄ?iaus g., greta nauji namai. Arba keiÄ?iu ÄŻ butÄ…. Tel. 8 670 46 111.

22 kv. m patalpas su ÄŻrengta taksi dispeÄ?erine, reklamuojamais taksi iĹĄkvietimo telefonĹł numeriais, licencija, kompetencijos paĹžymÄ—jimu, daĹžniais, reklamos stendu, lipdukais. Tel. 8 618 84 422; www.simokusilas.lt.

1028863

„Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1 k. P.LUKĹ IO g. (5/3 a., vidinis, 33 kv. m, did. balkonas, kambarys 17 kv. m, suremontuotas). Kaina 68 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paĹĄtas sonata888888@gmail.com.

1029165

Pakabinamosios lubos: mineralinÄ—s, aliumininÄ—s, fibrocementinÄ—s, plieninÄ—s. LubĹł montavimas. Tel. 8 611 33 973; www.lubos.lt.

Perka

1013505

1026264

1027517

1027205

Automobiliai ir detalÄ—s

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

20 a ĹžemÄ—s sklypÄ… gyvenamojo namo statybai VaiĹĄvydavos pl., ZuikinÄ—je, Kauno m. Ĺ alia vandentiekis, yra elektra, graĹži vieta, daug Ĺžalumos, prie SÄ—menos upelio. Yra laikinas namelis. Kaina 42 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. www.agmindis.lt.

NamĹł meistras. Visi remonto ir apdailos darbai. Tel. 316 497, 8 618 01 560.

Plastikiniai langai butams ir nuosaviems namams, balkonĹł stiklinimas, vidaus ir lauko durys. LaiptiniĹł langai. Gaminiams ir darbams suteikiama 5 m. garantija. Senus langus iĹĄsiveĹžame nemokamai. info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366.

1029438

parduoda

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 699 83 228.

MĹŤrininkĹł brigada atlieka ÄŻvairius mĹŤro darbus. MĹŤrija klinkerÄŻ. Tel. 8 676 22 632, 8 600 23 064.

1031950

1025284

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1031002

Vidaus ÄŻrangos

MĹŤrijimo, betonavimo, vidaus apdailos ir kiti bendrastatybiniai darbai. www.istaka.lt.

PLASTIKINIAI LANGAI – „Veka“, „Aluplast“ ir kiti profiliai; 5–7 kamerĹł. Neskubiai, bet pakankamai greitai. Tel. 8 610 94 069.

Žolės, krōmų pjovimas trimeriu. Kaina nuo 4 Lt uŞ a. MedŞių pjovimas, genėjimas. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652.

VeikiantÄŻ restoranÄ… (600 kv. m) labai judrioje vietoje. Patalpos gali puikiai tikti ĹĄeimos klinikai ar biurui! Tel. 8 698 21 958. 1031980

KeturiĹł kambariĹł tvarkingÄ… butÄ… GeleĹžinio Vilko g., KalnieÄ?iĹł rajone (bendr. pl. 84 kv. m, 4 a.). Be tarpininkĹł. Tel. 8 600 79 040. 1024959

TrijĹł kambariĹł tvarkingÄ… butÄ… BaltĹł pr. (bendr. pl. 74,51 kv. m, 7 a.). Be tarpininkĹł. Tel. 8 679 56 566. 1024963

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Nebrangiai parduodamas 4 kambariĹł butas KaiĹĄiadoryse, Gedimino g. Tel. 8 610 61 919. 1029381

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1028092

Malkos pigiau. Supjautos trinkelÄ—mis. AtveĹžame. Tel. 8 631 33 736.

1028737

Nebrangiai parduodu malkas trinkelÄ—mis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 1028917

Parduodame sausas Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas, atraiĹžas ir pjuvenĹł briketus. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1013768

Parduodamos ÄŻvairios malkos. Tel. 8 642 00 055.

1031233

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1021480

Perpuvęs arklių mėťlas – geriausia trąťa Jōsų darŞams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atveŞame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1027296

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ—s. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1013207

SaulėgrąŞų lukťtų briketai – labai kaitrōs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir Şidiniams. AtveŞame. Tel. 8 678 16 731. 1024259

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1022486

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022740

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022385

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ…. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022821

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022299

AlavÄ…, nichromÄ…, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ…, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1022649

Aliuminio, vario, bronzos, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, lydmetalÄŻ, babitÄ…, akumuliatorius, elektros variklius. ElektrÄ—nĹł g. 8, tel. 8 686 83 409. 1027558

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1026825

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ— perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iĹĄ karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1025106

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1027061

BALTIC METAL, UAB – aukťtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą. Atsiskaitome iť karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1013468

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1027618

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IťsiveŞa patys. IťveŞa senus automobilius. VandŞiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1026187

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, automobilius. Pakrauname, iťveŞame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 604 27 116. 1031064

Brangiai perkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. IĹĄveĹžame senus automobilius. S.LozoraiÄ?io g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1026164

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

ketvirtaDIENIS, spali0 11, 2012

klasifikuoti skelbimai Administracines patalpas Savanorių pr. 271 (20 kv. m, 1-ajame aukšte, įėjimas iš Savanorių pr.). Tel. 313 424, 8 698 39 948.

Perka Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1029556

GK Galerija (V.Putvinskio g. 42, Kaunas) perka, parduoda medalius, monetas. Tel. 8 686 41 350.

1031098

Nebrangiai „Neoplan“ autobusus (su visais patogumais) kelionėms Lietuvoje ir užsienyje. Tel./faksas 430 777, 8 698 32 574. 1028628

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707.

1023468

1017463

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 995081

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1026852

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1021855

Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 8 600 40 550, 8 614 20 820. 1030301

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 395 004, 8 614 21 023. 1030300

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

PIGIAI Gedimino/K.Donelaičio gatvių sankirtoje naujai suremontuotas 116 kv. m komercines administracines patalpas, I a., atskiras įėjimas. Informacija tel. 8 686 38 800. 1029299

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1030335

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 1013528

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900.

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341.

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1-5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

1029171

1016818

1027887

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1023900

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 1027159

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1031319

Paskolos

1031324

999675

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, el. variklius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes. Tel. 8 660 99 000.

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. BOBCAT paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1018883

1021374

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

1026106

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1015025

Skubiai ir brangiai perkame BMW ir „Mercedes-Benz“ automobilius, nuo 1980 iki 2000 m. Tel. 8 630 60 166.

1024923

1025330

1021518

1031071

Superkame juodųjų metalų laužą ir automobilius sunaikinti. Išrašome sunaikinimo pažymėjimus. Metalo laužą, automobilius pasiimame patys. Tel. 8 675 69 208. 1027255

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1027380

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 1030374

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 800 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8-13 val. 1026211

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1027668

Gerbiami Kluoniškių ir Dievogalos gyventojai, kviečiame Jus į Kluoniškiuose ir Dievogaloje vykdomo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje, Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje, Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje)“ susitikimą su interesų grupėmis. Renginio metu Jums aktualiais vandentvarkos klausimais pasisakys projekto užsakovo UAB „Giraitės vandenys“, darbus vykdančios A.Žilinskio ir ko UAB, techninės priežiūros paslaugas teikiančios UAB „Evikta“ bei už projekto administravimą ir viešinimą atsakingi UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ atstovai. Susitikimo svečiai pasiruošę atsakyti į visus Jums kylančius klausimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, tinklų plėtros planais bei prisijungimo prie naujųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų galimybėmis ir tvarka. Lauksime Jūsų spalio 18 d. (ketvirtadienį) Zapyškio seniūnijos salėje (Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapyškio pšt., Kauno r.). Renginio pradžia 18 val. Pasinaudokite proga gauti Jums aktualios informacijos!

Įvairūs Teismo informacija Pranešame, kad 2012 m. spalio 25 d. 15 val. Kauno apygardos teismo, A.Mickevičiaus g. 18A, posėdyje LUAB „Arbonetas“ bankroto byloje bus nagrinėjamas klausimas dėl įmonės pabaigos ir išregistravimo. 1031490

Akcininkams! PRANEŠIMAS UAB ŪPEKS akcininkams! UAB „Ūpeks“ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas UAB „Ūpeks“ (JA kodas 133135597, buveinės adresas P.Lukšio g. 60, Kauno m., Kauno m. sav.) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2012 m. lapkričio 16 d. 12 val. Pramonės pr. 17H, Kaune. Akcininkų registracija nuo 11.30 val. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. UAB „Ūpeks” valdybos atšaukimas; 2. UAB „Ūpeks“ valdybos panaikinimo klausimas; 3. UAB „Ūpeks“ naujų įstatų bei valdybos redakcijos svarstymas ir patvirtinimas. 4. Įgaliojimų direktoriui suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją. UAB „Ūpeks“ direktorius Egidijus Litvinskas. 1031649

Nuomoja 9 kv. m kambarį Žemaičių g. (b. pl. 16 kv. m, su baldais ir buitine technika, šildymas kietuoju kuru ar elektra, atskiras įėjimas). 350 Lt + mokesčiai. Tel. 8 687 31 643. 1029575

Informuojame, kad yra pradedamas rengti „Kauno išorinės vaizdinės reklamos (IVR) sklaidos specialusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – vasario 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-534). Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, e. p. info@ kaunas.lt, tel. (8 37) 422 608, faksas (8 37) 425 452, www.kaunas.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė: Urbanistikos ir architektūros skyriaus, Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Daiva Kalvaitytė. Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faksas (8 5) 27 88 789, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Informaciją teikia: projekto vadovė Vita Salapėtienė. Planuojama teritorija: Kauno miesto teritorija 15715,23 ha.

Planavimo tikslai: Sukurti mieste darnią IVR (išorinės vaizdinės reklamos) sistemą, įvertinant ir pabrėžiant miesto struktūros savitumus (Senamiestis, Naujamiestis). Sureguliuoti IVR intensyvumą – išlaikyti formų, vaizdinių priemonių vieningumą ir reklamos stendų ritmiškumą, suvaldant IVR taršą. Būtina parengti šio plano reglamentus ir gatvių atkarpų reklamos sklaidos schemas, kuriose būtų detaliai nurodyta, kokios reklamos priemonės (konstrukcijos, formos, parametrai, technologijos) gali būti naudojamos konkrečiose vietose. Planavimo darbų programa. Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. III ketv., pabaiga – 2013 m. II ketv. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka. Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir per jį.

1021296

1021265

1024345

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1027848

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 1020079

Kiti Pranešame, kad neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo Petro Baranausko įmonė (teisinė forma – individuali įmonė, įmonės kodas 159976931, adresas Kauno r. sav. Rinkūnų k., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami VĮ „Registrų centro“ Kauno filiale, adresas Gedimino g. 39A, Kaunas) savininko sprendimu pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę pavadinimu UAB VANDENS KODAS. Po pertvarkymo kiti įmonės rekvizitai išlieka nepakitę. Po pertvarkymo veiksianti UAB VANDENS KODAS perima pertvarkytosios Petro Baranausko įmonės įsipareigojimus, prievoles, teises ir pareigas. Su pertvarkymo dokumentais galima susipažinti Taikos pr. 88A–405, Kaunas, darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. Pertvarkymo dokumentaciją ruošia UAB „Kauno buhalterijos centras“ (tel. 8 675 99 647). 1031758

Nukelta į 21 p.


21 3

ketvirtaDIENIS, spalio 11, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs Kiti

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Kiti

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokyklėlės Kviečiame pradinukus į „Linksmąją mokyklėlę“, kurioje vaikai įsisavins ir pagilins pradinių klasių žinias. Dirbame su vaikais pasitelkdami įvairiausius žaidimus, aktyvią veiklą, naudodami nestandartinius mokymo metodus pagal pradinio ugdymo gaires ir reikalavimus. Daugiau informacijos www.tikslolink.org arba tel. 8 657 73 087.

Informuojame, kad 2012 10 18 10 val. Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje vyks Tarybos posėdis. Su Tarybos posėdžio darbotvarkės projektu ir sprendimų projektais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt, seniūnijų skelbimų lentose ir Savivaldybės skelbimų lentoje prie mero priimamojo. KRS inf. 1031825

Parduodamas bankrutavusių UAB „Kauno statybos trestas“, UAB „Transforma“, UAB „Plieno raštas“, UAB „Jaromis“, UAB „Ventelektra“, UAB „Vistilė“, UAB „Džuda“, UAB „Eurostartas“, UAB „Avertė“, UAB „Pinolina“ UAB „Armabelus“, UAB „Irgitos miškas“, UAB „Adreka“, UAB „RVKR“, UAB „Archispektras“, UAB „Litporta“, UAB „AG projektai“, UAB „RVN“ ilgalaikis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, trumpalaikis turtas, reikalavimo teisės, priteistos skolos. Su parduodamo turto sąrašais, pradinėmis pardavimo kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, A.Juozapavičiaus pr. 3A, Kaune. Informacija teikiama tel. 8 678 80 274, faksas (8 37) 551 511, e. paštas giedriuia@gmail.com.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1020271

Turi svajonę, tačiau nežinai, kaip ją pasiekti? Kviečiame mokyklinio amžiaus vaikus, norinčius tapti finansiškai savarankiškais, į praktinius užsiėmimus, kuriuose ne tik sužinosite tikrąją pinigų vertę, bet ir išmoksite sukurti savo verslą. Daugiau informacijos www.tikslolink.org arba tel. 8 657 73 087. 1020246

Mokymai Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės bei individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose. 1027982

Pramogos Kauno šokio teatras „Aura“ spalio 19 d. 19 val. kviečia į spektaklį „4 milijonai”. Renginys vyks BLC renginių centre (K.Donelaičio g. 62, konferencijų salėje „Elipsė“). Bilietus galite įsigyti mūsų teatre (M.Daukšos g. 30A) ir bilietai.lt kasose. Pagyvenusių žmonių mėnesio proga senjorams taikomos specialios nuolaidos (du bilietai – 15 Lt, vienas – 8 Lt). Studentams ir moksleiviams taikomos papildomos nuolaidos. Daugiau informacijos tel. (8 37) 202 062.

1031445

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt LĖKTUVŲ BILIETŲ IŠPARDAVIMAS! Praha – nuo 549 Lt Kijevas – nuo 692 Lt Milanas – nuo 702 Lt Bukareštas – nuo 766 Lt Sofija – nuo 768 Lt Tel Avivas – nuo 817 Lt

Baku – nuo 1252 Lt Astana – nuo 1958 Lt Delis – nuo 1680 Lt Pekinas – nuo 1776 Lt Šanchajus – nuo 1776 Lt Niujorkas – nuo 1777 Lt Tokijas – nuo 2074 Lt Majamis – nuo 2236 Lt Sidnėjus – nuo 3548 Lt Kaina pateikta į abi puses su oro uostų mokesčiais Rezervacijos mokestis 50 Lt mokamas papildomai. Kelionės periodas priklauso nuo maršruto. Bilietų kiekis už šią kainą ribotas.

1031119

Kviečia mokytis

Šokiai, dainavimas

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1026669

Anglų k. specialistė Centre moko šnekamosios kalbos ir gramatikos vykstančius į užsienį suaugusiuosius, taip pat moksleivius ir vaikus. Tel. 8 680 18 829. 1031709

Anglų kalbos pamokos visų klasių moksleiviams ir suaugusiesiems. Mokymas individualiai ir grupėse. Registruotis iš anksto tel. 8 616 36 739. 1030710

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2012 10 22, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 10 24. Informacija 9–16 val. Tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 1022053

Kviečiame į naujus Tarptautinės lyderystės akademijos mokymus. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 723, e. paštas info@tla.lt. 1029228

Mokau matematikos 3–10 klasių moksleivius. 10 metų patirtis, gyvenu prie UAB TEO. 1 val. kaina 16 Lt. Tel. 8 600 39 613, 435 943.

1022255

Praktinio MASAŽO mokymai – pradedantiesiems ir jau lankiusiems kursus. Rytiniai ir popietiniai užsiėmimai. Su mokiniais dirbu individualiai. Tel. 8 611 40 061. 1029953

Dingo Spalio 9 d. 17.30 val. prie Muzikinio teatro DINGO TAKSIUKAS (triušinis, ausyje tatuiruotė, vardu MEPSAS). Tel. 8 615 24 886. Radusiajam atsilyginsiu.

1031789

informuoja KVIEČIA „LIETUVAITĖ ŠEIMININKĖ“ Tai pa­ro­da-kon­kur­sas, ku­rio te­ma „Tė­vy­nės duo­na – skal­siau­sia, o mū­sų dai­na – skam­ biau­sia”. Mo­ky­si­mės ben­drau­ti prie pro­gi­ nio lie­tu­viš­ko sta­lo, kai ne val­gis svar­biau­sia (bet jis bus svei­kas ir al­ka­ni ne­lik­si­me). Gė­ rė­si­mės iš­ma­nių šei­mi­nin­kių pa­ruoš­tais pa­ tie­ka­lais ir juos ska­nau­si­me. Pa­dai­nuo­si­me kar­tu su fol­klo­ro an­sam­bliais „Ši­li­nu­kas” ir „Sau­lu­va”. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – Kau­no jung­ti­nis svei­ka­tos klu­bas ir Žo­lin­čių aka­de­ mi­ja. Esat lau­kia­mi Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­je, Lais­vės al. 39, II a., spa­lio 12 d. 17 val. Ke­ti­nan­čius da­ly­vau­ti kon­kur­se pra­šom re­ gist­ruo­tis tel. 8 615 72 600 ar­ba e. paš­tu da­nu­te­kun­cie­ne@gmail.com.

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį ir antradienį nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

Spalio 12 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (vadovas Algimantas Treikauskas)

Naujojo orkestro vyriausiojo dirigento Imanto Resnio pristatymo koncertas Solistė

1018684

MŪZA RUBACKYTĖ (fortepijonas) Dirigentas

Kviečia

IMANTS RESNIS

Maloniai kviečiame 2012 m. spalio 12 d. (penktadienį) dalyvauti Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago ir jo žmonos, partizanės Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės arešto 56-ųjų bei partizanų vado sušaudymo 55-ųjų metinių minėjime Kaune. Programa: 10 val. – atminimo žymens atidengimo ir pašventinimo ceremonija partizanų suėmimo vietoje prie Kampo ir Kalniečių gatvių sankryžos, Žaliakalnyje, Kaune. 12 val. – šv. Mišios Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14A). 14 val. – iškilmingas minėjimas LK Kauno įgulos karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g. 19). Dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė ir Kauno miesto savivaldybė. Pasiteirauti tel. 8 686 30 845. 1031690

Spalio 13 d. (šeštadienį) 8 val. nuo Kauno pilies kviečiame vykti į ekskursiją „Nacionalinis kultūros slėnis“, aplankant Taujėnų dvarą. RENGINIAI TAU. Tel. 8 648 85 842.

1030268

Programoje M.K.Čiurlionis – Simfonija d-moll (Pasaulinė premjera) J.Juozapaitis – Simfonija „Rex“ F.Liszt – Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 1 Z.Kodaly – „Galantų šokiai“ Globėjas: Rėmėjai:

Kauno miesto savivaldybė

Kauno diena


22

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

kas, kur, kada teatras

Jūratė Marija Burneckienė

TEATRO KLUBAS Vil­niaus g. 22, Ar­chi­tek­tų na­mai, II aukš­tas

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

(1942–2012) Spalio 9 d. mirė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Biochemijos katedros docentė Jūratė Marija Burneckienė. Amžinybėn išėjo iškili asmenybė, puiki pedagogė, nuoširdi kolegė. LSMU MA docentė J.M.Burneckienė gimė 1942 m. kovo 22 d. Alytaus mieste, tarnautojų šeimoje. 1958 m. baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą, įstojo į KMI Gydomąjį fakultetą, kurį baigė su pagyrimu 1964 m. Baigusi Medicinos institutą dirbo gydytoja ordinatore Respublikinėje Kauno klinikinėje ligoninėje, Neurochirurgijos skyriuje ėjo neuropatologo pareigas. 1967 m. J.M.Burneckienė įstojo į aspirantūrą KMI Biologinės ir organinės chemijos katedroje (specialybė – biochemija). 1970 m. apgynė disertaciją „Pentozinio ciklo fermentų aktyvumas širdies raumenyje miokardo infarkto ir reparacinių procesų stimuliacijos metu“ ir tais pačiais metais pradėjo dirbti asistente Biologinės ir organinės chemijos katedroje. Nuo 1971 m. J.M.Burneckienė dirbo vyr. dėstytoja, nuo 1975 m. iki 2010 m. biochemijos katedros docente. 1977 m. jai suteiktas docento vardas. Docentė J.M.Burneckienė aktyviai dalyvavo mokslinėje pedagoginėje veikloje, su bendraautoriais paskelbė 72 mokslo ir mokslo sklaidos publikacijas bei yra 13 vadovėlių autorė ir bendraautorė. Už aktyvią pedagoginę, mokslinę ir visuomeninę veiklą, studentų mokslinio tiriamojo darbo organizavimą docentei daug kartų reikšta rektoriaus padėka. Studentai ir kolegos docentę J.M.Burneckienę mylėjo ir gerbė, visiems ji buvo darbščios, atsidavusios darbui dėstytojos pavyzdys. Docentė, gebanti paprastai ir nuoširdžiai paaiškinti sudėtingiausius reiškinius, negailėjo laiko ir jėgų perduodama savo sukauptas žinias studentams ir jaunesniesiems kolegoms, buvo visada jautri ir rūpestinga šalia esantiems žmonėms, be galo mylinti savo šeimą. Todėl ir studentų, ir ją supusių žmonių atmintyje Jūratė visada liks šilta ir rami, pasiruošusi išklausyti ir padėti, mylinti gyvenimą ir žmones asmenybė. Reikšdami nuoširdžiausią užuojautą liūdime ir gedime kartu su velionės artimaisiais. Atsisveikinimas su velione – Kauno šv. Antano bažnyčios šarvojimo salėje. Spalio 11 d. 13 val. velionė išlydima į Karmėlavos kapines. LSMU MA Biochemijos katedros bendradarbiai

Spa­lio 12 d. 19 val. – PREMJERA! An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Di­džio­ji sce­na. Spa­lio 13 d. 19 val. – PREMJERA! An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Di­džio­ji sce­na.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Spalio 11 d. 18 val. – Cy Colemanas. MIELOJI ČARITI. 2 dalių miuziklas. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Julius Geniušas, dailininkė Marija Rubavičiūtė, choreografas Aurelijus Liškauskas. Trukmė 3.30 val. Spalio 12 d. 18 val. – Karlas Miliokeris. STUDENTAS ELGETA. 3 veiksmų operetė. Režisierius Andrey Bestchastny, dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkė Kotryna Daujotaitė, choreografas Dainius Bervingis. Trukmė 3 val. Spalio 13 d. 18 val. – Imre Kalmanas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiksmų operetė. Režisierius Alexey Stepaniukas (Rusija), dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Friederis Kleinas (Austrija), kostiumų dailininkė Kotryna Daujotaitė, choreografas Davidas Avdyshas (Rusija). Trukmė 3.10 val. Spalio 14 d. 18 val. – Charlesas Gaunod. FAUSTAS. SKIRIAMA SOLISTO TOMO LADIGOS JUBILIEJUI. 3 veiksmų opera. Dirigentas Julius Geniušas, režisierius Gintas Žilys, dailininkė Virginija Idzelytė, choreografas Dainius Bervingis. Trukmė 3 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Spa­lio 11 d. 18 val. – M.Walc­zakas. PIRMASIS KARTAS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Spa­lio 13 d. 18 val. – D.Zel­čiū­tė. KŪNO VARTAI. Ret­ro­e­tiu­dai. Re­ži­sie­rė A.Di­ly­tė.

Amžinąjį atilsį Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės ima ir palieka… Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa Ir atminty gyvi išlieka... Mirus ilgametei LSMU MA Biochemijos katedros darbuotojai docentei Jūratei Marijai BURNECKIENEI, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Biochemijos katedra Mirus ilgamečiam UAB „Torlina“ darbuotojui Vitui GRIEŠTARAGIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems. UAB „Torlina“ kolektyvas

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Spalio 12 d. 19 val. – Aleksejus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Rabašauskas. Spalio 14 d. 12 val. – spektaklis vaikams. A.Dilytė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. A.Baniūnas. 18 val. – Edwardas Albee. SILVIJA. Rež. V.Balsys. N-18

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Spa­lio 13 d. 12 val. – ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS, rež. A.Le­be­liū­nas (is­to­ri­ja apie am­ži­ną ir pa­si­au­ko­jan­čią drau­gys­tę), nuo 6 metų. Spa­lio 14 d. 12 val. – KATĖS NAMAI, rež. A.Stan­ke­vi­čius (pa­gal S.Mar­ša­ko pa­saką), nuo 5 metų.

Mirus ilgamečiam sodų bendrijos „Naglis“ nariui Adolfui Apolinarui ŠIUŠAI, artimuosius ir gimines nuoširdžiai užjaučia bendrijos nariai. Mirus profesoriui, ilgamečiam Kauno žemaičių bendrijos nariui, aktyviam jos kūrėjui Povilui VITKEVIČIUI (1928–2012), jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno žemaičių bendrijos nariai. Gydytoją Laimutį Joną SKIRPSTŪNĄ, mirus seseriai, nuoširdžiai užjaučia LSMUL Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės darbuotojai.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Spalio 13 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! (senjorams bilietai – su 50 proc. nuolaida). Spalio 14 d. 12 val. – NORŲ SKRYNELĖ (magiškas spektaklis visai šeimai).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt.

DOMINO TEATRAS Spalio 15 d. 18 val. – komedija DAKTARAS. Režisierius A.Večerskis. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS Spalio 17 d. 18 val. – spektaklis PATRIOTAI. Režisierius J.Vaitkus.

Spa­lio 14 d. 18 val. – tra­gi­ko­me­di­ja PJESĖ PRARASTAM BALSUI („Ka­ti­nė­lis ir Paukš­te­ lis”). Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Spa­lio 14 d. 12 val. – PARŠELIŲ NUOTYKIAI. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Spalio 11 d. 10 val. – mokslinė konferencija MAIRONIS: GYVENIMAS EINA RATU, skirta kunigo ir poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Spalio 11 d. 17 val. – kompozitoriaus Jono Švedo minėjimas „Lietuvių liaudies tradicinė instrumentinė muzika”. Dalyvauja KTKC ansamblis „Ratilėlis” (vadovė Alvyda Česienė). Spalio 12 d. 18 val. – KONCERTAS SENJORAMS. Dalyvauja Kauno muzikos ansamblis „Ainiai”. Solistai: Aurimas Raulinavičius (tenoras), Gitana Lapinskaitė (sopranas), Rytis Janilionis (baritonas). VDU folkloro ansamblio „Linago” pasirodymas „Ateis rudenėlis, šaltoji žiemelė”. Įėjimas nemokamas.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKa „ŠILAINIŲ” PADALINYS Vėt­run­gės g. 2

Spa­lio 11 d. 17 val. – Lo­re­tos Mu­raus­kie­nės po­ezi­jos kny­gos „Pa­sta­tyk man Ba­chi­jos rū­mus” su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus po­etas Vla­das Vait­ke­vi­čius, ra­šy­to­jas Sta­nis­lo­vas Ab­ro­ma­ vi­čius, G.Der­ža­vi­no ru­sų li­te­ra­tū­ros klu­bo va­do­vas Ga­limas Sit­dy­kovas. Mu­zi­ki­nę pro­ gra­mą at­liks Jo­na­vos J.Miš­čiu­kai­tės me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jas Na­ri­man­tas Mu­raus­ kas ir Kau­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja Li­na Mu­raus­kie­nė. Ma­lo­niai kvie­čia­me. „BERŽELIO” PADALINYS Tai­kos pr. 113B

Spa­lio 12 d. 17 val. – Onu­tės Mi­liu­kai­ tės-De­lo­nie­nės kny­gos „Lai­min­gi va­lan­dų ne­skai­čiuo­ja” pri­sta­ty­mas. Da­ly­vaus an­sam­blis „Sma­rag­das” (va­do­vas Val­das Kar­pa­vi­čius). Bib­lio­te­ko­je vei­kia Dan­guo­lės Ja­nu­žie­nės ta­py­bos dar­bų pa­ro­da. PANEMUNĖS PADALINYS Vai­di­los g. 27

Bib­lio­te­ka, įsi­kū­ru­si nau­jo­se pa­tal­po­se, kvie­čia ap­lan­ky­ti: iko­nog­ra­fi­jos pa­ro­dą PANEMUNĖS TILTAS: ISTORIJA, DABARTIS iš Hen­ri­ko Ke­bei­kio rin­ki­nio „Pa­sau­lio til­tai iko­nog­ra­fi­jo­je” ir tau­to­dai­li­nin­kės Gra­ži­nos Pa­si­laus­kie­nės ta­py­bos pa­ro­dą PEIZAŽAI.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Spalio 11 d. 18 val. – 4-osios tarptautinės akvarelės bienalės „Baltijos tiltai” atrankinės-konkursinės parodos SĄSAJOS atidarymas. „Baltijos tiltai” – tai Lietuvos dailininkų sąjungos projektas, kuriame buvo kviečiami dalyvauti visų dailės sričių kūrėjai. 4-osios tarptautinės akvarelės bienalės „BALTIJOS TILTAI” RENGINIAI Spalio 11 d. 15 val. – parodos „Baltijos tiltai. Gelmė. 2010” Didžiojo prizo laureatės Inos Budrytės personalinės parodos TEPTUKO MONOLOGAI atidarymas. Ryšių istorijos muziejus, Rotušės a. 19. Spalio 12 d. 10–14 val. – Tarptautinė konferencija „Akvarelė ir pasaulis. Sąsajos”.

Kauno fotografijos galerija, Rotušės a. 1/Vilniaus g. 2. 16 val. – prof. Morteno Paulseno (Norvegija) personalinės parodos TAMSOSŠVIESA (30 metų Šiaurės 68o) atidarymas. Kauno fotografijos galerija, Rotušės a. 1/Vilniaus g. 2. 18 val. – Editos Sūdžiūtės personalinės parodos FOTO/SINTEZĖ atidarymas Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija „Balta”, M.Valančiaus g. 21. Spalio 13 d. 10–14 val. – akvarelės meistriškumo pamokos. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus parodų salė, Rotušės a. 26. Veikia Alvydo Stausko akvarelės paroda NOSTALGIJA. Spa­lio 12 d. 16 val. – MENO PAŽINIMO PAMOKA LIAUDIES UNIVERSITETUI. Te­ma JURGIS MAČIŪNAS IR FLUXUS. Pro­gra­mą ve­da mu­zie­ji­nin­kė-ta­py­to­ja Eg­lė Ve­la­niš­ky­tė.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Spalio 12 ir 13 d. 18 val. – tęstinis projektas „AtRasTi” pristatys šokio ir poezijos sintezę. Spalio 12 d. 18 val. – teatrinis poetinis vyksmas TU AŠ. Choreografija ir atlikimas – Petras Lisauskas, muzika – Saulius Petreikis. Miniatiūra APIE BŪTĮ (pagal Donaldo Kajoko eilėraštį). Choreografija ir atlikimas – Milda Steponavičiūtė, balsas – Beatričė Juškaitė. Teatrinis vyksmas: choreografija ir atlikimas – Andrius Stakelė.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Spa­lio 12 d. 18.30 val. – kū­ry­bi­nio se­zo­no ati­da­ry­mo kon­cer­tas. Pa­si­ro­dys vai­kų liau­ diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šėl­ti­nis”, ne­ok­la­si­ ki­nio šo­kio te­at­ras „Re­le­ve”, vai­kų dai­nos ir šo­kio te­at­ras „Vai­di­lu­tė”, vai­kų est­ra­dos stu­di­ja „Sva­jo­nių gi­ja”, vy­res­nių žmo­nių liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Suk­ti­nis”, pa­gy­ ve­nu­sių žmo­nių liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas „Ai­niai”, miš­rūs cho­rai „Gin­ta­ras” ir „Ai­niai”, vy­rų cho­ras „Per­kū­nas”, spor­ti­nių šo­kių klu­ bas „Sū­ku­rys”. Kon­cer­tas ne­mo­ka­mas.

KARDINOLO V.SLADKEVIČIAUS MEMORIALINIS MUZIEJUS Kauno arkivyskupijos muziejus, M.Valančiaus g. 6, antrasis a.

Spalio 12 d. 17 val. – renginys-diskusija. Jonathano Duringo knygos „Su smurtu susidūrus: krikščioniškos savigynos principai” pristatymas. Dalyvaus Bernardinai.lt vyr. redaktorius dr. Andrius Navickas.

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMAI Parodos g. 26

Iki lapkričio 8 d. kviečia miesto ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės darbų paroda „RUDENS KELIONĖ 2012”. Paroda veikia nuo 9 iki 19 val.

PREKYBOS CENTRAS „MAXIMA“ Pra­mo­nės pr. 29, II a. fo­jė

Iki lap­kri­čio 30 d. Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia ap­lan­ky­ti pa­ro­dą KAUNAS: VIENO VAIZDO METAMORFOZĖS. Pa­ro­do­je pri­sta­to­ma Kau­no se­na­mies­čio pa­no­ra­ma žvel­giant iš kai­rio­jo Ne­mu­no kran­to, nuo Links­mad­va­rio. Tai fo­to­gra­fų ir dai­li­nin­kų įam­žin­tas mies­to frag­men­tas su ar­chi­tek­tū­ri­niais an­sam­bliais, til­tu per Ne­ mu­ną, įdo­miau­sio­mis gy­ve­ni­mo prie upės aki­mir­ko­mis. Eks­po­nuo­ja­mos se­no­sios gra­viū­ros ir pie­ ši­niai (T.Ma­kow­skio, N.Or­dos), se­niau­sios Kau­no fo­to­gra­fi­jos (A.Rohr­ba­cho, W.Za­ tors­kio, A.Kūh­le­win­do ir kt.), tar­pu­ka­rio at­vi­ru­kai (V.Au­gus­ti­no, G.Oren­to, M.Sme­če­ chaus­ko ir kt.), šiuo­lai­ki­nių fo­to­me­ni­nin­kų (A.Sut­kaus, V.Plet­kaus, V.Ta­mo­liū­no, G.Če­ so­nio) dar­bai, at­spin­din­tys šio chres­to­ma­ ti­nio mies­to­vaiz­džio kai­tą nuo se­niau­sių lai­

1023014

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

12 d. 18 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

11 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

13 d. 12 val.


23

ketvirtadienis, spalio 11, 2012

kas, kur, kada kų iki mū­sų die­nų. Pa­tei­kia­mos nuo­trau­kos iš ko­lek­ci­nin­kų rin­ki­nių ir ko­pi­jos iš lei­di­nių, sau­go­mų Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­ te­ko­je. Pa­ro­dos bran­duo­lį su­da­ro di­de­lės ir la­bai ver­tin­gos prof. S.Sa­jaus­ko ko­lek­ci­jos at­vi­ru­kai ir fo­to­gra­fi­jos. Vaiz­dai iš­dės­ty­ti chro­no­lo­gi­ne tvar­ka, su trum­pais ko­men­ta­ rais, at­sklei­džian­čiais įvai­rius mies­to is­to­ri­ jos ir kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo as­pek­tus.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“, tel. 8 700 70 111

„Lau­ki­niai“ – 11 d. 11.25, 14, 16.35, 19.10, 21.45 val. „Ke­ly­je“ – 11 d. 15.35, 18.50, 21.30 val. „Lai­ko kil­pa“ – 11 d. 20.30 val. „Džo­kas“ 3D – 11 d. 13.45 val. „Džo­kas“ – 11 d. 11, 13, 17 val. „Pa­ra­nor­ma­nas“ 3D – 11 d. 11.45, 15.45 val. „Vy­ras su ga­ran­ti­ja“ – 11 d. 15 val. „Ki­ta sva­jo­nių ko­man­da“ – 11 d. 17.50, 20 val. „Į Ro­mą su mei­le“ – 11 d. 18.45, 21 val. „Ab­so­liu­tus blo­gis: at­pil­das“ 3D – 11 d. 22.05 val. „Bal­suok už ma­ne“ – 11 d. 16.45 val. „Te­dis“ – 11 d. 18.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – 11 d. 11.15, 13.30 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – 11 d. 12.30, 14.30 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (7) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15, 12.32, 13.05 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (8). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Sportas. 18.50 Orai. 18.55 „Prisikėlęs faras“ (5) (N-7). 19.55 Stilius. Veidai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15, 22.15 „Seimo rinkimai 2012“. Tiesioginė laida. 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Prisikėlęs faras“ (5) (N-7) (k).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Kelyje“ (premjera) – 11 d. 14.45, 18, 20.45 val. „Laukiniai“ (premjera) – 11 d. 13, 15.45, 18.30, 21.15 val. „Meilė yra viskas, ko reikia“ (premjera) – 11 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.45 val. Kino klubo seansas. „Pabandom iš naujo“ – 11 d. 18.45 val. „Laiko kilpa“ – iki 11 d. 12.30, 15.15, 17.45, 20.15 val. „Kita svajonių komanda“ – 11 d. 12, 19.30, 21.30 val. „Paranormanas“ 3D – 11 d. 12.45, 15, 17.30 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – 11 d. 13.45, 16.15 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – 11 d. 16 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – 11 d. 10.15 val. „Į Romą su meile“ – 11 d. 13.30, 18.15 val. „Absoliutus blogis. Atpildas“ – 11 d. 20.30 val. „Pagrobimas“ – 11 d. 21 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – 11 d. 10.45 val. „Paryžiaus monstras“ 3D (liet. k.) – 11 d. 10.30 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Spalio 11 d. 19 val. – „Raudonos šviesos” (rež. Rodrigo Cortés, trileris, Ispanija, JAV, 2012 m.). Spalio 12 d. 19 val. – „Draugiškas seksas” (2011 m., romantinė komedija; JAV); 21 val. – ROMANTINĖ KINO NAKTIS. Du seansai už vieno kainą! Bilieto kaina 12 Lt. 1. Filmas „Kvaila, beprotiška melė” (rež. Glennas Ficarra, Johnas Requa, komedija, JAV, 2011 m., N-13). 2. Filmas „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe” (rež. Simonas Curtis, drama, Anglija, JAV, 2011 m., N-16). Spalio 13 d. 19 val. – PREMJERA. UŽUPIO teatro spektaklis ŠPILKOS, pagal šiuolaikinio dramaturgo Olego Bogajevo pjesę (rež. Vytautas Mikalauskas). Spalio 14 d. 12 val. – RAGANIUKĖS teatro spektaklis „Katinėlis ir Gaidelis” (rež. R.Urbonavičiūtė, vienos dalies spektaklis, vaikams nuo 2 metų). 15 val. – „Spragtukas” (rež. Andrei Konchalovsky, fantastinis, veiksmo, miuziklas, Anglija, Vengrija, 2010 m., visai šeimai). 18 val. – „Kvaila, beprotiška meilė” (rež. Glennas Ficarra, Johnas Requa, komedija, JAV, 2011 m., N-13). 19 val. – „Artistas” (rež. Michelis Hazanavicius, drama, komedija, Prancūzija, 2011 m., N-16).

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 13 d. 18 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (4). 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.30 „Kung Fu Panda“. 14.00 Kitas! (N-7). 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Visa menanti“ (7) (N-7). 23.35 „Agentai“ (2) (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (7) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00, 14.40 „Simpsonai“. 8.30 „Juodoji skylė“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Ką manai? 12.00 „Gyvenimas“. 12.30 „Motina ir sūnus“ (6). 13.10 „Juodoji skylė“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Ką manai? 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Kas? Kur? Kada? 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kobra 11“ (4). 23.00 „Kaulai“. 0.00 „Žmogžudystė“ (2). 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 7.30, 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 8.30 Prajuokink mane (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30, 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 11.30 „VRS kamera“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00, 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7).

DATOS (spalio 11 d.) 19.25 „Karštas vakaras“ (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Muzikinė kaukė“. 22.25 Trileris „Drugio efektas 2“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 0.00 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Etnokultūros ratas. Gyvybės medžio mitologija (2001 m.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Kine kaip kine. 11.55 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Mėnulio Lietuva“ (1997 m.) (N-7). 13.40 Muzikos pasaulio žvaigždės Dainuoja Nijolė Ambrazaitytė (k). 14.15 Netradicinės pamokos (k). 15.00 Spalvų jėga (2) (k). 15.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kaimo akademija. 18.30 Grynas gyvenimas. 19.15 Dirigento prof. Donato Katkaus 70-mečiui. Orkestro muzikos koncertas Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Vaid. f. „Pietys“ (2009 m.). 21.50 Vienas eilėraštis (k). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. Koncertas. 22.50 Kultūra. Dailininkas Zurabas Ceretelis (k). 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Rimtautas Šilinis. „Ir vėl drauge (1984 m.), „Buvome greta“ (1984 m.), „Jonas Basanavičius“ (1989 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 J.Meko kūrybos retrospektyva. „Jonas Mekas. Laiškai iš niekur“ (1997 m.), „Jonas Mekas. Antras laiškas iš savęs“ (1999 m.) (k).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00, 15.00 „Gražuolės ir moksliukai“. 11.00 „Laskas. Dievo kumštis“ (4). 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Laskas. Dievo kumštis“ (5). 19.00 Eurolygos rungtynės. Maskvos „CSKA“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Drama „Atgal į gamtą“ (JAV, 2007 m.). 0.35 „6 kadrai“. 1.05 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Zagrebo „Cedevita“. Vaizdo įrašas. 2.50 „CSI Niujorkas“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Blogiukai ir Pabaisa“. 10.00 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“ (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 18.00 „Pasaulio virtuvė“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai“ (3). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 „Irenė Hus“ (6) (N-14). 22.50 „Mano slaptas mirtinas priešas“ (3) (N-7). 23.50 „Vienuolikta valanda“ (N-7). 0.50 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7).

10.10 „Linksmieji draugai“ (9). 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05, 17.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Svetimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“ (3). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 21.25 „Svetimi“. 22.25 „Mano likimo šeimininkė“ (3).

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gimnazistai. 10.15 Mūsų miškai. 10.55 Dok. f. „Devyni gyvenimai. Muhamedas Ali“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Negaliu tylėti. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „Baikalo legendos: tremtinių ir nuotykių ieškotojų kelias – iki Mongolijos“ (6). 15.45, 16.10, 1.00 Dok. f. „Devyni gyvenimai. Fidelis Kastro“ (N-7). 17.20, 21.58 Lietuva tiesiogiai. 18.45, 22.30 Super L.T. (N-7). 19.45 Dok. f. „Kaip Steve’as Jobsas pakeitė . pasaulį“ (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 21.55 Energetikos aktualijos. 23.30 Pasaulio krepšinio apžvalga.

9.00, 18.00 Žinios. 9.20 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 12.00 Nuotykių f. „Nimės sala“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Santuoka“ (N-7). 17.30 Auto-moto (k). 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 19.50 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė drama „Emos laimė“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Fantastinė drama „Krabatas. Burtininko mokinys“ (N-7). 1.20 Komiška drama „Vėjavaikė“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30, 18.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Purpurinis deimantas“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Tautos ženklai. 21.00 Detektyvas „Irenė Hus“. 22.50 „Mano slaptas mirtinas priešas“. 23.50 „Vienuolikta valanda“. 0.50 „Teisingumo vykdytojas“.

8.00 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 12.10 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Karinė drama „Agentės“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 20.35 Trileris „Largo Vinčas. Kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 22.20 Drama „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 0.25 Trileris „Adrenalinas“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 TB vieningoji krepšinio lyga. Zgorzeleco „Turow“–Talino „Kalev“. 15.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Lazio“–Milano „Inter“. 16.55 UEFA Europos lyga. Edinburgo „Hearts“– „Liverpool“. 18.45 Sporto metraštis. 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minskas“–Krasnojarsko „Enisey“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.15 Futbolo dievai: Zico.

Pasaulinė paliatyviosios pagalbos diena Pasaulinė regėjimo diena 1928 m. gimė smuikininkas, dirigentas Saulius Sondeckis. 1963 m. mirė prancūzų poetas, rašytojas, kino režisierius bei tapytojas Jeanas Cocteau. 1966 m. gimė TV serialo „Beverli Hilsas“ žvaigždė Luke’as Perry. 1976 m. gimė amerikiečių aktorė Emily Deschanel. 1984 m. gimė lietuvių dainininkas Jeronimas Milius. 1985 m. gimė lietuvių dainininkas bosas Liudas Mikalauskas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Jautis (04 21–05 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, tačiau pernelyg nesipuikuokite savo sugebėjimais, nes šiandien būsite ne itin dėmesingas, todėl iškils pavojus įžeisti kitus žmones. Dvyniai (05 21–06 21). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams bei tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus ir iššvaistyti per daug pinigų. Vėžys (06 22–07 22). Būkite atsargus su žodžiais, nes galite netyčia įskaudinti pačius artimiausius draugus, kuriems ši diena galbūt ne tokia puiki. Daugiau dėmesio skirkite esantiesiems šalia. Liūtas (07 23–08 23). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Mergelė (08 24–09 23). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti savo emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiam, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate sąmojingas ir kupinas daugybės naujų idėjų. Palankus laikas bendrauti. Vis dėlto kalbėkite tik tai, kas jums gerai žinoma. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio emocijos labai skirsis nuo jūsų. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakare greičiausiai kils noras fantazuoti. Tai palankus metas intelektinei kūrybai. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate kupinas naujų idėjų. Pasinaudokite šia puikia savo būsena, apgalvokite ir įgyvendinkite neatidėliotinus reikalus bei planus. Vandenis (01 21–02 19). Gali kilti nesutarimų su mylimuoju arba žmogumi, kuriuo rūpinatės, nes jūsų idėjos prieštaraus to žmogaus vertybėms. Nepirškite savo nuomonės ir dar kartą apmąstykite tai, ką siūlote. Žuvys (02 20–03 20). Susidursite su skaudžiais dalykais, kurie turės įtakos jūsų namams. Nepavyks su aplinkiniais pasidalyti savo išgyvenimais. Paklausykite artimo žmogaus nuomonės.


Orai

Antra savaitės pusė Lietuvoje bus vėsi ir lietinga. Šiandien temperatūra sieks 8–10 laipsnių šilumos. Palis daug kur, ypač smarkiai pajūryje. Penktadienį lis mažiau. Naktį bus 3–8, dieną – 8–10 laipsnių šilumos.

Šiandien, spalio 11 d.

+9

+10

Telšiai

+9

Šiauliai

Klaipėda

+9

Panevėžys

+8

Utena

+9

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

7.40 18.29 10.49 1.19 16.28

285-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 81 diena. Saulė Svarstyklių ženkle.

+9

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +11 Berlynas +9 Brazilija +30 Briuselis +13 Dublinas +14 Kairas +31 Keiptaunas +19 Kopenhaga +12

Londonas +15 Madridas +28 Maskva +10 Minskas +9 Niujorkas +20 Oslas +11 Paryžius +16 Pekinas +21

orai kaune šiandien

Praha +9 Ryga +9 Roma +24 Sidnėjus +19 Talinas +9 Tel Avivas +29 Tokijas +22 Varšuva +10

+9

+9

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+8

Alytus

3–8 m/s

Vardai Daugvydė, Germanas, Rimgaudas, Zinaida (Zina).

Pa­mo­kos ne­pa­dė­jo iš­veng­ti au­kų

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+9

+5

+5

3

+5

+9

+5

+4

3

+5

+6

+6

+3

4

rytoj

poryt

Smar­kių liū­čių su­kel­ti po­tvy­niai va­kar nu­si­ne­šė sep­ty­nių žmo­nių gy­vy­bę Ru­ si­jos pie­ti­nė­je Da­ges­ta­no res­pub­li­ko­ je. Sep­ty­ni la­vo­nai bu­vo ras­ti Kas­pi­jos pa­jū­rio mies­te Der­ben­te, esan­čia­me prie Kau­ka­zo kal­nų, ku­ria­me van­duo už­lie­jo apie 320 na­mų. Rugp­jū­tį ki­lęs stai­gus po­tvy­nis pa­si­glem­žė 171 žmo­ gaus gy­vy­bę Kras­no­da­ro sri­ties mies­ te Kryms­ke, ku­rio gy­ven­to­jai tei­gė ne­ su­lau­kę jo­kio per­spė­ji­mo apie pa­vo­ jų. Der­ben­te, pa­si­mo­kius iš in­ci­den­to Kryms­ke, per­spė­ji­mai apie pa­vo­jų bu­ vo skel­bia­mi per vie­tos me­če­tė­se ir ant au­to­mo­bi­lių įtai­sy­tus gar­sia­kal­bius. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Pi­sua­rai-bur­nos res­to­ra­ne: pro­vo­ka­ci­ja ne­pa­vy­ko

Gud­ruo­lės var­nos pa­slap­tis

Vie­nas nau­jas pra­ban­gus Sid­nė­ jaus res­to­ra­nas va­kar pa­skel­bė, kad pa­ša­lins du mo­ters bur­nos for­mos pi­sua­rus, ir at­si­pra­šė už bet ko­kį įžei­di­mą, ku­rį jie ga­lė­jo su­kel­ti. Pran­cū­ziš­kas „Ana­nas Bar and Bras­se­rie“ pa­skel­bė, kad pi­sua­rai, at­ro­dan­tys kaip pra­vi­ra bur­na su ryš­kiai rau­do­nai da­žy­to­mis lū­po­ mis, yra daž­nai nau­do­ja­mas Eu­ ro­pos di­zai­no pa­vyz­dys, ku­rį yra su­kū­ru­si olan­dų me­ni­nin­kė Mei­ ke van Schijn­del. „Nuo­šir­džiai at­si­pra­šo­me, jei jie ką nors įžei­dė. Šian­dien jie ša­li­na­mi“, – sa­ko­ma res­to­ra­no at­sto­vų pa­reiš­ki­me. Mi­ni­mas sti­lin­gas res­to­ra­nas bu­ vo ati­da­ry­tas vos prieš tris sa­vai­ tes. Laik­raš­čio „The Syd­ney Mor­ ning He­rald“ mais­to kri­ti­kas tuos

Bio­lo­gai pa­skel­bė iš­siaiš­ki­nę, ko­ dėl Nau­jo­sios Ka­le­do­ni­jos var­na (Cor­vus mo­ne­du­loi­des), ku­ri gar­ sė­ja tuo, kad nau­do­ja įran­kius, yra to­kia gud­ri. Šie paukš­čiai, gy­ve­nan­tys Pran­ cū­zi­jos te­ri­to­ri­jo­je Ra­mio­jo van­ de­ny­no re­gio­no pie­tuo­se, yra tarp tik­rų paukš­čių pa­sau­lio žvaigž­džių. Jos iš pa­ga­liu­kų, la­pų ir ki­tos me­ džia­gos sna­pu pa­si­da­ro su­dė­tin­gų įran­kių, ku­riais iš sau­suo­lių ir au­ ga­lų iš­krapš­to vabz­džius ir ki­to­ kį mais­tą. Jo­lyo­no Tros­cian­ko iš Bir­min­ga­ mo uni­ver­si­te­to Ang­li­jo­je va­do­vau­ ja­mi moks­li­nin­kai, pa­si­nau­do­da­mi of­tal­mos­ko­pi­ne vaiz­do ka­me­ra, fik­ sa­vo tri­jų lais­vė­je su­gau­tų paukš­čių re­gė­ji­mo lau­ką ir akių ju­de­sius. Šių paukš­čių akys yra la­biau nu­ kreip­tos į prie­kį, o ne šo­nus, ir tai už­tik­ri­na ypa­tin­gą, anot moks­li­nin­ kų, „bi­no­ku­lia­ri­nį per­si­den­gi­mą“. Tai sri­tis, ku­rią ma­to abi akys; ji la­bai svar­bi, nes pa­de­da sme­ge­ nims įver­tin­ti at­stu­mą iki ar­ti­mų ob­jek­tų.

pi­sua­rus pa­va­di­no „ne­la­bai ste­bi­ nan­čiu da­ly­ku čia, „Ana­nas“, ir tik pri­si­de­dan­čiais prie spe­ci­fi­nės pa­ reiš­ki­mų ir tiks­lų ko­li­zi­jos“. Fe­mi­nis­tė, bu­vu­si pa­ta­rė­ja po­ li­ti­kos klau­si­mais ir ra­šy­to­ja An­ ne Sum­mers sa­ko, kad toks di­zai­ nas yra įžei­džia­mas. „Mi­zo­gi­ni­ja yra la­bai pa­pli­tu­si, ir tai – tie­siog mi­zo­gi­ni­jos pa­vyz­dys, – sa­kė ji. – Ši kon­cep­ci­ja ga­na sun­ki ir konf­

ron­tuo­ja­ma. Jie kvie­čia vy­rus įdė­ ti sa­vo or­ga­nus į šias bur­nas kaip į pi­sua­rus.“ Aust­ra­li­jo­je šiuo me­tu vyks­ ta įnir­tin­gi po­li­ti­niai de­ba­tai dėl sek­siz­mo, ku­riuos įžie­bė prem­je­rė Ju­lia Gil­lard, pir­mo­ji ša­lies ly­de­rė mo­te­ris, ap­kal­ti­nu­si opo­zi­ci­jos ly­ de­rį To­ny Ab­bot­tą mi­zo­gi­ni­ja. Ne­te­kė­ju­si J.Gil­lard ant­ra­die­nį pa­reiš­kė, kad ją as­me­niš­kai įžei­dė dau­ge­lis me­tams bė­gant pa­reikš­ tų T.Ab­bot­to pa­sta­bų, pra­de­dant ra­gi­ni­mu jai iš­te­kė­ti ir bai­giant jos nu­švil­pi­mu par­la­men­te. „Jei­gu jis no­ri ži­no­ti, kaip šiuo­lai­ki­nė­je Aust­ ra­li­jo­je at­ro­do mi­zo­gi­ni­ja, jam ne­ rei­kia pa­siū­ly­mo Ats­to­vų rū­muo­se, jam rei­kia veid­ro­džio“, – sa­kė ji. BNS inf.

Nau­jo­sios Ka­le­do­ni­jos var­nų at­ ve­ju tas bi­no­ku­lia­ri­nis per­si­den­gi­ mas yra 61,5 laips­nio – ma­žiau­siai 23,9 laips­nio di­des­nis nei ki­tų var­ nų rū­šių, ku­rių at­sto­vai įran­kių ne­ nau­do­ja ir ku­rias moks­li­nin­kai taip pat iš­ty­rė. Be to, Nau­jo­sios Ka­le­do­ni­jos var­nų neįp­ras­tai tie­sus sna­pas, juo paukš­tis ga­li tvir­tai lai­ky­ti įran­kį ir ma­ty­ti jo ga­liu­ką bi­no­ku­lia­ri­nio ma­ty­mo lau­ke. „Dėl šių sa­vy­bių ga­li­ma taip kont­ro­liuo­ti įran­kį, kaip ne­ga­li ki­ti var­ni­niai, ne­pai­sant jų san­ty­ki­nių kog­ni­ty­vi­nių ge­bė­ji­mų“, – sa­ko­ ma ty­ri­mo iš­va­do­se, ku­rias pa­skel­ bė žur­na­las „Na­tu­re Com­mu­ni­ca­ tions“. Tarp pri­ma­tams ne­prik­lau­san­čių gy­vū­nų, ku­rie nau­do­ja įran­kius, yra del­fi­nai, dramb­liai ir ki­ti paukš­čiai. Nau­jo­sios Ka­le­do­ni­jos var­nos šiuo po­žiū­riu uži­ma pri­vi­le­gi­juo­tą pa­ dė­tį, nes jų sa­vy­bės yra taip spe­ci­ fiš­kai pri­tai­ky­tos įran­kiams nau­do­ ti, sa­ko ty­ri­mo au­to­riai. BNS inf.

„„Žvaigždė: iš kitų sparnuočių Nau­jo­sios Ka­le­do­ni­jos var­na išsiskiria

protu.

2012-10-11 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you