Page 1

Penktadienis, spalio 5 d., 2012 m. Nr. 233 (1432) 

Jung­tinės Vals­ti­jos teis įta­ria­mus Ru­si­jos šni­pus, vo­gu­sius ka­ri­nes tech­no­lo­gi­jas. Pasaulis 11p.

TA

TODĖL, Todėl, KADVilnieTis ESU VILNIETIS Kad esu

IKIKLYJE šeštadie nis sausio 23 d.,

2010 m.

nr. 15 (671)

TV3 laidos „Akis tata“ ir LNK „Abi pus sienos“ rei Kedys. Kristupas tingus augina Drą Krivickas ėmė sius si D.Kedžio gyny Leškevičius ad bos, o Giedrius vokatauja Laimu tei Stankūnaitei ir Andriui Ūsui.

DEŠIMTME 2,00 Lt TIS ETERIO CHULIGANAS – KANALAS TV6 diena.lt

„Mane išgelbė

Dvidešimtmetė lietuvaitė Karo lina Kirilko niekada nepamirš koš ma­ ro, kurį išgyve no per žemės drebė­ jimą Haityje.

jo Dievas“

STEBUKLŲ P

NET 38

PROGRA MOS

spalio 6 d.

Prieš pat Sei­mo rin­ki­mus Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė pa­kvies žmo­nes ak­ty­viai bal­suo­ti. Lietuva 5p.

diena.lt

Galvodavau, ką man reikėtų daryti – eiti į džiungles bananų valgy ti? „Vėtros“ futbolo komandos treneris Vir­gi­ni­jus­­ Liub­šys­

AMOKOS SIERA LEO NĖJE

2012 m.

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

8p.

MieStaS

Idėja, verta „Kristoforo“

„Staiga pasigir do tarsi greitai pra stiprus garsas, va nys, – prisiminė žiuotų traukiK.Kirilko. – Ir tą pačią akimirką pradėjo drebėti namas. Pirmomis akimirkomis šo kiruoti nutilome. Bandėme keltis ir lipti nuo namo, tačiau pradžioje to padaryti nepavy ko. Matėme, kaip griuvo gretimi namai, mūsų na mo tvora...“

Ūkininkų turge lių užkrėtęs Mindau idėja šalį vičius gautą Šv. gas Maciule­ Kristoforo statulėlę mielai pa į tūkstančius ga dalytų balėlių. 3p. teMa

„Irmanto sriubos“ be Irmanto

Netoli griuvo mo jo namai, tvoros, kykla, lūžinėbuvo girdėti verksklykė žmonės, šauksmai. Gatvės mas, pagalbos kių ir dūmų sūku paskendo dulryje. Plačiau skaitykite

Šokoladas

17

Svajonę atidary ti sriubų res­ toraną įgyven dinęs Jablonskas dabar Irmantas da, bet minties sriubų never­ su joną iš sriubos sikrauti mili­ neatsisako. 5p. eko no Mi ka

„ Sėkmė: žemės

drebėjimas Hai tyje nusinešė Karoliną Kirilko. dešimtis tūkstan

Ratai: 11 pata rimų vairuotojams

šiandien priedai

čių gyvybių ir

tik atsitiktinu

+

mas išgelbėjo

Tomo Mozūros

Saulius Štomber gas grįžo į didįjį krep sušinį. Dvejų metų per trau vienam geriausių ka visų laikų Lietuvos krepšininkų išėjo tik į naudą. Saulius grįžo su laukęs antrojo vaiko, iš sigydęs skausmus, pasiilgęs krepšinio. Ir nė kiek nepanašus į ve teraną. „Sugrįžo noras žaisti. Tad kiek leis sveikata ir bus noro, dar rungtyniausiu“, – sakė dviejų olimpiadų prizi ninkas. 14p.

SAVAITĖ HOROSKS OPAS IR KRYŽIAŽ ODIS

montažas

27p.

Sportas

Pasaulis

Buvęs JAV prezi den W.Bushas – nors tas George’as ir nepopuliarus, bet reikalingas. 12p.

Šokoladas

Naktinio klubo sce jantis vyras. Įsiaud noje repuoninkas, besiplaiks rinęs būgnitančia kasele. Abiem jiems – 31-i ir gal jų veik la niekam nekeltų nuo juodu nebūtų ku stabos, jei nigai. 19p.

tV diena

Pirmas lietuviš kas S ženklu. Ir galbūt filmas su merciškai sėkmin pirmas kogas. Lietuvos kino teatruose pra juostos „Zero 2“ dėtos rodyti režisierius Emilis Vėlyvis tiki: jo darbas privalo pritrauk ti žiūrovų.

Darbas užsieny je – tik miražas Aklai įdarbinimo pasitikėję lietu agentūromis viai vis dažniau užsienyje lieka ir be darbo, ir be pinigų. Dėl to ten minti teismų slenks ka kantriai čius. 6p. UžribiS

PORTRETA S

1,30 Lt

Rytoj — storesnė „Vilniaus­ diena“­ ir priedas­ „TV diena“.

Sveikatos viršūnės e kilo panika STT įkliuvęs svei katos apsau­ gos viceminist ras kas gali būti tik Artūras Ski­ pir tos apsaugos sis moji sveika­ temą apėmu­ sio korupcijos tinklo auka. 9p.

KINO BitnikųFOTELIS biblija pra ir rastas laikas

Algų rei­ka­laus strei­kuo­da­mi Tiražas 35 340

Kri­ti­ka ga­li­ma tik pa­si­žiūrė­jus spek­taklį, ta­da įma­no­mas dia­lo­gas, o jūs ei­na­te į aklą, kur­čią is­te­riją. Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro va­do­vas Mar­ty­nas ­ Bud­rai­tis

2p.

Miestas

3p.

Au­gin­ti­nius teks kast­ruo­ti Ke­l i šim­tai Vil­n iu­je gy­ve­nan­čių ag­ re­s y­v ių veis­l ių šunų šei­m i­n inkų pri­valės sa­vo au­g in­t i­n ius kast­r uo­ ti, jei to dar ne­pa­darė. Taip pat ne­ bus leid­ž ia­ma nau­jai įsi­g y­t i ag­re­sy­ vių veis­l ių šunų. Tai nu­ma­to Sei­mo priim­ta nau­ja Gyvūnų ge­rovės ir ap­ sau­gos įsta­ty­mo re­dak­ci­ja. Vil­n iu­je re­g ist­r uo­t i 304 to­k ie šu­nys.

Miestas „„Kant­rybė: vie­šo­jo trans­por­to vai­ruo­to­jai įsi­ti­kinę, kad darb­da­vys tyčia ati­dėlio­ja pro­ble­mos spren­dimą ir ne­no­ri iš­mokė­ti at­ly­gi­nimų. 

Sos­tinės au­to­busų ir tro­lei­busų vai­ruo­to­ jai dėl ne­grąžintų skolų ruo­šia­si strei­kui. Vie­šo­jo trans­por­to va­do­vybė tik skėsčio­ja ran­ko­mis ir ti­ki­na nie­ko ne­ga­lin­ti pa­da­ ry­ti, nes pa­ti ne­tu­ri pi­nigų.

Tomo Lukšio (BFL) nuo­tr.

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Su­si­tar­ti ne­pa­vy­ko

Nuo 2011 m. į „Vil­niaus viešą­ jį trans­portą“ su­jung­ti „Vil­niaus au­to­bu­sai“ ir „Vil­niaus tro­lei­bu­ sai“ pa­skui sa­ve at­si­nešė ir so­lidų skolų ba­gažą. Sko­la įmonės dar­ buo­to­jams yra per­ko­pu­si 25 mln. litų, Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ ci­jai – 10 mln. litų. Ši­taip „Vil­niaus

Kau­nas A.Zuo­kui pa­rodė špygą Man­tas La­pins­kas m.lapinskas@diena.lt

Vil­niaus me­ro Artū­ro Zuo­ko ke­ lionė į Kauną pri­sta­ty­ti na­cio­na­li­ nio oro vežė­jo „Air Li­tua­ni­ca“ pro­ jek­to baigė­si vi­siš­ku fias­ko – lai­ki­ no­sios sos­tinės sa­vi­val­dybės ta­ry­ ba Vil­niaus va­do­vui pa­rodė du­ris. Nu­tarė ne­įsi­leis­ti

„„Atstūmė: Kau­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba į po­sėdžių salę va­kar at­vy­ku­siam

A.Zuo­kui nu­sprendė ne­leis­ti kalbė­ti. Artū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Vos sau­jelė Kau­no po­li­tikų pa­no­ro išk­lau­sy­ti Vil­niaus merą A.Zuoką, ku­ris va­kar at­vy­ko pri­sta­ty­ti ne vie­no uto­pi­niu va­ di­na­mo na­cio­na­li­nio

2

vie­ša­sis trans­por­tas“ did­žiau­sių sko­li­ninkų vals­ty­bei sąra­še at­si­ dūrė tre­čio­je vie­to­je. Sko­los kai ku­riems dar­buo­to­jams už prie­ dus, ne­pers­kai­čiuo­tus ir vėluo­jan­ čius at­ly­gi­ni­mus pa­sta­ruo­sius tre­ jus me­tus be­veik ne­mažė­ja. Todėl darb­da­viui ir dar­buo­to­jams spa­lio 3 d. vy­ku­sio­je tai­ki­ni­mo ko­mi­si­jo­ je ne­pa­vy­kus pa­siek­ti komp­ro­mi­ so bu­vo pa­si­ra­šy­tas ne­ su­ta­rimų pro­to­ko­las.

2

4p.

Vil­niaus cent­ras va­kar ne­kvepė­jo


2

PenktADIENIS, spalio 5, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Kau­nas A.Zuo­kui pa­rodė špygą oro vežė­jo „Air Li­tua­ 1 ni­ca“ pro­jek­to. Kaip mies­to ta­ry­bos po­sėdžio

iš­va­karė­se sakė „Vie­nin­go Kau­ no“ frak­ci­jos se­niū­nas Po­vi­las Ma­čiu­lis, A.Zuo­kas į Kauną bu­vo pa­kvies­tas sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Mies­to ūkio ko­mi­te­to ini­cia­ty­va. Šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas – A.Zuo­ko bi­čiu­lis ir bend­ra­žy­gis Židrū­nas Garš­va. Jis yra Vil­niaus me­ro par­ti­jos „Taip“ Kau­no sky­ riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. Ta­čiau va­kar į mies­to ta­ry­bos po­sėdį su­si­rinkę Kau­no po­li­ti­ kai at­si­sakė į dar­bot­varkę įtrauk­ti A.Zuo­ko pra­ne­šimą apie pro­jektą. Už bal­sa­vo aš­tuo­ni mies­to sa­vi­ val­dybės ta­ry­bos na­riai, o 22 su­si­ laikė. Prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo. Vi­ziją dėstė ka­bi­ne­te

Pris­ta­tymą A.Zuo­kas su­rengė ne ta­ry­bos po­sėdžių salė­je, o ant­ra­ me aukš­te esan­čio­je ne­di­delė­je salė­je, kur at­ėjo tik jau­na­lie­tu­viai Sta­sys Buš­ke­vi­čius, Auš­rys Kriš­ čiū­nas, taip pat so­cial­de­mok­ratė vi­ce­merė Orin­ta Lei­putė, „Vie­ nin­go Kau­no“ frak­ci­ja. „Jei me­ras tu­ri kitą nuo­monę – ką pa­da­ry­si. Yra kas do­mi­si. Ne­su iš­di­dus žmo­gus – jei reikės, at­si­ klaup­siu ir dar kartą viską pri­sta­ ty­siu Kau­ne“, – mies­to me­ro And­riaus Kup­čins­ko ig­no­ra­vimą pa­ko­men­ta­vo A.Zuo­kas. Jis aiš­ki­no, kad bend­rovė tu­ rės du lėktu­vus, vėliau pla­nuo­ja­ ma pirk­ti dar du. Skryd­žiams bus nau­do­ja­mi bra­zilų ga­my­bos lėktu­ vai „Emb­raer 175“. Iš pra­džių ke­ ti­na­ma skrai­din­ti į Ams­ter­damą, Briu­selį, Ki­jevą, Lon­doną, Mas­ kvą, Pa­langą, po metų veik­los pra­ dėti skrai­dy­ti dar še­šio­mis nau­ jo­mis kryp­ti­mis – į Stok­holmą, Miun­cheną, Ber­lyną, Sankt Pe­ ter­burgą, Ham­burgą, Tbi­lisį. Pla­nuo­ja­mas bend­rovės įsta­ti­ nis ka­pi­ta­las – 18 mln. litų. Šiuo me­tu te­su­rink­ti 7 mln. Jau ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma per­vež­ti 188 tūkst. ke­lei­vių. Vi­ du­tinė bi­lie­to kai­na sieks 300 litų. Nu­ma­to­ma, kad oro li­nijų bend­ rovė skryd­žius pra­dės kitų metų pa­va­sarį. In­ves­tuo­to­jo dar nėra

Vil­niaus sa­vi­val­dybė šiuo me­ tu tu­ri 34 pro­c. įmonės ak­cijų, 17 pro­c. pla­nuo­ja­ma išp­la­tin­ti Lie­

tu­vo­je re­gist­ruo­toms įmonėms ar pri­va­tiems as­me­nims, 49 pro­c. ak­cijų skir­ti stra­te­gi­niam in­ves­ tuo­to­jui. Ta­čiau kas val­dys 49 pro­c. būsi­ mos bend­rovės ak­cijų, ku­rios ne­va skir­tos stra­te­gi­niam in­ves­tuo­to­jui, A.Zuo­kas kol kas neatsk­leid­žia. Jis BNS ti­ki­no, kad šiuo me­tu de­ ra­ma­si su tri­mis po­ten­cia­liais in­ ves­tuo­to­jais. „Šiuo me­tu mes ne­galė­tu­me jo įvar­dy­ti, nes dar per anks­ti. De­ ry­bos ve­da­mos su tri­mis ga­li­mais in­ves­tuo­to­jais, ku­rie do­mi­si, žiū­ri, kaip mums se­ka­si su šiuo pro­jek­ tu ir, be abe­jo, lau­kia vers­lo pra­ džios. Tai yra už­sie­nio in­ves­tuo­ to­jai, dir­ban­tys skryd­žių sri­ty­je. Ma­nau, kad de­ry­bos tik­rai grei­tai ne­si­baigs, nes mes šiuo me­tu tu­ri­ me baig­ti ba­zi­nio oro vežė­jo vers­ lo planą, ku­ris bus pri­sta­ty­tas kitą sa­vaitę, gau­ti li­cen­ci­jas skrai­dy­ti, – tam do­ku­men­tai bus pa­teik­ti ar­ti­ miau­sio­mis die­no­mis, – ir kalbė­ ti apie sėkmingą šios bend­rovės startą kitų metų pirmą ket­virtį“, – sakė sos­tinės me­ras. Ki­ta ver­tus, jis teigė, kad pir­mus pen­ke­rius skryd­žių bend­rovės veik­los me­tus būtų ga­li­ma veik­ti ir be stra­te­gi­nio in­ves­tuo­to­jo.

Ne­su iš­di­dus žmo­gus – jei reikės, at­si­klaup­siu ir dar kartą viską pri­sta­ty­siu Kau­ne.

Su­vi­lio­jo įmo­nes

A.Zuo­kas taip pat pa­reiškė, kad į naują Lie­tu­vos oro vežėją in­ves­ ta­vo 14 Lie­tu­vos įmo­nių ir vers­li­ ninkų. BNS skai­čia­vi­mais, vi­si jie in­ves­ta­vo 1,467 mln. litų, ar­ba vi­ du­ti­niš­kai po 105 tūkst. litų. Įdo­ mu tai, kad tarp šių in­ves­tuo­tojų yra ir ži­niask­lai­dos bend­ro­vių. Pa­sak Vil­niaus me­ro, oro bend­ rovės „Air Li­tua­ni­ca“ ak­cijų su­ tar­tis jau pa­si­rašė ir jos bend­ ra­t ur­č iais ta­p o in­ves­t uo­to­jai An­ta­nas Guo­ga ir Bria­nas Jof­fe’as, įmonės „Ad­lex“, „Ar­vi“, „Bal­sas. lt“, „Bal­tic Op­ti­cal Disk“, „Gar­ sų pa­sau­lis“, „Lie­tu­vos ry­tas“, „MG Bal­tic In­vest­ment“, „Mo­ dus“, „Pa­nevė­žio ke­liai“, SBA,

„Vi­čiū­nai Group“, Vil­niaus vys­ ty­mo kom­pa­ni­ja. Tei­gia­ma, kad jos val­do 17 pro­c. būsi­mos įmo­ nės ak­cijų. Vil­niaus sa­vi­val­dybė, kaip tei­ gia­ma pra­ne­ši­me, tu­ri 34 pro­c. įmonės, ku­rios įsta­ti­nis ka­pi­ta­ las – 2,5 mln. eurų (8,632 mln. litų), ak­cijų. Be to, bend­rovės par­tne­riais skel­bia­mos Su­si­sie­ki­ mo, Ūkio ir Už­sie­nio rei­kalų mi­ nis­te­ri­jos, Tarp­tau­ti­nis Vil­niaus oro uos­tas. „Vi­čiūnų“ įmo­nių grupės val­ dy­bos pir­mi­nin­kas Vis­val­das Ma­ ti­jo­šai­tis BNS sakė, kad „Vi­čiū­nai Group“ su Vil­niaus sa­vi­val­dy­be pla­nuo­ja pa­si­ra­šy­ti ke­ti­nimų pro­ to­kolą ir į „Air Li­tua­nicą“ in­ves­ tuo­ti maž­daug 100 tūkst. litų. „Prad­žio­je tik­rai yra sim­bo­li­nis indė­lis, jei ne­klys­tu, bus 17 ak­cijų par­duo­da­ma. Vie­nos ak­ci­jos kai­ na būtų maž­daug 100 tūkst. litų. Ma­nau, jog bu­vo pa­da­ry­ta di­delė klai­da, kad Vy­riau­sybė ne­perėmė bank­ru­ta­vu­sios skryd­žių bend­ rovės „fly­LAL“, o ją už­darė. Tai tas pat, kas Lie­tu­va liktų be ge­le­ žin­ke­lio, be sa­vo uos­to ir be kitų stra­te­gi­nių da­lykų“, – sakė V.Ma­ ti­jo­šai­tis. „Ar­vi“ įmo­nių grupės ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius ir val­dy­bos pir­mi­ nin­kas Vid­man­tas Ku­čins­kas BNS teigė, kad už vieną „Air Li­tua­ni­ cos“ ak­ciją „Ar­vi“ su­mokės apie 25 tūkst. eurų (86,3 tūkst. litų). „Rei­kia to­kios bend­rovės, nes tu­ri­me su­si­sie­ki­mo sun­kumų. Tik­riau­siai ir ver­tybę su­kur­si­me, ku­ri atei­ty­je kai­nuos daug dau­ giau“, – sakė jis. Kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­stovė ry­šiams su vi­suo­me­ne Agnė Dva­ rio­nienė BNS pa­tvir­ti­no, kad „Air Li­tua­ni­ca“ ak­cijų su­tartį pa­si­rašė kont­ro­liuo­jan­čio­ji kon­cer­no bend­ rovė „MG Bal­tic In­vest­ment“. A.Zuo­kas dar bir­že­lio pa­bai­go­ je pa­ra­gi­no Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bes in­ves­tuo­ti į stei­giamą oro vežėją „Air Li­tua­ni­ca“ ir tap­ti jo ak­ci­nin­ kais. Sa­vi­val­dybėms siū­lo­ma įsi­ gy­ti bent po vieną ak­ciją, ku­rios vertė siektų 25 tūkst. eurų (86,32 tūkst. litų). Toks pa­si­ūly­mas pa­ teik­tas Kau­no, Klaipė­dos, Kau­no ir Trakų ra­jonų, Pa­lan­gos ir Drus­ ki­ninkų miestų me­rams. Skryd­žius „Air Li­tua­ni­ca“ pla­ nuo­ja vyk­dy­ti iš Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uostų.

„„Pa­že­mi­ni­mas: Vil­niaus me­rui sa­vo pla­nus te­ko dėsty­ti ka­bi­ne­te, į kurį už­su­ko tik ke­li jam ar­ti­mi Kau­no

po­li­ti­kai. 

Artū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„Prie­monės: dar­bo su­tar­ty­se nu­ma­tytų at­ly­gi­nimų ne­gau­nan­tys „Vil­niaus 

Algų rei­ka­laus Ja­m e už­f ik­s uo­ta, kad 1 darb­da­vys at­si­sa­ko pa­ ten­kin­ti dar­buo­tojų at­stovų rei­ka­ la­vi­mus ir iš­mokė­ti vi­sas sko­las. Pra­dės lapk­ritį

Bend­rovės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­ por­tas“ Nau­jo­sios pro­fe­sinės sąjun­ gos pir­mi­ninkė Ali­na Ry­žins­ka­ja dien­raš­čiui teigė, kad bend­rovė dar­ buo­to­jams įsis­ko­li­nu­si nuo 2009 m. ir sko­la mažė­ja la­bai pa­leng­va. Ir nors at­ly­gi­ni­mai pa­sta­ruo­ju me­tu be­veik ne­vėluo­ja ar­ba vėluo­ja vos 1–2 die­nas, darb­da­vys at­si­sa­ko vyk­dy­ti ki­tas dar­bo su­tar­ty­je nu­ma­ ty­tas sąly­gas. Taip tro­lei­busų vai­ ruo­to­jams neiš­mokė­ti prie­dai prie 2009 m. at­ly­gi­nimų, o už 2010 m. iš­mokė­ta tik pusė prie­dų. 2011 m. su­jun­gus tro­lei­busų ir au­to­busų par­ką, kaip prie­dai iš­mokė­ti tik 10 pro­c. rei­kia­mos su­mos. Ne­su­lau­kus, ka­da ke­ti­na­ma at­si­ skai­ty­ti su dar­buo­to­jais, ir ne­pa­vy­kus tai­ki­ni­mo ko­mi­si­jo­je ras­ti komp­ro­ miso, lapk­ri­čio pra­džio­je pla­nuo­ ja­ma su­reng­ti įspėjamąjį streiką.

„Kant­riai laukė­me nuo 2009 m. Tai jau ir yra did­žiulė nuo­lai­da. Bet kai pa­matė­me, kad darb­da­vys del­ sia ką nors keis­ti, pra­šo pa­lauk­ti, įtarė­me, kad taip ga­li būti vil­ki­na­ mas lai­kas. Nes­le­pia­me, kad lapk­ri­čio pra­džio­je įvyks įspėja­ma­sis strei­kas. Vis­kas bus da­ro­ma pa­gal įsta­ty­mus“, – teigė pa­šne­kovė. Nuo­laid­žiau­ti at­si­bo­do

Pa­sak A.Ry­žins­ka­jos, pir­ma­sis tai­ki­ni­mo ko­mi­si­jos po­sėdis vy­ ko rugpjū­čio 8 d. Pa­gal Dar­bo ko­ deksą ko­lek­ty­vinį ginčą tai­ki­ni­mo ko­mi­si­ja tu­ri iš­nag­rinė­ti per sep­ty­ nias die­nas nuo jos su­da­ry­mo, ta­ čiau tai ne­įvy­ko. „Dar­buo­tojų at­sto­vai, gerb­da­mi sa­vo so­cia­li­nius par­tne­rius, darb­ da­vio at­sto­vus, su­ti­ko net ke­tu­ris kar­tus ati­dėti de­ry­bas. Jos turė­ jo baig­tis rugpjū­čio pra­džio­je, o baigė­si tik šian­dien. Tai yra vie­na iš nuo­laidų, ku­rią pa­darė dar­buo­ tojų at­sto­vai darb­da­vio at­sto­vams ir ku­rios ne­davė re­zul­tatų“, – pik­ ti­no­si pa­šne­kovė.

Teat­ro va­do­vas pi­ke­t Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Va­kar po­piet tri­jo­se sos­tinės vie­to­ se – prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­ mos teat­ro (LNDT), Kultū­ros mi­nis­ te­ri­jos ir mies­to sa­vi­val­dybės – bu­ vo su­reng­tos pro­tes­to ak­ci­jos. Jo­ se da­ly­va­vo, kaip pa­tys sa­ve pa­va­ di­no, jau­nie­ji ka­ta­li­kai.

Jie teigė, kad pro­tes­to ak­ci­ja prie­š italų re­ži­sie­riaus Ro­meo Cas­tel­ luc­ci spek­taklį „Apie Die­vo Sū­ naus vei­do kon­cep­ciją“ nėra nei kri­ti­ka re­ži­sie­riui, nei cenzū­ra. Vis dėlto jie siekė, kad tam tik­ri da­ly­kai spek­tak­ly­je ne­būtų ro­do­mi. „Pi­lie­čiai tu­ri teisę iš­reikš­ti sa­vo ne­pri­ta­rimą vie­šam Kris­taus vei­do der­gi­mui. Taip pat kaip tikė­čiau­ si, kad žmonės iš­reikštų sa­vo vie­ šą ne­pri­ta­rimą, jei būtų der­gia­ma tris­palvė ar vie­šai der­gia­mi tėvas ar­ba mo­ti­na“, – va­kar prie LNDT su­reng­to­je pro­tes­to ak­ci­jo­je kalbė­ jo jos da­lyvė ly­gi­na­mo­sios po­li­ti­kos stu­dentė San­ta Kan­čytė. Į pro­tes­to ak­ciją at­ėjo ir LNDT di­ rek­to­rius Mar­ty­nas Bud­rai­tis. Pas­

„„Sau­gu­mas: su pi­ke­tuo­to­jais su­si­tikęs

ro­do­mas spek­tak­lis, teks su­stip­rin­ti

ta­ro­sio­mis die­no­mis Lie­tu­vos me­no pa­dangę už­lie­jus šiai ne­ri­mo ban­gai dėl spek­tak­lio, ku­ria­me ne­va der­ gia­mas Kris­taus vei­das, sa­vo po­zi­ ciją jau yra iš­sakęs ir pa­ts teat­ras. Pro­tes­to ak­ci­jo­je M.Bud­rai­tis klausė pro­tes­tuo­tojų: „Iš kur trau­ kia­te, kad šia­me spek­tak­ly­je yra kas nors der­gia­ma, iš ko nors ty­čio­ja­ ma­si? Iš kur ta in­for­ma­ci­ja?“ S.Kan­čytė teat­ro di­rek­to­riui at­ sakė, jog na­mie tu­ri in­ter­netą,


3

PenktADIENIS, spalio 5, 2012

miestas

4p.

Kelių erelis V.Babilius ketveriems metams neteko teisės vairuoti.

Piktų šunų il­gai­niui ne­liks Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Pa­keis­tas įsta­ty­mas pa­lies ke­lis šim­tus Vil­niu­je gy­ve­nan­čių ag­re­ sy­vių veis­lių šunų šei­mi­ninkų.

vie­šo­jo trans­por­to“ dar­buo­to­jai lapk­ri­čio pra­džio­je rengs įspėjamąjį streiką.„ Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

strei­kuo­da­mi Sko­los – sa­vi­val­dybė­je

Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to bend­ rovės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ta­ras Na­ku­tis bend­rau­da­mas su dien­raš­čio žur­na­lis­tais tik skėsčio­jo ran­ko­mis. „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ va­ do­vas teigė, kad, jau­čia­si at­si­dūręs tarp kūjo ir prie­ka­lo – iš vie­nos pusės, spaud­žia dar­buo­to­jai dėl neiš­ mokėtų at­ly­gi­nimų, iš ki­tos – ten­ka min­ti sa­vi­val­dybės slenks­čius, sie­ kiant at­gau­ti bent dalį skolų. „Šiuo me­tu sa­vi­val­dybė mums sko­lin­ga 90 mln. litų. Kas mėnesį iš sa­vi­val­dybės ne­gau­na­me vi­ du­ti­niš­kai 7 mln. litų, o mūsų gry­ no­ji sko­la dar­buo­to­jams – 8 mln. Mes pa­si­ūlėme ją da­li­mis grąžin­ ti. 2,6 mln. grąžin­tu­me iki Naujųjų metų, o li­ku­sią dalį pra­dėtu­me iš­mokė­ti nuo ba­land­žio per ke­tu­ ris mėne­sius“, – dėstė G.Na­ku­tis. Ta­čiau, pa­sak G.Na­ku­čio, dar­ buo­to­jai, ne­įsi­gi­linę į esamą pa­dėtį, rei­ka­lau­ja vis­ko ir iš­kart, t. y. vie­ toj 8 mln. gry­no­sios sko­los grąžin­ti 25 mln. litų skolą su dels­pi­ni­giais ir in­dek­suo­tais at­ly­gi­ni­mais.

„Per tai­ki­ni­mo ko­mi­siją mes derė­jomės derė­jomės ir ga­liau­siai jie ne­su­ti­ko su tuo, ką mes pa­si­ūlėme. Pa­gal dar­bo su­tartį ir pa­si­ rašė­me tą ne­su­ta­rimų pro­to­kolą. Kodėl ne­ga­li­ma su­tik­ti su mūsų siū­ly­mu tie­siog grąžin­ti skolą? Ži­ no­ma, galė­jo­me žadė­ti ir me­luo­ti, bet pi­nigų nėra, tai kam to rei­kia?“ – svarstė pa­šne­ko­vas.

Iš­lai­dos ir pa­ja­mos „„Kas mėnesį „Vil­niaus vie­ša­sis

trans­por­tas“ iš­leid­žia apie 18 mln. litų. Iš jų dar­buo­tojų at­ly­g i­ni­mams ski­ ria­mi 8 mln. litų. De­ga­lams ir elekt­rai – 4,5 mln. litų.

Pa­gal 2002-ai­siais pa­tvir­tintą Ag­re­sy­vių šunų veis­lių sąrašą ko­ vi­niais šu­ni­mis Lie­tu­vo­je lai­ko­mi ame­ri­kie­čių mas­ti­fai (ban­do­gai) ir ame­ri­kie­čių pit­bul­ter­je­rai. Lie­tu­ vo­je pa­vo­jin­gais pri­pa­žintų šunų veislės yra ame­ri­kie­čių Sta­ford­ šy­ro ter­je­ras, Sta­ford­šy­ro bul­ter­ je­ras, ame­ri­kie­čių bul­do­gas, Ar­ gen­ti­nos do­gas, Fi­la Bra­si­lei­ro (bra­zilų mas­ti­fas), kan­ga­las (turkų avi­ga­nis), Kau­ka­zo avi­ga­nis, Pietų Ru­si­jos avi­ga­nis. Tre­čia­dienį Sei­me priim­tas nau­jos re­dak­ci­jos Gyvūnų ge­rovės ir ap­sau­gos įsta­ty­mas užd­raud­žia Lie­tu­vo­je lai­ky­ti ko­vi­nius šu­ nis ir ko­vi­nių bei pa­vo­jingų šunų mišrū­nus. Iki kitų metų sau­sio 1 d. įsi­gy­ tus ko­vi­nius šu­nis ir ko­vi­nių bei pa­vo­jingų šunų mišrū­nus bus ga­ li­ma to­liau lai­ky­ti, bet reikės juos kast­ruo­ti. Jų ne­be­bus ga­li­ma to­ liau veis­ti, įsi­gy­ti, par­duo­ti. Ko­vi­ nių šunų ir ko­vi­nių bei pa­vo­jingų šunų mišrūnų ne­bus ga­li­ma lai­ky­ ti dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se. No­rint į Lie­tuvą įvež­ti, jo­je veis­ ti, par­duo­ti, lai­ky­ti pa­vo­jin­gus šu­ nis, reikės gau­ti sa­vi­val­dybės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus lei­dimą. Jie bus iš­duo­da­mi su ap­ri­bo­ji­mais: įra­šy­ti į svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ gos įskaitą dėl al­ko­ho­liz­mo, nar­ ko­ma­ni­jos ar psi­chinės li­gos, teis­ti už ty­či­nius smur­ti­nius nu­si­kal­ti­

„„Po­ky­čiai: jau tu­ri­mus ag­re­sy­vių veis­lių šu­nis jų šei­mi­nin­kams teks

kast­ruo­ti, o naujų įsi­gy­ti ne­bus leid­žia­ma. 

mus, jei­gu teis­tu­mas neiš­nykęs ar­ba ne­pa­nai­kin­tas, taip pat kar­ tu gy­ve­nan­tys jų šei­mos na­riai lei­dimų ne­gaus. Pa­gal už­da­ro­sios ak­cinės bend­ rovės „Ida­mas“ ad­mi­nist­ruo­jamą Gyvūnų re­gist­ra­vi­mo duo­menų bazę Vil­niu­je re­gist­ruo­ti 304 ag­re­sy­ vių veis­lių šu­nys: 22 ko­vi­niai ir 282 pa­vo­jin­gos veislės šu­nys. 2010 m. ag­re­sy­vių veis­lių šunų re­gist­ruo­ta 6, 2011 m.– 7, 2012 m. – 4. Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­stovų tei­gi­mu, at­ski­ros sta­tis­ti­kos, kiek žmo­nių Vil­niaus mies­te nu­ken­čia nuo ko­vi­nių šunų ar pa­vo­jingų šunų mišrūnų, ko­mi­sa­ria­tas ne­tu­ri. Bend­ro­je sta­tis­ti­ko­je re­gist­ruo­ja­ mi įvy­kiai, kai žmonės nu­ken­čia

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

nuo gyvūnų, kai fik­suo­ja­mi gyvūnų lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai ir pa­na­šiai. Nuo 2012 m. sau­sio 1 iki spa­lio 1 d. bu­vo re­gist­ruo­ti 329 to­ kie įvy­kiai. Ar daž­nai ky­la konf­liktų tarp kai­mynų, krei­pia­ma­si dėl ko­vi­nių ar pa­vo­jingų šunų el­ge­sio? „Po­li­ci­jos pa­reigū­nams ten­ka vyk­ti ga­vus pra­ne­šimų dėl įvai­rių konf­liktų, ki­lu­sių tarp šuns sa­vi­ nin­ko ir nu­kentė­ju­sio­jo as­mens. Ta­čiau ži­no­ma at­vejų, kai gy­ven­ to­jai į pa­reigū­nus ne­si­krei­pia, nes ki­lu­sius konf­lik­tus išsp­rend­žia be pa­reigūnų pa­gal­bos. Daž­niau­sios in­ci­dentų prie­žas­tys – Gyvūnų lai­ky­mo tai­syk­lių Vil­niaus mies­ te ne­si­lai­ky­mas“, – tei­gia­ma ko­ mi­sa­ria­to at­sa­ky­me.

Trans­por­to re­mon­tui ir prie­ž iū­rai – 5,5 mln. litų. „„„Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“

per mėnesį apie 8 mln. litų pa­ jamų gau­na iš bi­lietų par­da­vi­mo, dar apie 3,5 mln. litų gau­na iš sa­vi­ val­dybės.

­tuo­tojų neiš­si­gan­do

s M.Bud­rai­tis teigė, kad va­karą, kai bus teat­ro ap­saugą. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

skaitė dau­gybę įvai­riau­sių re­cen­ zijų, o „You­tu­be“ žiūrė­jo spek­ tak­lio sce­nas. „Ma­čiau pa­veiks­lo nuo­trauką, kaip jis at­ro­do spek­tak­ lio pa­bai­go­je, – tęsė pro­tes­tuo­to­ja. – Sak­ra­lių sim­bo­lių ne­ga­li­ma nau­ do­ti pro­fa­niš­kiems tiks­lams. Nei rek­la­mai, nei pro­vo­ka­ci­jai. Ne­ga­ li jų derg­ti, norė­da­mas pa­sa­ky­ti ką nors gi­liau, nes taip tu įžei­di dau­ gybę žmo­nių, ku­riems tie sim­bo­liai yra jų ta­pa­tybės da­lis.“

La­biau­siai S.Kan­čytė ak­cen­ta­vo daik­tus, per spek­taklį esą mėto­ mus į Kris­taus veidą. Jos tei­gi­mu, ne­svar­bu, už­sie­nio re­cen­zen­tai tei­ gia­mai ar nei­gia­mai at­si­liepė apie spek­taklį – vi­si fik­sa­vo mėto­mus daik­tus. „Re­ži­sie­rius teigė, kad jis nie­ka­da ne­siekė ty­čio­tis iš šventų sim­bo­lių, ir tai spek­tak­ly­je ne­da­ ro­ma. Ir iš­ma­tos į jo­kią pusę ne­ svai­do­mos. Pats at­vaiz­das jo­kia­me spek­tak­lio epi­zo­de nėra te­pa­mas iš­ma­to­mis, nėra jo­mis ir mėto­ ma. Teat­ras yra toks me­nas, iš išt­rau­kos ne­įma­no­ma su­si­da­ry­ti vi­ so vaiz­do. Ak­lai kri­ti­kuo­ti, net ne­kri­ti­kuo­ti, čia ne kri­ti­ka, nes ji ga­li­ma tik pa­si­ žiūrė­jus spek­taklį, ta­da įma­no­mas dia­lo­gas, o jūs ei­na­te į aklą, kur­čią is­te­riją“, – pro­tes­tuo­jan­tiems sakė teat­ro di­rek­to­rius ak­cen­tuo­da­ mas, kad pir­miau­sia reikėtų pa­ma­ ty­ti spek­taklį. Jis pa­tvir­ti­no, kad spek­tak­lis tik­ rai ne­bus at­šauk­tas, o sa­vait­galį, kai jis bus ro­do­mas, LNDT bus su­ stip­rin­ta ap­sau­ga. Pro­testą sergė­jo po­li­ci­jos pa­reigū­nai, ta­čiau vis­kas pra­ėjo be jo­kių in­ci­dentų.

„„Pa­bai­ga: V.Ku­dir­kos aikštės fon­ta­nas ne­tru­kus, ma­tyt, bus iš­jung­tas.„ 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Fon­taną už­kim­šo ru­duo Va­kar už­si­kim­šo Vil­niaus cent­re, Vin­co Ku­dir­kos aikštė­je, esan­tis fon­ta­nas. Per kraš­tus be­si­lie­jan­ čiu van­de­niu stebė­jo­si praei­viai, šlepsė­da­mi šla­piais ru­dens la­pais pa­deng­tu grin­di­niu.

Pa­si­ro­do, kal­tas ru­duo. „To­kiu metų lai­ku fon­ta­nus nuo­lat už­ kem­ša kren­tan­tys med­žių la­pai“, – po­rta­lui die­na.lt pa­sa­ko­jo Vil­ niaus mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas An­ta­nas Mi­ka­laus­kas. Šį ru­denį V.Ku­dir­kos aikštė­ je esan­tis fon­ta­nas už­si­kem­ša jau

penktą kartą. „Fon­ta­nus jau rei­ kia iš­jung­ti“, – tęsė A.Mi­ka­laus­ kas ir čia pat pri­dūrė, kad ne­tru­ kus fon­ta­no tvar­ky­ti bus pa­si­ųsti dar­buo­to­jai. V.Ku­dir­kos aikštės fon­ta­nas – ne vie­nin­te­lis fon­ta­nas mies­te, dėl ku­rio nuo­lat ky­la pro­blemų. Šil­tuo­ju metų lai­ku dar­bi­nin­ kams vis ten­ka tvar­ky­ti Ro­tušės aikštės fon­taną, į kurį chu­li­ga­nai bent ke­letą kartų per se­zoną pri­ pi­la indų plo­vik­lio ar ko­kios ki­ tos pu­to­jan­čios che­minės prie­ monės. VD inf.

5

kar­tus

šie­met jau už­si­kim­šo V. Ku­dir­kos aikštės fon­ta­nas.


4

PenktADIENIS, spalio 5, 2012

miestas Vil­nie­čiai pa­si­tik­ri­no Kons­ti­tu­ci­jos ži­nias Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybė­je, aukš­ to­jo moks­lo įstai­go­se, įka­li­ni­mo vie­to­ se bu­vo lai­ko­mas Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­ mi­nas. Pir­ma­ja­me jo eta­pe da­ly­vau­ ti norą pa­reiškė dau­giau nei 30 tūkst. moks­lei­vių, stu­dentų, tei­sinį iš­si­la­vi­ nimą tu­rin­čių ar­ba jo sie­kian­čių as­ menų, vals­tybės tar­nau­tojų ir po­li­tikų, nu­teistųjų. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

„Vil­niaus van­de­nys“ pa­siekė per­galę Prancū­zi­jos bend­ro­vei „Dal­kia“ pri­klau­san­ti did­žiau­sia ša­ly­je ši­ lu­mos tie­ki­mo įmonė „Vil­niaus ener­gi­ja“ pri­valės Vil­niaus sa­vi­ val­dybės kont­ro­liuo­ja­mai šal­ to van­dens tiekė­jai įmo­nei „Vil­ niaus van­de­nys“ su­mokė­ti dau­ giau nei 2 mln. litų.

Vil­n iaus apy­gar­d os teis­m as rugsė­jo 17 d. nu­tarė, kad „Vil­ niaus ener­gi­ja“ pri­va­lo su­mokė­ ti 1,939 mln. litų skolą „Vil­niaus van­de­nims“ už 2010 m. gegužės– rugsėjo mėne­siais mies­to dau­ gia­bu­čiams tiektą šaltą van­denį karš­tam van­de­niui ruoš­ti. Be to, „Vil­niaus ener­gi­ja“ tu­ri su­mokė­ti 290 tūkst. litų palū­kanų nuo by­ los iškė­li­mo iki ga­lu­ti­nio spren­di­ mo įvyk­dy­mo die­nos bei 5,3 tūkst. litų by­linė­ji­mo­si iš­laidų.

Tai ne pir­mas įmo­ nių ne­su­ta­ri­mas, su­si­jęs su karš­to van­dens tie­ki­mu.

„Vil­niaus van­de­nys“ teismą įti­ ki­no, kad su dau­gia­bu­čių gy­ven­ to­jais ne­turė­jo karš­to van­dens tie­ki­mo su­tar­čių ir tiekė jiems tik šaltą ge­riamąjį van­denį. „Bend­rovė „Vil­niaus van­de­ nys“ ne­lai­ky­ti­na karš­to van­dens tiekė­ja, nes karš­tas van­duo yra ko­ky­biš­kai ki­tas pro­duk­tas nei ge­ria­ma­sis van­duo“, – Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui teigė įmonė. Teis­mo spren­di­mas per 30 die­

nų ga­li būti skund­žia­mas Lie­tu­ vos ape­lia­ci­niam teis­mui. „Vil­niaus ener­gi­ja“ ir „Vil­niaus van­de­nys“ su­si­gin­či­jo dėl da­lies dau­gia­bu­čių gy­ven­tojų, ku­rie karš­tu van­de­niu tu­ri pa­si­rūpin­ ti be karš­to van­dens tiekė­jo, o ši­ lumą karš­tam van­de­niui ruoš­ti per­ka iš „Vil­niaus ener­gi­jos“. „Vil­niaus ener­gi­ja“ nuo 2010 m. ge­gužės 1 d. šių dau­gia­bu­čių na­ mų var­to­to­jams jo­kio van­dens ne­tie­kia (tai pri­va­lo da­ry­ti ge­ ria­mo­jo van­dens tiekė­ja – įmonė „Vil­niaus van­de­nys“), ne­be­ren­ ka įmokų už šaltą ge­riamąjį van­ denį karš­tam van­de­niui ruoš­ti bei už karš­to van­dens nuo­te­kas ir į var­to­to­jams at­sa­ko­vo tei­kia­mas sąskai­tas jo­kių sumų, mokė­tinų ge­ria­mo­jo van­dens tiekė­jui už ge­ riamąjį van­denį karš­tam van­de­ niui ruoš­ti, ne­įtrau­kia“, – ti­ki­no „Vil­niaus ener­gi­ja“. Tai ne pir­mas įmo­nių ne­su­ta­ ri­mas, su­si­jęs su karš­to van­dens tie­ki­mu. Kainų ko­mi­si­ja per­nai bir­želį „Vil­niaus ener­giją“ įpa­ rei­go­jo rink­ti įmo­kas už ge­riamąjį van­denį karš­tam van­de­niui ruoš­ti. Prob­lemų at­si­skai­tant už van­ denį ki­lo tiems Vil­niaus gy­ven­to­ jams, ku­rie pa­si­rin­ko karš­to van­ dens tie­ki­mo būdą, kai at­ski­rai per­ka­ma ši­lu­ma ir šal­tas van­duo karš­tam van­de­niui ruoš­ti. Šie gy­ ven­to­jai už šaltą van­denį ne­galė­jo at­si­skai­ty­ti, nes „Vil­niaus ener­gi­ ja“ ir „Vil­niaus van­de­nys“ ne­su­ tarė, kas tu­ri rink­ti šį mo­kestį. Ki­tuo­se mies­tuo­se bėdų dėl at­ si­skai­ty­mo už šaltą van­denį karš­ tam van­de­niui ruoš­ti ne­ki­lo. VD, BNS inf.

Ava­riją su­kėlu­ siam ir iš jos pa­si­ ša­li­nu­siam Sei­mo na­riui Vin­cui Ba­bi­ liui Vil­niaus mies­ to 1-asis apy­linkės teis­mas va­kar sky­ rė 3,5 tūkst. litų pi­ ni­ginę baudą ir ket­ ve­riems me­tams at­ ėmė teisę vai­ruo­ti. „„Nesėkmė: V.Ba­bi­liui ne­pa­vy­ko iš­si­suk­ti – teis­mas už ava­ri­jos su­kėlimą

ir pa­bėgimą iš įvy­kio vie­tos skyrė vieną griež­tes­nių nuo­baudų. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

V.Ba­bi­lius ne­vai­ruos 4 me­tus „Bau­dos dy­dis pa­skir­tas at­si­žvel­ giant į tai, kad nėra leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių. V.Ba­bi­lius neat­vy­ko į po­sėdį, sa­vo kaltės ne­pri­pa­ži­no, tu­ ri ga­lio­jan­čių nuo­baudų“, – var­di­jo sun­ki­nan­čias ap­lin­ky­bes nu­ta­rimą pa­skelbęs teisė­jas Ole­gas Zai­ce­vas. V.Ba­bi­liui bausmė skir­ta už tris pa­žei­di­mus: trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mo tvar­kos pa­žei­dimą, taip pat Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­ dimą, nulė­musį ki­tiems as­me­nims pri­klau­san­čių trans­por­to prie­mo­ nių ap­ga­di­nimą, ir pa­si­trau­kimą iš įvy­kio vie­tos. Nu­ta­ri­mas ne­ga­lu­ti­nis – per 20 dienų jis ga­li būti ap­skųstas Vil­ niaus apy­gar­dos teis­mui. Par­la­men­ta­ras į teismą, kai bu­vo skel­bia­mas spren­di­mas, neat­vy­ko. Jis taip pat ne­da­ly­va­vo nė vie­na­me teis­mo po­sėdy­je. Li­be­ral­cent­ris­tas V.Ba­bi­lius pa­ va­sarį su­kėlė ava­riją, per ku­rią at­ si­trenkė ir ne­pa­tai­so­mai su­ga­di­no

kitą au­to­mo­bilį, ap­ga­di­no švie­so­ forą, taip pat pa­si­ša­li­no iš įvy­kio vie­tos. Teis­me pa­ro­dy­mus anks­čiau da­ vė au­to­mo­bilį „Maz­da 6“, į ku­ rį trenkė­si V.Ba­bi­liaus vi­su­rei­gis „VW Toua­reg“, vai­ruo­to­jas Min­ dau­gas No­vi­ko­vas, jo bend­ra­ke­ leivė Ie­va Mu­raus­kaitė, jau­nuo­lio tėvas ir „Maz­dos 6“ sa­vi­nin­kas Ana­to­li­jus No­vi­ko­vas, įvy­kio liu­ dy­to­jas Do­na­tas Blin­ke­vi­čius, ava­ ri­jos vie­to­je tuo­met dirbę po­li­ci­ nin­kai. M.No­vi­ko­vas teis­me tvir­ti­no, kad eis­mo įvykį su­kėlęs par­la­men­ta­ras jam at­rodė ne­blai­vus ir siūlė 20–25 tūkst. litų už tai, kad ne­būtų kvie­ čia­ma po­li­ci­ja, o ne­pa­tai­so­mai su­ ga­din­tas au­to­mo­bi­lis „Maz­da 6“ būtų pa­trauk­tas nuo ke­lio. Tai pa­ tvir­ti­no I.Mu­raus­kaitė, su V.Ba­bi­ liu­mi te­le­fo­nu po įvy­kio kaip au­ to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas kalbėjęs A.No­vi­ko­vas, taip pat D.Blin­ke­vi­

čius. Pats V.Ba­bi­lius ne­neigė pa­ tekęs į ava­riją, ta­čiau neigė buvęs ne­blai­vus. Vi­si liu­dy­to­jai teis­me teigė, kad V.Ba­bi­lius neat­rodė kaip li­go­ nis ir ne­si­skundė pra­sta svei­ka­ta, nors pa­ts par­la­men­ta­ras aiš­ki­no, jog įvy­kio vie­to­je lik­ti ne­galė­jo dėl svei­ka­tos su­tri­kimų. V.Ba­bi­lius ne pirmą kartą tei­sia­ mas dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­ žei­di­mo. 2010 m. va­sarą jis vir­ši­ jo greitį ir už tai bu­vo nu­baus­tas 1,5 tūkst. litų bau­da bei trims mėne­ siams ne­te­ko teisės vai­ruo­ti. Rin­ki­muo­se į Seimą da­ly­vau­jan­ tis V.Ba­bi­lius dėl šios prie­žas­ties rugsė­jo vi­du­ry­je pa­teikė pra­šymą ati­dėti by­los nag­rinė­jimą. Ta­čiau teisė­jas, rem­da­ma­sis įsta­ ty­mais, nu­sprendė, kad šis pra­šy­ mas ne­pagrįs­tas, ir jo ne­pa­ten­ki­no ma­ny­da­mas, kad kan­di­da­ta­vi­mas nėra kliū­tis nag­rinė­ti bylą. VD, BNS inf.

Au­to­mo­bi­lių ra­tai mies­to cent­re taškė nuo­te­kas Go­da Rai­bytė

g.raibyte@diena.lt

Va­kar sos­tinės cent­re au­to­mo­bi­ liams te­ko va­žiuo­ti ka­na­li­za­ci­jos nuo­te­ko­mis užt­vin­dy­to­mis Va­sa­ rio 16-osios ir Tau­ro gatvė­mis.

„„ Ar­gu­men­tai: teis­mas pri­tarė „Vil­niaus van­denų“ tei­gi­niui, kad įmonė­

ne­tu­ri būti lai­ko­ma karš­to van­dens tiekė­ja. 

Evaldo Butkevičiaus nuo­tr.

Ties Ge­di­mi­no pro­spek­to ir Va­sa­ rio 16-osios gatvės san­kry­ža su­ bėgo di­delė ka­na­li­za­ci­jos nuo­tekų ba­la. Praei­viams te­ko už­si­kimš­ti no­sis dėl ne­ma­lo­naus kva­po. Bu­ vo ir to­kių, ku­riuos pra­va­žiuo­jan­ čios ma­ši­nos ap­taškė dvo­kian­čio­ mis nuo­te­ko­mis.

„Kas čia vyks­ta? At­ro­do, lyg bū­ čiau tua­le­te“, – no­sis raukė praei­ viai. Nuo au­to­mo­bi­lių ratų ka­ na­l i­za­c i­jos nuo­te­kos pa­s kli­d o ap­lin­kinė­se gatvė­se, ypač Ge­di­mi­ no pro­spek­te. Smarvė bu­vo jun­ta­ ma vi­sa­me se­na­mies­ty­je. Kaip po­r ta­l ui die­n a.lt sakė bend­rovės „Vil­niaus van­de­nys“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­res­ nio­ji spe­cia­listė Kris­ti­na Ka­za­ kienė, ka­na­li­za­ci­jos ava­ri­ja įvy­ ko Tau­ro gatvė­je: „Iš dis­pe­če­rių ga­vo­me in­for­ma­ciją apie ava­riją Tau­ro gatvė­je. Jos pa­da­ri­niai jau lik­vi­duo­ti.“

„„In­ci­den­tas: nuo­te­kos iš trūku­sio

vamzd­žio nuo Tau­ro kal­no iš­si­lie­ jo į se­na­miestį.Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.


5

penktADIENIS, spalio 5, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Nars­to Sei­mo pi­ni­gų pe­ri­pe­ti­jas Ape­lia­ci­nis teis­mas nu­spren­dė sa­vo po­sė­dy­je kaip liu­dy­to­ją bu­ vu­sios Sei­mo ka­si­nin­kės Re­gi­nos Pet­ke­lie­nės by­lo­je ap­klaus­ti tuo­ me­tę Sei­mo Fi­nan­sų de­par­ta­men­ to va­do­vę Da­nu­tę Pet­raus­kie­nę.

R.Pet­ke­lie­nei nuo­spren­dį pa­skel­ bęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­da­rė prie­lai­dą, kad D.Pet­raus­ kie­nė, pa­si­nau­do­da­ma sa­vo pa­ rei­go­mis, ga­lė­jo sko­lin­tis iš Sei­ mo ka­sos. D.Pet­raus­kie­nės ka­bi­ne­te at­li­ kus daik­tų poė­mį bu­vo ras­ti dar­bo už­ra­šai su įra­šais „Re­gi­nai“, „į ka­ są“. Bu­vu­si Sei­mo Fi­nan­sų de­par­ ta­men­to di­rek­to­rė ir R.Pet­ke­lie­nę per ato­sto­gas pa­va­da­vu­si Si­gi­ta Kar­pic­kie­nė kvie­čia­mos liu­dy­ti į spa­lio 31 d. vyk­sian­tį po­sė­dį. Ape­lia­ci­nis teis­mas da­bar by­lą nag­ri­nė­ja pa­gal pen­kis skun­dus. Nuosp­ren­dį ap­skun­dė vi­si pro­ce­ so da­ly­viai. Va­kar vals­ty­bės kal­tin­to­ja, Vil­ niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Vil­ma Gu­žai­tė tei­ gė no­rin­ti pa­tiks­lin­ti kal­ti­ni­mą R.Pet­ke­lie­nei: „Pra­šo­ma per­kva­ li­fi­kuo­ti to­je da­ly­je, kur R.Pet­ke­ lie­nė iš­tei­sin­ta dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos, nu­ma­ty­tos Bau­džia­mo­ jo ko­dek­so 183 straips­ny­je, – dėl tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ir pra­šo­ma pa­gal by­lo­je nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­ bes per­kva­li­fi­kuo­ti į iš­švais­ty­mą, nu­ma­ty­tą Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 184 straips­ny­je, ir šią vei­ką kva­li­ fi­kuo­ti kaip vie­ną tęs­ti­nę vei­ką.“ Net ir pa­kei­tus kal­ti­ni­mą pro­ku­

ra­tū­ra ne­pra­šo di­din­ti baus­mės R.Pet­ke­lie­nei. Lie­pą Vil­niaus apy­gar­dos teis­ mas pri­pa­ži­no bu­vu­sią Sei­mo ka­ si­nin­kę iš Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ka­ sos iš­švais­čius dau­giau nei 373 tūkst. li­tų, bet iš­tei­si­no dėl be­ veik 70 tūkst. li­tų pa­si­sa­vi­ni­mo. Bū­tent pa­sta­rą­ją su­mą pro­ku­ra­ tū­ra siū­lo taip pat pri­pa­žin­ti iš­ švais­ty­mu. R.Pet­ke­lie­nei bu­vo skir­ta rea­ li dve­jų me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė pa­tai­sos na­muo­se. To­kią pat baus­mę už su­kčia­vi­mą ga­vo Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos bu­hal­te­rė Ol­ga Go­lus­kai­tė. Abi mo­te­rys pra­šo skir­ti joms švel­ nes­nes baus­mes. Abi nu­teis­to­sios Sei­mo kan­ce­ lia­ri­jai tu­rės grą­žin­ti 373,5 tūkst. li­tų. Iki nuo­spren­džio įsi­tei­sė­ji­ mo die­nos mo­te­rys pa­lik­tos lais­ vė­je. Nuosp­ren­dis įsi­tei­sės jį per­ žiū­rė­jus Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me. Di­džiu­lis pi­ni­gų trū­ku­mas Sei­ mo ka­so­je ap­tik­tas 2009-ųjų lie­ pą. Ta­da per re­vi­zi­ją pa­si­ges­ta apie 440 tūkst. li­tų. By­los duo­me­ni­mis, R.Pet­ke­lie­ nė įvai­rio­mis su­mo­mis sko­lin­da­ vo O.Go­lus­kai­tei pi­ni­gus iš Sei­mo ka­sos. Pas­ta­ro­ji yra sa­kiu­si, kad juos pra­lo­šė lo­ši­mo na­muo­se. Bu­ vu­si ka­si­nin­kė taip pat liu­di­jo sko­ li­nu­si ir tuo­me­tei Sei­mo Fi­nan­sų de­par­ta­men­to va­do­vei D.Pet­raus­ kie­nei, Sei­mo na­riams, par­la­men­ to kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams. VD, BNS inf.

Pa­ra­gins da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Sei­ mo rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se kreip­sis į tau­tą su ra­gi­ni­mu bal­suo­ti.

Pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai dien­raš­čiui pa­tvir­ti­no, kad ki­tą sa­vai­tę D.Gry­ baus­kai­tė pa­si­nau­dos bent ke­lio­ mis vie­šo­mis pro­go­mis at­kreip­ti tau­tos dė­me­sį į bū­ti­ny­bę da­ly­vau­ ti Sei­mo rin­ki­muo­se. Be to, neat­me­ta­ma, kad sa­vai­tės pa­bai­go­je, grei­čiau­siai penk­ta­die­ nį, spa­lio 12 d., bus įra­šy­tas at­ski­ ras Pre­zi­den­tės krei­pi­ma­sis, ku­rio vaiz­do įra­šas bus per­duo­tas tą va­ ka­rą trans­liuo­ti per te­le­vi­zi­jas.

Pap­ras­tai po pir­mo­ jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ ro pre­zi­den­tas dar ne­su­si­tin­ka su par­ti­ jų ly­de­riais, nes dar ne­bū­na paaiš­kė­ju­si vi­so Sei­mo su­dė­tis. Ži­niask­lai­da pa­ti ap­si­spręs, ku­ riuo me­tu pa­skelbs vals­ty­bės va­ do­vės kal­bą. Ta­čiau tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti vė­liau­siai penk­ta­die­nio va­ka­rą. Šeš­ta­die­nį, spa­lio 13-ąją, jau ne­be­bus ga­li­ma to da­ry­ti, nes tą­dien jau bus už­draus­ta su Sei­mo rin­ki­mais su­si­ju­si agi­ta­ci­ja. Ta­čiau pre­zi­den­tū­ra dar nė­ra ap­si­spren­du­si, ar tik­rai bus įra­šy­ ta to­kia kal­ba. Ga­li bū­ti ap­si­ri­bo­ ta ke­liais vie­šais Pre­zi­den­tės pa­si­ sa­ky­mais. Pab­rė­žia­ma, kad vals­ty­bės va­do­ vė nea­gi­tuos nei už ku­rią nors par­ ti­ją, nei už jo­kią po­li­ti­nę pa­krai­pą, nei už at­ski­rą są­ra­šą ar kan­di­da­tą. Pre­zi­den­tė sa­vo kal­bo­je tik ža­da pri­min­ti pi­lie­čiams, kad spa­lio 14ąją, sek­ma­die­nį, vyks Sei­mo rin­ki­

„„Pla­nai: Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė ža­da at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį

į bal­sa­vi­mo svar­bą. 

mai, kad rei­kė­tų ak­ty­viai da­ly­vau­ ti bal­sa­vi­me ir at­sa­kin­gai iš­si­rink­ti nau­ją val­džią atei­nan­čiai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. 1996, 2000, 2004 ir 2008 m. tuo­me­čiai pre­zi­den­tai Al­gir­das Bra­zaus­kas ir Val­das Adam­kus prieš ke­lias die­nas iki rin­ki­mų sa­ vo vie­šo­mis kal­bo­mis pri­min­da­vo pi­lie­čiams apie nu­ma­to­mą svar­bų po­li­ti­nį ren­gi­nį, apie bū­ti­ny­bę kuo ak­ty­viau da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me ir iš­ si­rink­ti sa­vęs ver­tą val­džią. Kol kas ne­ži­no­ma, ar Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė sku­bės tuoj po pir­ mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro su­si­tik­ti su par­ti­jų va­do­vais ir dė­lio­ti ga­li­mą nau­ją par­la­men­ti­nę dau­gu­mą. Vals­ty­bės va­do­vės spa­lio 15 d., pir­ma­die­nio, dar­bot­var­kė dar nė­ ra ga­lu­ti­nai su­de­rin­ta. To­dėl dar neaiš­ku, ar jo­je at­si­ras punk­tai apie su­si­ti­ki­mus su spa­lio 14-ąją Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių par­ti­jų ly­ de­riais. Pap­ras­tai po pir­mo­jo Sei­ mo rin­ki­mų tu­ro pre­zi­den­tas dar

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ne­su­si­tin­ka su par­ti­jų ly­de­riais, nes dar ne­bū­na paaiš­kė­ju­si vi­so Sei­mo su­dė­tis. Spa­lio 15-ąją bus ži­no­mi tik maž­daug pu­sės par­la­men­ta­ rų man­da­tų sa­vi­nin­kai. To­dėl esą neį­ma­no­ma per to­kius su­si­ti­ki­mus ap­tar­ti ga­li­mų nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo va­rian­tų. Be to, vals­ty­bės va­do­vo po­kal­ biai su tam tik­rų par­ti­jų ly­de­riais ga­li bū­ti su­pras­ti kaip ki­ši­ma­sis į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ir ne­tei­sė­ta ne­ tie­sio­gi­nė agi­ta­ci­ja prieš ar­tė­jan­tį ant­rą­jį tu­rą. Tai reiš­kia, kad kon­sul­ta­ci­jas su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis Pre­zi­den­tė tik­riau­siai pra­dės tik po ant­ro­jo tu­ ro, ku­ris vyks spa­lio 28 d. Ant­ra­sis tu­ras pa­pras­tai įvyks­ta dau­gu­mo­je vien­man­da­čių apy­gar­dų. Pap­ras­tai pir­miau­sia į po­kal­bius su pre­zi­den­tu kvie­čia­mi tie pir­mi­ nin­kai, ku­rių par­ti­jos ga­vo dau­ giau­sia vie­tų nau­ja­ja­me Sei­me, pa­skiau­siai – ma­žiau­siai bal­sų su­ rin­ku­sios par­ti­jos.

Vilniaus gyventojus sveikina nauja GINTARINĖ VAISTINĖ Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Taikiklyje – par­kai Sep­ty­nių ša­lių na­cio­na­li­niai par­ kai, taip pat Lie­tu­vos, bus au­di­ tuo­ja­mi tarp­tau­ti­niu mas­tu. Tai pra­ne­šė Vals­ty­bės kont­ro­lė.

Pa­sak kont­ro­lie­rių, Da­ni­jos, Nor­ ve­gi­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos, Bul­ ga­ri­jos, Kroa­ti­jos ir Lie­tu­vos au­di­to ins­ti­tu­ci­jos pa­si­ra­šė su­si­ ta­ri­mą dėl tarp­tau­ti­nio na­cio­na­ li­nių par­kų au­di­to. „Pir­mą kar­tą tarp­tau­ti­nį au­di­ tą pa­ti­kė­ta koor­di­nuo­ti Lie­tu­vai. Nors tarp­tau­ti­nis au­di­tas mū­sų ins­ti­tu­ci­jai ne nau­jie­na, jo koor­ di­na­vi­mas ir par­tne­rys­tė su ki­ tų ša­lių ko­le­go­mis bus dar vie­na ge­ra pa­tir­tis“, – tei­gė vals­ty­bės kont­ro­lie­rė Gied­rė Šve­die­nė. Na­cio­na­li­niai au­di­tai vyks 2013 ir 2014 m. Jų pa­grin­du 2014 m. bir­že­lį bus pa­reng­ta bend­ra ata­skai­ta, ku­rią pla­nuo­ja­ma pa­si­ra­šy­ ti tais pa­čiais me­tais per Ha­go­je vyk­sian­tį Eu­ro­pos aukš­čiau­sių­

jų au­di­to ins­ti­tu­ci­jų or­ga­ni­za­ci­ jos kong­re­są. Lie­tu­vo­je bus nag­ri­nė­ja­ma pen­kių ša­lies na­cio­na­li­nių par­ kų veik­la. Or­ga­ni­zuo­ti tarp­tau­ti­nį na­cio­ na­li­nių par­kų au­di­tą Bal­ti­jos bei Šiau­rės ša­lių ir Len­ki­jos aukš­ čiau­sio­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos su­ ta­rė 2011 m. per su­si­ti­ki­mą Nor­ ve­gi­jos sos­ti­nė­je Os­le. Vė­liau prie šio su­si­ta­ri­mo pri­si­jun­gė Uk­rai­ na, Bul­ga­ri­ja ir Kroa­ti­ja. Su­tar­ta au­di­tuo­ti gam­tos ir bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės ap­sau­gą na­ cio­na­li­niuo­se par­kuo­se, jų val­ dy­mą ir vie­šą­jį par­kų fi­nan­sa­vi­ mą, įskai­tant na­cio­na­li­nių par­kų su­ge­bė­ji­mą pri­trauk­ti lė­šų iš sa­ vo veik­los. Lie­tu­vo­je iš vi­so yra pen­ki na­ cio­na­li­niai par­kai – Aukš­tai­ti­jos, Že­mai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Kur­šių ne­ ri­jos ir Tra­kų is­to­ri­nis. VD, BNS inf.

Pasak Kapsų g. 22, Vilniuje, duris atvėrusios GINTARINĖS VAISTINĖS vedėjos Robertos Vasiliauskaitės, svarbiausia – kliento sveikata: „Kiekvienam klientui čia bus suteikta individuali konsultacija, pirkėjai galės savarankiškai arba vaistininkų padedami išsirinkti tinkamiausius produktus.“ GINTARINĖ VAISTINĖ gali pasiūlyti platų vaistų asortimentą, kuris niekada neapsiriboja tuo, kas šiuo metu yra vaistinės lentynose. Jei reikiamų vaistų nėra vaistinėje, jie bus klientui atvežti po vienos dienos. Skubiai pristatomi net ir tie vaistai, kurių šiuo metu nėra Lietuvoje. Vaistinės vedėja R.Vasiliauskaitė džiaugiasi, kad GINTARINĖ VAISTINĖ turi ir savo vaistų gamybos skyrius, kuriuose specialiai Jums gali būti pagaminta reikiamų vaistų. Tad siūlydama optimaliausią asortimentą, sparčiausią reikalingų vaistų pristatymą ir personalizuotų vaistų gamybą, GINTARINĖ VAISTINĖ kaskart pasiūlys tinkamiausią sprendimą ir pateiks tai, ko reikia kiekvienam klientui. Kapsų g. 22 įsikūrusioje GINTARINĖJE VAISTINĖJE atidarymo proga visi kli-

entai kviečiami iki gruodžio 26 d. nemokamai įsigyti GINTARINĖS VAISTINĖS lojalumo kortelę. „Su lojalumo kortele kiekvieną mėnesį jūsų laukia ypatingi pasiūlymai ir nuolaidos net iki 40 proc., o GINTARINĖJE kortelėje sukauptais litais galėsite sumokėti iki 50 proc. pirkinio vertės“, – teigia vaistinės vedėja R.Vasiliauskaitė. GINTARINĖ VAISTINĖ skiria daug dėmesio ne tik plačiam prekių asortimentui ir išskirtinėms nuolaidoms, bet ir li-

gų prevencijai, todėl vaistinėje bus atliekami diagnostiniai kaulų tankio, akispūdžio, kraujo, venų tyrimai. Taip pat bus galima dalyvauti gydomosios ir dekoratyvinės kosmetikos pristatymuose. Informacijos, koks tyrimas atliekamas, reikėtų teirautis vaistinėje. Maloniai kviečiame užsukti į Kapsų g. 22, Vilniuje, esančią vaistinę. Vaistinė dirba I–V 8–20 val., VI 9–16 val. Tel. (8 5) 238 3597. Užs. 1027208


6

PenktADIENIS, spalio 5, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Įvykdė pažadą kreiptis į teismą

V Ak­ty­vių rinkėjų – tik pusė Stasys Gudavičius

N

ors Sei­mo rin­k i­mai bus po de­ vy­n ių dienų, bal­s a­v i­mas jau kurį laiką vyks­ta. Lie­tu­vos dip­ lo­ma­tinė­se at­sto­vybė­se ir kon­ su­linė­se įstai­go­se jau ga­li­ma iš anks­to bal­ suo­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­ me dėl ato­minės ener­ge­ti­kos. Tad už­sie­ny­ je gy­ve­nan­tys ar šiuo me­tu esan­tys lie­tu­ viai ga­l i pa­reikš­ti sa­vo po­li­tinę va­lią. Šio­mis die­no­mis pra­neš­ta, kad Af­ga­nis­ta­ ne tar­nau­jan­t ys Lie­t u­vos ka­r iai ak­t y­v iai bal­sa­vo. Ga­l i­ma nė nea­be­jo­t i, kad stiprų pi­l ie­t inės pa­rei­gos jausmą tu­r in­čių ka­r ių ak­ty­vu­mas per rin­k i­mus bus ar­ti­mas 100 pro­c. Būtų ga­l i­ma tik pa­sva­jo­t i apie tokį da­ly­ vau­jan­čių Sei­mo rin­k i­muo­se ak­t y­v umą, kai bal­s a­v i­mas vyks Lie­t u­vos te­r i­to­r i­jo­ je. Pri­min­si­me, kad per pa­sta­ruo­sius kiek dau­g iau nei de­šimt metų rinkėjų ak­ty­vu­ mas Sei­mo rin­k i­muo­se nuo­lat su­ko­si apie pus­šimtį pro­centų: 1996 m. siekė 53 pro­c., 2000 m. – be­veik 59 pro­c., 2004 m. – 46 pro­c., 2008 m. – kiek dau­g iau nei 48 pro­c.

Kur kas di­desnė int­ri­ga – ar įvyks kar­tu su rin­ki­mais ren­gia­mas re­fe­ren­du­mas dėl ato­minės ener­ge­ti­kos vys­ty­mo Lie­tu­vo­je. Ko ge­ro, ir šie­met spa­l io 14-ąją bal­suo­tojų ne­bus ge­ro­kai dau­g iau. Ši iš­va­da per­ša­si ne tik dėl to, kad Lie­tu­vo­je to­k ios da­ly­va­ vi­mo rin­ki­muo­se ten­den­ci­jos – pusė rinkė­ jų, ir nors tu ką, bet ir dėl smar­kiai su­mažė­ ju­sio pa­čių rinkėjų, tai­g i, ir ak­ty­viųjų, skai­ čiaus. Ir dėl, at­ro­dytų, dar la­biau pa­didė­ju­ sio nu­si­vy­l i­mo vald­ž ia bei po­li­ti­kais. Sei­mo rin­kimų teisė­tu­mui ne­turės di­delės įta­kos, kiek rinkėjų ateis prie bal­sadė­ž ių. Rin­ki­mai įvyks bet ku­riuo at­ve­ju, net jei­g u juo­se da­ly­vaus vos 25 ar 30 pro­c. rinkėjų. Kur kas di­desnė int­ri­ga – ar įvyks kar­tu su rin­ki­mais ren­gia­mas re­fe­ren­du­mas dėl ato­ minės ener­ge­ti­kos vys­ty­mo Lie­tu­vo­je. Juk re­fe­ren­du­mas bus pri­pa­žin­tas įvy­ku­siu tik tuo at­ve­ju, jei­gu ja­me da­ly­vaus ne ma­ž iau kaip pusė visų re­g ist­ruotų rinkėjų. Va­d i­na­si, tą spa­l io 14-osios va­karą lauk­ si­me ga­lu­t i­n io ak­t y­v u­mo ro­d ik­l io – at­ėjo tądien 50 pro­c. rinkėjų prie bal­sadė­ž ių ar neatė­jo. Ži­no­ma, ga­li­ma į tą re­zul­tatą, kad ir koks jis būtų, nu­mo­ti ran­ka. Juk re­fe­ren­du­mas vis tiek tik pa­ta­r ia­ma­sis. Tai reiš­k ia, kad vald­ž ia galės ir neat­siž­velg­t i į jo re­z ul­ta­t us. Net­g i jei jis bus įvykęs. Vėlgi tai aki­vaizd­žiai įro­do, kad vi­siš­kai ne­ svar­bu, koks bus rinkėjų ak­t y­v u­mas kitą sek­ma­dienį. Nuo to nie­kas ne­prik­lau­so.

ai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lierė Edi­ta Žio­bienė Lie­tu­vos vy­riau­sia­ jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ap­ skundė naują sto­ji­mo į aukštą­sias mo­kyk­las tvarką. Teis­mo pra­šo­ma iš­nag­rinė­ti, ar naują sto­ ji­mo tvarką nuo 2014 m. nu­ma­tan­tys teisės ak­tai ati­tin­ka įsta­ty­mus. Kont­ro­lierė taip pat pra­šo teis­mo stab­dy­ ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Gin­ta­ro Ste­ po­na­vi­čiaus įsa­ky­mo dėl ge­riau­siai vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gramą bai­gu­sių eilės su­da­ry­mo 2014 m. tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo, kol ne­įsi­teisės teis­mo spren­di­mas. Kont­ro­lierės in­ter­ne­to sve­tainė­je pri­me­na­ ma, kad E.Žio­bienė siūlė švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nist­rui naująją tvarką pra­dėti tai­ky­ti ne nuo 2014-ųjų, bet nuo 2015 m. G.Ste­po­na­vi­čius iš pra­džių lyg ir su­ti­ko svars­ty­ti šį pa­si­ūlymą, ta­čiau vėliau at­si­sakė tai da­ry­ti. Vai­ko tei­sių kont­ro­lierė ga­vo ofi­ cialų mi­nis­te­ri­jos at­sa­kymą, kad tvarką ati­ dėti vėles­niam lai­kui nėra pa­grin­do. Mi­nist­ras sto­ji­mo tvarką pa­tvir­ti­no šių me­ tų rugpjū­čio pa­bai­go­je. Pa­gal ją 2014-ai­siais sto­jant į uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas kon­kur­si­nis ba­las bus for­muo­ja­mas iš ke­tu­rių mo­komųjų da­lykų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­minų ar­ba me­ti­nių įver­ti­nimų.

Nau­ja mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta tvar­ka su­kėlė moks­lei­vių pro­tes­tus. Dviejų da­lykų bus įskai­to­mi tik vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai, o kitų dviejų – vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai ar­ba ati­tin­ka­mai per­skai­čiuo­ti me­ti­niai pa­žy­miai.

„„Įsi­ti­ki­ni­mas: vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lierė E.Žio­bienė ma­no, kad nau­ja sto­ji­mo į

aukštą­sias mo­kyk­las tvar­ka ne­bu­vo tin­ka­mai iš­dis­ku­tuo­ta. 

Ta­čiau eg­za­minų lai­ky­mas duos aukš­tes­nius ba­lus. Šiuo me­tu no­rin­tys sto­ti į ko­le­giją tu­ri būti iš­laikę du vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus, į uni­ ver­si­tetą – tris. Dar vie­na po dvejų metų nu­ma­to­ma įves­ ti nau­jovė yra tai, kad no­rint įsto­ti į ne­mo­ kamą vietą aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je reikės pa­ siek­ti nu­sta­tytą už­sie­nio kal­bos mokė­ji­mo lygį. Į uni­ver­si­tetą bus ga­li­ma sto­ti tu­rint ne že­mesnį nei B2 už­sie­nio kal­bos lygį, į ko­le­ giją – B1. Šį lygį bus ga­li­ma nu­sta­ty­ti lai­kant vals­ty­binį eg­za­miną ar­ba tarp­tau­ti­nius už­sie­ nio kalbų ži­nių pa­tik­ri­ni­mo tes­tus. Mi­nis­te­ri­jos tvir­ti­ni­mu, nau­jovė­mis sto­jan­ tie­ji bus ska­ti­na­mi rink­tis ne vien so­cia­li­nius

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

moks­lus, pa­sta­rai­siais me­tais su­trau­kian­čius ne­pro­por­cin­gai di­delę dalį stu­dentų. E.Žio­bienės nuo­mo­ne, nau­jovės ne­bu­vo tin­ka­mai iš­dis­ku­tuo­tos vi­suo­menė­je, spren­ di­mai priim­ti sku­bo­tai, neat­siž­vel­giant ir ne­ įver­ti­nant, kad taip ga­li būti pa­žeis­tas ne tik teisėtų lūkes­čių, bet ir vai­ko in­te­resų prio­ri­ te­tiš­ku­mo prin­ci­pas. Nau­ja mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta tvar­ka su­kėlė moks­lei­vių pro­tes­tus. Pre­zi­dentės vy­riau­sio­ji pa­tarė­ja kultū­ros ir švie­ti­mo klau­si­mais Vir­gi­ni­ja Būdienė nau­ jo­ves pa­va­di­no „ty­liu bend­ro­jo ug­dy­mo per­ vers­mu“. VD, BNS inf.

Apk­lau­sa

Atgarsiai Šį sa­vait­galį Na­cio­na­li­nia­me dra­ mos teat­re bus ro­do­mas fes­ti­va­ lio „Si­re­nos“ at­vež­tas italų re­ži­ sie­riaus Ro­meo Cas­tel­luc­ci spek­ tak­lis „Apie Die­vo Sūnaus vei­do kon­cep­ciją“. Spek­tak­lis dar ne­ pa­ro­dy­tas, bet dis­ku­si­jos apie jį ke­lia vis di­des­nes aist­ras. Į jas įsi­ pai­nio­jo net Sei­mas ir aukš­čiau­si vals­tybės pa­reigū­nai. Nau­jienų po­rta­lo die­na.lt skai­ty­to­jai ir­gi ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja apie nu­ma­ tomą pa­ro­dy­ti spek­taklį.

Ti­kin­tis Mi­n ist­re Arū­n ai Gelū­n ai, ne­j au­ gi tams­tai ne gėda? Ne­jau­g i tams­ ta ne­s up­ran­t i, kad būstas, pa­s ta­ ty­tas ant fe­ka­l ijų krūvos, yra neil­ ga­lai­k is ir ne­pa­t i­k i­mas? O, be to, ir fe­ka­l ijų kva­pas, švel­n iai ta­r iant, ne­l a­b ai koks. Di­desnės ne­p a­gar­ bos žiū­ro­vams jau ne­b e­ga­l i būti. Ta­č iau, bai­siau­sia, šia­me, at­si­pra­ šant, spek­tak­ly­je žiau­r iai įžeid­ž ia­ mas mūsų visų (taip pat ir tams­

tos, kultū­ros mi­n ist­re) At­pirkė­jas Jėzus Kris­t us! Tams­tos va­l ia tuo tikė­t i ar ne­t ikė­t i, va­d in­t i tai prie­ta­ rais ar dar kaip nors, ta­č iau gerb­ ti Lie­t u­vos ti­k in­čiųjų įsi­t i­k i­n i­mus pri­va­lo­te, juo­lab kad tai kiek­v ie­ nam ei­l i­n iam išauklė­tam žmo­g ui su­pran­ta­ma be ypa­t ingų stu­d ijų ir uži­mamų aukštų po­stų. Tai – ele­ men­ta­r us žmo­n iš­k u­mas.

Ar reikėtų užd­raus­ti spek-­ taklį „Apie Die­vo Sūnaus vei­do kon­cep­ciją“?

Ne­gi Ne­jau­gi mes jau ne­be­sup­ran­ta­me, kas yra me­nas. Ži­no­ma ir nea­be­jo­ti­ na, kad rei­kia užd­raus­ti šį spek­taklį.

Ne­tu­ri ką veik­ti

15

Nie­ka­da ne­ma­n iau, kad Lie­t u­vos Sei­me sėdi vie­ni idio­tai. De­ja, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad jie ne­tu­ri svar­bes­nių darbų nei cenzū­ruo­ti spek­ta­kius.

Skai­ty­to­jas

34

% 32

Au­re­li­jus Mar­kas

Kuo mes ski­r iamės nuo mu­sul­ monų? Nie­kuo. Trūksta tik ki­ta­min­ čių užmė­ty­mo ak­me­ni­mis. Ma­tyt, su­g rįš vi­du­ram­ž iai ir, kle­bonų lai­ mei, už­kur­si­me lau­žus.

DKK Pa­gar­ba mūsų par­la­men­ta­rams Vi­ li­jai Ab­ra­mi­kie­nei ir Vid­man­tui Žie­ me­liui. O Ma­ri­ja Auš­ri­ne Pa­vi­lio­nie­ ne ste­biuo­si. Kur ji ma­to me­no es­te­ tiką to­kia­me įžeid­ž ian­čia­me ju­de­ sy­je kaip iš­matų mėty­mas į Jėzaus pa­veikslą?

13

Jo­ha­nas Bon­ny, Ant­ver­pe­no vys­ku­ pas, štai ką pa­reiškė šių metų va­sa­ rio 7 d. (at­spaus­din­ta dvie­juo­se did­žiau­siuo­se Bel­gi­jos laik­raš­čiuo­se): „Ne­su nei teat­ro kri­ti­kas, nei juo la­ biau šiuo­lai­ki­nio teat­ro ži­no­vas, to­ dėl nė ne­ban­dy­siu ver­t in­t i R.Cas­ tel­luc­ci spek­tak­lio „Apie Die­vo Sū­ naus vei­do kon­cep­ciją“ me­n inės pusės. Ta­čiau ga­liu už­t ik­rin­tai pa­ reikš­ti, kad šis spek­tak­lis man pa­li­ ko di­delį įspūdį. Apie ką šis spek­tak­ lis, aiš­ku jau iš pa­va­di­ni­mo: jis yra apie Jėzaus veidą.“

6

Taip, nes spektaklis nepadorus Taip, nes tai pasityčiojimas iš krikščionybės Ne, pirmiau reikia pamatyti spektaklį Ne, nes tai menas Nežinau

diena.lt

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

penktADIENIS, spalio 5, 2012

ekonomika diena.lt/naujienos/ekonomika

Ver­ty­bi­niai po­pie­riai – ga­li­my­bė uŞ­si­dirb­ti

Vers­li­nin­kai pra­ dė­jo ge­riau ver­tin­ ti ins­pek­to­rius, tik­ ri­nan­Ä?ius ÄŻmo­niĹł veik­lÄ…, kaip tei­gia ĹŤkio mi­nist­ras Ri­ man­tas Ĺ˝y­lius.

Pau­lius Bo­rei­ka

FMĎ „Orion Se­cu­r i­t ies“ pri­va­tus ban­k i­n in­kas

Fi­nan­si­nio ka­pi­ta­lo kau­pi­mas, jo iť­lai­ky­mas ir di­di­ni­mas, dar ki­taip va­di­na­mas as­me­ni­niu fi­nan­sų val­dy­mu, di­de­le da­li­mi da­ro įta­ką Şmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ir so­ cia­li­niam sta­bi­lu­mui.

„„Op­ti­miz­mas: ōkio mi­nist­ras R.Žy­lius įsi­ti­ki­nęs, kad ge­rė­ja si­tua­ci­ja ver­

ti­nant val­dŞios ins­ti­tu­ci­jas. 

Ge­di­mi­no Bar­tuť­kos nuo­tr.

Pa­tik­ra jau nebai­mina? Pa­sak mi­nist­ro, nau­jau­sia ap­klau­ sa pa­ro­dė, kad 68 pro­c. vers­lo at­ sto­vų tei­gia, jog vals­ty­bės ins­pek­ to­riai pra­dė­jo elg­tis man­da­giau. 17 pro­c. tei­gė ne­pa­ju­tę skir­tu­mo, o 15 pro­c. ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės ťiuo klau­si­mu. „La­bai aiť­kiai ma­to­me, kad si­ tua­ci­ja ver­ti­nant ins­ti­tu­ci­jas ge­ rė­ja. Dau­gu­ma pa­ju­to, kad ins­pek­

68 proc.

vers­lo at­sto­vų tei­gia, jog vals­ty­bės ins­pek­to­riai pra­dė­jo elg­tis man­da­giau.

to­riĹł el­ge­sys pa­ge­rė­jÄ™s“, – tei­gÄ— R.Ĺ˝y­lius. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ĺ i­ma­ťius ti­ki­no, kad per pa­sta­ruo­ sius tre­jus me­tus su­pap­ras­tin­ti pa­ tik­ri­ni­mai ir ins­pek­to­riĹł pa­stan­gos tap­ti pa­ta­rė­jais, o ne bau­dė­jais da­ vÄ— re­zul­ta­tĹł. 65 pro­c. ap­klaus­tĹł ÄŻmo­niĹł at­ sto­vĹł tei­gÄ—, kad kon­sul­tuo­da­mie­ si te­le­fo­nu su ins­ti­tu­ci­jo­mis su­lau­ kÄ— su­pran­ta­mĹł ir aiť­kiĹł at­sa­ky­mĹł, 10 pro­c. tvir­ti­no, kad ins­ti­tu­ci­jos neat­sa­kÄ— ÄŻ klau­si­mus, o 25 pro­c. nie­ka­da ne­si­kon­sul­ta­vo. R.Ĺ˝y­lius sa­kÄ—, kad apie 60 pro­c. ap­klau­sos da­ly­viĹł tei­gÄ— Ĺži­nan­tys apie kont­ro­li­nius klau­si­my­nus, pa­ gal ku­riuos ins­pek­to­riai at­lie­ka pa­ tik­ri­ni­mus ir ku­riuo­se yra nu­ma­ty­ti svar­biau­si rei­ka­la­vi­mai ÄŻmo­nÄ—ms. „Pa­grin­di­nis klau­si­my­nĹł tiks­ las yra in­for­muo­ti. Kai svar­biau­ si rei­ka­la­vi­mai su­de­da­mi ÄŻ 10 pus­ la­piĹł, ÄŻmo­nÄ—ms pra­de­da at­ro­dy­ti,

kad lai­ky­tis rei­ka­la­vi­mĹł yra ÄŻvei­ kia­mas dar­bas“, – sa­kÄ— R.Ĺ˝y­lius. Ĺ iuo me­tu 66 kont­ro­li­niai klau­ si­my­nai nau­do­ja­mi tik­ri­nant ne­ di­de­les vie­ťo­jo mai­ti­ni­mo bei maŞ­me­ni­nÄ—s pre­ky­bos ÄŻmo­nes, kir­ pyk­las ir gro­Şio sa­lo­nus, au­to­ser­vi­ sus, sta­ty­bos ÄŻmo­nes ir sta­ty­bi­nin­ kus, miť­ki­nin­kys­tÄ—s ÄŻmo­nes. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras tei­gÄ—, kad ki­tÄ… sa­vai­tÄ™ ins­pek­to­riai gaus va­do­ vus, ku­riuo­se nu­ro­dy­ta, kaip elg­tis per ins­pek­ta­vi­mÄ…. „Tai bus paaiť­ ki­ni­mai, ka­da baus­ti, ka­da ne­baus­ ti. Ne vi­si ins­pek­to­riai Ĺži­no, ko­kie rei­ka­la­vi­mai, o ne­tgi Ĺži­no­da­mi bi­ jo, kad bus ap­kal­tin­ti vie­nu ar ki­ tu tei­sÄ—s ak­tĹł pa­Şei­di­mu“, – sa­kÄ— R.Ĺ i­ma­ťius. ĹŞkio mi­nis­te­ri­jos ap­klau­so­je da­ ly­va­vo tĹŤks­tan­tis vers­li­nin­kĹł, iĹĄ jĹł 15 pro­c. – ga­my­bos, 53 pro­c. – pa­ slau­gĹł, 30 pro­c. – pre­ky­bos sek­to­ riĹł at­sto­vai. VD, BNS inf.

ĹŞkininkai sa vo gÄ—rybÄ— mis vilios vilios vil nieÄ?ius ĹŞkininkai savo gÄ—rybÄ—mis vilnieÄ?ius VisÄ… penktadienÄŻ nuo ankstyvo ryto prie Lietuvos Respublikos Seimo vilnieÄ?ius ir sostinÄ—s sveÄ?ius ÄŻvairiais kvapais ir rudens gÄ—rybÄ—mis vilios Lietuvos ĹĄeimos ĹŤkininkĹł sÄ…jungos (LĹ ĹŞS) ĹžemÄ—s ĹŤkio kooperatyvas „Šeimos ĹŤkis“. ĹŞkininkai turgelyje-mugÄ—je pirkÄ—jams siĹŤlys tik maisto produktus, vaiĹĄins didĹžkukuliais.

Pasak LĹ ĹŞS pirmininko Vido Juodsnukio, apie 30 ĹŤkininkĹł pristatys savo auginamÄ… ir gaminamÄ… produkcijÄ…: vaisius, darĹžoves, bulves, duonÄ… ir jos produktus. MugÄ—je bus galima nusipirkti ÄŻvairiĹł mÄ—sos ir ĹžuvĹł gaminiĹł, pieno, sĹŤrio, viĹĄtĹł ir putpeliĹł kiauĹĄiniĹł. Nebus uĹžmirĹĄtas medus, uogos, grĹŤdai ar vaistinÄ—s ĹžolelÄ—s. „SostinÄ—s gyventojams siĹŤlysime visÄ… asortimentÄ… to, kÄ… Lietuvos ĹŤkininkai augina ir tai, kuo mes ÄŻprastai prekiaujame turgeliuose“, – apie mugÄ—je pristatomus produktus kalbÄ—jo V.Juodsnukis. Visus apsilankiusius mugÄ—je LĹ ĹŞS pirmininkas ĹžadÄ—jo pavaiĹĄinti ĹĄvieĹžiĹł bulviĹł didĹžkukuliais. Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio kooperatyvas „Šeimos ĹŤkis“ pernai pateikÄ— paraiĹĄkÄ… paramai pagal Lietuvos kaimo plÄ—tros 2007–2013 m. programos priemonÄ™ „Parama verslo kĹŤrimui ir plÄ—trai“. UĹž gautas lÄ—ĹĄas ÄŻsigijo palapiniĹł, skirtĹł maĹžmeninei pre-

Ĺ ian­dien fi­nan­sĹł rin­ka kiek­vie­nam Ĺžmo­gui siō­lo daug ÄŻvai­riĹł tau­py­ mo ga­li­my­biĹł. Kad ir ko­kios pla­ Ä?ios pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bÄ—s bō­tĹł, svar­bu su­vok­ti, jog rin­ko­je, ne­svar­ bu, apie ko­kÄŻ sek­to­riĹł kal­ba­ma, yra ne­pa­ma­tuo­ja­mos ri­zi­kos. Nė­ra tai­ syk­liĹł ir ab­so­liu­Ä?iai sek­ti­nĹł sÄ—k­mÄ—s for­mu­liĹł. Rin­ka pa­tei­kia in­ves­tuo­ to­jams vis nau­jĹł ga­li­my­biĹł uŞ­dirb­ti va­di­na­mą­sias pa­sy­vią­sias pa­ja­mas iĹĄ in­ves­ta­vi­mo. Vie­na iĹĄ in­ves­ta­vi­mo ga­li­my­ biĹł – su­da­ry­ti ver­ty­bi­niĹł po­pie­ riĹł po­rtfe­lÄŻ. Tai nė­ra tik tur­tin­gų­jĹł pri­vi­le­gi­ja. For­muo­ti sa­vo po­rtfe­ lÄŻ ir ÄŻsi­gy­ti ver­ty­bi­niĹł po­pie­riĹł ga­li kiek­vie­nas Ĺžmo­gus, ga­lin­tis ir no­ rin­tis sa­vo da­lÄŻ pa­ja­mĹł iť­sau­go­ti ir pa­di­din­ti jĹł ver­tÄ™. Ver­ty­bi­niĹł po­pie­riĹł po­rtfe­lio su­ da­ry­mas nė­ra vien­kar­ti­nis dar­bas. Tai nuo­la­ti­nis pro­ce­sas. In­ves­tuo­ to­jas tu­ri pri­siim­ti ga­li­mÄ… ri­zi­kÄ… ir tu­rė­ti ga­li­my­bÄ™ ÄŻĹĄal­dy­ti sa­vo lė­ťas il­ges­niam lai­ko­tar­piui. Lai­kan­tis il­ga­lai­kio in­ves­ta­vi­mo stra­te­gi­jos ga­li­ma ti­kė­tis sta­bi­laus ir di­des­nio ka­pi­ta­lo au­gi­mo. Kon­ser­va­ty­viĹł ir drą­siĹł in­ves­ tuo­to­jĹł lō­kes­Ä?iai nė­ra ta­pa­tĹŤs. Port­fe­lio sa­vi­nin­kas, pri­sii­man­tis di­des­nÄ™ nei vi­du­ti­nÄ— ri­zi­kÄ…, ti­ki­ si di­des­nio prieau­gio. O kon­ser­va­ ty­vie­ji in­ves­tuo­to­jai la­biau ver­ti­ na tur­to iť­sau­go­ji­mÄ… su mi­ni­ma­liu rin­kos vi­dur­kÄŻ il­guo­ju lai­ko­tar­piu

ati­tin­kan­Ä?iu prieau­giu. Ku­ri stra­ te­gi­ja ra­cio­na­les­nÄ—? Vie­no at­sa­ky­ mo nė­ra, in­ves­ta­vi­mas tu­ri ati­tik­ ti in­di­vi­dua­lius Ĺžmo­gaus po­rei­kius. In­ves­tuo­to­jĹł tiks­lams daŞ­niau­siai ÄŻta­kÄ… da­ro ga­li­my­bÄ—s – kuo dau­giau pa­ja­mĹł gau­na as­muo, tuo di­des­ nÄ™ da­lÄŻ jĹł ga­li skir­ti in­ves­ti­ci­joms. Tau­py­ti skir­da­mas di­des­nÄ™ pi­ni­gĹł su­mÄ…, in­ves­tuo­to­jas tu­ri di­des­nÄ™ pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bÄ™ tarp in­ves­ ta­vi­mo for­mĹł ir ri­zi­kos, ku­riÄ… jis ke­ti­na pri­siim­ti. In­ves­ta­vi­mas daŞ­niau­siai ÄŻĹĄal­do lė­ťas bent ke­le­riĹł me­tĹł lai­ko­tar­ piui. Il­ga­lai­kÄ—s in­ves­ti­ci­jos su­ma­ Ĺži­na rin­kĹł svy­ra­vi­mĹł pa­da­ri­nius po­rtfe­lio ver­tei. Reikť­min­gas ir in­ves­tuo­to­jo am­ Ĺžius. Jau­ni Ĺžmo­nÄ—s daŞ­niau pri­sii­ ma di­des­nÄ™ ri­zi­kÄ…, nes tu­ri prieĹĄ akis dar daug me­tĹł dar­bi­nei kar­je­ rai, ti­ki­si nuo­sek­liai au­gan­Ä?iĹł pa­ ja­mĹł. Op­ti­ma­lus po­rtfe­lis yra tas, ku­ ris uŞ­dir­ba di­dĹžiau­sias pa­ja­mas pri­sii­mant kuo ma­Şes­nÄ™ ri­zi­kÄ…. Port­fe­lis, ku­rio di­des­nÄ™ da­lÄŻ su­da­ro ak­ci­jos, bus lin­kÄ™s pa­siek­ti di­des­ nÄ™ tei­gia­mÄ… ar­ba nei­gia­mÄ… grą­Şą, la­biau svy­ruos, bus lin­kÄ™s vir­ťy­ti sa­vo prieau­giu ki­tos su­dė­ties po­ rtfe­lius esant tei­gia­moms rin­kos ten­den­ci­joms. Ver­ti­nat kon­ser­ va­ty­ves­nÄŻ in­ves­ti­ci­nÄŻ po­rtfe­lÄŻ, ku­ rio di­des­nÄ™ da­lÄŻ su­da­ro ob­li­ga­ci­jos, at­si­ran­da ga­li­my­bÄ— pa­siek­ti ma­ Ĺžes­nÄ™, bet sta­bi­les­nÄ™ grą­Şą, po­rtfe­lio ver­tÄ—s svy­ra­vi­mai pa­sie­kia ma­Şes­nÄŻ ly­gÄŻ. Tau­py­ti, pla­nuo­ti atei­tÄŻ ir do­mė­ tis eko­no­mi­niais pro­ce­sais nau­din­ ga kiek­vie­nam. Kiek­vie­nas, net ir ma­Şai apie fi­nan­sĹł rin­kas nu­si­ ma­nan­tis Ĺžmo­gus, ga­li pa­ts priim­ ti spren­di­mus ir pa­si­rink­ti to­kias tau­py­mo prie­mo­nes, ku­rios ati­ tin­ka jo as­me­ni­nius po­rei­kius.

LITAS Ĺ VENĂˆIA

ATVIROS DURYS

LIETUVOS BANKE

 EKH9DAG<Ăľ=ĂľL9<A=FĂ&#x2022;.ADFAMB= ÉĽ=<AEAFGHJɤD9FCQLGBÄ&#x20AC;D9MCA9

ď Ž4N_QV[NZV[Ă&#x203A;Qb\[NĂ­XV[V[XĂşab_TRYVb\`RcV`NQNOĂ­[NaN_]]R_XNZVNb

`VĂş]_\QbXaĂşkybai bei mobiliuosius stalus, kuriuos bus galima iĹĄvysti apsilankius mugÄ&#x2014;je. â&#x20AC;&#x17E;Labai dĹžiaugiamÄ&#x2014;s gauta parama, nes standartizuoti stalai ir palapinÄ&#x2014;s leidĹžia ĹŤkininkams savo produkcijÄ&#x2026; pirkÄ&#x2014;jams pateikti kokybiĹĄkiau pagal visus standar-

Ę´ MFAC9DĂ­K$A=LMNGK:9FCGJĂ­E9A Ę´ H9ĂżAFLAKKMH9?JAF<AF°EAK;=FLJAFAG:9FCG>MFC;ABGEAK Ę´ DALĂ´HAJ9EA<° Ę´ Ă&#x201E;KHĂ­<AF?AHAFA?MKN=Ăż9FLQKç9JNMGÂŚA9A Ę´ KH=;A9DAH9JG<9Ęą$ALGC=DA9K 

ĘŞ ĘŻ Ę´ EG<=JFMKAJĂż9AKEAF?9K(AFA?Ă´EMRA=BMK Ę´ KE9?AGKNACLGJAFGKAJHJAR9A $9FCQLGB9AĂ&#x201E;:9FCÂ&#x17E;Ă&#x201E;D=A<ĂżA9EAFMG10.00 iki 15.00 val.

7\[\=bXV\[b\a_

tus europiniu lygiuâ&#x20AC;&#x153; , â&#x20AC;&#x201C; pasakojo V.Juodsnukis. Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio ministerijos informacija UĹžs. 1029785

Kaune (Maironio g. 25) nuo 10.00 iki 15.00 val. D9FCQLGB9ACNA=ÂŚA9EAKMKAH9ĂżAFLAKM$A=LMNGK:9FCG AJHAFA?Ă´AKLGJABGK=CKHGRA;AB9Ă&#x192;=CKCMJKAB9KHG:9FCG JĂ­EMKD9FCQLGB9AJ=?AKLJMGB9EAL=Dá&#x201A;¤ á&#x201A;Ł  9M?A9MAF>GJE9;ABGKAFL=JF=LGKN=L9AF°B=www.lb.lt


8

penktADIENIS, spalio 5, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn diena.lt/naujienos/ekonomika

â&#x201A;Ź

ValiutĹł kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1120 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2996 JAV do­le­ris 1 2,6670 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7054 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9586 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4661 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6491 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5718 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8464

+0,04 %

Vakar Tink­las

pokytis

â&#x20AC;&#x201C;1,0147 % â&#x20AC;&#x201C;0,3199 % â&#x20AC;&#x201C;0,4331 % â&#x20AC;&#x201C;0,2912 % â&#x20AC;&#x201C;0,0524 % +0,9383 % â&#x20AC;&#x201C;0,5263 % â&#x20AC;&#x201C;0,2037 % â&#x20AC;&#x201C;0,2383 %

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

â&#x20AC;&#x17E;Sta­toilâ&#x20AC;&#x153;

5,08

4,70

2,47

â&#x20AC;&#x17E;Kvis­ti­jaâ&#x20AC;&#x153;

5,05

4,65

2,47

â&#x20AC;&#x17E;Va­koilâ&#x20AC;&#x153;

5,09

4,71

2,49

Vals­ty­bÄ&#x2014;s val­do­ma bend­ro­vÄ&#x2014; Lie­tu­vos pa­ť-­ tas pa­tvir­ti­no per­kan­ti lik­vi­duo­ja­mo ban­ ko â&#x20AC;&#x17E;Sno­rasâ&#x20AC;&#x153; maŞ­me­ni­nÄŻ tink­lÄ&#x2026;, ku­rÄŻ su­da­ro 220 â&#x20AC;&#x17E;sno­riu­kĹłâ&#x20AC;&#x153;. San­do­rio dÄ&#x2014;l di­dĹžiau­sio ĹĄa­ ly­je maŞ­me­ni­nio ban­ko sky­riĹł tink­lo su­ma neatsk­lei­dĹžia­ma, o jÄŻ ke­ti­na­ma baig­ti maŞ­ daug per mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ. Ana­li­ti­kai pro­gno­za­vo, kad vien â&#x20AC;&#x17E;Sno­roâ&#x20AC;&#x153; kios­kus ga­li­ma par­duo­ti maŞ­ daug uĹž 7 mln. li­tĹł, o su ki­tu ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu kai­na ga­lÄ&#x2014;­tĹł siek­ti ir 10 mln. li­tĹł.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­taâ&#x20AC;&#x17E;Brentâ&#x20AC;&#x153; naf­ta+0,54 %

21

Per­ka ­ â&#x20AC;&#x17E;sno­riu­kusâ&#x20AC;&#x153;

De­ga­lų kai­nos

Ĺ iandien Valiuta

â&#x20AC;&#x201C;0,09 %

89,05 dol. uĹž 1 brl. 109,77 dol. uĹž 1 brl.

proc.

ma­Şes­nis nei per­nai bu­vo ťa­lies grō­dų eks­por­tas ťių me­tų rugp­jō­tį.

UĹžkariauti pasaulÄŻ padeda parama

BendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Biovelaâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Preskonitaâ&#x20AC;&#x153;, pasinaudojusios Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. programos priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimas ir pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s didinimasâ&#x20AC;&#x153; parama, dar labiau ÄŻsitvirtino tarptautinÄ&#x2014;se rinkose.

Saulius Tvirbutas s.tvirbutas@diena.lt

UĹžtikrina kokybÄ&#x2122;

BendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Biovela Groupâ&#x20AC;&#x153; valdo ÄŻmones â&#x20AC;&#x17E;Biovelaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Utenos mÄ&#x2014;saâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Maisto pramonÄ&#x2014;s logistikos grupÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iobiĹĄkio kompleksasâ&#x20AC;&#x153;. PagrindinÄ&#x2014; jĹł veikla â&#x20AC;&#x201C; ĹĄvieĹžios mÄ&#x2014;sos perdirbimas, ĹĄvieĹžios mÄ&#x2014;sos ir jos gaminiĹł eksportas ir logistika. ÄŽmonÄ&#x2014; pagamina per tĹŤkstantÄŻ produktĹł ir yra viena didĹžiausiĹł gamintojĹł CentrinÄ&#x2014;je Europoje. Jos gaminiai eksportuojami ÄŻ 28 ĹĄalis. â&#x20AC;&#x17E;No rint iĹĄ si lai ky ti rin ko je, bĹŤti na, kad var to to jas nie ka da nenusiviltĹł pamÄ&#x2014;g tu pro duktu, visada gautĹł tokio paties skonio gaminÄŻ. TodÄ&#x2014;l labai daug dÄ&#x2014;mesio skyrÄ&#x2014;me gamybos proceso kontroleiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo bendrovÄ&#x2014;s gene ra li nis di rek to rius Virgi ni jus Kantauskas. BendrovÄ&#x2014;, gavusi paramÄ&#x2026; pagal Lie tu vos kai mo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. programos priemonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł per-

dirbimas ir pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s didinimasâ&#x20AC;&#x153; investiciniam projektui â&#x20AC;&#x17E;MÄ&#x2014;sos perdirbimo veiklos konku ren cin gu mo di di ni masâ&#x20AC;&#x153;, be gamybos ÄŻrenginiĹł, dar ÄŻdiegÄ&#x2014; ir sudÄ&#x2014;tingÄ&#x2026; informacinÄ&#x2122; programÄ&#x2026;. Ji padeda kontroliuoti kiekvienÄ&#x2026; gamybos ĹžingsnÄŻ: nuo tada, kai ĹĄvieĹžia mÄ&#x2014;sa patenka ÄŻ cechus, iki gatavo produkto. Pagal ÄŻdiegtus parametrus programa preciziĹĄkai tiksliai nurodo, kiek ÄŻ gaminÄŻ turi patekti druskos, prieskoniĹł, kitĹł sudedamĹłjĹł daliĹł. â&#x20AC;&#x17E;Programa naudinga ir buhalterijai apskaiÄ?iuojant gaminio savikainÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; generalinis direktorius. Gavo apdovanojimĹł

Per 2008â&#x20AC;&#x201C;2009 m. ÄŻgyvendinusi projektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Biovelaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻsigijo ÄŻrangos, kuri leido darbuotis naĹĄiau, taip pat kurti naujus kokybiĹĄkus produktus. Bendra projekto vertÄ&#x2014;, be PVM, siekÄ&#x2014; 11,2 mln. litĹł, iĹĄ jĹł 2, 242 mln. litĹł â&#x20AC;&#x201C; priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimas ir pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s didinimasâ&#x20AC;&#x153; paramos lÄ&#x2014;ĹĄos.

ď ŽGamyba: Â /V\cRY\`Â&#x2022;Ă&#x;Z\[Ă&#x203A;WRĂ&#x;QVRTaV[NbWVĂ&#x;_R[TV[VNVYRVQ VNb aVX_V[aVQV

QRYVb`TNZfO\`]NWĂ&#x203A;TbZb` /V\cRY\`Â&#x2022;[b\a_

Vienas bendrovÄ&#x2014;s pasididĹžiavimĹł â&#x20AC;&#x201C; ĹĄaltai rĹŤkytas juodasis kumpis. Jis pradÄ&#x2014;tas gaminti modernizavus perdirbimo bazÄ&#x2122;. Juodasis kumpis yra iĹĄskirtinis ne tik Baltijos ĹĄalyse, bet ir didĹžiojoje dalyje Europos. Ĺ is kulinarijos ĹĄedevras 2010 m. ir 2011 m. apdovanotas konkurso â&#x20AC;&#x17E;Lietuvos metĹł gaminys 2010â&#x20AC;&#x153; aukso medaliu, taip pat buvo ÄŻvertintas ir Maskvoje vykusioje tarptautinÄ&#x2014;je parodoje â&#x20AC;&#x17E;Prodexpo 2011â&#x20AC;&#x153;. Ĺ iemet Kaune vykusioje ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ir maisto pramonÄ&#x2014;s parodoje â&#x20AC;&#x17E;AgroBalt 2012â&#x20AC;&#x153; uĹž juodÄ&#x2026;jÄŻ kumpÄŻ bendrovÄ&#x2014; pelnÄ&#x2014; aukso medalÄŻ. ÄŽgyvendina naujÄ&#x2026; projektÄ&#x2026;

Ĺ iuo metu â&#x20AC;&#x17E;Biovelaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgyvendina naujÄ&#x2026; priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimas ir pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s didinimasâ&#x20AC;&#x153; projektÄ&#x2026;. Bendra jo vertÄ&#x2014; 14,7 mln. litĹł be PVM. Paramos lÄ&#x2014;ĹĄomis bus ďŹ nansuojama 20 proc. UĹž juos bus perkama apie 30 ÄŻrenginiĹł: brandinimo, vytinimo kameros, ĹĄaldiklis, farĹĄo surinkimo ÄŻranga. V.Kantauskas teigÄ&#x2014;, kad parama labai padÄ&#x2014;jo plÄ&#x2014;sti bendrovÄ&#x2014;s pajÄ&#x2014;gumus. BĹŤtina gerai apskaiÄ?iuoti, ar uĹž paramÄ&#x2026; ÄŻsigyti ÄŻrenginiai dirbs visu pajÄ&#x2014;gumu ir duos pajamĹł. Kitu atveju ÄŻmonÄ&#x2014; gali tik apsunkinti savo ďŹ nansinÄ&#x2122; situacijÄ&#x2026; ar net bankrutuoti, kaip yra atsitikÄ&#x2122; su kai kuriomis neapskaiÄ?iavusiomis savo jÄ&#x2014;gĹł bendrovÄ&#x2014;misâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dalijosi patirtimi V.Kantauskas. Fasuoja prieskonius

Kita sÄ&#x2014;kmingai ÄŻgyvendinusi Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. programos priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimas ir pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s didinimasâ&#x20AC;&#x153; projektÄ&#x2026; yra bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Preskonitaâ&#x20AC;&#x153;. Ji fasuoja prieskonius ir pagardus. BendrovÄ&#x2014;s metinÄ&#x2014; apyvarta yra 3 mln. litĹł, iĹĄfasuojama apie 500 tonĹł produkcijos, siĹŤloma 200 pavadinimĹł produktĹł. Dauguma jĹł eksportuojami ÄŻ AirijÄ&#x2026;, IspanijÄ&#x2026;, VokietijÄ&#x2026;, GraikijÄ&#x2026;, LatvijÄ&#x2026;, BaltarusijÄ&#x2026;, RusijÄ&#x2026;, MongolijÄ&#x2026;, VietnamÄ&#x2026;, IzraelÄŻ. ÄŽmonÄ&#x2014; planuoja ateiti ir ÄŻ JAV, Kanados, Skandinavijos rinkas. Padidinti apimtis ÄŻmonei padÄ&#x2014;jo sÄ&#x2014;kmingai ÄŻgyvendintas priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimas ir pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s didinimasâ&#x20AC;&#x153; pirmosios veiklos srities â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimas ir rinkodaraâ&#x20AC;&#x153; projektas. â&#x20AC;&#x17E;Naujoji ÄŻranga daug efektyvesnÄ&#x2014;, rentabilesnÄ&#x2014; ir patogesnÄ&#x2014;. Su ja galime formuoti ĹĄeĹĄiĹł dydĹžiĹł pakelius, fasuoti skirtingo rupumo maltus produktus. Dabar mo-

ď ŽGalimybÄ&#x2014;s: C8\gWNX\cN`Q VNbTĂ&#x203A;`VXNQ]R_ZV[baĂ?[NbWNV`Ă&#x;_R[TV[VNV`

TNYVZN]NTNZV[aV#]NXRYVĂşÂ&#x201C;QcVTbONVQNbTVNb[RV`R[NV`VNV` 

dernizuotame ceche per pamainÄ&#x2026; galime sufasuoti iki 25 tĹŤkst. pakeliĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Preskonitaâ&#x20AC;&#x153; direktorius Viktoras Kozjakovas. Daugiau galimybiĹł

Naujoje ispanĹł gamybos ÄŻrangoje pritaikytos dvi funkcijos â&#x20AC;&#x201C; dvejopas spausdintuvas ir dozavimas. â&#x20AC;&#x17E;Ta paÄ?ia fasavimo linija galime fasuoti labai skirtingĹł malimĹł ir svorio produktus. Integruotas spausdintuvas leidĹžia fasuojant raĹĄyti ant pakuotÄ&#x2014;s visÄ&#x2026; reikalingÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026;. Tai mums labai aktualu, nes didĹžioji dalis gaminamos produkcijos yra eksportuojama. Dabar iĹĄveĹžama produkcija paĹženklinta tomis kalbomis, kuriomis pageidaujama, ir nereikia klijuoti lipdukĹł. PakuotÄ&#x2014;s vaizdas geresnis, maĹžiau rankĹł darboâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pranaĹĄumus vardijo V.Kozjakovas. Pakavimo linija suformuotas pakelis yra patogesnis vartotojui. Jis formuojamas su plaÄ?iu dugnu, todÄ&#x2014;l negriĹŤva ir iĹĄ jo neiĹĄbyra prieskoniai. PakuotÄ&#x2014;s turi juostelÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x201C;uĹžtrauktukÄ&#x2026;. Juo sandariai uĹždaromas pakelis, kaskart jÄŻ pravÄ&#x2014;rus. â&#x20AC;&#x17E;Tai svarbu mĹŤsĹł produktams, nes nesandariuose pakeliuose prieskoniai greitai praranda savo aromatÄ&#x2026;, garuoja daugumoje prieskoniĹł esantys eteriniai aliejai, prarandamos ir gerosios produkto skoninÄ&#x2014;s savybÄ&#x2014;s, jie neatsparĹŤs drÄ&#x2014;gmeiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino direktorius. DeĹĄimtmetÄŻ Vilniaus rajone veikianÄ?ioje ÄŻmonÄ&#x2014;je darbuojasi 25 specialistai. PusÄ&#x2014; iĹĄ jĹł yra neÄŻgalĹŤs..ba\_VNb`[b\a_

Ĺ˝aliavÄ&#x2026; atsiveĹža

IĹĄ Lietuvos prieskoniĹł gamybai â&#x20AC;&#x17E;Preskonitaâ&#x20AC;&#x153; naudoja tik kmynus. KitĹł prieskoniĹł atsiveĹža iĹĄ NyderlandĹł ir kitĹł ĹĄaliĹł. ReceptĹŤras miĹĄiniams ruoĹĄia vietos technologai. Beje, Izraelyje jie parduodami kaip koĹĄerinis maistas, tai yra aprobuoti judÄ&#x2014;jĹł dvasininkĹł kaip sveiki ir naudingi Ĺžmogui. â&#x20AC;&#x17E;Visi produktai gaminami be daĹžikliĹł, konservantĹł ir skonio stiprikliĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvirtino V.Kozjakovas. Tik Rusijos pardavÄ&#x2014;jai nori miĹĄiniĹł su skonio stiprikliais. â&#x20AC;&#x17E;JĹł norus ÄŻgyvendiname gamindami jiems atskirus produktusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; direktorius. BendrovÄ&#x2014;je taip pat gaminami prieskoniai karĹĄtam vynui, fasuojami produktai, uĹžsakyti kitĹł ĹĄaliĹł prieskoniĹł ir pagardĹł gamintojĹł. Kompensavo didelÄ&#x2122; dalÄŻ

ÄŽrenginiai buvo verti 1,2 mln. litĹł. IĹĄ jĹł 501, 921 tĹŤkst. litĹł skirta iĹĄ Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. programos priemonÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimas ir pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s didinimasâ&#x20AC;&#x153;. Pagal veiklos sritÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝emÄ&#x2014;s ĹŤkio produktĹł perdirbimas ir rinkodaraâ&#x20AC;&#x153; paramos gavÄ&#x2014;jui kompensuojama iki 40 proc. tinkamĹł projekto iĹĄlaidĹł. Jei paramos gavÄ&#x2014;jas naudojosi kredito ÄŻstaigĹł iĹĄduota paskola, jam gali bĹŤti kompensuota dalis kredito ÄŻstaigai sumokÄ&#x2014;tĹł palĹŤkanĹł ir/ arba dalis garantinio uĹžmokesÄ?io. UĹžs. 1024987


9

penktADIENIS, spalio 5, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Ha­šišą ra­do De­besė­lis Mui­tinės pa­reigū­nai ant­ra­dienį Me­di­ninkų ke­lio po­ste su­laikė be­veik pusę to­nos ha­ši­šo, ku­rio vertė juo­do­jo­je rin­ko­je sie­kia apie 15 mln. litų.

„„Po­zi­ci­ja: A.Ūsienė tvir­ti­no nie­ko įtar­ti­na bu­vu­sio su­tuok­ti­nio el­ge­sy­je ne­pas­tebė­ju­si: jis net po sky­rybų elgė­

si pa­vyz­din­gai – lankė vai­kus, su jais bend­ra­vo. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Liu­dy­to­jas: mer­gai­tei bu­vo pa­sa­ko­ja­ma apie „sy­sa­lus“

Va­di­na­mo­jo­je Kau­no pe­do­fi­li­jos by­lo­je Vil­niaus mies­to 2-asis apy­linkės teis­mas ket­vir­ta­dienį į ap­klausą išk­vietė tris liu­dy­to­ jus. Vie­nas jų ti­ki­no, kad by­los cent­re at­si­dūru­siai mer­gai­tei apie „sy­sa­lus“ nuo­lat pa­sa­ko­jo Ked­žių kai­mynė. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

At­vy­ko ne vi­si

Į teismą va­kar liu­dy­ti išk­vies­ta pir­ moji And­riaus Ūso žmo­na Aria­ na Ūsienė, buvęs Ne­rin­gos Venc­ kienės bend­ra­žy­gis Vi­ta­li­jus Ker­šis ir dvi pe­do­fi­li­jos bylą ty­ru­sios Kau­ no pa­reigūnės – po­li­ci­jos tyrė­ja Ra­ sa Kai­rienė ir bu­vu­si Kau­no mies­to apy­linkės pro­ku­ratū­ros pro­ku­rorė Ge­no­vaitė Ro­čienė. Ta­čiau po­li­ci­jos tyrė­ja R.Kai­ rienė į teis­mo po­sėdį neat­vy­ko. Bu­ vo paaiš­kin­ta, kad jai pa­ki­lo krau­ jospū­dis, tad ji ne­norė­ju­si iš Kau­no vyk­ti au­to­mo­bi­liu ir ri­zi­kuo­ti. Be to, ji ofi­cia­liai nėra ga­vu­si šau­ki­ mo į teismą. Min­tis apie „sy­sa­lus“ – įpirš­ta?

Buvęs Ne­rin­gos Venc­kienės bend­ ra­žy­gis V.Ker­šis teis­me pa­sa­ko­jo, kad Drąsiaus Ked­žio duk­rai nuo­ lat bu­vo pa­sa­ko­ja­ma apie „pim­pa­ lus“ ir „sy­sa­lus“, esą ak­ty­viau­siai čia veikė Ked­žių kai­mynė Olia. V.Ker­šis teigė, kad Gar­lia­vo­ je, Klo­nio gatvė­je, pra­lei­do apie me­tus. Teis­me jis nu­rodė, jog su mer­gai­te dau­giau­sia bend­rau­da­vo D.Ked­žio ma­ma Lai­mutė Ke­dienė ir ta pa­ti Ked­žių kai­mynė Olia. „Mums aiš­kin­da­vo, kad ta kai­ mynė Olia – kaip ir mer­gaitės auklė­to­ja. Tas auklė­ji­mas bu­vo toks, kad jai bu­vo pa­sa­ko­ja­ma apie „pim­ pa­lus“, „sy­sa­lus“. Būda­vo, kad abi už­si­deng­da­vo ple­du, striu­ke, ta­da ji įsi­jung­da­vo mo­bilųjį te­le­foną ir fil­ muo­da­vo. Jei mer­gaitė juo­kau­da­vo, ji sa­ky­da­vo: „Šnekėk, kaip sa­kiau“, – teis­mui aiš­ki­no V.Ker­šis. Anot jo, tai stebė­davę N.Venc­kienė ir D.Ked­ žio tėvai nie­kaip ne­rea­guo­da­vo. Sa­ko, kad liepė sek­ti

V.Ker­šis pa­sa­ko­jo daž­nai atei­davęs į Ked­žių na­mus, esą jis bu­vo kurs­ to­mas sek­ti kai ku­riuos as­me­nis. „Kai ku­rie as­me­nys va­žiuo­da­vo

prie A.Ūso namų, sėdėda­vo ma­ši­ no­je, tik­rai ži­nau – bu­vo va­žiuo­ja­ ma ir fil­muo­ja­ma. Kai bu­vo A.Ūso lai­do­tuvės, ir­gi va­žia­vo ir fil­ma­vo, o fil­muo­ta med­žia­ga bu­vo per­duo­ ta A.Sku­čie­nei“, – teis­me kalbė­jo V.Ker­šis. Teisė­jo pa­klaus­tas, ar taip kal­ba ne iš kerš­to, V.Ker­šis at­sakė nei­ gia­mai. Jis pa­sa­ko­jo, kad iš pra­džių tikė­jo pe­do­fi­li­jos is­to­ri­ja, bet vis­ kas pa­si­keitė po to, kai žu­vo bu­vu­ sio Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­ nin­ko sūnus Vai­das Mi­li­nis. V.Ker­šis neigė ir kal­bas, esą D.Ked­žio duk­ra bi­jo­jo vyrų. Liu­ dy­to­jas tvir­ti­no, kad jis su mer­ gai­te žais­da­vo, plau­kio­da­vo ba­sei­ ne: „Yra ir fil­muo­ta med­žia­ga, kur ji žaid­žia su sve­ti­mais vy­rais, laks­ to, žaid­žia šach­ma­tais.“ Be to, V.Ker­šis teis­mui nu­rodė, kad raš­te­lius, ku­riuo­se D.Ked­žio duk­ra nei­gia­mai at­si­lie­pia apie ma­ mą, ra­šy­ti bu­vo kurs­to­ma. „Tas raš­ te­lis, ku­ris bu­vo pa­teik­tas ir in­ter­ne­ te, bu­vo, kur ra­šo „ma­ma, ne­ken­čiu“. To­kių raš­te­lių pri­ra­šy­ti ji bu­vo mo­ko­ ma. Ten jie pa­sklidę in­ter­ne­te, ten vi­ siš­ka ne­tei­sybė“, – kalbė­jo V.Ker­šis.

Mums aiš­kin­da­vo, kad ta kai­mynė Olia – kaip ir mer­gaitės auklė­to­ ja. Tas auklė­ji­mas bu­ vo toks, kad jai bu­vo pa­sa­ko­ja­ma apie „pim­pa­lus“, „sy­sa­lus“. Sua­be­jo­jo D.Ked­žio psi­chi­ka

Bu­vu­si Kau­no mies­to apy­linkės pro­ku­ratū­ros pro­ku­rorė G.Ro­čienė pir­mo­ji su­si­dūrė su pe­do­fi­li­jos by­la. Pas ją nuo­lat lan­ky­da­vo­si D.Ke­dys. G.Ro­čienė teis­mui pa­sa­ko­jo ne kar­ tą sua­be­jo­ju­si D.Ked­žio psi­chi­ka. Pak­laus­ta, ar ki­lo min­tis pa­tik­ rin­ti D.Ked­žio psi­chiką, teis­mui ji

at­sakė tei­gia­mai. „Man ki­lo toks įta­ri­mas. Norė­jau nu­si­ves­ti jį pas va­do­vybę. Esu už­si­mi­nu­si, kad ne vai­kui rei­kia at­lik­ti eks­per­tizę. Ir iš kar­to prie­šiš­ku­mas ma­no at­žvil­giu, neaiš­ku dėl ko, ki­lo“, – kalbė­jo bu­ vu­si pro­ku­rorė. Ji taip pat nu­rodė, kad su D.Ked­žiu ne­bu­vo įma­no­ma nor­ma­liai bend­rau­ti. At­vykęs jis teig­da­vo vie­ na, o pa­skui, kai reikė­da­vo pa­si­ra­ šy­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus, pa­dėti pa­rašą, stai­ga per­si­gal­vo­da­vo. „Jis išei­da­vo ir už pus­va­land­žio gul­da­ vo pa­reiš­ki­mas, kur jis ką nors at­si­ sa­ky­da­vo at­lik­ti, ir vi­si pla­nai žlug­ da­vo“, – kalbė­jo G.Ro­čienė. Jos nuo­mo­ne, D.Ke­dys ne­bu­vo sa­va­ran­kiš­kas, nes esą nuo­lat su kaž­kuo tar­da­vo­si te­le­fo­nu, grei­ čiau­siai – su N.Venc­kie­ne. Gi­ne­ ko­lo­ginė eks­per­tizė, pa­sak G.Ro­ čienės, ne­bu­vo at­lik­ta, nes kal­bos apie prie­var­ta­vi­mus ne­bu­vo. „Bu­vo kalbė­ta tik apie lai­žymą“, – teis­ mui pa­brėžė ji. A.Ūso „nu­kry­pimų“ ne­pas­tebė­jo

Teis­mui liu­di­ju­si bu­vu­si A.Ūso žmo­na A.Ūsienė teigė, kad šis bu­ vo nor­ma­lus. A.Ūso po­trau­kio vai­ kams ji tvir­ti­no ne­pas­tebė­ju­si. Teis­mui A.Ūsienė pa­sa­ko­jo, kad su A.Ūsu ofi­cia­liai iš­sis­kyrė 2009 m. Mo­te­ris nu­rodė, kad jos buvęs vy­ ras nuo­lat bend­ra­vo su sa­vo vai­ kais, juos kas ant­rą sa­vait­galį pa­ siim­da­vo pas sa­ve. A.Ūsienės teis­mas tei­ra­vo­si, ar jos buvęs vy­ras turė­jo ko­kių ypa­ tingų žy­mių ant ly­ti­nio or­ga­no. Į šį klau­simą ji at­sakė nei­gia­mai. A.Ūsienė sakė, kad, kol gy­ve­no su A.Ūsu, jis vi­sa­da nak­vo­da­vo na­mie, visą­laik grįžda­vo. L.Stankū­naitės ir jos duk­ters mo­te­ris teigė ne­ma­ čiu­si. Ki­ta­me po­sėdy­je po sa­vaitės teis­mas ke­ti­na ap­klaus­ti šią bylą ty­ru­sią po­li­ci­jos tyrėją R.Kai­rienę. Po jos ap­klau­sos ža­da­ma skelb­ti by­los med­žiagą. Ta­da turėtų vyk­ ti bai­gia­mie­ji ša­lių pa­si­sa­ky­mai.

Mui­tinės kri­mi­na­linė tar­ny­ba pra­ nešė, kad Me­di­ninkų ke­lio po­ste tik­ri­nant iš­vyks­tan­čias iš Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nes pa­reigū­ nams tal­ki­no ir tar­ny­bi­nis šuo – belgų avi­ga­nis, var­du De­besė­lis. Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, ap­ uostęs Lie­tu­vos pi­lie­čio vai­ruo­ jamą vil­kiką, ga­be­nantį per­si­kus iš Is­pa­ni­jos, jis mui­ti­nin­kams „pa­si­ūlė“ šią trans­por­to prie­ monę pa­tik­rin­ti ati­džiau. Vil­ki­kas bu­vo nu­kreip­tas į pa­ pil­domą pa­tikrą mo­bi­lią­ja rent­ ge­no kont­rolės sis­te­ma. Per ją ir paaiškė­jo, kad kro­vi­ni­nio au­to­ mo­bi­lio pusp­rie­kabės grin­dy­se įreng­tos slėptuvės, ku­rio­se su­ dėtos įtar­ti­nos pa­kuotės. Išgrę­ žus ke­letą sky­lių pusp­rie­kabės grin­dy­se, bu­vo paim­tas neaiš­kios kilmės ru­dos med­žia­gos mėgi­ nys. At­li­kus testą nu­sta­ty­ta, kad tai ga­li būti ha­ši­šas. Pradė­jus ati­da­ry­ti slėptuvę, į pa­galbą bu­vo išk­vies­ti ug­nia­ge­ siai gelbė­to­jai. Jie, pa­nau­dodami spe­cia­lią įrangą, ati­darė slėptuvę. Iš slėptuvės pa­reigū­nai išt­raukė ke­lias­de­šimt pa­ketų (per 400 ki­

log­ramų), ku­riuo­se – su­smul­kin­ ta ru­dos spal­vos au­ga­linės kilmės med­žia­ga, įta­ria­ma – ha­ši­šas. Pa­sak pa­reigūnų, toks di­de­ lis kie­kis ha­ši­šo juo­do­jo­je rin­ko­je ver­tas apie 15 mln. litų. Kro­vi­ni­ nio vil­ki­ko vai­ruo­to­jas su­lai­ky­ tas, tre­čia­dienį nu­spręsta jį suim­ ti dviem mėne­siams. Mui­tinės kri­mi­na­linės tar­ny­ bos Vil­niaus sky­riu­je pra­dėtas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Baud­ žia­mo­jo ko­dek­so straips­nius, nu­ ma­tan­čius at­sa­ko­mybę už kont­ ra­bandą ir ne­teisėtą dis­po­na­vimą di­de­liu kie­kiu nar­ko­ti­nių med­ žiagų tu­rint tikslą jas pla­tin­ti. Ty­rimą or­ga­ni­zuo­ja Vil­niaus apy­ gar­dos pro­ku­ratū­ros Or­ga­ni­zuotų nu­si­kal­timų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai. VD, BNS inf.

15

mln. litų

juo­do­jo­je rin­ko­je kai­nuotų pusė to­nos ha­ši­šo.

„„Lai­mi­kis: pa­reigū­nai iš slėptuvės išt­raukė ke­lias­de­šimt pa­ketų (per

400 ki­log­ramų), ku­riuo­se – su­smul­kin­ta ru­dos spal­vos au­ga­linės kilmės med­žia­ga, įta­ria­ma – ha­ši­šas. Mui­tinės nuo­tr.

Vėl lieps­no­jo Ku­lau­tu­vos baž­ny­čia Vos prie­š po­rą sa­vai­čių lieps­no­ ju­si Ku­lau­tu­vos baž­ny­čia naktį į ket­vir­ta­dienį vėl skendė­jo lieps­ no­se: nu­nio­ko­tas vi­sas baž­ny­čios vi­dus ir pusė sto­go.

Pra­ne­šimą, kad Ku­lau­tu­vos mies­ te­ly­je de­ga baž­ny­čia, Bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras ga­vo va­kar pa­ ry­čiais, 4.16 val. Į įvy­kio vietą iš­siųs­tos Kau­no ap­skri­ties prie­šgais­rinės gelbė­ ji­mo pa­jėgos, apie gaisrą in­for­ muo­ta po­li­ci­ja. Pa­sak Kau­no ap­skri­ties prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo val­dy­bos at­ stovės spau­dai Džiu­gin­tos Vait­ ke­vi­čienės, pir­ma­sis ug­nia­ge­sių eki­pa­žas į įvy­kio vietą at­vy­ko po po­ros mi­nu­čių, bet baž­ny­čia jau degė at­vi­ra lieps­na. Gaisrą pa­vy­ko už­ge­sin­ti tik prie­š pat 6 val. Įvy­kio vie­to­je dir­bo še­ šios ug­nia­ge­sių cis­ter­nos. „La­bai di­de­lis gais­ras <...>. Iš­degė vi­sas baž­ny­čios vi­dus ir pusė sto­go“, – BNS sakė D.Vait­ke­vi­čienė.

Me­d inė Ku­l au­t u­vos baž­ny­ čia degė jau prie­š po­rą sa­vai­ čių. Tuo­met mal­dos na­mai taip pat už­si­lieps­no­jo ankstų rytą. Rugsė­jo 24 d. ap­degė 2–3 kvad­ ra­ti­niai met­rai sie­nos pa­sta­to išorė­je, nie­kas ne­nu­kentė­jo. Ug­ nia­ge­siai tvir­ti­no, kad di­desnės ne­laimės iš­veng­ti pa­vy­ko, nes gais­ras pa­stebė­tas lai­ku, o ug­ nia­ge­siai Ku­lau­tu­vo­je yra ne­to­li nuo baž­ny­čios. Kau­n o ra­jo­n o po­l i­c i­ja ta­d a įtarė pa­de­gimą ir pra­dėjo iki­ teis­minį ty­rimą dėl pa­de­gi­mo – tur­to su­nai­ki­ni­mo ir su­ga­di­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu būdu. Įtar­ ta, kad Ku­lau­tu­vos baž­ny­čia pa­ deg­ta jos sieną ap­lie­jus de­giuo­ ju skys­čiu. Me­dinė liau­dies ar­chi­tektū­ ros formų kop­ly­čia Ku­lau­tu­vo­ je pra­dėjo veik­ti XX a. ket­vir­ta­ja­ me de­šimt­me­ty­je. Vėliau ji ta­po Švč. Mer­gelės Ma­ri­jos Var­do baž­ ny­čia. VD, BNS inf.


10

penktadienis, spalio 5, 2012

sportas

Ž.Sa­vic­kas: šis se­zo­nas – ne pa­sku­ti­nis rin­ti Čem­pio­nų ly­gos nu­ga­lė­to­ jo ti­tu­lą. „Pus­fi­na­ly­je ir fi­na­le taš­kai dvi­ gu­bi­na­mi. Pir­mau­ju 60 taš­kų, ta­ čiau at­si­pa­lai­duo­ti ne­ga­li­ma. Vil­ niu­je pri­va­lau su­rink­ti bent 30 taš­kų, pa­tek­ti į ge­riau­sių­jų še­še­ tu­ką. Be abe­jo­nės, ma­no tiks­lai – kur kas aukš­tes­ni. Sėk­mės at­ve­ju į Čem­pio­nų ly­gos fi­na­lą ke­liau­ čiau tik at­siim­ti ap­do­va­no­ji­mo“, – Lie­tu­vos ga­liū­nas ne­sto­ko­jo op­ ti­miz­mo.

Jė­gos spor­to mė­ gė­jams šis sa­vait­ ga­lis bus ypa­tin­ gas – Vil­niaus „Sie­ mens“ are­no­je vyks tarp­tau­ti­nis spor­to fes­ti­va­lis, o at­le­tai jė­gas iš­ban­ dys ke­tu­rio­li­ko­je spor­to ša­kų.

220 kg rąs­tą iš­kė-­ liau leng­vai. Re­zer­ vų dar tik­rai yra. Gal­būt re­kor­das bus pa­ge­rin­tas jau šį sa­ vait­ga­lį. „„Sprendimas: Ž.Savickas savo karjerai dar nededa galutinio taško.

Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Stip­ruo­lių fies­ta

Pag­rin­di­nis ren­gi­nio ak­cen­tas – ga­liū­nų pa­sau­lio Čem­pio­nų ly­gos pus­fi­na­lio eta­pas, ku­ria­me da­ly­ vaus ke­tu­ri at­sto­vai iš Lie­tu­vos: Žyd­rū­nas Sa­vic­kas, Vy­tau­tas La­ las, Sau­lius Bru­so­kas bei Vi­das Ble­kai­tis. Stip­ruo­liai taip pat var­žy­sis pa­ sau­lio rąs­to kė­li­mo čem­pio­na­te, at­vi­ro­sio­se Vil­niaus mies­to kul­tū­ riz­mo ir fit­ne­so tau­rės var­žy­bo­se. Vie­nas iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­

rių ir da­ly­vių Ž.Sa­vic­kas šiam ren­ gi­niui ruo­šė­si po­rą me­tų – il­go­kai už­tru­ko tvar­ka­raš­čio de­ry­bos su Pa­sau­lio ga­liū­nų fe­de­ra­ci­ja, spor­ ti­nin­kais. „Daug pa­sau­lio vals­ty­bių ren­ gia pa­na­šius fes­ti­va­lius. Džiu­gu, kad ir pas mus at­si­ra­do žmo­nių, ku­r ie su­r ė­m ė pe­č ius. Pla­n uo­ ja­m a, kad fes­t i­va­ly­j e Vil­n iu­ je rung­sis 500 spor­ti­nin­kų iš 16 vals­ty­b ių. Žiū­ro­vai tu­r ės uni­ ka­l ią pro­g ą pa­m a­ty­t i stip­r iau­ sius pa­sau­l io ga­l iū­n us. Ren­g i­n į trans­liuos ir „Eu­ros­port“, – sa­ kė Ž.Sa­vic­kas.

Var­žy­bos ne­sto­kos įtam­pos

Pak­laus­tas apie sa­vo ir var­žo­vų spor­ti­nę for­mą, at­le­tas pa­brė­žė, kad grei­čiau­siai vi­si jaus nuo­var­gį. „Pa­sau­lio čem­pio­na­to da­ly­viai – iš­se­kę, nė­ra nė vie­no, ku­ris iš jo su­ grį­žo vi­siš­kai svei­kas. Tam tik­rą pra­ na­šu­mą įgis tie, ku­rie ne­da­ly­va­vo pla­ne­tos pir­me­ny­bė­se. Vis dar jau­ čiasi lai­ko juos­tų skir­tu­mas, bet bū­ siu pa­si­ruo­šęs ko­vo­ti dėl aukš­čiau­ sių vie­tų“, – tei­gė Ž.Sa­vic­kas. Pa­sak Lie­tu­vos ga­liū­no, už­duo­tį šiek tiek pa­leng­vins tai, kad į tur­ ny­rą neat­vyks du pa­jė­gūs kon­ku­ ren­tai.

„Da­ly­vau­ti tu­rė­jo aš­tuo­ni iš de­ šim­ties pa­sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lo da­ly­vių, ta­čiau jų bus še­ši. Mi­ke’as Jen­kin­sas ti­ki­no esąs iš­se­kęs, o bri­ tas Ter­ry Hol­land­sas – trau­muo­ tas. Vie­nas pa­grin­di­nių opo­nen­tų – ru­sas Mi­chai­las Kok­lia­je­vas. Jis pa­sau­lio pir­me­ny­bė­se sen­sa­cin­gai ne­pa­te­ko į fi­na­li­nį eta­pą, tad į Lie­ tu­vą at­vyks ku­pi­nas spor­ti­nio pyk­ čio“, – kal­bė­jo Ž.Sa­vic­kas. Ke­ti­na ge­rin­ti re­kor­dus

Lie­tu­vį nuo ar­ti­miau­sio kon­ku­ ren­to ski­ria 60 taš­kų, tad jau šį sa­vait­ga­lį Ž.Sa­vic­kas ga­li už­si­tik­

Stip­ruo­lis už­si­mi­nė, kad atei­ty­ je ke­ti­na ge­rin­ti sau pri­klau­san­čius re­kor­dus. „220 kg rąs­tą iš­kė­liau leng­vai. Re­zer­vų dar tik­rai yra. Gal­būt re­ kor­das bus pa­ge­rin­tas jau šį sa­vait­ ga­lį. Tai pri­klau­sys nuo sa­vi­jau­tos“, – sa­kė Ž.Sa­vic­kas. Ga­liū­nas dar kar­tą pa­nei­gė kai ku­rių ša­lies ži­niask­lai­dos at­sto­ vų pa­s kleis­t ą in­for­m a­c i­j ą, ne­ va jis ke­t i­n a baig­t i pro­fe­s io­n a­ lo kar­je­rą. „Jau 10 me­tų at­sa­ki­nė­ju į klau­si­ mus apie kar­je­ros pa­bai­gą. Vi­sa­da su­si­da­rau ar­ti­miau­sių me­tų pla­ną. Šis se­zo­nas tik­rai ne­bus pa­sku­ti­ nis“, – ti­ki­no Ž.Sa­vic­kas.

Iš­ryš­kė­jo ly­de­riai Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų Čem­pio­nų ly­go­je ant­rą­sias rung­ty­nes su­žai­ dė A, B, C ir D gru­pių ko­man­dos. Taš­kų kol kas ne­pra­ra­do „Por­to“, Lon­do­no „Ar­se­nal“, „Ma­la­gos CF“ ir Mad­ri­do „Real“ eki­pos.

A gru­pės ly­de­riai „Por­to“ fut­bo­li­ nin­kai 1:0 (0:0) įvei­kė „Pa­ris St.Ger­ main“ vie­nuo­li­kę. B gru­pė­je pir­mau­ jan­tis „Ar­se­nal“ 3:1 (1:1) nu­ga­lė­jo Pi­rė­jaus „Olym­pia­cos“ ko­man­dą. C gru­pė­je sa­vo są­ly­gas dik­tuo­jan­ti is­pa­ nų „Ma­la­ga CF“ 3:0 (1:0) su­triuš­ki­no Briu­se­lio „RSC An­der­lecht“, o Mad­ rido „Real“ eki­pa D gru­pė­je 4:1 (1:0) pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti Ams­ter­da­mo „Ajax“ klu­bą. Ki­tų dvi­ko­vų re­zul­ ta­tai: A gru­pė­je Ki­je­vo „Di­na­mo“– Zagrebo „Di­na­mo“ 2:0 (0:0), B gru­ pė­je „Schal­ke 04“–„Mont­pel­lier HSC“ 2:2 (1:1), C gru­pė­je „AC Mi­ lan“–Sankt Pe­ter­bur­go „Ze­nit“ 3:2 (2:1), D gru­pė­je „Man­ches­ter Ci­ty“– Dortmundo „Bo­rus­sia“ 1:1 (0:0).

„„Sėkmė: „Ma­la­gos CF“ vienuolikė

(dryžuoti marškinėliai) iškovojo antrą pergalę. „Scanpix“ nuotr.

VD inf.

Var­žy­bų ka­len­do­rius „„Nacionalinės krepšinio lygos

čempionatas: Vilniaus „Perlas-MRU“– „Radviliškis-Juodeliai“ (šiandien 18 val. Mykolo Romerio universiteto sporto salėje, Ateities pl. 20); „Š.Marčiulionio KA–Twomenas“–„Gargždai-Bremena“ (šeštadienį, spalio 6 d., 16 val. Š.Marčiulionio krepšinio akademijos sporto salėje, Vytenio g. 6 / 23); Vilniaus „Statyba“–Šakių „Zanavykas“

(šeštadienį, spalio 6 d., 16 val. „Impuls“ sporto salėje, Savanorių pr. 28). „„Tarptautinis sporto festivalis: pa-

saulio galiūnų Čempionų lygos pusfinalis, pasaulio rąsto kėlimo čempionatas, Europos mėgėjų galiūnų čempionatas, atvirosios Vilniaus kultūrizmo ir fitneso taurės varžybos (šeštadienį, spalio 6 d. ir sekmadienį, spalio 7 d., 10–22 val. „Siemens“ arenoje, Ozo g. 14).


11

penktADIENIS, spalio 5, 2012

pasaulis Ža­lia ­ švie­sa

Už­bė­go ­ už akių

Pir­mas ­ vi­zi­tas

Tur­ki­jos par­la­men­tas va­kar lei­do pra­dė­ti ka­ri­nes ope­ra­ ci­jas prieš tai­ki­nius kai­my­nė­ je Si­ri­jo­je. Šis žings­nis yra at­ sa­kas į tre­čia­die­nį įvy­ku­sį in­ ci­den­tą, kai iš Tel Ab­ja­do pa­ leis­tas mi­nos­vai­džio svie­di­ nys už­mu­šė pen­kis ci­vi­lius Tur­ki­jos piet­ry­ti­nia­me Ak­ča­ ka­lės mies­te.

Is­pa­ni­jos po­li­ci­ja va­kar pra­ ne­šė suė­mu­si 21 me­tų jau­ nuo­lį, kai jis įsi­gi­jo 140 kg sprog­me­nų, ma­tyt, siek­da­ mas su­reng­ti žu­dy­nes, pa­na­ šias į bu­vu­sias 1999 m. JAV mies­te Ko­lum­bai­ne. Įta­ria­ ma­sis as­me­ni­nia­me die­no­ raš­ty­je kur­pė iš­puo­lio pla­nus Ba­lea­rų sa­lų uni­ver­si­te­te.

Rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Gru­zi­ jos opo­zi­ci­jos ly­de­ris mi­li­jar­ die­rius Bi­dzi­na Iva­niš­vi­lis va­ kar pa­reiš­kė, kad ta­pęs vy­ riau­sy­bės va­do­vu su pir­muo­ ju už­sie­nio vi­zi­tu vyks į Va­ šing­to­ną. Šis pa­reiš­ki­mas tu­ rė­tų pa­neig­ti kal­ti­ni­mus, esą B.Iva­niš­li­vis nuo­lai­džiau­ja Ru­si­jos in­te­re­sams.

M.Rom­ney gavo pirmą tašką

Aš­tuo­ni įta­ria­mie­ji suim­ti, dar tri­jų ieš­ ko­ma. Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ru­tu­lio­ ja­si nau­jas Ru­si­jos šni­pų skan­da­las.

JAV res­pub­li­ko­nas Mit­tas Rom­ ney, kaip sa­ko ana­li­ti­kai, per pir­ muo­sius pre­zi­den­to kam­pa­ni­jos de­ba­tus at­ga­vo ini­cia­ty­vą, ag­re­sy­ viai prie­šin­da­ma­sis ša­lies va­do­ vui Ba­rac­kui Oba­mai. Ta­čiau dar neaiš­ku, kaip tai pa­veiks lenk­ty­ nes dėl Bal­tų­jų rū­mų.

Ty­ri­mo do­ku­men­tuo­se tei­gia­ma, kad Ru­si­ja ban­do ne­tei­sė­tai iš­vež­ti iš JAV ka­ri­nės elekt­ro­ni­kos, ku­rios ne­su­ge­ba pa­si­ga­min­ti pa­ti. Pa­sak ty­rė­jų, at­vi­ros li­te­ra­tū­ros ana­li­zė ro­do, kad Ru­si­jos prieš­lai­ vi­nės ra­ke­tos ir nai­kin­tu­vai „Mig35“ tu­ri elekt­ro­ni­nių kom­po­nen­tų, ana­lo­giš­kų ar­ba iden­tiš­kų tiems, ku­riuos tie­kė įta­ria­mie­ji. Pro­ku­ro­rai ke­ti­na pa­teik­ti teis­ mui daik­ti­nį įro­dy­mą – laiš­ką, ku­rį ka­ro da­li­nys 35533 iš­siun­ tė bend­ro­vei „Ar­se­nal“, su­si­ju­siai su A.Fi­šen­kos įmo­nė­mis. Da­li­nys, ku­ris yra Ru­si­jos fe­de­ ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos elekt­ro­ ni­nė la­bo­ra­to­ri­ja, pra­šo tie­kė­jo pa­ keis­ti 320 mik­ros­che­mų, nes lai­ko jas pa­dirb­to­mis. „Nors „Arc Elect­ro­nics“ pa­ siun­tė į Ru­si­ją šim­tus kro­vi­nių par­ti­jų su tūks­tan­čiais elekt­ro­ni­ nių kom­po­nen­tų, nei pa­ti bend­ ro­vė, nei su ja su­si­ju­sios įmo­nės nė kar­to ne­ga­vo eks­por­to li­cen­ ci­jų nei fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je, nei vals­ty­bės de­par­ta­men­te“, – ra­šo­ ma kal­ti­na­ma­ja­me ak­te.

B.Oba­ma per pu­sant­ros va­lan­dos tru­ku­sius de­ba­tus, ku­rie tre­čia­ die­nį vy­ko Den­ve­ry­je, kal­bė­jo il­ giau, bet res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tas per pir­muo­sius iš tre­jų tie­sio­gi­ nių de­ba­tų su­da­vė dau­giau smū­ gių pre­zi­den­tui, ku­ris daž­nai at­ro­ dė van­go­kas. „Ne­m a­n au, jog yra ko­k ių nors abe­jo­nių dėl to, kad lai­mė­ jo M.Rom­ney, – sa­kė Frank­li­no ir Mars­hal­lo ko­le­džo Po­li­ti­kos ir vals­ty­bės rei­ka­lų cent­ro di­rek­to­ rius Ter­ry Ma­don­na. – Pre­zi­den­tas tik­rai ne­bu­vo ge­riau­sios for­mos. M.Rom­ney bu­vo ag­re­sy­ves­nis, bet ne­bu­vo ko­vin­gas, pro­vo­kuo­jan­tis ar lin­kęs gin­čy­tis. Pre­zi­den­tas at­ ro­dė tru­pu­tį van­gus.“ Res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tas ata­ ka­vo pre­zi­den­tą dėl eko­no­mi­kos ir nuo­lat grįž­da­vo prie ar­gu­men­ tų, kad pa­ts dirb­da­mas pre­zi­den­to po­ste su­kur­tų dau­giau dar­bo vie­ tų ir pa­ska­tin­tų spar­tes­nį eko­no­ mi­kos au­gi­mą nei da­bar­ti­nė ad­ mi­nist­ra­ci­ja. „Pre­zi­den­to nuo­mo­nė la­bai pa­na­ ši į tą, ku­rią jis tu­rė­jo var­žy­da­ma­sis prieš ket­ve­rius me­tus, – kad di­des­ nė vy­riau­sy­bė, di­des­nės iš­lai­dos, di­des­ni mo­kes­čiai, di­des­nis re­gu­ lia­vi­mas <...> bus veiks­min­gi, – sa­ kė M.Rom­ney. – Tai nė­ra tei­sin­gas at­sa­ky­mas Ame­ri­kai. Aš at­kur­siu tą gy­vy­bin­gu­mą, ku­ris pri­vers Ame­ ri­ką vėl veik­ti. Vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čios šei­mos triuš­ki­na­mos, ir klau­si­mas yra toks: kaip pa­da­ry­ti, kad jos vėl at­si­sto­tų ant ko­jų?“ B.Oba­mos to­nas bu­vo to­li gra­žu ne toks konf­ron­ta­ci­nis, kaip dau­ ge­lis jo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos rek­ la­mų. „Jis la­bai smar­kiai ne­smū­gia­vo M.Rom­ney. Pa­vyz­džiui, jis neiš­kė­lė klau­si­mo dėl 47 pro­cen­tų“, – sa­kė Džordž­tau­no uni­ver­si­te­to pro­fe­so­ rius Cly­de’as Wil­co­xas. Res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tui pa­sta­ ro­sio­mis sa­vai­tė­mis la­bai pa­ken­ kė ap­mau­dus in­ci­den­tas, kai bu­vo pa­vie­šin­ti slap­ta nu­fil­muo­ti vaiz­ do įra­šai. Juo­se jis ne­pa­gar­biai at­ si­lie­pė apie 47 pro­c. ame­ri­kie­čių, ku­rie ne­mo­ka fe­de­ra­li­nio pa­ja­mų mo­kes­čio ir esą lai­ko sa­ve au­ko­ mis, pri­klau­so­mo­mis nuo vy­riau­ sy­bės šal­pos.

BBC inf.

BNS inf.

„„Te­mi­dė: ki­tą sa­vai­tę įta­ria­mie­ji bus pri­sta­ty­ti į Bruk­li­no fe­de­ra­li­nį teis­mą Niu­jor­ke. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

JAV su­čiu­po Ru­si­jos šni­pus Kal­ti­ni­mų – daugybė

Rug­sė­jo pa­bai­go­je Niu­jor­ko teis­ me slap­ta iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­ la vie­nuo­li­kai išei­vių iš bu­vu­sios SSRS ir dviem bend­ro­vėms, ku­ rios kal­ti­na­mos ne­tei­sė­tu ka­ri­nės pa­skir­ties elekt­ro­ni­kos iš­ve­ži­mu į Ru­si­ją. Bend­ra pro­duk­tų ver­tė sie­ kia maž­daug 50 mln. do­le­rių. Bend­ro­vė „Arc Elect­ro­nics“, per ku­rią esą bu­vo vyk­do­mos ne­tei­sė­ tos ope­ra­ci­jos, pri­klau­so 46 me­tų Alek­sand­rui Fi­šen­kai ir jo žmo­nai Vik­to­ri­jai. Juo­du gy­ve­na Hius­to­ ne, ten pat įsi­kū­ru­si ir pa­ti bend­ ro­vė. „Arc Elect­ro­nics“ va­do­vams gre­sia iki pen­ke­rių me­tų ka­lė­ji­mo už nu­si­kals­ta­mą są­moks­lą, iki 20 me­tų ka­lė­ji­mo už kiek­vie­ną eks­ por­to įsta­ty­mų pa­žei­di­mą ir dar iki 20 me­tų už ban­dy­mus su­mė­ty­ ti pėd­sa­kus – pa­vyz­džiui, iš­trin­ti įkal­čius iš sa­vo kom­piu­te­rių. Be to, A.Fi­šen­kai gre­sia ka­lė­ti 20 me­tų už pi­ni­gų plo­vi­mą ir 10 me­ tų už tai, kad jis bu­vo ne­re­gist­ruo­ tas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos vy­riau­sy­ bės agen­tas. Dangs­tė­si švie­so­fo­rais

A.Fi­šen­ka gi­mė Ka­zachs­ta­ne, bai­ gė Le­ning­ra­do elekt­ro­tech­ni­ kos ins­ti­tu­tą. 1994 m. emig­ra­vo į JAV. Ten iš pra­džių dir­bo Hius­to­no elekt­ro­ni­kos par­duo­tu­vė­je „Cir­cuit Ci­ty“, o po ket­ve­rių me­tų įstei­gė „Arc Elect­ro­nics“, ji ėmė ga­min­ti švie­so­fo­rus. Tie­sa, JAV pro­ku­ro­rai tvir­ti­na, kad bend­ro­vė nie­ko ne­ga­ mi­no, o tik eks­por­ta­vo. 2003 m. A.Fi­šen­ka ga­vo JAV pi­ lie­ty­bę. Nors pra­šy­da­mas prie­

globs­čio jis ti­ki­no ne­tar­na­vęs ar­ mi­jo­je, pro­ku­ro­rai tei­gia tu­rin­tys duo­me­nų, kad jis de­vin­ta­ja­me de­ šimt­me­ty­je tar­na­vo SSRS žval­gy­ bos pa­da­li­ny­je Ber­ly­ne.

Ty­ri­mo do­ku­men­ tuo­se tei­gia­ma, kad Ru­si­ja ban­do ne­tei­ sė­tai iš­vež­ti iš JAV ka­ri­nės elekt­ro­ni­ kos, ku­rios ne­su­ge­ ba pa­si­ga­min­ti pa­ti. Nuo 1996 m. A.Fi­šen­ka daž­nai va­ži­nė­da­vo į už­sie­nį, į Ru­si­ją ir Eu­ro­pą skri­do 26 kar­tus. Rug­sė­jį vy­ras grį­žo iš dvie­jų sa­ vai­čių ke­lio­nės į Ru­si­ją. Klau­sy­ da­mie­si jo te­le­fo­ni­nių po­kal­bių ir skai­ty­da­mi elekt­ro­ni­nį pa­štą JAV pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad vy­ ras bend­rau­ja dau­giau nei su šim­ tu Ru­si­jos bend­ro­vių tie­kė­jų. Pa­sak ty­rė­jų, A.Fi­šen­ka taip pat yra Mask­vos įmo­nės „Apex“ bend­ra­turtis, už­dir­ba ten ne­ma­ žus pi­ni­gus ir lai­ko juos ne Jung­ ti­nė­se Vals­ti­jo­se, o Ru­si­jo­je. Be to, vy­ras tu­ri ban­ko są­skai­tų Sin­ga­pū­re. To­dėl JAV pro­ku­ro­rai pa­da­rė iš­va­dą, kad A.Fi­šen­ka tu­ ri kur bėg­ti, ir pa­pra­šė teis­mo ne­ pa­leis­ti jo už už­sta­tą. Klai­di­no ir klas­to­jo ser­ti­fik ­ a­tus

A.Fi­šen­ka ir ki­ti suim­tie­ji įta­ria­ mi tuo, kad klai­di­no ame­ri­kie­čių

ga­min­to­jus – ne­pra­ne­šė jiems, jog per­ka­mos mik­ros­che­mos bei mik­rop­ro­ce­so­riai bus eks­por­tuo­ ja­mi, ir pa­tei­kė su­klas­to­tus ga­lu­ ti­nio var­to­to­jo ser­ti­fi­ka­tus. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2010 m. lie­pą. Nuo to lai­ko JAV pa­rei­gū­nai pe­rė­mė šim­tus elekt­ro­ni­nių laiš­kų ir te­le­fo­ni­nių po­kal­bių. Pro­ku­ro­rai tei­gia su­ra­dę ne­gin­či­ja­mų įro­dy­ mų, kad A.Fi­šen­ka už­siė­mė ne­tei­ sė­tu tie­ki­mu Ru­si­jos vy­riau­sy­bei. Pro­ku­ro­rai pa­tei­kė to­kį pa­vyz­ dį: 2009 m. rug­sė­jo 24 d. A.Fi­ šen­ka pa­ra­šė laiš­ką vie­nos Ru­si­jos bend­ro­vės dar­buo­to­jui ir pa­pra­ šė pa­teik­ti „iš­vaiz­des­nį“ ga­lu­ti­ nio var­to­to­jo ser­ti­fi­ka­tą. Ki­tą die­ ną mi­nė­tas dar­buo­to­jas at­siun­tė do­ku­men­tą ir pa­ra­šė: „Šis laiš­kas – gry­na kals­to­tė. Pa­da­riau jį ko­pi­ ja­vi­mo ma­ši­na.“ Šių me­tų ko­vo 23 d. A.Fi­šen­ka pra­šė vie­nos Ru­si­jos bend­ro­vės dar­buo­to­jo už­tik­rin­ti, kad „mū­ sų vai­ki­nai neap­ta­ri­nė­tų ne­rei­ka­ lin­gos in­for­ma­ci­jos, pa­na­šios į tą, kad pre­kės skir­tos mū­sų ka­ri­niam klien­tui“. „Žve­jy­bi­niai“ po­van­de­ni­niai lai­vai

JAV pro­ku­ro­rai pra­šo už už­sta­tą ne­pa­leis­ti ir ki­to įta­ria­mo­jo – 58 me­tų Alek­sand­ro Po­so­bi­lo­vo, ku­ ris bu­vo suim­tas ant­ra­die­nį jau sė­ dantis į lėk­tu­vą, skren­dan­tį į Sin­ ga­pū­rą ir Hon­kon­gą. Iš ten vy­ras ke­ti­no vyk­ti į Ru­si­ją. A.Po­so­bi­lo­vas at­vy­ko į JAV 2001-ai­siais, o 2008 m. ga­vo šios ša­lies pi­lie­ty­bę. Anot pro­ku­ro­rų, vien šie­met jis skri­do į Ru­si­ją du kar­tus. Ty­rė­jai

iš­siaiš­ki­no, jog 2011 m. ba­lan­džio 4 d. jis su­si­ra­ši­nė­jo su ame­ri­kie­ čių elekt­ro­ni­kos tie­kė­ju ir aiš­ki­no jam, kad pro­duk­ci­ja skir­ta žve­jy­ bos lai­vams. O šis tei­gė, jog įran­gai iš­vež­ti rei­kia de­ta­laus ser­ti­fi­ka­to. A.Po­so­bi­lo­vas per­siun­tė šią in­ for­ma­ci­ją sa­vo par­tne­riams Ru­si­jo­je ir pa­pra­šė at­siųs­ti ser­ti­fi­ka­tą, ku­ria­ me bus aiš­kiai kal­ba­ma „apie žve­jy­ bos, o ne po­van­de­ni­nius lai­vus“. Eks­por­ta­vo be li­cen­ci­jų


12

PenktADIENIS, spalio 5, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Keis­tuo­lių teat­re, Laisvės pr. 60. KA­DA? Šian­dien, ry­toj 19 val. KIEK? 33–43 li­tai.

KUR? Ki­no cent­re „Skal­vi­ja“ , A.Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Šian­dien 19.30 val. KIEK? 8–12 litų.

KUR? Pros­pek­to ga­le­ri­jo­je, Ge­di­mi­no pr. 43. KA­DA? Iki spa­lio 13 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Keis­tuo­lių šventės

Iš­gy­ve­ni­mo dra­ma

Pas­ku­ti­nie­ji LDK pi­lie­čiai

Keis­tuo­lių teat­ras kvie­čia švęsti nuo­šird­žiai, tra­giš­kai, graud­žiai ir links­mai nau­jau­siu sa­vo spek­tak­liu pa­gal Gend­ru­čio Morkū­no esė rin­kinį „Švęsti kos­mo­se ir tvar­te“. Kaip sa­ko spek­tak­lio re­ži­sie­rius ir ak­to­rius Vy­tau­tas Ra­ši­mas, čia bus gar­siai iš­tar­tos ne­pap­ras­tos pa­ pras­to žmo­gaus min­tys apie žmogų Lie­tu­vo­je ir Lie­tuvą pa­sau­ly­je.

Fil­me „Pa­bai­sos iš lau­ki­nių pietų“ pa­sa­ko­ja­ma apie Už­ta­kio bend­ ruo­menė­je, nuo li­ku­sio pa­sau­lio at­skir­to­je py­li­mu, gy­ve­nan­čią še­šia­metę Haš­papę. Mo­ti­nos se­niai ne­bėra, o my­li­mas tėvas Vin­ kas nuo­lat links­mi­na­si, tad mer­gaitė laiką leid­žia su pus­lau­ki­niais gyvū­nais. Ore nuo­lat tvy­ro neiš­ven­gia­mos pra­žūties nuo­jau­ta.

Fo­to­me­ni­nin­kas Al­gi­man­tas Alek­sand­ra­vi­čius, be­si­gi­lin­da­mas į Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ni­gaikš­tystės praeitį, ne­galė­jo ne­pas­tebė­ ti ir fo­tog­ra­fi­jo­se neuž­fik­suo­ti pa­sku­ti­niai­siais šios vals­tybės pi­lie­ čiais sa­ve lai­kiu­sių poetų – Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus ir Čes­la­vo Mi­lo­ šo – gy­ve­ni­me pa­liktų pėdsakų, jų pa­lytėtų vietų.

KUR? Mu­zi­kos klu­be „Tams­ta“, Su­ba­čiaus g. 11A. KA­DA? Šian­dien 21.30 val. KIEK? 15–20 litų.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Spa­lio 7 d. 15 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re, Vil­niaus g. 22. KA­DA? Ry­toj 12 val. KIEK? 35 li­tai.

KUR? „Alaus na­muo­se“, A.Goš­tau­to g. 8. KA­DA? Ry­toj 20 val. KIEK? 5 li­tai.

Ne­mir­tin­ga bitlų mu­zi­ka

Ačiū už tai, kad mokė­te

Ke­lionė Vil­niaus po­že­miais

„Se­no kui­no“ rau­dos

Ope­ros sce­nos bei dau­ge­lio po­pu­lia­rių miu­ ziklų pa­ži­ba Ra­fai­las Kar­pis ir džia­zo vo­ka­listė Vy­tautė Pup­šytė pa­rengė ne­pa­kar­to­jamą pro­gramą „She Said He Said, He Said She Said“ . Tai – „The Beat­les“ mu­zi­ka gy­vai.

Tarp­tau­ti­nei mo­ky­tojų die­nai skir­ta­me kon­cer­ te „Tau, Mo­ky­to­jau“ mu­zi­kinę pro­gramą do­va­nos so­lis­tai Giedrė Kau­kaitė, Gab­rielė Ta­mu­tytė, Jo­ nas Sa­ka­laus­kas (nuotr.), pia­nis­tas Po­vi­las Ja­ra­ mi­nas ir cho­ras „Lie­pos“.

Sa­ko­ma, kad di­delė Vil­niaus se­na­mies­čio da­lis yra po že­me. Lai­kas ir be­si­ple­čian­tis mies­tas pa­ slėpė se­nuo­sius go­ti­ki­nius mūrus. Eks­kur­si­jo­je bus ga­li­ma iš­vys­ti dalį Vil­niaus po­že­mių, ku­rie me­na se­nuo­sius am­žius.

„Se­nas kui­nas“ – kul­tinė lie­tu­viš­ko bliu­zo grupė. Ašt­rus, „ro­ki­nis“ gi­ta­ros skam­be­sys kar­tu su tvir­ to­mis rit­mo ir bo­so par­ti­jo­mis jau nuo pirmųjų akordų pa­kels klau­sy­to­jus nuo kėdžių ir vers lin­ guo­ti į bliu­zo taktą.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (3) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15, 12.32, 13.00, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25, 18.35, 21.10 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“ (4). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Neišjunk televizoriaus – laida apie skaitmenizaciją. 19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.15 Duokim garo! 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Drama „Mėnulio Lietuva“ (1997 m.) (N-7).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Tomo ir Džerio pasakos“.

LRT 19.00 val.

7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.30 „Kung Fu Panda“. 14.00 „Drakonų kova Z“ (N-7). 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Krymo muzikos festivalio 2012“ atidarymo koncertas (1) (2012 m.). Dalyvauja A.Pugačiova, M.Galkinas, F.Kirkorovas, S.Rotaru, Mia, V.Leontjevas, K.Orbakaitė, „Liube“, N.Koroliova ir kt. 21.35 Farai (N-14). 22.35 Veiksmo f. „Sunku nužudyti“ (JAV, 1990 m.) (N-14). 0.40 Komedija „Pinigų kalba“ (JAV, 1997 m.) (N-14).

TV3

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Simpsonai“. 8.30 „Juodoji skylė“ (6). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Šok su manimi.

LNK 19.19 val.

14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Nuodėmių dešimtukas. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Nuotykių f. „Narnijos kronikos. Princas Kaspijanas“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.). 22.05 Nuotykių komedija „Karibų piratai. Numirėlio skrynia“ (JAV, 2006 m.). 1.05 Komedija „Iniciatorius“ (JAV, 1996 m.).

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 „VRS kamera“ (N-7) (k). 7.30 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.30 „Taip. Ne“ (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 11.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Komikų klubas“ (N-7).

TV3 18.10 val.

20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Komedija „Rževskis prieš Napoleoną“ (Rusija, Ukraina, 2012 m.) (N-14). 22.40 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.40 Galiūnų čempionų lygos etapas Suomijoje (k). 0.40 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Super L.T. (N-7). 10.15 Padėkime augti. 10.55 „Juodoji banga. Balsai iš Meksikos įlankos“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (N-7). 15.00, 16.00 Žinios. Orai. 15.15 Baikalo legendos: tremtinių ir nuotykių ieškotojų kelias – iki Mongolijos (3). Dokumentinis serialas. 15.45, 16.10 Dok. f. „Korėjos sienos. Didžiųjų vadų paslaptys“. 17.00, 18.00 Žinios. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.35 Griūk negyvas! (N-7).

BTV 20.00 val.

18.50 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Vertas kinas. Drama „Žaliasis drakonas“ (Pietų Korėja, 2001 m.) (N-14). 0.00 Dok. f. „Nužudyti Bin Ladeną“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Gdynės „Asseco Prokom“. 15.00 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Rockingham). 16.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Rockingham). 17.10 Škotijos taurės finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 19.00 Žinios +. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 21.00 Žinios +. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės CSIO – Tautų taurės konkūrų varžybos Vazgaikiemyje. 22.15 Futbolo dievai. Diego Maradona. 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems“, 2012 m.

lietuvos ryto tv 21.40 val.


13

penktADIENIS, spalio 5, 2012

menas ir pramogos diena.lt/naujienos/laisvalaikis

N.Mar­čė­nai­tės kny­ga vir­to elekt­ro­ni­ne

Folk­lo­ro fes­ti­va­lis „Pok­rovs­ki­je ko­ lo­ko­la“ nu­ste­bi­no Vil­nių: tre­čia­die­nio va­ka­rą sos­ti­nė­je ka­ zo­kų ka­ro dai­nos iš­ pli­to net į gat­ves, o pir­mą­kart sce­no­ je įvy­kęs folk­lo­ro ir ka­me­ri­nės mu­zi­kos kon­cer­tas su­ža­vė­jo net pro­fe­sio­na­lus.

Ini­cia­ty­vos pa­grei­tin­ti elekt­ro­ni­ nių kny­gų lei­dy­bą Lie­tu­vo­je ima­ si pa­tys au­to­riai: praė­ju­sią sa­vai­ tę elekt­ro­ni­nė­je kny­gų par­duo­tu­ vė­je pa­si­ro­dė dai­li­nin­kės ke­ra­mi­ kės No­me­dos Mar­čė­nai­tės (nuotr.) kny­ga vai­kams „Lė­lė“.

„„Įs­pū­dis: pra­džio­je sa­lė­je, o vė­liau ir gat­vė­se kon­cer­ta­vę ka­zo­kai „Bra­

ti­na“ ma­lo­niai ste­bi­no praei­vius Vil­niaus se­na­mies­ty­je. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Ka­zo­kai plū­do į senamiestį Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Tai, kas tre­čia­die­nio va­ka­rą dė­jo­ si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­ mo­ni­jo­je ir jos priei­go­se, bū­tų per ma­ža pa­va­din­ti tie­siog vy­ku­siu kon­cer­tu: tra­di­ci­niais ka­zo­kų dra­ bu­žiais ap­si­ren­gu­sių vy­rų bei mo­ te­rų mi­nia su dai­no­mis ir šo­kiais nuo Fil­har­mo­ni­jos trau­kė į se­na­ mies­čio gi­lu­mą. Taip bai­gė­si vie­ nas fi­na­li­nių fes­ti­va­lio „Pok­rovs­ ki­je ko­lo­ko­la“ kon­cer­tų. Pir­mo­jo­je kon­cer­to da­ly­je pa­si­ ro­dę ko­lek­ty­vai, ku­riuos ener­gin­gai pri­sta­ti­nė­jo mu­zi­ko­lo­gė Zi­ta Kel­ mic­kai­tė, at­li­ko vos po vie­ną dai­ną, ta­čiau į sa­vo pa­si­ro­dy­mus su­dė­ jo vi­są ener­gi­ją. Sce­no­je vie­ni ki­tus kei­tė folk­lo­ro an­samb­liai iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, šo­kius ir tra­di­ci­ nes dai­nas pri­sta­tė net ko­lek­ty­vas iš Is­pa­ni­jos, po­ra iš Šiau­rės Ose­ti­ jos pa­ro­dė sa­vi­tą na­cio­na­li­nį šo­ kį. Ta­čiau vis­ką nu­stel­bė vie­na 77-

erių mo­čiu­tė – ji tą va­ka­rą su­lau­kė di­džiau­sių ova­ci­jų: mo­ters gu­vaus bal­so bei pui­kiai įval­dy­tos su­bti­lios at­li­ki­mo tech­ni­kos ga­lė­tų pa­vy­dė­ti net pro­fe­sio­na­lūs folk­lo­ris­tai. Pir­mą­ją kon­cer­to da­lį vai­ni­ ka­vo net pen­kių ka­zo­kų folk­lo­ro ko­lek­ty­vų jung­ti­nis pa­si­ro­dy­mas – su dau­gia­bal­se dai­na bei šyp­se­ nas ke­lian­čiais karš­tak­rau­jų ka­zo­ kų ban­dy­mais nu­vi­lio­ti vie­nas ki­ to šo­kių par­tne­rę. Fes­ti­va­lis pir­mą­kart pri­sta­tė ir dar ne­gir­dė­tą reiš­ki­nį – pro­fe­sio­ na­lią spe­cia­liai or­kest­rui bei folk­ lo­ro ko­lek­ty­vams kur­tą sim­fo­ni­nę siui­tą, per­smelk­tą tra­di­ci­nės sla­ vų mu­zi­kos mo­ty­vais „Et­nos­fe­ ra – nau­jas tra­di­ci­jų dvelks­mas“. Ja su­ža­vė­ta li­ko tiek pub­li­ka, tiek pro­fe­sio­na­lūs mu­zi­kan­tai. Be­je, šis kon­cer­tas bu­vo už­sa­ky­tas bū­tent fes­ti­va­liui „Pok­rovs­ki­je ko­lo­ko­la“. Kon­cer­te Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras (me­no va­do­vas Ser­ge­ jus Kry­lo­vas) at­li­ko il­ges­nę nei

va­lan­dos truk­mės pro­gra­mą su ži­no­mais Ru­si­jos ir Lie­tu­vos mu­ zi­kan­tais – kank­lių, ki­tų sty­gi­ nių bei bal­so vir­tuo­zais And­re­ju­ mi Ko­to­vu, Ser­ge­ju­mi Sta­ros­ti­nu. Jiems tal­ki­no pia­nis­tas Ser­ge­jus Fi­la­to­vas, vo­ka­lis­tė Je­le­na Kis, jos vy­ras gi­ta­ros vir­tuo­zas Vi­ta­li­jus Kis, vi­sus nu­ste­bi­nęs pu­čia­mų­jų mul­tiinst­ru­men­ta­lis­tas Ser­ge­jus Kle­vens­kis, per­ku­si­nin­kas Dmit­ ri­jus Vla­sen­ka. Be abe­jo, kon­cer­to žvaigž­dės bu­vo ir se­ną­jį sla­vų dai­ nų skam­be­sį įtai­giai per­tei­kę Vil­ niaus folk­lo­ro an­samb­liai „Ari­ nuš­ka“ bei „Svia­to“. Kon­cer­to kom­po­zi­to­riui bei di­ ri­gen­tui And­re­jui Doi­ni­ko­vui pub­ li­ka dė­ko­jo at­si­sto­ju­si. Ta­čiau vis­kas tuo ne­si­bai­gė – va­ka­re dau­ge­lis kon­cer­te da­ly­ va­vu­sių an­sam­bių išė­jo į gat­ves, kur pra­džio­je prie Fil­har­mo­ni­jos, o vė­liau – ir ki­to­se se­na­mies­čio vie­to­se tę­sė sa­vo mu­zi­ki­nius bei šo­kių pa­si­ro­dy­mus.

Pi­giau­sių bi­lie­tų ne­li­ko Va­kar ry­tą pra­si­dė­jus pre­ky­bai bi­lie­tais į Eri­co Clap­to­no kon­cer­ tą Kau­ne, pir­mie­ji pi­giau­si bi­lie­ tai į 2013 m. bir­že­lio 4-ąją vyk­sian­ tį kon­cer­tą iš­graibs­ty­ti ma­žiau nei per va­lan­dą.

Pa­sak kon­cer­to or­ga­ni­za­to­rių, Lie­ tu­va – vie­na iš ne­dau­ge­lio ša­lių, ku­rias mu­zi­kan­tas yra įtrau­kęs į ypa­tin­gų ju­bi­lie­ji­nių pa­si­ro­dy­mų są­ra­šą, to­dėl ne­nus­te­bi­no tai, kad bi­lie­tus per­ka ne tik Lie­tu­vos, bet

ir už­sie­nio ša­lių žiū­ro­vai. Šiuo me­ tu bi­lie­tai į pir­mą sy­kį į Lie­tu­vą at­ vyk­sian­čio E.Clap­to­no kon­cer­tą kai­nuo­ja nuo 176 iki 266 li­tų. Vi­ sų kai­nų ka­te­go­ri­jų bi­lie­tai taip pat per­ka­mi spar­čiai. E.Clap­to­nas ir jo gru­pė Lie­tu­vą ap­lan­kys švęs­da­mas kar­je­ros 50me­tį. Prie sep­ty­nių kon­cer­tų, ku­ rie ki­tų me­tų ge­gu­žę vyks pres­ ti­ži­nė­je Lon­do­no sa­lė­je „Royal Al­bert Hall“, at­li­kė­jas nu­spren­dė pri­jung­ti pa­si­ro­dy­mus kai ku­rio­se

že­my­ni­nės Eu­ro­pos vals­ty­bė­se – Kau­nas yra vie­nas pir­mų­jų mies­ tų, ku­ria­me pa­skel­bė kon­cer­tuo­ sian­tis bri­tų mu­zi­kan­tas. „Tai – vie­nas tų ar­tis­tų, ku­riuos į Bal­ti­jos ša­lis no­rė­jo­me pa­kvies­ti la­biau­siai. Da­bar ga­li­me at­skleis­ti, kad dėl E.Clap­to­no vieš­na­gės pra­ dė­jo­me tar­tis dar prieš de­šimt me­ tų. Da­bar mū­sų sva­jo­nė iš­si­pil­dė“, – sa­kė kon­cer­tų agen­tū­ros „BDG Mu­sic“ va­do­vas Pee­te­ris Re­ba­ne. VD inf.

Ru­dens gėrybių tur­gus Šį sa­vait­ga­lį sos­ti­nės cent­re, Vil­ niaus gat­vė­je prie­šais Mo­ky­to­ jų na­mus, dvi die­nas vyks ru­ dens gė­ry­bių pa­ro­da – mu­gė „So­ do krai­tė“.

Šian­dien ir ry­toj Vil­niaus mo­ky­ to­jų na­mų ren­gia­ma „So­do krai­ tė“ šie­met iš­si­skirs ne vien čia eks­po­nuo­ja­mais, par­duo­da­mais au­ga­lais ar jų vai­siais, bet ir gra­žia gy­vu­lių bei paukš­čių eks­po­zi­ci­ja. Pa­ro­da „Kai­mas mies­te“ Mo­ky­ to­jų na­mų kie­me­ly­je kle­ke­tuos abi šven­tės die­nas. Čia mies­to vai­kai

tu­rės uni­ka­lią pro­gą pa­ma­ty­ti viš­ tas, gai­džius, žą­sis, ož­kas, triu­šius bei na­mi­nius gy­vū­nė­lius: šin­ši­las, žiur­kė­nus ir t. t. Vyks­tant pa­ro­dai gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­ja „Le­sė“ kvies at­neš­ti ras­tus be­glo­bius gy­ vū­nė­lius, o no­rin­tys juos ga­lės pa­ siim­ti sa­vo glo­bon. Be to, kie­me­ly­ je veik­sian­čiam ren­gi­niui sos­ti­nės iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų auk­lė­ti­niai su sa­vo pe­da­go­gais pa­ruo­šė spal­ vin­gą pa­ro­dą iš ru­dens gė­ry­bių; Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­ to Che­mi­jos ir tech­no­lo­gi­nio ug­ dy­mo ka­ted­ros stu­den­tai kvies

de­gus­tuo­ti mor­kų ren­gi­ny­je „Būk svei­kas ir gu­vus, val­gyk mor­kas – būk stip­rus!“. Tra­di­ciš­kai „So­do krai­tė­je“ bus ga­li­ma įsi­gy­ti vais­me­džių, vaisk­ rū­mių, gė­lių dai­gų, de­ko­ra­ty­vi­nių ir re­tų au­ga­lų, me­daus bei ki­tų lie­ tu­viš­ko kai­mo ru­dens gė­ry­bių. VD inf.

KUR? Vil­niaus, Do­mi­ni­ko­nų,­ Be­ne­dik­ti­nių g. KA­DA? Šian­dien – iki 18 val.,­ ry­toj – iki 15 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

„iPad“ plan­še­ti­niams kom­piu­te­ riams skir­ta kny­ga iš­leis­ta lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis. „Jei­gu rei­kė­tų rink­tis iš elekt­ro­ ni­nės kny­gos ir tra­di­ci­nės, rink­ čiau­si pa­sta­rą­ją. Vis­gi elekt­ro­ni­nės kny­gos – tai ga­li­my­bė su lie­tu­viš­ ka li­te­ra­tū­ra su­pa­žin­din­ti už­sie­ nio skai­ty­to­jus. To­dėl ir bu­vo nu­ spręs­ta elekt­ro­ni­nę kny­gą leis­ti ne tik lie­tu­vių, bet ir ang­lų kal­ba“, – pa­sa­ko­jo N.Mar­čė­nai­tė. Elekt­ro­ni­nė kny­ga lie­tu­vių kal­ ba, anot au­to­rės, tu­rė­tų bū­ti ge­ ra nau­jie­na į už­sie­nį iš­vy­ku­siems

tau­tie­čiams: „Už­sie­ny­je gy­ve­nan­ tiems lie­tu­viams su­dė­tin­giau įsi­ gy­ti Lie­tu­vo­je iš­leis­tas kny­gas. Be to, vai­kams skir­tų lie­tu­viš­kų kny­ gų elekt­ro­ni­niu for­ma­tu yra vos ke­lios“, – sa­kė ra­šy­to­ja. Elekt­ro­ni­nės kny­gos kai­na, pa­ly­ gin­ti su spaus­din­ti­ne, – daug ma­ žes­nė. „iBooks­to­re“ par­duo­tu­vė­je ji kai­nuo­ja apie 10 li­tų. VD inf.

Apie kny­gą „Lė­lė“ 2011 m. iš­leis­to­je kny­go­je pa­sa­ko­ja­ma apie mer­gai­tę, ku­ri ma­mai iš­vy­kus dirb­ ti į Ai­ri­ją gy­ve­na pas mo­čiu­tę kai­me. Su­ ra­du­si pa­lė­pė­je po­rce­lia­ni­nę lė­lės gal­ vą, mer­gai­tė prie jos pri­tvir­ti­na žais­li­nio meš­ki­no kū­ną, šiau­di­nes ko­jas bei ran­ kas. Ir ši lė­lė tam­pa mer­gai­tės drau­ge, su ku­ria jos abi ty­ri­nė­ja ap­lin­ki­nį pa­sau­lį, kar­tu lau­kia grįž­tant ma­mos.

šne­kant, kū­nų ga­li bū­ti vi­so­kių, bet ge­riau­sias – ta­vo pa­ties.

Kny­gą „Lė­lė“ įver­ti­no ne tik paprasti skai­ty­to­jai, bet ir pro­fe­sio­na­lai. Tai ge­ riau­siai įro­do au­to­rei įteik­tų ap­do­va­ no­ji­mų są­ra­šas: „Bal­tic Book Art Con­ test“ dip­lo­mas, Pat­rio­tų pre­mi­ja, Kny­ gos me­no kon­kur­so dip­lo­mas, Tarp­ tau­ti­nės vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ Anot kny­gos au­to­rės, ši is­to­ri­ja – apie ros aso­cia­ci­jos dip­lo­mai už ge­riau­sią iden­ti­te­to, ta­pa­ty­bės, in­di­vi­dua­lu­mo kny­gą ma­žie­siems skai­ty­to­jams bei paieš­ką. O kny­gos he­ro­jės lū­po­mis už reikš­min­giau­sią de­biu­tą.


14

PENKTADIENIS, spalio 5, 2012

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NAUJIENOS

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222. www.vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybė socialiniuose tinkluose: www.facebook.com/vilnius.lt, www.twitter.com/vilnius_lt Informacija tel. 1664. Pasitikėjimo tel. (8 5) 211 2885. Pirminė teisinė pagalba – gyventojai registruojami tel. (8 5) 211 2744, www.teisinepagalba.lt. Klauskite: e.vicemeras@vilnius.lt

Biblioteka ir poliklinika Sostinės Pilaitės mikrorajono gyventojai netrukus galės lankytis naujai pastatytame Karoliniškių poliklinikos filiale.

Iki šiol gyvenamojo namo patalpose įsikūrusią polikliniką į naujas patalpas planuojama perkelti iki kitų metų pradžios. Pilaitėje iki gruodžio pabaigos taip pat bus atidarytas miesto viešosios bibliotekos filialas. Abu projektai buvo pradėti įgyvendinti prieš metus. „Pilaitė šiuo metu yra vienas sparčiausiai besiplečiančių miesto mikrorajonų, turinčių apie 26 tūkst. gyventojų. Pagaliau gyventojai galės lankytis kokybiškai įrengtose poliklinikos patalpose, nes tai, kur sveikatos priežiūra buvo vykdoma iki šiol – neatitiko šiandienos reikalavimų. Antras svarbus projektas – čia atsiras ir biblioteka, aptarnausianti daugiau kaip 40 tūkst. lankytojų per metus“, – sakė Vilniaus meras Artūras Zuokas. Naujai pastatytose dviejų aukštų poliklinikos patalpose bus

įrengti šeimos ir vaikų ligų gydytojų bei slaugytojų kabinetai, taip pat skyriuje dirbs gydytojai chirurgai, akušeris-ginekologas, odontologas. Planuojama, kad iš viso dirbs apie 11 gydytojų, 11 slaugytojų. Bus įkurtos paciento ištyrimo tarnybos – dentalinis rentgenas, burnos higienos kabinetas, procedūrinis kabinetas, klinikinė laboratorija. Planuojama, kad per pirmuosius penkerius metus dabartinis poliklinikos pacientų skaičius, siekiantis 8 tūkst., – palaipsniui padidės iki 15–16 tūkst. Apie 190 kv. m siekiančiose bib­liotekos patalpose veiks periodikos skaitykla, viešosios interneto prieigos taškas, abonementas, vaikų literatūros skyrius, taip pat bus sukurta erdvė bendruomenės veiklai ir renginiams. Bibliotekos fondą sudarys apie 30 tūkst. leidinių. Planuojama, kad biblioteka veiks ir šeštadieniais. Per pirmuosius metus ketinama sulaukti apie 40 tūkst. lankytojų, bei 4–5 tūkst. registruotų skaitytojų.

Kreipsis į Konstitucinį Teismą Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo nuostata, pagal kurią Vilniaus miesto savivaldybei pervedama tik 40 proc. jai tenkančios gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies.

Teismas pritarė Vilniaus savivaldybės pateiktiems argumentams dėl miestui daromos žalos ir atmetė Vyriausybės argumentus, kad nėra pagrindo kreiptis į KT. „Šis teismo sprendimas – svarbus žingsnis siekiant apginti vilniečių interesus. Kad ir kokia būtų Vyriausybė, ji turi įsiklausyti į tai, ką sako savivaldybės, ir negali dėl politinių argumentų kenkti gyventojams. Vilniaus miesto savivaldybės skola nuo 2007 m. padidėjo 500 mln. litų, nes Vyriausybė nuo savęs permetė atsakomybę“, – sakė Vilniaus meras Artūras Zuokas. Šiuo metu Vyriausybės ir Seimo sprendimais Vilniui lieka tik 40 proc. nuo mieste sumokamo GPM, o beveik visų kitų šalies savivaldybių biudžete paliekama visa mokesčio suma, t. y. 100 proc. Vyriausybė pastaraisiais metais savo problemas sprendė nepaisydama vilniečių, permesdama sostinės biudžetui savo funkcijas ir neskirdama papildomo finansavimo. Tai patvirtino ir VAAT – nurodydė, kad tokios didelės Vilniaus

miesto savivaldybės pajamų dalies skyrimas valstybės iždui, iš kurio atliekamas kitų savivaldybių pajamų sulyginimas, labai varžo Vilniaus miesto savivaldybės teises ir blogina pačios savivaldybės donorės finansinę padėtį. Teismas taip pat argumentavo, jog Vilniaus miesto savivaldybės skola didina viešojo sektoriaus skolą, todėl Vilniaus miesto savivaldybės, kaip sostinės, itin sunki finansinė padėtis turės įtakos visos valstybės ekonomikos tvarumui, todėl būtina laiku priimti teisingus ir teisėtus sprendimus. Vilniaus miesto savivaldybės taryba buvo pateiku-

si pareiškimą dėl įpareigojimo Vyriausybę pateikti Seimui svarstyti įstatymo projektą, kuriame Vilniui būtų skiriama ne mažesnė kaip 60 proc. GPM dalis ir atlygintas 939 mln. litų nuostolis. Palyginti su kitomis Baltijos šalių sostinėmis, šių metų Vilniaus biudžeto pajamos siekia apie 1,02 mlrd. litų, o Talino iždas siekia 1,36 mlrd. litų, Rygos – 2,13 mlrd. litų. Vertinant vienam gyventojui tenkančias biudžeto pajamas skirtumas dar didesnis – Vilniuje vienam gyventojui tenka 1,8 tūkst. litų, Rygoje – per 3 tūkst. litų, Taline – beveik 3,3 tūkst. litų biudžeto pajamų.

Faktai Europos vietos ir regionų valdžių kongresas 2012 m. kovo 21 d. rekomendacijoje „Vietos ir regionų demokratija Lietuvoje“ teigė: „Dar vienas aspektas, kuriuo Vilniaus traktavimas pagal tą patį įstatymą kaip ir kitas savivaldybes yra neteisingas, yra tai, kad netgi pagal formaliai mažesnį koeficientą, kuris yra nustatytas Vilniui, jis turėtų gauti 40 proc. jo surinktų mokesčių. Tačiau 2010 m. Vilnius gavo tik 21 proc.,

nes GPM paskirstomas pagal gyventojo deklaruotą adresą.“ „Vilniaus miestui tenka išskirtinė padėtis dėl gyventojų skaičiaus ir struktūros, istorinės ir turistinės svarbos, biudžetinės sistemos ir finansinės situacijos. Dėl šios priežasties miestui turėtų būti suteiktas atitinkamas statusas įstatymu (ir gal būt Konstitucija), kuris atitiktų jo specifinę padėtį.“ Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros or-

ganizacijos (EPBO-OECD) leidinyje biudžeto planavimo klausimais, tome Nr. 2010/3 publikuota ataskaita „Biudžeto formavimas ir vykdymas Lietuvoje“: „Per pastaruosius metus valstybės pajamų trūkumas buvo priskiriamas savivaldybėms, visų pirma biudžeto dokumentuose nepagrįstai vertinant GPM pajamas. Dėl šio trūkumo savivaldybėse atsiranda augančios ir didelės biudžetinės skolos.“

GPM pasiskirstymas tarp miestų Savivaldybė Vilniaus miesto Kauno miesto Klaipėdos miesto Mažeikių rajono

GPM dalis savivaldybėje 846 817 303 108 154 094 37 706

(tūkst. litų, planuojamame 2012 m. biudžete) Į savivaldybės biudžetą Gyventojų pajamų mokesčio paskirstymas patenkanti GPM dalis Į valstybės iždo sąskaitą Į savivaldybės biudžetą (proc.) 40 508 090 338 727 94 18 186 284 922 86 21 573 132 521 95 1885 35 821 PASTABA. Kituose Lietuvos miestuose į savivaldybės biudžetą patenka 100 proc. surenkamo GPM

Savivaldybių biudžetams skiriama GPM dalis (%)

statinių naudojimo priežiūra Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus specialistai. Statinių naudojimo priežiūros vykdytojai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus, apžiūri statinį. Nustačius, kad baigėsi laikino statinio naudojimo terminas ir nėra pratęstas laikino statinio naudojimo terminas, pateikia reikalavimus statinį (statinius) nugriauti. Vilniaus miesto savivaldybės administracija raštu kreipėsi į metalinių garažų šalia pastatų Švyturio g. 27 naudotojus – Alfonsą Kazlauską ir Anatolijų Grigorjev, su įpareigojimu pateikti suderintas laikinų statinių naudojimo pratęsimą leidžiančių dokumentų kopijas, tačiau atsakymo iš naudotojų negavo.

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 201112-30 įsakymu Nr. 30-1928 patvirtintų Statinių naudojimo priežiūros taisyklių 9.8.2 punktu, pranešimu spaudoje kviečiame atsiliepti metalinių garažų šalia pastatų Švyturio g. 27 naudotojus – Alfonsą Kazlauską ir Anatolijų Grigorjev ir iki 2012-10-29 raštu pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) informaciją apie savo buveinės adresą ir kokius veiksmus numato atlikti dėl laikinų statinių, metalinių garažų šalia pastatų Švyturio g. 27 pašalinimo (nugriovimo). Statinių naudotojams neatsiliepus į šį kvietimą iki numatyto termino, Vilniaus miesto savivaldybės administracija minėtose taisyklėse numatyta tvarka inicijuos anksčiau minėtų laikinų statinių iškėlimo procesą.

Savivaldybė Vilniaus m. Kauno m. Klaipėdos m. Šiaulių m. Panevėžio m. Mažeikių r. Ignalinos r. Palangos m. Kitos

2002 40 74 64 96 84 55 78 70 100

2003 40 74 64 96 84 55 100 70 100

2006 40 74 64 96 84 90 100 100 100

2010 40 94 86 100 100 95 100 100 100

2011 40 94 86 100 100 95 100 100 100

2006/2010  0 proc. punktų  20 proc. punktų  22 proc. punktai  4 proc. punktai  16 proc. punktų  5 proc. punktai – – –

Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlis

2012 m. biudžeto lėšos Gyventojų skaičius Biudžeto pajamos (litais) Pajamos vienam gyventojui (litais)

Vilnius 554 tūkst. 1,019 mlrd. 1841

Ryga 703 tūkst. 2,130 mlrd. 3029

Talinas 416 tūkst. 1,361 mlrd. 3271


38 480, 8 659 38 414.

959171

Verpimo įmonei Vilniuje reikalingi darbininkai. Apmokome. Tel. (8 5) 260 1970, 8 698 34 551, skambinti darbo dienomis nuo 9spalio iki 16 5, val. penktadienis, 2012 961027

paslaugos statybos ir remonto Gamina medžio masyvo vidaus duris iš uosio, ąžuolo. Kokybę garantuoja.Siūlo www.vidinesdurys.lt . Tel. 8 689 44 darbą 984, e. paštas vidinesdurys@zebra.lt.

955284 barmenui-pada-

Virėjai, virėjos padėjėjai, vėjui nuolatinis darbas nedidelėje kavinukėje (darbo dienomis suteikiamas apgyTechnikos remonto vendinimas, maitinimas). Tel. 8 652 20 235, 8 699 40 747. SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenau1028892

dojamą buitinę techniką šaldytuvus, Konditerijos įmonė priims –į darbą Vilniaus skalbykles, virykles, kompiuterinę vadybitechregione vairuotoją-ekspeditorių, niką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. ninką-ekspeditorių ir prekybos agentą. www.kaunakiemis.lt. 8Tel. 6418 99 611000, 45 000. 951181 1028803

Reikalinga pardavėja prekiauti mėsos VilgaVisų kompiuterių ir televizorių taisymas miniais Justiniškių Tel. 4665; 8 683 niuje, Žalgirio g. 131,turgavietėje. tel. (8 5) 275 67 387, e. paštas dariusukis@gmail.com. www.pc-help.lt. 1027504

933624

UAB „IRDAIVA” dirbti Vilniuje reikalingi: betonuotojai, staliai-dailidės, mūrininKelionių kai, plytelių klojėjai. Kontaktiniai tel. 8 Iš/į659 Londoną greitai 38 480,saugiai, 8 659 38 414. vežame siun1020873 tinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Paslaugos

959526

Statybos remonto Vežame keleivius įir Vokietiją, Daniją, Olandigrindų apšiltinimas oro tarpus. ją.Sienų, Tel. 8 699 01 428, e. paštasį pervezimai. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granuinfo@gmail.com.

plano sprendinių viešas aptarimas vyks 2012 m. birželio 22 d. 11 val. Lukiškių g. 5, 235 kab., niaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo proVilniuje. Planavimo pasiūlymų pateikimo jekto patvirtinimo 2012 m. gegužės 10 d. Tetvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos tei- ritorijų planavimo dokumento rengėjas UAB kiami projekto rengėjui arba organizatoriui „EFFECTIVUS“. Tel. 8 646 15 887, e. paštas raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Plana- effectivus@gmail.com. 961170 vimo dokumentų sprendinių pasiūlymų ap- 687 58 503, +44 778 627 1449. InformaciSodininkų bendrijos METALURGAS nariams! skundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į ja – www.lietuvalondonas.com. 2012 06 10 11 val. šaukiamas ataskaitinis974465 jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame pla-3653, Tel. 261 261 3655, 261 3659 Statybosdokumente, įmonei reikalingi kelio darbininkai SUSIRINKIMAS, kuris vyksKauno Kelmi-į navimo gali apskųsti Valstybinės rinkiminis Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, ir apželdintojai. Kreiptis tel. (8 5)inspekcijos 231 6179, jos sodų 20-oji g. 13. Darbotvarkė: 1. Veiklos skelbimai@vilniausdiena.lt teritorijų planavimo ir statybos Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel. 8 663 52500.ministerijos Vilniaus teritorijų ataskaita tvirtinimas. Revizoriaus atasprie Aplinkos 8 699 99 ir965, 8 612 222. 227. 975124 975416 planavimo ir statybos valstybinės priežiūros kaita ir tvirtinimas. 3. Sąmatos tvirtinimas. UAB „Šeimos medicinos klinika“ siūlo darskyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per 4. Įvairūs klausimai. 5. Pirmininko rinkimas. 2012 07nuo 03gydytojams išvadaišsiųsto Nr. VR-1.7-598, kad prakko- į savivaldybės bendrojo plano iki 2015 m. ir neikickij ir Stanislav Vilkickij). Kviečiame gretibą šeimos irlaiško bendrosios 6. Revizoriaus rinkimai. Susirinkus mažiau mėnesį jiems (atsakymo mercinės paskirties pastatų statybos poVilniaus rajono savivaldybės bendrojo pla- mo sklypo, kad. Nr. 4142/0800:0166, satikos slaugytojams. Informacija tel. 8 618 pusei bendrijos narių, pakartotinis susirinkipateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. veikio sprendinius; planuojamos ūkinės vei- tojevininkę Luciną Schiller, taip pat esamus ar 960590 nomas 37 721.aplinkai vertinimas neprivalomas. bus šaukiamas 2012 06 24 11 val. Kita 975626 klos teritorija gerai išvystyta inžinerine inf5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą – Vilbūsimus arba jos įgaliotus asmenis atvykti pačioje vietoje (ta pati darbotvarkė). Bendri-2012 10 22 8.30 val. prie savo žemės sklyINFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. niaus visuomenės sveikatos centras, 2012 rastruktūra. Vandens tiekimo ir nuotekų BIĮ „Kontrastų biuras“ visu sąrašu parduojos pirmininkė. Pranešame visuomenės infor07 12 raštuapie Nr. kartojamą (12-37)-2-3947 kreipėsi į šalinimo po ir dalyvauti paženklinant riboženkliais tinklai(įvairias bus prijungiami prie cenda atsargas kanceliarines prekes) 960769 Įvairūs mavimo procedūrą dėl parengto žemėsišvaskly- tralizuotos Vilniaus RAAD persvarstyti atrankos gretimo sklypo ribas. Kadastrinių matavimiesto sistemos; planuojamos už didžiausią pasiūlytą, ne mažesnę po Dobrovolės k. (5,1100 UAB „Nekilnojamojo Turtobet Projektai” dą, motyvuodamas tuo, ha, kadsklypo neįvertintas Įmonei reikalingi aukštalipiai. Tel. 8kad. 650Nr. 91 ūkinės mų darbų vykdytojas Jaroslav Bazevič, tel. veiklos teritoriją planuojama apžel-atlienei 35 730 Lt kainą. Pasiūlymai teikiami iki 0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, dinti. ka kadastrinius matavimus Vilniaus r. sav.,8 605 70 770. 2) Vilniaus r. sav., Talkotišgalimas neigiamas padidėjusio automo253, 8 699 98 086. 7. Priimta galutinė atrankos išvada: 2012 m. birželio 25 d. imtinai uždaruose vo973725 detaliojo plano. Planavimo pagrindas 2012 bilių srauto fizinės ir cheminės taršos– poSudervės sen., aplinkos Rastinėnųapsaugos k., SB „Vilma”, Vilniaus regiono de-„SBSkių k., skl. Nr. 4162/0400:0465 (savininkuose administratoriui, UAB veikis gyvenamajai teritorijai (artimiausi m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavi- partamentas kė – Tatjana Liaskanova). Kviečiame greskl. Nr.bankroto 148 (skl. kad. Nr.priėmė 4184/0934:0148), 2012 10 01 galutinę Legale“,gretimo Ukmergės g. 369A, Vilnius. namai nuo planuojamos nutomo organizatoriaus teisiųlogistika irteritorijos pareigų perdaviprašom (neprivatizuoto sodo) Dauskly-timo sklypo, kad. Nr. 4162/0400:0800, Transportas, išvadą Nr. (38-4)-VR-1.7-1278, kad komerlę 45 m), galimas gretimų teritorijų gy- – po giau informacijos tel. (8 5)m.206 0799, 8 611 mo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas Nr. 147 savininką birželio 8 d. 10savininkus, taip pat esamus ar būsimus paskirties pastatų2012 statybos poveikio Konditerijos įmonė darbą Vilniaus cinės ventojų nepasitenkinimas padidėju51 518. pakeisti žemės tikslinępriims paskirtįįdėl pagal bendrojo val. atvykti prie jums priklausančio sklypo irarba jų įgaliotus asmenis ar paveldėtojus aplinkai vertinimas neprivalomas. 9719902012 10 22 atvykti į biurą. Kadastrinių masio automobilių srauto keliamo triukšmo, regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininplano sprendinius, padalyti sklypą, nustatyti dalyvauti ženklinant riboženkliais 1028938 Boguslagalimi konfliktai. Pagrindiniai motyvai, ką-ekspeditorių ir6.prekybos agentą. Tel.De-8 Vladislavos Salmanovič turto paveldėto-tavimų darbų vykdytojas Anton Danilenteritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. vo Sovinskiokad sklypą 148 arbakadastriprašom su-ko, tel. 8 670 21 382. Kontaktinė informayra Nr. atliekami kuriais buvo remtasi priimant galutinę at- Pranešame, 611 45 000. jų matavimai: dėmesiui. Š.1)m. birželioJaroslavu d. Ša16Bazeval. taliojo plano organizatorius – UAB „4Real“, Vilniaus r. 27 sav., sisiekti su darbų vykdytoju 976056 niai rankos išvadą – atrankos svarstymo metu cija: Vilnius, Žalgirio g. 131-213 (e. paštas A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8papildomą 698 20 198. trininkų adresu Vilniaus r., Pagirių sen., k., skl.sen., kad.8MikašiūNr. vič, Žalgirio g.Verbuškių 131–213, Vilnius (tel. 677 79info@ntprojektai.lt), tel. 8 605 70 770. Vilniaus VSC paprašė pateikti Projekto rengėjas – UAB „RV architektų stunų k., SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. Nr. 1028948 (savininkai – Tadeuš Vil348, e. paštas topomatik@gmail.com ). informaciją. Susipažinę su papildoma in- 4142/0800:0024 dija“, Pamėnkalnio 28-2, Vilnius. Pareng960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. formacija, Vilniaus g. VSC 2012-09-21 raštu Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka Nr.Kelionių (12-37)-2-3937 informavo, jog poveikis aplinkai neprivalomas; Vilniaus apskrities UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, LinIš/į Londoną gelbėjimo saugiai, greitai vežame siun- kmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112. priešgaisrinė valdyba pastabų užuojautą Klubo tarybos pirmininkui Viliui tinius. Lietuvoje pristatome durų. plaTel. 8 Lietuvos energetikų Senjorai reiškia gilią976256 dėl priimtos atrankos išvadųikineturi;

siūlo darbą

paslaugos

Užuojauta

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Šaduikiui dėl jo brangios žmonos Elenos mirties.

nuojama ūkinė veikla atitinka Vilniaus m.

1026704

Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokybė –Kitos žema kaina. www.guobosbaldai.lt. Tel. 8 656 69 099.

760904

parduoda Įmonė greitai suteikia

trumpalaikias ir ilgalaikias paskOlas nekilnojamąjį turtą fiziniams ir juridiniams asmenims.

8 656 97dviejų 000, www.easyfinance.lt . Parduodamas kambarių butas Palangos centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A. Tel. UAB 62 „Kraustymo komanda” – profesiona8 603 096. lios kraustymo paslaugos įmonėms ir gy955765

ventojams. AKCIJA! 10 proc. nuolaida užsakymams iki lapkričio 1d.! Tel. 8 618 77 600; www.kraustymokomanda.lt. 1016228

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155.

Kviečia mokytis

Kelionių organizatorius

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

Tel. (8 5) 231pasiūlymai 3314. Faks. (8 5) 262 9120 Karščiausi kelionių

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Pamatykite Šiaurės Ameriką už Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! ypatingą kainą.šventimas laive! Naujųjų Metų KRUIZAS RYGA–STOKHOLMAS–RYGA Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga 2012 12 31–2013 01 02 kelionę 2012 10 leiskitės į 110 Lt nepamirštamą 01–2013 21 įLt.trumpiausios nakties vaKviečiame Jus Kaina nuo03570 Niujorkas karėlį! nuo 2226 Lt Vašingtonas Lt ir linksmybės iki ĮBaltijos kainą įskaičiuota: jūrojenuo bus2526 ir disko, • Vieta kajutėje. Bostonas nuo 2588 Lt ryto! • Naujametinė vakarienė švediško stalo

Kelionių organizatorius

929896

953105

Matematikos mokytojas (magistras) moko matematikos moksleivius ir studentus. Ruošia egzaminams. Tel. 8 674 18 081, e. paštas matematikas1@gmail.com.

Įvairūs

1026777

2012 04 20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Joanos avialinijos“ iškelta bankroto byla (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). BankrutuoDailininko Rimanto Radišausko tapybos jančios „Joanos avialinijos“ administratodarbųUAB paroda TAUTOS APIPLĖŠIMO ISTOriumi paskirta VERSLO pr. VALDYMO IR RES-iš RIJA. Vilnius,UAB Gedimino 35 (įėjimas TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas asmuo Lukiškių a. pusės). Parodos lankymas ne– V.Česonis, tel.veiks 8 686 541. Prašom iki 2012 mokamas, iki83 spalio 18 d. N-14. 1029144 m. birželio 11 d. imtinai pateikti savo kreditorinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai (bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu pridedant kreditorinius reikalavimus patvirtinanKita tinkamai įformintus nuorašus. čių dokumentų INFORMACIJA APIE GALUTINĘ ATRANKOS Taip pat prašom nurodyti, ar šių reikalavimų IŠVADĄ DĖL KOMERCINĖS PASKIRTIES PASįvykdymas yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu STATYBOS POVEIKIO APLINKAIpateikVERtaiTATŲ yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą TINIMO. 1.pr. Planuojamos ūkinės veiklos ti Savanorių 262-105, LT-50204 Kaunas. Inorganizatorius (užsakovas): formacija tel./faks. (8 37) 229 886.UAB „Stie-

parodos

Įvairūs

bas”, įm. kodas 121312634, Ateities g. 21, 961016 06326 Vilnius, tel. (8 5) 279 3762, faks. INFORMACIJA APIE 2.TERITORIJŲ PLANAVI(8 5) 279 3762. Planuojamos ūkinės MĄ. Parengtas žemės sklypo, esančiopaskirLvovo veiklos pavadinimas – komercinės g. ties 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, pastatų statyba. 3. Planuojamossklyūkiponės kad.veiklos Nr. 0101/0032:986, bendras plotas vieta – Tarandės k., Pašilaičių 0,2419 detalusis Planavimo pasen., ha, Vilniaus m. irplanas. Tarandės k., Avižienių grindas: Vilniausr.miesto savivaldybėsatsakinadmisen., Vilniaus 4. Persvarstoma nistracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 gos institucijos atrankos išvada, ar priva07loma 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 08 re01 vertinti poveikį aplinkai: 2011 Vilniaus detaliojo teritorijųapsaugos planavimo organizatogiono aplinkos departamento

riaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

S A K SI,

A S I KN

vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel.Vegasas (8 5) 231 3314. Faks.Lt(8Vilnius 5) 262 9120 Las 2871 A.Vienuolio g.nuo 6, LT-01104 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Tel. (8 5) 231nuo 3314.2382 Faks.Lt (8 5) 262 9120 Torontas vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Monrealis nuo 2874 Lt Hiustonas nuo 2964 Lt Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Kalgaris nuo 3464 Lt restorane ir gėrimai. nuo 125 Lt • Turtingi pusryčiai švediško stalo restoraPamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipane, į vieną Jūsų pasirinktą pusę. Kaina pateikta į abi puses su oro uostų molaiduokite laive Baltijos jūroje! • Pramoginė ir poilsinė programa dvi nakkesčiais. Mėgaukitės vėjugyva ir gera nuotaika. tis: patrauklūs saule, žaidimai, šokių muziRezervacijos iki 100 Lt mokamas paka, diskoteka,mokestis vidurnakčio šou programa, daug staigmenų ir dovanų. pildomai. Kruizo kaina pateikta iš išplaukimo uosto. •Vietų Specialūs naktipiečiai. skaičius ribotas. www.krantas.lt Daugiau informacijos Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Kviečiame į naujus Tarptautinės lyde-

UABrystės „BESTakademijos COMPANY“ Varėnosir seminar. perka: mokymus veršelius, galvijus,informacijos avis. Sumokame iš karto. rus. Daugiau tel. 8 656 23 Mokame Tel.info@tla.lt. 8 613 70 805, 8 613 70 723, e.PVM. paštas 1029204 803, 8 601 71 558, (8 310) 48 323.

Kita

skelbimai

Įvairūs

952525 lėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame. Garantuojame. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. Kitos

perKa

15

KELIONĖS KELIONĖSAUTOBUSU AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventėirDuobelėje, Latvijoje Juodkalnija–Bosnija Hercegovina–KroaČekijos pilys–Čekijos rojus–Praha tija–Serbija–Albanija – 1350 Lt – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Didingoji ItalijaVaršuvoje ir Kaprio sala – 1747 Lt– 175 Lt Paryžius–Amsterdamas–Liuksemburgas Muziejų naktis (05.19/20) – 1359 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Ryga–Stokholmas–Rundalė – 470 Ltjūros Šiaurės Italija su poilsiu prie Adrijos Šveicarijos gamtos stebuklai Paryžius–Beniliuksas – 1377 –Lt1397 Lt nuo 1197 Lt sala–Talinas––627 Praha–Viena–Budapeštas Ryga–Saremos 377LtLt Kroatija nuo 990 Lt pažintinė) nuo Gdanskas–Malborkas–Griunvaldas – 427 Šiaurės Italija (poilsinė 1290 Lt Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Kroatija nuo 990 Lt Slidinėjimo kelionės autobusu: LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuo 619 Lt – Slidinėjimas Prancūzijoje (Trys Slėniai) Ispanija, 1470 Lt Kosta Brava nuo 822 Lt Malta – 904 Italijoje Lt(poilsinės) Slidinėjimas (Livinjo) – 1490 Lt IŠ VARŠUVOS Slidinėjimas Austrijoje–Šveicarijoje – Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, Hurgada nuo 935LtLt 1890 Lt Kosta Dorada – 999 Lt Ispanija, Bulgarija nuo 850 Lt Slidinėjimas Slovakijoje (Žemieji Tatrai) Ispanija, Alikantė – 1108 Šri Lanka – 890 Lt nuo 3500 Lt Graikija, sala Lt Kreta nuoKos 1170 Lt – 1128(Bukovelis) Slidinėjimas Ukrainoje 7 d. – Turkija, Antalija 850 Lt nuo Tunisas 770 –Lt1185 Lt SlidinėjimoBurgas kelionės lėktuvu: Bulgarija, – 1199 Lt Slidinėjimas Andoroje – 1290 Lt Kroatija, Rijeka – 1279 Lt IŠ VARŠUVOS (pažintinės poilsinės) Slidinėjimas Italijoje, Šveicarijoje ir PranTurkija, Marmaris 1289 Lt Kruizas Nilu nuo 2038 Lt cūzijoje (Aostos slėnis) lėktuvu – 1490 Lt Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Izraelis–Jordanija–Egiptas Lt Slidinėjimas Italijoje (Vialattea) lėktuvu – 1650 LtnuoAlgarvė Portugalija, Marokas 2634 Lt– 1899 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS VILNIAUS: Kuba nuo IŠ 5853 Lt LĖKTUVU (poilsinės) Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada nuo Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt 1979 Lt IŠ RYGOS: Bulgarija – 995 Malta – 904 Lt Lt Tailandas (pažintinė Graikija,– Chalkidikė 1099 Lt – nuo 5218 Lt Turkija 1078 Lt –poilsinė) Ispanija, Šri Lanka Alikantė – 3500 Lt– 1108 Graikija, Kos sala – 1128 Lt IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Turkija, Antalija – 1295 Lt Egiptas, Hurgada 869LtLt Tunisas – 770 Lt nuo Bulgarija, Burgas – 1185 Ispanija, – 1499 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilKroatija, Maljorka Rijeka – 1489 Lt Turkija, sinės) Antalija – 889 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Graikija,Marmaris Kreta – 99 Lt Lt Turkija, 1620 Mažieji Laukystos piratai Lt Bulgarija, Varna – 1099 Lt 370 Portugalija, Algarvė – 1999 Lt HolivudoIŠakademija LtLt LĖKTUVU VARŠUVOS (poilsinės) Portugalija, Algarvė – 599 2239 Mes jėga 450 Ltnuo 1440 Lt Egiptas, Hurgada Bulgarija –galaktika 1595 Lt 450 Lt Žaidimų STOVYKLOS LIETUVOJE Turkija 1440 Ltatkeliauja į Lietuvą 450 Lt Apači–indėnai Pasaka 550 Lt Šri Lankanuo – 3500 Lt Avataro nuotykiai Raganė – 550 Kreta – 1170 Lt Lt kartu 450 Lt Mes šampinjonai 450 Ltaš! 600 Lt – poLĖKTUVU IŠžmogus VARŠUVOS Laimingas – tai(pažintinės ilsinės) Aplink pasaulį per 7 dienas 499 Lt Top Fun 640 Lt Kruizas nuo 1440 ManoNilu pasaulis 595 LtLt Izraelis–Egiptas nuo 1678 Lt Kitas variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Marokas – 2634 Lt Dodi– kalbos 550 Anglų Kuba 5853LtLtstovykla Estijoje 1790 Lt AVIABILIETAI STOVYKLOS1699 UŽSIENYJE Bulgarijoje Lt Pirkti internetu: www.„Pribrežnyj“ lek.lt Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt (yra ir pigios aviakompanijos) 60 Lt dienai KELTAI Kryme „Saliut“ 1699 Lt AVIABILIETAI* Ryga–Stokholmas Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt Ventspilis–Nyneshamnas Juodkalnijoje 1899 Lt Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) KELTŲ AnglųBILIETAI kalbos (spec. stovykla Estijoje 1790 Lt Klaipėda–Kylis pasiūlymas) Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI* (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas Talinas–Helsinkis Turku–Alando salos–Stokholmas Delis nuo 1870 Lt Konferencijos ir kiti Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt Jūsų kompanijos renginiai Baltijos jūroje! Ventspilis–Nyneshamnas

Seulas – 2308 Lt

Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) KRUIZAI Klaipėda–Kylis (spec. Viduržemio (spec. kaina) Bankokas jūroje – 2409 Lt pasiūlymas) Karibų jūroje (spec. Klaipėda–Zasnicas (spec. Puketas – 2610 Lt kaina)pasiūlymas) Tolimuosiuose (spec. kaina) Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi Rytuose puses Baltijos jūroje KELTAI VIZOS Joninės Baltijos jūroje (Tallinknuo 3 d. 85 kruizas) Į VIZOS Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją Lt Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt

Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt

T A S R

AN DA !

e j u i n l i V

A RS U K ON K TO FO

S A V

S

A R A

Fotografuok vasarėjantį Vilnių ir laimėk ekskursiją Bestogiu autoBusu draugų kompanijai!

Konkursas vyksta portale


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje vyraus lietingi orai. Šiandien lis visoje šalyje, smarkiausiai – Klaipėdoje. Vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15–20 m/s, pajūryje rytą gūsiai gali sustiprėti iki 25 m/s. Oro temperatūra sieks 12–14 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat numatomas lietus. Naktį bus 7–10 laipsnių šilumos, dieną temperatūra pakils iki 11–13 laipsnių.

Šiandien, spalio 5 d.

+12

+14

+12

Telšiai

Šiauliai

+12

Klaipėda

Panevėžys

+12

Utena

+13

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.29 18.44 11.15 21.04 13.08

279-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 87 dienos. Saulė Svarstyklių ženkle.

+13Kaunas

Pasaulyje Atėnai +29 Berlynas +15 Brazilija +30 Briuselis +18 Dublinas +13 Kairas +31 Keiptaunas +17 Kopenhaga +12

Londonas +16 Madridas +27 Maskva +16 Minskas +13 Niujorkas +26 Oslas +12 Paryžius +21 Pekinas +25

orai vilniuje Šiandien

Praha +18 Ryga +13 Roma +24 Sidnėjus +20 Talinas +12 Tel Avivas +28 Tokijas +28 Varšuva +14

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+13

Alytus

4–11 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+10

+12

+9

+8

6

+10

+11

+9

+7

6

+8

+11

+8

+6

5

šeštadienį

sekmadienį

Tarptautinė mokytojų diena 1460 m. gimė Alek- Jis sukonstravo pirsandras, Lietuvos di- mąją skysto kuro radysis kunigaikštis ir ketą. Lenkijos karalius. 1947 m. gimė Brianas 1713 m. gimė prancū- Johnsonas, grupės zų filosofas ir rašyto- „AC/DC“ muzikantas. jas Denisas Diderot. 1951 m. gimė airių ro1880 m. mirė vokie- ko muzikantas Bobas čių kilmės Prancū- Geldofas. zijos kompozitorius 1975 m. gimė britų akJacques’as Offenba- torė, „Oskaro“ laimėtochas. ja Kate Winslet. 1882 m. gimė ameri- 2011 m. mirė kompiukiečių fizikas ir išra- terinės įrangos milžidėjas Robertas Hu- nės „Apple“ įkūrėjas tchingsas Goddardas. Steve’as Jobsas.

prizas Atkaklus verslininkas Dantė Orsinis vyksta į Braziliją apžiūrėti didelio ūkio. Išaiškėja, kad jo paveldėtoja yra Gabrielė, moteris, kurios jis taip ir nesugebėjo pamiršti... Tačiau kur dingo sėkmingą karjerą Niujorke dariusi moteris? Ir kas tas tamsiaplaukis berniukas, vadinantis ją mama? Netikėtas padėjėjos įgeidis išeiti iš darbo priverčia Bleiką Džerodą ne juokais sunerimti. Nieko nepaaiškinusi Samanta Tomson įteikia atsistatydinimo raštą, tačiau Bleikas neketina jos lengvai paleisti. Samanta nusprendžia paskutinį kartą pamėginti užkariauti savo viršininko širdį.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, spalio 9 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

Vardai Donata, Edvinas, Flavijus, Gilda, Palemonas, Placidas, Upyna

horoskopai

Šią savaitę laimėkite knygas: Sandros Marton „Jei mane mylėtum...“ ir Maxine Sullivan „Prisijaukinti bosą“.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+12

+13

2

3

4

5

6

7

1936 m. gimė Václavas Havelas, buvęs Čekijos prezidentas.

Avinas (03 21–04 20). Jausite šeimos ir draugų supratimą ir paramą. Bet jiems taip pat reikia, kad juos palaikytumėte. Kartu galėsite daug daugiau nuveikti. Jautis (04 21–05 20). Trokšite pramogauti ir linksmintis. Galimos išlaidos. Norėsite tiesiog mėgautis gyvenimu. Bet vis dėlto nereikėtų pamiršti savo pareigų, įsipareigojimų ir duotų pažadų. Dvyniai (05 21–06 21). Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus ir imtis juos įgyvendinti. Viskas seksis puikiai, todėl nebijokite prisiimti atsakomybės. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleiskite laiką. Viskas jūsų rankose. Liūtas (07 23–08 23). Viskas užklups vienu metu, ir, deja, ne tik geros naujienos. Problemų dėl karjeros iškils būtent tada, kai atrodys, kad visi kiti rūpesčiai jau įveikti. Mergelė (08 24–09 23). Norėsite daug kalbėti, puikiai mąstysite ir būsite kupinas naujų idėjų. Tačiau reikėtų stabtelėti ir gerai apsvarstyti savo pasiūlymus ir žodžius. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas. Svarstyklės (09 24–10 23). Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tik nepamirškite darbo. Didelė klaidų tikimybė, todėl prireiks daugiau dėmesingumo ir kruopštumo. Skorpionas (10 24–11 22). Seksis ieškoti savo idealo ir siekti svajonės. Nebijokite įgyvendinti savo svajų. Bendradarbiavimas su įvairiais žmonėmis turės teigiamos įtakos jūsų veiklai. Drąsiai judėkite pirmyn. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų idėjos, požiūris į tam tikrus dalykus ims keistis. Užsiimkite svarbiais reikalais. Nesigriebkite visko iš karto. Yra reikalų, kurių negalima atidėti, ir reikalų, kuriuos reikėjo seniai sutvarkyti. Ožiaragis (12 22–01 20). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dėl iškilusių problemų dabar nespręskite svarbių klausimų. Susikoncentruokite į reikšmingiausius dalykus. Vandenis (01 21–02 19). Jums atsivers galimybė žengti sėkmės keliu, tačiau tuo galite ir nepasinaudoti. Trūks įkvėpimo, optimizmo. Pasistenkite įveikti niūrias nuotaikas. O jeigu nepasiseks, nesijaudinkite – tai ne paskutinė galimybė. Žuvys (02 20–03 20). Dėl jūsų sugebėjimo teisingai pasirinkti puikiai seksis karjera. Jūsų pasitikėjimas savimi, ryžtingumas reikalingas ne tik jums patiems, bet ir jūsų kolegoms bei vadovams.

2012-10-05 Vilniaus diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you