Page 1

lietuva

5p.

Ko­kius pėd­sa­kus pa­liks ­ de­šim­ta­sis ­ Sei­mas, ku­rio ­ ka­den­ci­ja ­ baig­sis jau po ­ pu­sant­ro mė­ne­sio?

ekonomika Pro­ku­ro­rai ti­ria, ko­dėl per­nai ­ au­di­to­riai pa­skel­bė tei­gia­mą ­ ata­skai­tą ­ apie „Sno­rą“, ­ ku­ris ne­tru­kus ­ bank­ru­ta­vo.

7p.

pasaulis

10p.

Vakar Gruzijos ­ rinkėjai ­ sprendė, ­ kas ateinančius metus valdys jų šalį.

Kau­nas – di­džio­sios mu­zi­kos sce­nos ve­te­ra­no­ E.Clap­to­no­ pa­sau­li­nių­ gast­ro­lių­ sto­te­lė.

24p.

Antradienis spalio 2, 2012 Nr. 230 (19789) Kaunodiena.lt 2 Lt

Tes­ta­men­tas pa­sė­jo ne­san­tai­ką tarp duk­rų 78 me­tų Ade­lė Ra­ dze­vi­čie­nė te­no­ ri tu­rė­ti sa­vo kam­ pą ir at­gau­ti san­tau­ pas. Sep­ty­nis vai­ kus išau­gi­nu­si mo­ te­ris tes­ta­men­tą pa­ ra­šė vie­nai duk­rai, vė­liau per­ra­šė ki­ tai, bet tur­tas tik su­ prie­ši­no jos vai­ kus ir su­komp­li­ka­ vo mo­ti­nos prie­žiū­ ros klau­si­mą.

Aikš­tę uzur­pa­vo A.Dumčius Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Nie­kaip ne­si­bai­gian­ti Če­čė­ni­jos aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja įkai­ti­no ir po­li­ti­nes aist­ras: nors aikš­tė­je sto­vi Sei­mo na­rio kon­ser­va­to­riaus Ari­ man­to Dum­čiaus agi­ta­ci­nis va­go­ nė­lis, ki­tiems kan­di­da­tams čia agi­ tuo­ti drau­džia­ma.

Ofi­cia­liai Če­čė­ni­jos aikš­tės re­ konst­ruk­ci­ja nė­ra baig­ta ir šis ob­ jek­tas ne­pri­duo­tas vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms. Tai ne­sut­ruk­dė čia įsi­kur­ti Sei­mo na­rio kon­ser­va­to­ riaus A.Dum­čiaus agi­ta­ci­niam va­ go­nė­liui. Ne pa­slap­tis, kad Če­čė­ni­ jos aikš­tės pro­jek­tą ak­ty­viai ku­ra­vo A.Dum­čius. Tai jis pa­brė­žia ir sa­ vo in­ter­ne­ti­nia­me tink­la­la­py­je, ku­ ria­me tei­gia „ženk­liai pri­si­dė­jęs at­nau­ji­nant mies­tą – Če­čė­ni­jos aikš­tę“.

4

Dienos citata „Sko­las rei­kia grą­žin­ti. Ma­ tau jo ryž­tą ir pui­kų dar­bą. Tai tik­rai ne po­pie­ri­nis pre­ zi­den­tas“, – Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės vyr. tre­ne­ riu ta­pęs Jo­nas Kaz­laus­kas ne­slė­pė, kad šias pa­rei­gas užim­ti jį įkal­bė­jo­ Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos­ pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Vy­riau­sia duk­ra – prieš jau­nė­lę

„Nu­va­žiuo­ki­te į Sar­gė­nus ir nuei­ ki­te į pa­š tą, pa­s i­š ne­k ė­k i­te su žmo­nė­mis, kai­my­nais. Jums pa­ pa­sa­kos, kaip ma­no se­suo pa­siel­ gė su mo­ti­na“, – bė­rė į te­le­fo­no ra­ge­lį Kė­dai­niuo­se gy­ve­nan­ti Al­ do­na Iva­naus­kie­nė – vy­riau­sia 78 me­tų A.Ra­dze­vi­čie­ nės duk­ra.

2

SVEIKATA

14p.

Aktorius reikalauja

8p. „„Emo­ci­ja: duk­ros na­mus 78 me­tų mo­te­ris pa­li­ko brauk­da­ma aša­ras. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


2

Antradienis, spalio 2, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

16

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,20

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

34

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Tes­ta­men­tas pa­sė­jo ne­san­t „Aš iš­si­ve­žu ma­mą iš 1 Kau­no pas sa­ve, į Kė­ dai­nius. Vis­kas, ji dau­giau ne­ga­li

ken­tė­ti. Vi­są tur­tą už­ra­šė jau­niau­ siai duk­rai, ma­no se­se­riai. Ta di­de­ lė po­nia da­bar, ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­ką Sar­gė­nuo­se tu­ri, na­mą. O ma­ma li­ ko be ska­ti­ko, be kam­po“, – aiš­ki­ no A.Iva­naus­kie­nė. Liūd­nas at­si­svei­ki­ni­mas

Du sū­nus ir pen­kias duk­ras išau­gi­ nu­sios A.Ra­dze­vi­čie­nės vi­sas tur­ tas su­til­po į leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio prie­ka­bą. Iš jau­niau­sios sa­vo duk­ ros na­mų se­no­lė išė­jo pa­si­rams­ čiuo­da­ma laz­de­le. Mo­te­ris liūd­nai nu­žvel­gė prie­ka­ bo­je su­krau­tą sa­vo man­tą: vaikš­ ty­nę, bal­tą spin­te­lę, di­džiu­lį mai­ šą džio­vin­tų vais­ta­žo­lių ir dar ke­lis ry­šu­lė­lius. Iš jau­niau­sios duk­ros Rimos Ži­ niaus­kie­nės na­mų Sar­gė­nuo­se ma­mą pa­siė­mė vy­riau­sia duk­ra A.Iva­naus­ kie­nė. „Tu­rė­si­me tilp­ti dvie­juo­se kam­ba­riuo­se Kė­dai­niuo­se“, – ta­ rė se­sers R.Ži­niaus­kie­nės na­mą nu­ žvel­gu­si A.Iva­naus­kie­nė. „Var­gu ar Ri­ma no­rės su ju­mis kal­bė­ti“, – „Kau­no die­nos“ žur­ na­lis­tus per­spė­jo iš jau­nė­lės duk­ ros na­mų iš­si­kraus­tan­ti se­no­lė. Ji bu­vo tei­si. Var­tai neat­si­vė­rė. Ne­te­ko na­mų

„Pap­ra­šiau, kad duo­tų pi­ni­gų vai­ ruo­to­jui už de­ga­lus su­mo­kė­ti, bet ji at­sa­kė, kad ne ji iš­ve­ža, ne ji ir par­veš“, – aša­ras brau­kė jau­nė­lės duk­ros na­mus pa­li­ku­si mo­ti­na. A.Ra­dze­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad jos ne­gan­dos pra­si­dė­jo ta­da, kai ji pa­ ra­šė tes­ta­men­tą, ku­riuo sa­vo tur­ tą už­ra­šė jau­niau­siai duk­rai. Per­nai lie­pą no­ta­ras pa­tvir­ti­no, kad se­no­lė sa­vo jau­niau­sią duk­rą įga­lio­ja tvar­ ky­ti vi­sus jos rei­ka­lus. Be­veik per me­tus A.Ra­dze­vi­čie­nė ti­ki­na li­ku­si be pi­ni­gų, duk­ra par­da­ vu­si jos tu­rė­tą na­mu­ką Kė­dai­nių ra­ jo­ne ir 3 ha že­mės. „Ji sa­kė, kad už

„„Iš­sik­raus­ty­mas: iš erdvaus namo Sargėnuose (nuotr. dešinėje) ne­gau­si mo­ters man­ta per­vež­ta į dvie­jų kam­ba­rių ki­tos duk­ros bu­tą Kė­dai­niuo­se. 

vis­ką ga­vo 30 tūkst. li­tų, ta­čiau man ne­da­vė nė li­to“, – guo­dė­si mo­te­ris. Vy­riau­sia se­no­lės duk­ra A.Iva­ naus­kie­nė pri­mi­nė, kad bu­vo ža­ dė­ta ma­mai nu­pirk­ti bu­tą, ta­čiau šios kal­bos ir li­ko pa­ža­dais. Ne­ga­na to, se­no­lei, pa­sak A.Iva­ naus­kie­nės, bu­vo už­kirs­tas ke­lias su­si­siek­ti su vy­riau­sia duk­ra ir ki­ tais vai­kais – esą jau­nė­lė iš­try­ nė vi­sus ma­mos te­le­fo­ne bu­vu­sius nu­me­rius. Ne­lei­do tu­rė­ti gry­nų­jų

Pa­si­tei­ra­vus, kas vis dėl­to pri­ver­tė 78 me­tų mo­te­rį pa­lik­ti erd­vų jau­ niau­sios duk­ros na­mą ir kel­tis į Kė­ dai­nius pas vy­riau­sią duk­rą į dvie­ jų kamba­rių bu­tą, A.Ra­dze­vi­čie­nė pa­mi­nė­jo, kad bu­vo ap­gy­ven­din­ta ne ten, kur vi­sa šei­ma, o at­ski­ra­me prie­sta­tė­ly­je ša­lia na­mo. Prip­ra­t u­s i prie sa­vo nuo­sa­ vo na­mo, mo­te­ris jai skir­tą vie­tą

pa­va­di­no kam­pu. „Vis­ką iš­taš­kė, vis­ką, ką už­gy­ve­nau per gy­ve­ni­ mą. Kai nu­ve­žė pa­ro­dy­ti, ką par­ da­vu­si, jau ne­bu­vo li­kę nie­ko pa­ siim­ti“, – pra­dė­ju­si kal­bė­ti apie sa­vo par­d uo­t us na­m us, aša­ras brau­kė A.Ra­dze­vi­čie­nė. Ji sa­kė no­rė­ju­si iš bu­vu­sio sa­vo na­me­lio pa­siim­ti ke­le­tą šir­džiai mie­lų ra­ kan­dų. A.Ra­dze­vi­čie­nė ti­ki­no pra­šiu­ si, kad duk­ra, ku­riai tes­ta­men­tu po sa­vo mir­ties pa­li­ko vi­są už­gy­ ven­tą tur­tą, duo­tų bent kiek pi­ni­ gų. „Tu nie­kur ne­nuei­si, tu nie­ko ne­nu­si­pirk­si ir nie­kur ne­pa­sis­kų­ si“, – to­kie jai nuo­lat kar­to­ja­mi duk­ros žo­džiai įstri­go at­min­ty­je. A.Ra­dze­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad jau­nė­lė to­kį sa­vo el­ge­sį mo­ty­va­ vo tuo, jog mo­ti­na gy­vens pas ją ir ji rū­pin­sis, to­dėl esą tu­rė­ti sa­vų pi­ni­gų sun­kiai vaikš­čio­jan­čiai se­ no­lei nė­ra jo­kio rei­ka­lo. „Kai ve­žė

į li­go­ni­nę, ji atė­mė ir ma­no tu­rė­ tus 2 tūkst. li­tų. Dar bū­nant na­ muo­se pa­siė­mė ma­no 7 tūks­tan­ čius“, – skai­čia­vo se­no­lė.

Kol bu­vau svei­ka, nie­kie­no pa­gal­bos ne­pra­šiau, tvar­kiau­ si pa­ti ar­ba sam­dy­ da­vau žmo­nes. Va, kas li­ko. Se­se­ris su­kir­ši­no pa­li­ki­mas?

Vaikš­čio­jan­ti su vaikš­ty­ne A.Ra­ dze­vi­čie­nė skun­dė­si, kad jai bu­vo liep­ta pa­čiai ga­min­tis val­gį. Pa­sak A.Ra­dze­vi­čie­nės, val­gy­ti ji gau­ da­vo tik jau nu­kai­no­tus, grei­čiau­ siai bai­gian­čio ga­lioti lai­ko pro­ duk­tus.

„Štai kaip el­gė­si po­nia dak­ta­ rė“, – pa­šie­pia­mai ve­te­ri­na­ri­ jos gy­dyk­lai va­do­vau­jan­čią jau­nė­ lę se­se­rį pa­va­di­no vy­riau­sia se­suo A.Iva­naus­kie­nė. A.Ra­dze­vi­čie­nė pri­pa­žįs­ta pa­ da­r iu­s i klai­d ą. 2008 m. tes­ta­ men­tu sa­vo tur­tą mo­te­ris bu­vo už­ra­šiu­si vy­riau­siai duk­rai A.Iva­ naus­kie­nei. Se­no­lė neaiš­ki­no, ko­ dėl to, ką už­g y­ve­n o, ne­pa­d a­l i­ jo vi­s iems sep­ty­n iems vai­kams po ly­giai, o priė­mė to­kį kraš­tu­ti­ nį spren­di­mą. „Jau­nė­lė Ri­ma, su­ži­no­ju­si, kad vis­kas už­ra­šy­ta ne jai, ėmė pa­vy­ dė­ti. Prig­los­tė ji ma­ne, ap­kvai­li­ no ir ap­ga­vo“, – kar­tė­lio ne­slė­pė A.Ra­dze­vi­čie­nė. Esą pa­ti­kė­ju­si sal­džio­mis jau­ niau­sios iš dvy­nu­kių duk­ros kal­ bo­mis, A.Ra­dze­vi­čie­nė jai ir per­ ra­šė tes­ta­men­tą. Taip da­ry­da­ma se­no­lė sa­kė ti­kė­ju­si jau­nė­lės pa­

Šim­tas D.Rat­ke­lio die­nų: labiausiai liūdina tar Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Šią sa­vai­tę su­kaks 100 die­nų, kai Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­stą uži­m a tei­s i­n in­k as Dai­n ius Rat­ ke­lis.

Iki tol ėjęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, jis vie­ to­mis su­si­kei­tė su so­cial­de­mok­ra­tu An­ta­nu Nes­tec­kiu. Pas­ta­rą­jį iš po­ sto iš­ver­tė po­li­ti­niai vė­jai.

– Ką pa­vy­ko nu­veik­ti per be­veik šim­tą die­nų? – Iš di­des­nių dar­bų – su­sty­ga­vo­me sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­ lą. Pas­ky­rė­me nau­ją Gy­ve­na­mo­jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­ dė­ją. Ja ta­po Lau­ra Stan­ke­vi­čie­nė, pa­kei­tu­si Bi­rū­tą Kau­la­ky­tę. Šiam sky­riui lie­pė­me tvar­ky­tis, nes dėl jo su­lau­kia­me dau­giau­sia nu­si­skun­ di­mų. Šio pa­da­li­nio at­sto­vai ne tik il­giau­siai siun­čia at­sa­ky­mus kau­ nie­čiams, bet ir lė­čiau­siai spren­ džia jų pro­ble­mas. Pra­dė­jo­me tvar­

Spalio 4 d. 17.30 val. kviečiame susitikti su Lietuvos žmonių partijos kandidatais į Lietuvos Respublikos Seimą. Pristatysime savo tikslus ir uždavinius, atsakysime į Jūsų klausimus, padiskutuosime bei pasidalinsime mintimis. Susitikimas įvyks: Donelaičio g. 60, galerijos R salėje. Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos žmonių partijos rinkimų sąskaitos. Užs.1006182-1

ky­ti įmo­nių val­dy­bas. O ki­ti dar­bai – ei­na­mie­ji. – Ku­rios sa­vi­val­dy­bės gran­dys vis dar blo­gai vei­kia? – Pa­tys pro­ble­miš­kiau­si yra trys sky­riai – jau mi­nė­tas Gy­ve­na­mo­ jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo, Mies­to tvar­ky­mo ir Vie­šo­sios tvar­kos tar­ ny­bos pa­da­li­nys. Vi­sų jų tri­jų veik­la ma­to­ma kau­nie­čiams, to­dėl su­lau­ kia­ma ir dau­giau­sia nu­si­skun­di­ mų. Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bo­je di­džiau­sia bė­da, pa­ly­gin­ti su ana­ lo­giš­kais pa­da­li­niais Vil­niu­je ar Klai­pė­do­je, ta, kad pas mus trūks­ ta dar­buo­to­jų. Kal­bant apie sa­vi­val­dy­bė­je dir­ ban­čius vals­ty­bės tar­nau­to­jus, liū­ di­na jų kom­pe­ten­ci­ja. Vie­ša pa­ slap­tis, kad kom­pe­ten­tin­gi žmo­nės ren­ka­si pri­va­tų sek­to­rių, kur al­gos ge­ro­kai di­des­nės. Į sa­vi­val­dy­bę atei­ na, sa­ky­kim, aukš­tes­nės ar vi­du­ti­ nės kom­pe­ten­ci­jos dar­buo­to­jai. Ki­tas da­ly­kas – dar­bo draus­mė. At­lik­tas ne vie­nas tar­ny­bi­nis pa­tik­ ri­ni­mas, su­ra­šy­ta ne vie­na draus­

„„Prog­no­zė: D.Rat­ke­lio tei­gi­mu, ki­tų me­tų mies­to biu­dže­tas tu­rė­tų bū­

ti pa­na­šus į šių me­tų. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


3

Antradienis, spalio 2, 2012

Miestas

ai­ką tarp duk­rų nė abe­jo­jo, ar pen­ke­rių me­tų vai­kas ga­lė­tų nu­skriaus­ti se­no­lę. „Ma­ma – ne­sta­bi­lios psi­chi­kos, ji ser­ga dep­re­si­ja, ge­ria vais­tus. Maž­daug kas dvi sa­vai­tes jai bū­na ag­re­si­jos prie­puo­liai“, – to­kią kas­ die­ną pie­šė jau­niau­sio­ji A.Ra­dze­ vi­čie­nės duk­ra. Mo­te­ris ti­ki­no, kad pi­ni­gai už par­duo­tus ma­mos na­mus yra sau­ gūs. „Apie ma­mos mei­lę sa­vo vai­ kams nė­ra čia ką kal­bė­ti“, – nu­kir­ to įskau­din­ta duk­ra.

Brangieji policijos pareigūnai ir darbuotojai, dėkoju, kad savo gyvenimą susiejote su šiuo kruopštumo, sąžiningumo ir atidumo žmogui reikalaujančiu darbu, kuris nėra apibrėžtas darbo valandomis: tapdami angelais sargais Jūs įsipareigojate jais būti VISUR ir VISADA. Net atokiausiuose Kauno rajono kampeliuose gyvenantis žmogus žino: prireikus operatyvios ir kvalifikuotos pagalbos rankos, ji bus laiku ištiesta. Tebūna Jūsų atlikti darbai deramai įvertinti, o iškylantys sunkumai tegu niekuomet neužgožia motyvacijos šiam didžiausios pagarbos vertam darbui! Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas

Skam­bu­čių la­vi­naža­dais pa­dė­ti se­nat­vė­je, mai­tin­ti, pri­žiū­rė­ti. Kal­ti­na pi­ni­gus

Pa­si­ra­šiu­si įga­lio­ji­mą, ku­riuo jau­ nė­lė ta­po jos rei­ka­lų tvar­ky­to­ ja, A.Ra­dze­vi­čie­nė ne­te­ko ir ga­li­ my­bės gau­ti į ran­kas sa­vo 633 li­tų pen­si­ją. „Ga­li­te nu­va­žiuo­ti į pa­štą ir pa­ klaus­ti. Vi­są pen­si­ją pa­siim­da­ vo Ri­ma“, – tvir­ti­no A.Iva­naus­ kie­nė. „Pa­ga­di­no, pi­ni­gai pa­ga­di­no ma­ no duk­rą“, – nu­si­ra­min­ti ne­ga­lė­jo A.Ra­dze­vi­čie­nė. Apie jau­niau­sią ją ap­ga­vu­sią duk­rą mo­ti­na te­pa­sa­kė, kad mer­gai­tė vai­kys­tė­je bu­vo už­ da­ra. „Kol bu­vau svei­ka, nie­kie­no pa­ gal­bos ne­pra­šiau, tvar­kiau­si pa­ti ar­ba sam­dy­da­vau žmo­nes. Va, kas li­ko“, – laz­da į prie­ka­bą mos­te­lė­jo A.Ra­dze­vi­čie­nė.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Vi­siš­kai prie­šin­ga ver­si­ja

Po die­nos, kai ma­ma iš­vy­ko pas vy­ riau­sią duk­rą, į „Kau­no die­nos“ re­ dak­ci­ją pa­skam­bi­no jau­nė­lė R.Ži­ niaus­kie­nė. Jos ver­si­ja apie šei­mos san­ty­kius ge­ro­kai sky­rė­si nuo ma­ mos iš­sa­ky­tų skau­du­lių ir vy­res­ nės se­sers A.Iva­naus­kie­nės pa­sa­ ko­tų is­to­ri­jų. R.Ži­n iaus­k ie­n ė at­ro­d ė la­bai įskau­din­ta fak­to, kad pa­vie­šin­ti šei­mos san­ty­kiams jos vy­res­nė se­ suo pa­si­tel­kė net ži­niask­lai­dą. „Al­do­na ne­pri­žiū­rė­jo ma­mos, – apie vy­res­nę se­se­rį kal­bė­jo jau­nė­lė, – to­dėl ma­ma ir per­ra­šė man tes­ ta­men­tą.“ „Aš nu­pir­kau ma­mai spe­cia­lią lo­vą, spe­cia­lų tua­le­tą, kad tik jai bū­tų leng­viau“, – kal­ti­ni­mus ne­ prie­žiū­ra at­rė­mė R.Ži­niaus­kie­nė. Mo­te­ris aiš­ki­no iš ma­mos gir­dė­ ju­si vie­nin­te­lį prie­kaiš­tą – esą ją skriau­džia anū­kas. R.Ži­niaus­kie­

Jau ren­giant pub­li­ka­ci­ją pa­si­py­lė la­vi­na te­le­fo­no skam­bu­čių. „Kau­ no die­nai“ pa­skam­bi­no dar vie­na A.Ra­dze­vi­čie­nės duk­ra – Sil­va Ju­ ma­še­va iš Ra­sei­nių. „Jums ga­li pa­skam­bin­ti dar vie­ na se­suo, bro­lis... Ir vi­si pa­sa­ky­si­ me tą pa­tį – pas Ri­mą Sar­gė­nuo­ se mū­sų ma­ma gy­ve­no kaip po­nia. Ir pri­žiū­rė­ta, ir erd­viai įkur­din­ta. Jūs pa­ma­ty­si­te, iš vy­riau­sios mū­ sų se­sers Al­do­nos dvie­jų kam­ba­ rių bu­to Kė­dai­niuo­se ji pra­šy­sis po ko­kios sa­vai­tės“, – kal­bė­jo S.Ju­ ma­še­va. Ji ti­ki­no, kad vy­riau­sios iš sep­ty­ nių vai­kų – ma­mą į Kė­dai­nius per­ si­ve­žu­sios A.Iva­naus­kie­nės šio­je is­to­ri­jo­je ne­pa­lai­ko ne tik nė vie­ nas bro­lis ir se­suo, bet ir jos pa­čios duk­ra Ne­rin­ga Ši­lo­vai­tė. „Mums gė­da, kad ji to­kia. Tai ji ne­pri­žiū­rė­jo ma­mos. Jai ma­ma da­ vė 10 tūkst. li­tų, ku­riuos ji iš­taš­ kė“, – apie vy­riau­sią se­se­rį rė­žė S.Ju­ma­še­va. Ji pa­sa­ko­jo, kad ma­ ma – se­nas ir la­bai įno­rin­gas žmo­ gus. Esą A.Ra­dze­vi­čie­nė, pa­gy­ve­ nu­si pas vie­ną iš sa­vo vai­kų, tuoj ima bo­dė­tis ten su­da­ry­to­mis gy­ ve­ni­mo są­ly­go­mis. N.Ši­lo­vai­tė bu­vo ne­gai­les­tin­ga mo­čiu­tę į Kė­dai­nius par­si­ve­žu­siai sa­vo ma­mai: „Tai ji ma­te­ria­lis­tė. Ma­no te­ta R.Ži­niaus­kie­nė pa­sta­ tė se­no­lę po li­gos ant ko­jų, o ma­no ma­mai tik tes­ta­men­tas ir te­rū­pi.“

rnautojų nekompetencija mi­nė nuo­bau­da mėgs­tan­tiems ne tik vė­luo­ti, bet ir il­giau „pa­pie­tau­ ti“ ar anks­čiau iš­bėg­ti iš dar­bo – to­kių dar­buo­to­jų yra ne tik tarp sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­jų, bet ir įvai­ riuo­se sky­riuo­se. – Biu­dže­to klau­si­mas Kau­ne iš­lie­ka opus. Ko­kios ki­tų me­tų pro­gno­zės? – Bū­tų ge­rai, kad biu­dže­tas pri­ klau­sy­tų nuo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­ to­riaus, o vi­sa ad­mi­nist­ra­ci­ja bū­ tų už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė – ta­da, ma­nau, re­zul­ta­tai tik­rai bū­tų ge­res­ni. De­ja, taip nė­ra, o biu­dže­tas pri­klau­ so nuo vals­ty­bės biu­dže­to ir šian­dien si­tua­ci­ja yra to­kia, ko­kia yra. Ki­tų me­tų biu­dže­tas pa­gal skai­ čius tu­rė­tų bū­ti ana­lo­giš­kas šiems me­tams. Džiu­gu, kad šiais me­tais per daug ne­si­taš­kant pi­ni­gais biu­ dže­tas bu­vo per­skai­čiuo­tas ir pa­di­ din­tas 8 mln. li­tų. Kol kas jį su­ren­ ka­me di­des­nį, nei pla­nuo­ta. – Ar­tė­ja šal­ta­sis se­zo­nas – sli­ dūs ke­liai ir ša­li­gat­viai. Gal

kau­nie­čiai ga­li ti­kė­tis ge­res­nės jų prie­žiū­ros nei per­nai? – No­rint pa­siek­ti ge­res­nį ope­ra­ty­ vu­mą, bū­ti­na stip­rin­ti va­dy­bą. Pa­ vyz­džiui, tam tik­ru se­zo­nu Mies­to tvar­ky­mo sky­riu­je dir­ban­tys tar­ nau­to­jai tu­rė­tų bū­ti me­ta­mi į va­ ly­mo sri­tį. Tai tik­rai įma­no­ma pa­ da­ry­ti. Ša­li­gat­vius įmo­nės pa­si­ruo­šu­sios va­ly­ti, ta­čiau vis­kas pri­klau­sys nuo skir­tų pi­ni­gų. Jei bus dau­giau lė­šų – jos bus nu­kreip­tos ša­li­gat­viams va­ ly­ti. Jei pi­ni­gų trūks, kaip ir praė­ju­ siais me­tais, ša­li­gat­viai, kad ir kaip bū­tų gai­la, bus ne­va­ly­ti. – Ar Pa­ro­dos kal­no re­konst­ ruk­ci­ja bu­vo pir­mo bū­ti­nu­mo pro­jek­tas? Gal de­rė­jo pir­miau pa­si­rū­pin­ti Jo­na­vos gat­ve ar Rau­dond­va­rio plen­tu? – Nek­ves­tio­nuo­siu dar prieš man atei­nant dirb­ti priim­tų spren­di­mų. Tai bu­vo ge­ro­kai anks­čiau pla­nuo­ti da­ly­kai. Da­bar be­li­ko at­lik­ti šį dar­ bą. Ar tik­rai su­ma­žės spūs­tys, bus ma­ty­ti jau pa­bai­gus vi­są pro­jek­tą.

– Jū­sų pirm­ta­kas An­ta­nas Nes­ tec­kis iš­si­lai­kė ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­riaus kė­dė­je de­vy­ nis mė­ne­sius. Jau­čia­te po­li­ti­nį spau­di­mą? – Jei ma­no pa­slau­gų kaž­kam rei­ kia – jas tei­kiu. Jei jų ne­rei­kė­tų, esu pa­si­ruo­šęs ei­ti ki­tur, kur bū­tų rei­ ka­lin­gos ma­no ži­nios ar ge­bė­ji­mai. Ga­lė­čiau dirb­ti ir pri­va­čia­me sek­ to­riu­je – juk esu tei­si­nin­kas. – Nep­rik­lau­so­te jo­kiai par­ti­jai, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė­je pa­da­rė­te sėk­min­gą kar­je­rą: nuo že­miau­ sios gran­dies iki vir­šū­nės. Jū­sų pa­va­duo­to­jai ne­sle­pia am­bi­ci­ jų pa­tek­ti į Sei­mą, o pa­ts ne­sie­ kia­te po­li­ti­ko kar­je­ros? – Lai­kau­si prin­ci­po – kiek­vie­nas tu­ ri dirb­ti sa­vo dar­bą. Po­li­ti­ka – pro­ fe­sio­na­lus moks­las ge­bė­ti su­pras­ ti, ko žmo­nėms rei­kia. Ir po­li­ti­kas, ir va­dy­bi­nin­kas, ir tei­si­nin­kas – vi­ si tu­ri bū­ti pro­fe­sio­na­lai. Aš sa­vęs ne­ma­tau kaip po­li­ti­ko pro­fe­sio­na­ lo. Po­li­ti­kams rei­kia gra­žiai at­ro­dy­ti prieš rin­ki­mus, o ma­no dar­be – ne.

Dr. RIMANTAS JONAS DAGYS Kodėl socialdemokratai nekovoja už lygias kvotas vyrams ir moterims šeimoje? Socialdemokračių moterų sąjunga protestuoja dėl Lietuvos nepritarimo Europos Sąjungoje nustatyti lygias kvotas moterims ir vyrams įmonių vadovybėje. Negi socialdemokratai mano, kad vien iš moterų sudaryta įmonių valdyba bus blogesnė nei iš vyrų? Ar dėl to susikurs daugiau darbo vietų, o mūsų įmonės bus labiau konkurencingos? Manau, kad, siekiant efektyvumo, įmonių valdybose turi būti geriausiai savo darbą išmanantys žmonės, nepriklausomai nuo lyties. Matyt, socialdemokratai išgyvena vertybių krizę, nes jie kovoja už lygias kvotas įmonių valdyboje, bet nekovoja už lygias vyrų ir moterų kvotas šeimoje. Ne pirmą kartą opozicija painiojasi. Visi pamename, kaip finansų krizė šalyje buvo jau tapusi visiems sunkia realybe ir reikėjo skubiai priimti būtinus sprendimus šalies finansinei padėčiai taisyti, į Seimo tribūną vienas po kito ėjo opozicijos atstovai ir valandų valandas teigė, kad reikia skolintis ir leisti daugiau pinigų, nes esą jokios krizės nėra. Rinkėjui spręsti, ar toks „pastabumas“ šaliai padės geriau, nei mūsų detali ir realistiška programa.

Tėvynės Sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai Nr.

5

Politinė reklama apmokėta iš Rimanto Jono Dagio rinkimų sąskaitos. Užs. 1015416

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt


4

miestas

antradienis, spalio 2, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Aikš­tę uzur­pa­vo A.Dumčius Komentaras Ari­man­tas Dum­čius Sei­mo na­r ys

T „„Pri­vi­le­gi­jos: A.Dum­čiui rin­ki­mų va­go­nė­lio nie­kas ne­sut­ruk­dė pa­si­sta­ty­ti, o štai ki­tiems po­li­ti­kams ne­baig­

to­je re­konst­ruo­ti aikš­tė­je agi­tuo­ti drau­džia­ma. 

Ki­tų po­li­ti­kų ban­dy­mas 1 Če­čė­ni­jos aikš­tė­je su­si­ tik­ti su rin­kė­jais pa­ty­rė fias­ko. Į šią

aikš­tę ne­bu­vo įleis­tas Li­be­ra­lų są­ jū­džio at­sto­vas Si­mo­nas Kai­rys. Jam lei­di­mo neiš­da­vė nei sa­vi­ val­dy­bės Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Kau­no vie­šo­sio­se vie­to­se ko­mi­si­ ja, nei sta­ty­bi­nin­kai. „Če­čė­ni­jos aikš­tė­je sto­vi A.Dum­ čiaus agi­ta­ci­nis va­go­nė­lis. Po­li­ti­ kas lei­di­mą iš sta­ty­bi­nin­kų ga­vo. Klau­siau ap­sau­gos, ku­rio­je vie­to­ je aš ga­liu agi­tuo­ti, tai iš­gir­dau at­ sa­ky­mą, kad „kur nau­jos ply­te­lės – tai A.Dum­čiaus, o kur nu­šiu­ru­sios – tai jau ga­li­ma“. Kaip ga­li pri­va­ti bend­ro­vė spręs­ti, kur vie­šo­je erd­ vė­je ga­li­ma po­li­ti­nė agi­ta­ci­ja?“ – pik­ti­no­si S.Kai­rys. Ran­go­vai iš­si­su­ki­nė­ja?

Bend­ro­vės „Ži­lins­kis ir Ko“ Sta­ty­ bos ir van­dent­var­kos de­par­ta­men­

to di­rek­to­rius Jo­nas Kur­se­vi­čius ti­ ki­no, kad A.Dum­čiui jo­kių lei­di­mų nė­ra iš­da­vęs, ta­čiau iš­gir­dęs ki­ tų po­li­ti­kų prie­kaiš­tus, jis nu­rė­žė, kad Če­čė­ni­jos aikš­tė – „dar ne­pri­ duo­tas ob­jek­tas“. „Tai yra ma­no ob­jek­tas, ma­no sta­tyb­vie­tė. Vis­kas vyks­ta įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ka­dan­gi Dum­ čius ku­ra­vo ši­tą ob­jek­tą, fi­nan­sa­vo per Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­jos pro­ gra­mos lė­šas ir daug pri­si­dė­jo, tai aš ne­ži­nau... Aš jam ofi­cia­liai ne­ da­viau lei­di­mo, o jis pa­si­sta­tė. Ki­ tiems ne­lei­džiu, nes ob­jek­tas ne­ pri­duo­tas“, – sa­kė de­par­ta­men­to di­rek­to­rius. Pa­de­da gud­ry­bės

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Kau­no vie­ šo­sio­se vie­to­se ko­mi­si­jos sek­re­to­ rę lai­ki­nai va­duo­jan­ti sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir me­no po­sky­rio ve­dė­ja No­me­da Pre­ve­lie­nė tei­gė, kad lei­

„„Neiš­te­sė­jo: ža­dė­ta, kad Če­čė­ni­jos aikš­tė­je vi­si dar­bai bus už­baig­ti dar

rugp­jū­tį, bet jie te­be­vyks­ta iki šiol.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

di­mas S.Kai­riui neiš­duo­tas, nes su­lauk­ta ran­go­vų pra­šy­mo nie­kam ne­leis­ti or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nių Če­čė­ ni­jos aikš­tė­je. Pak­laus­ta, ko­dėl ta­da aikš­tė­ je sto­vi A.Dum­čiaus va­go­nė­lis, N.Pre­ve­lie­nė puo­lė aiš­kin­ti, kad jis įfor­min­tas kaip lai­ki­na­sis sta­ti­ nys, su­de­rin­tas su ur­ba­nis­tais, be to, A.Dum­čiui su­ti­ki­mą da­vė ran­ go­vas. Sku­biai kei­tė ply­te­les

Dar ge­gu­žę aikš­tę re­konst­ruo­jan­ čios bend­ro­vės „Ži­lins­kis ir Ko“ va­do­vai gy­rė­si, kad tre­jus me­tus už­si­tę­su­si aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja skai­čiuo­ja pa­sku­ti­nes die­nas. Be­ veik 3 mln. li­tų kai­na­vu­sia­me ob­ jek­te dar­bai lyg ir baig­ti, ta­čiau jau sku­biai tai­so­mas ir bro­kas. Tuo įsi­ti­ki­no praė­ju­sią sa­vai­tę čia at­vy­kę „Kau­no die­nos“ žur­na­ lis­tai. Du dar­bi­nin­kai plu­šė­jo ša­ lia fon­ta­no – čia bu­vo ati­da­ry­tas šu­li­nys, o vy­rai kaž­ką ja­me krapš­ tė. Bu­vo už­si­mai­šę ki­bi­rė­lį be­to­no, ta­čiau ne­daug­žo­džia­vo – burb­te­lė­ jo, kad „lie­pia tai­sy­ti ir vis­ką rei­kia spė­ti iki penk­ta­die­nio, nes bus di­ de­lė šven­tė, o po šven­tės vi­siems „bus dzin“. Dar­bi­nin­kai plu­šė­jo ne tik fon­ta­ no siurb­li­nė­je, bet ir kei­tė ne taip jau se­niai pa­klo­tas grin­di­nio ply­te­ les. Pa­ma­tę žur­na­lis­tus, dau­gu­ma dar­bi­nin­kų puo­lė skirs­ty­tis. „Kei­čia­me ply­te­les, nes nu­ski­ lę kam­pai. Kiek to­kių? Apie 450. Nu­ro­dy­mą ga­vo­me iš sa­vo dar­bų va­do­vo, bet ne­ži­no­me nei jo pa­

ik­r ai ne­s u pri­s i­d ė­j ęs, kad į Če­č ė­n i­j os aikš­tę bū­t ų neį­ leis­t as Li­b e­r a­l ų są­j ū­d žio at­s to­v as Si­m o­n as Kai­r ys. Tik­r ai nie­ko apie tai ne­ž i­n au. O kas jo neį­l ei­d o? Ran­g o­v as? Aš jau se­ no­k ai ga­vęs lei­d i­m ą ir tik­r ai ne­s i­ rū­p i­nu, kas ko neį­l ei­d žia, ir tik­r ai nie­k am įta­kos ne­d a­r au. Man at­ro­ do, kad įleis­t i agi­t uo­t i rei­kė­j o, juo la­b iau, kad šią sa­v ai­t ę vyks­t a šios aikš­tės pri­d a­v i­m as – ji juk jau baig­ ta. Čia jau ran­go­vo bė­d a. Ma­n au, kad S.Kai­r ys į aikš­tę neį­leis­t as, nes jam lei­d i­mo neiš­d a­vė sa­v i­v al­dy­b ės ad­ mi­n ist­r a­c i­j a.

var­dės, nei nu­me­rio ne­tu­ri­me“, – ne­slė­pė du dar­bi­nin­kai, ku­rie taip pat ne­pa­no­ro pri­si­sta­ty­ti. Pri­da­ry­ta bro­ko

Bend­ro­vės „Ži­lins­kis ir ko“ Sta­ ty­bos ir van­dent­var­kos de­par­ta­ men­to di­rek­to­rius J.Kur­se­vi­čius pri­pa­ži­no, kad Če­čė­ni­jos aikš­tė­je šiuo me­tu kei­čia­mos ne­ko­ky­biš­ kos ply­te­lės, ta­čiau ti­ki­no, esą šis re­mon­tas yra pla­ni­nis. Vis­kas da­ ro­ma dėl to, kad ob­jek­tą bū­tų ga­ li­ma pri­duo­ti Sta­ty­bų ins­pek­ci­jai. Ka­da tiks­liai dar­bai bus pa­baig­ti, di­rek­to­rius pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. Kad aikš­tė­je gau­sy­bė bro­ko, pri­ pa­ži­no ir sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­ kal­niš­kis. „Dar­bai kaip ir baig­ti, ta­čiau ran­ go­vas, no­rė­da­mas pri­duo­ti šį ob­ jek­tą, pri­va­lo iš­tai­sy­ti de­fek­tus. Jie kei­tė ply­te­les, fon­ta­no siurb­li­nė lei­do van­de­nį, bu­vo api­brai­žy­mų, neuž­deng­tų vie­tų. Lem­pos bu­vo iš­dau­žy­tos, šiukš­lių dė­žės ne­tie­siai pa­sta­ty­tos. Dar rei­kia gra­ni­to ele­ men­tus su­tvar­ky­ti“, – trū­ku­mus praė­ju­sią sa­vai­tę var­di­jo ve­dė­jas. Pa­na­šiai jis kal­bė­jo ir ge­gu­žę. Če­čė­ni­jos aikš­tės re­konst­ruk­ci­ ja už­si­tę­sė nuo 2009-ųjų. Nau­ja aikš­tės dan­ga, fon­ta­nas, am­fi­teat­ ras at­siė­jo apie 3 mln. li­tų. Da­lį lė­ šų dar­bams sky­rė sa­vi­val­dy­bė, ki­ta da­lis gau­ta iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Re­konst­ruk­ci­ja tu­rė­jo bū­ti už­ baig­ta iki 2012 m. pra­džios, vė­liau ter­mi­nas nu­kel­tas į rugp­jū­čio 17 d.

„„Ra­di­nys: dar bus ti­ria­ma, ko­

kia me­džia­ga yra šiuo­se kon­ tei­ne­riuo­se. Tomo Raginos nuotr.

Iš­ve­žė pa­vo­jin­gus kon­tei­ne­rius Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė Sa­vait­ga­lį Rin­gu­vos g. 65 ap­tik­ ti še­ši kon­tei­ne­riai su ra­dia­ci­jos sau­gos ženk­lais va­kar bu­vo sau­ giai iš­ga­ben­ti į sau­go­mą te­ri­to­ri­ ją. Tai pa­tvir­ti­no Kau­no ra­dia­ci­ nės sau­gos prie­žiū­ros ir kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ra­čie­nė.

„Kas tiks­liai yra kon­tei­ne­rių vi­ du­je, ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, nes bus at­lie­ka­mi pa­pil­do­mi ty­ri­mai. Pa­vo­jaus gy­ven­to­jams ir ap­lin­ kai nė­ra“, – sa­kė I.Ra­čie­nė. Ji pa­tvir­ti­no, kad dar nė­ra ži­ no­ma, kam pri­klau­so me­ta­li­niai kon­tei­ne­riai, ta­čiau bus ieš­ko­ mas jų sa­vi­nin­kas. Nuo šeš­ta­die­nio, kai jie bu­vo ap­tik­ti ir pa­sė­jo ne­ri­mą, te­ri­to­ri­ ja bu­vo ap­juos­ta „stop“ juos­ta. „Ša­lia esan­čių įmo­nių va­do­ vai bu­vo per­spė­ti, kad ap­lin­ko­ je ra­dia­ci­jos nor­ma ne­vir­ši­ja­ma, to­dėl vi­si dar­buo­to­jai ir to­liau ga­lė­jo sau­giai ten dar­buo­tis“, – tei­gė I.Ra­čie­nė. Pra­ne­ši­mas apie įtar­ti­ną ra­di­nį bu­vo gau­tas šeš­ta­die­nį per pie­ tus. Kon­tei­ne­rius ap­žiū­rė­ję pa­ rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad jų tu­ri­ nys ra­dia­ci­jos nor­mos ne­vir­ši­jo.

Su­tri­ko e. bi­lie­to sis­te­ma Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė Kau­nie­čiams pir­ma­die­nio ry­tas pra­si­dė­jo ne­ti­kė­tu­mu – no­rin­tie­ji pa­pil­dy­ti sa­vo e. bi­lie­tą to pa­da­ry­ ti ne­ga­lė­jo, nes ne­vei­kė sis­te­ma.

„Įvy­ko ser­ve­rio ge­di­mas, ta­čiau vi­si truk­džiai bu­vo pa­ša­lin­ti ir 9 val. sis­te­ma vei­kė“, – tei­gė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­ dė­jas Pau­lius Ke­ras. Jo tei­gi­mu, nau­do­tis e. bi­lie­tu vie­ša­ja­me trans­por­te bu­vo ga­li­ma, jei­gu jie bu­vo pa­pil­dy­ti anks­čiau, ta­čiau bu­vo įstri­gęs kor­te­lių pa­pil­ dy­mas tiek spau­dos kios­kuo­se, tiek in­ter­ne­te. „Di­džiau­sia ne­sėk­mė, nes ge­di­mas įvy­ko pir­mą mė­ne­sio die­

„„Ne­pa­to­gu­mai: iki 9 val. ry­to ne­

bu­vo ga­li­ma pa­pil­dy­ti e. bi­lie­to.

ną, kai di­džiau­sia da­lis mies­tie­čių pil­do kor­te­les. Tai su­kė­lė daug ne­ pa­to­gu­mų ry­te“, – sa­kė P.Ke­ras.


5

antradienis, spalio 2, 2012

lietuva

Ket­ve­ri Sei­mo me­tai: re­kor­dai ir skan­da­lai De­šim­ta­sis Sei­mas po pu­sant­ro mė­ne­sio iš­si­skirs­tys. Į is­to­ri­ją jis įeis kaip re­for­ma­ vęs mo­kes­čių sis­te­mą, išar­dęs „Leo LT“ pro­jek­tą ir ini­ci­ja­vęs nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bą.

Gied­rius Šim­ke­vi­čius Vy­riau­sy­bė – re­kor­di­nin­kė

Daug klai­dų ir klup­čio­ji­mų, vie­nas ki­tas skan­da­las, gin­čai dėl nie­ko, bet su­for­muo­ta And­riaus Ku­bi­ liaus Vy­riau­sy­bė – il­gaam­žiš­kiau­ sia, nes iš­si­lai­kė vi­są Sei­mo ka­ den­ci­ją. Ma­tyt, tuo į is­to­ri­ją įeis 2008–2012 m. Sei­mas. Po­li­to­lo­ gai ir po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kai su­ ta­ria: šiam par­la­men­tui ir Vy­riau­ sy­bei pa­vy­ko iš­sau­go­ti mi­ni­ma­lų vals­ty­bės sta­bi­lu­mą. Per ket­ve­rius me­tus pa­si­kei­ tė pen­ki mi­nist­rai, ta­čiau prem­ je­ras A.Ku­bi­lius pa­sie­kė re­kor­dą – jis il­giau­siai be per­trau­kos iš­si­lai­kė mi­nist­ro pir­mi­nin­ko po­ste. Lig šiol to­kiu pa­sie­ki­mu ne­ga­lė­jo pa­si­gir­ti nė vie­nas po­li­ti­kas. Iš­kal­bin­ga de­ ta­lė: nė vie­na opo­zi­ci­jos ini­ci­juo­ta in­ter­pe­lia­ci­ja šios ka­den­ci­jos Sei­ me ne­pa­vy­ko. Be­je, prieš ket­ve­rius me­tus nė vie­nas po­li­to­lo­gas ne­drį­so pro­gno­ zuo­ti, kad įvai­rias­pal­vė val­dan­čio­ ji koa­li­ci­ja – kon­ser­va­to­riai, Eli­gi­ jaus Ma­siu­lio li­be­ra­lai, Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga ir tuo­me­tė Arū­no Va­lins­ko Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ ja – kar­tu iš­si­lai­kys vi­są Sei­mo ka­ den­ci­ją. „Is­to­ri­ja A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­ bę tu­rė­tų įver­tin­ti pa­lan­kiai. Pas­ ta­ruo­ju me­tu ji bu­vo ne­po­pu­lia­ ri Lie­tu­vo­je, bet ma­nau, kad po 10 ar 20 me­tų žmo­nės ma­nys, kad ji dir­bo ga­na ge­rai“, – taip prieš po­ rą sa­vai­čių ket­ve­rių me­tų dar­bus įver­ti­no bri­tų sa­vait­raš­čio „The Eco­no­mist“ tarp­tau­ti­nio sky­riaus re­dak­to­rius Ed­war­das Lu­ca­sas. Nau­jo­kai šur­mu­lia­vo

Kad šios ka­den­ci­jos Sei­mas bus įvai­rias­pal­vis, ta­po aki­vaiz­du iš­ syk po rin­ki­mų. Po­li­ti­kos nau­jo­ kė Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja ga­vo Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dę, į ku­rią tik po dvie­jų bal­sa­vi­mų at­si­sė­do pa­ ts A.Va­lins­kas. Pir­mą kar­tą Lie­tu­ vos par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jo­je nuo nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo nau­jai iš­rink­to par­la­men­to pir­ma­ja­me po­ sė­dy­je per pir­mą bal­sa­vi­mą par­la­ men­to va­do­vas ne­bu­vo iš­rink­tas. Tie­sa, A.Va­lins­kas šia­me po­ste il­gai neiš­si­lai­kė. Vie­nu iš tri­jų ap­si­ skel­bu­sį vei­kė­ją po ma­žiau nei me­ tų pa­kei­tė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­ gu­tie­nė. Taip pir­mą­kart Lie­tu­vos par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jo­je Sei­mo pir­mi­nin­ke bu­vo iš­rink­ta mo­te­ris. Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos, kaip ir pro­gno­zuo­ta, ne­be­li­ko. Po­li­ti­ kos nau­jo­kai iš­si­skirs­tė į skir­tin­ gas pu­ses. Vie­ni per­bė­go pas kon­ ser­va­to­rius, ant­ri – pas li­be­ra­lus, o pa­ts A.Va­lins­kas ir dar ke­li iš­ti­ki­mi jo bend­ra­žy­giai pri­si­šlie­jo prie Li­ be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos. Mo­kes­čius kei­tė nak­tį

Vos pra­dė­jęs dirb­ti Sei­mas su­lau­ kė kri­ti­kos ir gy­ven­to­jų pra­keiks­

mų dėl va­di­na­mo­sios nak­ti­nės mo­kes­čių re­for­mos. Pas­ku­ti­nė­mis 2008-ųjų die­no­mis ir nak­ti­mis bu­vo priim­ta maž­daug 60 įsta­ty­ mų pa­tai­sų: pa­di­din­ti pri­dė­ti­nės ver­tės ir pel­no mo­kes­čiai, de­ga­ lų, ci­ga­re­čių ir al­ko­ho­lio ak­ci­zas, ta­čiau su­ma­žin­tas gy­ven­to­jų pa­ ja­mų mo­kes­tis, pa­nai­kin­ta dau­ gu­ma pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tų. „Chao­sas“, – maž­daug taip tuo­ met eks­per­tai api­bū­di­no Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės dar­bus. Vis dėl­to prieš ar­tė­jan­čius rin­ ki­mus nė vie­na par­ti­ja A.Ku­bi­liaus mo­kes­čių sis­te­mos keis­ti ir grįž­ ti į se­nus lai­kus jau ne­ke­ti­na. Tai – taip pat sa­vo­tiš­kas įver­ti­ni­mas. Nep­raė­jus nė me­tams nuo Sei­ mo ka­den­ci­jos pra­džios, 2009-ųjų rug­sė­jį, su­tar­ta išar­dy­ti bend­ro­vę „Leo LT“, ku­rią anks­tes­nė prem­ je­ro Ge­di­mi­no Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bė ir pri­va­ti bend­ro­vė „NDX ener­gi­ ja“, pri­klau­san­ti „Vil­niaus pre­ky­ bos“ gru­pei, bu­vo su­kū­ru­sios nau­ jai ato­mi­nei elekt­ri­nei sta­ty­ti. Ga­liau­siai, ka­den­ci­jos pa­bai­go­je, šis Sei­mas pri­ta­rė nau­jam Vi­sa­gi­ no ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­tui. A.Ku­bi­liui ir jo bend­ra­žy­giams tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti tik pa­de­dant opo­ zi­ci­jai – ran­ką iš­tie­sė Vik­to­ro Us­ pas­ki­cho Dar­bo par­ti­ja. Bet mi­nu­sų val­dan­čių­jų ir Sei­mo dar­be – dau­giau nei pliu­sų. Val­ dan­tie­ji taip ir ne­su­ge­bė­jo pa­ža­ bo­ti biu­rok­ra­tų ar­mi­jos. Po­li­ti­nės va­lios šio­je sri­ty­je de­ši­nie­ji ne­ro­ dė. Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja pa­ty­rė vi­ siš­ką fias­ko. Kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­ lis de­monst­ra­ty­viai pa­si­trau­kė iš Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jos pik­tin­da­ ma­sis, esą jo­je dirb­ti ne­ga­lįs, nes ne­ma­tąs jo­kios pra­smės. Būs­to re­ no­va­ci­jos pro­gra­ma taip pat gė­din­ gai žlu­go. Dvi ap­kal­tos

Šis Sei­mas pa­si­žy­mė­jo ir su­reng­to­ mis ap­kal­to­mis. Tie­sa, po jų man­ da­to ne­te­ko tik vie­nas par­la­men­ ta­ras. Per pra­tęs­tą Sei­mo se­si­ją sa­vo pul­tu ple­na­ri­nė­je po­sė­džių sa­lė­ je Alek­sand­ras Sa­cha­ru­kas net 13 kar­tų ne­leis­ti­nai bal­sa­vo už ko­le­ gą Li­ną Ka­ra­lių. A.Sa­cha­ru­kas aiš­ ki­no­si frak­ci­jo­je ra­dęs L.Ka­ra­liaus kor­te­lę ir ją paė­męs, o bal­suo­da­ mas ke­lis­kart su­si­pai­nio­jęs – pa­ ma­tęs, kad bal­sa­vo ne sa­vo kor­te­ le, pa­bal­sa­vo dar ir nau­do­da­ma­sis sa­vą­ja. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­ no, kad jie abu šiurkš­čiai pa­žei­ dė Kons­ti­tu­ci­ją ir su­lau­žė duo­tą prie­sai­ką. Dėl ne­tei­sė­to elekt­ro­ni­ nės bal­sa­vi­mo kor­te­lės pa­nau­do­ ji­mo ir bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų klas­ to­ji­mo L.Ka­ra­lius bu­vo pa­ša­lin­tas iš Sei­mo ap­kal­tos tvar­ka 2010 m. sau­sį, o A.Sa­cha­ru­kas man­da­tą iš­ sau­go­jo.

2008-ųjų nak­ti­mis bu­vo pa­di­ din­ti pri­dė­ ti­nės ver­ tės ir pel­no mo­kes­čiai, de­ga­lų, ci­ ga­re­čių ir al­ko­ho­lio ak­ci­zas, pa­ nai­kin­tos leng­va­tos.

„„Svars­tyk­lės: nors šis Sei­mas bei Vy­riau­sy­bė ir bu­vo sta­bi­liau­si, eks­per­tų nuo­mo­ne,

mi­nu­sų jo dar­bui ga­li­ma skir­ti dau­giau nei pliu­sų. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Komentarai

Al­gis Čap­li­kas

Al­gir­das But­ke­vi­čius

Ri­man­tas Da­gys

Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos pir­m i­n in­kas, Sei­mo vi­ce­pir­m i­n in­kas

Opo­z i­ci­jos at­sto­vas, So­cial­de­mok­ra­t ų par­t i­jos pir­m i­n in­kas

Tė­v y­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­n ių de­mok­ra­t ų par­t i­jos at­sto­vas

Š

K

Š

is Sei­mas įsi­mi­nė tuo, kad pra­ dė­jo dirb­t i pa­sau­l i­nės fi­nan­ si­nės kri­zės pra­d žio­je. Tad Sei­mui te­ko di­de­l is dar­bas – tai­ky­tis prie su­dė­tin­gos eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos, ku­r i neap­len­kė nė vie­nos Eu­ro­pos ar pa­sau­l io ša­l ies. Man as­ me­niš­kai šios ka­den­ci­jos Sei­me bu­vo sun­kiau­sia dirb­ti. Vy­r iau­sy­bė iš­si­lai­kė vi­s ą Sei­mo ka­ den­ci­jos lai­ką – tai ro­do tam tik­rą po­li­ ti­nę bran­dą. Nors koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­nės bu­vo skir­tin­gos, ket­ve­rius me­tus dir­bo­me sta­bi­liai. Taip, dirb­da­ mi koa­l i­ci­jo­je, kar­tais sun­k iai, per di­ de­l ius gin­čus, kar­tais ir ne­ma­lo­n ius, priė­mė­me spren­d i­mus, kar­tais te­ko nuo sa­vo po­z i­ci­jų at­si­t rauk­t i. Ta­čiau tai, jog koa­l i­ci­ja bu­vo sta­bi­l i ir iš­si­lai­ kė vi­sus ket­ve­rius me­tus, liu­di­ja, kad par­ti­nė sis­te­ma ta­po bran­des­nė. Val­ dan­čio­sios par­ti­jos eg­za­mi­ną iš­lai­kė. Kal­bant apie opo­zi­ci­ją, bu­vo su­gaiš­ta daug lai­ko kri­ti­kuo­jant dėl smulk­me­ nų, pa­vyz­džiui, pro­ce­dū­ri­nių da­ly­kų, ne­ma­tant es­mės. Kar­tais va­lan­dų va­ lan­das varg­da­vo­me dėl ma­ža­reikš­mių jos ka­bi­nė­ji­mų­si. Dar­bas dėl dar­bo – taip api­bū­din­čiau opo­zi­ci­jos veik­lą. O mes, kaip koa­l i­ci­jos par­t ne­r iai, pa­ da­rė­me la­bai aiš­k ius dar­bus, apie ką ir kal­bė­jo­me: ini­ci­ja­vo­me ir įgy­ven­d i­ no­me ap­skri­čių pa­nai­ki­ni­mą, ne­lei­do­ me įves­t i ne­k il­no­ja­mo­jo tur­to ir au­to­ mo­bi­lių mo­kes­čio, pra­dė­jo­me svei­ka­ tos re­for­mą, taip pat ini­ci­ja­vo­me vais­ tų kai­nų re­g u­l ia­v i­mą. Tai­g i mums, li­ be­ral­cent­r is­tams, šis Sei­mas įsi­m ins pa­da­r y­tais konk­re­čiais dar­bais.

ai bū­n i po­z i­c i­jo­je, vie­naip at­ro­do, kai opo­z i­c i­j o­j e – vi­s ai ki­t aip. Kuo nuo ki­ tų iš­s i­s ky­rė šis Sei­m as? Pir­m a, dar taip ne­bu­vo, kad mo­kes­ čių sis­te­ma bū­t ų pa­keis­t a per vie­n ą nak­t į – kal­bu apie nak­t i­nę mo­kes­č ių re­for­m ą. To­k ie klau­s i­m ai tu­r i bū­ ti dis­k u­t uo­j a­m i il­g ai, su eks­p er­t ais, ir to­k ių įsta­t y­mų taip sku­biai priim­ ti ne­g a­l i­m a. O pa­d a­r i­n ius jau­č ia­me iki šiol. Ypač blo­g ą nuo­m o­n ę, kal­b ant apie val­d an­č iuo­s ius, su­s i­d a­r iau dėl to, kad į vals­t y­b ės tar­ny­b ą, mi­n is­te­r i­j o­ se, bu­vo prii­m a­m i žmo­n ės ne įver­ ti­nus jų kom­p e­ten­c i­j ą, o par­t i­n į lo­ ja­lu­m ą. Išė­j o taip, kad neį­m a­n o­m a spręs­t i pro­b le­m ų – ten­k a sam­d y­t i eks­p er­t us, leis­t i mi­l i­j o­nus. Taip dar nė­r a bu­vę. Iš­k al­b in­g a de­t a­l ė: ket­ve­r ius me­t us val­d an­t ie­j i Sei­me kal­b ė­j o apie ener­ ge­t i­n ius pro­j ek­t us, ta­č iau pa­t ei­k ė juos tik šių me­t ų pa­v a­s a­r io se­s i­j o­ je. Ir jie bu­vo priim­t i maž­d aug per pu­s ant­ro mė­n e­s io. Kai to­k ia sku­b a, neį­m a­n o­m a į vis­k ą įsi­g i­l in­t i. Be abe­jo, šis Sei­mas ypa­t in­gas ir tuo, kad ja­me dir­b o žmo­nės, atė­j ę iš šou pa­s au­l io. Ir jie tą sa­vo veik­l ą tę­s ė to­ liau. Jie atė­j o į Sei­m ą, bet taip, man re­ gis, ir ne­s up­r a­to, ką da­rė. Dir­b o ne­ sup­r as­d a­m i, kad par­l a­m en­t a­ro dar­ bas yra rim­t as ir at­s a­k in­g as, rei­k a­ lau­j an­t is daug lai­ko ir jė­g ų. Tai­g i tai taip pat tu­rė­j o įta­kos Sei­m o dar­b o ko­k y­b ei.

is Sei­mas dir­bo ypač su­dė­tin­ go­m is są­ly­go­m is. Pa­čio­je sa­ vo dar­bo pra­džio­je te­ko priim­ ti bū­ti­niau­sius įsta­ty­mus, kad ga­lė­tu­me sta­bi­li­zuo­ti vals­ty­bės fi­nan­ sų sis­te­mą – juk Lie­tu­vai nie­kas ne­bū­ tų sko­li­nę ir jau lai­kė ją ne­mo­kia. Gai­la, kad pa­ga­lius į ra­tus il­gą lai­ką ki­šo opo­ zi­ci­ja, ku­ri ne­ma­tė kri­zės. Tai­gi te­ko dirb­ti su­dė­tin­go­je at­mos­fe­ ro­je. Tai ap­sun­ki­no mū­sų dar­bą, įsi­vė­ lė klai­dų, ta­čiau jas iš­tai­sė­me. Šis Sei­mas iš­si­sky­rė re­for­mų įsta­t y­ mais. Vi­si jau bai­gia­me už­mirš­ti, kad pa­nai­kin­tos ap­skri­tys – apie tai bu­vo kal­ba­ma 10 me­tų, bet tik da­bar pa­da­ ry­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė per­tvar­ka. La­bai ge­ra pra­kti­ka šia­me Sei­me ieš­ko­ ti išanks­ti­nio su­si­ta­ri­mo, pa­vyz­džiui, dėl pen­si­jų re­for­mos. Jau su­tar­ta dėl jos gai­rių. Be­je, šis Sei­mas yra pir­mas, ku­ris ėmė­si kont­ro­liuo­ti ir efek­ty­viau nau­do­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas, per­tvar­kė dar­bo bir­žos sis­te­mą. Su­val­dy­ti fi­nan­ sai jau lei­džia gal­vo­ti apie sko­lų grą­ži­ ni­mą. Jei ir to­liau vyk­dy­si­me at­sa­kin­ gą fi­nan­si­nę po­li­ti­ką, ga­li­ma pa­siek­ti, kad pir­mą­syk „Sod­ros“ biu­dže­tas bū­ tų ne­de­fi­ci­ti­nis.

6

proc.

gy­ven­to­jų, kaip liu­di­ja ap­klau­sos, da­bar pa­si­ti­ki Sei­mu.


6

antradienis, spalio 2, 2012

nuomonės

Ar vai­kai sau­gūs dar­že­liuo­se?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Be­ri­bė vie­šu­mo bai­mė

Justinas Argustas

V

i­sų vals­t y­bės tar­ny­bo­je dir­ban­ čių as­me­nų dek­la­ra­ci­jų duo­me­ nys bus vie­ši ir priei­na­m i in­ter­ ne­tu pa­spau­dus vie­ną myg­tu­ką. Taip Vy­r iau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­m i­si­ja (VTEK) nu­ta­rė dar lie­pą. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­ts, kaip skel­bė, ini­ci­ja­vęs nau­jos in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo tvar­ kos kū­ri­mą, prieš ke­lis mė­ne­sius gar­siai džiū­ ga­vo: „Nau­ja pri­va­čių­in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo ir vie­ši­ni­mo tvar­ka reiš­kia dau­giau skaid­ru­mo ir dau­giau aiš­ku­mo žmo­nėms. Vi­suo­me­nė ga­ lės ge­riau kont­ro­liuo­ti, o tei­sė­sau­gai bus leng­ viau ap­tik­ti ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ju­sius.“ Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba tri­mi­ta­vo, kad to­kia in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo tvar­ka yra vie­ na efek­ty­viau­sių an­ti­ko­rup­ci­jos prie­mo­nių – juk vi­suo­me­nė bet ka­da ga­li pa­tik­rin­ti as­me­ nų, esan­čių vals­ty­bės tar­ny­bo­je, prii­ma­mus spren­di­mus ir nu­sta­ty­ti ga­li­mus pa­žei­di­mus. Spa­lio 1-ąją elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je tu­rė­jo at­si­ dur­ti ir bū­ti pa­sie­k ia­mi maž­daug 100 tūkst. įvai­rio­se įstai­go­se ir ins­t i­tu­ci­jo­se dir­ban­čių žmo­nių duo­me­nys. Vis dėlto, kaip ir bu­vo ga­ li­ma nu­ma­ty­ti, taip neat­si­ti­ko.

Val­di­nin­kų in­te­re­sų dek­ la­ra­ci­jų vie­ši­ni­mas už­ truks, ir net prem­je­ras čia be­jė­gis. Mat praė­ju­sią sa­vai­tę VTEK pir­mi­nin­ko pa­rei­ gas lai­ki­nai ei­nan­ti Ele­na Vai­tie­kie­nė pa­si­ra­ šė įsa­ky­mą, ku­riuo stab­do anks­čiau priim­tą spren­di­mą dėl vi­sų vals­ty­bės tar­nau­to­jų pri­ va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų vie­ši­ni­mo. Ir ko­ją taip iš­gir­tam vie­šu­mui čia pa­ki­šo pa­ ties prem­je­ro A.Ku­bi­l iaus bend­ra­ž y­g ių val­ do­mų mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai. Kraš­to ap­sau­gos ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų va­do­vai puo­lė dangs­ty­tis Kons­ti­tu­ci­ja – esą VTEK pa­tvir­tin­ tos nuo­sta­tos ga­li jai prieš­ta­rau­ti. Prem­je­ro bend­ra­žy­giai me­tė ir dar vie­ną ar­gu­ men­tą: jei bū­tų pa­skelb­tos as­me­nų, dir­ban­čių su slap­ta in­for­ma­ci­ja, dek­la­ra­ci­jos, už­sie­nio vals­ ty­bių spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­li šia in­for­ma­ci­ja pa­si­nau­do­ti – pa­rei­gū­nai taip bus pa­žei­džia­mi. Bet nei mi­nist­rai, nei pre­zi­den­tai, nei pro­ku­ro­ rai, nei tei­sė­jai lig šiol ne­ma­tė jo­kio pa­vo­jaus ar ža­los, kad jų dek­la­ra­ci­jos skel­bia­mos vie­šai. Ar tik ne­bus taip, kad VTEK spren­d i­mas iš tie­sų su­kė­lė ne­ma­žą aukš­to ran­go val­di­nin­ kų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą? Juk jie lig šiol, pa­pra­šy­ ti pa­teik­ti ži­nias apie sa­vo tur­tą ar in­te­re­sus, dangs­to­si as­mens duo­me­nų ap­sau­ga. Kol kas aiš­ku vie­na: val­di­nin­kų in­te­re­sų dek­ la­ra­ci­jų vie­ši­ni­mas už­truks, ir net prem­je­ras čia be­jė­gis. informacija:

302 250

„„Sim­bo­lis: vai­kų dar­že­lių tvo­ros – sky­lė­tos kaip šių įstai­gų biu­dže­tai. 

A

t­sa­ky­mas į pub­li­ka­ci­ ją „Vai­kų dar­že­liuo­ se – ai­bė pa­žei­di­mų“ (rug­sė­jo 29 d. „Kau­ no die­na“). No­rė­čiau jį pa­pil­dy­ ti pla­tes­niu po­žiū­riu ir tei­gi­nių paaiš­ki­ni­mu apie vai­kų sau­gu­ mą ir dar­že­lių dar­bą. „Per­pil­ dy­tos vai­kų gru­pės“ – aso­cia­ci­ ja kaip skli­di­na stik­li­nė van­dens, be­si­taš­kan­ti į ša­lis. 21 vai­kas dar­ že­lio gru­pės są­ra­še – tai jau tra­ ge­di­ja, nor­mų ne­si­lai­ky­mas, be veik­los be­si­blaš­kan­tys vai­kai... O iš tik­rų­jų vai­kų gru­pė­je tiek nė­ ra, lan­ko­mu­mo vi­dur­kis rug­sė­jį mū­sų dar­že­ly­je bu­vo toks: lop­ še­lio gru­pė­je – 10 vai­kų, iki­mo­ kyk­li­nė­je – 15, prieš­mo­kyk­li­nė­ je – 18. Kai tik­ri­no Vi­suo­me­nės svei­ ka­tos cent­ras, ba­lan­dį ir­gi bu­ vo tas pa­ts, tik bu­vo in­teg­ruo­ ja­mi nau­jai priim­ti vai­kai pa­gal tė­vų pa­gei­da­vi­mus ne vi­sai die­ nai, be mie­go. Iš 20 vai­kų 3–5 vai­kai per mė­ne­sį darželio ne­ lan­ko po ke­lias die­nas dėl li­gos, tė­vų dar­bo gra­fi­ko ar­ba be prie­ žas­ties. Lan­ko­mu­mas vi­sus me­ tus yra apie 80 pro­c. ir tai la­bai daug pa­gal mies­to vi­dur­kį. O vi­si vai­kai į gru­pę su­si­ren­ka tik ke­le­ tą kar­tų per me­tus – per Ka­lė­dų, iš­leis­tu­vių ar ki­tas šven­tes, ku­ rios vyks­ta ne gru­pė­se, o sa­lė­je, vi­di­nia­me kie­me­ly­je ir t.t. Taip pat rū­pi­na­mės vai­kų, ku­

do­ja­si ir ki­to­mis dar­že­lio pa­tal­ po­mis: spor­to ir mu­zi­kos sa­le, žai­di­mų sa­ly­te, lo­go­pe­di­niu ka­ bi­ne­tu, lau­ko žai­di­mų aikš­te­lė­ mis (1 000 kv. m plo­tas). O kur dar įvai­rios eks­kur­si­jos, iš­vy­kos, pro­jek­tai... Svar­bu su­da­ry­ti tin­ ka­mą re­ži­mą, su­pla­nuo­ti veik­lą, ką mes, drįs­tu teig­ti, pui­kiai mo­ ka­me. Tad va­do­vai yra bau­džia­ mi už po­pie­riu­je įra­šy­tą skai­čių, už no­rą su­tal­pin­ti mak­si­ma­liai dau­giau vai­kų, ku­rių tė­vai pa­

da nors bus pa­sta­ty­tos tvo­ros ir už­tver­tas įva­žia­vi­mo ke­lias į te­ ri­to­ri­ją, su­si­da­rys di­de­lės ma­ši­ nų grūs­tys, kils ne­pa­si­ten­ki­ni­ mas, nes įva­žia­vi­mo ke­lias nė­ra pri­tai­ky­tas trans­por­to srau­tui. Tai­gi, dėl tvo­rų pro­ble­mos ne­ si­baigs. Svei­kos mi­ty­bos val­gia­raš­ tis – dar vie­na dar­že­lio va­do­ vų pro­ble­ma. Nau­ji rei­ka­la­vi­mai me­niu su­da­ry­mui – vis­kas su­ pran­ta­ma. Bet no­rint tai įgy­ven­ din­ti rei­kia ypa­tin­gų pa­stan­gų ir lai­ko. Ar vai­kai ir jų šei­mos pa­ si­ruo­šu­sios keis­ti mi­ty­bos įpro­ čius: pus­ry­čiai – be su­muš­ti­ nių, įvai­rios ko­šės su vai­siais, dar­žo­vių pa­tie­ka­lai, troš­ki­niai ir t. t.? Ar vai­kai vis­ką su­val­gys, ar bus so­tūs, ar pa­tiks nau­ji re­cep­ tai, ar tik dau­gės at­lie­kų? O kur gau­ti dip­lo­muo­tą vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tą, mo­kan­tį ra­ šy­ti nau­jas re­cep­tū­ras, pa­tie­ka­lų tech­no­lo­gi­nes kor­te­les už mi­ni­ ma­lų at­ly­gi­ni­mą. Die­to­lo­gus ruo­ šia tik Vil­niaus ko­le­gi­ja. Tad ačiū, kad bau­džia­te, kri­ti­kuo­ja­te, vie­ ši­na­te. Ne­pai­sant vi­sų pa­žei­di­ mų, vai­kų dar­že­liuo­se su­da­ry­tos ypač pa­lan­kios są­ly­gos vai­kams ug­dy­ti ir pa­sie­kia­ma aukš­tų re­ zul­ta­tų bei ko­ky­bės. Tik kas ap­ ra­šys, ko­kio­mis va­do­vų ir vi­so ko­lek­ty­vo pa­stan­go­mis... Da­lia Že­mo­nie­nė Lop­še­lio-dar­že­lio „Sa­du­tė“ di­rek­to­rė

Laiškus, pastabas siųskite e. paštu: redakcija@kaunodiena.lt reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Va­do­vai bau­džia­mi už po­pie­riu­je įra­ šy­tą skai­čių, už no­ rą su­tal­pin­ti mak­ si­ma­liai dau­giau vai­kų, ku­rių tė­vai pa­gei­dau­ja, kad jų at­ža­los bū­tų ug­do­ mos dar­že­ly­je.

gei­dau­ja, kad jų at­ža­los bū­tų ug­ do­mos dar­že­ly­je. Šian­dien to­kia rea­ly­bė. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras to ne­no­ri iš­girs­ti. Ki­tas įvar­dy­tas pa­žei­di­mas – su­lū­žu­sios tvo­ros. Tai di­džiu­lė pro­ble­ma, ku­rios va­do­vas vie­ nas nie­kaip neišsp­ręs. Dau­gy­bę me­tų vyks­ta dis­ku­si­jos, pa­si­ta­ ri­mai, pro­jek­tų, pra­šy­mų ra­šy­ mai ir vis­kas nu­gu­la stal­čiuo­ se dėl ki­tų at­si­ra­du­sių svar­bių prio­ri­te­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ te. Pa­gal mū­sų tech­ni­nį te­ri­to­ri­ jos pro­jek­tą joms su­tvar­ky­ti rei­ kė­tų apie 100–150 tūkst. li­tų. Tai di­džiu­liai pi­ni­gai, nes tai – di­džiau­sia te­ri­to­ri­ja mies­te. Ne­ ran­da­me nei lo­bis­tų, nei ki­to­kių pa­ra­mos šal­ti­nių, nei Eu­ro­pos pi­ni­gų, nes pir­me­ny­bė bu­vo tei­ kia­ma mo­kyk­loms. Ten­ka lauk­ ti ma­lo­nės, su­pra­ti­mo, bet mes ne­la­bai kam rū­pi­me. Tie­są sa­kant, pa­var­go­me, nes dar rei­kia ko­vo­ti su paaug­liais, ku­rie nuo­lat lau­žo, nio­ko­ja te­ ri­to­ri­jo­je esan­čius įren­gi­mus, smė­lio dė­žes, suo­liu­kus. Lau­ kia­me 2 pro­c. (gy­ven­to­jų pa­ja­ mų mo­kes­čio – red. pa­st.) pa­ra­ mos ir ban­dy­si­me be­pras­miš­kai lo­py­ti se­nas tvo­ras. O vai­kai yra su­pa­žin­di­na­mi su sau­giu el­ge­ siu te­ri­to­ri­jo­je, kur spor­tuo­ja, žai­džia ir yra pri­žiū­ri­mi auk­lė­ to­jų, tad kaž­kaip iš­spren­džia­me jų sau­gu­mo pro­ble­mą. Jei ka­

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

rie ne­no­ri mie­go­ti pie­tų mie­go, užim­tu­mu. Tad mes ne­tu­ri­me jo­kių rim­tų pro­ble­mų dėl vai­ kų skai­čiaus ir žai­di­mų erd­vės. Lo­vų už­ten­ka, pa­ta­ly­nė ski­ria­ ma kiek­vie­nam vai­kui, kė­džių ir sta­lų pa­kan­ka, vie­tos žai­di­mams ne­trūks­ta, prie­mo­nių – taip pat, vai­kai, be gru­pės pa­tal­pų, nau­

Tomo Raginos nuo­tr.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

AntrADIENIS, spalio 2, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,31 %

9

proc. šiemet, palyginti su pernai, sumenko naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje.

+0,55 %

N.Coo­pe­rio ko­man­dai už darbą mokama be­veik treč­da­liu ma­žiau nei anks­čiau. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

Sukauptosios tiesioginės investicijos Lietuvoje šių metų liepos pradžioje siekė 38,56 mlrd. litų. Per ketvirtį jos sumažėjo 782,9 mln. litų, arba 2 proc. Vidutiniškai vienam šalies gyventojui liepos pradžioje teko 12,8 tūkst. litų tiesioginių užsienio investicijų. Daugiausia šalyje liepos pradžioje buvo investavę Švedijos (8,49 mlrd. litų), Lenkijos (4,54 mlrd. litų) ir Vokietijos (3,91 mlrd. litų) investuotojai.

Ge­ne­ra­linė pro­ku­ratū­ra įver­tins, ar vers­ lo kon­sul­ta­cijų ir au­di­to bend­rovė „Ernst & Young Bal­tic“ tin­ka­mai per­nai pa­va­ sarį at­li­ko da­bar jau bank­ru­ta­vu­sio ir lik­ vi­duo­ja­mo ban­ko „Sno­ras“ au­ditą.

„„Tirps­ta: „Sno­ro“ ad­mi­nist­ra­to­riaus

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Investicijų sumažėjo

Pro­ku­ro­rai ti­ria „Sno­ro“ au­ditą

„Ty­ri­mas pra­dėtas, iš­nag­rinė­jus ir įver­ti­nus „Ernst & Young Bal­tic“ au­di­to­rių pa­teiktą „Sno­ro“ 2010 m. ata­skaitą, ku­ri pa­reng­ta ne­su­ rin­kus pa­kan­kamų įro­dymų au­di­ to me­tu nu­sta­ty­toms ri­zi­koms su­ ma­žin­ti iki priim­ti­nai že­mo ly­gio, ata­skai­to­je pa­da­ry­ti ir ki­ti reikš­ min­gi ban­ko „Sno­ro“ 2010 m. au­ di­to trūku­mai“, – pra­nešė Ge­ne­ra­ linė pro­ku­ratū­ra. Iki­teis­minį ty­rimą at­lie­ka Spe­ cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos Vil­niaus val­dy­ba. Au­di­to ir ap­skai­tos tar­ny­ba šie­ met bir­že­lio pa­bai­go­je nu­rodė, kad „Ernst & Young Bal­tic“ veik­ lo­je bu­vo trūkumų, o už „Sno­ro“ au­ditą at­sa­kin­gam jos dar­buo­to­ jui Ramū­nui Bar­ta­šiui skir­ta griež­ čiau­sia nuo­bau­da – pa­nai­kin­tas au­di­to­riaus var­das. At­lie­kant ty­ rimą nu­sta­ty­ta, kad au­di­to­rius sto­ ko­jo skep­tiš­ko po­žiū­rio, o jo dar­be nu­sta­ty­ta reikš­mingų trūkumų. Au­di­to ir ap­skai­tos tar­ny­ba nu­ statė, jog R.Bar­ta­šius ne­su­rin­ ko pa­kan­kamų įro­dymų, kad per au­ditą nu­sta­ty­tas ri­zi­kas su­ma­

+0,05 %

žintų iki priim­ti­nai že­mo ly­gio. Pa­sak Au­di­to ir ap­skai­tos tar­ny­ bos, nuo­bau­da R.Bar­ta­šiui bu­ vo skir­ta at­si­žvel­gus ir į pa­žeis­ to vi­suo­menės in­te­re­so mastą. Bank­ru­ta­vusį „Sno­ro“ banką au­ di­ta­vu­si bend­rovė „Ernst & Young Bal­tic“ per­nai lapk­ri­čio 18 d. pa­ reiškė, kad „Sno­ro“ au­ditą at­li­ ko pa­gal ga­lio­jan­čius au­di­to stan­ dar­tus. „Ernst & Young Bal­tic“ au­di­ta­vo 2009–2010 m. ban­ko veiklą, o pa­gal su­tartį turė­jo au­di­tuo­ti ir 2011 m. veiklą. Bet to ne­pri­reikė, nes „Sno­ ras“ per­nai lapk­ri­čio vi­du­ry­je bu­vo na­cio­na­li­zuo­tas. Bank­ro­to by­la „Sno­rui“ iš­kel­ta per­nai gruod­žio 7-ąją, šiuo me­tu jis lik­vi­duo­ja­mas. Šio­mis die­no­mis taip pat pra­ neš­ta, kad „Sno­ro“ ad­mi­nist­ra­to­ riaus Nei­lo Coo­pe­rio ko­man­dai už kovą–liepą bus su­mokė­ta vi­du­ti­ niš­kai po 7 mln. litų per mėnesį, ar­ba 30 pro­c. ma­žiau ne­gu anks­ tes­niu lai­ko­tar­piu. Tokį spren­dimą pri­ėmė „Sno­ro“ kre­di­to­rių ko­mi­te­ tas. „Bank­ru­tuo­jan­čiai įmo­nei ne­ vyk­dant ūkinės ko­mer­cinės veik­los ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos natū­ra­liai mažė­ja“, – sakė „Sno­ro“ kre­di­to­ rių ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Au­re­li­ja Ma­žin­tienė. Jos tei­gi­mu, ana­li­zuo­jant bank­ ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus veik­los ata­skai­tas bu­vo ver­ti­na­mi pa­siek­ ti re­zul­ta­tai, dar­bo efek­ty­vu­mas ir na­šu­mas, taip pat ver­tin­ta, ar at­ lik­ti dar­bai bu­vo būti­ni skland­žiai bank­ro­to pro­ce­so ei­gai už­tik­rin­ti. „Sno­ro“ kre­di­to­rių ko­mi­te­tas spren­dimą dėl „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus ko­man­dos iš­ laidų pri­ėmė iša­na­li­zavęs pa­teik­ tas veik­los ata­skai­tas. 2011 m. gruod­žio 7 d.–2012 m. ko­vo 7 d. pa­tvir­tin­ta „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riaus vi­du­ tinė mėne­sio iš­laidų sąma­ta su­darė apie 10 mln. litų. „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­ to­riui N.Coo­pe­riui nuo rugpjū­čio pra­džios mo­ka­mas 100 tūkst. li­ tų mėne­sio at­ly­gi­ni­mas, o vi­sai jo ko­man­dai nu­sta­ty­tas 5 mln. litų mėne­sio iš­laidų li­mi­tas. KD, BNS inf.

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

5,11

4,74

2,47

„Va­koil“

4,99

4,61

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­taValiutų kursai

Šiandien Valiuta

93,06 dol. už 1 brl. 112,89 dol. už 1 brl.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10 000 3,1624 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3362 JAV do­le­ris 1 2,6880 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7323 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9595 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3925 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6849 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5947 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8558

pokytis

–0,0916 % –0,1336 % +0,6176 % +0,1283 % –0,0504 % +0,2293 % +0,1133 % –0,4413 % +0,0876 %

Dar la­biau ri­bos tabako par­da­vimą Par­la­men­ti­nis Svei­ka­tos rei­kalų ko­mi­te­tas Sei­me už­re­gist­ra­vo ga­ lu­tinį Ta­ba­ko kont­rolės įsta­ty­mo pa­taisų va­riantą, ku­ria­me nu­ma­ ty­ta dar dau­giau ap­ri­bo­jimų no­ rint įsi­gy­ti rūkalų.

Pa­tai­so­mis siū­lo­ma as­me­nims iki 18 metų ne tik užd­raus­ti rūky­ti, bet ir su sa­vi­mi turė­ti ta­ba­ko ga­mi­nių. Siū­lo­mi pa­kei­ti­mai nu­ma­to, kad nuo 2014 m. ant ta­ba­ko ga­mi­nių pa­ke­lių bus du įspėji­mai: bend­ ra­sis (vie­nas iš už­rašų „Rūky­mas žu­do“ ar­ba „Rūky­mas la­bai ken­ kia jums ir ap­lin­ki­niams“) ir kom­

bi­nuo­ta­sis – fo­tog­ra­fi­ja ar ki­ta iliust­ra­ci­ja.

Jau nuo kitų metų siū­lo­ma užd­raus­ti rūkalų pa­kai­ta­lus.

įspėji­mai – ki­to­je pusė­je ir užim­ti ne ma­žiau kaip 53 pro­c. pa­vir­šiaus. Jau nuo kitų metų siū­lo­ma užd­raus­ti rūkalų pa­kai­ta­lus, pa­ vyzd­žiui, elekt­ro­ni­nes ci­ga­re­tes, pyp­kes, ci­ga­rus, in­ha­lia­to­rius ir pa­na­šiai, skir­tus rūky­ti ar rūky­mo pro­ce­sui imi­tuo­ti. Taip pat nuo 2014 m. siū­lo­ma užd­raus­ti įsi­gy­ ti rūkalų tie­sio­giai priei­na­mu bū­ du – sa­vi­tar­na ar ki­tais pre­ky­bos būdais, kai pirkė­jas ga­li ap­žiūrė­ti ir paim­ti prekę sa­va­ran­kiš­kai. Dėl siū­lomų pa­taisų ke­ti­na ap­si­spręsti dar šios ka­den­ci­jos Sei­mas.

157x222 KD Ant ta­ba­ko ga­mi­nių pa­ke­lių bend­rie­ji įspėji­mai turėtų būti spaus­di­na­mi apa­tinė­je ge­riau­siai ma­to­mo pa­ke­lio pa­vir­šiaus da­ly­je ir užim­ti ne ma­žiau kaip 43 pro­c. šio pa­vir­šiaus plo­to, o kom­bi­nuo­tie­ji

KD, BNS inf.

Naujas Balkono kūrėjų filmas

POKALBIAI RIMTOMIS TEMOMIS Kinuose nuo spalio 12 d.

Scenarijaus autore ir režisiere Giedre Beinoriute, operatoriai: Audrius Kemežys, Eitvydas Doškus, montažo režisieriai: Giedre Beinoriute, Danielius Kokanauskis, garso režisierius Saulius Urbanavicius, prodiusere Jurga Gluskiniene. FILMO PRODIUSERIS

FILMO PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:

FILMO PARTNERIAI:

FILMO KOMUNIKACIJA

inai Vitam iams paaugl INFORMACINIAI RĖMĖJAI:

DRAUGAI:


8

antradienis, spalio 2, 2012

sportas Ne­sėk­min­gas star­tas

Že­myn ir ­ aukš­tyn

Iš­ko­vo­jo ­ tro­fė­jų

Eu­ro­pos vy­rų ran­ki­nio klu­ bų Čem­pio­nų ly­gos var­žy­bų D gru­pė­je Šaf­hau­ze­no „Ka­det­ ten“ eki­pa su var­ti­nin­ku Arū­nu Vaš­ke­vi­čiu­mi (nuo­tr.) 23:33 pra­lai­mė­jo „Bar­ce­lo­nos In­ ters­port“ eki­pai, o Mins­ko „Di­ na­mo“ su Re­mi­gi­ju­mi Če­pu­ liu 25:29 – Ber­ly­no „Fuech­se“ ran­ki­nin­kams.

Pa­jė­giau­sių pla­ne­tos te­ni­ si­nin­kų ATP rei­tin­ge aukš­ čiau­siai iš lie­tu­vių esan­tis Ri­ čar­das Be­ran­kis su 613 taš­ kų iš 85-osios vie­tos smuk­te­ lė­jo į 86-ąją, o Lau­ry­nas Gri­ ge­lis (nuo­tr.) su 116 tšk. iš 361-osios pa­ki­lo į 360-ąją. Rei­ tin­go ly­de­ris – švei­ca­ras Ro­ ge­ris Fe­de­re­ris (10 805 tšk.).

Sankt Pe­ter­bur­ge su­reng­tą Vla­di­mi­ro Kond­ra­ši­no ir Alek­ sand­ro Be­lo­vo tau­rės krep­ ši­nio tur­ny­rą lai­mė­jo Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“ (Uk­rai­na) klu­bas su Dai­niu­mi Ša­len­ga (nuo­tr.) ir Mi­chai­lu Ani­si­mo­vu. Fi­na­ le „Bu­di­vel­nik“ krep­ši­nin­kai 76:75 įvei­kė Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“ eki­pą.

J.Kaz­laus­kas: no­rė­jau A.Sa­bo­niui Ofi­cia­lu: Jo­nas Kaz­laus­kas – ša­lies vy­ rų krep­ši­nio rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris. Va­kar Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis su nau­juo­ju stra­te­gu pa­si­ra­šė ket­ve­rių me­tų su­tar­tį. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„„Ato­maz­ga: po A.Sa­bo­nio ir J.Kaz­laus­ko su­si­ti­ki­mų Šven­to­jo­je – LKF su­tar­tis su rink­ti­nės vy­riau­siuo­ju tre­

ne­riu ket­ve­riems me­tams. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Džiau­giuo­si, kad tre­ne­ris J.Kaz­ laus­kas vėl grįž­ta į na­cio­na­li­ nę rink­ti­nę. Jis – vie­nas ge­riau­sių mū­sų krep­ši­nio spe­cia­lis­tų, pui­ kus žmo­gus, au­to­ri­te­tas. Ti­kiuo­si, kad jis iš ko­man­dos iš­spaus vis­ ką ir pa­sta­tys šį trau­ki­nį ant bė­ gių. Po­rą kar­tų su­si­ti­ko­me Šven­ to­jo­je, pa­kal­bė­jo­me ir su­si­ta­rė­me. Ma­nau, kad ge­res­nio va­rian­to šiuo me­tu nė­ra“, – va­kar Kau­ne kal­bė­ jo A.Sa­bo­nis. „Tre­ni­ruo­ti na­cio­na­li­nę ko­man­dą – di­de­lė gar­bė ir pri­pa­ži­ni­mas. Per il­gą lai­ką Lie­tu­vos sir­ga­liai bu­vo iš­ pai­kin­ti pui­kių mū­sų rink­ti­nės re­ zul­ta­tų tarp­tau­ti­nė­je are­no­je. Tiek ne­daug gy­ven­to­jų tu­rin­čiai vals­ty­ bei to­kie ge­ri ir sta­bi­lūs re­zul­ta­tai – pui­kus pa­sie­ki­mas. Nea­be­jo­ju, kad

sta­bi­lu­mo ne­bū­tų, jei ne la­bai ge­ rai dir­ban­tys mū­sų ša­lies spe­cia­lis­ tai. Da­bar jau ži­nau, kur ei­nu ir kas ma­nęs lau­kia. Bus ne­leng­va, ta­čiau į pa­na­šią si­tua­ci­ją bu­vau pa­te­kęs ir 1996 m. – tą­kart ir­gi pa­si­trau­ kė ke­li pa­grin­di­niai rink­ti­nės žai­ dė­jai. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad na­cio­na­ li­nė­je eki­po­je tu­ri žais­ti ge­riau­sie­ji. Tik­rai nė vie­no krep­ši­nin­ko neat­ si­sa­ky­si­me be jo­kios prie­žas­ties, bet su­pran­tu, kad kei­čia­si žai­dė­jų kar­ta. Tu­ri­me la­bai ge­ro jau­ni­mo ir steng­si­mės tuo pa­si­nau­do­ti“, – tei­gė J.Kaz­laus­kas. – Tre­ne­ri, ar jau gal­vo­ja­te apie sa­vo asis­ten­tus? – bu­vo pa­klaus­ tas J.Kaz­laus­kas. – Kan­di­da­tų yra tik­rai ne­ma­žai. Jau se­no­kai dir­bau Lie­tu­vo­je, tad pri­reiks šiek tiek lai­ko, kad su vis­ kuo su­si­pa­žin­čiau. Man as­me­niš­kai

Fut­bo­lo žvaigž­dės var­žy­sis Lie­tu­vos Ma­rius Bag­do­nas Stip­riau­sios pla­ne­tos fut­bo­lo rink­ ti­nės dar nie­ka­da ne­žai­dė taip ar­ti Lie­tu­vos, kaip bus 2018-ai­siais: pa­ skel­bus Ru­si­jos mies­tus, ku­riuo­se vyks pa­sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­ro ko­vos, tarp lai­min­gų­jų at­ si­dū­rė ir mū­sų ša­lies kai­my­nas Ka­ li­ning­ra­das. Są­ra­šas ne­si­keis

11 mies­tų ir 12 sta­dio­nų įvar­di­ jo Tarp­tau­ti­nės fut­bo­lo aso­cia­ci­ jų fe­de­ra­ci­jos (FI­FA) pre­zi­den­tas Sep­pas Blat­te­ris ir 2018-ųjų pa­ sau­lio čem­pio­na­to Ru­si­jo­je or­ga­ ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vas Vi­ta­ li­jus Mut­ko. Lai­min­gie­ji mies­tai – Mask­va, Sankt Pe­ter­bur­gas, Ka­li­ning­ra­das, Že­mu­ti­nis Nau­gar­das, Ka­za­nė, Sa­ma­ra, Sa­rans­kas, Vol­gog­ra­das, Ros­to­vas, So­čis ir Je­ka­te­rin­bur­gas. Už bor­to li­ko Ja­ros­lav­lis ir Kras­no­ da­ras. Tei­sę or­ga­ni­zuo­ti 2018-ųjų pa­ sau­lio čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­ rą ru­sai ga­vo 2010-ųjų gruo­džio 2-ąją, kai Ciu­ri­che vy­ku­sia­me FI­

FA vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­dy­ je nu­kon­ku­ra­vo Ang­li­ją bei jung­ ti­nes Por­tu­ga­li­jos ir Is­pa­ni­jos bei Bel­gi­jos ir Ny­der­lan­dų kan­di­da­ tū­ras. Nau­jų are­nų bu­mas

Anot S.Blat­te­rio, čem­pio­na­tą prii­ man­čių mies­tų pa­skel­bi­mas iki jo pra­džios li­kus kiek ma­žiau nei 6 me­tams – pui­kus ir svei­kin­ti­nas žings­nis. „Nuo pat tos die­nos, kai Ru­si­ja ga­vo šią ga­li­my­bę, ša­lis dir­ bo la­bai kryp­tin­gai ir stro­piai. Ne­ bu­vo nė aki­mir­kos, kai bū­tu­me sua­be­jo­ję sa­vo pa­si­rin­ki­mu“, – tei­ gė švei­ca­ras. „Mies­tų iš­si­rin­ki­mas – la­bai svar­bus žings­nis il­ga­me ke­ly­je, ku­rį mums teks nuei­ti iki 2018-ųjų. Ti­ kiuo­si, kad vi­suo­se 11 mies­tų mū­sų sve­čiai pa­jaus ru­siš­ką sve­tin­gu­mą, kul­tū­ri­nę ir is­to­ri­nę mū­sų tau­tos įvai­ro­vę“, – pa­brė­žė V.Mut­ko. Pir­muo­ju lai­min­guo­ju ta­po Sankt Pe­ter­bur­gas. Šio mies­to am­ba­sa­ do­rius, Ma­ri­jos teatro sim­fo­ni­nio teat­ro di­ri­gen­tas Va­le­ri­jus Ger­gi­je­ vas, ne­tram­dė emo­ci­jų. „Pri­si­me­nu tą die­ną, kai bū­da­mas Ru­si­jos de­le­

„„Are­na: bū­si­mo­jo Ka­li­ning­ra­do sta­dio­no kom­piu­te­ri­nė vi­zua­li­za­ci­ja.

ga­ci­jos na­rys li­pau į Ciu­ri­cho sce­ ną ne tam, kad at­lik­čiau dar vie­ną sa­vo pro­gra­mą, ta­čiau no­rė­da­mas pa­dė­ko­ti FI­FA už mums su­teik­tą šan­są. Da­bar sva­jo­nė dar priar­tė­jo

vie­nu žings­niu. Ne­kant­riai lauk­siu, kai Sankt Pe­ter­bur­ge ga­lė­siu ste­bė­ ti ge­riau­sių fut­bo­li­nin­kų pa­si­ro­ dy­mus“, – kal­bė­jo ne­se­niai Kau­ne vie­šė­jęs maest­ro.

skysc­ra­per­ci­ty.com nuotr.

„Pa­sau­lio pir­me­ny­bės – tik po še­še­rių me­tų, ta­čiau jau da­bar ma­ tau, kad tai bus di­džiu­lis fut­bo­lo fes­ti­va­lis, – sa­kė Ru­si­jos rink­ti­nės var­ti­nin­kas Igo­ris Akin­fe­je­vas. –


9

antradienis, spalio 2, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

„La­zio“ – ­ ne­to­li ly­de­rių

D.Lavrinovičius pasipuošė žiedu

Ita­li­jos „Se­rie A“ fut­bo­lo čem­ pio­na­te į 4-ąją vie­tą pa­ki­lo Ro­ mos „La­zio“ (12 taš­kų) ko­ man­da su Ma­riu­mi Stan­ke­vi­ čiu­mi (nuo­tr.). „La­zio“ 2:1 įvei­ kė „Sie­nos“ (2 tšk.) eki­pą. Var­ti­nin­ko To­mo Šved­kaus­ko „ at­sto­vau­ja­ma „AS Ro­ma“ „ (8 tšk.) vie­nuo­li­kė nu­kri­to į 7-ąją vie­tą.

Ru­si­jos sos­ti­nė­je su­reng­tą Alek­ sand­ro Go­mels­kio krep­ši­nio tau­ rės tur­ny­rą tre­čią kar­tą iš ei­lės lai­ mė­jo Mask­vos CSKA ko­man­da.

grą­žin­ti sko­lą nė­ra skir­tu­mo, su kuo dirb­ti. Te­rei­ kia pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sią va­rian­ tą. Svars­ty­si­me, rei­kės ir fe­de­ra­ci­ jos pa­gal­bos, ži­nau, kad jos žmo­nės man pa­dės. Vis dėl­to kol kas anks­ to­ka kal­bė­ti apie bū­si­mą­jį rink­ti­ nės šta­bą. – Ar il­gai svars­tė­te priim­da­mas šį pa­siū­ly­mą? – Il­gai (at­si­dūs­ta). Nes­lėp­siu, kad Ar­vy­das ma­ne la­biau­siai įkal­bė­jo. Lai­kiau­si nuo­sta­tos, kad, kar­tą pa­ si­trau­kus iš pa­rei­gų, nė­ra ko grįž­ ti, nes ša­ly­je tu­ri­me tik­rai daug ge­rų spe­cia­lis­tų. Vis dėl­to Ar­vy­das ma­ nė ki­taip. Pag­rin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rios su­ti­kau, – sko­los grą­ži­ni­mas. 1999 m., kai mums bu­vo ne­leng­va, pa­pra­šiau Ar­vy­do, kad jis pa­dė­tų mums ko­vo­ti Eu­ro­pos čem­pio­na­te dėl ke­lia­la­pio į Sid­nė­jaus olim­pi­nes žai­ dy­nes. Bu­vo pa­na­šus vy­riš­kas po­kal­ bis kaip ir da­bar Šven­to­jo­je. Jis su­ti­ ko grįž­ti į rink­ti­nę, o da­bar su­ti­kau ir aš. Sko­las rei­kia grą­žin­ti. Ma­tau jo ryž­tą ir pui­kų dar­bą. Tai tik­rai ne po­pie­ri­nis pre­zi­den­tas: jam rū­pi ša­ lies krep­ši­nio pro­ble­mos ir jis ak­ty­ viai jas spren­džia. Pa­sa­kiau jam: ar bū­siu, ar ne­bū­siu tre­ne­riu – steng­ siuo­si pa­dė­ti. Po Ar­vy­do spar­nu no­ rė­čiau su­bur­ti pui­kią ko­man­dą. – Po Lon­do­no olim­pi­nių žai­ dy­nių trys rink­ti­nės žai­dė­jai:

Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius, Da­rius Son­gai­la ir Ri­man­tas Kau­kė­ nas – pra­kal­bo apie kar­je­ros pa­bai­gą na­cio­na­li­nė­je eki­po­je. Ar mė­gin­si­te juos per­kal­bė­ti? – Ma­nau, kad jie la­bai rim­tai ap­ gal­vo­j o sa­vo žings­n į ir ži­n o, ką sa­ko. Tai žai­dė­jai, ku­riems pri­va­ lo­me pa­dė­ko­ti ir gal net pa­sta­ty­ti pa­mink­lus. Vi­si su­pran­ta­me, kad rink­ti­nė­je kar­tų kai­ta neiš­ven­gia­ ma. Ma­no dar­bas – su­švel­nin­ti tą pro­ce­są ir kad vis­kas vyk­tų sklan­ džiau. Steng­siuo­si, kad re­zul­ta­tai bū­tų kuo ge­res­ni. – Ar bus daug per­mai­nų ko­ man­dos žai­di­me? – Dar­bas klu­be ir rink­ti­nė­je la­bai ski­r ia­s i. Į rink­t i­n ę žai­d ė­jai su­ si­ren­ka dviem mė­ne­siams ir per trum­p ą lai­k ą tu­r i su­ž ais­t i kiek ga­li­ma ge­riau. Klu­be ko­rek­ci­joms yra dau­giau lai­ko. Na­cio­na­li­nių ko­man­dų ko­vo­se vis­ką le­mia psi­ cho­lo­gi­niai da­ly­kai. Kalbant apie pa­tį žai­di­mą, steng­siuo­si kuo ge­ riau iš­nau­do­ti stip­riau­sius žai­ dė­jus. – Fe­de­ra­ci­ja ne­truk­dys jums pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties su klu­bu. Ar pa­si­nau­do­si­te šia są­ly­ga? – Jei bus toks pa­siū­ly­mas, ku­rio ne­ ga­lė­siu at­si­sa­ky­ti, tuo­met tre­ni­ruo­ siu ir klu­bi­nę ko­man­dą.

pa­šo­nė­je Pas­ta­ruo­ju me­tu daug ke­lia­vau po ša­lį ir ma­čiau, kaip au­ga su­si­do­mė­ ji­mas bū­si­ma fut­bo­lo šven­te. Nea­ be­jo­ju, kad su­reng­si­me fan­tas­tiš­ ką tur­ny­rą.“ Iš 12 are­nų net 10 bus vi­siš­kai nau­jos. Tik Mask­vos „Luž­ni­kų“ ir Je­ka­te­r in­b ur­go cent­r i­n is sta­ dio­n ai bus re­konst­r uo­t i. Sankt Pe­ter­b ur­ge, Ka­za­n ė­j e, So­č y­j e, Sa­rans­ke ir Mask­vo­je (Ru­s i­jos sos­t i­n ė­je sta­to­m a nau­ja „Spar­ tak“ are­n a) sta­ty­b ų dar­bai jau pra­si­dė­jo. Pro­jek­tai – jau ant sta­lo

Ka­ra­liau­čiaus (Ka­li­ning­ra­do) sri­ ties val­džia, dar prieš pa­skel­biant lai­min­gų­jų są­ra­šą, bu­vo be­veik tik­ ra, kad la­biau­siai į va­ka­rus nu­to­lęs Ru­si­jos fe­de­ra­ci­jos kam­pe­lis ne­ bus pa­mirš­tas ir pir­miau­sia – ne dėl spor­ti­nių, bet po­li­ti­nių su­me­ ti­mų. Ka­li­ning­ra­die­čiai pa­si­ren­gi­mą pa­sau­lio čem­pio­na­tui pra­dė­jo be­ veik tą pa­čią aki­mir­ką, kai Ru­si­jai Ciu­ri­che bu­vo įžieb­ta ža­lia švie­sa. Ba­lan­dį įvy­ko FI­FA ins­pek­to­ rių vi­zi­tas. Jiems bu­vo pri­sta­ty­

tas fut­bo­lo sta­dio­no, tal­pin­sian­ čio 45 tūkst. žiū­ro­vų, pro­jek­tas. Ge­gu­žę baig­ta reng­ti pa­grin­di­nės are­nos ir inf­rast­ruk­tū­ros kon­cep­ ci­ja. Tam skir­tas 78,169 ha že­mės skly­pas. Pla­nuo­ja­ma, kad nau­ja­ sis sta­d io­n as iš­dygs Prieg­l iaus upės sa­lo­je, nu­ma­to­mos in­ves­ ti­ci­jos vien į are­ną – 11 mln. do­ le­rių. Prieš pri­sta­tant mies­tus kan­ di­d a­t us, Ka­l i­n ing­ra­d as pa­ren­ gė ir tre­ni­ruo­čių ba­zių, vieš­bu­ čių, trans­por­to plėt­ros pro­jek­tus. Ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti Chrab­ro­ vo oro uos­tą, sta­ty­ti tarp­tau­ti­nį ke­lei­vi­nį jū­ros ter­mi­na­lą, tu­ris­ ti­nę ir rek­rea­ci­nę zo­ną, 750 vie­ tų jach­tų prie­plau­ką bei 3,5 ha zo­ ną skir­ti lai­vams žie­mos pe­rio­du ir bu­ria­vi­mo spor­tui va­sa­ros lai­ ko­tar­piu. Ka­li­ning­ra­das ge­le­žin­ke­liu su­si­ jęs ne tik su pa­grin­di­niais Ru­si­jos mies­tais Mask­va ir Sankt Pe­ter­ bur­gu, bet ir su Gdy­ne Len­ki­jo­je bei Ber­ly­nu Vo­kie­ti­jo­je, tad ša­lių ap­link Bal­ti­jos jū­rą gy­ven­to­jams at­si­vers uni­ka­li ga­li­my­bė at­vyk­ti į di­džią­ją fut­bo­lo šven­tę.

Mask­vie­čiai fi­na­le 82:65 (16:17, 25:19, 22:11, 19:18) nu­ga­lė­jo Si­mo Ja­sai­čio at­sto­vau­ja­mą Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ eki­pą. Lie­ tu­vis su­rin­ko 4 taš­kus. Lie­t u­vos čem­p io­n as Kau­n o „Žal­gi­ris“ užė­mė 4-ą vie­tą. Ma­ ža­ja­me fi­na­le žal­gi­rie­čiai 75:86 (11:24, 21:19, 17:23, 26:20) nu­ si­lei­do Eu­ro­ly­gos čem­pio­nui Pi­ rė­jo „Olym­pia­cos“ klu­bui, sa­vo gre­to­se tu­rin­čiam Mar­ty­ną Ge­ ce­vi­čių. „Ne­su nu­si­vy­lęs, kad pra­lai­ mė­jo­me. Žai­dė­me su Eu­ro­ly­gos čem­pio­nu ir gar­bin­gai pa­si­prie­ ši­no­me. Pas­ta­ruo­ju me­tu esa­me ieš­ko­ji­mų ke­ly­je, sa­vo ko­man­do­ je ir jos žai­di­me no­ri­me daug ką pa­keis­ti. Per dvi­ko­vas su to­kiais var­žo­vais kaip „Olym­pia­cos“ ne­ ga­li­ma daug klys­ti. Mes pa­da­rė­me 20 klai­dų ir už kiek­vie­ną bu­vo­me nu­baus­ti“, – po rung­ty­nių su Pi­ rė­jo eki­pa kal­bė­jo „Žal­gi­rio“ vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris Joa­nas Pla­za. „Po kiek­vie­nos per­ga­lės rei­kia vis­ką pra­dė­ti iš nau­jo. Su „Žal­ gi­riu“ mes dar su­si­tik­si­me ma­ žiau­s iai du kar­t us, nes žai­s i­m e to­je pa­č io­je Eu­ro­ly­gos gru­p ė­ je. Kol kas ne­ga­l ė­č iau pa­sa­k y­ ti, kad esa­m e pa­s i­ren­g ę se­zo­ nui šim­tu pro­cen­tų, pir­miau­sia daug spra­gų yra mū­sų gy­ny­bo­ je, nors per dvi­ko­vą su kau­nie­ čiais gy­nė­mės ne­blo­gai“, – sa­kė „Olym­p ia­cos“ stra­te­gas Geor­ gias Bart­zo­kas.

„„Tro­fė­jus: CSKA pre­zi­den­tas A.Va­tu­ti­nas įtei­kė 2012 m. Ru­si­jos čem­

pio­no žie­dą bu­vu­siam Mask­vos eki­pos žai­dė­jui žal­gi­rie­čiui D.Lav­ri­ no­vi­čiui. cska­bas­ket.ru nuo­tr.

Nau­din­giau­siuo­ju tur­ny­ro žai­ dė­ju bu­vo pri­pa­žin­tas CSKA gy­ nė­jas Aa­ro­nas Jack­so­nas, ge­ riau­siuo­ju tre­ne­riu – mask­vie­čių vai­ri­nin­kas Et­to­re Mes­si­na, gy­ nė­ju – Vas­si­lis Spa­nou­lis („Olym­ pia­cos“), vi­du­rio puo­lė­ju – Alek­ sand­ras Kau­nas (CSKA). Ne tuš­čio­mis iš Mask­vos grį­žo „Žal­gi­rio“ vi­du­rio puo­lė­jas Dar­ ju­šas Lav­ri­no­vi­čius – jam, praė­

ju­sį se­zo­ną at­sto­va­vu­siam CSKA, šio klu­b o pre­z i­d en­tas And­re­ jus Va­tu­ti­nas įtei­kė šie­met pa­ va­sa­rį iš­ko­vo­tą Ru­si­jos čem­pio­ no žie­dą. Šian­dien žal­gi­rie­čiai žais ant­ rą­sias Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­to rung­ty­nes – Ute­no­je su­si­tiks su vie­tos „Ju­ven­ tus“ eki­pa. KD inf.


10

antradienis, spalio 2, 2012

pasaulis Gy­dy­to­jų ­ strei­kas

Gins ­ Ark­tį?

Tie­sio­gi­niai ­ rin­ki­mai

Ta­li­no ir ant­ro di­džiau­sio Es­ ti­jos mies­to Tar­tu gy­dy­to­ jai pra­dė­jo strei­ką dėl at­ly­gi­ ni­mų. Gy­dy­to­jų są­jun­ga pa­ skel­bė, kad jos na­riai at­šau­ kia su­si­ti­ki­mus su li­go­niais, nors sku­bi pa­gal­ba tei­ki­ama. Są­jun­ga rei­ka­lau­ja vi­du­ti­nes al­gas pa­di­din­ti iki 1,4 tūkst. eu­rų.

Ru­si­ja ga­li su­for­muo­ti spe­ cia­lias ko­vi­nes Ark­ties bri­ ga­das. Tai pa­skel­bė Ru­si­jos sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ ne­ro­las pul­ki­nin­kas Vla­di­mi­ ras Čir­ki­nas. Pa­sak jo, Ark­ties bri­ga­dų klau­si­mas svars­to­ mas jau ke­le­rius me­tus, nes Ark­ty­je esan­čiais iš­tek­liais do­mi­si daug ša­lių.

Če­ki­jo­je ki­tų me­tų pra­džio­ je pir­mą­syk nuo 1989 m. bus ren­gia­mi tie­sio­gi­niai pre­zi­den­to rin­ki­mai. Per juos paaiš­kės, kas pa­keis da­bar­ti­nį pre­zi­den­tą Václa­ vą Klau­są (nuo­tr.). Nau­ja­sis ša­lies va­do­vas bus tre­čia­ sis Če­ki­jos pre­zi­den­tas nuo 1993 m.

Į ko­vą su tau­py­mu Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių sos­ti­nė­se ūžė pro­tes­tai. Por­tu­ga­lai, is­pa­nai ir pran­cū­zai pro­tes­ta­vo prieš tau­ py­mą.

Pa­ry­žiu­je į pro­tes­to ak­ci­ją prieš tau­py­mo prie­mo­nes va­kar su­si­ rin­ko tūks­tan­čiai de­monst­ran­tų. Skan­duo­da­mi „Pa­sip­rie­ši­ni­ mas!“, pro­tes­tuo­to­jai žy­gia­vo sos­ti­nės gat­vė­mis. Pa­sak or­ga­n i­za­to­r ių, ak­c i­ jos tiks­las – pro­tes­tuo­ti prieš ES Pran­cū­zi­jai pri­mes­tas tau­py­mo prie­mo­nes. „Ši die­na yra die­na, kai pran­ cū­zai pra­de­da ju­dė­ji­mą prieš tau­ py­mo po­li­ti­ką“, – tei­gė per de­ monst­ra­ci­ją Kai­rės fron­to ly­de­ris Jea­nas Lu­cas Mélen­cho­nas. Tie­sa, po­li­ti­kas pa­nei­gė, kad pro­tes­tas bu­vo nu­kreip­tas prieš pre­zi­den­tą Fran­çois Hol­lan­de’ą: „Tai kai­rio­jo spar­no de­monst­ra­ ci­ja val­dant kai­rio­jo spar­no vy­ riau­sy­bei.“ Or­ga­ni­za­to­riai džiau­gė­si, kad de­monst­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo 80 tūkst. žmo­nių. „Tai bu­vo la­bai sėk­min­ga, vir­ ši­jo mū­sų lū­kes­čius“, – sa­kė pro­ fe­si­nės są­jun­gos „So­li­dai­res“ at­ sto­vė An­nick Coupé. Pro­tes­to ak­ci­ja Pran­cū­zi­jo­ je įvy­ko prieš pat de­ba­tus par­ la­men­te dėl ES fis­ka­li­nio pa­kto. Eks­per­tai ma­no, kad dis­ku­si­jos tik­riau­siai bus il­gos ir sun­kios. Mat dau­ge­lis Pran­cū­zi­jos kai­ rių­jų, tarp jų – ne­ma­žai so­cia­

lis­tų ir jų są­jun­gi­nin­kų ža­lių­jų, yra sa­kę, kad bal­suos prieš to­kį pa­siū­ly­mą. Pak­te, dėl ku­rio ko­vą su­si­ta­ rė ES ly­de­riai, iš­sky­rus Če­ki­jos ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, rei­ka­ lau­ja­ma, kad Bend­ri­jos na­rės už­ tik­rin­tų įsi­pa­rei­go­ji­mą ap­ri­bo­ti struk­tū­ri­nį de­fi­ci­tą iki 0,5 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Ši die­na yra die­na, kai pran­cū­zai pra­ de­da ju­dė­ji­mą prieš tau­py­mo po­li­ti­ką.

Ana­lo­giš­kos de­monst­ra­ci­jos prieš tau­py­mo prie­mo­nes sa­ vait­ga­lį ūžė Por­tu­ga­li­jo­je ir Is­pa­ ni­jo­je. Li­sa­bo­no­je į de­monst­ra­ci­ją su­ si­rin­ko tūks­tan­čiai ne­pa­ten­kin­ tų gy­ven­to­jų. Ša­lies fi­nan­sų mi­ nist­ras Vi­to­ras Gas­pa­ras ža­dė­jo, kad ne­tru­kus vy­riau­sy­bė pa­ skelbs apie nau­ją tau­py­mo pro­ gra­mą. Is­pa­ni­jo­je tūks­tan­ti­nis mi­tin­ gas įvy­ko sos­ti­nė­je Mad­ri­de. Ša­ lies vy­riau­sy­bė ne­se­niai pa­reiš­kė, kad ša­liai ga­li ne­pa­vyk­ti įvyk­dy­ ti pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų su­ ma­žin­ti ša­lies biu­dže­to de­fi­ci­ tą, to­dėl tau­py­mo prie­mo­nės ga­li griež­tė­ti. BNS, „In­de­pen­dent On­li­ne“ inf.

„„Sek­liai: pri­pa­žins ar ne opo­zi­ci­jos ir val­džios at­sto­vai rin­ki­mus tei­sė­tais, pri­klau­so nuo tarp­tau­ti­nių ste­bė­

to­jų ver­dik­to. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Rin­ki­mai – iš­ban­dy­mas

Gru­zi­jo­je įvy­ko par­la­men­to rin­ki­mai. Rin­kė­jų akys kry­po į kan­di­da­tų pa­var­des, o tarp­tau­ti­nių ste­bė­to­jų – į rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­rius. Ste­bė­to­jų svar­ba

Ša­lies va­do­vui Mi­chai­lui Saa­kaš­vi­ liui, ku­ris daž­nai su­lau­kia kal­ti­ni­ mų au­to­ri­ta­riz­mu, šį kar­tą te­ko su­ si­grum­ti su stip­ria opo­zi­ci­ja, ku­ri, re­gis, ne­ke­ti­na leng­vai pa­si­duo­ti. Pre­zi­den­ti­nė par­ti­ja il­gus me­tus tu­rė­jo ne­gin­či­ja­mą dau­gu­mą par­ la­men­te. Ji do­mi­na­vo val­džio­je nuo 2003 m. Ro­žių re­vo­liu­ci­jos. Ta­čiau mi­li­jar­die­riaus vers­li­ nin­ko Bi­dzi­nos Iva­niš­vi­lio su­vie­ ny­ta opo­zi­ci­ja ga­li si­tua­ci­ją iš es­ mės pa­keis­ti. Kas lai­mės rin­ki­mus, gru­zi­nams, ži­no­ma, ak­tua­lu, o Va­ ka­rams svar­bu, kad jie bū­tų są­ži­ nin­gi. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties rin­ki­mų ste­bė­to­jų ver­dik­tas ga­li bū­ti le­mia­mas. Rin­ki­mų tei­sę tu­ri apie 3,6 mln. Gru­zi­jos pi­lie­čių. Kiek dau­giau nei pu­sė par­la­men­to na­rių bus iš­rink­ ti pa­gal par­ti­jų są­ra­šus, o li­ku­sios 73 vie­tos ati­teks kan­di­da­tams, su­ rin­ku­siems dau­giau­sia bal­sų vien­ man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Po­li­ti­niai iš­skai­čia­vi­mai?

Nuo­gąs­ta­vi­mų dėl rin­ki­mų klas­ to­ji­mo yra, nes ant kor­tos pa­sta­ ty­ta daug. Nuo šių rin­ki­mų pri­klau­so, ko­kią įta­ką ku­ri po­li­ti­nė jė­ga tu­rės po to, kai ki­tais me­tais baig­sis M.Saa­kaš­ vi­lio ant­ro­ji ka­den­ci­ja pre­zi­den­ to po­ste. Mat pa­gal kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas ki­tais me­tais par­la­men­tas įgis di­de­lius įga­lio­ji­mus, o ša­lies va­do­vo po­sto svar­ba su­menks. Tai­gi, dau­gu­mą par­la­men­te tu­ rin­ti par­ti­ja tu­rės tei­sę pa­skir­ti ir sa­vo prem­je­rą, ku­rio ga­lios taps di­ des­nės ne­gu pre­zi­den­to. Tie­sa, M.Saa­kaš­vi­lis pa­reiš­kė, kad ne­ke­ti­na tap­ti prem­je­ru, jei jo par­ti­ja lai­mės rin­ki­mus. Ta­čiau net ir tuo at­ve­ju jo įta­ka ša­ly­je lik­tų di­ de­lė. B.Iva­niš­vi­lis į val­džią, kaip pats sa­ko, taip pat ne­si­ver­žia, ta­čiau šiuo­se rin­ki­muo­se nu­si­šyp­so­jus sėk­mei po­rą me­tų ga­lė­tų pa­dir­bė­ ti prem­je­ru.

Skir­tin­gos nuo­mo­nės

Bu­vo jun­ta­mas pa­pras­tų rin­kė­jų su­si­skal­dy­mas. „Be jo­kios abe­jo­ nės, M.Saa­kaš­vi­lis ir vi­si jo žmo­ nės tu­rė­tų pa­si­trauk­ti, – sa­kė 55 me­tų fi­zi­kė Ma­mu­ka Gi­gie­niš­vi­li, ku­ri sa­vo bal­są ati­da­vė Tbi­li­sy­je. – Mums jau už­ten­ka to, kad jis el­gia­si kaip ca­ras. Vi­sus, tu­rin­čius ki­to­kią nuo­mo­nę, va­di­na iš­da­vi­kais, tar­si tik jis ga­li ves­ti ša­lį tei­sin­ga kryp­ ti­mi.“ Ta­čiau 49 me­tų smul­kio­ jo vers­lo sa­vi­nin­kė Ve­ri­ko Be­riš­vi­li at­krei­pė dė­me­sį į vi­sa, ką M.Saa­ kaš­vi­lis yra pa­da­ręs Gru­zi­jai. „Ma­nau, tu­rė­tu­me leis­ti jo ko­ man­dai te­sė­ti sa­vo pa­ža­dus: pa­ ge­rin­ti si­tua­ci­ją že­mės ūky­je, iš­spręs­ti ne­dar­bo pro­ble­mą, vi­ suo­ti­nio svei­ka­tos drau­di­mo klau­ si­mą, – sa­kė mo­te­ris. – Da­bar vi­sa tai tvar­ko prem­je­ras Va­no Me­ra­biš­ vi­lis. Paž­vel­kit į jo kū­di­kį – po­li­ci­ jos pa­jė­gas. Jos yra ge­riau­sios bu­ vu­sio­je So­vie­tų Są­jun­go­je.“ BNS, AFP, AP, „Deuts­che Wel­le“ inf.

Kont­ro­ver­siš­kos as­me­ny­bės? M.Saa­kaš­vi­lis

su pro­tes­tuo­to­jais žu­vo du žmo­nės.

„„2007 m. M.Saa­kaš­vi­lis, pa­siųs­da­mas

„„Kri­ti­kai šai­po­si, kad M.Saa­kaš­vi­

riau­šių po­li­ci­ją, griež­tai nu­mal­ši­no Gru­zi­jo­je ki­lu­sius gat­vių pro­tes­tus.

lis jau­čia silp­ny­bę vie­šų­jų ry­šių triu­ kams ir am­bi­cin­giems ar­chi­tek­tū­ros pro­jek­tams, be to, yra ne­prog­no­zuo­ ja­mas.

„„2008 m. M.Saa­kaš­vi­lis pa­siun­tė

„„Pro­tes­tas: po­rtu­ga­lai, is­pa­nai ir pran­cū­zai išė­jo į gat­ves pro­tes­tuo­

ti prieš griež­tas tau­py­mo prie­mo­nes. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Gru­zi­jos ka­rius su­si­grą­žin­ti Pie­tų Ose­ ti­jos, ta­čiau per pen­kias die­nas Gru­zi­ jos ar­mi­ja bu­vo su­triuš­kin­ta, o Ru­si­jos pa­jė­gos įsi­ver­žė į ša­lies gi­lu­mą. „„2011 m. per po­li­ci­jos su­si­rė­mi­mus

B.Iva­niš­vi­lis „„B.Iva­niš­vi­lis pra­di­nį ka­pi­ta­lą Ru­si­

jo­je su­si­kro­vė praei­to am­žiaus 10-aja­ me de­šimt­me­ty­je, kai oli­gar­chai per

pri­va­ti­za­ci­jos ban­gą su­kau­pė di­džiu­ lius tur­tus. Jo tur­tas ver­ti­na­mas 6,4 mlrd. JAV do­le­rių (17,1 mlrd. li­tų). „„Nors už­sii­ma fi­lant­ro­pi­ja, jis daž­nai

kal­ti­na­mas tuo, kad esą pa­tai­kau­ja Mask­vos in­te­re­sams. Be to, B.Iva­niš­ vi­lis daž­nai su­lau­kia kri­ti­kos už tai, kad jo val­do­mos ži­niask­lai­dos prie­ mo­nės ne­pa­tei­kia ob­jek­ty­vios in­for­ ma­ci­jos.


11

Antradienis, spalio 2, 2012

14p.

Kova dėl tikslių donorų kraujo tyrimų kol kas bevaisė.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Pa­žymėti vie­nu ženk­lu – ran­du ant krū­ti­nės Dai­va Jo­naus­kie­nė – ma­ma, ku­ri nuė­jo skaus­mo ir kan­čios ke­lią dėl jau­niau­sio­sios duk­ re­lės Te­re­sė­lės li­gos. Šian­dien mo­ters pa­tir­tu skaus­mu da­li­ja­si ge­ro­kai per šim­tą jos įkur­tos Vai­ko šir­dies aso­cia­ci­jos na­rių, o pa­da­ly­tas skaus­mas – ma­žes­nis.

„„Drau­ge: Vai­ko šir­dies aso­cia­ci­jos su­reng­to­je iš­ky­lo­je prie jū­ros vi­si pa­si­ju­to daug svei­kes­ni. 

Vai­ko šir­dies aso­cia­ci­jos nuo­tr.

ko. Dak­ta­rai bi­jo­jo pra­dur­ti šir­de­ lę. „Jie at­si­trau­kė. Li­ko­me ne­ži­nio­ je“, – pri­si­minė D.Jo­naus­kie­nė. Vai­kų anes­te­zio­lo­gi­jos, rea­ni­ ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Ver­soc­ kas nuo D.Jo­naus­kie­nės ne­slė­ pė – jiems šis at­ve­jis ne­sėk­min­ giau­sias.

D.Jo­naus­kie­nės bal­sas pra­skaid­ rė­jo, kai pri­si­mi­nė Šir­dies chi­rur­ gi­jos cent­ro va­do­vo Vir­gi­li­jaus Ta­ ru­čio vi­zi­tą į jos pa­la­tą. „O gal duo­tu­mė­te pa­ban­dy­ ti?“ – pa­pras­tai bro­liš­kai pa­klau­ sė chi­rur­gas.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pa­žin­tis su yda

Da­bar Te­re­sė­lei pen­ke­ri. Mer­gai­ tė jau iš­tvė­rė pen­kis su­dė­tin­gus šir­dies ty­ri­mus, ke­tu­rias ope­ra­ci­ jas. Net­ru­kus ma­žo­ji su ma­ma vėl vyks į San­ta­riš­kių kli­ni­kas šeš­ta­ jam zon­da­vi­mui. Te­re­sė­lės gy­ve­ ni­me tai bus de­šim­to­ji in­ter­ven­ci­ ja su vi­sa nar­ko­ze. Tikimasi, kad po jos mergaitė galės lan­ky­ti mu­zi­kos mo­kyk­lą, ku­rio­je iš­moks gro­ti sin­ te­za­to­riu­mi. D.Jo­naus­kie­nė gi­liai at­si­du­so, prieš pra­dė­da­ma pa­sa­ko­ti apie Te­ re­sė­lės svei­ka­tą. Moks­lei­vį sū­nų ir tre­jų duk­re­lę au­gi­nu­si mo­te­ris, lauk­da­ma Te­re­sė­lės, nėš­tu­mo lai­ ko­tar­piu re­gu­lia­riai lan­kė­si pas gy­ dy­to­jus. Jo­kių­ vai­siaus šir­dies pa­ ki­ti­mų ne­bu­vo pa­ste­bė­ta.

Praė­jus ke­lioms va­lan­doms po gim­dy­mo, gy­dy­to­jai mer­gai­tę su­ grie­bė ir iš Klai­pė­dos rea­ni­mo­bi­liu iš­ve­žė į Vil­nių, San­ta­riš­kių kli­ni­ kas. Li­ko tuš­čia lo­vy­tė. D.Jo­naus­ kie­nei gy­dy­to­jai dar ne­lei­do pa­lik­ ti li­go­ni­nės. „Tą pir­mą­ją pa­rą sun­kiai iš­gy­ve­ nau, kaip ir vi­sos ma­mos, bi­jo­da­ma ne­tek­ti vai­ko“, – lė­tai dės­tė D.Jo­ naus­kie­nė. Pir­mie­ji ope­ra­ci­jų me­tai

Tik nu­vež­tą į San­ta­riš­kes D.Jo­ naus­kie­nės mer­gy­tę ope­ra­vo. Ki­ taip ji bū­tų neiš­gy­ve­nu­si. „Ki­tą die­ną – dar vie­na in­ter­ ven­ci­ja, nes ope­ra­ci­ja ne­pa­vy­ko. Jie tik at­vė­rė krū­ti­nės ląs­tą ir vėl už­ siu­vo“, – gi­liai at­si­du­so mo­te­ris. Pa­sak D.Jo­naus­kie­nės, echos­ ko­pas ne­ro­dė, kad ga­li bū­ti taip blo­gai. Zon­da­vi­mas ir­gi ne­pa­vy­

Ma­no gal­būt per­ dė­tas ti­kė­ji­mas, gy­ dy­to­jų pa­stan­gos įkvė­pė ma­no mer­ gai­tę gy­ven­ti. Ma­žy­lės šir­dies yda ypač su­dė­ tin­ga ir re­ta. Apie dvi sa­vai­tes mer­ gai­tė gu­lė­jo rea­ni­ma­ci­jos skyriuje. Ma­ma kas­dien lan­kė duk­re­lę ir lau­ kė ste­buk­lo.

Ti­kė­ji­mas ir pa­stan­gos

„Ma­no gal­būt per­dė­tas ti­kė­ji­mas, gy­dy­to­jų pa­stan­gos įkvė­pė ma­no mer­gai­tę gy­ven­ti“, – D.Jo­naus­ kie­nės vei­das švie­tė. Ant­ro­ji ope­ra­ci­ja bu­vo sėk­min­ ga tiek, kad ma­žy­lę ga­lė­jo at­jung­ ti nuo apa­ra­tū­ros. Mer­gai­tė ga­lė­jo pa­ti kvė­puo­ ti, tai­gi ga­lė­jo pa­ti ka­bin­tis į gy­ ve­ni­mą. Ma­žo­ji Te­re­sė au­go tai San­ta­riš­ kių kli­ni­ko­se, tai na­muo­se. Aš­tun­tą mė­ne­sį jai bu­vo pa­skir­ ta tre­čio­ji ope­ra­ci­ja.

12

Komentarai

Vir­gi­li­jus Ta­ru­tis

Vil­n iaus uni­ver­si­te­to li­go­n i­nės San­ta­r iš­k ių kli­n i­k ų Šir­d ies chi­r ur­g i­jos cent­ro va­do­vas

S

ta­t is­t i­ka, kad Lie­t u­vo­je kas­ met gims­ta 300 vai­k ų su šir­ dies yda, re­mia­si diag­no­zuo­ tais li­go­niais. Nė­ra ga­li­my­bės, kad kiek­vie­ną gi­mu­sį kū­di­kį pa­tik­rin­ tų šir­dies ydų spe­cia­lis­tas. Mes ima­mės gy­dy­ti vis su­dė­tin­ges­nes ydas, to anks­čiau ne­si­ryž­da­vo­me ar­ba ne­mo­kė­jo­me. Ima­mės ope­ruo­t i sun­ kių ydų kom­bi­na­ci­jas, ku­rias prieš ke­ le­tą me­tų dar lai­kė­me ne­gy­do­mo­mis. Su­dė­tin­ges­nių ydų gy­dy­mo re­zul­ta­tai be­veik prieš 10 me­tų ir da­bar yra daug ge­res­ni. Ne­pa­lie­ka­me be pa­gal­bos vai­ kų, ku­riems anks­čiau vi­sai ne­tu­rė­da­ vo­me kuo pa­dė­ti. Pa­čių ma­ž iau­sių neiš­ne­šio­t ų nau­ja­ gi­mių ope­ra­ci­jos ne­sun­k ios. Vis dėl­ to ki­log­ra­mo ar 500 gra­mų neiš­ne­šio­ to vai­ke­l io ope­ra­vi­mas ne­pa­si­bai­g ia vien tik chi­rur­gi­ja. La­bai di­de­lį dar­bą gy­dant nu­vei­kia in­ten­sy­vios slau­gos spe­cia­lis­tai. Be jų mū­sų chi­rur­gi­ja bū­ tų nie­ko ver­ta. Ypač svar­bus poo­pe­ra­ci­nis gy­dy­mas. Šir­džiai at­si­gau­ti po ope­ra­ci­jos pa­de­ da in­ten­sy­vus gy­dy­mas, vė­liau – vai­ kų kar­dio­lo­go glo­ba. Su­dė­t in­g ų komp­lek­si­n ių šir­d ies ydų daž­n iau­siai neį­ma­no­ma pa­ko­re­g uo­ ti per vie­ną ope­ra­ci­ją. Pri­rei­k ia ke­l ių ope­ra­ci­jų pir­mai­siais vai­ko gy­ve­n i­ mo me­tais. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad kai ku­ riuos pa­cien­tus taip ir už­siau­gi­na­me ope­ruo­da­mi. Per me­tus at­lie­ka­me per 200 šir­dies ydų ope­ra­ci­jų.

Vir­gi­li­jus Le­bet­ke­vi­čius

Vil­n iaus uni­ver­si­te­to li­go­n i­nės San­ta­r iš­k ių kli­n i­k ų 2-ojo šir­d ies chi­r ur­g i­jos sky­r iaus ve­dė­jas

O

pe­ruo­ti ma­žy­lį – ne tas pa­ts, kaip ope­r uo­t i suau­g u­s į žmo­g ų. Ma­žam pa­cien­tui gre­sia didesnis krau­ja­v i­ mas, jo au­di­niai tra­pes­ni. Ydų spekt­ras be­veik ne­si­kei­čia. Anks­ čiau diag­nos­ti­kos apa­ra­tū­ra bu­vo pra­ stes­nė ir kai ku­rių ydų net ne­nus­ta­ty­ da­vo­me. Vos gi­męs vai­ke­lis už­ges­da­vo. Daug ką sten­gia­mės išo­pe­ruo­ti kiek įma­no­ma anks­čiau ir komp­lek­siš­kai. Jau­čiu be­ga­li­nį džiaugs­mą ir pa­si­ten­ ki­ni­mą, kai pa­ma­tau ope­ruo­tą vai­ką be­si­juo­kian­t į ir jo tė­vų šyp­se­nas. Tai pa­ts di­džiau­sias at­ly­gi­ni­mas.


12

Antradienis, spalio 2, 2012

sveikata

Ma­ma kas vakarą pra­šo vai­ko šir Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

Prieš dve­jus me­tus tė­vų bend­ruo­me­ nės įsteig­tas lab­da­ ros ir pa­ra­mos fon­ das „Ma­žo­ji šir­de­ lė“ – tai dar vie­na or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ ni­jan­ti šei­mas, au­ gi­nan­čias vai­ke­lius su šir­dies ydo­mis. Vie­na iš stei­gė­jų As­ ta Gra­ba­žie­nė ti­ki, kad kuo dau­giau vi­ suo­me­nė ži­nos apie vai­kų šir­dies ydas, tuo at­jau­ta bus di­ des­nė.

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Nea­tė­mė vil­ties

Dar šian­dien au­sy­se A.Gra­ba­žie­ nei skam­ba vai­kų kar­dio­lo­gės žo­ džiai apie tai, kad jos vai­kas gims su la­bai sun­kia yda, ne­si­de­ri­nan­ čia su gy­vy­be. „Aš ne­ga­liu atim­ti iš jū­sų vil­ ties“, – pa­sa­kė gy­dy­to­ja, kai iki sū­ naus gi­mi­mo bu­vo li­kę 10 die­nų. Per jas mo­te­ris iš­gir­do dau­gy­bę nuo­mo­nių: gal­būt diag­no­zė ne­bus to­kia bai­si vai­kui gi­mus, o gal tu­rės pro­ble­mą vi­sam gy­ve­ni­mui. „Aš gim­džiau ir ži­no­jau, kad lau­ kia grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­ lis, ku­ris tik gi­mu­sį ma­no sū­ne­lį iš­veš į San­ta­riš­kes, Šir­dies chi­rur­ gi­jos cent­rą. Jei rei­kės, gy­dy­to­jai iš kar­to ope­ruos. Toks bu­vo pla­nas, bet nuo jo ne­bu­vo leng­viau“, – pri­si­mi­nė A.Gra­ba­žie­nė. Diag­no­zė Šir­dies chi­rur­gi­jos cent­re bu­vo švel­nes­nė nei pir­mi­ nė. Diag­no­zuo­ta komp­lek­si­nė, su­dė­tin­ga yda. Ber­niu­ką ope­ra­ vo ket­vir­tą pa­rą po gi­mi­mo. Sa­vo vai­ką A.Gra­ba­žie­nė prie šir­dies bu­ vo pri­glau­du­si gal ke­lias mi­nu­tes, vie­ną kar­tą rea­ni­ma­ci­jo­je jai lei­do pa­mai­tin­ti. Kad tik ne­pa­varg­tų

„„Šventė: kiekvienas sūnaus Viliaus gimtadienis A.Gra­ba­žie­nei – ypatin-

ga dovana. 

Astos Grabažienės as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Ope­ra­ci­ja bu­vo sklan­di ir jau de­ šim­tą pa­rą ma­ma su Vi­liu­mi bu­ vo na­muo­se. Tai bu­vo tik il­go ke­lio pra­džia. Pa­pil­do­ma ope­ra­ci­ja at­lik­ ta, kai Vi­liui buvo 8 mė­ne­siai. Dve­ jų me­tu­kų – dar vie­na ope­ra­ci­ja. Ir gy­dy­to­jų nu­ma­ty­tą pla­ną vai­ni­ka­ vo dar vie­na ope­ra­ci­ja. Per še­še­rius Vi­liaus gy­ve­ni­mo me­tus – ke­tu­rios ope­ra­ci­jos. „Pa­si­tik­rin­ti pas kar­dio­ lo­gus žy­giuo­ja­me kaip į dar­be­lį. Ar

iš­mo­ko­me gy­ven­ti ki­taip? Taip, mes iš­mo­ko­me gy­ven­ti su bai­me“, – A.Gra­ba­žie­nė at­vi­ra­vo ne­ku­rian­ti gran­dio­zi­nių atei­ties pla­nų. Kiek­vie­ną va­ka­rą mig­dy­da­ma sa­ vo ma­žy­lį mo­te­ris kal­ba­si su jo šir­ de­le ir pra­šo, kad tik ji ne­pa­varg­ tų plak­ti. „Pri­si­me­nu vi­sus nuo­sta­bius gy­ dy­to­jus, ku­rie ly­di mus šia­me ke­ ly­je, ir esu jiems be ga­lo dė­kin­ga už do­va­no­tą gy­ve­ni­mą, už pa­pras­ tai pa­pa­sa­ko­tus su­dė­tin­gus da­ly­ kus, už rū­pes­tį, vil­tį ir žmo­giš­ku­ mą“, – A.Gra­ba­žie­nė nea­be­jo­jo, kad kiek­vie­no šir­du­ko ma­ma gal­ vo­ja tą pa­tį.

Pa­si­tik­rin­ti pas kar­dio­lo­gus žy­ giuo­ja­me kaip į dar­be­lį. Ar iš­mo­ ko­me gy­ven­ti ki­ taip? Taip, mes iš­ mo­ko­me gy­ven­ti su bai­me.

Me­tai ne­bū­ties

A.Gra­ba­žie­nė pir­mai­siais sū­naus gy­ve­ni­mo me­tais vi­siš­kai už­si­ da­rė. „Bu­vo toks nei­gi­mo lai­ko­tar­ pis, kai ne­no­rė­jau nie­ko. Tik vė­ liau atė­jo no­ras ko­vo­ti“, – pa­sa­ ko­jo mo­te­ris. Ji pa­me­na nuo­lat kar­to­tus gy­dy­ to­jos Ri­tos Su­di­kie­nės žo­džius, kad mes pa­tys, tė­vai, vie­ni ki­tiems ga­ lė­tu­me pa­dė­ti. Taip pa­ra­gin­ti su­si­ bū­rė pen­kie­se ir įstei­gė lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dą „Ma­žo­ji šir­de­lė“.

Pa­žymėti vie­nu ženk­lu – ran­du ant „Ži­n o­jau, kad ga­l iu 11 duk­re­l ės ne­tek­t i. Bet vi­są lai­ką gal­vo­jau, kad vis tiek

tu­ri kas nors pa­dė­ti. Jei ne čia, Lie­tu­vo­je, tai gal ki­tur. Tre­čio­ji ope­ra­ci­ja tru­ko de­šimt va­lan­dų. Po jos pra­si­dė­jo komp­li­ka­ci­jos – neu­ro­l o­g i­n ės ir ce­reb­r i­n ės“, – pa­sa­ko­jo D.Jo­naus­kie­nė ir džiau­ gė­si, kad duk­re­lė vi­sa tai at­lai­kė. Iš­ban­dy­mai ne­si­lio­vė

Vie­na bė­da ne bė­da – po­sa­kis, ku­rio ge­riau ne­ži­no­ti. Te­re­sė­lei bu­vo me­tai, kai gy­dy­to­jai diag­ no­za­vo D.Jo­naus­kie­nei on­ko­lo­ gi­nę li­gą. „Bu­vo la­bai sun­ku su­vok­ti, kad ma­no svei­ko­ji duk­re­lė, ku­ri jau iš­ gy­ve­no tris se­sės ope­ra­ci­jas, dar tu­rės jaudintis ir dėl ma­nęs. Tu­ rės ­gy­ven­ti be ma­mos“, – pa­me­ na sa­vo iš­gy­ve­ni­mus D.Jo­naus­ kie­nė. Ją ope­ra­vo, švi­ti­no, tai­kė che­ mo­te­ra­pi­ją. Te­ko vaikš­čio­ti ir be plau­kų. „Kai tu­ri ser­gan­tį vai­ką ir pri­ va­lai au­ko­ti sa­ve jam, ban­dai bū­ ti stip­rus. Tik tas, kas iš­gy­ve­na, ga­li su­pras­ti ir įver­tin­ti, ką pa­ti­ ri“, – D.Jo­naus­kie­nė ne­lau­kė pa­ guo­dos. Da­bar mo­te­r is ne­tgi juo­k ia­ si pa­sa­ko­da­ma, kaip iš On­ko­lo­

gi­nės li­go­ni­nės pa­sta­to, esan­čio ki­to­je gat­vės pu­sė­je, nu­bėg­da­vo į Šir­dies chi­rur­gi­jos cent­ro Rea­ni­ ma­ci­jos sky­rių ap­lan­ky­ti ten gu­ lin­čios duk­re­lės. D.Jo­naus­kie­nė įsi­ti­ki­no – gy­ve­ni­mas vis­ką su­ dė­lio­ja į vie­tas. Dėl sa­vo li­gos, dėl daž­no bu­vi­mo li­go­ni­nė­je su Te­re­ sė­le mo­te­ris ne­be­ga­lė­jo dirb­ti. Iš di­de­lio at­si­da­vi­mo ir su­pra­ti­mo gi­mė vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja – „Vai­ko šir­dies aso­cia­ci­ja“.

Daiva Jo­naus­kie­nė:

Ir apim­tas tos bai­ mės lau­ki, kol vai­ke­ lis grįš iš li­go­ni­nės kaip iš ka­ro.

de­lės. „Bend­ra pro­ble­ma suar­ti­na. Kai gi­mė Te­re­sė­lė, man bū­tų bu­vę daug leng­viau, jei bū­tų nors ke­le­tas pa­vyz­džių, ku­rie bū­tų įkvė­pę vil­ ties. Ir var­gu ar nors ir la­bai kom­ pe­ten­tin­gas psi­cho­lo­gas to­kiais at­ ve­jais la­biau pa­dė­tų“, – įsi­ti­ki­nu­si D.Jo­naus­kie­nė. Ji la­bai ge­rai ži­no, ką iš­gy­ve­na tė­vai, kai aukš­čiau­sio ly­gio dak­ta­ rai sa­ko ne­be­ga­lin­tys pa­dė­ti. Ji ži­ no, kaip jau­čia­si ma­ma, kai net ir to­kiu at­ve­ju vis tiek tu­ri ti­kė­ti, kad ne­pra­ras sa­vo bran­giau­sio tur­to – sa­vo vai­ke­lio. „Ir apim­tas tos bai­mės lau­ki, kol vai­ke­lis grįš iš li­go­ni­nės kaip iš ka­ ro“, – D.Jo­naus­kie­nė ne­pa­mirš šios ko­vos už gy­ve­ni­mą eta­po. „Vai­ko šir­dies aso­cia­ci­jai“ va­do­ vau­jan­ti mo­te­ris svars­to, kad var­gu ar yra re­cep­tas, kaip iš­gy­ven­ti, iš­ gir­dus ži­nią apie vai­ko šir­dies ydą. „Skam­bi­na ma­mos. Mū­sų po­kal­ biai bū­na il­gi. Guo­džiu sa­vo pa­tir­ ti­mi. Kiek­vie­nam tą rei­kia iš­gy­ ven­ti. Ta­čiau jau­čiu, kaip ma­mos nu­si­ra­mi­na“, – ir dėl to džiau­gė­si aso­cia­ci­jos va­do­vė. Kad sva­jo­nės pil­dy­tų­si

Kaip iš ka­ro

D.Jo­naus­kie­nė ėmė bur­ti tė­vus, pri­slėg­tus pa­na­šių, di­des­nių ar ma­žes­nių, bė­dų dėl jų vai­kų šir­

D.Jo­naus­kie­nė „Vai­ko šir­dies aso­ cia­ci­jai“ iš­kė­lė aukš­tus tiks­lus. Ji tu­ri są­ra­šus vai­ku­čių su šir­dies ydo­mis, ku­rių tė­ve­liams sun­ku ma­

„„Palatoje: Teresei diagnozuota itin sudėtinga yda, verčianti mergaitę nuola

te­ria­liai juos nu­vež­ti į kon­sul­ta­ci­ją sos­ti­nė­je. To­kioms šei­moms aso­ cia­ci­ja ap­mo­ka ke­lio­nės iš­lai­das. Aso­cia­ci­ja ieš­ko rė­mė­jų, kad vai­kai po ope­ra­ci­jų dar ga­lė­tų ap­

si­lan­ky­ti sa­na­to­ri­jo­se. Ren­gia šir­ du­kų sto­vyk­las. Ten su­si­rin­kę ma­ žy­liai su­si­pa­žįs­ta su li­ki­mo bro­liais ir se­sė­mis, ku­rių dau­gu­ma, be­ veik vi­si, tu­ri tą pa­tį ženk­lą – ant


13

Antradienis, spalio 2, 2012

sveikata sveikata.diena.lt

r­de­lės plak­ti Komentaras

Ri­ta Su­di­kie­nė Vai­k ų kar­d io­lo­gė

Š

ir­d ies ydų gy­dy­mas nė­ra tik chi­r ur­g i­j a ar vais­t ai. Dar la­ bai daug ko rei­k ia, kad li­go­ nis sveik­t ų. No­r iu pa­dė­ko­t i ma­moms, ku­r ių rū­pes­čiu at­si­ra­do vi­ suo­me­n i­nės or­ga­n i­z a­c i­jos, vie­n i­jan­ čios ir re­m ian­č ios vai­k ų su šir­d ies ydo­m is šei­m as. Tos or­g a­n i­z a­c i­j os yra la­b ai ga­l in­g a jė­g a – pa­de­d a sau,

„Mums pa­si­ro­dė la­bai svar­ bu gau­ti in­for­ma­ci­jos apie šir­dies ydas. Lie­tu­viš­kos in­for­ma­ci­jos prieš ke­le­tą me­tų bu­vo la­bai ma­ žai ar­ba ji pa­ra­šy­ta taip, kad ne­la­ bai ką su­pra­si“, – veik­los pra­džią pa­sa­ko­jo A.Gra­ba­žie­nė. Or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­to­riai ta­rė­si su gy­dy­to­jais, kad jie su­pran­ta­mai pa­ra­šy­tų apie ydas. Su­kū­rė in­ter­ ne­to pus­la­pį tė­vams, ku­ria­me vi­ sa bū­ti­na in­for­ma­ci­ja, tė­vų fo­ru­ mas. „La­bai sun­ku su­si­ras­ti to­kią pa­ gal­bą, kad ga­lė­tum pa­klaus­ti ar­ba iš­si­verk­ti“, – nea­be­jo­jo A.Gra­ba­ žie­nė. Gė­ris pa­ke­lia

A.Gra­ba­žie­nė ne­slė­pė, kad jau­čia­si la­bai rei­ka­lin­ga. Lab­da­ros va­ka­rai, vai­kų su šir­dies ydo­mis sto­vyk­la, apa­ra­tai krau­jo kre­šu­mui ma­tuo­ ti, ku­rio kai­na 3 tūkst. li­tų, gri­

bend­ra­m in­č iams, bend­ros ne­lai­mės su­j ung­t iems bu­v u­s iems ne­p a­ž įs­t a­ miems ir ne­t gi toms įstai­goms, ku­ rio­se jų vai­kams ten­ka lan­k y­t is. Man at­ro­do, kad su­s i­bū­r u­s ios ma­mos pa­ si­ju­to sau­ges­nės. Gy­dy­to­jas daug pa­ sa­ko, bet jos vie­n a ki­t ai ge­ro pa­s a­ko daug dau­g iau. Pri­s i­me­nu Mar­ko Au­ re­l i­jaus žo­d žius, kad vie­n i ge­r us dar­ bus da­ro ti­kė­da­m ie­s i bū­t i pa­s te­b ė­t i, o ki­t i, tar­s i vy­nuo­g y­n as, au­g i­n a vy­ nuo­g es ne­g al­vo­d a­m i, kad su­b ran­ di­n a vie­nus, ki­t us, dar ki­t us vai­s ius. No­rė­č iau pa­s a­k y­t i, kad jei­g u mū­s ų val­d žios ins­t i­t u­c i­jo­s e bū­t ų ši­t iek sa­ vi­gar­b os, at­s a­ko­my­b ės jaus­mo, kaip tos ma­mos dir­b a, ir to fi­z i­n io no­ro duo­t i, o ne im­t i sau, bū­t ų daug švie­ siau mū­s ų šir­dy­s e.

kių lukš­tų pa­gal­vės Rea­ni­ma­ci­jos sky­riui ir dar dau­gy­bė ge­rų da­ly­ kų, ku­rių ga­lė­jo ir ne­bū­ti, jei ne­ lai­mės su­vie­ny­ti žmo­nės pa­mirš­ tų vie­ni apie ki­tus. „Pas mus la­bai es­ka­luo­ja­mos on­ko­lo­gi­nės vai­kų li­gos. Apie jas la­bai daug kal­ba­ma, to­dėl at­jau­ ta šiems li­go­niu­kams la­bai di­de­lė. Ly­gi­nant, kiek vai­kų ser­ga on­ko­lo­ gi­nė­mis li­go­mis ir kiek gims­ta su šir­dies ydo­mis, šir­du­kų yra dau­ giau. Koks po­žiū­ris į šir­du­kus? Ai, išaugs“, – ap­mau­džiai kal­bė­jo Vi­ liaus ma­ma. „Mū­sų vai­kai, nors ir ope­ruo­ ti, tu­ri da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės gy­ ve­ni­me. Juos tu­rė­tų priim­ti, nors jie gal­būt ir ne vis­ką ga­lės da­ry­ti, ką da­ro ki­ti bend­raam­žiai“, – švie­ sios atei­ties sie­kius aiš­ki­no A.Gra­ ba­žie­nė. – Tu­ri­me dar daug ką nu­ veik­ti, kad tas su­pra­ti­mas ir at­jau­ta bū­tų ki­to­kie, nei yra da­bar.“

krū­ti­nės

„„Pa­siau­ko­ji­mas: užva­kar Kau­ne V.No­rei­ka net sirg­da­mas ne­ga­lė­jo ne­pa­dai­nuo­ti – jis at­li­ko dvi dai­nas. 

Kas at­si­ti­ko V.No­rei­kai? Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je užva­ kar vy­ku­sia­me ope­ros gran­do Vir­gi­li­jaus No­rei­kos at­si­svei­ki­ ni­mo su di­džią­ja sce­na kon­cer­te maest­ro pri­ver­tė su­ne­rim­ti sa­vo ger­bė­jus. Už­ki­mo be­veik iš­va­ka­rė­se

„Dar penk­ta­die­nį bu­vau tik­ras, kad sek­ma­die­nį Kau­ne dai­nuo­ siu pa­do­riai“, – ir va­kar už­ki­mu­ siu bal­su kal­bė­jo maest­ro. Tai, anot jo, – vi­ru­so su­kel­ti pa­ da­ri­niai. Dar tre­čia­die­nį, ket­vir­ ta­die­nį gar­su­sis te­no­ras da­ly­va­vo ma­žes­niuo­se kon­cer­tuo­se. „Ži­no­te, daug žmo­nių, daug ran­kų pa­spau­di­mų. Ir su­si­rgau, – pa­sa­ko­jo V.No­rei­ka. – Me­di­kai man pa­sa­kė, kad bal­so klos­tėms vis­kas ge­rai, bet ser­ga vis­kas ap­ link tra­chė­ją. Bal­so sty­gos yra ne­ di­du­kės, bet jos tu­ri apie 30 rau­ me­nė­lių. Jei­gu jie su­ser­ga – bal­so nė­ra.“ Dai­ni­nin­kas sa­kė iš­ban­dęs ne vie­ną gy­dy­mo­si prie­mo­nę. „Prieš kon­cer­tą ke­lias va­lan­das gu­lė­jau li­go­ni­nė­je. Bu­vo at­lie­ka­ mos in­ha­lia­ci­jos, la­ši­ni­mai į abi ran­kas. Bet tai ne­pa­dė­jo“, – ap­ gai­les­ta­vo te­no­ras. Kaip dai­na­vo, taip ir dai­nuos

at grįžti į ligoninę. 

krū­ti­nės li­ku­sį ran­dą po ope­ra­ci­ jos. D.Jo­naus­kie­nės kas­die­nis gal­ vos skaus­mas – kaip tiems „iš ka­ro grį­žu­siems“ vai­kams pra­skaid­rin­ ti gy­ve­ni­mą. Kaip iš­pil­dy­ti sva­jo­

Daivos Jo­naus­kie­nės asmeninio archyvo nuotr.

nę vai­ko, ku­ris ne­ga­li da­ry­ti to, ką da­ro jo bend­raam­žiai. Te­rei­kė­jo vos ke­le­rių me­tų, kad jos ren­gia­ mų šven­čių ir sto­vyk­lų vai­kai lauk­ tų, nes ten pil­do­si sva­jo­nės.

Tomo Raginos nuotr.

Po ap­žiū­ros gy­dy­to­jas V.No­rei­kai, anot jo, pa­sa­kė: dai­nuo­ti ne­re­ko­ men­duo­ju. Ne­pai­sant to, ope­ros le­gen­da iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės vy­lė­si, kad svei­ka­ta pa­ge­rės. „Prieš pat kon­cer­tą pa­ban­džiau bal­są. Jei­gu bū­čiau ga­lė­jęs dai­ nuo­ti bent vie­ną ok­ta­vą, ką nors su mik­ro­fo­nu bū­čiau su­kom­bi­ na­vęs“, – ti­kė­jo­si gar­sus dai­ni­ nin­kas. Į „Žal­gi­rio“ are­ną su­si­rin­ku­ siems ger­bė­jams jis vis dėl­to pa­ do­va­no­jo ke­lias dai­nas. „La­bai no­rė­jau pa­dai­nuo­ti Kau­ ne. Bū­tent Kau­nas man yra la­bai prie šir­dies sa­vo mu­zi­ki­nės kul­tū­ ros po­mė­giais, šios kul­tū­ros ver­ ti­ni­mu. Va­kar la­bai skau­džiai iš­ gy­ve­nau, kad ne­ga­liu dai­nuo­ti

pa­do­riai“, – ne­slė­pė V.No­rei­ka. Pak­laus­tas, ar dėl ger­bė­jų ver­ tė­jo ri­zi­kuo­ti bal­su, jis tei­gė ne­ri­ zi­ka­vęs. „Bū­čiau ri­zi­ka­vęs tik tuo at­ve­ju, jei­gu bū­čiau ban­dęs bai­siai rėk­ti. To­kiu at­ve­ju bū­čiau bai­gęs sa­vo kar­je­rą“, – dės­tė te­no­ras. Jis sa­kė, kad fi­ziš­kai jau­čia­si ne­ blo­gai. „Tem­pe­ra­tū­ros nė­ra, tik gerk­ lę skau­da. Rei­kia ger­ti vi­ta­mi­nus, vais­tus ir iš­lauk­ti 5–6 die­nas kuo ma­žiau kal­bant. Vė­liau, kaip dai­ na­vau, taip ir dainuosiu”, – ra­mi­ no maest­ro.

Ne­si­lai­kant šių re­ko­men­da­ci­jų gre­sia lė­ti­nis už­ki­mi­mas. „Ant bal­so klos­čių ga­li at­si­ras­ ti or­ga­ni­nių da­ri­nių. Be abe­jo, tai neat­si­ran­da per vie­ną die­ną. Bet jei­gu žmo­gus ne­si­lai­ko bal­so hi­ gie­nos, pa­vyz­džiui, lek­to­rius ar mo­ky­to­jas yra už­ki­męs ir vis tiek kal­ba, dės­to, jis la­bai var­gi­na bal­so sty­gas“, – įspė­jo V.Ulo­zas.

Bū­ti­na ty­la

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­ si­te­to Au­sų, no­sies ir gerk­lės li­gų kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­so­rius Vir­ gi­ni­jus Ulo­zas tei­gė ne­ga­lįs pa­ žeis­ti pa­cien­tų tei­sių ir kal­bė­ti konk­re­čiai apie V.No­rei­kos svei­ ka­tos būk­lę. „Jei­gu kal­bė­tu­me apie ūmų už­ ki­mi­mą, ku­rio prie­žas­tis yra per­ ša­li­mas ar­ba bal­so per­tem­pi­mas, pir­mas vais­tas yra, ži­no­ma, ty­la, bal­so ra­my­bė. Šnibž­dė­ji­mas ir­ gi nė­ra pa­ts blo­giau­sias va­rian­tas, jei­gu rei­kia ką nors pa­sa­ky­ti“, – pa­ta­rė pro­fe­so­rius. At­si­dū­ru­siems to­kio­je si­tua­ci­ jo­je žmo­nėms jis pa­ta­rė ger­ti daug ar­ba­tos ar ki­tų skys­čių, šil­tai lai­ ky­ti ko­jas, pa­kvė­puo­ti ga­rais. Yra ir spe­cia­lių vais­tų. Anot gy­dy­to­jo, bal­sui la­biau­siai ken­kia rė­ki­mas, rū­ky­mas, dar­bas kenks­min­go­mis są­ly­go­mis, dul­ kės, ašt­rūs kva­pai, naf­tos pro­duk­ tai ir pan.

Vir­gi­ni­jus Ulo­zas:

Jei­gu žmo­gus ne­si­lai­ ko bal­so hi­gie­nos, pa­ vyz­džiui, lek­to­rius ar mo­ky­to­jas yra už­ki­ męs ir vis tiek kal­ba, dės­to, jis la­bai var­gi­ na bal­so sty­gas. Pro­fe­so­rius pri­dū­rė, kad lė­ti­nis už­ki­mi­mas ga­li bū­ti la­bai rim­ tų gerk­lų li­gų, tarp jų – ir vė­žio, simp­to­mas. „Jei­gu už­ki­mi­mas ne­praei­na il­ giau nei per 3–4 sa­vai­tes, bū­ti­na kreip­tis į spe­cia­lis­tą“, – re­ko­men­ da­vo pro­fe­so­rius.


14

Antradienis, spalio 2, 2012

sveikata

A.Bia­lob­žes­kis: kiek ga­li­ma žais­ti ru­siš­ką ru­le­tę „užkrės ar neužkrės“? Ži­nia, kad do­no­rų krau­jas ti­ria­mas su­mai­ šius ke­lias do­na­ci­jas, o tai su­ma­ži­na ty­ri­ mų tiks­lu­mą ir di­di­na ri­zi­ką už­si­krės­ti, ke­ lia ne­ri­mo pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei. Vie­nas jos at­sto­vų – ak­to­rius And­rius Bia­lob­žes­ kis dar va­sa­rą vie­šai pa­ra­gi­no pa­keis­ ti do­no­rų krau­jo ty­ri­mų sis­te­mą. Bu­vo su­reng­ta ne vie­na ak­ci­ja. Va­kar bu­vo mi­ ni­ma Tarp­tau­ti­nė he­pa­ti­to die­na. Tai li­ga, ku­ria už­si­kre­čia­ma per krau­ją.

Ma­tas Pet­ro­nis

– Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ ri­ja į ak­ci­jo­se ke­lia­mus rei­ka­ la­vi­mus tei­sin­da­ma­si su­rea­ga­ vo ne vie­nu nai­viu pa­reiš­ki­mu. Kaip se­ka­si ne­šti vė­lia­vą, skel­ bian­čią apie pa­stan­gas su­kur­ ti sau­ges­nę atei­tį? Ne­si­gai­li­te pra­dė­jęs? – pa­klau­sė­me ak­to­riaus A.Bia­lob­žes­kio. – Tik­rai ne, nes to ir ti­kė­jau­si, grei­ to efek­to ne­lau­kiau. Ar­gi ga­lė­jo ki­ taip bū­ti – juk Rūg­pie­niuo­se gy­ ve­na­me, ži­no­me, ko­kie dia­lo­gai su val­džia ir ki­tos gra­žaus bend­ra­vi­ mo for­mos... Tai­gi rugp­jū­tį į Svei­ka­tos ap­sau­ gos mi­nis­te­ri­ją nu­ne­šiau pe­ti­ci­ją su pra­šy­mu: da­ry­ki­te ką nors, spręs­ki­ te pro­ble­mą, įtei­sin­ki­te in­di­vi­dua­ lius do­no­rų ty­ri­mus, kad jis tik­rai bū­tų sau­gus. Ga­vau raš­tą, kad man bus at­sa­ky­ta iki rug­sė­jo 14 d. Pa­ žiū­rė­ki­me į ka­len­do­rių: ko­kia da­ bar da­ta? Ats­pė­ki­te, ar ma­ne pa­ sie­kė nors vie­nas at­sa­ky­mas? Aiš­ku, kad ne, ir ko ti­kė­tis, jei­gu net ir į pro­fe­sio­na­lų laiš­ką, ku­ris po mū­sų pi­ke­to pa­sie­kė Svei­ka­tos ap­ sau­gos mi­nis­te­ri­ją, ly­giai taip pat ne­bu­vo rea­guo­ja­ma. Esu pri­blokš­tas aro­gan­ci­jos, su ku­ria tie po­nai žiū­ri į bet ko­kią pi­ lie­ti­nę ak­ci­ją. Akis ba­do ir ne­kom­ pe­ten­ci­ja. Ko ver­ta vien svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ro Aud­riaus Kli­šo­nio nuo­mo­nė apie skie­pi­ji­mą nuo he­pa­ti­to, kai bet kas ži­no, jog skie­pų nuo he­pa­ti­to C nė­ra vi­sa­me pa­sau­ly­je. – Ir kaip vis dėl­to spren­džia­ ma ši pro­ble­ma? Ar le­dai pa­ju­ dė­jo? – At­me­tus mig­lo­tus ir ne­kom­pe­ten­ tin­gus svars­ty­mus, klau­si­mai taip ir li­ko ka­bo­ti ore. Ar­ba ty­la, ar­ba pa­ si­svai­dy­mai nie­kuo ne­pa­rem­tais

fak­tais. Dar gra­žiau, kad net ir po men­kiau­sio vi­suo­ me­ni­nio pa­ju­dė­ji­mo pra­ de­da­ma vi­siems gra­sin­ti iki­teis­mi­ niais ty­ri­mais, po­stų pra­ra­di­mais. Ci­vi­li­zuo­to­je vals­ty­bė­je žmo­nės lyg tu­ri tei­sę į pi­lie­ti­nes ak­ci­jas, ar ne? O čia juk pa­ts svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mon­das Šu­kys svars­ to ga­li­my­bę by­li­nė­tis. Gal jis tru­pu­tį su­si­pai­nio­jo: juk anks­čiau bu­vo vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ras, o da­bar ėmė ir pa­mir­šo, kad šiuo me­tu jo dar­bo sri­tis – žmo­nių svei­ka­ta? Daug ką iš mū­sų apė­mu­si pa­ra­ no­ja, nes įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad kas nors už ko nors sly­pi – ru­sai, mar­ sie­čiai ar dar kas nors. Įp­ras­ti­nis val­džios at­sa­kas, pa­ro­džius bet ko­ kią ini­cia­ty­vą: o kas už ta­vęs sto­vi? Val­džiai ne­sup­ran­ta­ma, kad kam nors šiais lai­kais iš tie­sų ga­li rū­pė­ ti vi­suo­me­ni­niai rei­ka­lai. Ko ge­ro, to­kia reak­ci­ja – tai bū­ das vil­kin­ti lai­ką. Užuot kar­tu su­ sė­dus ir pa­gal­vo­jus, kaip iš­spręs­ti pro­ble­mą, ope­ruo­ja­ma dau­gia­mi­ li­jo­ni­niais skai­čiais, ku­rie tur­būt trauk­ti iš dan­gaus. – Ar yra ži­no­ma, ko­kios su­mos rei­kė­tų in­di­vi­dua­liems ty­ri­ mams? – Mes tu­ri­me skai­čius ir tik­rai ne­ bū­tų tų mi­li­jar­dų, apie ku­riuos kal­ ba Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ ja. La­bai ti­kė­jau­si gau­ti at­sa­ky­mą, kuris pagrįstu, kaip jie iki ke­lio­li­ kos mi­li­jo­nų pri­skai­čia­vo. No­rint bet ko ga­li­ma pri­si­gal­vo­ti: ka­dai­ se ly­giai taip pat pū­tė ara­bus, kad vien­kar­ti­nių švirkš­tų neį­ma­no­ma at­vež­ti ir pan. – O kaip su neat­ly­gin­ti­na krau­ jo do­no­rys­te: ar bė­dos dėl krau­ jo ty­ri­mų ga­li jai tu­rė­ti įta­kos? – Kal­bė­ti apie šiuos du klau­si­mus kaip apie vie­ną – vi­siš­kas ab­sur­

Skan­da­las Da­ni­jo­je 2007 m. Da­ni­jo­je dviem žmo­nėms bu­vo per­pil­tas ŽIV už­krės­tas krau­ jas. Taip at­si­ti­ko, kai ne­pa­kan­ka­mai jaut­r ūs ty­ri­mai pa­pras­čiau­siai ne­ pa­ro­dė, kad do­no­ras bu­vo vi­r u­so ne­šio­to­jas. Tuo me­tu Da­ni­joje ty­ri­ mai bū­da­vo at­l ie­ka­m i su­mai­šant ke­l ių do­no­r ų krau­ją vie­na­me mė­ gin­tu­vė­ly­je. Su­rea­g uo­ta žai­biš­kai, tuoj pat įtei­sin­tas tik in­d i­v i­dua­lus do­no­r ų krau­jo ty­ri­mų me­to­das.

Ko­kia me­to­di­ka tai­ko­ma Lie­tu­vo­je Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro di­ rek­to­rius Sau­liaus Čap­lins­kas ba­lan­ džio 18 d. Vil­niu­je vy­ku­sio­je dis­ku­si­ jo­je apie do­no­ri­nio krau­jo sau­gu­mą pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos, kad UAB Kau­ no krau­jo do­no­rys­tės cent­re, tu­rin­ čia­me apie 40 pro­c. rin­kos, į vie­ ną mė­gin­tu­vė­lį su­pi­la­mi 24 mė­gi­ niai, Na­cio­na­li­nis krau­jo cent­ras ir Kau­no kli­ni­kų krau­jo cent­ras at­lie­ ka in­di­vi­dua­lius ty­ri­mus, Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių li­go­ni­nės Krau­jo cent­ras at­lie­ka ty­ri­mus kau­ pi­ny­je iš 6 mė­gi­nių.

Nu­ro­dy­mai iš Briu­se­lio

„„Nea­be­jin­gas: A.Bia­lob­žes­kis da­ly­va­vo pi­lie­ti­nė­je ak­ci­jo­je dėl do­no­rų

Eu­ro­pos Par­la­men­to di­rek­ty­vo­se, api­brė­ž ian­čio­se krau­jo do­no­rys­tę, ir PSO do­k u­men­t uo­se nu­sta­t y­ta, kad vie­nas pa­g rin­di­nių krau­jo do­ no­r ys­tės veik­los prin­ci­pų – krau­ jo sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mas. Sie­k iant ap­sau­go­ti re­ci­pien­tų, ku­riems per­ pi­la­mas krau­jas, jo kom­po­nen­tai ir pre­pa­ra­tai, svei­ka­tą ir ne­leis­ti plis­ti in­fek­ci­nėms li­goms, bū­ti­na tai­ky­ti vi­sas sau­gu­mo prie­mo­nes ir tin­ka­ mai nau­do­tis moks­lo pa­žan­ga.

krau­jo sau­gu­mo.

das. Ne­ge­rai, kad jie pra­dė­jo mal­ti du da­ly­kus į vie­ną, vis­ką su­pai­nio­ jo ir su­tirš­ti­no, ne­va ke­lia­mi skan­ da­lai dėl do­no­rų krau­jo ty­ri­mų at­bai­do žmo­nes, ku­rie no­ri neat­ly­ gin­ti­nai duo­ti krau­jo. Nie­ko pa­na­ šaus: mes tie­siog pra­šo­me, kad bū­ tų pa­si­rū­pin­ta vi­sų, ku­riuos jun­gia krau­jo do­no­rys­tė, – ir do­no­rų, ir re­ ci­pien­tų – sau­gu­mu.

Įp­ras­ti­nis val­džios at­sa­kas į bet ko­kią ini­cia­ty­vą: o kas už ta­vęs sto­vi? Vis dėl­to Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­ja tei­gia, kad dėl sau­gu­mo nė­ra jo­kios pro­ble­mos, nes ti­riant do­no­rų krau­ją Lie­tu­vo­je ne­vir­ši­ ja­mas aš­tuo­nių mė­gi­nių vie­na­me

kau­pi­ny­je skai­čius. Tai po­li­ti­kai ir ne­ma­to pro­ble­mos – ją ma­to žmo­ nės, ku­rie yra už­krės­ti. Mū­sų pi­ke­ to da­ly­viai – tie, ku­rių gy­ve­ni­mą ši pro­ble­ma pa­vei­kė tie­sio­giai. Jie jums pa­sa­ky­tų, kad Lie­tu­vo­je yra vie­tų, kur vie­nu me­tu ti­ria­mi net 24 krau­jo do­no­rų mė­gi­niai. – Ką da­ry­si­te to­liau, kaip siek­ si­te tiks­lo? – Ne­lie­ka nie­ko dau­giau, tik gar­siai kal­bė­ti apie pro­ble­mą, lauk­ti nau­jos val­džios ir nuo­šir­džiai ti­kė­tis, kad ji bus lin­ku­si į dia­lo­gą su sa­vo ša­ lies žmo­nė­mis, o ne už­siims gąs­di­ ni­mais. Juk nuo šios pro­ble­mos nie­ kas nie­kur ne­dings: tas pū­li­nys tik kaup­sis ir vie­ną sy­kį sprogs. Kiek ga­li­ma žais­ti ru­siš­ką ru­le­ tę „už­krės ar neužk­rės“? Ypač kai spren­di­mas toks pa­pras­tas ir aiš­ kus: kiek­vie­ną krau­jo mė­gi­nį tir­ki­ me at­ski­rai!

– Be­je, ko­dėl jū­sų ini­cia­ty­vai pa­rink­tas ženk­las „1:1“? – To­dėl, kad jis pa­pras­tas ir lo­giš­ kas: yra vie­nas do­no­ras ir jam tu­ ri bū­ti at­lik­tas vie­nas per­so­na­li­ nis ty­ri­mas. Tas ženk­las ypač tin­ka šio­mis die­no­mis, kai nė­ra lai­ko su­ sto­ti ir il­gai gi­lin­tis. Dau­ge­lis, iš­ gir­dę rei­ka­lo es­mę, ple­čia iš nuo­sta­ bos akis, ne­ga­lė­da­mi pa­ti­kė­ti, kad mū­sų ša­ly­je ga­li taip bū­ti – nie­kas neuž­tik­ri­na, kad pri­rei­kus gau­tu­me neužk­rės­to krau­jo. Vi­si iš­reiš­kia šim­tap­ro­cen­ti­nį ini­cia­ty­vos pa­lai­ky­mą ir tuoj pat pa­mirš­ta. O kaip ki­taip, juk esa­ me už­vers­ti ne­ga­ty­via in­for­ma­ci­ ja: de­ga, plė­šia, prie­var­tau­ja. To­dėl leng­viau­sia, ką žmo­gus ga­li pa­da­ ry­ti, iš­gir­dęs apie šią pro­ble­mą – vie­ną iš dau­ge­lio ki­tų, feis­bu­ke pa­ spaus­ti „Li­ke“ ta­vo pa­stan­goms ir čia pat pa­si­ner­ti į sa­vo kas­die­nius rū­pes­čius.

Skan­da­lo ato­maz­ga: Kli­ni­kų me­di­kai pa­da­rė šiurkš­čių pa­žei­di­mų Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Kau­no kli­ni­kų me­di­kai, rug­sė­jo 12 d. at­li­kę ke­pe­nų transp­lan­ta­ci­ją, pa­da­rė šiurkš­čių pa­žei­di­mų. Taip tei­gia Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­ jos biu­ras.

Šios iš­va­dos pa­teik­tos Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. „Ty­ri­mą at­li­ko ir iš­va­das pa­ren­gė tarp­ži­ny­bi­nė ko­mi­si­ja. Kons­ta­tuo­ ti du šiurkš­tūs pa­žei­di­mai. Vie­nas jų tas, kad re­ci­pien­tė, ku­ri bu­vo gy­ do­ma Vil­niu­je, bu­vo pir­ma transp­ lan­ta­ci­jos są­ra­še, bet do­no­ro ke­pe­ nys transp­lan­tuo­tos ne jai“, – tei­gė

Na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ci­jos biu­ ro di­rek­to­rė As­ta Ku­bi­lie­nė. Ki­tu šiurkš­čiu pa­žei­di­mu ji įvar­ di­jo tai, kad or­ga­nų, iš jų ir ke­pe­ nų, paė­mi­mas iš do­no­ro pra­dė­tas jų dar neiš­ty­rus – ne­ga­vus vi­ru­so­ lo­gi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tų. Ty­ri­mas dėl ke­pe­nų transp­lan­ta­ ci­jos ga­li­mai pa­žei­džiant re­ci­pien­

to pa­rin­ki­mo ei­lę pra­dė­tas iš kar­to po to, kai jos bu­vo įso­din­tos Kau­ no kli­ni­kų pa­cien­tei. Šios li­go­ni­nės Gast­roen­te­ro­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­ vas pro­fe­so­rius Li­mas Kup­čins­kas va­kar sa­kė šių iš­va­dų dar ne­ma­tęs, to­dėl kol kas ne­ga­lįs jų ko­men­tuo­ ti. Anks­čiau jis yra tei­gęs, jog sa­vo kal­tę įžvel­gia tik dėl to, kad dėl su­

si­da­riu­sios sku­bios si­tua­ci­jos ne­ spė­ta lai­ku už­pil­dy­ti do­ku­men­tų. Kau­nie­čių me­di­kų tei­gi­mu, jų pa­cien­tės svei­ka­ta spar­čiai blo­gė­ jo, be to, kar­tą jai jau bu­vo su­teik­ta pir­mu­mo tei­sė dėl ke­pe­nų per­so­ di­ni­mo, bet ope­ra­ci­ja bu­vo ati­dė­ ta paaiš­kė­jus, kad do­no­ro or­ga­nai ne­tin­ka­mi transp­lan­tuo­ti.


15

Antradienis, spalio 2, 2012

sveikata

Vien skal­pe­lio chi­rur­gui ne­be­pa­kan­ka Neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­sios Res­ pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės ope­ra­ ci­nės da­bar to­kios kaip Va­ka­rų Eu­ ro­pos chi­rur­gi­jos kli­ni­ko­se. Į pen­ kių ope­ra­ci­nių re­no­va­ci­ją in­ves­tuo­ ta be­veik pus­šeš­to mi­li­jo­no li­tų.

Pert­var­ka, pra­dė­ta prieš dve­jus me­tus, pu­siau­ke­lė­je. Per tre­jus atei­nan­čius me­tus nu­ma­ty­ta įsi­gy­ ti ope­ra­ci­nėms rei­ka­lin­gą įran­gą. „Ope­ra­ci­nių re­no­va­ci­ja bu­vo gy­ vy­biš­kai svar­bi, nes nuo 1970 m., kai jos bu­vo įkur­tos, bu­vo at­lie­ka­ mas tik pa­pras­tas re­mon­tas. Šiuo­ lai­ki­nėms ope­ra­ci­nėms – jų pa­tal­pų būk­lei, plo­tui, iš­dės­ty­mui ke­lia­mi griež­ti ste­ri­lu­mo ir sau­gos rei­ka­la­ vi­mai. Da­bar, po re­no­va­ci­jos, mū­sų ope­ra­ci­nės juos ati­tin­ka“, – pa­si­ džiau­gė li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­ to­rius do­cen­tas Sta­sys Gend­vi­lis. In­ves­ti­ci­nis Ope­ra­ci­nio blo­ko re­konst­ra­vi­mo ir įran­gos įsi­gi­ji­mo pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas ir Svei­ka­ tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tas 2009 m. Po me­tų pra­dė­tas įgy­ven­ din­ti. Da­bar jis dau­giau nei įpu­sė­ tas, pa­nau­do­ta 5,465 mln. li­tų iš pro­jek­tui skir­tų 10 mln. li­tų. „Ope­ra­ci­nė­se įreng­tos cent­ra­li­ zuo­to du­jų tie­ki­mo, ven­ti­lia­ci­jos, oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mos su au­to­ma­ti­niu tem­pe­ra­tū­ros ir drėg­ mės re­gu­lia­vi­mu, nuo­to­li­niu val­ dy­mu ir sig­na­li­za­ci­ja. Re­konst­ruo­ tos van­den­tie­kio ir nuo­te­kų, vi­daus elekt­ros tink­lų ir ap­švie­ti­mo sis­te­ mos, įreng­tas pa­to­gus šiuo­lai­ki­nis lif­tas, au­tok­la­vas“, – tei­gia­mus po­

ky­čius var­di­ja Chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas Zig­man­tas Ur­nie­žius. Per tre­jus atei­nan­čius me­tus pla­ nuo­ja­ma įsi­gy­ti Eu­ro­pos stan­dar­ tus ati­tin­kan­čią ope­ra­ci­nių me­di­ ci­nos įran­gą. „Ne­pai­sant, kad pla­nuo­ja­ma at­ nau­jin­ti vi­są me­di­ci­nos įran­gą, ir da­bar ope­ruo­ja­ma mo­der­nia mi­ ni­ma­liai in­va­zi­ne tech­ni­ka. Pa­ vyz­džiui, pil­vo or­ga­nų ope­ra­ci­ jos at­lie­ka­mos per vie­nin­te­lį 2 cm pjū­ve­lį bam­bos dug­ne“, – pri­dū­rė chi­rur­gas Z.Ur­nie­žius. Jis pri­dū­rė, kad li­go­ni­nė­je dir­ba aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos vi­sų sri­ čių chi­rur­gai, tai­ko nau­jau­sius chi­ rur­gi­jos me­to­dus, iš jų – la­ze­ri­nę ir ra­dio­daž­nu­mi­nę krau­ja­gys­lių, he­ mo­ro­jaus, plas­ti­nę ir re­konst­ruk­ci­ nę chi­rur­gi­ją. Šiais me­tais nu­ma­to­ ma pra­dė­ti ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jas. „Vien tik skal­pe­lio chi­rur­gui šiais lai­kais neuž­ten­ka, – api­bend­ri­ no krau­ja­gys­lių chi­rur­gas Ar­vy­das Ma­ga­len­ga. – Šiuo­lai­ki­nės chi­rur­ gi­jos tech­no­lo­gi­jos lei­džia pa­siek­ti, kad ope­ruo­ja­mi li­go­niai ne tik pa­ tir­tų mi­ni­ma­lų skaus­mą, bet ir iki mi­ni­mu­mo su­ma­žė­tų in­fek­ci­jos ri­ zi­ka, poo­pe­ra­ci­nis svei­ki­mo lai­kas, ne­lik­tų ran­dų.“ Die­nos chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­ dė­jas me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras Jo­nas And­riuš­ke­vi­čius pa­si­džiau­ gė, kad re­konst­ruo­to­se ope­ra­ci­nė­ se su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos siek­ti šių tiks­lų, pa­to­giau dirb­ti gy­dy­to­ jams ir slau­gy­to­jams. KD inf.

„„Renovacija: Respublikinės Kauno ligoninės chirurgijos klinika pasikeitė neatpažįstamai.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Slapta artrito ir artrozės grėsmė Specialistai mano, kad sąnarių ligos – viena didžiausių žmonijos problemų. Su šia problema susidūrė ne tik Senovės Egipto faraonai, bet ir primityvūs neandertaliečiai – apie tai byloja archeologų radiniai.

Sąnariai – idealūs gamtos lankstai, pagal atsparumą ir ilgaamžiškumą pranokstantys visus dirbtinius mechaninius išradimus. Žmogaus organizme – 187 sąnariai, kurių pagrindinė funkcija – užtkrinti judėjimą. Nemalonūs pojūčiai sąnariuose – grėsmingų ligų – artrozės bei artrito – simptomai. Jų požymiai pastebimi 90 proc. vyresniems nei 55 metų žmonėms, t. y. sulaukus tam tikro amžiaus, beveik visiems. Negydant artrito ir artrozės, šios ligos gali išsivystyti į sunkios formos susirgimus, apsunkinančius gyvenimą. Artritas – vieno sąnario uždegimas, poliartritas – kelių sąnarių. Liga pasireiškia ūmiai, greitai progresuoja. Ligos priežastis – infekcija sąnario srityje. Art-

rozės – tai sąnarių ligų grupė, kitaip nei artritas, prasideda ne nuo uždegimo, o nuo sąnario kremzlės suirimo, dėl amžiaus pakitimų arba mechaninių pažeidimų. Uždegimo procesas, esant artrozėms, atsiranda jau vėliau kaip sąnarių audinių degeneracijos padarinys. Pagrindinis šių ligų reiškinys – SKAUSMAS. Skausmas stiprėja, sąnariai tinsta ir paburksta. Ūmiu periodu bet koks judesys sukelia skausmą – dažnai be pagalbos žmogus neįstengia išeiti iš namų. Skausmas – vienas stipriausių ir labiausiai erzinančių požymių, kuris gali sukelti įvairių sutrikimų, taip pat širdies ir kraujagyslių sistemos. Todėl ūmaus arba lėtinio (ilgai trunkančio) skausmo negalima tiesiog kentėti nieko nedarant. Lėtinis skausmas, esant artritams arba artrozėms, reikalauja ilgo reguliaraus vaistinių preparatų vartojimo. Gydant skausmą, šie preparatai sukelia neigiamą poveikį kepenims, širdžiai ir kraujagyslėms. Esant artrozei, ilgalaikis analgetikų vartojimas ir toliau ardo sąnario kremzlę ir blogina padėtį. Tradicinis gydymas

Sąnarius gydo gydytojai ortopedaitraumatologai arba vertebrologai. Artritai ir artrozės gydomos skirtingai. Sergant artritais, paprastai skiriami antibiotikai ir preparatai nuo uždegimo, kartais imunoaktyvūs, kartais kraują valantys (plazmaferezė – kai per procedūrą pašalinama pakenkta paciento kraujo plazma). Būna, kad reikalinga sąnario punkcija, kai į sąnario ertmę suleidžiama hor-

moninių arba slopinančių uždegimą preparatų. Sergant artroze, gydymas ilgalaikis, paprastai skiriami vaistainuo uždegimo ir preparatai, padedantys kremzlės audinio regeneracijai, vadinami chondroprotektoriais. Chondroprotektoriai – tai preparatai, gerinantys kremzlės medžiagų apykaitą, padedantys sustabdyti arba sulėtinti suirimą. Šie preparatai lėtai veikiantys, gydymo poveikis paprastai pastebimas ne anksčiau nei po keturių savaičių nuolat vartojant. Artrozę gydyti sunku dėl to, kad nėra sukurta priemonė, kuri galėtų visiškai pakeisti sąnario kremzlės audinį.

dydis ir judėjimo galimybės. Naudojant magneto terapiją magnetiniai impulsai veikia nervų galūnes, kurie siunčia skausmo signalus smegenims ir malšina skausmą. Magnetinis laukas stabdo, lėtina ir silpnina nervo siunčiamą skausmo impulsą, impul-

sas gęsta nepasiekęs galvos smegenų. Labai svarbu ir tai, kad, pagerėjus vietinei kraujotakai, magneto terapija spartina vartojamų vaistų gydymo efektą, padeda sumažinti jų dozes, kartu – ir šalutinius jų poveikius. Užs. 1016651

„Almag-01“ gydo sąnarių ligas audinius atkuriami elektromagnetiniai ląstelių parametrai, kurie pasikeičia sergant įvairiomis ligomis. BIML atlieka biologinio stimuliatoriaus vaidmenį, stiprina medžiagų apykaitą ląstelėse ir tarp jų, todėl atkuria sutrikusias funkcijas.

Optimalus gydymas

Kai sergama lėtine sąnarių liga, gydymo tikslas – pašalinti uždegimą, patinimą, regeneruoti kremzlę, sustabdyti ligos progresavimą, numalšinti skausmą ir kartu mažiausiai pakenkti visam organizmui. Šiam tikslui pasiekti taikomas kompleksinis gydymas plius magneto terapija. Magnetinis laukas veikia molekuliniu lygiu. Kai veikia magnetiniai impulsai, kapiliaruose stiprėja kraujo ląstelių virpesiai – plazmos eritrocitų ir baltymų, suaktyvėja kraujotaka. Tokiu būdu keičiasi pažeistų ląstelių būklė: gerėja jų maitinimas, greitėja nereikalingų produktų šalinimas. Rezultatas – suaktyvėja medžiagų apykaita, mažėja patinimai, šalinami uždegimo procesai, pirmiausia atsikuria pažeisti audiniai, vėliau – pats organas. Kaip tai pasireiškia žmogui? Malšinamas skausmas, sumažėja arba išnyksta ligos simptomai. Jeigu tai ištinęs nejudrus sąnarys – sugrįžta jo

 Aparato „Almag“ bėgantis impulsi Vienas svarbiausių vaidmenų, tai-

kant kompleksinį gydymo būdą sergant sąnarių ligomis, magneto terapija aparatu „Almag“.  „Almag“ veikia bėgančiu impulsiniu

magnetiniu lauku (BIML) – optimali ir efektyviausia magnetinio lauko rūšis. BIML impulso dažnis yra biologiškai aktyvaus dažnio diapazone nuo 4 iki 16 Hz ir sutampa su mūsų organizmo ritmu. Veikiant BIML pažeistus organus ir

nis magnetinis laukas, veikiantis pažeisto sąnario viduje, šalina uždegimo procesą, malšina skausmą. Pagerėjus kraujagyslių sienelių pralaidumui, nyksta patinimai. Normalizuojama šalia sąnario esančių audinių medžiagų apykaita, regeneruojama sąnario kremzlė, gerinamos sąnario funkcijos, stabdomas ligos progresavimas.  Galimos kontraindikacijos. Būtina

pasikonsultuoti su specialistais.

Pasikonsultuoti su specialistu dėl fizioterapijos aparatų serijos „Jūsų namų daktaras” bus galima spalio 4–6 d. nuo 11 iki 18 val. K.Donelaičio g. 62 – V.Putvinskio g. 53, Kaunas 44248, BLC (VERSLO LYDERIŲ CENTRAS) konferencijos salėje. Tel. pasiteirauti: 8 620 62 297, 8 620 62 287, norintieji gali užsiregistruoti nurodytais telefono numeriais. Vykstant prezentacijai, fizioterapijos aparatams bus taikomos nuolaidos. Viskas Jūsų sveikatai! Sveikata Jums!


16

antradienis, spalio 2, 2012

menas ir pramogos Tarptautinis kauno kino festivalis pristato

kas: Ki­no fil­mo „Mie­ga­ma­ja­me“ sean­sas. kur: „Žal­gi­rio“ are­no­je. kada: spa­lio 3 d. 20 val.

Mie­ga­ma­ja­me Rež. To­masz Wa­si­lews­ki; Len­ki­ja; dra­ma; 2012 m.; 76 min.; N-16.

Ke­tu­rias­de­šimt­me­tė Edi­ta (Ka­ tar­z y­n a Her­m an), slėp­d a­m a­s i nuo sa­vo šei­mos, pa­bė­ga iš gim­ to­jo mies­te­lio į Var­šu­vą. Ji nak­vo­ ja vieš­bu­čiuo­se, o pa­si­bai­gus pi­ni­ gams ima su­si­ti­ki­nė­ti su vy­rais, su ku­riais su­si­pa­žįs­ta in­ter­ne­tu. Už­ mig­džiu­si juos, Edi­ta pra­lei­džia nak­tį jų na­muo­se. Taip ji su­si­pa­ žįs­ta ir su Pat­ri­ku (To­mekas Tyn­ dykas), 35 me­tų me­ni­nin­ku. Pla­nas jį ap­svai­gin­ti žlun­ga, ta­čiau pa­ma­ žu, praė­jus ne­pa­si­ti­kė­ji­mui, tarp dvie­jų vie­ni­šių ima megz­tis ne­ leng­vas ry­šys... „Mie­ga­ma­ja­me“ – de­biu­ti­nis jau­no len­kų re­ži­sie­riaus To­mas­zo Wa­si­lews­kio fil­mas – mi­ ni­ma­lis­ti­nė, iš­ra­din­gai nu­fil­muo­ ta, int­ri­guo­jan­ti ir psi­cho­lo­giš­kai įtemp­ta dra­ma, ku­rio­je vei­do iš­ raiš­ka ir ges­tais pa­sa­ko­ma dau­giau nei žo­džiais. Juos­ta, iš­si­ski­rian­ti

įspū­din­ga pa­grin­di­nės ak­to­rės Ka­ tar­zy­nos Her­man vai­dy­ba, pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie pa­stan­gas pra­dė­ti nau­ ją gy­ve­ni­mą ant praei­ties griu­vė­sių. Ko­ša­li­no de­biu­ti­nių fil­mų fes­ti­ va­ly­je „Jau­nie­ji ir ki­nas“ (Len­ki­ja) K.Her­man ati­te­ko ge­riau­sios ak­to­ rės ap­do­va­no­ji­mas. T.Wa­si­lews­kis pa­tir­ties įgi­jo ku­ riant fil­mus „An­tik­ris­tas“ (An­tich­ rist, 2009, rež. Lar­sas von Trie­ras) ir „Mo­te­ris, sap­na­vu­si vy­rą“ (Kvin­ den der drømte om en mand, 2010, rež. Pe­ras Fly). Taip pat jis bu­vo re­ ži­sie­rės asis­ten­tu fil­me „33 gy­ve­ni­ mo sce­nos“ (33 sce­ny z ży­cia, 2008, rež. Mał­gor­za­ta Szu­mows­ka), ku­ris 2009-ai­siais bu­vo ro­do­mas ir Tarp­ tau­ti­nia­me Kau­no ki­no fes­ti­va­ly­je. „Mie­ga­ma­ja­me“ – pir­ma­sis jo pil­ na­met­ra­žis fil­mas, pir­mą­kart pa­ro­ dy­tas šių­me­čia­me Tarp­tau­ti­nia­me Kar­lo­vi Va­rų ki­no fes­ti­va­ly­je (Če­ki­ ja) ir sėk­min­gai ap­ke­lia­vęs di­džiuo­ sius Len­ki­jos ki­no fes­ti­va­lius.

Kadras iš filmo „Miegamajame“.

Mu­zie­jaus dar­bo lai­kas Rež. Jem Co­hen; Aust­ri­ja, JAV; dra­ ma; 2012 m.; 106 min.

Žie­ma Vie­no­je, Aust­ri­jo­je. Me­ no is­to­ri­jos mu­zie­jaus pri­žiū­rė­to­ jas Jo­ha­nas (Bob­by Som­mer) su­si­ tin­ka Aną (Ma­ry Mar­ga­ret O’Hara), už­sie­nie­tę mu­zie­jaus lan­ky­to­ją, į Aust­ri­ją at­vy­ku­sią dėl me­di­ci­ni­ nių prie­žas­čių. Pir­mą­kart Aust­ri­ jo­je be­si­lan­kan­ti ir pi­ni­gų ne­tu­rin­ti Ana be tiks­lo klai­džio­ja po mies­tą, tad mu­zie­jus tam­pa jos prie­globs­ čiu. Jo­ha­nas iš pra­džių nau­ja pa­ žįs­ta­mą­ja ne­pa­si­ti­ki, ta­čiau vė­liau pa­siū­lo pa­gal­bą ir jie pa­ma­žu suar­ tė­ja. Su­si­ti­kę jie at­ran­da ne­ti­kė­tų da­ly­kų apie sa­ve, apie mies­to gy­ ve­ni­mą, apie tai, kaip me­no kū­ri­ niai at­spin­di ir kei­čia kas­die­nes pa­ tir­tis. Fil­me mu­zie­jus ma­to­mas ne kaip ar­cha­jiš­ka, is­to­ri­nius ob­jek­tus sau­gan­ti ins­ti­tu­ci­ja, bet kaip mįs­ lin­ga vie­ta, ku­rio­je per me­no kū­ ri­nius vyks­ta ne­pa­val­di lai­kui dis­ ku­si­ja, įtrau­kian­ti ir šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio pra­smes. Fil­mas ap­do­va­no­tas Tarp­tau­ti­ nės ki­no teat­rų aso­cia­ci­jos CI­CAE Me­ni­nio ki­no ap­do­va­no­ji­mu Tarp­

kas: Ki­no fil­mo „Mu­zie­jaus dar­bo lai­kas“ sean­sas. kur: Ki­no teat­re „Ro­mu­va“. kada: spa­lio 3 d. 19.45 val.

tau­ti­nia­me Lo­kar­no ki­no fes­ti­va­ly­ je (Švei­ca­ri­ja). Ka­bu­le gi­męs J.Co­he­nas šian­dien gy­ve­na ir ku­ria Niu­jor­ke. Nep­rik­lau­ so­mo ki­no kū­rė­jo kar­je­rą pra­dė­jęs 1983 m., jis kū­ry­bo­je jun­gia do­ku­ men­ti­nio, vai­dy­bi­nio ir eks­pe­ri­men­ ti­nio ki­no ele­men­tus, daž­nai pa­pil­do juos me­džia­ga iš sa­vo nuo­lat kau­pia­ mų fil­muo­tų gat­vės sce­nų, po­rtre­tų ir įra­šy­tų gar­sų ar­chy­vo. Žy­miau­si pil­na­met­ra­žiai fil­mai: „Ben­ja­mi­nas Smoke‘as“ (Ben­ja­min Smo­ke, 2000), „Inst­ru­men­tas“ (Inst­ru­ment, 2003), „Gran­di­nė“ (Chain, 2004), „Ci­vi­li­ nės va­ka­ro su­te­mos skar­di­nė­se im­ pe­ri­jo­se“ (Evening’s Ci­vil Twi­light in Em­pi­res of Tin, 2008). Jo dar­bų tu­ri Mo­der­naus me­no mu­zie­jus ir Whit­ney Ame­ri­kos me­no mu­zie­jus (abu Niu­jor­ke, JAV), o kū­ry­bos ret­ ros­pek­ty­vos ro­dy­tos Na­cio­na­li­nia­ me ki­no teat­re Lon­do­ne (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė), Tarp­tau­ti­nia­me Bue­nos Ai­rių ne­prik­lau­so­mo ki­no fes­ti­va­ ly­je (Ar­gen­ti­na) ir Tarp­tau­ti­nia­me Ober­hau­ze­no trum­pa­met­ra­žių fil­ mų fes­ti­va­ly­je (Vo­kie­ti­ja).


17

antradienis, spalio 2, 2012

menas ir pramogos

For­te­pi­jo­ni­nis trio gim­ta­die­nį švęs du­kart Pir­mą­jį gim­ta­die­nį šį ru­de­nį šven­čian­tis Kau­no for­te­pi­jo­ni­nis trio – vie­nas jau­niau­ sių mies­to mu­zi­kos ko­lek­ty­vų. Per pir­ muo­sius sa­vo gy­va­vi­mo me­tus ko­lek­ty­ vas pel­nė pub­li­kos sim­pa­ti­jas, ta­po ak­ty­ viu Kau­no mies­to ir re­gio­no kul­tū­ri­nio gy­ ve­ni­mo da­ly­viu.

An­samb­lis kon­cer­ta­vo pa­grin­di­nė­ se mies­to kon­cer­tų sa­lė­se, da­ly­va­vo fes­ti­va­ly­je „Ei­nam 2012“, pa­ren­gė įvai­rių kon­cer­ti­nių pro­gra­mų, ku­ rio­se yra įvai­rių epo­chų ir žan­rų kū­ri­nių. Kau­no for­te­pi­jo­ni­nio trio na­rės yra ge­rai mū­sų mies­to pub­ li­kai pa­žįs­ta­mos mu­zi­kės, daž­nos ka­me­ri­nės mu­zi­kos pro­jek­tų ini­ cia­to­rės ir da­ly­vės: Li­na Krėpš­tai­ tė (for­te­pi­jo­nas), Ind­rė Če­pins­kie­ nė (smui­kas) ir As­ta Kriš­ta­po­nie­nė (vio­lon­če­lė). At­li­kė­jos yra pel­niu­ sios ap­do­va­no­ji­mų res­pub­li­ki­niuo­ se ir tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se, da­ly­va­vu­sios mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­ se, kon­cer­ta­vu­sios įvai­rio­se pa­sau­ lio ša­ly­se. Sa­vo pir­mą­jį gim­ta­die­nį ko­lek­ ty­vas mi­ni dviem kon­cer­tais, ku­ rie pui­kiai at­spin­di mu­zi­kių pa­si­ rink­tas veik­los gai­res. Trio na­rės ne­sle­pia: vie­nas jų tiks­lų – po­ pu­lia­rin­ti nū­die­nos mu­zi­ką, to­dėl ne­ma­žą da­lį ko­lek­ty­vo re­per­tua­ro su­da­ro šiuo­lai­ki­nių au­to­rių opu­ sai. Į kon­cer­tų pro­gra­mas kau­nie­ tės sten­gia­si kuo daž­niau įtrauk­ti Lie­tu­vo­je dar ne­skam­bė­ju­sius kū­ ri­nius, taip pat at­lik­ti kuo dau­giau lie­tu­vių au­to­rių mu­zi­kos. Ypa­tin­go džiaugs­mo prie­žas­tis – ke­li spe­cia­ liai Kau­no for­te­pi­jo­ni­niam trio pa­ ra­šy­ti opu­sai. Ry­toj Kau­no me­ni­nin­kų na­mų sa­lė­je klau­sy­to­jų lau­kia XX a. mu­ zi­kos ir hai­ku va­ka­ras pa­va­di­ni­ mu „Pak­lau­sy­ki­te / A ca­pel­la nak­tį dan­gaus...“ Šis kon­cer­tas yra da­ lis Kau­no me­ni­nin­kų na­mų ren­gia­ mo pro­jek­to „Tūks­tant­me­čio ai­dai mu­zi­ko­je“ da­lis. Kon­cer­to pro­gra­ ma at­skleis pub­li­kai ne­pap­ras­tą šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos įvai­ro­vę, bus ku­pi­na ne­ti­kė­tų, o kar­tais net hu­ mo­ris­ti­nių spren­di­mų. Klau­sy­to­jai iš­girs Ana­to­li­jaus Šen­de­ro­vo, Vid­ man­to Bar­tu­lio, Ro­dio­no Ščed­ri­no, Pau­lio Schoen­fiel­do kū­ri­nių, o va­ ka­ro nuo­tai­ką pa­dės su­kur­ti šil­ti ir ku­pi­ni mu­zi­kos poe­tės Vi­tos Nedz­ vec­kai­tės hai­ku. Ant­ro­ji Kau­no for­te­pi­jo­ni­nio trio gim­ta­die­nio šven­tės da­lis skir­ta ma­žie­siems klau­sy­to­jams – spa­ lio 14 d. 14 val. Kau­no vals­ty­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je jų lau­kia Vid­man­to Bar­tu­lio mu­zi­ki­nė pa­sa­ka „Die­viš­ ko­ji gar­sų skry­nia“. Kaip at­ro­dy­tų pa­sau­lis, jei ja­ me ne­bū­tų mu­zi­kos, ar jis ne­bū­tų liūd­nas ir nuo­bo­dus? Įsi­vaiz­duo­ ki­te, kad vie­nin­te­lė mu­zi­ka Že­mė­je – paukš­čių čiul­bė­ji­mas ir žmo­nių gie­do­ji­mas. Kaž­ko trūks­ta... „Taip, gar­sų gro­žiui vien bal­sų neuž­ten­ ka...“ – pa­ma­nė Se­ne­liu­kas Die­ vu­liu­kas ir ėmė raus­tis die­viš­ko­je gar­sų skry­nio­je. O kas gi ten? Pa­ tys keis­čiau­si inst­ru­men­tai, ku­rių var­dai Smui­kas, Vio­lon­če­lė ir For­ te­pi­jo­nas... Ko­kius jie iš­gau­na gar­

sus, kaip šie gar­sai tam­pa mu­zi­ka, pa­ga­liau kas su­ge­ba jais gro­ti? Gal tai la­bai pa­pras­ta, o gal ne? Ar pa­sa­kos žiū­ro­vai iš­girs at­ sa­ky­mus? „Te­bū­nie tai pa­slap­tis, nors net ma­žiau­sie­ji ži­no, kad vi­ sos pa­sa­kos bai­gia­si lai­min­gai“, – sa­ko trio na­rės, prie ku­rių pa­sa­kos va­ka­rą pri­si­jungs ir ak­to­rius Re­mi­ gi­jus End­riu­kai­tis. KD inf.

„„Pa­si­rin­ki­mas: į trio su­si­bū­ru­sios (iš kai­rės) I.Če­pins­kie­nė, L.Krėpš­tai­tė ir A.Kriš­ta­po­nie­nė gim­ta­die­nio pro­

ga do­va­nos šven­tę ir pri­sie­ku­siems mu­zi­kos my­lė­to­jams, ir pa­tiems ma­žiau­sie­siems. kas: Kau­no for­te­pi­jo­ninio trio kon­cer­tas. kur: Kau­no me­ni­nin­kų na­muo­se. kada: spa­lio 3 d. 18 val.

kas: Mu­zi­ki­nė pa­sa­ka „Die­viš­ko­ji gar­sų skry­nia“. kur: Kau­no vals­t y­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je. kada: spa­lio 14 d. 14 val.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Vaidotas ZABOTKA. Teisingi atsakymai: ŠVENTADIENIS (pirm.), HOMONIMAS (antr.), TARANTULAS (treč.), PABAIGTUVĖS (ketv.), CENTAURAS (penkt.).

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Petros Durst-Benning knygą „Gėlių pranašystės“.

1871-ieji, Vokietijos kurortas Baden Badenas. Ką tik pasibaigęs karas su Prancūzija. Žmonės pamažu atsigauna, miestelis stengiasi susigrąžinti Europos vasaros sostinės vardą. Flora, daili mergina iš Geningeno kaimo, atvyksta čia turėdama didžiulę svajonę – išmokti puokščių komponavimo meno. Gėlių parduotuvėlės, kurioje ji įsidarbina, savininko sūnus neabejingas mielai ir darbščiai pagalbininkei.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, spalio 9 d.


18 2

antraDIENIS, spali0 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� �������������������������������������������������������20 Keičia� ���������������������������������������������������������� 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia� ������������������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������20 Rasta������������������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Dirbti siuvykloje reikia kvalifikuotų siuvėjų. Tel. 8 650 68 217, 200 760.

DARBo skelbimai

1022712

Siuvimo įmonei Domeikavoje reikalinga siuvėja. Atlyginimas 1000–1500 Lt, atskai4 čius mokesčius. Tel. 8 699 75 052, (8 37) 554 071, e. paštas erlandod@takas.lt.

Šiuo metu ieškome

EKONOMIKOS SKYRIAUS REDAKTORIAUS(-ĖS) Darbo vieta Vilnius Darbo pobūdis: N informacijos apie ekonominius įvykius rinkimas, aktualijų sekimas, lankymasis įvykių vietose; N apžvalgų ir straipsnių rengimas, reikalingų iliustracijų parinkimas; N publikacijų laikraštyje ir internete redagavimas. Reikalavimai: N aukštasis universitetinis ar neuniversitetinis išsilavinimas (ekonomikos, finansų, filologijos ar žurnalistikos srityse); N daugiau nei 1 metų sėkminga žurnalistinio darbo patirtis; N puikios lietuvių kalbos gramatikos ir stilistikos žinios; N visuomenės informavimą, žurnalistų etiką reglamentuojančių teisės aktų išmanymas; N geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, PowerPoint); N vairuotojo pažymėjimas; N domėjimasis šalies bei užsienio politine, ekonomine ir visuomenine situacija. Įmonė siūlo: N įdomų ir atsakingą darbą; N galimybę realizuoti idėjas ir su komanda siekti gerų rezultatų; N visas socialines garantijas.

Motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba su nuoroda „Ekonomikos skyriaus redaktorius“ siųskite e. pašto adresu: s.gudavicius@vilniausdiena.lt. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

1024364

Sparčiai, kvalifikuotai drabužių siuvėjai-tai4 sytojai siūlome darbą visai darbo dienai PC SAVAS. Pageidautina panaši darbo patirtis. Tel. 8 602 16 970. 1025430

Spaustuvė MANTEIGA Kaune ieško spaustu4 vės darbininko. Tel. 8 698 24 330.

1027152

Statybos įmonei reikalingi: staliai-gips4 kartonio plokščių montuotojai; fasadų šil4 tintojai; dažytojai; PVC, linoleumo grindų klojėjai; plytelių klojėjai; tinkuotojai; mū4 rininkai; suvirintojai; kitų specialybių darbi4 ninkai. Skambinti tel. (8 37) 375 331. 1026239

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolė4 kis“ reikalinga biuro ADMINISTRATORĖ (-ius), laisvai kalbanti ir rašanti vokiškai. Reikalavimas – atsakingumas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1025769

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1020101

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vai4 ruotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavi4 mai: turėti E kat.; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, parei4 gingumas. Tel. 8 682 45 800. 1022241

UAB „Daistatus“ ieško betonuotojų. Tel. 8 699 85 903.

1027217

UAB „Daistatus“ ieško stogdengių dirbti su prilydomąja danga. Tel. 8 611 07 838. 1027211

Dirbti siuvykloje reikia kvalifikuotų siuvėjų. Tel. 8 650 68 217, 200 760.

1022712

Efektyvus ūmaus ir lėtinio skausmo, stuburo, sąnarių ligų gydymas. LAZE4 RIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt. 1010800

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 1019800

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

Siūlo darbą „Žėručio“ autoservisui (Savanorių pr. 266) reikalingas kėbulų remonto meistras. Tel. 8 655 18 890, e. paštas info@zerutis.lt. 1026304

Anglijoje – sandėlių, gamyklų darbuoto4 jams, derliaus surinkėjams, virėjams, pa4 davėjams; Norvegijoje – dažytojams, ply4 telių, grindų klojėjams; Graikijoje, Kipre – barmenėms, padavėjoms; Vokietijo4 je – motelių valytojoms, elektrikams, san4 technikams; Olandijoje jaunimui – mėsos, žuvies fabrikuose. UAB ANNUS, lic. Nr. L-94 ,99,144,182,189. Karo Ligoninės g. 29, Kau4 nas, tel. (8 37) 204 555, 8 652 18 180; e. paštas annus@takas.lt. 1025947

Ąžuolinių baldų gamybos įmonei No4 reikiškėse reikalingas stalius-stakli4 ninkas. Kreiptis tel. 8 686 51 249; nerijus@fornestas.lt. 1025067

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025. 1026596

Kepyklai Panemunėje reikalingas kepė4 jas-miltininkas. Darbas pamainomis. Ne4 turinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 1024973

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1021802

Saugos tarnybai „Sankcija“ reikalingas ap4 saugos darbuotojas. Darbas prekybos cen4 tre. Kreiptis tel. (8 37) 386 980. 1026413

Naujai atidaromai „CanCan pizza“ picerijai Kaune reikalingi: MAISTO RUOŠIMO TECHNOLOGAI, GAMYBOS VADOVAI, VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI. Skambinti tel. 8 659 84 902. CV siųsti elektroniniu paštu ruta.grinceviciene@delano.lt. 1020699

Patyrusioms (-iems) valytojoms (-ams), ge4 rai mokančioms (-iems) anglų kalbą ir tu4 rinčioms automobilį, siūlomas darbas Nor4 vegijoje. Darbo pobūdis – fabriko valymas. Daugiau informacijos www.onoffservice.lt arba tel. (8 37) 208 632, 8 606 24 086, 8 607 76 060 (skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.). 1026265

Reikalinga (-as) pardavėjai (-as) dirbti Alek4 sote, maisto prekių parduotuvėje, slankiuo4 ju grafiku nuo 8 iki 21 val. Tel. 8 687 52 790. 1023601

Reikalingas vamzdžių klojėjas. Privalumas turintiesiems C1 kat. vairuotojo pažymėji4 mą. Tel. 8 698 35 923.

1025436

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į dar4 bą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1012383

Ieško darbo Kam gi mes gyvename, jei ne tam, kad vie4 nas kitam palengvintume gyvenimą? AU4 KLĖ, turinti 20 m. darbo patirtį, vairuojan4 ti automobilį, ieško darbo. Tel. 8 656 65 525. 1021793

Paslaugos Medikų

Išleidote vaiką į darželį ir neišsikaps4 tote iš ligų? BIOFIRST klinikoje dirban4 ti gyd. KLASIKINĖ HOMEOPATĖ Vaidilutė Zakarauskienė pasirūpins Jūsų mažylio sveikata, nekamuojant jo nemaloniais tyrimais, o sėkmingai paskirtas home4 opatinis gydymas padės pašalinti ligos priežastį, o ne pasekmę, ir sustiprins organizmo gynybines galias. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1026425

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 1012747

Klinikoje „Terra medica“ atliekame: kaulų tankio matavimus rentgeniniu DEXA apara4 tu (tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę); echoskopuojame kaklo ir kojų kraujagys4 les, pilvo organus, gimdą, krūtis, prostatą, sąnarius bei raumenis; ginekologinę mer4 gaičių, moterų apžiūrą ir gydymą; krau4 jo tyrimus; kineziterapiją, masažus, stubu4 ro kaklinės ir juosmeninės dalių tempimus. Konsultuoja ir gydo patyrę gydytojai. Regis4 tracija Kaune, Bažnyčios g. 19, tel. 321 439, 8 686 40 440. www.terramedica.lt.

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti nau4 jais autovežiais. Maršrutas Lietuva–Vaka4 rų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com. 1023176

Saugos tarnybai reikalingi apsaugos dar4 buotojai dirbti reagavimo ekipažuose. Dar4 bas pamainomis. Visos socialinės garan4 tijos. Atlyginimas iki 1900 Lt, atskaičius mokesčius. Kontaktinė informacija e. paštu apsauga@jungtis.lt, tel. (8 37) 361 354. 1017688

Klinikoje BENDROSIOS MEDICINOS PRAK4 TIKA priklausomybės ligų psichologė N.Bagdonaitė taiko lazerio terapiją, kuri greitai pašalina potraukį rūkyti. Tel. 313 665. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS su4 teikiama 10 proc. nuolaida. 1024552

KOJŲ KRAUJOTAKOS PATIKRA. Kompresi4 nių „Venotrain“ kojinių parinkimas. AKCI4 JOS. M.Daukšos g. 29, Kaunas, tel. 204 337. www.krida.eu 1024307

MASAŽAS – pagalba, varginant įvairiems skausmams, nuovargiui, depresijai. Pritai4 komos įvairios metodikos. Subalansuoju energetiką. Tel. 8 611 40 061. 1025809

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 1024989

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektros4 timuliacija, kineziterapijos seansai su Red4 Cord sistema, teipavimas, masažai. Medi4 cinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780; www.neuromeda.lt. 1019599

1026872

BIOFIRST klinikoje yra atliekami įvairių sričių ECHOSKOPINIAI TYRIMAI. Išskirti4 nės kokybės 2D/3D vaizdą atkuriančiu ul4 tragarsiniu aparatu Jums bus atlikti tiks4 lūs pilvo ir dubens organų, skydliaukės, krūtų, prostatos, sąnarių, minkštųjų au4 dinių ECHOSKOPINIAI TYRIMAI bei ypač efektyviai ištiriami kūdikių klubo sąna4 riai dėl įgimtos klubo sąnarių displazijos. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1026415

1026541

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692. 1019818

Sąnarių skausmai? Osteoporozė, odos problemos? Išbandykite POLTAVOS BI4 ŠOFITĄ! PREKĖS SVEIKATAI, VANDENS JO4 NIZATORIAI Kovo 11-osios g. 130, priešais PC SAVAS. Tel. 8 642 11 840. 1023772

1024081

1026629

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: kera4 minių blokų krovėjai dirbti trimis pamai4 nomis, slankiuoju grafiku. Atlyginimas nuo 1400 iki 1800 Lt. Formavimo sk. pa4 galbiniai darbininkai (gali dirbti ir mote4 rys). Apmokome darbo vietoje. Tel. 346 610, 8 699 10 971.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Profesionali masažistė atlieka klasikinį gy4 domąjį (osteochondrozės, po insultų ir kt.) masažą. Gali ateiti į namus. Lic. Nr. 4002. Tel. 377 103, 8 615 24 926.

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1016587

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1026769

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antiko4 rozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalva4 rijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1005123

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Tai4 some visus elektros gedimus, starterius, ge4 neratorius, automatines, mechanines dė4 žes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1015149

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių re4 montas, dažymas ir keitimas. Kondicionie4 riai. Amerikietiškų žibintų perdarymas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1018252

Buitinės technikos remonto Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 1008005

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1022915

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1021713

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1024562

Skalbyklių ir mikrobangų krosnelių remontas. Kaune ir Kauno r. Garantija iki 2 m. „Beko“ skalbimo mašinų remontui – 20 % nuolaida. Tel. 8 671 49 521, e. paštas remontas@smr.lt. 1026283

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1026085

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1026759

Taisome įvairių tipų televizorius klientų na4 muose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1023429

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1026518

Kompiuterininkų Profesionalus kompiuterių taisymas. Kom4 ponentų keitimas, operacinės sistemos at4 kūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksi4 me nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 1014331

Nukelta į 19 p.


193

antraDIENIS, spalio 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Dedu plyteles, atlieku santechnikos darbus. Tel. 8 647 73 244.

Paslaugos

1026944

KompiuterininkĹł AD servisas taiso neĹĄiojamuosius, stacionarius ir ĹžaidimĹł kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, ĹĄalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1008057

2 patyrÄ™ meistrai atlieka visĹł kompiuteriĹł programinÄŻ ir tech. remontÄ…, tinklĹł diegimÄ…, plokĹĄÄ?iĹł litavimÄ…. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1013371

Atlieku visus kompiuteriĹł prieĹžiĹŤros darbus, Windows instaliavimÄ…, virusĹł ĹĄalinimÄ…, Smart TV, interneto tvarkymÄ…. Atvykstu ÄŻ namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1024835

Dengiame ir remontuojame plokĹĄÄ?iuosius stogus ir garaĹžus prilydomÄ…ja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1021988

Dengiame plokĹĄÄ?iuosius stogus prilydomÄ…ja bitumine danga, skardiname, suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 992971

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1012976

DrenaĹžo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo ÄŻrengimĹł montavimas. MedĹžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentacijÄ…. Tel. 8 674 13 881. 1024926

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiĹĄkai. Suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349.

Statybos, remonto

1020820

GILUMINIAI VANDENS GRÄ˜Ĺ˝INIAI. KokybiĹĄkai ir nebrangiai gręŞiame vandens gręŞinius, prijungiame ÄŻ namÄ…, suteikiame nuolaidas bei garantijÄ…. Nemokamai atvaĹžiuojame ÄŻ vietÄ…, konsultuojame. Tel. 8 640 75 555. www.hidrogela.lt. 1013236

%kĂˆkçĂ&#x;kĂˆĂ“kÂĽÄŠĂ–ĂˆĂ˘ĂŒ ÄŠÖӝ¾kĂ“ÂĽÂŽkÄŠikÂ°ÂĽĂ–ĂĽÂ‘ĂŒ

Glaistome, daĹžome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Kiti apdailos darbai. Tel. 8 657 74 383.

UAB „Isvela“ ir ko V.KrÄ—vÄ—s pr. 82B, LT-50385 Kaunas Tel. 8 600 88 000 E. paĹĄtas kaunas@expertdoor.lt www.expertdoor.lt

IĹĄveĹžame statybinÄŻ lauŞą. AtveĹžame biriĹł medĹžiagĹł: smÄ—lio, Ĺžvyro, juodĹžemio. Patys pasikrauname, iĹĄverÄ?iame. Tel. 8 674 52 897.

1026387

1026280

KaminĹł ÄŻdÄ—klai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. LatakĹł valymas. Garantija. Be poilsio dienĹł. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1018981

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430.

1012277

1022995

AKCIJA! Plastikiniai langai. BalkonĹł ÄŻstiklinimas. Ĺ arvuotos durys. VisĹł rĹŤĹĄiĹł ĹžaliuzÄ—s. IĹĄsimokÄ—jimas iki 2 metĹł. IlgalaikÄ— garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1014565

Aliuminio balkonai – tiesiai iĹĄ gamintojo! BalkonĹł stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“ tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 1026693

Apdaila. MansardĹł ÄŻrengimas ir ĹĄiltinimas. ÄŽvairiĹł grindĹł ÄŻrengimas (ir iĹĄ MDP), gipskartonio ir medĹžio droĹžliĹł plokĹĄÄ?iĹł montavimas. Tel. 8 630 40 405. 1024411

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio lauŞo iťveŞimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1017119

Atliekame kokybiĹĄkai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1017367

Atliekame parketo ir grindĹł ĹĄlifavimo be dulkiĹł bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1023359

Atliekame staliaus ir apdailos darbus. Dedame laminuotas grindis. LangĹł sandarinimas, langokraĹĄÄ?iĹł apdaila. Elektriko paslaugos. Tel. 8 674 90 371.

1026805

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medĹžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1012518

Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ…, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1021165

1026760

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. Lietaus, vÄ—dinimo sistemĹł, ÄŻvairiĹł lankstiniĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 1017303

Stogdengys, turintis patirties, greitai ir kokybiĹĄkai dengia ĹĄlaitiniĹł ir karkasiniĹł namĹł stogus. Tel. 8 673 96 426. 1019127

StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 1013832

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ…Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ… ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1019690

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1024315

Tveriame ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł tvoras. Konsultuojame. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581.

1020467

Tveriame, remontuojame tvoras. Gaminame ir montuojame vartus, vartelius. Atliekame suvirinimo darbus. Dirbame su metalu. Tel. 8 674 52 897. 1023318

Vidaus ÄŻrangos IĹĄ sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. AtveĹžame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1023915

Pigios vidaus ir ĹĄarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinÄ—s. SpalvĹł, raĹĄtĹł ÄŻvairovÄ—. Montavimas. Garantija. Tel. 8 605 50 954. 1018635

BaldĹžiĹł

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1026261

22 kv. m patalpas su ÄŻrengta taksi dispeÄ?erine, reklamuojamais taksi iĹĄkvietimo telefonĹł numeriais, licencija, kompetencijos paĹžymÄ—jimu, daĹžniais, reklamos stendu, lipdukais. Tel. 8 618 84 422; www.simokusilas.lt. 1027241

Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä…Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559.

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ—ĹžutÄ—, kelias). Tel. 8 676 22 944.

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens angliĹł. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463.

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt.

AtveŞame fasuotų durpių briketų (Baltarusija), karťto presavimo saulėgrąŞų lukťtų briketų (Rusija). Kaune pristatymas nemokamas. Tel. 8 600 25 915.

EkonomiĹĄkÄ… 2 k. butÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose. B. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mĹŤrinis namas, autonominis ĹĄildymas, po kapitalinio remonto, signalizacija. Tel. 8 674 64 821.

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1026311

1027176

999409

1017008

IĹĄ pirmĹł rankĹł parduodamas 1 kambario butas Ĺ ilainiuose, Rietavo g. (5 a. blokinio namo 2 a., bendras plotas 37 kv. m, bute senas remontas, paliekami baldai). Tel. 8 640 22 167. 1023931

Kauno r., AlĹĄÄ—nĹł sen., ĹĄalia MastaiÄ?iĹł, parduodamas 8,45 a namĹł valdos sklypas (kadastriniai matavimai, elektra, adresas). 1 a kaina 2 700 Lt. Tel. 8 640 49 914. Namo dalÄŻ su Ĺžeme SargÄ—nuose, RadviliĹĄkio g. (3 a. mĹŤr., b. pl. 84 kv. m, dal. apdaila, apĹĄiltintas, komunikacijos). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA.

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

Norite be tarpininkĹł parduoti, pirkti, nuomoti nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…? ÄŽvertiname, konsultuojame, talpiname skelbimÄ… su nuotraukomis internete (nuo 50 Lt). Tel. 8 685 55 552; www.nekturtas.lt.

KatiliniĹł, ĹĄildymo sistemĹł, grindinio ĹĄildymo, vandentiekio, nuotekĹł montavimo darbai. Suvirinimo paslaugos. Tel. 8 606 13 161.

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475.

Parduodama 55 a sodyba 20 km nuo Kauno, prie NevÄ—Ĺžio. Kaina 117 000 Lt. Tel. 8 686 01 544.

1022706

Metalo gaminiai: laiptai, turÄ—klai, ÄŻvairios metalo konstrukcijos. Tel. 341 750, 8 699 15 875, e. p. metalas@zebra.lt. 1016383

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 1027094

Nebrangiai ir kokybiĹĄkai daĹžome lauko fasadus, stogus, tvoras. Remontuojame daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptines. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 1019131

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1021448

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 1023188

Reguliuoju plastikinius, aliuminius ir medinius langus bei duris; keiÄ?iu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1026317

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda ÄŻsigyti prekiĹł pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienĹł. Tel. 8 630 60 166. 1023119

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1019052

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1016259

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1026148

Darbai aukĹĄtyje. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 601 37 177.

1013863

1014603

Dedame laminatÄ…, parketlentes. Pigiai, greitai, kokybiĹĄkai. Tel. 8 694 86 671.

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

1026574

1014488

1019648

1024622

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1012487

Siuvėjų Siuvu ir taisau įvairius drabuŞius, taip pat odinius ir kailinius. Siuvu uŞuolaidas ir patalynę, paltus, progines sukneles, vyriťkus kostiumus. Adresas Savanorių pr. 346, PC „SAVAS’’. Tel. 8 678 31 026.

1024935

Ĺ ventÄ—ms KavinÄ— UAB „Partizanai“ kvieÄ?ia ĹĄauniai praleisti laikÄ…, atĹĄvÄ™sti ĹĄeimos ĹĄventes (iki 100 asmenĹł). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

1024206

Kitos

1027178

1012894

1026449

Parduodu erdvĹł, graĹžiai suremontuotÄ… 4 kambariĹł butÄ… KalnieÄ?iĹł r. (5 a. namo IV a., ĹĄalia PC, turgelis, vaikĹł darĹželis ir mokykla). Tel. 8 687 15 133.

1027362

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1021465

Skubiai 1 k. butÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose (ĹĄaltas vanduo, WC, ĹĄildymas kietuoju kuru, sandÄ—liukas). Netoli Nemunas, PC „Norfa“. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 605 58 825. 1025870

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 k. butÄ… Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ— 5 kv. m, WC ir pusvonÄ— kartu, balkonas, naujas remontas, renovuotas). Kaina 20000 Lt. Galimas keitimas ÄŻ butÄ… Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d. 1022034

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1025653

Aplinkotvarka. MedĹžiĹł, gyvatvoriĹł, tujĹł genÄ—jimas. AugalĹł sodinimas, kvalifikuoto sodininko paslaugos. TinklinÄ—s ir segmentinÄ—s tvoros. Tel. 8 600 92 922.

1019951

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1023444

Kitos prekÄ—s

3 k. VINÄŒĹ˛ g. (5/1 a., mĹŤrinis, 65 kv. m, WC atskirai, plastikiniai langai). Kaina 90 000 Lt. Tel. 8 612 23 719.

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ™ kanalizacijÄ…. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ…. AtveĹžu ĹĄuliniĹł Ĺžiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 1004541

StatybinÄ—s medĹžiagos

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 699 83 228.

1027274

1024613

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, kopĹŤstus, agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1017310

Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

Santechnikas skubiai keiÄ?ia kriaukles, maiĹĄytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinÄ™ technikÄ…, iĹĄvalo kanalizacijÄ…. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

1023572

Žolės, krōmų pjovimas trimeriu. Kaina nuo 4 Lt uŞ a. MedŞių pjovimas. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652.

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 1017159

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerĹł langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Ĺ arvuotos durys. BalkonĹł stikl. RitininÄ—s uĹžuolaidos. PramonÄ—s pr. 16 („Urmo“ bazÄ—, 2 vagonÄ—lis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paĹĄtas gediminas@arventa.lt.

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 674 44 496.

Parduodama sodyba pamiĹĄkÄ—je. Gyvenamasis namas, 1,6600 ha ĹžemÄ—s, 1,1000 ha miĹĄko. 35 km nuo Kauno, KazlĹł RĹŤdos sav., LĹŤĹĄnos k. Tel. 8 629 66 973. 1022972

Skubiai vienÄ… kambarÄŻ 6 ĹĄeimĹł bendrabutyje Vilties g., Alytaus m. (bendr. pl. 25 kv. m, ĹĄiltas, maĹži mokesÄ?iai). Be tarpininkĹł. Kaina 8 000 Lt. Tel. 8 699 79 973. 1025071

Automobiliai ir detalÄ—s UAB MIKTOLA, keiÄ?ianti veiklos pobĹŤdÄŻ, parduoda naudotĹł automobiliĹł detaliĹł atsargas. DetaliĹł kaina 365 000 Lt. IĹĄsamesnÄ— informacija tel. 380 848, 8 687 70 507. 1027491

Maisto prekÄ—s Parduodu bulves LAURA (raudonos), VINETA (geltonos). AtveĹžu ÄŻ namus. Tel. 8 602 63 445. 1026901

1024197

1021604

1020570

1021556

ÄŽvairias malkas (skaldytas arba trinkelÄ—mis). 1 m kaina nuo 60 Lt. Tel. 8 673 10 627.

1027079

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1021137

NebrangĹŤs baltarusiĹĄki durpiĹł briketai (sufasuoti didmaiĹĄiuose po 500 kg) ir pjuvenĹł briketai. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974167

Parduodame ÄŻvairias malkas (trinkelÄ—mis, skaldytas). VeĹžame po 10 erdmetriĹł. Tel. 8 652 65 157, e. p. dubderevo11@gmail.com.

1027132

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 1026400

Parduodame sausas Ä…Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas, atraiĹžas ir pjuvenĹł briketus. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1013765

Parduodame stambias atraiĹžas ir ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 1015809

Parduodamos ÄŻvairios malkos. Tel. 8 642 00 055.

1017412

Parduodu ÄŻvairias malkas (kapotas ir trinkelÄ—mis). AtveĹžame. Tel. 8 648 61 061. 1027148

Supjautos atraiŞos: puťies – 300 Lt; juodalksnio, berŞo, ąŞuolo – 380 Lt. AtraiŞos maiťuose: puťinės – 6 Lt (vnt.); ąŞuolo, berŞo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 1020020

ValstybÄ—s ÄŻmonÄ— „Kauno regiono keliai“ skelbia nusidÄ—vÄ—jusio nereikalingo ir netinkamo naudoti materialaus turto: specialiĹł maĹĄinĹł („VW Caddy“, „VW Transporter“, „Peugeot Partner“, MAZ 5551, ZIL, GAZ-53, GAZ-52, DE 21 ), lengvĹłjĹł automobiliĹł („VW Passat“, „Opel Vectra“), ekskavatoriĹł (EO652B, EO-5111B,EO-3322, EO-3323A, EK-14, EO-4111), buldozeriĹł (PM-18, ant traktoriaus T-170 bazÄ—s), traktoriaus T-130, priekabĹł (1PTS-2M, Bazaltas, OSP-4, 10SP6), barstytuvĹł (MMM005/006, MMO011), sniego valytuvĹł, druskos tirpalo ruoĹĄimo ÄŻrangos, ĹĄlaitinÄ—s ĹžoliapjovÄ—s, traktorinÄ—s ĹĄluotos, ÄŻvairiĹł automobiliĹł daliĹł, gamybinio ir buitinio inventoriaus (krĹŤmapjoviĹł, motoriniĹł grÄ…ĹžtĹł, aukĹĄto slÄ—gio plovimo aparatĹł, atskÄ—limo plaktukĹł, motoriniĹł pjĹŤklĹł, baldĹł, kompiuterinÄ—s technikos ir kt.) aukcionÄ…, kuris vyks 2012 m. spalio 16 d. 10 val. VÄŽ “Kauno regiono keliai“, I.Kanto g. 23, Kaunas. ApĹžiĹŤrÄ—ti turtÄ… galima Jonavos, KaiĹĄiadoriĹł, Kauno, KÄ—dainiĹł, PrienĹł ir RaseiniĹł keliĹł tarnybose iki aukciono pravedimo dienos. DÄ—l iĹĄsamesnÄ—s informacijos apie parduodamÄ… turtÄ… ir dÄ—l jo apĹžiĹŤrÄ—jimo kreiptis tel. (8 37) 788 002. Atsakingas asmuo – inĹžinierius-energetikas AuĹĄrys KiaunÄ—. NeÄŻvykus pirmajam aukcionui, pakartotinis vyks 2012 m. spalio 22 d. 10 val. tuo paÄ?iu adresu. UĹž aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma iĹĄ karto arba pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiimti nupirktÄ… turtÄ… ne vÄ—liau kaip per 15 kalendoriniĹł dienĹł po apmokÄ—jimo, vÄ—liau pretenzijos nepriimamos. Aukciono dalyvio bilieto kaina 20 Lt, ĹžiĹŤrovo bilieto kaina 10 Lt. 1026573

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antraDIENIS, spali0 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduoda Kitos prekės

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pjuvenų briketus. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1019494

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1027293

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1026180

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Pakrauname, išvežame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 604 27 116.

1023125

1019376

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1013199

Saulėgrąžų lukštų briketai – labai kaitrūs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir židiniams. Atvežame. Tel. 8 678 16 731. 1024254

Perka

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1026157

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

1026393

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1026844

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1013498

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1026115

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1026128

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1022562

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1021797

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

1022478

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1022732

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1022377

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707.

1023465

999671

Išsinuomoja Moteris nebrangiai išsinuomotų vieną kambarį. Pageidautina, kad būtų kūrenama malkomis. Tel. 8 683 59 357. 1026801

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1025583

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

1024919

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. BOBCAT paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 1018879

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1025323

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 1027267

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų; BOBCAT ir MINI ekskavatoriaus nuoma; išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 1027261

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

1015017

Perkame žemės ūkio paskirties žemę: miškus ir kita nekilnojamąjį turtą. Gali būti areštuoti. Tel. 8 659 40 213. 1020044

Perku žemę ūkininkauti, mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 683 33 955, e. paštas info@agroland.lt. Skystą krosnių kurą. Dideliais kiekiais ir likučius. Moka iki 2 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 684 01 145.

1025201

Superkame juodųjų metalų laužą ir automobilius sunaikinti. Išrašome sunaikinimo pažymėjimus. Metalo laužą, automobilius pasiimame patys. Tel. 8 675 69 208. 1027248

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1012713

UAB „Samsonas“ superka obuolius. Skambinti darbo dienomis tel. 8 616 40 537.

1027118

1013521

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222.

1026103

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis 2012 m. rugsėjo 26 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-1591 – „Dėl Kauno r. sav. Raudondvario sen. Didvyrių k. Žvaigždžių g. 31 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0008:185, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1592 – „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Ramučių k. Aušros g. 7 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0011:85, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1593 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Stanaičių k. Gėlių g. 9 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5227/0002:146, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1594 – „Dėl Kauno r. sav. Raudondvario sen. Raudondvario k. Ąžuolų g. 8 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5270/0013:595, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai.

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, el. variklius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes. Tel. 8 660 99 000.

1023919

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

Nuomoja

1013464

1024139

Kiti

Įvairūs

1021625

1016811

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

1023348

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1023897

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 1027155

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 1010611

Paskolos

1025418

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1022813

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1022291

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 810 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 441 414, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8-13 val. 1026204

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1022642

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1026817

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1025098

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1027054

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 600 27 072. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 609 96 653, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 614 20 820, 8 614 21 023.

1027175

Pamesta

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1021366

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1021511

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1021289

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1021258

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt,

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000.

skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

1024338

Dingusį Kauno „Aušros“ gimnazijos moksleivio pažymėjimą Nr. MP 1443615, išduotą Santai Genevičiūtei, laikyti negaliojančiu. 1026692

1020071


21 3

antraDIENIS, spalio 2, 2012

klasifikuoti skelbimai Keičia

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Keičiu 1 kambario butą Dainavos r., prie „Girstučio“, į 2 kambarių butą Dainavoje (su priemoka). Tel. 8 675 11 453.

Mokyklėlės Kviečiame pradinukus į „Linksmąją mokyklėlę“, kurioje vaikai įsisavins ir pagilins pradinių klasių žinias. Dirbame su vaikais pasitelkdami įvairiausius žaidimus, aktyvią veiklą, naudodami nestandartinius mokymo metodus pagal pradinio ugdymo gaires ir reikalavimus. Daugiau informacijos www.tikslolink.org arba tel. 8 657 73 087.

1022901

Kviečia mokytis

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Į kainą įskaičiuota:

1020263

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23-5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar!

Turi svajonę, tačiau nežinai, kaip ją pasiekti? Kviečiame mokyklinio amžiaus vaikus, norinčius tapti finansiškai savarankiškais, į praktinius užsiėmimus, kuriuose ne tik sužinosite tikrąją pinigų vertę, bet ir išmoksite sukurti savo verslą. Daugiau informacijos www.tikslolink.org arba tel. 8 657 73 087. 1020238

Pramogos DĖMESIO! VAKARAS SU ALGIMANTU ČEKUOLIU „Kas laidon nesudėta...“ Visi, norintys paklausti ar paklausyti genialių Algimanto Čekuolio minčių, esate laukiami spalio 19 d. 18 val. Kauno valstybiniame lėlių teatre. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt kasose.

1026664

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2012 10 22, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 10 24. Informacija 9–16 val. Tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt.

1024862

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com.

1022049

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

1000913

1024597

Lietuvos mokslų akademijos užsienio kalbų centro Kauno skyrius priima klausytojus į anglų kalbos (pradedančiųjų ir tobulinimosi grupes) ir vokiečių kalbos (pradedančiųjų ir pramokusiųjų grupes) kursus. Kursų trukmė – 7,5 mėn. nuo spalio 15 iki birželio 1 d. Kursai vyks du kartus per savaitę po dvi akademines valandas. Mokestis už visus mokslo metus – 650 Lt. Klausytojams iš mokslinio tyrimo institutų – 600 Lt. Klausytojų registracija iki spalio 14 d. Tel. 209 950.

Šokiai, dainavimas Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį ir antradienį nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt. 1018676

1020785

Papildomai renkamos vakarinės ir rytinės grupės Centre, Aleksote, Šiaurės pr. Kviečiame į NEMOKAMUS LINIJINIŲ ŠOKIŲ UŽSIĖMIMUS SPALIO 2, 5, 9, 17, 18 dienomis. Jau 9-ąjį sezoną skaičiuojantis linijinių šokių klubas „Viena linija“ kviečia visus, mėgstančius šokį, jungtis į mūsų gretas. Čia porų nereikia, o linksmus ir nesudėtingus šokius išmoksta kiekvienas! Registracija tel. 8 615 93 665, 240 633; www.line-dance.lt.

informuoja KATALIKŲ BENDRUOMENĖ „GYVIEJI AKMENYS“ Kviečia į Atvirus šlovinimo susirinkimus pirmąjį mėnesio trečiadienį 19 val. Kauno arkivyskupijos salėje, Papilio g. 5, III a. Susirinkimas jau šį trečiadienį, spalio 3 d. Šis susirinkimas skirtas Pal. Jurgio Matulaičio metų patirčiai apibendrinti. Kartu su mumis įžvalgomis dalinsis ses. Daiva Kuzmickaitė MVS. Informacija tel. 8 640 60 220 (Agnė), 8 640 60 266 (Raimonda). VAIDOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA Vaidoto g. 115 Spalio 2 d. 18 val. – SVEIKATOS MOKYKLOS atidarymas. Kadangi spalio mėnesį švenčiame Pagyvenusių žmonių dieną, tad ir paskaitos tema parinkta VALGYK TIEK, KIEK REIKIA, o ne tiek, KIEK NORI. Sužinosime apie sveikatą žalojantį maistą. Pasimokysime pasigaminti įvairaus raugo. Pristatysime mėnesio sveikatinimosi programą. Paskaitą skaitys gydytoja-homeopatė Aiva Vaivarienė, turinti daugiau nei 20 metų patirtį. Žolinčių akademija, Panemunės bendruomenės centras, Panemunės seniūnija TARPTAUTINEI KURČIŲJŲ DIENAI Spa­lio 3 d. Kau­no kul­tū­ros cen­tre „Tau­ tos na­mai” (Vy­tau­to pr. 79/Kęs­tu­čio g. 1) – Tarp­tau­ti­nės kur­čių­jų die­nos ren­gi­niai. 11 val. – in­for­ma­ci­nė sklai­da „Žmo­nės su klau­sos ne­ga­lia”. Or­ga­ni­za­to­rius – Lie­tu­vos kur­čių­jų drau­gi­ja. 15.30 val. – „Nors vai­kas ne­gir­di”. Kau­no kur­čių­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų ug­dy­mo cen­tro veik­la. Ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. NEMOKAMA SENJORŲ LINIJA Infor­muo­ja­me, kad nuo spa­lio 1 d. Kau­no Pa­ne­mu­nės se­ne­lių na­muo­se pra­dėjo veik­ ti ne­mo­ka­ma SENJORŲ LINIJA (8 37) 34 55 55. Ma­lo­niai pra­šo­me skam­bin­ti.

ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS kviečia smurtą ir prievartą šeimoje patyrusias moteris registruotis į savitarpio paramos grupę. Užsiėmimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 17.30 iki 19 val. L.Zamenhofo g. 9. Būtina registruotis konsultacijai telefonu (8 37) 750 935.

RASTA Rasta piniginė su dokumentais, priklausančiais Kęstučiui Galinauskui. Tel. 760 551.

1024238

Sportas TAPK KREPŠININKU! 7–17 metų vaikinai kviečiami sportuoti „Tornado“ krepšinio mokykloje, kur Jūsų lauks: profesionalūs treneriai, varžybos, stovyklos, socialinės akcijos, susitikimai su garsiais krepšininkais, turnyrai, šventės, kelionės. Informacija tel. 8 687 98 017, 8 678 80 817, www.tornadas.lt, info@tornadas.lt. 1012954

• Vieta kajutėje. • Naujametė vakarienė švediško stalo restorane ir gėrimai. Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Naujųjų Metų šventimas laive!

• Turtingi pusryčiai švediško stalo restorane į vieną Jūsų pasirinktą pusę. • Pramoginė ir poilsinė programa dvi naktis: patrauklūs žaidimai, gyva šokių muzika, diskoteka, vidurnakčio šou pro-

KRUIZAS RYGA–STOKHOLMAS–RYGA 2012 12 31 – 2013 01 02

grama, daug staigmenų ir dovanų.

Kaina nuo 570 Lt.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

kviečia

• Specialūs naktipiečiai.


22

antradienis, spalio 2, 2012

kas, kur, kada Arūnas Daujotas (1963–2012) Rugsėjo 28 d. netekome Lietuvos dailininkų sąjungos na­ rio, tapytojo Arūno Daujoto. Dailininkas gimė 1963 m. rugpjūčio 1 d. Šiauliuose. 1976 m. baigė Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą. 1977–1982 m. mokėsi S.Žuko taikomosios dailės technikume ir įgijo meninio medžio ap­ dirbimo specialybę. Po baigimo dailininkas kurį laiką dirbo Kauno meno dir­ binių kombinate „Žilvitis“. Vėliau įstojo į LTSR valstybinį dailės institutą Vilniu­ je, kurį baigė ir įgijo dailininko tapytojo ir pedagogo specialybę. Po instituto baigimo dailininkas dirbo Kauno M.K.Čiurlionio dailės muziejaus tapybos skyriaus restauratoriumi, o nuo 1991 m. atsidėjo tik kūrybiam darbui ir nuo tada aktyviai pradėjo dalyvauti parodose. Dailininkas surengė ne vieną personalinę tapybos parodą Lietuvoje. 2000 m. A.Daujotas įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. A.Daujotas buvo išskirtinai savito braižo dailininkas. Jo kūriniai lengvai atpažįstami dėl jiems būdingų siurrealizmo dailės bruožų. Tapybinėse plokš­ tumose dailininkas siekė vaizduoti pasąmonės impulsų, vizijų, sapnų, vidinių žmogaus jausmų bei baimių pasaulius. Jų veikėjai – fantasmagoriniai perso­ nažai, apsiausti fantastinių rūkų, padūmavusių tolių. Dailininko paveiksluose – paslapties, pavojaus, grėsmės nuotaikos. Tapytoją Arūną Daujotą prisiminsime kaip išskirtinį dailininką, turėjusį savitą pasaulėžiūrą ir originalią mąstyseną. Velionis pašarvotas A.Juozapavičiaus pr. 1. Gedulingos mišios spalio 2 d. (antradienį) 8 val. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčioje. Laidotuvės vyks spalio 2 d. (antradienį) 14 val. Karmėlavos kapinėse. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, Ireną Šermokaitę bei jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno valstybinės filharmonijos kolektyvas. Skaudžią atsisveikinimo su Mama valandą nuoširdžiai užjaučiame bendradarbį Leoną URBONAVIČIŲ ir jo artimuosius. Kauno valstybinio lėlių teatro bendruomenė

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslau­ gas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidoja­ me už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 998822

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes grani­ to plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1015399

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

A†A GYDYTOJAS PSICHIATRAS

LEONAS CUKERMANAS 1930–2012

Amžinąjį atilsį Begalinė upė Dievo laiko Supa amžinų dienų gelmes, Jo ranka jos amžių srovę laiko Ir jo rankoj esam jūs ir mes. (Bernardas Brazdžionis) Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus buvusiam ilgamečiam UAB „Aerogeodezijos institutas“ darbuotojui Feliksui MATULIUI (1930–2012), jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Aerogeodezijos institutas“ darbuotojai. Skaudžią netekties valandą, mirus Vyrui, Psichikos sveikatos centro gydytoją psichiatrę Zitą BURSEVIČIENĘ nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos administracija ir bendradarbiai.

Išėjo... iš kur negrįžta niekas, palikęs svajones, godas, namus… Visiems širdy giliai gėla išlieka ir skausmas, kad daugiau jo nebebus… Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam broliui, Romą BŪBLĮ nuoširdžiai užjaučia UAB „Miesto sodas“ kolektyvas. Kauno ryšininkų mokyklos mokytoją Eligiją GURSKYTĘ dėl tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučia mokyklos bendruomenė.

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, Kad sielvarte sušildytų, paguostų, Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų. Mirus tėčiui, Kęstutį IŠGANAITĮ, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno liftai“ kolektyvas.

Spa­lio 12 d. 19 val. – PREMJERA! An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Di­džio­ji sce­na. Spa­lio 13 d. 19 val. – PREMJERA! An­ta­nas Škė­ma. BALTA DROBULĖ. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Di­džio­ji sce­na.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Spa­lio 3 d. 18 val. – PREMJERA. Jo­ha­nnas Strau­ssas. ČIGONŲ BARONAS. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas še­dui­kis, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, sce­nog­ra­fas An­du Du­mit­res­cu (Ru­mu­ni­ja), kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius, cho­re­og­ra­fas Dai­nius Ber­vin­gis, chor­meis­ te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. Truk­mė 3 val. Spa­lio 4 d. 18 val. – El­to­nas Jo­hnas, Ti­mas Rice’as. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­ nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­ tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas. Truk­mė 2.30 val. Spa­lio 5 d. 18 val. – Leo Fa­llis. MADAM POMPADUR. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rė ir cho­re­og­ra­fė An­že­li­ka Cho­li­na, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­cov­skis, kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius. Truk­mė 3 val. Spalio 6 d. 18 val. – Johannas Straussas. VIENOS KRAUJAS. 3 veiksmų operetė. Atnaujinimo režisierius Gediminas Ma­ ciulevičius, dirigentas Virgilijus Visockis, atnaujinimo dailininkė Marta Vosyliūtė, choreografas Aleksandras Jankauskas. Trukmė 3 val. Spalio 7 d. 18 val. – Giedrius Kuprevičius. KARALIENĖ BONA. ATSISVEIKINIMAS SU SPEKTAKLIU! 3 veiksmų opera. Pastatymo meno vadovas Gintas Žilys, dirigentas Virgilijus Visockis, scenografas Adomas Jacovskis, kostiumų dailininkė Aleksandra Jacovskytė, choreografė Vesta Grabštaitė. Trukmė 2.40 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame Miškų instituto vyresniąją mokslo darbuotoją doc. dr. (HP) Sigutę KUUSIENĘ ir jos šeimą. LAMMC Miškų instituto bendradarbiai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame laboratorijos vedėją Sigutę KUUSIENĘ ir jos šeimą. UAB „Euromediena“ darbuotojai Mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame vyr. inžinierių Edmundą STEPONAITĮ. UAB „Kornita“ kolektyvas

Spa­lio 6 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Spa­lio 7 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Spa­lio 4 d. 19 val. – tra­gi­ko­me­di­ja PJESĖ PRARASTAM BALSUI („Ka­ti­nė­lis ir Paukš­te­ lis”). Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta.” Spa­lio 5 d. 17 ir 19 val. – ko­me­di­ja KĄ GAL­ VOJA VYRAI? Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta.” Spa­lio 7 d. 18 val. – Ne­rin­gos Bu­lo­tai­tės

mo­nos­pek­tak­lis JASEKAS. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta.”

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Spa­lio 2 d. 18 val. – ko­me­di­ja MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ. Re­ži­sie­rius Adol­fas Ve­čers­kis. VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS Spa­lio 5 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS. GYČIO IVANAUSKO TEATRAS Spa­lio 6 d. 19 val. – ar­gen­ti­nie­tiš­ko tan­go spek­tak­lis TANGO SALON. Re­ži­sie­rius Gy­tis Iva­naus­kas. IMPROVIZACIJŲ TEATRAS KITAS KAMPAS Spa­lio 7 d. 18 val. – kon­cer­ti­nė pro­gra­ma EILINIS ELITAS.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Spalio 7 d. 18 val. – spektaklis skiriamas Pagyvenusių žmonių mėnesiui! V.Balsys. ŽMOGUS MEDYJE. Rež. V.Balsys.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Spalio 7 d. 12 val. – LAIKRODIS SU GEGUTE. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CETRAS Sąjungos a. 13A

Spalio 2 d. 11 val. pristatoma tautodailinin­ ko D.Dudzinsko tapybos paroda KLAIPĖDA – JŪRŲ UOSTAS.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Spalio 2 d. 14 val. – koncertas SIELOS DAI­ NA. Skiriama Pasaulinei muzikos dienai. Koncertą dovanoja lyriškoji dainininkė Jūratė Miliauskaitė (su gitara) ir jos mokinė Eglė Petrikaitė.

gyvavimo metus kolektyvas pelnė publikos simpatijas, tapo aktyviu Kauno miesto ir regiono kultūrinio gyvenimo dalyviu. Ansamblis koncertavo pagrindinėse miesto koncertų salėse, dalyvavo festivalyje „Einam 2012”, parengė įvairių koncertinių programų, kuriose yra įvairių epochų ir žanrų kūrinių. Ypatingą dėmesį Kauno for­ tepijoninis trio skiria edukaciniams projek­ tams – itin sėkmingas iš jų buvo specialiai trio ir aktoriui parašyta Vidmanto Bartulio muzikinė pasaka „Dieviškoji garsų skrynia”. Kolektyvas aktyviai bendradarbiauja su nūdienos kompozitoriais ir jau yra atlikęs keleto kūrinių premjeras, taip pat publikai pristatęs Lietuvoje dar neskambėjusius kūrinius.

KAUNO „VYTURIO“ KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKLA Tai­kos pr. 51

Spa­lio 3 d. 13 val. – ra­šy­to­jo Lai­mo­no Inio nau­jos sak­mių ir pa­da­vi­mų kny­gos „Juo­do­jo ak­mens lau­mė” su­tik­tu­vės. Da­ ly­vaus au­to­rius, kny­gos lei­dė­jas Pa­sau­lio lie­tu­vių cen­tro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Val­das Ku­bi­lius, po­etas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis, XXVII kny­gos mė­gė­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Da­lia Poš­kie­nė, skai­to­vė Vil­ma Ur­nie­žiū­tė, dai­lės mo­ky­to­ja Vi­ta­li­ja Pau­lai­tie­nė ir jos mo­ki­niai – kny­gos iliust­ra­to­riai, mo­kyk­los ben­druo­me­nė.

V.KUDIRKOS VIEÐOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Spa­lio 3 d. 17 val. ati­da­ro­ma dai­li­nin­ ko Ar­tū­ro Slap­šio ta­py­bos dar­bų pa­ro­da SUGRĮŽUS Į TĖVYNĘ. Dai­li­nin­kas eks­po­ nuos is­to­ri­nius por­tre­tus, sim­bo­li­ką, paš­to žen­klus. Pa­ro­dą pri­sta­tys me­no­ty­ri­nin­kė Al­gė Gy­lie­nė, mu­zi­kuos flei­ti­nin­kė Li­di­ja Go­mo­lic­kai­tė-Gru­dzins­kai­tė, klar­ne­ti­nin­kas Aud­rius Bar­niš­kis. Spa­lio 4 d. 17.30 val. – fi­lo­so­fo, vi­suo­ me­nės vei­kė­jo, po­li­ti­ko, Eu­ro­par­la­men­ ta­ro Le­o­ni­do Dons­kio su­da­ry­tos rink­ti­nės „Lie­tu­viš­ka­sis li­be­ra­liz­mas II” pri­sta­ty­mas ir dis­ku­si­ja apie li­be­ra­liz­mo iš­šū­kius ir ga­li­my­bes. PANEMUNĖS PADALINYS Vai­di­los g. 27

Vei­kia iko­nog­ra­fi­jos pa­ro­da „Pa­ne­mu­nės til­tas: is­to­ri­ja, da­bar­tis” iš Hen­ri­ko Ke­bei­kio rin­ki­nio „Pa­sau­lio til­tai iko­nog­ra­fi­jo­je”. „ŠANČIŲ” PADALINYS San­dė­lių g. 7

Ati­da­ry­ta iko­nog­ra­fi­jos pa­ro­da „Pa­ne­mu­ nės til­to is­to­ri­ja” iš rin­ki­nio „Pa­sau­lio til­tai iko­nog­ra­fi­jo­je: Lie­tu­vos til­tai”. Su­si­ti­ki­mas su pa­ro­dos ren­gė­jais – XXVII kny­gos mė­ gė­jų drau­gi­jos na­riais – au­to­riu­mi Hen­ri­ku Ke­bei­kiu, pir­mi­nin­ke D.Poškie­ne, Vaiž­gan­to pre­mi­jos lau­re­a­te P.Dum­šie­ne ir pa­ro­dos pri­sta­ty­mas ren­gia­mas spa­lio 8 d. 17 val.

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS STUDIJA „KADRAS” A.Mickevičiaus g. 2, tel. 323 506

Spalio 4 d. 17 val. – TV laidos „Kadro disku­ sija” filmavimas. Diskusijos tema „Ar galima nufotografuoti žmogaus sielą?” Dalyvauja fotomenininkai G.Česonis, albumo „Tėvas Stanislovas” autorius, ir A.Ostašenkovas, ciklo „Mirties sodas” autorius. Renginys nemokamas. Registruotis jonas@kadras.lt.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Iš ciklo „Tūkstantmečio aidai muzikoje” Spalio 3 d. 18 val. – KAUNO FORTEPIJO­ NINIO TRIO koncertas „Paklausykite / A capella naktį dangaus...” Dalyvaus: Lina Krėpštaitė (fortepijonas), Indrė Čepinskienė (smuikas), Asta Krištaponienė (violončelė) ir poetė Vita Nedzveckaitė. Programoje: Anatolijaus Šenderovo, Vidmanto Bartulio, Rodiono Ščedrino, Paulio Schoenfieldo muzika ir poetės Vitos Nedzveckaitės haiku. Pirmąjį gimtadienį šį rudenį švenčiantis Kauno fortepijoninis trio – bene jauniau­ sias miesto kolektyvas. Per pirmuosius savo

Spa­lio 4 d. 16 val. – Al­gi­man­to Pa­tam­sio kū­ry­bos pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Al­gi­man­tas Pa­tam­sis bai­gė ke­ra­mi­kos stu­ di­jas Vals­ty­bi­nia­me dai­lės ins­ti­tu­te (da­bar Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja). Nuo 1980 m. da­ly­vau­ja pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. 2005 m. da­ly­va­vo pir­mo­jo­je tarp­tau­ti­nė­je kris­ta­li­nių gla­zū­rų pa­ro­do­je „Crys­tal­li­nes 2005” Pran­cū­zi­jo­je, Val­oriso mies­te. Šios pa­ro­dos au­to­rius yra vie­nas iš ke­lių lie­ tu­vių, nau­do­jan­čių sa­vo kū­ry­bo­je uni­ka­lią kris­ta­li­nę gla­zū­rą. Ši gla­zū­rų „ka­ra­lie­nė” gro­žiu pa­ver­gia kiek­vie­ną me­no ger­bė­ją. Tai ypa­tin­gos su­dė­ties gla­zū­ra, at­ras­ta XIX a. pra­džio­je, ta­čiau bu­vo grei­tai pa­ mirš­ta. Vėl pra­dė­ta nau­do­ti tik prieš ke­lis


23

antradienis, spalio 2, 2012

kas, kur, kada de­šimt­me­čius. Dėl tech­no­lo­gi­nių sun­ku­mų kū­ry­bo­je ją nau­do­ja vos ke­li šim­tai pa­sau­ lio ke­ra­mi­kų. Spa­lio 5 d. 17 val. – me­ni­nin­kės Ži­vi­lės Bar­ dzi­laus­kai­tės-Ber­gins por­ce­lia­no pa­ro­dos ATSPINDYS ati­da­ry­mas. Pa­ro­do­je dai­li­nin­kė eks­po­nuo­ja por­ce­lia­no kū­ri­nius, su­kur­tus per pas­ta­ruo­sius pen­ke­ rius me­tus. Kū­ry­bo­je vy­rau­ja mo­ters tor­so mo­ty­vas, per ku­rį au­to­rė at­sklei­džia vi­di­nį pa­sau­ lį. Juk, pa­sak me­ni­nin­kės, mo­te­ris – tai mo­ti­na, mei­lė, džiaugs­mas, pra­keiks­mas, pa­guo­da, dan­gus ir pra­ga­ras.

VII Tarptautinis rusų kultūros ir meno festivalis Kaune KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA L.Sapiegos g. 5

Spalio 5 d. 17 val. – tarptautinių konkursų laureatų instrumentinio ansamblio „Style” ir solisto Michailo Gavrilovo koncertas RUSIŠKO ROMANSO SODE (Sankt Peterbur­ gas). Įėjimas nemokamas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 12.15, 12.32, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.45, 21.10, 23.20 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.55 „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (4) (N-7). 19.55 Stilius. Namai. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.15 „Seimo rinkimai 2012“. Tiesioginė laida. Dalyvauja Demokratinė darbo ir vienybės partija (Nr. 4), Respublikonų partija (Nr. 2), Emigrantų partija (Nr. 17). 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (4) (N-7) (k).

M.Va­lan­čiaus g. 6

Spa­lis – pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių mė­nuo. Kiek­ vie­ną spa­lio šeš­ta­die­nį (spa­lio 6, 13, 20, 27 d.) 11 val. kvie­čia­me sen­jo­rus į ne­mo­ka­ mas eks­kur­si­jas po Kau­no mies­to mu­zie­jų. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 208 220, e. p. mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Lau­ki­niai“ (iš­anks­ti­nė OMNI ID prem­je­ra) – 4 d. 21 val. „Lai­ko kil­pa“ – iki 4 d. 17.15, 21.45 val. „Džo­kas“ 3D – iki 4 d. 14.15 val. „Džo­kas“ – iki 4 d. 11.15, 13.15, 15.15 val. „Pa­ra­nor­ma­nas“ 3D – iki 4 d. 12.15, 16.15* val. (*išsk. 2 d.). „Vy­ras su ga­ran­ti­ja“ – iki 4 d. 19.45 val. „Ki­ta sva­jo­nių ko­man­da“ – iki 4 d. 18.15, 20.15 val. „Į Ro­mą su mei­le“ – iki 4 d. 12, 14.15, 18.45, 21* val. (*išsk. 4 d.). „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – 2 d. 16.15 val. „Ab­so­liu­tus blo­gis: at­pil­das“ 3D – iki 4 d. 22.15 val. „Bor­nas. Pa­li­ki­mas“ – iki 4 d. 20.45 val. „Pa­tru­lių zo­na“ – iki 4 d. 14.45, 18.30 val. „Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ – iki 4 d. 16.30 val. „Te­dis“ – iki 4 d. 19, 21.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – iki 4 d. 11.30, 13.45, 16 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 4 d. 10.45, 12.45, 17 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Laiko kilpa“ (premjera) – iki 4 d. 12.45, 15.30, 18.30, 21 val. „Paranormanas“ 3D (premjera) – iki 4 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17.15, 19.30 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Laukiniai“ – 4 d. 20.15 val. „Kita svajonių komanda“ – iki 4 d. 12, 14.30, 17, 19.15, 21.30 val. „Į Romą su meile“ – iki 4 d. 16, 18.15, 20.30 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 4 d. 13.45, 16.15 val. „Balsuok už mane!“ – iki 4 d. 11.45, 16.45, 21.15 val. „Pagrobimas“ – iki 4 d. 14.15, 19 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 4 d. 13.30 val. „Bornas. Palikimas“ – iki 4 d. 13, 20.15 (seansas nevyks 4 d.) val. „Nesunaikinami 2“ – iki 4 d. 18 (seansas nevyks 2 d.) val. „Tedis“ – iki 4 d. 20.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 4 d. 10.45 val. „Paryžiaus monstras“ 3D (liet. k.) – iki 4 d. 10.30 val. „Patrulių zona“ – iki 4 d. 15.45 val. „Demonas viduje“ – iki 4 d. 18.45 val. „Absoliutus blogis: atpildas“ 3D – iki 4 d. 21.45 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Mylimieji“ – 2 d. 17.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilieto kaina 7 Lt.

6.20 „Burbuliai“. 6.50 „Tomo ir Džerio pasakos“. 7.20 „Kung Fu Panda“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40, 17.45 24 valandos (N-7). 10.30 Romantinė komedija „Laisvės troškimas“ (D.Britanija, JAV, 2004 m.) (N-7) (k). 12.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“. 13.30 „Kung Fu Panda“. 14.00 „Drakonų kova Z“. 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Policijos Angelų sargų diena. Dalyvauja „Studentės“, A.Vilčinskas, N.Bunkė, VRM orkestras, V.Vyšniauskas, Stano, V.Noreika, M.Jampolskis, Irūna, V.Genytė, O.Kolobovaitė, „Čilinam“, L.Mikalauskas. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.) (N-14). 0.30 S. „Skaičiai“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00, 14.40 „Simpsonai“. 8.30 „Užkalnio 5“ (N-7). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Kas? Kur? Kada? 12.15 Stebuklų šalis. 13.10 „Juodoji skylė“ (4). 13.40 „Drakonų medžiotojai“ (7). 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Paskutinė instancija. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Beatos virtuvė. 20.00 Gyvenimas yra gražus (N-7). 20.30 „Be komentarų“ (N-7). 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Terra Nova“ (5). 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Milijonieriai“ (k). 7.30, 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 8.30 „Užkalnio 5“ (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30, 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 11.30 „Komikų klubas“ (N-7) (k). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

DATOS (spalio 2 d.) 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „VRS kamera“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Prajuokink mane (N-7). 21.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 22.25 „Sostų karai“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 E.Vetama. Šventoji Zuzana, arba Meistrų mokykla (k). 13.50 Septynios Kauno dienos. 14.15 Laiko ženklai. 15.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 15.15 Gimtoji žemė. 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 LNOBT spektaklis. G.Verdi opera „Don Karlas“ (1982 m.). Dirigentas J.Aleksa. Solistai G.Apanavičiūtė, V.Daunoras, E.Kaniava, B.Tamašauskas ir kt. 20.50 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija (2). 21.15 Atgarsiai. Ar žurnalistika yra ketvirtoji valdžia? Pokalbis su teatro kritiku Egmontu Jansonu (1994 m.). 21.35 Emigrantai. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Į gamtą“ (3, 4). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Pokalbis su 2011 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Henriku Algiu Čigriejumi (k). 1.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. W.A.Mozarto Simfonija Nr. 39, Es-dur. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas O.Grangeanas (Prancūzija).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00, 15.00 „Gražuolės ir moksliukai“. 11.00 „Laskas. Dievo kumštis“ (4). 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Laskas. Dievo kumštis“ (5). 19.00, 1.50 „CSI Majamis“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „Juventus“– „FC Shakhtar Donetsk“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Komiška drama „Margo vestuvėse“ (JAV, 2007 m.). 1.35 UEFA čempionų lygos apžvalga. 2.40 „Pabėgimo karaliai“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Blogiukai ir Pabaisa“. 10.00 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“ (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Džekio Čano nuotykiai“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Purpurinis deimantas“ (7) (N-7). 18.00 „Pasaulio virtuvė“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Saulės ašaros“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 23.25 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 23.55 „Farų šeima“. 0.55 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7).

10.10 „Linksmieji draugai“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Paliktų žmonų klubas“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Svetimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.20 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Skonio reikalas. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „Leninas. Mitai ir tikrovė“ (1) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 14.00 Gyvenimo būdas. 15.00, 18.00 Žinios. 15.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 16.00 VTB jungtinė lyga. Astanos „Astana“ (Kazachstanas)–Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva). Tiesioginė transliacija iš Astanos. 18.45, 22.30 Negaliu tylėti. 19.45 „Juodoji banga. Balsai iš Meksikos įlankos“ (2) (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai. 21.55 Energetikos aktualijos. 21.58 Lietuva tiesiogiai. 0.25 Dok. f. „Juodoji banga. Balsai iš Meksikos įlankos“ (1) (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Viršūnė“ (N-7). 11.10 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.40 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 13.25 Telelaikraštis. 15.00 Drama „Greisė“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Kauno istorijos (k). 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Miestas, verslas ir valdžia. 20.30 AGATA stovykla, 2012 m. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Nuotykių f. „Sachara“ (N-7). 23.20 Žinios (k). 23.40 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7). 1.15 Fantastinis nuotykių f. „Mitas“ (N-7).

7.00, 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 7.20 Kauniečių akimis. 7.30, 18.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dželio Čano nuotykiai“. 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Purpurinis deimantas“. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Veiksmo f. „Saulės ašaros“. 23.25 „Didžiojo sprogimo teorija“. 23.55 „Farų šeima“ (k). 0.55 „Teisingumo vykdytojas“.

8.00 Istorinė drama „Klajoklis“ (Prancūzija, Kazachstanas, 2005 m.) (N-14). 9.55 Kriminalinė drama „Elos slėnyje“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 12.05 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (JAV, Australija, Vokietija, Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Romantinė komedija „Miego mokslas“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 19.55 Veiksmo drama „Septyni kardai“ (Singapūras, 2005 m.) (N-14). 22.15 Romantinė komedija „Kad ir kas nutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 23.50 Trileris „Karas“ (JAV, 2007 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Asefa Estudiantes“–„Murcia“. 15.00 Sportas LT. Tarptautinės CSIO tautų taurės konkūrų varžybos Vazgaikiemyje. 16.00 Sporto metraštis. 16.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.05 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Utenos „Juventus“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 21.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–„Parma“. 23.15 Klubų karaliai. „Ajax“.

Šv. Angelų sargų (Policijos) diena 1857 m. gimė Aleksandras Teodoras Kuršaitis, Mažosios Lietuvos kalbininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas. 1869 m. gimė Indijos lyderis Mahatma Gandhis. 1951 m. gimė britų dainininkas, dainų autorius Stingas (tikrasis vardas Gordonas Sumneris). 1961 m. mirė skulptorius, grafikas Petras Rimša. 2007 m. mirė teatro kritikas Egmontas Jansonas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjerą remsitės savo idėjomis, koncepcijomis ir patirtimi. Jautis (04 21–05 20). Jūsų idėjos ir mintys gali prieštarauti jūsų ar kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Galima bloga nuotaika, bet žinokite, kad viskas praeina. Dvyniai (05 21–06 21). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų ar klaidinančių minčių. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Jums geriau būtų atsiriboti nuo visų ir atsipalaiduoti. Vėžys (06 22–07 22). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Daugiau dėmesio skirkite savo kolegoms, burkite komandą. Beveik viskas jums bus pasiekiama ir įmanoma. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Liūtas (07 23–08 23). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks artimųjų pritarimo ir meilės. Galite susipykti su jaunais žmonėmis, todėl patirsite stresą. Mergelė (08 24–09 23). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiems, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė, atsiras progų panaudoti savo kūrybines galimybes. Svarstyklės (09 24–10 23). Rasite progą atskleisti savo geriausias savybes. Kils įdomių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Kai kurie gal ir nesupras jūsų, bet įvertins jūsų originalumą ir sugebėjimus. Skorpionas (10 24–11 22). Aplinkinių pripažinimas ir įvertinimas turės didelę įtaką. Dėl jūsų gebėjimo teisingai pasirinkti ir atskirti pelus nuo grūdų puikiai seksis karjera. Tolesnį kilimą aukštyn lems dvasiškai artimų žmonių draugija. Šaulys (11 23–12 21). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Vakarop gali apnikti apatija. Ožiaragis (12 22–01 20). Slėpsite ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius. Galvoje bus painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Vandenis (01 21–02 19). Būsite susidomėjęs kūryba, galite atrasti įkvėpimo šaltinį. Nepamirškite kruopščiai tvarkyti patikėtų reikalų. Žuvys (02 20–03 20). Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Galite kurti ilgalaikius planus, nes sugebėsite teisingai spręsti sudėtingas problemas.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje galimi trumpi lietūs. Šiandien vietomis palis. Temperatūra bus 14–16 laipsnių šilumos. Trečiadienis prognozuojamas be lietaus, naktį bus 6–11 laipsnių, dieną temperatūra pakils iki 19 laipsnių šilumos.

Šiandien, spalio 2 d.

+14

+16

Telšiai

+15

Šiauliai

Klaipėda

+14

Panevėžys

+14

Utena

+14

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.23 18.51 11.28 19.20 10.03

276-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 90 dienų. Saulė Svarstyklių ženkle.

+16

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +30 Berlynas +18 Brazilija +29 Briuselis +17 Dublinas +14 Kairas +32 Keiptaunas +20 Kopenhaga +15

Londonas +18 Madridas +24 Maskva +15 Minskas +15 Niujorkas +21 Oslas +14 Paryžius +18 Pekinas +25

orai kaune šiandien

Praha +18 Ryga +12 Roma +23 Sidnėjus +27 Talinas +14 Tel Avivas +33 Tokijas +25 Varšuva +18

+16

+16

Vėjas

0–4 m/s

Marijampolė

Vilnius

+16

Alytus

Vardai Eidvinas, Gervydas, Getautė, Modestas.

Tai­fū­no au­kos

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+9

+16

+13

+9

2

+11

+15

+10

+11

2

+9

+17

+13

+7

5

rytoj

poryt

Stichinių nelaimių centre vis atsiran­ dančią Ja­po­ni­ją užklupo tai­fū­nas „Je­ la­wat“. Per jį žu­vo ma­žiau­siai du žmo­ nės, o dar per 180 bu­vo su­žeis­ti. Aud­ ra, pa­sak me­teo­ro­lo­g ų, nu­slin­ko į Ra­ mų­jį van­de­ny­ną. Tai­fū­no vė­jo grei­tis sie­kė 126 km per va­lan­dą. Mi­jės pre­fek­ tū­ro­je, cent­ri­nė­je Ja­po­ni­jo­je, nu­sken­ do 56-erių vy­ras, o pie­ti­nė­je Oki­na­vos sa­lo­je 29 me­tų vy­ras žu­vo, kai jį nu­ne­ šė di­de­lės ban­gos. Sek­ma­die­n į Ja­po­ ni­jo­je, dau­g iau­siai va­ka­r ų re­g io­nuo­ se, bu­vo at­šauk­ta dau­g iau kaip 500 skry­džių, ne­va­ži­nė­jo kai ku­rie grei­tie­ ji trau­ki­niai. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Di­de­lė ma­žo ba­lio­nė­lio ga­lia Vai­kiš­kas he­lio pri­pil­dy­tas ba­lio­nas kal­ti­na­mas dėl elekt­ros ge­di­mo, dėl ku­rio praė­ju­sį sa­vait­ga­lį il­giau nei va­lan­dai iš­si­jun­gė Grai­ki­jos pa­ grin­di­nis ci­vi­li­nis ra­da­ras ir su­tri­ko skry­džiai. Kaip pra­ne­šė dien­raš­tis „Ta Nea“, ba­lio­no su­kel­tas ge­di­mas iš­jun­gė Atė­nų skry­džių in­for­ma­ci­ jos re­gio­no (FIR) pa­grin­di­nį ra­da­

„„Veteranas: E.Claptonas didžiojoje muzikos scenoje – jau pusšimtį

metų. 

„Scanpix“ nuotr.

Are­no­je kon­cer­tuos E.Clap­to­nas Bran­džios mu­zi­kos mė­gė­jų sva­ jo­nė pil­do­si – ki­tą­met bir­že­lio 4-ąją Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­ je kon­cer­tuos gar­su­sis bri­tų gi­ ta­ris­tas, dai­ni­nin­kas ir kom­po­ zi­to­rius Eri­cas Clap­to­nas. Vie­nas po­pu­lia­riau­sių bliu­zo ir ro­ko at­ li­kė­jų mu­zi­kos is­to­ri­jo­je į Lie­tu­ vą at­vyks pir­mą sy­kį. Ne­gin­či­ja­mą au­to­ri­te­tą mu­zi­ kos pa­sau­ly­je tu­rin­tis žur­na­las „Rol­ling Sto­ne“ ne­se­niai E.Clap­ to­ną iš­rin­ko ge­riau­siu šiuo me­tu gy­ve­nan­čiu pa­sau­lio gi­ta­ris­tu. Ke­lias šlo­vės link pra­si­dė­jo 1963-iai­siais, kai bū­da­mas vos 17-os E.Clap­to­nas ta­po gru­pės „TheYard­birds“ na­riu. Ki­tą­met at­li­kė­jas pa­mi­nės pro­fe­sio­na­lios mu­zi­ki­nės kar­je­ros 50-me­tį. Kaip ir de­ra žvaigž­dei, ta pro­ga bus ne tik su­reng­tas kon­cer­ti­nis tu­ras, bet ir pri­sta­ty­tas nau­jas al­bu­mas.

Lie­tu­va bus ant­ro­ji ša­lis už Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ri­bų, ku­rio­ je E.Clap­to­nas at­liks ju­bi­lie­ji­nę pro­gra­mą. Po pa­si­ro­dy­mų Lon­ do­ne mu­zi­kan­tas su­rengs ke­lis kon­cer­tus Vo­kie­ti­jo­je, o iš ten ke­ liaus tie­siai į Kau­ną. Šiuo­se kon­cer­tuo­se gi­ta­ris­ tas pa­si­ro­dys su aš­tuo­nių pui­kiai mu­zi­kos pa­sau­ly­je ži­no­mų at­li­ kė­jų gru­pe. Jo­je – il­ga­me­čiai Eri­ co sce­nos bend­ra­žy­giai Doy­le’as Bram­hal­las II (gi­ta­ra), Ste­ve’as Jor­da­nas (mu­ša­mie­ji), Chri­sas Stain­to­nas (kla­vi­ši­niai) ir Wil­lie Week­sas (bo­si­nė gi­ta­ra), Mi­chel­ le John ir Sha­ron Whi­te (pri­ta­ rian­tysis vo­ka­las), taip pat – pir­ mą sy­kį prie E.Clap­to­no gru­pės pri­si­jung­sian­tys pia­nis­tas Pau­ las Car­rac­kas ir gi­ta­ris­tas Gre­gas Leis­zas. KD inf.

rą, ku­riuo ste­bi­ma Grai­ki­jos oro erd­vė. Ci­vi­li­nės avia­ci­jos val­dy­ba YPA nu­ro­dė, kad ra­dio­lo­ka­to­riaus, kont­ro­liuo­jan­čio Atė­nų ir Ma­ke­ do­ni­jos re­gio­ną, ek­ra­nuo­se „vaiz­ das din­go“ šeš­ta­die­nį, apie vi­dur­ die­nį dėl elekt­ros tink­lų ge­di­mo. Vie­nas šal­ti­nis iš vals­ty­bi­nės elekt­ros tink­lų bend­ro­vės DE­DIE

sa­kė, jog dėl „aliu­mi­ni­zuo­to“ he­lio ba­lio­no elekt­ra bu­vo din­gu­si 13 min. ne­to­li YPA būs­ti­nės Atė­nų pietuose, o ra­da­ras iš­si­jun­gė maž­daug po 40 min. YPA tei­gė, kad pa­vo­jus skry­ džių sau­gu­mui ne­bu­vo ki­lęs, nors te­ko pa­vė­lin­ti kai ku­riuos lėk­tu­vų pa­ki­li­mus ir nu­si­lei­di­mus. BNS inf.

2012-10-02 Kauno diena  
2012-10-02 Kauno diena  
Advertisement