Page 1

Miestas

Lietuva

4p. Kauno marių pakrantėje šiukšlinantiems žvejams paskaitą skaitė undinė.

5p. Aukštas kriminalinės policijos pareigūnas A.Matonis slėpė savo bendradarbiavimą su KGB.

Pasaulis

9p. Vakar Baltarusijos gyventojai rinko naują šalies parlamentą.

Miunchenas ūžia – Vokietijoje prasidėjo tradicinė alaus šventė „Oktoberfest“.

24p.

Pirmadienis rugsėjo 24, 2012 Nr. 223 (19782) Kaunodiena.lt 2 Lt

di­kas – Ne­ko­ky­biš­kų ba­tų kai­na – Žu­ elekt­ri­nis vir­du­lys dau­giau nei 1 200 li­tų Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Kau­nie­tis Aud­rius Vai­va­da li­ko kal­tas, kad nu­si­pir­ko ne­ ko­ky­biš­kus ba­tus ir gy­nė sa­vo tei­ses teis­me. Jam ten­ka ap­mo­kė­ti pra­stus ba­tus par­da­vu­sios įmo­nės ad­vo­ka­tų iš­lai­das. Ne­ga­na to, į jo du­ris jau bel­džia­ si ir ant­sto­liai.

Kau­no ra­jo­ne, Vin­cen­ta­ve, lau­ko vir­tu­vė­je įjung­tas elekt­ri­nis vir­du­ lys su­kė­lė gais­rą, nu­si­ne­šu­sį vieną gy­vy­bę. Du žmo­nes pa­vy­ko iš­gel­ bė­ti į sve­čius at­vy­ku­siam vy­rui.

„Kai iš­lau­žęs du­ris įbė­gau į vi­dų, dar gir­dė­jau, kad tas žmo­gus kei­ kia­si, to­dėl ma­niau, kad jis su­ge­ bės iš­trūk­ti iš gais­ro, ta­čiau jam ne­pa­vy­ko“, – dien­raš­čiui pa­sa­ko­ jo Vla­das Pui­da. Sa­vo mo­ti­ną į Vin­ cen­ta­vo kai­mą šeš­ta­die­nį va­ka­re pa­si­sve­čiuo­ti pas te­tą at­ve­žęs vy­ras ži­no­jo, kad lau­ko vir­tu­vė­je gir­tuok­ liau­ja jo pusb­ro­lis ir du su­gė­ro­vai, ta­čiau nė ne­ma­nė, kad tai ga­li baig­tis ne­lai­me.

4

Dienos citata „Bri­ta­ni­kos“ da­bar­ti­nį ne­ baig­tą sta­ti­nį griau­na­me, o jo vie­to­je sta­to­me ma­ žes­nius tū­rius“, –

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Bė­dų pra­džia

Ba­tų po­rą par­duo­tu­vė­je „Ali­kan­te“ A.Vai­va­da nu­si­pir­ko per­nai lapk­ri­ tį. Už jam pa­ti­ku­sį mo­de­lį su­mo­kė­ jo 300 li­tų. Nau­juo­ju apa­vu kau­ nie­tis pa­si­džiau­gė neil­gai – tuoj pa­ju­to, kad de­ši­ny­sis ba­tas tri­na kul­ną. Jau ki­tą die­ną A.Vai­va­da ne­ ši­nas ba­tais grį­žo į par­duo­tu­vę. Čia A.Vai­va­da su­lau­kė ma­lo­naus per­so­na­lo pa­siū­ly­mo įsi­gy­ti ba­tų odos minkš­tik­lį, bet, jį pa­nau­do­ jus, si­tua­ci­ja ne­pa­ge­rė­jo. Kau­nie­ tis, ne­ši­nas ba­tais, po tri­jų die­nų vėl grį­žo į par­duo­tu­vę. Ta­da per­ so­na­las jam pa­siū­lė įsi­ gy­ti ba­tų pra­tem­pik­lį.

2

apie preliminarius susitarimus su paveldosaugininkais pranešė architektas Gin­tau­tas Nat­ke­vi­čius.

12p.

„„Pa­ra­dok­sai: A.Vai­va­da at­ga­vo pi­ni­gus už ne­ko­ky­biš­kus ba­tus, ta­čiau by­li­nė­ji­ma­sis jam kai­na­vo ke­lis kar­tus

bran­giau. 

Viešnagę Vokietijoje baigė pergale

11p.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


2

Pirmadienis, rugsėjo 24, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

18

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

Anglies monoksidas (CO)

1,36

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

35

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­ne stabtelėjo kla­si­ki­nių au­to­mo­bi­lių ra­lis Va­kar Kau­no ro­tu­šės aikš­tė­je stab­te­lė­jo kla­si­ki­nių au­to­mo­bi­lių ra­ lio da­ly­viai, per dvi die­nas su­pla­na­vę įveik­ti at­stu­mą nuo Ma­žei­kių iki Vil­niaus. Ro­tu­šės aikš­tė­je iš­si­ri­kia­vo 21 an­tik­va­ri­nė trans­por­to prie­mo­nė. Ap­žiū­rė­ti kla­si­ki­nių au­to­mo­bi­lių atė­ju­sių kau­nie­čių bū­rys ne­bu­vo itin gau­sus, ta­čiau kai ku­rie ke­tur­ra­čiai su­kė­lė di­de­lį su­si­ do­mė­ji­mą. Il­giau­siai žiū­ro­vai stab­te­lė­da­vo prie re­tų MG ir „Ja­guar“ au­to­mo­bi­lių, ta­čiau dė­me­sio do­zę ga­vo ir ne to­kie iš­skir­ti­niai, so­ viet­me­čiu ga­min­ti au­to­mo­bi­liai. Ro­tu­šės aikš­tė­je su­sta­ty­tus ke­tur­ ra­čius ver­ti­no ne tik praei­viai, bet ir pa­tys ra­lio da­ly­viai, nes nuo jų bal­sų pri­klau­sė, ku­rios ma­ši­nos lai­mė­jo gra­žiau­sio in­ter­je­ro ir eks­ ter­je­ro no­mi­na­ci­jas. Ra­lis va­kar fi­ni­ša­vo Vil­niu­je. Ta­do Šir­vins­ko, Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo fo­to­re­por­ta­žas

Pro­tė­viams sudegino du me­di­nius ožius

„„Kvies­liai: Bal­tų vie­ny­bės die­ną

bal­tų pa­li­kuo­nys kvie­čia­mi ne­ pa­mirš­ti sa­vo šak­nų. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Už­va­kar mi­nė­tą Bal­tų vie­ny­bės die­ną Lie­tu­vo­je su­lieps­no­jo de­ šim­tys au­ku­rų. Kau­ne už­deg­ ti du.

Kau­nie­čiai au­ku­rus de­gė ant sig­ na­li­nio Verš­vų pi­lia­kal­nio bei Ne­ mu­no ir Ne­ries san­ta­ko­je. Čia su­ si­rin­kę žmo­nės dai­na­vo, skai­tė ei­lė­raš­čius, sa­kė kal­bas, ra­gi­nan­ čias ne­pa­mirš­ti pro­tė­vių pa­pro­čių ir sa­vo šak­nų. Bal­tų vie­ny­bės die­na su­tam­pa su ru­dens ly­gia­die­niu. Tai die­na, kai pa­go­nys die­vams dė­ko­da­vo už gau­sų der­lių ir au­ko­da­vo au­ kas. Kaip au­kos San­ta­ko­je su­de­ gin­ti du me­di­niai ožiai. Šeš­ta­die­nį va­ka­re au­ku­rai kur­ ti ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Lat­vi­ jo­je. Abie­jų ša­lių te­ri­to­ri­jo­se gy­ ve­nu­sios bal­tų gen­tys prieš 776 me­tus su­si­vie­ni­jo ir Sau­lės mū­ šy­je su­mu­šė Ka­la­vi­juo­čių or­di­ ną. Sau­lės mū­šio die­ną Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sei­mai pa­skel­bė Bal­tų vie­ny­bės die­na. Bal­tų vie­ny­bės die­ną už­deg­ti ug­nį ant kal­nų, pi­lia­kal­nių ir ki­ to­se su bal­tų is­to­ri­ja su­si­ju­sio­se vie­to­vė­se kvies­ti bal­tų pa­li­kuo­ niai vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ug­nies są­šau­kos es­mė – ap­lan­ ky­ti bal­tams at­min­ti­nas vie­tas, už­deg­ti ug­nį ant su bal­tų is­to­ri­ ja su­si­ju­sių vie­tų, su­jung­ti bal­tų gen­čių pa­li­kuo­nis ir že­mes.

Ne­ko­ky­biš­kų ba­tų kai­na

„„Sko­lin­gas: A.Vai­va­da pri­vers­tas by­li­nė­tis dar ir su ant­sto­le, be­si­kė­si­nan­čia į jo pi­ni­gi­nę. 

„Dėl nuo­la­ti­nio try­ni­ 1 mo ne­ga­lė­jau ne­šio­ti tų ba­tų ir pa­rei­ka­la­vau, kad man tie­

siog grą­žin­tų pi­ni­gus“, – pa­sa­ko­ jo A.Vai­va­da. Vy­ras bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad ba­tai ne­ko­ky­biš­ki, ta­čiau par­duo­tu­vės per­so­na­las ne­ma­tė jo­kių de­ši­nio­jo ba­to bro­ko ženk­lų. „Jie mo­ty­va­vo, kad nė­ra jo­kių pre­kės trū­ku­mų, be to, ba­tai esą jau ne­šio­ti, ir at­si­sa­kė grą­žin­ti man pi­ni­gus“, – įvy­kių ei­ gą dės­tė A.Vai­va­da. Tuo me­tu va­dy­bi­nin­ku dir­bęs vy­ras pa­si­ju­to ap­gau­di­nė­ja­mas ir nu­ta­rė pa­si­nau­do­ti sa­vo kaip var­ to­to­jo tei­se gin­ti tie­są. Jis krei­pė­si į Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mą. A.Vai­va­da ti­ki­na, kad dėl ba­ tų nu­trin­tos odos, ku­rio­je at­si­vė­rė žaiz­da, jis sun­kiai ga­lė­jo vaikš­čio­ti, neap­siė­jo be me­di­kų pa­gal­bos. Ieš­ki­ny­je A.Vai­va­da pra­šė teis­ mo iš ne­ko­ky­biš­kus ba­tus par­da­ vu­sios bend­ro­vės pri­teis­ti 700 li­ tų tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo ir 950 ne­tur­ti­nės. At­ly­gink par­duo­tu­vės ad­vo­ka­tui!

Po tri­jų mė­ne­sių Kau­no mies­ to apy­lin­kės teis­mą A.Vai­va­da pa­ li­ko nu­lei­dęs gal­vą. Ci­vi­li­nių by­lų tei­sė­jos Re­gi­nos Agr­bos ver­dik­tas bu­vo ten­kin­ti kau­nie­čio ieš­ki­nį tik iš da­lies: teis­mas įpa­rei­go­jo, kad A.Vai­va­da per 10 die­nų grą­žin­tų par­duo­tu­vei ba­tus su pir­ki­mo če­ kiu, o par­duo­tu­vė grą­žin­tų jam 300

li­tų, ku­riuos jis ir su­mo­kė­jo. Li­ku­si ieš­ki­nio da­lis bu­vo at­mes­ta. Jo­kios tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los teis­mas ne­pri­tei­sė. Be to, tei­sė­ja R.Agr­ba įžvel­ gė, kad ieš­ko­vas mė­gi­no pikt­nau­ džiau­ti pro­ce­su ir nu­bau­dė jį 100 li­tų bau­da. Sup­rask, mė­gi­no pa­si­ pel­ny­ti. Teis­mo mo­ty­vas: „Ieš­ko­ vo, gi­nan­čio sa­vo tei­sę, veiks­mai prieš­ta­rau­ja są­ži­nin­go vers­lo ir są­ ži­nin­gos da­ly­ki­nės pra­kti­kos prin­ ci­pams.“ Ir tai dar ne vis­kas. „Aš teis­me bu­vau be ad­vo­ka­to, o par­duo­tu­vei at­sto­va­vo jų sam­dy­ti gy­nė­jai. Teis­ mas pri­tei­sė man ap­mo­kė­ti par­ duo­tu­vės ad­vo­ka­tų dar­bą“, – ran­ ko­mis skės­te­lė­jo A.Vai­va­da. Pas­ku­ti­nio­ji teis­mo nuo­spren­ džio da­lis – iš A.Vai­va­dos pri­teis­ tas 100 li­tų žy­mi­nis mo­kes­tis vals­ ty­bei. „Su tuo ne­ga­lė­jau su­tik­ti, nes ne­si­jau­čiau kal­tas“, – paaiš­ki­no A.Vai­va­da.

„Man par­duo­tu­vė­je aiš­kiai pa­ sa­kė, kad ne­grą­žins pi­ni­gų. O Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos iš­va­dos, kad ba­tai nea­ ti­ti­ko ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų, bu­ vo gau­tos jau po to, kai krei­piau­si į teis­mą“, – sa­vo po­zi­ci­jos lai­kė­ si A.Vai­va­da.

Pa­si­ju­to mul­ki­na­mas

At­leis­tas iš dar­bo

„Už tai, kad at­gau­čiau 300 li­tų, ku­ riuos su­mo­kė­jau už ne­ko­ky­biš­kus ba­tus, tu­riu su­mo­kė­ti 700 li­tų“, – Kau­no apy­lin­kės tei­sė­jos R.Agr­ bos spren­di­mą api­bend­ri­no A.Vai­ va­da. Vy­ras pik­ti­no­si ir tuo, kad teis­ mas nu­ta­rė, jog jis esą ne­pa­si­nau­ do­jo daik­tų grą­ži­ni­mo tai­syk­lė­mis ir rei­ka­lau­ja at­ly­gin­ti ža­lą.

Kau­nie­tis su­mo­ kė­jo 1 100 li­tų už jam ne­ko­ky­biš­ kus ba­tus par­da­ vu­sios bend­ro­vės gy­nė­jo dar­bą. Kau­nie­tis ne­slė­pė ap­mau­do ir dėl to, kad teis­mui mo­ra­li­ne ža­la ne­pa­si­ro­dė par­da­vė­jų ne­pa­gar­bus el­ge­sys, tai, kad ieš­ko­vas ke­lis kar­ tus iš par­duo­tu­vės bu­vo iš­siųs­tas su men­ka­ver­čiais pa­siū­ly­mais. Vy­ras pri­pa­žįs­ta, kad neiš­sau­go­ti me­di­ka­men­tų žaiz­dai gy­dy­ti pir­ ki­mo če­kiai – tai jo ap­si­lei­di­mas, ta­čiau gy­dy­to­jų pa­žy­ma apie žaiz­ dą ant ko­jos eg­zis­tuo­ja. Prie ne­ma­lo­nu­mų dėl ba­tų pri­ si­dė­jo dar vie­nas: per­nai ge­riau­siu va­dy­bi­nin­ku dar­bo­vie­tė­je pri­pa­ žin­tas A.Vai­va­da šie­met bu­vo at­ leis­tas kaip pra­sčiau­sias.


3

Pirmadienis, rugsėjo 24, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Kaune skam­bė­jo ho­lo­kaus­to au­kų var­dai

– dau­giau nei 1 200 li­tų Aš teis­me bu­ Komentarai vau be ad­vo­ Al­gi­man­tas Pa­li­jans­kas Ad­vo­ka­tas ka­to, o par­ duo­tu­vei at­ end­ra pra­k ti­ka yra to­k ia: sto­va­vo jų jei­g u ten­k i­na­mas skun­das, prie­š in­gos ša­l ies at­s to­v ui sam­dy­ti gy­ ne­pri­tei­sia­ma ki­tai pu­sei ap­ nė­jai. Teis­ mo­kė­ti teis­mo iš­lai­das. Jei­gu ieš­ki­nys mas pri­tei­sė ne­ten­ki­na­mas ar­ba ten­ki­na­mas tik iš da­lies, pri­tei­sia­ma pro­por­cin­gai. man ap­mo­ Ne­no­rė­čiau kri­ti­kuo­ti Kau­no apy­gar­ kė­ti par­duo­ dos teis­mo tei­sė­jo nuo­mo­nės. Ta­čiau tu­vės ad­vo­ šiuo A.Vai­va­dos at­ve­ju priim­tas al­ter­ na­ty­vus spren­di­mas. Iki šiol bū­da­vo, ka­tų dar­bą.

B

kad jei­gu kei­čia­mas Apy­lin­kės teis­mo spren­d i­mas, ieš­ko­vas ne­t u­r i mo­kė­ ti prie­šin­gos pu­sės pro­por­cin­gai ap­ skai­čiuo­tų teis­mo iš­lai­dų. Teis­mas lei­ džia su­pras­ti, kad su­tin­ka su ieš­ko­vo skun­du, ir nai­ki­na tą da­lį, ku­ria jis esą pikt­nau­džiau­da­mas krei­pė­si į teis­mą, ta­čiau pa­lie­ka ap­mo­kė­ti prie­šin­gos ša­ lies at­sto­vo teis­mo iš­lai­das. Šio­je by­lo­ je išė­jo toks su­vel­tas rei­ka­las.

Do­ra Pet­kaus­kai­tė

Lie­tu­vos ant­sto­l ių rū­mų at­sto­vė spau­dai

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Dėl to teis­mo pro­ce­so ma­no dar­bo ro­dik­liai bu­vo ge­ro­kai pra­ stes­ni“, – nea­be­jo­ja A.Vai­va­da. Teis­mui tai ne­pa­si­ro­dė mo­ra­li­nė ža­la.

A

nts­to­l iai va­do­vau­ja­si įsta­ ty­mo jiems su­teik­to­mis tei­ sė­mis. Prin­ci­pas yra toks: jei­g u žmo­g us su­mo­kė­jo bau­dą vie­na ar dviem die­no­mis pa­ vė­luo­tai, jam tai at­ro­do la­bai ne­daug. Ta­čiau kaip pas ant­sto­lį at­si­ran­da tas do­k u­men­tas dėl sko­los išieš­ko­ji­mo, ku­r į at­siun­čia tas, ku­ris ieš­ko sko­los? Jei­gu tas žmo­gus ti­ki, kad ne­pa­vė­la­vo su­mo­kė­ti sko­los, tai rei­kia ieš­ko­ti, ku­

rio­je vie­to­je ir kas neuž­dė­jo var­ne­lės, kad vis­kas ge­rai, ir iš­siaiš­kin­ti, kas tu­ rės ap­mo­kė­t i su­si­da­r iu­sias ant­sto­l io dar­bo są­nau­das. To­kiu at­ve­ju žmo­gui ten­ka įro­di­nė­t i, kad jis sa­vo prie­vo­lę įvyk­dė lai­ku.

Vi­tas Jo­nas Ūsas

Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos vie­šų­jų ry­šių vy­r iau­sia­sis spe­cia­l is­tas

P

raė­ju­s iais me­t ais tar­ny­b a nag­r i­nė­jo 12 tūkst. var­to­to­ jų skun­dų dėl įvai­r ių pa­žei­ di­mų. Be­veik pu­sė var­to­to­jų krei­pia­si dėl ne­ko­ky­biš­kų pre­kių ir pa­ slau­gų. Pag­rįs­tų skun­dų bū­na per 80 pro­c. Ap­g in­t i var­to­to­ją yra tar­ny­bos kom­pe­ten­ci­ja. De­da­me vi­sas pa­stan­ gas, kad var­to­to­jas bū­tų ap­gin­tas. Kar­ tais ten­ka kreip­t is į teis­mą. Mes teis­ mams tei­kia­me sa­vo iš­va­das. Esa­me suin­te­re­suo­ti, kad pa­žeis­tos var­to­to­jo tei­sės bū­tų ap­gin­tos. Daž­nai gin­čai spren­džia­mi ša­lims ge­ ra­no­r iš­kai su­si­ta­r us. Ki­tais at­ve­jais vyks­ta ne­teis­m i­n is gin­čo nag­r i­nė­ji­ mas, ku­riuo tar­ny­ba prii­ma spren­di­ mą ten­kin­ti var­to­to­jo skun­dą, ten­kin­ ti iš da­lies ar­ba at­mes­ti. Ta­čiau mū­sų tar­ny­bos nu­ta­r i­mai nė­ra pri­va­lo­m i. Jei­gu mū­sų nu­ta­ri­mo ne­vyk­do, tai ir išei­na, kad to­les­nis ke­lias spręs­ti gin­ čą – teis­me. Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sės ap­sau­gos tar­ny­bos ini­cia­ty­va skel­bia­mos įmo­ nės, ku­rios ne­vyk­do sa­vo pa­rei­gų. Tai draus­mi­na var­to­to­jų tei­ses pa­žei­du­ sias bend­ro­ves.

Aukš­tes­nė pa­ko­pa

A.Vai­va­da ne­nu­lei­do ran­kų ir apy­ lin­kės teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Kau­no mies­to apy­gar­dos teis­mui. Ape­lia­ci­nia­me skun­de kau­nie­ tis ak­cen­ta­vo, kad vie­na jo skun­ do da­lis bu­vo pa­ten­kin­ta, taip tar­ si pri­pa­žįs­tant, kad jis tei­sus, nes pre­kė iš tie­sų bu­vo ne­ko­ky­biš­ka. A.Vai­va­da pra­šė teis­mo pa­nai­ kin­ti jam pri­teis­tus su­mo­kė­ti iš vi­so 700 li­tų. „Ka­dan­gi pa­grin­di­ nis ma­no ieš­ki­nys pa­ten­kin­tas, iš ma­nęs ne­tu­rė­jo bū­ti rei­ka­lau­ja­ma pri­teis­ti at­sa­ko­vui už jo ad­vo­ka­tų pa­slau­gas. Juo­lab ne­pag­rįs­ta išei­ tų ir tai, kad aš ne­va pikt­nau­džia­ vau“, – sa­vo išaiš­ki­ni­mą aukš­ tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui grin­dė A.Vai­va­da. Nea­be­jo­da­mas sa­vo, kaip nu­ken­ tė­ju­sio var­to­to­jo, sta­tu­su A.Vai­va­ da Kau­no apy­gar­dos teis­mo ir vėl pra­šė ten­kin­ti jo ieš­ki­nį dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo. Da­vė ir atė­mė

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­gai­lė­jo A.Vai­va­dos. Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jas Leo­nas Ja­chi­ma­vi­čius pa­ reiš­kė: „Ape­lia­ci­nis skun­das ten­ kin­ti­nas iš da­lies.“ Jis pri­pa­žįs­ta,

kad tei­sė­ja R.Agr­ba ne­pag­rįs­tai sky­rė ieš­ko­vui 100 li­tų bau­dą už pikt­nau­džia­vi­mą. Apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo nuo­ mo­ne, A.Vai­va­da ga­lė­jo ma­ny­ti, kad dėl ne­ko­ky­biš­kų ba­tų pa­ty­rė tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą, to­dėl jis pa­grįs­tai krei­pė­si į teis­mą dėl ža­ los at­ly­gi­ni­mo. Ta­čiau re­zo­liu­ci­nė­je nu­tar­ties da­ly­je tei­sė­jas L.Ja­chi­ma­vi­čius pa­ kei­tė Kau­no apy­lin­kės teis­mo re­ zo­liu­ci­nę da­lį taip, kad A.Vai­va­da pa­si­ju­to no­kau­tuo­tas. Kau­nie­čiui skir­ta at­ly­gin­ti 1 100 li­tų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų ir su­mo­ kė­ti 100 li­tų žy­mi­nio mo­kes­čio vals­ty­bės nau­dai. Smū­gis pa­bai­gai

„Po Apy­gar­dos teis­mo nag­ri­nė­ ji­mo, nors esu pri­pa­žin­tas tei­siu, by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dos išau­go 400 li­tų, o man ir vėl – jo­kio ža­los at­ly­ gi­ni­mo“, – pa­di­dė­ju­sia su­ma ste­ bė­jo­si A.Vai­va­da. Jo ad­vo­ka­tas pa­ta­rė ne­nu­leis­ ti ran­kų ir to­liau gin­ti sa­vo tei­ses, ta­čiau kau­nie­tis nu­spren­dė ne­be­ tęs­ti ko­vos. Jis su­mo­kė­jo 1 100 li­tų

už jam ne­ko­ky­biš­kus ba­tus par­da­ vu­sios bend­ro­vės gy­nė­jo dar­bą. Tos pa­čios die­nos va­ka­rą sa­ vo pa­što dė­žu­tė­je A.Vai­va­da ra­do pra­ne­ši­mą, kad jam yra pa­lik­tas re­gist­ruo­tas laiš­kas. Re­gist­ruo­tu laiš­ku į jį krei­pė­si ant­sto­lė Jur­gi­ta Ži­lins­kai­tė. Ji pa­ ra­gi­no A.Vai­va­dą su­mo­kė­ti teis­mo pri­teis­tus 1 100 li­tų, o sa­vo su­ra­ šy­tą pri­mi­ni­mo pa­slau­gą įver­ti­no 132,80 li­to. Rei­ka­la­vi­mus pa­reiš­kė ant­sto­lė

„Ants­to­lė išaiš­ki­no, kad vi­sai ne­ svar­bu, jog aš jau su­mo­kė­jau. Ji pa­ra­šė ra­gi­ni­mą ir to­dėl, ma­to­te, aš tu­riu su­mo­kė­ti be­veik 133 li­tus už šį jos su­ra­šy­mą“, – ka­te­go­riš­ką ant­sto­lės po­zi­ci­ją per­sa­kė A.Vai­ va­da. Kau­nie­tis, ban­dęs gin­ti sa­vo tei­ ses, li­ko be ba­tų, be dar­bo ir su pa­ sė­tu ne­pa­si­ti­kė­ji­mu. Vy­ras vis dar ti­ki­si ras­ti tie­są. Jis ap­skun­dė ant­ sto­lės jam at­siųs­tą ra­gi­ni­mą. Ants­to­lės J.Ži­lins­kai­tės kon­to­ro­ je „Kau­no die­nai“ bu­vo pa­tvir­tin­ ta, kad A.Vai­va­dos skun­das gau­tas. Ga­lu­ti­nį žo­dį ir vėl tars teis­mas.

„„Dė­me­sys: Kau­ne ge­tuo­se ka­lė­ju­sių žy­dų var­dus skai­ty­ti pa­no­ro dau­

giau nei de­šimt žmo­nių. 

Ta­das Šir­vins­kas Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­ mi­ni­mo die­ną Kau­ne pir­mą kar­ tą skai­ty­ti Kau­ne ka­lė­ju­sių žy­dų var­dai.

Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­ mi­ni­mo die­ną ge­tuo­se ka­lė­ju­sių žy­dų var­dai pir­mą kar­tą skai­ty­ti per­nai Vil­niu­je. Ta­da Šv.Kot­ry­nos baž­ny­čio­je var­dai bu­vo skai­to­mi 15 va­lan­dų. Šie­met vil­nie­čiai nu­ spren­dė į šią ak­ci­ją pa­kvies­ti ki­ tus mies­tus. Sek­ma­die­nį nuo 13 val. į Flu­xus mi­nis­te­ri­ją Kau­ne, Jo­na­vos gat­vė­ je, atė­ję žmo­nės pa­kai­to­mis per­ skai­tė apie 2,7 tūkst. žy­dų var­dų

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ir pa­var­džių. Ma­no­ma, kad atei­ ty­je min­tis to­kiu bū­du pa­gerb­ti ge­tuo­se ka­lė­ju­sius žy­dus pa­sklis ir po ki­tus Lie­tu­vos mies­tus. Iš vi­so mū­sų ša­ly­je yra apie 200 žy­ dų žu­dy­nių vie­tų. Di­džio­ji da­lis Lie­tu­vo­je nu­žu­ dy­tų žy­dų var­dų nė­ra ži­no­mi, o jiems iš­siaiš­kin­ti ne­ski­ria­ma pa­ kan­ka­mai dė­me­sio. Ge­tuo­se ka­ lė­ju­sių žy­dų var­dų skai­ty­mą or­ ga­ni­zuo­jan­tys žmo­nės aiš­ki­na, kad žmo­gus nė­ra skai­čius, to­dėl ge­tuo­se su­nai­kin­ti žmo­nės ver­ti di­des­nės pa­gar­bos, di­des­nių pa­ stan­gų, kad bū­tų nu­sta­ty­tos jų ta­pa­ty­bės. Va­ka­rų Eu­ro­po­je 95 pro­c. ho­lo­ kaus­to au­kų var­dų yra ži­no­mi.


4

Pirmadienis, rugsėjo 24, 2012

Miestas

Dvi­ra­čiams – sau­lė, rie­du­čiams – lie­tus Eko­lo­giš­kas trans­ por­to prie­mo­nes – dvi­ra­čius ir rie­du­ čius – po­pu­lia­ri­nan­ tys kau­nie­čiai sa­ vait­ga­lį or­ga­ni­za­ vo ma­si­nius ren­ gi­nius. Dvi­ra­ti­nin­ kams oras pa­si­tai­kė pui­kus, rie­du­ti­nin­ kams – lie­tin­gas.

„„Skir­tu­mas: į ma­si­nius ren­gi­nius sa­vait­ga­lį dvi­ra­ti­nin­kų su­si­rin­ko kur kas dau­giau nei rie­du­ti­nin­kų. 

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Už­va­kar penk­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­to Kau­no dvi­ra­ti­nin­kų pa­ra­do da­ly­vių ko­lo­na tra­di­ciš­kai pa­ju­dė­jo Lais­ vės alė­ja, ta­čiau įvei­kė ne­tra­di­ci­nį marš­ru­tą, ku­rį te­ko ko­re­guo­ti dėl už­da­ry­to Pa­ne­mu­nės til­to.

„Nie­ko bai­saus. Bus tik įdo­miau, nes va­žiuo­ti vis tuo pa­čiu marš­ru­ tu ga­li pa­bos­ti“, – prieš star­tą sa­ kė pa­ra­do or­ga­ni­za­to­rius Li­nas Vai­nius. Kauną skrodžiančių dvi­ra­ti­nin­kų bū­rys per po­rą va­lan­dų sėkmingai įvei­kė maž­daug 17 km il­gio dis­tan­ ci­ją iki San­ta­kos, o iš­tver­min­giau­

sie­ji ga­lė­jo min­ti iki Lam­pė­džių kar­je­ro. „Ten mus šven­tiš­kai pa­si­ti­ko vie­ti­nė bend­ruo­me­nė. Ma­nau, kad pir­mą kar­tą Kau­no dvi­ra­ti­nin­kų pa­ra­dų is­to­ri­jo­je bu­vo to­kia sma­gi pa­bai­ga“, – sa­kė L.Vai­nius. Pa­ra­do or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad ja­me da­ly­va­vo per 200 dvi­ra­ti­nin­

kų. O va­kar Kau­no rie­du­čių ma­ra­ to­no or­ga­ni­za­to­riams ­se­kėsi kur kas pra­sčiau. „Prastas sekmadienio oras iš­ vai­kė da­ly­vius. Vi­sa­da su­lauk­ da­vo­me apie 60 da­ly­vių, o šį­kart jų per­pus ma­žiau“, – ap­gai­les­ta­ vo vie­nas iš or­ga­ni­za­to­rių To­mas Sta­siu­kai­tis.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Il­giau­sias ren­gi­nio dis­tan­ci­jas – 21 ir 42 km il­gio – pa­no­ro įveik­ti vos po­ra da­ly­vių, tad ren­gi­nio or­ ga­ni­za­to­riai pa­pra­šė jų pri­si­jung­ti prie trum­pes­nes dis­tan­ci­jas pa­si­ ry­žu­sių va­žiuo­ti rie­du­ti­nin­kų. Šia­me Kau­no rie­du­čių ma­ra­to­ne pri­sta­ty­ta nau­jo­vė – rie­du­čių ri­tu­ lio var­žy­bos.

Žve­jus draus­mi­no un­di­nė Ta­d as Šir­v ins­k as Su šiukš­li­n an­čiais žve­jais ne­su­ sit­v ar­k an­t i Kau­n o ma­r ių re­g io­ ni­n io par­k o di­r ek­c i­j a ko­v o­t i su šiukš­lin­to­jais pa­si­tel­kė un­di­nę.

„„Sup­leš­kė­jo: ne­lai­mės liu­dy­to­jai pa­sa­ko­jo, kad gais­ras lau­ko vir­tu­vę

pa­si­glem­žė žai­biš­kai. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Žu­di­kas – elekt­ri­nis vir­du­lys čio­jo, ku­rį dar vi­sai ne­se­niai gir­ 1 ra,„Na­to­mduo­ėlseišė­din­jaugo įelekt­ lau­ dė­jo be­si­kei­kiant, ta­čiau lieps­nos

ką pa­žiū­rė­ti, kas at­si­ti­ko. Pa­ma­ čiau, kad lau­ko vir­tu­vė­je de­ga švie­sa. Priė­jęs prie jos lan­go su­ pra­tau, kad ma­tau ne elekt­ros lem­pu­tės, o gais­ro švie­są“, – pa­ sa­ko­jo V.Pui­da. Su­gė­ro­vai jau bu­vo su­gu­lę ir kab­liu­ku už­ka­bi­nę du­ris, ta­čiau V.Pui­da jas iš­lau­žė ir pir­miau­sia grie­bė ša­lia du­rų pa­sli­ką gu­lin­tį pusb­ro­lį ir mo­te­rį. „Jie jau bu­vo vi­siš­kai ap­svai­gę. Ko ge­ro, vi­siš­kai ne­be­sio­rien­ta­vo ap­lin­ko­je. Ne­ma­niau, kad jie to­kie sun­kūs, – vos iš­trau­kė­me“, – kal­ bė­jo į de­gan­tį pa­sta­tą drą­siai šo­ kęs V.Pui­da. Vy­ras su ki­tų žmo­nių pa­gal­ba iš­trau­kė iš de­gan­čio pa­sta­to du žmo­nes ir ban­dė ei­ti ieš­ko­ti tre­

už­kir­to ke­lią. To­li­miau­sia­me lau­ko vir­tu­vės kam­pe su­kniu­bu­sį 64 me­tų Al­ vy­dą Ur­bai­tį ug­nia­ge­siai ra­do jau už­ge­si­nę vi­siš­kai su­sme­gu­sį pa­ sta­tą. Žu­vęs vy­ras gy­ve­no to­je pa­čio­je Za­pyš­kio se­niū­ni­jo­je, ta­ čiau ki­ta­me kai­me. Vin­cen­ta­vo kai­mas iš­si­bars­tęs miš­ke, tad ug­nia­ge­siai gel­bė­to­ jai už­tru­ko, kol su­ra­do gais­ra­vie­ tę, ta­čiau V.Pui­da įsi­ti­ki­nęs, kad ir daug grei­čiau at­vy­kę ug­nia­ge­siai A.Ur­bai­čio gy­vy­bės grei­čiau­siai ne­bū­tų iš­gel­bė­ję, nes ug­nis pa­sta­ tą apė­mė ir nu­siau­bė la­bai grei­tai. Lau­ko vir­tu­vė­je ver­tin­go tur­to ne­ bu­vo. Be­veik nea­be­jo­ja­ma, kad ne­ lai­mės prie­žas­tis – elekt­ri­nis vir­ du­lys, su­kė­lęs trum­pą jun­gi­mą.

„No­r iu pa­ra­g in­t i, kad su­s i­r ink­ tu­mė­te sa­vo šiukš­les ir pa­sa­ky­ tu­mė­te ki­tiems žve­jams, kad jie ne­š iukš­l in­t ų“, – už­va­kar prie Kau­no ma­rių su­tik­tiems žve­jams kal­bė­jo un­di­nė. Ji su de­šim­čia pa­gal­bi­nin­kų ne tik auk­lė­jo be sąžinės graužaties pakrantes teršiančius žve­jus, bet ir rin­ko jų pa­lik­tas šiukš­les. Šiukš­l ės – vie­n as iš di­d žiau­ sių Kau­no ma­rių re­gio­ni­nio par­ ko di­rek­c i­j os gal­vos skaus­m ų. Per dau­g y­b ę me­t ų šiukš­l in­to­ jai gė­din­ti, baus­ti ir ra­gin­ti, ta­ čiau šiukš­lių vie­na­me gra­žiau­sių Kau­no apy­lin­kių kam­pe­lių ne­ma­ žė­ja. „Žve­jai – be­ne di­džiau­si šiukš­ lin­to­jai. Ma­ža to, jie šiukš­les pa­ lie­ka to­kio­se vie­to­se, iš ku­rių jas sun­k iau­s ia su­r ink­t i. Ban­d ė­m e įvai­riais bū­dais draus­min­ti žve­ jus, ta­čiau nie­kas ne­pa­de­da. Gal un­d i­n ė pa­d ės?“ – vy­l ė­s i Kau­n o ma­rių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos di­rek­to­rė Ni­jo­lė Ei­du­kai­tie­nė. Šeš­ta­d ie­n į Vaiš­v y­d a­vos apy­ lin­k ė­se su­t ik­t iems žve­jams un­ di­n ė da­l i­j o spe­c ia­l ų lei­d i­n į, ku­r ia­m e žais­m in­gai pa­teik­ta in­ for­m a­c i­ja apie Kau­n o ma­r ių re­ gio­n i­n į par­k ą. Lei­d i­n io kai­n a – vie­n a žu­ve­l ė.

„„Pa­mo­ka: prie Kau­no ma­rių su­tik­tiems žve­jams un­di­nė aiš­ki­no, kad žu­

vys ant šiukš­lių ne­kim­ba.

„„Tal­ki­nin­kai: į šiukš­lių mai­šus bu­vo ren­ka­ma tai, kuo ter­šia­ma ma­rių

pa­kran­tė. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


5

pirmADIENIS, rugsėjo 24, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Ne­ti­ria ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo at­ve­jų Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra neat­lie­ ka jo­kio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl ga­li­mo po­li­ti­kų ne­tei­sė­to pra­tur­ tė­ji­mo.

„„Mįs­lė: A.Ma­to­nis aiš­ki­na, kad KGB iki pat 1991 m. rug­sė­jo dir­bo ne sa­vo no­ru.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Ko­kias KGB už­duo­tis vyk­dė pa­rei­gū­nas A.Ma­to­nis? So­vie­tų sau­gu­mo ins­ti­tu­ci­jo­je KGB iki pat 1991-ųjų rugp­jū­čio 31 d. dir­bęs da­bar­ti­nis Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro va­do­vas Al­gir­das Ma­to­nis tvir­ti­na, kad tar­na­vo Lie­tu­vai, ta­čiau sa­vo biog­ra­fi­jos fak­tus kaž­ko­dėl lig šiol slė­pė. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Dir­bo tre­jus me­tus

A.Ma­to­nis tre­jus me­tus – nuo 1987 m. rug­sė­jo 1 d. iki 1991-ųjų rugp­jū­ čio 31 d.– bu­vo kad­ri­nis KGB Drus­ ki­nin­kų pa­da­li­nio dar­buo­to­jas. Tai paaiš­kė­jo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cent­rui pra­dė­jus skelb­ti kad­ri­nių KGB dar­ buo­to­jų pa­var­des. Apie šį tam­sų sa­vo biog­ra­fi­jos fak­tą A.Ma­to­nis ofi­cia­lio­je biog­ ra­fi­jo­je ne­pra­ne­ša. Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro tink­la­la­py­je te­nu­ ro­do­ma, kad A.Ma­to­nis 1986 m. bai­gė Vil­niaus vals­ty­bi­nį V.Kap­ su­ko uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­tą ir tai, kad vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­ je tar­nau­ja nuo 1991-ųjų rug­sė­ jo 2 d. A.Ma­to­nį į aukš­tas Kri­mi­na­li­ nės po­li­ci­jos biu­ro va­do­vo pa­rei­gas prieš sep­ty­ne­rius me­tus pa­sky­rė tuo­me­tis ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Dirb­ti lei­do teis­mas

Po­li­ci­jos va­do­vy­bė aiš­ki­na, kad šis ne­la­bai gra­žus A.Ma­to­nio biog­ra­ fi­jos fak­tas bu­vo ži­no­mas vi­sa­da ir tai nė kiek ne­kliu­dė jam kil­ti kar­je­ ros laip­tais. Ne­tai­ky­ti 1999 m. įsi­ ga­lio­ju­sio įsta­ty­mo, ku­riuo bu­vę SSRS vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­ to dar­buo­to­jai de­šimt me­tų ne­ga­li dirb­ti vals­ty­bės pa­rei­gū­nais ar tar­ nau­to­jais, kaip paaiš­kė­jo, nu­spren­ dė teis­mas. „Ka­dan­gi yra priim­tas teis­mo spren­di­mas ne­tai­ky­ti jam įsta­ ty­mo ap­ri­bo­ji­mų, jam lei­džia­ma dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Kaip ir nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, bu­vo kreip­ta­si į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą

(VSD), kad šis at­lik­tų ty­ri­mą ir pa­ teik­tų bend­rą iš­va­dą, ar dar­buo­to­ jui ga­li bū­ti tai­ko­mos išim­tys. 1999 m. rug­sė­jo 8 d. Aukš­tes­nio­jo ad­mi­ nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­spren­dė ne­tai­ky­ti A.Ma­to­niui įsta­ty­mo 2 str. nu­ma­ty­tų ap­ri­bo­ji­ mų“, – nu­ro­dė Po­li­ci­jos de­par­ta­ men­to at­sto­vai. Ko­dėl šie A.Ma­to­nio biog­ra­fi­ jos fak­tai ne­nu­ro­do­mi ofi­cia­lio­ je jo biog­ra­fi­jo­je, Po­li­ci­jos de­par­ ta­men­to va­do­vy­bė paaiš­ki­no taip: „Biog­ra­fij­ o­je skel­bia­mi tik pa­grin­ di­niai kar­je­ros fak­tai. Vi­sa iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja yra as­mens by­lo­je, ku­ ri sau­go­ma dar­bo­vie­tė­je.“

Tai ne pa­ts ge­riau­ sias ma­no biog­ra­fi­ jos lai­ko­tar­pis.

Ko­vo­jo su nu­si­kals­ta­mu­mu

Į ke­lis dien­raš­čio klau­si­mus at­sa­kė ir pa­ts Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ ro va­do­vas A.Ma­to­nis. – Ko­dėl jau At­gi­mi­mo ir nep­ rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ tais nu­spren­dė­te dirb­ti KGB? – Bai­giau Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­ sės fa­kul­te­tą ir man, kaip tei­si­nin­ kui, ki­lo klau­si­mas, kur ei­ti dirb­ ti. Juk aš ne iš liau­dies ūkio atė­jau. Man pa­siū­lė ir nuė­jau ten dirb­ti. Ir tuos ke­le­rius me­tus dir­bau Drus­ki­ nin­kuo­se. Po to iš ten pe­rė­jau į kri­ mi­na­li­nę po­li­ci­ją. – Ko­kio po­bū­džio dar­bą dir­ bo­te KGB, bū­da­mas ope­ra­ty­ vi­niu įga­lio­ti­niu?

– Daug dar­bo bu­vo su­si­ję su or­ ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu. Aš tą in­for­ma­ci­ją sėk­min­gai pa­nau­do­ jau, kai pe­rė­jau dirb­ti į kri­mi­na­li­nę po­li­ci­ją. Ki­ta ver­tus, KGB dar bu­ vau tik pra­de­dan­ty­sis. Ne, su ideo­ lo­gi­niais da­ly­kais ne­dir­bau. Tuos klau­si­mus la­bai pre­ci­ziš­kai aiš­ki­ no­si VSD ir pro­ku­ra­tū­ra. Pa­ti­kė­ki­ te, jei aš bū­čiau ką nors ne taip to­je or­ga­ni­za­ci­jo­je da­ręs, ma­nęs da­bar­ ti­nė­je tar­ny­bo­je tik­rai ne­bū­tų. – KGB jūs dir­bo­te jau Lie­tu­vai at­ga­vus nep­rik­lau­so­my­bę ir iš ten pa­si­trau­kė­te tik po rugp­jū­ čio pu­čo Ru­si­jo­je. Ko­dėl? – Ga­liu at­sa­ky­ti la­bai trum­pai. Tą vi­są lai­ką bu­vo dirb­ta ne be tam tik­ rų Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų pri­ta­ri­mo. Ir aš ten (KGB – red. pa­st.) bu­vau taip il­gai dėl to, kad taip rei­kė­jo. Ir tas, kam rei­kia, tai ži­no. Tie da­ly­kai bu­ vo svars­to­mi, kai bu­vo teis­mas. Aš iš ten nei­šė­jau ne šiaip sau. Juk ma­no bro­lis tuo me­tu (1991 m. – red. pa­st.) bu­vo Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras (Juo­zas Ma­ to­nis – red. pa­st.). Lig tol jis dir­bo pro­ku­ra­tū­ro­je, bu­vo pro­ku­ra­tū­ros są­jū­džio gru­pės ini­cia­ty­vi­nės gru­ pės na­rys kar­tu su Egi­di­ju­mi Bič­ kaus­ku ir Ar­tū­ru Pau­laus­ku. Tad jei vi­si šie da­ly­kai bū­tų bu­vę ne­su­ de­ri­na­mi ir ten iki pu­čo bū­čiau dir­ bęs sa­vo no­ru, man da­bar tęs­ti tar­ ny­bą tik­rai ne­bū­tų bu­vę lem­ta. – Ko­dėl tai nu­ty­li­te sa­vo biog­ ra­fi­jo­je? – Šiaip jau nuo nie­ko to biog­ra­fi­jos fak­to ne­slė­piau. Gir­tis tuo taip pat ne­tu­riu jo­kio no­ro. Po­li­ci­jos va­do­ vy­bei tai bu­vo ži­no­ma vi­sa­da. Tai ne pa­ts ge­riau­sias ma­no biog­ra­fi­ jos lai­ko­tar­pis.

„Jo­kių ty­ri­mų po­li­ti­kų at­žvil­giu dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo pro­ ku­ra­tū­ra neat­lie­ka, jo­kiems po­ li­ti­kams dėl to įta­ri­mų nė­ra pa­ reiš­ku­si“, – pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­ riaus ve­dė­ja Vil­ma Že­mai­ty­tė. Anot pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vų, šiuo me­tu pa­tik­ri­ni­mus dėl ga­li­ mo ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo at­lie­ ka Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ ci­ja (VMI). Ins­pek­ci­ja praė­ju­sią sa­vai­tę tei­ gė kol kas ne­svars­čiu­si ga­li­my­bės ir bū­dų, kaip in­for­ma­ci­ja apie gal­ būt ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ju­sius po­li­ ti­kus, tarp jų – ir par­la­men­ta­rus, ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ta Sei­mui. Pa­sak VMI at­sto­vo Da­riaus Bu­ tos, ins­pek­ci­ja šiuo me­tu ne­ga­ li vie­šai teik­ti in­for­ma­ci­jos apie ti­ria­mus as­me­nis, nes „Vals­ty­bi­ nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ ci­jos VMI pa­teik­tas nu­ro­dy­mas drau­džia at­skleis­ti in­for­ma­ci­ją, ar konk­re­tus as­muo yra ti­ria­mas“. „Šiuo me­tu teis­me aiš­ki­na­mės, ar šis nu­ro­dy­mas ga­lio­ja tik dėl vyks­tan­čių kont­ro­lės pro­ce­dū­ rų, ar api­ma ir jau baig­tus pa­tik­ ri­ni­mus. Nuo pla­tes­nių ko­men­ta­ rų dėl to su­si­lai­ko­me“, – tvir­ti­no VMI at­sto­vas. Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­ gos ins­pek­ci­jos va­do­vas Al­gir­das Kun­či­nas aiš­ki­no, kad konk­re­čiai dėl po­li­ti­kų at­žvil­giu at­lie­ka­mų pa­tik­ri­ni­mų Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja jo­kių drau­di­ mų ar nu­ro­dy­mų ne­teik­ti in­for­ ma­ci­jos VMI nė­ra pa­tei­ku­si. A.Kun­či­nas svars­tė, kad duo­ me­nys gal­būt ne­ga­li bū­ti pa­teik­ ti dėl pro­ku­ra­tū­ros at­lie­ka­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ta­čiau ši pa­ nei­gė at­lie­kan­ti ty­ri­mus dėl po­li­ ti­kų. Ket­vir­ta­die­nį pa­teik­ti in­for­ma­ ci­ją apie ti­ria­mus Sei­mo na­rius VMI pa­pra­šė Sei­mo va­do­vė Ire­na De­gu­tie­nė, taip pat Sei­mo Eti­kos

ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas. Tre­čia­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­ te VMI va­do­vas Mo­des­tas Ka­se­ liaus­kas sa­kė, kad tarp 160 as­ me­nų, ku­rie įta­ria­mi ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ję, yra ir po­li­ti­kų. Jis neį­ var­di­jo tiks­laus jų skai­čiaus, ta­ čiau tei­gė, jog tai yra ir Sei­me, ir sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ban­tys po­li­ti­kai. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­ reiš­kė, kad Sei­mas tu­ri bū­ti de­ta­ liau in­for­muo­tas apie ty­ri­mus dėl ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu įta­ria­mų po­li­ti­kų. KD, BNS inf.

160

as­me­nų

tur­to šal­ti­nius tik­ri­na mo­kes­čių ins­pek­to­riai.

Politiko ava­ri­ja: pasimaišė briedis Penk­ta­die­nio va­ka­rą į ava­ri­ją pa­ te­ko Sei­mo na­rys so­cial­de­mok­ra­ tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis. Po­li­ti­kui lū­žo stu­bu­ro juos­me­ni­nis slanks­ te­lis.

Ne­lai­mė įvy­ko apie 22.30 val. Vil­ niaus ra­jo­ne, ke­ly­je Panevėžys– Vilnius, iki sos­ti­nės li­kus apie 15 ki­lo­met­rų, kaip pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. Sei­mo na­rio vai­ruo­ja­mas au­ to­mo­bi­lis „Ško­da Oc­ta­via“ at­ si­tren­kė į brie­dį, stai­ga iš­bė­gu­sį į ke­lio va­žiuo­ja­mą­ją da­lį. Gy­vū­ nas po smū­gio kri­to, jį kliu­dė iš pa­skos va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis „Maz­da 6“, vai­ruo­ja­mas 1935 m. gi­mu­sio P.D. Pats Sei­mo na­rys tei­gė gy­vas li­kęs tik per ste­buk­lą. Ma­ši­na vi­ siš­kai su­mai­to­ta, o smū­gio bū­ta

to­kio stip­raus, kad par­la­men­ta­ ro au­to­mo­bi­lis tris kar­tus ap­si­ ver­tė. „Iš es­mės esu lai­min­gas, ma­tyt, gi­męs po lai­min­ga žvaigž­de. Nes li­kau gy­vas. Bu­vo ypač su­dė­tin­ ga si­tua­ci­ja. Va­žia­vo­me ke­tu­rios ar pen­kios ma­ši­nos vie­na pa­skui ki­tą pir­ma juos­ta. Jau prieš Vil­ nių, kur Uk­mer­gės plen­tas ky­la į kal­ną, bai­gia­si ap­tva­ras, sau­gan­ tis nuo miš­ko žvė­rių. Prieš ma­ ne va­žiuo­jan­ti ma­ši­na da­rė keis­ tą ma­nev­rą. Aš ir­gi pa­skui ją. Ir stai­ga į ma­ne griū­na brie­dis“, – eis­mo įvy­kio de­ta­lė­mis da­li­jo­si V.And­riu­kai­tis. Per eis­mo įvy­kį nu­ken­tė­jo po­li­ ti­kas. Jis dėl stu­bu­ro juos­me­ni­nio slanks­te­lio lū­žio gy­do­mas am­bu­ la­to­riš­kai. KD, BNS inf.


6

Pirmadienis, rugsėjo 24, 2012

nuomonės

Švedai su­si­rū­pi­no dėl ru­sų mi­li­ta­riz­mo

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Apie balsus internetu Justinas Argustas

L

a­bai pa­žan­giais sa­ve lai­kan­tys po­li­ti­ kai vėl pra­kal­bo apie su­ma­ny­mą įtei­ sin­t i bal­sa­v i­mą in­ter­ne­tu. Gar­siau­ siai šia te­ma, ži­no­ma, reiš­kia­si li­be­ra­ lai. Bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu iš pir­mo žvilgs­nio – gra­ži idė­ja. Var­di­ja­mi ar­gu­men­tai: taip esą bal­ suo­ti vi­siems taps pa­to­giau, leng­viau, pa­di­dės rin­kė­jų ak­ty­vu­mas. Be to, kaip liu­di­ja ap­klau­ sos, tau­ta to ir­gi pa­gei­dau­tų. Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu prie­ši­nin­kai ap­šau­k ia­ mi kon­ser­va­t y­v iais. Esą di­d žio­sios par­t i­ jos la­bai suin­te­re­suo­tos iš­lai­ky­ti sa­vo sta­bi­ lų elek­to­ra­tą, to­dėl ga­li­my­bės bal­suo­ti in­ter­ ne­tu lig šiol ir nė­ra. La­biau­siai mū­sų pa­žan­ giuo­sius po­li­ti­kus įkve­pia es­tų pa­vyz­dys. Jei jau kai­my­nai taip da­ro ir jiems pui­kiai se­ka­ si, ko­dėl ne­ga­li­me ir mes – cho­ru šau­kia li­be­ ra­lai. Taip, es­tai in­ter­ne­tu pra­dė­jo bal­suo­t i 2005-ai­siais. Per še­še­rius me­tus Es­ti­jo­je bal­ suo­jan­čiųjų in­ter­ne­tu skai­čius tik au­go: 2005ai­siais to­kių bu­vo vos 10 tūkst., o par­la­men­ to rin­ki­muo­se per­nai e. rin­kė­jų bu­vo jau 140 tūkst. Vis dėlto, kaip rodo ty­ri­mai, rin­ki­muo­se

Ar tik­rai rei­kė­tų steng­tis dėl tų ke­lių pro­cen­tų rin­kė­jų, ku­ riems per­ne­lyg sun­ku vi­du­ti­ niš­kai kar­tą per me­tus atei­ti bal­suo­ti? ne­da­ly­vau­jan­čių skai­čius pa­ki­to ma­žai. Tie­ siog da­l is tų, ku­r ie Es­t i­jo­je bal­suo­da­vo tra­ di­ci­niu bū­du, da­bar bal­suo­ja in­ter­ne­tu. Bal­ suo­jan­čiųjų ak­ty­vu­mas 2007 ir 2011 m. par­ la­men­to rin­ki­muo­se bu­vo be­veik vie­no­das – abiem at­ve­jais kiek di­des­nis nei 60 pro­c. Tad pi­lie­tiš­kai ne­su­sip­ra­tu­sių rin­kė­jų bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu be­veik ne­pa­vei­kė. Tad ar tik­rai rei­kė­tų steng­tis dėl tų ke­lių pro­ cen­tų rin­kė­jų, ku­riems per­ne­lyg sun­ku vi­du­ ti­niš­kai kar­tą per me­tus atei­ti bal­suo­ti? Ko­kio są­mo­nin­gu­mo yra tie rin­kė­jai, jei jiems atei­ti ir bal­suo­ti truk­do blo­gas oras? Ir ko­dėl jų bal­ sų rei­kia siek­ti bet ko­kia kai­na? Juk pa­ts ėji­mas bal­suo­ti – sa­vo­tiš­kas pi­lie­tiš­ ku­mo ri­tua­las. Ga­liau­siai, ar mums tik­rai rei­ kia to­kių rin­kė­jų, ku­rie, lig šiol bal­suo­ti nė­ję, staiga ati­trūks nuo in­ter­ne­ti­nių žai­di­mų ir su­ skubs rink­ti val­džią? Ir dar: ar se­no­sios Eu­ro­ pos vals­ty­bės ir JAV iš tie­sų yra to­kios tam­ sios ir kon­ser­va­ty­vios, kad bal­sa­vi­mo in­ter­ ne­tu lig šiol neį­tei­si­no? Ži­no­ma, bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu – tik lai­ko klau­ si­mas. Bet nai­vu ma­ny­ti, kad pi­lie­tiš­kai su­si­ pra­tu­siųjų ta­da ko­ky­biš­kai pa­dau­gės. informacija:

302 250

Š

ve­di­jai pa­sta­ruo­ju me­tu vis di­des­ nį ne­ri­mą ke­lia Ru­si­jos gink­la­vi­ma­ sis Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne. Tai ro­do slap­ta ana­li­ti­nė me­džia­ga, ne­se­niai pa­vie­šin­ta šve­dų ži­niask­lai­do­je. Kaip ra­šo­ma dien­raš­čio „Svens­ka Dagb­ la­det“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, pir­mą kar­tą nuo šal­to­jo ka­ro pa­bai­gos 1991-ai­siais Šve­ di­jos sta­bi­lu­mas, ge­ro­vė ir tai­ka su­si­du­ria su iš­šū­kiais. Tai ma­ty­ti iš da­li­nai įslap­tin­ tos me­džia­gos, ku­rią ša­lies vy­riau­sy­bė už­ sa­kė reng­da­ma 2014-ųjų Vals­ty­bės gy­ny­ bos įsta­ty­mą. Dien­raš­tis pri­me­na, kad 2008 m. so­li­da­ ru­mą dek­la­ra­vu­si Šve­di­ja vie­na­ša­liš­kai įsi­ pa­rei­go­jo ka­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­dė­ti kai­my­nėms – ES ir NA­TO na­rėms.

Den­nis Gyl­lens­por­re’as:

Ru­si­jo­je aki­vaiz­dus gink­la­ vi­ma­sis ir po­li­ti­nės si­tua­ ci­jos rai­da, da­ran­ti šią ša­lį sun­kiai pro­gno­zuo­ja­mą.

„Kal­bant pa­pras­tai – Suo­mi­jai, Es­ti­jai, Lat­vi­jai ir Lie­tu­vai. Kaip at­ly­gį už šią po­zi­ ci­ją Šve­di­ja sa­vai­me su­pran­ta­mu da­ly­ku lai­ kė tai, kad su­lauks pa­gal­bos iš Va­ka­rų, jei jai pa­čiai kil­tų grės­mė. Ta­čiau da­bar ši prie­lai­ da at­ro­do vis ma­žiau pa­grįs­ta“, – ra­šo laik­ raš­tis. Šve­di­jos ka­ri­nių pa­jė­gų vy­riau­sia­jam šta­bui pri­klau­san­tis bri­ga­dos ge­ne­ro­las Den­nis Gyl­lens­por­re’as at­krei­pė dė­me­sį, kad Va­ka­rų Eu­ro­pos gy­ny­bi­nės am­bi­ci­jos menks­ta, o JAV dė­me­sio cent­ras ke­lia­si iš Eu­ro­pos į Azi­ją. Anot dien­raš­čio „Svens­ka Dagb­la­det“, ka­ ri­nių pa­jė­gų vy­riau­sy­bei pa­teik­ta me­džia­ ga yra slap­ta, ta­čiau la­biau­siai ne­ri­mo ke­lia įvy­kių ei­ga Ru­si­jo­je, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne ir, žvel­giant į atei­tį, Ark­ty­je. „Ru­si­jo­je aki­vaiz­dus gink­la­vi­ma­sis ir po­ li­ti­nės si­tua­ci­jos rai­da, da­ran­ti šią ša­lį sun­

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

kiai pro­gno­zuo­ja­mą: ko­kie bus rea­lūs šios ša­lies ka­ri­niai pa­jė­gu­mai, ko­kio­mis ap­lin­ ky­bė­mis bus po­li­ti­nės va­lios nau­do­ti ka­ri­nes prie­mo­nes? Ir Bal­ti­jos jū­ra, ir Ark­tis įgau­na vis di­des­nę eko­no­mi­nę ir stra­te­gi­nę reikš­

KD, BNS inf.

Apk­lau­sa

Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ta­ry­ ba įpa­rei­go­jo or­di­nų kanc­le­ rį Gied­rių Kra­saus­ką kreip­tis į spor­ti­nin­kę Ži­vi­lę Bal­čiū­nai­tę, kad ji ge­ra va­lia grą­žin­tų prieš dve­jus me­tus jai įteik­tą vals­ty­ bi­nį ap­do­va­no­ji­mą. Jis bu­vo skir­tas už auk­są, iš­ko­vo­ tą per ma­ra­to­no rung­t į Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­t i­kos čem­pio­na­te. Ta­čiau kons­ta­ta­v us do­pin­go var­ to­ji­mo fak­tą čem­pio­nės ti­t u­las iš Ž.Bal­č iū­nai­tės bu­vo atim­tas ir ji pa­t i dve­jiems me­t ams disk­va­l i­ fi­k uo­ta. Ma­ra­to­n i­n in­kė tvir­t i­no įvyk­dy­ sian­t i pre­z i­den­t ū­ros pra­š y­mą ir su­g rą­ž in­s ian­t i or­d i­ną. Nau­jie­nų po­r ta­lo die­na.lt skai­t y­to­jai įvai­ riai ver­t i­na šią si­t ua­ci­ją.

Pa­siū­ly­mas Siū­lau ne­skriaus­ti sa­vo tau­tie­čių, vos ko­kia nors fe­de­ra­ci­ja už­si­ma­no. Ž.Bal­čiū­nai­tė – pui­ki spor­ti­nin­kė ir tik­rai nu­si­pel­nė ap­do­va­no­ji­mų. Jei ne­su­tin­ka­te, pra­šau iš vi­sų bent kiek pra­si­kal­tu­sių do­cen­tų, pro­fe­so­rių, spor­to meist­rų atim­ti vi­sus ap­do­va­ no­ji­mus. La­bai jau mes grei­ti smerk­ ti ir baus­ti sa­vus, puo­lam ieš­ko­ti ka­ lė­ji­mų, kur ka­lin­ti te­ro­ris­tai (nors įro­ dy­ta, kad to­kių ne­bu­vo), ati­duo­da­ me bal­ta­ru­siams su­grauž­ti jų pa­čių ko­vo­to­ją už lais­vę, bet kar­tu ban­do­ me iš­lai­ky­ti ge­rą nuo­mo­nę apie sa­ ve. Bai­kim vie­ną kar­tą muš­ti į sa­vus var­tus. Teis­kim tik­rus nu­si­kal­tė­lius.

p. Ži­vi­lei Jei no­ri­te, kad tau­ta jus gerb­tų ir lauk­ tų iš jū­sų re­zul­ta­tų, gar­bin­gai ati­duo­ ki­te, ką ga­vo­te, bū­si­te dau­giau ver­ti­

na­ma iš ge­ro­sios pu­sės, nei kiek­vie­ ną die­ną mi­ni­ma tik blo­guo­ju. Ge­ riau gar­bin­gai pra­lai­mė­ti, nei cha­ miš­kai gin­tis.

Ar Ž.Bal­čiū­nai­tė tu­rė­tų grą­žin­ti vals­ty­bi­nį ap­do­va­no­ji­mą?

XxX Siū­ly­čiau ati­duo­ti tą or­di­ną ir to­ liau kar­je­ro­je pa­siek­ti dar daug daug per­ga­lių. Bet taip pat pa­bū­ ti iš­di­džiai ir jo­kių do­va­nų jau ne­ bep­riim­ti.

"#Ga­li­ma bu­vo ty­liai Me­da­lis ar or­di­nas yra pa­gar­bos ženk­las, jei­gu jis ne­pri­pa­žįs­ta­mas, tuo­met jo­kios pa­gar­bos ne­be­lie­ka ir jį rei­kia grą­žin­ti. Tik gai­la, kad vi­sa ši vals­ty­bi­nio ap­do­va­no­ji­mo is­to­ri­ja ta­po vie­šu­mos mo­men­tu. Jos spor­ti­ nis lai­mė­ji­mas lie­ka svar­bus pa­sau­li­ niam spor­tui, nes ten vei­kia re­zul­ta­ to he­ge­mo­ni­ja, ne­prik­lau­so­mai nuo jo pa­sie­ki­mo ant­ri­nių ap­lin­ky­bių.

%  Taip Ne Nežinau Kaunodiena.lt

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

ke­lia di­dė­jan­ti Ru­si­jos he­ge­mo­ni­ja.Atgarsiai

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Bai­mė: tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei ne­ri­mą

mę kal­bant apie gam­tos iš­tek­lius ir pre­ky­bos ke­lius. Šių iš­tek­lių gy­ny­ba tam­pa na­cio­na­ li­nio sau­gu­mo klau­si­mu. Au­gant ka­ri­niams pa­jė­gu­mams di­dė­ja es­ka­la­ci­jos pa­nau­do­ jant ka­ri­nes prie­mo­nes ga­li­my­bė“, – tei­gia D.Gyl­lens­por­re’as. Ru­si­jos ir JAV konf­lik­tas dėl prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos Šve­di­jai tu­ri įta­kos jau šian­dien. Į Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je dis­lo­kuo­tų nau­jų­jų Ru­ si­jos prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos ir ra­ke­tų sis­ te­mų („S400/SA 21“ ir „Is­kan­der“) vei­ki­mo spin­du­lį pa­ten­ka Šve­di­jos ka­ri­nių jū­ros ir oro pa­jė­gų da­li­niai, kaip ra­šo laik­raš­tis. Tei­gia­ma, kad JAV prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mos ele­men­tų ga­li bū­ti Bal­ti­jos jū­ro­ je esan­čiuo­se lai­vuo­se. NA­TO ne­ga­li ap­gin­ ti sa­vo ša­lių na­rių Bal­ti­jo­je ne­si­nau­do­da­ma Šve­di­jos oro erd­ve. „Esa­ma grės­mės, kad į po­ten­cia­lų konf­lik­ tą bū­si­me įtrauk­ti jau pa­čią pir­mą to konf­lik­ to va­lan­dą. Geog­ra­fiš­kai ir po­li­tiš­kai ne­ga­lė­ si­me iš­veng­ti ka­ri­nės at­sa­ko­my­bės už sa­vo kai­my­nys­tė­je esan­čią te­ri­to­ri­ją. To­dėl pri­ va­lo­me tu­rė­ti tin­ka­mą de­ri­nį ko­vi­nių pa­jė­gų sau­su­mo­je, ore, jū­ro­je ir ki­ber­ne­ti­nė­je erd­ vė­je. Jei bū­si­me su­vok­ti kaip ne­pa­kan­ka­mai sau­gu­mu be­si­rū­pi­nan­ti ša­lis, augs abe­jo­nės dėl mū­sų po­zi­ci­jos. Tuo­met ap­lin­ki­nės ša­lys ga­li im­ti nau­do­tis šia pa­dė­ti­mi mus ban­dy­ da­mos ir mes­da­mos mums iš­šū­kį“, – įspė­jo Vi­suo­ti­nės gy­ny­bos ty­ri­mų ins­ti­tu­to vie­no iš pa­da­li­nių va­do­vas Jo­han­ne­sas Mal­mi­ne­nas. Anot laik­raš­čio, pir­muo­ju sig­na­lu ga­li­ma lai­ky­ti praėjusio mė­ne­sio vy­riau­sy­bės pa­ reiš­ki­mą, kad Šve­di­ja įsi­gis nuo 40 iki 60 „Su­per Jas“ nai­kin­tu­vų ir pa­di­dins asig­na­ vi­mus ša­lies gy­ny­bai mo­ty­vuo­da­ma, kad gy­ ve­na­me ne­ra­miais lai­kais. Ana­li­ti­kai taip pat per­spė­jo, kad eu­ro kri­zė pa­ro­dė, jog bend­ra­dar­bia­vi­mas ES vi­du­je nė­ra toks stip­rus, kaip ma­nė Šve­di­ja. „Esa­ma pa­vo­ jaus, kad ES grius. Ką da­ry­si­me, kad tai neį­vyk­ tų? Nė­ra jo­kios ga­ran­ti­jos, kad įvy­kiai aiš­kiai kryp­tų švie­ses­nės atei­ties link­me. Mes nu­ro­ do­me sri­tis, dėl ku­rių de­rė­tų dis­ku­tuo­ti ir jas ana­li­zuo­ti“, – tei­gė Ci­vi­li­nės sau­gos ir pa­reng­ ties tar­ny­bos, vie­nos iš tri­jų ata­skai­tas pa­ren­ gu­sių įstai­gų, vie­nas va­do­vų Nil­sas Svart­zas.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, rugsėjo 24, 2012

ekonomika

Specifinės ke­lio­nių agen­tū­ro­s No­rint tar­pi­nin­kau­ti par­duo­dant ke­lio­nes Lie­tu­vo­je rei­kia tap­ti ke­lio­nių agen­tū­ra ir pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus. Nors to­kia tar­pi­ nin­ka­vi­mo veik­la už­sii­ma gru­pi­nio ap­si­ pir­ki­mo po­rta­lai, jiems ne­ga­lio­ja jo­kie tu­ riz­mo rin­kos re­gu­lia­vi­mo sau­gik­liai.

Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Vei­kia ne­pri­žiū­ri­mi

Ke­lio­nių agen­tū­ros, per­par­duo­ dan­čios ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių ke­lio­nių pa­ke­tus, šiuo me­tu yra pa­te­ku­sios į ak­la­vie­tę. Lie­tu­vo­je iš­po­pu­lia­rė­jus gru­pi­nio ap­si­pir­ ki­mo po­rta­lams, ku­riuo­se rek­la­ muo­ja­mos ir par­duo­da­mos ne tik Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių pa­slau­gos, Tu­riz­mo įsta­ty­me esa­mos nuo­sta­tos im­ tos tai­ky­ti ne vi­siems rin­kos da­ly­ viams vie­no­dai. „Ke­lio­nių agen­tū­rų ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių veik­lą pri­žiū­ri Tu­ riz­mo de­par­ta­men­tas. Šian­dien ši vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja neat­lie­ka sa­vo funk­ci­jos, o var­to­to­jai yra ap­gau­ di­nė­ja­mi. Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­ jan­čius tei­sės ak­tus gru­pi­nio ap­ si­pir­ki­mo po­rta­lai at­lie­ka tu­riz­mo agen­tū­rų veik­lą, bet jiems ne­tai­ ko­mi su tuo su­si­ję įsta­ty­mai, to­dėl vyk­do­ma ne­le­ga­li ūki­nė veik­la“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos tu­riz­mo aso­cia­ ci­jos pre­zi­den­tė Da­nu­tė Ma­žei­kai­ tė. Pa­sak jos, gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­lai, tar­pi­nin­kau­jan­tys par­ duo­dant ke­lio­nių pa­ke­tus, tu­rė­tų tu­rė­ti ke­lio­nių agen­tū­ros veik­los pa­žy­mė­ji­mus, ku­rie pri­va­lo­mi ki­ tiems rin­kos da­ly­viams. „Ke­lio­nių rin­ko­je eg­zis­tuo­ja du vie­ne­tai, ku­rie ga­li už­siim­ti ke­ lio­nių par­da­vi­mo veik­la, – tai ke­ lio­nių agen­tū­ros ir ke­lio­nių or­ga­ ni­za­to­riai. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai pa­tys ku­ria, rek­la­muo­ja ir par­duo­ da ke­lio­nes, o ke­lio­nių agen­tū­ros ke­lio­nes tik per­par­duo­da. Įver­ti­nus gru­pi­nių ap­si­pir­ki­mų po­rta­lų veik­ los mo­de­lį, at­ro­do, kad šie po­rta­lai ir rek­la­muo­ja, ir per­par­duo­da, t. y. at­lie­ka ke­lio­nių agen­tū­rų veik­lą“, – ar­gu­men­tus dės­tė pa­šne­ko­vė. Vie­nus bau­džia, ki­tus glos­to

Šiai nuo­mo­nei pri­ta­ria ir ke­lio­nių agen­tū­ros „Ud­riaus pro­jek­tai“ va­ do­vas Ud­rius Ar­ma­lis. Pa­sak jo, jei­gu ke­lio­nes per­par­duo­dan­tiems gru­pi­

Rū­ta Di­di­kė

NOR­DIA BAUB­LYS & PART­N ERS

I

nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­lams ne­rei­kia tap­ti ke­lio­nių agen­tū­ro­mis, tuo­met to ne­reik­tų da­ry­ti ir jo va­do­vau­ja­mai agen­tū­rai, ta­čiau anaip­tol taip nė­ra. „Mes, ke­lio­nių agen­tū­ros, net ne­ga­ li­me pre­kiau­ti Len­ki­jos ar Vo­kie­ti­jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių pa­slau­go­mis, jei­gu šie ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai Lie­ tu­vo­je ne­tu­ri at­sto­vy­bių, o gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­lai tai da­ro ne­var­ žo­mai. Jie net per­par­duo­da neaiš­kių ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių, ku­rie ima ir bank­ru­tuo­ja, pa­slau­gas“, – dės­tė U.Ar­ma­lis.

Gru­pi­nio ap­si­pir­ki­ mo po­rta­lams bū­tų pri­va­lu tu­rė­ti ke­lio­ nių agen­tū­ros pa­žy­ mė­ji­mą, jei­gu jie ne tik vie­šin­tų ke­lio­nes. Paš­ne­ko­vas įsi­ti­ki­nęs, kad par­ duo­da­mas len­kų ke­lio­nių or­ga­ni­ za­to­riaus „Fi­liz Tour“, ku­ris pa­ skel­bė sa­vo bank­ro­tą ir ža­dė­tų pa­slau­gų ne­su­tei­kė, pa­slau­gas Lie­ tu­vo­je gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­ las tu­rė­jo iš Tu­riz­mo de­par­ta­men­to gau­ti lei­di­mą tai da­ry­ti ir įgy­ti ke­ lio­nių agen­tū­ros sta­tu­są. Prieš dau­giau nei me­tus Ma­ri­ jam­po­lė­je vei­kian­ti ke­lio­nių agen­ tū­ra „Jot­va“ kaip tik bu­vo įspė­ ta nu­trauk­ti pre­ky­bą Len­ki­jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių pa­slau­go­ mis. Tuo­met Tu­riz­mo de­par­ta­ men­tas pa­rei­ka­la­vo, kad šia veik­la no­rin­ti už­siim­ti ke­lio­nių agen­tū­ ra tu­ri gau­ti ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­ riaus veik­los pa­žy­mė­ji­mą ir įsi­gy­ti 100 tūkst. li­tų sie­kian­tį drau­di­mą. „Tuo me­tu mes tu­rė­jo­me drau­di­ mą, tu­rė­jo drau­di­mus mū­sų par­tne­riai Len­ki­jo­je, ta­čiau šia veik­la mums bu­vo už­draus­ta už­siim­ti. Ri­ zi­ka­vo­me iš­vis bū­ti už­da­ry­ti, to­dėl tu­rė­jo­me at­si­sa­ky­ti nu­ma­ty­tų pla­ nų dėl šven­tos ra­my­bės“, – pa­sa­ ko­jo bend­ro­vės „Jot­va“ sa­vi­nin­kas Al­gi­man­tas Va­si­liaus­kas. Da­bar, kai

Komentaras

„„Ne­ly­gy­bė: ke­lio­nių agen­tū­ros no­rė­tų, kad ir gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­r-„

ta­lai kon­ku­ruo­tų ly­gio­mis tei­sė­mis. 

net ke­lio­nių agen­tū­ros sta­tu­so ne­ tu­rin­čioms bend­ro­vėms lei­džia­ma pre­kiau­ti ke­lio­nė­mis, jam tai at­ro­ do dau­giau nei keis­ta. Veik­los ne­griež­tins

Dien­raš­tis Tu­riz­mo de­par­ta­men­ te pa­si­tei­ra­vo, kaip ver­ti­na­ma to­ kia gru­pi­nių ap­si­pir­ki­mų po­rta­ lų veik­la. „Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­ men­tas, at­li­kęs ty­ri­mą ir įver­ti­nęs si­tua­ci­ją rin­ko­je, nu­sta­tė, kad gru­ pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­lų veik­la yra spe­ci­fi­nė ir pa­ten­ka į ke­le­to skir­tin­ gų sri­čių tei­sės ak­tų re­gu­lia­vi­mo sri­tį. To­kie po­rta­lai tei­kia vie­ši­ni­ mo pa­slau­gas, t. y. ad­mi­nist­ruo­ja­ mo­se in­ter­ne­to sve­tai­nė­se pub­li­ kuo­ja už­sa­ko­vų – skir­tin­gų pre­kių ir pa­slau­gų tei­kė­jų, įskai­tant ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­rius ir ke­lio­nių agen­ tū­ras, pa­teik­tus pa­siū­ly­mus. Por­ ta­lus ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės sa­vo var­du ir ini­cia­ty­va ne­tei­kia pa­ siū­ly­mų dėl or­ga­ni­zuo­tų tu­ris­ti­nių ke­lio­nių įsi­gi­ji­mo. Su­tar­čių su pa­ slau­gų tei­kė­jais pa­grin­du jie vyk­do iš po­rta­lo lan­ky­to­jų gau­tų mo­kė­ji­ mų ad­mi­nist­ra­vi­mą, t. y. var­to­to­jų įmo­kė­tas su­mas per­ve­da pa­slau­gos par­da­vė­jui, da­lį su­mos at­skai­tę už skel­bi­mų vie­ši­ni­mą. Tai­gi tais at­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ve­jais, kai įmo­nės, ad­mi­nist­ruo­ jan­čios po­rta­lą, veik­la ap­si­ri­bo­ja klien­tų (už­sa­ko­vų) pre­kių ir pa­slau­ gų vie­ši­ni­mo veik­la, ke­lio­nių agen­ tū­ros pa­žy­mė­ji­mas ne­rei­ka­lin­gas“, – pabrėžiama Tu­riz­mo de­par­ta­ men­to at­siųs­ta­me at­sa­ky­me. Tei­gia­ma, kad gru­pi­nio ap­si­pir­ ki­mo po­rta­lams bū­tų pri­va­lu tu­ rė­ti ke­lio­nių agen­tū­ros pa­žy­mė­ ji­mą, jei­gu jie iš­plės­tų veik­lą ir ne tik vie­šin­tų or­ga­ni­zuo­tas tu­ris­ ti­nes ke­lio­nes bei ad­mi­nist­ruo­tų lė­šas, įmo­kė­tas su­mas per­ves­da­ ma pa­slau­gos par­da­vė­jui, bet ir, be šių pa­slau­gų, at­lik­tų ke­lio­nių or­ ga­ni­za­to­riaus tar­pi­nin­ko – ke­lio­ nių agen­to – funk­ci­ją, t. y. pla­tin­ tų ke­lio­nes, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių var­du su­da­ry­tų su­tar­tis su tu­ris­ tais, teik­tų in­for­ma­ci­ją apie ke­lio­ nių for­ma­lu­mus. „Jei­gu vers­lo su­bjek­tas už­sii­ma tik or­ga­ni­zuo­tų tu­ris­ti­nių ke­lio­nių pa­slau­gų vie­ši­ni­mo (rek­la­mos) pa­ slau­ga, pa­žy­mė­ji­mas ne­rei­ka­lin­gas ir tik­rai ne­rei­kė­tų griež­tin­ti to­kias pa­slau­gas tei­kian­čių su­bjek­tų veik­ los. Svar­biau­sia, kad rek­la­muo­jant ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gas var­to­to­jams bū­tų pa­tei­kia­ma tiks­ li ir ne­klai­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja“, – pa­brė­žia­ma at­sa­ky­me.

š vi­sos in­for­ma­ci­jos, ku­ri šian­dien ži­no­ma, gru­pi­n iai ap­s i­pir­k i­mų po­rta­lai vei­kia kaip rek­la­mos plo­ to par­da­vė­jai ir rek­la­mos sklei­dė­ jai. Rek­la­mos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad rek­la­mos sklei­dė­jas – rek­la­mos pa­ slau­g ų tei­kė­jas, sklei­d žian­tis rek­la­mą bet ko­kio­mis in­for­ma­ci­jos per­tei­ki­mo prie­mo­nė­mis, o tai ga­li bū­ti tiek ra­di­ jas, tiek te­le­v i­z i­ja, tiek in­ter­ne­to erd­ vė ar bet ko­k ios ki­tos prie­mo­nės. Šis gru­pi­n ių ap­si­pir­k i­mo po­r ta­lų tei­k ia­ mos pa­slau­gos api­bū­d i­n i­mo iš­g ry­n i­ ni­mas yra la­bai svar­bus, spren­d žiant klau­si­mą, ar gru­pi­n iai po­r ta­lai, ku­r ie siū­lo įsi­g y­t i tu­r is­t i­nes ke­l io­nes, tu­rė­ tų bū­ti pri­ly­gi­na­mi ke­lio­nių agen­tū­ro­ mis pa­gal Tu­r iz­mo įsta­ty­mą ir jiems tai­ko­mas ana­lo­g iš­kas reg­la­men­ta­v i­ mas ir rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti ati­tin­ka­mą pa­ž y­mė­ji­mą, lei­d žian­t į už­siim­t i šia veik­la. Pap­ras­tas pa­v yz­dys: jei rek­la­ mą apie par­duo­da­mas ke­lio­nes sklei­ džia te­le­vi­zi­ja ar ra­di­jas, jie dėl to ne­ tam­pa ke­lio­nių agen­tū­ro­mis. Ar­ba, jei bi­lie­tų pla­tin­to­jas par­duo­da bi­lie­tus į ren­g i­n ius, dėl to jis ne­tam­pa kon­cer­ to or­ga­ni­za­to­riu­mi, nes par­duo­da­ma­ me bi­lie­te nu­ro­do­ma, kas tą kon­cer­tą or­ga­ni­zuo­ja, ir bū­tent šiam as­me­niui ten­ka vi­s a at­s a­ko­my­b ė, su­si­ju­si su kon­cer­t ų or­ga­n i­za­v i­mu, o ne bi­l ie­t ų pla­t in­to­jui. Tai­g i kaip ir anks­čiau pa­ mi­nė­tais at­ve­jais, taip ir šiuo, var­to­to­ jui svar­bu iden­ti­fi­kuo­ti pa­tį pa­slau­gos tei­kė­ją ir as­me­n į, su ku­riuo jis su­da­ro su­tar­t į. Tam tik­ra veik­la lei­d žian­t į už­siim­t i pa­ž y­mė­ji­mą ar lei­d i­mą tu­r i tu­rė­t i ne rek­la­mos sklei­dė­jas, o pa­slau­gos par­ da­vė­jas. Ne­bū­t ų tei­sin­ga ir pa­g rįs­ta šiuos gru­pi­n ių ap­si­pir­k i­mų po­r ta­lus pri­ly­g in­t i ke­l io­n ių agen­t ū­roms, nes su­si­dur­t u­me su to­k ia si­t ua­ci­ja, kad, rek­la­muo­jant ir siū­lant įsi­gy­ti skir­tin­ gas pre­kes ir pa­slau­gas, to­k ie po­r ta­ lai tu­rė­tų kiek­vie­ną kar­tą pa­si­r ū­pin­ti ir ati­t in­ka­mais lei­di­mais tas pre­kes ir pa­slau­gas par­duo­ti, jei, tar­ki­me, to rei­ ka­lau­tų įsta­ty­mas. Šio­je si­t ua­ci­jo­je bū­t ų ga­l i­ma įžvelg­t i vie­ną tei­g ia­mą da­ly­ką: pa­ga­l iau bu­ vo pa­skleis­t a pa­kan­ka­mai in­for­ma­ ci­jos vi­s uo­me­nei apie tai, koks šių gru­pi­n ių ap­s i­pir­k i­mų po­r ta­lų sta­t u­ sas ir kad var­to­to­jai pirk­da­m i pre­kes ir pa­slau­gas, pa­si­nau­do­da­m i šių po­rta­lų sklei­d žia­ma in­for­ma­ci­ja, tu­r i tu­ rė­ti ome­ny­je, kad pre­kės ar pa­slau­gos tei­kė­jas yra vi­s ai ki­t as as­muo, o ne pa­ts po­r ta­las.


8

pirmADIENIS, rugsÄ—jo 24, 2012

ekonomika

â‚Ź

ValiutĹł kursai

Ĺ iandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1547 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3211 JAV do­le­ris 1 2,6594 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7273 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9606 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3366 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6460 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5190 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8528

pokytis

–0,4638 % +0,2668 % –0,2251 % +0,3717 % +0,0424 % +0,7809 % +0,0970 % +1,1626 % –0,1575 %

De­ga­lai ­ pi­go

Pra­mo­nė ­ ōg­te­lė­jo

Bend­ro­vÄ— „Lu­koil“ ir jos kon­ku­ren­tÄ— „Or­ len“ po­pu­lia­riau­sio 95 mar­kÄ—s ben­zi­nÄ… penk­ta­die­nÄŻ par­da­vi­nė­ja po 5,14 li­to uĹž lit­rÄ… – 3 cen­tais pi­giau nei uĹžpraė­ju­siÄ… sa­vai­tÄ™. „Sta­toil“ de­ga­li­nė­se ben­zi­no kai­ na taip pat su­ma­Şė­jo 3 cen­tais, iki 5,15 li­to. Dy­ze­li­no lit­ras de­ga­li­nė­se „Or­len“ ir „Lu­koil“ kai­na­vo 4,78 li­to – 3 cen­tais ma­Şiau. „Sta­toil“ dy­ze­li­nas kai­na­vo 4,79 li­to uĹž lit­rÄ… – taip pat 3 cen­tais ma­Şiau.

Pra­mo­nÄ—s pro­duk­ci­jos ga­my­ba ir par­da­vi­ mas Lie­tu­vo­je sausį–rugpjĹŤtÄŻ, pa­ly­gin­ti su tuo pa­Ä?iu 2011 m. lai­ko­tar­piu, ĹŤg­te­lė­jo 2,7 pro­c., iki 45,6 mlrd. li­tĹł. Pa­ťa­li­nus dar­bo die­nĹł ÄŻta­kÄ…, ĹĄie­met pra­mo­nÄ—s pro­duk­ci­ja pa­di­dė­jo 1,7 pro­c. Rugp­jō­tÄŻ, pa­ly­gin­ti su lie­ pa, pra­mo­nÄ—s pro­duk­ci­jos ga­my­ba ir par­ da­vi­mas pa­di­dė­jo 8,8 pro­c., iki 6,476 mlrd. li­tĹł, o pa­ťa­li­nus se­zo­no ÄŻta­kÄ… – 4,6 pro­c., kaip pra­ne­ťė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Kainų komisija įsik­lau­sė į Pre­zi­den­tės pa­sta­bas Kai­nų ko­mi­si­ja ne­tru­ko rea­guo­ti į Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­ tės pa­reiť­ki­mą, kad ko­mi­si­ja tu­rė­ tų ini­ci­juo­ti tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, ku­rie leis­tų var­to­to­jams ti­kė­tis są­ Şi­nin­gos ťi­lu­mos kai­nų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos.

Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja pri­sta­tė siō­ lo­mą Ši­lu­mos ōkio įsta­ty­mo pro­ jek­tą. Ko­m i­s i­jos pir­m i­n in­k ė Dia­ na Kor­sa­kai­tė sa­kė, kad pa­tei­kia­ mi pen­ki pa­grin­di­niai struk­tō­ ri­niai pa­siō­ly­mai, ku­rie pa­keis­tų sek­to­riaus bōk­lę il­ga­lai­kė­je per­ spek­ty­vo­je. „Esa­me suin­te­re­suo­ti,

R

kad sek­to­rius keis­tų­si ir vys­ty­tų­si, kad per lai­kÄ… duo­tĹł nau­dÄ… sek­to­ riaus pa­slau­gĹł ir pro­duk­tĹł var­to­ to­jams. Mes iť­gir­do­me Pre­zi­den­tÄ—s Ĺžo­dĹžius. Tei­kia­me pro­jek­tÄ…, ku­ris, kaip mes ÄŻsi­vaiz­duo­tu­me, bō­tĹł pa­ grin­das rim­tai dis­ku­si­jai“, – tei­gÄ— D.Kor­sa­kai­tÄ—. Ji ne­siė­mÄ— ver­tin­ti, ar ko­mi­si­jos siō­lo­mas ÄŻsta­ty­mo pro­jek­tas su­ lauks pri­ta­ri­mo. Pa­ti ko­mi­si­ja jo ne­ga­li teik­ti Sei­mui. „Iť­siun­tė­me ĹĄÄŻ pro­jek­tÄ… ÄŻ Sei­mÄ…, jei­gu at­si­ras Ĺžmo­ niĹł, ku­riems jis bō­tĹł ÄŻdo­mus, mes pa­si­ren­gÄ™ vi­sa­pu­siť­kai bend­ra­dar­ biau­ti“, – sa­kÄ— pir­mi­nin­kÄ—. Anot jos, siō­lo­ma su­grieŞ­tin­ti ĹĄi­lu­mos tie­ki­mo ÄŻmo­niĹł in­ves­ti­ci­

Siō­lo­ma nu­sta­ty­ti prie­mo­nes, kaip var­ to­to­jams at­si­jung­ ti nuo cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mos ĹĄi­lu­mos sis­te­mos. jĹł kont­ro­lÄ™ ir koor­di­na­vi­mÄ… bei nu­ ma­ty­ti tei­sÄ™ re­gu­liuo­to­jui ver­tin­ti in­ves­ti­ci­jĹł pro­jek­tus. „Ant­ras po­ ky­tis – vÄ—l struk­tō­ri­nis. Yra su­for­ muo­tas kon­ku­ren­ci­jÄ… ska­ti­nan­Ä?iĹł ir pa­lai­kan­Ä?iĹł re­gu­lia­vi­mo prie­mo­niĹł pa­ke­tas. Tink­lĹł val­dy­to­jas tu­ri ÄŻpa­

rei­go­ji­mÄ… nu­sta­ty­ti ne­disk­ri­mi­na­ ci­nes nau­do­ji­mo­si tink­lais są­ly­gas – tiek ne­prik­lau­so­miems ga­min­to­ jams iĹĄ pa­siō­los pu­sÄ—s, tiek var­to­ to­jams iĹĄ pa­klau­sos pu­sÄ—s“, – sa­kÄ— KainĹł komisijos va­do­vÄ—. „Tai reiť­kia, kad, tar­kim, or­ga­ ni­zuo­ti var­to­to­jai ga­lė­tĹł pa­si­rink­ti sau pa­tin­kan­tÄŻ ga­min­to­ją“, – dÄ—s­ tÄ— ji. Ko­mi­si­ja taip pat siō­lo maŞ­me­ ni­nÄ™ veik­lÄ… vi­siť­kai at­skir­ti nuo sis­ te­mos val­dy­to­jo veik­los. Pa­reng­ta­m e pro­jek­te, anot D.Kor­sa­kai­tÄ—s, siō­lo­ma nu­sta­ty­ti ir prie­mo­nes, kaip var­to­to­jams at­ si­jung­ti nuo cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­ mos ĹĄi­lu­mos sis­te­mos: „Tai pat yra

me­cha­niz­mas or­ga­ni­zuo­tiems var­ to­to­jams su­da­ry­ti spe­ci­fi­nes su­tar­ tis su ĹĄi­lu­mos cent­ra­li­zuo­ta sis­te­ ma ir pa­si­rink­ti al­ter­na­ty­vĹł bō­dÄ… pa­gal jĹł pa­Ä?iĹł su­si­ta­ri­mÄ… ir nu­ma­ ty­ti, kad tik tam tik­rais at­ve­jais ĹĄi­ lu­ma bō­tĹł gau­na­ma iĹĄ cent­ra­li­zuo­ tĹł tink­lĹł.“ Vy­riau­sy­bÄ— lie­pÄ… iĹĄ es­mÄ—s ap­si­ spren­dÄ— dÄ—l ĹĄi­lu­mos ĹŤkio per­tvar­ kos gai­riĹł, ku­rios nu­ma­to di­des­ niuo­se mies­tuo­se at­skir­ti ĹĄi­lu­mos ga­my­bÄ… nuo tie­ki­mo. Ti­ki­ma­si, kad tai ga­li at­pi­gin­ti ĹĄi­lu­mos ener­ gi­jÄ… var­to­to­jams, be to, taip bus ar­ tė­ja­ma prie tre­Ä?io­jo ES ener­ge­ti­kos pa­ke­to ÄŻgy­ven­di­ni­mo. KD, BNS inf.

UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“

„Kalnapilis“: 110 metĹł aludarystÄ—s GintarÄ— StravinskaitÄ— PanevÄ—Ĺžio alaus darykla „Kalnapilis“ ĹĄiemet ĹĄvenÄ?ia 110 metĹł jubiliejĹł. Per tuos metus keitÄ—si daryklos pavadinimas, vadovai, asortimentas ir gamybos apimtis. Vis dÄ—lto vienas dalykas visuomet iĹĄlieka tas pats – nepriekaiĹĄtingos kokybÄ—s siekis. Pirmiausia buvo „PilaitÄ— ant kalno“

DabartinÄ—s „Kalnapilio“ alaus daryklos istorija prasidÄ—jo XIX a., kai 1897 m. tuometÄ—s carinÄ—s Rusijos vidaus reikalĹł ministerija suteikÄ— leidimÄ… PanevÄ—Ĺžyje statyti alaus daryklÄ…. Veikti ji pradÄ—jo 1902 m. ir buvo pavadinta „Bergschlossen“ – jos ÄŻkĹŤrÄ—jo Alberto Foigto gimtÄ…ja vokieÄ?iĹł kalba tai reiĹĄkÄ— „PilaitÄ™ ant kalvos“. TokÄŻ pavadinimÄ… ji gavo dÄ—l neÄŻprastos savo vietos – buvo pastatyta tuĹĄÄ?iame lauke, BajorĹł gatvÄ—je, aukĹĄtai ant kalno. Darykla iĹĄ karto tapo viena didĹžiausiĹł PanevÄ—Ĺžio ÄŻmoniĹł ir didĹžiausia regiono darykla, kuri diktavo to meto aludarystÄ—s madas. PradÄ—jusi nuo trijĹł rĹŤĹĄiĹł alaus, 1929 m. alaus darykla gamino jau penkiĹł rĹŤĹĄiĹł alĹł: „Pilzeno“, „TamsĹłjÄŻâ€œ, „StiprĹłjÄŻâ€œ, silpnÄ… „Stalo“ alĹł ir „Strong Ale“. Pagamindavo apie 300 tĹŤkst. kibirĹł alaus, kuris, veĹžant arkliais kinkytu veĹžimu, 100– 200 litrĹł statinÄ—mis, pasiekdavo net 40 aliniĹł ir krautuviĹł PanevÄ—Ĺžio bei UkmergÄ—s apskrityse. Tuo metu darykloje dirbo tik 30 ĹžmoniĹł. DidĹžiausiÄ… uĹždarbÄŻ – 500 rubliĹł – gaudavo aludaris, o paprasto daryklos darbuotojo alga siekÄ— vos 15–20 rubliĹł. Kaip ir dabar, tuo metu suprasta, koks atsakingas yra daryklos aludario darbas. Jis tikrindavo mieĹžius, iĹĄvalydavo juos ir pamerkdavo salyklui, vÄ—liau daigindavo ir dĹžio-

vindavo. IĹĄdĹžiovintÄ… gerÄ… salyklÄ… atskirdavo nuo blogo ir alĹł gamindavo, Ĺžinoma, tik iĹĄ gero. Aludaris tvarkÄ— visÄ… gamybÄ… ir uĹž menkiausius paĹžeidimus atleisdavo iĹĄ darbo. Inovacija siekiant kokybÄ—s

1935 m. „PilaitÄ— ant kalvos“ buvo pervadinta „Kalnapilio“ vardu ir tapo akcine bendrove. Jau tada „Kalnapilis“ ieĹĄkojo bĹŤdĹł, kaip pasiĹŤlyti iĹĄskirtinio skonio alaus jo mÄ—gÄ—jams. IeĹĄkant kokybiĹĄkĹł ĹžaliavĹł riba nebuvo net valstybiĹł sienos. Tarpukariu „Kalnapilis“ garsÄ—jo kaip vienintelÄ— darykla, kuri pirko apynius ne tik iĹĄ Lietuvos ĹŤkininkĹł, bet ir importuodavo juos iĹĄ kitĹł Europos valstybiĹł, daugiausia iĹĄ tuometÄ—s ÄŒekoslovakijos. PrasidÄ—jus sovietinei okupacijai, 1940 m. „Kalnapilis“ buvo nacionalizuotas, o 1992 m. darykla vÄ—l tapo privaÄ?ia bendrove, kaip ir anksÄ?iau, ypatingÄ… dÄ—mesÄŻ ji skiria alaus kokybei.

ď ŽPavadino: ]_VRZRaĂş]N`aNafaN 8NY[N]VYV\•QN_fXYNQĂ›Y`Nc\cVR

a\`TNc\ =VYNVaÛ`N[aXNY[\•cN_QÖ

AludariĹł darbÄ… ÄŻvertino pasaulis

„Kalnapilio“ aludariĹł pastangos netrukus buvo ÄŻvertintos Lietuvos ir pasauliniu mastu. XXI a. iĹĄvakarÄ—se PanevÄ—Ĺžyje veikianti darykla jau uŞėmÄ— daugiau nei treÄ?dalÄŻ ĹĄalies alaus rinkos. Greitai prasidÄ—jo ir pasauliniai alaus kokybÄ—s konkursai, kuriuose „Kalnapilis“ pelnÄ— pirmuosius tarptautinius apdovanojimus. 2001 m. „Kalnapilio“ alaus daryklai JAV gÄ—rimĹł degustavimo institutas ÄŒikagoje suteikÄ— II vietÄ… pasaulyje. Ĺ iuo metu gausiai apdovanotas visĹł trijĹł „Kalnapilio“ gaminamĹł rĹŤĹĄiĹł alus. Lietuvos metĹł gaminiais yra tapÄ™ „Kalnapilio Grand“, „7:30“, „Export“, „Pilsner“, „Extra“ ir „Kalnapilis in Ice“. Kai kurios ĹĄiĹł rĹŤĹĄiĹł ir „Original“ yra susi-

ď ŽMÄ—gsta: YVRabcVNV f_N X\[`R_cN

afcĂ­` NYNb` TĂ›_Ă›WNV “ YNOVNb`VNV cR_aV[N NYĂş VYNVXVb`Ă&#x; `R[Ă–`VN` TNZfO\`a_NQVPVWN`

ď ŽTradicija: NYNb`TNZfONV]_NQ VĂşObc\aVXcf_Ăş_RVXNYN`\`cN_OVNb

`VN`QN_fXY\`QN_Ob\a\WN`WNbaNQNObc\NYbQN_V`0R[a_R“QN_fXY\` Ă&#x;XĂ­_Ă›WN`.3\VTaN`   8NY[N]VYV\•N_PUfc\[b\a_Şėrusios ir prestiĹžiniĹł tarptautiniĹł „World Beer Cup“ apdovanojimĹł. MÄ—gsta tradicijas iĹĄlaikiusÄŻ alĹł

Pagrindinis „Kalnapilio“ daryklos aludaris RiÄ?ardas BarakĹŤnas sako, jog apdovanojimai tik ÄŻrodo, kad daryklai pavyksta sÄ—kmingai suderinti senÄ…sias aludarystÄ—s tradicijas su ĹĄiuolaikinÄ—mis galimybÄ—mis. „Lietuviai labiausiai mÄ—gsta alĹł, pagamintÄ… pagal senuosius receptus, – tokÄŻ, kokio skonÄŻ prisimena ir yra pamÄ—gÄ™. UĹžtikrinti vi-

suomet puikiÄ… alaus kokybÄ™ – nelengvas darbas. TaÄ?iau mĹŤsĹł alaus mÄ—gÄ—jĹł skaiÄ?ius auga, todÄ—l galiu teigti, kad mums tai pavyksta“, – pasakoja R.BarakĹŤnas. Pasak jo, lietuviai mÄ—gsta tradicijas ir yra konservatyvĹŤs alaus gÄ—rÄ—jai. Gaivaus skonio lageras visuomet lieka ir, ko gero, liks populiariausias alus. TaÄ?iau iĹĄ XVII a. Londono atkeliavusÄŻ sodrĹłjÄŻ elÄŻ daĹžnai renkasi gurmanai. DĹžiaugiamÄ—s, kad „Kalnapilio“ Brown Ale alĹł jie taip pat pastebÄ—jo ir pri-

paĹžino. Ĺ iĹł rĹŤĹĄiĹł alaus skonis ir kokybÄ— uĹžkariavo alaus mÄ—gÄ—jus dar „PilaitÄ—s ant kalno“ laikais. TaÄ?iau dĹžiaugiamÄ—s, kad laukiamos bei iĹĄbandomos ir naujovÄ—s – tiek naujĹł skoniĹł alus, tiek ir modernios jĹł pakuotÄ—s“, – sako „Kalnapilio“ aludaris. Nauju ĹĄĹŤkiu „laikas susitikti“ „Kalnapilis“ kvieÄ?ia susipaĹžinti ne tik su aludarystÄ—s istorija, taÄ?iau ir ĹĄiuolaikiniais kokybiĹĄko alaus gamybos principais. Registruotis gali visi norintys www.kalnapilis.lt.


9

pirmADIENIS, rugsėjo 24, 2012

pasaulis Įtam­pa ­ di­dė­ja

Ra­gi­na ­ nu­žu­dy­ti

Iš­for­muos ­ gru­puo­tes

Iz­rae­lis ne­su­tiks su 1979 m. tai­kos su­si­ta­ri­mo pa­kei­ti­mais, ku­rių no­rė­tų Egip­tas. Si­na­jaus pu­sia­sa­ly­je vei­kia ko­vo­to­jai, ku­ riuos ban­do tram­dy­ti Egip­tas. Ta­čiau pa­gal Kemp Dei­vi­do su­ si­ta­ri­mus egip­tie­čių ka­rių skai­ čius Si­na­ju­je yra ri­bo­ja­mas, to­ dėl Iz­rae­lis no­ri, kad egip­tie­čiai su­ma­žin­tų ka­rių skai­čių.

Pa­kis­ta­no vy­riau­sy­bė at­si­ri­ bo­jo nuo 100 tūkst. do­le­rių pre­mi­jos už an­tiis­la­miš­ko fil­ mo kū­rė­jo nu­žu­dy­mą. To­kį at­ly­gį pa­siū­lė Pa­kis­ta­no ge­le­ žin­ke­lių mi­nist­ras Ghu­la­mas Ah­me­do Bi­lou­ro. Jis pa­kvie­ tė Ta­li­ba­no ir „Al Qae­dos“ ko­ vo­to­jus da­ly­vau­ti įvyk­dant žmog­žu­dys­tę.

Li­bi­ja pa­skel­bė, kad nu­spren­ dė pa­leis­ti vi­sas su­ka­rin­tas gru­puo­tes ir gink­luo­tas gru­ pes, ku­rios nė­ra vals­ty­bės ju­ ris­dik­ci­jo­je. Toks spren­di­mas bu­vo pa­skelb­tas ki­tą die­ną po to, kai Ben­ga­zio gy­ven­to­jai su­ ki­lo prieš su­ka­rin­tas gru­puo­ tes ir per šį smur­to pro­ver­žį žu­vo ma­žiau­siai 11 žmo­nių.

Va­ka­rė­lis bai­gė­si riau­šė­mis

Opo­zi­ci­ja ūka­no­tą rin­ki­mų die­ną ra­gi­ no bal­ta­ru­sius ei­ ti gry­bau­ti, o Aliak­ sand­ras Lu­ka­šen­ka jai at­kir­to, kad „par­ la­men­ta­rai pri­va­ lo ne kel­da­mi er­ze­ lį šū­kau­ti aikš­tė­se, o ra­šy­ti įsta­ty­mus“.

Nie­kas, net po­li­ci­ja, ne­sut­ruk­dys švęs­ti. Ny­der­lan­dų Ha­re­no mies­te įtū­žę jau­nuo­liai po­li­ci­nin­kus ap­ mė­tė ak­me­ni­mis, bu­te­liais ir net dvi­ra­čiais bei gė­lių va­zo­nais.

Pa­si­ro­do, ma­si­nis va­ka­rė­lis bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas per feis­bu­ką. Ja­me bu­vo iš­pla­tin­tas kvie­ti­mas į vie­nos paaug­lės gim­ta­die­nio šven­tę. De­ja, pa­sau­liui rek­la­muo­da­ ma sa­vo 16-ojo gim­ta­die­nio šven­ tę paaug­lė pa­mir­šo pa­mi­nė­ti, kad įvyk­sian­tis va­ka­rė­lis bus už­da­ras. To­dėl į kvie­ti­mą at­si­lie­pė dau­giau nei 20 tūkst. žmo­nių. Tai be­veik 2 tūkst. dau­giau žmo­nių, nei gy­ve­na vi­sa­me Ha­re­no mies­te.

„„Pro­tes­tas: opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai ra­gi­no Bal­ta­ru­si­jos gy­ven­to­jus vie­toj rin­ki­mų ei­ti žve­jo­ti ar gry­bau­ti. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Bal­ta­ru­si­ai rin­ko par­la­men­tą Truk­dė lie­tus?

Ga­li­ma drą­siai sa­ky­ti, kad rin­ki­ mų die­na Bal­ta­ru­si­jo­je iš tie­sų bu­ vo tra­di­ci­nė. Net­rū­ko nei skam­bių pa­reiš­ki­mų, nei kri­ti­kos vie­ni ki­ tiems. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai tra­di­ciš­kai kei­kė A.Lu­ka­šen­ką, o šis, taip pat tra­di­ciš­kai, boi­ko­tą pa­skel­bu­sius po­li­ti­kus va­di­no bai­liais. Cent­ri­nės rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­rius Ni­ko­la­jus Lo­zo­vi­kas ap­gai­les­ta­vo, kad oro są­ly­gos bal­ sa­vi­mo die­ną – ne pa­čios ge­riau­ sios. „Štai, lie­tu­tis pra­si­dė­jo – tai ne vi­sai ge­rai. Ge­riau jau bū­tų li­ję nak­tį, o iš ry­to švie­tu­si sau­lė. Rei­ kia, kad žmo­nių nuo­tai­ka bū­tų ge­ ra“, – kal­bė­jo N.Lo­zo­vi­kas.

A.Lu­ka­šen­ka opo­zi­ci­jos spren­ di­mą boi­ko­tuo­ti rin­ki­mus įver­ti­no taip: „Tie žmo­nės – bai­liai, ne­tu­ rin­tys ką pa­sa­ky­ti liau­džiai.“ Taip pat jis pri­dū­rė, kad Bal­ta­ru­si­jo­je į rin­ki­mus atei­na ge­ro­kai dau­giau žmo­nių nei Va­ka­ruo­se, to­dėl, pa­ sak jo, ne­ver­ta ti­kė­tis, kad rin­ki­ mai neį­vyks.

Pas mus bal­suo­ja dvi­gu­bai dau­giau žmo­nių nei, pa­vyz­ džiui, Suo­mi­jo­je. Jei­gu ma­žai bal­suo­ ja, va­di­na­si, ne­ti­ki val­džia.

Rin­ki­mų boi­ko­tas

Opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai pa­reiš­kė, kad boi­ko­tuos rin­ki­mus. Pa­sak jų, rin­ ki­mai tė­ra far­sas. Esą 2008 m. vy­ ku­sius rin­ki­mus į par­la­men­tą lai­ mė­jo dau­giau­sia A.Lu­ka­šen­kos ša­li­nin­kai. Vis dėl­to opo­zi­cio­nie­riai vy­ lė­si, kad rin­ki­mai neį­vyks, nes į juos ne­su­si­rinks 50 pro­c. rin­kė­jų. Esą tai bū­tų ženk­las A.Lu­ka­šen­ kai, kad jis ne­tu­ri pa­si­ti­kė­ji­mo vi­ suo­me­nė­je. Opo­zi­ci­ja šį kar­tą ne­ra­gi­no žmo­nių ei­ti į gat­ves, bet siū­lė rin­ kė­jams lik­ti na­mie ar­ba va­žiuo­ti į kai­mą žve­jo­ti ir gry­bau­ti.

„Pas mus bal­suo­ja dvi­gu­bai dau­giau žmo­nių nei, pa­vyz­džiui, Suo­mi­jo­je. Jei­gu ma­žai bal­suo­ja, va­di­na­si, ne­ti­ki val­džia. O mū­sų vi­suo­me­nė – są­mo­nin­ges­nė, ji ti­ ki sa­vo per­spek­ty­vo­mis, atei­ti­mi“, – tvir­ti­no A.Lu­ka­šen­ka. Jis tra­di­ciš­kai su sa­vo jau­nė­liu Ni­ko­la­ju­mi atė­jo bal­suo­ti į Bal­ ta­ru­si­jos fi­zi­nės kul­tū­ros uni­ver­ si­te­tą. Pak­laus­tas, už ką bal­sa­vo, A.Lu­ka­šen­ka at­sa­kė: „Vie­na­reikš­ miš­kai už žmo­gų, ku­ris tu­ri gy­ve­ ni­mo pa­tir­ties ir ką nors sa­vo ran­ ko­mis su­kū­rė.“

Rin­ki­mų apy­gar­do­je, ku­rio­je bal­są ati­da­vė ša­lies va­do­vas, kan­ di­da­ta­vo da­bar­ti­nis par­la­men­to de­pu­ta­tas ir vie­nos Mins­ko pri­ va­čios bend­ro­vės dar­buo­to­jas. O čia tu­rė­ję ba­lo­ti­ruo­tis opo­zi­ ci­jos kan­di­da­tai – Jung­ti­nės pi­lie­ čių par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ana­to­li­ jus Le­bed­ka ir Bal­ta­ru­si­jos liau­dies fron­to na­rys Jev­ge­ni­jus Ry­ba­ko­vas – sa­vo kan­di­da­tū­ras at­siė­mė. Ste­bės bal­sa­vi­mą

Rin­ki­mus Bal­ta­ru­si­jo­je ste­bė­jo dau­giau kaip 270 ste­bė­to­jų iš Eu­ ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­ mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO). Bri­tų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Wil­lia­mas Ha­gue pa­reiš­kė, kad rin­ki­mai tu­ri bū­ti skaid­rūs: „Ti­ ki­mės, kad rin­ki­mai bus vyk­do­ mi pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ir kad ne­pa­si­kar­tos smur­tas prieš tai­kius pro­tes­tuo­to­jus.“ A.Lu­ka­šen­ka pa­brė­žė, kad ti­ki­ si pa­lan­kaus įver­ti­ni­mo Va­ka­ruo­ se, nors iliu­zi­jų dėl to ne­tu­ri. „Vi­suo­met tu­riu ti­kė­tis to, kas bū­tų ge­riau. Mes ti­ki­mės to, kas bū­tų ge­riau, o kaip bus – pa­ma­ ty­si­me“, – sa­kė Bal­ta­ru­si­jos pre­ zi­den­tas. Jis pri­dū­rė, kad „rin­ki­mai vyks­ ta ne Va­ka­rams, rin­ki­mai – Bal­ta­ ru­si­jo­je ir pa­grin­di­nis jų au­to­rius – bal­ta­ru­sių liau­dis“. „Kaip rin­kė­jai pri­brau­kys bal­ sa­vi­mo ka­bi­no­se, taip, va­di­na­si, ir

bus, – pri­dū­rė jis. – Bet jei­gu ir šį kar­tą kas nors sua­be­jos mū­sų rin­ ki­mais, aš jau ne­be­ži­nau, kaip juos rei­kia reng­ti.“ Ko­men­tuo­da­mas rin­ki­mų ste­ bė­to­jų iš Len­ki­jos pa­reiš­ki­mus, kad rin­ki­mai Bal­ta­ru­si­jo­je vyks­ ta ne­de­mok­ra­tiš­kai, pre­zi­den­tas pa­brė­žė: „Per­duo­ki­te sa­vo len­ kų ste­bė­to­jams: te­gu jie pa­si­mo­ ko iš mū­sų, kaip reng­ti rin­ki­mus, ir te­gu su sa­vo tvar­ka į mū­sų dar­žą ne­len­da. Mes be len­kų po­li­ti­kų iš­ siaiš­kin­si­me, kaip mums kur­ti sa­ vo gy­ve­ni­mą.“ BNS, AFP, „In­ter­fax“, „Deuts­che Wel­le“ inf.

Rin­ki­mų sis­te­ma Bal­ta­ru­si­jo­je Į Bal­ta­ru­si­jos Ats­to­vų rū­mus pre­ ten­da­vo dau­giau kaip 290 kan­di­ da­t ų. Ats­to­v ų rū­mus su­da­ro 110 de­pu­ta­t ų, ku­r ie tie­sio­g iai ren­ka­ mi ket­ve­riems me­tams vien­man­ da­tė­se ma­žo­ri­ta­ri­nė­se apy­gar­do­ se. Kad lai­mė­tų, kan­di­da­tui rei­kia su­rink­ti dau­g iau kaip pu­sę rin­ki­ muo­se da­ly­va­v u­sių rin­kė­jų bal­ sų. Jei nie­kas iš kan­d i­da­tų ne­su­ ren­ka dau­g iau kaip 50 pro­c. bal­ sų, po dvie­jų sa­vai­čių ren­g ia­mas ant­ra­sis rin­k i­mų tu­ras, ku­r ia­me var­žo­si du stip­r iau­si kan­d i­da­tai. Rin­ki­mai pa­skel­bia­mi įvy­ku­siais, jei juo­se da­ly­va­vo pu­sė re­gist­ruo­ tų rin­kė­jų.

Ji feis­bu­ke pa­skel­bė kvie­ti­mą drau­gams, o šie per­siun­tė ki­ tiems drau­gams ir la­bai grei­tai jis kaip vi­ru­sas iš­pli­to. Tie­sa, nors į va­ka­rė­lį at­vy­ko vos 4 tūkst. žmo­nių iš vi­sų Ny­der­lan­ dų, po­li­ci­jai dar­bo ne­trū­ko. Į įvy­ kio vie­tą nu­sku­bė­jęs vie­nas olan­dų nau­jie­nų agen­tū­ros ANP ko­res­pon­ den­tų pa­sa­ko­jo, kad pa­dė­tis pa­si­ ro­džius po­li­ci­jai ta­po ne­val­do­ma. Jau­nuo­liai bu­vo pa­si­pik­ti­nę, kad pa­rei­gū­nai lie­pė jiems skirs­ty­tis. Net­ru­kus už­vi­rė ka­ras. Jau­nuo­liai ėmė mė­ty­ti į pa­rei­gū­nus įvai­rius daik­tus. Jie ap­ga­di­no gat­vė­je esan­ čius au­to­mo­bi­lius ir pa­sta­tus. Pa­sak po­li­ci­jos, ke­li žmo­nės bu­vo su­žeis­ti, iš jų du sun­kiai. Pa­rei­gū­ nai suė­mė ke­tu­ris as­me­nis. O pa­ti va­ka­rė­lio or­ga­ni­za­to­rė sa­vo na­mus pa­li­ko dar penk­ta­die­nį. „Ji feis­bu­ke pa­skel­bė kvie­ti­ mą sa­vo drau­gams, o šie per­siun­ tė ki­tiems drau­gams ir la­bai grei­ tai jis kaip vi­ru­sas iš­pli­to“, – sa­kė Gro­nin­ge­no mies­to, esan­čio ne­to­li Ha­re­no, po­li­ci­jos at­sto­vė Me­la­nie Zwa­ma. Pa­sak pa­rei­gū­nų, paaug­lei pa­skel­bus kvie­ti­mą vir­tua­lio­je erd­ vė­je bu­vo su­kur­tos ke­lios in­ter­ne­to sve­tai­nės, ku­rio­se bu­vo ra­gi­na­ma su­reng­ti ma­si­nį chao­tiš­ką va­ka­ rė­lį. Vie­na­me tink­la­la­py­je or­ga­ni­ zuo­ja­mas va­ka­rė­lis įvar­dy­tas kaip „Pro­ject X Ha­ren“. Tink­la­la­py­ je net bu­vo laik­ro­dis, ku­ris ro­dė iki šios ak­ci­jos pra­džios li­ku­sį lai­ką. Ten pat bu­vo nu­ro­dy­tas va­ka­rė­ lio ad­re­sas ir ra­gi­ni­mas: „Bū­ti­nai at­si­vež­kit drau­gų!“ BNS inf.


10

pirmADIENIS, rugsėjo 24, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Var­žo­vių ne­pa­si­rink­si Pran­cū­zi­jo­je iš­trauk­ti 2013 m. Eu­ ro­pos mo­te­rų čem­pio­na­to bur­ tai. Po jų paaiš­kė­jo, kad Lie­tu­vos rink­ti­nė tur­ny­ro D gru­pė­je su­si­ tiks su Če­ki­jos, Kroa­ti­jos ir Bal­ta­ ru­si­jos ko­man­do­mis.

Vi­sos į D gru­pę pa­te­ku­sios ko­ man­dos da­ly­va­vo 2011 m. Eu­ro­ pos čem­pio­na­te. Če­kės ja­me li­ ko ket­vir­tos, kroa­tės – penk­tos, lie­tu­vės – sep­tin­tos, o bal­ta­ru­sės – de­vin­tos. Po 2011-ųjų tur­ny­ro Bal­ta­ru­si­jos ko­man­dos vai­rą pe­ rė­mė Ri­man­tas Gri­gas. „Kaip tė­vų, taip ir var­žo­vių ne­ pa­si­rink­si, – bur­tai yra bur­tai. Vi­ sas ko­man­das esa­me ma­tę, vis­ką ži­no­me. Vis­kas pri­klau­sys nuo to, ar su­ge­bė­si­me į rink­ti­nę su­kvies­ti ge­riau­sias sa­vo žai­dė­jas, ar rink­ ti­nė­je bus ge­riau­sios spor­ti­nės for­mos krep­ši­nin­kės. Ly­giai taip pat vis­kas pri­klau­sys ir nuo ki­tų rink­ti­nių, kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti ko­kių su­dė­čių ko­man­das į Pran­ cū­zi­ją at­veš vie­na ar ki­ta ša­lis. Iš ki­tų gru­pių man įdo­miau­sia at­ro­ do B gru­pė – ten ga­li bū­ti int­ri­ gų ir siurp­ri­zų“, – kal­bė­jo Lie­tu­

Gru­pės „„A gru­pė: Tur­k i­j a, Slo­v a­k i­j a,

Juod­kal­ni­ja, Uk­rai­na. „„B gru­pė: Ru­si­ja, Ita­li­ja, Šve­di­ja,

Is­pa­ni­ja. „„C gru­pė: Pran­cū­zi­ja, Di­džio­ji Bri­

ta­ni­ja, Ser­bi­ja, Lat­vi­ja. „„D gru­pė: Če­ki­ja, Kroa­ti­ja, Lie­tu­

va, Bal­ta­ru­si­ja.

vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Al­gir­das Pau­laus­kas. Že­my­no pir­me­ny­bės Pran­cū­ zi­jo­je vyks bir­že­lio 15–30 d. pen­ kiuo­se mies­tuo­se: Li­ly­je, Mu­ le­ro­ne, Or­ši, Tre­la­zė­je ir Va­ne. Lie­tu­vės rung­ty­niaus Pran­cū­ zi­jos va­ka­ruo­se esan­čio ir vos 11 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čio Tre­la­zės mies­te­lio „Loi­re“ are­no­je. Įdo­mu, kad krep­ši­nio are­na tal­pi­na be­ veik 5 tūkst. sir­ga­lių. Bir­že­lio 15ąją mū­siš­kės pra­dės čem­pio­na­tą dvi­ko­va su kroa­tė­mis, 16-ąją su­ si­tiks su Če­ki­ja, o 17-ąją ko­vos su bal­ta­ru­sė­mis. KD inf.

„„Grum­ty­nės: Kau­no „Gra­ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“ pa­ki­lios nuo­tai­kos pra­dė­jo aš­tuo­nių ko­man­dų Bal­ti­jos ly­gos var­

žy­bas. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Bal­ti­jos ly­gą kau­nie­čiai pra­dė­jo prin­ci­pi­ne per­ga­le Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­gos pir­me­ny­bė­se (LRL) su­žais­tos tre­jos 2-ojo tu­ro rung­ty­nės, o Bal­ti­jos ly­gos star­te Kau­no „Gra­ni­tasGa­ja-Ka­rys“ prin­ci­pi­nia­me ma­če įvei­kė Klai­pė­dos „Dra­gū­ną“. „LKKA-Lū­šis“ lai­mė­jo ne­sun­kiai

„„Iš­ban­dy­mas: A.Pau­laus­kas ir jo auk­lė­ti­nės su­ži­no­jo, su ku­rio­mis

var­žo­vėmis atei­nan­čią va­sa­rą teks kau­tis Pran­cū­zi­jo­je. 

fibaeurope.com nuotr.

Praė­ju­sio se­zo­no Lie­tu­vos ran­ki­ nio ly­gos bron­zos me­da­lių lai­mė­ to­jai Kau­no „LKKA-Lū­šies“ ran­ ki­nin­kai sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je 10 įvar­čių per­sva­ra – 42:32 (18:14) įvei­kė Ute­nos HC „Ute­na“ eki­pą. „Var­žy­bos praė­jo taip, kaip ir pla­ na­vo­me, svar­biau­sia – bu­vo su­si­ žai­sti. Ma­nau, re­zul­ta­tas iš anks­to bu­vo aiš­kus. Žiū­rė­jo­me, kaip pri­ tam­pa jau­ni­mas, kol kas esa­me pa­ ten­kin­ti. Ži­no­ma, yra, kur to­bu­lė­ti. Ma­ty­si­me, kaip bus to­liau“, – tei­gė „LKKA-Lū­šies“ eki­pos ran­ki­nin­kas Sau­lius Kat­ke­vi­čius. „Pra­lai­mė­jo­me ga­na di­de­liu įvar­ čių skir­tu­mu, rung­ty­nia­vo­me la­ bai ban­guo­tai. Rung­ty­nes pra­dė­ jo­me pra­stai ir bu­vo­me iš­muš­ti iš vė­žių – tai bu­vo duo­bė mū­sų žai­ di­me. Vė­liau šiek tiek at­si­tie­sė­me, „LKKA-Lū­šis“ iš­lei­do jau­nes­nius žai­dė­jus, ku­rie lei­do mums ap­ly­ gin­ti re­zul­ta­tą“, – kal­bė­jo ute­niš­ kių stra­te­gas Ge­di­mi­nas Paukš­tė. „Švie­sos“ per­ga­lė der­by­je

2-asis tu­ras su­ve­dė dvi Vil­niaus eki­pas – VHC „Švie­są“ ir „HC Vil­ nių“. Pir­mą­jį šio se­zo­no sos­ti­nės eki­pų der­bį re­zul­ta­tu 36:27 (20:12) lai­mė­jo sa­vo are­no­je rung­ty­nia­vu­ si VHC „Švie­sa“. „Re­zul­ta­tas pa­ts kal­ba už sa­ve. Rung­ty­nės mums bu­vo pra­stos. Nuo pir­mų mi­nu­čių ne­su­ge­bė­jo­me už­si­ka­bin­ti ir tin­ka­mai ko­vo­ti“, – po dvi­ko­vos ap­gai­les­ta­vo „HC Vil­ nius“ eki­pos tre­ne­ris An­dže­jus Ly­ sio­no­kas. „Esu pa­ten­kin­tas ko­man­dos žai­di­mu pir­mą­jį kė­li­nį, ta­čiau ne­ pa­ten­kin­tas ant­ru kė­li­niu, nes ko­man­da, su­kau­pu­si ne­ma­žą per­

sva­rą, ne­su­ge­bė­jo to­liau ko­vo­ti vi­sa jė­ga“, – kaip vi­suo­met reik­lus sa­vo auk­lė­ti­niams bu­vo VHC „Švie­sa“ stra­te­gas Eval­das Li­pins­kas.

lio „Trio­bet“ ko­man­dai šį­kart pa­ siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų“, – tei­gė „Al­mei­dos-Strong­la­so“ ko­man­dos vai­ri­nin­kas Eu­ge­ni­jus Gim­bu­tas.

Sau­lius Kat­ke­vi­čius:

Star­ta­vo Bal­ti­jos ly­ga

Šeš­ta­die­nį ke­tu­riuo­se mies­tuo­se star­ta­vo Bal­ti­jos ly­gos vy­rų ran­ Ma­nau, re­zul­ta­tas iš ki­nio čem­pio­na­tas. Aš­tuo­nios ko­ anks­to bu­vo aiš­kus. man­dos Pol­vos „Ser­vi­ti“ ir HC „Keh­ra“ iš Es­ti­jos, Do­be­lės „Te­ Žiū­rė­jo­me, kaip pri­ nax“ ir HK LSPA iš Lat­vi­jos, Klai­ tam­pa jau­ni­mas, dos „Dra­gū­nas“ ir Kau­no „Gra­ kol kas esa­me pa­ten­ pė­ ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“ iš Lie­tu­vos, kin­ti. Suo­mi­jos Ryhimehio „Cocks“ ir Bal­ta­ru­si­jos Mins­ko ASK ko­lek­ty­ vai dviem ra­tais re­gu­lia­rų­jį se­zo­ną už­baigs ki­tų me­tų ko­vo vi­du­ry­je, o Nau­jo­kai su­klu­po ant­rą­kart čem­pio­na­to fi­na­li­nė da­lis vyks ba­ Ly­gos de­b iu­tan­tams Pas­va­l io lan­džio 13–14 d. „Trio­bet“ eki­pai ir ant­ro­se se­zo­no Kau­ne su­si­ti­ko praė­ju­sio se­zo­ rung­ty­nė­se na­muo­se ne­pa­vy­ko iš­ no pa­jė­giau­sios eki­pos – ša­lies ko­vo­ti per­ga­lės – 21:32 (10:18) nu­ čem­pio­nai Klai­pė­dos „Dra­gū­nas“ si­leis­ta Aly­taus „Al­mei­do-Strong­ ir Kau­no „Gra­ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“. la­so“ eki­pai. Ne­pap­ras­tai at­kak­lią ir įtemp­tą Prieš sa­vai­tę vy­ku­sio­je pir­mo­je­ dvi­ko­vą mi­ni­ma­lia per­sva­ra 27:26 LRL se­zo­no dvi­ko­vo­je pa­sva­lie­čiai (14:14) lai­mė­jo kau­nie­čiai, ku­rie taip pat na­muo­se gar­bin­gai prie­ši­ va­kar na­muo­se 35:31 įveikė Do­be­lės no­si, ta­čiau re­zul­ta­tu 28:34 (10:17) „Te­nax“ eki­pą. Klai­pė­die­čiai sek­ pra­lai­mė­jo daug­kar­ti­niams Lie­tu­ ma­die­nį Mins­ke 21:33 pralaimėjo vos ran­ki­nio ly­gos čem­pio­nams – Bal­ta­ru­si­jos ka­riš­kių ko­lek­ty­vui. KD inf. Klai­pė­dos „Dra­gū­no“ ran­ki­nin­ kams. „Ne­sėk­mę lė­mė tai, kad ne­te­ko­ Tur­ny­ro len­te­lė me ke­lių žai­dė­jų. Mes – de­biu­tan­ tai, o var­žo­vai – pa­ty­rę. Tai ko­man­ Komanda Perg. Lyg. Pral. 2 0 0 da, ku­ri ver­ta me­da­lių. Rung­ty­nių 1. Klai­pė­dos „Dra­gū­nas“ pa­bai­go­je žai­dė­me pa­dri­kai, to­kią 2. Kau­no „Gra­ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“ 2 0 0 2 0 0 žai­di­mo baig­tį lė­mė klai­dos: sku­ 3. Vil­niaus VHC „Švie­sa“ 4. Kau­no „LKKA-Lū­šis“ 2 0 0 bo­ti, ne­pa­ruoš­ti me­ti­mai“, – po 5. Vil­niaus HC „Vil­nius“ 1 0 1 ma­čo kal­bė­jo Pas­va­lio eki­pos stra­ 6. Aly­taus „Al­mei­da-Strong­la­sas“ 1 0 1 te­gas Vil­man­tas Kar­pa­vi­čius. 7. Šiau­lių „Uni­ver­si­te­tas – Gu­ber­ni­ja“ 0 0 2 „Aly­taus ko­man­da yra sen­bu­ 8. Pas­va­lio „Trio­bet“ 0 0 2 0 0 2 viai, tu­rin­tys daug pa­tir­ties. Tik 9. Va­rė­nos „Ūla“ 0 0 2 pa­ty­ri­mo sto­ka su­truk­dė Pas­va­ 10. Ute­nos HC „Ute­na“


11

pirmADIENIS, rugsėjo 24, 2012

sportas Sa­vait­ga­lį Miun­che­ ne pra­si­dė­jo 179-oji tra­di­ci­nė Vo­kie­ti­jos liau­dies šven­tė „Ok­ to­ber­fest“. Vis dėl­to Ba­va­ri­jos sos­ti­nė­je vie­šė­ju­siems Kau­ no „Žal­gi­rio“ krep­ši­ nin­kams alaus fies­ tos džiaugs­mų pa­ tir­ti ne­te­ko – Lie­tu­ vos čem­pio­nai tę­ sė pa­si­ren­gi­mą nau­ jam se­zo­nui.

„„Kont­ras­tai: žal­gi­rie­čiai va­kar da­vė pa­mo­ką krep­ši­ny­je pir­muo­sius žings­nius dar tik žen­gian­čiam „Bayern“ klu­bui ir „Be­ko“ tur­ny­re iš­ko­vo­jo tre­

čią­ją vie­tą. 

Ar­mi­no Roh­ne­no nuo­tr.

Iš Miun­che­no – ne tuš­čio­mis Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Gra­žūs pri­si­mi­ni­mai

Miun­che­nas „Žal­gi­rio“ aist­ruo­ liams ke­lia ypa­tin­gų sen­ti­men­tų. Bū­tent čia prieš 13 me­tų kau­nie­čiai iš­ko­vo­jo svar­biau­sią tro­fė­jų per vi­ są klu­bo is­to­ri­ją. 1999-ai­siais žal­ gi­rie­čiai pir­mą ir kol kas vie­nin­te­lį kar­tą trium­fa­vo Eu­ro­ly­gos var­žy­bo­ se. Da­bar­ti­nės ko­man­dos vy­riau­ sio­jo tre­ne­rio Joa­no Pla­zos asis­ ten­tas Sau­lius Štom­ber­gas tuo­met bu­vo vie­nas ko­man­dos ly­de­rių. Šie­met į is­to­ri­nį Alaus Pu­čo mies­tą Kau­no ko­man­da su­grį­žo dar kar­tą. J.Pla­zos vai­ki­nai su­žai­dė dve­jas rung­ty­nes pir­mą kar­tą ren­ gia­ma­me „Be­ko“ tau­rės tur­ny­re. Į tur­ny­rą su­kvies­ti klu­bai iš bui­ti­nės tech­ni­kos mil­ži­nės „Be­ko“ re­mia­ mų krep­ši­nio ly­gų – Tur­ki­jos, Lie­ tu­vos, Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos. Pus­fi­na­ly­je kau­nie­čių var­žo­vė bu­vo Tur­ki­jos čem­pio­nė Stam­bu­lo „Be­sik­tas“ eki­pa. Be Ro­ber­to Jav­ to­ko, Man­to Kal­nie­čio ir Ri­man­to Kau­kė­no į Vo­kie­ti­ją at­vy­kęs „Žal­

gi­ris“ at­lai­ky­ti tur­kų ata­kų škva­lo ne­pa­jė­gė. Ar­tė­jan­tį se­zo­ną Eu­ro­ ly­go­je de­biu­tuo­sian­ti tur­kų eki­pa šven­tė per­ga­lę 75:57. Šiuo pra­lai­mė­ji­mu nu­trū­ko gra­ ži „Žal­gi­rio“ eki­pos per­ga­lių se­ri­ja. Be klup­te­lė­ji­mų iki šio sa­vait­ga­lio žen­gę žal­gi­rie­čiai jau bu­vo iš­ko­vo­ję du ap­do­va­no­ji­mus – Ste­po Bu­tau­to tau­rę ir Lie­tu­vos su­per­tau­rę. Į duo­bę, iš ku­rios taip ir ne­su­ge­ bė­jo iš­lip­ti, „Žal­gi­ris“ įkri­to ant­ro­ jo kė­li­nio vi­du­ry­je. Bū­tent tuo­met Er­ma­no Kun­te­ro va­do­vau­ja­ma ko­ man­da pa­bė­go į prie­kį ir sa­vo pra­ na­šu­mą iš­sau­go­jo. Dvi­ko­va su Stam­bu­lo krep­ši­ nin­kais pa­rei­ka­la­vo ne­ma­žai au­ kų. Prieš di­džią­ją per­trau­ką Dar­ ju­šui Lav­ri­no­vi­čiui bu­vo pra­kirs­ta no­sis, o šlub­čio­da­mas Pau­lius Jan­ kū­nas pra­šė pa­keis­ti. Tre­čią­jį ket­ vir­tį ka­pi­to­nas į aikš­tę su­grį­žo, bet po ke­lių mi­nu­čių vėl bu­vo pa­keis­ tas ir dau­giau ne­be­rung­ty­nia­vo.

Vo­kie­čiams – jo­kių šan­sų

Vis dėl­to „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas pa­ de­monst­ra­vo iš­skir­ti­nes va­lios sa­

Sta­tis­ti­ka „Žal­gi­ris“–„Be­sik­tas“

„Žal­gi­ris“–„Bayern“

2012 09 22, Miun­che­no „Au­di Do­me“ are­na.

2012 09 23, Miun­che­no „Au­di Do­me“ are­na.

(14:20, 16:17, 11:17, 16:21).

(21:15, 22:15, 15:16, 16:12)

57:75

74:58

„Žal­gi­ris“:

„Žal­gi­ris“:

O.Lafayette‘as 12 taš­kų (5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­ vi­mai), J.Foote‘as 9, P.Jan­kū­nas 8, M.Kuz­mins­ kas, K.Lav­ri­no­vi­čius ir D.Lav­ri­no­vi­čius po 6, T.Dar­de­nas 5, A.Juš­ke­vi­čius 3, T.Kli­ma­vi­čius 2.

M.Po­po­vi­čius 11 taš­kų, T.Dar­de­nas ir M.Kuz­mins­kas po 10, O.Lafayette‘as ir T.Kli­ma­vi­čius po 9, P.Jan­kū­nas 8, A.Juš­ ke­vi­čius 5, D.Lav­ri­no­vi­čius 4, K.Lav­ri­no­vi­ čius 3, M.De­la­šas ir J.Foote‘as po 2, V.Lip­ ke­vi­čius 1.

„Be­sik­tas“: C.Jer­rell­sas 14, P.Chris­top­he­ris 12, D.Mar­ko­ ta (9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir B.Her­se­kas po 11, S.Ce­ti­nas 10 (5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), V.Da­ši­čius 9 (4 pe­rim­ti ka­muo­liai), T.Aci­kas ir G.Vid­ma­ras po 4.

„Bayern“: J.Jag­la 12, T.Ri­ce’as 11, B. Tho­ma­sas 10, Y. Hal­pe­ri­nas ir R.Ben­zin­gas po 9, Ch.Trout­ma­nas 6, J.Ho­ma­nas 1.

Ko­man­dų ro­dik­liai:

Ko­man­dų ro­dik­liai:

dvi­taš­kiai – 20/45 (44 pro­c.) ir 25/38 (66 pro­c,), tri­taš­kiai – 3/16 (19) ir 7/19 (37), bau­dų me­ti­mai – 8/9 (89) ir 4/7 (57), at­ ko­vo­ti ka­muo­liai – 33 ir 30, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 10 ir 20, klai­dos – 17 ir 14, pe­rim­ti ka­muo­liai – 6 ir 10.

dvi­taš­kiai – 20/38 (53) ir 16/35 (46), tri­ taš­kiai – 8/22 (36) ir 5/20 (25), bau­dų me­ti­mai – 10/12 (83) ir 11/13 (85), at­ko­vo­ ti ka­muo­liai – 31 ir 30, re­zul­ta­ty­vūs per­da­ vi­mai – 11 ir 12, klai­dos – 15 ir 20, pe­rim­ti ka­muo­liai – 10 ir 7.

vy­bes ir su skau­da­ma čiur­na va­kar žai­dė rung­ty­nė­se dėl tre­čios vie­ tos. Kau­nie­čių var­žo­vai bu­vo aikš­ tės šei­mi­nin­kai Miun­che­no „Bay­ ern“ krep­ši­nin­kai, ku­rie ant­ra­ja­me pus­fi­na­ly­je 66:87 nu­si­lei­do Mask­ vos CSKA klu­bui. Miun­c he­n e vy­k ęs dvie­j ų le­ gen­di­nių klu­bų Žal­gi­rio“ ir „Ba­ yern“ su­si­dū­ri­mas dar ne­se­niai bu­vo neį­m a­n o­m as. Kau­n o eki­ pa dau­ge­lį de­šimt­me­čių grū­mė­ si krep­ši­nio aikš­tė­je, Vo­kie­ti­jos – sky­nė per­ga­les fut­bo­lo sta­dio­ nuo­se. Ne­se­niai „Bayern“ įstei­gė ir krep­ši­nio klu­bą, ku­rio am­bi­ci­ jas ir mė­gi­no įro­dy­ti akis­ta­to­je su kau­nie­čiais. Vis dėl­to penk­tą­ją vie­tą praė­ju­ sių me­tų re­gu­lia­ria­ja­me Bun­des­ ly­gos se­zo­ne užė­męs klu­bas at­si­ lai­ky­ti prieš „Žal­gi­rį“ ne­su­ge­bė­jo. Pa­ki­liai rung­ty­nia­vę sve­čiai Dir­ ko Bauer­man­no vai­ki­nams da­vė meist­riš­ku­mo pa­mo­ką. Ma­čo pra­džio­je kau­nie­čius į prie­ kį timp­te­lė­jo Mar­ko Po­po­vi­čius. 6 mi­nu­tę kroa­tas jau bu­vo pel­nęs 8 taš­kus, o Lie­tu­vos čem­pio­nai pir­ ma­vo 10:6. Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je pa­gir­ti­nai dar­ba­vo­si ir ka­pi­to­nas P.Jan­kū­nas. Bai­gian­tis kė­li­nu­kui, po Vy­te­nio Lip­ke­vi­čiaus klai­dos, ame­ri­kie­tis Bran­do­nas Tho­ma­sas dvi­taš­kiu su bau­da per­svė­rė re­zul­ ta­tą „Bayern“ nau­dai – 13:12, ta­ čiau tai bu­vo pa­sku­ti­nis epi­zo­das, kai Ba­va­ri­jos klu­bas pirmavo. Adas Juš­ke­vi­čius tuoj pat smei­ gė tri­taš­kį ir ini­ci­ja­vo spur­tą, ku­ris lei­do sve­čiams ati­trūk­ti. Ant­ra­sis kė­li­nu­kas pra­si­dė­jo V.Lip­ke­vi­čiaus ir ne­blo­gai pa­žįs­ta­mo „Bayern“ le­ gio­nie­riaus Tyrese‘o Rice‘o su­ si­stum­dy­mu. Lie­tu­vį už­si­puo­ lęs ame­ri­kie­tis, ma­tyt, pri­si­mi­nė praė­ju­sį se­zo­ną, kai, vil­kė­da­mas Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pos marš­ki­nė­liais, ga­vo ne vie­ną žal­ gi­rie­čių pa­mo­ką. Ant­ro­je rung­ty­nių pu­sė­je int­ri­ ga ne­dvel­kė. J.Pla­za to­liau va­ri­ja­vo su­dė­ti­mi ir klo­jo pa­ma­tus Eu­ro­ly­ gos ir ki­toms svar­biau­sioms se­zo­ no dvi­ko­voms. Žal­gi­rie­čiai iš­ko­vo­ jo per­ga­lę 74:58. Gy­rė auk­lė­ti­nių nu­si­tei­ki­mą

„Šį kar­tą su­žai­dė­me daug ge­riau nei pus­fi­na­lio dvi­ko­vo­je su „Be­sik­

tas“. Jau­čiau, kad žai­dė­jai yra ge­ riau nu­si­tei­kę, žai­dė­me in­ten­sy­ viau ir ener­gin­giau. Tai lei­do mums iš­lai­ky­ti rung­ty­nių kont­ro­lę vi­są ma­čą. Pir­ma­vo­me nuo pat dvi­ko­ vos pra­džios iki pa­bai­gos ir ne­su­ tei­kė­me var­žo­vams jo­kių ga­li­my­ bių. To­kį ir no­riu ma­ty­ti „Žal­gi­rį“. Ne­ga­li­me da­ry­ti tiek klai­dų, kiek ma­če su Stam­bu­lo eki­pa ir pra­ras­ ti bud­ru­mą“, – mū­sų dien­raš­čiui sa­kė „Žal­gi­rio“ ko­man­dos stra­te­ gas J.Pla­za. Ne­pai­sant ga­na leng­vos per­ga­ lės, is­pa­nas ne­gai­lė­jo „Bayern“ krep­š i­n in­kams komp­l i­m en­t ų. „Nors ir lai­mė­jo­me ga­na ne­sun­ kiai, „Bayern“ eki­pos nu­ver­tin­ ti tik­rai ne­rei­kė­tų. Šios ko­man­ dos krep­ši­nin­kai la­bai ge­rai vyk­do tre­ne­rio D.Bauer­man­no nu­ro­dy­ mus ir pus­fin ­ a­lio ma­če tik­rai neat­ si­tik­ti­nai 25 mi­nu­tes ly­giai ko­vo­jo

su CSKA klu­bu“, – kal­bė­jo „Žal­gi­ rio“ vai­ri­nin­kas. „Ko­man­da dar nė­ra ge­rai su­si­ žai­du­si, ta­čiau man džiu­gu, kad be M.Kal­nie­čio ir R.Kau­kė­no ji ne­pa­ lū­žo ir tur­ny­rą bai­gė per­ga­le“, – tei­gė „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas. „Be­ko“ tau­rės var­žy­bas, ku­rias kiek­vie­ną ru­de­nį ke­ti­na­ma reng­ ti vis ki­to­je ša­ly­je, šie­met lai­mė­jo Mask­vos CSKA klu­bas, finale ne­ sunkiai 85:60 įveikęs „Besiktas“. Po pa­s i­ro­d y­m o Miun­c he­ ne „Žal­gi­ris“ trum­pam su­grį­žo į Lie­tu­vą, kur tre­čia­die­nį žais pir­ mą­sias Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­to rung­ty­nes iš­vy­ko­ je su „Pa­lan­gos“ eki­pa. Atei­nan­tį sa­vait­ga­lį LKL čem­pio­nai ke­liaus į Mask­vą, kur jų lau­kia tra­di­ci­nis Alek­sand­ro Go­mels­kio at­mi­ni­mo tur­ny­ras.


12

pirmADIENIS, rugsėjo 24, 2012

14p.

Skaitmeninei televizijai tinka ne bet kokia antena.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Vieš­bu­čiai vai

„„Vi­zi­ja: nu­grio­vus vi­du­ri­nę „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­čio da­lį, lik­tų du bokš­tai.

Go­dūs už­mo­jai iš skly­pų mies­to cent­re iš­ spaus­ti mak­si­mu­mą at­slū­go nė ne­pra­dė­ ti įgy­ven­din­ti. Da­bar vi­zi­jo­se pa­sta­tai ma­ žė­ja ke­lis­kart. Ši ten­den­ci­ja ypač ryš­ki be­si­for­muo­jan­čio­je nau­jo­je ašy­je – Ka­ra­ liaus Min­dau­go pro­spek­te. Su­ma­ži­ nus pro­ gra­mas, pro­jek­ tai ta­po rea­lūs kaip nie­ ka­da.

„„Pa­vyz­dys: G.Nat­ke­vi­čius, su­pro­jek­ta­vęs Jė­zui­tų gim­na­

zi­jos prie­sta­tą (už­nu­ga­ry­je) de­monst­ruo­ja, kad šiuo­lai­ ki­nė ar­chi­tek­tū­ra tu­ri tei­sę bū­ti ir Se­na­mies­ty­je.

„„Si­tua­ci­ja: Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­to at­kar­pa su ne­baig­tu „Res­pub­li­k

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

„Res­pub­li­ką“ ma­žins per­pus

Gi­gan­to­ma­ni­ja bu­vo ga­ji ir so­viet­ me­čiu. Tai iliust­ruo­ja ap­leis­ti ma­ sy­vūs mo­no­li­ti­niai Kau­no sta­ti­ niai: 14 aukš­tų, 500 vie­tų vieš­bu­tis „Bri­ta­ni­ka“ Kęs­tu­čio gat­vė­je, pra­ dė­tas sta­ty­ti 1986 m., ir 11 aukš­tų, 300 vie­tų vieš­bu­tis „Res­pub­li­ka“ da­bar­ti­nia­me Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­te. Pas­ta­ra­sis pra­dė­jo kil­ti 1988-ai­siais, bet po pen­ke­rių me­ tų sta­ty­ba su­sto­jo ir iki pat šių die­ nų neat­si­ga­vo. Vai­duok­liais vir­tę gelž­be­to­ni­niai mil­ži­nai Kau­no cent­ro pa­no­ra­mo­ je me­tų me­tus va­di­na­mi įvai­riais bjau­riais epi­te­tais, bet jie ir to­ liau stūk­so ne­pak­ru­ti­na­mi. 2005– 2006 m. dar kal­bė­ta apie šių pa­ sta­tų pri­tai­ky­mą ne­ma­ži­nant jų apim­čių, vie­šai skelb­ta apie mi­ li­jo­ni­nes in­ves­ti­ci­jas, ku­rios esą Kau­no cent­rą neat­pa­žįs­ta­mai pa­ keis. Ro­ži­niai pla­nai, kaip ir dau­gy­bė ki­tų daug ža­dan­čių pro­jek­tų, ga­li­ ma nu­spė­ti, bu­vo rek­la­mi­nis triu­ kas sie­kiant pa­di­din­ti ob­jek­to ver­tę ir jį par­duo­ti. Vis dėl­to šis tas kei­ čia­si – tai ke­ti­ni­mai. Šiuo me­tu jie ro­do ge­ro­kai su­ma­žė­ju­sį ob­jek­tų sa­vi­nin­kų ape­ti­tą. Abu ne­baig­ti Kau­no vieš­bu­ čiai – „Res­pub­li­ka“ ir „Bri­ta­ni­ ka“ yra ar­chi­tek­to Gin­tau­to Nat­ ke­vi­čiaus ir jo ko­man­dos aki­ra­ty­je. Ar­chi­tek­tas ne­tgi bu­vo įsi­gi­jęs 20

pro­c. „Bri­ta­ni­kos“ ak­ci­jų, bet jas jau par­da­vė. Da­bar­ti­niams „Bri­ ta­ni­kos“ sa­vi­nin­kams jis sa­kė tal­ ki­nan­tis ren­giant skly­po de­ta­lų­ jį pla­ną. „Su „Res­pub­li­ka“ ir­gi dir­bu. Be to, ša­lia jo, gre­ti­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, per­da­ro­mas de­ta­lu­sis pla­nas, ir­gi tru­pu­tį kon­sul­tuo­ja­me ren­gė­jus“, – paaiš­ki­no G.Nat­ke­vi­čius, nau­jai ku­ria­mo „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­čio pro­jek­to au­to­rius. Da­bar­ti­nis „Res­pub­li­kos“ aukš­ tis – 46 met­rai. Pa­sak ar­chi­tek­to, su pa­vel­do ins­ti­tu­ci­jo­mis su­tar­ta, kad pa­sta­tas bus pa­že­min­tas iki 40 met­rų. Kad sta­ti­nys at­ro­dy­tų leng­ ves­nis, pro­jek­to au­to­riai siū­lo iš­ griau­ti vi­du­ri­nę jo da­lį. Li­kusios dvi dalys, žvel­giant iš „Žal­gi­rio“ are­nos, at­ro­dy­tų tar­si du bokš­tai. Tarp jų at­si­ver­tų tar­ pu­ka­riu sta­ty­to Lie­tu­vos svei­ka­ tos moks­lų uni­ver­si­te­to pa­sta­ tas A.Mic­ke­v i­č iaus gat­v ė­je. Ir at­virkš­čiai: ke­liau­jant iš mies­ to Cent­ro, be­to­no lui­tai ak­li­nai neuž­da­ry­tų vaiz­do į kran­ti­nę, kaip yra da­bar. Ne­rea­li­zuo­to vieš­bu­čio tū­ris, pa­sak G.Nat­ke­vi­čiaus, su­ma­žė­tų be­veik per­pus, o vi­zua­liai jis tu­ rė­tų at­ro­dy­ti kuo leng­ves­nis. Pa­ gal da­bar­ti­nį su­ma­ny­mą vieš­bu­tis liks be­to­ni­nis, tie­sa, fa­sa­das tu­rė­ tų bū­ti ap­šil­tin­tas, pa­di­din­tos lan­ gų an­gos. Nu­ma­to­ma, kad sta­ti­nio pa­skir­tis ne­si­keis. G.Nat­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, erd­vė, at­si­ve­rian­ti prie­šais Ne­mu­no sa­

lą, yra la­bai svar­bi ne tik funk­cio­ na­liai, bet ir es­te­tiš­kai. Gre­ti­mo­ je te­ri­to­ri­jo­je prie „Res­pub­li­kos“, ar­čiau pės­čių­jų til­to, kur anks­čiau vei­kė ke­pyk­la, ar­chi­tek­to nuo­mo­ ne, ga­lė­tų ras­tis ke­li sta­ti­niai iki 26 met­rų aukš­čio. Šios te­ri­to­ri­ jos de­ta­lų­jį pla­ną ir konk­re­tes­nius siū­ly­mus ren­gia bend­ro­vė „Mies­ to pla­nas“. Monst­rą griaus iki pa­ma­tų?

„Dėl „Bri­ta­ni­kos“ yra pre­li­mi­na­riai su­si­tar­ta su pa­vel­do at­sto­vais, kad da­bar­ti­nį ne­baig­tą sta­ti­nį griau­ na­me, o jo vie­to­je sta­to­me ma­ žes­nius, pra­si­švie­čian­čius tū­rius“, – ko­men­ta­vo G.Nat­ke­vi­čius. Jo žo­džiais, tiek „Res­pub­li­kos“, tiek „Bri­ta­ni­kos“ sa­vi­nin­kai su­pran­ta, kad rei­kia at­si­žvelg­ti į mies­to po­ rei­kius, kad ne­bū­tų bai­suok­lių. Esą da­bar jau ver­ti­na­mas ne vien pa­ sta­tų kvad­ra­tų skai­čius, vers­li­nin­ kams aki­vaiz­du, kad rei­kia ma­žin­ ti sta­ti­nių apim­tis ir siek­ti ge­res­nės ko­ky­bės. Vi­siš­kai nu­griau­ti „Res­pub­li­ką“, re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­riaus nuo­mo­ne, neap­si­mo­ka: „Pas­ta­tas tin­ka šiuo­lai­ki­niam vieš­bu­čiui. Nė­ra la­bai daug ne­nau­din­go plo­ to, kam­ba­riai – be­veik rei­kia­mo dy­džio.“ G.Nat­ke­vi­čius, kaip ir dau­ge­lis kau­nie­čių, no­rė­tų ži­no­ti at­sa­ky­mą į klau­si­mą, ko­dėl tiek daug kal­ba­ ma apie šiuos pa­sta­tus vai­duok­lius, vis kas nors pa­ža­da­ma, bet nie­ko neį­vyks­ta.


13

pirmADIENIS, rugsėjo 24, 2012

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

namai

„„Svars­ty­mai: nu­grio­vus „Bri­ta­ni­kos“ vieš­bu­tį, jo vie­to­je ga­lė­tų ras­tis trys ma­žes­nio mas­te­lio šiuo­lai­ki­nės ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­niai. Ar­chi­tek­tų biu­ro G.Nat­ke­vi­čius ir par­tne­riai kom­piu­te­ri­niai vaiz­dai

i­duok­liai min­ty­se grakš­tė­ja Komentaras Svai­ge­das Stoš­kus

Kul­t ū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Kau­no te­r i­to­r i­n io pa­da­l i­n io ve­dė­jas

P

kos“ vieš­bu­čiu – ne pati reprezentatyviausia vieta Kauno centre, bet gerai matoma miesto svečių. 

„Kaip nie­kas ne­ju­da, taip ne­ju­da. Da­bar pa­gal­vo­ju – ge­rai, kad ne­ju­ dė­jo. Ge­rai, kad ne­pra­dė­ti gran­ dio­zi­niai pro­jek­tai, ku­rie var­gu ar bū­tų ka­da baig­ti įgy­ven­din­ti. Su­ ma­ži­nus pro­gra­mas, pro­jek­tai ta­po rea­lūs kaip nie­ka­da“, – ko­men­ta­vo G.Nat­ke­vi­čius. Jo įsi­t i­k i­n i­m u, eko­n o­m i­kos smuk­te­lė­ji­mas lei­do įver­tin­ti sa­ vo jė­gas. G.Nat­ke­vi­čius pa­sa­ko­ jo, kad pas jį atei­na daug klien­tų, ku­rie at­si­ne­ša iki kri­zės pa­reng­tus mak­si­ma­lis­ti­nius de­ta­liuo­sius pla­ nus. Juo­se už­sta­ty­mas – ko­ne per vi­są skly­pą. „Da­bar jie no­ri sta­ty­ti tik treč­da­lį vi­so to, kas se­niau bu­vo pla­nuo­ta, ne­be­rei­kia tri­jų aukš­tų po­že­mi­nių ga­ra­žų, grįž­ta­ma prie Kau­no mas­ te­lio. Ma­nau ir „Per­ga­lės“ kon­cer­ no te­ri­to­ri­ją ly­dės ta pa­ti ten­den­ci­ ja“, – pro­gno­za­vo pa­šne­ko­vas. Vie­to­je bu­tų – biu­rai

Maž­daug 1,8 ha plo­to uži­man­čių že­mės skly­pų – Ka­ra­liaus Min­ dau­go pr. 35, 37, 38 ir Spaus­tu­vi­ nin­kų g. 9 de­ta­lų­jį pla­ną ren­gia bend­ro­vės „Mies­to pla­nas“ pro­ jek­to va­do­vas ar­chi­tek­tas Eval­ das Barz­džiu­kas. Pla­ne nu­ma­ty­ta „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­čio re­konst­ ruk­ci­ja, ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų sta­ty­ba. Šis pla­na­vi­mo do­ku­men­ tas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas Kau­no ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos eks­ per­tų ta­ry­bo­je. „Se­nos ke­pyk­los pa­sta­tai jau iš­ griau­ti, taip pat ir plat­for­ma prie

vieš­bu­čio nu­griau­ta. Tei­sin­gi bu­ vo pa­vel­do spe­cia­lis­tų rei­ka­la­vi­ mai keis­ti šio kvar­ta­lo struk­tū­rą – at­ver­ti iki šiol už­da­ry­tą Spaus­ tu­vi­nin­kų gat­vę, at­kur­ti Kar­me­li­tų gat­ve­lę“, – po­kal­bį pra­dė­jo E.Barz­ džiu­kas.

prie kran­ti­nės, ji bus skir­ta pės­tie­ siems. Žmo­nių srau­tai ga­lės ju­dė­ti ties biu­rų pa­sta­tais, o kai kur gal­ būt bus perė­ji­mo ke­liai ir po jais. Pir­muo­siuo­se aukš­tuo­se bus par­ duo­tu­vių ar pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių.

Eval­das Barz­džiu­kas:

For­muo­ja­si nau­ja ašis

Anks­čiau bu­vo nu­ ma­ty­ti biu­rų pa­sta­ tai su gy­ve­na­mai­ siais būs­tais, da­bar už­sa­ko­vai gal­vo­ja vien apie biu­rus. Va­do­vau­jan­tis ren­gia­mu de­ta­ liuo­ju pla­nu, tarp „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­čio ir S.Dau­kan­to gat­vės no­ri­ma sta­ty­ti biu­rų komp­lek­sus. „Anks­čiau bu­vo nu­ma­ty­ti biu­rų pa­sta­tai su gy­ve­na­mai­siais būs­ tais, da­bar už­sa­ko­vai gal­vo­ja vien apie biu­rus“, – pri­dū­rė de­ta­lio­jo pla­no au­to­rius. Pa­gal da­bar­ti­nį siū­ly­mą biu­rų komp­lek­sas bū­tų iš tri­jų dalių: vie­nas – 26 m aukš­čio, ki­ti du – že­mes­ni. „Ka­dan­gi pa­sta­tai sto­vė­tų at­ski­rai, vi­sas kvar­ta­las leng­viau kvė­puo­tų. Prieš pen­ke­rius me­tus čia bu­vo pri­ pro­jek­tuo­ta la­bai daug kvad­ra­tū­ros“, – šyp­te­lė­jo ar­chi­tek­tas. At­ku­riant bu­vu­sią Kar­me­li­tų gat­ve­lę, at­si­vers dau­giau erd­vės

„Res­pub­li­kos“, „Ak­ro­po­lio“ skly­ pai ir ki­tos te­ri­to­ri­jos Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­te – tai vie­tos, kur mies­to cent­ras pra­si­ver­žia prie upės kran­to. Ka­dai­se čia vei­kė žie­ mos uos­tas, prie upės vir­te vi­rė gy­ ve­ni­mas. „Ne­ma­žas vieš­bu­tis su „Ak­ro­ po­liu“ ir „Žal­gi­rio“ are­na ga­ran­ tuo­tų ne­ma­žą žmo­nių srau­tą. Jei kran­ti­nė­je at­si­ras dar ir biu­rų pa­ sta­tų, dau­gia­funk­cinių komp­lek­sų, mies­tas tik­rai priar­tės prie kran­to, ne­pai­sant to, kad jis at­kirs­tas ma­ gist­ra­le. Tai taps pres­ti­ži­ne mies­to vie­ta, bus tar­si nau­ja ašis“, – ne­ dve­jo­ja G.Nat­ke­vi­čius. Ar­chi­tek­tas su­tin­ka, kad rei­kė­ tų to­bu­lin­ti tas mies­to te­ri­to­ri­ jas, ku­rios jau yra ur­ba­ni­zuo­tos. Jam at­ro­do ne­nor­ma­lu, kad Kau­ no mies­to cent­re vi­du­ti­nis pa­sta­ tų aukš­tis yra du aukš­tai, ne­skai­ tant man­sar­dų.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Kaip bu­vu­siai sos­ti­nei – ma­ žo­ka. Man vi­sa­da no­ri­si verž­lu­ mo. Ne­ma­tau jo­kio iš­skir­ti­nu­mo, jei sto­vi koks se­nas ru­sų pirk­lio ar žy­dų pre­ky­bi­nin­ko pa­sta­tas, ku­ ris ne­tu­ri pro­por­ci­jų ar ki­tų ver­ ty­bių, ta­čiau jį rei­kia sau­go­ti kaip di­džiau­sią ver­ty­bę. Gal­būt, kai prie jo pri­pran­ti, ne­si­no­ri griau­ti“, – svars­tė ar­chi­tek­tas. Net Lais­vės alė­jos priei­go­se tai, kas yra ne­ver­tin­ga, G.Nat­ke­vi­čius be gai­les­čio griau­tų ir sta­ty­tų mo­ der­nius pa­sta­tus. „Da­bar Kau­ no cent­ras tar­si py­ra­go bisk­vi­tas, be jo­kių per­te­pi­mų ar puoš­me­nų. Kont­ras­to tarp se­no ir nau­jo nė­ra, mies­tas neį­do­mus. Tu­ri ras­tis nau­ jų daik­tų“, – įsi­ti­ki­nęs jis. „Stik­l ai­n io“ is­to­r i­ja pa­ro­d ė, kad ar­chi­tek­tai tar­si ne­mo­ka pro­ jek­tuo­ti. Mo­ka! Tik rei­kia pa­ban­ dy­ti vie­naip, ki­taip. Rei­kia ir vie­ no­kios ar­chi­tek­tū­ros, ir ki­to­kios. Kas blo­go, kad Se­na­mies­ty­je at­ si­ra­d o mo­d er­n us Jė­z ui­t ų gim­ na­z i­jos pa­s ta­tas?“ – re­to­r iš­kai klau­sė pa­sta­ro­jo ob­jek­to pro­jek­ to au­to­rius. Sta­ty­ti nie­kas ne­sku­ba

Sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­ chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo Ne­ri­

at­v ir­t i­n us pra­p lės­t as Kau­ no nau­j a­m ies­č io ap­s au­ gos ri­b as, Ka­r a­l iaus Min­ dau­g o pro­s pek­t as pa­ten­k a į sau­g o­m ą te­r i­to­r i­j ą, o Ne­mu­n o sa­ la – vi­z ua­l i­n ės ap­s au­g os pa­z o­ny­j e. Nau­j i pa­s ta­t ai Nau­j a­m ies­t y­j e ne­g a­ li bū­t i aukš­tes­n i nei 26 met­r ai. Tie­ sa, „Res­p ub­l i­kos“ pa­s ta­t as pa­s ta­t y­ tas se­n iau, jam nau­j i ap­r i­b o­j i­m ai ne­g a­l io­j a. Vis dėl­to sa­v i­n in­k ai su­ ti­ko esa­m ą tū­r į šiek tiek pa­ž e­m in­t i. Nau­j ų sta­t i­n ių, ti­k i­m a­s i, čia atei­t y­j e at­s i­r as ne vie­n as. Tik­r ai ne­l ei­s i­m e statyti ki­č o. Na­m ų su nend­r i­n iais sto­g ais gal ne­s ta­t y­s i­m e? Nau­j a ar­ chi­tek­t ū­r a tu­r i bū­t i nau­j a, bet ji vis tiek ne­g a­l i di­s o­nuo­t i su ap­l in­k a. Itin ge­r as se­n os ir nau­j os ar­c hi­tek­t ū­ros pa­v yz­dys – Jė­z ui­t ų gim­n a­z i­j os prie­ sta­t as. Jis tik­r ai ne­d i­s o­nuo­j a su ap­ lin­k a. To­k iu prin­c i­p u ga­l i­m a plės­t i te­r i­to­r i­j as Ka­r a­l iaus Min­d au­g o pro­ spek­te.

jaus Va­lat­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Ka­ra­ liaus Min­dau­go pro­spek­te ir ne­to­li jo vi­so­kiau­sių pla­na­vi­mo do­ku­ men­tų ne­stin­ga. „Vi­sur bu­vo pa­reng­ti vie­no­kie ar ki­to­kie te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­ men­tai, ta­čiau ei­na lai­kas, skly­pų sa­vi­nin­kai pa­si­kei­čia, kiek­vie­nas vers­li­nin­kas tu­ri vis ki­to­kią vi­zi­ ją. Vi­siems at­si­bo­do vai­duok­liai, sten­gia­mės iš­ju­din­ti šiuos pro­ce­ sus, ta­čiau vis­kas pri­klau­so nuo pa­čių vers­li­nin­kų. Kau­ne ma­žė­ja gy­ven­to­jų, ma­tyt, nė­ra po­ten­cia­ lo, o vers­li­nin­kai skai­čiuo­ja ir to­dėl sa­vo pro­jek­tų pri­ven­gia“, – svars­tė N.Va­lat­ke­vi­čius. Jis pri­mi­nė, kad neiš­nau­do­tų vie­tų Nau­ja­mies­ty­je, Se­na­mies­ ty­je pil­na. Anks­čiau bu­vo nu­ma­ ty­ta Kau­ne plė­to­ti li­ni­ji­nius cent­ rus prie cent­ri­nių gat­vių, da­bar vi­zi­ja pa­si­kei­tu­si. Di­des­nis dė­ me­sys ski­ria­mas cent­ri­nei mies­ to da­liai. „Va­do­vau­jan­tis Bend­ruo­ju pla­nu ir vi­sais ki­tais do­ku­men­tais, ma­ noma, kad mies­to cent­ri­nė­je da­ly­ je yra daug ap­leis­tų, neiš­nau­do­tų te­ri­to­ri­jų ir nau­jus ob­jek­tus rei­kė­ tų kur­ti bū­tent juo­se, iš­spręs­ti vi­ di­nes pro­ble­mas“, – pri­dū­rė N.Va­ lat­ke­vi­čius.


14

pirmADIENIS, rugsėjo 24, 2012

namai

Be­li­ko mė­nuo, kai ana­lo­gi­nę te­le­vi­zi­ ją Lie­tu­vo­je pa­keis skait­me­ni­nė. Žmo­ nės drą­si­na­mi, kad, įsi­gi­jus spe­cia­lų prie­dė­lį, vaiz­das te­ le­vi­zo­riu­je ne­dings. Rea­ly­bė­je dau­giau gal­vos skaus­mo su­ ke­lia an­te­na, nuo ku­rios pri­klau­so vaiz­do ko­ky­bė. „„Išeitis: kad vaiz­das bū­tų ko­ky­biš­kas, an­te­ną pa­ta­ria­ma iš­kel­ti lau­ke, geriausia – ant stogo. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Su skait­me­ni­ne te­le­vi­zi­ja – re­bu­sas dėl an­te­nų Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Kon­sul­tan­tų te­le­fo­nai kais­ta

Tie, kas pa­ten­kin­ti ka­be­li­ne ar pa­ ly­do­vi­ne te­le­vi­zi­ja, ne­su­ka sau gal­ vos dėl spa­lio 29-osios, kai ne­ be­liks ana­lo­gi­nės te­le­vi­zi­jos. Vis dėl­to maž­daug penk­ta­da­lis gy­ven­ to­jų jau su­kru­to rea­guo­da­mi į ra­gi­ ni­mus įsi­gy­ti rei­kia­mą įran­gą. Dau­ ge­lis to­kių gy­ven­to­jų yra vy­res­nio am­žiaus, šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos jiems sun­kiai su­pran­ta­mos. Ar­tė­jant te­le­vi­zi­jos per­vers­mui, nuo žmo­nių skam­bu­čių kais­ta kon­ sul­tan­tų te­le­fo­nai. „Bū­na, kad žmo­nės tu­ri ir prie­ dė­lį, ir an­te­ną, bet ko­ky­biš­ko vaiz­do te­le­vi­zo­rius ne­ro­do. Daž­niau­siai jie bū­na kaž­ko ne­su­re­gu­lia­vę, ne­nus­ ta­tę ar­ba ne­ma­to dėl sig­na­lo trū­ku­ mų. Tar­kim, jie gal­vo­ja, kad ma­tys 12 ka­na­lų, bet pa­gal gy­ve­na­mą­

ją vie­tą tai kol kas neį­ma­no­ma. Dar skam­bi­na žmo­nės ir sa­ko ne­ma­tan­ tys ko­ky­biš­kai, kai blo­gas oras“, – pa­sa­ko­jo pa­var­dės ne­no­rė­ju­si sa­ky­ ti Jur­gi­ta, kon­sul­tuo­jan­ti gy­ven­to­jus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos skel­bia­ma ne­mo­ka­ma te­le­fo­no li­ni­ja. Pa­sak kon­sul­tan­tės, pra­stą vaiz­do ko­ky­bę ga­li nu­lem­ti įvai­rūs trik­džiai, pa­vyz­džiui, van­de­nį pra­lei­džian­tys an­te­nos ka­be­liai – jie tu­ri bū­ti ge­rai izo­liuo­ti. Vis dėl­to kiek­vie­no­je si­ tua­ci­jo­je pro­ble­ma ir jos spren­di­mo bū­das ga­li bū­ti in­di­vi­dua­lus. Vaiz­das ta­po pra­stas

Kau­nie­tė Re­gi­na nu­si­pir­ko apie 100 li­tų kai­nuo­jan­tį prie­dė­lį, ku­rį ža­da jung­ti prie se­no te­le­vi­zo­riaus. Šį te­le­vi­zo­rių pen­si­nin­kė ke­ti­na žiū­ rė­ti va­sa­ro­mis ko­lek­ty­vi­nia­me so­ de, o nuo­la­ti­niams na­mams pir­ ko nau­ją te­le­vi­zo­rių, ku­ris yra su skait­me­ni­niu im­tu­vu. De­ja, iš­kart

pa­si­džiaug­ti skait­me­ni­niu ke­liu per­duo­da­mu vaiz­du jai ne­pa­vy­ko. Lig šiol pen­si­nin­kė nau­do­jo­si kam­ba­ri­ne an­te­na su stip­rin­tu­vu ir ma­tė pa­grin­di­nius lie­tu­viš­kų te­le­ vi­zi­jų ka­na­lus. Pri­jun­gus šią an­te­ną tiek prie nau­jo­jo, tiek prie se­no­jo te­le­vi­zo­riaus, pa­to­bu­lin­to prie­dė­ liu, skait­me­ni­nis vaiz­das nė iš to­lo ne­pri­ly­go tam, ku­rį ro­do ana­lo­gi­nė te­le­vi­zi­ja – vos ne vos bu­vo įma­no­ ma kaž­ką įžiū­rė­ti. Pas­kam­bi­nu­si te­le­fo­nu 8 800 00 150, ku­riuo ne­mo­ka­mai tei­kia­ ma in­for­ma­ci­ja apie pe­rė­ji­mą prie skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos, mo­te­riai bu­vo siū­lo­ma su­si­re­gu­liuo­ti te­le­vi­ zo­rių. Ji taip pat iš­gir­do nu­spė­ja­mą pro­ble­mą – kam­ba­ri­nė an­te­na grei­ čiau­siai yra per silp­na, to­dėl rei­kia ki­tos an­te­nos, įreng­tos lau­ke. Kau­ nie­tė su­ži­no­jo, kad ma­to­mų ka­na­ lų skai­čius ir ko­ky­bė la­bai pri­klau­so nuo vie­tos, kur yra an­te­na. Ir dar: bū­na įvai­rių kliū­čių – sig­na­lą už­ sto­jan­čių kal­nų, na­mų, me­džių. Įma­no­ma iš­si­kvies­ti ži­no­vą

Dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­ti pen­si­nin­ kė ne­tru­ko su­vok­ti, kad pa­čiai ne­ pa­vyks su­si­gau­dy­ti, ko­kią an­te­ną pirk­ti. Be to, rei­kės ieš­ko­ti, kas ją pri­tvir­tins prie na­mo sie­nos ar bal­ ko­no, kas nu­ties lai­dą pro lan­gą, ka­be­lis juk ne­ka­bės ore – rei­kės jį kaž­kur pa­slėp­ti. No­rint ma­ty­ti kuo dau­giau ka­na­lų, rei­kia įran­gą su­ re­gu­liuo­ti – ati­tin­ka­mai nu­kreip­ti an­te­ną, nu­sta­ty­ti te­le­vi­zo­rių. Tad spe­cia­lis­tai te­le­fo­nu mo­te­ riai pa­siū­lė ge­riau­sią išei­tį: ieš­ko­ ti ži­no­vo, ku­ris vi­sa tai at­liks. Kai kas in­ter­ne­te siū­lo­si pa­dė­ti įdieg­ti skait­me­ni­nę te­le­vi­zi­ją už 200 li­tų. Be abe­jo, į šią kai­ną neįei­na rei­ka­ lin­ga įran­ga. Ki­ta ver­tus, eg­zis­tuo­ja dar vie­ nas te­le­fo­no nu­me­ris, ku­riuo gy­ ven­to­jai ga­li gau­ti ne vien žo­di­ nę pa­gal­bą. Išs­kir­ti­niais at­ve­jais – spe­cia­lis­tas at­vyks į na­mus ir už tai ne­rei­kės nie­ko mo­kė­ti. Taip gy­ ven­to­jams ža­da gel­bė­ti Ry­šių re­gu­ lia­vi­mo tar­ny­bos (RRT) dar­buo­to­jai – jiems ga­li­ma skam­bin­ti iki spa­lio 30 d. Kau­ne te­le­fo­nu 334 114. „Jei ne­pa­vyks­ta pa­kon­sul­tuo­ ti te­le­fo­nu, mū­sų spe­cia­lis­tai ga­li at­va­žiuo­ti, ta­čiau tik dar­bo die­no­ mis, dar­bo va­lan­do­mis. Spe­cia­lis­ tai ne­pri­jun­gia įran­gos, bet ga­li pa­ dė­ti iš­spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, dėl ku­rių ne­pa­vyks­ta iš­gau­ti ko­ky­

biš­ko vaiz­do. Pa­vyz­džiui, pa­ma­ tuo­ti sig­na­lo ly­gį to­je vie­to­je, nu­ sta­ty­ti, į ku­rią pu­sę rei­kia kreip­ti an­te­ną. Pas­lau­ga yra ne­mo­ka­ma“, – pa­ti­ki­no RRT at­sto­vė spau­dai Ra­sa Ka­ra­lie­nė. Pirk­ti su ga­li­my­be grą­žin­ti

RRT Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Bud­rys ak­cen­ ta­vo, kad vaiz­das ne­ko­ky­biš­kas, ma­to­ma ma­žai ka­na­lų ne dėl te­le­ vi­zo­riaus ar prie­dė­lio, o bū­tent dėl an­te­nos. To­dėl jis pa­ta­ria per­kant an­te­ną, kaip ir bet ką ki­tą, prieš tai jo­mis pa­si­do­mė­ti.

Kęs­tu­tis Bud­rys:

Pra­var­tu su­si­tar­ti su par­da­vė­ju, kad jei na­muo­se pa­tik­ri­nus an­te­ną ji ne­tin­ka, ją priim­tų at­gal. „Nė­ra vie­nos for­mu­lės, kaip at­ pa­žinti ge­rą an­te­ną, jų yra įvai­rių ti­ pų. Pap­ras­tai žmo­nės per­ka pla­čia­ juos­tes lau­ko an­te­nas. Pa­ta­ri­mų, ką pirk­ti, ga­li­ma klaus­ti spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės dar­buo­to­jo, ku­ris pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą ga­li pa­tar­ti, kas tin­ka. Vis dėl­to pra­var­tu su par­da­ vė­ju su­si­tar­ti, kad jei na­muo­se pa­ tik­ri­nus an­te­ną ji ne­tin­ka, ją priim­ tų at­gal“, – pa­ta­rė K.Bud­rys. Pa­sak jo, vie­nos uni­ver­sa­lios an­ te­nos, ku­ri tik­tų vi­so­se si­tua­ci­jo­se, vi­suo­se ša­lies re­gio­nuo­se, nė­ra. „Rei­kė­tų pirk­ti tik lau­ko an­te­nas. Kam­ba­ri­nės veiks ne­bent ar­ti siųs­ tu­vų“, – pri­dū­rė pa­šne­ko­vas. Idea­ liau­sia, pa­sak jo, kai an­te­na yra ant na­mo sto­go, gal­būt net pa­kel­ta ant stry­po. An­te­na, esan­ti že­miau kaip 10 met­rų nuo že­mės, var­giai pa­ gaus ko­ky­biš­ką sig­na­lą. Ga­li­ma gau­dy­ti at­spin­džius

RRT spe­cia­lis­to tei­gi­mu, an­te­na ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti nu­kreip­ta į sig­ na­lus siun­čian­tį bokš­tą. Ji ga­li bū­ti at­suk­ta ir į prie­šin­gą pu­sę. „Nuk­reip­ta į ki­tą pa­sta­tą an­te­na ga­li gau­dy­ti at­spin­džius. Pa­ga­vus at­spin­dį, gal­būt bū­tų ga­li­ma ma­ty­ti te­le­vi­zi­ją, pa­vyz­džiui, upės slė­ny­ je, nors tai neį­ma­no­ma pa­si­tel­kiant

ana­lo­gi­nę te­le­vi­zi­ją. Niuan­sų la­bai daug, rei­kia daug ban­dy­ti ir eks­pe­ ri­men­tuo­ti“, – mo­kė K.Bud­rys. Blo­giau­sia, pa­sak jo, kai an­te­na la­bai ar­ti už­sto­ja­ma ko­kio nors pa­ sta­to, kal­no ar di­de­lio me­džio, tad rei­kė­tų ieš­ko­ti ki­tos vie­tos an­te­ nai ar ban­dy­ti kreip­ti ją į ki­tą pu­sę. „Jei sig­na­las silp­nas, at­spin­dį su­ gau­ti sun­ku“, – pri­dū­rė jis. To­kiais at­ve­jais be­lie­ka rink­tis ka­be­li­nę ar pa­ly­do­vi­nę te­le­vi­zi­ją. Pa­mirš­tos ko­lek­ty­vi­nės an­te­nos

Jei dau­gia­bu­ty­je kiek­vie­no bu­to šei­ mi­nin­kai su­gal­vo­tų nau­do­tis ant­že­ mi­ne skait­me­ni­ne te­le­vi­zi­ja ir be­ maž prie kiek­vie­no lan­go ar bal­ko­no at­si­ras­tų po an­te­ną, pri­smaigs­ty­tas me­ta­li­nių įren­gi­nių na­mo fa­sa­das at­ro­dy­tų ne­kaip. Dar so­viet­me­čiu sta­tant dau­gia­bu­čius apie tai gal­vo­ ta, tad ant sto­gų bu­vo įreng­tos ko­ lek­ty­vi­nės an­te­nos, o lai­dai iki bu­tų nu­ves­ti vi­di­niais ka­na­lais. Ten, kur iš­li­ko se­no­sios ko­lek­ty­ vi­nės an­te­nos, jos yra pa­se­nu­sios, su­rū­di­ju­sios ir ne­pri­tai­ky­tos skait­ me­ni­niam sig­na­lui priim­ti. K.Bud­ rio pa­ste­bė­ji­mu, rei­kė­tų ne tik nau­ jos an­te­nos, bet ir nau­jų skirs­ty­mo ka­be­lių bei ki­tos įran­gos. „Idea­liau­sia bū­tų dau­gia­bu­ty­ je iš es­mės at­nau­jin­ti vis­ką, kas su­si­ję su bend­ra an­te­na. Neį­si­ vaiz­duo­ju, kiek tai kai­nuo­tų. Di­ džiau­sia pro­ble­ma tik­riau­siai bū­tų nu­ties­ti nau­jus ka­be­lius. Jei an­te­na bū­tų ant sto­go, ne­rei­kė­tų an­te­no­ mis ap­kars­ty­ti fa­sa­dų“, – ko­men­ ta­vo K.Bud­rys. Gal­būt at­nau­ji­nant ko­lek­ty­vi­nes an­te­nas ini­cia­ty­vos ga­lė­tų im­tis dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės? „An­te­nų Kau­ne dar neį­ ren­gia­me. Jei­gu gy­ven­to­jai pa­gei­ daus ir tei­rau­sis – dar­bus at­lik­si­me. Kol kas ne­bu­vo nė vie­no pra­šy­mo. Dar­bų kai­na pri­klau­so nuo to, kiek aukš­tų yra na­me, ko­kią įran­gą rei­kia at­nau­jin­ti. Pre­li­mi­na­ri kai­na laip­ti­ nei 5 aukš­tų na­me – 700 li­tų, de­ vy­nių aukš­tų na­me 1,1 tūkst. li­tų“, – „Kau­no die­ną“ in­for­ma­vo bend­ ro­vės „Ma­no būs­tas LT“ ko­mu­ni­ ka­ci­jos va­do­vas Vi­lius Mac­ko­nis. Kai ku­rie gy­ven­to­jai ren­ka­si to­kią išei­tį: in­di­vi­dua­lias an­te­nas įren­ gia ne prie sa­vo lan­go ar bal­ko­no, bet ant sto­go, pa­vyz­džiui, pri­tvir­ tin­da­mi ją ant se­nos ko­lek­ty­vi­nės an­te­nos, o lai­dą nu­tie­sia į bu­tą pro lan­gą ar bal­ko­ną.


15

Pirmadienis, rugsėjo 24, 2012

menas ir pramogos

„„Žvilgs­nis: šiuo­lai­ki­nės lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros pa­dė­ties A.Ja­ku­čiū­nas ne­

lin­kęs va­din­ti apo­ka­lip­ti­ne. „At­ran­da­me, kiek daug dar tu­ri­me su­kur­ti. Dėl to mū­sų ga­li­my­bė­mis rei­kia džiaug­tis ir nau­do­tis“, – sa­ko jis. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ra­šy­to­jo dar­bas – be di­vi­den­dų Skai­ty­da­mas jau­no­sios kar­tos ra­šy­to­jo And­riaus Ja­ku­čiū­no kny­gą „La­la­gė“, li­ te­ra­tū­ros my­lė­to­jas pa­si­jun­ta tar­si pa­ts bū­tų bend­raau­to­ris. Ne vel­tui ji pri­pa­žin­ta kū­ry­biš­kiau­sia 2011 m. kny­ga. Gin­ta­rė Ge­ny­tė

Min­ti­mis apie kny­gos iš­skir­ti­nu­ mą, kū­ry­bos as­pek­tus, šių die­nų li­te­ra­tū­rą ra­šy­to­jas ir pub­li­cis­tas da­li­jo­si Kau­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ ko­je su­si­ti­kęs su kau­nie­čiais kny­ gų my­lė­to­jais. „Pra­dė­da­mas ra­šy­ti tu jau­ti, kad vi­sas tie­siog sprogs­ti nuo jaus­mų, nuo emo­ci­jų, nuo kaž­ko, bet teks­te to nė­ra. Ga­liau­siai ten at­si­ran­da tik vie­na tūks­tan­to­ji da­lis to, kas ta­ve tuo me­tu sprog­di­na“, – apie kū­ry­ bos pro­ce­są ir re­zul­ta­tus sa­ko ra­ šy­to­jas. – Pir­mo­sios dvi jū­sų kny­gos: „Ser­vi­jaus Ga­lo už­ra­šai“ ir „Sok­ra­to gy­ve­ni­mas ar­ba mir­ tis“ – su­kon­cent­ruo­tos į an­ ti­ki­nį lai­ko­tar­pį, o paskutinės dvi – jau šiuo­lai­kiš­kes­nės. Kaip pa­kei­tė­te kny­gų kryp­tį iš se­nų­ jų lai­kų į da­bar­ti­nius? – Kiek­vie­nam aiš­ku, kad vi­sos kny­ gos jų ra­šy­to­jams tar­si įpras­mi­na vie­ną ar ki­tą jų gy­ve­ni­mo epo­chą. Tam tik­ra pra­sme šių kny­gų lai­ko įvai­ro­vė ga­na pui­kiai at­spin­di ma­ no pa­ties slink­tį ir kaž­ku­ria pra­ sme pa­ro­do, kaip aš gy­ve­nau vie­ nu ar ki­tu sa­vo gy­ve­ni­mo tarps­niu. Pa­vyz­džiui, pir­mo­ji kny­ga at­si­ra­ do ta­da, kai aš dar uo­liai stu­di­ja­ vau uni­ver­si­te­te kla­si­ki­nę fi­lo­lo­gi­ ją. Ma­no kas­die­ny­bė bu­vo lo­ty­nų ir grai­kų kal­bų ka­li­mas. Die­ną – lo­ty­ nų, grai­kų kal­bos, o va­ka­re – vy­no bu­te­lis su drau­gais kur nors Se­rei­ kiš­kių par­ke. Ir tai bu­vo vis­kas. Na, o kal­bant apie „Tė­vy­nę“ – ten esa­ ma ne­tgi au­to­biog­ra­fi­nio dė­mens, nes ma­no gy­ve­ni­me bū­ta per­ne­lyg ar­ti­mo san­ty­kio su al­ko­ho­liu. „Tė­ vy­nė­je“ bū­tent ir vaiz­duo­ja­mi al­ko­

ho­li­ko iš­gy­ve­ni­mai: žmo­gaus, dryb­ san­čio lo­vo­je ir ne­ga­lin­čio iš jos il­gą lai­ką pa­kil­ti, mo­no­lo­gas. Bet jis bai­gia­si vil­tin­gai. – Ku­ria kny­ga, jū­sų ma­ny­mu, jums pa­vy­ko pa­sa­ky­ti vis­ką iki ga­lo? – Nie­kam dar nė­ra pa­vy­kę vis­ko iki ga­lo iš­sa­ky­ti. Jei ga­liau­siai kas nors im­tų taip teig­ti, ga­lė­tu­me už­ ra­kin­ti sa­les ir bib­lio­te­kas, nes mes jau ži­no­tu­me, kaip vis­ką pa­sa­ky­ti ir be kny­gų. Ži­no­ma, pa­ra­šęs kny­gą, jau­tie­si nu­si­me­tęs naš­tą nuo pe­čių, bet ži­nai, kad ne­tru­kus vėl pra­dės kaž­ko trūk­ti. – Pa­kal­bė­ki­me apie nau­jau­ sią kny­gą „La­la­gė“. Pir­miau­ sia į akis kren­ta jos struk­tū­ra ir keis­tas pus­la­pių nu­me­ra­vi­mas, bet gal­būt pir­miau­sia tu­rė­čiau per­skai­ty­ti kny­gos nu­ga­rė­lę? – Apie kny­gos struk­tū­rą ga­li­ma sa­ ky­ti, kad tai yra vie­nas iš tų iš­skir­ ti­nių at­ve­jų, kai teks­tą ant nu­ga­ rė­lės per­skai­ty­ti tie­siog bū­ti­na. Tai pa­grin­džia vi­są kny­gos kon­cep­ci­ją, paaiš­ki­na, ko­dėl vis­kas yra bū­tent taip. Kny­go­je yra ke­le­tas keis­ty­bių, ke­le­tas fik­ty­vių klai­di­ni­mų, ku­rie pa­da­ry­ti ty­čia, kad bū­tų iš­sa­ky­ta dar vie­na min­tis. Čia aš pa­sa­ko­ju apie sa­vo pa­ties kū­ry­bos pro­ce­są ir ne­tgi iro­ni­zuo­ju, pa­ts sa­ve gau­ dau už pa­kar­pos. Ši kny­ga la­biau­ siai yra apie tai, kaip iš kal­bos at­ si­ran­da li­te­ra­tū­ra. „La­la­gė­je“ yra 9 ap­sa­ky­mai, ku­riuo­se su­si­lie­ja ir mąs­ty­mas apie kū­ry­bą, ir pa­ts ap­ ra­šy­mas, ir jie drau­ge su­tap­da­mi pa­ro­do, kad tarp gy­ve­ni­mo ir kū­ ri­nio skir­tu­mų yra daug ma­žiau, ne­gu mes esa­me įpra­ tę ma­ty­ti.

16

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


16

Pirmadienis, rugsėjo 24, 2012

menas ir pramogos

Ra­šy­to­jo dar­bas – be di­vi­den­dų „La­la­gė“ yra ap­sa­ky­ 15 mų vai­ni­kas, nes skai­ ty­mo pra­džio­je skai­ty­to­jas jau yra vis­ką su­ži­no­jęs ir at­si­ran­da šan­sų skai­ty­to­jui at­si­dur­ti ra­te.

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Vytauto Žutauto knygą „Lietuvos taukus su­ rijo rusai“. Knyga „Lietuvos taukus surijo rusai“ – tai pasakojimas apie vadinamąjį atšilimo laikotarpį, kai 1953–1964 m. Sovietų Sąjungai vadovavo Nikita Chruščiovas. Tuo metu šmaikštuoliai ir ėmė santrumpą LTSR – Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika – versti taip: „Lietuvos taukus surijo rusai“. Nors sovietmetis jau seniai pasibaigęs ir, atrodo, visos tuomet uždraustos temos dabar jau išnagrinėtos, vis dėlto tos epochos istorijoje vis dar esama baltųjų dėmių. Iki šiol mažai kalbėta apie tai, kad Lietuvoje sovietai laikė branduolinį ginklą ir kad į mūsų šalį buvo nukreiptos NATO raketos. Taigi, jei tik būtų kilęs bent mažiausias abiejų karinių blokų konfliktas, Lietuva būtų buvusi nušluota nuo žemės paviršiaus.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, spalio 2 d.

– Ko­dėl kny­ga va­di­na­si „La­la­ gė“? La­la­gę kny­go­je ran­da­me kaip tar­nės var­dą, ku­rį he­ro­ jus yra skai­tęs Ho­ra­ci­jaus ei­ lė­raš­ty­je. – Taip, tai la­bai gra­žus Ho­ra­ci­ jaus mei­lės ei­lė­raš­tis tiek tu­ri­nio, tiek for­mos pra­sme. „...Švel­niai be­si­juo­kian­čią La­la­gą my­lė­siu...“ Šio­je kny­go­je sten­giau­si pa­ro­dy­ ti, kad he­ro­jus eksp­loa­tuo­ja tai, ką yra skai­t ęs pa­t s. Yra ir ki­t ų kla­si­ki­nių ro­ma­nų mo­ty­vų: mei­ lė, nea­py­kan­ta, mir­tis; kaip kli­šė fi­gū­ruo­ja dei­man­to pa­gro­bi­mas, nu­nuo­di­ji­mo kli­šė – vi­sa tai ro­ do he­ro­jaus ap­si­skai­ty­mą, nes vi­

si tie da­ly­kai mi­ni­mi kla­si­ki­niuo­ se ro­ma­nuo­se. – Mi­n ė­ta­s is Ho­ra­c i­jaus ei­l ė­ raš­t is taip pat yra kny­go­je, bet ori­gi­na­lo kal­ba – lo­ty­niš­ kai. Ar ne­ki­lo min­tis jį iš­vers­ ti, kad vi­si skai­ty­to­jai ga­lė­tų su­pras­ti? – Taip bū­čiau ir pa­da­ręs, bet bu­ vau švel­n iai su­p yk­d y­t as „Tė­ vy­n ės“ skai­t y­t o­j ų pa­s ta­b ų, nes jo­j e po kiek­v ie­n a lo­t y­n iš­ka pa­ sta­ba pa­s iū­l iau iš­n a­š ą. Skai­t y­ to­jai Va­ka­ruo­se man sa­kė: „Ne­ jau­gi lai­ko­te mus kvai­lais?“ Ta­da aš nu­spren­džiau, kad „La­la­gė­je“ iš­n a­š ų ne­rei­k ia. Nors šiaip iš­ vers­ti Ho­ra­ci­jaus kū­ry­bą yra vie­ na ma­no sva­jo­nių ir aš ti­kiu, kad ka­da nors man tai pa­vyks pa­da­ ry­ti, bet kol kas, kol tu­riu pa­kan­ ka­mai min­ties kur­ti ori­gi­na­lią li­ te­ra­tū­rą, jau­čiuo­si ne­tu­rįs tei­sės už­siim­ti ver­ti­mu. Ver­ti­mas – vie­ na iš se­nų ma­no sva­jo­nių, ku­riai rei­kia la­bai daug at­si­dė­ji­mo. Rei­ kia pa­stū­mė­ti ver­ti­mo ga­li­my­bes į nau­ją ly­gį, kaip A.Jo­ny­nas pa­ stū­m ė­j o jas iš­vers­d a­m as Gė­t ės „Faus­tą“. Gal­būt tai bū­siu ne aš, bet jei kas nors šio­je sri­ty­je ge­rai pa­dir­bė­tų, bū­čiau la­bai jam dė­ kin­gas.

Ma­ne pik­ti­na spau­do­je pa­si­ro­ dan­tys apo­ka­lip­ ti­niai vaiz­di­niai, esą ko­kie mes esa­me men­ki su sa­vo ma­žos ša­lies li­te­ra­tū­ra. – Ar skai­to­te ki­t ų ra­š y­to­j ų kny­gas ir kaip jas ver­t i­n a­te? Esa­te kom­pe­ten­tin­gas pa­šne­ ko­vas šia te­ma, nes esa­te da­ ly­va­v ęs ko­m i­s i­j o­j e ren­kant 2011 m. kny­gą, bu­vo­te tos ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kas. – Ma­n e pik­t i­n a kart­k ar­t ė­m is spau­do­je pa­si­ro­dan­tys apo­ka­lip­ ti­n iai vaiz­d i­n iai, esą ko­k ie mes esa­me men­ki su sa­vo ma­žos ša­ lies li­te­ra­tū­ra, ly­gi­nant su ki­to­ mis ša­l i­m is. Bet, pa­s i­ž val­g ius į ki­tas ša­lis, tos ypa­tin­gos di­dy­bės kaž­kaip ne­ma­ty­ti. Vi­si iš­g y­ve­na­ me tam tik­r ą de­ka­d an­s ą ir šiuo lai­k o­t ar­p iu lie­t u­v ių li­t e­ra­t ū­ra nė­ra iš­skir­ti­nai pra­sta. Ži­no­ma, gal ji ir ne­ga­li bū­ti pir­mo­je vie­to­ je, bet nė­ra ir aut­sai­de­rė. Aš la­bai ne­blo­gai ver­ti­nu tą veiks­mą, ku­ris da­bar vyks­ta lie­tu­vių li­te­ra­tū­ro­ je, ir ne­tgi įžvel­giu ke­le­tą pri­va­lu­ mų. Ka­dan­gi mū­sų li­te­ra­tū­ra yra jau­n a, kaip ir mū­s ų da­bar­t i­n iai ra­š y­t o­jai, au­t o­r iai su­s i­d u­r ia su dau­giau iš­šū­kių. At­ran­da­me, kiek daug dar tu­r i­m e su­k ur­t i. Dėl to mū­sų ga­li­my­bė­mis rei­kia džiaug­ tis ir nau­do­tis. Taip pat ne­ga­li­ ma pa­mirš­ti, kad tu­ri­me ir neiš­ nau­do­tą kal­bą su fan­tas­tiš­ko­mis ga­li­my­bė­mis ir struk­tū­ra, ku­rio­ je ga­li­ma ieš­ko­ti daug erd­vės ir, ją ra­dus, tin­ka­mai iš­nau­do­ti.


17 3

pirmaDIENIS, rugsėjo 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 17 Paslaugos������������������������������������������ 17, 18 Parduoda� ����������������������������������������� 18, 19 Perka� ��������������������������������������������������� 20, 21 Įvairūs� ����������������������������������������������� 19, 20 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia � ������������������������������������������������������ 21 Kviečia mokytis���������������������������������20 Pamesta� ���������������������������������������������������20 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Statybos įmonei reikalingi: staliai-gipskartonio plokščių montuotojai; fasadų šiltintojai; dažytojai; PVC, linoleumo grindų klojėjai; plytelių klojėjai; tinkuotojai; mūrininkai; kitų specialybių darbininkai. Tel. (8 37) 375 331.

DARBo skelbimai Siūlo darbą Įmonei UAB „Specialūs mechanizmai“ reikalingas mechanizatorius dirbti ekskavatoriumi ir buldozeriu. Galimas lankstus darbo grafikas. Tel. 8 626 69 293. 1021835

Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra ieško komunikabilaus, iniciatyvaus, su nuosavu automobiliu nekilnojamojo turto vadybininko. Tel. 8 629 66 666. 1021088

Reikalinga manikiūrininkė (-as) dirbti soliariumo studijoje Garliavoje, IKI parduotuvėje (II a.), Vytauto g. 67. Tel. 8 699 85 627. 1020794

Reikalinga pagalbinė darbuotoja (-as) siuvimo įmonei Kauno centre, 1 pamaina. Privalumas – patirtis siuvimo įmonėje. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 608 06 591. 1020413

Reikalinga vaisių ir daržovių pardavėja (-as) dirbti kioske V.Krėvės pr., kas antrą savaitę. Atlyginimas – apie 500 Lt per savaitę. Tel. 8 643 37 636. 1020787

Reikalingas baldžius-surinkėjas pjovėjas, turintis darbo patirties, dirbti korpusinių baldų gamyboje. Darbas Kaune. Siūlome geras darbo sąlygas. Tel. 8 682 67 845. 1017291

Reikalingas elektros variklių vyniotojas. Kreiptis darbo dienomis nuo 7 iki 16 val. tel. 362 486. 1019856

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 650 48 099. 1020830

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 1015535

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 1000875

Reikalingi: darbininkai prižiūrėti, valyti patalpas, objektus, sandėlininkai, salės, gamybos, apsaugos darbuotojai, vairuotojai. Kaunas. Tel. 8 600 37 610. 1014593

Reikalingos kvalifikuotos siuvėjos. Darbas viena pamaina. Vidutinis atlyginimas 1 200 Lt per mėn. Skambinti darbo valandomis tel. 8 606 18 087.

1020671

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1020094

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

1020882

Tekstilės gamybos įmonė siūlo darbą meistrei (-ui)-užleidėjai (-ui). Teirautis tel. 8 672 53 888. 1020879

Tolimųjų reisų vairuotojams siūlome darbą Europoje iki 6 savaičių. Palankios apmokėjimo sąlygos. Kreiptis tel. 8 698 25 709 arba remigijus@rvtransport.lt. 1020614

Trikotažo įmonei reikalingi siuvėjai: overloko, tiesiasiūlėmis ir plokščiasiūlėmis mašinomis; lygintoja (-as), kokybės kontrolierė (-ius)-pakuotoja (-as). Tel. 363 423, 8 686 44 025. 1019257

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1011547

Verslo įmonė plečia veiklą ir ieško: referentės ne visai darbo dienai ir vykdančiojo direktoriaus. Kreiptis rugsėjo 24 d. nuo 11 val. Gedimino g. 47–320, CV siųsti kavdk1@gmail.com. Tel. 8 686 55 788, 228 554. 1019293

Ieško darbo 39 m. moteris gali slaugyti ligonę ar prižiūrėti vaikučius. Tel. 8 641 13 662.

1021014

1016342

Siuvimo įmonei UAB „Netmira“ reikalingas technologas. Reikalavimai: darbo patirtis, anglų kalbos žinios. CV siųsti netmira@zebra.lt, skambinti nuo spalio 2 d. tel. 8 656 79 872. 1020491

Stabiliai dirbanti transporto įmonė ieško tarptautinių reisų vairuotojo, maršrutas Lietuva–Vokietija–Lietuva. Kreiptis tik turintiems patirties. Atsiskaitome laiku. Tel. 8 652 96 610 darbo valandomis. 1021180

Vyriškiui su negalia reikalinga moteris (be žalingų įpročių) padėti buityje. Tel. 8 684 80 579. 1021354

1012743

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 1021744

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Metalo keramikos protezams nuolaida – 50 %. Be eilės, nemokamai protezuojame pacientams su ligonių kasos iškvietimais. Maironio g. 26A, Kaunas, tel. 203 101, 8 672 44 348. 1017449

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1015477

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625, I–V 9–19 val. 1007625

Automobilininkams

1020814

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1016914

990710

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionieriai. Amerikietiškų žibintų perdarymas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Paslaugos Medikų

1018245

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 1009719

AKCIJA! 25 % nuolaida skydliaukės echoskopijai. Jei skundžiatės vangumu, mieguistumu, jautrumu, sausa oda, jei slenka plaukai, lūžinėja nagai – būtinai pasitikrinkite! Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 1011077

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1002511

Akupunktūra, gydymas lazeriu, elektrostimuliacija. Elektropunktūrinė diagnostika. Gydomos stuburo, sąnarių, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligos, tikai, neuralgijos, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 8 698 80 305. www.altermeda.lt. 1013715

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 1009932

Buitinės technikos remonto

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1019891

Automatinių skalbyklių remontas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 440 387, 8 672 78 279. 1021201

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1015373

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1013580

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1021041

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1019108

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

1007998

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 102170 6

1003736

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1010125

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, mansardų įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 1017970

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993544

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1017112

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993536

Atliekame įvairius žemės kasimo, stumdymo, lyginimo darbus. Kaunas. Tel. 8 621 83 552. 1019910

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1017361

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

993775

1018771

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250.

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1008050

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1013364

Atlieku visus kompiuterio priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1007052

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

1019894

1015728

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Remontas. Pažymos. Europinių dokumentų išrašymas. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218.

1020396

1020742

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

Vairuotojas, turintis nuosavą krovininį mikroautobusą, ieško nuolatinio darbo Lietuvoje. Tel. 8 655 91 191, e. paštas marius.pervezimai@gmail.com.

Šilainiuose dirbti alaus bare reikalinga (-as) barmenė (-as). Tel. 8 698 22 004. Siuvimo įmonė ieško lygintojos, klojėjos/ komplektuotojos. Siuvėjų siūti ploksčiasiūle, universalia mašinomis, flatlock‘u. Darbo organizatorė. Tel. 8 655 21 923.

1016098

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1000671

Restoranas „Bajorkiemis city“, esantis miesto centre, ieško virėjų ir virėjų padėjėjų. Tel. 8 614 88 454.

1010329

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Moteris ieško slaugytojos darbo. Galiu prižiūrėti moterį, neįgalų žmogų. Galiu dirbti ateinančia aukle – prižiūrėti vaiką. Tel. 8 609 59 812.

1020824

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1002364

1018761

Atliekame pastatų šiltinimą, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 653 39 495. 1013267

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 1018348

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 1012293

Aukštuminiai darbai. Tarpblokinių siūlių remontas, hermetizavimas. Fasadų dažymas. Montavimo ir demontavimo darbai. Garantija. Tel. 8 607 93 500. 1021898

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1011369

Statybos, remonto „RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 1014122

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1010760

Nukelta į 18 p.


18 2

pirmaDIENIS, rugsėjo 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223.

Paslaugos

1008337

Statybos, remonto Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 1002716

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1012630

Bobcat, mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987.

999930

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

1013857

Dažome, glaistome, tapetuojame, dedame laminatą, tvirtiname gipskartonį. Patirtis. Tel. 8 605 45 180, e. paštas artas2222@gmail.com. 1020335

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990. 1018539

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja bitumine danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 992967

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1012972

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 1020534

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitini nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 1016956

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 1020815

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 1008267

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga. Tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1020574

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1021940

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1019877

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 1010710

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 1018975

Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Kaminų valymas. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Garantija. Tel. 8 677 96 297. 1010963

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430. 1012271

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas ir kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 1017152

KASIMO DARBAI 3,5 t mini ekskavatoriumi. Tel. 8 600 09 015. 1013645

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428. 1019506

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1015678

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369. 1018753

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 1016861

Mūrijimo, betonavimo, vidaus apdailos ir kiti bendrastatybiniai darbai. www.istaka.lt. 1019155

Nebrangiai ir kokybiškai dažome lauko fasadus, stogus, tvoras. Remontuojame daugiabučių namų laiptines. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 1019130

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930806

Pigiai dengiame stogus bitumine prilydomąja danga. Parduodame vokišką bituminę prilydomąją dangą, 1 kv. m kaina 11 Lt. Tel. 8 699 36 954. 1020546

Plastikiniai langai butams ir nuosaviems namams, balkonų stiklinimas, vidaus ir lauko durys. Laiptinių langai. Gaminiams ir darbams suteikiama 5 m. garantija. Senus langus išsivežame nemokamai. info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1012780

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOS DURYS (KBE, „Decco“ vokiški profiliai), RITININĖS UŽUOLAIDOS, TINKLELIAI. Perkantiesiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270. 1017401

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1021124

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 1007616

Profesionalus vonių restauravimas. Vieninteliai Lietuvoje atnaujiname vonią su ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 1004343

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda įsigyti prekių pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 630 60 166. 1017483

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1019046

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Tvarkingi mūro, tinko, betonavimo, gipskartonio, plytelių, laiptinių dažymo, padailos, griovimo, rekonstrukcijos, stogų, tvorų darbai. Tel. 8 648 27 119.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

Vidaus ir lauko apdailos darbai: montuojame gipskartonį, dažome, klijuojame plyteles, klojame laminatą, dekoratyvinis sienų apipavidalinimas. Tel. 8 643 53 399.

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582.

1019941

1021929

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1018737

Vidaus įrangos LAIPTŲ gamyba. Iš sausos ąžuolo, uosio medienos gaminame laiptus, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244. 1021442

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1009437

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS, TINKLELIAI nuo vabzdžių – UAB Eurivila. K.Donelaičio g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt 1011215

Baldžių Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963894

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1014286

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1019641

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1012649

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1020514

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

Nestandartinių baldų gamyba pagal individualius užsakymus. Atvykstame į vietą. Tel. 8 612 03 839.

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1014605

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597.

1016279

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1011267

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1011489

1020403

Santechnikas-rekonstruotojas atlieka santechnikos, rekonstrukcijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos darbus. Šulinių kasimas. Tel. 8 648 27 119. 1019937

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1014482

Stogdengių brigada atlieka stogų ir rekonstrukcijos darbus (turime savo įrangą). Tel. 8 656 25 178, 8 636 73 658. 1021814

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 1013826

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1019901

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8687 82 448. 1008449

1017549

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldos, juodžemio, medienos ir kt. Tel. 8 699 30 628. 957212

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 2 k. butą Plento g. (bendr. pl. 54 kv. m, 5 a. namo V a., WC ir vonia atskirai, balkonas, kambariai nepereinami). Be tarpininkų. Kaina sutartinė. Tel. 8 659 00 145. 1019978

2 kambarių butą Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas). Kaina sutartinė. Tel. 226 345. 1021759

2 kambarių butą V.Krėvės pr., Dainavoje (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 47 kv. m, šarvo durys, balkonas, vidinis). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, Studentų g. (4/3 a. plytinis, nestandartinis išplanavimas, b. pl. 56 kv. m, 5 aukšte papildomas kamb.). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 kambarių butą Vilijampolėje, Panerių g. (5 a. blokinio namo 2 a., gerai įrengtas, su visais baldais ir buitine technika). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. Sodą SB „Judrė“ (12 a sklype prateka Judrės upelis, kraštinis, apsuptas miško, 2 a. karkasinis namelis su rūsiu). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 3 kambarių butą Šilainiuose, Rasytės g. (12/2 a., blokinis, b. pl. 60 kv. m, plast. langai, šarvo durys, stiklintas balkonas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. Dalį namo su 14 a žemės Petrašiūnuose, R.Kalantos g. (b. pl. 112 kv. m, 6 kamb., šildymas krosninis). Kaina 95000 Lt. Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

1008234

1016253

1020707

1018084

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB ,,ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

Sodybą šalia Babtų (1 a. rąstinis namas, ūk. pastatai, 18 a namų valdos ir 70 a dirbamos žemės, komunikacijos, kaina 56000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. Vieno aukšto mūrinį namą su mansarda Panemunėje, Šaltekšnių Take (b. pl. 67 kv. m, rūsys, 5 a žemės). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 2 k. butą Aleksote, Antakalnio g. (3/2 a. plytinis, b. pl. 48 kv. m, vidinis, tvarkingas, šiltas, suremontuoti kambariai, virtuvė). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 2 kambarių butą Ž. Šančiuose, L.Ivinskio g. (2 a. medinio namo 2 a., b. pl. 41 kv. m, autonominis šildymas, 0,8 a žemės, palėpė). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1021102

3 k. Kalniečiuose, P.Lukšio g. (5/1 a., b. pl. 61 kv. m, kamb. nepereinami, gero išplanavimo, didelis įstik. balkonas, tvarkingas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1021103

3 kambarių butą Kalniečių r., S.Žukausko g. (b. pl. 58,13 kv. m, I aukštas, balkonas). Gyventi galima, bet reikalingas remontas. Kaina 85 000 Lt. Tel. 8 672 88 254. 1020969

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 22 11 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes 2 kambarių butui su rūsiu, bendr. pl. 37,22 kv. m, esančiam P.Plechavičiaus g. 9–5, Kaune, priklausančiam Audronei Girnienei. Pradinė turto kaina 54 320,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bakas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, antstolės padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė.

1020002

1021436

1008303

Gaminame ir parduodame granito bortelius, paminklų pardavėjams didmenine kaina. Tel. 8 643 64 019. 1021702

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 22 10 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: gyvenamajam namui, bendr. pl. 219,37 kv. m; 0,0683 ha žemės sklypui, unikalus Nr. 524702580070; pastatui-šiltnamiui, užstatytas pl. 20,00 kv. m; ūkio pastatui, užstatytas pl. 41,00 kv. m bei kiemo statiniams (inžineriniams), kiemo aikštelei, šuliniui, kazalizacijos šuliniui, esantiems Tirkiliškių g. 34A, Kaune, priklausantiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise Robertui Uktveriui ir Gražvydai Uktverienei. Dėl turto apžiūros skambinti R.Uktveriui tel. 8 615 78 313. Pradinė turto kaina 240 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, 8 687 84 840. 1021423

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 22 9 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: administracinėms patalpoms 2–1 iki 2–8, bendr. pl. 88,56 kv. m, plane 2–1, esančioms Vasario 16-osios g. 7, Kaune, priklausančioms Olegui Jermolajevui ir Tatjanai Jermolajevai. Dėl turto apžiūros skambinti tel. 8 641 77 739, 8 620 76 570. Pradinė turto kaina 144 600,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB banke”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1021404

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Arvydo Birštono ir Vitalijos Birštonės turto antrąsias varžytynes. Varžytynėse parduodama: 0.0600 ha žemės sklypas Nr. 844; gyvenamasis namas, vieno aukšto, bendras plotas 190.79 kv. m, esantys Naujadvario g. 52, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į Arvydą Birštoną ir Vitaliją Birštonę, Naujadvario g. 52, Kaunas, tel. +4 477 373 73 291, arba Karklinių k., Vilkaviškio r.; Musninkų mstl., Širvintų r.; Liucinavos k., Liudvinavo sen., Marijampolės r. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. spalio 26 d. 10 val. Pradinė turto pardavimo kaina 180 000.00 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB banke DNB, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 18 000.00 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1021926

Antstolis Valdas Zubinas skelbia Irenai Lukoševičienei priklausančio turto antrąsias varžytynes. Parduodama: butas su rūsiu, 1 kambario, bendras plotas 35,05 kv. m, unikalus Nr. 1993-4015-1013:0001, esantis Maironio g. 16A–1, Kaune. Pradinė parduodamo turto kaina 70 400 Lt. Varžytynės vyks 2012 m. spalio 25 d. 10 val. Laisvės al. 101A, 22 kab., Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 320 095. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi sumokėti 10 % turto kainos į antstolio Valdo Zubino depozitinę sąskaitą Nr. LT577011700188070110, esančią AB Ūkio bankas. Turtas įkeistas hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki varžytynių pateikia antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Skolininkui: vadovaujantis LR CPK 704 str. iki varžytynių pradžios Jūs turite teisę pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. 1021547

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 999402

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 1016527

Nukelta į 19 p.


19 3

pirmaDIENIS, rugsėjo 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Buitinė technika

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Antstolis Valdas Zubinas skelbia Rimui Kudirkai priklausančio turto pirmąsias varžytynes. Iš varžytynių parduodama: skolininkui priklausančios neįregistruotos daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, miškų ūkio paskirties, 1.3900 ha bendro ploto, esantį Kauno r. sav., Ringaudų sen., Kuodiškių k., kurio unikalus Nr. 4400-21224942. Pradinė parduodamo turto kaina 39 200 Lt. Varžytynės vyks 2012 m. spalio 25 d. 11 val. Laisvės al. 101A, 22 kab., Kaune. Informaciją teikia antstolis Valdas Zubinas telefonu (8 37) 320 095. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įmokėti 10 % turto kainos į antstolio Valdo Zubino depozitinę sąskaitą Nr. LT577011700188070110, esančią AB Ūkio banke. Turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki varžytynių pateikia antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Skolininkui: vadovaujantis LR CPK 704 str. iki varžytynių pradžios Jūs turite teisę pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. 1021594

Atliekame žemės, pastatų kadastrinius matavimus, topografinius ir detaliuosius planus, projektuojame statinius, ruošiame statinių įteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696. 1017346

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1009112

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, geri kaimynai, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai už šildymą). Parduodame su daline arba visa apdaila. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 1020909

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1011513

Automobiliai ir detalės Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 22 11.45 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: automobiliui „Lexus“ RX400h, benzinas – elektra, pilkos spalvos, 2006 m., priklausančiam UAB „Real gold LT“. Dėl turto apžiūros teirautis tel. 8 698 33 411. Pradinė turto kaina 56 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, antstolės padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1021636

Statybinės medžiagos Parduodu sausas ir šlapias uosio ir ąžuolo lentas (5 cm storio, 9 proc.). Tel. 8 612 12 003.

1021470

Maisto prekės Parduodame maistines bulves ‘Laura’, ‘Melody’. Kreiptis ASU Bandymų stotis, Noreikiškės, tel. 8 687 86 019, darbo dienomis nuo 8 iki 16.30 val. 1020960

Parduodu bulves: ‘Vineta’, ‘Laura’, ‘Santi’, ‘Presto’. Didesnį kiekį atvežu į namus. Tel. 8 641 11 915.

Kitos prekės

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463.

Namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūr., b. pl. 84 kv. m, dal. apdaila, rekonstruotas, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA.

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104.

1016795

1021598

Biuro patalpas Kęstučio g. (b. pl. 70 kv. m, 2 kab., pagalbinė patalpa, tvarkingos, langai med. su stiklo paketu, durys šarvo). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Namų valdos sklypą Centre, Vytauto pr. (b. pl. 7,14 a, tinka komercijai, visos komunikacijos). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1,5 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a., b. pl. 37 kv. m, kambariai 13; 10, virtuvė 5,5 kv. m, šiltas, vidinis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Pusę namo Žaliakalnyje, Aušros g. (2/1 a., b. pl. 87 kv. m, 3 kamb., plast. langai, „plaukiojantis“ parketas, autonom. šildymas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1021101

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1014548

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (supakuoti maišuose po 500 kg), geros kainos, greitas pristatymas. Kaune atvežame nemokamai. Tel. 8 614 88 448. 1021243

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1015547

Atvežame fasuotų durpių briketų (Baltarusija), karšto presavimo saulėgrąžų lukštų briketų (Rusija). Kaune pristatymas nemokamas. Tel. 8 600 25 915. 1020564

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1009737

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 1012662

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 1016688

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999. 1017423

Parduodamas namas Klaipėdoje (bendr. pl. 120 kv. m, 7 arų sklypas). Tinka komercinei veiklai. Kaina sutartinė. Tel. 8 615 99 439. 1018817

1019477

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. 1019372

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1011835

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 1020014

Įvairūs Nuomoja Išnuomojamas 1 kambario butas Savanorių pr., prie „Aklųjų kombinato“, su baldais ir buitine technika, po remonto. Tel. 307 200, 8 649 66 811.

1020321

Išnuomojamas dviejų kambarių butas Šilainiuose (bendr. pl. 50 kv. m). Yra kai kurie baldai. Tel. 8 615 94 515. Nuomoju 2 k. naujos statybos butą su kiemeliu A.Šančiuose (58 kv. m, autonominis šildymas, maži mokesčiai, su baldais). Tel. 8 682 59 500. 1019728

S.Dariaus ir S.Girėno g., Aleksote, nuosavame name nuomojamas kambarys dviem dirbančioms moterims. Kaina 220 Lt. Tel. 8 635 42 249 1019389

1018624

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559.

2 k. butą Vilijampolėje, Vytenio g. (5/4 a., mūrinis, b. pl. 43 kv. m, virtuvė 5,5 kv. m, balkonas, šarvo durys, erdvus rūsys). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

1019488

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446.

1020557

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

1 k. butą Dainavoje, Draugystės g. (9/8 a., mūrinis, b. pl. 33 kv. m, erdvi virtuvė, holas, tamsus kambarėlis, balkonas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pjuvenų briketus. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245.

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 1011401

Savininkas skubiai 3 kambarių butą Birutės g., Klaipėda (4/4 a., 2008 m., su visa apdaila, vieta automobiliui). Galimas keitimas į butą Vilniuje. Tel. 8 633 54 543.

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com.

1021437

1014011

Vytauto Didžiojo universitetas pakartotinai skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos viešą konkursą teikti studentų aktyvaus laisvalaikio organizavimo paslaugas (dažasvydis ir kt.). Nuomojama: J.Pabrėžos g. 1A, Kaunas, pastatas – sandėlis (metalinis) – 860,33 kv. m, pradinė 1 kv. m nuomos kaina 0,6 Lt. Nuomos terminas 2 metai. Nuomos kaina paskaičiuota 1 mėnesiui, be PVM. Konkurso dokumentus (paraiškos formą, sąskaitos Nr.), reikalingus pristatyti registracijai, galite paimti Kaune, S.Daukanto g. 28, 209 kab., darbo dienomis nuo 10 iki 12 val. Konkurso dalyviai registruojami iki 2012 m. spalio 8 d. 12 val. S.Daukanto g. 28, 209 kab., Kaune. Konkursas vyks 2012 m. spalio 10 d. 14 val. S.Daukanto g. 28, 100 kab. Papildoma informacija tel. 8 616 15 786. 1020306

Išsinuomoja 2 kambarių butą Kalniečių arba Eigulių mikrorajonuose. Siūlyti tik 1 aukštą. Tel. 8 678 42 327. 1021925

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1021216

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 1011889

0–24 val. atvežame juodžemio, durpių, žvyro, smėlio, skaldos. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1016764

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1006000

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 1016944

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 1019064

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų; BOBCAT ir MINI ekskavatoriaus nuoma; išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 1019070

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341.

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

1016012

1019250

1016805

1019193

Nukelta į 20 p.


20 2

pirmaDIENIS, rugsėjo 24, 2012

klasifikuoti skelbimai Kiti

Įvairūs Gabenimai Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1007668

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 997421

Kelionės Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 997408

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

Kviečia mokytis

Viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2012 m. rugsėjo 20 d. protokolu Nr. DSP-01 viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos pavadinimą nutarta pakeisti į Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnaziją. 1021651

Pranešimas apie esminį įvykį. Akcinė bendrovė „Tauras”, įmonės kodas 133587314, Statybininkų g. 7, Kaunas. Šis pranešimas pateikiamas dienraščiui „Kauno diena” ir UAB „BNS” terminalui. Bendrovės valdybos sprendimu 2012 m. spalio 4 d. 15 val. Statybininkų g. 7, Kaune, bendrovės patalpose, šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Registracijos pradžia 14 val. Akcininkų apskaitos diena 2012 09 27. Prašom turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išrašą iš VP sąskaitos, akcininkų įgaliotiems asmenims turėti įstatymo numatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimas; 2. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimas; 3. Įgaliojimų suteikimas. Informacija nekonfidenciali. Papildoma informacija apie esminį įvykį teikiama telefonu (8 37) 314 014, Lina Smolskienė. AB „Tauras” valdyba. 1021535

Raimondo Račiūno įmonė (į. k. 134623560, buveinės adresas Baltų pr. 121–59, Kauno m., Kauno m. sav.) pertvarkoma į UAB EXTRA BUS, kuri perima visas Raimondo Račiūno įmonės teises, pareigas ir prievoles. Su pertvarkomos įmonės dokumentais galima susipažinti Baltų pr. 121–59, Kaune. Tel. 8 680 26 276.

A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A.Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218; Savanorių pr. 66, tel. 208 414, 8 685 65 218. 1011314

Anglų kalba – Jūsų langas į pasaulį. Įvairūs mokymo lygiai ir intensyvumas. Tel. 8 699 32 610. 1021002

Mokau anglų kalbos (gramatika ir kalbos praktika). Ruošiami mokiniai ir suaugusieji. Tel. 8 629 36 454. 1007890

Moteriškumo mokykla „Shakti“ ieško šokėjos, norinčios vesti rytietiškų šokių užsiėmimus. Pradedančiosioms būtina baigti mūsų paruošiamąjį 10 mėn. kursą. Tel. 8 675 08 787, e. paštas info@shakti.lt. 1021142

TSMI rengia psichologijos, teisės, vadybos, finansų bakalaurus eksternu ir veda šių specialybių 3 mėn. kursus. www.tsmi.lt. Tel. 8 636 35 877, 8 600 08 395. 1020160

1020930

1010589

Paskolos

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Pirminė teisinė pagalba Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1011246

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Kauno rajono savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) asmenims, gyvenantiems Kauno rajone. Kreiptis Savanorių pr. 371, Kaunas: ĩ 221 kab. I–IV nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val., ĩ 112 kab. II nuo 13 iki 17 val., III, IV – nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Kreipiantis turėti asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.

1010925

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1010905

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1010885

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1008469

Paskolos palankiomis sąlygomis nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Nemokamos konsultacijos visais paskolų suteikimo klausimais. Tel. 8 615 56 875. 1016633

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. Tel. 8 700 55 000; www.europrovidus.lt. 1002911

AB „Kauno energija“ praneša

Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių XVIII etapo hidraulinių bandymų ir planinių remontų laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Dainavos seniūnijoje (34 zona) nuo rugsėjo 25 d. 9 val. iki rugsėjo 26 d. 16.30 val. vartotojams: Kovo 11-osios g. 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90A, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, V. Krėvės pr. 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, Pramonės pr. 45, 49, Sartų g. 39, Taikos pr. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103A, 103D, 105, 107, 109, 111, 113B, 115. Dainavos ir Petrašiūnų seniūnijoje (8 zona) nuo rugsėjo 27 d. 9 val. iki rugsėjo 28 d. 16.30 val. vartotojams: Elektrėnų g. 1R, 1S, 6, V. Krėvės pr. 82A, 82B, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 98A, 100, 102, 104, Pramonės pr. 20, 22, 26A, 31, 33, 35, Taikos pr. 88A, 117, 117A, 117B, 119, 121, 123, 125, 125B, 127. Prašome iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę išjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašome nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1011869

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 18 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1019781

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1019790

Pamesta Pamestą Kauno kolegijos aukštojo mokslo diplomą KK Nr. 00783, išduotą 2003 10 15 Romai Vičienei, laikyti negaliojančiu.

1020991

Pamestą Kauno statybininkų rengimo centro baigimo atestatą DB Nr. 027374, išduotą Ričardui Karpavičiui, laikyti negaliojančiu.

1021017

Pamestą KPI diplomą B Nr. 007084, išduotą 1991 06 28 Evaldui Monkevičiui, laikyti negaliojančiu.

1021412

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9-17 val., tel. 8 686 83 409. 992922

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 1018947

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1012322

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997725

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1009239

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1009219

1008962

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1008937

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Padedu parduoti, išnuomoti NT. Daugiausia naujų butų, komercinės patalpos Kaune. 011 brokeris Ernestas Adomaitis. Tel. 8 693 00 011, e. paštas ernestas@011.lt.

1003301

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1011262

Perkame butus, namus, žemės sklypus, patikimai ir operatyviai teikiame profesionalias nekilnojamojo turto paslaugas. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 699 73 711. 1021006

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925784

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 86 065. 1009171

Perkame žemės ūkio paskirties žemę: miškus ir kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti areštuoti. Tel. 8 659 40 213. 1020042

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

Nukelta į 21 p.


21 3

pirmaDIENIS, rugsėjo 24, 2012

klasifikuoti skelbimai perka

Pramogos, šventės, laisvalaikis

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

Mokyklėlės 1015010

Vaikus ir jaunuolius (nuo 2 iki 18 m.), norinčius lankyti teatro mokyklėlę „Mano teatras“ (prie Dramos teatro), kviečiame at­ eiti pirmadieniais 18 val. į Kęstučio g. 62 (Dramos teatro ma­ žųjų scenų kiemelis). Informacija www.manoteatras.visiems.lt. Tel. 8 682 14 209, 8 614 44 521, 778 453, 424 276.

Superkame juoduosius, spalvotuosius me­ talus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1012707

Kviečiame pradinukus į „Linksmąją mokyklėlę“, kurioje vai­ kai įsisavins ir pagilins pradinių klasių žinias. Dirbame su vaikais pasitelkdami įvairiausius žaidimus, aktyvią veiklą, naudodami nestandartinius mokymo metodus pagal pra­ dinio ugdymo gaires ir reikalavimus. Daugiau informacijos www.tikslolink.org arba tel. 8 657 73 087. 1020256

M.DOBUŽINSKIO ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS kviečia vaikus ir jaunimą lankyti studijas: dailės ir dizaino (realistinis piešimas, tapyba, kompozicija, grafika); taikomojo meno (dekupažas, tekstilė, tapyba ant šilko, įvaizdžio kūrimas); keramikos ir stiklo; animacijos (filmų ir komiksų kūrimas); muzikos. Centras ruošia moksleivius stoti į aukštąsias meno mokyklas. Prašymai priima­ mi V.Krėvės pr. 54, tel. 313 039. Mokestis – minimalus, rezulta­ tas – maksimalus!

1009259

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1013734

Turi svajonę, tačiau nežinai kaip ją pasiekti? Kviečiame moky­ klinio amžiaus vaikus, norinčius tapti finansiškai savarankiškais, į praktinius užsiėmimus, kuriuose ne tik sužinosite tikrąją pinigų vertę, bet ir išmoksite sukurti savo verslą. Daugiau informacijos www.tikslolink.org arba tel. 8 657 73 087.

997676

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kam­ barių butą Kaune. Tel. 300 917, 8 609 96 655. Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukš­ te, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 8 600 40 550, 8 614 23 050.

Mokymai

kviečia

1006369

1009547

Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abi­ tūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės bei individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose. 1004258

Pramogos DĖMESIO! LIUBA NAZARENKO. Rusų romansų vakaras. Dalyvau­ ja: Rasa Smolinskytė (smuikas), Mykolas Rutkauskas (violon­ čelė). Romantiškas ir jaukus rudens vakaras, kupinas sielą virpi­ nančių melodijų, jau rugsėjo 25 d. 18 val. Kauno valstybiniame lėlių teatre. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, ki­ oske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt kasose.

V.LANDSBERGIO KNYGOS PRISTATYMAS

SK E L B I M

AI

Daugiau informacijos www.krantas.lt

KONFERENCIJOS IR RENGINIAI BALTIJOS JŪROJE!

GRAFIKOS IR PROGRAMAVIMO STUDIJA kviečia 4–12 kl. moks­ leivius rinktis 2012/2013 mokslo metų programas: architektū­ ra, programavimas, 3D grafika ir animacija, interneto svetainės. Mūsų adresas J.Naugardo g. 10 (Senamiestis). Tel. (8 37) 200 288, 8 640 34 845; www.prografika.lt.

informuoja

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Rau­dond­va­rio pl. 150, UAB „Pir­mas žings­nis” kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Rug­sė­jo 27 d. 16–19 val. (su per­trau­ka) – GELBĖKITE – PROBLEMOS SU STUBURU. STUBURO LIGOS – NE TIK SENATVĖJE. Su­si­ ti­ki­mas su Al­fre­du Ma­ruš­ka, gy­dy­to­ju neu­ ro­pa­to­lo­gu-re­a­bi­li­to­lo­gu, ma­ni­pu­lia­ci­nės me­di­ci­nos me­to­do kū­rė­ju, Sei­mo Svei­ka­ tos rei­ka­lų ko­mi­te­to ne­eta­ti­niu eks­per­tu, A.Ma­ruš­kos kli­ni­kos va­do­vu, re­flek­so­te­ra­pi­ jos spe­cia­lis­tu. Bus pri­sta­to­mi se­niau­si Ko­ rė­jos, Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos (saAm, sid­lo-mu Su Džok tech­ni­ka) bei nau­jau­si diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo me­to­dai, gy­vai de­monst­ruo­ja­ma mo­der­ni apa­ra­tū­ra. Dėl svar­bių prie­žas­čių ne­įvy­ku­si Au­ri­mo Guo­gos pa­skai­ta vyks lap­kri­čio 15 d. At­si­pra­šo­me lan­ky­to­jų. JAU TREJUS METUS VISI RENGINIAI YRA NE­ MOKAMI! Yra specialus įvažiavimas ir liftas neįgaliesiems.

KRUIZO KAINA ASMENIUI – NUO 175 Lt

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

VDU ir ITMC Kompiuterijos AKADEMIJA kviečia 3–12 kla­ sių moksleivius į mokslo metų studijas pagal 24 mokymo pro­ gramas. Tarptautiniai sertifikatai. Registruotis internetu www.kompiuterijosakademija.lt arba tel. (8 37) 407 460, 8 684 58960. Kęstučio g. 36, III a.

1021089

Rug­sė­jo 29 d. 13 val. Kau­no įgu­los ka­ri­ nin­kų ra­mo­vė­je vyks Eu­ro­pos par­la­men­to na­rio Vy­tau­to Land­sber­gio kny­gos „Re­zis­ ten­ci­jos pra­džia. 1941-ųjų bir­že­lis: do­ku­ men­tai apie še­šių sa­vai­čių lai­ki­ną­ją Lie­ tu­vos Vy­riau­sy­bę” pri­sta­ty­mas. Da­ly­vaus prof. V.Land­sber­gis.

Kodėl nesuorganizavus renginio laive? Atsakymas paprastas – už kasdienės rutinos ribų greičiau atsiranda naujos idėjos, o kelionė jūra vienija komandą. Darbas taps malonumu!

Į kainą įskaičiuota: • Kruizinė kelionė Ryga–Stokholmas– Ryga. • Vieta pasirinktos klasės kajutėje. • Konferencijų salės nuoma, iki 8 val. • Konferencijų salės įranga: lenta, pro­ jektorius, ekranas, DVD/CD skaitytuvas, internetas. • Kavos pertraukėlė. • Dveji pusryčiai švediško stalo restora­ ne. • Gėrimų kuponai kiekvienam grupės dalyviui. • Uosto ir kuro mokestis. • Vakarinė kruizinė laisvalaikio progra­ ma: gyva šokių muzika, diskoteka, karaokė, kvapą gniaužiantys žaidimai ir naktinė šou programa.

1020231

Pirkčiau namą ar kotedžą Kaune ar neto­ li Kauno su autonominiu šildymu. Tel. 300 914, 8 676 22 262.

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS KVIEČIA Rug­sė­jo 24 d. 16 val. Kau­no įgu­los ka­ri­nin­ kų ra­mo­vė­je (A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19) – Tre­ čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Kau­no ap­skri­ ties fi­lia­lo nau­jų moks­lo me­tų pra­džia. Su­si­tik­si­me su fa­kul­te­tų de­ka­nais, pa­si­ klau­sy­si­me VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­ den­tų kon­cer­to. TAU Kau­no ap­skri­ties fi­lia­lo ad­mi­nist­ra­ci­ja

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1003485

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodų­ jų (iki 890 Lt už t) ir spalvotųjų ME­ TALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, aku­ muliatorius. Galime išvežti savo trans­ portu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas. Tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotie­ ji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val.

M SKELBI

Karščiausi kelionių pasiūlymai

1020289

Šokiai, dainavimas Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis kli­ puose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Bū­ tinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs voka­ lo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį ir antradienį nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt. 1018669

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMAI kviečia: į tautinių šokių ansamblį „Malūnėlis“, mergaičių ir jaunučių chorus, es­ trados studiją „M.E.S.“, sportinių šokių studiją „Mida“, diskote­ kų vedėjų, šiuolaikinių šokių, breiko, akordeono, dailės, dizai­ no, keramikos, teatro, renginių organizatorių, gitaros, kanklių, smuikininkų, mušamųjų instrumentų, žurnalistų, folkloro, vaiki­ nų dainavimo studijas, liaudies instrumentų orkestrą. Tel. (8 37) 423 205; www.vmlr.lt. 1010202

Sportas TAPK KREPŠININKU! 7–17 metų vaikinai kviečiami spor­ tuoti „Tornado“ krepšinio mokykloje, kur Jūsų lauks: pro­ fesionalūs treneriai, varžybos, stovyklos, socialinės akci­ jos, susitikimai su garsiais krepšininkais, turnyrai, šventės, kelionės. Informacija tel. 8 687 98 017, 8 678 80 817, www.tornadas.lt, info@tornadas.lt.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

1012947

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

pirmadienis, rugsėjo 24, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Mirus Aleksandro Stulginskio universiteto darbuotojui Vytautui Jarui nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė

„Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMA­ VIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Doku­ mentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šven­ tosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 1017928

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 998819

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame vi­ soje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai. lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Gar­ liava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729.

renginiai

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ro­tu­šės a. 13

Rugsėjo 26 d. 18 val. – Aušra Marija Sluckaitė. ANTIGONĖ SIBIRE. Vienos dalies drama pagal Jeano Anouilh „Antigonę”. Rež. Jonas Jurašas. Ilgoji salė. Rug­sė­jo 28 d. 21 val. – Tarp­tau­ti­nis šo­kio fes­ti­va­lis AURA’22. KVAILIŲ LAIVAS (šo­kio spek­tak­lis). Cho­re­ogr. Niv Shein­feld & Oren La­or (Iz­ra­e­lis), Rū­tos sa­lė. Rug­sė­jo 29 d. 17 val. – To­ni­no Gu­er­ra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Ta­ver­nos sa­lė. Rug­sė­jo 30 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ANDERSENO GATVĖ. Vie­nos da­lies spek­tak­ lis H.Ch.An­der­se­no biog­ra­fij­os ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Rug­sė­jo 29 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, rež. E.Že­kie­nė (te­at­ra­ li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 m. Rug­sė­jo 30 d. 12 val. – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 m.

1015392

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 1007580

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 1007532

teleloto Lošimo Nr. 859, rugsėjo 23 d. Keturi kampai (2 Lt): 23 72 37 22 40 73 11 19 28 02 58 06 14 07 71 48 01 53 61 67 62 31 46 08 09 04 45 59 33 30 20 69 36 32 17. Eilutė (3 Lt): 57 51 35 41 50. Įstrižainės (13 Lt): 68 52 63 34 49. Visa lentelė (54 830 (1x54 830) Lt): 65 56 13 12 39 42. Papildomi prizai: „Citroën C3“ (TV) – Rita Janutienė; „Škoda Fabia“ – 0192343; „Fiat Grande Punto“ – 0160105; „Hyundai i20“ – 0332779; 1000 Lt – 0226946; antiviru­ sinės programos „Kaspersky“ – 009*439; 5 000 Lt (tel. 1634, rugsėjo 17 d.) – Irena Labanienė iš Jonavos; 5 000 Lt (tel. 1 634, rugsėjo 17 d.) – Odeta Blaškauskė iš Ignali­ nos; 5 000 Lt (tel. 1634, rugsėjo 17 d.) – Vera Beinorienė iš Zarasų; 5 000 Lt (tel. 1634, rugsėjo 17 d.) – Pranas Šauklys iš Palangos; 5 000 Lt (tel. 1634, rugsėjo 17 d.) – Daina Juškinskienė iš Panevėžio. Pakvietimai į TV: 026*737, 006*899, 026*654. Prognozė: Aukso puode bus 1 000 000 Lt.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Rug­sė­jo 27 d. 21 val. – Tarp­tau­ti­nis šo­kio fes­ti­va­lis AURA’22. Bal­let­te­at­ro. KURIANT NEPAŽĮSTAMAJĮ (Por­tu­ga­li­ja). Re­ži­sū­ra ir cho­re­og­ra­fi­ja N.Bar­ros. Rug­sė­jo 28 d. 18 val. – E.Jo­nes­ko. PLIKA­ GALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Rug­sė­jo 29 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas. Rug­sė­jo 30 d. 18 val. – P.La­gerk­vis­tas. NEŪŽAUGA. Mo­nod­ra­ma. Re­ži­sie­rius S.Ru­ bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Rugsėjo 27 d. 19 val. – Aleksejus Slapovs­ kis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Rabašauskas. Rugsėjo 29 d. 12 val. – Spektaklis vaikams. A.Dilytė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Dilytė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34

Rug­sė­jo 30 d. 12 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuo­tai­kin­gas mi­nia­tiū­rų spek­tak­lis vi­sai šei­mai. Te­at­ro ka­so­je bi­lie­tai par­duo­da­mi 2 val. prieš spek­tak­lį (ka­sos tel. 220 586).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Rugsėjo 24 d. 18 val. – komedija APIE KĄ KALBA VYRAI. Režisierius Olegas Šapošni­ kovas. TARPTAUTINIS ŠOKIO FESTIVALIS AURA’22 Rugsėjo 27 d. 19 val. – spektaklis MAGIŠ­ KA. Choreografija ir režisūra Anne Juren, Annie Dorsen. Rugsėjo 28 d. 19 val. – spektaklis PATVA­ RUMAS. Choreografija Alter Sessio. Rugsėjo 29 d. 18 val. – Tarptautinis šokio projektas MIRAŽAS APIE PAMESTAS AKIS, NUŽUDYTĄ VIKTORĄ IR... Rugsėjo 30 d. 18 val. – spektaklis JŪRA. Choreografija Ingun Bjørnsgaard.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

29 d. 17 val.

Rug­sė­jo 24 d. 17.30 val. – ren­gi­nys iš cik­lo KAUNIEČIAI MAIRONIUI, skir­tas Mai­ro­nio me­tams. Pro­gra­mo­je: Sei­mo na­riai, val­di­nin­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai skai­tys Mai­ro­nio ei­ les, for­te­pi­jo­nu gros kom­po­zi­to­rius Gied­rius Kup­re­vi­čius, ren­gi­nį ves ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė. Rugsėjo 26 d. 11 val. – Maironiui skirto paauksuoto medalio pristatymas. „Monetų namų” atstovė Ieva Galiauskienė pristatys Maironiui skirtą paauksuotą me­ dalį, papasakos apie medalio simbolines reikšmes, jo sukūrimo kelią. Renginyje dalyvaus rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, aktoriai Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius.

ma­žai ži­no­mus pri­vers­ti­nai pa­li­ku­sių gim­ tą­ją že­mę Lie­tu­vos žmo­nių iš­gy­ve­ni­mus. Pa­grin­di­nį me­mu­a­rų teks­tą ly­di moks­li­nis įva­das ir au­to­riaus pri­sta­ty­mas, pa­tei­kia­mi ko­men­ta­rai ir pa­aiš­ki­ni­mai. Kny­ga iliust­ ruo­ta nuo­trau­ko­mis ir že­mė­la­piais. Kaip is­to­ri­jos šal­ti­nis at­si­mi­ni­mų kny­ga ski­ ria­ma ne tik ty­ri­nė­to­jams, is­to­ri­kams, bet ir pla­čia­jai vi­suo­me­nei, sie­kiant pa­si­tar­nau­ti edu­ka­ci­jai ir jau­no­sios kar­tos ug­dy­mo tiks­lams.

KTU HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Gedimino g. 43, 102 aud.

Rugsėjo 26 d. 17 val. KTU Humanitarinių mokslų fakultetas, Robero Šumano centras ir Vokiečių informacinis centras kviečia minėti EUROPOS KALBŲ DIENĄ. Klausysitės Humanitarinių mokslų fakulteto ir ERASMUS studentų atliekamų dainų, eilėraščių ir prozos ištraukų anglų, ispanų, italų, prancūzų, vokiečių ir, žinoma, lietuvių kalbomis.

J.TUMO-VAIŽGANTO MUZIEJUS Alek­so­to g. 10–4

Rug­sė­jo 25 d. 17 val. Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­ja (Kau­no sky­rius) kvie­čia į Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to 143-io­jo gim­ta­die­nio pa­mi­nė­ji­mą ra­šy­to­jo bu­te-mu­zie­ju­je. Jo me­tu bus pri­sta­to­mas Vaiž­gan­to Raš­tų XXII to­mas (pa­ren­gė Vy­tau­tas Va­na­gas) ir „Nau­jo­sios Ro­mu­vos” ant­ra­sis nu­me­ris. Da­ly­vaus Vy­tau­to Di­džio­jo Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo Dan­gun baž­ny­čios rek­to­rius Kęs­tu­tis Ru­ge­vi­čius, li­te­ra­tū­ro­lo­gas Ra­mu­ tis Kar­ma­la­vi­čius, „Nau­jo­sios Ro­mu­vos” vyr. re­dak­to­rius An­drius Ko­nic­kis, moks­lo is­to­ri­kas Juo­zas Al­gi­man­tas Krikš­to­pai­tis, dai­li­nin­kė Vai­da Ku­ni­gė­ly­tė, ak­to­rė Lai­ma Rup­šy­tė, po­etas Mon­tė.

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS Vy­tau­to pr. 44

Rug­sė­jo 25 d. 15 val. – kny­gos „Prof. A.Vol­ de­ma­ro li­ki­mo ke­liais” pri­sta­ty­mas. Da­ly­ vaus kny­gos au­to­rius doc. dr. Rai­mun­das Ka­mins­kas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. In­for­ma­ci­ja tel. (8 37) 324 061. Rugsėjo 26 d. 15 val. – Kauno miesto mokytojų metodinės sklaidos leidinio „Ver­ tinimas ugdant” pristatymas. Kviečiami visi, besidomintys švietimo aktualijomis, vertinimo problematika.

VDU LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTAS S.Dau­kan­to g. 25, 2-asis a.

Rug­sė­jo 25 d. 16 val. – Lie­tu­vių ka­riuo­ me­nės ka­ri­nin­ko ma­jo­ro Jus­ti­no Juo­zo Ma­šio­to kny­gos „Nuo Vai­tiš­kių iki Augs­bur­ go: ka­ro me­tų at­si­mi­ni­mai” pri­sta­ty­mas. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus kny­gos su­da­ry­to­jas prof. dr. Jo­nas Vai­če­no­nis, J.J.Ma­šio­to gi­ mi­nai­tė Da­nu­tė Ona An­driu­šy­tė ir dr. Dai­va Dap­ku­tė. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­ko ma­jo­ ro Jus­ti­no Juo­zo Ma­šio­to (1901–1987) at­si­mi­ni­mų kny­go­je pa­sa­ko­ja­mas vie­nas skau­džiau­sių ir men­kai vi­suo­me­nė­je ži­no­ mas vals­ty­bės is­to­ri­jos epi­zo­das – Ma­šio­tų šei­mos li­ki­mas ant­ro­sios so­vie­tų oku­pa­ci­jos pra­džios aki­vaiz­do­je. Me­mu­a­ruo­se ap­ra­šo­ mas vie­nos šei­mos pa­si­trau­ki­mas į Va­ka­rus per­tei­kia dau­ge­lio pa­na­šio­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­dū­ru­sių lie­tu­vių li­ki­mus. Pri­si­mi­ni­mai ap­ima šiek tiek dau­giau nei vie­nų me­tų lai­ko­tar­pį, pra­de­dant 1944 m. va­sa­ra. Pui­ki au­to­riaus plunks­na juo­se vaiz­džiai ap­ra­šė pa­bė­gė­lių iš Lie­tu­vos pa­tir­tis pas­ku­ti­nius ka­ro mė­ne­sius gy­ve­nan­čio­je Vo­kie­ti­jo­je. J.J.Ma­šio­to pri­si­mi­ni­mai ver­tin­gi ne tik dėl sa­vo is­to­ri­nio kon­teks­to, įvy­kių bei žmo­nių ap­ra­šy­mo, bet ir kaip įdo­mus, leng­vai skai­to­mas li­te­ra­tū­ros kū­ri­nys. Šie uni­ka­lūs at­si­mi­ni­mai pra­tur­ti­na ne­gau­sų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­ki­jos kū­ry­bi­nį pa­li­ki­ mą, kar­tu pla­čia­jai vi­suo­me­nei pri­sta­to dar

KAuno KAMERINIS TEATRAS

28 d. 18 val.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, sa­lė

Rug­sė­jo 27 d. 17 val. vyks pro­jek­to „Biblio­ Health” ren­gi­nys – su­si­ti­ki­mas su vais­ti­ nin­ku, žo­li­nin­ku Vir­gi­li­ju­mi Skir­ke­vi­čiu­mi. Kvie­čia­me at­ei­ti, iš­girs­ti svei­ka­tai nau­din­gų pa­ta­ri­mų ir už­duo­ti rū­pi­mų klau­si­mų. Įė­ji­ mas lais­vas. Ži­no­mas vais­ti­nin­kas, liau­dies me­di­ci­nos žino­vas, Lie­tu­vos švie­suo­lio var­dą pel­nęs žo­li­nin­kas Vir­gi­li­jus Skir­ke­vi­čius sa­ko: „Li­ga – tai žen­klas, kad bū­ti­na keis­tis.” Pa­sak jo, be­ne svar­biau­sia gy­dy­to­jo ir vais­ti­nin­ko mi­ si­ja yra pa­ra­gin­ti žmo­gų keis­tis, o ne vien tik grieb­tis vais­tų. Ti­be­te mo­kę­sis pa­žin­ti au­ga­lų ga­lias, rem­da­ma­sis Ry­tų me­di­ci­nos iš­min­ti­mi, V.Skir­ke­vi­čius ak­cen­tuo­ja, kad li­gų prie­žas­tys daž­niau­siai bū­na dva­si­nės – su­tri­ku­si har­mo­ni­ja su ap­lin­ka su­ke­lia pa­ vy­do, pyk­čio, bai­mės jaus­mus ir pri­šau­kia tam tik­ras li­gas. Ki­ta ver­tus, li­gų pa­si­reiš­ki­ mas, jų gy­dy­mo ga­li­my­bės la­bai pri­klau­so nuo in­di­vi­du­al­ių žmo­gaus kū­no sa­vy­bių ir tem­pe­ra­men­to, to­dėl žo­li­nin­kas pa­ta­ria vi­sų pir­ma ge­rai pa­žin­ti sa­ve: sa­vo kū­ną ir sie­lą. Svar­bu į žmo­gų žiū­rė­ti kaip į vi­su­mą, o ne skai­dy­ti jį at­ski­ro­mis su­dė­ti­nė­mis da­li­mis, nes gy­dant tik tą vie­tą, ku­rio­je jau­ čia­mi li­gos po­žy­miai, gy­dy­mas ga­li ir ne­ pa­si­sek­ti. Vais­ti­nin­ko įsi­ti­ki­ni­mu, vais­ti­niai au­ga­lai tik­rai pa­de­da gy­dy­tis, ta­čiau rei­kia ži­no­ti, kaip ir ko­kias vais­ta­žo­les var­to­ti kon­kre­čiam žmo­gui kon­kre­čiu at­ve­ju. Ga­li bū­ti, kad dviem ta pa­čia li­ga ser­gan­tiems žmo­nėms rei­kės var­to­ti skir­tin­gus au­ga­lus. Apie sa­vęs pa­ži­ni­mą, au­ga­lų sa­vy­bes ir jų pri­tai­kymą gy­dy­mui bei svei­kes­nei gy­ven­ se­nai iš­gir­si­te su­si­ti­ki­me su V.Skir­ke­vi­čiu­mi. Iki spalio 1 d. IV a. fo­jė eks­po­nuo­ja­ma fo­to­ gra­fo Juo­zo Va­liu­šai­čio fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da SIELOMS DRUSKA. Pa­ro­do­je – nuo­trau­kos iš šv. Te­re­sė­lės iš Liz­jė re­lik­vi­jų ke­lio­nės po Lie­tu­vos ben­ druo­me­nes. Per 45 die­nas bu­vo ap­lan­ky­ta apie 80 baž­ny­čių ir pa­ra­pi­jų, vie­nuo­ly­nų, pen­sio­nų, li­go­ni­nių, ka­lė­ji­mų. Prie re­lik­vi­jų mel­dė­si šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių. Mi­nios ti­kin­čių­jų plū­do trokš­da­mi bent akies kraš­ te­liu pa­ma­ty­ti ste­buk­lin­gą­sias re­lik­vi­jas. J.Va­liu­šai­čiui pa­vy­ko už­fik­suo­ti ypa­tin­gas ke­lio­nės po Lie­tu­vos ti­kin­čių­jų ben­druo­me­ nes aki­mir­kas, at­spin­din­čias ti­kė­ji­mo ga­lią, ku­pi­nas mei­lės ir šven­tu­mo. Kar­me­li­tė šv. Te­re­sė (1873–1897) pa­sė­jo ne­re­gė­tą mal­ din­gu­mą, ga­lin­tį pa­ju­din­ti kal­nus, gy­dy­ti li­gas ir grą­žin­ti jė­gas, o jos su­kur­tas „ma­ža­ sis ke­lias”, kaip ji va­di­no dva­si­nį gy­ve­ni­mą, šven­tu­mui pa­siek­ti, yra su­pran­ta­mas ir įma­no­mas įgy­ven­din­ti vi­siems, ku­rie no­ri ją sek­ti, ne­pri­klau­so­mai nuo iš­si­moks­li­ni­mo. Vis dėlto šios trum­pai gy­ve­nu­sios vie­nuo­lės ste­buk­lai te­bes­te­bi­na mus ir šian­dien. Jos be­ga­li­nis pa­mal­du­mas ir ti­kė­ji­mas įkvė­pė vil­ties ir su­grą­ži­no gy­ve­ni­mą ne vie­nam

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

27 d. 19 val.


23

pirmadienis, rugsėjo 24, 2012

kas, kur, kada tūks­tan­čiui žmo­nių, to­dėl šv. Te­re­sės re­lik­ vi­jų at­vežimas į Lie­tu­vą su­lau­kė di­džiu­lio dė­me­sio. „Gy­ve­na­me lai­ku, kai pa­šau­ki­mas ir pa­si­šven­ti­mas nė­ra to­kie svar­būs. Mums grei­čiau ky­la klau­si­mai, ko­kią nau­din­gą pro­fe­si­ją, ko­kią ak­tu­a­lią spe­cia­ly­bę pa­si­ rink­ti. Mes ne­be­klau­sia­me, kuo aš ga­lė­čiau ki­tiems pa­si­tar­nau­ti. Tai­gi ar ga­li­me mes, šian­die­nos žmo­nės, bū­ti kam nors nau­din­ gi, rei­ka­lin­gi, svar­būs, įdo­mūs? Ar ga­li­me, ki­taip ta­riant, įber­ti drus­kos sie­lon – kad už­si­deg­tų, kad lieps­no­tų ti­kė­ji­mu, vil­ti­ mi?” – tei­gia fo­to­dai­li­nin­kas J.Va­liu­šai­tis, įam­ži­nęs mū­sų kraš­to žmo­nių pa­mal­du­mą ir vie­ny­bę at­gai­vi­nu­sios ke­lio­nės aki­mir­kas. Juo­zo Va­liu­šai­čio aist­ra ir pa­grin­di­nė veik­la – me­ni­nė fo­to­gra­fij­a, tai liu­di­ja ir ši, 120oji, au­to­riaus pa­ro­da. Taip pat jis ku­ria fo­ to­fil­mus. Yra pa­ren­gęs fil­mų apie Vil­niaus šven­tyk­las, gais­rą Ne­rin­go­je, šv. Te­re­sės re­lik­vi­jų ke­lio­nę Lie­tu­vo­je. Su Pa­ne­vė­žio šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čios cho­ru ir Ka­te­che­ti­kos cen­tru iš­lei­do mu­zi­kos ir gies­mių kom­pak­ti­nę plokš­te­lę „Baž­ny­čios šir­dy­je”. Už­da­rant pa­rodą spa­lio 1 d. 17 val. vyks su­si­ti­ki­mas su au­to­riu­mi ir jo fil­mų „Ro­žių gė­ri­mas” bei „Ma­lo­nių liū­tis” per­žiū­ros.

kinas

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25, 14.50, 18.45, 21.10 Sportas, orai. 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. 13.00, 14.05 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.55 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.15 „Seimo rinkimai 2012“. Tiesioginė laida. Dalyvauja politinė partija „Drąsos kelias“ (Nr. 6) ir partija „Jaunoji Lietuva“ (Nr. 15). 22.10 Loterija „Perlas“. 22.35 „Kinai ateina“ (2). 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. 23.40 Orai. 23.45 Pasaulio dokumentika. „Galapagai“ (2).

„CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ki­ta sva­jo­nių ko­man­da“ – iki 27 d. 14.15, 18.15*, 20.15 val. (*tik 24, 26 d.). „Į Ro­mą su mei­le“ – iki 27 d. 11.45, 14, 16.20, 18.40, 21 val. „Ab­so­liu­tus blo­gis: at­pil­das“ 3D – iki 27 d. 16.15, 18.15*, 22.15 val. (*išsk. 24, 26 d.). „Vi­dur­nak­tis Pa­ry­žiu­je“ – 25 d. 19.15 val. „Vi­ki, Kris­ti­na, Bar­se­lo­na“ – 24, 27 d. 19.15 val. „Bor­nas. Pa­li­ki­mas“ – iki 27 d. 19, 21.45 val. „Sen­mer­gės“ – iki 27 d. 15 val. „Pa­tru­lių zo­na“ – iki 27 d. 12.45, 21.30 val. „Pa­ry­žiaus monst­ras“ 3D (lie­t. k.) – iki 27 d. 10.20 val. „Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ – iki 27 d. 15.30, 19.45 val. „Te­dis“ – iki 27 d. 17, 22 val.; 26 d. 19.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (lie­t. k.) – iki 27 d. 12, 14.30, 16.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 27 d. 12.15 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 27 d. 11.15, 13.30, 17.45 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Kita svajonių komanda“ (nacionalinė premjera) – iki 27 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.45 val.; 27 d. 22.30. 23 val. „Balsuok už mane!“ (premjera) – iki 27 d. 11.45, 14.15, 17, 19, 21.45 val.; 27 d. 23.59 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Laiko kilpa“ – 26 d. 18 val. „Absoliutus blogis: atpildas“ 3D – iki 27 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.15, 21.30 val.; 27 d. 23.45 val. „Į Romą su meile“ – iki 27 d. 15.45, 18.30, 21 val.; 27 d. 23.15 val. „Pagrobimas“ – iki 27 d. 13, 18 (seansas nevyks 26 d.), 20.30 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – 27 d. 10.45 val.; iki 27 d. 13.15, 16.15 val. „Bornas. Palikimas“ – iki 27 d. 15, 20 val. „Nesunaikinami 2“ – iki 27 d. 17.45 val.; 27 d. 22.45 val. „Tedis“ – iki 27 d. 21.15 val.; 27 d. 23.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 27 d. 10.15, 15.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – 22, 23, 27 d. 11 val.; iki 27 d. 13.30 val. „Demonas viduje“ – iki 27 d. 18.45 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 27 d. 10.30 val. „Patrulių zona“ – iki 27 d. 12.45 val.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA

27 d. 17 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Tomo ir Džerio pasakos“ (4). 7.20 „Kung Fu Panda“ (8) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 24 valandos (N-7) (k). 10.35 Nuotykių komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, 2010 m.) (k). 12.30 KK2 (N-7) (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (4). 13.30 „Kung Fu Panda“ (9). 14.00 „Drakonų kova Z“ (N-7). 14.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Nuo... Iki... 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Veiksmo s. „Nikita“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.35 „Išrinktieji“ (2) (N-14). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Moderni šeima“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Romantinė drama „Meilė Lėjai“ (JAV, 2009 m.). 13.10 „Hana Montana“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“ (2). 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Akistata. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Be komentarų. 19.40 Kodėl? 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.45 „Biuras“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k) 7.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k) 8.25 „Raudonas dangus“ (N-7). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 Skanus pokalbis. 11.30 Savaitės kriminalai (N-7). (k) 12.00 „Svotai“ (N-7) (k) 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

DATOS (rugsėjo 24 d.) 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 21.25 „Užkalnio 5“. 22.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k) 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.00 Mūsų miesteliai. Vepriai (k). 13.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 15.10 Muzikos istorijos. Mėnulis, sonetas ir muzika. 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Kostas Ostrauskas. „Eloiza ir Abelardas“ (1990 m.). 20.50 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Dailės albumo „Aloyzas Stasiulevičius. Vilnius piešiniuose“ (sudarė A.Poškutė) pristatymas. 21.45 Septynios Kauno dienos. 22.10 Romantinis trileris „Šiaurės pašvaistė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.40 Kultūra. Kompozitorius Šarūnas Nakas. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 „Šventavartė“. Opera džiazo motyvais (pagal A.Vienuolio-Žukausko legendą).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 15.00 „Gražuolės ir moksliukai“. 11.00, 17.00 „Motopatruliai“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.00 „Vampyrų žudikė“ (5). 19.00, 1.05 „CSI Majamis“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Trileris „Rykliai puola“ (JAV, 1999 m.). 23.30 „Tikri bičai“. 0.35 „Klyvlando šou“. 1.50 „Pabėgimo karaliai“ (5).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Šiupininis“. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“ (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 Telenovelė „Purpurinis deimantas“ (1) (Meksika, JAV, 2012 m.) (N-7). 18.00 „Pasaulio virtuvė“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 F. „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“ (2) (N-7). 22.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 23.00 „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7) (k). 0.00 „Teisingumo vykdytojas“. 1.00 Sveikatos ABC (k).

10.20 „Mokomės su Pokojum“. 10.50 Senoji animacija. 11.25, 20.35 Nomeda. 12.20 „Paliktų žmonų klubas“. Realybės drama (1) (Rusija, 2007 m.). 13.20, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.20 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Paliktų žmonų klubas“ (2). 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.25 „Nemylimi“. 22.50 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Teritorija. 9.45 Dok. f. „Greičio festivalis“ (1) (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.40, 16.10, 17.20 Lyderių forumas. Teisingumas ir korupcija. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 18.45 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Ingą Norkutę. 19.45 Dok. f. „Didieji politikai. Winstonas Churchillis“ (1) (N-7). 21.00, 23.55 Reporteris. 21.52, 0.47 Orai. 21.55 Lyderių forumas. Teisingumas ir korupcija. 0.50 Dok. f. „Greičio festivalis“ (1) (N-7).

9.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 9.20 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“. 11.00 Melomano pusvalandis. 11.30 Drama „Švytinti žvaigždė“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.55 Romantinė komedija „Ekstraktas“ (N-7). 17.30 Miestas, verslas ir valdžia (k). 18.00, 23.05 Žinios. 18.20 Muz. dok. f. „Šviesk!“. 20.25 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 23.25 Drama „Milžiniškos staigmenos“ (N-14). 1.05 Romantinė komedija „Kai mes susitikome...“

7.00, 9.30, 20.30 Muzika. 7.45, 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 8.45 Kauniečių akimis. 9.00 Lietuva – poezijos skambesy. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Purpurinis deimantas“. 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.30 Kultūros alėja. 20.20 Kauniečių akimis. 21.00 Detektyvas „Šerlokas Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. 22.30 „Didžiojo sporgimo teorija“. 23.00 „Gyvenimas pagal Harietą“ (k). 0.00 „Teisingumo vykdytojas“. 1.00 Sveikatos ABC.

8.00 Drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 10.10 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Bulgarija, 2007 m.) (N-7). 11.55 Drama „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, Čekija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Biografinis dok. f. „Leonardas Kohenas: aš tavo vyras“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 19.45 Drama „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-14). 21.45 Trileris „Palikti vandenyne 2. Dreifas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.25 Trileris „Pasmerktieji“ (JAV, 2007 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“. 16.35 Lietuvos krepšinio lyga. 4-osios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–„Šiauliai“. 18.20 Auksinės širdys. Pergalės metai. 19.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Milan“. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės CSIO Tautų taurės konkūrų varžybos Vazgaikiemyje. 22.15 Sportas LT. Lietuvos sambo čempionatas. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems 2012“.

1755 m. gimė amerikiečių politikas ir teisininkas, pagrindinis JAV konstitucinės teisės sistemos kūrėjas Johnas Marshallas. 1896 m. gimė garsus amerikiečių rašytojas Francis Scottas Fitzgeraldas. 1936 m. gimė amerikiečių televizijos laidos „Mapetų šou“ kūrėjas Jimas Hensonas. 1941 m. gimė lietuvių šokėja trenerė Ona Skaistutė Idzelevičienė. 1950 m. Maskvoje gimė Lietuvos aktorė Eglė Gabrėnaitė. 1951 m. gimė kultinis ispanų režisierius Pedro Almodóvaras. 1960 m. gimė lietuvių poetas Aidas Marčėnas. 1979 m. gimė pirmas brazilų futbolininkas „Liverpool“ komandoje Fábio Aurélio. 1981 m. gimė NBA krepšininkas Drew Goodenas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Jūsų žodžiai gali turėti neigiamų padarinių. Tikėtinas konfliktas su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Gali kilti nesutarimų ir su aplinkiniais. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai gali neįvertinti jūsų svajingumo ir nesutikti su jūsų idėjomis bei idealais. Susikaupkite ir pagalvokite, kas jums šiandien svarbiausia. Dvyniai (05 21–06 21). Ginčysitės su aplinkiniams. Nesulauksite pritarimo ir paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Kas nors gali jums mesti iššūkį. Pasistenkite būti aktyvus. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena kurti planus, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situacijos. Jaučiate, kad sekasi, todėl su viskuo susitvarkote. Liūtas (07 23–08 23). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Be to, jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Mergelė (08 24–09 23). Nepalanki diena planuoti savo veiksmus ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Vyresnis už jus arba autoritetingas žmogus nepritars jūsų veiksmams ir sprendimams. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena apmąstyti ir kurti naujas idėjas. Daug kalbėsite su aplinkiniais ir aptarinėsite savo mintis. Tikėtina trumpa kelionė ar pokalbis telefonu. Skorpionas (10 24–11 22). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite lengvo nuovargio. Šaulys (11 23–12 21). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti savo emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiam ir pamiršti problemas. Vėliau atsiras progų maksimaliai išnaudoti savo kūrybines galimybes. Ožiaragis (12 22–01 20). Labai energingas laikotarpis, tinkamas planams įgyvendinti arba rūpintis turimu verslu. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Vandenis (01 21–02 19). Viskas užklups vienu metu, bet tai geros naujienos, nes problemų dėl karjeros iškils būtent tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami gana lengvai. Žuvys (02 20–03 20). Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Be to, trokštate pažinti kitus pasaulius ir nerealią meilę. Laukia didžiulė veiklos įvairovė.


Orai

Paskutinė rugsėjo savaitė Lietuvoje prasideda nedideliu lietumi ir rudeniška vėsa. Sinoptikų duomenimis, šiandien dieną sušils iki 12–15 laipsnių. Panašūs orai prognozuojami ir antradienį. Naktį temperatūra tesieks 5–6 laipsnius šilumos, dieną bus 13–15 laipsnių šilumos, nesmarkiai palis.

Šiandien, rugsėjo 24 d.

+12

+14

Telšiai

+14

Šiauliai

Klaipėda

+13

Panevėžys

+12

Utena

+14

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

7.08 19.11 12.03 16.29 1.28

268-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 98 dienos. Saulė Svarstyklių ženkle.

+15

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +16 Brazilija +24 Briuselis +17 Dublinas +7 Kairas +32 Keiptaunas +18 Kopenhaga +12

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+17 +21 +11 +12 +18 +14 +20 +25

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+21 +10 +27 +21 +9 +30 +27 +15

+14

+13

Vėjas

5–8 m/s

Vilnius

Marijampolė

+15

Alytus

Vardai Gedvinas, Gedvinė, Gerardas, Rupertas.

Že­mės dre­bė­ji­mas Meksikoje

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+9

+15

+8

+6

6

+9

+15

+13

+11

3

+11

+18

+14

+13

2

rytoj

poryt

Pie­t ų Mek­si­ką šeš­ta­d ie­n į su­k rė­tė 5,4 ba­lo pa­gal Rich­te­rio ska­lę že­mės dre­ bė­ji­mas. Dre­bė­ji­mas bu­vo jau­čia­mas ir sos­t i­nė­je Mek­si­ke. Mies­te siū­ba­vo pa­sta­tai, nors apie ža­lą ne­pra­neš­ta. Po­ že­mi­nių smū­gių epi­cent­ras už­fi k­suo­ tas 340 km į piet­r y­čius nuo sos­t i­nės, ne­to­l i Pi­no­te­pos Nas­jo­na­l io mies­te­ lio. Anot JAV Geo­lo­gi­nių ty­ri­mų cent­ ro, dre­bė­ji­mas įvy­ko 7.30 val. ry­te vie­ tos lai­ku. Iš pra­džių Mek­si­kos na­cio­na­ li­nis seis­mo­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas pra­ne­šė, kad įvy­ko 5,8 ba­lo stip­r u­mo že­mės dre­bė­ji­mas, ku­r io epi­cent­ras – į piet­ va­ka­rius nuo Pi­no­te­pos Nas­jo­na­lio.. „Los An­ge­les Ti­mes“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Vo­kie­ti­jo­je – tra­di­ci­nė alaus šven­tė Al­pi­nis­tus Miun­che­no mies­to me­ras šeš­ta­ die­nį ati­da­rė pir­mą­ją alaus sta­ti­ nę, pa­žy­mė­da­mas 179-osios tra­ di­ci­nės Vo­kie­ti­jos liau­dies šven­tės „Ok­to­ber­fest“ pra­džią. At­kem­šant pir­mą­ją sta­ti­nę pa­ ka­ko me­ro Chris­tia­no Udės dvie­ jų mik­lių smū­gių plak­tu­ku – ir pa­ si­gir­do šūks­nis „O’zapft ist!“ (liet. Ati­da­ry­ta). Ti­ki­ma­si, kad šie­met dau­giau nei 6 mln. sve­čių iš vi­so pa­sau­lio ap­ lan­kys Miun­che­no alaus pa­vil­jo­nus per „Ok­to­ber­fest“ links­my­bes, ku­ rios vyks iki spa­lio 7 d. Per­nai per šią šven­tę bu­vo iš­ ger­ta be­veik 8 mln. litrų alaus. Ta­ čiau šie­met lit­ri­nio bo­ka­lo, va­di­na­ mo sai­ku (Mass), kai­na pa­sie­kė 9,5 eu­ro (32,8 lito). „Ok­to­ber­fest“ te­ri­to­ri­jo­je, ku­ rio­je vie­nu me­tu bū­na šim­tai tūks­ tan­čių žmo­nių, Vo­kie­ti­jos pa­rei­gū­ nai su­stip­ri­no sau­gu­mo prie­mo­nes, nors tei­gia­ma, kad jo­kių konk­re­čių grės­mių ne­sa­ma. BNS inf.

pa­lai­do­jo la­vi­na

Ne­pa­le žu­vo de­vy­ni al­pi­nis­tai, tarp jų – vo­kie­tis. Toks pra­ne­ši­mas sek­ ma­die­nį ap­skrie­jo pa­sau­lį iš Kat­ man­du. Ma­žiau­siai de­vy­ni al­pi­ nis­tai, tarp jų – vo­kie­tis ir vie­tos gi­das, žu­vo Ne­pa­le už­pil­ti snie­go la­vi­nos ant vie­no pa­vo­jin­giau­sių pa­sau­ly­je kal­no. „Pran­cū­zų, vo­kie­čių ir ita­lų gru­ pė bu­vo ne­to­li Ma­nas­lu vir­šū­nės ir ren­gė­si pa­sku­ti­niam šio 8 156 m kal­no štur­mo eta­pui, kai šeš­ta­die­ nį va­ka­re juos pa­lai­do­jo snie­go la­ vi­na“, – žur­na­lis­tams sa­kė vie­tos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas. BNS inf.

„„Masiškumas: šiemet „Ok­to­ber­fest“ laukia 6 milijonų svečių. 

AFP nuotr.

Iš tig­ro nas­rų pavyko iš­trū­kti gy­vam Niu­jor­ke, Bronk­so zoo­lo­gi­jos so­ de, 11 me­tų Amū­ro tig­ras Ba­ču­ta, sve­rian­tis 180 kg, sun­kiai su­ža­lo­ jo vy­rą, ku­ris penk­ta­die­nį įšo­ko į jo ap­tva­rą. Gel­bė­to­jams pa­vy­ko žvė­rį nu­vy­ti tik iš­gąs­di­nus ge­sin­tu­vu. 25 me­tų vy­ras, ku­ris penk­ta­die­ nio po­pie­tę va­ži­nė­jo­si zoo­lo­gi­jos so­de įreng­tu vie­na­bė­giu ge­le­žin­ ke­liu, iš­šo­ko iš va­go­no ir at­si­dū­rė tig­rų ap­tva­re, ra­šo­ma so­do ad­mi­ nist­ra­ci­jos pra­ne­ši­me. Sun­kios būk­lės jis bu­vo iš­vež­tas į vie­tos li­go­ni­nę. Vė­liau nu­ken­tė­ju­ sio­jo būk­lė bu­vo sta­bi­li­zuo­ta, pra­ ne­šė Džei­ko­bio me­di­ci­nos cent­ro at­sto­vas.

Zoo­lo­gi­jos so­do ir ug­nia­ge­sių tar­ny­bos pa­rei­gū­nai sa­kė, kad per de­šimt mi­nu­čių, ku­rias vy­ras iš­bu­ vo tig­rų ap­tva­re, jam bu­vo su­kan­ džio­tos ran­kos, ko­jos ir pe­tys. „Vie­na ko­ja bu­vo smar­kiai su­ža­ lo­ta“, – sa­kė ug­nia­ge­sių de­par­ta­ men­to at­sto­vas Fran­kas Dwye­ris, nors jis ne­ga­lė­jo pa­tvir­tin­ti pre­li­ mi­na­rių pra­ne­ši­mų, kad au­ka per šį in­ci­den­tą ne­te­ko pė­dos. Gel­bė­da­mi vy­rą, zoo­lo­gi­jos so­do dar­buo­to­jai nu­vi­jo tig­rą ge­sin­tu­vu, vė­liau nu­ro­dė su­ža­lo­tam vy­rui nu­ si­ri­den­ti po ap­tva­ro tvo­ra, ku­ria lei­ džia­ma elekt­ros sro­vė. Dar­buo­to­jai bu­vo pa­si­ruo­šę nu­šau­ti tig­rą, jei­gu

tai bū­tų bu­vę bū­ti­na. „Jei­gu ne stai­ gi mū­sų dar­buo­to­jų reak­ci­ja, baigtis ga­lė­jo bū­ti vi­siš­kai ki­to­kia“, – pa­ žy­mė­jo zoo­lo­gi­jos so­do at­sto­vas. Zoo­lo­gi­jos so­das ofi­cia­liai pra­ne­ šė sa­vo po­zi­ci­ją, kad šis in­ci­den­tas bu­vo „tie­siog ne­pap­ras­tas įvy­kis, nu­ti­kęs dėl to, jog kaž­kas mė­gi­no su­kel­ti pa­vo­jų sau. Tig­ras šiuo at­ ve­ju ne­pa­da­rė nie­ko blo­ga“. Lie­pą Ko­pen­ha­gos zoo­lo­gi­jos so­ de tig­rai su­dras­kė vy­rą, ku­ris per­ li­po tvo­rą. Di­džiau­sia­me Šve­di­jos zoo­lo­gi­jos so­de bir­že­lį vil­kai su­ dras­kė į jų ap­tva­rą įžen­gu­sį pri­ žiū­rė­to­ją. BNS inf.

„„Gynyba: zoologijos sodas teigia,

kad tigras nieko blogo nepadarė.

Nuo­ga­liai re­kor­do ne­pa­sie­kė Bri­tų nuo­ga­liams ne­pa­vy­ko pa­ siek­ti nau­jo mau­dy­nių re­kor­do. Šim­tai nuo­gai iš­si­ren­gu­sių mau­ dy­nių en­tu­zias­tų šeš­ta­die­nį puo­lė į šal­tą Šiau­rės jū­rą Ang­li­jos šiau­ rės ry­tuo­se, bet jiems ne­pa­vy­ko pa­siek­ti di­džiau­sių nuo­ga­lių mau­ dy­nių pa­sau­lio re­kor­do. Maž­daug 200 žmo­nių, sau­lei te­ kant, puo­lė į jū­rą Dra­ri­džo įlan­ko­ je, kur van­dens tem­pe­ra­tū­ra bu­ vo maž­daug 12 laips­nių. Mau­dy­nių or­ga­ni­za­to­rė Jac­que­li­ne Hig­gin­son sa­kė, kad nors per šį lab­da­ros ren­gi­ nį pa­vy­ko su­rink­ti tūks­tan­čius sva­ rų psi­chi­kos svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jai „Mind“, re­kor­dui rei­kia­mo da­ly­vių skai­čiaus ne­pa­vy­ko pasiekti. BNS inf.

2012-09-24 Kauno diena  
2012-09-24 Kauno diena  
Advertisement