Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Penktadienis, rugsėjo 21 d., 2012 m. Nr. 221 (1420) 

Lie­tu­vo­je pra­dėta ne­mo­ka­mai teik­ ti skryd­žių bi­lietų kainų pa­ly­gi­ni­mo pa­slau­ga. Ekonomika 8p.

Teis­mas Vil­niu­je to­liau nag­rinė­ja re­zo­nan­sinę A.Ūso, ap­kal­tin­to pe­do­fi­li­ja, bylą. Užribis 9p.

diena.lt

M.Le­wins­ky už 12 mln. do­le­rių ža­ da pa­pa­sa­ko­ti apie B.Clin­to­no po­mėgį gru­pi­niam sek­sui. Pasaulis 10p.

Sta­li­niz­mo ži­nutės Vil­niaus pa­no­ra­mo­je Akies per­ne­lyg nerė­žian­tys, prie mies­to cent­ro šo­no be­si­šlie­jan­tys sta­li­ nis­tinės ar­chi­tektū­ ros pa­statų an­samb­ liai liu­di­ja apie prie­š 70 metų ga­lio­ju­sią to­ta­li­ta­rinę sis­ temą. Šian­dien šie ženk­lai jau trau­kia tu­ris­tų akis.

Vaikš­čio­jau po Vil­nių ir gal­vo­jau, kad rei­kia su­ kur­ti filmą, bet vi­sais būdais sten­giuo­si stab­dy­ti sa­ve ir to ne­da­ry­ti. Vil­niu­je vie­šin­tis do­ku­men­ti­nių filmų gu­ru Vik­to­ras ­ Ko­sa­kovs­kis

13p.

Miestas

Lie­tu­vos mu­sul­monų su­nitų dva­ si­nio cent­ro val­dy­bos pir­mi­nin­kas muf­ti­jus Ro­mas Ja­ku­baus­kas Kultū­ ros mi­nis­te­ri­jai per­davė, kad to­to­rių bend­ruo­menė norėtų Vil­niu­je, ša­lia Pus­lai­di­nin­kių fi­zi­kos ins­ti­tu­to, sta­ty­ ti me­mo­rialą sa­vo pro­tėviams. Jis pa­ reiškė, kad bendruomenė norėtų su­ lauk­ti de­ra­mos pa­gar­bos šiai vie­tai.

Miestas

r.grigolyte@diena.lt

4p.

Švie­sos užgęs­ta įžen­gus į kiemą

Valdė ar­chi­tektų ranką

2

3p.

To­to­riai pra­šo įkur­ti me­mo­rialą

Rūta Gri­go­lytė

Eu­ro­pos pa­vel­do dienų pro­gra­ mos eks­kur­si­jo­je „Uto­pi­ja Vil­niaus kraš­to­vaiz­dy­je: žvilgs­nis į sta­li­nis­ tinę ar­chi­tektūrą“ Vil­niaus uni­ver­ si­te­to dėsty­to­ja dr. Ra­sa Če­pai­tienė ap­žvelgė sta­li­nis­tinį Vil­niaus sti­ lių, įsi­galė­jusį nuo 1932 iki 1955 m. ir ap­ėmusį ar­chi­tektūrą, li­te­ratūrą, dailę, dramą ir visą kultūrą. Šian­ dien tai kur kas ge­riau nei is­to­ri­jos va­dovė­liai pri­me­na mo­nu­men­ta­lią, ga­lingą, ne­leid­žian­ čią ištrūk­ti sis­temą.

1,30 Lt

„„Bu­tai: Moks­li­ninkų na­mai bu­vo skir­ti gar­siems moks­li­nin­kams ir me­ni­nin­kams ap­gy­ven­din­ti. 

Šventė­je ne­įga­lie­siems pra­žy­do gėlės

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

2p.


2

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Idė­ja, tel­pan­ti vie­na­me kie­me Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

„Mes ga­li­me kur­ti kar­tu, ne­si­juok, aš rim­tai, ne­bi­jok daž­niau prieit“, – va­kar Gėlių fes­ti­va­ly­je skambė­ ju­sios dai­nos žod­žius ga­li­ma lai­ ky­ti svar­biau­sia ren­gi­nio ži­nu­te.

Fes­ti­valį or­ga­ni­za­vo Vil­niaus ne­ įga­liųjų die­nos cent­ras.

So­cia­li­niu, bend­ruo­me­ni­niu ir kultū­ri­niu ren­gi­niu sie­kia­ma ska­ tin­ti bend­ruo­menės ini­cia­ty­vas, su­bur­ti Gėlių ir Sodų gatvė­se gy­ ve­nan­čius, dir­ban­čius ar ki­taip su jo­mis su­si­ju­sius as­me­nis bei įstai­ gas, or­ga­ni­za­ci­jas vie­tos bend­ruo­ menės pro­ble­moms spręsti. „No­ri­me, kad kuo dau­giau vil­ nie­čių ži­notų apie fes­ti­valį, kad to bend­ra­vi­mo daugėtų“, – sakė Vil­

„„At­mos­fe­ra: fes­ti­va­lio da­ly­viams ir žiū­ro­vams svar­bi idė­ja, kad vi­si vi­

suo­menės na­riai ga­li pa­pil­dy­ti vie­ni ki­tus, o ne ieš­ko­ti skir­ty­bių. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

niaus ne­įga­liųjų die­nos cent­ro va­ dovė Ni­jolė Zen­ke­vi­čiūtė. Neį­ga­lie­ji kar­tu su ap­lin­ki­nių mo­kyklų moks­lei­viais, be­si­ruoš­ da­mi fes­ti­va­liui, su­kūrė daug sti­ li­zuotų gėlių. Nuo ry­to pra­si­dėju­sio­je fes­ti­ va­lio pro­gra­mo­je Vil­niaus ne­įga­ liųjų die­nos cent­ro dar­buo­to­jai, Gėlių gatvės gy­ven­to­jai, „Gėly­ no“ dar­že­lio auklė­ti­niai, An­ta­ no Vie­nuo­lio mo­kyk­los mo­ki­niai šio­mis gėlėmis pa­puošė Gėlių g. 7 na­mo kiemą. Vėliau Trakų, Vo­ kie­čių, Auš­ros Vartų, Sodų ir Gė­ lių gatvė­mis vy­ko so­cia­linė ak­ci­ja „Mo­bilūs an­ge­lai“. Ofi­cia­lio­ji šventės da­lis pra­dėta Jur­gio Did­žiu­lio kon­cer­tu, ati­da­ ry­ta ne­įga­liųjų rank­dar­bių ir sen­ daik­čių mugė. Sa­vo pa­si­ro­dy­mus pri­statė An­ ta­no Vie­nuo­lio mo­kyk­los, Jėzu­ itų gim­na­zi­jos, Vy­tau­to Did­žio­ jo gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Vėliau su­si­rin­ku­sie­ji žaidė žai­di­mus, da­ ly­va­vo lo­te­ri­jo­se. Die­nos cent­ro „Švie­sa“ auklė­ti­niai pa­rodė spek­ taklį „Bar­bo­ra ir Au­gus­tas“, o ES pro­gra­mos „Veik­lus jau­ni­mas“ pro­jek­tas „At­verk langą“ su­si­rin­ ku­siuo­sius ste­bi­no gy­vo veiks­mo ak­ci­ja „Jei tu man..., tai aš tau“. Va­ka­rop ro­dy­ta gy­vo veiks­ mo in­te­rak­ci­ja „Dėme­sio“, vy­ ko „Gėly­no“ dar­že­lio vaikų pa­ si­ro­dy­mas „Imp­ro­vi­za­ci­ja „Gėlių pynė“, vy­ko tra­di­cinė liau­diš­ka va­ka­ronė su Vilkpėdės bend­ruo­ menės so­cia­li­nių pa­slaugų cent­ro folk­lo­ro an­samb­liu „Versmė“, ka­ pe­los „Gry­čia“ pa­si­ro­dy­mas.

Pi­laitė ruo­šia­si švie­sos fes­ti­va­liui Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Pi­laitės bend­ruo­menė kvie­čia išt­rauk­ti į šviesą daik­tus, idė­jas, gerą nuo­taiką, o spa­lio 13 d. ne­pa­mirš­ ti draugų ir ap­si­lan­ky­ti pri­si­kėlu­ sio­je Pi­laitė­je. Čia ant­rą kartą vyks švie­sos ins­ta­lia­cijų fes­ti­va­lis.

Ak­ty­vi, idėjų ir įvai­riau­sių pro­ jektų ne­sto­ko­jan­ti pi­lai­tiš­kių bend­ruo­menė šie­met ant­rą kar­ tą ren­gia „BEE­part“ švie­sos ins­ ta­lia­cijų fes­ti­valį „BEE­po­si­ti­ve 2012“. Jo te­ma – „Pri­sikė­li­mas“. „Tai ga­li­ma įvai­riai in­terp­re­tuo­ ti: re­li­gi­niu, eko­lo­gi­niu, daiktų pa­nau­do­ji­mo ant­rą kartą po­žiū­ riu“, – paaiš­ki­no pro­jek­to ini­cia­ to­rius, me­no cent­ro Pi­laitė­je įkū­ rėjas And­rius Cip­li­jaus­kas. Fes­t i­va­l is vyks te­r i­to­r i­jo­je, esan­čio­je gre­ta kūry­bi­nių dirb­

tu­vių „BEE­part“. Ten yra miš­ke­ lis, lau­kas, ne­baig­tos sta­ty­bos, tad visą šią erdvę ke­ti­na­ma iš­nau­do­ti. Spa­lio 13 d. va­karą or­ga­ni­za­to­riai pla­nuo­ja dar kartą pri­kel­ti prie­šais dirb­tu­ves esan­čias minė­tas sta­ty­ bas. A.Cip­li­jaus­ko tei­gi­mu, turėtų būti pa­da­ry­ta ga­na di­delė ins­ta­ lia­ci­ja. Pap­ra­šy­tas pla­čiau pa­pa­ sa­ko­ti apie pro­jek­tus, me­ni­nin­kas ne­norė­jo vis­ko iš­duo­ti, esą pa­skui bus ne­beį­do­mu, tik už­si­minė, kad vie­nas pro­jektų bus na­me­lis iš įvai­rios plas­ti­kinės ta­ros. „Jis švies. Tai bus lyg sa­vo­tiš­ kas pri­mi­ni­mas, kad esa­me šiek tiek ap­si­šiukš­linę sa­vo na­muo­se ir vi­sur ki­tur. Ki­tas dar­bas turėtų būti „Til­tas į ateitį“. Nuo kal­niu­ko bus pa­da­ry­ta tar­si to­kia ap­žval­ gos aikš­telė“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ ko­vas. Iki švie­sos ins­ta­lia­cijų fes­ti­va­lio li­ko dar dau­giau nei trys sa­vaitės.

Šiuo me­tu me­ni­nin­kai po tru­putį siun­čia pro­jek­tus ir juos or­ga­ni­za­ to­riai ap­ta­ria, žiū­ri, kiek kas ga­li kai­nuo­ti ir kaip tai būtų ga­li­ma rea­li­zuo­ti. Kiek me­ni­ninkų da­ly­vaus fes­ ti­va­ly­je, A.Cip­li­jaus­kas teigė dar ne­ži­nan­tis, bet vylė­si, kad jų tik­ rai ne­turėtų būti ma­žiau nei per­ nai. Praė­ju­siais me­tais da­ly­vių bu­vo per dvi­de­šimt, ins­ta­lia­ci­ jos – pa­čios įvai­riau­sios: nuo la­ bai mažų iki gi­gan­tiškų. „Ma­nau, kad šie­met bus kas nors pa­na­ šaus, ir turėtų būti dar dau­giau“, – sakė pa­šne­ko­vas ir pri­dūrė, kad tre­čia­dienį sa­vo da­ly­va­vimą pa­tvir­t i­n o net me­n i­n in­kas iš Aust­ra­li­jos. Be abe­jonės, į fes­ti­valį kvie­čia­mi ne tik pi­lai­tiš­kiai ir ki­ti vil­nie­čiai, bet ir mies­to sve­čiai. Kaip sakė jo ini­cia­to­rius, vi­si, no­rin­tys pa­ma­ ty­ti ką nors įdo­maus.

„„Ele­men­tai: ant pa­statų Ne­ries kran­tinė­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ti­piš­kos puo­šy

Sta­li­niz­mo Vil­niaus pa Is­to­ri­kai, me­no­ty­ri­nin­kai, 1 kultū­ros is­to­ri­kai šio lai­ ko­tar­pio me­nui api­būdin­ti var­to­

ja daug ter­minų: Sta­li­no im­pe­ri­nis sti­lius, so­cia­li­nis rea­liz­mas, neok­ la­si­ciz­mas, ret­ros­pek­ty­viz­mas, sta­ li­nis­ti­nis is­to­riz­mas ir taip to­liau. „Man la­bai pa­tin­ka sąvo­ka „sta­ li­nis­tinė ar­chi­tektū­ra“, nes būtent Sta­liną rei­kia lai­ky­ti tik­ruo­ju ar­ chi­tek­tu. Nors jis pa­ts, ži­no­ma, ne­pro­jek­ta­vo namų, bet aki­vaiz­du, kad būtent jis valdė tų ar­chi­tektų ir pro­jek­tuo­tojų ranką. Ar­chi­ tektū­ra sim­bo­li­zuo­ja tą ideo­lo­gi­ jos dva­sią, ku­ri įsi­galė­jo Sta­li­nui val­dant“, – sakė hu­ma­ni­ta­ri­nių mokslų dak­tarė. R.Če­pai­tienės tei­gi­mu, Vil­niu­je nėra daug sta­li­nis­tinės ar­chi­tektū­ ros. „Laimė, čia bu­vo daug pro­ tingų žmo­nių, ku­rie ne­lei­do griau­ti mies­to cent­ro ir jo pa­vers­ti sta­li­ niz­mo ar­chi­tektū­ros mu­zie­ju­mi po at­vi­ru dan­gu­mi, koks, pa­vyzd­žiui, yra Mins­kas. Dėl to šios sti­lis­ti­kos pa­sta­tai yra pa­si­traukę kiek į šoną, nuo Kal­va­rijų gatvės tęsia­si Ne­ries pa­kran­te, Šiaurės mies­te­ly­je, An­ ta­kal­ny­je, Žvėry­ne, Sa­va­no­rių pro­ spek­te“, – sakė dak­tarė. Ką by­lo­ja til­to skulptū­ros

Su­si­ti­kus prie Vil­niaus Ža­lio­jo til­ to ta­ry­bi­nių ka­rių skulptū­ros „Tai­ kos sar­gy­bo­je“ žvelg­ta ir į dar tris skulptū­ras ant šio til­to, pa­sta­ty­tas 1952-ai­siais: „Moks­lo jau­ni­mas“, „Pra­monė ir sta­ty­ba“, „Žemės ūkis“. Iš ke­taus iš­lietų skulptū­ rų grupės, R.Če­pai­tienės tei­gi­mu,

sau­go tuo­me­čių idealų dva­sią. Vis dėlto dak­tarė ne­su­tin­ka su nuo­ mo­ne, kad jos turėtų būti iš­vež­tos į Grūto par­ką, ku­ria­me eks­po­nuo­ ja­mos ta­ry­bi­nio lai­ko­tar­pio veikė­ jų skulptū­ros, su­kur­tos so­cia­lis­ti­ nio rea­liz­mo sti­liu­mi.

Sta­liną rei­kia lai­ky­ti tik­ruo­ju ar­chi­tek­tu – būtent jis valdė tų ar­chi­tektų ir pro­jek­ tuo­tojų ranką. „Skulptū­ros sim­bo­li­zuo­ja to­ta­li­ ta­rinę, tam tik­ra pra­sme uto­pinę vi­ suo­menę. Sta­li­no laikų vi­suo­menė­je esą ne­be­bu­vo kla­sių, o šios vi­suo­ menės grupės to­je sis­te­mo­je bu­vo lai­ko­mos svar­biau­sios. Bu­vo svar­bu ne tik pa­si­vy­ti, bet ir ap­lenk­ti Va­ka­ rus, todėl ma­to­me ale­go­ri­jas, abst­ rak­ci­jas – pra­monę, žemės ūkį, nes ga­my­ba, in­dust­ria­li­za­ci­ja bu­vo la­bai svarbūs, be­si­mo­kantį jau­nimą – nes bu­vo svar­bi in­dokt­ri­na­ci­ja nuo jau­ nų dienų, ka­rius – nes jie ne­ša ži­ nią, kie­no dėka Lie­tu­va at­ga­vo Vil­ nių. Bu­vo net to­kia dai­nelė: „Vil­nius mūsų, o mes – rusų.“ Per skulptū­ ras ma­to­me, kad sta­li­nis­tinė sis­te­ ma kūrė tam tikrą fa­sadą, no­rimą pa­teik­da­vo kaip esamą, nors tik­ rovė bu­vo daug su­dėtin­gesnė. Ta­ čiau, ma­no su­pra­ti­mu, Ža­lia­sis til­ tas yra pui­kus pa­mink­las mūsų is­to­ri­jos to­kios, ko­kia ji bu­vo. Ga­

Sta­li­niz­mo lai­ko­tar­pis

„„Ren­gi­nys: pra­ėju­siais me­tais Pi­laitė­je, te­ri­to­ri­jo­je ša­lia kūry­bi­nių dirb­tu­vių „BEE­part“, vykęs švie­sos ins­

ta­lia­cijų fes­ti­va­lis su­laukė daug dėme­sio. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad šie­met da­ly­vių bus dar dau­giau. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Sta­l i­n iz­m as – to­t a­l i­t a­r i­n is po­l i­t i­n is Jo­s i­fo Sta­l i­n o re­ž i­m as. J.Sta­l i­n as – Ko­mu­n istų par­t i­j os ly­de­r is nuo 1922-ųjų, o nuo 1927 m. iki pat mir­ ties 1953 m. – vien­v al­d is So­v ietų Sąjun­gos va­do­vas.

tų Eu­ro­pa iš­g y­ve­no skaud­ž iau­s ią tarpsnį – did­ž iu­les sta­t y­bas lydė­jo ma­sinės žu­dynės, trėmi­mai, ba­das, SSRS va­do­vas siekė su­nai­k in­ti vi­sus tik­rus ir me­na­mus prie­šus.

J.Sta­l i­no pa­m ink­las, iš­kel­tas iš Vil­ J.Sta­l i­no val­dy­mo lai­ko­t ar­piu Ry- niaus, sto­vi Grūto par­ke.


3

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

miestas

7p.

Parašų referendumui surinko 300 kartų mažiau, nei reikėtų.

To­to­riai sos­tinė­je no­ri me­mo­ria­lo Kęstu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Lie­tu­vos mu­sul­monų su­nitų dva­ si­nio cent­ro val­dy­bos pir­mi­nin­ kas muf­ti­jus Ro­mas Ja­ku­baus­kas Kultū­ros mi­nis­te­ri­jai per­davė, kad to­to­rių bend­ruo­menė norė­ tų Vil­niu­je sta­ty­ti me­mo­rialą sa­ vo pro­tėviams. No­ri dau­giau pa­gar­bos

y­bos liau­diš­kais mo­ty­vais. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

ži­nutės a­no­ra­mo­je li­ma dis­ku­tuo­ti dėl me­ninės skulp­ tūrų vertės, bet šie kūri­niai taip pat pui­kiai at­spin­di to me­no es­te­ti­kos, gro­žio sam­pratą“, – sa­vo po­zi­ciją dėstė Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­ja. R.Če­pai­tienė taip pat at­kreipė su­si­rin­ku­siųjų dėmesį, kad tik dvi figū­ros iš aš­tuo­nių as­menų-ale­ go­rijų yra mo­terų, o ki­tos še­šios – vyrų. „Tai ro­do, ko­kia bu­vo to me­ to vi­suo­menės sam­pra­ta, tai bu­vo pa­triar­cha­linė vi­suo­menė“, – aiš­ ki­no R.Če­pai­tienė. Už­da­ra sis­te­ma

Paėjė­jus nuo Ža­lio­jo til­to Ne­ries kran­ti­ne, ma­to­mas an­samb­lis, pra­si­de­dan­tis nuo pa­sta­to, ku­ria­ me da­bar įsikūręs „Skal­vi­jos“ ki­no teat­ras. Šiuo­se pa­sta­tuo­se gy­ve­no so­vietų no­menk­latū­ros šu­lai, Mi­ nistrų ta­ry­bos dar­buo­to­jai. R.Če­pai­tienės pa­sa­ko­ji­mu, sta­li­nis­tinė­je ar­chi­tektū­ro­je la­bai svar­ bus bu­vo di­din­gumą de­monst­ruo­ jan­tis fa­sa­das, o kie­muo­se, pa­tal­ po­se gro­žio nei di­dybės ne­bu­vo ma­ty­ti. „Vie­nas išs­kir­ti­nių bruožų yra, pa­vyzd­žiui, siau­ri ma­ži ke­liai

iš­va­žiuo­ti iš di­de­lių pa­statų kiemų. Jie sim­bo­li­zuo­ja, kad iš tos už­da­ros sis­te­mos ištrūk­ti la­bai sun­ku“, – aiš­ki­no R.Če­pai­tienė. Ki­tas svar­bus ele­men­tas, ku­ rį ga­li­ma iš­vys­ti ir ant da­bar­ti­nio „Skal­vi­jos“ pa­sta­to, yra liau­dies me­no ele­men­tai. „Bu­vo de­monst­ ruo­ja­ma, kad liau­dis yra svar­bi, dėl to tau­tinės juos­tos raš­tai, au­ga­li­niai mo­ty­vai nau­do­ti ir ar­chi­tektū­ro­je“, – aiš­ki­no R.Če­pai­tienė. Išs­kir­ti­niai Moks­li­ninkų na­mai Vil­niu­je taip pat tu­ri įdo­mią is­to­ riją. Ne vel­tui jie tu­ri vėly­vo­jo sta­ li­niz­mo ele­mentą – bokštą. 1951 m. pa­sta­ty­ta­me na­me gy­ve­no ir dir­bo garsūs so­vie­ti­nio lai­ko­tar­pio Lie­ tu­vos moks­li­nin­kai ir me­ni­nin­kai – svar­bus sis­te­mos rams­tis, moks­linės pa­žan­gos bei pro­pa­gan­dos įran­kis. „Tas bokš­tas, ver­ti­kalė yra kaip pirš­ tai į dangų“, – sakė R.Če­pai­tienė. „Apsk­ri­tai to lai­ko ar­chi­tektų pa­ dėtis bu­vo ne­pa­vydė­ti­na – jie ne­ spėda­vo pri­si­tai­ky­ti prie kin­tan­čių di­rek­tyvų, nie­ka­da ne­būda­vo tik­ ri, jų pro­jek­tai ati­tiks rei­ka­la­vi­mus ar ne“, – pa­sa­ko­jo dak­tarė R.Če­ pai­tienė.

Tre­čia­dienį su­si­ti­ki­me su kultū­ ros mi­nist­ru Arū­nu Gelū­nu R.Ja­ ku­baus­kas ap­tarė Lie­tu­vos to­ to­riams rūpi­mus klau­si­mus. Jis in­for­ma­vo, kad to­to­riai no­ri senų­ jų ka­pi­nių ir me­četės vie­to­je pa­ sta­ty­ti me­mo­rialą. R.Ja­ku­baus­ko tei­gi­mu, vald­žia pa­lai­ko tokį su­ ma­nymą, bet ne­reikėtų tikė­tis, kad tai bus grei­tai įgy­ven­din­ta. To­to­riai norėtų, kad me­mo­ria­ las būtų pa­sta­ty­tas Vil­niaus Lu­ kiš­kių to­to­rių senųjų ka­pi­nių ir me­četės vie­to­je. Ka­pinės čia bu­ vo maž­daug iki 1968 m. Apie 1969 m. me­četės vie­to­je bu­vo pa­sta­ty­ tas Pus­lai­di­nin­kių fi­zi­kos ins­ti­tu­ tas, kar­tu su­nai­kin­tos ir ka­pinės. „Idė­ja eg­zis­tuo­ja se­niai. Mes no­ri­me at­kur­ti tai, kas bu­vo. To­ je vie­to­je bu­vo nu­griau­ta me­četė, ku­ri ten stovė­jo šimt­me­čius, ir bu­ vo už­ly­gin­tos mūsų ka­pinės. Kaip pa­gar­biai el­gia­ma­si su vi­so­mis ka­ pinė­mis, to pa­ties no­ri­me su­lauk­ti

mies­to cent­re, ar iš­ke­liau­ti į Grūto par­ką.

To­je vie­to­je bu­vo nu­ griau­ta me­četė, ku­ri ten stovė­jo šimt­me­ čius, ir bu­vo už­ly­gin­ tos mūsų ka­pinės. Kau­ne pra­šė mu­zie­jaus

To­to­rių bend­ruo­menės at­sto­vas su mi­nist­ru taip pat ap­tarė ga­li­ my­bes įkur­ti to­to­rių mu­ziejų Kau­ no me­četės te­ri­to­ri­jo­je. R.Ja­ku­baus­kas sakė, kad šiuo at­ve­ju si­tua­ci­ja yra pa­pras­tesnė, nes ša­lia me­četės esan­tis žemės skly­pas pri­klau­so to­to­riams. „Ka­ dai­se ten turė­jo­me pa­statą, ku­ris

ta­ry­bi­niais lai­kais ir­gi bu­vo nu­ griau­tas. Norė­tu­me pa­sta­ty­ti pa­ statą, ku­ria­me būtų mu­zie­jus, ir su­si­rin­kimų salę. Vie­ta, ku­ri bū­ tų su­si­ju­si su Lie­tu­vos to­to­rių is­ to­ri­ja“, – sakė jis. Ša­lia Kau­no me­četės esan­čia­me žemės skly­pe yra ir se­niau bu­vu­ sio pa­sta­to griuvė­siai. Ta­čiau kol kas neaiš­ku, ar nau­jas pa­sta­tas at­ si­rastų jų vie­to­je ar ne. San­ty­kių už­mez­gi­mo ju­bi­lie­jus

Su mi­nist­ru R.Ja­ku­baus­kas ap­tarė ir artė­jan­čios Lie­tu­vos ir to­to­ rių san­ty­kių už­mez­gi­mo 700 me­ tų su­kak­ties įam­ži­nimą. Muf­ti­jus ne­galė­jo pa­sa­ky­ti, ar 2020-ai­siais, kai bus mi­ni­mas šis ju­bi­lie­jus, jau bus pa­vykę įgy­ven­din­ti minė­tus pro­jek­tus. „Tai uži­ma la­bai daug lai­ko. Jei­ gu pa­vyktų juos įgy­ven­din­ti anks­ čiau, būtų ge­rai“, – kalbė­jo to­to­ rių at­sto­vas. Mi­nint Lie­tu­vos ir to­to­rių san­ ty­kių už­mez­gi­mo 700-metį, pa­ sak R.Ja­ku­baus­ko, pre­li­mi­na­riai pla­nuo­ja­ma di­delė kon­fe­ren­ci­ja. Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ni­gaikš­ tystės žemė­se to­to­riai pra­dėjo kur­tis jau nuo XIV a. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­ me­ni­mis, da­bar Lie­tu­vo­je gy­ve­ na apie 3 tūkst. to­to­rių, dau­giau­ sia Vil­niaus, Aly­taus ra­jo­nuo­se, Kau­ne.

„„No­ras: to­to­rių bend­ruo­menė iš­reiškė pa­gei­da­vimą, kad Vil­niu­je būtų įkur­tas me­mo­ria­las jų pro­tėviams,

o Kau­ne galbūt at­si­rastų ir mu­zie­jus. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Už verslą be ta­bu skir­tos bau­dos Vil­niaus po­li­ci­ja tre­čia­dienį ir ket­ vir­ta­dienį nu­statė še­šis as­me­nis, ku­rie in­ter­ne­te in­ty­mias pa­slau­ gas siūlė už pi­ni­gus. Su­lai­ky­tos pen­kios mo­te­rys ir vie­nas vy­ras.

„„Sim­bo­liai: daug dis­ku­tuo­ja­ma, ar Ža­lio­jo til­to skulptū­ros turėtų lik­ti

ir mūsų ka­pinėms“, – sakė to­to­rių bend­ruo­menės pir­mi­nin­kas. Kaip at­ro­dytų me­mo­ria­las, R.Ja­ku­baus­kas kol kas pa­sa­ky­ti ne­galė­jo. Ta­čiau jis teigė, kad pir­ miau­sia reikėtų išspręs­ti žemės pa­nau­do­ji­mo ir pla­na­vi­mo klau­ si­mus, dėl ku­rių kal­ba­ma su Vy­ riau­sy­be ir mies­to sa­vi­val­dy­be. „Kai tai bus su­tvar­ky­ta, kreip­ simės į kom­pe­ten­tin­gus ar­chi­tek­ tus ir spręsi­me, kaip turėtų at­ro­ dy­ti me­mo­ria­las“, – sakė jis. Muf­ti­jaus ma­ny­mu, įkūrus me­ mo­rialą, mies­te at­si­rastų dar vie­ na gra­ži vie­ta, ku­ri galėtų tap­ti žmo­nių trau­kos cent­ru.

Įdėmiau tik­rin­da­mi in­ter­ne­to pa­ žin­čių sve­tai­nių tu­rinį Vil­niaus ap­ skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos val­dy­bos Eko­lo­gi­jos ir teisės pa­žei­dimų sky­ riaus pa­reigū­nai pa­stebė­jo ke­lias mer­ginų pa­skelb­tas an­ke­tas, ku­ rio­se nu­ro­dy­ta, kad, pa­vyzd­žiui, mer­gi­na priimtų fi­nan­sinę pa­ramą, kad ji ieš­ko vy­ro, mo­ters ar ke­lių as­menų gru­pi­niam sek­sui. Siū­ly­tos ir ero­ti­nio ma­sa­žo pa­slau­gos, siū­ ly­ta­si bend­rau­ti su pa­si­tu­rin­čiais vy­rais už ma­te­ria­linį at­lygį. Vie­na mer­gi­na va­lan­dos su­si­ti­kimą su ja

įkai­no­jo 600 litų ir nu­rodė, kad „seksą at­lie­ka be ta­bu“. Iš vi­so per dvi die­nas nu­sta­ty­tos pen­kios pro­sti­tu­ci­jos pa­slau­gas siū­lan­čios mer­gi­nos. Dvi mer­gi­nos už pro­sti­tu­ciją įkliu­vo pirmą kartą, joms su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­niai nu­ ro­dy­mai su­mokė­ti pusę san­kci­jo­je nu­ma­ty­tos mi­ni­ma­lios bau­dos, t. y. po 150 litų. Kitų trijų mer­ginų by­los bus pa­teik­tos apy­lin­kių teis­mams, nes to­kio po­būdžio teisės pa­žei­ dimą jos pa­da­ro jau ant­rą kartą per me­tus – už tai gre­sia bau­da nuo 500 iki 1000 litų ar­ba ad­mi­nist­ra­ ci­nis areš­tas iki 30 par­ų. Pa­reigū­nams įkliu­vo vy­ras, ku­ ris in­ter­ne­te siūlė in­ty­mias pa­ slau­gas vy­rams. Skel­bi­me bu­vo pa­ra­šy­ta „V+V su­si­tin­kam, plo­ tas yra, už pa­ramą“. Klien­tais ap­

si­metę po­li­ci­nin­kai su­tarė, kad at­vyks dvie­se. Už dviejų klientų ap­tar­na­vimą 26 metų vy­ras pa­ gei­da­vo gau­ti 200 litų. Vy­rui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­ nių teisės pa­žei­dimų pro­to­ko­las. Jis po­li­ci­jai įkliu­vo pirmą kartą. VD inf.

1

tūkst. litų

bauda už pakartotinį pažeidimą gresia 3 merginoms.


4

penktadienis, rugsėjo 21, 2012

miestas

Vil­niaus kie­me – nė vie­no ži­bin­to Ne vie­nas nu­steb­tų iš­gir­dęs, kad ne kur ki­tur, o sos­ti­nė­je dar yra kie­mų, ku­riuo­ se nė­ra nė vie­no švies­tu­vo. Taip gy­ve­na Sa­va­no­rių pr. 74 na­mo gy­ven­to­jai. Grįž­ tan­čių va­ka­rais jų ty­ko pa­vo­jai – ne­se­ niai bu­vo už­pul­ta mer­gi­na. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Už­puo­lė kie­me

Nak­tis vei­kiau­siai yra tas me­tas, ku­ris dau­ge­liui ke­lia bai­mę ir ne­ pa­si­ti­kė­ji­mą ap­lin­ka. Esa­me įsi­ti­ ki­nę, kad bū­tent tam­siuo­ju pa­ros me­tu pa­dau­gė­ja įvai­riau­sių nu­si­ kal­ti­mų. Nors po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to tei­kia­ma nu­si­kal­ti­mų sta­tis­ti­ka ro­do, kad nu­si­kal­ti­mų įvyk­do­ma tiek nak­tį, tiek die­ną, vis dėl­to tam­siuo­ju pa­ros me­tu nu­si­kal­tė­liai jau­čia­si sau­ges­ni. Jiems pa­pras­čiau pa­spruk­ti ne­pas­te­bė­tiems, pa­si­ slėp­ti, kur kas ma­žes­nė ti­ki­my­bė, kad bus at­pa­žin­ti. Į dien­raš­tį krei­pė­si vil­nie­tė Al­ mi­na Pa­če­šiū­nie­nė, gy­ve­nan­ti Sa­ va­no­rių pr. 74 na­me. Vi­sai ne­se­ niai jos 23 me­tų duk­ra bu­vo už­pul­ta tam­sia­me kie­me, ne­to­li laip­ti­nės. „Mū­sų kie­mas siau­bin­gas – gat­ vė­je ne­sto­vi nė vie­no ži­bin­to. Kie­ mas už­da­ras, pir­ma­me aukš­te – par­duo­tu­vės-san­dė­liu­kai. Ir jei kur prie du­rų de­ga švie­sa, ji be­veik nie­ ko neapš­vie­čia. Duk­ra na­mo grį­žo šiek tiek po de­vin­tos va­ka­ro. Bu­vo dar vi­siš­kai ne­vė­lu. Ei­da­ma iš­gir­ do žings­nius už nu­ga­ros ir stai­ga ją kaž­kas su­grie­bė. Duk­ra su­kly­kė, at­si­su­ko at­gal, pa­ma­tė tik to žmo­ gaus vei­dą. Jai pa­si­ro­dė, kad jis gal­būt ne vi­sai svei­kas, tas vai­ki­ nas greit nu­lė­kė“, – apie įvy­kį pa­ sa­ko­jo mo­te­ris. Už­puo­li­kas mer­gi­ nos fi­ziš­kai ne­nusk­riau­dė, ta­čiau, ma­mos tei­gi­mu, siau­bin­gai ją iš­ gąs­di­no. Bai­do biu­rok­ra­ti­niai iš­ban­dy­mai

Sa­va­no­rių pro­spek­to kie­mai to­ li gra­žu nė­ra vie­na tų sau­giau­sių vie­tų Vil­niu­je. A.Pa­če­šiū­nie­nės na­mo kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ręs Prik­ lau­so­my­bės li­gų cent­ras, tai­gi ten

tik­rai ne­trūks­ta vi­so­kio plau­ko nu­ si­kal­tė­lių. Mo­te­ris sa­kė, kad nak­ti­ mis klyks­mų gir­di ga­na daž­nai. Tik esą ne­sup­ra­si, ar nu­tin­ka pa­na­šūs įvy­kiai kaip šis ar tie­siog kas nors kvai­lio­ja. Tam­so­je sken­din­čia­me kie­me vie­nin­te­lis švie­sos spin­du­lė­lis tė­ ra prie laip­ti­nių įtai­sy­tos lem­pos. Ta­čiau, mo­ters tei­gi­mu, ir ta prie jų laip­ti­nės ne­švie­čia. „Ki­tą die­ną po to, kai už­puo­lė duk­rą, pa­skam­ bi­nau į na­mų val­dą dėl prie laip­ ti­nės ne­vei­kian­čios lem­pos. Praė­ jo jau gal trys sa­vai­tės, jie nie­kaip ne­su­ge­ba įsuk­ti nau­jos lem­pu­tės“, – sa­kė vil­nie­tė. Pa­sak jos, pa­tiems gy­ven­to­jams pa­si­keis­ti tą lem­pu­ tę ne taip pa­pras­ta, nes rei­kia at­ suk­ti gaub­tą.

Almina Pačešiūnienė:

Dukra namo grįžo šiek tiek po devintos vakaro. Buvo dar visiškai nevėlu. Eidama išgirdo žingsnius už nugaros ir staiga ją kažkas sugriebė.

Iš na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės „Vil­ko pė­da“ at­sto­vo A.Pa­ če­šiū­nie­nė tei­gė su­pra­tu­si, kad dėl ap­švie­ti­mo į įmo­nę krei­pia­ si ne pir­ma. „Yra kaž­kie­no pa­ra­šy­ tas raš­tas. „Vil­ko pė­da“ jau yra ap­ skai­čia­vu­si, kad no­rė­da­mi kie­me tu­rė­ti bent po­rą tre­je­tą švies­tu­vų tu­rė­tu­me su­mo­kė­ti 4 tūkst. li­tų (pi­ni­gai bū­tų pa­da­ly­ti 113-ai bu­tų – red. pa­st.). Ta­čiau prieš tai rei­ kia su­rink­ti pa­ra­šus ir gau­ti dau­

„„Sie­kia­my­bė: kai Vil­niaus cent­rą ap­gau­bia jau­ki lem­pų švie­sa, ato­kiau nuo jo esan­tis Sa­va­no­rių pr. 74 na­mo

kie­mas te­bes­kęs­ta vi­siš­ko­je tam­so­je. Švie­sus kie­mas gy­ven­to­jams – lyg di­džiau­sia sva­jo­nė. 

giau kaip pu­sės gy­ven­to­jų su­ti­ki­ mą“, – aiš­ki­no mo­te­ris. Švies­tu­vai – ne val­di­nin­kų rei­ka­las

Tai­gi, to­kia rea­ly­bė – no­rė­da­mi sau­giau gy­ven­ti ar bent jau taip jaus­tis ir ne­bi­jo­ti vė­ly­vą va­ka­rą grįž­ti na­mo, gy­ven­to­jai pa­tys pri­ va­lo tuo pa­si­rū­pin­ti. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vo tei­gi­mu, Sa­va­no­rių pr. kvar­ta­lo prie­šais Sa­ va­no­rių pr. 74 na­mą, ku­ria­me yra P­rik­lau­so­my­bės li­gų cent­ro pa­ sta­tas, kie­muo­se ap­švie­ti­mas jau įreng­tas. Apš­vie­ti­mo stul­pai taip pat įren­gia­mi, ta­čiau tam kas­met ski­ria­ma ne­daug lė­šų. „Ir daž­niau­siai ap­švie­ti­mas įren­ gia­mas ten, kur gy­ven­to­jai pa­tys ro­do ini­cia­ty­vą, pa­ren­gia pro­jek­tą, iš da­lies fi­nan­suo­ja dar­bus“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir trans­ por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius An­ta­nas Mi­ka­laus­kas. – De­ja, la­ bai se­nos sta­ty­bos na­mų kie­muo­

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

se tais lai­kais ap­švie­ti­mas ne­bu­vo įren­gia­mas, ir Sa­va­no­rių pr. 74 na­ mo kie­mas pa­ten­ka tarp to­kių kie­ mų. To­kiuo­se kie­muo­se ap­švie­ti­mą daž­niau­siai įren­gia gy­ve­na­muo­sius na­mus ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ ro­vės, grei­čiau­sias ir pi­giau­sias bū­ das – įreng­ti pro­žek­to­rių ant pa­ties na­mo.“ Bend­ro­vės „Ma­no būs­tas“ ko­ mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Vi­lius Mac­ ko­nis tai ko­men­ta­vo pa­pras­tai: esą jei sa­vi­val­dy­bė nuo mies­to tink­ lų at­si­sa­ko įreng­ti, tu­rė­tų bū­ ti priim­tas gy­ven­to­jų spren­di­mas, ar jie no­ri sa­vo lė­šo­mis nau­do­ jant bend­rą elekt­rą ap­švies­ti kie­ mą. „Jei­gu dau­gu­ma gy­ven­to­jų no­ ri, ta­da ga­li­ma tai pa­da­ry­ti“, – sa­kė V.Mac­ko­nis. Atg­ra­so ir ki­tus

A.Pa­če­šiū­nie­nė nuo­gąs­ta­vo, kad itin pa­sy­viai į vis­ką rea­guo­jan­tys gy­ven­to­jai, kaip ir dėl dau­ge­lio ki­

tų da­ly­kų, taip ir šį­kart ga­li ne­bal­ suo­ti. O ne­su­rin­kus rei­kia­mo bal­sų skai­čiaus, kie­mas ir to­liau sken­dės tam­so­je. „Pa­žiū­rė­si­me, ką nu­spręs gy­ ven­to­jai. Čia la­bai daug pa­gy­ve­nu­ sių žmo­nių, ku­rie la­bai neak­ty­vūs. Ne­bal­suos, ir vėl nie­ko ne­pe­ši­me“, – ne­vil­ties ne­slė­pė pa­šne­ko­vė. Ži­no­ma, ga­li­ma gin­čy­tis, ar ap­ švie­tus kie­mą nu­si­kal­ti­mų ar tie­ siog žmo­nių gąs­di­ni­mo su­ma­žė­ tų, ta­čiau, be abe­jo­nės, gy­ven­to­jai jaus­tų­si ge­riau. Kaip sa­kė A.Pa­če­šiū­nie­nė, gy­ ven­da­mos to­kio­mis są­ly­go­mis ma­ ma su duk­ra na­mo va­ka­rais sten­ gia­si grįž­ti tak­si ar­ba ma­ši­na iki pat laip­ti­nės. „Tas ra­jo­nas nė­ra jau­kus. Bū­tų švie­sa, ki­taip jaus­tu­mei­si. Va­ka­ re aš ir drau­gių sun­kiai pri­si­kvie­ čiu į sve­čius, be to, vi­sad pa­ly­džiu su šu­ni­mi iki sto­te­lės“, – kar­tė­lio ne­slė­pė pa­šne­ko­vė.

Pa­rei­gū­nų lai­mi­kis – nuo rū­ka­lų iki viag­ros Po­l i­c i­j os pa­r ei­g ū­n ai, tre­č ia­d ie­ nį tik­rin­da­mi Nau­jo­sios Vil­nios ir Ka­r o­l i­n iš­k ių tur­g a­v ie­t es bei jų priei­gas, išaiš­ki­no tris ne­le­ga­ lius vais­tų par­da­vė­jus, vie­nas jų pre­kia­vo ir kont­ra­ban­di­niais rū­ ka­lais.

„„Re­ko­men­da­ci­jos: nors pa­rei­gū­nų nuo­lat bau­džia­mi ne­le­ga­lūs pre­kei­

viai vais­tais ne­tru­kus vėl grįž­ta į tur­ga­vie­tes, gy­dy­to­jai griež­tai ne­pa­ ta­ria var­to­ti čia įsi­gy­tų me­di­ka­men­tų. „Shutterstock“ nuo­tr.

Vil­n iaus ap­s kri­t ies vy­r iau­s io­ jo po­l i­c i­jos ko­m i­sa­r ia­to Vie­š o­ sios tvar­kos val­dy­bos Eko­lo­gi­jos ir tei­s ės pa­ž ei­d i­m ų pre­ven­c i­ jos sky­riaus pa­rei­gū­nai mi­nė­tas tur­ga­vie­tes ir jų priei­gas tik­rin­ to siek­da­mi išaiš­kin­ti pre­ky­bos vie­šo­sio­se vie­to­se ir tur­ga­vie­tė­ se tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Taip pat pa­rei­gū­nai tik­ri­no, ar ne­pre­kiau­ja­ma vais­ti­niais pre­pa­ra­ tais be li­cen­ci­jų, ar ne­par­da­vi­nė­ja­ mi kont­ra­ban­di­niai rū­ka­lai.

Ka­ro­li­niš­kių tur­ga­vie­tė­je bu­vo su­lai­ky­ta 1967 m. gi­mu­si J.J., ku­ ri vais­tais pre­kia­vo ne­tu­rė­da­ma li­ cen­ci­jos. Pas mo­te­rį iš vi­so ras­tos įvai­rios 154 tab­le­tės. Nau­jo­sios Vil­nios tur­ga­vie­tė­je su­lai­ky­ta dar vie­na mo­te­ris, ne­ le­ga­liai pre­kiau­jan­ti vais­tais. Pas 1963 m. gi­mu­sią B.L. ras­ta 235 tab­le­tės as­pi­ri­no, as­pi­ri­no, as­ko­ fe­no. Nau­jo­sios Vil­nios tur­ga­vie­tė­je pa­rei­gū­nai su­lai­kė vy­rą – 1961 m. gi­mu­sį J.S., ku­ris pre­kia­vo ne tik vais­tais, bet ir kont­ra­ban­di­niais rū­ka­lais. Pas jį ras­ti 84 pa­ke­liai „Prem­jer“ ci­ga­re­čių be Lie­tu­vo­je pri­va­lo­mų ban­de­ro­lių. Kiek vė­liau pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­ no in­ter­ne­te pla­ti­na­mus skel­bi­ mus apie par­duo­da­mus vais­ti­nius

pre­pa­ra­tus ir su­lai­kė pa­žei­dė­jus M.N., gi­mu­sį 1981 m., bei J.K., gi­mu­sią 1990 m. Abu jie ne­le­ga­ liai par­da­vi­nė­jo po­ten­ci­ją ska­ti­ nan­čią viag­rą ir jų pa­kai­ta­lus. Pas mo­te­rį ras­tos 6, pas vy­riš­kį – 16 tab­le­čių. Ver­ti­ma­sis su vais­tais su­si­ju­sia veik­la, ku­riai rei­kia li­cen­ci­jos, be li­cen­ci­jos ar ki­to­kiu ne­tei­sė­tu bū­ du, jei­gu tai ne­su­kė­lė sun­kių pa­ da­ri­nių ar ne­bu­vo da­ro­ma stam­biu mas­tu, už­trau­kia bau­dą fi­zi­niams as­me­nims nuo 500 iki 1 tūkst. li­ tų ir ga­li bū­ti kon­fis­kuo­ja­mi vais­tai ar me­di­ci­ni­nės pa­skir­ties pro­duk­ tai, taip pat bau­dą ju­ri­di­nių as­me­ nų va­do­vams – nuo 3 tūkst. iki 6 tūkst. li­tų ir ga­li bū­ti kon­fis­kuo­ja­ mi vais­tai. VD, BNS inf.


5

penktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Dar svars­to, ką da­ry­ti Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) tei­gia kol kas ne­svars­čiu­si ga­li­my­bės ir bū­dų, kaip in­for­ma­ ci­ja apie gal­būt ne­tei­sė­tai pra­tur­ tė­ju­sius po­li­ti­kus, tarp jų – ir par­ la­men­ta­rus, ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ta Sei­mui.

„„Nuo­mo­nė: Vy­riau­sy­bė pa­si­sa­ko už ato­mi­nę ener­ge­ti­ką, to­dėl agi­tuo­ja per bū­si­mą re­fe­ren­du­mą bal­suo­ti tei­

gia­mai. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Prieš ato­mi­nę – su ke­liais šim­tais li­tų Spa­lį įvyk­sian­čio pa­ta­ria­mo­jo re­fe­ren­du­mo dėl Vi­sa­gi­no ato­mi­ nės elekt­ri­nės ini­cia­to­rių ki­še­nės tuš­čios. O Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) ne­beaiš­ku, kas agi­tuo­ja už, o kas prieš. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Nie­kas neau­ko­ja

Re­fe­ren­du­mo dėl nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos Lie­tu­vo­je ini­ cia­to­rių ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai. „Te­tu­ri­me 440 li­tų. Nie­kas neau­ ko­ja. Pra­šo­me au­ko­ti, bet ma­žai ką ga­li­me pa­da­ry­ti“, – va­kar sa­kė Sei­ mo na­rys Vid­man­tas Žie­me­lis, re­ fe­ren­du­mo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės, re­gist­ruo­tos kaip sa­va­ran­kiš­ka po­ li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vė, koor­di­ na­to­rius. Jam šias pa­rei­gas pa­ti­kė­jo So­ cial­de­mok­ra­tų, Dar­bo, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jų frak­ci­jų bei Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės ly­de­ riai. Ta­čiau šios par­ti­jos agi­ta­ci­ jai dėl re­fe­ren­du­mo ne­per­ve­dė nė cen­to. Užk­liu­vo Vy­riau­sy­bė

Vis dėl­to re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­ riams už­kliu­vo Vy­riau­sy­bė – esą ji agi­tuo­ja už ato­mi­nės elekt­ri­ nės sta­ty­bą ir ne­tei­sė­tai nau­do­ ja lė­šas.

„Ren­gia­me pro­tes­tą dėl pa­si­ro­ džiu­sių kli­pų už ato­mi­nę. Pra­ šy­si­me iš­siaiš­kin­ti, ar jie tei­sė­tai nau­do­ja pi­ni­gus, nes kiek­vie­nas po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis tu­ ri įsi­re­gist­ruo­ti, at­si­da­ry­ti spe­ cia­lią są­skai­tą. Mums at­ro­do, kad Vy­riau­sy­bė el­gia­si ne­tei­sė­tai“, – va­kar kal­bė­jo re­fe­ren­du­mo ini­cia­ ty­vi­nės gru­pės koor­di­na­to­rius.

Vid­man­tas Žie­me­lis:

Te­tu­ri­me 440 li­tų. Nie­kas neau­ko­ja. Sup­ran­ta, kad ne­sup­ran­ta

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­ gaus­kas sa­kė, kad re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai, va­do­vau­jan­tis įsta­ty­ mo rai­de, tu­rė­tų agi­tuo­ti už tai, kad re­fe­ren­du­mui tei­kia­mai nuo­ sta­tai bū­tų pri­tar­ta. „Koks re­fe­ ren­du­mo teks­tas? „Pri­ta­riu nau­ jos ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bai“. Tai po­nas Žie­me­lis ir vi­są šią ini­

cia­ty­vą iš­kė­lu­si bei pa­rė­mu­si Sei­ mo gru­pė tu­rė­tų agi­tuo­ti, kad jai bū­tų pri­tar­ta“, – aiš­ki­no jis. Ta­čiau taip nė­ra – V.Žie­me­lis pa­ si­sa­ko prieš nau­ją ato­mi­nę elekt­ ri­nę, to­dėl fak­tiš­kai agi­tuo­ja prieš re­fe­ren­du­mui tei­kia­mą nuo­sta­tą. Z.Vai­gaus­kas pri­pa­ži­no, kad ir da­lis VRK na­rių ne­sup­ran­ta, ku­ rio­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je yra Vy­riau­sy­ bė: „Aš vie­na su­pran­tu, kad nie­ko ne­sup­ran­tu. Mū­sų ko­mi­si­ja dėl tų ato­mi­nę ener­ge­ti­ką gi­nan­čių vaiz­ do kli­pų per te­le­vi­zi­ją ir­gi bu­vo su­ si­gin­či­ju­si. Vie­ni ma­no, kad juos reik­tų pa­žy­mė­ti po­li­ti­ne rek­la­ma, ki­ti – ne.“ Ki­ta ver­tus, pa­sak Z.Vai­gaus­ko, jei re­fe­ren­du­me tei­kia­mas klau­si­ mas bū­tų „Ar ne­pri­ta­ria­te ato­mi­ nės elekt­ri­nės sta­ty­bai?“, Vy­riau­ sy­bė ga­lė­tų opo­nuo­ti, ta­čiau taip da­bar nė­ra. „Da­bar vis­kas ap­vers­ta aukš­tyn ko­jo­mis. Tai kaip su­prast – kas čia tu­ri kaip agi­tuo­ti? Išei­tų, kad Vy­ riau­sy­bė V.Žie­me­liui ir ini­cia­ty­vi­ nei gru­pei kaip tik pa­de­da“, – pai­ niai sam­pro­ta­vo VRK pir­mi­nin­kas.

To­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kė VMI at­sto­ vas spau­dai Da­rius Bu­ta, pa­klaus­ tas, ar VMI ke­ti­na ko­kia nors for­ ma per­duo­ti in­for­ma­ci­ją Sei­mui apie ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu įta­ ria­mus po­li­ti­kus. Pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ti­ria­ mus Sei­mo na­rius VMI pa­pra­šė Sei­mo va­do­vė Ire­na De­gu­tie­nė, taip pat Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­ rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Al­gi­ man­tas Sa­la­ma­ki­nas. „Ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, kad to­ kia ga­li­my­bė ir bū­dai, kaip pa­teik­ ti in­for­ma­ci­ją Sei­mui, ne­pa­žei­ džiant As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mo, ne­bu­vo svars­ ty­ti“, – tei­gė VMI at­sto­vas. Pa­sak jo, VMI šiuo me­tu ne­ga­ li vie­šai teik­ti in­for­ma­ci­jos apie ti­ria­mus as­me­nis, nes „Vals­ty­bi­ nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ jos Mo­kes­čių ins­pek­ci­jai pa­teik­tas nu­ro­dy­mas drau­džia at­skleis­ti in­ for­ma­ci­ją, ar konk­re­tus as­muo yra ti­ria­mas“. „Šiuo me­tu teis­me aiš­ki­na­mės, ar šis nu­ro­dy­mas ga­lio­ja tik dėl vyks­tan­čių kont­ro­lės pro­ce­dū­ rų, ar api­ma ir jau baig­tus pa­tik­ ri­ni­mus. Nuo pla­tes­nių ko­men­ta­ rų dėl to su­si­lai­ko­me“, – tvir­ti­no D.Bu­ta. Tre­čia­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­ te VMI va­do­vas Mo­des­tas Ka­se­ liaus­kas sa­kė, kad tarp 160 as­ me­nų, ku­rie įta­ria­mi ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ję, yra ir po­li­ti­kų.

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pa­ reiš­kė, kad Sei­mas tu­ri bū­ti de­ta­ liau in­for­muo­tas apie ty­ri­mus dėl ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu įta­ria­mų po­li­ti­kų. Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­ nė tei­gė, kad in­for­ma­ci­ja apie gal­būt ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ju­sius par­la­men­ta­rus me­ta še­šė­lį vi­sam Sei­mui, ir ra­gi­na tei­sė­sau­gą ty­ri­ mus baig­ti kuo grei­čiau. „Svei­ ki­nu Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ir ki­tų ins­ ti­tu­ci­jų pa­stan­gas ir dar­bą šio­je sri­ty­je. Ta­čiau kaip par­la­men­to va­do­vė no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­ sį, kad kal­bant api­bend­rin­tai apie „da­lį Sei­mo na­rių“ yra me­ta­mas še­šė­lis vi­sam Sei­mui“, – to­kį pra­ ne­ši­mą iš­pla­ti­no par­la­men­to va­ do­vė.

Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja drau­džia VMI at­skleis­ti in­ for­ma­ci­ją, ar konk­ re­tus as­muo yra ti­ ria­mas. „Ar­tė­jant rin­ki­mams itin svar­ bu, kad žmo­nės gau­tų kuo dau­giau tiks­les­nės ir iš­sa­mes­nės in­for­ma­ ci­jos apie kan­di­da­tus į Sei­mo na­ rius. Nes tik taip jie tu­ri ga­li­my­bę at­sa­kin­gai iš­reikš­ti sa­vo va­lią“, – pra­ne­ši­me tei­gia I.De­gu­tie­nė. Pa­sak jos, sie­kiant kuo di­des­nio aiš­ku­mo vi­suo­me­nei, ty­ri­mai dėl ne­tei­sė­to po­li­ti­kų ir vals­ty­bės tar­ nau­to­jų pra­tur­tė­ji­mo tu­rė­tų bū­ti vyk­do­mi kaip įma­no­ma sku­biau – dar iki Sei­mo rin­ki­mų. VD, BNS inf.

„„Pa­si­pik­ti­no: Sei­mo pir­mi­nin­kės I.De­gu­tie­nės nuo­mo­ne, api­bend­

rin­ti pa­reiš­ki­mai, kad ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­jo „da­lis Sei­mo na­rių“, me­ ta še­šė­lį vi­sam par­la­men­tui. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Dėl surinktų parašų rengti re­fe­ren­du­mą tik pa­juo­ka­vo Jus­ti­nas Ar­gus­tas Kons­ti­tu­ci­ją už­si­mo­ju­si keis­ti ini­ cia­ty­vi­nė gru­pė dėl re­fe­ren­du­mo pa­skel­bi­mo tik juo­ka­vo, nes su­rin­ ko re­kor­diš­kai ma­žą pa­ra­šų skai­ čių – apie tūks­tan­tį, tai yra 300 kar­ tų ma­žiau, nei rei­kia.

Pen­si­nin­kų par­ti­jos ir Ka­zi­mi­ ros Pruns­kie­nės su­bur­tos Lie­tu­ vos liau­dies par­ti­jos at­sto­vai, tris mė­ne­sius rin­kę pa­ra­šus dėl re­fe­ ren­du­mo pa­skel­bi­mo, į šią ini­cia­ ty­vą nuo pat pra­džių žiū­rė­jo pro

pirš­tus. Paaiš­kė­jo, kad ini­cia­ty­ vi­nė gru­pė re­fe­ren­du­mui su­reng­ ti su­rin­ko vos 1303 pa­ra­šus. Nors rei­kia 300 tūkst. Nors šią sa­vai­tę Vai­do­tas Pruns­ kus, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos at­ sto­vas, dien­raš­čiui aiš­ki­no, kad pa­ vy­ko su­rink­ti kiek ma­žiau nei 50 tūkst. pa­ra­šų, tai ne­pa­sit­vir­ti­no. Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai re­ fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai iš 5700 iš­ duo­tų pa­ra­šų rin­ki­mo la­pų grą­ži­ no 5678, ku­riuo­se nu­ro­dė esant vos 1303 pa­ra­šus. Ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad ini­cia­ty­va su­žlu­go.

Į ini­cia­ty­vi­nę gru­pę su­si­bū­ rę Lie­tu­vos pen­si­nin­kų ir Lie­tu­ vos liau­dies par­ti­jų at­sto­vai rin­ko gy­ven­to­jų pa­ra­šus, kad bū­tų pa­ keis­tas Kons­ti­tu­ci­jos 9 straips­nis ir ja­me nu­ma­ty­ta, jog „re­fe­ren­du­ mas skel­bia­mas, jei­gu jo rei­ka­lau­ ja ne ma­žiau kaip 100 tūkst. pi­lie­ čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę“. Tai yra siek­ta tris­kart su­ma­žin­ti re­ fe­ren­du­mui bū­ti­nų pi­lie­čių pa­ra­ šų skai­čių. Prieš ku­rį lai­ką rei­kia­mo skai­ čiaus pa­ra­šų su­rink­ti ne­pa­vy­ko prieš ato­mi­nę ener­ge­ti­ką pa­si­sa­

kan­tiems Li­no Bal­sio va­do­vau­ja­ miems ža­lie­siems, taip pat Ra­mū­ no Kar­baus­kio Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai. Pir­mie­ji skel­bė su­rin­ kę vos 45 tūkst. pa­ra­šų, ant­rie­ji – 109 tūkst. Šią va­sa­rą žlu­go ir po­li­ti­nio sam­bū­rio TAIP ini­cia­ty­va su­reng­ ti re­fe­ren­du­mą dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. Gy­ven­to­jų pa­ra­šus rin­kę Vil­niaus me­ro Ar­ tū­ro Zuo­ko bend­ra­žy­giai pa­skel­ bė, kad pa­vy­ko su­rink­ti vos treč­ da­lį rei­kia­mų pa­ra­šų – apie 123 tūkst.

1,3 tūkst.

pi­lie­čių pa­ra­šų su­rin­ko no­rin­tys su­pap­ras­tin­ti re­fe­ren­du­mo ren­gi­mo pro­ce­dū­ras.


6

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

No­ri iš­vys­ti vi­sas ata­skai­tas

P Po­li­tinė uo­la Stasys Gudavičius

R

y­toj pir­ma­jam at­k ur­tos Lie­t u­ vos pre­z i­den­tui Al­g ir­dui My­ko­ lui Bra­zaus­kui su­kaktų 80 metų. Iki gra­žaus ju­bi­lie­jaus šiam iš­k i­ liam vals­tybės veikė­jui pri­trūko vos pust­ re­čių metų. Šio­m is die­no­m is vyks­ta daug ren­g i­n ių, skirtų A.M.Bra­zaus­ko ju­bi­l ie­jui pa­m inė­t i. Jų iš­ties gau­su, nes šis žmo­gus ta­po vie­nu svar­biau­sių XX a. pa­bai­gos ir XXI a. pra­ džios Lie­tu­vos veikėjų. Vien visų jo eitų pa­reigų ir ti­tulų iš­var­di­ji­ mas galėtų užim­ti ne ma­žiau kaip pusę šios skil­ties. Štai ke­le­tas jų – pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, mi­nist­ras pir­mi­nin­kas, vi­cep­ rem­je­ras, Nep­rik­lau­so­mybės Ak­to sig­na­ta­ ras, Vy­tau­to Did­žio­jo or­di­no su auk­so gran­ di­ne ka­va­lie­rius, vie­nos stam­biau­sių ša­lies po­l i­ti­nių par­tijų ly­de­ris.

rem­je­ras And­rius Ku­bi­lius tei­gia, jog no­rint ob­jek­ty­viai įver­tin­ti Prancū­ zi­jos kon­cer­no „Dal­kia“ val­do­mos sos­tinės ši­lu­mos ūkio bend­rovės „Vil­niaus ener­gi­ja“ pelną, pir­miau­sia rei­kia, kad bend­rovė pa­teiktų sa­vo fi­nan­si­nes ata­ skai­tas. „Tam, kad būtu­me įsi­ti­kinę, kad tik­rai čia yra pro­ble­mos. Tu­ri­me būti įsi­ti­kinę, kad ne­kal­ti­na­me įmonės ko­kiais nors ne­ pa­da­ry­tais blo­gais dar­bais. Tai turėtų bū­ ti ne­del­siant išspręs­ta pro­ble­ma. Jų duo­ me­nys, kaip nu­ma­to įsta­ty­mai, turėtų būti Re­gistrų cent­re ir vi­si ana­li­ti­kai galėtų ob­ jek­ty­viai svars­ty­ti vi­sus tuos duo­me­nis – ar ten yra pro­blemų, ar jų nėra. Bet kai duo­me­ nys sle­pia­mi, tuo­met natū­ra­liai ky­la įta­ri­ mas, kad tai da­ro­ma sąmo­nin­gai – kad nie­ kas to­kios nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo grąžos faktų ne­galėtų ty­rinėt“, – va­kar Ži­nių ra­di­jui sa­ kė A.Ku­bi­lius.

„Vil­niaus ener­gi­jos“ in­ves­ tuo­tojų da­lies vertė per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus pa­tri­gubė­jo.

Pa­sak jo, Ūkio mi­nis­te­ri­jai ga­vus dalį duo­ menų, paaiškė­jo, kad nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo grą­ ža „Vil­niaus ener­gi­jo­je“ siekė be­veik 50 pro­c., kai ki­to­se re­gu­liuo­ja­mo­se įmonė­se šio ro­dik­ lio vi­dur­kis te­bu­vo 1,5–2 pro­c. „Ma­tot, nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo grąža pa­gal to­ kią me­to­diką, ko­kią tai­ko­me, pa­gal jų tai­ko­ mus pa­ra­met­rus, šiaip jau pri­va­čia­ja­me vers­le Lie­tu­vo­je yra apie 8 pro­c. Vals­tybės įmonė­ se, kol ne­pradė­jo­me da­ry­ti re­formų, vi­dur­ kis bu­vo apie 1,5–2 pro­c. Bet da­bar „Vil­niaus ener­gi­jo­je“ ka­pi­ta­lo grąža pa­gal to­kius duo­ me­nis ir pa­gal to­kias me­to­di­kas, kaip skai­

„„Po­zi­ci­ja: prem­je­ro tei­gi­mu, sos­tinės ši­lu­mos ūkį val­dan­čios bend­rovės duo­me­nys turėtų

būti pa­sie­kia­mi vi­siems ana­li­ti­kams. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

čiuo­ja­me, vi­so­se ki­to­se įmonė­se, pa­siekė net 50 pro­c.“, – teigė prem­je­ras. Jis svarstė, kad galbūt ne­tin­ka­mai tvar­ko­ ma­si su ši­lu­mos ūkiu ar­ba įsta­ty­muo­se yra spragų ir jas rei­kia ša­lin­ti, kei­čiant tei­sinę bazę. Ūkio mi­nist­ras Ri­man­tas Žy­lius šią sa­ vaitę išp­la­tin­ta­me ko­men­ta­re rašė, kad „Vil­ niaus ener­gi­jos“ nuo­sa­vybės grąžos ro­dik­ lis 2011 m. bu­vo 47,6 pro­c., 2010 m. – 65,1 pro­c., 2009 m. – 15,4 pro­c. Tai reiš­kia, kad „Vil­niaus ener­gi­jos“ in­ves­tuo­tojų da­lies vertė per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus pa­tri­gubė­jo. Vals­ty­binės kainų ir ener­ge­ti­kos kont­rolės ko­mi­si­jos va­dovė Dia­na Kor­sa­kaitė tuo­met pa­reiškė, kad R.Žy­liaus svars­ty­mai apie ne­ va di­delę „Vil­niaus ener­gi­jos“ pel­no grąžą yra ne­tei­sin­gi ir yra rin­kimų kam­pa­ni­jos da­lis.

„Vil­niaus ener­gi­ja“ taip pat pa­reiškė, kad ūkio mi­nist­ras ne­ko­rek­tiš­kai nau­do­ja skai­čius. Pa­sak ko­mi­si­jos pir­mi­ninkės, R.Žy­liaus įvar­dy­ta „Vil­niaus ener­gi­jos“ nuo­sa­vo ka­pi­ ta­lo pel­no grąža yra ne­tei­sin­ga, nes neat­siž­ velg­ta į sko­lintą ka­pi­talą. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė sto­jo į Ūkio mi­nis­te­ri­jos pusę tvir­tin­da­ma, kad Kainų ko­mi­si­ja grei­čiau­siai yra ne­tei­si. Ki­ta ver­tus, pa­sak Pre­zi­dentės, Vy­riau­sybė ne­pa­kan­ka­ mai stengė­si pa­keis­ti si­tua­ciją ši­lu­mos ūky­ je, ne­si­ėmė la­biau kont­ro­liuo­ti šia­me sek­to­ riu­je dir­ban­čių įmo­nių. Vil­niaus ši­lu­mos ūkis lai­ko­mas vie­nu pro­ ble­miš­kiau­sių ša­ly­je. Vil­nie­čiai už ši­lumą mo­ka dau­giau nei daž­nos sa­vi­val­dybės gy­ ven­to­jai. VD, BNS inf.

Apk­lau­sa

Atgarsiai Vien visų A.M.Bra­zaus­ko eitų pa­reigų ir ti­tulų iš­var­di­ji­mas galėtų užim­ti pusę šios skil­ties. Ne ma­ž iau nei pa­reigų ar ti­tulų A.M.Bra­ zaus­kui te­ko po­li­ti­nių iš­ban­dymų. Pri­si­min­ kim, kad ir 1993–1998 m. ka­den­ciją Lie­tu­vos pre­zi­den­to po­ste: li­to įve­di­mas, ko­va su did­ žiu­le inf­lia­ci­ja ir eko­no­mi­kos nuo­smu­kiu, sa­va­no­rių maiš­tas pa­kaunė­je, rusų ka­riuo­ menės iš­ve­di­mas lai­ku, kri­zinė su­maiš­tis Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ry­bo­je, ko­ va su iš­si­ke­ro­ju­siu or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­ mu­mu, bankų griū­tis, is­to­ri­niai iššū­kiai už­ sie­nio po­li­ti­ko­je, tarp jų – vals­ty­bės sienų nu­sta­ty­mas, in­teg­ra­ci­jos į ES ir NA­TO pra­ džia, griež­ti pro­to­ko­lo rei­ka­la­vi­mai per po­ pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II vi­zitą į Lie­tuvą. Vien šių įvy­k ių pa­k aktų vi­s am po­l i­t i­ ko gy­ve­n i­mui. O jie A.M.Bra­zaus­k ui te­ko vos per pen­ke­r ius ka­den­ci­jos pre­z i­den­to po­ste me­tus. Va­kar per iš­k i­laus po­li­ti­ko 80-me­čio ju­bi­ lie­jaus minė­jimą kai ku­rie jo bend­ra­žy­giai kalbė­jo: „Ne­ga­li­me įveik­ti lai­ko, bet ga­li­me pe­rim­ti gerąją pa­tirtį. Iš A.M.Bra­zaus­ko ga­ li­me pe­rim­ti did­žiulę pa­tirtį įvai­riais as­pek­ tais. Pa­vyzd­žiui, ga­li­me iš jo iš­mok­ti telk­ti, o ne skal­dy­ti. Telk­ti įvai­riems dar­bams ir tiks­ lams taip, kaip mokė­jo A.M.Bra­zaus­kas.“ Ga­li­ma nemėg­ti A.M.Bra­zaus­ko, ga­li­ma ne­ su­tik­ti ir kri­ti­kuo­ti jo po­li­ti­nes pa­žiū­ras, bet ne­pa­neig­si – jis bu­vo vie­na lie­tu­viš­kos po­li­ ti­kos, vie­na iš vos ke­lių ša­lies Nep­rik­lau­so­ mybės įtvir­t i­n i­mo stam­biau­sių uolų. Vie­ nas iš svar­biau­sių au­to­ri­tetų. Jų da­bar­tinė­je Lie­tu­vo­je jau la­bai stin­ga.

Da­lis Vil­niaus au­to­busų ir tro­ lei­busų vai­ruo­tojų ne­pa­ten­kin­ ti, kad jiems iki šiol ne­su­mokė­ tas pa­pil­do­mas at­ly­gi­ni­mas už 2009–2011 m. Sa­vi­val­dybė sa­ ko, kad tam kol kas nėra lėšų. Vai­ruo­to­jai gra­si­na strei­ku.

Ar strei­kas yra tin­ka­miau-­ sia prie­monė vai­ruo­to­jams ko­vo­ti dėl neiš­mokėtų algų?

ke­lio­li­ka na­rių. O Vil­niu­je vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mo­je dir­ba be­veik 2000 žmo­nių.

Vil­nie­tis Ma­no nuo­mo­ne, tro­lei­busų ir au­to­ busų vai­ruo­to­jai ne­tu­ri teisės strei­ kuo­ti. Jie kaip po­li­ci­nin­kai ar grei­to­ ji pa­gal­ba – tu­ri būti­nai kas nors dirb­ ti iš jų. Prie­šin­gu at­ve­ju mies­te kils chao­sas ir anar­chi­ja. Įsta­ty­mai turė­ tų nu­ma­ty­ti mies­tie­čių ap­saugą nuo neat­sa­kingų streikų.

Su­muš­ti­nis Šau­nuo­liai! Kad vi­si taip ko­votų už sa­vo tei­ses, už sa­vo al­gas, tai Lie­tu­ vo­je būtų ge­riau gy­ven­ti.

40

g--------s

jau įpras­ta ka­pi­ta­lis­tinė­je Lie­tu­vo­ je, tik nee­mig­ruo­kit.

Tuš­tu­čiai

Iš­nau­do­to­jai vi­sur vie­no­di – ver­gai, dirb­kit už dyką ar­ba sko­lon, nes tai

Go­gen­co­ler­nas

Gedimino Bartuškos nuotr.

Tai kad to­je pro­fsąjun­go­je, ku­ri čia gra­si­na strei­kuo­ti, tik vos ke­li ar

48

4 8

Ed­vard Stan­ke­vič Viską pa­v ogė di­r ek­t o­r iai, me­r as ir „Su­s i­s ie­k i­m o pa­s lau­g os“. E. bi­ lie­t as bu­v o aki­v aiz­d i pi­n igų plo­ vi­m o pro­g ra­ma.

%

Man keis­ta ir juo­kin­ga – algų vai­ruo­ to­jams ne­tu­ri iš ko mokė­ti, o svai­čio­ ja apie ne­mo­kamą viešąjį trans­portą Vil­niu­je. Dar vie­nas įro­dy­mas, kad mūsų mies­to me­ras nie­ko dau­giau ne­da­ro, tik po­pu­lis­ti­niais triu­kais už­ sii­ma. Gėda ir grau­du.

Taip, nes kitų priemonių nebėra Taip, nes kitaip niekas nepasikeis Ne, nes nukentės miestiečiai Ne, reikia derėtis su darbdaviu

diena.lt

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

penktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

„„Tri­se: Lat­vi­jos prem­je­ras V.Domb­rovs­kis (kai­rė­je), Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vas A.Ku­bi­lius ir Es­ti­jos mi­

nist­ras pir­mi­nin­kas A.An­si­pas (de­ši­nė­je) su­si­ti­ko Lie­tu­vos sos­ti­nė­je. 

Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Bal­ti­jos prem­je­rai pa­si­kal­bė­jo Vil­niu­je Bal­ti­jos ša­lių vy­riau­sy­bių va­do­vai va­kar nu­spren­dė, kad bend­ra Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės (VAE) pro­jek­to bend­ro­vė bus stei­ gia­ma įver­ti­nus Lie­tu­vo­je ren­gia­mo re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tus. „Su­tar­ta po re­fe­ren­du­mo įkur­ti bend­rą pro­jek­to bend­ro­vę, iki to lai­ko iš­spręs­ti at­vi­rus klau­si­mus, ku­rie dar yra dis­ku­tuo­ja­mi ir de­ ri­na­mi de­ry­bo­se“, – po su­si­ti­ki­mo Vil­niu­je sa­kė Lie­tu­vos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius. Prem­je­rai taip pat nu­spren­ dė steig­ti tarp­vy­riau­sy­bi­nę dar­bo gru­pę, ku­ri koor­di­nuo­tų ak­tua­lius pro­jek­tui klau­si­mus vy­riau­sy­bių ly­giu. Lat­vi­jos ir Es­ti­jos vy­riau­ sy­bių va­do­vai pa­kar­to­jo re­mian­ tys pro­jek­tą ir ma­tan­tys pa­žan­gą, ta­čiau pa­brė­žė lauk­sian­tys ga­lu­ti­ nio Lie­tu­vos žmo­nių spren­di­mo. Va­kar pa­si­ra­šy­ta­me pa­reiš­ki­me prem­je­rai pa­ra­gi­no ener­ge­ti­kos bend­ro­ves VAE, „Ees­ti Ener­gia“ ir „Lat­ve­ner­go“, taip pat „Hi­ta­ chi“ baig­ti de­ry­bas dėl neišsp­ ręs­tų klau­si­mų ir įsteig­ti pro­jek­to

bend­ro­vę, at­si­žvel­giant į na­cio­na­ li­nio re­fe­ren­du­mo Lie­tu­vo­je re­ zul­ta­tus.

Val­dis Domb­rovs­kis:

To­les­nis pa­si­ren­gi­ mas pri­klau­sys nuo spren­di­mų re­fe­ren­ du­me. Es­ti­jos prem­je­ras And­ru­sas An­ si­pas pri­pa­ži­no, kad bū­tų nu­si­vy­ lęs, jei lie­tu­viai bal­suo­tų prieš ato­ mi­nę elekt­ri­nę. Jis pa­kar­to­jo, kad Es­ti­ja no­rė­tų gau­ti apie 300 me­ ga­va­tų iš nau­jos elekt­ri­nės, siek­da­ ma di­ver­si­fi­kuo­ti šal­ti­nius. „Esa­me pa­si­ry­žę da­ly­vau­ti šia­me ato­mi­nės

elekt­ri­nės pro­jek­te. Lie­tu­viams spręs­ti – sta­ty­ti ar ne. Bet aš bū­ čiau nu­si­vy­lęs, jei at­sa­ky­mas bū­tų nei­gia­mas“, – sa­kė A.An­si­pas. Jis VAE pa­va­di­no „la­bai svar­biu po­li­ti­niu pro­jek­tu“, ta­čiau pa­brė­ žė, kad elekt­ri­nė tu­ri bū­ti ir pel­nin­ ga. Lat­vi­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­ kas Val­dis Domb­rovs­kis sa­kė, kad plė­to­jant elekt­ri­nės pro­jek­tą ma­ to­ma ge­ra pa­žan­ga. „Ju­da­me pir­ myn su šiuo pro­jek­tu, esa­me suin­ te­re­suo­ti ja­me da­ly­vau­ti. Ži­no­ma, lie­ka re­fe­ren­du­mo klau­si­mas. To­ les­nis pa­si­ren­gi­mas pri­klau­sys nuo spren­di­mų re­fe­ren­du­me“, – kal­ bė­jo Lat­vi­jos prem­je­ras. Pa­ta­ria­ma­sis re­fe­ren­du­mas dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės ren­gia­mas kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais spa­lio 14 d.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, spar­čiai au­ gan­ti že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­ my­ba, treč­da­liu pa­di­dė­jęs eks­por­ tas ir re­kor­di­nis 4 mln. to­nų grū­dų der­lius ro­do, kad Lie­tu­vos že­mės

ūkis at­si­gau­na ir tam­pa kon­ku­ ren­cin­gas ES, kaip pra­ne­šė pre­zi­ den­tū­ra. „Tiks­lin­gai nu­kreip­tos ES pa­ra­ mos lė­šos pa­ska­ti­no že­mės ūkio at­si­ga­vi­mą ir pa­dė­jo mo­der­ni­zuo­ ti ne tik stam­bius, bet ir smul­kius bei vi­du­ti­nius ūkius. Svar­bu, kad bu­vo ne tik su­ma­žin­tas biu­rok­ra­ tiz­mas, bet ir už­tik­rin­tas skaid­ rus lė­šų pa­skirs­ty­mas“, – pa­brė­ žė vals­ty­bės va­do­vė.

Re­mian­tis „Farm­sub­si­dy“ rei­tin­ gais, Lie­tu­va iš 20-os vie­tos pa­ki­lo į 4 pa­gal pa­ra­mos že­mės ūkiui pa­ skirs­ty­mo skaid­ru­mą. Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, jog skaid­rus ir efek­ty­vus nau­jo­sios ES fi­nan­si­nės per­spek­ ty­vos lė­šų pa­skirs­ty­mas bū­ti­nas, ir to­liau že­mės ūkio sek­to­rius aug­tų bei bū­tų pa­žan­giai ūki­nin­kau­ja­ma. Tai, pa­sak jos, prio­ri­te­ti­nis Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos už­da­vi­nys. VD, BNS inf.

Iš­vyks am­ba­sa­do­riau­ti Kai ne­tru­kus baigs ka­den­ci­ją kul­ tū­ros mi­nist­ro po­ste, Arū­nas Ge­ lū­nas iš­vyks dirb­ti Lie­tu­vos am­ ba­sa­do­riu­mi prie Jung­ti­nių Tau­ tų kul­tū­ros ir švie­ti­mo or­ga­ni­za­ ci­jos UNES­CO.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas (URK) va­kar už­da­ra­me po­sė­dy­ je pri­ta­rė, kad kul­tū­ros mi­nist­ras bū­tų skir­tas dip­lo­ma­ti­niu at­sto­ vu prie UNES­CO. Tai pa­tvir­ti­no Sei­mo URK na­rys Vy­te­nis Po­vi­las

And­riu­kai­tis. Sa­vo at­sto­vo prie UNES­CO Lie­tu­va ne­tu­ri dau­giau nei pust­re­čių me­tų, kai iš šio po­ sto bu­vo at­šauk­ta am­ba­sa­do­rė Ina Mar­čiu­lio­ny­tė, pra­lai­mė­ju­si ko­vą dėl or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vo po­sto. Li­be­ral­cent­ris­tų į kul­tū­ros mi­ nist­rus de­le­guo­tas, bet vė­liau Li­ be­ra­lų są­jū­džio sto­vyk­lą pa­si­ ren­kan­tis pa­skel­bęs A.Ge­lū­nas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ ja nuo 2010 m. Net­ru­kus, po spa­ lį įvyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų, bus

PRENUMERATA 2012 M.

KETVIRČIUI –

48

LT

VD, BNS inf.

Per­spek­ty­vos įver­tin­tos tei­gia­mai Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su že­mės ūkio mi­nist­ru Ka­ziu Star­ ke­vi­čiu­mi ap­ta­rė pa­dė­tį že­mės ūkio sek­to­riu­je, šių me­tų der­lių ir de­ry­bas dėl nau­jos ES fi­nan­si­nės per­spek­ty­vos.

BŪTI VILNIAUS DALIMI

for­muo­ja­ma nau­ja ša­lies Vy­riau­ sy­bė ir ski­ria­mas nau­jas kul­tū­ros mi­nist­ras. Ti­ki­ma­si, kad jau lapk­ ri­tį ar gruo­dį A.Ge­lū­nas ga­lės iš­ vyk­ti į Pa­ry­žių, kur yra UNES­CO būs­ti­nė. Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius už­sie­nio ša­ly­se ir prie tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­ za­ci­jų Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu ski­ria pre­zi­den­tas. Prieš tai bū­ti­nas Sei­ mo URK su­ti­ki­mas siū­lo­mai kan­ di­da­tū­rai. VD, BNS inf.

Prenumeruoti galite: „Vilniaus dienos“ redakcijoje Labdarių g. 8, internetu www.diena.lt/dienraštis. Informacija tel. (8 5) 261 1688, 8 686 52 400, el. p. prenumerata@vilniausdiena.lt

www.vilniausdiena.lt


8

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

diena.lt/naujienos/ekonomika

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1694 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3096 JAV do­le­ris 1 2,6654 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7172 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9585 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2720 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6415 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4211 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8573

0,00 %

pokytis

+0,6574 % +0,3236 % +0,8933 % +0,1179 % –0,0323 % –1,5062 % +0,2570 % –1,5606 % +0,3230 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas Du­jos

„Sta­toil“

5,12

4,76

2,47

„Kvis­ti­ja“

5,10

4,74

2,45

„Va­koil“

5,14

4,78

2,49„Brent“ naf­ta91,78 dol. už 1 brl. 108,95 dol. už 1 brl.

Skrydžių kainų pa­ly­gin­imas – internete Lie­tu­vo­je veiklą pra­de­da ne­mo­ ka­mas skryd­žių kainų pa­ly­gi­ni­ mo po­rta­las. Ja­me ke­lei­viai tu­ ri ga­li­mybę pa­ly­gin­ti dau­giau nei 400 oro li­nijų bend­ro­vių ir did­žiųjų Lie­tu­vos in­ter­ne­ti­nių agentūrų skryd­žių bi­lietų kai­nas.

Iš­si­rinkęs tin­ka­miau­sią va­riantą, var­to­to­jas nu­krei­pia­mas į bi­lietų par­davė­jo in­ter­ne­to tink­la­lapį be jo­kio tar­pi­nin­ka­vi­mo mo­kes­čio. „Skryd­žių kainų pa­ly­gi­ni­mo pa­slau­ga ilgą laiką po­pu­lia­ri už­ sie­nio ša­ly­se, ta­čiau Lie­tu­vo­je yra nau­ja ir tik pra­de­da­ma plėto­ti. Iki šiol var­to­to­jai, norė­da­mi su­ži­ no­ti, ar jų ras­ti bi­lie­tai iš tikrųjų yra pi­giau­si, turė­jo tik­rin­ti kai­ nas įvairiose in­ter­ne­to sve­tainė­ se. Klien­tams pa­lie­ka­ma laisvė pa­si­rink­ti, kur įsi­gy­ti skryd­žio bi­lie­tus. Be to, mes nuo­lat pa­ pil­do­me oro li­nijų bend­ro­vių ir bi­lie­tus par­duo­dan­čių po­rtalų sąrašą, steng­d a­m ie­s i ke­l iau­ to­jams pa­si­ūly­ti kuo pi­ges­nių skryd­žių jų pa­gei­dau­ja­mu marš­ ru­tu“, – sakė „In­ter­net Tou­rist“, val­d an­č ios po­r talą fly­ze­t a.lt, po­rta­lo va­dovė Gin­tarė Ma­čienė. Į pro­jektą iki šiol in­ves­tuo­ta 100 tūkst. litų. Pa­sak G.Ma­čienės, no­rint su­ tau­py­ti per­kant bi­lie­tus, reikė­ tų jais pa­si­rūpin­ti li­kus 6–8 sa­ vaitėms iki pla­nuo­ja­mos ke­lionės. Taip pat vertėtų ži­no­ti, kad sa­ vaitės vi­du­ry­je vyk­do­mi skryd­žiai

Antrą šių metų ket­virtį vers­lo vėla­vi­mo at­ si­skai­ty­ti ri­zi­ka, pa­ly­gin­ti su pir­mu ket­vir­ čiu, mažė­jo sta­ty­bos, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­ slaugų ir trans­por­to sek­to­riuo­se. O ri­zi­ka pa­didė­jo ko­mu­na­li­nių pa­slaugų bei iš­gau­ na­mo­sios pra­monės sri­ty­se, kaip ro­do kre­ ditų biu­ro „Cre­di­tin­fo“ duo­me­nys. Es­mi­nių po­ky­čių tarp tra­di­ciš­kai aukš­tos at­si­skai­ty­ mo ri­zi­kos verslų – sta­ty­bos, ne­kil­no­ja­mo­ jo tur­to, mai­ti­ni­mo įstaigų – neuž­fik­suo­ta.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,71 % –0,48 %

Vėla­vi­mo ­ ri­zi­ka ne­mažė­ja

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

yra pi­ges­ni nei sa­vait­galį. Spe­ cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja at­kreip­ ti dėmesį ir į pa­pil­do­mas pa­slau­ gas, ku­rios pa­di­di­na bi­lie­to kainą: re­gist­ruo­ja­mas ba­ga­žas, ke­lionės drau­di­mas, pa­gei­dau­ja­mos vie­tos lėktu­ve. Prieš įsi­gy­jant skryd­žio bi­lie­tus pa­tar­ti­na iš­siaiš­kin­ti, ko­ kia­me oro uos­te leid­žia­si lėktu­ vas, nes pi­gių oro li­nijų bend­ro­ vių rei­sai pa­pras­tai pla­nuo­ja­mi į to­liau nuo mies­to cent­ro esan­čius oro uos­tus.

Tokia kainų pa­ly­ gi­ni­mo pa­slau­ga il­ gą laiką po­pu­lia­ri už­sie­nio ša­ly­se, ta­ čiau Lie­tu­vo­je yra nau­ja ir tik pra­de­ da­ma plėto­ti. „Pas­ta­rai­siais me­tais pi­gių skryd­žių bend­rovėms pa­si­ūlius dau­giau tie­sio­gi­nių kryp­čių iš Lie­tu­vos, lėktuvų bi­lietų kai­nos mažė­ja. Da­bar į Nor­ve­giją, Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos mies­tus, Šve­ diją, Prancū­ziją, Suo­miją, Vo­kie­ tiją ga­li­ma nu­skris­ti ma­žiau nei už 100 litų. Prieš pen­ke­rius me­tus vi­du­tinė skryd­žio bi­lie­to į Lon­ doną kai­na bu­vo maž­daug 500 li­ tų“, – pa­sa­ko­jo G.Ma­čienė. VD inf.

jo tik­rin­ti kai­nas įvairio­se in­ter­ne­to sve­tainė­se. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Turinys Flyzeta.lt svetainėje pirkėjai gali surasti kelionių idėjas savaitga­ liams ar ilgesniam laikotarpiui pagal pasirinktą biudžetą ar net klimatą. Taip pat portale yra tin­ klaraštis, kuriame pateikiamos

aviacijos pasaulio naujienos, konkretūs skrydžių pasiūlymai, informacija apie renginius, kelio­ nių gidai ir patarimai, kaip susi­ pakuoti bagažą ar ieškoti piges­ nių bilietų.

mlrd. litų

siekė tie­sio­ginės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je bir­že­lio pa­bai­go­je.

Au­gant viš­tie­ nos pro­duk­ ci­jos pa­klau­ sai už­sie­ny­je, ša­lies ga­min­ to­jai pri­vers­ti tai­ky­tis prie eks­por­to rin­ kų var­to­ji­mo įpro­čių. Eks­ por­tas ska­ti­na in­ves­ti­ci­jas ir naują pro­duk­ ciją įves­ti į Lie­ tu­vos rinką.

„„Tech­no­lo­gi­ja: pra­plėtus viš­tie­nos pro­duktų asor­ti­mentą, šį ru­denį Lie­tu­vo­je pra­

de­da­ma pre­kiau­ti surū­šiuo­ta viš­tie­na. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

In­ves­ti­ci­jos leis viš­tieną įver­tin­ti iš nau­jo Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Ang­li­jo­je, Olan­di­jo­je, Prancū­zi­jo­je ir ki­to­se už­sie­nio rin­ko­se, kur įmo­ nių grupės „KG Group“ paukš­ti­ nin­kystės bend­rovės eks­por­tuo­ja per treč­dalį Lie­tu­vo­je pa­ga­mi­na­mos paukš­tie­nos pro­duk­ci­jos, var­to­tojų įpro­čiai yra šiek tiek ki­to­kie nei lie­ tu­vių. Tų ša­lių gy­ven­to­jai pirk­da­mi viš­tie­nos pro­duk­ciją jau yra įpra­ tę ma­ty­ti vie­no­do dyd­žio šlau­ne­lių, blauz­de­lių ar krūtinėlės filė ga­balė­ lius. Siek­da­mi su­tau­py­ti už­sie­nio var­to­to­jai mie­liau ren­ka­si su­pjaus­ tytą ly­gio­mis da­li­mis ir pa­gal svorį surū­šiuotą viš­tie­nos pro­duk­ciją.

„„Paieš­ka: ieš­ko­da­mi pi­giau­sių skryd­žių bi­lietų iki šiol var­to­to­jai turė­

28,6

At­lik­tos in­ves­ti­ci­jos pa­di­dins pri­dėtinės vertės paukš­tie­nos pro­duktų ga­mybą ir eks­por­to mastą. Tuo tiks­lu įmo­nių gru­pei „KG Group“ pri­klau­san­tis Vil­niaus paukš­ty­nas šiais me­tais daug in­ ves­ta­vo. Grupės in­ves­ti­ci­jos į ga­ my­bos tech­no­lo­gijų mo­der­ni­za­

vimą die­giant nau­jas ga­my­bos li­ni­jas šiais me­tais sie­kia per 46 mln. litų, in­ves­ti­ci­jos vien į Vil­ niaus paukš­tyną su­da­ro per 20 mln. litų. „Didė­jant paukš­tie­nos su­var­to­ ji­mui ir viš­tie­nos pro­duktų eks­por­ tui, Vil­niaus paukš­ty­no šių­metės in­ves­ti­ci­jos skir­tos ga­my­bi­niams pa­jėgu­mams di­din­ti. Šiais me­ tais įdieg­tos mo­der­nios paukš­ tie­nos ka­lib­ra­vi­mo tech­no­lo­gi­jos, leid­žian­čios viš­čiuką ir bet ku­ rią jo dalį su­pjaus­ty­ti ly­giai, o su­ pjaus­ty­tas da­lis surū­šiuo­ti su pa­ čia ma­ž iau­s ia svo­r io pa­k lai­d a. Paukš­tie­na tiks­liai su­skirs­to­ma į po­rci­jas, tad ge­ro­kai pa­to­giau ją ga­min­ti“, – apie naujovę Lie­tu­ vo­je pa­sa­ko­jo įmo­nių grupės „KG Group“ va­do­vas Taut­vy­das Barš­ tys. Pa­sak jo, at­lik­tos in­ves­ti­ci­jos pa­di­dins pri­dėtinės vertės paukš­ tie­nos pro­duktų ga­mybą ir eks­ por­to mastą. Praplėtęs viš­tie­nos pro­duktų asor­ti­mentą Vil­niaus paukš­ty­nas šį ru­denį pra­de­da tiek­ti platų ka­ lib­ruo­tos viš­tie­nos asor­ti­mentą ir į Lie­tu­vos pre­ky­bos tink­lus bei res­to­ra­nus. Tei­gia­ma, kad įdie­ gus nau­jo­ves paukš­ty­no per­dir­ bi­mo sąnau­das pa­vy­ko su­ma­žin­ ti 6 pro­c.

Pa­sak įmo­nių grupės va­do­vo T.Barš­čio, di­delė ka­lib­ruotų viš­tie­ nos pro­duktų da­lis eks­por­tuo­ja­ma į Va­karų Eu­ro­pos ir ki­tas ša­lis. Eks­por­ tui aug­ti daug įta­kos turė­jo ga­li­mybė tiek­ti di­delį su­pjaus­ty­tos ly­gio­mis da­ li­mis ir surū­šiuo­tos pa­gal svorį pro­ duk­ci­jos kiekį. Šių metų pirmą pus­ metį Vil­niaus paukš­ty­no eks­por­tas, pa­ly­gin­ti su to­kiu pat pra­ėju­sių me­ tų lai­ko­tar­piu, išau­go be­veik du­kart.

Nau­jie­nos „„Ka­lib­ruotų sker­die­nos da­lių ga­

my­ba (su­pjaus­ty­mas ly­gio­mis da­ li­mis ir surū­šia­vi­mas pa­gal svorį). „„Nau­ja pa­kuotė (san­da­rus pa­ka­vi­ mas, ga­li­mybė ga­min­ti maistą kar­tu su pa­kuo­te or­kaitė­je).

Jau grei­tai „„Nau­ja mėsos pjaus­ty­mo tech­no­

lo­gi­ja (viš­tie­nos pa­ruo­ši­mas pa­to­ giau var­to­ti). „„Nau­ja mėsos išp­lo­ni­ni­mo tech­

no­lo­gi­ja (viš­tie­nos pa­ruo­ši­mas pa­ to­giau var­to­ti). „„Viš­tie­nos far­šo pro­duk­ci­jos ir

švie­žių deš­re­lių ga­my­ba.


9

penktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Pro­ku­ro­rai su­si­do­mė­jo pa­žy­mo­mis Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl me­di­ci­nos pa­žy­mos su­klas­to­ji­mo Dar­bo par­ ti­jos (DP) by­lo­je.

„„Nei­gia­mai: S.Stan­kū­nas tvir­ti­no, kad jis ir žmo­na prieš­ta­ra­vo duk­ros san­ty­kiams su D.Ke­džiu. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Teisme to­liau nars­to­ma va­di­na­mo­ji pe­do­fil­ i­jos by­la Va­kar Vil­niaus mies­to 2-aja­me apy­lin­kės teis­me tę­sė­si And­ riaus Ūso bau­džia­mo­sios by­los dėl ma­ža­me­tės tvir­ki­ni­mo nag­ ri­nė­ji­mas. Po­sė­dy­je liu­di­jo Lai­mu­tės Stan­kū­nai­tės tė­vai Sta­sys Stan­kū­nas ir Tat­ja­na Stan­kū­nie­nė bei Ma­rius Kup­re­vi­čius. Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

No­rė­jo kreip­tis į po­li­ci­ją

Pir­ma­sis liu­di­jęs S.Stan­kū­nas pa­ tvir­ti­no, kad pa­ži­no­jo A.Ūsą. „Jis tris kar­tus bu­vo mū­sų na­muo­se. Pir­mą­kart at­vy­ko tie­siog pa­si­kal­ bė­ti. Ant­rą­kart – su vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, tre­čią­kart – per bu­to ap­žiū­rą“, – pa­sa­ko­jo jis. L.Stan­kū­nai­tės tė­vas tvir­ti­no, kad jis ir žmo­na prieš­ta­ra­vo duk­ros san­ty­kiams su Drą­siu­mi Ke­džiu. Liu­dy­to­jas tei­gė, jog itin nei­gia­ mai nu­si­tei­kęs dėl L.Stan­kū­nai­ tės ir D.Ke­džio san­ty­kių bu­vo dėl to, kad jo duk­rai drau­gys­tės pra­ džio­je ne­bu­vo nė še­šio­li­kos. Be to, S.Stan­kū­nas tei­gė no­rė­jęs kreip­tis į po­li­ci­ją, nes D.Ke­dys tu­rė­jo ly­ti­nių san­ty­kių su pen­kio­lik­me­te. S.Stan­kū­no tvir­ti­ni­mu, L.Stan­ kū­nai­tė iš D.Ke­džio na­mų pas tė­ vus grį­žo dėl to, kad pa­tir­da­vo D.Ke­džio pa­ty­čias ir jo na­muo­se bu­vo pa­vers­ta tar­nai­te. Kal­bė­da­mas apie L.Stan­kū­nai­tės iš­si­kė­li­mą į nuo­mo­ja­mą bu­tą, tė­vas pa­sa­ko­jo, kad duk­tė iš­si­kraus­tė, nes no­rė­jo gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai. „Ji ver­tė­si kaip su­ge­bė­jo“

Anot S.Stan­kū­no, duk­ra jam tei­gė, kad jos ir A.Ūso san­ty­kiai – tik da­ ly­kiš­ki, drau­giš­ki.

Vy­ras tvir­ti­no, kad iš anū­kės ne­ gir­dė­jo neįp­ras­tų žo­džių, kol ma­ ža­me­tė dar ne­gy­ve­no Ke­džių na­muo­se. Kal­bė­da­mas apie 2006– 2008 m., liu­dy­to­jas pa­sa­ko­jo, kad L.Stan­kū­nai­tė tuo me­tu ver­tė­ si kaip su­ge­bė­jo – dir­bo pa­da­vė­ja, taip pat bu­vo re­mia­ma tė­vų.

Ma­rius Kup­re­vi­čius:

Sup­ra­tau, kad Ke­džių šei­ma ži­no ki­tą tie­ są, ne­gu ta, ku­ri bu­vo sklei­džia­ma. S.Stan­kū­nas pa­nei­gė anks­čiau D.Ke­džio tė­vo Vy­tau­to Ke­džio iš­ sa­ky­tą liu­di­ji­mą, esą jis Stan­kū­nų na­muo­se pro at­vi­ras du­ris pa­ste­ bė­jęs tik su apa­ti­niais vaikš­tan­tį L.Stan­kū­nai­tės duk­ros krikš­ta­tė­ vį A.Ūsą. „Ke­džiai nie­kad ne­bu­vo per­žen­gę mū­sų laip­ti­nės slenks­ čio“, – tvir­ti­no jis. L.Stan­kū­nai­tės mo­ti­na T.Stan­ kū­nie­nė teis­mui tei­gė, kad jos duk­ tė nuo­lat skun­dė­si, esą ji Ke­džių na­muo­se bu­vo en­gia­ma. Liu­dy­to­ ja emo­cin­gai tvir­ti­no, kad A.Ūsas sten­gė­si pa­dė­ti jos duk­rai su­si­grą­ žin­ti anū­kę iš D.Ke­džio, o krikš­to tė­vu pa­si­rink­ti A.Ūsą duk­rai pa­ siū­lė ji pa­ti.

Ki­tas po­sė­dis – po sa­vai­tės Ki­tas po­sė­dis Kau­no pe­do­fi­li­jos by­lo­ je nu­ma­ty­tas atei­nan­tį ket­vir­ta­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją. Šia­me teis­mo po­sė­dy­ je ke­ti­na­ma ap­klaus­ti gy­dy­to­ją Lai­mą Bloz­ne­ly­tę. Ji tu­rė­jo bū­ti ap­klaus­ta jau va­kar, ta­čiau ne­ga­lė­jo at­vyk­ti dėl ko­ man­di­ruo­tės.

Ši on­ko­lo­gė ži­n iask­lai­dai yra pa­s a­ ko­ju­s i apie ne­va vy­k u­s į L.Stan­k ū­ nai­tės, jos se­sers Vio­le­tos Na­r u­š e­ vi­čie­nės, šios duk­ters ir A.Ūso vi­z i­ tą, per ku­r į vy­ras esą de­monst­ra­vęs pig­men­t i­nes dė­mes ant sa­vo ly­t ies or­ga­nų.

Ty­ri­mas pra­dė­tas dėl „AND Kli­ ni­kos“ di­rek­to­rės Eg­lės Gal­gaus­ kie­nės ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, kaip pra­ ne­šė pro­ku­ra­tū­ra. Nus­ta­ty­ta, kad Vil­niaus apy­ gar­dos teis­mui, nag­ri­nė­jan­čiam DP va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­ hal­te­ri­jos by­lą, bu­vo pa­teik­tos įta­ri­mų ke­lian­čios me­di­ci­nos pa­ žy­mos, pa­tei­si­nan­čios kal­ti­na­mo­ sios Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės ne­da­ly­ va­vi­mą teis­mo po­sė­džiuo­se, taip vil­ki­nant teis­mo pro­ce­są. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­ves­ta or­ ga­ni­zuo­ti Vil­niaus apy­gar­dos pro­ ku­ra­tū­rai. Įver­tin­ti „AND Kli­ni­kos“ me­ di­kų veiks­mus pro­ku­ro­rų pa­pra­šė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas. Mat paaiš­kė­jo, kad pa­va­sa­rį pri­va­čios kli­ni­kos gy­dy­to­ja, dėl ku­rios iš­ duo­tos pa­žy­mos kal­ti­na­mo­ji DP by­lo­je V.Von­žu­tai­tė be­veik du mė­ ne­sius ga­lė­jo ne­da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­džiuo­se, net ne­ma­ta­vo pa­ cien­tei tem­pe­ra­tū­ros, nors diag­ no­za­vo gri­pą. Teis­mo pra­šy­mu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro su­

da­ry­ta dar­bo gru­pė kons­ta­ta­vo, kad V.Von­žu­tai­tei me­di­ci­nos pa­ slau­gos pri­va­čio­je kli­ni­ko­je teik­ tos pa­žei­džiant nu­sta­ty­tus rei­ka­ la­vi­mus, nes gy­dy­to­ja pa­cien­tei ne­pa­ma­ta­vo tem­pe­ra­tū­ros, bet teis­mui iš­duo­to­je pa­žy­mo­je pa­ ra­šė, kad V.Von­žu­tai­tė dėl pa­ki­ lu­sios tem­pe­ra­tū­ros, gri­po ne­ga­li da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­džiuo­se. Kal­ti­na­mo­ji me­di­kų pa­žy­mo­ mis ne­da­ly­va­vi­mą teis­mo po­sė­ džiuo­se grin­dė nuo šių me­tų ko­ vo 15-osios iki ge­gu­žės 5-osios. Be to, nu­sta­ty­ta, kad duo­me­ nys apie at­lik­tas svei­ka­tos pa­tik­ ras neį­ra­šy­ti į V.Von­žu­tai­tės svei­ ka­tos kor­te­lę. DP by­la teis­me yra ket­ve­ri me­ tai, ta­čiau tik per­nai gruo­dį pa­vy­ ko pra­dė­ti by­lą nag­ri­nė­ti iš es­mės ir ap­klaus­ti pir­muo­sius liu­dy­to­ jus. By­los po­sė­džiai bu­vo nuo­lat ati­de­da­mi dėl kal­ti­na­mų­jų svei­ ka­tos, gy­nė­jų ne­da­ly­va­vi­mo, jų kei­ti­mo­si ir ki­tų prie­žas­čių. By­l os duo­m e­n i­m is, 2004– 2006 m. par­ti­jos do­ku­men­tuo­se ne­fik­suo­ta apie 25 mln. li­tų pa­ja­ mų ir apie 23 mln. iš­lai­dų, su­si­ ju­sių su tur­tu, įsi­pa­rei­go­ji­mais ar struk­tū­ros po­ky­čiais. VD, BNS inf.

Bu­vęs ša­li­nin­kas ta­po prie­ši­nin­ku

Iš pra­džių ak­ty­viu D.Ke­džio ša­li­ nin­ku bu­vęs M.Kup­re­vi­čius, vė­liau ta­pęs ar­šiu Ke­džių šei­mos prie­ši­ nin­ku, teis­me pri­si­pa­ži­no 2010 m. prie Ke­džių na­mų va­do­va­vęs pa­si­ prie­ši­ni­mui ant­sto­liui, ku­ris bu­vo įpa­rei­go­tas per­duo­ti teis­mo nu­tar­tį grą­žin­ti mer­gai­tę L.Stan­kū­nai­tei. M.Kup­re­vi­čius pri­pa­ži­no, jog prieš dve­jus me­tus Ke­džių šei­ma ti­ki­no jį, kad rei­kia „nu­trauk­ti šį cir­ką“ ir iš­ves­ti žmo­nes iš gat­vės. Ke­džių na­muo­se lan­kę­sis M.Kup­ re­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad ša­lia vai­ko daž­nai at­si­ras­da­vo jos se­ne­lių Ke­ džių kai­my­nė Olia, ku­ri nuo­lat ska­ tin­da­vo vai­ką pa­pa­sa­ko­ti tai, „ką su ja da­rė pe­do­fi­lai“. „Man tai pa­si­ro­dė ne­svei­ka – vai­kui, ku­ris, kaip ta­da ti­kė­jau, pa­ty­ręs prie­var­tą, nuo­lat pri­min­ ti apie tai. Pa­da­riau iš­va­dą, kad tre­čias pe­do­fi­las yra ku­ria­mas“, – kal­bė­jo liu­dy­to­jas. Jis pri­si­mi­nė, kad pe­do­fi­li­jos is­ to­ri­jo­je bu­vo mi­ni­mi trys var­dai: Jo­nas, And­rius ir Ai­das. M.Kup­re­ vi­čiaus tei­gi­mu, jam pa­čiam ne­pa­ vy­ko iš­siaiš­kin­ti, kas yra ta­ria­mas tre­čia­sis įta­ria­ma­sis Ai­das. „Sup­ra­tau, kad Ke­džių šei­ma ži­ no ki­tą tie­są, ne­gu ta, ku­ri bu­vo sklei­džia­ma“, – sa­kė jis. M.Kup­re­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad jam dėl teis­mo nu­tar­ties truk­dy­ mo bu­vo iš­kel­tos dvi ad­mi­nist­ra­ ci­nės by­los, ta­čiau jis pa­nei­gė, kad da­bar­ti­nis jo liu­di­ji­mas su­si­jęs su tei­sė­sau­gos per­se­kio­ji­mu. Vy­ras tvir­ti­no, kad Ke­džių na­ mų kie­me pa­klau­sęs mer­gai­tės, kaip yra iš tik­rų­jų, jis su­pra­to, kad ji kaž­ką sle­pia. „Vai­kas už­si­den­gė ran­kas ir su­kniu­bo prie ba­sei­no“, – M.Kup­re­vi­čiaus ma­ny­mu, taip vai­ kas pa­ro­dė ne­no­rin­tis me­luo­ti.

Su­lai­ky­ta mil­ži­niš­ka kont­ra­ban­da Laz­di­jų ra­jo­ne su­lai­ky­tas di­džiu­ lis kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių kro­ vi­nys, ku­rio ver­tė sie­kia 1,36 mln. li­tų. Su­lai­ky­ti ir ke­tu­ri jį kraunan­ tys vy­rai.

Vie­no­je Laz­di­jų ra­jo­no so­dy­bo­ je Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ ny­bos (VSAT) Laz­di­jų rink­ti­nės ope­ra­ty­vi­nin­kai, pa­de­da­mi rink­ ti­nės Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties bū­ rio pa­sie­nie­čių, su­lai­kė iš vil­ki­ko MAN prie­ka­bos dė­žes krau­nan­ čius ke­tu­ris vy­rus. Tai trys Laz­di­ jų ra­jo­no gy­ven­to­jai ir vie­nas Kau­ no. Tarp su­lai­ky­tų yra ir so­dy­bos sa­vi­nin­kas. Pa­sie­nie­čiai so­dy­bo­je ra­do 400 dė­žių (200 tūkst. pa­ke­ lių) „Jin Ling“ ci­ga­re­čių be ban­ de­ro­lių. Šio kro­vi­nio ver­tė – apie 1,36 mln. li­tų. To­kios ver­tės kont­

ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių kro­vi­nys yra di­džiau­sias pa­sta­rai­siais me­tais su­lai­ky­tas VSAT. VSAT Laz­di­jų ra­jo­ne pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Už kont­ ra­ban­dą gre­sia bau­da ar­ba lais­ vės atė­mi­mas iki sep­ty­ne­rių me­ tų. Vi­sus ke­tu­ris su­lai­ky­tuo­sius Laz­di­jų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas lei­do suim­ti 10-iai die­nų. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, šios kont­ra­ban­di­nės ci­ga­re­tės bu­vo skir­tos ne Lie­tu­vos, o Va­ka­rų Eu­ ro­pos ša­lių juo­do­sioms rin­koms. Iš vi­so šie­met Lie­tu­vos pa­ sie­nie­čiai su­lai­kė 1,65 mln. pa­ ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių. Tai be­veik pu­se mi­li­jo­no pa­ke­lių dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį praė­ju­siais me­tais. VD, BNS inf.


10

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

pasaulis

7,2

mln. do­le­rių kom­pen­sa­ci­ją pri­si­tei­sė nuo spra­gin­tų ku­ku­rū­zų su­si­rgęs ame­ri­kie­tis Way­ne’as Wat­so­nas.

Bru­nė­jus šven­čia ka­ra­liš­ką­sias ves­tu­ves Bru­nė­jaus sul­to­no, ku­ris yra vie­ nas tur­tin­giau­sių pa­sau­lio žmo­ nių, duk­ters su­tuok­tu­ves šį sa­ vait­ga­lį vai­ni­kuos pra­ban­gi ce­ re­mo­ni­ja mo­nar­cho 1,7 tūkst. me­ nių rū­muo­se. Kul­mi­na­ci­ja – sek­ma­die­nį

32 me­tų prin­ce­sė Ha­jah Ha­fi­zah Su­ru­rul Bol­kiah ir jos 29 me­tų jau­ni­kis Pen­gi­ra­nas Ha­ji Mu­ham­ ma­das Ru­zai­ni šia­me ma­žy­čia­ me naf­tos gau­sia­me is­la­miš­ka­me sul­to­na­te, ku­rį jau 600 me­tų val­ do ta pa­ti ka­ra­liš­ko­ji šei­ma, žie­ dus su­mai­nė va­kar, o sek­ma­die­nį per ra­fi­nuo­tą ce­re­mo­ni­ją bus ofi­ cia­liai pri­sta­ty­ti ka­ra­liš­kie­siems rū­mams. Sek­ma­die­nio ce­re­mo­ni­ja vai­ni­ kuos dau­giau kaip sa­vai­tę trun­ kan­čias ves­tu­vių iš­kil­mes. Į nuo­ta­kos tė­vo 66 me­tų sul­ to­no Has­sa­na­lo Bol­kiah ren­gia­ mą ban­ke­tą jau­na­ve­džių gar­bei, ku­ris įvyks sek­ma­die­nio va­ka­ rą, pa­kvies­ti Piet­ry­čių Azi­jos ša­ lių ly­de­riai ir už­sie­nio ka­ra­liš­kie­ ji as­me­nys. Re­ta jau­du­lio ap­raiš­ka

Ha­fi­zah, ku­ri yra įgi­ju­si vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą, yra penk­tas sul­to­no ir ka­ra­lie­nės Sa­ le­hos vai­kas. Ji dir­ba pa­rei­gū­ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je. P.H.M.Ru­ zai­ni yra vals­ty­bės tar­nau­to­jas ir dir­ba prem­je­ro biu­re. Abie­jų bo­sas – nuo­ta­kos tė­vas, ku­ris yra ir prem­je­ras, ir fi­nan­sų mi­nist­ras, ir gy­ny­bos mi­nist­ras. Sul­to­nas iš tri­jų san­tuo­kų tu­ri 12 vai­kų – pen­kis sū­nus ir sep­ty­ nias duk­te­ris, o Ha­fi­zah san­tuo­ ka yra pir­mo­sios jo vai­kų ves­tu­vės nuo 2007-ųjų. To­kios jung­tu­vės pa­pras­tai bū­na re­ta jau­du­lio ap­ raiš­ka Bru­nė­ju­je, ku­ris gar­sė­ja lė­tu gy­ve­ni­mo tem­pu ir nak­ti­nio gy­ve­ni­mo ne­bu­vi­mu, nes al­ko­ho­

lis pa­gal is­la­mo nuo­sta­tas iš es­ mės yra už­draus­tas. Auk­si­ne mašina ne­va­žiuos

2004 m. įvy­ku­sios sos­to įpė­di­ nio al Muh­ta­dee Bil­lah ves­tu­vės į sos­ti­nę Ban­dar Se­ri Be­ga­va­ną su­ trau­kė di­džiu­les mi­nias, o sve­čių są­ra­še bu­vo dau­giau kaip 2 tūkst. var­dų, tarp jų – ka­ra­liš­kų­jų as­ me­nų iš Ja­po­ni­jos, Jor­da­ni­jos, Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Ma­lai­zi­jos. Tarp šios sa­vai­tės links­my­ bių bu­vo nak­ti­niai bu­dė­ji­mai rū­muo­se po­rai pa­lai­min­ti, bet mo­nar­chi­ja at­si­sa­kys tra­di­ci­ nio va­žia­vi­mo sos­ti­nės gat­vė­mis paauk­suo­tu ka­ra­liš­ko­sios šei­mos „Rolls-Roy­ce“. Pap­ras­tai slap­tu­mą sau­gan­ti mo­nar­chi­ja to­kio spren­di­mo ne­ paaiš­ki­no.

To­kios jung­tu­vės pa­pras­tai bū­na re­ ta jau­du­lio ap­raiš­ ka Bru­nė­ju­je, ku­ris gar­sė­ja lė­tu gy­ve­ni­ mo tem­pu.

Nuo­ga­lių ­ at­sto­vy­bė

Pa­gim­dė­ fron­to li­ni­jo­je

Uk­rai­nos fe­mi­nis­čių or­ga­ni­za­ci­ja „Fe­ men“, gar­sė­jan­ti ra­di­ka­liais iki pu­sės nuo­ gų mo­te­rų pro­tes­tais, ant­ra­die­nį ati­da­rė sa­vo pir­mą­ją at­sto­vy­bę už­sie­ny­je – Pran­ cū­zi­jos sos­ti­nė­je. Ta pro­ga su­reng­ta pro­ tes­tuo­to­jų nuo­go­mis krū­ti­mis de­monst­ ra­ci­ja vie­na­me mu­sul­mo­niš­ko Pa­ry­žiaus 18-ojo ra­jo­no kvar­ta­le. Ki­tus or­ga­ni­za­ci­jos cent­rus atei­ty­je ke­ti­na­ma ati­da­ry­ti Mon­ rea­ly­je, Niu­jor­ke ir San Pau­le.

Bri­tų ka­riš­kė, tar­nau­jan­ti fron­to li­ni­jo­je Af­ ga­nis­ta­ne, pa­gim­dė NA­TO ba­zė­je, ku­rio­je yra dis­lo­kuo­ta, – ke­lios die­nos po to, kai tą ba­zę už­puo­lė Ta­li­ba­no ko­vo­to­jai. Bri­tų spau­da pra­ne­ša, kad mo­te­ris, ku­ri ant­ra­ die­nį Kemp Bas­tio­ne, Hel­man­do pro­vin­ci­ jo­je, pa­gim­dė ber­niu­ką, ne­ži­no­jo, kad lau­ kia­si. Mo­ti­na ir kū­di­kis lau­kia spe­cia­lis­tų me­di­kų ko­man­dos iš Oks­for­do li­go­ni­nės, o pa­skui bus par­skrai­din­ti na­mo.

Gar­sio­ji Mo­ni­ca Le­ wins­ky, vos neiš­ ver­tu­si Bil­lo Clin­to­ no iš pre­zi­den­to po­ sto, nu­spren­dė ge­ rai už­si­dirb­ti iš sa­vo skan­da­lin­gos praei­ ties.

„„Li­ki­mas: pa­sak drau­gų, M.Le­wins­ky sa­vo 40-ąjį gim­ta­die­nį su­tiks be

vy­ro, nirš­da­ma dėl to, kad jos re­pu­ta­ci­ja bu­vo su­žlug­dy­ta vi­so pa­sau­ lio aky­se. „Scan­pix“ nuo­tr.

M.Le­wins­ky drioks­te­ls Pra­šo 12 mln. do­le­rių

Tur­tin­gas nykš­tu­kas

Bru­nė­jaus sul­to­na­tas, ku­rio iš­ ta­kos sie­kia XV a., yra ab­so­liu­ti mu­sul­mo­niš­ka ma­la­jų mo­nar­chi­ ja, ku­ri vi­siš­ką ne­prik­lau­so­my­bę nuo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­sie­ kė 1984 m. Bor­neo sa­los plo­te­ly­je įsi­kū­ręs sul­to­na­tas iš­gau­na daug naf­tos ir gam­ti­nių du­jų. Šis tur­tas Bru­nė­jaus pi­lie­čiams, ku­rių yra ma­žiau nei 400 tūkst., at­ne­ša vie­nas di­džiau­sių pa­ja­mų Azi­jo­je. BNS inf.

Pa­sak JAV ži­niask­lai­dos, mo­te­ris su­si­ti­ki­nė­ja su stam­bio­mis ša­lies lei­dyk­lo­mis, ti­kė­da­ma­si pa­si­ra­šy­ ti su­tar­tį dėl sa­vo me­mua­rų pub­ li­ka­vi­mo. Nors po­ten­cia­lūs lei­dė­jai pa­si­ra­šė kon­fi­den­cia­lu­mo su­tar­ tį, žur­na­lis­tai iš­šniukš­ti­nė­jo, kad už sa­vo at­vi­ra­vi­mus M.Le­wins­ky pra­šo 12 mln. do­le­rių (32 mln. li­ tų). Jos kū­ri­nį ži­niask­lai­da jau pa­ va­di­no kny­ga, ku­rio­je bus pa­pa­sa­ ko­ta vis­kas. Su kuo de­ra­si bu­vu­si B.Clin­to­no mei­lu­žė, dar pa­slap­tis. „Ma­nau, kiek­vie­nas stam­bus lei­ dė­jas no­rė­tų iš­girs­ti, ką gi ji ruo­ šia­si pa­ra­šy­ti“, – laik­raš­čiui „The New York Post“ sa­kė in­for­muo­tas šal­ti­nis. Sva­jo­nės apie gru­pi­nį sek­są

„„Iš­rink­to­ji: prin­ce­sė Ha­fi­zah yra vie­na iš 12-os sul­to­no Has­sa­na­lo

Bol­kiah vai­kų, ji tu­ri vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą ir dir­ba Fi­ nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je. AFP nuo­tr.

Nors pa­ti M.Le­wins­ky kol kas vie­šai ne­skel­bia sa­vo pla­nų, apie juos ži­ niask­lai­dai jau pa­sa­ko­ja jos drau­gai. „Mo­ni­ca ga­li ap­ra­šy­ti, kaip Bil­ las ėjo vis to­liau, apie tai, kaip jis aist­rin­gai no­rė­jo sek­so tri­se, or­gi­ jų ir įvai­riau­sių sek­so žais­liu­kų, – M.Le­wins­ky drau­gą ci­ta­vo „Hol­ ly­wood Li­fe“. – Ji ga­li pri­si­min­ti vis­ką, ką Bil­las pa­sa­ko­jo apie Hil­ la­ry (žmo­ną – red. pa­st.), taip pat fak­tą, kad, jo ma­ny­mu, ne jis vie­ nas ieš­ko­jo mei­lės šo­ne.“ Sklin­da gan­dai, kad JAV vals­ ty­bės sek­re­to­rė Hil­la­ry Clin­ton siun­ta iš­gir­du­si apie M.Le­wins­ky pla­nuo­ja­mus iš­leis­ti me­mua­rus.

Pa­te­kę į kny­gy­nų len­ty­nas šie ga­ li pa­lai­do­ti jos ga­li­my­bes ka­da nors užim­ti JAV pre­zi­den­to po­stą. „Mo­ni­ca ban­do ju­dė­ti į prie­kį, bet praei­ties šmėk­la – ro­ma­nas su pre­zi­den­tu – ją vis per­se­kio­ja, – pa­sa­ko­jo M.Le­wins­ky drau­gas. – Sa­vo 40-ąjį gim­ta­die­nį ji su­tiks be vy­ro, nirš­da­ma dėl to, kad jos re­ pu­ta­ci­ja bu­vo su­žlug­dy­ta vi­so pa­ sau­lio aky­se.“

Mo­ni­ca ga­li ap­ra­šy­ ti, kaip Bil­las ėjo vis to­liau, apie tai, kaip jis aist­rin­gai no­rė­ jo sek­so tri­se, or­gi­jų ir įvai­riau­sių sek­so žais­liu­kų. Pas­pir­tis B.Oba­mai?

Lei­di­nys „The Exa­mi­ner“ ban­dė nag­ri­nė­ti, kam ga­li bū­ti nau­din­gi M.Le­wins­ky me­mua­rai ar­ba vien kal­bos apie to­kią kny­gą, ir pa­da­rė pa­ra­dok­sa­lią iš­va­dą. B.Clin­to­nui ši kny­ga ga­li tik pa­ dė­ti, nes tik pa­di­dins su­si­do­mė­ ji­mą juo. O at­si­žvel­gus į tai, kad pa­rė­męs Ba­rac­ko Oba­mos kan­di­ da­tū­rą į ša­lies va­do­vus eksp­re­zi­ den­tas pa­sie­kė po­pu­lia­ru­mo pi­ką, ži­nia apie M.Le­wins­ky me­mua­rus ga­li nu­lem­ti res­pub­li­ko­no Mit­to Rom­ney pra­lai­mė­ji­mą.

„Skan­da­las kar­tais tik­rai ga­ li išei­ti kan­di­da­tui į nau­dą“, – re­ ziu­ma­vo „The Exa­mi­ner“. Tie­sa, „The Huf ­fi ng­ton Post“ at­ lik­ta ap­klau­sa pa­ro­dė, kad nau­jie­ na apie ga­li­mą de­mas­kuo­jan­čios kny­gos pa­si­ro­dy­mą ame­ri­kie­čius su­do­mi­no la­biau nei pa­tys M.Le­ wins­ky me­mua­rai. Be­veik 50 pro­c. res­pon­den­tų at­ sa­kė, jog ne­skai­tys jos at­vi­ra­vi­mų, ir tik 36 pro­c. ma­no, kad skai­ty­tų. ne­wsru.com inf.

Ro­ma­nas su pre­zi­den­tu 1997 m. M.Le­wins­ky pa­pa­sa­ko­jo vi­ suo­me­nei apie sa­vo mei­lės nuo­ty­ kius su B.Clin­to­nu, ku­rie pra­si­dė­jo dar 1995-ai­siais. 1998 m. bu­vu­si Bal­ tų­jų rū­mų sta­žuo­to­ja pa­tei­kė sa­vo su­kne­lę, ku­rią vil­kė­jo per su­si­ti­ki­mą su pre­zi­den­tu Ova­li­nia­me ka­bi­ne­te 1997 m. va­sa­rio 27 d. ir ant ku­rios li­ ko ne­dvip­ras­miš­kų pėd­sa­kų. M.Le­wins­ky su­ti­ko bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga mai­nais į ap­sau­gą nuo teis­mi­nio per­se­kio­ji­mo. DNR tes­tai pa­ro­dė, kad sper­ma ant su­kne­lės bu­vo B.Clin­to­no. 1999 m. bu­vo pra­dė­ta B.Clin­to­no ap­ kal­tos pro­ce­dū­ra, bet ne dėl neiš­ti­ki­ my­bės žmo­nai, o dėl me­la­gin­gų pa­ ro­dy­mų da­vus prie­sai­ką. Ga­liau­siai Se­na­tas iš­tei­si­no pre­zi­den­tą ir jis iš­ sau­go­jo po­stą.


11

penktadienis, rugsėjo 21, 2012

sportas

Miun­che­ne – tre­čios tau­rės me­džiok­lė Kau­no „Žal­gi­ris“ grįž­ta į Miun­che­ną – mies­ tą, ku­ria­me prieš 13 me­tų iš­ko­vo­jo svar­ biau­sią tro­fė­jų per vi­są klu­bo is­to­ri­ją: 1999-ai­siais Ba­va­ri­jos sos­ti­nė­je žal­gi­rie­čiai pir­mą ir kol kas vie­nin­te­lį kar­tą trium­fa­vo Eu­ro­ly­gos var­žy­bo­se.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Var­žo­vai rim­ti

Šie­met Joa­no Pla­zos ka­riau­nos taip pat lau­kia dve­jos rung­ty­nės, ta­ čiau jų svar­ba bus šiek tiek kuk­les­ nė. Atei­nan­tį sa­vait­ga­lį žal­gi­rie­čiai da­ly­vaus bui­ti­nės tech­ni­kos mil­ži­ nės BE­KO re­mia­mų krep­ši­nio ly­gų – Tur­ki­jos, Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos – eki­pų pir­mą kar­tą or­ga­ ni­zuo­ja­ma­me tur­ny­re. Kiek­vie­ną ru­de­nį BE­KO tau­rės var­žy­bas pla­ nuo­ja­ma reng­ti vis ki­to­je ša­ly­je.

Nors tai ir drau­giš­ kas tur­ny­ras, tu­ri­ me bū­ti am­bi­cin­gi ir aikš­tė­je ati­duo­ti vi­ sas jė­gas, kad tap­tu­ me dar stip­res­ni. „Au­di Do­me“ are­no­je vyk­sian­ čia­me tur­ny­re, be „Žal­gi­rio“, da­ly­ vaus Tur­ki­jos čem­pio­nas Stam­bu­ lo „Be­sik­tas“, Ru­si­jos stip­riau­sia eki­pa Mask­vos CSKA bei tur­ny­ro šei­mi­nin­kė Miun­che­no „Bayern“. Ba­va­ri­jos klu­bas praė­ju­sio se­zo­no Bun­des­ly­gos re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ ne užė­mė penk­tą­ją vie­tą, o at­krin­

ta­mą­sias var­žy­bas bai­gė ket­virt­fi­ na­ly­je. Ry­toj vyk­sian­čia­me pus­fi­na­ly­je „Žal­gi­rio“ var­žo­vai bus tur­kai. Dėl ki­to ke­lia­la­pio į fi­na­lą Et­to­re Mes­ si­nos tre­ni­ruo­ja­mi CSKA krep­ši­ nin­kai ko­vos su šei­mi­nin­kais. Žal­gi­rie­čių ko­vas Ba­va­ri­jo­je ga­ lės ste­bė­ti ir mū­sų ša­lies krep­ši­nio aist­ruo­liai – jas tie­sio­giai trans­ liuos LRT. Tiks­las – su­de­rin­ti žai­di­mą

„Žal­gi­riui“ iš­vy­ka į Vo­kie­ti­ją bus dar vie­nas pa­si­ren­gi­mo nau­jam se­zo­nui eta­pų. Kol kas be klup­te­ lė­ji­mų žen­gian­tys kau­nie­čiai per pa­sta­rą­sias sa­vai­tes ne tik spė­jo pra­džiu­gin­ti sir­ga­lius pui­kiu žai­ di­mu, bet ir iš­ko­vo­jo du tro­fė­jus – lai­mė­jo Kau­no spor­to ha­lė­je pir­mą kar­tą su­reng­tą tarp­tau­ti­nį Ste­po Bu­tau­to tau­rės tur­ny­rą bei įvei­kė pa­grin­di­nį sa­vo kon­ku­ren­tą Vil­ niaus „Lie­tu­vos ry­tą“ ma­če dėl Lie­tu­vos krep­ši­nio Su­per­tau­rės. „Mū­sų tiks­las – ir to­liau mo­ky­tis, to­bu­lė­ti bei vis ge­riau pa­žin­ti vie­ nas ki­tą. Tu­ri­me dar ge­riau įsi­sa­ vin­ti mū­sų ren­gia­mo žai­di­mo tai­ syk­les tiek gi­nan­tis, tiek puo­lant. Nors tai ir drau­giš­kas tur­ny­ras, tu­ ri­me bū­ti am­bi­cin­gi ir aikš­tė­je ati­ duo­ti vi­sas jė­gas, kad tap­tu­me dar stip­res­ni“, – apie tur­ny­ro Miun­ che­ne už­da­vi­nius kal­bė­jo J.Pla­za.

„„Trau­ma: per dvi­ko­vą su vil­nie­čiais R.Kau­kė­nui (kai­rė­je) bu­vo su­muš­ta ko­ja.

Be dvie­jų gy­nė­jų

Iš­ko­vo­ti tre­čią­jį šio se­zo­no tro­fė­jų „Žal­gi­riui“ bus ne­leng­va – į Miun­ che­ną neišsk­ri­do ir du eki­pos ly­de­ riai Man­tas Kal­nie­tis ir Ri­man­tas Kau­kė­nas. M.Kal­nie­tis ne­pa­dė­jo „Žal­gi­riui“ ir per at­sa­ko­mą­ją Su­per­ tau­rės dvi­ko­vą, nes tre­ni­ruo­čių sto­ vyk­lo­je Drus­ki­nin­kuo­se pa­si­tem­pė čiur­ną. R.Kau­kė­nas trau­mą pa­ty­rė dvi­ko­vo­je su „Lie­tu­vos ry­tu“.

J.Pla­za vis dar ne­no­ri ri­zi­kuo­ti gy­nė­jų svei­ka­ta ir nu­spren­dė žai­ dė­jus pa­tau­so­ti. „Man­tas dar nė­ra at­si­ga­vęs po čiur­nos trau­mos. Ri­ man­tui per pa­sku­ti­nią­sias rung­ ty­nes Vil­niu­je bu­vo su­muš­ta ko­ja. Be to, abu žai­dė­jai tu­rė­jo ne­men­ką krū­vį vi­są va­sa­rą Lie­tu­vos rink­ti­ nė­je, to­dėl na­tū­ra­lu, kad jų sa­vi­ jau­ta nė­ra idea­li, – sa­vo spren­ di­mą aiš­ki­no J.Pla­za. – Tai nė­ra

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

iš­skir­ti­nis da­ly­kas – daug ko­man­ dų, sa­vo su­dė­ty­je tu­rin­čių rink­ti­ nės žai­dė­jų, šiek tiek nu­ken­čia dėl to­kių bė­dų. Nu­ta­rė­me šiuos du žai­dė­jus pa­tau­so­ti ir ti­ki­mės, kad į tur­ny­rą Mask­vo­je jie jau ga­ lės vyk­ti.“ Rug­sė­jo 29–30 d. žal­gi­rie­čiai da­ ly­vaus Mask­vo­je vyk­sian­čia­me tra­ di­ci­nia­me Alek­sand­ro Go­mels­kio tau­rės tur­ny­re.

„Chel­sea“ at­sklei­dė savo ko­zi­rį – bra­zi­lą Os­ca­rą Europos futbolo klubų Čem­pio­nų ly­gos lai­mė­to­jas Lon­do­no „Chel­ sea“ ti­tu­lą gin­ti pra­dė­jo ly­gio­sio­ mis – pir­mo­sio­se šio se­zo­no rung­ ty­nė­se bri­tai tai­kiai iš­si­sky­rė su Tu­ri­no „Ju­ven­tus“.

trauk­ti ka­muo­lį iš sa­vo var­tų tink­ lo, ta­čiau bū­ti to­kio nuo­sta­baus įvar­čio da­li­mi – sma­gu. Komp­li­ men­tai jį įmu­šu­siam žai­dė­jui“, – taip jau­no­jo bra­zi­lo Os­ca­ro ant­ rą­j į įvar­t į įver­t i­n o „Ju­ven­t us“ rink­t i­n ės var­t i­n in­kas Gian­l ui­g i Buf­fo­nas.

Su­ži­bė­jo jau­nas ta­len­tas

BA­TE šou Pran­cū­zi­jo­je

Ma­rius Bag­do­nas

Ro­ber­to di Mat­teo auk­lė­ti­niai pir­ ma­vo dvie­jų įvar­čių per­sva­ra, ta­ čiau „Stam­ford Brid­ge“ sta­dio­ne vy­ku­si dvi­ko­va pa­si­bai­gė ly­gio­sio­ mis – 2:2. Iki per­t rau­kos in­d i­v i­d ua­l iu meist­riš­ku­mu blyks­te­lė­jo 21 me­tų Bra­zi­li­jos ta­len­tas Os­ca­ras. „Mė­ ly­nų­jų“ star­to su­dė­ty­je de­biu­ta­ vęs sau­gas dviem smū­giais bu­vo pa­siun­tęs „Se­ną­ją Sin­jo­rą“ į nok­ dau­ną, ta­čiau Ita­li­jos čem­pio­nai pa­ro­dė cha­rak­te­rį. Be disk­va­li­fi­ kuo­to tre­ne­rio An­to­nio Con­te žai­ du­sius sve­čius iš­gel­bė­jo či­lie­čio Ar­tu­ro Vi­da­lio ir Fa­bio Quag­lia­ rel­los taik­lūs smū­giai. „Bu­vo­me fa­vo­ri­tai, ta­čiau iš­ko­ vo­jo­me tik ly­gią­sias. Visdėlto klai­ dos ne­lei­do iš­plėš­ti per­ga­lės, nors ir ga­lė­jo­me įmuš­ti tre­čią kar­tą“, – po ma­čo kal­bė­jo R. di Mat­teo. „Ne­sa­kau, kad man pa­t in­ka

mi­nu­čių, Bar­se­lo­nos „Nou Camp“ sta­dio­no švies­len­tė ro­dė neįp­ras­ tus skai­čius – vie­tos sir­ga­lių my­ li­mas „Bar­ce­lo­nos“ klu­bas at­si­li­ ko 1:2. Tuo­met ini­cia­ty­vos ėmė­si ge­ riau­sias pla­ne­tos fut­bo­li­nin­kas

Lio­ne­lis Mes­si. Ar­gen­ti­nie­tis pel­ nė du įvar­čius ir iš­plė­šė ka­ta­lo­ nams pir­mą­ją per­ga­lę – 3:2. Du „Bar­ce­lo­nos“ ly­de­rio taik­lūs smū­giai iš­gel­bė­jo ko­man­dos vy­ riau­sią­jį tre­ne­rį Ti­tą Vi­la­no­vą nuo la­bai ne­pa­to­gių žur­na­lis­tų klau­

Re­zul­ta­tai

Ki­tas praė­ju­sio se­zo­no fi­na­li­nin­ kas Miun­che­no „Bayern“ se­zo­ną pra­dė­jo per­ga­le 2:1 prieš „Va­len­ cios“ eki­pą. Tai ypač pra­džiu­gi­no Ba­va­ri­ jos klu­bo vy­riau­sią­jį tre­ne­rį Jup­ pą Heync­ke­są, nes ki­tas F gru­pės ma­čas pa­si­bai­gė sen­sa­cin­gu re­zul­ ta­tu – Bo­ri­so­vo BA­TE 3:1 Pran­cū­ zi­jos šiau­rė­je įvei­kė „Lil­le“ fut­bo­ li­nin­kus. Tre­čią kar­tą Čem­pio­nų ly­go­je da­ly­vau­jan­ti BA­TE ko­man­da pa­ ga­liau su­lau­kė pir­mo­sios per­ga­lės. Jo­kių vil­čių sa­vo var­žo­vams ne­pa­ li­kę Vik­to­ro Gon­ča­ren­kos auk­lė­ti­ niai ta­po di­džiau­sia pir­mo­jo tu­ro staig­me­na.

„„E gru­pė

Lon­do­no „Chel­sea“ (Ang­li­ja)–Turino „Ju­ven­tus“ (Ita­li­ja) 2:2. Do­nec­ko „Šach­tar“ (Uk­rai­na)–„FC Nords­jael­land“ (Da­ni­ja) 2:0. „„F gru­pė

Miun­che­no „Bayern“ (Vo­k ie­t i­ja)– „Va­len­cia“ (Is­pa­ni­ja) 2:1. „Lil­le“ (Pran­cū­zi­ja)–Borisovo BA­TE (Bal­ta­ru­si­ja) 1:3. „„G gru­pė

„Bar­ce­lo­n a“ (Is­p a­n i­j a)–Maskvos „Spar­tak“ (Ru­si­ja) 3:2. Glaz­go „Cel­tic“ (Ško­ti­ja)–Lisabonos „Ben­fi­ca“ (Por­tu­ga­li­ja) 0:0. „„H gru­pė

„SC Bra­ga“ (Por­tu­ga­li­ja)–Klužo CFR 1907 (Ru­mu­ni­ja) 0:2.

Ka­ta­lo­nai iš­si­gel­bė­jo

Per žings­nį iki dar di­des­nės sen­ sa­ci­jos bu­vo Mask­vos „Spar­tak“ klu­bas. Iki ma­čo pa­bai­gos li­kus 18

si­mų. „Var­žo­vai at­ro­dė pui­kiai ir mums te­ko pa­plu­šė­ti iš pe­ties. Žai­ dė­me ge­rai, ta­čiau ne ge­riau­siai. Vis­dėlto džiau­giuo­si, kad pa­ro­dė­ me cha­rak­te­rį ir, pra­lei­dę ant­rą­ jį įvar­tį, grei­tai at­si­bu­do­me“, – po dvi­ko­vos tei­gė T.Vi­la­no­va.

„„Var­žo­vas: jau­na­sis Os­ca­ras (dešinėje) bu­vo di­džiau­sias „Ju­ven­tus“

gal­vos skaus­mas. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

„Man­ches­ter Uni­ted“ (Ang­l i­ja)– Stambulo „Ga­la­ta­sa­ray“ (Tur­ki­ja) 1:0.


12

PENKTADIENIS, rugsėjo 21, 2012

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NAUJIENOS

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222. www.vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybė socialiniuose tinkluose: www.facebook.com/vilnius.lt, www.twitter.com/vilnius_lt Informacija tel. 1664. Pasitikėjimo tel. (8 5) 211 2885. Pirminė teisinė pagalba – gyventojai registruojami tel. (8 5) 211 2744, www.teisinepagalba.lt. Klauskite: e.vicemeras@vilnius.lt

INFORMACIJA APIE teritorijų planavimą VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA REZOLIUCIJA DĖL ŠILUMOS KAINŲ MAŽINIMO IR KOGENERACIJOS SKATINIMO Vilniaus miesto savivaldybės taryba, konstatuodama, kad, nepaisant Lietuvos Respublikos energetikos ministro pažadų sumažinti dujų kainą, ji tik didėja, ir tai stipriai didina šilumos kainas vartotojams, nepaisant Lietuvos šilumos tiekėjų ir Lietuvos energetikos konsultantų asociacijų pasiūlytų būdų dar šiemet sumažinti šilumos kainas vartotojams, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012-0829 nutarimu Nr. 1035 patvirtino Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 2013 metams nustatymo“, kuriuo užkirto galimybę mažinti šilumos kainas, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2010 m. kovo 31 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VAP-20-11-6 paskelbtas išvadas, kad: 1. „Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1-285 nustatyta kvota AB Lietuvos elektrinei kelia pagrįstų abejonių ir diskusijų dėl šios kvotos dydžio, nes nėra objektyvių kriterijų, kuriais vadovaujantis jis būtų apskaičiuojamas“. Tokios abejonės išlieka ir patvirtinus kvotas 2013 metams; 2. „Kogeneracinėse (termofikacinėse) jėgainėse susidaranti šiluma beveik pilnai gali būti panaudojama naudingai – centralizuoto šilumos tiekimo ar kitokiems poreikiams tenkinti. Dėl to šios jėgainės gamina elektros tiek, kiek tuo metu galima suvartoti šilumos, todėl kogeneracinėse jėgainėse net 90 procentų pradinės kuro energijos gali būti panaudojama naudingai“, taip pat Lietuvos energetikos konsultantų bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijų raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybės siūlymą ir skaičiavimus, prašo Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę palaikyti šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos iniciatyvą, ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją priimti skubius ir būtinus teisingus sprendimus, kurie leistų efektyviau panaudoti kogeneracinių jėgainių pajėgumus ir sumažintų šilumos kainas Vilniaus ir Lietuvos vartotojams dar šį šildymo sezoną, siūlo: - Lietuvos Respublikos Vyriausybei padidinti kogeneracinėms jėgainėms elektros supirkimo kvotą iki optimalių šių jėgainių pajėgumų; - Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatyti elektros supirkimo kainą, atitinkančią alternatyvaus gamintojo savikainą, taip pat pakeisti kuro sąnaudų kogeneracinėse elektrinėse paskirstymo tarp šilumos ir elektros energijos gamybos metodiką, kad gautos papildomos pajamos ir pelnas už parduotą elektros energiją būtų panaudoti šilumos tarifo mažinimui Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Meras

Artūras Zuokas UŽ Tarybos rezoliuciją ”Dėl šilumos kainų mažinimo ir kogeneracijos skatinimo” balsavo UŽ: Frakcija ,,TAIP’’ Darbo partijos frakcija Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija Nepriklausantys jokiai frakcijai Partijos Tvarka ir teisingumas frakcija PRIEŠ balsavo 2 ir susilaikė 6 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai

Lietuvos verslininkus kvies investuoti į franšizes Rugsėjo 26 d. Vilniaus rotušėje bursis gerai žinomų Lietuvoje ir visame pasaulyje vartotojų pamėgtų prekių ženklų atstovai.

Į pirmą kartą Lietuvoje rengiamą franšizių mugę-konferenciją „Brand4Baltic 2012” Vilniaus franšizavimo dieną, prisistatyti Lietuvos verslininkams ir užmegzti naujų verslo partnerysčių atvyksta ledainių tinklo „BaskinRobbins“, šaldytų jogurtų „My Culture“, medicininių tyrimų pagal kraujo mėginius „Invitro“, taip pat žinomų restoranų, grožio centrų ir kitų verslo sričių atstovai. Franšizės keliu

Užsienio franšizės davėjai neslepia, jog tikisi renginyje susipažinti su rinkos specifiką išmanančiais vietos investuotojais ir per juos žengti žingsnį į Lietuvos rinką. „Rinkoje esame populiarūs įvairių formatų ledainių steigėjai – mūsų ledainė gali būti nuo labai šiuolaikiškos naujausio dizaino kavinės iki mini ledų pardavimo kiosko. Siekiame plėsti veiklos geografiją ir

Lietuvoje matome neišnaudotą potencialą. Su mūsų veikla atkeliautų ir nauji kokybės, aptarnavimo standartai, unikalus ledų asortimentas. Todėl ieškome patikimų ir ilgalaikių partnerių verslo plėtrai Baltijos šalyse“, – teigia didžiausio Europoje ir JAV ledainių tinklo „BaskinRobbins“ Franšizavimo ir plėtros skyriaus NVS ir Baltijos šalyse vadovė Žana Vartanova. Dideles plėtros perspektyvas Lietuvoje mato ir klinikinės diag­nostikos laboratorijos „Invitro“ atstovai. Jų teigimu, privačios medicinos įstaigos Lietuvoje turi aukštą plėtros potencialą, nes rinka kol kas nėra užpildyta, o paslaugų paklausa nuolat auga. Medicinos paslaugų įmonės „Invitro“ atstovai tikina franšizės gavėjams pateiksiantys efektyviu verslo modeliu grindžiamą, finansiškai naudingą pasiūlymą. Panašiomis verslo įžvalgomis dalijasi ir grožio centrų „City Fashion“ ir „Blow Dry Bar“atstovai. Dauguma franšizių davėjų Lietuvą ir kitas Baltijos šalis laiko patrauklia rinka, turinčia dinamiško

augimo potencialą. Užsienio prekių ženklai čia tikisi konkuruoti aukštais aptarnavimo, paslaugų ir prekių kokybės standartais. Gera proga užmegzti kontaktus

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos drauge su Vilniaus miesto savivaldybe organizuojamas renginys „Brand4Baltic 2012“ Vilniaus franšizavimo diena“ – puiki proga Lietuvos verslininkams užmegzti naujų verslo kontaktų, o galbūt ir patiems tapti perspektyvaus verslo savininkais. „Šių metų renginio pagrindinis akcentas – franšizių mugė, kurioje Lietuvos verslininkai turės galimybę susipažinti ir gyvai pabendrauti su franšizės davėjais, susipažinti su jų verslo koncepcijomis, iš pirmų lūpų išgirsti apie franšizių įsigijimo sąlygas“, – teigia Lietuvos franšizės centro direktorius, „Brand4Baltic 2012“ Vilniaus franšizavimo dienos koordinatorius Severinas Žilinskis. Renginio organizatoriai džiaugiasi, jog tarp dalyvių taip pat bus ir Lietuvos atstovas – kepyklėlių tinklas „Crustum“.

savivaldybės tarybos sprendimas Taryboje 2012 m. rugsėjo 12 d. priimtas sprendimas Nr. 1-762 „Dėl Tarybos 201202-08 sprendimo Nr. 1-427 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patikslintas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų biudžetas vadovaujantis Sociali-

nės apsaugos ir darbo ministro įsakymais dėl specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms – vaikų ir jaunimo teisių apsaugai  – atlikti pakeitimo, dėl biudžeto apimties padidinimo padidėjus biudžetinių įstaigų pajamoms už paslaugas, dėl

skolinimosi padidinimo bei dėl asignavimų perskirstymo tarp asignavimų valdytojų ir programų siekiant racionaliau panaudoti asignavimus ir spręsti skolų grąžinimo klausimą Su sprendimu galima susipažinti savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt.

Parengtas apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A, Vilniuje, detalusis planas. Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-19 įsakymas Nr. 30-1218. Projekto tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių (sklypų žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdų – komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir pobūdžių – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo), pakeisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą. Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, tel. 211 2677 Projekto rengėjas – UAB „Sostinės studija“, A.Goštauto g. 8-410B, Vilnius, tel. 8 686 74 252, e. p. andzelika.studija@gmail.com. Rengimo terminai – 2012–2015 m. Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka: 1. Informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas. 2. Supažindinimo su parengtu projektu pradžia nuo 2012-10-08. Detalusis planas viešai eksponuojamas Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, Vilniuje, nuo 2012-10-19 iki 2012-11-06. Viešas aptarimas vyks Verkių seniūnijoje 2012-11-07 13 val. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:

Planavimo pasiūlymai teikiami raštu projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 30-1616 Miesto plėtros departamentui pavesta organizuoti apie 7800 kv. m teritorijos prie Aukštaičių, Paupio ir Kranto gatvių sankirtos (teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos T6 kvartalo), detaliojo plano rengimą. Planavimo tikslas – nustatyti ir (ar) pakeisti sklypų ribas ir plotus, planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą vadovaujantis Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais. Miesto ūkio ir transporto departamentas įpareigotas išduodamose planavimo sąlygose nustatyti reikalavimą, kad esant Vilniaus miesto savivaldybės poreikiui (planuojamo žemės sklypo dalis patenka į suplanuotas ar preliminarias gatvės raudonąsias linijas) turi būti suprojektuotas neatlygintinas servitutas inžinerinei ir (ar) susisiekimo infrastruktūrai įrengti. Informacija tel. (8 5) 211 2754.

INFORMACIJA APIE spav Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav) Plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, www.vilnius.lt. Plano pavadinimas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimas. Plano rengimo pagrindas (pradžia) – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 30-1095. Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2497, www.vilniausplanas.lt. Informaciją teikia: Linas Sinkevičius, tel. (8 5) 211 2536, e. paštas linas.sinkevicius@vplanas.lt. Plano tikslai: patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 638 ir 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtintą Vilniaus miesto visų seniūnijų teritorijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą, numatant ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais. Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Pasiūlymų teikimo tvarka. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu Plano rengėjui darbo dienomis, nuo 9 iki 16 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav) Plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, www.vilnius.lt. Plano pavadinimas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimas. Plano rengimo pagrindas (pradžia) – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 30-1095. Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2497, www.vilniausplanas.lt. Informaciją teikia: Linas Sinkevičius, tel. (8 5) 211 2536, e. paštas linas.sinkevicius@vplanas.lt. Plano tikslai: patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 638 ir 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtintą Vilniaus miesto visų seniūnijų teritorijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą, numatant ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais. Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Priimtas sprendimas – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Pasiūlymų teikimo tvarka. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir pasiūlymus galima raštu Plano rengėjui darbo dienomis, nuo 9 iki 16 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

INFORMACIJA APIE spav Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-811 patvirtino Gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo (laidojimo) gyvūnų kapinėse taisykles, kurių esmė – gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo (laidojimo) gyvūnų kapinėse reikalavimai, t. y. nustatytas gyvūnų augintinių gaišenų užka-

simo (laidojimo) duobės (kapo) gylis, plotas, atsižvelgiant į gyvūno rūšį, duobės (kapo) vietą žyminčio ženklo (paminklo) aukštis, atstumas tarp kapaviečių ir t. t. Visas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas yra paskelbtas interneto tinklapyje www.vilnius.lt.


13

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

menas ir pramogos

V.Ko­sa­kovs­kis ne­žiū­ri sa­vo filmų Vil­niaus do­ku­men­ti­nių filmų fes­ti­va­lio kvies­ti­nis sve­čias – pa­sau­li­nio gar­so re­ ži­sie­rius Vik­to­ras Ko­sa­kovs­kis – dau­gelį nu­ste­bi­no pa­reikš­da­mas, kad sten­gia­si ne­be­kur­ti filmų. Be to, pri­si­pa­ži­no savų filmų ne­žiū­rin­tis. Kęstu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Ypa­tin­gas sve­čias

Į įprastą filmų žiūrė­ji­mo ritmą ki­no žiū­ro­vus jau de­vin­tus me­tus grą­ žins Tarp­tau­ti­nis Vil­niaus do­ku­ men­ti­nių filmų fes­ti­va­lis (VDFF). Va­kar pra­si­dėjęs, jis tęsis iki pat rugsė­jo pa­bai­gos. Šių metų VDFF ret­ros­pek­ty­va bus skir­ta fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių kant­ riai ket­ve­rius me­tus kvies­tam re­ži­ sie­riui V.Ko­sa­kovs­kiui. Tai vie­nas gar­siau­sių Ru­si­jos ki­no kūrėjų ir vie­ nas reikš­min­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no re­ži­sie­rių, pelnęs per šimtą ap­ do­va­no­jimų tarp­tau­ti­niuo­se bei na­ cio­na­li­niuo­se fes­ti­va­liuo­se. „At­vy­kau į Vil­nių, ir jis taip man pa­ti­ko. Pa­ma­niau, kad norė­čiau čia pa­si­lik­ti me­tams. Šio mies­to tei­sin­gas dy­dis, tei­sin­gi žmonės. Tie­siog ne­pa­kar­to­ja­ma“, – liaup­ sių sos­ti­nei ne­gailė­jo vie­nas ge­ riau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no kūrė­ jų pa­sau­ly­je. „Vaikš­čio­jau po Vil­nių ir gal­vo­ jau, kad rei­kia su­kur­ti filmą, bet vi­ sais būdais sten­giuo­si stab­dy­ti sa­ve ir to ne­da­ry­ti“, – pri­dūrė jis.

Pak­laus­tas, ar il­gai siekė pa­sau­ li­nio pri­pa­ži­ni­mo, V.Ko­sa­kovs­kis pu­siau juo­kau­da­mas at­sakė, kad šlovės spin­du­liuo­se galė­jo mau­dy­ tis jau po pir­mo­jo fil­mo. „Pir­ma­ja­ me fes­ti­va­ly­je ga­vau vi­sus pri­zus. Žmonės, ilgą laiką dir­ban­tys ki­no pra­monė­je, tuo la­bai stebė­jo­si“, – pa­sa­ko­jo jis.

Vik­to­ras Ko­sa­kovs­kis:

Ge­riau­sia, ką esu nu­fil­mavęs, nu­fil­ma­ vau pirmąją sa­vo fil­ma­vi­mo dieną. Kalbė­da­mas apie pirmąjį sa­vo fil­ mą, 1989 m. pa­si­rod­žiusį „Lo­sevą“, ku­ria­me V.Ko­sa­kovs­kis pa­sa­ko­jo apie rusų fi­lo­sofą Alek­sejų Fio­do­ ro­vi­čių Lo­sevą, re­ži­sie­rius ne­slėpė sėkmės veiks­nio. „Tie­siog rei­kia­ mu me­tu pa­vy­ko įjung­ti ka­merą. Ge­riau­sia, ką esu nu­fil­mavęs, nu­ fil­ma­vau pirmąją sa­vo fil­ma­vi­mo dieną“, – pa­sa­ko­jo re­ži­sie­rius. V. Ko­sa­kovs­kis nu­ste­bi­no pa­ reikš­da­mas, kad sten­gia­si kuo ma­

„„Nuo­pel­nai: dau­gybę pres­ti­ži­nių ap­do­va­no­jimų pelnęs do­ku­men­ti­nio ki­no re­ži­sie­rius V.Ko­sa­kovs­kis kuk­lus:

„Ma­nau, kad jie silp­no­ki“, – sa­vo fil­mus įver­ti­no jis. 

žiau fil­muo­ti, nes pa­sau­ly­je ir taip daug filmų. Be to, ki­no gran­dui ar­ ti­mesnė ope­ra­to­riaus, o ne re­ži­ sie­riaus spe­cia­lybė, nes ope­ra­to­ rius do­ku­men­ti­nia­me ki­ne, anot jo, svar­bes­nis. „Nie­ka­da ne­žiū­riu sa­vo filmų. Pa­baigęs filmą, ne­no­riu jo žiūrė­ti. Ma­nau, kad jie silp­no­ki“, – dar vie­ nu akib­rokš­tu į Do­ku­men­ti­nio ki­ no fes­ti­va­lio pri­sta­tymą su­si­rin­ku­ sią pub­liką pri­bloškė re­ži­sie­rius. Džiau­gia­si ga­li­my­be

„Su­si­ti­ki­mas su V.Ko­sa­kovs­kiu – be ga­lo re­ta ir uni­ka­li pro­ga. Kiek­ vie­nam fes­ti­va­liui yra mil­ži­niš­ka

garbė su­lauk­ti šio sve­čio ir pri­sta­ ty­ti jo filmų ret­ros­pek­tyvą. Mums ši vieš­nagė itin svar­bi: VDFF žiū­ rovų lau­kia ne tik su­si­ti­ki­mai su V.Ko­sa­kovs­kiu prie­š sean­sus ir po jų, bet ir kūry­binės ki­no dirb­ tuvės, skir­tos vi­siems, be­si­do­ min­tiems do­ku­men­ti­niu au­to­ri­ niu ki­nu“, – sakė V. Le­vic­kaitė, VDFF ren­gian­čio „Skal­vi­jos“ ki­ no cent­ro di­rek­torė. VDFF žiū­ro­vai ne tik iš­vys vi­sus V.Ko­sa­kovs­kio fil­mus, bet ir pa­tys galės pa­bend­rau­ti su šiuo ypa­tin­ gu kūrėju. Be­si­do­min­tiems do­ku­ men­ti­nio ki­no kūri­mu V.Ko­sa­kovs­ kis ves kūry­bi­nes ki­no dirb­tu­ves.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Kvies pa­žin­ti

Fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je – per 30 rink­ti­nių do­ku­men­ti­nių filmų iš vi­ so pa­sau­lio, su­si­ti­ki­mai su jų au­to­ riais, ki­no meist­riš­ku­mo dirb­tuvės ir spe­cialūs ren­gi­niai. Fes­ti­va­lis viešės Vil­niaus „Skal­vi­jos“ ki­no cent­re bei ki­no teat­re „Pa­sa­ka“. Spe­cia­lią­ja fes­ti­va­lio pro­gramą „Bit­ni­kai ke­ly­je“ VDFF or­ga­ni­za­ to­riai šie­met ski­ria vi­sa­me pa­sau­ ly­je mi­ni­moms 90-osioms Jac­ko Ke­roua­co gi­mi­mo me­tinėms – bus pa­ro­dy­ta net ke­le­tas filmų, ku­rių „ak­to­riai“ – tiek J.Ke­roua­cas, tiek jo stu­dijų drau­gai Al­le­nas Gins­ber­ gas bei Wil­lia­mas S.Bur­rough­sas.

Į Lie­tuvą at­vyks D.Lyn­cho mūza „Chrys­ta Bell at­ro­do kaip sva­jonė, dai­nuo­ja kaip sva­jonė ir jai dai­ nuo­jant sva­jonės tam­pa rea­ly­be“, – taip apie į Lie­tuvą at­vyks­tan­čią dai­ni­ninkę kalbė­jo pa­ts Da­vi­das Lyn­chas.

Laik­raš­tis „The Irish Ti­mes“ Ch.Bell pa­va­di­no „aukštųjų sferų mūza“ bei „nuo­sta­bia si­re­na“, už­bu­rian­ čia re­to dra­ma­tiz­mo, jėgos ir dia­ pa­zo­no bal­su. „Jos mu­zi­ka vie­nu me­tu sva­jin­ga ir kait­ri, ap­tin­gu­ si ir kan­ki­nan­ti, at­lie­ka­ma su sle­ gian­čiu ir pri­bloš­kian­čiu ra­fi­nuo­

tu­mu“, – rašė ir mu­zi­kos žur­na­las „Rol­ling Sto­ne“. Kul­t i­n ių filmų „Mal­h o­l an­ do ke­lias“, „Pra­ras­tas greit­ke­lis“, „Mėly­nas ak­so­mas“ bei „Dramb­ liaž­mo­gis“ au­to­riaus ir be­veik nie­ kam ne­ži­no­mos mer­gi­nos iš Tek­ sa­so bend­ra­dar­bia­vi­mas pra­si­dėjo dar prie­š de­šimt­metį. Tuo me­ tu Ch.Bell dai­na­vo Tek­sa­so vals­ ti­jos grupė­je „8 ½ Sou­ve­nirs“, o D.Lyn­cho gy­ve­ni­me pirmą vietą ki­nas už­lei­do ta­py­bai ir mu­zi­kai. Be kontū­rus pa­ma­žu įgau­nan­čios juos­tos „Vi­dinė im­pe­ri­ja“ (ek­ra­

„„ Nuo­pel­nai: de­vy­nio­li­ka­metės Ch.Bell įra­šus vos iš­girdęs re­ži­sie­rius

D.Lyn­chas liovė­si ieš­kojęs pa­grin­di­nio bal­so sa­vo mu­zi­kos al­bu­mui „This Train“ bei fil­mo „In­land Em­pi­re“ gar­so ta­ke­liui. Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

nuo­se pa­si­rod­žiu­sios 2006-ai­siais), re­ži­sie­rius tapė ir namų stu­di­jo­ je kūrė mu­ziką, ku­riai ieš­ko­jo sa­vo filmų nuo­taiką ati­tin­kan­čio bal­so. Iš­girdęs de­vy­nio­lik­metės mer­gi­nos įra­šus, D. Lyn­chas su­pra­to, kad jo paieš­kos baigė­si. Tie­sa, bend­ra­dar­bia­vi­mo re­ zul­ta­to pa­lauk­ti te­ko ga­na il­go­ kai. Nors pir­mas jų bend­ras kūri­ nys – dai­na „Po­lish Poem“ – bu­vo įtrauk­ta į fil­mo „Vi­dinė im­pe­ri­ ja“ gar­so ta­kelį, ki­ti kūri­niai bu­vo šli­fuo­ja­mi dar pen­ke­rius me­tus. Ir tik per­nai die­nos šviesą pa­ga­liau iš­vy­do al­bu­mas „This Train“, ku­ ria­me – vie­nuo­li­ka dainų, pro­diu­ suotų D.Lyn­cho ir at­lie­kamų an­ge­ liš­kai de­mo­niš­ko bal­so sa­vi­ninkės Ch. Bell. Net­ru­kus po to, kai al­bu­mas bu­ vo iš­leis­tas, Ch.Bell kar­tu su mu­ zi­kan­tu, fo­tog­ra­fu ir re­ži­sie­riu­mi Dut­chu Ral­lu (jis re­ži­sa­vo al­bu­mo dainų vaiz­do kli­pus) su­kūrė gru­ pę „Black Book An­gel“ ir su pa­ gal­bi­niais mu­zi­kan­tais iš­si­ruošė į pa­sau­linį al­bu­mo pri­sta­ty­mo tur­ nė. Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se vy­ku­sius kon­cer­tus daž­nai pra­dėda­vo pa­ ts D.Lyn­chas, jis išei­da­vo į sceną, pri­sta­ty­da­vo sa­vo naująją mūzą, o kar­tais su gru­pe at­lik­da­vo ir po­rą kūri­nių. Ch.Bell spa­lio 20 d. su­rengs vie­ nin­telį tik­ro gar­so kon­certą Lie­tu­ vo­je – ki­no teat­re „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gis“. VD inf.

„„Nuo­tai­ka: „Lof­to“ va­das V.Dia­wa­ra va­karė­ly­je „Dan­ce O! Dan­ce“ ža­

da šo­kius iki ry­to. 

Min­dau­go Vai­čiu­lio (BFL) nuo­tr.

Va­karė­liai iki ry­to Menų fab­ri­ke „Lof­tas“ ren­gi­nių se­zo­nas įsibėgė­ja – pri­sta­to­ma nau­ja il­gai lauk­ta va­karė­lių se­ri­ ja „Lof­tas Dan­ce O! Dan­ce“, skir­ta mėgstan­tiems elekt­ro­ninę mu­ ziką ir šo­kius iki ry­to.

Pir­mo­jo „Dan­ce O! Dan­ce“ va­ karė­lio spa­lio 12 d. sve­čiai – vie­na ži­no­miau­sių gy­vos šo­kių mu­zi­ kos gru­pių „Ste­reo MCs“ iš Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos. Šo­kių aikš­te­ lių ka­ra­liai į Lie­tuvą at­vyks­ta at­ lik­ti sa­vo DJ pa­si­ro­dy­mo. „Šių britų hi­tus „Con­nec­ted“ ar­ba „Step It Up“ ži­no ir jau­nes­ ni, ir vy­res­ni rei­ve­riai vi­sa­me pa­ sau­ly­je. Lie­tu­va – ne išim­tis. Jie yra ma­no vie­ni mėgsta­miau­sių“, – įspūdžiais apie sve­čius da­li­jo­si Vik­to­ras Dia­wa­ra. „Ste­reo MCs“ ap­do­va­no­ti net ke­lio­mis „Brit awards“ sta­tulėlė­

mis, par­davę mi­li­jo­nus al­bumų, no­mi­nuo­ti pres­ti­žiš­ka­jam „Mer­cu­ ry“ ap­do­va­no­ji­mui. „La­bai džiau­ giuo­si, kad sa­vo ant­ruo­se na­muo­se – „Lof­te“ – turė­siu pro­gą pa­spaus­ ti ranką pa­čiam Ro­bui Bir­chui“, – to­liau ko­men­ta­vo V.Dia­wa­ra. Lyg to būtų ma­ža, „Ste­reo MCs“ vo­ka­listą R.Birchą į „Loftą“ at­lydės ge­ras jo drau­gas, „Jung­le Brot­hers“ na­rys, pa­si­va­dinęs Af­ ri­ka Ba­by Bam, taip pat ži­no­mas kaip tie­siog Bam. Jis, be­je, menų fab­ri­ke jau lankė­si prie­š kiek dau­ giau nei me­tus. Nau­jos va­karė­lių se­ri­jos „Lof­ tas Dan­ce O! Dan­ce“, skir­tos lau­ ki­niams, ne­tram­do­miems ir įsi­ min­ti­niems šo­kiams, pra­džia jau spa­lio 12 d. „Šo­kių ba­te­liai pri­va­lo­mi“, – pa­tarė V.Dia­wa­ra. VD inf.


14

PenktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Vin­gio par­ke, M.K.Čiur­lio­nio g. 100. KA­DA? Ry­toj 18.30 val. KIEK? 29–64 li­tai.

KUR? Trakų r., Pa­luk­nio k., Par­ko g. 1. KA­DA? Ry­toj nuo 8 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ne­ries kran­tinė­je prie Bal­to­jo til­to. KA­DA? Ry­toj ir po­r yt 14 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Fe­jer­verkų fes­ti­va­lis

Pa­luk­nio ba­ra­vy­kas

In­di­jos iš­min­tis

Fe­jer­verkų fes­ti­va­liui Vil­niaus fe­je­ri­jai trys pro­fe­sio­na­lios pi­ro­ tech­nikų ko­man­dos iš Ru­si­jos, Len­ki­jos ir Suo­mi­jos pa­rengė po tris įspūdin­gus pa­si­ro­dy­mus – pa­gal tą pa­čią mu­ziką, nau­do­jant tik baltą, mėlyną ir rau­doną spal­vas, pa­gal na­cio­na­linį sa­vi­tumą at­spin­dintį mu­zi­kos kūrinį bei pa­gal lais­vai pa­si­rinktą mu­ziką.

Vi­si kvie­čia­mi į ne­to­li Vil­niaus esantį Pa­luk­nio kaimą, ku­ria­me vyks šventė „Pa­luk­nio ba­ra­vy­kas 2012“. Jūsų lau­kia ne tik gry­ba­ vi­mo var­žy­bos bei pri­zai šau­niau­siems miš­ko gėry­bių rinkė­jams, bet ir šven­ti­nis kon­cer­tas. Be­je, nu­galė­tojų ko­man­da jau rugsė­jo 29 d. ke­liaus į res­pub­li­kinį gry­ba­vi­mo čem­pio­natą Varė­no­je.

Vil­niaus vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ro ir vie­šo­sios įstai­gos „Svei­kas mies­tas“ ini­cia­ty­va pirmą kartą vie­nas se­niau­sių jogų – 104 metų Swa­mi Yo­go­nan­da iš In­di­jos – at­vy­ko į Lie­tu­vos sos­tinę Vil­nių. Čia jis viešės iki rugsė­jo 25 d. Sa­vait­galį vil­nie­čiams do­va­no­ja­mos net dvi S.Yo­go­nan­dos jo­gos pa­mo­kos po at­vi­ru dan­gu­mi.

KUR? Vil­niaus „Lėlės“ teat­re, Ark­lių g. 5. KA­DA? Šian­dien 12 val. KIEK? 10 litų.

KUR? Mo­ky­tojų namų kie­me­ly­je, Vil­niaus g. 39 / 6. KA­DA? Ry­toj 12 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Prie Bal­to­jo til­to. KA­DA? Šian­dien 14 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Jau­ni­mo teat­re, Ark­lių g. 5. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? 30–50 litų.

Iš­ban­dy­mai trims par­šiu­kams

Vai­kiškų daiktų tur­gus

Eu­ro­pos jud­rio­ji sa­vaitė

Juo­kas pro aša­ras

No­rin­tiems šau­niai pra­leis­ti sek­ma­die­nio po­ pietę su vai­kais tiks le­gen­dinės pa­sa­kos „Trys par­šiu­kai“ in­terp­re­ta­ci­ja, ku­rią ma­žie­siems ir di­ die­siems žiū­ro­vams pri­sta­to „Lėlės“ teat­ro re­ži­ sie­rius Al­gir­das Mi­ku­tis.

Mo­ky­tojų namų kie­me­ly­je ren­gia­mas išaugtų dra­bužė­lių, žais­liukų ir kitų vai­kiškų daiktų tur­ ge­lis. Ma­mos galės at­si­neš­ti sa­vo ma­žy­lių išaug­ tus daik­tus ir juos par­duo­ti, mai­ny­ti ar tie­siog do­ va­no­ti ki­tiems tėve­liams.

Vil­niaus vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ras kvie­čia vi­sus į ren­ginį „Judėk tei­sin­ga link­me!“. At­vy­ki­te su drau­gais ir su­da­ly­vau­ki­te dvi­ra­ti­ninkų žy­gy­ je „Dvi­ra­čiu ga­li va­žiuo­ti vi­si!“ Dvi­ra­čių star­tas – 14 val., bet įvairūs ren­gi­niai vyks visą dieną.

Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Le­be­liū­nas pri­sta­to spek­ taklį „Gru­pelė“ pa­gal dra­ma­tur­go Va­si­li­jaus Si­ga­ re­vo pjesę. Tai, kaip sa­ko dra­ma­tur­gas, „be­veik ko­me­di­ja, o gal tra­ge­di­ja“ apie ei­linės vie­ni­šos, nors ir iš­tekė­ju­sios, mo­ters gy­ve­nimą.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 12.15, 12.30, 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15, 22.15 Duokim garo! 22.10 Loterija „Perlas“. 23.15 Kine kaip kine. 23.45 Lietuvių kino aukso fondas. Melodrama „Jo žmonos išpažintis“ (1983 m.) (N-7).

LRT 12.15 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Tomo ir Džerio pasakos“ (2) (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (3). 13.30 „Kung Fu Panda“ (8). 14.00 „Tomo ir Džerio pasakos“ (3). 14.30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Koncertas „Du maestro. Legendos sugrįžta“ (2010 m., Rusija.). Raimondo Paulo ir Iljos Rezniko dainų vakaras. Dalyvauja L.Vaikulė, V.Leontjevas, F.Kirkorovas, Valerija, J.Kobzonas, M.Rasputina, A.Malininas ir kt. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo trileris „Gyvatės lėktuve“ (JAV, Kanada, Vokietija, 2006 m.) (N-14). 0.15 Veiksmo f. „Kita miesto pusė“ (JAV, 2010 m.) (N-14).

TV3 6.15 6.30 8.00 8.30

Teleparduotuvė. Nauja diena. Tiesioginė transliacija. „Simpsonai“. „Hana Montana“.

LNK 19.10 val.

9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Šok su manimi šokių konkursas. 14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Nuodėmių dešimtukas. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Komedija „Šuns kailyje“ (JAV, 2006 m.). 21.05 Fantastinis trileris „Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas“ (JAV, Čekija, 2009 m.). 23.25 Romantinė komedija „Absolventė“ (JAV, 2009 m.).

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.25 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Taip. Ne“ (k). 11.30 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7).

TV3 16.10 val.

19.25 „Komikų klubas“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Rusų kinas. Komiška drama „Dvi dienos“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 22.50 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.50 Galiūnų čempionų lygos pusfinalis Kanadoje (2) (k). 0.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Laimą Vainilavičienę. 10.15 Padėkime augti. 10.55 „Levas Trockis. Pasaulinės revoliucijos paslaptis“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Laimą Vainilavičienę. 15.45 Dok. f. „Mossad. Izraelio specialiosios pajėgos“ (N-7). 16.00 Žinios. 16.10 Dok. f. „Mossad. Izraelio specialiosios pajėgos“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.00 Žinios.

BTV 15.00 val.

18.35 „Griūk negyvas!“ Humoro laida (N-7). 18.50 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Vertas kinas. Romantinė drama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.40 Dok. f. „Anoreksikai berniukai“ (N-7). 0.40 Dok. f. „Mossad. Izraelio specialiosios pajėgos“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Snetterton). 14.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Snetterton). 15.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 16.40 Automoto. 17.10 Italijos „Serie A“ lyga. „Atalanta“–„Roma“. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 Karaliaus taurė. „Caja Laboral“– „Lagun Aro GBC“. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės CSIO – Tautų taurės konkūrų varžybos Vazgaikiemyje. 22.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Snetterton). 23.15 Sportas LT. Atviras veteranų štangos spaudimo čempionatas.

lietuvos ryto tv 6.30 val.


niką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt.

penktADIENIS, rugsėjo 21, 2012

933624

Kelionių

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

A.Hol­land vieš­nagė Į Vil­nių at­vy­ko pa­sau­li­nio gar­so lenkų re­ži­sierė Ag­niesz­ka Hol­ land (nuotr.). Re­ži­sierė Vil­niu­ je vyks­tan­čio­je Lenkų ki­no sa­ vaitė­je pri­statė „Os­ka­rui“ šie­met no­mi­nuotą sa­vo filmą „Tam­so­je“.

Lenkų kultū­ros ins­ti­tu­to tei­gi­ mu, tam, kad re­ži­sierė su­si­tiktų su Vil­niaus pub­li­ka, pri­reikė trejų metų de­rybų. Jos fil­mas „Tam­so­je“ šie­met ga­vo „Os­ka­ ro“ no­mi­na­ciją kaip ge­riau­sias už­sie­nio fil­mas. Juos­ta „Tam­so­je“ – tai tik­rais įvy­kiais pa­rem­tas pa­sa­ko­ji­mas apie lenką, Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ ro me­tais Lvo­vo ka­na­li­za­ci­jos ka­ na­luo­se slėpusį iš ge­to pa­bėgu­ sius žy­dus. Iki šiol A.Hol­land jau yra kūru­si filmų apie ho­lo­kaustą. Nors po pa­sta­ro­jo „Eu­ro­pa Eu­ro­ pa“ 1990-ai­siais, ji teigė nie­ka­da ne­bes­ta­ty­sian­ti fil­mo šia te­ma, po dvi­de­šim­ties metų prie jos grįžo. „Tai vie­na temų, ku­ri man bran­gi ir ar­ti­ma nuo vai­kystės. Natū­ra­lu, kad ja do­miuo­si ir ne pirmą kartą sta­tau filmą šia te­ ma, bet ne­galė­čiau pa­sa­ky­ti, kad pa­ti ieš­ko­jau tos te­mos, – fil­mas pa­ts ma­ne su­si­ra­do. Sau sa­kiau, kad ne­be­norė­čiau dve­jus ar tre­jus me­tus pra­leis­ti to­kio­mis sąly­go­ mis, pra­leis­ti jų Lvo­vo ka­na­luo­ se. Kai per­skai­čiau sce­na­rijų daug kartų ir ėmiau jį sap­nuo­ti, su­pra­ tau, kad nuo šio fil­mo ne­pabėg­ siu“, – sakė re­ži­sierė A.Hol­land. Fil­mo prem­je­ra Len­ki­jo­je įvy­ ko šių metų pra­džio­je ir pa­siekė lan­ko­mu­mo re­kor­dus, jį pa­ žiūrė­jo per mi­li­joną žmo­nių. Re­ži­sierę nu­ste­bi­no, kiek jaunų žmo­nių ėjo žiūrė­ti jos fil­mo. „Kas de­da­si jau­no žmo­gaus gal­vo­je, ku­ris atei­na su mer­gi­ na į ki­no teatrą ir ma­to pla­ka­tus, „Šer­lo­ko Holm­so“, „Ba­tuo­to ka­ ti­no“. Po to nu­si­per­ka did­žiulę po­rciją spragė­sių ir, įdo­miau­sia, kad jie po ki­no išei­na su ne­pradė­ tais val­gy­ti spragė­siais. Tai bu­vo ma­no kaip re­ži­sierės did­žiau­sia per­galė, kad spragė­siai li­ko ne­pa­ lies­ti“, – sakė re­ži­sierė A.Hol­land. Ji gimė Var­šu­vo­je, lenkės ir žy­do šei­mo­je. Jos se­ne­liai bu­vo nu­žu­dy­ti ge­te. Re­žisū­ros stu­di­ jas A.Hol­land baigė Pra­hos ki­no mo­kyk­lo­je, kar­je­ros pra­džio­ je dir­bo re­ži­sie­rių Krzysz­to­fo Za­nus­sio ir Andr­ze­jaus Waj­dos filmų asis­ten­te. Vie­nas pirmųjų jos filmų „Pro­vin­ci­jos ak­to­riai“ Kanų ki­no fes­ti­va­ly­je bu­vo ap­ do­va­no­tas FIP­RES­CI pri­zu. Jos fil­mas „Kar­tus der­lius“ jau bu­ vo no­mi­nuo­tas „Os­ka­rui“. LRT inf.

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

959526 nius. „Tikrojo moteriškumo link“, skaitys Vijolė Meleškienė. 8 601 72 314. OlandiVežame keleivius į Tel. Vokietiją, Daniją,

siūlo darbą

1019342

Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai. Norvegijoje ir Švedijoje reikalingi patirties tu- ją.Vakarų Afrikos būgnų mokykla kviečia morintys staliai, stogdengiai (karkasinių namų info@gmail.com. kytis groti djembe būgnais! Informacija 952525 statyba ir renovacija). Tel. 8 646 83 772. www.afrikosbugnai.lt, tel. 8 659 96 278, e. 1018844 paštas info@afrikosbugnai.lt.

Kitos

paslaugos

Įvairūs

Kita

Įmonė greitai suteikia trumpalaikias ir ilgalaikias paskOlas fiziniams ir juridiniams asmenims. 8 656 97 000, www.easyfinance.lt.

UAB „Kraustymo komanda” – profesionalios kraustymo paslaugos įmonėms ir gyventojams. AKCIJA! 10 proc. nuolaida užsakymams iki lapkričio 1d.! Tel. 8 618 77 600; www.kraustymokomanda.lt. 1016312

nuomoja Išnuomojamas Šilo g. 3 k. butas (76 kv. m, yra garažas, uždaras kiemas, buit. technika, baldai, renovuotas). 1400 Lt. Ant namo sienos galima reklama. Tel. 8 648 87 482. 1019571

Kviečia moKytis Kviečiame Jus į paskaitų ciklą rugsėjo 25 d. 18 val. Pranciškonų rūmuose, Trakų 9/1, Vil-

760904

Informuojame, kad 2012 10 03 12.00 val. bus atliekami žemės sklypo proj. Nr. 1145-1, esančio Tarnėnų k., Pagirių sen., ženklinimo darbai. Kviečiame dalyvauti gretimo sklynekilnojamąjį turtą po kad. Nr. 4167/0300:0069 savininką. B. Parduodamas dviejų kambarių Gaidamovič Tel. 8 653 42 324.butas 2012Palan10 06 gos9.00 centre, g. 1A.proj. Tel. val. už busbažnyčios, atliekami S.Nėries žemės sklypo 8 603 62 096. esančio Merešlėnų k., Pagirių Nr. 1119-3,5,11 955765 sen., ženklinimo darbai. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų kad. Nr. 4167/0400:0408, 4167/0400:1314, 4167/0400:1315, 4167/0400:1399, 4167/0400:0013 saviBrangiai mišką su žeme arba išsininkus.perkame Į pakartotinį nuženklinimą kviečiami kirsti. Visoje Atsiskaitome iš karto. sklypo kad.Lietuvoje. Nr. 4167/0400:1268 savininkai. Tel.T. 8Šablevičius 676 41 155. Tel. 8 684 59 183. 2012-10-01 16.00 val. bus atliekami žemės sklypo929896 proj. Nr.1126-3, Pagirių k., Pagirių sen. UAB „BEST esančio COMPANY“ Varėnos r. perka: ženklinimo darbai. Kviečiame dalyvauti greveršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto. timo sklypo 4167/0100:0069 saMokame PVM.kad. Tel. 8Nr.613 70 805, 8 613 70 vininką. Tel.488 323. 605 25 986. 803, 8 601A.71 Buivydaitė 558, (8 310) 953105 Rengėjas – VĮ „Valstybės žemės fondas“. Jei negalėsite atvykti, prašome raštu likus nemažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios informuoti rengėją.

parduoda

perKa

Įvairūs

Kita

paslaugos

1020926

2012 04 20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Joanos avialinijos“ iškelta bankroto byla (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuojančios UAB „Joanos avialinijos“ administratoriumi paskirta UAB VERSLO VALDYMO IR RESTRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas asmuo – V.Česonis, tel. 8 686 83 541. Prašom iki 2012 m. birželio 11 d. imtinai pateikti savo kreditorinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai (bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu pridedant kreditorinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. Taip pat prašom nurodyti, ar šių reikalavimų įvykdymas yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu tai yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą pateikti Savanorių pr. 262-105, LT-50204 Kaunas. Informacija tel./faks. (8 37) 229 886. 961016

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Parengtas žemės sklypo, esančio Lvovo g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklypo kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 07 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 2011 08 01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

kuose administratoriui, UAB „SBS skl. Nr.bankroto 148 (skl. kad. Nr. 4184/0934:0148), Legale“, Ukmergės g. 369A, Vilnius. prašom gretimo (neprivatizuoto sodo) Dausklygiau tel.2012 (8 5)m.206 0799, 8 611 po Nr.informacijos 147 savininką birželio 8 d. 10 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželioJaroslavu 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

15

skelbimai

Kelionių

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

Karščiausi Kelionių pasiūlymai Kelionių organizatorius

976256

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

1019297

Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokybė – žema kaina. www.guobosbaldai.lt. Tel. 8 656 69 099.

Kitos

m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavimoTransportas, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemėsįmonė tikslinępriims paskirtįį pagal regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O„SAS“ galbūt, Jus visada žavėjo Lasskrydžių Vegasasiš-– iki rugsėjo 28 d. skelbia šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? pardavimą iš Vilniaus ir Palangos! JAV: ČIKAGA, VAŠINGTONAS nuo 1991 Lt Pamatykite Šiaurės Ameriką už Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! NIUJORKAS nuo 2061 Lt ypatingą kainą. SAN FRANCISKAS nuo Lt 15 dienos, ir Užsisakykite skrydį iki2665 gegužės Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga nuo AZIJA: PEKINAS, ŠANCHAJUS nuo 2007 Lt leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 110 Lt nuo 2265 Lt TOKIJAS 01–2013 03Jus 21 įEUROPA: Kviečiame trumpiausios naktiesnuo vaSKANDINAVIJA, KOPENHAGA 192 Lt Niujorkas nuo 2226 Lt karėlį! OSLAS, BERGENAS nuo 290 Vašingtonas Lt Ltir linksmybės iki Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, AMSTERDAMAS, LIUKSEMBURGAS nuo 452 Lt Bostonas nuo 2588 Lt ryto! TEL AVIVAS nuo 656 Lt

Kelionių organizatorius

KELIONĖS KELIONĖSAUTOBUSU AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų Duobelėje, Latvijoje Pirkti žydėjimo internetu:šventė www.kelioniupasiulymai.lt Čekijos rojus–Praha Čekijos pilys–Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha––577 587LtLt (05.26.) – 95 Lt Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Italija ir Kaprio sala – 1747 Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) Lt–Lt175 Lt Oktoberfest – alaus festivalis– –377 1147 Lt IsRyga–Saremos sala–Talinas Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha –Lt577PranLt panija su poilsiu–Šveicarija –Adrijos Žydroji Šiaurės Italija su poilsiu prie jūros Šveicarijos gamtos – 1397 Lt cūzijos Riviera 2297stebuklai Lt nuo 1197Italija Lt su Šiaurės poilsiu prie–Adrijos Ryga–Saremos sala–Talinas 377 Lt jūros Kroatija nuo Lt pažintinė) nuo 1290 Lt – 1297 Lt Šiaurės Italija990 (poilsinė Praha-Viena-Budapeštas nuo627 577 LtLt Praha-Viena-Budapeštas nuo Kroatija nuo 990 Lt LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: nuo 619 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt Pirkti internetu: www.kelioniupasiulymai.lt Malta – 904 Lt Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada nuo IŠ VARŠUVOS (poilsinės) 1979 Lt Hurgada Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, nuo 935LtLt Malta – 904 Ispanija, Kosta Dorada Bulgarija nuo Lt850 Lt – 999 Lt Graikija, Chalkidikė – 1099 Lt Ispanija, Alikantė Šri Lanka nuo 3500–– 1108 Lt1108 Ispanija, Alikantė Graikija, sala Kreta nuoKos 1170 Lt –– 1128 Graikija, Kos sala 1128 LtLt Turkija, nuo Antalija Antalija – 1185 1295LtLt Tunisas 770 –Lt Bulgarija, Burgas Burgas –– 1199 1185 Lt Lt Bulgarija, Kroatija, Rijeka Rijeka –– 1279 1489LtLt Kroatija, IŠ VARŠUVOS (pažintinės poilsinės) Turkija, Marmaris 1620 Lt Turkija, Marmaris 1289 Lt Lt Kruizas Nilu nuo 2038 Portugalija, Algarvė –Lt1999 Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas LĖKTUVUnuo IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Portugalija, Algarvė Lt Marokas 2634 Lt– 1899 Egiptas, Lt Kuba nuoHurgada 5853 Lt nuo 1440 LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Bulgarija – 1595 Lt Egiptas, Hurgada nuo 995 Lt Turkija – 1440 Lt IŠ RYGOS:– 995 Lt Bulgarija Tailandas (pažintinė Turkija – 1078 Lt poilsinė) – nuo 5218 Lt Šri Lanka – 3500 Lt IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Egiptas, Tunisas –Hurgada 770 Lt nuo 869 Lt Ispanija, – 1499(pažintinės Lt LĖKTUVUMaljorka IŠ VARŠUVOS – poilTurkija, Antalija – 889 Lt sinės) Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius vilnius@vilnius.krantas.lt, Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Las vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Torontas nuo 2382 Lt Sąlygos: Monrealis nuo 2874 Lt Kelionės laikotarpis: 2012 10 22–2013 05 31 Hiustonas nuo Lt 01 08) Vasaros2012 kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga (išskyrus 122964 14–2013 Kalgaris nuo 3464 Ltį abi puses su mokesKainos į JAV nuo 125 Ltpateiktos čiais. Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipaKainos įpateikta Skandinaviją irpuses Europą Kaina į abi su pateiktos oro uostųį molaiduokite laive Baltijos jūroje! vieną pusę su mokesčiais. kesčiais. Mėgaukitės saule, 50 vėjuLt irmokamas gera nuotaika. Rezervacijos mokestis papilRezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas padomai. pildomai. Bilietų skaičius šias kainas ribotas. uosto. Kruizo kainauž pateikta iš išplaukimo Daugiau informacijos www.krantas.lt . Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – 99 Šri Lanka – 3500 Lt Lt Mažieji Laukystos piratai 370 Lt Bulgarija, Kreta – 1170Varna Lt – 1099 Lt

Holivudo akademija Portugalija, Algarvė – 599 2239LtLt

Mes jėga Lt LĖKTUVU IŠ 450 VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės) Žaidimų galaktika 450 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Kruizas nuoatkeliauja 1440 Lt; Izraelis–Egiptas Apači Nilu indėnai į Lietuvą 450 Lt Pasaka 550 Lt – 2634 nuo 1678nuo Lt; Marokas Lt; Kuba – Avataro nuotykiai kartu 450 Lt Raganė 5853 Lt – 550 Lt Mes šampinjonai Laimingas žmogus 450 – taiLtaš! 600 Lt

AVIABILIETAI Aplink Top Fun pasaulį 640 Lt per 7 dienas 499 Lt Pirkti internetu: Mano pasauliswww. 595 Ltlek.lt (yra ir pigios aviakompanijos)

Kitas variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE

Dodi kalbos 550 Lt stovykla Estijoje 1790 Lt Anglų KELTAI Ryga–Stokholmas; STOVYKLOS1699 UŽSIENYJE Bulgarijoje Lt Talinas–Helsinkis; Talinas–Stokholmas; Ventspilis–NynesStovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt „Pribrežnyj“ hamnas; Klaipėda–Karlshamnas (spec. 60 Lt dienai pasiūlymas); Klaipėda–Kylis (spec. pasiūKrymeKlaipėda–Zasnicas „Saliut“ 1699 Lt (spec. pasiūlyAVIABILIETAI* lymas); Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 mas); Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt

KRUIZAI Juodkalnijoje 1899 Lt Viduržemio jūroje (spec. kaina) KELTŲ BILIETAI Anglųjūroje kalbos(spec. stovykla Estijoje 1790 Lt Karibų kaina) Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI*Rytuose (spec. kaina) Tolimuosiuose Talinas–Helsinkis Baltijos jūroje Delis nuo 1870 Lt

Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt

VIZOS Ventspilis–Nyneshamnas Seulasnuo – 2308 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt Į Rusiją 260 Lt,

Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. Bankokas – 2409 Lt pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi puses KELTAI VIZOS Joninės Baltijos jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt

Akcijos taisyklės: nemokamą standartinį žodinį skelbimą iki 15 žodžių galite įdėti pateikę šį kuponą „Vilniaus dienos“ redakcijoje, Labdarių g. 8. Nemokamas skelbimas turi būti išspausdintas iki rugsėjo 30 d. Papildoma informacija tel. (8 5) 261 3653.


Orai

Savaitės pabaiga Lietuvoje bus vėsi, su trumpais lietumis. Šiandien vietomis palis. Temperatūra bus 14–16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį temperatūra sieks 5–9, dieną 13–15 laipsnių šilumos, daug kur palis.

Šiandien, rugsėjo 21 d.

+14

+15

Telšiai

+14

Šiauliai

Klaipėda

+15

Panevėžys

+15

Utena

+14

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

7.02 19.19 12.17 14.06 21.59

265-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 101 diena. Saulė Mergelės ženkle.

+15Kaunas

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +18 Brazilija +31 Briuselis +18 Dublinas +12 Kairas +31 Keiptaunas +15 Kopenhaga +13

Londonas +17 Madridas +28 Maskva +19 Minskas +13 Niujorkas +23 Oslas +13 Paryžius +18 Pekinas +27

orai vilniuje Šiandien

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+15

Alytus

0–6 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+9

+15

+12

+5

1

+10

+16

+11

+5

2

+8

+14

+10

+6

4

šeštadienį

sekmadienį

Alutinis, šv. Matas Tarptautinė taikos diena Pasaulinė Alzheimerio ligos diena 1832 m. mirė škotų rašytojas seras Walteris Scottas. 1866 m. gimė Herbertas George’as Wellsas, anglų rašytojas, mokslinės fantastinės literatūros kūrėjas. 1942 m. gimė muzikologas Donatas Katkus. 1947 m. gimė JAV rašy1934 m. gimė Kanados tojas Stephenas Kingas. poetas, dainininkas 1950 m. gimė JAV aktoLeonardas Cohenas. rius Billas Murray.

prizas

Garsiausi pastarųjų dešimtmečių Lietuvos nusikaltimai, kurių tyrimą sulaikiusi kvapą stebėjo visa Lietuva. Nusikaltimų tyrimai, bylos, netikėti faktai ir šokiruojančios detalės – visa tai E.Knispelio knygoje „Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“. Šios istorijos parašytos taip meistriškai, kad prikausto dėmesį kaip labiausiai įtempto kino filmo scenarijus. Gausiai iliustruotoje knygoje – daug niekur neskelbtos medžiagos ir faktų, kurių nematėte per televiziją.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugsėjo 25 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Mantas, Mantvilas, Matas, Nijolė, Viskintė

horoskopai

Šią savaitę laimėkite Egidijaus Knispelio knygą „Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+15

+14

Praha +16 Ryga +15 Roma +22 Sidnėjus +20 Talinas +13 Tel Avivas +30 Tokijas +28 Varšuva +16

3

4

5

6

7

8

1957 m. gimė amerikiečių kino režisierius Ethanas Coenas. 1965 m. gimė prancūzų rašytojas, literatūros kritikas Frédéricas Beigbeder. 1972 m. gimė britų grupės „Oasis“ muzikantas Liamas Gallagheris. 2007 m. mirė lietuvių poetė, prozininkė, dramaturgė, vertėja Birutė Pūkelevičiūtė.

Avinas (03 21–04 20). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Galimas kivirčas ir emocijų protrūkis. Venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite savęs. Jautis (04 21–05 20). Būsite energingas, jausite nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį. Pasistenkite nuo pat ryto tinkamai paskirstyti laiką ir darbus, kad vakare nepasirodytų, jog nieko nespėjote nuveikti, nors ir išliejote begalę energijos ir jėgų. Dvyniai (05 21–06 21). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Perpildęs kantrybės taurę pridarysite daugiau žalos negu naudos. Visi nemalonumai praeis ir rytoj galėsite užsiimti įprastais reikalais. Vėžys (06 22–07 22). Patirsite sunkumų bendraudamas, liksite nesuprastas. Galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Todėl verčiau patylėkite, jei neturite rimtų argumentų. Liūtas (07 23–08 23). Būsite kalbus, noriai ir lengvai bendrausite – visa tai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Svarbiausia, kokias temas ir problemas spręsite, juk ne kiekvieną dieną jūsų taip įdėmiai klausys. Mergelė (08 24–09 23). Esate susikaupęs ir greitas, o žodžiai – vienintelis ginklas, kurio jums prireiks. Bus sunku pasirinkti ir apsispręsti, tad geriau nesiimkite nieko svarbaus. Svarstyklės (09 24–10 23). Būsite romantiškas ir svajingas. Galbūt sutiksite žmogų, kurį pamilsite ir susiesite su juo savo gyvenimą. Būkite atidus ir netyčia neįskaudinkite seno draugo. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali prieštarauti jūsų jausmams ir norui tobulėti ar ką nors keisti. Teks pasukti galvą, norint teisingai pasirinkti, tačiau šios paieškos gali tapti labai įdomiu procesu. Šaulys (11 23–12 21). Galimi emocijų protrūkiai, ypač bendraujant su jaunesniais žmonėmis ar artimais draugais. Jūsų psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius su kolegomis. Dažniau šypsokitės, bent jau sau. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų karjera neigiamai veiks šeimą ir jūsų santykius. Pasistenkite šiek tiek atitrūkti nuo darbų ir vakarą skirkite artimiausiems žmonėms. Vandenis (01 21–02 19). Savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis ir nekritikuokite, taip vis tiek nieko nepakeisite. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kažkieno nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Jo galite išvengti, jei pasistengsite išgirsti aplinkinius, įsiklausyti į jų nuomonę.

2012-09-21 Vilniaus diena