Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Trečiadienis, rugsėjo 19 d., 2012 m. Nr. 219 (1418) 

Sei­mas ne­pa­no­ro at­leis­ti iš pa­reigų ka­den­ciją bai­gian­čio STT va­do­vo Ž.Pa­ce­vi­čiaus. Lietuva 5p.

Už kultū­ros pa­vel­do ob­jektų ne­prie­žiūrą nu­ma­ to­ma skir­ti tūkstan­ ti­nes bau­das. Lietuva 7p.

diena.lt

Už­nuo­dy­tas al­ko­ ho­lis to­liau šie­nau­ja gy­vy­bes ne tik Če­ ki­jo­je, bet ir Len­ki­ jo­je bei Slo­va­ki­jo­je. Pasaulis 12p.

Išau­gu­si kon­ku­ren­ci­ja bal­di­nin­kus išauklės

Kitą­met Vil­niu­je įsi­ kur­sian­ti baldų ga­ my­bos ir pre­ky­bos tink­lo „Ikea“ par­duo­ tuvė pa­sta­tys ša­lies rinką ant pirštų galų. Dėl išau­gu­sios kon­ku­ren­ci­jos pa­si­ temp­ti turės ir ša­lies baldų ga­min­to­jai, ir pre­ky­bi­nin­kai.

Gy­ven­si­me ge­riau, kai dirb­si­me ge­riau. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė

6p.

Miestas

„Vi­si ser­gan­tie­ji, įskau­din­tie­ji, nu­si­ vylę, ieš­kan­tys tie­sos lau­kia­mi at­ra­ dimų pa­la­pinė­je. Čia ra­si­te džiaugs­ mą ir pa­guodą“, – taip skel­bia gre­ta sa­vi­val­dybės pa­la­pinė­je įsikū­ru­si bend­ruo­menė, ra­gi­nan­ti au­ko­ti pi­ni­ gus. Ar palapinei ir renginiui joje iš­ duotas leidimas, Vilniaus savivaldy­ bė vakar atsakyti negalėjo.

Menas

Ekonomika

9

2p.

Mieste iškilo atradimų palapinė

Į Lie­tu­vos rinką įsi­lie­jus stam­biam švedų žaidė­jui smulkūs stan­dar­ti­ nių baldų ga­min­to­jai bus pri­vers­ ti at­ras­ti naują nišą ar klien­tams pa­si­ūly­ti pa­pil­domų pa­slaugų. O stambūs pre­ky­bi­nin­kai turės per­ žiūrė­ti did­žiu­lius šiuo me­tu tai­ko­ mus pre­kių ant­kai­nius. Manoma, kad kainos parduotuvėje „Ikea“ bus pritaikytos šalies rinkai, bet vis tiek tai turėtų pritraukti pirkėjų iš Baltarusijos, Latvijos, Estijos. Plačiau skaitykite

1,30 Lt

13p.

Bitnikų maištas keliasi į kiną

„„Ga­lia: į Lie­tu­vos maž­me­ninės pre­ky­bos rinką žen­gian­tis dėl pa­trauk­laus kai­nos ir ko­kybės san­ty­kio ži­no­mas

tink­las „Ikea“ įneš po­ky­čių. 

Fe­jer­verkų šou nu­švies sos­tinės dangų

13p.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

BŪTI VILNIAUS DALIMI PRENUMERATA 2012 M.

KETVIRČIUI –

48

LT

www.vilniausdiena.lt Prenumeruoti galite: „Vilniaus dienos“ redakcijoje Labdarių g. 8, internetu www.diena.lt/dienraštis. Informacija tel. (8 5) 261 1688, 8 686 52 400, el. p. prenumerata@vilniausdiena.lt


2

trečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Pa­la­pi­nė­je prie sa­vi­val­dy­bės – pa­guo­da ir džiaugs­mas Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Vil­niaus cent­re praei­vius nu­ste­ bi­na prie pre­ky­bos cent­ro pa­sta­ ty­ta bal­ta pa­la­pi­nė. Iš jos va­ka­rais sklin­da mu­zi­ka ir žo­džiai: „Jei­gu Jė­zaus nė­ra ta­vo gy­ve­ni­me, tu ne­ tu­ri gy­ve­ni­mo.“ Ti­kė­ji­mą at­ra­do bu­te

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­ tų tei­gi­mu, re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė Ekk­le­sia.lt, at­ke­lia­vu­si su pa­la­pi­ne į sos­ti­nę, yra įre­gist­ruo­ta Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų pa­si­tei­ra­vus, ar bend­ruo­me­nei iš­duo­tas lei­di­mas pastatyti sce­ną ir rengti kon­cer­tus, jei­gu taip – ko­kiu pa­grin­du, at­sa­ ky­mo ant­ra­die­nį ne­su­lauk­ta. Aiš­kios pa­krai­pos Ekk­le­sia.lt pa­si­va­di­nu­si bend­ruo­me­nė sa­vo tink­la­la­py­je re­li­gi­nės pri­klau­so­ my­bės nea­pib­rė­žia, bet, at­ro­do, re­mia­si Nau­juo­ju Tes­ta­men­tu. „Bend­ruo­me­nės pra­džia ga­li­ ma lai­ky­ti 2009 m. sau­sį, kai pa­sto­rius Kas­ty­tis sek­ma­die­niais sa­ vo bu­te su žmo­na, drau­gų šei­ma ir dar vie­nu žmo­gu­mi ėmė da­ly­tis tuo, ką Die­vas įdė­jo į jo šir­dį. Lai­ kui bė­gant Die­vas at­ves­da­vo ir ki­

tų žmo­nių“, – aiš­ki­na­ma bend­ ruo­me­nės tink­la­la­py­je. At­ra­di­mų pa­la­pi­nę bend­ruo­ me­nė jau bu­vo pa­si­sta­čiu­si ir evan­ge­li­za­ci­nius ren­gi­nius ve­ dė Kau­ne, Aly­tu­je, Ma­ri­jam­po­ lė­je, Kė­dai­niuo­se, Pa­ne­vė­žy­je ir Uk­mer­gė­je, tad nu­spren­dė at­ke­ liau­ti ir į Vil­nių. Dvi sa­vai­tes kas­va­kar sos­ti­nė­ je ke­ti­nan­ti kon­cer­tuo­ti (ar, anot jų pa­čių, „tar­nau­ti“) Ekk­le­sia.lt pa­si­sta­tė pa­la­pi­nę prie Vil­niaus cent­ri­nės uni­ver­sa­li­nės par­duo­ tu­vės. „Jė­zus pri­si­kė­lė, ir mes va­ ži­nė­ja­me per vi­są Lie­tu­vą skleis­ da­mi šią ži­nią. Atei­ki­te, iš­gir­si­te, ko dar ne­sa­te gir­dė­ję“, – pir­ma­ die­nio va­ka­rą kvie­tė prie įė­ji­mo į pa­la­pi­nę praei­vius pri­si­jung­ti kal­ bi­nan­ti mo­te­ris. Au­ka Vieš­pa­čiui – SMS ži­nu­te

Bend­ruo­me­nė tai­ko­si į gy­ve­ni­ mo už­gui­tus žmo­nes, ža­da ne­ tgi li­gas iš­gy­dy­ti. „Vi­si su­žeis­tie­ji, ser­gan­tie­ji, įskau­din­tie­ji, nu­si­vy­ lę ir ieš­kan­tys gy­ve­ni­mo pra­smės, ieš­kan­tys tie­sos ar ieš­kan­tys Die­ vo lau­kia­mi at­ra­di­mų pa­la­pi­nė­ je. Pa­la­pi­nė­je ra­si­te džiaugs­mą, mei­lę, pa­guo­dą, nau­ją vil­tį ir dar daugiau… Ten pat pra­ra­si­te sa­

vo skaus­mą, dep­re­si­ją, rū­pes­čius, ne­vil­tį, nea­py­kan­ta jus pa­liks, li­ gas pra­ra­si­te“, – vi­lio­ja­ma kvie­ti­ muo­se į „tar­na­vi­mus“.

Pa­la­pi­nė­je ra­si­ te mei­lę, pa­guo­ dą, nau­ją vil­tį ir dar daug dau­giau. Ten pat pra­ra­si­te sa­vo skaus­mą, rū­pes­čius, ne­vil­tį.

Sa­vo tink­la­la­py­je bend­ruo­me­ nė ra­gi­na prisidėti pi­ni­gais, esą „at­skir­da­mi da­lį pi­ni­gų Vieš­ pa­čiui, at­ski­ria­me da­lį sa­vo gy­ ve­ni­mo“, ir grin­džia to­kį sa­ki­nį tam tik­ra apaš­ta­lo Pau­liaus žo­ džių Laiš­ke fi­li­pie­čiams in­terp­re­ ta­ci­ja. „Pi­ni­gai – tai mū­sų gy­ve­ ni­mo da­lis, nes, juos už­dirb­da­mi, mes įde­da­me da­lį sa­vo gy­ve­ni­ mo – lai­ką, jė­gas. Kvie­čia­me vi­ sus, ku­rie su­pran­ta, ko­kią už­duo­tį iš Vieš­pa­ties tu­ri Ekk­le­sia.lt, ma­ to Vieš­pa­ties ma­lo­nę ir Gy­ve­ni­ mą, da­ly­vau­ti pi­ni­gi­niais paau­ko­

ji­mais“, – ra­gi­na­ma tink­la­la­py­je. Skir­ti „da­lį pi­ni­gų Vieš­pa­čiui“ ga­ li­ma ne­tgi SMS ži­nu­te, pa­ve­di­mu ban­ke ar­ba ski­riant 2 pro­c. pa­ja­ mų mo­kes­čio. Kaip smė­lis po ko­jo­mis?

Ka­ta­li­kų ku­ni­gas Ri­čar­das Do­vei­ ka sa­kė pir­mą kar­tą gir­dįs apie to­ kią bend­ruo­me­nę, tad ne­ga­lįs ko­ men­tuo­ti konk­re­čiai jų veik­los, ta­čiau pa­si­da­li­jo nuo­mo­ne, kad tų, ku­rie jau­čia­si tvir­ti dėl sa­vo ti­kė­ji­mo, kon­cer­tai pa­pras­tai ne­ per­vi­lio­ja. „Ne­ma­nau, kad Ka­ta­li­kų baž­ny­ čia tai ko­men­tuo­tų. Apsk­ri­tai, ma­ nau, de­mok­ra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je pa­tys žmo­nės iš vai­sių vis­ką at­pa­ žįs­ta. Tas, kas yra stip­rus ir be­si­gi­ li­nan­tis į sa­vo bend­ruo­me­nę, ar ji bū­tų ka­ta­li­kų, ar liu­te­ro­nų, ar ki­ to­kia, jis jo­je ir lie­ka tvir­tas ir jo­ kie vė­jai jo ne­nu­pūs. Ta­čiau da­bar yra ma­da to­kių da­ly­kų, kaip jo­ga, mankš­tos gam­to­je, ku­rie ne­tu­ri gel­mės, o tik pa­vir­šu­ti­niš­ką pri­si­ lie­ti­mą, po ko­jo­mis pa­de­da ne že­ mės, o smė­lio, tas smė­lis iš po ko­jų ir iš­si­plau­na. Gai­la tik, kai žmo­nės nu­si­vi­lia, jei­gu dar žmo­nė­mis ir pa­si­nau­do­ja­ma – bū­na la­bai gai­ la“, – kal­bė­jo dva­si­nin­kas.

Algų dar Jau 2012-ųjų ru­duo, o Vil­niaus au­to­bu­ sų ir tro­lei­bu­sų vai­ ruo­to­jai dar nė­ra ga­ vę at­ly­gi­ni­mų už 2009 m. Jei pa­dė­tis ne­si­keis ir ne­bus ras­ ta vi­siems priim­ti­no su­ta­ri­mo, vai­ruo­to­ jai ma­to vie­nin­te­lę išei­tį – strei­ką.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Neiš­mo­kė­ta už tre­jus me­tus

„„Įsi­kū­rė: Ekk­le­sia.lt pa­si­sta­tė pa­la­pi­nę sos­ti­nės cent­re – prie Vil­niaus cent­ri­nės uni­ver­sa­li­nės par­duo­tu­vės. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Įdo­mes­nės vei­kian­čios re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės ir dva­si­nės gru­pės Lie­tu­vo­je „„Grai­kų apei­gų ka­ta­li­kai uni­tai – Lie­

„„Pa­sau­li­nis dva­si­nis uni­ver­si­te­tas

„„Rae­lie­čių ju­dė­ji­mas – ateis­ti­nė ufo­

Brah­ma Ku­ma­ris. Dokt­ri­nos pa­grin­ „„Iš­ga­ny­mo ar­mi­jos bend­ruo­me­nės. das – ve­dos, ši­vaiz­mo ele­men­tai ir ju­ Iš­ga­ny­mo ar­mi­ja (angl. – Sal­va­tion Ar­ dė­ji­mo ideo­lo­gų raš­tai. Ju­dė­ji­mo na­ my) – 1865 m. me­to­diz­mo ir ang­li­ko­ny­ riai pra­kti­kuo­ja mo­di­fi­kuo­tą ra­dža bės pa­grin­du su­si­kū­ru­si pro­tes­tan­tų jo­gą („ka­ra­liš­ko­ji jo­ga“) ir „Om Shan­ re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė. Lie­tu­vo­je Iš­ga­ ty“ („aš – ra­mi sie­la“) mant­rą. Lie­tu­vo­ „„Lie­tu­vos ba­ha­jų bend­ruo­me­nė. ny­mo ar­mi­ja vei­kė nuo 1892 iki 1944 je šiuo me­tu įsi­kū­ręs 2005 m. įre­gist­ Ba­ha­jų re­li­gi­jos pa­grin­das – is­la­mas, ji m. Ju­dė­ji­mo veik­la at­si­nau­ji­no 1993 ruo­tas Brah­ma Ku­ma­ris cent­ras Vil­ tu­ri ju­daiz­mo bei krikš­čio­ny­bės ele­ m., re­li­gi­nė bend­ruo­me­nė Iš­ga­ny­mo niu­je, ku­riam pri­klau­so apie 30 ak­ty­ men­tų ir yra tie­sio­giai su­si­ju­si su ba­ ar­mi­ja Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­ta 1998 m. vių na­rių.

lo­gi­nė re­li­gi­ja, ku­rios įkū­rė­jas ir va­do­ vas – Clau­de’as Vo­ril­ho­nas (g. 1946 m.), nuo 1998 m. pa­si­va­di­nęs Rae­liu (Rael – ne­šan­tis ži­nią, šauk­lys, pranc.). Anot Rae­lio, 1973 m. gruo­džio 13 d. jam pa­ si­ro­dė atei­vis (elo­hi­mas) ir ap­reiš­kė „kiek pa­ko­re­guo­tą“ bib­li­nę tie­są. Lie­ tu­vo­je yra apie 20 rae­lie­čių, re­gu­lia­ riai su­si­tin­kan­čių da­ly­vau­ti bend­ro­ je me­di­ta­ci­jo­je.

tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bės sta­čia­ti­ kiai, 1596 m. su Ro­mos ka­ta­li­kų baž­ ny­čia su­da­rę Bres­to baž­ny­ti­nę uni­ ją. 2006 m. Lie­tu­vo­je bu­vo 5-ios uni­ tų bend­ruo­me­nės, apie 150 ak­ty­vių Baž­ny­čios na­rių.

biz­mu. 1990 m. su­for­muo­ta Vil­niaus ba­ha­jų vie­ti­nė dva­si­nė asamb­lė­ja.

Pri­si­min­ti Kons­ti­tu­ci­ją pa­dės eg­za­mi­nas Mi­nint 20-ąsias Lie­tu­vos Res­pub­ li­kos Kons­ti­tu­ci­jos me­ti­nes, vil­ nie­čiai tra­di­ciš­kai kvie­čia­mi pa­ si­tik­rin­ti ži­nių – lai­ky­ti Kons­ti­tu­ ci­jos eg­za­mi­no.

Kaip ir kas­met, no­rin­tiems lai­ ky­ti eg­za­mi­ną ir siek­ti aukš­čiau­ sio įver­ti­ni­mo, du­ris at­ve­ria ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė. Eg­za­mi­no kvie­čia­mi lai­ky­ti ir moks­lei­viai, tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys ar tei­ sę stu­di­juo­jan­tys as­me­nys bei ki­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no pir­mas eta­pas vyks spa­lio 4 d. 12 val. Vil­

niaus sa­vi­val­dy­bė­je, Kons­ti­tu­ci­ jos pr. 3. Pir­mo eta­po da­ly­viai, tei­sin­ gai at­sa­kę į ne ma­žiau kaip 25 tes­ to klau­si­mus iš 30-ies, tu­rės tei­sę da­ly­vau­ti ant­ra­me Kons­ti­tu­ci­ jos eg­za­mi­no eta­pe. Pa­te­kę į ki­tą eta­pą bus in­for­muo­ti as­me­niš­kai. Ant­ras eg­za­mi­no eta­pas vyks spa­ lio 18 d. 12 val. taip pat sa­vi­val­dy­ bė­je. Per jį rei­kės at­sa­ky­ti į 19 tes­to klau­si­mų ir vie­ną pa­pil­do­mą klau­ si­mą raš­tu. Ant­ro eta­po da­ly­vių dar­bus cent­ra­li­zuo­tai ver­tins spe­cia­li kom­pe­ten­tin­gų eks­per­tų ko­mi­si­

ja. Nu­ga­lė­to­jais taps be klai­dų ar­ ba tei­sin­giau­siai į klau­si­mus at­sa­ kę da­ly­viai. Eg­za­mi­ną ke­ti­nan­tys lai­ky­ti as­ me­nys kvie­čia­mi re­gist­ruo­tis spe­ cia­lio­je del­fi .lt rub­ri­ko­je. Jei nebus ga­li­my­bės at­vyk­ti į sa­vi­val­dy­bę, vi­si no­rin­tys eg­za­mi­ną ga­lės lai­ ky­ti in­ter­ne­tu. Lai­mė­to­jai bus ap­do­va­no­ti spa­ lio 25 d. pre­zi­den­tū­ro­je. Pir­mą­sias vie­tas at­ski­ro­se gru­ pė­se iš­ko­vo­ję pi­lie­čiai bus ap­do­va­ no­ti ir spe­cia­liu Lie­tu­vos eu­ro­par­ la­men­ta­rų įsteig­tu pri­zu – ke­lio­ne į Briu­se­lį, ap­lan­kant ir ki­tus Eu­ro­

pos mies­tus: Pra­hą, Ams­ter­da­mą, Briu­gę, Ky­lį bei Liu­be­ką. Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no lai­mė­ to­jams bus ap­mo­kė­tos ke­lio­nės į Vil­nių ir at­gal vie­šuo­ju trans­por­tu (au­to­bu­su ar trau­ki­niu) iš­lai­dos. Eg­za­mi­ne ne­ga­li da­ly­vau­ti or­ ga­ni­za­to­riai, už­duo­čių su­da­ry­ to­jai, par­tne­rių, rė­mė­jų at­sto­vai, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riai ir vi­sų iš­var­dy­tų gru­pių as­me­nų šei­mos na­riai. Eg­za­mi­nas vyks Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te, Kons­ti­tu­ci­ jos pr. 3, ant­ra­me aukš­te esan­čio­ je Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je. VD inf.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ dir­ban­tys vai­ ruo­to­jai jau ke­le­tą me­tų skai­čiuo­ ja darb­da­vio sko­lą – neiš­mo­kė­tus pa­pil­do­mus at­ly­gi­ni­mus už 2009, 2010 ir 2011 m. Va­kar vy­ku­sia­me po­sė­dy­je bu­vo svars­to­ma dėl šių at­ly­gi­ni­mų iš­mo­kė­ji­mo, at­ly­gi­ni­mų in­ves­ta­vi­mo ir dels­pi­ni­gių. „Da­bar yra iš­kel­tas ko­lek­ty­vi­nis gin­čas dėl vi­sų šių punk­tų, vyks­ta de­ry­bos su darb­da­viu“, – sa­kė įmo­nės „Vil­ niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ Nau­jo­ sios pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ kė Ali­na Ry­žins­ka­ja. Pa­sak mo­ters, Tai­ki­ni­mo ko­mi­ si­jos po­sė­džiai su­lau­kė reak­ci­jos – juo­se da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės at­ sto­vai. Ta­čiau kol kas su­si­tar­ti ne­ pa­vy­ko. „Pro­fe­si­nės są­jun­gos vei­ kia vie­nin­gai, so­li­da­riai ir rei­ka­lau­ja dar­buo­to­jams iš­mo­kė­ti vi­sas sko­ las. Darb­da­vys tei­gia, kad nė­ra lė­ šų. Sa­vi­val­dy­bė sa­ko tą pa­tį. Bet vis tiek rei­ka­lau­si­me ir grei­čiau­siai, jei ne­pa­vyks su­si­tar­ti, ei­si­me iki strei­ ko“, – esa­mą pa­dė­tį nu­švie­tė pa­ šne­ko­vė. Sko­la sie­kia 15 tūkst. li­tų

Mo­ters tei­gi­mu, darb­da­vys pra­šo di­ de­lių nuo­lai­dų mo­ty­vuo­da­mas, kad nė­ra pi­ni­gų. Anot jos, dar­buo­to­jams siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mo at­ly­ gi­ni­mo už 2009 m. „Darb­da­vys ža­ da iš­mo­kė­ti pa­pil­do­mą at­ly­gi­ni­mą už 2010 ir 2011 m. da­li­mis, pra­de­ dant ki­tų me­tų ge­gu­žę. Tai tu­rė­tų įvyk­ti per še­šis mė­ne­sius, mo­kant po šeš­ta­da­lį at­ly­gi­ni­mo. Dels­pi­ni­ gių siū­lo at­si­sa­ky­ti ir ža­da pra­dė­ti juos skai­čiuo­ti nuo ki­tų me­tų ge­gu­ žės“, – pa­sa­ko­jo A.Ry­žins­ka­ja.


3

trečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

miestas Vieš­bu­čių ­ bu­mas Ką tik du­ris ša­lia Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros at­vė­ rė pra­ban­gių vieš­bu­čių tink­lo „Kem­pins­ki“ 5 žvaigž­du­tė­mis įver­tin­tas fi­lia­las, o va­kar sos­ti­nei pri­sta­ty­tas dar vie­nas – „Com­fort Ho­tel LT“ – vieš­bu­tis. Tie­sa, prie pat au­to­bu­sų sto­ties įsi­kū­ ręs vieš­bu­tis kiek kuk­les­nis – tik 3 žvaigž­du­čių. Kaip tei­gia­ma, pra­ban­gų dvi­vie­tį kam­ba­rį vie­nai nak­čiai čia ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ir už 200 li­tų. Be­je, re­gist­ra­tū­ro­je ga­li­ma pa­si­sko­lin­ti ir plau­kų džio­ vin­tu­vą. To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

r teks pa­lauk­ti

Pre­zi­den­tė pa­žė­rė kri­ti­kos Vil­niaus val­džiai Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos jai at­siųs­tą po­zi­ci­ją dėl ši­lu­mos ūkio va­kar įver­ti­no kaip sie­kį ap­krau­ nant vi­sus Lie­tu­vos var­to­to­jus pa­ dė­ti sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms su­si­ krau­ti di­des­nį pel­ną. Ką sle­pia „ge­ri ke­ti­ni­mai“

„„Pir­me­ny­bė: nors su sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­

tas“ dar­buo­to­jais at­si­skai­ty­ti ne­pa­vyks­ta jau ke­le­rius me­tus, pi­ni­gų nau­jiems tro­lei­bu­sams mies­to ki­še­nė­je kart­kar­tė­mis ran­da­ma. 

Dar­buo­to­jai su­skai­čia­vo, kad ne­ su­mo­kė­tų pi­ni­gų su­ma vie­nam as­ me­niui sie­kia 15 tūkst. li­tų, neats­ kai­čius mo­kes­čių. Mo­te­ris tei­gė, kad darb­da­vio pa­siū­ly­ta nuo­lai­da jiems yra per di­de­lė. Su­ta­ri­mo ras­ti ne­pa­vyks­ta, nes vai­ruo­to­jai ne­su­tin­ka dėl siū­lo­ mo ter­mi­no. „Ma­no­me, kad tu­rė­ tų bū­ti su­mo­kė­ta šiais me­tais – iki gruo­džio 31 d., nes ir taip jau il­gai to lau­kia­me. Be to, no­rė­tu­me at­ gau­ti vi­są mums pri­klau­san­čią su­ mą“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. Vė­luo­ja ir pa­grin­di­niai at­ly­gi­ni­mai

Nau­jo­sios pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­ mi­nin­kė pra­si­ta­rė, kad ir pa­grin­ di­niai at­ly­gi­ni­mai ne­mo­ka­mi lai­ ku, esą jie pra­dė­jo vė­luo­ti prieš me­tus su­jun­gus abi sa­vi­val­dy­bės įstai­gas – „Vil­niaus au­to­bu­sų par­ ką“ ir „Vil­niaus tro­lei­bu­sų par­ką“. „La­bai pra­sta yra tro­lei­bu­sų būk­ lė, ne­per­ka­mos at­sar­gi­nės de­ta­lės ir t. t. Jun­ta­ma di­de­lė psi­cho­lo­gi­ nė įtam­pa, nes bu­vo kal­ba­ma, kad „Tro­lei­bu­sų par­ką“ rei­kia nai­kin­ ti. Mūsų dar­buo­to­jai – dau­giau­sia

Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė va­kar griež­tai su­kri­ti­ka­vo Vil­niaus me­ ro Ar­tū­ro Zuo­ko, so­cial­de­mok­ra­ tų ir Dar­bo par­ti­jų po­zi­ci­ją dėl ši­ lu­mos ūkio ir sa­kė, kad priė­mus jų pa­siū­ly­mą di­džiuo­siuo­se mies­ tuo­se ši­lu­ma at­pig­tų, bet elekt­ros ener­gi­ja pa­brang­tų vi­siems Lie­ tu­vos elekt­ros var­to­to­jams. Po­ li­ti­kai dar praė­ju­sią sa­vai­tę pa­ ren­gė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria ra­gi­na­ma pa­di­din­ti elekt­ros su­pir­ki­mo kvo­ tas ter­mo­fi­ka­ci­nėms elekt­ri­nėms ir elekt­rą su­pirk­ti už to­kią pa­čią kai­ną, ko­kia da­bar nu­sta­ty­ta Lie­ tu­vos elekt­ri­nei Elekt­rė­nuo­se. „Bū­tent šios trys par­ti­jos siū­ lo va­rian­tą, kad vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms pa­ke­liant elekt­ros ener­ gi­jos kai­ną, Vil­niui, Kau­nui ir dar dviem stam­biems mies­tams bū­ tų tik tru­pu­tį at­pi­gin­ta ši­lu­ma ir su­da­ry­tos są­ly­gos tų sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms tu­rė­ti dar di­des­nį pel­ ną“, – žur­na­lis­tams sa­kė Pre­zi­ den­tė. „Vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms elekt­ros ener­gi­jos kai­nos di­dė­ ji­mas reikš kai ku­rių sa­vi­val­dy­ bių ku­ruo­ja­mų įmo­nių dar di­des­

nį pel­ną. To­kia pa­siū­ly­mo es­mė“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­ kai pir­miau­sia gal­vo­ ja apie sa­vo įmo­nių in­te­re­sus – aš net pa­ va­din­čiau apie „ru­ bi­ko­ni­nį“ „Vil­niaus ener­gi­jos“ pel­ną. Ra­gi­no bal­suo­ti at­sa­kin­gai

Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad žmo­nėms, jau ne­tru­kus tu­rė­sian­tiems ap­si­ spręs­ti, ką no­rė­tų ma­ty­ti Sei­me, rei­kė­tų įver­tin­ti ir šią ap­lin­ky­bę. „La­bai įdė­miai ei­kit ir bal­suo­kit už tuos, ku­rie jums ža­da, bet da­ ro vis­ką prie­šin­gai nei jū­sų in­te­re­ sai“, – kal­bė­jo ša­lies va­do­vė. Pre­zi­den­tė ant­ra­die­nį tei­gė, kad sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė ne­pa­kan­ka­ mai kont­ro­liuo­ja „Vil­niaus ener­ gi­ją“, o „sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai lei­džia sa­vo val­do­moms įmo­nėms lob­ti iš mies­to žmo­nių ir vi­siš­kai ne­gal­vo­ja apie žmo­nių in­te­re­sus“. „Sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai <...> pir­ miau­sia gal­vo­ja apie sa­vo įmo­nių, ypač pri­va­čių, in­te­re­sus – aš net pa­va­din­čiau Lie­tu­vos at­ve­ju apie „ru­bi­ko­ni­nį“ „Vil­niaus ener­gi­jos“ pel­ną“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji tei­gė, kad Kai­nų ko­mi­si­ja lai­ ko­si įsta­ty­mų, ta­čiau ga­lė­tų teik­ti dau­giau ini­cia­ty­vų, „kad bū­tų už­ kirs­tas ke­lias to­kiam ne­ža­bo­tam ir di­de­liam lo­bi­mui“. A.Zuo­ko arit­me­ti­ka neį­ti­ki­no

Praei­tą sa­vai­tę Vil­niaus ta­ry­bai priė­mus re­zo­liu­ci­ją sos­ti­nės me­ ras A.Zuo­kas pa­ra­gi­no Pre­zi­den­ tę pa­veik­ti Vy­riau­sy­bę ir Ener­ ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją, kad bū­tų pa­keis­tos 2013-ie­siems pa­tvir­ tin­tos re­mia­mos elekt­ros ga­my­ bos kvo­tos. „Tai ne tik ne­di­din­tų elekt­ros ener­gi­jos kai­nos ga­lu­ti­niam var­ to­to­jui, bet ir ener­gi­ja ne­be­bū­tų skir­ta tik Elekt­rė­nų eže­rui šil­dy­ti“, – tuo­met sa­kė A.Zuo­kas. Vil­niaus val­džios tei­gi­mu, per­skirs­čius re­ mia­mos elekt­ros ener­gi­jos kvo­tas Vil­niu­je ši­lu­mos kai­na su­ma­žė­tų 3,08 (10 pro­c.), Kau­ne – 3,03 (9 pro­c.), Pa­ne­vė­žy­je – 1,87 (7 pro­c.) cen­to už 1 ki­lo­vat­va­lan­dę. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius taip pat at­me­tė ši­lu­mi­nin­kų ir sos­ti­nės va­do­vų ra­gi­ni­mus. Mi­nist­ras pir­ mi­nin­kas rugp­jū­tį pa­brė­žė, kad kon­ku­ren­ci­ja dėl elekt­ros ga­my­ bos rė­mi­mo grei­tai pra­ras pra­smę, nes Lie­tu­vos elekt­ri­nės Elekt­rė­ nuo­se nau­ja­sis blo­kas ją ga­mins pi­giau. Pa­sak jo, pa­siū­ly­mas ro­ do, kad „ši­lu­mi­nin­kai tur­būt ne­ la­bai ge­rai ži­no, kas da­ro­si elekt­ ros ūky­je“. BNS, VD inf.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

dar­bo ve­te­ra­nai, tu­rin­tys 20–40 me­tų dar­bo sta­žą. Aiš­ku, kad ky­la bai­mė dėl ne­ži­nios, kaip tu­rint to­kį sta­žą rei­kės per­si­kva­li­fi­kuo­ti į ki­tą dar­bą“, – pa­sa­ko­jo 33 me­tus vai­ ruo­to­ja dir­ban­ti mo­te­ris. Su klau­si­mu, ka­da bus iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mai, ir įspė­ji­mu dėl ga­li­mo strei­ko į mies­to me­rą Ar­tū­rą Zuo­ ką so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ krei­pė­si ir vie­nas vai­ruo­to­jų. Jis ra­ šė: „Me­re Zuo­kai, ka­da bus iš­mo­ kė­ti at­ly­gi­ni­mai UAB „Vil­niaus vie­ ša­sis trans­por­tas“ dar­buo­to­jams ir me­ti­niai at­ly­gi­ni­mai už dar­bo re­ zul­ta­tus? Yra iš­kel­tas ko­lek­ty­vi­nis gin­čas ir, ma­nau, ne­ra­dus bend­ro spren­di­mo ar­ti­miau­siu me­tu bus ne­ter­mi­nuo­tas dar­buo­to­jų strei­ kas, ku­ris tik su­kels pro­ble­mų vil­ nie­čiams... Tuo la­biau vi­sa tai bū­ tų prieš Sei­mo rin­ki­mus...“ Me­ras į tai at­sa­kė: „To­kių pri­ siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų da­bar­ti­ nis Vil­niaus biu­dže­tas ne­tu­ri jo­ kių ga­li­my­bių įvyk­dy­ti. Tar­si­mės, ir ti­kiu, kad at­sa­kin­gos pro­fsą­jun­ gos su­pran­ta si­tua­ci­ją bei mies­to ga­li­my­bes.“

„„Nuo­mo­nės: Vil­niaus po­li­ti­kų tei­gi­mu, pa­di­di­nus su­pir­ki­mo kvo­tas koo­ge­ne­ra­ci­nėms elekt­ri­nėms, ši­lu­ma

vil­nie­čiams esą pig­tų 10 pro­c., o Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė tvir­ti­na, kad už ge­ro­kai pa­bran­gu­sią elekt­rą tuo­met tu­rė­tų mo­kė­ti vi­sa Lie­tu­va. „Shutterstock“ nuotr.


4

treÄ?iADIENIS, rugsÄ&#x2014;jo 19, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

ÄŽ Na­cio­na­li­nes pre­mi­jas â&#x20AC;&#x201C; 40 pre­ten­den­tĹł Gau­ti ĹĄiĹł me­tĹł Na­cio­na­li­nes kul­ tō­ros ir me­no pre­mi­jas pre­ten­ duo­ja ke­tu­rios de­ťim­tys me­ni­ nin­kĹł, iĹĄ jĹł â&#x20AC;&#x201C; di­dĹžio­ji da­lis vil­nie­ Ä?iĹł ir Vil­niu­je dir­ban­Ä?iĹł iť­ki­liĹł as­me­ny­biĹł.

Su­rin­ku­si vi­sus pa­siō­ly­mus Lie­ tu­vos na­cio­na­li­niĹł kul­tō­ros ir me­no pre­mi­jĹł ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­ no pre­ten­den­tĹł sÄ&#x2026;­ra­ťÄ&#x2026;. Pres­ti­Şi­ne pre­mi­ja, be ki­tĹł gar­ biĹł me­ni­nin­kĹł, siō­lo­ma ap­do­va­ no­ti vil­nie­Ä?ius ar Vil­niu­je dau­ giau­sia lai­ko pra­lei­dĹžian­Ä?ius ra­ťy­to­jus Vy­tau­tÄ&#x2026; Jur­gÄŻ Bub­ nÄŻ, Ei­mu­tÄŻ Va­len­ti­nÄ&#x2026; Sven­tic­kÄ&#x2026;, ĹĄiuo me­tu Pran­cō­zi­jo­je gy­ve­nan­ tÄŻ Val­dÄ&#x2026; Pa­pie­vÄŻ, Re­na­tÄ&#x2026; Ĺ e­re­ly­tÄ&#x2122;Men­dei­kie­nÄ&#x2122;. Tarp pre­ten­den­tĹł ÄŻ pre­mi­jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ir poe­tai Al­gi­man­tas Bal­ta­kis, Vla­ das Bra­ziō­nas, li­te­ra­tō­ro­lo­gas KÄ&#x2122;s­tu­tis Nas­top­ka. ÄŽ Na­cio­na­li­nÄ&#x2122; pre­mi­jÄ&#x2026; pre­ten­ duo­ja sos­ti­nÄ&#x2014;­je ĹĄak­nis ÄŻlei­dÄ&#x2122; mu­ zi­kan­tai Vla­di­mi­ras Ä&#x152;e­ka­si­nas, Via­Ä?es­la­vas Ga­ne­li­nas, Vil­hel­mas Ä&#x152;e­pins­kis, kom­po­zi­to­rius Al­gi­ man­tas Bra­Şins­kas. Taip pat no­mi­ nuo­ti di­ri­gen­tai Ä&#x152;es­lo­vas Ra­dĹžiō­ nas, Vy­tau­tas Miť­ki­nis, Min­dau­gas Ur­bai­tis, Mo­des­tas Pit­rÄ&#x2014;­nas. Na­cio­na­li­nÄ&#x2122; pre­mi­jÄ&#x2026; gau­ti pri­ sta­ty­tas vil­nie­tis mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis, Vil­niu­je gy­ ve­nan­tis Do­na­tas Ba­nio­nis, ki­ no re­Şi­sie­rius Al­gi­man­tas Pui­pa, teat­ro re­Şi­sie­rius Vi­ta­li­jus Ma­zō­ ra, skulp­to­riai Vla­das Vil­dĹžiō­nas, Gin­ta­ras Ka­ro­sas, gra­fi­kas KÄ&#x2122;s­tu­

tis Kas­pa­ra­vi­Ä?ius, fo­to­me­ni­nin­ kas Ri­man­tas Di­cha­vi­Ä?ius. Siō­ly­ti kō­rÄ&#x2014;­jÄ&#x2026;, ku­ris tu­rÄ&#x2014;­tĹł gau­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nÄ&#x2122; kul­ tō­ros ir me­no pre­mi­jÄ&#x2026;, ga­lÄ&#x2014;­jo ju­ ri­di­niai as­me­nys. Ĺ ios pre­mi­jos tei­kia­mos kas­met uĹž reikť­min­giau­sius pa­sta­rų­jĹł sep­ty­ne­riĹł me­tĹł dar­bus kul­tō­ros ir me­no sri­ty­je ar­ba uĹž il­ga­me­ tÄŻ kō­rÄ&#x2014;­jo in­dÄ&#x2014;­lÄŻ ÄŻ kul­tō­rÄ&#x2026; ir me­nÄ&#x2026;. Kas­met ski­ria­mos ne dau­giau kaip ĹĄe­ťios Kul­tō­ros ir me­no pre­mi­jos, iĹĄ jĹł ne dau­giau kaip vie­na pre­mi­ja ga­li bō­ti ski­ria­ma uĹž il­ga­me­tÄŻ kō­ rÄ&#x2014;­jo in­dÄ&#x2014;­lÄŻ ÄŻ kul­tō­rÄ&#x2026; ir me­nÄ&#x2026;.

ba­zi­niĹł so­cia­li­niĹł iť­mo­kĹł dy­dĹžio â&#x20AC;&#x201C; ĹĄiuo me­tu ji su­da­ro 104 tĹŤkst. li­tĹł. Pre­mi­jos mo­ka­mos iĹĄ Kul­tō­ros mi­ nis­te­ri­jai skir­tĹł vals­ty­bÄ&#x2014;s biu­dĹže­to asig­na­vi­mĹł. Â&#x201E;Â&#x201E;Kul­tō­ros ir me­no pre­mi­jos ski­

R

Â&#x201E;Â&#x201E;Vei­dai: fo­tog­ra­fo D.La­bu­Ä?io Vil­niaus uni­ver­si­te­to di­dĹžia­ja­me kie­me

VD, BNS inf.

ÄŻam­Şin­tas ra­ťy­to­jas Al­gi­man­tas Bal­ta­kis â&#x20AC;&#x201C; vie­nas iĹĄ 27 Vil­niaus as­ me­ny­biĹł, pri­sta­to­mĹł pa­ro­do­je. Dai­niaus La­bu­Ä?io nuo­tr.

Vilniaus veidas: ar­chi­tek­tō­ra ir as­me­ny­bÄ&#x2014;­s

Â&#x201E;Â&#x201E; No­mi­nan­tas: ne kar­tÄ&#x2026; uĹž nuo­

pel­nus Vil­niaus kul­tō­rai ap­do­ va­no­tas teat­ro re­Şi­sie­rius ir dai­ li­nin­kas V.Ma­zō­ra. 

Ša­rō­no Ma­Şei­kos (BFL) nuo­tr.

Pas­kelbs iki gruo­dĹžio 15-osios Â&#x201E;Â&#x201E;Kul­tō­ros ir me­no pre­mi­ja yra 800

Mi­nint Eu­ro­pos pa­ vel­do die­nas, gra­ fĹł Umias­tovs­kiĹł rō­muo­se mies­tie­ Ä?iams pristatoma fo­to­me­ni­nin­kĹł pa­ ro­da apie Vil­niaus Ĺžmo­nes ir vie­tas â&#x20AC;&#x17E;Ge­nius lo­ci.Vie­tos dva­siaâ&#x20AC;&#x153;.

ria­mos iki gruo­dĹžio 15 d., o pre­mi­jĹł lau­rea­tĹł dip­lo­mai ir Ĺženk­lai ÄŻtei­kia­ mi Lie­tu­vos vals­ty­bÄ&#x2014;s at­kō­ri­mo die­ nos (Va­sa­rio 16-osios) pro­ga. Â&#x201E;Â&#x201E;Kul­tō­ros ir me­no pre­mi­ja kō­rÄ&#x2014;­

jui ga­li bō­ti ski­ria­ma tik vie­nÄ&#x2026; kar­tÄ&#x2026;. Pre­mi­jos ski­ria­mos nuo 1989-ĹłjĹł.

27 pa­ro­dos he­ro­jai yra Ĺži­no­mi ir daug mō­sĹł kul­tō­rai nu­si­pel­ nÄ&#x2122; Ĺžmo­nÄ&#x2014;s, ÄŻam­Şin­ti jiems bran­ gio­se Vil­niaus vie­to­se. Pa­sak Vil­ niaus klu­bo ta­ry­bos pir­mi­nin­kÄ&#x2014;s Ri­tos Bart­ke­vi­Ä?ie­nÄ&#x2014;s, min­tis su­ reng­ti to­kiÄ&#x2026; pa­ro­dÄ&#x2026; ki­lo pa­gal­vo­jus apie tai, kad la­biau­siai mies­to dva­ siÄ&#x2026; ku­ria gi­lios ir ta­len­tin­gos as­me­ ny­bÄ&#x2014;s. Vil­nius joms â&#x20AC;&#x201C; dau­giau nei vie­ta gy­ven­ti bei kur­ti, ir ĹĄia pa­ro­ da siek­ta pa­ro­dy­ti jaut­riÄ&#x2026; abi­pu­sÄ&#x2122; sÄ&#x2026;­sa­jÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Su ArĹŤnu Bal­tÄ&#x2014;­nu daug bend­ra­ vo­me per praÄ&#x2014;­ju­siĹł me­tĹł Eu­ro­pos pa­vel­do die­nas, kai jis fo­tog­ra­fa­vo sie­nĹł ta­py­bÄ&#x2026; pri­va­Ä?iuo­se Vil­niaus in­ter­je­ruo­se. O ka­dan­gi ťį­kart no­ rÄ&#x2014;­jo­me, kad pa­ro­da bō­tĹł ÄŻvai­ria­pu­ siť­ka, dar pa­si­ta­rÄ&#x2014;­me su Fo­to­me­ ni­nin­kĹł sÄ&#x2026;­jun­gos pir­mi­nin­ku Jo­nu Sta­se­liu. Taip at­si­ra­do RamĹŤnas Da­ni­se­vi­Ä?ius ir Dainius La­bu­tisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­sa­ko­jo R.Bart­ke­vi­Ä?ie­nÄ&#x2014;. Ka­dan­gi pa­ro­dÄ&#x2026; ren­gÄ&#x2014; trys sa­ vi­ti au­to­riai, fo­tog­ra­fi­jo­se iť­vy­si­

me tris skir­tin­gus Ĺžvilgs­nius ir vis ki­to­kÄŻ tech­ni­nÄŻ at­li­ki­mÄ&#x2026;. D.La­bu­ tis ru­dÄ&#x2026; nuo­trau­kĹł to­nÄ&#x2026; pa­si­rin­ko to­dÄ&#x2014;l, kad pa­ts dar pri­si­me­na ne­ nug­lu­din­tÄ&#x2026; ir neiť­puo­se­lÄ&#x2014;­tÄ&#x2026; Vil­niĹł, ku­ris jam ir li­ko mie­liau­sias.

Vi­siems ĹĄiems Ĺžmo­ nÄ&#x2014;ms Vil­nius yra ĹĄiek tiek dau­giau, ne­gu gy­ve­na­mo­ji vie­ta.

A.Bal­tÄ&#x2014;­nas dĹžiau­gia­si ĹĄil­tais sa­ vo he­ro­jĹł ko­men­ta­rais apie vie­tas, ku­rio­se fo­tog­ra­fa­vo­si: â&#x20AC;&#x17E;Tai mies­ tas ir dvy­li­ka jo gy­ven­to­jĹł. Jau­ Ä?iu, kad vi­siems ĹĄiems Ĺžmo­nÄ&#x2014;ms Vil­nius yra ĹĄiek tiek dau­giau, ne­ gu gy­ve­na­mo­ji vie­ta, tai glaus­tai uŞ­ra­ťy­ta ir jĹł pa­sa­ko­ji­muo­se. Ma­ nau, ly­giai taip pat jie yra svar­bĹŤs

ir Vil­niui, bō­da­mi tik­rais ĹĄio mies­ to apať­ta­lais.â&#x20AC;&#x153; Jau ĹĄÄŻ ket­vir­ta­die­ nÄŻ, 18 val., Umias­tovs­kiĹł rō­muo­ se ÄŻvyks su­si­ti­ki­mas su fo­tog­ra­fi­jĹł pa­ro­dos he­ro­jais ir au­to­riais, ku­rÄŻ ves pro­fe­so­rius is­to­ri­kas Egi­di­jus Alek­sand­ra­vi­Ä?ius. Va­ka­re taip pat da­ly­vaus ak­to­rius Juo­zas Bud­rai­ tis, pro­fe­so­rÄ&#x2014;, li­te­ra­tō­ro­lo­gÄ&#x2014; Vik­ to­ri­ja Dau­jo­ty­tÄ&#x2014;, Kul­tō­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kÄ&#x2014; Gra­Şi­na DrÄ&#x2014;­ mai­tÄ&#x2014;, pia­nis­tas Pet­ras Ge­niu­ťas, mu­zi­ko­lo­gas Ed­mun­das Ged­gau­ das, ra­ťy­to­ja, ver­tÄ&#x2014;­ja Auť­ra Ma­ri­ ja Sluc­kai­tÄ&#x2014;-Ju­ra­ťie­nÄ&#x2014;, teat­ro­lo­gÄ&#x2014; ir dra­ma­tur­gÄ&#x2014; Gra­Şi­na Ma­rec­kai­ tÄ&#x2014;, dai­lÄ&#x2014;­ty­ri­nin­kÄ&#x2014; Jo­li­ta Mu­le­vi­ Ä?iō­tÄ&#x2014;. Su ĹĄiais Ĺžmo­nÄ&#x2014;­mis vil­nie­ Ä?iai kvie­Ä?ia­mi pa­dis­ku­tuo­ti apie tai, ko­kia yra to­ji uni­ka­li Vil­niaus dva­sia, ski­rian­ti mō­sĹł mies­tÄ&#x2026; nuo ki­tĹł pa­sau­lio sos­ti­niĹł. Fo­tog­ra­fi­jĹł pa­ro­da â&#x20AC;&#x17E;Ge­nius lo­ci. Vie­tos dva­siaâ&#x20AC;&#x153; vyks rug­sÄ&#x2014;­jo 20â&#x20AC;&#x201C; 22 d. VD inf.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

VilnieÄ?iai susipaĹžino su transporto projektais RimantÄ&#x2014; ButkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014; SostinÄ&#x2014;je automobiliu vaĹžinÄ&#x2014;jantys vilnieÄ?iai jau sunkiai ÄŻsivaizduoja keliones ÄŻ oro uostÄ&#x2026; ar Lazdynus be vakarinio aplinkkelio. Jis ne tik paspartina kelionÄ&#x2122;, bet ir nuo iĹĄmetamĹłjĹł dujĹł apsaugo NaujamiesÄ?io gyventojus.

SusisiekimÄ&#x2026; palengvins ir tiesiamas iĹĄorinis Vilniaus pietinis aplinkkelis, kuris sujungs Vilniausâ&#x20AC;&#x201C;Kauno magistralÄ&#x2122; su Minsko plentu. Ĺ is ir daugelis kitĹł projektĹł vakar buvo pristatyti vilnieÄ?iams. Vinco Kudirkos aikĹĄtÄ&#x2014;je vykusiame renginyje â&#x20AC;&#x17E;Kuriame ranka pasiekiamÄ&#x2026; pasaulÄŻâ&#x20AC;&#x153; turÄ&#x2014;jo galimybÄ&#x2122; susipaĹžinti su transporto infrastruktĹŤros projektais Vilniaus regione ir visoje Lietuvoje. Ĺ iÄ&#x2026; paĹžintÄŻ lydÄ&#x2014;jo smagi viktorina, kurioje panoro dalyvauti nemaĹža dalis miestieÄ?iĹł. Vilniaus regiono savivaldybiĹł specialistams buvo surengtas seminaras-diskusija apie pasiektus rezultatus, tÄ&#x2122;siamus darbus ir tolesnes ES paramos

perspektyvas. 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. transporto infrastruktĹŤrai gerinti skirta daugiau nei 5,3 mlrd. litĹł ES paramos lÄ&#x2014;ĹĄĹł. Iki ĹĄiol jĹł panaudota apie 2,86 mlrd. litĹł, likusias planuojama panaudoti iki 2015 m. Renginyje apsilankÄ&#x2122;s vilnietis Julius dĹžiaugÄ&#x2014;si, kad skiriama tiek dÄ&#x2014;mesio transporto infrastruktĹŤrai, esÄ&#x2026; dabartinÄ&#x2014;s situacijos nÄ&#x2014; nepalyginsi su buvusia prieĹĄ keletÄ&#x2026; metĹł: â&#x20AC;&#x17E;Skirtumas akivaizdus. Tokiam miestui kaip Vilnius aplinkkeliai yra bĹŤtini ir jie iĹĄsprendĹžia daug eismo problemĹł. ReikÄ&#x2014;tĹł dar didesnio Ĺžiedo, kad kuo maĹžiau paĹĄaliniĹł transporto priemoniĹł vaĹžiuotĹł per miestÄ&#x2026;.â&#x20AC;&#x153; Apie jau ÄŻgyvendintus ir planuojamus projektus pasakojo Vilniaus miesto savivaldybÄ&#x2014;s Miesto ĹŤkio ir transporto departamento InfrastruktĹŤros skyriaus vedÄ&#x2014;jas Linas BartuseviÄ?ius. Jo teigimu, atlikus rekonstrukcijas, gyventojai dabar patogiau susisiekia LazdynĹł tiltu ir vakariniu aplinkkeliu, kuriame ĹĄiuo metu vyksta antrojo statybos etapo darbai.

â&#x20AC;&#x17E;Tiesiamas ir iĹĄorinis Vilniaus pietinis aplinkkelis, ĹĄiuo metu rekonstruojamas GeleĹžinio Vilko gatvÄ&#x2014;s ruoĹžas nuo A.GoĹĄtauto iki M.K.Ä&#x152;iurlionio gatvÄ&#x2014;s. Netrukus, gerinant susisiekimÄ&#x2026; su Tarptautiniu Vilniaus oro uostu, bus pradÄ&#x2014;ta naujos Ĺ˝irniĹł gatvÄ&#x2014;s ir oro uosto jungties statyba, ruoĹĄiamasi rekonstruoti SantariĹĄkiĹł gatvÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;stÄ&#x2014; L.BartuseviÄ?ius. KalbÄ&#x2014;damas apie pastarĹłjĹł metĹł darbus susiekimo ministras Eligijus Masiulis ÄŻvertino ne tik tai, kad pagerÄ&#x2014;jo susisiekimas, bet ir naudÄ&#x2026; verslui, galimybÄ&#x2122; iĹĄlaikyti darbo vietas ir atsirasti naujoms, taip pat patogumÄ&#x2026; gyventojams. â&#x20AC;&#x17E;MiestieÄ?iai ir tie, kurie sveÄ?iuojasi Vilniuje, turÄ&#x2014;jo pamatyti, kad pastaraisiais metais vyko dideli darbai ir dabar dalis tranzitinio transporto jau turi galimybÄ&#x2122; apvaĹžiuoti VilniĹł, taigi nesudaro spĹŤsÄ?iĹł mieste ir jo neterĹĄiaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; ministras. Panaudojant ES paramÄ&#x2026; susisiekimo sÄ&#x2026;lygos pastaraisiais metais labai pagerÄ&#x2014;jo ir Vilniaus rajone.

Rekonstruojamos gatvÄ&#x2014;s NemÄ&#x2014;Ĺžio, KuprioniĹĄkiĹł, DidĹžiosios RieĹĄÄ&#x2014;s, SkaidiĹĄkiĹł, GalgiĹł kaimuose, tvarkomi vietos reikĹĄmÄ&#x2014;s keliai. Vilniaus regione ÄŻgyvendinama nemaĹžai svarbiĹł valstybinÄ&#x2014;s reikĹĄmÄ&#x2014;s projektĹł. ES paramos lÄ&#x2014;ĹĄomis modernizuojamas Vilniaus gele-

Ĺžinkelio aplinkkelis, kuriamas geleĹžinkeliĹł eismo valdymo centras, steigiamas Vilniaus vieĹĄasis logistikos centras. Dideli pokyÄ?iai ÄŻvyko ir Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Ä&#x152;ia pastatytas terminalas ne Ĺ engeno ĹĄaliĹł keleiviams, nutiestas naujas lÄ&#x2014;ktuvĹł riedÄ&#x2014;jimo takas.

ď ŽPatogu: `b`V`VRXVZ\ ZV[V`a_N` 2:N`VbYV` ]NO_Ă&#x203A; Ă&#x203A; XNQ QNON_ QNYV`

a_N[gVaV[V\a_N[`]\_a\WNbab_VTNYVZfOĂ?N]cN Vb\aVCVY[VĂş:N_TN_Va\`C\_\OW\cNVaĂ&#x203A;`[b\a_


5

TrečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

lietuva pa­si­ti­ki ­ pro­ku­ro­ru

Ne­bus po­pie­ri­nių­ „Vals­tybės ži­nių“

Pa­si­gen­da ­ ar­gu­mentų

Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­ kaitė dar kartą pa­reiškė pa­ si­ti­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ ro­ro pa­va­duo­to­ju Da­riu­mi Rau­lu­šai­čiu (nuo­tr.). Pre­zi­ dentė su­kri­ti­ka­vo Vy­riau­ siąją tar­ny­binės eti­kos ko­ mi­siją, ku­ri pa­skelbė, kad pro­ku­ro­ras pa­žeidė in­te­resų de­ri­ni­mo įsta­tymą.

Nuo kitų metų ko­vo ne­be­bus leid­žia­mos po­pie­rinės „Vals­ tybės ži­nios“, ku­rio­se iki šiol spaus­di­na­mi vi­si priim­ti teisės ak­tai. Tai nu­ma­to Sei­mo priim­ tas Teisėkū­ros pa­grindų įsta­ ty­mas. Juo taip pat nu­ma­ty­ ta, kad įsta­ty­mai ir pre­zi­den­to dek­re­tai, kaip ir iki šiol, bus pa­ si­ra­šo­mi au­ten­tiš­ku pa­ra­šu.

Vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Artū­ ras Me­lia­nas pa­si­ge­do ar­gu­ mentų, pa­grind­žian­čių Sei­me svars­tomą siū­lymą keis­ti ge­ ne­ra­li­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro sky­ri­mo tvarką. Pro­jek­tas nu­ ma­to, kad ge­ne­ra­linį ko­mi­sarą ski­ria Vy­riau­sybė. Ne­be­liktų šiuo me­tu nu­ma­ty­tos ko­mi­sa­ ro at­skai­to­mybės pre­zi­den­tui.

Iš dar­bo išei­ti no­ri, bet Sei­mas ne­leid­žia. Spe­ cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) va­do­vo po­stą pa­noręs ap­leis­ti Ži­man­tas Pa­ce­ vi­čius at­si­dūrė ak­la­vietė­je.

Atviras laiškas. Ar egzistuoja sąžininga konkurencija?

„„Va­lia: va­do­vau­ti STT Ž.Pa­ce­vi­čius ne­be­no­ri, ta­čiau da­lis par­la­men­

tarų vis tiek ma­no ki­taip. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Sei­mas įsakė dirb­ti Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Va­di­no ab­sur­du

Da­lis par­la­men­tarų ne­ti­ki, kad pen­ ke­rius me­tus STT va­do­vavęs Ž.Pa­ ce­vi­čius iš tiesų no­ri išei­ti iš dar­bo, tad va­kar nu­sprendė jo neat­leis­ ti. Sei­mo na­rių ne­įti­ki­no nei Pre­ zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės dek­retą dėl at­lei­di­mo pri­statęs pa­ tarė­jas, nei pa­ts Ž.Pa­ce­vi­čius, kar­ tojęs, kad dirb­ti to­liau ne­be­no­ri.

Da­bar­ti­nio STT va­ do­vo ka­den­ci­ja bai­ gia­si spa­lio 17-ąją – tuo­jau po pir­mo­jo Sei­mo rin­kimų tu­ro. Po slap­to bal­sa­vi­mo paaiškė­jo, kad leng­vai STT va­do­vo at­leis­ti ne­pa­vyks – dau­gu­ma Sei­mo na­ rių bu­vo prie­š ar­ba su­si­laikė. Tai reiš­kia, kad kurį laiką STT ir to­ liau va­do­vaus Ž.Pa­ce­vi­čius, nors to da­ry­ti jis ne­be­no­ri. „Jei­gu aš ne­si­ruo­šiu dirb­ti, jūs man paaiš­ kin­ki­te, kaip ga­li būti ge­rai? Man at­ro­do, kad tai ab­sur­das. Sei­mo spren­dimą ver­ti­nu blo­gai“, – taip kalbė­jo Ž.Pa­ce­vi­čius, kai bu­vo pa­ skelb­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai. Toks Sei­mo spren­di­mas reiš­kia, kad kurį laiką STT ir to­liau va­do­ vaus Ž.Pa­ce­vi­čius. Be to, Pre­zi­dentė dek­retą dėl jo at­ lei­di­mo Sei­mui turės teik­ti dar sykį. Ka­da tai ga­li būti pa­da­ry­ta, ne­de­ta­li­ zuo­ja­ma. Da­bar­ti­nio STT va­do­vo ka­ den­ci­ja bai­gia­si spa­lio 17 d. – ne­tru­ kus po pir­mo Sei­mo rin­kimų tu­ro.

Įta­ria klastą

Sėti abe­jo­nes, dėlio­ti sąmoks­ lo teo­ri­jas ir taip įgel­ti Pre­zi­den­ tei. Toks va­kar bu­vo da­lies Sei­mo na­rių tiks­las. Sei­mo opo­zi­ci­jos at­ sto­vai vie­nas po ki­to aiš­ki­no ne­ sup­rantą, kodėl Ž.Pa­ce­vi­čius iš dar­bo pa­no­ro išei­ti pa­ts. „Mes ži­no­me tuos išė­ji­mus sa­ vo no­ru. Va­di­na­si, jau jau­čia, kad kaž­kur vald­žia ne­pa­lai­ko“, – sam­pro­ta­vo Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo frak­ci­jos at­sto­vas Ju­lius Ve­sel­ka. Pa­na­šiai kalbė­jo ir ki­ti Sei­mo na­riai. Ž.Pa­ce­v i­č iaus sa­va­ran­k iš­k u spren­di­mu ne­siek­ti ant­ros ka­ den­ci­jos abe­jo­jo ir kai­rie­ji. „Kaip jūs ma­no­te, kokį pa­reigū­nas ga­li priim­ti as­me­ninį spren­dimą, kai vie­šai pa­skelb­ta, kad Pre­zi­dentė ro­tuos vi­sus pa­reigū­nus – ki­taip sa­kant, ant­ros ka­den­ci­jos nie­kas ne­si­tikė­ki­te. Ar čia nėra pa­grin­ dinė prie­žas­tis, kad Ž.Pa­ce­vi­čius nu­sprendė ne­kan­di­da­tuo­ti ant­rai ka­den­ci­jai“, – svarstė so­cial­de­ mok­ra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Kai ku­rie par­la­men­ta­rai teigė, kad dalį Sei­mo opo­zi­ci­jos galė­jo pa­pik­tin­ti nei­gia­mi Pre­zi­dentės pa­reiš­ki­mai apie so­cial­de­mok­ratų, Dar­bo ir Artū­ro Zuo­ko par­ti­jas. Tad ne­su­tik­da­mi at­leis­ti Ž.Pa­ce­ vi­čiaus da­lis Sei­mo na­rių pa­bandė bent taip įgel­ti D.Gry­baus­kai­tei – juk bal­sa­vi­mas slap­tas. Ne­be pir­mas kar­tas

Į to­kią keb­lią si­tua­ciją, kai pre­zi­ dentū­ra ski­riamą pa­reigūną siū­ lo at­leis­ti, o Sei­mas ta­ria „ne“, pa­kliū­va­ma ne pirmą sykį. An­tai Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­ninką Vy­tautą Grei­čių par­

la­men­tas bandė at­leis­ti kiek dau­ giau nei me­tus. Praė­ju­sios ka­den­ci­jos Sei­mui nu­ta­rimą dėl V.Grei­čiaus at­lei­di­ mo pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai pre­zi­ den­tas Val­das Adam­kus pirmą­kart pa­teikė 2008-ųjų vi­du­ry­je, vėliau dar ke­lis sy­kius kreipė­si į Seimą, ta­čiau balsų at­leis­ti V.Grei­čių vis ne­pa­kak­da­vo. Jį at­leis­ti pa­vy­ko tik pa­si­kei­tus pre­zi­den­tui ir Sei­ mo dau­gu­mai.

Komentaras

Lau­ras Bie­li­nis Po­l i­to­lo­gas

O

po­zi­ci­ja dėl Ž.Pa­ce­vi­čiaus iš­sakė tam tik­ras abe­jo­nes ir, ma­nau, tai tu­ri pa­grindą. No­ri­ma kuo kruopš­čiau iš­ siaiš­kin­ti vi­sas Ž.Pa­ce­vi­čiaus pa­si­trau­ ki­mo prie­žas­tis. Ma­tyt, sie­kia­ma su juo pa­si­kalbė­ti frak­ci­jo­se, jį išk­lau­sinė­ti ir įsi­ti­kin­ti, kad jis iš tiesų nėra spaud­žia­ mas ir jo spren­di­mas iš šio po­sto pa­si­ trauk­ti yra sa­va­ran­kiš­kas. Kol kas girdė­jo­me tik for­ma­l ius pa­ reiš­k i­mus. Toks da­l ies par­l a­men­ tarų no­ras – vi­s iš­k ai nor­ma­lus pir­ mi­n is veiks­mas. V.Grei­č iaus ir Ž.Pa­ce­v i­č iaus at­lei­ dimų, ma­nau, ne­ver­ta gre­tin­ti. V.Grei­ čiaus at­ve­ju bu­vo sve­ria­mos dviejų ins­ti­tu­cijų ga­lios. O Ž.Pa­ce­vi­čiaus at­ ve­ju, tai tik tech­ni­nis klau­si­mas, ku­ ris iš­sispręs la­bai grei­tai.

Kreipiamės šiuo laišku, nes manome, kad viešumas gali padėti išspręsti susidariusią padėtį. Šių metų rugsėjo 4 ir 10 dienomis naujienų portale www.alfa.lt pasirodė du Tomo Dapkaus straipsniai apie mūsų bendrovę: „Lietuvos pasus ir banderoles spausdina mafija?“ ir „Garsų pasaulis“ – Seimo Antikorupcijos komisijos taikiklyje“. Straipsniuose mūsų įmonės „Garsų pasaulis“ savininkas Vytautas Vainikonis vaizduojamas kaip nusikalstamo pasaulio grupuočių, veikusių ne tik prieš Lietuvos žmones, bet ir prieš visą valstybę, atstovas. Tačiau pateikti teiginiai neturi jokio pagrindo. Negana to, tai žemina ir menkina mus – įmonės darbuotojus, vadovus ir akcininkus, teršia įmonės vardą, kurį per daugelį metų įgijome savo pastangomis, ir kenkia verslui – mūsų kasdieniam darbui. Norime atkreipti dėmesį, kad minėtuose straipsniuose tendencingai griaunama įmonės ir joje dirbančių žmonių reputacija, paviešinant neva patikimų šaltinių patvirtintus duomenis apie beveik dvidešimties metų senumo įvykius, nepatikrintus ir su mumis nesusijusius faktus bei nuo mūsų nepriklausančias aplinkybes. Pateikiamos iš konteksto išimtos informacijos nuotrupos, o jas sudėjus viename straipsnyje, piešiamas niūrių spalvų pasaulis. Įmonės „Garsų pasaulis“ darbuotojų, vadovų ir akcininkų vardu atsakingai pareiškiame, kad mūsų įmonė ar joje dirbantys žmonės nėra ir nebuvo susiję su šalies interesus paminančiomis grupėmis ar asmenimis. Lietuvos institucijų ir kitų šalių partnerių pasitikėjimą užsitikrinome sąžiningai ir kokybiškai atlikdami savo darbą. Suprantame, kad atliekame labai atsakingą funkciją, spausdindami itin jautrius ir svarbius valstybinius dokumentus, todėl nuolat bendradarbiaujame su valstybės institucijomis. Svarbiausius dokumentus gaminame ir daugeliui užsienio valstybių, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms. Jų pasitikėjimas – mūsų patikimumo ir profesionalumo įvertinimas. Esame atviri bendradarbiauti su visomis teisėsaugos ir saugumo struktūromis, kad įrodytume, jog įmonė „Garsų pasaulis“ yra ir buvo patikimas valstybės partneris, atliekantis pavestą misiją. Taip pat užtikriname, kad esame pasiruošę toliau vykdyti pradėtus ir prisiimti naujus įsipareigojimus užsienio partneriams. Mes kreipėmės į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ir Vidaus reikalų ministeriją tikėdami, kad teisingumas gali būti įgyvendintas ir visi privalo turėti vienodas teises sėkmingai dirbti. Dėsime visas pastangas, kad įrodytume esantys teisūs. Manome, jog minėtus straipsnius paskelbusi žiniasklaidos priemonė turėtų būti įvertinta žiniasklaidos etiką prižiūrinčių institucijų ir prisiimti atsakomybę už vykdomus veiksmus mūsų atžvilgiu. Neabejojame, kad šis informacinis karas mums yra paskelbtas dėl svarbių įvykių Latvijoje. Kaimyninės šalies institucijos renkasi piliečių pasų ir banderolių gamintoją. Dabartiniai šių dokumentų gamintojai ir su jais susiję asmenys Latvijoje bei Lietuvoje labai nenori užleisti savo pozicijų, todėl galimai griebiasi visų įmanomų priemonių bei šmeižto, bandydami mus diskredituoti konkursų organizatorių akivaizdoje. Prieš mus veikiama sistemingai, pasitelkiant ryšius įvairiose institucijose, verslo įmonėse ir žiniasklaidos priemonėse. Žinome ir galime įvardyti už paskleistų gandų uždangos stovinčius asmenis bei jų grupes, tenkinančias savo asmeninius interesus ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. Jie teršia visos Lietuvos verslo įvaizdį, nešvariais metodais siekia sutrukdyti mums sėkmingai plėtoti savo veiklą. Viešai prašome palaikymo ir supratimo, ginant savo teisę dirbti sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Dėkojame. Įmonės „Garsų pasaulis“ darbuotojai, vadovai, akcininkai


6

TRečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Pre­mi­ja ar pa­šal­pa?

Pre­zi­dentė kri­ti­kuo­ja kainų kont­ro­lie­rius V als­ty­binė kainų ir ener­ge­ti­kos kont­ rolės ko­mi­si­ja turėtų ini­ci­juo­ti tei­ sės aktų pa­kei­ti­mus, ku­rie leistų var­to­to­jams tikė­tis sąži­nin­gos ši­lu­ mos kainų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos, – to ti­ki­si Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė.

Norėtų dau­giau ini­cia­ty­vu­mo

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

K

ultū­ros mi­n is­te­r i­j a pa­skelbė kan­di­datų į Na­cio­na­li­nes kultū­ ros ir me­no pre­mi­jas sąrašą. Ja­ me – net 40 pre­ten­dentų. Kiek­ vie­no šių ta­len­t ingų žmo­n ių pa­sie­k i­mai ne­ke­l ia abe­jo­n ių, ir vis dėlto sąra­šas pro­ vo­kuo­ja dis­ku­siją, ku­ri jau se­n iai pri­bren­ do, bet ku­r ios vis ne­si­r yž­ta­ma kel­t i: Na­ cio­na­li­nių kultū­ros ir me­no pre­mijų sky­ri­ mo tvar­ka ne­to­bu­la. Tiks­liau sa­kant – aki­ vaizd­ž iai ydin­ga. Kas­met tarp pre­ten­dentų būna kūrėjų, ku­ rių pa­vardę iš­vy­dus pir­miau­sia ky­la klau­ si­mas: „Kaip, jis (ji) dar ne lau­rea­tas? Kodėl tik šie­met?“ Ir nors pa­gal pre­mi­jos sky­ri­mo nuo­sta­tus už il­ga­metį indėlį ga­li būti ski­ria­ ma tik vie­na pre­mi­ja, aki­vaiz­du, kad pa­sta­ ruo­ju me­tu vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nai – ne­ men­kos da­l ies ap­do­va­no­jimų prie­žas­tis. Taip ir neaiš­k u, kodėl žaid­ž ia­mas žai­d i­ mas, esą ver­ti­na­mi per pa­sta­ruo­sius sep­ty­ ne­rius me­tus nu­veik­ti dar­bai. Juk tai klai­ di­na tiek pa­čius kultū­ros žmo­nes, tiek jų au­d i­to­r iją, nuo­šird­ž iai ban­dan­čią su­pras­ ti, ku­r ie pa­sta­rai­siais me­tais kaip tik ma­ žiau nu­vei­ku­sių kūrėjų dar­bai ver­ti išs­k ir­ ti­nio dėme­sio.

Rei­kia pai­sy­ti pa­grin­di­nio pre­mi­jos as­pek­to: ji pir­miau­sia yra na­cio­na­linė. Ar­ba štai gar­su­sis X, kurį ga­li­ma pa­va­din­ti nuo­la­ti­niu pre­ten­den­tu į na­cio­na­linę pre­ miją. Jo pa­vardė tik­rai gar­si, ta­čiau jau ke­ lin­t us me­t us ji ne­p er­šo­ka iš kan­d i­datų sąra­šo į nu­galė­tojų. Kodėl? Kad kas nors ban­do jį pra­stum­t i, nors kan­d i­da­tas to ir ne­ver­tas? Ar jį vis nu­kon­ku­ruo­ja kas nors ki­tas? Ta­čiau del­siant ga­l i pralėk­t i ir tie sep­ty­ne­r i vai­sin­gos kūry­bos me­tai, pra­si­ dėti tuš­čių dro­bių pe­r io­das, per kurį ga­l i­ ma pre­ten­duo­ti ne­bent į vals­tybės pa­ramą už pra­sto­vas. Lyg ir lo­g iš­ka, kad į aukš­čiau­sią fi­nan­sinį įver­ti­nimą pre­ten­duotų me­ni­nin­kai, pa­si­ žymėję sa­vo sri­ty­je. Bėda ta, kad teat­ralų Auk­si­niai sce­nos kry­ž iai yra be­ne vie­nin­ te­l iai aukš­č iau­s io ly­g io įver­t i­n i­mai, ku­ riuos me­no kūrėjams ski­r ia ne au­d i­to­r i­ja, ne suin­te­re­suo­ti leidė­jai ar filmų pla­tin­to­ jai, bet ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai. Va­d i­na­si, rei­k ia pai­sy­t i pa­g rin­d i­n io pre­ mi­jos as­pek­to: ji pir­m iau­sia yra na­cio­na­ linė. Pre­ten­den­tas turėtų būti pa­daręs ką nors to­k io, dėl ko jo pa­vardė būtų ži­no­ma ne vien siau­ram eks­pertų būriui, bet ir na­ cio­na­li­niu ly­giu. Kiek to­kių as­me­ny­bių ras­ tu­me šių­me­čia­me sąra­še? Ar­ba Lie­t u­vos kultū­ros ba­r uo­se ak­t y­v iai dir­ban­čių aukš­čiau­sio ly­g io kūrėjų ba­das. Ar­ba kai ku­rie siū­ly­to­jai jau ne­su­vo­kia šios pre­m i­jos sky­r i­mo esmės, ją lai­ko tik dar vie­nu būdu pa­rem­t i kultū­ros žmo­nes ir kar­tu pri­si­de­da prie jos nu­vertė­ji­mo.

In­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ša­lies va­dovė sakė, kad Kainų ko­mi­si­ja ne­turėtų būti pa­sy­vi įsta­ty­mo vyk­dy­to­ja. „Ma­to­me la­bai daug neaiš­kumų. Pir­miau­sia da­bar­ti­niai įsta­ty­mai, pa­gal ku­ riuos Kainų ko­mi­si­ja ir su­da­ro me­to­di­kas, ne­nu­ma­to, bet ir ne­draud­žia įtrauk­ti pel­no ir palū­kanų į ta­rifą. Tai reiš­kia – jį dirb­ti­nai pa­di­din­ti“, – sakė Pre­zi­dentė. Ūkio mi­nist­rui Ri­man­tui Žy­liui pra­ėju­sią sa­vaitę iškė­lus klau­simą dėl „Vil­niaus ener­ gi­jos“ pel­nin­gu­mo ir fi­nan­si­nių ata­skaitų ne­tei­ki­mo, D.Gry­baus­kaitė sakė, kad ky­ la klau­si­mas, kodėl mi­nist­ras ir Vy­riau­sybė pra­regė­jo tik da­bar – pra­ėjus ket­ve­riems ka­ den­ci­jos me­tams.

Da­lia Gry­baus­kaitė:

„Šešė­lis“ mus ap­va­gia. Kol to ne­pradė­si­me su­pras­ti, tol gy­ven­si­me blo­gai. „Nes bu­vo būti­na tai­sy­ti įsta­ty­mus ir rei­ ka­lau­ti, kad jų pa­grin­du Kainų ko­mi­si­ja pa­ keistų sa­vo me­to­diką. Ant­ras ak­menė­lis būtų Kainų ko­mi­si­jai – kodėl ji tiek metų tik pa­sy­ viai vyk­do įsta­ty­mus ir nei­ni­ci­juo­ja jo­kių pa­ si­ūlymų, ku­rie gintų var­to­tojų in­te­re­sus, tai yra viešąjį in­te­resą. Iš ša­lies žiū­rint at­ro­do, kad la­biau gi­na ener­ge­ti­kos įmo­nių pel­nin­ gumą ne­gu var­to­tojų in­te­re­sus. Ma­ny­čiau, kad abi pusės turėtų la­bai rim­tai pa­si­žiūrė­ti, ką ga­li pa­da­ry­ti, ir ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos, ypač Kainų ko­mi­si­ja, la­biau gin­ti viešąjį in­te­ resą, var­to­to­jus, o ne ap­laid­žiai stebė­ti, kaip mo­no­po­li­nin­kas lobs­ta ir net ne­tei­kia fi­nan­ si­nių at­askaitų“, – teigė Pre­zi­dentė.

D.Gry­baus­kaitės tei­gi­mu, sa­vi­val­da ne­ kont­ro­liuo­ja ir ne­rei­ka­lau­ja iš įmo­nių fi­nan­ si­nių ata­skaitų: „Tai ro­do, kad įmonės ga­li grei­čiau­siai slėpti di­delį pelną ir sa­vi­val­dybės vi­siš­kai ne­kont­ro­liuo­ja ir ne­pri­žiū­ri pri­va­čia­ jam vers­lui ati­duotų, iš­nuo­motų įmo­nių. Ir čia kaip tik ky­la ta dis­ku­si­ja, kas turėtų ko pa­ rei­ka­lau­ti ir ką turė­tu­me įskai­ty­ti į kainą už ener­gi­jos iš­tek­lius.“ Ty­ri­mas nau­din­gas pa­čiai Ru­si­jai

D.Gry­baus­kaitė teigė, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pra­dėtas an­ti­mo­no­po­li­nis ty­ri­mas prie­š Ru­si­jos dujų mil­žiną „Gazp­rom“ turėtų būti nau­din­gas pa­čiai Ru­si­jai, jei ji no­ri tap­ti ci­vi­ li­zuo­ta pre­ky­bos su ki­to­mis ša­li­mis par­tne­re. „Šis ty­ri­mas mums iš tiesų la­bai nau­din­gas. Ma­nau, jis nau­din­gas vi­sai Eu­ro­pai ir pa­čiai Ru­si­jai. Ru­si­ja tu­ri pra­dėti ci­vi­li­zuo­tai pre­ kiau­ti. Būti ci­vi­li­zuo­ta par­tnerė vi­soms ša­ lims todėl, kad ji ką tik įsto­jo į Pa­sau­lio pre­ ky­bos or­ga­ni­za­ciją. Tai­gi, pa­čiai Ru­si­jai tap­ti ci­vi­li­zuo­ta eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo da­ly­ve tarp­tau­tinė­je erdvė­je yra la­bai nau­ din­ga“, – sakė Pre­zi­dentė. Ji vylė­si, kad EK ty­ri­mo Ru­si­ja ne­priims jaut­riai. „Ti­kiuo­si, kad ir pa­ti Ru­si­ja priims šį ty­rimą be ypa­tingų jaut­rumų – kaip ga­li­ mybę tap­ti skaid­ria, pa­ti­ki­ma par­tne­re vi­sai Eu­ro­pai“, – tvir­ti­no Pre­zi­dentė. D.Gry­baus­kaitės tei­gi­mu, Lie­tu­va už „Gazp­rom“ tie­kia­mas du­jas per­mo­ka. „Mes jau se­niai kalbė­jo­me ir matė­me tą do­mi­nuo­ jan­čią pa­dėtį Eu­ro­po­je, mūsų re­gio­nas bu­vo ir yra įsi­ti­kinęs, kad mo­ka­me daug bran­giau, ne­gu turė­tu­me mokė­ti, pra­ktiš­kai mo­ka­me po­li­tinę, o ne fi­nan­sinę ar eko­no­minę kainą už du­jas. Ir ma­tau, kad Eu­ro­pa pra­de­da rea­liai žiūrė­ti ir gin­ti vi­sos Eu­ro­pos ša­lių var­to­tojų in­te­re­sus. Tai la­bai ge­rai“, – pa­ti­ki­no ji. Pa­si­gen­da idėjų

Ver­tin­da­ma šiuo me­tu vyks­tan­čią Sei­mo rin­ kimų kam­pa­niją Pre­zi­dentė teigė jo­je pa­si­ gen­dan­ti idėjų. „Vi­si kal­ba, kad val­dys, ir la­bai ma­žai girdė­ti, ką gi val­dy­da­mi da­rys. Tai yra la­bai daug da­ly­vių – per 20 po­li­ti­nių par­tijų, o idėjų ir to, ką rei­kia da­ry­ti, be­veik ne­gir­di­me.

„„Įta­ri­mai: Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė spėja,

kad Kainų ko­mi­si­ja la­biau gi­na ener­ge­ti­kos įmo­nių pel­nin­gumą ne­gu var­to­tojų in­te­re­ sus. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

To­kią spe­ci­fiką ir ma­tau pa­si­ruo­ši­mo rin­ki­ mams pro­ce­se“, – sakė vals­tybės va­dovė. Ša­lies eko­no­mi­ko­je ji įžvelgė po­zi­ty­vias ten­den­ci­jas. Esą ma­ty­ti, kad gy­ven­tojų eko­ no­minė pa­dėtis pa­ma­žu tai­so­si, nors galbūt ne taip spar­čiai, kaip norėtų­si. „Bet gy­ven­si­me ge­riau, kai dirb­si­me ge­ riau“, – sakė D.Gry­baus­kaitė. Čia ji pir­miau­sia ra­gi­no gy­ven­to­jus at­si­sa­ky­ ti algų vo­ke­liuo­se ir kitų šešė­linės eko­no­mi­kos pa­ly­dovų: „Kol kas per sa­vo cent­rinį biud­žetą per­skirs­to­me ma­žiau ne­gu treč­dalį visų sa­vo pa­jamų ir eko­no­mi­kos. Tai la­bai že­mas ro­dik­ lis. Pers­kirs­ty­da­ma per ša­lies biud­žetą be­veik 30 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, su­mokė­ti vi­ siems ir pa­kel­ti at­ly­gi­nimų, ga­ran­tuo­ti pen­sijų bei svei­ka­tos drau­di­mo jo­kia vals­tybė ne­pajė­gi. Eko­no­mi­ka at­si­gau­na Lie­tu­vo­je, bet la­bai nuo­ sai­kiai, la­bai at­sar­giai. Pir­miau­sia tu­ri­me su­ pras­ti, kad kuo di­des­nis bus „šešė­lis“, tuo ma­ žiau turė­si­me pi­nigų mo­kyk­loms, svei­ka­tai, at­ly­gi­ni­mams. „Šešė­lis“ mus ap­va­gia. Kol to ne­pradė­si­me su­pras­ti, tol gy­ven­si­me blo­gai.“ VD, BNS inf.

Atgarsiai „Vil­niaus die­nos“ pa­skelb­ta in­ for­ma­ci­ja, kad Fi­nan­si­nių nu­si­ kal­timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vui Kęstu­čiui Ju­ce­vi­čiui jau pri­klau­sytų gau­ti ge­ne­ro­lo ant­pe­čius, bet prem­je­ras And­ rius Ku­bi­lius ne­no­ri jų su­teik­ti, su­kėlė ne­menką po­rta­lo die­na.lt skai­ty­tojų su­si­domė­jimą.

Si­mas

ga­mi­nimą. Lie­tu­voj jau gal 20 ge­ne­ rolų, 10 ad­mi­rolų, nors tu­rim vos 1 lėktuvą, 2,5 lai­vo. Ne­juo­kin­kim pa­ sau­lio.

Štir­li­cas Ma­tyt, dar ne­įvykdė ko­kių nors kla­ ni­n ių už­duo­čių, kad ne­gau­na pri­ klau­san­čių ant­pe­čių.

Būti­na duo­ti Pra­šy­mas Na, duo­ki­te jam bent ge­ne­ro­lo ant­ pe­čius, jei­gu jau ge­ne­ro­lo laips­nio ne­duo­dat...

Kons­ta­tuo­ju

Aš nie­ko ne­tu­riu prie­š K.Ju­ce­vi­čių. Aš tik prie­š vi­so­kių laips­nių pūtimą,

tus, o K.Ju­ce­v i­čius bus iš­mes­tas lauk. Va­d i­na­si, ne­ver­ta jam da­bar skir­ti ge­ne­ro­lo laips­nio.

Po rin­k imų V.Gai­l ius ir V.Gir­ža­das tik­riau­siai grįš į FNTT va­dovų po­s-

Jei žmo­g ui pri­k lau­s o ge­ne­ro­lo laips­nis, pri­va­lo­ma duo­t i tą laipsnį, nes ki­taip bus de­mo­ra­l i­z uo­ta vi­sa FNTT. To laips­n io ne­da­v i­mas reiš­ kia, kad va­do­vas ne­t in­ka­mas, kad jis vėl ga­l i būti pa­keis­tas, o dar­buo­ to­jai be­lauk­da­m i nau­jos vald­ž ios ga­l i la­bai pra­stai dirb­t i.

Ei­li­nis Tuoj galė­sim di­vi­zi­jas for­muot vien iš ge­ne­rolų. Abe­jo­ti­na ta tvar­ka – pa­ sėdėjai pusę metų šil­toj kėdėj ir jau ga­li tap­ti ge­ne­ro­lu. O kva­li­fi ­ka­ci­ja? O dar­bo ko­kybė? O va­do­vau­ja­mos tar­ny­bos re­zul­ta­tai? Jei­gu jų nėra, tai ir jo­kių ant­pe­čių duot ne­rei­kia.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

trečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Didės ka­rių skai­čius Sei­mui pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­ jek­tas dėl prin­ci­pinės ka­riuo­ menės struktū­ros 2013–2016 m., pa­gal kurį ka­rių skai­čius turėtų didė­ti.

Bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių, tai yra pro­fe­sinės ir pri­va­lo­mo­sios pra­dinės ka­ ro tar­ny­bos ka­rių, ka­rių sa­va­no­ rių ir kitų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių, ka­riūnų skai­čius nu­sta­to­mas nuo 14 130 iki 16 945. Jis didė­ja, pa­ly­ gin­ti su 2012 m. nu­sta­ty­tu ri­bi­niu skai­čiu­mi, ku­ris tuo­met bu­vo nuo 13 880 iki 16 625.

„„Ap­si­lei­di­mas: Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra dau­giau kaip 800 ne­pri­žiū­rimų is­to­ri­nių sta­ti­nių. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Už nyks­tantį pa­veldą – griež­tesnės bausmės Po gais­ro Ty­tuvėnų an­samb­ly­je ir pra­ ne­šimų, kad tur­tin­giems vers­li­nin­kams pri­klau­san­tys dva­rai yra ap­leis­ti, Pre­zi­ dentė Da­lia Gry­baus­kaitė pa­si­ūlė su­griež­ tin­ti at­sa­ko­mybę už pa­vel­do ne­prie­žiūrą.

vie­no­dai rūpin­tis pa­vel­do prie­žiū­ra ir iš­sau­go­ji­mu atei­ties kar­toms“, – pa­reiškė Pre­zi­dentė. Pa­tai­sas rengė pre­zi­dentū­ra su Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to ir Kultū­ros mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tais. Jas Sei­mui nu­ma­to­ma teik­ti ar­ti­ miau­siu me­tu. Pa­žei­dimų pa­vyzd­žiai

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Kir­čiai de­par­ta­men­tui

Pre­zi­dentė va­kar lankė­si Liu­ba­vo dva­ro malū­ne, ku­riam su­teik­tas ES kultū­ros pa­vel­do pri­zas ir 2012 m. ap­do­va­no­ji­mas „Eu­ro­pa Nost­ra“. Pa­sak D.Gry­baus­kaitės, eu­ro­pi­nis ap­do­va­no­ji­mas už kultū­ros pa­vel­ do iš­sau­go­jimą – svar­bus įver­ti­ni­ mas Lie­tu­vai. Ki­ta ver­tus, Pre­zi­dentė pa­brėžė, kad di­delė pa­vel­do da­lis, pri­klau­ san­ti fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­ me­nims, yra kri­tinės būklės. Lie­tu­ vo­je šiuo me­tu yra dau­giau nei 800 ne­pri­žiū­rimų is­to­ri­nių sta­ti­nių. Vals­tybės va­dovė pa­brėžė, kad Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas ir ki­tos už pa­vel­do prie­žiūrą at­sa­kin­ gos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri tin­ka­mai vyk­ dy­ti sa­vo pa­reigą ir išieš­ko­ti vals­ ty­bei pa­da­rytą žalą dėl ne­sau­go­mo ir nio­ko­ja­mo pa­vel­do, ta­čiau to­kių ieš­ki­nių be­veik nėra. „Čia norė­ čiau kreip­tis į mūsų Pa­vel­do de­par­

ta­mentą, kad jis vis dėlto išieš­kotų bau­das iš tų, ku­rie to­kio pa­vel­do ne­pri­žiū­ri“, – Liu­ba­ve sakė D.Gry­ baus­kaitė. Pa­rengė pa­tai­sas

Pre­zi­dentė pra­nešė, kad jos ini­cia­ ty­va bu­vo pa­reng­tos ir Sei­mui tei­ kia­mos Ne­kil­no­ja­mo­jo kultū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­ sos. Jo­mis api­brėžia­ma ne tik fi­zi­ nių, bet ir ju­ri­di­nių as­menų, val­ dan­čių kultū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, at­sa­ko­mybė. Taip pat siū­lo­ma ju­ri­di­niams as­ me­nims nu­ma­ty­ti pi­ni­gi­nes bau­das už įsta­ty­mo pa­žei­di­mus nuo 3000 iki 40 tūkst. litų. Iki šiol bau­dos bu­vo ski­ria­mos tik fi­zi­niams as­me­nims. D.Gry­baus­kaitės tei­gi­mu, gais­rai uni­ka­lio­se Lie­tu­vos baž­ny­čio­se ir griū­van­tys is­to­ri­niai sta­ti­niai skau­ di­na vi­sus ir da­ro žalą vals­ty­bei, to­ dėl būti­na nu­ma­ty­ti aiš­kią pa­vel­do val­dy­to­jo at­sa­ko­mybę. „Nes­var­bu, kas jis – pri­va­tus ar ju­ri­di­nis as­ muo, baž­ny­čia ar vals­tybė. Vi­si tu­ri

Šių metų pra­džio­je dėl Ty­tuvėnų an­samb­lio pri­žiūrė­tojų kaltės šia­ me uni­ka­lia­me pa­vel­do­sau­gos ob­ jek­te ki­lo did­žiu­lis gais­ras, nu­nio­ kojęs vie­nuo­lyną ir baž­ny­čią, jo­se sau­go­tas kultū­ros ver­ty­bes. Be to, prie­š sa­vaitę pa­vel­do­sau­ gos spe­cia­lis­tai at­kreipė dėme­ sį į tai, kad mi­li­jo­nie­riui po­li­ti­kui Vik­to­rui Us­pas­ki­chui pri­klau­san­ tys dva­rai nėra tin­ka­mai pri­žiū­ri­mi. Dau­ge­lis jų ap­leis­ti – pūva, griū­va, metų me­tus ne­res­tau­ruo­ja­mi ir net neuž­kon­ser­vuo­ja­mi.

40

tūkst. litų

baudą teks mokė­ti ne­si­lai­kan­tiems pa­vel­do­ sau­gos rei­ka­la­vimų.

Ra­sa Juk­ne­vi­čienė:

Mūsų did­žiau­sias rūpes­tis – jaunų žmo­nių pa­ren­gi­mas. 2013 m. Lie­tu­vos ka­riuo­menė pla­nuo­ja pa­kvies­ti dau­giau aukš­ tųjų mo­kyklų stu­dentų da­ly­vau­ti

jau­nes­niųjų ka­ri­ninkų vadų mo­ ky­muo­se ir ke­ti­na šiek tiek ma­ žin­ti vy­res­niųjų ka­ri­ninkų skai­čių gink­luo­to­sio­se pa­jėgo­se. Kitą­met į ka­ri­ninkų mo­ky­mus bus kvie­čia­ma 150 dau­giau no­rin­ čių nei šie­met. Šis skai­čius didė­ ja nuo 200–280, įtvir­tin­to da­bar­ tinė­je prin­ci­pinė­je struktū­ro­je, iki 350–410 kitą­met. Pa­sak Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šiek tiek dau­giau bus šau­kia­ma į kar­to­ti­ nes pra­ty­bas re­zer­vo ka­rių, anks­ čiau at­li­ku­sių pri­va­lomąją pra­ dinę ka­ro tar­nybą. „Tu­ri pra­si­dėti la­bai rim­ti po­ ky­čiai, į sa­vo kraš­to gy­nybą tu­ri­ me pra­dėti žiūrė­ti daug rim­čiau, ir re­zer­vo ren­gi­mas yra vie­na iš grand­žių. Tech­ni­kos įsi­gy­ti ga­li­ ma ga­na grei­tai, o žmonėms pa­ ruoš­ti rei­kia lai­ko“, – sakė kraš­to ap­sau­gos mi­nistrė Ra­sa Juk­ne­vi­ čienė. „Mūsų did­žiau­sias rūpes­tis – jaunų žmo­nių pa­ren­gi­mas, tų, ku­ riems da­bar su­kan­ka 18, kad bent dvy­li­ka sa­vai­čių galėtų lan­ky­ti ba­ zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus“, – sakė mi­nistrė. Klau­sia­ma, koks turėtų bū­ ti op­ti­ma­lus ka­riuo­menės dy­dis, mi­nistrė sakė to­kią in­for­ma­ciją esant slap­tą, bet teigė, kad apie op­ti­ma­lią ka­riuo­menę pa­gal ša­lies eko­no­mi­nius pa­jėgu­mus ga­li­ma spręsti iš tvir­ti­na­mos prin­ci­pinės struktū­ros. VD, BNS inf.

Prem­je­rai kalbė­sis apie ato­minės pro­jektą Šian­dien ir ry­toj Vil­niu­je vyks Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos mi­ nistrų pir­mi­ninkų su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me ke­ti­na­ma ap­tar­ti bend­ ra­d ar­b ia­v imą ener­g e­t i­k os sri­ ty­j e ir ak­t ua­l ius eko­n o­m i­k os klau­si­mus.

Ats­ki­ra su­si­ti­ki­mo se­si­ja bus skir­ ta Vi­sa­gi­no ato­minės elekt­rinės (VAE) pro­jek­to pa­žan­gai ap­tar­ti. Ti­ki­ma­si, kad ato­minės pro­jek­ te, kurį Lie­tu­va ke­ti­na įgy­ven­din­ti su ja­ponų bend­ro­ve „Hi­ta­chi“, da­ ly­vaus ir Lat­vi­ja bei Es­ti­ja. Neat­ me­ta­ma ga­li­mybė, kad į šį pro­jektą iki metų pa­bai­gos grįš ir Len­ki­ja. Vy­riau­sybė pra­nešė, kad Lie­tu­ vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos prem­je­rai And­rius Ku­bi­lius, Val­dis Domb­ rovs­kis bei And­ru­sas An­si­pas ap­tars tri­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­ mo 2012 m. pa­žangą ener­ge­ti­kos,

trans­por­to, gy­ny­bos ir bend­ros skait­me­ninės rin­kos sri­ty­se. Taip pat pla­nuo­ja­ma priim­ ti bendrą Bal­ti­jos mi­nistrų pir­ mi­ninkų pa­reiš­kimą, at­spin­dintį 2012 m. veiklą ir įsi­pa­rei­go­ji­mus tęsti tri­šalį bend­ra­dar­bia­vimą trans­por­to inf­rast­ruktū­ros ge­ri­ ni­mo, sienų kont­rolės, gy­ny­bos, ener­ge­ti­kos ir fi­nansų sri­ty­se. Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos vy­ riau­sy­bių va­do­vai kalbė­sis ir apie fis­ka­linės po­li­ti­kos, struktū­ri­nių re­formų svarbą ska­ti­nant re­gio­ no eko­no­mi­kos au­gimą. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius ko­le­goms iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos taip pat ke­ti­ na pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos pir­mi­nin­ ka­vi­mo ES 2013 m. prio­ri­te­tus ir kitą­met Lie­tu­vo­je vyk­sian­čio Ry­ tų par­tne­rystės viršū­nių su­si­ti­ki­ mo kon­cep­ciją. VD, BNS inf.


8

TrečiaDIENIS, rugsėjo 19, 2012

konkursas Sant­rum­pos „„DP – Dar­bo par­ti­ja „„DDVP – De­mok­ra­tinė dar­bo ir

vie­nybės par­ti­ja „„DK – po­li­tinė par­ti­ja „Drąsos ke­lias“

Prieš artė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus „Vil­niaus die­nos“ skai­ty­to­jai kvie­ čia­mi pa­de­monst­ruo­ti sa­vo po­li­ tinę nuo­jautą ir spėti, ku­rie kan­di­ da­tai galėtų laimė­ti Vil­niaus vien­ man­datė­se rin­kimų apy­gar­do­se.

Per pa­sta­ruo­sius rin­ki­mus į Seimą dau­ge­ly­je Vil­niaus vien­man­da­ čių apy­gardų pri­reikė ant­ro­jo tu­ro,

„„EP – Emig­rantų par­ti­ja

ku­ria­me varžė­si du dau­giau­sia balsų su­rinkę kan­di­da­tai. Be­veik nea­ be­jo­ja­ma, kad si­tua­ci­ja pa­si­kar­tos ir per šie­met spalį vyk­sian­čius rin­ ki­mus. Žai­di­mo „Rin­kimų ora­ku­las“ da­ly­viams siū­lo­me at­spėti po du dau­giau­sia balsų su­rin­ku­sius kan­ di­da­tus Vil­niaus vien­man­datė­se rin­kimų apy­gar­do­se.

„„IP – Iš­sikėlė pa­ts „„KLS – Ko­vo­tojų už Lie­tuvą sąjun­ga „„KP – Krikš­čio­nių par­ti­ja „„LCP – Lie­tu­vos cent­ro par­ti­ja „„LiCS – Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­ga „„LLRA – Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­ja „„LRLS – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­

be­ralų sąjūdis „„LS – po­li­tinė par­ti­ja „Lie­tu­vos

Nau­ja­mies­čio rin­kimų apy­gar­da:

Vi­ta­li­jus Bal­kus, LVŽS Vy­tau­tas Bo­gu­šis, LiCS Liu­ci­ja Bo­ru­se­vi­čienė, TTP Ire­na De­gu­tienė, TS-LKD Jo­lan­ta Gau­du­tienė, DP Ja­nas Ju­re­vi­čius, RP Ro­ber­tas Kas­pe­ra­vi­čius, LŽP Faus­tas Latė­nas, LSDP Ar­mi­nas Ly­de­ka, LRLS Mi­ros­la­vas Mon­ke­vi­čius, ST Juo­zas Mu­raus­kas, EP Dai­nius Pet­ras Paukštė, LSDS Ge­di­mi­nas Pelėd­žius, DDVP Iri­na Ro­zo­va, LLRA Ne­rin­ga Venc­kienė, DK Se­na­mies­čio rin­kimų apy­gar­da:

Ar­vy­das Anu­šaus­kas, TS-LKD Pet­ras Aušt­re­vi­čius, LRLS Gra­ži­na Bog­dans­kienė, RP Gin­ta­ras Gur­či­nas, DDVP Ni­jolė Ja­ge­la­vi­čienė, DP Rai­mon­da Ka­ro­saitė, TTP Ju­zef Kvet­kovs­kij, LLRA Jus­ti­nas Na­vi­kas, LVŽS Ma­ri­ja Auš­rinė Pa­vi­lio­nienė, LSDP No­ra Ri­bo­kienė, LiCS Gin­ta­ras Son­gai­la, TS Ma­ri­ja Tam­ke­vi­čiūtė, LŽS Eglė Vo­lun­ge­vi­čiūtė, KP Agnė Zuo­kienė, ST An­ta­kal­nio rin­kimų apy­gar­da:

Gin­tau­tas Bab­ra­vi­čius, LiCS To­mas Ja­ku­čio­nis, LSDS Vy­tau­tas Be­niu­šis, KP Au­ri­mas Pau­lius Gir­čys, LVŽS Va­len­ti­na Iva­no­va, DDVP Indrė Jan­kaus­kienė, LŽP And­rius Ku­bi­lius, TS-LKD Min­dau­gas La­pins­kas, LRLS Ta­deuš Lav­ry­no­vič, LLRA Mar­ty­nas Na­ge­vi­čius, ST Ju­ras Po­že­la, LSDP Au­re­li­ja Stan­ci­kienė, DK Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas, DP Min­dau­gas Val­kiū­nas, RP Na­tal­ja Vik­to­ro­va, SLF Ka­zys Zu­lo­nas, TTP Žirmūnų rin­kimų apy­gar­da:

Auš­ra Ab­ra­ma­vi­čienė, RP Vi­li­ja Alek­naitė-Ab­ra­mi­kienė, TS-LKD Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis, LSDP Rai­mon­das Be­nu­šis, KP Re­na­ta Cy­tac­ka, LLRA Al­gis Čap­li­kas, LiCS Ge­di­mi­nas Da­lin­ke­vi­čius, DP

Ju­lius Gird­vai­nis, DK Ra­mo­jus Gi­rins­kas, TTP Šarū­nas Gus­tai­nis, LRLS Liud­vi­kas Ja­ki­ma­vi­čius, LS Jo­nas Juod­ka, ST Ri­man­tas Ju­re­vi­čius, DDVP Ar­mi­nas Moc­ke­vi­čius, LVŽS Ju­lius Pan­ka – TS Re­mi­gi­jus Sa­ba­liaus­kas – LŽP Fa­bi­jo­niš­kių rin­kimų apy­gar­da:

Tir­ki­šas Ama­no­vas, KLS Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas, TTP Dau­gar­das Gruo­dis, DK Rūta Ja­ce­vi­čienė, KP Ri­mas Kan­dys, RP Vla­das Kas­pa­ra­vi­čius, SLF Auksė Mont­ri­mienė, LSDP Dai­nius Krei­vys, TS-LKD Da­lia Kuo­dytė, LRLS Re­gi­na Mi­ka­laus­kienė, DDVP And­rius Mu­le­vi­čius, LVŽS Artū­ras Pau­laus­kas, DP Gže­gož Sak­son, LLRA Žil­vi­nas Šil­ga­lis, ST Rai­mon­das Šu­kys, LiCS Joa­na Tam­ke­vi­čiūtė, LŽS Jo­nas Va­lat­ka, LSDS Šeš­kinės rin­kimų apy­gar­da:

Jo­li­ta Alek­sejū­nienė, DDVP Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, TS-LKD Lai­mis Bi­kaus­kas, RP Liu­das Bra­daus­kas, LSDS Re­gi­man­tas Čiu­pai­la, LiCS And­re­jus Gai­da­ma­vi­čius, LVŽS Vy­tau­tas Gri­cius, DP Li­gi­tas Ker­na­gis, ST Vy­tau­tas Alek­sas La­zin­ka, LŽP Zbig­niev Ma­cie­jevs­ki, LLRA As­ta Na­za­ro­vienė, KP Ge­di­mi­nas Rud­žio­nis, TTP Al­gir­das Sy­sas, LSDP Arū­nas Šta­ras, LRLS Val­das Va­si­liaus­kas, DK Jus­ti­niš­kių rin­kimų apy­gar­da:

Rūta Jan­kaus­kienė, KP Al­gi­man­tas Juo­ce­vi­čius, TTP Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, LSDP Li­nas Kve­da­ra­vi­čius, LRLS Svet­la­na Mar­tin­ko, DDVP So­fi­ja Ma­ta­re­vič, LLRA Vy­tau­tas An­ta­nas Ma­tu­le­vi­čius, DK Emi­lis Mi­kelė­nas, LŽP Ge­di­mi­nas Na­vai­tis, IP Ri­man­tas Re­mei­ka, LiCS Pau­lius Sau­dar­gas, TS-LKD Ar­te­mij Si­ten­kov, RP

sąra­šas“

Ed­mun­das Vai­tekū­nas,DP Rūta Va­na­gaitė, ST Vir­gi­ni­ja Ving­rinė, LVŽS

„„LSDP – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­

Ka­ro­li­niš­kių rin­kimų apy­gar­da:

„„LSDS – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­

Vir­gi­ni­ja Asa­na­vi­čienė, LVŽS Li­nas Bal­sys, IP Da­nutė Be­kin­tienė, TS-LKD Vy­tau­tas Ber­na­to­nis, SLF Sta­sys Brun­dza, DK Lai­mas Die­ni­nis, ST Ilo­na Gri­ga­la­vi­čienė, LRLS Aud­rius Ja­sio­nis, DDVP Jur­gis Jur­ke­vi­čius, LSDP Al­bi­na Ka­va­liaus­kaitė, RP Van­da Krav­čio­nok, LLRA An­ge­li­na La­ba­naus­kienė, LŽP Al­vy­das Me­da­lins­kas, LCP Man­tas Pa­na­vas, LiCS Al­man­tas Pet­kus, TTP Val­das Skar­ba­lius, DP Juo­zas Va­si­liaus­kas, KP

ratų par­ti­ja ratų sąjun­ga „„LVŽS – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­ liųjų sąjun­ga „„LŽP – Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja „„LŽS – po­li­tinė par­ti­ja Lie­tu­vos ža­ liųjų sąjūdis „„RP – Res­pub­li­konų par­ti­ja „„SLF – So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas „„ST – po­li­tinė par­ti­ja „Sąjun­ga TAIP“ „„TS – Tau­ti­ninkų sąjun­ga „„TS-LKD – Tėvynės sąjun­ga-Lie­tu­ vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai „„TTP – Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja

Žai­di­mo tai­syklės

Laz­dynų rin­kimų apy­gar­da:

Ro­mas Ado­ma­vi­čius, LSDP Vy­tau­tas Bud­ni­kas, DK Al­gir­das Ze­ne­vi­čius, TTP Jur­gi­ta Gin­tau­taitė, LiCS An­že­li­ka Jan­kovs­ka­ja, DDVP Sau­lius Paukš­tys, ST Jo­nas Pins­kus, DP Ro­mual­da Po­še­vec­ka­ja, LLRA Ole­gas Ra­tiu­kas, SLF Ok­sa­na Ro­ka­še­vič, LVŽS Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, LRLS Al­gis Strel­čiū­nas, TS-LKD Ka­zi­mie­ras Uo­ka, TS Si­gi­tas Vaiš­no­ras, LŽP Ry­tis Za­biels­kas, RP Vid­man­tas Žie­me­lis, KP Nau­jo­sios Vil­nios rin­kimų apy­gar­da:

Ta­deuš And­že­jevs­ki, LLRA To­mas Bi­ke­lis, LCP Alek­sand­ras Bo­ja­ro­vas, ST Ro­lan­das Bo­ravs­kis, DK Bro­nius Cicė­nas, TTP Via­čes­lav Jan­ke­le­vič, DDVP Artū­ras Me­lia­nas, LiCS Al­gir­das Pa­lec­kis, SLF Ilo­na Pop­lavs­ka­ja, RP Ro­ber­tas Pranckū­nas, LŽP Tat­ja­na Rin­ke­vi­čienė, LSDP Šarū­nas Sku­čas, LRLS Ju­zef To­ma­še­vič-Ja­ko­vič, LVŽS Ser­gej Ur­sul, DP Ema­nue­lis Zin­ge­ris, TS-LKD

Kon­kur­so da­ly­vio var­das, pavardė: __________________________________________________________________________________________

1. Šia­me laik­raš­č io pus­l a­py­j e prie kiek­v ie­n os vien­m an­d atės apy­ gar­d os var­n e­l e pa­ž ymė­k i­te po du kan­d i­d a­t us, ku­r ie, jūsų nuo­ mo­n e, spa­l io 14 d. su­l auks dau­ giau­s ia rinkėjų balsų. 2. Už­p il­dytą an­ketą dar­b o die­no­ mis at­n eš­k i­te ar­b a at­s i­ų ski­te pa­ štu į „Vil­n iaus die­n os“ re­d ak­c iją ad­re­s u Lab­d a­r ių g. 8, 01120 Vil­ nius. 3. An­ketų lau­k ia­me iki spa­lio 12 d., penk­t a­d ie­n io, 16 val. 4. Už kiek­v ieną tei­s in­g ai at­s pėtą po­l i­t iką bus ski­r ia­m as vie­n as taš­k as. Trys dau­g iau­s ia taškų su­ rinkę žai­d i­m o da­ly­v iai bus pa­ skelb­t i nu­g alė­to­j ais. Jei­g u vie­ nodą skai­č ių taškų su­r inks dau­ giau žmo­n ių, nu­g alė­to­j ai bus iš­ rink­t i bur­t ais. 5. Žai­d i­mo an­ke­t as draud­ž ia­m a dau­g in­t i. Jei­g u to­k ių an­ketų at­ si­r as bal­s adėžė­j e, jos bus pri­p a­ žin­tos ne­g a­l io­j an­č io­m is. Taip pat pri­v a­lo­m a nu­ro­dy­t i sa­vo vardą, pa­v ardę, te­l e­fo­n o nu­m erį ar­b a e. pa­š to ad­resą. 6. Ge­r iau­s ius rin­k imų ora­k u­lus „Vil­n iaus die­n o­j e“ pa­s kelb­s i­m e spa­l io 17 d. Kon­kur­so nu­galė­to­jams bus skir­ ti ver­t in­g i pri­z ai: Pir­mos vie­tos laimė­to­jui ati­teks pre­ky­bos cent­ro ap­si­pir­k i­mo už

200 litų kor­telės; ant­ros vie­tos – pre­ky­bos cent­ro ap­si­pir­k i­mo už

100 litų kor­telės; tre­čios vie­tos – pre­ky­bos cent­ro ap­si­pir­k i­mo už

Te­le­fo­no nu­me­ris: ____________________________

E. pa­što ad­re­sas: _____________________________________________________

50 litų kor­telės.


9

trečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,35 %

3,4

+0,40 %

–0,03 %

Dau­giau pie­no, ­ ma­žiau kiau­ši­nių Pie­no ga­my­ba per­nai di­dė­jo (3 pro­c.) vi­ so­je Lie­tu­vo­je, mė­sos ga­my­ba išau­go (3 pro­c.) tik kai ku­rio­se ap­skri­ty­se, o kiau­ši­ nių ga­my­ba su­ma­žė­jo (6,7 pro­c.) dau­ge­ly­ je ap­skri­čių, kaip ro­do nau­jau­si sta­tis­ti­kų duo­me­nys. 2011 m. vie­nam ša­lies gy­ven­ to­jui vi­du­ti­niš­kai te­ko 70 ki­log­ra­mų sker­ die­nos (2010 m. – 67 ki­log­ra­mai), 554 ki­ log­ra­mai pie­no (528 ki­log­ra­mai), 240 vie­ ne­tų kiau­ši­nių (252 vie­ne­tai).

proc.

rugp­jū­tį pi­go gam­ti­nės du­jos di­die­siems var­to­to­jams.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10 000 3,1455 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,2825 JAV do­le­ris 1 2,6359 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7048 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9575 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3889 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6104 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5341 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8444

pokytis

+0,4022 % +0,3045 % +0,1634 % –0,1882 % –0,0444 % –1,0299 % –0,2402 % –0,7340 % +0,1162 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,14

4,78

2,47

„Kvis­ti­ja“

5,10

4,74

2,45

„Va­koil“

5,14

4,78

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta97,90 dol. už 1 brl. 107,93 dol. už 1 brl.

Kon­ku­ren­ci­ja bal­di­nin­kus išauk­lės Ki­tą­met Lie­tu­vo­je at­si­da­ry­sian­ti bal­dų pre­ky­bos tink­lo „Ikea“ par­duo­tu­vė ki­tus rin­kos da­ly­vius pri­vers pa­si­temp­ti. To ne­ pa­da­riu­siems ga­li tek­ti net bank­ru­tuo­ti. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Nuš­luos nuo že­mės

Ma­no­ma, kad ki­tais me­tais ša­ly­ je at­si­da­ry­sian­ti di­džiau­sio pa­sau­ ly­je bal­dų pre­ky­bos tink­lo „Ikea“ par­duo­tu­vė neiš­gąs­dins tik ni­ši­ nių ša­lies bal­di­nin­kų. Li­ku­siems pa­trauk­lio­mis ga­mi­nių kai­no­mis gar­sė­jan­ti par­duo­tu­vė ga­li pa­grū­ mo­ti pik­čiau. „Toks di­džiu­lis žai­dė­jas su vi­so­ mis sa­vo ga­li­my­bė­mis ir kai­nų po­ li­ti­ka kaip „Ikea“ tik­rai tu­rės įta­ kos pre­ky­bos rin­ko­je vei­kian­čioms bend­ro­vėms. Bal­dų įmo­nės, dir­ ban­čios ta­me pa­čia­me sek­to­riu­ je, kaip „Ikea“, bus nu­šluo­tos nuo že­mės pa­vir­šiaus – jų ne­liks nė kva­po. Pa­sau­ly­je yra la­bai ne­daug įmo­nių, ku­rios iš­drįs­ta sto­ti į kon­ ku­ren­ci­nę ko­vą su šiuo kon­cer­ nu“, – sa­kė aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos me­die­na“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Bei­nor­tas. Anot pa­šne­ko­vo, iš­si­lai­kys tik ki­ ta­me rin­kos sek­to­riu­je vei­kian­čios bend­ro­vės, pa­vyz­džiui, be bal­dų ga­my­bos, tei­kian­čios di­zai­no pa­ slau­gas ar pan. Šiuo me­tu vi­są sa­vo pro­duk­ci­ją tink­lui par­duo­dan­čios bend­ro­vės „Fre­da“ di­rek­to­rius An­ta­nas Ėmu­ žis taip pat sa­kė ma­nąs, kad ta­me pa­čia­me sek­to­riu­je dir­ban­tys ma­ žie­ji vie­tos pre­ky­bi­nin­kai bus tie­ siog pri­vers­ti nu­trauk­ti veik­lą. O stam­bes­ni pri­va­lės pa­keis­ti sa­vo po­žiū­rį į klien­tus. Pers­kirs­tys rin­ką

Klai­pė­do­je įsi­kū­ru­sios ne­stan­dar­ ti­nių bal­dų ga­min­to­jos bend­ro­vės „Mo­ga­no bal­dai“ sa­vi­nin­kas Au­ ri­mas Gi­lys ti­ki­no par­duo­tu­vės „Ikea“ ati­da­ry­mo Lie­tu­vo­je lau­ kian­tis be bai­mės. Jis bu­vo tikras, kad „Ikea“ nu­kon­ku­ruos tik stan­ dar­ti­nių bal­dų ga­min­to­jus, o ne­ stan­dar­ti­nės pro­duk­ci­jos ga­min­ to­jai rin­ko­je iš­si­lai­kys be di­des­nių sun­ku­mų. A.Gi­lio ma­ny­mu, par­duo­tu­vės „Ikea“ Lie­tu­vo­je ati­da­ry­mas tik pa­ska­tins per­si­skirs­ty­ti rin­ką: da­ lis stan­dar­ti­nių bal­dų ga­min­to­jų per­sio­rien­tuos į ne­stan­dar­ti­nę ga­ my­bą. Ta­čiau pa­klaus­tas, ar ne­si­ bai­mi­na dėl to išaug­sian­čios kon­ ku­ren­ci­jos, pa­šne­ko­vas pa­nei­gė ir tai. Anot jo, dau­gu­ma per­sio­rien­ ta­vu­sių ga­min­to­jų iš­lai­kys sa­vo bal­dų mo­de­lius, tik leis klien­tams keis­ti jų mat­me­nis. Tad ne­stan­

dar­ti­nės ga­my­bos ni­ša, lei­džian­ti klien­tams įgy­ven­din­ti vi­sus sa­vo su­ma­ny­mus, per­pil­dy­ta ne­bus. „Į vi­siš­kai ne­stan­dar­ti­nių bal­ dų rin­ką ga­li pe­rei­ti tik ne­dau­ge­ lis ga­min­to­jų, nes tam rei­kia daug tech­no­lo­gi­nių ži­nių“, – sa­kė jis ir pro­gno­za­vo, kad dėl rin­kos per­si­ skirs­ty­mo net ga­li kil­ti ne­stan­dar­ ti­nių pro­duk­tų kai­nos. Be to, anot A.Gi­lio, bend­ro­vė jau yra su­si­dū­ru­si su at­ve­jais, kai įsi­gi­ ję „Ikeos“ bal­dų žmo­nės ne­su­ge­ba pa­tys jų su­mon­tuo­ti. To­dėl bal­di­ nin­kai atei­ty­je ga­li su­lauk­ti išau­gu­ sios šių dar­bų pa­klau­sos.

Par­duo­tu­vės „Ikea“ Lie­tu­vo­je ati­da­ry­ mas tik pa­ska­tins per­si­skirs­ty­ti rin­ką.

„Mes esa­me iš­le­pi­nę klien­tus: da­bar bet ku­ris bal­di­nin­kas at­va­ žiuo­ja pas klien­tą, su­ren­ka bal­dus, dar kam­ba­rius iš­šluo­ja. O kai žmo­ nės nu­si­pirks bal­dus par­duo­tu­vė­je „Ikea“ ir tu­rės juos su­rink­ti pa­tys, gal pra­dės la­biau ver­tin­ti bal­di­nin­ kų dar­bą. Nes da­bar šie dar­bai tu­ri bū­ti pa­teik­ti be­veik ne­mo­ka­mai“, – svars­tė pa­šne­ko­vas. Kai­nas adap­tuos prie rin­kos

Vis dėl­to reikš­min­ges­nius rin­ kos po­ky­čius pro­gno­zuo­ja ne vi­ si. Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­ de­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Si­gi­tas Be­sa­girs­kas sa­kė ne­ma­nąs, kad į Lie­tu­vą žen­gęs tink­las „Ikea“ kaip nors ypač su­dre­bins rin­ką. Paš­ne­ko­vas abe­jo­jo, kad „Ikea“ ki­tą­met dras­tiš­kai iš­stums tiek smul­kiuo­sius, tiek stam­biuo­sius rin­kos žai­dė­jus. Nes ša­lies gy­ven­ to­jai, anot jo, jau anks­čiau tu­rė­jo ga­li­my­bę „Ikeos“ pro­duk­ci­jos nu­ si­pirk­ti vos už ke­lių šim­tų ki­lo­met­ rų – Len­ki­jo­je. „Jau šian­dien laik­raš­čiuo­se yra daug skel­bi­mų, ku­riuo­se siū­lo­ ma at­vež­ti bal­dų iš „Ikeos“, jų taip pat ga­li­ma už­si­sa­ky­ti in­ter­ne­tu ar iš ka­ta­lo­gų už la­bai sim­bo­li­nį mo­ kes­tį“, – sa­kė S.Be­sa­girs­kas. Jis pa­ brė­žė, kad su­si­sie­ki­mas su Len­ki­ja ge­ras, o zlo­to kur­sas – ga­na že­mas. To­dėl, anot jo, ga­li bū­ti, kad lie­tu­ viams ap­si­pirk­ti Len­ki­jo­je ir to­liau bus pi­giau.

Ki­ta ver­tus, S.Be­sa­girs­kas spė­jo, kad, at­vė­rus par­duo­tu­vę Lie­tu­vo­ je, dau­giau pi­ni­gų pa­liks čia ap­si­ pirk­ti at­vyks­tan­tys bal­ta­ru­siai, lat­ viai ir es­tai. Ta­čiau A.Ėmu­žis nea­be­jo­jo, kad kai­nos par­duo­tu­vė­je „Ikea“ Lie­tu­ vo­je bus adap­tuo­tos ša­lies rin­kai. To­dėl jos, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, bus ma­žes­nės, kad lie­tu­viams ne­ver­tė­ tų tų pa­čių pre­kių ieš­ko­ti sve­tur. Ga­min­to­jų skai­čius nei­šaugs

S.Be­sa­g irs­ko tei­g i­m u, tink­l ui „Ikea“ pro­duk­ci­ją tie­kia ne­ma­žas skai­čius mū­sų ša­lies ga­min­to­jų. To­dėl jis abe­jo­jo, kad tink­lui žen­ gus į ša­lies rin­ką jų skai­čius smar­ kiai šok­tels. „Pro­duk­ci­ja į par­duo­tu­ves „Ikea“ pa­skirs­to­ma iš cent­ri­nių san­dė­lių, į ku­riuos pre­kės su­plūs­ta iš vi­so pa­ sau­lio. Lie­tu­viai ir taip ga­na daug ga­mi­na šiai bend­ro­vei – kai ku­rios įmo­nės tei­kia net 100 pro­c. sa­vo pro­duk­ci­jos. Ma­nau, kad di­de­lių po­ky­čių šiuo at­žvil­giu ne­bus, juo la­biau kad tink­las su ga­min­to­jais su­da­ro il­ga­lai­kes su­tar­tis ir orien­ tuo­ja­si į ko­ky­bės bei kai­nos san­ty­ kį, o ne į geog­ra­fi­nę ga­min­to­jų pa­ dė­tį“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. A.Ėmu­žio tei­gi­mu, Lie­tu­va yra vie­na efek­ty­viau­sių „Ikeos“ tie­ kė­jų ir pa­gal ša­lies gy­ven­to­jų skai­ čių šiam tink­lui ga­mi­na dau­giau­ sia pa­sau­ly­je. Paš­ne­ko­vo ma­ny­mu, tai le­mia ma­žos iš­lai­dos už dar­bą, spe­cia­lis­tų įgy­ta pa­tir­tis, pa­ly­gin­ti aiš­kūs mo­kes­čiai ir tai, kad esa­me ar­ti vi­sų bal­dų pra­mo­nei rei­kia­mų ža­lia­vų. „Ga­liau­siai Lie­tu­va yra ar­ti pa­ grin­di­nės „Ikeos“ rin­kos Vo­kie­ti­ jos. Gal bū­tų ga­li­ma šiek tiek pi­giau pa­ga­min­ti Ki­ni­jo­je, bet at­vež­ti pro­ duk­ci­ją iš ten yra su­dė­tin­giau nei iš Lie­tu­vos“, – sa­kė jis. Vien su­tar­tį su „Ikea“ su­da­riu­ si bend­ro­vė „Fre­da“ iki šių me­tų pa­bai­gos tink­lui pla­nuo­ja par­duo­ ti 233 mln. li­tų ver­tės pro­duk­ci­jos. Per mė­ne­sį bend­ro­vė pa­ga­mi­na maž­daug 200 tūkst. vie­ne­tų ga­ mi­nių, per me­tus – apie 2,4 mln. vie­ne­tų. Tie­sa, Lie­tu­vo­je du­ris at­ vė­ru­si par­duo­tu­vė šios bend­ro­vės ga­my­bos mas­tui įta­kos be­veik ne­ tu­rės – jos ga­my­ba išau­gs vos 0,3 pro­c. Pri­vers pa­si­temp­ti

S.Be­sa­girs­kas pa­brė­žė, kad tink­las „Ikea“ pre­kiau­ja šve­diš­ko sti­liaus bal­dais. Ta­čiau dau­gu­ma lie­tu­vių,

„„Po­ky­čiai: pro­gno­zuo­ja­ma, kad ta­me pa­čia­me rin­kos sek­to­riu­je kaip

„Ikea“ dir­ban­čių pre­ky­bi­nin­kų pa­dė­tis ap­si­vers aukš­tyn ko­jo­mis.anot jo, orien­tuo­ja­si į kla­si­ki­nį sti­lių. To­dėl lie­tu­viai nau­jo­je par­duo­tu­vė­ je ma­siš­kai pirks tik iš pra­džių. Il­ gai­niui, pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, klien­ tų srau­tai nu­si­sto­vės ir da­lis pir­kė­jų su­grįš prie anks­tes­nių įpro­čių. A.Ėmu­žis pri­si­pa­ži­no esąs tink­lo „Ikea“ ger­bė­jas ir bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad jis ša­lies gy­ven­to­jams pa­ro­dys tai, ko šie dar ne­ma­tę: pa­trauk­lias kai­nas, idė­jas ir vi­siš­kai ki­to­kį po­ žiū­rį į ga­li­my­bę sa­vo būs­tą ap­sta­ ty­ti bal­dais bei ki­tais daik­tais. „Di­die­ji mū­sų ša­lies bal­dų sa­lo­ nai už­si­de­da 200–300 pro­c. mar­

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

žas ir ga­mi­nius par­duo­da neį­kan­ da­mo­mis kai­no­mis, be to, bal­dų ver­čia lauk­ti du tris mė­ne­sius. Tai yra pa­si­ty­čio­ji­mas iš var­to­to­jų. O „Ikeos“ stra­te­gi­ja yra pa­ti­ku­ sią pre­kę klien­tui par­duo­ti tą pa­ čią die­ną“, – pa­sa­ko­jo jis. Anot pa­šne­ko­vo, ci­vi­li­zuo­to­se Va­ka­rų ša­ly­se, kur tink­las „Ikea“ vei­kia ne pir­mus me­tus, prie nau­ jai du­ris at­vė­ru­sių jo par­duo­tu­vių pir­mo­sio­mis sa­vai­tė­mis nu­si­drie­ kia ei­lės. A.Ėmu­žis nea­be­jo­jo, kad pa­na­šų vaiz­dą ma­ty­si­me ir Lie­tu­ vo­je.

No­ri lie­tu­viš­kai ženk­lin­ti Šių me­t ų rug­sė­jo vi­du­r y­je Vals­t y­bi­ nė­je ne mais­to pro­duk­t ų ins­pek­ci­jo­ je lan­kė­si bend­ro­vės „Ikea“ at­sto­vai ir per su­si­t i­k i­mą ap­ta­rė pre­k ių ženk­ li­ni­mo Lie­tu­vo­je ypa­tu­mus. Bend­ro­ vės „Ikea“ at­sto­vai at­sa­k in­g iems ins­ pek­c i­jos spe­c ia­l is­t ams pri­s ta­tė ES ša­ly­s e įmo­nės nau­do­ja­m ą pre­k ių ženk­l i­n i­mo me­to­d i­k ą, ku­r ią no­rė­ tų tai­k y­t i ir par­duo­t u­vė­je Lie­t u­vo­ je. Šiuo me­t u vi­sa­me pa­sau­ly­je ant bend­ro­vės „Ikea“ siū­lo­mų ga­m i­n ių gre­t a fir­m i­n io įmo­nės ženk­lo ang­

liš­kai nu­ro­do­ma, ku­r io­je ša­ly­je pro­ duk­ci­ja pa­ga­m in­ta. Ta­čiau Lie­t u­vo­ je, kaip sa­kė Vals­t y­bi­nės ne mais­to pro­duk­t ų ins­pek­ci­jos lai­k i­nai vir­ši­ nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ei­nan­ ti Ai­da Ast­raus­k ie­nė, no­r i­ma, kad ang­l iš­ka fra­zė „Ma­de in“ bū­t ų iš­vers­ ta į lie­t u­v ių kal­bą. Dėl šio ir ki­t ų ga­ li­mų neaiš­k u­mų bend­ro­vė to­l iau bend­ra­dar­biaus su Ūkio mi­n is­te­r i­ja. Anot pa­šne­ko­vės, dar neaiš­k u, kada bus priim­ti ga­lu­ti­niai spren­di­mai dėl pre­k ių ženk­l i­n i­mo Lie­t u­vo­je.


10

trečiadienis, rugsėjo 19, 2012

sportas

Tro­fė­jai įpa­rei­go­ja to­bu­lė­ti Iš­ko­vo­ję pir­mą­ją Lie­tu­vos krep­ši­nio Su­ per­tau­rę, Kau­no žal­gi­rie­čiai tvir­ti­no, kad kiek­vie­nas tro­fė­jus įpa­rei­go­ja to­bu­lė­ti, o vil­nie­čiai krim­to­si, kad jau dau­giau nei me­tai ne­su­ge­ba įveik­ti „Žal­gi­rio“. Ma­rius Bag­do­nas, Man­tas Stan­ke­vi­čius, Ro­mas Po­de­rys

pri­si­me­na ko­man­dą, ku­ri pir­mo­ ji iš­ko­vo­ja nau­ją­jį tro­fė­jų, o ne tą, ku­ri lai­mi ant­rą ar tre­čią kar­tą.

Žai­di­mas te­be­tu­ri trū­ku­mų

Trium­fas be šam­pa­no

„Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­ kū­nas po var­žy­bų tei­gė, kad Su­per­ tau­rė – pui­kus se­zo­no pra­džios ak­ cen­tas. – Pau­liau, ant­ro­sios rung­ty­nės su „Lie­tu­vos ry­tu“ bu­vo kur kas sun­kes­nės nei pir­mo­sios. Ko­ kios prie­žas­tys tai lė­mė? – pa­ klau­sė­me P.Jan­kū­no. – Ma­nau, kad mes ne­žai­dė­me sa­ vo krep­ši­nio. Dar ne­la­bai jau­čia­me ko­man­di­nį žai­di­mą, ta­čiau vis­kas atei­ty­je su­si­tvar­kys ir bus ge­rai. Rung­ty­nės vi­sa­da bū­na skir­tin­gos. Vil­nie­čiai sa­vo aikš­tė­je gy­nė­si ag­re­ sy­viau, o mes to ne­pa­da­rė­me. – Ar „Žal­gi­rio“ per anks­ti ne­nu­ ra­mi­no po pir­mo­sios dvi­ko­vos su­kaup­ta 18 taš­kų per­sva­ra? – Apie tai ne­gal­vo­jo­me. Ži­no­jo­me, kad pri­va­lo­me lai­mė­ti Vil­niu­je. – Ką Su­per­tau­rė reiš­kia klu­ bui? – Šis ma­čas bu­vo suor­ga­ni­zuo­ tas pir­mą kar­tą. Mes jį lai­mė­jo­me ir su­pran­ta­me, kad vi­si ge­riau­siai

Žal­gi­rie­čių vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Joa­nas Pla­za pa­brė­žė, kad kiek­ vie­no­se rung­ty­nė­se iš sa­vo ko­ man­dos ti­ki­si aukš­čiau­sio su­si­ kau­pi­mo.

Vi­si ge­riau­siai pri­si­ me­na ko­man­dą, ku­ ri pir­mo­ji iš­ko­vo­ja nau­ją­jį tro­fė­jų, o ne tą, ku­ri lai­mi ant­rą ar tre­čią kar­tą.

„Džiau­gia­mės tro­fė­ju­mi, ta­ čiau šam­pa­no neiš­šo­vė­me, nė­ra ko švęs­ti. Vil­niaus ko­man­da – pa­ jė­gi var­žo­vė, pui­kiai pa­žįs­tu dau­ gu­mą krep­ši­nin­kų, at­sto­vau­jan­čių šiai eki­pai. Ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ ti, kad šį kar­tą žai­dė­me ge­rai. Pa­ da­rė­me ne­ma­žai klai­dų. Daug tre­ ni­ra­vo­mės Drus­ki­nin­kuo­se, ta­čiau ne­ga­li­me tei­sin­tis, kad esa­me pa­ var­gę. Prieš­se­zo­ni­niuo­se ma­čuo­

„„Sir­ga­liai: Su­per­tau­re džiau­gė­si ne vien „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. 

se re­zul­ta­tas nė­ra pa­grin­di­nis da­ ly­kas, svar­biau­sia – kaip ko­man­da žen­gia į prie­kį. Ma­nau, kad mū­ sų žai­dė­jai at­si­pa­lai­da­vo dėl tu­rė­ tos di­de­lės per­sva­ros, bet jie ma­ nęs dar ne­pa­žįs­ta. Man ne­pa­tin­ka krep­ši­nin­kai, ku­rie at­si­pa­lai­duo­ ja tu­rė­da­mi net pen­kių ar de­šim­ ties taš­kų per­sva­rą. To­kia žai­di­mo fi­lo­so­fi­ja man ne­priim­ti­na. Ma­nau, pri­va­lo­me taip su­stip­rin­ti sa­vo žai­ di­mą na­mų aikš­tė­je, kad nė kar­to ne­pra­lai­mė­tu­me. Tu­ri­me bū­ti am­ bi­cin­gi. Pag­rin­di­nė mū­sų už­duo­tis šiuo lai­ko­tar­piu – mo­ky­tis iš kiek­ vie­nų rung­ty­nių“, – po rung­ty­nių Vil­niu­je kal­bė­jo J.Pla­za. „Lie­t u­vos ry­to“ vai­r i­n in­kas Alek­sand­ras Dži­ki­čius pa­reiš­kė, kad kiek­vie­na dvi­ko­va su „Žal­gi­ riu“ – ypa­tin­ga.

„Šį kar­tą žai­dė­me ge­riau ne­gu pir­ mą­sias rung­ty­nes Kau­ne, bet vis dar sto­ko­ja­me su­si­žai­di­mo. Su­ge­bė­jo­ me ap­si­gin­ti ir pri­ver­tė­me var­žo­vus klys­ti, nors „Žal­gi­ris“ yra vie­nin­te­lė Eu­ro­ly­gos eki­pa, tu­rin­ti du vi­du­rio puo­lė­jus, ge­rai pa­tai­kan­čius nuo tri­ taš­kių li­ni­jos. Su­sit­var­kė­me su psi­ cho­lo­gi­niu spau­di­mu. Svar­biau­sia, kad to­bu­lė­ja­me, įro­dė­me, kad ga­li­ me bū­ti ly­gia­ver­čiai kau­nie­čių var­ žo­vai“, – sa­kė A.Dži­ki­čius. Per rung­ty­nes – 63 pra­žan­gos

Krep­ši­nin­kai at­krei­pė dė­me­sį į ma­čui va­do­va­vu­sių tei­sė­jų – vil­nie­čių Min­ dau­go Ve­čers­kio ir Mar­ty­no Gu­do bei kau­nie­čio Ar­tū­ro Šu­kio – dar­bą. „Ne­mėgs­tu žais­ti to­kių rung­ty­ nių, kai fik­suo­ja­ma tiek daug pra­ žan­gų. Ypač per drau­giš­kas rung­

Gedimino Bartuškos nuotr.

ty­nes. To­kio po­bū­džio ma­čuo­se tei­sė­jai tu­rė­tų leis­ti žais­ti kie­čiau, ag­re­sy­viau. Juk tu­ri­me to­bu­lin­ti sa­vo žai­di­mą, gy­ny­bą“, – svars­tė Mar­ko Po­po­vi­čius. „Žai­džiau Ita­li­jo­je ir gal­būt at­pra­ tau nuo lie­tu­viš­ko tei­sė­ja­vi­mo. Rei­ kės pri­pras­ti“, – tei­gė Kšyš­to­fas Lav­ ri­no­vi­čius, su­rin­kęs 4 pra­žan­gas. M.Ve­čers­kis, M.Gu­das ir A.Šu­kys „Žal­gi­rio“ žai­dė­jams sky­rė 32 pra­ žan­gas, „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­ kams – 31. Vil­nie­čiai me­tė net 46 bau­das (pa­tai­kė 37), kau­nie­čiai – 40 (28). Ši Lie­tu­vos tei­sė­jų tri­ju­lė su 63 pra­žan­go­mis pre­ten­duo­ja į prieš­se­ zo­ni­nių var­žy­bų Eu­ro­po­je re­kor­dą. Iki šiol tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ ruo­se Tur­ki­jo­je, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­ je pra­žan­gų skai­čius per rung­ty­nes daž­niau­siai bu­vo nuo 40 iki 46.

Tei­sė­jų ne­pro­fe­sio­na­lu­mas – ne­pa­gar­ba ne vien žai­dė­jams Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Lie­tu­vos krep­ši­nio bend­ruo­me­nės at­sto­vai su­ne­ri­mę – nors ofi­cia­liai se­zo­nas dar ne­pra­si­dė­jo, pir­mie­ ji pa­vo­jaus sig­na­lai jau gau­džia: po Su­per­tau­rės at­sa­ko­mo­sios dvi­ko­ vos Kau­no „Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nai su­si­ rū­pi­no ne­ko­ky­biš­ku tei­sė­jų dar­bu.

„At­sa­ko­mų­jų Su­per­tau­rės rung­ ty­nių skai­čiai iš­kal­bin­gi. Sun­ ku pri­si­min­ti ki­tas rung­ty­nes, kad var­žo­vai į „Žal­gi­rio“ krep­šį mes­ tų net 46 bau­das. Tai sun­kiai su­ vo­kia­ma. Neį­si­vaiz­duo­ju, kad Eu­ ro­ly­go­je bū­tų to­kios rung­ty­nės“, – sa­kė „Žal­gi­rio“ spor­to di­rek­to­ rius ir le­gen­di­nės ko­man­dos ve­te­ ra­nų klu­bo vie­nas ak­ty­viau­sių na­ rių Vi­tol­das Ma­sals­kis.

Švil­pė ne­sus­to­da­mi

Prieš dvi sa­vai­tes Lie­tu­vos krep­ ši­nio fe­de­ra­ci­ja (LKF) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad ar­tė­jan­čiam se­ zo­nui Drus­ki­nin­kuo­se ruo­šę­si ša­ lies krep­ši­nio tei­sė­jai de­monst­ra­vo pui­kias teo­ri­nes ži­nias ir ge­rą spor­ ti­nę for­mą. Vis dėl­to pir­ma­die­nį Vil­niaus „Sie­mens“ are­no­je vy­kęs ma­čas tarp eli­ti­nių ša­lies eki­pų „Žal­ gi­rio“ ir „Lie­tu­vos ry­to“ pa­ro­ dė, kad rea­ly­bė šiek tiek ki­to­kia. Rung­ty­nėms va­do­va­vę tarp­tau­ti­ nės ka­te­go­ri­jos ar­bit­rai vil­nie­čiai Min­dau­gas Ve­čers­kis ir Mar­ty­ nas Gu­das bei na­cio­na­li­nės ka­te­ go­ri­jos tei­sė­jas kau­nie­tis Ar­tū­ras Šu­kys sun­kiai lai­kė ma­čo va­džias sa­vo ran­ko­se. Sos­ti­nės klu­bo krep­ ši­nin­kams jie sky­rė 31 pra­žan­gą, žal­gi­rie­čiams – 32.

Nau­ja kar­ta silp­na

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, at­sa­ko­mo­ji Su­per­tau­rės dvi­ko­va tik pa­tvir­ti­no tai, apie ką pu­se lū­pų kal­ba­ma pa­ sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus: nau­jos kar­tos Lie­tu­vos krep­ši­nio ar­bit­rai ne­su­ge­ba tin­ka­mai pa­keis­ti kar­je­ rą bai­gu­sių ar­ba bai­gian­čių ge­riau­ sių mū­sų ša­lies tei­sė­jų – Kęs­tu­čio Pi­li­paus­ko, Ro­mual­do Bra­zaus­ko, ana­pi­lin išė­ju­sio Vir­gi­ni­jaus Do­vi­ da­vi­čiaus ar te­be­tei­sė­jau­jan­čių Jur­ gio Lau­ri­na­vi­čiaus, An­ta­no Ra­ma­ naus­ko. „Ma­no nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je li­ko vos 2–3 aukš­čiau­sio ly­gio ar­bit­rai. Ki­tiems se­ka­si sun­kiai. Tai yra di­ džiu­lė Lie­tu­vos krep­ši­nio pro­ble­ ma. Tei­sė­jų dar­bo ko­ky­bė aki­vaiz­ džiai kren­ta“, – tei­gė V.Ma­sals­kis. „Sie­mens“ are­no­je dir­bę tei­sė­jai

Komentaras Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas „Žal­g i­r io“ klu­bo sa­v i­n in­kas

R

ei­kia su­si­rink­ti Kau­no krep­ ši­n io ve­te­ra­nams, krep­š i­ nio vi­suo­me­nės at­sto­vams ir ap­svars­ty­ti – ar to­kia yra da­bar­ti­nių tei­sė­jų kva­li­fi­ka­ci­ja, ar kas no­r i są­mo­n in­gai pa­gal jų ko­man­dos ly­g į tu­rė­t i sau pa­lan­k ius tei­sė­jus. Jei mes mo­ky­si­me bro­lius Lav­ri­no­vi­čius stum­dy­t is, pa­v yz­d žiui, kaip „Lie­t u­ vos ry­to“ žai­dė­jas Ste­po­nas Bab­ra­v i­ čius, tai kas mū­sų lau­k ia Eu­ro­ly­go­je? Aš su­pran­tu, kad bu­vo pa­ruoš­tas šou biz­nio sce­na­ri­jus ap­kvai­lin­ti žmo­nes, jiems pa­ro­dy­t i sa­v iš­k ių per­ga­lę, bet jos rei­kė­jo siek­ti ne to­k iu me­to­du. Vil­ niaus klu­bas sten­g ia­si iš­šok­t i aukš­ čiau sa­vo bam­bos. Dėl to nau­do­ja to­ kius prin­ci­pus kaip fut­bo­le. Dėl to toks ir Lie­tu­vos fut­bo­las.

man pa­si­ro­dė tar­si nau­jo­kai sta­ dio­ne. To­kios svar­bos rung­ty­nėms tu­rė­tų va­do­vau­ti daug dau­giau kom­pe­ten­ci­jos tu­rin­tys ar­bit­rai“, – įsi­ti­ki­nęs klu­bo „Žal­gi­rie­čiai ve­ te­ra­nai“ pir­mi­nin­kas Ana­to­li­jus Čup­ko­vas.

„„Iš­ban­dy­mas: krep­ši­nin­kai vėl pra­ti­no­si prie Lie­tu­vos tei­sė­jų dar­bo

ypa­tu­mų. 

Dis­ku­si­jos ne­vai­sin­gos

„Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nų nuo­mo­ne, šį kar­t ą ten­d en­c in­g u­m ą ar­ba ku­ rios nors ko­man­dos pro­te­ga­vi­mą tei­sė­jų dar­be bū­tų sun­ku įžvelg­ ti, bet ar­bit­rų klai­dos žlug­dė re­ gi­nį. „Per ant­rą­sias Su­per­tau­rės rung­ ty­nes tei­sė­jų ly­gis nea­ti­ti­ko žai­dė­jų ly­gio. Ko­vo­jo dvi Eu­ro­pos ly­gio ko­ man­dos, bet pra­stas ar­bit­rų dar­bas vis­ką su­ga­di­no. Ne­tu­riu jo­kio pa­ grin­do tei­sė­jus kal­tin­ti, kad jie ge­ riau ar blo­giau švil­pė ku­riai nors eki­pai, ta­čiau tai, kad jie nea­ti­ti­ko rungtynių ly­gio, ma­tė­si pli­ka aki­ mi. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tu­ri­me kva­ li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas“, – kal­bė­jo A.Čup­ko­vas.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Pak­laus­tas, ar ban­dė apie pro­ ble­mas kal­bė­ti su Lie­tu­vos tei­sė­ jų aso­cia­ci­jos va­do­vais, „Žal­gi­rio“ klu­bo spor­to di­rek­to­rius V.Ma­sals­ kis šyp­te­lė­jo. „Su ar­bit­rais de­rė­tis sun­ku. Tai­ syk­les pa­pras­tai nu­sta­to jie ir pa­gal jas mums ten­ka žais­ti. Dis­ku­tuo­ti su tei­sė­jais su­dė­tin­ga, nes kri­ti­ ką jie at­re­mia to­kiais ar­gu­men­tais, kaip kad „ir krep­ši­nin­kai ne­pa­tai­ko bau­dų“. Vis dėl­to vie­na yra žai­dė­ jui neį­mes­ti bau­dų ir vi­sai kas ki­ta – ga­din­ti re­gi­nį dau­gia­tūks­tan­ti­nei au­di­to­ri­jai. Rung­ty­nėms tarp Eu­ ro­ly­gos ly­gio ko­man­dų ne­ga­li tei­ sė­jau­ti pra­stos kva­li­fi­ka­ci­jos tei­sė­ jai. Tai yra ne­pa­gar­ba aukš­čiau­sio meist­riš­ku­mo krep­ši­nin­kams“, – įsi­ti­ki­nęs V.Ma­sals­kis.


11

trečiadienis, rugsėjo 19, 2012

sportas Į Lie­tu­vą grį­žęs Na­ cio­na­li­nės le­do ri­ tu­lio ly­gos (NHL) Nau­jo­jo Džer­sio klu­bo „De­vils“ puo­ lė­jas Dai­nius Zub­ rus nu­ste­bo, kad yra tarp kan­di­da­ tų į Lie­tu­vos rink­ ti­nę, bet neat­me­tė ga­li­my­bės pa­dė­ ti na­cio­na­li­nei ko­ man­dai.

„„Neiš­di­dus: NHL klu­bo puo­lė­jas nie­ka­da neat­si­sa­ko su­si­tik­ti ir pa­bend­rau­ti su jau­nai­siais le­do ri­tu­li­nin­kais.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr

D.Zub­rus – Lie­tu­vos rink­ti­nė­je? Vis­ko ga­li bū­ti Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Lie­tu­vos le­do ri­tu­li­nin­kai lapk­ri­ čio 8–11 d. Bu­da­peš­te su Veng­ri­ jos, Olan­di­jos eki­po­mis ir at­ran­ kos tur­ny­rą lai­mė­ju­sia rink­ti­ne – Kroa­ti­jos, Ser­bi­jos, Mek­si­kos ar­ ba Iz­rae­lio – ko­vos dėl ke­lia­la­pio į 2014-ųjų So­čio žie­mos olim­pi­nes žai­dy­nes. – Dai­niau, esa­te tarp kan­di­da­ tų į Lie­tu­vos rink­ti­nę. Ar bū­si­ te jo­je lapk­ri­čio mė­ne­sį? – va­kar bu­vo pa­klaus­tas D.Zub­rus. – Kol kas nie­ko ne­ži­nau apie tai. Vis­ ko ga­li bū­ti. NHL pra­si­dė­jo lo­kau­tas, neaiš­ku, kiek jis tę­sis. Praė­ju­sį kar­tą ne­rung­ty­nia­vo­me vi­sus me­tus. Kol kas ne­ga­liu konk­re­čiai at­sa­ky­ti, ar bū­siu rink­ti­nė­je, ar ne. Ieš­kau įvai­ rių va­rian­tų Eu­ro­po­je – no­rė­tų­si čia pa­žais­ti. Ma­nau, kad va­rian­tas su rink­ti­ne yra įma­no­mas. – Kur no­rė­tu­mė­te žais­ti lo­kau­ to lai­ko­tar­piu? – Ne­no­riu skelb­ti, su kuo de­ruo­si.

Be to, dar ne­su tvir­tai ap­si­spren­dęs, ar žai­siu Eu­ro­po­je. Yra ne­ma­žai da­ ly­kų, ku­riuos pri­va­lau ap­svars­ty­ti. Ži­no­ma, ruo­šiuo­si blo­giau­siam va­ rian­tui – se­zo­no ga­li ir ne­bū­ti, nors vi­si žai­dė­jai ti­ki, kad NHL čem­pio­ na­tas vis dėl­to pra­si­dės. Šiuo me­ tu kal­buo­si su ke­liais Kon­ti­nen­ti­nės le­do ri­tu­lio ly­gos (KHL) klu­bais. – Prieš dve­jus me­tus Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­jo­je įvy­ ko re­vo­liu­ci­ja. Nuo to lai­ko ša­ lies rink­ti­nė nie­ko ge­ro ne­pa­ de­monst­ra­vo, skan­da­lai ki­lo vie­nas po ki­to. Ko­kie jū­sų san­ ty­kiai su da­bar­ti­ne fe­de­ra­ci­jos val­džia? Ar ne­no­rė­jo­te kan­di­ da­tuo­ti į pre­zi­den­to pa­rei­gas? – Į pre­zi­den­to kė­dę ne­si­tai­kau, nes ne­gy­ve­nu Lie­tu­vo­je. Ne­gal­vo­ju apie to­kias pa­rei­gas. Ma­nau, kad pre­zi­ den­tas tu­ri bū­ti ša­lia, koor­di­nuo­ ti veik­lą, ma­ty­ti, kas ir ką dir­ba. Šiuo me­tu ne­si­gi­li­nu, kas vyks­ta fe­de­ra­ci­jo­je, nors gir­dė­jau ne­gra­žių is­to­ri­jų. Kai jai va­do­va­vo Ro­lan­ das Bu­čys, mes drau­ga­vo­me. Sten­ giau­si jam pa­dė­ti, nes ži­no­jau, kad

ir jis sten­gia­si są­ži­nin­gai dirb­ti sa­ vo dar­bą. Da­bar fe­de­ra­ci­jo­je jo nė­ ra, to­dėl šiek tiek nuo jos nu­to­lau. Ne­su žmo­gus, ku­ris yra lin­kęs vi­sais pa­si­ti­kė­ti po pir­mos pa­žin­ties.

Da­bar toks ma­no gy­ ve­ni­mo eta­pas, kai pri­va­lau gal­vo­ti ne tik apie sa­ve ir pi­ni­ gus, ta­čiau ir apie sa­ vo šei­mą. – Ar bend­rau­ja­te su da­bar­ti­niu Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio fe­de­ra­ci­ jos pre­zi­den­tu Pet­ru Nau­sė­da? – Esu bend­ra­vęs su P.Nau­sė­da. Pa­ sa­kiau: dirb­ki­te sa­vo dar­bą, vis­kas pri­klau­sys nuo to, ką nu­veik­si­te pa­ tys, o ta­da aš sprę­siu, ar ju­mis pa­ si­ti­kė­ti. Tai bu­vo pa­sku­ti­nis mū­sų po­kal­bis. – Pa­gal su­tar­tį šis se­zo­nas jums – pa­sku­ti­nis Nau­ja­ja­me Džer­

sy­je. Ar no­rė­tu­mė­te lik­ti šio­je ko­man­do­je? – Ši ko­man­da – tar­si ma­no šei­ ma. Jau­čiuo­si pa­to­giai, pri­pra­to­me mies­te – tiek aš, tiek ma­no šei­ma. Da­bar toks ma­no gy­ve­ni­mo eta­pas, kai pri­va­lau gal­vo­ti ne tik apie sa­ve ir pi­ni­gus, ta­čiau ir apie sa­vo šei­mą. Jei­gu tik bus ga­li­my­bė lik­ti Nau­ja­ja­ me Džer­sy­je, tik­rai pa­si­lik­siu. – Kiek vie­šė­si­te Lie­tu­vo­je? Ką jau su­pla­na­vo­te? – Kiek­vie­ną va­sa­rą su­grįž­tu į tė­ vy­nę, pa­ke­liau­ju, pa­čiuo­žiu su vai­ kų ko­man­do­mis. Ap­lan­kau drau­ gus, mo­čiu­tę. Ši va­sa­ra man bu­vo trum­pa, to­dėl sten­giau­si pir­miau­ sia ją pra­leis­ti su šei­ma. Da­bar vai­ kai jau lan­ko mo­kyk­lą, to­dėl tu­riu dau­giau lais­vo lai­ko. Pa­bū­siu Lie­ tu­vo­je po­rą sa­vai­čių. Pas­ku­ti­nį kar­tą D.Zub­rus Lie­ tu­vos rink­ti­nei at­sto­va­vo 2005 m. Tą­kart Olan­di­jo­je vy­ku­sio­se 1-ojo di­vi­zio­no pir­me­ny­bė­se per ket­ve­ rias rung­ty­nes puo­lė­jas pel­nė tris įvar­čius ir at­li­ko vie­ną re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą.

„„Kar­je­ra: D.Zub­rus no­rė­tų pra­tęs­

ti kont­rak­tą su „De­vils“ klu­bu.

Dvi­ra­ti­nin­kai kol kas – be me­da­lių Vilnietes egzaminuos Ru­si­jos klu­bai

Olan­di­jo­je vyks­tan­čia­me pa­sau­lio dvi­ra­čių plen­to čem­pio­na­te Lie­tu­ vos spor­ti­nin­kams kol kas ne­pa­vy­ ko pra­si­brau­ti į pri­zi­nin­kų gre­tas.

Jau­nių at­ski­ro­jo star­to lenk­ty­nė­se Lie­tu­vos at­sto­vai ge­ro­kai at­si­li­ko nuo ly­de­rių. Tarp vai­ki­nų Rai­mon­ das Rum­šas jau­nes­ny­sis 26,6 km dis­tan­ci­ją bai­gė 47-asis, o Man­tas Pet­ru­se­vi­čius tarp 66 da­ly­vių fi­ni­ ša­vo 54-asis. R.Rum­šas jau­nes­ny­sis auk­so me­da­lį iš­ko­vo­ju­siam aš­tuo­nio­lik­ me­čiam nor­ve­gui Os­ka­rui Svend­ se­nui fi­ni­še pra­lai­mė­jo be­veik pust­re­čios mi­nu­tės – 2 min. 29,73 sek., o M.Pet­ru­se­vi­čius – 2 min. 41,77 sek. Si­dab­ro me­da­lį šio­je rung­ty­

je iš­ko­vo­jo slo­vė­nas Ma­te­jus Mo­ ho­ri­čius (-7,04 sek.), bron­zą pel­nė vo­kie­tis Ma­xi­mi­lia­nas Schach­ man­nas (-11,83 sek.), o čem­pio­ no ti­tu­lą pra­ra­dęs da­nas Mad­sas Schmid­tas (-21,75 sek.) ten­ki­no­si aš­tun­tą­ja po­zi­ci­ja. Mer­gi­nos va­žia­vo 15,6 km. Pa­ sau­lio čem­pio­ne ta­po bri­tė Eli­no­ ra Bar­ker – 22 min. 26,29 sek. Si­ dab­ro me­da­lis įteik­tas da­nei Ce­ci­lei Utt­rup Lud­wig (at­si­li­ko 35,87 sek.), bron­zos – olan­dei De­mi De Jong (-1 min. 03,13 sek.). Mil­da Ja­naus­kai­tė fi­ni­ša­vo 25-oji (nuo nu­ga­lė­to­jos ją sky­rė 1 min. 41,15 sek.), Ža­vin­ta Ti­ te­ny­tė – 30-oji (-1 min. 57,71 sek.). Jau­ni­mo vai­ki­nų (iki 23 m.) 36 km at­ski­ro­jo star­to var­žy­bas lai­ mė­jo ru­sas An­to­nas Vo­rob­jo­vas

– 44 min. 09,02 sek. Ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas užė­mė aust­ra­lai – Ro­ha­nas Den­ni­sas (-44,39 sek.) ir Da­mie­nas How­so­nas (-51,12 sek.). Pau­lius Šiš­ke­vi­čius bu­vo 54-asis – jis čem­pio­nui pra­lai­mė­jo 5 min. 57,04 sek. Va­kar mo­te­rų eli­to gru­pės spor­ ti­nin­kės įvei­kė 24,1 km nuo­to­lį. Sėk­mė ly­dė­jo vo­kie­tę Ju­dith Arndt – 32 min. 26,46 sek. Ame­ri­kie­ tė Eve­lyn Ste­vens nuo jos at­si­li­ko 33,77 sek., o Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos at­sto­vė Lin­da Me­la­nie Vil­lum­sen – 40,57 sek. Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kė Ka­ta­žy­na Sos­na užė­mė 34-ąją vie­tą (-3 min. 54,13 sek.), Alek­sand­ra So­šen­ko – 39-ąją (-4 min. 33,76 sek.). VD inf.

Vil­niaus „Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da tarp­ tau­ti­nia­me tur­ny­re iš­mė­gins jė­ gas su Ru­si­jos eki­po­mis.

Va­rė­no­je ir Drus­ki­nin­kuo­se vyk­ sian­čio­se „Auk­si­nio ru­dens 2012“ var­žy­bo­se vil­nie­tės su­si­tiks su praė­ju­sio se­zo­no Eu­ro­pos tau­rės lai­mė­to­ja Kurs­ko „Di­na­mo“ ko­ man­da, šį se­zo­ną Eu­ro­ly­go­je žai­ sian­čia Oren­bur­go „Na­dež­da“ bei praė­ju­sį se­zo­ną 9-ąją vie­tą Ru­si­ jos čem­pio­na­te užė­mu­sia Iva­no­ vo „Ener­gi­ja“. „Tai – mū­sų pa­si­ren­gi­mo se­ zo­nui da­lis, – tei­gė „Ki­birkš­tiesVI­ČI-IKI“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris

Ta­das Stan­ke­vi­čius. – Ruo­šia­mės Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­tui ir Eu­ro­pos tau­rės var­žy­boms, to­dėl bus įdo­mu pa­ žiū­rė­ti, ką jau nu­vei­kė­me. Jo­kių konk­re­čių tiks­lų ne­tu­ri­me, no­ri­ me pa­tik­rin­ti sa­vo jė­gas.“ „Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ krep­ši­ nin­kėms tai bus pir­mo­sios kont­ ro­li­nės rung­ty­nės šį se­zo­ną, o „Na­dež­da“ ir „Di­na­mo“ jau da­ ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re Če­ki­jo­je. Vil­nie­čių ko­man­dai kol kas ne­ ga­lės pa­dė­ti trau­mas be­si­gy­dan­ čios Eg­lė Šnio­kai­tė, Si­gi­ta Gal­di­ kai­tė ir Ind­rė Du­dė­nai­tė. VD inf.


12

trečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

pasaulis Blo­kuos­ „You­Tu­be“?

Siun­čia ­ lai­vy­ną

Įpė­di­nio ­ rin­ki­mai

Ru­si­jos ži­niask­lai­dos įsta­ty­ mas, tu­rin­tis ap­sau­go­ti ne­pil­ na­me­čius nuo pavojingos in­ for­ma­ci­jos, ga­li bū­ti pa­nau­do­ tas po­rta­lui „You­Tu­be“ už­blo­ kuo­ti, ku­ria­me įkel­tas vie­nas an­tiis­la­miš­kas fil­mas iš­pro­vo­ ka­vo pro­tes­tus mu­sul­mo­nų pa­sau­ly­je. Tai pra­ne­šė Rusijos ry­šių mi­nisterija.

Ja­po­ni­ja pra­ne­šė, kad Ki­ni­jos vy­riau­sy­bės pa­siųs­ti 11 lai­vų va­kar at­plau­kė prie Ja­po­ni­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mų sa­lų Ry­tų Ki­ni­jos jū­ro­je. Nė vie­nas šių lai­vų neįp­lau­kė į te­ri­to­ri­nius van­de­nis, ta­čiau pa­te­ko į te­ ri­to­ri­ją, ku­ri pa­gal tarp­tau­ti­nę jū­rų tei­sę api­brė­žia­ma kaip gre­ti­mo­ji zo­na.

Pran­cū­zi­jos pa­grin­di­nės cent­ro de­ši­nio­sios par­ti­ jos, ku­riai va­do­va­vo bu­vęs pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ ko­zy (nuotr.), ly­de­rio po­sto sieks du kan­di­da­tai: prem­ je­ro po­stą anks­čiau užė­męs Fran­çois Fil­lo­nas ir da­bar­ti­ nis par­ti­jos va­do­vas Jea­nas Fran­çois Copé.

Ech, kan­di­da­tas vėl pri­si­kal­bė­jo Res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tas į JAV pre­zi­den­tus Mit­tas Rom­ney pa­ reiš­kė, kad jo var­žo­vą Ba­rac­ką Oba­mą pa­lai­ko „dy­ka­duo­niai, nuo vy­riau­sy­bės iš­mo­kų pri­klau­ so­mi ša­lies gy­ven­to­jai“.

Vie­šai M.Rom­ney, ži­no­ma, nie­ko pa­na­šaus ne­bū­tų sa­kęs. Ta­čiau ko­ją pa­ki­šo slap­tas vaiz­do įra­šas, ku­rį pa­skel­bė li­be­ra­lios pa­krai­pos žur­na­las „Mot­her Jo­nes“. Pa­ra­d ok­sa­l u, ta­č iau anks­ čiau pa­ts M.Rom­ney šai­pė­si iš B.Oba­mos, kai šis, ne­ty­čia esant įjung­tam mik­ro­fo­nui, Pie­tų Ko­ rė­jos sos­ti­nė­je Seu­le pa­ža­dė­jo tuo­me­čiam Ru­si­jos pre­zi­den­tui Dmit­ri­jui Med­ve­de­vui, kad „bus lanks­tes­nis dėl prieš­ra­ke­ti­nės gy­ ny­bos“.

Sun­ku dirb­ti vi­sų ame­ri­kie­čių pre­zi­ den­tu, kai esi su pa­ nie­ka nu­ra­šęs pu­sę ša­lies.

M.Rom­ney per pri­va­tų lė­šų rin­ki­mo ren­gi­nį pa­reiš­kė: „Yra 47 pro­c. rin­kė­jų, ku­rie pa­lai­ko jį, ku­ rie pri­klau­so­mi nuo vy­riau­sy­bės, ku­rie įsi­ti­ki­nę esan­tys au­kos, ku­ rie įsi­ti­ki­nę, kad vy­riau­sy­bė pri­ va­lo jais rū­pin­tis, ku­rie įsi­ti­ki­nę, kad jiems pri­va­lo bū­ti už­tik­rin­ta svei­ka­tos ap­sau­ga, mais­tas, būs­ tas ir dar ba­la ži­no kas. Tie žmo­ nės ne­mo­ka pa­ja­mų mo­kes­čio, to­dėl mū­sų ži­nia apie ma­žus mo­ kes­čius jiems ne­rū­pi. Man ne­rei­ kia rū­pin­tis dėl tų žmo­nių. Aš jų

nie­ka­da neį­ti­kin­siu, kad jie tu­rė­tų pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę ir rū­pin­tis sa­vo gy­ve­ni­mu.“ Po in­ci­den­to sku­biai Los An­ dže­le su­reng­to­je spau­dos kon­ fe­ren­ci­jo­je M.Rom­ney tei­si­no­ si, kad pre­zi­den­tu jis sie­kia tap­ti no­rė­da­mas „pa­dė­ti vi­siems ame­ ri­kie­čiams“, ta­čiau neiš­si­ža­dė­jo sa­vo ko­men­ta­rų – tik paaiš­ki­no, kad jis „nee­le­gan­tiš­kai pa­sa­kė“. „Tar­ki­me, ten ne­bu­vo ele­gan­ tiš­kai pa­sa­ky­ta. Ta­čiau aš kal­bu apie po­li­ti­nį pro­ce­są dėl žmo­nių pri­trau­ki­mo į ma­no kam­pa­ni­ ją. Pre­zi­den­tas tu­ri sa­vo ša­li­nin­ kų gru­pę, aš tu­riu sa­vo gru­pę. No­riu, kad ma­no ko­man­da bū­tų stip­ri ir mo­ty­vuo­ta, taip pat no­riu pri­trauk­ti tuos žmo­nes, esan­čius vi­du­ry­je. Lė­šų rin­ki­mo kam­pa­ni­ jo­je da­ly­vau­jan­tys žmo­nės, ku­rie ski­ria sa­vo pi­ni­gų, la­bai no­ri ži­ no­ti, ga­liu lai­mė­ti ar ne. Bū­tent apie tai ir kal­bė­jau.“ Ta­čiau res­pub­li­ko­no pa­sly­di­mu de­mok­ra­tai pui­kiai pa­si­nau­do­jo. De­mok­ra­tai pa­reiš­kė, kad vaiz­do įra­šas pui­kiai pa­ro­do, jog mul­ti­ mi­li­jo­nie­rius kan­di­da­tas M.Rom­ ney „nu­ra­šo pu­sę ša­lies ir nė­ra tin­ka­mas bū­ti pre­zi­den­tu“. B.Oba­mos rin­ki­mų šta­bo va­do­ vas Ji­mas Mes­si­na ne­dels­da­mas pa­brė­žė: „Suk­re­čia tai, kad kan­ di­da­tas į JAV pre­zi­den­to po­stą už už­da­rų du­rų pa­reiš­kia gru­pei tur­ tin­gų do­no­rų, jog pu­sė Ame­ri­kos žmo­nių lai­ko sa­ve au­ko­mis, yra pri­klau­so­mi nuo pa­šal­pų ir ne­ no­ri pri­siim­ti as­me­ni­nės at­sa­ko­ my­bės už sa­vo gy­ve­ni­mą. Sun­ku dirb­ti vi­sų ame­ri­kie­čių pre­zi­den­ tu, kai esi su pa­nie­ka nu­ra­šęs pu­ sę ša­lies.“ BNS, „Dai­ly Mail“ inf.

Len­kų ma­fi­ja, at­ grub­na­giai ne­le­ga­ laus al­ko­ho­lio ga­ min­to­jai? Kas su­kė­ lė tra­ge­di­ją Če­ki­jo­ je? Nuo­din­gas al­ko­ ho­lis to­liau šie­nau­ja gy­vy­bes. Tie, ku­rie iš­ven­gė mir­ties, liks trau­muo­ti.

„„Pa­ni­ka: če­kams bai­siau­sia tai, kad ap­nuo­dy­to al­ko­ho­lio žmo­nės nu­si­

pir­ko di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se. 

Mir­ti­no al­ko­ho­lio de­tek­ty­vas Če­ki­jo­je Sku­bė­ji­mas ne­pa­dė­jo

Če­kai sa­ko, kad jų alus – pa­ts ge­ riau­sias. Tik ar ne­bi­jos dabar žmo­ nės jo ra­gau­ti? Tie­sa, če­kų alu­da­da­riai ir vyn­da­ riai ga­li bū­ti ra­mūs – nuo alaus ir vy­no dar nie­kas ne­mi­rė, o ir pre­ky­ ba šiais gė­ri­mais ne­sus­tab­dy­ta. Gy­vy­bes Če­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je ir Len­ki­jo­je šie­nau­ja ge­ro­kai stip­res­ni svai­ga­lai. Ta­čiau pa­ni­ka yra pa­ni­ ka. Šios sa­vai­tės pra­džio­je pra­neš­ ta, kad Če­ki­jo­je me­ta­no­lis pa­si­ glem­žė dau­giau nei 20 au­kų. Ma­ža to, mir­tys ke­lia siau­bą kai­my­nė­se Len­ki­jo­je ir Slo­va­ki­jo­je. Len­ki­jo­je pra­neš­ta apie ke­tu­ris mir­ties at­ve­jus, Slo­va­ki­jo­je – apie vie­ną. Če­ki­jos vy­riau­sy­bė dar praė­ju­ sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vi­so­je ša­ ly­je už­drau­dė pre­kiau­ti svai­ga­lais, ku­rių stip­ru­mas sie­kia dau­giau nei 20 laips­nių. Už drau­di­mo ne­pai­sy­mą nu­ma­ ty­ta di­de­lė – 3 mln. kro­nų (apie 423 tūkst. li­tų) – bau­da. Ka­dan­gi ne vi­si Če­ki­jos ba­rai, ka­vi­nės ir res­to­ra­nai drau­di­mo pai­ sė, te­ko įsi­kiš­ti po­li­ci­jai. Pa­rei­gū­ nai sku­biai at­li­ko gau­sy­bę kra­tų ir pa­tik­ri­ni­mų. Pa­rei­gū­nai ieš­ko­jo ir ga­li­mo nuo­ din­gų svai­ga­lų pla­ti­ni­mo ir ga­my­ bos šal­ti­nio. Plin­ta kaip epi­de­mi­ja

„„Pas­ly­do: M.Rom­ney (nuotr.) ir taip at­si­lie­ka nuo B.Oba­mos, o dar

ir lie­žu­vio, kai rei­kia, nie­kaip ne­nu­lai­ko. 

AFP nuo­tr.

AFP nuo­tr.

Vis dėl­to įves­tos griež­tos prie­mo­ nės mir­čių ban­gos ne­sus­tab­dė. Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­gos au­kų skai­čius Če­ki­jo­je išau­go nuo 5 iki 21. Pir­mos dvi ap­si­nuo­di­ji­mo au­kos mi­rė dar rug­sė­jo 6 d. Svei­ ka­tos ap­sau­gos eks­per­tai sa­ko, kad

ap­si­nuo­di­ji­mo ban­ga – di­džiau­sia Če­ki­jo­je per pa­sta­ruo­sius tris de­ šimt­me­čius. Taip pat jie įspė­jo, kad au­kų skai­ čius nea­be­jo­ti­nai augs, nes dau­ge­ lis nu­ken­tė­ju­sių­jų – kri­ti­nės būk­ lės. Nors iš pra­džių ma­ny­ta, kad ap­si­nuo­di­ji­mo zo­na yra ša­lies ry­ tuo­se, mir­ties at­ve­jų neiš­veng­ta ir sos­ti­nė­je Pra­ho­je.

Nuo praė­ju­sios sa­ vai­tės pa­bai­gos au­ kų skai­čius Če­ki­jo­je išau­go nuo 5 iki 21.

Ga­liau­siai ap­si­nuo­di­ji­mų ban­ ga per­si­ri­to per Len­ki­jos ir Če­ki­ jos sie­ną. Rea­guo­da­mi į pra­ne­ši­mus, kad me­ta­no­lio ras­ta ir neaiš­kio­mis ap­ lin­ky­bė­mis mi­ru­sių len­kų krau­jy­je, šios ša­lies pa­rei­gū­nai sku­biai už­ drau­dė pre­kiau­ti bet ko­kiais Če­ki­ jo­je pa­ga­min­tais al­ko­ho­li­niais gė­ ri­mais, iš­sky­rus vy­ną ir alų. Ke­lia­mos įvai­rios ver­si­jos

Če­ki­jos po­li­ci­ja kol kas pa­reiš­kė kal­ti­ni­mus 22 žmo­nėms. Vis dėl­ to, nors po­li­ci­jos va­do­vas Mar­ti­nas Čer­vi­če­kas tvir­ti­no, kad pa­žan­ ga ty­ri­me jau ma­ty­ti, ži­niask­lai­da su­sku­bo pa­reikš­ti, jog tik­rų­jų ne­ le­ga­laus al­ko­ho­lio ga­my­bos or­ga­ ni­za­to­rių pa­rei­gū­nams ga­li ne­pa­ vyk­ti su­žve­jo­ti. Nus­ta­ty­ta, kad nu­ken­tė­ju­sie­ ji me­ta­no­liu ap­si­nuo­di­jo var­to­da­ mi ne­le­ga­liai ga­min­tus ir ma­žo­se

Mo­ra­vi­jos re­gio­no par­duo­tu­vė­lė­se pla­tin­tus stip­riuo­sius al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus – deg­ti­nę ir ro­mą. Gė­ri­mai į ne­di­de­les par­duo­tu­ ves bu­vo pri­sta­to­mi iš­pils­ty­ti į di­ de­les plas­ti­ki­nes tal­pyk­las, bet ant jų ne­bu­vo pa­teik­ta jo­kia ženk­li­ni­ mo in­for­ma­ci­ja. Vė­liau gė­ri­mai bu­ vo par­duo­da­mi var­to­ti vie­to­je ar­ba iš­si­neš­ti ma­žes­nė­se, taip pat ne­ ženk­lin­to­se pa­kuo­tė­se. Eks­per­tai, iš­ty­rę nuo­din­gą al­ ko­ho­lį, tei­gia, kad nuo­din­ga me­ džia­ga me­ta­no­lio al­ko­ho­ly­je ga­lė­jo at­si­ras­ti dėl to, kad šis bu­vo mai­šo­ mas su žie­mi­niu skys­čiu au­to­mo­ bi­lių lan­gams va­ly­ti. Pa­sak ty­rė­jų, šis skys­tis ga­lė­jo pa­siek­ti Če­ki­ją iš Len­ki­jos, esą bū­ tent ša­ly­je kai­my­nė­je neuž­šą­lan­tis au­to­mo­bi­lių lan­gų plo­vi­mo skys­ tis daž­niau­siai ga­mi­na­mas įmai­ šant ne bran­ges­nio eta­no­lio, o pi­ gaus me­ta­no­lio. Be­je, Len­ki­jos pa­rei­gū­nai praė­ju­ siais me­tais taip pat bu­vo pra­ne­šę, kad ša­ly­je nuo ap­si­nuo­di­ji­mo me­ ta­no­liu mi­rė 22 as­me­nys. „Pra­gue Dai­ly Mo­ni­tor“, BNS, the­news.pl inf.

Me­ta­no­lio po­vei­kis or­ga­niz­mui Me­di­kai tvir­ti­na, kad me­ta­no­liu stip­ riai ap­nuo­dy­to or­ga­niz­mo iš­gy­dy­ti be­veik neį­ma­no­ma. Vos šim­tas gra­ mų me­ti­lo al­ko­ho­lio ga­li su­kel­ti mir­ tį. Me­ta­no­lis or­ga­niz­me sky­la į skruz­ džių rūgš­tį ir for­mal­de­hi­dą, ku­rie su­ ke­lia sku­bius ir ne­grįž­ta­mus ke­pe­nų, inks­tų, akių pa­žei­di­mus.


13

trečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

menas ir pramogos

Fes­ti­va­lis pa­nar­dins į bit­ni­kų epo­chą Mi­nė­da­mi 90-ąsias bit­ni­kų ju­dė­ji­mo pra­ di­nin­ko Jac­ko Ke­roua­co gi­mi­mo me­ti­ nes bit­ni­kų epo­chą trum­pai į ki­no ek­ ra­nus su­grą­žins 9-ojo tarp­tau­ti­nio Vil­ niaus do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­lio (VDFF) ren­gė­jai.

At­vers kny­gų lo­by­ną

Maiš­tau­to­jai, ne­pri­ta­pė­liai, ta­bu lau­žy­to­jai, au­tos­to­pi­nin­kai, vė­ja­ vai­kiai – čia tik da­lis api­bū­di­ni­ mų, ku­rių su­lau­kė kul­ti­nė bit­ni­kų (angl. – Beat ge­ne­ra­tion) kar­ta. Bū­ tent šiems maiš­tau­to­jams šie­met skir­ta spe­cia­lio­ji fes­ti­va­lio pro­gra­ ma „Bit­ni­kai ke­ly­je“, ku­ri pri­sta­tys le­gen­di­nės tri­ju­lės – J.Ke­roau­co, Williamo S.Bur­rough­so ir Al­le­no Gins­ber­go – po­rtre­tus. Prie VDFF or­ga­ni­za­to­rių pri­si­ jungs ir bit­ni­kų kū­ry­bai nea­be­jin­ gos „Bal­tų lan­kų“ bei „Ki­tų kny­gų“ lei­dyk­los. Rug­sė­jo 23 d. „Skal­vi­jos“ ki­no cent­re jos pre­kiaus J.Ke­roua­co, W.S.Bo­rrough­so, Pau­lo Bow­le­so ir ki­tų au­to­rių kny­go­mis. Jas bus ga­ li­ma įsi­gy­ti lei­dyk­los kai­na – maž­ daug treč­da­liu pi­giau nei kny­gy­ nuo­se. Pa­sak lei­dyk­lų at­sto­vų, kai ku­rių kny­gų li­ku­čiai la­bai ne­di­de­li, to­dėl bit­ni­kų li­te­ra­tū­ros ger­bė­jai sa­ vo bib­lio­te­kas ga­lės pa­pil­dy­ti pa­sku­ti­niais jų eg­zemp­lio­riais. Maištautojai ta­po kla­si­ka

Sau­lius Re­peč­ka, „Bal­tų lan­kų“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius, įsi­ti­ki­ nęs, kad kup­ri­nių re­vo­liu­ci­jos at­ sto­vai nie­ka­da ne­pra­ras sa­vo ža­

ve­sio. „Bit­ni­kai jau da­bar ga­li bū­ti pri­ski­ria­mi prie kla­si­ki­nės, o ne prie po­pu­lia­rio­sios li­te­ra­tū­ros“, – sa­ko lei­dė­jas, nuo­lat pa­lai­kan­tis idė­ją po­pu­lia­rin­ti bit­ni­kų kū­ry­bą.

Sau­lius Re­peč­ka:

Bit­ni­kai jau da­bar ga­li bū­ti pri­ski­ria­mi prie kla­si­ki­nės, o ne prie po­pu­lia­rio­sios li­te­ra­ tū­ros. Ren­gi­ny­je „Skal­vi­jo­je“ bus ne tik pre­kiau­ja­ma kny­go­mis lei­dyk­ los kai­na, bet ir ren­ka­mas se­niau­ sias VDFF žiū­ro­vo iš­sau­go­tas bit­ ni­kų kny­gų lei­di­mas. Jo sa­vi­nin­kas džiaug­sis kvie­ti­mais į vie­ną pro­gra­ mos fil­mų. Išt­rauk­ti iš sa­vo bib­lio­ te­kos bit­ni­kų kny­gas, nu­pūs­ti nuo jų dul­kes ir sek­ma­die­nį at­si­neš­ti į „Skal­vi­jos“ ki­no cent­rą kvie­čia­mi vi­si šio verž­laus ju­dė­ji­mo ger­bė­jai. Spe­cia­lio­sios VDFF pro­gra­mos ati­ da­ry­mo pro­ga tiek at­si­neš­tos, tiek ką tik įsi­gy­tos bit­ni­kų kny­gos bus žy­mi­mos spe­cia­liu ant­spau­du.

„„Siu­že­tas: vie­nas bit­ni­kų kar­tos ker­ti­nių ra­šy­to­jų – W.S.Bur­rough­sas (dešinėje) – bus pri­sta­ty­tas net ke­liuo­

se do­ku­men­ti­niuo­se fil­muo­se jo pa­ties bi­čiu­lių, žy­mių me­ni­nin­kų, lū­po­mis. 

Pris­ta­tys bi­čiu­liai ir he­ro­jai

Sek­ma­die­nį bit­ni­kams skir­tą pro­ gra­mą „Skal­vi­jo­je“ at­vers Chuc­ko Work­ma­no pa­sa­ko­ji­mas „Iš­ta­kos: bit­ni­kų ir „pa­lū­žu­sios kar­tos“ is­ to­ri­ja“ (1999 m.). Jo­je gar­sio­ji tri­ ju­lė pir­mą kar­tą su­si­tiks ir dar kar­tą pa­kar­tos bend­rą ke­lio­nę. Prog­ra­mą įkvė­pu­sį J.Ke­roau­cą ir jo skai­ty­mus VDFF žiū­ro­vai iš­ vys fil­me „Jac­ko Ke­roua­co Ame­ri­ ka“ („Ke­rouac, The Mo­vie“, 1985 m.). Be to, bus ro­do­mi vai­dy­bi­ niai epi­zo­dai, at­ku­rian­tys ra­šy­to­ jo ir jo he­ro­jaus Nea­lo Cas­sa­dy gy­ ve­ni­mo vin­gius. Šiuos pa­pil­dys ir

Spal­vų ir mu­zi­kos fies­ta Pa­kel­ti akis į dan­gų ir at­ver­ti šir­ dis mu­zi­kai jau ket­vir­tą kar­tą kvie­čia tarp­tau­ti­nis fe­jer­ver­kų fes­ti­va­lis „Vil­niaus fe­je­ri­ja 2012“. Švie­sos ir mu­zi­kos re­gi­nį paį­vai­ rins le­gen­di­nė gru­pė „An­tis“.

„„ Re­gi­nys: fe­jer­ver­kų va­ka­ro or­ga­

ni­za­to­riai šie­met ža­da dar įspū­ din­ges­nius kon­kur­si­nius pa­si­ro­ dy­mus ir lais­vą­ją pro­gra­mą nei per­nai. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Fe­jer­ver­kų fes­ti­va­liai Vil­niaus fe­ je­ri­ja – tai Lie­tu­vo­je ana­lo­gų ne­ tu­rin­tys ren­gi­niai, ku­rie vyks­ta tik kar­tą per me­tus ir kas­kart ža­vi pub­li­ką. Nors fe­jer­ver­kai ar ki­to­ kie pi­ro­tech­ni­kos efek­tai yra ta­pę dau­ge­lio ren­gi­nių ak­cen­tu ar kul­ mi­na­ci­ja, me­niš­kai pa­gal mu­zi­ką lei­džia­mų fe­jer­ver­kų ga­li­ma pa­ ma­ty­ti tik per šį fes­ti­va­lį. Vin­gio par­kas – pui­ki erd­vė uni­ka­liam švie­sų šo­kiui ste­bė­ti, be to, pa­ ma­ty­si­te le­gen­di­nės gru­pės kon­ cer­tą. Kaip vi­sad, kon­kur­si­nė­je pro­ gra­mo­je da­ly­vaus trys pro­fe­sio­ na­lios ko­man­dos – šį­kart pa­si­ro­ dys sve­čiai iš Ru­si­jos, Len­ki­jos ir Suo­mi­jos. Kiek­vie­nos pi­ro­tech­ni­kų ko­ man­dos mu­zi­ki­nį fe­jer­ver­ką su­ da­rys trys da­lys: pir­mo­jo­je ko­ man­dos kurs fe­jer­ver­ką pa­gal tą pa­čią mu­zi­ką – Jo­han­no Straus­so „Tritsch-Tratsch-Pol­ka“ ir nau­ dos tik rau­do­nos, bal­tos ir mė­ly­ nos spal­vų pi­ro­tech­ni­kos efek­

tus. Ši rung­tis žiū­ro­vams pa­ro­dys, kaip fe­jer­ver­kų meist­rai ge­ba in­ terp­re­tuo­ti ir per­teik­ti tą pa­tį kū­ ri­nį. Ant­ro­jo­je da­ly­je kiek­vie­na ko­ man­da pa­ro­dys fe­jer­ver­ką pa­gal mu­zi­ką, at­spin­din­čią ša­lies na­ cio­na­li­nį sa­vi­tu­mą, o tre­čio­jo­je – fe­jer­ver­kų pro­gra­ma pa­gal lais­vai pa­si­rink­tą mu­zi­ką. Nu­ga­lė­to­ją iš­rinks ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja ir žiū­ro­vai. Ko­man­dos bus ap­do­va­no­tos spe­cia­liai šiam fes­ti­va­liui su­kur­tais pri­zais. Ver­ ti­ni­mo ko­mi­si­ją su­da­rys ži­no­mi vi­suo­me­nės ir me­no vei­kė­jai bei pi­ro­tech­ni­kos spe­cia­lis­tai, ku­rie ver­tins pa­si­ro­dy­mus pa­gal nu­ sta­ty­tus kri­te­ri­jus. Žiū­ro­vai už la­ biau­siai pa­ti­ku­sią ko­man­dą ga­lės bal­suo­ti siųs­da­mi ži­nu­tes trum­ puo­ju nu­me­riu. Va­ka­rą vai­ni­kuos ren­gi­nio or­ ga­ni­za­to­riaus pro­fe­sio­na­lios pi­ ro­tech­ni­kos įmo­nės „Bli­kas“ fe­ jer­ver­kas. Iki su­te­mų links­mins le­gen­di­nė gru­pė „An­tis“. VD inf.

KUR? Vin­gio par­ke,­ ša­lia est­ra­dos. KA­DA? Rug­sė­jo 22 d. 19 val. KIEK? 40–65 li­tai.

re­ta ar­chy­vi­nė me­džia­ga. Pa­žin­ti W.S.Bor­rough­są VDFF žiū­ro­vams do­ku­men­ti­niuo­se kad­ruo­se pa­ dės jį su­pę ta­len­tin­gi me­ni­nin­kai – mu­zi­kan­tė ir poe­tė Pat­ti Smith, ki­no re­ži­sie­rius Gu­sas Van San­tas, ne­se­niai Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­si eks­pe­ ri­men­ti­nės mu­zi­kos kū­rė­ja Lau­rie An­der­son, ra­šy­to­jas ir poe­tas Ami­ ris Ba­ra­ka ir ki­ti. Jaut­rų kū­rė­jo po­rtre­tą jie at­kū­ rė su re­ži­sie­riu­mi Yo­ny Le­sye­riu („Wil­liam S.Bur­roughs: iš vi­daus“, 1993 m.). Ket­vir­tį am­žiaus rink­ta me­džia­ga įvai­ria­pu­siš­kai pri­sta­tys A.Gins­ber­gą – ta­len­tin­gą me­ni­nin­

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

ką, po­li­ti­nį ak­ty­vis­tą, ra­di­ka­lą, bu­ dis­tą, mo­ky­to­ją („Ale­no Gins­ber­go gy­ve­ni­mas ir lai­kai“, 1994 m.). „Bit­ni­kų pa­sau­lis – la­bai vi­zua­ lus ir ki­ne­ma­tog­ra­fiš­kas. Jų ke­ lio­nės ku­pi­nos lais­vės, spon­ta­ niš­ku­mo ir džia­zo, verž­lu­mo bei už­de­gan­čių po­kal­bių. Vi­sa tai ir pri­kels spe­cia­lio­ji fes­ti­va­lio pro­ gra­ma“, – api­bend­ri­no Vil­ma Le­ vic­kai­tė, fes­ti­va­lį ren­gian­čio „Skal­ vi­jos“ ki­no cent­ro di­rek­to­rė. Prog­ra­mos „Bit­ni­kai ke­ly­je“ fil­ mai bus ro­do­mi „Skal­vi­jos“ ki­no cent­re bei ki­no teat­re „Pa­sa­ka“. VD inf.


14

trečiADIENIS, rugsėjo 19, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Lie­tu­vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­ju­je, Vil­niaus g. 41. KA­DA? Šian­dien 11–18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re, A.Vie­nuo­lio g. 1. KA­DA? Šian­dien 18.30 val. KIEK? 30–200 li­tų.

KUR? Na­cio­na­li­nia­me dra­mos teat­re, Ge­di­mi­no pr. 4. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? 25–30 li­tų.

Pa­žin­ki­me stu­den­tų mies­tą

Užd­raus­tos mei­lės vai­siai

Nuosp­ren­dis – naš­lės

Vil­niaus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras ren­gia spe­cia­lią tu­riz­mo pro­gra­mą stu­den­tams ir kvie­čia juos ge­riau pa­žin­ti bei pa­mil­ti stu­ di­jų mies­tą Vil­nių. Šian­dien vyk­do­ma pa­sku­ti­nė eks­kur­si­ja į Lie­tu­ vos teat­ro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­jų. Kvie­ti­mai da­li­ja­mi Vil­niaus tu­ riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re, Vil­niaus g. 22, jų skai­čius ri­bo­tas.

Ope­ros ir ba­le­to teat­re de­biu­tuo­ja cho­reog­ra­fo Krzysz­to­fo Pas­to­ ro pa­sta­ty­tas 2 veiks­mų ba­le­tas pa­gal Ri­char­do Wag­ne­rio ope­rą „Tris­ta­nas ir Izol­da“. Mu­zi­ki­nis va­do­vas ir di­ri­gen­tas – Mo­des­tas Pit­ rė­nas (nuo­tr.), sce­nog­ra­fas – Ado­mas Ja­covs­kis, kos­tiu­mų dai­li­nin­ kė – Alek­sand­ra Ja­covs­ky­tė, švie­sų dai­li­nin­kas – Le­vas Klei­nas.

Si­gi­to Rač­kio re­ži­suo­ta Sła­wo­mi­ro Mro­że­ko pje­sė „Naš­lės“ – tai ka­ me­ri­nis tra­gi­far­sas, is­to­ri­ja, ku­rią pir­ma­me veiks­me žiū­ro­vas iš­vys mo­te­rų, o ant­ra­me – vy­rų aki­mis. Mo­te­rys ieš­ko to, ko, jų nuo­mo­ ne, ne­tu­ri jų vy­rai, o šių gy­ve­ni­mo mo­to – „sve­ti­ma žmo­na vi­suo­ met įdo­mes­nė už sa­vą­ją“.

KUR? Prie Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios, Auš­ros Var­tų g. 7. KA­DA? Šian­dien 15 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? 55–75 li­tai.

KUR? Klu­be „Ar­tis­tai“, Šv. Ka­zi­mie­ro g. 3. KA­DA? Šian­dien 20 val. KIEK? 33 li­tai.

KUR? Ki­no cent­re „Skal­vi­ja“, A.Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Šian­dien 17 val. KIEK? 12 li­tų.

Pa­žin­tis su Vil­niaus pa­vel­du

Ru­dens ly­gia­die­nio dai­nos

Smė­lio pa­veiks­lai ir džia­zas

He­ro­jus, vir­tęs iš­da­vi­ku

Vi­sai Eu­ro­pai mi­nint pa­vel­do die­nas, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas siū­lo pa­žin­ti Vil­nių: šian­dien vyks pa­žin­ti­nis pa­si­vaikš­čio­ji­mas po se­na­mies­tį „Ry­tie­tiš­kas Vil­nius“, ke­lio­nių va­do­ vas – ar­chi­tek­tas Au­gis Gu­čas.

Gru­pės „Sky­lė“ ru­dens ly­gia­die­nio kon­cer­te – pro­gra­ma, paį­vai­rin­ta dai­no­mis-is­to­ri­jo­mis iš al­ bu­mų „Sap­nų tro­fė­jai“, „Po­van­de­ni­nės kro­ni­kos“, „Ba­bi­lo­nas“, „Lu­kiš­kių pie­va“, taip pat iš ro­ko ope­ ros „Jū­ra­tė ir Kas­ty­tis“.

Bar­das, uni­ka­lus mu­zi­kan­tas ir kom­po­zi­to­rius And­rius Ku­li­kaus­kas su smė­lio me­ni­nin­ke Jur­ gi­ta Min­de­ry­te, ku­rian­čia uni­ka­lius smė­lio pie­ ši­nius, su­jun­gė pa­jė­gas ir do­va­no­ja ne­pa­kar­to­ja­ mą pa­si­ro­dy­mą.

Len­kų ki­no sa­vai­tę baigs Ra­fae­lio Le­wan­dows­kio fil­mas „Kur­mis“. Dė­vė­tų dra­bu­žių par­da­vė­jas Pa­ve­las, su tė­vu grįž­tan­tis iš ei­li­nės dar­bo ke­lio­ nės, šio nuo­trau­ką iš­vys­ta laik­raš­ty­je su prie­ra­ šu „so­vie­ti­nis iš­da­vi­kas“.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 TV profilaktika. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Sportas. 18.50 Orai. 18.55 „Potvynis“ (4) (N-7). 19.55 Stilius. Jausmai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15 Seimo rinkimai 2012. Tiesioginė laida. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Seimo rinkimai 2012. Tiesioginė laida. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Potvynis“ (4) (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (5) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 24 valandos (N-7) (k). 10.30 Koncertas „Slavianski bazar 2012“ (3) (k). 12.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k).

LRT 21.15 val.

13.00 Humoro s. „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (1) (JAV, 2010 m.). 13.30 „Kung Fu Panda“ (6). 14.00 Anim. s. „Tomo ir Džerio pasakos“ (1) (JAV, 2006 m.). 14.30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Diagnozė: Seimas. 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Karinė drama „Desantininkai“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (N-14). 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

TV3

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Simpsonai“. 8.30 „Hana Montana“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Kodėl? 12.15 Beatos virtuvė. 13.10 „Hana Montana“.

LNK 21.30 val.

13.40 „Ant bangos“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Prieš srovę. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Be komentarų. 19.40 Stebuklų šalis. 20.30 „Motina ir sūnus“ (3). 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.45 „Biuras“.

BTV

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.25 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.30 „Milijonieriai“ (k). 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k).

TV3 19.40 val.

15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.25 „Taip. Ne“. 21.25 „Sąmokslo teorija“ (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Arvydą Stonį. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Šaltojo karo paslaptys“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Arvydą Stonį. 15.45, 16.10 Dok. f. „Levas Trockis. Pasaulinės revoliucijos paslaptis“ (1) (N-7). 16.00 Žinios.

BTV 20.25 val.

17.00 Žinios. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. 18.45 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Liną Zarecką-Chorą. 19.45 „Levas Trockis. Pasaulinės revoliucijos paslaptis“ (2) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Liną Zarecką-Chorą. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 Dok. f. „Levas Trockis. Pasaulinės revoliucijos paslaptis“ (1) (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–Bilbao „Bizkaia Basket“. 15.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 16.35 Italijos „Serie A“ lyga. „Atalanta“–„Roma“. 18.30, 21.15 Automoto. 19.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Palermo“–„Lazio“. 21.45 Sportas LT. Lietuvos sambo čempionatas. 22.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Snetterton). 23.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Snetterton).

lietuvos ryto tv 18.45 val.


niką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt.

trečiadienis, rugsėjo 19, 2012

933624

Tel. 261 3653, 261 3655, 261 3659 Kelionių skelbimai@vilniausdiena.lt Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siun-

Siūlo darbą

tinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 959526

Paslaugos

Norvegijoje ir Švedijoje reikalingi patirties turintys staliai, stogdengiai (karkasinių namų statyba ir renovacija). Tel. 8 646 83 772. 1018845

Restoranų tinklui Vilniuje reikalingi: VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI, PAGALBINIAI VITUVĖS DARBUOTOJAI. Be patirties apmokome. Skambinti tel. 868245514. CV siųsti elektroniniu paštu info@cancan.lt.

Kviečia mokytis Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandi-

ją.Kviečiame Tel. 8 699į „Kvėpavimo 01 428, e. paštas meno“pervezimai. kursus. Ininfo@gmail.com. formacija telefonu 8 657 77 531. 952525

1019347

Įmonė greitai suteikia trumpalaikias ir ilgalaikias paskOlas fiziniams ir juridiniams asmenims. 8 656 97 000, www.easyfinance.lt.

Įvairūs parduoda Kita

UAB „Starjobs” reikalingi pagalbiniai darbuotojai terminuotam darbui gamyboje Vilniuje. Norinčius užsiregistruoti prašome atvykti darbo dienomis 9-17 val. (12-13 val. pietų pertrauka) adresu Gedimino pr. 26, Vilnius (II aukštas).

nekilnojamąjį turtą Informuojame, kad 2012 m. rugsėjo

Nuomoja

28

Parduodamas dviejų kambarių butas Paland. 10 val. bus atliekami žemės sklypo Nr. gos4184/1108:0009, centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A. Tel. esančio SB „Gestas“, Pa8 603 konių62k.,096. Sudervės sen., Vilniaus r., kadas955765

1019479

1018641

Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokywww.afrikosbugnai.lt , tel. 8 659 96 278, e. bėpaštas – žema kaina. www.guobosbaldai.lt. Tel. info@afrikosbugnai.lt. 1019295 8 656 69 099. 760904

1018095

Verpimo įmonei Vilniuje reikalingi darbininkai. Apmokome, suteikiame kvalifikaciją. Tel. (8 5) 260 1970, 8 698 34 551. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Vakarų Afrikos būgnų mokykla kviečia moKitos kytis groti djembe būgnais! Informacija

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką - šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1013593

triniai matavimai. Į ženklinimą neatvykus suinteresuotiems asmenims (kaimyninių sklypų savininkams ar naudotojams), sklypai busperkame ženklinami nedalyvaujant kviestiBrangiai mišką su žeme arba išsiniams asmenims. Pasiteirauti tel. 8iš605 70 kirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome karto. info@ntprojektai.lt. Tel.770; 8 676 41 155.

perKa

1019569

1019380

Įvairūs

1019469

Kita 2012 04 20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Joanos avialinijos“ iškelta bankroto byla (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). Bankrutuojančios UAB „Joanos avialinijos“ administratoriumi paskirta UAB VERSLO VALDYMO IR RESTRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas asmuo – V.Česonis, tel. 8 686 83 541. Prašom iki 2012 m. birželio 11 d. imtinai pateikti savo kreditorinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai (bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu pridedant kreditorinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. Taip pat prašom nurodyti, ar šių reikalavimų įvykdymas yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu tai yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą pateikti Savanorių pr. 262-105, LT-50204 Kaunas. Informacija tel./faks. (8 37) 229 886. 961016

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Parengtas žemės sklypo, esančio Lvovo g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklypo kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 07 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 2011 08 01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

kuose administratoriui, UAB „SBS skl. Nr.bankroto 148 (skl. kad. Nr. 4184/0934:0148), Legale“,gretimo Ukmergės g. 369A, Vilnius. prašom (neprivatizuoto sodo) Dausklygiau tel.2012 (8 5)m.206 0799, 8 611 po Nr.informacijos 147 savininką birželio 8 d. 10 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželioJaroslavu 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

15

skelbimai

paslaugos

Kelionių

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių organizatorius

976256

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O„SAS“ galbūt, Jus visada žavėjo Lasskrydžių Vegasasiš-– iki rugsėjo 28 d. skelbia šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? pardavimą iš Vilniaus ir Palangos! JAV: ČIKAGA, VAŠINGTONAS nuo 1991 Lt Pamatykite Šiaurės Ameriką už Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! NIUJORKAS nuo 2061 Lt ypatingą kainą. SAN FRANCISKAS nuo Lt 15 dienos, ir Užsisakykite skrydį iki2665 gegužės Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga nuo AZIJA: PEKINAS, ŠANCHAJUS nuo 2007 Lt leiskitės į nepamirštamą kelionę 2012 10 110 Lt TOKIJAS nuo 2265 Lt 01–2013 03Jus 21 įEUROPA: Kviečiame trumpiausios naktiesnuo vaSKANDINAVIJA, KOPENHAGA 192 Lt Niujorkas nuo 2226 Lt karėlį! OSLAS, BERGENAS nuo 290 Vašingtonas Lt Ltir linksmybės iki Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, AMSTERDAMAS, LIUKSEMBURGAS nuo 452 Lt Bostonas nuo 2588 Lt ryto! TEL AVIVAS nuo 656 Lt

Kelionių organizatorius

1019402 929896

Petrui Odiniui! Š. m. spalio 1 d. 9r. val. VilUAB „BEST COMPANY“ Varėnos perka: niaus m., Pašilaičių Tarandėsišk., vyks veršelius, galvijus, avis.sen., Sumokame karto. sklypo, PVM. kad. Nr. Mokame Tel.0101/0171:0288, 8 613 70 805, 8kadastri613 70 Kitas prekes niai8matavimai. dalyvauti. 803, 601 71 558,Kviečiame (8 310) 48 323. Mata953105 Parduodu naują pirties katilą su vandens vimus atlieka UAB „BMO Projektai”, Vilnius, Linkmenų g. 13. Tel. 8 601 71 112. šildymo talpykla. Tel. 8 698 78 704.

Parduoda

Išnuomojamas Šilo g. 3 k. butas (76 kv. m, yra garažas, uždaras kiemas, buit. technika, baldai, renovuotas). 1400 Lt. Ant namo sienos galima reklama. Tel. 8 648 87 482.

m. balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavimoTransportas, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos įmonė priims darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemės tikslinę paskirtįį pagal regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininplano sprendinius, padalyti sklypą, nustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

KELIONĖS KELIONĖSAUTOBUSU AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų Duobelėje, Latvijoje Pirkti žydėjimo internetu:šventė www.kelioniupasiulymai.lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha––577 587LtLt (05.26.) – 95 Lt Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1747 Italija ir Kaprio sala – 1747 Muziejų naktis Varšuvoje (05.19/20) Lt–Lt175 Lt Oktoberfest – alaus festivalis– –377 1147 Lt IsRyga–Saremos sala–Talinas Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha –Lt577PranLt panija su poilsiu–Šveicarija – Žydroji Šiaurės Italija su poilsiu prie –Adrijos Šveicarijos gamtos 1397 Ltjūros cūzijos Riviera 2297stebuklai Lt nuo 1197Italija Lt su Šiaurės poilsiu prie–Adrijos Ryga–Saremos sala–Talinas 377 Lt jūros Kroatija nuo Lt pažintinė) nuo 1290 Lt – 1297 Lt Šiaurės Italija990 (poilsinė Praha-Viena-Budapeštas nuo627 577 Lt Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo Kroatija nuo 990 Lt LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: nuo 619 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt Pirkti internetu: www.kelioniupasiulymai.lt Malta – 904 Lt(poilsinės) Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada nuo IŠ VARŠUVOS 1979 Lt Hurgada Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, nuo 935LtLt Malta – 904 Ispanija, Kosta Dorada Bulgarija nuo Lt850 Lt – 999 Lt Graikija, Chalkidikė – 1099 Lt Ispanija, Šri Lanka Alikantė nuo 3500–– 1108 Lt1108 Ispanija, Alikantė Graikija, sala Kreta nuoKos 1170 Lt –– 1128 Graikija, Kos sala 1128 LtLt Turkija, nuo Antalija Antalija – 1185 1295LtLt Tunisas 770 –Lt Burgas –– 1199 1185 Lt Lt Bulgarija, Burgas Kroatija, Rijeka Rijeka –– 1279 1489LtLt Kroatija, IŠ VARŠUVOS (pažintinės poilsinės) Turkija, Marmaris 1620 Lt Turkija, Marmaris 1289 Lt Kruizas Nilu nuo 2038 Lt Portugalija, Algarvė – 1999 Lt Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas LĖKTUVUnuo IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Portugalija, Algarvė Lt Marokas 2634 Lt– 1899 Egiptas, Lt Kuba nuoHurgada 5853 Lt nuo 1440 LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Bulgarija – 1595 Lt Egiptas, Turkija –Hurgada 1440 Lt nuo 995 Lt IŠ RYGOS:– 995 Lt Bulgarija Tailandas (pažintinė Turkija – 1078 Lt poilsinė) – nuo 5218 Lt Šri Lanka – 3500 Lt IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Egiptas, Tunisas –Hurgada 770 Lt nuo 869 Lt Ispanija, – 1499 Lt LĖKTUVUMaljorka IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poilTurkija, sinės) Antalija – 889 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius vilnius@vilnius.krantas.lt, Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Las vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Torontas nuo 2382 Lt Sąlygos: Monrealis nuo 2874 Lt Kelionės laikotarpis: 2012 10 22–2013 05 31 Hiustonas nuo Lt 01 08) Vasaros2012 kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga (išskyrus 122964 14–2013 Kalgaris nuo 3464 Ltį abi puses su mokesKainos į JAV nuo 125 Ltpateiktos čiais. Pamirškite kasdieninius rūpesčius ir atsipaKainos įpateikta Skandinaviją irpuses Europą Kaina į abi su pateiktos oro uostųį molaiduokite laive Baltijos jūroje! vieną pusę su mokesčiais. kesčiais. Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. Rezervacijos mokestis 50 Lt mokamas papilRezervacijos mokestis iki 100 Lt mokamas padomai. pildomai. Bilietų skaičius šias kainas ribotas. uosto. Kruizo kainauž pateikta iš išplaukimo Daugiau informacijos www.krantas.lt . Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – 99 Šri Lanka – 3500 Lt Lt Mažieji Laukystos piratai 370 Lt Bulgarija, Kreta – 1170Varna Lt – 1099 Lt

Holivudo akademija Portugalija, Algarvė – 599 2239LtLt

Mes jėga Lt LĖKTUVU IŠ 450 VARŠUVOS (pažintinės – poilsinės) Žaidimų galaktika 450 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Kruizas nuoatkeliauja 1440 Lt; Izraelis–Egiptas Apači Nilu indėnai į Lietuvą 450 Lt Pasaka 550 Lt – 2634 nuo 1678nuo Lt; Marokas Lt; Kuba – Avataro nuotykiai Raganė 5853 Lt – 550 Lt kartu 450 Lt Mes šampinjonai Laimingas žmogus 450 – taiLtaš! 600 Lt

AVIABILIETAI Aplink Top Fun pasaulį 640 Lt per 7 dienas 499 Lt Pirkti internetu: Mano pasauliswww. 595 Ltlek.lt (yra ir pigios aviakompanijos)

Kitas variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE

Dodi kalbos 550 Lt stovykla Estijoje 1790 Lt Anglų KELTAI Ryga–Stokholmas; STOVYKLOS1699 UŽSIENYJE Bulgarijoje Lt Talinas–Helsinkis; Talinas–Stokholmas; Ventspilis–NynesStovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt „Pribrežnyj“ hamnas; Klaipėda–Karlshamnas (spec. 60 Lt dienai pasiūlymas); Klaipėda–Kylis (spec. pasiūKrymeKlaipėda–Zasnicas „Saliut“ 1699 Lt (spec. pasiūlyAVIABILIETAI* lymas); Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 mas); Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt

KRUIZAI Juodkalnijoje 1899 Lt Viduržemio jūroje (spec. kaina) KELTŲ BILIETAI Anglųjūroje kalbos(spec. stovykla Estijoje 1790 Lt Karibų kaina) Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI*Rytuose (spec. kaina) Tolimuosiuose Talinas–Helsinkis Baltijos jūroje Delis nuo 1870 Lt

Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt

VIZOS Ventspilis–Nyneshamnas Seulasnuo – 2308 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt Į Rusiją 260 Lt,

Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. Bankokas – 2409 Lt pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi puses KELTAI VIZOS Joninės Baltijos jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt

Akcijos taisyklės: nemokamą standartinį žodinį skelbimą iki 15 žodžių galite įdėti pateikę šį kuponą „Vilniaus dienos“ redakcijoje, Labdarių g. 8. Nemokamas skelbimas turi būti išspausdintas iki rugsėjo 30 d. Papildoma informacija tel. (8 5) 261 3653.

NETURI VIETOS, KUR GALĖTUM REALIZUOTI SAVO IDĖJAS? NORI IR MOKI RAŠYTI, PIEŠTI, FOTOGRAFUOTI, GRIMUOTI? Savo idėjas siūlyk 37O@vilniausdiena.lt


Orai

Šiandien numatomas lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra bus 15–21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį daug kur lis, atvės. Temperatūra naktį 9–12, dieną 13–15 laipsnių šilumos.

Šiandien, rugsėjo 19 d.

+15

+15

+17

Telšiai

Šiauliai

+18

Klaipėda

Panevėžys

+21

Utena

+16

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.59 19.24 12.25 11.35 20.28

263-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 103 dienos. Saulė Mergelės ženkle.

+18Kaunas

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +16 Brazilija +31 Briuselis +15 Dublinas +14 Kairas +34 Keiptaunas +19 Kopenhaga +14

Londonas +17 Madridas +30 Maskva +20 Minskas +22 Niujorkas +22 Oslas +15 Paryžius +18 Pekinas +29

orai vilniuje Šiandien

Praha +14 Ryga +19 Roma +23 Sidnėjus +20 Talinas +16 Tel Avivas +33 Tokijas +28 Varšuva +19

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+21

Alytus

3–7 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+15

+21

+14

+10

4

+11

+13

+9

+5

3

+8

+15

+9

+6

3

penktadienį

1948 m. gimė anglų aktorius Jeremy Ironsas.

1908 m. gimė suomių rašytojas Mika Waltari, išgarsėjęs istoriniu romanu „Sinuhė egiptietis“. 1911 m. gimė anglų rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas, knygos „Musių valdovas“ autorius seras Williamas Goldingas. 1949 m. gimė britų manekenė, aktorė ir dainininkė Twig-

prizas Šią savaitę laimėkite Egidijaus Knispelio knygą „Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“.

Garsiausi pastarųjų dešimtmečių Lietuvos nusikaltimai, kurių tyrimą sulaikiusi kvapą stebėjo visa Lietuva. Nusikaltimų tyrimai, bylos, netikėti faktai ir šokiruojančios detalės – visa tai E.Knispelio knygoje „Įvykiai, sukrėtę Lietuvą“. Šios istorijos parašytos taip meistriškai, kad prikausto dėmesį kaip labiausiai įtempto kino filmo scenarijus. Gausiai iliustruotoje knygoje – daug niekur neskelbtos medžiagos ir faktų, kurių nematėte per televiziją.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugsėjo 25 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Arnulfas, Giedrė, Girvinas, Januarijus, Vilhelmina (Vilė), Vytė

horoskopai

ketvirtadienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+21

+21

3

4

5

6

7

8

9

gy. Ji tapo vienu populiariausiu visų laikų modeliu. 1963 m. gimė anglų muzikantas ir grupės „Pulp“ lyderis Jarvis Cockeris. 1975 m. gimė buvęs krepšininkas, dabar krepšinio treneris Tomas Masiulis. 1982 m. kompiuterių specialistas Scottas Fahlmanas pirmą kartą panaudojo emocijų simbolius :-) ir :-(.

Avinas (03 21–04 20). Jūsų žodžiai gali turėti neigiamų padarinių. Tikėtinas konfliktas su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Gali kilti nesutarimų ir su aplinkiniais. Nesijaudinkite – didelės žalos tai neatneš. Jautis (04 21–05 20). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite emocijas. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti slaptų ir tamsių minčių. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Gali susidaryti įspūdis, kad iš jūsų tyčiojamasi. Galbūt kas nors iš tikrųjų ieško būdų, kaip jus suerzinti. Bus sunku valdytis. Kontroliuokite save ir vakare reikalai ims gerėti. Liūtas (07 23–08 23). Bus lengva ir smagu bendrauti. Jūsų protas bus ypač aktyvus, tad galite drąsiai imtis intelektinės veiklos. Netyčia neįskaudinkite artimiausių draugų, kuriems ši diena galbūt ne tokia puiki. Mergelė (08 24–09 23). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite lengvo nuovargio ir nesustokite. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl keblaus dalyko. Tai gali tapti diskusijos arba kivirčo priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo vertybes, veiksmus. Kantrybė ir ramybė tegul tampa jūsų sąjungininkais. Skorpionas (10 24–11 22). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Drąsiai įgyvendinkite savo svajas. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Drąsiai judėkite pirmyn. Šaulys (11 23–12 21). Pernelyg nesipuikuokite savo gebėjimais, nes būsite ne itin dėmesingas, tad galite pridaryti žioplų klaidų. Ožiaragis (12 22–01 20). Galite tikėtis aplinkinių paramos. Tik nereikia piktnaudžiauti svetima pagalba, pirmiausia vertėtų pasikliauti savo jėgomis. Vandenis (01 21–02 19). Logiškas mąstymas padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjeros raidą remsitės savo idėjomis, koncepcijomis, bet pirmiausia atsižvelkite į seniai įgytą patirtį. Žuvys (02 20–03 20). Pasitelkęs vaizduotę galėsite pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, bet visiškai pritars jums. Tai sėkmingas laikas, nepraleiskite jo veltui.

2012-09-19 Vilniaus diena  
2012-09-19 Vilniaus diena  
Advertisement