Page 1

Miestas

2p.

Ekonomika

„Kau­no nak­tys“ –­ iš­ban­dy­mas­ mies­to nak­vi­šoms­ ir ra­maus­ mie­go­ mė­gė­jams.

8p.

Pasaulis

ES at­si­dū­rė­ kryž­ke­lė­je –­ ji ar­ba iširs,­ ar­ba iš­kils.

9p. Vakarų­ šalių­ ambasadų­ apgultis­ islamo­ šalyse tęsiasi.

At­sa­ko­ma­ja­me ­ Su­per­tau­rės ­ ma­če Kau­no ­ „Žal­gi­rio“ ­ krep­ši­nin­kų ­ min­tys su­ka­si ­ tik apie per­ga­lę.

10p.

Pirmadienis rugsėjo 17, 2012 Nr. 217 (19776) Kaunodiena.lt 2 Lt

Parduotuvių kai­my­nai: pa­ti­kė­ki­te, tai – ne­sal­du

Kie­mo šven­tė su po­li­ti­kais Vie­nos Kau­no dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jos gy­ven­to­jai su­lau­kė iš­skir­ ti­nio po­li­ti­kų dė­me­sio. Bend­ri­jos 10osios su­kak­ties šven­tė­je pa­si­ro­dė ir mies­to kon­ser­va­to­rių eli­tas.

Su­ži­no­ję, kad į kie­mo šven­tę pa­ kvies­ti kon­ser­va­to­riams at­sto­vau­ jan­tys mi­nist­rai, jų par­ti­jos bi­čiu­ liai mies­to me­ras ir ta­ry­bos na­rys, kai ku­rie gy­ven­to­jai ne­ga­lė­jo at­si­ ste­bė­ti. Bend­ri­jos su­kak­tis – vi­so la­bo jau­ki kai­my­nų šven­tė, ką jo­je veik­ti čia ne­gy­ve­nan­tiems po­li­ti­ kams, ste­bė­jo­si re­dak­ci­jai skun­dę­ si kau­nie­čiai. Ne­pa­ten­kin­ti žmo­nės pik­ti­no­si, kad sau­je­lė mies­tie­čių po­li­ti­kams pa­rū­po tik to­dėl, kad ant no­sies – rin­ki­mai.

Miestas

3p.

Dienos citata „Vals­ty­bi­niuo­se teat­ruo­se jau­čiuo­si sve­čias, mig­ruo­ jan­tis paukš­tis. O kur nors tu­rė­tų bū­ti liz­da­vie­tė“, – teat­ra­lų pro­ble­mo­mis da­li­jo­si ­ re­ži­sie­rius Gin­ta­ras Var­nas.

„„Šaltinis: vi­sos triukš­min­gos pre­ky­bos cent­ro sis­te­mos – gy­ven­to­jų kie­mo pu­sė­je. 

Pre­ky­bos cent­rai mies­to šir­dy­je – pui­kus pa­to­gu­mas skubantiems žmonėms. Vis dėl­to gy­ven­to­jai, įsikūrę jų kai­my­nys­tė­ je, su­si­du­ria su sunkiai išsprendžiamo­ mis problemomis, kurių ki­ti miestiečiai nė nepastebi. Aleksoto gyventojų linksmybės

 24p.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Į „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­ją krei­pė­ si Sa­va­no­rių pro­spek­to gy­ven­to­ja Ro­mual­da Krut­ke­vi­čie­nė. Mo­te­ris tei­gia, kad jai įgri­so gy­ve­ni­mas ša­ lia pre­ky­bos cent­ro „Iki“. „Tai yra kaž­kas bai­saus. Nuo ry­to iki va­ka­ ro ve­ža­mos pre­kės, die­ną ir nak­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

tį burz­gia šal­dy­mo-vė­di­ni­mo apa­ ra­tai. Vi­są tą lai­ką, kai tik pra­dė­jo veik­ti pre­ky­bos cent­ras, ban­dau ras­ti dia­lo­gą su jo šei­mi­nin­kais. Te­ ko kvies­tis hi­gie­nos cent­ro dar­buo­ to­jus, kad iš­ma­tuo­tų triukš­mo ly­gį. Jie tris kar­tus ma­ta­vo ir vi­są lai­ką rado nor­mų pa­žei­di­mų. Na ir kas iš to? Nie­ko!“ – pik­ti­no­si gy­ven­to­ja.

4

15p.


2

Pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

15

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

2,15

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

2

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Mies­tas pul­sa­vo „Kau­no nak­tų“ rit­mu

„„Pra­mo­gos: at­kak­liau­sių Kau­no nak­vi­šų neiš­bai­dė vė­si rug­sė­jo nak­tis – mi­nios mies­tie­čių ste­bė­jo šo­kė­jų, dai­ni­nin­kų, per­for­man­sų at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mus, žiū­rė­jo ki­no fil­mus, bend­ra­

vo iki pa­ry­čių vei­ku­sio­se ka­vi­nė­se. 

Jau ket­vir­tą kar­ tą Kau­no nak­ti­ nį gy­ve­ni­mą paį­ vai­ri­nęs pro­jek­ tas „Kau­no nak­tys: kul­tū­ra ir aš“ kvie­ tė mies­tą pra­mo­ gau­ti iki pa­ry­čių.

R

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Dar ge­ro­kai prieš ofi­cia­lų „Kau­no nak­tų“ star­tą, penk­ta­die­nį 20 val., Lais­vės alė­jos pra­džio­je prie M.Ži­ lins­ko ga­le­ri­jos at­si­da­rė jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „A.C.Pat­ria“ blu­sų tur­gus, ku­rį iš­kart ap­spi­to žmo­nės. Nuo įvai­rių žva­ku­čių, ne­be­nau­do­ ja­mų pa­veiks­lų rė­me­lių iki an­tik­ va­ri­nių la­ga­mi­nų – toks bu­vo šio sa­va­no­riš­kos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ jos siū­lo­mų pre­kių asor­ti­men­tas. Ar­tė­jant 21 val. Lais­vės alė­ja at­ gi­jo – kai ku­rio­se vie­to­se praei­ viams ta­po sun­ku pra­si­lenk­ti. Prie fon­ta­no sa­vo per­fo­rman­ są pra­dė­jo Bri­gi­ta Bub­ly­tė. Nors kiek ir vė­luo­da­ma, uni­ver­sa­li me­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ni­nin­kė at­li­ko „Gi­tos spek­tak­ lį, su­kur­tą El­vy­ros Kriau­čiū­nai­tės vė­duok­lėms“. Ke­tu­rios fla­men­ko vė­duok­lės sim­bo­li­za­vo kva­pą, rau­ do­nus ba­tus, sap­ną ir šven­tę.

Neiš­ven­gė po­li­ci­ ja ir ne­to­le­ran­tiš­kų gy­ven­to­jų skam­bu­ čių dėl per­ne­lyg di­ de­lio triukš­mo. Is­pa­niš­kos ei­lės, šo­kio ele­men­tai nu­kė­lė žiū­ro­vus į Se­vi­li­jos mies­ tą Is­pa­ni­jo­je. Me­ni­nin­kė pa­sa­ko­jo, kad šį pa­si­ro­dy­mą su­kur­ti ją įkvė­ pė ap­lan­ky­ta vė­duok­lių pa­ro­da. „Kai užė­jau ir pa­ma­čiau vė­duok­

UAB „GYKAI“

Kaip teisingai pasirinkti mediją įmonės reklamai? Šiuolaikinis nuolatos kintantis pasaulis įpareigoja nesustoti tobulėti ir keistis. Informacijos srautai pasiekė kritines ribas ir vakarykščiai sprendimai šiandien vis sudėtingiau perduoda žinią apie parduodamas paslaugas ar gaminius. Siekiant efektyviai panaudoti reklamos biudžetą labai svarbu tinkamai pasirinkti ne tik reklamos turinį, bet ir perdavimo kanalą.

Idėjų agentūra „Gykai“ kviečia jau į antrąją reklamos konferenciją „Take Me“. Šių metų tema – „Medijų tendencijos“ – apžvelgs populiariausias reklamos medijas, įvertins jų dabarties ir ateities perspektyvas bei tinkamumą skirtingoms prekių ar paslaugų grupėms. Patirtimi dalysis gerai žinomi verslo ir visuomenės veikėjai, o kiekvienas pranešimas bus teorinių ir praktinių žinių sintezė. Lygiagrečiai su pranešimais veiks ir kūrybinės-meninės dirbtuvės, rėmėjų

įkurtos poilsio zonos, naujausias technologijas pristatys progresyvios ir novatoriškos jaunųjų technologų kompanijos. Po įspūdžių kupinos dienos vakarėlių organizatoriai „Eventus“ visus dalyvius, kauniečius ir miesto svečius maloniai kviečia pasinerti į pašėlusį vakarėlį, kupiną kokybiškos muzikos, pagardintos ypatinga progra-

ma klube „Macao“, su Jazzu, Vidziu ir Mario Basanov. Taikliai pasirinktos medijos leis ne tik sumažinti reklamos išlaidas, bet ir greitai pasiekti tikslinę auditoriją bei atrasti savąją verslo nišą. VIETA: Kaunas, sporto halė. LAIKAS: spalio 11 d. 10 val. Daugiau informacijos www.takeme.lt

les – pa­si­ju­tau sa­vo na­muo­se. Kai per­skai­čiau ir pa­ro­dos pa­va­di­ni­ mą – „Fla­men­ko“, pa­si­ju­tau tar­si sa­vo ant­ruo­se na­muo­se – Se­vi­li­jo­ je“, – sa­kė me­ni­nin­kė, ku­rios is­pa­ niš­kos dai­nos ne­pa­jė­gė už­gož­ti nei fon­ta­no ūže­sys, nei iš ša­lia per­pil­ dy­tų ba­rų sklin­dan­ti tran­ki ro­ko mu­zi­ka. Ne­to­li Kau­no dra­mos teat­ro vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo tap­ti še­šė­lių teat­ ro „Šil­ti nak­ties še­šė­liai“ ar­tis­tais. Užė­jus už bal­tos ap­švies­tos šir­mos, bu­vo ga­li­ma pa­si­tre­ni­ruo­ti pirš­tų ju­de­siais mėg­džio­jant gy­vū­nų si­ lue­tus. Čia pat ka­bė­jo inst­ruk­ci­ jos, kaip pa­vaiz­duo­ti dru­ge­lį, kiš­ kį bei ki­tus gy­vū­nus. Se­na­mies­tis, kaip jau įpras­ta, šur­mu­lia­vo, nors čia daug pa­si­ro­ dy­mų ne­bu­vo. Po­že­mi­nė­je pe­rė­ jo­je mė­tė­si gau­sy­bė su­sprog­din­ tų ba­lio­nų – čia sa­vo pa­si­ro­dy­mą ką tik bu­vo bai­gęs Ja­ras Ra­mū­nas. Me­ni­nin­kas de­monst­ra­vo per­for­ man­są „Oro su­lai­ky­mas“. Ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui, Lais­vės alė­jo­je žmo­nių ge­ro­kai su­ma­žė­ jo – at­vė­sęs oras daug ką gi­nė į iki ry­to dir­bu­sias ka­vi­nes, ke­pyk­lė­les bei ba­rus. Tie­sa, ne­men­kas bū­re­ lis la­biau­siai už­si­grū­di­nu­sių­jų lau­ ke prie­šais „Ro­mu­vos“ ki­no teat­rą žiū­rė­jo pran­cū­ziš­kų trum­pa­met­ra­ žių fil­mų pro­gra­mą. Pats ki­no teat­ ras taip pat kvie­tė vi­są nak­tį pa­si­ žiū­rė­ti įvai­rių ki­ne­ma­tog­ra­fi­jos kū­ri­nių – nuo ani­ma­ci­jos iki au­ dio­vi­zua­li­nės poe­zi­jos fil­mų. Vi­sų no­rin­čių­jų iš­ban­dy­ti ran­ kos mik­lu­mą lau­kė fech­ta­vi­mo­si klu­bo „Flo­re­tė“ pa­si­ro­dy­mas. Ne­ to­li A.Mic­ke­vi­čiaus gat­vės, Lais­vės alė­jo­je, skam­bė­jo špa­gos, pro­fe­sio­ na­lūs fech­tuo­to­jai de­monst­ra­vo sa­vo įgū­džius ir spe­cia­lią ap­ran­gą. „Siū­lo­me iš­ban­dy­ti ko­vas tiek su špa­ga, tiek su kar­du. Čia ro­ do­me sce­ni­nį fech­ta­vi­mą, ku­ris nau­do­ja­mas ki­no pra­mo­nė­je, bei spor­ti­nį fech­ta­vi­mą. Mū­sų klu­bas at­vi­ras vi­siems no­rin­tie­siems ne tik iš­mok­ti fech­ta­vi­mo pa­slap­čių, bet ir su­si­pa­žin­ti su šia spor­to ša­ ka“, – pa­sa­ko­jo tre­ne­rė Ra­sa Rim­ gai­lie­nė.

Ypa­tin­gų in­ci­den­tų iš­veng­ta Pa­gal ofi­cia­l ią „Kau­no nak­t ų“ pro­ gra­mą ren­g i­niai bu­vo nu­ma­ty­ti iki 5 val. ry­to, ta­čiau, po­li­ci­jos duo­me­ ni­m is, mies­tas šur­mu­l ia­vo va­lan­ dą il­g iau. Kau­no vy­r iau­sio­jo po­l i­ci­jos ko­mi­ sa­r ia­to pir­m i­n iais duo­me­n i­m is, „Kau­no nak­t ys“ praė­jo be iš­skir­t i­ nių in­ci­den­tų. Tie­sa, nu­si­žen­g i­mų neiš­veng­ta. Į ko­m i­s a­r ia­t us bu­vo pri­sta­ty­ti 35 as­me­nys. Dau­giau­sia – dėl triukš­ma­vi­mo, ne­blai­vu­mo ar­ ba gir­ta­vi­mo vie­šo­je vie­to­je. Už­fi k­ suo­tas vie­nas pa­si­prie­ši­ni­mas po­li­ ci­jos pa­rei­gū­nui. Į ko­mi­sa­ria­tus pri­ sta­ty­ti sep­ty­ni ne­pil­na­me­čiai. Neiš­ven­gė po­l i­ci­ja ir ne­to­le­ran­t iš­ kų gy­ven­to­jų skam­bu­čių dėl per­ ne­lyg di­de­l io triukš­mo. Žmo­nės, gy­ve­nan­t ys Lais­vės alė­jo­je ir Vil­ niaus gat­vė­je, skun­dė­si, kad ne­ga­ li mie­go­ti. „Vi­si lei­di­mai šiam nak­t i­niam ren­ gi­niui bu­vo iš­duo­ti. Žmo­nės tie­siog tu­rė­t ų bū­t i to­le­ran­t iš­kes­n i mies­to cent­re vyks­t an­č iam nak­t i­n iam kul­t ū­ros ren­g i­n iui“, – sa­kė Kau­no vy­r iau­sio­jo po­l i­ci­jos ko­m i­sa­r ia­to at­sto­vas spau­dai Kęs­t u­t is Kas­ciu­ ke­vi­čius.

Su­si­do­mė­ju­siai mer­gi­nai tre­ne­rė pa­ro­dė, kaip per aki­mir­ką tech­niš­ ku ir ne­ti­kė­tu ju­de­siu prie­ši­nin­kui ga­li­ma iš­muš­ti špa­gą iš ran­kų. Apie vi­dur­nak­tį prie M.Ži­lins­ ko ga­le­ri­jos ai­dint ry­tie­tiš­kai mu­ zi­kai pil­vo šo­kį de­monst­ra­vo šo­kių mo­kyk­los „Kai­ro žvaigž­dė“ auk­ lė­ti­nės. Ne­pai­sy­da­mos vė­saus oro, kuk­liais dra­bu­žiais pa­si­da­bi­nu­sios mer­gi­nos su­lau­kė di­de­lių vy­riš­kos au­di­to­ri­jos sim­pa­ti­jų. Vė­liau čia pa­si­ro­dė ir fa­ky­rai. Iki pa­ry­čių kau­ nie­čius kvie­tė už­suk­ti įvai­rūs kon­ cer­tai, vy­kę „Flu­xus mi­nis­te­ri­jo­je“, „Kank­lių“ ki­no teat­re.


3

Pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

Miestas Vie­na Kauno dau­ giabučių na­mų bend­ri­ja šeš­ta­die­ nį šven­tė jos įkū­ ri­mo 10-me­tį. Gra­ žus, kai­my­nus vie­ ni­jan­tis ren­gi­nys, ta­čiau ne vi­siems gy­ven­to­jams bu­vo priim­ti­ni bend­ri­jos pir­mi­nin­kės pa­ kvies­ti sve­čiai.

„„Ak­cen­tai: apie iš­kil­mes by­lo­jo iš to­lo ma­to­mas pla­ka­tas ir ba­lio­nai

dau­gia­bu­čio lan­guo­se. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Bend­ri­jos šven­tė su po­li­ti­niu fe­jer­ver­ku Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Vie­no na­mo šven­tė

Tai, kad vie­nas Bal­ti­jos gat­vės Kau­ne dau­gia­bu­tis šeš­ta­die­nį kaž­ ką šven­čia, bu­vo ma­ty­ti iš to­lo. Na­ mo lan­gus puo­šė ba­lio­nai, pa­pras­ tai prie dau­gia­bu­čių au­to­mo­bi­lių pri­grūs­ta sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie šio dau­gia­bu­čio at­ro­dė vi­sai ki­taip. Jo­je ne­bu­vo nė vie­no au­to­mo­bi­lio. Vie­no­je šios aikš­te­lės pu­sė­je sto­ vė­jo pa­la­pi­nė, o jo­je su­sta­ty­ti sta­ lai lū­žo nuo vai­šių. Ne­pai­sant to, kad sta­las jau ir taip at­ro­dė sve­tin­ gai, žmo­nės iš dau­gia­bu­čio vis dar ne­šė vai­šes. Di­džiu­lis pla­ka­tas ant vie­nos na­mo sie­nos skel­bė: „350ajai dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų bend­ri­jai – 10 me­tų.“ Bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Te­re­sė Nek­ro­šai­tė ne­slė­pė, kad šią šven­tę su­ma­nė dar prieš me­tus ir to­kiam vie­no na­mo ren­gi­niui pri­ta­rė vi­si su­si­rin­ki­mo da­ly­viai. „Ši­tas na­mas va­di­na­mas blo­ka­di­niu. Tuo sun­kiu lai­ko­tar­piu 1991 m. jis šio­je gat­vė­je

bu­vo pa­sku­ti­nis sta­ti­nys“, – pri­si­ mi­nė pir­mi­nin­kė. Svei­ki­ni­mo kal­bo­je mo­te­ris mi­ nė­jo, ko­kius di­de­lius dar­bus nu­ vei­kė bend­ri­ja: „Ko­vo­jo­me, kad prie­šais na­mą neat­si­ras­tų ga­ra­ žų, o lik­tų ža­lia ve­ja, ir pa­sie­kė­me. Aikš­te­lė, ku­rio­je su­si­rin­ko­me, taip pat pa­da­ry­ta mū­sų pa­čių jė­go­mis.“ Pir­mi­nin­kė ne­pa­mir­šo pa­mi­nė­ti apie jos par­ti­jos ko­le­gas, pri­si­dė­ ju­sius prie vi­sos šios ge­ro­vės.

Kai ku­rie kvies­ti­ nių sve­čių są­ra­šu iš vie­nos par­ti­jos at­ sto­vų pa­si­pik­ti­nę gy­ven­to­jai net nė­jo į na­mo šven­tę. Ne­su­ta­po pa­žiū­ros

Iki bend­ri­jos šven­tės li­kus ke­lioms die­noms, „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­ ją pa­sie­kė ne­pa­ten­kin­tų gy­ven­to­jų

skam­bu­čiai. Sa­vo pa­var­džių ne­no­ rė­ję skelb­ti žmo­nės pik­ti­no­si, kad čia ne joks gim­ta­die­nis, o rin­ki­mų agi­ta­ci­ja. Į šven­tę bu­vo pa­kvies­tas kon­ser­ va­to­rių eli­tas: kraš­to ap­sau­gos mi­ nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­ čius, Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas, Kau­no ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Žu­kaus­kas. Į ofi­cia­lią bend­ri­jos šven­tės pra­džią neat­ vy­ko tik R.Juk­ne­vi­čie­nė ir A.Kup­ čins­kas, ta­čiau pa­sta­ra­sis vie­toj sa­ vęs at­siun­tė pa­va­duo­to­ją Ze­no­ną Ab­ra­ma­vi­čių. Kai ku­rie kvies­ti­nių sve­čių są­ ra­šu iš vie­nos par­ti­jos at­sto­vų pa­ si­pik­ti­nę gy­ven­to­jai net nė­jo į na­ mo šven­tę. Ne­pa­ten­kin­ti žmo­nės svars­tė, kad jei to­kia vie­no na­ mo šven­tė bū­tų vy­ku­si prieš me­ tus, tai toks gar­bus kon­ser­va­to­rių są­ra­šas tik­rai ne­bū­tų su­da­ry­tas. O jei ir bū­tų pa­na­šus są­ra­šas, tai la­ bai ma­žai ti­kė­ti­na, kad nors vie­nas bū­tų at­vy­kęs. Dir­ba sa­vo dar­bą

„„Prio­ri­te­tai: G.Žu­kaus­kas, K.Star­ke­vi­čius ir Z.Ab­ra­ma­vi­čius ra­do lai­ko

šeš­ta­die­nio po­pie­tę pra­leis­ti dau­gia­bu­čio šven­tė­je.

Že­mės ūkio mi­nist­ras K.Star­ke­ vi­čius sa­kė į šven­tę at­vy­kęs iš su­ si­ti­ki­mo su kai­mo žmo­nė­mis. Į prie­kaiš­tus, kad toks jo vi­zi­tas la­ bai pri­me­na rin­ki­mų agi­ta­ci­ją, mi­ nist­ras at­sa­kė juo­kais. „Toks mū­sų dar­bas. Bū­da­mas Kau­no me­ro pa­ va­duo­to­ju pa­dė­jau šiai bend­ri­jai, tai džiau­giuo­si, kad jie ma­ne pri­si­ mi­nė. O ši­tie rin­ki­mai man ne pir­ mi ir ne pa­sku­ti­niai“, – šmaikš­ta­ vo mi­nist­ras. Kau­no me­ro pa­va­duo­to­jas Z.Ab­ ra­ma­vi­čius ne­daug­žo­džia­vo. Jis at­si­pra­šė me­ro var­du, esą mies­ to gal­va iš­vy­ko į pa­mal­das Ši­lu­vo­ je ir per­da­vė svei­ki­ni­mus. Z.Ab­ ra­ma­vi­čius į sa­vi­val­dy­bę grįš taip pat ne tuš­čio­mis. Jam teks per­ duo­ti A.Kup­čins­kui raš­tą, ku­riuo jis su­ži­nos esąs priim­tas į 350-o­ sios bend­ri­jos gar­bės na­rius. „Gal kuo pa­dės“, – per­duo­da­ma raš­tą me­rui šyp­te­lė­jo T.Nek­ro­šai­tė.

„„At­mos­fe­ra: šven­tė­je ne­trū­ko nei iš­kil­min­gų kal­bų, nei vai­šių.


4

Pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

Miestas

Parduotuvių kai­my­nai: pa­ti­kė­ki­te, tai – ne­sal­du Mo­te­ris skun­dė­si, kad 1 vyks­tant pre­ky­bos cent­ ro re­konst­ruk­ci­jai nė vie­nas iš va­

do­vų nea­tė­jo ir neat­sip­ra­šė dėl ga­ li­mų ne­pa­to­gu­mų. Ma­ža to, pa­sak kau­nie­tės, dar­bi­nin­kai vi­są lai­ką tai­kė­si, kaip įsi­brau­ti į mū­sų pri­ va­čią te­ri­to­ri­ją, kad jiems bū­tų pa­ to­giau dirb­ti. Ji tei­gė ne­ži­nan­ti, kas ga­li Lie­tu­ vo­je pa­ža­bo­ti pre­ky­bos cent­rų sta­ ty­bas gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se ir kas ga­li įpa­rei­go­ti pa­deng­ti nuo­ sto­lius dėl ne­pa­to­gu­mų, svei­ka­tos ga­di­ni­mo, triukš­mo, ne­šva­ros. R.Krut­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, dėl to­kios kai­my­nys­tės su pre­ky­bos cent­rais la­bai nu­ver­tė­ja gy­ven­to­jų ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas. Bi­jo gais­ro

„Da­bar jie įsi­ren­gė iš­kro­vi­mo du­ ris, tai, ko ge­ro, pri­va­žia­vi­mo ke­ lias bus vi­sai už­sta­ty­tas. De­ta­lia­ ja­me pla­ne nu­ro­dy­ti abie­jų ša­lia sto­vin­čių na­mų pri­va­žia­vi­mo ke­ liai – bu­vo nu­brėž­ta gel­to­na juos­ ta, ku­ri draus­da­vo su­sto­ti. Da­bar šios juos­tos ne­bė­ra“, – sa­kė mo­ ters su­tuok­ti­nis Ri­čar­das. Ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai ne­ se­niai su­šau­kė su­si­rin­ki­mą, ku­ria­ me pik­ti­no­si ir vi­sai ša­lia jų na­mų iš­dy­gu­sia alu­de, prie ku­rios pa­lie­ ka­mos ma­ši­nos už­sto­ja pri­va­žia­ vi­mo ke­lią. Gy­ven­to­jai tei­gė be­ si­bai­mi­nan­tys gais­ro, mat gy­ve­na me­di­nia­me na­me, o pri­va­žia­vi­mo ke­lias esą bū­na vi­sa­da už­sta­ty­tas. Įsi­vei­sė žiur­kės

„Kai iš­krau­na pre­kes, vi­sa Že­mai­ čių gat­vė bū­na už­sta­ty­ta, vi­sa san­

kry­ža – be­veik neiš­va­žiuo­ja­ma. Pre­ky­bos cent­ro sam­dy­ta fir­ma va­lo ša­lia sto­vin­čią aikš­te­lę, o ša­ lia na­mo pri­šiukš­li­na mėgs­tan­tie­ ji iš­ger­ti – čia nie­ka­da ne­va­lo­ma, nors tai – par­duo­tu­vės te­ri­to­ri­ja. Žo­lę taip pat pjau­na­me mes. Bu­vo at­ve­jis, kai se­nu­kas, at­si­sė­dęs to­je vie­to­je, gė­rė alų ir įkri­to į grio­vį“, – pik­ti­no­si R.Krut­ke­vi­čius. Vy­ras krei­pė­si į par­duo­tu­vės ad­ mi­nist­ra­ci­ją, o pa­sta­ro­ji vė­liau už­ tvė­rė ša­lia esan­tį pu­sant­ro met­ro grio­vį tvo­ra.

Vie­na kai­my­nių tei­gė, kad la­biau­ siai er­zi­na nuo­lat ke­pa­mos mė­sos kva­pas.

„Dėl nuo­lat gir­tau­jan­čių as­me­ nų tas grio­vys nuo­lat pil­nas bu­te­ lių, šiukš­lių, bai­si smar­vė, žiur­kės – va to­kios“, – ro­dy­da­mi grau­ži­kų dy­dį vie­nas per ki­tą skun­dė­si kai­ my­nai. R.Krut­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad su žiur­kė­mis ten­ka su­si­dur­ti ir nuo­sa­ vo na­mo kie­me – čia jos ieš­ko šuns mais­to li­ku­čių. Žiur­kėms nai­kin­ti ji tei­gė iš­lei­du­si ne vie­ną šim­tą li­tų. Sta­ty­bą te­ko nu­trauk­ti

„Kaž­ka­da bu­vo te­kę kal­bė­ti su vie­ nu iš „Iki“ tink­lo sa­vi­nin­kų – dar ta­da jie pla­na­vo pirk­ti mū­sų na­mą. Jiems lyg ir rei­kė­jo mū­sų pri­va­žia­ vi­mo ke­lio, no­rė­jo pre­ky­bos cent­

rą plės­ti, ta­čiau ta­da mums bu­vo pa­siū­ly­ta per­pus ma­žes­nė kai­na, nei tuo me­tu rin­ko­je bu­vo įkai­no­ ti ana­lo­giš­ki na­mai“, – pa­sa­ko­jo Krut­ke­vi­čiai. Praė­jus kiek lai­ko, su­tuok­ti­niai nu­spren­dė plės­ti sa­vo na­mą – pla­ na­vo gy­ven­ti su sū­naus šei­ma, ta­ čiau dėl nuo­lat sklin­dan­čio triukš­ mo įpu­sė­tą sta­ty­bą te­ko nu­trauk­ti, mat pa­ma­tė, kad ant­ra­me aukš­te gy­ven­ti bū­tų tie­siog neį­ma­no­ma. Gy­ven­to­jų tei­gi­mu, pre­ky­bos cent­ras vi­sus sa­vo vamz­dy­nus su­ kė­lė ant sto­go – nuo pa­sta­rų­jų ir sklin­da triukš­mas. Dar vie­nas kai­my­nus kan­ki­nan­tis ne­pa­to­gu­mas – iš pre­ky­bos cent­ ro sklin­dan­tys kva­pai. Vie­na kai­ my­nių tei­gė, kad la­biau­siai er­zi­ na nuo­lat ke­pa­mos mė­sos kva­pas. Kai­my­nai iš­siaiš­ki­no, kad čia jie be­jė­giai – jei tai ne ben­zi­no, ace­ to­no kva­pas, at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­ jos net neat­lie­ka pir­mi­nio ty­ri­mo. Nus­ta­tė pa­žei­di­mų

Krut­ke­vi­čių kai­my­nė Gre­ta (pa­var­ dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) sa­kė, kad jos vai­ko kam­ba­rio lan­gai išei­na į Sa­ va­no­rių pro­spek­tą, ta­čiau jis ma­ to vamz­džius, vė­di­ni­mo sis­te­mas, ge­rian­čius vy­rus. Mo­te­ris ner­vi­na­si dėl nau­jai at­ si­ra­du­sių di­de­lių du­rų – pa­sak jos, jei ten bus iš­kro­vi­mo ram­pa, va­sa­rą lan­go dėl triukš­mo bus neį­ma­no­ma at­i­da­ry­ti. Ji taip pat tei­gė bi­jan­ti iš­ leis­ti vai­ką į lau­ką, kad pa­sta­ra­sis ne­pak­liū­tų po sun­kias­vo­rės ma­ši­ nos ra­tais. Gy­ven­to­jai tei­gė ne kar­tą kvie­tę Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­

„„Nepatinka: šalia parduotuvės gyvenantį R.Krutkevičių piktina preky-

bininkų požiūris į kaimynus. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

cia­lis­tus. Bir­že­lio pa­bai­go­je pa­sta­ rie­ji pra­ne­šė, kad bend­ro­vė „Bal­ tis­hes Haus“ „įpa­rei­go­ta im­tis prieš­triukš­mi­nių prie­mo­nių, kad ne­bū­tų vir­ši­ja­mi hi­gie­nos nu­sta­ ty­ti gar­so ly­giai“. Jie bu­vo vir­šy­ti mie­ga­ma­ja­me kam­ba­ry­je ir gy­ve­ na­mo­jo na­mo ap­lin­ko­je. R.Krut­ke­vi­čie­nė pri­pa­ži­no: pa­ sku­ti­niais ma­ta­vi­mais, ku­rie bu­vo at­lik­ti po par­duo­tu­vės re­konst­ ruk­ci­jos, gar­so nor­ma jau ne­bu­vo vir­šy­ta, ta­čiau jos tai la­bai ne­pra­ džiu­gi­no – esą ki­tų ne­pa­to­gu­mų šis fak­tas ne­pa­nai­ki­no.

nas Gri­ga­ras, si­tua­ci­ja, dėl ku­rios į „Kau­no die­nos“ re­dak­ci­ją krei­pė­ si R.Krut­ke­vi­čie­nė, jam ge­rai ži­ no­ma. „Taip, ži­nau, kad ta gy­ven­to­ja ne­pa­ten­kin­ta, – ta­rė di­rek­to­rius plėt­rai. – Di­džiau­sia pro­ble­ma ta, kad mes ne­nu­per­ka­me jos na­mo.“ „Yra mū­sų pasam­dy­ta va­ly­mo fir­ma, jai bu­vo duo­tas raš­tiš­kas nu­ro­dy­mas ir ji va­lo. Pre­ten­zi­ją, kad už­sta­to­mi pri­va­žia­vi­mo ke­ liai, gir­džiu pir­mą kar­tą nuo 2003 m. Jei pen­kioms mi­nu­tėms su­ sto­jus kro­vi­ni­nei ma­ši­nai su­si­da­ ro spūs­tis, tai, ma­nau, na­tū­ra­lu. Ži­no­te trans­por­to pro­ble­mas, su­ si­da­ran­čias pas mus. Iki šiol pre­ ten­zi­jų šiuo klau­si­mu ne­bu­vo“, – kal­bė­jo I.Gri­ga­ras.

Vers­li­nin­kų ar­gu­men­tai

Kaip tei­gė bend­ro­vės „Bal­tis­ hes Haus“, val­dan­čios šį pre­ky­ bos cent­rą, di­rek­to­rius plėt­rai Ig­


5

Pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

Lietuva Jau­ki ap­lin­ka, šei­mi­ nin­kų sve­tin­gu­mas ir iš­skir­ti­nis dė­me­ sys ko­ky­biš­kam mais­tui. Šir­vin­tų ra­jo­ne vaiz­din­go­ je vie­to­vė­je įsi­kū­ręs Nar­vy­diš­kio dva­ras pa­si­ti­ko gur­ma­nų gil­di­jos na­rius bei sve­čius.

„„Žinovai: dau­gu­ma vakaro svečių – gast­ro­no­mų gil­di­jos Lie­tu­vo­je na­riai.

Nar­vy­diš­kio dva­re – gur­ma­nų su­si­bū­ri­mas And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Lie­tu­vos Di­ džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kus me­nan­tis dva­ras su­lau­kė gau­saus bū­rio sve­čių. Į va­ka­r ie­n ę at­v y­ko vers­l i­n in­ kai Edi­ta ir Ar­v y­d as Ra­kaus­kai, žur­n a­l o „Ge­ras sko­n is“ vy­r iau­ sio­j i re­d ak­to­r ė Ra­sa Šče­p o­n ie­ nė, „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės sa­ vi­n in­kas Vis­val­d as Ma­t i­jo­š ai­t is su su­t uok­t i­n e Ire­n a, Vla­d i­m i­ro

Ro­ma­no­vo fon­do di­rek­to­rė Jo­li­ ta Kai­r ie­n ė, pre­z i­d en­to Al­g ir­d o My­ko­lo Bra­zaus­ko duk­tė Aud­ro­ nė Uso­nie­nė. Va­ka­rie­nės pra­džio­je bu­vo pa­ tiek­ta ga­ruo­se vir­tų žą­sų ke­pe­ nė­lių pa­šte­to su mė­ly­nė­mis ir ru­ gia­gė­lių žied­la­piais. Po jų – le­do rū­ku ap­gaub­ta rau­do­no­jo tu­no fi­lė su ža­liųjų cit­ri­nų ir ža­lių­jų ait­rių­ jų pa­pri­kų dribs­niais, kep­tų se­za­ mų ir vis­kio pa­da­žu. Šis gur­ma­niš­ kas de­li­ka­te­sas bu­vo pa­tiek­tas ant švie­žių miš­ko sa­ma­nų.

Ragauti šių pa­tie­ka­lų bu­vo siū­ lo­ma už­si­ge­riant iš­skir­ti­niu „Meu­ nier“ šam­pa­nu. Ruo­šiant pa­tie­ka­lus at­si­spin­ dė­jo ir se­nų­jų lai­kų ba­jo­riš­ka di­ dy­b ė bei ge­b ė­j i­m as eg­zo­t i­n ius pro­d uk­t us har­m o­n in­gai de­r in­ ti su vie­tos gė­ry­bė­mis. Tik prie Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos kran­tų gy­ ve­nan­čių ko­ra­li­nių žu­vų fi­lė bu­ vo pa­tiek­ta su mū­sų miš­kų au­ ga­lais – kiš­kio ko­pūs­tais. O štai pa­tie­ka­lą puo­šian­tys ber­žų la­pai, Dzū­ki­jos miš­kuo­se užau­gę ba­ra­

„„Me­niu: dva­re sve­čių lau­kė iš­skir­ti­niai pa­tie­ka­lai ir ge­riau­sias šam­pa­nas. 

vy­kai ir lie­tu­viš­ki bu­ro­kė­liai pui­ kiai de­rė­jo su Nau­jo­sios Ze­lan­di­ jos chi­me­ros fi­lė.

Ragauti šių pa­tie­ ka­lų bu­vo siū­lo­ma už­si­ge­riant iš­skir­ti­ niu „Meu­nier“ šam­ pa­nu. De­ser­tui bu­vo pa­siū­ly­tas švie­ žių man­gų ir ait­rių­jų pi­pi­rų šer­

be­tas, ap­gaub­tas ru­dens žie­dais ir vė­sia miš­ko mig­la. Dau­gu­ma su­si­rin­ku­sių­jų yra „Chai­ne des Ro­tis­seurs“ – gur­ ma­nų, gast­ro­no­mų gil­di­jos Lie­ tu­vo­je – na­riai. Tai mais­to ži­no­vai bei ku­li­na­ri­jos pro­fe­sio­na­lai – vi­ rė­jai, vieš­bu­čių, res­to­ra­nų dar­buo­ to­jai bei sa­vi­nin­kai, gė­ri­mų ži­no­vai ir mė­gė­jai. Per per­trau­ką sve­čių lau­kė staig­ me­na – vie­no­je iš dva­ro sa­lių pri­ sta­ty­ta bran­gak­me­nių eks­per­tės Al­mos Dū­die­nės ko­lek­ci­ja.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.


6

pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

nuomonės

Vė­lia­vos li­ki­mą spręs dis­ku­si­jo­se

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ka­da įvyks vi­zi­tas?

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

P

re­z i­den­tė Da­l ia Gry­baus­kai­tė pa­ reiš­kė: „Du­jų kai­nos vi­sa­da pri­k lau­ sė nuo Ru­si­jos va­do­v ų.“ Lo­g iš­kai mąs­tant, nuo Lie­tu­vos va­ do­v ų du­jų kai­na vi­siš­kai ne­prik­lau­so? Tie­sa, šis pa­mąs­t y­mas – vi­sai ne apie du­jų kai­nas. Ener­ge­t i­ka – to­l i gra­ž u ne svar­biau­ sias Lie­tu­vos ir Ru­si­jos san­ty­k ių as­pek­tas. Tad šis pa­mąs­t y­mas yra apie Lie­t u­vos už­ sie­nio po­l i­t i­ką, tiks­l iau, san­ty­k ius su kai­my­ nais. Įsi­vaiz­duo­k i­me, kad ko­k ių nors Jung­t i­n ių Ame­r i­kos Vals­t i­jų pre­z i­den­tas dau­g iau nei de­šimt­me­t į ne­v yks­ta į, pa­v yz­d žiui, Mek­si­ ką. Ar­ba dar ge­r iau – Pran­cū­z i­jos pre­z i­den­ tas ne­v yks­ta į Vo­k ie­t i­ją, Vo­k ie­t i­jos kanc­le­ris(-ė) į Pran­cū­zi­ją, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­ je­ras į JAV ir t. t.

Ru­si­jai san­ty­kiai su Lie­ tu­va ne to­kie svar­būs kaip Lie­tu­vai su Ru­si­ja. Dau­g iau nei de­šimt me­tų! Ste­bint Lie­t u­vos už­sie­n io po­l i­t i­kos vi­ra­ž us, at­vi­rai kal­bant, ky­la la­bai daug klau­si­mų. Ta­ čiau vie­nas klau­si­mas vis ne­duo­da ra­my­bės – ko­dėl Lie­tu­vos ir Ru­si­jos va­do­vai ne­bend­ rau­ja tar­pu­sa­v y­je. Kiek ži­no­ma, ka­r i­nės pa­ reng­ties tarp abie­jų ša­lių nė­ra... Dip­lo­ma­ti­niai san­ty­k iai ne­nut­rauk­ti... Iš es­mės tai klau­si­mas abie­jų ša­lių dip­lo­ma­ tams. Sun­k u, ži­no­ma, pa­sa­k y­t i, kas nuo­lat trik­do aukš­čiau­sio ly­g io dia­lo­gą... Gal ka­da nors vis­kas paaiš­kės? Vis dėlto ga­li­ma drą­siai pa­sa­ky­ti, kad Ru­si­jai san­t y­k iai su Lie­t u­va ne to­k ie svar­būs, kaip Lie­tu­vai su Ru­si­ja. Dėl šios prie­žas­t ies abie­ jų ša­l ių va­do­v ų su­si­ti­k i­mas tu­ri įvyk­ti. Ir kuo sku­biau. Jei bai­m i­na­ma­si, kad toks vi­z i­tas ne­duos pra­k ti­nės nau­dos, tai bū­tų bent jau sim­bo­l i­ nis ges­tas, ku­ris ga­lė­tų tap­ti sva­riu pa­g rin­du konst­ruo­ti to­les­nius abie­jų ša­lių ry­šius. Šiuo at­ve­ju, jei kam ir at­ro­do, kad šis pa­mąs­ ty­mas – pa­dų ru­sų Iva­nui lai­žy­mas, tokio po­ bū­džio ar­gu­men­tai ne tik sto­ko­ja pa­grįs­tu­mo, bet ir svei­kos nuo­vo­kos. Nes­var­bu, ko­k ia yra Ru­si­jos ir Lie­tu­vos san­ ty­k ių būk­lė (dar bū­tų ga­li­ma pa­si­g in­čy­ti, kas dėl to­k ių san­ty­k ių iš tie­sų kal­tas), lig­šio­li­niai san­ty­k iai pri­va­lo bū­ti ko­re­guo­ja­mi. O be aukš­čiau­sio abie­jų ša­l ių va­do­v ų ly­g io su­si­ti­k i­mo tai neį­ma­no­ma. informacija:

302 250

V

i­suo­me­nė­je daug at­ gar­sio su­kė­lu­sį gru­pės par­la­men­ta­rų siū­ly­mą įtei­sin­ti pla­tes­nį is­to­ ri­nės vė­lia­vos su Vy­čiu nau­do­ji­ mą Vy­riau­sy­bė siū­lo ap­tar­ti spe­ cia­liai su­da­ry­to­je dar­bo gru­pė­je ir dis­ku­si­jo­je Sei­me. To­kia iš­va­da nu­ma­ty­ta Vy­ riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te, ku­rį mi­nist­rų ka­bi­ne­tas svars­tys šią sa­vai­tę. „Sie­kiant di­des­nio vi­suo­me­ nės su­ta­ri­mo nag­ri­nė­ja­mu klau­ si­mu, Sei­me bū­ti­na ini­ci­juo­ ti iš­sa­mes­nę įsta­ty­mo pro­jek­to ana­li­zę ir kar­tu pla­tes­nę dis­ku­ si­ją dėl Lie­tu­vos vals­ty­bės is­ to­ri­nės vė­lia­vos nau­do­ji­mo“, – tei­gia­ma pro­jek­te. Į dar­bo gru­pę Vy­riau­sy­bė siū­ lo pa­si­telk­ti is­to­ri­jos ir ki­tų sri­ čių moks­li­nin­kus, Lie­tu­vos he­ ral­di­kos ko­mi­si­jos na­rius. Šiuo me­tu is­to­ri­nę vė­lia­vą pri­ va­lu iš­kel­ti virš Lie­tu­vos val­do­ vų rū­mų Vil­niu­je, Tra­kų pi­ly­je ir Ka­ro mu­zie­jaus skve­re­ly­je Kau­ ne. Gru­pė Sei­mo na­rių vė­lia­vą no­ rė­tų ma­ty­ti iš­kel­tą ir prie vals­ty­ bės ins­ti­tu­ci­jų, taip pat – se­nų­jų pi­lių. Pa­gal pa­siū­ly­mą, Ge­di­mi­ no pi­lies bokš­te is­to­ri­nė vė­lia­va iš­kil­tų Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­ rū­na­vi­mo die­ną – lie­pos 6-ąją, ir Žal­gi­rio mū­šio die­ną – lie­pos 15-ąją. Dau­gu­ma mi­nis­te­ri­jų pri­ta­ rė pla­tes­niam is­to­ri­nės vė­lia­vos nau­do­ji­mui. Tei­sin­gu­mo mi­nis­ te­ri­ja tei­gia, kad „tai pa­brėž­tų

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

P

i­lie­čiai į ne­bū­tį siun­čia jau ket­vir­tą šie­met re­fe­ren­ du­mo ini­cia­ty­vą. Šį­kart ne­pa­si­se­kė sie­kian­tie­ siems nu­leis­ti kar­te­lę pri­va­lo­ma­ jam re­fe­ren­du­mui su­reng­ti. Su­rink­ti 300 tūkst. gy­ven­to­ jų pa­ra­šų re­fe­ren­du­mui ini­ci­juo­ ti Lie­tu­vo­je nė­ra įma­no­ma. Tuo šie­met įsi­ti­ki­no dar vie­na re­fe­ ren­du­mo ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, sie­ ku­si keis­ti ša­lies Kons­ti­tu­ci­ją. Tris mė­ne­sius gy­ven­to­jų pa­ra­ šus rin­kę Pen­si­nin­kų ir Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jų at­sto­vai jau nu­ lei­do ran­kas. Paaiš­kė­jo, kad pa­ vy­ko su­rink­ti ma­žiau nei šeš­ ta­da­lį rei­kia­mo pi­lie­čių pa­ra­šų kie­kio. Bent taip nu­ro­dė Vai­do­ tas Pruns­kus, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos at­sto­vas, vie­nas iš ini­ cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių. „Su­rin­ko­me tik­rai la­bai ne­ daug. Ma­nau, iki 50 tūkst. Žmo­ nės ga­na apa­tiš­ki to­kiems da­ ly­kams, ne­no­ri at­skleis­ti sa­vo reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„„Ne­su­ta­ria­ma: idė­ja pla­čiau nau­do­ti is­to­ri­nę vė­lia­vą su Vy­čiu su­

BNS inf.

Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

lau­kė ne­vie­na­reikš­mių ver­ti­ni­mų. 

Re­fe­ren­du­mo ini­cia­ty­va ne­po­pu­lia­ri

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

mū­sų tau­tos is­to­ri­jos įvai­ria­pu­ siš­ku­mą“, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­ja ma­no, kad prie dip­ lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių iš­kel­ta vė­lia­va su­stip­rin­tų do­mė­ji­mą­ si Lie­tu­va. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos iš­va­do­je nu­ro­do­ma, kad „tiek Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­va, tiek Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­nė vė­ lia­va yra uni­ka­lios sa­vo is­to­ri­ja, to­dėl abi vė­lia­vos, ke­lia­mos kar­ tu, tik su­stip­rin­tų vals­ty­bės vė­ lia­vos, kaip ofi­cia­laus vals­ty­bės sim­bo­lio, reikš­mę“. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja siū­ lo pri­tar­ti pa­tai­soms dėl pla­tes­ nio Lie­tu­vos is­to­ri­nės vė­lia­vos su Vy­čiu nau­do­ji­mo, ta­čiau taip pat ra­gi­na jų ne­su­ly­gin­ti, kad tris­ pal­vė ne­pra­ras­tų sa­vo kaip vals­ ty­bės sim­bo­lio reikš­mės. Prieš pla­tes­nį is­to­ri­nės vė­lia­ vos nau­do­ji­mą pa­si­sa­kė Pa­sau­ lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nė. Jos at­sto­vų tei­gi­mu, tai įneš­tų dau­ giau pai­nia­vos. „Nuo pat ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 1918 m. mū­sų vė­lia­ vos spal­vos yra gel­to­na, ža­lia ir rau­do­na. Ar mums rei­ka­lin­ga dar vie­na vė­lia­va? Jo­kia vals­ty­bė ne­ tu­ri dvie­jų vė­lia­vų. Tai kaž­koks žai­di­mas“, – sa­kė bu­vu­si bend­ ruo­me­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kė Re­gi­na Na­ru­šie­nė. Is­to­ri­nės vė­lia­vos su Vy­čiu pro­to­ti­pas – per 1410 m. Žal­gi­ rio mū­šį Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­me­nės nau­ do­tos vė­lia­vos.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

as­mens duo­me­nų. Juo­ba va­sa­ra – ato­sto­gų me­tas. Be to, šie­met žlu­go ne vie­na re­fe­ren­du­mo ini­ cia­ty­va, tai žmo­nės žiū­ri nei­gia­ mai ir sa­ko „nė­ra pra­smės pa­si­ ra­šy­ti, nes vis tiek ne­su­rink­si­te“, – mi­nė­jo V.Pruns­kus.

Žlu­gęs Pen­si­nin­kų ir Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos ban­dy­mas reng­ti re­fe­ren­du­ mą – šie­met jau ket­ vir­tas.

Ka­zi­mi­ros Pruns­kie­nės par­ ti­jos at­sto­vas nu­ro­dė, kad lė­šų pa­ra­šų rin­ki­mo kam­pa­ni­jai Lie­ tu­vos liau­dies par­ti­ja ne­sky­rė. Pa­ra­šų rin­ki­mų la­pus į Vy­riau­ sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją (VRK) re­ fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai pri­sta­tys tre­čia­die­nį. Į ini­cia­ty­vi­nę gru­pę su­si­bū­rę Lie­tu­vos pen­si­nin­kų ir Platinimo tarnyba: 302

242

Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jų at­sto­ vai rin­ko gy­ven­to­jų pa­ra­šus, kad bū­tų pa­keis­tas Kons­ti­tu­ci­jos 9 straips­nis ir ja­me nu­ma­ty­ta, jog „re­fe­ren­du­mas skel­bia­mas, jei­gu jo rei­ka­lau­ja ne ma­žiau kaip 100 tūkst. pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę“. Tai yra, siek­ta tris­kart su­ ma­žin­ti re­fe­ren­du­mui bū­ti­nų pi­ lie­čių pa­ra­šų skai­čių. Be to, siū­ly­ta įtei­sin­ti re­fe­ ren­du­mus at­ski­ruo­se Lie­tu­vos vals­ty­bės te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ ra­ci­niuo­se vie­ne­tuo­se. Esą jie tu­rė­tų bū­ti skel­bia­mi svar­biau­ siais klau­si­mais, jei to rei­ka­lau­ tų ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis to ad­mi­nist­ra­ci­nio vie­ne­to te­ri­to­ri­ jo­je nuo­lat gy­ve­nan­čių pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę. Ma­ža to, ini­cia­to­riai sie­kė re­ fe­ren­du­mu pa­pil­dy­ti Kons­ti­tu­ ci­jos 58 straips­nį to­kia pa­tai­sa: „Pir­ma­lai­kiai Sei­mo rin­ki­mai skel­bia­mi, jei re­fe­ren­du­mu to pa­rei­ka­lau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­ kos pi­lie­čiai. Nau­jo­jo Sei­mo rin­ ki­mai tu­ri bū­ti su­reng­ti ne vė­liau kaip per tris mė­ne­sius nuo re­fe­ Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

ren­du­mo re­zul­ta­tų ofi­cia­laus pa­ skel­bi­mo.“ Žlu­gęs Pen­si­nin­kų ir Lie­tu­ vos liau­dies par­ti­jos ban­dy­mas reng­ti re­fe­ren­du­mą – šie­met jau ket­vir­tas. Prieš ku­rį lai­ką rei­kia­ mo skai­čiaus pa­ra­šų su­rink­ti ne­ pa­vy­ko prieš ato­mi­nę ener­ge­ti­ką pa­si­sa­kan­tiems Li­no Bal­sio va­ do­vau­ja­miems ža­lie­siems, taip pat – Ra­mū­no Kar­baus­kio Vals­ tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai. Pir­mie­ji skel­bė su­rin­kę vos 45 tūkst. pa­ ra­šų, ant­rie­ji – 109 tūkst. Šią va­sa­rą žlu­go ir po­li­ti­ nio sam­bū­rio „Taip“ ini­cia­ty­va reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. Gy­ ven­to­jų pa­ra­šus rin­kę Vil­niaus me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko bend­ra­žy­giai pa­skel­bė, kad pa­vy­ko su­rink­ ti vos treč­da­lį rei­kia­mų pa­ra­šų – apie 123 tūkst. Ta­čiau Sei­mas šią va­sa­rą su­ti­ko priim­ti nu­ta­ ri­mą dėl to, kad nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mų die­ną – spa­lio 14-ąją – bū­tų su­reng­tas pa­ta­ria­ma­sis re­ fe­ren­du­mas dėl ato­mi­nės ener­ ge­ti­kos atei­ties Lie­tu­vo­je. http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, rugsÄ—jo 17, 2012

Lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Tarp­tauti­nis pri­pa­Şi­ni­mas Tva­ri energetikos bend­ro­vÄ—s „For­ tum“ veik­la bu­vo pri­pa­Şin­ta tarp­ tau­ti­niu mas­tu.

Pa­sau­li­nia­me „Car­bon Disc­lo­su­re Lea­ders­hip In­dex“ (CDLI) rei­tin­ ge „For­tum“ ga­vo re­kor­diť­kai di­ de­lÄŻ tať­kĹł skai­Ä?iĹł – 98 iĹĄ 100 ga­ li­mĹł tať­kĹł. Taip pat „For­tum“ jau de­ťim­tus me­tus iĹĄ ei­lÄ—s ÄŻtrau­kia­ma ÄŻ „Dow Jo­nes“ pa­sau­li­nio tva­ru­mo in­dek­so (DJSI) są­ra­ťą. Pab­rė­Şia­ma, kad „For­tum“ re­ zul­ta­tai ypaÄ? pa­ge­rė­jo so­cia­li­nÄ—s at­sa­ko­my­bÄ—s sri­ty­je. Pa­sak „For­tum“ vyk­do­mo­sios kor­po­ra­ci­niĹł san­ty­kiĹł ir stra­te­gi­ jos vi­cep­re­zi­den­tÄ—s An­ne Bru­ni­los, tva­ru­mas yra „For­tum“ stra­te­gi­jos pa­grin­das. „Ne­pai­sant vy­rau­jan­Ä?io eko­no­mi­kos nuo­smu­kio, tva­ru­mas bei kli­ma­to kai­tos ma­Şi­ni­mas ir to­ liau bus va­ro­mo­ji bend­ro­vÄ—s veik­los jė­ga. „For­tum“ kaip darb­da­vÄ— ir in­ ves­tuo­to­ja at­lie­ka svar­bĹł vaid­me­ nÄŻ rō­pin­da­ma­si vie­tos ge­ro­ve. Man ma­lo­nu, kad mō­sĹł dar­bas so­cia­li­ nÄ—s at­sa­ko­my­bÄ—s sri­ty­je bu­vo ÄŻver­ tin­tas“, – kal­bė­jo A.Bru­ni­la. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­siĹł me­tĹł

„Dow Jo­nes“ ÄŻver­ti­ni­mu, „For­tum“ vir­ťi­jo lō­kes­Ä?ius ke­lio­se so­cia­li­nÄ—s at­sa­ko­my­bÄ—s sri­ty­se, t. y. dar­bo pra­kti­kos bei suin­te­re­suo­tĹł ĹĄa­liĹł ÄŻsi­trau­ki­mo. „For­tum“ prio­ri­te­tas – svei­ka­ta ir sau­gu­mas, ĹĄio­se sri­ ty­se bend­ro­vÄ— taip pat ga­vo aukť­tÄ… ÄŻver­ti­ni­mÄ…. Bō­da­ma stam­bi pre­kiĹł ir pa­slau­gĹł pir­kė­ja, „For­tum“ ĹĄie­ met at­nau­ji­no sa­vo tie­ki­mo gran­ di­nÄ—s val­dy­mo pra­kti­kÄ… ir pra­dė­jo vyk­dy­ti tie­kė­jĹł au­di­tus.

An­ne Bru­ni­la:

Ne­pai­sant vy­rau­jan­ Ä?io eko­no­mi­kos nuo­ smu­kio, tva­ru­mas bei kli­ma­to kai­tos ma­ Ĺži­ni­mas ir to­liau bus va­ro­mo­ji bend­ro­vÄ—s veik­los jė­ga. „For­tum“ re­zul­ta­tai taip pat la­ bai pa­ge­rė­jo ir spren­dĹžiant bio­lo­ gi­nÄ—s ÄŻvai­ro­vÄ—s bei kli­ma­to klau­si­ mus. 2012 m. rugp­jō­tÄŻ bend­ro­vÄ—s

„For­tum“ veik­la Ru­si­jo­je bu­vo ser­ ti­fi­kuo­ta pa­gal ISO 14001 stan­dar­ tus. DÄ—l ĹĄios prie­Şas­ties „For­tum“ ser­ti­fi­ka­vi­mo ly­gis pa­ki­lo iki 95 pro­c. „For­tum“ san­ty­kiĹł su klien­ tais val­dy­mas, eko­no­mi­nÄ—s veik­ los re­zul­ta­tĹł ver­ti­ni­mas ir ro­dik­liĹł sis­te­ma bu­vo ÄŻver­tin­ti kaip ge­riau­ si sa­vo pra­mo­nÄ—s ĹĄa­ko­je. „For­tum“ – vie­nin­te­lÄ— Ĺ iau­rÄ—s ĹĄa­liĹł ener­ge­ti­kos bend­ro­vÄ—, ÄŻtrauk­ ta ÄŻ „DJSI World“ bei „CDLI In­dex“ rei­tin­gus. „DJSI World“ yra tva­ru­mo in­ dek­sas, su­kur­tas ver­ti­nant 2500 di­dĹžiau­siĹł pa­sau­lio bend­ro­viĹł iĹĄ 58 sek­to­riĹł, vyk­dan­Ä?iĹł tva­ru­mo veik­ lÄ…. 2012 m. ÄŻ in­dek­sÄ… bu­vo ÄŻtrauk­ta dar 340 bend­ro­viĹł. „CDLI In­dex“ rei­tin­ge pa­ly­gi­na­ ma 51-a pa­sau­lio bend­ro­vÄ— bei prie­ mo­nÄ—s, ku­rias jos nau­do­ja ko­vo­da­ mos su kli­ma­to pro­ble­mo­mis. „For­tum“ yra pir­mau­jan­ti ener­ ge­ti­kos bend­ro­vÄ— Ĺ iau­rÄ—s Eu­ro­po­je, Ru­si­jo­je ir ki­to­se Bal­ti­jos jō­ros re­ gio­no ĹĄa­ly­se. Ji ga­mi­na, tie­kia, par­ duo­da elekt­rÄ… ir ĹĄi­lu­mÄ…, tei­kia eks­ per­tĹł pa­slau­gas. KD inf.

Sa­vai­tÄ— be au­to­mo­bi­liĹł Va­kar pra­si­dė­jo tra­di­ci­nÄ— Eu­ro­ pos jud­rio­ji sa­vai­tÄ—, ku­rios tiks­ las – at­kreip­ti vi­suo­me­nÄ—s dė­me­ sÄŻ ÄŻ nei­gia­mÄ… trans­por­to po­vei­kÄŻ ap­lin­kai ir Ĺžmo­niĹł svei­ka­tai. Kau­ nas – vie­nas iĹĄ be­veik 2000 ak­ci­ jo­je da­ly­vau­jan­Ä?iĹł mies­tĹł.

IĹĄ vi­so ak­ci­jo­je da­ly­vau­ja 28 Lie­ tu­vos sa­vi­val­dy­bÄ—s. Kiek­vie­na iĹĄ jĹł pa­ti spren­dĹžia, ko­kius ren­gi­ nius or­ga­ni­zuo­ti sa­vo bend­ruo­ me­nei. Ĺ ie­met, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, daug kur bus tik­ri­na­ma, ar au­to­mo­bi­liĹł iť­me­ta­mi ter­ťa­lai ne­vir­ťi­ja nu­sta­ty­tĹł nor­mĹł, vyks ÄŻvai­rĹŤs kon­kur­sai, Ĺžy­giai, kon­ cer­tai. Ak­ci­jos kul­mi­na­ci­ja – Die­na be au­to­mo­bi­lio. Ji tra­di­ciť­kai skel­ bia­ma rug­sė­jo 22-Ä…jÄ…. Tie mies­ tĹł gy­ven­to­jai, ku­rie neį­si­vaiz­duo­ ja sa­vo gy­ve­ni­mo be au­to­mo­bi­lio, kvie­Ä?ia­mi bent tÄ… die­nÄ… jÄŻ pa­mirť­ ti ir do­va­no­ti sau bei sa­vo bend­ ruo­me­nei ĹĄva­res­nÄŻ orÄ…. Kau­no mies­te ĹĄia pro­ga vyks ren­gi­niai, ku­riais bus ban­do­ ma at­kreip­ti mies­tie­Ä?iĹł dė­me­sÄŻ ÄŻ per­ne­lyg ma­Şą fi­zi­nÄŻ ak­ty­vu­mÄ…. Rug­sė­jo 19 d. Ĺ˝o­lin­Ä?iĹł aka­de­mi­

ja ir Pa­ne­mu­nÄ—s bend­ruo­me­nÄ—s cent­ras kvie­Ä?ia da­ly­vau­ti svei­ka­ tos pus­die­ny­je – ĹĄiau­rie­tiť­ko Ä—ji­ mo Ĺžy­gy­je „Apei­ki­me Lie­tu­vÄ…...“ Ĺ˝y­gio pra­dĹžia 10 val. A.Sme­to­nos al. pra­dĹžio­je, Pa­ne­mu­nė­je. Rug­sė­jo 21 d. 11 val. Kau­no mu­ zi­ki­nio teat­ro so­de­ly­je vyks ak­ci­ja „Mies­te be au­to­mo­bi­lio“, ku­rio­ je pro­fe­sio­na­lai kon­sul­tuos mies­ tie­Ä?ius fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, svei­kos mi­ty­bos bei svei­kos gy­ven­se­nos klau­si­mais, vyks vai­kĹł ir suau­ gu­sių­jĹł dvi­ra­Ä?iĹł fi­gō­ri­nio va­Şia­ vi­mo var­Şy­bos. Rug­sė­jo 22 d. Eu­ro­pos jud­rio­ sios sa­vai­tÄ—s ren­gi­nius vai­ni­ kuos penk­tÄ… kar­tÄ… or­ga­ni­zuo­ja­ mas Kau­no dvi­ra­ti­nin­kĹł pa­ra­das, ku­ria­me kvie­Ä?ia­mi da­ly­vau­ti vi­ si dvi­ra­Ä?iĹł mė­gė­jai su ĹĄei­mo­mis ir drau­gais. Pra­dĹžia 11 val. Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro so­de­ly­je, Lais­vÄ—s al. 11.15 val. tvar­kin­ga dvi­ra­ti­nin­ kĹł ko­lo­na pa­ju­dÄ—s Kau­no gat­vė­ mis (Cent­ras, Alek­so­tas (Mar­ve­ lÄ—), Vi­li­jam­po­lÄ—). Marť­ru­to il­gis apie 20 km. Pa­bai­ga 13 val. aikť­ te­lė­je, esan­Ä?io­je Lam­pė­dĹžiĹł pra­ dĹžio­je. KD inf.

Lietuvos zoologijos sodo laukia permainos Vieninteliame Lietuvos zoologijos sode vaizdas kol kas niĹŤrus. Ne vieno gamtos mylÄ—tojo pasipiktinimÄ… kelia prastos gyvĹŤnĹł laikymo sÄ…lygos, susidÄ—vÄ—jÄ™ voljerai, prastai sutvarkyta aplinka. Rekonstrukcija bĹŤtina

Visai netrukus Zoologijos sode prasidÄ—s permainos. Ĺ iuo metu vykdomas Europos regioninÄ—s plÄ—tros fondo ďŹ nansuojamas projektas „Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybiĹł studijos ir detaliojo plano parengimas“. Rengiama sodo teritorijos galimybiĹł studija ir detalusis planas turÄ—tĹł ÄŻneĹĄti naujĹł vÄ—jĹł ÄŻ Zoologijos sodo gyvenimÄ…. Parengtuose dokumentuose turÄ—tĹł bĹŤti aiĹĄkiai numatyti darbai, leisiantys pagerinti ir laikomĹł gyvĹŤnĹł gyvenimo sÄ…lygas, ir lankytojĹł komfortÄ…. Zoologijos sodo atstovas Rimantas Zajankauskas pripaĹžino, kad sodui bĹŤtina kapitalinÄ— rekonstrukcija. „Nuo pat Lietuvos nepriklausomybÄ—s atkĹŤrimo nebuvo jokios didesnÄ—s rekonstrukcijos. KartkartÄ—mis buvo investuojama ÄŻ pavieniĹł ÄŻrenginiĹł, voljerĹł ar aptvarĹł atnaujinimÄ…. Jokie kapitaliniai tvarkymo darbai, iĹĄskyrus tigrĹł voljerÄ…, vykdyti nebuvo“, − sakÄ— R.Zajankauskas. GyvĹŤnai Kaune gyvena skirtingomis sÄ…lygomis. PrieĹĄ penkerius metus buvo pastatytas naujas tigrĹł voljeras. Gana neblogas, erdvias ir patogias gyvenimo sÄ…lygas turi kupranugariai, liĹŤtai, avijauÄ?iai, ropliai, kai kurie paukĹĄÄ?iai. Baltojo lokio, vilkĹł ar beĹždĹžioniĹł sÄ…lygos anaiptol nekelia gerĹł emocijĹł daugeliui gyvĹŤnĹł mylÄ—tojĹł. Zoologijos sodo atstovo teigimu, jau vien ĹĄiĹł gyvĹŤnĹł gyvenimo sÄ…lygoms pagerinti reikalingos nemaĹžos investicijos. „Labai gaila mĹŤsĹł baltojo lokio Kasparo. Jo kuklĹŤs dabartiniai namai pastatyti dar 1955 m. Savaime aiĹĄku, kad

ď ŽSvarbu: ONYa\W\Y\XV\8N`]N_\TfcR[VZ\`Ă–YfT\`cVR[\`]_N`Ă˜VNb`VĂşORaN_aVZVNb`VbZRabW\`Ob`]NTR_V[

a\`

voljeras per tiek laiko susidÄ—vÄ—jo. Tam, kad galÄ—tume bent kiek nors kiek pagerinti lokio gyvenimo sÄ…lygas, birĹželio pabaigoje ÄŻ ÄŒekijos Tabar−Vetrovy zoo logijos sodÄ… iĹĄlydÄ—jome tris juoduosius Ĺ iaurÄ—s Amerikos lokius baribalus. TikimÄ—s, kad dabar galÄ—sime praplÄ—sti Kasparo aptvarą“, − sakÄ— R.Zajankauskas. Akis bado sovietinis vaizdas

Kai kuriĹł gyvĹŤnĹł gyvenimo sÄ…lygos dar bĹŤtĹł pakenÄ?iamos, taÄ?iau lankytojĹł akis bado neestetinis, sovietinius laikus menantis vaizdas. SovietĹł SÄ…jungoje zoologijos sodo reikalavimai asocijavosi su kalÄ—jimu: storos metalinÄ—s grotos ir betonu padengtas voljero dug-

nas. Ĺ iandien, kuriant ar renovuojant zoologijos sodus, stengiamasi kuo labiau priartÄ—ti prie natĹŤralios gyvĹŤno gyvenamosios terpÄ—s: minimalizuojamas tvorĹł ir grotĹł naudojimas, ÄŻrengiamos natĹŤralios dangos. GyvĹŤnui artima aplinka pakeiÄ?ia ir gyvĹŤnĹł elgsenÄ…: jie jauÄ?iasi jaukiau, daĹžniau ĹžaidĹžia. Sodo atstovas pripaĹžino, kad savo lÄ—ĹĄomis didesniĹł permainĹł, gerinant gyvĹŤnĹł gyvenamÄ…jÄ… aplinkÄ…, pasiekti buvo neÄŻmanoma. O ir rekonstruojant tik pavienius objektus nepasiekiamas geriausias ÄŻmanomas rezultatas. Parengta studija ir detalusis planas leis Zoologijos sodÄ… rekonstruoti iĹĄ esmÄ—s. KalbÄ—dami apie vizijÄ…, kaip Zoologijos sodÄ… ÄŻsivaizduoja po re-

konstrukcijos, jo darbuotojai neslepia vilÄ?iĹł ir lĹŤkesÄ?iĹł. „TikimÄ—s, kad Zoologijos sodas ateityje gali tapti tam tikru informacijos apie gyvÄ…jÄ… gamtÄ… centru. GalbĹŤt pavyks daugiau dÄ—mesio skirti edukacinÄ—ms visuomeninÄ—ms programoms, ĹĄvietimui apie gyvĹŤnĹł ir paukĹĄÄ?iĹł rĹŤĹĄis ir populiacijas, jĹł paplitimÄ…. Tai bĹŤtĹł erdvÄ—, kurioje gyvĹŤnai gyventĹł kuo artimesnÄ—mis jĹł natĹŤralioms gyvenimo sÄ…lygomis, o lankytojai jaustĹłsi jaukiai, jiems Ä?ia lankytis bĹŤtĹł ÄŻdomu“, − sakÄ— R.Zajankauskas. Numatyti konkretĹŤs veiksmai

Rengiant galimybiĹł studijÄ… ir detalĹłjÄŻ planÄ… bus kruopĹĄÄ?iai iĹĄanalizuota dabartinÄ— Zoologijos sodo

situacija, pasiĹŤlytos sodo bĹŤklÄ—s gerinimo koncepcijos. Aplinkos ministerijos Europos SÄ…jungos fondĹł valdymo skyriaus vyr. specialistas Mantas Baltraitis teigÄ—, kad Zoologijos sodo rekonstrukcijos projekto idÄ—ja gimÄ— maĹždaug prieĹĄ metus, kai, papraĹĄius ďŹ nansavimo, projektas „Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybiĹł studijos ir detaliojo plano parengimas“ buvo ÄŻtrauktas ÄŻ valstybÄ—s projektĹł sÄ…raĹĄÄ…. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektĹł valdymo agentĹŤrai ÄŻvertinus gautÄ… Zoologijos sodo paraiĹĄkÄ… projektui ÄŻgyvendinti buvo paskirtas ďŹ nansavimas pagal 2007−2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmĹł programos priemonÄ™ „VisuomenÄ—s informavimo apie aplinkÄ… sistemos sukĹŤrimas ir plÄ—tra“. „ŠiĹł dokumentĹł parengimas bĹŤtinas norint gauti Europos SÄ…jungos fondĹł ďŹ nansavimÄ… iĹĄ naujojo 2014–2020 m. struktĹŤrinÄ—s paramos laikotarpio. Matant visumÄ…, kuriÄ… reikia rekonstruoti, bus galima kryptingiau ir efektyviau planuoti darbus. Kokio dydĹžio ďŹ nansavimo tiksliai reikÄ—s, kol kas kalbÄ—ti anksti. ÄŽ ĹĄÄŻ klausimÄ… bus paprasÄ?iau atsakyti parengus minÄ—tuosius dokumentus“, − sakÄ— M.Baltraitis. Tikimasi projektÄ… „Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybiĹł studijos ir detaliojo plano parengimas“ ÄŻgyvendinti iki 2013 m. pabaigos. Tai turÄ—tĹł paĹžymÄ—ti konkreÄ?iĹł Zoologijos sodo rekonstrukcijos darbĹł pradĹžiÄ…. UĹžs. 1017915


8

pirmADIENIS, rugsėjo 17, 2012

ekonomika

Se­na­sis že­my­nas kryž­kelė­je Pirmą kartą per dau­giau nei tre­jus me­tus trun­kan­čią eu­ro zo­nos krizę bu­vo ženg­ti nors ir ne­drąsūs, ta­čiau ypač reikš­min­gi žings­niai, sie­kiant to­liau kur­ti fe­de­ra­cinę sąjungą. Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

Pa­si­rin­ki­mai tik du

Praė­ju­sią sa­vaitę Vo­kie­ti­jos teis­ mas ga­lu­ti­nai at­metė abe­jo­nes dėl pa­grin­dinės krizės gelbė­ji­mo prie­ monės le­ga­lu­mo, visų ša­lių tei­si­ niai pro­ce­sai ir re­fe­ren­du­muo­se iš­ reikš­tos nuo­monės pa­lai­ko to­lesnę in­teg­ra­ciją, o Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pa­teikė il­gai lauk­tas gai­res dėl ban­ kų ir po­li­tinės sąjun­gos kūri­mo bei cent­rinės vald­žios stip­ri­ni­mo. Ta­ čiau de­mok­ra­ti­nis pro­ce­sas vyks­ta per­ne­lyg lėtai, o pro­blemų ES yra ypač daug. Ne­val­do­mi pie­ti­nių ša­lių de­fi­ci­tai, skolų pro­ble­mos, re­kor­di­ nis ne­dar­bas, lėtėjan­ti eko­no­mi­ka, bankų ne­sta­bi­lu­mas, nuo­la­ti­niai pa­grin­di­nių vals­ty­bių ki­vir­čai – tai tik ke­le­tas es­mi­nių ES pro­blemų. Ver­ti­nant da­bar­tinį re­formų ir po­ li­ti­nių veiksmų pa­greitį ga­li­ma įvar­ dy­ti tik du sce­na­ri­jus – spar­ti in­teg­ ra­ci­ja ir sun­kiai, bet tvir­tai išspręs­ta krizė ar­ba vis la­biau pra­ran­da­ma val­dy­mo kont­rolė ir iširęs eu­ras, ku­ris su­keltų po­li­tinę ES sui­rutę. Vi­du­ri­nis ke­lias – komp­ro­mi­si­niai spren­di­mai, ten­ki­nan­tys vi­sas ša­ lis, pa­leng­va ku­ria­ma vien­ti­sa rin­ ka ir įgy­ven­di­na­mos har­mo­ni­zuo­tos re­for­mos – jau ne­beak­tua­lus, nes pro­ble­mos yra rea­lios ir grei­tai ga­li tap­ti ne­be­val­do­mos. Todėl at­sa­ky­ mas į klau­simą, ka­da lai­kas priim­ ti sun­kius, ta­čiau neiš­ven­gia­mus spren­di­mus, yra „da­bar“. Iši­ri­mo sce­na­ri­jus

Eu­ros­kep­ti­kai ir net ES at­žvil­giu neut­ralūs eko­no­mis­tai pa­sta­ruo­ju

me­tu bu­vo įsi­kibę idė­jos, kad pie­ti­ nių vals­ty­bių skolų rest­ruktū­ri­za­vi­ mas ir galbūt šių šalių iš­me­ti­mas iš eu­ro zo­nos būtų tik­ro­ji pa­nacė­ja kri­ zei išspręs­ti. Ta­čiau pra­si­kal­tu­sias vals­ty­bes iš­me­tus iš eli­ti­nio klu­bo kiltų to­kia gran­di­ninė reak­ci­ja, ku­ rios pa­da­ri­niai būtų neiš­ma­tuo­ja­mi. Pir­miau­sia taip būtų pri­pa­žin­ta, kad tas tri­li­jo­nas eurų, ku­riuo bu­vo sie­ kia­ma su­ma­žin­ti pie­ti­nių vals­ty­bių palū­ka­nas, mo­ka­mas už sko­las, bu­ vo klai­da, ta­čiau ją reikės mokė­ti eu­ ro klu­be li­ku­sių vals­ty­bių mo­kes­čių mokė­to­jams. Tai, ži­no­ma, ne­ten­kins nė vie­no pi­lie­čio ir il­gai­niui eu­ras tie­siog iširs ar­ba bus ra­di­ka­liai rest­ ruktū­ri­zuo­tas.

ES ne­tu­ri ke­lio at­gal ir sun­kiais spren­di­ mais pri­valės įgy­ven­ din­ti būti­nas re­for­ mas judė­da­ma link fe­de­ra­cinės sąjun­gos.

Pra­sidė­jus kaltų paieš­koms ne­ truktų at­si­ras­ti ir po­li­tinė sui­rutė, ku­ri, be jo­kios abe­jonės, iš­ryš­kintų tik skir­tu­mus ir ne­tru­kus su­keltų tarp­tau­tinę po­li­tinę krizę. Re­zul­ta­ tas – ES eko­no­minė sąjun­ga pradė­ tų ir­ti, vals­tybės imtų­si pro­tek­cio­ nis­tinės po­li­ti­kos, pra­si­dėtų dar­bo jėgos ir ka­pi­ta­lo judė­ji­mo kont­rolė. Ka­ri­nių veiksmų ti­ki­mybė išaugtų mak­si­ma­liai, nes so­cia­li­nių ne­ra­ mumų iš­veng­ti ne­būtų įma­no­ma. Įver­ti­nus da­bar tvy­ran­čią re­vo­liu­ cinę įtampą Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­

se, iki rim­to ka­ri­nio konf­lik­to būtų tik vie­nas žings­nis. Todėl bet koks eu­ro zo­nos iš­ sau­go­ji­mo pla­nas, ku­ria­me siū­lo­ ma „skal­dy­ti ir val­dy­ti“, iš­mes­ti pra­si­kal­tu­sius ir pa­lik­ti eli­tinį eu­ro klubą be sko­li­ninkų, yra mažų ma­ žiau­siai dest­ruk­ty­vus ir ve­da į ka­ tast­rofą. Fe­de­ra­cinės sąjun­gos sce­na­ri­jus

EK pre­zi­den­tas José Ma­nue­lis Bar­ro­ so prie­š ke­letą sa­vai­čių griež­tai pa­ reiškė, kad Eu­ro­pa ju­da link fe­de­ ra­cinės vals­tybės ir nėra jo­kio ke­lio at­gal. Vi­si spren­di­mai, ku­rie bu­vo priim­ti, yra in­teg­ra­ci­jos pro­ce­so da­ lis. Tai, kad ji užt­run­ka, yra natū­ra­lus de­mok­ra­ti­jos fe­no­me­nas, kai vals­ tybės ieš­ko komp­ro­misų, kad su­ kurtų vi­siems tin­kamą cent­ra­li­zuotą vald­žios or­ganą ir Eu­ro­pos eko­no­ minę sis­temą. Ta­čiau EK pre­zi­den­tas pui­kiai su­pran­ta, kad lai­ko ne­daug, pro­ble­mos pa­čios neiš­sisp­rend­žia, o Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ko spren­di­ mas spaus­din­ti pi­ni­gus yra tik lai­ki­ na pa­nacė­ja, ir ji la­bai bran­gi. Ja ne­ ga­li būti pikt­naud­žiau­ja­ma, nes jos re­zer­vai bus rei­ka­lin­gi atei­ty­je užk­ lu­pus ki­tiems ne­sta­bi­lu­mams. Todėl pra­ėju­sią sa­vaitę EK pa­ teikė il­gai lauktą bankų sąjun­gos kūri­mo siū­lymą Eu­ro­pos Ta­ry­ bai. Pag­rin­dinę siū­ly­mo dalį – vi­ sos Eu­ro­pos mas­tu no­rimą su­kur­ ti indė­lių drau­dimą – su­kri­ti­ka­vo Vo­kie­ti­ja ir jis bu­vo pa­ša­lin­tas iš pa­grin­di­nių ar­ti­miau­siu me­tu pri­ va­lomų įgy­ven­din­ti veiksmų. Ir tai yra vi­siš­kai lo­giš­ka, nes prie­š su­ ku­riant šią prie­monę tu­ri būti pa­ reng­tos ir įgy­ven­din­tos ki­tos ypač svar­bios re­for­mos, tarp ku­rių – so­

„„Pa­si­rin­ki­mas: ES tu­ri dvi ga­li­my­bes – iš­sis­kirs­ty­ti ir su­kel­ti ne­regė­to

mas­to eko­no­minį ne­sta­bi­lumą ar­ba iš­kil­ti kaip vie­nin­ga ir stip­riau­sia eko­no­minė sąjun­ga pa­sau­ly­je. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

cia­linė re­for­ma, mo­kes­čių re­for­ma, dar­bo re­for­ma. Ir tik tuo­met bus ga­li­ma kalbė­ti apie Eu­ro­pos indė­ lių drau­di­mo schemą, pa­gal ku­rią būtų ap­draud­žia­mas bet ku­ris eu­ro zo­nos ban­ke pa­dėtas indė­lis. Ke­lio at­gal nėra

Tad kar­to­da­mas Eu­ro­pos cent­ri­ nio ban­ko va­do­vo Ma­rio Drag­hi frazę esu įsi­ti­kinęs, kad ES ne­tu­ ri ke­lio at­gal ir sun­kiais spren­di­ mais pri­valės įgy­ven­din­ti būti­nas re­for­mas judė­da­ma link fe­de­ra­

cinės sąjun­gos. Vi­du­ri­nio ke­lio ga­ li­mybės ne­bėra ir lie­ka dvi – iš­sis­ kirs­ty­ti ir su­kel­ti ne­regė­to mas­to eko­no­minį ne­sta­bi­lumą ar­ba su­ ras­ti komp­ro­mi­sus, priim­ti neiš­ ven­gia­mas re­for­mas ir iš­kil­ti kaip vie­nin­gai ir stip­riau­siai eko­no­mi­ nei sąjun­gai pa­sau­ly­je. Ver­ta pri­ si­min­ti, kad ir da­bar pa­sau­ly­je la­ biau­siai eko­no­miš­kai iš­si­vys­čiu­si ša­lis yra ne JAV, o ES. Todėl ir dar­ bas ku­riant did­žiau­sią ir ga­lin­giau­ sią eko­no­minį vie­netą rei­ka­lau­ja neei­li­nių pa­stangų.

Išskirtinis renginys Lietuvos ir Lenkijos pasienyje Kiek laiko užtrunka žemaitukų veislės žirgui įsibėgėti iki 100 kilometrų per valandą? Ar lengva žaisti krepšinį vairuojant mažylį „Fiat 126p“? Kas nugalėtų sunkiosios atletikos užduotyje: traktorius „Belarus“ ar „Volga 21“? Visa tai sužinosite rugsėjo 21 d. apsilankę Europos bendradarbiavimo dienos šventėje Lazdijuose. Rugsėjo 21-ąją visoje ES bus švenčiama Europos bendradarbiavimo diena. Dvidešimtmetį švenčiančios teritorinio bendradarbiavimo iniciatyvos dažnai lieka kitų struktūrinių fondų programų šešėlyje, tačiau būtent jos geriausiai atspindi Europos integraciją. Organizacijos iš šalių kaimynių, turinčios panašių problemų, rengia bendrus projektus ir juos įgyvendindamos suranda sprendimus, kuriuos rasti pavieniui būtų daug sunkiau ir brangiau. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, administruojanti teritorinio bendradarbiavimo programas Lietuvoje, rugsėjo 21-ąją kviečia visus švęsti Europos bendradarbiavimo dienos simbolinėje vietoje – prie pat Lietuvos ir mūsų kaimynės Lenkijos sienos. Čia vyks simbolinės Bendradarbiavimo lenktynės, kuriose susigrums Lietuvos simboliu pasirinktas žemaitukų veislės žirgas, Lenkijos automobilių pramonės

mažylis „Polski Fiat 126p“, Baltarusijos traktorius „Belarus“ ir Rusijoje pagaminta „Volga 21“. Žirgas, automobiliai ir traktorius stebins žiūrovus lenktyniaudami traukos, krepšinio ir sunkiosios atletikos rungtyse. Šventėje taip pat vyks Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną bei kitų programų interaktyvi projektų mugė. Čia išvysite piešiantį robotą, galėsite stebėti kvapą gniaužiančius bendrus Lietuvos ir Lenkijos ugniagesių gelbėtojų bei dresuotų pasienio tarnybų šunų pasirodymus, išmoksite gaminti senovinius papuošalus. Šokiais bei dainomis jus linksmins jungtiniai lietuvių, lenkų ir baltarusių ansambliai, o vakarą vainikuos masinės šokių pamokos. Europos bendradarbiavimo dieną Lazdijuose Vidaus reikalų ministerija organizuoja kartu su viešosiomis įstaigomis Jungtiniu techniniu sekretoriatu ir Lazdijų turizmo informaciniu centru. Renginys vyks Lazdijuose (Janaslavo kaimas, aikštė už Lazdijų turizmo informacinio centro Lietuvos ir Lenkijos pasienyje) nuo 15 iki 19 val. Tuo, kad kaimynės Lietuva ir Lenkija bendradarbiauja įvairiausiais klausimais, galėsite patys įsitikinti atvykę į šventę. Vienas mugėje dalyvaujančių projektų yra „Saugi Europos Bendrija

– stiprinant bendradarbiavimą per sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos muitinių“. Siekiant pagrindinio projekto tikslo – pasienio regiono gyventojų saugumo – buvo organizuojami mokymai, įsigyjama speciali įranga bei transportas, o projekto vykdytojai Kauno teritorinė muitinė ir Olštyno bei Balstogės muitinės rūmai dalijosi informacija, patirtimi bei pasiekimais. Amatų meną mugėje demonstruos ir išmėginti kvies projektas „Istorinės jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“, už sporto aikštelę šventėje bus atsakingas projektas „Jaunimo abipus sienos bendradarbiavimas“, o informacija apie renginį bus transliuojama per šalia Lazdijų turizmo informacinio centro esantį lauko ekraną, įsigytą įgyvendinant projektą „Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje dėl bendros rinkodaros“. Mugę atidarys projekto „Sintautai– Goldap 2“ muzikinio plenero dalyvių pasirodymas „Vienu balsu“. Įgyvendinant šį projektą įrengti du parkai, skirti pasienio renginiams organizuoti. Daugiau informacijos: www.lietuvapolska.eu. Užs. 1017877

Europos Sąjunga Europos regioninės plėtros fondas


9

pirmADIENIS, rugsėjo 17, 2012

pasaulis Ža­da ­ at­saką

Pro­tes­to ­ ak­ci­jos

Pon­ti­fi­ko ži­nia

Ira­no re­vo­liu­cinės gvar­di­jos va­ das ge­ne­ro­las Mo­ham­ma­das Ali Ja­fa­ri per­spėjo, kad jo ša­lis, jei­ gu būtų už­pul­ta, ker­šytų smū­ giais Ormū­zo sąsiau­riui, JAV ba­ zėms Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ir Iz­rae­liui. Be to, pa­sak ge­ne­ro­lo, Ira­nas pa­si­trauktų iš Bran­duo­li­ nio gink­lo ne­pla­ti­ni­mo su­tar­ties, jei­gu taptų tai­ki­niu.

Is­pa­ni­jo­je ir Por­tu­ga­li­jo­je įvy­ ko ma­si­niai pro­tes­tai prie­š vy­ riau­sybės tau­pymą. Is­pa­ni­jos sos­tinė­je Mad­ri­de, pa­sak po­li­ ci­jos, de­monst­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo de­šim­tys tūkstan­čių žmo­nių, o vi­so­je Por­tu­ga­li­jo­je – iki 100 tūkst. Li­sa­bo­no­je pro­tes­tuo­to­ jai bu­vo su­si­rėmę su po­li­ci­ja, bet nie­kas ne­nu­kentė­jo.

Tūkstan­čiai žmo­nių su­si­rin­ko Li­ba­no sos­tinės Bei­ru­to uos­to ra­jo­ne, kur po­pie­žius Be­ne­dik­ tas XVI au­ko­jo sek­ma­die­nio mi­ šias. Po­pie­žius ra­gi­no siek­ti tai­ kos ir su­si­tai­ky­mo Ar­ti­muo­siuo­ se Ry­tuo­se. Be­ne­dik­tas XVI pa­ brėžė, kad žmonės pri­va­lo at­ mes­ti kerštą, pri­pa­žin­ti sa­vo pa­ čių kal­tes ir at­leis­ti vie­ni ki­tiems.

Am­ba­sadų ap­gul­tis tęsia­si Mu­sul­mo­niš­ko­se ša­ly­se ame­ri­kie­čių ir kitų Va­karų ša­lių dip­lo­ma­tams nuo pra­ėju­sios sa­vaitės dirb­ti ten­ka ap­gul­ ties sąly­go­mis. Net to­li­mo­jo­je Aust­ra­li­ jo­je prie JAV kon­su­ la­to svai­dy­ti bu­te­ liai ir ba­tai.

„ „ Su­kilė­liams pie­tinė­je Af­ga­nis­ta­

no Hel­m an­d o pro­v in­c i­j o­j e ata­k a­ vus Kemp Bas­t io­n o ka­r inę bazę, ku­r io­j e tar­n au­j a Did­ž io­s ios Bri­t a­ ni­j os prin­c as Har­r y, bu­v o su­n ai­ kin­t i še­š i ir smar­k iai ap­g a­d in­t i du ame­r i­k ie­č ių nai­k in­t u­v ai. Už­p uo­ li­k ai, ku­r ių bu­v o apie 15, vilkė­j o JAV ar­m i­j os uni­f or­m as ir bu­v o gink­l uo­t i šau­t u­v ais, ra­k e­t o­m is bei sa­v i­ž ud­ž ių lie­m enė­m is. Taip pat bu­vo su­nai­kin­tos trys koa­li­ci­ jos de­g alų pa­p il­d y­m o sto­t ys, ap­ ga­d in­t i še­š i lėktuvų an­g a­r ai. „„Sek­ma­dienį už­puo­li­kai, vil­kin­tys

„„Tai­ki­nys: Su­da­no sos­tinė­je Char­tu­me nuo de­monst­rantų nu­kentė­jo ir Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­da. 

Pro­tes­tas Ža­lia­ja­me že­my­ne

Did­žiau­sia­me Aust­ra­li­jos mies­te Sidnė­ju­je prie Ame­ri­kos kon­su­la­to su­si­rinkę pro­tes­tuo­to­jai, tarp ku­ rių bu­vo ir vaikų, gar­siai skan­da­ vo: „Ša­lin JAV.“ Dau­ge­lis mo­ja­vo pla­ka­tais su ka­rin­gais už­ra­šais, to­ kiais kaip „Nu­kirs­ti gal­vas vi­siems, įžeid­žian­tiems pra­našą!“. Pro­tes­t uo­to­jas Hou­d a Di­ba­ sas pik­ti­no­si: „Mums jau įgri­so, kad kiek­vie­nas ty­čio­ja­si iš mūsų my­li­mo pra­na­šo. Jie ne­tu­ri jo­kios teisės ty­čio­tis iš mūsų pra­na­šo. Mes ne­s i­ty­č io­ja­m e iš nie­k ie­n o tikė­ji­mo.“ Ki­ta pro­tes­tuo­to­ja Sa­rah Ja­cob pri­dūrė: „Mus va­di­na te­ro­ris­tais. Ta­čiau vi­si te­ro­ri­zuo­ja mūsų žmo­ nes.“ Pro­tes­tai vy­ko ir Mal­dyvų sa­ly­ne, ku­ria­me gy­ve­na apie 330 tūkst. su­nitų. Čia įpykę de­monst­ ran­tai su­si­rin­ko prie Jung­ti­nių Tau­ tų būstinės. Tie­sa, vie­tos po­li­ci­jos at­sto­vai pa­brėžė, kad de­monst­ra­ ci­ja bu­vo tai­ki.

Smur­tas Af­ga­nis­ta­ne

Smur­tas ne­si­liau­ja

O pro­tes­tai Ar­ti­muo­siuo­se ir Vi­ du­rio Ry­tuo­se neap­siė­jo be smur­ to pro­ver­žio. Neiš­veng­ta ir aukų. Iš vi­so per pro­tes­tus Li­bi­jo­je, Tu­ ni­se, Egip­te, Je­me­ne ir Su­da­ne, skir­tin­gais duo­me­ni­mis, žu­vo iki 10 žmo­nių. Su­da­no sos­tinė­je Char­tu­me de­ monst­ran­tai puolė ne tik JAV ir Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos, bet ir Vo­kie­ ti­jos am­ba­sadą.

Mums jau įgri­so, kad kiek­vie­nas ty­čio­ja­si iš mūsų my­li­mo pra­na­šo. Pra­neš­ta, kad per de­monst­ra­ciją žu­vo vie­nas žmo­gus. Tie­sa, pa­ reigū­nai nu­rodė, kad pro­tes­tuo­ to­jo žūtis bu­vo ne­ty­činė. Iš vi­so, pa­sak pa­reigūnų, pro­tes­to ak­ci­jo­

je Char­tu­me da­ly­va­vo per 6 tūkst. žmo­nių. De­monst­ran­tai pir­miau­sia štur­ ma­vo Vo­kie­ti­jos am­ba­sadą. Pas­ ta­tas bu­vo pa­deg­tas. Vėliau jie au­to­bu­sais nu­va­žia­vo prie JAV am­ ba­sa­dos. Čia po­li­ci­ja pa­nau­do­jo aša­ri­nes du­jas, kad iš­vai­kytų pro­ tes­tuo­to­jus, mėgi­nan­čius už­lip­ti ant komp­leksą juo­sian­čių sienų. Rea­guo­da­ma į si­tua­ciją JAV vald­ žia pa­skelbė ke­ti­nan­ti per­dis­lo­ kuo­ti ka­ri­nes pa­jėgas, kad už­tik­ rintų am­ba­sadų sau­gumą. Apie tai in­for­ma­vo gy­ny­bos sek­ re­to­rius Leo­nas Pa­net­ta. Nors jis ne­de­ta­li­za­vo, kur tiks­liai ir kiek bus dis­lo­kuo­ta pa­jėgų ne­ra­mu­mams mal­šin­ti, ži­niask­lai­da nu­rodė, jog am­ba­sadą Char­tu­me, kaip pla­nuo­ ta, turė­jo sau­go­ti 50 spe­cia­liai mo­ kytų jūrų pėsti­ninkų. Tie­sa, Su­da­ no vald­žia pa­reiškė, jog ne­ke­ti­na leis­ti JAV ka­riams sau­go­ti at­sto­ vybės. Apie tai, kad ne­įsi­leis JAV jū­ rų pėsti­ninkų, pra­nešė ir Je­me­nas.

AFP nuo­tr.

Va­šing­to­nas pa­ra­gi­no dalį am­ba­sadų Su­da­ne ir Tu­ni­se dar­buo­tojų pa­lik­ti šias ša­lis, o ame­ri­kie­čiams bent jau kol kas su­si­lai­ky­ti nuo ne­būtinų ke­ lio­nių į smur­to kre­čia­mas ša­lis. Am­ba­sa­dos štur­mas – su­pla­nuo­tas?

Pir­mie­ji pro­tes­tai dėl an­tiis­la­miš­ko fil­mo pra­ėju­sios sa­vaitės pra­džio­ je ki­lo Egip­te ir Li­bi­jo­je. Li­bi­jo­je gink­luo­ta mi­nia už­puolė JAV kon­ su­latą Ben­ga­zy­je. Per šį iš­puolį žu­ vo JAV am­ba­sa­do­rius Chri­sas Ste­ ven­sas ir dar trys ame­ri­kie­čiai. Vėliau de­monst­ra­ci­jos išp­li­to į ki­tas mu­sul­mo­niš­kas ša­lis Af­ri­ko­ je, Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ir Azi­ jo­je. Pro­tes­tuo­to­jai neap­si­ri­bo­jo am­ba­sa­do­mis, ta­čiau puolė ir ame­ ri­kie­tiš­kas mo­kyk­las bei res­to­ra­ nus. Li­bi­jos įsta­tymų leid­žia­mo­sios asamblė­jos va­do­vas Mo­ham­me­das al Me­ga­rye­fas pa­reiškė, kad iš­puo­ lis prie­š Ame­ri­kos at­sto­vybę bu­vo iš anks­to su­pla­nuo­ta ir kruopš­čiai įgy­ ven­din­ta ak­ci­ja.

af­ganų po­li­ci­ninkų uni­for­mas, nu­ žudė 4 NA­TO ka­rius. Šeš­ta­dienį per pa­našų iš­puolį Hel­man­do pro­vin­ci­ jo­je žu­vo du britų ka­riai. Ma­no­ma, kad juos nu­kovė taip pat Af­ga­nis­ ta­no po­li­ci­jos pa­reigū­no uni­formą vil­kin­tis už­puo­li­kas. „„Sek­ma­dienį per NA­TO pa­jėgų

ata­ką Af­ga­nis­ta­no šiau­rinė­je Lag­ ma­no pro­vin­ci­jo­je žu­vo ma­žiau­ siai 9 mo­te­rys. In­ci­den­tas įvy­ko pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms po to, kai bu­vo nu­žu­dy­ti 4 tarp­tau­ti­nių pa­jėgų ka­riai.

„Ne­no­riu kalbė­ti, kas įvy­ko ki­ to­se ša­ly­se, ta­čiau Li­bi­jos at­ve­ju ši ope­ra­ci­ja bu­vo kruopš­čiai at­lik­ta, – pa­brėžė par­la­men­to pir­mi­nin­ kas. – Bu­vo pla­nuo­ja­ma. Tai ne­ bu­vo tai­kus pro­tes­tas, pe­raugęs į gink­luotą ata­ką ar ag­re­siją. Tai bu­ vo su­pla­nuo­ta.“ JAV vals­tybės sek­re­torė Hil­la­ ry Clin­ton pa­brėžė, kad Jung­tinės Vals­ti­jos su fil­mu ne­tu­ri nie­ko bend­ra. „Mums, man, as­me­niš­kai, šis fil­mas bjau­rus ir smerk­ti­nas. Mes ab­so­liu­čiai at­me­ta­me tiek šio fil­mo tu­rinį, tiek ži­nią, ku­rią norė­ta per­duo­ti“, – sakė H.Clin­ton. BNS, BBC, AFP, „Der Spie­gel“ inf.

Griežta ko­va su al­ko­ho­liu Če­ki­jos vald­žia su­davė skaudų smūgį al­ko­ho­lio pra­mo­nei. Ta­čiau pikt­žo­les iš dar­žo, re­gis, rei­kia rau­ ti su šak­ni­mis.

Praė­ju­sią sa­vaitę Če­ki­jo­je ap­si­nuo­ diję me­ta­no­liu mirė 19 ne­le­galų al­ ko­holį var­to­ju­sių žmo­nių, dar tu­zi­ nas at­si­dūrė li­go­ninė­se. Ne­l aimė nu­t i­ko Ha­v ir­ž o­vo mies­te Če­ki­jos šiaurės ry­tuo­se už maž­daug 350 km nuo sos­tinės Pra­hos. Po­li­ci­jos pa­reigū­nai po in­ci­den­to ėmė krėsti al­ko­ho­lio par­duo­tu­ves, taip pat res­to­ra­nus ir ka­vi­nes, ieš­ko­da­mi pa­vo­jin­go gėri­mo. Iš pra­džių bu­vo su­lai­ky­tas ir įta­ ria­ma­sis – 36 metų vy­ras, vėliau dar 20 as­menų.

Nors če­kai did­žiuo­ja­si did­žiau­siu pa­sau­ly­je vie­nam žmo­gui ten­kan­čiu su­var­to­ja­mo alaus kie­kiu, kaip ro­ do Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) 2011 m. ty­ri­mas, Če­ki­ja pir­ mau­ja Eu­ro­po­je pa­gal su­var­to­ja­mo al­ko­ho­lio, ten­kan­čio vie­nam žmo­ gui, kiekį. Vy­riau­sybė pa­skelbė, kad Če­ki­jo­ je lai­ki­nai ne­bus leid­žia­ma pre­kiau­ti stip­res­niu nei 20 laips­nių al­ko­ho­liu, Kaip tvir­ti­no Če­ki­jos svei­ka­tos ap­ sau­gos mi­nist­ras Leo­šas He­ge­ris, al­ ko­ho­lio pre­ky­bos lei­di­mas įsi­ga­lio­jo vi­soms be išim­ties al­ko­ho­liu pre­ kiau­jan­čioms įmonėms, net elekt­ ro­ninėms par­duo­tuvėms. Nors anks­čiau ša­ly­je bu­vo užd­raus­ta pre­kiau­ti dau­giau nei 30 laips­nių tu­rin­čiu spi­ri­tu, mi­nist­ras

pa­brėžė, kad drau­di­mas ne­turė­ jo po­vei­kio, nes vi­si as­me­nys, ku­rie ap­si­nuo­di­jo me­ta­no­liu, nuo­dingų gėrimų įsi­gi­jo par­duo­tuvė­se. L.He­ge­ris pa­tvir­ti­no, kad al­ko­ ho­lio pre­ky­bos drau­di­mas ga­lios ke­lias sa­vai­tes. Skai­čiuo­ja­ma, kad net 20 pro­c. li­ ke­rio, ku­ris ofi­cia­liai par­duo­da­mas Če­ki­jo­je, yra pa­ga­min­tas juo­do­jo­ je rin­ko­je. Ma­no­ma, kad nuo­dingų gėrimų, tarp ku­rių bu­vo li­ke­rio ir deg­tinės, žmonės įsi­gi­jo ofi­cia­liai. Me­ta­no­lis dau­giau­sia nau­do­ja­ mas pra­monė­je, ta­čiau ne­re­tai ši pa­vo­jin­ga che­minė med­žia­ga su­ mai­šo­ma su pi­giu ne­le­ga­liai ga­mi­ na­mu li­ke­riu. Tie­sa, sos­tinė­je Pra­ho­je esan­čių res­to­ranų ir barų sa­vi­nin­kai ne­bu­

„„Spren­di­mas: Če­ki­jos vald­žia nu­rodė vi­soms ša­lies ka­vinėms, ba­rams

ir par­duo­tuvėms ne­pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, stip­res­niu nei 20 laips­nių. 

vo pa­ten­kin­ti vy­riau­sybės spren­di­ mu. „Jei toks drau­di­mas ga­lios ne sa­vai­tes, o po­ra mėne­sių ir dau­ giau, tai bus rim­ta pro­ble­ma“, – sakė vie­no ba­ro sa­vi­nin­kas Jo­nat­

„Reu­ters“ nuo­tr.

ha­nas Weins­tei­nas. Če­ki­jos spi­ri­to ga­min­tojų sąjun­gos va­do­vas Pet­ras Pav­li­kas pa­brėžė, kad ga­min­to­jai dėl drau­di­mo pa­tirs nuo­sto­lių. „Huf­fing­ton Post“, BNS inf.


10

pirmADIENIS, rugsėjo 17, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Iš Va­re­zės – su dviem auk­so me­da­liais Ita­li­jos mies­te Va­re­zė­je vy­ku­ sia­me Eu­ro­pos irk­la­vi­mo čem­ pio­na­te pui­kiai pa­si­ro­dė mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kai. Olim­pie­čiai Min­dau­gas Griš­ko­nis ir Do­na­ ta Viš­tar­tai­tė ta­po že­my­no čem­ pio­nais.

26-erių vil­nie­tis M.Griš­ko­nis ap­ gy­nė prieš me­tus iš­ko­vo­tą čem­ pio­no ti­tu­lą. Va­kar vien­vie­ti­nin­kų var­žy­bų, ku­rio­se var­žė­si 16 įgu­ lų, fi­na­le mū­sų ša­lies spor­ti­nin­ kas 2000 m nuirk­la­vo per 6 min. 57,56 sek. ir vos 0,07 sek. ap­len­kė ant­ro­je vie­to­je li­ku­sį kroa­tą Da­ mi­rą Mar­ti­ną bei Se­no­jo že­my­no čem­pio­nu ta­po tre­čią­jį kar­tą. Anks­čiau M.Griš­ko­nis Eu­ro­pos auk­są iš­ko­vo­jo 2009 ir 2011 m. Bron­zos me­da­lis sek­ma­die­ nį ati­te­ko bul­ga­rui Geor­gi Bo­ži­ lo­vui. 23-ejų D.Viš­tar­tai­tė vien­vie­ ti­nin­kių fi­na­le 2000 m nuo­to­lį įvei­kė per 7 min. 36,26 sek. ir net 3,61 sek. ap­len­kė ant­ro­je vie­to­ je li­ku­sią ser­bę Ivą Ob­ra­do­vič bei 5,55 sek. – bron­zą iš­ko­vo­ju­sią es­ tę Kai­są Pa­ju­sa­lu. D.Viš­tar­tai­tė prieš me­tus Bul­ ga­ri­jo­je vy­ku­sio­se pir­me­ny­bė­se ten­ki­no­si bron­zos me­da­liu, o si­ dab­rą Plov­di­ve iš­ko­vo­ju­si ru­sė Ju­ li­ja Le­vi­na šį­syk li­ko tik ket­vir­ta. Po­ri­nių dvi­vie­čių val­čių fi­na­le star­ta­vę Ro­lan­das Maš­čins­kas ir Sau­lius Rit­te­ris užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą. Lie­tu­viai 2000 m dis­tan­ci­ją įvei­kė per 6 min. 19,15 sek. ir 1,37 sek. at­si­li­ko nuo bron­zą iš­ko­vo­ju­ sių nor­ve­gų Nil­so Ja­ko­bo Hof­fo ir Kje­ti­lo Bor­cho. Eu­ro­pos čem­pio­nais ta­po kroa­ tai Mar­ti­nas ir Va­len­tas Sin­ko­vi­

čiai (6:14,25), 0,92 sek. ap­len­kę ant­ro­je vie­to­je li­ku­sius ita­lus Ales­ sio Sar­to­rį bei Ro­ma­no Bat­tis­tį. Iš vi­so čem­pio­na­te jė­gas iš­mė­ gi­no 438 at­le­tai iš 34 Se­no­jo že­ my­no vals­ty­bių.

Re­zul­ta­tai „„2000 m. Vien­vie­tės val­tys.

Vy­rai. 1. Min­dau­gas Griš­ko­nis (Lie­tu­va) 6:57,56, 2. Da­mi­ras Mar­ ti­nas (Kroa­ti­ja) 6:57,63, 3. Geor­gi­ jus Bo­ži­lo­vas (Bul­ga­ri­ja) 6:59,71, 4. Graeme‘as Tho­mas (D.Bri­ta­ni­ja) 7:04,91, 5. Ti­mas Maeyen­sas (Bel­ gi­ja) 7:07,22, 6. Pe­te­ris Ga­lam­bo­sas (Veng­ri­ja) 7:10,39. „„2000 m. Vien­vie­tės val­tys.

Mo­te­rys. 1. Do­na­ta Viš­tar­tai­tė (Lie­tu­va) 7:36,26, 2. Iva Ob­ra­do­vič (Ser­bi­ja) 7:39,87, 3. Kai­sa Pa­ju­sa­lu (Es­ti­ja) 7:41,81, 4. Ju­li­ja Le­vi­na (Ru­ si­ja) 7:47,03, 5. Ta­le Gjoertz (Nor­ve­ gi­ja) 7:49,50 6. Lui­za Ma­ruya Ru­si­ no­va (Bul­ga­ri­ja) 7:55,33. „„2000 m. Po­ri­nės dvi­vie­tės.

Vy­rai. 1. Mar­ti­nas Sin­ko­vi­čius ir Va­len­tas Sin­ko­vi­čius (Kroa­ti­ ja) 6:14,25, 2. Ales­sio Sar­to­ti ir Ro­ ma­no Bat­tis­ti (Ita­li­ja) 6:15,17, 3. Nil­ sas Ja­ko­bas Hof­fas ir Kje­ti­las Bor­ chas (Nor­ve­gi­ja) 6:17,78, 4. Ro­lan­ das Maš­čins­kas ir Sau­lius Rit­te­ris (Lie­tu­va) 6:19,15, 5. Mar­ko Mar­ja­ no­vi­čius ir Alek­sand­ras Fi­li­po­vi­ čius (Ser­bi­ja) 6:19,26, 6. Kon­ra­das Wa­sie­lews­kis ir Wik­to­ras Cha­be­ lis (Len­ki­ja) 6:28,58. KD, BNS inf.

„„Ta­kos­ky­ra: pir­ma­ja­me ma­če Kau­ne žal­gi­rie­čiai tie­siog nu­šla­vė sa­vo var­žo­vus. 

Žal­gi­rie­čių tiks­las – už­mirš­ti pir­mą­jį ma 18 taš­kų skir­tu­mu pir­mą­ją Lie­tu­vos krep­ši­nio Su­per­tau­rės dvi­ ko­vą lai­mė­ję Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai min­tis apie jau iš­ko­ vo­tą tro­fė­jų ve­ja ša­lin ir ti­ki­na šian­dien Vil­niu­je vyk­sian­čia­me at­sa­ko­ma­ja­me ma­če su „Lie­tu­vos ry­tu“ ko­vo­sian­tys tik dėl per­ ga­lės. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Tikisi pratęsti seriją

„„Lai­mi­kis: iš Ita­li­jo­je vy­ku­sio že­my­no čem­pio­na­to Lie­tu­vos irk­luo­to­

jai grį­žo su dviem tau­riau­sios pra­bos ap­do­va­no­ji­mais: D.Viš­tar­tai­tė ir M.Griš­ko­nis ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nais. Alf­re­do Plia­džio (fo­to­die­na.lt), AFP nuo­tr.

Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je vy­ku­ sia­me ma­če Joa­no Pla­zos auk­lė­ti­ niai tie­siog nu­šla­vė sa­vo opo­nen­tus 89:71. Tas ma­čas žal­gi­rie­čiams bu­ vo pir­ma­sis šie­met pa­ren­gia­muo­ ju pe­rio­du, ir nors per­ga­lė iš­ko­vo­ ta įti­ki­na­mai, tiek pa­ts tre­ne­ris, tiek ko­man­dos žai­dė­jai ta­da kal­bė­jo apie ge­ro­kai di­des­nį po­ten­cia­lą. Nuo to lai­ko žal­gi­rie­čiai sa­vo ko­man­dos ap­do­va­no­ji­mų kam­ba­ rį pa­puo­šė iš­ko­vo­tu Ste­po Bu­tau­to tau­rės tro­fė­ju­mi, o pa­sta­rą­ją sa­vai­ tę dvi­ko­vai su prin­ci­pi­niu var­žo­vu ruo­šė­si Drus­ki­nin­kuo­se. Iki šiol pra­lai­mė­ji­mo kar­tė­lio dar ne­pa­ty­ rę kau­nie­čiai ti­ki­si per­ga­lių se­ri­ją pra­tęs­ti ir šian­dien. „Šios rung­ty­nės tu­rė­tų pui­kiai pa­ro­dy­ti, ko­kie am­bi­cin­gi ga­lė­tu­ me bū­ti šį se­zo­ną. Vi­sai ne­svar­bu, ko­kia per­sva­ra lai­mė­jo­me pir­mą­ jį Su­per­tau­rės ma­čą. At­sa­ko­ma­ ja­me ma­če tu­ri­me steng­tis nu­ga­ lė­ti dar di­des­niu skir­tu­mu. Vis­gi pri­va­lo­me ne­per­deg­ti ir at­si­min­ti, kad tai tik pa­ren­gia­ma­sis lai­ko­tar­ pis. Svar­biau­sios dvi­ko­vos – prie­ ša­ky“, – kal­bė­jo „Žal­gi­rio“ vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris J.Pla­za. Aki­vaiz­du, kad kol kas Alek­sand­

ro Dži­ki­čiaus va­do­vau­ja­mam „Lie­ tu­vos ry­tui“ de­rin­ti žai­di­mo sty­gas se­ka­si kur kas pra­sčiau ne­gu nau­ jo­jo tre­ne­rio tre­ni­ruo­ja­miems ša­ lies čem­pio­nams. Pe­ren­gia­muo­ju lai­ko­tar­piu „Žal­gi­ris“ lai­mė­jo vi­ sas ke­tu­rias dvi­ko­vas, o vil­nie­čiai per sep­ty­nis ma­čus klu­po du­syk.

Paulius Jankūnas:

Pri­va­lo­me dvi­ko­vą lai­mė­ti, o ne ­gal­vo­ti, kaip iš­sau­go­ti Kau­ ne su­si­krau­tą pra­na­ šu­mą.

Be pra­lai­mė­ji­mo „Žal­gi­riui“ Su­per­tau­rės ma­če, A.Dži­ki­čiaus auk­lė­ti­niai Klai­pė­do­je vy­ku­sia­ me Vla­do Ga­ras­to tau­rės tur­ny­re 85:88 nu­si­lei­do Dniep­ro­pet­rovs­ko „Dnip­ro“ ko­man­dai, ku­rią tre­ni­ ruo­ja Val­de­ma­ras Cho­mi­čius. Ti­ki­si ki­to­kių rungtynių

Pir­ma­ja­me ma­če J.Pla­za į aikš­tę iš­ lei­do vi­sus 12 rung­ty­nėms re­gist­ ruo­tų krep­ši­nin­kų. Nors is­pa­nas ne­ven­gė eks­pe­ri­men­tuo­ti bei nuo­ lat kai­ta­lio­jo žai­dė­jų pen­ke­tus, tai

ne­sut­ruk­dė pa­dė­ti la­bai tvir­tus pa­ ma­tus prieš at­sa­ko­mą­ją dvi­ko­vą. „Rung­ty­nės Vil­niu­je tu­rė­tų bū­ ti vi­sai ki­to­kios. Pir­ma­ja­me ma­če mes daug eks­pe­ri­men­ta­vo­me, o da­ bar tre­ne­ris jau yra su­si­da­ręs ge­res­ nį įspū­dį apie žai­dė­jus ir ži­no, ko iš mū­sų ti­kė­tis. Ma­nau, kad var­žo­vai bus ge­riau iša­na­li­za­vę mū­sų žai­di­ mą. Nuo to lai­ko su­žai­dė­me ne­ma­žai rung­ty­nių, da­ly­va­vo­me S.Bu­tau­to tur­ny­re. Abe­jo­ju, ar „Lie­tu­vos ry­tas“ žais taip, kaip ir Kau­ne. Gal­vo­ju, kad iš­vy­si­me ne­ma­žai per­mai­nų. Tu­rė­tų bū­ti sun­kiau nei per pir­mą­ją dvi­ko­ vą“, – pro­gno­za­vo „Žal­gi­rio“ puo­lė­ jas Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius. Nors sos­ti­nė­je „Žal­gi­ris“ ga­li iš­ ko­vo­ti jau ant­rą­jį se­zo­no tro­fė­jų, J.Pla­za pa­brė­žia, kad už kont­ro­li­nių rung­ty­nių re­zul­ta­tus daug svar­bes­ nis tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas ir kryp­ tin­gas dar­bas per tre­ni­ruo­tes. „Svar­biau­sias mū­sų tiks­las – tap­ti ko­man­da ir kuo ge­riau pa­ žin­ti vie­nas ki­tą. Pri­va­lo­me gerb­ ti vie­nas ki­tą, sie­kiu, kad žai­dė­jai ma­ty­tų vie­nas ki­to trū­ku­mus ir pra­na­šu­mus. Drus­ki­nin­kuo­se ne tik šli­fa­vo­me žai­di­mą, bet ir sten­ gė­mės ge­rin­ti tar­pu­sa­vio at­mos­ fe­rą. Ži­nau, kaip svar­bu ko­man­dai tap­ti vie­na dar­nia šei­ma. Se­zo­ nui įsi­bė­gė­jus tar­pu­sa­vio ry­šis bus ypač svar­bus“, – tei­gė J.Pla­za.


11

pirmADIENIS, rugsėjo 17, 2012

sportas

Fa­vo­ri­tai lai­mė­jo var­žo­vų aikš­tė­se Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio ly­gos (LVRL) čem­pio­na­tą sėk­min­gai pra­dė­jo vi­si trys praė­ju­sio se­zo­ no pri­zi­nin­kai – Klai­pė­dos „Dra­ gū­nas“ ir Kau­no „Gra­ni­tas-Ga­jaKa­rys“ bei „LKKA-Lū­šis“. De­biu­tan­tai pa­si­prie­ši­no

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

a­čą Ka­pi­to­nas – op­ti­mis­tas

13 taš­kų pir­ma­ja­me ma­če į vil­nie­ čių krep­šį įme­tęs ir su Ta­du Kli­ ma­vi­čiu­mi re­zul­ta­ty­viau­siai nu­ ga­lė­to­jų eki­po­je žai­dęs „Žal­gi­rio“ ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas yra įsi­ ti­ki­nęs, kad lai­mė­ti var­žo­vų aikš­ tė­je – gar­bės rei­ka­las. „Steng­si­mės už­mirš­ti pir­mų­jų rung­ty­nių re­zul­ta­tą ir į jį ne­kreip­ ti jo­kio dė­me­sio. Ma­čas pra­si­dės švies­len­te­lė­je de­gant skai­čiams 0:0. Pri­va­lo­me dvi­ko­vą lai­mė­ti, o ne ­gal­vo­ti, kaip iš­sau­go­ti Kau­ne su­si­krau­tą pra­na­šu­mą“, – kal­bė­jo P.Jan­kū­nas. Anot puo­lė­jo, kiek­vie­na dvi­ko­ va su „Lie­tu­vos ry­tu“ – prin­ci­pi­ nė, tad ir min­čių apie ki­to­kią baig­tį nei per­ga­lė, nė­ra. „Pri­va­lo­me lai­ mė­ti Vil­niu­je. Sup­ran­ta­me, kad tai ne drau­giš­kas ma­čas, ta­čiau ly­giai to­kios pat min­tys tur­būt su­ka­si ir „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kų gal­vo­ se“, – tvir­ti­no P.Jan­kū­nas.

„Dra­gū­no“ ran­ki­nin­kai Pas­va­ly­je 34:28 nu­ga­lė­jo LVRL de­biu­tan­tę „Trio­bet“ eki­pą. Ant­ra­ja­me kė­li­ ny­je pa­sva­lie­čiai bu­vo su­švel­ni­nę skir­tu­mą iki 14:19, ta­čiau pa­da­ry­ti ką nors dau­giau ne­be­pa­vy­ko. „Pir­mą­sias sa­vo ko­man­dos rung­ty­nes ver­ti­nu blo­gai. Ant­ ra­sis kė­li­nys bu­vo tra­giš­kas. Bu­ vo gy­ny­bos ir puo­li­mo klai­dų, o tai reiš­kia, kad yra kur to­bu­lė­ti“, – po var­žy­bų kal­bė­jo „Dra­gū­no“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ar­tū­ras Juš­ kė­nas. „Nes­pė­da­vo­me lai­ku grįž­ti į gy­ ny­bą ir var­žo­vai tuo me­tu įmes­ da­vo įvar­čius. Mū­sų pa­si­ren­gi­mas se­zo­nui dar nė­ra šim­tap­ro­cen­ti­nis – trūks­ta su­si­žai­di­mo. Vis­gi pir­ mą­sias rung­ty­nes ver­ti­nu ge­rai. Ko­vo­jo­me, sten­gė­mės, no­rė­jo­me kuo ge­riau su­žais­ti. Mū­sų šio se­ zo­no lū­kes­čiai – ne­bū­ti pa­sku­ti­ niams. No­ri­si pa­tek­ti į aš­tun­tu­ką, da­ly­vau­ti at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­ bo­se, įgy­ti dau­giau pa­tir­ties“, – min­ti­mis da­li­jo­si „Trio­bet“ eki­pos stra­te­gas Vil­man­tas Kar­pa­vi­čius. Sėk­mė ly­dė­jo sve­čiuo­se

Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nai Kau­no gra­ni­tie­čiai Šiau­liuo­se po at­kak­ lios ko­vos 29:26 pa­lau­žė „Uni­ver­ si­te­tą-Gu­ber­ni­ją“. „Ti­kė­jau­si, kad vy­rai bus la­biau nu­si­tei­kę ir ko­vos ryž­tin­giau. Gal­ būt gal­vo­jo taip: mes esa­me stip­ res­ni, o var­žo­vai silp­nes­ni ir leng­ viau nu­ga­lė­si­me. De­ja... Tu­rė­jo­me per­ga­lę iš­ko­vo­ti di­des­niu skir­tu­ mu“, – tvir­ti­no „Gra­ni­to-Ga­josKa­rio“ eki­pos tre­ne­ris Mo­des­tas Pra­ka­pas. Ge­ro­kai leng­viau se­kė­si „LKKALū­šies“ ko­man­dai, ku­ri Va­rė­no­je 25:13 su­triuš­ki­no „Ūlą“. Va­rė­niš­ kiai per pir­mą­jį kė­li­nį pel­nė vos 3 įvar­čius. „Ne­jau­tė­me di­de­lio pa­si­prie­ ši­ni­mo. Var­žo­vų ko­man­da jau­na. Tiek jų, tiek mū­sų žai­di­mas dar ne­bu­vo sklan­dus. Juk tai pir­mo­ sios se­zo­no var­žy­bos, dar rei­kia daug dirb­ti“, – pa­brė­žė kau­nie­ čių vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Kat­ke­vi­čius.

„„Optimizmas: pirmąją pergalę „LKKA-Lūšis“ šventė Varėnoje. 

Vil­nie­čių per­ga­lės

Per­ga­les iš­ko­vo­jo abi Vil­niaus ko­ man­dos – „VHC Švie­sa“ ir „Vil­ nius“. „VHC Švie­sos“ ran­ki­nin­kai iš­ vy­ko­je 39:26 įvei­kė „Ute­ną“. Ute­ niš­kiai pir­mą­sias de­šimt mi­nu­čių at­kak­liai prie­ši­no­si var­žo­vams – 6:6, ta­čiau ne­tru­kus vil­nie­čiai vis ag­re­sy­viau ėmė ata­kuo­ti ir, lai­mė­ ję at­kar­pą 11:2, nu­to­lo – 17:8.

Ti­kė­jau­si, kad vy­rai bus la­biau nu­si­tei­ kę ir ko­vos ryž­tin­ giau. „Nors tik se­zo­no pra­džia, ta­čiau žais­ti se­kė­si ge­rai. Klai­dų ne­ma­ žai da­rė abi ko­man­dos. Tur­būt di­ džiau­sias trū­ku­mas – pra­ras­ti ka­ muo­liai. Vis­gi džiau­giuo­si pir­mą­ja per­ga­le“, – po dvi­ko­vos kal­bė­jo nu­ga­lė­to­jų „VHC Švie­sos“ tre­ne­ ris Eval­das Li­pins­kas. „Ma­čo baig­tis bu­vo nu­lem­ ta jau pir­mą­jį kė­li­nį, ant­ra­sis kė­ li­nys te­bu­vo for­ma­lu­mas. Pa­da­ rė­me la­bai daug tech­ni­nių klai­dų. Mū­sų ko­man­do­je iš­si­sky­rė var­ti­ nin­kas Man­tas Ku­lio­nis bei Mar­

ty­nas Paukš­tė, ta­čiau no­ri­si ne tik in­di­vi­dua­laus kiek­vie­no žai­dė­ jų in­dė­lio, bet ir per­ga­lės“, – sa­ kė ute­niš­kių vai­ri­nin­kas Ge­di­mi­ nas Paukš­tė. „Vil­niaus“ eki­pa tik po itin at­ kak­lios ir per­mai­nin­gos ko­vos 21:19 pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti Aly­taus „Almeidą–Stronglasą“. Aly­tiš­ kiai pir­ma­vo 6:2, ta­čiau vil­nie­čiai iki per­trau­kos iš­ly­gi­no re­zul­ta­ tą – 10:10. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je 1–2 įvar­čiais sa­vo są­ly­gas dik­ta­ vo „Vil­nius“. „Mū­sų ko­man­da žai­dė draus­ min­gai tiek gi­nan­tis, tiek puo­lant. Ma­žai kly­do­me, tie­siog vis­kas pa­ vyk­da­vo, ką su­pla­nuo­da­vo­me. Pra­lei­do­me tik 19 įvar­čių, tai daug ką pa­sa­ko apie mū­sų gy­ny­bą“, – pa­brė­žė Vil­niaus ran­ki­nin­kų tre­ ne­ris An­dže­jus Ly­sio­no­kas. Tarp­tau­ti­niai iš­ban­dy­mai

Lie­tu­vos čem­pio­nas „Dra­gū­nas“ šį se­zo­ną ko­vos net ke­tu­riais fron­tais. Klai­pė­die­čiai steng­sis lai­mė­ti LVRL čem­pio­na­tą ir LRT Di­džio­ sios tau­rės tur­ny­rą, pra­si­brau­ti į Bal­ti­jos vy­rų ran­ki­nio ly­gos (BVRL) fi­na­lą, o Eu­ro­pos „Iš­šū­kio“ tau­rės tur­ny­re pa­siek­ti 4-ąjį eta­pą. Spa­lio 12–14 d. „Dra­gū­nas“ da­ ly­vaus Eu­ro­pos „Iš­šū­kio“ tau­rės

Kont­ro­li­nės rung­ty­nės

tur­ny­ro ant­ra­ja­me eta­pe – kva­li­ fi­ka­ci­nė­se var­žy­bo­se Mol­do­vo­je. Lie­tu­viai iš­mė­gins jė­gas su šei­ mi­nin­kų „Olim­pus-85-USEFS“, Lon­do­no „Ruis­lip Eag­les“ ir Ni­ ko­si­jos „SPE Stro­vo­los“ ko­man­ do­mis. Į tre­čią­jį eta­pą pa­teks 1–2 vie­tas užė­mę klu­bai. BVRL tur­ny­re rung­ty­niaus ir „Gra­ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“. Rug­sė­ jo 22-ąją kau­nie­čiai su­si­tiks su „Dra­gū­nu“, o 23 d. Lie­tu­vos vi­ ce­čem­pio­nai žais su Do­be­lės „Te­ nax“ (Lat­vi­ja), klai­pė­die­čiai – su Mins­ko SKA (Bal­ta­ru­si­ja). Mū­siš­kių var­žo­vai šį se­zo­ną BVRL tur­ny­re taip pat bus Ry­gos LSPA (Lat­vi­ja), Ta­li­no „Keh­raDai­sy“ ir Pol­vos „Ser­vi­ti“ (Es­ti­ja) bei „Rii­hi­ma­nen Cocks“ (Suo­mi­ ja) ran­ki­nin­kai.

Sta­tis­ti­ka „„Klai­p ė­d os

„Dra­g ū­n as“– Pasvalio „Trio­bet“ 34:28 (17:10). T.Stan­ke­vi­čius 6 įvar­čiai, B.Pet­rei­ kis ir D.Ja­sins­kas po 5/M.Nak­vo­sas 9, R.Ind­ra­šiū­nas 6, E.Po­vi­lio­nis 5. „„Vil­niaus „VHC Švie­sa“–„Ute­

na“ 39:26 (21:12). V.Dra­ba­vi­čius 10, T.Ber­na­ta­vi­čius 7, S.Plė­ta 6/M. Paukš­tė 6, E.Ka­li­ton­či­kas 4, K.Vi­lu­ tis, T.Mi­kuc­kas ir Š.Ugians­kas po 3. „„Šiau­lių „Uni­ver­si­te­tas-Gu­ber­

ni­j a“–Kauno „Gra­n i­t as-Ga­j aKa­rys“ 26:29 (12:15). A.Bud­rys 8, A.Stru­pas 5, T.Klun­ge­vi­čius, A.Bal­ čiū­nas ir M.Va­luc­kas po 4/P.Šar­ kaus­kas 9, V.Dre­vins­kas 8, R.Šve­ das 4.

„„„Žal­gi­ris“

Rug­sė­jo 5 d. su Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“ 89:71, 7 d. su Juž­no „Chi­mik“ 81:67, 8 d. su Vloc­la­ve­ko „An­w il“ 78:61, 9 d. su Ry­gos VEF 105:101.

„„Va­rė­nos „Ūla“–Kauno „LKKA-

Lū­šis“ 13:25 (3:14). K.Ika­sa­la ir R.Pa­ le­vi­čius po 3/P.Oči­kas 5, R.Vai­či­ kaus­kas 4, E.Vė­ta 3.

„„„Lie­tu­vos ry­tas“

Rug­sė­jo 1 d. su Kau­no „LKKA-At­le­ tu“ 97:58, 3 d. su Sur­gu­to „Uni­ver­si­ tet-Yug­ra“ 100:63, 5 d. su Kau­no „Žal­ gi­riu“ 71:89, 7 d. su Klai­pė­dos „Nep­ tū­nu“ 94:78, 8 d. su Dniep­ro­pet­rovs­ ko „Dnip­ro“ 85:88, 10 d. su Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“ 82:68, 11 d. su Kras­no­ da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ 83:78.

LVRL nuo­tr.

„„„Vil­nius“–Alytaus „Al­mei­da-

Strong­la­sas“ 21:19 (10:10). E.Vei­da 6 ir M.Pa­na­vas po 6, M.Ža­la ir J.Aga­ naus­kas po 3/G.Adam­ke­vi­čius 4, J.Ši­la­lė ir Š.Sa­ka­laus­kas po 3. „„Startas: Vilniaus „VHC Šviesa“ nesunkiai laimėjo Utenoje, tačiau sostinės klubo vyriausiasis treneris

E.Lipinskas savo auklėtiniams turėjo nemažai pastabų.

KD, LVRL inf.


12

pirmADIENIS, rugsėjo 17, 2012

14p.

Naujiena – Kauno architektūros festivalis.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Gro­žis prie na­mų tu­rė­tų tar­nau­ti

„„Po­mė­gis: alek­so­tiš­kiai Ra­ža­naus­kai itin pre­ci­ziš­kai puo­se­lė­ja sa­vo na­mų ap­lin­ką, vi­sa tai jie tvė­rė pa­si­tel­

„„Der­mė: Aukš­tuo­siuo­se Šan­čiuo­se gy­ve­nan­čių pen­si­nin­kų Dob­ke­vi­čių kie­m

Gra­žiau­siai tvar­ko­mų Kau­no so­dy­bų rin­ki­muo­se ly­de­riau­ja ir pa­čių žmo­nių iš­puo­se­lė­tas gro­žis, ir pro­fe­sio­na­lių žel­din­to­jų su­kur­ta ap­lin­ka. Svar­bu, kad šie kie­mai ke­lia pa­si­gė­rė­ji­mą ne vien šei­mi­nin­kams, bet ir praei­viams.

su­kti gal­vos dėl pikt­žo­lių ra­vė­ji­mo, nes nuo au­ga­lų lais­va že­mė už­klo­ ta mul­čiu­mi bei ak­me­nė­liais. Tie­ sa, ret­sy­kiais rei­kia nu­ska­by­ti nu­ žy­dė­ju­sius žie­dus ar nu­džiū­vu­sias ša­ke­les, nu­grėb­ti la­pus. Vy­ras nu­ šie­nau­ja ve­ją, du kar­tus per se­zo­ną ten­ka dai­lin­ti gy­vat­vo­rę.

kę vien sa­vo iš­mo­nę ir ži­nias.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Pro­fe­sio­na­lai pa­de­da iki šiol

Kas dve­jus me­tus Kau­ne ren­ka­ mos gra­žiau­siai tvar­ko­mos so­dy­ bos. Iš įvai­rių spe­cia­lis­tų su­da­ry­ ta ko­mi­si­ja jau ap­va­žia­vo dau­giau kaip dvi de­šim­tis pre­ten­den­čių ir iš­rin­ko nu­ga­lė­to­jas, bet pri­zi­nes vie­tas pa­skelbs tik rug­sė­jo 26-ąją. Ly­de­rio po­zi­ci­jo­se – Ža­lia­kal­ny­je, Aukš­tuo­siuo­se Šan­čiuo­se ir Alek­ so­te puo­se­lė­ja­mi trys pri­va­čių na­ mų kie­mai. Ži­nios, kad so­dy­ba pre­ten­duo­ja į nu­ga­lė­to­jus, su­lau­kė Ža­lia­kal­ny­je gy­ve­nan­tys Da­lia bei Ri­mas Stan­

ke­vi­čiai. Jie ne­sle­pia, kad kie­mo ap­žel­di­ni­mo pro­jek­tą kū­rė pro­fe­ sio­na­lai. Jie prieš 5 me­tus pa­ren­gė pro­jek­tą ir vis­ką ap­žel­di­no. „Mes ir pa­tys ak­ty­viai da­ly­va­vo­me kū­ry­bos pro­ce­se, sa­kė­me, ko no­ri­ me. Ka­dan­gi la­bai pa­tin­ka spyg­liuo­ čiai, jų pas mus ga­na daug“ , – pa­sa­ ko­jo Da­lia. Jai no­rė­jo­si, kad kie­mas kuo la­biau pri­min­tų na­tū­ra­lią gam­ ti­nę ap­lin­ką, nors nuo to, pri­pa­ži­no mo­te­ris, bu­vo kiek nu­tol­ta. Šei­mi­nin­kai kie­mą to­liau puo­ se­lė­ja pa­tys, ta­čiau pro­jek­to, ko­ kį pa­siū­lė ap­žel­din­to­jai, ne­kei­čia. Tik va­sa­ro­mis pa­pil­do­mai pa­gy­ vi­na ap­lin­ką žy­din­čių au­ga­lų va­ zo­nais. Pa­sak šei­mi­nin­kės, ap­lin­

ką kū­rę pro­fe­sio­na­lai tal­ki­na sa­vo pa­ta­ri­mais iki šiol, iš­ki­lus ko­kiai pro­ble­mai, pa­de­da ją iš­spręs­ti. „Mums pa­tiems trūks­ta ži­nių, jei kas nors at­si­tin­ka, ne­ži­no­me, ką da­ry­ti. Kar­tą pra­dė­jo rai­ty­tis au­ga­ lo la­pai. At­va­žia­vę spe­cia­lis­tai iš­ kart pa­sa­kė – įsi­me­tė er­ku­tė. Kol su­si­ras­tu­me in­for­ma­ci­jos kur nors in­ter­ne­te, tas au­ga­las tur­būt nu­ mir­tų“, – pro­gno­za­vo pa­šne­ko­vė. Be­veik ne­rei­kia ra­vė­ti

Dar vie­nas pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­ mas Stan­ke­vi­čių kie­mo ap­lin­kai – kad ją rei­kė­tų kiek įma­no­ma ma­ žiau pri­žiū­rė­ti. Pa­si­ro­do, išei­čių bū­na. Šei­mi­nin­kei be­veik ne­rei­kia

seneliai. 

Bu­vo vis­ko. Kai ku­ rie au­ga­lai ša­lo, ki­ tus ne­šio­jo­me iš vie­ nos vie­tos į ki­tą, kol pri­ta­po. Jo­kių dar­žų ir šilt­na­mių! D.Stan­ ke­vi­čie­nė at­vi­ra: tai ne jai. „Grįž­ ti po dar­bo, kaž­ką pa­kar­pai, pa­ke­ li šiukš­lę – la­bai at­si­pa­lai­duo­ji“ , – ne vien akims, bet ir dva­siai kie­ mo nau­dą įžvel­gia Da­lia. „Aiš­ku, ga­li ei­ti ir ei­ti ap­link au­ga­lus kiek­ vie­ną die­ną, bet mes tik­rai ne­sa­me

įsi­kin­kę“, – ti­ki­no mo­te­ris. Be di­ de­lio var­go ir kie­me raš­ko ši­lauo­ ges, ag­ras­tus, obuo­lius. „Jei žmo­gus la­bai mėgs­ta au­ga­ li­nin­kys­tę, ži­no­ma, ga­li­ma pra­dė­ti vis­ką pa­čiam nuo nu­lio. Jei per­ne­ lyg ne­si­do­mi au­ga­li­nin­kys­te, sa­vo kai­liu pa­tir­ti vi­sas klai­das ne­pa­tar­ čiau. Ga­li­ma pa­svars­ty­ti, ar klai­dos ne­kai­nuo­tų bran­giau nei pro­fe­sio­ na­lų pa­ta­ri­mai“, – tvir­ti­no mo­te­ris, neat­si­sa­kan­ti spe­cia­lis­tų pa­gal­bos. Di­zai­nas for­muo­ja­si sa­vai­me

Alek­sand­ra ir Ed­var­das Dob­ke­vi­čiai gy­ve­na so­dy­bo­je, ku­riai bent ke­li šim­tai me­tų. „Tai vy­ro pro­se­ne­lių na­mai, vy­ras čia gi­mė ir au­go“, – pa­grin­di­nę so­dy­bos Aukš­tuo­siuo­ se Šan­čiuo­se ypa­ty­bę nu­sa­kė Alek­ sand­ra. Skai­čiuo­ja­ma, kad ka­dai­se vien­kie­my­je sto­vė­ju­siam rąs­ti­niam na­me­liui – bent du šim­tai me­tų, tik at­nau­jin­tos dai­ly­len­tės sle­pia tik­ rą­jį jo am­žių. „Ap­lin­kui kai­my­nai pa­si­sta­tė di­ de­lius na­mus, mes sten­gia­mės pa­


13

pirmADIENIS, rugsėjo 17, 2012

namai Apie kon­kur­są „ „ Per fi­na­li­nę ap­žiū­rą rugp­jū­čio 28–

„„Kas dve­jus me­tus ren­gia­mo Kau­

„„Sie­kia­ma ug­dy­ti gy­ven­to­jų kū­ry­bin­

29 d. Kau­n o mies­t o sa­v i­v al­d y­b ės ad­m i­n ist­r a­c i­j os di­r ek­t o­r iaus įsa­k y­ mu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja įver­ti­no 21 so­ dy­b ą ir 11 dau­gia­b u­čių na­m ų te­ri­to­ ri­jų, ku­r ias pa­tei­kė se­niū­ni­jos. Kon­ kur­s o da­l y­v iai bei nu­g a­l ė­t o­j ai bus pa­s kelb­t i ir pa­g erb­t i rug­s ė­j o 26 d. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­b ės di­džio­ jo­j e sa­l ė­j e.

no mies­to gra­žiau­siai tvar­ko­mų so­ dy­bų ir dau­gia­bu­čių na­mų te­ri­to­ri­jų kon­kur­so tiks­las – ne vien iš­rink­ti gra­ žiau­sius kie­mus. Ska­ti­nant gy­ven­to­ jus gra­žin­ti sa­vo ap­lin­ką, ti­ki­ma­si kur­ ti pa­trauk­lų mies­to įvaiz­dį. No­ri­ma ir ki­tus mies­tie­čius pa­ra­gin­ti puo­se­lė­ ti te­ri­to­ri­jų gra­ži­ni­mo, kraš­to­vaiz­džio kū­ri­mo tra­di­ci­jas.

gu­mą ir no­rą iš­ra­din­gai bei ori­gi­na­liai tvar­ky­ti kie­mus, po­rei­kį iš­sau­go­ti šva­ rią ir tvar­kin­gą ap­lin­ką. Spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ge­riau yra so­di­na­mi ir pri­ žiū­ri­mi tra­di­ci­niai žel­dy­nai, vais­me­ džiai, vaisk­rū­miai, gy­vat­vo­rės, de­ko­ ra­ty­vi­niai au­ga­lai.

žiū­ri ir iš­ren­ka po dvi gra­žiau­sias so­ dy­bas bei dau­gia­bu­čių na­mų te­ri­to­ ri­jas ir siū­lo jas įver­tin­ti sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­jai. Jas ap­žiū­rė­ju­si ko­mi­si­ja iš­ ren­ka nu­ga­lė­to­jus. Kon­kur­so lai­mė­to­ jams įtei­kia­mos at­mi­ni­mo len­tos, pa­ dė­kos raš­tai, rė­mė­jų įsteig­ti pri­zai. „„Yra nu­sta­ty­ti tam tik­ri ap­lin­kos ap­žel­

„„Kiek­vie­nos se­niū­ni­jos ko­mi­si­ja ap­

di­ni­mo įver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai. Ko­mi­si­ja at­

si­žvel­gia, ar ori­gi­na­liai iš­nau­do­tas skly­ pas, ko­kia yra ja­me pa­so­din­tų au­ga­lų įvai­ro­vė, sti­lis­ti­nis vien­ti­su­mas, būk­lė – veš­lu­mas, kom­po­na­vi­mas ir de­ri­ni­mas. Ver­ti­na­mas ir vi­sos so­dy­bos sti­lis­ti­nis vien­ti­su­mas – ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros, gy­vo­sios gam­tos ele­men­tai. Be abe­jo­ nės, svar­bu, ar so­dy­bo­je šva­ru, tvar­kin­ ga, kur lai­ko­mos bui­ti­nės at­lie­kos, ar yra įreng­tos kom­pos­to dė­žės.

šei­mi­nin­kams, o ne at­virkš­čiai

Jei per­ne­ lyg ne­si­ do­mi au­ ga­li­nin­ kys­te, sa­ vo kai­liu pa­tir­ti vi­ sas klai­ das ne­pa­ tar­čiau.

mo ap­lin­ka pa­dik­tuo­ta ke­lių šim­tų me­tų se­nu­mo na­mo, kuriame gyveno pro­ Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

lik­ti au­ten­ti­ką“, – paaiš­ki­no mo­ te­ris, ne­se­niai išė­ju­si į pen­si­ją ir pa­ga­liau ga­lin­ti skir­ti dau­giau dė­ me­sio kie­mui tvar­ky­ti. Jis ne­pert­ var­ko­mas kar­di­na­liai, bet pa­ma­žu kin­ta, ru­tu­lio­ja­si, iš­lie­ka tai, kas ver­tin­ga. An­tai se­nas so­dy­bos šu­li­nys nė­ ra vien ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros de­ ta­lė. Iš jo se­mia­mas van­duo au­ga­ lams lais­ty­ti ir ne tik. „Agur­kai bū­na ska­nūs už­raug­ ti tik su šu­li­nio van­de­niu. Kas pa­gal ma­no re­cep­tą ban­dė juos raug­ti su van­den­tie­kio van­de­niu, ne­pa­vyk­ da­vo“, – pa­ti­ki­no A.Dob­ke­vi­čie­nė. Kie­mo di­zai­nas for­muo­ja­si sa­ vai­me. Anks­čiau di­džią­ją da­lį te­ri­ to­ri­jos užė­mė vais­me­džiai, nyks­ tant se­niems me­džiams at­si­vė­rė dau­giau erd­vės gė­lėms. Žy­din­tys au­ga­lai su­ta­ria su čia pat au­gan­ čio­mis dar­žo­vė­mis. „Gal­būt no­rė­tu­me ir dau­giau dar­žo, bet prie pat skly­po au­ga pen­ki di­de­li ąžuo­lai, to­dėl že­mė pas mus la­bai rūgš­ti, ru­de­nį pri­kren­ta

daug la­pų“, – pa­sa­ko­jo Aukš­tų­jų Šan­čių gy­ven­to­ja ir ti­ki­no, kad no­ rint kie­mą tu­rė­ti bent šva­rų, dar­bo rei­kia įdė­ti la­bai daug. „Dau­giau pra­dė­jau tvar­ky­tis, kai ne­be­dir­bu, anks­čiau tie­siog ne­bū­ da­vo ka­da, juk no­rė­da­vo­si ir pail­ sė­ti. Rei­kia ne tik ve­ją šie­nau­ti, bet ir ma­žiau­siai tris kar­tus per se­zo­ ną kar­py­ti gy­vat­vo­res, krū­me­lius“, – ran­ka pa­mo­jo ji į sa­vo ža­liuo­jan­ čius kai­my­nus. Mo­te­ris triū­sia ne vie­na – vy­ras Ed­var­das ko­ne dar di­des­nis kie­mo gra­ži­ni­mo en­tu­zias­tas nei jo žmo­ na. Vis dėl­to ne vis­kas klos­to­si taip, kaip no­rė­tų­si. „Vie­nais me­tais mu­gė­je pri­pir­ ko­me daug gra­žių au­ga­lų. Vie­ ną va­ka­rą su­so­di­no­me, o po ki­ tos nak­ties jų ne­be­ra­do­me, va­gys juos la­bai gra­žiai iš­si­ka­sė“, – ap­ mau­do ne­slė­pė kau­nie­tė. Ly­giai taip pat ding­da­vo ant nu­džiū­vu­ sios obels ša­kų va­zo­nuo­se žy­din­ čios veš­lios pe­tu­ni­jos. „Kiek­vie­nai nak­čiai įneš­ti au­ga­lus į sau­gią vie­

„„Pa­ten­kin­ti: Ža­lia­kal­ny­je pa­ste­bė­tos so­dy­bos ap­žel­di­ni­mo pro­jek­tą kū­rė pro­fe­sio­na­lai, ta­

čiau jie at­si­žvel­gė į skly­po šei­mi­nin­kų no­rus.

tą bū­tų sa­vęs ali­ni­mas“, – pri­dū­ rė A.Dob­ke­vi­čie­nė. Ne­ma­žai ža­los kie­mo gro­žy­bėms šie­met pri­da­rė ir škva­lai bei vėt­ros. Pi­giau so­din­ti ma­žus au­ga­lus

Dvie­se sa­vo kie­me triū­sia ir Alek­ so­to gy­ven­to­jai – Vi­li­ja bei Al­vy­das Ra­ža­naus­kai. Jei abu ki­lę iš kai­mo, tad at­si­kraus­čius į mies­tą no­rė­jo­si bū­ti ar­čiau že­mės, gam­tos. Gy­ven­ da­mi bu­te jie įsi­gi­jo ko­lek­ty­vi­nį so­ dą ir ten puo­se­lė­jo gė­ly­nus. Jau ta­ da pir­ko ne ūg­te­lė­ju­sius au­ga­lus, o ma­žus, ir pa­tys juos užau­gi­no. Sut­var­kę so­do ap­lin­ką Ra­ža­ naus­kai grįž­da­vo į na­mus, ku­ria­ mo gro­žio be­veik ne­ma­ty­da­vo. Va­ ži­nė­ti – to­li. Tad nu­spren­dė sta­ty­ti na­mą ir par­da­vė so­do skly­pą su vi­ sais gė­ly­nais. Ne­nuos­ta­bu, kad šios šei­mos nau­ja­me skly­pe pir­miau­sia at­si­ra­ do ne būs­tas, o gė­ly­nai ir ve­ja. Po­ra pra­dė­jo dar­bą nuo nu­lio. Vėl pir­ko ne­di­de­lius au­ga­lus, nes taip pi­giau. En­tu­ziaz­mas bu­vo toks di­de­lis, kad

bū­si­muo­sius kie­mo au­ga­lus jie so­ di­no ir kom­po­na­vo ko­ne nak­ti­mis. „Bu­vo vis­ko. Kai ku­rie au­ga­lai ša­lo, ki­tus ne­šio­jo­me iš vie­nos vie­ tos į ki­tą, kol pri­ta­po. Te­ri­to­ri­ją su­ si­tvar­kė­me, kai na­mas dar ne­bu­vo pra­dė­tas sta­ty­ti“, – tei­gė V.Ra­ža­ naus­kie­nė. Į žur­na­lus ne­si­žval­gė

Šios po­ros rei­ka­la­vi­mai kie­mui ap­ žel­din­ti itin griež­ti. „Šie­met mū­ sų ve­ja jau ne to­kia gra­ži, jai jau 8 me­tai. Pir­mais me­tais ji bu­vo to­ bu­la, po to bu­vo la­bai už­puo­lę kur­ miai“, – pa­sa­ko­jo kie­mo šei­mi­nin­ kė. Triū­so rei­ka­lau­ja ir kiek­vie­nas gė­ly­nas – vie­ni au­ga­lai nu­žy­di, pra­si­sklei­džia ki­ti žie­dai. „Tu­ri­me daug rū­šių le­li­jų ir ki­tų gė­lių. Va­sa­ rą vy­rui sa­kau: „Pa­žiū­rėk pro lan­ gą, tie­siog to­bu­la!“ Da­bar jau ru­ duo, di­džio­jo gro­žio ne­be­si­ma­to“, – ap­gai­les­ta­vo mo­te­ris. Gro­žį prie sa­vo na­mų Ra­ža­naus­ kai ku­ria tik­rai ne tam, kad bū­ tų įver­tin­ti kon­kur­se. „Mes nie­kur

ne­si­skel­bė­me. Tie­siog se­niū­nai­ tė va­žia­vo pro ša­lį ir užė­ju­si vi­dun pa­klau­sė, ar ga­lė­tų pas mus at­ves­ ti gra­žiau­sių so­dy­bų ver­ti­ni­mo ko­ mi­si­ją“, – pa­sa­ko­jo kau­nie­tė, dir­ ban­ti bu­hal­te­re. Daug lai­ko pra­leis­da­ma pa­tal­ po­je, su­grį­žu­si na­mo prie au­ga­lų ji tie­siog pail­si, at­si­gau­na. „Su­kur­ti gro­žį bu­vo bran­gu. Jei au­ga­lus pirk­tu­me ūg­te­lė­ju­sius, bū­tų dar bran­giau. Rei­kia įver­tin­ ti, kad kai ku­rie nu­šą­la, daug ža­ los pri­da­ro kur­miai. Tie­siog rei­kia mėg­ti to­kią veik­lą“, – įsi­ti­ki­nu­si V.Ra­ža­naus­kie­nė. Ji su vy­ru kie­mą gra­ži­no kaip iš­ ma­no, ne­kvie­tė jo­kių pa­ta­rė­jų. „Gal gė­ly­nas tu­rė­tų bū­ti toks, gal ak­me­ nys ne to­kie, bet mes nie­ko ne­klau­ sė­me, net jo­kių žur­na­lų ne­var­tė­me. Da­rė­me taip, kaip mums at­ro­dė“, – pri­si­pa­ži­no Alek­so­to gy­ven­to­ja. Po­ra mėgs­ta va­ži­nė­ti po pa­ro­das ir dai­ry­tis au­ga­lų, ku­rių dar ne­tu­ri. Kū­ry­bi­nis pro­ce­sas Ra­ža­naus­kų kie­ me tik­riau­siai nie­ka­da ne­si­baigs.


14

pirmADIENIS, rugsėjo 17, 2012

namai

Niuk­sas Kau­nui – ar­chi­tek­tū­ros fes­ti­va­lis Ren­gi­nys pa­ska­tin­ tų vi­suo­ me­nę do­ mė­tis ar­ chi­tek­tū­ ra, nes da­ bar dau­ gu­ma ją ver­ti­na kaip ne­ kil­no­ja­ mą­jį tur­ tą – kvad­ ra­ti­nius met­rus ir kai­ną.

Po me­tų mies­tą su­ju­dins Kau­no ar­chi­ tek­tū­ros fes­ti­va­lis. Jo tiks­las – su­do­min­ti žmo­nes pro­fe­sio­na­lia ar­chi­tek­tū­ra, pa­dė­ti jiems ją su­vok­ti. Tai pir­mas to­kio mas­to ar­chi­tek­tū­ri­nis ren­gi­nys mū­sų ša­ly­je.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Pro­jek­ta­vi­mas ne­lai­ko­mas me­nu

„„Ini­cia­to­rius: ar­chi­tek­tas G.Bal­čy­tis ry­žo­si or­ga­ni­zuo­ti Kau­no ar­chi­tek­tū­ros fes­ti­va­lį –

pa­skai­tos ir di­džio­sios pa­ro­dos vyks „Žal­gi­rio“ are­no­je. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Pag­rin­di­niai fes­ti­va­lio ren­gi­niai Ur­ba­nis­ti­nis fo­ru­mas ir KTU tarp­tau­ ti­nė kon­fe­ren­ci­ja mies­t ų są­ly­čio su van­de­niu klau­si­mais: pa­kran­čių pla­ na­vi­mas ir jų ar­chi­tek­tū­ra, upių įta­ka pla­nuo­jant dar­nų, tau­so­jan­t į ir at­si­ nau­ji­nan­tį mies­tą. Tarp­tau­t i­n is aukš­t ų­jų mo­k yk­lų ar­ chi­tek­tū­ros stu­den­tų ren­g i­nys – ba­ ka­lau­r ų ir ma­gist­rų bai­gia­mų­jų dar­ bų pa­ro­da-kon­kur­sas Kau­no cent­ri­ nės da­lies te­mo­mis: Kau­no cent­ro ur­ ba­n is­t i­ka, Kau­no pa­k ran­tės ir upės cent­r i­nė­je mies­to da­ly­je, te­r i­to­r i­jų plėt­ros kon­cep­ci­jos Ka­ra­l iaus Min­ dau­go pro­spek­te, Že­mo­jo­je Fre­do­je. Pa­si­tel­kiant stu­den­tų dar­bus, ti­ki­ma­ si su­kur­ti Kau­no cent­ri­nės mies­to da­ lies atei­ties vi­zi­ją. Vie­šos pa­skai­tos, ku­r ių tiks­las at­v i­ ro­se pro­fe­sio­na­lų ir vi­suo­me­nės dis­

ku­si­jo­se kon­cent­r uo­t i ren­g i­n ių lan­ ky­to­jų dė­me­sį į mies­to plėt­rą bei ar­ chi­tek­t ū­rą, vie­ši­nant svar­bius mies­ tui pro­jek­t us. Ats­k i­ram pen­k ių pa­ skai­t ų cik­lui nu­ma­to­ma kvies­t i ži­ no­mus už­s ie­n io ar­chi­tek­t us, ku­r ie pa­si­da­lys pa­t ir­t i­m i te­ma „Van­duo ir mies­tas“.

Lie­tu­vos ir Ja­po­n i­jos ar­chi­tek­t ū­ros ren­gi­nys „East-East“. Tai tęs­ti­nis pro­ jek­tas, kai or­ga­n i­z uo­ja­mos tarp­tau­ ti­nės ar­chi­tek­t ū­ros stu­den­t ų kū­r y­ bi­nės dirb­tu­vės. Nu­ma­to­ma bend­ra Ja­po­ni­jos ir Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų dar­ bų pa­ro­da, vie­šo­sios pa­skai­tos, sim­ po­ziu­mas.

Įvai­r ios ar­chi­tek­t ū­ros pa­ro­dos. Bus pa­ro­dy­ta Lie­tu­vos ir už­sie­nio ar­chi­ tek­tū­ra. Nu­ma­to­mos pa­grin­di­nių pa­ ro­dų te­mos: „Kau­nas – Bau­haus sos­ti­ nė“, „Mies Arch Eu­ro­pean Union pri­ ze 2013“, „MVDRDV – 20 me­tų“ (MV­ DRDV – vie­nas žy­miau­sių Olan­di­jos ar­chi­tek­tų biu­rų), „Nau­ja­sis Gru­zi­jos iden­t i­te­tas – Eu­ro­pos ar­chi­tek­t ū­ros ly­de­r is“. Lie­t u­vos ar­chi­tek­t ū­ros pa­ ro­dos vyks įvai­rio­se Kau­no vie­to­se, be to, vyks at­vi­rų du­rų die­nos ar­chi­ tek­tų biu­ruo­se.

Pro­jek­tas „Lais­vės im­pul­sai“. Jau­ni ar­ chi­tek­tai siū­lys drą­sias ar­chi­tek­tū­ri­ nes vi­zi­jas Lais­vės alė­jos na­mų fa­sa­ dams, ant­sta­tams ar jiems re­konst­ ruo­ti. Šiuo me­ni­niu pro­jek­tu ti­ki­ma­ si iš­pro­vo­kuo­ti gy­vas ir at­vi­ras vi­suo­ me­nės, vers­lo, ar­chi­tek­tų, sa­vi­val­dos dis­ku­si­jas apie tai, ko­kia ga­li bū­ti ar­ chi­tek­tū­ra is­to­ri­nė­se mies­to da­ly­se. Nu­ma­to­ma at­spaus­din­ti di­de­lio for­ ma­to su­kur­tas vi­zi­jas ir pa­sta­ty­ti gre­ ta tų pa­sta­tų, ku­rie min­ty­se bus drą­ siai kei­čia­mi.

Ki­tų me­tų rugsėjo–spalio mė­ne­ siais vyk­sian­čio fes­ti­va­lio or­ga­ni­ za­to­riai tvir­ti­na, kad ar­chi­tek­tū­ra da­ro di­de­lę įta­ką kiek­vie­no žmo­ gaus gy­ve­ni­mui ir sa­vi­jau­tai. „Vis dėl­to dau­ge­lis nė­ra tin­ka­mai pa­si­ ruo­šę su­pras­ti ar­chi­tek­tū­rą ir jos pro­ce­sus. Kaip me­no ob­jek­tas ar­ chi­tek­tū­ra su­pran­ta­ma ypač re­tai“, – kons­ta­tuo­ja ren­gi­nio ini­cia­to­rius kau­nie­tis ar­chi­tek­tas Gin­ta­ras Bal­ čy­tis. Jis vi­lia­si, kad kuo dau­giau žmo­ nių su­ži­nos apie ar­chi­tek­tū­rą ir jos vir­tu­vę, tuo vai­sin­ges­nis bus dia­ lo­gas tarp ar­chi­tek­tū­rą ku­rian­čių­ jų, kont­ro­liuo­jan­čių­jų ir ją var­to­ jan­čių­jų. To­kio pla­taus mas­to ar­chi­tek­ tū­ri­nio fes­ti­va­lio Lie­tu­vo­je ne­bu­ vo. Lig­šio­li­niai ren­gi­niai siau­res­ni ir daž­niau­siai skir­ti pa­tiems ar­ chi­tek­tams, o ne pla­čia­jai vi­suo­ me­nei. Su­reng­ti fes­ti­va­lį, pri­pa­ži­no G.Bal­čy­tis, pa­ska­ti­no ir hi­per­bo­ li­zuo­ta vi­suo­me­nės reak­ci­ja į at­ si­tik­ti­nius, ne­bū­ti­nai pa­čius svar­ biau­sius ar­chi­tek­tū­ros reiš­ki­nius. To­kios reak­ci­jos, pa­sak ar­chi­tek­ to, su­lau­kė Lais­vės alė­jos pa­sta­ tas, pra­min­tas stik­lai­niu, triukš­ mas taip pat ly­dė­jo Kau­no pi­lies re­konst­ruk­ci­ją, o ži­nių, ko­kia yra pro­fe­sio­na­li, ko­ky­biš­ka ar­chi­tek­ tū­ra, vi­suo­me­nei stin­ga. „Pa­gal­vo­jau, kad toks ren­gi­nys pa­ska­tin­tų vi­suo­me­nę do­mė­tis ar­ chi­tek­tū­ra, nes da­bar dau­gu­ma ją ver­ti­na kaip ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą – kvad­ra­ti­nius met­rus ir kai­ną. Gra­ žu ar ne­gra­žu, aiš­ku, yra svar­bu, bet tai nė­ra pa­grin­di­nis ar­chi­tek­ tū­ros ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus“, – pa­ ste­bi ar­chi­tek­tas. Kau­nas – ar­chi­tek­tū­ros sos­ti­nė?

Fes­ti­va­lis, nea­be­jo­ja idė­jos au­to­ rius, bus svar­bus mies­to ir vals­ty­ bės įvaiz­džiui. Ren­gia­mas kas dve­ jus ar tre­jus me­tus, jis žers nau­jų idė­jų, gar­sins mies­tą ir ša­lį taip pat, kaip teks­ti­lės, džia­zo, fo­tog­ra­fi­ jos ar ki­ti tra­di­ci­niai Kau­no fes­ti­ va­liai. „Is­to­riš­kai su­si­klos­tė, kad mo­ der­n io­j i Lie­t u­vos ar­c hi­tek­t ū­ ra at­si­ra­do Kau­ne, šia­me mies­te pra­dė­ti ruoš­ti ar­chi­tek­tai. Tai­gi, na­tū­ra­lu, kad Kau­nas tap­tų to­kio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riu­mi“, – pa­ grin­dė G.Bal­čy­tis. Be jo, pa­grin­di­ nis fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius – Lie­ tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Kau­no sky­rius. Fes­ti­va­lis vyks be­maž du mė­ne­ sius ir pa­siū­lys dau­giau kaip dvi de­šim­tis ne­mo­ka­mų, vi­siems at­ vi­rų ren­gi­nių. Pag­rin­di­nė ren­gi­nio te­ma – mies­to cent­ri­nė da­lis ir jos ry­šys su upė­mis. Tai, pa­sak G.Bal­

čy­čio, ak­tua­lu ne tik Kau­nui, bet ir Vil­niui, nes kol kas di­džio­sios upės šiuo­se did­mies­čiuo­se be­veik neiš­ nau­do­ja­mos. Kvies gy­ven­to­jus dis­ku­tuo­ti

Fes­ti­va­lio ren­gė­jas sie­kia, kad jis bū­tų įdo­mus ir nau­din­gas mies­ tie­čiams. Ei­li­niai gy­ven­to­jai daž­nai ne­tu­ri pa­to­gios pro­gos da­ry­ti įta­ką mies­te prii­ma­miems ar­chi­tek­tū­ ri­niams ar ur­ba­nis­ti­niams spren­ di­mams, tad fes­ti­va­ly­je lau­kia­ma ak­ty­vaus žmo­nių da­ly­va­vi­mo. Pa­ vyz­džiui, bus ga­li­ma pa­reikš­ti sa­ vo nuo­mo­nę dėl nau­jai ren­gia­mo mies­to Bend­ro­jo pla­no spren­di­nių. Vyks dis­ku­si­ja dėl aukš­ty­bi­nių pa­ sta­tų rei­ka­lin­gu­mo. „Steng­si­mės, kad ren­gi­niai bū­tų pa­trauk­lūs, su­pran­ta­mi ei­li­niams gy­ven­to­jams, kad jie rea­liai ga­lė­tų iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę ir dis­ku­ tuo­ti“, – ža­dė­jo G.Bal­čy­tis. Ke­ti­na­ma kau­nie­čius su­pa­žin­ din­ti su jų pa­čių mies­to ar­chi­tek­ tū­ros ver­ty­bė­mis, apie ku­rias ži­no tik­rai ne vi­si. Tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­ tū­ra nu­si­pel­nė di­des­nės pa­gar­bos, įver­ti­ni­mo, bet kol kas ne­ma­žai sme­to­ni­nių pa­sta­tų stūk­so ap­leis­ti ar bea­to­dai­riš­kai per­sta­to­mi. Ke­ti­ na­ma su­reng­ti ne vie­ną eks­kur­si­ją ap­lan­kant ver­tin­gus ar­chi­tek­tū­ros ob­jek­tus. Tam tik­ro­mis fes­ti­va­lio die­no­mis žmo­nės, ne­bū­ti­nai ke­ti­nan­tys kaž­ ką sta­ty­ti, ga­lės atei­ti į ar­chi­tek­ tų biu­rus ir pa­ma­ty­ti, kur ir kaip gims­ta pa­sta­tai. „Vi­si gal­vo­ja, kad ar­chi­tek­tui už­ten­ka pieš­tu­ko, bet iš tik­rų­jų tai tik dar­bo pra­džia. To­les­ nis de­ri­ni­mų pro­ce­sas la­bai su­dė­ tin­gas“, – apie at­vi­rų du­rų die­nas ar­chi­tek­tų dar­bo­vie­tė­se už­si­mi­nė G.Bal­čy­tis. Pas­kai­tos ir pa­ro­dos – are­no­je

Kau­no ar­chi­tek­tū­ros fes­ti­va­lio ren­ gi­niai pa­sklis po įvai­rias vie­tas. Ne­ ma­žai pa­skai­tų ir di­džio­sios pa­ro­ dos vyks „Žal­gi­rio“ are­no­je. „Vi­sų pir­ma šis sta­ti­nys tu­ri la­ bai ar­ti­mą ry­šį su upe ir tai ati­tin­ ka pa­grin­di­nę fes­ti­va­lio te­mą. Kita vertus, are­ną per įvai­rius ren­gi­nius ap­lan­ko la­bai daug žmo­nių, prieš ren­gi­nius ir per per­trau­kas jie ga­ lės pa­ma­ty­ti eks­po­na­tus. Jo­kia pa­ ro­dų sa­lė ne­prit­rauk­tų tiek žiū­ro­ vų“, – įver­ti­no G.Bal­čy­tis. Ren­gi­nį nu­ma­to­ma ati­da­ry­ti 2013 m. rug­sė­jo pir­mo­mis die­no­ mis Lais­vės alė­jo­je. „Tai bus me­ni­ nė-ar­chi­tek­tū­ri­nė ak­ci­ja, per ku­rią jau­ni ar­chi­tek­tai pa­mė­gins įsi­vaiz­ duo­ti Lais­vės alė­jos atei­tį“, – iš­da­ vė fes­ti­va­lio ini­cia­to­rius. Jo­kių kū­ ry­bi­nių ap­ri­bo­ji­mų ne­bus, tad tu­rės bū­ti itin įdo­mu pa­ma­ty­ti, „kas bū­ tų, jei­gu bū­tų...“ G.Bal­čy­tis ti­ki, kad dis­ku­si­jų ne­stigs ir tai iš­ju­dins žmo­nes pa­ žvelg­ti į ar­chi­tek­tū­rą iš ki­to taš­ko, ypač is­to­ri­nė­je ap­lin­ko­je.


15

pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

menas ir pramogos

Mig­ruo­jan­tys teat­ro paukš­čiai Tai, ką pro­gno­zuo­ja bu­vęs Kau­no vals­ty­ bi­nio dra­mos teat­ro me­no va­do­vas re­ži­ sie­rius Gin­ta­ras Var­nas, skam­ba la­bai liūd­nai: ma­žie­ji sos­ti­nės ir ki­tų did­mies­čių teat­rai ga­li iš­nyk­ti. Si­tua­ci­ją ga­lė­tų iš­gel­ bė­ti ma­žes­ni mo­kes­čiai ir nuo­sek­les­nis fi­ nan­sa­vi­mas. Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

– Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je ne­se­ niai pa­klau­siau, ka­da pla­nuo­ ja­mas ar­ti­miau­sias su­si­ti­ki­mas su teat­ra­lais ap­tar­ti jų po­rei­kių. Man at­sa­ky­ta: „Kiek­vie­no teat­ ro pro­ble­mos su va­do­vais ap­ ta­ria­mos in­di­vi­dua­liai, pa­gal kiek­vie­no po­rei­kį.“ Tai­gi, ka­da bu­vo pa­sta­ra­sis toks in­di­vi­dua­ lus po­kal­bis? – Ko­kie su­si­ti­ki­mai? Jo­kių su­si­ ti­ki­mų ne­bū­na. Ei­na­muo­sius rei­ ka­lus tvar­ko teat­ro di­rek­to­rius su mi­nis­te­ri­ja, ir tai vis­kas, jo­kių ap­ ta­ri­mų ir bend­rų po­kal­bių tik­rai ne­bū­na. Si­tua­ci­ja yra tar­si pei­lis, ku­rio abi ge­lež­tės pu­sės pa­ga­ląs­ tos. Anks­čiau, kai pra­šy­da­vo­me pa­tal­pų, sa­kė ra­šy­ti pa­raiš­ką, ir bus svars­to­ma. Vė­liau pa­sa­ky­ta: „Tai­gi jūs Me­nų spaus­tu­vė­je re­zi­ den­tū­rą tu­rė­ki­te.“ Lau­kė­me, lau­ kė­me tos va­di­na­mo­sios re­zi­den­ tū­ros kaip pa­na­cė­jos. Ga­vo­me šį 12–15 kv. met­rų kam­ba­riu­ką su už­kal­tu lan­gu, ir, pa­si­ro­do, mes už jį ir žie­mą, ir va­sa­rą mo­ka­me vi­du­ti­niš­kai 500 li­tų. Sta­to­me vie­ną spek­tak­lį per se­ zo­ną, nes dau­giau ne­tu­ri­me nei kur, nei žmo­nių, ku­rie dirb­tų. Fak­tiš­kai teat­re yra du eta­tai, tai bu­hal­te­ rio ir di­rek­to­riaus, toks kios­ke­lis su kios­ki­nin­ku ir bu­hal­te­re. Spaus­tu­ vė­je vi­sus sam­do­me: ir ak­to­rius, ir sce­nos dar­bi­nin­kus, švie­sų spe­cia­ lis­tus, ir gri­muo­to­jus, kos­tiu­mi­nin­ kus, rek­vi­zi­ti­nin­kus. Čia tik nuo­ mo­ja­mos pa­tal­pos. Tai dar bū­tų pu­sė bė­dos, ta­čiau rei­kia re­pe­ti­ci­jų erd­vių, o mes jų pa­ kan­ka­mai ne­gau­na­me, nes Me­nų spaus­tu­vė­je per daug vis­ko vyks­ ta. Tu­ri­me laks­ty­ti pas pa­žįs­ta­mus, drau­gus ar rink­tis slap­čia Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je. Da­bar pa­klaus­čiau sa­ vęs, ko ma­nęs pa­klau­sė, pa­vyz­džiui, Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro di­rek­to­ rius: ko­dėl „Uto­pia“, bū­da­ma re­zi­ den­tė, tu­ri pra­šy­tis vai­din­ti ir re­pe­ tuo­ti pas ki­tus, kai tu­ri vi­sas tei­ses? Taip, prio­ri­te­tai Re­zi­den­tū­ros su­tar­ ty­je yra, bet jie rea­liai ne­vei­kia. – Baig­s is ta su­tar­t is, ir kas tuo­met – vėl pra­šy­tis pa­tal­ pų, vėl bus sa­ko­ma dar ko nors lauk­ti? – Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je sa­ko: „Klaus­ki­te sa­vi­val­dy­bės.“ Ten – „Bū­ki­te re­zi­den­tai Me­nų spaus­tu­ vė­je, ten vis­kas bus ge­rai.“ Kas pa­ skui – ne­ži­nau. Mes re­zi­den­tū­rą ga­li­me nu­trauk­ ti bet ka­da, grei­čiau­siai taip ir pa­ da­ry­si­me, bet jei­gu jau taip pa­da­ry­ si­me, tuo­met Me­nų spaus­tu­vę tik­rai ma­ty­si­me kaip sa­vo au­sis. Ki­ta ver­ tus, kiek ži­nau, Spaus­tu­vė bu­vo ku­

Spek­tak­ liui pa­gal Williamą Shakespeare’ą sky­rė 12 tūkst. li­tų. Ką ga­li­ma pa­sta­ty­ti už tiek? Ga­lė­čiau pa­ kvies­ti į 15 mi­ nu­čių W.Sha­ kes­pea­re’o ei­lių skai­ty­mą.

ria­ma bū­tent tam, kad tos lais­vos tru­pės, ku­rios ne­tu­ri kur vai­din­ti, ga­lų ga­le tu­rė­tų tam vie­tos. – Ko­kios tad al­ter­na­ty­vos, kur ei­ti? – Al­ter­na­ty­vos yra už­da­ry­ti teat­ rą ir ei­ti dirb­ti į vals­ty­bi­nius teat­ rus. To, ma­nau, vi­si ir sie­kia. Gal­ būt ne­są­mo­nin­gai. – Ko­dėl? Kam tai nau­din­ga? – Kam jiems tie ma­ži teat­rai? Man daug kas sa­kė: „O kam tau? Ko­kia pro­ble­ma? Ką tu čia su ta „Uto­ pia“? Ne­gi ta­vęs ne­kvie­čia dirb­ ti vals­ty­bi­niuo­se?“ Kvie­čia, bet aš ne­no­riu. Yra toks anek­do­tė­lis: „Ko­ dėl kup­ra­nu­ga­ris va­tos ne­val­go? – Ne­no­ri.“ Tai­gi ir aš ne­no­riu. Kar­ tais dir­bu vals­ty­bi­niuo­se teat­ruo­se, nes čia re­tai ga­li­me pa­sta­ty­ti tai, ko no­ri­si, rei­kia tai­ky­tis prie są­ ly­gų. Pa­vyz­džiui, ne­bu­vo nė vie­no spek­tak­lio „Pub­li­ka“ (ja­me vai­di­ na 14 ak­to­rių), ku­ris bū­tų bent vie­ nu li­tu pel­nin­gas, jis vi­sa­da nuo­ sto­lin­gas. Kad ir ką da­ry­tu­me, yra per daug ak­to­rių, per daug tech­ni­ kų. Ga­liau­siai, ta nak­ti­nė mo­kes­ čių re­for­ma mus pa­ko­rė ant sau­sos ša­kos, ir da­bar ta­ba­luo­ja­me tarp dan­gaus ir že­mės. – Per ką bū­tent pa­vei­kė tie po­ ky­čiai? – Per au­to­riaus su­tar­čių mo­kes­ čius. Anks­čiau dar ga­lė­jo­me nau­do­ tis vers­lo liu­di­ji­mais, da­bar jau ne­ be. Mo­kes­čiai nuo 15 pro­c. išau­go iki 55 pro­c., o dau­giau­sia rei­ka­lų tu­ri­ me bū­tent su au­to­riaus su­tar­ti­mis. Su tais 15 pro­c. dar vos vos iš­si­vers­ da­vo­me, o da­bar iš es­mės ne­ga­li­me ro­dy­ti spek­tak­lių, tu­ri­me tu­rė­ti ką nors ki­ta, kas už­dirb­tų, ar­ba kas­ kart kau­ly­ti iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ jos spek­tak­lių sklai­dai, tai, ži­no­ma, ir da­ro­me. Jei­gu taip bus to­liau, ir mo­kes­čių ne­grą­žins bent jau į prieš­kri­zi­nį lai­ ko­tar­pį, to­kios lais­vos kom­pa­ni­jos, ma­ži teat­riu­kai neiš­ven­gia­mai tu­ rės iš­nyk­ti ar­ba jie tu­ri gau­ti nuo­ la­ti­nes do­ta­ci­jas. Keis­tas ir tas (Kul­tū­ros mi­nis­ te­ri­jos – red. pa­st.) lė­šų skirs­ty­mo prin­ci­pas: jie no­ri duo­ti vi­siems po tru­pi­nė­lį. Ma­nau, tai ne­la­bai lo­ giš­ka. Ke­lis kar­tus mums taip bu­ vo. Pa­vyz­džiui, spek­tak­liui pa­gal Wil­lia­mą Sha­kes­pear’ą sky­rė 12 tūkst. li­tų. Ką ga­li­ma pa­sta­ty­ti už tiek? Ga­lė­čiau pa­kvies­ti į 15 mi­nu­ čių W.Sha­kes­pea­re’o ei­lių skai­ty­mą, bu­vo to­kia idė­ja. Mes jų net neė­mė­ me, at­si­sa­kė­me. Ki­tą kar­tą vėl at­si­ sa­kė­me 10 tūkst. li­tų. Kam ta­da tai da­ry­ti? Ge­riau ki­tam pri­dė­tų tą 10 tūkst., gal jam tuo­met jau su­si­da­rys su­ma, už ku­rią ką nors ga­li­ma nu­veik­ti.

16

„„Prio­ri­te­tai: „No­riu tu­rė­ti sa­vo dva­si­nę erd­vę. Vals­ty­bi­niuo­se teat­ruo­se aš jau­čiuo­si

sve­čias, mig­ruo­jan­tis paukš­tis“, – sa­kė G.Var­nas. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.


16

pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

menas ir pramogos

Mig­ruo­jan­tys teat­ro paukš­čiai At­ro­do, vi­si čia vei­ 15 kia iš to­kio en­tu­ziaz­ mo, bet kas tai yra? Vien en­tu­ziaz­

mu pa­pras­tai grin­džia­mas dra­mos bū­re­lis. Spek­tak­lio „Pub­li­ka“ re­ pe­ti­ci­joms nuo­mo­jo­mės pa­tal­pas Vil­niaus pro­fsą­jun­gų rū­muo­se, nes Spaus­tu­vė bu­vo vi­sa užim­ta. Sa­ lė bu­vo šal­ta, pe­lė­siais ir ker­pėm apau­gu­si. Jau ta­da ak­to­riai sa­kė: „Čia jau, Var­nai, į jau­nys­tę grį­ žai, į dra­mos bū­re­lio lai­kus?“ Da­ bar da­ro­ma tas pa­ts.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Vytauto Žutauto knygą „Mirties fabrikas“. Knygos autorius daugiau kaip du dešimtmečiai dirba „AKISTATOS“ laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi. Daug rašo kriminalinėmis temomis Žilvino Vizgirdos, Petro Ivanausko, Petro Kurmelio slapyvardžiais. „Mirties farbikas“ parašytas remiantis Tulpinių ir Gaidjurginių baudžiamosiomis bylomis. Paskelbti teismų nuosprendžiai jau perėję visas nagrinėjimo stadijas ir yra įsiteisėję. Trys Tulpiniai ir du Gaidjurginiai, nužudę daugiau kaip 50 žmonių, nuteisti iki gyvos galvos. Tarp nužudytųjų – ne tik nereikalingais liudininkais tapę gaujų nariai, bet ir garsūs verslininkai, ir net prokuratūros, policijos, saugumo darbuotojai.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugsėjo 25 d.

– Ką da­ry­ti, kad tos lais­vos me­ no kom­pa­ni­jos neiš­nyk­tų? – Rei­kė­tų bent ke­lių eta­tų, kad ne­ bū­tų kaip kios­ke­lis. Aš, at­vi­rai sa­ kant, abe­jo­ju, ar taip bus, o dar at­vi­riau sa­kant – tik­rai ne­bus. Ne­ rei­kia. Na, ne­rei­kia, tai ne­rei­kia... Ak­to­riai pyks­ta, kad tiek re­pe­tuo­ ja, o spek­tak­lis pa­ro­do­mas du tris kar­tus. O ką da­ry­ti? Ar tai ne­tam­

pa tuš­čiu dar­bu? Ak­to­rius, įdė­jęs tiek jė­gų į spek­tak­lį, tu­ri jį vai­din­ti, ki­taip tai yra pro­fe­si­jos pa­nie­ki­ni­ mas. Pir­miau­sia Sei­mas tu­ri su­ma­ žin­ti au­to­riaus su­tar­čių mo­kes­čius, nes tai vie­nin­te­lė Eu­ro­pos ša­lis, kur jie to­kie di­de­li. Pir­mau­ja­me, ki­taip sa­kant, žu­dy­da­mi me­ni­nin­kus. Yra mo­kes­čiai nuo 8 pro­c. Slo­vė­ni­jo­je, 9 pro­c. Len­ki­jo­je iki mak­si­mu­mo – 25 pro­c. – Lat­vi­jo­je, ku­rią kri­zė ir­gi smar­kiai pa­lie­tė. Ta­čiau už 25 pro­c. yra Lie­tu­va su 55 pro­c. Skai­čiai sa­ ko la­bai daug. Len­kai, lat­viai sa­ko: „Jūs iš­pro­tė­jo­te? Ir nie­ko ne­da­ro­te?“ Ne, ne­da­ro­me. Net­gi la­bai pra­gma­ tiš­kai, „ši­mo­ny­tiš­kai“ žiū­rint: ką jie, pa­kei­tę mo­kes­čius, ga­vo iš tų me­ni­nin­kų, ak­to­rių, re­ži­sie­rių? Tai su­da­ro tur­būt tik da­le­ly­tę pro­cen­to biu­dže­te, o ža­los pa­da­ry­ta neap­sa­ ko­mai daug. – Kas vis dėl­to jus at­gra­so nuo vals­ty­bi­nių teat­rų? – Nė­ra taip, kad ma­ne nuo jų kra­to. Vis dėl­to daug me­tų juo­se dir­bau, ir ne­sa­kau, kad ne­grį­šiu. Ta­čiau vals­ ty­bi­niuo­se teat­ruo­se yra daug bė­dų. Te­be­vei­kia se­no­ji so­vie­ti­nė sis­te­ ma. Pa­vyz­džiui, yra ak­to­rių, ku­rie ne vi­sa­da no­ri dirb­ti, o ne vi­sa­da jų ir rei­kia. Kau­no vals­ty­bi­nia­me dra­ mos teat­re, ne­si­skelb­da­mi gar­siai, jau kvies­da­vo­me tik tuos ak­to­rius, ku­rių rei­kia. Jau Kons­tan­ti­nas Sta­ nis­lavs­kis sa­kė: jei­gu ak­to­rius ne­ tu­ri teat­re dar­bo – mest lauk, o ne duo­ti jam dar­bo. Va­di­na­si, jis jo ne­tu­ri dėl tam tik­rų vi­di­nių prie­ žas­čių. Ga­lų ga­le aš vis dėl­to no­riu tu­rė­ti sa­vo erd­vę, jei­gu fi­zi­nė nė­ra sva­jo­nių, tai bent dva­si­nę. Vals­ty­ bi­niuo­se teat­ruo­se jau­čiuo­si sve­ čias, mig­ruo­jan­tis paukš­tis. O kur nors tu­rė­tų bū­ti liz­da­vie­tė.

Apie G.Var­ną ir teat­rą „Uto­pia“ Nuo 1989 m. G.Var­nas dir­bo lais­vai sam­do­mu re­ži­sie­riu­mi Vals­ty­bi­nia­ me jau­ni­mo teat­re, Vil­niaus ma­ža­ja­ me teat­re, Lie­tu­vos ir Kau­no aka­de­ mi­niuo­se dra­mos teat­ruo­se, Lie­tu­ vos ope­ros ir ba­le­to teat­re, Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė­je ope­ro­je, da­ly­va­vo ne­ prik­lau­so­muo­se pro­jek­tuo­se. 2004– 2007 m. bu­vo Kau­no vals­ty­bi­nio dra­mos teat­ro me­no va­do­vas. Nuo 1998 m. G.Var­nas po ke­lis kar­ tus ap­do­va­no­tas „For­t ū­na“, „Kris­ to­fo­ru“, Auk­si­niu sce­nos kry­ž iu­mi. 2005 m. G.Var­nui pa­skir­ta Na­cio­ na­l i­nė kul­t ū­ros ir me­no pre­m i­ja. Šie­met Lie­tu­vos mu­z i­kos ir teat­ro aka­de­m i­jo­je G.Var­nas pra­dė­jo va­ do­vau­ti re­ž i­sie­rių kur­sui. 2007 m. G.Var­nas įkū­rė teat­rą „Uto­ pia“ . Teat­ras „Uto­pia“ yra vie­nas iš vie­ nuo­li­kos Me­nų spaus­tu­vės il­ga­lai­ kių re­zi­den­tų. Jo­je taip pat glau­džia­ si Gy­čio Iva­naus­ko teat­ras, teat­ro ju­ dė­ji­mas „No Theat­re“, „Sta­lo teat­ras“, kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Pet­Punk“, Lie­tu­ vos šo­kio in­for­ma­ci­jos cent­ras, teat­ ro la­bo­ra­to­ri­ja „At­vi­ras ra­tas“, teat­ras „Ce­za­rio gru­pė“, Vy­čio Jan­kaus­ko šo­ kio teat­ras, šo­kio teat­ras „Dan­se­ma“, Šiuo­lai­ki­nio šo­kio aso­cia­ci­ja.


173

pirmaDIENIS, rugsėjo 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 17 Paslaugos������������������������������������������ 17, 18 Parduoda� ����������������������������������������� 18, 19 Perka� ����������������������������������������������������������� 19 Įvairūs� ����������������������������������������������� 19, 20 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Kviečia � ������������������������������������������������������ 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 19 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalinga (-as) SPAUDOS PARDAVĖJA (-as). Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293.

DARBo skelbimai Siūlo darbą Legalus darbas Anglijoje, Olandijoje, Vokietijoje. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 1018207

Alaus bare reikalinga (-as) barmenė (-as). Tel. 8 698 22 004. 1017557

Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Pasiteirauti tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909. 1016490

EUROCASH1 dirbti Kaune ieško apsaugos darbuotojų. Reikalavimai: vidurinis ir/arba aukštesnis išsilavinimas; sąžiningumas, atsakingumas; nepriekaištinga reputacija. Privalumai: apsaugos darbuotojo pažymėjimas, darbo patirtis. Tel. 8 612 49 081; www.eurocash1.lt.

1018614

1018289

Reikalinga sukirpėja (-as) sukirpti individualius viršutinius moteriškus ir vyriškus drabužius. Tekstilės gaminiai. Patirtis nuo 3 m. Kauno centras. Tel. 8 608 06 591.

Sparčiai, kvalifikuotai drabužių siuvėjai-taisytojai siūlome darbą visą darbo dieną PC „IKI“. Pageidautina su panašaus darbo patirtimi. Tel. 8 602 16 970.

1016785

1017331

Reikalinga virėja (-as) Laisvės al., darbas 7-19 val., savaitę dirbti, savaitė laisva. Atlyginimas 1300 Lt. Tel. 8 647 45 718, e. paštas kepyklele@yahoo.com.

Statybos įmonei reikalingi: staliai-gipskartonio plokščių montuotojai; fasadų šiltintojai; dažytojai; PVC, linoleumo grindų klojėjai; plytelių klojėjai; tinkuotojai; mūrininkai; kitų specialybių darbininkai. Tel. (8 37) 375 331.

1018216

Reikalingas asmuo, turintis patirties rengiant verslo planą (gamyba), gali būti studentas. Rašyti e. paštu info@ltinvestment.lt. 1018210

Reikalingas baldžius-surinkėjas pjovėjas, turintis darbo patirties, dirbti korpusinių baldų gamyboje. Darbas Kaune. Siūlome geras darbo sąlygas. Tel. 8 682 67 845.

1018218

1017288

Ieškome elektrikų-montuotojų, kurie sugebėtų atlikti kabelių tiesimą, įžeminimų įrengimą, laikiklių ir saulės fotomodulių montavimą. E. paštas info@sauleselektrines.lt, tel. 8 686 26 727.

Reikalingas korpusinių baldų surinkėjas. Darbas Kaune. Tel. 8 699 33 420.

1018656

Ieškome elektros dalies 0.4–10 kV projektuotojo, kuris atliktų statinių elektros 0,4 kV tinklų projektavimo, lauko 0,4 kV–10 kV elektros tinklų, transformatorinių projektavimo darbus. E. paštas info@sauleselektrines.lt, tel. 8 686 26 727. 1018651

Ieškome patyrusio ŠILKOGRAFO (-ės) dirbti Kaune. Tel. 8 674 56 344.

1015560

Reikalingas stalius, sugebantis dirbti durų, laiptų ir kitokių nestandartinių gaminių gamyboje. Tel. 8 687 52 455. 1017846

Reikalingas vadybininkas dirbti komandoje. Galima dirbti papildomai. Tel. 8 679 97 091.

1018386

Kepyklai Panemunėje reikalingi miltų svėrėjai-formuotojai, pakuotojai (-os). Darbas pamainomis. Apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 1016354

Kviečiame dirbti siuvėjus, baldų apmušėjus, stalius-staklininkus, pagalbinius darbininkus, komplektuotojus. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768. 1014413

Metalo apdirbimo įmonei Ilgakiemyje reikalingi pagalbiniai darbuotojai. Tel. (8 37) 536 110. 1016113

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas rinkodaros direktorius. Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, geras anglų, rusų kalbų mokėjimas, panašaus darbo patirtis, atsakingumas, komunikabilumas. Atlyginimas pagal susitarimą. Kreiptis tel. 457 352, faks. 457 352, e. paštas dirmeta@dirmeta.lt. 1017418

Metalo apdirbimo įmonei reikalingi: CNC programinių staklių operatoriai, tekintojai ir frezuotojai dirbti prie universalių frezavimo staklių, šaltkalviai-suvirintojai. Tel. 8 686 49 933. 1018041

Padangų restauravimo įmonė, įsikūrusi Kauno r., Panevėžiuke, ieško darbuotojų, apmokome. Atlyginimas 2 000 Lt. Tel. 8 610 11 959. 1017643

Privačiai maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) pardavėja (-as). Tel. 8 673 12 489. 1016363

UAB „Domantas“ skubiai reikalingas tekintojas dirbti tekinimo staklėmis. Reikalavimai: darbo tekinimo staklėmis patirtis, atsakingumas, kruopštumas. Kreiptis tel. 8 671 81 007. 1017752

Valymo kompanijai reikalingas vairuotojastraktorininkas dirbti PC „Akropolis“ lauko teritorijoje. Tel. 8 656 20 015. 1016148

Valymo kompanijai reikalingi lauko teritorijos darbuotojai. Tel. 8 656 20 015.

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

Kauno nekilnojamojo turto prekybos agentūra ieško komunikabilaus, iniciatyvaus, turinčio nuosavą automobilį nekilnojamojo turto vadybininko. Tel. 8 629 66 666.

1016319

1018230

IKI parduotuvei Savanorių pr. 214A reikalingi (-os) kasininkai (-ės)-pardavėjai (-os). Tel. 8 655 77 060.

1016968

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

1015531

Įmonei reikalingi vairuotojai, turintys E kat. vairuotojo pažymėjimą. Darbas Lietuvoje. Tel. 8 616 35 050.

1014493

1017325

1018531

1016744

Socialinė neįgaliųjų įmonė priims į darbą valytojas (-us), turinčias 35–55 % darbingumą. Darbas Kaune, prekybos centre. Kreiptis tel. 8 602 22 282.

1000872

Reikalingi: darbininkai prižiūrėti, valyti patalpas, objektus, sandėlininkai, salės, gamybos, apsaugos darbuotojai, vairuotojai. Kaunas. Tel. 8 600 37 610. 1014591

Reikalingos kvalifikuotos siuvėjos. Darbas viena pamaina. Vidutinis atlyginimas 1 200 Lt per mėn. Skambinti darbo valandomis tel. 8 606 18 087.

1011541

Ieško darbo 36 metų vyras ieško pagalbinio arba krovėjo darbo. Tel. 8 646 49 112. 1017500

Paslaugos Medikų

1000669

Reikalingos valytojos dirbti visu etatu, darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. 1016154

Restoranas „Bajorkiemis city“, esantis miesto centre, ieško virėjų ir virėjų padėjėjų. Tel. 8 614 88 454. 1016336

Siūlome darbą virėjai arba konditerei dirbti kavinėje Žaliakalnyje. Darbas naktinis. Darbo grafikas lankstus. Tel. 423 873, 8 696 35 446. 1018418

Siuvimo cechui, sėkmingai dirbančiam 12 metų, skubiai reikalingi: 2 siuvėjai (-os) siūti overloku, 1 siuvėjas (-a) siūti plokščiasiūle ir mokantis (-i) siūti universalia ar overloku; 4 siuvėjai (-os) siūti universaliomis siuvimo mašinomis. Reikalavimai: noras dirbti ir užsidirbti, turėti šio darbo patirties. Garantuojame: visas socialines garantijas, pastovų aprūpinimą darbu, laiku mokamą atlyginimą. Teirautis tel. 8 685 05 881 nuo 7 iki 16 val. 1010182

Siuvykla, dideliais kiekiais siuvanti trikotažinius gaminius, priima į darbą siuvėjas (-us) overlokininkes. Darbas viena pamaina. Atlyginimas tikrai geras ir mokamas laiku. Tel. 338 588, 8 615 71 100. 1017579

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1002509

Akupunktūra, gydymas lazeriu, elektrostimuliacija. Elektropunktūrinė diagnostika. Gydomos stuburo, sąnarių, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligos, tikai, neuralgijos, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 8 698 80 305. www. altermeda.lt. 1013714

Dėmesio! Profilaktinių tyrimų kompleksui – net 50 % nuolaida. Išsamesnė informacija Medicinos centre „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 1011090

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 1010327

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1016077

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 1012740

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 1017872

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Metalo keramikos protezams – nuolaida 50 %. Be eilės, nemokamai protezuojame pacientams su ligonių kasos iškvietimais. Maironio g. 26A, Kaunas, tel. 203 101, 8 672 44 348. 1017445

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1015475

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625, I–V 9–19 val.

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1017094

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1004728

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1015370

1007624

Studentė odontologė NEMOKAMAI gydo skaudamus dantis. Prižiūrint kvalifikuotam gydytojui. Tel. 8 650 29 488. 1015680

Automobilininkams

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1013579

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968. 1016913

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Remontas. Pažymos. Europinių dokumentų išrašymas. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218.

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1015724

Taisau televizorius kliento namuose, keičiu antenas, prijungiu skaitmeninę TV, 14 nemokamų kanalų. Tel. 8 674 42 125. 1018557

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

990709

1017034

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionieriai. Amerikietiškų žibintų perdarymas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

1018240

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI.

1015317

1009717

1015643

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

Taisome įvairių tipų televizorius, garso ir vaizdo techniką, LCD monitorius. Garantija. Iškvietimas ir gedimo nustatymas nemokamas. Tel. 8 631 20 073

1009930

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1017761

Buitinės technikos remonto

1015788

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1008044

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 1007992

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1014944

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1015747

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1013358

Atlieku visus kompiuterio priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1007046

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1002340

Nukelta į 18 p.


18 2

pirmaDIENIS, rugsėjo 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223.

1013055

Pigiai ir kokybiškai atliekame siūlių hermetizavimą, hidroizoliavimą, šiltinimą. Suteikiame garantiją. Tel. 8 677 49 776, 8 607 93 500.

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 998237

„Bobcat“, mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987. 999929

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177. AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1017620

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1003732

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1010117

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, mansardų įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 1017966

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, gipskartonis, dedame laminatą. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 1015565

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993543

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1017106

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993534

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1017356

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

993772

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1018757

Atliekame pastatų šiltinimą, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 653 39 495.

1013852

Dažau, glaistau, tapetuoju, atlieku angokraščių apdailą. Darbo patirtis 20 m. Tel. 8 677 42 192. 1018419

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990. 1018536

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1015260

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja bitumine danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 992964

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1012969

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 1018328

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 1016951

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 1016286

1008334

1018565

Plastikiniai langai butams ir nuosaviems namams, balkonų stiklinimas, vidaus ir lauko durys. Laiptinių langai. Gaminiams ir darbams suteikiama 5 m. garantija. Senus langus išsivežame nemokamai. info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366. Plastikiniai langai, šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 1009328

Plastikiniai langai, šarvo durys, tinkleliai nuo vabzdžių, ritininės užuolaidos, žaliuzės. UAB „Jemesta“, Bijūnų g. 16, tel. 8 650 91 166. 1004459

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 1017844

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1017649

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A.

1004352

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda įsigyti prekių pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 630 60 166. 1013037

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

1014885

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

1005362

Grindų išlyginamojo sluoksnio liejimas prieš PVC, linoleumą, parketą. Tel. 8 676 30 627. 1016644

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt.

1013155

1016248

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1017395

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

1010704

1014477

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

1012266

1013821

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162.

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490.

1017133

1017146

1017017

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778.

Klijuojame plyteles, dengiame vonias, vamzdynus, dedame laminuotas grindis, kalame plastikines dailylentes. Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 687 17 741.

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739.

1013264

1018344

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 1012288

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1011363

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 1010754

1018326

1007379

Kokybiškai ir greitai dengiame stogus įvairia danga. Skardos lankstymo ir montavimo darbai. Komplektuojame medžiagas. Tel. 8 671 78 390, 8 682 47 001.

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8687 82 448.

1015306

Baldžių Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963881

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1014282

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1012618

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1008229

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 1012644

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1016461

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 1017318

Nestandartinių baldų gamyba pagal individualius užsakymus. Atvykstame į vietą. Tel. 8 612 03 839. 1016276

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1011266

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1011484

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1008298

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

1008444

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

Vonios kambario rekonstrukcijos darbai: santechnika, plytelės, staliaus darbai ir kt. Darbo patirtis ir kokybė. 5 m. garantija. Tel. 8 645 88 241.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575.

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldos, juodžemio, medienos ir kt. Tel. 8 699 30 628.

1012959

1015677

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369. 1018750

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

1002714

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

1012627

Plastikiniai langai, šarvuotos durys (KBE, „Decco“ vokiški profiliai), ritininės užuolaidos, tinkleliai. Perkantiesiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270.

1015972

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

1009433

1007610

Profesionalus vonių restauravimas. Vieninteliai Lietuvoje atnaujiname vonią su ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt.

1016857

930803

1005176

Vidaus įrangos PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS, TINKLELIAI nuo vabzdžių – UAB Eurivila. K.Donelaičio g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt 1011209

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1017536

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688.

1012778

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, grotas, tvoras, garažų stogelius, sandėliukų duris, kaltinius gaminius; betonavimo darbai. Tel. 262 354, 8 601 05 644. Glaistome, dažome, klijuojame plyteles, sukame gipskartonį. Kalame dailylentes, dedame laminatą. Kiti vidaus apdailos darbai. Tel. 8 670 67 156.

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS namams, sodyboms, butams, garažams, sodų nameliams. VAIZDO STEBĖJIMO sistemos. Nėra abonentinio mokesčio, pigiai. Tel. 8 675 04 304.

1016884

1018081

957211

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

1 k. butą Žaliakalnyje, Lietuvių g., „Aušros“ namų komplekse (4/3 a., b. pl. 33 kv. m, plast. langai, kolektorinis šildymas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 1018262

4 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (9/9 a., b. pl. 82 kv. m, plast. langai, 2 įst. balkonai, išdidinta svetainė, renov. stogas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 1018263

Atliekame žemės, pastatų kadastrinius matavimus, topografinius ir detaliuosius planus, projektuojame statinius, ruošiame statinių įteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696. 1017345

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt. 999396

Dviejų kambarių butą Karmėlavoje, Kauno r. (IV a., 42,3 kv. m, suremontuotas, yra rūsys, įstiklintas balkonas). Tel. 8 674 80 826. 1018831

Gera investicija. Parduodu 11–20 a sklypus Domeikavoje. 1 a kaina nuo 3300 Lt. Elektra, vanduo, kelias, graži rami vaizdinga vieta. Arba keičiu į butą. Tel. 8 654 43 665. 1011302

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 1016524

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1009110

Labai geroje vietoje jau 13 m. veikiantį restoraną su pastatais ir įranga, didelė automobilių aikštelė. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511. 1016963

Nebrangiai naujos statybos kotedžą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiškėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1018363

Sklypą labai gražioje vietoje, ribojasi su Neries upe, detalusis planas, projektas, leidimas statyti butus, kotedžus. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511.

1016145

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Namo dalį Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūr., b. pl. 84 kv. m, dal. apdaila, rekonstruotas, apšiltintas, komunikacijos). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 2 a. namą Romainiuose, Krivių g. (b. pl. 420 kv. m, autonominis šildymas, 13 a žemės). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. Biuro patalpas Kęstučio g. (b. pl. 70 kv. m, 2 kab., pagalbinė patalpa, tvarkingos, med. langai su stiklo paketu, šarvo durys). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (5/3 a., medinės durys, plastikiniai langai, WC ir vonia atskirai). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Pusę namo Žaliakalnyje, Aušros g. (2/1 a., b. pl. 87 kv. m, 3 kamb., plast. langai, „plaukiojantis“ parketas, autonom. šildymas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5 a. blokinio I a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, Studentų g. (4/3 a., plytinis, b. pl. 56 kv. m, nestandartinis išplanavimas, papildomas kamb.). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1018253

Nukelta į 19 p.


193

pirmaDIENIS, rugsėjo 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Atvešiu baltarusiškų durpių briketų, maišuose po 500 kg. Greitas pristatymas, nedidelės kainos. Tel. 8 614 88 448, e. paštas gtamasauskas9@gmail.com.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1017793

2 k. butą Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 50 kv. m, vidinis, langai plastikiniai, WC ir vonia atskirai, bendrija). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

3 k. butą Partizanų g., Žaliakalnio pradžioje (5/4 a., plytinis, b. pl. 66 kv. m, suremontuotas, parketas, plast. langai, erdvus). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

Atvežame kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų (karšto presavimo). Patiems pasiimant dar pigiau. Kaunas Tel. 8 600 25 915.

2 kambarių butą A.Šančiuose, Medvėgalio g. (9 a blokinio namo V a., b. pl. 50 kv. m, tvarkingas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 1 k. butą Dainavos r., Draugystės g., prie PC „Maxima“ (5/5 a., b. pl. 30 kv. m, plast. langai, „plaukiojantis“ parketas). Tel. 309 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo I a., b. pl. 44 kv. m, maži šildymo mokesčiai). Tel. 309 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1018261

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1015544

1013459

Atvežame malkų miškavežiu. Malkos trinkelėmis. Brangiai perkame mišką. Tel. 8 618 28 211. 1007139

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1009734

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 1012659

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 1016685

Pusę namo Klaipėdos m. (117 kv. m, per 3 aukštus, 3 a žemės, garažas, komunikacijos, reikalingas kapitalinis remontas, 240 000 Lt) arba keičiama į panašų plotą Kaune, pageidautina Žaliakalnyje. Tel. 8 686 88 649. 1018140

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com. Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1011507

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 1010459

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736. 1017045

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 1011395

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com. 1016041

Statybinės medžiagos Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 1015456

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 991876

Maisto prekės

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 1002046

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pjuvenų briketus. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1009694

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. 1012190

Parduodame maistines bulves ‘Laura’, ‘Melody’. Kreiptis ASU Bandymų stotis, Noreikiškės, tel. 8 687 86 019 darbo dienomis nuo 8 iki 16.30 val. 1017670

Parduodu bulves: ‘Vineta’, ‘Laura’, ‘Santi’, ‘Presto’. Didesnį kiekį atvežu į namus. Tel. 8 641 11 915.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1011829

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1011864

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 19 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Padedu parduoti, išnuomoti NT. Daugiausia naujų butų, komercinės patalpos Kaune. 011 brokeris Ernestas Adomaitis. Tel. 8 693 00 011, e. paštas ernestas@011.lt. 1003295

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1011260

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727.

1012904

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992917

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1008956

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1012316

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997719

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1009234

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1009214

GK Galerija (V.Putvinskio g. 42, Kaunas) perka, parduoda medalius, monetas. Tel. 8 686 41 350. 1017453

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516. 1015004

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 86 065. 1009168

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1012702

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 910 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas. Tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1009254

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997670

Tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 300 917, 8 609 96 655. Trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 8 600 40 550, 8 614 23 050. Pirkčiau namą ar kotedžą Kaune ar netoli Kauno su autonominiu šildymu. Tel. 300 914, 8 614 21 023. 1018266

Pamesta 1018548

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Pamestą Milikonių vidurinės mokyklos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1248281, išduotą Karolinai Dušauskaitei, laikyti negaliojančiu.

1018157

1008931

1017902

UAB „Permita“ (į. k. 300111263, adresas Ašigalio g. 6, Kaunas) direktoriui Gintautui Šatkauskui, gyvenančiam Gedimino pr. 56– 11, Vilnius, viešo paskelbimo spaudoje būdu įteikiama Kauno apygardos teismo 2012 08 10 nutartis apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Permita“. Įmonės direktorius privalo per 7 dienas pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, perduoti administratoriui UAB „Audersima“ (į. k. 185479119, adresas Godulių g. 14, Kaunas, adresas korespondencijai Europos pr. 89–2, Kaunas 46333), turtą ir visus dokumentus. Informacija tel. 8 686 04 249. 1017903

Nuomoja 2 kambarių butą Centre, V.Putvinskio g. (su baldais ir buitine technika). Kaina 500 Lt. Tel. 8 676 52 385.

1018003

3 kambarių butą Žiemių g., prie KTU (padarytas remontas, su baldais ir buitine technika, maži šildymo mokesčiai). Kaina 600 Lt + mokesčiai. Tel. 8 648 77 317. 1018612

Nuomoja vieno kambario tvarkingą butą su baldais ir buitine technika A.Juozapavičiaus pr., Ž.Šančiuose. Nuomos kaina 350 Lt. Tel. 8 676 52 385. 1018001

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1018338

1011884

Dingusį ginklo leidimą Nr. 5829, išduotą Jonui Gražučiui Karlai, laikyti negaliojančiu.

Pamestą Milikonių vidurinės mokyklos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1114068, išduotą Giedriui Daukšiui, laikyti negaliojančiu.

1018621

Kauno apygardos teismas 2012 08 10 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Permita“ (į. k. 300111263). Administratoriumi paskirta UAB „Audersima“ (į. k. 185479119). Kreditoriniai reikalavimai priimami iki 2012 09 30 UAB „Audersima“, Europos pr. 89–2, 46333 Kaunas. Vadovaujantis ĮBĮ 11 str. 3 d. 13 p. suinteresuotiems asmenims pranešame, kad BUAB „Permita“ nevykdys sudarytų sutarčių. Informacija tel. 8 686 04 249.

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

Įmonė perka mišką ir dirbamą žemę. Atsiskaito iš karto. Rengia miškotvarkos projektus. Tel. 8 677 64 647. 1009094

Teismo informacija

925783

1012888

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Įvairūs

1018122

0–24 val. atvežame juodžemio, durpių, žvyro, smėlio, skaldos. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1016759

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1014921

Nukelta į 20 p.

Kitos prekės 2012 10 16 10 val. Savanorių pr. 262–105, Kaune, vyks BUAB „Kauno šiltadaržiai“ turto varžytynės. Parduodamas turtas ir pradinės pardavimo kainos: inžineriniai tinklailietaus kanalizacijos tinklai (Noreikiškių k.) – 262 000 Lt, krautuvas – 17 908 Lt, užliejami auginimo stalai – 47 280 Lt, šienapjovė – 400 Lt, kitas materialusis turtas parduodamas kartu – 8 000 Lt. Dalyvių registracija 9.30–9.50 val. Turto apžiūra darbo laiku, iš anksto susitarus. 10 proc. pradinės pardavimo kainos įmoka turi būti įmokėta į BUAB „Kauno šiltadaržiai“ (kodas 300082203) AB Swedbank bankas sąskaitą LT29 7300 0101 3077 8717 ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki varžytynių dienos. Vykdytojas – administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras įgaliotas asmuo Violeta Laimienė, tel. 8 698 15 559, tel./faks. (8 37) 229 886, e. paštas v.laimiene@vvrc.lt.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

1018225

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 1016791

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1014545

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


20 2

pirmaDIENIS, rugsėjo 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Paskolos

Įvairūs

Kiti

Gabenimai Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 1005995

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 1016939

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 1013952

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų; BOBCAT ir MINI ekskavatoriaus nuoma; išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 1013959

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 1016170

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1016006

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 999328

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1016026

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1011240

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1010920

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1010880

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1010900

Reikalinga 50 tūkst. Lt paskola už užstatą (nekilnojamasis turtas) 1–2 metams. Siūlome 13–15 % metinių palūkanų. Tel. 8 698 74 558. 1017959

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1008464

Paskolos palankiomis sąlygomis nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Nemokamos konsultacijos visais paskolų suteikimo klausimais. Tel. 8 615 56 875. 1016631

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. Tel. 8 700 55 000; www.europrovidus.lt.

1007665

1002905

Perkraustau (yra krovėjai), pervežu krovinius mikroautobusu su liftu iki 2 t, 20 kub. m, išvežu senus baldus, buitinę techniką, statybinį laužą. Tel. 8 648 47 176. 1018552

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 997418

PRANEŠIMAS apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB PRAMONĖS ENERGIJA (Jogailos g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 268 5989, faksas (8 5) 268 5988, e. p. g.uloza@e-energija.lt). PVSV ataskaitos rengėjas UAB COWI Lietuva (Ukmergės g. 369A, LT-06327 Vilnius, tel. (8 5) 210 7610, faksas (8 5) 212 4777, e. p. info@cowi.lt). Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB PRAMONĖS ENERGIJA biokuro katilinė. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – R.Kalantos g. 49, Kaunas. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: planuojama pastatyti 16 MW biokuro katilinę, šiluminės energijos gamybai, kuri naudos biokurą – smulkintą medieną (skiedras). Katilinėje bus sumontuoti 2 katilai po 8MW, papildomą 3,2 MW galią planuojama išgauti įdiegus ekonomaizerį. Bendra katilinės galia – 19,2 MW. Katilinėje pagaminta šiluma bus tiekiama į Kauno miesto šilumos tinklus. Susipažinti su PVSV ataskaita galima iki viešo susirinkimo UAB COWI Lietuva (Ukmergės g. 369A, 8 a., Vilnius, tel. (8 5) 210 7558, faksas (8 5) 212 4777, e. p. daba@cowi.lt) ir Petrašiūnų seniūnijoje (R.Kalantos g. 57, Kaunas). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita vyks 2012 m. spalio 2 d. 13 val. Petrašiūnų seniūnijos patalpose (R.Kalantos g. 57, Kaunas). Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti PVSV dokumentų rengėjui ir ūkinės veiklos organizatoriui. 1018376

2012 m. rugsėjo 4 d. UAB INVENTORA atliko žemės sklypo Kauno m., Šernų g. 16, kad. Nr. 1901/0245:85, kadastrinius matavimus. Su sklypo planu ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktu susipažinti galima UAB INVENTORA patalpose (K.Donelaičio g. 78–10, Kaunas). 1018814

AB „Kauno energija“ praneša Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių XVII etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Eigulių seniūnijoje (30 zona) nuo rugsėjo 18 d. 9 val. iki rugsėjo 19 d. 16.30 val. vartotojams: Geležinio Vilko g. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, P.Lukšio g. 2, Savanorių pr. 375, 377, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, Šiaurės pr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Dainavos ir Žaliakalnio seniūnijoje (19 zona) nuo rugsėjo 18 d. 9 val. iki rugsėjo 21 d. 16.30 val. vartotojams: Ajerų g. 2, 10, 14, 15, J.Basanavičiaus al. 50, 50A, 50B, 52, 56, 58, 62, Gaižiūnų g. 45, 47, 49, 53, 66, 70, Gražinos g. 46, 48, 50, 52, Kalniečių g. 164, 166, 174, 180, 184, 186, 188, 196, 197, 203, 207, 219, 231, 235, S.Lozoraičio g. 11, 13, 24, Mituvos g. 3, Nendrių g. 5, Partizanų g. 3, 3A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 10C, 12, 13, 14, 16, 16B, 16C, 18, 20, 22, Purienų g. 2, 16, 18, 25, 27, S.Raštikio g. 20, 21, Raudonikių g. 8, Riešutų g. 8, 10, 30, Savanorių pr. 212, 214, 216, 222, 222A, 224, 226, 228, 236A, 246, 248B, 252, 254, 255, 256, 258, 262, 267, 268, 269, 278, 281, 281A, Šermuonėlių g. 3, 4, 5, Taikos pr. 19A, 31, 33, Uosio g. 7, 10, 10A, Voveraičių g. 3, 4, 9, 11, 12, Žeimenos g. 99, Žvangučių g. 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 27A, 28, 29, 30, 34, 36. Šilainių seniūnijoje (4 zona) nuo rugsėjo 20 d. 9 val. iki rugsėjo 21 d. 16.30 val. vartotojams: Baltų pr. 3, 5, 7, 8, J.Grušo g. 2, 4, 5, 6, 8 , 11, 13, 21, 35, Kuršių g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Milikonių g. 18, 18A, Nemakščių g. 4, Priekulės g. 16, Rietavo g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, Šarkuvos g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, Viduklės g. 3, 5, 12, Žemaičių pl. 62. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinio remonto pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus. Pranešame, kad 2012 m. rugsėjo 28 d. šaukiamas bankrutavusios UAB „Autoservisas Vaišvydava“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo vieta – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas. Susirinkimo pradžia – 13 val. 1017912

AB „Ūkio bankas“

Š. m. rugsėjo 30 d. 10 val. Miškinių k., Šaukoto sen., Radviliškio r., vyks Kauno medžiotojų klubo „Gomerta“ narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Dienotvarkė: 1. Klubo valdymo organų ataskaita. 2. Klubo valdymo organų rinkimai. 3. Naujų klubo įstatų priėmimas. 4. Einamieji klausimai. Klubo valdyba.

LT 12 7010 4000 0177 0651

1017916

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1017806

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 997405

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

1010586

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


21 3

pirmaDIENIS, rugsėjo 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

informuoja

Mokyklėlės

Kyokushin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniesiems! Treneris G.Tankevičius – Pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas, didelį dėmesį skiriantis saugiam sportui, sveikatai stiprinti, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatai stiprinti, traumų profilaktikai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748; www.stoikas.lt.

M.DOBUŽINSKIO ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS kviečia vaikus ir jaunimą lankyti studijas: dailės ir dizaino (realistinis piešimas, tapyba, kompozicija, grafika); taikomojo meno (dekupažas, tekstilė, tapyba ant šilko, įvaizdžio kūrimas); keramikos ir stiklo; animacijos (filmų ir komiksų kūrimas); muzikos. Centras ruošia moksleivius stoti į aukštąsias meno mokyklas. Prašymai priimami V.Krėvės pr. 54, tel. 313 039. Mokestis – minimalus, rezultatas – maksimalus! 1013728

Vaikus ir jaunuolius (nuo 2 iki 18 m.), norinčius lankyti teatro mokyklėlę „Mano teatras“ (prie Dramos teatro), kviečiame ateiti pirmadieniais 18 val. į Kęstučio g. 62 (Dramos teatro mažųjų scenų kiemelis). Informacija www.manoteatras.visiems.lt. Tel. 8 682 14 209, 8 614 44 521, 778 453, 424 276. 1003479

Mokymai

1002602

SVEIKATOS PUSDIENIS PANEMUNĖJE Rugsėjo 19 d. 10 val. – sveikatos pusdienis Panemunėje, skirtas akcijai MIESTE BE AUTOMOBILIO. Renkamės Panemunėje, A.Smetonos al. pradžioje, prie pliažo. Eisime šiaurietišku ėjimu 10 kilometrų. Pasimokysime sveikos gyvensenos ir rudeninių augalų naudos. Pasirinksime arbatai vaistinių augalų. Žolinčių akademija

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės bei individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose.

Klaipėda–Kylis Klaipėda–Karlshamnas Klaipėda–Zasnicas

1004252

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kviečia 3–12 klasių moksleivius savaitgaliais mokytis programavimo, robotikos, fotografijos, muzikos medijos, architektūros ir dizaino, e. leidybos, e. verslo ir kitų programų. Registruotis Studentų g. 48A–321. Tel. 300 615, 8 610 64 208; www.jkm.lt. 994616

NEMOKAMAI. Kauno jaunimo mokyklos soc. kultūrinis centras „MOKYKLA – MIESTUI“: 1. Kino ir teatro aktorių ir režisierių rengimo kursai. 2. Kūrybinio rašymo kursai. 3. Muzikinis ritmikos teatras. 4. Spec. poreikių vaikų ir tėvų dramos centras. 5. Nemokamas mokytojų konsultavimas 5–9 kl. mokiniams ir t. t. Tel. 451 560, kaunojaunimomokykla@gmail.com; http://www.kjm.kaunas.lm.lt/ 1014259

Tėveliams! Kauno tautinės kultūros centras kviečia ikimokyklinių įstaigų nelankančius 4–6 m. vaikučius mokytis žaisti gudrius ir smagius žaidimus rytiniuose studijėlės „Tautosakos abėcėlė“ užsiėmimuose, vyksiančiuose A.Jakšto g. 18 ir Kalniečių g. 180. Registruotis tel. (8 37) 407 135, 8 679 36 796, 8 679 36 861. Plačiau www.ktkc.lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KAS VALDO JŪRAS? NE TIK NEPTŪNAS! 12 uostų mūsų rankose ir Jūsų paslaugoms! KELTŲ BILIETAI INTERNETU www.krantas.lt

Šokiai, dainavimas VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMAI kviečia: į tautinių šokių ansamblį „Malūnėlis“, mergaičių ir jaunučių chorus, estrados studiją „M.E.S.“, sportinių šokių studiją „Mida“, diskotekų vedėjų, šiuolaikinių šokių, breiko, akordeono, dailės, dizaino, keramikos, teatro, renginių organizatorių, gitaros, kanklių, smuikininkų, mušamųjų instrumentų, žurnalistų, folkloro, vaikinų dainavimo studijas, liaudies instrumentų orkestrą. Tel. (8 37) 423 205; www.vmlr.lt. „BALLARE“ šokių studija Kaune – čia kiekvienas ras sau tinkamą variantą! Active-Dance (zumba style) moterims – latino ir šiuolaikinės muzikos vakarėlis! NAUJIENA! Nauja grupė vaikams 10–13 m. Active-Dance (zumba style). Solo Latino – įvairūs šokiai: salsa, bachata, rumba, tango. Pilates mankšta – jaunystės eleksyras! „Coliukė“ – žaidžiame baletą, 4–5 m. vaikams. Daugiau informacijos www.ballare.lt, e. paštas aiga@ballare.lt, tel. 8 683 86 398. 1013895

Kviečia mokytis

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį ir antradienį nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A.Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218; Savanorių pr. 66, tel. 208 414, 8 685 65 218.

1018663

TAPK KREPŠININKU! 7–17 metų vaikinai kviečiami sportuoti „Tornado“ krepšinio mokykloje, kur Jūsų lauks: profesionalūs treneriai, varžybos, stovyklos, socialinės akcijos, susitikimai su garsiais krepšininkais, turnyrai, šventės, kelionės. Informacija tel. 8 687 98 017, 8 678 80 817, www.tornadas.lt, info@tornadas.lt. 1012941

Daugiau informacijos www.krantas.lt

EUROPOS PAVELDO DIENOMS M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­jus ir J.Gruo­džio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus kvie­čia į ne­mo­ka­mus ren­gi­nius, skir­tus Eu­ro­pos pa­vel­do die­noms Kau­ne. Rug­sė­jo 17 d. 13 val. kul­tū­ri­nio tu­riz­mo marš­ ru­tas – edu­ka­ci­nė pro­gra­ma au­to­bu­su ŽYMIŲ MUZIKŲ PĖDSAKAI ŽALIAKALNYJE (ren­ ka­mės prie „Sau­lės” gim­na­zi­jos cen­tri­nio įė­ji­mo, Sa­va­no­rių pr. 46). Ap­lan­ky­si­me vie­tas, kur gy­ve­no, dir­bo ir kū­rė žy­mūs Ža­lia­kal­nio mu­zi­kai. Su­ži­no­si­me, kur bu­vo įkur­ta pir­mo­ ji Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos mu­zi­kos mo­kyk­la, kas įkvė­pė gy­vy­bės Kau­no ka­ri­lio­nui, or­ga­ni­ za­vo pir­mą­sias Dai­nų šven­tes Kau­ne, su­kū­ rė dai­ną, ta­pu­sią tau­tos gies­me. Ke­liau­da­mi siau­ro­mis Ža­lia­kal­nio gat­ve­lė­mis, su­sto­si­me prie na­mų, me­nan­čių gar­sius kom­po­zi­to­rius Juo­zą Gruo­dį, Mi­ką Pet­raus­ką, Alek­san­drą Ka­ča­naus­ką, Vik­to­rą Kup­re­vi­čių, Juo­zą Pa­kal­ nį, kla­si­ki­nės gi­ta­ros pe­da­go­gą Jur­gį Rim­ke­ vi­čių. Iš­gir­si­me daug įdo­mių fak­tų iš žy­mių dai­ni­nin­kų Kip­ro Pet­raus­ko, Ros­tis­la­vo An­dre­ je­vo, An­ta­no Ku­čin­gio, Ma­ri­jo­nos Ra­kaus­kai­ tės, Ju­li­jos Dva­rio­nai­tės ir Ade­lės Ga­lau­nie­nės gy­ve­ni­mo. Pa­žin­tį su Ža­lia­kal­ny­je gy­ve­nu­siais gar­siais mu­zi­kais baig­si­me M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­ju­je. Rug­sė­jo 20 d. 16 val. – kom­po­zi­to­riaus J.Gruo­džio na­mo-me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus pri­sta­ty­mas ir te­at­ra­li­zuo­tas edu­ka­ci­nis ren­ gi­nys jau­ni­mui (ren­ka­mės J.Gruo­džio mu­ zie­ju­je, Sa­la­ko g. 18). Bū­ti­na re­gist­ruo­tis iš anks­to tel. (8 37) 732 498 ir e. paš­tu ri­ta.suo­pie­ne@gmail.com. Šios edu­ka­ci­nės pro­gra­mos at­ei­ty­je bus mo­ka­mos ir ren­gia­mos nuo­lat. No­rin­tie­ji ga­li už­si­sa­ky­ti iš anks­to. VšĮ ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS Būsimas ir esamas mamas, tėčius kviečiame dalyvauti savitarpio pagalbos grupėje. Jos metu kalbėsime, diskutuosime, dalysimės patirtimi apie natūralias ir nenatūralias šeimos krizes, kartu ieškosime sprendimų. Grupę veda psichologė Rasa Pietarienė. Pirmas susitikimas rugsėjo 27 d. 18 val. VšĮ Šeimos santykių institute, L.Zamenhofo g. 9, Kaunas. Dalyvavimas nemokamas. Būtina išankstinė registracija telefonu (8 37) 750 935.

1010196

Sportas

Pirkite keltų bilietus internetu iki spalio 31 d., dalyvaukite loterijoje ir laimėkite kelto bilietus dviem!

1006343

1009543

1009951

Talinas–Marienhamnas–Stokholmas Kopenhaga–Oslas Amsterdamas–Niukastlis

Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Venecija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936.

GRAFIKOS IR PROGRAMAVIMO STUDIJA kviečia 4–12 kl. moksleivius rinktis 2012/2013 mokslo metų programas: architektūra, programavimas, 3D grafika ir animacija, interneto svetainės. Mūsų adresas J.Naugardo g. 10 (Senamiestis). Tel. (8 37) 200 288, 8 640 34 845; www.prografika.lt.

Šokių studija „Pivotas“ pradeda naują sezoną ir kviečia visus į judesio laisvės, grožio pažinimo ir bendravimo būdo užsiėmimus. Poriniai šokiai (suaugusiesiems): pradedančiųjų grupė – užsiėmimai vyks I ir III nuo 19 iki 20 val.; pažengusiųjų grupė – I ir III nuo 20 iki 21 val. Renkamės rugsėjo 17, 19 d. Kaune, Laisvės al. 30A, III a. „Init“ TV patalpose. Registracija tel. 8 670 86 147, e. paštas sokimas@yahoo.com; www.pivotas.lt.

Ryga–Stokholmas Talinas–Stokholmas Talinas–Helsinkis Stokholmas–Helsinkis

Kviečia

1017082

MIŠKININKŲ DIENOS ŠVENTĖ Panemunės bendruomenės centras, žolinčiai, Panemunės biblioteka rugsėjo 17 d. 17.30 val. kviečia į Miškininkų dienos šventę Panemunėje, prie J.Basanavičiaus paminklo. Pasidžiaugsime atsodintu šilu, padainuosime. Po to bendruomenės namų kieme, Vaidilos g. 27, pabendrausime, padirbėsime. Vaišinsime Miškininko arbata ir Zuikienės pyragu. Laukiami maži ir dideli.

1011313

Kviečia mokytis

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1008847

Mokau anglų kalbos (gramatika ir kalbos praktika). Ruošiami mokiniai ir suaugusieji. Tel. 8 629 36 454. 1007888


22

pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras KAuno valstybinis dramos TEATRAS

Rugsėjo 15 d., sulaukęs 90 metų, mus paliko myli­ mas vyras, brolis, tėvas ir senelis Algirdas Grinis. Inžinierius A.Grinis buvo ilgametis Kauno miesto ryšių įmonių vadovas, aktyvus chorinės dainos tradicijų puoselėtojas Lietuvoje.

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Atsisveikinimas su velioniu Kaune, S.Žukausko g. 3B, rugsėjo 17 d. nuo 15 val. Mišios rugsėjo 18 d. 8 val. Kristaus Prisikėlimo mažojoje baž­ nyčioje, Aukštaičių g. 6. Laidotuvės rugsėjo 18 d. 14 val. Kauno Seniavos kapinėse. Liūdi šeima

Rugsėjo 19 d. 18 val. – Biljana Srlbjanovič. SKĖRIAI. Dviejų dalių tragikomedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Ilgoji salė. Rugsėjo 20 d. 18 val. – Sofi Oksanen. APSI­ VALYMAS. Vienos dalies drama. Rež. Jonas Jurašas. Rūtos salė. Rugsėjo 23 d. 18 val. – Marius von Mayen­ burgas. BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis. Rež. Vilius Malinauskas. Mažoji scena.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 1007527

„Sielvartas“ – laidojimo paslaugos visoje Lietuvoje. KREMA­ VIMAS. Mirusiųjų paėmimas iš namų, ligoninių, įstaigų. Doku­ mentų sutvarkymas. Laidojame už valstybės pašalpas. Drabužiai, karstai, atributika. Mus rasite Žaibo g. 4, Šilainiuose (šalia Šven­ tosios Dvasios bažnyčios). Tel. (8 37) 237 722, 8 650 91 647. Dirbame visą parą. 1017924

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame vi­ soje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai. lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Gar­ liava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1015386

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 1007575

Teleloto Lošimo Nr. 858, rugsėjo 16 d. Keturi kampai (2 Lt): 35 12 40 56 43 36 55 22 10 28 73 34 41 60 08 13 69 33 27 11 68 75 65 74 25 38 17 24 37 05 49 44 66 52 15. Eilutė (3 Lt): 14 42 20 50 45. Įstrižainės (15 Lt): 06 23 54 72 30. Visa lentelė (56 685 (3 x 18 895) Lt): 39 71 31 16 58 48. Papildomi prizai: „Renault Thalia“ (TV) – Birutė Lukauskienė; „Citroën C3“ – 0078115; „Škoda Fabia“ – 0351335; „Škoda Fabia“ – 0188538; „Hyundai i 20“ – 0019413; antivirusi­ nės programos „Kaspersky“ – 003*228; 10 000 Lt (tel. 1634, rugsėjo 10 d.) – Bronė Berna­ tonienė iš Panevėžio; 10 0 00 Lt (tel. 1634, rugsėjo 10 d.) – Romualdas Ričardas Gurskis iš Kauno; 10 000 Lt (tel. 1634, rugsėjo 10 d.) – Milda Veronika Kazlauskienė iš Klaipėdos. Pakvietimai į TV: 046*693, 014*020, 005*131. Prognozė: Aukso puode bus – 700 000 Lt.

Rug­sė­jo 22 d. 12 val. – JERUZALĖS (IZRA­ ELIS) ŠEŠĖLIŲ TEATRO gast­ro­lės Lie­tu­vo­ je. MEMBRANA, rež. Yanivas Shent­seris (sub­ti­lus mu­zi­kos, gar­sų, spal­vų ir še­šė­lių pa­sa­ko­ji­mas apie pa­sau­lio at­si­ra­di­mo pa­ slap­tis), vi­sai šei­mai, vai­kams nuo 6 metų. Rug­sė­jo 23 d. 12 val. – KARALAITĖS BUČI­ NYS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (kaip pai­ka tuš­ty­bė su­grio­vė ka­ra­liš­ką lai­mę), nuo 5 metų. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­ raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 metų.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Rug­sė­jo 20 d. 18 val. – E.Jo­nes­ko. PLIKA­ GALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Rug­sė­jo 21 d. 18 val. – ARBATOS GĖRIMO CEREMONIJA. Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Ja­po­ni­ jos am­ba­sa­da (ren­gi­nys ne­mo­ka­mas). Rug­sė­jo 22 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pa­si­ma­ty­mas po dvi­ de­šim­ties me­tų. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Rug­sė­jo 23 d. 18 val. – F.Rabelais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Už­sta­lė tik­rie­siems gur­ma­nams. (N-18) Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Rugsėjo 21 d. 19 val. – Aleksejus Slapovs­ kis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Rabašauskas.

renginiai KAUNO KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Rug­sė­jo 17 d. 16 val. – li­te­ra­tū­ros ir mu­zi­ kos po­pie­tė „Pa­va­sa­ris Pa­san­dra­vy. Tei­sy­bė dar kos­ti Si­bi­re...”, skir­ta po­eto ir ku­ni­go Mai­ro­nio ju­bi­lie­ji­niams me­tams pa­mi­nė­ti. Da­ly­vaus pro­gra­mos su­ma­ny­to­ja ir at­li­kė­ja ak­to­rė Da­lia Jan­kaus­kai­tė, bar­das An­drius Ku­li­kaus­kas ir Kas­ty­tis Mi­kiš­ka (bir­by­nė). Or­ga­ni­za­to­riai – LPKTS Kau­no fi­lia­las.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Iki spalio 2 d. vyksta Savivaldybių muziejų bendrijos Muziejų metams skirto projekto „Parodų tiltai: informacija ir komunika­ cija” parodos: Lazdijų krašto muziejaus paroda TARP TRADICIJOS IR MODERNUMO. Edukacinis užsiėmimas „Tarp tradicijos ir modernumo”. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 18 d. 10, 12 ir 14 val. Molėtų krašto muziejaus paroda MEDINIAI ALUNTOS STEBUKLAI. Alytaus kraštotyros muziejaus paroda IR PO ŠIMTO METŲ TAMSOJ ŽIBA (XX a. pr. dzū­ kiški marškiniai ir dar kai kas). Edukaciniai užsiėmimai „Užsivilk senoviškai – užsisek naujoviškai”, Auksiniai anūkėlių piršteliai. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 19 d. 10, 12 ir 14 val.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

22 d. 12 val.

P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos instru­ mentų muziejaus paroda KAI UŽAUGSIU, DŪDĄ PŪSIU. Edukacinė programa „Lietu­ vių vestuvinių papročių kelias”. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 20 d. 10, 12 ir 14 val. Visos parodos ir nurodytieji edukaciniai užsiėmimai – nemokami. Pasiteirauti ir edukacijas užsakyti tel. 206 820.

V.KUDIRKOS VIEšOJI BIBLIOTEKA Laisvės al. 57

Nuo rugsėjo 18 d. veiks parodos: „Žiemgalos” leidyklos leidiniai 1998– 2012” ir Vytauto Didžpetrio fotografijos paroda „Šiaurės Lietuva: kraštovaizdis”. GIRSTUPIO PADALINYS Kovo 11-osios g. 22

Atidaryta architekto, dailininko Jono Lukšės paroda „Kryždirbystės kūrinių Kaune piešiniai”.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Kvie­čia­me re­gist­ruo­tis į ne­mo­ka­mus edu­ ka­ci­nius už­si­ė­mi­mus, skir­tus ir vai­kams, ir su­au­gu­sie­siems. Rug­sė­jo 18 d. 10, 12 ir 14 val. – Kau­no mies­to mu­zie­jaus edu­ka­ci­nė pro­gra­ma VAIZDŲ PARALELĖS. KAUNAS SOVIETMEČIU IR DABAR. Edu­ka­ci­jos me­tu jau­nes­nie­ji lan­ ky­to­jai su­ži­nos, o vy­res­nie­ji pri­si­mins, kaip Kau­nas at­ro­dė so­viet­me­čiu, tu­rės ga­li­my­bę pa­ly­gin­ti, kaip pa­si­kei­tė mies­to erd­vės, au­to­mo­bi­liai, žmo­nės, jų ren­gi­mo­si sti­lius. Už­si­sa­ky­ti iš anks­to tel. (8 37) 208 220, e. p. mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt. Rug­sė­jo 19 d. 11, 12 ir 14 val. – Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka” edu­ka­ci­nė pro­gra­ma MEDALIO KODAS. Edu­ka­ci­nės pro­gra­mos da­ly­viai bus su­pa­žin­di­na­mi su me­da­lio są­vo­ka, jų at­si­ra­di­mu, pa­skir­ti­mi, me­džia­go­mis, mu­ zie­jaus me­da­lių ko­lek­ci­ja, veiks dai­li­nin­ko dirb­tu­vė­lė, ren­gi­nio da­ly­viai lip­dys me­da­lį. Už­si­sa­ky­ti iš anks­to tel. (8 444) 70 210, 8 611 29 436. Rug­sė­jo 20 d. 11, 13 ir 15 val. – Birš­to­no mu­zie­jaus edu­ka­ci­nė pa­mo­ka KVEPIAN­ TIS BIRŠTONO BANGINIS. Edu­ka­ci­nia­me už­si­ė­mi­me da­ly­viai iš­girs Birš­to­no her­bo sim­bo­lio – ban­gi­nu­ko pa­slap­tį. Kiek­vie­nas da­ly­vis pa­si­ga­mins čia pat mu­zie­ju­je ska­nų ir kvap­nų sau­sai­nį Ban­gi­nu­ką, ku­rį ra­gaus drau­ge su kvap­nia Birš­to­no pie­vų žo­le­lių ar­ba­ta. Už­si­sa­ky­ti iš anks­to tel. (8 319) 65 699, e. p. mu­zie­jus@sak­ra­li­nis.lt. Edu­ka­ci­niai už­si­ė­mi­mai vyks­ta Kau­no mies­to mu­zie­ju­je. Edu­ka­ci­nius už­si­ė­mi­mus už­si­sa­ky­ti iš anks­to pro­gra­mo­je nu­ro­dy­ tais­kon­tak­tais. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pro­jek­tą http://www.mu­zie­ju­ben­dri­ja.lt/

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2

SUSITIKIME BIBLIOTEKOJE – JAU ŠIANDIEN! Rug­sė­jo pra­džia yra pui­kus me­tas ap­si­lan­ ky­ti bib­lio­te­ko­je. O kad šis ap­si­lan­ky­mas bū­tų kuo įdo­mes­nis, skel­bia­me ak­ci­ją SU­ SITIKIME BIBLIOTEKOJE! Vi­są mė­ne­sį Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Ra­das­tų g. 2, K.Do­ne­lai­čio g. 8) vi­sus moks­lei­ vius, stu­den­tus ir mies­tie­čius džiu­gin­si­me įvai­riais kul­tū­ros ren­gi­niais, edu­ka­ci­niais už­siė­mi­mais, kū­ry­bi­nė­mis dirb­tu­vė­mis, žai­ di­mų po­pie­tė­mis ir su­si­ti­ki­mais su žy­miais Lie­tu­vos ra­šy­to­jais. Išsamesnė in­for­ma­ci­ja apie ren­gi­nius www.kvb.lt. Įė­ji­mas į ren­gi­nius ne­mo­ka­mas. Rug­sė­jo 19 d. 13 val. – kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės „Žo­ly­nų kny­ga”. Da­ly­vaus Kau­no J.Gru­ šo me­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viai (mo­ky­to­ja Ra­sa Klin­gai­tė). Už­si­ė­mi­mus ves dai­li­nin­kė Eg­lė Ve­la­niš­ky­tė. K.Do­ne­lai­čio g. 8, III a. fo­jė. 17 val. – su­si­ti­ki­mas su Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pre­mi­jos už me­niš­kiau­sią 2011 m. kū­ri­nį lau­re­at­ u ra­šy­to­ju An­driu­mi Ja­ ku­čiū­nu ir jo kny­gos „La­la­gė” pri­sta­ty­mas. Ra­das­tų g. 2, 406 kab.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

22 d. 18 val.

Rug­sė­jo 20 d. 15 val. Se­nų­jų ir re­tų spau­di­nių sky­rius pri­sta­to: „Se­no­ji kny­ga in­ter­ne­te”. Bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su ver­tin­giau­siais, elek­tro­ ni­niu for­ma­tu pri­ei­na­mais kul­tū­ros pa­vel­do lei­di­niais. K.Do­ne­lai­čio g. 8, sa­lė. Rug­sė­jo 20 d. 16 val. – Sta­lo žai­di­mų po­ pie­tė. Ra­das­tų g. 2, 322 kab. Rug­sė­jo 21 d. 14 val. Kau­nis­ti­kos skai­tyk­la pri­sta­to: „Vir­tu­al­ūs pro­duk­tai apie Kau­ną”. Bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su elek­tro­ni­niais ži­ny­nais, ran­kraš­čiais, vir­tu­a­lio­mis pa­ro­do­ mis apie Kau­ną ir jo re­gio­ną. Ra­das­tų g. 2, 314 kab. Rug­sė­jo 24 d. 9.20 val. – pro­jek­tas „Biblio­ Health”. Moks­li­nė-prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Se­nė­ji­mas ir psi­chi­kos svei­ka­ta”. Re­gist­ ruo­tis iki rug­sė­jo 20 d. e. p. pk@smf.vdu.lt ar­ba tel. (8 37) 327 825 pir­ma­die­niais ir tre­čia­die­niais 11–13 val. Ra­das­tų g. 2, sa­lė. Rug­sė­jo 24 d. 11, 13, 15 val. – Pa­ne­vė­žio kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus edu­ka­ci­nės pro­gra­ mos „Sve­čiuo­se pas Bi­tę” ir „G.Pet­ke­vi­čai­tėBi­tė – kai­mo dak­ta­rė”. Re­gist­ruo­tis tel. (8 45) 596 181, e. p. rat­ke­ly­tee@gmail.com. Edu­ka­ci­nės pro­gra­mos va­do­vė – Pa­ne­vė­žio kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus Edu­ka­ci­jos ir in­for­ ma­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Auš­ra Si­do­ro­vie­nė. Ra­das­tų g. 2, II a. fo­jė. Rug­sė­jo 27 d. 17 val. – pro­jek­tas „BiblioHe­ alth”. Su­si­ti­ki­mas su vais­ti­nin­ku, žo­li­nin­ku Vir­gi­li­ju­mi Skir­ke­vi­čiu­mi. Ra­das­tų g. 2, sa­lė.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Rug­sė­jo 19 d. 17 val. – po­eto Dai­niaus So­ bec­kio kny­gos „ho­mo re­li­gio­us” su­tik­tu­vės ir dai­li­nin­ko Ed­mun­do Ra­go­žiaus ta­py­bos pa­ro­dos „De­be­sų ta­kais” ati­da­ry­mas. Kar­tu su au­to­riais da­ly­vaus bei ren­gi­nį ves po­etas, fi­lo­lo­gas Da­nie­lius Mi­la­šaus­kas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Iki spa­lio 5 d. vei­kia fo­to­me­no fes­ti­va­lio „Kau­nas Pho­to 2012” da­ly­vio Thier­ry Gi­rard’o per­so­na­li­nė pa­ro­da DESTINATIONS EUROPE. KAUNAS. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki spa­lio 2 d. vei­kia Kė­dai­nių kraš­to mu­zie­jaus pa­ro­da ŠEŠIŲ TAUTŲ MIESTAS – Lie­tu­vos mu­zie­jų me­tų pro­gra­mos pro­jek­to da­lis. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val., penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS Vy­tau­to pr. 44

Iki spa­lio 5 d. vei­kia kū­ry­bi­nės raiš­kos aso­cia­ci­jos „Kau­no Bran­du­ma” na­rių AUTORINIŲ DAILĖS DARBŲ PARODA. Pa­rodą ga­li­ma ap­lan­ky­ti dar­bo die­no­mis nuo 8 iki 17 val.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52

Iki spa­lio 2 d. veikia Ra­sei­nių kraš­to is­to­ri­jos mu­zie­jaus pa­reng­ta ak­va­re­li­nin­ ko Bro­niaus Ber­no­tai­čio dar­bų pa­ro­da LAIKO ŽENKLAI BRONIAUS BERNOTAIČIO AKVARELĖJE. Iki spa­lio 2 d. veikia Ma­žei­kių mu­zie­jaus pa­ro­da LAIKO ĮSPAUDAI. Pa­ro­das or­ga­ni­za­vo Sa­vi­val­dy­bių mu­zie­jų ben­dri­ja.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 19

Iki spa­lio 9 d. veikia Alo­y­zo Sta­siu­le­vi­čiaus ta­py­bos pa­ro­da.

Vinco Kudirkos vieŠoji biblioteka JAUNIMO, MENO IR MUZIKOS SKYRIUS Sa­va­no­rių pr. 377, tel. 411 185

Iki rug­sė­jo pa­bai­gos veikia Os­val­do Jab­lons­kio ak­va­re­lės pa­ro­da RAŠYTOJŲ TĖVIŠKĖS.

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA

20 d. 16 val.


23

pirmadienis, rugsėjo 17, 2012

kas, kur, kada kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ki­ta sva­jo­nių ko­man­da“ (iš­anks­ti­nė prem­ je­ra) – 20 d. 20.15 val. „Į Ro­mą su mei­le“ – iki 20 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15 val. „Ab­so­liu­tus blo­gis: at­pil­das“ 3D – 17, 19 d. 17.15 val.; iki 20 d. 19.40*, 22.05 val. (*išsk. 20 d.). „Vi­dur­nak­tis Pa­ry­žiu­je“ (bi­lie­to kai­na 9 Lt) – iki 20 d. 20.15* val. (*išsk. 17, 19 d.). „Vi­ki, Kris­ti­na, Bar­se­lo­na“ (bi­lie­to kai­na 9 Lt) – 17, 19 d. 20.15 val. „Bor­nas. Pa­li­ki­mas“ – iki 20 d. 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Sen­mer­gės“ – iki 20 d. 12 val. „Pa­tru­lių zo­na“ – iki 20 d. 16.15 val.; 17, 19 d. 18.30 val. „Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ – iki 20 d. 14, 18.30*, 20.45 val. (*išsk. 17, 19 d.). „Pa­ry­žiaus monst­ras“ 3D (lie­t. k.) – iki 20 d. 10.45 val. „Te­dis“ – iki 20 d. 15.45, 18, 22.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ 3D (lie­t. k.) – iki 20 d. 12.45 val. „Ka­ra­liška drąsa“ (lie­t. k.) – iki 20 d. 11.30 val. „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 20 d. 15 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 20 d. 17.30* val. (*išsk. 17, 19 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 20 d. 11.15, 13.45 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Absoliutus blogis: atpildas“ 3D (premjera) – iki 20 d. 12, 14.45, 17.45, 20.30 val. „Pagrobimas“ (premjera) – iki 20 d. 13, 15.30, 18.30, 20.45 (seansas nevyks 20 d.) val. „Į Romą su meile“ (premjera) – iki 20 d. 11, 14, 16.45, 19, 21.30 val. NACIONALINĖ PREMJERA. „Kita svajonių komanda“ – 20 d. 20 val. COSMO VIP seansas. „Kelyje“ – 20 d. 18 val. „Bornas. Palikimas“ – iki 20 d. 13.45, 16.30, 18.15, 21.15 val. „Demonas viduje“ – iki 20 d. 18.45 (sean­ sas nevyks 20 d.), 21 val. „Tedis“ – iki 20 d. 19.15, 21.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 20 d. 13.30, 16.15 (seansas nevyks 20 d.) val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 10.30 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 20 d. 13.15 val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 15.15 val. „Nesunaikinami 2“ – iki 20 d. 15.45, 20.15 (seansas nevyks 20 d.), 21.05 (seansas nevyks 20 d.) val. „Patrulių zona“ – iki 19 d. 18 val. „Paryžiaus monstras“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 10.15, 12.45 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 20 d. 11.30 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Rugsėjo 17 d. 19 val. – „Raudonos šviesos” (rež. Rodrigo Cortésas, trileris, Ispanija, JAV, 2012 m., anglų k., lietuviški subtitrai, N 13, vaidina Robertas De Niro, Elizabeth Ol­ sen, Cillianas Murphy, Sigourney Weaver). Rugsėjo 18 d. 19 val. – „Raudonos šviesos” (rež. Rodrigo Cortésas, trileris, Ispanija, JAV, 2012 m., anglų k., lietuviški subtitrai, N 13, vaidina Robertas De Niro, Elizabeth Ol­ sen, Cillianas Murphy, Sigourney Weaver). Rugsėjo 19 d. 19 val. – „Raudonos šviesos” (rež. Rodrigo Cortésas, trileris, Ispanija, JAV, 2012 m., anglų k., lietuviški subtitrai, N 13, vaidina Robertas De Niro, Eliza­ beth Olsen, Cillianas Murphy, Sigourney Weaver).

KINO TEATRAS „ROMUVA“

17 d. 19 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 14.50, 18.45, 21.10 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.55 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15, 22.15 Seimo rinkimai 2012. Tiesioginė laida. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 Pasaulio dokumentika. „Galapagai“ (1) (D.Britanija, 2006 m.) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ (3) (k). 7.20 „Kung Fu Panda“ (3) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 24 valandos (N-7) (k). 10.35 Nuotykių f. „Kelionė į Žemės centrą“ (JAV, 2008 m.) (k). 12.30 KK2 (N-7) (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.30 „Kung Fu Panda“ (4). 14.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2 (N-7). 19.55 Nuo... Iki... 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 S. „Išrinktieji“ (1) (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Moderni šeima“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių komedija „Asteriksas ir Obeliksas. Misija „Kleopatra“ (Prancūzija, Vokietija, 2002 m.). 13.10 „Hana Montana“. 13.40 „Ant bangos“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Akistata. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Be komentarų. 19.40 Kodėl? 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.45 „Biuras“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25, 16.10 Kalbame ir rodome (N-7). 8.25 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.30 Savaitės kriminalai (N-7). (k). 12.00 „Svotai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai.

DATOS (rugsėjo 17 d.) 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 21.25 „Užkalnio 5“. 22.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.00 Mokyklos langas (k). 12.20 Mūsų miesteliai. Alsėdžiai (2) (k). 13.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 15.10 Muzikos istorijos. Didysis kankanas. 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Fiodoras Dostojevskis „Stepančikovo dvaras ir jo gyventojai“ (1989 m.). 21.00 Vilniaus knygų mugė 2012. Agnės Narušytės knygos „Lietuvos fotografija. 1990–2010“ pristatymas. 21.45 Septynios Kauno dienos. 22.10 Dailininko, scenografo Romualdo Lukšo 85-mečiui. „Benjaminas Kordušas“ (1) (1986 m.). 23.40 Prisiminkime. Groja Vilniaus kvartetas. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pinigų karta. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. L.van Beethoveno Simfonija Nr. 1 C-dur, op. 21. Groja Lietuvos kamerinis orkestras. Dirigentas Keris Statonas (Kanada).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 15.00 „Gražuolės ir moksliukai“. 11.00, 17.00 „Motopatruliai“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.00 G.Ramsay virtuvės košmarai. 19.00, 1.10 „CSI Majamis“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Siaubo f. „Aštuonkojis“ (JAV, 2000 m.). 23.35, 0.10 „Tikri bičai“. 0.40 „Klivlando šou“. 2.00 „Pabėgimo karaliai“ (2).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Šiupininis“. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“ (N-7). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 F. „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“ (1) (N-7). 22.25 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 22.55 „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7) (k). 23.50 „4400“ (N-7). 0.50 Sveikatos ABC (k).

10.10 „Mokomės su Pokojum“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Paliktų žmonų klubas (6). 13.00 „Aistrų verpetai“. 13.55 „Nemylimi“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Paliktų žmonų klubas“ (7). 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda.

21.25 „Nemylimi“. 22.40 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Dok. f. „Anoreksikai berniukai“ (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Dok. f. „Žiurkių antplūdis“ (N-7). 15.40, 16.10, 17.20 Lyderių forumas. Energetika. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 18.45 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Andrių Mamontovą. 19.45 Dok. f. „Šaltojo karo paslaptys“ (N-7). 21.00, 23.55 Reporteris. 21.52, 0.47 Orai. 21.55 Lyderių forumas. Energetika. 0.50 Dok. f. „Žiurkių antplūdis“ (N-7).

9.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 9.20 Drama „Švytinti žvaigždė“ (N-7). 11.20 Melomano pusvalandis. 11.50 Romantinė komedija „Ekstraktas“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.25 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (N-7). 17.30 Miestas, verslas ir valdžia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Tarp mūzos ir cenzūros. 18.55 Komedija „Didelė mažytė aš“ (N-7). 20.25 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Milžiniškos staigmenos“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 F. „Kai mes susitikome“ (N-7). 1.50 Drama „Vienišas vyras“ (N-14).

7.00, 9.30, 17.30 Muzika. 7.45, 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 8.45, 18.20, 20.20 Kauniečių akimis. 9.00 Lietuva – poezijos skambesy. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 19.30 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 F. „Šerlokas Holmso ir daktaro Votsono nuotykiai. Baskervilių šuo“. 22.25 „Didžiojo sporgimo teorija“. 22.55 „Gyvenimas pagal Harietą“ (k). 23.50 „4400“. 0.50 Sveikatos ABC.

8.00 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.40 Drama „Melas ir alibi“ (Olandija, JAV, 2006 m.) (N-14). 11.15 Romantinė komedija „Tik draugai“ (Vokietija, JAV, Kanada, 2005 m.) (N-14). 18.00 Muz. komedija „Neatrastasis“ (Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 19.45 Drama „Labos nakties ir sėkmės“ (JAV. Prancūzija, D.Britanija, Japonija, 2005 m.) (N-14). 21.25 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 23.05 Trileris „Infiltruoti“ (JAV, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 Lietuvos krepšinio lyga. Prienų „Rūdupis“–Kauno „Žalgiris“. 14.40 Škotijos taurės finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 16.35 UEFA Europos taurė. „Liverpool“– Edinburgo „Hearts“. 18.30 Sportas LT. Kauno dviračių maratonas 2012. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–Milano „Inter“. 21.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Juventus“. 23.15 Sportas LT. Atviras veteranų štangos spaudimo čempionatas.

1927 m. gimė literatūros ir meno tyrinėtoja Irena Kostkevičiūtė. 1935 m. gimė Kenas Kesey, knygos „Skrydis virš gegutės lizdo“ autorius. 1945 m. gimė amerikiečių krepšinio treneris Philas Jacksonas. 1968 m. gimė amerikiečių dainininkė Anastacia. 1974 m. gimė amerikiečių krepšininkas Rasheedas Wallace’as. 1983 m. Vanessa Williams tapo pirmąja juodaode, karūnuota Mis Amerika. 1991 m. Lietuva priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Galimi emocionalūs pokalbiai, bet pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu, todėl pravers jūsų gebėjimas susitarti ir principingumas. Jautis (04 21–05 20). Stenkitės vengti konfliktų. Jums duotos užduotys neatitiks jūsų norų, dėl to patirsite nuoskaudų. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Dvyniai (05 21–06 21). Galite sulaukti įdomaus pasiūlymo, susijusio su karjera. Atidžiai pasverkite visus pranašumus ir trūkumus, nepulkite stačia galva viską keisti. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Trūks artimųjų pritarimo ir meilės. Galite su kuo nors susipykti, todėl patirsite stresą. Pasistenkite nelaikyti pykčio, kuo greičiau viską išsiaiškinsite, tuo greičiau galėsite judėti priekį ramia sąžine. Liūtas (07 23–08 23). Seksis bendrauti su jaunais žmonėmis. Jausite šeimos supratimą ir palaikymą. Beje, artimiesiems taip pat reikalinga jūsų parama. Nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu – atsakomybė bendraujant svarbi ne mažiau nei darbe. Mergelė (08 24–09 23). Nepalanki diena planuoti veiksmus ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Vyresnis žmogus nepritars jūsų sprendimams, bet ar klausyti jo – jūsų pasirinkimas. Svarstyklės (09 24–10 23). Jūsų idėjos ir mintys dabar labai svarbios. Bendraudamas būsite labai emocionalus. Apsispręskite, kas dabar svarbiau – moralinis palaikymas ar naujos idėjos ir planai. Skorpionas (10 24–11 22). Tikėtini emocijų protrūkiai ir konfliktai. Kažkas argumentuotai prieštaraus jūsų interesams, bet jums tai nepatiks. Neskubėkite pateikti savo apibendrinimų – tam nepalanki diena. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio planai nesiderins su jūsų idėjomis. Stengsitės kovoti su jo elgesiu. Apgalvokite savo elgesį, nes spaudimas nepadės. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Vandenis (01 21–02 19). Išsiskirs jūsų ir artimųjų požiūriai į tam tikras vertybes. Iš jūsų niekas neatima teisės išsakyti savo nuomonę, bet pasistenkite ją aplinkiniams pateikti tinkamai ir suprantamai. Žuvys (02 20–03 20). Ieškosite, kur galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis.


Orai

Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus. Temperatūra kils iki 17–20 laipsnių šilumos. Antradienį debesų bus daugiau, bet žymesnio lietaus jie neatneš. Naktį temperatūra bus 10– 14, dieną šils iki 18–23 laipsnių.

Šiandien, rugsėjo 17 d.

+19

+20

Telšiai

+19

Šiauliai

Klaipėda

+19

Panevėžys

+17

Utena

+19

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.55 19.29 12.34 8.47 19.30

261-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 105 dienos. Saulė Mergelės ženkle.

+19

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +23 Brazilija +30 Briuselis +21 Dublinas +15 Kairas +36 Keiptaunas +21 Kopenhaga +18

Londonas +20 Madridas +33 Maskva +18 Minskas +18 Niujorkas +24 Oslas +16 Paryžius +24 Pekinas +28

orai kaune šiandien

Praha +22 Ryga +19 Roma +25 Sidnėjus +22 Talinas +18 Tel Avivas +33 Tokijas +31 Varšuva +22

+18

+18

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+19

Alytus

2–8 m/s

Vardai Narcizas, Pranciškus (Pranas), Robertas, Sintautas, Sintautė.

Pir­ma­sis žie­mos al­sa­vi­mas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+13

+19

+13

+11

4

+15

+21

+15

+12

3

+15

+18

+13

+9

3

rytoj

poryt

Šių me­tų ru­dens orai ne­gai­li staig­me­ nų. Dar prieš sa­vai­tę Eu­ro­po­je tvy­ro­jo 30 laips­nių karš­čiai, o da­bar kai kur jau ga­li­ma ati­da­ryt­i sli­di­nė­ji­mo se­zo­ną. Stai­ gių orų per­mai­nų at­ne­šė ak­ty­vus šal­ta­ sis fron­tas. Al­pė­se šią sa­vai­tę iš­kri­to pir­ ma­sis snie­gas, o aukš­tu­mos iš­vis ja­me pa­sken­do. Aust­ri­jos ku­ror­tuo­se Cugš­pi­ cė­je ir Zonb­li­ke rug­sė­jo 13-osios ry­tą iš­ kri­to nuo 30 iki 45 cm snie­go. Aust­ri­jos kal­nams to­kie orai rug­sė­jį nė­ra bū­din­ gi ir džiu­gi­na ne­bent kal­nų vieš­bu­čių sa­vi­nin­kus. O snie­gą pa­ly­gin­ti že­muo­ se Če­ki­jos Tat­ruo­se ga­li­ma va­din­ti tik­ ra ano­ma­li­ja. gis­me­teo.ru inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Gra­fas di­ri­ga­vo Alek­so­to šven­tei

„„Aki­mir­kos: renginyje ne­trū­ko stilingai pasipuošusių damų, links­my­bių ir vai­šių. 

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Sek­m a­d ie­n į jau 12-oji Alek­so­ to šven­tė bu­vo su­reng­ta Vy­tau­ to Di­d žio­jo uni­ver­s i­te­to bo­ta­ ni­kos so­de prie tven­ki­nių, ku­rie pri­klau­sė gra­fo Jo­se­fo God­levs­ kio dva­r ui. To­d ėl alek­so­t iš­k iai rin­ko­si la­biau ne į šven­tę, o į iš­ ky­lą gra­fo dva­re.

Pa­gei­d au­ja­m as šven­t ės ele­ men­tas bu­vo Na­po­leo­no lai­ko­tar­ pio dva­sią ati­tin­kan­tis dra­bu­žis ar bent jau at­ri­bu­tas. Vi­sus su­si­rin­ ku­siuo­sius svei­ki­no gra­fas J.God­ levs­kis, vie­ti­niams dar ži­no­mas kaip Alek­so­to bend­ruo­me­nės pir­ mi­nin­kas Ze­no­nas Šal­na. Ge­ros nuo­tai­kos lin­kė­jo ir jo de­ši­nio­ji ran­ka Alek­so­to se­niū­nė Liuk­re­ci­ ja Na­vic­kie­nė.

Ai­dint šei­mi­nin­kų ir sve­čių kal­ boms, vi­sai ša­lia sce­nos tie­sė­ si ru­dens gė­ry­bių ki­li­mai. Alek­so­ to mik­ro­ra­jo­ne esan­tys dar­že­liai ir mo­kyk­los kū­rė ru­dens der­liaus kom­po­zi­ci­jas. Vie­nuo­se kū­ri­niuo­ se do­mi­na­vo dau­giau gė­lių, ki­tuo­ se – vai­siai, dar­žo­vės. „Ne į kiek­vie­ną Alek­so­to bend­ ruo­me­nės ar se­niū­ni­jos ren­gia­ mą šven­tę atei­na­me su šei­ma, ta­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

čiau kai atei­na­me, tai ne­si­gai­li­me. Mie­la ir drau­giš­ka at­mos­fe­ra, ne­ pa­žįs­tan­tie­ji vie­ni ki­tų ga­li su­si­ pa­žin­ti, nors jau ma­žai to­kių be­ li­ko“, – sa­kė Alek­so­to gy­ven­to­ja po­nia Al­do­na. Bend­ruo­me­nės na­riai ir gu­ ver­nan­tė­mis per­si­ren­gu­sios mo­ ky­to­jos ren­gė įvai­rias es­ta­fe­tes vai­kams, skam­bė­jo moks­lei­vių dai­nos. Šven­tės kul­mi­na­ci­jai bu­vo

pa­kvies­ta le­gen­di­nė gru­pė „Ron­ do“ ir Kau­no ra­jo­no cho­ras „Bo­ žo­lė“. Alek­so­to bend­ruo­me­nė vie­ni­ja apie 200 ak­ty­viau­sių na­rių. Z.Šal­ na pa­sa­ko­jo, kad dar va­sa­rą va­ žiuo­jan­tį dvi­ra­čiu jį vis stab­dy­da­ vo alek­so­tiš­kiai ir klaus­da­vo, ku­rią tiks­liai die­ną bus šven­tė. Nie­kam net ne­kil­da­vo min­čių klaus­ti, ar bus šven­tė.

2012-09-17 Kauno diena  
2012-09-17 Kauno diena  
Advertisement