Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

ketvirtadienis, rugsėjo 13 d., 2012 m.

Rinkė­jus Lie­tu­vo­je ne­tru­kus bus ga­li­ma įra­šy­ti į rau­donąją knygą kaip spar­čiai nyks­tan­čią rūšį. Lietuva 5p.

Šim­tai lie­tu­vių pa­si­ mokė, pa­si­nau­doję ap­gau­lin­gu lenkų tu­riz­mo agentū­ros nuo­laidų ku­po­nu. Tema 8p.

Nr. 214 (1413)diena.lt

Laisvą Li­biją pa­ dėjęs kur­ti JAV am­ ba­sa­do­rius Ch.Ste­ ven­sas nu­žu­dy­tas pa­čių su­kilė­lių. Pasaulis 12p.

Mūšy­je dėl trans­por­to – aist­ros ir gra­si­ni­mai Vil­niaus mies­to sa­ vi­val­dybės ta­ry­ba va­kar sprendė, ar pa­skelb­ti sosti­ nės gy­ven­tojų ap­ klausą dėl ne­mo­ ka­mo vie­šo­jo trans­ por­to. Dis­ku­si­joms įkai­tus po­sėdžių salė­je pa­si­gir­do šūksniai ir gra­si­ni­ mai.

1,30 Lt

Da­lis ap­si­švie­tu­sių, in­te­li­gen­tiškų žmo­nių nemąs­to rea­lis­tiš­kai. Eu­ro­pos Par­la­ men­to na­rys Vy­tau­tas Lands­ber­gis

6p.

Miestas

Žirmūnų til­tas bus per­va­din­tas?

Rūta Gri­go­lytė

Miestas

r.grigolyte@diena.lt

Nors bu­vo bal­suo­ja­ma dėl gy­ven­ tojų nuo­monės ap­klau­sos, nuo­tai­ ka po­sėdžių salė­je bu­vo to­kia, tar­ si bal­sa­vi­mas lemtų pa­tį spren­dimą įgy­ven­din­ti šią tvarką. Nu­ma­to­mas ap­klau­sos būdas – at­ran­kinė gy­ven­tojų ap­klau­ sa te­le­fo­nu, ku­rią „vyk­dytų Vie­ šųjų pir­kimų įsta­ty­mu nu­sta­ty­ tas laimė­to­jas“ rugsė­jo 20–30 d. Apk­lau­sa for­mu­luo­ja­ma taip: „Ar pri­ta­ria­te nuo­mo­nei, kad Vil­niaus mies­te būtų ne­mo­ka­mas vie­ša­sis trans­por­tas?“

2

2p.

3p.

Vil­nius ra­do pi­nigų Jėzui

„„Ga­li­mybės: idė­ja va­žiuo­ti ne­mo­ka­mai ža­vi dau­gelį gy­ven­tojų. Ta­čiau ap­klau­so­je jie turės at­sa­ky­ti, ar su­tin­

ka, kad mies­to biud­že­te būtų nurėž­tas fi­nan­sa­vi­mas ki­toms sri­tims. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„Skal­vi­ja“ 50-metį pa­si­tin­ka kro­ni­ko­mis 15p.

Sko­lo­se skęstan­ti Vil­niaus vald­žia pi­ nigų ne­sun­kiai ra­do re­li­gi­niams rei­ ka­lams – sa­vi­val­dybės ta­ry­ba sa­vo spren­di­mu va­kar nu­matė 200 tūkst. litų san­ktua­riu­mo sta­tybų ga­li­my­bių stu­di­jai. Sos­tinės ta­ry­ba pi­nigų ra­do pa­tiks­li­nu­si 2012 m. sa­vi­val­dybės biud­žetą. To­kią idėją iškėlė val­dan­ čia­jai mies­to koa­li­ci­jai pri­klau­san­ ti Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­ja.

BŪTI VILNIAUS DALIMI PRENUMERATA 2012 M.

KETVIRČIUI –

48

LT

www.vilniausdiena.lt Prenumeruoti galite: „Vilniaus dienos“ redakcijoje Labdarių g. 8, internetu www.diena.lt/dienraštis. Informacija tel. (8 5) 261 1688, 8 686 52 400, el. p. prenumerata@vilniausdiena.lt


2

KetvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

miestas Ra­gi­no da­ly­vau­ti ­ re­fe­ren­du­me Vin­co Ku­dir­kos aikštė­je va­kar su­reng­ ta ak­ci­ja, ra­gi­nan­ti LR pi­lie­čius da­ly­vau­ti artė­jan­čia­me re­fe­ren­du­me dėl ato­minės ener­ge­ti­kos ir iš­reikš­ti sa­vo nuo­monę šiuo klau­si­mu. Su­si­rin­kimą ne­tikė­tai pa­ gy­vi­no Al­gio Ra­ma­naus­ko-Grei­tai ir Ri­mo Ša­paus­ko sar­kas­tiš­ka­sis due­tas, ra­ginęs lie­tu­vius bal­suo­ti prie­š VAE, nes „elekt­ros bus ga­li­ma gau­ti tie­siai iš Bal­ta­ru­si­jos“. And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Gru­zi­nai su­si­stabdė lietuvių pa­sie­nietį Dviem ne­le­ga­liems emig­ran­tams iš Gru­zi­jos, pa­te­ku­siems į Lie­tuvą, to­li­mesnė ke­lionė į Vil­nių baigė­si la­bai greit: gru­zi­nai pa­vėžėti juos į sos­tinę pa­prašė pa­sie­nie­čio.

Ant­ra­die­nio rytą Varė­nos rink­ tinės Sar­gybų sky­riaus pa­sie­nie­tis as­me­ni­niu au­to­mo­bi­liu iš Drus­ ki­ninkų va­žia­vo į darbą Varė­no­je įsikū­ru­sio­je rink­tinė­je. Pa­sie­nie­ tis bu­vo neu­ni­for­muo­tas. Ke­lio ruo­že tarp Drus­ki­ninkų sa­vi­val­dybės Grūto kai­mo ir Mer­ kinės jis pa­matė pa­ke­lei­vin­gus au­to­mo­bi­lius stab­dan­čius tris vy­ rus. Jie su­sto­ju­sio pa­reigū­no pa­ prašė nu­vež­ti į Vil­nių. Pa­ke­lei­vių iš­vaiz­da ir vi­sos ap­lin­kybės pa­sie­ nie­čiui iš­kart pa­si­rodė įtar­ti­nos. Pa­ke­liui Vals­tybės sie­nos ap­ sau­gos tar­ny­bos pa­reigū­nas ėmė at­sar­giai kal­bin­ti ru­siš­kai su­pran­ tan­čius pa­ke­lei­vius – pa­reigūną do­mi­no, kur jie vyks­ta, ką vei­kia ir pan. Pa­to­giai įsi­taisę vy­rai pa­si­pa­ sa­ko­jo Lie­tu­vo­je esan­tys be do­ku­ mentų. Tai pa­tvir­ti­no pa­sie­nie­čio įta­ri­mus, kad tri­julė at­vy­ku­si ne­ le­ga­liai.

Nors ir bu­vo pa­žadėjęs nu­vež­ti į sos­tinę, pa­sie­nie­tis sa­vo au­to­mo­ bilį ke­ly­je Druskininkai–Vilnius pa­su­ko de­šinėn, į tar­ny­bos vietą Varė­nos rink­tinė­je. Trys ke­lio ne­ ži­nan­tys ke­lei­viai, be abe­jo, ir to­ liau bu­vo įsi­ti­kinę artė­jan­tys prie Vil­niaus. Kai tik pa­sie­nie­čio au­ to­mo­bi­lis įriedė­jo į Varė­nos rink­ tinės šta­bo te­ri­to­riją, tri­julė bu­vo su­lai­ky­ta. Au­to­mo­bilį at­vai­ravęs pa­reigū­ nas nu­skubė­jo ruoš­tis tar­ny­bai, o su­lai­ky­tuo­sius ap­klausė jo ko­le­ gos. Jo­kių do­ku­mentų ne­turintys ne­le­ga­lūs asmenys pri­si­statė kaip 20-me­tis, 37-erių ir 41-ų Gru­zi­ jos pi­lie­čiai. Jie ne­slėpė sa­vo ke­ lionės tiks­lo – ge­res­nių gy­ve­ni­mo sąlygų paieškų. Ant­ra­die­nio va­karą Varė­nos ra­ jo­no apy­linkės teis­mo spren­di­ mu Varė­nos rink­tinės pa­sie­nie­ čiai su­lai­ky­tus ne­le­ga­lius as­me­nis nu­ga­be­no į Už­sie­nie­čių re­gist­ra­ ci­jos centrą Pab­radė­je. Čia pra­ dėtos pro­cedū­ros, kad šie trys cent­re ap­gy­ven­din­ti už­sie­nie­čiai būtų iš­siųs­ti iš Lie­tu­vos. VD, BNS inf.

„„Kelionė: pa­sie­nie­čiai su­lai­ky­tus ne­le­ga­lius as­me­nis nu­ga­be­no į Už­

sie­nie­čių re­gist­ra­ci­jos centrą Pab­radė­je. 

Gedimino Bartuškos nuotr.

Ba­rui „Shoo­ters“ nustatyti ap­ri­bo­ji­mai Rūta Gri­go­lytė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ry­ ba va­kar nu­tarė ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu laiką ba­rui „Shoo­ters“ Vil­niaus gatvė­je nuo 22 iki 8 val.

Anks­čiau „Vil­niaus die­nai“ sa­vi­ val­dybės Ad­mi­nist­ra­cinės veik­ los sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­ listė Vio­le­ta Skul­čiūtė pa­tvir­ti­no, kad bir­že­lio 4 d. gau­tas Vil­niaus 3-io­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to raš­ tas, ku­ria­me pra­ne­ša­ma, kad nuo šių metų sau­sio 1 d. iki raš­to pa­ tei­ki­mo die­nos dėl ba­re „Shoo­ ters“ ir jo priei­go­se da­romų vie­šo­ sios tvar­kos pa­žei­dimų į Bendrąjį pa­gal­bos centrą te­le­fo­nu 112 bu­vo

kreip­ta­si de­šimt kartų. Taip pat esą bu­vo gau­tas ap­lin­ki­nių namų gy­ven­tojų ko­lek­ty­vi­nis skun­das dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dimų ir kitų įvy­kių ba­re „Shoo­ters“ bei jo priei­go­se. Klau­si­mas dėl šio ba­ro ta­ry­bo­je jau svars­ty­tas bir­že­lio 22 d. ir lie­pos 19-ąją. Bend­rovės „Kok­tei­lių ba­ras“ va­do­vas Ais­tis Ži­da­na­vi­čius „Vil­ niaus die­nai“ teigė ne­su­tin­kan­tis su kal­ti­ni­mais – esą klien­tai lau­ke nerū­ko, nes ba­re įreng­tas rūko­ ma­sis; bo­kalų į lauką ne­si­ne­ša, nes ba­re dir­ba ap­sau­gi­nis; gy­ven­ to­jai, ku­rie skundė­si jau­čią žemų gar­so daž­nių vib­ra­ci­jas na­muo­se, ne­su­ti­ko, kad pas juos būtų at­lik­ tas ty­ri­mas.

Mūšy­je dėl trans­por­to – aist­ros ir gra­si­ni­mai

Po ilgų dis­ku­sijų už klau­ 1 si­mo pa­tei­kimą ko­mi­te­ tams svars­ty­ti bal­sa­vo 23 ta­ry­bos

na­riai, prie­š – 15, su­si­laikė ir ne­ bal­sa­vo 6. Pro­jektą po­sėdy­je pri­statęs Ro­ mas Ado­ma­vi­čius vėl pri­minė Ta­ li­no ini­cia­tyvą, kur įve­da­ma ne­mo­ ka­mo vie­šo­jo trans­por­to sis­te­ma. „Ta min­tis man pra­džio­je pa­si­rodė iš fan­tas­ti­kos pa­sau­lio, pa­skui su­ pra­tau, kad yra daug mo­tyvų, kodėl taip rei­kia pa­da­ry­ti. Ma­nau, kad tai rei­kia ir su Vil­niaus gy­ven­to­jais ap­ tar­ti“, – sakė R.Ado­ma­vi­čius. Vis dėlto ap­klau­so­je da­ly­vau­ sian­tiems siū­lo­mi va­rian­tai skam­ ba ga­na grėsmin­gai: – ar pri­ta­ria­te, kad ne­mo­ka­mai va­žiuo­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­ dybės vie­šuo­ju trans­por­tu (au­to­ bu­sais, tro­lei­bu­sais) būtų leid­žia­ ma tik as­me­nims, dek­la­ra­vu­siems gy­ve­namąją vietą Vil­niaus mies­te? – ar pri­ta­ria­te, kad pri­ėmus spren­dimą vež­ti Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jus ne­mo­ka­mai, nuo­sto­ liai vežė­jams būtų kom­pen­suo­ja­ mi iš biud­že­to lėšų, skirtų ki­toms mies­to gy­ven­tojų so­cia­linėms reikmėms (švie­ti­mui, svei­ka­tai, kultū­rai, spor­tui ir pan.)? Kam to­kius da­ly­kus ap­skri­tai reikė­jo ini­ci­juo­ti, su­pras­ti ne­leng­va bu­vo dau­geliui ta­ry­bos na­rių, nes did­žio­ji dau­gu­ma naują­ja vie­šo­ jo trans­por­to bi­lietų kai­no­da­ra pa­ si­pik­ti­nu­sių vil­nie­čių to­li gra­žu ne­ rei­ka­la­vo ne­mo­ka­mo trans­por­to, o tik pra­šė grąžin­ti prie­š tai bu­vu­sias kai­nas. „Žmonės ne­va­žiuo­ja vie­šuo­ ju trans­por­tu dėl to, kad jis ne­pa­to­ gus. Be to, da­bar pi­ko va­lan­do­mis ir taip sun­ku įsisp­raus­ti į tro­lei­busą ar au­to­busą. Tiek įdėta į e. sis­temą – ji ir­gi ne­vei­kia. Na, nuo­sta­bu“, – sakė ta­ry­bos narė Bi­rutė Ga­li­nienė. „Man at­ro­do, jūs iš vi­so ne­tu­ri­ te ką veik­ti“, – ko­men­ta­vo pro­jektą

„„Sup­rie­ši­no: ta­ry­bos na­riai, vos iš­girdę vi­ce­me­ro R.Ado­ma­vi­čiaus pa­

sa­ko­jimą, kad trans­por­tas ga­li būti ne­mo­ka­mas, puolė klau­sinė­ti, iš kur bus paim­ta lėšų. Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

ta­ry­bos na­rys Ar­tu­ras Liud­kovs­kis. „Ži­no­ma, vi­si tik­rai pa­sa­kys, kad ge­rai būtų ne­mo­ka­mai va­žinė­ti, bet pa­žiūrė­ki­me, ko­kia ki­ta to pu­ sė. Iš ko bus atim­ta: iš svei­ka­tos, iš kultū­ros, iš spor­to, iš ko?“ – klausė ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Švil­pa. „Pas­kai­ty­ki­te iki ga­lo, ten yra apie 15 metų se­nu­mo au­to­mo­bi­lius“, – ner­vin­gai at­sakė R.Ado­ma­vi­čius. Ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Ru-

d­žio­nis įsiu­to, kai po­sėdžiams pir­ mi­nin­kau­jan­tis me­ras Artū­ras Zuo­ kas jam be­kal­bant iš­jungė mik­ ro­foną. „Mi­nutė pa­si­sa­ky­ti pa­gal reg­la­mentą“, – sakė A.Zuo­kas. „Esa­te toks pat ta­ry­bos na­rys, tai sa­vi­valė ir cha­miz­mas ta­ry­bos salė­ je!“ – pik­ti­no­si G.Rud­žio­nis.Jam to­ liau ko­men­tuo­jant R.Ado­ma­vi­čiaus tei­gi­nius, A.Zuo­kas pa­gra­si­no, kad pra­šy­sis ap­sau­gos pa­gal­bos.

Ko­mi­si­jo­je – idė­jos au­to­rius Va­kar taip pat nu­ma­ty­ta su­da­ry­ti ap­ klau­sos ko­mi­siją. Jai va­do­vau­ti turė­ tų pa­ts, kaip tei­gia ta­ry­bos na­riai, idė­ jos au­to­rius vi­ce­me­ras ir ta­ry­bos na­ rys R.Ado­ma­v i­čius, jo pa­va­duo­to­ja taps sa­vi­val­dybės ta­ry­bos narė Indrė Ja­kai­tytė. Ki­ti ko­mi­si­jos na­riai – sa­vi­ val­dybės Teisės tai­k y­mo sky­r iaus

vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Onutė Adul­či­ kienė, ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Milė­ nas, sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Bend­ruo­ menės rei­kalų vi­suo­me­ninės ko­mi­si­ jos at­sto­vas Šarū­nas Va­len­tas Va­len­ ti­na­vi­čius, Mies­to ūkio ir trans­por­to de­p ar­t a­men­to di­rek­to­r iaus pa­va­ duo­to­jas Al­g ir­das Še­šel­g is.

Sa­vi­val­dybė ruo­šia­si per­va­din­ti tiltą Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Va­kar sos­tinės sa­vi­val­dybės ta­ ry­ba pri­tarė, kad klau­simą dėl to, ar reikėtų per­va­din­ti Žirmūnų til­ tą Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko ar­ ba Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus var­ du, to­liau nag­rinėtų sa­vi­val­dybės ko­mi­te­tai.

Ta­ry­bai teik­tos trys al­ter­na­ty­vos. Pir­mo­ji – Žirmūnų til­tui su­teik­ti pre­zi­den­to A.M.Bra­zaus­ko vardą, ant­ro­ji – tam pa­čiam til­tui su­teik­ ti poe­to, dra­ma­tur­go, vertė­jo Just.

Mar­cin­ke­vi­čiaus vardą, ir tre­čio­ji – A.M.Bra­zaus­ko vardą su­teik­ti Va­la­ ku­pių til­tui. Už pa­tei­kimą bal­sa­vo 16 ta­ry­bos na­rių, prie­š – 4, su­si­ laikė 8. Po šio spren­di­mo va­rian­tus, ar derėtų per­va­din­ti til­tus ir kie­no var­du juos pa­krikš­ty­ti, svars­tys sa­ vi­val­dybės ko­mi­te­tai. Be­je, dar prie­š ke­lias die­nas pa­ skelb­ta vil­nie­čių ap­klau­sa sa­vi­val­ dybės in­ter­ne­to tink­la­la­py­je vir­ to far­su. Bal­savę aki­vaizd­žia ke­lių tūkstan­čių balsų per­sva­ra prie­ šta­ra­vo, kad til­tui būtų su­teik­ tas nau­jas pa­va­di­ni­mas. Ta­čiau vėliau, li­kus ke­lioms va­lan­doms

iki ap­klau­sos pa­bai­gos, re­zul­ta­tai ėmė žai­biš­kai keis­tis, kol ga­liau­ siai pa­reikš­ta: 20 502 bal­sai bu­ vo už per­va­di­nimą, 14 039 – prie­š. Nors pa­teik­tas ir ant­ra­sis pir­ma­ jam prie­šta­rau­jan­tis va­rian­tas: už bal­sa­vo 483, prie­š – 2382 žmo­ nės. Pak­laus­ti, kodėl pa­tei­kia­mi vi­siš­kai skir­tin­gi re­zul­ta­tai, sa­vi­ val­dybės at­sto­vai ti­ki­no, kad vie­ nu at­ve­ju įver­tin­ti vi­si bal­sai, ki­tu – tik pa­nai­ki­nus be­si­kar­to­jan­čius bal­sus iš vie­no kom­piu­te­rio. Ne­ pai­sant šių ne­su­sip­ra­timų, klau­si­ mas vis tiek per­duo­tas svars­ty­ti sa­ vi­val­dybės ta­ry­bai.


3

KetvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ža­da nau­ją dar­že­lį Sos­ti­nės ta­ry­ba nu­spren­dė San­ta­ riš­kė­se sta­ty­ti nau­ją lop­še­lį-dar­ že­lį.

ug­dy­mo įstai­gas, paaiš­kė­jo, kad Vil­niu­je trūks­ta apie 1250 vie­tų dar­že­li­nu­kams. VD, BNS inf.

„„Per­galė: su­dėtin­gas plau­čių krau­ja­gys­lių gy­dy­mas ta­po įma­no­mas vos prie­š ke­le­rius me­tus – anks­čiau

pa­cien­tai būda­vo pa­smerk­ti mir­čiai. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

At­lik­ta is­to­rinė ope­ra­ci­ja San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se kar­dio­chi­rur­gai sėkmin­gai at­li­ko su­ dėtingą ope­ra­ciją ir su­teikė mir­ti­na li­ga – plau­ti­ne hi­per­ten­zi­ja – ser­gan­čiam pa­cien­tui viltį gy­ven­ti. Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ninės San­ta­riš­kių kli­nikų (VUL SK) Šir­ dies chi­rur­gi­jos cent­re rugsė­jo 4 d. bu­vo sėkmin­gai at­lik­tas dar vie­nos mir­ti­nos li­gos – plau­tinės hi­per­ ten­zi­jos dėl lėtinės plau­čių ar­te­ri­ jos trom­boem­bo­li­jos – chi­rur­gi­nis gy­dy­mas. Pa­sak VUL SK šir­dies chi­rur­go doc. Ri­man­to Ka­ra­liaus, kol kas to­kios ope­ra­ci­jos yra vie­ne­tinės. Pir­mo­ji 2010-ai­siais bu­vo at­lik­ta ne tik San­ta­riškė­se, bet ir ap­skri­ tai Lie­tu­vo­je, pa­de­dant pro­f. Eck­ har­dui Maye­riui iš Vo­kie­ti­jos. Lėtinė plau­čių ar­te­ri­jos trom­ boem­bo­li­ja yra la­bai sun­ki ir mir­ti­ na li­ga. Daž­niau­siai ji iš­si­vys­to už­ si­kim­šus kojų gi­lio­sioms ve­noms. Ypa­tin­gas pa­vo­jus iš­ky­la tiems, ku­rie per il­gus skryd­žius ne­tai­syk­ lin­gai sėdi ir iš­ge­ria ma­žai skys­čių. Apa­tinė­se galūnė­se su­si­darę krau­jo kre­šu­liai su krau­jo sro­ve nu­ke­liau­ja

į plau­čių ar­te­riją ir už­kem­ša jos ša­ kas. Krau­jo tekė­ji­mas per plau­čius ap­sunks­ta, pa­didė­ja krau­jospūdi­s plau­čių ar­te­ri­jo­je, at­si­ran­da de­ši­ nio­jo skil­ve­lio silp­nu­mas.

Ri­man­tas Ka­ra­lius:

Anks­čiau li­go­niai mir­da­vo per ke­letą metų. Da­bar San­ta­riš­ kių kli­nikų me­di­kai yra pa­si­ruošę iš­gelbė­ ti ne vieną ser­gantį. „Anks­čiau dėl pro­gre­suo­jan­čios plau­tinės hi­per­ten­zi­jos neo­pe­ruo­ ja­mi li­go­niai mir­da­vo per ke­letą me­ tų. Da­bar San­ta­riš­kių kli­nikų me­di­ kai yra pa­si­ruošę iš­gelbė­ti ne vieną ser­gantį, todėl mes, me­di­kai, ypač

džiau­giamės, kad ga­li­me jau ir jiems pa­dėti. To­kie pa­cien­tai, ku­riems įta­ ria­ma ar­ba diag­no­zuo­ta lėtinė plau­ čių ar­te­ri­jos hi­per­ten­zi­ja, turėtų kreip­tis į mūsų li­go­ninės Plau­tinės hi­per­ten­zi­jos koor­di­na­cinį centrą“, – sakė doc. R.Ka­ra­lius. Anot me­di­ko, pa­pras­tai en­dar­ te­rek­to­mi­jos ope­ra­ci­jos trun­ka 6–7 va­lan­das. Rugsė­jo 4-osios ope­ra­ci­ja tru­ko 7 va­lan­das. Pa­ cien­tas po dviejų sa­vai­čių gy­ dymą tęs rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­je, ir kai nor­ma­li­zuosis krau­jospūdi­s de­ši­nia­ja­me šir­dies skil­ve­ly­je bei plau­čių ar­te­ri­jo­je, jau galės grįžti į vi­sa­vertį gy­ve­nimą. Rugsė­jo 4 d. ope­ra­ciją at­li­ko VUL SK šir­dies chi­rurgų ir anes­ te­zio­logų bri­ga­da: doc. R.Ka­ra­lius, dr. Rai­mon­das Šir­me­nis, gyd. Vy­ tau­tas Las­tas, anes­te­zio­lo­gas Ka­ ro­lis Ur­bo­nas. VD, BNS inf.

Mo­ky­sis, tik ne­ži­no ko Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ ry­ba va­kar pri­tarė spren­di­mui mėgin­ti pa­siim­ti pusę mi­li­jo­no eu­ro­pi­nių pi­nigų sa­vo dar­buo­tojų mo­ky­mams. Tie­sa, ko būtų mo­ko­ ma­si, paaiškės tik pa­ėmus pi­ni­gus. Nors ki­lo dis­ku­sijų, vien­bal­siai nu­ tar­ta pro­jektą įgy­ven­din­ti.

Sa­vi­val­dybė jau rugpjūtį pa­skelbė, kad sieks ta­ry­bos pri­ta­ri­mo dėl ES fondų pa­ra­mos pro­jek­tui „Ad­mi­ nist­ra­ci­nių gebė­jimų stip­ri­ni­mas ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo efek­ty­vu­ mo di­di­ni­mas“ pa­nau­do­ji­mo. Pa­ ra­ma skir­ta prie­mo­nei „Sa­vi­val­dy­ bių ins­ti­tu­cijų ir įstaigų dir­ban­čiųjų kva­li­fik ­ a­ci­jos to­bu­li­ni­mas“. Pro­jek­to pre­li­mi­na­ri vertė – 548 768 li­tai, iš ku­rių 82 315 li­

tų bus sa­vi­val­dybės įna­šas. Tei­ gia­ma, kad sa­vi­val­dybės da­lis bus mo­ka­ma iš pro­jek­to da­ly­vių dar­ bo už­mo­kes­čio už dar­bo laiką, per kurį dar­buo­to­jai da­ly­vaus įgy­ven­ di­nant pro­jektą. Ta­čiau de­ta­liau pro­jek­to tikslų ir po­rei­kio nie­kas ne­galė­jo pa­ko­ men­tuo­ti. „Tik ta­ry­bai pri­ta­rus būtų tei­ kia­ma pa­raiš­ka gau­ti ES pa­ramą. O tik ga­vus ES pa­ramą būtų pla­ nuo­ja­mi ir konk­retūs mo­ky­mai“, – tei­gia­ma sa­vi­val­dybės Viešųjų ry­šių at­sa­ky­me „Vil­niaus die­nai“ apie pro­jektą. „To­kia si­tua­ci­ja – ab­sur­diš­ka ir tik dar kartą pa­ro­do, kaip dir­ ba­ma šio­je sa­vi­val­dybė­je. Pa­ro­ do kom­pe­ten­ci­jas, ir ne dar­buo­ tojų, ku­rios, ma­nau, yra ne­blo­gos, bet va­do­vo, – dien­raš­čiui ko­men­ ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys,

Tėvynės sąjun­gos at­sto­vas Vi­das Ur­bo­na­vi­čius. – Jei­gu jie ma­to tie­siog ga­li­mybę gau­ti iš kur nors pi­nigų, jie juos ima ne­gal­vo­da­mi, ką su jais da­ry­ti ir ar tik­rai jų rei­ kia, ar ver­ta juos leis­ti, pa­vyzd­ žiui, or­ga­ni­zuo­jant vie­šuo­sius pir­ki­mus. Juk juos or­ga­ni­zuo­jant pa­pil­do­mai dar­bu ap­krau­na­mi ki­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, ku­rie galėtų tuo me­tu at­lik­ti nau­ din­ges­nius dar­bus.“ Jam pri­tarė ir po­zi­ci­jo­je esan­ tis ta­ry­bos na­rys, Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Šarū­nas Bi­ru­tis. „Ma­no su­bjek­ty­via nuo­mo­ne, čia daž­ nai yra Eu­ro­pos pi­nigų švais­ty­ mas. Mo­ky­mams daž­nai at­ran­da­ mos kon­sul­ta­cinės įmonės, ku­rios tuos pi­ni­gus gra­žiai su­val­go, gra­ žiai pa­ra­šo ata­skaitą. Ne­ma­nau, kad tai nau­din­ga Lie­tu­vai“, – sa­ kė jis.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės, pla­nuo­ja­ma, kad apie 240 vie­tų dar­že­lis ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas iki ki­tų me­tų rug­ sė­jo. Tei­gia­ma, kad taip ieš­ko­ma bū­dų, kaip su­ma­žin­ti dar­že­lių trū­ ku­mą mies­te. Dar­že­lio sta­ty­bą or­ga­ni­zuo­tų už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­ja. Kiek jis kai­nuo­tų, ne­pra­ne­ša­ma. Pla­nuo­ja­ma, kad jis bū­tų sta­to­mas iš bend­ro­vės lė­šų. „Lai­ky­ti už­da­ ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­jos ran­go­vui ir pa­slau­gų tei­kė­jams su­mo­kė­tą su­ mą ir su tuo su­si­ju­sias fi­nan­sa­vi­mo iš­lai­das (jei­gu to­kių bus) bei at­ly­ gi­ni­mą už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei Vil­niaus vys­ty­mo kom­pa­ni­jai už ob­jek­to sta­ty­bos pro­jek­to val­dy­mą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės sko­ la“, – tei­gia­ma spren­di­me. Rugp­jū­čio pra­džio­je bai­gus nau­ jus vai­kus priim­ti į iki­mo­kyk­li­nio

„„Stygius: Vilniuje smarkiai trūks­

ta vietų darželinukams. 

Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.

200 tūkst. litų – Jėzui įam­žin­ti Sko­lo­se skęstan­ti Vil­niaus vald­žia pi­nigų ne­sun­kiai ra­do re­li­gi­ niams rei­ka­lams – sa­vi­val­dybės ta­ry­ba sa­vo spren­di­mu va­kar nu­ matė 200 tūkst. litų san­ktua­riu­mo sta­tybų ga­li­my­bių stu­di­jai.

si­reiš­kimą“, – sa­vo rin­kimų pro­ gra­mo­je į Seimą tei­gia LLRA. Anot LLRA, san­ktua­riu­mo at­si­ ra­di­mas sos­tinė­je ar jos apy­linkė­se esą pri­trauktų mi­li­jo­nus pi­lig­rimų iš už­sie­nio. VD, BNS inf.

Tam lėšų nu­ma­ty­ta tre­čia­die­nio sos­tinės ta­ry­bos po­sėdy­je pa­tiks­li­ nus 2012 m. sa­vi­val­dybės biud­žetą. Idėją sta­ty­ti Vil­niu­je san­ktua­riumą iškėlė val­dan­čiajai mies­to koa­li­ci­ jai pri­klau­san­ti Lie­tu­vos lenkų rin­ kimų ak­ci­ja (LLRA), la­biau­siai ją pa­laikė ir pa­ts vi­ce­me­ras Ja­ros­la­ vas Ka­mins­kis. Lenkų po­li­ti­kai dar prie­š sa­vi­ val­dos rin­ki­mus 2011 m. teigė, kad san­ktua­riu­mas – šven­tyklų komp­ lek­sas, kur sau­go­mos re­li­gi­jos šven­te­nybės – galėtų iš­kil­ti An­ta­ kal­ny­je, V.Gry­bo gatvė­je, ša­lia šv. Faus­ti­nos na­mo. Šia­me na­me vie­ nuo­lei esą ap­si­reiškė Jėzus. „Lie­tu­vo­je yra daug ži­nomų vi­ sa­me pa­sau­ly­je šventų vietų, o Vil­nius yra Die­vo gai­les­tin­gu­mo gar­bi­ni­mo sos­tinė, šian­dien la­bai svar­bi Ka­ta­likų baž­ny­čio­je. Būtent Vil­niu­je, šv. Faus­ty­na Ko­wals­ka pa­tyrė Gai­les­tin­go­jo Kris­taus ap­

„„Reikšmė: san­ktua­riu­mas – šven­

tyklų komp­lek­sas, kur sau­go­mos re­li­gi­jos šven­te­nybės. 

Kęstučio Vanago nuotr.


4

KetvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Kompleksinis „Draugų“ bilietas

Rugsėjo 22 d.

Prakeikta meilė 2 bilietai

Rugsėjo 30 d.

ir

Nr. 13 2 bilietai

Specialus pasiūlymas draugams 4 bilietai tik 92 Lt rusudrama.lt

Vy­riau­sy­bei su­da­ rius sąly­gas re­no­ va­ci­jos pro­gra­mo­ je da­ly­vau­ti tiems gy­ven­to­jams, ku­rių na­mus pri­žiū­ri ad­ mi­nist­ruo­jan­čios bend­rovės, su­si­ domė­ji­mas dau­gia­ bu­čių at­nau­ji­ni­mu spar­čiai au­ga.

Bilietus platina

„„Star­tas: jau pra­dėti na­mo Ke­ra­mikų g. 12 at­nau­ji­ni­mo dar­bai. 

„Ma­no būsto“ nuo­tr.

Gai­vi­na­ma namų re­no­va­ci­jos pro­gra­ma Pa­de­dant bend­ro­vei „Ma­no būs­ tas“, jau pra­si­dėjo pir­mo­jo na­mo Vil­niu­je, Ke­ra­mikų g. 12, at­nau­ji­ ni­mo dar­bai, taip pat ren­gia­mi ki­ tų namų pro­jek­tai. „Gy­ven­to­jai ak­ty­viai domė­jo­si ga­li­my­be da­ly­vau­ti re­no­va­ci­jos pro­ gra­mo­je. Todėl pa­si­kei­tus pro­gra­ mos sąly­goms vos per po­rą mėne­sių pra­dėjo­me pirmą pro­jektą. Žmo­nių daug įti­kinė­ti ne­rei­kia – nau­da aki­ vaiz­di. Po re­no­va­ci­jos dau­gia­bu­čio ši­lu­mos sąnau­dos turėtų su­mažė­ti apie 60 pro­c.“, – sakė Ke­ra­mikų g. 12 namą ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ rovės „An­ta­kal­nio būstas“ di­rek­to­ rius Aud­rius Gri­cius. Ke­ra­mikų g. 12 dau­gia­butį pla­ nuo­ja­ma vi­siš­kai mo­der­ni­zuo­ti iki šil­dy­mo se­zo­no pra­džios. Bus ap­ šil­tin­tos fa­sa­dinės sie­nos, co­ko­lis – ant­že­minė pa­ma­to da­lis, sto­gas, pa­keis­ti butų, laip­tinės rūsių lan­ gai, at­lik­tas šil­dy­mo ir karš­to van­ dens sis­temų re­mon­tas, bu­tuo­se įdieg­ta in­di­vi­dua­li­zuo­ta ap­skai­ tos sis­te­ma. Tai lems ir ma­žes­nes sąskai­tas už ši­lumą.

Pa­vyzd­žiui, 60 kv. m bu­to 2011– 2012 m. šil­dy­mo se­zo­no iš­lai­dos siekė apie 2150 litų. Prog­no­zuo­ ja­ma, kad at­li­kus na­mo re­no­va­ciją iš­lai­dos su­mažės iki 700 litų. „Namą re­no­vuo­ti nu­sprendė­me dėl ke­lių pa­grin­di­nių prie­žas­čių – di­de­lių sąskaitų už ši­lumą, no­ro re­gu­liuo­ti ši­lu­mos kiekį ir ga­liau­ siai – es­te­ti­nio vaiz­do“, – pa­sa­ko­ jo Lai­mo­nas Ber­no­tas, Ke­ra­mikų g. 12 dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas. Kai­mynų pa­vyz­dys užkrėtė ir gre­ti­mo Ke­ra­mikų g. 10 na­mo gy­ ven­to­jus. Re­no­va­ci­jos ini­cia­to­riai nea­be­jo­ja, kad, pa­gausė­jus re­no­ vuotų dau­gia­bu­čių, gre­ta esan­ čiuo­se na­muo­se vyks­tan­čius dar­ bus bus ga­li­ma iš­vys­ti la­bai daž­nai – gy­ven­to­jai grei­tai įver­ti­na ge­rus pa­vyzd­žius. L.Ber­no­tas taip pat sakė, kad ži­no­ji­mas, jog na­mo ad­mi­nist­ra­ to­rius pa­gelbės įgy­ven­din­ti pro­ jektą, pa­d ėjo priim­t i pa­l ankų spren­d imą. „Ad­m i­n ist­r uo­jan­t i bend­rovė pa­dėjo iš­veng­ti be­galės ju­ri­di­nių rei­kalų. Bend­rovė taip

pat su­de­ri­no pro­jektą su at­sa­kin­ go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, suor­ga­ni­za­ vo sta­ty­bos ran­gos dar­bus“, – sa­ kė L.Ber­no­tas. Į re­no­va­ci­jos pro­jek­tus įsit­rau­ku­ sias dau­gia­bu­čius na­mus ad­mi­nist­ ruo­jan­čias įmo­nes kon­sul­tuo­ja bend­ rovės „Ma­no būstas“ spe­cia­lis­tai. „Kon­sul­tuo­ja­me ad­mi­nist­ra­to­ rius ir pa­de­da­me įgy­ven­din­ti dau­ gia­bu­čio re­no­va­ciją nuo pro­jek­ to pa­ren­gi­mo iki darbų pa­bai­gos. Gy­ven­tojų su­si­domė­ji­mo ir pa­ si­tikė­ji­mo su­lau­kia­me todėl, kad kiek­vie­nam gy­ven­to­jui ga­li­me pa­ teik­ti skai­čia­vi­mus, kiek su­mažės jo iš­lai­dos po re­no­va­ci­jos“, – sakė „Ma­no būsto“ re­no­va­ci­jos pro­jektų va­do­vas Ju­lius Pau­laus­kas. Pa­sak J.Pau­laus­ko, su­si­domė­ ji­mas re­no­va­ci­ja spar­čiai au­ga. Iki metų ga­lo ke­ti­na­ma dar­bus pra­dėti dar pen­kiuo­se Vil­niaus dau­gia­bu­ čiuo­se. Norą da­ly­vau­ti pro­gra­mo­je, be minėtų namų, pa­reiškė 13-os Vil­ niaus, 3 Kau­no, 3 Klaipė­dos ir 5 Šiau­ lių dau­gia­bu­čių namų gy­ven­to­jai. VD inf.

Grįš se­no­sios trans­por­to kai­nos Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Bi­lietė­lių re­for­ma pa­tyrė fias­ko – Vil­niaus mies­to ta­ry­ba va­kar nu­ sprendė grąžin­ti seną­sias vie­šo­jo trans­por­to bi­lietų kai­nas, ga­lio­ju­ sias iki re­for­mos.

Ta­ry­ba bend­ru su­ta­ri­mu pri­tarė šiam pro­jek­tui sku­bos tvar­ka. Nesėk­min­gai prie­š mėnesį pa­ leis­ta e. sis­te­ma ir ke­lionės kai­nos pa­didė­ji­mas su­kėlė di­delį gy­ven­ tojų pa­si­pik­ti­nimą. Pir­mas žings­ nis pri­pažįs­tant ne­sklan­du­mus bu­vo ženg­tas grąži­nus se­no­jo ti­ po po­pie­ri­nius bi­lie­tus (po 2 li­tus

be nuo­laidų) į pre­kybą iki šių me­ tų pa­bai­gos. Da­bar vi­sai ta­ry­bai te­ko per­mąsty­ti ir tai, ar kainų po­ky­čiai bu­vo adek­vatūs. Vis dėlto gy­ven­tojų nuo­tai­kos prie­š rin­ki­mus – ne juo­ kas. „Vy­ko ne­la­bai gražūs da­ly­kai, kad sa­vi­val­dybės įmonės bu­vo už­ sibrė­žu­sios nuo rugpjū­čio 15 d. bet ko­kia kai­na pe­rei­ti prie e. sis­te­mos, nors tam bu­vo vi­sai ne­pa­si­ruoš­ta. Mėnesį vil­nie­čiai bu­vo tie­siog te­ ro­ri­zuo­ja­mi, ste­biuo­si, kiek jie dar tiek kant­rybės tu­ri. Šiuo at­ve­ju aš ne­ga­liu tylė­ti, pa­darė­me ban­do­ mai­siais triu­šiais pa­čius gy­ven­to­ jus“, – sakė ta­ry­bos na­rys, opo­ zi­ci­jos at­sto­vas kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas.

Nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad pri­va­čiuo­se au­to­bu­suo­se bi­ lie­tas vėl kai­nuos 2 li­tus vie­toj 2,5 li­to, mies­to au­to­bu­suo­se ir tro­ lei­bu­suo­se, per­kant iš vai­ruo­to­jo, vien­kar­ti­nis bi­lie­tas (be nuo­laidų) kai­nuos 2,5 li­to (su vil­nie­čio kor­te­le įves­ta 3,5 li­to kai­na pa­nai­ki­na­ma). Mik­roau­to­bu­sais, kaip ir iki re­for­ mos, ke­lionė kai­nuos 3 litus (iki šiol po re­for­mos – 3,5 li­to). Ati­tin­ka­mai bus tai­ko­mos nuo­lai­dos. „Kas kal­tas dėl ki­lu­sios su­maiš­ ties, paaiškės, kai ateis lai­kas, o jau lai­kas ateis ta­da, ka­da ateis“, – apie pa­sta­ruo­ju me­tu trans­por­to sek­to­ riu­je vy­rau­jantį chaosą sakė Artū­ ras Zuo­kas.


5

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

lietuva Pre­zi­den­tė ­ Ru­mu­ni­jo­je

Du mi­li­jo­nai – par­ti­joms

Pa­žei­dė ­ eti­ką

Bu­ka­reš­te vie­šin­ti Pre­zi­den­ tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ ki­me su ap­kal­tos pro­ce­są iš­ gy­ve­nu­siu Ru­mu­ni­jos va­do­vu Traia­nu Băses­cu pa­brė­žė po­ li­ti­nio ir fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo svar­bą: „Tai bū­ti­na są­ly­ga sėk­ min­gai ša­lies rai­dai. Val­džių ne­ge­bė­ji­mas su­si­tar­ti – pra­ ras­tos vys­ty­mo­si ga­li­my­bės.“

Par­ti­jos iš gy­ven­to­jų per­ves­ to 1 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­čio gaus be­veik 2 mln. li­tų. Dau­ giau­sia gy­ven­to­jų – 9,5 tūkst. – lė­šų sky­rė Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai. Tė­vy­nės są­jun­gai sa­ vo mo­kes­čio da­lį per­ve­dė 7,8 tūkst. gy­ven­to­jų, bet jai per­ ves­ta su­ma yra di­džiau­sia – 505 tūkst. li­tų.

Pa­sak Vy­riau­siosios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos, ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis pa­žei­dė įsta­ty­mą dėl bū­ti­ny­bės veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to. Jis ne­nu­si­ša­li­no nuo „Sno­ro“ veik­los ty­ri­mo, nors ži­ no­jo, kad jo žmo­nos dė­dė yra vie­nas iš „Lie­tu­vos ry­to“, pri­ klau­siu­sio „Sno­rui“, va­do­vų.

Pra­šo iš­tir­ti Pre­zi­den­tū­ra krei­pė­si į Kon­ku­ ren­ci­jos ta­ry­bą su pra­šy­mu iš­tir­ ti, ar Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ ri­ja, per sto­ja­muo­sius vie­šai pa­ skel­bu­si ne­ga­lu­ti­nius kai ku­rių aukš­tų­jų mo­kyk­lų išo­ri­nio įver­ti­ ni­mo re­zul­ta­tus, ne­pa­žei­dė kon­ ku­ren­ci­jos prin­ci­pų.

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­ tū­ros ko­mi­te­tui svars­tant kai ku­ rių aukš­tų­jų mo­kyk­lų skun­dą dėl švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Gin­ ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus el­ge­sio, Pre­ zi­den­tės pa­ta­rė­ja Vir­gi­ni­ja Bū­ die­nė pra­ne­šė, kad pre­zi­den­tū­ra ga­vo aukš­tų­jų mo­kyk­lų laiš­ką ir iš­siaiš­ki­no, jog kai ku­rių uni­ver­ si­te­tų išo­ri­nio įver­ti­ni­mo iš­va­ dos ap­ro­buo­tos tik lie­pos 26 d. Bet G.Ste­po­na­vi­čius jas pra­ne­šė jau lie­pos 4 d. „Ma­ny­tu­me, kad taip mi­nis­te­ ri­ja pa­žei­dė sa­vo re­for­mos prin­ ci­pus, o dek­la­ruo­tas prin­ci­pas yra kon­ku­ren­cin­gu­mas“, – sa­kė V.Bū­die­nė.

Vien per pa­sta­ruo­ sius ket­ve­rius me­ tus rin­kė­jų Lie­tu­vo­ je su­ma­žė­jo ge­ro­ kai dau­giau kaip 100 tūkst., tai yra tiek pat, kiek žmo­ nių šiuo me­tu gy­ve­ na Šiau­lių mies­te.

„„Prog­no­zė: var­gu ar šie­met Sei­mo rin­ki­muo­se iš­si­ri­kiuos no­rin­čių bal­suo­ti ei­lės. 

Rin­kė­jai Lie­tu­vo­je – nyks­tan­ti rū­šis Šie­met ren­kant nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mą prie bal­sa­dė­žių ga­lės atei­ti apie 2,57 mln. rin­kė­jų. Pas­ta­ruo­siuo­se par­la­men­to rin­ ki­muo­se 2008-ųjų spa­lį re­gist­ ruo­tų rin­kė­jų bu­vo be­veik 2,7 mln. – maž­daug 130 tūkst. dau­giau, nei jų yra da­bar. Va­di­na­si, pa­sta­ruo­ju me­tu kiek­ vie­nais me­tais ša­lis pra­ran­da vi­du­ ti­niš­kai po 25–30 tūkst. rin­kė­jų – tiek, kiek žmo­nių gy­ve­na Pak­ruo­jo ar Bir­žų ra­jo­ne.

bu­vo apie 2,63 mln. 2009-ųjų ge­ gu­žę su­reng­tuo­se pre­zi­den­to rin­ ki­muo­se – 2,69 mln. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spe­cia­lis­tai tei­ gia, kad nei­gia­mos įta­kos rin­kė­jų skai­čiui tu­ri gims­ta­mu­mo ma­žė­ji­ mas, sens­tan­ti vi­suo­me­nė, taip pat la­bai di­de­lė emig­ra­ci­ja. Jei­gu to­kios ten­den­ci­jos iš­liks, 2016-ai­siais per Sei­mo rin­ki­mus ga­li bū­ti apie 2,4 mln. rin­kė­jų, o 2020 m. – vos dau­giau kaip 2,1 mln. Jau ki­tą sa­vai­tę ko­mi­si­ja tu­ri pa­ tvir­tin­ti ga­lu­ti­nius rin­kė­jų są­ra­šus. Jie bus per­duo­ti apy­gar­dų rin­ki­mų ko­mi­si­joms, o šios pa­skirs­tys juos rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­joms.

Tvir­tins ga­lu­ti­nius są­ra­šus

Gaus rin­kė­jo kor­te­les

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Re­gist­ruo­ta pust­re­čio mi­li­jo­no

Vir­gi­ni­ja Bū­die­nė:

Pre­zi­den­tū­ra yra per­siun­tu­si aukš­tų­ jų mo­kyk­lų laiš­ką Kon­ku­ren­ci­jos ta­ ry­bai. „Pre­zi­den­tū­ra yra per­siun­tu­si aukš­tų­jų mo­kyk­lų laiš­ką Kon­ku­ ren­ci­jos ta­ry­bai, ar taip elg­da­ma­ si mi­nis­te­ri­ja neį­si­ki­šo į aukš­tų­ jų mo­kyk­lų kon­ku­ren­ci­ją pa­čių stu­den­tų pa­reiš­ki­mų priė­mi­mo įkarš­ty­je ir ne­pa­da­rė ža­los kai ku­riems su­bjek­tams, da­ly­vau­ jan­tiems kon­ku­ren­ci­jo­je tuo mo­ men­tu“, – tei­gė pa­ta­rė­ja. Švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­ nist­rė Ne­ri­ja Pu­ti­nai­tė tvir­ti­no, kad „švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ ras, in­for­muo­da­mas vi­suo­me­ nę apie aukš­tų­jų mo­kyk­lų išo­ri­nį įver­ti­ni­mą, va­do­vau­ja­si įsta­ty­mo įtvir­tin­to­mis vie­šu­mo, skaid­ru­ mo, at­vi­ru­mo ir at­sa­ko­my­bės vi­ suo­me­nei nuo­sta­to­mis“. Ji pa­brė­žė, kad G.Ste­po­na­vi­ čius pa­tei­kė eks­per­tų iš­va­das, o ne ga­lu­ti­nio išo­ri­nio įver­ti­ni­mo iš­va­das. VD, BNS inf.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Per­nai va­sa­rį įvy­ku­siuo­se sa­vi­val­ dos rin­ki­muo­se re­gist­ruo­tų rin­kė­jų

Iki spa­lio vi­siems re­gist­ruo­tiems rin­kė­jams tu­rė­tų bū­ti iš­ne­šio­tos

rin­kė­jo kor­te­lės. Kar­tu jie gaus in­ for­ma­ci­ją apie bal­sa­vi­mo tvar­ką, įre­gist­ruo­tus kan­di­da­tus ir rin­ki­ muo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų pro­ gra­mas. Sei­mo rin­ki­mai šie­met vyks spa­ lio 14 d. Ant­ras rin­ki­mų tu­ras – spa­lio 28-ąją. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja įre­ gist­ra­vo apie 2 tūkst. kan­di­da­tų į 141 vie­tą Sei­me. 71 par­la­men­ta­ras bus iš­rink­tas vien­man­da­tė­se apy­ gar­do­se, 70 – dau­gia­man­da­tė­je, bal­suo­jant už par­ti­jų iš­kel­tus kan­ di­da­tų są­ra­šus. Iš vi­so dau­gia­man­da­tė­je apy­ gar­do­je da­ly­vaus 19 kan­di­da­tų są­ ra­šų, į ku­riuos įra­šy­ta 1800 kan­ di­da­tų. Spė­ja­ma, kad Sei­mo rin­ki­muo­ se ir tą pa­čią die­ną vyk­sian­čia­me

re­fe­ren­du­me dėl nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos da­ly­vaus apie pu­sę vi­sų re­gist­ruo­tų rin­kė­jų – 1,2–1,3 mln.

2,57

mln.

rin­kė­jų šie­met ga­lės da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.


6

KetvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Dar­syk apie Lai­kinąją vy­riau­sybę

K Vie­tos dva­sia be dva­sios Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

R

y­toj vi­so­je ša­ly­je pra­si­dės tra­ di­cinės pro­g ra­mos Eu­ro­pos pa­ vel­do dienų ren­g i­n iai, ku­r iuos šie­met sie­jan­t is bend­ras var­ dik­l is – „Ge­nius lo­ci. Vie­tos dva­sia“. Sim­bo­ liš­ka, kad šis dvi­kal­bis te­mos pa­va­di­ni­mas kvie­čia ne tik at­k reip­ti dėmesį į ar­ti­miau­ sio­je erdvė­je esan­čius pa­vel­do ob­jek­t us, bet ir į te­nykštę aurą. Kad Lie­tu­vo­je tarp šių dviejų klodų – ma­ te­ria­l io­jo ir dva­si­nio – ga­l i būti la­bai di­de­ lis ato­trūkis, ma­to­me ko­ne kas­dien vaikš­ čio­da­mi sa­vo miestų gatvė­mis ar va­ž inė­ da­mi po sa­vo šalį. Vie­n i ban­do pa­k urs­t y­t i se­na­m ies­čių gy­ vybę įgy­ven­din­da­mi sa­vo nu­si­kals­ta­mus kap­ri­zus ir is­to­rinė­se sie­no­se ker­ta šiuo­lai­ kiš­kas vit­ri­nas. Esą pa­vel­das ir ver­tybė – ne tik tai, kas ma­te­r ia­lu, bet ir ta ge­n ius lo­ci, ku­r i kai ku­r iais at­ve­jais ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma be žmo­nių šur­mu­l io.

Įžūliau­si kaž­kodėl su­pran­ta, kad sie­kia­mo­ji ge­nius lo­ci – tai vie­tos lėbau­tojų dva­sia. Ki­t i it trum­pa­re­g iai ūkved­ž iai ar­do šimt­ me­č ių žings­n ius at­lai­k iu­s ius laip­t us, jų turėk­lus, se­nas me­di­nes du­ris kei­čia nau­ jo­m is. Kodėl – ne­la­bai te­su­ge­ba paaiš­k in­ ti. Gal neat­laikęs lai­ko spau­d i­mo gar­bin­t i tai, kas pa­ga­m in­ta an­t ik­va­r i­n iu sti­l iu­m i, kai­nuo­ja kiek an­t ik­va­r i­n is, bet pa­ga­m in­ tas nau­do­jan­t is šiuo­lai­k inė­m is tech­no­lo­ gi­jo­mis? Tre­tiems tikė­ji­mas, kad „vie­tos dva­sia“ pir­ miau­sia pra­si­de­da nuo šur­mu­lio sa­vo ban­ ko sąskai­to­je, leid­ž ia pa­vel­do sta­ti­nius lai­ ky­ti vi­so la­bo mo­der­nio­sios ar­chi­tektū­ros pa­ma­tais. Tvo­ro­m is, ant ku­r ių ga­l i­ma su­ maus­ty­ti šiuo­lai­k i­nius stik­lai­nius. Įžūliau­si kaž­kodėl su­pran­ta, kad sie­kia­mo­ ji ge­n ius lo­ci – tai vie­tos lėbau­tojų dva­sia. Anuo­met dva­rai būda­vo pra­ge­ria­mi ar kor­ to­mis pra­lo­šia­mi – kai ku­rie nau­jie­ji dva­ri­ nin­kai už cen­tus pirk­tus pa­vel­do ob­jek­tus pa­l ie­ka li­k i­mo va­l io­je. Laimė, šių dienų vie­tos dva­sia – tai ir švie­ sios ini­cia­ty­vos, it dai­gai be­si­ka­lan­čios pro abe­jin­gu­mo be­toną. Be at­ly­gio sa­vo gim­to­ sios pa­ra­pi­jos baž­ny­čios pa­veiks­lus res­tau­ ruo­jan­tys spe­cia­l is­tai. Vie­tos me­lo­ma­nai, ne­b eap­si­kentę sa­v i­val­dybės biu­rok­ratų bu­k u­mo, ini­ci­juo­jan­t ys lab­da­ros kon­cer­ tus, kad galėtų su­tvar­ky­ti uni­ka­lius var­go­ nus. Ba­jo­rai ir jiems pri­jau­čian­tys, au­ko­jan­ tys nau­jiems senų šven­to­vių vit­ra­žams. Eu­ro­p os dienų ren­g i­n iai – pui­k i pro­ga vaikš­tant po sa­vo mies­t us ir mies­te­l ius pa­ma­ty­ti, ku­r ių spalvų ge­nius lo­ci mo­zai­ ko­je dau­g iau.

nygą apie 1941-ųjų Lai­kinąją vy­riau­ sybę pa­rengęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Vy­ tau­tas Lands­ber­gis sa­ko no­rin­tis at­ mes­ti „pri­mes­tas kli­šes“ apie trum­pai vei­kusį ka­bi­netą, ku­ris ver­ti­na­mas dėl pa­stangų at­kur­ti so­vietų su­nai­kintą vals­ty­bin­gumą, bet kri­tikų kal­ti­na­mas dėl an­ti­se­mi­tinės po­li­ti­kos. Ant­ra­die­nio va­karą Vil­niu­je pri­sta­ty­da­ mas knygą, ku­rio­je yra to me­to do­ku­mentų ir vėles­nių at­si­mi­nimų, po­li­ti­kas sakė, kad lei­dinį pa­ska­ti­no dis­ku­si­jos, ki­lu­sios po Lai­ ki­no­sios vy­riau­sybės va­do­vo Juo­zo Bra­zai­čio pa­laikų per­lai­do­ji­mo Kau­ne ge­gužės mėnesį. „Šią kny­gelę pa­ska­ti­no tos kont­ro­ver­si­jos, triukš­mai, pro­tes­tai ir tam tik­ros de­ma­go­gi­ jos apie Juo­zo Amb­ra­ze­vi­čiaus-Bra­zai­čio pe­ lenų per­ve­žimą į Lie­tuvą ir jų pa­lai­do­jimą su tam tik­ra vals­tybės ir di­de­le Baž­ny­čios pa­gar­ ba. Da­liai in­te­li­gentų tai ne­pa­ti­ko ir pro­tes­ tuo­da­mi jie ge­ro­kai per­lenkė sa­vo laz­de­les“, – sakė V.Lands­ber­gis. Kalbė­da­mas apie Lai­ki­no­sios vy­riau­sybės veiklą, V.Lands­ber­gis teigė, kad „vieną kitą žodį Amb­ra­ze­vi­čius būtų galėjęs išb­rauk­ti prie­š pa­si­ra­šy­da­mas“, bet pa­brėžė, kad įvy­ kių ne­ga­li­ma ver­tin­ti neat­siž­vel­giant į to me­ to kon­tekstą. „Prie­kaiš­tai pa­rodė, kad da­lis ap­si­švie­tu­sių, in­te­li­gen­tiškų žmo­nių nemąs­ to rea­lis­tiš­kai, nemąs­to to lai­ko­tar­pio sąly­go­ mis, kaip tie žmonės gal­vo­jo, kaip galė­jo gal­vo­ ti: „O da­bar mes būtu­me gud­res­ni...“ – sakė V.Lands­ber­gis. Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys kalbė­jo, kad do­ ku­mentų skel­bi­mas turėtų „truk­dy­ti per­pa­sa­ ko­ti gan­dus“ apie še­šias sa­vai­tes vei­ku­sią, bet rea­lios vald­žios ne­turė­ju­sią Lai­kinąją vy­riau­ sybę, ku­rio­je ko­mu­na­li­nio ūkio mi­nist­ru dir­bo jo tėvas Vy­tau­tasLands­ber­gis-Žem­kal­nis. V.Lands­ber­gis ra­gi­no ne­pa­mirš­ti, kad po Bir­že­lio su­ki­li­mo, ku­ris Lie­tu­vo­je įvy­ko pra­ si­dėjus na­cių ir so­vietų ka­rui, su­kilė­lių at­si­ šau­ki­mas į tautą apie at­ku­riamą ne­prik­lau­ so­mybę pa­skelb­tas ir Lai­ki­no­ji vy­riau­sybė su­da­ry­ta prie­š na­cių va­lią: „Vo­kie­ti­jos vy­riau­ sybė užd­raudė lie­tu­viams su­da­ry­ti bet ko­kią vy­riau­sybę ir skelb­ti bet kokį at­si­šau­kimą į tautą, o su­kilė­liai pa­sielgė prie­šin­gai. Tai bu­ vo pir­mas an­ti­vo­kiš­kos re­zis­ten­ci­jos veiks­mas

„„Is­to­ri­ja: V.Lands­ber­gis pri­statė dar vieną sa­vo knygą – šįkart apie 1941-ųjų Bir­že­lio su­ki­

limą. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

– pa­si­prie­šin­ti vo­kie­čių įsta­ty­mui. Pas­kui sa­ ky­ti, kad tai vo­kie­čių pa­ka­li­kai, ko­la­bo­ran­tai – vi­sa tai la­bai ten­den­cin­ga, iš anks­to pri­mes­ tos klišės.“

Kęstu­tis Gir­nius:

Nėra jo­kio mėgi­ni­mo su­pras­ti – išt­rau­ki do­ku­ mentą, iš­me­ti lauk, išs­paus­ di­ni be tin­ka­mo ko­men­ta­ro ir ku­ri pa­sa­ko­jimą, ku­ris la­biau­siai pa­tin­ka. Jis nu­si­stebė­jo grupės ži­nomų vi­suo­menės veikėjų pa­si­ra­šy­tu laiš­ku, ku­riuo bu­vo pa­ smerk­tas Vy­riau­sybės ir Kau­no pa­reigūnų spren­di­mas pa­gerb­ti J.Bra­zaitį. Laišką pa­si­ra­ šiu­sie­ji pa­reiškė „smer­kian­tys ne­kaltų žmo­nių per­se­kio­jimą ir nai­ki­nimą, vyk­dytą J.Bra­zai­čio va­do­vau­ja­mos Lai­ki­no­sios vy­riau­sybės val­dy­ mo me­tu“. V.Lands­ber­gis at­kreipė dėmesį, kad

ši for­mu­luotė ne­tiks­li, nes Lai­ki­no­ji vy­riau­sybė fak­tinės vald­žios ne­turė­jo: „Val­dy­mo? Ji valdė Lie­tuvą? Ka­da?.. Ga­li­ma prie­kaiš­tau­ti Bra­zai­ čiui, kad jis ko­kio nors žod­žio ne­pa­re­da­ga­vo, bet čia to­kie pro­tin­gi žmonės skaitė... Rei­kia ei­ti prie faktų, tik­ros med­žia­gos.“ Kny­gos pri­sta­ty­me da­ly­vavęs is­to­ri­kas Min­dau­gas Ta­mo­šai­tis sakė, kad Lai­ki­no­sios vy­riau­sybės ne­ga­li­ma kal­tin­ti dėl ho­lo­kaus­to. „Lai­ki­no­sios vy­riau­sybės, ku­ri fak­tiš­kai ne­ valdė Lie­tu­vos, įta­ka ho­lo­kaus­tui yra vi­siš­ kai mi­ni­ma­li, sa­ky­čiau, jos net nėra“, – sakė is­to­ri­kas. „Apie pa­tį Bra­zaitį pa­sa­ky­ti ką nors blo­ga turbūt būtų ne­tgi nuo­dėmė. Tai bu­vo iš­ki­li as­me­nybė“, – kalbė­jo is­to­ri­kas. Vil­niaus uni­ver­si­te­to dėsty­to­jas Kęstu­tis Gir­nius sakė, kad kny­ga ga­li pa­ska­tin­ti to­ les­nius ty­ri­mus, nes, jo nuo­mo­ne, iki šiol nėra įti­ki­namų at­sa­kymų, kodėl bu­vo su­ra­šy­ti Žydų pa­dėties nuo­sta­tai, taip pat daug klau­ simų ky­la dėl kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­los kūri­ mo. „Nėra jo­kio mėgi­ni­mo su­pras­ti – išt­rau­ki do­ku­mentą, iš­me­ti lauk, išs­paus­di­ni be tin­ ka­mo ko­men­ta­ro ir ku­ri pa­sa­ko­jimą, ku­ris tau la­biau­siai pa­tin­ka“, – sakė K.Gir­nius. VD, BNS inf.

Apk­lau­sa

Atgarsiai „Vil­niaus die­nos“ pub­li­ka­ci­ja apie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ ri­jos norą iš sa­vo pa­šonės iš­kel­ din­ti vi­suo­menės veikė­jo Liu­do Gi­ros pa­minklą bei Vil­niaus sa­ vi­val­dybės ne­skubė­ji­mas tai da­ ry­ti su­kėlė prie­šta­rin­gus ver­ti­ni­ mus in­ter­ne­te.

Dai­nius Vi­siš­kai su­t in­ku su straips­ny­je ci­ tuo­ja­mu Sau­l iu­m i Pi­l in­k u­m i. Prad­ž io­je rei­kia su­gal­vo­ti, kas bus da­ ro­ma su tuo skve­ru, kur pa­mink­las da­bar sto­vi, o tik po to kil­no­ti pa­čius pa­mink­lus. Kaž­kodėl ma­nau, kad Švie­t i­mo ir moks­lo mi­n is­te­r i­ja to­ je vie­to­je ma­to ne­mo­kamą aikš­telę sa­vo au­to­mo­bi­l iams, o pa­mink­las jiems rūpi ma­žiau­siai.

Co­liukė Gal ge­r iau te­g ul bus tuš­čia pie­v utė nei pa­m ink­las to­k iai kont­ro­ver­siš­ kai as­me­ny­bei. Kodėl būti­nai rei­ kia ką nors į tą vietą iš­kart sta­t y­t i?!

Vy­tau­tas Si­ri­jos Gi­ra Ar­chy­v uo­se yra pla­čiai ap­ra­šy­ta gėdin­ga šio so­vie­ti­nio veikė­jo praei­ tis, kai jis, kaip ma­no­ma, pri­si­dėjo prie „švie­ti­mie­čių“ trėmimų. Siū­ly­ čiau skulptūrą pa­do­va­no­ti Švei­ca­ ri­jos CERN moks­li­nin­kams, kad jie tą L.Gi­ros bal­voną pa­leistų per sa­vo da­le­lių grei­tin­tuvą.

K.Nau­jo­kas L.Gi­ra nea­be­jo­t i­nai nėra ta as­me­ nybė, ku­r iam pa­m ink­l as turėtų stovė­t i mies­to cent­re. Tai reiš­k ia, kad tas pa­mink­las galėtų ir turėtų

būti iš­vež­tas. Kur – dar klau­si­mas. Gal tik­rai ne­ver­ta jo iš­vež­ti į Grūtą, nes ten tik­rai vien bal­vo­nai su­rink­ ti – vi­so­k ie kap­su­kai, le­ni­nai ir sta­ li­nai. Bet kur nors į ato­kesnę vietą Vil­niu­je būtų ga­li­ma. Ar­ba į jo tėviš­ kę. Kur L.Gi­ra gimė? Stak­liškė­se, ro­ dos? Ten ir vež­k im.

Ar ma­no­te, kad iš Vil­niaus se­na­mies­čio reikėtų pa-­ trauk­ti L.Gi­ 15ros pa­minklą? 15

38 38

Ga­ga Ne­d i­de­l is pro­centė­l is miš­k i­n ių pa­l i­k uo­n ių no­r i bar­b a­r iš­k ai vis­ ką griau­t i, o did­ž io­ji da­l is lie­t u­v ių su tuo ne­su­t in­ka. Gal ga­na tų grio­ vimų, gal im­k itės kūry­bos? An­tai, kiek Vil­n iu­je yra tuš­č ių, ap­leistų pie­ve­l ių, skverų, kiemų kie­me­l ių – sta­t y­k i­te į va­l ias pa­m ink­lus, da­r y­ ki­te kom­po­z i­ci­jas. Aiš­k u, ge­rai bū­ tų be „va­nagų“ ir „apuokų“ – jie tik kir­šins liaudį.

%

%

43 43

4 4 Taip Taip Ne Ne Nesvarbu, jis man netrukdo

Nesvarbu, jis man netrukdo

Nežinau, neturiu nuomonės

Nežinau, neturiu nuomonės

diena.lt

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,17 %

18 proc.

šie­met išau­go nau­jų au­to­mo­bi­lių iš­per­ka­mo­sios nuo­mos rin­ka.

–0,20 %

+0,80 %

At­sis­kai­tys ­ su dar­buo­to­jais

Pa Para rama ma leid leidžia žia skland sklandžiai žiai per perduo duoti ti ūkį ūkį

Saulius Tvirbutas s.tvirbutas@diena.lt Saulius Tvirbutas s.tvirbutas@diena.lt

Perėmė artimieji Perėmė timie jikis iš Vilniaus raHen rikasarJan čevs

Hen kastaJan kis mo iš Vil niaus rajo noriAn kalčevs nių kai sėkmin gai jo no An ta kal nių kai mo sėkmin gai darbuojasi tėvų ūkyje. „Jie man dar buoja4sikar tėvų je.žemės, „Jie man perdavė ves,ūky 6 ha nes pertys davė kar ha žemės, nes pa jau4no rives, pasi6 trauk ti iš žemės pa tys veik jau no ri pa trauk iš žemės ūkio los, kusi riai atitidavė visą ūkio veiklos, kusa riai davė visą gyvenimą“, – pa kojoati ūkininkaugy venimą“,H.Jan – pasa kojo ūkininkauti pradėjęs čevs kis. ti pradėjęs H.Jan čevs kis. užgyvenJo tėvai džiau gia si, kad tėvai giasūnus, si, kad oužpa gytys ventasJoval das džiau perėmė jie tas val das per ėmė sūnus, o pa tys jie kasmet gaus apie 6 tūkst. litų iškasmet gaus apie 6 tūkst. litų išmokų. mokų. Anykščių rajono Šlavėnų kaime Anykš raBi jono Šlavėnų kaisame ūki ninkačių vusi rutė Dūdienė ūki kavių vusi savo 8nin kar ūkįBiirrutė 5 haDūdienė žemės pervo 8 kar vių ūkį ir 5šei hamai. žemės perdavė pus seserės „Vai kai davė šeijo, mai. ūki ninpus kause tiserės nenorė jie „Vai gyvekai na ūki ninokau nenorė gyka vetos na ki tur, pati jau netujo, riujie svei ki tur, tis o pagy tivu jauliais“, neturiu rūpin – svei pasaka kotos jo rūpin tis gy – ri pasa jo mo teris. Ji vu jauliais“, aštuone meko tai, mo ris.našlė, Ji jautodėl aštuovine medatai, kaipteyra siriūkio kaip tek yrada našlė, visi ūkio darbai vo jaitodėl vienai. „Ne dide lis rbai tekūkis davotiek jai vie nai. „Ne dideda, lis pieno pajamų neduo pie no ūkis tiek pa jamų ne duo da, kad galėčiau samdyti žmones. Juk kadkia galė dytitižmo nes. bet Juk rei nečiau tik sam pamelž karves, reipa kia ne titik melž karves, bet ir ruoš papa šarą žietimai, tvarkyir ruoštidirbti pašarąkitus žiemai, tvarkyti pa tvartą, nelengvus ti tvartą, dirbti kitus nelengvus darbus. Metams bėgant tvarkydarbus. tams bėgant tvarTokytis vienaiMe darė si vis sunkiau. tis nai darė si vis Todėl vie pasi nau dojau prosun ga, kiau. pateikiau dėlraišką pasinau domai jau pro pagal teiLiekiau pa para gauga, ti pa pavos raišką ramai gauti2007–2013 pagal Lietu kaipa mo plėtros tuvos 2007–2013 m. prokai gramo mosplėtros priemonę „Anksm.vas propa gra prie monę „Anksty simos trauki mas iš pre kinės tyvas pa sitrau mas iš pre kinės žemės ūkio gaki my bos“ ir da bar žemės gamy bos“ ga liu paūkio sidžiaug ti ra miuirgyda vebar niga liu pa sidžiaug ramiu mu“, – šyp sojositimo teris.gyvenimu“, – šypsojosi moteris. Sūnūs grįžta į kaimą Sūnūs į kaimą Gin taugrįžta tas Ra moš ka iš Ute nos

Gin tas gai Ralių moš ka te iš lio Ute nos ra jotau no Dau mies turėrajo7no gailių turėjo haDau žemės ir mies laikėte5lio kar ves. jo 7dar ha žemės ir te laikė 5 jos kar ves. Jis dirbo ve ri na ri gyJis dirbo tegal ri na ri jos gydytodar ju. „Ga vauvepa spe cialybę dy to ju. „Ga vau pa gal spe cia lybę darbą Ute no je, skerdyk lo je. Tedykarloba je.darTedarbą ko rinkUte tis:noarje, basker ūkis, ko rink arbatiūkis, arba darbas, nestis: va žinė rei kia apie 20 bas, nes vadar žinė ti tis rei kia apie 20 ki lometrų, buo skerdykloje ki lometrų, buotis skerdykloje visą darbo dar dieną, o gy vulių ūkis visą dar bo dieną, o gy vuliųprieūkis juk rei ka lau ja nuo la tinės juk rei ka lau ja nuo la tinės prie-

žiū ros. Kaip tik moks lus baigė žiū ros. jam Kaipir tik lusval baigė sūnus, permoks daviau das, sūnus, jam ir per da viau val das, o pa ts pa si nau do jau prie monės o pa ts ty pavas si nau do monės „Anks pa sijau trauprie ki mas iš „Anks ty vas pa si trauga kimy mas iš pre kinės žemės ūkio bos“ prelikinės žemės ūkio mysąlybos“ ga mybė mis pa lan kioga mis ga mybė sąlygoli mis užmis baigpa ti lan ūkikio ninmis kavimą“, go mis užjo baig ti moš ūki nin – pa sako G.Ra ka.kavimą“, – pasakojo G.Ramoška.

Pravers ir nuo vaiPravers ir nuo vaikystės įgyta patirtis, kystės įgyta patirtis, nes nuolat dirbo su nes nuolat dirbo su manimi ūkio darbus. manimi ūkio Todėl ūkį perdarbus. daviau Todėl ūkį per dakas. viau į patikimas ran į patikimas rankas. Jo sūnus baigė studijas Aleksandsūnus studijas Alek sandroJo Stul ginsbaigė kio uni versitete – žemės ro Stul gins kio uni ver si te te – žemės ūkio mechanikos inžineriją, todėl ūkio meišmano chanikos inži neriją, todėl puikiai apie techniką, kupuikiai išmano apie žemės techniką, kuri reikalinga dirbant darbus. ri reikalinga darbus. „Jam patinkadirbant technižemės ka, įrenginiai, „Jam patinka tvarkysis technika,perduotose įrenginiai, todėl puikiai todėl puikiai valdose. Be to,tvarkysis jis lankėperduotose dar ir ūkivaldose. to,Pravers jis lankė darvaikysir ūkinin ko kurBe sus. ir nuo nin kursus. Pravers nuo vaikystės ko įgyta patirtis, nesirnuolat dirbo tės įgyta patirtis, nes nuolat dirbo su manimi ūkio darbus. Todėl ūkį su manimi darbus. Todėl per daviau įūkio patiki mas ran kas“,ūkį – perdaviau į pamoš tikimas džiaugė si G.Ra ka. rankas“, – džiaugė si G.Ra Varėnos rajomoš no ka. Perlojos kaime nos jono metų Perlojos kaikame gyVarė venan ti irradaug ūkinin gy ve nan ti ir daug metų ūki nin kavusi Nina Tamulionienė taip pat vu si Ni Tamu nienė taip pat džiau giana si, kad polio stu dijų jos sūnus džiau giaūkį. si, kad stukad dijųjojos sūnus perims Įdopo mu, moks lai pe mu,ūkiu: kad jokomoks lai nerims susijęūkį. su Įdo žemės legijone su siję su žemės ūkiu: ko le gi joje jis įgijo informatiko specialybę, je jis įgi into forDid mažio tiko cialybę, vėliau Vyjotau jo spe univer sitevėliau Vyritau jo uni sitete – isto ko,tooDid po žio to dar giver lino žite – Kau istori o po togidar lino nias noko, tech nolo jos gi uni veržisinias no logi universitete,Kau kurno įgitech jo ma gist rojos laipsnį. tete, kur įgilio jonienė magistpa rosalaipsnį. N.Ta mu kojo, kad N.Ta mu nienė kojo, kad atsi saky ti lio ūki ninkapa visa mo ji nuatsisadu kysi ti dėl ūkisvei ninkatos. vimo„Taip ji nuspren pat spren si gy dėltisvei katos. „Taip pat reikiadu slau neįga lią mamą“, – rei kiamo slau gyti neįgalią mamą“, – sakė teris. sakė teris. nusprendė pakeisti Josmo sūnus sprendė ti ūkiJos ninsūnus kavimonu kryptį. „Jis pakeis užsiima ūki nin kavikys mote: kryptį. „Jis siitoma auga linin įsigijo 2 už trak au gair linin kysau te:giįsi 2 trak torius dabar nagijajovus“, – sarius ir dabar augina javus“, – sa-

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien

Bank­ru­ta­vęs ir lik­vi­duo­ja­mas ban­kas „Sno­ras“ ne­tru­kus ga­lės at­si­skai­ty­ti su bu­vu­siais dar­buo­to­jais, ku­riems li­ko sko­ lin­gas apie 9,2 mln. li­tų. Vil­niaus apy­gar­ dos teis­mas pa­tvir­ti­no „Sno­ro“ bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius Nei­lo Coo­pe­rio pa­teik­tą at­si­skai­ty­mo su pir­mos ei­lės kre­di­to­riais pla­ną. Pla­ne nu­ma­ty­ta, kad su bu­vu­siais ban­ko dar­buo­to­jais tu­ri bū­ti ga­lu­ti­nai at­ si­skai­ty­ta iki rug­sė­jo 29 d.

Ketinantys baigti aktyvų ūkininkavimą Ketinantys baigti aktyvų ūkininkavimą žmonės gali užsitikrinti stabilias išmožmonės gali užsitikrinti stabilias išmokas. Visą rugsėjį priimamos paraiškos pakas. Visą rugsėjį priimamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę tros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės že„Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. mės ūkio gamybos“.

diena.lt/naujienos/miestas

kė N.Tamulionienė. Antra vertus, kėdžiaugėsi, N.Tamuliokad nienė. Antra vertus,į ji atžala sugrįžo ji džiaugėsi, atžala sugrįžo kaimą ir tęsiakad žemdirbystės tra-į kaimą dicijas.ir tęsia žemdirbystės tradicijas. Laukiama pareiškėjų Laukia reiškėjų Prie moma neipaįgy vendinti 2012 m.

Prieta mo70 neimln. įgyven ti mos 2012lėšų. m. skir litųdin para skir ta 70 mln. litų pa ra mos lėšų. Per pirmąjį paraiškų rinkimo etaPer(lie pirmąjį pa–raiškų rin29 kimo etapą pos 2 d. birželio d.) gaupą (lie pos d. –kos, birže 29pra d.)šo gautos 147 pa2raiš o lio jose ma tosra147 o jo se pra ma pa mospa suraiš makos, siekia apie 1,3šo mln. paramos suma kiaspėję apie pa 1,3teik mln. litų. Ūkinin kai,siene ti litų. Ūkianks ninkai, spėję teikti paraiškų čiau,nedar gali pa rugpjūpa raiškų anks čiau,siais dar ga rugpjūčio–rugsėjo mėne preliten duoti mėne pre tenduo ti įčio–rugsėjo didžiąją šiems mesiais tams skirtų paįradid žiąją šiems tams skirtų pamos lėšų dalį.me Šiuo me tu vyksra dalį. Šiuorin me tamos antralėšų sis pa raiškų kitu movyksetata ant rati sispapa motuetapas gau raraiškų mai parin galkiLie vos pasmo gauplėtros ti para2007–2013 mai pagal Lie vos kai m.tu prokai 2007–2013 gramo mosplėtros priemonę „Ankstym. vaspropagra mos priemonę „Anks tyvasūkio pasi trau kimas iš prekinės žemės sitrau kimasPa išraiš prekos kinės žemės ūkio ga mybos“. ren kamos iki gamybos“. Paraiškos renkamos iki rugsė jo 30 d. rugsė jo 30 Paraiš kasd.gali teikti ne jaunesni Pa raiš kas gataličiau teikdar ti nenejau ni kaip 55 metų, sunes laukę kaipsi55 metų, tačiau pen nio amžiaus ūkidar ninne kaisuirlaukę ūkio pen sinio ūkitys ninkai ūkio darbuo toam jai,žiaus dirban pasiirtraudarbuo dirban tys pa traukian čioto išjai, prekinės žemės gasimy bos kian čio iš pre kinės gajai mypribos asmens ūky je. Visi žemės pareiškė asmens je. Visi reiškė jaisipriva lo turėūky ti teisę, supa laukę pen nio va turėtigau teisę, suty laukę sinio amložiaus, ti vals binępen socia liamžiaus, tybinę cialinio draudigau motisevals natvės penso siją. nio dimo natvės Padrau raišką teisekian tis pen ūkiosiją. darPa raišką tei kian tis darbuotojas, dirbantis pasiūkio traukianbuoiš tojas, dirban tis paūkio sitrauga kiančio prekinės žemės myčio iš prekinės bos asmens ūkyžemės je, turi ūkio paskuga timynius bos mens ūky je, tu ri pa skudar tinius 5 meas tus ne ma žiau kaip pusę bo 5laime netima žiau kaip bo kotus dirb ūkio dar buopusę toju dar ir palai dirbti4 ūkio darne buo tožiau ju irkaip paskuko tinius metus ma skutinius metus ne ma žiau pusę laiko4dirb ti ūkio dar buokaip toju pusę laiko dirb darbuo toju pasitrau kian čiotiišūkio prekinės žemės pa si trau kian čio iš pre kinės žemės ūkio gamybos asmens ūkyje. ūkio gamy bos asžian mens je. jas Valdą per leid tisūky pareiškė pertileid žiantis paveik reiškė tuValdą ri užsiim žemės ūkio la jas ne turi už siimkaip ti žemės ūkiotinių veikmetų la ne trum piau 10 pasku trum kaip pamet skutidek niųlametų ir nuopiau 2004 m.10kas ruoir žemės nuo 2004 kasme met dek laruoti ūkiom. naud nas (ŽŪN) ir ti žemės ūkio naud nasgy (ŽŪN) ir (ar ba) regist ruo ti tume rimus vulius. (arraiš ba) kos regist ti tume rimus Pa teiruo kimo tu jisgy tuvu rilius. būPa raiš kosravęs teikimo meLie tu tu jisvos turiResbūti įre gist valdą ti įre gist ravęs valdą Lie tu vos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo pub likos ūkio kaival mody vers lo regist re iržemės nurody tasirjos toju, regist nurody tas veik jos val dyto ju, už siimretiiržemės ūkio la ne mauž ti žemės veikplo la ne žessiim niame kaip 1ūkio ha ŽŪN te.mažesAtk niarei mepia kaip 1 ha ŽŪN plo te.meme dėmesį į šių reilio pia30 med.dėmesį į šiųreimetųAtk birže įsigaliojusį katųvimą, birželio įsiraiš galio jusį kala kad30ikid.pa kos parei ramai la vimą, raiš kospapa ramai gau ti pakad teikiiki mopa die nos reiškėgau mo ti die nos reiškėjo artibapajoteisukituok nio valpa dos ekojo sudis tuok tinio val ekonoar miba nisjody (EDV) betdos kuriuos nomi disper (EDV) kuriuos dve jusnis medy tus paskubet tinius ketdve jus me metus tus tu per sku nius ve rius ri pa būti ditides nisketnei ve rius metus turi būti didesnis nei 2 EDV. 2 EDV. Užs. 1014740 Užs. 1014740

Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1861 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3158 JAV do­le­ris 1 2,6827 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7582 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9588 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4768 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6572 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5229 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8565

pokytis

–0,6176 % –0,1088 % –0,4970 % –0,2748 % –0,0020 % +0,9011 % –0,1651 % +0,3497 % –0,0420 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,14

4,78

2,47

„Kvis­ti­ja“

5,09

4,71

2,44

„Va­koil“

5,14

4,78

2,47

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta97,11 dol. už 1 brl. 115,94 dol. už 1 brl.

Še­šė­lis stab­do au­gi­mą Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­je Ry­tų Eu­ ro­po­je, smar­kiai pa­pli­tu­si še­šė­li­ nė eko­no­mi­ka yra ypač ydin­ga re­gio­no eko­no­mi­niam au­gi­mui. Ta­čiau lie­tu­viai į at­ly­gi­ni­mą vo­ ke­liuo­se šie­met žiū­ri dar at­lai­ džiau nei per­nai.

Kaip pa­ro­dė nau­jau­sias ty­ri­mas, be­veik pu­sė – 47 pro­c. – ša­lies gy­ven­to­jų su­tik­tų dirb­ti už neo­fi­ cia­lų at­ly­gi­ni­mą, 31 pro­c. žmo­nių tei­gė, kad už neo­fi­cia­lų at­ly­gi­ni­ mą dirb­ti ne­su­tik­tų, ta­čiau dau­ giau­sia taip ma­nan­čių bu­vo tarp pen­si­nio am­žiaus gy­ven­to­jų. „Ge­ro­kai su­ma­žė­jo tų, ku­rie tik­rai ne­su­tik­tų dirb­ti už neo­fi­ cia­lų at­ly­gi­ni­mą“, – tei­gė ty­ri­mų bend­ro­vės „Rait“ val­dy­bos pir­ mi­nin­kė In­ga Nau­sė­die­nė. Praė­ ju­sių me­tų pra­džio­je to­kius įsi­ ti­ki­ni­mus dek­la­ra­vo 41 pro­c. ap­klaus­tų­jų. Vien tarp dar­bin­go am­žiaus – 15–64 me­tų – gy­ven­to­jų dau­giau nei pu­sė (51 pro­c.) ap­klaus­tų­jų tei­gė, kad su­tik­tų dirb­ti už neo­ fi­cia­lų at­ly­gi­ni­mą. Ty­ri­mas taip pat at­sklei­dė, kad 19 pro­c. gy­ven­to­jų yra ka­da nors ga­vę vi­są ar da­lį at­ly­gi­ni­mo vo­ke­ ly­je. Praė­ju­siais me­tais tai pri­pa­ ži­no pa­na­šus skai­čius gy­ven­to­jų – 21 pro­c. Per pa­sta­ruo­sius sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius neo­fi­cia­liai, vi­są ar da­lį at­ly­gi­ni­mo vo­ke­ly­je tei­gė ga­vę 13 pro­c. ap­klaus­tų­jų. Kol gy­ven­to­jai į še­šė­li­nę eko­ no­mi­ką žiū­ri ga­na at­lai­džiai, Pa­ sau­lio ban­kas įspė­ja, kad ji Ry­tų Eu­ro­pai ypač ken­kia. Išp­la­tin­ta­ me pra­ne­ši­me jis tei­gia, jog Ry­ tų Eu­ro­po­je už vals­ty­bės re­gu­lia­ vi­mo ir mo­kes­čių sis­te­mos ri­bų vei­kian­tis vers­las yra taip pa­pli­ tęs, kad ken­kia il­ga­lai­kiam re­gio­ no au­gi­mui. „Nau­jų ša­lių na­rių val­džia Ry­ tų Eu­ro­po­je pa­pras­čiau­siai ne­ga­ li leis­ti di­de­lio eko­no­mi­kos še­šė­ lio nei trum­pa­lai­kiu lai­ko­tar­piu esant fis­ka­li­niam ne­ri­mui, nei il­ ga­lai­kiu lai­ko­tar­piu dėl ma­žė­jan­ čios dar­bo jė­gos“, – sa­kė Pa­sau­lio ban­ko vy­res­nio­ji pa­ta­rė­ja Ka­ta­ri­ na Mat­her­no­va. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad ypa­tin­gą dė­me­sį še­šė­li­nės eko­ no­mi­kos pro­ble­mai Ry­tų Eu­ro­ po­je tu­rė­tų skir­ti Bul­ga­ri­ja, ku­ rio­je juo­do­ji rin­ka šie­met su­da­rė 32 pro­c. ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Šiek tiek ma­ žes­nę BVP da­lį še­šė­li­nė eko­no­ mi­ka su­da­rė Lie­tu­vo­je (28,5 pro­c.) ir Es­ti­jo­je (28,2 pro­c.), ma­žiau­siai – Aust­ri­jo­je (7,6 pro­c.). Ryš­ki še­ šė­li­nės eko­no­mi­kos pro­ble­ma taip pat pa­ste­bi­ma Če­ki­jos Res­pub­li­ ko­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Slo­

vė­ni­jo­je ir Slo­va­ki­jo­je. Pa­sau­lio ban­ko va­do­vau­jan­tis eko­no­mis­ tas ir stu­di­jos bend­raau­to­ris Tru­ ma­nas Pac­kar­das pa­brė­žė, kad dėl še­šė­li­nės eko­no­mi­kos nu­ken­čia tei­sė­tai vei­kian­čios bend­ro­vės, nes „yra per daug ap­krau­tos biu­ dže­to pa­ja­mų mo­kes­čiais ir ken­ čia dėl ne­są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­ jos su neo­fi­cia­lio­mis įmo­nė­mis“. O vi­suo­me­ni­niu lyg­me­niu di­de­ lis neo­fi­cia­lus sek­to­rius slo­pi­na val­džios ge­bė­ji­mą ap­rū­pin­ti vi­ suo­me­nę tin­ka­mu iš­si­la­vi­ni­mu ir svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­go­mis bei ge­rai funk­cio­nuo­jan­čia inf­ rast­ruk­tū­ra. Pa­sau­lio ban­kas re­ko­men­da­vo po­li­ti­nių ini­cia­ty­vų se­ri­ją, kaip val­džia ga­lė­tų pa­siū­ly­ti pa­trauk­ les­nę dar­bo al­ter­na­ty­vą esa­mai neo­fi­cia­liai eko­no­mi­kai. Tarp pa­ teik­tų siū­ly­mų – pa­lan­kes­nė mo­ kes­čių sis­te­ma bei per­spek­ty­ vios so­cia­li­nės ir dar­bo ap­sau­gos sche­mos. Be to, Pa­sau­lio ban­ko tei­gi­mu, val­džia ska­tin­ti vers­lą dek­la­ruo­ti pa­ja­mas ir dar­buo­to­jus tu­rė­tų sa­ vo tei­gia­mu pa­vyz­džiu. „Pa­si­ti­kė­ji­ mo val­džia kū­ri­mas yra pa­grin­di­nis veiks­nys, sie­kiant įti­kin­ti pi­lie­čius, kad mo­kė­ti mo­kes­čius yra nau­din­ ga“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

„„Si­t ua­c i­j a: Eu­ro­po­je še­šė­li­nė

eko­no­mi­ka di­džiau­sia Bul­ga­ri­ jo­je, ant­ro­je vie­to­je – Lie­tu­va, tre­čio­je – kai­my­nė Lat­vi­ja. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.


8

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

tema Viliojo gera kaina Rugp­jū­čio pa­bai­go­je vie­na­me lie­tu­viš­kų gru­ pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­ rta­lų bendrovė „Fi­liz Tour“ par­da­vė dau­giau nei pu­sę tūks­tan­čio ke­ lio­nių į Tur­ki­ją, o praė­ ju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė apie sa­vo bank­ro­tą. „Fi­ liz Tour“ – jau de­vin­ta Len­ki­jos tu­riz­mo rin­kos bend­ro­vė, bank­ru­ta­vu­si šią va­sa­rą.

Lie­tu­viai pla­na­vo ato­st Aiš­kė­ja, kad Len­ki­jos tu­riz­mo or­ga­ni­za­to­rius „Fi­liz Tour“ iš anks­ to ke­ti­no su­si­žer­ti lie­tu­vių pi­ni­gus, o ke­lio­nės į pra­ban­gius Tur­ ki­jos vieš­bu­čius net ne­pla­na­vo.

500

lie­tu­vių

už­ki­bo ant len­kų, ža­dė­ju­sių ne­pa­kar­to­ja­mas ato­sto­gas, kab­liu­ko.

Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Už­ki­bo šim­tai

Dien­raš­čio skai­ty­to­ja N.Š. (re­ dak­ci­jai var­das ir pa­var­dė ži­no­mi) rugp­jū­čio pa­bai­go­je ėmė dai­ry­ tis poil­si­nės ke­lio­nės ir su­si­gun­dė itin vi­lio­ja­mu pa­siū­ly­mu, ku­rį pa­ ma­tė gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­ le Gru­pi­nis.lt. „Rek­la­muo­ja­mi vieš­bu­čiai bu­vo įspū­din­gi. Vie­ną jų jau bu­vau nu­si­ žiū­rė­ju­si anks­čiau, tik poil­sio kai­ na vis at­bai­dy­da­vo, o ir no­rint ja­me ap­si­sto­ti reik­tų ke­liau­ti ne iš Lie­ tu­vos. Nus­te­bau, kad Len­ki­jos ke­ lio­nių agen­tū­ra or­ga­ni­za­vo skry­dį iš Vil­niaus už itin pa­trauk­lią kai­ ną. Sa­vai­tė ato­sto­gų 5 žvaigž­du­ čių vieš­bu­ty­je su pa­slau­ga „vis­kas įskai­čiuo­ta“ kai­na­vo vos 1600 li­tų. Pir­ko­me du ku­po­nus“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Įp­ras­tai sa­vai­tės truk­mės ato­sto­gos rek­la­muo­tuo­se vieš­bu­ čiuo­se vie­nam as­me­niui kai­nuo­ja dvi­gu­bai dau­giau. Įta­ri­mas, kad kaž­kas ne­ge­rai, vil­nie­tei ki­lo ga­vus pra­ne­ši­mą, jog rug­sė­jį pla­nuo­tas skry­dis nu­ke­lia­ mas į spa­lio 3 d. „Dar kar­tą sua­be­ jo­jau, kai su­ži­no­jau, kad po spa­lio 3 d. įvyk­sian­čio skry­džio dvie­juo­ se vieš­bu­čiuo­se bus ap­gy­ven­din­ta ke­li šim­tai lie­tu­vių. Ta­čiau pre­ky­ ba ke­lio­nė­mis vy­ko to­liau, pa­si­ti­ kė­jau ku­po­nus pla­ti­nan­čia Lie­tu­ vos bend­ro­ve ir lau­kiau ato­sto­gų pra­džios“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Ta­čiau praė­ju­sią sa­vai­tę stai­ga paaiš­kė­jo, kad len­kų tu­riz­mo agen­ tū­ra „Fi­liz Tour“, ke­lio­nių pa­siū­ly­ mus rek­la­ma­vu­si Lie­tu­vos gru­pi­ nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­le Gru­pi­nis.lt, bank­ru­ta­vo ir į bank­ro­tų liū­ną nu­si­ ne­šė ne tik lie­tu­vių ato­sto­gas, bet ir pi­ni­gus. At­sa­ko­my­bę pri­siė­mė ku­

po­nus pla­ti­nu­si ir mi­nė­tą po­rta­lą val­dan­ti bend­ro­vė „Cher­ry Me­dia Group“. Iš vi­so bu­vo par­duo­ti 179 ku­po­nai, o spa­lio 3 d. ato­sto­gau­ti tu­ rė­jo iš­vyk­ti per 500 lie­tu­vių. In­for­ muo­ja­ma, kad Gru­pi­nis.lt jau su­grą­ ži­no pi­ni­gus trims ket­vir­ta­da­liams nu­ken­tė­ju­sių nuo ke­lio­nių or­ga­ni­ za­to­riaus „Fi­liz Tour“ bank­ro­to.

Al­das Kir­vai­tis:

Ma­to­me po­žy­mių, kad šios Len­ki­jos bend­ro­vės bank­ro­ tas bu­vo ty­či­nio po­ bū­džio.

Įta­ria ty­či­nį bank­ro­tą

„Spren­di­mą iš sa­vo są­skai­tos kom­ pen­suo­ti mū­sų po­rta­lo var­to­to­jams len­kų ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus pa­ da­ry­tus nuo­sto­lius priė­mė­me ir pi­ ni­gų, skir­tų grą­žin­ti klien­tams, pa­ si­ren­gė­me per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką. Mums la­bai svar­būs mū­sų po­rta­lo var­to­to­jai, esa­me at­sa­kin­ gai veik­lą vyk­dan­ti įmo­nė, sau­go­me

Ty­či­nio bank­ro­to po­žy­miai ir pa­da­ri­niai „„Va­do­vai blo­gai or­ga­ni­za­vo įmo­nės

dar­bą ar­ba ap­skri­tai jo neor­ga­ni­za­vo, pa­vyz­džiui, ne­kont­ro­lia­vo įmo­nės fi­ nan­si­nių duo­me­nų re­gist­ra­vi­mo, ata­skai­tų ren­gi­mo pro­ce­sų ir t. t.

„„Pi­giau: dau­giau nei pu­sė tūks­tan­čio lie­tu­vių net ne­sud­ve­jo­jo dėl len­kų pa­siū­ly­tos ga­na že­mos ke­lio­nės į Tur­

ki­ją kai­nos. 

„Shutterstock“ nuotr.

per­da­vi­mas ne pa­grin­di­niams, o to­liau ei­lė­je sto­vin­tiems kre­di­to­riams. „„Teis­mas ga­li pri­pa­žin­ti įmo­nės

bank­ro­tą ty­či­niu, jei­gu nu­sta­to, kad bend­ro­vės žlu­gi­mą nu­lė­mė ne vers­ „„Bu­vo su­da­ro­mi nuo­sto­lin­gi san­do­ lo ne­sėk­mė ar ne­pa­si­tei­si­nu­si ri­zi­ka, o riai (pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys įsi­gy­ti pre­kių są­mo­nin­gas blo­gas įmo­nės val­dy­mas, ar paim­ti pa­sko­lą, pri­sii­ma­ma ki­to­kių sie­kiant iš­veng­ti vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­ fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų) ži­nant, kad mus kre­di­to­riams. įmo­nė ne­ga­lės tų san­do­rių įvyk­dy­ti. „„Teis­mui bank­ro­tą pri­pa­ži­nus ty­či­ „„Gre­siant bank­ro­tui bu­vo pa­ niu, bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius pri­ slėp­tas, iš­švais­ty­tas ar ki­tiems va­lo pa­tik­rin­ti įmo­nės san­do­rius, as­me­nims per­leis­tas tur­tas, su­da­ry­tus per pen­ke­rius me­tus ku­rį bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti iki bank­ro­to by­los iš­kė­li­mo die­ sko­loms pa­deng­ti. nos ir pa­reikš­ti ieš­ki­nius dėl san­ do­rių, ga­lė­ju­sių tu­rė­ti įta­kos „„Ty­či­niu bank­ro­tu ga­li bū­ti lai­ko­mas ir sun­ tam, kad įmo­nė ta­po ne­ ku­mus iš­gy­ve­nan­ mo­ki, pri­pa­ži­ni­mo čios įmo­nės tur­to ne­ga­lio­jan­čiais.


9

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

tema Viliojo gera kaina

to­gas, len­kai – bank­ro­tą sa­vo ge­rą var­dą“, – sa­kė bend­ro­vės „Cher­ry Me­dia Group“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­das Kir­vai­tis. Grą­ži­nus pi­ni­gus žmo­nėms, pa­ sak A.Kir­vai­čio, bus im­ta­si tei­si­nių veiks­mų prieš len­kų bend­ro­vę, jos sa­vi­nin­kus ir va­do­vus. „Ma­to­me po­žy­mių, kad šios Len­ ki­jos bend­ro­vės bank­ro­tas bu­vo ty­ či­nio po­bū­džio, ir mums su jais ko­ vo­ti teis­muo­se bus tik­rai leng­viau ne­gu mū­sų var­to­to­jams“, – pa­brė­ žė pa­šne­ko­vas. Pa­sak A.Kir­vai­čio, įta­ri­mas, kad tai ga­lė­jo bū­ti ty­či­ nis bank­ro­tas, ki­lo dėl to, jog apie bank­ro­tą bu­vo pra­neš­ta per itin trum­pą lai­ką, o įmo­nės va­do­vai ta­ po ne­pa­sie­kia­mi. „Pap­ras­tai gre­ siant bank­ro­tui veiks­mai, spren­ di­mai dė­lio­ja­mi lė­čiau. Be to, kiek ži­no­ma, po šio įvy­kio, va­do­vai iš­ vy­ko iš Len­ki­jos“, – dės­tė jis. Ne­kė­lė įta­ri­mo

A.Kir­vai­tis nea­be­jo­jo, kad len­kų bend­ro­vė vei­kė są­mo­nin­gai ir ap­ gal­vo­tai, nes prieš pa­tei­kiant pa­ siū­ly­mą įsi­gy­ti ke­lio­nių pa­ke­tus lie­tu­viams bu­vo pa­tik­rin­tas par­tne­rio pa­ti­ki­mu­mas. „Sa­vo pa­siū­ly­mus mū­sų po­rta­ luo­se rek­la­muo­ti pa­gei­dau­jan­čius ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius, kaip ir ki­ tus stam­bes­nius par­tne­rius, tik­ ri­na­me la­bai kruopš­čiai. Pra­šo­me iš jų veik­los lei­di­mų, re­gist­ra­ci­jos pa­žy­mė­ji­mų, fi­nan­si­nių ata­skai­tų, drau­di­mo po­li­sų ko­pi­jų, tik­ri­na­me jų san­ty­kius su vieš­bu­čiais ir už­sa­ ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vė­mis. Šie sau­gik­liai vei­kia. Ta­čiau nuo są­mo­ nin­gai ir ap­gal­vo­tai vei­kian­čių ap­ ga­vi­kų, o tai, ma­no­me, įvy­ko šiuo at­ve­ju, ap­sau­go­ti ga­lė­tų tik griež­ tes­ni lei­di­mų ir drau­di­mo filt­rai, ku­riais rū­pi­na­si rin­kų prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos“, – sa­kė jis.

Pa­sak A.Kir­vai­čio, tai pir­mas at­ ve­jis, kai gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­ rta­luo­se Lie­tu­vo­je sa­vo pa­siū­ly­mus rek­la­ma­vęs ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­ rius neį­vyk­dė įsi­pa­rei­go­ji­mų. „Šiuo konk­re­čiu at­ve­ju ma­to­me aiš­kių po­žy­mių, kad tai bu­vo pa­da­ry­ta ty­ čia, tam bu­vo ruoš­ta­si. Ta­čiau šio­je is­to­ri­jo­je taš­ką dės Len­ki­jos tei­sė­ sau­gos or­ga­nai“, – pa­brė­žė A.Kir­ vai­tis. Pa­sak jo, jau ren­gia­mi tei­si­ niai do­ku­men­tai prieš len­kų įmo­nę „Fi­liz Tour“. Bū­ti­na ke­lio­nės su­tar­tis

Kaip dien­raš­tį in­for­ma­vo Vals­ty­bi­ nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to at­sto­vė spau­dai Ger­da But­ku­vie­nė, skelb­ ta in­for­ma­ci­ja, kad Len­ki­jos ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­rius „Fi­liz Tour“ sa­ vo veik­lą yra ap­drau­dęs drau­di­mo bend­ro­vė­je „Sig­nal Idu­nia“, ati­tin­ ka tvir­to­vę. Esą jau priim­tas spren­ di­mas pra­dė­ti nau­do­ti drau­di­mo lė­ šas, sie­kiant už­tik­rin­ti jau iš­vy­ku­sių Len­ki­jos tu­ris­tų grį­ži­mą į ša­lį. „No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad kiek­vie­nas as­muo, ke­ti­nan­tis įsi­ gy­ti or­ga­ni­zuo­tą tu­ris­ti­nę ke­lio­nę, tu­ri bū­ti ati­dus ir pa­si­do­mė­ti sa­ vo, kaip var­to­to­jo, tei­sė­mis. Pri­va­ lu ne­pa­mirš­ti, kad ne­prik­lau­so­mai nuo to, ko­kio­je vals­ty­bė­je re­gist­ ruo­tas ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius, dėl par­duo­da­mų jo or­ga­ni­zuo­tų tu­ris­ ti­nių ke­lio­nių tu­ri bū­ti su­da­ry­ta tu­ ris­ti­nės ke­lio­nės su­tar­tis. Ji su­da­ro­ ma kiek­vie­nu at­ve­ju – ir kai tu­ris­tas šią ke­lio­nę įsi­gy­ja tie­sio­giai iš ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­riaus, ir per ke­lio­nių agen­tū­rą ar pirk­da­mas in­ter­ne­tu“, – at­krei­pė dė­me­sį G.But­ku­vie­nė. Pa­ sak jos, su­da­rant su­tar­tį bū­ti­na ap­ tar­ti ne tik vi­sas są­ly­gas, su­si­ju­sias su pa­slau­go­mis, bet ir su­tar­ties nu­ trau­ki­mo, mo­kė­ji­mo, įmo­kė­tų pi­ni­ gų grą­ži­ni­mo ir pan. są­ly­gas. „Ir, ži­

no­ma, įsi­ti­kin­ti, ko­kios yra tu­ris­to ga­ran­ti­jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ne­mo­ku­mo ar bank­ro­to at­ve­ju. Jei to­kių ga­ran­ti­jų nė­ra ar jos ne­pa­tei­ kia­mos, de­ra at­sa­kin­gai įver­tin­ti at­ si­ran­dan­čią ri­zi­ką dėl tin­ka­mo per­ ka­mos pa­slau­gos įgy­ven­di­ni­mo“, – per­spė­jo G.But­ku­vie­nė.

Komentarai

Nu­ken­tė­ju­siems su­teiks nuo­lai­dų

Lie­tu­vo­je vei­kian­ti ke­lio­nių agen­tū­ ra „No­va­tu­ras“ nu­ken­tė­ju­siems nuo len­kų „Fi­liz Tour“ bank­ro­to su­sku­ bo iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką ir pa­siū­lė ke­lio­nes už len­kų skelb­tą kai­ną. Jau ku­ris lai­kas no­rė­da­mi ke­liau­ ti pi­giau lie­tu­viai ke­liau­ja ne iš Lie­ tu­vos, o iš ne­to­li esan­čios pi­gių ke­ lio­nių ša­lies Len­ki­jos. Ne­nuos­ta­bu, ko­dėl dau­giau nei pu­sė tūks­tan­čio lie­tu­vių net ne­sud­ve­jo­jo dėl len­ kų pa­siū­ly­tos ga­na že­mos ke­lio­nės kai­nos į Tur­ki­ją gru­pi­nio ap­si­pir­ki­ mo po­rta­le. Vi­siems, įsi­gi­ju­siems „Fi­liz Tour“ ke­lio­nes ir tai įro­džiu­siems, „No­va­ tu­ras“ siū­lo pi­ges­nes ato­sto­gas su in­di­vi­dua­liai pri­tai­ky­to­mis nuo­lai­ do­mis. Tei­gia­ma, kad ato­sto­gas už­ si­sa­kė per 30 bu­vu­sių „Fi­liz Tour“ klien­tų. „Mus šo­ki­ra­vo ži­nia, kad net pu­ sė tūks­tan­čio lie­tu­vių bu­vo iš es­ mės ap­gau­ti, to­dėl iš­kart pra­dė­ jo­me svars­ty­ti ga­li­my­bę pa­siū­ly­ti jiems iš­sau­go­ti pla­nuo­tas ato­sto­ gas. To­dėl esa­me pa­si­ren­gę kiek­ vie­nam nu­ken­tė­ju­siam su­teik­ti iš­ skir­ti­nes ga­li­my­bes iš­vyk­ti į vie­ną iš „No­va­tu­ro“ ku­ror­tų“, – tei­gė „No­va­tu­ro“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius Li­nas Al­do­nis. Anot jo, nors ru­dens ir žie­mos ato­sto­goms vie­tų lėk­tu­vuo­se spar­ čiai ma­žė­ja, su­de­ri­nus da­tas „No­ va­tu­ras“ ga­lė­tų iš­gel­bė­ti vi­sų 500 lie­tu­vių ato­sto­gas.

„„ Atsargumas: prieš įsigyjant kelionę grupinio apsipirkimo portale, reiktų gauti kuo išsamesnės informacijos

apie pardavėjo patikimumą, nes grupiniai portalai neatsako už tai, ar paslaugos bus suteiktos.

To­m as Ind­riū­nas Rek­la­mos agen­t ū­ros „Pay Per Click“ pro­j ek­t ų va­do­vas

G

ru­pi­n io ap­s i­pir­k i­mo po­ rta­l ai at­s i­ra­do per kri­z ę, kai rin­k a bu­vo orien­t uo­ ta į tau­py­m ą. Pats vers­lo mo­de­l is la­b ai įdo­mus ir pa­pras­t as. Gru­pi­n io ap­si­pir­k i­mo po­r ta­lai vei­k ia kaip tar­pi­n in­kai tarp ma­sės žmo­n ių, ku­r ie no­r i įsi­g y­t i pro­duk­t ą ar pa­slau­ gą su mak­si­ma­l ia nuo­lai­da, ir vie­tos vers­l i­n in­k ų, ku­r ie no­r i pa­d i­d in­t i sa­vo įmo­nės par­da­v i­mą. Vers­l i­n in­kai daž­ niau­s iai bend­ra­d ar­biau­j a su gru­pi­ nio ap­s i­pir­k i­mo po­r ta­lais no­rė­da­m i stai­g iai pa­d i­d in­t i sa­vo par­da­v i­mą ar klien­t ų skai­č ių. Su­tei­k iant mak­si­ma­

Rū­ta Di­di­kė NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners

V

ar­to­to­j ai, pirk­d a­m i ke­l io­ nes per tar­p i­n in­k us (ne ke­l io­n ių agen­t us) iš už­ sie­n io su­bjek­t ų, tei­k ian­ čių tu­r iz­m o pa­s lau­g as, tu­rė­t ų bū­ ti at­s ar­g es­n i nei tą pa­t į pirk­d a­m i iš Lie­t u­vo­j e vei­k ian­č ių su­b jek­t ų jau vien dėl to, kad jų tei­s ių gy­n i­mo ga­ li­my­b ės su­m a­ž ė­j a dėl tarp­t au­t i­n io ele­m en­to at­s i­r a­d i­m o. Kai yra įsi­ gy­j a­m as ku­p o­n as per gru­p i­n io ap­ si­p ir­k i­mo po­r ta­lus, šie po­r ta­l ai yra tik tar­p i­n in­k ai tarp var­to­to­j o ir pa­ slau­g as tei­k ian­č io su­b jek­to, ne­t u­ ri ke­l io­n ių agen­t ū­r ų sta­t u­s o ir nė­r a pri­ž iū­r i­m i bei kont­ro­l iuo­j a­m i Tu­r iz­ mo de­p ar­t a­m en­to, tai reiš­k ia, kad tar­pi­n in­k as tik at­s klei­d žia in­for­m a­ ci­j ą apie par­duo­d a­m ą ob­j ek­t ą ir jo par­d a­vė­j ą (rek­l a­muo­j a tei­k ia­m ą pa­ slau­g ą), o san­do­r is yra su­d a­ro­m as ir vyks­t a tarp var­to­to­j o ir par­d a­vė­j o – šiuo at­ve­ju ke­l io­nę vyk­dy­s ian­č io as­ mens. Daž­n iau­s iai prieš per­k ant (jei var­to­to­j as įdė­m iai skai­to ir do­m i­s i) bū­n a aiš­k iai pa­ra­š y­t a, kad gru­pi­n iai po­r ta­l ai neat­s a­ko už pa­slau­g ų ne­s u­ tei­k i­m ą ar ne­t in­k a­m ą su­tei­k i­m ą.

lią nuo­lai­dą vie­nam pro­duk­t ui ar pa­ slau­gai ti­k i­ma­si, kad klien­tas įsi­g is ir ki­t ų pro­duk­t ų ar pa­slau­g ų ar­ba ap­si­ lan­k ys par­duo­t u­vė­je ant­rą kar­t ą. Pir­kė­jai, lan­k y­d a­m ie­s i gru­pi­n io ap­ si­pir­k i­mo po­r ta­luo­s e, įsi­g y­j a ku­p o­ nų, su ku­r iais, nuė­j ę į tam tik­rą par­ duo­t u­vę, gau­na ža­dė­t ą nuo­lai­dą. Šis vers­lo mo­de­l is įdo­mus tuo, kad su vers­l i­n in­k ais daž­n iau­s iai at­s i­s kai­ to­ma po tam tik­ro lai­ko­t ar­pio, o su­ kaup­tos lė­š os ga­l i bū­t i nau­do­ja­mos gru­pi­n io po­r ta­lo plėt­rai ar apy­var­t i­ nėms lė­šoms. Por­ta­lo Gru­pi­n is.lt at­ve­ju si­t ua­ci­ja la­ bai pri­k lau­so nuo „Fi­l iz Tour“ ir Gru­ pi­n is.lt tar­pu­s a­v io at­s i­skai­t y­mo su­ si­t a­r i­mo. Vie­n a ver­t us, „Fi­l iz Tour“ ga­lė­j o pa­teik­t i ke­l io­nės pa­s iū­ly­m ą, ku­r į tik par­da­vę su­pra­to ne­ga­l in­t ys jo įgy­ven­d in­t i, ar­b a bend­ro­vė tu­rė­ jo fi­nan­si­n ių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­r iuos ban­dė pa­deng­t i iš par­d a­v i­mo. Ki­ ta ver­t us, gru­pi­n io ap­s i­pir­k i­mo po­ rta­l ai ga­lė­j o vė­luo­t i at­s i­s kai­t y­t i, o tai taip pat ga­lė­jo tu­rė­t i įta­kos „Fi­l iz Tour“ bank­ro­t ui.

Tai­g i, jei jau var­to­to­j as nu­s pren­dė taip įsi­g y­t i siū­lo­mą ke­l io­nę, pir­m iau­ sia jis tu­rė­t ų su­si­r ink­t i kiek įma­no­ma iš­s a­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie bū­si­mos ke­l io­nės or­g a­n i­z a­to­r ių. Gau­t i in­for­ ma­c i­jos apie ke­l io­nės or­ga­n i­z a­to­r ių ga­l i­m a tik to or­g a­n i­z a­to­r iaus ša­l ies ati­t in­k a­mo­je ins­t i­t u­c i­jo­je, ku­r i už­s ii­ ma tu­r iz­mo or­g a­n i­z a­to­r ių ar agen­ tū­r ų li­cen­c i­j a­v i­mu ar kont­ro­le. Pak­ lau­s i­m ą apie ati­t in­k a­m ą ki­tos ša­l ies ke­l io­n ių or­g a­n i­z a­to­r ių bū­t ų ga­l i­m a pa­teik­t i ir Lie­t u­vos tu­r iz­mo de­par­t a­ men­t ui. Tai­g i tik nuo pa­t ies as­mens pri­k lau­so, kiek jis ati­dus bei rū­pes­t in­ gas ir ga­l i su­s i­r ink­t i in­for­ma­c i­ją apie pa­slau­g ų par­da­vė­ją. Jei to­k ios in­for­ ma­ci­jos su­si­r ink­t i ne­pa­v yks­ta, var­to­ to­jas tu­rė­t ų su­vok­t i ri­z i­k ą, ku­r i ky­l a įsi­g y­jant to­k ią ke­l io­nę. Abe­jo­t i­na, ar bū­t ų ga­l i­ma kel­t i gru­pi­ nio ap­s i­pir­k i­mo po­r ta­lo at­s a­ko­my­ bės klau­si­mą, nes šiuo at­ve­ju ci­vi­li­niai san­t y­k iai su­si­k los­tė tarp var­to­to­jo ir par­da­vė­jo, o ne tarp var­to­to­jo ir gru­pi­ nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­lo. Ta­čiau ne­rei­ kė­tų at­mes­ti ver­si­jos, kad iša­na­li­za­vus konk­re­č ius do­k u­men­t us, su­k u­r ian­ čius tei­si­nius san­ty­k ius tarp gru­pi­nio ap­si­pir­k i­mo po­rta­lo ir pa­slau­gos par­ da­vė­jo, at­sa­ko­my­bės są­ly­g ų at­si­ras­tų ir gru­pi­nio ap­si­pir­k i­mo po­rta­lui. Be to pa­brėž­t i­na, kad Lie­t u­vo­je yra priim­ tas Ne­s ą­ž i­n in­gos ko­mer­ci­nės veik­ los var­to­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mas, to­dėl šiuo at­ve­ju ati­t in­ka­mos ins­t i­tu­ ci­jos tu­rė­tų at­lik­ti ty­ri­mą, ar gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­las rin­ko­je vei­kė są­ ži­nin­gai var­to­to­jų at­ž vil­g iu.


10

ketvirtaDIENIS, rugsėjo 13, 2012

sportas V.Ga­ras­to tau­rė – į Ru­si­ją

Aukštaūgis pa­dės „Nep­tū­nui“?

S.Weem­so de­biu­tas CSKA

Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ jos (LKF) gar­bės pre­zi­den­ to Vla­do Ga­ras­to tau­rės tur­ ny­rą Klai­pė­do­je lai­mė­jo Si­ mo Ja­sai­čio Kras­no­da­ro „Lo­ ko­mo­tiv-Ku­ban“ eki­pa, pa­sku­ ti­nia­me ma­če 90:84 įvei­ku­ si Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus tre­ ni­ruo­ja­mą Dniep­ro­pet­rovs­ko „Dnepr“ ko­man­dą.

Ar­ti­miau­siu me­tu paaiš­kės, ar Klai­pė­dos „Nep­tū­ną“ pa­pil­ dys NBA duo­nos ra­ga­vęs 26erių me­tų 221 cm ūgio krep­ši­ nin­kas Mar­ty­nas And­riuš­ke­vi­ čius. Jis at­si­ga­vo po ba­lan­džio pa­bai­go­je Kau­no kli­ni­ko­se at­ lik­tos stu­bu­ro iš­var­žos ope­ra­ ci­jos ir tre­ni­ruo­ja­si su klai­pė­ die­čiais.

Bu­vęs Kau­no „Žal­gi­rio“ le­gio­ nie­rius Son­ny Weem­sas de­ biu­ta­vo Mask­vos CSKA eki­ po­je. Mask­vie­čiai kont­ro­li­nia­ me ma­če Ita­li­jo­je 65:55 įvei­kė Pis­to­jos „Gior­gio Te­si Group“ krep­šin­inkus. S.Weem­so in­dė­ lis per 25 mi­nu­tes – 5 taš­kai, 3 at­ko­vo­ti ir 2 pe­rim­ti ka­muo­liai bei 3 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai.

„Rū­du­pis“ iš anks­to pa­ža­dais ne­si­mė­to Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

„Ruo­šia­mės kaip vi­si, nie­ko ypa­ tin­go“, – sa­kė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) bron­zos me­da­lių lai­ mė­to­jų Prie­nų „Rū­du­pio“ krep­ši­ nin­kų vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Vir­gi­ ni­jus Šeš­kus ir pri­dū­rė, kad jau­čia nuo­var­gį se­zo­nui dar net ne­pra­ si­dė­jus.

– Tre­ne­ri, ko­kios nuo­tai­kos pa­si­tin­ka­te nau­jąjį krep­ši­nio se­zo­ną? – pa­klau­sė­me V.Šeš­ kaus. – Vis­kas lyg ir ne­blo­gai, nors ne­ se­niai mū­sų ko­man­do­je tre­ni­ra­ vo­si tik aš­tuo­ni krep­ši­nin­kai. Ti­ ki­mės, kad ne­tru­kus jų bus de­šimt ir dar dau­giau. Šiuo me­tu su­tar­tis yra pa­si­ra­šę Da­rius Ši­lins­kis, Ar­ tū­ras Va­lei­ka, Pau­lius Iva­naus­ kas, Žy­gi­man­tas Ja­na­vi­čius, Gin­ ta­ras Ka­džiu­lis, Ar­tū­ras Mi­lak­nis, Ge­di­mi­nas Ore­li­kas, Taut­vy­das Šle­žas, Do­man­tas Šeš­kus. De­ra­ mės su Lai­mo­nu Ki­sie­liu­mi, Jus­tu Si­ni­ca, Sii­mu San­de­riu-Ve­ne. – Ko­dėl už­si­tę­sė ko­man­dos komp­lek­ta­vi­mas? – Te­be­si­lai­ko­me la­bai svar­bios nuo­sta­tos – kad „Rū­du­piui“ at­ sto­vau­tų vien lie­tu­viai. Ki­ti klu­ bai dėl to ne­su­ka gal­vos. Krep­ši­nio agen­tai ži­no, kad no­ri­me lie­tu­ vių, to­dėl daž­no­kai tuo nau­do­ja­ si ir pa­ke­lia žai­dė­jų kai­nas. Jei­gu Kau­no „Žal­gi­ry­je“ išug­dy­to es­ to S.San­de­rio-Ve­nės ne­lai­ky­tu­me už­sie­nie­čiu, gal nie­kas mū­sų už tai ne­kal­tų prie kry­žiaus? Vis­ką su­ de­rin­ti yra la­bai sun­ku. – Ar ne­ki­lo min­čių nu­si­ženg­ ti prin­ci­pams ir į Prie­nus pa­ si­kvies­ti le­gio­nie­rių? – To­kių min­čių daž­nai ky­la, kai ieš­ko­me vi­du­rio puo­lė­jų. Šį se­zo­ ną mū­sų ko­man­do­je ši po­zi­ci­ja ir

vėl bus silp­na. Pa­siū­la bu­vo, bet vie­ni – la­bai bran­gūs, ki­tų žai­di­ mo ly­gis nea­ti­tin­ka mū­sų lū­kes­čių. Kal­bė­jo­mės su Mar­ty­nu And­riuš­ ke­vi­čiu­mi, ku­rį tik­riau­siai ma­ty­ si­me Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ gre­to­ se. Jo kai­na ne­ma­ža, nors žai­dė­jas ką tik at­si­ga­vo po trau­mos. Klai­ pė­die­čiai dek­la­ruo­ja, kad tai­kys į stip­riau­sių­jų ket­ver­tu­ką, o aš ma­ nau, kad jie bus tre­čio­sios vie­tos ko­man­da. – Kaip klos­to­si de­ry­bos su „Rū­du­piui“ jau at­sto­va­vu­siu J.Si­ni­ca? – Jus­tas lyg ir no­rė­tų su­grįž­ti į Prie­nus. Ta­čiau šie me­tai mums – sun­kūs. No­rė­da­mi da­ly­vau­ti Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re pri­va­lė­jo­ me su­mo­kė­ti 140 tūks­tan­čių eu­ rų. Be to, rin­ki­mai į Sei­mą, to­dėl vi­si tau­po pi­ni­gus. Sun­kus pe­rio­ das rė­mė­jams. Mū­sų klu­bo biu­ dže­tas su­ma­žė­jo, ta­čiau ne­daug. Ne­sis­kun­džia­me. Per­nai tu­rė­jo­me pi­ges­nių žai­dė­jų, šie­met pa­ban­ dė­me iš­lai­ky­ti ba­lan­są, tad jau su­kir­to­me ran­ko­mis ir su bran­ ges­niais. – Jū­sų bal­sas nė­ra žva­lus... – Kai žai­dė­jai po ato­sto­gų pra­ dė­jo rink­tis į Prie­nus, rū­pi­nau­si, kur juos ap­gy­ven­din­ti, ne­tgi pri­ rei­kė im­tis gy­dy­to­jo ir fi­zi­nio ren­ gi­mo tre­ne­rio pa­rei­gų. Anks­čiau to­kį nuo­var­gį pa­jaus­da­vau tik prieš at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas. O da­bar net pa­čiam bai­su – su ko­ man­da dar nie­ko ne­nu­vei­kė­me, o jau jau­čiuo­si iš­se­kęs. – Ar „Rū­du­piui“ jau iš­kel­ti tiks­lai? – Ofi­cia­lių už­duo­čių mes nie­ka­da ne­tu­rė­jo­me. Vi­si dėl­to kal­bė­da­vo: ge­rai bū­tų tre­čio­ji vie­ta, o mes ty­ liai gal­vo­da­vo­me: ga­li­me bū­ti tre­ ti. Vis dėl­to ir šį se­zo­ną pa­ža­dais ne­si­mė­ty­si­me.

„„Kai­my­nai: ga­li bū­ti, kad lie­tu­viai su lat­viais su­kry­žiuos kar­dus ir Slo­vė­ni­jo­je.

Prie lie­tu­vių pri­si­jun­gė lat­viai, es­tai – už bor­to Tarp ki­tą­met Slo­vė­ni­jo­je vyk­sian­čio Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­ro da­ly­vių bus tik dvi rink­ti­nės, ne­ rung­ty­nia­vu­sios per­nai Lie­tu­vo­je „Eu­ro­Bas­ket“ var­žy­bo­se. Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Bur­tai – spa­lio 18-ąją

Pa­si­bai­gus at­ran­kos ko­voms, paaiš­ kė­jo 24 ko­man­dos, ku­rios 2013-ųjų rug­sė­jo 4–22 d. No­vo Mes­to, Je­se­ ni­cos, Ko­pe­rio, Ptu­jo ir Liub­lia­nos are­no­se sieks 38-ojo Eu­ro­pos čem­ pio­na­to me­da­lių. Šie­met spa­lio 18-ąją bus iš­trauk­ ti bur­tai, ku­rie eki­pas su­ri­kiuos į ke­tu­rias gru­pes. Vie­no­je jų bus ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Pa­ly­gin­ti su 2011-ai­siais, už fi­ na­lo tur­ny­ro bor­to li­ko bul­ga­rai ir po­rtu­ga­lai, o jų vie­tas užė­mė če­kai ir šve­dai. Re­zul­ta­ty­viau­siu at­ran­kos eta­po žai­dė­ju ta­po slo­va­kas An­to­nas Ga­ ve­las – vid. 25,9 taš­ko per rung­ty­ nes. Bos­nis Mir­za Te­le­to­vi­čius pel­ nė vid. 24,3 tšk., Azer­bai­dža­nui at­sto­va­vęs ame­ri­kie­tis Char­le­sas Da­vi­sas – vid. 22,7 tšk. Mė­gau­ja­si sėk­me

„„Įtam­pa: rū­pes­čiai prieš sezoną iš V.Šeš­kaus pa­rei­ka­la­vo daug jė­gų. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

AFP nuo­tr.

Tik po pa­sku­ti­nio at­ran­kos tu­ro ke­ lia­la­piu į Slo­vė­ni­ją džiau­gė­si Lat­vi­ jos ko­man­da. Ji, D gru­pė­je įvei­ku­si ru­mu­nus 85:77, su 5 per­ga­lė­mis ir

3 pra­lai­mė­ji­mais užė­mė 3-ią­ją po­ zi­ci­ją, bet pa­te­ko į ki­tą eta­pą kaip vie­na iš ke­tu­rių ge­riau­sių tre­čią­sias vie­tas užė­mu­sių rink­ti­nių.

Du­ša­nas Iv­ko­vi­čius:

Prieš pa­sku­ti­niąsias rung­ty­nes pa­ty­rė­me di­de­lį spau­di­mą, to­ dėl dvi­ko­va bu­vo ne­ leng­va. Ki­to­se gru­pė­se to­kia pat sėk­mė ly­dė­jo ser­bus (A, 6 ir 4), bel­gus (E, 5 ir 3) bei če­kus (F, 5 ir 3). „Svar­biau­sia, kad pa­sie­kė­me tiks­ lą. Kol kas anks­ti kal­bė­ti apie tai, ka­ da pra­dė­si­me reng­tis fi­na­lo tur­ny­rui, ku­rie žai­dė­jai at­sto­vaus ko­man­dai. Pa­si­mė­gau­ki­me tuo, ką jau iš­ko­vo­ jo­me“, – kal­bė­jo Lat­vi­jos rink­ti­nės stra­te­gas Ai­na­ras Ba­gats­kis. Es­tai neap­len­kė ser­bų

Ne­pa­si­se­kė es­tams. Jie A gru­pė­je lai­mė­jo 6 ma­čus ir pa­ty­rė 4 ne­sėk­

mes, bet bu­vo ket­vir­ti, į prie­kį pra­ lei­dę juod­kal­nie­čius (10, 0), Iz­rae­lį (6, 4) ir Ser­bi­jos eki­pą (6, 4). Es­ti­jos ko­man­dą ga­lė­jo iš­gel­bė­ ti per­ga­lė prieš is­lan­dus ir ser­bų pra­lai­mė­ji­mas Iz­rae­liui. Tii­to Sok­ ko ka­riau­na su­triuš­ki­no Is­lan­di­jos at­sto­vus 80:58, bet sa­vo šan­so ne­ pra­lei­do ir Du­ša­no Iv­ko­vi­čiaus tre­ ni­ruo­ja­ma Ser­bi­jos rink­ti­nė, įvei­ ku­si mo­ty­va­ci­jos ne­tu­rė­ju­sius Iz­rae­lio krep­ši­nin­kus 83:67. „Prieš pa­sku­ti­niąsias rung­ty­nes pa­ty­rė­me di­de­lį spau­di­mą, to­dėl dvi­ko­va bu­vo ne­leng­va. Per šį at­ ran­kos cik­lą su­si­dū­rė­me su dau­gy­ be pro­ble­mų, ta­čiau jas įvei­kė­me ir nu­si­pel­nė­me žais­ti fi­na­lo tur­ny­re“, – tei­gė D.Iv­ko­vi­čius.

„Eu­ro­Bas­ket 2013“ Fi­na­lo tur­ny­re da­ly­vaus: Bel­g i­ja, Ita­l i­ja, Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na, Lat­ vi­ja, Kroa­ti­ja, Lie­tu­va, Če­k i­ja, Juod­ kal­n i­ja, Ma­ke­do­n i­ja, Len­k i­ja, Suo­ mi­ja, Ru­s i­ja, Pran­c ū­z i­ja, Ser­bi­ja, Gru­zi­ja, Slo­vė­ni­ja, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Šve­di­ja, Grai­ki­ ja, Tur­k i­ja, Iz­rae­lis ir Uk­rai­na.


11

ketvirtaDIENIS, rugsėjo 13, 2012

sportas

Gal bent Lich­tenš­tei­ne bus ki­taip? Vil­tin­go­mis ly­gio­ sio­mis su Slo­va­ki­ jos fut­bo­li­nin­kais 2014-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­ ką pra­dė­ję lie­tu­viai Grai­ki­jo­je bu­vo su­ grą­žin­ti į rea­ly­bę – Csa­ba Lász­ló tre­ni­ ruo­ja­ma mū­sų ša­ lies vie­nuo­li­kė aikš­ tės šei­mi­nin­kams ne­pa­tei­kė jo­kių stai­ gmenų.

„„Did­vy­ris: S.Ni­nis (kai­rė­je) per dvi­ko­vą su lie­tu­viais įmu­šė įvar­tį ir at­li­ko re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą sa­vo ko­man­dos drau­gui.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Šan­sų ne­tu­rė­jo

Pi­rė­ju­je įvy­ku­sį ma­čą Fer­nan­do San­to­so va­do­vau­ja­mi grai­kai lai­ mė­jo 2:0 ir su bos­niais įsi­tvir­ti­no G gru­pės vir­šu­je. Per pir­mą­jį kė­li­nį Lie­tu­vos fut­ bo­li­nin­kai at­lai­kė Grai­ki­jos ko­ man­dos ata­kų škva­lą, ta­čiau ant­ro­ jo kė­li­nio pra­džio­je į aikš­tę iš­bė­gęs Kons­tan­ti­nas Mit­rog­lou iš es­mės pa­kei­tė pa­dė­tį. Pir­miau­sia jo pa­vo­jin­gą smū­gį gal­va pa­sku­ti­nę aki­mir­ką at­rė­mė įspū­din­gai žai­dęs Žyd­rū­nas Kar­če­ mars­kas. 55-ąją mi­nu­tę po to pa­ties

Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ puo­lė­jo smū­ gio ka­muo­lys su­dre­bi­no lie­tu­vių var­tų virps­tą, ta­čiau neut­ra­li­zuo­ ti pa­vo­jaus mū­siš­kiai ne­su­ge­bė­jo, o už­si­tę­su­si grai­kų ata­ka bai­gė­si So­ti­rio Ni­nio įvar­čiu. 72-ąją min. jau S.Ni­nis at­si­ly­gi­no K.Mit­rog­lou pui­kiu per­da­vi­mu ir re­zul­ta­tas ta­ po 2:0. Grai­kai – aukš­tes­nio ly­gio

„Re­zul­ta­tą lė­mė ko­man­dų meist­ riš­ku­mo skir­tu­mas. Tu­ri­me pri­ pa­žin­ti, kad Grai­ki­jos rink­ti­nė – aukš­tes­nio ly­go. Pag­rin­di­nis tiks­las bu­vo žais­ti gy­ny­bi­nį fut­bo­lą ir smog­ti kont­ra­ta­ko­mis. Mes to ne­ pa­da­rė­me“, – ne­sėk­mės prie­žas­

G gru­pė Komanda

1. Bosn.ir Her­ceg. 2. Grai­ki­ja 3. Slo­va­ki­ja 4. Lie­tu­va 5. Lat­vi­ja 6. Lich­tenš­tei­nas

Sta­tis­ti­ka

Perg. Lyg.

2 2 1 0 0 0

0 0 1 1 0 0

Pral.

Įv.

Tšk.

0 0 0 1 2 2

12:2 4:1 3:1 1:3 2:6 1:10

6 6 4 1 0 0

tį nu­ro­dė Lie­tu­vos rink­ti­nės vai­ri­ nin­kas C.Lasz­lo. Į var­tų plo­tą šia­me ma­če lie­tu­ viai pa­tai­kė vos kar­tą, grai­kai smū­ gia­vo 7 kar­tus. Aikš­tės šei­mi­nin­kai kė­lė net še­šis kam­pi­nius, lie­tu­viai – nė vie­no.

Csa­ba Lász­ló:

Pag­rin­di­nis tiks­las bu­vo žais­ti gy­ny­bi­nį fut­bo­lą ir smog­ti kont­ ra­ta­ko­mis. Mes to ne­ pa­da­rė­me.

„„Iš­si­gel­bė­jo: ang­lai tik 87-ąją mi­nu­tę po F.Lam­par­do rea­li­zuo­to 11 m

bau­di­nio sa­vo aikš­tė­je iš­ven­gė pra­lai­mė­ji­mo uk­rai­nie­čiams.

AFP nuo­tr.

„Pir­mą­ją rung­ty­nių da­lį žai­dė­me la­bai ge­rai, tu­rė­jo­me ir ini­cia­ty­vą, ta­čiau ge­rų pro­gų ne­su­si­kū­rė­me. Po per­trau­kos mus pra­dė­jo spaus­ ti, ėmė­me klys­ti. Pa­tei­sin­ti si­tua­ ci­jos, kai pra­lei­do­me pir­mą­jį įvar­ tį, neį­ma­no­ma. To­kių klai­dų ne­ga­li bū­ti“, – krim­to­si C.Lász­ló. Tak­ti­nę dvi­ko­vą prieš veng­ rą lai­mė­jęs po­rtu­ga­las F.San­to­ sas džiau­gė­si sa­vo auk­lė­ti­nių nu­ si­tei­ki­mu. „Mū­sų per­ga­lė – dės­nin­ga. Do­ mi­na­vo­me aikš­tė­je, kū­rė­me pro­ gas, mu­šė­me įvar­čius. Vi­sa tai fut­bo­le juk ir yra svar­biau­sia. Iki per­trau­kos kiek sku­bė­jo­me ir ner­ vi­no­mės, ta­čiau ant­ra­ja­me kė­li­ny­je vis­kas klos­tė­si ge­rai. Dvi per­ga­lės iš ei­lės – pui­kus re­zul­ta­tas“, – tei­gė 57-erių stra­te­gas.

Grai­ki­ja–­Lie­tu­va 2012 09 11, Pi­rė­jo „Ka­rais­ka­kis“ sta­dio­nas.

2:0 (0:0) Įvar­čiai: So­ti­ris Ni­nis (55 min.), Kos­tas Mit­ rog­lou (72 min.). Tei­sė­jas: Mar­kas Court­ney’s (Šiau­rės Ai­ri­ja). Įs­pė­ti: 62 min. Ky­ria­kas Pa­pa­do­pou­las (Grai­ki­ja), 21 min. Ed­ga­ras Čes­naus­kis, 27 min. Ge­di­mi­nas Vi­čius, 43 min. Dar­vy­das Šer­ nas, 59 min. Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius, 84 min. Sau­lius Mi­ko­liū­nas (vi­si – Lie­tu­va).

Grai­ki­ja: Ores­tis Kar­ne­zis, Vas­si­lis To­ro­si­dis, Ky­ria­kas Pa­pa­do­pou­las, Sok­ra­tis Pa­pas­tat­ho­ pou­las, Ni­kas Spy­ro­pou­las, Gian­nis Ma­nia­tis (nuo 46 min. Kos­tas Mit­rog­lou), Ale­xand­ras Tzio­lis, Kos­tas Kat­sou­ra­nis, So­ti­ris Ni­nis, Kos­ tas For­tou­nis (nuo 69 min. Jo­sé Ho­le­bas), Fa­ nis Ge­kas (nuo 80 min. Cha­ris Mav­rias).

Lie­tu­va: Žyd­rū­nas Kar­če­mars­kas, Val­de­ma­ ras Bo­rovs­kis (nuo 46 min. Dei­vi­das Čes­naus­ kis), Ma­rius Ža­liū­kas, Arū­nas Kli­ma­vi­čius, Egi­ di­jus Vait­kū­nas, Ed­ga­ras Čes­naus­kis, Ge­di­mi­ nas Vi­čius, Dei­vi­das Šem­be­ras, Sau­lius Mi­ko­ liū­nas, Dar­vy­das Šer­nas (nuo 59 min. Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius), And­rius Ve­lič­ka (nuo 76 min. Ar­vy­das No­vi­ko­vas). Ga­li­my­bės ri­bo­tos

Mū­sų rink­ti­nės ka­pi­to­no raiš­tį ry­ šė­jęs Dei­vi­das Šem­be­ras pri­pa­ži­no, kad jau at­ran­kos cik­lo pra­džio­je lie­ tu­viai at­si­dū­rė ties pra­ra­ja ir pa­ko­ vo­ti dėl ant­ro­sios vie­tos, ku­ri leis­ tų ti­kė­tis ke­lia­la­pio į Bra­zi­li­ją, bus la­bai sun­ku. „La­bai gai­la, bet šis pra­lai­mė­ ji­mas komp­li­kuo­ja mū­sų vil­tis pa­siek­ti aukš­tus tiks­lus, – sa­kė D.Šem­be­ras. – Ne­su­kū­rė­me pro­ gų įvar­čiui ir ne­pa­da­rė­me nie­ko, kad re­zul­ta­tas bū­tų ki­toks. Žai­di­ mo pla­nas iš da­lies pa­vy­ko, bet ne­

Re­zul­ta­tai „„Bos­ni­ja ir Hercegovina–Latvija 4:1 (2:1). Įvar­čiai: 12 min. (iš 11 m) ir 54 min. Zvjez­da­nas Mi­si­mo­vi­čius, 44 min. Mi­ ra­le­mas Pja­ni­čius, 90 min.E.Dzeko/5 min. K.Gork­šas. „„Slovakija–Lichtenšteinas 2:0 (1:0). Įvar­čiai: 37 min. Ma­re­kas Sa­pa­ra, 78 min. Mar­ti­nas Ja­kub­ka.

A gru­pė: Serbija–Velsas 6:1 (3:1), Bel­ gija–Kroatija 1:1 (1:1), Škotija–Make­ donija 1:1 (1:1). B gru­p ė: Bulgarija–Armėnija 1:0 (1:0), Italija–Malta 2:0 (1:0). C gru­pė: Austrija–Vokietija 1:2 (0:1), Švedija–Kazachstanas 2:0 (1:0). D gru­p ė: Rumunija–Andora 4:0 (2:0), Turkija–Estija 3:0 (1:0), Ven­ grija–Olandija 1:4 (1:2). E gru­pė: Kipras–Islandija 1:0 (0:0), Norvegija–Slovėnija 2:1 (1:1), Šveica­ rija–Albanija 2:0 (1:0). F gru­pė: Izraelis–Rusija 0:4 (0:2), Šiau­rės Airija–Liuksemburgas 1:1 (1:0), Portugalija–Azerbaidžanas 3:0 (0:0). H gru­pė: San Marinas–Juodkalnija 0:6 (0:2), Lenkija–Moldova 2:0 (1:0), Anglija–Ukraina 1:1 (0:1). I gru­pė: Gruzija–Ispanija 0:1 (0:0), Prancūzija–Baltarusija 3:1 (0:0).

ma­žai ko ir ne­pa­da­rė­me, bu­vo vai­ kiš­kų klai­dų. Sun­ku ti­kė­tis, kad jų neiš­nau­dos to­kia ko­man­da kaip Grai­ki­ja. Dau­gu­ma mū­sų žai­dė­jų sto­ko­ja aukš­to ly­gio rung­ty­nių pa­ tir­ties.“ Šie­met lie­tu­viai žais dar dve­ jas rung­ty­nes: spa­lio 12-ąją lau­kia ke­lio­nė į Lich­tenš­tei­ną, o 16-ąją – sun­kus iš­ban­dy­mas Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je. „Bū­ti­nai tu­ri­me iš­ko­vo­ti per­ga­lę Lich­tenš­tei­ne ir bent taš­ką par­si­ vež­ti iš Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos“, – pa­reiš­kė C.Lász­ló.


12

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

pasaulis

289 žmo­nės

žu­vo Pa­kis­ta­ne per gais­rą Ka­ra­čio dra­bu­žių fab­ri­ke.

Nau­ja ­ kryp­tis

Ža­lia ­ švie­sa

Kri­zės kre­čia­mai ES ieš­kant nau­jos kryp­ ties, jos aukš­čiau­sio­sios vyk­do­mo­sios val­ džios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas José Ma­nue­lis Bar­ro­so va­kar pa­ra­gi­no at­lik­ti es­mi­nį šuo­ lį di­des­nės in­teg­ra­ci­jos link ir įkur­ti Jung­ ti­nes Eu­ro­pos Vals­ti­jas. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­kas per sa­vo me­ti­nę ata­skai­tą sa­kė, kad da­bar rei­ka­lin­ga vals­ty­bių fe­de­ ra­ci­ja, sie­kiant lai­mė­ti ko­vą su na­cio­na­lis­ tais ir po­pu­lis­tais.

Eu­ro zo­na va­kar per­žen­gė di­de­lę kliū­ tį, spręs­da­ma sko­lų kri­zę, kai Vo­kie­ti­jos kons­ti­tu­ci­nis teis­mas su ne­di­de­lė­mis iš­ ly­go­mis lei­do pa­tvir­tin­ti nau­jos Eu­ro­pos fi­nan­si­nės už­kar­dos pro­jek­tą. Skelb­da­ mi is­to­ri­nę nu­tar­tį, aš­tuo­ni tei­sė­jai pa­reiš­ kė, kad Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas Joa­chi­mas Gauc­kas pa­ga­liau ga­lės ra­ti­fi­kuo­ti Eu­ro­ pos fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mą ir ES fis­ka­li­nį pa­ktą.

„Mu­sul­mo­nų ne­kal­ty­bė“ sukėlė pykčio laviną Pa­s i­p ik­t i­n i­m ą mu­s ul­m o­n iš­k o­ se ša­ly­se su­kė­lė Ame­ri­ko­je gy­ve­ nan­čio iz­rae­lie­čio Sa­mo Ba­ci­le’o ne­pro­fe­sio­na­li juos­ta „Mu­sul­mo­ nų ne­kal­ty­bė“. Jos au­to­rius tei­gia, kad is­la­mas yra „vė­žys“, o mu­sul­ mo­nų pra­na­šą Ma­ho­me­tą vaiz­ duo­ja kaip mer­gi­šių.

Šią juos­tą rek­la­muo­ja prieš­ta­rin­ gai ver­ti­na­mas Flo­ri­dos pa­sto­rius Ter­ry Jo­ne­sas, anks­čiau jau su­kė­lęs pro­tes­tų ban­gą su­de­gin­da­mas Ko­ ra­ną ir ar­šiai prie­šin­da­ma­sis nau­jos me­če­tės sta­ty­boms ne­to­li tos vie­ tos Niu­jor­ke, kur sto­vė­jo Pa­sau­lio pre­ky­bos cent­ro dan­go­rai­žiai. Pro­tes­tai ir riau­šės dėl fil­mo ki­lo ne tik Li­bi­jo­je. Tūks­tan­čiai ma­ni­fes­ tan­tų šią sa­vai­tę su­si­rin­ko prie JAV am­ba­sa­dos Egip­to sos­ti­nė­je Kai­re. Kai ku­riems pa­vy­ko už­si­ropš­ti ant pa­sta­to sto­go. Jie nu­plė­šė JAV vė­ lia­vą ir ją su­de­gi­no. Ta­čiau po­li­ci­jai pa­vy­ko be smur­to su­tram­dy­ti įtū­

žu­sią mi­nią. Af­ga­nis­ta­no vy­riau­ sy­bė tre­čia­die­nį griež­tai pa­smer­kė is­la­mą esą men­ki­nan­tį ir kru­vi­ nus is­la­mis­tų pro­tes­tus Li­bi­jo­je bei Egip­te su­kė­lu­sį fil­mą ir pa­va­di­no jį ne­žmo­niš­ku bei įžei­džian­čiu. „Af­ga­nis­ta­no Is­la­mo Res­pub­li­ka griež­tai smer­kia šį ne­žmo­niš­ką bei įžei­džian­tį poel­gį ir dėl jo iš­reiš­ kia sa­vo pa­si­bjau­rė­ji­mą“, – sa­ko­ ma Af­ga­nis­ta­no pre­zi­den­tū­ros pa­ reiš­ki­me, ku­ria­me kal­ba­ma apie juos­tos kū­ri­mą. Ja­me taip pat nu­ro­do­ma, kad fil­mas yra stip­rus smū­gis tai­kai ir tai­kiam sam­bū­viui – jis su­prie­ši­ na re­li­gi­nes bei kul­tū­ri­nes bend­ ruo­me­nes. Kad žmo­nės ne­ga­lė­tų pa­ma­ty­ ti šio fil­mo in­ter­ne­te, Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sy­bė va­kar nu­ro­dė vi­siems in­ter­ne­to pa­slau­gų tei­kė­jams už­ blo­kuo­ti priei­gą prie po­rta­lo „You­ Tu­be“. BNS inf.

JAV am­ba­sa­do­ rius Li­bi­jo­je, gy­ręs ir svei­ki­nęs šio­je ša­ ly­je įvy­ku­sį su­ki­li­ mą bei per­vers­mą, nu­žu­dy­tas tų pa­ čių su­ki­lė­lių ran­ ko­mis.

„„Už­puo­li­kai: am­ba­sa­do­rius Ch.Ste­ven­sas žu­vo spruk­da­mas iš JAV

kon­su­la­to, ku­rį ata­ka­vo įtū­žu­si gink­luo­ta mi­nia. 

AFP nuo­tr.

Li­bi­ja „at­si­dė­ko­jo“ smur­tu Am­ba­sa­do­rius Chris­top­he­ris Ste­ ven­sas ir trys ki­ti am­ba­sa­dos dar­ buo­to­jai ame­ri­kie­čiai ant­ra­die­nį žu­vo per ata­ką prieš JAV dip­lo­ ma­ti­nę at­sto­vy­bę Ben­ga­zy­je. Gink­luo­ta mi­nia au­to­ma­tais, ra­ke­to­mis ir gra­na­to­mis ata­ka­vo kon­su­la­to pa­sta­tą. Ki­lus gais­rui, dar­buo­to­jai su­sku­bo eva­kuo­tis. Am­ba­sa­do­rius ke­ti­no spruk­ti au­ to­mo­bi­liu, bet šis pa­te­ko į ug­nį ir su­sto­jo. Du jū­rų pės­ti­nin­kai, ban­ dydami ap­sau­go­ti Ch.Ste­ven­są, bu­vo nu­kau­ti. Pats am­ba­sa­do­rius mi­rė už­troš­kęs dū­mais. Dar vie­ nos au­kos ta­pa­ty­bė tiks­li­na­ma. Nuot­rau­ko­se iš įvy­kio vie­tos ma­ty­ti, kaip ci­vi­liai ban­do nu­ temp­ti am­ba­sa­do­rių į sau­gią vie­ tą, bet jų pa­stan­gos bu­vo bergž­ džios. Li­bi­jos vi­cep­rem­je­ras Mus­ta­ fa Abu Sha­gu­ras va­kar pa­tvir­ti­ no JAV am­ba­sa­do­riaus mir­tį ir pa­reiš­kė: „Griež­čiau­siais įma­no­

mais žo­džiais smer­kiu šiuos bar­ ba­riš­kus ak­tus. Tai iš­puo­lis prieš Ame­ri­ką, Li­bi­ją ir lais­vus žmo­nes vi­sur ki­tur.“ Ch.Ste­ven­sas, kar­je­ros dip­lo­ ma­tas, ša­ly­je dir­bo ma­žiau nei ke­ tu­ris mė­ne­sius – į tar­ny­bą Tri­po­ ly­je jis bu­vo pa­skir­tas ge­gu­žę. Pra­ne­ša­ma, kad puo­lant JAV kon­su­la­tą da­ly­va­vo gru­puo­tės, pri­si­dė­ju­sios prie Li­bi­jo­je per­nai vy­ku­sio su­ki­li­mo. Jų įtū­žį su­kė­ lė Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se pa­si­ro­dęs fil­mas, skir­tas Rug­sė­jo 11-osios me­ti­nėms. Is­la­mis­tai šią juos­tą įver­ti­no kaip sa­vo re­li­gi­jos ir pra­ na­šo Ma­ho­me­to įžei­di­mą. JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ ma va­kar griež­tai pa­smer­kė ke­tu­rių ame­ri­kie­čių nu­žu­dy­mą Ben­ga­zy­je. „Jung­ti­nės Vals­ti­jos at­me­ta bet ko­kius ban­dy­mus men­kin­ti kie­ no nors re­li­gi­nius įsi­ti­ki­ni­mus, bet tuo pat me­tu mes vi­si tu­ri­me prie­šin­tis smur­tui, dėl ku­rio ne­

te­ko gy­vy­bės mū­sų dip­lo­ma­tai“, – sa­kė ša­lies va­do­vas. JAV vals­ty­bės sek­re­to­rė Hil­la­ ry Clin­ton tei­gė bu­vu­si labai su­ krės­ta. „Kai kas ban­do pa­tei­sin­ti šiuos įvy­kius sa­ky­da­mi, kad tai bu­ vo at­sa­kas už in­ter­ne­te pa­skelb­ tą įžei­džian­čią me­džia­gą, – sa­kė ji. – Bet aš no­riu aiš­kiai pa­sa­ky­ ti: to­kio po­bū­džio smur­ti­niams veiks­mams ne­ga­li bū­ti jo­kio pa­ tei­si­ni­mo.“ Pa­sak ana­l i­t i­k ų, ant­ra­d ie­ nio įvy­kiai Ben­ga­zy­je ir anks­tes­ ni smur­to at­ve­jai ro­do, ko­kia ne­ sta­bi­li yra pa­dė­tis kru­vi­ną maiš­tą iš­gy­ve­nu­sio­je Li­bi­jo­je. Po su­ki­li­ mo žmo­nių ran­ko­se li­ko gau­sy­bė gink­lų, ku­rie nuo­lat pa­lei­džia­mi į dar­bą. Cent­ri­nė val­džia yra be­ jė­gė prieš gink­luo­tas ekst­re­mis­tų gru­puo­tes, ku­rios kont­ro­liuo­ja iš­ ti­sus ra­jo­nus. BNS, BBC inf.


13

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

menas ir pramogos

Ak­so­mi­niai bal­sai, kla­si­ka ir lū­pi­nė ar­mo­ni­kė­lė „At­rask sa­ve mu­zi­kos pa­sau­ly­je!“ – to­kiu šū­kiu Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė fil­har­mo­ni­ ja (LNF) pa­si­tin­ka 72-ąjį kon­cer­tų se­zo­ ną. Iki Nau­jų­jų me­tų klau­sy­to­jų lau­kia be­ veik 60 įvai­rių sti­lių, žan­rų, at­li­kė­jų kon­ cer­tų, tarp jų – net ke­le­tas prem­je­rų.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Lie­tu­vių pa­sa­ka pran­cū­zo aki­mis

Nors nau­ja­sis LNF kon­cer­tų se­zo­ nas pra­si­dės tik rug­sė­jo 22 d. Lie­ tu­vos ka­me­ri­nio or­kest­ro ir jo me­ no va­do­vo, di­ri­gen­to bei so­lis­to Ser­ge­jaus Kry­lo­vo kon­cer­tu, jau šį penk­ta­die­nį vi­si kvie­čia­mi už­suk­ ti į sve­čius. Se­zo­no pra­džios in­ter­ liu­du rug­sė­jo 14 d. taps jung­ti­nio Vil­niaus ir Pa­ry­žiaus moks­lei­vių cho­ro kon­cer­tas su Lie­tu­vos na­ cio­na­li­niu sim­fo­ni­niu or­kest­ru. Čia skam­bės pran­cū­zų kom­po­zi­ to­riaus Pier­re’o Thil­loy ora­to­ri­jos lie­tu­vių pa­sa­kos „Eg­lė žal­čių ka­ ra­lie­nė“ mo­ty­vais prem­je­ra. Pen­kio­li­ka me­tų su Lie­tu­va sai­ tų ne­nut­rau­kian­tis kom­po­zi­to­rius šią ša­lį at­ra­do po to, kai ga­vo pa­ siū­ly­mą su­kur­ti ką nors, tin­kan­čio ir Vil­niui, ir Pa­ry­žiui. Jis tuo­met su­si­do­mė­jo pa­sa­ko­mis ir su­si­pa­ ži­no su Pa­ry­žiu­je gy­ve­nan­čia Mū­ za Ru­bac­ky­te. „Le­gen­da apie Eg­lę žal­čių ka­ ra­lie­nę yra la­bai ar­cha­jiš­ka, bet ir la­bai šiuo­lai­kiš­ka. Ši pa­sa­ka ir le­ gen­da man tiks­liau­siai rep­re­zen­ta­ vo Lie­tu­vą“, – spau­dos kon­fe­ren­ ci­jo­je kal­bė­jo kom­po­zi­to­rius.

ki­laus Lie­tu­vos vio­lon­če­li­nin­ko Ri­ man­to Ar­mo­no ju­bi­lie­jui. Jis šven­ ti­nį va­ka­rą pra­dės prem­je­ra – at­liks spe­cia­liai šiai pro­gai su­kur­tą kom­ po­zi­to­riaus Ana­to­li­jaus Šen­de­ro­ vo kon­cer­tą vio­lon­če­lei ir or­kest­ rui Nr. 3. Prem­je­ro­mis klau­sy­to­jų šir­dis šį ru­de­nį pa­ma­lo­nins ir fes­ti­va­lio „Gai­da“ kon­cer­tai. Ke­ti­na­ma su­ lauk­ti lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių Ra­ min­tos Šerkš­ny­tės ir Al­ber­to Na­ vic­ko nau­jų kū­ri­nių or­kest­rui. Nau­jų kū­ri­nių į sa­vo pro­gra­mą įtrauks ir an­samb­lis „Vil­niaus ar­ se­na­las“, šie­met nu­ma­ty­tos kom­ po­zi­to­rių Al­gir­do Bru­žo ir Zi­tos Bru­žai­tės prem­je­ros. And­re­jaus Doi­ni­ko­vo prem­je­rą pa­siū­lys fes­ ti­va­lio „Pro­kovs­ki­je ko­lo­ko­la“ ren­gė­jai, taip pat Čiur­lio­nio kvar­ te­tas. Pa­sak LNF at­sto­vų, prem­je­ri­ ne ga­li­ma va­din­ti ir Vals­ty­bi­nio Vil­niaus kvar­te­to bei dai­ni­nin­ ko Liu­do Mi­ka­laus­ko pro­gra­mą „Mai­ro­nio bal­su“, skir­tą Mai­ro­ nio me­tams. Pat­rauk­liai su­ver­ ta­me lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių mu­ zi­kos ir Mai­ro­nio ei­lių vė­ri­ny­je vi­siš­ka nau­jo­vė – Gied­riaus Kup­ re­vi­čiaus vo­ka­li­nis cik­las „Mai­ro­ nio bal­su“ bo­sui ir sty­gi­nių kvar­ te­tui.

Nau­jo­jo se­zo­no prem­je­ros „„Sai­tai: ry­šio su Lie­tu­va jau 15 me­tų ne­pra­ran­dan­tis kom­po­zi­to­rius

P.Thil­loy klau­sy­to­jams pri­sta­tys ora­to­ri­ją lie­tu­vių pa­sa­kos „Eg­lė žal­ čių ka­ra­lie­nė“ mo­ty­vais. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

LNF di­rek­to­rės Rū­tos Pru­se­vi­čie­ nės tei­gi­mu, šį se­zo­ną lau­kia net ke­le­tas int­ri­guo­jan­čių prem­je­rų. Rug­sė­jo 29 d. kon­cer­tas skir­tas iš­

Ga­li­my­bės jau­niems at­li­kė­jams

Nau­ją­jį se­zo­ną ir to­liau bus iš­lai­ky­ tos pub­li­kai įpras­tos kon­cer­tų rub­ ri­kos: or­kest­ro ir ka­me­ri­nės mu­zi­

kos kon­cer­tai, re­či­ta­liai, jau mi­nė­ti kon­cer­tai vi­sai šei­mai, Ka­lė­dų mu­ zi­kos sa­vai­tė, Nau­ja­me­čiai kon­cer­ tai. Lau­kia ir dau­gy­bė su­si­ti­ki­mų – ir su pa­žįs­ta­mais Lie­tu­vos bei už­sie­ nio at­li­kė­jais, ir su pir­mą kar­tą pas mus kon­cer­tuo­sian­čiais. Tai di­ri­ gen­tai Ro­lan­das Frei­sit­ze­ris, Ris­ ta Sa­vi­čius, Mi­chae­lis Gutt­ma­nas, Vla­di­mi­ras Lan­de; pia­nis­tai – Xia­ yin Wan­gas, Ni­ko­la­jus Lu­gans­ kis, Ghis­lie­ri ko­le­gi­jos kon­sor­tas ir sop­ra­nas Ema­nue­la Gal­li, lū­pi­ nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Gian­ lu­ca Lit­te­ra ir ki­ti. Nuos­ta­būs, kaip sa­kė LNF di­rek­ to­rė, eu­fo­ri­ją sklei­džian­tys kon­ cer­tai klau­sy­to­jų lau­kia prieš pat Nau­juo­sius me­tus. Tai Mask­vos vals­ty­bi­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro ir Lon­do­no bend­ruo­me­nės gos­pe­lo cho­ro pa­si­ro­dy­mai. Šį se­zo­ną taip pat star­tuo­ja cik­ las „Int­ro mu­zi­ka“. „Jo tiks­las – su­da­ry­ti pa­pil­do­mas ga­li­my­bes jau­niems ir ta­len­tin­giems Lie­tu­ vos aka­de­mi­nės mu­zi­kos at­li­kė­ jams kon­cer­tuo­ti su aukš­čiau­sio me­ni­nio ly­gio ko­lek­ty­vais“, – sa­ kė di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja me­ no rei­ka­lams Ie­va Ta­mu­ty­tė. Ši edu­ka­ci­nė pro­gra­ma dau­giau­sia orien­tuo­ta į re­gio­nus. Jau nu­ma­ ty­ti Vals­ty­bi­nio Vil­niaus kvar­te­to ir klar­ne­ti­nin­ko Vy­tau­to Gied­rai­ čio bei Čiur­lio­nio kvar­te­to ir akor­ deo­ni­nin­ko Mar­ty­no Le­vic­kio pa­ si­ro­dy­mai.


14

KetvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Ka­vinė­je „Soul Box“, Vil­niaus g. 33. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Vil­niaus uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­de, Kairėnų g. 43. KA­DA? Iki spa­lio 28 d. KIEK? 4–7 li­tai.

KUR? Ki­no cent­re „Mul­ti­ki­no“, Ozo g. 18. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? 11–17 litų.

Protų mūšis

Žemės me­nas

Bar­bo­ra Rad­vi­laitė

Prie Vil­niaus knygų fes­ti­va­lio veiks­mo vietų šian­dien pri­si­jun­gia ir Mo­der­naus me­no cent­ras. Ka­vinė­je „Soul Box“ vyks pro­tų mū­ šis kultū­ros ir me­no te­mo­mis. Būti­na išanks­tinė da­ly­vių re­gist­ra­ci­ ja e. pa­štu marija@knygynas.biz. Ko­man­do­se ne­ga­li būti dau­giau nei 6 žmonės. Va­karą nuo 21 val. tęs grupė „El­le G“.

Žemės me­no pro­jek­to „Gam­ta ir Me­nas“ pa­ro­da „Iden­ti­te­tas“ sie­kia at­ras­ti ir vys­ty­ti me­no, gam­tos, me­ni­nin­ko ir žiū­ro­vo dia­logą. Čia sa­ vo dar­bus pri­sta­to įvai­riau­sių sri­čių me­ni­nin­kai: ke­ra­mi­kai, skulp­ to­riai, ta­py­to­jai, fo­tog­ra­fai, flo­ris­tai ir kt., nau­do­da­mi ar­ba gam­ti­nes med­žia­gas, ar­ba dirb­ti­nes, jas dar­niai įjung­da­mi į gam­to­vaizdį.

Vil­niu­je vyk­sian­čią Lenkų ki­no sa­vaitę pra­de­da be­ne gar­siau­ sias prie­ška­ri­nis lenkų fil­mas – re­ži­sie­riaus Józe­fo Lej­te­so „Bar­bo­ ra Rad­vi­laitė“. Tai le­gen­dinė tra­giš­kai pa­si­bai­gu­si Bar­bo­ros Rad­vi­ laitės ir Žy­gi­man­to Au­gus­to meilės is­to­ri­ja, be­si­ru­tu­lio­jan­ti XVI a. Lie­tu­vos ir Len­ki­jos dvarų int­rigų ir po­li­ti­nių žai­dimų fo­ne.

KUR? Menų spaus­tuvė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? 40 litų.

KUR? Pa­veikslų ga­le­ri­jo­je, Did­žio­ji g. 4. KA­DA? Šian­dien 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ga­le­ri­jo­je „Ar­ti­fex“, Gao­no g. 1. KA­DA? Iki rugsė­jo 29 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? „Li­tex­po“ rūmuo­se, Laisvės pr. 5. KA­DA? Iki 2013-ųjų va­sa­rio 1 d. KIEK? 10 litų.

Lie­tu­va – drąsi ša­lis

Gy­vie­ji mu­zi­ki­niai po­rtre­tai

Jai pa­tin­ka po­mi­do­rai

Ir ke­lionėms, ir akims

Re­ži­sie­riaus Ce­za­rio Grau­ži­nio va­do­vau­ja­ma „Ce­za­rio grupė“ ko­me­di­jo­je „Drąsi ša­lis“ su hu­ mo­ru sie­kia iš­reikš­ti as­me­ninį san­tykį su da­bar­ ti­ne Lie­tu­vos rea­ly­be ir kar­tu ieš­ko at­sa­kymų į uni­ver­sa­lius klau­si­mus.

Pa­rodą „LDK val­dovų ir di­dikų po­rtre­tai iš Uk­rai­ nos mu­ziejų“ pa­pil­dys mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Gy­ vo­ji po­rtretų pa­ro­da“ – skambės An­to­nio Vi­val­ di, Ales­sand­ro Scar­lat­ti, Tar­qui­nio Me­ru­los ir kt. kom­po­zi­to­rių kūri­niai.

Vil­niaus dailės aka­de­mi­jos Kau­no dailės fa­kul­ te­to Teks­tilės ka­ted­ros dėsty­to­ja Li­na Jo­nikė pri­ sta­to pa­rodą „Jai pa­tin­ka po­mi­do­rai“. Pa­ro­do­je – ori­gi­na­li kas­die­nybę per­tei­kian­ti teks­tilės vaiz­ da­vi­mo tech­ni­ka ir gau­sybė po­mi­dorų.

An­tik­va­ri­nių au­to­mo­bi­lių ir tech­ni­nių spor­to ša­ kų šlovės mu­zie­jus, ku­rio ini­cia­to­rius – spor­ti­nin­ kas Sta­sys Brun­dza, lan­ky­to­jams pri­sta­to ir ame­ ri­kie­tiš­kus ka­di­la­kus, ir siū­lo su nos­tal­gi­ja pri­si­ min­ti po­be­das bei mosk­vi­čius.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 13.00,  14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (9) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45 Sportas. 18.50 Orai. 18.55 „Potvynis“ (2) (N-7). 19.55 Stilius. Veidai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15, 22.15 „Tadas Blinda“ (3, 4). 22.10 Loterija „Perlas“. 23.00 Klausimėlis.lt. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Potvynis“ (2) (N-7) (k).

LRT 18.55 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 Anim. s. „Kung Fu Panda“ (1) (JAV, 2011 m.) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 24 valandos (k). 10.30 „Mano didelės storos čigoniškos vestuvės“. Naujo Radži albumo pristatymo koncertas (k). 12.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.30 „Kung Fu Panda“ (2). 14.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 KK2. 19.55 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Visa menanti“ (3) (N-7). 23.35 „Taikinys“ (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

TV3

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Simpsonai“.

LNK 19.55 val.

8.30 „Hana Montana“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Ką manai? 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „Motina ir sūnus“ (2). 13.10 „Hana Montana“. 13.40 „Ant bangos“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Ką manai? 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Be komentarų. 19.40 Kas? Kur? Kada? 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 „Kaulai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.45 „Biuras“.

BTV 6.30 7.00 7.25 8.25 9.30

Televitrina. Žinios (k). Kalbame ir rodome (N-7) (k). „Raudonas dangus“ (N-7) (k). „Be namų negerai: naujas gyvenimas“.

TV3 19.40 val.

10.30 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.30 VRS kamera (N-7) (k). 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Karštas vakaras“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Muzikinė kaukė“ (N-7). 22.25 Komiška drama „Sinekdoki, Niujorkas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.55 Brydės (k). 1.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15, 14.45 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Jeleną Tulčiną. 10.15 Teritorija. 10.55 „Rugsėjo 11-osios didvyriai“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10 Dok. f. „Rugsėjo vienuoliktoji. Kai sugriuvo dangoraižiai“ (N-7).

BTV 11.30 val.

16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Viliją Lobačiuvienę. 19.45 Dok. f. „Naciai ir ateiviai. Sąmokslo teorija“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Viliją Lobačiuvienę. 23.30 Pasaulio krepšinio apžvalga. 0.05 Reporteris. 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „Rugsėjo vienuoliktoji. Kai sugriuvo dangoraižiai“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Prienų „Rūdupis“. 14.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Palermo“–„Lazio“. 16.30 Vimbldono legendos. V.Gerulaitis ir B.Borgas. 17.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Samaros „Krasnye Krylja“– Kauno „Žalgiris“. 19.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Lazio“–„Cesena“. 21.15 Sportas LT. Tarptautinis R.Tamulio bokso turnyras. 22.15, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

lietuvos ryto tv 18.45 val.


,38385+3 :79597/ &/6  

    <5+7,38=3 .+;,9 .3/8973<8>9353 ?+6 

PASLAUGOS

ketvirtADIENIS, rugsÄ&#x2014;jo 13, 2012

Statybos ir remonto +738+ 7/.J39 ?3.+>< Tel. 2617+<A?9 3653, 261 3655.> skelbimai@vilniausdiena.lt ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9 4+ @@@?3.38/<.>;A<6= &/6   /:+I=+<?3.38/<.>;A<B/,;+6=

Is­to­ri­jÄ&#x2026; pri­mins ta­ry­bi­nÄ&#x2014; kro­ni­ka Pa­si­tik­da­mas 50-me­tÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Skal­vi­ josâ&#x20AC;&#x153; ki­no teat­ras lan­ky­to­jams ne tik pa­teiks net ke­lis ki­no fes­ti­va­ lius, bet ir pri­sta­tys ki­no teat­ro is­ to­ri­jÄ&#x2026; trum­puo­se ta­ry­bi­nÄ&#x2014;s ki­no kro­ni­kos siu­Şe­tuo­se.

Vie­nin­te­lis iĹĄ anks­tes­niĹł lai­kĹł iť­ li­kÄ&#x2122;s toks, koks bu­vo, ki­no teat­ras â&#x20AC;&#x17E;Skal­vi­jaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻkur­tas 1963-iai­siais ir bu­vo pa­va­din­tas â&#x20AC;&#x17E;Pla­ne­taâ&#x20AC;&#x153;. Erd­ vei su dviem ki­no sa­lÄ&#x2014;­mis â&#x20AC;&#x17E;Skal­ vi­josâ&#x20AC;&#x153; pa­va­di­ni­mas su­teik­tas 1997-ai­siais. â&#x20AC;&#x17E;Ka­dan­gi vie­nin­te­liai iť­li­ko­ me gy­vi ir su­lau­kÄ&#x2014;­me bran­daus am­Şiaus, nu­spren­dÄ&#x2014;­me, kad bō­ ti­na pa­si­gi­lin­ti ÄŻ ki­no teat­ro, ku­ ria­me dir­ba­me, praei­ties fak­tus. Tuos il­gus me­tus mes su­vo­kia­me kaip di­dĹžiu­lÄ&#x2122; ver­ty­bÄ&#x2122; ir uni­ka­lu­ mÄ&#x2026;, to­dÄ&#x2014;l no­ri­me, kad vil­nie­Ä?iai, ypaÄ? ki­no Ĺžiō­ro­vai, su­Şi­no­tĹł ge­ro ki­no tra­di­ci­jas puo­se­lÄ&#x2014;­jan­Ä?io ki­ no teat­ro is­to­ri­jÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Skal­ vi­josâ&#x20AC;&#x153; ki­no cent­ro di­rek­to­rÄ&#x2014; Vil­ ma Le­vic­kai­tÄ&#x2014;. Tad nuo rug­sÄ&#x2014;­jo iki ju­bi­lie­ji­nÄ&#x2014;s da­tos â&#x20AC;&#x201C; 2013 m. ko­vo 12 d. â&#x20AC;&#x201C; Ĺžiō­ ro­vams ke­ti­na­ma pri­min­ti Vil­ niaus ki­no teat­rĹł is­to­ri­nius mo­ men­tus, prieĹĄ kiek­vie­nÄ&#x2026; sean­sÄ&#x2026; ro­dant trum­pus ta­ry­bi­nÄ&#x2014;s ki­no kro­ni­kos siu­Şe­tus, ku­riuo­se uŞ­ fik­suo­tas vie­nas ar ki­tas Vil­niaus ki­no teat­ras. Tam tik­ri â&#x20AC;&#x17E;Skal­vi­josâ&#x20AC;&#x153; is­to­ri­jos mo­men­tai bus iť­ra­ťy­ti jos mÄ&#x2014;­ne­ si­nÄ&#x2014;­je pro­gra­mÄ&#x2014;­lÄ&#x2014;­je bei skaid­rÄ&#x2014;­ se, ku­rios su­ksis prieĹĄ ki­no sean­ sus. Be to, â&#x20AC;&#x17E;Skal­vi­josâ&#x20AC;&#x153; ki­no cent­ro ga­le­ri­jo­je ke­ti­na­ma su­reng­ti ke­ lias fo­tog­ra­fij­ Ĺł pa­ro­das. Vie­na jĹł, me­ni­nin­kÄ&#x2014;s Vi­kos Pet­ri­kai­tÄ&#x2014;s, jau rug­sÄ&#x2014;­jo 10 d. lei­do pa­Şvelg­ti ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Skal­vi­josâ&#x20AC;&#x153; uŞ­ka­bo­riusâ&#x20AC;&#x153;. Be ju­bi­lie­jui pa­mi­nÄ&#x2014;­ti skir­ tĹł ren­gi­niĹł, â&#x20AC;&#x17E;Skal­vi­jo­jeâ&#x20AC;&#x153; vyks ir tra­di­ci­niai â&#x20AC;&#x201C; tarp­tau­ti­nis Vil­niaus

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

Technikos remonto Logistikos ÄŻmonÄ&#x2014; ieĹĄko vairuotojĹł su nuosavais mi-

kroautobusais. Darbas â&#x20AC;&#x201C; iĹĄveĹžioti siuntas Vilniaus

do­ku­men­ti­niĹł fil­mĹł fes­ti­va­lis, ki­ no kla­si­kos ret­ros­pek­ty­va. Pa­sak pro­gra­mĹł koor­di­na­to­rÄ&#x2014;s So­na­tos Ĺ˝al­ne­ra­vi­Ä?iō­tÄ&#x2014;s, sÄ&#x2014;k­mÄ&#x2014;s per­nai su­lau­kÄ&#x2014; Ji­mo Jar­mus­ho fil­mai, o ĹĄie­met bus pri­sta­ty­ta Mi­che­lan­ ge­lo An­to­nio­ni kō­ry­ba. Tra­di­ciť­kai â&#x20AC;&#x17E;Skal­vi­jo­jeâ&#x20AC;&#x153; nau­jÄ&#x2026;­jÄŻ se­zo­nÄ&#x2026; vyks fes­ti­va­liai â&#x20AC;&#x17E;AD HOC: Ne­pa­to­gus ki­nasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Tin­di­rin­disâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Sca­no­ra­maâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝ie­mos ek­ra­naiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ki­no pa­va­sa­risâ&#x20AC;&#x153;, su­ksis re­per­ tua­ri­niai fil­mai. â&#x20AC;&#x17E;Skal­vi­josâ&#x20AC;&#x153; ki­ no aka­de­mi­ja vÄ&#x2014;l mo­kys jau­nÄ&#x2026;­ jÄ&#x2026; pub­li­kÄ&#x2026; Ĺžiō­rÄ&#x2014;­ti ir kur­ti fil­mus, bus ren­gia­mos â&#x20AC;&#x17E;Mo­kau­si iĹĄ ki­noâ&#x20AC;&#x153; per­Şiō­ros pe­da­go­gams ir moks­ lei­viams, ma­Şie­ji Ĺžiō­ro­vai kvie­ Ä?ia­mi ÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Karl­so­no ki­nÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, o vy­res­ nie­ji â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ sean­sus sen­jo­rams. VD inf.

â&#x20AC;&#x17E;Bo­he­mie­Ä?iaiâ&#x20AC;&#x153; vi­sa­da bu­vo tie, ku­rie ne­pri­si­ri­ťa prie daik­tĹł ir gy­ve­na idÄ&#x2014;­jo­mis, iki ga­lo ne­ti­ ki sa­vo sÄ&#x2014;k­me, nes la­bai dar daug tu­ri nu­veik­ti. To­dÄ&#x2014;l ĹĄian­dien su­ kō­rÄ&#x2122; ĹĄei­mos lau­ŞÄ&#x2026;, kaip ir vi­si iť­ si­kraus­tan­tys ÄŻ nau­jas erd­ves, jie at­si­svei­ki­na su praei­ties jaus­mais, lais­vi ir lai­min­gi de­gin­da­mi sa­vo pri­si­mi­ni­mus. Spa­lio 5â&#x20AC;&#x201C;7 d. Vil­niaus Kong­ re­sĹł rō­muo­se bus ro­do­mas nau­ jau­sias â&#x20AC;&#x17E;bo­he­mie­Ä?iĹłâ&#x20AC;&#x153; dar­bas Gia­co­mo Puc­ci­ni ope­ra â&#x20AC;&#x17E;Ma­non Les­koâ&#x20AC;&#x153;. Ope­ro­je dai­nuos As­mik Gri­go­rian (5 ir 7 d.), Sand­ra Ja­ nu­ťai­tÄ&#x2014; (6 d.), Kris­tian Be­ne­dikt ir Lai­mo­nas Pau­tie­nius. Lapk­ri­Ä?io 28â&#x20AC;&#x201C;gruodĹžio 2 d. Piot­ro Ä&#x152;ai­kovs­kio ope­ro­je â&#x20AC;&#x17E;One­ gi­nasâ&#x20AC;&#x153; pa­grin­di­nÄŻ One­gi­no vaid­ me­nÄŻ pir­mÄ&#x2026; kar­tÄ&#x2026; at­liks Ĺžai­biť­kÄ&#x2026; kar­je­rÄ&#x2026; pa­da­rÄ&#x2122;s jau­nas lie­tu­viĹł ba­ri­to­nas Kos­tas Smo­ri­gi­nas,

%'$! mieste. Atlyginimas" â&#x20AC;&#x201C; 2500G(H8/8+> Lt. Tel. 8 682 34 416 . 1003874 .94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< Norvegijoje reikalingi: matininkai/geodezinin<5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 kai, santechnikai, skardininkai, staliai, betona835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6 vimo klojiniĹł surinkÄ&#x2014;jai-betonuotojai. Reikala  vimas â&#x20AC;&#x201C; anglĹł @@@5+>8+53/73<6= k. Visos socialinÄ&#x2014;s garantijos. Tel. 8 605 83 595.1016844

8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; Reikalingas vaikĹł odontologas (specialistas) =8C94 6 B4;  " puseiM0;68@8> etato. Gyvenimo apraĹĄymÄ&#x2026; siĹłsti e. p. EEE?274;?;B info@odontologijosklinika.lt. Tel. 231 2952, 8 652 42 156.

KelioniĹł1016717

NX PASLAUGOS >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4; Statybos ir remonto =5>@<028 SienĹł, grindĹł apĹĄiltinimas ÄŻ oro tarpus. Ekova90I ta,EEE;84BCD0;>=3>=0A2>< termoputa, poliuretanu, granulÄ&#x2014;mis. 1 kv. 

m â&#x20AC;&#x201C; nuo 7 Lt. Konsultuojame. Garantuojame.

4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 1009742 9Y 4; 4?0NB0A ?4@D4G8<08 8=5>$6<08;2><

PARDUODAKitas prekes Kitos

Parduodu naujÄ&#x2026; pirties katilÄ&#x2026; su vandens ĹĄildy-

4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F mo talpykla. Tel. 8 698 78 704. 1017543 1\IO4<0:08=0EEE6C>1>A10;308;B 4; Viskas skaitmeninei televizijai: priedÄ&#x2014;liai,   antenos, moduliai. Montavimas, konsultavimas. IĹĄraĹĄome sÄ&#x2026;skaitas kompensacijoms. S.Ĺ˝ukausko g. 35, Vilnius. Tel. (8 5) 212 0063, 8 652 96 985; www.Erksa.lt.

PARDUODA

NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;

1014342

NUOMOJA ,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= 6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; IĹĄnuomojamas Ĺ ilo g. 3 k. butas (76 kv. m, yra  kiemas, buit. technika, balgaraĹžas, uĹždaras dai, renovuotas). 1400 Lt. Ant namo sienos galima reklama. Tel. 8 648 87 482.

PERKA 

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

KitaÄŽVAIRĹŞS

INFORMACIJA apie galutinÄ&#x2122; atrankos iĹĄvadÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l UAB â&#x20AC;&#x17E;KATALIZATOR.LTâ&#x20AC;&#x153; atliekĹł tvarkymo veiklos iĹĄplÄ&#x2014;timo poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos uĹžsakovas: UAB â&#x20AC;&#x17E;KATALIZATOR.LTâ&#x20AC;&#x153;, BirbyniĹł g. 4, Vilniaus m. sav., LT-02121, 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ tel. (8 5) 204 0831, faks. (8 5) 204 0830; info@ B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> katalizator.lt. 2. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos pava1F;021 @%%0=:@CBC> dinimas: UAB â&#x20AC;&#x17E;KATALIZATOR.LTâ&#x20AC;&#x153; atliekĹł tvarkymo veiklos iĹĄplÄ&#x2014;timas. 3. Planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> vieta: BirbyniĹł g. 4, Vilniaus m. sav., LT-02121. 4. @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- Persvarstoma atsakingos institucijos atrankos iĹĄ - R-/&* & - U60;8>B0A 0A<C> vada, ar privaloma vertinti poveikÄŻ aplinkai: UAB IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 â&#x20AC;&#x17E;KATALIZATOR.LTâ&#x20AC;&#x153; atliekĹł tvarkymo veiklos iĹĄplÄ&#x2014;<18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> timui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 (2012 m. birĹželio 27 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos1F;>A departamento raĹĄtas Nr. VR-1.7-560). 10=:@>B> XA8B48A\98<> 384=08 :0@BC ?@8 5. Motyvai perĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti atrankos iĹĄvadÄ&#x2026;: Vilniaus 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= visuomenÄ&#x2014;s sveikatos centras (toliau â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA VSC) 2012 07 04 raĹĄtu Nr. (12-37)-2-2355 kreipÄ&#x2014;si

08? ?0B ?@0N>< =C@>3FB8 0@ N8[ @48:0;0D8<[ ÄŻ Vilniaus RAAD persvarstyti atrankos iĹĄvadÄ&#x2026;, moXDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C tyvuodamas tuo, kad: 1. Atrankos iĹĄvadoje nepateikta informacija apie planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiB08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: klos oro uĹžterĹĄtumo ir triukĹĄmo galimÄ&#x2026; poveikÄŻ B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= gretimĹł teritorijĹł gyventojams. 2. ÄŽgyvendinus 5>@<02890B4;50:A projektÄ&#x2026;, padidÄ&#x2014;s transporto srautai, kas gali daryti neigiamÄ&#x2026; ÄŻtakÄ&#x2026; gyvenamosios aplinkos koky ' -+&* , nepateikta

-

-*T , bei, Atrankos iĹĄvadoje informacija apie +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> 4A0=Z8> D>D> padidÄ&#x2014;jusio automobiliĹł srauto, dÄ&#x2014;l planuojamos

Kita

grįŞ­tan­tis ÄŻ Lie­tu­vos sce­nÄ&#x2026; po dve­jĹł me­tĹł per­trau­kos. â&#x20AC;&#x17E;Kos­tas tu­rÄ&#x2014;­jo daug ga­li­my­biĹł pa­si­rink­ti, kur pa­dai­nuo­ti sa­ vo pir­mÄ&#x2026;­jÄŻ One­gi­nÄ&#x2026;, to­dÄ&#x2014;l nuo­ ĹĄir­dĹžiai ge­ra, kad dirb­si­me kar­tu. Ma­nau, kad Kos­to One­gi­nas bus tik­rai iť­skir­ti­nis, la­bai sa­vi­tas ir ÄŻdo­musâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; spek­tak­lio re­Şi­ sie­rÄ&#x2014; Da­lia Ibel­haup­tai­tÄ&#x2014;. Gruo­dĹžio 21 ir 22 d. vi­sĹł lau­kia daug ka­lÄ&#x2014;­di­niĹł staig­me­nĹł. Vi­siť­ kai nau­ja, dar ne­gir­dÄ&#x2014;­ta pro­gra­ ma, su­kur­ta spe­cia­liai tam, kad po vie­nu sto­gu su­si­rink­tĹł ryť­ kiau­sias ope­ros jau­ni­mas. 2013 m. va­sa­rio 26â&#x20AC;&#x201C;kovo 2 d. dar kar­tÄ&#x2026; iť­gy­ven­ti Ver­te­rio kan­ Ä?iĹł grįŞ­ta Ed­ga­ras Mont­vi­das. UĹž ĹĄÄŻ vaid­me­nÄŻ so­lis­tas bu­vo ap­do­va­ no­tas Auk­si­niu sce­nos kry­Şiu­mi. O pa­va­sa­rÄŻ iť­ti­ki­mĹł â&#x20AC;&#x17E;bo­he­mie­Ä?iĹłâ&#x20AC;&#x153; drau­gĹł lau­kia nau­ja prem­je­ra. Ĺ io se­zo­no po­ky­Ä?iĹł vin­giuo­se vie­nin­te­lis ne­kin­ta­ma­sis iť­lie­ka kō­ry­bi­nÄ&#x2014; me­ni­nÄ&#x2014; tri­ju­lÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Gin­ta­ ras Rin­ke­vi­Ä?ius, D.Ibel­haup­tai­ tÄ&#x2014; ir Juo­zas Stat­ke­vi­Ä?ius. Vi­suo­se se­zo­no pa­sta­ty­muo­se kaip vi­sa­ da gros Lie­tu­vos vals­ty­bi­nis sim­ fo­ni­nis or­kest­ras. VD inf.

6 L=8?8N:8[ A4=8]=89>94 8;=8C94 A:;F ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A  70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 6@8=30A! 8;=80CA <84AB> A0D8D0;3F1\A 03<8 =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9>  XA0:F<0A @   34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B> @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @

ÄŽVAIRĹŞS

PASLAUGOS

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI  %  

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683><

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS   

&/6+5<  A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius ?3683><?3683><5;+8=+<6= Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI

>@>=B0A=C>B AKCIJOS KELTŲ BILIETAMS IĹ KLAIPÄ&#x2013;DOS TrivietÄ&#x2014; kajutÄ&#x2014; + automobilis tik 777 Lt* ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B KeltĹł linija KLAIPÄ&#x2013;DAâ&#x20AC;&#x201C;KYLIS KeltĹł linija KLAIPÄ&#x2013;DAâ&#x20AC;&#x201C;KYLIS / ZASNICAS ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B 9E052(/1(8#! "# kajutÄ&#x2014; "# +" VienvietÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Commodoreâ&#x20AC;&#x153; automo*,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, / KARLSHAMNAS F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B bilis + pusryÄ?iai tik 495 Lt* 9?: !> 2 sÄ&#x2014;dimos vietos + automobilis tik 380 Lt* DvivietÄ&#x2014; kajutÄ&#x2014; + automobilis tik 1324 Lt ** OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, KeltĹł linija KLAIPÄ&#x2013;DAâ&#x20AC;&#x201C;KYLIS ir KLAIPÄ&#x2013;;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W

!> *ÄŽ08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<> vienÄ&#x2026; pusÄ&#x2122; 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 DAâ&#x20AC;&#x201C; KARLSHAMNAS I :4AZ808A ** ÄŽ abi puses @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, "S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, DvivietÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Commodoreâ&#x20AC;&#x153; kajutÄ&#x2014; + automoAkcijos galioja iki 2012 12 10 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 6,<S7O bilis + pusryÄ?iai tik 738 Lt* ÄŽ ?8;3><08 kainÄ&#x2026; kuro mokestis ÄŻskaiÄ?iuotas. 0N8=6B>=0A=C>B ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: KeturvietÄ&#x2014; kajutÄ&#x2014; + automobilis tik 800 Lt* PasiĹŤlymĹł skaiÄ?ius kiekviename reise ribo%>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: KeltĹł linija KLAIPÄ&#x2013;DAâ&#x20AC;&#x201C;ZASNICAS ,?24,?491:<8,.45:=AAA 6<,9>,= 7> tas .Daugiau informacijos www.krantas.lt

 %  

 egzaminams. Tel. 8 674 18 081, e. paĹĄtas ma-

tematikas1@gmail.com. % J% & +, .H 0@\=>A @ ?4@:0! 1015246 D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> +>:0<4,+ 4; ÄŽVAIRĹŞS 

15

skelbimai

1017385

KVIEÄ&#x152;IA MOKYTIS %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> Matematikos mokytojas (magistras) moko

4; matematikos moksleivius ir studentus. RuoĹĄia

â&#x20AC;&#x17E;Bo­he­mie­Ä?iaiâ&#x20AC;&#x153; keiÄ?iasi Tre­Ä?ia­die­nÄŻ UĹžu­py­je su­si­rin­kÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;bo­he­mie­Ä?iaiâ&#x20AC;&#x153; at­si­svei­ki­no su nuo­sta­bia praei­ti­mi ir nuo ĹĄiol Ĺžiō­ri tik ÄŻ atei­tÄŻ. Spa­lio 5 d. vyk­ sian­tis spek­tak­lis â&#x20AC;&#x17E;Ma­non Les­ koâ&#x20AC;&#x153; ap­vers jĹł gy­ve­ni­mÄ&#x2026; vi­siems lai­kams.@8B>@89[?;0=0D8<>3>:C<4=B>@4=6\90A % J''& H 4;   4 ?0NB0A 4P42B8DCA$6<08;2><   91:<8,.4 >38=8=:[ 14=3@89>A + -( =0@80<A 5,EAAA 740>?@,7:9/:9,= .:8   D0; N0C:80<0A 0B0A:08B8=8A @8=:8<8=8A - + :C@8A DF:A ,?9: 4;<8O *0K,80 ;:47=4,?>:5?= 4J *4794,?= 9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A %,7,92NH@09>N5N4<,>2,79?:!> (07 0B0A:08B0 8@ BD8@B8=8<0A -4D8G>@80CA 0B0A   :08B0 8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A BD8@B8=8<0A  UD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A -4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 ?CA48 14=3@89>A =0@8[ ?0:0@B>B8=8A ACA8@8=:8 <0A1CAN0C:80<0AD0;B>94 Kitaministro 2004 m. rugpjĹŤÄ?io 19 d. ÄŻsakyapsaugos ?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 mu Nr. V-586 (Ĺ˝in., 2004, Nr. 134-4878). 6. PaM F :9><,=>Q -4?<,=D @4=? =N<,J? ;,</?: 9>A?8@<8=8=:\ grindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant /, ,>=,<2,= ;<060= galutinÄ&#x2122; atrankos O@,4<4,= iĹĄvadÄ&#x2026;: 9.1.6,9.074,<490= Persvarstant atran?KiĹĄvadÄ&#x2026; /4/K4,?=4N ;,=4R7B>N -0> 90pateikti 8,K0=9L kos %J 4:8;=>90<>9> C@B>,@>94:B08K0B;84 Vilniaus VSC atstovas papraĹĄÄ&#x2014; papildomÄ&#x2026; informacijÄ&#x2026;. SusipaĹžinÄ&#x2122;s su papildoma 904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 :0 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA informacija PAV subjektas 2012 088;=80CA 27 raĹĄtu @ Nr.A0D 8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@: C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : %aplinkai J8;<0K (12-37)-2-3534 informavo, jog poveikio 6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' A:; @A:;:03 @ vertinimas privalomas. 9.2. Planuojama ! pradÄ&#x2014;ti !02,70D )680<2S= 2  *4794?= pavojingĹł elektros ir elektroninÄ&#x2014;s ÄŻrangos atliekĹł,? ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F 24,?491:<8,.45:=>07  

 tvarkymo veiklÄ&#x2026;, todÄ&#x2014;l bĹŤtina iĹĄsamiai iĹĄnagrinÄ&#x2014;?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3 ti planuojamĹł  naudoti atliekĹł tvarkymo technoD0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@ logijĹł poveikÄŻ aplinkai. BĹŤtina nustatyti planuoja- 30;FD0CB8 O4=:;8=0=BpoveikÄŻ @81>O4=:;808A %>6CA;0 mĹł naudoti technologijĹł visiems gamtos *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>:atliekĹł ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC komponentams, taip pat susidaranÄ?iĹł to5Q /S80=4?4 H galimybes. 8 -4<K074: / 

 @,7 lesnio panaudojimo 7. Priimta galutiA8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C *0@>A;0DC %0G4 nÄ&#x2014;D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; atrankos *4794,?= iĹĄvada: UAB< â&#x20AC;&#x17E;KATALIZATOR.LTâ&#x20AC;&#x153; ,/<0=? %,24<4Q =09 atliekĹł "46,J4R tvarkymo veiklos iĹĄplÄ&#x2014;timui poveikio aplinkai ver9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A tinimas privalomasB>?><0B8:$6<08;2>< (2012 m. rugsÄ&#x2014;jo 6 8,>,@48,4 d. Lietu  

 6,/,=><494,4 vos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus re@40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652) ir Sanita- giono aplinkos apsaugos departamento raťtas,>7406, Nr. Kelionių rines apsaugos zonų ribų nustatymo ir reŞimo tai- VR-1.7-1040). )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 1017520 sykles, patvirtintas Lietuvos2<04>,4 Respublikos sveikatos J O !:9/:9N =,?24,4 @0K,80 =4?9 6809Q2 *4794?= (07  

>494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07  

BD0@:0!?;0=0D8<>?0A8];F<088@?0AB01>AB48 :80<8 ?@>94:B> @4=6\9C8 0@10 >@60=8G0B>@8C8 @0NBC 8:8 D84N> ACA8@8=:8<> ?01086>A ,;0=0 D8<> 3>:C<4=B[ A?@4=38=8[ ?0A8];F<[ 0? A:C=38<0A!0A<4=FA60CBY0BA0:F<Y:03X 9[?0A8];F<CA=40BA8OD4;6B0?0@4=6B0<4?;0 '>,>B-:=O8:904<046,749246074:/,<-49496,4 =0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A 4<,;K07/49>:5,4 <04;>4=>07   B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A 8=A?4:289>A  ?@84 ?;8=:>A <8=8AB4@89>A 8;=80CA B4@8B>@89[  ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A $?@,/3583,+/*/45812/4/1(>8/D25+(7 A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 6 8;=8CA ?4@ )CB,/358.=+=950(38/7),4+758/5867(1 <\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X 9/15882(:.=950(384-573(*/0(9,2 ?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A 

 ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos, ďŹ zinÄ&#x2014;s ir cheminÄ&#x2014;s tarĹĄos galimÄ&#x2026;  ' -+&*

-

-*T , +S neigiamÄ&#x2026; poveikÄŻ, aplinkiniĹł gyvenamĹłjĹł teritorijĹł gyventojams. 3. Nuo planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ teritorijos 25 m atstumu nutolÄ&#x2122; gyvenamieji ÄŽvairĹŤs <0D8<> ?@>243]@Y 3\;yra ?0@4=6B> O4<\A A:;F namai, neatsiĹžvelgta, kad ÄŻ Atrankos iĹĄvadoje ?> >1@>D>;\A : 70 A:;F?> :03nu- @ M8:904<046,74924,?6J>,74;4,4 (07  rodytÄ&#x2026; planuojamos ĹŤkinÄ&#x2014;s veiklos sanitarinÄ&#x2122; ap! ,0=4@8[ A4=8]=89>94 8;=8C94  saugos zonÄ&#x2026; (toliau â&#x20AC;&#x201C; SAZ) patenka gyvenamieji  34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI namai. Pagal SpecialiÄ&#x2026;sias ĹžemÄ&#x2014;s ir miĹĄko naudo<10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 jimo sÄ&#x2026;lygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos VyriausybÄ&#x2014;s 1992 m. geguĹžÄ&#x2014;s 12 d. Nr. 343 <> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@ nutarimu ?0@486[ ?4@30D8 Transportas, logistika (Ĺ˝in., 1992, Nr. @ 22-652), ÄŻ gamybiniĹł objektĹł SAZ I <> ACB0@B8A ,;0=0D8<> B8:A;0A gyvenamieji namai negali patekti. Galimas*4794,?= greti:9/4>0<45:= O8:9S ;<448= O /,<-N ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> mĹł teritorijĹł gyventojĹł nepasitenkinimas planuo<024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 jama ĹŤkine veikla, galimi konďŹ&#x201A;iktai. 4. Atrankos iĹĄ6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07  B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 vadoje nepateikta informacija apie technologijas 

 ir atliekĹł tvarkymo bĹŤdus, todÄ&#x2014;l negalime ÄŻvertinB0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H  ti, ar nurodyta Atrankos iĹĄvadoje SAZ planuojamai (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  ĹŤkinei veiklai nustatyta pagal SpecialiÄ&#x2026;sias ĹžemÄ&#x2014;s ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC ir miĹĄko naudojimo sÄ&#x2026;lygas, patvirtintas Lietuvos 3890H ,0<\=:0;=8> 61992 m.8;=8CA Respublikos VyriausybÄ&#x2014;s geguĹžÄ&#x2014;s,0@4=6 12 d.

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Pirkti internetu: www.kelioniupasiulymai.lt T0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 587 Lt I B 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> Didingoji Italija ir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C;IB 1747 Lt +CG849[=0:B8A0@NCD>94 Oktoberfest â&#x20AC;&#x201C; alaus festivalis â&#x20AC;&#x201C; 1147 Lt Is&B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB panija su poilsiuâ&#x20AC;&#x201C;Ĺ veicarija â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝ydroji PranH4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I B cĹŤzijos Riviera 2297 Lt 9?:

!> Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos jĹŤros -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB â&#x20AC;&#x201C;<:,>45,9?: !> 1297 Lt L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B Praha-Viena-BudapeĹĄtas nuo 577 Lt %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VILNIAUS: =;,945, :=>,<,@,9?: !> Pirkti internetu: www.kelioniupasiulymai.lt ",7>,E !> Ispanija, Kosta Brava, Kosta Dorada nuo G($G'("%?>8;A8=\A 1979 Lt <,4645,2,764/46SE!> 68?B0A)C@6030=C> B Malta â&#x20AC;&#x201C; 904 Lt =;,945, :=>,:<,/,E!> %C;60@890=C>B Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1099 Lt =;,945,746,9>SE

 L@80=:0=C>B Ispanija, AlikantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108 <,4645, :==,7,E

!> @4B0=C>B Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt (?<645,9>,745,E

!> Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1295 Lt

C=8A0A=C>B Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1489 Lt <:,>45,&4506,E !> G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A Turkija, Marmaris 1620 Lt (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1999 Lt ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B Egiptas, Hurgada nuo";:47=49S= 1440 Lt C10=C>B F#$%$@%!@$% Bulgarija â&#x20AC;&#x201C; 1595 Lt 24;>,=?<2,/,9?:!> Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1440 Lt G$)"% ?72,<45,E!>

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B (?<645,E !> H<4!,96,E !> G(!'% <0>,E

 !> 68?B0A)C@6030=C> B (?94=,=E !> A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47

C@:890=B0;890I B =49S= <?4C,=#47?9?: !> C<,074=E24;>,=9?: !> ",<:6,=E !> ?-,E!> "# %& "#$% %,=,6,9?: !> (:;?9 !> &,2,9S !> 90<20>46,= !> !,48492,=K8:2?=E>,4,J !> (<484>,= !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; 3500 Lt B ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I B Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt

:74@?/:,6,/0845,!>B ,>@BC60;890;60@D\I

"0=5S2, !> LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; poilsinÄ&#x2014;s) I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelisâ&#x20AC;&#x201C;Egiptas ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> ,0A0:0=C>B nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt; Kuba â&#x20AC;&#x201C; @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> -060=\IB 5853 Lt "0=J,8;495:9,4 !> 08<8=60AO<>6CAIB080NB

AVIABILIETAI ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B Pirkti internetu: www. lek.lt ",9:;,=,?74=!> (yra ir pigios aviakompanijos)

4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) :/4 !> =6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 B KELTAI Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; "# %& "$A"& %C;60@89>94 B Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. !>/409,4 pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤ<B80F',74?>D !> (& lymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤly%0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> mas); Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !> KRUIZAI ?:/6,7945:50 !> VidurĹžemio jĹŤroje (spec. kaina) &O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> KaribĹł jĹŤroje (spec. kaina) -F60I B>:7>;<0A %#Rytuose (spec. kaina) Tolimuosiuose

0;8=0AI)4;A8=:8A Baltijos jĹŤroje 074=9?: !>

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> VIZOS 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> ÄŽ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt, BaltarusijÄ&#x2026; nuo 85 Lt ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A ,96:6,=E !> ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A %?60>,=E !>

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A 6,49:=O,-4;?=0= # (*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !> &B2,E'>:63:78,= (,749,=E07=4964= (,749,=E'>:63:78,= *09>=;474=E#B90=3,89,= 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E B74==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,= (?<6?E7,9/:=,7:=E'>:63:78,= %' " M&?=45N9?: !> ,7>,<?=45N9?:!>

.XPVW\`aNV`fXYĂ&#x203A;`'[RZ\XNZĂ&#x2013;`aN[QN_aV[Ă&#x; \QV[Ă&#x;`XRYOVZĂ&#x2013;VXV" \Q VĂşTNYVaRĂ&#x;QĂ&#x203A;aV]NaRVXĂ?Ă&#x;Xb]\ [Ă&#x2013;Â CVY[VNb`QVR[\`Â&#x2022;_RQNXPVW\WR9NOQN_VĂşT%;RZ\XNZN``XRYOVZN`ab_VOĂ­aVV`]Nb`QV[aN`VXV _bT`Ă&#x203A;W\ Q=N]VYQ\ZNV[S\_ZNPVWNaRY%"# #" 


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje numatomas lietus. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra bus 13–20 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus numatoma mažiau. Naktį bus 9–13, dieną 15–16 laipsnių šilumos.

Šiandien, rugsėjo 13 d.

+14

+14

+15

Telšiai

Šiauliai

+17

Klaipėda

Panevėžys

+16

Utena

+14

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

6.48 19.39 12.51 3.26 18.06

257-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 109 dienos. Saulė Mergelės ženkle.

+17Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +17 Brazilija +31 Briuselis +17 Dublinas +19 Kairas +31 Keiptaunas +17 Kopenhaga +16

Londonas +19 Madridas +28 Maskva +23 Minskas +24 Niujorkas +26 Oslas +15 Paryžius +19 Pekinas +26

orai vilniuje Šiandien

Praha +16 Ryga +14 Roma +20 Sidnėjus +19 Talinas +15 Tel Avivas +30 Tokijas +33 Varšuva +14

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+15

Alytus

1–5 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+15

+21

+17

+9

3

+13

+16

+14

+11

2

+13

+16

+13

+8

4

penktadienį

šeštadienį

1876 m. gimė JAV rašytojas Sherwoodas Andersonas. 1896 m. gimė Stasys Raštikis, Lietuvos kariuomenės vadas, karo ir visuomenės veikėjas. 1916 m. gimė britų rašytojas Roaldas Dahlis, knygos „Čarlis ir šokolado fabrikas“ autorius. 1922 m. Libijoje užregistruotas absoliutus temperatūros rekordas pavėsyje – 57,8 °C karščio. 1932 m. gimė kompozitorius Bronius Kutavičius.

1939 m. gimė penktasis Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis. 1967 m. gimė amerikiečių sprinteris, daugkartinis olimpinis ir pasaulio čempionas Michaelas Johnsonas. 1971 m. gimė Kroatijos tenisininkas Goranas Ivaniševićius. 1973 m. gimė italų futbolininkas Fabio Cannavaro. 1996 m. mirė amerikiečių reperis, aktorius Tupacas Shakuras.

prizas Atvira, tiesą į akis rėžianti Ema neatrodo tinkama būti magnato padėjėja, bet jos bosui širdžių ėdikui Lukui Damatui patinka toks nuoširdumas. Ema iš paskutiniųjų stengiasi su Luku išlaikyti oficialius santykius, bet, deja, netrukus suvokia, ką iš tikrųjų reiškia būti jo asmenine padėjėja. Gevinas Meisonas sunkiu darbu ir nepalenkiamu ryžtu sukūrė galingą verslo imperiją. Bet milijonieriaus reputacijai iškilo pavojus. Visi šnibždasi, kad Gevinas nepaprastai panašus į Violetos Tendės romano veikėją. Keisčiausia, kad Gevinas nėra net matęs šios rašytojos.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugsėjo 18 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Barmantas, Barvydė, Eulogijus, Eugenas, Eugenija, Humbertas, Mangėlas

horoskopai

Šią savaitę laimėkite knygas: Carol Marinelli „Magnato sutramdymas“ ir Elizabeth Bevarly „Skandalingas romanas“.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+21

+14

3

4

5

6

7

8

9

1971 m. gimė britų mados dizainerė Stella McCartney.

Avinas (03 21–04 20). Ginčysitės su aplinkiniais. Nesulauksite pritarimo, atrodys, kad kai kurie žmonės nebenori jūsų remti. Būkite aktyvus, nes pasyvumas erzins. Jautis (04 21–05 20). Nesutarimai, beįsiplieskiantys dėl pernelyg didelio emocijų antplūdžio, pareikalaus iš jūsų daug kantrybės. Būtent šis bruožas padės išvengti nemalonumų. Dvyniai (05 21–06 21). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Vėžys (06 22–07 22). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus, imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas ir pernelyg pasitikintis savimi. Liūtas (07 23–08 23). Šis laikas nėra sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti keista idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Todėl kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujomis idėjomis. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius gebėjimus. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis norėsite pasidalyti su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą. Gal taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Jūsų vaizduotė kaip niekad laki. Domitės šiuolaikinėmis idėjomis, tad ir toliau ieškokite naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Nepatartina įsigyti naujų daiktų, nes gali nukentėti tai, kas jums brangu. Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Jūsų prioritetai gali įžeisti vyresnį žmogų. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio tikslai labai skirsis nuo jūsiškių. Dabartinė jūsų padėtis, supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokie reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakaras palankus kūrybai. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate pačiame įvykių sūkuryje ir karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų ambicingumo ir atkaklumo, kurio dabar tikrai nestinga. Klausykite proto balso ir pasirinksite teisingą kelią. Vandenis (01 21–02 19). Pasitelkęs vaizduotę rasite galimybę pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, tačiau kiti visiškai pritars jums. Turėsite pakankamai laiko ir jėgų įgyvendinti seniai atidėliotus planus. Žuvys (02 20–03 20). Įkvėpimo ir kūrybingos nuotaikos laikas, ypač jei jums patinka bendrauti. Sugebėsite lengvai atskleisti savo sumanymus. Jūsų galvoje kirbės įvairiausių minčių, kaip išspręsti problemas.

2012-09-13 Vilniaus diena