Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

ketvirtadienis, RUGsÄ—jO 13, 2012

www.kl.lt

214 (19 515) 12

turtas

ab_aN`QVR[NYa ?RQNXa\_Ă› 7\YVaN: N RVXVR[Ă›

82AC6?A.1 62;6@?B4 @Âź7< 

Lietuvia

Su rinkÄ&#x2014;jais iĹĄ ĹĄalies emigravo ir jĹł balsai.

LaisvÄ&#x2026; LibijÄ&#x2026; padÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s kurti JAV ambasadorius Ch.Stevensas nuĹžudytas paÄ?iĹł sukilÄ&#x2014;liĹł.

i planav o atosto gas, lenk ai â&#x20AC;&#x201C;

AiĹĄkÄ&#x2014;ja, kad to ketino Lenkijos turizmo susiĹžerti organiza torius â&#x20AC;&#x17E;Fi lie kijos vieĹĄ liz Tourâ&#x20AC;&#x153; buÄ?ius net tuviĹł pinigus, o iĹĄ ankskelionÄ&#x2014;s neplana ÄŻ praban vo. gius Tur-

Ĺ im­tai lie­tu­viĹł pa­si­mo­kÄ&#x2014;, pa­si­nau­do­jÄ&#x2122; ap­gau­lin­gu len­kĹł tu­riz­mo agen­tō­ros nuo­lai­dĹł ku­po­nu.

Jolita Ma

j.mazeiki

Ĺžeikie ene@die nÄ&#x2014;

na.lt ponus pla tinusi ir valdanti minÄ&#x2014;tÄ&#x2026; po UĹžkibo ĹĄim bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Cherry rtalÄ&#x2026; Groupâ&#x20AC;&#x153;. DienraĹĄÄ?io tai IĹĄ Me kuponai, viso buvo parduo dia dakcijai var skaitytoja N.Ĺ . o spa ti rugpjĹŤÄ?io das ir pavardÄ&#x2014; Ĺži (re- rÄ&#x2014;jo iĹĄvykti lio 3 d. atostogau 179 ti tunomi) muojama, per 500 lietuviĹł. tis poilsi pabaigoje Ä&#x2014;mÄ&#x2014; In dairynÄ&#x2014;s kelio kad Grupi nÄ&#x2014;s Ĺžino pini nis.lt jau su foritin vilio gus jamu pasiĹŤ ir susigundÄ&#x2014; nukentÄ&#x2014;ju trims ketvirtada grÄ&#x2026;matÄ&#x2014; gru ly liams siĹł nuo ke pinio apsi mu, kurÄŻ pazatoriaus pirkimo le Grupinis.lt. â&#x20AC;&#x17E;Filiz Tourâ&#x20AC;&#x153;lioniĹł organiportabankroto. â&#x20AC;&#x17E;Reklamuo jami vieĹĄ ÄŻspĹŤdingi. buÄ?iai bu VienÄ&#x2026; jĹł vo jau buvau ĹžiĹŤrÄ&#x2014;jusi anks nu na vis atbai Ä?iau, tik poilsio siuĹžkibo ant kaidy davo, o ir apsistoti ĹžadÄ&#x2014;jusiĹł lenkĹł, norint ja reik nepakar tuvos. Nus tĹł keliauti ne iĹĄ me atostogas, tojamas lioniĹł agentebau, kad LenkijosLiekabliuko. tĹŤ kera organiza iĹĄ Vilniaus vo skry nÄ&#x2026;. Savai uĹž itin patraukliÄ&#x2026; dÄŻ tÄ&#x2014; Ä?iĹł vieĹĄbu atostogĹł 5 ĹžvaigĹžkaityje su pa duÄŻskaiÄ?iuo taâ&#x20AC;&#x153; kaina slauga â&#x20AC;&#x17E;viskas vo vos 1600 Pirkome du kuponusâ&#x20AC;&#x153;, litĹł. moteris. â&#x20AC;&#x201C; pasa ÄŽp atostogos rastai savaitÄ&#x2014;s truk kojo reklamuo mÄ&#x2014;s Ä?iuose vie tuo nam asme se vieĹĄbudvigubai niui kainuo dau ja ÄŽtarimas, giau. Aldas Kir kad kaĹž vaitis: vilnietei kas nege ki rugsÄ&#x2014;jÄŻ pla lo gavus praneĹĄimÄ&#x2026;, rai, nuotas skry Matome jog mas ÄŻ spa dis poĹžymiĹł, nuke lio kad ĹĄios jojau, kai 3 d. â&#x20AC;&#x17E;Dar kartÄ&#x2026; sua liasuĹžinojau, Len be3 d. ÄŻvyk bendrovÄ&#x2014;s kijos sianÄ?io skry kad po spalio se vieĹĄbu dĹžio dvie Ä?iuo tas buvo bankrokeli ĹĄimtai se bus apgyven juotyÄ?inio podin bĹŤdĹžio. ba kelionÄ&#x2014; lietuviĹł. TaÄ?iau pre ta mis vyko kykÄ&#x2014;jau ku toliau, pa po vos bend nus platinanÄ?ia sitiLie ro pradĹžiosâ&#x20AC;&#x153;, ve ir laukiau ato tustogĹł ÄŽta â&#x20AC;&#x201C; ria tyÄ?inÄŻ TaÄ?iau praÄ&#x2014;pasakojo paĹĄneko bank vÄ&#x2014;. jusiÄ&#x2026; sa ro â&#x20AC;&#x17E;Sprendi paaiĹĄkÄ&#x2014;jo, mÄ&#x2026; iĹĄ savo tÄ&#x2026; kad lenkĹł vaitÄ&#x2122; staiga pen sÄ&#x2026;skaitos tĹŤra â&#x20AC;&#x17E;Filiz tu komTourâ&#x20AC;&#x153;, ke rizmo agen- len suoti mĹŤsĹł porta lo vartoto mus rekla lioniĹł pa kĹł kelio jams siĹŤlyma darytus nuoniĹł organizatoriaus nio apsipir vusi Lietuvos grupikimo porta pastolius priÄ&#x2014; bankruta le Grupinis.lt, nigĹł, skirtĹł mÄ&#x2014;me ir vo sirengÄ&#x2014;me grÄ&#x2026;Ĺžinti klientams, pineĹĄÄ&#x2014; ne tik ir ÄŻ bankrotĹł liĹŤnÄ&#x2026; nu per papinigus. lietuviĹł atostogas, si- laikÄ&#x2026;. Mums rekordiĹĄkai trum Atsakomy pÄ&#x2026; bÄ&#x2122; prisiÄ&#x2014; bet ir portalo var labai svarbĹŤs mÄ&#x2014; kumĹŤsĹł gai veiklÄ&#x2026; totojai, esame at sa vykdanti TyÄ?inio ÄŻmonÄ&#x2014;, sau kinbankroto gome

500 lietuviĹł

poĹžymiai

Lietuva 5p.

Ĺ iandien priedas

Pasaulis 10p.

QNb Ab_XVWĂ&#x2013;XNV TVNb [RV ]b`Ă&#x203A; aĂ­X` [\` aN[Ă&#x2DC;V\ YVR abcVĂş [Ra [R`bQcR W\W

\ QĂ&#x203A;Y YR[ XĂş ]N`VĂ­ Yfa\` TN [N RZ\`

Mokytojai â&#x20AC;&#x201C; benamÄ&#x2014;s dalia Bu­vu­si mo­ky­to­ ja bei ak­ty­vi vi­suo­ me­ni­nin­kÄ&#x2014;, pa­kliu­ vu­si ÄŻ sko­lĹł pink­ les, ta­po be­na­me. Nors Lie­tu­vo­je yra dau­gy­bÄ&#x2014; ins­ti­tu­ci­jĹł, ku­riĹł mi­si­ja rō­pin­ tis be­da­liais, Ĺži­nios apie juos tar­ny­bĹł ne­pa­sie­kia.

ir padari

ď Ž Vadovai blogai or ganizavo darbÄ&#x2026; ar ba ap ÄŻmonÄ&#x2014;s perdavimas pavyzdĹžiui, skritai jo neorga nizavo, ne pagrin nekontro eilÄ&#x2014;je sto nansiniĹł diniams, vintiems duomenĹł liavo ÄŻmonÄ&#x2014;s fikreditoriams.o toliau registravi skaitĹł ren mo, ata- ď Ž Teismas ga gimo pro cesĹł ir t. li pripa ď Ž Buvo bankrotÄ&#x2026; t. Ĺžinti ÄŻmo sudaromi tyÄ?iniu, nÄ&#x2014;s nuostolin jeigu nu riai (pasi stato, kad gi sando- bendrovÄ&#x2014;s Ĺžlugi raĹĄo mÄ&#x2026; nulÄ&#x2014; kiĹł ar paim mos sutartys ÄŻsi lo nesÄ&#x2014;k mÄ&#x2014; ne versgyti mÄ&#x2014; ar ne ti pa tokiĹł finan paskolÄ&#x2026;, prisiima pre- o sÄ&#x2026;mo ningas blo siteisinusi rizika, ma kigas nant, kad siniĹł ÄŻsipareigoji mĹł) Ĺži- mas, siekiant iĹĄveng ÄŻmonÄ&#x2014;s valdyÄŻmonÄ&#x2014; ne galÄ&#x2014;s tĹł ÄŻvykdyti. ti vyk sandoriĹł reigojimus kre ditoriams. dyti ÄŻsipaď Ž Teismui bankrotui bankrotÄ&#x2026; slÄ&#x2014;ptas, iĹĄ pripaĹžinus niu, bank ĹĄvaistytas buvo patyÄ?iroto asmenims ar ki privalo pa administratorius perleistas tiems kurÄŻ bĹŤ tikrinti ÄŻmo turtas, tĹł galima nÄ&#x2014;s sandorius, su skoloms pateikti darytus per padengti. rius metus penkeiki bankro ď Ž TyÄ?iniu iĹĄkÄ&#x2014;limo to bylos bankrotu dienos ir ga bĹŤti laiko pareikĹĄti kinius dÄ&#x2014;l mas ir sun- li ieĹĄsandoriĹł, kumus iĹĄ gyvenangalÄ&#x2014; siĹł turÄ&#x2014;ti Ä?ios ÄŻmo ÄŻtakos tam, junÄ&#x2014;s turto kad ÄŻmonÄ&#x2014; ta po nemo ki, pripaĹžini mo negaliojanÄ?iais.

niai

ď Ž Gresiant

ď ŽPigiau:

XRYV\[Ă&#x203A;` Ă&#x;

bankrotÄ&#x2026;

Kaina 1,30 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Ma­no vie­nas iĹĄ gy­ve­ni­mo prie­sa­kĹł â&#x20AC;&#x201C; ne­bō­ti ad­vo­ka­tuâ&#x20AC;&#x153;. Bu­vu­si Pa­lan­gos apy­lin­kÄ&#x2014;s pro­ku­ra­tō­ros va­do­vÄ&#x2014; Ni­jo­lÄ&#x2014; Po­Şars­kie­nÄ&#x2014; ti­ki­no ne­ga­lin­ti vie­nÄ&#x2026; die­nÄ&#x2026; nu­si­kal­tÄ&#x2014;­lius gau­dy­ti, o ki­tÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; gin­ti.

7p.

Vizijose â&#x20AC;&#x201C; parkas ant vandens As­ta Dy­ko­vie­nÄ&#x2014; a.dykoviene@kl.lt

Iť­ju­din­ti Klai­pÄ&#x2014;­dos vers­lÄ&#x2026; ir pri­ trauk­ti dau­giau at­vy­kÄ&#x2014;­liĹł ÄŻ uos­ta­ mies­tÄŻ ga­lÄ&#x2014;­tĹł uni­ka­lus pa­Şi­ni­mo par­kas. To­kÄŻ su­ma­ny­mÄ&#x2026; mies­to va­do­vy­bei pa­tei­kÄ&#x2014; klai­pÄ&#x2014;­die­tis jō­ rĹł ka­pi­to­nas, ta­Ä?iau kol kas jo­kios reak­ci­jos ne­su­lau­kÄ&#x2014;.

Dai­va Ja­naus­kai­tÄ&#x2014; d.janauskaite@kl.lt

Pi­ni­gų ti­ki­no ne­ga­vu­si

Kaip at­si­ti­ko, kad 75 me­tĹł ĹĄvie­ saus pro­to, in­te­lek­tua­li, in­te­li­gen­ tiť­ka, tvar­kin­ga mo­te­ris ta­po be­na­ me, da­bar jau nie­kam ne­bes­var­bu. Teis­mo pro­ce­sas, ku­rio me­tu bu­vo nu­sprÄ&#x2122;s­ta mo­te­rÄŻ iť­kel­din­ti iĹĄ dvie­ jĹł kam­ba­riĹł bu­to, vy­ko, ko ge­ro, prieĹĄ sep­ty­ne­rius me­tus. Ta­da bu­vu­si mo­ky­to­ja neį­ro­dÄ&#x2014;, kad bu­vo ap­gau­ta, o, pa­si­ra­ťiu­si 50 tĹŤkst. li­tĹł pa­sko­los la­pus, pi­ni­ gĹł taip ir ne­ga­vo. Kad ir kiek skun­dÄ&#x2014; teis­mo spren­ di­mÄ&#x2026;, sa­vo tei­sy­bÄ&#x2014;s klai­pÄ&#x2014;­die­ tÄ&#x2014; neį­ro­dÄ&#x2014;. Tei­si­niu po­Şiō­riu ji li­ ko sko­lin­ga ne­men­kÄ&#x2026; su­mÄ&#x2026;, o jos bu­tas 2005 me­tais bu­vo par­duo­tas var­Şy­ti­nÄ&#x2014;­se.

4

Plau­kio­jan­tis tech­ni­kos ste­buk­las

Â&#x201E;Â&#x201E;Ak­li­gat­vis: kar­tais pa­gy­ve­nÄ&#x2122; Ĺžmo­nÄ&#x2014;s per neiť­ma­ny­mÄ&#x2026; ar pa­tik­lu­mÄ&#x2026; at­si­du­ria be­vil­tiť­ko­se si­tua­ci­jo­se. 

â&#x20AC;&#x17E;Shut­ters­tockâ&#x20AC;&#x153; nuo­tr.

PRENUMERATA 2012 M.

KETVIRÄ&#x152;IUI â&#x20AC;&#x201C;

IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija www.KL.lt ir Platinimo skyriaus tel. (8 46) 397 714.

51

Lt

Klai­pÄ&#x2014;­die­tis jō­rĹł ka­pi­to­nas Ju­ri­ jus Po­tať­ni­ko­vas siō­lo bō­dÄ&#x2026;, kaip mies­te ÄŻreng­ti pa­Şin­ti­nÄŻ trau­kos ob­jek­tÄ&#x2026;, ku­ris ga­lÄ&#x2014;­tĹł pa­dÄ&#x2014;­ti pri­ trauk­ti ir pa­pil­do­mas lÄ&#x2014;­ťas tiek vers­lui, tiek pa­Ä?iai Klai­pÄ&#x2014;­dai. â&#x20AC;&#x17E;Pa­ra­ťiau pla­ne­lÄŻ, kaip Klai­pÄ&#x2014;­do­ je ÄŻreng­ti ne­di­de­lÄŻ edu­ka­ci­nÄŻ tu­ris­ ti­nÄŻ ir poil­sio bei pra­mo­gĹł par­kÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­sa­ko­jo fi­zi­ka ir ma­te­ma­ti­ka be­ si­do­min­tis jō­ri­nin­kas. J.Po­tať­ni­ko­vas ÄŻsi­ti­ki­nÄ&#x2122;s, jog dau­gy­bÄ&#x2122; me­cha­ni­kos at­ra­di­mĹł ga­ li­ma bō­tĹł eks­po­nuo­ti vie­ťai, kad vi­si pa­tir­tĹł tÄ&#x2026; pa­Şi­ni­mo jaus­mÄ&#x2026;.

TAVO MIESTO NAUJIENOS www.KL.lt

9


2

ketvirtadienis, RUGsėjO 13, 2012

miestas

Su žmo­gum nuė­jo da­lis epo­chos

Spa­lio pir­mo­sio­mis die­no­mis vai­ruo­ to­jams teks ieš­ko­ ti ke­lių, kaip ap­va­ žiuo­ti Rim­kų ge­le­ žin­ke­lio per­va­žą. Ji bus už­da­ry­ta re­ konst­ruk­ci­jai. At­ kirs­tiems nuo mies­ to Rim­kų gy­ven­to­ jams bus ati­da­ry­ti spe­cia­lūs au­to­bu­sų rei­sai.

„„Ne­pa­to­gu­mai: prie Rim­kų per­va­žos vai­ruo­to­jams ten­ka sto­vė­ti nuo

ke­lio­li­kos mi­nu­čių iki pus­va­lan­džio.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Už­da­rys Rim­kų per­va­žą „„Ne­tek­tis: ar­chi­tek­tas P.La­pė Klai­pė­do­je gy­ve­no ir kū­rė dau­giau nei 60

me­tų. 

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Va­kar Klai­pė­dos bend­ruo­me­nė ne­ te­ko iš­skir­ti­nės as­me­ny­bės – ži­no­ mo ar­chi­tek­to ir vi­suo­me­nės vei­ kė­jo Pet­ro La­pės. Po sun­kios li­gos Ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sį ne­nuils­tan­ tį kū­rė­ją klai­pė­die­čiams pri­mins jo dar­bai ir dos­niai da­ly­ta gy­ve­ni­ miš­ka iš­min­tis.

Ele­gan­tiš­kas ir žin­gei­dus, ne­bi­jan­ tis vie­šai iš­sa­ky­ti sa­vo min­čių ir pa­ siū­ly­mų, toks jį pa­ži­no­ju­sių žmo­nių at­min­ty­je vi­siems lai­kams iš­liks Klai­pė­dos ar­chi­tek­tas Pet­ras La­pė. Jis, pa­si­bai­gus ka­ro veiks­mams, vie­nas pir­mų­jų įžen­gė į su­griau­tą Klai­pė­dą, ku­rią vė­liau pa­čiam te­ko gra­žin­ti ir kur­ti. „Su P.La­pe bend­ra­vau ko­kius ke­ tu­ris de­šimt­me­čius. Tai bu­vo žmo­ gus – vaikš­čio­jan­ti en­cik­lo­pe­di­ja. Jis tik­rai daug ži­no­jo ir tuo da­li­ jo­si su ki­tais. Jo reikš­mė Klai­pė­ dai bu­vo iš­skir­ti­nė. Gai­la, ne­te­ko­ me ak­ty­vaus klai­pė­die­čio“, – ge­rų žo­džių apie ve­lio­nį ne­gai­lė­jo Klai­ pė­dos mies­to gar­bės pi­lie­tis žur­na­ lis­tas Ber­nar­das Alek­na­vi­čius. P.La­pė mė­go fik­suo­ti is­to­ri­ją, tad sa­vo mil­ži­niš­kuo­se ar­chy­vuo­se tu­ rė­jo su­kau­pęs so­li­džią įvai­raus lai­ ko­tar­pio Klai­pė­dos mies­to ir mies­ tie­čių nuo­trau­kų ko­lek­ci­ją. „Pet­rą La­pę Klai­pė­do­je pa­ži­no­ jo dau­ge­lis mies­tie­čių. Jis – gar­bus mū­sų mies­to pi­lie­tis, ypač nu­si­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

pel­nęs Klai­pė­dai. Ži­nant jo dar­bų svar­bą, ga­li­ma drą­siai sa­ky­ti, kad su šiuo žmo­gu­mi nuei­na ir svar­ bi Klai­pė­dos epo­chos da­lis. Tai di­ džiu­lė ne­tek­tis ne tik šei­mai, ku­riai reiš­kiu nuo­šir­džią užuo­jau­tą, bet ir vi­sai pla­čia­jai mies­to bend­ruo­me­ nei“, – tei­gė Klai­pė­dos me­ras Vy­ tau­tas Grub­liaus­kas. In­ži­nie­rius ar­chi­tek­tas P.La­pė gi­mė 1924 m. rugp­jū­čio 31-ąją Vei­ vir­žė­nuo­se. Mo­kė­si Klai­pė­dos va­ ka­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. 1956 m. bai­ gė Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą. 1963–1969 m. Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Klai­pė­dos sky­riaus pir­mi­ nin­kas, 1965–1981 m. Mies­tų sta­ ty­bos pro­jek­ta­vi­mo ins­ti­tu­to Klai­ pė­dos fi­lia­lo vir­ši­nin­kas, nuo 1981 m. Klai­pė­dos val­gyk­lų, ka­vi­nių ir res­to­ra­nų tres­to ar­chi­tek­tas. Pa­gal P.La­pės pro­jek­tus Klai­pė­do­ je pa­sta­ty­ta va­sa­ros ka­vi­nė „Ne­rin­ ga“, res­to­ra­nas „Nep­tū­nas“. P.La­pė – vie­nas iš Jū­rų mu­zie­jaus ir ak­va­ riu­mo au­to­rių. Už tai 1982 m. ga­vo Lie­tu­vos TSR vals­ty­bi­nę pre­mi­ją. P.La­pė re­konst­ra­vo vieš­bu­tį „Bal­ti­ja“, „Žal­gi­rio“ sta­dio­ną ir kt. pa­sta­tus. Už Tai­kos pro­spek­te Klai­ pė­doje su­pro­jek­tuo­tą vi­suo­me­ni­ nį pre­ky­bos cent­rą su ki­tais ar­chi­ tek­tais ga­vo TSRS pre­mi­ją. P.La­pė įvai­rių pro­jek­tų, idė­jų, tarp ku­rių ir til­to per Kur­šių ma­rias, au­to­rius. At­sis­vei­ki­ni­mas su mi­ru­siuo­ju ket­vir­ta­die­nį nuo 14 val. lai­do­ji­mo na­muo­se Jo­niš­kės gat­vė­je. Pa­lai­kai ve­lio­nio va­lia bus kre­muo­ti.

Re­gu­liuos žmo­gus

Rim­kų per­va­žą re­mon­tui už­da­ry­ti ke­ti­na­ma nuo spa­lio 1-osios. Bus kei­čia­mi bė­giai, jų dan­ga. Nu­ma­ to­ma, kad dar­bai truks pen­kias die­nas, ta­čiau ga­li bū­ti baig­ti ir grei­čiau. Už­da­rius per­va­žą bus or­ga­ni­ zuo­ja­mi spe­cia­lūs mies­to au­to­bu­ sų marš­ru­tai. 111-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta trans­por­to prie­mo­nė va­žiuos iki Rim­kų ir į Lė­bar­tus. 11-as au­to­bu­sas iš Klai­pė­dos va­ žiuos iki Rim­kų per­va­žos. Čia ke­ lei­viai ga­lės iš­lip­ti, pės­čio­mis pe­ rei­ti per­va­žą, per­sės­ti su tuo pa­čiu bi­lie­tu į už per­va­žos lau­kian­tį 11A au­to­bu­są ir va­žiuo­ti to­liau. Už­bai­gus šiuos dar­bus, dėl ki­tų re­konst­ruk­ci­jos dar­bų per­va­žą re­ gu­liuos ne spe­cia­li sig­na­li­za­ci­ja, o žmo­gus. Ar­tė­jant trau­ki­niui, jis iš­neš au­ to­mo­bi­liams va­žiuo­ti drau­džian­ čius ženk­lus. Taip per­va­žą re­ gu­liuo­ti nu­ma­to­ma iki gruo­džio vi­du­rio, iki kol bus už­baig­ta jos re­ konst­ruk­ci­ja.

Ten­ka sto­vė­ti ir pus­va­lan­dį

Klai­p ė­d ie­č iai jau ku­r is lai­kas skun­džia­si dėl daž­nai, ypač pi­ ko va­lan­do­mis, už­da­ro­mos Rim­ kų per­va­žos. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Trans­ por­to sky­riaus ve­dė­jas Ri­man­tas Moc­kus tvir­ti­no, jog žmo­nės skun­ džia­si, kad čia ten­ka pra­sto­vė­ti apie pus­va­lan­dį.

Ju­lius Mik­šys:

Gy­ven­to­jai tu­ri su­ pras­ti, kad mes dir­ ba­me. Ne šiaip už­da­ ro­me per­va­žą.

Dėl šios prie­žas­ties iš­si­de­ri­na ir au­to­bu­sų tvar­ka­raš­čiai. Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lių inf­rast­ ruk­tū­ros di­rek­to­rius Ju­lius Mik­šys aiš­ki­no, kad Rim­kų per­va­ža daž­ niau už­da­ro­ma dėl re­konst­ruk­ci­ jos dar­bų, ku­rie suin­ten­sy­vė­jo pa­ va­sa­rį. Jie su­d ė­t in­g i: kei­č ia­m i ge­l e­ žin­ke­lio pa­grin­dai, bė­giai, skal­

dos ba­l as­tas. Dar­bams bū­t i­n a spe­cia­li­zuo­ta tech­ni­ka, ku­ri taip pat nau­do­ja­si sto­ties ge­le­žin­ke­ lio ke­liais. Bū­tent dėl jos ma­nev­ra­vi­mo pa­ daž­nė­jo ge­le­žin­ke­lio per­va­žos už­ da­ry­mas. Trau­ki­niai kur­suos re­čiau

Va­do­vas pa­brė­žė, kad įmo­nei bū­ tų pa­to­giau re­konst­ruk­ci­jos dar­ bus at­l ik­t i už­d a­ry­to­je sto­ty­je. Tuo­met jie truk­tų trum­piau. Ta­ čiau to pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma dėl tam tik­rų įsi­pa­rei­go­ji­mų. „Ker­ta­si ge­le­žin­ke­lio ir vi­suo­ me­nės in­te­re­sai. Ge­le­žin­ke­lis nė­ra monst­ras, ku­ris ne­rea­guo­ja į žmo­ nių pa­ste­bė­ji­mus. No­ri­me dia­lo­ go. Ta­čiau gy­ven­to­jai taip pat tu­ ri su­pras­ti, kad mes dir­ba­me, o ne šiaip už­da­ro­me per­va­žą“, – pa­ brė­žė J.Mik­šys. Tei­g ia­m a, kad, at­l i­k us Rim­ kų ge­l e­ž in­ke­l io sto­t ies re­konst­ ruk­c i­j ą, trau­k i­n ių ju­d ė­j i­m as per per­va­ž ą su­m a­ž ės maž­d aug 20 pro­c. J.Mik­š io tei­g i­m u, Rim­k uo­ se ky­lan­čią su­si­sie­ki­mo pro­ble­ mą tu­rė­tų iš­spręs­ti pie­ti­nis ap­ link­ke­lis.


3

ketvirtadienis, RUGsėjO 13, 2012

miestas Sank­ry­žai – pa­pil­do­mos lė­šos

Vyks moks­lo mu­gė

Va­žia­vo dau­giau ke­lei­vių

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ ci­jos pro­jek­tams pa­pil­do­mai skir­ ta 30,056 mln. li­tų ES pa­ra­mos. Be ki­tų pro­jek­tų, jos bus nau­do­ ja­mos ir es­ta­ka­dos Kauno–Pa­ langos, Palangos–Kauno kryp­ ti­mis sta­ty­bai Ja­kų san­kry­žo­je. Nu­ma­to­ma, kad šie­met vals­ty­bi­ nės reikš­mės ke­lių re­mon­tui bus pa­nau­do­ta 270 mln. li­tų ES lė­šų.

Uos­ta­mies­ty­je pir­mą kar­tą ren­ gia­ma mu­gė, ku­rio­je vi­si no­rin­ tie­ji ga­lės su­si­pa­žin­ti su mo­ky­ mo­si vi­są gy­ve­ni­mą ga­li­my­bė­ mis. Bus pri­sta­ty­ti įvai­rūs kur­ sai. Lau­kia­mi ir vai­kai, ir sen­jo­ rai. Mu­gė vyks pre­ky­bos cent­ re, esan­čia­me Tai­kos pr. 141, šeš­ ta­die­nį nuo 12 iki 18 val., sek­ma­ die­nį nuo 12 iki 16 val.

Rugp­jū­tį mies­to au­to­bu­sais va­ žia­vo be­veik 7 pro­c. dau­giau ke­ lei­vių nei lie­pą. Jų pa­sku­ti­nį va­ sa­ros mė­ne­sį bu­vo per 588 tūkst. Po­pu­lia­riau­sios sto­te­lės iš­lie­ka „Bib­lio­te­kos“, „Tur­gaus“, va­žiuo­jant iš šiau­ri­nės į pie­ti­ nę mies­to pu­sę, „Smil­te­lės“, va­ žiuo­jant iš pie­ti­nės į šiau­ri­nę mies­to pu­sę.

Pla­nuo­se – upės gi­li­ni­mas Ga­vus pro­jek­ to fi­nan­sa­vi­ mą už pu­sę mi­li­jo­no ga­li paaiš­kė­ti, jog iš­vež­ti ir san­ dė­liuo­ti iš dug­ no iš­ka­bin­ tą grun­tą ga­li kai­nuo­ti ke­lis kar­tus bran­ giau nei pa­ts pro­jek­tas.

„„Viltis: ma­žų­jų lai­vų sa­vi­nin­kai ti­ki­si gau­ti pa­ra­mą Smel­ta­lės upės gilinimui ir krantų su­tvar­ky­mui. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ga­ra­žų ir ma­žų­jų lai­vų bend­ri­ja „Smil­te­lė“ už­si­mo­jo su­tvar­ky­ti Smel­ta­lės upę – iš­ va­ly­ti bei pa­gi­lin­ti jos va­gą. Ti­kė­da­mie­si gau­ti ES pa­ra­mą val­ti­nin­kai lau­kia ir Klai­ pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­lai­ky­mo. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Bend­ri­ja sie­kia pa­si­ra­šy­ti bend­ra­ dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­be bei taip už­ si­tik­rin­ti pa­ra­mą tvar­kant vie­šą­ ją erd­vę. „Smil­te­lės“ val­dy­bos pir­mi­nin­ kas Kęs­tu­tis Ge­lum­baus­kas sa­kė, kad dėl van­dens tel­ki­nio su­tvar­

ky­mo ky­la neaiš­ku­mų, kas yra jo šei­mi­nin­kas. Krei­pi­mą­sis į įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas aiš­ku­mo ne­su­tei­kė. Tad iš­girs­ti at­sa­ky­mus į rū­pi­mus klau­si­mus bend­ri­jos at­sto­vai ti­kė­ jo­si su­si­ti­ki­me su Klai­pė­dos me­ru Vy­tau­tu Grub­liaus­ku. Pa­sak K.Ge­lum­baus­ko, ka­dan­gi pla­nuo­ja­ma pa­si­rū­pin­ti mies­to te­ ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mu, ti­ki­ma­si, kad šį už­mo­jį pa­lai­kys sa­vi­val­dy­bė.

Smel­ta­lės va­gos iš­va­ly­mui bei iš­gi­li­ni­mui iš ES ti­ki­ma­si gau­ti 0,5 mln li­tų pa­ra­mą. Klai­pė­dos me­ras bend­ri­jos at­sto­ vams pa­ža­dė­jo, kad bend­ra­dar­bia­ vi­mo su­tar­tis grei­čiau­siai bus pa­ si­ra­šy­ta ga­vus ta­ry­bos pri­ta­ri­mą spa­lio mė­ne­sį. Ta­čiau prieš tai bend­ri­ja tu­rė­ tų įsi­ti­kin­ti, ar jai bū­tų leis­ta tvar­ ky­ti vals­ty­bės že­mė­se esan­tį van­ dens tel­ki­nį. Šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti su­de­rin­tas su Na­cio­na­li­ne že­ mės tar­ny­ba. Prieš upe­lio tvar­ky­mo dar­bus lai­vi­nin­kai už sa­vo lė­šas ti­ki­si su­ ma­žin­ti pa­kran­tė­je esan­čius py­li­ mus, at­si­ra­du­sius dar prieš ke­lis de­šimt­me­čius. Ga­na aukš­ti py­li­mai, vie­to­mis iš­ ky­lan­tys iki ke­tu­rių met­rų aukš­čio, truk­do lai­vy­bai. Pab­lo­gin­tas ma­

to­mu­mas ke­lia grės­mę sau­gu­mui. Grun­to iš­ve­ži­mo ir san­dė­lia­vi­mo dar­bams sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų iš­duo­ ti lei­di­mą. Ta­čiau, kaip paaiš­kė­jo, ši pro­ce­dū­ra nė­ra to­kia pa­pras­ta. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos lei­di­mų ir sta­ti­nių prie­žiū­ros sky­ riaus ve­dė­jas Ge­di­mi­nas Po­cius įspė­jo, kad po gi­li­ni­mo dar­bų ky­la ne­ma­žų pro­ble­mų dėl grun­to san­ dė­lia­vi­mo. Prieš iš­vež­da­mi grun­tą bend­ri­jos at­sto­vai tu­ri pa­teik­ti do­ku­men­tus, ar jis nė­ra už­terš­tas. Sa­vi­val­dy­bės mies­to ūkio de­par­ta­men­tas tu­rė­tų pa­tar­ti, kur pa­dė­ti grun­tą. Me­ras šmaikš­ta­vo, kad ga­vus pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą už pu­sę mi­li­ jo­no vė­liau ga­li paaiš­kė­ti, jog iš­vež­ ti ir san­dė­liuo­ti iš dug­no iš­ka­bin­ tą grun­tą ga­li kai­nuo­ti ke­lis kar­tus bran­giau nei pa­ts pro­jek­tas.

An­te­na pa­si­rū­pins na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius Tė­ja Jo­ki­mai­tė Dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­ riai yra pa­si­ren­gę žmo­nėms pa­ dė­ti, kad šie ne­lik­tų be te­le­vi­zi­jos pro­gra­mų.

Nuo spa­lio 29 die­nos vi­sai Lie­tu­ vai pe­rei­nant nuo ana­lo­gi­nės prie skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos, dau­gia­ bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai ra­ gi­na su­si­siek­ti su sa­vo na­mo prie­ žiū­ros va­dy­bi­nin­ku ir iš­siaiš­kin­ti, ar dau­gia­bu­ty­je rei­ka­lin­gi bend­ ro nau­do­ji­mo an­te­nos bei ki­tos TV įran­gos at­nau­ji­ni­mo dar­bai. „Rū­pi­na­mės, kad bend­ra na­mo an­te­na be­si­nau­do­jan­tys žmo­nės ir to­liau ga­lė­tų ma­ty­ti mėgs­ta­mus ka­na­lus. Pri­me­na­me, kad jei bend­ ra an­te­na bus ne­tin­ka­ma sig­na­lui priim­ti, net ir įsi­gi­ję TV prie­dė­

lį gy­ven­to­jai te­le­vi­zi­jos ko­ky­biš­kai ma­ty­ti ne­ga­lės“, – sa­kė Min­dau­ gas Ge­nys, „Ma­no būs­tas“ Klai­ pė­dos re­gio­no va­do­vas. Spe­cia­lis­tai in­for­muo­ja, kad na­mo bend­ro nau­do­ji­mo met­ri­nė an­te­na tu­ri bū­ti pa­keis­ta į lo­go­pe­rio­di­nę ar­ ba de­ci­met­ri­nę, taip pat tu­ri bū­ti at­ nau­jin­ti ka­be­liai, an­te­nos, stip­rin­tu­ vai, da­lik­liai ir sig­na­lo slo­pin­tu­vai. Na­mo įran­gą pri­tai­kius priim­ ti skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos sig­na­lui, gy­ven­to­jai ga­lės ma­ty­ti šias ne­ko­ duo­tas pro­gra­mas: LTV, LTV2, LNK, TV1, TV3, TV6, BTV, BBC, „In­fo TV“, „Liuks“, „Sport“, „Lie­tu­vos ry­to TV“, „TV Po­lo­nia“. Tu­rin­tie­ji ka­be­li­nę, pa­ly­do­vi­nę, in­ter­ne­ti­nę te­ le­vi­zi­ją ar­ba nuo­sa­vą an­te­ną te­le­vi­ zi­jos pro­gra­mas ga­lės ma­ty­ti ne­prik­ lau­so­mai nuo to, ar bend­ra an­te­na bei ki­ta įran­ga bus pa­keis­ta, ar ne.

Dienos telegrafas Pa­s i­t a­r i­m as. Ket­v ir­t a­d ie­n į 13 val. ro­t u­š ė­j e vyks Re­g io­n o plėt­ros de­ par­t a­m en­t o Klai­p ė­d os ap­s kri­t ies sky­r iaus or­g a­n i­z uo­j a­m as pa­s i­t a­r i­ mas dėl re­g io­nui ski­r ia­mų pa­pil­do­ mų lė­š ų. Po­s ė­d is. Ket­v ir­t a­d ie­n į 13.30 val. sa­ vi­v al­dy­b ė­j e vyks mies­to ta­r y­b os Fi­ nan­s ų ir eko­n o­m i­kos ko­m i­te­to po­ sė­d is. Pa­ro­d a. Ket­v ir­t a­d ie­n į 17.30 val. gro­ žio ir ma­dos cent­ro, esan­č io Man­to gat­vė 22, ant­ra­me aukš­te ati­d a­ro­m a Ro­mual­do In­č i­raus­ko ta­py­b os pa­ro­ da „21 aso­c ia­c i­j a“. Ki­n as. Ket­v ir­t a­d ie­n į 20 val. Pa­l an­ go­j e vyks per mies­t us ke­l iau­j an­ čio ki­n o fes­t i­v a­l io „Si­d ab­r i­n ės ger­ vės nak­t ys“ ren­g i­nys. Su­s i­r in­k u­s ie­ siems po at­v i­r u dan­g u­m i bus pa­ro­ dy­t i Lie­t u­vos ki­no ir te­le­v i­z i­n io ki­no ap­do­v a­no­j i­muo­s e „Si­d ab­r i­n ė ger­vė 2012“ trium­f a­vę ar­b a no­m i­n a­c i­j oms pri­s ta­t y­t i įvai­r ių žan­r ų lie­t u­v ių au­ to­r ių fil­m ai. Mu­z ie­j ai. Šią sa­vai­tę į Klai­p ė­d ą už­ su­k a pro­j ek­t as „Lie­t u­vos mu­z ie­j ų ke­l ias“. Penk­t a­d ie­n į nuo 14 val. Pi­ lies mu­z ie­j u­j e bei pi­l ia­v ie­tė­j e vyks ren­g i­nys „Ten, kur su­s i­l ie­j a Ne­mu­ no ir Dan­g ės upės“. Pa­ž in­t i­n ės me­ ni­n ės pro­g ra­m os me­t u mo­d er­n io­ sio­m is tech­no­lo­g i­jo­m is bus pri­s ta­to­ ma nau­j ai su­k ur­t a in­te­r ak­t y­v i Klai­ pė­dos pi­l ies is­to­r i­j os ver­s i­j a. 16 val. Ma­ž o­s ios Lie­t u­vos is­to­r i­j os mu­z ie­ ju­j e vyks pa­skai­t a apie Klai­p ė­dos re­ for­ma­t ų baž­ny­č ią ir re­for­ma­t ų bend­ ruo­me­nės is­to­r i­j ą. Šeš­t a­d ie­n į „Lie­t u­ vos mu­z ie­j aus ke­l ias“ pa­s ieks ga­lu­t i­ nę sto­te­lę – Lie­t u­vos jū­r ų mu­z ie­j ų ir kvies sma­g iai pra­leis­t i lai­k ą Pa­j ū­r io žve­jo et­nog­ra­f i­nė­je so­dy­b o­je. Ren­g i­ nys pra­s i­dės 13 val. Mir­t ys. Va­k ar Ci­v i­l i­n ės met­r i­k a­c i­ jos sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­tos 5 klai­p ė­ die­č ių mir­t ys. Mi­rė Pet­r as La­p ė (g. 1924 m.), Kle­m en­s as Vy­t au­t as Pen­ kaus­k as (g. 1930 m.), Ka­z i­m ie­r a Mi­ cei­k ie­n ė (g. 1937 m.), Ni­n a Rub­co­v a (g. 1942 m.), Al­b i­n as Pur­v ins­k is (g. 1945 m.). Lė­b ar­t ų ka­p i­n ės. Šian­d ien lai­do­j a­ mos Ni­n a Rub­c o­v a, Ka­z i­m ie­r a Mi­ cei­k ie­n ė. Nau­j a­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­r ą pa­ gim­d ė 9 mo­te­r ys. Gi­m ė 4 mer­g ai­tės ir 5 ber­n iu­k ai.

„„Po­ky­čiai: pe­rei­nant nuo ana­lo­gi­nės te­le­vi­zi­jos prie skait­me­ni­nės, na­

mo bend­ro nau­do­ji­mo met­ri­nė an­te­na tu­ri bū­ti pa­keis­ta į lo­go­pe­rio­di­ nę ar­ba de­ci­met­ri­nę. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Grei­t o­j i. Va­k ar iki 17 val. grei­to­s ios pa­g al­b os me­d i­k ai su­l au­k ė 62 iš­ kvie­t i­mų. Dau­g iau­s ia į juos dėl pa­ tir­t ų trau­m ų, lū­ž ių krei­p ė­s i vy­res­ nio am­ž iaus žmo­n ės. Klai­p ė­d ie­č iai skun­d ė­s i ir šir­d ies rit­m o su­t ri­k i­ mais. Prob­l e­mų kė­l ė ir vie­š o­s e vie­ to­s e gu­l in­t ys ne­b lai­v ūs as­m e­nys.


4

ketvirtadienis, rugsėjo 13, 2012

miestas

Mo­ky­to­jai – benamės dalia 1

Mo­te­ris bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad iš būs­to, ku­ria­me vi­ sas jos pa­sau­lis, ne­bus iš­kel­din­ta. Ji kaip su­ge­bė­jo gy­nė­si – ra­šė skun­dus ir įro­di­nė­jo sa­vo tie­są teis­muo­se.

pa­gal­bos ši mo­te­ris ne­su­lau­kė. Pa­ ti ži­nau at­ve­jų, kai tu­rin­tis pa­ja­mų ir tur­to žmo­gus leng­vai gau­na to­kią tei­si­nę pa­gal­bą net ke­lis kar­tus per me­tus, o šiuo at­ve­ju, kai tei­si­nin­kų pa­gal­ba bu­vo bū­ti­na, ji mo­ters ne­ pa­sie­kė. Juk me­di­kų diag­no­zė aki­

Duk­roms net ne­pra­si­ta­rė

Po me­tų me­tus tru­ku­sio by­li­nė­ji­ mo­si, su­si­ra­ši­nė­ji­mo bei ki­tų ban­ dy­mų iš­lai­ky­ti sa­vo būs­tą vi­sos tei­ si­nės ga­li­my­bės bu­vo iš­sem­tos, o nau­ja­sis pen­si­nin­kės bu­to sa­vi­nin­ kas krei­pė­si į ant­sto­lius dėl mo­ters iš­kel­di­ni­mo. Pen­si­nin­kė ge­ruo­ju ne­su­ti­ko iš­si­ kraus­ty­ti, tad vėl by­la ap­su­ko vi­sų ins­tan­ci­jų teis­mų ka­ru­se­lę, kol ga­ liau­siai šių me­tų pa­va­sa­rį atė­jo die­ na, kai ant­sto­lė Vik­to­ri­ja Vė­liu­vie­nė ga­vo pa­ve­di­mą iš­kel­din­ti pen­si­nin­ kę iš jau ke­le­rius me­tus ki­tam žmo­ gui pri­klau­san­čio bu­vu­sio jos bu­to. Ke­lis kar­tus pa­ra­gin­ta iš­si­kraus­ ty­ti ge­ruo­ju mo­te­ris ne­pa­li­ko na­mų ir ga­vo pra­ne­ši­mą, kad bus iš­kel­din­ ta pri­vers­ti­nai. Ga­liau­siai, kai atė­jo iš­kel­di­ni­mo die­na, bu­vu­si mo­ky­to­ja at­ra­ki­no du­ris ir įsi­lei­do vi­dun ant­ sto­lę bei jos tal­ki­nin­kus. Mo­te­ris ne­bu­vo su­si­dė­ju­si man­ tos ir aki­vaiz­džiai ne­ke­ti­no išei­ti, ji tie­siog sė­dė­jo ir lau­kė, kuo vis­kas baig­sis. Ne­be­ži­no­da­ma, kaip pa­dė­ ti mo­te­riai, ant­sto­lė su­si­ra­do vie­nos iš mo­ters duk­rų te­le­fo­no nu­me­rį ir pa­skam­bi­no. Net­ru­kus at­sku­bė­jo dvi duk­ros, abi mo­te­rys ti­ki­no ne­ tu­rė­ju­sios nė men­kiau­sio įta­ri­mo, kad ma­ma pra­ra­do būs­tą. At­ro­do, kad ma­ma tau­so­jo duk­te­rų svei­ ka­tą ir apie sa­vo ne vie­ne­rius me­ tus trun­kan­čias bė­das joms ne­pra­ si­ta­rė. Duk­ros ti­ki­no, jog ma­ma yra stip­ri kū­nu ir dva­sia, ir šią bė­dą pa­ ti su­si­tvar­kys. Diag­no­za­vo dep­re­si­ją

Tą­dien pen­si­nin­kė išė­jo iš sa­vo tvar­kin­gų na­mų, iš­si­neš­da­ma vi­so la­bo pluoš­tą do­ku­men­tų. Ap­si­reng­ ti jai pa­dė­jo ant­sto­lė ir nau­ja­sis bu­ to sa­vi­nin­kas. Mo­ky­to­jos ran­ki­nė­je til­po vos ke­li bū­ti­niau­si daik­tai. Bu­tą įsi­gi­jęs vy­ras pa­ža­dė­jo pa­ts at­vež­ti mo­ters daik­tus ten, kur bus nau­jie­ji jos na­mai, ta­čiau ir po pus­ me­čio nė­ra ži­no­ma, kur ji gy­vens. Esa­ma ži­nių, kad ku­rį lai­ką nak­vo­ju­

At­ro­do, kad ma­ ma tau­so­jo duk­te­rų svei­ka­tą ir apie sa­vo ne vie­ne­rius me­tus trun­kan­čias bė­das joms ne­pra­si­ta­rė.

„„Po­zi­ci­ja: ant­sto­lė V.Vė­liu­vie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad rū­pin­tis bū­ti­na ne tik vai­

kais, bet ir se­no­liais. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

si pas vie­ną ir ki­tą Klai­pė­do­je gy­ve­ nan­čias duk­ras mo­te­ris ke­le­tą nak­tų pra­lei­do ant suo­liu­ko prie­šais na­mą, ku­rį dar ne­se­niai va­di­no sa­vu. Klau­si­nė­ja­ma, ko­dėl lai­ku tin­ka­ mai neap­si­gy­nė, mo­te­ris at­si­vė­rė, kad teis­mų ka­ru­se­lė už­si­su­ko ta­da, kai jos vy­ras gu­lė­jo li­gos pa­ta­le, o jai pa­čiai bu­vo diag­no­zuo­ta dep­re­si­ja.

tai. Kol kas bu­te te­bė­ra ir šil­tes­nie­ji rū­bai, ava­ly­nė bei ki­ti pa­tys bū­ti­ niau­si daik­tai. Pa­tek­ti į jai ne­bep­ rik­lau­san­tį bu­tą bu­vu­si sa­vi­nin­kė ne­be­ga­li. Ban­dant pir­mą kar­tą par­duo­ ti šios klai­pė­die­tės man­tą, jai pa­si­ da­rė blo­ga. Ants­to­lė iš­kvie­tė me­di­ kus, tą­kart ke­le­tą die­nų pen­si­nin­kė pra­lei­do li­go­ni­nė­je. Ta­čiau ne­tru­kus vėl at­si­dū­rė gat­vė­je. „Aš, kaip ant­sto­lė, tu­riu bū­ti griež­ta, nes ma­ne ri­bo­ja pro­ce­sas. Bet kaip as­muo esu ka­te­go­riš­kai nu­ si­tei­ku­si – ne tik vai­kais, bet ir pa­ gy­ve­nu­siais žmo­nė­mis bū­ti­nai tu­ ri bū­ti pa­si­rū­pin­ta. Ma­no gal­va, čia tu­rė­tų dirb­ti so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Sup­ra­tau, kad pir­mi­nės ir ant­ri­nės vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės

Daik­tai ke­liaus į šiukš­ly­ną

Po sa­vai­tės ant­sto­lė dar kar­tą var­ žy­ti­nė­se ban­dys par­duo­ti mo­ters tur­tą: bal­dus, bui­ties ra­kan­dus, as­ me­ni­nius daik­tus. Jei dar kar­tą tai pa­da­ry­ti ne­pa­vyks, jie bus pa­pras­ čiau­siai iš­mes­ti. Šiukš­ly­ne at­si­durs bu­vu­siai mo­ ky­to­jai bran­gios nuo­trau­kos, ki­ ti jai sen­ti­men­tų ke­lian­tys daik­

vaiz­džiai ro­do – ne­vil­ties apim­ta mo­te­ris ne­ga­lė­jo tin­ka­mai ap­si­gin­ ti“, – nuo­gąs­ta­vo V.Vė­liu­vie­nė. Ants­to­lė ti­ki­no per de­šimt­me­ tį dar­bo tu­rė­ju­si iš­kel­din­ti tik vie­ną šei­mą su ma­žais vai­kais ir ne­ga­lin­ ti pri­si­min­ti tiks­laus iš­kel­din­tų pa­ gy­ve­nu­sių žmo­nių skai­čiaus. Jų bu­ vo tik­rai ne­ma­žai. „Apie šei­mas su vai­kais tu­ri­me in­for­muo­ti Vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, o se­nais žmo­nė­mis be­si­ rū­pi­nan­čių nė­ra. Ne­sa­kau, kad jie yra neį­ga­lūs ar at­si­li­kę, bet aki­ vaiz­du, jog jiems rei­ka­lin­ga kva­li­fi­ kuo­ta pa­gal­ba. Pa­sau­lis jiems per­ ne­lyg grei­tai pa­si­kei­tė. Jie ne­mo­ka nau­do­tis mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nais, daž­nai ne­ži­no, kur nuei­ti, kaip nau­ do­tis in­ter­ne­tu. So­cia­li­nes pa­slau­ gas tei­kian­čių įstai­gų yra daug, bet, pa­na­šu, kad bend­ra­vi­mo tarp jų bei tų, kam šių pa­slau­gų rei­kia, nė­ra“, – įsi­ti­ki­nu­si ant­sto­lė V.Vė­liu­vie­nė. Ne­mo­ka pa­tys ap­si­gin­ti

Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­ mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja tei­sė­ja Re­gi­na Ber­ta­šie­nė ti­ki­no, kad teis­ me kal­ba­ma tik apie sko­las, o kal­bė­ti apie so­cia­li­nę pa­gal­bą su pra­si­sko­li­ nu­siais bei dėl to būs­tų ne­ten­kan­čiais žmo­nė­mis įsta­ty­mas neį­pa­rei­go­ja. „Ma­tau di­džiu­lę pro­ble­mą, kad vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma tei­si­nė pa­ gal­ba pri­va­lo­mai tei­kia­ma tik bau­ džia­mo­sio­se by­lo­se. Jei­gu žmo­gus ne­pra­šo, ci­vi­li­nė­se by­lo­se to­kia pa­

gal­ba ne­tei­kia­ma. Ne­re­tai ma­to­me, kad as­muo dėl li­gos ar ki­tų prie­žas­ čių ne­ga­lės tin­ka­mai sau at­sto­vau­ti. Mes ga­li­me to­kiam žmo­gui tik pa­ siū­ly­ti pra­šy­ti tei­si­nės pa­gal­bos, bet ne vie­nas jų ma­no, kad pa­tys su­ge­ bės sau at­sto­vau­ti, nors iš tie­sų ne­ su­ge­ba su­rink­ti bei pa­ruoš­ti do­ku­ men­tų by­lai. Net jei tai bū­tų vie­šas in­te­re­sas ar spren­džia­mas svar­bus žmo­gui klau­si­mas, nu­tar­ti­mi pa­ skir­ti tei­si­nės pa­gal­bos ne­ga­li­me. Tai di­džiu­lis trū­ku­mas, ku­rį tu­rė­tų tai­sy­ti įsta­ty­mų lei­dė­jas“, – aiš­ki­no tei­sė­ja R.Ber­ta­šie­nė. Jos ma­ny­mu, pri­skir­tas tei­si­nin­ kas įsta­ty­mų neiš­ma­nan­tį žmo­gų ga­lė­tų kon­sul­tuo­ti ne tik teis­me, bet ir ki­tais jam svar­biais klau­si­mais: į ko­kias ins­ti­tu­ci­jas rei­kė­tų kreip­tis, ko­kius do­ku­men­tus su­si­tvar­ky­ti ir kaip ap­gin­ti sa­vo in­te­re­sus. „Pro­ce­se ga­li bū­ti tik tai, ką lei­ džia pro­ce­sas, ir jo pa­keis­ti mes ne­ ga­li­me. Ma­nau, teis­mas ne­ga­li im­tis so­cia­li­nės pa­gal­bos, ne­bent ga­lė­tu­ me teik­ti kaž­ko­kią in­for­ma­ci­ją. Ta­ čiau da­bar­ti­niai įsta­ty­mai mums to ne­la­bai lei­džia ar įpa­rei­go­ja, ne­ bent pa­čios so­cia­li­nės tar­ny­bos bū­ tų suin­te­re­suo­tos bend­rau­ti ir gau­ ti apie to­kius žmo­nes duo­me­nis“, – tei­gė tei­sė­ja. In­for­ma­ci­ja ne­pa­sie­kia­ma

Teis­mų dar­buo­to­jai liu­di­ja, kad be­ na­mių gre­tas kas­met pa­pil­do ne tik deg­ra­da­vę bei per ža­lin­gus įpro­čius būs­tus pra­ra­dę as­me­nys. Ne­ma­ža da­lis as­me­nų per pa­tik­lu­mą, nea­ ti­du­mą bei nai­vu­mą lai­duo­ja už ju­ ri­di­nius as­me­nis, pa­si­ra­šo įvai­rius vek­se­lius. Blo­giau­sia, kad su­da­ry­ da­mi to­kius san­do­rius jie ne­si­kon­ sul­tuo­ja su tei­si­nin­kais. Biu­dže­ti­nės įstai­gos Klai­pė­dos mies­to so­cia­li­nės pa­ra­mos cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Eg­lė Bui­ vy­dai­tė ti­ki­no, kad apie žmo­nes, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, in­for­ ma­ci­ją gau­na iš po­li­ci­jos, me­di­kų, jų kai­my­nų bei ar­ti­mų­jų. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad ins­ti­tu­ci­ jos ne­su­si­kal­ba. Nuo duk­rų nu­slė­ pu­si tik­rą­ją sa­vo pa­dė­tį klai­pė­die­tė ne­su­lau­kė nei dep­re­si­ją jai diag­no­ za­vu­sių me­di­kų, nei tei­si­nin­kų pa­ gal­bos ran­dant ki­tą būs­tą.

Pranešimas dėl paviršinių (lietaus) nuotekų pajungimų prie buitinių nuotekų tinklų sistemos Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus miestų teritorijose turi būti naudojama atskirtoji paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo sistema, t.y. paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai. Vykdant šių inžinerinių tinklų eksploataciją ir priežiūrą randama daug paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimų į buitinių nuotekų tinklus, kurie yra neteisėti.

Paviršinių ir buitinių nuotekų susidarantys kiekiai bei taršos skiriasi savo pobūdžiu, todėl jų valymams naudojami skirtingi valymo būdai bei technologijos. Lietaus metu paviršinis vanduo, patekęs į buitinių nuotekų tinklus, padidina bendrą

vandens kiekį, patenkantį į miesto nuotekų valyklą iki 3 kartų. Dėl to sutrinka nuotekų biologinio valymo procesas, nes nuotekų valyklos mikroorganizmai nespėja prisitaikyti prie greitai besikeičiančių teršalų koncentracijų. Lietaus metu nuotekų valyklos hidraulinis pajėgumas viršijamas, galimas aktyvaus dumblo išnešimas iš nuotekų valyklos. Tokie reiškiniai iššaukia poreikį didinti nuotekų valyklos hidraulinį pajėgumą ir reikalauja daugiau kaip 100 mln. litų nepagrįstų investicijų. Minėtų problemų sprendimui pirmas žingsnis buvo žengtas 2010 metais bendrovei paskelbus spaudoje ir savo tinklalapyje informaciją, kurioje nurodyta, kaip įsiteisin-

ti savavališkus paviršinių nuotekų prisijungimus prie nuotekų tinklų. Bendrovė sudarė išskirtines sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis lietaus nuotekų šalinimo paslaugomis. Kitas žingsnis vykdant bendrovėje patvirtintą „Paviršinių nuotekų, patenkančių į miesto buitinius nuotekų tinklus, mažinimo programą“ yra buitinių nuotekų tinklų tikrinimas siekiant nustatyti ir atjungti neleistinus prijungimus. Bendrovės nuotekų tinklų tarnyba nuolat tikrina pajungimus į buitinių nuotekų tinklų sistemą ir nustačiusi neaiškius pajungimus juos atjungia užaklindama vamzdžius. Tarnyba, nustačiusi savavalinį paviršinio (lietaus) tinklų pajungimo faktą, surašo savavalinio pajungi-

mo aktą ir jį pateikia miesto savivaldybės administracijos įgaliotam pareigūnui, kuris surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą. Miesto savivaldybės atstovai surašytą administracinių teisės pažeidimų protokolą pateikia Administraciniam teismui, kad šis nustatytų administracinę nuobaudą. Be nuobaudos, pažeidėjas privalo sumokėti ir vandens tiekėjo patirtus nuostolius valant paviršinius vandenis, kurių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis 2006-12-29 LR aplinkos ministro patvirtintomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis. Išimtiniais atvejais, jeigu dėl tokio atjungimo atsirastų pavojin-

gi teritorijų užtvindymai, atskiri lietaus nuotekų prijungimai galėtų būti palikti tik sudarius sutartį ir išsprendus apmokėjimą už lietaus vandenį, patenkantį į buitinių nuotekų sistemas. Siekiant išvengti baudų už savavalinį paslaugų naudojimąsi, t.y. savavališkai prijungusiems paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų tinklų, įspėjame apie galimas patikras bei jų pasekmes ir prašome kuo greičiau planuoti lėšas ir atlikti paviršinių (lietaus) tinklų atjungimus nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos. AB „Klaipėdos vanduo“ administracija Užs. 1017293


5

ketvirtadienis, RUGsÄ&#x2014;jO 13, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/Lietuva

Vien per pastaruosius ketverius metus rinkÄ&#x2014;jĹł Lietuvoje sumaĹžÄ&#x2014;jo gero­ kai daugiau kaip 100 tĹŤkst., tai yra tiek pat, kiek ĹžmoniĹł ĹĄiuo metu gyvena Ĺ iauliĹł mieste.

Apie ko­rup­ci­jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; uĹž uŞ­da­rĹł du­rĹł Va­kar Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­ja ap­si­spren­dÄ&#x2014;, kad dÄ&#x2014;l Lie­ tu­vos jō­rĹł mu­zie­jaus del­fi­na­riu­ mo re­konst­ruk­ci­jos ir del­fi­nĹł iť­ ga­be­ni­mo ÄŻ Grai­ki­jÄ&#x2026; teks kreip­tis ÄŻ pro­ku­ra­tō­rÄ&#x2026;. Â&#x201E;Â&#x201E;PrognozÄ&#x2014;: vargu ar ĹĄiemet Seimo rinkimuose iĹĄsirikiuos norinÄ?iĹłjĹł bal-

suoti eilÄ&#x2014;s. 

Vytauto Petriko nuotr.

RinkÄ&#x2014;jai Lietuvoje nyksta Ĺ iemet renkant naujos kadenci­ jos SeimÄ&#x2026; prie balsadÄ&#x2014;ĹžiĹł galÄ&#x2014;s at­ eiti apie 2,57 mln. rinkÄ&#x2014;jĹł. Pasta­ ruosiuose parlamento rinkimuose 2008-ĹłjĹł spalÄŻ registruotĹł rinkÄ&#x2014;jĹł buvo beveik 2,7 mln. â&#x20AC;&#x201C; maĹždaug 130 tĹŤkst. daugiau, nei jĹł yra dabar. Vadinasi, pastaruoju metu kie­ kvienais metais ĹĄalis praranda vi­ dutiniĹĄkai po 25â&#x20AC;&#x201C;30 tĹŤkst. rinkÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; tiek, kiek ĹžmoniĹł gyvena Pa­ kruojo ar BirŞų rajone.

guĹžÄ&#x2122; surengtuose Prezidento rin­ kimuose â&#x20AC;&#x201C; 2,69 mln. Vyriausiosios rinkimĹł komisijos specialistai teigia, kad neigiamos ÄŻtakos rinkÄ&#x2014;jĹł skaiÄ?iui turi gimsta­ mumo maĹžÄ&#x2014;jimas, senstanti visuo­ menÄ&#x2014;, taip pat labai didelÄ&#x2014; emigra­ cija. Jeigu tokios tendencijos iĹĄliks, 2016-aisiais per Seimo rinkimus ga­ li bĹŤti apie 2,4 mln. rinkÄ&#x2014;jĹł, o 2020 m. â&#x20AC;&#x201C; vos daugiau kaip 2,1 mln. Jau kitÄ&#x2026; savaitÄ&#x2122; komisija turi pa­ tvirtinti galutinius rinkÄ&#x2014;jĹł sÄ&#x2026;raĹĄus. Jie bus perduoti apygardĹł rinkimĹł komisijoms, o ĹĄios paskirstys juos rinkimĹł apylinkiĹł komisijoms.

Tvirtins galutinius sÄ&#x2026;raĹĄus

Gaus rinkÄ&#x2014;jo korteles

Stasys GudaviÄ?ius s.gudavicius@diena.lt

Registruota pustreÄ?io milijono

Pernai vasarÄŻ ÄŻvykusiuose savival­ dos rinkimuose registruotĹł rinkÄ&#x2014;jĹł buvo apie 2,63 mln. 2009-ĹłjĹł ge­

R

Iki spalio visiems registruotiems rinkÄ&#x2014;jams turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti iĹĄneĹĄiotos rinkÄ&#x2014;jo kortelÄ&#x2014;s. Kartu jie gaus in­

formacijÄ&#x2026; apie balsavimo tvarkÄ&#x2026;, ÄŻregistruotus kandidatus ir rinki­ muose dalyvaujanÄ?iĹł partijĹł pro­ gramas. Seimo rinkimai ĹĄiemet vyks spalio 14 d. Antras rinkimĹł turas â&#x20AC;&#x201C; spalio 28-Ä&#x2026;jÄ&#x2026;. Vyriausioji rinkimĹł komisija ÄŻre­ gistravo apie 2 tĹŤkst. kandidatĹł ÄŻ 141 vietÄ&#x2026; Seime. 71 parlamentaras bus iĹĄrinktas vienmandatÄ&#x2014;se apy­ gardose, 70 â&#x20AC;&#x201C; daugiamandatÄ&#x2014;je, balsuojant uĹž partijĹł iĹĄkeltus kan­ didatĹł sÄ&#x2026;raĹĄus. IĹĄ viso daugiamandatÄ&#x2014;je apygar­ doje dalyvaus 19 kandidatĹł sÄ&#x2026;raĹĄĹł, ÄŻ kuriuos ÄŻraĹĄyta 1800 kandidatĹł. SpÄ&#x2014;jama, kad Seimo rinkimuose ir tÄ&#x2026; paÄ?iÄ&#x2026; dienÄ&#x2026; vyksianÄ?iame referen­ dume dÄ&#x2014;l naujos atominÄ&#x2014;s elektrinÄ&#x2014;s statybos dalyvaus apie pusÄ&#x2122; visĹł re­ gistruotĹł rinkÄ&#x2014;jĹł â&#x20AC;&#x201C; 1,2â&#x20AC;&#x201C;1,3 mln.

Ko­mi­si­ja del­fi­na­riu­mo re­konst­ ruk­ci­ja ir del­fi­nĹł iť­ga­be­ni­mo ÄŻ Grai­ki­jos pri­va­tĹł zoo­lo­gi­jos so­dÄ&#x2026; ap­lin­ky­bÄ&#x2014;­mis su­si­do­mÄ&#x2014;­jo prieĹĄ ge­rÄ&#x2026; pus­me­tÄŻ. Va­kar An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ ja nag­ri­nÄ&#x2014;­jo Lie­tu­vos jō­rĹł mu­ zie­jaus ir Grai­ki­jos pri­va­taus zoo­

lo­gi­jos so­do su­tar­tÄŻ, ku­ri esÄ&#x2026; yra kon­fid ­ en­cia­li. To­dÄ&#x2014;l ko­mi­si­ja jÄ&#x2026; narp­lio­jo uĹž uŞ­da­rĹł du­rĹł. Ko­mi­si­ja priÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; spren­di­mÄ&#x2026; su­for­mu­luo­ti krei­pi­ mÄ&#x2026;­si ÄŻ pro­ku­ra­tō­rÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ki­ta­me po­sÄ&#x2014;­dy­je tÄ&#x2026; for­mu­ la­vi­mÄ&#x2026; ar­ba pa­tvir­tin­si­me, ar­ ba tai­sy­si­me, ar­ba at­me­si­me. Ta­ Ä?iau ko­mi­si­ja yra lin­ku­si kreip­tis ÄŻ pro­ku­ra­tō­rÄ&#x2026;, nes yra daug neaiť­ ku­mĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ti­ki­no Sei­mo An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Li­gi­tas Ker­na­gis. â&#x20AC;&#x17E;Klai­pÄ&#x2014;­dosâ&#x20AC;&#x153; inf.

Suabejojo vertinimu PrezidentĹŤra kreipÄ&#x2014;si ÄŻ Konku­ rencijos tarybÄ&#x2026; su praĹĄymu iĹĄtir­ ti, ar Ĺ vietimo ir mokslo ministeri­ ja, per stojamuosius vieĹĄai paskel­ busi negalutinius kai kuriĹł aukť­ tĹłjĹł mokyklĹł iĹĄorinio ÄŻvertinimo rezultatus, nepaĹžeidÄ&#x2014; konkuren­ cijos principĹł.

Seimo Ĺ vietimo, mokslo ir kultĹŤros komitetui svarstant kai kuriĹł aukť­ tĹłjĹł mokyklĹł skundÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l ĹĄvietimo ir mokslo ministro Gintaro Ste­ ponaviÄ?iaus elgesio, PrezidentÄ&#x2014;s patarÄ&#x2014;ja Virginija BĹŤdienÄ&#x2014; prane­ ĹĄÄ&#x2014;, kad prezidentĹŤra gavo aukĹĄtų­

jĹł mokyklĹł laiĹĄkÄ&#x2026; ir iĹĄsiaiĹĄkino, jog kai kuriĹł universitetĹł iĹĄorinio ÄŻver­ tinimo iĹĄvados aprobuotos tik lie­ pos 26 d. Bet G.SteponaviÄ?ius jas praneĹĄÄ&#x2014; jau liepos 4 d. â&#x20AC;&#x17E;Manytume, kad taip ministe­ rija paĹžeidÄ&#x2014; savo reformos prin­ cipus, o deklaruotas principas yra konkurencingumasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; V.BĹŤdienÄ&#x2014;. Ĺ vietimo ir mokslo viceministrÄ&#x2014; Nerija PutinaitÄ&#x2014; tvirtino, kad mi­ nistras, informuodamas visuomenÄ&#x2122; pateikÄ&#x2014; ekspertĹł iĹĄvadas, o ne galu­ tinio iĹĄorinio ÄŻvertinimo iĹĄvadas. â&#x20AC;&#x17E;Klai­pÄ&#x2014;­dosâ&#x20AC;&#x153;, BNS inf.

DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programa

DaugiabuÄ?iĹł administratoriai kimba ÄŻ renovacijÄ&#x2026; Lina JauniĹĄkÄ&#x2014; Kaip ÄŻtikinti tuos, kurie niekuo nepasitiki ir nieko nenori daryti? Ar namo renovacijai uĹžtektĹł argumento, kad iĹĄlaidos uĹž ĹĄildymÄ&#x2026; sumaĹžÄ&#x2014;s perpus? Kokie dar pavyzdĹžiai ir skaiÄ?iai galÄ&#x2014;tĹł ÄŻveikti net didĹžiausius skeptikus? Tokius galvosĹŤkius sprendĹžia daugiabuÄ?iĹł namĹł administratoriai, siekdami, kad klaipÄ&#x2014;dieÄ?iai ryĹžtĹłsi gyventi ne tik ĹĄilÄ?iau, bet ir taupiau. ÄŽ renovacijÄ&#x2026; vis dar ĹĄnairuoja

DaugiabuÄ?iĹł administratorius KlaipÄ&#x2014;doje â&#x20AC;&#x17E;VitÄ&#x2014;s valdosâ&#x20AC;&#x153; gali kelti taures â&#x20AC;&#x201C; netrukus jo administruojamame name J.Zauerveino g. 10 prasidÄ&#x2014;s modernizavimo darbai. Tai â&#x20AC;&#x201C; vienas pirmĹłjĹł daugiabuÄ?iĹł KlaipÄ&#x2014;doje, renovuojamas pagal DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ&#x2026; (JESSICA) â&#x20AC;&#x201C; projektas jau patvirtintas, dokumentai sutvarkyti, beliko iĹĄrinkti darbus atliksiantÄŻ rangovÄ&#x2026;. Kituose namuose dÄ&#x2014;l renovacijos projektĹł su gyventojais vis dar diskutuojama. Pasak bendrovÄ&#x2014;s direktoriaus Jevgenijaus Sakovskij, klaipÄ&#x2014;dieÄ?iai kol kas atsargiai ĹžiĹŤri tiek ÄŻ paĹžadus gyventi taupiau, tiek ÄŻ siĹŤlomÄ&#x2026; pagalbÄ&#x2026;, taÄ?iau jis mano, kad, renovacijai ÄŻsibÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jus, vis daugiau gyventojĹł pajus realiÄ&#x2026; naudÄ&#x2026; ir tai padÄ&#x2014;s apsisprÄ&#x2122;sti kitiems. Moka net triskart maĹžiau

Tiek specialistĹł skaiÄ?iavimai, tiek renovuotĹł namĹł praktinÄ&#x2014; patirtis rodo, kad atnaujinus daugiabutÄŻ

iĹĄlaidas ĹĄildymui galima sumaĹžinti perpus ar net daugiau. PavyzdĹžiui, vieno renovuoto namo PlungÄ&#x2014;je bendrijos pirmininkas dvejus metus stebÄ&#x2014;jo, kaip pasikeitÄ&#x2014; iĹĄlaidos ĹĄildymui po renovacijos. PaaiĹĄkÄ&#x2014;jo, kad ĹĄalÄ?iausiÄ&#x2026; metĹł mÄ&#x2014;nesÄŻ â&#x20AC;&#x201C; sausÄŻ â&#x20AC;&#x201C; iki renovacijos uĹž 1 kv. m ĹĄildymÄ&#x2026; butĹł savininkams tekdavo pakloti net 6,10 lito, o po jos â&#x20AC;&#x201C; vos 1,78 lito, tai yra tris kartus maĹžiau. IĹĄ viso ĹĄio namo gyventojai jau per pirmÄ&#x2026; ĹĄildymo sezonÄ&#x2026; po daugiabuÄ?io renovacijos sutaupÄ&#x2014; daugiau nei 30 tĹŤkst. litĹł.

Atnaujinus daugiabutÄŻ iĹĄlaidas ĹĄildymui galima sumaĹžinti perpus ar net daugiau. O atnaujinto daugiabuÄ?io, esanÄ?io Kretingoje, pirmininkÄ&#x2014; pasakojo, kad gyventojai renovacijai pasiryĹžo tada, kai atliko namo termovizijos tyrimÄ&#x2026;. Tada visi ir pamatÄ&#x2014;, kad namo sienos â&#x20AC;&#x201C; kiauros it rÄ&#x2014;tis. Lauko ĹĄildyti nebenorÄ&#x2014;jo niekas. Atnaujinimo rezultatas â&#x20AC;&#x201C; 50 proc. maĹžesnÄ&#x2014;s ĹĄildymo sÄ&#x2026;naudos. Svarbiausia, kad patys gyventojai bĹŤtĹł aktyvĹŤs ir domÄ&#x2014;tĹłsi namo, kuriame gyvena, bĹŤkle bei siektĹł gyventi taupiau. O namÄ&#x2026; administruojanti bendrovÄ&#x2014; gali padÄ&#x2014;ti gyventojams parengti projektÄ&#x2026;, sutvarkyti visus dokumentus, atlikti vieĹĄuosius pirkimus ir priĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti darbus.

Lengviau, jei kaimynai sutaria

Daugiabutis J.Zauerveino g. 10, kuriame netrukus prasidÄ&#x2014;s renovacija, nedidelis â&#x20AC;&#x201C; jame vos 12 butĹł. Tad ir susitarti visiems gyventojams nebuvo itin sunku. â&#x20AC;&#x17E;Labiausiai ĹĄio namo gyventojus motyvavo tai, kad po renovacijos sumaĹžÄ&#x2014;s iĹĄlaidos ĹĄildymui, pagerÄ&#x2014;s gyvenimo kokybÄ&#x2014;. TodÄ&#x2014;l daugiabutis bus atnaujinamas kompleksiĹĄkai: keisime stogÄ&#x2026;, ĹĄiltinsime palÄ&#x2014;pÄ&#x2014;s perdangÄ&#x2026;, sienas, cokolinÄŻ aukĹĄtÄ&#x2026;, visiĹĄkai atnaujinsime ĹĄildymo sistemÄ&#x2026;, bus atliekami ir kiti darbaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo J.Sakovskij. Jo teigimu, svarbiausia sÄ&#x2026;lyga susitarti dÄ&#x2014;l renovacijos â&#x20AC;&#x201C; kaimynĹł dialogas ir draugiĹĄki santykiai. â&#x20AC;&#x17E;Jei kaimynai vis pykstasi, renovacija neÄŻmanoma. Juk tai â&#x20AC;&#x201C; didĹžiulis projektas, dÄ&#x2014;l kurio diskusijos vyksta ne vienÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesÄŻ, beveik visi gyventojai turi pritarti investicijoms ÄŻ namo atnaujinimÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; J.Sakovskij. Pagal DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ&#x2026; JESSICA, pabaigus darbus, ĹĄio namo gyventojams bus kompensuota iki 30 proc. visos renovacijos sumos. Be to, valstybÄ&#x2014; padengs ir projekto parengimo, techninÄ&#x2014;s prieĹžiĹŤros, administravimo iĹĄlaidas. O namo gyventojams, kurie turi teisÄ&#x2122; ÄŻ kompensacijÄ&#x2026; uĹž ĹĄildymÄ&#x2026;, renovacija nekainuos visiĹĄkai nieko. Daugiau informacijos apie DaugiabuÄ?iĹł atnaujinimo (modernizavimo) programÄ&#x2026; (JESSICA) www. atnaujinkbusta.lt arba nemokama telefono linija 8 800 200 12.

ď ŽPerspektyva: `R[N`QNbTVNObaV`7GNbR_cRV[\T8YNV]Ă&#x203A;Q\WR[Ra_b

Xb`Ob`]_NQĂ&#x203A;aN`_R[\cb\aV/B=.N_PUfc\[b\a_

ValstybÄ&#x2014; remia (iki 2013 12 31) Lengvatinis kreditas (palĹŤkanos nekinta visÄ&#x2026; paskolos grÄ&#x2026;Ĺžinimo laikotarpÄŻ â&#x20AC;&#x201C; 20 metĹł) 3 proc. palĹŤkanos Modernizavimo projekto parengimas 100 proc. Statinio statybos techninÄ&#x2014; prieĹžiĹŤra 100 proc. Projekto ÄŻgyvendinimo administravimo iĹĄlaidos 100 proc. Parama turintiems teisÄ&#x2122; ÄŻ bĹŤsto ir ĹĄildymo iĹĄlaidĹł kompensavimÄ&#x2026; 100 proc. Statybos darbĹł (energijÄ&#x2026; taupanÄ?iĹł priemoniĹł) iĹĄlaidos: - sutaupius energijos ne maĹžiau kaip 40 proc. 30 proc. - sutaupius energijos ne maĹžiau kaip 20 proc. 15 proc.


6

ketvirtadienis, rugsėjo 13, 2012

nuomonės

Redakcijos skiltis

Protestas pagimdė knygą

Vie­tos dva­sia be dva­sios

K

Žvilgsnis

Violeta Juodelienė

R

y­toj vi­so­je ša­ly­je pra­si­dės tra­d i­ci­nės pro­g ra­mos „Eu­ ro­pos pa­vel­do die­nos“ ren­ gi­n iai, ku­r iuos šie­met sie­ jan­tis bend­ras var­dik­lis – „Ge­nius lo­ci. Vie­tos dva­sia“. Sim­bo­liš­ka, kad šis dvi­ kal­bis te­mos pa­va­d i­n i­mas kvie­čia ne tik at­kreip­ti dė­me­sį į ar­ti­miau­sio­je erd­ vė­je esan­čius pa­vel­do ob­jek­tus, bet ir į te­nykš­tę au­rą. Kad Lie­t u­vo­je tarp šių dvie­jų klo­dų – ma­te­r ia­l io­jo ir dva­si­n io – ga­l i bū­t i la­ bai di­de­lis ato­trū­kis, ma­to­me ko­ne kas­ dien vaikš­čio­da­mi sa­vo mies­tų gat­vė­ mis ar va­ži­nė­da­mi po sa­vo ša­lį į pa­žin­ ti­nes ke­lio­nes. Kaž­kas ban­do pa­k urs­t y­t i se­na­m ies­ čių gy­vy­bę įgy­ven­din­da­mas sa­vo nu­ si­kals­ta­mus kap­ri­zus ir is­to­ri­nė­se sie­ no­se ker­ta šiuo­lai­k iš­kas vit­r i­nas. Esą pa­vel­das ir ver­ty­bė – ne tik tai, kas ma­ te­r ia­lu, bet ir ta ge­n ius lo­ci, ku­r i kai ku­r iais at­ve­jais neį­si­vaiz­duo­ja­ma be žmo­nių šur­mu­lio. Kaž­kas it trum­pa­re­g is ūk­ve­dys ar­do šimt­me­čių žings­nius at­lai­k iu­sius laip­

Įžū­liau­sie­ji kaž­ko­dėl su­pran­ta, kad sie­kia­mo­ ji ge­nius lo­ci – tai vie­tos lė­bau­to­jų dva­sia. tus, jų tu­rėk­lus, se­nas me­d i­nes du­r is kei­čia nau­jo­m is. Ko­dėl, ne­la­bai te­su­ ge­ba paaiš­k in­t i. Gal neat­lai­kęs lai­ko spau­d i­mo gar­bin­t i tai, kas pa­ga­m in­ta an­tik­va­ro sti­liu­mi, kai­nuo­ja kiek an­tik­ va­ras, bet pa­ga­min­ta nau­do­jan­tis šiuo­ lai­k i­nė­mis tech­no­lo­g i­jo­mis? Ki­t iems ti­kė­ji­mas, kad „vie­tos dva­sia“ pir­m iau­sia pra­si­de­da nuo šur­mu­l io sa­vo ban­ko są­skai­to­je, lei­d žia pa­vel­do sta­t i­n ius lai­k y­t i vi­so la­bo mo­der­n io­ sios ar­chi­tek­t ū­ros pa­ma­t ais. Tvo­ro­ mis, ant ku­rių ga­li­ma su­maus­ty­ti šiuo­ lai­k i­nius stik­lai­nius. Įžū­liau­sie­ji kaž­ko­dėl su­pran­ta, kad sie­ kia­mo­ji ge­n ius lo­ci – tai vie­tos lė­bau­ to­jų dva­sia. Anuo­met dva­rai bū­da­vo pra­ge­r ia­m i ar kor­to­m is pra­lo­šia­m i – kai ku­r ie nau­jie­ji dva­r i­n in­kai už cen­ tus pirk­t us pa­vel­do ob­jek­t us pa­l ie­ka li­k i­mo va­l io­je. Lai­mei, šių die­nų vie­ tos dva­sia – tai ir švie­sios ini­cia­ty­vos, it dai­gai be­si­ka­lan­čios pro abe­jin­gu­mo be­to­ną. Be at­ly­gio sa­vo gim­to­sios pa­ra­ pi­jos baž­ny­čios pa­veiks­lus res­tau­ruo­ jan­tys spe­cia­lis­tai. Ba­jo­rai ir jiems pri­ jau­čian­tys, au­ko­jan­tys nau­jiems se­nų šven­to­vių vit­ra­žams.

„Eg­lės“ sto­te­lė­je ra­dau pa­mes­tą vie­šo­jo trans­por­to elekt­ro­ni­nį bi­lie­ tą. Pa­me­tu­sia­jam rei­kė­tų kreip­tis į „Klai­pė­dos ke­lei­vi­nį trans­por­tą“. Vik­to­ras

Bend­ros tvar­kos pa­žei­di­mas

Va­žiuo­da­ma vie­šuo­ju trans­por­tu pa­si­bai­sė­jau iš­si­šo­kė­liš­ku jau­nuo­ lių el­ge­siu bei kont­ro­lie­rių, tik­ri­ nan­čių bi­lie­tus, neat­sa­kin­gu­mu. Jau­na mer­gi­na pa­ro­dė kont­ro­lie­ riams bi­lie­tą, ku­rio žy­mės nea­ti­ ti­ko to au­to­bu­so žy­mių. Šie ją iš­ lai­pi­no. To­kio pa­ties nuo­spren­džio tu­rė­jo su­si­lauk­ti ir ke­li jau­nuo­liai, nes jų bi­lie­tai taip pat nea­ti­ti­ko žy­ me­nų. Ta­čiau jie iš­kei­kė kont­ro­lie­ rius, pa­dras­kė jiems akis ir to­liau sau lai­min­gai va­žia­vo. Mo­ni­ka

Gel­bė­ki­te ruo­nius! „„Is­to­ri­ja: V.Lands­ber­gis pri­sta­tė dar vie­ną sa­vo kny­gą – šį­kart apie

1941-ųjų bir­že­lio su­ki­li­mą.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

šin­ti vo­kie­čių įsta­ty­mui. Pas­kui sa­ ky­ti, kad tai vo­kie­čių pa­ka­li­kai, ko­la­ bo­ran­tai – vi­sa tai la­bai ten­den­cin­ga, iš anks­to pri­mes­tos kli­šės.“ Jis nu­si­ste­bė­jo gru­pės ži­no­ mų vi­suo­me­nės vei­kė­jų pa­si­ra­šy­ tu laiš­ku, ku­riuo bu­vo pa­smerk­tas Vy­riau­sy­bės ir Kau­no pa­rei­gū­ nų spren­di­mas pa­gerb­ti J.Bra­zai­ tį. Laiš­ką pa­si­ra­šiu­sie­ji pa­reiš­ kė „smer­kian­tys ne­kal­tų žmo­nių per­se­kio­ji­mą ir nai­ki­ni­mą, vyk­dy­tą J.Bra­zai­čio va­do­vau­ja­mos Lai­ki­no­ sios vy­riau­sy­bės val­dy­mo me­tu“. Kny­gos pri­sta­ty­me da­ly­va­vęs is­ to­ri­kas Min­dau­gas Ta­mo­šai­tis sa­kė, kad Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės ne­ga­ li­ma kal­tin­ti dėl ho­lo­kaus­to. „Lai­ ki­no­sios vy­riau­sy­bės, ku­ri fak­tiš­kai ne­val­dė Lie­tu­vos, įta­ka ho­lo­kaus­tui

yra vi­siš­kai mi­ni­ma­li, sa­ky­čiau, jos net nė­ra“, – sa­kė is­to­ri­kas. „Apie pa­tį Bra­zai­tį pa­sa­ky­ti ką nors blo­ga tur­būt bū­tų ne­tgi nuo­ dė­mė. Tai bu­vo iš­ki­li as­me­ny­bė“, – kal­bė­jo is­to­ri­kas. Vil­niaus uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ jas Kęs­tu­tis Gir­nius sa­kė, kad kny­ ga ga­li pa­ska­tin­ti to­les­nius ty­ri­ mus, nes, jo nuo­mo­ne, iki šiol nė­ra įti­ki­na­mų at­sa­ky­mų, ko­dėl bu­ vo su­ra­šy­ti Žy­dų pa­dė­ties nuo­sta­ tai, taip pat daug klau­si­mų ky­la dėl kon­cent­ra­ci­jos sto­vyk­los kū­ri­mo. „Nė­ra jo­kio mė­gi­ni­mo su­pras­ti – iš­trau­ki do­ku­men­tą, iš­me­ti lauk, iš­spaus­di­ni be tin­ka­mo ko­men­ta­ro ir ku­ri pa­sa­ko­ji­mą, ku­ris tau la­biau­ siai pa­tin­ka“, – sa­kė K.Gir­nius. „Klaipėdos“, BNS inf.

Tur­gaus pre­kei­viai klien­tams ne­si­lanks­to S.Lu­ko­šiū­tė. „Tur­gu­je – tuš­tė­ji­mo me­tas“, „Klai­pė­da“, 2012 09 12 Pas­ta­ruo­ju me­tu mė­są per­ku iš par­duo­tu­vės, nes tur­gu­je te­ko ne kar­tą nu­si­vil­ti. Pre­ky­bi­nin­kai pa­ro­ do lyg ir gra­žų mė­sos ga­ba­lą, o kai par­si­ne­ši į na­mus – vie­nos gys­los. Ne­be­no­riu bū­ti mul­ki­na­ma. Daž­ nai mė­są per­ka­me ir ma­žiems vai­ kams. Kai iš ga­ba­lo mė­sos ne­ga­li nor­ma­laus keps­nio iš­kep­ti, tai ge­ riau pirk­ti ten, kur esi ga­ran­tuo­tas, kad ne­bū­si ap­gau­tas.

Tik­ra rea­ly­bė to­kia: nau­ja­ja­me tur­gu­ je vit­ri­na, o tiks­liau, jos nuo­ma, mė­ ne­siui kai­nuo­ja nuo 1 000 iki 1 500

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

Ra­do bi­lie­tą

Atgarsiai

***

li­tų, įva­žia­vi­mas į tur­gų kiek­vie­ną die­ną – po 2 li­tus. Jau 60 li­tų pri­si­ de­da. Už pre­kių lai­ky­mą – dar pa­pil­ do­mas mo­kes­tis. Va­ly­to­joms mo­ka­ ma at­ski­rai iš pre­kei­vių pi­ni­gų ir t.t. klai­pė­die­te

***

Jums keis­ta, kad įva­žia­vi­mas į tur­ gų – 2 Lt? O jums ne­keis­ta, kad se­ na­mies­ty­je rei­kia mo­kė­ti mo­kes­tį, net jei vai­kas at­va­žiuo­ja pas tė­vus į sve­čius? Tur­gus at­seit tuš­čias. Man bai­siau tuš­čias se­na­mies­tis. De­šim­tą va­ka­ro gy­vos dū­šios ne­ ra­si.

Kiek sa­ve pri­si­me­nu, tiek pri­si­me­ nu ir Klai­pė­dos tur­gų. Vi­sa­da bu­ vo pil­na žmo­nių, šur­mu­liuo­da­vo, de­rė­da­vo­si, gin­čy­da­vo­si. Atė­jęs į tur­gų, ma­ty­da­vai, kad ver­da gy­ ve­ni­mas. Net nuo­tai­ka pa­kil­da­vo, o ypač kai pa­si­sek­da­vo nu­si­de­rė­ ti bent ke­lis li­tus ar cen­tus. Da­bar gi liūd­na: pre­kei­vių ma­žai, pi­ni­gų taip pat. Net bi­jai ką nors gar­des­ nio nu­si­pirk­ti. Kaip per ko­kią blo­ ka­dą. Kas bus to­liau? Gai­la man šio tur­gaus, se­no­sios Klai­pė­dos pri­si­ mi­ni­mo. Kaž­kas jau na­gus ga­lan­da, ty­ko pri­chva­ti­zuo­ti. Juk ge­ras kąs­ ne­lis pa­čia­me mies­to cent­re.

to Klai­pė­die­te

reklamos skyrius: 397

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

„Diena Media News“ laikinai einantis vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

***

Klai­pė­die­tis Por­ta­lo kl.lt skai­ty­to­jų ko­men­ta­rai

Sa­vait­ga­lį su ma­ža­me­čiu vai­ku nu­ ka­ko­me iki Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­ jaus. Na, tie­są sa­kant, kaž­kaip ne­ ma­lo­niai nu­tei­kė tai, ką iš­vy­do­me dar prie įė­ji­mo į mu­zie­jų. Tu­riu gal­vo­je ruo­nius. Ar tik­rai jų gy­ve­ ni­mo są­ly­gos to­je bjau­rio­je kūd­ ro­je yra nor­ma­lios? Gal aš klys­tu, gal ten ir vis­kas ge­rai, ta­čiau vai­ kas taip su­si­grau­di­no, vos ne aša­ras brau­kė, kaip pa­gai­lo žvė­riu­kų. Jū­ra­tė

Nep­ri­si­re­gist­ra­vu­sių­jų į li­go­ni­nę ne­ve­ža

Per­si­kė­lu­si gy­ven­ti į Klai­pė­dą pa­ krau­pau nuo kai ku­rių me­di­kų neat­sa­kin­gu­mo. Pir­mo­sio­mis at­ vy­ki­mo die­no­mis stip­riai su­si­rgau, tu­rė­jau dau­giau nei 40Cº tem­pe­ ra­tū­ros. Išk­vie­tėm grei­tą­ją pa­gal­ bą, ta­čiau ji ne­no­rė­jo vež­ti į li­go­ ni­nę, nes aš ne­per­si­re­gist­ra­vu­si. Ta­čiau šiaip ne taip pri­si­pra­šiau. Stip­riai karš­čiuo­da­ma lau­kia­ma­ ja­me pra­lei­dau maž­daug 5 val. Ga­ liau­siai nu­sta­tė pa­kan­ka­mai rim­tą už­de­gi­mą ir apie 2 val. nak­ties pa­ lei­do na­mo. Ki­tą die­ną tem­pe­ra­tū­ ra ne­kri­to, krei­piau­si vėl. At­va­žia­ vu­si me­di­kė iš kar­to lie­pė va­žiuo­ti į li­go­ni­nę, nu­ve­žė jau į ki­tą – Uni­ ver­si­te­ti­nę, ku­rio­je man tik­rai ne­ rei­kė­jo lauk­ti vi­sos nak­ties, grei­tai at­li­ko ty­ri­mus ir pa­ly­dė­jo iki pa­la­ tos. Li­kau su­ža­vė­ta Uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės dar­buo­to­jų ope­ra­ty­vu­mu, šil­tu bend­ra­vi­mu, slau­gy­mu, o li­ go­ni­nės, į ku­rią bu­vau nu­vež­ta pir­ mą­jį kar­tą, net ne­no­riu pri­si­min­ti. Stu­den­tė

Po­li­ti­ka ne ak­to­riams

Pra­si­de­da rin­ki­mai ir ką ma­to­me? Vien tik ko­rup­ci­ja, kont­ra­ban­da, po­pu­liz­mas. Žmo­nės, ne­nu­li­pan­ tys nuo sce­nos, gi­mę bū­ti ak­to­riais, brau­na­si į Sei­mą. Po­li­ti­kai pri­va­lo dirb­ti va­do­vau­da­mie­si tei­sin­gu­mo, ge­ro­vės prin­ci­pais, o ne siek­ti as­ me­ni­nės nau­dos. Pa­si­pik­ti­nęs skai­ty­to­jas Pa­ren­gė Alek­sand­ra Ma­tu­šo­va

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

397 728

telefonas@kl.lt

ny­gą apie 1941-ųjų Lai­ki­ ną­ją vy­riau­sy­bę pa­ren­gęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Vy­ tau­tas Lands­ber­gis sa­ko no­rin­tis at­mes­ti „pri­mes­tas kli­šes“ apie trum­pai vei­ku­sį ka­bi­ne­tą, ku­ ris ver­ti­na­mas dėl pa­stan­gų at­kur­ti so­vie­tų su­nai­kin­tą vals­ty­bin­gu­mą, bet kri­ti­kų kal­ti­na­mas dėl an­ti­se­ mi­ti­nės po­li­ti­kos. Po­li­ti­kas sa­kė, kad lei­di­nį pa­ska­ ti­no dis­ku­si­jos, ki­lu­sios po Lai­ki­ no­sios vy­riau­sy­bės va­do­vo Juo­ zo Bra­zai­čio pa­lai­kų per­lai­do­ji­mo Kau­ne ge­gu­žės mė­ne­sį. Kal­bė­da­mas apie Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės veik­lą, V.Lands­ber­gis tei­gė, kad „vie­ną ki­tą žo­dį Amb­ ra­ze­vi­čius bū­tų ga­lė­jęs iš­brauk­ti prieš pa­si­ra­šy­da­mas“, bet pa­brė­ žė, kad įvy­kių ne­ga­li­ma ver­tin­ti neat­siž­vel­giant į to me­to kon­teks­ tą. „Prie­kaiš­tai pa­ro­dė, kad da­lis ap­si­švie­tu­sių, in­te­li­gen­tiš­kų žmo­ nių ne­mąs­to rea­lis­tiš­kai, ne­mąs­to to lai­ko­tar­pio są­ly­go­mis, kaip tie žmo­nės gal­vo­jo, kaip ga­lė­jo gal­vo­ ti: „O da­bar mes bū­tu­me gud­res­ ni...“ – sa­kė V.Lands­ber­gis. Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys kal­bė­ jo, kad do­ku­men­tų skel­bi­mas tu­rė­ tų „truk­dy­ti per­pa­sa­ko­ti gan­dus“ apie še­šias sa­vai­tes vei­ku­sią, bet rea­lios val­džios ne­tu­rė­ju­sią Lai­ki­ ną­ją vy­riau­sy­bę, ku­rio­je ko­mu­na­li­ nio ūkio mi­nist­ru dir­bo jo tė­vas Vy­ tau­tas Žem­kal­nis-Lands­ber­gis. V.Lands­ber­gis ra­gi­no ne­pa­mirš­ti, kad po Bir­že­lio su­ki­li­mo, ku­ris Lie­ tu­vo­je įvy­ko pra­si­dė­jus na­cių ir so­ vie­tų ka­rui, su­ki­lė­lių at­si­šau­ki­mas į tau­tą apie at­ku­ria­mą ne­prik­lau­ so­my­bę pa­skelb­tas ir Lai­ki­no­ji vy­ riau­sy­bė su­da­ry­ta prieš na­cių va­lią: „Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė už­drau­dė lie­ tu­viams su­da­ry­ti bet ko­kią vy­riau­ sy­bę ir skelb­ti bet ko­kį at­si­šau­ki­mą į tau­tą, o su­ki­lė­liai pa­siel­gė prie­šin­ gai. Tai bu­vo pir­mas an­ti­vo­kiš­kos re­zis­ten­ci­jos veiks­mas – pa­si­prie­

Ine­sa

karštas telefonas

397 750

711, 397 715

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė – Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė – Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

Platinimo tarnyba: 397 772 397 727 397 706 397 725 397 770 397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 713

Prenumeratos skyrius: 397

„TV diena“: 397 719 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

714

Platinimo tarnyba – 397 713 Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 „Namai“: Fotokorespondentai: e. paštas reklama@kl.lt Lina Bieliauskaitė – 397 730 Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Skelbimų skyrius – 397 717 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 „Sveikata“: e. paštas skelbimai@kl.lt 397 705 Techninės redaktorės: Sandra Lukošiūtė – Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Pasaulis: Loreta Krasauskienė Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Laima Laurišonienė – 397 737 e. paštas akropolis@kl.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

ketvirtadienis, rugsėjo 13, 2012

užribis Į klu­bą – su se­sers pa­su

Lom­bar­duo­se din­go auk­sas

Kai­my­nas įstri­go lan­ge

Klai­pė­dos po­li­ci­ja aiš­ki­na­ si pa­so su­klas­to­ji­mo at­ve­ jį. 19-me­tei klai­pė­die­tei gre­ sia ne­ma­lo­nu­mai už tai, kad jos nuo­trau­ka at­si­dū­rė 28-e­ rių se­sers pa­se. Mer­gi­na aiš­ki­ no, kad su se­sers pa­su no­rė­jo pa­tek­ti į nak­ti­nį klu­bą. Įvy­kį ti­ ria Klai­pė­dos po­li­ci­jos Mig­ra­ ci­jos sky­rius.

Į po­li­ci­ją krei­pė­si dvie­jų lom­ bar­dų, esan­čių Tai­kos ir Ši­lu­ tės pro­spek­tuo­se, sa­vi­nin­kas D.R. Klai­pė­die­tis pra­ne­šė, kad įmo­nės dar­buo­to­jas rugp­jū­čio ir rug­sė­jo mė­ne­siais ga­lė­jo pa­ vog­ti 2,5 tūkst. li­tų ver­tės auk­ so ga­mi­nių. Po­li­ci­ja ap­klau­sai ieš­ko Klai­pė­dos ra­jo­no Ko­pūs­ tų kai­mo gy­ven­to­jo Dei­vi­do R.

Kre­tin­gos ug­nia­ge­siai gel­bė­ to­jai sku­bė­jo į pa­gal­bą lan­ge įstri­gu­siam vy­riš­kiui. Ne­lai­mė nu­ti­ko Klai­pė­dos gat­vė­je, kai kai­my­nas pro lan­gą ban­dė pa­ tek­ti į pir­ma­me aukš­te esan­ tį bu­tą, ta­čiau įstri­go jo ran­ ka. At­vy­kę ug­nia­ge­siai iš­lais­ vi­no 58-erių vy­rą. Me­di­kų pa­ gal­bos ne­pri­rei­kė.

Pro­ku­rorė trenkė durimis

„„Ky­šis: tech­ni­nes au­to­mo­bi­lių ap­žiū­ras at­lie­kan­tys Ši­lu­tės kont­ro­lie­riai už

au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tų su­tvar­ky­mą pra­šė pi­ni­gų.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Tech­ni­nė ap­žiū­ra kro­vė tur­tus As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Nuo kiek­vie­nos ma­ši­nos – po 100 ar net 200 li­tų. To­kio vers­lo pla­no jau ke­le­rius me­tus sėk­min­gai lai­ kė­si Ši­lu­tės vals­ty­bi­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros kont­ro­lie­riai.

Spė­ja­ma, kad kiek­vie­nos pa­mai­ nos dar­buo­to­jai kas­dien prie al­gos „pri­si­dur­da­vo“ po ke­lis šim­tus ar net tūks­tan­tį li­tų. In­for­ma­ci­ja, kad Ši­lu­tės mies­te no­rint at­lik­ti au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę ap­žiū­rą vai­ruo­to­jams rei­kė­jo ap­si­ šar­vuo­ti ar­ba ge­le­ži­ne kant­ry­be, ar­ ba ne­gaiš­tant lai­ko iš kar­to kont­ro­ lie­riui kar­tu su do­ku­men­tais įteik­ti šim­ti­nę, pa­sie­kė ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­ mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nus. Po STT Klai­pė­dos val­dy­bos pa­ rei­gū­nų su­reng­tos ope­ra­ci­jos ant­ ra­die­nį dėl ky­šio bu­vo su­lai­ky­tas au­tot­rans­por­to prie­mo­nių vals­ty­ bi­nę tech­ni­nę ap­žiū­rą vyk­dan­čios įmo­nės „Trans­ko­na“ dar­buo­to­jas

J.D. Dar­buo­to­jas nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų. Po ap­klau­sos vy­rui skir­ ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas neiš­vyk­ti. „To­kie pat įta­ri­mai pa­reikš­ti dar dviem tos pa­čios įmo­nės kont­ro­lie­ riams. Įta­ria­ma, kad mi­nė­ti įmo­nės dar­buo­to­jai už au­to­mo­bi­lių tech­ ni­nių ap­žiū­rų at­li­ki­mą sis­te­min­gai gau­da­vo ne­tei­sė­tą at­ly­gį“, – ti­ki­no STT Klai­pė­dos val­dy­bos Ko­rup­ci­ jos pre­ven­ci­jos po­sky­rio va­do­vas Leo­nas Ba­riš­kaus­kas. Šal­ti­nių tei­gi­mu, įta­ri­mai ga­ li bū­ti pa­reikš­ti vi­siems pen­kiems šio­je įmo­nė­je dir­bu­siems kont­ro­ lie­riams. Ta­čiau ki­ti dar­buo­to­jai pra­ne­šė, kad ser­ga ir tu­ri ne­dar­ bin­gu­mo la­pe­lius. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai. Įta­ria­mie­siems gre­sia ne­tek­ti tei­sės dirb­ti tam tik­rą dar­bą, bau­ da ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki pen­ ke­rių me­tų.

Nu­si­kal­tė­lis iš­plū­do tei­sė­ją Dai­va Ja­naus­kai­tė Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­ me tei­sė­ją api­py­lęs ru­siš­ko­mis ne­ švan­ky­bė­mis kal­ti­na­ma­sis už­si­ trau­kė dar vie­ną bė­dą – jis bus tei­ sia­mas už ne­pa­gar­bą teis­mui.

12 kar­tų anks­čiau teis­tas už įvai­ rius nu­si­kal­ti­mus klai­pė­die­tis Ro­ kas S. ant­ra­die­nį teis­mo po­sė­džio me­tu už­si­ma­nė per­trau­kos, apie tai jis pra­ne­šė keiks­ma­žo­džiais ko­ne­ veik­da­mas tei­sė­ją. Už bjau­rių žo­džių la­vi­ną tei­sė­ja iš­va­rė kal­ti­na­mą­jį iš sa­lės, o kal­ti­ ni­mą pa­lai­kan­tis pro­ku­ro­ras Rus­ la­nas Ušins­kas ini­ci­ja­vo iki­teis­mi­ nį ty­ri­mą.

Šią sa­vai­tę iš pa­rei­gų pa­si­trau­kė 34-erius me­tus pro­ ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je dir­bu­si Pa­lan­gos apy­lin­kės pro­ku­ra­ tū­ros va­do­vė Ni­jo­lė Po­žars­kie­nė.

Jį at­lik­ti pa­ves­ta Klai­pė­dos ap­ skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­ mo ty­ri­mo biu­ro pa­rei­gū­nams. „To­kių da­ly­kų pa­si­tai­ko teis­mo sa­lė­je. Ži­nau, kad kai ku­rie pro­ ku­ro­rai į juos ne­rea­guo­ja, bet aš jų ne­pra­lei­džiu pro au­sis“, – ti­ki­no pro­ku­ro­ras R.Ušins­kas. Ro­kui S. gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ ko­my­bė, ta­čiau mak­si­ma­li baus­mė už ne­pa­gar­bą teis­mui sie­kia tik po­rą me­tų ne­lais­vės, tad daug kar­tų teis­ to ir da­bar at­lie­kan­čio baus­mę nu­si­ kal­tė­lio li­ki­mui tai įta­kos grei­čiau­siai ne­tu­rės. Šis klai­pė­die­tis tei­sia­mas už nar­ko­ti­kus bei te­le­fo­ni­nius su­kčia­ vi­mus. Jis yra iš pa­tik­lių klai­pė­die­čių pi­ni­gus vi­lio­ju­sios gau­jos na­rys.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Ad­vo­ka­tū­ra ne­vi­lio­ja

Rug­sė­jo 10-ąją įsi­ga­lio­jo tre­čia­sis pro­ku­ra­tū­ros re­for­mos eta­pas, ku­ riuo bu­vo pa­nai­kin­ta da­lis apy­lin­ kių vy­riau­sių­jų pro­ku­ro­rų eta­tų. Pa­ti 58-erių N.Po­žars­kie­nė sis­ te­mo­je ga­lė­jo dirb­ti dar po­rą me­tų, ta­čiau prieš ku­rį lai­ką Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės aki­mis ti­ku­ si va­do­vau­ti net Ge­ne­ra­li­nei pro­ ku­ra­tū­rai, nuo šiol N.Po­žars­kie­nė ofi­cia­liai yra be­dar­bė. „Išei­da­ma tu­rė­jau 90 neiš­nau­ do­tų ato­sto­gų die­nų, tad kol kas no­riu pail­sė­ti. Paa­tos­to­gau­siu mė­ ne­sį ar pu­sant­ro“, – dien­raš­čiui va­kar sa­kė bu­vu­si pro­ku­ro­rė.

At­sar­gi­nių gy­ve­ ni­mo pla­nų pa­lan­ giš­kė, už­ver­da­ma pro­ku­ra­tū­ros du­ ris, ti­ki­no ne­tu­rin­ti. N.Po­žars­kie­nė pri­ si­pa­ži­no, kad su sa­ vo pro­fe­si­ja at­si­ svei­kin­ti te­ko ne be kar­tė­lio.

N.Po­žars­kie­nė pri­si­pa­ži­no, kad dau­ge­lio pro­ku­ro­rų pa­si­ren­ka­mo ad­vo­ka­tū­ros ke­lio ji sa­vo gy­ve­ni­ me ne­ma­to. „Aš ne­ga­liu taip per­si­lauž­ti – šian­dien bū­ti pro­ku­ro­ru, o ry­toj jau – ad­vo­ka­tu. Ma­no vie­nas iš gy­ve­ ni­mo prie­sa­kų – ne­bū­ti ad­vo­ka­ tu. Tai yra ne man. Aš ne­ga­liu vie­ ną die­ną gau­dy­ti nu­si­kal­tė­lius, o ki­tą die­ną – juos gin­ti“, – kal­bė­ jo N.Po­žars­kie­nė. Dar­bo pra­džia bu­vo sun­ki

At­sar­gi­nių gy­ve­ni­mo pla­nų pa­lan­ giš­kė, už­ver­da­ma pro­ku­ra­tū­ros du­ ris, ti­ki­no ne­tu­rin­ti. N.Po­žars­kie­nė

„„Kar­je­ra: Pa­lan­gos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vė N.Po­žars­kie­nė pa­

si­trau­kė iš pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mos.

pri­si­pa­ži­no, kad su sa­vo pro­fe­si­ja at­si­svei­kin­ti te­ko ne be kar­tė­lio. „Jei gy­ve­ni­me rei­kė­tų ką nors pa­kar­to­ti, aš bū­čiau tik pro­ku­ro­ rė. Ma­no dar­bo pra­džia bu­vo ga­ na sun­ki. O tuo­met, ypač į mo­te­ris pro­ku­ro­res, bu­vo žiū­ri­ma krei­vai. Man bu­vo pa­sa­ky­ta, jei no­riu bū­ ti pro­ku­ro­rė, ga­liu va­žiuo­ti dirb­ti tik į Laz­di­jus“, – pri­si­mi­nė N.Po­ žars­kie­nė. Ne­pa­bū­gu­si ato­kaus už­kam­ pio, N.Po­žars­kie­nė kar­je­rą pra­dė­ jo 5 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rė­ju­sia­me mies­te. „Vė­liau, at­vy­ku­si į Klai­pė­dą, iš­ gir­dau vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro nuo­ mo­nę, kad mo­te­rų šio­je įstai­go­je ne­tu­ri bū­ti. Ta­čiau bu­vau pir­mo­ji mo­te­ris, ku­ri pra­dė­jo dirb­ti Klai­ pė­dos pro­ku­ra­tū­ro­je“, – kal­bė­jo pro­ku­ro­rė. Nu­si­vy­lė re­for­ma

N.Po­žars­kie­nė po ates­ta­ci­jos dar ga­lė­jo dirb­ti iki 2014 spa­lio 28-o­ sios die­nos. „Gal­vo­jau, kad dirb­siu tiek, kiek ga­lė­siu, ir ati­duo­siu vi­są sa­ve. Ta­ čiau išei­da­ma la­biau gai­liuo­si ne tiek sa­vęs, kiek sis­te­mos“, – kal­ bė­jo N.Po­žars­kie­nė. Pa­nai­ki­nus vy­riau­sio­jo Pa­lan­gosRe­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

apy­lin­kės pro­ku­ro­ro eta­tą, N.Po­ žars­kie­nei bu­vo siū­lo­ma su­grįž­ ti į Klai­pė­dą, bet į ei­li­nio pro­ku­ro­ ro vie­tą. „To­kio­je sis­te­mo­je, ku­ri da­bar yra, aš mo­ra­liš­kai ne­ga­liu dirb­ti. Jei re­for­ma bū­tų bu­vu­si pro­gre­sy­ vi, su­pras­čiau. Ta­čiau koks yra šios re­for­mos tiks­las, mes iki šiol ne­ži­ no­me“, – kal­bė­jo bu­vu­si Pa­lan­gos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vė. N.Po­žars­kie­nės ma­ny­mu, pro­ ku­ra­tū­ros re­for­ma at­ne­šė su­maiš­ tį ir chao­są. „Va­kar pra­si­dė­jęs tre­čia­sis re­for­ mos eta­pas įva­rė pa­ni­ką tarp dar­ buo­to­jų – kur pa­reiš­ki­mus dė­ti, kas re­zo­liu­ci­jas tu­ri pa­si­ra­šy­ti? Nes juk ne­li­ko va­do­vų. Aš pa­lie­ku pro­ku­ ra­tū­rą ne dėl am­bi­ci­jų. Kal­bu apie va­do­vy­bės po­žiū­rį į pa­val­di­nius, pa­gar­bą. Aš anks­čiau ne­bu­vau su­ si­dū­ru­si su to­kia si­tua­ci­ja“, – sakė N.Po­žars­kie­nė. 58-erių pro­ku­ro­rė pri­si­pa­ži­no, kad su­si­ras­ti ki­tą dar­bą bus ga­na su­dė­tin­ga. „Ne­ži­nau, ką veik­siu. Kol kas tu­ riu pa­skai­tų uni­ver­si­te­te ir dės­tau stu­den­tams, bet iš šios veik­los iš­ gy­ven­ti yra neį­ma­no­ma. Vis­gi gal ma­no ži­nios kam nors pra­vers“, – vy­lė­si N.Po­žars­kie­nė.


8

ketvirtADIENIS, rugsÄ&#x2014;jo 13, 2012

ekonomika kl.lt/naujienos/ekonomika

â&#x201A;Ź

ValiutĹł kursai

De­ga­lų kai­nos

Ĺ iandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1861 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3158 JAV do­le­ris 1 2,6827 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7582 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9588 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4768 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6572 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5229 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8565

pokytis

â&#x20AC;&#x201C;0,6176 % â&#x20AC;&#x201C;0,1088 % â&#x20AC;&#x201C;0,4970 % â&#x20AC;&#x201C;0,2748 % â&#x20AC;&#x201C;0,0020 % +0,9011 % â&#x20AC;&#x201C;0,1651 % +0,3497 % â&#x20AC;&#x201C;0,0420 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

â&#x20AC;&#x17E;Sta­toilâ&#x20AC;&#x153;

5,14

4,78

2,47

â&#x20AC;&#x17E;Apoilâ&#x20AC;&#x153;

5,10

4,77

2,48

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­taâ&#x20AC;&#x17E;Brentâ&#x20AC;&#x153; naf­ta97,90 dol. uĹž 1 brl. 107,93 dol. uĹž 1 brl.

Ĺ e­ťÄ&#x2014;­lis stab­do au­gi­mÄ&#x2026; Li­na Mra­zaus­kai­tÄ&#x2014;

l.mrazauskaite@diena.lt

Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­je Ry­tĹł Eu­ ro­po­je, smar­kiai pa­pli­tu­si ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­ nÄ&#x2014; eko­no­mi­ka yra ypaÄ? ydin­ga re­gio­no eko­no­mi­niam au­gi­mui. Ta­Ä?iau lie­tu­viai ÄŻ at­ly­gi­ni­mÄ&#x2026; vo­ ke­liuo­se ĹĄie­met Ĺžiō­ri dar at­lai­ dĹžiau nei per­nai.

Kaip pa­ro­dÄ&#x2014; nau­jau­sias ty­ri­mas, be­veik pu­sÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 47 pro­c. â&#x20AC;&#x201C; ĹĄa­lies gy­ven­to­jĹł su­tik­tĹł dirb­ti uĹž neo­fi­ cia­lĹł at­ly­gi­ni­mÄ&#x2026;, 31 pro­c. Ĺžmo­niĹł tei­gÄ&#x2014;, kad uĹž neo­fi­cia­lĹł at­ly­gi­ni­ mÄ&#x2026; dirb­ti ne­su­tik­tĹł, ta­Ä?iau dau­ giau­sia taip ma­nan­Ä?iĹł bu­vo tarp pen­si­nio am­Şiaus gy­ven­to­jĹł. â&#x20AC;&#x17E;Ge­ro­kai su­ma­ŞÄ&#x2014;­jo tĹł, ku­rie tik­rai ne­su­tik­tĹł dirb­ti uĹž neo­fi­ cia­lĹł at­ly­gi­ni­mÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gÄ&#x2014; ty­ri­mĹł bend­ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Raitâ&#x20AC;&#x153; val­dy­bos pir­ mi­nin­kÄ&#x2014; In­ga Nau­sÄ&#x2014;­die­nÄ&#x2014;. PraÄ&#x2014;­ ju­siĹł me­tĹł pra­dĹžio­je to­kius ÄŻsi­ ti­ki­ni­mus dek­la­ra­vo 41 pro­c. ap­klaus­tų­jĹł. Vien tarp dar­bin­go am­Şiaus â&#x20AC;&#x201C; 15â&#x20AC;&#x201C;64 me­tĹł â&#x20AC;&#x201C; gy­ven­to­jĹł dau­giau nei pu­sÄ&#x2014; (51 pro­c.) ap­klaus­tų­jĹł tei­gÄ&#x2014;, kad su­tik­tĹł dirb­ti uĹž neo­ fi­cia­lĹł at­ly­gi­ni­mÄ&#x2026;. Ty­ri­mas taip pat at­sklei­dÄ&#x2014;, kad 19 pro­c. gy­ven­to­jĹł yra ka­da nors

Â&#x201E;Â&#x201E;Si­t ua­c i­j a: Eu­ro­po­je ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014;

eko­no­mi­ka di­dĹžiau­sia Bul­ga­ri­ jo­je, ant­ro­je vie­to­je â&#x20AC;&#x201C; Lie­tu­va, tre­Ä?io­je â&#x20AC;&#x201C; kai­my­nÄ&#x2014; Lat­vi­ja. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

ga­vÄ&#x2122; vi­sÄ&#x2026; ar da­lÄŻ at­ly­gi­ni­mo vo­ke­ ly­je. PraÄ&#x2014;­ju­siais me­tais tai pri­pa­Şi­ no pa­na­ťus skai­Ä?ius gy­ven­to­jĹł â&#x20AC;&#x201C; 21 pro­c. Per pa­sta­ruo­sius sep­ty­nis ĹĄiĹł me­tĹł sep­ty­nis mÄ&#x2014;­ne­sius neo­fi­cia­ liai, vi­sÄ&#x2026; ar da­lÄŻ at­ly­gi­ni­mo vo­ke­ly­je tei­gÄ&#x2014; ga­vÄ&#x2122; 13 pro­c. ap­klaus­tų­jĹł. Kol gy­ven­to­jai ÄŻ ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2122; eko­ no­mi­kÄ&#x2026; Ĺžiō­ri ga­na at­lai­dĹžiai, Pa­ sau­lio ban­kas ÄŻspÄ&#x2014;­ja, kad ji Ry­tĹł Eu­ro­pai ypaÄ? ken­kia. IĹĄp­la­tin­ta­ me pra­ne­ťi­me jis tei­gia, jog Ry­ tĹł Eu­ro­po­je uĹž vals­ty­bÄ&#x2014;s re­gu­lia­ vi­mo ir mo­kes­Ä?iĹł sis­te­mos ri­bĹł vei­kian­tis vers­las yra taip pa­pli­ tÄ&#x2122;s, kad ken­kia il­ga­lai­kiam re­gio­ no au­gi­mui. â&#x20AC;&#x17E;Nau­jĹł ĹĄa­liĹł na­riĹł val­dĹžia Ry­ tĹł Eu­ro­po­je pa­pras­Ä?iau­siai ne­ga­ li leis­ti di­de­lio eko­no­mi­kos ĹĄe­ťÄ&#x2014;­ lio nei trum­pa­lai­kiu lai­ko­tar­piu esant fis­ka­li­niam ne­ri­mui, nei il­ ga­lai­kiu lai­ko­tar­piu dÄ&#x2014;l ma­ŞÄ&#x2014;­jan­ Ä?ios dar­bo jÄ&#x2014;­gosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; Pa­sau­lio ban­ko vy­res­nio­ji pa­ta­rÄ&#x2014;­ja Ka­ta­ri­ na Mat­her­no­va. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­sta­tÄ&#x2014;, kad ypa­tin­gÄ&#x2026; dÄ&#x2014;­me­sÄŻ ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014;s eko­ no­mi­kos pro­ble­mai Ry­tĹł Eu­ro­ po­je tu­rÄ&#x2014;­tĹł skir­ti Bul­ga­ri­ja, ku­ rio­je juo­do­ji rin­ka ĹĄie­met su­da­rÄ&#x2014; 32 pro­c. ĹĄa­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Ĺ iek tiek ma­ Ĺžes­nÄ&#x2122; BVP da­lÄŻ ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014; eko­no­ mi­ka su­da­rÄ&#x2014; Lie­tu­vo­je (28,5 pro­c.) ir Es­ti­jo­je (28,2 pro­c.), ma­Şiau­siai â&#x20AC;&#x201C; Aust­ri­jo­je (7,6 pro­c.). Ryť­ki ĹĄe­ ĹĄÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014;s eko­no­mi­kos pro­ble­ma taip pat pa­ste­bi­ma Ä&#x152;e­ki­jos Res­pub­li­ ko­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Slo­ vÄ&#x2014;­ni­jo­je ir Slo­va­ki­jo­je. Pa­sau­lio ban­ko va­do­vau­jan­tis eko­no­mis­ tas ir stu­di­jos bend­raau­to­ris Tru­ ma­nas Pac­kar­das pa­brÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014;, kad dÄ&#x2014;l ĹĄe­ťÄ&#x2014;­li­nÄ&#x2014;s eko­no­mi­kos nu­ken­Ä?ia tei­sÄ&#x2014;­tai vei­kian­Ä?ios bend­ro­vÄ&#x2014;s, nes â&#x20AC;&#x17E;yra per daug ap­krau­tos biu­ dĹže­to pa­ja­mĹł mo­kes­Ä?iais ir ken­ Ä?ia dÄ&#x2014;l ne­sÄ&#x2026;­Şi­nin­gos kon­ku­ren­ci­ jos su neo­fic­ ia­lio­mis ÄŻmo­nÄ&#x2014;­misâ&#x20AC;&#x153;. O vi­suo­me­ni­niu lyg­me­niu di­de­ lis neo­fi­cia­lus sek­to­rius slo­pi­na val­dĹžios ge­bÄ&#x2014;­ji­mÄ&#x2026; ap­rō­pin­ti vi­ suo­me­nÄ&#x2122; tin­ka­mu iť­si­la­vi­ni­mu ir svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­go­mis bei ge­rai funk­cio­nuo­jan­Ä?ia inf­ rast­ruk­tō­ra. Pa­sau­lio ban­kas re­ko­men­da­vo po­li­ti­niĹł ini­cia­ty­vĹł se­ri­jÄ&#x2026;, kaip val­dĹžia ga­lÄ&#x2014;­tĹł pa­siō­ly­ti pa­trauk­ les­nÄ&#x2122; dar­bo al­ter­na­ty­vÄ&#x2026; esa­mai neo­fi­cia­liai eko­no­mi­kai. Tarp pa­ teik­tĹł siō­ly­mĹł â&#x20AC;&#x201C; pa­lan­kes­nÄ&#x2014; mo­ kes­Ä?iĹł sis­te­ma bei per­spek­ty­ vios so­cia­li­nÄ&#x2014;s ir dar­bo ap­sau­gos sche­mos. Be to, Pa­sau­lio ban­ko tei­gi­mu, val­dĹžia ska­tin­ti vers­lÄ&#x2026; dek­la­ruo­ti pa­ja­mas ir dar­buo­to­jus tu­rÄ&#x2014;­tĹł sa­ vo tei­gia­mu pa­vyz­dĹžiu. â&#x20AC;&#x17E;Pa­si­ti­kÄ&#x2014;­ji­ mo val­dĹžia kō­ri­mas yra pa­grin­di­nis veiks­nys, sie­kiant ÄŻti­kin­ti pi­lie­Ä?ius, kad mo­kÄ&#x2014;­ti mo­kes­Ä?ius yra nau­din­ gaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gia­ma pra­ne­ťi­me.

Vyresni Ĺžemdirbiai savo ĹŤkius perduoda atĹžaloms Vyresnio amĹžiaus ĹŤkininkai gali skland-

Vyresnio amĹžiaus ĹŤkininkai gali sklandĹžiai Ĺžiai ir ir be be nuo nuosto stoliĹł liĹł pa pasi sitrauk traukti ti iĹĄ iĹĄ ak aktytyvios vios veik veiklos. los. RugsÄ&#x2014;jÄŻ RugsÄ&#x2014;jÄŻ prii priima mamos mos pa paraiĹĄraiĹĄkos pa ra mai pa gal Lie tu vos kai mo plÄ&#x2014;kos paramai pagal Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. m. pro progra gramos mos prie priemonÄ&#x2122; monÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Anks ty vas pa si trau ki mas iĹĄ pre kinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ankstyvas pasitraukimas iĹĄ prekinÄ&#x2014;s ĹžeĹžemÄ&#x2014;s mÄ&#x2014;s ĹŤkio ĹŤkio ga gamy mybosâ&#x20AC;&#x153; bosâ&#x20AC;&#x153; gau gauti. ti. Saulius Tvirbutas Saulius Tvirbutas s.tvirbutas@diena.lt s.tvirbutas@diena.lt

PerdavÄ&#x2014; triuĹĄiĹł fermÄ&#x2026; PerdavÄ&#x2014; triuĹĄiĹł fermÄ&#x2026;

Ĺ ilalÄ&#x2014;s rajone, PajĹŤrio miestelyje, Ĺ ilalÄ&#x2014;s rajone, PajĹŤrio miestelyje, gyvenanti Vladislava VerpeÄ?insgyvenanti Vladislava VerpeÄ?inskienÄ&#x2014; turÄ&#x2014;jo 2 ha ĹžemÄ&#x2014;s, laikÄ&#x2014; dvi kienÄ&#x2014; turÄ&#x2014;jo 2 ha ĹžemÄ&#x2014;s, laikÄ&#x2014; dvi karves, viĹĄtĹł, o pagrindines pajakarves, viĹĄtĹł, o pagrindines pajamas gaudavo iĹĄ triuĹĄiĹł. mas gaudavo iĹĄ triuĹĄiĹł. â&#x20AC;&#x17E;JĹł auginau 120, ĹĄi verslÄ&#x2026; praâ&#x20AC;&#x17E;JĹł auginau 120, ĹĄi verslÄ&#x2026; pradÄ&#x2014;jau maĹždaug prieĹĄ 20 metĹł, kai dÄ&#x2014;jau maĹždaug prieĹĄ 20 metĹł, kai ÄŻsigijome ĹĄiĹł gyvuliukĹł iĹĄ ĹŤkioâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsigijome ĹĄiĹł gyvuliukĹł iĹĄ ĹŤkioâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; prisimena V.VerpeÄ?inskienÄ&#x2014;. Triuprisimena V.VerpeÄ?inskienÄ&#x2014;. TriuĹĄiams daug erdvÄ&#x2014;s nereikia, todÄ&#x2014;l ĹĄiams daug erdvÄ&#x2014;s nereikia, todÄ&#x2014;l V.VerpeÄ?inskienÄ&#x2014; daugiau ĹžemÄ&#x2014;s V.VerpeÄ?inskienÄ&#x2014; daugiau ĹžemÄ&#x2014;s plotĹł neplÄ&#x2014;tÄ&#x2014;. TaÄ?iau tai nereiĹĄkia, plotĹł neplÄ&#x2014;tÄ&#x2014;. TaÄ?iau tai nereiĹĄkia, kad toks ĹŤkis atima maĹžiau jÄ&#x2014;gĹł nei kad toks ĹŤkis atima maĹžiau jÄ&#x2014;gĹł nei kita veikla. kita veikla. SuĹžinojusi apie Lietuvos kaimo SuĹžinojusi apie Lietuvos kaimo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. prograplÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. programos priemonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Ankstyvas pasimos priemonÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Ankstyvas pasitraukimas iĹĄ prekinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio traukimas iĹĄ prekinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio gamybosâ&#x20AC;&#x153; ilgai nesvarsÄ?iusi nugamybosâ&#x20AC;&#x153; ilgai nesvarsÄ?iusi nusprendÄ&#x2014; teikti paraiĹĄkÄ&#x2026;. TriuĹĄiĹł sprendÄ&#x2014; teikti paraiĹĄkÄ&#x2026;. TriuĹĄiĹł fermÄ&#x2026; dabar jau valdo jos dukra. fermÄ&#x2026; dabar jau valdo jos dukra. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ iam sprendimui paskatino laâ&#x20AC;&#x17E;Ĺ iam sprendimui paskatino labai palankios baigti ĹŤkininkavimÄ&#x2026; bai palankios baigti ĹŤkininkavimÄ&#x2026; sÄ&#x2026;lygos. AnksÄ?iau ar vÄ&#x2014;liau bĹŤtĹł sÄ&#x2026;lygos. AnksÄ?iau ar vÄ&#x2014;liau bĹŤtĹł reikÄ&#x2014;jÄ&#x2122; pasitraukti iĹĄ ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio reikÄ&#x2014;jÄ&#x2122; pasitraukti iĹĄ ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio veiklos, o dabar dar gausiu papilveiklos, o dabar dar gausiu papildomĹł pajamĹł â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino motedomĹł pajamĹł â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino moteris. ris. IĹĄliks ekologinis ĹŤkis IĹĄliks ekologinis ĹŤkis

Jonas Lengvinas iĹĄ Kretingos raJonas Lengvinas iĹĄ Kretingos rajono, Ĺ˝utautĹł kaimo, turÄ&#x2014;jo 25 ha jono, Ĺ˝utautĹł kaimo, turÄ&#x2014;jo 25 ha ĹžemÄ&#x2014;s ir buvo jÄ&#x2026; uĹžsÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s javais, ĹžemÄ&#x2014;s ir buvo jÄ&#x2026; uĹžsÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s javais, ankĹĄtinÄ&#x2014;mis kultĹŤromis. â&#x20AC;&#x17E;TurÄ&#x2014;jau ankĹĄtinÄ&#x2014;mis kultĹŤromis. â&#x20AC;&#x17E;TurÄ&#x2014;jau ir ekologinio ĹŤkio sertiďŹ katÄ&#x2026;, nes ir ekologinio ĹŤkio sertiďŹ katÄ&#x2026;, nes buvau paskaiÄ?iavÄ&#x2122;s, kad taip ĹŤkibuvau paskaiÄ?iavÄ&#x2122;s, kad taip ĹŤkininkauti labiau apsimokÄ&#x2014;jo, nes ninkauti labiau apsimokÄ&#x2014;jo, nes sumaĹžÄ&#x2014;ja iĹĄlaidos chemikalams, sumaĹžÄ&#x2014;ja iĹĄlaidos chemikalams,

o prastesnÄŻ gautÄ&#x2026; derliĹł kompeno prastesnÄŻ gautÄ&#x2026; derliĹł kompensuoja didesnÄ&#x2014;s supirkimo kainos, suoja didesnÄ&#x2014;s supirkimo kainos, ekologiniam ĹŤkininkavimui taikoekologiniam ĹŤkininkavimui taikomos palankios iĹĄmokosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkimos palankios iĹĄmokosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino vyras. no vyras. Jo buvusios valdos iĹĄsaugojo Jo buvusios valdos iĹĄsaugojo ekologinio ĹŤkio statusÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;SĹŤnus ekologinio ĹŤkio statusÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;SĹŤnus irgi uĹžsiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ekologine Ĺžemdirirgi uĹžsiÄ&#x2014;mÄ&#x2014; ekologine Ĺžemdirbyste. Susijungus mĹŤsĹł ĹŤkiams, byste. Susijungus mĹŤsĹł ĹŤkiams, dabar jis dirba 40 ha, taip pat audabar jis dirba 40 ha, taip pat augina javus ir ankĹĄtines kultĹŤrasâ&#x20AC;&#x153;, gina javus ir ankĹĄtines kultĹŤrasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo J.Lengvinas. â&#x20AC;&#x201C; pasakojo J.Lengvinas.

Ĺ iam Ĺ iam spren sprendi dimui mui papaska skati tino no pa palan lankios kios sÄ&#x2026;ly sÄ&#x2026;lygos. gos. Anks AnksÄ?iau Ä?iau ar ar vÄ&#x2014;liau bĹŤtĹł reikÄ&#x2014;jÄ&#x2122; vÄ&#x2014;liau bĹŤtĹł reikÄ&#x2014;jÄ&#x2122; at atsi sisa saky kyti ti ĹŤki ĹŤkinin ninkakavi vimo. mo.

Jis teigÄ&#x2014; negalÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ĹŤkininkauJis teigÄ&#x2014; negalÄ&#x2014;jÄ&#x2122;s ĹŤkininkauti dÄ&#x2014;l sveikatos. â&#x20AC;&#x17E;DĹžiaugiuosi, kad ti dÄ&#x2014;l sveikatos. â&#x20AC;&#x17E;DĹžiaugiuosi, kad mano pÄ&#x2014;domis seka sĹŤnus, todÄ&#x2014;l mano pÄ&#x2014;domis seka sĹŤnus, todÄ&#x2014;l daugelÄŻ metĹł kurtas ĹŤkis atsidĹŤrÄ&#x2014; daugelÄŻ metĹł kurtas ĹŤkis atsidĹŤrÄ&#x2014; patikimose rankoseâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s patikimose rankoseâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s J.Lengvinas. J.Lengvinas. Ganyklos ir karvÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; sĹŤnui Ganyklos ir karvÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; sĹŤnui

Ĺ ilalÄ&#x2014;s rajone, BilioniĹł kaime, ÄŻsiĹ ilalÄ&#x2014;s rajone, BilioniĹł kaime, ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122;s Antanas Stankus turÄ&#x2014;jo nekĹŤrÄ&#x2122;s Antanas Stankus turÄ&#x2014;jo nedidelÄŻ 20 ha pieno ĹŤkÄŻ su 8 melĹžiadidelÄŻ 20 ha pieno ĹŤkÄŻ su 8 melĹžiamomis karvÄ&#x2014;mis. â&#x20AC;&#x17E;ApsisprendĹžiau momis karvÄ&#x2014;mis. â&#x20AC;&#x17E;ApsisprendĹžiau pasilikti tik vienÄ&#x2026; karvÄ&#x2122; savo poreipasilikti tik vienÄ&#x2026; karvÄ&#x2122; savo poreikiams, o visa kita atiduoti sĹŤnuiâ&#x20AC;&#x153;, kiams, o visa kita atiduoti sĹŤnuiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo A.Stankus. â&#x20AC;&#x201C; pasakojo A.Stankus. Jis minÄ&#x2014;jo, kad jam uĹžteks veikJis minÄ&#x2014;jo, kad jam uĹžteks veiklos ir be ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio, â&#x20AC;&#x201C; jis dar darlos ir be ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio, â&#x20AC;&#x201C; jis dar dar-

buo ja si Kal tinÄ&#x2014; nuose A.Stulbuo ja si Kal tinÄ&#x2014; nuose A.Stulginskio gimnazijoje direktoriaus ginskio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoju. â&#x20AC;&#x17E;Sveikata jau nepavaduotoju. â&#x20AC;&#x17E;Sveikata jau neleidĹžia skirti uĹžtektinai dÄ&#x2014;mesio leidĹžia skirti uĹžtektinai dÄ&#x2014;mesio ir ĹŤkiui, ir pareigoms mokykloir ĹŤkiui, ir pareigoms mokykloje, todÄ&#x2014;l mielai pasinaudojau reije, todÄ&#x2014;l mielai pasinaudojau reikalinga pagyvenusiems ĹžmonÄ&#x2014;ms kalinga pagyvenusiems ĹžmonÄ&#x2014;ms Europos SÄ&#x2026;jungos paramaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; saEuropos SÄ&#x2026;jungos paramaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; vyras. kÄ&#x2014; vyras. Jo sĹŤnus Ĺžada plÄ&#x2014;sti ĹŤkÄŻ, galbĹŤt Jo sĹŤnus Ĺžada plÄ&#x2014;sti ĹŤkÄŻ, galbĹŤt daugiau augins mÄ&#x2014;siniĹł galvijĹł. daugiau augins mÄ&#x2014;siniĹł galvijĹł. â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł apylinkÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s nÄ&#x2014;ra labai â&#x20AC;&#x17E;MĹŤsĹł apylinkÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s nÄ&#x2014;ra labai derlingos, todÄ&#x2014;l Ä?ia geriausiai uĹžderlingos, todÄ&#x2014;l Ä?ia geriausiai uĹžsiimti gyvulininkyste. TodÄ&#x2014;l sĹŤnus siimti gyvulininkyste. TodÄ&#x2014;l sĹŤnus ĹŤkio krypties ir neĹžada keistiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹŤkio krypties ir neĹžada keistiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; A.Stankus. sakÄ&#x2014; A.Stankus.

Laukiama pareiĹĄkÄ&#x2014;jĹł Laukiama pareiĹĄkÄ&#x2014;jĹł

Lie tu vos kai mo plÄ&#x2014;tros Lie tu vos kai mo plÄ&#x2014;tros 2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. progra mos prie2007â&#x20AC;&#x201C;2013 m. progra mos priemo nei â&#x20AC;&#x17E;Anks ty vas pa si trau kimo nei â&#x20AC;&#x17E;Anks ty vas pa si trau kimas iĹĄ pre kinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio gamas iĹĄ pre kinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio gamy bosâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgy ven din ti 2012 m. my bosâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgy ven din ti 2012 m. skir ta 70 mln. litĹł pa ra mos lÄ&#x2014;skir ta 70 mln. litĹł pa ra mos lÄ&#x2014;ĹĄĹł. Per pirmÄ&#x2026;jÄŻ pa raiĹĄkĹł rin kiĹĄĹł. Per pirmÄ&#x2026;jÄŻ pa raiĹĄkĹł rin kimo etapÄ&#x2026; (lie pos 2 d. â&#x20AC;&#x201C; birĹžemo etapÄ&#x2026; (lie pos 2 d. â&#x20AC;&#x201C; birĹželio 29 d.) gautos 147 paraiĹĄkos, o lio 29 d.) gautos 147 paraiĹĄkos, o jose praĹĄoma paramos suma siejose praĹĄoma paramos suma siekia apie 1,3 mln. litĹł. ĹŞkininkai, kia apie 1,3 mln. litĹł. ĹŞkininkai, ne spÄ&#x2014;jÄ&#x2122; pa teik ti pa raiĹĄkĹł anksne spÄ&#x2014;jÄ&#x2122; pa teik ti pa raiĹĄkĹł anksÄ?iau, dar ga li rugpjĹŤÄ?ioâ&#x20AC;&#x201C;rugsÄ&#x2014;jo Ä?iau, dar ga li rugpjĹŤÄ?ioâ&#x20AC;&#x201C;rugsÄ&#x2014;jo mÄ&#x2014;nesiais pretenduoti ÄŻ didĹžiÄ&#x2026;jÄ&#x2026; mÄ&#x2014;nesiais pretenduoti ÄŻ didĹžiÄ&#x2026;jÄ&#x2026; ĹĄiems metams skirtĹł paramos lÄ&#x2014;ĹĄiems metams skirtĹł paramos lÄ&#x2014;ĹĄĹł dalÄŻ. Ĺ iuo me tu vyksta antraĹĄĹł dalÄŻ. Ĺ iuo me tu vyksta antrasis pa raiĹĄkĹł rin ki mo eta pas pasis pa raiĹĄkĹł rin ki mo eta pas paramai gauti. ParaiĹĄkos renkamos ramai gauti. ParaiĹĄkos renkamos iki rugsÄ&#x2014;jo 30 d. iki rugsÄ&#x2014;jo 30 d. ParaiĹĄkas gali teikti ne jaunesParaiĹĄkas gali teikti ne jaunesni kaip 55 metĹł, taÄ?iau dar nesuni kaip 55 metĹł, taÄ?iau dar nesulaukÄ&#x2122; pensinio amĹžiaus ĹŤkininlaukÄ&#x2122; pensinio amĹžiaus ĹŤkininkai ir ĹŤkio darbuotojai, dirbantys kai ir ĹŤkio darbuotojai, dirbantys pasitraukianÄ?io iĹĄ prekinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s pasitraukianÄ?io iĹĄ prekinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio gamybos asmens ĹŤkyje. ViĹŤkio gamybos asmens ĹŤkyje. Visi pareiĹĄkÄ&#x2014;jai privalo turÄ&#x2014;ti teisÄ&#x2122;, si pareiĹĄkÄ&#x2014;jai privalo turÄ&#x2014;ti teisÄ&#x2122;, sulaukÄ&#x2122; pensinio amĹžiaus, gausulaukÄ&#x2122; pensinio amĹžiaus, gauti valstybinÄ&#x2122; socialinio draudimo ti valstybinÄ&#x2122; socialinio draudimo senatvÄ&#x2014;s pensijÄ&#x2026;. senatvÄ&#x2014;s pensijÄ&#x2026;. Pa raiĹĄkÄ&#x2026; tei kian tis ĹŤkio darPa raiĹĄkÄ&#x2026; tei kian tis ĹŤkio darbuo to jas, dir ban tis pa si traubuo to jas, dir ban tis pa si traukian Ä?io iĹĄ pre kinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio kian Ä?io iĹĄ pre kinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio gamybos asmens ĹŤkyje, turi pagamybos asmens ĹŤkyje, turi paskutinius 5 metus ne maĹžiau kaip skutinius 5 metus ne maĹžiau kaip pusÄ&#x2122; darbo laiko dirbti ĹŤkio darpusÄ&#x2122; darbo laiko dirbti ĹŤkio darbuo to ju ir pa sku ti nius 4 me tus buo to ju ir pa sku ti nius 4 me tus ne maĹžiau kaip pusÄ&#x2122; laiko dirbti ne maĹžiau kaip pusÄ&#x2122; laiko dirbti ĹŤkio darbuotoju pasitraukianÄ?io ĹŤkio darbuotoju pasitraukianÄ?io iĹĄ prekinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio gamybos iĹĄ prekinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio gamybos asmens ĹŤkyje. asmens ĹŤkyje. ValdÄ&#x2026; perleidĹžiantis pareiĹĄkÄ&#x2014;jas ValdÄ&#x2026; perleidĹžiantis pareiĹĄkÄ&#x2014;jas turi uĹžsiimti ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio veikla ne turi uĹžsiimti ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio veikla ne trumpiau kaip 10 paskutiniĹł metĹł trumpiau kaip 10 paskutiniĹł metĹł ir nuo 2004 m. kasmet deklaruoir nuo 2004 m. kasmet deklaruoti ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio naudmenas (ŽŪN) ti ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio naudmenas (ŽŪN) ir (arba) registruoti turimus gyir (arba) registruoti turimus gyvulius. Teikdamas paraiĹĄkÄ&#x2026; jis tuvulius. Teikdamas paraiĹĄkÄ&#x2026; jis turi bĹŤti ÄŻregistravÄ&#x2122;s valdÄ&#x2026; Lietuvos ri bĹŤti ÄŻregistravÄ&#x2122;s valdÄ&#x2026; Lietuvos Respublikos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ir kaimo Respublikos ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio ir kaimo verslo registre ir nurodytas kaip verslo registre ir nurodytas kaip jo valdytojas, uĹžsiimti ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio jo valdytojas, uĹžsiimti ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio veikla ne maĹžesniame kaip 1 ha veikla ne maĹžesniame kaip 1 ha ŽŪN plote. ŽŪN plote. Atkreipiame dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ ĹĄiĹł meAtkreipiame dÄ&#x2014;mesÄŻ ÄŻ ĹĄiĹł metĹł birĹželio 30 d. ÄŻsigaliojusÄŻ reikatĹł birĹželio 30 d. ÄŻsigaliojusÄŻ reikalavimÄ&#x2026;, kad iki paraiĹĄkos paramai lavimÄ&#x2026;, kad iki paraiĹĄkos paramai gauti pateikimo dienos pareiĹĄkÄ&#x2014;gauti pateikimo dienos pareiĹĄkÄ&#x2014;jo arba jo arba sutuoktinio valdos jo arba jo arba sutuoktinio valdos ekonominis dydis (EDV) bet kuekonominis dydis (EDV) bet kuriuos dvejus metus per paskutiriuos dvejus metus per paskutinius ketverius metus turi bĹŤti dinius ketverius metus turi bĹŤti didesnis nei 2 EDV. desnis nei 2 EDV. UĹžs. 1014739 UĹžs. 1014739

ď ŽPoilsis: .@a\[Xb`Na`V`NXĂ?`Ă­XV[V[XNcVZ\V_]R_QNcĂ?``Nc\cNYQN``Ă­ ď ŽPoilsis: .@a\[Xb`Na`V`NXĂ?`Ă­XV[V[XNcVZ\V_]R_QNcĂ?``Nc\cNYQN``Ă­

[bVQ VNbTVN`V_NZVbTfcR[VZbV_`Ă&#x203A;XZV[TNV]N`V[NbQ\aN2@]N_NZN [bVQ VNbTVN`V_NZVbTfcR[VZbV_`Ă&#x203A;XZV[TNV]N`V[NbQ\aN2@]N_NZN 

.`ZR[V[V\N_PUfc\[b\a_ .`ZR[V[V\N_PUfc\[b\a_


9

ketvirtadienis, RUGsÄ&#x2014;jO 13, 2012

klaipÄ&#x2014;dos verslas

Vizijose â&#x20AC;&#x201C; parkas ant vandens Ĺ a­lia poil­sio par­ko Lie­ 1 po­jos gat­vÄ&#x2014;­je ne­to­li Dra­ gō­nĹł gy­ve­na­mų­jĹł na­mĹł kvar­ta­lo

esan­Ä?ia­me Mum­lau­kio eĹže­re ga­ lÄ&#x2014;­tĹł plau­kio­ti plaus­tas â&#x20AC;&#x201C; bur­lai­vio imi­ta­ci­ja. Jo pa­grin­di­nÄ&#x2014;­je sa­lÄ&#x2014;­je ga­lÄ&#x2014;­tĹł tilp­ti iki 100 Ĺžmo­niĹł. Ta­me bur­lai­vy­je ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti gy­ve­na­mo­ sios pa­tal­pos, vir­tu­vÄ&#x2014;, ke­lios tech­ ni­nÄ&#x2014;s pa­skir­ties erd­vÄ&#x2014;s, ga­lÄ&#x2014;­tĹł bō­ti ren­gia­mos pa­ro­dos, kon­fe­ren­ci­jos, su­si­ti­ki­mai, spek­tak­liai. O svar­biau­sia â&#x20AC;&#x201C; ten bō­tĹł ÄŻreng­ta lie­tu­viĹł fi­zi­kĹł at­ra­di­mĹł ir pa­sie­ki­ mĹł, taip pat se­no­vi­niĹł vei­kian­Ä?iĹł me­cha­niz­mĹł eks­po­zi­ci­ja. To­kia jō­ ri­nin­ko vi­zi­ja. Vie­ni­ťas en­tu­ziaz­mas

Au­to­rius ten pat siō­lo ÄŻreng­ti ir iliu­zi­ jĹł teat­rÄ&#x2026;, ku­ria­me ar­tis­tais bō­tĹł pa­ tys lan­ky­to­jai. â&#x20AC;&#x17E;To­kiĹł pa­vyz­dĹžiĹł yra la­bai daug. Vie­nas ryť­kiau­siĹł Pa­ry­ Ĺžiu­je â&#x20AC;&#x201C; Ma­dam Tiu­so vať­ki­niĹł fi­gō­ rĹł mu­zie­jaus veid­ro­dĹžiĹł kam­ba­rys, kur vis­kas pa­grÄŻs­ta fi­zi­ki­niais reiť­ ki­niais, ĹĄvie­sos ir at­spin­dĹžiĹł Ĺžais­ muâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gÄ&#x2014; J.Po­tať­ni­ko­vas. EsÄ&#x2026; pa­na­ťiĹł efek­tĹł erd­vÄ&#x2122; bō­tĹł ga­li­ma su­kur­ti ir Klai­pÄ&#x2014;­do­je. Be to,

R

Ĺžmo­nes ga­lÄ&#x2014;­tĹł pri­trauk­ti va­ka­ri­niai mu­zi­ki­niai ĹĄvie­sos fon­ta­nĹł ĹĄou. Pa­siō­ly­mÄ&#x2026; jō­ri­nin­kas ati­da­vÄ&#x2014; dar bu­vu­siam mies­to me­rui, bet jo­kio at­sa­ky­mo iki ĹĄiol ne­su­lau­kÄ&#x2014;.

2003 me­tais bu­ vo idÄ&#x2014;­ja Klai­pÄ&#x2014;­do­je ÄŻreng­ti Lie­tu­vos si­ lue­to par­kÄ&#x2026; su su­ma­ Ĺžin­tais ĹĄa­lies ke­liais ir mies­tais. â&#x20AC;&#x17E;Ma­nau, kad ĹĄi­tas ob­jek­tas ga­lÄ&#x2014;­ tĹł pra­dÄ&#x2014;­ti veik­ti jau ki­tais me­tais. Plaus­tÄ&#x2026; pa­ga­min­ti ne­su­dÄ&#x2014;­tin­ga, Ĺži­no­ma, su­dÄ&#x2014;­tin­giau bō­tĹł su­rink­ ti eks­po­na­tusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsi­ti­ki­nÄ&#x2122;s idÄ&#x2014;­jos au­to­rius. IdÄ&#x2014;­jos sklan­do de­ťimt­me­tÄŻ

ÄŽreng­ti pa­Ä?iÄ&#x2026; eks­po­zi­ci­jÄ&#x2026; be eu­ro­ pi­nÄ&#x2014;s pa­ra­mos var­giai ÄŻma­no­ma. â&#x20AC;&#x17E;Pap­ras­tai ma­Şiau­siai tre­jus me­ tus prii­mi­nÄ&#x2014;­ja­mi spren­di­mai, pla­ na­vi­mai, pro­jek­ta­vi­mai. Rei­kia ge­

rai su­skai­Ä?iuo­ti, kiek tai kai­nuo­tĹł, ir ÄŻver­tin­ti, kas tuos pi­ni­gus ga­lÄ&#x2014;­tĹł duo­ti. Pri­va­tus sek­to­rius grei­Ä?iau­ siai ĹĄi­to ne­siims, nes sÄ&#x2026;­nau­dos di­ dĹžiu­lÄ&#x2014;s. Vers­li­nin­kai be mies­to val­dĹžios stra­te­gi­jos to im­tis ne­ri­zi­ kuosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsi­ti­ki­nÄ&#x2122;s rin­ko­da­ros spe­ cia­lis­tas Rai­mun­das Vai­tie­kō­nas. Pať­ne­ko­vo nuo­mo­ne, toks pro­ jek­tas mies­tui esÄ&#x2026; la­bai rei­ka­lin­ gas. Apie pa­na­ťų da­ly­kÄ&#x2026; kal­ba­ ma jau dau­giau nei de­ťimt­me­tÄŻ. 2003 me­tais bu­vo idÄ&#x2014;­ja Klai­pÄ&#x2014;­do­ je ÄŻreng­ti Lie­tu­vos si­lue­to par­kÄ&#x2026; su su­ma­Şin­tais ĹĄa­lies ke­liais ir mies­ tais, ku­riuos pla­nuo­ta pa­Şy­mÄ&#x2014;­ti iť­ skir­ti­niais jĹł ak­cen­tais. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ i idÄ&#x2014;­ja net ne­pra­dÄ&#x2014;­ta ÄŻgy­ven­ din­ti, nes bu­vo aiť­kiai pa­sa­ky­ta, kad nie­kas ne­be­va­Şiuos ÄŻ Vil­niĹł. Vi­si vyks ÄŻ ĹĄi­tÄ&#x2026; par­kÄ&#x2026; ir sa­kys, kad jau ap­lan­kiau vi­sÄ&#x2026; Lie­tu­vÄ&#x2026;. Ĺ is su­ ma­ny­mas ta­da esÄ&#x2026; bu­vo per daug ag­re­sy­vus ki­tĹł did­mies­Ä?iĹł at­Şvil­ giuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pri­si­mi­nÄ&#x2014; R.Vai­tie­kō­nas. Pa­Şin­ti­niai pro­jek­tai la­bai ver­ti­ na­mi. Eu­ro­po­je yra apie 250 par­kĹł, 50 â&#x20AC;&#x201C; gam­ti­nÄ&#x2014;s pa­krai­pos, kiek dau­ giau â&#x20AC;&#x201C; pa­Şin­ti­niĹł, li­ku­sie­ji yra ĹĄei­ mos poil­sio erdvÄ&#x2014;s.

Â&#x201E;Â&#x201E;Su­ma­ny­mas: jō­rĹł ka­pi­to­nas J.Po­tať­ni­ko­vas su­gal­vo­jo uni­ka­lĹł pro­jek­

tÄ&#x2026;, kaip ÄŻ mies­tÄ&#x2026; pri­trauk­ti dau­giau tu­ris­tĹł.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Jaunimo uĹžimtumo aktualijos

KvieÄ?ia iĹĄbandyti jaunuoliĹł potencialÄ&#x2026; JustÄ&#x2014; LabutytÄ&#x2014; ÄŽ ĹĄalies darbo rinkÄ&#x2026; siekiantiems ÄŻsilieti jauniems ĹžmonÄ&#x2014;ms neretai tenka susidurti su nemenkomis kliĹŤtimis. PlatesniĹł galimybiĹł jaunuoliams atveria ir pasitikÄ&#x2014;jimo savimi suteikia ÄŻvairios valstybÄ&#x2014;s siĹŤlomos programos. Kaip rodo praktika, jas palankiai vertina ir darbdaviai. SiĹŤlo naujÄ&#x2026; projektÄ&#x2026;

â&#x20AC;&#x17E;Jauniems ĹžmonÄ&#x2014;ms iĹĄties trĹŤksta laisvĹł darbo vietĹł, nes darbdaviai ypaÄ? nenoriai ÄŻdarbina jaunus asmenis, kurie neturi darbo patirtiesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pripaĹžino KlaipÄ&#x2014;dos teritorinÄ&#x2014;s darbo birĹžos (TDB) UĹžimtumo rÄ&#x2014;mimo skyriaus vedÄ&#x2014;ja Daiva OnaitienÄ&#x2014;. Naujausiais duomenimis, KlaipÄ&#x2014;dos TDB yra registruota kiek daugiau nei 6,6 tĹŤkst. darbo ieĹĄkanÄ?iĹł asmenĹł iki 29 metĹł. ÄŽ darbo rinkÄ&#x2026; siekiant ÄŻtraukti kuo daugiau jaunĹł ĹžmoniĹł bei sudaryti jiems galimybes ÄŻgyti praktiniĹł ÄŻgĹŤdĹžiĹł, nuo rugpjĹŤÄ?io 1-osios deĹĄimt TDB pradÄ&#x2014;jo ÄŻgyvendinti Europos socialinio fondo lÄ&#x2014;ĹĄomis ďŹ nansuojamÄ&#x2026; projektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Jaunimo uĹžimtumo didinimasâ&#x20AC;&#x153;. Planuojama, kad ÄŻ jÄŻ iki kitĹł metĹł rugpjĹŤÄ?io 31 d. ÄŻsitrauks 6 tĹŤkst. ĹĄalies bedarbiĹł iki 29 metĹł. KlaipÄ&#x2014;dos TDB aptarnavimo zona apima visÄ&#x2026; KlaipÄ&#x2014;dos apskritÄŻ, tad, pasak D.OnaitienÄ&#x2014;s, tikimasi, kad ÄŻgyvendinant projektÄ&#x2026; bus ÄŻdarbinta daugiau negu 700 ĹĄio regiono gyventojĹł: per 200 jĹł â&#x20AC;&#x201C; pagal darbo ÄŻgĹŤdĹžiĹł ÄŻgijimo priemonÄ&#x2122; ir beveik 500 pagal ÄŻdarbinimo subsidijuojant priemonÄ&#x2122;. Sudomino nemaĹžai darbdaviĹł

Naujuoju projektu Lietuvos darbo birĹža tikisi padidinti jaunĹł ĹžmoniĹł konkurencines galimybes ir suaktyvinti ÄŻdarbinimÄ&#x2026;.

ď ŽGalimybÄ&#x2014;s: [NbQ\WN[a2@YĂ&#x203A;N`QVQV[NZ\`WNb[Ăş Z\[VĂşTNYVZfOĂ&#x203A;`_N`aVQN_OĂ&#x2013;

Nors projektas â&#x20AC;&#x17E;Jaunimo uĹžimtumo didinimasâ&#x20AC;&#x153; pradÄ&#x2014;tas ÄŻgyvendinti tik praÄ&#x2014;jusio mÄ&#x2014;nesio pradĹžioje, pasak D.OnaitienÄ&#x2014;s, ĹĄiuo metu KlaipÄ&#x2014;dos TDB jau gavo 96 pasiĹŤlymus ÄŻdarbinti jaunuolius pagal ĹĄiÄ&#x2026; programÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Darbdaviams projektas labai patrauklus, nes ÄŻdarbinÄ&#x2122; jaunus asmenis jie iĹĄ darbo birĹžos gauna paramÄ&#x2026; darbo uĹžmokesÄ?iuiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino paĹĄnekovÄ&#x2014;. ÄŽdarbindamas jaunuolÄŻ iki 29 metĹł vidutiniĹĄkai keturiems mÄ&#x2014;nesiams darbdavys gali gauti iki 50 proc. priskaiÄ?iuoto darbo uĹžmokesÄ?io subsidijÄ&#x2026;, o jeigu ÄŻdarbina neÄŻgalĹłjÄŻ â&#x20AC;&#x201C; nuo 60 iki 75 proc. Kaip teigÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014;dos TDB atstovÄ&#x2014;, dauguma ĹĄiuo projektu besidominÄ?iĹł jaunĹł bedarbiĹł â&#x20AC;&#x201C;asmenys, turintys vidurinÄŻ su profesiniu arba aukĹĄtÄ&#x2026;jÄŻ universitetinÄŻ iĹĄsilavinimÄ&#x2026;. Investicijos â&#x20AC;&#x201C; prabanga

UostamiesÄ?io bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Sinegisâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; viena iĹĄ gausaus bĹŤrio darbdaviĹł, panorusiĹł dalyvauti projekte â&#x20AC;&#x17E;Jaunimo uĹžimtumo didinimasâ&#x20AC;&#x153;. Nuo rugsÄ&#x2014;jo 3-iosios ÄŻmonÄ&#x2014;s komandÄ&#x2026; papildÄ&#x2014; nauja darbuotoja. Ir, kaip tikisi â&#x20AC;&#x17E;Sinegioâ&#x20AC;&#x153; vadovas Egidi-

jus Sinkus, ilgainiui joje sÄ&#x2014;kmingai ÄŻsitvirtins. Pasak paĹĄnekovo, ĹĄi darbo birĹžos parama darbdaviams labai palengvina naujo darbuotojo priÄ&#x2014;mimÄ&#x2026;, antraip investicijos ÄŻ nepatyrusÄŻ, reikiamos kompetencijos neturintÄŻ ĹžmogĹł daugeliui ÄŻmoniĹł bĹŤtĹł per didelÄ&#x2014; prabanga. â&#x20AC;&#x17E;PavyzdĹžiui, mĹŤsĹł ÄŻmonÄ&#x2014;s darbo speciďŹ ka tokia, kad naujas Ĺžmogus faktiĹĄkai tris mÄ&#x2014;nesius turi mokytis, o tik po to pradeda kurti pridÄ&#x2014;tinÄ&#x2122; vertÄ&#x2122;. TaÄ?iau tuos tris mÄ&#x2014;nesius darbuotojÄ&#x2026; reikia iĹĄlaikyti, mokÄ&#x2014;ti algÄ&#x2026;, mokesÄ?ius. Tad darbo birĹžos pagalba ĹĄiuo atveju mums labai svarbiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pripaĹžino vadovas. PaĹĄnekovas patikino, kad ÄŻmonÄ&#x2014; noriai dalyvauja ir kituose darbo birĹžos inicijuojamuose projektuose, kurie skirti spartesnei bedarbiĹł integracijai ÄŻ darbo rinkÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝mogus, kurÄŻ ÄŻdarbinome patÄŻ pirmÄ&#x2026;, pas mus darbuojasi jau metus. Kito darbuotojo subsidijavimas iĹĄ darbo birĹžos baigsis lapkritÄŻ, taÄ?iau tikiuosi, kad jis taip pat pasiliksâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo E.Sinkus. Pranoko lĹŤkesÄ?ius

TikÄ&#x2014;tis teigiamĹł kÄ&#x2026; tik pradÄ&#x2014;to projekto â&#x20AC;&#x17E;Jaunimo uĹžimtumo didi-

nimasâ&#x20AC;&#x153; rezultatĹł leidĹžia ir kita Lietuvos darbo birĹžos iniciatyva, kuri pranoko specialistĹł lĹŤkesÄ?ius.

Daiva OnaitienÄ&#x2014;:

Darbdaviams projektas labai patrauklus, nes ÄŻdarbinÄ&#x2122; jaunus asmenis jie iĹĄ darbo birĹžos gauna paramÄ&#x2026; darbo uĹžmokesÄ?iui.

PusantrĹł metĹł trukusiame ir ĹĄiĹł metĹł sausio pabaigoje pasibaigusiame projekte â&#x20AC;&#x17E;BĹŤk aktyvus darbo rinkojeâ&#x20AC;&#x153; dalyvauti pageidavo gerokai daugiau jaunĹł darbo ieĹĄkanÄ?iĹł asmenĹł, nei buvo skirta lÄ&#x2014;ĹĄĹł ĹĄiam projektui ÄŻgyvendinti. Juo aktyviai domÄ&#x2014;josi ir darbdaviai, kurie ÄŻdarbindami jaunus Ĺžmones gavo dalinÄ&#x2122; kompensacijÄ&#x2026; darbo uĹžmokesÄ?iui. Projekto pradĹžioje planuota, kad jame dalyvaus @UbaaR_`a\PXÂ&#x2022;[b\a_

apie 5,2 tĹŤkst. jaunimo iki 29 metĹł, o ÄŻsidarbins 50 proc. bedarbiĹł. TaÄ?iau sulaukta beveik tĹŤkstanÄ?iu daugiau dalyviĹł, iĹĄ kuriĹł net 83 proc. po projekto pavyko sÄ&#x2014;kmingai ÄŻsidarbinti. Dar ÄŻspĹŤdingesniais rezultatais gali dĹžiaugtis KlaipÄ&#x2014;dos TDB atstovai. â&#x20AC;&#x17E;Projektas â&#x20AC;&#x17E;BĹŤk aktyvus darbo rinkojeâ&#x20AC;&#x153; ÄŻgyvendintas tikrai sÄ&#x2014;kmingai â&#x20AC;&#x201C; daugiau nei 90 proc. dalyviĹł pasibaigus projektui ÄŻsidarbinoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; D.OnaitienÄ&#x2014;. Darbo birĹžos specialistus ypaÄ? dĹžiugina tai, kad projekte dalyvavusio jaunimo uĹžimtumas tapo nevienadienis. TaÄ?iau, kaip pabrÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014; bendrovÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Sinegisâ&#x20AC;&#x153; vadovas E.Sinkus, net ir nepavykus ÄŻsitvirtinti konkreÄ?ioje darbovietÄ&#x2014;je, jaunam Ĺžmogui tokie projektai â&#x20AC;&#x201C; neabejotinai vertinga patirtis, galiausiai â&#x20AC;&#x201C; naujas ÄŻraĹĄas asmeninÄ&#x2014;je anketoje. Parengta bendradarbiaujant su LR socialinÄ&#x2014;s apsaugos ir darbo ministerija


10

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

pasaulis

289 žmo­nės

žu­vo Pa­kis­ta­ne per gais­rą Ka­ra­čio dra­bu­žių fab­ri­ke.

Nau­ja ­ kryp­tis

Ža­lia ­ švie­sa

Kri­zės kre­čia­mai ES ieš­kant nau­jos kryp­ ties, jos aukš­čiau­sio­sios vyk­do­mo­sios val­ džios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas José Ma­nue­lis Bar­ro­so va­kar pa­ra­gi­no at­lik­ti es­mi­nį šuo­ lį di­des­nės in­teg­ra­ci­jos link ir įkur­ti Jung­ ti­nes Eu­ro­pos Vals­ti­jas. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­kas per sa­vo me­ti­nę ata­skai­tą sa­kė, kad da­bar rei­ka­lin­ga vals­ty­bių fe­de­ ra­ci­ja, sie­kiant lai­mė­ti ko­vą su na­cio­na­lis­ tais ir po­pu­lis­tais.

Eu­ro zo­na va­kar per­žen­gė di­de­lę kliū­ tį, spręs­da­ma sko­lų kri­zę, kai Vo­kie­ti­jos kons­ti­tu­ci­nis teis­mas su ne­di­de­lė­mis iš­ ly­go­mis lei­do pa­tvir­tin­ti nau­jos Eu­ro­pos fi­nan­si­nės už­kar­dos pro­jek­tą. Skelb­da­ mi is­to­ri­nę nu­tar­tį, aš­tuo­ni tei­sė­jai pa­reiš­ kė, kad Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tas Joa­chi­mas Gauc­kas pa­ga­liau ga­lės ra­ti­fi­kuo­ti Eu­ro­ pos fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mą ir ES fis­ka­li­nį pa­ktą.

Žiau­ri li­ki­mo iro­ni­ja JAV am­ba­sa­do­rius Chris­top­he­ris Ste­ ven­sas (nuotr.) gir­da­vo Li­bi­jos su­ki­li­ mą, per ku­rį bu­vo nu­vers­tas Muam­ ma­ras al Gad­da­fi, bet da­bar, re­gis, žu­ vo nuo ra­ke­tos, ku­rią pa­lei­do žlu­gus dik­ta­to­riui iš­lais­vin­tos jė­gos. Ch.Ste­ven­sas nuo pir­mų­jų su­ki­li­mo, ku­ris pra­si­dė­jo 2011 m. va­sa­rį, sa­vai­čių bu­vo pa­siun­ti­nys Li­bi­jos su­ki­lė­liams. Per su­ki­li­mą NA­TO lėk­tu­vų pa­de­da­ mos su­ki­lė­lių pa­jė­gos nu­ver­tė 40 me­ tų val­džiu­sį re­ži­mą ir ga­liau­siai su­čiu­ po bei nu­žu­dė M.al Gad­da­fi.

„„Už­puo­li­kai: am­ba­sa­do­rius Ch.Ste­ven­sas žu­vo spruk­da­mas iš JAV kon­su­la­to, ku­rį ata­ka­vo įtū­žu­si gink­luo­

ta mi­nia. 

AFP nuo­tr.

Li­bi­ja są­jun­gi­nin­kams „at­si­dė­ko­jo“ smur­tu

JAV am­ba­sa­do­rius Li­bi­jo­je, gy­ręs ir svei­ki­nęs šio­je ša­ly­je įvy­ku­sį su­ki­li­mą bei per­vers­mą, nu­žu­dy­tas tų pa­čių su­ki­lė­lių ran­ko­mis. Ata­ka­vo kon­su­la­tą

Am­ba­sa­do­rius Chris­top­he­ris Ste­ ven­sas ir trys ki­ti am­ba­sa­dos dar­ buo­to­jai ame­ri­kie­čiai ant­ra­die­nį žu­vo per ata­ką prieš JAV dip­lo­ma­ ti­nę at­sto­vy­bę Ben­ga­zy­je. Gink­luo­ta mi­nia au­to­ma­tais, ra­ke­to­mis ir gra­na­to­mis ata­ka­ vo kon­su­la­to pa­sta­tą. Ki­lus gais­ rui, dar­buo­to­jai su­sku­bo eva­kuo­ tis. Am­ba­sa­do­rius ke­ti­no spruk­ti au­to­mo­bi­liu, bet šis pa­te­ko į ug­ nį ir su­sto­jo. Du jū­rų pės­ti­nin­kai, ban­dydami ap­sau­go­ti Ch.Ste­ven­ są, bu­vo nu­kau­ti. Pats am­ba­sa­do­ rius mi­rė už­troš­kęs dū­mais. Dar vie­nos au­kos ta­pa­ty­bė tiks­li­na­ma. Nuot­rau­ko­se iš įvy­kio vie­tos ma­ ty­ti, kaip ci­vi­liai ban­do nu­temp­ti am­ba­sa­do­rių į sau­gią vie­tą, bet jų pa­stan­gos bu­vo bergž­džios. Li­bi­jos vi­cep­rem­je­ras Mus­ta­ fa Abu Sha­gu­ras va­kar pa­tvir­ti­ no JAV am­ba­sa­do­riaus mir­tį ir pa­ reiš­kė: „Griež­čiau­siais įma­no­mais žo­džiais smer­kiu šiuos bar­ba­riš­ kus ak­tus. Tai iš­puo­lis prieš Ame­ ri­ką, Li­bi­ją ir lais­vus žmo­nes vi­sur ki­tur.“ Ch.Ste­ven­sas, kar­je­ros dip­lo­ma­ tas, ša­ly­je dir­bo ma­žiau nei ke­tu­ris mė­ne­sius – į tar­ny­bą Tri­po­ly­je jis bu­vo pa­skir­tas ge­gu­žę.

Pyk­tį iš­pro­vo­ka­vo fil­mas

Pra­ne­ša­ma, kad puo­lant JAV kon­ su­la­tą da­ly­va­vo gru­puo­tės, pri­si­ dė­ju­sios prie Li­bi­jo­je per­nai vy­ ku­sio su­ki­li­mo. Jų įtū­žį su­kė­lė Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se pa­si­ro­dęs fil­ mas, skir­tas Rug­sė­jo 11-osios me­ ti­nėms. Is­la­mis­tai šią juos­tą įver­ ti­no kaip sa­vo re­li­gi­jos ir pra­na­šo Ma­ho­me­to įžei­di­mą.

Chris­top­he­ris Ste­ven­sas:

Da­bar jau­din­da­ ma­sis grįž­tu į Li­bi­ ją tęs­ti to di­džio dar­ bo – kur­ti tvir­tos Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Li­bi­jos par­tne­rys­tės. JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ ma va­kar griež­tai pa­smer­kė ke­tu­ rių ame­ri­kie­čių nu­žu­dy­mą Ben­ga­ zy­je. „Jung­ti­nės Vals­ti­jos at­me­ta bet ko­kius ban­dy­mus men­kin­ti kie­no nors re­li­gi­nius įsi­ti­ki­ni­mus, bet tuo pat me­tu mes vi­si tu­ri­me prie­šin­ tis smur­tui, dėl ku­rio ne­te­ko gy­

vy­bės mū­sų dip­lo­ma­tai“, – sa­kė ša­lies va­do­vas. JAV vals­ty­bės sek­ re­to­rė Hil­la­ry Clin­ton tei­gė bu­vu­si labai su­krės­ta. „Kai kas ban­do pa­tei­sin­ti šiuos įvy­kius sa­ky­da­mi, kad tai bu­vo at­ sa­kas už in­ter­ne­te pa­skelb­tą įžei­ džian­čią me­džia­gą, – sa­kė ji. – Bet aš no­riu aiš­kiai pa­sa­ky­ti: to­kio po­ bū­džio smur­ti­niams veiks­mams ne­ga­li bū­ti jo­kio pa­tei­si­ni­mo.“ Tra­pus sta­bi­lu­mas

Pa­sak ana­li­ti­kų, ant­ra­die­nio įvy­ kiai Ben­ga­zy­je ir anks­tes­ni smur­ to at­ve­jai ro­do, ko­kia ne­sta­bi­li yra pa­dė­tis kru­vi­ną maiš­tą iš­gy­ve­nu­ sio­je Li­bi­jo­je. Po su­ki­li­mo žmo­nių ran­ko­se li­ko gau­sy­bė gink­lų, ku­rie nuo­lat pa­lei­džia­mi į dar­bą. Cent­ ri­nė val­džia yra be­jė­gė prieš gink­ luo­tas ekst­re­mis­tų gru­puo­tes, ku­ rios kont­ro­liuo­ja iš­ti­sus ra­jo­nus. Pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų, kad už ant­ ra­die­nio smur­tą at­sa­kin­ga vie­na to­kių gru­puo­čių – „An­sar al-Sha­ ria“. Bet jos at­sto­vai va­kar su­reng­ to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kra­tė­si at­sa­ko­my­bės. O eks­per­tai įta­ria, kad jos var­du, ku­ris ara­biš­kai reiš­kia „Is­ la­mo tei­sės ša­li­nin­kai“, ga­li dangs­ ty­tis ki­tos gink­luo­tos gru­puo­tės. BNS, BBC inf.

„Su ne­pap­ras­tu jau­du­liu ste­bė­jau, kaip Li­bi­jos žmo­nės pa­ky­la ir pa­rei­ka­lau­ja sa­vo tei­sių“, – pri­si­sta­ty­da­mas sa­ko Ch.Ste­ven­sas vaiz­da­juos­tė­je, ku­rią JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­tas pa­skel­ bė ne­tru­kus po to, kai jis 2012 m. ge­gu­ žę bu­vo pa­skir­tas am­ba­sa­do­riu­mi.

tės pro­gra­mą „Pea­ce Corps“ ir dir­bo ang­lų kal­bos mo­ky­to­ju Ma­ro­ko At­la­ so kal­nuo­se. Vė­liau jis įsi­dar­bi­no JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­te, dir­bo Je­ru­ za­lė­je, Da­mas­ke, Kai­re ir Ri­ja­de.

To­je vaiz­da­juos­tė­je Ch.Ste­ven­sas taip pat sa­ko, kad au­go Ka­li­for­ni­jo­je ir bai­ gė Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­tą Berk­ly­je. Jis pa­sa­ko­ja, kaip įsi­my­lė­jo Ar­ti­muo­ sius Ry­tus ir Šiau­rės Af­ri­ką, kai dve­ jus me­tus tar­na­vo pa­gal sa­va­no­rys­

la­mis­tų de­monst­ra­ci­ja, ku­ri ki­lo ant­ra­ die­nį va­ka­re, bū­tų neį­si­vaiz­duo­ja­mas da­ly­kas, ta­čiau taip pat bū­tų neį­si­vaiz­ duo­ja­ma „lais­va, de­mok­ra­ti­nė, kles­tin­ ti Li­bi­ja“, prie ku­rios at­si­ra­di­mo Ch.Ste­ ven­sas vy­lė­si pri­si­dė­ti.

Šis dip­lo­ma­tas, ku­ris dar mo­kė­jo ara­ biš­kai ir pran­cū­ziš­kai, 2007–2009 m., „Da­bar jau­din­da­ma­sis grįž­tu į Li­bi­ją tęs­ ne­tru­kus po to, kai JAV at­kū­rė san­ty­ ti to di­džio dar­bo, ku­rį pra­dė­jo­me, kur­ti kius su M.al Gad­da­fi re­ži­mu, taip pat tvir­tos Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Li­bi­jos par­t- dir­bo mi­si­jos Li­bi­jo­je va­do­vo pa­va­ ne­rys­tės, kad pa­dė­tu­me jums, Li­bi­jos duo­to­ju. žmo­nės, pa­siek­ti jū­sų tiks­lų“, – sa­kė jis. M.al Gad­da­fi val­dy­mo me­tais to­kia is­

„Mu­sul­mo­nų ne­kal­ty­bė“ Pa­si­pik­ti­ni­mą mu­sul­mo­niš­ko­se ša­ly­ se su­kė­lė Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­čio iz­ rae­lie­čio Sa­mo Ba­ci­le’o ne­pro­fe­sio­na­li juos­ta „Mu­sul­mo­nų ne­kal­ty­bė“. Jos au­ to­rius tei­gia, kad is­la­mas yra „vė­žys“, o mu­sul­mo­nų pra­na­šą Ma­ho­me­tą vaiz­ duo­ja kaip mer­gi­šių.

tram­dy­ti įtū­žu­sią mi­nią. Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį griež­tai pa­ smer­kė is­la­mą esą men­ki­nan­tį ir kru­ vi­nus is­la­mis­tų pro­tes­tus Li­bi­jo­je bei Egip­te su­kė­lu­sį fil­mą ir pa­va­di­no jį ne­ žmo­niš­ku bei įžei­džian­čiu.

„Af­ga­nis­ta­no Is­la­mo Res­pub­li­ka griež­ tai smer­kia šį ne­žmo­niš­ką bei įžei­ džian­tį poel­gį ir dėl jo iš­reiš­kia sa­vo pa­si­bjau­rė­ji­mą“, – sa­ko­ma Af­ga­nis­ta­ no pre­zi­den­tū­ros pa­reiš­ki­me, ku­ria­ me kal­ba­ma apie juos­tos kū­ri­mą. Ja­ me taip pat nu­ro­do­ma, kad fil­mas yra stip­rus smū­gis tai­kai ir tai­kiam sam­ Pro­tes­tai ir riau­šės dėl fil­mo ki­lo ne tik bū­viui – jis su­prie­ši­na re­li­gi­nes bei kul­ Li­bi­jo­je. Tūks­tan­čiai ma­ni­fes­tan­tų šią tū­ri­nes bend­ruo­me­nes. sa­vai­tę su­si­rin­ko prie JAV am­ba­sa­dos Kad žmo­nės ne­ga­lė­tų pa­ma­ty­ti šio Egip­to sos­ti­nė­je Kai­re. Kai ku­riems pa­ fil­mo in­ter­ne­te, Af­ga­nis­ta­no vy­riau­ vy­ko už­si­ropš­ti ant pa­sta­to sto­go. Jie sy­bė va­kar nu­ro­dė vi­siems in­ter­ne­to nu­plė­šė JAV vė­lia­vą ir ją su­de­gi­no. pa­slau­gų tei­kė­jams už­blo­kuo­ti priei­ Ta­čiau po­li­ci­jai pa­vy­ko be smur­to su­ gą prie po­rta­lo „You­Tu­be“. Šią juos­tą rek­la­muo­ja prieš­ta­rin­gai ver­ ti­na­mas Flo­ri­dos pa­sto­rius Ter­ry Jo­ne­ sas, anks­čiau jau su­kė­lęs pro­tes­tų ban­ gą su­de­gin­da­mas Ko­ra­ną ir ar­šiai prie­ šin­da­ma­sis nau­jos me­če­tės sta­ty­boms ne­to­li tos vie­tos Niu­jor­ke, kur sto­vė­jo Pa­ sau­lio pre­ky­bos cent­ro dan­go­rai­žiai.


11

ketvirtadienis, rugsėjo 13, 2012

sportas Sporto telegrafas Kviečia. Klaipėdos orientacininkai kviečia visus miestiečius ir svečius į nemokamas masines orientavimosi sporto varžybas „OS ketvirtadieniai“. Planuojama surengti penkis etapus. Pirmas etapas vyks rytoj prie statomo Šv. Pranciškaus onkologijos centro netoli Liepojos g. ir Savanorių g. sankryžos. Startuoti bus galima nuo 16 iki 18 val. Bus paruoštos kelios trasos ir kiekvienas dalyvis galės pasirinkti pagal savo pajėgumą. Pradedančiuosius konsultuos treneris. Nuosprendis. Mančesterio teismas nepasigailėjo „Manchester United“ klubo ir Anglijos futbolo rinktinės gynėjo Rio Ferdinando. Futbolininkas pusei metų neteko vairuotojo pažymėjimo. 33-ejų sportininkas sistemingai viršydavo greitį, po Mančesterį važinėdamas „Jaguar XJ“ automobiliu. Policijos radarai nuo sausio mėnesio mažiausiai šešis kartus užfiksavo eismo taisykles pažeidusį R.Ferdinandą. Pažeidėjas prašė teisėjo neatimti teisių, sakydamas, kad kiekvieną rytą jam reikia į mokyklą vežti du sūnus. Tačiau Temidės atstovas buvo nesukalbamas. Jis Anglijos čempionui rekomendavo šešis mėnesius važinėti viešuoju transportu.

Tenisas. Akvilė Paražinskaitė ne tik pateko į Turkijos „Tennis Organisation Womens“ moterų teniso turnyro pagrindines varžybas, bet ir įveikė šešioliktfinalio etapą. Dėl bilieto į aštuntfinalį 15-metė lietuvė vakar be vargo 6:2, 6:1 įveikė dvejais metais vyresnę baltarusę Viktoriją Mun. Šiame etape mūsų tenisininkės varžove bus slovakė Natalia Vajdova arba aštuntoji turnyro raketė rusė Aminat Kuškova. Pirmajame kvalifikacijos rate A.Paražinskaitė 6:0, 6:3 nugalėjo 34-erių japonę Hiromi Okazaki, antrajame – 6:3, 7:5 privertė pasiduoti 20-metę serbę Barbarą Bonič (WTA871), trečiajame – 5:7, 6:3, 6:2 įveikė 16metę gruzinę Tamari Čalaganidzę. Turnyro Antalijoje prizų fondą sudaro 10 tūkst. JAV dolerių. Kritika. Garsusis rusų futbolo ekspertas Aleksandras Bubnovas negailėjo kritikos Rusijos antrosios rinktinės žaidėjui Aleksandrui Sapogovui. Puolėjas rungtynėse su Turkijos antrąja rinktine išbėgo vienas prieš tuščius vartus. Užuot lengvai paspyręs kamuolį, jis jį įrideno galva. „Jei A.Sapogovas taip būtų padaręs kiemo varžybose, būtų sulaukęs varžovų kumščių, – įsitikinęs A.Bubnovas. – Taip įmušti – negražu. Tuo tarsi pažemini varžovus.“

Graikijoje – nesėkmė „Esu nusivylęs“, – neslėpė Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Csaba Laszlo po pralaimėjimo Graikijos rinktinei 0:2.

Trenerį 2014 metų pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse nuvylė auklėtinių žaidimas po pertraukos, kai šeimininkai prie lietuvių vartų kūrė pavojingas progas vieną po kitos. „Apmaudu ne dėl to, kad pralaimėjome, o dėl neįgyvendinto žaidybinio plano, – sakė vengras. – Pirmąjį kėlinį komanda žaidė drausmingai, graikai neturėjo šimtaprocenčių progų. Pertraukos metu akcentavau, kad ypač per pirmąsias 20 minučių turime būti labai atidūs ir atsargūs. Tačiau leidome varžovams įmušti jau dešimtą minutę. Dėl to apmaudu.“ Treneris pastebėjo, kad žaidėjai privalo geriau kontroliuoti kamuolį. „Negalime jo prarasti po dviejų perdavimų. Visas rungtynes atlaikyti spaudimą neįmanoma, reikia ir patiems surengti pavojingų ata-

kų. Su Slovakija tai pavykdavo, o šį kartą per dažnai prarasdavome kamuolį“, – sakė strategas. Graikus į priekį 55-ąją min. išvedė Sotiris Ninis, o 72 min. rezultatą padvigubino Kostas Mitroglou. Kitose G grupės rungtynėse Latvija 1:4 svečiuose nusileido Bosnijai ir Hercegovinai, o Slovakija 2:0 įveikė Lichtenšteiną. Kitas atrankos rungtynes lietuviai žais spalio 12-16 dienomis Lichtenšteine bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. „Klaipėdos“ inf.

G grupės rinktinių rikiuotė „„1.Bosnija ir Hercegovina

2

6

„„2.Graikija

2

6

„„3.Slovakija

2

4

„„4.Lietuva

2

1

„„5.Latvija

2

1

„„3.Lichtenšteinas

2

0

„„Gynyba: graikai (mėlyna apranga), patikimai gynę savo vartus, nelei-

do lietuviams sukurti pavojingų progų.V.Januškos/LFF.lt nuotr.

„„Lyderis: turnyre „Neptūną“ į priekį dažniausiai vedė R.Broadusas, susitikime su „Dnipro“ pelnęs net 28 taškus.

Turnyrą laimėjo rusai Penkias dienas Klaipėdoje vykęs pirmasis Vlado Garasto krepšinio taurės turnyras baigėsi Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ ekipos pergale. Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Paskutinę varžybų dieną Rusijos penketukas, pralaimėjęs Vilniaus „Lietuvos rytui“ 78:83, turėjo laukti Klaipėdos „Neptūno“ ir Dnepropetrovsko „Dnipro“ rungtynių baigties. Susitikimo, kurį 90:84 laimėjo ukrainiečiai, rezultatas buvo palankus Krasnodaro ekipai. „Lietuvos ryto“ krepšininkams pirmąją vietą turnyre būtų garantavusi pergalė 7 taškais. Sostinės ekipa buvo arti sėkmės – paskutinįjį kėlinį pirmavo 9 taškais, tačiau Krasnodaro krepšininkai sugebėjo sumažinti skirtumą iki 3 taškų. Likus žaisti 10 sek., Steponas Babrauskas padidino skirtumą iki 5 taškų. Gal vilniečiai tikėjosi, kad „Neptūnas“ sugebės įveikti Ukrainos komandą, kad net nesistengė iš rusų perimti kamuolį. 16 taškų nugalėtojams pelnė latvis Janis Blūmas, Rusijos ekipoje vienas lyderių buvo Simas Jasaitis, surinkęs 17 taškų. „Neptūno“ ir „Dnipro“ rungtynėse netrūko emocijų. Karščiavosi krepšininkai, ne mažiau rankomis gestikuliavo ir treneriai. Ypač emocionalus buvo ukrainiečiams vadovavęs Valdemaras Chomičius. Įpusėjus pirmajam kėliniui „Dnipro“ žaidėjams pavyko išsiveržti į priekį. Antrajame ketvirtyje svečiai dar labiau atitrūko. Nors po pertraukos klaipėdiečiai labai stengėsi, tačiau varžovų nepavijo. Trims komandoms – „Lokomotiv-Kuban“, „Lietuvos rytui“ ir „Dnipro“ – iškovojus tiek pat pergalių, lėmė jų tarpusa-

„„Sveikinimas: V.Garastas pirmąjį savo trofėjų įteikė „Lokomotiv-Ku-

ban“ ekipos kapitonui S.Bykovui.

vio varžybų rezultatai. Ir pagal šį rodiklį buvo lygybė. Tuomet teko skaičiuoti rezultatų skirtumus. Jis buvo geriausias pas krasnodariečius (+4). Vilniečiai buvo antri (+2). Trečiąją vietą turnyre užėmė „Dnipro“ (-6). Buvo išrinkti naudingiausi komandų žaidėjai: S.Jasaitis („Lokomotiv-Kuban“, Laurynas Mikalauskas („Neptūnas“), Renaldas Seibutis („Lietuvos rytas“), D.Lawas („Dnipro“) ir Malcolmas Delaney („Budivelnik“). Geriausiu įžaidėju pripažintas „Lokomotiv-Kuban“ gynėjas graikas Nickas Calathesas. Šios ekipos puolėjas australas Aleksas Maričius buvo tituluotas geriausiu vidurio puolėju. Krašto puolėjo prizas įteiktas klaipėdiečiui Deividui Gailiui. Vienas turnyro organizatorių Saulius Vilkas pasidžiaugė, kad turnyras pavyko. „Tiesa, dėl kai kurių niuansų varžybose teisėjavo žemesnio lygio arbitrai, tačiau ekipų treneriai suprato mus, organizatorius, – sakė S.Vilkas. – Beveik visos komandos pažadėjo atvažiuoti ir kitąmet“. Į turnyrą atvykęs „LokomotivKuban“ klubo prezidentas Aleksejus Vediščevas buvo dvigubai laimingas. „Džiaugiuosi, kad mano komanda dalyvavo V.Garasto taurės turnyre ir laimėjo pagrindinį trofėjų“, – geros nuotaikos neslėpė svečias.Vytauto Liaudanskio nuotr.

O „Dnipro“ ekipa ir vyriausiasis treneris V.Chomičius pratęs varžybų maratoną. Prieš varžybas Klaipėdoje ukrainiečiai dalyvavo ir laimėjo tarptautinį turnyrą Liepojoje (Latvija). Jau rytoj Dnepropetrovsko komanda pradės kovą dėl taurės Šiauliuose. Iš dviratininkų miesto krepšininkai vyks dar ir į ketvirtą turnyrą, kuris bus surengtas Panevėžyje.

Rungtynių statistika „Lietuvos rytas“ – „LokomotivKuban“ 83:78 (24:18, 14:25, 26:20, 19:15). J.Blūmas 16, R.Seibutis 14, M.Katelynas 13, S.Babrauskas 12/S.Jasaitis ir A.Maričius po 17, N.Calathesas 14, V.Likhodejus 12. „Dnipro“ – „Neptūnas“ 90:84 (24:22, 25:17, 19:19, 22:26).D.Lawas 30, D.Kickertas 25, S.Galdikas 11, V.Vasylius 6/R.Broadusas 28, M.Mikalauskas 14, V.Šarakauskas 13, M.Runkauskas 11.

Galutinė komandų rikiuotė Vieta Komanda

1.„Lokomotiv-Kuban“ 2.„Lietuvos rytas“ 3.„Dnipro“ 4.„Neptūnas“ 5.„Budivelnik“

Pergalės

3 3 3 1 0


12

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Mažeikienė

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

turtas

Lie­tu­viai pla­na­vo ato­st Aiš­kė­ja, kad Len­ki­jos tu­riz­mo or­ga­ni­za­to­rius „Fi­liz Tour“ iš anks­ to ke­ti­no su­si­žer­ti lie­tu­vių pi­ni­gus, o ke­lio­nės į pra­ban­gius Tur­ ki­jos vieš­bu­čius net ne­pla­na­vo.

500

lie­tu­vių

už­ki­bo ant len­kų, ža­dė­ju­sių ne­pa­kar­to­ja­mas ato­sto­gas, kab­liu­ko.

Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Už­ki­bo šim­tai

Dien­raš­čio skai­ty­to­ja N.Š. (re­ dak­ci­jai var­das ir pa­var­dė ži­no­mi) rugp­jū­čio pa­bai­go­je ėmė dai­ry­ tis poil­si­nės ke­lio­nės ir su­si­gun­dė itin vi­lio­ja­mu pa­siū­ly­mu, ku­rį pa­ ma­tė gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­ le Gru­pi­nis.lt. „Rek­la­muo­ja­mi vieš­bu­čiai bu­vo įspū­din­gi. Vie­ną jų jau bu­vau nu­si­ žiū­rė­ju­si anks­čiau, tik poil­sio kai­ na vis at­bai­dy­da­vo, o ir no­rint ja­me ap­si­sto­ti reik­tų ke­liau­ti ne iš Lie­ tu­vos. Nus­te­bau, kad Len­ki­jos ke­ lio­nių agen­tū­ra or­ga­ni­za­vo skry­dį iš Vil­niaus už itin pa­trauk­lią kai­ ną. Sa­vai­tė ato­sto­gų 5 žvaigž­du­ čių vieš­bu­ty­je su pa­slau­ga „vis­kas įskai­čiuo­ta“ kai­na­vo vos 1600 li­tų. Pir­ko­me du ku­po­nus“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Įp­ras­tai sa­vai­tės truk­mės ato­sto­gos rek­la­muo­tuo­se vieš­bu­ čiuo­se vie­nam as­me­niui kai­nuo­ja dvi­gu­bai dau­giau. Įta­ri­mas, kad kaž­kas ne­ge­rai, vil­nie­tei ki­lo ga­vus pra­ne­ši­mą, jog rug­sė­jį pla­nuo­tas skry­dis nu­ke­lia­ mas į spa­lio 3 d. „Dar kar­tą sua­be­ jo­jau, kai su­ži­no­jau, kad po spa­lio 3 d. įvyk­sian­čio skry­džio dvie­juo­ se vieš­bu­čiuo­se bus ap­gy­ven­din­ta ke­li šim­tai lie­tu­vių. Ta­čiau pre­ky­ ba ke­lio­nė­mis vy­ko to­liau, pa­si­ti­ kė­jau ku­po­nus pla­ti­nan­čia Lie­tu­ vos bend­ro­ve ir lau­kiau ato­sto­gų pra­džios“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Ta­čiau praė­ju­sią sa­vai­tę stai­ga paaiš­kė­jo, kad len­kų tu­riz­mo agen­ tū­ra „Fi­liz Tour“, ke­lio­nių pa­siū­ly­ mus rek­la­ma­vu­si Lie­tu­vos gru­pi­ nio ap­si­pir­ki­mo po­rta­le Gru­pi­nis.lt, bank­ru­ta­vo ir į bank­ro­tų liū­ną nu­si­ ne­šė ne tik lie­tu­vių ato­sto­gas, bet ir pi­ni­gus. At­sa­ko­my­bę pri­siė­mė ku­

po­nus pla­ti­nu­si ir mi­nė­tą po­rta­lą val­dan­ti bend­ro­vė „Cher­ry Me­dia Group“. Iš vi­so bu­vo par­duo­ti 179 ku­po­nai, o spa­lio 3 d. ato­sto­gau­ti tu­ rė­jo iš­vyk­ti per 500 lie­tu­vių. In­for­ muo­ja­ma, kad Gru­pi­nis.lt jau su­grą­ ži­no pi­ni­gus trims ket­vir­ta­da­liams nu­ken­tė­ju­sių nuo ke­lio­nių or­ga­ni­ za­to­riaus „Fi­liz Tour“ bank­ro­to.

Al­das Kir­vai­tis:

Ma­to­me po­žy­mių, kad šios Len­ki­jos bend­ro­vės bank­ro­ tas bu­vo ty­či­nio po­ bū­džio.

Įta­ria ty­či­nį bank­ro­tą

„Spren­di­mą iš sa­vo są­skai­tos kom­ pen­suo­ti mū­sų po­rta­lo var­to­to­jams len­kų ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus pa­ da­ry­tus nuo­sto­lius priė­mė­me ir pi­ ni­gų, skir­tų grą­žin­ti klien­tams, pa­ si­ren­gė­me per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką. Mums la­bai svar­būs mū­sų po­rta­lo var­to­to­jai, esa­me at­sa­kin­ gai veik­lą vyk­dan­ti įmo­nė, sau­go­me

Ty­či­nio bank­ro­to po­žy­miai ir pa­da­ri­niai „„Va­do­vai blo­gai or­ga­ni­za­vo įmo­nės

dar­bą ar­ba ap­skri­tai jo neor­ga­ni­za­vo, pa­vyz­džiui, ne­kont­ro­lia­vo įmo­nės fi­ nan­si­nių duo­me­nų re­gist­ra­vi­mo, ata­ skai­tų ren­gi­mo pro­ce­sų ir t. t.

„„Pi­giau: dau­giau nei pu­sė tūks­tan­čio lie­tu­vių net ne­sud­ve­jo­jo dėl len­kų pa­siū­ly­tos ga­na že­mos ke­lio­nės į

Tur­ki­ją kai­nos.

per­da­vi­mas ne pa­grin­di­niams, o to­liau ei­lė­je sto­vin­tiems kre­di­to­riams. „„Teis­mas ga­li pri­pa­žin­ti įmo­nės

bank­ro­tą ty­či­niu, jei­gu nu­sta­to, kad bend­ro­vės žlu­gi­mą nu­lė­mė ne vers­ „„Bu­vo su­da­ro­mi nuo­sto­lin­gi san­do­ lo ne­sėk­mė ar ne­pa­si­tei­si­nu­si ri­zi­ka, riai (pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys įsi­gy­ti pre­ o są­mo­nin­gas blo­gas įmo­nės val­dy­ kių ar paim­ti pa­sko­lą, pri­sii­ma­ma ki­ mas, sie­kiant iš­veng­ti vyk­dy­ti įsi­pa­ to­kių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų) ži­ rei­go­ji­mus kre­di­to­riams. nant, kad įmo­nė ne­ga­lės tų san­do­rių „„Teis­mui bank­ro­tą pri­pa­ži­nus ty­či­ įvyk­dy­ti. niu, bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius „„Gre­siant bank­ro­tui bu­vo pa­ pri­va­lo pa­tik­rin­ti įmo­nės san­ slėp­tas, iš­švais­ty­tas ar ki­tiems do­rius, su­da­ry­tus per pen­ke­ as­me­nims per­leis­tas tur­tas, rius me­tus iki bank­ro­to by­los ku­rį bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti iš­kė­li­mo die­nos ir pa­reikš­ti ieš­ sko­loms pa­deng­ti. ki­nius dėl san­do­rių, ga­lė­ju­ „„Ty­či­niu bank­ro­tu ga­li sių tu­rė­ti įta­kos tam, kad bū­ti lai­ko­mas ir sun­ įmo­nė ta­po ne­mo­ki, ku­mus iš­gy­ve­nan­ pri­pa­ži­ni­mo ne­ čios įmo­nės tur­to ga­lio­jan­čiais.


13

ketvirtADIENIS, rugsėjo 13, 2012

turtas Viliojo gera kaina Rugp­jū­čio pa­bai­go­je vie­na­ me lie­tu­viš­kų gru­pi­nio ap­si­pir­ ki­mo po­rta­lų bendrovė „Fi­liz Tour“ par­da­vė dau­giau nei pu­ sę tūks­tan­čio ke­lio­nių į Tur­ki­ ją, o praė­ju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė apie sa­vo bank­ro­tą. „Fi­liz Tour“ – jau de­vin­ta Len­ki­jos tu­riz­mo rin­kos bend­ro­vė, bank­ru­ta­vu­si šią va­sa­rą.

to­gas, len­kai – bank­ro­tą sa­vo ge­rą var­dą“, – sa­kė bend­ro­vės „Cher­ry Me­dia Group“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­das Kir­vai­tis. Grą­ži­nus pi­ni­gus žmo­nėms, pa­ sak A.Kir­vai­čio, bus im­ta­si tei­si­nių veiks­mų prieš len­kų bend­ro­vę, jos sa­vi­nin­kus ir va­do­vus. „Ma­to­me po­žy­mių, kad šios Len­ ki­jos bend­ro­vės bank­ro­tas bu­vo ty­ či­nio po­bū­džio, ir mums su jais ko­ vo­ti teis­muo­se bus tik­rai leng­viau ne­gu mū­sų var­to­to­jams“, – pa­brė­ žė pa­šne­ko­vas. Pa­sak A.Kir­vai­čio, įta­ri­mas, kad tai ga­lė­jo bū­ti ty­či­ nis bank­ro­tas, ki­lo dėl to, jog apie bank­ro­tą bu­vo pra­neš­ta per itin trum­pą lai­ką, o įmo­nės va­do­vai ta­ po ne­pa­sie­kia­mi. „Pap­ras­tai gre­ siant bank­ro­tui veiks­mai, spren­ di­mai dė­lio­ja­mi lė­čiau. Bet to, kiek ži­no­ma, po šio įvy­kio, va­do­vai iš­ vy­ko iš Len­ki­jos“, – dės­tė jis. Ne­kė­lė įta­ri­mo

A.Kir­vai­tis nea­be­jo­jo, kad len­kų bend­ro­vė vei­kė są­mo­nin­gai ir ap­ gal­vo­tai, nes prieš pa­tei­kiant pa­ siū­ly­mą įsi­gy­ti ke­lio­nių pa­ke­tus lie­tu­viams bu­vo pa­tik­rin­tas par­tne­rio pa­ti­ki­mu­mas. „Sa­vo pa­siū­ly­mus mū­sų po­rta­ luo­se rek­la­muo­ti pa­gei­dau­jan­čius ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius, kaip ir ki­ tus stam­bes­nius par­tne­rius, tik­ ri­na­me la­bai kruopš­čiai. Pra­šo­me iš jų veik­los lei­di­mų, re­gist­ra­ci­jos pa­žy­mė­ji­mų, fi­nan­si­nių ata­skai­tų, drau­di­mo po­li­sų ko­pi­jų, tik­ri­na­me jų san­ty­kius su vieš­bu­čiais ir už­sa­ ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vė­mis. Šie sau­gik­liai vei­kia. Ta­čiau nuo są­mo­ nin­gai ir ap­gal­vo­tai vei­kian­čių ap­ ga­vi­kų, o tai, ma­no­me, įvy­ko šiuo at­ve­ju, ap­sau­go­ti ga­lė­tų tik griež­ tes­ni lei­di­mų ir drau­di­mo filt­rai, ku­riais rū­pi­na­si rin­kų prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos“, – sa­kė jis.

Pa­sak A.Kir­vai­čio, tai pir­mas at­ ve­jis, kai gru­pi­nio ap­si­pir­ki­mo po­ rta­luo­se Lie­tu­vo­je sa­vo pa­siū­ly­mus rek­la­ma­vęs ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­ rius neį­vyk­dė įsi­pa­rei­go­ji­mų. „Šiuo konk­re­čiu at­ve­ju ma­to­me aiš­kių po­žy­mių, kad tai bu­vo pa­da­ry­ta ty­ čia, tam bu­vo ruoš­ta­si. Ta­čiau šio­je is­to­ri­jo­je taš­ką dės Len­ki­jos tei­sė­ sau­gos or­ga­nai“, – pa­brė­žė A.Kir­ vai­tis. Pa­sak jo, jau ren­gia­mi tei­si­ niai do­ku­men­tai prieš len­kų įmo­nę „Fi­liz Tour“. Bū­ti­na ke­lio­nės su­tar­tis

Kaip dien­raš­tį in­for­ma­vo Vals­ty­bi­ nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to at­sto­vė spau­dai Ger­da But­ku­vie­nė, skelb­ ta in­for­ma­ci­ja, kad Len­ki­jos ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­rius „Fi­liz Tour“ sa­ vo veik­lą yra ap­drau­dęs drau­di­mo bend­ro­vė­je „Sig­nal Idu­nia“, ati­tin­ ka tvir­to­vę. Esą jau priim­tas spren­ di­mas pra­dė­ti nau­do­ti drau­di­mo lė­ šas, sie­kiant už­tik­rin­ti jau iš­vy­ku­sių Len­ki­jos tu­ris­tų grį­ži­mą į ša­lį. „No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad kiek­vie­nas as­muo, ke­ti­nan­tis įsi­ gy­ti or­ga­ni­zuo­tą tu­ris­ti­nę ke­lio­nę, tu­ri bū­ti ati­dus ir pa­si­do­mė­ti sa­ vo, kaip var­to­to­jo, tei­sė­mis. Pri­va­ lu ne­pa­mirš­ti, kad ne­prik­lau­so­mai nuo to, ko­kio­je vals­ty­bė­je re­gist­ ruo­tas ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius, dėl par­duo­da­mų jo or­ga­ni­zuo­tų tu­ris­ ti­nių ke­lio­nių tu­ri bū­ti su­da­ry­ta tu­ ris­ti­nės ke­lio­nės su­tar­tis. Ji su­da­ro­ ma kiek­vie­nu at­ve­ju – ir kai tu­ris­tas šią ke­lio­nę įsi­gy­ja tie­sio­giai iš ke­lio­ nių or­ga­ni­za­to­riaus, ir per ke­lio­nių agen­tū­rą ar pirk­da­mas in­ter­ne­tu“, – at­krei­pė dė­me­sį G.But­ku­vie­nė. Pa­ sak jos, su­da­rant su­tar­tį bū­ti­na ap­ tar­ti ne tik vi­sas są­ly­gas, su­si­ju­sias su pa­slau­go­mis, bet ir su­tar­ties nu­ trau­ki­mo, mo­kė­ji­mo, įmo­kė­tų pi­ni­ gų grą­ži­ni­mo ir pan. są­ly­gas. „Ir, ži­

no­ma, įsi­ti­kin­ti, ko­kios yra tu­ris­to ga­ran­ti­jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ne­mo­ku­mo ar bank­ro­to at­ve­ju. Jei to­kių ga­ran­ti­jų nė­ra ar jos ne­pa­tei­ kia­mos, de­ra at­sa­kin­gai įver­tin­ti at­ si­ran­dan­čią ri­zi­ką dėl tin­ka­mo per­ ka­mos pa­slau­gos įgy­ven­di­ni­mo“, – per­spė­jo G.But­ku­vie­nė. Nu­ken­tė­ju­siems su­teiks nuo­lai­dų

Lie­tu­vo­je vei­kian­ti ke­lio­nių agen­tū­ ra „No­va­tu­ras“ nu­ken­tė­ju­siems nuo len­kų „Fi­liz Tour“ bank­ro­to su­sku­ bo iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką ir pa­siū­lė ke­lio­nes už len­kų skelb­tą kai­ną. Jau ku­ris lai­kas no­rė­da­mi ke­liau­ ti pi­giau lie­tu­viai ke­liau­ja ne iš Lie­ tu­vos, o iš ne­to­li esan­čios pi­gių ke­ lio­nių ša­lies Len­ki­jos. Ne­nuos­ta­bu, ko­dėl dau­giau nei pu­sė tūks­tan­čio lie­tu­vių net ne­sud­ve­jo­jo dėl len­ kų pa­siū­ly­tos ga­na že­mos ke­lio­nės kai­nos į Tur­ki­ją gru­pi­nio ap­si­pir­ki­ mo po­rta­le. Vi­siems, įsi­gi­ju­siems „Fi­liz Tour“ ke­lio­nes ir tai įro­džiu­siems, „No­va­ tu­ras“ siū­lo pi­ges­nes ato­sto­gas su in­di­vi­dua­liai pri­tai­ky­to­mis nuo­lai­ do­mis. Tei­gia­ma, kad ato­sto­gas už­ si­sa­kė per 30 bu­vu­sių „Fi­liz Tour“ klien­tų. „Mus šo­ki­ra­vo ži­nia, kad net pu­ sė tūks­tan­čio lie­tu­vių bu­vo iš es­ mės ap­gau­ti, to­dėl iš­kart pra­dė­ jo­me svars­ty­ti ga­li­my­bę pa­siū­ly­ti jiems iš­sau­go­ti pla­nuo­tas ato­sto­ gas. To­dėl esa­me pa­si­ren­gę kiek­ vie­nam nu­ken­tė­ju­siam su­teik­ti iš­ skir­ti­nes ga­li­my­bes iš­vyk­ti į vie­ną iš „No­va­tu­ro“ ku­ror­tų“, – tei­gė „No­va­tu­ro“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius Li­nas Al­do­nis. Anot jo, nors ru­dens ir žie­mos ato­sto­goms vie­tų lėk­tu­vuo­se spar­ čiai ma­žė­ja, su­de­ri­nus da­tas „No­ va­tu­ras“ ga­lė­tų iš­gel­bė­ti vi­sų 500 lie­tu­vių ato­sto­gas.

„„Atsargumas: prieš įsigyjant kelionę grupinio apsipirkimo portale, reiktų gauti kuo išsamesnės informacijos

apie pardavėjo patikimumą, nes grupiniai portalai neatsako už tai, ar paslaugos bus suteiktos. 

Komentarai

„Shutterstock“ nuotr.

To­m as Ind­riū­nas Rek­la­mos agen­t ū­ros „Pay Per Click“ pro­j ek­t ų va­do­vas

G

ru­pi­n io ap­s i­pir­k i­mo po­ rta­l ai at­s i­ra­do per kri­z ę, kai rin­k a bu­vo orien­t uo­ ta į tau­py­m ą. Pats vers­lo mo­de­l is la­b ai įdo­mus ir pa­pras­t as. Gru­pi­n io ap­si­pir­k i­mo po­r ta­lai vei­k ia kaip tar­pi­n in­kai tarp ma­sės žmo­n ių, ku­r ie no­r i įsi­g y­t i pro­duk­t ą ar pa­slau­ gą su mak­si­ma­l ia nuo­lai­da, ir vie­tos vers­l i­n in­k ų, ku­r ie no­r i pa­d i­d in­t i sa­vo įmo­nės par­da­v i­mą. Vers­l i­n in­kai daž­ niau­s iai bend­ra­d ar­biau­j a su gru­pi­ nio ap­s i­pir­k i­mo po­r ta­lais no­rė­da­m i stai­g iai pa­d i­d in­t i sa­vo par­da­v i­mą ar klien­t ų skai­č ių. Su­tei­k iant mak­si­ma­

Rū­ta Di­di­kė NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners

V

ar­t o­t o­j ai, pirk­d a­m i ke­ lio­n es per tar­p i­n in­k us (ne ke­l io­n ių agen­t us) iš už­s ie­n io su­b jek­t ų, tei­ kian­č ių tu­r iz­m o pa­s lau­g as, tu­rė­t ų bū­t i at­s ar­g es­n i nei tą pa­t į pirk­d a­m i iš Lie­t u­vo­j e vei­k ian­č ių su­bjek­t ų jau vien dėl to, kad jų tei­s ių gy­n i­m o ga­ li­my­b ės su­m a­ž ė­j a dėl tarp­t au­t i­n io ele­m en­to at­s i­r a­d i­m o. Kai yra įsi­g y­ ja­m as ku­p o­n as per gru­p i­n io ap­s i­ pir­k i­mo po­r ta­lus, šie po­r ta­l ai yra tik tar­p i­n in­k ai tarp var­to­to­j o ir pa­s lau­ gas tei­k ian­č io su­bjek­to, ne­t u­r i ke­l io­ nių agen­t ū­r ų sta­t u­s o ir nė­r a pri­ž iū­ ri­m i bei kont­r o­l iuo­j a­m i Tu­r iz­m o de­p ar­t a­m en­to, tai reiš­k ia, kad tar­ pi­n in­k as tik at­s klei­d žia in­for­m a­ ci­j ą apie par­duo­d a­m ą ob­j ek­t ą ir jo par­d a­vė­j ą (rek­l a­muo­j a tei­k ia­m ą pa­ slau­g ą), o san­d o­r is yra su­d a­ro­m as ir vyks­t a tarp var­to­to­j o ir par­d a­vė­ jo – šiuo at­ve­j u ke­l io­n ę vyk­dy­s ian­ čio as­m ens. Daž­n iau­s iai prieš per­ kant (jei var­to­to­j as įdė­m iai skai­to ir do­m i­s i) bū­n a aiš­k iai pa­r a­š y­t a, kad gru­p i­n iai po­r ta­l ai neat­s a­ko už pa­ slau­g ų ne­s u­t ei­k i­m ą ar ne­t in­k a­m ą su­tei­k i­m ą.

lią nuo­lai­dą vie­nam pro­duk­t ui ar pa­ slau­gai ti­k i­ma­si, kad klien­tas įsi­g is ir ki­t ų pro­duk­t ų ar pa­slau­g ų ar­ba ap­si­ lan­k ys par­duo­t u­vė­je ant­rą kar­t ą. Pir­kė­jai, lan­k y­d a­m ie­s i gru­pi­n io ap­ si­pir­k i­mo po­r ta­luo­s e, įsi­g y­j a ku­p o­ nų, su ku­r iais, nuė­j ę į tam tik­rą par­ duo­t u­vę, gau­na ža­dė­t ą nuo­lai­dą. Šis vers­lo mo­de­l is įdo­mus tuo, kad su vers­l i­n in­k ais daž­n iau­s iai at­s i­s kai­ to­ma po tam tik­ro lai­ko­t ar­pio, o su­ kaup­tos lė­š os ga­l i bū­t i nau­do­ja­mos gru­pi­n io po­r ta­lo plėt­rai ar apy­var­t i­ nėms lė­šoms. Por­ta­lo Gru­pi­n is.lt at­ve­ju si­t ua­ci­ja la­ bai pri­k lau­so nuo „Fi­l iz Tour“ ir Gru­ pi­n is.lt tar­pu­s a­v io at­s i­skai­t y­mo su­ si­t a­r i­mo. Vie­n a ver­t us, „Fi­l iz Tour“ ga­lė­j o pa­teik­t i ke­l io­nės pa­s iū­ly­m ą, ku­r į tik par­da­vę su­pra­to ne­ga­l in­t ys jo įgy­ven­d in­t i, ar­b a bend­ro­vė tu­rė­ jo fi­nan­si­n ių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­r iuos ban­dė pa­deng­t i iš par­d a­v i­mo. Ki­ ta ver­t us, gru­pi­n io ap­s i­pir­k i­mo po­ rta­l ai ga­lė­j o vė­luo­t i at­s i­s kai­t y­t i, o tai taip pat ga­lė­jo tu­rė­t i įta­kos „Fi­l iz Tour“ bank­ro­t ui.

Tai­g i, jei jau var­to­to­j as nu­s pren­dė taip įsi­g y­t i siū­lo­mą ke­l io­nę, pir­m iau­ sia jis tu­rė­t ų su­si­r ink­t i kiek įma­no­ma iš­s a­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie bū­si­mos ke­l io­nės or­g a­n i­z a­to­r ių. Gau­t i in­for­ ma­c i­jos apie ke­l io­nės or­ga­n i­z a­to­r ių ga­l i­m a tik to or­g a­n i­z a­to­r iaus ša­l ies ati­t in­k a­mo­je ins­t i­t u­c i­jo­je, ku­r i už­s ii­ ma tu­r iz­mo or­g a­n i­z a­to­r ių ar agen­ tū­r ų li­cen­c i­j a­v i­mu ar kont­ro­le. Pak­ lau­s i­m ą apie ati­t in­k a­m ą ki­tos ša­l ies ke­l io­n ių or­g a­n i­z a­to­r ių bū­t ų ga­l i­m a pa­teik­t i ir Lie­t u­vos tu­r iz­mo de­par­t a­ men­t ui. Tai­g i tik nuo pa­t ies as­mens pri­k lau­so, kiek jis ati­dus bei rū­pes­t in­ gas ir ga­l i su­s i­r ink­t i in­for­ma­c i­ją apie pa­slau­g ų par­da­vė­ją. Jei to­k ios in­for­ ma­ci­jos su­si­r ink­t i ne­pa­v yks­ta, var­to­ to­jas tu­rė­t ų su­vok­t i ri­z i­k ą, ku­r i ky­l a įsi­g y­jant to­k ią ke­l io­nę. Abe­jo­t i­n a, ar bū­t ų ga­l i­ma kel­t i gru­ pi­n io ap­s i­p ir­k i­mo po­r ta­lo at­s a­ko­ my­b ės klau­s i­m ą, nes šiuo at­ve­ju ci­ vi­l i­n iai san­t y­k iai su­s i­k los­tė tarp var­to­to­jo ir par­da­vė­jo, o ne tarp var­ to­to­jo ir gru­pi­n io ap­si­pir­k i­mo po­r ta­ lo. Ta­č iau ne­rei­kė­t ų at­mes­t i ver­si­jos, kad iša­n a­l i­z a­v us konk­re­č ius do­k u­ men­t us, su­k u­r ian­č ius tei­s i­n ius san­ ty­k ius tarp gru­p i­n io ap­s i­p ir­k i­m o po­r ta­lo ir pa­slau­gos par­da­vė­jo, at­s a­ ko­my­b ės są­ly­g ų at­si­ras­t ų ir gru­pi­n io ap­si­pir­k i­mo po­r ta­lui. Be to pa­brėž­t i­ na, kad Lie­t u­vo­je yra priim­tas Ne­s ą­ ži­n in­gos ko­mer­ci­nės veik­los var­to­to­ jams drau­d i­mo įsta­t y­mas, to­dėl šiuo at­ve­ju ati­t in­ka­mos ins­t i­t u­c i­jos tu­rė­ tų at­l ik­t i ty­r i­mą, ar gru­pi­n io ap­si­pir­ ki­mo po­r ta­las rin­ko­je vei­kė są­ž i­n in­ gai var­to­to­jų at­ž vil­g iu.


19

ketvirtadienis, rugsėjo 13, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė ir „Svajonių knygos“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Sandros Brown „Vienudu“ ir Susanos Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ .

Sandra Brown. „Vienudu“. Lėktuvui sudužus Kanados miškų platybėse, dviem nepažįstamiesiems belieka kliautis vienas kitu. Sužeista ir persigandusi Rastė Karlson atsiduria viena su bauginančiu vyru. Tačiau ji supranta: be jo neišgyvens nė dienos laukinėje gamtoje. Vietnamo karo veteranas Kuperis Landris giliai širdyje nešiojasi nuoskaudą ir griežia dantį ant dailių turtingų moterų, tokių kaip Rastė. Žavi jauna verslininkė – jam tik erzinanti našta. Tankiame miške tyko pavojai, o ir aplinkybės susiklosto ne jų naudai. Sunkumus Rastė su Kuperiu gali įveikti, bet jie visiškai nesitiki užsigeisią šio to daugiau nei vien išgyventi... Susan Mallery. „Kaip iš giedro dangaus“ . Visą gyvenimą Heilė Foster gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ką veikti, kaip rengtis ir net už ko tekėti, ji visiškai susipainiojo. Bet gana! Nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles ir elgsis taip, kaip geros mergaitės paprastai nesielgia! Čia pasirodo Kevinas Harmonas. Keletą dienų jie praleis didžiuliame kabriolete ir jaukiuose viešbučių kambarėliuose... Bus smagu, įsižiebs aistra, netrūks nuotykių. Bent jau Heilė to tikisi, tačiau Kevinas dar nieko nenujaučia...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima

pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda.

Avinas (03 21–04 20). Ginčysitės su aplinkiniais. Nesulauksite pritarimo, atrodys, kad kai kurie žmonės nebenori jūsų remti. Būkite aktyvus, nes pasyvumas erzins. Jautis (04 21–05 20). Nesutarimai, beįsiplieskiantys dėl pernelyg didelio emocijų antplūdžio, pareikalaus iš jūsų daug kantrybės. Būtent šis bruožas padės išvengti nemalonumų. Dvyniai (05 21–06 21). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Vėžys (06 22–07 22). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus, imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas ir pernelyg pasitikintis savimi. Liūtas (07 23–08 23). Šis laikas nėra sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti keista idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Todėl kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujomis idėjomis. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius gebėjimus. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis norėsite pasidalyti su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą. Gal taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Jūsų vaizduotė kaip niekad laki. Domitės šiuolaikinėmis idėjomis, tad ir toliau ieškokite naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Nepatartina įsigyti naujų daiktų, nes gali nukentėti tai, kas jums brangu. Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Jūsų prioritetai gali įžeisti vyresnį žmogų. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio tikslai labai skirsis nuo jūsiškių. Dabartinė jūsų padėtis, supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokie reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakaras palankus kūrybai. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate pačiame įvykių sūkuryje ir karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų ambicingumo ir atkaklumo, kurio dabar tikrai nestinga. Klausykite proto balso ir pasirinksite teisingą kelią. Vandenis (01 21–02 19). Pasitelkęs vaizduotę rasite galimybę pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, tačiau kiti visiškai pritars jums. Turėsite pakankamai laiko ir jėgų įgyvendinti seniai atidėliotus planus. Žuvys (02 20–03 20). Įkvėpimo ir kūrybingos nuotaikos laikas, ypač jei jums patinka bendrauti. Sugebėsite lengvai atskleisti savo sumanymus. Jūsų galvoje kirbės įvairiausių minčių, kaip išspręsti problemas.

Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, rugsėjo 18 d.

R.Inčirausko tapybos paroda intriguoja asociacijomis Šiandien 17.30 val. „Klaipėdos galerijos“ filiale (Herkaus Manto g. 22, II aukšte) bus atidaryta ir iki rugsėjo 28-osios veiks telšiškio dailininko Romualdo Inčirausko tapybos paroda „21 asociacija“.

Dažniausiai R.Inčirausko tapybos darbuose vaizduojamas objektas – paukštis, nuolat keisdamas formos ir spalvos derinius, užkariauja visą paveikslo erdvę ir virsta ženklu, simboliu. Šįkart, kaip aiškino dailininkas, jo paukščius matysime kitokiame, nebe „paukštiškame“ kontekste, o lyginamus su senovinėmis religinės tematikos

tapybos darbų reprodukcijomis. Anot menotyrininkės Algimantos Dargienės, R.Inčirausko tapybos darbų paroda „21 asociacija“ – tai autoriaus bandymas neįprastu eksponavimo principu perteikti intuityviai suvoktą kūrybinę patirtį, ieškant ir atrandant savo tapybos darbų kompozicijos elementus, „vaizdų atmintis“ senųjų meistrų kūrinių fragmentuose. 21 tapybos drobė ir 21 senovės meno kūrinių reprodukcija – provokatyvus ir interaktyvus būdas pristatyti savo kūrybą, motyvuotai pagrįsti kūrinių plastiką ir „legalizuoti pasąmonę“.

R.Inčirauskas (g. 1950) – metalo meno meistras, skulptorius, medalininkas, tapytojas. Baigęs Telšių taikomosios dailės technikumą, studijavo metalo plastiką Estijos dailės institute. Nuo 1979 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultete, nuo 1998 m. – docentas, nuo 2010 m. – profesorius. Dailininkas aktyviai kuria ir dalyvauja parodose. Jo darbų yra įsigiję Lietuvos ir užsienio muziejai, privatūs kolekcininkai Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Suomijoje, Japonijoje, Izraelyje, JAV ir kitur. „Klaipėdos“ inf.

„„Kontekstas: šiuosyk R.Inčirausko nutapytus paukščius matysime lygina-

mus su senovinėmis religinės tematikos tapybos darbų reprodukcijomis.


Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje numa­ tomas lietus. Šiandien daugelyje ra­ jonų trumpai palis. Temperatūra bus 13–18 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus numatoma mažiau. Naktį bus 9–13, dieną 15–16 laipsnių šilumos.

Šiandien, rugsėjo 13 d.

+14

+15

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia)

+14

Šiauliai

Klaipėda

+14

Panevėžys

+16

Utena

+14

6.47 19.42 12.51

257-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 109 dienos. Saulė Mergelės ženkle.

Tauragė

+14

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +17 Brazilija +31 Briuselis +17 Dublinas +19 Kairas +31 Keiptaunas +17 Kopenhaga +16

kokteilis Ir 21-aja­me a. gy­ve­na­ma tam­so­je Tik­r iau­siai, mie­li „Kok­tei­lio“ skai­ty­to­ jai, neį­si­vaiz­duo­ja­te, kaip ga­l i­ma gy­ ven­t i be elekt­ros. Pa­si­ro­do, ga­l i­ma. Žmo­nės be švie­sos gy­ve­no ir gy­ve­na ne ko­k io­je nors nuo­ša­l io­je tai­gos tro­ be­lė­je, o Lie­tu­vo­je, pa­si­skel­bu­sio­je Eu­ ro­pos vi­du­r iu. Iki šiol, iki XXI am­žiaus, jie va­ka­rus lei­ do tam­so­je, ne­tu­rė­jo šal­dy­tu­v ų, te­le­ vi­zo­r ių ar ki­tų rei­ka­l in­g ų bui­ties prie­ tai­sų. Ką tik pa­si­bai­gu­sią va­sa­rą elekt­ros lai­ dai bu­vo nu­ties­ti į 50 nu­to­lu­sių so­dy­ bų ry­t i­nė­je Lie­tu­vos da­ly­je. Aš­tuo­nių so­dy­bų gy­ven­to­jai pir­mą kar­tą įžie­bė elekt­ros lem­pu­tes ša­lies da­ly­je, dar 12oje na­mų grei­tai bus elekt­ra. „Kok­tei­liui“ ne tiek įdo­mu so­dy­bų skai­ čius, kiek tam­so­je lai­ką lei­du­sių žmo­ nių reak­ci­ja. „Gy­ven­to­jai itin ne­kant­rau­ja lauk­da­ mi, ka­da pa­ga­l iau į jų na­mus at­ke­ liaus švie­sa“, – ste­bė­jo­si ka­be­lius ties­ da­mi elekt­ri­kai. „Kok­tei­l iui“ itin keis­ta, kad daug de­ šimt­me­čių prie žva­kių švie­sos kny­gas skai­tę žmo­nės stai­ga vie­ną die­ną su­si­ vo­kė, jog ne­ga­l i gy­ven­ti be elekt­ros.

Londonas +19 Madridas +28 Maskva +23 Minskas +24 Niujorkas +26 Oslas +15 Paryžius +19 Pekinas +26

Praha +16 Ryga +14 Roma +20 Sidnėjus +19 Talinas +15 Tel Avivas +30 Tokijas +33 Varšuva +14

Vėjas

1–5 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

14

15

14

14

2

14

16

16

15

9

rytoj

šeštadienį

15

Marijampolė

Vilnius

+15

Alytus

15

15

9

Klai­pė­die­čio is­to­ri­ja su­do­mi­no Eu­ro­pą

1506 m. Lie­tu­vos Ta­ry­ ba vie­nin­gai nu­ta­rė Žy­ gi­man­tą pa­skelb­t i Lie­ tu­vos di­d žiuo­ju ku­n i­ gaikš­čiu. 1562 m. LDK ba­jo­rai su­ ra­šė ak­tą, rei­ka­lau­jan­t į uni­jos su Len­ki­ja. 1655 m. Ru­si­jos ca­ras Vil­niu­je pa­si­skel­bė Lie­ tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Vo­ly­ nės ir Po­do­lės di­džiuo­ju ku­ni­gaikš­čiu. 1896 m. gi­mė Sta­sys Raš­ ti­kis, Lie­tu­vos ka­riuo­me­ nės va­das (1935–1940), ka­ro ir vi­suo­me­nės vei­

„„Reak­ci­ja: pa­ma­tę at­va­žiuo­jan­

čius elekt­ri­kus, se­no­liai ne­slė­pė džiaugs­mo.

Ką so­viet­me­čiu vei­kė ko­lū­k ių, ta­ry­bi­ nių ūkių elekt­ri­kai, ne­nu­ve­dę elekt­ros lai­dų į ato­k ias so­dy­bas?

Pa­no­ro plo­vo su avie­na „Iki šiol ga­min­da­vau plo­vą su jau­tie­na. Rink­da­vau­si kiek rie­bes­n į kum­pį. Bet pa­no­rau pa­r uoš­t i plo­vą su avie­na. Iš ku­rios sker­die­nos da­lies ge­riau­sia bū­ tų nau­do­t i mė­są? – skai­ty­to­jų klau­sė Re­g i­na. – Ar yra ki­to­k ia spe­ci­fi ­ka, pa­ vyz­d žiui, va­di­na­mo­jo zir­va­ko pa­ruo­ ši­mo lai­kas?“ Mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo, kad įpras­tai jau­tie­ ną troš­ki­na apie va­lan­dą ar pu­sant­ros. „O kaip su avie­na, ar ji minkš­tes­nė?“ – klau­sė šei­mi­nin­kė, tu­r in­ti min­čių vė­ liau pa­ra­gau­ti plo­vo ir su viš­tie­na.

Links­mie­ji tirš­čiai Ke­l iau­ja du stu­den­tai. Atė­jo va­ka­ras. Žiū­r i – prie miš­ko sto­vi na­me­lis. Priė­ jo, pa­si­bel­dė ir sa­ko: – Gal ga­li­ma pas jus at­si­ger­ti van­dens, nes taip val­g y­ti no­r i­me, kad net ne­tu­ ri­me kur nak­vo­ti. Čes­ka (397 719; jums bus leng­viau at­si­kel­ ti lai­ku, jei ant ža­din­tu­vo pa­dė­si­te ne­di­de­lius spąs­tus pe­lėms)

„„Dėmesys: pir­ma­die­nį teis­mo du­ris pra­vė­ręs klai­pė­die­tis K.A.Bart­ke­vi­

čius ne­si­ti­kė­jo iš­gar­sė­ti vi­so­je Eu­ro­po­je. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ka­lė­dų Se­ne­liu sa­ve va­di­nan­čio klai­pė­ die­čio Kos­to Al­gi­man­to Bart­ke­vi­čiaus žy­ gis prieš „Sod­rą“ su­do­mi­no vie­ną di­džiau­ sių Eu­ro­pos te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų ka­na­lų.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

„Eu­ro­news“ pa­ro­dė re­por­ta­žą apie tai, kad klai­pė­die­tis mė­gi­na teis­me įro­dy­ti, jog dirb­da­mas Ka­lė­dų Se­ ne­liu vos vie­ną mė­ne­sį ne­tu­ri mo­ kė­ti mo­kes­čių vi­sus me­tus. „Ka­lė­dų Se­ne­lis at­vy­ko į teis­mą! Lie­tu­vo­je žmo­gus, ku­ris įkū­ny­da­ vo Ka­lė­dų Se­ne­lį pa­sta­ruo­sius 30 me­tų, tei­gia, kad jis bu­vo pri­vers­ tas im­tis tei­si­nių veiks­mų ir me­tė iš­šū­kį mo­kes­čių sis­te­mai“, – tre­ čia­die­nį skel­bė te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų ka­na­las „Eu­ro­news“. K.A.Bart­ke­ vi­čius iš­gar­sė­jo, kai dėl tri­jų tūks­

Barmantas, Barvydė, Eulogijus, Eugenas, Eugenija, Humbertas, Mangėlas

kė­jas, pub­l i­cis­tas. Mi­rė 1985 me­tais Los An­dže­ le (JAV). 1906 m. įvy­ko pir­ma­sis lėk­tu­vo skry­dis Eu­ro­po­ je. Bra­zi­las Al­ber­to San­ tos-Du­mont pa­ki­lo iš Ba­ ga­tel­le lau­ko Pa­ry­žiu­je. 1922 m. Li­bi­jo­je už­re­gist­ ruo­tas ab­so­liu­tus tem­pe­ ra­t ū­ros re­kor­das pa­vė­ sy­je – 58 laips­niai karš­ čio pa­gal Cel­si­jų. 1955 m. pir­mą kar­tą po II pa­sau­l i­n io ka­ro Va­ka­r ų Vo­kie­ti­ja ir SSRS už­mez­gė dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius.

tan­čių li­tų, nu­skai­ty­tų iš jo są­skai­ tos, krei­pė­si į teis­mą ir „Sod­ros“ rei­ka­lau­ja grą­žin­ti pi­ni­gus. Vy­ras įsi­ti­ki­nęs, kad nors ir bu­ vo įre­gist­ra­vęs in­di­vi­dua­lią veik­ lą, bet esą vals­ty­bė ne­tu­rė­jo tei­sės iš jo rei­ka­lau­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­ nio drau­di­mo įmo­kų, nes jis ne­ga­ vo pa­ja­mų, o Ka­lė­dų Se­ne­liu dir­bo lab­da­rin­gais tiks­lais. TV nau­jie­nų ka­na­las „Eu­ro­news“ vei­kia nuo 1993 me­tų. Šis tarp­tau­ti­nis nau­jie­nų ka­na­ las yra trans­liuo­ja­mas vi­sa­me pa­ sau­ly­je ir yra rin­kos ly­de­ris ver­ti­ nant pa­gal au­di­to­ri­jos dy­dį ir jos pa­pli­ti­mą.

1971 m. gi­mė ge­r iau­ sias vi­sų lai­k ų Kroa­t i­ jos te­n i­si­n in­kas Go­ra­ nas Iva­ni­še­vi­čius.

Pot­vy­nių pa­bai­gos ne­ma­ty­ti Per Pa­k is­ta­ną siau­bian­čius po­tvy­n ius žu­vu­sių žmo­nių skai­čius išau­go iki 78, su­g riu­vo ma­ž iau­siai 1,6 tūkst. na­mų. Smar­k ios liū­tys, už­g riu­v u­sios Pa­k is­ta­ no ry­ti­nę ir pie­ti­nę da­lis dar praė­ju­sį sa­ vait­ga­l į, ne­si­liau­ja iki šiol. Upė­se ir van­ dens tel­ki­niuo­se van­duo te­be­ky­la. Ma­ ža to, me­teo­ro­lo­gai įspė­jo apie ar­tė­jan­ tį ga­lin­gą cik­lo­ną, ku­ris ki­tą sa­vai­tę ga­ li su­kel­t i dar di­des­n ius po­tvy­n ius. Pa­ sak vie­tos ži­niask­lai­dos, la­biau­siai nuo sti­chi­jos nu­ken­tė­jo Pan­dža­bo, Sin­do ir Be­lu­džis­ta­no pro­vin­ci­jos. Pas­ta­rai­siais me­t ais po­t vy­n iai Pa­k is­t a­ne pri­da­rė daug nuo­sto­lių. Per­nai jie nu­si­ne­šė 340 žmo­nių gy­vy­bę, o 2010-ai­siais – 1 800. AFP inf. ir nuo­tr.

„Kok­tei­lio“ klau­si­mas

Vardai

rugsėjo 13-ąją

Rytas

14

+18

+14

2012-09-13 Klaipeda  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you