Page 1

lietuva

ekonomika

8p. Tarp kan­di­da­tų į Sei­mą – trys gar­sūs „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai.

Pa­deng­ti šei­mos na­rio sko­lą VMI truk­do biu­rok­ra­ti­nes kliū­tis ku­rian­tys dar­buo­to­jai.

9p.

Pasaulis

10p.

Revoliucija baigėsi, tačiau Egipte toliau karaliauja chaosas.

Kauno darželinukai išmatavo rekordinę gyvatvorę.

24p.

Trečiadienis rugsėjo 12, 2012 Nr. 213 (19772) Kaunodiena.lt 2 Lt

V.V.Mar­ge­vi­čie­nė su­si­do­mė­jo savo vy­ro nu­ste­ken­tu žir­gy­nu At­gai­vin­tas, bu­ vęs „Mar­vos“ žir­gy­ nas ma­si­na įta­kin­ gus žmo­nes. Jau ku­ ris lai­kas jo rei­ka­ lais ak­ty­viai do­mi­ si Sei­mo na­rė kon­ ser­va­to­rė Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­ čie­nė. Va­do­vau­jant jos vy­rui, žir­gy­nas bu­vo už­da­ry­tas.

Kaip apgauti greičio matuoklį? Kau­no apy­lin­kė­se įreng­ti pen­ki, o mies­te – vos vie­nas sta­cio­na­rus grei­čio ma­tuok­lis. Pa­rei­gū­nai tei­ gia ne­pas­te­bė­ję, kad nuo at­sa­ko­ my­bės ban­dan­tys iš­si­suk­ti vai­ruo­ to­jai ma­siš­kai grieb­tų­si gud­ry­bių.

Klai­pė­dos po­li­ci­nin­kai ir ant­sto­ liai pa­sta­ruo­ju me­tu fik­suo­ja nau­ją afe­rų ten­den­ci­ją. Sta­cio­na­rių grei­ čio ma­tuok­lių už­fik­suo­tų pra­ban­ gių au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kai at­si­ ve­da be­na­mius, ku­rie pa­tvir­ti­na vai­ra­vę trans­por­to prie­mo­nę. Pa­rei­gū­nams ten­ka skir­ti bau­dą be­na­miui, ta­čiau jos su­mo­kė­ti nė­ ra kam. Ant uos­ta­mies­čio ant­sto­lių sta­lų – šūs­nys by­lų su nei­šieš­ko­to­ mis bau­do­mis už grei­čio vir­ši­ji­mą. Ants­to­liai daž­niau­siai net ne­ran­da pa­žei­dė­jų.

Ratai

12p.

Dienos citata „At­kak­lus, be­veik fa­na­tiš­ kas to­bu­lu­mo sie­kis kū­ry­ bo­je daž­niau­siai ri­bo­ja­si su be­pro­ty­bės slenks­čiu“, –

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Pla­nuo­ja teik­ti ta­ry­bai

Di­džiu­lių nuo­sto­lių sa­vi­val­dy­bei ne­šu­sį ir dėl to prieš še­še­rius me­tus už­da­ry­tą „Mar­vos“ žir­gy­ną ant­ram gy­ve­ni­mui pri­kė­lęs Al­gi­man­tas Stan­ke­vi­čius Kau­no po­li­ti­kus įti­ ki­no, kad šis ob­jek­tas ga­li gy­vuo­ ti ir be sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos. Sa­ vo lė­šo­mis ap­griu­vu­sius pa­sta­tus su­tvar­kęs ir vai­kus į žir­gy­ną grą­ži­ nęs vers­li­nin­kas rei­ka­lin­gas ne vi­ siems. Bu­vu­sio „Mar­vos“ žir­gy­no di­rek­to­riaus Ed­mun­do Mar­ge­vi­ čiaus žmo­na Sei­mo na­rė V.V.Mar­ ge­vi­čie­nė ėmė­si žy­gių, kad A.Stan­ ke­vi­čius bū­tų iš­spir­tas iš žir­gy­no.

4

sa­ko re­ži­sie­rius Jo­nas Ju­ra­šas, ku­rio spek­tak­liu pra­si­dės nau­ja­sis Kau­no vals­ty­bi­nio dra­mos teat­ro se­zo­nas.

15p.

„„Užsispyręs: A.Stan­ke­vi­čius įro­dė, kad toks ob­jek­tas ga­li veik­ti ir be sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos.

Pra­mo­ga: kvies­ti ug­nia­ge­sius

2p.

Aliaus Koroliovo nuo­tr.


2

Trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

22

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,39

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

49

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pra­mo­ga: iš­si­kvies­ti ug­nia­ge­sius Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas sky­rė 450 li­tų bau­dą kau­nie­čiui Da­riui Sku­čui. Jis pri­si­pa­ži­no dvy­li­ka kar­tų me­la­gin­ gai kvie­tęs ug­nia­ge­sius į ne­ki­lu­sį gais­rą. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Nuo­la­ti­nis klien­tas

D.Sku­čas bend­ruo­ju pa­gal­bos te­ le­fo­nu skam­bi­no dau­gy­bę kar­tų. Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­ mų pro­to­ko­las jam bu­vo su­ra­šy­tas tik dėl dvy­li­kos ži­no­mų me­la­gin­gų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų iš­kvie­ti­mo per pa­sta­ruo­sius me­tus. To­li gra­žu ne iš kar­to su­ge­bė­ jęs at­vyk­ti į po­li­ci­ją kau­nie­tis vė­ liau pri­si­pa­ži­no skam­bi­nęs pa­rei­ gū­nams ir kvie­tęs at­vyk­ti į ta­ria­mą gais­rą. „Ne jis vie­nas skam­bi­no. Yra to­ kia kom­pa­ni­ja, ku­ri gir­tau­ja, o pa­ skui kvie­čia ug­nia­ge­sius į esą ki­ lu­sį gais­rą. Ži­no­me dar bent du to­kius vei­kė­jus“, – sa­kė Kau­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos gais­rų ty­ri­mo po­sky­rio vir­ši­nin­kas Arū­nas Kil­šaus­kas. A.Kil­šaus­kui te­ko at­lik­ti sek­lio dar­bą. Jis ir išaiš­ki­no, kad bend­ ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 skam­ bi­na ir Ne­ri­ju­mi Ma­da­ku pri­si­sta­ to D.Sku­čas. Įdo­miau­sia tai, kad ug­nia­ge­sius jis kvies­da­vo į kai­my­ ni­nį na­mą – tar­si no­rė­da­mas pa­ si­gė­rė­ti, kaip gel­bė­to­jai at­lie­ka sa­ vo dar­bą. Dvi­gu­ba ža­la

Na­mas Che­mi­jos gat­vė­je, ku­rio pir­ma­me aukš­te įsi­kū­ru­si Gri­čiu­ pio se­niū­ni­ja, gar­sė­ja ne ko­kia re­

pu­ta­ci­ja. Bū­tent į šį na­mą per me­ tus ne vie­ną kar­tą lė­kė ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai. „Pro lan­gą ver­žia­si dū­ mai“, – iš įra­šy­to D.Sku­čo po­kal­ bio frag­men­to aiš­kiai gir­di­si, kad vy­ras ne­blai­vus. Vis dėl­to, net ir nu­jaus­da­mi, kad skam­bi­na tas pa­ts žmo­gus, ku­ris praė­ju­sį kar­tą me­la­ vo, ug­nia­ge­siai bu­vo pri­vers­ti sku­ bė­ti į įvy­kio vie­tą. Pa­gal pra­ne­ši­mą „de­ga dau­gia­ bu­tis“, siun­čia­mos dvi au­to­cis­ ter­nos ir kel­tu­vas. Įsi­ti­ki­nę, kad pra­ne­ši­mas tik­rai me­la­gin­gas, ug­ nia­ge­siai grįž­ta. Ža­la pa­da­ry­ta dvi­ gu­ba – fi­nan­si­nė ir mo­ra­li­nė. Vi­sa­ da lie­ka neat­sa­ky­ta į klau­si­mą: „O kas, jei­gu tuo me­tu kaip tik pri­ reik­tų tų į me­la­gin­gą iš­kvie­ti­mą iš­siųs­ti gel­bė­to­jų?“ Fi­nan­si­nė ža­la taip pat ap­skai­ čiuo­ja­ma tik apy­tik­riai. Iš­siųs­ ti vie­ną au­to­mo­bi­lį į įvy­kio vie­tą mies­to ri­bo­se apy­tik­riai kai­nuo­ja 150 li­tų. Arit­me­ti­ka la­bai pa­pras­ ta: kiek­vie­nas D.Sku­čo iš­kvie­ti­mas ug­nia­ge­siams at­siė­jo ma­žiau­siai 450 li­tų, o tie 12 kar­tų – 5,4 tūkst. li­tų.

Kvie­čia­si ir po­li­ci­nin­kus Sa­vo­t iš­kai pra­mo­gau­ja ir po­l i­ci­jos ger­bė­jai. Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to duo­me­ni­mis, Šan­ čių ir Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos nuo­va­ dos pa­rei­g ū­nai vien šių me­t ų lie­ pos–rugpjūčio mė­ne­siais nu­sta­tė de­v y­n is pa­žei­dė­jus. Kau­no mies­ to apy­lin­kės teis­mas pa­žei­dė­jams sky­rė mi­ni­ma­lias 300 li­tų bau­das.

„„Daž­nai: į šį dau­gia­bu­tį bent kar­tą per mė­ne­sį, su­lau­kę me­la­gin­go iš­

kvie­ti­mo, lėk­da­vo ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.

nuo­la­ti­nius ugia­ge­sių vi­zi­tus pa­ klaus­tas Ro­mas Pet­ru­se­vi­čius. Iš­gir­dęs po­kal­bio te­mą, pro lan­ gą per­si­svė­rė kai­my­nas, gy­ve­nan­ tis aukš­tu že­miau. „Toks nu­ti­ki­mas

Pa­li­kau pra­vi­rą lan­gą. Žiū­riu, li­ pa ug­nia­ge­sys pas ma­ne į bu­tą ir aiš­ ki­na, kad aš de­gu.

Įli­po pro lan­gą

„Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tams nu­ vy­kus į dau­gia­bu­tį, ku­ria­me nuo­lat te­ko lan­ky­tis ug­nia­ge­siams, jo gy­ ven­to­jai pa­sa­ko­jo čia ne kar­tą ma­ tę pa­rei­gū­nus. „Ma­čiau ne kar­tą, kai trys, o gal net ke­tu­rios gais­ri­ nės at­va­žiuo­ja“, – ne­nus­te­bo apie

bu­vo. Pa­li­kau pra­vi­rą lan­gą. Žiū­riu, li­pa ug­nia­ge­sys pas ma­ne į bu­tą ir aiš­ki­na, kad aš de­gu“, – į po­kal­bį įsi­ter­pė Alf­re­das Ba­ri­šaus­kas. Pa­ si­ro­do, tą­syk D.Sku­čas me­la­gin­gai

„Daž­n iau­siai skam­bi­na ne­blai­v ūs as­me­nys. Jų mo­t y­vai pri­bloš­k ia­ mi – tam, kad pa­ma­ty­tų po­li­ci­nin­ ką ar su juo pa­bend­rau­t ų. Ki­t i pa­ tei­kia tei­sės pa­žei­di­mo ver­si­ją, ku­ri ob­jek­ty­vio­je tik­ro­vė­je neeg­zis­tuo­ ja“, – aiš­k i­no Kau­no vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­m i­sa­r ia­to at­sto­vas spau­ dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

nu­ro­dė, kad jo bu­te esą ki­lo gais­ ras. „Jau gir­džiu si­re­ną ir ži­nau – pas mus. Pri­si­ge­ria kaž­kas ir kvai­ lio­ja“, – pik­ti­no­si A.Ba­ri­šaus­kas. Gre­ti­ma­me na­me gy­ve­nan­tis D.Sku­čas va­kar teis­mo po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mi jo poel­giai, ne­pa­si­ro­dė. Ne­bu­vo me­la­gin­go­jo iš­kvie­tė­jo ir na­muo­se. Kai­my­nai te­pa­sa­kė, kad jis čia nuo­lat ne­bū­ na, į na­mus gir­tau­jan­čios kom­pa­ ni­jos D.Sku­čas esą ne­si­ve­džio­ja, ta­čiau pa­tvir­ti­no, kad pa­ts vy­ras – mė­gė­jas pa­silinksminti. Sa­vo­tiš­kos links­my­bės

Iš­siaiš­ki­nęs, kas skam­bi­na, Gais­rų ty­ri­mo po­sky­rio vir­ši­nin­kas A.Kil­ šaus­kas pa­ste­bi: „Po po­kal­bio su jais su­pra­tau, kad taip jie links­mi­ na­si.“ Nus­ta­ty­ta ir tai, kad tri­ju­lė

su D.Sku­ču prie­ša­ky­je ug­nia­ge­sius kvie­tė vie­ni ki­tiems. Kvie­čian­tie­ ji ne­pa­si­žy­mi ko­kia nors fan­ta­zi­ ja. Kiek­vie­ną kar­tą be­veik tas pa­ts. Esą kaž­kas gir­tas už­mi­go ir ma­to pro lan­gą be­si­ver­žian­čius dū­mus. Kiek­vie­ną­kart D.Sku­čas pri­si­ sta­ty­da­vo ta pa­čia su­si­gal­vo­ta pra­ var­de. Tik te­le­fo­nus keis­da­vo. Gal kiek nors tei­sy­bės ir yra jo žo­džiuo­ se, pa­sa­ky­tuo­se pa­rei­gū­nams, kad sve­čiai nau­do­jo­si jo te­le­fo­nu, o gal jis – sve­čių te­le­fo­nais? Iš­gir­dęs įrašytą sa­vo bal­są, D.Sku­­čas ne­be­si­gy­nė. Bet ar tik­ rai pa­kaks šios bau­dos pa­žei­dė­ jui su­draus­min­ti? Ne­pat­vir­tin­tais duo­me­ni­mis, jau su­ra­šius pro­to­ ko­lą dėl mi­nė­tų dvy­li­kos skam­bu­ čių, ug­nia­ge­siai ir vėl su­lau­kė se­ no­jo klien­to skambučio.


3

Trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

Miestas

Smur­tas Sa­lių kai­me

Per tris va­sa­ ros mė­ne­sius Kau­no pi­ly­ je ap­si­lan­kė apie 14 tūkst. lan­ky­to­jų: ne tik tu­ris­tų, bet ir kau­nie­čių.

Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pri­žiū­ ri­mo­je te­ri­to­ri­jo­je dėl smur­to šei­ mo­je šie­met pra­dė­tas 531 iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas.

„„Pla­nai: ki­tais me­tais Kau­no pi­ly­je bus pri­sta­ty­ta eks­po­zi­ci­ja, kaip kei­tė­si šis sta­

ti­nys, taip pat ža­da­ma at­kur­ti teis­mo kam­ba­rį. Tomo Raginos nuotr.

Kau­no pi­lis trau­kia ne tik už­sie­nie­čius „Į Kau­no pi­lį mies­tie­čiai at­vyks­ta šei­mo­mis. Tie­sa, vai­kams ir vy­res­ nio am­žiaus žmo­nėms bū­na fi­ziš­ kai sun­ku už­lip­ti di­džiai­siais pi­lies laip­tais. Mu­zie­jaus dar­buo­to­joms net ten­ka ne­š­ti vai­kus ant ran­kų“,– pa­sa­ko­jo Kau­no mu­zie­jaus di­rek­ to­rė Ri­ta Gar­ba­ra­vi­čie­nė. Pi­lis veiks ir šal­tuo­ju me­tų lai­ku. Iki šiol ne­bu­vo šil­do­mas ket­vir­ta­ sis aukš­tas, ta­čiau už bi­lie­tus gau­ tus pi­ni­gus ke­ti­na­ma in­ves­tuo­ti į šil­dy­tu­vą. „Per šį se­zo­ną pa­ste­bė­jo­me, kad Kau­no pi­ly­je nė­ra iš­spręs­ta drėg­ mės pro­ble­ma. Drėg­mės su­rink­tu­

vai daž­ną die­ną bū­na tie­siog per­pil­ dy­ti. Jei­gu ne­bus im­ta­si prie­mo­nių, ga­li pra­dė­ti by­rė­ti tin­kas“, – sa­kė R.Gar­ba­ra­vi­čie­nė. Prieš me­tus Kau­no pi­lis bu­vo per­duo­ta Kau­no mies­to mu­zie­jui, o šie­met ge­gu­žę, per Tarp­tau­ti­nę mu­zie­jų die­ną, vi­suo­me­nei pri­sta­ ty­ta eks­po­zi­ci­ja. 1-aja­me aukš­te pa­ tei­kia­ma is­to­ri­nė Kau­no pi­lies ap­ žval­ga, rū­sy­je įreng­tas teat­ra­li­zuo­tas ka­lė­ji­mas, o bas­tė­jo­je ga­li­ma iš­vys­ti gink­lų, ka­rei­vio ma­ne­ke­ną. Ki­tais me­tais Kau­no pi­ly­je ža­ da­ma at­kur­ti teis­mo kam­ba­rį su by­lų spin­ta, pri­sta­ty­ti eks­po­zi­ją,

kaip kei­tė­si Kau­no pi­lis. „Ket­vir­to aukš­to erd­vė bus skir­ta ren­gi­niams. Kau­no pi­lis nė­ra di­de­lė, to­dėl mus var­žo erd­vės trū­ku­mas. Ga­li­me tik pa­sva­jo­ti, kaip ki­to­se ša­ly­se at­sta­to vi­są pi­lių komp­lek­są. Tam rei­ka­lin­ gi la­bai di­de­li pi­ni­gai. Ar­cheo­lo­gai bu­vo at­ka­sę pi­lies bas­tė­ją, ta­čiau dėl lė­šų sty­giaus ji vėl bu­vo už­ vers­ta že­mė­mis. Ma­nau, kad bū­tų ga­li­ma ini­ci­juo­ti pro­jek­tą, ieš­ko­ti eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šų ir su­tvar­ky­ ti bas­tė­ją. Tuo­met pi­ly­je at­si­ver­ tų nau­jų erd­vių“, – svars­tė Kau­no mu­zie­jaus di­rek­to­rė. KD inf.

Pri­rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos E.Ožeš­kie­nės gat­vė­je, prie Re­gist­rų cent­ro fi­lia­lo, va­kar apie 14 val. su­ si­dū­rus dviem au­to­mo­bi­liams, pri­ rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos.

„„Aiš­ki­na­si: va­kar pa­rei­gū­nai tiks­li­no ava­ri­jos ap­lin­ky­bes ir ko­men­ta­rų

ven­gė. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ava­ri­jos liu­dy­to­jai tei­gė, kad, stai­ ga su­sto­jus sau­gos tar­ny­bos „Ek­ sa­ras“ ženk­lais pa­žy­mė­tam au­ to­mo­bi­liui, stab­dė ir iš pa­skos va­žiuo­jan­čio „Volks­wa­gen“ vai­ ruo­to­jas. Į jo au­to­mo­bi­lį tuo­met ir rė­žė­si „Re­nault“. Ša­lia „Re­nault“ au­to­mo­bi­lio gat­ vės vi­du­ry­je sto­vi­nia­vo ir ke­li vai­ ki­nai. „Mes čia tik šiaip sau sto­ vi­me“, – šyp­so­jo­si jie, pa­pra­šy­ti pa­si­da­ly­ti įvy­kio de­ta­lė­mis.

Vien sek­ma­die­nį už­fik­suo­ti de­ vy­ni smur­to šei­mo­je at­ve­jai. Apie 18 val. Kau­no ra­jo­ne, Sa­lių kai­me, Py­li­mo gat­vė­je, ne­blai­vus (1,79 pro­m. al­ko­ho­lio gir­tu­mas) 41-ų E.T., plūs­da­mas ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais, kumš­čiu su­da­vė ke­le­ tą smū­gių 30-me­tei su­gy­ven­ti­ nei J.K. ir sa­vo ne­pil­na­me­tei duk­ rai. Mu­šei­ka už­da­ry­tas į areš­ti­nę, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Tą pa­tį va­ka­rą, apie 21 val., ta­ me pa­čia­me Sa­lių kai­me 39-erių D.S. keik­da­ma­sis ran­ka pa­stū­ mė sa­vo ne­pil­na­me­tį sū­nų, ku­ris at­si­tren­kė į sie­ną. Smur­tau­to­jas

gra­si­no vai­ką ir 37-erių žmo­ną E.S. iš­mes­ti iš na­mų. Vy­ras taip pat už­da­ry­tas į areš­ti­nę, pra­dė­ tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl fi­zi­ nio skaus­mo su­kė­li­mo. Pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad pa­si­ tai­ko ir to­kių si­tua­ci­jų, kai į ko­ mi­sa­ria­tus at­vy­kę as­me­nys aiš­ ki­na, jog su­si­py­ko su su­tuok­ti­niu ar su­gy­ven­ti­niu ir, bai­min­da­mie­ si konf­lik­to pa­da­ri­nių, pra­šo leis­ ti per­mie­go­ti lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo pa­tal­po­se. To­kiais at­ve­jais žmo­nės nu­ krei­pia­mi į nak­vy­nės na­mus, jiems re­ko­men­duo­ja­ma kreip­ tis į ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ ci­jas, tei­kian­čias psi­cho­lo­gi­nę ir so­cia­li­nę pa­gal­bą as­me­nims, lin­ ku­siems smur­tau­ti ar­ba pa­ti­rian­ tiems smur­tą. KD inf.


4

Trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

Miestas

V.V.Mar­ge­vi­čie­nė su­si­do­mė­jo savo vy­ro nu­ste­ken­tu žir­gy­nu „Iš Mar­ge­vi­čie­nės ga­ 1 vau siū­ly­mą, kaip bu­ vu­sį „Mar­vos“ žir­gy­ną pri­jung­

Už kiek dau­giau nei 27 tūkst. li­ tų įsi­gy­ti „Mar­vos“ žir­gai – iš­se­kę, ap­leis­ti, ka­muo­ja­mi ne­ga­lių – at­ si­dū­rė Le­van­da­vi­čių val­do­je ne­to­ li Bab­tų. Šiuo me­tu A. ir I.Le­van­da­vi­čiai gy­ve­na Vo­kie­ti­jo­je, su jais iš­ke­lia­ vo ir žir­gai. Jų am­žius jau gar­bus, funk­ci­ja – vi­so la­bo de­ko­ra­ty­vi­nė, ta­čiau jiems gy­dy­ti ir rea­bi­li­ta­ci­ jai Le­van­da­vi­čiai iš­lei­do daug lė­ šų. Kai ku­riems žir­gams pa­rū­pin­ ti pro­te­zai.

ti prie „Lie­tu­vos žir­gy­no“. To­kią ga­li­my­bę da­bar svars­to sa­vi­val­dy­ bės tei­si­nin­kai, o pa­skui pa­siū­ly­mą teik­si­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­ le­gi­jai, vė­liau – pa­čiai ta­ry­bai“, – sa­kė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­ nius Rat­ke­lis. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius D.Rat­ke­lis va­di­na­mas kon­ser­va­to­rių žmo­gu­mi, V.V.Mar­ ge­vi­čie­nė – įta­kin­ga kon­ser­va­to­rė.

Ge­di­mi­nas Jan­kus:

E.Mar­ge­vi­čius, pri­ si­deng­da­mas po­ li­ti­niu už­nu­ga­riu, žir­gy­ne el­gė­si kaip sa­vo tė­vo­ni­jo­je.

Vy­ras nesikiša?

Apie V.V.Mar­ge­vi­čie­nės su­ma­ny­ mą „Mar­vos“ žir­gy­ną pri­jung­ ti prie „Lie­tu­vos žir­gy­no“ pa­sa­ko­ jo gir­dė­jęs ne tik D.Rat­ke­lis, bet ir „Lie­tu­vos žir­gy­no“ va­do­vas Ed­ga­ ras Je­ni­nas. „Su Mar­ge­vi­čie­ne apie tai bu­vo­ me kal­bė­ję. Man at­ro­do, kad ji dėl to klau­si­mo ėjo ir pas že­mės ūkio mi­nist­rą“, – sa­kė E.Je­ni­nas. „Bu­vęs di­rek­to­rius, ma­no vy­ras, čia ne prie ko. At­vi­rai sa­kau, kad jis nie­kur ne­pla­nuo­ja grįž­ti ir jo­kiam fi­lia­lui va­do­vau­ti ne­ke­ti­na. Jis šiuo klau­si­mu vi­siš­kai ne­si­ki­ša“, – ti­ki­ no V.V.Mar­ge­vi­čie­nė. Siū­lo per­leis­ti pa­žįs­ta­mai

Sei­mo na­rė „Kau­no die­nai“ tei­ gė, kad D.Rat­ke­lis ir E.Je­ni­nas ją grei­čiau­siai ne taip su­pra­to. Ne­va ji žir­gy­ną siū­lo per­duo­ti ne „Lie­ tu­vos žir­gy­nui“, o Kau­no pa­slau­gų vers­lo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nio ren­ gi­mo cent­rui, nes šis tu­ri ke­lias su žir­gi­nin­kys­te su­si­ju­sias pro­fe­si­nio ren­gi­mo pro­gra­mas. Cent­rui va­do­vau­ja ge­ra V.V.Mar­ ge­v i­č ie­n ės pa­ž įs­ta­m a Lai­m u­ tė Anu­žie­nė. Apie žir­gy­no po­rei­kį įstai­gos di­rek­to­rės „Kau­no die­ nai“ ne­pa­vy­ko pa­klaus­ti. Cent­ ro dar­buo­to­jų tei­gi­mu, su L.Anu­ žie­ne su­si­siek­ti neį­ma­no­ma, nes ji ato­sto­gau­ja už­sie­ny­je. „Aš ne­sa­kau, kad vie­nus rei­ kia iš­mes­ti, o ki­tiems duo­ti. Bet 6 mln. li­tų tur­tas da­bar per­duo­tas vie­nam as­me­niui, ku­riam pa­kel­

Vie­nin­ga šei­mos gy­ny­ba

„„Po­ra: E.Mar­ge­vi­čius (de­ši­nė­je) žir­gy­nui ne­be­va­do­vau­ja še­še­rius me­

tus, bet jo žmo­na V.V.Mar­ge­vi­čie­nė ir to­liau ak­ty­viai do­mi­si šiuo ob­ jek­tu. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ti to­kią naš­tą su­dė­tin­ga, o vie­nin­ te­lė Lie­tu­vo­je žir­gų prie­žiū­ros spe­ cia­lis­tus ruo­šian­ti mo­kyk­la ga­lė­tų pa­reng­ti ko­kį nors pro­jek­tą ir gau­ ti fi­nan­sa­vi­mą žir­gy­nui su­tvar­ky­ ti“, – dės­tė V.V.Mar­ge­vi­čie­nė. Bevadovaujant nus­te­ken­tas

Iki už­da­ry­mo, ku­ris vy­ko 2006 m., žir­gy­nui va­do­va­vo E.Mar­ge­vi­čius. Nuos­to­lin­gas, per 0,5 mln. li­tų sa­ vi­val­dy­bei kas­met at­siė­jęs ob­jek­tas bu­vo mi­ni­mas ne vie­no­je skan­da­ lin­go­je is­to­ri­jo­je. Fi­nan­si­nių nu­si­ kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba bu­vo su­ si­do­mė­ju­si ir pa­čiu di­rek­to­riu­mi. Įtar­ta, kad iki ka­sos nu­ke­liau­da­vo ne vi­si už­dirb­ti pi­ni­gai. Prieš še­še­ rius me­tus su­reng­ta­me auk­cio­ne 11

„Mar­vos“ žir­gų nu­si­pir­ko tuo­me­ čio Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus ve­dė­jo Ig­no Le­van­da­vi­čiaus žmo­na Ag­nė Le­van­da­vi­čie­nė. Auk­cio­no lai­mė­to­ja, ku­rios spe­ cia­ly­bė – ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja, iš­sa­kė abe­jo­nių, kad kai ku­rie žir­ gai su­keis­ti ir ne vi­si tu­ri rei­kia­mus do­ku­men­tus. Žir­gus te­ko gel­bė­ti

„Iš 12 žir­gų tik 6 tu­rė­jo do­ku­men­ tus, ta­čiau ir tuo­se duo­me­nys įra­ šy­ti pieš­tu­ku“, – sa­kė A.Le­van­da­ vi­čie­nė. Ji tei­gė nu­spren­du­si įsi­gy­ti žir­ gus, kad šių neiš­tik­tų liūd­nas li­ ki­mas.

Mar­ge­vi­čiai ti­ki­no, kad dėl nu­ste­ ken­to žir­gy­no ir žir­gų di­rek­to­rius E.Mar­ge­vi­čius ne­kal­tas. „La­bai pyks­tu ant kai ku­rių Kau­ no po­li­ti­kų. Sa­kiau, kad jei jiems ne­pa­tin­ka di­rek­to­rius, te­gul jį iš­me­ ta, bet ne­griau­na mo­kyk­los“, – vy­ ro pu­sėn sto­jo V.V.Mar­ge­vi­čie­nė. Tuo­me­tis So­cia­li­nių rei­ka­lų de­ par­ta­men­to di­rek­to­rius Ge­di­mi­ nas Jan­kus prieš še­še­rius me­tus rė­žė tie­siai: „Mo­kyk­los di­rek­to­ rius E.Mar­ge­vi­čius, pri­si­deng­da­ mas po­li­ti­niu už­nu­ga­riu, el­gė­si žir­ gy­ne kaip sa­vo tė­vo­ni­jo­je“. O E.Mar­ge­vi­čius at­kak­liai ti­ki­no, kad žir­gy­ną nu­si­pir­kę vers­li­nin­kai ne­bus suin­te­re­suo­ti leis­ti ten tre­ ni­ruo­tis vai­kams, nes rū­pin­sis tik vei­si­mu ir par­da­vi­mu. „Ga­liu la­žin­tis, kad po pen­ke­ rių me­tų čia ap­skri­tai ne­liks žir­gų ir veik­la bus pa­keis­ta“, – pro­gno­ za­vo jis. Niū­rios pro­gno­zės neiš­si­pil­dė

Nu­va­ry­ta „Mar­va“ bu­vo už­da­ry­ta ir įtrauk­ta į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą, ta­čiau už ap­leis­tus pa­sta­tus ir ke­lis hek­ta­rus mo­kė­ti sa­vi­val­dy­

bės pa­gei­dau­ja­mų 5 mln. li­tų nie­ kas ne­su­ti­ko. Žir­gy­ną iš­si­nuo­mo­jęs A.Stan­ke­ vi­čius įro­dė, kad toks ob­jek­tas ga­li veik­ti ir be sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos. A.Stan­ke­vi­čiu­mi pa­ti­kė­ję Kau­no po­li­ti­kai su­ti­ko žir­gy­ną kau­nie­čiui iš­nuo­mo­ti pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­ piui. Kas mė­ne­sį už nuo­mą sa­vi­val­ dy­bei mo­ka­mas 2 tūkst. li­tų dy­džio nuo­mos mo­kes­tis. Da­bar žir­gy­ne yra 40 žir­gų, re­ gu­lia­riai lan­ko­si ko­ne 100 vai­kų. „Po tru­pu­tį žmo­nės su­grį­žo. Jiems pa­tin­ka žir­gai. Daug kas at­ va­žiuo­ja ne tik pa­jo­di­nė­ti, o tie­siog pa­bū­ti, pa­bend­rau­ti su žir­gais, nu­ plau­ti jiems ko­jas“, – pa­sa­ko­jo žir­ gy­ne tre­ne­re dir­ban­ti Ri­ma Nau­ džiū­tė. Pen­kia­ko­vi­nin­kai jau su­grį­žę

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­ jai aiš­ki­na­si, ko­kios ga­li­mos san­ kci­jos lau­kia už iki ki­tų me­tų lapk­ ri­čio ga­lio­jan­čios nuo­mos su­tar­ties nu­trau­ki­mą su A.Stan­ke­vi­čiaus va­ do­vau­ja­ma bend­ro­ve „A pro­jek­tai“. D.Rat­ke­lis čia nie­ko blo­go ne­ma­to ir tei­gia, kad V.V.Mar­ge­vi­čie­nės pa­ siū­ly­mo tiks­las – žir­gy­ną iš­lai­ky­ti vi­suo­me­nės po­rei­kiams. „Taip, žir­gy­nas ir da­bar tar­nau­ ja vi­suo­me­nės po­rei­kiams, bet sie­ kia­ma, kad taip bū­tų atei­ty­je ir nie­ kas ne­be­su­gal­vo­tų jo pri­va­ti­zuo­ti ar par­duo­ti“, – V.V.Mar­ge­vi­čie­nės ge­ra va­lia nea­be­jo­jo D.Rat­ke­lis. Ži­nia apie žir­gy­nu be­si­do­min­čius įta­kin­gus žmo­nes žir­gy­ną nuo­mo­ jan­čios bend­ro­vės va­do­vo nė kiek ne­nus­te­bi­no. „Žir­gy­nas – di­de­lis ob­jek­tas, tad jo no­rin­čių yra. Vis pa­si­girs­ta kal­ bų, kad kaž­kas no­ri pe­rim­ti va­do­ va­vi­mą“, – sa­kė A.Stan­ke­vi­čius. V.V.Mar­ge­vi­čie­nė tei­gė, kad vie­ nas iš jos siū­ly­mo tiks­lų – pen­kia­ ko­vi­nin­kų su­grį­ži­mas į „Mar­vos“ spor­to ba­zę, ku­rio­je anks­čiau bu­vo ruo­šia­ma ne­ma­žai gar­siau­sių šiuo­ lai­ki­nės pen­kia­ko­vės spor­ti­nin­kų. Di­de­lį dė­me­sį žir­gy­nui ro­dan­ ti Sei­mo na­rė aki­vaiz­džiai ne­pa­si­ do­mė­jo jo kas­die­ny­be. Pen­kia­ko­vi­ nin­kai į žir­gy­ną jau su­grį­žę.

„„At­gi­jo: šiuo me­tu bu­vu­sia­me „Mar­vos“ žir­gy­ne yra 40 žir­gų, čia re­gu­

lia­riai lan­ko­si ko­ne 100 vai­kų. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


5

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

miestas

Už dujas iš anks­to su­si­mo­kė­ti ne­pa­vyks Prieš gam­ti­nių du­jų kai­nų pa­ki­li­mą ne­rea­liai di­de­lius su­var­to­tų du­jų kie­kius dek­la­ra­vę ir taip su­tau­py­ti pla­na­vę var­to­to­jai su­ lau­kė re­vi­zo­rių. Aiš­ki­na­ma­si, ku­rie var­to­to­jai nau­do­ja gud­ry­ bę: už du­jas, van­de­nį ir elekt­rą sie­kia su­mo­kė­ti dau­giau, nei ro­ do skai­tik­liai. Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

ty­ta maž­daug 400 var­to­to­jų, ku­rie dek­la­ra­vo su­var­to­ję 500 ir dau­giau kub. m du­jų, nei ro­dė jų skai­tik­lis.

Re­kor­di­nin­kas – iš No­rei­kiš­kių

„Lie­tu­vos du­jos“ pa­ste­bė­jo, kad kai ku­rie var­to­to­jai lie­pos 1 d. įvy­ku­ siam du­jų kai­nų šuo­liui ruo­šė­si nuo pa­va­sa­rio – dek­la­ra­vo ge­ro­kai di­ des­nį su­var­to­tą du­jų kie­kį, nei ro­ dė skai­tik­lis. Pa­vyz­džiui, bir­že­lį už 1000 kub. m du­jų su­mo­kė­ję, bet jų ne­su­var­to­ję var­to­to­jai skai­čia­vo, kad su­tau­pys 420 li­tų. To­kie kie­kiai iš­kart su­kė­lė du­ji­nin­kų įta­ri­mą. „Ne­są­ži­nin­gas di­de­lis du­jų kie­ kio dek­la­ra­vi­mas leng­vai pa­ste­bi­ mas mū­sų sis­te­mo­je, nes tam tik­ro plo­to na­mai ar bu­tai ne­ga­li stai­ga im­ti ir su­var­to­ti re­kor­diš­kai di­de­ lių kie­kių“, – sa­kė „Lie­tu­vos du­jų“ Tie­ki­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Vir­ gi­li­jus Bud­re­vi­čius. Re­vi­zo­riai vi­so­je ša­ly­je pa­tik­ri­no dau­giau­sia du­jų su­var­to­jan­čių var­ to­to­jų skai­tik­lių rod­me­nis. Nus­ta­

Kau­nie­čiai at­sar­ges­ni

Dau­giau­sia stam­bių nea­ti­ti­ki­ mų ap­tik­ta Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je. Kau­no ra­jo­no ly­de­ris – No­rei­kiš­kių gy­ven­to­jas, dek­la­ra­vęs su­var­to­jęs 2300 kub. m du­jų dau­giau, nei ro­ dė skai­tik­lis. O Kau­no mies­te pa­si­ žy­mė­jo Nar­sie­čių gy­ven­to­jas – jis per­mo­kė­jo už 1 700 kub. m.

700 kub. m – per­mo­kas. Ma­tyt, taip ti­kė­jo­si neatk­reip­ti du­ji­nin­kų dė­me­sio. Di­džiau­siu iš­si­šo­kė­liu Lie­tu­vo­je kol kas ga­li va­din­tis du­jų var­to­to­jas iš Pa­lan­gos. Už du­jas na­me ir bu­te mo­kė­jęs pa­lan­giš­kis per­mo­kė­jo už 7,7 tūkst. kub. m du­jų. Už per­ne­lyg di­de­lį kie­kį du­jų se­ no­mis kai­no­mis su­mo­kė­ju­siems var­to­to­jams teks pa­deng­ti ne­su­ mo­kė­tą skir­tu­mą.

Be­je, pa­ste­bė­ta, kad su­tau­py­ti ban­dę kau­nie­čiai daž­niau­siai dek­ la­ra­vo pa­ly­gin­ti ne­di­de­les – 600–

la­ra­vę žmo­nės ti­kė­jo­si su­tau­py­ti šim­tus li­tų.

tik 2,5 pro­c. pa­ja­mų, tad su­tau­py­ mas ne­bū­tų la­bai ryš­kus.“ Tie­sa, gud­rau­ti su­ma­niu­siems kau­nie­čiams „Kau­no van­de­nų“ ap­gau­ti ga­li ne­pa­vyk­ti. Rug­sė­jį pla­ nuo­ja­mi pla­ni­niai skai­tik­lių pa­tik­ ri­ni­mai. Gud­rau­jan­čių­jų mąž­ta

Už van­de­nį ne­per­mo­ka

Kau­no mies­te pa­si­ žy­mė­jo Nar­sie­čių gy­ ven­to­jas – jis per­mo­ kė­jo už 1 700 kub. m.

„„Tiks­las: prieš kai­nų pa­ki­li­mą itin di­de­lius su­var­to­tų du­jų kie­kius dek­

Rug­sė­jį 50–16 pro­c. di­dė­ja „Kau­ no van­de­nų“ tie­kia­mo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įkai­niai. „Ban­dy­mų gud­rau­ti kol kas ne­ pas­te­bė­jo­me, – sa­kė „Kau­no van­ de­nų“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­dė­jė­jas Vi­lius Bu­ro­kas – Gal tai le­mia fak­tas, kad už mū­sų pa­ slau­gas žmo­nės mo­ka ge­ro­kai ma­ žiau nei už ki­tas. Vi­du­ti­niš­kai vie­na kau­nie­čių šei­ma van­de­niui iš­lei­džia

Ban­dy­mai su­tau­py­ti mo­kant dau­ giau prieš kai­nos pa­di­dė­ji­mą ypač bū­da­vo gau­sūs prieš brangs­tant elekt­ros ener­gi­jai. Vis dėl­to prieš pa­sku­ti­nius elekt­ros ener­gi­jos pa­ bran­gi­mus ši ten­den­ci­ja ne­bu­vo la­ bai ryš­ki. Tie­sa, „Les­to“ ne­nei­gia, kad pa­ste­bė­jus di­des­nius svy­ra­vi­ mus pa­si­do­mi­ma, ar dek­la­ruo­ja­ mas su­var­to­tas elekt­ros ener­gi­jos kie­kis su­tam­pa su rea­liu skai­tik­lių pa­ro­dy­mu.

AFP nuo­tr.

Be­ne la­biau­siai kau­nie­čius var­ gi­na mo­kes­čiai už ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį, ta­čiau „Kau­no ener­gi­jos“ dau­giau, nei rei­kia, su­var­to­to karš­ to van­dens dek­la­ruo­jan­tys var­to­to­ jai ne­gąs­di­na. Spė­ja­ma, kad ga­li bū­ti to­kių var­ to­to­jų, ku­rie va­sa­rą dek­la­ruo­ja di­ des­nius su­var­to­to karš­to van­dens kie­kius, kad žie­mą už­griū­sian­ti mo­kes­čių naš­ta pa­si­skirs­ty­tų to­ ly­giau per me­tus. Ta­čiau ka­žin ar tie var­to­to­jai su­tau­po. „Karš­to van­dens kai­na nuo­ lat per­skai­čiuo­ja­ma. Bū­na mė­ne­ sių, kai ji su­ma­žė­ja, to­dėl di­des­ nį, nei su­var­to­jo, karš­to van­dens kie­kį dek­la­ra­vęs var­to­to­jas ga­li ir pra­lai­mė­ti“, – sa­kė „Kau­no ener­ gi­jos“ at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­ me­ne Ūd­rys Sta­sel­ka.


6

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Po­pu­liz­mo tvai­kas Ignas Jačauskas

B

ur­ta­žo­dis „rin­ki­mai“ po­li­ti­kus vei­kia nors ir ne vi­sai vie­no­dai, bet vis tiek daž­niau­siai pri­ver­čia vers­tis per gal­ vą, kaip bū­ti pa­ste­bė­tiems. Sei­me tai pa­si­reiš­kia des­pe­ra­tiš­ku no­ru re­gist­ruo­ti pa­ siū­ly­mus, su­si­ju­sius su po­li­ti­ko rin­ki­mų apy­ gar­da. Did­mies­čių po­li­ti­kams ky­la no­ras nu­ mes­ti gar­dų kąs­nį mies­tie­čiams, net jei tai bū­ tų tik uto­pi­ja bliz­gan­čia­me po­pie­rė­ly­je. Svar­ bu, kad bū­tų pa­trauk­li. Štai sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės va­do­vas Ar­tū­ras Zuo­kas sa­vo in­ter­ne­t i­n ia­me die­no­raš­t y­je skel­bia: „Būk rea­lis­tas – siek neį­ma­no­mo.“ Bū­ tent šis šū­kis pui­kiau­siai tin­ka nau­jau­siai Vil­ niaus val­džios idė­jai vie­šą­jį trans­por­tą pa­da­ ry­ti ne­mo­ka­mą.

No­rint vie­šą­jį trans­por­ tą pa­da­ry­ti ne­mo­ka­mą, tek­tų keis­ti trans­por­to sis­te­mą. Tie­sa, min­tis ne­nau­ja – ją jau be­veik me­tus ban­do įgy­ven­din­ti Es­ti­jos sos­ti­nė Ta­li­nas. Es­ tai, gar­sė­jan­tys šal­tak­rau­jiš­ku­mu, ge­bė­ji­mu įver­tin­ti vi­sus „už“ ir „prieš“, mo­kė­ji­mu pla­nuo­ ti į to­li­mą atei­tį, ma­tyt, tu­ri bent apy­tik­rį pla­ną, kaip tai įgy­ven­din­ti ne­su­ke­liant spro­gi­mo ki­ to­se mies­tui svar­bio­se sri­ty­se: so­cia­li­nės ap­ sau­gos, svei­ka­tos, mies­to prie­žiū­ros ir t. t. Tur­ būt ne šiaip sau vie­nin­te­lė Es­ti­ja vi­so­je ES su­ ge­bė­jo prieš kri­zę su­kaup­ti pa­kan­ka­mai at­sar­ gų, kad ją at­lai­ky­tų, ir tik šyp­so­jo­si iš des­pe­ra­ tiš­kų Bal­ti­jos kai­my­nių ban­dy­mų su­si­verž­ti dir­žą iki tos jo vie­tos, kur sky­lu­čių jau ne­bė­ra. Be­je, Klai­pė­dos ir Kau­no me­rai to­kios idė­jos tvir­ti­na bent jau kol kas net svars­ty­ti ne­ke­ti­ nan­tys ir ne­vy­nio­da­mi į va­tą už­si­me­na: to­ kius pa­siū­ly­mus Vil­nius te­ga­li teik­ti tik prieš rin­ki­mus į Sei­mą. Mat no­rint vie­šą­jį trans­por­ tą pa­da­ry­ti ne­mo­ka­mą, (o ką ir kal­bė­ti apie bent šim­tą pa­pil­do­mų mi­l i­jo­nų trans­por­to do­ta­ci­joms,) tek­tų keis­ti trans­por­to sis­te­mą (juk vi­si tuo­met už­plūs­tų au­to­bu­sus ir tro­lei­ bu­sus), pirk­ti de­šim­tis nau­jų trans­por­to prie­ mo­nių, įves­ti nau­jų marš­ru­tų. Tu­rint ome­ny­ je tai, kad šiais lai­kais ne­su­sit­var­ko­ma net su pen­ke­rius me­tus ruoš­ta elekt­ro­ni­nio bi­lie­to sis­te­ma, to­kių gran­dio­zi­nių pla­nų įgy­ven­di­ ni­mo ti­ki­my­bė ar­tė­ja prie vi­siš­ko nu­lio. Bū­tent tai ir su­pran­ta li­ku­sios Lie­tu­vos da­lies mies­tų va­do­vai. Be­je, įdo­mus fak­tas – iki Sei­ mo rin­ki­mų li­ko vie­nin­te­lis sos­ti­nės ta­ry­bos po­sė­dis ir jis vyks šian­dien. Tad, jei ir po­li­ti­kai pri­tar­tų idė­jai at­si­klaus­ti žmo­nių nuo­mo­nės, po rin­ki­mų, grįž­tant prie klau­si­mo, bus ga­li­ ma kons­ta­tuo­ti: idė­ja per drą­si ir per bran­gi. Juk Sei­me man­da­tai jau bus pa­skirs­ty­ti. informacija:

302 250

Lie­tu­vių drau­gai ir prie­šai

D

au­giau kaip pu­sė Lie­ tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad Len­ki­ja Lie­tu­vos at­žvil­giu vyk­do drau­ giš­ką po­li­ti­ką, ta­čiau Var­šu­va lie­tu­viams at­ro­do prie­šiš­kes­ nė nei Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Vo­kie­ti­ja ir JAV. Prie­šiš­kiau­sio­mis Lie­tu­ vai ša­li­mis lai­ko­mos Bal­ta­ru­si­ ja ir Ru­si­ja. To­kius duo­me­nis at­sklei­dė BNS už­sa­ky­mu bend­ro­vės RAIT rugp­jū­tį at­lik­ta ap­klau­sa. Eks­ per­to tei­gi­mu, ty­ri­mo re­zul­ta­tai lei­džia teig­ti, kad lie­tu­viai kai­ my­nus, įskai­tant Len­ki­ją, ver­ ti­na san­tū­riau ir pa­lan­kiau, nei kar­tais su­si­da­ro įspū­dis vie­šo­ jo­je erd­vė­je. Lie­tu­vių ma­ny­mu, drau­giš­kiau­ sia Lie­tu­vai yra kai­my­nė Lat­vi­ja – ją drau­giš­ka ar­ba la­biau drau­giš­ka ša­li­mi lai­kė 90 pro­c. ap­klaus­tų­ jų. Tik 6 pro­c. ap­klaus­tų­jų Ry­gos po­li­ti­ką pa­va­di­no prie­šiš­ka ar la­ biau prie­šiš­ka. Vo­kie­ti­ją drau­giš­ka Lie­tu­vai pa­va­di­no 89 pro­c. res­pon­den­ tų, Es­ti­ją – 87 pro­c. ap­klaus­tų­ jų, JAV – 81 pro­c. „Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ver­ti­na­mos la­bai tei­gia­mai. Nors, ko ge­ro, jei bū­tų klau­sia­ma konk­re­čiai, kaip reiš­kia­si ta drau­giš­ka po­li­ti­ka, ne­bū­tų taip leng­va pa­ste­bė­ti“, – ko­men­ta­vo Vil­niaus uni­ver­si­ te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­ li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­ jas Kęs­tu­tis Gir­nius. Jam ne­ti­kė­ta, kad Vo­kie­ti­ja lai­ ko­ma drau­giš­kes­ne nei Ame­ri­ ka: „Vo­kie­čiai šiek tiek at­sar­giau ver­ti­no Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­ my­bę, be to, pa­sta­rai­siais me­tais Vy­riau­sy­bė ir spau­da kar­tais pa­ sa­ko, kad Vo­kie­ti­ja per­dėm pa­ lai­ko Ru­si­ją neat­siž­velg­da­ma į ma­žą­sias ša­lis. Įdo­mu, kad to ne­pa­ro­do žmo­nių nuo­mo­nės.“ Dėl Len­ki­jos gy­ven­to­jų nuo­ mo­nės ga­na smar­kiai iš­si­sky­rė

R

u­si­jos du­jų mo­no­po­li­ nin­ko „Gazp­rom“ val­ dy­bos pir­mi­nin­ko pa­ va­duo­to­jas Alek­sand­ras Med­ve­de­vas pa­reiš­kė, esą Lie­ tu­va yra Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pra­dė­to ty­ri­mo prieš „Gazp­rom“ pro­vo­ka­to­rė. „Lie­tu­va, esan­ti vie­na iš EK ty­ri­mo pro­vo­ka­to­rių, ne­sup­ ran­ta su­tar­ties, ku­rią no­ri ap­ tar­ti su „Gazp­rom“, pa­ra­met­rų. O šie klau­si­mai su vie­na pa­ grin­di­nių du­jų pir­kė­jų Lie­tu­vo­je – bend­ro­ve „Ache­ma“ – yra iš­ spręs­ti il­gam lai­kui“, – pa­reiš­kė A.Med­ve­de­vas.

gė kas de­šim­tas ap­klaus­ta­sis (10 pro­c.), 40 pro­c. pa­si­rin­ko va­ rian­tą „la­biau prie­šiš­ka“. Bal­ta­ru­si­ją drau­giš­ka pa­va­di­ no kas de­šim­tas ap­klaus­ta­sis (10 pro­c.), la­biau drau­giš­ka – kas tre­ čias (33 pro­c.). Mins­ko po­li­ti­ką prie­šiš­ka va­di­no 8 pro­c. res­pon­ den­tų, la­biau prie­šiš­ka – 43 pro­c. Pa­sak K.Gir­niaus, itin kri­tiš­ kas Bal­ta­ru­si­jos ver­ti­ni­mas ga­li bū­ti su­si­jęs su „pliu­ši­nių meš­ kiu­kų“ in­ci­den­tu ir po jo iš­sa­ ky­tais Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos gra­si­ni­mais Lie­tu­vai.

Dienos klausimas Ar Lat­vi­jos po­li­ti­ka yra drau­giš­ka Lie­tu­vai? Nežino, neatsakė Priešiška Labiau priešiška

37

1 4 5

Draugiška

% 53

Labiau draugiška

Kaunodiena.lt

KD, BNS inf.

Vi­są Ru­si­jos gam­ti­nių du­ jų eks­por­tą kont­ro­liuo­jan­čios įmo­nės „Gazp­rom ex­port“ va­ do­vas už­si­puo­lė EK dėl, jo žo­ džiais, ne­są­ži­nin­go žai­di­mo ir „Briu­se­lio re­gu­lia­to­rius“ ap­ kal­ti­no mo­no­po­liz­mu. „Yra toks po­sa­kis: va­gie, ke­pu­rė de­ga. Šiuo at­ve­ju ji tu­rė­tų deg­ti ir ant EK gal­vos“, – pa­reiš­kė A.Med­ ve­de­vas. Anot jo, „Gazp­rom“ bu­vo re­ for­mų Eu­ro­pos rin­ko­je pio­nie­ rius, to­liau ken­čia dėl priė­mi­mo prie du­jo­tie­kių blo­ka­vi­mo, bet pai­so ša­lių, ku­rio­se dir­ba, įsta­ ty­mų.

EK pra­ne­šė, kad ofi­cia­liai pra­ dė­jo ty­ri­mą, ar „Gazp­rom“, ku­ riai ten­ka 36 pro­c. Eu­ro­pai tie­ kia­mo du­jų kie­kio, ne­si­nau­do­jo do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi Vi­du­ rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių rin­ko­ se, taip pa­žeis­da­ma an­ti­mo­no­ po­li­nes ES tai­syk­les. Ko­men­tuo­da­mas A.Med­ve­de­ vo pa­reiš­ki­mus, prem­je­ras And­ rius Ku­bi­lius pa­brė­žė, kad Ru­si­ jos du­jų kon­cer­nas „Gazp­rom“ ne­tu­rė­jo bū­ti la­bai nu­ste­bęs dėl EK pra­dė­to kon­cer­no veik­los ty­ ri­mo. „Aš tik no­riu pri­min­ti, kad tas pa­ts A.Med­ve­de­vas sau­sį ir va­sa­rį

ne vie­ną kar­tą lan­kė­si Vil­niu­je ir skun­dė­si du­jų per­tvar­ka Lie­tu­vo­ je. Da­bar jau EK skel­bia įta­ri­mus „Gazp­rom“. Tai nuo­sek­lus ES vei­ki­mas“, – sa­kė A.Ku­bi­lius. „No­riu pri­min­ti, kad „Gazp­ rom“ at­sto­vai „Lie­tu­vos du­jo­ se“ bal­sa­vo už du­jų sek­to­riaus per­tvar­ką, o tai, kad mes per­nai pa­va­sa­rį krei­pė­mės į Eu­ro­pos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą dėl ne­są­ ži­nin­gos kai­nų po­li­ti­kos, vi­si ži­ no“, – pri­dū­rė prem­je­ras. Lie­tu­va šiuo me­tu už gam­ti­nes du­jas „Gazp­rom“ mo­ka bran­ giau­siai vi­so­je ES. KD, BNS inf.

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

– drau­giš­ka ją lai­kė 57 pro­c. res­ pon­den­tų, prie­šiš­ka – 39 pro­c. „Len­kų po­li­ti­ką dau­gu­ma žmo­ nių vis dėl­to lai­ko drau­giš­ka. Tai kiek ne­ti­kė­ta, at­si­žvel­gus į tai, kiek bu­vo gin­čų dėl tau­ti­nių ma­ žu­mų po­li­ti­kos. Da­bar tie klau­si­ mai ap­ri­mę, ma­tyt, tai ir pa­vei­kė ver­ti­ni­mą. Tai tei­gia­mas ženk­ las, ne­pai­sant anks­tes­nių gin­čų, žmo­nės vis tiek ge­ra­no­riš­kai žiū­ ri į Len­ki­ją“, – sa­kė K.Gir­nius. Mask­vos el­ge­sį drau­giš­ku lai­ kė 14 pro­c. ap­klaus­tų­jų, la­biau drau­giš­ku – 32 pro­c. Tai, kad Ru­si­ja prie­šiš­ka Lie­tu­vai, tei­

Edi­jos Pālens (BFL/F64) nuo­tr.

„Gazp­rom“ kont­ra­puo­li­mas

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Nuo­mo­nė: di­džiau­sia Lie­tu­vos drau­ge lai­ko­me Lat­vi­ją. 

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


8

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Kons­ti­tu­ci­ja li­ko ne­pa­keis­ta Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Va­kar Sei­mui ne­pa­vy­ko pri­tar­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms, ku­rio­mis bū­tų pa­ko­re­guo­ta Lie­tu­vos vy­ riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo (LVAT) tei­sė­jų sky­ri­mo tvar­ka. Sei­mo va­do­vė ap­gai­les­ta­vo

Pir­muo­ju dar­bot­var­kės klau­si­ mu ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bu­vo nu­ma­ty­ta pir­mą­kart bal­suo­ti dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, ku­ria nu­ sta­to­ma, kad Sei­mas pre­zi­den­ to tei­ki­mu ski­ria LVAT tei­sė­jus ir pir­mi­nin­ką. Pa­gal šiuo me­tu ga­ lio­jan­čią Kons­ti­tu­ci­ją LVAT tei­ sė­jus ir šio teis­mo va­do­vą ski­ ria sa­va­ran­kiš­kai tik pre­zi­den­tas. Sei­mas šia­me pro­ce­se nie­kaip ne­ da­ly­vau­ja. Bet po dis­ku­si­jų su­reng­to bal­ sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad ini­cia­ty­va pa­ko­re­guo­ti Kons­ti­ tu­ci­ją žlu­go – už pa­tai­są bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 3, su­ si­lai­kė 21. No­rint, kad Kons­ti­tu­ ci­ja bū­tų pa­ko­re­guo­ta, už tu­rė­jo bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 94 par­ la­men­ta­rai.

„„Nuo­mo­nė: Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­

ja S.Cir­tau­tie­nė pa­brė­žė, kad siū­ly­ta Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa su­ma­žin­tų vals­ty­bės va­do­vo ga­lias. Šarūno Mažeikos (BFL) nuo­tr.

ti ša­lia Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo bei Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų, ku­ riems už šiurkš­tų Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mą ar­ba prie­sai­kos su­ lau­žy­mą, taip pat paaiš­kė­jus, kad pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas, Sei­mas ga­lė­tų su­reng­ti ap­kal­tą.

Kan­di­da­tų są­ra­še – ir gar­sūs krep­ši­nin­kai Vers­li­nin­kas ir Kau­no krep­ši­nio klu­bo „Žal­gi­ris“ sa­ vi­nin­kas Vla­di­mi­ ras Ro­ma­no­vas ne tik pa­ts kan­di­ da­tuo­ja į Sei­mą, bet ir drau­ge ve­ da­si ke­le­tą gar­sių ša­lies krep­ši­nin­kų – bro­lius Dar­ju­šą ir Kšyš­to­fą Lav­ri­ no­vi­čius, Ri­man­ tą Kau­kė­ną.

„„Kar­tu: tarp Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos kan­di­da­tų – žal­gi­rie­čiai Dar­ju­šas

Ne­ma­to prie­žas­čių per­mai­noms

Pa­sak Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos, esa­ma LVAT tei­sė­jų sky­ri­ mo tvar­ka iki šiol vei­kė „ga­na sėk­ min­gai“. „Pa­tai­sa ne­priim­ta“, – kons­ ta­ta­vo Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė, prieš tai ak­ty­viai ra­ gi­nu­si ko­le­gas bal­suo­ti. „O gai­ la...“ – pri­dū­rė ji. Ant­rą­syk bal­suo­tų ki­ti

Tai bu­vo pir­mas bal­sa­vi­mas dėl pa­tai­sos priė­mi­mo. Jei­gu jis bū­tų bu­vęs sėk­min­gas, ne anks­čiau kaip po tri­jų mė­ne­sių, tai yra jau nau­ jos ka­den­ci­jos Sei­me, vyk­tų ant­ras bal­sa­vi­mas. Da­bar, at­me­tus pa­tai­ sas, prie jų ne­ga­lės bū­ti su­grįž­ta ne ma­žiau kaip me­tus. Ga­l io­jan­č io­je Kons­t i­t u­c i­jo­ je nu­ma­ty­ta, kad Sei­mas ski­ria Kons­ti­tu­ci­nio ir Lie­tu­vos Aukš­ čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus ir jų pir­mi­nin­kus. LVAT tei­sė­jus šiuo me­tu ski­ria pre­zi­den­tas iš tei­sė­ jų kar­je­ros sie­kian­čių as­me­nų re­ gist­ro, pa­ta­rus Tei­sė­jų ta­ry­bai. Pa­gal dar praė­ju­sios ka­den­ci­ jos Sei­me re­gist­ruo­tą pro­jek­tą į Kons­ti­tu­ci­ją bū­tų įra­šo­ma ne tik tai, kad Sei­mas ski­ria LVAT tei­ sė­jus, bet jie taip pat bū­tų įra­šy­

Dar prieš bal­sa­vi­mą Pre­zi­den­ tės pa­ta­rė­ja Sol­vei­ga Cir­tau­tie­nė su­kri­ti­ka­vo siū­ly­mą keis­ti LVAT tei­sė­jų sky­ri­mo tvar­ką. Ji at­krei­ pė dė­me­sį, kad taip su­ma­ži­na­ mos pre­zi­den­to ir di­di­na­mos Sei­ mo ga­lios. S.Cir­tau­tie­nė sa­kė, kad siū­lo­ mos pa­tai­sos po­li­ti­zuo­tų teis­mą. Jos tei­gi­mu, nė­ra jo­kių rim­tų ar­ gu­men­tų, „ko­dėl rei­kė­tų tai keis­ ti ir dar la­biau po­li­ti­zuo­ti, ap­sun­ kin­ti sky­ri­mo pro­ce­dū­rą“. Pa­sak Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos, esa­ma LVAT tei­sė­jų sky­ri­mo tvar­ka iki šiol vei­kė „ga­na sėk­min­gai“. S.Cir­tau­tie­nė pri­mi­nė, kad Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė per su­si­ti­ki­mą su Sei­mo val­dy­ ba praė­ju­sią sa­vai­tę ra­gi­no veng­ti „po­pu­lis­ti­nių pa­siū­ly­mų ir ne­mo­ ty­vuo­tų spren­di­mų, po­li­ti­zuo­jan­ čių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas“. „Tai pir­miau­sia Spe­cia­lių­jų ty­ ri­mų tar­ny­bos, Vals­ty­bės sau­gu­ mo de­par­ta­men­to, pro­ku­ra­tū­ros ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų veik­lą reg­la­men­ tuo­jan­čių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai, ku­rie su­si­ję su siū­ly­mais, kad va­ do­vai bū­tų at­leis­ti ne­pat­vir­ti­nus jų veik­los ata­skai­tų. Tai, be abe­jo, po­pu­lis­ti­nis spren­di­mas, tai bū­tų žings­nis at­gal ir aki­vaiz­dus tei­sė­ sau­gos ins­ti­tu­ci­jų po­li­ti­za­vi­mas. Ly­giai taip pat kaip ir mė­gi­ni­mas šian­dien keis­ti, pa­vyz­džiui, ge­ne­ ra­li­nio ko­mi­sa­ro sky­ri­mo tvar­ką, tar­si pa­da­rant jį pa­val­dų Vy­riau­ sy­bei“, – dės­tė pa­ta­rė­ja.

ir Kšyš­to­fas Lav­ri­no­vi­čiai bei jų klu­bo sa­vi­nin­kas V.Ro­ma­no­vas. Vi­s i trys krep­š i­n in­kai šį se­zo­n ą žai­džia „Žal­gi­ry­je“. Tarp kan­di­da­tų yra ir ži­no­mas spor­ti­nių šo­kių meist­ras And­rius Kan­de­lis. Va­kar Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­ mi­si­ja įre­gist­ra­vo Lie­tu­vos žmo­ nių par­ti­jos kan­di­da­tus į Sei­mą. Par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­še pir­mas įra­šy­tas V.Ro­ma­no­vas. Vien­man­ da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je jis ne­ kan­d i­d a­t uo­ja. Ant­ra kan­d i­d a­t ų są­ra­še – Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ jos pir­mi­nin­kė Joa­na Ši­ma­naus­

Vai­do­to Gri­go nuo­tr.

kie­n ė, ji ba­l o­t i­r uo­ja­s i ir Cent­ro vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Tre­č ias kan­d i­d a­t ų są­ra­š e – bu­vęs gar­sus „Žal­gi­rio“ krep­ši­ nin­kas, da­bar tre­n e­r is Vi­tol­d as Ma­sals­kis (Alek­so­to-Vi­li­jam­po­ lės apy­gar­da), ket­vir­tas – bu­vęs krep­ši­nin­kas, da­bar vers­li­nin­kas Ana­to­li­jus Čup­ko­vas (Pra­mo­nės), penk­tas – krep­ši­nin­kas R.Kau­kė­ nas, šeš­tas – šo­kė­jas A.Kan­de­lis, sep­tin­tas – bu­vęs Ra­sei­nių me­ ras Pet­ras Vež­ba­v i­č ius (Ra­sei­ nių), aš­tun­tas – vers­li­nin­kas Al­

Iki šiol jo­je bu­vo priim­ta de­šimt pa­ tai­sų. Pas­ta­rą­jį kar­tą – 2004 m., kai Lie­tu­va įsto­jo į ES, ir 2006-ai­siais, kai dė­ti tei­si­niai pa­grin­dai sie­kiant įsi­ves­ti eu­rą.

„„Skai­čius: Sei­mo rin­ki­mų biu­le­te­niuo­se – 18-os par­ti­jų, iš­kė­lu­sių sa­vo

8. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja. 9. Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja. 10. Koa­li­ci­ja „Už Lie­tu­vą Lie­ tu­vo­je“, ku­rią su­da­ro Lie­tu­vos cent­ro par­ti­ja, Tau­ti­nin­kų są­jun­ ga, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­ jun­ga ir Tau­tos vie­ny­bės są­jun­ga. 11. Krikš­čio­nių par­ti­ja. 12. Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja. 13. So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas. 14. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­ jų są­jun­ga. 15. Par­ti­ja „Jau­no­ji Lie­tu­va“. 16. Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga. 17. Emig­ran­tų par­ti­ja. 18. Są­jun­ga TAIP. „Esame patenkinti šiuo numeriu. Gražus skaičius – metai turi 12 mė­ nesių, kiekvieną mėnesį bus galima nuveikti ką nors gražaus. Buvo 12 apaštalų. Taigi, tikimės, kad šis skai­ čius bus mums sėkmingas“, – dien­ raščiui sakė Lietuvos žmonių partijos pirmininkė Joana Šimanauskienė. „Rinkėjams tai lengvai įsimenan­ tis numeris, ypač tiems, kurie mo­ kėsi dar tais laikais, kai penketas mokykloje buvo aukščiausias įver­ tinimas“, – sakė vienas iš konser­ vatorių vadovų Jurgis Razma.

BFL nuo­tr.

KD, BNS inf.

Par­ti­jos iš­trau­kė bur­tus, ko­kia tvar­ka bus įra­šy­tos Sei­mo rin­ki­ mų biu­le­te­ny­je.

Iš vi­so spa­lį vyk­sian­čiuo­se rin­ki­ muo­se sa­vo kan­di­da­tų są­ra­šus ke­ lia 17 par­ti­jų ir vie­na ke­tu­rių par­ ti­jų koa­li­ci­ja, tad iš vi­so iš­si­da­ly­ta 18 nu­me­rių:

1. Li­be­ra­lų są­jū­dis. 2. Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja. 3. Dar­bo par­ti­ja. 4. De­mok­ra­ti­nė dar­bo ir vie­ny­ bės par­ti­ja. 5. Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai. 6. Par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“. 7. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja.

Šie­met pa­va­sa­r io se­si­jo­je Sei­mas

ban­dė pa­keis­t i Kons­t i­t u­c i­jos 38 straips­n į, ku­r ia­me kal­ba­ma apie šei­mos ins­t i­tu­tą. Pri­t rū­ko vos vie­ no bal­so, kad pa­siū­ly­tam pro­jek­ tui bū­t ų pri­tar­ta per pir­mą bal­sa­ vi­mą. Sa­vo ei­lės lau­kia dar ke­lios pa­siū­ ly­tos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, tarp jų – ir jau daug me­tų dis­ku­tuo­ta ir ne­ tgi sy­k į vos ne­priim­ta pa­tai­sa dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų.

BNS inf.

Ką lė­mė rinkimų bur­tai?

Ko­re­guo­ta de­šimt kar­tų Po pu­sant­ro mė­ne­sio su­kaks ly­ giai 20 me­tų, kai vi­suo­ti­nia­me re­ fe­ren­du­me vals­ty­bės pi­lie­čių bal­ sų dau­gu­ma priim­ta ga­lio­jan­ti Lie­ tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja.

gi­man­tas Paukš­tai­tis (Dzū­ki­jos), de­vin­tas – krep­ši­nin­kas D.Lav­ri­ no­vi­čius, de­šim­ta – kul­tū­riz­mo tre­ne­rė Ala Gu­se­va (Pa­jū­rio). Ki­t as ži­n o­m as krep­š i­n in­ kas K.Lav­r i­n o­v i­č ius kan­d i­d a­ tų są­ra­š e įra­š y­tas vie­n uo­l ik­tas nu­m e­r iu. Nei jis, nei jo bro­l is vien­m an­d a­t ė­se apy­gar­d o­se ne­ kan­d i­d a­t uo­ja. Iš vi­so par­ti­ja ke­lia 61 kan­di­da­ tą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ir 26 vien­man­da­tė­se.

kan­di­da­tus, pa­va­di­ni­mai. 


9

trečiADIENIS, rugsėjo 12, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,15 %

88

+0,53 %

–0,35 %

Kas penk­tas gy­ven­to­jas skurs­ta Lie­tu­vo­je per­nai že­miau skur­do ri­zi­ kos ri­bos gy­ve­no apie 660 tūkst. as­me­ nų, ku­rie su­da­rė 20 pro­c. vi­sų ša­lies gy­ ven­to­jų – 0,2 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau nei 2010-ai­siais. Skur­do ri­zi­kos ri­ba per­ nai bu­vo 691 li­tas per mė­ne­sį vie­nam gy­ ve­nan­čiam as­me­niui ir 1452 li­tai šei­mai, ku­rio­je yra du suau­gę as­me­nys ir du vai­ kai iki 14 me­tų, kaip pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

proc.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­ri nuo­sa­vą na­mą ar bu­tą, kaip ro­do ty­ri­mas.

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2059 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3205 JAV do­le­ris 1 2,6961 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7658 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9589 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4011 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6649 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4932 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8577

pokytis

+0,0905 % +0,0069 % –0,1481 % +0,2101 % –0,0181 % –0,1747 % –0,8481 % –0,1786 % +0,0560 %

Grą­ži­nant sko­lą – kliū­tys Už šei­mos na­rį grą­žin­ti sko­lą Vals­ty­bi­ nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) ga­li bū­ti ne taip pa­pras­ta. Ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jai dangs­to­si nau­jai die­gia­ma sis­te­ma, to­dėl su­si­da­riu­sią pro­ble­mą spren­džia neo­fi­ cia­liais bū­dais. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

„Ge­riau sko­lą te­gu mo­ka pa­ts“

Dien­raš­čio skai­ty­to­jas Al­gir­das P. (re­dak­ci­jai var­das ir pa­var­dė ži­no­ mi) sa­kė esąs sko­lin­gas VMI – tu­rįs mo­kes­ti­nės pa­sko­los su­tar­tį. Jo sko­ la iš­skai­dy­ta lyg pa­sko­la, to­dėl kas mė­ne­sį jis mo­ka įmo­kas. O su­lau­kęs pro­gos at­si­kra­ty­ti fi­nan­si­nės naš­tos – su­mo­kė­ti vi­sas li­ku­sias įmo­kas iš kar­to – pa­šne­ko­vas vis dėl­to to pa­ da­ry­ti ne­ga­lė­jo. Jam ke­lią už­kir­to vir­ti­nė ne­su­sip­ra­ti­mų VMI. „Prieš ku­rį lai­ką šei­mos na­ rys pa­no­ro už ma­ne pa­deng­ti vi­są sko­lą ir taip pa­do­va­no­ti man sa­vo­ tiš­ką do­va­ną. Jis nu­vy­ko į VMI ir pa­sa­kė, kad no­ri da­bar pat su­mo­ kė­ti sko­lą už ma­ne. Ta­čiau jam at­ sa­kė, kad tai neį­ma­no­ma“, – pa­ sa­ko­jo Al­gir­das P. Anot pa­šne­ko­vo, šei­mos na­rys ban­dė iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl to pa­da­ ry­ti neį­ma­no­ma. Ta­čiau teiš­gir­do at­sa­ky­mą: „Neį­ma­no­ma, ir tiek. Rei­kia pe­rei­ti dau­gy­bę biu­rok­ra­ ti­nių slenks­čių. O ir ap­skri­tai ge­ riau sko­lą te­gu mo­ka pa­ts.“ Praė­jus ke­lioms die­noms Al­gir­ das P. ne­sėk­min­gai pa­ban­dė su­si­ siek­ti su VMI pa­rei­gū­ne, ku­ri yra pa­si­ra­šiu­si jo mo­kes­ti­nės pa­sko­los su­tar­tį. Po ke­lių die­nų ki­ta pa­rei­ gū­nė jam pa­reiš­kė, kad rugp­jū­čio pa­bai­go­je jis ga­li nė ne­varg­ti pri­si­ skam­bin­ti, nes dar­bo vie­to­je nie­ ko ne­ras. Pa­lau­kęs iki rug­sė­jo Al­gir­das P. pa­ga­liau su­si­sie­kė su ieš­ko­ma VMI pa­rei­gū­ne. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad ji pa­ti ne­ži­no, ką da­ry­ti šei­mos na­ riui no­rint su­mo­kė­ti ki­to sko­lą. To­dėl nu­krei­pė į ki­tas dvi spe­cia­ lis­tes pri­dū­ru­si, kad to­kiu at­ve­ju rei­kia pil­dy­ti pa­pil­do­mas for­mas. Nukreipė dar ki­tur

„Aiš­ku, vė­liau at­ro­dė, kad bū­ tų bu­vę leng­viau, jei ma­no šei­ mos na­rys pi­ni­gus bū­tų per­ve­dęs man, o sko­lą pa­den­gęs aš pa­ts. Ta­ čiau pa­ju­tau azar­tą. Ne­jau ma­no tė­vas, ma­ma ar sū­nus ne­ga­li ofi­ cia­liai pa­dė­ti iš­si­kaps­ty­ti iš sko­ lų? Koks skir­tu­mas, kie­no tai pi­ ni­gai?“ – pik­ti­no­si Al­gir­das P. Po ke­lių die­nų ban­dy­mų pri­ si­skam­bin­ti vie­nai iš nu­ro­dy­tų spe­cia­lis­čių Al­gir­das P. su­ži­no­jo,

Tuo­met, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, pra­si­dė­jo di­džiau­si ne­su­sip­ra­ti­ mai. Anot jo, pa­skam­bi­nus nu­ro­ dy­tai spe­cia­lis­tei, Al­gir­dui P. iš­ kart bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jis ne­ga­li su­ži­no­ti sa­vo sko­los li­ku­čio, nes tai yra kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ ja: „Pa­sa­kė, kad tu­riu ei­ti į VMI, ra­šy­ti pra­šy­mą ir man bus, ma­ tyt, į au­sį pa­sa­ky­ta, kiek sko­los li­ ko su­mo­kė­ti. Pra­dė­jau širs­ti – juk aš tie­siog no­riu su­grą­žin­ti, ką esu sko­lin­gas. Klau­siau, ko­dėl jie ne­ ga­li man pa­sa­ky­ti su­mos, ku­rią šei­mos na­rys ma­no var­du at­siųs tuč­tuo­jau?!“ Po il­gos pau­zės ra­ge­ly­je ir pa­ tarš­ki­nu­si kom­piu­te­rio kla­vi­šais Al­gir­do P. pa­šne­ko­vė pri­si­pa­ži­no, kad ins­ti­tu­ci­jo­je da­bar die­gia­ma nau­ja sis­te­ma ir ji ne­ga­lin­ti pa­si­ žiū­rė­ti li­ku­čio. O ir ap­skri­tai dar­ buo­to­jai dar pa­tys nie­ko ne­sup­ ran­ta. „O kas tuo­met su­pran­ta?“ – re­to­riš­kai klau­sė jis. Al­gir­das P. pa­sa­ko­jo, kad su­tri­ ku­si VMI dar­buo­to­ja ėmė jo klau­ si­nė­ti, gal­būt jis ku­rį lai­ką ar bent rug­sė­jį įmo­kų ga­lė­tų ne­mo­kė­ti: „Po

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,14

4,78

2,45

„Va­koil“

5,06

4,70

2,47

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta96,67 dol. už 1 brl. 114,75 dol. už 1 brl.

Le­mia­ma Eu­ro­pos sa­vai­tė Ty­ri­mų ins­ti­tu­to „So­cial Dy­na­mics In­ter­na­tio­nal“ par­tne­ris

Š

Al­gir­das P.:

Pa­siū­lė ne­mo­kė­ti

A 95

Ka­ro­lis Ur­bo­nas

kad jo­kių for­mų pil­dy­ti ne­rei­kia. Jis nu­džiu­go iš­gir­dęs, jog už­ten­ ka pri­si­jung­ti prie sa­vo e. ban­ki­ nin­kys­tės ir, jei įmo­kas mo­ka ki­tas as­muo, už­pil­dy­ti „iš­plės­ti­nį pa­ve­ di­mą“. „Ta­da man­da­giai pa­klau­siau, ar ga­lė­tų pa­sa­ky­ti ma­no li­ku­tį, ku­rį rei­kia su­mo­kė­ti, nes VMI ne­su­tei­ kia ga­li­my­bės pa­čiam ste­bė­ti, kiek jau su­mo­kė­ta ir koks sko­los li­ku­ tis. Jį tu­ri kas mė­ne­sį skai­čiuo­ ti pa­ts, kaip ir pa­lū­ka­nas. Ta­čiau man bu­vo at­sa­ky­ta, kad ši spe­cia­ lis­tė neuž­sii­ma tuo ir kad rei­kė­ tų kreip­tis į dar vie­ną spe­cia­lis­tę, ku­riai aš pri­skir­tas pa­gal gi­mi­mo me­tus“, – dės­tė Al­gir­das P.

Bū­tų bu­vę leng­viau, jei ma­no šei­mos na­ rys pi­ni­gus bū­tų per­ ve­dęs man, o sko­lą pa­den­gęs aš pa­ts.

Vakar Tink­las

„„Pai­nia­va: no­rint su­ži­no­ti, kaip as­muo ga­li pa­deng­ti šei­mos na­rio sko­

lą VMI, ga­li pri­reik­ti vir­ti­nės skam­bu­čių įvairiems spe­cia­lis­tams. 

il­gų bergž­džių kal­bų ir ban­dy­mų kaip nors ma­ni­mi at­si­kra­ty­ti man bu­vo pa­siū­ly­ta per­ves­ti ko­kią nors di­de­lę su­mą taip, tar­si per­ves­čiau mė­ne­si­nę įmo­ką. Ta­da bai­gę dieg­ ti sis­te­mą jie, jei bus per­mo­ka, ją po ku­rio lai­ko grą­žins.“ Anot jo, bu­vo su­ras­tas pa­pras­ čiau­sias bū­das, tie­sa, ne toks ofi­ cia­lus, koks tu­rė­jo bū­ti: „Ir ne­jau to­kio spren­di­mo ne­ga­lė­jo ma­ no šei­mos na­riui pa­sa­ky­ti VMI spe­cia­lis­tė pa­tį pir­mą kar­tą? Štai koks vie­no lan­ge­lio prin­ci­pas. Ir štai kaip ne­leng­va žmo­gui įsiū­ly­ti vals­ty­bei pi­ni­gų.“ Ap­gai­les­ta­vo dėl ne­su­sip­ra­ti­mų

VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ge­ di­mi­nas Vyš­niaus­kis ko­men­tuo­ da­mas su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją pir­ miau­sia ap­gai­les­ta­vo ir at­si­pra­šė mo­kes­čių mo­kė­to­jo, kad šis ope­ ra­ty­viai ne­ga­vo tin­ka­mos pa­slau­ gos ir kon­sul­ta­ci­jų. „Is­to­ri­ja bus iš­nag­ri­nė­ta, kaip ir im­ta­si bū­ti­nų prie­mo­nių, kad pa­ slau­gas mo­kes­čių mo­kė­to­jai gau­ tų ko­ky­biš­kas ir daug grei­čiau“, – pa­ža­dė­jo jis. G.Vyš­niaus­kis pa­ brė­žė, kad ne­tru­kus mo­kes­čių mo­kė­to­jas apie sa­vo mo­kes­ti­nę

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

sko­lą vals­ty­bei bet ka­da ga­lės su­ ži­no­ti pri­si­jun­gęs prie nau­jos VMI in­ter­ne­to sve­tai­nės. Anot jo, sve­ tai­nė­je bus su­for­muo­ta mo­kes­čių mo­kė­to­jo kor­te­lė, ku­rio­je bus ga­li­ ma ras­ti ne tik mi­nė­tą in­for­ma­ci­ją, bet ir įvyk­dy­tų mo­kes­ti­nių prie­vo­ lių is­to­ri­ją, mo­kė­ti­nus mo­kes­čius, mo­kes­čių per­mo­kas ir pan. „Šian­dien gy­ven­to­jas sa­vo sko­ lą vals­ty­bei ga­li su­ži­no­ti atė­jęs į VMI ar­ba tai ga­li pa­da­ry­ti jo raš­ tiš­ką įga­lio­ji­mą tu­rin­tis as­muo – tai rei­ka­lin­ga sie­kiant ap­sau­go­ti pri­va­čius as­mens duo­me­nis“, – dės­tė G.Vyš­niaus­kis. Jis pa­ti­ki­no, kad su­mo­kė­ti mo­ kes­čius už ki­tus as­me­nis ga­li­ ma vi­sais at­ve­jais – ne­svar­bu, ar tai bū­tų mo­kes­tis, ar mo­kes­ti­nės sko­los su­tar­tis, ar ad­mi­nist­ra­ci­ nė bau­da: „Tais at­ve­jais, kai mo­ kes­čiai, įmo­kos ar rink­lia­vos mo­ ka­mos už ki­tą fi­zi­nį ar­ba ju­ri­di­nį as­me­nį, bū­ti­na pil­dy­ti iš­plės­ti­ nę mo­kė­ji­mo nu­ro­dy­mo for­mą ir nu­ro­dy­ti pra­di­nio mo­kė­to­jo var­dą ir pa­var­dę ar­ba įmo­nės pa­va­di­ni­ mą (fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo, už ku­rį mo­kė­to­jas per­ve­da lė­šas ga­ vė­jui), pra­di­nio mo­kė­to­jo as­mens ar­ba įmo­nės ko­dą.“

ian­dien Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nis kons­ti­tu­ci­nis teis­mas spren­ džia neei­li­nį klau­si­mą – ar su­spen­duo­ti 500 mlrd. eu­ rų Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­ mo (ESM) veik­lą. Jau ke­tu­rio­li­ka iš sep­ty­nio­li­kos eu­ro zo­nos ša­lių ra­ ti­fi­ka­vo ESM stei­gi­mo su­tar­tį, li­ko tik trys – Vo­kie­ti­ja, Ita­li­ja ir Es­ti­ja. Es­ti­jos bal­sas ne­tu­ri ve­to tei­sės dėl to, kad jos in­dė­lis ne­vir­ši­ja 10 pro­c. vi­so fon­do ver­tės. Ta­čiau di­džiau­ sią grės­mę ke­lia Vo­kie­ti­ja, ku­rios mo­kes­čių mo­kė­to­jai la­biau­siai iš vi­sos ES ne­no­ri pri­si­dė­ti prie pie­ ti­nių vals­ty­bių gel­bė­ji­mo fon­do. Prog­no­zuo­ja­ma, kad teis­mo spren­di­mas ne­tu­rė­tų bū­ti ra­di­ka­ lus, ir fon­do stei­gi­mo su­tar­tis tu­ rė­tų bū­ti ra­ti­fi­kuo­ta, ta­čiau su pa­ pil­do­mo­mis kont­ro­lės są­ly­go­mis. Vo­kie­ti­ja grei­čiau­siai sieks su­stip­ rin­ti fis­ka­li­nę kont­ro­lę ir ES ins­ti­ tu­ci­jų ga­lią prieš tas ša­lis, ku­rios kreip­sis į ESM pa­gal­bos. Ki­tas ypač svar­bus įvy­kis šian­ dien – Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­ko José Ma­nue­lio Bar­ro­so pa­ža­das, kad EK pa­teiks ES fis­ka­ li­nės ir ban­ki­nės in­teg­ra­ci­jos stra­ te­gi­ją, ku­ri, pa­sak jo, tu­rė­tų pa­dė­ti iš­spręs­ti kri­zę ir tęs­ti ES fe­de­ra­ci­ nės są­jun­gos kū­ri­mą. Šis EK žings­ nis neį­ver­tin­tas, nes bū­tent jis yra es­mi­nis įvy­kis, ku­ris nu­ro­dys po­ li­ti­nes ES stra­te­gi­jos gai­res. Pi­ni­ gų spaus­di­ni­mo žai­di­mai nie­ko neišsp­ręs, tik pri­da­rys dar dau­ giau bė­dų ir nu­pirks ypač bran­ gaus lai­ko. Taip pat šian­dien Olan­di­jos pi­ lie­čiai da­ly­vau­ja re­fe­ren­du­me dėl to, ar leis­ti par­la­men­tui pra­dė­ ti ty­ri­mą dėl ES ga­lių iš­plė­ti­mo ir ve­tuo­ti pa­sta­ruo­sius Eu­ro­pos ins­ ti­tu­ci­jų veiks­mus, su­stip­ri­nan­čius na­rių biu­dže­tų kont­ro­lę. Penk­ta­die­nį vyks Eu­ro­pos fi­ nan­sų mi­nist­rų su­si­ti­ki­mas Kip­ re. Per jį dė­lio­ja­mi to­les­ni blo­ko veiks­mai kri­zės spren­di­mo klau­ si­mu. Su­si­ti­ki­mo dar­bot­var­kę ga­ li smar­kiai pa­ko­re­guo­ti šian­die­nos įvy­kiai, ga­lin­tys su­jauk­ti Eu­ro­pos vir­šū­nių pla­nus. Di­džiau­sia ga­li­ma grės­mė – ne­pa­kan­ka­mai įver­tin­ tas EK pa­siū­ly­mas ir vi­siš­kai tech­ nok­ra­tiš­kas spren­di­mas spaus­din­ ti eu­rus. At­ro­do, kad į pa­grin­di­nę Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ko kė­dę at­ si­sė­dęs ita­las su­ge­bė­jo pa­kreip­ ti vi­sos ES vai­rą į pie­ti­nių vals­ty­ bių pu­sę.


10

trečiADIENIS, rugsėjo 12, 2012

pasaulis Mir­ti­nas ­ nuo­das

No­ri ­ lais­vės

Pa­gy­rė ­ Grai­ki­ją

Če­ki­jo­je ap­si­nuo­di­ję me­ta­ no­liu mi­rė 5 ne­le­ga­lų al­ko­ho­ lį var­to­ję žmo­nės, dar 12 at­ si­dū­rė li­go­ni­nė­se. Ša­lies ži­ niask­lai­da tvir­ti­na, kad į li­go­ ni­nes pa­te­ko dau­giau kaip 20 žmo­nių. Kai ku­rie apa­ko ar yra kri­ti­nės būk­lės. Žmo­nės nu­ken­tė­jo dau­giau­sia ry­ti­nė­ je Če­ki­jos da­ly­je.

De­šim­tys tūks­tan­čių ne­prik­ lau­so­my­bei pri­ta­rian­čių ka­ ta­lo­nų de­monst­ra­ci­jo­je Bar­ se­lo­no­je rei­ka­la­vo at­si­skir­ti nuo Is­pa­ni­jos. Ka­ta­lo­ni­ja, ku­ ri su­da­ro penk­ta­da­lį Is­pa­ni­jos eko­no­mi­kos, sa­ko, kad cent­ ri­nei vy­riau­sy­bei mo­ka daug dau­giau mo­kes­čių nei gau­na mai­nais.

Vo­kie­ti­jos fi­nan­sų mi­nist­ ras Wolf­gan­gas Schaeub­le (nuotr.) pa­gy­rė Grai­ki­jos pa­ siek­tą „reikš­min­gą pa­žan­gą“ ma­ži­nant sa­vo sko­lų naš­tą, ta­čiau pa­ra­gi­no Atė­nus lai­ ky­tis duo­tų pa­ža­dų. Ki­tą mė­ ne­sį kre­di­to­riai pa­skelbs ata­ skai­tą, ku­rio­je bus įver­tin­ta Grai­ki­jos pa­žan­ga.

Apkartinta šventė Ko­so­ve Nors Ko­so­vui Va­ka­rų ša­lys su­tei­kė vi­siš­ką su­ve­re­nu­mą, Ru­si­ja įvar­ di­jo Ko­so­vą kaip kva­zi­vals­ty­bę, o Ser­bi­ja ap­kal­ti­no Priš­ti­ną dėl nu­ si­kals­ta­mos pre­ky­bos žmo­nių or­ ga­nais.

Va­ka­rai pa­skel­bė, kad bai­gė sa­vo mi­si­ją nuo Ser­bi­jos at­si­sky­ru­sio­je pro­vin­ci­jo­je. Mi­si­jo­je da­ly­va­vo 23 ES ša­lys, Jung­ti­nės Vals­ti­jos ir Tur­ ki­ja. Te­ri­to­ri­ja ir 2 mln. jos gy­ven­ to­jų, tarp ku­rių dau­giau­sia – et­ni­ nių al­ba­nų, bu­vo ad­mi­nist­ruo­ja­ma tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų nuo NA­TO bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­jos. 2008 m. va­sa­rio 17 d. Ko­so­vas vie­n a­š a­l iš­kai pa­s kel­b ė ne­p rik­ lau­so­my­bę nuo Ser­bi­jos ir vė­liau bu­vo pri­pa­žin­tas apie 90-ies ša­ lių, įskai­tant dau­gu­mą ES vals­ty­ bių. Ta­čiau tam iki šiol prie­ši­na­si Belg­ra­das, Mask­va ir Ko­so­vo ser­ bai. Nors Ko­so­vo val­džia su­ti­ko mi­ si­jos pa­bai­gą tar­si šven­tę, Ser­bi­ja, ku­ri ne­pri­pa­žįs­ta pro­vin­ci­jos kaip ne­prik­lau­so­mos res­pub­li­kos, pa­ skel­bė, kad tu­ri in­for­ma­ci­jos, jog Ko­so­ve kles­ti or­ga­nų pre­ky­ba.

Ko­so­vas bu­vo ir te­ bė­ra kva­zi­vals­ty­bė, ne­san­ti tarp­tau­ti­nis tei­si­nis su­bjek­tas.

Ser­bi­jos pro­ku­ro­ras at­sklei­dė, kad Belg­ra­do ran­ko­se at­si­dū­rė vie­ nas bu­vęs Ko­so­vo su­ki­lė­lis, ku­ris, kaip tvir­ti­na Ser­bi­ja, per Ko­so­vo ka­rą da­ly­va­vo chi­rur­gi­nė­je ope­ra­ ci­jo­je, per ku­rią bu­vo išim­ta šir­ dis vie­nam ser­bui ka­li­niui ir vė­liau par­duo­ta tarp­tau­ti­nė­je juo­do­jo­je žmo­nių or­ga­nų rin­ko­je. Ko­so­vo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ ras En­ve­ras Hox­ha­jus at­rė­žė, kad Ser­bi­jos in­for­ma­ci­ja – „pro­pa­gan­ da“ ir mė­gi­ni­mas „ap­juo­din­ti Ko­ so­vui la­bai svar­bią die­ną“. O Ru­si­ja pa­skel­bė, kad lai­ko ir lai­kys Ko­so­vą kva­zi­vals­ty­be, ne­ tu­rin­čia tei­si­nio sta­tu­so. „Ka­dan­gi Tarp­tau­ti­nė Ko­so­vo val­dy­mo gru­pė ne­tu­ri vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­mo ofi­cia­laus sta­tu­so, mū­sų nuo­mo­ne, kad ir ko­kį spren­ di­mą ji bū­tų priė­mu­si, Ko­so­vas bu­ vo ir te­bė­ra kva­zi­vals­ty­bė, ne­san­ ti tarp­tau­ti­nis tei­si­nis su­bjek­tas“, – pa­brė­žė Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Ma­ri­ja Za­ cha­ro­va. BNS inf.

Kai ku­rie egip­tie­čiai sa­ko, kad po re­vo­ liu­ci­jos lau­kia po­ ky­čių, kai ku­rie tei­ gia, kad jų ti­kė­tis ne­ ver­ta. Kad ir kas tei­ sus, aki­vaiz­du, jog trans­por­to chao­ so iš Egip­to gat­vių re­vo­liu­ci­ja neiš­gy­ ven­di­no.

„„ Net­var­ka: vie­na di­džiau­sių Egip­to sos­ti­nės Kai­ro pro­ble­mų – trans­por­to sis­te­ma, ku­rio­je tvy­ro chao­sas. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ar Egip­tas pa­kei­tė sa­vo vei­dą? Par­duo­tu­vė ša­lia gat­vės

Ko­dėl Kai­ro trans­por­to sis­te­ma taip jau­di­na Egip­to žmo­nes ir po­ li­ti­kus? Ogi to­dėl, kad ša­lies eko­no­ mi­kai nuo­la­ti­nės spūs­tys gat­vė­ se kai­nuo­ja be­veik po 8 mlrd. do­ le­rių kas­met. Tai su­da­ro dau­giau nei 3 pro­c. Egip­to bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Šiuos skai­čius pa­tei­kia Pa­sau­lio ban­kas. Sus­kai­čiuo­ta, kad mi­li­ jar­dus do­le­rių nu­si­ne­ša trans­por­ to vė­la­vi­mas ir de­ga­lų nau­do­ji­mas sto­vint spūs­ty­se. Pa­ly­gin­ti su ki­tų pa­sau­lio ša­lių sos­ti­nė­mis, ku­rios ir­gi ken­čia nuo nuo­la­ti­nių spūs­čių gat­vė­se, Kai­ras – re­kor­di­nin­kas. Re­vo­liu­ci­ja Egip­te pra­si­dė­jo, vy­ko ir, re­gis, bai­gė­si. Ta­čiau Kai­ro gat­ vė­se te­be­šei­mi­nin­kau­ja chao­sas. An­tai Nas­ras Mo­ham­me­das Gha­le­bas jud­rio­je sos­ti­nės gat­vė­ je pre­kiau­ja gai­viai­siais gė­ri­mais. Par­da­vė­jai, to­kie kaip N.M.Gha­ le­bas, truk­do eis­mą, ta­čiau jiems nė­ra ki­tos išei­ties. Mies­tas pri­ grūs­tas au­to­mo­bi­lių, mo­to­ro­le­ rių, au­to­bu­sų ir sunk­ve­ži­mių, o pre­kiau­ti tur­gu­je neap­si­mo­ka. „Žmo­nės au­to­mo­bi­liuo­se – įkai­tę, juk jiems rei­kia kuo nors at­si­gai­vin­ti“, – tvir­ti­no 43 me­tų N.M.Gha­le­bas. Vy­rui net ne­top­te­lė­jo gal­von, kad jo „par­duo­tu­vė“ gat­vė­je ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų vai­ruo­to­jams. „Aš juk dir­bu gat­vės pa­kraš­ty­ je“, – lyg nie­kur nie­ko nu­si­juo­kė vy­ras. Tiks­las – pri­kel­ti eko­no­mi­ką

Kar­tais po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ vai­ko pre­kiau­to­jus iš gat­vių, ta­ čiau jų tiek daug, kad, re­gis, vi­sų

Kai­ro pa­rei­gū­nų ne­pa­kak­tų jiems su­tram­dy­ti. Skai­čiuo­ja­ma, kad Egip­to sos­ti­ nė­je še­šė­li­niu vers­lu už­sii­ma tūks­ tan­čiai, o gal net de­šim­tys tūks­ tan­čių gy­ven­to­jų. Tie­sa, nau­ja­sis Egip­to va­do­vas Mo­ha­me­das Mor­si pa­reiš­kė, kad su­tvar­ky­ti trans­por­to sis­te­mą bus vie­nas svar­biau­sių jo prio­ri­te­tų per pir­mą­sias šim­tą pre­zi­den­ta­ vi­mo die­nų.

Ne­ma­tau di­de­ lio skir­tu­mo tarp to, kas yra da­bar ir kaip bu­vo Mu­ba­ra­ ko laikais. Tiks­las – am­bi­cin­gas. De­šimt­ me­čius Egip­te nie­kam ne­pa­vy­ko pa­ža­bo­ti gat­vės pre­kiau­to­jų ir su­ tvar­ky­ti trans­por­to sis­te­mos taip, kad ši funk­cio­nuo­tų be prie­kaiš­tų. Be trans­por­to sis­te­mos, M.Mor­ si lau­kia ir daug ki­tų dar­bų – at­ gai­vin­ti eko­no­mi­ką, už­tik­rin­ti sklan­dų so­cia­li­nės sis­te­mos funk­ cio­na­vi­mą, kad ša­ly­je ne­kil­tų nau­ ja ne­ra­mu­mų ban­ga. Egip­tas jau krei­pė­si į Tarp­tau­ti­ nį va­liu­tos fon­dą dėl 4,8 mlrd. do­ le­rių pa­sko­los. Pa­ra­mos M.Mur­si pa­pra­šė ir iš di­džių­jų ara­bų ša­lių bei JAV. Vis­gi Kai­ro gy­ven­to­jai pik­ti­na­ si, kad es­mi­nių po­ky­čių ša­ly­je ne­ ma­to. „Chao­sas kont­ro­liuo­ja pa­dė­tį, – iro­niš­kai kal­bė­jo Saa­das Hag­ra­sas, Egip­to vers­lo laik­raš­čio „Al Alam Al Youm“ ap­žval­gi­nin­kas. – Nors po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas pa­ma­žu grįž­ta

į vė­žes, re­vo­liu­ci­ja iš es­mės nie­ko ne­pa­kei­tė. Nu­si­kal­ti­mų skai­čius išau­go, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų gat­ vė­se – vis ma­žiau, skur­das iš­li­ko. Maž­daug 40 pro­c. egip­tie­čių iki šiol gy­ve­na vos už 2 do­le­rius per die­ną. Ką jau kal­bė­ti apie ne­dar­bo ly­gį – jis tik au­ga. Tam tik­ra pra­ sme pa­pras­tų gy­ven­to­jų pa­dė­tis po re­vo­liu­ci­jos net pa­blo­gė­jo.“ Mo­ham­me­das Ah­me­das, 31 me­ tų pi­ra­ti­nės pro­gra­mi­nės įran­gos ir vaiz­da­juos­čių par­da­vė­jas, taip pat pa­brė­žė, kad ne­ma­to po­ky­čių. „Ne­ma­tau di­de­lio skir­tu­mo tarp to, kas yra da­bar ir kaip bu­vo Mu­ ba­ra­ko laikais“, – kal­bė­jo vy­ras. Daug gy­ven­to­jų, ma­žai tvar­kos

Egip­to sos­ti­nės trans­por­to sis­te­ ma ne­pri­tai­ky­ta to­kiam skai­čiui au­to­mo­bi­lių ir žmo­nių, kiek da­ bar gy­ve­na mies­te. Bent taip sa­ ko eks­per­tai. Nors did­mies­ty­je ir iš­dy­go daug nau­jų til­tų, bu­vo pa­sta­ty­tas ap­ link­ke­lis, pa­to­bu­lin­ta met­ro sis­te­ ma, Kai­ro gy­ven­to­jų skai­čius au­ga taip spar­čiai, kad įvai­rūs trans­por­ to sis­te­mos to­bu­li­ni­mai pro­ble­mų neišsp­ren­džia. Šiuo me­tu Kai­ro gat­vė­mis va­ži­ nė­ja apie 2,2 mln. trans­por­to prie­ mo­nių. Nuo aš­tun­to­jo de­šimt­me­ čio trans­por­to prie­mo­nių skai­čius Egip­to sos­ti­nė­je nuo­lat au­go vi­du­ ti­niš­kai po 4 pro­c. Egip­to gy­ven­to­jų skai­čius per pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų pa­di­ dė­jo 13 mln. Ši naš­ta te­ko bū­tent Kai­rui ir jo prie­mies­čiams. Šiuo me­tu sos­ti­nė­je gy­ve­na apie 18 mln. gy­ven­to­jų. Tie­sa, ne tik gy­ven­to­jų skai­ čius, bet ir vie­tos vai­ra­vi­mo tra­ di­ci­jos ke­lia pro­ble­mų. Kai­re re­tai

ka­da pai­so­ma švie­so­fo­rų ar ki­tų eis­mo ženk­lų. Kaip sa­ko Saf­wa­nas Khed­ras, trans­por­to spe­cia­lis­tas iš Kai­ro uni­ver­si­te­to, taip yra to­dėl, kad dau­ge­lis mies­to gy­ven­to­jų tra­di­ ciš­kai mo­ko­si vai­ruo­ti su drau­gais ar gi­mi­nė­mis, o ne lan­ko spe­cia­ lius vai­ruo­to­jų kur­sus. „Jei žmo­gus ką nors da­ro klai­ din­gai, jis juk tu­ri ži­no­ti, ka­da klys­ta, ki­taip ne­pa­si­mo­kys“, – apie spe­cia­lių kur­sų bū­ti­ny­bę kal­ bė­jo S.Khed­ras. Kai­ro vai­ruo­to­jai pik­ti­no­si pa­ rei­gū­nų dar­bu, esą nuo­la­ti­nės pa­ tik­ros trik­do eis­mą. „Ar jūs, kad pa­tik­rin­tu­mė­te vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mus, su­stab­ dy­tu­mė­te vi­są ša­lį?“ – re­to­riš­kai klau­sė Mo­ham­me­das He­dis, 49 me­tų tak­si vai­ruo­to­jas. Pre­k y­b i­n in­kas M.Ah­m e­d as klau­sė: „Kur jie mus per­kels? Ar jie no­ri, kad mes pre­kiau­tu­me na­mie. Už ką mums mai­tin­ti sa­ vo šei­mas?“ Pa­sak M.Ah­me­do, vers­las ir taip pa­ty­rė sun­kų su­krė­ti­mą re­vo­liu­ci­ jos me­tais. „Kas­dien at­si­ke­liu ir pir­ma min­ tis, ku­ri šau­na į gal­vą, – kaip ne­ no­riu čia (į gat­vę – red. pa­st.) grįž­ ti. Ta­čiau grįž­tu. Grįž­tu kas­dien“, – sa­kė M.Ah­me­das. Vis dėl­to pre­kiau­to­jas sa­kė, kad ti­ki, jog nau­ja­sis ša­lies va­do­vas iš­ spręs trans­por­to pro­ble­mas taip, kad ir avis bū­tų svei­ka, ir vil­kas so­tus. „Ži­no­te, jis tik du mė­ne­siai val­ džio­je. Ma­tyt, lai­ko stin­ga. Tai­gi, duo­ki­me jam ga­li­my­bę. Ti­ki­mės, kad Die­vas – jo pu­sė­je“, – vy­lė­ si vy­ras. „The New York Ti­mes“ inf.


11

trečiADIENIS, rugsėjo 12, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

R.Be­ran­kis ­ įvei­kė pran­cū­zą

Ney­ma­ras – ne­su­lai­ko­mas

Ap­lan­kė li­go­niu­kus

Pa­jė­giau­sias Lie­tu­vos te­ni­si­ nin­kas Ri­čar­das Be­ran­kis (85oji vie­ta ATP rei­tin­ge) pir­mo­je „Chal­len­ger Tour“ se­ri­jos „ATP Rol­ler Open“ tur­ny­ro Liuk­ sem­bur­ge dvi­ko­vo­je 6:4, 6:2 nu­ga­lė­jo pran­cū­zą Ken­ny De Schep­per­są ir ant­ra­ja­me ra­te su­si­tiks su če­ku Ja­nu Her­ny­ chu (ATP-160).

2014 me­tų pa­sau­lio fut­bo­ lo čem­pio­na­to fi­na­lo tur­ny­ ro šei­mi­nin­kė Bra­zi­li­jos rink­ ti­nė kont­ro­li­nia­me ma­če 8:0 su­triuš­ki­no Ki­ni­jos eki­pą. Tris įvar­čius pel­nė Ney­ma­ras. Tarp­tau­ti­nė­je kla­si­fi­ka­ci­jo­je pen­kis­kart pa­sau­lio čem­pio­nė Bra­zi­li­ja uži­ma 12-ąją vie­tą, Ki­ ni­ja – 78-ąją.

Lon­do­no olim­pia­dos bron­zos me­da­lio lai­mė­to­jas, grai­kų-ro­ mė­nų im­ty­nių meist­ras Alek­ sand­ras Ka­za­ke­vi­čius Vil­niu­je ap­lan­kė vė­žiu ser­gan­čius vai­ kus. At­le­tas pa­sa­ko­jo apie sa­ vo spor­ti­nę kar­je­rą, ko­vas žai­ dy­nė­se bei pa­do­va­no­jo vai­ kams jų var­dais pa­žy­mė­tus spor­ti­nius marš­ki­nė­lius.

Bad­min­to­ną žais ne vien lie­tu­viai Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Rug­sė­jo 14–16 d. Kau­no spor­to ha­ lė­je ka­ra­liaus bad­min­to­nas – pir­ mą kar­tą mū­sų ša­ly­je or­ga­ni­zuo­ ja­mas at­vi­ras Lie­tu­vos jau­ni­mo bad­min­to­no čem­pio­na­tas.

„„Rams­čiai: E.Nic­kaus (nuotr. de­ši­nė­je) tre­ni­ruo­ja­mo „LKKA-At­le­to“ gre­to­se bus ir vie­nas praė­ju­sio se­zo­no

ly­de­rių V.Sra­gaus­kis. 

To­mo Ra­gi­nos, And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

LKL nau­jo­kai žais Kau­no spor­to ha­lė­je Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) 2012–2013 m. čem­pio­na­to tvar­ ka­raš­ty­je vėl įra­šy­ta Kau­no „Bal­tų“ eki­pa, nors jos vie­tą eli­ti­ nia­me di­vi­zio­ne ren­gia­si užim­ti Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) čem­pio­nas Kau­no „LKKA-At­le­tas“.

Ma­rius Bag­do­nas, Ro­mas Po­de­rys

„Vi­si pa­ra­šai ir taš­kai su­tar­ty­se su „Bal­tų“ va­do­vais bus su­dė­ti rug­sė­ jo 14-ąją, bet jau ga­liu pa­tvir­tin­ti – mes žai­si­me LKL. Yra tri­ša­lis su­si­ ta­ri­mas tarp mū­sų at­sto­vau­ja­mos Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ jos, „Bal­tų“ klu­bo ir Kau­no sa­vi­ val­dy­bės. Kol kas ne­nusp­ren­dė­me, koks bus ko­man­dos pa­va­di­ni­mas. Gal ja­me prie jun­gi­nio „LKKA-At­ le­tas“ pri­dė­si­me ir žo­dį „Bal­tai“, o gal pa­si­rink­si­me ki­to­kį va­rian­tą“, – va­kar sa­kė „LKKA-At­le­to“ vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris ir vie­nas iš klu­ bo va­do­vų Edas Nic­kus. LKL čem­pio­na­to tvar­ka­raš­ty­ je skel­bia­ma, kad pir­mą­sias rung­ ty­nes eli­ti­nio di­vi­zio­no nau­jo­kai žais rug­sė­jo 29-ąją Kė­dai­niuo­se su „Ne­vė­žiu“, o sa­vo are­no­je – grei­ čiau­siai Kau­no spor­to ha­lė­je – spa­ lio 9-ąją iš­mė­gins jė­gas su Ute­nos „Ju­ven­tus“. „Praė­ju­si va­sa­ra mums bu­vo įtemp­ta. Pir­miau­sia Ki­ni­jo­je lai­ mė­jo­me 6 rung­ty­nes iš 8, po to rugp­jū­čio vi­du­ry­je Ita­li­jo­je var­žė­ mės su Na­cio­na­li­nės ko­le­džų at­ le­tų aso­cia­ci­jos (NCAA) krep­ši­nio

ko­man­do­mis iš „Ar­kan­sas“, „Pur­ due“, „Vir­gi­nia Com­mon­wealth“, „Ten­nes­see“ ir „Geor­gia“ uni­ver­ si­te­tų. Grį­žę į na­mus tre­ni­ra­vo­ mės Pa­lan­go­je, žai­dė­me kont­ro­li­ nes rung­ty­nes su Ka­ta­ro rink­ti­ne, Dniep­ro­pet­rovs­ko „Dnep­ro“, o Drus­ki­nin­kuo­se – su Vil­niaus „Lie­ tu­vos ry­to“ krep­ši­nin­kais. Se­zo­ną pa­si­tin­ka­me ko­vin­gos nuo­tai­kos“, – kal­bė­jo E.Nic­kus.

Svar­biau­sia, kad jau­ni ga­būs žai­dė­ jai siek­tų aukš­tu­mų, ma­ty­tų tiks­lą ir ei­tų į prie­kį.

– Ar kei­sis jū­sų ko­man­dos su­ dė­tis? – Bran­duo­lys liks toks pa­ts: nau­ din­giau­sias šių me­tų NKL fi­na­ lo ket­ver­to ir re­zul­ta­ty­viau­sias vi­ so praė­ju­sio ly­gos se­zo­no žai­dė­jas Vid­man­tas Sra­gaus­kis, taip pat – Ša­rū­nas Vin­ge­lis, Pau­lius Ma­la­ šaus­kas, To­mas Ur­bo­nas, Tau­ras Ta­mo­šiū­nas. Bus ir nau­jo­kų. Pir­ miau­sia ieš­ko­me įžai­dė­jo. Svar­ biau­sia, kad jau­ni ga­būs žai­dė­jai siek­tų aukš­tu­mų, ma­ty­tų tiks­lą ir ei­tų į prie­kį. LKL – pui­ki ga­li­my­ bė to­bu­lė­ti. Vi­suo­met ža­viuo­si tais žmo­nė­mis, ku­rie neap­si­ri­bo­ja šia die­na, ke­lia sau aukš­čiau­sius rei­ ka­la­vi­mus. Man priim­ti­nes­nis šis ke­lias.

– Tre­ne­ri, ko­kius tiks­lus kel­si­te LKL čem­pio­na­te? – pa­klau­sė­me NKL čem­pio­nų stra­te­go. – Mū­sų jau­nai ko­man­dai šis iš­ban­ dy­mas bus ne­leng­vas, ta­čiau taš­kų nie­kam vel­tui ne­da­ly­si­me. Kon­ku­ ruo­ti su gran­dais Kau­no „Žal­gi­riu“ ar Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“ ne­ga­lė­ si­me, bet steng­si­mės iš jų mo­ky­tis, kaup­si­me pa­tir­tį. Už­duo­tis – neišk­ ris­ti iš LKL jau po pir­mo­jo se­zo­no.

– Se­zo­nui pra­dė­jo­te reng­tis la­ bai anks­ti. Ar žai­dė­jams už­teks pa­ra­ko iki jo pa­bai­gos? – En­t u­z iaz­m o tik­rai ne­t u­r ė­t u­ me pri­stig­ti. Ki­tas klau­si­mas – ar už­teks pa­tir­ties? Vy­riau­siam mū­s ų krep­š i­n in­k ui – 26-eri, o jau­niau­siam – de­vy­nio­li­ka, ko­ man­dos am­žiaus vi­dur­kis – 21-i. Kont­ro­li­nės var­žy­bos pa­ro­dė, kad ga­li­me kau­tis ir su la­bai pa­jė­giais var­žo­vais.

Var­žy­bo­se, ku­rios yra įtrauk­tos į Eu­ro­pos bad­min­to­no są­jun­gos (EBU) ka­len­do­rių, ke­ti­na da­ly­vau­ ti 88 spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­ vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Kroa­ti­jos, Slo­va­ki­jos, Ru­si­jos ir Suo­mi­jos. Lie­tu­vos bad­min­to­no rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris ir šio tur­ny­ro di­rek­to­rius Juo­zas Špel­ve­ris įsi­ti­ ki­nęs, kad mū­sų ša­lis tu­ri jau­nų­jų šios spor­to ša­kos žvaigž­du­čių. „Kau­ne vy­kęs at­vi­ras „Yo­nex“ Lie­tu­vos bad­min­to­no čem­pio­ na­tas su­lau­kė di­džiu­lio da­ly­vių ir sir­ga­lių dė­me­sio. Tai bu­vo la­ bai di­de­lis po­stū­mis, tad šie­met nu­spren­dė­me į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę su­kvies­ti per­spek­ty­viau­sius jau­ nuo­sius spor­to ša­kos žai­dė­jus“, – tei­gė tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rius. – Kaip pa­si­ren­gė­te bad­min­ to­no šven­tei? – pa­klau­sė­me J.Špel­ve­rio. – Kau­no spor­to ha­lė­je var­žy­sis de­ vy­nio­lik­me­čiai, o tuo pa­čiu me­tu „Šva­ros“ spor­to sa­lė­je vyks tarp­ tau­ti­nis pen­kio­li­ka­me­čių tur­ny­ ras. Iš vi­so jė­gas iš­mė­gins per 200 spor­ti­nin­kų. Tai – di­džiu­lė nau­ da ne tik mū­sų ša­kai po­pu­lia­rin­ ti, bet ir mies­tui. Aukš­čiau­sio ly­ gio ge­rai suor­ga­ni­zuo­tas ren­gi­nys – pui­ki rek­la­ma Kau­nui. – Gal tu­ri­te am­bi­ci­jų mū­sų ša­ ly­je su­reng­ti Eu­ro­pos ar pa­ sau­lio čem­pio­na­tą? – Ga­lė­tu­me su­reng­ti ir da­bar, ta­ čiau vis­kas pri­klau­so nuo fi­nan­sų – rei­kė­tų su­mo­kė­ti 300 tūkst. eu­ rų kan­di­da­ta­vi­mo mo­kes­tį. To­kių pi­ni­gų šiuo me­tu ne­tu­ri­me. Ta­ čiau mū­sų ape­ti­tas au­ga. Džiau­

giuosi pui­kiais san­ty­kiais su Kau­ no spor­to ha­lės va­do­vais. Ki­tą­met ke­ti­na­me čia su­reng­ti at­vi­rą „Yo­ nex“ Lie­tu­vos bad­min­to­no čem­ pio­na­tą ir jau­ni­mo var­žy­bas. – Ku­rie Lie­tu­vos jau­nie­ji bad­ min­to­ni­nin­kai tei­kia dau­giau­ sia vil­čių? – Šį­kart mū­sų ko­man­dą su­da­rys 26 žai­dė­jai iš Kau­no, Vil­niaus, Klai­pė­ dos, Tau­ra­gės, Kre­tin­gos ir Ša­kių. Šiuo me­tu bad­min­to­nas ak­ty­viai žai­džia­mas aš­tuo­nio­li­ko­je ša­lies ra­jo­nų. Au­gi­nu ke­lis ta­len­tus, ku­rie atei­ty­je ga­li su­ži­bė­ti. Jau tre­jus me­ tus ug­dau per­spek­ty­vų Mar­ką Ša­ me­są. Jis dar tik pen­kio­li­kos me­tų, ta­čiau jei ir to­liau kryp­tin­gai dirbs, ga­li pa­siek­ti la­bai ne­blo­gų re­zul­ta­ tų. Daug vil­čių sie­ju ir su pen­kio­li­ ka­me­te Vy­tau­te Fom­ki­nai­te.

Šį­kart mū­sų ko­man­ dą su­da­rys 26 žai­ dė­jai iš Kau­no, Vil­ niaus, Klai­pė­dos, Tau­ra­gės, Kre­tin­gos ir Ša­kių.

– Ar jie atei­ty­je pa­keis da­bar­ ti­nius rink­ti­nės ly­de­rius Kęs­ tu­tį Na­vic­ką ir Ak­vi­lę Sta­pu­ šai­ty­tę? – Ti­kiu, kad ša­lies bad­min­to­ no atei­tis švie­si. Užau­gin­ti to­kio ly­gio žai­dė­ją kaip Kęs­tu­tis pri­ reiks la­bai daug lai­ko. K.Na­vic­ kas mū­sų bad­min­to­ne – kaip Ar­ vy­das Sa­bo­nis krep­ši­ny­je. Ak­vi­lės ly­gį, ti­kiu, kad ne­ma­žai mū­sų per­ spek­ty­vių mer­gi­nų anks­čiau ar vė­liau pa­sieks. Yra V.Fom­ki­nai­ tė, klai­pė­die­tė Ga­bi­ja Nar­vi­lai­tė. Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nėms žai­dy­ nėms šios žvaigž­du­tės užaug­ti iki suau­gu­sių­jų bad­min­to­no dar ne­ sus­pės, ta­čiau su 2020-ųjų olim­ pia­da sie­ja­me daug vil­čių.

„„Optimistas: J.Špelveris įsitikinęs, kad ša­lies bad­min­to­no atei­tis bus

švie­si. 

Tomo Raginos nuotr.


12

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

14p.

Pa­var­gęs vai­ruo­to­jas – mir­ti­nai pa­vo­jin­gas.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

ratai

Be­na­miai laks­to pra­ban­giais au­t Ke­lių ere­lių iš­ra­din­gu­mas ste­bi­na pa­rei­ gū­nus. Klai­pė­do­je už­kie­tė­ję pa­žei­dė­jai į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus pa­skui sa­ve už ran­kos tem­pia­si be­na­mius ir įro­di­nė­ja, kad tai jie, vir­šy­da­mi grei­tį, laks­tė pra­ban­ gio­mis ma­ši­no­mis. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

a.aleksejunaite@diena.lt

Grei­tį vir­ši­jo 41 km

Ne­se­niai Klai­pė­do­je toks leng­va­ti­ kių ieš­ko­jęs vai­ruo­to­jas teis­mo bu­ vo nu­baus­tas už me­la­vi­mą po­li­ci­ jos pa­rei­gū­nams. Vai­ruo­to­jui skir­ta tūks­tan­čio li­tų bau­da ir jam teks pa­čiam at­sa­ky­ti už pa­da­ry­tą nu­si­ žen­gi­mą. Au­to­m o­b i­l io „Au­d i A6“ vai­ ruo­to­jas sta­c io­n a­raus grei­č io ma­t uok­l io bu­vo už­f ik­s uo­tas le­ kian­t is 131 km/val. grei­č iu, kai to­je vie­to­je leis­ti­nas grei­tis – 90 km/val. „Leis­ti­nas grei­tis bu­vo vir­šy­ tas 41 km/val. Vai­ruo­to­jui grė­ sė bau­da nuo 600 iki 800 li­tų“, – pa­sa­ko­jo Klai­pė­dos ke­lių po­li­ ci­jos biu­ro Ad­mi­nist­ra­ci­nės veik­ los po­sky­rio vir­ši­nin­kas Min­dau­ gas Džer­mei­ka. Vis dėl­to į po­li­ci­ją pa­žei­dė­jas iš kar­to atė­jo su ki­tu vy­ru. Klai­pė­ die­tis, ap­žiū­rė­jęs grei­čio ma­tuok­

lio pa­da­ry­tą nuo­trau­ką, ėmė teig­ ti, kad tai ne jis sė­dė­jo prie vai­ro, o nuo­trau­ka esą ne­ko­ky­biš­ka ir ne­ ryš­ki. „Iš tie­sų kar­tais nuo­trau­kos bū­ na ne­ryš­kios. Vy­ras at­žings­nia­vo su ki­tu as­me­niu, ku­ris ne­si­spy­rio­ da­mas pri­si­pa­ži­no vai­ra­vęs, aiš­ki­ no, kad gai­li­si, ir pa­tei­kė vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Jam ir bu­vo su­ra­šy­tas pro­to­ko­las už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą“, – pa­sa­ko­jo M.Džer­ mei­ka. Už me­lą – 1 tūkst. li­tų bau­da

Pa­sak pa­rei­gū­nų, net ir su­ra­šius pro­to­ko­lą dėl pa­žei­di­mo, grei­čio ma­tuok­lių pa­da­ry­tos nuo­trau­kos vis tiek dar kar­tą yra per­žiū­ri­mos ki­tų po­li­ci­jos tar­ny­bų. „Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad vai­ruo­to­jas me­la­vo. Už me­ la­gin­gus pa­ro­dy­mus teis­mas jam sky­rė 1 tūkst. li­tų bau­dą“, – aiš­ki­ no M.Džer­mei­ka. Įkal­bė­da­mas ki­tą žmo­gų pri­ siim­ti at­sa­ko­my­bę už Ke­lių eis­mo

„„Grei­tis: pa­jū­rio vai­ruo­to­jai pa­rei­gū­nus mė­gi­na per­gud­rau­ti į ko­mi­sa­ria­tus at­si­ves­da­mi sam­dy­tus sa­va­no­rius, k

tai­syk­lių pa­žei­di­mą, klai­pė­die­tis mė­gi­no iš­gel­bė­ti sa­vo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. „Jis anks­čiau jau bu­vo baus­ tas ir jam grė­sė ne tik pi­ni­gi­nė bau­da, bet ir tei­sės vai­ruo­ti au­ to­mo­bi­lį atė­mi­mas pu­sei me­

tų“, – pa­ste­bė­jo M.Džer­mei­ka. Pa­si­ro­do, kad me­na­mų bi­čiu­lių pa­slau­go­mis ke­lių ere­liai mė­gi­na nau­do­tis ne taip jau re­tai. „Šiaip sau nie­kas sve­ti­mos bau­ dos ne­pri­siims. Ma­no­me, kad pa­ gal­bi­nin­kai nuo­bau­dą su­tin­ka

Vie­nin­te­lis ma­tuok­lis Kau­ne vėl vei­kia Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Ties Kau­no mies­to ri­ba ei­nan­čiuo­ se ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se įreng­ ti pen­ki sta­cio­na­rūs grei­čio ma­ tuok­liai. Kau­nui pri­klau­san­čio­se gat­vė­se – tik vie­nas. Dau­giau grei­ čiau­siai ir ne­bus.

Prieš še­še­rius me­tus dau­giau nei už 100 tūkst. li­tų Tai­kos pro­spek­ to ir Pa­ši­lės gat­vės san­kry­žo­je įreng­tas sta­cio­na­rus grei­čio ma­ tuok­lis me­tų pra­džio­je at­li­ko bai­ dyk­lės vaid­me­nį. Nuo šių me­tų į sa­vo biu­dže­tą kau­nie­čių su­mo­kė­ tų bau­dų ne­be­gau­nan­ti sa­vi­val­ dy­bė ne­be­ma­tė pra­smės rū­pin­tis ne­beat­si­per­kan­čiu apa­ra­tu, to­dėl ne­pra­tę­sė ma­tuok­lio eksp­loa­ta­vi­ mo su­tar­ties. „Or­ga­ni­zuo­ti eis­mą – sa­vi­val­dos funk­ci­ja, o sau­gaus eis­mo prie­žiū­ ra – po­li­ci­jos. Grei­čio ma­tuok­liai

tu­rė­tų bū­ti įren­gia­mi ir pri­žiū­ri­ mi ne sa­vi­val­dy­bės, o vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis“, – sa­kė Kau­no sa­vi­val­dy­bes Trans­por­to ir eis­ mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­ jas Pau­lius Ke­ras. Mies­to val­džia ne­su­ge­bė­jo at­si­ spir­ti po­li­ci­jos pra­šy­mams, to­dėl pa­skel­bė nau­ją grei­čio ma­tuok­lio eksp­loa­ta­ci­jos kon­kur­są, o įren­ gi­nys bu­vo įjung­tas. Jo drau­di­mas, ry­šio su po­li­ci­jos įran­ga už­tik­ri­ni­ mas, pa­tik­ra, elekt­ros ener­gi­ja ir vi­sos ki­tos eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­dos per me­tus su­da­ro 30 tūkst. li­tų. Šis grei­tį vir­ši­jan­čius ir rau­do­no švie­so­fo­ro sig­na­lo ne­pai­san­čius au­to­mo­bi­lius fik­suo­jan­tis apa­ra­tas grei­čiau­siai ir liks vie­nin­te­lis toks įren­gi­nys Kau­no gat­vė­se. „Po­li­ci­ja tu­ri kil­no­ja­muo­sius ma­ tuok­lius, įreng­tus au­to­mo­bi­liuo­se. Tai yra daug efek­tyves­nė prie­mo­nė nei nuo­lat kaž­kur sto­vin­tis įren­gi­ nys“, – aiš­ki­no P.Ke­ras.

pri­siim­ti už tam tik­rą at­ly­gį“, – svars­tė M.Džer­mei­ka. Vai­ruo­ja ir BMW

Klai­pė­dos pa­rei­gū­nai šią va­sa­rą bu­vo su­lai­kę dar vie­ną iš Ang­li­jos į tė­viš­kę su­grį­žu­sį vai­ruo­to­ją. „Kai jis at­vy­ko pa­siim­ti su­lai­ky­to au­to­mo­bi­lio, kar­tu at­si­ve­dė al­ko­ ho­liu dvel­kian­tį, neturintį gy­ve­na­ mo­sios vie­tos ir net vai­ruo­to­jo pa­ žy­mė­ji­mo vyrą. Ko­kiu bū­du stai­ga prie pra­ban­gios ma­ši­nos vai­ro ga­li sės­ti be­na­mis? Mums ki­lo įta­ri­mų, kad kaž­kas čia su­kčiau­ja“, – ste­bė­ jo­si M.Džer­mei­ka. Emig­ran­tai mie­lai bū­na pa­si­ruo­ šę už at­ly­gį su­si­ras­ti jų bau­das ga­ lė­sian­čių pri­siim­ti be­dar­bių. „Kal­ba­ma, kad už ke­lis šim­tus li­tų toks vei­kė­jas nu­žings­niuos į po­li­ci­ją ir pa­si­ra­šys pri­si­pa­ži­ni­ mą, kad vai­ra­vo ma­ši­ną. Ski­riant bau­dą to­kie vei­kė­jai teis­me jau ne­ be­pa­si­ro­do. O ir bau­dų mo­kė­ti jie ne­si­ruo­šia. Iš be­na­mio ir ant­sto­lis nie­ko ne­peš“, – pa­sa­ko­jo M.Džer­ mei­ka. Kal­tę pri­sii­ma už 500 li­tų

„„Kai­na: iš­lai­ky­ti ma­tuok­lį Kauno sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kas­met kai­

nuo­ja ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ati­džiai ste­bi to­ kias ten­den­ci­jas, kai pra­ku­tę emig­ ran­tai nuo at­sa­ko­my­bės mė­gi­na iš­ si­suk­ti sve­ti­mo­mis pa­var­dė­mis. „Kaip ne­ti­kė­ti žmo­gu­mi, kai jis atei­na ir pri­si­pa­žįs­ta? Prii­ma­me vi­sus paaiš­ki­ni­mus, su­ra­šo­me pro­ to­ko­lą, pa­ruo­šia­me do­ku­men­tus ir by­la ke­liau­ja į teis­mą. Tik po ku­rio


13

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

ratai Drus­ki­nin­kuo­se – le­mia­mos ­ ra­lio ko­vos

Vers­li­nin­kas įsi­gud­ri­no ­ gau­ti be­dar­bio pa­šal­pą

Šį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 15 d., Drus­ki­nin­kuo­se pa­sku­ti­nį kar­tą į žūt­ bū­ti­nę ko­vą stos ge­riau­si Lie­tu­vos ra­lio meist­rai. Fi­na­li­nis eta­pas „Ral­lyC­las­sic Druskininkai 2012“ ža­da int­ri­guo­ja­mą ir įnir­tin­gą ko­ vą. Sau­lius Gir­daus­kas star­tuos kaip lenk­ty­nių fa­vo­ri­tas, ku­riam li­ ko tik ma­žas žings­ne­lis iki čem­pio­no ti­tu­lo, ta­čiau, pa­sak gar­sio­jo lenk­ty­ni­nin­ko, jis steng­sis ne ma­žiau nei pir­ma­me eta­pe. „Pas­ku­ti­ nį eta­pą Drus­ki­nin­kuo­se da­ly­viai va­žiuo­ja ne tik dėl taš­kų ar čem­ pio­no ti­tu­lo, bet ir dėl nau­jų įdo­mių tra­sų. Kal­bant apie taš­kus, ne­ svar­bu, ko­kio­je esa­me si­tua­ci­jo­je, bet steng­si­mės de­monst­ruo­ti gra­žų, grei­tą ir sau­gų va­žia­vi­mą“, – sa­kė lenk­ty­ni­nin­kas.

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra per­da­vė nag­ri­nė­ti teis­mui dvie­ jų au­to­mo­bi­liais pre­kia­vu­sių vers­li­nin­kų by­lą. Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­ no, kad ne­le­ga­lia pre­ky­ba už­siė­mę įta­ria­mie­ji per­nai per vie­nuo­li­ ka mė­ne­sių pir­ko ir par­da­vė 107 nau­do­tus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­ lius. Au­to­mo­bi­lių pre­kiau­to­jai, už par­duo­tas trans­por­to prie­mo­nes ga­vę dau­giau kaip 150 tūkst. li­tų pa­ja­mų, duo­me­nų apie jas Vals­ty­ bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ne­pa­tei­kė. Vie­nas įta­ria­mų­jų, nu­slė­pęs, kad ver­čia­si au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba ir gau­na tūks­tan­ti­nes pa­ja­mas, su­ge­bė­jo ap­gau­ti te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos dar­buo­to­jus ir kiek­vie­ną mė­ne­sį ne­tei­sė­tai gau­ti 315 li­tų ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ką.

u­to­mo­bi­liais? ra­šą po pri­si­pa­ži­ni­mu, kad tai jis vai­ra­vo nau­ją „BMW X5“. „Yra ir ki­ta ka­te­go­ri­ja pa­žei­dė­ jų, ku­rie nie­ka­da ne­mo­kė­jo ir ne­ mo­kės pa­skir­tų bau­dų“, – kal­bė­ jo pa­rei­gū­nas.

Iš tie­sų kar­tais nuo­ trau­kos bū­na ne­ ryš­kios. Vy­ras at­ žings­nia­vo su ki­tu as­me­niu, ku­ris ne­si­ spy­rio­da­mas pri­si­ pa­ži­no vai­ra­vęs.

ku­rie pri­sii­ma sve­ti­mas bau­das. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

lai­ko paaiš­kė­ja, kad nie­kas bau­dos net ne­si­ruo­šia mo­kė­ti, o be­na­mis jau pra­puo­lęs kaip į van­de­nį“, – ti­ ki­no pa­rei­gū­nas. Uos­ta­mies­ty­je sklin­da kal­bos, kad už 500 li­tų bet ku­ris be­na­mis ar be­dar­bis iš­di­džiai su­rai­ty­tų pa­

Klai­pė­dos pa­rei­gū­nai pri­si­me­na, kad vie­nas vai­ruo­to­jas už 28 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus jau yra su­rin­kęs 14 tūkst. li­tų bau­dų, ta­ čiau iki šiol jų net ne­si­ruo­šia su­ mo­kė­ti. „Per vie­ną mė­ne­sį vien mū­sų biu­ras ski­ria bau­dų už 170 tūkst. li­ tų. Teis­muo­se ski­ria­mos dar di­des­ nės su­mos. Mū­sų skai­čia­vi­mais, iš vi­so bau­dų ne­mo­ka apie penk­ta­ da­lis vi­sų pa­žei­dė­jų“, – pa­sa­ko­jo M.Džer­mei­ka. Per mė­ne­sį uos­ta­mies­čio pa­rei­ gū­nai fik­suo­ja apie 71 tūkst. li­tų ne­su­mo­kė­tų bau­dų. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, per­nai ša­ lies gy­ven­to­jams pa­skir­ta be­maž 90 mln. li­tų bau­dų, o su­rink­ta 52 mln. li­tų.

„„Trau­ka: I.Sen­ku­tė mo­to­cik­lą iš­ban­dė bū­da­ma vos dvy­li­kos me­tų. 

I.Sen­ku­tė: kelyje esu pro­tin­gai ekst­re­ma­li Ža­vi 22 me­tų Ind­rė Sen­ku­tė nea­ be­jin­ga įvai­rioms spor­to ša­koms, ypač ekst­re­ma­lioms. Ne­se­niai ji pri­si­jun­gė prie „So­li­sun Girls Ra­ cing“ ko­man­dos ir ke­ti­na tap­ti eki­pa­žo lenk­ty­ni­nin­ke.

I.Sen­ku­tė ne tik stu­di­juo­ja, bet ir jo­di­nė­ja, žai­džia te­ni­są, sli­di­nė­ ja. Mer­gi­na pri­si­pa­žįs­ta, jog kar­ tais api­ma bai­mės jaus­mas, kad ne­be­liks ekst­re­ma­lių spor­to ša­kų, ku­rių nė­ra iš­ban­džiu­si.

Vai­ruo­da­ma au­to­ mo­bi­lį jau­čiuo­si lyg žu­vis van­de­ny­je. – Ar iki šiol da­ly­va­vo­te au­to­ mo­bi­lių spor­te? Ko­kio­se var­ žy­bo­se? – Vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį iš­mo­kau per Kaz­lų Rū­dos ae­rod­ro­me vy­ku­sias grei­tu­mi­nio sla­lo­mo var­žy­bas, taip pat da­ly­va­vau pa­pras­ta­me sla­lo­ me bei orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se. – Kaip jau­čia­tės prie vai­ro? – Vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį jau­ čiuo­si lyg žu­vis van­de­ny­je. „„Pa­sa­kos: Klaipėdos ke­lių po­li­ci­jos biu­ro pa­rei­gū­nui M.Džer­mei­kai yra

te­kę 28-ąjį kar­tą baus­ti pa­žei­dė­ją, ku­ris bu­vo su­rin­kęs bau­dų už 14 tūkst. li­tų ir net ne­ke­ti­no jų su­mo­kė­ti. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Donato Malonio nuotr.

– O mo­to­cik­lą? – Pri­si­pa­žin­siu, esu ekst­re­ma­ laus spor­to ger­bė­ja. Vai­ruo­ti bė­ gi­nį mo­to­cik­lą iš­mo­kau dar bū­da­

ma 12 me­tų. Pa­me­nu, bu­vo šven­tė pas krikš­to tė­vus ir jie tu­rė­jo kro­si­ nį mo­to­cik­lą. Lyg juo­kau­da­mi pa­ klau­sė, ar no­rė­čiau pa­mė­gin­ti, o aš ėmiau ir at­si­sė­dau, net ne­rū­ pė­jo man ir tai, kad bu­vau su si­ jo­nė­liu (šyp­so­si). Tė­tis paaiš­ki­no, kaip per­jung­ti pa­va­ras, ir pra­dė­jau va­žiuo­ti. Ta die­na gi­mi­nei ir kai­ my­nams bu­vo vie­nas iš įdo­mes­nių re­gi­nių – ma­ty­ti mer­gai­tę su si­ jo­nė­liu, be­si­su­ki­nė­jan­čią kro­si­niu mo­to­cik­lu. Prik­lau­so­my­bę ad­re­na­li­nui grei­ čiau­siai pa­vel­dė­jau iš šei­mos, tiks­ liau – iš tė­čio. Jis taip pat nuo ma­ žens iš­ban­dė ekst­re­ma­lias spor­to ša­kas. – Ar iš­ma­no­te apie au­to­mo­bi­ lius? – Ne­pa­sa­ky­čiau, kad iš­ma­nau daug tech­ni­nė­je sri­ty­je, bet nie­ka­ da ne­vė­lu mo­ky­tis. – Kas tau svar­biau­sia au­to­mo­ bi­ly­je? – Man la­biau­siai rū­pi ga­lia, sta­ bi­lu­mas ir pa­to­gu­mas, pri­klau­so­ mai nuo to, ar ma­ši­na spor­tui, ar kas­die­nai. – Koks įvy­kis ke­ly­je gi­liau­siai įstri­go at­min­tin? – Pa­me­nu, kar­tą lė­kiau mo­to­ cik­lu mies­te ir vie­nas vai­ki­nu­kas ban­dė ma­ne vy­tis. Ga­liau­siai su­ sto­jo­me prie vie­no švie­so­fo­ro ir jis,

at­si­da­ręs lan­gą, šūk­te­lė­jo: „Ko­kia tu gra­ži!“, o aš bu­vau su šal­mu ir spe­cia­lia mo­to­cik­lo ap­ran­ga. Tuo­ met pa­gal­vo­jau, na ir įžval­gu­mas vai­ki­no. Nuo ta­da su šyp­se­na vis pri­si­me­nu šį at­si­ti­ki­mą. – Ra­lis, žie­di­nės lenk­ty­nės, kro­sas – kas la­biau­siai trau­ kia? – Ma­ne trau­kia vis­kas! No­riu va­ žiuo­ti, mo­ky­tis, to­bu­lė­ti ir siek­ti. Man la­bai svar­bu ne­sto­vė­ti vie­ to­je. – Ko­kie pla­nai „So­li­sun Girls Ra­cing“ ko­man­do­je? Ar la­ biau no­ri vai­ruo­ti, ar sės­ti į štur­ma­no kė­dę? – Vai­ruo­ti. Šiuo me­tu daug tre­ni­ ruo­juo­si ir pla­nuo­ju sės­ti prie vai­ ro – bū­ti ko­man­dos eki­pa­žo lenk­ ty­ni­nin­ke. au­to­le­di.lt inf.

Trum­pa dos­jė „„Sta­žas: vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą

tu­ri 4 me­tus. „„Au­to­mo­bi­lis: vai­ruo­ja „Volks­wa­ gen Golf 5“. „„Bū­das: vai­ruo­ja „pro­tin­gai ekst­

re­ma­liai“. „„Sva­jo­nė: au­to­mo­bi­lis „Su­ba­ru

BRZ“.


14

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

Pa­var­gęs vai­ruo­to­jas – mir­ti­nai pa­vo­jin­gas Be­si­ga­ly­nė­jan­tys su nuo­var­giu vai­ruo­to­jai daž­niau at­si­da­ro lan­ gus ir pa­si­gar­si­na mu­zi­ką. Nus­ta­ ty­ta, kad tai – pir­mie­ji pa­vo­jaus sig­na­lai prieš už­mie­gant prie vai­ro.

Gai­vus oras ir gar­siai įjung­tas ra­ di­jas re­tai pa­de­da iš­lai­ky­ti bud­ru­ mą il­ges­niam lai­kui. Skel­bia tink­ la­la­pis think.di­rect.gov.uk. Be­veik 20 pro­c. vi­sų eis­mo įvy­ kių at­si­tin­ka dėl prie vai­ro už­mi­ gu­sių vai­ruo­to­jų kal­tės. Aps­nū­ du­sių vai­ruo­to­jų su­kel­tos ava­ri­jos daž­nai bai­gia­si mir­ti­mi. Tink­la­ la­pio dft.gov.uk duo­me­ni­mis, la­ biau­siai prie vai­ro lin­kę už­mig­ti vy­rai iki 30 me­tų. Jie su­da­ro di­ džiau­sią ri­zi­kos gru­pę. „Dėl nuo­var­g io pra­ran­d a­ mas bud­ru­mas, pail­gė­ja reak­ci­ jos truk­mė. Pa­var­gęs vai­ruo­to­jas ne­ga­li tin­ka­mai įver­tin­ti si­tua­ci­ jos ke­ly­je – eis­mo ir ki­tų ap­lin­ ky­bių, jis su­si­kon­cent­ruo­ja tik į pa­tį vai­ra­vi­mo veiks­mą“, – per­ spė­ja „Re­nault“ vai­ra­vi­mo mo­ kyk­los at­sto­vai. Mie­guis­tas vai­ruo­to­jas taip pat ga­li klai­din­gai su­vok­ti ki­ tų vai­ruo­to­jų siun­čia­mus sig­na­

lus ir į juos at­sa­ky­ti nea­dek­va­čiai. Nuo­var­gio ir mie­guis­tu­mo prie­ žas­tys neap­si­ri­bo­ja vien mie­go trū­ ku­mu: prie vai­ro pra­leis­tas lai­kas, stre­sas ir net pa­ros lai­kas taip pat tu­ri įta­kos dė­me­sin­gu­mui. Dau­gu­ ma ap­snū­du­sių vai­ruo­to­jų su­ke­ lia­mų eis­mo įvy­kių įvyks­ta anks­ti ry­te ir iš­kart po vi­dur­die­nio, to­dėl bū­ti­na įver­tin­ti bio­lo­gi­nio laik­ro­ džio įta­ką or­ga­niz­mui. Pa­tar­ti­na ne­pla­nuo­ti to­li­mų ke­lio­nių nak­ tį – nuo vi­dur­nak­čio iki 6 val. ry­to pa­pras­tai mie­ga­me, to­dėl sės­ti prie vai­ro tuo me­tu – ri­zi­kin­ga. Jei vai­ruo­da­mi pra­de­da­te jaus­ti mie­guis­tu­mą, de­rė­tų su­sto­ti sau­ gio­je vie­to­je ir pail­sė­ti. Pa­de­da ir stip­ri ka­va – jos to­ni­zuo­ja­ma­ sis po­vei­kis jau­čia­mas maž­daug po pen­kio­li­kos mi­nu­čių. Vis dėl­ to inst­ruk­to­riai pri­me­na: „Ko­fei­ nas pa­de­da tik trum­pam lai­kui. Veiks­min­giau­sia prie­mo­nė nu­ ga­lė­ti nuo­var­gį yra mie­gas.“ Taip pat įspė­ja: „Nep­ra­dė­ki­te il­gos ke­ lio­nės, jei jau­čia­tės mie­guis­ti. Jei vis dėl­to vai­ruo­ti bū­ti­na, ge­riau­ sia pla­nuo­ti ke­lio­nę taip, kad ga­ lė­tu­mė­te da­ry­ti trum­pas per­trau­ kė­les kas dvi va­lan­das.“ KD inf.

„„Pa­ta­ri­mas: vai­ruo­to­jams siū­lo­ma įver­tin­ti bio­lo­gi­nio laik­ro­džio lai­

ką ir veng­ti ke­lio­nių nuo vi­dur­nak­čio iki 6 val. ry­to.

„Shutterstock“ nuotr.

„„Eko­lo­giš­kas: nau­ja­sis po­pie­žiaus au­to­mo­bi­lis, įkro­vus vie­ną kar­tą, ga­li įveik­ti 170 km at­stu­mą.

Po­pie­žius va­ži­nės iš­skir­ti­niu elekt­ro­mo­bi­liu Pran­cū­zi­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Re­nault“ Jo Šven­te­ny­bei Be­ne­dik­tui XVI pa­do­va­no­jo elekt­ri­nį au­to­mo­bi­lį, ku­ris yra spe­cia­liai pri­tai­ky­tas po­pie­žiaus po­rei­kiams. Au­to­mo­bi­lis su­kur­tas pa­gal „Kan­ goo Ma­xi Z.E.“ mo­de­lį ir bu­ vo pro­jek­tuo­ja­mas su Pran­cū­zi­ jos au­to­mo­bi­lių kė­bu­lų ga­min­to­ju „Gruau“. „Re­nault“ taip pat pa­do­va­no­jo ant­rą elekt­ri­nį au­to­mo­bi­lį, skir­tą Va­ti­ka­no žan­dar­me­ri­jai. Šiuos au­to­mo­bi­lius Šven­to­jo Tė­vo va­sa­ros re­zi­den­ci­jo­je Cas­tel Gan­dol­fe po­pie­žiui pri­sta­tė „Re­ nault“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­ kas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Car­ lo­sas Ghos­nas. Pir­ma­sis au­to­mo­bi­lis, ku­ris bus nau­do­ja­mas po­pie­žiui ke­liau­jant į sa­vo va­sa­ros re­zi­den­ci­ją, yra bal­tos spal­vos, su po­pie­žiaus her­bu ant du­re­lių. Tai – eko­lo­giš­ka, tva­rios plėt­ros prin­ci­pais pa­rem­ta pa­pa­

mo­bi­lio ver­si­ja. Pa­gal „Kan­goo Ma­xi Z.E.“ su­kur­ta trans­por­to prie­mo­nė yra 4,6 m il­gio ir 1,8 m plo­čio. Au­to­ mo­bi­lis yra va­ro­mas 44 kW (60 AG) elekt­ri­nio va­rik­lio ir li­čio jo­nų ba­te­ ri­jos, įkro­vus vie­ną kar­tą ga­li nu­va­ žiuo­ti 170 km at­stu­mą.

Tai – eko­lo­giš­ka, tva­ rios plėt­ros prin­ci­ pais pa­rem­ta pa­pa­ mo­bi­lio ver­si­ja.

Ant­ro­jo au­to­mo­bi­lio di­zai­nas yra la­bai pa­na­šus į pir­mo­jo, ta­čiau ant mė­ly­nos spal­vos kė­bu­lo, au­to­mo­

bi­lio šo­nuo­se yra bal­tos ir gel­to­ nos spal­vų juos­tos. Už­tik­rin­da­mos po­pie­žiaus sau­gu­mą, šį au­to­mo­bi­ lį nau­dos Va­ti­ka­no žan­dar­me­ri­jos pa­jė­gos. Au­to­mo­bi­liai bu­vo per­da­ry­ti bend­ra­dar­biau­jant su Pran­cū­zi­jos konst­ruk­to­riu­mi-au­to­mo­bi­lių kė­ bu­lų ga­min­to­ju „Gruau“. Šie spe­ cia­lūs, iš­skir­ti­niai mo­de­liai ga­li tal­ pin­ti iki ke­tu­rių žmo­nių ir tu­ri dvi itin pa­to­gias at­ski­ras sė­dy­nes au­ to­mo­bi­lio ga­le. Au­to­mo­bi­ly­je bu­ vo įdieg­ti ir ki­ti spe­cia­lūs spren­di­ mai – ati­da­ro­mas sto­gas, iši­ma­mi ga­li­niai šo­ni­niai lan­gai, už­sklen­ džia­mos ga­li­nės šo­ni­nės du­rys, o įli­pi­mą pa­leng­vi­na iš­si­lanks­tan­tys elekt­ri­niai du­rų slenks­čiai. KD inf.

Ri­dos duo­me­nys nė­ra pa­ti­ki­mi Įp­ras­ta ma­ny­ti, kad au­to­mo­bi­lio ri­ dos duo­me­nys ro­do au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę ar ko­ky­bę. Di­de­li ri­ dos skai­čiai gąs­di­na pir­kė­jus, ma­ ži ke­lia įta­ri­mą, kad tai su­klas­to­ti rod­me­nys. Au­to­mo­bi­lių spe­cia­lis­ tai tei­gia, kad į ri­dą itin di­de­lio dė­ me­sio kreip­ti ne­ver­tė­tų.

Trans­por­to skel­bi­mų po­rta­lo au­to­ gi­das.lt ap­klau­so­je vai­ruo­to­jų bu­vo klau­sia­ma, ar pirk­da­mi au­to­mo­bi­ lį jie krei­pia dė­me­sį į ri­dą. Apk­lau­ sos re­zul­ta­tai at­sklei­dė, kad šiek tiek dau­giau nei penk­ta­da­lis (22 pro­c.) res­pon­den­tų ri­dai ski­ria di­ de­lį dė­me­sį, nes ma­no, kad tai la­bai svar­bus da­ly­kas. Dau­gu­ma vai­ruo­ to­jų (74 pro­c.) į ri­dos skai­čius pa­si­ žiū­ri, ta­čiau jų ne­su­reikš­mi­na, nes ma­no, kad duo­me­nys ga­li bū­ti pa­ keis­ti. Li­ku­sie­ji 4 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių į ri­dą ne­krei­pia dė­me­sio. Iš re­zul­ta­tų ma­ty­ti, kad vai­ruo­ to­jai, nors ir pa­si­žiū­ri, ką ro­do odo­ met­ras, ta­čiau daž­niau­siai tuos duo­ me­nis ver­ti­na įta­riai. Net­gi 92 pro­c.

ap­klau­sos da­ly­vių įsi­ti­ki­nę, kad au­ to­mo­bi­lius par­duo­dan­tys as­me­nys at­su­ka ri­dos duo­me­nis, kad šie bū­ tų ma­žes­ni. Li­ku­sie­ji 8 pro­c. ma­no, kad ri­dos duo­me­nys neat­su­ka­mi ar­ ba to­kių at­ve­jų nė­ra gir­dė­ję. Pa­sak vai­ruo­to­jų, ri­dos duo­me­nis par­da­vė­jai klas­to­ja, kad au­to­mo­ bi­lius grei­čiau par­duo­tų ar ga­lė­tų pra­šy­ti di­des­nės kai­nos. Vai­ruo­to­ jams ypač keis­tai at­ro­do pa­siū­ly­ mai, kai par­duo­da­mas dvi­de­šim­ ties me­tų ar se­nes­nis au­to­mo­bi­lis, su ku­riuo esą nu­va­žiuo­ta iki šim­to tūks­tan­čių ki­lo­met­rų. Res­pon­den­tų nuo­mo­ne, par­da­ vė­jai no­ri pa­teik­ti pir­kė­jams pa­ trauk­les­nį pa­siū­ly­mą, nes ne vi­si su­pran­ta, kad ri­da nė­ra pa­grin­di­ nis ro­dik­lis, ver­ti­nant au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę. Pa­sak spe­cia­lis­tų, ri­dos rod­me­nys ga­li at­ro­dy­ti itin svar­būs tiems, ku­ rie ma­žai iš­ma­no apie au­to­mo­bi­lius, dau­giau iš­ma­nan­tie­ji su­pran­ta, kad au­to­mo­bi­lio būk­lė pri­klau­so nuo to, kaip bu­vęs sa­vi­nin­kas jį pri­žiū­rė­jo.

Jei no­ri­ma ži­no­ti rea­lius duo­me­ nis, kiek su per­ka­mu au­to­mo­bi­liu nu­va­žiuo­ta, re­ko­men­duo­ti­na pra­šy­ ti par­da­vė­jo, kad šis pa­ro­dy­tų ser­vi­ so kny­ge­lę, ir įver­tin­ti ten su­ra­šy­tus duo­me­nis (ka­da ir kas bu­vo re­mon­ tuo­ta, kiek tuo me­tu au­to­mo­bi­lis bu­ vo nu­va­žia­vęs ir pan.). Lie­tu­vo­je dar ver­ta kreip­tis į au­to­mo­bi­lio at­sto­vy­bę pa­gal mar­kę – bū­tent jos at­sto­vai ga­ li su­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie trans­por­to prie­mo­nės rea­lią ri­dą. KD inf.

74

proc.

– tiek ap­klau­sos da­ly­vių ma­no, kad odo­met­ro duo­me­nys ga­li bū­ti su­klas­to­ti.


15

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

menas ir pramogos

Le­gen­di­nis kū­ri­nys le­gen­di­nė­je sce­no­je Kau­no dra­mos teat­ras nau­ją­jį se­zo­ną pra­dės nuo lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros kla­si­ko An­ta­no Škė­mos „Bal­to­sios dro­bu­lės“ pa­sta­ty­mo. A.Škė­mos ro­ma­nas „Bal­ta drobu­ lė“ – dau­ge­liui pui­kiai pa­žįs­ta­mas, bet Lie­tu­vos teat­ro sce­nos iki šiol ne­pa­sie­kęs vei­ka­las. Vei­kiau­siai dėl to ga­li­ma kal­tin­ti teat­ri­nei kal­bai sun­kiai pa­si­duo­dan­čią su­dė­tin­gą „Bal­tos drobulės“ struk­tū­rą: vy­ rau­ja frag­men­tiš­kas pa­sa­ko­ji­mas, nė­ra aiš­kios įvy­kių chro­no­lo­gi­jos, o per­so­na­žų pa­veiks­lai pa­žer­ti tik nuo­tru­po­mis. Re­ži­sie­rius Jo­nas Ju­ra­šas pir­ ma­sis ryž­ta­si šių kliū­čių ne­pa­būg­ ti. Kau­no vals­ty­bi­nia­me dra­mos teat­re sėk­min­gai pa­sta­tęs Jea­no Anouilho „An­ti­go­nę Sibire“ bei So­fi Ok­sa­nen „Ap­si­va­ly­mą“, re­ži­ sie­rius ima­si „Bal­tos dro­bu­lės“ – vei­ka­lo, ku­ris taip pat lie­čia mū­sų skau­džias is­to­ri­nes pa­tir­tis, ana­li­ zuo­ja su­dė­tin­gą žmo­gaus da­bar­tį ir ieš­ko ke­lio atei­tin. Tik šį­kart žiū­ro­vai kvie­čia­mi pa­ si­ner­ti į triukš­mu, ga­li­my­bė­mis ir spin­de­siu al­suo­jan­tį Niu­jor­ką – emig­ran­tų me­ką, sva­jo­nių ir vil­ ties mies­tą. „87-asis nu­me­ris lei­džia­si lif­tu. Up and down. Ke­liau­ja sa­vo suai­ žė­ju­siais pri­si­mi­ni­mais – tar­pu­ ka­rio Kau­nas, Aukš­to­ji Pa­ne­mu­nė, Vil­nius. 87-asis – poe­tas An­ta­nas Garš­va, ne­tu­rė­da­mas ga­li­my­bės

pa­si­švęs­ti vien sa­vo kū­ry­bai ir siek­ ti sie­los ne­mir­tin­gu­mo, pri­vers­tas dirb­ti si­zi­fiš­ką lif­ti­nin­ko dar­bą di­ džiau­sia­me New York vieš­bu­ty­je. Jo su­skal­dy­tos są­mo­nės neap­lei­ džia gim­tų­jų na­mų il­ge­sys, o pro­ tar­piais šmės­čio­ja ka­dai­se my­lė­tų mo­te­rų at­vaiz­dai. A.Garš­va at­si­ sa­ko mei­lės, nu­trau­kia žmo­giš­kus ry­šius, lie­ka vie­ni­šas lif­to nar­ve ir vis dėl­to nuo­lat gy­ve­na vil­ties iš­ si­pil­dy­mo troš­ki­me.

A.Garš­va, mil­ži­niš­ kos ma­ši­nos sraig­ te­lis, bea­to­dai­riš­kai ieš­ko sa­vęs įpras­mi­ ni­mo. Tarp mei­lės ir pra­ra­di­mo, kū­ry­ bi­nės lais­vės ir kan­čios be­si­blaš­ kan­tis spek­tak­lio he­ro­jus – be­ tar­piš­kas mū­sų chao­tiš­kų lai­kų ken­čian­čio žmo­gaus as­me­ny­ bės pie­ši­nys. A.Garš­va, mil­ži­niš­ kos ma­ši­nos sraig­te­lis, bea­to­dai­ riš­kai ieš­ko sa­vęs įpras­mi­ni­mo. At­si­sa­kęs vi­sų iliu­zi­jų, pa­si­lie­ka tik sa­vo poe­zi­ją. Kū­ry­bi­nis svai­ gu­lys ir des­pe­ra­tiš­kos pa­stan­

„„Due­tas: re­ži­sie­rius J.Ju­ra­šas ir šį­kart dir­ba sy­kiu su ro­ma­no sce­ni­nės adap­ta­ci­jos au­to­re Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­

kai­te. 

gos at­ras­ti tie­są at­ne­ša tik kan­čią. At­kak­lus, be­veik fa­na­tiš­kas to­ bu­lu­mo sie­kis kū­ry­bo­je daž­niau­siai ri­bo­ja­si su be­pro­ty­bės slenks­čiu. Tai liu­di­ja ir šia­me kū­ri­ny­je pa­si­ ro­dan­tys di­die­ji ra­šy­to­jai: Fried­ ri­chas Nitzs­che, Ed­ga­ras Poe, Ez­ ra Poun­das, Fran­zas Kaf­ka, Emi­ly Dic­kin­son...“ – tei­gia so­viet­me­čiu dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių emig­ran­to da­lią pa­ty­ręs spek­tak­lio re­ži­sie­rius J.Ju­ra­šas. Sve­tur at­si­dū­ru­sio A.Škė­mos ir jo pro­to­ti­po A.Garš­vos dvi­ly­pė sa­ vi­jau­ta, jo abe­jo­nės, blaš­ky­ma­sis

Artūro Morozovo nuo­tr.

tarp troš­ki­mo ir ne­ga­lė­ji­mo grįž­ti į sa­vo na­mus, tarp ne­ti­kė­ji­mo ir no­ ro ti­kė­ti, tarp ab­sur­do su­vo­ki­mo ir pra­smės ieš­ko­ji­mo ar­ti­ma pa­čiam J.Ju­ra­šui. Spek­tak­lis „Bal­ta drobulė“ taip pat žy­mi ypa­tin­gą Kau­no vals­ty­ bi­nio dra­mos teat­ro mo­men­tą – Di­džio­sios sce­nos ati­da­ry­mą po ke­le­rius me­tus tru­ku­sios re­konst­ ruk­ci­jos. Bū­tent šio­je erd­vė­je so­viet­me­ čiu gi­mė iš­ki­liau­si Lie­tu­vos teat­ro is­to­ri­jos spek­tak­liai, žy­mė­ję iš­ti­ są teat­ro ir lie­tu­vių tau­tos epo­chą.

Ka­zio Sa­jos „Ma­mu­tų me­džiok­lė“, Juo­zo Glins­kio „Gra­sos na­mai“, Juo­zo Gru­šo „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“ – tai vy­res­nei kar­tai gi­liai at­min­ty­ je įsi­rė­žę J.Ju­ra­šo spek­tak­liai. Tad sim­bo­liš­ka, kad bū­tent šis re­ži­sie­ rius ima­si lem­tin­gos jam ir vi­sai tau­tai teat­ro sce­nos at­vė­ri­mo. KD inf.

kas: Prem­je­ra „Bal­to­ji dro­bu­lė“. kur: Kau­no vals­t y­bi­nio dra­mos teat­ro Di­džio­jo­je sce­no­je. kada: Spa­lio 12, 13, 17 ir 18 d.

T.Venc­lo­va pa­gerb­tas gar­bės ženk­lu Poe­tui To­mui Venc­lo­vai va­kar Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je įteik­tas mi­ nis­te­ri­jos gar­bės ženk­las.

Gar­bės ženk­lą „Nešk sa­vo švie­są ir ti­kėk“ 75-ąjį gim­ta­die­nį ant­ra­die­ nį šven­čian­čiam T.Venc­lo­vai įtei­ kė kul­tū­ros mi­nist­ras Arū­nas Ge­ lū­nas. Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, ap­do­va­no­ji­ mas poe­tui, ver­tė­jui, eseis­tui, li­ te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­jui, pub­li­cis­tui T.Venc­lo­vai skir­tas už kul­tū­rų dia­

lo­go stip­ri­ni­mą ir hu­ma­nis­ti­nių ver­ty­bių ug­dy­mą. „To­kio ka­lib­ro as­me­ny­bę, ku­riai įteik­si­me ap­do­va­no­ji­mą, re­tai pa­si­ tai­ko su­tik­ti net ir šiuo­se na­muo­se, ku­riuo­se lan­ko­si la­bai daug iš­ki­lių kul­tū­ros žmo­nių“, – prieš ap­do­va­ no­da­mas poe­tą sa­kė A.Ge­lū­nas. Mi­nist­ras dė­ko­jo T.Venc­lo­vai už sok­ra­tiš­ką iro­ni­ją. „No­riu pa­dė­ko­ti už sok­ra­tiš­kos iro­ni­jos iš­kė­li­mą. Ne­ma­nau, kad Lie­tu­vo­je jos tu­ri­me la­bai daug.

(...). Ži­no­me, kaip bai­gė Sok­ra­tas – liūd­nai Atė­nuo­se, nuo­dų tau­ re. Šiandie­n tas ap­do­va­no­ji­mas nė kiek ne­pri­me­na nuo­dų tau­rės, gal prie­šin­gai, ir ti­kė­si­mės, kad nie­kad to ne­bus“, – sa­kė A.Ge­lū­nas. At­siė­męs ap­do­va­no­ji­mą T.Venc­ lo­va taip pat kal­bė­jo apie grai­ kų mąs­ty­to­ją Sok­ra­tą. Jo tei­gi­mu, vi­suo­me­nės ir mąs­ty­to­jo prieš­ prie­ša lie­ka ir la­bai ge­ro­se vi­ suo­me­nė­se, ne tik to­ta­li­ta­ri­nė­se. „Daž­nai sa­ko­ma, kad vi­suo­me­

nė, daž­niau­siai to­ta­li­ta­ri­nė, bai­si, ji nu­žu­do poe­tus, fi­lo­so­fus, mu­zi­ kus – ką tik no­ri. Įdo­miau­sia tai, kad Sok­ra­to Grai­ki­jos vi­suo­me­nė bu­vo vie­na iš ge­riau­sių bet ka­da žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je eg­zis­ta­vu­sių, ir vis tiek nu­žu­dė Sok­ra­tą. Vi­suo­me­ nės ir mąs­ty­to­jo prieš­prie­ša vi­sa­da lie­ka, net la­bai ge­ro­se vi­suo­me­nė­ se“, – at­siė­męs ap­do­va­no­ji­mą sa­ kė T.Venc­lo­va. Jis taip pat iš­sa­kė sa­vo pa­ste­bė­ ji­mą apie iš­ki­lius poe­tus Čes­lo­vą

Mi­lo­šą ir Mai­ro­nį. „Mėgs­tu li­te­ ra­tū­ros ir kul­tū­ros is­to­ri­jo­je ieš­ko­ ti keis­tų su­ta­pi­mų. Bū­na la­bai ne­ ti­kė­tų. Apie Č.Mi­lo­šą ir Mai­ro­nį: Mai­ro­nis vy­res­nis už Č.Mi­lo­šą 50 me­tų. Č.Mi­lo­šas bu­vo pa­krikš­ty­tas Šven­tyb­ras­čio baž­ny­čio­je 1911 m. Mai­ro­nis bu­vo Šven­tyb­ras­čio kle­ bo­nas, de­ja, po­rą me­tų vė­liau. Jei­ gu ne tai, bū­tų, ko ge­ro, pa­krikš­ ti­jęs Č.Mi­lo­šą, o ta­da bū­tų tik­rai įdo­mu“, – sa­kė T.Venc­lo­va. BNS inf.


16

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

menas ir pramogos

Nau­ja­ja­me žo­dy­ne – vi­suo­me­nės už­ri­bio lek­si­ka Vil­niaus uni­ver­si­te­ to dės­ty­to­jas dr. Ro­ ber­tas Ku­dir­ka, jau be­veik 10 me­tų ty­ ri­nė­jan­tis į pra­gaiš­ tin­gą „nusikaltimo– narkotikų–kalėji­ mo“ tri­kam­pį pa­te­ ku­sių žmo­nių kal­ bė­se­ną, su­da­rė kri­ mi­na­li­nio pa­sau­lio žo­dy­ną.

„„Turinys: žo­dy­ne gau­su pa­vyz­džių, ku­rie iliust­ruo­ja žo­džių reikš­mes ir

var­to­se­ną. 

kryžiažodis Šią savai­ tę laimėki­ te Xaviero Herberto knygą „Kaprikor­ nija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australų – baltųjų, abori­ genų ir azijiečių – istoriją, kuri kupina iš­ davysčių, žmogžudysčių ir kraują kaiti­ nančios aistros niekinamoms, bet gei­ džiamoms aborigenėms moterims – Juodajam Aksomui.

1904 m. broliai Os­ karas ir Markas Šilingsvortai atplaukia į Port Zodiaką Kaprikornijos pakrantėje dirbti eiliniais klerkais valdžios tarny­ boje. Oskaras greitai pritampa, suklesti, pradeda naują gyvenimą kaip džentel­ menas. O nutrūktgalvis Markas suside­ da su senuoju Nedu Kreiteriu, supažin­ dinusiu jį su alkoholiu ir apsukusiu gal­ vą pasakojimais apie jūrą, salas ir nuoty­ kius su Juoduoju Aksomu.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugsėjo 18 d.

Bend­ra­vo su nu­si­kal­tė­liais

Rink­da­mas me­džia­gą „Ka­lė­ji­mo, kri­mi­na­li­nio ir nar­ko­ma­nų žar­go­ no žo­dy­nui“ daug lai­ko pra­lei­do ka­li­nių, va­gių, nar­ko­ma­nų ir nar­ ko­ti­kų pla­tin­to­jų drau­gi­jo­je. Me­džia­ga rink­ta 2004–2010 m. dau­giau­sia iš sa­ky­ti­nės kal­bos, tie­sio­giai bend­rau­jant su nu­teis­ tai­siais, ka­lė­ji­mo ir pa­tai­sos na­mų pri­žiū­rė­to­jais, nar­ko­ma­nais, ki­šen­ va­giais ir žmo­nė­mis iš kri­mi­na­li­nio pa­sau­lio. Da­lis ka­lė­ji­mo žar­go­no bu­vo tiks­li­na­ma su­si­ra­ši­nė­jant laiš­kais su nu­teis­tai­siais iš Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų ir Lu­kiš­kių tar­dy­ mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo. Žo­dy­ną su­da­ro ka­lė­ji­mo, kri­mi­ na­li­nio (ki­šen­va­gių ir kt.) ir nar­ko­ ma­nų žar­go­no žo­džiai bei fra­zeo­ lo­giz­mai. Ja­me ap­ra­šy­ta dau­giau kaip 1 200 žo­džių ir 250 fra­zeo­lo­giz­mų. Žo­dy­ ne gau­su pa­vyz­džių, ku­rie iliust­ ruo­ja žo­džių reikš­mes ir var­to­se­ ną. Žo­dy­nas skir­tas kal­bi­nin­kams,

ver­tė­jams, lie­tu­vių lek­si­ko­lo­gi­ ją stu­di­juo­jan­tiems stu­den­tams ir vi­siems, be­si­do­min­tiems slen­gu, so­cia­li­ne dia­lek­to­lo­gi­ja, su­bkul­tū­ rų kal­ba. Žar­go­ną „kon­ser­vuo­ja“ si­tua­ci­ja

Ka­lė­ji­mo, kri­mi­na­li­nis ir nar­ko­ ma­nų žar­go­nas iš vi­sų so­cia­li­nių dia­lek­tų iš­si­ski­ria gau­su­mu ir sa­ vi­tu­mu. Taip yra dėl ke­lių prie­ žas­čių. Pir­miau­sia, ka­lė­ji­mo ir pa­tai­sos na­mų bend­ruo­me­nė, ko ge­ro, la­ biau­siai at­ri­bo­ta nuo li­ku­sios vi­suo­ me­nės, su­da­ro sa­vi­tą su­bkul­tū­rą: čia ga­lio­ja sa­vi ne­ra­šy­ti įsta­ty­mai, ver­ty­bių sis­te­ma (Ne­ti­kėk, ne­pra­ šyk, ne­bi­jok – tu tai tu­ri su­pras­ti...), iš­vaiz­dos eta­lo­nas, tam tik­ra kla­si­ nė hie­rar­chi­ja su sa­vu „pre­zi­den­tu“, „par­la­men­tu“ ir „liau­di­mi“. Tad na­tū­ra­lu, kad ir to „pa­sau­lio“ kal­ ba, ka­lė­ji­mo žar­go­nas gy­ve­na sa­vo tar­si at­sie­tą gy­ve­ni­mą. Žo­dy­no su­da­ry­to­jų tei­gi­mu, ka­ lė­ji­mo žar­go­nas ir tra­di­ci­jos „vi­su gra­žu­mu pe­rim­tos iš „pla­čio­sios tė­vy­nės“, t. y. 1922–1991 m. gy­va­ vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos lai­kų, nes dėl daž­no ka­li­nių per­ve­ži­mo (eta­ pų) vi­so­je SSRS bu­vo iš­pli­tęs ir nu­ si­sto­vė­jęs tam tik­ras ru­siš­kas šios su­bkul­tū­ros kal­bos stan­dar­tas.

Ka­lė­ji­mas ir kri­mi­ na­li­nis pa­sau­lis – kaip bro­lis ir se­suo, tik vie­nas jų yra lais­ vė­je.

Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­ my­bę, šios su­bkul­tū­ros sis­te­ma ta­po jau au­to­no­miš­kes­nė ir pra­ dė­jo kis­ti tik jai sa­vi­tu bū­du, kai ku­rios sko­lin­tos žar­go­ny­bės įga­vo reikš­mių, ku­rių nė­ra da­bar­ti­nia­me ru­sų kal­bos ka­lė­ji­mo ar kri­mi­na­li­ nia­me žar­go­ne. Pe­ri­ma ir vi­suo­me­nė

Ka­lė­ji­mas ir kri­mi­na­li­nis pa­sau­ lis – kaip bro­lis ir se­suo, tik vie­nas jų yra lais­vė­je. Taip ir kri­mi­na­li­nio žar­go­no pa­ma­tas di­džią­ja da­li­mi yra iš­si­gry­ni­nęs už gro­tų. Pro­fe­sio­na­lus nu­si­kal­tė­lis (pa­ vyz­džiui, šči­pa­kas), at­sė­dė­jęs lais­ vės atė­mi­mo baus­mę, išė­jęs į lais­vę ir to­liau te­bep­rik­lau­so nu­si­kals­ta­ mam pa­sau­liui, tę­sia sa­vo pro­fe­ sio­na­lią ir or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ ta­mą veik­lą – taip ka­lė­ji­mo lek­si­ka ir „įsta­ty­mai“, su­pra­ti­mai (pa­ nia­ti­jos) at­si­du­ria lais­vė­je, pe­rei­ na į šne­ka­mą­ją kal­bą, to­kie žo­džiai (be­zpri­die­las ir pan.) kaip ma­din­ gi pa­si­grie­bia­mi skam­biai ant­raš­ tei ar kri­mi­na­li­nės kro­ni­kos re­por­ ta­žams. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, po ku­rio lai­ko sa­vi­tai adap­ta­vę­si šie žo­džiai ga­li pe­rei­ti į bend­rą­jį žar­go­ną. KD inf.

Naujajame žodyne aprašyta daugiau kaip

1 200

žodžių.


17 3

trečiaDIENIS, rugsėjo 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 17 Paslaugos������������������������������������������ 17, 18 Parduoda� ����������������������������������������� 18, 19 Perka� ����������������������������������������������������������� 19 Įvairūs� ����������������������������������������������� 19, 20 Karščiausi kelionių pasiūlymai�����������������������20 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Kviečia � �����������������������������������������������������20 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingas korpusinių baldų surinkėjas. Darbas Kaune. Tel. 8 699 33 420.

DARBo skelbimai

1015557

Reikalingas medkirtės operatorius. Tel. 8 659 77 803.

Siūlo darbą

1016484

Automobilių servisui reikalingi: serviso vadovas, važiuoklės meistrai, automobilių mechanikai. Tel. 8 698 02 939. 1009070

Baldų gamyklai Domeikavoje reikalingi: baldžiai, baldų surinkėjai, montuotojai, staliai specialistai, pagalbiniai darbininkai (-ės). Tel. 8 657 52 722. 1015964

Baldų įmonei, gaminančiai kietuosius korpusinius baldus, reikalingas baldų surinkėjas-montuotojas, turintis darbo patirties. Tel. 8 615 57 408. 1016095

Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Pasiteirauti tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909. 1016487

Ieškome elektrikų-montuotojų, kurie sugebėtų atlikti kabelių tiesimą, įžeminimų įrengimą, laikiklių ir saulės fotomodulių montavimą. E. paštas info@sauleselektrines.lt, tel. 8 686 26 727. 1015483

Ieškome elektros dalies 0.4–10 kV projektuotojo, kuris atliktų statinių elektros 0,4 kV tinklų projektavimo, lauko 0,4 kV–10 kV elektros tinklų, transformatorinių projektavimo darbus. E. paštas info@sauleselektrines.lt, tel. 8 686 26 727. 1015490

Ieškome tvarkingos ir patikimos moters tvarkyti nuosavą namą bei aplinką. Darbas Šilainių mikrorajone darbo dienomis nuo 7 iki 16 val. Kreiptis iki 16 val. tel. 8 628 74 519. 1015763

Ieškomi suvirintojai (EN 287), metalo konstrukcijų surinkėjai (tech. išsilavinimas) dirbti Kaune, gamyboje. Tel. 8 699 28 206, e. paštas a.gilys@pm.lt. 1015110

Įmonei reikalinga (-as) administratorė (-ius). Privalumas – ne mažesnė kaip 3 m. organizacinio darbo patirtis. Tel. 8 685 47 681, e. paštas info@svaistunas.lt.

Reikalingas savivarčio vairuotojas su patirtimi. Tel. 8 611 10 259, 8 688 12 000.

1014731

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas – nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042. 1009895

Reikalingi ekspeditoriai ir vadybininkas konditerijos gaminiams realizuoti. Privalumas – nuosavas automobilis. Tel. 8 646 04 477. 1016403

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 1000878

Reikalingi patyrę stogdengiai Kaune. Tel. 8 687 75 804. 1014889

Reikalingi: darbų vadovas, vairuotojai, pagalbiniai gamybos, salės, sandėlio darbuotojai, fasuotojai, patalpų, objektų priežiūros valymo operatoriai. Tel. 8 600 37 610. Reikalingi: dirbti arba teikti konsultacijas TECHNOLOGAS ir KONDITERIAI kepti bandeles, sausainius, virti čeburekus, spurgas, gaminti kreminius gaminius. Tel. 8 646 04 477. 1016401

Reikalingos kvalifikuotos siuvėjos. Darbas viena pamaina. Vidutinis atlyginimas 1 200 Lt per mėn. Skambinti darbo valandomis tel. 8 606 18 087. 1000667

Reikalingos valytojos dirbti visu etatu, darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. 1016152

Restoranas „Bajorkiemis city“, esantis miesto centre, ieško virėjų ir virėjų padėjėjų. Tel. 8 614 88 454. 1016332

Kavinė Kauno centre ieško virėjos (-o). Mes siūlome patrauklų atlyginimą, įdomų ir dinamišką darbą bei galimybes tobulėti. Tel. 8 611 56 356. Kepyklai Panemunėje reikalingi miltų svėrėjai-formuotojai, pakuotojai (-os). Darbas pamainomis. Apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141.

Siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-ai) siūti universaliomis, spec. siuvimo mašinomis ir overlokais. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 652 40 623.

1015654

1015657

1014625

1016351

Krovininių automobilių remonto įmonei reikalingi: paruošėjas-dažytojas, suvirintojas. Darbas Domeikavoje, Kauno r. Tel. 8 682 47 101, e. paštas gintaras@ferikas.lt. 1016479

Metalo apdirbimo įmonei Ilgakiemyje reikalingi pagalbiniai darbuotojai. Tel. (8 37) 536 110. 1016110

Privačiai maisto prekių parduotuvei reikalinga (-as) pardavėja (-as). Tel. 8 673 12 489.

1016360

Reikalinga SPAUDOS PARDAVĖJA (-as) Savanorių ir Šiaurės pr. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 1016273

Reikalinga sukirpėja (-as) sukirpti individualius viršutinius moteriškus ir vyriškus drabužius. Tekstilės gaminiai. Patirtis nuo 3 m. Kauno centras. Tel. 8 608 06 591. 1016781

Reikalinga valytoja PC „Molas“. Tel. 8 656 20 014. 1014797

Reikalinga valytoja, visas etatas, darbas Aleksote. Atlyginimas 1000 Lt. Tel. 8 656 20 014. 1016150

1015816

UAB „Soloservis“ plečia savo veiklą ir į savo kolektyvą kviečia automobilių šaltkalvius, šaltkalvius ir suvirintojus dirbti Jonavoje. Gyvenimo aprašymus (CV) prašom siųsti e. paštu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650. 1007796

Valymo kompanijai reikalingas vairuotojastraktorininkas dirbti PC „Akropolis“ lauko teritorijoje. Tel. 8 656 20 015. 1016147

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

1009464

1011914

Statybos įmonei reikalingi BETONUOTOJAI. Kontaktinis telefonas 8 650 77 295.

1008861

Statybos įmonei reikalingi: staliai-gipskartonio plokščių montuotojai; fasadų šiltintojai; dažytojai; PVC, linoleumo grindų klojėjai; plytelių klojėjai; tinkuotojai; mūrininkai; kitų specialybių darbininkai. Tel. (8 37) 375 331. 1014491

Tarptautinių pervežimų įmonė siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams. Pagrindiniai maršrutai Lietuva–Suomija–Lietuva. Tel. 8 686 78 855. 1016638

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI. Siūlome laiku mokamą solidų atlyginimą ir geras darbo sąlygas. Tel. 8 686 70 121.

Paslaugos

1014314

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Statybos, remonto

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilių bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1003928

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. 1009929

Buitinės technikos remonto

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

Medikų

1007988

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1002508

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 1010326

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1016075

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1014941

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1014182

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1004724

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492. 1016393

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900.

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 1011085

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1015692

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1013436

Studentė odontologė NEMOKAMAI gydo skaudamus dantis prižiūrint kvalifikuotam gydytojui. Tel. 8 650 29 488. 1015679

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 970473

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 1013608

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1015722

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1015314

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1015640

Taisome įvairių tipų televizorius, garso ir vaizdo techniką, LCD monitorius. Garantija. Iškvietimas ir gedimo nustatymas nemokamas. Tel. 8 631 20 073 1015784

Kompiuterininkų

Automobilininkams

1001555

1014766

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 1014117

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1013431

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1003729

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1010115

Apdaila: tinkuojame, betonuojame, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles, gipskartonis, dedame laminatą. Santechnika. Elektra. Tel. 8 674 54 580. 1015564

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993560

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 999806

Atliekame įvairius STOGŲ konstrukcijos darbus. Dirbame ir su prilydomąja danga. Tel. 8 687 57 902.

1014216

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

Atliekame skardinimo darbus. Remontuojame, dengiame, dažome stogus. Kaminų įdėklai, jų valymas. Garantija. Tel. 8 677 96 297.

Atlieku visus kompiuterio priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

1008040

1013354

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 604 90 677.

1015744

1012739

1013308

Transporto logistikos įmonė ieško C kat. vairuotojų-ekspeditorių. Darbo pobūdis: prekių išvežiojimas į prekybos taškus Lietuvoje. Skambinti nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1011537

1014590

Sėkmingai dirbanti ir plečianti gamybą, turinti ateities viziją AB „Kauno baltija“ ieško kvalifikuotų specialistų siuvėjų ir lygintojų. Jums siūlome: modernius įrengimus; patrauklias darbo sąlygas; darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą; siuvėjams mokame iki 2000 Lt; visas LR įstatymų bei bendrovės kolektyvinėje sutartyje numatytas socialines garantijas. Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo. Kreiptis Gaižiūnų g. 4, Personalo tarnyba. Tel. 8 650 52 887, e. paštas irenav@kaunobaltija.lt.

Įmonei reikalingas statybos darbų vadovas. Privalumas – ne mažesnė kaip 3 m. organizacinio darbo patirtis. Tel. 8 685 47 681, e. paštas info@svaistunas.lt.

UAB „Daistatus“ ieško statybos darbų vadovo (-ės). Tikimės, kad Jūs turite bakalauro kvalifikacinį laipsnį, vairuotojo pažymėjimą, esate atkakli, orientuota į rezultatą, komunikabili, iniciatyvi ir savarankiška asmenybė. CV prašom siųsti e. paštu darius@daistatus.lt.

1007043

993770

Atliekame pastatų šiltinimą, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 653 39 495. 1013262

1010968

1012285

Nukelta į 18 p.


18 2

trečiaDIENIS, rugsėjo 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos

Metalo gaminiai: laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449.

Statybos, remonto

1007482

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1011359

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1010750

Mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987. 1014459

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 1008332

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930801

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1012682

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS, TINKLELIAI nuo vabzdžių – UAB Eurivila. K.Donelaičio g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt 1011205

Baldžių

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946.

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621.

1002713

1012625

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

1013491

1011321

963885

1014280

Aptraukiame audiniu, oda minkštuosius baldus. Keičiame mechanizmus. Tel. 8 638 83 407, e. paštas emazyla@gmail.com.

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

Plastikiniai langai butams ir nuosaviems namams, balkonų stiklinimas, vidaus ir lauko durys. Laiptinių langai. Gaminiams ir darbams suteikiama 5 m. garantija. Senus langus išsivežame nemokamai. info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366.

Dažau, tapetuoju, klijuoju plyteles, šiltinu galines sienas iš vidaus. Langokraščių apdaila, smulkūs elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 687 02 507.

Plastikiniai langai, šarvo durys, tinkleliai nuo vabzdžių, ritininės užuolaidos, žaliuzės. UAB „Jemesta“, Bijūnų g. 16, tel. 8 650 91 166.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Dedame laminatą, parketlentes. Tel. 8 694 86 671.

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A.

Aptraukiame minkštuosius baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475.

Profesionalus vonių restauravimas. Vieninteliai Lietuvoje atnaujiname vonią su ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas. Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

1013052

1013849

1016016

1013709

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1015258

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja bitumine danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220.

1012777

1004457

1007606

1004350

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433.

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda įsigyti prekių pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 630 60 166.

1004625

1013033

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

1015175

1013152

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Elektriko paslaugos. Instaliacija ir jos remontas. Elektros įrenginių prijungimas. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 600 02 650. 1016137

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, grotas, tvoras, garažų stogelius, sandėliukų duris, kaltinius gaminius; betonavimo darbai. Tel. 262 354, 8 601 05 644. 1014883

1016245

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1009022

Skardinimo darbai. Gaminu ir montuoju. Tel. (8 37) 470 123, 8 680 97 668. 1016127

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1014474

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865.

Skylių gręžimas, pamatų liejimas, tvorų montavimas. Tel. 8 657 74 383.

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

1016221

1016384

1002074

Glaistome, dažome, klijuojame plyteles, sukame gipskartonį. Kalame dailylentes, dedame laminatą. Kiti vidaus apdailos darbai. Tel. 8 670 67 156. 1005361

Greitai ir kokybiškai klojame trinkeles, suteikiame garantiją. Statome vejos ir kelio bortelius, sulyginame šulinius. Tveriame tvoras. Tel. 8 685 85 550. 1005706

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 1010700

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

1012263

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 999831

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 1004533

Kokybiškai atlieku vidaus apdailą, dažau, tapetuoju, atlieku kitus vidaus apdailos darbus. Tel. 8 651 70 326. 1015948

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1012613

1008226

1014290

992962

1016284

1015997

1012641

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1016457

Nestandartinių baldų gamyba pagal individualius užsakymus. Atvykstame į vietą. Tel. 8 612 03 839. 1016274

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1011481

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1008295

1012575

Skubiai, kokybiškai glaistome, dažome, tapetuojame, dedame „plaukiojančias“ grindis. Tel. 8 679 96 163, 8 673 36 368. Šlaitinių stogų dengimas, restauravimas, karkasinių (skydinių) namų statyba nuo pamatų, skardinimo darbai, pastogių (palėpių) šiltinimas ir įrengimas, namų šiltinimas ir apkalimas įvairiomis dailylentėmis, vidaus įrengimo darbai. Medžiagas sukomplektuojame patys. Tel. 8 634 55 006. 1008504

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 1013818

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1014187

Tinkuojame vidų ir išorę. Tinkuojame kalkiniu ir gipsiniu tinku (su mūsų arba kliento medžiagomis). Tel. 8 685 83 785. 1016059

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8687 82 448. 1008441

Vidaus apdaila. Gipskartonio montavimas. Glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas. Santechnika. Langai, durys. Parketas. Laminatas. Tel. 8 678 37 395. 1016442

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1005174

Atvežame baltarusiškų durpių briketų didmaišiuose. Tel. 8 677 57 228. 1014779

Maršrutu Lietuva–Norvegija–Lietuva vežame keleivius, siuntas, krovinius iki 2 t. Kiekvienam prieinamomis kainomis. Tel. 8 607 40 115. 1016513

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 1002227

parduoda

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 11 10 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: sodo pastatui, plane 98S2p, bendr. pl. 197,08 kv. m, žemės sklypui, bendr. pl. 0,0592 ha, unikalus Nr. 527300140098; kitiems statiniams (inžineriniams) – kiemo statiniams (šuliniui, 3 vnt. kanalizacijos šulinių, tvorai, kiemo aikštelei) ir garažui 2G1g, užstatytas plotas 17,88 kv. m., esantiems SB „Sėmena“, 98 skl., Linažolių takas 16, Kaunas, priklausantiems Alvydui Gervickui ir Jolantai Gervickienei. Pradinė turto kaina 152 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25– 1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1016463

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 11 11 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: butui – kambariui su bendro naudojimo patalpomis, bendr. pl. 15,76 kv. m, butas 4-ajame aukšte, esančiam A. ir J.Gravrogkų g. 17–164, Kaune, priklausančiam Jurgitai Žurauskienei (Palinauskaitei). Pradinė turto kaina 13 600,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DnB Nord”, banko kodas 40100. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, antstolės padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1016472

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 11 12 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: žemės sklypui, bendr. pl. 0,1267 ha, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, esančiam Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r., priklausančiam Lukui Mačiui. Pradinė turto kaina 57 600,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1016473

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 11 13 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: 3 kambarių butui su rūsiu, 1-ajame aukšte, bendr. pl. 78,24 kv. m, esančiam Šiltnamių g. 3–1, Neveronys, Kauno r., priklausančiam R.Benderskienei. Pradinė turto kaina 56 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1016476

2 k. Pramonės pr. (5/1 a., mūrinis, b. pl. 42, virtuvė 6 kv. m, WC kartu, rūsys, REIKIA REMONTO). Kaina 57 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 11 15 val. skelbia antrąsias pakartotines viešąsias varžytynes turtui: žemės sklypui, bendr. pl. 3,3561 ha, unikalus Nr. 525000160125, paskirtis – žemės ūkio (sklype neįregistruoti gyvenamosios ir pagalbinio ūkio pastatai), esančiam Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r., priklausančiam Virginijai Vitlipienei ir Jonui Vitlipui. Dėl turto apžiūros skambinti tel. 8 685 59 207; 8 699 52 915. Pradinė turto kaina 74 400,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB banke”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios pakartotinės viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, 8 687 84 840.

1016608

1016486

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. SAVANORIŲ PR. (5/5 a., b. pl. 22, kambarys 18 kv. m, WC kartu, naujas remontas). Kaina 39 500 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 1016606

1 kambario butą Raudondvario pl. (22 kv. m, 9/3 a. plytiniame name, butas tvarkingas, su gerais baldais, maži mokesčiai). Be tarpininkų. Tel. 8 671 39 315, 363 169. 1016505

12 a namų valdos sklypą prie Juragių, su 2 a gatvės, labai pigiai. Tel. 8 684 74 312. 1015334

4 kambarių butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5 a. mūrinio namo 4 a., vidinis, b. pl. 75,28 kv. m). Kaina sutartinė. Galima pirkti kieme esantį 18 kv. m garažą. Tel. 8 682 21 787. 1013939

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 11 16 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: 1 kambario butui su rūsiu, bendr. 37,08 kv. m, 2-ajame aukšte, esančiam Rasytės g. 18–79, Kaune, priklausančiam Remigijui Kvainskui. Dėl turto apžiūros skambinti R.Kvainskui, tel. 8 647 65 645. Pradinė turto kaina 62 400,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”, banko kodas 40100. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, antstolės padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1016501

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 11 9 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: 2 kambarių butui, bendr. pl. 49,35 kv. m, su 10,73 kv. m rūsiu, butas 1-ajame aukšte, esančiam Jotvingių g. 3–41, Kaune, priklausančiam Laimai Gulevičiūtei. Dėl turto apžiūros skambinti tel. 8 676 93 721. Pradinė turto kaina 54 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1016454

Bankrutuojanti IĮ „Marmantas“ varžytinių būdu parduoda prekybinius paviljonus adresu Prūsų g. 4, Kaunas. I varžytinės vyks 2012 10 04 11 val., II varžytinės – 2012 10 18 11 val. Kęstučio g. 60–2, Kaunas. Tel. 8 687 84 546. 1016853

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 999392

Dviejų kambarių butą V.Krėvės pr., prie parko (bendr. pl. 50 kv. m, 5/5 a., vidinis, renovuotas stogas, 9 kv. m virtuvė). Kaina sutartinė. Tel. 8 680 37 294. 1012458

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės ir sodų sklypus, sodybas, namus ir jų dalis. Tel. (8 37) 225 490, 8 684 74 312; www.musukvartalai.lt. 1015336

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 1016522

Jaukų 9 a sklypą Domeikavoje. Teirautis Rytmečio g. 8. Tel. 8 616 23 409. 1016270

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1009109

Mūrinį namą Kauno r., Vilkijoje (yra ūkiniai pastatai, sklypas 15 a). Domina keitimas į 1-2 kamb. butą Kaune. Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 685 59 797. 1016742

Nebrangiai naujos statybos kotedžą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiškėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1015837

Skubiai parduodamas 8,5 a sklypas šaklia Mastaičių. Suformuotas kelias, drenažas, elektra. 1 a – 2 600 Lt. Tel. 8 640 49 914. 1014577

Už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 550 000 Lt (plius PVM), parduodamas BUAB „Rekreacijos žiedas“ nekilnojamasis turtas – nakvynės namai, esantys Neries krantinė 16, Kaune, www.hostel10.lt. Pasiūlymus teikti 2 savaites nuo skelbimo išspausdinimo adresu Savanorių pr. 262– 105, LT-50204 Kaunas, arba e. paštu g.stankoviciute@vvrc.lt, Informacija teikiama tel. 8 698 24 737, (8 37) 229 886. 1016142

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Nukelta į 19 p.


19 3

trečiaDIENIS, rugsėjo 12, 2012

klasifikuoti skelbimai parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Namo dalį su žemės sklypu Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūr., b. pl. 84 kv. m, dal. apdaila, rekonstruotas, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a, namų valda, elektra yra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Nebrangiai parduodamas 4 kambarių butas Kaišiadoryse (5/2 a., šiuo metu daromas remontas, galimas jo užbaigimas pagal Jūsų poreikius). Tel. 8 610 61 919.

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

Parduodamas 1 kambario butas Šakių r., Lekėčiuose. Tel. 8 699 79 704 po 17 val.; 8 673 53 198.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

1012872

1016220

Buitinė technika

1011825

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1011503

Statybinės medžiagos Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, šviesūs (dydžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 1002303

Kitos prekės

Biuro patalpas Kęstučio g. (b. pl. 70 kv. m, 2 kab., pagalbinė patalpa, tvarkingos, langai med. su stiklo paketu, durys šarvo). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Totalus prekių išpardavimas

3 k. butą Fredoje, Vinčų g. (5/1 a., mūr., b. pl. 65 kv. m, įstik. balkonas, plast. langai, tvarkingas, naujai suremontuoti 2 kamb.). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA. Pusę namo Žaliakalnyje, Aušros g. (2/1 a., b. pl. 87 kv. m, 3 kamb., plast. langai, „plaukiojantis“ parketas, autonom. šildymas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1016497

2 k. butą Centre, Karaliaus Mindaugo pr. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 56 kv. m, virtuvė 9 kv. m, vaizdas į salą, geras išplanavimas). Tel. 8 614 21 015. KNTPA. 2 k. butą V.Krėvės pr., Dainavoje (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 45 kv. m, šarvo durys, balkonas, vidinis, kaina 78000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 4 k. butą Panemunėje, Plento (5 a. plytinio namo 2 a., b. pl. 80 kv. m, virtuvė 8 kv. m). Tel. 8 614 20 820. KNTPA. 3 kambarių butą Vilijampolėje, Panerių (5 a. blokinio namo 2 a., gerai įrengtas, su visais baldais ir buitine technika). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 3 k. Kalniečiuose, P.Lukšio g. (5/1 a., b. pl. 61 kv. m, kamb. nepereinami, gero išplanavimo, didelis įstik. balkonas, tvarkingas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1016498

„THOMAS PHILIPPS“ parduotuvėje tik Baltų pr. 49F, Kaune,

50% visoms prekėms Iki rugsėjo 14 d.

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 1016788

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 999119

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1014543

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 10 11 14 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: 148/400 dalims žemės sklypo, kurio bendr. pl. 4,00 ha, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, unikalus Nr. 692000040025, esančiam Kašonių k., Prienų r., priklausančiam Jonui Pyragui. Pradinė turto kaina 3 600,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 1016478

Antstolis M.Petrovskis skelbia Loretos Kondratavičienės turto pardavimą iš 1-ųjų varžytynių. Parduodama: 1. Žemės sklypas miškų ūk., b. pl. 1,4 ha, un. Nr. 440007639885, Beištarkių k., Kaišiadorių r. Turto pardavimo kaina 1 200 Lt; 2. Žemės sklypas miškų ūk., b. pl. 0,8 ha, un. Nr. 440007639996, Beištarkių k., Kaišiadorių r. Turto pardavimo kaina 720 Lt. Dėl turto apžiūros kreiptis į L. Kondratavičienę, tel. 8 698 82 141, ar antstolį M.Petrovskį, tel. (8 37) 227 214. Turto varžytynės vyks 2012 10 16 11 val. A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT697044060003715993 SEB bankas 10 % parduodamo turto kainos. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – turto areštas. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui M.Petrovskiui, A.Mickevičiaus g. 56–18, Kaunas, tel. (8 37) 227 214, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 1016107

1016441

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 1007268

Vietą Panemunės kapinėse. Tel. 8 699 17 101. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė skelbia viešą nenaudojamo (susidėvėjusio, netinkamo naudoti) ilgalaikio materialaus turto – rentgeno kompiuterinio tomografo „Philips Secura CT“, pagaminto 2001 m., inv. Nr. 12053400068, aukcioną. Pradinė pardavimo kaina 2000 Lt. Aukcionas vyks 2012 09 27 10 val. VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje, Laisvės al. 17, Kaune, 107 auditorijoje (įėjimas iš kiemo, pro Priėmimo skyrių). Dalyvių registracija nuo 9 val. Neįvykus pirmajam aukcionui, kitas aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2012 10 03 10 val. Dalyviams bilietų pardavimas ir registracija nuo 9 val. Parduodamą turtą galima apžiūrėti rugsėjo 19–21 dienomis 9–12 val. ir 13–16 val. ligoninės kieme (Laisvės al. 17, Kaunas, įvažiavimas iš Kęstučio g.). Apžiūrėjus turtą, aukciono dalyvio bilietą, kurio kaina 10 Lt, galima įsigyti ligoninės kasoje. Žiūrovai aukcione nedalyvauja. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma aukciono dieną grynaisiais pinigais ligoninės kasoje arba per 3 darbo dienas pavedimu į ligoninės sąskaitą LT 347044060003225221, AB SEB banke, banko kodas 70440. Informaciją teikia atsakingi asmenys: Saulius Venslovas, medicinos technikos inžinierius, tel. (8 37) 423 482; Sergejus Savinovas, Radiologijos skyriaus vedėjas, tel. (8 37) 422 325. 1016171

Perka

1015542

Atvežame kokybiškų baltarusiškų durpių briketų, saulėgrąžų lukštų briketų (karšto presavimo). Patiems pasiimant dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 1013456

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1009732

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 1012657

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Skaldytas pusiau sausas beržo, uosio, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914.

1016470

Geležinkelio atšaką Vilkaviškyje, Pilviškiuose, Stoties g. (306 m ilgio). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA.

Sodybą šalia Babtų (1 a. rąst. namas, ūk. pastatai, 18 a namų valdos ir 70 a dirbamos žemės, visos komunikacijos, kaina 56000 Lt). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

1012189

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 1016683

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

1010456

Įvairias sausas malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627.

1008596

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 430 Lt. Tel. 8 652 59 118. 1007215

Naudotą centrinio šildymo katilą „Atrama15“ (geros būklės, kuras – anglys, malkos, briketai). Kaina 800 Lt. Tel. 8 685 59 797. 1016735

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 1011391

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Pakuotės ir kiekiai įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com. 1016039

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com.

1014006

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 993210

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 1002043

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pjuvenų briketus. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1009691

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1011861

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 19 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1012884

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1009211

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 1013044

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 995077

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1008927

Padedu parduoti, išnuomoti NT. Daugiausiai naujų butų, komercinės patalpos Kaune. 011 brokeris Ernestas Adomaitis. Tel. 8 693 00 011, e. paštas ernestas@011.lt.

1003291

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1011259

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1015000

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 86 065. 1009166

Perku baltas plastmasines dėžes ir etikečių gamybos aparatą. Tel. 8 646 04 477. 1016405

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1012699

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 930 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas. Tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1009251

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

997666

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 308 866, 8 609 96 653. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 614 23 050. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 614 22 030, 8 614 21 015. 1015272

1012900

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409.

997715

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1009231

1016565

Tvarkinga šeima išsinuomotų 2 kambarių butą. Siūlyti Garliavoje, Jonučiuose, Aleksote arba Kauno mieste. Tel. 8 652 19 615. 1015770

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1014757

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

1008801

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1014919

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

1009886

1009145

1016585

Norėtume išsinuomoti tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 684 55 498.

1016756

1008952

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Norėčiau išsinuomoti vieno kambario butą su visais patogumais. Tel. 8 645 53 472.

Atvešiu nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 653 97 011.

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

1012312

Išsinuomoja

1011881

992914

Bendrovė „Derlinga žemė“ nuolat perka žemės ūkio paskirties žemę, pageidautina nuo 5 ha ir daugiau. Tel. 8 618 87 113.

1016067

0–24 val. atvežame juodžemio, durpių, žvyro, smėlio, skaldos. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą. Nuomojama: 1. A.Purėno g. 20 – 40,65 ir 156,54 kv. m, vaistinės ir pirminės sveikatos priežiūros centro veiklai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 10,00 Lt be PVM. 2. Gedimino g. 43 – 43,41 kv. m, mokomajai veiklai laisvu nuo KTU užsiėmimų metu. Pradinė 1 darbo valandos kaina 2,50 Lt be PVM. 3. A.Purėno g. 18 – 23,01 kv. m, medicininei veiklai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 8,50 Lt be PVM. 4. Pašilės g. 37 – 95,46 kv. m, administracinei veiklai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 10,00 Lt be PVM. 5. Tunelio g. 60 – 46,10 kv. m, prekybai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 4,50 Lt be PVM. 6. Tunelio g. 60 – 143,05 ir 35,00 kv. m, administracinei, gamybinei ir sandėliavimo veiklai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 4,00 Lt be PVM. 7. Studentų g. 48 – 106,47 kv. m, mokomajai veiklai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 10,00 Lt be PVM. 8 Studentų g. 50 – 500 kv. m stogo ploto, saulės jėgainei su įrengtąja 30 Kw galia sumontuoti. Pradinė 1 kv. m stogo nuomos kaina – sutartinė. 9. Taikos pr. 92 – 587,20 kv. m, kabinetai administracinei, inžinerinei, mokomajai veiklai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 6,00 Lt be PVM. 10. Taikos pr. 92 – 1,00 kv. m stogo ploto ir dalis – 1,00 kv. m patalpos ploto, ant stogo sumontuoti antenas ,,Trikdis RR-IP“, o patalpos dalyje – jų aptarnavimui reikalingą įrangą. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina 6,00 Lt be PVM, stogo nuomos kaina – sutartinė. Nuomos terminas 5 metai. Į nuomos kainą neįeina energetinės išlaidos ir komunaliniai patarnavimai. Konkurso dalyviai registruojami iki 2012 m. rugsėjo 24 d. 15 val. Kaune, K.Donelaičio g. 73, 512 kabinete. Konkursas vyks 2012 m. rugsėjo 26 d. 10 val. K.Donelaičio g. 73, 315 kabinete. Dėl papildomos informacijos ir dokumentų pateikimo teirautis tel. 8 685 15 386, atsakinga Snieguolė Baltrušaitytė. Dėl patalpų Taikos pr. 92 apžiūros atsakingas Tautvydas Žvingila, teirautis tel. 8 600 02 962.

1005992

Įvairūs Nuomoja 3 kambarių butą P.Višinskio g., Žaliakalnyje (su patogumais, kai kurie baldai). Kaina sutartinė. Tel. 794 570, 8 656 76 003. 1015421

Dviejų kabinetų biurą A.Mickevičiaus g., Centre, prie Apygardos teismo (4 plyt./2 a., b. pl. 30, 2 kabinetai – 16 ir 14 kv. m). Kaina 500 Lt+mokesčiai. Tel. 425 506, 8 698 86 009. 1015445

II ir III a. nuomoja negyvenamąsias patalpas (Vytauto pr. 2) – įvairiai veiklai vykdyti. Tel. 8 699 17 815, 452 891. 992528

Tvarkingą vieno kambario bendrabučio tipo butą Partizanų g., su baldais. Tel. 8 695 38 531. 1016157

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 1016166

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1016002

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 999326

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1016020

Nukelta į 20 p.


20 2

trečiaDIENIS, rugsėjo 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Kelionės

Įvairūs

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399

Gabenimai Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

997403

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 1010584

1007663

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1015839

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 1012350

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Kiti

Kruizo kaina nuo 105 Lt. Kruizo ir maitinimo kaina nuo 240 Lt.

UAB „Vėjo magija“ (kodas 302482954, buveinė Šiltnamių g. 6, Babtų mstl., Kauno r. sav., bendrovės registro tvarkytojas VĮ Registrų centras) keičia pavadinimą į UAB BABTŲ MEDELYNAS. Tel. 8 685 33 070. 1016348

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

kviečia

997416

Velniško skonio kelionė jūra

Paskolos

3 DIENŲ KRUIZAS RYGA–STOKHOLMAS–RYGA Lai įvairių skonių ir kvapų pasaulis suteikia Jums neužmirštamų emocijų.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Į bilieto kainą įskaičiuota: • Kruizas pasirinktoje kajutėje. • *Maitinimas, jei pasirinkote kruizą su maitinimu. • Vakarinė kruizinė laisvalaikio programa: gyva šokių muzika, diskoteka, karaokė, žaidimai ir naktinė šou programa. Nepraleiskite progos laimėti puikių prizų ir „Tallink“ kelioninių dovanų kuponų. • Uosto ir kuro mokesčiai. Daugiau informacijos www.krantas.lt

1011236

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

kviečia

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Atrask savo talentą su mumis! Studija UGNIES RATAS – www.modernuscirkas.lt. Žongliravimas, šokis, akrobatika, improvizacijos menas. Tel. 8 673 35 087, e. paštas vytautas.krasauskas@gmail.com.

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Venecija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936.

1010917

1013754

1010897

1006341

Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010.

1010877

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

1011122

Naujas privatus darželis Aukštuosiuose Šančiuose, Kaune! Laukiame vaikučių nuo metukų iki šešerių. Mažos grupės, visas maitinimas, naujos patalpos, erdvus kiemas, meniniai ir sportiniai užsiėmimai, lankstus priežiūros grafikas. Informacija ir registracija tel. 8 656 52 203 ir www.7nykstukai.lt.

1008461

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. Tel. 8 700 55 000; www.europrovidus.lt.

1004770

1002901

Įvairūs

PARENGTAS „Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. rugpjūčio 26 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“) STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (toliau–SPAV) ATASKAITOS DOKUMENTAS. Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8 37) 305 571, faksas (8 37) 305 501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8 37) 313 782, 8 686 48 208 , e. paštas marius.torrau@krs.lt Bendrojo plano rengėjas – UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 2788 789, info@swww.s-strategija.lt. strategija.lt, Projekto vadovė: dr. Kristina Gaučė. Informaciją teikia: projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel.

8 655 45 511, e. paštas eleonora. grablevskiene@s-strategija.lt. Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija. Planavimo tikslai ir uždaviniai: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas; patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t.t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą pagal rajono plėtros gaires. Planavimo darbų programa: numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Programa taip pat viešinama Kauno rajono savivaldybės tinklalapyje www.krs.lt skiltyje „Teritorijų planavimas“. Darbų atlikimo terminai (preliminarūs): planavimo pradžia – 2011 m. gruodis, pabaiga – 2013 m. gegužė. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Bendrojo plano pakeitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio

18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka. Planavimo stadija: koncepcijos nustatymas. Nuo 2012 m. rugsėjo 12 d. visuomenė gali susipažinti su bendrojo plano pakeitimo projektu Kauno rajono savivaldybės administracijoje (kreiptis į Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją M.Torrau, anksčiau nurodytais kontaktais), su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita – pas plano rengėją (kreiptis į projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę anksčiau nurodytais kontaktais). Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su SPAV ataskaita ir bendrojo plano projektu, įvyks 2012 m. spalio 11 d. 10 val. Kauno rajono socialinių paslaugų centro didžiojoje salėje, Ežero g. 3, Kaune. Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo dėl SPAV ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susiUžs. 1016128 rinkimo ir jo metu.


21 3

trečiaDIENIS, rugsėjo 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis

informuoja

Mokyklėlės

Šokis – atgaiva ir kūnui, ir sielai, tai elegancija, grakštumas ir romantika. Visus, norinčius išmokti šokti, įdomiai praleisti laisvalaikį, šokių klubas „Aida“ kviečia iki rugsėjo 21 d. nuo 19 val. Baltų pr. 51, Šilainiai, „Santaros“ gimnazija. Tel. 8 614 54 770, alexromas6@gmail.com.

M.DOBUŽINSKIO ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS kviečia vaikus ir jaunimą lankyti studijas: dailės ir dizaino (realistinis piešimas, tapyba, kompozicija, grafika); taikomojo meno (dekupažas, tekstilė, tapyba ant šilko, įvaizdžio kūrimas); keramikos ir stiklo; animacijos (filmų ir komiksų kūrimas); muzikos. Centras ruošia moksleivius stoti į aukštąsias meno mokyklas. Prašymai priimami V.Krėvės pr. 54, tel. 313 039. Mokestis – minimalus, rezultatas – maksimalus!

1008670

Šokių studija „Pivotas“ pradeda naują sezoną ir kviečia visus į judesio laisvės, grožio pažinimo ir bendravimo būdo užsiėmimus. Poriniai šokiai (suaugusiesiems): pradedančiųjų grupė – užsiėmimai vyks I ir III nuo 19 iki 20 val.; pažengusiųjų grupė – I ir III nuo 20 iki 21 val. Renkamės rugsėjo 12, 17, 19 d. Kaune, Laisvės al. 30A, III a. „Init“ TV patalpose. Registracija tel. 8 670 86 147, e. paštas sokimas@yahoo.com; www.pivotas.lt.

1013724

„Rudnosiuko“ studija Šilainiuose kviečia 2–6 metų vaikučius mokytis dailės, darbelių, muzikos, teatro – saviraiškos, gimtosios kalbos, matematikos ir anglų kalbos pradmenų. Šešiamečius rengiame pirmajai klasei. Tel. 231 508, 8 611 20 212. Daugiau informacijos rasite www.rudnosiukas.lt.

1009948

Vaikų estrados studija „SVAJONIŲ GIJA“ priima 4–12 m. vaikus. Mokome dainuoti, šokti, ugdome sceninę išraišką, pratiname prie publikos dėmesio. Aktyviai koncertuojame, dalyvaujame įvairiuose renginiuose, festivaliuose. Dainas įrašinėjame profesionalioje studijoje. Laukiame linksmų ir pašėlusių vaikų! Tel. 8 610 18 342. www.svajoniugija.lt.

1002152

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ (Kovo 11-osios g. 108, vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt) kviečia mergaites ir berniukus, merginas ir vaikinus tapti teatro aktoriais! Priėmimas į visas grupes vyks rugsėjo 15 d. (šeštadienį): 10 val. – į teatro pradžiamokslio grupę (5–7 m.); 11.30 val. – į parengiamąją aktorinę studiją (8–12 m.); 13 val. – į teatro trupę (13–17 m.). Informacija ir naujų narių registracija tel. (8 37) 313 712 10–16 val.

1008571

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMAI kviečia: į tautinių šokių ansamblį „Malūnėlis“, mergaičių ir jaunučių chorus, estrados studiją „M.E.S.“, sportinių šokių studiją „Mida“, diskotekų vedėjų, šiuolaikinių šokių, breiko, akordeono, dailės, dizaino, keramikos, teatro, renginių organizatorių, gitaros, kanklių, smuikininkų, mušamųjų instrumentų, žurnalistų, folkloro, vaikinų dainavimo studijas, liaudies instrumentų orkestrą. Tel. (8 37) 423 205; www.vmlr.lt.

1002486

Skubėkite į KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRĄ, nes čia galite kūrybingai praleisti laiką! Laukiame 4–18 m. vaikų ir jaunuolių studijose: tautodailės (rankdarbiai, karpiniai, šiaudai, tekstilė, tapyba), instrumentinio muzikavimo (kanklės, armonika, bandonija, gitara), folkloro, tautinių šokių ansambliuose, šeštadieninėse 4–7 m. vaikų užimtumo grupėse. Dokumentai priimami raštinėje darbo dienomis 9–12 ir 13–16 val., KTKC, A.Jakšto g. 18, Kaunas. Tel. (8 37) 407 135; www.ktkc.lt.

1010192

Visą rugsėjo mėnesį antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val. vyks naujų narių priėmimas į popchorą LAŠELIUKAI. Mūsų kvalifikuoti, išradingi ir mylintys pedagogai siūlo vokalo, šokių, aktorinio meistriškumo studijas. Mūsų adresas Partizanų g. 152. Papildoma informacija teikiama tel. 8 682 58 456 arba e. paštu info@laseliukuorbita.lt. www.laseliukuorbita.lt.

1014931

Vaikus ir jaunuolius (nuo 2 iki 18 m.), norinčius lankyti teatro mokyklėlę „Mano teatras“ (prie Dramos teatro), kviečiame ateiti pirmadieniais 18 val. į Kęstučio g. 62 (Dramos teatro mažųjų scenų kiemelis). Informacija www.manoteatras.visiems.lt. Tel. 8 682 14 209, 8 614 44 521, 778 453, 424 276. 1003475

Mokymai www.tdg.lt

Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija BALTA kviečia registruotis naujiems mokslo metams Tekstilės meno mokykloje. Užsiėmimai vyksta atvirose, visiškai įrengtose ir aprūpintose visa reikalinga įranga galerijos meno dirbtuvėse. Užsiėmimus veda dailininkai profesionalai. Pradžia spalio 1 d. Adresas M.Valančiaus g. 2. Registracija e. p. mazgass@delfi.lt arba tel. (8 37) 200 885, 8 612 45 928. Daugiau informacijos www.tdg.lt. 1011622

VDU ir ITMC Kompiuterijos AKADEMIJA kviečia 3–12 klasių moksleivius į mokslo metų studijas pagal 24 mokymo programas. Tarptautiniai sertifikatai. Registruotis internetu www.kompiuterijosakademija.lt arba tel. (8 37) 407 460, 8 684 58 960. Kęstučio g. 36, III a. 1006359

Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr. 3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės bei individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose.

1012688

Sportas Kyokushin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniesiems! Treneris G.Tankevičius – Pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas, didelį dėmesį skiriantis saugiam sportui, sveikatai stiprinti, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatai stiprinti, traumų profilaktikai. Adresas Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34 748; www.stoikas.lt. 1002598

Kviečiame smalsius ir aktyvius vaikus mokytis plaukti buriniais laiveliais. Šiuo metu gaudome vėją Kauno mariose. Šaltuoju sezonu treniruosimės plaukimo baseine ir sporto salėje. Kauno buriavimo mokykla „Bangpūtys“, tel. 8 652 47 008. mokykla@sailing.lt; www.bangputys.sailing.lt. 1013698

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kviečia 3–12 klasių moksleivius savaitgaliais mokytis programavimo, robotikos, fotografijos, muzikos medijos, architektūros ir dizaino, e. leidybos, e. verslo ir kitų programų. Registruotis Studentų g. 48A–321. Tel. 300 615, 8 610 64 208; www.jkm.lt.

Moksleivius, gimusius 1994–2006 m., norinčius išmokti ar jau mokančius žaisti krepšinį, kviečia krepšinio mokykla „Perkūnas“. Treniruotės vyks daugelio Kauno mikrorajonų sporto salėse. KM „Perkūnas“ – tai turnyrai, šventės, čempionatai, stovyklos. Mums svarbus kiekvienas vaikas! Informacija www.kmperkunas.lt, e. paštas kmperkunas@gmail.com, tel. 8 698 14 300, 370 387. Jeigu nori teigiamų emocijų – ateik į „Perkūną“.

994612

1007863

NEMOKAMAI. Kauno jaunimo mokyklos soc. kultūrinis centras „MOKYKLA – MIESTUI“: 1. Kino ir teatro aktorių ir režisierių rengimo kursai. 2. Kūrybinio rašymo kursai. 3. Muzikinis ritmikos teatras. 4. Spec. poreikių vaikų ir tėvų dramos centras. 5. Nemokamas mokytojų konsultavimas 5–9 kl. mokiniams ir t. t. Tel. 451 560, kaunojaunimomokykla@gmail.com; http://www.kjm.kaunas.lm.lt/

TAPK KREPŠININKU! 7–17 metų vaikinai kviečiami sportuoti „Tornado“ krepšinio mokykloje, kur Jūsų lauks: profesionalūs treneriai, varžybos, stovyklos, socialinės akcijos, susitikimai su garsiais krepšininkais, turnyrai, šventės, kelionės. Informacija tel. 8 687 98 017, 8 678 80 817, www.tornadas.lt, info@tornadas.lt.

1004248

1012937

1014255

GRAFIKOS IR PROGRAMAVIMO STUDIJA kviečia 4–12 kl. moksleivius rinktis 2012/2013 mokslo metų programas: architektūra, programavimas, 3D grafika ir animacija, interneto svetainės. Mūsų adresas J.Naugardo g. 10 (Senamiestis). Tel. (8 37) 200 288, 8 640 34 845; www.prografika.lt. 1009540

Šokiai, dainavimas „BALLARE“ šokių studija Kaune – čia kiekvienas ras sau tinkamą variantą! Active-Dance (zumba style) moterims – latino ir šiuolaikinės muzikos vakarėlis! NAUJIENA! Nauja grupė vaikams 10–13 m. Active-Dance (zumba style). Solo Latino – įvairūs šokiai: salsa, bachata, rumba, tango. Pilates mankšta – jaunystės eleksyras! „Coliukė“ – žaidžiame baletą, 4–5 m. vaikams. Daugiau informacijos www.ballare.lt, e. paštas aiga@ballare.lt, tel. 8 683 86 398. 1013891

Šokių klubas „Gintarėliai“ kviečia mokytis šokti vaikus, jaunimą, suaugusiuosius ir senjorus – į pramoginių ir linijos šokių grupes. Šokių pamokos vyks Kauno technikos kolegijos didžiojoje salėje (Tvirtovės al. 35, Kaune). Daugiau informacijos ir tvarkaraštį galite rasti svetainėje www.daliadance.lt; tel. 8 612 54 053. Pirmoji pamoka – nemokamai, kviečiame pabandyti! Pirmųjų užsiregistravusiųjų laukia nuolaidos! 1010149

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt. 997573

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1008844

Anglų kalba CALLAN metodu – 4 x greičiau, ekonomiškiau, įdomiau. Darbas grupėse, individualios pamokos internetu. Tel. 8 687 28 887; www.7galimybes.com. 1014076

CENTRE mokome šnekamosios anglų k. ir gramatikos suaugusiuosius, moksleivius ir vaikus (įvairiais lygiais). Laisvės al. 50, tel. 8 680 18 829, 8 600 08 395.

1016519

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2012 09 17, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 09 19. Informacija 9–16 val. Tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 1005672

Matematika, chemija, fizika vyresnių klasių moksleiviams. Paruošimas egzaminui. Atvykstu į namus. Tel. (8 37) 310 849.

1016329

Mokau 5–10 klasių mokinius matematikos. Ateinu į namus. Tel. 8 673 00 933, 8 677 24 924. 1016400

ŽASLIAMS – 555! Rug­sė­jo 15 d. – ŠVENTĖ ŽASLIUOSE. 12 val. – šv. Mi­šios Šv. Jur­gio baž­ny­čio­je, gie­ dos Žas­lių Šv. Jur­gio baž­ny­čios var­go­ni­nin­kė Da­lia Man­ku­tė. 13 val. – ei­se­na į mies­te­lio aikš­tę prie pa­min­klo. 13.30 val. – mies­te­ lio aikš­tė­je Žas­lių mies­te­lio pa­min­klo ati­den­ gi­mo ce­re­mo­ni­ja. Šven­ti­nis kon­cer­tas. Da­ly­ vau­ja: Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos aka­de­mi­jos ka­me­ri­nis or­kest­ras, vad. Ro­ber­ tas Bliš­ke­vi­čius, dai­ni­nin­kas Val­de­ma­ras Fran­ko­nis, Elek­trė­nų kul­tū­ros cen­tro tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Vi­jū­nas” ir Kai­šia­do­rių kul­ tū­ros ir me­no cen­tro vy­res­nių žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Sa­vin­gė”, vad. An­ge­lė Pa­čė­sie­ nė, Kai­šia­do­rių kul­tū­ros ir me­no cen­tro cho­ ras „Do-diez”, vad. Lai­ma Ma­žuo­ly­tė. Kon­ cer­tą ves ak­to­rius Gin­ta­ras Mi­ka­laus­kas. XII ALEKSOTO ŠVENTĖ „PIKNIKAS GRAFO DVARE” Rug­sė­jo 16 d. VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de. Pra­džia 13 val. Šven­tė­je – ki­li­mų iš ru­dens gė­ry­bių pri­sta­ty­mas ir vai­kų kon­cer­ti­nė pro­ gra­ma. Pa­si­ro­dys: Tir­ki­liš­kių lop­še­lis-dar­ že­lis; 36-asis vai­kų dar­že­lis; Alek­so­to dar­ že­lis-mo­kyk­la; Tir­ki­liš­kių pra­di­nė mo­kyk­la; Kau­no Ju­li­ja­na­vos ka­ta­li­kiš­ka vi­du­ri­nė mo­ kyk­la; J.Dob­ke­vi­čiaus vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Šven­tės da­ly­viams ir sve­čiams kon­cer­tuos an­sam­blis „Dzū­ki­jos ai­das”, Alek­so­to liau­ diš­kos mu­zi­kos an­sam­blis SVIRBĖ, le­gen­di­ nė gru­pė RONDO ir cho­ras BOŽOLĖ. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai: Alek­so­to se­niū­ni­ja, Alek­so­to ben­druo­me­nės cen­tras, VDU Kau­ no bo­ta­ni­kos so­das. MIŠKININKŲ DIENOS ŠVENTĖ Panemunės bendruomenės centras, žolinčiai, Panemunės biblioteka rugsėjo 17 d. 17.30 val. kviečia į Miškininkų dienos šventę Panemunėje, prie J.Basanavičiaus paminklo. Pasidžiaugsime atsodintu šilu, padainuosime. Po to bendruomenės namų kieme, Vaidilos g. 27, pabendrausime, padirbėsime. Vaišinsime Miškininko arbata ir Zuikienės pyragu. Laukiami maži ir dideli. EUROPOS PAVELDO DIENOMS M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­jus ir J.Gruo­džio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus kvie­čia į ne­mo­ka­mus ren­gi­nius, skir­tus Eu­ro­pos pa­vel­do die­noms Kau­ne. Rug­sė­jo 17 d. 13 val. kul­tū­ri­nio tu­riz­mo marš­ ru­tas – edu­ka­ci­nė pro­gra­ma au­to­bu­su ŽYMIŲ MUZIKŲ PĖDSAKAI ŽALIAKALNYJE (ren­ ka­mės prie „Sau­lės” gim­na­zi­jos cen­tri­nio įė­ji­mo, Sa­va­no­rių pr. 46). Ap­lan­ky­si­me vie­tas, kur gy­ve­no, dir­bo ir kū­rė žy­mūs Ža­lia­kal­nio mu­zi­kai. Su­ži­no­si­me, kur bu­vo įkur­ta pir­mo­ ji Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos mu­zi­kos mo­kyk­la, kas įkvė­pė gy­vy­bės Kau­no ka­ri­lio­nui, or­ga­ni­ za­vo pir­mą­sias Dai­nų šven­tes Kau­ne, su­kū­ rė dai­ną, ta­pu­sią tau­tos gies­me. Ke­liau­da­mi siau­ro­mis Ža­lia­kal­nio gat­ve­lė­mis, su­sto­si­me prie na­mų, me­nan­čių gar­sius kom­po­zi­to­rius Juo­zą Gruo­dį, Mi­ką Pet­raus­ką, Alek­san­drą Ka­ča­naus­ką, Vik­to­rą Kup­re­vi­čių, Juo­zą Pa­kal­ nį, kla­si­ki­nės gi­ta­ros pe­da­go­gą Jur­gį Rim­ke­ vi­čių. Iš­gir­si­me daug įdo­mių fak­tų iš žy­mių dai­ni­nin­kų Kip­ro Pet­raus­ko, Ros­tis­la­vo An­dre­ je­vo, An­ta­no Ku­čin­gio, Ma­ri­jo­nos Ra­kaus­kai­ tės, Ju­li­jos Dva­rio­nai­tės ir Ade­lės Ga­lau­nie­nės gy­ve­ni­mo. Pa­žin­tį su Ža­lia­kal­ny­je gy­ve­nu­siais gar­siais mu­zi­kais baig­si­me M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­ju­je. Rug­sė­jo 20 d. 16 val. – kom­po­zi­to­riaus J.Gruo­džio na­mo-me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus pri­sta­ty­mas ir te­at­ra­li­zuo­tas edu­ka­ci­nis ren­ gi­nys jau­ni­mui (ren­ka­mės J.Gruo­džio mu­ zie­ju­je, Sa­la­ko g. 18). Bū­ti­na re­gist­ruo­tis iš anks­to tel. (8 37) 732 498 ir e. paš­tu ri­ta.suo­pie­ne@gmail.com. Šios edu­ka­ci­nės pro­gra­mos at­ei­ty­je bus mo­ka­mos ir ren­gia­mos nuo­lat. No­rin­tie­ji ga­li už­si­sa­ky­ti iš anks­to.

Pamesta Mokinio pažymėjimą MP1350940, registracijos Nr. 2059, išduotą 2011 09 01 Garliavos J.Lukšos gimnazijos mokinei Vaivai Jefimovaitei, laikyti negaliojančiu. 1016136

Pamestą Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinio pažymėjimą, išduotą Aistei Valiulytei, laikyti negaliojančiu. 1016163

Pamestą Kauno Senamiesčio progimnazijos mokinio pažymėjimą Nr. MP 1614683, išduotą Arnui Mikloniui, laikyti negaliojančiu. 1016390

Pamestą UAB „Automobilių stovėjimo ailštelės“ išduotą pažymėjimą (leidimą) Nr. 97 Gedimino Stanišausko automobiliui „Mazda-3“ (valst. Nr. EEE 875) laikyti negaliojančiu. 1016662

Pavogtą tremtinio pažymėjimą Nr. 004087, išduotą 1998 11 23 Vytautui Grinkevičiui, laikyti negaliojančiu. 1016349


22

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

teatras

Mirus Antanui Jaučkojui, skaudžią netekties ir liūdesio valandą šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas. Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą... Mirus meninės gimnastikos trenerei Editai Venclauskienei, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi Kauno Centro sporto mokyklos darbuotojai. Nuoširdžiai užjaučiame Konsultacijų centro Specialistų konsultantų skyriaus gydytoją kardiologę Ramūnę DIDŽIOKIENĘ dėl tėvelio mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai mamai, LAMMC Žemdirbystės instituto darbuotoją Dalią JANUŠAUSKAITĘ nuoširdžiai užjaučia draugai Algima, Živilė, Artūras, Romas.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Rugsėjo 16 d. 15 val. – Inesa Paliulytė. LIŪDNAS DIEVAS. Liūdna istorija visai šeimai. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė. Rugsėjo 19 d. 18 val. – Biljana Srlbjanovič. SKĖRIAI. Dviejų dalių tragikomedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Ilgoji salė. Rugsėjo 20 d. 18 val. – Sofi Oksanen. APSIVALYMAS. Vienos dalies drama. Rež. Jonas Jurašas. Rūtos salė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Rugsėjo 15 d. 12 val. – Mažojoje scenoje GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (lietuvių liaudies pasakos motyvais), nuo 5 metų. Rug­sė­jo 16 d. 12 val. – ZUIKIO KAPRIZAI, rež. A.Stan­ke­vi­čius (spek­tak­lis-žai­di­mas apie tai, kas nu­ti­ko už­si­spy­rė­liui zui­ku­čiui), nuo 3 metų.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai nuoširdžiai užjaučia Psichikos sveikatos centro pirminės psichikos sveikatos paslaugų skyriaus medicinos gydytoją Giedrę JASAITĘ dėl tėvelio mirties. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Psichikos sveikatos centro pirminės psichikos sveikatos paslaugų skyriaus gydytoją psichiatrę Dalią JAUČKOJIENĘ dėl mylimo vyro mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai Nuoširdžiai užjaučiame bendradarbę Daivą Kaminskienę, mirus mamai. Kauno rajono Greitosios medicinos pagalbos stoties kolektyvas

Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Rug­sė­jo 20 d. 18 val. – E.Jo­nes­ko. PLIKAGALVĖ DAINININKĖ. Vie­nos da­lies ab­sur­do ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius S.Ru­bi­no­vas. Rug­sė­jo 21 d. 18 val. – ARBATOS GĖRIMO CEREMONIJA. Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Ja­po­ni­ jos am­ba­sa­da (ren­gi­nys ne­mo­ka­mas).

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Rugsėjo 13 d. 19 val. – Aleksejus Slapovskis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Rabašauskas. Rugsėjo 15 d. 18 val. – PREMJERA. Edwardas Albee. SILVIJA. Rež. V.Balsys.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 998814

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1015382

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 1007571

Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Rug­sė­jo 12 d. 18 val. – ko­me­di­ja STRIPTIZO ERELIAI. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Rug­sė­jo 16 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­kis.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Rug­sė­jo 14 d. 19 val. – spek­tak­lio prem­je­ ra. L.Ar­mo­nai­tė. PJESĖ PRARASTAM BALSUI (pa­gal L.Ar­mo­nai­tės pje­sę „Ka­ti­nė­lis ir Paukš­te­lis”). Vai­di­na Vals­ty­bi­nio jau­ni­mo dra­mos te­at­ro ak­to­riai Auš­ra Pu­ke­ly­tė ir An­drius Bia­lob­ žes­kis. Kom­po­zi­to­rius Mar­ty­nas Bia­lob­žes­ kis. Dai­li­nin­kė Mar­ta Vo­sy­liū­tė.

V.Put­vins­kio g. 55

Rug­sė­jo 12 d. 17 val. – et­no­gra­fo, mu­ zie­ji­nin­ko, me­no­ty­ri­nin­ko, ar­chi­tek­tū­ros is­to­ri­ko, pub­li­cis­to, pe­da­go­go Kle­men­so Čer­bu­lė­no 100-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ ji­mas.

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS Vy­tau­to pr. 44

Rug­sė­jo 13 d. 17 val. – ka­me­ri­nis va­ka­ras, skir­tas ne­už­mirš­ta­mo Lie­tu­vos dai­niaus – po­eto Pau­liaus Šir­vio kū­ry­bai, NEKLAUSKIT MEILĖS VARDO. Po­eto ei­les ir dai­nas jo po­smais at­liks mu­zi­ kos au­to­rė po­etė Ve­ra Va­sil­je­va ir Gab­rie­lė Mo­tie­jaus­kai­tė.

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2

SUSITIKIME BIBLIOTEKOJE – JAU ŠIANDIEN! Rug­sė­jo pra­džia yra pui­kus me­tas ap­si­lan­ ky­ti bib­lio­te­ko­je. O kad šis ap­si­lan­ky­mas bū­tų kuo įdo­mes­nis, skel­bia­me ak­ci­ją SUSITIKIME BIBLIOTEKOJE! Vi­są mė­ne­sį Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Ra­das­tų g. 2, K.Do­ne­lai­čio g. 8) vi­sus moks­lei­ vius, stu­den­tus ir mies­tie­čius džiu­gin­si­me įvai­riais kul­tū­ros ren­gi­niais, edu­ka­ci­niais už­siė­mi­mais, kū­ry­bi­nė­mis dirb­tu­vė­mis, žai­ di­mų po­pie­tė­mis ir su­si­ti­ki­mais su žy­miais Lie­tu­vos ra­šy­to­jais. Išsamesnė in­for­ma­ci­ja apie ren­gi­nius www.kvb.lt. Įė­ji­mas į ren­gi­nius ne­mo­ka­mas. Rug­sė­jo 13 ir 20 d. 16 val. – Sta­lo žai­di­mų po­pie­tė. Ra­das­tų g. 2, 322 kab. Rugsėjo 13 d. 16 val. 406 kab. atidaroma jaunos grafikės, 2012 m. „Atgimimo” parodoje apdovanotos pagrindiniu diplomu, Gražvydos Andrijauskaitės darbų paroda. Bus galima susipažinti, kaip gimsta grafikos lakštai. Kaunietė menininkė su savo darbais jau apkeliavo nemažai pasaulio šalių. Jos grafika eksponuota Lenkijoje, Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Belgijoje. Iš autorės darbų į mus žvelgia, tarsi vaiko akimis matomi, pasakose, svajonėse ir viltyse gyvenantys personažai: angelai, geroji namų dvasia, namas ant kojelės ir pan. Dailininkės darbai kruopščiai išbaigti, nėra nereikalingų štrichų, linijų, spalvų. Paveikslai savo romantiška dvasia įtraukia ir nebepaleidžia žiūrovo. Mes dažnai girdime žodį „grafika”, matome grafikos darbus parodose ir knygose, bet retas kuris žinome, kaip ji gimsta, koks tai jėgų bei laiko reikalaujantis procesas. Tad per parodos atidarymą dailininkė supažindins su grafikos kūrimu – grafikos lakštais, raižymu ir kitomis technikomis. G.Andrijauskaitė demonstruos grafikos kūrinio atsiradimą, kiekvienas galės dalyvauti kūrybiniame procese.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Laisvės al. 53

renginiai VDU S. ir S.LOZORAIČIŲ MUZIEJUS K.Do­ne­lai­čio g. 58, I a., sa­lė­je

Rug­sė­jo 12 d. 12 val. – VDU gar­bės dak­ta­ro pro­fe­so­riaus To­mo Venc­lo­vos pa­skai­ta-dis­ ku­si­ja „Koks uni­ver­si­te­to mi­si­jos ir at­ei­ties vaiz­das ma­to­si nuo Jei­lio kal­vų?”

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Rug­sė­jo 12 d. 17 val. – po­eto, pub­li­cis­to, ver­tė­jo, li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­jo, Jei­lio uni­ver­ si­te­to pro­fe­so­riaus To­mo Venc­lo­vos kū­ry­bos va­ka­ras, skir­tas po­eto 75-me­čiui. Kū­ry­bos va­ka­re pro­fe­so­rius To­mas Venc­lo­va skai­tys sa­vo ei­les, jį kal­bins li­te­ra­tū­ro­lo­gė Da­lia Kui­zi­nie­nė.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

16 d. 15 val.

Rugsėjo 13 d. 18 val. – knygos „Architektūra sovietinėje Lietuvoje” pristatymas. Monografiją pristatys autoriai, architektūros istorikai dr. Marija Drėmaitė, doc. dr. Vaidas Petrulis ir doc. dr. Jūratė Tutlytė. Renginį ves filosofas prof. Gintautas Mažeikis bei istorikas, sovietologas doc. dr. Kastytis Antanaitis.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Iki spalio 2 d. vyksta Savivaldybių muziejų bendrijos Muziejų metams skirto projekto „Parodų tiltai: informacija ir komunikacija” parodos: Lazdijų krašto muziejaus paroda TARP TRADICIJOS IR MODERNUMO. Edukacinis užsiėmimas „Tarp tradicijos ir modernumo”. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 18 d. 10, 12 ir 14 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

20 d. 18 val.

Molėtų krašto muziejaus paroda MEDINIAI ALUNTOS STEBUKLAI. Alytaus kraštotyros muziejaus paroda IR PO ŠIMTO METŲ TAMSOJ ŽIBA (XX a. pr. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas). Edukaciniai užsiėmimai „Užsivilk senoviškai – užsisek naujoviškai”, Auksiniai anūkėlių piršteliai. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 19 d. 10, 12 ir 14 val. P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus paroda KAI UŽAUGSIU, DŪDĄ PŪSIU. Edukacinė programa „Lietuvių vestuvinių papročių kelias”. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 20 d. 10, 12 ir 14 val. Visos parodos ir nurodytieji edukaciniai užsiėmimai – nemokami. Pasiteirauti ir edukacijas užsakyti tel. 206 820.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Rug­sė­jo 14 d. 16 val. – „Me­no pa­ži­ni­mo pa­mo­kų” se­zo­no ati­da­ry­mas. Jau per dau­ge­lio pa­mėg­tas „Me­no pa­ži­ni­ mo pa­mo­kas” pro­gra­mos au­to­rė ta­py­to­ja Eg­lė Ve­la­niš­ky­tė pri­sta­tys nau­jau­sias ga­ le­ri­jo­je ren­gia­mas pa­ro­das bei nuo­la­ti­nes eks­po­zi­ci­jas. Čia ga­lės­te kal­bė­tis, klau­sy­ti, pa­žin­ti, pa­ma­ty­ti, iš­girs­ti, su­ži­no­ti daug įdo­mios in­for­ma­ci­jos apie įvai­rių kar­tų me­ni­nin­kus bei jų kū­ry­bą.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64

Rug­sė­jo 14 d. 17 val. – ju­bi­lie­ji­nės Ka­zio Ši­mo­nio (1887–1978) pa­ro­dos „Sva­jų mi­ra­ žai”, skir­tos 125-osioms dai­li­nin­ko gi­mi­mo me­ti­nėms, ati­da­ry­mas. Ka­zys Ši­mo­nis – vie­nas po­pu­lia­riau­sių XX a. Lie­tu­vos dai­li­nin­kų, ku­ris at­sto­vau­ja fan­ tas­ti­nei ir kar­tu mo­der­nis­ti­nei bei art de­co dai­lės kryp­čiai. Dai­li­nin­ko su­ge­bė­ji­mas jung­ti fan­tas­ti­nius mo­ty­vus su tau­to­sa­ka ir to lai­ko­tar­pio nau­ jo­mis sti­lis­ti­nė­mis sro­vė­mis ta­po iš­skir­ti­niu K.Ši­mo­nio kū­ry­bos bruo­žu, trau­kian­čiu bei ste­bi­nan­čiu ger­bė­jus. Bū­tent tai da­vė po­ stū­mį šios ju­bi­lie­ji­nės pa­ro­dos kon­cep­ci­jai. Pa­ro­dos tiks­las – su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su dai­li­nin­ko vaiz­duo­tų te­mų ir sti­lis­ti­kos įvai­ria­pu­siš­ku­mu. Pa­ro­do­je pri­sta­to­mi kū­ri­niai iš Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus, Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus bei Anykš­čių sak­ra­li­nio me­no cen­tro (mons. Al­ber­to Ta­lač­kos ko­ lek­ci­jos) rin­ki­nių, sie­kiant pa­ro­dy­ti tiek gar­ sius, chres­to­ma­ti­nius dar­bus, tiek ma­žiau me­no my­lė­to­jams ži­no­mus pa­veiks­lus.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Į Ro­mą su mei­le“ (iš­anks­ti­nė prem­je­ra) – 12, 13 d. 19.15 val. „Ab­so­liu­tus blo­gis: at­pil­das“ 3D (iš­anks­ti­nė „Ežio“ vi­za prem­je­ra) – 13 d. 21.15 val. „Bor­nas. Pa­li­ki­mas“ – iki 13 d. 13.20, 16, 18.45, 21.45 val. „Sen­mer­gės“ – 12 d. 12 val.; iki 13 d. 18* val. (*išsk. 12 d.). „Pa­tru­lių zo­na“ – iki 13 d. 11, 13.15, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Ka­ro gė­lės“ – iki 13 d. 11.30* val. (*išsk. 10, 12 d.). „Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ – iki 13 d. 15.30, 20, 22.15 val.; 12 d. 17.45 val. „Pa­ry­žiaus monst­ras“ 3D (lie­t. k.) – iki 13 d. 10.45 val. „Te­dis“ – iki 13 d. 17, 19.15*, 21.30 val. (*išsk. 12, 13 d.). „Ka­ra­liš­ka drąsa“ 3D (lie­t. k.) – iki 13 d. 12.40, 14.55 val. „Ka­ra­liška drąsa“ (lie­t. k.) – iki 13 d. 12.15, 14.30 val. „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 13 d. 19.05 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 12 d. 21.15 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D

TEATRO KLUBAS

14 d. 19 val.


23

trečiadienis, rugsėjo 12, 2012

kas, kur, kada (lie­t. k.) – iki 13 d. 17.10 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 13 d. 11.05, 14.15 val.

TV programa

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Bornas. Palikimas“ (premjera) – iki 13 d. 12, 15, 18, 21 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Į Romą su meile“ – iki 13 d. 16 val. DELFI.LT seansas. „Absoliutus blogis: atpil­ das“ 3D – 13 d. 21.15 val. „Tedis“ – iki 13 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Patrulių zona“ – iki 13 d. 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 13 d. 10.15, 13, 15.30, 18.15 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 13 d. 14.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 13 d. 12.45, 17.30, 20 (sean­ sas nevyks 13 d.) val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 13 d. 13.45 val. „Demonas viduje“ – iki 13 d. 16.45, 19.15, 21.45 val. „Paryžiaus monstras“ 3D (liet. k.) – iki 13 d. 10.30, 15.15 val. „Nesunaikinami 2“ – iki 13 d. 18.30, 20.45 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 13 d. 11.30 val. „Tadas Blinda. Pradžia“ – iki 13 d. 20.30 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

Lais­vės al. 54

Rugsėjo 14 d. 19 val. – „Raudonos šviesos” (rež. Rodrigo Cortés, trileris, Ispanija, JAV, 2012 m., anglų k., lietuviški subtitrai, N 13, vaidina Robertas De Niro, Elizabeth Olsen, Cillian Murphy, Sigourney Weaver). 21 val. – KINO NAKTIS. Du seansai už vieno kainą. Bilieto kaina 12 Lt. 1. Filmas „Klastingi namai” (rež. Jim Sheri­ dan, trileris, drama, mistinis, JAV, 2011 m., T, vaidina Danielis Craigas, Rachel Weisz, Naomi Watts). 2. Filmas „Nenugalimieji. Narsos įstatymas” (rež. Scottas Waughas, Mike McCoy, karinis, nuotykių, veiksmo, trileris, JAV, 2012 m., T). Rugsėjo 15 d. 15 val. – „Spragtukas” (rež. Andrei Konchalovsky, fantastinis, veiksmo, miuziklas, Anglija, Vengrija, 2010 m., visai šeimai). 17 val. – „Raudonos šviesos” (rež. Rodrigo Cortés, trileris, Ispanija, JAV, 2012 m., anglų k., lietuviški subtitrai, N 13, vaidina Robertas De Niro, Elizabeth Olsen, Cillian Murphy, Sigourney Weaver). 19 val. – „Draugiškas seksas” (rež. Willas Gluckas, romantinė komedija, JAV, 2011 m., T, vaidi­ na Justinas Timberlake’as ir Mila Kunis). Rugsėjo 16 d. 16 val. – „Raudonos šviesos” (rež. Rodrigo Cortés, trileris, Ispanija, JAV, 2012 m., anglų k., lietuviški subtitrai, N 13, vaidina Robertas De Niro, Elizabeth Olsen, Cillian Murphy, Sigourney Weaver). 18 val. – nemokamas seansas „Klounai be sienų” (danų dokumentinis filmas, kuriame pasakojama tikra istorija apie ligoninėje dirbančio klouno ir vėžiu sergančio berniu­ ko draugystę). „Vil­niaus ki­no šor­tai”: kaip taš­kui ne­sto­ vė­ti vie­to­je? „Li­ni­ja – tai pa­si­vaikš­čio­ti iš­ėjęs taš­kas”, – pa­ste­bi vie­nas iš trum­pų fil­mų fes­ti­va­lio „Vil­niaus ki­no šor­tai” fil­mų. „Trum­pa­met­ ra­žiai fil­mai pa­ste­bi da­ly­kus, apie ku­riuos daž­nai nė ne­su­si­mąs­to­me. Pa­vyz­džiui, iš­ti­si­nę juos­tą gat­vė­je. No­ri­me, kad po tas „juos­tas” ir pa­si­vaikš­čio­tų žiū­ro­vai”, – sa­ko fes­ti­va­lio di­rek­to­rė Ri­man­tė Dau­gė­lai­tė. Rug­sė­jo 6-ąją sos­ti­nė­je pra­si­dė­ju­sio fes­ti­ va­lio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je – dau­giau nei 60 fil­mų iš vi­so­pa­sau­lio. Sep­tin­tą kar­tą vyk­sian­tis fes­ti­va­lis va­di­na­mas svar­biau­siu ir di­džiau­siu trum­pa­met­ra­žių fil­mų fes­ti­ va­liu Bal­ti­jos ša­ly­se. Fes­ti­va­lio fil­mus bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir Kau­ne. Rug­sė­jo 12 d. 18 val. – kon­kur­si­nė pro­gra­ ma VI. 20 val. – kon­kur­si­nė pro­gra­ma VII. Rug­sė­jo 13 d. 18 val. – kon­kur­si­nė pro­gra­ ma VIII. 20 val. – kon­kur­si­nė pro­gra­ma IX. Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.ktro­mu­va.lt.

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA

13 d. 16 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25, 14.50 Sportas, orai. 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 „Viena byla dviem“ (8) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.45, 21.10, 23.20 Sportas. Orai. 18.55, 23.30 Drama „Potvynis“ (1) (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 19.55 Stilius. Jausmai. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.15 Rugsėjo 11-oji. Diena, pakeitusi pasaulį (2). 22.15 Teisė žinoti. 23.15 Vakaro žinios.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 24 valandos (k). 10.30 Koncertas „Slavianskij bazar 2012“ (2) (k). 12.30 Karamelinės naujienos (N-7). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.30 Anim. s. „Kung Fu Panda“ (1) (JAV, 2011 m.). 14.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2. 19.55 Diagnozė: Seimas. 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Kriminalinis trileris „Velniški žaidimai“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00, 14.40 „Simpsonai“. 8.30, 13.10 „Hana Montana“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05, 18.10 „Naisių vasara“. 11.00 Kodėl? 12.20 Beatos virtuvė. 13.40 „Ant bangos“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Prieš srovę. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Be komentarų. 19.40 Stebuklų šalis. 20.30 „Motina ir sūnus“ (2). 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 „CSI Niujorkas“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 1.45 „Biuras“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.25 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.30 „Milijonieriai“ (k). 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7).

DATOS (rugsėjo 12 d.) 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Auksarankiai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.25 „Taip. Ne“. 21.25 „Sąmokslo teorija“. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Odisėjo klajonės“. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 G.Verdi. Opera „Otelas“ (1984 m.) (k). 14.00 Pasaulio dokumentika. „Nepatikėtum, kad čia galima gyventi“ (2, 3) (k). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 15.15 Etnokultūros ratas. Ugnies skulptūrų magija. 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Lietuvos balsai. Nacionalinis chorų konkursas (2009 m.). 20.15 Improvizacijų ir parodijų meistras R.Karvelis (1983 m.). 21.10 Kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus 80-mečiui. B.Kutavičius ir S.Eidrigevičius. Erotikos. 21.40 Amžinai graži suknelė (3). 22.10 Elito kinas. Drama „Pakeliui“ (Bosnija ir Hercegovina, Austrija, Vokietija, Kroatija, 2010 m.) (N-14). 23.50 Jūsų studija. Antanas Kalanavičius. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Emigrantai (k). 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Orkestro muzikos pusvalandis. Muzikinė kelionė į Austriją ir Italiją (3). Griežia Lietuvos kamerinis orkestras.

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00, 15.00 „Gražuolės ir moksliukai“. 11.00, 17.00 „Motopatruliai“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 16.00 G.Ramsay virtuvės košmarai (10). 19.00, 23.20 „CSI Majamis“. 21.30 Mistinė drama „Aštuntas ratas“ (JAV, 2009 m.). 0.10 Siaubo trileris „Išgyvenk“ (JAV, 2006 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „F. T. Budrioji akis“. 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“ (8). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Vesternas „Greitas ir negyvas“ (JAV, Japonija, 1995 m.). 23.10 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 23.40 „4400“ (N-7). 0.40 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7).

10.10 „Mokomės su Pokojum“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Paliktų žmonų klubas (3). 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Paliktų žmonų klubas (4). 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 Nomeda. 22.20 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Gidoną Šapiro-Bilą. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Rugsėjo 11-osios didvyriai“ (1) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Gidoną Šapiro-Bilą. 15.45, 16.10, 0.25 „Rugsėjo 11-osios didvyriai“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 18.45, 22.30 Bobų vasara su Asta. Svečiuose pas Jeleną Tulčiną. 19.45 Dok. f. „Rugsėjo vienuoliktoji. Kai sugriuvo dangoraižiai“ (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52, 0.22 Orai.

9.00, 18.00, 21.00 Žinios. 9.20 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 10.55 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 F. „Žarijos miestas“. 13.15 Telelaikraštis. 15.20 Nuotykių f. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (N-7). 17.30 Paveldas. Vilniaus byla. 18.20 Skaitmeninė TV. 18.30 Miestas, verslas ir valdžia (k). 19.00 Lietuvą kuriame kartu. 19.30 „Naisių vasara“ (N-7). 20.30 Tarp mūzos ir cenzūros. 21.19 Orai. 21.20 F. „Linija“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Trileris „Du už vieno kainą“ (N-7). 1.25 F. „Apvogti vagį“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 17.30, 18.30, 19.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.00 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Juokas juokais“. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Tautos ženklai. 19.55 Skaitmeninė TV. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 Veiksmo f. „Greitas ir negyvas“. 23.10 „Didžiojo sprogimo teorija“. 23.40 „4400“. 0.40 „Teisingumo vykdytojas“.

8.00 Biografinis dok. f. „JAV prieš Johną Lennoną“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 9.45 Komedija „Pažadėk man tai“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 11.55 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Drama „Visi nepastebėti vaikai“ (Prancūzija, Italija, 2005 m.) (N-14). 20.10 Drama „Mergina, verta milijono“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 22.25 Komedija „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 0.15 Trileris „Negyva mergina“ (JAV, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–Bilbao „Bizkaia Basket“. 14.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Gdynės „Asseco Prokom“. 16.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Talino „Kalev“. 17.35 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Prienų „Rūdupis“. 19.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Milan“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Lietuvos sambo čempionatas. 22.15, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

1263 m. mirė Lietuvos didysis kunigaikštis, Lietuvos karalius Mindaugas. 1921 m. gimė lenkų mokslinės fantastikos rašytojas, filosofas ir futurologas Stanisławas Lemas. 1923 m. gimė grafikas Valerijonas Galdikas. 1932 m. gimė kompozitorius Bronius Kutavičius. 1944 m. gimė Arvydas Šliogeris, filosofas, vokiečių egzistencializmo tyrinėtojas, filosofinių tekstų vertėjas, eseistas, Vilniaus universiteto profesorius. 1980 m. gimė Kinijos krepšininkas Yao Mingas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Aplinkiniai nepritars jūsų nuomonei, prieštaraus jūsų idėjoms. Būtina apsvarstyti susidariusią situaciją. Priešingu atveju dabartinė padėtis gali turėti neigiamos įtakos jūsų idėjoms. Jautis (04 21–05 20). Stenkitės vengti konfliktų ir kivirčų. Jūsų mintys neatitiks jausmų, dėl to patirsite nuoskaudų ir pajusite nesutarimų kartėlį. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Dvyniai (05 21–06 21). Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Kad ankstesnės bėdos nebekankintų, svarbu nekartoti senų klaidų. Vėžys (06 22–07 22). Gali susidaryti įspūdis, kad gyvenimas klostosi taip, lyg kas nors tyčiotųsi iš jūsų ir bandytų suerzinti. Galbūt kas nors iš tikrųjų ieško būdų, kaip jus supykdyti. Bus tikrai sunku valdytis. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Ir neapsirinkate – beveik viskas jums pasiekiama ir įmanoma. Mergelė (08 24–09 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Tačiau nereikia pernelyg atvirauti, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis. Svarstyklės (09 24–10 23). Jūsų mintys ir idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai ir konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali prieštarauti norui tobulėti ir ką nors keisti. Teks paprakaituoti, norint teisingai pasirinkti, kas svarbiau – kelias į sėkmę ar asmeninis tobulėjimas. Šaulys (11 23–12 21). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Tik pasistenkite neįskaudinti seno draugo. Ožiaragis (12 22–01 20). Jusite tiek šeimos, tiek draugų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Galite patirti naudos iš pavaldinių ir jaunų žmonių. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs. Tikėtinas meilės romanas. Kils poreikis branginti gyvenimą, nes esate išvargintas nesėkmių, per greitai lekiančio laiko ir pilkos kasdienybės. Žuvys (02 20–03 20). Galbūt nesutiksite su aplinkinių nuomone. Galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Tačiau nebūtina visko suprasti paraidžiui.


Orai

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien lis visoje šalyje, daug kur su perkūnija, įdienojus sušils iki 16–24 laipsnių. Rytoj lietaus numatoma mažiau, temperatūra naktį sieks 10–12, dieną – apie 14–15 laipsnių šilumos.

Šiandien, rugsėjo 12 d.

+18

+16

Telšiai

+20

Šiauliai

Klaipėda

+21

Panevėžys

+20

Utena

+16

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

6.46 19.42 12.56 1.13 17.43

256-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 110 dienų. Saulė Mergelės ženkle.

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +15 Brazilija +31 Briuselis +17 Dublinas +14 Kairas +34 Keiptaunas +17 Kopenhaga +16

Londonas +17 Madridas +30 Maskva +20 Minskas +23 Niujorkas +26 Oslas +14 Paryžius +17 Pekinas +25

orai kaune šiandien

Praha +15 Ryga +19 Roma +26 Sidnėjus +23 Talinas +16 Tel Avivas +31 Tokijas +30 Varšuva +22

+24

+16

Vėjas

3–8 m/s

Marijampolė

Vilnius

+21

Alytus

Vardai Egidijus, Gvidas, Marija, Ovidijus, Silvinas, Tolvaldas, Vaidmantė.

Ka­ras dėl kri­tu­lių

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+17

+21

+15

+17

4

+12

+14

+10

+12

5

+10

+16

+13

+10

5

rytoj

poryt

Ira­no pre­z i­den­tas Mah­mu­das Ah­ma­ di­ne­ja­das ap­kal­t i­no Va­ka­r us, kad šie su­kė­lė jo ša­ly­je saus­rą, ty­čia nu­v y­da­ mi lie­t aus de­b e­s is. Spe­c ia­l is­t ai ne­se­ niai įspė­jo, kad ma­ž as kri­t u­l ių kie­k is pa­s ie­kė ne­p a­gei­d au­j a­m ą ly­g į. Saus­ ra kan­k i­n a tris ket­v ir­t a­d a­l ius Ira­ no. Eks­p er­t ai tvir­t i­na, kad ši pro­ble­ ma ke­l ia grės­mę Ira­no že­mės ūkiui. Kiek anks­č iau šiais me­t ais Ira­no ly­ de­r is ap­kal­t i­no Va­ka­r ų vals­t y­b es su­ kū­r us ŽIV vi­r u­s ą – tai ne­va bu­vo sie­ kia­ma su­s i­lpnin­t i be­s i­v ys­t an­č io pa­ sau­l io ša­l is ir su­k ur­t i rin­k ą sa­vo me­ di­k a­men­t ams. „The Te­leg­raph“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Re­kor­di­nis vikš­ras gy­ve­na Kau­ne Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Va­kar Kau­ne už­fik­suo­tas nau­jas Lie­tu­vos re­kor­das – Vy­tau­to Di­ džio­jo uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­de iš­ma­tuo­ta il­giau­sia ir aukš­čiau­sia gy­vat­vo­rė, ku­rios il­gis – 76 met­ rai, aukš­tis – 8 met­rai. Gy­vat­vo­rė iš­si­ski­ria ne tik re­ kor­di­niais mat­me­ni­mis – neei­li­nė ir jos iš­vaiz­da. Iš vie­nas pa­skui ki­ tą au­gan­čių me­džių Bo­ta­ni­kos so­do dar­buo­to­jai su­for­ma­vo gra­žų vikš­ rą, ku­ris tu­ri akis, bur­ną. „Mes no­ri­me, kad VDU Bo­ta­ni­ kos so­das bū­tų iš­skir­ti­nis, kad ja­ me bū­tų to­kių da­ly­kų, ku­rių ne­tu­ri ki­ti so­dai. To­kio vikš­ro tik­rai nie­kas ne­tu­ri“, – di­džia­vo­si kū­ri­niu Kau­no bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rė Vi­da Mil­ da­žie­nė. Vikš­ro au­to­rė yra pa­ti di­rek­ to­rė, ta­čiau kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ ti gy­vis, su­ma­nė Bo­ta­ni­kos so­do kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tė Al­do­na Tu­raus­ky­tė. „Il­gai žiū­rė­jo­me į šią ap­leis­tą gy­vat­vo­rę, no­rė­jo­me tai pa­keis­ti.

„„Šur­mu­lys: vikš­ro ma­ta­vi­mo pro­ce­dū­ra mies­to vai­kams vir­to įspū­din­ga šven­te. 

Tie­siog gi­mė min­tis ją su­tvar­ky­ti. Mū­sų so­do dar­buo­to­jai vis­ką pa­ da­rė pa­tys: ap­kar­pė me­džius, pa­ puo­šė vikš­rą“, – pa­sa­ko­jo V.Mil­ da­žie­nė. Kau­no iki­mo­kyk­li­nu­kai ne tik su­gal­vo­jo vikš­rui var­dą – Šim­ta­ko­

jis – bet ir įpū­tė jam gy­vy­bės. Su­si­ ka­bi­nę ran­ko­mis ap­link šo­ko, dai­ na­vo. Gy­vat­vo­rė nuo šo­kio ju­de­sių at­gi­jo, tar­si kiek­vie­na vai­ko ran­ky­ tė ir ko­jy­tė bū­tų vikš­ro. „Šį vikš­rą pa­to­bu­lin­si­me. Gal­ būt jo akys iš to­lo švies, gal iš gy­

vat­vo­rės trykš fon­ta­nas“, – pla­nus at­sklei­dė V.Mil­da­žie­nė. Bo­ta­ni­kos so­do dar­buo­to­jai nu­ spren­dė sa­vo kū­ri­nį įra­šy­ti į re­kor­ dų kny­gą. Gy­vat­vo­rė-vikš­ras bu­vo iš­ma­tuo­tas dviem skir­tin­gais bū­ dais.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Kau­no met­eoro­lo­gi­jos cent­ ro dar­buo­to­jai iš­ma­ta­vo vikš­ro il­ gį ir aukš­tį. Mies­to iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų vai­kai, su­si­ka­bi­nę ran­ko­ mis, pa­ban­dė iš­ma­tuo­ti vikš­ro il­gį vai­kų skai­čiu­mi – pri­rei­kė 180 vai­ kų ir 25 dar­že­lių auk­lė­to­jų.

2012-09-12 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you