Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

Pirmadienis, Rugsėjo 3 d., 2012 m.

Pro­fe­so­rius A.Bumb­laus­kas ne­si­stebėtų, jei bal­ta­ru­siai pa­reikštų tei­ses į Vy­tį. Nuomonės 6p.

Nr. 205 (1404)diena.lt

Rin­kos kai­na ­nuo­mo­ja­mi bu­tai išg­raibs­to­mi per ke­lias die­nas. Ekonomika 9p.

1,30 Lt

Ar Tur­ki­jos no­ras tap­ti Ar­timųjų Rytų re­gio­no ly­de­re pa­tyrė fias­ko? Pasaulis 11p.

Spro­gi­mas pa­si­glemžė gy­vybę

Re­no­va­ci­jos pro­gra­ma šios Vy­riau­sybės bu­vo sun­kiau­siai ir blo­giau­siai vyk­do­ma pro­gra­ma, todėl iš jos lėšų da­ry­ti ko nors ki­ta tik­rai ne­reikėtų. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė

8p.

Miestas

4p.

Per miestą – lyg su banglente Vie­niems tai pui­kiau­sias būdas leis­ ti lais­va­laikį. Ki­t iems – ge­resnė už dvi­ratį trans­p or­to prie­monė. Kad ir kaip būtų, il­go­sio­m is ried­lentė­ mis va­ž inė­jan­t is jau­n i­mas jau tam­ pa įpras­t u vaiz­du Vil­n iaus gatvė­ se. Tie­sa, pa­tys ried­len­t i­n in­kai pri­ pažįs­ta, kad ne­ma­žai jau­nuo­lių nau­ jovės vai­ko­si tik dėl ma­dos.

Miestas

„„Ne­laimė: pirtį Su­ba­čiaus gatvė­je spro­gi­mas su­griovė be­veik vi­siš­kai. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Va­kar pa­ry­čiais Su­ba­čiaus gatvės gy­ven­ to­jus iš lovų iš­vertė spro­gi­mas, per kurį vi­siš­kai su­griu­vo vie­šo­ji pir­tis. Po griuvė­siais vie­na mo­te­ris žu­vo, ki­tai pa­vy­ko iš­si­gelbė­ti.

Rūta Gri­go­lytė

r.grigolytė@diena.lt

Spro­gi­mas vie­šo­jo­je pir­ty­je Su­ba­ čiaus g. 49A nu­griaudė­jo sek­ma­ dienį apie 5 val. Prieš­gais­rinės ap­ sau­gos ir gelbė­ji­mo de­par­ta­men­tas pra­nešė, kad pa­sta­tui įgriu­vus žu­vo

Mi­nios drau­giškų žmo­nių, šyp­se­nos ir šven­tinė­je at­mos­fe­ro­je pa­skendęs se­na­mies­tis. Šie­met Sos­tinės die­nos bu­vo la­bai tvar­kin­gos: aiš­ kus ren­gi­nių žemė­la­pis ir ga­na kultū­rin­ga – su re­to­mis išim­ti­mis – pub­li­ka. Pros­pek­tas dūzgė kaip kas­met „„Vilnietis: pradžią Sostinės dienoms davė Vilniaus garbės piliečio var-

do suteikimo A.Kaušpėdui ceremonija. 

Tomo Lukšio (BFL) nuo­tr.

Penk­ta­dienį fes­ti­va­lis pra­si­dėjo gra­žiu ak­cen­tu: Ka­ted­ros aikštė­

Sa­vait­galį eilės ne­trumpė­jo

mo­te­ris, kūre­nu­si pirtį. Kūnas ras­ tas 7.22 val. „Pas­ta­tas mūri­nis, po spro­gi­mo įgriu­vo pa­sta­to da­lis. Įvy­kis ti­ria­ mas“, – BNS sakė Prieš­gais­rinės ap­sau­gos ir gelbė­ji­mo de­par­ta­men­ to Si­tua­cijų koor­di­na­vi­ mo sky­riaus at­sto­vas.

4

Sos­tinės die­nos pa­vy­ko kaip nie­kad Rūta Gri­go­lytė

5p.

je mies­to garbės pi­lie­čio var­das su­teik­tas grupės „An­tis“ ly­de­ riui, ar­chi­tek­tui Al­gir­dui Kaušpė­ dui, su­si­rin­ku­sie­ji galė­jo mėgau­tis spe­cia­liai fes­ti­va­liui lat­vių su­kur­tu van­dens fon­tanų ir šviesų šou. Jau­kiai ap­niu­kusį šeš­ta­die­nio rytą Vil­nius pra­dėjo švęsti ant­rąją Sos­tinės dienų dieną. Jau nuo pusės de­šim­tos dau­ge­lis me­no eks­po­zi­cijų ir „Gard­žių lauk­tu­vių ke­lio“ lau­ ko vir­tuvė­lių Ge­di­mi­no pro­spek­te bu­vo įsikūrę,

2

VšĮ Karoliniškių poliklinika www.karpol.lt Kviečia išsitirti

skydliaukės funkciją su 34 % nuolaida – tik už 52 lt ir atlikti šiuos laboratorinius tyrimus:  skydliaukę stimuliuojančio hormono (tsH) nustatymas,  laisvo tiroksino (ft4) nustatymas,  laisvo trijodtironino (ft3) nustatymas,  antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę (atPo) nustatymas.

Rūpinkitės savo sveikata! Dėl tyrimo kreiptis į Registratūros 102 kab.

Pasiūlymas galioja iki 2012-09-30 Programos kaina ne poliklinikos pacientams

69 Lt


2

PirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

miestas

Sos­tinės die­nos pa­vy­ko kaip nie­kad jų šei­mi­nin­kai bend­ 1 ra­vo tar­pu­sa­vy­je ir laukė at­si­bu­sian­čių ir į gat­ves išei­

sian­čių vil­nie­čių bei mies­to sve­čių. Sos­tinės dienų tra­di­ci­ja tapęs aš­ tun­tus me­tus ren­gia­mas „Dūzgian­ tis pro­spek­tas“ bu­vo su­skirs­ty­tas į ke­tu­rias veiks­mo erd­ves: „Menų ir mu­zi­kos gatvę“, „Gard­žių lauk­tu­ vių ke­lią“, „Žai­dimų ir svei­ka­tos par­ką vai­kams, tėvams, vi­siems“, taip pat „Knygų alėją: idėjų ir lais­ vės erdvę“. Menų ir mu­zi­kos gatvė­je bu­vo įreng­tos vi­zua­liųjų menų eks­po­ zi­ci­jos, ro­dy­ti įvairūs dai­li­ninkų, ke­ra­mikų ir ta­py­tojų dar­bai, me­no dir­bi­niai, vy­ko daug kultū­ros ren­ gi­nių ir kon­certų. Sce­no­je prie Na­cio­na­li­nio dra­ mos teat­ro pa­si­rodė ne­di­delės gru­ pės, bar­dai, ak­to­riai ir ki­ti įvairūs pa­vie­niai at­likė­jai. Di­desnė­je pro­ spek­to sce­no­je prie Vin­co Ku­dir­kos

aikštės vy­ko įvai­rių sti­lių mu­zi­ kos gru­pių kon­cer­tai, įvai­rių pro­ fe­sio­na­lių ko­lek­tyvų pa­si­ro­dy­mai, spek­tak­liai.

Do­man­tas Ra­zaus­kas:

Di­delė garbė gro­ti prie J.Len­no­no. Vi­suo­met norė­jau, kad jis čia būtų vie­toj Le­ni­no. „Gard­žių lauk­tu­vių ke­ly­je“ kiek­ vie­nas galė­jo pa­ra­gau­ti ir įsi­gy­ ti įvai­riau­sių gar­du­mynų. Pas­ ka­nau­ti ar įsi­gy­ti bu­vo ga­li­ma me­daus, vais­ta­žo­lių ar­batų, kar­vių ir ožkų sūrių, dešrų rin­kių, stru­tie­ nos, žvėrie­nos, ša­ko­čių ir šim­ta­la­

pių, duo­nos sau­su­čių, pa­gardų su braškė­mis ir svogū­nais. „Žai­dimų ir svei­ka­tos par­ke vai­ kams, tėvams, vi­siems“ lan­ky­tojų laukė lau­ko ir sta­lo žai­di­mai, spe­ cia­lios at­rak­ci­jos vai­kams ir jau­ ni­mui. Par­ke vy­ko ne­tra­di­cinės me­di­ci­nos, ma­sa­žo ir ki­to­kie svei­ ka­tin­gu­mo sean­sai. „Knygų alė­jo­je: idėjų ir laisvės erdvė­je“ pla­čią knygų įvai­rovę pri­ statė dau­gu­ma Vil­niaus lei­dyklų, knygų su nuo­lai­do­mis galė­jo įsi­ gy­ti vi­si no­rin­tys. Pa­ger­biant grupę „The Beat­les“, ku­rios 50 metų ju­bi­liejų šie­met mi­ ni vi­sas pa­sau­lis, Lu­kiš­kių aikštė­ je iš­ki­lo Joh­no Len­no­no skulptū­ra iš smėlio. Prie jos vaikš­tinė­jan­tys vil­nie­čiai pu­siau rim­tai svarstė, kad to­kia skulptū­ra aikštė­je galėtų ir lik­ti – taip būtų baig­ta de­šimt­ metį trun­kan­ti dis­ku­si­ja dėl Lu­kiš­ kių aikštės li­ki­mo. D.Ra­zaus­kas prie J.Len­no­no

Šeš­ta­dienį Sos­tinės dienų šeš­ta­die­ nio kon­cer­tai ir ki­ti ren­gi­niai vil­ni­ jo per visą mies­to centrą. Sce­no­ je prie Na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro vi­dur­dienį pa­si­rodė šiuo­lai­ki­ nio cir­ko trupė „An­tiG­ra­vi­ta­ci­ja“. Spek­tak­lis „Ke­lionė“ su žong­lie­rių ir ak­ro­batų pa­si­ro­dy­mais pri­traukė ne­mažą būrį smal­suo­lių. Dar dau­giau žmo­nių rin­ko­si prie Lu­kiš­kių aikštės. 13 val. šio­je sce­ no­je kon­cer­ta­vo poe­tas ir dainų au­ to­rius Do­man­tas Ra­zaus­kas, ku­ris at­li­ko dai­nas iš nau­jo al­bu­mo „Ro­ dyklės“. Ne­ma­ža da­lis klau­sy­tojų, aki­vaiz­du, bu­vo tik­ri D.Ra­zaus­ ko gerbė­jai – dai­nas niū­nia­vo kar­ tu su at­likė­ju. „Di­delė garbė gro­ti prie J.Len­no­no. Vi­suo­met norė­jau, kad jis čia būtų vie­toj Le­ni­no“, – į Lu­kiš­kių aikštė­je iš­ki­lu­sią smėlio skulptūrą rodė D.Ra­zaus­kas. Nuo lie­taus ne­bėgo

„„Įvai­rovė: ra­miai vaikš­tinė­da­mi ir be­si­dai­ry­da­mi Sos­tinės dienų lan­ky­

to­jai vie­no­je gatvė­je galė­jo ir me­no kūri­nių pa­žiūrė­ti ar įsi­gy­ti, ir knygų nu­si­pirk­ti, ir kon­certų pa­si­klau­sy­ti ar ki­to­kių pa­si­ro­dymų pa­si­žiūrė­ti, ir pa­val­gy­ti. Tomo Lukšio (BFL) nuo­tr.

Ge­di­mi­no pro­spek­te šeš­ta­dienį žmo­nių bu­vo ne­ma­žai, ta­čiau spūsčių ne­su­si­darė. Ra­miai vaikš­ tinė­da­mi ir be­si­dai­ry­da­mi Sos­tinės dienų lan­ky­to­jai vie­no­je gatvė­je galė­jo ir me­no kūri­nių pa­žiūrė­ti ar įsi­gy­ti, ir knygų nu­si­pirk­ti, ir kon­ certų pa­si­klau­sy­ti ar ki­to­kių pa­si­ ro­dymų pa­si­žiūrė­ti, ir pa­val­gy­ti. Tie­sa, vaikš­tinė­jant po ren­gi­ nius ir išal­kus te­ko nu­si­vil­ti pie­ tu­mis pro­spek­te: pa­tai­ky­ta gau­ ti mažą po­rciją, bran­giai ir ne itin

„„Triu­kai: spek­tak­lis „Ke­lionė“ su­traukė ne­mažą būrį smal­suo­lių. 

„„Le­gen­da: sce­no­je prie Lu­kiš­kių aikštės bu­vo at­lie­ka­mi grupės „The

Beat­les“ hi­tai. Ša­lia iš­ki­lo skulptū­ra J.Len­no­nui.

ska­niai. Ta­čiau fes­ti­va­lio ku­ria­mos šven­tinė nuo­tai­kos tai la­bai ne­su­ ga­di­no. Prie sce­nos ša­lia Vin­co Ku­dir­ kos aikštės 17 val. daug klau­sy­ tojų su­traukė So­lo an­samb­lis. Tai – pen­ki teat­ro la­bo­ra­to­ri­jos „At­vi­ ras ra­tas“ ak­to­riai: Gied­rius Kie­la, Vy­tau­tas Leist­ru­mas, Jo­nas Šar­ kus, Jus­tas Ter­te­lis, Ser­ge­jus Iva­ no­vas. Ak­to­riai at­li­ko sa­vos kūry­ bos dai­nas, pa­si­žy­min­čias leng­va iro­ni­ja. Mar­go­je klau­sy­tojų mi­nio­je ne­tru­ko at­si­ras­ti šo­kan­čių ir šau­ kian­čių „Dar!“.

Tą pa­čią va­landą sce­no­je prie Na­ cio­na­li­nio dra­mos teat­ro tra­di­cinę turkų mu­ziką pri­statė dau­giainst­ ru­men­ti­nin­kas Ir­fa­nas Bu­lu­tas. Klau­sy­to­jai mu­zi­kos klau­sy­tis galė­jo ir įsi­taisę ant tam pa­dėtų sėdy­nių. Va­ka­rop žmo­nes gatvė­se po pa­ stogė­mis ginė ne­smar­kus lie­tus, ta­čiau fes­ti­va­lio lan­ky­to­jai skirs­ ty­tis nė ne­ke­ti­no. Nak­tinė­ti mėgstan­tys vil­nie­čiais šeš­ta­die­nio va­karą traukė į Ka­ ted­ros aikštę. Ten nuo 21 val. vy­ ko tik­ro gar­so ir vaiz­do kon­cer­tas, ku­ria­me pa­si­rodė Lat­vi­jo­je ypač


3

PirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

miestas Tarp­tau­ti­nis ak­cen­tas Pirmąjį ru­dens sa­vait­galį su Sos­ tinės die­no­m is derė­j o ir Žydų kultū­ros die­nos. Rugsė­jo 1 ir 2 d. Lie­tu­vo­je vyks­tan­čio­se tra­d i­cinė­ se Eu­ro­pos žydų kultū­ros die­no­se iš ar­čiau pri­sta­ty­ta žydų kas­die­nio gy­ve­ni­mo kultū­ra: tra­di­ci­jos, ama­ tai, hu­mo­ro ypa­tu­mai. Vil­n iu­je sek­ma­d ienį su­reng­t i net trys įdomūs ren­g i­niai. 11 val. vy­ko pa­žin­ti­nis pa­si­vaikš­čio­ ji­mas „Ne­tikė­ti Vil­niaus žydų pa­si­ vaikš­čio­ji­mai“, kurį vedė lek­torė Do­ vilė Tros­ko­vaitė. „Ne­tikė­ti Vil­niaus žydų pa­si­vaikš­čio­ji­mai“ pra­si­dėjo Lu­k iš­k ių aikštė­je. Čia at­si­skleid­ žia jau pri­mirš­ta šios vie­tos reikš­ mė gar­sio­sios Vil­niaus žydų teat­ro tra­di­ci­jos rai­dai 1908–1936 m. Cir­ko teat­re Lu­kiš­kių aikštė­je spek­tak­lius rodė Žydų liau­dies teat­ras.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ei­nant Ge­d i­mi­no pro­spek­tu link Ka­ted­ros aikštės, stab­telė­ta prie res­ to­ra­no „Ne­rin­ga“, kur mėgo lan­ky­ tis kom­po­zi­to­rius Ben­ja­mi­nas Gor­ buls­kis, o apie res­to­raną ei­les kūrė žy­mu­sis Jo­si­fas Brods­kis. Prie­šais res­to­raną ne­beiš­li­ku­sia­me pa­sta­te gy­ve­no vie­nas gar­siau­sių visų lai­ kų Vil­niaus žydų Ce­ma­chas Ša­ba­ das – vi­suo­menės veikė­jas, bend­ ruo­menės ly­de­ris, hu­ma­nis­tas ir gy­ dy­to­jas, vėliau tapęs po­pu­lia­rių li­te­ ratū­ros per­so­nažų Dak­ta­ro Do­lit­lio ir Dak­ta­ro Ais­kau­dos per­so­na­žu. Pa­sie­kus Ka­ted­ros aikštę, pa­sa­ko­ ta vie­tos žydų le­gen­da apie pa­slap­ tin­g us XVIII a. įvy­k ius, o pa­su­k us Vil­niaus uni­ver­si­te­to link – apie jo reikšmę Vil­n iaus žydų bend­r uo­ me­nei. Ke­liau­jant aukš­tyn, Did­ž ią­ ja gat­ve, ne vie­no na­mo sie­nos me­ na žydų is­to­riją.

„„Ak­to­riai: So­lo an­samb­lis at­li­ko sa­vos kūry­bos dai­nas, pa­si­žy­min­čias

leng­va iro­ni­ja.

po­pu­lia­ri grupė „Inst­ru­men­ti“, lie­tu­viai „Jaz­zu & Leon So­mov“ bei bri­tas elekt­ro­ninės tran­ce mu­zi­kos kūrėjas bei re­mik­suo­to­jas Chi­ca­ne. Kon­cer­tas su­laukė be­ne dau­giau­ siai klau­sy­tojų ir jie stengė­si ne­ kreip­ti dėme­sio į lietų. Sek­ma­die­nis džiu­gi­no oru

Sek­ma­dienį, grįžus ši­lu­mai ir gan va­sa­riš­kiems orams, pra­si­dėjo pa­

sku­tinė Sos­tinės dienų die­na. Įvai­ riau­sių ren­gi­nių gau­su bu­vo ir tą­ dien. Tri­jo­se sce­no­se Ge­di­mi­no pro­spek­te sek­ma­dienį vy­ko folk­ro­ ko, ro­ko, in­die pop, acid jazz, fan­ko, sou­lo, džia­zo ir įvai­rių ki­to­kių gru­ pių pa­si­ro­dy­mai. Kon­cer­te nuo 16 val. sce­no­je prie Lu­kiš­kių aikštės bu­vo at­lie­ka­ mi grupės „The Beat­les“ hi­tai, ku­ riuos dai­na­vo vi­sa mi­nia.

Vėliau vy­ko pa­ž in­t i­n is pa­si­vaikš­ čio­ji­mas po bu­v usį Vil­n iaus žydų kvar­talą „Gy­ve­n i­mas Vil­n iaus žy­ dų kvar­ta­le“, kurį vedė lek­torė Jur­ gi­ta Ver­bic­k ienė. Per pa­ž in­t inį pa­ si­vaikš­čio­jimą siek­ta at­k reip­t i dė­ mesį į is­to­ri­nio žydų kvar­ta­lo kas­ die­nybę, jo užs­ta­ty­mo sa­v i­tu­mus ir svar­biau­sias vie­tas. Taip pat sek­ma­dienį įvy­ko pa­skai­ ta „Nuo lop­šio iki ka­po: hu­mo­ras žy­ dų dva­si­nia­me ir kas­die­nia­me gy­ ve­ni­me“, ku­rią vedė lek­torė La­ri­sa Lem­per­tienė. Per su­si­ti­k imą au­di­ to­ri­ja su­pa­ž in­din­ta su įvai­riais žy­ dų hu­mo­ro pa­vyzd­ž iais: nuo Bib­li­ jos iki liau­dies dainų, nuo re­li­g inės teisės ka­z usų iki po­ho­lo­kaus­t i­n io juo­do­jo hu­mo­ro, nuo se­novės iki mo­der­nybės.

„„Pa­var­go: ren­gi­nių prie­žiū­ra Z.Kel­mic­kai­tei „kai­nuo­ja la­bai daug svei­

ka­tos“. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Fes­ti­va­lis – re­kor­di­nis Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

„Dūzgian­čio pro­spek­to“ sie­la ir ku­ra­torė Zi­ta Kel­mic­kaitė ma­no, kad šie­met fes­ti­va­lis Sos­tinės die­ nos su­laukė dau­giau lan­ky­tojų nei anks­tes­niais me­tais. Tie­sa, ji pri­pažįs­ta, kad ren­gi­nių prie­žiū­ ra rei­ka­lau­ja daug jėgų.

– Kaip vis­kas pa­vy­ko, ar iš­si­ pildė lūkes­čiai? – „Vil­niaus die­ na“ pa­si­tei­ra­vo Z.Kel­mic­kaitės. – La­bai daug žmo­nių. Ma­tau lais­ vus žmo­nes, dau­gybę jaunų žmo­ nių. Tas jau­nu­mas tie­siog pul­suo­ ja, tai nėra senų žmo­nių mies­tas, ir ma­tai, kad jis tu­ri ateitį. Ma­nau, kad tiek žmo­nių, kiek bu­vo šie­met, dar ne­bu­vo nė vie­no­se Sos­tinės die­no­se. Jau­nystės, karš­čio ypač daug įnešė „Vil­nius Mu­sic Week“. Tai yra gy­vybė, jau­ni žmonės. – Ne­bu­vo nu­si­vy­lu­sių žmo­nių? – Bu­vo, ži­no­ma, bam­ban­čių, pa­ vyzd­žiui, kodėl mu­zi­ka taip gar­ siai gro­ja. Ta­čiau, ma­tant ke­lias­ de­šimt tūkstan­čių jaunų žmo­nių, kam tas bambė­ji­mas? Tai ki­toks sti­lius, ki­toks ti­pas, ne­sup­ran­ tu, kodėl kar­tais žmonės bur­no­

ja, ne­no­ri nie­ko pa­žin­ti. Net ne­ ga­liu rea­guo­ti į juos nor­ma­liai, juk jie ne­ga­li vis­ko re­gu­liuo­ti pa­ gal sa­ve, vi­sas pa­sau­lis ne­tu­ri ap­ link juos su­ktis. Jei­gu tau per gar­ su, at­si­suk ten, kur ty­liau.

Tas jau­nu­mas tie­ siog pul­suo­ja, tai nėra senų žmo­nių mies­tas, ir ma­tai, kad jis tu­ri ateitį. – Ko­kių dar naujų pa­stebė­ jimų bu­vo? – Bu­vo ma­ty­ti, kad žmonės šie­met šiek tiek ma­žiau fi­nan­siš­kai pa­ jėgūs. Kalbė­jau­si su mais­to par­ davė­jais – jie sakė, kad per Jūros šventę pirkė­jai iš­sit­rauk­da­vo 200 litų, o čia – 20 litų. Na, bet ką pa­ da­ry­si. Žmonės ga­li grožė­tis dau­ gy­be me­no kūri­nių gatvė­je, jiems vis­kas at­neš­ta. La­bai pra­šo­me visų pre­ky­bi­ ninkų, kad vis­kas būtų es­te­tiš­ka ir tvar­kin­ga. Ir pa­vyks­ta, bet tai kai­ nuo­ja la­bai daug svei­ka­tos. Šie­met pa­ju­tau, kad reikės pa­gal­vo­ti, ar ver­ta įdėti tiek sa­vo dar­bo.


4

PirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

miestas Ne­ry­je – irk­luo­tojų šventė Kaip ir kiek­vienų me­ tų pirmąjį rugsė­jo šeš­ ta­dienį, Ne­ries upe vy­ ko ma­sinė irk­luo­tojų plau­ki­mo šventė. 10 ki­ lo­metrų il­gio tra­sa, pra­ si­dėju­si ties 2-uo­ju Va­ la­kam­pių pa­plūdi­miu, tesė­si iki pat Žvėry­no pėsčiųjų til­to. Šių­metė­ je Vil­niaus re­ga­to­je da­ ly­va­vo 318 irk­luo­tojų. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Spro­gi­mas pa­si­glemžė gy­vybę Da­lis pir­ties bu­vo šil­ 1 do­ma du­jo­mis. Ma­no­ ma, kad kūrikė ėjo iš­jung­ti pir­ties

šil­dy­mo. Tuo­met ir nu­griaudė­jo spro­gi­mas, ku­ris pa­si­glemžė mo­ ters gy­vybę. Pas­ta­te tuo me­tu bu­vo ir pir­ties sargė, ta­čiau ki­to­je pa­tal­

po­je bu­vu­siai mo­te­riai po spro­gi­ mo pa­vy­ko išei­ti į lauką. Ne­to­li pir­ties gy­ve­nan­tys žmo­ nės „Vil­niaus die­nai“ va­kar pa­ sa­ko­jo, kad spro­gi­mas bu­vo la­ bai gar­sus. „Laimė, pir­ty­je ne­bu­vo daug žmo­nių, jei­gu tai būtų įvykę

dieną, kiek daug aukų būtų buvę“, – sakė pir­ties kai­my­nystė­je gy­ve­ nan­ti mo­te­ris. Spro­gi­mo pa­da­ri­nius sek­ma­ dienį tvarkė ir griu­ve­nas iš įvy­kio vie­tos vežė įmonės „Grin­da“ dar­ bi­nin­kai.

Vie­niems tai pui­ kiau­sias būdas pra­ leis­ti lais­va­laikį. Ki­ tiems – ge­resnė už dvi­ratį trans­por­ to prie­monė. Kad ir kaip būtų, il­go­sio­ mis ried­lentė­mis va­žinė­jan­tis jau­ ni­mas jau tam­pa įpras­tu vaiz­du Vil­ niaus gatvė­se.

„„Sun­ku­mai: Agnės tei­gi­mu, at­ras­ti

ne­la­bai pa­to­gu dėl di­de­lio eis­mo ir

„„Tvarkė: va­kar spro­gi­mo pa­da­ri­nius ša­li­no „Grin­dos“ dar­bi­nin­kai. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Per miestą – lyg

Nug­riu­vo da­lis sie­nos

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė

Tą pa­čią dieną apie 13 val. Is­lan­di­jos gatvė­je nu­griu­vo da­lis pa­sta­to sie­nos. Su trenks­mu kri­to prie sto­go esan­čio liet­vamzd­ž io da­lis ir kar­tu nu­griovė ne­mažą ga­balą sie­nos po vamzd­ž iu. Gatvė­je iš kar­to pa­skli­do dul­k ių de­ be­sis.

Sukūrė bang­len­ti­nin­kai

Laimė, tai įvy­ko tuo­met, kai gatvė­je ne­ bu­vo praei­vių. Jei­gu tai būtų įvykę va­ karą, kai to­je vie­to­je prie ba­ro būriuo­ ja­si dau­gybė rūka­lių, aukų ne­būtų bu­ vę iš­veng­ta. Ša­lia sto­vin­tys au­to­mo­bi­ liai bu­vo tik iš­pur­vin­ti – įlen­kimų nuo kri­tu­sio tin­ko ne­bu­vo ma­ty­ti.

Il­go­sios ried­lentės (angl. – long­ board) at­si­ra­do apie 1959 m. Ha­ va­juo­se. Sa­ko­ma, kad il­gesnį ried­lentės va­riantą iš­ra­do bang­ len­ti­nin­kai. Jie il­gai lauk­da­mi bangų ieš­ko­jo al­ter­na­ty­vos sau­ su­mo­je, daik­to, ku­riuo va­žiuo­ da­mi galėtų jaus­tis pa­na­šiai kaip van­de­ny­je. „Pir­mie­ji to­kie ban­dy­mai bu­vo va­di­na­mi si­de­walk­sur­fing. Pir­ mos il­go­sios ried­lentės bu­vo tie­ siog pa­pras­tos len­tos, o prie jų pri­tai­sy­tos rie­du­čių ašys su ra­ tu­kais. Va­žiuo­da­vo zig­za­gu, tar­si čiuož­da­mi bang­len­te, mėgin­da­ vo ran­ka pa­lies­ti žemę, kaip lie­ čia bangą“, – kaip at­si­ra­do il­go­ sios ried­lentės, pa­sa­ko­jo jau po­rą metų pa­ti va­žinė­jan­ti Agnė Bu­ cha­vec­kaitė. Ra­tu­kai tais lai­kais bu­vo tik me­ta­li­niai. Jo­kio su­ki­bi­mo su as­ fal­tu, ne­pa­to­gu, todėl ši nau­jie­ na il­gai ne­gy­va­vo. Praė­jus ke­ le­tui metų ji din­go. Vėliau, apie 1970 m., bu­vo at­ras­ti po­liu­re­ta­ ni­niai ra­tu­kai. Paš­ne­kovės tei­gi­ mu, pra­si­dėjo ma­sinė ilgųjų ried­ len­čių ga­my­ba.

je jau yra ilgųjų ried­len­čių kultū­ra – dis­ku­tuo­ti­nas klau­si­mas ir vie­ no at­sa­ky­mo į jį ne­pa­vy­ko ras­ ti. Ta­čiau, ma­tyt, ga­li­ma sa­ky­ti, kad ma­ža bend­ruo­menė yra. „Ir ji au­ga. Tik lai­ko klau­si­mas, kaip greit ji išaugs“, – sakė par­duo­ tuvės „Cranks­ka­tes­hop“ at­sto­ vas Ka­ro­lis. Kalbė­da­ma apie greit po­pu­ liarė­jantį va­ž inė­j imą­s i ilgą­ja ried­len­te Agnė ne­slėpė įsi­ti­ki­ni­ mo, kad dau­ge­lis tų naujųjų pra­ de­dan­čiųjų len­tas įsi­gy­ja pa­gau­ti ma­dos šauks­mo. „Tai at­ėjo su hips­te­rių kar­ta ir, ma­nau, dau­ge­liui tai yra toks ma­dos rei­ka­las“, – sakė mer­gi­ na. Ji pri­dūrė, kad tie, ku­rie pra­ dėjo va­žinė­ti prie­š dve­jus me­tus, va­žinė­ja iki šiol. Feis­bu­ke jie tu­ ri sa­vo pus­lapį, ku­ria­me pla­nuo­ ja­mi su­si­ti­ki­mai, pa­si­va­žinė­ji­mai. „Tik da­bar vi­si la­bai iš­si­barstę. Ne­ži­nau, galbūt už­siėmę ir va­ žinė­ja kiek­vie­nas sau. Ne­be­su­si­ tin­ka­me grupė­mis kaip anks­čiau. Ir pa­ti ga­liu pa­sa­ky­ti, kad lai­ko tik­rai trūksta. Su len­ta tu­riu lai­ ko nu­va­žiuo­ti į darbą ir par­va­ žiuo­ti, nes la­bai daug veik­los“, – pa­sa­ko­jo ilgąją ried­lentę kaip trans­por­to prie­monę nau­do­jan­ti A.Bu­cha­vec­kaitė.

Vis dau­giau no­rin­čių

Ren­ka­si nak­ti­mis

i.pepceviciute@diena.lt

Maž­daug prie­š tre­jus ket­ve­rius me­tus il­go­sios ried­lentės at­ke­lia­ vo į mūsų šalį. Tie­sa, iš pat pra­ džių jo­mis va­žinė­jo vos vie­nas ki­tas as­muo. Da­bar to­kių yra ne­ ma­žai ir kas­dien at­si­ran­da nau­ jų. Ar ga­li­ma teig­ti, kad Lie­tu­vo­

Pa­sak pa­šne­kovės, sun­ku at­ras­ti vietų, kur galė­tum va­žinė­ti. Mer­ gi­na su drau­gais kar­tais vyks­ta į Ig­na­liną. Ten yra tra­sos, ku­rio­se va­sarą tre­ni­ruo­ja­si sli­di­nin­kai. „Ro­dos, tra­sa yra 11 km il­gio, la­bai sma­gi: kal­nai, nuo­kalnės ir


5

PirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Ne­ry­je – irk­luo­tojų šventė

Eilės prie kioskų ne­tirps­ta Šeš­ta­dienį ir sek­ma­dienį Vil­niu­je prie kioskų, pla­ti­nan­čių nau­juo­sius elekt­ro­ni­nius vie­šo­jo trans­por­to bi­ lie­tus, vėl nu­si­driekė eilės.

Pa­keis­ti ir pa­pil­dy­ti naująją vil­nie­ čio kor­telę kar­tais užt­run­ka dau­ giau nei pen­kias mi­nu­tes, ke­lio­li­kos žmo­nių ei­lių at­si­ra­do prie dau­gu­ mos „Lie­tu­vos spau­dos“ kioskų sos­tinė­je. Sa­vi­val­dybė šeš­ta­die­nio po­ pietę pra­nešė, kad dieną veikė per 130 kioskų, par­duo­dan­čių vil­nie­ čio kor­te­les.Sa­vi­val­dybės pra­ne­ši­ me bu­vo nu­ro­do­ma, kad, at­si­žvel­ giant į di­de­lius bi­lie­tus per­kan­čių ke­lei­vių srau­tus, pir­mo­mis rugsė­ jo die­no­mis da­lis kioskų dir­ba iki 23–24 val. Apie 80 kioskų dir­bo ir sek­ma­ dienį. Iki sekma­die­nio 15 val. kor­ te­les bu­vo pa­si­pildę dau­giau kaip 92 tūkst. sos­tinės ke­lei­vių. „Vil­niaus die­na“ jau rašė, kad pa­si­pil­dy­ti naująją kor­telę su­ manę vil­nie­čiai penk­ta­dienį at­si­ mušė į tech­ni­nių pro­blemų sieną. Vi­sa­me mies­te esan­čiuo­se spau­ dos kios­kuo­se vėl užst­ri­gus bi­

vietų, kur būtų sma­gu va­žinė­tis, ne taip leng­va, o spir­tis mies­to gatvė­mis„ ne­ly­gių takų. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

su bang­len­te pan.“, – api­būdi­no Agnė. Nu­va­ žiuo­ja jie ir į Drus­ki­nin­kus. Ten ap­link eže­rus išk­lo­ti nau­ji ta­ke­ liai. Ji at­skleidė nu­si­žiūrė­ju­si ge­ rą ke­lią Du­bin­gių link, kurį vieną dieną ke­ti­na iš­ban­dy­ti.

Pa­ly­gin­da­ma ried­ lentę su ilgą­ja ried­ len­te vi­sad sa­kau: pir­mo­ji yra širšė, ku­ri no­ri vi­sur įlįsti, o ant­ ro­ji – ka­manė, ku­ria ga­li ra­miai ke­liau­ti. Vil­niu­je vie­ta, kur ra­miau­sia va­ žinė­ti, nes nėra eis­mo, ne­daug žmo­nių, pa­šne­kovų tei­gi­mu, yra Vin­gio par­kas. Idea­liau­sia vie­ta pra­de­dan­tie­siems, Ka­ro­lio ma­ny­ mu, yra Ka­ted­ros aikštė. O no­rin­ tys pa­tir­ti tikrą laisvės po­jūtį, ad­re­ na­liną ir ne­bi­jan­tys grei­čio ren­ka­si nak­ti­mis, kai iš­tuštė­ja gatvės. Pa­ si­ren­ka marš­rutą ir juo va­žiuo­ja. Agnė pri­si­pa­ži­no prie jų ne­pri­si­ jun­gian­ti, nes tu­ri grei­čio baimę. O Ka­ro­lis pa­pa­sa­ko­jo, ko­kiu marš­ru­ tu leid­žia­si, kai mies­tas už­mie­ga. „Ren­kamės Ka­ted­ros aikštė­je, va­žiuo­ja­me link Onos baž­ny­čios, pa­ky­la­me prie bar­ba­ka­no į viršų, prie „Tams­tos“, ta­da leid­žiamės Ro­tušės link. Va­žiuo­ja­me per visą Vo­kie­čių gatvę, Vil­niaus ir že­myn Ge­di­mi­no pro­spek­tu iki Ka­ted­ros aikštės“, – sakė vai­ki­nas. Ka­ro­lis ilgą­ja ried­len­te va­žinė­ ti pra­dėjo pra­ėju­siais me­tais, bet,

kaip pa­ts teigė, iš­kart įšo­ko į kitą lygį, nes jau try­li­ka metų čiuo­žia snieg­len­te. Rei­ka­lin­gos ap­sau­gos

Va­žinė­ti cent­re ne­pa­to­gu dėl di­ de­lio eis­mo, be to, A.Bu­cha­vec­ kaitės tei­gi­mu, kad galė­tum va­ žinė­ti mies­to gatvė­mis, tu­ri būti pri­tai­ky­ta len­ta. Ra­tai tu­ri būti di­ de­li, minkš­ti, kad ne taip jaustų­ si kiek­vie­nas ak­me­nu­kas, at­šo­ku­ si ply­telė ir pan. Čia, kaip ir dau­ge­ly­je kitų spor­ to šakų, taip pat pa­ta­ria­ma turė­ ti ap­sau­gas. Dau­ge­lis dieną Vil­ niaus gatvė­mis be­si­va­žinė­jan­čių jau­nuo­lių jų ne­dėvi. „Pas mus ap­skri­tai nėra vi­sos tos sau­gu­mo kultū­ros. Šal­mas at­ro­do kaip ne­ rei­ka­lin­gas, net gėdin­gas da­ly­kas. Nors vi­sa­me pa­sau­ly­je šal­mas yra pir­mas daik­tas, kurį tu­ri pa­siim­ ti išei­da­mas iš namų su len­ta“, – stebė­jo­si pa­šne­kovė. Il­go­ji ried­lentė yra ge­ro­kai sta­ bi­lesnė ir grei­tesnė už ried­lentę. Pa­si­ro­do, tarp vienų ir kitų at­ stovų vy­rau­ja sa­vo­tiš­ka kon­ku­ ren­c i­ja, prie­š ta­r in­g i jaus­m ai, kaip ir tarp snieg­len­ti­ninkų ir sli­di­ninkų. „Pa­ly­gin­da­ma ried­ lentę su ilgą­ja ried­len­te vi­sad sa­ kau: pir­mo­ji yra širšė, ku­ri no­ri vi­sur įlįsti, o ant­ro­ji – ka­manė, ku­ria ga­li ra­miai, kom­for­tiš­kai sau ke­liau­ti“, – šyp­so­da­ma­si kalbė­jo Agnė. Tie­sa, il­go­sios ried­lentės skir­ tos ir il­goms dis­tan­ci­joms. Mer­ gi­nos tei­gi­mu, yra net to­kių en­ tu­ziastų, ku­rie šio­mis len­to­mis iš­si­ruo­šia ke­liau­ti po pa­saulį.

„„Trikd­žiai: gar­siai rek­la­muo­ta nau­jo­ji vie­šo­jo trans­por­to bi­lietų sis­te­

ma nie­kaip ne­įsi­va­žiuo­ja. 

lietų pil­dy­mo sis­te­mai, mies­to gy­ven­to­jai užplū­do SĮ „Su­si­sie­ ki­mo pa­slau­gos“ kioską V.Ku­dir­ kos aikštė­je. Eilė­je, nu­si­drie­ku­ sio­je net ke­lias­de­šimt metrų, kai ku­rie vil­nie­čiai laukė dau­giau nei va­landą.

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

„Perė­jo­me dau­giau nei de­šimt kioskų. Nė vie­na­me iš jų ne­bu­ vo nei kor­te­lių, nei ga­li­my­bių pa­ pil­dy­ti. Sto­vi­me čia jau va­landą, ir at­ro­do, kad dar pu­sant­ros teks pa­ lauk­ti“, – pik­ti­no­si vil­nie­čiai. VD, BNS inf.


6

PirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Vytį ga­li su­si­grąžin­ti bal­ta­ru­siai?

L Tau­tos li­tai – grau­ži­kams

ie­tu­vo­je vyks­tant dis­ku­si­joms dėl pla­tes­nio is­to­rinės vėlia­vos su Vy­čiu nau­do­ji­mo, Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­ to­ri­jos pro­fe­so­rius Alf­re­das Bumb­ laus­kas tei­gia, kad Vytį kaip sa­vo sim­bolį ga­ li su­si­grąžin­ti ir Bal­ta­ru­si­ja, ku­rios re­ži­mas ima la­biau gręžtis į Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ ni­gaikš­tystės (LDK) pa­veldą. „Be abe­jo“, – taip is­to­ri­kas at­sakė į BNS klau­simą, ar Bal­ta­ru­si­jos her­bu ne­to­li­mo­je atei­ty­je vėl ga­li tap­ti Vy­tis. „Yra bal­ta­ru­sių, ku­rie ma­no, kad Lie­tu­va il­ gai ne­dėkin­gai elgė­si jų at­žvil­giu. Jiems, net Lie­tu­vos drau­gams, kai ku­rie mūsų au­to­riai, aka­de­mi­kai yra už bor­to. Jie ma­no, kad lie­ tu­viai prie­š bal­ta­ru­sius pa­siuntė aka­de­mi­ kus, kad su­nie­kintų Bal­ta­ru­siją, nes bal­ta­ru­ sių vaid­muo LDK bu­vo daug rim­tes­nis, ne­gu lie­tu­viai pai­šo“, – kalbė­jo is­to­ri­kas.

Sau­lius Po­cius

J

ei biu­rok­ra­tas jums sa­ko, kad vals­ tybė ne­tu­r i pi­nigų, ži­no­k i­te: jis me­ luo­j a. Sup­r an­t a­m a, kan­ce­l ia­r ijų grau­ž i­kai ne­ga­l i pa­s a­k y­t i tie­sos, nes tai ne­nau­din­ga jų kas­tai, ku­rios vėžio pa­g rauž­ta mo­ralė skleid­ž ia to­k ią puvė­ sių smarvę, ko­k ia ne­dvokė net iš­ga­ma Ža­ nas Ba­t is­tas Gre­nu­jis iš P.Süskin­do ro­ma­ no „Kve­pa­lai“. Pi­n igų vals­tybė­je yra. Ir net per daug. Bė­ da – ne pi­n igų su­mos, o jų pa­skirs­t y­mo anach­ro­niz­mai. Tai by­lo­ja ir pa­starąją sa­ vaitę ošęs skan­da­las dėl re­no­va­ci­jos mi­li­ jonų, už ku­riuos, kaip nu­švi­to biu­rok­ra­ti­jos gy­vių sme­ge­ny­se, rei­kia pirk­ti sraig­tas­par­ nius. Ga­l i­ma net pa­ma­ny­t i, kad vals­t ybę val­do ne sėbrų „cheb­rytė“, o anar­chistų va­ das Nes­to­ras Mach­no, pa­garsėjęs po­lin­kiu šau­dy­ti ant sie­nos nu­tūpu­sias mu­ses.

Gal tau­ta kaip nors ga­li ap­siei­ti be visų tų per­tek­li­nių etatų, ku­rių mi­nis­te­ri­jo­se pri­vi­so kaip utė­lių. Mes tu­r i­me šventų po­rei­k ių, ku­riems tų li­ tų vi­sa­da pa­ka­ko ir pa­kaks. Pa­vyzd­žiui, val­ di­ninkų al­goms ir prie­dams. Vi­sa tai mo­ka­ ma tvar­k in­gai ir lai­ku. Ne taip, kaip pri­va­ čia­ja­me sek­to­riu­je, – kai už­dir­ba­ma. O ir tų val­di­nin­ki­jos gaujų vals­tybės ins­ti­tu­ci­jo­se ryš­k iai per daug. Vien mi­nis­te­ri­jo­se tarps­ ta net 54 mi­n istrų pa­tarė­jai ir pa­dėjėjai. Šia­me biu­rok­ra­t i­jos veis­ly­ne su­si­sluoks­ nia­vo dar ir sa­va hie­rar­chi­ja: yra pa­pras­t i pa­tarė­jai, o bran­g iau mo­ka­mi – vy­riau­sie­ ji. Žod­ž iu, ly­ges­ni tarp ly­g ių. Tarp šių eta­ti­ nių „lais­vo oro di­rek­to­r ių“ yra įvai­r ias­pal­ vių as­menų ir net as­me­ny­bių. Ky­la tik klau­ si­mas, ką jie vi­si ten vei­k ia? Pa­v yzd­ž iui, ką vi­daus rei­kalų mi­nist­rui ga­li pa­tar­ti bu­ vęs stam­biap­lokš­čių namų de­ta­lių ga­myk­ los ce­cho vir­ši­nin­kas? Yra, su­pran­ta­ma, ir įsidėmė­t inų išim­čių. Klerkų, ne­ga­l in­č ių at­si­plėšti nuo dar­bo. Pa­v yzd­ž iui, su­si­sie­k i­mo mi­n ist­ro pa­tarė­ jas Mar­ty­nas Čer­kaus­kas dar­buo­ja­si ir per sa­vo ves­tu­ves. Net ato­sto­gau­da­mas Grai­ ki­jo­je mi­n is­te­r i­jos pa­ž i­ba neiš­ken­čia ne­ spin­du­l iavęs įžval­g iais nu­ro­dy­mais smul­ kie­siems pa­val­di­niams. Pa­vydė­ti­nas uo­lu­ mas, ver­tas garbės len­tos ir dar vie­nos taip geid­ž ia­mos pre­mi­jos „į ran­kas“. Tik gal tau­ta kaip nors ga­li ap­siei­ti be visų tų orių nu­ro­dymų? Ir tų per­tek­li­nių etatų, ku­r ių mi­nis­te­r i­jo­se pri­vi­so kaip utė­lių.

„„Po­ky­čiai: Vy­tis kaip Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nis her­bas bu­vo pa­nai­kin­tas 1995 m., ta­čiau„

Alf­re­das Bumb­laus­kas:

pa­sta­ruo­ju me­tu bal­ta­ru­siai esą ki­taip žvel­gia į LDK is­to­riją. 

Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei ka­da nors Bal­ta­ru­si­jos Ra­da su­ si­tel­kia ir pa­skel­bia, kad ji ne Bal­ta­ru­si­ja, o Lit­va. Ir ką Lie­tu­va da­rytų?

Pa­sak A.Bumb­laus­ko, ver­ta pri­pa­žin­ti, kad bal­ta­ru­sių vaid­muo Lie­tu­vo­je įver­tin­tas ne­ pa­kan­ka­mai, – is­to­ri­ko žod­žiais, lie­tu­viai į LDK is­to­riją žiū­ri vie­na akim, o ne dviem, ir už­mirš­ta, pa­vyzd­žiui, kad pusė Vil­niaus bu­ vo bal­ta­ru­siš­kas. Ki­ta ver­tus, A.Bumb­laus­ko tei­gi­mu, Bal­ta­ ru­si­ja per­len­kia lazdą vi­siš­kai į kitą pusę, kai Lie­tu­vos is­to­riją va­di­na tik Že­mai­ti­jos is­to­ri­ ja. „Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei ka­da nors Bal­ta­ru­si­jos Ra­da su­si­tel­kia ir pa­skel­bia, kad ji ne Bal­ta­ru­ si­ja, o Lit­va. Ir ką Lie­tu­va da­rytų? Ir ką da­rytų tie, ku­rie rėkia prie­š LDK Vytį? Įsi­vaiz­duo­ki­

te, bal­ta­ru­siai pa­si­va­di­na Lit­va ir sa­ko: o jūs esa­te pa­vogę mūsų pa­va­di­nimą“, – svarstė A.Bumb­laus­kas. „Daug kas pik­ti­na­si, kam rei­kia is­to­rinės vėlia­vos – juk rau­do­na. Ki­ta ver­tus, kaip ki­ taip pa­de­monst­ruo­si ryšį su LDK? Jei­gu pik­ ti­namės, tai pik­tin­kimės ir LDK, ar taip?“ – kalbė­jo moks­li­nin­kas. Vy­tis kaip Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nis her­bas bu­vo pa­nai­kin­tas po tarp­tau­ti­nių stan­dartų nea­ti­ti­ku­sio 1995 m. re­fe­ren­du­mo, kurį ini­ci­ ja­vo į vald­žią at­ėjęs Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu, pa­sak A.Bumb­laus­ko, A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mas kei­čia po­žiūrį į LDK. „Sa­ky­čiau, kad ke­tu­ri iš pen­kių is­to­rikų yra įsi­ti­kinę bal­ta­ru­siš­ku LDK po­būdžiu. Il­gai at­rodė, kad A.Lu­ka­šen­ka tai pri­stab­do. Bet da­bar ši kon­cep­ci­ja jau yra ir ofi­cio­zi­niuo­se Bal­ta­ru­si­jos laik­raš­čiuo­se. Ten­den­ci­jos to­ kios. A.Lu­ka­šen­ka juk viską ga­li, kai jam rei­ kės, jis ga­li ap­si­gink­luo­ti šia kon­cep­ci­ja“, – A.Bumb­laus­kas.

Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

XIV a. lie­tu­vių ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do val­dy­ mo me­tais LDK iš­siplė­tus iki Juo­do­sios jūros, Lie­tu­va ta­po dvi­lypė – ap­ėmė et­ni­nes pa­go­niš­ kas lie­tu­vių že­mes ir gau­ses­nes gy­ven­tojų sta­ čia­ti­kiš­kas sen­ru­sių že­mes. Jo­se pa­ma­žu su­si­ for­ma­vo at­ski­ra nuo Mask­vos rusų LDK slavų rusėnų tau­ta, iš ku­rios vėliau at­si­ra­do šiuo­lai­ kinės bal­ta­ru­sių ir uk­rai­nie­čių tau­tos. Be to, lie­ tu­viai užim­to­se žemė­se ra­do raš­tiją, ku­rios pa­ tys dar ne­turė­jo, ir LDK raš­to kal­ba ta­po rusėnų – bal­ta­ru­sių ir uk­rai­nie­čių pro­tėvių – kal­ba. Šiuo me­tu is­to­rinę vėliavą pri­va­lu iš­kel­ ti virš Lie­tu­vos val­dovų rūmų Vil­niu­je, Tra­ kų pi­ly­je ir Ka­ro mu­zie­jaus skve­re­ly­je Kau­ne. Grupė Sei­mo na­rių siū­lo vėliavą kel­ti Ka­ra­ liaus Min­dau­go karū­na­vi­mo dieną lie­pos 6-ąją ir Žal­gi­rio mūšio dieną lie­pos 15-ąją. Is­to­rinės vėlia­vos su Vy­čiu pro­to­ti­pas – per 1410 m. Žal­gi­rio mūšį Lie­tu­vos Did­žio­ sios Ku­ni­gaikš­tystės ka­riuo­menės nau­do­tos vėlia­vos. VD, BNS inf.

Fi­nan­sinę drausmę ban­do įves­ti įsta­ty­mu

L

ie­tu­vos fi­nansų mi­nis­te­ri­ja pa­rengė kons­ti­tu­cinį įsta­tymą, ku­ria­me nu­ ma­tant su­ba­lan­suo­to biud­že­to tai­ syklę būtų įvyk­dy­tas ES fis­ka­li­nia­me pa­kte pri­siim­tas įsi­pa­rei­go­ji­mas. Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, šie­met kovą ES va­ dovų pa­si­ra­šytą ir bir­želį Lie­tu­vos Sei­mo ra­ ti­fi­kuotą su­tartį būtų ga­li­ma įgy­ven­din­ti pri­ ėmus Ūkio sta­bi­lu­mo ir au­gi­mo tai­syk­lių kons­ti­tu­cinį įsta­tymą. ES fis­ka­li­nis pa­ktas

bu­vo su­kur­tas rea­guo­jant į skolų krizę eu­ ro zo­no­je. Jį pa­si­ra­šiu­sios 25 vals­tybės su­ti­ko įsi­pa­rei­go­ti siek­ti, kad biud­že­to struktū­ri­nis de­fi­ci­tas ne­vir­šytų 0,5 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, jei nėra ne­pap­rastųjų ap­lin­ky­bių. Su­tar­tis, prie ku­rios ne­pri­si­jungė bri­tai ir če­kai, taip pat nu­ma­to san­kci­jas tai­syk­lių ne­ si­lai­kan­čioms ša­lims. Pa­gal Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos siū­lymą įsi­pa­rei­ go­ji­mams už­tik­rin­ti būtų stei­gia­ma Biud­že-

t­ o po­li­ti­kos kont­rolės ins­ti­tu­ci­ja. Pa­gal pro­ jektą jos va­dovą pen­ke­riems me­tams, bet ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš eilės, skir­ tų Sei­mas Res­pub­li­kos pre­zi­den­to tei­ki­mu. Fis­ka­li­nis pa­ktas įsi­ga­lios, jei jį ra­ti­fi­kuos 12 eu­ro zo­nos ša­lių. Lie­tu­vos vald­žios at­sto­vai ra­ti­fik ­ uo­da­mi su­tartį teigė, jog įsi­pa­rei­go­jimų pri­si­ėmi­mas pa­si­ųstų ži­nią tarp­tau­tinėms rin­ koms, kad tau­py­mo po­li­ti­ka bus tęsia­ma. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt „Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Diena Media News“ L.e.p. vyriausiasis redaktorius Alvydas Staniulis

„Vilniaus dienos“ VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 „VILNIAUS DIENOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391

LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688 PLATINIMO TARNYBA: 261 1688


7

pirmADIENIS, RUGSĖJO 3, 2012

LIETUVA Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos na­riai su­si­rin­ko į pirmąjį sąskrydį, ku­ria­me tvy­ro­ jo ge­ra nuo­tai­ka, vy­ko daug spor­to rung­čių, su da­ly­ viais bend­ra­vo „Žal­gi­rio“ klu­bo krep­ši­nin­kai.

„„Ryžtas: naujos politinės partijos nariai pasirengę teigiamiems pokyčiams šalyje. 

Artū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Lietuvos žmonių partija ragina keistis Ro­mas Nau­ja­lis Him­nas ir vėlia­va

„Taip su­ta­po, kad sąskry­dis vy­ko Rugsė­jo 1-ąją. Mūsų par­ti­ja tar­si pir­mo­kai pra­de­da pir­muo­sius sa­ vo me­tus“, – Lie­tu­vos žmo­nių par­ ti­jos sąskryd­žio ati­da­rymą pra­dėjo vie­nas nau­jos po­li­tinės jėgos ly­de­ rių, krep­ši­nio klu­bo „Žal­gi­ris“ sa­ vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas. Iš­kil­min­gai pa­kėlus Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos vėliavą ir su­gie­do­ jus vals­ty­binį himną par­ti­jos pir­mi­ ninkė Joa­na Ši­ma­naus­kienė kalbė­ jo apie par­ti­jos lau­kian­čius iššū­kius. „Ga­li­ma ir rei­kia val­dy­ti vals­tybę ge­ riau, – įsi­ti­ki­nu­si J.Ši­ma­naus­kienė. – Nors fi­nan­sinė si­tua­ci­ja pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je la­bai su­dėtin­ga.“ Tiks­las – at­sto­vau­ti žmonėms

„Tik mūsų visų su­si­tel­ki­mas, vals­ ty­bi­nis po­žiū­ris ir aiš­kus esmės su­ vo­ki­mas ga­li pa­dėti at­sto­vau­ti žmo­ nių po­rei­kiams, mūsų nuo­sta­toms ir pro­tėvių įskie­py­toms ver­tybėms“, – teigė Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos

pir­mi­ninkė. „Va­do­vau­simės tuo pa­ čiu šūkiu kaip ir krep­ši­nin­kai: „Mes – už Lie­tuvą“, – sąskryd­žio da­ly­ viams sakė J.Ši­ma­naus­kienė. V.Ro­ma­no­vas pri­minė vals­tybės is­to­ri­jos ir sim­bo­lių reikšmę ša­ lies gy­vy­bin­gu­mui. „Die­vas ma­to mus pa­gal mūsų sim­bolį. Iš­nyks­ta sim­bo­liai – nėra ir mūsų, – kalbė­jo V.Ro­ma­no­vas. – Lie­tu­vos sim­bo­ lis – Ge­di­mi­no stul­pai. Mūsų vals­ tybės ga­li ne­be­lik­ti, jei ne­su­sigrą­ žin­si­me šio pro­tėvių sim­bo­lio.“ Pri­sis­tatė re­gio­nai

Par­ti­jos na­riai į erd­vią, įspūdingų gam­to­vaizd­žių ap­suptą so­dybą „Guos­ta“, esan­čią prie to pa­ties pa­va­di­ni­mo eže­ro, rin­ko­si nuo penk­ta­die­nio. Pirmąjį va­karą bu­vo su­reng­ta pa­žin­tinė va­ka­ronė. Da­ly­viai pri­si­ statė dai­no­mis, eilė­mis, kūry­bin­gai api­būdi­no sa­vo re­gio­nus. Per ku­li­na­ri­jos pa­vel­do pri­sta­ tymą vai­šin­gu­mu garsė­jan­tys dzūkai li­ko iš­ti­ki­mi tra­di­ci­jai nu­ste­ bin­ti gar­du­mynų gau­sa: jie at­vežė

did­žiulį ke­palą Aly­taus ke­pyk­los duo­nos, dzūkiškų bandų, su­muš­ ti­nių su ba­ra­vykų už­te­pu. „Aly­tus garsė­ja šim­ta­la­piais, tad ant sta­lo pa­dėjo­me ir šio gardė­sio. Su­rin­ko­me ir dzūkiš­kos gi­rios ra­ sos – ją pa­do­va­no­jo­me Vla­di­mi­ rui“, – šyp­so­jo­si Aly­taus sky­riaus ly­de­ris Al­gi­man­tas Paukš­tai­tis. Vald­žios kiau­lys­čių do­ro­ji­mas

Vil­nie­čiai at­ga­be­no keptą par­šelį. „Nuo se­no Lie­tu­vos Did­žio­jo­je Ku­ ni­gaikš­tystė­je svar­bus žvėris bu­vo šer­nas, ku­riuos med­žio­jo di­di­kai. Ki­ta šio par­še­lio sim­bo­li­ka – vald­žios pri­krėstos kiau­lystės. Jas mes ir su­do­ro­si­me šia­me sąskry­dy­je“, – aiš­ki­no Vy­tau­tas La­zin­ka. V.Ro­ma­no­vas šį par­šelį su­pjaustė ga­balė­liais ir iš­da­li­jo da­ly­viams, tuo pa­ro­dy­da­mas, kad nau­ja po­ li­tinė jėga ga­li su­si­do­ro­ti su anks­ tesnės vald­žios pa­lik­to­mis kiau­ lystė­mis. Daug kas gyrė ra­sei­niškės Ri­tos Ka­čiu­šienės ga­mintą sūrį, ra­ga­ vo V.Ro­ma­no­vo žmo­nos Svet­la­nos rau­gintų agurkų. Va­ka­ronė­je par­ti­jos na­rius nu­ste­ bi­no V.Ro­ma­no­vo ir J.Ši­ma­naus­ kienės vo­ka­li­nis due­tas. Jie su­dai­na­ vo R.Pau­lo dainą „Pas­ku­ti­nis la­pas“ ir J.Fren­ke­lio „Gervės“. Gau­sių plo­ jimų su­laukė ir par­ti­jos pir­mi­ninkės so­li­nis pa­si­ro­dy­mas, kai ji, pa­ra­gin­ ta da­ly­vių, at­li­ko ir dau­giau dainų.

Joa­na Ši­ma­naus­kienė:

Va­do­vau­simės tuo pa­čiu šūkiu kaip ir krep­ši­nin­kai: „Mes – už Lie­tuvą.“ Spor­tinė dva­sia

„„Vėlia­va: par­ti­jos vėliavą sąskry­dy­je pa­kėlė par­ti­jos pir­mi­ninkė J.Ši­ma­

naus­kienė ir „Žal­gi­rio“ sa­vi­nin­kas V.Ro­ma­no­vas.

Šeš­ta­dienį, ant­rąją dieną, ka­ra­lia­vo spor­ti­nis azar­tas. Iš sąskryd­žio da­ ly­vių bu­vo su­bur­tos ke­lios re­gionų fut­bo­lo, krep­ši­nio ko­man­dos, vy­ ko virvės trau­ki­mo var­žy­bos, smi­ gi­nio tur­ny­ras. Fut­bo­lo aikš­telė­je stip­riau­si bu­vo Kau­no ko­man­da. Ji fi­na­le 4:1 nu­ galė­jo vil­nie­čius. Kau­nie­čių ko­mandą su­darė krep­ ši­nio klu­bo „Žal­gi­ris“ ad­mi­nist­ra­ ci­jos dar­buo­to­jai. De­šimt įvar­čių įmušęs klu­bo „Žal­gi­ris“ Klientų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus di­rek­to­rius Min­dau­gas Kve­da­ras sakė, kad per­galę lėmė

„„Azar­tas: per sąskrydį par­ti­jos na­riai ak­ty­viai da­ly­va­vo įvai­rio­se rung­ty­se.

„„Bend­ra­vi­mas: su sąskryd­žio da­ly­viais at­vy­ko pa­bend­rau­ti „Žal­gi­rio“

krep­ši­nin­kai.

ko­man­di­nis žai­di­mas. „Ge­rai gynėmės, turė­jo­me puikų var­ti­ninką, tad man li­ko tik muš­ti įvar­čius“, – šyp­so­jo­si jis. Kau­nie­čiai ne­nu­ga­li­mi bu­vo ir krep­ši­nio tur­ny­ro fi­na­le – įveikė bir­žie­čius. Krep­ši­nin­kai ta­po ko­men­ta­to­riais

Krep­ši­nio tur­ny­re teisė­ja­vo pro­fe­ sio­na­lai – Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ ši­nin­kai. Rung­ty­nes ko­men­ta­vo bro­liai Lav­ri­no­vi­čiai. „Teisė­jau, ne­pa­miršk, kad švil­ pu­ku rei­kia dar ir švilp­ti“, – juo­ ka­vo kreip­da­ma­sis į Tadą Kli­ma­vi­ čių Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius. Jis rung­ty­nes ko­men­ta­vo pirmą kartą. „Įsi­ti­ki­nau, koks tai rim­tas ir ne­leng­vas dar­bas – rei­kia grei­ tai mąsty­ti, sek­ti rung­ty­nių eigą, api­būdin­ti si­tua­ciją, pa­ži­no­ ti žaidė­jus“, – da­li­jo­si įspūdžiais žal­gi­rie­tis. Man­tas Kal­nie­tis at­kreipė dėmesį, kad sąskry­dy­je vy­ra­vo itin ge­ra nuo­tai­ka. „Vi­si šau­niai leid­ žia sa­vait­galį, o mes, krep­ši­nin­kai, da­ro­me tai, ko anks­čiau ne­darė­ me: teisė­jau­ja­me, ko­men­tuo­ja­ me. Vėliau bus pro­ga vie­nas kitą per dantį pa­trauk­ti. Taip pat ma­

ne, pirmą kartą teisė­jau­jantį“, – šyp­so­jo­si jis. Apie sveiką vi­suo­menę

Pau­lius Jankū­nas ak­cen­ta­vo, kad jam Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja priim­ ti­na pir­miau­sia dėl sa­vo dėme­sio spor­tui. „Tai la­bai svar­bi sri­tis, nes svei­ka ir spor­tiš­ka vi­suo­menė ga­ li la­bai daug pa­siek­ti“, – įsi­ti­kinęs žal­gi­rie­tis. „Džiau­giuo­si, kad mūsų idė­ jas pa­re­mia žal­gi­rie­čiai, jie – mūsų par­ti­jos ir ša­lies is­to­ri­jos At­lan­ tai“, – sakė V.Ro­ma­no­vas. Ge­r iau­s i krep­š i­n io tur­ny­ ro žaidė­jai ap­do­va­no­ti „Žal­gi­rio“ klu­bo marš­kinė­liais su krep­ši­ ninkų au­tog­ra­fais. Įvai­riais pri­zais bu­vo nu­džiu­gin­ti ir ki­ti spor­to var­ žybų da­ly­viai. Šeš­ta­die­nio va­karą vai­ni­ka­vo sąskryd­žio da­ly­vių su­si­būri­mas prie di­de­lio lau­žo ir įspūdin­gas ug­ nies bei fe­jer­verkų šou. Kon­cer­ta­vo grupė „Stu­di­ja“. Sek­ma­dienį prie­š pie­tus bu­vo nu­ leis­ta sąskryd­žio vėlia­va ir pa­linkė­ta sėkmės šios par­ti­jos na­riams artė­ jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Po­li­tinė rek­la­ma bus ap­mokė­ta iš Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos rin­kimų sąskai­tos. Užs. 6123214


8

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

lietuva

Moks­lo dieną – kri­ti­ka Vy­riau­sy­bei

Šir­vin­to­se Rugsė­jo 1-osios šventė­je da­ly­va­vu­si Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė pa­ra­gi­no moks­lei­vius ne­pa­mirš­ti sa­vo kilmės ir sko­los Lie­tu­vai, net jei atei­ty­je jie nu­spręs iš­vyk­ti iš ša­lies. Ša­lies va­dovė ap­tarė ir vals­tybės ak­tua­li­jas. Šventės ne­pas­tum­dy­si

Ša­lies va­dovė taip pat skep­tiš­kai įver­t i­n o šventės per­k ėlimą kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se į pir­ma­dienį ir sakė, kad Rugsė­jo 1-oji ne­turėtų būti stum­do­ma. „Net jei­gu iš­va­ žiuo­si­te, ne­pa­mirš­ki­te iš kur ki­ lo­te, kas jus iš­mokė, kas su­teikė ži­nių ir davė gy­vybę. Te­gu iš­lie­ka mūsų bran­gi Lie­tu­va jums svar­ biau­sia kel­rodė žvaigždė vi­sam gy­ve­ni­mui, kad ir ką da­ry­tumė­te, pri­si­min­ki­te, iš kur ki­lo­te, kam dir­bo­te ir kam esa­te sko­lin­gi. Tai­ gi gau­ki­te ir ati­duo­ki­te“, – kreip­ da­ma­si į moks­lei­vius sakė D.Gry­ baus­kaitė. Ji taip pat pa­brėžė, kad „Rugsė­ jo 1-osios nei pa­kei­si, nei at­šauk­si, nei pa­stum­dy­si“. Vėliau žur­na­lis­tams Pre­zi­dentė sakė ne­pri­ta­rian­ti, kad šventė būtų kil­no­ja­ma, ir svarstė, kad taip galbūt kai kur nu­spręsta dėl mies­to šventės. „Rugsė­jo 1-oji man la­bai svar­bi, ir, ti­kiuo­si, mums vi­siems la­bai svar­bi die­na, tai pir­mo­ ji moks­lo die­na, pra­de­da­me tą di­ delį žygį į ži­nių pa­saulį, ku­ris mus

for­muo­ja. Kaip ir Naujųjų metų ar Kalėdų, ne­ma­nau, kad ga­li­ma pa­ skelb­ti kitą Rugsė­jo 1-osios datą“, – kalbė­jo Pre­zi­dentė. „Čia pri­klau­so, aiš­ku, nuo tra­di­ cijų, ap­si­spren­di­mo ar gal ko­kioms nors šventėms šį kartą su­trukdė Rugsė­jo 1-oji ku­riam nors mies­ tui, bet Rugsė­jo 1-oji yra Rugsė­jo 1-oji“, – sakė D.Gry­baus­kaitė.

Norė­čiau pa­tvir­tin­ti, kad sraig­tas­par­nių tik­rai rei­kia, bet jiems reikė­jo ras­ti kitų šal­ti­nių.

Kri­ti­ka re­no­va­ci­jos pro­gra­mai

Kalbė­da­ma su žur­na­lis­tais Pre­zi­ dentė D.Gry­baus­kaitė su­kri­ti­ka­ vo Vy­riau­sybės spren­dimą pirk­ti sraig­tas­par­nius iš namų re­no­va­ci­jai ne­pa­nau­dotų ES lėšų ir sakė, kad reikė­jo ieš­ko­ti kitų šal­tinių. „Norė­ čiau pa­tvir­tin­ti, kad sraig­tas­par­nių

tik­rai rei­kia, bet jiems reikė­jo ras­ ti kitų šal­ti­nių, ir to­kio spren­di­mo priim­ti ne­bu­vo ga­li­ma“, – sakė ša­ lies va­dovė. Vy­riau­sybės vyk­domą pa­statų re­no­va­vi­mo pro­gramą ša­lies va­dovė pa­va­di­no sun­kiau­siai ir blo­giau­siai vyk­do­ma pro­gra­ma. „Re­no­va­ci­jos pro­gra­ma šios Vy­riau­sybės bu­vo sun­kiau­siai ir blo­giau­siai vyk­do­ma pro­gra­ma, todėl iš jos lėšų da­ry­ti ko nors ki­ta tik­rai ne­reikėtų“, – kalbė­ jo D.Gry­baus­kaitė. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius prie­š ke­lias die­nas pa­reiškė, kad, nors kai ku­rie po­li­ti­kai že­ria kri­tiką, Vy­riau­ sybė ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti planų už lai­ku ne­pa­nau­do­tas būsto re­no­va­ ci­jai skir­tas ES pa­ra­mos lėšas įsi­gy­ti tris gelbė­ji­mo sraig­tas­par­nius. Pa­ sak jo, lai­ku ne­pa­nau­do­jus ES pa­ra­ mos, Lie­tu­vai tektų ją grąžin­ti. „Ne­rei­kia me­luo­ti“

Ko­men­tuo­da­ma iš Lie­tu­vos į Bal­ ta­ru­siją įskri­du­sių švedų ak­ty­ vistų „pliu­ši­nių meš­kiukų ak­ciją“, D.Gry­baus­kaitė pa­reiškė, kad ne­ rei­kia me­luo­ti. „Ne­rei­kia me­luo­ti,

„„Vi­zi­tas: Rugsė­jo 1-ąją Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė svei­ki­no Šir­vintų

moks­lei­vius. 

ne­reikės nu­si­šnekė­ti ir iš­si­su­kinė­ ti“, – žur­na­lis­tams Šir­vin­to­se sakė Pre­zi­dentė pa­klaus­ta apie Lie­tu­vos ins­ti­tu­cijų reak­ciją ir Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to gra­si­ni­mus. Kam ad­re­ suo­tos šios pa­sta­bos, ša­lies va­dovė ne­de­ta­li­za­vo. D.Gry­baus­kaitė taip pat teigė, kad at­li­kus ty­rimą dėl

Džo­jos Gun­dos Ba­ry­saitės nuo­tr.

Lie­tu­vos sie­nos kir­ti­mo „in­for­ ma­ci­ja bus pa­teik­ta Lie­tu­vos vi­ suo­me­nei ir Šve­di­jos teisė­sau­gai“. BNS pa­klaus­ta, ar Lie­tu­va tu­ri su­ teik­ti tei­sinę pa­galbą Bal­ta­ru­si­jai, Pre­zi­dentė at­sakė: „Aš pa­sa­kiau dėl sie­nos kir­ti­mo.“ VD, BNS inf.


9

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

ekonomika Ne­dar­bas – ­ vie­nas did­žiau­sių

Kai­nos ki­to ­ ne­smar­kiai

Šių metų lie­pos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­ gal did­žiau­sio ne­dar­bo lygį uži­ma sep­tintą vietą ES – jis siekė 13 pro­c. Di­des­nis ne­dar­ bas bu­vo re­gist­ruo­tas tik kri­zių kre­čia­mo­ se ES ša­ly­se: Is­pa­ni­jo­je (25,1 pro­c.), Grai­ ki­jo­je (ge­gužę – 23,1 pro­c.), Lat­vi­jo­je (bir­ želį – 15,9 pro­c.), Por­tu­ga­li­jo­je (15,7 pro­c.), Ai­ri­jo­je (14,9 pro­c.) ir Slo­va­ki­jo­je (14 pro­c.). Ta­čiau Lie­tu­vo­je to­liau fik­suo­ja­mas vie­nas did­žiau­sių ne­dar­bo mažė­jimų per me­tus.

Re­kor­di­nes aukš­tu­mas pa­sie­ku­sios de­ galų kai­nos pra­ėju­sią sa­vaitę ki­to ne­smar­ kiai. Bend­rovės „Lu­koil“ ir „Sta­toil“ po­pu­ lia­riau­sio 95 markės ben­zi­no kainą pa­di­ di­no 2 cen­tais – ati­tin­ka­mai iki 5,15 li­to ir 5,16 li­to už litrą. „Or­len“ de­ga­linė­se ben­zi­ no kai­na per sa­vaitę ne­si­keitė ir li­ko 5,13 li­to. Dy­ze­li­no kai­na de­ga­linė­se per sa­vaitę iš­li­ko sta­bi­li: „Lu­koil“ ir „Or­len“ litrą par­ davė po 4,79 li­to, o „Sta­toil“ – po 4,8 li­to.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2820 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3573 JAV do­le­ris 1 2,7601 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7824 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9594 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2247 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7444 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4818 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8753

Butų nuo­mos pa­ klau­sa kiek­vie­nais me­tais itin suak­ tyvė­ja va­sarą, kai į did­žiuo­sius ša­lies mies­tus pla­nuo­ja at­vyk­ti ir ap­si­gy­ ven­ti stu­den­tai iš kitų ša­lies vie­to­vių. Ta­čiau šie­met rin­ ka ste­bi­na nau­jo­mis ten­den­ci­jo­mis.

Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

„„Sku­ba: šiais me­tais, ki­taip nei anks­tes­niais, stu­den­tai ak­ty­viai būsto Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Nuo­ma piką pa­sieks ru­denį Pas­tarųjų ke­le­rių metų sta­tis­ti­ka ro­do, kad anks­tes­niais me­tais bu­ tų nuo­mos pa­si­ūla išaug­da­vo ant­ ro­je va­sa­ros pusė­je ar­ba pa­sku­tinį va­sa­ros mėnesį, kai stu­den­tai jau su­ži­no­da­vo sto­jamųjų eg­za­minų re­zul­ta­tus ir būda­vo tik­ri, ku­ria­me mies­te gy­vens nuo rugsė­jo. Šie­met, prie­šin­gai nei anks­tes­niais me­tais, butų pa­klau­sa ėmė aug­ti anks­čiau – jau nuo pa­va­sa­rio, kaip ro­do ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to po­rta­lo aruo­das. lt duo­me­nys. Pa­sak ne­k il­n o­ja­m o­jo tur­to agentū­ros „Pro­real“ va­do­vo Li­ no Ja­nu­čio, nuo ge­gužės nuo­mos pa­klau­sa ėmė aug­ti dėl gy­ven­tojų, ku­rie nu­sprendė būstą nuo­mo­tis, ne­radę nu­si­pirk­ti tin­ka­mo ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to. Ki­ta suin­te­re­suotųjų grupė – stu­den­tai – jau va­sa­ros pra­džio­je pa­no­ro būti už­tik­rin­ti dėl gy­ve­na­ mo­sios vie­tos ru­denį ir ėmė ieš­ko­ ti būsto nuo­mos pa­si­ūlymų. Da­lis jų, su­radę tin­kamą va­riantą, va­sarą mokė­jo nuo­mos mo­kestį, nors į nuo­mo­ja­mus bu­tus pla­na­vo įsi­kel­ ti tik pra­si­dėjus moks­lo me­tams. To­kios išanks­tinės būsto paieš­kos

kiekis Santykis

pokytis

+0,3056 % +0,0023 % +0,3016 % +0,1512 % +0,0060 % –0,5610 % +0,3278 % –0,4822 % +0,0174 %

Tvir­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos žo­dis

iš­si­nuo­mo­ti ieš­ko­jo anks­čiau – lie­pos vi­du­ry­je. 

Ieš­ko­ti su­sku­bo iš anks­to

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

lėmė, kad butų nuo­mos pa­klau­sos pi­kas šie­met bu­vo ne va­sa­ros pa­ bai­go­je, kaip anks­tes­niais me­tais, o lie­pos vi­du­ry­je. Pa­sak L.Ja­nu­čio, būtent liepą ieš­kan­tys iš­si­nuo­mo­ ti būstą bu­vo ak­ty­viau­si. Paieš­ka neužt­ruk­da­vo

Iš po­rta­le aruo­das.lt pub­li­kuo­ jamų butų nuo­mos skel­bimų sta­ tis­ti­kos ma­ty­ti, kad šią va­sarą už rin­kos kainą siū­lomų butų paieš­ kos ne­re­tai tru­ko vos ke­lias die­ nas. Pa­sak po­rta­lo aruo­das.lt at­ stovės Vik­to­ri­jos Ste­po­na­vi­čiūtės, liepą ir rugpjūtį be­veik kas­dien pa­ si­taikė at­vejų, kai įdėjus skel­bimą po vie­nos ar ke­lių dienų iš­nuo­mo­ jamų butų sa­vi­nin­kai kreip­da­vo­si į po­rta­lo ad­mi­nist­ra­ciją, kad ši butų nuo­mos skel­bimą išimtų. Pa­siū­los trūku­mas tu­ri įta­ kos kai­noms aug­ti. Šių metų bir­ želį bu­vo fik­suo­ja­mas butų nuo­ mos rin­kos ak­ty­vu­mas, bet kai­nos ėmė šiek tiek didė­ti tik liepą. Pa­sak L.Ja­nu­čio, po­ky­tis ne­bu­vo di­de­lis – kai­nos išau­go iki 10–15 pro­c. Pa­ vyzd­žiui, anks­čiau butą norė­ta iš­ nuo­mo­ti už 1500 litų per mėnesį, da­bar jo kai­na išau­go iki 1600 litų.

Ak­ty­viau­sias bus ru­duo

Por­ta­lo aruo­das.lt skel­bimų sta­tis­ ti­ka ro­do, kad ne­to­li mies­to cent­ ro esan­tys bu­tai nuo­mo­ja­mi apie penk­ta­dalį pi­giau nei cent­re. Mie­ ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se, ku­rie nuo cent­ro nu­tolę la­biau­siai, butų nuo­ ma ga­li at­siei­ti 35 pro­c. pi­giau nei cent­re. Iš skel­bi­muo­se pa­tei­kiamų kai­ nų ma­ty­ti, kad vie­no kam­ba­rio bu­ to Vil­niu­je nuo­mos kai­na šiuo me­ tu siekė vi­du­ti­niš­kai 650 litų per mėnesį, dviejų kam­ba­rių – vi­du­ ti­niš­kai nuo 750 iki 900 litų, trijų kam­ba­rių – vi­du­ti­niš­kai nuo 1100 iki 1400 litų per mėnesį. Anot L.Ja­nu­čio, ga­li­ma išs­kir­ti tris eta­pus, kai butų nuo­mos pa­ klau­sa itin suak­tyvė­ja. Pir­ma­sis kas­met pa­ste­bi­mas moks­lo metų pa­bai­go­je, kai stu­di­jas baigę jau­ nuo­liai pra­de­da ieš­ko­ti ki­tos gy­ve­ na­mo­sios vie­tos. Ant­ra­sis fik­suo­ ja­mas va­sa­ros vi­du­ry­je, kai nuo­ma pa­si­da­ro itin ak­tua­li nau­jiems at­ vyks­tan­tiems stu­den­tams. Tre­čia­ sis – vėliau­sias – eta­pas pra­si­de­da per šil­dy­mo se­zoną ar­ba stu­den­ tams pa­gy­ve­nus ke­lie­se. VD inf.

P

raė­ju­sią sa­vaitę vie­nas įta­kin­giau­sių Eu­ro­pos ly­ de­rių Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pre­zi­den­tas José Ma­ nue­lis Bar­ro­so pa­teikė viešą krei­ pimą­si, ku­ris yra be­ne stip­riau­sias ES ly­de­rių pa­reiš­ki­mas per pa­ sta­ruo­sius me­tus. EK pre­zi­den­ tas tei­gia, kad vi­si iki šiol vyk­dy­ti veiks­mai vedė prie stip­resnės Eu­ ro­pos ir di­desnės kon­so­li­da­ci­jos, Eu­ro­pa ta­po vie­nin­gesnė ir in­teg­ ra­ci­ja tęsia­si. Nors dau­g u­m a gra­ž ių ap­ra­ šymų ke­lia ne­rimą dėl ban­dy­ mo už­dangs­ty­ti tra­gišką mak­ roe­ko­n o­m inę si­t ua­c iją, ta­č iau J.M.Bar­ro­so vie­šai įsi­pa­rei­go­jo, kad EK iki rugsė­jo 12 d. pa­teiks pa­si­ūly­mus, kaip efek­ty­viai tęsti ES in­teg­ra­ci­jos pro­cesą ir judė­ti fe­de­ra­cinės sąjun­gos link. Pa­siū­ly­mas bus pa­teik­tas re­ mian­t is tri­m is prin­c i­p ais: 1) vie­nas fi­nansų rin­kos prie­žiū­ros or­ga­nas vi­sai Eu­ro­pai; 2) Eu­ro­ pos cent­ri­nio ban­ko (ECB) pa­ti­ ki­mu­mo stip­ri­ni­mas; 3) pla­čiai api­m an­č ios ir lanks­č ios prie­ žiū­ros me­cha­niz­mo su­kūri­mas. EK pre­zi­den­tas kal­ba apie vi­ so­je Eu­ro­po­je tai­komą indė­lių ir in­ves­ti­cijų drau­di­mo schemą – ji su­stip­rintų pa­si­tikė­jimą vi­sos ES bankų sis­te­ma ir taip su­kurtų tikrą bankų sąjungą, ku­ri leis­ tų pa­l ai­k y­t i da­bar la­bai silpną eu­ro va­l iutą. Prie­ž iū­ros me­ cha­n iz­m o stan­d ar­t i­za­v i­m as ir su­tel­k i­m as į vie­n as ran­kas yra

turbūt blai­viau­sias pa­si­ūly­mas per visą krizės lai­ko­tarpį. La­ bai keis­ta, kad be­ne vie­nin­te­lio efek­ty­vaus ES vald­ž ios or­ga­n o pre­zi­den­tas apie tai pra­bi­lo taip vėlai, kai ES ly­de­rystės klau­si­ mas jau pri­ėjęs be­veik juo­kingą tašką – tu­r i­m e ES pre­z i­d entą, ku­ris ne­tu­ri jo­kių de­ry­bi­nių ga­ lių. Eu­ro­pai at­sto­vau­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ECB va­do­vai, at­ski­ros ša­lys ve­da de­ry­bas su už­sie­nio par­t ne­r iais be bend­ros po­l i­t i­ kos ir yra daug kitų pa­vyzd­žių, ku­rie mūsų par­tne­riams su­ku­ ria aiškų įvaizdį, kad apie vien­ tisą Eu­ro­p os ko­m andą kalbė­t i dar la­bai vėlu.

Prie­žiū­ros me­cha­ niz­mo stan­dar­ti­za­ vi­mas ir su­tel­ki­mas į vie­nas ran­kas yra turbūt blai­viau­sias pa­si­ūly­mas per vi­ są krizės lai­ko­tarpį. Tad la­bai natū­ra­liai ky­la klau­ si­mas, ar šis EK pre­zi­den­to pa­ reiš­ki­mas yra galų ga­le pe­rim­tas Eu­ro­pos ly­de­rystės vai­ras, ar tik re­to­ri­ka prie­š neiš­ven­gia­mas ka­ tast­ro­fas. Rugsė­jis bus svar­biau­sias mė­ nuo Eu­ro­pai šiais me­tais: Vo­kie­ ti­jos teis­mas pa­teiks iš­vadą, ar Eu­ro­pos gelbė­ji­mo fon­do su­da­ ry­mas ir vals­ty­bi­nių lėšų sky­ri­ mas jam ne­pa­žeidė ša­lies kons­ ti­t u­c i­jos, va­d i­n a­m o­j i „troi­ka“ (ECB, EK ir TVF) pa­teiks iš­va­das dėl Grai­ki­jos pro­gre­so sprend­ žiant ša­lies fi­nansų pro­ble­mas, įvyks ke­li ypač svarbūs viršū­nių su­si­ti­ki­mai, nu­lem­sian­tys did­ žiau­s io pa­sau­l io eko­n o­m i­kos vie­ne­to ateitį.


10

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Neį­ga­lių­jų var­žy­bos įdo­mios ir prin­cui Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Lon­do­ne vyks­tan­čio­se XIV va­sa­ ros pa­ro­lim­pi­nė­se žai­dy­nė­se pir­ mą­ją ne­sėk­mę pa­ty­rė, bet vil­čių pra­si­brau­ti į at­krin­ta­mą­sias var­ žy­bas ne­pra­ra­do Lie­tu­vos ak­lų­jų rie­du­lio (gol­bo­lo) rink­ti­nė.

2008 m. Pe­ki­no pa­ro­lim­pia­dos vi­ce­čem­pio­nai Lie­tu­vos rie­du­li­ nin­kai A gru­pė­je 5:12 (3:8) pra­lai­ mė­jo Bra­zi­li­jos eki­pai. Po du įvar­ čius mū­sų ša­lies ko­man­dai pel­nė Gen­ri­kas Pav­liu­kia­ne­cas ir Ne­ri­ jus Mont­vy­das, 1 – Man­tas Pa­no­ vas. Bra­zi­lų gre­to­se net 10 įvar­čių pel­nė Ro­ma­rio Die­go Mar­que­sas. „Per ma­čą su bra­zi­lais mū­siš­ kiams la­bai ne­si­se­kė, net bau­di­ nių smū­giai bu­vo ne­tiks­lūs. Ta­ čiau, kaip sa­kė pa­tys spor­ti­nin­kai, ap­mau­di ne­sėk­mė už­ga­vo jų am­ bi­ci­jas, to­dėl per li­ku­sias dvi­ko­vas jie klai­dų ne­kar­tos“, – sa­kė rung­ ty­nes ste­bė­jęs Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų spor­to fe­de­ra­ci­jos (LNSF) pre­zi­ den­tas Ana­to­li­jus Čup­ko­vas. Tarp ak­lų­jų rie­du­lio var­žy­bų žiū­ro­vų bu­vo ir Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos prin­cas Wil­lia­mas. Va­kar va­ka­re Lie­tu­vos rie­du­ li­nin­kai iš­mė­gi­no jė­gas su Pe­ki­ no pa­ro­lim­pia­dos bron­zos me­ da­lių lai­mė­to­jais šve­dais, o ry­toj var­žy­bas A gru­pė­je baigs su ly­ de­re Tur­ki­jos rink­ti­ne, ku­ri 4:0 (3:0) pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti Eu­ro­ pos čem­pio­nus suo­mius. Leng­vo­sios at­le­ti­kos tur­ny­re aš­ tun­tą­ją vie­tą tarp še­šio­li­kos da­ly­ vių mo­te­rų ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ ty­je (gru­pės F54/55/56) užė­mė

Ire­na Per­mi­nie­nė. Sėk­min­giau­siu – tre­čiuo­ju – ban­dy­mu ra­sei­niš­kė ru­tu­lį nu­stū­mė 6,14 m. Čem­pio­ne ta­po F54 neį­ga­lu­mo gru­pės pa­sau­lio re­kor­dą pa­sie­ku­si Ki­ni­jos leng­vaat­le­tė Li­wan Yang – 7,50 m, ap­len­ku­si vo­kie­tę Ma­ rian­nę Bug­gen­ha­gen – 8,32 m bei ame­ri­kie­tę An­ge­lą Mad­sen – 8,88 m (ki­nės neį­ga­lu­mo gru­pė – sun­ kes­nė nei Vo­kie­ti­jos ir JAV spor­ ti­nin­kių).

Lie­tu­vos de­le­ga­ ci­jos at­sto­vus pa­ kvie­tė Bra­zi­li­jos rep­re­zen­tan­tai – jie ren­gia 2016-ųjų Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­ pia­dos pri­sta­ty­mą. Šian­dien vy­rų var­žy­bo­se jė­ gas iš­mė­gins 1996, 2000 ir 2004 m. pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių pri­zi­ nin­kas kau­nie­tis Ro­lan­das Ur­bo­ nas. Lon­do­no pa­ro­lim­pia­da šiam spor­ti­nin­kui – jau penk­to­ji per jo kar­je­rą. „Mū­sų pa­ro­lim­pie­čiai su­si­tel­ kę sa­vo rung­čių iš­ban­dy­mams, bet yra ir lais­va­lai­kis. Žai­dy­nių kai­me­ly­je gau­su įvai­rių pra­mo­ gų – kom­piu­te­rių cent­rų, sta­lo žai­di­mų, mu­zi­kos ir ki­no klu­bų, jau­kių ka­vi­nu­kių. Lie­tu­vos de­le­ ga­ci­jos at­sto­vus pa­kvie­tė Bra­zi­ li­jos rep­re­zen­tan­tai – jie ren­gia 2016-ųjų Rio de Ža­nei­ro pa­ro­ lim­pia­dos pri­sta­ty­mą“, – pa­pa­ sa­ko­jo A.Čup­ko­vas.

„„Ap­ši­li­mas: nau­jo krep­ši­nio se­zo­no įžan­gai – prin­ci­pi­nis „Žal­gi­rio“ ir „Lie­tu­vos ry­to“ ma­čas dėl Lie­tu­vos su­

per­tau­rės. 

Jėgas išmėgins dviejuose turnyruose Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio klu­bai pra­dė­jo prieš­se­zo­ni­nių rung­ty­ nių ma­ra­to­ną. Šią sa­vai­tę ša­ly­je, Kau­no sporto halėje ir Klai­pė­ dos „Švy­tu­rio“ are­no­je, vyks net du tarp­tau­ti­niai tur­ny­rai, ku­riuo­ se var­žy­sis ir sve­čiai iš Uk­rai­nos, Len­ki­jos, Ru­si­jos bei Lat­vi­jos. „Žal­gi­ris“ lau­kia vil­nie­čių

„„Kar­je­ra: prieš ket­ve­rius me­tus Pe­ki­no pa­ro­lim­pia­do­je I.Per­mi­nie­nė

užė­mė 6-ąją vie­tą. 

AFP nuo­tr.

Tomo Lukšio (BFL) nuo­tr.

Ša­lies čem­pio­nas ir tau­rės lai­mė­ to­jas Kau­no „Žal­gi­ris“ rug­sė­jo 7–9 d. iš­mė­gins jė­gas Ste­po Bu­tau­to tau­rės tur­ny­re, ku­ris vyks Kau­no spor­to ha­lė­je. Žal­gi­rie­čiai A gru­pė­je var­žy­sis su Juž­no „Chi­mik“ (Uk­rai­na) ir Vloc­ la­ve­ko „An­wil“ (Len­ki­ja) eki­po­mis, o B gru­pė­je ko­vos „Niž­nij Nov­go­ rod“ (Ru­si­ja), Ry­gos VEF (Lat­vi­ja) ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“. Prieš šį tur­ny­rą „Žal­gi­ris“ rug­sė­ jo 5-ąją sa­vo are­no­je žais Lie­tu­vos su­per­tau­rės rung­ty­nes su Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“. Vil­nie­čiai pir­ma­me kont­ro­li­nia­ me ma­če Drus­ki­nin­kuo­se 97:58 įvei­kė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) de­biu­tuo­ti be­si­ren­gian­čius Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) čem­pio­nus – Kau­no „LKKA-At­le­ to“ krep­ši­nin­kus. Šian­dien sos­ti­nės at­sto­vai pla­ nuo­ja drau­giš­kas var­žy­bas su Sur­ gu­to „Uni­ver­si­tet-Jug­ra“ (Ru­si­ja) ko­man­da. LKL vi­ce­čem­pio­nai taip pat da­ ly­vaus rug­sė­jo 7–11 d. Klai­pė­do­je vyk­sian­čia­me Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) gar­bės pre­zi­den­ to Vla­do Ga­ras­to tau­rės tur­ny­re. Ja­me taip pat rung­ty­niaus uos­ta­ mies­čio „Nep­tū­nas“, Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ (Ru­si­ja) bei du Uk­rai­nos ko­lek­ty­vai – Ki­je­vo

„Bu­di­vel­nik“ ir Dniep­ro­pet­rovs­ko „Dnepr“. Ry­gie­čiai bus be ly­de­rių

Dėl S.Bu­tau­to tau­rės ko­vo­sian­ tys „Liet­ka­be­lio“ krep­ši­nin­kai sa­ vo aikš­tė­je 80:83 nu­si­lei­do Ute­nos „Ju­ven­tus“ eki­pai. Iki ma­čo pa­bai­gos li­kus pu­sant­ ros mi­nu­tės, re­zul­ta­tas bu­vo ly­ gus – 77:77, bet „Ju­ven­tus“ žai­ dė­jai Ar­vy­das Če­pu­lis ir Da­rius Gvez­daus­kas tri­taš­kiais iš­plė­šė per­ga­lę. Pa­ne­vė­žie­čiai pla­nuo­ja šį mė­ne­ sį sa­vo are­no­je su­reng­ti Rai­mun­do Sar­gū­no tau­rės tur­ny­rą. Į Kau­ną at­vyk­sian­čio­je Ry­gos VEF ko­man­do­je ne­bus Lat­vi­jos na­ cio­na­li­nės rink­ti­nės žai­dė­jų Dai­rio Ber­ta­no ir Kas­pa­ro Ber­zi­nio. Tai pa­tvir­ti­no ry­gie­čių klu­bo di­rek­to­ rė Lai­la Spa­li­nia. „Nep­tū­nas“ su­si­ti­ko su Si­mo Ja­sai­čio at­sto­vau­ja­mu „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ klu­bu ir pra­lai­mė­jo 85:108. Klai­pė­die­čių gre­to­se ne­bu­vo ser­gan­čio Lau­ry­no Mi­ka­laus­ko, po sun­kios trau­mos rea­bi­li­ta­ci­ ją bai­gian­čio Ma­riaus Run­kaus­ko ir le­gio­nie­riaus Da­ve’o McClu­re’o, bet uos­ta­mies­čio eki­po­je de­biu­ta­ vo ame­ri­kie­tis Ras­hau­nas Broa­du­ sas bei per­žiū­ro­je esan­tys Gied­rius Gus­tas ir Ni­ki­ta Ba­ra­no­vas.

Ne­sėk­mės Ki­ni­jo­je

LKL bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jas Prie­nų „Rū­du­pis“ tur­nė Ki­ni­jo­ je pra­dė­jo dviem pra­lai­mė­ji­mais. Pir­ma­ja­me ma­če prie­niš­kiai 76:88 nu­si­lei­do Siet­lo uni­ver­si­te­tui, o ant­ra­ja­me 65:76 – Ki­ni­jos re­zer­vi­ nei rink­ti­nei. Per dvi­ko­vą su ame­ ri­kie­čiais prie­niš­kiai ne­pa­tai­kė net 24 bau­dų ir 19 kar­tų su­kly­do. Į ki­ nų krep­šį Gin­ta­ras Ka­džiu­lis įme­tė 13 taš­kų, Ge­di­mi­nas Ore­li­kas – 12. Ki­ni­jo­je „Rū­du­piui“ at­sto­vau­ja 8 žai­dė­jai. Dėl čiur­nos trau­mos su eki­pa neiš­vy­ko Ar­tū­ras Mi­lak­nis. VD inf.

Sta­tis­ti­ka „Lie­tu­vos ry­tas“–„LKKA-At­le­tas“ 97:58 (20:19, 27:14, 24:17, 26:8). D.Iva­ no­vas 12 taš­kų, A.Jo­man­tas 11, S.Bu­ ter­le­vi­čius – 8/Š.Vin­ge­lis 22, A.Sa­ka­ laus­kas 13, E.Tvi­ra­ga 7. „Liet­ka­b e­lis“–„Ju­ven­t us“ 80:83 (20:23, 16:19, 21:24, 23:17). M.Kup­šas 15, D.Griš­kė­nas ir K.Bab­kaus­kas po 12, K.Cip­ru­sas 11, E.Ežers­kis 10/A.Če­ pu­lis 21 (6/9 tri­taš­kių), D.Gvez­daus­ kas 16, G.Ma­tu­lis 13, A.Vis­kon­tas 11. „Nep­tū­nas“–„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ 85:108 (21:29, 18:25, 24:28, 22:26). D.Gai­l ius 31, M.Ma­žei­ka 18, G.Gus­ tas 10/A.Ma­r i­čius 28, S.Ja­sai­t is 20, N.Ca­lat­he­sas 19, V.Li­cho­dė­jus 18.


11

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

pasaulis Ne­lai­mė Pran­cū­zi­jo­je

Pa­sie­kė ga­lią

Pro­tes­tai Is­pa­ni­jo­je

Vie­nas vai­kas žu­vo, dar maž­ daug 40 žmo­nių bu­vo su­žeis­ ta, kai Pie­tų Pran­cū­zi­jo­je ne­ to­li Vi­do­ba­no mies­te­lio ap­vir­to ru­mu­nų tu­ris­tus ve­žan­tis au­ to­bu­sas. Kai ku­rių su­žeis­tų­jų būk­lė yra kri­ti­nė. Po­li­ci­ja pa­ tvir­ti­no, kad ne­lai­mė ki­lo dėl pa­dan­gų. Au­to­bu­sas nu­lė­kė į šo­ną ir per­si­ver­tė per ati­tva­rą.

Ira­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos va­do­vo pa­va­duo­to­jas Mo­ham­ ma­das Ah­ma­dia­nas pra­ne­šė, kad šalies ato­mi­nės elekt­ri­nės reak­to­rius pa­sie­kė vi­są pla­ nuo­tą ga­lią. Ira­nas pa­si­sta­tė ato­mi­nę elekt­ri­nę pie­ti­nia­me Bu­šeh­ro uos­ta­mies­ty­je. Ji yra ker­ti­nis ak­muo Ira­nui bandant tap­ti bran­duo­li­ne ša­li­mi.

Apie 300 žmo­nių blo­ka­vo žie­ di­nį plen­tą Is­pa­ni­jos sos­ti­nė­ je, pro­tes­tuo­da­mi prieš biu­ dže­to iš­lai­dų tau­py­mo prie­ mo­nes, ku­rios ne­re­gist­ruo­tus imig­ran­tus pa­liks be ne­mo­ka­ mos svei­ka­tos prie­žiū­ros. Vy­ riau­sy­bė ti­ki­si, kad re­for­ma per me­tus pa­dės su­tau­py­ti 1,5 mlrd. eu­rų.

Žu­di­kas – did­vy­ris

Prieš kurį laiką Tur­ ki­ja ne­slė­pė am­bi­ ci­jų, kad ke­ti­na tap­ ti Ar­ti­mų­jų Ry­tų re­ gio­no ly­de­re. Am­bi­ ci­jos li­ko am­bi­ci­jo­ mis? O gal tai naujo­ ji turkų užsienio po­ litikos strategija?

Šim­tai ar­mė­nų sa­vait­ga­lį pro­ tes­ta­vo prie Veng­ri­jos kon­su­la­ to Je­re­va­ne. Bu­da­peš­tas vie­ną Azer­bai­dža­no ka­rį, nu­žu­džiu­sį ar­mė­ną, iš­siun­tė į jo tė­vy­nę ir ši jam ne­del­siant su­tei­kė ma­lo­nę.

„„Klau­si­mas: ar virš tur­kų dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo A.Da­vu­toğ­lu ne­si­kau­pia juo­di de­be­sys? 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Tur­ki­jos už­sie­nio po­li­ti­kos vi­ra­žai Už­sie­nio po­li­ti­kos vir­tuo­zas?

Prieš dve­jus me­tus Tur­ki­jos prem­ je­ras Re­ce­pas Tayyi­pas Er­doğa­nas į ša­lies už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pa­rei­gas pa­sky­rė Ah­me­tą Da­vu­ toğ­lu – tarp­tau­ti­nių san­ty­kių pro­ fe­so­rių. Pa­vers­ti An­ka­rą re­gio­no dip­lo­ma­ ti­jos cent­ru – toks, re­gis, bu­vo nau­ jo­jo dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo tiks­las. Ma­žiau kal­bė­ta apie in­teg­ra­ci­ją į Eu­ro­pą, san­ty­kius su Va­šing­to­ nu, ta­čiau dau­giau dė­me­sio skir­ ta tam, kas de­da­si pa­šo­nė­je – Ar­ ti­mų­jų Ry­tų re­gio­ne. Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus A.Da­ vu­toğ­lu daž­niau bu­vo ga­li­ma su­tik­ ti ša­ly­se kai­my­nė­se nei tė­vy­nė­je. 25 die­nas per mė­ne­sį jis pra­leis­da­vo už­jū­riuo­se. Bent taip tvir­ti­na tur­ kų ži­niask­lai­da. „Jo­kių bė­dų su kai­my­nais“

Nors A.Da­vu­toğ­lu pa­skel­bė sa­vo mo­to: „Jo­kių bė­dų su kai­my­nais“, ne vis­kas, re­gis, pa­vy­ko, kaip pla­ nuo­ta. Tik ar ga­lė­jo pa­vyk­ti? Pir­mu iš­ban­dy­mu A.Da­vu­toğlu ta­po Iz­rae­lis. Žy­dų ka­riai ap­šau­dė į Ga­zos ruo­žą hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­ bą pluk­dan­čius ak­ty­vis­tus. Tur­ki­jos reak­ci­ja bu­vo tul­žin­ga, nors tai ne­ste­bi­no – žu­vę ak­ty­vis­ tai bu­vo tur­kai. An­ka­ros san­ty­kiai su Tel Avi­vu at­ša­lo. Nuo­sek­li tur­kų lai­ky­se­na pa­ti­ko ir toms re­gio­no ša­lims, ku­ rios ne­jau­čia di­de­lių sim­pa­ti­jų Iz­

rae­liui, nors di­de­lio gais­ro tarp­tau­ ti­nė­je erd­vė­je konf­lik­tas ne­su­kė­lė. Tie­sa, An­ka­ros ir Tel Avi­vo skan­ da­las, re­gis, bu­vo tik ma­žy­tis ne­ su­sip­ra­ti­mas, pa­ly­gin­ti su Si­ri­jos klau­si­mu.

Tos Tur­ki­jos, ku­ri anks­čiau kė­lė am­bi­ cin­gus pla­nus, su­si­ ju­sius su ES, Iz­rae­liu ir Ira­nu, mez­gė nau­ jo ly­gio dia­lo­gą su Si­ ri­ja, Ru­si­ja ir JAV, aš ne­be­ma­tau. Prieš pra­si­de­dant ne­ra­mu­mams Si­ri­jo­je Tur­ki­ja dek­la­ra­vo, kad ne­ke­ ti­na vel­tis į konf­lik­tus su Da­mas­ku. Prie­š in­gai, atė­j ęs į val­d žią R.T.Er­doğa­nas pa­reiš­kė, kad pro­ va­ka­rie­tiš­kas An­ka­ros kur­sas ne­ bus svar­biau­sias ša­lies už­sie­nio po­li­ti­kos tiks­las. Tam rei­kė­jo įro­dy­mo. Juo ta­ po 2003 m. Tur­ki­jos iš­tar­tas „ne“ bend­ra­dar­biau­ti su JAV ver­čiant Sad­da­mą Hus­sei­ną Ira­ke. Tur­kų spren­di­mas ge­ro­kai at­šil­ dė san­ty­kius su kai­my­nė­mis – ypač Si­ri­ja ir Ira­nu, iki tol at­sar­giai žvel­ gu­sio­mis į NA­TO na­rę Tur­ki­ją. An­ka­ros ir Da­mas­ko san­ty­kiai nuo­sek­liai ši­lo. A.Da­vu­toğ­lu iki

2011 m., kai Ara­bų ša­ly­se pra­si­dė­jo va­di­na­mo­ji Pa­va­sa­rio re­vo­liu­ci­ja, 50 kar­tų lan­kė­si Bas­ha­ro al As­sa­do Si­ri­jo­je. 2009 m. abi ša­lys su­ren­ gė du aukš­to ly­gio mi­nist­rų su­si­ti­ ki­mus. Net bu­vo nu­tar­ta, kad tarp abie­jų ša­lių bus pa­nai­kin­tas vi­zų re­ži­mas. Pla­nas ne­pa­si­tei­si­no

De­ja, Si­ri­jo­je už­vi­rus ne­ra­mu­ mams, si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė. Da­bar Tur­ki­ja – vie­na ak­ty­viau­sių Si­ri­jos re­ži­mo prie­ši­nin­kių. Ta­čiau Da­mas­kas – ne vie­nin­te­ lė An­ka­ros pro­ble­ma. Grai­ki­jai pa­te­kus į fi­nan­sų kri­zę, tur­kų pa­stan­gos megz­ti glau­des­nį dia­lo­gą su ES ta­po komp­li­kuo­tos. Kip­ro klau­si­mas iki šiol ne­ju­da iš mir­ties taš­ko. O bū­tent ši pro­ble­ma – vie­nas di­džiau­sių kliu­vi­nių An­ ka­rai kal­bė­tis su Briu­se­liu. San­ty­kiai su Ira­ku nė­ra ge­ri. Šiais me­tais įvy­kęs A.Da­vu­toğ­lu vi­zi­tas į šiau­ri­nį Ira­ko mies­tą Kir­ku­ką, ku­ ria­me gy­ven­to­jų dau­gu­mą su­da­ro kur­dai, su­kė­lė nei­gia­mą šii­tų do­ mi­nuo­ja­mos Ira­ko val­džios reak­ci­ ją. Ira­ko prem­je­ras Nou­ri al Ma­li­ki pa­si­pik­ti­no, kad net ne­bu­vo in­for­ muo­tas apie šį vi­zi­tą. Kur­dų do­mi­nuo­ja­ma­me Ira­ko re­ gio­ne gau­su naf­tos, to­dėl tur­kai pa­ lai­ko glau­džius san­ty­kius su Kur­dų au­to­no­mi­nio re­gio­no va­do­vais, ku­ rie ne­pai­so cent­ri­nės Ira­ko val­džios pa­si­pik­ti­ni­mo ir juo­dą­jį auk­są par­ duo­da tur­kams.

Tur­ki­jos san­ty­kiai su šii­tiš­kuo­ ju Ira­nu nie­kuo­met ne­pa­si­žy­mė­jo abi­pu­siu pa­si­ti­kė­ji­mu. Ara­bų pa­va­sa­ris tik pa­di­di­ no trin­tį tarp su­ni­tų ir šii­tų. Nors An­ka­ra ir ban­dė vai­din­ti reikš­min­ ges­nį vaid­me­nį Ira­no ir Va­ka­rų de­ ry­bo­se dėl Te­he­ra­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos, Ira­nas iki šiol skep­tiš­ kai žvel­gia į tur­kus. An­ka­ros ban­dy­mas ties­ti til­ tus tarp Va­ka­rų ir Ry­tų ne­bu­vo la­ bai sėk­min­gas. Taip ma­no Cu­ma­ lis Ona­las, „Za­man“ dien­raš­čio ap­žval­gi­nin­kas, anks­čiau pa­lai­kęs A.Da­vu­toğ­lu po­li­ti­ką. „Tos Tur­ki­jos, ku­ri anks­čiau kė­ lė am­bi­cin­gus pla­nus, su­si­ju­sius su ES, Iz­rae­liu ir Ira­nu, mez­gė nau­jo ly­gio dia­lo­gą su Si­ri­ja, Ru­si­ja ir JAV, aš ne­be­ma­tau“, – pa­brė­žė ap­žval­ gi­nin­kas. C.Ona­las ak­cen­ta­vo, kad pa­ma­žu Tur­ki­jos už­sie­nio po­li­ti­ka grįž­ta į tą, ku­ri bu­vo prieš R.T.Er­ do­ğa­nui ir jo va­do­vau­ja­mai AKP par­ti­jai 2002 m. atė­jus į val­džią. „Šiuo me­tu nė­ra kai­my­nės, su ku­ria ne­bū­tų pro­ble­mų. Da­bar la­ bai pui­kiai ma­to­me, ko­kios šios pa­stan­gos bu­vo ne­vai­sin­gos“, – sa­kė jis. Pak­laus­tas ar Tur­ki­ja yra pa­vyz­dys toms Ara­bų ša­lims, ku­rio­se įvy­ko re­ vo­liu­ci­jos, C.Ona­las tei­gė: „Ke­tu­rios vals­ty­bės – Egip­tas, Li­bi­ja, Tu­ni­sas ir Je­me­nas – Tur­ki­jos dau­giau ne­ lai­ko pa­vyz­di­niu mo­de­liu, nors mes dė­jo­me daug pa­stan­gų.“ „Le Mon­de“ inf.

Ke­li šim­tai įtū­žu­sių de­monst­ ran­tų su­de­gi­no Veng­ri­jos vė­lia­vą ir ap­mė­tė dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę kiau­ši­niais, po­mi­do­rais ir mo­ne­ to­mis. Pro­tes­tuo­to­jai kal­ti­no Bu­ da­peš­tą su­da­rius san­do­rį su Ba­ ku mai­nais į ga­li­my­bę pel­ny­tis iš Azer­bai­dža­no ener­gi­jos iš­tek­lių. „Veng­rai sa­vo gar­bę ir są­ži­ nę azer­bai­dža­nie­čiams par­da­ vė tar­si pa­pras­ta pro­sti­tu­tė“, – pik­ti­no­si pro­tes­to or­ga­ni­za­ to­rius ar­mė­nas Mkrčia­nas. Je­re­va­nas penk­ta­die­nį nu­trau­ kė dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius su Veng­ri­ja, ku­ri, pa­sak Ar­mė­ni­jos pre­zi­den­to Ser­žo Sargs­ja­no, pa­ da­rė di­džiu­lę klai­dą iš­duo­da­ma žu­di­ką, ku­ris sa­vo au­ką už­ka­po­ jo kir­viu Bu­da­peš­te 2004 m. Azer­bai­dža­no ar­mi­jos lei­te­ nan­tas Ra­mi­las Sa­fa­ro­vas bu­vo nu­teis­tas ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos už Ar­mė­ni­jos ka­ri­nin­ko Gur­ge­no Mar­ga­ri­ja­no nu­žu­dy­mą Bu­da­ peš­to ka­ro aka­de­mi­jo­je, kur abu ka­riš­kiai da­ly­va­vo NA­TO or­ga­ni­ zuo­tuo­se ang­lų kal­bos kur­suo­se. R.Sa­fa­ro­vas tei­gė, kad G.Mar­ ga­ri­ja­nas įžei­dė Azer­bai­dža­ną, ku­ris praei­to am­žiaus 10-aja­me de­šimt­me­ty­je ko­vė­si žiau­ria­me ka­re su Ar­mė­ni­ja dėl gin­či­ja­mo Kal­nų Ka­ra­ba­cho re­gio­no. Ar­mė­ni­jos įtū­žį tik­riau­siai dar la­biau pa­di­dins fak­tas, kad Azer­bai­dža­nas grą­ži­no R.Sa­fa­ ro­vą į ar­mi­ją ir su­tei­kė jam ma­ jo­ro laips­nį. BNS inf.

„„Stan­dar­tai: veng­rai ar­mė­no

nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mą azer­ bai­dža­nie­tį pa­lei­do į tė­vy­nę – ten jam už „žyg­dar­bį“ su­teik­ tas ma­jo­ro laips­nis. „Reu­ters“ nuo­tr.


13

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

menas ir pramogos

Kur­ti kultūrą pa­lie­ka bend­ruo­menėms Ša­ly­je su­skai­čiuo­ja­ma apie 200 kultū­ros centrų, o jų fi­lialų – apie 800. Kai ku­rie fi­lia­lai yra ap­verk­ti­nos būklės, ta­čiau Kultū­ ros mi­nis­te­ri­jos Re­gionų kultū­ros sky­rius ti­ki­na, kad kiek­vie­na­ me kai­me cent­ro ne­pas­ta­ty­si, o kultūrą tu­ri ini­cia­ty­viai kur­ti ir pa­čios bend­ruo­menės. Kaip ma­no Du­setų kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius Al­vy­das Staus­kas, Lie­ tu­vos kai­mo pa­dėtis ne­la­bai švie­ si – mies­te­liai po tru­putį tuštė­ ja, daug žmo­nių iš­si­ke­lia gy­ven­ti į mies­tus ar iš­vyks­ta į už­sienį. „Vis­kas pri­klau­so ir nuo sa­vi­val­ dybės po­žiū­rio: ne­be­lie­ka kultū­ ros namų dar­buo­tojų – ne­be­lie­ka ir kultū­ros namų. Ži­no­ma, so­vie­ti­nio ti­po pa­sta­tai tik­rai šal­ti, ne­jaukūs, kar­tais di­de­li stūkso tuš­ti ir at­ro­do liūd­no­kai“, – kultū­ros centrų būklę trum­pai nu­sakė di­rek­to­rius. „Mes pri­va­lo­me at­vež­ti gerų me­ no ko­lek­tyvų, ro­dy­ti aukštą me­no lygį, pa­ro­das, nes ir kai­mo žmo­gus nu­si­pel­no pa­ma­ty­ti, kas yra ge­ro. Nu­va­žiavęs į Vil­nių jis var­giai eis į Fil­har­mo­niją ar ga­le­riją. Į „Ak­ro­polį“ – galbūt taip, bet jau­ni­mui nau­din­ga pir­miau­sia pa­ma­ty­ti pro­fe­sio­nalųjį meną, kad galėtų į ką nors ly­giuo­tis“, – apie būti­nybę puo­selė­ti kultūrą pro­vin­ci­jo­je kalbė­jo A.Staus­kas. Pa­na­šiai mąsto ir et­no­lo­gas Li­ ber­tas Klim­ka. Jis teigė, kad ga­li­my­ bių su­lauk­ti pro­fe­sio­na­lio­jo me­no

pro­vin­ci­jo­je yra: „Gal ne vi­sur, bet tas tink­las po tru­putį įsisė­jo. Be­ veik vi­suo­se kraš­tuo­se, bu­vu­sio­se ap­skri­ty­se, yra po kultū­ros centrą. Jei­gu at­si­ran­da ga­baus jau­ni­mo, jis ga­li kur nors pri­si­šlie­ti, plėto­ti sa­vo raišką“, – ma­no et­no­lo­gas.

Al­vy­das Staus­kas:

Nu­va­žiavęs į Vil­nių kai­mo žmo­gus var­giai eis į Fil­har­mo­niją ar ga­le­riją. Į „Ak­ro­polį“ – galbūt taip. Ire­nos Se­liu­kaitės, Kultū­ros mi­ nis­te­ri­jos Re­gionų kultū­ros sky­ riaus vedė­jos, tei­gi­mu, šian­dien ne kiek­vie­na įstai­ga va­di­na­ma kultū­ ros cent­ru. „Bu­vo­me taip įpratę va­din­ti, bet pa­gal įsta­tymą da­bar tu­ri­me apie 176 kultū­ros cent­rus, o jie dar tu­ri įvai­rios ma­te­ria­linės būklės fi­lialų. To­kių yra daug, su­

skai­čiuo­tu­me apie 800 Lie­tu­vo­je“, – skai­čius pa­teikė I.Se­liu­kaitė. Pa­sak sky­riaus va­dovės, kultū­ros cent­rams nu­sta­ty­ti tam tik­ri rei­ka­ la­vi­mai, ku­riuos jie tu­ri ati­tik­ti. „Vie­nur ga­li vyk­ti tik dis­ko­ te­ka, bet tuo­met tai ne­va­di­na­ ma kultū­ros cent­ru, galbūt nė­ ra ir bend­ruo­menės, ku­riai rei­kia kultū­ri­nio vyks­mo. Pa­ga­liau 800 kultū­ros centrų šian­dien Lie­tu­vai gal ir ne­reikėtų, nes mes kal­ba­me apie aukš­tos ko­kybės kultū­ros pa­ slaugą, ku­rią tu­ri teisę turė­ti kiek­ vie­nas gy­ven­to­jas. Ver­kia­me, kad kai­me ne­li­ko kultū­ros, bet kiek­vie­ na­me kultū­ros cent­ro ir ne­ga­li būti. Šian­dien jau ne to­kios sąly­gos ar­ba pa­ga­liau vals­tybė nėra to­kia tur­tin­ ga, kad galėtų iš­lai­ky­ti, šil­dy­ti, su­ da­ry­ti sąly­gas ten dir­ban­čiam žmo­ gui“, – lrt.lt dėstė I.Se­liu­kaitė. Paš­ne­kovės ži­nio­mis, ge­riau­sios būklės kultū­ros cent­rai yra Varė­ no­je, Ma­ri­jam­polė­je, Aly­tu­je, Ig­ na­li­no­je, Rad­vi­liš­ky­je ir ke­liuo­se ki­tuo­se mies­tuo­se ar ra­jo­nuo­se.

„„Prie­žiū­ra: kultū­ros cent­rams nu­sta­ty­ti tam tik­ri rei­ka­la­vi­mai, ku­riuos

VD, lrt.lt inf.

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

jie tu­ri ati­tik­ti. 


14

PirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? LDK val­dovų rūmuo­se, Ka­ted­ros a. 3. KA­DA? Ry­toj 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Menų spaus­tuvė­je, Šil­ta­dar­žio g. 6. KA­DA? Rugsė­jo 6 d. 19 val. KIEK? 18–20 litų.

KUR? Dei­mantų mu­zie­ju­je, Vo­kie­čių g. 11. KA­DA? Iki rugsė­jo 24 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Ope­ros gi­mi­mas

Nau­ja­sis cir­kas

Žie­dai ir vi­zi­jos

1636 m. rugsė­jo 4 d. Vil­niu­je, Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ni­gaikš­tystės (LDK) val­dovų rūmuo­se, Len­ki­jos ka­ra­liaus ir did­žio­jo ku­ni­gaikš­ čio Vla­dis­lo­vo Va­zos ini­cia­ty­va pa­ro­dy­ta pir­mo­ji ope­ra „Ele­nos pa­gro­bi­mas“. Mi­nint ope­ros gi­mimą Lie­tu­vo­je skambės C.Mon­te­ ver­di, A.Vi­val­di, F.Cac­ci­ni, H.Pur­cel­lio, G.F.Hände­lio operų ari­jos.

Nau­jo­jo cir­ko fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­dy­sian­čio Kroa­ti­jos „Fi­zi­nio teat­ro“ spek­tak­lio „C8H11NO2“ te­ma – ši­zof­re­ni­ja ir šios li­gos įta­ka as­me­ny­ bei. Eks­pe­ri­men­ti­nio, la­bo­ra­to­ri­nio pro­ce­so re­zul­ta­tas – kūri­nys, ku­ria­me de­ra plas­tinė ak­ro­ba­ti­ka, bu­toh, brei­kas, gy­vai at­lie­ka­ma elekt­ro­ninė mu­zi­ka, vaiz­do in­ter­viu.

Šio­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi Rimanto Dichavičiaus kūri­niai iš dviejų ciklų – tai fo­tog­ra­fi­jos „Žie­dai tarp žiedų“ ir fo­to­pa­veiks­lai „Vi­zi­jos“. Abie­juo­se cik­luo­se neap­tik­si­me nė šešė­lio natū­ra­liz­mo ar vul­ga­ru­mo. Au­to­rius išaukš­ti­na mo­ters kūną, ku­ris tam­pa api­ bend­ri­nan­čiu mo­te­riš­ku­mo sim­bo­liu, tu­rin­čiu sak­ra­lu­mo pra­smę.

KUR? Vil­niaus gra­fi­kos me­no cent­re, La­ta­ko g. 3. KA­DA? Iki rugsė­jo 22 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ma­žo­sios Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je, Vo­kie­čių g. 22 KA­DA? Iki rugsė­jo 10 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Lu­kiš­kių aikštė­je. KA­DA? Šian­dien 18.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Žirmūnų g. 1E, Ga­bi­jos g. 83. KA­DA? Rugsė­jo 3, 10, 17, 24 d. 13 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Se­nis be­sme­ge­nis

Dva­sios ir kūno vie­novė

Bur­bu­lai įkve­pia drau­gys­tei

Šiau­rie­tiš­ka­sis vaikš­čio­ji­mas

De­šimt­metį Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis ir ku­rian­tis lie­tu­vių me­ni­nin­kas Kęstu­tis Svir­ne­lis per­so­na­ linė­je pa­ro­do­je žiū­ro­vams pri­sta­to nau­jau­sius spe­cia­liai šiai eks­po­zi­ci­jai su­kur­tus dar­bus – ki­ ne­ti­nius ob­jek­tus.

Dva­si­nio ug­dy­mo ir me­di­ta­ci­jos cent­ras ren­gia danų fo­tog­ra­fo So­re­no Sol­ke­rio Star­bir­do fo­tog­ ra­fijų pa­rodą. „Švie­sa žmo­nių aky­se“. Jo­je pri­sta­ to­mi jogų po­rtre­tai. Dar­bo die­no­mis nuo 18.30 val. vyks ir me­di­ta­ci­jos.

Sos­tinės gy­ven­to­jai kvie­čia­mi pūsti mui­lo bur­ bulų, į iš­kylą ir me­ni­nes imp­ro­vi­za­ci­jas. Ak­ci­ jos idė­ja – su kny­go­mis, ter­mo­sais ar­ba­tos ir mui­lo bur­bulų pūti­mo „įran­ga“ gai­vin­ti viešą­ sias erd­ves.

Įvai­rio­se Vil­niaus mies­to bei ra­jo­no vie­to­se iki rugsė­jo 29-osios vyks šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo pa­ mo­kos, per ku­rias pro­fe­sio­nalūs tre­ne­riai taip pat pa­sa­kos apie šį sportą ir jo naudą. Prad­žia – Žirmū­nuo­se ir Pa­ši­lai­čiuo­se.

tv programa

LRT

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.45 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 Kriminalinis s. „Viena byla dviem“ (1) (Vokietija, 1981–2012 m.) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.55 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas, orai. 21.15, 22.15 Dokumentinio kino vakaras. Premjera. „Ukraina“ (2011 m.). 22.10 Loterija „Perlas“. 23.35 Vakaro žinios. 23.40 Sportas, orai. 23.50 Pasaulio dokumentika. „Lemtingi metai“ (2007 m.).

LNK

6.20 Anim. s. „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“ (1–4) (Rusija, 2011 m.). 6.50 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ (k).

LRT 17.00 val.

7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.35 Romantinė drama „Gatvės tango“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (5). 14.30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2. Infošou. 19.55 Nuo... Iki... 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Muz. komedija „Mokyklos miuziklas“ (JAV, 2006 m.). 13.10 „Hana Montana“. 13.40 „Ant bangos“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Akistata. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Be komentarų. 19.40 Kodėl? 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Kaltės kaina“. 2.00 „Biuras“.

TV3

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.25 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Margoša: moterimi negimstama“.

6.15 6.30 8.00 9.00

Teleparduotuvė. Nauja diena. Tiesioginė transliacija. „Moderni šeima“. „Meilės sūkuryje“.

LNK 22.35 val.

BTV

TV3 18.10 val.

11.30 „Milijonieriai“ (k). 12.00 „Naujakuriai“. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 21.25 „Užkalnio 5“. 22.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Dok. f. „El Niño“ reiškinys“ (N-7).

BTV 18.25 val.

15.40 Lyderių forumas. Ekonomika ir darbo vietų kūrimas. 16.00 Žinios. 16.10 Lyderių forumas. Ekonomika ir darbo vietų kūrimas. 17.00 Žinios. 17.20 Lyderių forumas. Ekonomika ir darbo vietų kūrimas. 18.00 Žinios. 18.45 Vasara su Asta. Svečiuose pas Gintarą Rinkevičių. 19.45 Dok. f. „Beslano apsiaustis“ (1) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52, 0.47 Orai. 21.55 Lyderių forumas. Ekonomika ir darbo vietų kūrimas. 23.55 Reporteris. 0.50 Dok. f. „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–„Nižnij Novgorod“. 14.35 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. 16.20 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 17.20 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Estijoje. 22.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“. 23.15 Klubų karaliai. „Manchester United“.

lietuvos ryto tv 13.45 val.


957451

Terminuotam darbui Lentvaryje reikalingi pagalbiniai (-ės) darbuotojai (-os) (langų gamyba). Darbas prie staklių, langų profilių gaminimas, plastiko surinkimas, langų apkaustų uždėjimas, frezavimas, virinimas, metalo pjovimas. Registruotis darbo dienomis 9-16 val. tel. 8 620 68 855, 8 650 34 654.

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

959483

UAB „IRDAIVA” reikalingi dirbti Vilniuje: betonuotojai, tinkuotojai, staliai-dailidės, fasado šiltintojai, apdailininkai, plytelių klojėjai. Kontakt. tel. 8 659 38 437, 8 659 38 480, 8 659 38 414.

Vie­na dau­giau­sia dėme­sio Bal­ti­jos ša­ ly­se šiuo me­tu su­ lau­kian­čių lat­vių gru­pių „Inst­ru­men­ti“ sa­vo de­biu­tinį al­bumą pri­sta­to ir Lie­tu­vo­je.

959171

Verpimo įmonei Vilniuje reikalingi darbininkai. Apmokome. Tel. (8 5) 260 1970, 8 698 34 551, skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. 961027

paslaugos statybos ir remonto Gamina medžio masyvo vidaus duris iš uosio, ąžuolo. Kokybę garantuoja. www.vidinesdurys.lt. Tel. 8 689 44 984, e. paštas vidinesdurys@zebra.lt. 955284

Technikos remonto

„„Viešnagė: latviai „Instrumenti“ visą praėjusį savaitgalį džiugino Vil-

niaus melomanus. 

M.P.3nenaunuo­tr. SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA dojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Lat­viai „Inst­ru­men­ti“ ver­žia­si į Lie­tuvą

951181

Dar penk­ta­dienį spar­čiai po­pu­ liarė­jan­ti lat­vių grupė „Inst­ru­ men­ti“ Vil­niu­je, Rūdninkų kny­ gy­ne, su­rengė su­si­ti­kimą su gerbė­jais, o jau po ke­lių va­landų skubė­jo į menų fab­riką „Lof­tas“, kur gro­jo su lie­tu­viais „Ra­sa­ba­ sa“, „Fu­sed­marc“ ir „Wit­hout Let­ters“. Ne­nu­ri­mo lat­viai ir šeš­ ta­dienį – jie kon­cer­ta­vo Ka­ted­ros aikštė­je, o jau va­kar da­ly­va­vo ir nau­jo­jo TV3 se­zo­no pri­sta­ty­me. Sa­vo kon­cer­tais sos­tinės fes­ti­va­ lio lan­ky­to­jus džiu­gi­nu­si „Inst­ru­ men­ti“ pa­teikė dar vieną staig­meną – de­biu­ti­nio al­bu­mo kom­pak­tinę plokš­telę jau ga­li­ma ras­ti mu­zi­kos par­duo­tuvė­se ir pre­ky­bos centrų mu­zi­kos sky­riuo­se. Pa­sak šį al­bumą Lie­tu­vo­je iš­lei­ du­sios bend­rovės M.P.3, nuo ki­tos sa­vaitės ma­žo­sio­se mu­zi­kos par­ duo­tuvė­se bei Rūdninkų kny­gy­ne bus pra­dėta pre­kiau­ti ir „Inst­ru­ men­ti“ vi­ni­lo plokš­telė­mis. Pir­ ma­sis de­biu­ti­nio „Inst­ru­men­ti“

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt. 933624 al­bu­mo ra­di­jo sing­las „Li­ve Jac­ Muh­ly, dirbęs su to­kiais at­likė­jais ket Un­der Your Seat“ jau anks­čiau kaip Björk ir gru­pe „An­to­ny and Kelionių skambė­jo Lie­tu­vos ra­di­jo sto­ty­ the John­sons“. Londoną saugiai, vežame siunse. O pra­ėju­sią sa­vaitę pri­sta­ty­tas Iš/įAl­ bu­mo „Tru“ pa­greitai si­ro­dy­m as – ne Lietuvoje Tel. 8 nau­jau­sias grupės kūri­nys „Born tinius. pir­mas mu­zi­kpristatome os agentū­iki rosdurų. M.P.3 58ra­503, 778 627 to Die“ iš kar­to su­laukė ke­lių mūsų 687 bend­ dar­b+44 ia­vi­m o su lat­1449. viais Informacire­zul­ ja – www.lietuvalondonas.com. ša­lies ra­di­jo sto­čių dėme­sio, ypač ta­tas. Įvai­riais me­tais M.P.3 su­rengė 959526 ge­rai įver­tin­tas al­ter­na­ty­vio­sios Vežame „Brains­keleivius torm“, į„The Ho­ b os“, „The Vokietiją, Daniją, Olandimu­zi­kos me­kos – „Opus 3“. Iš vi­ ją. Sound in­so, „Jump­ pervezimai. Tel. 8Poets“, 699 01 Igo 428,Fo­ e.mpaštas so nau­ja­ja­me al­bu­me skam­ba de­ info@gmail.com. ra­vos“ ir kitų lat­vių at­likėjų pa­si­ro­ vy­ni grupės kūri­niai. Prie kai ku­ dy­mus mūsų ša­ly­je, iš­lei­do Lie­tu­v952525 ai rių iš jų sty­gi­nių aran­žuotė­mis skirtą „The Ho­bos“ al­bumą „Hea­ Kitos pri­si­dėjo JAV kom­po­zi­to­rius Ni­co ven of Green“. Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokybė – žema kaina. www.guobosbaldai.lt. Tel. Lydė­jo žai­biš­ka sėkmė 8 656 69 099. 760904

parduoda

Vo­ka­lis­tai Ja­nis Šipkė­vi­cas (Ship­si) ir pilną Ry­gos areną, šie­met da­ly­va­vo Rei­nis Sėja­nas (Reyn­si) grupę „Inst­ įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių mu­zi­kos fes­ti­ ru­men­ti“ su­kūrė 2009 m. Dėl išs­kir­ va­liuo­se, tarp jų Lie­tu­vo­je pui­kiai ži­ ti­nio in­die pop ir eks­pe­ri­men­tinės no­muo­se „Hei­ne­ken Open’er“ ir grojo Parduodamas kambarių Palanelekt­ro­n inės mu­z i­kos skam­be­sio did­ žio­jo­je „Po­dviejų si­ti­vus“ fes­ti­va­butas lio sce­ gos centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A. Tel. due­tas grei­tai pelnė tarp­tau­tinį pri­ no­je. Praė­ju­siais me­tais grupė pa­si­ 8 603 62 096. pa­ži­nimą. Gim­to­jo­je ša­ly­je lat­vių at­ rodė Karklės fes­ti­va­ly­je Lie­tu­vo­je. 955765 likė­jai į sa­vo kon­cer­tą jau su­rin­ko VD inf.

nekilnojamąjį turtą

perKa

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155.

Raš­tin­gu­mo dieną kvie­čia minė­ti skai­tant bal­su Rugsė­jo 8-ąją, Tarp­tau­tinę raš­tin­ gu­mo dieną, or­ga­ni­za­ci­ja UNES­CO šie­met kvie­čia minė­ti or­ga­ni­zuo­ jant skai­ty­mo bal­su vai­kams va­ landė­les.

Tarp­tau­tinę raš­tin­gu­mo dieną Jung­ti­nių Tautų Švie­ti­mo, moks­lo ir kultū­ros or­ga­ni­za­ci­ja (UNES­CO) mi­ni jau dau­giau nei 40 metų. Šių metų te­ma – raš­tin­gu­mas ir tai­ ka, ja sie­kia­ma pa­ro­dy­ti su raš­tin­

gu­mu su­si­ju­sių ug­domų ver­ty­bių įvai­ria­pu­siš­kumą. Tad ini­cia­ty­va „Vi­sa Lie­tu­va skai­to vai­kams“ ska­ti­na stip­rin­ti vaikų, paaug­lių ir suau­gu­siųjų ry­ šius tam, kad vai­kai sau­giai ir įdo­ miai augtų bei galėtų lavinti tiek in­te­lektą, tiek emo­ci­jas. UNES­ CO at­krei­pia dėmesį į skai­ty­mo bal­su naudą – suau­gu­sie­ji ra­gi­ na­mi skai­ty­ti vai­kams bal­su kas­ dien bent po 20 mi­nu­čių.

„„Nau­da: spe­cia­listų tei­gi­mu, skai­ty­mas pa­de­da ne tik la­vin­ti vaiz­duotę

bei in­te­lektą, bet ir vys­ty­ti emo­ci­jas. 

„Shutterstock“ nuo­tr.

ma tel. 8 698 13 100. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo aptarimo dienos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti15 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

skelbimai

960851

Parengtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žeKelionių mėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas dėl Iš/į Londoną saugiai, vežame siunžemės sklypo (kad.greitai Nr. 4142/0400:228), tinius. Lietuvoje pristatome iki durų. sen., Tel. 8 Vilesančio Šatrininkų k., Šatrininkų 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacir. sav., formavimo ir pertvarkymo projaniaus – www.lietuvalondonas.com. jekto patvirtinimo 2012 m. gegužės1010620 10 d. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas UAB Kitos „EFFECTIVUS“. Tel. 8 646 15 887, e. paštas effectivus@gmail.com. 961170 687 58 503, +44 778 627 1449. InformaciSodininkų bendrijos METALURGAS nariams! ja – www.lietuvalondonas.com. suteikia ataskaitinis2012 06 Įmonė 10 11 greitai val. šaukiamas 974465 trumpalaikias ir ilgalaikias paskOlas rinkiminis SUSIRINKIMAS, kuris vyks KelmiVežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į fiziniams ir juridiniams asmenims. jos 20-oji 13.(irDarbotvarkė: 1.. Veiklos 8sodų 656 97 000,g.www.easyfinance.lt Palangą, Šventąją atgal), nuo 35 Lt. Tel. ataskaita tvirtinimas. Revizoriaus atas8 699 99 irgenėjimas. 965, 8 612 Alpinariumų 222.227. Vaismedžių įrengi-975416 kaita ir tvirtinimas. 3. Sąmatos tvirtinimas. mas. Tujų „Smaragd“, kalninių pušų parda4. Įvairūs klausimai. 5. Pirmininko rinkimas. vimas. Tel. 8 616 42 833. 1006204 nei 6. Revizoriaus rinkimai. Susirinkus mažiau pusei bendrijos narių, pakartotinis susirinkiPerKa mas bus šaukiamas 2012 06 24 11 val. toje Kita pačioje vietojeSUPIRKIMAS (ta pati darbotvarkė). BendriAUTOMOBILIŲ BIĮ pirmininkė. „Kontrastų biuras“ visuVISOJE sąrašuLIETUparduojos VOJE. GALI BŪTI DAUŽTI ARBA SU DEFEKda Tel. atsargas 960769 TAIS. 8 676 (įvairias 71 261. kanceliarines prekes) 995292 už didžiausią pasiūlytą, ne mažesnę UAB „Nekilnojamojo Turtobet Projektai” atlieneikadastrinius 35 730 Lt kainą. Pasiūlymai teikiami iki ka matavimus Vilniaus r. sav., ĮvairūS 2012 m. birželio 25 d. imtinai uždaruose voSudervės sen., Rastinėnų k., SB „Vilma”, kuose administratoriui, UAB „SBS Kita skl. Nr.bankroto 148 (skl. kad. Nr. 4184/0934:0148), Legale“, Ukmergės g. 369A, Vilnius. Informuojame, kad(neprivatizuoto yra atliekami sodo) žemėsDauprašom gretimo sklygiau informacijos (8 5)m. 206 0799, 8 611 sklypo (Kėkšto g. 815) po Nr.Nr. 1470101/0049:0785 savininkątel.2012 birželio d. 10 kadastriniai matavimai. Suinteresuotus 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir asmenis (kaimyninių sklypų savininkus)971990 dalyvautiatvykti ženklinant riboženkliais kviečiame į minėto sklypo ribųBoguslapaVladislavos Salmanovič turto paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr.10 148val. arba prašom suženklinimą 2012 09 14 Informacijųteikiama dėmesiui. m. 27 „Geosd. 16Bazeval. jasisiekti 8Š.614 08birželio 648,Jaroslavu UAB sutel. darbų vykdytoju tatus“, Ateities 10, Tel.sen., 8 614 08 79 adresu Vilniaus r., Vilnius Pagirių vič, Žalgirio g.g,131–213, Vilnius (tel. 8Mikašiū677 eg@geostatus.lt. 648, nų e.k.,e.paštas SB „Ekspresas”, vyks sklypo1011163 kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai PRANEŠIMAS: Nac. žemės tarnybos matavimai. Vilniaus Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka m. skyriaus 2012 08 22 įsakymu Nr. 48VĮKelionių PaSlaugoS (14.48.2.)-3180 žemės sklypo LinUAB „Baltijos patvirtintas Matavimų Organizacija”, Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siun- Nr.kmenų 4144/0200:52, esančio Pamiškių g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.k., Technikos remonto tinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos pro-976256

siūlo darbą

Įvairūs

paslaugos

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt.

Kelionių organizatorius

jektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Savininkas Rišard Suchodolskij, rengėjas UAB BMO.

Karščiausi Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius 1002400

1011688

Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 Kelionių organizatorius vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius Tel.Vegasas (8 5) 231nuo 3314.2871 Faks.Lt(8 5) 262 9120 Ar svajojate aplankyti Niujorką? Las Kelionių organizatorius vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – Torontas nuo Lt Vilnius A.Vienuolio g. 6,2382 LT-01104 šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Tel. Monrealis nuo 2874 (8 5) 231 3314. Faks. (8Lt5) 262 9120 vilnius@vilnius.krantas.lt, Pamatykite Šiaurės Ameriką už Hiustonas nuo 2964 Lt www.krantas.lt Atėjo laikasnuostabiąją TIKROMS ATOSTOGOMS! Vasaros kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga ypatingą kainą. Kalgaris nuo 125nuo Lt 3464 Lt Užsisakykite skrydį iki gegužės 15 dienos,nuo ir Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga RUOŠKITE ROGES VASARĄ Pamirškite kasdieninius rūpesčius Šarm El Šeichas (Egiptas) nuo 1429 Ltir atsipaleiskitės 2012 10 Kaina pusesjūroje! su oro uostų mo110 Lt į nepamirštamą Pasinaudokite galimybę kelionę nusipirkti žiemos 2669 Ltpateikta laiduokite laiveį abi Baltijos 01–2013 21 į trumpiausios kelionę už03mažiausią kainą: nakties vakesčiais. Taba (Egiptas) saule, nuo 2039 2739nuotaika. Lt Kviečiame Jus Mėgaukitės vėjuLtir gera Tenerifė (Ispanija) nuo iki 2152 Lt Niujorkas Rezervacijos mokestis 100LtLt2219 mokamas pakarėlį! nuo 2226 Lt Slidinėjimas Italijoje nuo 1569 Lt 2149 Lt Dubajus (JAE) nuo 2899 Lt 3799 L t Vašingtonas Lt ir linksmybės iki pildomai. Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, Kruizo(Tailandas) kaina pateikta iš išplaukimo uosto. Slidinėjimas Pataja nuo 3679 Lt 4419 Lt Bostonas nuoAustrijoje 2588 Lt nuo 1635 Lt 1687 Lt Vietų skaičius ribotas. ryto! Daugiau informacijos www.krantas.lt Hurgada (Egiptas) nuo 1392 Lt 1449 Lt

KarščiauSi Kelionių PaSiūlymai

Goa (Indija) nuo 3199 Lt

Kelionių organizatorius

929896

UAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: veršelius, galvijus, avis. Sumokame iš karto. Mokame PVM. Tel. 8 613 70 805, 8 613 70 Jau nuo71šio a­d48 ie­n323. io, bent 803, 8 601 558,pir­ (8 m 310) vieną sa­vaitę – rugsė­jo 3–8 d. 953105 – suau­gu­sie­ji, ypač ug­dy­mo įstai­ gos, ra­gi­na­mi ini­ci­juo­ti skai­ty­mo va­landė­les, per ku­rias vai­kams Kitaskai­to­ma bal­su tai­kos te­ma. būtų Jas esą gy­vin­tteismo i trum­ 2012 04 20galėtų Vilniauspa­ apygardos nutartimi bankroto posUAB dis­„Joanos ku­si­josavialinijos“ su vai­kiškelta ais tai­ kos byla (c.tb. ir raš­ in­Nr. gu­B2-3323-160/2012). mo te­ma, ku­rio­Bankrutuose at­ jančios UAB „Joanos si­skleistų, kaipavialinijos“ vai­kai administratosu­vo­kia riumi IR RESšiuospaskirta da­ly­kUAB us irVERSLO ko­kiąVALDYMO vietą įvai­ TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas raus am­žiaus vaikų mąsty­se­nasmuo o­je –jieV.Česonis, uži­ma.tel. 8 686 83 541. Prašom iki 2012 m. birželio 11 d. imtinai pateikti savo kreditoPerreikalavimus ren­gi­nius2012 ma­žm. es­gegužės nie­ji vai­ ai rinius 2 kdienai galės ir mo­ k y­ t is ra­ š y­ t i bei pieš­ t (bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartui,priban­dy­kreditorinius da­mi ke­liais žod­žiais ap­ dedant reikalavimus patvirtinanra­šdokumentų y­ti ar­ba pie­ šdami at­vaiz­nuorašus. duo­ čių tinkamai įformintus ti tai, jiems yra skai­ o­mreikalavimų a bal­ Taip patkas prašom nurodyti, ar tšių su ir pan.yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu įvykdymas tai Ak­ yra cpadaryta. Kreditorinį pateiki­jos „Vi­ sa Lie­reikalavimą tu­va skai­ to tivai­ Savanorių LT-50204 kams“ pr. or­g262-105, a­ni­za­to­ riai ra­gKaunas. i­na ne Informacija 886.ir siųs­ti tik ak­ty­tel./faks. viai da­l(8 y­v37) au­t229 i, bet 961016 ren­gi­nių nuo­trau­kas, trum­pus ap­ INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIra­šy­mus, vaikų min­tis ir kitą vaiz­ MĄ. Parengtas žemės sklypo, esančio Lvovo dinę ar žo­dinę med­žiagą e. pa­štu g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklyinfo@vlsv.lt bei UNES­Cbendras O sek­rplotas e­ po kad. Nr. 0101/0032:986, to­ria­tui lietuva@unesco.lt. Ak­pa0,2419 ha,–detalusis planas. Planavimo ty­viau­sVilniaus iems ža­miesto da­masavivaldybės staig­menų. grindas: admiVD inf. nistracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 07 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 2011 08 01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

Įvairūs

ribas ir planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planavimo organizatorius: UAB „Daltonas“ (į. k. 26077688), J.Jasinskio g. 16, Vilnius. Informaciją teikia Kęstutis Taletas, tel. (8 5) 254 6871, e. paštas kestutis@ taletas.lt. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Regroup projektavimas”. Informacija teikiama tel. (8 5) 262 0353, 8 671 14 216, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, info@regroup.lt . Su parengtu Tel. 261 3653, 261 3655 detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 skelbimai@vilniausdiena.lt 05 23 iki 2012 06 21 darbo dienomis pas projekto rengėją. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija nuo 2012 06 06 iki 2012 06 21 ŠniSiūlo piškių seniūnijos darbą patalpose, A.Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius. Viešas susirinkimas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas vyks 2012 m. birželio 22 d. 11 val. Lukiškių g. 5, 235 kab., Vilniuje. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui arba organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame plaStatybosdokumente, įmonei reikalingi kelio darbininkai navimo gali apskųsti Valstybinės ir apželdintojai. Kreiptis tel. (8 5)inspekcijos 231 6179, teritorijų planavimo ir statybos papildomą darbą.Vilniaus Ieškome dar8Siūlome 663Aplinkos 52500. prie ministerijos teritorijų 975124 buotojų reklaminei medžiagai/informaciplanavimo irApmokėjimas statybos valstybinės priežiūros jai platinti. pagal susitarimą. UAB „Šeimos medicinos klinika“ siūlo darskyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per Tel. 8 699 47 717. bą šeimos bendrosios prak-į 1010372 mėnesį nuogydytojams jiems išsiųstoirlaiško (atsakymo tikos slaugytojams. Informacija tel. 8dar618 Siūlome papildomągavimo darbą. Ieškome pateiktą pasiūlymą) dienos. 37 721. galinčių atlikinėti socialines 960590 buotojų, ap975626 klausas. Tel. 8 APIE 656 40 312. INFORMACIJA TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. 1010366 Pranešame apie kartojamą visuomenės inforSiūlome papildomą darbą. Ieškome žmoĮvairūs mavimo procedūrą parengtokampanijožemės sklynių, galinčių dirbti dėl rinkiminėje po k. (5,1100 ha, sklypo Įmonei reikalingi aukštalipiai. Tel. 8kad. 6508Nr. 91 je. Dobrovolės Apmokėjimas pagal susitarimą. Tel. 0101/0164:31), Panerių seniūnijoje, Vilniuje, 699 85 865.98 086. 253, 8 699 973725 detaliojo plano. Planavimo pagrindas 1010369 – 2012 m.UAB balandžio 12 d. Detaliojo teritorijų planavi„Viadukas“ siūlo darbą: tinkuotomojams, organizatoriaus teisiųlogistika ir pareigųpagalperdavidailidėms, betonuotojams, Transportas, Reikalavimai: mobiniams sutartis darbininkams. Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos įmonė priims darbąbendrojo Vilniaus darbo žemės patirtis ir atitinkami pakeisti tikslinę paskirtįįkvalifikacijos pagal pažymėjimai. Tel. padalyti (8 52) 13sklypą, 89 31.vadybininregione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, nustatyti 1011348 ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. UAB „IRDAIVA” reikalingi darbui Vilniu611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 je: betonuotojai, staliai-dailidės, mūrininA.Goštauto g. 5-79, Kontaktiniai Vilnius, tel. 8telefonai: 698 20 198. kai, apdailininkai. 8 Projekto rengėjas UAB „RV architektų stu659 38 480, 8 659– 38 414. 1005425 dija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

KELIONĖS KELIONĖSAUTOBUSU AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų Duobelėje, Latvijoje Pirkti žydėjimo internetu:šventė www.kelioniupasiulyČekijos rojus–Praha – 577 Lt mai.lt pilys–Čekijos (05.26.) – 95 Lt Didingoji ItalijaVaršuvoje ir Kapriorojus–Praha sala – 1747 Lt–– 175 Lt Čekijos naktis pilys–Čekijos Muziejų (05.19/20) 637 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Didingoji Italija ir Kaprio sala – 1847 Lt Šiaurės Italija su poilsiu prie Adrijos Šveicarijos gamtossala–Talinas stebuklai – 1397 Ltjūros Ryga–Saremos – 429 Lt nuo 1197Italija Lt sala–Talinas Šiaurės su poilsiu prie Adrijos Ryga–Saremos – 377 Lt jūKroatija nuo ros nuo 1297 Lt Lt pažintinė) nuo 1290 Lt Šiaurės Italija990 (poilsinė Kroatijanuo nuo990 999Lt Lt nuo 627 Lt Praha-Viena-Budapeštas Kroatija Praha–Viena–Budapeštas nuo 577 Lt LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: nuo 619 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt Pirkti internetu: www.kelioniupasiulyMalta – 904 Lt IŠmai.lt VARŠUVOS (poilsinės) Ispanija,Hurgada Kosta Brava, Kosta Graikija, Cgalkidikė – 979 LtLt Dorada Egiptas, nuo 935 nuo 1979Kosta Lt Dorada – 999 Lt Ispanija, Bulgarija nuo 850 Lt Malta – 904 Lt Ispanija, Šri Lanka Alikantė nuo 3500– 1108 Lt– 1099 Lt Graikija, Chalkidikė Graikija, Kos sala Lt Kreta nuo Alikantė 1170 Lt – 1128 Ispanija, – 1108 Turkija, Antalija – 1185 Lt Graikija, Kos sala – 1128 Lt Tunisas nuo 770 Lt Turkija, Antalija 1295LtLt Bulgarija, Burgas –– 1199 Bulgarija, Burgas – 1185 Lt Rijeka – 1279 Lt poilsinės) IŠKroatija, VARŠUVOS (pažintinės Kroatija, Rijeka – 1489 Lt Turkija, Marmaris 1289 Kruizas nuo 2038 LtLt Lt Turkija,Nilu Marmaris 1620 Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo Lt2423 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas Portugalija, Algarvė – 1999 LĖKTUVUnuo IŠAlgarvė VARŠUVOS (poilsinės) Portugalija, Lt Marokas 2634 Lt– 1899 Egiptas, Hurgada nuo 1440 Lt Kuba nuo IŠ 5853 Lt LĖKTUVU VARŠUVOS (poilsinės) Bulgarija – 1595 Lt Egiptas, Turkija –Hurgada 1440 Ltnuo 995 Lt IŠBulgarija Lt Lt ŠriRYGOS: Lanka–– 995 3500 Tailandas (pažintinė Kreta ––1170 LtLt poilsinė) – nuo 5218 Lt Turkija 1078 Šri Lanka – 3500 Lt LĖKTUVU IŠKreta VILNIAUS: – 1170IŠLtVARŠUVOS (pažintinės – poilsinės) Egiptas, Tunisas –Hurgada 770 Lt nuo 869 Lt Ispanija, Maljorka – 1499(pažintinės Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS – poilTurkija, Antalija – 889 Lt sinės) Kruizas Nilu nuo 1440 Lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija,Nilu Kreta – 99 Lt Lt Kruizas nuo 1440 Mažieji Laukystos piratai Lt Bulgarija, Varna nuo – 1099 Lt 370 Izraelis–Egiptas 1678 Lt Holivudo akademija 599 Lt Marokas – 2634 Lt Portugalija, Algarvė – 2239 Lt Mes–jėga 450Lt Lt Kuba 5853 STOVYKLOS LIETUVOJE Žaidimų galaktika 450 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Raganė 550 Lt atkeliauja į Lietuvą 450 Lt Apači indėnai Pasaka nuo 550 Energetikas 600LtLt Avataro–nuotykiai Lt Lt Raganė 550 Lt kartu Laimingas žmogus – tai 450 aš! 600 Mesjėga šampinjonai Mes 450 Lt 450 Laimingas žmogus – taiLtaš! 600 Lt Mano pasaulis Aplink pasaulį per 7Ltdienas 499 Lt Top Fun 640 Lt 595 STOVYKLOS UŽSIENYJE Mano pasaulis 595 Lt Stovykla Ukrainoje „Pribrežnyj“ 60 Lt Kitas variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE dienai Dodi 550 Lt Anglų kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt AVIABILIETAI pirkti internetu: www. lek.lt STOVYKLOS1699 UŽSIENYJE Bulgarijoje Lt (yra ir pigios aviakompanijos) Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt „Pribrežnyj“ KELTAI 60 Lt dienai Ryga–Stokholmas Kryme „Saliut“ 1699 Lt AVIABILIETAI* Talinas–Helsinkis Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt Klaipėda–Karlshamnas Juodkalnijoje 1899 Lt (spec. pasiūlymas) KELTŲ AnglųBILIETAI kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Ryga–Stokholmas AVIABILIETAI* (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas Talinas–Helsinkis Turku–Alando Delis nuo 1870salos–Stokholmas Lt KRUIZAI Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt Viduržemio jūroje (spec. kaina) Ventspilis–Nyneshamnas Seulasjūroje – 2308 Lt kaina) Karibų (spec. Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310 Lt (spec. Tolimuosiuose Rytuose (spec.pasiūlymas) kaina) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Baltijos jūroje Bankokas – 2409 Lt Klaipėda–Zasnicas VIZOS Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Į Turku–Alando Rusiją nuo 260 Lt, Baltarusiją nuo salos–Stokholmas *kainos į abi puses 85 Lt.

KELTAI VIZOS Joninės Baltijos jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Ryga–Stokholmas


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje išliks debesuoti orai, vietomis galimi trumpi lietūs, bet temperatūra dienomis dar pakils daugiau nei 20 laipsnių. Šiandien vietomis galimas nestiprus lietus, oras sušils iki 18–22 laipsnių. Antradienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį 11–15, dieną 19–21 laipsnis šilumos.

Šiandien, rugsėjo 3 d.

+18

+19

Telšiai

+19

Šiauliai

Klaipėda

+20

Panevėžys

+20

Utena

+19

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.29 20.05 13.36 20.30 9.59

247-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 119 dienų. Saulė Mergelės ženkle.

+20Kaunas

Pasaulyje Atėnai +31 Berlynas +23 Brazilija +30 Briuselis +21 Dublinas +22 Kairas +34 Keiptaunas +16 Kopenhaga +20

Londonas +24 Madridas +28 Maskva +20 Minskas +21 Niujorkas +24 Oslas +21 Paryžius +24 Pekinas +27

orai vilniuje Šiandien

Praha +24 Ryga +19 Roma +24 Sidnėjus +23 Talinas +18 Tel Avivas +32 Tokijas +31 Varšuva +24

+20

+21

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+21

Alytus

0–8 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+15

+20

+17

+11

4

+15

+20

+17

+11

4

+16

+21

+17

+9

5

trečiadienį

rusų rašytojas. 1953 m. gimė prancūzas Jeanas Pierre’as Jeunet, filmo „Amelija iš Monmartro“ režisierius. 1965 m. gimė amerikiečių aktorius Charlie Sheenas. 1973 m. gimė dviratininkė Zita Urbonaitė. 1980 m. gimė Aleksandra Fomina, Lietuvoje gyvenanti prozininkė, vertėja.

1907 m. gimė režisierius ir aktorius Juozas Miltinis.

prizas Šią savaitę laimėkite Sandros Brown detektyvinį trilerį „Dūmų uždanga“.

S.Brown – JAV rašytoja, detektyvinių trilerių autorė, parašė daugiau nei 60 knygų. Jos išverstos į daugiau kaip 30 kalbų. Daugelis jos romanų yra skaitomiausių knygų sąrašuose ir visi jie, pasak „USA today“, verčia skaitytoją nerimastingai versti puslapį po puslapio iki pat pabaigos. „Dūmų uždanga“ – itin įtempto siužeto S.Brown detektyvinis trileris. Tai pasakojimas apie įžūlų sąmokslą ir apie tuos, kurie išdrįsta jį atskleisti. Draugai pasirodo eantys priešai, didvyriai virsta nusikaltėliais ir tenka pripažinti, kad visiškai pasitikėti negalima niekuo.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugsėjo 11 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

Auksė, Bronislova, Grigalius, Mirga, Pijus, Sirtautas

horoskopai

1658 m. mirė žymus britų karvedys Oliveris Cromwellis. 1856 m. gimė moderniosios Amerikos architektūros pradininkas, pirmųjų dangoraižių projektuotojas Louisas Sullivanas. 1875 m. gimė Ferdinandas Porsche, austrų automobilių inžinierius. 1883 m. mirė Ivanas Turgenevas,

antradienį

Vardai

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Avinas (03 21–04 20). Dieną patartina praleisti su mylimu žmogumi, vaikais. Tikėtinas emocijų antplūdis. Nors esate patenkintas savo gyvenimu, vis tiek ieškosite naujų jo prasmių. Pasistenkite nepraleisti dienos bergždžiai. Jautis (04 21–05 20). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalinga jūsų nuoširdi parama. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Gerai apsvarstykite pasiūlymą – gal tik iš pirmo žvilgsnio jis atrodo nepatrauklus, o iš tikrųjų pliusų daugiau nei minusų. Palanki diena dirbti komandoje. Vėžys (06 22–07 22). Mėgausitės gyvenimu, vertinsite savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Jums pavyks išspręsti ne tik įprastas problemas, bet ir išsinarplioti iš gana sudėtingų situacijų. Liūtas (07 23–08 23). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Viskas yra taip, kaip turi būti. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų gera koordinacija ir atsidavimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos ir emocijų, tik nepraraskite savitvardos. Nesiimkite nieko naujo ir sudėtingo. Tiesiog dirbkite savo darbą. Svarstyklės (09 24–10 23). Mėgausitės romantiškais jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Norėsite pasivaikščioti gamtoje ir pasimėgauti šiltomis dienomis. Skorpionas (10 24–11 22). Užplūs naujų idėjų lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Patartina pasportuoti – taip atsiras daugiau energijos. Šaulys (11 23–12 21). Aplinkiniai nepritars jūsų nuomonei, prieštaraus idėjoms. Būtina apsvarstyti susidariusią situaciją. Priešingu atveju viskas gali baigtis ginču ar konfliktu. Ožiaragis (12 22–01 20). Energingas laikotarpis, tinkantis planams įgyvendinti. Būsite aktyvus. Sportuokite gamtoje, dirbkite ūkio darbus, tačiau nepraraskite saiko. Vandenis (01 21–02 19). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dabar nespręskite svarbių klausimų. Susikoncentruokite į būtiniausius reikalus, o ateityje laukia geresni laikai. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Labiau pasikliaukite savimi ir sugebėsite išspręsti visas problemas.

2012-09-03 Vilniaus diena  
2012-09-03 Vilniaus diena  
Advertisement