Page 1

miestas

Pasaulis

2p.

Vaizdingose Guosto ežero apylinkėse – apie Lietuvos ateitį ir valstybės simbolių reikšmę.

Ar Turkijos noras tapti Artimųjų Rytų regiono lydere patyrė fiasko?

8p.

sportas

9p.

Lietuvos vyrų krepšinio klubai pradėjo priešsezoninių rungtynių maratoną.

Šiltas ir drėgnas ruduo Lietuvoje prasidėjo pavėlavusio grybų sezono džiaugsmais.

20p.

Pirmadienis rugsėjo 3, 2012 Nr. 205 (19764) Kaunodiena.lt 2 Lt

Rim­ta­me Kau­no vei­de – jau­nat­viš­ka šyp­se­na

Gir­tų mo­ki­nių ne­ra­do Man­tas La­pins­kas Įs­ta­ty­mas, drau­džian­tis pir­mą­ją moks­lo me­tų die­ną pre­kiau­ti al­ko­ ho­liu, da­vė vai­sių: į mies­tą su­grį­žę stu­den­tai ir moks­lo me­tų pra­džią šven­čian­tys moks­lei­viai di­de­lių ne­ra­mu­mų rugsėjo 1-osios va­ka­rą ne­kė­lė. Kau­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ti­ki­si, kad pa­na­ši si­tua­ci­ja bus ir šį­ va­kar.

Šie­met pirmoji moks­lo me­tų diena šven­čia­ma du kar­ tus – vie­nur ren­gi­ niai pa­si­py­lė rug­ sė­jo 1-ąją, o ki­tos mo­ky­mo įstai­gos moks­lo me­tų pra­ džią skel­bia šian­ dien. Pas­vei­kin­ ti moks­lei­vių ir stu­ den­tų ver­žė­si di­de­ lis bū­rys po­li­ti­kų.

Elekt­ro­ni­nės akys

„Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tai su Kau­no pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­ nais po­rą va­lan­dų su­ko ra­tus mies­to cent­re, bet di­des­nių in­ci­den­tų ne­ pa­vy­ko už­fik­suo­ti. Pat­ru­lių rink­ti­ nės būs­ti­nė­je Sa­va­no­rių pro­spek­te vis­ką ste­bi elekt­ro­ni­nės akys – pa­ rei­gū­nai ga­li ap­žiū­ri­nė­ti kom­pa­ni­ jas, be­si­bū­riuo­jan­čias Ro­tu­šės aikš­tė­je.

3

Dienos citata „Net jeigu išvažiuosite, nepamirškite, iš kur kilote, kas jus išmokė, kas suteikė žinių ir davė gyvybę“,–

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Lietuvos moksleiviams linkėjo šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Die­na, nu­stel­bu­si rū­pes­čius

Ru­gė­jo 1-oji yra die­na, kai Kau­nas, re­gis, nu­si­pur­to jį sle­gian­čius rū­ pes­čius, o jo duo­bė­tą ir iš­var­gu­sį vei­dą nu­tvies­kia jau­nat­viš­kas iš­dy­ kė­liš­kas šyps­nys. Švy­tin­čią nuo­tai­ ką sklei­džia moks­lei­viai ir stu­den­ tai, su­si­ren­kan­tys į nau­jųjų moks­lo me­tų pra­džios iš­kil­mes. Se­na­sis Kau­nas pri­si­me­na, kad jis – uni­ ver­si­te­tų, ko­le­gi­jų, mo­ kyk­lų mies­tas.

2

„„Pa­si­rin­ki­mas: 34 iš 75 mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai po va­sa­ros ato­sto­gų su­si­rin­ko šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 1-ąją. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

5p.


2

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

30

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

Anglies monoksidas (CO)

2

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

51

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos są­skry­dis Pri­sis­ta­tė re­gio­nai

Ro­mas Nau­ja­lis Him­nas ir vė­lia­va

„Taip su­ta­po, kad są­skry­dis star­ta­ vo rug­sė­jo 1-ąją. Mū­sų par­ti­ja tar­si pir­mo­kai pra­de­da pir­muo­sius sa­vo me­tus“, – Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos są­skry­džio ati­da­ry­mą pra­dė­jo vie­ nas iš nau­jos po­li­ti­nės jė­gos ly­de­ rių, krep­ši­nio klu­bo „Žal­gi­ris“ sa­ vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas. Iš­kil­min­gai pa­kė­lus Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos vė­lia­vą ir su­gie­do­ jus vals­ty­bės him­ną, par­ti­jos pir­mi­ nin­kė Joa­na Ši­ma­naus­kie­nė kal­bė­jo apie par­ti­jos lau­kian­čius iš­šū­kius. „Ga­li­ma ir rei­kia val­dy­ti vals­ty­bę ge­riau, – įsi­ti­ki­nu­si J.Ši­ma­naus­kie­ nė, – nors fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja pa­sau­ ly­je ir Lie­tu­vo­je la­bai su­dė­tin­ga.“ Tiks­las – at­sto­vau­ti žmo­nėms

„„ Balta: marškinėliais su partijos simbolika pasipuošę sąskrydžio daly-

viai, su (pirmoje eilėje iš kairės) LŽP pirmininke J.Šimanauskiene, partijos lyderiu V.Romanovu, S.Romanova spinduliavo geromis emocijomis.  Vaidoto Grigo, Artūro Morozovo nuotr.

Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos na­riai su­si­rin­ ko į pir­mą­jį są­skry­dį, ku­ria­me tvy­ro­jo ge­ ra nuo­tai­ka, vy­ko daug spor­to rung­čių, su da­ly­viais bend­ra­vo „Žal­gi­rio“ klu­bo krep­ ši­nin­kai.

„Tik mū­sų vi­sų su­si­tel­ki­mas, vals­ ty­bi­nis po­žiū­ris ir aiš­kus es­mės su­vo­ki­mas ga­li pa­dė­ti at­sto­vau­ti žmo­nių po­rei­kiams, mū­sų nuo­sta­ toms ir pro­tė­vių įskie­py­toms ver­ ty­bėms“, – tei­gė Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos pir­mi­nin­kė. „Va­do­vau­si­mės tuo pa­čiu šū­kiu kaip ir krep­ši­nin­kai: mes – už Lie­ tu­vą“, – są­skry­džio da­ly­viams sa­ kė J.Ši­ma­naus­kie­nė. V.Ro­ma­no­vas pri­mi­nė vals­ty­bės is­to­ri­jos ir sim­bo­lių reikš­mę ša­lies gy­vy­bin­gu­mui. „Die­vas ma­to mus pa­gal mū­sų sim­bo­lį. Iš­nyks­ta sim­bo­liai – nė­ ra ir mū­sų, – kal­bė­jo V.Ro­ma­no­ vas. – Lie­tu­vos sim­bo­lis – Ge­di­ mi­no stul­pai. Mū­sų vals­ty­bės ga­li ne­be­lik­ti, jei ne­su­sig­rą­žin­si­me šio pro­tė­vių sim­bo­lio.“

Par­ti­jos na­riai į erd­vią, įspū­din­gais gam­to­vaiz­džiais ap­sup­tą so­dy­bą „Guos­ta“, esan­čią prie to pa­ties pa­ va­di­ni­mo eže­ro, rin­ko­si nuo penk­ ta­die­nio. Pir­mą­jį va­ka­rą bu­vo su­ reng­ta pa­žin­ti­nė va­ka­ro­nė. Da­ly­viai pri­si­sta­tė dai­no­mis, ei­lė­mis, kū­ry­ bin­gai api­bū­di­no sa­vo re­gio­nus. Per ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pri­sta­ ty­mą vai­šin­gu­mu gar­sė­jan­tys dzū­ kai li­ko iš­ti­ki­mi tra­di­ci­jai nu­ste­ bin­ti gar­du­my­nų gau­sa: jie at­ve­žė di­džiu­lį ke­pa­lą Aly­taus ke­pyk­los duo­nos, dzū­kiš­kų ban­dų, su­muš­ ti­nių su ba­ra­vy­kų už­te­pu.

Die­vas ma­to mus pa­ gal mū­sų sim­bo­lį. Iš­ nyks­ta sim­bo­liai – nė­ra ir mū­sų. „Aly­tus gar­sė­ja šim­ta­la­piais, tad ant sta­lo pa­dė­jo­me ir šio gar­dė­sio. Su­rin­ko­me ir dzū­kiš­kos gi­rios ra­ sos, ku­rią pa­do­va­no­jo­me Vla­di­mi­ rui“, – šyp­so­jo­si Aly­taus sky­riaus ly­de­ris Al­gi­man­tas Paukš­tai­tis. Val­džios kiau­lys­čių do­ro­ji­mas

Vil­nie­čiai at­ga­be­no kep­tą par­še­ lį. „Nuo se­no Lie­tu­vos Di­džio­jo­ je Ku­ni­gaikš­tys­tė­je svar­bus žvė­ris bu­vo šer­nas, ku­rį me­džio­jo di­di­kai. Ki­ta šio par­še­lio sim­bo­li­ka – val­ džios pri­krės­tos kiau­lys­tės. Jas mes ir su­do­ro­si­me šia­me są­skry­dy­je“, – aiš­ki­no Vy­tau­tas La­zin­ka. V.Ro­ma­no­vas šį par­še­lį su­pjaus­tė ga­ba­lė­liais ir iš­da­li­jo da­ly­viams, taip

„„Gyvai: „Guostos“ sodybos pievoje p

pa­ro­dy­da­mas, kad nau­ja po­li­ti­nė jė­ ga ga­li su­si­do­ro­ti su anks­tes­nės val­ džios pa­lik­to­mis kiau­lys­tė­mis. Daug kas gy­rė ra­sei­niš­kės Ri­tos Ka­čiu­šie­nės ga­min­tą sū­rį, ra­ga­ vo V.Ro­ma­no­vo žmo­nos Svet­la­nos rau­gin­tų agur­kų. Va­ka­ro­nė­je par­ti­jos na­rius nu­ ste­bi­no V.Ro­ma­no­vo ir J.Ši­ma­ naus­kie­nės vo­ka­li­nis due­tas. Jie pa­dai­na­vo R.Pau­lo dai­ną „Pas­ku­ti­ nis la­pas“ ir J.Fren­ke­lio „Ger­vės“. Gau­sių plo­ji­mų su­lau­kė ir par­ti­jos pir­mi­nin­kės so­li­nis pa­si­ro­dy­mas, kai ji, pa­ra­gin­ta da­ly­vių, pa­dai­na­ vo ir dau­giau dai­nų.

Rim­ta­me Kau­no vei­de Nors sta­tis­ti­ka skel­bia, 1 kad Kau­ne šie­met į suo­ lus sės net 1,5 tūkst. moks­lei­vių

„„Atidarymas: po penkerių metų statybų Jėzuitų gimnazija turi naują priestatą.

Tomo Raginos nuotr.

ma­žiau, be dar­bo li­ko ne vie­na de­šim­tis mo­ky­to­jų, tos mo­ky­mo įstai­gos, ku­r ios šven­t ę su­ren­ gė rug­sė­jo 1-ąją, šeš­ta­die­nį, su­ lau­k ė dau­g y­b ės po­l i­t i­k ų: skir­ tin­goms par­ti­joms pri­klau­san­čių mies­to ta­ry­b os ir Sei­m o na­r ių, mi­nist­rų. Tai – ar­tė­jan­čių rin­ki­ mų ženk­las. Sma­giau­sia nau­jų­jų mokslo me­ tų pra­džia, ko ge­ro, Kau­no jė­zui­tų gim­na­zi­jo­je. Se­na­mies­ty­je ša­lia Ne­mu­no įsi­ kū­ru­sio­je mo­ky­mo įstai­go­je Rug­ sė­jo 1-oji ta­po dvi­gu­ba šven­te. Čia ne tik pra­dė­ti moks­lo me­tai, bet ir ati­da­ry­tas vie­nas mo­der­niau­ sių Kau­ne ir vi­so­je ša­ly­je mo­kyk­ los prie­sta­tų. Gim­na­zis­tai jau ne­be­ti­lo

„„Iškilmės: Rugsėjo 1-oji Kaune tapo diena, kai susitiko arkivyskupas S.Tamkevičius, politikai R.Mikaitis,

G.Steponavičius, jėzuitų provincijolas G.Vitkus, prezidentas V.Adamkus ir VDU rektorius Z.Lydeka.

Dau­giau nei 8 mln. li­tų ver­tės prie­sta­to pir­ma­sis sta­ty­bos eta­ pas, su­rin­kus pa­kan­ka­mai lė­šų iš pri­va­čių rė­mė­jų, pra­dė­tas 2007 m. 4,5 mln. li­tų prie­sta­tui sky­rė ES fon­dai. Nau­ja erd­vė gim­na­zi­jai bu­vo bū­ ti­na, mat se­no­se pa­tal­po­se jau ne­ be­til­po vi­si no­rin­tys mo­ky­tis vai­ kai. Da­bar gim­na­zi­ja ga­lės priim­ti dau­giau mo­ki­nių – iki 730. Nau­ja­ja­me Jė­zui­tų gim­na­zi­jos prie­sta­te įreng­tos mo­der­nios gam­ tos moks­lų kla­sės, la­bo­ra­to­ri­jos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­bi­ne­

tas su nau­jau­sia šiuo­lai­ki­nius rei­ ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čia mo­ky­mo įran­ga. Pa­ge­rė­jo dar­bo są­ly­gos ir gim­na­ zi­jos mo­ky­to­jams – jie per­si­kė­lė į erd­ves­nį mo­ky­to­jų kam­ba­rį. Nau­ juo­se ka­bi­ne­tuo­se įsi­kū­rė ir ad­mi­ nist­ra­ci­ja. Pir­mo­jo aukš­to ves­ti­biu­ly­je ga­ lės vyk­ti di­des­ni su­si­rin­ki­mai, prie res­tau­ruo­to XVI a. rū­sio įreng­ ta ka­vi­nė, lais­va­lai­kio zo­na. Ša­lia pa­sta­to įreng­ta am­fit­ eat­ro for­mos lau­ko te­ra­sa, kie­me – nau­ja di­de­ lė spor­to aikš­te­lė. Mo­der­niau­sias Kau­ne prie­sta­tas

Į iš­kil­mes Jė­zui­tų gim­na­zi­jo­je su­ si­rin­ko ne tik gau­sus bū­rys moks­ lei­vių ir jų tė­vų. Nau­jo­jo prie­sta­to ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­ vo ir sta­ti­nį pa­šven­ti­no Kau­no ar­ ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, vi­sus svei­ki­no Lie­ tu­vos ir Lat­vi­jos jė­zui­tų pro­vin­ci­jos pro­vin­ci­jo­las tė­vas Gin­ta­ras Vit­kus SJ, at­vy­ko mies­to val­džios at­sto­vų, Sei­mo na­rių, da­ly­va­vo pro­jek­to au­ to­riai ir ran­go­vai. „Ma­no šir­dis ku­pi­na džiaugs­mo, ir tai yra su­pran­ta­ma. Ne taip daž­ nai at­si­ran­da to­kių sta­ti­nių. Ma­ to­me, kad Kau­no se­na­mies­tis, ku­ ria­me tiek daug gy­vy­bės, ga­lės dar la­biau su­ži­bė­ti“, – kal­bė­jo tė­vas G.Vit­kus. „Per pen­ke­rius me­tus at­si­ra­do nau­jas sta­ti­nys ir jis at­ve­ria du­ris tam, kad čia ga­lė­tų skleis­tis žmo­


3

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

miestas

s: po­ky­čiams ra­gi­no ir žal­gi­rie­čiai

„„ Azartas: krepšinio aikštelėje pirmavo kauniečiai.

pasirodė Lietuvos žmonių partijos simboliai. Spor­tiš­ka dva­sia

Šeš­ta­die­nį, ant­rą­ją die­ną, ka­ra­lia­vo spor­ti­nis azar­tas. Iš są­skry­džio da­ ly­vių bu­vo su­bur­tos ke­lios re­gio­nų fut­bo­lo, krep­ši­nio ko­man­dos, vy­ ko vir­vės trau­ki­mo var­žy­bos, smi­ gi­nio tur­ny­ras. Fut­bo­lo aikš­tė­je stip­riau­sia bu­vo Kau­no ko­man­da. Ji fi­na­le 4:1 nu­ga­ lė­jo vil­nie­čius. Kau­nie­čių ko­man­dą su­da­rė krep­ ši­nio klu­bo „Žal­gi­ris“ ad­mi­nist­ra­ ci­jos dar­buo­to­jai. De­šimt įvar­čių įmu­šęs klu­ bo „Žal­gi­ris“ Klien­tų ap­tar­na­vi­ mo sky­riaus di­rek­to­rius Min­dau­

gas Kve­da­ras sa­kė, kad per­ga­lę lė­mė ko­man­di­nis žai­di­mas. „Ge­ rai gy­nė­mės, tu­rė­jo­me pui­kų var­ ti­nin­ką, tad man li­ko tik muš­ ti įvar­čius“, – šyp­so­jo­si jis. Kau­nie­čiai ne­nu­ga­li­mi bu­vo ir krep­ši­nio tur­ny­ro fi­na­le – įvei­kė bir­žie­čius. Krep­ši­nin­kai – ko­men­ta­to­riai

Krep­ši­nio tur­ny­re tei­sė­ja­vo pro­fe­ sio­na­lai – Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ ši­nin­kai. Rung­ty­nes ko­men­ta­vo bro­liai Lav­ri­no­vi­čiai. „Tei­sė­jau, ne­pa­miršk, kad švil­ pu­ku rei­kia dar ir švilp­ti“, – juo­

„„Kolekcijai: žalgiriečiai dalijo autografus.

ka­vo kreip­da­ma­sis į Ta­dą Kli­ma­vi­ čių Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius. Jis rung­ty­nes ko­men­ta­vo pir­mą kar­tą. „Įsi­ti­ki­nau, koks tai rim­tas ir ne­leng­vas dar­bas – rei­kia grei­ tai mąs­ty­ti, sek­ti rung­ty­nių ei­gą, api­bū­din­ti si­tua­ci­ją, pa­ži­no­ti žai­ dė­jus“, – da­li­jo­si įspū­džiais žal­gi­ rie­tis. Man­tas Kal­nie­tis pa­ste­bė­jo, kad są­skry­dy­je vy­ra­vo itin ge­ra nuo­ tai­ka. „Vi­si šau­niai lei­džia sa­vait­ ga­lį, o mes, krep­ši­nin­kai, da­ro­me tai, ko anks­čiau ne­bu­vo­me da­ rę: tei­sė­jau­ja­me, ko­men­tuo­ja­me. Vė­liau bus pro­ga vie­nas ki­tą per

„„ Romantika: vakare pakvipo laužo dūmais.

dan­tį pa­trauk­ti. Taip pat ir ma­ne, pir­mą kar­tą tei­sė­jau­jan­tį“, – šyp­ so­jo­si jis. Apie svei­ką vi­suo­me­nę

Pau­lius Jan­kū­nas ak­cen­ta­vo, kad jam Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja priim­ ti­na pir­miau­sia dėl sa­vo dė­me­sio spor­tui. „Tai la­bai svar­bi sri­tis, nes svei­ka ir spor­tiš­ka vi­suo­me­nė ga­ li la­bai daug pa­siek­ti“, – įsi­ti­ki­nęs žal­gi­rie­tis. „Džiau­giuo­si, kad mū­sų idė­jas pa­re­mia žal­gi­rie­čiai, jie mū­sų par­ ti­jos ir ša­lies is­to­ri­jos At­lan­tai“, – sa­kė V.Ro­ma­no­vas.

Ge­riau­si krep­ši­nio tur­ny­ro žai­dė­jai ap­do­va­no­ti „Žal­gi­rio“ klu­bo marš­ ki­nė­liais su krep­ši­nin­kų au­tog­ra­fais. Įvai­riais pri­zais bu­vo nu­džiu­gin­ti ir ki­ti spor­to var­žy­bų da­ly­viai. Šeš­ta­die­nio va­ka­rą vai­ni­ka­vo są­ skry­džio da­ly­vių su­si­bū­ri­mas prie di­de­lio lau­žo ir įspū­din­gas ug­nies bei fe­jer­ver­kų šou. Kon­cer­ta­vo gru­pė „Stu­di­ja“. Sek­ma­die­nį prieš pie­tus bu­vo nu­ leis­ta są­skry­džio vė­lia­va ir pa­lin­kė­ ta sėk­mės šios par­ti­jos na­riams ar­ tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Po­li­ti­nė rek­la­ma bus ap­mo­kė­ta iš Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­jos rin­ki­mų są­skai­tos. Užs. 6123214

– jau­nat­viš­ka šyp­se­na gus – bū­ti iš­tver­min­gas, la­biau my­lė­ti ir ver­tin­ti sa­ve ir ki­tą žmo­ gų“, – sa­kė jė­zui­tų pro­vin­ci­jo­las, pa­dė­ko­jęs vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie nau­jo­jo gim­na­zi­jos prie­sta­to at­si­ra­di­mo. Su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ru Gin­ta­ru Ste­po­na­vi­čiu­mi, gro­jant liau­diš­kai ka­pe­los mu­zi­kai, G.Vit­ kus per­kir­po sim­bo­li­nę ati­da­ry­mo juos­te­lę. Ta­da vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo ap­ žiū­rė­ti mo­der­nų ar­chi­tek­tų biu­ro „Gin­tau­tas Nat­ke­vi­čius ir par­tne­ riai“ su­pro­jek­tuo­tą Jė­zui­tų gim­na­ zi­jos pa­sta­tą. Su­si­rin­ko spor­to ha­lė­je

Prie se­no­sios Kau­no spor­to ha­lės iš to­lo pa­si­ti­ko gar­si mu­zi­ka, ant grin­di­nio iš­ties­tos re­kor­diš­kai il­gos 400 m juos­tos bu­vo ga­li­ma už­ra­ šy­ti sa­vo sva­jo­nes, ste­bė­ti che­mi­kų eks­pe­ri­men­tus. Taip moks­lo me­tų pra­džią pa­si­ti­ko Kau­no tech­no­lo­ gi­jos uni­ver­si­te­tas (KTU). Lie­tu­vos Res­pub­li­kos him­ną at­ li­kus bo­sui Liu­dui Mi­ka­laus­kui, į sa­lę žen­gė fa­kul­te­tų de­ka­nai, po jų pa­si­ro­dė pro­de­ka­nai, kol gau­siais plo­ji­mais bu­vo pa­si­tik­tas uni­ver­ si­te­to rek­to­rius pro­fe­so­rius Pet­ras Bar­šaus­kas. Tarp sve­čių sė­dė­jo ir pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, Kau­no ar­ki­vys­ ku­pas met­ro­po­li­tas Si­gi­tas Tam­ ke­vi­čius. „Šian­dien sto­viu čia kaip iš­di­ dus Lie­tu­vos pi­lie­tis. Mie­li stu­

den­tai, jūs esa­te mū­sų ša­lies atei­ tis ir jū­sų mak­si­ma­liz­mas, tei­sy­bės ieš­ko­ji­mas yra ga­ran­tas, kad vis­kas ei­na ge­ryn“, – ta­rė KTU rek­to­rius P.Bar­šaus­kas. Stu­den­tai – iš 40 ša­lių

Vy­tau­to Di­d žio­jo uni­ver­s i­te­to (VDU) stu­den­tai šeš­ta­die­nį rin­ko­ si prie Vy­tau­to Di­džio­jo pa­mink­lo. Stu­den­tai, ran­ko­se lai­ky­da­mi sa­vo fa­kul­te­tų spal­vų vė­lia­vė­les, links­ mai po­za­vo tra­di­ci­nei bend­rai nuo­ trau­kai. Vė­liau šven­tės da­ly­viai su Kau­ no pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ ru „Ąžuo­ly­nas“ pa­trau­kė Lais­vės alė­ja iki Vie­ny­bės aikš­tės. Čia pra­ si­dė­jo uni­ver­si­te­to Moks­lo me­tų pra­džios šven­tė. Ren­gi­ny­je ap­si­lan­kė pre­zi­den­ tas, VDU ta­ry­bos pir­mi­nin­kas V.Adam­kus, švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nist­ras G.Ste­po­na­vi­čius, že­ mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­ vi­čius, Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos, Uk­rai­nos dip­lo­ma­tai. „Svei­ki at­vy­kę iš vi­sų Lie­tu­vos kam­pe­lių, svei­ki at­vy­kę stu­di­juo­ti į mū­sų uni­ver­si­te­tą iš 40 pa­sau­lio ša­lių. Kai ku­rie jau spė­jo­te su­si­ras­ti nau­jų bi­čiu­lių, kai ku­rie pir­mą kar­ tą pa­ma­tė­te dės­ty­to­jus. Mū­sų uni­ ver­si­te­to gy­ve­ni­mo bū­das – ieš­ko­ ti, ieš­ko­ti ir su­pras­ti, kad at­ra­dau tai pa­ts. At­ra­dau tai, kas pra­smin­ ga, o jei ne – ieš­ko­ti to­liau“, – vi­ sus pa­svei­ki­no VDU rek­to­rius Zig­ mas Ly­de­ka.

„„Lie­tus: su­bju­ręs oras links­my­bes per­kė­lė į klu­bus ir ba­rus. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Gir­tų mo­ki­nių ne­ra­do Ste­bi­mos ir ki­to Kau­no 1 cent­ro da­lys – vie­ną di­ des­nę jau­ni­mė­lio kom­pa­ni­ją, be­

si­ne­šan­čią už­da­ry­tus šam­pa­no bu­te­lius Lais­vės alė­ja, ka­me­ros ste­bė­jo gan il­gai. Pir­ma­sis iš­kvie­ti­mas pa­rei­gū­ nus pa­sie­kė iš Se­na­mies­čio ka­vi­nės M.Va­lan­čiaus gat­vė­je – konf­lik­tas tarp lan­ky­to­jų. At­vy­kę pa­tru­liai ra­ do vy­res­nio am­žiaus po­re­lę. Mo­te­ ris sun­kiai tram­dė emo­ci­jas – ją esą už­gau­lio­jo ša­lia sė­dė­ję jau­nuo­liai. Pa­rei­gū­nai mo­ters api­bū­din­to jau­nuo­lio ieš­ko­jo ap­lin­ki­nė­se gat­ vė­se, ta­čiau ne­ra­do – jis jau bu­vo pa­si­ša­li­nęs. Ro­tu­šės aikš­tė ūžė tai­kiai

Ro­tu­šės aikš­tė šeš­ta­die­nio va­ka­rą vir­te vi­rė, ta­čiau va­ka­ri­nis gy­ve­

ni­mas čia vy­ko tai­kiai ir kul­tū­rin­ gai. Di­džio­ji da­lis jau­ni­mo sto­vė­ jo ei­lė­se prie nak­ti­nių klu­bų ar­ba sė­dė­jo lau­ko ba­ruo­se. Gurkš­no­ jan­čių­jų svai­giuo­sius gė­ri­mus ant suo­liu­kų vie­šo­se vie­to­se ne­ si­ma­tė. Ant­ra­sis iš­kvie­ti­mas pa­rei­gū­nus pa­sie­kė iš Kau­no „Ak­ro­po­lio“ ap­ sau­gos dar­buo­to­jų – čia su­lai­ky­ tas įta­ria­mas va­gis. Pre­ky­bos cent­ro ap­sau­gos vy­rai su­lai­kė iš pa­žiū­ros neiš­sis­ki­rian­ čią apie ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų mo­te­rį. Pas­ta­ro­ji kos­me­ti­kos par­ duo­tu­vė­je, kaip įta­ria­ma, pa­si­sa­ vi­no vei­do kre­mą ir dvi akių tu­šo tū­be­les, ku­rių bend­ra ver­tė sie­kė 143 li­tus. Mo­te­ris pri­sta­ty­ta į Cent­ro po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Si­tua­ci­ja pa­ge­rė­jo

Cent­ro PK pa­rei­gū­nai, kaip ir pa­ tru­liai, kons­ta­ta­vo, kad rug­sė­jo 1-osios va­ka­ras ra­mus. Vy­rai spė­ jo, kad prie tvar­kos Kau­ne pri­si­ dė­jo ir lie­tus. Į Cent­ro PK pri­sta­ty­ta tik vie­na ne­blai­vi 14 me­tų paaug­lė. Ji tei­gė iš­gė­ru­si bu­te­lį šam­pa­no. Mer­gi­na į al­ko­tes­te­rį pri­pū­tė dau­giau nei 1 pro­mi­lę, o vė­liau jos pa­siim­ti at­ vy­ko pa­tė­vis. Pa­rei­gū­nai pri­si­mi­nė, kaip prieš ke­le­rius me­tus per rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą į ko­mi­sa­ria­tą bū­da­vo pri­ sta­to­ma per 100 ne­blai­vių as­me­ nų – jie ne­tilp­da­vo į pa­tal­pas, po­ li­ci­nin­kai ne­spė­da­vo pro­to­ko­luo­ti vi­sų as­me­nų su­lai­ky­mo, o prie ko­ mi­sa­ria­to nu­tįs­da­vo di­de­lė ei­lė pa­ tru­lių ma­ši­nų su su­lai­ky­tai­siais.


4

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

miestas

Svei­ka­tos ir ak­ty­vu­mo pa­mo­kos Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

2012-ie­ji pa­skelb­ti Eu­ro­pos vy­res­ nių žmo­nių ak­ty­vu­mo ir so­li­da­ru­ mo me­tais. Bū­tent šia pro­ga šeš­ta­ die­nį Kau­no Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ko sen­jo­rams ir jau­ni­mui skir­tas ren­ gi­nys „Eu­ro­pos me­tų 2012 šven­tė“.

Bran­diems žmo­nėms ir jau­ni­ mui skir­tas veik­las pri­sta­tė „Žo­ lin­čių aka­de­mi­ja“, Kau­no pa­gy­ve­ nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­ja, Sen­jo­rų ini­cia­ty­vų cent­ras ir Kau­no kul­

tū­ros cent­ras „Tau­tos na­mai“. „Ši tech­ni­ka, vib­roa­kus­ti­nis ma­ sa­žas, pe­rim­ta iš Ja­po­ni­jos. Sau­sos žil­vi­čio ša­ke­lės sa­vo vib­ra­ci­ja gy­ do“, – sa­va­no­rę žil­vi­čiais va­no­jo vy­riau­sias Kau­no pir­ti­nin­kas An­ ta­nas Bag­do­nas. „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ žo­li­nin­ kė Da­nu­tė Kun­čie­nė siū­lė pa­ra­gau­ ti svei­kų už­kan­džių, pa­ta­rė, ko­kias ar­ba­tas pa­si­rink­ti nuo įvai­riau­sių li­gų. Kau­no Pa­ne­mu­nės se­ne­lių na­mai pri­sta­tė sa­vo dai­lės te­ra­pi­ jos dar­bus, bu­vo ga­li­ma pa­si­mo­ ky­ti ga­min­ti rank­dar­bius iš šiau­dų.

Sen­jo­rams bu­vo siū­lo­ma iš­ban­dy­ ti tarp jų la­bai po­pu­lia­rė­jan­tį šiau­ rie­tiš­ką ėji­mą su laz­do­mis. „Atė­jau čia, nes vie­na­me ren­gi­ ny­je bus ga­li­ma ne tik iš­ban­dy­ti ir pa­ma­ty­ti daug mū­sų am­žiaus žmo­ nėms nau­din­gų da­ly­kų. Oras pui­ kus, ne­šal­ta, tad ne­gi sė­dė­si na­mie, rei­kia bent kiek pa­ju­dė­ti“, – ren­gi­ niu ne­nu­si­vy­lė kau­nie­tė Al­do­na. Va­ka­rop vi­sų su­si­rin­ku­sių­jų lau­ kė kon­cer­tas „Dai­nuo­jam Eu­ro­pą“, ku­ria­me da­ly­va­vo Sta­no ir Kau­no ko­lek­ty­vai „Ie­va“, „Sū­du­viai“ ir Lie­tu­vos art­ri­to klu­bo cho­ras.

„„Siū­lė: Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ku­sio ren­gi­nio ak­cen­tai bu­vo liau­diš­ki me­di­

ci­nos me­to­dai ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio pro­pa­ga­vi­mas. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


5

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

lietuva

Prezidentė: gaukite ir atiduokite Širvintose Rugsėjo 1-osios šventėje dalyvavusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė paragino moksleivius nepamiršti savo kilmės ir skolos Lietuvai, net jei ateityje jie nuspręs išvykti iš šalies. Valstybės vadovė aptarė ir šalies aktualijas.

Šventės nepastumdysi

Šalies vadovė taip pat skeptiškai įvertino šventės perkėlimą kai kuriose mokyklose į pirmadienį ir sakė, kad Rugsėjo 1-oji neturėtų būti stumdoma. „Net jeigu išvažiuosite, nepamirškite, iš kur kilote, kas jus išmokė, kas suteikė žinių ir davė gyvybę. Tegu išlieka mūsų brangi Lietuva jums svarbiausia kelrodė žvaigždė visam gyvenimui, kad ir ką darytumėte, prisiminkite, iš kur kilote, kam dirbote ir kam esate skolingi. Taigi gaukite ir atiduokite“, – kreipdamasi į moksleivius sakė D.Grybauskaitė.

Pradedame tą didelį žygį į žinių pasaulį, kuris mus formuoja.

Ji taip pat pabrėžė, kad „Rugsėjo 1-osios nei pakeisi, nei atšauksi, nei pastumdysi“. Vėliau žurnalistams Prezidentė sakė nepritarianti, kad šventė būtų kilnojama, ir svarstė, kad taip galbūt kai kur nuspręsta dėl miesto šventės.

R

„Rugsėjo 1-oji man labai svarbi, ir, tikiuosi, mums visiems labai svarbi diena, tai pirmoji mokslo diena, pradedame tą didelį žygį į žinių pasaulį, kuris mus formuoja. Kaip ir Naujųjų metų ar Kalėdų, nemanau, kad galima paskelbti kitą Rugsėjo 1-osios datą“, – kalbėjo Prezidentė. „Čia priklauso, aišku, nuo tradicijų, apsisprendimo ar gal kokioms nors šventėms šį kartą sutrukdė Rugsėjo 1-oji kuriam nors miestui, bet Rugsėjo 1-oji yra Rugsėjo 1-oji“, – sakė D.Grybauskaitė. Renovacijos programos kritika

Kalbėdama su žurnalistais Prezidentė D.Grybauskaitė sukritikavo Vyriausybės sprendimą pirkti sraigtasparnius iš namų renovacijai nepanaudotų ES lėšų ir sakė, kad reikėjo ieškoti kitų šaltinių. „Norėčiau patvirtinti, kad sraigtasparnių tikrai reikia, bet jiems reikėjo rasti kitų šaltinių, ir tokio sprendimo priimti nebuvo galima“, – sakė šalies vadovė. Vyriausybės vykdomą pastatų renovavimo programą šalies vadovė pavadino sunkiausiai ir blogiausiai vykdoma programa. „Renovacijos programa šios Vyriausybės buvo sunkiausiai vykdoma ir blogiausiai vykdoma programa, todėl iš jos lėšų daryti ko nors

„„Linkėjimas: „Tegu išlieka Lietuva jums svarbiausia kelrodė žvaigždė visam gyvenimui“,– toks Prezidentės

D.Grybauskaitės priesakas moksleiviams. 

kita tikrai nereikėtų“, – kalbėjo D.Grybauskaitė. Premjeras Andrius Kubilius prieš kelias dienas pareiškė, kad, nors kai kurie politikai žeria kritiką, Vyriausybė neketina atsisakyti planų už laiku nepanaudotas būsto renovacijai skirtas ES paramos lėšas įsigyti tris gelbėjimo sraigtasparnius. Pasak jo, laiku nepanaudojus ES paramos, Lietuvai tektų ją grąžinti.

„Nereikia meluoti“

Komentuodama iš Lietuvos į Baltarusiją įskridusių švedų aktyvistų „pliušinių meškiukų akciją“, D.Grybauskaitė pareiškė, kad nereikia meluoti. „Nereikia meluoti, nereikės nusišnekėti ir išsisukinėti“, – žurnalistams Širvintose sakė Prezidentė, paklausta apie Lietuvos institucijų reakciją ir Baltarusijos prezidento grasinimus. Kam adresuotos šios

Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

pastabos, šalies vadovė nedetalizavo. D.Grybauskaitė taip pat teigė, kad, atlikus tyrimą dėl Lietuvos sienos kirtimo, „informacija bus pateikta Lietuvos visuomenei ir Švedijos teisėsaugai“. BNS paklausta, ar Lietuva turi suteikti teisinę pagalbą Baltarusijai, Prezidentė atsakė: „Aš pasakiau dėl sienos kirtimo.“ KD, BNS inf.

Susisiekimo ministerija

Kauniečiai įvertino ES paramą transporto projektams Karolina Marcinkevičiūtė

šian dien yra su si sie ki mas bei saugumas.

Šią vasarą vaizdingose Kauno vie­ tose buvo galima sutikti būrius tu­ ristų. Keliautojus į mūsų miestą pritraukia ne tik vaizdingos vietos, bet ir modernėjantis Tarptautinis Kauno oro uostas. Panaudojus ES paramą, čia buvo pastatytas nau­ jas keleivių terminalas, rekonst­ ruotas lėktuvų kilimo ir tūpimo takas, išplėstas orlaivių stovėjimo peronas. Atnaujintas oro uostas ta­ po patrauklesnis oro linijų bend­ rovėms, todėl tiesioginių skrydžių maršrutai Kauną jungia su dauge­ liu Europos miestų.

Mažinamos spūstys

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

Praėjusį penktadienį kauniečiai ir miesto svečiai turėjo galimybę su­ sipažinti su transporto infrast­ ruktūros projektais Kauno regione ir visoje Lietuvoje. Kauno miesto savivaldybėje vyko projektų pri­ statymas, diskusija, o Kauno mu­ zikinio teatro sodelyje susirinku­ sieji sprendė užduotis, dalyvavo nuotaikingoje viktorinoje.

„­Trans­por­to­inf­rast­ruktū­ros­pro­jek­tai­Kau­ne­su­laukė­

itin­di­de­lio­mies­tie­čių­dėme­sio.­

Pasitvirtinusios investicijos

Susisiekimo ministro patarėjas Ri­ mantas Mikaitis džiaugėsi, kad ren­ ginys ir seminaras sulaukė tokio di­ delio dėmesio. „Manau, kad žmonės turi žinoti ir suprasti, kas jau bu­ vo padaryta, šiuo metu yra įgyven­ dinama ir dar planuojama padaryti. Tai svarbu kiekvienam. Susitikimai svarbūs norint ateityje išvengti klai­ dų, pasitarti ir pasimokyti vieniems iš kitų“, – kalbėjo R.Mikaitis.

­

To­mo­Ra­gi­nos­nuo­tr.

Per neseniai atliktą tyrimą Lie­ tuvos mokslininkai apskaičiavo, kad į transporto sistemą inves­ tuotas 1 litas generuoja apie 3 litų grąžą. 2007–2013 m. transporto infrastruktūrai gerinti skirta dau­ giau nei 5,3 mlrd. litų ES paramos lėšų, o šiuo metu panaudota jau 2,28 mlrd. litų. Gauta parama ir sėkmin gai įgy ven din ti pro jek­ tai ne tik padėjo pagerinti kelių būklę, bet ir įrodė, koks svarbus

Šiuo metu remontuojama Parodos gatvė – tai vienas iš daugelio pro­ jektų, kurių įgyvendinimas padės sumažinti spūstis, pagerinti ap­ linkos kokybę ir greičiau bei pato­ giau keliauti. Viktorinoje prizą laimėjusi Rūta Karčiauskienė prisipažino, kad ren­ ginyje dalyvauti neplanavo, tačiau, pamačiusi didelį būrį miestie­ čių, susidomėjo ir ji. „Tikrai sma­ gu. Už teisingus atsakymus dar ir prizų galima laimėti. Tiesą sa­ kant, mano specialybė yra susijusi su transportu, keliais, todėl domė­ tis tuo tenka. Šio renginio organi­ zatoriai pasistengė, kad paprastus ir aiškius atsakymus į savo klausimus gautų kiekvienas. Parengta ir žais­ minga aikštelė vaikams“, – apžiū­ rinėdama prizus kalbėjo kaunietė.

Mums pasiteiravus, ar pašne­ kovė pastebi projektų naudą kas­ dieniame gyvenime, ji pripažino, kad nuolat atkreipia dėmesį į tvar­ komus kelius. „Perskaitau apie tai spaudoje, o ir pati pastebiu“, – pridūrė ji. Domisi ir būsimieji vairuotojai

Viktorinoje sutikta studentė Agnė Pociūtė neseniai pradėjo mokytis vairuoti, todėl kelių būklė ir trans­ porto infrastruktūros projektai merginai pasirodė aktualūs. „Pastaruoju metu dažnai tenka vykti į kitus Lietuvos miestus, to­ dėl pastebiu tvarkomus ir plečia­ mus kelius. Baisu, kai iš žiniasklai­ dos išgirstu apie avarijas, nelaimes keliuose, todėl tikiuosi, kad šiai problemai bus skiriamas itin di­ delis dėmesys. Svarbu ne tik gali­ mybė greitai keliauti – ne mažiau svarbu ir saugumas“, – samprota­ vo mergina.


6

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

nuomonės

Vytį ga­li su­si­grąžin­ti bal­ta­ru­siai?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Tau­tos li­tai – grau­ži­kams

Sau­lius Po­cius

J

ei biu­rok­ra­tas jums sa­ko, kad vals­ tybė ne­tu­ri pi­nigų, ži­no­ki­te: jis me­luo­ ja. Sup­ran­ta­ma, kan­ce­lia­rijų grau­ži­kai ne­ga­l i pa­sa­ky­ti tie­sos, nes tai ne­nau­ din­ga jų kas­tai, ku­r ios vėžio pa­g rauž­ta mo­ ralė skleid­žia to­kią puvė­sių smarvę, ko­kia ne­ dvokė net iš­ga­ma Ža­nas Ba­tis­tas Gre­nu­jis iš P.Süskin­do ro­ma­no „Kve­pa­lai“. Pi­n igų vals­tybė­je yra. Ir net per daug. Bėda – ne pi­nigų su­mos, o jų pa­skirs­ty­mo anach­ ro­niz­mai. Tai by­lo­ja ir pa­starąją sa­vaitę ošęs skan­da­las dėl re­no­va­ci­jos mi­l i­jonų, už ku­ riuos, kaip nu­švi­to biu­rok­ra­t i­jos gy­v ių sme­ ge­ny­se, rei­k ia pirk­t i sraig­tas­par­n ius. Ga­l i­ ma net pa­ma­ny­ti, kad vals­tybę val­do ne sė­ brų „cheb­rytė“, o anar­chistų va­das Nes­to­ras Mach­no, pa­garsėjęs po­lin­kiu šau­dy­ti ant sie­ nos nu­tūpu­sias mu­ses.

Gal tau­ta kaip nors ga­li ap­siei­ti be visų tų per­tek­li­nių etatų, ku­rių mi­nis­te­ri­jo­se pri­vi­so kaip utė­lių. Mes tu­r i­me šventų po­rei­k ių, ku­r iems tų li­ tų vi­sa­da pa­ka­ko ir pa­kaks. Pa­vyzd­ž iui, val­ di­n inkų al­goms ir prie­dams. Vi­sa tai mo­ka­ ma tvar­k in­gai ir lai­k u. Ne taip, kaip pri­va­ čia­ja­me sek­to­r iu­je, – kai už­d ir­ba­ma. O ir tų val­d i­n in­k i­jos gaujų vals­t ybės ins­t i­t u­ci­jo­se ryš­k iai per daug. Vien mi­n is­te­r i­jo­se tarps­ ta net 54 mi­nistrų pa­tarė­jai ir pa­dėjėjai. Šia­ me biu­rok­ra­t i­j os veis­ly­ne su­s i­s luoks­n ia­ vo dar ir sa­va hie­rar­chi­ja: yra pa­pras­t i pa­ tarė­j ai, o bran­g iau mo­k a­m i – vy­r iau­s ie­ ji. Žod­ž iu, ly­ges­n i tarp ly­g ių. Tarp šių eta­t i­ nių „lais­vo oro di­rek­to­r ių“ yra įvai­r ias­p al­ vių as­menų ir net as­me­ny­bių. Ky­la klau­ si­mas, ką jie vi­s i ten vei­k ia? Pa­v yzd­ž iui, ką vi­daus rei­kalų mi­nist­rui ga­li pa­tar­ti buvęs stam­biap­lokš­čių namų de­ta­l ių ga­myk­los ce­ cho vir­ši­n in­kas? Yra, su­pran­ta­ma, ir įsidėmė­tinų išim­čių. Kler­ kų, ne­ga­l in­čių at­si­plėšti nuo dar­bo. Pa­vyzd­ žiui, su­si­sie­k i­mo mi­n ist­ro pa­tarė­jas Mar­t y­ nas Čer­kaus­kas dar­buo­ja­si ir per sa­vo ves­tu­ ves. Net ato­sto­gau­da­mas Grai­k i­jo­je mi­nis­te­ ri­jos pa­ži­ba neiš­ken­čia ne­spin­du­liavęs įžval­ giais nu­ro­dy­m ais smul­k ie­s iems pa­val­d i­ niams. Pa­vydė­t i­nas uo­lu­mas, ver­tas garbės len­tos ir dar vie­nos labai geid­ž ia­mos pre­mi­ jos „į ran­kas“. Tik gal tau­ta kaip nors ga­li ap­siei­ti be visų tų orių nu­ro­dymų? Ir tų per­tek­li­nių etatų, ku­rių mi­nis­te­r i­jo­se pri­vi­so kaip utė­lių. informacija:

302 250

L

ie­tu­vo­je vyks­tant dis­ku­ si­joms dėl pla­tes­nio is­ to­rinės vėlia­vos su Vy­ čiu nau­do­ji­mo, Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos pro­fe­so­rius Alf­re­das Bumb­laus­kas tei­gia, kad Vytį kaip sa­vo sim­bolį ga­li su­si­ grąžin­ti ir Bal­ta­ru­si­ja, ku­rios re­ ži­mas ima la­biau gręžtis į Lie­tu­ vos Did­žio­sios Ku­ni­gaikš­tystės (LDK) pa­veldą. „Be abe­jo“, – taip is­to­ri­kas at­sakė į BNS klau­simą, ar Bal­ta­ ru­si­jos her­bu ne­to­li­mo­je atei­ty­ je vėl ga­li tap­ti Vy­tis. „Yra bal­ta­ru­sių, ku­rie ma­ no, kad Lie­tu­va il­gai ne­dėkin­ gai elgė­si jų at­žvil­giu. Jiems, net Lie­tu­vos drau­gams, kai ku­rie mūsų au­to­riai, aka­de­mi­kai yra už bor­to. Jie ma­no, kad lie­tu­viai prie­š bal­ta­ru­sius pa­siuntė aka­ de­mi­kus, kad su­nie­kintų Bal­ta­ ru­siją, nes bal­ta­ru­sių vaid­muo LDK bu­vo daug rim­tes­nis, ne­ gu lie­tu­viai pai­šo“, – kalbė­jo is­ to­ri­kas.

Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei ka­da nors Bal­ta­ ru­si­jos Ra­da su­si­ tel­kia ir pa­skel­bia, kad ji ne Bal­ta­ru­si­ ja, o Lit­va. Ir ką Lie­ tu­va da­rytų?

Pa­sak A.Bumb­laus­ko, ver­ta pri­pa­žin­ti, kad bal­ta­ru­sių vaid­ muo Lie­tu­vo­je įver­tin­tas ne­pa­ kan­ka­mai, – is­to­ri­ko žod­žiais, lie­tu­viai į LDK is­to­riją žiū­ri vie­ na akim, o ne dviem, ir už­mirš­ ta, pa­vyzd­žiui, kad pusė Vil­niaus bu­vo bal­ta­ru­siš­kas. Ki­ta ver­tus, A.Bumb­laus­ko tei­gi­mu, Bal­ta­ru­ si­ja per­len­kia lazdą vi­siš­kai į kitą pusę, kai Lie­tu­vos is­to­riją va­di­na tik Že­mai­ti­jos is­to­ri­ja. „Įsi­vaiz­ duo­ki­te, jei ka­da nors Bal­ta­ru­si­ jos Ra­da su­si­tel­kia ir pa­skel­bia, kad ji ne Bal­ta­ru­si­ja, o Lit­va. Ir ką Lie­tu­va da­rytų? Ir ką da­rytų

L

ie­tu­vos fi­nansų mi­nis­ te­ri­ja pa­rengė kons­ti­tu­ cinį įsta­tymą, ku­ria­me nu­ma­tant su­ba­lan­suo­to biud­že­to tai­syklę būtų įvyk­dy­tas ES fis­ka­li­nia­me pa­kte pri­siim­tas įsi­pa­rei­go­ji­mas. Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, šie­met kovą ES va­dovų pa­si­ra­šytą ir bir­ želį Lie­tu­vos Sei­mo ra­ti­fi­kuotą su­tartį būtų ga­li­ma įgy­ven­din­

tie, ku­rie rėkia prie­š LDK Vytį? Įsi­vaiz­duo­ki­te, bal­ta­ru­siai pa­si­ va­di­na Lit­va ir sa­ko: o jūs esa­ te pa­vogę mūsų pa­va­di­nimą“, – svarstė A.Bumb­laus­kas. „Daug kas pik­ti­na­si, kam rei­ kia is­to­rinės vėlia­vos – juk rau­ do­na. Ki­ta ver­tus, kaip ki­taip pa­ de­monst­ruo­si ryšį su LDK? Jei­gu pik­ti­namės, tai pik­tin­kimės ir LDK, ar taip?“ – kalbė­jo profe­ sorius. Vy­tis kaip Bal­ta­ru­si­jos na­cio­ na­li­nis her­bas bu­vo pa­nai­kin­tas po tarp­tau­ti­nių stan­dartų nea­ti­ ti­ku­sio 1995 m. re­fe­ren­du­mo, ku­ rį ini­ci­ja­vo į vald­žią at­ėjęs Aliak­ sand­ras Lu­ka­šen­ka. Vis dėlto pa­sta­ruo­ju me­tu, pa­sak A.Bumb­ laus­ko, A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mas kei­čia po­žiūrį į LDK.

„Sa­ky­čiau, kad ke­tu­ri iš pen­ kių is­to­rikų yra įsi­ti­kinę bal­ ta­ru­siš­ku LDK po­būdžiu. Il­gai at­rodė, kad A.Lu­ka­šen­ka tai pri­ stab­do. Bet da­bar ši kon­cep­ci­ja jau yra ir ofi­cio­zi­niuo­se Bal­ta­ru­ si­jos laik­raš­čiuo­se. Ten­den­ci­jos to­kios. A.Lu­ka­šen­ka juk viską ga­li, kai jam reikės, jis ga­li ap­si­ gink­luo­ti šia kon­cep­ci­ja“, – sa­ kė A.Bumb­laus­kas. XIV a. lie­tu­vių ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do val­dy­mo me­tais LDK iš­ siplė­tus iki Juo­do­sios jūros, Lie­ tu­va ta­po dvi­lypė – ap­ėmė et­ni­ nes pa­go­niš­kas lie­tu­vių že­mes ir gau­ses­nes gy­ven­tojų sta­čia­ti­kiš­ kas sen­ru­sių že­mes. Jo­se pa­ma­žu su­si­for­ma­vo at­ski­ra nuo Mask­ vos rusų LDK slavų rusėnų tau­ ta, iš ku­rios vėliau at­si­ra­do šiuo­

Kęstu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

lai­kinės bal­ta­ru­sių ir uk­rai­nie­čių tau­tos. Be to, lie­tu­viai užim­to­se žemė­se ra­do raš­tiją, ku­rios pa­tys dar ne­turė­jo, ir LDK raš­to kal­ba ta­po rusėnų – bal­ta­ru­sių ir uk­ rai­nie­čių pro­tėvių – kal­ba. Šiuo me­tu is­to­rinę vėliavą pri­va­lu iš­kel­ti virš Lie­tu­vos val­ dovų rūmų Vil­niu­je, Trakų pi­ly­ je ir Ka­ro mu­zie­jaus skve­re­ly­je Kau­ne. Grupė Sei­mo na­rių siū­lo vėliavą kel­ti Lietuvos ka­ra­liaus Min­dau­go karū­na­vi­mo dieną – lie­pos 6-ąją ir Žal­gi­rio mūšio dieną – lie­pos 15-ąją. Is­to­rinės vėlia­vos su Vy­čiu pro­to­ti­pas – per 1410 m. Žal­gi­ rio mūšį Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ ni­gaikš­tystės ka­riuo­menės nau­ do­tos vėlia­vos. KD, BNS inf.

ti pri­ėmus Ūkio sta­bi­lu­mo ir au­g i­m o tai­syk­l ių kons­t i­t u­ cinį įsta­tymą. ES fis­ka­li­nis pa­ ktas bu­vo su­kur­tas rea­guo­jant į skolų krizę eu­ro zo­no­je. Jį pa­ si­ra­šiu­sios 25 vals­tybės su­ti­ko įsi­pa­rei­go­ti siek­ti, kad biud­že­ to struktū­ri­nis de­fi­ci­tas ne­vir­ šytų 0,5 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, jei nėra ne­pap­rastųjų ap­lin­ky­bių.

Su­tar­tis, prie ku­rios ne­pri­si­ jungė bri­tai ir če­kai, taip pat nu­ ma­to san­kci­jas tai­syk­lių ne­si­lai­ kan­čioms ša­lims. Pa­gal Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos siū­lymą įsi­pa­rei­go­ji­mams už­ tik­rin­ti būtų stei­gia­ma Biud­že­to po­li­ti­kos kont­rolės ins­ti­tu­ci­ja. Pa­gal pro­jektą jos va­dovą pen­ ke­riems me­tams, bet ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš eilės,

skirtų Sei­mas Res­pub­li­kos pre­zi­ den­to tei­ki­mu. Fis­ka­li­nis pa­ktas įsi­ga­lios, jei jį ra­ti­fik ­ uos 12 eu­ro zo­nos ša­ lių. Lie­tu­vos vald­žios at­sto­ vai ra­ti­fi­kuo­da­mi su­tartį teigė, jog įsi­pa­rei­go­jimų pri­si­ėmi­mas pa­si­ųstų ži­nią tarp­tau­tinėms rin­koms, kad tau­py­mo po­li­ti­ka bus tęsia­ma. KD, BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

pa­sta­ruo­ju me­tu bal­ta­ru­siai esą ki­taip žvel­gia į LDK is­to­riją. 

Fi­nan­sinę drausmę ban­do įves­ti įsta­ty­mu

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Po­k y­č iai: Vy­tis kaip Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nis her­bas bu­vo pa­nai­kin­tas 1995 m., ta­čiau„

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

ekonomika Ne­dar­bas – ­ vie­nas did­žiau­sių

Kai­nos ki­to ­ ne­smar­kiai

Šių metų lie­pos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­ gal did­žiau­sio ne­dar­bo lygį uži­ma sep­tintą vietą ES – jis siekė 13 pro­c. Di­des­nis ne­dar­ bas bu­vo re­gist­ruo­tas tik kri­zių kre­čia­mo­ se ES ša­ly­se: Is­pa­ni­jo­je (25,1 pro­c.), Grai­ ki­jo­je (ge­gužę – 23,1 pro­c.), Lat­vi­jo­je (bir­ želį – 15,9 pro­c.), Por­tu­ga­li­jo­je (15,7 pro­c.), Ai­ri­jo­je (14,9 pro­c.) ir Slo­va­ki­jo­je (14 pro­c.). Ta­čiau Lie­tu­vo­je to­liau fik­suo­ja­mas vie­nas did­žiau­sių ne­dar­bo mažė­jimų per me­tus.

Re­kor­di­nes aukš­tu­mas pa­sie­ku­sios de­ galų kai­nos pra­ėju­sią sa­vaitę ki­to ne­smar­ kiai. Bend­rovės „Lu­koil“ ir „Sta­toil“ po­pu­ lia­riau­sio 95 markės ben­zi­no kainą pa­di­ di­no 2 cen­tais – ati­tin­ka­mai iki 5,15 li­to ir 5,16 li­to už litrą. „Or­len“ de­ga­linė­se ben­zi­ no kai­na per sa­vaitę ne­si­keitė ir li­ko 5,13 li­to. Dy­ze­li­no kai­na de­ga­linė­se per sa­vaitę iš­li­ko sta­bi­li: „Lu­koil“ ir „Or­len“ litrą par­ davė po 4,79 li­to, o „Sta­toil“ – po 4,8 li­to.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2820 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3573 JAV do­le­ris 1 2,7601 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7824 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9594 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2247 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7444 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4818 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8753

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,3056 % +0,0023 % +0,3016 % +0,1512 % +0,0060 % –0,5610 % +0,3278 % –0,4822 % +0,0174 %

Nuo­ma piką pa­sieks ru­denį Butų nuo­mos pa­klau­sa kiek­vie­nais me­ tais itin suak­tyvė­ja va­sarą, kai į did­žiuo­ sius ša­lies mies­tus pla­nuo­ja at­vyk­ti ir ap­si­gy­ven­ti stu­den­tai iš kitų ša­lies vie­to­ vių. Ta­čiau šie­met rin­ka ste­bi­na nau­jo­mis ten­den­ci­jo­mis.

Ieš­ko­ti su­sku­bo iš anks­to

Pas­tarųjų ke­le­rių metų sta­tis­ti­ka ro­do, kad anks­tes­niais me­tais bu­ tų nuo­mos pa­si­ūla išaug­da­vo ant­ ro­je va­sa­ros pusė­je ar­ba pa­sku­tinį va­sa­ros mėnesį, kai stu­den­tai jau su­ži­no­da­vo sto­jamųjų eg­za­minų re­zul­ta­tus ir būda­vo tik­ri, ku­ria­me mies­te gy­vens nuo rugsė­jo. Šie­met, prie­šin­gai nei anks­tes­niais me­tais, butų pa­klau­sa ėmė aug­ti anks­čiau – jau nuo pa­va­sa­rio, kaip ro­do ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to po­rta­lo aruo­das.lt duo­me­nys. Pa­sak ne­k il­n o­ja­m o­jo tur­to agentū­ros „Pro­real“ va­do­vo Li­ no Ja­nu­čio, nuo ge­gužės nuo­mos pa­klau­sa ėmė aug­ti dėl gy­ven­tojų, ku­rie nu­sprendė būstą nuo­mo­tis, ne­radę nu­si­pirk­ti tin­ka­mo ne­kil­ no­ja­mo­jo tur­to. Ki­ta suin­te­re­suotųjų grupė – stu­den­tai – jau va­sa­ros pra­džio­ je pa­no­ro būti už­tik­rin­ti dėl gy­ ve­na­mo­sios vie­tos ru­denį ir ėmė ieš­ko­ti būsto nuo­mos pa­si­ūlymų. Da­lis jų, su­radę tin­kamą va­riantą, va­sarą mokė­jo nuo­mos mo­kestį, nors į nuo­mo­ja­mus bu­tus pla­na­ vo įsi­kel­ti tik pra­si­dėjus moks­lo me­tams. To­kios išanks­tinės būs­ to paieš­kos lėmė, kad butų nuo­ mos pa­klau­sos pi­kas šie­met bu­vo ne va­sa­ros pa­bai­go­je, kaip anks­ tes­niais me­tais, o lie­pos vi­du­ry­ je. Pa­sak L.Ja­nu­čio, būtent liepą ieš­kan­tys iš­si­nuo­mo­ti būstą bu­ vo ak­ty­viau­si. Paieš­ka neužt­ruk­da­vo

Iš po­rta­le aruo­das.lt pub­li­kuo­jamų butų nuo­mos skel­bimų sta­ tis­ti­kos ma­ty­ti, kad šią va­sarą už rin­kos kainą siū­lomų butų paieš­ kos ne­re­tai tru­ko vos ke­lias die­ nas. Pa­sak po­rta­lo aruo­das.lt at­ stovės Vik­to­ri­jos Ste­po­na­vi­čiūtės, liepą ir rugpjūtį be­veik kas­dien pa­ si­taikė at­vejų, kai įdėjus skel­bimą po vie­nos ar ke­lių dienų iš­nuo­mo­ jamų butų sa­vi­nin­kai kreip­da­vo­si į po­rta­lo ad­mi­nist­ra­ciją, kad ši butų nuo­mos skel­bimą išimtų. Pa­s iū­l os trūku­m as tu­r i įta­ kos kai­noms aug­ti. Šių metų bir­

želį bu­vo fik­suo­ja­mas butų nuo­ mos rin­kos ak­ty­vu­mas, bet kai­nos ėmė šiek tiek didė­ti tik liepą. Pa­ sak L.Ja­nu­čio, po­ky­tis ne­bu­vo di­ de­lis – kai­nos išau­go iki 10–15 pro­c. Pa­vyzd­žiui, anks­čiau butą norė­ta iš­nuo­mo­ti už 1500 litų per mėnesį, da­bar jo kai­na išau­go iki 1600 litų. Ak­ty­viau­sias bus ru­duo

Por­ta­lo aruo­das.lt skel­bimų sta­tis­ ti­ka ro­do, kad ne­to­li mies­to cent­ ro esan­tys bu­tai nuo­mo­ja­mi apie penk­ta­dalį pi­giau nei cent­re. Mie­ ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se, ku­rie nuo cent­ro nu­tolę la­biau­siai, butų nuo­ ma ga­li at­siei­ti 35 pro­c. pi­giau nei cent­re. Kau­ne nuo­mo­jamų butų skel­bi­ muo­se vi­du­tinės kai­nos siekė apie 450–550 litų per mėnesį už vie­ no kam­ba­rio butą, apie 600 litų už dviejų kam­ba­rių ir apie 850 litų per mėnesį už trijų kam­ba­rių butą. Anot L.Ja­nu­čio, ga­li­ma išs­kir­ti tris eta­pus, kai butų nuo­mos pa­ klau­sa itin suak­tyvė­ja. Pir­ma­sis kas­met pa­ste­bi­mas moks­lo metų pa­bai­go­je, kai stu­di­jas baigę jau­ nuo­liai pra­de­da ieš­ko­ti ki­tos gy­ve­ na­mo­sios vie­tos. Ant­ra­sis fik­suo­ ja­mas va­sa­ros vi­du­ry­je, kai nuo­ma pa­si­da­ro itin ak­tua­li nau­jiems at­ vyks­tan­tiems stu­den­tams. Tre­čia­ sis – vėliau­sias – eta­pas pra­si­de­da per šil­dy­mo se­zoną ar­ba stu­den­ tams pa­gy­ve­nus ke­lie­se. Šiais me­tais būsto nuo­mos rin­ kos ak­ty­vu­mo dar ga­li­ma tikė­tis bai­gian­tis ru­de­niui. KD inf.

15 proc.

išaugo butų nuomos kainos šiais metais Lietuvoje.

„„Sku­ba: šiais me­tais, ki­taip nei anks­tes­niais, stu­den­tai ak­ty­viai būsto iš­si­nuo­mo­ti ieš­ko­jo anks­čiau – lie­pos

vi­du­ry­je. 

Šarū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


8

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

pasaulis Ne­lai­mė Pran­cū­zi­jo­je

Pa­sie­kė ga­lią

Pro­tes­tai Is­pa­ni­jo­je

Vie­nas vai­kas žu­vo, dar maž­ daug 40 žmo­nių bu­vo su­žeis­ ta, kai Pie­tų Pran­cū­zi­jo­je ne­ to­li Vi­do­ba­no mies­te­lio ap­vir­to ru­mu­nų tu­ris­tus ve­žan­tis au­ to­bu­sas. Kai ku­rių su­žeis­tų­jų būk­lė yra kri­ti­nė. Po­li­ci­ja pa­ tvir­ti­no, kad ne­lai­mė ki­lo dėl pa­dan­gų. Au­to­bu­sas nu­lė­kė į šo­ną ir per­si­ver­tė per ati­tva­rą.

Ira­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos va­do­vo pa­va­duo­to­jas Mo­ham­ ma­das Ah­ma­dia­nas pra­ne­šė, kad šalies ato­mi­nės elekt­ri­nės reak­to­rius pa­sie­kė vi­są pla­ nuo­tą ga­lią. Ira­nas pa­si­sta­tė ato­mi­nę elekt­ri­nę pie­ti­nia­me Bu­šeh­ro uos­ta­mies­ty­je. Ji yra ker­ti­nis ak­muo Ira­nui bandant tap­ti bran­duo­li­ne ša­li­mi.

Apie 300 žmo­nių blo­ka­vo žie­ di­nį plen­tą Is­pa­ni­jos sos­ti­nė­ je, pro­tes­tuo­da­mi prieš biu­ dže­to iš­lai­dų tau­py­mo prie­ mo­nes, ku­rios ne­re­gist­ruo­tus imig­ran­tus pa­liks be ne­mo­ka­ mos svei­ka­tos prie­žiū­ros. Vy­ riau­sy­bė ti­ki­si, kad re­for­ma per me­tus pa­dės su­tau­py­ti 1,5 mlrd. eu­rų.

Tur­ki­jos už­sie­nio po­li­ti­kos vi­ra­žai Prieš kurį laiką Tur­ki­ja ne­slė­pė am­bi­ci­ jų, kad ke­ti­na tap­ti Ar­ti­mų­jų Ry­tų re­gio­ no ly­de­re. Am­bi­ci­jos li­ko am­bi­ci­jo­mis? O gal tai naujoji turkų užsienio politikos strategija?

Už­sie­nio po­li­ti­kos vir­tuo­zas?

Prieš dve­jus me­tus Tur­ki­jos prem­ je­ras Re­ce­pas Tayyi­pas Er­doğa­nas į ša­lies už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pa­rei­gas pa­sky­rė Ah­me­tą Da­vu­ toğ­lu – tarp­tau­ti­nių san­ty­kių pro­ fe­so­rių. Pa­vers­ti An­ka­rą re­gio­no dip­lo­ma­ ti­jos cent­ru – toks, re­gis, bu­vo nau­ jo­jo dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo tiks­las. Ma­žiau kal­bė­ta apie in­teg­ra­ci­ją į Eu­ro­pą, san­ty­kius su Va­šing­to­ nu, ta­čiau dau­giau dė­me­sio skir­ ta tam, kas de­da­si pa­šo­nė­je – Ar­ ti­mų­jų Ry­tų re­gio­ne.

Tos Tur­ki­jos, ku­ri anks­čiau kė­lė am­bi­ cin­gus pla­nus, su­si­ ju­sius su ES, Iz­rae­liu ir Ira­nu, mez­gė nau­ jo ly­gio dia­lo­gą su Si­ ri­ja, Ru­si­ja ir JAV, aš ne­be­ma­tau. Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus A.Da­ vu­toğ­lu daž­niau bu­vo ga­li­ma su­tik­ ti ša­ly­se kai­my­nė­se nei tė­vy­nė­je. 25 die­nas per mė­ne­sį jis pra­leis­da­vo už­jū­riuo­se. Bent taip tvir­ti­na tur­ kų ži­niask­lai­da. „Jo­kių bė­dų su kai­my­nais“

Nors A.Da­vu­toğ­lu pa­skel­bė sa­vo mo­to: „Jo­kių bė­dų su kai­my­nais“,

ne vis­kas, re­gis, pa­vy­ko, kaip pla­ nuo­ta. Tik ar ga­lė­jo pa­vyk­ti? Pir­mu iš­ban­dy­mu A.Da­vu­toğlu ta­po Iz­rae­lis. Žy­dų ka­riai ap­šau­dė į Ga­zos ruo­žą hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­ bą pluk­dan­čius ak­ty­vis­tus. Tur­ki­jos reak­ci­ja bu­vo tul­žin­ga, nors tai ne­ste­bi­no – žu­vę ak­ty­vis­ tai bu­vo tur­kai. An­ka­ros san­ty­kiai su Tel Avi­vu at­ša­lo. Nuo­sek­li tur­kų lai­ky­se­na pa­ti­ko ir toms re­gio­no ša­lims, ku­ rios ne­jau­čia di­de­lių sim­pa­ti­jų Iz­ rae­liui, nors di­de­lio gais­ro tarp­tau­ ti­nė­je erd­vė­je konf­lik­tas ne­su­kė­lė. Tie­sa, An­ka­ros ir Tel Avi­vo skan­ da­las, re­gis, bu­vo tik ma­žy­tis ne­ su­sip­ra­ti­mas, pa­ly­gin­ti su Si­ri­jos klau­si­mu. Prieš pra­si­de­dant ne­ra­mu­mams Si­ri­jo­je Tur­ki­ja dek­la­ra­vo, kad ne­ke­ ti­na vel­tis į konf­lik­tus su Da­mas­ku. Prie­š in­gai, atė­j ęs į val­d žią R.T.Er­doğa­nas pa­reiš­kė, kad pro­ va­ka­rie­tiš­kas An­ka­ros kur­sas ne­ bus svar­biau­sias ša­lies už­sie­nio po­li­ti­kos tiks­las. Tam rei­kė­jo įro­dy­mo. Juo ta­ po 2003 m. Tur­ki­jos iš­tar­tas „ne“ bend­ra­dar­biau­ti su JAV ver­čiant Sad­da­mą Hus­sei­ną Ira­ke. Tur­kų spren­di­mas ge­ro­kai at­šil­ dė san­ty­kius su kai­my­nė­mis – ypač Si­ri­ja ir Ira­nu, iki tol at­sar­giai žvel­ gu­sio­mis į NA­TO na­rę Tur­ki­ją. An­ka­ros ir Da­mas­ko san­ty­kiai nuo­sek­liai ši­lo. A.Da­vu­toğ­lu iki 2011 m., kai Ara­bų ša­ly­se pra­si­dė­jo va­di­na­mo­ji Pa­va­sa­rio re­vo­liu­ci­ja,

„„Klau­si­mas: ar virš tur­kų dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo A.Da­vu­toğ­lu ne­si­kau­pia

juo­di de­be­sys? 

50 kar­tų lan­kė­si Bas­ha­ro al As­sa­do Si­ri­jo­je. 2009 m. abi ša­lys su­ren­ gė du aukš­to ly­gio mi­nist­rų su­si­ti­ ki­mus. Net bu­vo nu­tar­ta, kad tarp abie­jų ša­lių bus pa­nai­kin­tas vi­zų re­ži­mas. Pla­nas ne­pa­si­tei­si­no

De­ja, Si­ri­jo­je už­vi­rus ne­ra­mu­ mams, si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė. Da­bar Tur­ki­ja – vie­na ak­ty­viau­sių Si­ri­jos re­ži­mo prie­ši­nin­kių.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ta­čiau Da­mas­kas – ne vie­nin­te­ lė An­ka­ros pro­ble­ma. Grai­ki­jai pa­te­kus į fi­nan­sų kri­zę, tur­kų pa­stan­gos megz­ti glau­des­nį dia­lo­gą su ES ta­po komp­li­kuo­tos. Kip­ro klau­si­mas iki šiol ne­ju­da iš mir­ties taš­ko. O bū­tent ši pro­ble­ma – vie­nas di­džiau­sių kliu­vi­nių An­ ka­rai kal­bė­tis su Briu­se­liu. San­ty­kiai su Ira­ku nė­ra ge­ri. Šiais me­tais įvy­kęs A.Da­vu­toğ­lu vi­zi­tas į šiau­ri­nį Ira­ko mies­tą Kir­ku­ką, ku­

ria­me gy­ven­to­jų dau­gu­mą su­da­ro kur­dai, su­kė­lė nei­gia­mą šii­tų do­ mi­nuo­ja­mos Ira­ko val­džios reak­ci­ ją. Ira­ko prem­je­ras Nou­ri al Ma­li­ki pa­si­pik­ti­no, kad net ne­bu­vo in­for­ muo­tas apie šį vi­zi­tą. Kur­dų do­mi­nuo­ja­ma­me Ira­ko re­ gio­ne gau­su naf­tos, to­dėl tur­kai pa­ lai­ko glau­džius san­ty­kius su Kur­dų au­to­no­mi­nio re­gio­no va­do­vais, ku­ rie ne­pai­so cent­ri­nės Ira­ko val­džios pa­si­pik­ti­ni­mo ir juo­dą­jį auk­są par­ duo­da tur­kams. Tur­ki­jos san­ty­kiai su šii­tiš­kuo­ ju Ira­nu nie­kuo­met ne­pa­si­žy­mė­jo abi­pu­siu pa­si­ti­kė­ji­mu. Ara­bų pa­va­sa­ris tik pa­di­di­ no trin­tį tarp su­ni­tų ir šii­tų. Nors An­ka­ra ir ban­dė vai­din­ti reikš­min­ ges­nį vaid­me­nį Ira­no ir Va­ka­rų de­ ry­bo­se dėl Te­he­ra­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos, Ira­nas iki šiol skep­tiš­ kai žvel­gia į tur­kus. An­ka­ros ban­dy­mas ties­ti til­ tus tarp Va­ka­rų ir Ry­tų ne­bu­vo la­ bai sėk­min­gas. Taip ma­no Cu­ma­ lis Ona­las, „Za­man“ dien­raš­čio ap­žval­gi­nin­kas, anks­čiau pa­lai­kęs A.Da­vu­toğ­lu po­li­ti­ką. „Tos Tur­ki­jos, ku­ri anks­čiau kė­ lė am­bi­cin­gus pla­nus, su­si­ju­sius su ES, Iz­rae­liu ir Ira­nu, mez­gė nau­jo ly­gio dia­lo­gą su Si­ri­ja, Ru­si­ja ir JAV, aš ne­be­ma­tau“, – pa­brė­žė ap­žval­ gi­nin­kas. C.Ona­las ak­cen­ta­vo, kad pa­ma­žu Tur­ki­jos už­sie­nio po­li­ti­ka grįž­ta į tą, ku­ri bu­vo prieš R.T.Er­ do­ğa­nui ir jo va­do­vau­ja­mai AKP par­ti­jai 2002 m. atė­jus į val­džią. „Šiuo me­tu nė­ra kai­my­nės, su ku­ria ne­bū­tų pro­ble­mų. Da­bar la­ bai pui­kiai ma­to­me, ko­kios šios pa­stan­gos bu­vo ne­vai­sin­gos“, – sa­kė jis. Pak­laus­tas ar Tur­ki­ja yra pa­ vyz­dys toms Ara­bų ša­lims, ku­rio­ se įvy­ko re­vo­liu­ci­jos, C.Ona­las tei­ gė: „Ke­tu­rios vals­ty­bės – Egip­tas, Li­bi­ja, Tu­ni­sas ir Je­me­nas – Tur­ ki­jos dau­giau ne­lai­ko pa­vyz­di­niu mo­de­liu, nors mes dė­jo­me daug pa­stan­gų.“ „Le Mon­de“ inf.


9

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Neį­ga­lių­jų var­žy­bos įdo­mios ir prin­cui Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Lon­do­ne vyks­tan­čio­se XIV va­sa­ ros pa­ro­lim­pi­nė­se žai­dy­nė­se pir­ mą­ją ne­sėk­mę pa­ty­rė, bet vil­čių pra­si­brau­ti į at­krin­ta­mą­sias var­ žy­bas ne­pra­ra­do Lie­tu­vos ak­lų­jų rie­du­lio (gol­bo­lo) rink­ti­nė.

„„Ap­ši­li­mas: nau­jo krep­ši­nio se­zo­no įžan­gai – prin­ci­pi­nis „Žal­gi­rio“ ir „Lie­tu­vos ry­to“ ma­čas dėl Lie­tu­vos su­

per­tau­rės. 

Tomo Lukšio (BFL) nuo­tr.

Kau­ne ir Klai­pė­do­je ka­ra­liaus krep­ši­nis Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio klu­bai pra­dė­jo prieš­se­zo­ni­nių rung­ty­ nių ma­ra­to­ną. Šią sa­vai­tę ša­ly­je, Kau­no sporto halėje ir Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“ are­no­je, vyks net du tarp­tau­ti­niai tur­ny­rai, ku­riuo­se var­žy­sis ir sve­čiai iš Uk­rai­nos, Len­ki­jos, Ru­si­jos bei Lat­vi­jos. „Žal­gi­ris“ lau­kia vil­nie­čių

Ša­lies čem­pio­nas ir tau­rės lai­mė­ to­jas Kau­no „Žal­gi­ris“ rug­sė­jo 7–9 d. iš­mė­gins jė­gas Ste­po Bu­tau­to tau­rės tur­ny­re, ku­ris vyks Kau­no spor­to ha­lė­je. Žal­gi­rie­čiai A gru­pė­je var­žy­sis su Juž­no „Chi­mik“ (Uk­rai­na) ir Vloc­ la­ve­ko „An­wil“ (Len­ki­ja) eki­po­mis, o B gru­pė­je ko­vos „Niž­nij Nov­go­ rod“ (Ru­si­ja), Ry­gos VEF (Lat­vi­ja) ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“. Prieš šį tur­ny­rą „Žal­gi­ris“ rug­sė­ jo 5-ąją sa­vo are­no­je žais Lie­tu­vos su­per­tau­rės rung­ty­nes su Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“. Vil­nie­čiai pir­ma­me kont­ro­li­nia­ me ma­če Drus­ki­nin­kuo­se 97:58 įvei­kė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) de­biu­tuo­ti be­si­ren­gian­čius Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) čem­pio­nus – Kau­no „LKKA-At­le­ to“ krep­ši­nin­kus. Šian­dien sos­ti­nės at­sto­vai pla­ nuo­ja drau­giš­kas var­žy­bas su Sur­ gu­to „Uni­ver­si­tet-Jug­ra“ (Ru­si­ja) ko­man­da. LKL vi­ce­čem­pio­nai taip pat da­ ly­vaus rug­sė­jo 7–11 d. Klai­pė­do­je vyk­sian­čia­me Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) gar­bės pre­zi­den­ to Vla­do Ga­ras­to tau­rės tur­ny­re. Ja­me taip pat rung­ty­niaus uos­ta­ mies­čio „Nep­tū­nas“, Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ (Ru­si­ja) bei du Uk­rai­nos ko­lek­ty­vai – Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“ ir Dniep­ro­pet­rovs­ko „Dnepr“.

Ry­gie­čiai bus be ly­de­rių

Dėl S.Bu­tau­to tau­rės ko­vo­sian­ tys „Liet­ka­be­lio“ krep­ši­nin­kai sa­ vo aikš­tė­je 80:83 nu­si­lei­do Ute­nos „Ju­ven­tus“ eki­pai. Iki ma­čo pa­bai­gos li­kus pu­sant­ ros mi­nu­tės, re­zul­ta­tas bu­vo ly­ gus – 77:77, bet „Ju­ven­tus“ žai­ dė­jai Ar­vy­das Če­pu­lis ir Da­rius Gvez­daus­kas tri­taš­kiais iš­plė­šė per­ga­lę. Pa­ne­vė­žie­čiai pla­nuo­ja šį mė­ne­ sį sa­vo are­no­je su­reng­ti Rai­mun­do Sar­gū­no tau­rės tur­ny­rą. Į Kau­ną at­vyk­sian­čio­je Ry­gos VEF ko­man­do­je ne­bus Lat­vi­jos na­ cio­na­li­nės rink­ti­nės žai­dė­jų Dai­rio Ber­ta­no ir Kas­pa­ro Ber­zi­nio. Tai pa­tvir­ti­no ry­gie­čių klu­bo di­rek­to­ rė Lai­la Spa­li­nia. „Nep­tū­nas“ su­si­ti­ko su Si­mo Ja­sai­čio at­sto­vau­ja­mu „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ klu­bu ir pra­lai­mė­jo 85:108. Klai­p ė­d ie­č ių gre­to­se ne­b u­vo ser­gan­č io Lau­ry­n o Mi­ka­l aus­ko, po sun­kios trau­mos rea­bi­li­ta­ci­ ją bai­gian­čio Ma­riaus Run­kaus­ko ir le­gio­nie­riaus Da­ve’o McClu­ re’o, bet uos­ta­m ies­č io eki­p o­je de­biu­ta­vo ame­ri­kie­tis Ras­hau­nas Broa­du­sas bei per­žiū­ro­je esan­tys Gied­rius Gus­tas ir Ni­ki­ta Ba­ra­ no­vas. Ne­sėk­mės Ki­ni­jo­je

LKL bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jas Prie­nų „Rū­du­pis“ tur­nė Ki­ni­jo­

2008 m. Pe­ki­no pa­ro­lim­pia­dos vi­ce­čem­pio­nai Lie­tu­vos rie­du­li­ nin­kai A gru­pė­je 5:12 (3:8) pra­lai­ mė­jo Bra­zi­li­jos eki­pai. Po du įvar­ čius mū­sų ša­lies ko­man­dai pel­nė Gen­ri­kas Pav­liu­kia­ne­cas ir Ne­ri­ jus Mont­vy­das, 1 – Man­tas Pa­no­ vas. Bra­zi­lų gre­to­se net 10 įvar­čių pel­nė Ro­ma­rio Die­go Mar­que­sas. „Per ma­čą su bra­zi­lais mū­siš­ kiams la­bai ne­si­se­kė, net bau­di­ nių smū­giai bu­vo ne­tiks­lūs. Ta­ čiau, kaip sa­kė pa­tys spor­ti­nin­kai, ap­mau­di ne­sėk­mė už­ga­vo jų am­ bi­ci­jas, to­dėl per li­ku­sias dvi­ko­vas jie klai­dų ne­kar­tos“, – sa­kė rung­ ty­nes ste­bė­jęs Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų spor­to fe­de­ra­ci­jos (LNSF) pre­zi­ den­tas Ana­to­li­jus Čup­ko­vas. Tarp ak­lų­jų rie­du­lio var­žy­bų žiū­ro­vų bu­vo ir Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos prin­cas Wil­lia­mas. Va­kar va­ka­re Lie­tu­vos rie­du­ li­nin­kai iš­mė­gi­no jė­gas su Pe­ki­ no pa­ro­lim­pia­dos bron­zos me­ da­lių lai­mė­to­jais šve­dais, o ry­toj var­žy­bas A gru­pė­je baigs su ly­ de­re Tur­ki­jos rink­ti­ne, ku­ri 4:0 (3:0) pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti Eu­ro­ pos čem­pio­nus suo­mius. Leng­vo­sios at­le­ti­kos tur­ny­re aš­ tun­tą­ją vie­tą tarp še­šio­li­kos da­ly­ vių mo­te­rų ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ ty­je (gru­pės F54/55/56) užė­mė

Ire­na Per­mi­nie­nė. Sėk­min­giau­siu – tre­čiuo­ju – ban­dy­mu ra­sei­niš­kė ru­tu­lį nu­stū­mė 6,14 m. Čem­pio­ne ta­po F54 neį­ga­lu­mo gru­pės pa­sau­lio re­kor­dą pa­sie­ku­si Ki­ni­jos leng­vaat­le­tė Li­wan Yang – 7,50 m, ap­len­ku­si vo­kie­tę Ma­ rian­nę Bug­gen­ha­gen – 8,32 m bei ame­ri­kie­tę An­ge­lą Mad­sen – 8,88 m (ki­nės neį­ga­lu­mo gru­pė – sun­ kes­nė nei Vo­kie­ti­jos ir JAV spor­ ti­nin­kių).

Lie­tu­vos de­le­ga­ ci­jos at­sto­vus pa­ kvie­tė Bra­zi­li­jos rep­re­zen­tan­tai – jie ren­gia 2016-ųjų Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­ pia­dos pri­sta­ty­mą. Šian­dien vy­rų var­žy­bo­se jė­ gas iš­mė­gins 1996, 2000 ir 2004 m. pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių pri­zi­ nin­kas kau­nie­tis Ro­lan­das Ur­bo­ nas. Lon­do­no pa­ro­lim­pia­da šiam spor­ti­nin­kui – jau penk­to­ji per jo kar­je­rą. „Mū­sų pa­ro­lim­pie­čiai su­si­tel­ kę sa­vo rung­čių iš­ban­dy­mams, bet yra ir lais­va­lai­kis. Žai­dy­nių kai­me­ly­je gau­su įvai­rių pra­mo­ gų – kom­piu­te­rių cent­rų, sta­lo žai­di­mų, mu­zi­kos ir ki­no klu­bų, jau­kių ka­vi­nu­kių. Lie­tu­vos de­le­ ga­ci­jos at­sto­vus pa­kvie­tė Bra­zi­ li­jos rep­re­zen­tan­tai – jie ren­gia 2016-ųjų Rio de Ža­nei­ro pa­ro­ lim­pia­dos pri­sta­ty­mą“, – pa­pa­ sa­ko­jo A.Čup­ko­vas.

je pra­dė­jo dviem pra­lai­mė­ji­mais. Pir­ma­ja­me ma­če prie­niš­kiai 76:88 nu­si­lei­do Siet­lo uni­ver­si­te­ tui, o ant­ra­ja­me 65:76 – Ki­ni­jos re­ zer­vi­nei rink­ti­nei. Per dvi­ko­vą su ame­ri­kie­čiais prie­niš­kiai ne­pa­tai­kė net 24 bau­dų ir 19 kar­tų su­kly­do. Į ki­nų krep­šį Gin­ta­ras Ka­džiu­lis įme­tė 13 taš­kų, Ge­di­mi­nas Ore­li­kas – 12. Ki­ni­jo­je „Rū­du­piui“ at­sto­vau­ ja 8 žai­d ė­jai. Dėl čiur­n os trau­ mos su eki­pa neiš­v y­ko Ar­t ū­ras Mi­lak­nis. KD inf.

Sta­tis­ti­ka „Lie­tu­vos ry­tas“–„LKKA-At­le­tas“ 97:58 (20:19, 27:14, 24:17, 26:8). D.Iva­ no­vas 12 taš­kų, A.Jo­man­tas 11, S.Bu­ ter­le­vi­čius – 8/Š.Vin­ge­lis 22, A.Sa­ka­ laus­kas 13, E.Tvi­ra­ga 7. „Liet­ka­b e­lis“–„Ju­ven­t us“ 80:83 (20:23, 16:19, 21:24, 23:17). M.Kup­šas 15, D.Griš­kė­nas ir K.Bab­kaus­kas po 12, K.Cip­ru­sas 11, E.Ežers­kis 10/A.Če­ pu­lis 21 (6/9 tri­taš­kių), D.Gvez­daus­ kas 16, G.Ma­tu­lis 13, A.Vis­kon­tas 11. „Nep­tū­nas“–„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ 85:108 (21:29, 18:25, 24:28, 22:26). D.Gai­l ius 31, M.Ma­žei­ka 18, G.Gus­ tas 10/A.Ma­r i­čius 28, S.Ja­sai­t is 20, N.Ca­lat­he­sas 19, V.Li­cho­dė­jus 18.

„„Kar­je­ra: prieš ket­ve­rius me­tus Pe­ki­no pa­ro­lim­pia­do­je I.Per­mi­nie­nė

užė­mė 6-ąją vie­tą. 

AFP nuo­tr.


10

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

12p.

Klasių interjerai keičiasi.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Kas dve­jus me­tus Kau­ne ren­ka­ma gra­žiau­siai tvar­ko­ ma dau­gia­bu­čio na­ mo te­ri­to­ri­ja. Ti­tu­ lus daž­niau­siai pel­ no ke­li en­tu­zias­ tai, my­lin­tys au­ga­ lus. Vis dėl­to spe­cia­ lis­tai pa­si­gen­da vi­ so­ke­rio­pos kie­mo ko­ky­bės.

„„Kruopštu: Partizanų gatvės 70-ojo na­mo kie­me au­ga­lai pri­žiū­ri­mi ne­prie­kaiš­tin­gai.

Ne vien gė­ly­nai puo­šia dau­gia­bu Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Da­ly­vau­ja ne vi­sos se­niū­ni­jos

Kau­ne yra dau­gy­bė iš­ra­din­gai tvar­ ko­mų kie­mų, bet ne vi­si jie pa­ puo­la į juos ver­ti­nan­čių­jų aki­ra­ tį. Šie­met fi­na­li­nia­me gra­žiau­sios Kau­no mies­to ap­lin­kos kon­kur­ so eta­pe da­ly­vau­ja 12 dau­gia­bu­ čių na­mų bend­ri­jų ir 19 pri­va­čių so­dy­bų. Kan­di­da­tus sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mam kon­kur­sui pa­tei­ kė se­niū­ni­jos, ku­rių iš vi­so Kau­ne yra 11. Ši­lai­nių se­niū­ni­ja ap­skri­tai at­ si­sa­kė da­ly­vau­ti kon­kur­se. Ši­lai­ nių se­niū­no pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Čiu­de­ris paaiš­ki­no, kad in­ter­ne­to sve­tai­nė­je gy­ven­to­jai bu­vo kvie­ čia­mi siū­ly­ti gra­žiau­siai tvar­ko­ mas sa­vo ar kai­my­nų te­ri­to­ri­jas, taip pat bu­vo ra­gi­na­mi tai da­ry­ ti ir se­niū­nai­čiai. Nė vie­na so­dy­ ba ar dau­gia­bu­čio na­mo te­ri­to­ri­ja ne­bu­vo pa­siū­ly­ta, to­dėl se­niū­ni­ ja, pa­sak D.Čiu­de­rio, ne­tu­rė­jo ko pa­teik­ti. Kai ku­rios se­niū­ni­jos pa­tei­kė tik gra­žiau­sias so­dy­bas ar­ba tik dau­ gia­bu­čių na­mų bend­ri­jas. „Gra­ žiau­sių so­dy­bų pa­vyz­džių ne­tei­kė­ me, nes so­dy­bos per daug už­da­ros,

praei­viai už tvo­rų esan­čio gro­žio ne­ma­to“, – pa­grin­dė Ei­gu­lių se­ niū­ni­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Jur­gis Ma­cei­na. Kai ku­rie dau­gia­bu­čių kie­mai jau ne pir­mus me­tus pre­ten­duo­ja tap­ti gra­žiau­si, ta­čiau at­si­ran­da ir nau­jų kruopš­čiai tvar­ko­mų te­ri­to­ri­jų prie gy­ve­na­mų­jų na­mų. Gra­žu, kas ra­cio­na­lu

Dau­ge­lis dau­giaaukš­čių na­mų yra se­ni, stan­dar­ti­niai, to­dėl, kaip pa­ ste­bi Ei­gu­lių se­niū­ni­jos at­sto­vas J.Ma­cei­na, ypa­tin­gų ap­lin­kos tvar­ ky­mo spren­di­mų gy­ven­to­jai neiš­ ra­di­nė­ja, tie­siog tvar­ko, gra­ži­na sa­ vo gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką. J.Ma­cei­nos įsi­ti­ki­ni­mu, ne vien au­ga­lai nulemia ap­lin­kos ko­ky­bę. To­dėl į kon­kur­so fi­na­li­nin­kų są­ra­ šą Ei­gu­lių se­niū­ni­ja pa­siū­lė nau­ jos sta­ty­bos dau­gia­bu­tį Uk­mer­gės gat­vė­je, ku­rio kie­me nė­ra nė vie­ no žy­din­čio au­ga­lo. Ne­di­de­lis kie­ mas ap­juos­tas tvo­ra, di­džią­ją jo da­lį den­gia as­fal­tas. Tik vie­na­me na­mo ga­le li­kęs ža­lios ve­jos plo­te­ lis, ku­ris ap­sta­ty­tas įren­gi­niais vai­ kams ir suo­liu­kais. „Šis na­mas tu­ri su­for­ma­vęs že­ mės skly­pą. Gy­ven­to­jai tu­ri ir vai­ kų žai­di­mų, ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­

ji­mo aikš­te­les. Ma­no su­pra­ti­mu, ne au­ga­lai nulemia te­ri­to­ri­jos tvar­ką. Sut­var­ky­ta prie šio na­mo taip, kaip ga­lė­tų bū­ti prie vi­sų dau­gia­bu­čių. Po to jau ga­li­ma kal­bė­ti apie pa­pil­ do­mą gro­žį“, – ko­men­ta­vo se­niū­ ni­jos at­sto­vas.

Dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, jei ap­link jų na­mą nė­ra su­for­ muo­ta de­ta­lio­jo pla­ no, tu­rė­tų tvar­ky­ti te­ ri­to­ri­ją 20 m at­stu­mu nuo na­mo lau­ko sie­nų.

Kie­mą sau­go ka­me­ros

Maž­daug prieš sep­ty­ne­rius me­tus sta­ty­to Uk­mer­gės gat­vės 9A na­mo bend­ri­jos va­do­vas Ta­das Va­ba­las pri­pa­ži­no, kad jo kai­my­nai kie­me neuž­sii­ma gė­li­nin­kys­te, kai ku­rie žmo­nės yra pa­ka­bi­nę žy­din­čių au­ galų ant fa­sa­do, prie sa­vo lan­gų. Pat­vo­ry­je pa­so­din­ta tu­jų, ku­rios atei­ty­je tu­rė­tų tap­ti gy­vat­vo­re.

Te­ri­to­ri­ją tvar­ko sam­dy­ta va­ly­to­ ja, o ve­ją šie­nau­ja pa­ts pir­mi­nin­kas. Tie­sa, už tai jis gau­na at­ly­gį. Pe­rio­diš­kai bū­na skel­bia­mos tal­ kos, per ku­rias vi­si gy­ven­to­jai kvie­ čia­mi pri­si­dė­ti prie ap­lin­kos puo­ se­lė­ji­mo. Ir ne tik sa­vo kie­mo, bet ir ki­ta­pus tvo­ros. Ža­lio­jo­je zo­no­je jau anks­čiau bu­vo ke­le­tas įren­gi­nių vai­kams, o prieš me­tus jų at­si­ra­do dar dau­ giau. Pirk­ti vai­kams apie 15 tūkst. li­tų kai­nuo­jan­čias kars­ty­nes, sū­ puok­les ir ki­tus įren­gi­nius nu­ spren­dė dau­gu­ma bend­ri­jos na­rių, nors bu­vo ir to­kių, ku­riems ši min­ tis ne­pa­ti­ko. Vai­k ų žai­d i­m ų aikš­te­l ė įreng­ta pa­n au­d o­jant su­kaup­tas bend­r i­ jos lė­š as. Pa­s i­tai­ko, kad pa­ž ais­ ti už­s u­ka vai­kai iš ki­t ų kie­m ų. Bend­r i­j os va­d o­vas ti­k i­n o, kad jie neiš­va­ro­m i, jei įren­g i­n ių ne­ nio­ko­ja. Be to, kad te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta, ją sau­go ir vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros. Kiek­vie­nas gy­ven­to­jas ga­li ste­bė­ ti per sa­vo te­le­vi­zo­rių, kas vyks­ta vie­no­je ar ki­to­je kie­mo vie­to­je. Kai ku­rie tė­vai, juo­kė­si pa­šne­ko­vas, taip ne­tgi pri­žiū­ri žai­di­mų aikš­te­ lė­je žai­džian­čias ūg­te­lė­ju­sias sa­vo at­ža­las.

Vis dėl­to ir nau­jam na­mui rei­ kia tu­rė­ti at­lie­ka­mų lė­šų įvai­riems bend­riems rei­ka­lams, juos ten­ka iš­leis­ti ne vien ap­lin­kai. „Tai sta­ ty­bi­nin­kų bro­kas iš­len­da, tai dar kas nors, bū­na ei­na­mų­jų rei­ka­lų“, – tars­te­lė­jo T.Va­ba­las. Ne­le­ga­lioms aikš­te­lėms – at­lai­dūs

Se­niū­ni­jos at­sto­vo J.Ma­cei­nos nuo­mo­ne, gy­ven­to­jai pir­miau­ sia tu­ri su­vok­ti, kad tai jų kie­mas, kad jie pa­tys, o ne kas ki­tas tu­rė­ tų juo rū­pin­tis. Vis dėl­to dau­gu­ma dau­gia­bu­čių yra su­pa­mi vals­ty­bi­ nės že­mės, nė­ra pa­reng­tų de­ta­lių­ jų pla­nų. Da­bar gė­lių ir ki­tų au­ga­lų so­di­ ni­mas, šie­na­vi­mas vals­ty­bi­niame kie­me ne­lai­ko­mas sa­vi­va­le, bet prie­šin­gai, prie­vo­le. Pa­sak J.Ma­ cei­nos, Kau­no mies­to tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­lė­se yra įra­šy­tas pa­ pil­dy­mas, kad dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, jei ap­link jų na­mą nė­ ra su­for­muo­ta de­ta­liojo pla­no, tu­ rė­tų tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją 20 m at­stu­ mu nuo na­mo lau­ko sie­nų. „Lyg ir lei­džia­ma so­din­ti gė­les, tik ne­ga­li­ma keis­ti že­mės pa­skir­ ties“, – svars­tė J.Ma­cei­na. Ka­dan­gi na­mai ne­tu­ri de­ta­lių­jų pla­nų, gė­lės ir ki­ti au­ga­lai daž­niau­


11

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

namai Komentaras

Ra­de­ta Sa­vic­kie­nė

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja

S

ie­kia­me, kad žmo­nės tvar­ky­tų sa­vo ap­lin­ką tau­so­da­mi gam­tą, iš­sau­go­ da­mi ža­liuo­sius plo­tus, kad gy­ven­ tu­me gra­žiau. Dau­gia­bu­čiai na­mų, ypač se­nų­jų, kie­mai ga­na niū­rūs, ne vi­si gy­ve­nan­tie­ji juo­se krei­pia dė­me­sį į ap­lin­ką. Ne­ma­žai jų lin­kę ža­liuo­sius plo­tus pa­vers­ ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­mis. To­ dėl no­ri­me pa­ro­dy­ti gra­žiai be­si­tvar­kan­čias bend­ri­jas kaip pa­vyz­dį ki­tiems dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams, kad ir jie im­tų tvar­ky­tis. Svar­ bi ne tik ža­lio­ji ap­lin­ka – tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti me­džiai, gė­ly­nai. La­bai pa­si­gen­da­me bal­ko­ nų ap­žel­di­ni­mo. Vie­na ki­ta gė­le­lė at­si­ran­da,

bet ga­lė­tų su­žy­dė­ti daug dau­giau bal­ko­nų. Ver­ti­na­me, kai nau­do­ja­ma dau­giau mū­sų kraš­tui bū­din­gų au­ga­lų, kai yra ir ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tų, kai spren­di­mai sko­ nin­gi, be ki­čo. Kiek­vie­ną dau­gia­bu­čio kie­mą rei­kia ver­tin­ti in­di­vi­dua­liai, nes ne vi­sų te­ ri­to­ri­jos vie­no­dos. Kie­muo­se poil­sio zo­nos tu­rė­tų bū­ti iš­dės­ty­tos pro­tin­gai, pri­klau­so­ mai nuo po­rei­kių. Jei yra daug vai­kų, rei­kia nu­ma­ty­ti jiems žai­di­mo vie­tą. Kie­mą puo­ šia ne vien gė­ly­nai. Kar­tais gal­būt už­ten­ka lai­ku nu­šie­nau­ti ve­ją, pa­vyz­džiui, jei kie­mas la­bai ankš­tas. Svar­bu, kad bū­tų ne tik gra­žu, bet ir pa­to­gu.

„„Erd­vu: so­viet­me­čiu sta­ty­ti įren­gi­niai vai­kams Partizanų ga-

„„Prio­ri­te­tas: neseniai sta­ty­to na­mo kiemo ža­lio­jo­je zo­no­je

„„Fi­na­lininkė: Taikos prospekto 76-ojo na­mo ap­lin­ka, at­ro­

„„Saikas: Partizanų gatvės 70-ojo na­mo gyventojus ir sve-

„„Gau­sa: prie­šais P.Ple­cha­vi­čiaus gat­vės 12-ąjį na­mą gė­ly­nų

„„Tvar­ko­si: pa­na­šių gė­ly­nų, kaip prie šio Tai­kos pro­spek­to

tvėje ne­su­lau­žy­ti, o žais­min­gai per­da­žy­ti to­liau tar­nau­ja.

čius pasitinka vešli veja ir skoningi gėlynai.

ka­ra­liau­ja ne gė­ly­nai, o įren­gi­niai vai­kams.

ne tiek daug, kiek už jo.

do, ne itin iš­si­ski­rian­ti iš ki­tų kie­mų.

69-ojo na­mo, ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­ma­žai kur.

u­čio na­mo kie­mą siai so­di­na­mi sti­chiš­kai, ne vi­sa­da iš­lai­ko­ma vi­so na­mo kie­mo su­tvar­ ky­mo vie­no­vė. Bū­na taip, kad vie­ na gė­lių en­tu­zias­tė puo­se­lė­ja dar­ že­lį vie­naip, ki­ta po sa­vo lan­gu jau ki­taip. Vie­niems jų sa­vi­raiš­ka pa­ tin­ka, ki­tiems ne. J.Ma­cei­nos nuo­mo­ne, na­mo gy­ ven­to­jai ga­lė­tų su­si­rink­ti ir nu­ spręs­ti, kur ir ko­kios gė­lės žy­dės jų kie­me, kur bus pa­lik­ta ve­ja, kur sto­vės suo­liu­kai, sū­py­nės, kur ga­ li­ma lai­ky­ti au­to­mo­bi­lius. Na­mo te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mas daž­ niau­siai pa­lik­tas sa­viei­gai ten, kur nė­ra įsteig­ta dau­gia­bu­čio na­mo sa­ vi­nin­kų bend­ri­ja. Tie­siog at­si­ran­ da en­tu­zias­tų, ku­rie ne­ga­li gy­ven­ti ne­gra­žio­je ap­lin­ko­je ir tvar­ko kie­ mą, už tai ne­gau­da­mi jo­kio at­ly­ gio. Se­niū­ni­jos at­sto­vas už­si­mi­nė, kad Ei­gu­lių mik­ro­ra­jo­ne sa­vi­val­ dy­bė ren­gė kon­cep­ci­ją, kaip jį su­ tvar­ky­ti pa­ten­ki­nant vi­sus gy­ven­ to­jų po­rei­kius. „Prib­rai­žy­ta skly­pų, aikš­te­lių, dis­ku­tuo­ta su žmo­nė­mis. Iki de­ta­lių­jų pla­nų tvir­ti­ni­mo ne­ priei­ta“, – dės­tė J.Ma­cei­na. Vie­na opiau­sių pro­ble­mų – vie­ tų sty­gius au­to­mo­bi­liams, to­dėl ne vie­na­me kie­me au­to­mo­bi­liai sta­to­ mi ten, kur anks­čiau ža­lia­vo ve­ja.

Kai kur, ne­slė­pė se­niū­ni­jos at­sto­ vas, žmo­nės ne­le­ga­liai pa­nai­ki­no da­lį ža­lių­jų plo­tų, pa­kie­ti­no dan­gą ir sta­to ten sa­vo au­to­mo­bi­lius. Su­for­ma­vus de­ta­liuo­sius pla­nus, gal­būt ofi­cia­liai bū­tų nai­ki­na­ma da­lis ža­lio­sios zo­nos. Bend­ras aikš­ te­les au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti, pa­sak J.Ma­cei­nos, ga­li­ma bū­tų įreng­ti kiek ato­kiau nuo na­mų esan­čiuo­se ne­nau­do­ja­muo­se ža­liuo­siuo­se plo­ tuo­se, pa­vyz­džiui, prie san­kry­žų. Kie­mas gražėja, na­mas kiū­ra

Kie­mo es­te­ti­ka ne­bū­ti­nai at­spin­di pa­ties na­mo ko­ky­bę. Juk ap­lin­kos prie­žiū­ra ma­žai kai­nuo­ja, jei at­si­ ran­da en­tu­zias­tų, ku­rie tai da­ro už dy­ką. Tai­kos pro­spek­to 76-ojo na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Ire­na Vaz­ gie­nė pa­sa­ko­jo, kad na­mo ap­lin­ką daug me­tų puo­se­lė­jo vie­na na­mo gy­ven­to­ja, o jai mi­rus gė­ly­nus pe­ rė­mė ke­lios kai­my­nės. Ve­ją šie­nau­ja, ša­li­gat­vius šluo­ ja sam­dy­ti dar­buo­to­jai. Pa­sak pir­ mi­nin­kės, tvarkoma ir ta te­ri­to­ri­ja, ku­rią prižiūrėti na­mui ne­prik­lau­ so. Gy­ven­to­jai pa­ten­kin­ti, neat­si­ sa­ko už tai mo­kė­ti. Ir pa­tys blo­ki­nio pen­kiaaukš­ čio sa­vi­nin­kai ne­si­bo­di dar­bo. Pa­

sak pir­mi­nin­kės, jie pa­tys per­da­žo suo­liu­kus ir kit­ką pa­tvar­ko. „Žmo­nės tvar­ko­si ne tam, kad lenk­ty­niau­tų su ki­tais na­mais, o dėl to, kad jiems no­ri­si gy­ven­ti gra­žiai“, – svars­tė pir­mi­nin­kė, ku­ ri šia­me na­me pa­ti ne­gy­ve­na, tik jį ad­mi­nist­ruo­ja. Nors ap­lin­ka prižiūrėta, ta­čiau pa­ts na­mas, sta­ty­tas 1965 m., pa­ sak pir­mi­nin­kės, la­bai pra­stos būk­ lės. Apie ka­pi­ta­li­nį na­mo šil­ti­ni­mą ne­gal­vo­ja­ma, kol kas kam­šo­mos pa­čios di­džiau­sios spra­gos. Te­ko re­mon­tuo­ti sto­gą, keis­ti vamz­dy­ nus ir ki­ta. Pa­sak I.Vaz­gie­nės, ka­ pi­ta­li­niams dar­bams rei­kia dau­gu­ mos sa­vi­nin­kų pri­ta­ri­mo, o jį gau­ti sun­ku, nes žmo­nės tei­gia ne­tu­rin­ tys pi­ni­gų – daug gy­ven­to­jų yra pen­si­nio am­žiaus. Ki­ta­me Tai­kos pro­spek­to na­me, ku­r ia­m e gy­ve­n a pa­t i I.Vaz­g ie­ nė, dau­gu­ma gy­ven­to­jų yra dir­ ban­tys. Jie ne­tu­ri lai­ko puo­se­lė­ti gė­ly­nus, ta­čiau priim­ti spren­di­ mus na­m o re­m on­to klau­s i­m ais šia­me dau­gia­bu­ty­je kur kas pa­ pras­čiau. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja gra­žiau­siai tvar­ko­mų te­ri­to­ri­jų nu­ ga­lė­to­jus ke­ti­na iš­rink­ti ir ap­do­va­ no­ti rug­sė­jį.

„„Alek­so­te: po­ka­ri­o na­mo kie­mas V.Če­pins­kio gat­vė­je, ap­sup­tas ža­lu­

mos, džiu­gi­na ne tik gy­ven­to­jus, bet ir praei­vius.

„„Įver­tin­ta: Gra­ži­nos gat­vės 50-ojo na­mo ap­lin­ka – vie­na iš 12 pre­ten­

den­čių į kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


12

pirmADIENIS, rugsėjo 3, 2012

namai

Kaip mo­ko, toks ir in­ter­je­ras

Kla­sė yra vi­sa vir­tu­ vė, ku­rio­je ži­nios yra rai­ko­mos, pjaus­to­ mos, ke­pa­ mos ir vi­ saip kaip ki­taip ap­ do­ro­ja­ mos.

Svar­biau­sia mo­kyk­ los pa­tal­pa – kla­sė – vi­sų pir­ma tu­ri bū­ ti funk­cio­na­liai pri­ tai­ky­ta mo­ky­ti. Ar ga­li bū­ti, kad ne­be­ liks tra­di­ci­nių kla­ sių su tri­mis ei­lė­mis mo­kyk­li­nių suo­lų? Pa­si­ro­do, ga­li.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

„„At­gy­ve­no: tra­di­ci­nės kla­sės mo­de­lis, kai mo­ky­to­jas sto­vi kla­sės prie­ky­je, o mo­ki­niai suo­luo­se jo klau­so, nyks­ta.

Ži­nios – tar­si pa­tie­ka­las

pa­tin­ka. Sta­tiš­kos, nuo­bo­džios erd­vės – ne vai­kams. Kei­čia­si po­žiū­ris ir į nau­ją­sias tech­no­lo­gi­jas. Va­ka­rie­čiai tei­gia, kad mo­der­nio­je mo­kyk­lo­je tu­ri at­ si­ras­ti vie­tos ne tik vai­kams, bet ir jų kom­piu­te­riams su ga­li­my­be jį pri­jung­ti ne tik prie elekt­ros tink­lo, bet ir prie in­ter­ne­to. Jie no­ri ne­no­ ri pri­pa­žįs­ta, kad ir vai­kams kom­ piu­te­riai tam­pa ne ma­žiau rei­ka­ lin­gi nei pieš­tu­kai. Ki­tos in­for­ma­ci­jos prie­mo­nės tu­ri bū­ti pa­teik­tos ir­gi ap­gal­vo­tai. Kny­gų bib­lio­te­ka tu­rė­tų bū­ti čia pat, kla­sės cent­re, o ne kaž­kur gi­

Kū­r y­b in­g u­m as, bend­ra­v i­m as, bend­ra­dar­bia­vi­mas ir kri­ti­nis mąs­ ty­mas – tai ker­ti­niai ak­me­nys, ku­ riais, už­sie­nio spe­cia­lis­tų nuo­ mo­ne, tu­rė­tų bū­ti pa­rem­tas vai­kų mo­ky­mas. Tad kla­sių pa­tal­po­ se tu­ri ne­lik­ti kliū­čių to­kiam mo­ ky­mo me­to­dui. Ne­ga­li­ma izo­liuo­ ti mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių griež­to­mis tvar­kos tai­syk­lė­mis, mo­ky­ma­sis kla­sė­se tu­ri bū­ti grįs­tas rea­liu gy­ ve­ni­mu. To­kio ug­dy­mo ša­li­nin­kai vaiz­ džiai per­tei­kia atei­ties mo­kyk­los mo­de­lį: „Iki šiol kla­sė bu­vo tar­si šal­dik­lis, ku­ria­me sau­go­mos ži­nios, da­li­ja­mos po­rci­jo­mis. Da­bar rei­kia gal­vo­ti, kad kla­sė yra vi­sa vir­tu­vė, ku­rio­je ži­nios yra rai­ko­mos, pjaus­ to­mos, ke­pa­mos ir vi­saip kaip ki­ taip ap­do­ro­ja­mos.“ Tad neiš­ven­ gia­mai moks­lo „šal­dik­lį“ rei­kia per­tvar­ky­ti į mo­ky­mo­si „vir­tu­vę“ rea­lio­je erd­vė­je. Ke­lis šim­tus me­tų bu­vo įpras­ ta, kad mo­ky­to­jo vie­ta yra kla­sės prie­ky­je, o mo­ky­to­jas – cent­ri­ nė ir svar­biau­sia fi­gū­ra. Tai na­tū­ ra­lu: mo­ky­to­jas vie­nin­te­lis tu­rė­jo kny­gas, vai­kų tė­vai tie­siog neį­pir­ ko. Mo­ky­to­jas bu­vo vie­nin­te­lis ži­ nių sklei­dė­jas. Lei­džia ne­štis kom­piu­te­rius

Da­bar vis­kas kei­čia­si. Jau pe­rei­ na­ma prie to, kad ne mo­ky­to­jas, o mo­ki­nys yra svar­biau­sia fi­gū­ra. Moks­lei­viai mo­ko­mi ne tik drau­ gau­ti, bend­rau­ti, bet ir bend­ra­dar­ biau­ti – to jiems pri­reiks atei­ty­je, jų dar­bo­vie­tė­je. Tad mo­de­lis „mo­ky­to­jas cent­ re“ – jau ne toks ak­tua­lus. Daž­ nai kla­sės dar­bas pe­ror­ga­ni­zuo­ja­ mas į dar­bą gru­pe­lė­se: vai­kai iš­vien spren­džia už­duo­tis, ku­ria pro­jek­ tus, ren­gia pra­ne­ši­mus. To­dėl mo­kyk­lo­se su­ku­ria­mos erd­vės dar­bui gru­pė­se ar tie­siog bend­rau­ti tar­pu­sa­vy­je. Tai ne­di­de­ li sta­lai, ap­sta­ty­ti kė­dė­mis, minkš­ ta­suo­liai ar tie­siog ki­li­mas, ant ku­ rio mo­ki­nys ga­li įsi­tai­sy­ti, kaip jam

liai pa­slėp­ta ar ki­ta­me pa­sta­to ga­le. Pa­si­kei­tė tech­no­lo­gi­jos ir ga­li­my­ bės per­teik­ti ži­nias, tad juo­da ra­šo­ mo­ji len­ta tam­pa ant­raei­lė. Į prie­ kį ver­žia­si pro­jek­to­riai, mil­ži­niš­ki mo­ni­to­riai. Ki­to­kiam mo­ky­mui ne­bū­ti­na sta­ty­ti nau­jų pa­sta­tų, tie­siog rei­ kia ra­cio­na­liai pa­nau­do­ti vi­sas mo­ kyk­los pa­tal­pas. Pa­vyz­džiui, pla­ tūs ko­ri­do­riai ga­li bū­ti mo­ky­mo­si ar poil­sio zo­nos – čia pa­kak­tų pa­ sta­ty­ti pa­to­gius bal­dus. Štai val­g yk­l os daug kur pu­ sę die­n os bū­n a tuš­č ios, jų erd­ vės, pri­pa­ž įs­ta net ir už­s ie­n ie­

„„Pri­si­tai­ko: kai ku­rie ga­min­to­jai jau siū­lo ki­to­niš­kus

kla­sių bal­dus – jie ga­li bū­ti leng­vai mo­de­liuo­ja­mi, per­sta­to­mi.

„„Už­sie­ny­je: kai kur vai­kams per pa­mo­kas lei­džia­ma

net gu­lė­ti; jie klau­so­si ne tik mo­ky­to­jo, bet ir bend­ ra­moks­lio pa­mo­ky­mų.

čiai, ga­l ė­t ų bū­t i dau­g ia­f unk­c ės. Neat­si­tik­ti­nai kai ku­rio­se už­sie­ nio mo­k yk­l o­se val­g yk­l os la­b iau pa­na­šios į ka­vi­nes nei į mo­ky­mo įstai­gas. Su­sė­dę prie bend­rų sta­ lų gru­pe­lė­mis vai­kai ga­li drau­ge mo­ky­tis. Kla­sių vi­sai ne­rei­kia?

Eg­zis­tuo­ja nuo­mo­nė, kad jo­kios nau­dos mo­ky­mo ko­ky­bei ne­duo­da mo­ky­to­jų „izo­lia­ci­ja“. Jie už­si­da­ro sa­vo kla­sė­se, ap­si­krau­na po­pie­riais ir taip vi­są gy­ve­ni­mą ma­to tik de­ šim­tis prieš juos su­sė­du­sių vai­kų. Šią spra­gą ga­li iš­tai­sy­ti šio­kia to­

„„Iš­ra­din­gi: jei mo­kyk­los ap­lin­ka niū­ri, ją ga­li­ma leis­ti

pa­keis­ti pa­tiems mo­ki­niams. 

 Cot­ta­gesnz.co.nz, nhsbuil­dingp­ro­ject.org, djc.com, de­signs­ha­re.com nuo­tr.

„„Sta­tiš­kos: kai ku­rios Lie­tu­vos mo­kyk­lų kla­sės su­lau­

kia re­mon­to, nau­jų mo­kyk­li­nių suo­lų, ku­riuo­se mo­ ki­niai pra­lei­džia dau­giau­sia lai­ko.

kia mo­kyk­los pa­tal­pų re­konst­ruk­ ci­ja. Kla­ses ga­lė­tų jung­ti lan­gai ar stik­lo per­tva­ros, kad pe­da­go­gai bent vi­zua­liai ga­lė­tų tar­pu­sa­vy­ je bend­rau­ti – tai žmo­gui yra gy­ vy­biš­kai svar­bu. Už­sie­nio švie­ti­mo spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad izo­liuo­tos kla­sės tam­pa at­gy­ve­na. Pa­vyz­džiui, Aust­ra­li­jo­je yra mo­ kyk­lų, ku­rio­se ap­skri­tai nė­ra at­ski­ rų kla­sių pa­tal­pų. Mo­ky­to­jai, užuo­t skai­tę pa­skai­tą vi­siems kar­tu, dir­ ba gru­pė­se ir in­di­vi­dua­liai di­de­lė­ je bend­ro­je erd­vė­je. Vie­ni mo­ki­niai mo­ko ki­tus, kiek­vie­nas moks­lei­vis ga­li šei­mi­nin­kau­ti vi­so­je erd­vė­je, o ne bū­ti vie­no konk­re­taus plo­te­lio sa­vi­nin­kas. Tei­gia­ma, kad po to­ kių per­tvar­ky­mų aust­ra­lų mo­ki­ nių mokslo pa­sie­ki­mai la­bai pa­ ge­rė­jo. Kai kas pro­gno­zuo­ja, kad pra­dės nyk­ti ir pa­čios mo­kyk­los – vai­kai mo­ky­sis nuo­to­li­niu bū­du. Ži­no­ ma, čia ga­li­ma įžvelg­ti daug trū­ ku­mų, bet yra ir pranašumų: vai­ kas tu­ri ga­li­my­bę mo­ky­tis ty­lo­je, nie­kam ne­truk­dy­da­mas, be to, mo­ ky­mas ga­li bū­ti la­biau in­di­vi­dua­ lus, nei sė­dint kla­sė­je su dau­gy­ be vai­kų. Pa­žy­mi­mas pa­grin­di­nis nuo­to­li­nio mo­ky­mo pranašumas – taip pi­giau. Jau­ku tar­si na­muo­se

Sun­ku pa­sa­ky­ti, ka­da pa­na­šios idė­ jos įsi­ga­lės Lie­tu­vo­je. Kol kas rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad vai­kai mo­kyk­lo­ je pra­lei­džia di­de­lę da­lį sa­vo vai­ kys­tės. Tad ap­lin­ka, ku­rio­je vai­kas se­mia­si ži­nių, bend­rau­ja su kla­sės drau­gais, ne ma­žiau svar­bi nei na­ mai. Ji tu­rė­tų bū­ti ne tik sau­gi, ne­ ken­kian­ti svei­ka­tai, funk­cio­na­li, bet ir es­te­tiš­ka bei jau­ki. Už­sie­nio eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad vai­kams skir­ti in­ter­je­rai tu­ri ža­ din­ti jų kū­ry­biš­ku­mą, būti švie­ sūs, nuo­tai­kin­gi. Ap­lin­ka, ku­rio­ je vai­kas pra­lei­džia pus­die­nį ir il­giau, for­muo­ja ir jo sko­nį, po­ žiū­rį į gro­žį. Gal­būt rei­kė­tų leis­ti vai­kams pa­tiems kur­ti, de­ko­ruo­ ti sa­vo ap­lin­ką?


13

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

menas ir pramogos

„„Įvai­ro­vė: pri­klau­so­mai nuo at­li­ki­mo vie­to­vės, ki­li­mai ski­ria­si mo­ty­vais ir tech­ni­ka.

Ki­li­mų še­dev­rai at­ke­liaus į Kau­ną Re­čiau­si tai­ko­mo­jo me­no še­dev­ rai, bran­gi­na­mi dėl tūks­tant­me­ čių tra­di­ci­jų, jų ri­šė­jų meist­riš­ku­ mo – to­kie yra per­si­ški ki­li­mai, vie­ na ryš­kiau­sių se­no­sios per­sų kul­ tū­ros su­de­da­mų­jų da­lių.

Spa­lio 13 d. ke­tu­rioms va­lan­doms Kau­no „Žal­gi­rio“ are­nos pa­ro­dų erd­vė taps uni­ka­lios eks­po­zi­ci­jos na­mais. Tik vie­ną die­ną vyk­sian­ čio­je pa­ro­do­je „An­tik­va­ri­niai per­ si­ški ki­li­mai ir teks­ti­lė pri­va­čio­se Eu­ro­pos ko­lek­ci­jo­se“ bus eks­po­ nuo­ja­mi dau­giau nei 60 an­tik­va­ ri­nių per­si­škų ki­li­mų ir teks­ti­lės iš Lie­tu­vos, Ita­li­jos, Grai­ki­jos, Vo­kie­ ti­jos, Pran­cū­zi­jos ir ki­tų ša­lių pri­ va­čių ko­lek­ci­jų.

Lau­ra Boh­ne:

Kai ku­rie be­si­do­min­ tie­ji ki­li­mais as­me­ nys vie­tas jo­je re­zer­ va­vo dar pa­va­sa­rį.

Vie­nu me­tu vie­no­je vie­to­je su­ tei­kia­ma ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su neį­kai­no­ja­mais is­to­ri­niais ir et­ nog­ra­fin ­ iais XIX a.pra­džios – XX a. vi­du­rio per­si­škais ran­kų dar­bo ki­li­mais ir teks­ti­le. Pa­ro­dos or­ga­ ni­za­to­rė, kny­gos „Per­siš­ki ki­li­mai – is­to­ri­ja ir tra­di­ci­jos“ au­to­rė Lau­ ra Boh­ne, tvir­ti­no, jog iš­skir­ti vie­ no ku­rio nors pa­ro­do­je bū­sian­čio dar­bo ne­ga­lin­ti, nes vi­si jie – iš­ skir­ti­niai. To­kios pa­ro­dos, ku­rio­je bū­tų pri­sta­to­mi an­tik­va­ri­niai per­si­ški ki­li­mai ir teks­ti­lė iš pri­va­čių ko­lek­ ci­jų, Lie­tu­vo­je dar ne­bu­vo. Ji svar­ bi ir Eu­ro­pos kon­teks­te, nes reng­ da­mi eks­po­zi­ci­ją bend­ra­dar­bia­vo ne mu­zie­jai, o pri­va­tūs as­me­nys. L.Boh­ne ne­sle­pia: sko­lin­da­mi bran­gų ir ver­tin­gą daik­tą ko­lek­ci­ nin­kai pa­ro­dė ypa­tin­gą pa­si­ti­kė­ji­ mą. Pri­siim­da­ma at­sa­ko­my­bę už uni­ka­lius eks­po­na­tus, dve­jus me­ tus idė­ją su­reng­ti to­kio ly­gio pa­ro­ dą bran­di­nu­si L.Boh­ne įsi­pa­rei­go­jo

iš­sau­go­ti kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ ci­ją apie jų sa­vi­nin­kus. Vi­si pa­ro­dos eks­po­na­tai bus ap­ ra­šy­ti pa­ro­dos ka­ta­lo­ge. „To­kios pa­ro­dos dėl sa­vo iš­skir­ti­nu­mo il­ giau nei vie­ną die­ną ne­vyks­ta. Kai ku­rie be­si­do­min­tie­ji ki­li­mais as­ me­nys vie­tas jo­je re­zer­va­vo dar pa­va­sa­rį“, – pa­sa­ko­jo L.Boh­ne. Pa­siž­val­gy­ti į uni­ka­lius ki­li­mus ir teks­ti­lę – tau­ti­nes juos­tas, au­ di­nius, drus­kos mai­šus, at­ra­mi­ nes pa­gal­ves, krep­šius – bus įlei­ džia­m i tik kvie­t i­m us tu­r in­tys as­me­nys. Tie, ku­rie la­bai no­rės da­ly­vau­ti, bet as­me­niš­kai ne­bus pa­kvies­ti, in­ter­ne­te ga­lės re­gist­ ruo­tis ir mo­ty­vuo­ti sa­vo no­rą iš­ vys­ti eks­po­zi­ci­ją. Paš­ne­ko­vė pa­sa­ko­jo, jog Lie­tu­ vo­je nė­ra pa­kan­ka­mai ži­nių apie an­tik­va­ri­nius per­si­škus ki­li­mus ir teks­ti­lę, to­dėl spra­gas už­pil­dy­ ti ga­li­ma or­ga­ni­zuo­jant to­kio po­ bū­džio pa­ro­dą. „Kiek­vie­nas ki­li­mas kul­tū­ri­nia­ me kon­teks­te tu­ri sa­vą­ją is­to­ri­ją. Pa­ro­do­je bus de­monst­ruo­ja­mas do­ku­men­ti­nis fil­mas, ku­ris at­ skleis daug įdo­mių as­pek­tų ir su­ pa­žin­dins su šia se­niau­sia pa­sau­lio tai­ko­mo­sios dai­lės rū­ši­mi“, – pa­ sa­ko­jo ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė. „Atei­ty­je ža­du reng­ti ir dau­giau ver­tin­gų ki­li­mų pa­ro­dų. Bet to­kia, ko­kia bus šį­syk, nie­kuo­met ne­bus pa­kar­to­ta“, – tvir­ti­no L.Boh­ne. KD inf.

7,2

mln. eu­rų – už šią re­kor­di­nę su­mą 2010 m. „Chris­tie’s“ auk­cio­ne bu­vo par­duo­tas XVII a. riš­tas ki­li­mas.


14

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

menas ir pramogos

G.Bei­no­riū­tės po­kal­biai rim­to­mis te­mo­mis Nos­tal­giš­ko ir žais­min­go ki­no kū­ rė­ja, re­ži­sie­rė Gied­rė Bei­no­riū­tė spa­lį pri­sta­tys žiū­ro­vams nau­ją sa­vo dar­bą „Po­kal­biai rim­to­mis te­mo­mis“. Čia spe­cia­lių­jų efek­tų taip pat ne­bus.

Re­ži­sie­rė G.Bei­no­riū­tė, Lie­tu­vos ki­no pub­li­kai ge­riau­siai ži­no­ma kaip fil­mo „Bal­ko­nas“ au­to­rė, bai­ gė kur­ti nau­ją do­ku­men­ti­nį fil­mą „Po­kal­biai rim­to­mis te­mo­mis“. Fil­mas be de­ko­ra­ci­jų, pei­za­ žų, išo­ri­nio veiks­mo ir spe­cia­lių­ jų efek­tų, kad bū­tų ga­li­ma įsi­žiū­ rė­ti į min­tį. „No­riu ste­bė­ti min­tį, ke­liau­ jan­čią nuo vie­no an­ta­kio prie ki­ to, nuo smak­ro iki akių, čia, ro­dos, jau gims­tan­čią, čia vėl grą­ži­na­mą į sme­ge­nų įsčias – dar pa­bran­din­ ti“, – sa­ko fil­mo au­to­rė ir re­ži­sie­rė G.Bei­no­riū­tė. „Po­kal­biai rim­to­mis te­mo­mis“ – tai 11 pa­sa­ko­ji­mų ir vie­nas nu­ ty­lė­ji­mas apie gy­ve­ni­mą. Pag­rin­di­niai fil­mo he­ro­jai, vai­kai ir paaug­liai, ap­do­va­no­ti ypa­tin­

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Xaviero Herberto knygą „Kaprikornija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australų – baltųjų, aborigenų ir azijiečių – istoriją, kuri kupina išdavysčių, žmogžudysčių ir kraują kaitinančios aistros niekinamoms, bet geidžiamoms aborigenėms moterims – Juodajam Aksomui.

1904 m. broliai Oskaras ir Markas Šilingsvortai atplaukia į Port Zodiaką Kaprikornijos pakrantėje dirbti eiliniais klerkais valdžios tarnyboje. Oskaras greitai pritampa, suklesti, pradeda naują gyvenimą kaip džentelmenas. O nutrūktgalvis Markas susideda su senuoju Nedu Kreiteriu, supažindinusiu jį su alkoholiu ir apsukusiu galvą pasakojimais apie jūrą, salas ir nuotykius su Juoduoju Aksomu.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugsėjo 11 d.

„„Pap­ras­tu­mas: prieš ket­ve­rius me­tus pri­sta­čiu­si sen­sa­ci­ja ta­pu­sį fil­

mą „Bal­ko­nas“ G.Bei­no­riū­tė grįž­ta su ki­no no­ve­lių rin­ki­niu „Po­kal­biai trum­po­mis te­mo­mis“.  Stu­di­jos „Mo­nok­lis“ ar­chy­vo nuo­tr.

gu ge­bė­ji­mu ap­sa­ky­ti juos su­pan­ tį pa­sau­lį. In­ty­mūs mi­ni­ma­lis­ti­ ne ma­nie­ra nu­fil­muo­ti po­kal­biai su jais at­sklei­džia kar­tais me­lan­ cho­liš­ką, kar­tais juo­kin­gą, kar­tais

dra­ma­tiš­ką šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio vaiz­dą. Fil­me ke­lia­mi klau­si­mai apie vie­nat­vę, mei­lę, Die­vą, pa­ sau­lį, žmo­gaus ry­šį su ki­tu žmo­ gu­mi.

„Ma­ža kas už­duo­da to­kių klau­si­ mų. Šiaip nieks neuž­duo­da, bet ge­ rai“, – sa­ko vie­nas fil­mo he­ro­jų. Klau­si­mai už­duo­ti. At­sa­ky­mai iš­kels nau­jų klau­si­mų. Kar­tais pra­juo­kins. Fil­mo he­ro­jai pa­pa­sa­kos apie iš­sa­mų bu­čia­vi­mą­si, pa­ro­dys, kur spau­džia, kai skau­da. Jie ži­no, jog mei­lė yra jaus­mas, ku­riam už­klu­ pus at­ro­do, kad šir­dis tie­siog plyš, sprogs ir iš­si­taš­kys į vi­sas pen­kias da­lis. Taip pat pa­pa­sa­kos, kad čia vis­kas yra iliu­zi­ja, bet ga­li­ma pa­ ma­ty­ti ir vi­sai ki­tą pa­sau­lį – be­ ga­ly­bę. Tre­ji me­tai skir­ti idė­jai su­bran­ din­ti, pa­žin­čiai su vai­kais, jiems ste­bė­ti ir fik­suo­ti, mon­tuo­ti „Mo­ nok­lio“ stu­di­jo­je kar­tu su ope­ra­to­ riais Aud­riu­mi Ke­me­žiu ir Eit­vy­du Doš­ku­mi, mon­tuo­to­ju Da­nie­liu­ mi Ko­ka­naus­kiu, pro­diu­se­re Jur­ ga Glus­ki­nie­ne. „Po­kal­biai rim­to­mis te­mo­mis“ ki­no teat­ruo­se pa­si­ro­dys nuo spa­ lio 12 d. KD inf.

Švie­si V.Dau­jo­ty­tės me­di­ta­ci­ja Vie­nos pro­duk­ty­viau­sių eseis­ti­kos kny­gų au­to­rių, li­te­ra­tū­ro­lo­gės Vik­ to­ri­jos Dau­jo­ty­tės pa­var­dė pui­kuo­ ja­si ant nau­jo lei­di­nio. „Lais­vo­jo mąs­ty­mo pro­per­šos“ – tai nau­jau­ sias ha­bi­li­tuo­tos hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės kū­ri­nys.

Anot pa­čios au­to­rės, kny­ga ra­do­ si tar­si sa­vai­me, nes lais­vas mąs­ ty­mas – „lyg vi­są lai­ką dūz­gian­ti są­mo­nė, ak­ty­vus fo­nas, į ku­rį kas nors įsi­ra­šo, per­si­ra­šo, per­si­kei­čia. Nie­ko bū­ti­no, pri­va­lo­mo“. „Įgim­ta ir pri­pras­ta bū­ti mąs­ty­mo si­tua­ci­jo­se, sken­dė­ti kaž­ko pri­sod­ rin­ta­me są­mo­nės van­de­ny. Ne­tu­ rint tiks­lų, už­da­vi­nių, tik fik­suo­ jant, kas pa­si­ro­do, iš­ky­la tar­puo­se tarp dar­bų, įsi­pa­rei­go­ji­mų. Uni­ver­ si­te­to au­di­to­ri­jos mąs­ty­mo fo­ną in­ ten­sy­vi­no, ak­ty­vi­no, vis lik­da­vo, prie ko su­sto­ti, prie ko grįž­ti. Su­si­ da­rė įpro­čių, ypač ry­to va­lan­dų, su­ ves­ti vie­nin, kas at­si­den­gė, pa­si­ro­ dė skai­tant, kal­ban­tis, ty­lint, ei­nant (į kal­ną ke­liu­ku kai­me prie Šven­to­ sios, per Vil­niaus šir­dies li­ni­ją, ker­ tant ją nuo Kal­nų par­ko sto­te­lės, nuo Ka­ted­ros pa­si­su­kant į uni­ver­si­te­tą), šiaip vaikš­tant. Va­žiuo­jant tro­lei­bu­ su – lė­tas, sau­gus va­žia­vi­mas, lyg ka­dai­se ark­liu, minkš­tu miš­ko ke­ liu­ku. Pri­si­me­nant ką, dau­giau­sia iš gim­to­sios Že­mai­ti­jos, daž­nai lyg dvi­gu­bai: iš sa­vo pa­tir­ties, iš ki­tų, iš li­te­ra­tū­ros. Kad ir iš Vla­do Šim­kaus: „O čia kaip bu­vo vis­kas, taip ir lie­ka: / Prie na­mo eg­lė, va­ka­rai ir lie­tūs“, – ra­šo V.Dau­jo­ty­tė. Gi­li ir srau­ni jos žo­džių tėk­mė nau­jo­jo­je kny­go­je, re­gis, dar gi­les­ nė, sy­kiu at­spin­din­ti kas­die­ny­bę, ko­kią ir kaip ma­tė gar­si li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­ja. „Lais­vo­jo mąs­ty­mo pro­per­šos“ – kny­ga apie ana­pu­sy­bės blyks­nius, tie­sos su­vo­ki­mą kas­die­ny­bė­je. Čia daž­na smil­te­lė, pa­de­dan­ti nu­švis­ ti su­vo­ki­mui, – iš li­te­ra­tū­ros teks­tų, bet šios kny­gos nie­kaip ne­ga­li pa­va­ din­ti li­te­ra­tū­ros stu­di­ja. Tai – tie­siog il­ga, ra­mi ir švie­si me­di­ta­ci­ja. Kaip pa­pa­sa­ko­ti tai, kas iš es­mės ne­pa­pa­sa­ko­ja­ma? Kaip pa­ro­dy­ti sa­ vo įžvelg­tus ženk­lus ki­tiems – gal­ būt jau pa­si­ren­gu­siems juos pa­ma­ ty­ti. Nė­ra nei for­mu­lių, nei re­cep­tų, nė­ra bū­dų iš­mok­ti pa­ste­bė­ti švie­sos žyb­te­lė­ji­mus kas­die­ny­bės pil­ku­mo­ je. Ne­bent – žiū­rė­ti ir steng­tis pa­ ma­ty­ti, klau­sy­tis ir gir­dė­ti. „Lais­ vo­jo mąs­ty­mo pro­per­šos“ pa­dės įsi­klau­sy­ti ir įžvelg­ti. KD inf.


153

pirmaDIENIS, rugsėjo 3, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17 Dingo� ����������������������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“, ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29129, 8 614 88 454.

DARBo skelbimai

1008813

Siūlo darbą Audinių parduotuvei reikalinga (-as) pardavėja (-as). Garantuojame geras darbo sąlygas, gerą atlyginimą, draugišką kolektyvą. Tel. 8 685 46 817, 8 699 66 190, e. paštas bjurate@one.lt. 1009042

Automobilių plovyklai reikalingi automobilių plovėjai (-os), salonų valytojai (-os). Dirbti mokome. Tel. 8 650 37 902. 1009769

Darbinių drabužių siuvyklai reikia siuvėjų, meistro (-ės)-sukirpėjo (-ės) bei vadybininko. Darbas viena pamaina nuo 8 iki 17 val. Tel. 8 684 24 015. 1010208

Darbui Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Tel. pasiteirauti 8 37 261 013, 8 610 43 909. 1005120

Ieškome darbuotojų, galinčių dirbti su dauginimo aparatais ir kompiuteriu. Galima dirbti ir ne pilną darbo dieną. Priimame ir studentus. Tel. 8 605 72 462. 1009534

Ieškome vadybininkų, sandėlininkų, darbininkų gamyboje, sandėliuose, prekyboje, vairuotojų, apsaugos darbuotojų, valytojų, fasuotojų. Tel. 8 600 37 610. 997375

Medienos apdirbimo įmonei reikalingas autokrautuvo vairuotojas, dirbti gatavos produkcijos sandėlyje. Kreiptis adresu Nemajūnų g. 31, Kaunas, skambinti tel. 8 612 96 776. 1008394

Metalo apdirbimo įmonė ieško ištekintojo. Tel. 8 686 46 626, e. paštas kadis@kadis.lt. 1010767

Metalo apdirbimo įmonei Šančiuose reikalingi šaltkalviai, pagalbiniai darbininkai. Neturinčiuosius patirties, apmokome. Tel. 341 833. 1010853

Parduotuvei Sargėnuose, reikalinga pardavėja. Darbas pamainomis, slenkančiu grafiku. Tel. 8 672 44 467; uab.boleslovas@gmail.com. 1009026

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1011606

Reikalinga (-as) užsakymų priėmėja (-as). Darbas Šiaurės pr. Tel. 8 654 10 012.

1010740

Reikalingas picų išvežiotojas. Darbas firmos automobiliu. Tel. 8 687 35 352.

1010766

Reikalingas stalius sugebantis dirbti durų, laiptų ir kitokių nestandartinių gaminių gamyboje. Tel. 8 687 52 455. 1005018

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Atlyginimas – nuo 1400 Lt. Darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 67 042.

Siūlome papildomą darbą. Ieškome darbuotojų reklaminei medžiagai/informacijai platinti. Apmokėjimas pagal susitarimą. Tel. 8 699 47 717. 1010370

Siūlome papildomą darbą. Ieškome darbuotojų, galinčių atlikinėti socialines apklausas. Tel. 8 656 40 312. 1010364

Siūlome papildomą darbą. Ieškome žmonių, galinčių dirbti rinkiminėje kampanijoje. Apmokėjimas pagal susitarimą. Tel. 8 699 85 865.

1010178

1003699

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 685 81 081. 1005678

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 1000867

Reikalingi rimti ir ambicingi žmonės, kurie domisi nuosavo verslo kūrimu. Tel. 8 670 69 781. 1009507

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 623 97 777. 1007403

1009076

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1011529

Automatinių skalbyklių remontas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 440 387, 8 672 78 279.

Medikų

1011162

Taisau televizorius kliento namuose, keičiu antenas, pajungiu skaitmeninę TV, 14 nemokamų programų. Tel. 8 674 42 125. 1010843

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1002505

Efektyvi anoniminė pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 80; www.neuromedicina.lt. 1011070

Siuvyklai, siuvančiai moteriškas kelnes ir sijonus, reikalingos (-i) siuvėjos (-ai), turinčios (-ys) patirties. Darbas viena pamaina 7-16 val. Puikios darbo sąlygos. Atlyginimas 900–2000 Lt (pagal padarytą darbą) mokamas du kartus per mėnesį. Tel. 362 909, 8 685 11 951. 1011459

1010323

Socialinė neįgaliųjų įmonė priims į darbą valytojas (-us), turinčias (-us) 35-55% darbingumą. Darbas Kaune, Kalniečių mikrorajone, prekybos centre. Kreiptis tel. 8 602 22 282.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

1011196

Transporto įmonei reikalingi transporto priežiūros vadovas (mechanikas) ir transporto vadybininkas. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777. 1007178

UAB „Lyderio grupė“ siūlo darbą valytojai, turinčiai neįgalumo pažymėjimą. Skambinti tel. 8 698 79 276. 1008420

UAB „Medienos era“ ieško staliaus-staklininko nestandartinių ąžuolinių baldų gamybai ir šlifuotojo plačiajuostėmis šlifavimo staklėmis. Būtina darbo patirtis. Tel. 8 620 77 262. 1006518

UAB „Švaros biuras“ ieško valytojų nepilnai darbo dienai Aleksoto r. ir Savanorių pr., Kaune. Tel. 8 685 77 200, e. paštas info@svarosbiuras.lt. 1010219

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas siūti vienasiūle siuvimo mašina, bei trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1004797

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: keraminių blokų krovėjai (darbas trimis pamainomis, slenkančiu grafiku, atlyginimas nuo 1400 iki 1800 Lt); formavimo sk. operatoriai (gali dirbti ir moterys, apmokome darbo vietoje); pamainos meistras (gali dirbti ir moterys). Tel. 346 610, 8 699 10 971. 1009267

UAB „Rokų keramika“ skubiai reikalingas tekintojas-frezuotojas. Tel. 8 685 53 878. 1009201

UAB JOTVAINIS reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbo pobūdis: gabaritinių, negabaritinių, sunkiasvorių krovinių gabenimas Lietuvoje ir užsienyje. Reikalavimai: panašaus darbo patirtis nuo 1 m., vairuotojo pažymėjimas CE kategorija. CV siųsti info@jotvainis.lt. Kontaktinis tel. 8 616 03 407. 1011141

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1008645

Paslaugos

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

1009891

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva–Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com.

UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis ieško mūrininko. Darbo patirtis – būtina. CV siųsti e. paštu kkbu@kkbu.lt, tel. (8 37) 350 364.

1010367

Siuvimo cechui, sėkmingai dirbančiam 12 metų, skubiai reikalingi: 2 siuvėjai (-os) siūti overloku, 1 siuvėjas (-a) siūti plokščiasiūle ir mokantis (-i) siūti universalia ar overloku. 4 siuvėjai (-os) siūti universaliomis siuvimo mašinomis. Reikalavimai: noras dirbti ir užsidirbti, turėti patirties šiame darbe. Garantuojame: visas socialines garantijas, pastovų aprūpinimą darbu, laiku mokamą atlyginimą. Teirautis tel. 8 685 05 881 nuo 7 iki 16 val.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

989219

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625, I–V 9–19 val. 1007622

Sveikatingumo prekių parduotuvė (buvo V.Lašo g. 3, prie Klinikų) persikelia į Kovo 11-osios g. 130, priešais PC SAVAS. POLTAVOS BIŠOFITAS sąnariams, vandens jonizatoriai, įtvarai su gintaro danga, kompresinės kojinės. Nuolaidos atidarymo proga! Tel. 8 642 11 840.

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1007948

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1009452

1007630

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993531

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 999226

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

993766

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1008032

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 999647

Atlieku visus kompiuterio priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, Virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1007036

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1002363

Atlieku visus kompiuterio priežiūros darbus, „Windows“ instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1007059

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1005418

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667. 1008545

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 999977

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1011351

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1010742

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 1002710

1004238

Statybos, remonto Automobilininkams

Atliekame griovimo darbus: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 605 97 561, 8 602 97 151.

„Bobcat“, ratinį ekskavatorių, autogreiderį, vibrovolą. Tel. 8 699 54 737.

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

1011633

1004483

Bituminių, šlaitinių stogų remontas (ir nedidelių plotų). Tel. 8 699 31 989. info@dregme.lt.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvo durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16, (Urmo bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Remontas. Pažymos. Europinių dokumentų išrašymas. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218.

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1001553

990707

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Autobokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1003921

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I-VI. 998938

Buitinės technikos remonto

1007118

1003724

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 998007

Atliekame buto, namo, sodybos, biuro statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790. 1008548

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 1007980

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993541

AEG, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

1005662

999798

1011135

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 998231

„Bobcat“, mini ekskavatoriaus, grąžto nuoma kartu su operatoriumi. Tel. 8 653 66 987. 999927

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8-22 val. 1003856

Dengiame plokščiuosius stogus prilydomąja bitumine danga, skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 992958

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 1009281

Dengiame stogus prilydomąja danga. Taisome tarpblokines siūles. Kokybė. Garantija. Tel. 8 683 14 787, 8 688 55 268. 1000636

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

1009275

Nukelta į 16 p.


16 2

pirmaDIENIS, rugsėjo 3, 2012

klasifikuoti skelbimai Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A.

Paslaugos Statybos, remonto

1007598

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 1010862

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 1011466

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga. Tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1002070

Glaistome, dažome, klijuojame plyteles, sukame gipso kartoną. Kalame dailylentes, dedame laminatą. Kiti vidaus apdailos darbai. Tel. 8 670 67 156. 1005358

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1008864

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 1004412

Griovimo darbai: pastatų išmontavimas, mūrinių, betoninių sienų ir angų pjovimas, pamatų ir stogų ardymas. Tel. 8 602 53 553, 8 610 95 056. 1007590

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 1010692

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

995250

Kaminų valymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Garantija. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Tel. 8 677 96 297. 1010955

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 999823

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinių žiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 1004527

Katilinių, vandentiekio, šildymo sistemų, grindinio šildymo, nuotekų montavimo darbai. Suvirinimo paslaugos. Tel. 8 606 13 161. 1009059

Keičiame asbestinius stogus į kt. stogų dangą ir padedame kaimo tipo vietovių gyventojams susitvarkyti dokumentus kompensacijai dėl asbestinių stogų keitimo iš ES gauti. Tel. 8 687 75 804. 1006103

Klojame trinkeles, klinkerį. Tel. 8 671 53 040. 997507

KLOJAME TRINKELES, šaligatvio plyteles. Nemokama konsultacija. Statome vejos, gatvės bortelius, sulyginame šulinius. Atsivežame medžiagas. Tel. 8 674 68 080.

Profesionalus vonių restauravimas. Vieninteliai Lietuvoje atnaujiname vonią su ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 1004346

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda įsigyti prekes pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienų. Tel. 8 630 60 166. 1007193

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1009014

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 997802

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8687 82 448. 1008434

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1005170

Vidaus įrangos

1005384

Pigiai dengiame stogus bitumine prilydomąja danga. Parduodame bituminę prilydomąją dangą. Tel. 8 699 36 954. 1007810

Plastikiniai LANGAI, šarvo DURYS (KBE, Decco vokiški profiliai), RITININĖS UŽUOLAIDOS, TINKLELIAI. Perkantiems 3 langus dovana – tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270. 1003028

Plastikiniai langai, šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 1009322

Plastikiniai langai, šarvo durys, tinkleliai nuo vabzdžių, ritininės užuolaidos, žaliuzės. UAB „Jemesta“, Bijūnų g. 16, tel. 8 650 91 166. 1004453

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1011127

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1007421

1007159

Antstolė Gita Andrijauskienė skelbia Linos Kazlauskienės turto antrąsias varžytynes. Varžytynėse parduodama: 49/100 gyvenamojo namo (bendr. pl. 187,65 kv. m), 1/2 d. kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės, kanal. šulinių 2 vnt., atliekų duobės, lauko tualeto, sk. kuro rezervuaro), 271/553d. žemės sklypo (žemės sklypo plotas 0,0553 ha) Pirmūnų g. 17, Kaune. Dėl turto apžiūros kreiptis į Laurą Austytę Pirmūnų g. 17-1, Rasytės g. 3–11, Kaunas. Varžytynės vyks Sapiegos g. 3–4, Kaunas. 2012 m. spalio 3 d. 10 val. Pradinė turto pardavimo kaina 112 800 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti 10 proc. – 11 280 Lt pradinės turto vertės į antstolės depozitinę sąskaitą AB SEB banke Nr. LT 69 7044 0600 0302 3122. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti anststolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Varžytynės vyks adresu Sapiegos g. 3–4, Kaunas. Informacija tel. 201 125, 322 001. 1009871

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

999384

LANGAI, ROLETAI, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS, TINKLELIAI nuo vabzdžių – UAB Eurivila. K.Donelaičio g. 33. Tel. 423 333; www.eurivila.lt

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, Lukšio g. 34, tel. 311 208.

1009425

1011197

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1008212

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1008219

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1007850

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 1011128

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

Pamatai. Liejame įvairių tipų pamatus: gręžtinius, juostinius. Atraminės sienelės. Greitį ir kokybę garantuojame. Tel. 8 620 96 270.

9,1 ha miško Kauno r. Kaina 12 000 Lt. Tel. 8 650 25 150.

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

1011150

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930797

1000405

Gera investicija. Parduodu 11–20 a sklypus Domeikavoje. 1 a kaina nuo 3300 lt. Elektra, vanduo, kelias, graži rami vieta su vaizdu. Arba keičiu į butą. Tel. 8 654 43 665.

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 1008328

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

APSAUGOS signalizacijos namams, sodyboms, butams, garažams, sodų nameliams. VAIZDO stebėjimo sistemos. Nėra abonementinio mokesčio. Pigiai. Tel. 8 675 04 304.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt, turintiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujamacredit“.

1009467

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

parduoda

1011264

1011474

Kitos

1011299

914197

1009106

Kotedžą Jonučių k., Kauno r. (bendr. pl. 128 kv. m, per du aukštus, priklauso 6 a žemės). Visos miesto komunikacijos, santechnika, elektra, pilna išorės apdaila. Kaina 289 000 Lt. Tel. 8 602 89 837. 1009595

Skubiai 10 arų ir 15 arų sklypus namų valdai Vaišvydavoje, Mikalinės akligatvyje. 1 a kaina 7 000 Lt. Tel. 8 612 33 579, 8 613 31 807.

1011106

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1011495

Automobiliai ir detalės BUAB „Leita“ administratorius parduoda automobilį SAAB 9-5 Aero, 2004 m. gamybos, 2300 cm, 184 kw. Kaina 8 000 (+PVM). Dėl turto apžiūros kreiptis į administratorių adresu Kęstučio g. 60-2, Kaunas. Tel./faksas (8 37) 331 945, 8 686 99 456.

1008288

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1004555

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 1002223

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldą, juodžemį, medieną ir kt. Tel. 8 699 30 628. 957209

Vaismedžių genėjimas. Alpinariumų įrengimas. Tujų „Smaragd“, kalninių pušų pardavimas. Tel. 8 616 42 833. 1006176

1007134

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 995601

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

1007187

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1008919

Įvairias sausas malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627.

Padedu parduoti, išnuomoti NT. Daugiausiai naujų butų, komercinės patalpos Kaune. 011 brokeris Ernestas Adomaitis. Tel. 8 693 00 011, e. paštas ernestas@011.lt.

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt, turintiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujamacredit“.

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba kaladėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727.

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pjuvenų briketus. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245.

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 686 86 065.

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

1010449

1008589

1011383

1002036

1009684

998108

Pigūs skaitmeniniai priedėliai. Antenos TV, SAT. Montavimas. Garantija. Tel. 8 610 41 257. 1003563

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1011817

Saulėgrąžų briketai – supakuota po 8 kg (kaloringumas – 4300–5300 kcal/kg; pelningumas – 1-3 %; degimo laikas – 5–7 val.). Tinka visiems katilams. Tel. 8 678 16 731. 1006908

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 1007261

1003283

1011256

925781

1009162

999963

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (iki 940 Lt/t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas. Tel. juodieji metalai 8 37 44 14 14, 8 698 08 051; spalvotieji metalai 8 37 44 14 14, 8 611 44 404. Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 1009244

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

997658

Įvairūs Nuomoja 1 kambario butą su baldais Ašigalio g., Eigulių mikrorajone. Tel. 8 620 58 719.

Perka

1011007

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1011854

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1004813

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1004826

2 kambarių butą su baldais Ukmergės g. Kaina 300 Lt. Tel. 8 600 05 497.

1010127

Išnuomojamas 2 kambarių butas Eigulių r., Ukmergės g. Kaina 450 Lt ir mokesčiai. Tel. 8 675 33 983. 1010856

Gabenimai IVECO, MAN savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8-9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1011274

„Metrampa“ pigiai atveža birias ir nebirias statybines medžiagas (0-5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

1010281

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992907

Atvešiu nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 653 97 011.

„Selene“ čiužinių parduotuvėje vokiškų čiužinių dienos. Nuolaidos nuo 10% iki 30%. Tel. 8 650 80 193; www.selene.lt.

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669.

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

1008944

1005985

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ-53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006.

1009878

1005493

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Baldai

1008348

ABDONO kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

Atvežame malkas miškavežiu. Malkos trinkelėmis. Brangiai perkame mišką. Tel. 8 618 28 211.

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

Statybinės medžiagos Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 1002249

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 991870

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 1005532

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 1003241

Atvešime geros kokybės baltarusiškus durpių briketus, akmens anglį. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 999112

1011874

1008794

999320

997707

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1009224

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1009204

Įmonė perka mišką ir dirbamą žemę. Atsiskaito iš karto. Rengia miškotvarkos projektus. Tel. 8 677 64 647. 1009082

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1007659

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 997412

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1010623

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 997399

Nukelta į 17 p.


17 3

pirmaDIENIS, rugsėjo 3, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1010579

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt, turintiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujamacredit“.

NEMOKAMI linijinių šokių užsiėmimai pirmą rugsėjo savaitę Centre ir Vilijampolėje! Ateikite, pabandykite ir likite su VIENA LINIJA, nes tik čia madingiausi ir linksmiausi šokiai be porų. Patyrę ir energingi vadovai išmokys jus jaustis komfortiškai ant parketo. Pradėję šokti linijinius, atrasite daugiau šviesių gyvenimo pusių! Registracija www.line-dance.lt arba tel. 240 633, 8 615 93 665.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt

www.krantas.lt

1011228

1007430

Slidinėjimas Italijoje – nuo 1569 Lt 2149 Lt. Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1635 Lt 1687 Lt. Hurgada (Egiptas) – nuo 1392 Lt 1449 Lt. Šarm El Šeichas (Egiptas) – nuo 1429 Lt 2669 Lt. Taba (Egiptas) – nuo 2039 Lt 2739 Lt. Tenerifė (Ispanija) – nuo 2152 Lt 2219 Lt. Dubajus (JAE) – nuo 2899 Lt 3799 Lt. Pataja (Tailandas) – nuo 3679 Lt 4419 Lt. Goa (Indija) – nuo 3199 Lt.

Paskolos per 1 valandą (turintiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

RUOŠKITE ROGES VASARĄ Pasinaudokite galimybe nusipirkti žiemos kelionę už mažiausią kainą:

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Pramogos, šventės, laisvalaikis

1010910

1010890

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

1002144

Kauno vaikų ir jaunimo šokio teatras „Gijelė“ rugsėjo 4, 6, 11 d. 18 val. kviečia naujus narius – vaikus nuo 5 iki 15 metų. Priėmimas vyks kultūros ir sporto centre „Girstutis“ (Kovo 11-osios g. 26). Informacija tel. 8 615 30 299, 8 687 99 315.

1008454

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. Tel. 8 700 55 000; www.europrovidus.lt.

1005724

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ (Kovo 11-osios g. 108, vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt) kviečia mergaites ir berniukus, merginas ir vaikinus tapti teatro aktoriais! Priėmimas į visas grupes vyks rugsėjo 15 d. (šeštadienį): 10 val. – į teatro pradžiamokslio grupę (5–7 m.); 11.30 val. – į parengiamąją aktorinę studiją (8–12 m.); 13 val. – į teatro trupę (13–17 m.). Informacija ir naujų narių registracija tel. 8 37 313 712 10–16 val.

1002893

1002478

Vaikų tautinių šokių kolektyvas „Tauškutis“ rugsėjo 5, 10 d. 18 val. kviečia naujus narius – vaikus nuo 4 iki 9 metų. Priėmimas vyks Garliavos kultūros centre (Liepų g. 17). Informacija tel. 8 615 30 299.

Kiti

1005743

1010795

1011134

Dingo

1011601

1007855

Kyokushin karate treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniesiems! Treneris G.Tankevičius – Pasaulio karate vicečempionas, Kauno Klinikų sporto medicinos gydytojas, didelį dėmesį skiriantis saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas: Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34748; www.stoikas.lt. 1002590

Kviečia mokytis

1003467

1006033

Mokymai Kalbų mokykla GLORIA LINGUA (Savanorių pr.3, tel. (8 37) 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt) kviečia mokytis anglų, vokiečių, prancūzų, norvegų, ispanų, italų kalbų. Rengiame abitūros, IELTS egzaminams. Įvairių lygių grupės bei individualus mokymas. Kalbų mokymas įmonėse ir organizacijose. 1004240

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kviečia 3–12 klasių moksleivius savaitgaliais mokytis programavimo, robotikos, fotografijos, muzikos medijos, architektūros ir dizaino, e. leidybos, e. verslo ir kitų programų. Registruotis Studentų g. 48A–321. Tel. 300 615, 8 610 64 208; www.jkm.lt.

994604

VDU ir ITMC Kompiuterijos AKADEMIJA kviečia 3–12 klasių moksleivius į mokslo metų studijas pagal 24 mokymo programas. Tarptautiniai sertifikatai. Registruotis internetu www.kompiuterijosakademija.lt arba tel. (8 37) 407 460, 8 684 58960. Kęstučio g. 36, III a. 1006351

GRAFIKOS IR PROGRAMAVIMO STUDIJA kviečia 4–12 kl. moksleivius rinktis 2012/2013 mokslo metų programas: architektūra, programavimas, 3D grafika ir animacija, interneto svetainės. Mūsų adresas J.Naugardo g. 10 (Senamiestis). Tel. (8 37) 200 288, 8 640 34 845; www.prografika.lt. 1006133

Šokiai, dainavimas Visada svajojai šokti? Žaviesi moderniu ir šiuolaikiniu šokiu? Šią galimybę Tau suteikia Kauno šokio teatras AURA! Rugsėjo 5 d. 15 val. kviečiame 5–7 m., o 16 val. – 9–12 m. vaikus. Rugsėjo 6 d. 16 val. kviečiame į paruošiamąją grupę (nuo 13 m.). 17 val. – „buvusių“ narių registracija. Rugsėjo 7 d. 17 val. kviečiame vaikinus ir merginas turinčius choreografinės patirties. 18 val. – vaikinus ir merginas, turinčius gerus klasikinio ir modernaus šokio pagrindus, į „Auros“ teatro trupę (turėti sportinę aprangą). M.Daukšos g. 30A, Kaunas. Tel. 8 37 202 062. E.p. info@aura.lt; www.aura.lt. 1009443

Dingo Kovo 11-osios g. nedidelis trumpakojis šuo vardu FIGAS, panašus į Jorkšyrą (juodai pilkos spalvos, kojos gelsvos, dantukai atsikišę, nosytė priplota, apkirptas). Tel. 8 618 47 174. Atlygis 500 Lt.

Moksleivius, gimusius 1994–2006 m., norinčius išmokti ar jau mokančius žaisti krepšinį, kviečia krepšinio mokykla „Perkūnas“. Treniruotės vyks daugelio Kauno mikrorajonų sporto salėse. KM „Perkūnas“ – tai turnyrai, šventės, čempionatai, stovyklos. Mums svarbus kiekvienas vaikas! Informacija www.kmperkunas.lt, e. paštas kmperkunas@gmail.com, tel. 8 698 14 300, 370 387. Jeigu nori teigiamų emocijų – ateik į „Perkūną“.

ZUIKIO PUIKIO MOKYKLĖLĖ laukia vaikučių-zuikučių linksmose ir žaismingose pamokėlėse! Susipažinsime su raidelėmis ir skaičiukais, pirmaisiais angliškais žodeliais, piešime, lipdysime, dainuosime, žaisime ratelius, bendrausime ir draugausime (4–6 m.). Šešiamečius rengiame pirmai klasei. Muzikinės žaidimų pamokėlės 1–2, 2–3 m. vaikučiams. Mus rasite Širvintų g. 15 (Žaliakalnis), tel. 8 674 03 337; www.zuikiopuikio.lt. ZUIKIS PUIKIS Jūsų lauks!

1010256

UAB GeoNT projektai atliko žemės sklypo esančio Kauno r., Užliedžių sen., Sausinės k., SB „Vanagynė“, Alyvų g., 42 sklypo kad. Nr. 5203/0009:205 kadastrinius matavimus. Dėl ribų suderinimo prašome atsiliepti gretimo sklypo Alyvų g. 44 kad. Nr. 5203/0009:207 savininką ar kitus įgaliotus asmenis. K.Donelaičio g. 24–406, Kaunas. Tel. 8 601 67 743.

Sportas

Vaikus ir jaunuolius (nuo 2 iki 18 m.), norinčius lankyti teatro mokyklėlę „Mano teatras“ (prie Dramos teatro) kviečiame ateiti rugsėjo 5 d. nuo 16 val. iki 19 val. į Kęstučio g. 62 (Dramos teatro mažųjų scenų kiemelis). Informacija www.manoteatras.visiems.lt. Tel. 8 682 14 209, 8 614 44 521, 778 453, 424 276.

2012 m. spalio 3 d., 16 val. Neries kr. 16-308, Kaune, vyks visuotinis VAIKŲ IR JAUNIMO PSOCHOLOGŲ ASOCIACIJOS narių susirinkimas. Informacija teikiama tel. 8 628 59 728.

R.Penkinienės įmonė, įmonės kodas 132841222, keičia pavadinimą iš R.Penkinienės įmonė, į IĮ JASARA. Pretenzijos priimamos tel. 8 686 05 390.

1009943

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMAI kviečia: į tautinių šokių ansamblį „Malūnėlis“, mergaičių ir jaunučių chorus, estrados studiją „M.E.S.“, sportinių šokių studiją „Mida“, diskžokėjų, šiuolaikinių šokių, breiko, akordeono, dailės, dizaino, keramikos, teatro, renginių organizatorių, gitaros, kanklių, smuikininkų, mušamųjų instrumentų, žurnalistų, folkloro, vaikinų dainavimo studijas, liaudies instrumentų orkestrą. Tel. (8 37) 423 205; www.vmlr.lt. 1010184

„Rudnosiuko“ studija Šilainiuose kviečia 2–6 metų vaikučius mokytis dailės, darbelių, muzikos, teatro – saviraiškos, gimtosios kalbos, matematikos ir anglų kalbos pradmenų. Šešiamečius rengiame pirmajai klasei. Tel. 231 508, 8 611 20 212. Daugiau informacijos rasite www.rudnosiukas.lt.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

1011613

997568

Šokių studija „Pivotas“ pradeda naują sezoną ir kviečia visus į judesio laisvės, grožio pažinimo ir bendravimo būdo užsiėmimus. Poriniai šokiai (suaugusiesiems): pradedančiųjų grupė – užsiėmimai vyks I ir III nuo 19 val. iki 20 val; pažengusiųjų grupė – I ir III nuo 20 val iki 21 val. Renkamės rugsėjo 3, 5, 10, 12, 17, 19 d. adresu: Kaunas, Laisvės al. 30A, III a. „Init“ TV patalpose. Registracija tel. 8 670 86 147, e. paštas sokimas@yahoo.com; www.pivotas.lt.

Mokyklėlės

1010870

INFORMACIJA apie UAB „Vetoil“ pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo ir laikymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas – UAB „Vetoil“, Ateities pl. 45, Kaunas. 2. PŪV pavadinimas – pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas ir laikymas. 3. PŪV vieta – Ateities pl. 45, Kaunas. 4. Atsakingos institucijos (Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD)) priimta atrankos išvada – UAB „Vetoil“ PŪV PAV neprivalomas (Kauno RAAD raštas: 2012 08 27, Nr. (PAV)D2-1959). 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima UAB „Vetoil“ Ateities pl. 45, Kaunas. Tel. (8 37) 309 809, faks. (8 37) 309 808, (kontaktinis asmuo – direktorius Vaidas Minkevičius, mob. 8 687 79 515). 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Kauno RAAD, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 8 37 302607, faks. 8 37 320854 per 20 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo išspausdinimo. 7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima darbo dienomis Kauno RAAD, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8 37) 302 607, faks. (8 37) 320 854 arba kreipiantis į PAV dokumentų rengėją – UAB „Ekokonsultacijos“, J.Galvydžio g. 3-205, Vilnius, tel./faks. (8 52) 745 491 per 10 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo išspausdinimo.

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimas vyks rugsėjo 3 ir 4 d. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

Šokių klubas „Gintarėliai“ kviečia mokytis šokti: vaikus, jaunimą, suaugusiuosius ir senjorus – į pramoginių ir linijos šokių grupes. Šokių pamokos vyks Kauno technikos kolegijos didžiojoje salėje (Tvirtovės al. 35, Kaune) nuo rugsėjo 11 dienos. Daugiau informacijos ir tvarkaraštį galite rasti svetainėje www.daliadance.lt; tel. 8 612 54 053. Pirmoji pamoka – nemokamai, kviečiame pabandyti! Pirmųjų užsiregistravusiųjų laukia nuolaidos! 1010141

A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A.Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218; Savanorių pr. 66, tel. 208 414, 8 685 65 218. 1011311

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1008837

Anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, lietuvių k. kursai – grupėse ir individualiai. Nuolaidos! „AKADEMA ir Ko“, Laisvės al. 97, tel. 226 422, 8 611 78 092, loreta@akadema.lt. 1006042

Bakalauras eksternu: vadyba ir verslo administravimas, teisė, psichologija, finansai. www.tsmi.lt. Tel. 8 636 35 877, e. paštas tsminstitutas@gmail.com. 1008874

Kauno Sakralinės muzikos mokykla skelbia papildomą priėmimą rugsėjo 6 d. 18 val. į parengiamąją, 1-ąją ir vyresnes klases, į chorinio dainavimo specialybę. Greta dainavimo mokome groti pasirinktu muzikos instrumentu – fortepijonu, kanklėmis, fleita, smuiku, vargonais. Adresas: M.Valančiaus g. 8. Tel. 425 741. 1010826

Mokau anglų kalbos (gramatika ir kalbos praktika). Ruošiami mokiniai ir suaugusieji. Tel. 8 629 36 454. 1007885

Komplektuojamos kursų grupės dvyliktokams pasirengti matematikos valstybiniams egzaminams. Registruotis tel. 8 686 17 826. 1009705

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2012 09 17, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 09 19. Informacija 9–16 val. Tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 1005668

Matematika, chemija, fizika vyresnių klasių moksleiviams. Paruošimas egzaminui. Atvykstu į namus. Tel. (8 37) 310 849. 1011161

Pamesta Dingusį Kauno Saulės gimnazijos atestatą Nr. 751553, išduotą 1984 06 17 Rasuolei Grigelevičiūtei, laikyti negaliojančiu. 1009940

Dingusią Aleksandro Stulginskio universiteto studijų knygelę Nr. 109047, išduotą Editai Aleksandrovienei, laikyti negaliojančia. 1011800

Dingusius neįgaliojo pažymėjimą NP Nr. 030280 ir pensijos gavėjo pažymėjimą PG Nr. 95250 laikyti negaliojančiais. 1010667

Pamestą Kauno V.Kudirkos progimnazės mokinio pažymėjimą MP Nr. 1107491, reg. Nr. 130, išduotą 2011 09 01, Lukui Kreivėnui, laikyti negaliojančiu. 1010051


18

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

kas, kur, kada „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atribu­ tikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytau­ to pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 1007517

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes grani­ to plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 999030

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 1007565

teleloto Lošimo Nr. 856, rugsėjo 2 d. Keturi kampai (40 Lt): 41 64 75 23 53 18 47 61 60 68 36 57 20 51 08 37 16 73 03 46 22 38 54 63 17 72 34 58 32 27 59 33 31 35 48. Eilutė (4 Lt): 44 24 66 02 29. Įstrižainės (21 Lt): 67 04 10. Visa lentelė (53 376 (1 x 53 376) Lt): 10. Papildomi prizai: „Renault Thalia“ (TV) – Kristina Paršeliūnienė; „Hyundai i20“ (TV) – Egidijus Vaičiulis; „Renault Thalia“ – 0216650; 1 000 Lt – 0071606; an­ tivirusinės programos „Kaspersky“ – 029*311; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 27 d.) – Nerijus Jomantas iš Jurbarko rajono; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 27 d.) – Aleksandra Vitkevičienė iš Kėdainių; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 27 d.) – Vaclo­ vas Urbanavičius iš Alytaus; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 27 d.) – Zikfridas Liutke­ vičius iš Kaišiadorių; 5 000 Lt (tel. 1634, rugpjūčio 27 d.) – Kristina Kasilauskienė iš Panevėžio. Pakvietimai į TV: 022*223, 008*801, 033*755. Prognozė: Aukso puode bus – 300 000 Lt.

Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010. 1011118

Rugsėjo 4 d. 19 val. kviečiame Jus žiūrėti filmą „Dievo avinėlis“. Pastarųjų Dienų Šventų­ jų Jėzaus Kristaus bažnyčia, Draugystės g. 1, tel. 8 606 78 591. 1005769

informuoja

TAUTOS NAMAI Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1 Rug­sė­jo 5 ir 12 d. 18 val. di­džio­jo­je sa­lė­je vyks nau­jų na­rių pri­ėmi­mas į Kau­no kul­tū­ ros cen­tro „Tau­tos na­mai” mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vus: vai­kų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vą „Šėl­ti­nis” (va­do­vė Vir­gi­ni­ja Ski­pa­rie­nė), vai­ kų dai­nos ir šo­kio te­at­rą „Vai­di­lu­tė” (va­do­ vas Ed­mun­das Al­sei­ka), ne­ok­la­si­ki­nio šo­kio te­at­rą „Re­le­ve” (va­do­vė Ra­sa But­ri­ma­vi­ čiū­tė), su­au­gu­sių­jų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­ vą „Suk­ti­nis” (va­do­vė Lai­mu­tė Re­ka­šie­nė), su­au­gu­sių­jų miš­rų cho­rą „Gin­ta­ras” (va­do­ vė Jo­vi­ta Ku­la­kaus­kie­nė), vy­rų cho­rą „Per­ kū­nas” (va­do­vas Ro­mal­das Mi­siu­ke­vi­čius), su­au­gu­sių­jų Ka­zio Bin­kio te­at­rą (va­do­vas Ri­man­tas Šta­ras), spor­ti­nių šo­kių klu­bą „Sū­ku­rys” (va­do­vai Jū­ra­tė ir Čes­lo­vas Nor­ vai­šos), pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių miš­rų cho­rą „Ai­niai” (va­do­vas Min­dau­gas Šikš­nius), pa­ gy­ve­nu­sių žmo­nių liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­ vą „Ai­niai”. Lankymas nemokamas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos tel. 324 130; www.tau­tos­na­mai.lt.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Rugsėjo 8 d. 12 val. – Mažojoje scenoje GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (lietuvių liaudies pasakos motyvais), nuo 5 metų. Rugsėjo 9 d. 12 val. – Mažojoje scenoje MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 metų. Rugsėjo 15 d. 12 val. – Mažojoje scenoje GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (lietuvių liaudies pasakos motyvais), nuo 5 metų. Bilietai parduodami teatro kasoje ketvirta­ dieniais-penktadieniais 11–17 val., šeštadieniais–sekmadieniais 10–14 val., kasos tel. (8 37) 221 691.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Rugsėjo 9 d. 18 val. – Mario Fratti. SESUO. Rež. A.Žukauskas. Rugsėjo 13 d. 19 val. – Aleksejus Slapovs­ kis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS, Rež. D.Rabašauskas. Rugsėjo 15 d. 18 val. – PREMJERA. Edwar­ das Albee. SILVIJA. Rež. V.Balsys.

renginiai Fluxus Ministerija Jonavos g. 3 (buvusio batų fabriko „Lituanica” patalpos)

„Fluxus Ministerija” kauniečius ir Kauno miesto svečius kviečia pasitikti naujus mokslo metus. Rugsėjo 3 d. 21 val. – roko grupės „Sky­ ders” koncertas. 22.30 val. – vakaras su Roadsman (k.u.b. collective). Įėjimo kaina – 5 litai. Informacija socialiniame tinkle „Facebook“ <https://www.facebook.com/ events/458198024201347/>.

„EINAM KAUNAS 2012“

kviečia

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS A.Mic­ke­vi­čiaus g. 2, tel. 323 506 Rug­sė­jo 3–14 d. at­vi­rų du­rų die­nos mo­ki­ niams ir jų tė­ve­liams. Kvie­čia­me su­si­pa­žin­ ti su MTKC bū­re­liais, stu­di­jo­mis bei jų va­do­ vais, pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką.

teatras

NEMOKAMOS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PROGRAMOS Kvie­čia­me sun­kios ne­ga­lės as­me­nis šį ru­ de­nį da­ly­vau­ti ne­mo­ka­mo­se so­cia­li­nės re­ a­bi­li­ta­ci­jos pro­gra­mo­se Kau­no kraš­to ne­ įga­lių­jų są­jun­go­je. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja ir re­gist­ra­ci­ ja te­le­fo­nu 8 652 42 620 ar­ba e. paš­tu kau­no.kns@gmail.com. VšĮ Šeimos santykių institutas Rugsėjo 6 d. 18 val. kviečia gyventojus į ne­ mokamą seminarą „Dėl ko visuomenė ir aš turime kalbėti apie smurtą”. Būtina išankstinė registracija, tel. (8 37) 750 935 arba e. paštu pagalba@ssinstitut.lt. Kviečia tėvus dalyvauti nemokamuose tė­ vystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo gru­ pėse (iš viso 6 užsiėmimai po 2 ak. val.), kuriose bus suteikiama žinių apie pozity­ vų vaikų auklėjimą, ribas ir taisykles, sti­ prių jausmų valdymą, dalyviai ugdys savo gebėjimus auklėti ir ugdyti vaikus, turin­ čius elgesio ir/ar emocijų sutrikimų. Kvie­ čiame registruotis iki rugsėjo 14 d. tel. (8 37) 750 935. GRYBŲ METAS! Rugsėjo 7 d. kelionių vadovė Rima Čepur­ nienė kviečia į nemokamą kelionę – gry­ bauti Dzūkijos nacionaliniame parke. Vietų skaičius ribotas. Registracija tel. 8 689 54 571 nuo 9 iki 13 val. arba e. paštu r.cepurniene@gmail.com.

PAGALBOS MOTERIMS LINIJA ren­ka nau­ją sa­va­no­rių gru­pę. Jei no­ri pa­dė­ti ki­tam, pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką, su­tik­ti ben­ dra­min­čių, kvie­čia­me Ta­ve mo­ky­tis ir tap­ti „Pa­gal­bos mo­te­rims li­ni­jos” sa­va­no­re. In­for­ ma­ci­niai su­si­ti­ki­mai rug­sė­jo 19, 21 d. 18 val. „Mo­ters pa­gal­ba mo­te­riai” cen­tre, V.Slad­ke­ vi­čiaus g. 5–3. Re­gist­ra­ci­ja tel. 8 618 05 005 ar­ba e. paš­tu aus­ri­ne@mo­ters-pa­gal­ba.lt.

Rug­sė­jo 5 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­sė­jo 6 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­ vės al. 93). „At­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra”. Da­ly­vaus Skaid­ra Jan­čai­tė (sop­ra­nas) ir drau­gai, Gra­ži­na Za­la­to­rie­nė (akom­pa­nia­ to­rė); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Be­to­ni­niai triu­šiai” (au­dio­po­e­ti­nio spengs­mo gru­pė). Rug­sė­jo 7 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro), 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no­ pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fin ­ ė gru­pė. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi!

Lietuvos Švietimo istorijos muziejus Vytauto pr. 52, tel. (8 37) 206 210; www.lsim.lt.

Sveikindami moksleivius, jų tėvelius ir mo­ kytojus naujųjų mokslo metų proga, kvie­ čiame rugsėjo 3 d. nemokamai apsilankyti Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Visų lankytojų laukia malonios staigmenos.

M. IR K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS

Rugsėjo 5 d. 13.40 val. – SBĮ Juozo Nauja­ lio memorialinio muziejaus parodos atida­ rymas „Benediktas Henrikas Tiškevičius ir Izabelė Feraud”. Rugsėjo 24 d. 10, 11 ir 12 val. – muziejuje bus vykdoma edukacinė programa „Ar pažįsti simfoninio orkestro instrumentus?” Užsisakyti iš anksto tel. (8 37) 730 163, e. paštu muziejus@petrauskumuziejus.lt info@petrauskumuziejus.lt. Muziejaus darbo laikas antradieniais – šeštadieniais 10–17 val. Kviečiame moksleivius ir jų tėvelius iki rugsėjo 8 d. nemokamai aplankyti muziejų.

M.Žilinsko dailės galerija Nepriklausomybės a. 12

Rugsėjo 6 d. 18 val. vyks devintojo fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO 2012 pagrindinės parodos „Apie fotografiją” atidarymas. Apmąstanti fotografijos profesijos, manijos, kūrybos ir žiūrėjimo tendencijas pagrindinė festivalio paroda „Apie fotografiją” jungia daugiau nei pusšimčio menininkų kūrinius, mintis, išgyvenimus ir kviečia pažvelgti į fotografiją kitaip. Parodos tikslas – atspindėti fotografijoje vykstančias slinktis, naujas šiuolaikinės fotografijos paieškų kryptis ir publikai pateikti struktūruotus fotografijos poslinkių pastarajame dešimtmetyje vaizdus ir mintis. Siekiant į parodą įtraukti kuo aktualesnių kūrinių, buvo paskelbtas pasaulinio masto kvietimas menininkams teikti darbus ir buvo sulaukta apie 200 pasiūlymų. Parodoje savo darbus pristato atviro kvietimo būdu atrinkti autoriai: Aaronas Hobsonas, Anatolii Boiko, Andrea Stultiens, Deo Kyakulagira, Andrés Donadio, Chang Kyun Kim, Corinne Vionnet, Dalila Virgolini, Daniel Orlando Lara, Daria Roik, Davidas Schäfer, Denisas Tarasovas, Emma Wieslan­ der, Eva Kalpadaki, Mindaugas Kavaliaus­ kas, Fernando Penim Redondo, Gabriela Herman, Gytis Skudzinskas, Igoris Vasilyevas, Johnas Cyras, Joni Sternbach, Karl F. Stewart, Katharina Rossboth, Kurtas Hoerbstas, Ma­ ciejus Nowaczykas, Meggan Gould, Miriam O’Connor, Monia Marceta, Petras Antonovas, Richardas Reinalteris, Robertas Rutoedas, Romanas Drits, Rytis Gervickas, Sherwin Ri­ vera Tibayanas, Tomas Ivanauskas, Vadimas Kachanas, Rūta Škėmaitė, MarianoIcaza, Stefanas Sappertas, Aleksandras Macijaus­ kas, Antanas Sutkus, Rimantas Dichavičius, Ričardas Dailidė, Romualdas Rakauskas, Vytautas Daraškevičius, Pavelas Smejkalas, Eager photos ir kiti autoriai ar kuratoriai.

Kauno menininkų namai

Pirmoji bendra savivaldybių muziejų paro­ dų mugė skirta ir muziejų lankytojams, ir patiems muziejininkams, kurie dažniausiai neturi galimybės pamatyti kolegų parengtų parodų, todėl ši mugė – tai ir patirties ir idėjų sklaida, skatinanti pačių muziejų bendradarbiavimą. Rugsėjo 5 d. 14.45 val. – Rokiškio krašto muziejaus parodos „Ornamento melodija juostose ir medyje” atidarymas. Parodoje – Palmiros Damijonaitienės juostos bei Jono Vizbaro, Bronislovo Milaknio drožiniai. Šiai parodai yra parengtos dvi edukacinės programos „Juostų pynimas” bei „Medžio paslaptys”. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 13 d. 11, 12 ir 14 val. Kauno paveikslų galerijoje. Užsisakyti iš anksto: e. p. daile@muziejus.rokiskyje.lt arba mob.tel. 8 682 48 017. Rugsėjo 5 d. 16 val. – Kretingos muziejaus parodos „Kretingos krašto naiviojo meno klodai“ atidarymas. Parodoje – tapyba ir skulptūra iš Kretingos muziejaus naiviojo meno kolekcijos. Naivu­ sis menas – tai dievdirbių ir kai kurių tauto­ dailininkų kūriniai, kuriuos kūrė savamoks­ liai, įvairaus amžiaus bei įvairių profesijų žmonės. Savo darbuose jie vaizduoja juos supančią aplinką, išreiškia savitą pasaulio supratimą. Jų kūriniai gyvybingi, tyri, spontaniški, pasižymintys kartais netikslia perspektyva, nemodeliuotomis žmogaus figūromis, gana ryškiomis spalvomis, turiniu ne itin nutolę nuo žmogaus, jie yra suprantami ir be galo nuoširdūs. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 25 d. 11, 12 ir 14 val. Kauno paveikslų galerijoje. Užsisakyti iš anksto: tel. (8 445) 77 612, e. p. kretingosmuziejus@takas.lt Rugsėjo 5 d. 16.40 val. – Marijampolės kraštotyros muziejaus parodos „Sūduvos spalvos“ atidarymas. Tai dar vienas žvilgtelėjimas į gana gerai visiems pažįstamą tradicinę tekstilę. Tačiau ar tikrai pažįstamą? Suvalkiečių, kaip ir Mažosios Lietuvos regiono audinių raštai ir spalvos išsiskiria savo rimtumu, gal šiek tiek liūdnumu ir labai apgalvo­ tais spalviniais sprendimais. Parodoje pristatomi gražiausi ir Suvalkijos regionui būdingiausi pavyzdžiai: moters XIX a. pab.–XX pr. išeiginis kostiumas, margosios juostos, prijuostės, siuvinėti marškiniai, subtilių nėrinių galvos apdangalai. O iš praėjusių laikų nespalvotų fotografijų į mus žvelgia įvairiais savo gyvenimo momentais užfiksuoti žmonės. Edukaciniai užsiėmimai vyks rugsėjo 25 d. 11, 13 ir 15 val. Kauno paveikslų galerijoje. Užsisakyti iš anksto tel. (8 343) 54 575.

V.Putvinskio g. 56

Rugsėjo 6 d. 18 val. – pianistės Virginijos UNGURAITYTĖS solinis koncertas. Progra­ moje: L. van Beethoveno Sonata op. 7 Nr. 4 es-dur Id., F.Chopino Etiudas op. 25 Nr. 12 c-moll, S.Rachmaninovo Etiudaspaveikslas op. 39 Nr. 5 es-moll, L.Janaceko fortepijoninis ciklas „Rūke” („V mlhách”), M.Mussorgsky fortepijoninis ciklas „Paro­ dos paveikslėliai”. Bilietų galima įsigyti Kauno menininkų namų „Mūzų svetainėje” (I–IV 10–13 val., 14–17 val., V 10–13 val., 14–16 val. ir prieš renginį), taip pat visose TIKETA kasose. Bilieto kaina 10 litų (su nuolaida mokslei­ viams, studentams, senjorams, žmonėms su negalia ir turintiems „Daily Card” nuolaidų kortelę – 8 litai). Informacija tel. (8 37) 223 144; www.kmn.lt.

NAcionalinio M.K.Čiurlionio muziejaus Pa­veiks­lų ga­le­ri­ja

Kau­no Cho­ra­li­nė „Ohel Ja­kov“ si­na­go­ga E.Ožeš­kie­nės g. 13

Rug­sė­jo 9 d. 15 val. ati­da­ro­ma tre­čio­ji, pas­ku­ti­nė, pa­ro­da iš cik­lo „Is­to­ri­ja. At­min­ tis. Da­bar­tis”. Pa­ro­dos ati­da­ry­me pri­sta­ty­ si­me si­na­go­go­se nau­do­tus ri­tu­a­li­nius ob­ jek­tus – To­ros ri­ti­nio pa­puo­ša­lus, ki­du­ši­nes tau­res, cha­nu­ki­nes žva­ki­des, Aron Ko­de­šą (al­to­rių), Aron Ko­de­šo užuo­lai­dą, To­ros už­val­ka­lą – To­ros man­ti­ją, Tal­mu­dus ir mal­ dak­ny­ges. Žy­dų ri­tu­a­li­nio me­no eks­po­na­ tai, nors ir frag­men­tiš­kai, ne­gau­siai, mus iš tur­tin­gos pra­ei­ties pa­sie­kia pa­pil­dy­da­mi vie­ni ki­tus, pa­dėdami įsi­vaiz­duo­ti, koks bu­ vo žy­dų ri­tu­a­li­nis me­nas Lie­tu­vo­je. Pa­ro­dą pri­sta­tys­žy­dų kul­tū­ros ty­ri­nė­to­ja Asia Gu­ter­ma­nai­tė.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS

K.Petrausko g. 31

K.Do­ne­lai­čio g. 16

V.Putvinskio g. 64

KVIEČIA Į RENGINIUS, SKIRTUS MUZIEJŲ METŲ PROGRAMOS PROJEKTUI „PARODŲ TILTAI: INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA“. Rugsėjo 5 d. 13 val. – M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejus pristato parodą „Lietuvai ir muzikai pasiaukoję” (kompo­ zitoriams Aleksandrui Kačanauskui – 130, Stasiui Šimkui – 125, Jonui Dambrauskui – 120, Juozui Pakalniui – 100).

Nuo rugsėjo 5 d. iki spalio 2 d. šurmu­ liuos savivaldybių muziejų parodų mugė „Parodų tiltai: informacija ir komunikacija”. Renginio tikslas – ne tik atskleisti įvairių savivaldybių muziejuose sukauptas kolek­ cijas, informaciją, bet ir patirtį, pristatant rinkinius, pavienius eksponatus, atkreipti visuomenės dėmesį, kaip muziejai transfor­ muojasi, keičiasi.

Iki rugsėjo 9 d. veikia Saulės Kisarauskie­ nės darbų paroda SUPLYŠĘ ANTIGONĖS KELIONĖS. S.Kisarauskienė (g. 1937, Kaune) priklauso kartai, kurios kūryba formavosi sudėtingais sovietiniais metais. Menininkė yra viena iš tų asmenybių, kurios nepakluso ideolo­ giniams sistemos reikalavimams ir ėjo modernistinių ieškojimų keliu. Jos kūrybai

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

8 d. 12 val.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

9 d. 18 val.

Kauno menininkų namai

6 d. 18 val.


19

pirmadienis, rugsėjo 3, 2012

kas, kur, kada būdinga drąsi ir laisva meninė raiška, kupina eksperimentų. Garbingos sukakties progai skirtoje parodoje eksponuojami dailininkės darbai, sukurti 1961–2011 m. Ekspozicijos darbų spektrą sudaro kartono raižiniai, molio­ tipijos, monotipijos, tapyba ant drobės ir kartono, mišria technika atlikti kūriniai. Technikų įvairovė – vienas iš išskirtinių S.Kisarauskienės kūrybos bruožų. Autorė itin pamėgo gan retai Lietuvos dailėje naudotas moliotipijas. Parodos koncepcijai akstiną davė S.Kisarauskienės kūrinys – grafikos triptikas „Suplyšę Antigonės kelionės” (2003).

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18

Kviečia moksleivius ir jų tėvelius iki rugsėjo 8 d. apsilankyti nemokamai.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

LANKYTOJAMS! Vyk­do­mas vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tas „Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus Ro­tu­šės a. 13, Kau­nas, re­konst­ra­vi­mas”, todėl dėl su­dė­tin­gų re­mon­to dar­bų mu­zie­ jaus du­ris lan­ky­to­jams at­ver­si­me rug­sė­jo 18 d. At­si­pra­šo­me dėl ne­pa­to­gu­mų, pri­rei­ kus skam­bin­ti te­le­fo­nais: (8 37) 201 284, (8 37) 206 842, (8 37) 207 477. In­for­ma­ci­ja sve­tai­nė­je www.mai­ro­nio­mu­zie­jus.lt.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Pa­tru­lių zo­na“ – iki 6 d. 12, 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. „Ka­ro gė­lės“ – 3, 5 d. 20.45 val. „Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ – iki 6 d. 11.30, 13.45, 16.30, 18.45, 21 val. „Pa­ry­žiaus monst­ras“ 3D (liet k.) – 3, 5 d. 11 val.; iki 6 d. 13 val. „Te­dis“ – iki 6 d. 15.30, 17.45, 20, 22.15 val. „Viską pri­si­min­ti“ – iki 6 d. 18.15* val. (*išsk. 3 d.). „Ka­ra­liška drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 6 d. 15, 19.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (liet. k.) – iki 6 d. 10.45, 13.15, 16 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 6 d. 21.30* val. (*išsk. 3, 5 d.). „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 6 d. 20.45* val. (*išsk. 3, 5 d.); 3, 5 d. 21.30 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (liet. k.) – iki 6 d. 11*, 17.15 val. (*išsk. 3, 5 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (liet. k.) – iki 6 d. 10.30, 12.30, 14.30 val.; 3 d. 18.15 val. „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Patrulių zona“ (premjera) – iki 6 d. 11.45, 14, 16.30, 19, 21.15 val. „Demonas viduje“ (premjera) – iki 6 d. 14.15, 16.15, 18.45, 21 val. „Karo gėlės“ (premjera) – iki 6 d. 20.30 val. „Tedis“ – iki 6 d. 11, 13.15, 16, 18.30, 20.45 val. „Nesunaikinami 2“ – iki 6 d. 14.30, 17, 19.15, 21.30 val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 6 d. 10.30, 15.30, 18.15 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 6 d. 12 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 6 d. 12.45, 17.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 6 d. 11.15, 13.30, 15.45 val. „Paryžiaus monstras“ 3D (liet. k.) – iki 6 d. 10.15, 15.15 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ 3D – iki 6 d. 13 val. „Kartu iki pasaulio pabaigos“ – iki 6 d. 18 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 6 d. 20.15 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 6 d. 12 val.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

3 d. 19 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 12.15, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25, 14.50, 18.45 Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.00 Kriminalinis s. „Viena byla dviem“ (1) (Vokietija, 1981–2012 m.) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.55 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas, orai. 21.15, 22.15 Dokumentinio kino vakaras. Premjera. „Ukraina“ (2011 m.). 22.10 Loterija „Perlas“. 23.35 Vakaro žinios. 23.40 Sportas, orai. 23.50 Pasaulio dokumentika. „Lemtingi metai“ (2007 m.).

6.20 Anim. s. „Nickelodeon“ pristato. „Burbuliai“ (1–4) (Rusija, 2011 m.). 6.50 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.40 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.35 Romantinė drama „Gatvės tango“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 13.00 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (5). 14.30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 KK2. Infošou. 19.55 Nuo... Iki... 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.15 Teleparduotuvė. 6.30 Nauja diena. Tiesioginė transliacija. 8.00 „Moderni šeima“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Muz. komedija „Mokyklos miuziklas“ (JAV, 2006 m.). 13.10 „Hana Montana“. 13.40 „Ant bangos“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Simpsonai“. 15.10 „Meilės prieglobstis“. 16.10 „Drąsi meilė“. 17.10 Akistata. 18.10 „Naisių vasara“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Be komentarų. 19.40 Kodėl? 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Kaltės kaina“. 2.00 „Biuras“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 8.25 „Raudonas dangus“ (N-7) (k). 9.30 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 10.30 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.30 „Milijonieriai“ (k). 12.00 „Naujakuriai“. 13.00, 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Kalbame ir rodome (N-7). 18.00 Žinios.

DATOS (rugsėjo 3 d.) 18.19 Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 21.25 „Užkalnio 5“. 22.25 „Mentai“ (N-7). 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 Kalbame ir rodome (N-7) (k). 1.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.00 Mokyklos langas (k). 12.20 Mūsų miesteliai. Valkininkai (3) (k). 13.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 15.10 Muzikos istorijos. Valsų karalių dinastija (2). 15.45 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Režisieriaus Juozo Miltinio 105-osioms gimimo metinėms. Vaid. f. „Adomas nori būti žmogumi“ (V.Sirijos-Giros romano „Buenos Airės“ motyvais) (1959 m.). 20.00 Režisieriaus Juozo Miltinio 105-osioms gimimo metinėms. Režisieriaus Juozo Miltinio kūrybos vakaras. 21.20 Kultūra. Pianistas Kasparas Uinskas. 21.30 Režisieriaus Juozo Miltinio 105-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Juozas Miltinis. Nežinomas interviu“. 22.10 Istorinė drama „1920. Varšuvos mūšis“ (Lenkija, 2011 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pinigų karta. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Orkestro muzikos vakaras iš LRT archyvų. M.Brucho koncertą smuikui ir orkestrui atlieka Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir smuikininkas Raimundas Katilius.

9.50, 14.30 Teleparduotuvė. 10.05 „X faktorius“. 11.00, 17.00 „Motopatruliai“. 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 15.00 Realybės šou „Gražuolės ir moksliukai“ (1) (JAV, 2007 m.). 16.00 G.Ramsay virtuvės košmarai. 19.00, 0.50 „CSI kriminalistai“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Mistinė drama „Nekviesti svečiai“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 23.20 „Klivlando šou“. 23.50 „Tikri bičai“. 1.40 „Terjerai“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 S. „Nauja pradžia“ (1) (Prancūzija, 2010 m.). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 NemaRUS kinas. „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“ (2) (N-7). 22.25 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 22.55 „Gyvenimas pagal Harietą“ (6) (N-7) (k). 23.55 „4400“ (N-7). 0.55 Sveikatos ABC (k).

10.10 Anim. s. „Mokomės su Pokojum“ (1–3). 10.40 Senoji animacija. 12.05 Nomeda. 13.00, 17.00 „Mano vaikas“. 14.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.20 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

20.35 Nomeda. 21.25 „Nemylimi“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Dok. f. „El Niño“ reiškinys“ (N-7). 15.40, 16.10, 17.20, 21.55 Lyderių forumas. Ekonomika ir darbo vietų kūrimas. 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 18.45 Vasara su Asta. Svečiuose pas Gintarą Rinkevičių. 19.45 Dok. f. „Beslano apsiaustis“ (1) (N-7). 21.00, 23.55 Reporteris. 21.52, 0.47 Orai. 0.50 Dok. f. „Kas nužudė J.F.Kennedy?“ (N-7).

9.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 9.30 Muz. dok. f. „Šviesk!“ 11.35 Melomano pusvalandis. 12.05 F. „Didelė mažytė aš“. 13.35 Telelaikraštis. 15.30 F. „Paryžius, 1936-ieji“. 17.30 Sigitos virtuvė (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.50 F. „Kietos mergiotės“. 20.25 Skaitmeninė TV. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Vienišas vyras“. 23.05 Žinios (k). 23.25 F. „Sugrįžk!“ (N-7). 1.05 Drama „Sankt Peterburgo demonai“.

7.00, 9.30, 17.30, 20.30 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Nauja pradžia“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Juokas juokais“. Juokingų situacijų laida. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 „Šerlokas Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. 22.25 „Didžiojo sporgimo teorija“. 22.55 „Gyvenimas pagal Harietą“ (k). 23.55 „4400“. 0.55 Sveikatos ABC (k).

8.00 Komedija „Vaikai valdo“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 9.40 Drama „Hercogienė“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.35 Fantastinis nuotykių f. „Bekraštė istorija“ (JAV, Indija, 2006 m.) (N-7). 18.00 Trileris „Miškas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 19.40 Komedija „Kur Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 21.35 Kriminalinė drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14). 23.35 Trileris „Kryžminė ugnis“ (Prancūzija, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–„Nižnij Novgorod“. 14.35 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. 16.20 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 17.20 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Estijoje. 22.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“. 23.15 Klubų karaliai. „Manchester United“.

1875 m. gimė Ferdinandas Porsche, austrų automobilių inžinierius. 1883 m. mirė Ivanas Turgenevas, rusų rašytojas. 1907 m. gimė režisierius ir aktorius Juozas Miltinis. 1953 m. gimė prancūzas Jeanas Pierre’as Jeunet, filmo „Amelija iš Monmartro“ režisierius. 1965 m. gimė amerikiečių aktorius Charlie Sheenas. 1973 m. gimė dviratininkė Zita Urbonaitė. 1980 m. gimė Aleksandra Fomina, Lietuvoje gyvenanti prozininkė, vertėja.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Dieną patartina praleisti su mylimu žmogumi, vaikais. Tikėtinas emocijų antplūdis. Nors esate patenkintas savo gyvenimu, vis tiek ieškosite naujų jo prasmių. Pasistenkite nepraleisti dienos bergždžiai. Jautis (04 21–05 20). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Beje, jiems taip pat reikalinga jūsų nuoširdi parama. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt jums bus pasiūlytas darbas. Gerai apsvarstykite pasiūlymą – gal tik iš pirmo žvilgsnio jis atrodo nepatrauklus, o iš tikrųjų pranašumų daugiau nei trūkumų. Palanki diena dirbti komandoje. Vėžys (06 22–07 22). Mėgausitės gyvenimu, vertinsite savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Jums pavyks išspręsti ne tik įprastas problemas, bet ir išsinarplioti iš gana sudėtingų situacijų. Liūtas (07 23–08 23). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Viskas yra taip, kaip turi būti. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų gera koordinacija ir atsidavimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos ir emocijų, tik nepraraskite savitvardos. Nesiimkite nieko naujo ir sudėtingo. Tiesiog dirbkite savo darbą. Svarstyklės (09 24–10 23). Mėgausitės romantiškais jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Norėsite pasivaikščioti gamtoje ir pasimėgauti šiltomis dienomis. Skorpionas (10 24–11 22). Užplūs naujų idėjų lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Vakarop gali apnikti apatija. Patartina pasportuoti – atsiras daugiau energijos. Šaulys (11 23–12 21). Aplinkiniai nepritars jūsų nuomonei, prieštaraus idėjoms. Būtina apsvarstyti susidariusią situaciją. Priešingu atveju viskas gali baigtis ginču ar konfliktu. Ožiaragis (12 22–01 20). Energingas laikotarpis, tinkantis planams įgyvendinti. Būsite aktyvus. Sportuokite gamtoje, dirbkite ūkio darbus, tačiau nepraraskite saiko. Vandenis (01 21–02 19). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dabar nespręskite svarbių klausimų. Susikoncentruokite į būtiniausius reikalus, o ateityje laukia geresni laikai. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Labiau pasikliaukite savimi ir sugebėsite išspręsti visas problemas.


Orai

Savaitės pradžioje Lietuvoje išliks debesuoti orai, vietomis galimi trumpi lietūs, bet temperatūra dienomis dar pakils daugiau nei 20 laipsnių. Šiandien vietomis galimas nestiprus lietus, oras sušils iki 18–21 laipsnio. Antradienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį 11–15, dieną 19–21 laipsnis šilumos.

Šiandien, rugsėjo 3 d.

+18

+19

Telšiai

+19

Šiauliai

Klaipėda

+20

Panevėžys

+20

Utena

+19

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

6.29 20.05 13.36 20.30 9.59

247-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 119 dienų. Saulė Mergelės ženkle.

+20

Kaunas

Pasaulyje Atėnai  +31 Berlynas +23 Brazilija +30 Briuselis  +21 Dublinas +22 Kairas +34 Keiptaunas  +16 Kopenhaga +20

Londonas +24 Madridas +28 Maskva +20 Minskas  +21 Niujorkas +24 Oslas  +21 Paryžius +24 Pekinas +27

orai kaune šiandien

Praha +24 Ryga  +19 Roma +24 Sidnėjus +23 Talinas  +18 Tel Avivas +32 Tokijas  +31 Varšuva +24

+20

+21

Marijampolė

Vėjas

0–8 m/s

Vilnius

+21

Alytus

Vardai Auksė, Bronislova, Grigalius, Mirga, Pijus, Sirtautas.

Va­sa­rą pa­ly­di šil­ti lie­tūs ir rū­kai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+20

+15

+11

1

+15

+21

+15

+11

1

+15

+22

+15

+9

1

rytoj

poryt

Rug­sė­jo pra­džia Lie­tu­vo­je ga­na tra­di­ci­ nė: die­no­mis ga­na šil­tas – apie 20 laips­ nių oras, at­vės­tan­tis va­ka­rais, daug drėg­ mės, kar­tais – že­mu­mas ap­gau­bian­tis rū­kas. Šios sa­vai­tės pra­džio­je Lie­tu­vo­ je iš­liks pa­na­šūs orai – dan­gų daž­niau­ siai už­trauks de­be­sys, vie­to­mis ga­li­mi trum­pi ne­stip­rūs lie­tūs. Nak­tys jau ru­ de­niš­kai vė­sios – oras at­šals iki 9–11 laips­ nių, tik pa­jū­ry­je lai­ky­sis 16 laips­nių ši­lu­ ma. Miš­kuo­se šio­mis die­no­mis pa­si­py­ lė gry­bai. Il­go­kai lauk­tas šių gė­ry­bių se­ zo­nas – pa­čia­me įkarš­ty­je. Gry­bau­to­jai pa­ga­liau džiau­gia­si ir vi­są va­sa­rą lau­ku­ siais sa­vo va­lan­dos ba­ra­vy­kais. KD inf.

įvairenybės

Pri­pil­dyk vai­ko kup­ri­nę ge­ru­mo

„ „ Star­t as: ak­ci­ja prie Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos pra­si­dė­jo nuo­tai­

kin­gai. 

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kau­ne pra­si­dė­jo Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ lab­da­ros ak­ci­ja „Pri­pil­dyk vai­ko kup­ri­nę ge­ru­mo“. Praei­viai, už­su­kę į ša­lia Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos sto­vin­čią ryš­kias­pal­vę pa­la­pi­nę,

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ga­li paau­ko­ti pi­ni­gų ar­ba at­neš­ ti mo­kyk­li­nių pre­kių vai­kams iš vargs­tan­čių šei­mų. Ak­ci­jos pri­sta­ ty­me da­ly­va­vo Se­na­mies­čio, Ža­lia­ kal­nio, Šan­čių vai­kų die­nos cent­rų bei „Vai­kų sto­te­lės“ dar­buo­to­jai ir auk­lė­ti­niai. Vai­kai praei­viams da­li­ jo ba­lio­nus, sal­dai­nius, sa­vo ran­ko­

mis pa­ga­min­tus dar­be­lius iš po­pie­ riaus, su­kū­rė 10 met­rų il­gio pie­ši­nį „Ma­no ke­lias į mo­kyk­lą“. „Ra­gi­na­me paau­ko­ti mo­kyk­li­nių pre­kių – są­siu­vi­nių, par­ke­rių, spal­ vo­tų pieš­tu­kų, pie­ši­mo po­pie­riaus. Ak­ci­ja truks iki rug­sė­jo 10-osios. Pla­nuo­ja­me vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­rem­ ti apie 500 vai­kų“, – sa­kė Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­ me­ne Ge­di­mi­nas Sal­va­na­vi­čius. Au­ko­ti ga­li­ma ir pi­ni­gais. Juos rei­kė­tų per­ves­ti į Lie­tu­vos „Ca­ri­ to“ są­skai­tą, ta­čiau bū­ti­na nu­ro­ dy­ti, kad lė­šos ski­ria­mos Rug­sė­jo 1-osios ak­ci­jai. No­ri­mą pa­do­va­no­ ti daik­tą ga­li­ma at­neš­ti į ar­ti­miau­ sią „Ca­ri­to“ cent­rą ar­ba pre­ky­bos cent­rą „Iki“, taip pat paau­ko­ti in­ ter­ne­tu „Ca­ri­to“ sve­tai­nė­je. G.Sal­va­na­vi­čius džiau­gė­si, kad kol kas lab­da­rą rink­ti se­ka­si vi­ sai ne­blo­gai – prie kil­naus tiks­lo nu­spren­dė pri­si­dė­ti vie­na kan­ce­ lia­ri­nė­mis pre­kė­mis pre­kiau­jan­ti bend­ro­vė, ku­ri ža­da paau­ko­ti 200 mo­kyk­li­nių kup­ri­nių.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 230, 302 234, 308 862, 308 863, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

2012-09-03 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you