Page 1

NPROEt 38 GRA Mos

2012 m. rugpjūčio 25 d.

Taikiklyje

LNK vėl kvie­čia šok­ti

Kino fotelis

Svajonių komanda gelbėja pasaulį

KULINARIJA La­ši­ša ant lie­tu­vių sta­lo

biblioteka Knygos gimsta po maratono

+ Savaitės horoskopas ir Kryžiažodis

TV herojus

Viską ste­bin­ti D.Mart­i­nai­čio ka­me­ra

PORT­RE­TAS Tiražas 35 050


3

P

a­si­bai­gus va­sa­ros links­mybėms, o gal, anot li­te­ratū­ros kla­si­ kos, ir va­sa­ros dar­bams, lau­kia ru­dens gėrybės. Vie­ni čium­pa pin­tus krep­šius ir bėga į mišką iš po sa­manų krapš­ty­ti gels­vai oran­ži­nio dzūkų auk­so, ki­ti sa­vait­ga­liais pa­to­giai įsi­tai­so prie­š ru­de­niop at­si­nau­ji­nan­čių te­le­vi­zijų po­rtre­tus. O už­derė­ju­si TV krai­telė, ku­rią ir pri­sta­to „TV die­na“, šie­met ža­da dau­giau op­ti­miz­mo, aist­ros, šyp­senų ir net ži­nių. Štai, pa­vyzd­žiui, užuot vėl ban­dy­da­mi vie­ni ki­tus pra­nok­ti tik kas­kart įspūdin­ges­niais šo­kių pro­jek­tais, šį se­zoną trans­ liuo­to­jai nu­kreipė žvilgsnį ir į in­for­ma­ci­nes, ži­nių, pra­mo­gi­nes in­te­lek­ ti­nes lai­das. Bep­raei­nan­ti va­sa­ra bu­vo gau­si ir ki­no: tiek po žvaigždė­ mis, prie žvakė­mis puoštų ka­vinės sta­liukų, ap­si­gau­bus ma­lo­niai šil­ dan­čiais ple­dais, tiek ki­no salė­se, ve­jant lauk dep­re­si­jas va­ka­ri­niuo­se juo­ko bei spe­cia­liųjų efektų sean­suo­se. Atos­to­gos ne vieną įkvėpė ir did­žio­sioms gy­ve­ni­mo per­mai­noms. O „TV die­na“ sa­ko, kad galbūt kar­tais už­ten­ka ryž­tis ir ma­žy­čiams, bet įspūdin­giems eks­pe­ri­men­tams vir­tuvė­je, įver­tin­ti ma­mos ar mo­čiutės so­do pra­na­šu­mus prie­š pre­ky­bos centrą.

ŠO­KIŲ AIST­ROS PA­GAU­TI

10

TE­NI­SAS PRIEŠ MO­NO­POLĮ

NE­SU­NAI­KI­NA­MA ELI­TINĖ KO­MAN­DA

6

14

SIAUBAS IR ROMANTIKA PIEŠTAME PARYŽIUJE

12 46

DIRB­TUVĖS LA­ŠI­ŠOS GUR­MA­NAMS

LNK vėL Kviečia šoKTi

NEt 38

PROGRAMOs

2012 m. rugpjūčio 25 d.

TaiKiKLyje

KiNo foTeLiS

Svajonių komanda gelbėja paSaulį

kuLInarIja Lašiša ant lietuvių stalo

bIbLIoTeka Knygos gimsta po maratono

+ SaVaitėS horoskopas ir KryžiažoDiS

TV herojus

Viską stebinti D.Martinaičio kamera

PoRTReTaS Tiražas 35 050

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žur­na­lis­tai Ignas Jačauskas, Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas, Indrė Pepcevičiūtė. Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lyje kadras iš filmo „Nesunaikinami 2“.

48 A.Šle­pi­ko prik­lau­somybė nuo knygų


4

pjūvis

E.Pet­raus­kas vi­lios na­mo žmoną ir duk­relę E

u­fo­ri­ja, pra­si­dėju­si įsibėgė­ jus Lon­do­no olim­pinėms žai­dynėms, Lie­tu­vo­je po tru­ putėlį slūgsta, tik vie­šu­mo­je vis dar gir­di­mi ne tik skambūs svei­ ki­ni­mai, pa­dėkos, bet ir čem­ pionų prie­kaiš­tai mūsų vald­žiai ar net tre­ne­riams. Olim­pi­nis bron­zos me­da­li­nin­kas, bok­si­

nin­kas Eval­das Pet­raus­kas, pa­ va­din­tas lie­tu­viš­kuo­ju Mi­ke’u Ty­so­nu, nau­ja­jai LNK lai­dai „Ka­ra­me­linės nau­jie­nos“, už­su­ ku­siai į spor­ti­nin­ko gim­tinę Ši­ lutę, at­vi­ra­vo apie anks­tyvą tė­ vystę, pu­santrų me­tukų duk­ rytę Gustę ir my­limąją Do­vilę. Abi jo mo­te­rys gy­ve­na Ai­ri­jo­je.

„Pla­na­vo­me ves­tu­ves. Ta­čiau tuo­met bu­vau la­bai jau­nas, trūko pi­nigų... Tad pla­nai su­kur­ti dar­ nią šeimą kol kas ne­įgy­ven­din­ti“, – LNK „Ka­ra­me­linėms nau­jie­ noms“ guodė­si spor­ti­nin­kas. „Nuo šiol vis­kas bus ki­taip“, – sakė Eval­das. Nuo še­šio­li­ kos metų Lie­tu­vos olim­pi­nia­

me spor­to cent­re gy­ve­nan­tis spor­ti­nin­kas pa­ga­liau įgy­ven­ dins sa­vo sva­jonę. Už vals­tybės skirtą 150 tūkst. litų pre­miją Vil­niu­je Eval­das ža­da nu­si­pirk­ ti ir įsi­reng­ti nuo­sa­vus na­mus. Čem­pio­nas tu­ri viltį: galbūt ta­ da į Lie­tuvą iš už­sie­nio su­grįš ir jo draugė Do­vilė su duk­re­le.

A.Ri­miš­kio au­to­mo­bi­lis užk­liu­vo po­li­ti­kui U

tte­no­je per Žo­linės kon­ certą pra­ėju­sią sa­vaitę pa­ si­rodęs dai­ni­nin­kas And­rius Ri­miš­kis su­laukė ne­ma­lo­nios staig­me­nos. Kaip pa­sa­ko­jo pa­ts at­likė­jas, po kon­cer­to prie jo pri­ėjęs (kaip vėliau paaiškė­ jo) Ute­nos sa­vi­val­dybės ta­ry­ bos na­rys Sau­lius Vai­gi­nis iš pra­džių ma­lo­niai pa­dėko­jo už kon­certą, vėliau ėmė plūstis ne­cenzū­ri­niais žod­žiais, o ga­ liau­siai ap­spardė ir pa­tį A.Ri­ miš­kio au­to­mo­bilį. Pa­si­ro­do, po­li­ti­kas A.Ri­miš­kio pa­prašė pa­kon­cer­tuo­ti vie­na­me jo ren­gi­ny­je. S.Vai­gi­niui mu­zi­ kan­tas įdavė vi­zi­tinę kor­telę ir pa­si­ūlė dėl sąlygų su­si­tar­ti kitą dieną. Tuo­met po­li­ti­kas esą ir įsiu­to: pa­žėręs ru­siškų keiks­ma­

žod­žių ti­radą jis rei­ka­la­vo sa­vo kon­certų kainą pa­sa­ky­ti tuo­jau pat. Ne juo­kais iš­si­gandęs A.Ri­ miš­kis pa­rei­ka­la­vo ta­ry­bos na­ rio pa­si­ša­lin­ti, ta­čiau šis tik dar la­biau nir­šo, ėmė griau­ti pa­la­pi­ nes. Tuo­met įsėdęs į au­to­mo­bilį at­likė­jas pa­ju­to, kaip po­li­ti­kas spyrė į ma­ši­nos galą. Iš­lipęs A.Ri­miš­kis dar bandė S.Vai­gi­niui paaiš­kin­ti, kad vien tai, jog jis yra po­li­ti­kas ir pa­ si­tu­rin­tis vers­li­nin­kas, dar ne­ reiš­kia, kad ga­li da­ry­ti ką no­ ri. Dai­ni­nin­kas ti­ki­no ne­kvietęs po­li­ci­jos, nors kuo leng­viau­siai galė­jo tai pa­da­ry­ti. Ap­lin­ki­niai įsi­siautė­ju­sio vy­ro taip pat ne­ tramdė, tik žadė­jo, kad šis iš­ sib­laivęs tik­rai at­si­pra­šys. Bet at­si­pra­šy­mo kol kas ne­bu­vo.


pjūvis

„Ste­buklų ša­lis“ juo­kins juo­dai B

e gau­sybės se­zo­no prem­ jerų, TV3 at­si­ras uni­ka­lus juo­do­jo hu­mo­ro šou „Ste­buklų ša­lis“, su­vie­nijęs net pen­kis did­žiau­sius Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos hu­mo­ris­tus: tam­saus hu­mo­ro gran­dai Vy­tau­tas Šap­ra­naus­kas ir Al­gis Ra­ma­naus­kas-Grei­tai laidą ves kar­tu su Džiu­gu Siau­ ru­sai­čiu, Ju­ri­ju­mi Smo­ri­gi­nu ir Min­dau­gu Sta­siu­liu. Lai­dos prem­je­ra TV3 žiū­ro­ vus pa­kvies drau­ge ženg­ti į ju­ bi­lie­jinį, dvi­de­šimtąjį, TV3 se­ zoną, taip pat į pa­čią „Ste­buklų šalį“, kur teks juok­tis iki ašarų. Star­tavęs Me­la­gių dieną ir su­ laukęs žiū­rovų pri­pa­ži­ni­mo ju­

bi­lie­ji­nia­me TV3 se­zo­ne hu­mo­ro šou bus ro­do­ mas tre­čia­die­niais 19.40 val.

TV3 se­ria­le „Drąsi meilė“ – žvaigždė S.Na­var­ro

K

ad nu­si­vy­lu­sioms ar kaip tik džiaugs­min­gai nu­si­tei­ku­sioms namų šei­ mininkėms ne­prailgtų die­na, TV3 te­le­vi­zi­ja su džiaugs­mu pri­sta­to pa­sku­ti­nio va­sa­ros mėne­sio, rugpjū­čio, prem­jerą – mek­si­kie­čių me­lod­ramą „Drąsi meilė“. Pir­mo­ji aistrų ir karš­ tos meilės is­to­ri­jos se­ri­ja – jau rugpjū­čio 24-ąją, penk­ta­ dienį, 16.40 val. Gar­siau­si Lo­ tynų Ame­ri­kos ak­to­riai mei­ lei, įvei­kian­čiai vi­sas kliū­tis, iš­tars „taip“ kiek­vieną dar­ bo dieną 16.40 val. Žiū­rovų

die­vi­na­ma ir se­rialų kūrėjų liaup­si­na­ma me­lod­ramų „Am­ ži­nai ta­vo“, „Kerš­to bu­či­niai“ ir „Per­la“ žvaigždė gra­žuolė Sil­via Na­var­ro ir TV3 žiū­ro­ vams pa­žįsta­mas se­ria­lo „Liu­ di­nin­kai“ gra­žuo­lis Cris­tia­nas de la Fuen­te įro­dys, kad ne­pa­ si­tikė­jimą ir kerštą įma­no­ma nu­blokš­ti į šalį, kai pro­tą ir širdį už­val­do drąsi meilė... Pat­rauk­lio­ji S.Na­var­ro įsi­ jaus į ve­te­ri­narės Ka­mi­los vaid­menį, po tra­giš­kos su­ žadė­ti­nio ne­tek­ties ieš­kan­ čios dva­sios ra­mybės sa­vo dėdės bu­lių kovų ran­čo­je.

Lai­dos vedėjų pen­ke­tu­kas, neei­li­nia­me šou su­si­būręs į „Su­per­ko­mi­siją“, neap­ta­rinės

il­gai re­pe­tuotų žvaigžd­žių šo­ kių nei jų at­lie­kamų mu­zi­ki­ nių pa­si­ro­dymų, o links­mai, su iro­ni­ja ir kand­žiu hu­mo­ru, ver­tins ir šmaikš­čiai ko­men­ tuos rea­lius, pa­čius nau­jau­ sius bei ak­tua­liau­sius eli­to at­ stovų ir žvaigžd­žių akib­rokš­ tus. Gar­se­ny­bių nuo­dėmės, pa­ kly­di­mai ir la­biau­siai Lie­tu­ vos žmo­nes nu­ste­binę, pra­juo­ kinę ar net pa­pik­tinę įžy­my­bių skan­da­lai iš tik­ro gy­ve­ni­mo – kaip tik tai ba­lais įver­tins ir kiek­vieną sa­vaitę la­biau­siai „pa­si­žymė­ju­sią“ žvaigždę ap­ do­va­nos di­die­ji Lie­tu­vos hu­ mo­ro ryk­liai.

J.Va­lei­kaitė – svie­to ly­gin­to­ja

J

o­vi­ta Va­lei­kaitė vėl ne­ria į nau­jus van­de­nis – nau­ja­ja­ me BTV se­zo­ne ji ves pub­li­cis­ ti­kos laidą, ku­rio­je at­skleis tik tik­ras, vi­sai Lie­tu­vai ar­ti­mas is­ to­ri­jas. Žmonės dings­ta be ži­nios, bet apie tai ty­li­ma. Jau­ni ir įtū­ žę siautė­ja kai­muo­se, bet prie­š juos už­mer­kia­mos akys. Nu­si­ kaltė­liai mums šyp­so­si iš spal­ votų žur­nalų vir­še­lių... Ap­link – daug ne­tei­sybės ir blo­gio. Ta­ čiau ša­lia vi­sa­da yra tie­sa, ir vi­ sa­da yra švie­sos blyks­nis... Lai­da „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“ dir­ba tam, kad Lie­tu­vo­je būtų drąsiau gy­ven­ti! Nau­ja­ja­me BTV se­zo­ne prie lai­dos ko­man­dos pri­si­jungs ir ži­no­ma žur­na­listė J.Va­lei­kaitė, jau pil­na įspūdžių iš pirmųjų re­ por­tažų fil­ma­vimų. „Lankė­me gra­žius ro­man­ tiš­kus kai­mus, kur gy­ve­na la­ bai mie­li žmonės. Gy­ve­na gra­ žiai ir jau­kiai, bet vi­sus juos sieja bend­ras ne­sau­gu­mo, bai­ mės jaus­mas. Vi­si jie ne kar­ tą bu­vo api­plėšti ar­ba už­pul­ ti. Vieną mo­čiutę nuo mir­ties vos iš­gelbė­jo kai­my­nas, o galė­ jo ir ji be­pras­miš­kai žūti dėl ko­ kių de­šim­ties litų ir se­no te­le­

vi­zo­riaus... Juk jos kai­mynė bu­ vo nu­žu­dy­ta“, – pa­sa­ko­ja nau­jo­ji pub­li­cis­tinės BTV lai­dos vedė­ja. BTV žiū­ro­vams ža­da ir kitų nau­jienų: tai uni­ka­lus pro­jek­tas „Mu­zi­kinė kaukė“, žai­bais be­ si­svai­dan­tis Liu­tau­ras Čep­rac­ kas ku­li­na­ri­nia­me rea­lybės šou „Pra­ga­ro vir­tuvė“, į eterį su­ grįžtan­tis le­gen­di­nis žai­di­mas „Taip. Ne“ ir kt.

5


6

taikiklyje Aist­ringą atei­ nantį LNK se­ zoną ža­da at­ si­nau­jinęs pro­ jek­tas „Kvie­čiu šok­ti. Pa­ža­din­ ta aist­ra“. Tem­ pe­ra­men­tin­gi šou vedė­jai – Rūta Mi­kel­ke­vi­ čiūtė ir And­rius But­kus – šo­kių karš­ti­ne ti­ki­ si užkrės­ti dau­ gelį žiū­rovų.Šok­ti kvie­čia su nau­ja Indrė Pep­ce­vi­čiūtė

Nau­ja­ja­me se­zo­ne ryš­kiau­sias žvaigž­des LNK kvies į did­žiau­sią šo­kių aikš­telę Lie­tu­vo­je. Tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je su­skambės Lo­tynų Ame­ri­kos ir kla­si­ki­ nių šo­kių rit­mai, o žiū­ro­vai iš­ vys vi­siš­kai at­si­nau­ji­nusį LNK šo­kių pro­jektą. „Šį se­zoną „Kvie­čiu šok­ti“ bus ku­pi­nas be­pro­tiškų aistrų. Karš­čio skalę – tiek ant par­ke­ to, tiek re­pe­ti­cijų salė­se – kel­ sim iki mak­si­mu­mo, mylė­sim be­pro­tiš­kai, ne­kęsim be­pro­tiš­ kai, dirb­sim ir šok­sim su aist­ ra, ku­ri jau kais­ta. Kei­sis ir šou pa­va­di­ni­mas. Va­din­si­me jį „Kvie­čiu šok­ti. Pa­ža­din­ta aist­ ra“. Nau­ja­ja­me se­zo­ne LNK šo­kių aikš­telė­je vis­kas bus nau­ja – ir vedė­jai, ir ko­mi­si­ja, ir sce­nog­ra­fi­ja, ir de­ko­ra­ci­jos,

ir dar daug kas“, – sa­ko „Kvie­ čiu šok­ti“ pro­diu­se­ris Lau­ry­ nas Šeš­kus. O šoks pro­jek­te dai­ni­ninkė Ing­ri­da Kaz­laus­kaitė ir Ovi­di­ jus And­rie­kus, dai­ni­ninkė Lie­ pa Mon­dei­kaitė ir And­rius Ja­ rac­kas, vers­li­ninkė Jur­ga Anu­ saus­kienė ir And­rius Greb­li­ kas, „Play­boy“ mo­de­lis Re­na­ ta Uzial­kaitė ir Va­di­mas Šuš­ko, šokė­jai Kris­ti­na Na­vic­kaitė-Ti­na ir Ta­das Rim­gai­la, dai­ni­ninkė Ka­ta­ži­na Ne­myc­ko ir Dai­nius Dim­ša, ak­torė Auš­ra Štu­kytė ir To­mas Slaus­gal­vis, ak­to­rius bei laidų vedė­jas Man­tas Ston­kus ir Ala Kar­pen­ko, dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bau­mi­la ir Ra­sa Ži­do­ nytė, grupės „Pi­ka­so“ na­rys To­ mas Ei­ger­tas ir Ne­rilė Se­nu­lytė, ak­to­rius Ramū­nas Ši­mu­kaus­ kas ir Bea­ta Skais­gi­rytė, auk­sa­ bal­sis Merū­nas Vi­tuls­kis ir Ie­va

Ži­lienė, vers­li­ninkė Gin­tarė Gu­ re­vi­čiūtė ir Vy­tau­tas Mac­ko­nis, buvęs Sei­mo na­rys Li­nas Ka­ ra­lius ir Rūta Ra­ma­naus­kaitė, ren­gi­nių vedė­jas Juo­zas Lie­sis ir Ele­na Leo­no­va. Žvaigž­des ver­tins griež­ta ir reik­li ko­mi­si­ja – Edi­ta Da­niūtė, Au­re­li­jus Liš­kaus­kas ir Gied­ rius Druk­tei­nis. Tie­sio­giai su LNK žiū­ro­vais svei­kin­sis nau­ja te­le­vi­zinė vedėjų po­ra – vie­na ži­no­miau­sių ir my­li­miau­sių ša­lies laidų vedėjų, ką tik pres­ti­ži­nio šo­kių kon­kur­so „Gin­ta­rinė po­ra“ lau­ rea­te ta­pu­si R.Mi­kel­ke­vi­čiūtė ir ke­tu­ris­kart pa­sau­lio, pen­kis­kart Eu­ro­pos spor­ti­nių šo­kių čem­ pio­nas, le­gen­dinės „Žuvėd­ros“ žvaigždė A.But­kus. „Tai uni­ka­li vedėjų po­ra. Rūtos pa­tir­tis, sko­nis, pro­fe­sio­na­ lu­mas ir per­fek­cio­niz­mas, And­

riaus en­tu­ziaz­mas, abiejų cha­ riz­ma ir abu juos sie­jan­ti be­ pro­tiš­ka aist­ra šo­kiui pri­vers vi­sus pa­si­temp­ti tiek ant par­ ke­to, tiek už­ku­li­siuo­se. Lie­tu­ va dar ne­turė­jo ge­riau šo­kan­ čios vedėjų po­ros“, – įsi­ti­kinęs L.Šeš­kus. „Ves­da­ma šį pro­jektą vel­nio­ niš­kai norė­čiau pa­ska­tin­ti kuo dau­giau mo­terų šok­ti. Šo­kant ne tik gražė­ja figū­ra ir gerė­ja nuo­tai­ka, šok­da­mos mo­te­rys jau­čia­si pa­kylė­tos, o dėl jų – ir vy­rai lai­min­ges­ni. Mie­los mo­ te­rys, ne­svar­bu, nei kiek jums metų, nei ko­kia jūsų figū­ra, išei­ki­te į šo­kių aikš­telę, po pus­me­čio ne­liks nei la­ši­nukų, nei stre­so. Ži­nau iš sa­vo pa­ tir­ties. Nėra ge­resnės die­tos, nėra ge­res­nio būdo at­si­kra­ty­ ti stre­so ir blo­gos nuo­tai­kos nei šo­kių aikš­telė. Ger­biu tuos


J.Liesį į pro­jektą grąži­no sąžinė Ren­gi­nių, laidų vedė­jas, grupės „B’Ava­ri­ja“ na­rys J.Lie­sis, pri­spaus­ tas nuo­sta­bio­sios par­tnerės šokė­jos Ele­nos Leo­no­vos, pa­klausė sąžinės bal­so ir grįžo į šo­kių pro­jektą. At­ro­do, jis nu­si­teikęs op­ ti­mis­tiš­kai ir į šokį ėmė žiūrė­ti ne tik kaip į tech­niką. „TV die­nai“ J.Lie­sis trum­pai pa­pa­sa­ko­jo, kaip jau­čia­si ir kas vis dar ke­lia ne­rimą.

– Juo­zai, tai kas taip išgąs­di­no, kad bu­vo­te pa­si­traukęs iš pro­ jek­to? – Tie­siog ne­mo­ku šok­ti. Tai bu­vo šlykš­ti aki­vaiz­di tie­sa, iš­bad­žiu­si ma­no sąži­nei ake­les. Tai be­vil­tiš­ka. Man iki sa­vo be­veik še­šia­me­čio krikš­tasū­nio, ko ge­ ro, kaip at­bu­lo­mis, ir dar ran­ko­ mis, nuei­ti iki Mėnu­lio. Jis tris mėne­sius pa­lankė šo­kius ir užėmė tre­čią vietą. Aki­vaiz­du, kad krikš­tatė­viui tik­rai ne­pa­si­sekė (juo­kia­si).

 And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

aist­ra žmo­nes, ku­rie ryž­ta­si šok­ti te­ le­vi­zi­jo­je ir ati­duo­da visą sa­ ve, kad kiek­vieną sa­vaitę žiū­ ro­vai pa­tirtų ma­lo­numą žiūrė­ da­mi į nuo­sta­biai pa­ruoš­tus šo­kius“, – kvie­čia šok­ti Rūta, pa­ti už­sikrė­tu­si šo­kio aist­ra pir­ma­ja­me „Kvie­čiu šok­ti“ se­ zo­ne. Prie tie­sio­gi­nio šo­kių pro­ jek­to vai­ro Rūta sto­ja ir todėl, kad ža­vi­si nau­jo­jo se­zo­no lai­ dos pro­diu­se­rių pro­fe­sio­na­ lu­mu. „Man garbė ir ma­lo­nu­ mas su jais dirb­ti. Mūsų šo­kių kon­kur­sas bus es­te­tiš­kas. Šo­ kiai – tai kultū­ra. Ne­pa­ken­čiu ne­pa­do­rių gestų, gu­linė­ji­mo ant stalų. Ne­no­riu, kad iš da­ ly­vau­jan­čių žmo­nių būtų juo­ kia­ma­si, ty­čio­ja­ma­si. Did­žiuo­ juo­si būsi­ma mūsų pro­jek­to ko­mi­si­ja“, – sakė R.Mi­kel­ke­ vi­čiūtė.

– Bet į pro­jektą vis dėlto grįžo­te. Kas pa­ska­ti­no? – Tai yra dar vie­nas šlykš­tus da­ly­kas, kad apa­ku­si sąžinė pri­ si­me­na įsi­pa­ rei­go­ji­mus. Po to, kai mėnesį pra­bu­vau Klaipė­do­je, pa­skam­bi­ no Ele­na, po­ kal­bis bu­vo la­bai trum­ pas. Pri­baigė aš­me­nys, ku­ riuos Ele­na su­ smeigė man į ke­ pe­nis: „Juo­zai, da­ vei žodį. Už­ten­ka verk­ti dėl to, ko ne­mo­ki, da­ryk, ką mo­ki.“ Aš ke­lias mi­nu­tes pa­si­kan­ki­nau, pa­skui pa­gal­vo­jau, kad šo­kis nėra vien tik tech­ni­ka, ku­rios aš ne­mo­ku. Šo­kis, ko ge­ro, yra ir šyp­se­na, dar ko­kie nors gražūs da­ly­kai. Pa­ma­niau, ar ne­ga­liu tie­siog pa­pokš­taut? – Tai kaip da­bar jau­čiatės ir ko­ kios nuo­tai­kos?

– Man da­bar jau vie­no­dai – mo­ ku ar ne­mo­ku šok­ti. Kad tik pa­ vyktų il­giau iš­si­lai­ky­ti pro­jek­te. Jo­kių pre­ten­zijų šo­kiui ne­be­tu­riu. – Ko­kia at­mos­fe­ra tvy­ro re­pe­ti­ cijų salė­je? Kaip su­ta­ria­te su ki­ tais pro­jek­to da­ly­viais? – Fak­tas kaip bly­nas – šia­ me šou yra pa­čių links­miau­sių žmo­nių kon­cent­ra­tas. Vi­si at­si­ pa­lai­davę, lai­min­gi, drau­giš­ki, pra­kai­tuo­ti. Nuo­tai­ka fan­tas­tiš­ ka. Pokš­tai lie­ja­si nuo­lat.

do, iš­gir­du­si, kad ga­li šok­ti su ma­ni­mi, grįžo iš tos sa­vo Ame­ ri­kos (juo­kia­si). Per pir­mas re­ pe­ti­ci­jas ji sakė, kad man la­bai ge­rai se­ka­si. Ta­čiau po mėne­sio pa­ma­čiau, kad pa­žengė­me ne­ ką to­liau, nei bu­vo iš pra­džių. Ta­da man ir nu­svi­ro ran­kos. Norė­jo­si iš salės iš­neš­ti vi­sus veid­rod­žius. Bet ap­sau­gi­niai to pa­da­ry­ti ne­lei­do. Tai­gi te­ko pa­ čiam iš tos salės išei­ti. O da­bar, kai grįžau, sten­giuo­si žiūrė­ti ne į sa­ve, o į Eleną. Ji pui­kiai at­ro­ do, fan­tas­tiš­kai šo­ka. – Ar daug traumų te­ko pa­ tir­ti? – Oi, be jų nie­kaip. Aš vy­ras jau am­ žiu­je – achi­lai, sąna­riai, rau­ me­nis skau­da. Svar­biau­sia, kad to ne­ ma­tytų žiū­ ro­vas. Bet did­žiau­sia trau­ma, ku­ rios norė­ čiau, tai iš­ mok­ti žvai­ruo­ ti – taip žiūrė­ ti į veid­rodį, kad savęs ne­ma­ty­čiau (juo­kia­si).

– Kaip ver­ti­na­te par­tnerę E.Leo­ novą? – Man ji yra ge­riau­sia šokė­ja. Kai ma­ne po­kal­bio pa­si­kvietė Lau­ry­nas Šeš­kus, pa­klausė, su kuo norė­čiau šok­ti. Pa­sa­kiau, kad su Ele­na. Bet bu­vau girdėjęs, kad ji iš­vy­ku­si. Ir ji, pa­si­ro­

– Ar yra kas nors, kas ke­lia ne­rimą? – Man ne­rimą ke­lia kitų gebė­ji­ mas šok­ti. Fan­tas­tiš­kai šo­ka Li­ nas, Dūnis, To­mas. Ša­lia jų tru­ putį ne­pa­to­giai jau­čiuo­si. Reikės ap­si­pras­ti. Ir ypač sten­giuo­ si ne­žiūrė­ti į Dai­nių Dimšą. Jis la­bai ge­rai šo­ka. Aš jo tie­siog ne­ken­čiu (šyp­so­si). Neį­si­vaiz­ duo­ju, kaip taip ga­li­ma šok­ti.


8

tv herojus

D.Mar­ti­nai­tis: Po sep­ty­ne­rių metų per­trau­kos į ek­raną grįžta le­gen­dinė „VRS ka­me­ra“. Jos vedė­jas Dai­nius Mar­ti­nai­tis ža­ da dau­gybę ne­ma­tytų ko­miškų si­tua­cijų ir sau­go­tis įspėja ne tik gatvės praei­vius, bet ir ži­no­mus žmo­nes.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė Naująjį se­zoną Bal­ti­jos te­le­vi­ zi­ja vėl links­mins žiū­ro­vus. Ka­ dai­se de­šimt­metį gy­va­vu­si ir ta­pu­si la­bai po­pu­lia­ri juo­kingų si­tua­cijų lai­da „VRS ka­me­ra“ grįžta vi­siš­kai at­si­nau­ji­nu­si. O jo­je vėl iš­vy­si­me se­no­sios lai­ dos vedėją D.Mar­ti­naitį. Jis teigė, kad nuo ru­dens pra­ de­da­mo­je ro­dy­ti „VRS ka­me­ro­ je“ bus nau­jos ir tik lie­tu­viš­kos si­tua­ci­jos, ir įspėja, kad sau­go­ tis turėtų ne tik gatvės praei­ viai. Į „VRS ka­me­ros“ tai­kiklį pa­klius ir to vi­siš­kai ne­si­ti­kin­ tys ži­no­mi ša­lies žmonės. O kad vis­kas skambėtų iš pirmų lūpų, „TV die­na“ kal­ba­si su pa­ čiu D.Mar­ti­nai­čiu.

Su­ti­ko: D.Mar­ti­nai­tis džiu­giai ir iš­kart pri­ėmė pa­si­ūlymą vėl tap­ti juo­kingų si­tua­cijų lai­dos „VRS ka­me­ra“ vedė­ju. BTV nuo­tr.

– Kaip ma­no­te, kodėl vėl at­si­ra­do to­kios lai­dos po­rei­kis? – Tai kla­si­ki­nio sti­liaus lai­da, tin­ kan­ti kiek­vie­no­je ša­ly­je vi­sa­me pa­ sau­ly­je. Ki­tiems sma­gu žiūrė­ti, kaip į ne­tra­di­ci­nes, keis­tas si­tua­ci­jas pa­ kliū­va žmonės. Be­veik vi­si ka­na­ lai turė­jo pri­si­pirkę prancū­ziškų, olan­diškų, kitų ša­lių si­tua­cijų, bet, ma­nau, kiek­vie­nos ša­lies žiū­ro­vui sma­giau žiūrė­ti, kai at­pažįs­ta kai­ myną, gi­mi­naitį, ži­no­mus žmo­nes. Sma­giau, kai du­ria sa­vus.


„Sma­giau, kai du­ria sa­vus“ Tai ne­pi­gus pro­jek­tas. Kol bu­ vo ta bai­sio­ji krizė, ka­na­lai kaip ir norė­jo lai­dos, bet ne­galė­jo tiek mokė­ti. O da­bar to­kie leng­vi ban­ dy­mai vyks­ta. – Kai su­laukė­te pa­si­ūly­mo vėl ves­ ti laidą, iš­kart su­ti­ko­te? – Ži­no­ma! Man to­kio po­būdžio lai­dos vie­nos mie­liau­sių. Be to, ir tai lai­dai bu­vo ati­duo­ta de­šimt metų. Man tai la­bai sma­gu. – Kuo būsi­mo­ji „VRS ka­me­ra“ skir­sis nuo bu­vu­sios? – Gal tuo, jog da­bar pus­me­čiui su­ gal­vo­ta, kad jo­kių se­nienų. Bus vi­ sos nau­jos si­tua­ci­jos, kartą per sa­ vaitę bus pa­gau­tas ir koks nors ži­no­mas žmo­gus. Pas­kui jis sve­ čiuo­sis stu­di­jo­je, pa­pa­sa­kos, kaip jautė­si, ką gal­vo­jo tuo me­tu. – Va­di­na­si, ko­miš­kos si­tua­ci­jos lau­kia ne tik gatvės praei­vių? – Taip, ne tik. Ga­li sau­go­tis ir vi­si ži­no­mi žmonės. – Ro­do­mos bus tik lie­tu­viš­kos si­tua­ ci­jos ar ir už­sie­nie­tiškų vaiz­de­lių?

– Tik lie­tu­viš­kos. Kiek­vie­no­je lai­do­ je bus pen­kios nau­jos si­tua­ci­jos. – Kuo, jūsų aki­mis, lie­tu­viš­kas hu­ mo­ras ski­ria­si nuo už­sie­nie­tiš­ko, galbūt ame­ri­kie­tiš­ko? – Anks­čiau, kai reng­da­vo­me „VRS ka­merą“, sėdėda­vo­me ke­tu­rie­se pen­kie­se, kur­da­vo­me, gal­vo­da­vo­ me. Su­ku­ri šimtą si­tua­cijų, fil­muo­ ji, da­rai, pa­skui po kiek metų nu­ si­per­ki olan­diškų, pa­ma­tai kitų ša­ lių da­rytų – vos ne pusė si­tua­cijų būna to­kios pat, tik ki­taip pa­teik­ tos. Žmonės vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­ gau­na­mi pa­na­šiai. – Gal ga­li­te nors ne­tie­sio­giai at­ skleis­ti, kas lau­kia į „VRS ka­me­ ros“ tai­kiklį pa­te­ku­sių žmo­nių? – Kol kas ne­norė­čiau nie­ko sa­ky­ti. Da­bar kaip tik in­ten­sy­viai fil­muo­ ja­me, kol dar yra lai­ko. – Per tuos me­tus, kai lai­da ne­bu­vo fil­muo­ja­ma, tikė­jotės, galbūt ži­no­jo­ te, kad ji vėl ka­da nors bus ete­ry­je? – Tik­rai tikė­jau ir ži­no­jau, kad to­ kia lai­da kaip „VRS ka­me­ra“, gal­ būt vie­no­kiu ar ki­to­kiu pa­va­di­ni­

Kiek­vieną kartą manęs žmonės klaus­da­vo, kur din­go lai­da, sa­ky­da­vo, kad bu­vo fai­na, links­ma, žiūrė­da­vo.

mu, anks­čiau ar vėliau su­grįš. Tik ne­įsi­vaiz­da­vau, ar tai būtų nau­ji vedė­jai, ar kaip nors jau­nat­viš­kiau ku­ria­ma. La­bai džiau­giuo­si, kad bu­vau pa­kvies­tas.

Bus pa­gau­tas ir koks nors ži­no­mas žmo­gus. Sve­čiuo­sis stu­di­jo­je, pa­pa­sa­kos, kaip jautė­si, ką gal­vo­jo. – O idėjų, galbūt tiks­lin­gai, galbūt ne, per tuos me­tus sėmėtės? – Idėjų ne­si­sėmėme ir spe­cia­ liai ne­gal­vo­jo­me, bet ki­ti ka­na­ lai trans­liuo­da­vo daug tų pirk­ti­ nių si­tua­cijų – jas vi­sa­da būda­ vo sma­gu žiūrė­ti. Net kaip pro­fe­ sio­na­lui stebė­ti: kai akis at­muš­ ta, ži­nai visą vir­tuvę, ma­ty­ti, kur si­tua­ci­ja tik­ra, kur su­vai­din­ta. Žiū­ri, ir gal­vo­je vis tiek vis­kas įstrin­ga. – Anks­tes­nio­ji „VRS ka­me­ra“ turė­ jo sa­vo žiū­rovų ir bu­vo ga­na po­ pu­lia­ri. Kaip ma­no­te, ar ji vėl pri­ trauks dėme­sio?

– Per tuos me­tus kas sa­vaitę ves­da­ vau po du tris ren­gi­nius, kiek­vieną kartą manęs žmonės klaus­da­vo, kur din­go lai­da, sa­ky­da­vo, kad bu­vo fai­ na, links­ma, žiūrė­da­vo ir pan. Man vi­sad bu­vo keis­ta, kad lyg ir į rei­tin­ gus žiū­rint žiū­rovų daug nėra, bet vi­si viską ži­no, vi­si viską matė. – Ką ga­li­te pa­žadė­ti žiū­ro­vams? – Ži­not, mes vi­si la­bai skir­tin­gi. Ka­dan­gi kiek­vie­no­je lai­do­je bus pen­kios si­tua­ci­jos, ma­nau, vi­sos jos bus la­bai skir­tin­gos ir žiū­ro­vai tik­rai galės at­si­rink­ti. Vie­na pa­tiks vie­niems, ki­ta – ki­tiems. – Kur se­miatės idėjų, min­čių, ką būtų ga­li­ma pa­da­ry­ti, ko­kią si­tua­ ciją su­kur­ti, kad ne­si­kar­totų, kad būtų links­ma? – Tai taip ir sprend­žia­me. Vi­si tu­ ri­me pa­tir­ties, vi­si gal­vo­ja, su­sėdę svars­to­me, ku­ria­me. Nėra juk taip, kad vi­si viską yra matę ir nie­kuo ne­be­nus­te­bin­si. Galų ga­le, jei­gu pa­ti žmo­gaus pri­ga­vi­mo min­tis su­tam­ pa ar yra pa­na­ši, vis tiek ji skir­tin­ gai pa­tei­kia­ma. Ir vi­sai ki­ta žmo­nių reak­ci­ja – kur olan­das, kur lie­tu­vis.


portretas

Spal­vin­gas

L.Kai­rytės

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė

Bu­vu­si ra­di­jo laidų vedė­ja Li­na Kai­rytė jau be­veik me­tus su­ ka­si LNK ži­nių tar­ny­ bo­je. Nep­rie­kaiš­tin­ gai te­le­vi­zi­jos ete­ry­ je at­ro­dan­ti jau­na mo­ te­ris nuo mažų dienų žaidė te­nisą. Ir da­bar, norė­da­ma pailsė­ti nuo įtemp­to dar­bo, azar­ tiš­ka tie­sio­gi­nių LNK „Ži­nių“ vedė­ja lan­ ko­si te­ni­so aikš­ty­ne. Žur­na­listė yra sa­kiu­si, kad te­ni­sas yra poil­ sis pro­tui, o pa­spor­ tavęs žmo­gus jau­čia­ si ge­riau ir ga­li dau­ giau darbų pa­da­ry­ti. Tad ne­nuos­ta­bu, kad „TV die­nos“ pie­šia­ ma­me L.Kai­rytės pa­ veiks­le be ra­ketės taip pat neap­siei­ta.

Daik­tas: te­ni­so ra­ketė.

JEI BŪ­ČIAU...

Li­te­ratū­ros he­ro­jus: Šer­lo­kas Holm­sas.

Kny­ga: Joh­no Ir­vin­go „Našlė vie­ ne­riems me­tams“. Pa­darė la­bai di­delį įspūdį.

LNK nuotr.

10

Ša­lis: Ita­li­ja. Pie­tie­tiš­kas chao­ sas, bet Eu­ro­po­je.


gy­ve­ni­mas Paukš­tis: ere­lis. Sim­bo­li­zuo­ja di­dybę.

Žo­dis: vel­niop.

Gėri­mas: dži­nas su to­ni­ku.

Pa­tie­ka­las: arbū­zas su varškės sūriu.

Kva­pas: Cha­nel „Chan­ce“. Mėgsta­miau­si kve­pa­lai va­sarą.

Vy­ras: tvir­to cha­rak­te­rio, da­ly­ kiš­kas, ga­lan­tiš­kas, flir­tuo­jan­tis.

Mu­zi­ka: Ja­mi­ro­quai.

Žai­di­mas: „Mo­no­po­lis“. Pa­tin­ka pirk­ti.

Gėlė: kar­de­lis.

Spal­va: mėly­na.

Pa­veiks­las: nuo­trau­ka. Už­fik­suo­ta gy­ve­ni­miš­ka aki­mir­ka. Man tai da­ro di­desnį įspūdį. Rea­lu­mas ma­ne la­biau ža­vi.


Kino fotelis

Ma­ža blu­sa ir di­de­lis Prancū­ziškų is­to­rijų apie meilę matė­me la­bai daug. Da­bar ek­ra­nuo­se pa­si­ro­dan­ti ani­ma­cinė pa­sa­ka „Pa­ry­žiaus monst­ras“ šią ga­le­riją dar pa­pil­do.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Pa­ry­žiaus pa­slap­tys

Kad­rai iš fil­mo V

„Pa­ry­žiaus Monst­ras“ Nuo 2012 08 24 Trukmė 90 min.

„Pa­ry­žiaus monst­ras“ („A Mons­ter in Pa­ris“) Ani­ma­cinė pa­sa­ka. Prancū­zi­ja, 2011 m. Rež. B.Ber­ge­ro­nas.

veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

5

Pa­ry­žius vi­sa­da turė­jo daug pa­slap­čių. Jų su­gal­vo­da­vo ra­šy­to­ jai, o at­si­ra­dus ki­nui šios la­kios fan­ta­zi­jos pa­gim­dy­tos is­to­ri­jos leng­vai virs­da­vo nuo­ty­kių fil­ mais. XX a. pra­džio­je vie­nu me­ tu (1911-ai­siais) gau­sią pa­slap­ tingų li­te­ratū­ri­nių per­so­nažų ga­le­riją pa­pildė du ki­ne­ma­tog­ ra­fi­ninkų itin pamėg­ti he­ro­jai – dėl Gas­to­no Le­roux fan­ta­zi­jos Pa­ry­žiaus ope­ros teat­ro rūsiuo­ se ap­si­gy­venęs vai­duok­lis ir dviejų žur­na­listų Mar­ce­lio Al­ lai­no bei Pier­re’o Sou­vest­re’o su­gal­vo­tas Fan­to­ma­s. Ope­ros Fan­to­mas, kaip ži­no­me net iš ke­lių šio siu­že­to ek­ra­ni­za­ cijų, tik iš pa­žiū­ros at­rodė rūsčiai – po jo veidą den­gian­čia kau­ke slėpėsi ro­man­tiš­kos meilės skli­ di­na šir­dis. O štai Fan­to­ma­s bu­ vo vi­siš­kas sen­ti­men­ta­laus vai­ duok­lio an­ti­po­das – tik­ras nak­ ties ku­ni­gaikš­tis, nu­si­kal­timų pa­sau­lio ge­ni­jus, to­bu­lai pla­nuo­ jan­tis šiur­pias žmog­žu­dys­tes ir įžūlias afe­ras, kruopš­čiai at­ren­

kan­tis sa­vo au­kas ir vi­sa­ da pa­sprun­kan­tis nuo po­ li­ci­jos. Kai jis pra­dėjo šėlti ek­ra­nuo­se, žiū­ro­vams pa­ti­ko kvapą gniau­žian­ tys nuo­ty­kiai ir tai, kad efek­tin­gu fo­nu šioms ki­ no is­to­ri­joms ta­po ne pa­ vil­jo­ninės de­ko­ra­ci­jos, o tik­ras Pa­ry­žius.

JAU KINE

Pot­vy­nis ir Monst­ras Da­bar ek­ra­nuo­se pa­si­ro­dan­ ti prancūzų ani­ma­cinė juos­ ta „Pa­ry­žiaus monst­ras“ la­bai žais­min­gai at­ku­ria XX a. pra­ džios Pa­ry­žiaus at­mos­ferą, kai Prancū­zi­jos sos­ti­nei daug bėdų pri­darė pla­čiai iš krantų iš­si­lie­ ju­si Se­na (šį ka­tak­lizmą pri­me­ na iš­ra­din­gai fil­mo pra­džio­je pa­ nau­do­tos se­nos ki­no kro­ni­kos kad­rai). Van­de­ny skendė­jo net pir­mas Ei­fe­lio bokš­to aukš­tas. Ir da­bar prie Al­mos til­to sto­vin­tis pa­mink­las Zua­vui (taip prancū­ zai va­di­no Af­ri­kos šiaurė­je dis­ lo­kuo­tus ka­rei­vius, ku­rie kar­ tu su bri­tais ir tur­kais nar­siai kovė­si prie­š ru­sus 1854-ai­siais) yra ne tik gar­si is­to­rinė sta­tu­la,

bet ir sa­ vo­tiš­kas in­di­ka­to­rius, pa­gal kurį pa­ry­žie­ čiai ma­ta­vo išt­vi­nu­sios Se­nos lygį. 1910-ai­siais van­duo bu­ vo pa­kilęs iki šios sta­tu­los kak­ lo (8,62 m) – tai did­žiau­sio Pa­ry­ žiaus is­to­ri­jo­je po­tvy­nio žymė. Bet, jei tikė­si­me nau­jos prancū­ziš­kos ani­ma­cinės pa­sa­ kos au­to­riais, ne vien ši sti­chinė ne­laimė anuo­met šo­ki­ra­vo meilės mies­to gy­ven­to­jus. Pa­ry­žiaus

Praė­ju­sio sa­vait­ga­lio po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos ki­no teatrų fil­mai

10

1. „Te­dis“

2. „Ka­ra­liš­ka drąsa“

3. „Le­dyn­me­tis 4. Že­mynų at­si­ra­di­mas“

4. „Ne­su­nai­ki­na­mi“

Žiū­rovų skai­čius

9477

5357

4375

3128

Ro­dy­mo sa­vaitė

1

2

7

-

139 452 li­tai -

70 279 li­tai 173 432 li­tai

60 031 li­tas 95 183 li­tai

42 066 li­tai -

163 524 li­tai

402 134 li­tai

2 493 467 li­tai

42 066 li­tai

Fil­mas

Lt

12

Rugpjū­čio 17–19 d. Rugpjū­čio 10–12 d.

Bend­ros pa­ja­mos


žmo­niš­ku­mo tes­tas ti­nin­kai. Kartą juo­du vie­nam ge­nia­liam iš­radė­jui nu­ga­be­ no siun­tinį, ir smal­suo­lis Rau­ lis ne­pra­lei­do pro­gos su­si­pa­ žin­ti su moks­li­nin­ko la­bo­ra­to­ri­ jos tu­ri­niu. Vie­nas ste­buk­lin­go elik­sy­ro la­še­lis aki­mirks­niu iš saulėgrą­žos sėklos išau­ gi­na di­delį medį, o ki­tas be­ždžionės kai­ly­je tūnan­ čią blusą pa­ver­čia dvie­ jų metrų dyd­žio pa­da­ru rau­do­no­mis aki­mis. Per at­si­tik­tinį eks­pe­ ri­mentą Rau­lis iš spe­ cia­laus stik­li­nio in­do pa­purš­kia moks­li­nin­ ko iš­ras­tu me­lo­din­gu­ mo ekst­rak­tu, ir ši efe­ me­riš­ka su­bstan­ci­ja čia pat esan­čią moks­li­nin­ko be­ždžionę Čarlį ap­do­va­no­ ja nuo­sta­biu ope­ros te­no­ro bal­su. Pa­na­ši mu­ta­ci­ja pa­vei­ kia ir mil­ži­niš­ka pa­bai­sa vir­tu­ sią blusą. gatvė­ se pa­ stebė­tas di­ de­lis Monst­ras! Ant kojų su­ky­la vi­si mies­telė­nai, ir pra­si­de­da pa­bai­sos med­žioklė. Pa­čia­me šių įvy­kių epi­cent­re at­ si­du­ria ir dro­vus ki­no me­cha­ni­ kas Emi­lis, ir ge­riau­sias jo drau­ gas eks­cent­riš­kas iš­radė­jas Rau­lis.

Kai ku­rios fil­mo dai­nos jau­di­na iki ašarų, nes kas ge­riau už prancū­zus ga­li mu­zi­kos gar­sais per­teik­ti meilės apo­teozę? Taip kla­si­kinė kri­mi­na­linė is­ to­ri­ja apie Fan­to­mą su­si­pi­na su sen­ti­men­ta­liu pa­sa­ko­ji­mu apie Ope­ros Fan­tomą. O kai bai­sios iš­vaiz­dos, bet švel­nios sie­los mu­zi­ka­lus Monst­ras su­si­pažįs­

Su­si­pi­na trys siu­že­tai Tiesą sa­kant, abu drau­gai ir yra tik­rie­ji Monst­ro at­si­ra­di­mo kal­

ta su „Paukš­čių ro­jaus“ ka­ba­re­ to dai­ni­nin­ke Liu­si­le, pa­kvim­pa dar ir Char­les’io Per­rault chres­ to­ma­tinės pa­sa­kos „Gra­žuolė ir pa­bai­sa“ mo­ty­vais.

ria vis re­čiau, bet už­tai ma­siš­ kai pro­diu­suo­ja vi­sokį ko­mer­ cinį nie­kalą – ko­me­di­jas („Tak­ si“), veiks­mo fil­mus („Trans­ por­te­ris“) ir kitų po­pu­lia­rių žanrų kūri­nius, ku­rie su­ren­ka did­žiau­sias pa­ja­mas, o ne­re­tai sėkmin­gai nu­run­gia Ho­li­vu­do hi­tus. Ne vel­tui pri­va­ti L.Bes­ so­no stu­di­ja „Eu­ro­pa Corp.“ vis daž­niau va­di­na­ma Ho­li­vu­du prie Se­nos. Ge­rai jau­čian­tis kon­junktūrą ir iš­to­bu­linęs žiū­ro­vams pa­tin­ kan­čio ki­no re­cep­tus, L.Bes­so­ nas ne­pra­šovė pro šalį ir šį kartą – vi­sus nau­jo­jo fil­mo pra­na­šu­ mus pri­vertė dar la­biau iš­ryškė­ ti 3D tech­no­lo­gijų švie­so­je.

Tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas Filmą „Pa­ry­žiaus monst­ras“ re­ ži­sa­vo ame­ri­kie­tis Bi­bo Ber­ ge­ro­nas, jau tu­rin­tis ne­ma­žai pa­tir­ties ani­ma­ci­jos pa­sau­ly­ je – jo fil­mai „Ke­lias į El­do­radą“ (2000 m.) ir „Vi­sa tie­sa apie ry­ klį“ (2004 m.) su­žavė­jo ne tik ma­žuo­sius ki­no žiū­ro­vus, bet ir jų tėvus. O pro­diu­sa­vo naują ani­ma­cinę pa­saką gar­sus pran­ cūzų re­ži­sie­rius Lu­cas Bes­so­ nas, ku­ris pa­ts fil­mus da­bar ku­

Meilė ir mu­zi­ka

Dar vie­nas nea­b e­jo­t i­nas „Pa­r y­ž iaus monst­ro“ pliu­s as – nuo­s ta­bi mu­z i­ ka. Kom­po­zi­to­rius Mat­hieu Che­di­das (nuotr.) kol kas ne­t a­p o pa­s au­linės reikšmės įžy­my­be, bet ke­lios jo dai­ nos, skam­ban­č ios šia­me fil­me, pri­ me­na ge­riau­sias prancū­ziškų miu­ziklų tra­di­ci­jas ir dar il­gai skambės žiū­rovų at­min­t y­je. Ypač tos, ku­rias dai­nuo­ja Va­nes­sa Pa­ra­dis ir pa­t s kom­po­z i­to­

rius (ang­liš­ko­je fil­mo ver­si­jo­je Va­nes­ sai pri­ta­ria Monst­ro par­tiją įdai­navęs Sea­nas Len­no­nas). Kai ku­rios fil­mo dai­nos jau­di­na iki ašarų, nes kas ge­riau už prancū­zus ga­li mu­zi­kos gar­sais per­ teik­ti meilės apo­teozę? Juk „Pa­r y­ž iaus monst­ras“ – tai visų pir­ma dar vie­na is­ to­ri­ja apie meilę. Ir apie tai, kad kar­tais ma­ža blu­sa ga­li tap­ti di­de­lio žmo­niš­ku­ mo tes­to ka­ta­li­za­to­riu­mi.

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ki­no industrijos aso­cia­ci­ja

5. „Viską pri­si­min­ti“

6. „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja 3D“

7. „Tam­sos ri­te­rio su­grįži­mas“

8. „Ab­rao­mas Lin­kol­nas. Vam­pyrų med­žio­to­jas“

9. „Ma­da­gas­ka­ras 3“

10. „Pak­vaišęs tėtis“

1398

925

910

683

652

456

2

4

4

3

10

3

20 316 litų 62 099 li­tai

15 168 li­tai 43 122 li­tai

13 938 li­tai 31 527 li­tai

12 102 li­tai 31 518 litų

7431 li­tas 10 851 li­tas

5893 li­tai 18 862 li­tai

140 173 li­tai

483 108 li­tai

407 488 li­tai

168 462 li­tai

1 815 576 li­tai

91 334 li­tai


14

Kino fotelis Prieš dve­jus me­tus fil­me „Ne­su­nai­ki­na­mi“ pirmą kartą su­si­ti­ko gar­siau­sios veiks­mo ki­ no žvaigždės Syl­ves­te­ris Stal­lo­ne, Ar­nol­das Schwar­ze­neg­ge­ris, Bru­ce’as Wil­li­sas, Ja­so­nas Stat­ha­mas, Jet Li ir Dolp­has Lundg­re­nas. Da­ bar ši ko­man­da su­grįžta.

Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Į pen­siją per anks­ti

N-13 „Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ Nuo 2012 08 24 Trukmė 105 min.

„Ne­su­nai­ki­na­mus“ re­ži­savęs S.Stal­lo­ne pa­ts su­vai­di­no Barnį Rosą. Šis at­rodė kaip rea­ni­muo­ tas Džo­nas Rem­bo, tik gal­vos raištį pa­keitęs ko­man­do­so be­re­ te ir pri­si­sta­tan­tis šiais žod­žiais: „Grei­tesnė už ma­ne tik švie­sa.“ Su pro­fe­sio­na­lių gal­va­žud­žių ko­ man­da Bar­nis iš­vy­ko į nu­si­kaltė­ lių iršt­va ta­pu­sią Pietų Ame­ri­ kos sa­lelę Vi­leną lik­vi­duo­ti vie­ tos dik­ta­to­riaus ge­ne­ro­lo Gar­zo. Iš kitų stan­dar­ti­nių veiks­mo filmų „Ne­su­nai­ki­na­mi“ iš­sis­kyrė ge­ra hu­mo­ro do­ze ir kand­žiais dia­lo­gais. Kai ku­rios kau­ty­nių sce­nos nu­fil­muo­tos taip, tar­si tai būtų ne rim­tas ko­vi­nis tri­le­ ris, o links­ma veiks­mo ope­retė. Net pli­ka aki­mi matė­si, kad ak­ to­riams la­bai pa­ti­ko pa­šėlio­ti. Nie­ko nuo­sta­baus, kad dar­ni ko­ man­da pa­ju­to norą pa­našų nuo­ tykį pa­kar­to­ti, nors fi­na­li­niuo­se kad­ruo­se į ko­le­gos rep­liką „Jau ne­be­si toks vik­rus kaip anks­ čiau, ar ne?“ S.Stal­lo­ne he­ro­jus trum­pai burb­telė­jo: „Taip, me­tas pen­si­jon.“ Būtent ta­da šio ga­ na links­mo fil­mo nuo­taiką turė­ jo per­smelk­ti ne­rimą ke­lian­tis klau­si­mas: „Tai kas gi da­bar taip šau­niai gelbės pa­saulį?“ Ne­ri­ mau­ti nėra ko – šau­nieji kovoto­ jai lie­ka ri­kiuotė­je.

Me­tas už­tai­sy­ti gink­lus Nau­ja­ja­me fil­me šau­nios ko­man­ dos su­dėtis pa­si­kei­čia ne­daug. Din­go cha­riz­ma­tiš­kas M.Rour­ ke’as, o į jo vietą sto­jo ne­se­niai „Ba­do žai­dy­nių“ iš­gar­sin­tas Lia­ mas Hems­wort­has (ne­pai­nio­ki­ me jo su bro­liu Chri­su, kurį po

Se­ni ark­l „To­ro“ be kūjo ran­ko­se sun­ku įsi­ vaiz­duo­ti) bei Jea­nas Clau­de’as van Dam­me’as, ku­ris at­si­sakė da­ ly­vau­ti pir­muo­se „Ne­su­nai­ki­na­ muo­se“ ir pa­va­di­no šį pro­jektą ne­pa­kan­ka­mai rim­tu. Ant­ro­ji „Ne­su­nai­ki­namų“ se­ ri­ja pra­si­de­da pen­kio­li­ka mi­nu­ čių trun­kan­čiu pasakojimu, ku­ ria­me šau­ni pro­fe­sio­na­lių gal­ va­žud­žių kom­pa­ni­ja įsib­rau­na į kaž­kur Ne­pa­le esan­čią sam­di­ nių sto­vyklą va­duo­ti pa­grob­to kinų mi­li­jar­die­riaus. Kodėl jis par­ūpo nu­si­kaltė­liams ir „ne­ su­nai­ki­na­muo­sius“ jo gelbė­ ti pa­siun­tu­sioms JAV spe­cia­ lio­sioms tar­ny­boms, aiš­kin­ tis nėra ka­da. Visą dėmesį re­ži­ sie­rius Si­mo­nas Wes­tas ski­ria spro­gi­mams, efek­tin­goms kau­ ty­nių sce­noms ir pi­ro­tech­ni­nių fe­jer­verkų kas­ka­doms. Vi­sa tai nu­fil­muo­ta kaip se­nais ge­rais lai­kais, kai kom­piu­te­ri­niai efek­

tai ki­ne dar ne­bu­vo įsi­galėję. „Die­vi­nu kla­siką“, – ne kartą ko­ vos įkarš­ty­je iš­tars J.Stat­ha­mo he­ro­jus. Tą pa­tį min­ty­se vyks­ tant sean­sui kar­tos dėkin­gi tra­ di­ci­nio veiks­mo ki­no mėgėjai.

Kaip ir pir­ma­ja­me fil­me, ant­ruo­se „Ne­su­nai­ki­na­ muo­se“ trium­fuo­ja nuo grandinės nu­trūku­sio veiks­mo ki­no sti­chi­ja. Pen­kios to­nos plu­to­nio Bet žai­biš­ka ope­ra­ci­ja Ne­pa­le, per ku­rią nuo neiš­ven­gia­mos mir­ties iš­gelbė­ja­mas dar vie­nas svar­bus fil­mo he­ro­jus (vie­no iš „ne­su­nai­ki­namų“ pa­va­din­tas „suš... Ter­mi­na­to­riu­mi“ ), tėra leng­vas ap­ši­li­mas prie­š svar­ biau­sią žygį, ku­riam, kaip ir pir­ma­ja­me fil­me, ko­mandą lai­


JAU KINE

l­iai va­gos ne­ga­di­na mi­na pa­slap­tin­ga­sis po­nas Čer­ čas (jį vėl vai­di­na B.Wil­li­sas). Da­bar teks vyk­ti į Al­ba­niją. Ten, Ga­za­ko kal­nuo­se, su­du­žo pa­muš­tas kinų lėktu­vas, ga­be­ nan­tis seifą. Jo tu­ri­nys do­mi­na ir po­ną Čerčą, ir tarp­tau­ti­nių te­ ro­ristų gaują. Sei­fe yra pla­nas su tiks­liai pa­žymė­ta vie­ta, ku­rio­ je nuo Šal­to­jo ka­ro laikų šach­to­ je nau­jo­jo šei­mi­nin­ko lau­kia so­ vietų pa­lik­tos pen­kios to­nos plu­ to­nio. Anot vie­no šiuo ar­se­na­lu la­bai suin­te­re­suo­to as­mens, „še­ ši sva­rai plu­to­nio ga­li pa­keis­ti jėgų pu­siaus­vyrą pa­sau­ly­je. O ką ga­li pa­da­ry­ti pen­kios to­nos?“

Be­ne­fisų pa­ra­das Kaip ir pir­ma­ja­me fil­me, ant­ruo­ se „Ne­su­nai­ki­na­muo­se“ trium­ fuo­ja nuo grandinės nu­trūku­sio veiks­mo ki­no sti­chi­ja. Nau­jas re­ži­sie­rius ne­pa­mirš­ta visų sa­ vo pirm­ta­ko pliusų ir kiek įma­

no­ma sten­gia­si juos iš­sau­go­ ti. Svar­biau­sią par­tiją vėl at­lie­ kan­tis veiks­mo ki­no ve­te­ra­nas S.Stal­lo­ne iš visų iš­sis­ki­ria pa­ tir­ti­mi ir nuo­žmia vei­do iš­raiš­ ka, ku­ri ga­li pa­ra­ly­žiuo­ti bet ku­ rio prie­šo va­lią anks­čiau, ne­gu prie­š jį reikės pa­nau­do­ti ginklą ar vis dar stiprų Sla­jaus kumštį. Nors vi­si fil­mo he­ro­jai vei­ kia kaip dar­ni ko­man­da, kiek­vie­ nas jų su­lau­kia ga­li­mybės su­ žibė­ti trum­pa be­ne­fi­si­ne rep­ri­ za. Grei­tas kaip vi­jur­kas ne­ūžau­ ga Jet Li iš­gul­do tu­ziną iki ausų gink­luotų prie­ši­ninkų su­ma­niai ma­ni­pu­liuo­da­mas dviem kep­ tuvė­mis. Nus­te­bi­na kaž­ka­da rau­ menų kal­nu iš Briu­se­lio pra­vard­žiuo­tas J.C.van Dam­me’as, ku­ ris pirmą kartą per visą kar­jerą vai­di­na tikrą pra­ga­ro iš­perą (pik­ ta­da­rio Ža­ko Vi­lei­no kaklą net puo­šia šėto­no ženk­lo ta­tui­ruotė). Fran­kenš­tei­nu juo­kais va­di­namą

švedų ga­liūną D.Lundg­reną, at­ ro­dantį kaip tik­ras vi­kingų pa­li­ kuo­nis, ko­le­gos ti­tu­luo­ja ma­nia­ ku su sme­ge­ni­mis. A.Schwar­ze­ neg­ge­ris, ke­lis kar­tus pa­si­rodęs le­miamą aki­mirką, ne­pa­mirš­ta šūktelė­ti: „Aš su­grįžau!“ Bet gar­siau­sių žiū­rovų ap­lo­ dis­mentų su­lau­kia vi­sai ne jie, o En­nio Mor­ri­co­ne mu­zi­kos iš kla­si­ki­nių ves­ternų ly­di­mas... Chuc­kas Nor­ri­sas, ku­ris vai­di­na pa­tį sa­ve ir su­ke­lia juo­ko prie­ puolį žiū­ro­vams in­ter­ne­to kla­ si­ka se­niai ta­pu­siu anek­do­tu apie tai, kaip Ch.Nor­ri­sui kartą įkan­do ka­ra­liš­ko­ji kob­ra. Po visų šių links­my­bių (ir, ži­ no­ma, trium­fo prie­š blogį) tam­ pa aiš­ku, kad fi­na­le skam­ban­ ti rep­li­ka „mums vi­siems me­tas į mu­ziejų“ ga­li reikš­ti tik vie­na – dar ke­li su­si­ti­ki­mai su šia ko­ man­da bus neiš­ven­gia­mi. Ir la­ bai lau­kia­mi.

„Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ („The Ex­pen­dab­les 2“) Veiks­mo fil­mas. JAV, 2012 m. Rež. S.Wes­tas. Vai­di­na S.Stal­lo­ne, J.Stat­ha­mas, B.Wil­li­sas, A.Schwar­ze­neg­ge­ris, D.Lundg­re­nas, J.C.van Dam­me’as, Jet Li, Ch.Nor­ri­sas.

Kad­rai iš fil­mo veiksmas

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

••• siaubas

•••

4


16

kinas Vilnius FORUM CINEMAS AKROPOLIS Ozo g. 25

„Nesunaikinami 2“ – Premjera. Iki 30 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.40, 23.59 (seansas vyks 30 d.) val. „Paryžiaus monstras“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 30 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17.15, 19.40 val. „Demonas viduje“ – Išankstiniai seansai. 30 d. 23.30 val. Fatboy Slim „Loud“ (koncertas HD formatu) – 31 d. 22 val. „Tedis“ – Iki 30 d. 11, 13.15, 15.45, 18, 20.30, 23 (seansas vyks 30 d.) val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – Iki 30 d. 12.45, 15, 17.30, 20, 22.15 (seansas vyks 30 d.) val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45 val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 21.50 val. „Karališka drąsa“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 10.30, 13, 15.30, 18.15 val. „Karališka drąsa“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.15, 13.30, 16.30 val. „Viską prisiminti“ – Iki 30 d. 19, 21.30 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – Iki 30 d. 14.30, 20.15 val. „Mėnesienos karalystė“ – Iki 30 d. 17.45 val. „Pakvaišęs tėtis“ – Iki 30 d. 21.15, 23.45 (seansas vyks 30 d.) val. „Madagaskaras 3“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 10.45 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ (3D) – Iki 30 d. 21, 23.15 (seansas vyks 30 d.) val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Alisa Stebuklų šalyje“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 12 val.

FORUM CINEMAS VINGIS Savanorių pr. 7

„Nesunaikinami 2“ – Premjera. Iki 30 d. 11, 13.30, 16.15, 18.30, 21.20, 23.59 (seansas vyks 30 d.) val. „Paryžiaus monstras“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 30 d. 11, 13.30, 16, 18.45 val. „Kartu iki pasaulio pabaigos“ – Premjera. Iki 30 d. 11.15, 13.45, 16, 18.30, 21, 23.30 (seansas vyks 30 d.) val. „Demonas viduje“ – Išankstiniai seansai. 30 d. 23.45 val. Fatboy Slim „Loud“ (koncertas HD formatu) – 31 d. 22 val. „Tedis“ – Iki 30 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30, 23.45 (seansas vyks 30 d.) val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21, 23.30 (seansas vyks 30 d.) val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 14.50 val. „Viską prisiminti“ – Iki 30 d. 16.45, 19.15, 21.45 val. „Karališka drąsa“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.40, 16.40, 19.15 val. „Karališka drąsa“ – Iki 30 d. 14.10, 22 val.

„Karališka drąsa“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 12.15, 17.45 val. „Mėnesienos karalystė“ – Iki 30 d. 12, 18.10 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – Iki 30 d. 14.30, 20.30 val. „Sudie, mano karaliene“ – Iki 30 d. 20.40 val. „Madagaskaras 3“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 14.15 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ (3D) – Iki 30 d. 21.15, 23.59 (seansas vyks 30 d.) val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ (3D) – 30 d. 23.15 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Šrekas. Ilgai ir laimingai“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.45 val.

MULTIKINO Ozo g. 18

„Nesunaikinami 2“ – Premjera. Iki 30 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.15, 21.15 (seansas nevyks 30 d.), 21.45 (seansas vyks 30 d.) val. „Paryžiaus monstras“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 30 d. 10.15, 12.15, 14.15, 16.15 val. „Vienas gyvenimas“ – Premjera. Iki 30 d. 13, 18.15 (seansas vyks 30 d.), 18.30 (seansas nevyks 30 d.), 20.15 (seansas vyks 30 d.) val. „Tedis“ – Iki 28 d., 30 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val., 29 d. 11, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. „Sudie, mano karaliene“ – Iki 30 d. 19, 20.30 (seansas nevyks 30 d.), 21.15 (seansas vyks 30 d.) val. „Karališka drąsa“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 10.30, 13, 15.15, 17.45 val. „Karališka drąsa“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 12 (seansas su mažyliais vyks 29 d.), 12.45, 16.45 val. „Viską prisiminti“ – Iki 30 d. 18.45, 21.15 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ (3D) – Iki 30 d. 21.45 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – Iki 30 d. 15, 20.15 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ (3D) – Iki 30 d. 19.40, 21.30 (seansas nevyks 30 d.), 22 (seansas vyks 30 d.) val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – Iki 28 d., 30 d. 11, 13.15, 15.15, 17.30 val., 29 d. 13.15, 15.15, 17.30 val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – 25, 27–30 d. 10.45, 14.45 val., 26 d. 10, 14.30 val. „Madagaskaras 3“ (3D) – Iki 30 d. 11 val. „Madagaskaras 3“ – Iki 30 d. 10.15 val.

SKALVIJA A.Goštauto g. 2 / 15

„Išsiskyrimas“ – 25 d. 20.30 val., 26 d. 19 val., 27 d. 20.50 val., 28 d. 18.50 val., 29 d. 17 val., 30 d. 20.40 val., 31 d. 17 val. „Mielas draugas“ – 31 d. 19.20 val. „Paskalio biblioteka“ – 31 d. 21.10 val. IRANO KINO SAVAITĖ „Sniegas ant įkaitusio skardinio stogo“ – 25 d. 17 val., 30 d. 18.50 val.

„Prarasta tiesa“ – 25 d. 18.50 val., 29 d. 21.20 val. „Aga Josefas“ – 26 d. 17 val., 30 d. 17 val. „Mėnesienoje“ – 26 d. 21.15 val., 28 d. 17 val. „Vardan Tėvo“ – 27 d. 17 val. „Čia be manęs“ – 27 d. 19 val., 29 d. 19.20 val. „Drugelio gimimas“ – 28 d. 21.10 val.

PASAKA Šv. Ignoto g. 4 / 3

„Geriausias egzotiškas „Marigold“ viešbutis“ – 25 d. 17 val., 26 d. 17 val., 28 d. 18 val., 29 d. 20 val., 30 d. 20.15 val. „Raudonos šviesos“ – 25 d. 17.15 val., 27 d. 20.15 val., 28 d. 20.30 val. „Vienas gyvenimas“ – 25 d. 17.30 val., 26 d. 18 val., 27 d. 20.30 val., 28 d. 18.30 val., 29 d. 18.30 val. „Dvi dienos Niujorke“ – 26 d. 17.15 val., 27 d. 18.15 val., 29 d. 18.15 val. „Tyla sniege“ – 26 d. 19.15 val., 27 d. 20 val., 30 d. 18 val. „Pusbroliai“ – 26 d. 20.15 val., 28 d. 18.15 val., 29 d. 20.30 val., 30 d. 21.30 val., 31 d. 22 val. „Sudie, mano karaliene“ – 26 d. 20, 21.30 val., 27 d. 18.30 val., 28 d. 20 val., 29 d. 21 val., 30 d. 20.30 val., 31 d. 19.15 val. „Tiesioji linija“ – 27 d. 18 val., 28 d. 20.15 val., 29 d. 18 val., 31 d. 19.30 val. „Kosmopolis“ – 31 d. 21.30 val. KINAS PO ŽVAIGŽDĖMIS „Atostogos prie jūros“ – 25 d. 22 val.

Kaunas FORUM CINEMAS Karaliaus Mindaugo pr. 49, „Akropolis“

„Nesunaikinami 2“ – Premjera. Iki 30 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30, 22.50 (seansas vyks 25, 30), 23.55 (seansas vyks 25, 30 d.) val. „Paryžiaus monstras“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 30 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17, 19.15 val. „Kartu iki pasaulio pabaigos“ – Premjera. Iki 30 d. 14.15, 16.45, 19.30, 21.45, 23.45 (seansas vyks 25, 30 d.) val. „Demonas viduje“ – Išankstiniai seansai. 30 d. 20.15, 22.30 val. Fatboy Slim „Loud“ (koncertas HD formatu) – 31 d. 22 val. „Tedis“ – Iki 30 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11, 13.30, 15.30, 18, 20.15 (seansas nevyks 30 d.) val. „Karališka drąsa“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 10.30, 13.15, 15.45, 18.15, 20.30 val. „Karališka drąsa“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.15, 16 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – Iki 30 d. 13.45, 18.30 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ (3D) – 25, 30 d. 23.30 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – 25 d. 22.30 val.

„Viską prisiminti“ – Iki 30 d. 20.45 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ (3D) – Iki 30 d. 21.15 val. „Prometėjas“ (3D) – 25, 30 d. 23.15 val. „Madagaskaras 3“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 12 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 10.45 val.

CINAMON PLC „Mega“

„Nesunaikinami 2“ – Premjera. Iki 30 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15 val. „Paryžiaus monstras“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 30 d. 10.45 (seansas vyks 25, 27, 29 d.), 12.45 val. „Sudie, mano karaliene“ – 25, 27, 29 d. 20.30 val. „Tedis“ – Iki 30 d. 12, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Viską prisiminti“ – Iki 30 d. 18.30, 21 val. „Karališka drąsa“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 14.45, 17, 19.15 val. „Karališka drąsa“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 (seansas vyks 25, 27, 29 d.) val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ (3D) – Iki 30 d. 21.30 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – Iki 30 d. 14.15, 18.15 (seansas nevyks 25, 27, 29 d.) val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – 26, 28, 30 d. 20.30 val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (3D, lietuviškai) – 26, 28, 30 d. 10.45 val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 11.15, 13.15, 16.30 val.

Klaipėda FORUM CINEMAS Taikos pr. 61, „Akropolis“

„Nesunaikinami 2“ – Premjera. Iki 30 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15, 23.30 (seansas vyks 25, 30 d.) val. „Paryžiaus monstras“ (3D, lietuviškai) – Premjera. Iki 30 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17.15, 19.30 val. Fatboy Slim „Loud“ (koncertas HD formatu) – 31 d. 22 val. „Tedis“ – Iki 30 d. 13, 15.30, 18.15, 20.45, 23 (seansas vyks 25, 30 d.) val. „Ledynmetis 4. Žemynų atsiradimas“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 10.30, 12.45, 15.15, 17.30, 20 val. „Karališka drąsa“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 12, 14.20, 16.45, 19.10 val. „Karališka drąsa“ (3D, lietuviškai) – Iki 30 d. 11, 13.30, 16 val. „Viską prisiminti“ – Iki 30 d. 18.30, 21 val. „Madagaskaras 3“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 10.45 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – Iki 30 d. 21.30 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ (3D) – 25, 30 d. 23.45 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ (3D) – Iki 30 d. 21.45 val. „Pakvaišęs tėtis“ – 25, 30 d. 22.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS „Loraksas“ (lietuviškai) – Iki 30 d. 10 val.


namų kinas

DVD nau­jie­nos „Meilė trun­ka tre­jus me­tus“ („L’amour du­re trois ans“)  Ko­me­di­ja. Prancū­zi­ja, 2012 m. Rež. Frédéri­cas Beig­be­der. Vai­di­na Loui­se Bour­goin, Gas­pard’as Prous­tas, Joey Starr, Jo­nat­ha­nas Lam­ ber­tas, Frédéri­que Bel. DVD: „Ac­me“. Ro­man­tinė ko­me­di­ja „Meilė trun­ka tre­jus me­tus“ su­kur­ ta pa­gal F.Beig­be­der knygą. Ją ne tik sma­gu skai­t y­ti, bet ir no­ri­si kai ku­rias min­tis su­kons­pek­tuo­ti. Pa­v yzd­ž iui, ro­man­tiš­kus svai­čio­ji­mus apie am­ž iną meilę „nu­ge­si­nan­čią“ ci­tatą: „Meilė – tai trijų pa­kopų cik­las: aist­ra, švel­nu­mas, nuo­bo­du­lys.“ Taip sa­vo be­stse­lerį ek­ra­ni­zavęs F.Beig­be­der aiš­ki­ no ir kny­gos, ir fil­mo pa­grin­dinę idėją: „Esu tik­ras, kad trejų metų ribą įveik­ti la­bai sun­ku. Tai pa­v yks­ta ar­ba žmonėms, ku­riems į viską jau nu­si­spjau­ti, ar­ba tiems, ku­rie vie­nas ki­tam me­luo­ja.“

Pag­rin­di­nis fil­mo he­ro­jus – li­te­ratū­ros kri­ti­kas Mar­ kas (jį vai­di­na į re­ž i­sie­rių net išo­riš­kai pa­na­šus po­pu­ lia­rus ko­me­dijų ak­to­rius G.Prous­tas) – žlu­gus san­tuo­ kai, ima dai­r y­tis į ki­tas mo­te­ris. Dar sykį il­gam įsi­pa­ rei­go­ti jis ne­sku­ba. Bet nau­jos meilės au­ka jis, kaip ir reikė­jo tikė­tis, taps ne­tikė­tai. Per mo­čiutės lai­do­tu­ves Mar­kas at­krei­pia dėmesį į pusb­ro­lio žmoną Alisą. Ža­ vi ko­ketė taip pat ne­lie­ka abe­jin­ga ekst­ra­va­gan­tiš­kam li­te­ra­tui. Kaip tik ta­da anks­tesnė ve­dy­bi­nio gy­ve­ni­mo pa­tir­tis at­si­spin­di skan­da­lin­go­je Mar­ko kny­go­je „Meilė trun­ka tre­jus me­tus“, su ku­rios iš­va­do­mis Ali­sa ka­te­ go­riš­kai ne­su­tin­ka, nes ji dar ti­ki am­ž i­na mei­le.

„Su­mau­tos ato­sto­gos Mek­si­ko­je“ („Get the Grin­go“)  Veiks­mo dra­ma. JAV, 2012 m. Rež. Ad­ria­nas Grun­ber­gas. Vai­di­na Me­las Gib­so­nas, Pe­te­ris Stor­ma­re, Dea­nas Nor­ri­sas, Bo­bas Gun­to­nas, Pat­ric­kas Bau­chau. DVD: „Ac­me“.

„Vo­kie­tis“ („Немец“)  Ka­ri­nis se­ria­las. Ru­si­ja, 2012 m. Rež. Alek­sand­ras Jef­re­mo­vas. Vai­ di­na Mar­ku­sas Kuncė, Da­ni­ji­las Stra­cho­vas, Ana­to­li­jus Kuz­ne­co­vas, Ar­me­nas Dži­gar­cha­nia­nas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. Šis ka­ri­nis se­ria­las su­kur­tas pa­gal to pa­ties pa­va­di­ni­mo Ju­ri­jaus Kos­ti­no ro­maną. Be ži­nios Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais din­gu­sio vo­k ie­čių ka­ri­nin­ko Ru­dol­fo Miu­le­rio die­no­raš­t y­je nu­ pieš­ti pa­slap­tin­gi ženk­lai sau­go pa­slaptį, ku­ri ga­li pa­ keis­ti žmo­ni­jos li­k imą. Ka­rio sūnėnas Ral­fas pa­si­r yž­ ta at­skleis­ti dėdės din­gi­mo mįslę. Pėdsa­kai jį at­ve­da į da­bar­tinę Ru­siją. Čia vai­k i­nas su­tin­ka An­toną Uša­ kovą, ku­ris pa­si­ž a­da pa­dėti tu­ris­tui iš Vo­k ie­ti­jos. Bet jau­nuo­liai net įsi­vaiz­duo­ti ne­galė­jo, į ko­k ią is­to­riją juo­ du įsivėlė! An­toną ir Ralfą pra­de­da med­ž io­ti abiejų

ša­lių – Ru­si­jos ir Vo­k ie­ti­jos – slap­to­sios tar­ny­bos. Nei vie­na, nei ki­ta ša­lis ne­no­ri, kad Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais din­gu­sio be ži­nios vo­k ie­čių ka­ri­nin­ko pa­slap­tis būtų at­skleis­ta. An­to­no ir Ral­fo veiks­mai at­k rei­pia lo­bių ieš­ko­to­jo Her­ber­to Šer­hor­no dėmesį. Jo se­ne­lis 1941 m. va­ sarą vykdė as­me­ninį Hein­ri­cho Himm­le­rio įsa­k ymą. Tie­sos paieš­kos An­toną ir Ralfą at­ve­da į Bal­ta­ru­si­jos kai­melį. Vai­ki­nai su­ži­no, kad būtent čia gimė Ru­dol­fo Miu­le­rio ir vie­tinės mer­gi­nos Ka­tios Zai­ce­vos meilė. Jie ta­po is­to­ri­nių re­lik­vijų eva­kua­ci­jos iš Mo­gi­lio­vo liu­di­nin­ kais. Tarp šių re­lik­vijų bu­vo ir ste­buk­lin­gas kry­žius.

„Gi­ri­nin­kas“ („Лесник“)  Veiks­mo se­ria­las. Ru­si­ja, 2011 m. Rež. Ser­ge­jus Ar­ti­mo­vi­čius, Vik­ to­ras Ko­ni­se­vi­čius. Vai­di­na Ole­gas Šte­fan­ka, Alek­se­jus Bul­da­ko­vas, Ana Bol­šo­va, Ana­to­li­jus Ko­te­nio­vas. DVD: „Vi­deo­li­ne“. Buvęs spe­cia­lių jų pa­jėgų bū­ rio na­r ys Leo­ni­das Zu­b o­vas, norė­da­mas pa­b ėgti nuo sa­vo praei­t ies, at­si­du­ria ato­k ia­me Ol­chov­kos kai­me­ly­je vi­du­r y miš­ko. Ta­č iau net šia­me pa­s au­lio pa­k raš­t y­je jam ne­lem­t a ras­t i ra­mybę. Leo­ni­dui teks su­si­dur­t i su bra­ko­nie­riais, nu­si­kaltė­liais, iš­nau­do­jan­č iais mišką sa­vo ne­do­riems tiks­lams, ir ki­t ais pa­vo­jais. Neį­k ai­n o­ja­m i Leo­ni­d o pa­gal­bi­n in­k ai bus jo vai­ kystės drau­gas Gle­bas, da­bar tapęs med­ž io­t o­ju, ir vy­r iau­sia­sis pro­k u­ratū­ros tyrė­jas Vik­t o­ras Dro­n o­

vas. Kar­t u jie pa­skelbs tikrą karą bried­ž ius dėl ragų med­ž io­jan­t iems bra­ko­n ie­r iams, gau­d ys de­zer­t yrą, gelbės įkai­t us ir lik­v i­duos pa­vo­jingą nu­si­k altė­lių gru­p uotę, iš­nau­d o­jan­č ią vergus ne­s ank­cio­n uo­t uo­s e miš­ko kir­t i­m o dar­b uo­s e. Bet vien su­si­d ūri­mais su nu­si­kaltė­liais ir ki­t ais veiks­mo ki­no pa­vo­jais se­ria­lo au­to­riai neap­si­ri­bo­ja. Yra ir ryš­k i meilės li­ni­ja. Nes Leonidą įsi­mylė­ju­si vie­ tos gy­dy­to­ja Ve­ra Bol­š a­ko­va. Jam Ve­ra taip pat pa­ tin­ka, nors vyras dar pa­t s sau ne­ga­li pri­si­pa­ž in­ti, ar tra­giš­kai žu­vus žmo­nai su­gebės pa­mil­ti kitą mo­terį.

Fil­mas pra­si­de­da ener­gin­ga gau­dy­nių sce­na greit­ke­ly­je ir pa­kelės lau­kuo­se, ku­riais nuo po­li­ci­ninkų kor­te­žo sprun­ ka du klou­nais ap­si­metę nu­si­kaltė­liai. Taip juo­du per JAV ir Mek­si­kos vals­ tybės sieną ne­le­ga­liai bandė per­ga­ ben­ti 2 mln. do­le­rių. De­ja, iki ausų ko­ rum­puo­ti JAV ir Mek­si­kos pa­sie­nio pa­reigū­nai tin­ka­mai ne­įver­ti­no to­kio hu­mo­ro, ir M.Gib­so­no he­ro­jui, va­di­ na­mam tie­siog Grin­go, vie­toj išs­va­jotų ato­stogų pra­ban­gia­me Kankū­no vieš­ bu­ty­je ten­ka sa­vo kai­liu pa­jus­ti vi­sus mek­si­kie­tiš­ko kalė­ji­mo „ma­lo­nu­mus“. Kad mek­si­k ie­tiš­kas kalė­ji­mas tik­ rai ne ku­ror­tinė sa­na­to­ri­ja, ži­no­jo­ me ir anks­čiau. Kalė­ji­mas fil­me „Su­ mau­tos ato­sto­gos Mek­si­ko­je“ taip pat va­di­na­mas „di­de­liu pra­ga­ru ma­ ža­me mies­te­ly­je“. Tai iš tikrųjų spyg­ liuo­ta vie­la ap­t ver­tas di­de­lis re­zer­ va­tas, kar­tais pri­me­nan­tis mil­ž i­nišką ir la­bai triukš­mingą turgų po at­vi­ru dan­gu­mi. Jį kont­ro­liuo­ja vi­sai ne fe­ de­ra­linė vald­ž ia, o vie­tos ma­fi­ja. Čia už pi­ni­gus ga­li­ma įsi­gy­ti kainą ati­tin­ kantį kom­fortą – pra­mogų, ginklų, mo­terų, net gy­v y­biš­kai rei­ka­lingą or­ganą. Viską, išs­k y­rus laisvę. Bet jei­gu ne­tu­ri pi­nigų ar­ba įta­k ingų už­ tarėjų, va­di­na­si, tau skir­ta ši nau­jo­ kus pa­si­tin­kan­ti tai­syklė: „Čia leng­ viau nu­mir­ti, ne­gu iš­gy­ven­ti.“ Pa­rengė Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

17


18

šeštadienis

2012 08 25

lietuviškos

21.00 Jūros šventė.

17.15 „Detektyvė Džonson“.

11.00 „20 000 mylių po vandeniu“.

21.20 „Karo kelias“.

13.40 „Kas nužudė Rasputiną?“

7.30 Grynas gyvenimas. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 9.25 „Džeronimas“ (5). 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Pulsas. 11.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 12.00 Mūsų miesteliai. Valkininkai (2). 13.00 „Čia mūsų namai“ (2). 14.15 Juokis. Humoro šventė. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Nuotykių kino vakaras. Istorinis nuotykių s. „Šarpas. Šarpo šauliai“ (1) (D.Britanija, 1993–2008 m.) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Jūros šventė. Klaipėdos miesto 760 metų istorinei sukakčiai paminėti. Koncertuoja grupė „Rondo“ ir choras „Božolė“. 23.30 Drama „Hovards Endas“ (D.Britanija, Japonija, 1992 m.) (N-7).

6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 7.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7) (k). 8.00 „Tylos riba“ (N-7) (k). 8.30 „Amerikos talentai VI“ (k). 9.30 Smagiausios akimirkos. 10.00 „Šeštadienio rytas“. Pramoginis savaitgalio žurnalas. 11.00 „Raudonas dangus“. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Prancūzijos Alpės“ (N-7). 13.00 „Tauras“. Lietuvos galiūnų čempionato IV etapas Visagine. 14.00 „Prajuokink mane“ (k). 15.00 Komedija „Holivudas ir vynas“ (JAV, 2010 m.) (N-7) (k). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Pristatyti bet kokia kaina“ (N-7). 21.20 Veiksmo f. „Karo kelias“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.10 Siaubo f. „Skruzdžių karalius“ (JAV, 2003 m.) (S). 1.10 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.30 „Pirmykštė žemė“. 6.55 „Kidas Padlis“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“. 8.10 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 8.35 „Sunkus vaikas“. 9.00 Apie ūkį ir bites. 9.30 Girių horizontai. 10.00 Nuotykių komedija „Banglentininkai nindzės“ (JAV, 1993 m.). 11.45 „Čakas“ (N-7). 12.45 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 13.30 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 15.10 „Talismanas“ (4, 5) (N-7). 17.15 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 18.15 „Išdykę seniokai“ (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Tarptautinis šlagerių festivalis „Palanga 2012“ (2). Dalyvauja: E.Sašenko, Liepa, E.Jakštytė, K.Jablonskis, R.Bubnelis, R.Petrikis ir kiti. 22.40 Romantinė komedija „Meilė, vedybos, šeimyninis gyvenimas“ (JAV, 2012 m.) (N-7). 0.30 Romantinė komedija „Amerikietiškas pyragas 2“ (JAV, 2001 m.) (N-14).

20.50 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Katašunis“. 7.30 „Redakajus“. 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 „Choras“. 10.00 „Begalinė istorija“. 11.00 Anim. f. „20 000 mylių po vandeniu“ (JAV, 2004 m.). 12.25 Anim. f. „Ilja Muromietis ir Lakštingala Galvažudys“ (Rusija, 2007 m.). 13.55 „Detektyvas Monkas“. 14.55 „Šok su manimi 2011“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Komedija „Eisas Ventura. Kai gamta šaukia“ (JAV, 1995 m.). 20.50 Nuotykių f. „Robinas Hudas – vagių karalius“ (JAV, 1991 m.). 23.45 Komedija „Pakvaišę dėl Merės“ (JAV, 1998 m.). 2.00 Komedija „Žandaras veda“ (Prancūzija, Italija, 1968 m.).



22.40 LNK

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 8.00 „Padūkėlis Eliotas“. 8.35 „Oskaro oazė“. 8.45 Šiandien kimba. 9.20 „Jaunikliai“ (N-7). 10.00 „Mirtis rojuje“ (N-7). 11.00 „Gamink sveikiau!“ 11.35 Pradėk nuo savęs. 12.05 Reporteris. 12.45 Skonio reikalas. 13.40 Dok. f. „Kas nužudė Rasputiną?“ (N-7). 14.55 Dok. f. „SOS Beringo jūroje“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 Ilgai ir laimingai. 17.00 Žinios. Orai. 17.05 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Griūk negyvas! 19.00 „Komisaras Megrė“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 Šeštadienio detektyvas. „Detektyvas Linlis“ (Jungtinė Karalystė, 2006 m.) (N-7). 23.25 Drama „Pakvaišę žaidimai“ (JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, 2007 m.) (N-14).



„Robinas Hudas – vagių karalius“ („Robin Hood: Prince of Thieves“)

„Meilė, vedybos, šeimyninis gyvenimas“ („Love, Wedding, Marriage“)

Robinas iš Lokslio dalyvavo kryžiaus žygyje ir vos nežuvo Saracėnų nelaisvėje. Kartu su jį išgelbėjusiu mauru Azimu jis grįžta į Angliją ir sužino daug blogų naujienų. Teisėtas karalius Ričardas Liūtaširdis išvarytas tremtin, o sostą užėmęs jo pikčiausias priešas.

Eva Dalton yra vedybų agentė ir sėkmingos santuokos idealu laiko savo tėvų šeimą. Tačiau tarsi žaibas giedrą dieną trenkia šokiruojama žinia – 30 metų laimingoje santuokoje pragyvenę Evos tėvai pasiryžę skirtis! Kartu su seseria Eva puola gelbėti situacijos.

Nuotykių filmas. JAV, 1991 m. Rež. Kevinas Reynoldsas. Vaidina Kevinas Costneris, Mary Elizabeth Mastrantonio.

Romantinė komedija. JAV, 2012 m. Rež. Dermotas Mulroney. Vaidina Mandy Moore, Jamesas Brolinas.


2012 08 25

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 8.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 Keliaukim! (k). 10.00 Miesto kodas. 10.45 Negali būti. 11.15 „Pasakojimai iš Japonijos“ (9) (k). 11.35 Laiko ženklai (k). 12.20 Būtovės slėpiniai (k). 13.10 Arti toli (k). 13.40 Kapitonų mūšis (k). 14.15 Muzikos istorijos. Trise su... J.Bramsu (k). 15.00 Etnokultūros ratas. Laumė... Ragana... Legenda ar realybė? 15.30 Čiurlionio kodas. 16.20 Lietuvių dokumentikos meistrai. Petras Abukevičius. „Stumbras. Bison bonasus“ (1982 m.), „Rausvasis kiras“ (1981 m.), „Retų paukščių karalystėje“ (1983 m.). 17.15 „Prokurorai“. 19.00 Muzika gyvai. „Vilniaus festivalis 2012“. Septyni persikūnijimai. Almo Švilpos rečitalis (bosas-baritonas; Vokietija, Lietuva). 20.35 LTV aukso fondas. „Aš nežinau, kas esu aš“ (2). 21.25 Kūrybos metas. Romaino Gary pėdsakais (k). 22.00 Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas Visuomenės harmonizavimo parke Prienų rajone. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 „Eurovizijos“ dainų konkursas, 2012 m. Antras pusfinalis.

8.05 Teleparduotuvė. 8.35 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 10.30 „Šuniukų auklėjimo subtilumai“ (N-7). 11.00 „Cirko istorijos“. 12.00 „Pasaulio virtuvė“. 12.30 „Kinų virtuvė su Goku“. 13.00 Nuotykių f. „Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai“ (JAV, 2005 m.). 14.45 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Mano puikioji auklė“. 16.00 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 17.00 „Tikrasis seksas ir miestas. Niujorkas“ (4) (N-7). 18.00 „Parduotuvių karalienė“. 19.00 „Ratuotas riteris“ (N-7). 19.55 Pirmyn su televizija! 20.00 „Gyvenimas pagal Harietą“ (4) (N-7). 21.00 Romantinė drama „Džiglis“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 23.20 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (N-7). 0.20 „Tikrasis seksas ir miestas. Niujorkas“ (4) (N-7) (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.05 „Sinbado nuotykiai“. 11.00 „Nenugalimas banzuke“. 12.00 Mados reidas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 „Angelas“. 18.00 „Naša Raša“. 19.00 „X faktorius“. 21.00 „Gyvenimas“. 22.00 „Terjerai“. 23.00 „Tikri bičai“ (9, 10). 0.00 „Spec. būrys“. 0.55 „Gyvenimas“. 1.45 „Tokia skirtinga Tara“. 2.10 „Gyvenimas Marse“.

23.25 Lietuvos ryto TV

5.00, 9.00 Infodiena. 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 „Šiuolaikinė japonų gyvensena“ (6). 14.00, 19.00 Įvykiai, sukrėtę Lietuvą. „Tulpinių“ nusikalstamas susivienijimas“ (N-7). 15.00, 20.00 KTV – kino ir televirtuvė. 15.30, 20.30 Retrospektyva. „Dailininkė T.Rožanskaitė“. Ciklas „Menininkų portretai“ (1998 m.). 16.00 Pasivaikščiojimai su Irena Smetoniene, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke. 16.30, 21.30 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 17.00 Gyvenimas pagal moteris. 17.30 Misija – grožis (N-7). 18.00 „XXI amžiaus istorijos“. 18.30 „Šiuolaikinė japonų gyvensena“ (6). 21.00 Pasivaikščiojimai su Irena Smetoniene, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke (k). 22.00 Gyvenimas pagal moteris (k). 22.30 Misija – grožis (N-7) (k). 23.00 „XXI amžiaus istorijos“. 23.30 „Šiuolaikinė japonų gyvensena“ (6).

10.10 Ką manai? 11.00 Išminties rakčiukai. 12.00 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Melodrama „Mano geriausios draugės vyras“ (Vokietija, 2008 m.).



7.00 Nuotykių f. „Sachara“. 9.00 Žinios (k). 9.20 Sigitos virtuvė (k). 9.40 Paveldas. Vilniaus byla. 10.10 „Naisių vasara“ (N-7). 11.10 Auto-moto (k). 11.40 Biografinė drama „Coco Chanel“ (1) (N-7). 13.15 Tarp mūzos ir cenzūros. 13.45 Komiška drama „Atviras kelias“ (N-7). 15.20 Telelaikraštis. 16.25 Komedija „Madam Irma“ (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.50 Drama „Šeštadienio vakaras mažame mieste“ (N-7). 20.30 Nuoga tiesa. 21.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio. 21.20 Komedija „Nuotaka paštu“ (N-14). 23.00 Veiksmo f. „Mafiozai“ (N-14). 0.45 Komedija „Virtuvė sielai“ (N-14).

8.00 Fantastinis f. „Žarijos miestas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.40 Romantinė drama „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 11.45 Fantastinis veiksmo f. „Svetimšalis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 13.45 Drama „Vienos violončelės istorija“ (Italija, 2000 m.). 15.35 F. „Popiežius Borgia“ (Ispanija, 2006 m.). 18.30 Romantinė komedija „Visa tiesa apie meilę“ (D.Britanija, 2004 m.) (N-14). 20.10 Anim. f. „Zebriukas Dryžius“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 21.55 Fantastinis trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.50 Komedija „Bruno“ (JAV, 2009 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Daktarės dienoraštis“. 10.15 „Išlikimo vadovas“. 11.15 „Ką mes valgome?“ 11.45 „80 gražiausių salų“. 12.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 12.45 Kultūra +. 13.15 „Nenuorama Seidė“. 14.45 Anim. f. „Linksmuolis Baris ir disko kirminai“ (Danija, Vokietija, 2008 m.). 16.10 F. „Kai mes susitikome...“ (Indija, 2007 m.). 18.45 „Verbų sekmadienis“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Mirties gniaužtuose“ (2) (N-7). 21.00 „Apgaulinga tiesa“. 22.00 Drama „Šalti apkabinimai“ (Ispanija, 2009 m.) (N-14). 0.10 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 1.10 „Marselio kriminalistai“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 9.00, 17.00 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 10.30 „Šuniukų auklėjimo subtilumai“. 11.00 „Cirko istorijos“. 12.00 Pasaulio virtuvė. 12.30 Kinų virtuvė su Goku. 13.00 Nuotykių f. „Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai“. 14.45 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Mano puikioji auklė“. 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Lietuva – poezijos skambesy. 20.30 Muzika. 21.00 F. „Džiglis“. 23.20 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 0.20 „Tikrasis seksas ir miestas. Niujorkas“ (k).

23.30 LRT



„Pakvaišę žaidimai“ („Funny Games“)

„Hovards Endas“ („Howards End“)

Vasarnamyje atostogaujančius Džordžą, Aną ir jų sūnų Džordžį Farberius aplanko kaimynai – du nepaprastai mandagūs jaunuoliai Polas ir Piteris. Netrukus paaiškėja tikrieji svečių ketinimai. Įkaitais paėmę šeimininkus vaikinai jiems pasiūlo mirtiną žaidimą.

Hovards Endu filme vadinamas didelis dvaras, kurį senų tradicijų puoselėtoja Rūta Vilkoks mirdama palieka savo artimiausiai draugei laisvamanei Margaret Šlėgel. Velionės vyras Polas pasiperša naujajai dvaro savininkei, tačiau netrukus prasideda konfliktai.

Drama. JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, 2008 m. Rež. Michaelis Haneke. Vaidina Timas Rothas, Naomi Watts.

Drama. D.Britanija, Japonija, 1992 m. Rež. Jamesas Ivory. Vaidina Anthony Hopkinsas, Emma Thompson.

19


20

ŠEŠTADIENIS

2012 08 25

RUSIŠKOS

7.00 Naujienos. 7.25 „Saladinas“. 7.55 „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.15 „Grok, armonika!“ 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 „Ganytojo žodis“. 9.35 „Skanėstas“. 10.20 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 11.20 M.Terechova. „Kas daug matė, mažai verkia“. 12.30 „Nereikalingų žmonių sala“. 16.30 „Jūrmala 2011“. 17.40 Nuotykių komedija „V centurija. Užburtų brangenybių paieškose“. 20.00 Laikas. 20.25 „Ekstrasensų mūšis. Žemynų kova“. 22.55 „Spąstai“. 2.25 Vaid. f. „Neplanuota meilė“. 3.35 Vaid. f. „Pasaka“. 5.00 Vaid. f. „Sergejevas ieško Sergejevo“.

6.00 7.35 9.25 10.15 11.05 12.20 13.20 14.25 14.45 15.50 17.40 19.35 20.30 21.30 23.15 0.15

„KGB su smokingu“. „Kareiviai“. Švarus darbas. Gražiai gyventi. Prabangios dovanos. Žiūrėkite visi! Kokie žmonės! Piko valanda. Pasaulių karai. Specialus projektas. Karinė paslaptis. Slaptos teritorijos. Žiūrėkite visi! M.Zadornovo koncertas. Keistenybės. „Tyrėjai“.

7.00, 18.00 7.20 7.55 8.30 9.25 9.55 10.55 12.25 14.15 15.05

9.00, 12.00, 15.00, Šiandien. Cirkas. Pagrindinis kelias. Ekskliuzyvas. Rusiškas įdaras. Kulinarų dvikova. Būsto klausimas. „Kelių patrulis“. Mūsiškiai. „Sudužusių žibintų gatvės“. Rusiškos skyrybos. Atmintinos melodijos. Muzikinės istorijos. Šviesos spindulys. „Žydų miestelio melodijos 3“ (2). Tu nepatikėsi! F. „Kas nužudė Michailą Kruglovą“. „Žudikai ugnyje“. „Volkovo valanda“.

16.05 17.05 17.45 18.25 18.55 20.55 21.45 23.35 1.20

FILMAI

5.00 Visa Rusija. 5.15 Humoro festivalis „Jūrmala“. 7.00 Žinios. 7.15 Vaid. f. „Nesutapo charakteriai“. 8.45 Šokanti planeta. Kuba. 9.25 Gyvūnų pasaulyje. 10.00 Žinios. 10.20 Vaid. f. „Susirašinėjimo romanas“. 12.05 A.German nesudainuota daina. 13.00 Žinios. 13.30 Sąžiningas detektyvas. 14.00 Miestelis. 14.30 Ieškotojai. 15.25 Anim. f. „Maša ir lokys“. 15.30 Tarptautinis vaikų dainų konkursas „Naujoji banga 2012“. 17.00 Šeštadienio vakaras. 19.00 Žinios. 19.30 Vaid. f. „Žiniuonė“. 23.20 Merginos. 23.55 Vaid. f. „Pranašystės“. 1.40 Vaif. f. „Kareiviai“.

6.00 Ypatinga nuomonė. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 2012-ieji. 10.00, 11.00 „Padalijimas. Kraujas su pienu“. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 F. „Rugpjūčio mėnuo“. 14.30 Gyvas žodis. 15.00 „Garynyčius ir Viktorija“. 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30 Savaitės aidas. 17.00 „Kontora“. 18.00 Slaptas kodas. 19.00 Pergalės kaina. 20.00, 22.00 S. „Pagrindinė versija“ (1, 2). 21.00 Izraelis per savaitę. 23.00 Vaid. f. „Tai“ (1, 2).

6.00 Drama „Disidentas“. 8.00 Karinė melodrama „Niekas, išskyrus mus...“ 10.00 Melodrama „Dvi istorijos apie meilę“. 12.00 Veiksmo f. „Žaidime“. 14.00 Drama „Mama“. 15.30 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 18.00 F. „Leiskite pabučiuoti… vėl“. 20.00 F. „Antras šansas“. 22.00 F. „Deimantinis dangus“. 0.00 Drama „Dingęs be žinios“. 2.00 F. „Aštuoni su puse dolerio“.

7.00 F. „Kaip svarbu būti rimtam“ (D.Britanija, JAV, 2002 m.). 9.00 F. „Juodosios raganos metai“ (JAV, 2011 m.). 11.00 Anim. f. „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, JAV, 2009 m.). 13.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 15.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ (JAV, 2008 m.). 17.00 F. „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 19.00 F. „Emos laimė“ (Vokietija, 2006 m.). 21.00 Drama „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.25 F. „Gamtos keistenybės“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.00 F. „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

5.10 Veiksmo trileris „Išlaipinimo zona“. 7.00 Veiksmo f. „Kongas“. 8.55 Komedija „Sodai rudenį“. 11.00 Muz. komedija „Šokių mokykla“. 13.00 Romantinis dramatinis trileris „Vėl mirusi“. 15.00 Kriminalinė drama „Mirtis už gyvybę“. 17.00 Kriminalinė komedija „Tikra mėnesiena“. 19.00 Veiksmo f. „Kapų plėšikė Lara Kroft“. 21.00 Veiksmo f. „Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys“. 23.15 Komedija „Bernvakaris Las Vegase“. 1.00 Komedija „Mis slaptoji agentė“.

5.00 6.35 8.45 11.00 20.00

„Seklys“. „Tėvai“. „Liežuvautoja“. „Gailestingumas“. „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.00 „Tikra Holivudo istorija“.

NAUJIENOS

7.00 BBC naujienos iš Londono (kas valandą). 7.10 Inteligentų debatai. 8.30 Artimųjų Rytų verslo naujienos. 9.30, 22.30 Įsijunk internetą. 10.10, 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Viena diena Seule. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Pasitikite. 12.10, 18.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 12.30 Mišri D.Britanija. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Kino naujienos. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30, 21.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.30 Panorama. 19.30 Įvartis. 20.10 Inteligentų debatai. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimųjų Rytų apžvalga. 7.45 Ateities miestai. 8.00, 9.00, 12.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Afrikos verslas. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30, 14.30 CNN „Laisvės“ projektas. 10.30 Tie, kurie nugali. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.30 Politika. 13.00 Trumpai ir aiškiai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Tarptautiniai reportažai. 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 15.30 Ekologijos laida. 16.00 Nepapasakotos istorijos. 16.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.15 Azijos verslas. 18.30 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Sporto pasaulis. 19.30 Laida apie golfą. 20.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika. Žvilgsnis iš arčiau. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios akimirkos.

MUZIKA

7.00, 10.50 11.30 12.45

15.30 MCM dainos. 50 geriausių dainų. Geriausios JAV dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Integralas. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 Hiphopo muzika. 20.00 Geriausios dainos. 21.00, 3.30 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 9.00 10.00 11.00 13.00 15.00 16.00 20.00 21.00 23.00 0.00 1.00 2.30 3.30

Tik hitai. Laiko patikrintos dainos. Be muzikos. Lil Wayne. Geriausios dainos. Kanye West. Mano saldusis 16-asis gimtadienis. Aš turiu antsvorio. TV šou „Staigmena“. „Kanjonas“. Mano saldusis 16-asis gimtadienis. TV šou „Interneto kvailiai“. „Paulis D“. Be muzikos. „World Stage“. Tik hitai.

5.00 Džiazas. 10.30 M.Wainroto baletas „Carmina Burana“. 11.35 O.Duboc baletas „3 boleros“. 12.30 Džiazas. Koncertuoja „Tumi & the Volume“. 13.20 Divertismentas. 14.30 Ysaye kvartetas groja M.Ravelio, D.Šostakovičiaus kūrinius. 15.30 K.W.Paikas groja M.Ravelio kūrinius. 16.25 Koncertuoja M.A.Hamelinas. 17.40 Džiazas Vienoje. D.Brownas ir B.Mobley. 18.50 F.Schuberto ir L.van Beethoveno kūrinių koncertas. 19.35 M.Regerio ir J.Bramso kūrinių koncertas. 20.35 G.Lekeu, A.Caplet, E.Chaussono kūrinių koncertas. 21.00 Divertismentas. 21.30 S.Prokofjevo opera „Lošėjas“. 23.45 Divertismentas. 1.00 Vargonų muzikos koncertas.


2012 08 25 dokumentika

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliauti ir ragauti. Kipras. 11.00 Azijos virtuvė. Korėja. 12.00 Keliautojas. Stambulas. 13.00 Tikrasis gyvenimas. Dievo miestas. 13.30 Kelionė į Nunavutą. 14.00 Pasiklydę Afrikoje. 15.00 Atostogos. Kosta Rika ir Australija. 16.00 Keliautojas. Las Vegasas. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Klajokliai. Ladakas. 19.00 Keliautojas. Pietų Atlanto valstybės. 20.00 Peru aromatai. 21.00 Kelionė į Jutą. 21.30 Svetimšalis. Briuselis. 22.00 Kryptis. Naujoji Zelandija. 23.00 Keliautojas. Naujoji Zelandija. 0.00 Džulijanas ir Kamila Šri Lankoje. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 11.00 Planetų gidas. Plutonas. 12.00 Nuo mažų iki didžiausių. Dangoraižiai. 13.00 Nepaprastos žuvys. 14.00 Juros periodas. 15.00 Auksinis karas Kolumbijoje. 16.00 Dingusio aukso paslaptis. 17.00 Senovės paslaptys. Sodoma ir Gomora. 18.00 Audrų metai. 19.00 Nusikaltimų laboratorija. 20.00 Jungtis. 21.00 Mistika. 22.00 Draudimai. Ekstremalios kovos. 23.00 Aliaskos pilotai. Ugnies kova. 0.00 Nusikaltimų laboratorija. 1.00 Nakties programa.

7.00 Skunkų tramdytojai. 7.25 Surikatų namai: misija. 7.50 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 8.15 Neįtikimi N.Bakerio gyvūnai. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 9.35 Viskas apie šunis. 10.05 Plaukimas su aligatoriais. 11.00, 22.55 Kinologija. 11.55, 13.45 Mikaelos zoologijos turas. 12.50 Laukinės gamtos SOS. 18.20 Lotynų Amerikoje: Andai. 19.15 Galapagų salos. 20.10 Delfinų šiokiadieniai. 21.05 Laukinė Prancūzija: tarp uolos ir vandenyno. 22.00 Blogas šuo. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 0.45 Rykliai nakties priedangoje. 1.40 Hiustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius.

6.00 „Ekstremalas Someris“. 9.00 „Atsisukę varžtai“. 13.55 „Vakarienė su mirtimi“. 16.40 „Dideli ir maži“. 17.40 „Tokijas. Ankštas gyvenimas dideliame mieste“. 18.40 „Tilto per Misisipę atstatymas“. 19.40 „Pasienio kariai“. 20.30 „Somalio piratų medžioklė“. 21.20 „Žudikai maniakai“. 22.15 „Specialiųjų operacijų misijos“. 23.10 „Specialiosios pajėgos. Didvyriai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Elena iš Trojos“. 11.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas. Paslėpti lobiai“. 14.00 „Krakatau. Paskutinės dienos“. 15.00 „Karvedžiai“. 16.00 „Gladiatoriai. Prisikėlimas“. 17.00 „Susipažinkite: romėnai“. 18.00 „Kristaus suėmimas“ – mįslingas paveikslo likimas“. 19.00 „Tamsioji Michelangelo pusė“. 20.00 „Pasaulis pagal Lennoną“. 21.00 „Muhammado Ali istorija“. 22.00 „Čingischanas“. 23.00 „Niurnbergas – nacių teismas“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Pakilusi iš pelenų“. 8.00 „Nabi – hienų princesė“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 11.50 „Zoologijos sodas“. 13.40 „S.Irwinas: krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 18.15 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 19.05 „Orangutanų dienoraštis“. 20.05 „Slaptas primatų gyvenimas“. 21.00 „Musono kalnai“. 22.00 „Jūrinis erelis. Paukštis su auksinėmis akimis“. 23.00 „Dangaus medžiotojai. Žirgelių pasaulis“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Mutua Joventut“–„Barcelona Regal“. 12.40 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“–„Juventus“. 14.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“– Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Gdynės „Asseco Prokom“. 17.40 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Prienų „Rūdupis“. 19.25 Lietuvos krepšinio lyga. 4-osios mažojo finalo rungtynės. Prienų „Rūdupis“–Šiaulių „Šiauliai“. 21.00 Vimbldono legendos. R.Federeris ir P.Samprasas. 22.00, 22.50 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

9.10 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Švedija–Brazilija. 11.00 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Italija–Anglija. 12.50 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Spartak“– „Fenerbahce“. 14.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Malaga“– „Panathinaikos“. 16.30 Boksas. V.Kličko ir T.Thompsonas. 17.15 Boksas. D.Haye ir D.Chisora. 18.00 Tenisas. „Masters 1000“ turnyro Sinsinatyje apžvalga. 19.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 20.00 Spidvėjus. Kardifo lenktynės. 23.00 Banglenčių sportas. Pasaulio čempionatas. 23.05 Boksas. A.Abrahamas ir R.Stieglitzas. 1.05 Futbolas. UEFA čempionų lygos 1999 m. finalas. „Manchester United“–„Bayern“.

9.30 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 10.30 Biliardo turnyras Vokietijoje. Europos lyga. 15.00 „Renault“ automobilių lenktynės Anglijoje. 16.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. „Vasaros taurė“. 18.45 Biliardo turnyras Vokietijoje. 22.30 Moterų teniso turnyras Niu Heivene (JAV). 23.45 Paplūdimio futbolas. Eurolyga. 0.45 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. VIII etapas. 1.45 Biliardo turnyras Vokietijoje.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Raitelių TV. 10.45 Paplūdimio tinklinis. 11.15 Triatlonas. 11.45 Normalu. 12.15 „Formulė-3“. 12.50 Futbolas. Bundeslyga. 13.55 Motosportas. 17.00 Informacinis žurnalas. 17.30 Futbolo analizė. 21.00 Turistiniai automobiliai. 22.00 Dokumentika. 23.00 WWE žvaigždės. 0.00 Žurnalas. 1.00 Nakties programa.

22.55 1 Baltijos



„Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ („Perfume: The Story of a Murderer“)

„Spąstai“ („Ловушка“)

Pagal Paricko Süskindo romaną sukurtame filme jaunuolį Žaną Batistą Grenujį gamta apdovanojo gebėjimu justi subtiliausius kvapus. Ši Dievo dovana tampa tikru prakeiksmu. Nes apsėstas manijos sukurti aistrą žadinančius kvepalus vaikinas tampa rafinuotu žudiku.

Prieš daugelį metų keli paaugliai nužudė ir apiplėšė pagyvenusią moterį, turėjusią neįprastą praeitį. Prabėgus metams, užaugę nusikaltėliai susitinka išsiaiškinti, pas kurį iš jų liko nužudytosios brangenybės. Aikštėn iškilę faktai pranoksta visus įtarinėjimus.

Drama. JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m. Rež. Tomas Tykweris. Vaidina Benas Whishaw, Dustinas Hoffmanas.

Serialas. Rusija, Ukraina, 2009 m. Rež. Sergejus Lysenka. Vaidina Danilas Strachovas, Darja Moroz.

21


22

sekmadienis

2012 08 26

lietuviškos

18.30 Stilius.

13.05 „Detektyvė Rizoli“.

11.00 „Džiunglių karalius 2“.

8.00 Duok „labas“.

10.00 „Islandijos Eroivajokudlis“.

7.30 Grynas gyvenimas. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Odisėjo klajonės“ (2). 9.25 „Džeronimas“ (6). 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Koncertuoja Lietuvos vaikai. 12.00 IX tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (9). 13.00 Pasaulio dokumentika. „Juanming Juanas – Kinijos imperatoriaus sodas“ (1) (Kinija, 2005 m). 14.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 17.15 Tarp žemės ir dangaus. Akmenų rinkėjas Molėtuose. 17.45 Septynios Kauno dienos. 18.30 Stilius. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 Komedija „Žmonos maištas“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-14). 23.15 Pasaulio dokumentika. „Juanming Juanas – Kinijos imperatoriaus sodas“ (1) (Kinija, 2005 m.) (k).

6.30 „Pirmykštė žemė“. 6.55 „Kidas Padlis“. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“. 8.10 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 8.35 „Sunkus vaikas“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Pirmas kartas su žvaigžde (k). 10.00 Romantinė komedija „Meilės receptas“ (Australija, JAV, 2007 m.). 12.10 „Čakas“ (N-7). 13.05 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 14.00 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 15.10 „Talismanas“ (6, 7) (N-7). 17.15 „Išdykę seniokai“ (N-7). 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra. Tiesioginė transliacija. 22.50 Veiksmo f. „Paskutinis samurajus“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 1.50 Farai (N-7) (k).

6.00 „Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. Religinė laida. 6.30 Televitrina. 7.00 „Užkalnio 5“ (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 9.30 Statybų TV. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 „Raudonas dangus“. 12.00 Dok. f. „Plėšrūnai. Sumaištis dėl kengūrų“. 13.00 „Galileo: norintiems žinoti“. 13.30 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Gyvenimo spalvos“. TV žurnalas (k). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 Kalbame ir rodome (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Naujakuriai“. 21.20 Melodrama „Svajonių viešbutis. Meksika“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 23.15 Romantinė komedija „Gražuoliukas 2“ (Vokietija, 2009 m.) (N-14) (k). 1.45 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 8.00 „Padūkėlis Eliotas“. 8.35 „Oskaro oazė“. 8.45 Namų daktaras. 9.20 „Jaunikliai“ (N-7). 10.00 Dok. f. „Islandijos Eroivajokudlis“ (N-7). 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Teritorija. 12.05 Reporteris. 12.35 Skonio reikalas. 13.40 Dok. f. „Obama. Jo istorija“. 14.55 Dok. f. „Mėnulio galia“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 Pašėlę TV pokštai (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.05 Gongo Gangas. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Griūk negyvas! 19.00 Debatų laida „Lyderių forumas“. 21.00 Žinios. 21.13 Orai. 21.15 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.15 Komedija „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-7).

21.15 LRT

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Katašunis“. 7.30 „Redakajus“. 8.00 „Slaptasis agentas Konoras“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 „Choras“. 10.00 „Begalinė istorija“. 11.00 Komedija „Džiunglių karalius 2“ (JAV, Australija, 2003 m.). 12.50 Komedija „Nuotakos tėvas 2“ (JAV, 1995 m.). 15.00 „Detektyvas Monkas“. 16.00 „Lietuvos talentai 2011“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Anim. nuotykių f. „Boltas“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Veiksmo f. „Transporteris 2“ (JAV, Prancūzija, 2005 m.). 22.45 Siaubo trileris „Klajūnas“ (JAV, Kanada, 2010 m.). 0.40 Komedija „Aš – ne blogesnė“ (JAV, 2005 m.).



21.20 BTV



„Žmonos maištas“ („Potiche“)

„Svajonių viešbutis7 Meksika“ („Das Traumhotel: Überraschung in Mexiko“)

Skėčių gamybos verslui ilgai vadovavęs Roberas Pužolis žmoną Siuzaną seniai laiko atsibodusiu namų atributu. Bet kai fabriko darbininkai surengia streiką ir savo viršininką paima įkaitu, situaciją ima gelbėti ponia Pužol, padedama buvusio meilužio Moriso Bobeno.

Atvykęs į Meksiką, viešbučių tinklo ekspertas Markusas Vinteris supranta, kad egzotiškame majų krašte nebus laiko ekskursijoms – susirgus poilsio komplekso direktorei, jam teks rūpintis svečių gerove. Netrukus vyriškis pakliūva į kunkuliuojančių aistrų verpetą.

Komedija. Prancūzija, 2010 m. Rež. François Ozonas. Vaidina Catherine Deneuve, Gérard’as Depardieu.

Melodrama. Vokietija, 2007 m. Rež. Marco Serafini. Vaidina Cristianas Kohlundas, Ruth Maria Kubitschek.


2012 08 26

sekmadienis

regioninės

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.30 Mokyklos langas. 10.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11.15 TV f. „Dvynukės“ (1, 2) (1994 m.). 13.20 Pulsas. 13.45 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (7) (1994 m.). 15.00 Šventadienio mintys. 15.30 Mūsų miesteliai. Valkininkai (2). 16.20 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Gyvenimas po mėnuliu“ (filmas apie Oną Činčikaitę). „Vienatvės pilnatis“ (filmas apie Marijoną Žiliūtę) (1997 m.) (k). 17.15 Istorinis nuotykių serialas „Šarpas. Šarpo šauliai“ (1) (N-7). 19.00 Poetės Dalios Teišerskytės kūrybos vakaras. 20.20 Džiazo vakaras. 18-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis, 2012 m. E.Jonavičiaus projektas (Lietuva) (k). 21.20 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“, 2008 m. (k). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Drama „Hovards Endas“ (D.Britanija, Japonija, 1992 m.) (N-7).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.35 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 10.30 „Šuniukų auklėjimo subtilumai“ (N-7). 11.00 „Cirko istorijos“. 12.00 „Pasaulio virtuvė“. 12.30 „Kinų virtuvė su Goku“. 13.00 Veiksmo komedija „Atsarginių suolelis“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 14.40 „Zigis ir Ryklys“. 15.30 „Mano puikioji auklė“. 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 17.00 „Tikrasis seksas ir miestas. Niujorkas“ (5). 18.00 „Parduotuvių karalienė“. 19.00 „Ratuotas riteris“ (N-7). 20.00 „Gyvenimas pagal Harietą“ (5) (N-7). 21.00 Iš Barbaros Wood kolekcijos. Melodrama „Širdies plazdėjimas“ (1) (Vokietija, 1998 m.) (N-7). 22.45 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (N-7). 23.45 „Tikrasis seksas ir miestas. Niujorkas“ (5) (N-7) (k). 0.45 „Mano puikioji auklė“.

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.05 „Sinbado nuotykiai“. 11.00 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 12.00 Mados reidas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 „X faktorius“. 14.00, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 „Angelas“. 18.00 „Lyga“. 19.00 F. „Nauja kalėdinė pasaka“ (JAV, 1988 m.). 21.00 „Simpsonai“. 21.30 „Klivlando šou“. 22.00 „Terjerai“. 23.00 Europos pokerio turas. 0.00 „Spec. būrys“. 0.55 „Gyvenimas“. 1.40 „Tokia skirtinga Tara“.

22.50 LNK

6.30 Žinios. 6.45 Ne vienas kelyje. 7.30 Etnos. 8.00, 18.00, 23.00 „XXI amžiaus istorijos“. 8.30, 13.30, 18.30, 23.30 „Šiuolaikinė japonų gyvensena“. 9.00, 14.00, 19.00 XX amžiaus slaptieji archyvai. Laivyno paradas. 10.00, 15.00, 20.00 KTV – kino ir televirtuvė. 10.25, 15.30, 20.30 Retrospektyva. „Dailininkas K.Morkūnas“. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.). 11.00, 16.00, 21.00 Alchemija XIX. Mano Milošas. 11.30 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 12.00 Gyvenimas pagal moteris. 12.30 Misija – grožis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 16.30 Neišgalvoti gyvenimai (N-7). 17.00 Gyvenimas pagal moteris. 17.30 Misija – grožis (N-7). 21.30 Neišgalvoti gyvenimai (N-7) (k). 22.00 Gyvenimas pagal moteris (k). 22.30 Misija – grožis (N-7) (k).

10.30 Ką manai? (5) 11.20 Aš! 12.00 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Romantinė komedija „Graikiški bučiniai“ (Vokietija, 2008 m.). 21.45 Išminties rakčiukai.



7.00 Nuotykių komedija „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (N-7). 9.00 Nuoga tiesa (k). 9.30 Laida „Karo vaikai“ (k). 10.00 „Naisių vasara“ (N-7). 11.00 Paveldas. Vilniaus byla. 11.30 Biografinė drama „Coco Chanel“ (2) (N-7). 13.05 Baltų duetas (k). 13.45 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“. 15.45 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.25 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 18.00 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.25 Muz. drama „Paryžius, 1936-ieji“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Komedija „Didelė mažytė aš“ (N-7). 22.35 Biografinė drama „Manęs čia nėra“. 0.55 Trileris „Nesusekamas“ (N-14).

8.00 F. „Visa tiesa apie meilę“ (D.Britanija, 2004 m.) (N-14). 9.40 Anim. f. „Zebriukas Dryžius“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 11.25 F. „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 13.20 Fantastinis f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.). 14.45 Romantinė komedija „Sensacija“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 16.25 F. „Sniego žmogaus pėdomis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.25 Nuotykių f. „Gatvės lenktynės“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 20.20 Veiksmo komedija „Kūdikis už 30 milijonų“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 22.25 F. „Žiaurus gyvenimas“ (Vokietija, 2006 m.).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Kultūra +. 9.30 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (4). 10.00 „Verbų sekmadienis“ (N-7). 11.00 „Mirties gniaužtuose“ (2) (N-7). 12.00 „Broliai detektyvai“ (N-7). 13.00 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 14.00 „Nenuorama Seidė“. 15.00 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 16.00 „Marselio kriminalistai“ (N-7). 17.00 Komedija „Bambu“ (Prancūzija, 2009 m.). 18.45 „Daktarės dienoraštis“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Išlikimo vadovas“. 21.00 VIP seansas. „Gyvatė“ (Prancūzija, 2006 m.). 23.05 „Ką mes valgome?“ 23.35 „Geriausios pasaulio reklamos“. 0.05 „80 gražiausių salų“.

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15, 9.00, 19.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 10.30 „Šuniukų auklėjimo subtilumai“. 11.00 „Cirko istorijos“. 12.00 Pasaulio virtuvė. 12.30 Kinų virtuvė su Goku. 13.00 Veiksmo komedija „Atsarginių suolelis“. 14.40 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30, 0.45 „Mano puikioji auklė“ (k). 16.00 „Nuotakos siaubūnės“ (k). 17.00 „Tikrasis seksas ir miestas. Niujorkas“. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 20.00 Kultūros alėja (k). 20.30 Muzika. 21.00 Melodrama „Širdies plazdėjimas“. 22.45 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 23.45 „Tikrasis seksas ir miestas“ (k).

0.40 TV3



„Paskutinis samurajus“ („The Last Samurai“)

„Aš – ne blogesnė“ („In Her Shoes“)

JAV karininkas Natanas Algrenas 1876 m. siunčiamas į Japoniją. Šios šalies imperatorius nusprendė apginkluoti savo kariuomenę vakarietiškai ir ieško patyrusių instruktorių. Tolimoje Jokohamoje Algrenas patenka į dviejų skirtingų civilizacijų konflikto zoną.

Sėkmę filmui garantuoja begalė komiškų nesusipratimų ir dvi paprastos taisyklės, kurias po filmo privalo įsiminti bet kuri mergina. Pirmoji taisyklė – niekam neleisk matuotis savo batelių. Antroji – meilės pas­ lapčių neatskleisk net seseriai.

Veiksmo filmas. JAV, 2003 m. Rež. Edwardas Zwickas. Vaidina Tomas Cruise’as, Kenas Watanabe.

Komedija. JAV, 2005 m. Rež. Curtis Hansonas. Vaidina Cameron Diaz, Toni Collette.

23


24

sekmadienis

2012 08 26

rusiškos

filmai

naujienos

muzika

7.00, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.25, 9.20 „Noriu žinoti“. 7.45 „Saladinas“. 8.10 „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.25 „Armijos parduotuvė“. 10.05 „Kol visi namie“. 11.25 „Fazenda“. 11.55 „Chiromantas. Likimo linijos“. 16.35 Vaid. f. „Apgaulė“. 18.25 Pramoginis šou „Vakarinis Kijevas“. 20.00 Laikas. 20.20 Melodrama „Solo saksofonu“. 22.40 „Didelis skirtumas“. Geriausi. 23.55 „Tyrimų skyriaus specialusis korespondentas“. 3.15 Trileris „Įvykis kvadrate 36-80“. 4.20 Vaid. f. „Pasaka“. 5.45 Muzika.

5.05 Vaid. f. „Žiniuonė“. 8.35 Ryto paštas. 9.10 Pats sau režisierius. 10.00 Žinios. 10.55 Juoko panorama. 11.35 Vaid. f. „Niekas tavęs nepakeis“. 13.00 Žinios. 13.30 Visa Rusija. 13.40 Speigas. 14.35 Miestelis. 15.10 Anim. f. „Maša ir lokys“. 15.30 Tarptautinis vaikų dainų konkursas „Naujoji banga 2012“. 17.00 Juoktis leidžiama. 19.00 Žinios. 19.30 Vaid. f. „Išgelbėti vyrą“. 23.00 Vaid. f. „Zoikos meilė“. 1.00 Vaid. f. „Velniai griebtų“.

7.00 F. „Kapitonas Alatriste“ (Ispanija, 2006 m.). 9.20 F. „Pabaisa“ (JAV, 2011 m.). 11.00 F. „Coco prieš Chanel“ (Prancūzija, Belgija, 2009 m.). 13.00 Drama „Kažkur tarp ten ir čia“ (JAV, 2010 m.). 15.00 Drama „Kalėdų namelis“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 17.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, Meksika, 2006 m.) (N-7). 19.20 Veiksmo f. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 21.00 F. „Kolumbiana“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.) (N-7). 23.00 F. „Šalutinis efektas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 1.00 F. „Rembo IV“ (JAV, Vokietija, 2008 m.).

7.00 BBC naujienos iš Londono (kas valandą). 7.30, 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10, 12.10, 18.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Kino naujienos. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.30 Panorama. 13.10 Inteligentų debatai. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30 Viena diena Seule. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30, 23.30 Pasitikite. 18.30 Mišri D.Britanija. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Viena diena Seule. 22.30 Kino naujienos. 23.10 Reporterių pranešimai.

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 19.00 MCM dainos. 20.00 Geriausios JAV dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

5.50 Gyvensite. 6.00 „Kareiviai“. 9.10 Pasaulių karai. 10.00 Godumas. 11.05 Slaptos teritorijos. 12.15 Specialus projektas. 14.05 Dar ne vakaras. 15.00 M.Zadornovo koncertas. 16.45 Karinė paslaptis. 18.40 Pasaulių karai. 20.35 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Požeminių piramidžių paslaptys. 21.30 „Rastinukas“ (3, 4). 23.20 Ekstrasensų mūšis. 1.10 Gražiai gyventi. Prabangios dovanos.

6.00, 8.30 Anim. f. 7.00 Vaid. f. vaikams. 9.00 Skeneris. 10.00, 11.00, 20.00, 22.00 S. „Pagrindinė versija“ (1–4). 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Roko opera „Sulamifė – visiems laikams“. 15.00 „Garynyčius ir Viktorija“. 16.00 ART navigatorius. 16.30 „Global 3000“. 17.00 S. „Lietuviškas tranzitas“ (1). 18.00 Be kvailių. 19.00 Savaitės briaunos. 21.00 Niujorke su V.Topaleru. 23.00 Vaid. f. „Svetimi laiškai“.

6.00 Veiksmo f. „Žaidime“. 8.00 Drama „Mama“. 9.30 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 12.00 Detektyvas „Puolusių angelų bučiniai“. 14.00 Karinė komedija „Kareivis ir dramblys“. 16.00 Trileris „Sūrio pyragas“. 18.00 Drama „Dingęs be žinios“. 20.00 Kriminalinė komedija „Aštuoni su puse dolerio“. 22.00 Biografinis f. „Pirosmanis“. 23.30 Drama „Visi mirs, o aš gyvensiu“. 1.00 Trileris „Kaukas“. 3.00 Kriminalinė drama „PiraMMMidė“.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 7.45 Ateities miestai. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 Europos verslas. 9.30 Verslininkų kelionės. 10.30 Atviri kortai. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Nepapasakotos istorijos. 13.00 CNN pristato... 13.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 14.30 Artimųjų Rytų apžvalga. 14.45 Artimieji Rytai iš arti. 15.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Afrika iš arti. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Tie, kurie nugali. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.30 Užkulisiai. 22.00 CNN pristato... 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 Politika.

7.00 Tik hitai. 9.00 Laiko patikrintos dainos. 10.00 „World Stage“. Muzikos laida. 11.00 Geriausios dainos. Mariah Carey. 13.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 15.00 Aš turiu antsvorio. 16.00 TV šou „Staigmena“. 20.00 „Kanjonas“. 21.00 „Narvas“. 22.00 „16-os ir nėščia“. 0.30 „Skaistybė“. 1.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 2.00 Be muzikos. 3.30 Tik hitai.

7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Gyvena gi žmonės. 8.20 Jų papročiai. 9.20 Pirma pavara. 9.50 Neatpažinti gyvi objektai. 10.20 Valgome namie. 10.55 Vasarnamiai. 12.25 „Kelių patrulis“. 14.15 Rusiškos skyrybos. 15.10 „Sudužusių žibintų gatvės“. 16.10 Ir vėl – sveiki! 17.10 Aukso dulkės. 17.50 Muzikinės istorijos. 18.30 Slaptas šou verslas. 19.25 „Kartuvės gražuolei“. 21.10 F. „Skandalas kilmingoje šeimoje“. 22.55 „Volkovo valanda“. 0.50 Tu – superžvaigždė. Benefisas.

5.00 Muz. komedija „Šokių mokykla“. 7.00 Komedija „Mis slaptoji agentė“. 9.10 Kriminalinė drama „Rinkimai“. 11.00 Romantinė komedija „Jokio supratimo“. 13.00 Drama „Vyrukai jau čia“. 15.00 Veiksmo f. „Kapų plėšikė Lara Kroft“. 16.50 Veiksmo f. „Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys“. 19.00 Romantinė komedija „Intelektualas“. 21.00 Veiksmo f. „Transporteris 3“. 22.50 Siaubo f. „Ašmenys“. 1.00 Siaubo f. „Ašmenys 2“.

5.00 „Tėvai“. 7.15 „Liežuvautoja“. 9.30 „Triumfas. Rono Klarko istorija“. 11.00 „Gailestingumas“. 18.30 „Įstatymas ir tvarka. Ypatingasis skyrius“. 19.15 „Gailestingumas“. 20.00 „Tėvai“. 22.20 „Sesuo Džekė“. 23.45 „Gailestingumas“.

4.50 Džiazas. 10.30 A.Vivaldi oratorija „Triumfuojanti Judita“. 13.00 Divertismentas. 14.30 G.Lekeu, A.Caplet, E.Chaussono kūrinių koncertas. 16.30 Džiazo legendos. A.Blakey Prancūzijoje (1965 m.). 17.20 Divertismentas. 18.00 T.Duno opera „Markas Polas“. 20.15 Divertismentas. 21.30 Baletas „Don Kichotas“. Šoka Kubos baleto meistrai. 23.05 Dok. f. „Baleto žvaigždė A.Alonso“. 23.35 S.Kuti ir „Afrobeat Rules“. 1.00 Džiazas. 2.40 Nakties programa.


2012 08 26 dokumentika

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Pasiklydę Afrikoje. 12.00 Keliautojas. Australija. 13.00 Džulijanas ir Kamila Šri Lankoje. 14.00 Kryptis. Naujoji Zelandija. 15.00 Svetimšalis. Briuselis. 15.30 Kelionė į Neapolį. 16.00 Keliautojas. Venecija. 17.00 Keliautojas. Roma. 18.00 Keliautojas. Toskana. 19.00 Keliautojas. Naujoji Zelandija. 20.00 S.Grigson Jordanijoje. 20.30 S.Grigson apsiperka Arabijoje. 21.00 Klajokliai. Nigeris. 22.00 Tikrasis gyvenimas. Dievo miestas. 22.30 Kelionė į Nunavutą. 23.00 Keliautojas. Antarktis. 0.00 Kryptis. Naujoji Zelandija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Architektai. Kruizas. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Lotus Evora“. 12.00 Nuo mažų iki didžiausių. Lėktuvnešiai. 13.00 Rykliai. Mirties zona. 14.00 Be melo. Karalius Artūras. 15.00 Europos atsiradimas. 18.00 Mokslininkai. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Williams F-1“. 20.00 Paskutinė diena Amerikoje. 21.00 Baltieji rūmai iš arti. 22.00 Mokslininkai. 23.00 Paskutinė diena Amerikoje. 0.00 Baltieji rūmai iš arti. 1.00 Nakties programa.

7.00 Skunkų tramdytojas. 7.25 Surikatų namai. 7.50 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 8.15 Neįtikimi N.Bakerio gyvūnai. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 9.35 Viskas apie šunis. 10.05 Ramiojo vandenyno laukinė pietų pakrantė. 11.00 Kinologija. 11.55 Mikaelos zoologijos turas. 12.50 Lotynų Amerikoje. 13.45 Galapagų salos. 14.40 Gyvūnų gelbėjimo draugija. 15.35 Laukiniai našlaičiai. 16.30 Felinologija. 17.25 Prijaukintų gyvūnų namai. 18.20 Žuvys vampyrės. 19.15 Nuodų medžiotojas. 20.10 Nuotykiai vandenyne. 21.05 Laukinė Prancūzija. 22.00 Vabalų gigantų karai. 22.55 Lotynų Amerikoje. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 0.45 Ryklių miestas. 1.40 Hjustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius.

10.00 Televitrina. 11.00 Automoto. 11.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Valencia Basket“. 13.05 Italijos „Serie A“ lyga. „Chievo“–Milano „Inter“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Maskvos srities „Chimki“. 16.25 Lietuvos krepšinio lyga. Prienų „Rūdupis“–Kauno „Žalgiris“. 17.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–Kijevo „Budivelnik“. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Kazanės UNIKS. 20.50 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Estijoje. 21.50 Sporto metraštis. 22.00, 22.50 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

8.55 Spidvėjus. Kardifo lenktynės. 11.55 Motociklų sportas. Čekijos didžiojo prizo „Moto3“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.15 Motociklų sportas. Čekijos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės. 14.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 14.50, 20.00 Motociklų sportas. Čekijos didžiojo prizo lenktynės. 16.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester City“–„Southampton“. 17.55, 23.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Liverpool“– „Manchester City“. Tiesioginė transliacija. 21.20 Motociklų sportas. Čekijos didžiojo prizo „Moto3“ lenktynės. 22.25 Motociklų sportas. Čekijos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės.

6.00 „Ekstremalas Someris“. 9.00 „Juodasis auksas“. 13.55 „Vakarienė su mirtimi“. 16.40 „Žmogus prieš Žemę“. 17.40 „Sunkiausi darbai“. 18.40 „Automobilių restauratoriai“. 19.40 „Dideli ir maži“. 20.30 „Tokijas. Ankštas gyvenimas dideliame mieste“. 21.20 „Tilto per Misisipę atstatymas“. 22.15 „Specialiųjų operacijų misijos“. 23.10 „Specialiosios pajėgos. Didvyriai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Gugė – senovės Tibeto karalystė“. 10.00 „Dingęs Amazonijoje“. 11.00 „B.Bogdanovičiaus architektūriniai paminklai“. 12.00 „Šnipai, atkeliavę jūra“. 13.00 „Stalingrado vaikai“. 13.30 „Ležakai, 1942-ieji“. 15.00 „Mirties piramidės“. 16.00 „Palaidoti senovės miestai“. 17.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 18.00 „Čingischanas“. 19.00 „Gynyba pagal Garou“. 21.00 „Nindzės. Nematomi kariai“. 22.00 „Rasizmo istorija“. 23.00 „Pol Potas – kelionė į mirties laukus“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Nabi – hienų princesė“. 8.00 „Jūrinis erelis. Paukštis su auksinėmis akimis“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 13.40 „Gyvūnėlių globėjai“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Vienišius Džordžas ir kova dėl Galapagų“. 20.05 „Vėžlio vadovas po vandenyną“. 21.00 „Roplių gelbėtojai“. 22.00 „Afrikos Drakeno kalnai“. 23.00 „Musono kalnai“. 0.00 Nakties programa.

9.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 10.45 Motociklų žiedinės lenktynės Maskvoje. 11.45 „Renault“ automobilių lenktynės Anglijoje. 12.45, 20.00 Biliardo turnyras Vokietijoje. Europos lyga. 14.30 Motociklų žiedinės lenktynės Maskvoje. 15.30 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 18.45 Automobilių „World Endurance“ varžybos. 23.00 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. Italija–Nigerija. 24.00 Motociklų žiedinės lenktynės Maskvoje. 0.55 Čempionų rengimas. 1.00 Motosporto savaitgalis.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Laivas. 10.00 Golfo naujienos. 10.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbių laida. 14.00 Motosportas. 16.30 Rankinis. 18.15 Futbolas. Bundeslyga. 19.00 Paplūdimio tinklinis. 20.00, 21.30, 23.00, 0.45 „Sport1“ naujienos. 22.15 Futbolas. Bundeslyga. 22.00 Turistiniai automobiliai. 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 1.00 Nakties programa.

16.35 1 Baltijos



19.20 Balticum auksinis



„Apgaulė“ („Розыгрыш“)

„Audros karys“ („Stormbreaker“)

Vienuoliktoką Olegą Komarovą įsimylėjusi Taja, puiki matematikė ir direktoriaus pavaduotojo numylėtinė. Netrukus Tają įsimyli naujokas Igoris Glyško. O anglų kalbos mokytojai Verai Ivanovnai Olegas nepatinka, todėl šis nusprendžia iškrėsti niekingą pokštą.

Kai miršta keturiolikmečio Alekso Raiderio globėjas, Didžiosios Britanijos vyriausybė prašo berniuko tęsti velionio pradėtą misiją – demaskuoti stambų verslininką Darijų Seilą. Vykdydamas užduotį Aleksas turės progą parodyti viską, ko spėjo išmokti.

Vaidybinis filmas. Rusija, 2008 m. Rež. Andrejus Kudinenka. Vaidina Ivanas Aleksejevas, Jevgenijus Dmitrijevas.

Veiksmo filmas. Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m. Rež. Geoffrey Saxas. Vaidina Ewanas McGregoras, Mickey Rourke’as.

25


26

pirmadienis

2012 08 27

lietuviškos

6.00 Labas rytas.

13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“.

20.10 „Kitą kartą Pietų Amerikoje 2012“.

17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.

19.45 „Kas šovė į Leniną?“

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 Sveikinimų koncertas. 14.15 Savaitė. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Europos vidury. 19.20 Fantastinis veiksmo f. „Tamplierių kraujas“ (1) (Vokietija, 2004 m.) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Bėdų turgus. 22.00 Šilko kelias. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Šilko kelias. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 Fantastinis veiksmo f. „Tamplierių kraujas“ (1) (Vokietija, 2004 m.) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (4). 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Romantinė komedija „Meilė, vedybos, šeimyninis gyvenimas“ (JAV, 2012 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Redakajus“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Moderni šeima“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Džiunglių karalius 2“ (JAV, Australija, 2003 m.). 12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Drąsi meilė“ (3, 4). 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Kitą kartą Pietų Amerikoje 2012“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Romantinė komedija „Teta Helena“ (JAV, 2004 m.). 0.25 „Viešbutis „Babilonas“ (8). 1.35 „Kaltės kaina“. 2.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“ (N-7). 8.25 Skanus pokalbis (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Komedija „Marko miuziklas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.10 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.40 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Debatų laida „Lyderių forumas“. Šeimos ir socialinė politika. 15.45 Dok. f. „Šių dienų piratai“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Šių dienų piratai“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Vasara su Asta. 19.45 Dok. f. „Kas šovė į Leniną? (N-7). 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Lietuva tiesiogiai. 22.25 Vasara su Asta. 23.25 Reporteris. 0.07 Orai. 0.10 Dok. f. „Šių dienų piratai“ (N-7).

11.00 TV3



„Džiunglių karalius 2“ („George of the Jungle 2“)

Komedija. JAV, Australija, 2003 m. Rež. Davidas Grossmanas. Vaidina Christopheris Showermanas, Julie Benz.

Džiunglių karalius Džordžas su žmona Ursula laimingai gyvena džiunglėse ir augina sūnų. Tačiau šeimos ramybę sudrumsčia žinia apie Amerikoje gyvenantį Džordžo brolį, dėl pomėgio lošti skęstantį skolose. Džiunglių karalius priverstas grįžti į civilizaciją.

21.00 TV1



„Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Šantažo karalius“ („Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Король шантажа“)

Detektyvas. Rusija, 1980 m. Rež. Igoris Maslenikovas. Vaidina Vasilijus Livanovas, Vitalijus Solominas.

Į garsų seklį Šerloką Holmsą pagalbos kreipiasi ponia Brekvel, tapusi Londono aferisto Čarlzo Milvertono šantažo auka.


2012 08 27

pirmadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.20 Mūsų miesteliai. Valkininkai (2). 13.15 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 15.00 Gintarinės batutos meistrai. Juozas Domarkas. 16.30 Mokyklos langas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 17.25 Muzikos istorijos. Valsų karalių dinastija (1). 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 VADT spektaklis. Vinco Krėvės „Skirgaila“ (1, 2) (1992 m.). 20.50 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Gintauto Genio knygos „Pagaunės medžioklė“ pristatymas. 21.30 Septynios Kauno dienos. 22.10 Komedija „Žmonos maištas“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-14). 23.50 Kultūra. Kazimieras Šimonis. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Pinigų karta. 1.15 Fortepijoninė muzika. L.van Beethoveno Sonatą Nr. 23, f-mol, op. 57 („Appassionata“) skambina Mūza Rubackytė.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 Anim. s. „Ogis ir tarakonai“ (1) (Prancūzija, Kanada, 1999 m.). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“ (1). „Šantažo karalius“ (Rusija, 1980 m.) (N-7). 22.30 „Mano puikioji auklė“. 23.00 „Gyvenimas pagal Harietą“ (4) (N-7) (k). 0.00 „4400“ (N-7). 1.00 Sveikatos ABC (k).

6.30 Karamelinės naujienos (N-7). 7.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 7.30 Valanda su Rūta. 9.00 Ne vienas kelyje. 9.35 Abipus sienos. 10.20 Sveikatos ABC. 10.45 „Japonija. Išmanieji miestai“. 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.05 Sveikatos ABC (k). 14.30 „Japonija. Išmanieji miestai“. 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.20, 14.30 Teleparduotuvė. 9.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.05 „Sinbado nuotykiai“. 11.00 „Motopatruliai“ (2). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Gyvenimas Marse“. 17.00 „Motopatruliai“ (3). 18.00 „Kaulai“. 19.00, 1.30 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Viena už visus“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Trileris „Slėpynės“ (JAV, 2005 m.). 1.05 „Klivlando šou“. 2.20 „Tikri bičai“ (7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 „Mano vaikas“. 13.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Mano vaikas“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 Nomeda. 22.05 „Nemylimi“. 22.35 „Moteris be praeities“.

22.00 TV3



9.00 Sigitos virtuvė (k). 9.30 Komedija „Didelė mažytė aš“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis. 11.30 Muz. drama „Paryžius, 1936-ieji“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.50 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 18.50 Nuotykių f. „Nimės sala“. 20.25 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Drama „Sankt Peterburgo demonai“. 1.25 Drama „Taikus karys“.

8.00 Nuotykių f. „Gatvės lenktynės“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 9.55 Veiksmo komedija „Kūdikis už 30 milijonų“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 12.00 Kriminalinė drama „Žiaurus gyvenimas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 19.50 Romantinė drama „Myliu tave, Paryžiau“ (Prancūzija, Lichtenšteinas, Šveicarija, 2006 m.) (N-14). 21.55 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.45 Romantinė komedija „Žakas ir Miri kuria porno“ (JAV, 2008 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Išlikimo vadovas“. 10.00 „Nenuorama Seidė“. 10.30 „Marselio kriminalistai“ (N-7). 11.30 Melodrama „Ir kodėl gi aš susituokiau?“ (JAV, 2007 m.). 13.35 „Verbų sekmadienis“ (N-7). 14.35 „Mirties gniaužtuose“ (2) (N-7). 15.35 Muz. melodrama „Pirmoji meilė“ (Rusija, 2009 m.). 17.15, 0.10 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 18.45 „Apgaulinga tiesa“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Ką mes valgome?“ 20.45 „80 gražiausių salų“. 21.15 Kino akademija. „Maikas Taisonas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.55 „Balticum TV“ žinios. 23.10 „Broliai detektyvai“.

7.00, 9.30, 17.30 Muzika. 7.45, 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas“. 22.30 „Mano puikioji auklė“. 23.00 „Gyvenimas pagal Harietą“ (k). 0.00 „4400“. 1.00 Sveikatos ABC (k).

23.00 TV6



„Teta Helena“ („Raising Helen“)

„Slėpynės“ („Hide and Seek“)

Žaviosios didmiesčio modelių agentūros vadybininkės Helenos Haris gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai ji netikėtai tampa trijų nenuoramų žuvusios sesers vaikų globėja. Tetai Helenai atsiveria galimybė pamažu virsti nuostabiausia pasaulyje mama.

Mažoji Emilė žaidžia slėpynių su išgalvotu draugu Čarliu ir pajunta, kad naujasis draugas ją įtraukia į vis siaubingesnius košmarus. Čarlio negali sulaikyti net Emilės tėtis, garsus psichologas. Tai kas gi tas Čarlis – fantazijos vaisius ar pavojingas žudikas?

Romantinė komedija. JAV, 2004 m. Rež. Garry Marshallas. Vaidina Kate Hudson, Johnas Corbettas.

Trileris. JAV, 2005 m. Rež. Johnas Polsonas. Vaidina Robertas De Niro, Dakota Fanning.

27


28

pirmadienis

2012 08 27

rusiškos

filmai

naujienos

7.00 Labas rytas. 10.00 „Bermudų trikampis“. 11.05 „Suprasti. Atleisti“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.20 „Džokeris“. 14.35 „Mados nuosprendis“. 15.55 „Marijos širdis“. 16.55 „Penktoji kraujo grupė“ 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.20 „Švarus mėginys“. 22.25 „Pamirštasis“. 23.35 Trileris „Pabėgimas“. 1.40, 6.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 1.50 Vaid. f. „Baikeris“. 3.10 Vaid. f. „Pasaulis ateinančiam“. 4.35 „Marijos širdis“. 5.25 „Suprasti. Atleisti“. 6.20 Muzika.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Juoko kambarys. 10.00 Žinios. 10.30 „Samara“. 11.30 1000 smulkmenų. 12.10 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 S. „Saliamis“. 20.20 „Tyrimo paslaptys“. 22.15 Filmas apie filmą. „Jie kovėsi už tėvynę“. 23.05 Detektyvinis s. „Iššūkis“. 0.05 Žinios +. 0.20 Vaid. f. „Teatras“ (1). 1.55 Vesti.ru. 2.10 F. „Trys Jurijaus Gagarino dienos. Ir visas gyvenimas“ (1). 2.55 Kultūros naujienos.

7.00 Romantinė komedija „Meilės vadyba“ (JAV, 2008 m.). 9.00 Romantinė komedija „Karolina“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 11.00 F. „Mitas“ (Kinija, Honkongas, 2005 m.). 13.05 F. „Medis“ (Prancūzija, Australija, Vokietija, 2010 m.). 15.00 Drama „Barija“ (Italija, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 17.25 Veiksmo drama „Gimęs lenktyniauti“ (JAV, 2011 m.). 19.00 Anim. nuotykių f. „Pakrantės pasakos“ (D.Britanija, 2008 m.). 21.00 Mistinis siaubo trileris „Įkalinta pragare“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.00 F. „Nauja pradžia“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 1.00 F. „Pavojingasis Bankokas“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.30 BBC naujienos. 15.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Pasaulio verslo naujienos. 17.45 Pasaulio sportas. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo apžvalga. 22.45 Pasaulio sportas. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

5.50, 12.00, 17.45 Šeimos dramos. 6.40, 13.10 „Sandokanas 2. Tigras vėl riaumoja“. 7.10, 18.45 Nemeluok man! 8.05 Švarus darbas. 9.00 Teismo valanda. 10.15 Dar ne vakaras. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.40 Pasaulių karas. Atsitiktinumas. 14.45 „Retro FM 2005“ legendos. 16.45 Keistenybės. Minios šauksmas. 20.55 Slaptos teritorijos. 21.55 Specialusis projektas. 23.55 „Atspindžiai“.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Pergalės kaina. 9.00 „Sekliai“. 10.00 „Penktoji kraujo grupė“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00 Be kvailių. 13.00 Vaid. f. „Svetimi laiškai“. 15.00 „Sekliai“. 16.00 Ypatinga nuomonė. 17.00 S. „Lietuviškas tranzitas“ (1). 18.00 Ypatinga nuomonė. 19.00 J.Albac laida. 20.00 Ieškome išeities. 21.00 „Penktoji kraujo grupė“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Einantis pareigas“.

5.00 Komedija „Rinkimai“. 7.00 Veiksmo f. „Visatos valdovai“. 9.00 Drama „Vyrukai jau čia“. 10.50 Biografinis f. „Gainsbourgas. Didvyriškas gyvenimas“. 13.10 Romantinė drama „Geriausias“. 15.00 Romantinė komedija „Intelektualas“. 17.00 Veiksmo f. „Transporteris 3“. 19.00 Karinė veiksmo drama „Priešas už vartų“. 21.40 Biografinė drama „Aviatorius“. 0.50 Karinė veiksmo drama „Priešas už vartų“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.30, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Garsiausios rusiškos sensacijos. 12.35 Vidury baltos dienos. 13.30 „Jūrų velniai“. 15.30 Iki teismo. 16.30 Prisiekusiųjų teismas. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“. 22.40 „Maskva. Trys stotys“. 0.30 „Gluchariovas“.

6.00 Kovinis f. „Varžtas“. 8.00 Karinė komedija „Kareivis ir dramblys“. 10.00 Kriminalinė drama „Namas pakraštyje“. 12.00 F. „Rinkimų diena“. 14.30 Fantastinis f. „Pirmieji Mėnulyje“. 16.00 Drama „Kompensacija“. 18.00 Trileris „Kaukas“. 20.00 Kriminalinė drama „PiraMMMidė“. 22.00 Trileris „Kaip aš praleidau šią vasarą“. 0.20 Drama „Aklo žmogaus sapnas“. 2.00 Nuotykių komedija „Sugriežtinto režimo atostogos“.

5.00 „Pokalbis su vaiduokliu“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.35 „Luiza ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10, 23.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Nora Roberts. Montanos dangus“. 11.10 „Margo“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 16.00 „Triumfas“. 20.00, 21.55 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 20.25, 22.20 „Tikra Holivudo istorija“. 0.40 „Paslaptingos Kalėdos“.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Tik hitai. 9.00 Laiko patikrintos dainos. 10.00 Kai man buvo 17 metų. 11.00 Jaudinantis savaitgalis. 12.00 Ekstremalūs išbandymai. 13.00 „Made“. 14.00 Aš turiu antsvorio. 15.00 „Eilinė Onutė“. 17.00 Aklas pasimatymas. 19.00 „Made“. 21.00 TV šou „Staigmena“. 22.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 0.00 „Paulis D“. 1.00 „Džersio pakrantė“. 2.00 Tik hitai.

5.00 Džiazas. 9.00 Muzika sostinėje. Berlynas. 10.30 C.Francko simfoninė poema „Psichė“. 11.20 Koncertas, skirtas dirigento K.Masuro 80-mečiui. 12.50 Divertismentas. 14.30 H.Berliozo draminė legenda „Fausto pasmerkimas“. 16.50 Divertismentas. 18.00 L.Riolono baletas „Kelionė į Europą“. 19.15 Maraca ir „Garso milžinai“. „Fiesta Latina 2007“. 20.05 Divertismentas. 21.30 P.Čaikovskio muziką groja D.Macujevas ir Paryžiaus orkestras. 22.25 E.Bolkvadzė groja W.A.Mozarto, F.Schuberto, M.Sogny ir S.Prokofjevo kūrinius. 23.50 Koncertuoja A.Ader. 1.00 Džiazas. 2.00 Nakties programa.


2012 08 27 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 Kelionė į Kvebeką. 10.00 Gyvenant kelionėmis. Škotija. 10.30 Italijos link. 11.00 Ispanijos aromatai. 11.30 Pietų Afrikos aromatai. 12.00 Keliautojas. Los Andželas. 13.00 Kryptis. Naujoji Zelandija. 14.00 Keliautojas. Terksas ir Kaikosas, Naujoji Zelandija. 15.00 Kelionės motociklu. 16.00 Keliautojas. Tokijas. 17.00 Ispanijos aromatai. 17.30 Pietų Afrikos aromatai. 18.00 Gyvenant kelionėmis. Škotija. 18.30 Italijos link. 19.00 Keliautojas. Antarktika. 20.00 Poilsis gamtoje. 21.00 S.Grigson Jordanijoje. 21.30 S.Grigson apsiperka Arabijoje. 22.00 Azijos virtuvė. Taivanas. 23.00 Keliautojas. Honkongas ir Taivanas. 0.00 Pasiklydę Afrikoje. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Inžinierių idėjos. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Ford“. 12.00 Paskutinė diena Amerikoje. 13.00 Baltieji rūmai iš arti. 14.00 Didžioji panda. 15.00 Žmonių medžioklė. 16.00 Paskutinė diena Amerikoje. 17.00 Baltieji rūmai iš arti. 18.00 Pavojingos žuvys. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Aston Matin“. 20.00 Aliaskos pilotai. Dangaus kapoklė. 21.00 Pakilę iš akmenų. Kortų namelis. 22.00 Draudimai. Nevykėliai. 23.00 Aliaskos pilotai. Dangaus kapoklė. 0.00 Pakilę iš akmenų. Kortų namelis. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Karina: laukinis safaris. 7.25 A.Stevenso nuotykiai. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Stereotipų griovėjai. 10.05 Afrikoje: Okavango. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Orangutanų sala. 11.55, 23.50 Hiustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Veterinaras žygyje. 13.45 Gyvūnų teritorija. Angelas Apačas. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 16.30 Mikaelos zoologijos turas. 17.25 Felinologija. 18.20, 22.00 Kinologija. 19.40 Orangutanų sala. Angelas rojuje. 21.05 Afrikoje: Namibija. 22.55 Blogas šuo: visai sugadinti. 0.45 Man įkando. 1.40 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Pragariškas rodeo“. 7.00 „Ledo patrulis“. 8.00 „Pelningos griuvenos“. 11.00 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 12.00 „Laimės kūdikiai“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 13.55 „Žmogus prieš Žemę“. 14.50 „Sunkiausi darbai“. 15.45 „Automobilių restauratoriai“. 16.40 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Pragaras jūroje“. 21.20 „Sunkiausi darbai“. 22.15 „Žurnalistas Mėnulyje“. 23.10 „Oro mūšiai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Majų hieroglifų paslaptis“. 11.00 „Čingischanas“. 12.00 „Akmens amžiaus pamokos“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Ar žinai, kas esi?“ 15.00 „Aukos ir suvedžiotojai: kastratų likimai“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Elektros istorija“. 18.00 „Žmonijos kelionė“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Susipažinkite: romėnai“. 21.00 „Palaidoti senovės miestai“. 22.00 „Karvedžiai“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“.

7.00, 10.50 „Gyvūnų parkas“. 8.00, 20.05 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 9.55, 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 11.50 „Golfas su gyvūnais“. 12.50 „S.Irwinas: krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Gyvūnėlių globėjai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Slaptas primatų gyvenimas“. 19.05 „Gyvūnų viltis“. 21.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 22.00 „Jūrinis erelis. Paukštis su auksinėmis akimis“. 23.00 „Afrikos Drakeno kalnai“.

13.30 NTV mir



12.00 Televitrina. 13.00 Lietuvos krepšinio lyga. Prienų „Rūdupis“–Kauno „Žalgiris“. 14.20 Vimbldono legendos. B.Borgas ir J.McEnroe. 15.20 Škotijos taurės finalas. Edinburgo „Hearts“–Edinburgo „Hibernian“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Lazio“–„Cesena“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Talino „Kalev“. 21.15 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Estijoje. 22.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“. 23.15 Klubų karaliai. „Manchester United“.

11.00 Motosportas. „Nascar“ lenktynių apžvalga. 15.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Spartak“– „Fenerbahce“. 16.50 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Borussia“–Kijevo „Dinamo“. 18.40 Čekijos didžiojo prizo „Moto3“ lenktynės. 19.45 Čekijos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės. 20.50 Čekijos didžiojo prizo lenktynės. 22.10 Boksas. F.Serre ir J.Culcay. 23.00 Boksas. A.Abrahamas ir R.Stieglitzas. 0.00 „Liverpool“– „Manchester City“.

9.30 Motosporto savaitgalis. 9.45 Sporto kuriozai. 10.00 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. JAV–Vokietija. 12.00 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. Italija–Nigerija. 13.00 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. Vokietija–Kinija. 15.00 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. JAV–Vokietija. 16.00 Biliardo turnyras Vokietijoje. Europos lygos finalas. 17.45 Sporto kuriozai. 18.00 Atviras JAV teniso čempionatas. I diena.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 12.00 Normalu. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Futbolas. Bundeslyga. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 20.45 Futbolas. Bundeslyga. 21.15 Dokumentika. 23.15 Futbolas. Žaidimo analizė. 0.30 „Sport1“ naujienos. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.

21.40 TV1000



„Jūrų velniai“ („Морские дьяволы“)

„Aviatorius“ („The Aviator“)

Specialiojo būrio kovotojai nepažįsta pralaimėjimo kartėlio. Naujo sezono serijose susigrojusiam kvartetui teks susidurti su ne mažiau pavojingomis bylomis nei anksčiau. Jie tirs paslaptingas žmogžudystes naftos terminale ir kovos su ginklų kontrabandininkais.

Penkiais „Oskarais“ apdovanota drama pasakoja apie Howardą Hughesą, kuris buvo pramonininkas, kino prodiuseris ir aistringas aviatorius. Jis prodiusavo brangiausią trečiojo dešimtmečio filmą „Pragaro angelai“ ir suviliojo nepasiekiamas Holivudo žvaigždes.

Kriminalinis serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksejus Gusevas. Vaidina Darja Jurgens, Olegas Černovas.

Biografinė drama. JAV, Vokietija, 2004 m. Rež. Martinas Scorsese. Vaidina Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett.

29


30

antradienis

2012 08 28

lietuviškos

16.05 „Hartlando užuovėja“.

11.10 „Meilės receptas“.

15.40 „Meilės prieglobstis“.

12.00 „Žmogus prieš gamtą. Prancūzijos Alpės“.

22.25 Vasara su Asta.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Šilko kelias (k). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Europos vidury. 19.20 „Tamplierių kraujas“ (2) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Stilius. 22.00 Šilko kelias. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Šilko kelias. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 „Tamplierių kraujas“ (2) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (5). 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Ponas Bynas“ (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Romantinė komedija „Meilės receptas“ (Australija, JAV, 2007 m.) (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Veiksmo trileris „Panikos kambarys“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 0.55 „Skaičiai“ (N-7). 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. f. „Ilja Muromietis ir Lakštingala Galvažudys“ (Rusija, 2007 m.). 12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Drąsi meilė“ (5, 6). 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Kitą kartą Pietų Amerikoje 2012“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Komedija „Žandaras bastosi“ (Prancūzija, Italija, 1970 m.). 1.05 „Kaltės kaina“. 2.05 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“ (N-7). 8.25 „Užkalnio 5“ (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Prancūzijos Alpės“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Prajuokink mane. 21.25 Komedija „Jaunos ir karštos“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „Šių dienų piratai“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Kas šovė į Leniną? (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Kas šovė į Leniną? (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Vasara su Asta. 19.45 Dok. f. „Izraelio gimimas“. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Lietuva tiesiogiai. 22.25 Vasara su Asta. 23.25 Reporteris. 0.07 Orai. 0.10 Dok. f. „Kas šovė į Leniną? (N-7).

21.00 TV1



22.35 LNK



„Legenda apie Zoro“ („The Legend of Zorro“)

„Panikos kambarys“ („Panic Room“)

Žemvaldžių engiami Meksikos valstiečiai visada žinojo: kai kentėti bus nebeįmanoma, pasirodys juodasis raitelis su veidą dengiančia kauke ir visus išgelbės. Nors Zoro žmonai ir sūnui žadėjo daugiau nesivelti į jokias avantiūras, savo pažadą jam tenka sulaužyti.

Po skyrybų Megė Altman su dukrele Sara apsigyveno didžiuliame name, kuriame buvęs savininkas įrengė saugią slaptavietę. Netrukus naujos gyventojos taps šios būstinės įkaitėmis. Kartu su jomis šokiruojamų klaustrofobijos priepuolių patirs ir žiūrovai.

Nuotykių filmas. JAV, 2005 m. Rež. Martinas Campbellas. Vaidina Antonio Banderasas, Catherine Zeta-Jones.

Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. Rež. Davidas Fincheris. Vaidina Jodie Foster, Kristen Stewart.


2012 08 28

antradienis

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 VADT spektaklis. Vinco Krėvės „Skirgaila“ (1, 2) (1992 m.) (k). 13.50 Kultūra. Kazimieras Šimonis (k). 14.00 Septynios Kauno dienos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.25 Laiko ženklai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 17.30 Gimtoji žemė. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 LNOBT spektaklis. L.A.Minkus. Baletas „Don Kichotas“. Dirigentas Vytautas Viržonis. 20.15 Morisas Meterlinkas. „Nekviestoji viešnia“ (1990 m.). 21.00 Senieji Lietuvos vienuolynai. Linkuvos karmelitų vienuolynas ir bažnyčia (2008 m.). 21.35 Emigrantai. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Vienuolio pašaukimas“ (3, 4). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Gintauto Genio knygos „Pagaunės medžioklė“ pristatymas (k). 1.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijoninės muzikos žvaigždės. Groja pianistas Aleksejus Gryniukas (1).

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“ (2). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Nuotykių f. „Legenda apie Zoro“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 23.35 „Gyvenimas pagal Harietą“ (5) (N-7) (k). 0.30 „4400“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.25 Kriminalinė Lietuva. 9.35 Abipus sienos. 10.25 Apie ūkį ir bites. 10.50 Girių horizontai. 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 Apie ūkį ir bites (k). 14.35 Girių horizontai (k). 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.20 Teleparduotuvė. 9.35 Tavo augintinis. 10.05 „Sinbado nuotykiai“. 11.00 „Motopatruliai“ (3). 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Viena už visus“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Gyvenimas Marse“. 17.00 „Motopatruliai“ (4). 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.35 Kriminalinė drama „Naktis virš Manhatano“ (JAV, 1996 m.). 1.50 Kriminalinė drama „Gryn Riverio žudiko gaudynės“ (JAV, 2008 m.).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.55 Nomeda. 12.45 „Mano vaikas“. 13.40 „Aistrų verpetai“. 14.40 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Mano vaikas“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 Nomeda. 22.05 „Nemylimi“. 22.35 „Moteris be praeities“.

23.00 TV3



9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (N-7). 11.00 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.30 Drama „Sankt Peterburgo demonai“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.25 Drama „Taikus karys“ (N-7). 17.30 Nuoga tiesa (k). 18.00 Žinios. 18.20 Karo vaikai (2). 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 „Naisių vasara“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Nuotykių f. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (N-7). 23.30 Žinios (k). 23.50 Trileris „Seklys“ (N-14). 1.20 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7).

8.00 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.50 Romantinė drama „Myliu tave, Paryžiau“ (Prancūzija, Lichtenšteinas, Šveicarija, 2006 m.) (N-14). 11.55 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Kriminalinė komedija „Didelis ir šaltas“ (Vokietija, Kanada, JAV, Naujoji Zelandija, 2005 m.) (N-14). 19.50 Trileris „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.50 Kriminalinė komedija „Kitos dienos paštas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.20 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Ką mes valgome?“ 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Apgaulinga tiesa“. 11.15 Romantinė komedija „Kai mes susitikome...“ (Indija, 2007 m.). 13.50 „Broliai detektyvai“. 14.50 „Marselio kriminalistai“ (N-7). 15.50 Dok. nuotykių f. „Bebriuko nuotykiai“ (Prancūzija, 2008 m.). 17.15, 0.30 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 Realybės dokumentika „Išlikimo vadovas“. 19.15 Kultūra +. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 21.15 „Daktarės dienoraštis“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Verbų sekmadienis“. 23.30 „Mirties gniaužtuose“ (2) (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Nuotykių f. „Legenda apie Zoro“. 23.35 „Gyvenimas pagal Harietą“ (k). 0.30 „4400“.

23.35 TV6



„Žandaras bastosi“ („Le gendarme en balade“)

„Naktis virš Manhatano“ („Night Falls on Manhattan“)

Į pensiją išvarytam žandarui Liudvikui Kriušo nuobodu. Užsidaręs savo žmonos pilyje jis nežino, kuo užpildyti marias laisvo laiko. Nuo visiškos nevilties jį išgelbėja kolegos skambutis. Apsivilkę policininkų uniformas seni draugai skuba pasitikti naujų iššūkių.

Naujas prokuroras Šonas Keisis įtraukiamas į korupcijos policijoje tyrimą. Per operaciją prieš kokaino prekeivius buvo sunkiai sužeistas policijoje ilgai dirbęs Šono tėvas, o trys jo kolegos žuvo. Teisme ima aiškėti korupciniai pareigūnų ir nusikaltėlių ryšiai.

Komedija. Prancūzija, Italija, 1970 m. Rež. Jeanas Girault. Vaidina Louis De Funèsas, Michelis Galabru.

Kriminalinė drama. JAV, 1996 m. Rež. Sidney Lumetas. Vaidina Andy Garcia, Jamesas Gandolfini.

31


32

antradienis

2012 08 28

rusiškos

filmai

naujienos

muzika

7.00 Labas rytas. 10.00 „Švarus mėginys“. 11.00 „Suprasti. Atleisti“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Tatjana Tarasova. „Mano širdis – ne ledinė“. 14.40 „Mados nuosprendis“. 15.55 „Marijos širdis“. 16.55 „Penktoji kraujo grupė“ 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.20 „Švarus mėginys“. 22.25 „Pamirštasis“. 23.35 Veiksmo f. „Neįvykdoma užduotis“. 1.50, 6.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 2.00 Vaid. f. „Dvi strėlės. Akmens amžiaus detektyvas“. 3.30 Vaid. f. „Porytdienio tvarkaraštis“. 4.50 „Marijos širdis“. 5.40 „Suprasti. Atleisti“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Saliamis“. 10.00 Žinios. 10.30 „Samara“. 11.30 1000 smulkmenų. 12.10 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 „Saliamis“. 20.20 „Tyrimo paslaptys“. 22.15 „Aš esu Bonk“. Natalija Bonk. Vieno vadovėlio istorija. 23.05 „Iššūkis“. 0.05 Žinios +. 0.20 „Teatras“ (2). 1.55 Vesti.ru. 2.10 „Trys Jurijaus Gagarino dienos. Ir visas gyvenimas“ (2). 2.55 Kultūros naujienos.

7.00 F. „Gimęs lenktyniauti“ (JAV, 2011 m.). 9.00 Anim. nuotykių f. „Pakrantės pasakos“ (D.Britanija, 2008 m.). 11.00 F. „Mes iškeliaujame!“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 13.00 Melodrama „Meilė nutinka“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 15.00 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (Meksika, Ispanija, 2010 m.). 17.00 F. „Devintojo legiono erelis“ (JAV, D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 19.00 Fantastinis nuotykių f. „Ugnis ir ledas“ (Rumunija, 2008 m.). 21.00 F. „Konanas barbaras“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 23.00 F. „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 1.00 F. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.) (N-7).

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Pasaulio verslo naujienos. 17.45 Pasaulio sportas. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 20.45 Pasaulio sportas. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo apžvalga. 22.45 Pasaulio sportas. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

5.50, 12.10, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.05 „Sandokanas 2. Tigras vėl riaumoja“. 7.10, 18.45 Nemeluok man! 8.05 Piko valanda. 8.45 Teismo valanda. 10.00 Pasaulių karas. Atsitiktinumas. 10.55, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.35 Apsauga. 14.05 Pasaulių karas. Išbūrė. 15.00 Melodrama „Rastinukas“. 16.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Požeminių piramidžių paslaptys. 20.55 Karinė paslaptis. 23.00 Sąmonės šturmas. 0.00 „Atspindžiai“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Sekliai“. 10.00, 21.00 „Penktoji kraujo grupė“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00 J.Albac laida. 13.00 Vaid. f. „Einantis pareigas“. 17.00 „Lietuviškas tranzitas“. 19.00 Viršelis. 20.00 Didžioji sargyba. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Antrąkart Kryme“.

5.00 Biografinis f. „Gainsbourgas. Didvyriškas gyvenimas“. 7.20 Komedija „Superžvaigždė“. 9.00 Romantinė drama „Geriausias“. 11.00 Komedija „Kėglių karalius“. 13.00 Mokslinės fantastikos komedija „Galaktikos gelbėtojai“. 15.00 Komedija „Načas Libras“. 17.00 Drama „Asistentė“. 19.00 Biografinė drama „Aviatorius“. 22.00 Kriminalinė drama „Krikštatėvis“. 1.00 Drama „Vienišas vyras“.

7.00, 2.00 Tik hitai. 9.00 Laiko patikrintos dainos. 10.00 Kai man buvo 17 metų. 11.00 Jaudinantis savaitgalis. 12.00 Ekstremalūs išbandymai. 13.00, 19.00 „Made“. 14.00 Aš turiu antsvorio. 15.00 „Eilinė Onutė“. 17.00 Aklas pasimatymas. 21.00 „Kanjonas“. 22.00 „Kodas: vyras“. 23.00 „Paulis D“. 0.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.00 „Džersio pakrantė“.

7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.30, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Aukso dulkės. 11.00 „Duburys“. 12.35 Vidury baltos dienos. 13.30 „Jūrų velniai“. 15.30 Iki teismo. 16.30 Prisiekusiųjų teismas. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“. 22.40 „Maskva. Trys stotys“. 0.30 „Gluchariovas“.

6.00 F. „Rinkimų diena“. 8.30 F. „Pirmieji Mėnulyje“. 10.00 Komedija „Kartu!“ 12.00 Komedija „Net negalvok 2“. 14.00 F. „Aštuoni su puse dolerio“. 16.00 F. „Supervadybininkas, arba Likimo kauptukas“. 18.00 Drama „Senukai“. 20.00 F. „Sugriežtinto režimo atostogos“. 22.00 Drama „Petia pakeliui į Dangaus karalystę“. 0.00 Drama „Platonas“. 2.00 F. „Kosmosas kaip nuojauta“.

5.00 „Paslaptingos Kalėdos“. 6.30 „Gilmorų merginos“. 7.20, 14.20, 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Kelionė namo“. 11.10 „Meilės tikrovė“. 13.30, 18.25 „Seklys“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Šešėlių salos paslaptis“. 20.00 „Vestuvių dainininkas“. 21.35 „Trupė“. 23.20 „Saldus kąsnelis“. 0.35 „Naujasis tėtis“.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.00 Džiazas. 10.00 Muzika sostinėje. Viena. 10.30 Koncertuoja L.Cohenas ir „Prozak“ kvartetas. 12.10 L.Coheno (gitara) koncertas Prahoje. 13.20 Divertismentas. 14.00 H.Berliozo opera „Trojėnai“. 17.45 Divertismentas. 18.00 2008 m. A.Rubinsteino konkurso laureatų koncertas. 19.40 E.Bolkvadzė groja W.A.Mozarto, F.Schuberto, M.Sogny ir S.Prokofjevo kūrinius. 20.00 Divertismentas. 21.30 J.Haydno opera „Paladinas Orlandas“. 23.10 Divertismentas. 1.00 Koncertuoja G.Mirabassi.


2012 08 28 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Gyvenant kelionėmis. Bahamos. 10.30 Albertos link. 11.00 Pietų Afrikos aromatai. 12.00 Keliautojas. Las Vegasas. 13.00 Pasiklydę Afrikoje. 14.00 Poilsis gamtoje. 15.00 S.Grigson Jordanijoje. 15.30 S.Grigson apsiperka Arabijoje. 16.00 Keliautojas. Londonas. 17.00 Pietų Afrikos aromatai. 18.00 Gyvenant kelionėmis. Bahamos. 18.30 Albertos link. 19.00 Keliautojas. Honkongas ir Taivanas. 20.00 Skaniausi valgiai. Graikija. 21.00 Kolumbijos aromatai. 21.30 Peru aromatai. 22.00 Kelionės motociklu. 23.00 Keliautojas. Jungtinės Amerikos Valstijos. 0.00 Atostogos. Britų Kolumbija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Inžinierių idėjos. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Lamborghini“. 12.00 Aliaskos pilotai. Dangaus kapoklė. 13.00 Pakilę iš akmenų. Kortų namelis. 14.00 Delfinų armija. 15.00 Žuvys kovotojos. 16.00 Aliaskos pilotai. Dangaus kapoklė. 17.00 Pakilę iš akmenų. Kortų namelis. 18.00 Kabliukas. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Williams“ bolidai. 20.00 Didžiosios gamyklos. „Porsche Panamera“. 21.00 Nuo mažų iki didžiausių. Tiltai. 22.00 Draudimai. Trečia lytis. 23.00 Didžiosios gamyklos. „Porsche Panamera“. 0.00 Nuo mažų iki didžiausių. Tiltai. 1.00 Nakties programa.

7.00, 15.30 Karina: laukinis safaris. 7.25 Neįprasti N.Bakerio gyvūnai. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Mikaelos zoologijos turas. 10.05 Afrikoje: Namibija. 11.00, 19.15, 22.55 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Orangutanų sala. 11.55, 23.50 Hiustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Laukiniai našlaičiai. 13.45 Gyvūnų teritorija: meilė nugali. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 16.30 Vilkai. 17.25 C.Hillo katės. 18.20 Felinologija. 19.40 Orangutanų sala. 21.05 Afrikoje: Ngorongoro krateris. 22.00 Oro uostas gyvūnams. 0.45 Aš gyvas: nauja diena. 1.40 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Pragariškas rodeo“. 7.00 „Laimės kūdikiai“. 8.00 „Pelningos griuvenos“. 11.00 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 12.00 „Laimės kūdikiai“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 13.55 „Pragaras jūroje“. 14.50 „Sunkiausi darbai“. 15.45 „Žurnalistas Mėnulyje“. 16.40 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Automobilių restauratoriai“. 21.20 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 22.15 „Sunkiausi darbai“. 23.10 „Oro mūšiai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Elektros istorija“. 11.00 „Karvedžiai“. 12.00 „Čingischanas“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Ar žinai, kas esi?“ 15.00 „Luciano Pavarotti“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Elektros istorija“. 18.00 „Žmonijos kelionė“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Gintaro kelias: nuo Dunojaus iki Adrijos“. 21.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 22.00 „Susipažinkite: romėnai“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 11.50 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 12.50 „S.Irwinas: krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Gyvūnėlių globėjai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.25 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 17.15 „Didžiosios katės dienoraštis“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Gyvūnų viltis“. 20.05 „N.Marvenas ir jaguarai“. 21.00 „Dramblio dienoraštis“. 22.00 „Didysis mėlynasis“. 23.00 „Sumanios beždžionės“. 0.00 Nakties programa.

23.35 1 Baltijos



12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Snetterton). 14.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Snetterton). 15.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“– „Lucentum Alicante“. 16.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“– „Milan“. 18.30 Automoto. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–Kijevo „Budivelnik“. 21.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Mutua Joventut“– „Barcelona Regal“. 22.45, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

11.00 Triatlonas. „IronMan 2012“ žurnalas. 12.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 12.30 Spidvėjus. Kardifo lenktynės. 15.30 Tenisas. „Masters 1000“ turnyro Sinsinatyje apžvalga. 16.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Malaga“– „Panathinaikos“. 18.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Braga“–„Udinese“. 20.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 21.10 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Panathinaikos“– „Malaga“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Udinese“–„Braga“. 1.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.

8.00 Atviras JAV teniso čempionatas. I diena. 14.30 Automobilių „World Endurance“ varžybos. 15.30 „Renault“ automobilių lenktynės Anglijoje. 16.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 17.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. X etapas. 18.45 Atviras JAV teniso čempionatas. II diena.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Ralis. 19.00 Golfo žurnalas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 20.30 Motosporto naujienos. 21.00 Rankinis. 23.00 Pokalbių laida. 0.30 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

1.00 TV1000



„Neįvykdoma užduotis“ („Невыполнимое задание“)

„Vienišas vyras“ („A Single Man“)

Viktorui Bystroliotovui nuveiktų žygdarbių galėtų pavydėti net pats agentas 007 Džeimsas Bondas. Nepaprasti Rusijos superšnipo nuotykiai prasideda Artimuosiuose Rytuose. Čia jo laukia svarbi užduotis – jis turi atskleisti tarptautinio susitarimo vingrybes.

Keturiasdešimtmečiui britui Džordžui Falkoneriui, Los Andželo koledžo anglų kalbos dėstytojui, viskas krinta iš rankų. Negana to, automobilio avarijoje žūsta artimiausias draugas Džimas. Džordžas nusprendžia sutvarkyti visus reikalus ir vakare nusižudyti.

Veiksmo filmas. Rusija, 2006 m. Rež. Olegas Pogodinas. Vaidina Valerijus Nikolajevas, Dmitrijus Diuževas.

Drama. JAV, 2009 m. Rež. Tomas Fordas. Vaidina Colinas Firthas, Julianne Moore.

33


34

trečiadienis

2012 08 29

lietuviškos

19.20 „Tamplierių kraujas“.

19.19 „Namai, kur širdis“.

11.00 „Eisas Ventura. Kai gamta šaukia“.

18.25 „Mentai“.

19.45 „Paskutinės Dianos gyvenimo dienos“.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Šilko kelias (k). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Europos vidury. 19.20 „Tamplierių kraujas“ (3) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Teisė žinoti. 22.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Nacionalinė paieškų tarnyba. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 „Tamplierių kraujas“ (3) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (6). 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Tarptautinis šlagerių festivalis „Palanga 2012“ (1) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Drama „Pelikano byla“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 1.30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Eisas Ventura. Kai gamta šaukia“ (JAV, 1995 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Drąsi meilė“ (7, 8). 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Kitą kartą Pietų Amerikoje 2012“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 Komedija „Žandaras ir ateiviai“ (Prancūzija, 1979 m.). 0.55 „Kaltės kaina“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“ (N-7). 8.25 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Plėšrūnai. Sumaištis dėl kengūrų“ (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Užkalnio 5“. 21.25 Dok. f. „Visi prieš vieną“ (N-7). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.10 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.40 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Kas šovė į Leniną? (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Izraelio gimimas“. 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Izraelio gimimas“. 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Vasara su Asta. 19.45 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (1). 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Lietuva tiesiogiai. 22.25 Vasara su Asta. 23.25 Reporteris. 0.07 Orai. 0.10 Dok. f. „Izraelio gimimas“.

21.00 TV1



22.10 LRT kultūra



„Tinklas 2“ („The Net 2.0“)

„Geresnis gyvenimas“ („A Better Life“)

Jauna kompiuterių analitikė vyksta į Stambulą, kur tikisi tęsti karjerą. Tačiau vos atvykusi į svečią šalį mergina sužino, kad jos kredito kortelė užblokuota, banko sąskaita ištuštinta, o jos pačios policija ieško dėl policininko nužudymo ir 14 mln. dolerių vagystės.

Nelegalus imigrantas Karlosas pasiryžęs padaryti viską, kad jo paaugliui sūnui Luisui būtų lengviau gyventi. Tačiau šiems planams iškyla didelė grėsmė, kai pavagiamas Karloso sunkvežimis. Tėvas ir sūnus lieka be pinigų ir gražesnių perspektyvų. Reikia ką nors daryti.

Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. Rež. Charlesas Winkleris. Vaidina Nikki Deloach, Neilas Hopkinsas.

Drama. JAV, 2011 m. Rež. Chrisas Weitzas. Vaidina Demiánas Bichiras, Joaquínas Cosio.


2012 08 29

trečiadienis

regioninės

8.00 „Odisėjo klajonės“. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Senieji Lietuvos vienuolynai. Linkuvos karmelitų vienuolynas ir bažnyčia (2008 m.) (k). 12.05 LNOBT spektaklis. L.A.Minkus. Baletas „Don Kichotas“. Dirigentas Vytautas Viržonis (k). 13.50 Kultūra. Istorikas Alfredas Bumblauskas. 14.15 Pasaulio dokumentika. „Vienuolio pašaukimas“ (3, 4) (k). 15.15 „Prokurorai“ (k). 16.05 Penki vakarai. Susitikimas su VU rektoriumi B.Juodka. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 17.30 Etnokultūros ratas. Keisto folkloro grupės viešnagė Vilniuje. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Lietuvos balsai. Nacionalinis chorų konkursas (2009 m.). 20.05 Vasara su Thomu Mannu (1997 m.). 21.00 Kūrybos metas. Pianistė Guoda Gedvilaitė. 21.35 Amžinai graži suknelė (1). 22.10 Elito kinas. Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 23.45 Kultūra. Dirigentas profesorius Saulius Sondeckis. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Emigrantai (k). 1.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Orkestro muzikos pusvalandis. Muzikinė kelionė į Austriją ir Italiją (1). Griežia Lietuvos kamerinis orkestras.

8.05 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“ (3). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Tinklas 2“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 22.45 „Mano puikioji auklė“. 23.45 „4400“ (N-7). 0.40 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.25 Kriminalinė Lietuva. 9.35 Abipus sienos. 10.25 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7). 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7) (k). 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.20 Teleparduotuvė. 9.35 „Viena už visus“. 10.05 „Sinbado nuotykiai“. 11.00 „Motopatruliai“ (4). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 „Gyvenimas Marse“. 17.00 „Motopatruliai“ (5). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.35 Trileris „Stebėtojas“ (JAV, 2007 m.). 1.35 Kriminalinė drama „Gryn Riverio žudiko gaudynės“ (JAV, 2008 m.).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.55 Nomeda. 12.45 „Mano vaikas“. 13.40 „Aistrų verpetai“. 14.40 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Mano vaikas“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 Nomeda. 22.05 „Nemylimi“. 22.35 „Moteris be praeities“.

22.35 LNK



9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Detektyvas Dy ir ugnies vaiduoklio paslaptis“ (N-7). 11.30 „Susitikimai“ (k). 12.15 Mistinis trileris „Nematomas“ (N-7). 14.05 Telelaikraštis. 15.30 Romantinė komedija „Kartu / saldu“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 18.25 Sigitos virtuvė. 18.40 Komedija „Meilė nutinka“ (N-7). 20.30 Tarp mūzos ir cenzūros. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Kriminalinė komedija „Apvogti vagį“ (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Mistinis trileris „Trikampis“ (N-14). 1.05 Trileris „Vabalai“ (N-14).

8.00 Kriminalinė komedija „Didelis ir šaltas“ (Vokietija, Kanada, JAV, Naujoji Zelandija, 2005 m.) (N-14). 9.50 Trileris „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 11.50 Kriminalinė komedija „Kitos dienos paštas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Pažadėk man tai“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 20.10 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (Ispanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 21.50 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.30 Romantinė komedija „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Verbų sekmadienis“. 11.15 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (JAV, 2008 m.). 13.30 „80 gražiausių salų“. 14.00 Kultūra +. 14.30 Komedija „Bambu“ (Prancūzija, 2009 m.). 16.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 17.15, 0.30 Humoro laida „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Ką mes valgome?“ 18.45 „Daktarės dienoraštis“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Broliai detektyvai“ (N-7). 21.15 „Mirties gniaužtuose“ (3) (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Realybės dokumentika „Išlikimo vadovas“. 23.30 „Marselio kriminalistai“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 17.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30, 19.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.55 Skaitmeninė TV. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 F. „Tinklas 2“. 22.45 „Mano puikioji auklė“. 23.45 „4400“. 0.40 „Teisingumo vykdytojas“.

23.05 TV3



„Pelikano byla“ („The Pelican Brief“)

„Žandaras ir ateiviai“ („Le gendarme et les extra-terrestres“)

Neaiškiomis aplinkybėmis žūsta du JAV aukščiausiojo teismo teisėjai. Mėgindama pasidomėti šios skandalingos bylos aplinkybėmis gabi teisės studentė Darbė aptinka korupcijos gijas, vedančias į prezidentūrą. Greitai dėl šios bylos Darbei iškyla mirtinas pavojus.

Kartą Sen Tropezo apylinkėse uolusis žandaras Liudvikas Kriušo pamatė milžinišką daiktą, panašų į skraidančią lėkštę. Kol žandarmerijos viršininkas Žeromas Žerberas delsė imtis ekstremalių saugumo priemonių, ateiviai išmoko įsikūnyti į vietos gyventojus.

Drama. JAV, 1993 m. Rež. Alanas J.Pakula. Vaidina Julia Roberts, Denzelis Washingtonas.

Komedija. Prancūzija, 1979 m. Rež. Jeanas Girault. Vaidina Louis De Funèsas, Michelis Galabru.

35


36

trečiadienis

2012 08 29

rusiškos

filmai

naujienos

muzika

7.00 Labas rytas. 10.00 „Švarus mėginys“. 11.05 „Suprasti. Atleisti“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Aleksandras Barykinas. „Nuosavos šlovės įkaitas“. 14.35 „Mados nuosprendis“. 15.55 „Marijos širdis“. 16.55 „Penktoji kraujo grupė“ 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.20 „Švarus mėginys“. 22.25 „Pamirštasis“. 23.35 Detektyvas „Mytiščių maniakas“. 1.30, 6.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 1.40 Vaid. f. „Komedija apie Lisistratą“. 3.15 Komedija „Sodyba“. 4.35 „Marijos širdis“. 5.25 „Suprasti. Atleisti“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Saliamis“. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Žinios. 10.30 „Samara“. 11.30 1000 smulkmenų. 12.10 Apie tai, kas svarbiausia. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.30 „Saliamis“. 20.25 „Tyrimo paslaptys“. 22.15 Skalpelis pirmiesiems asmenims. Paslaptinga chirurgija. 23.05 „Iššūkis“. 0.05 Žinios +. 0.20 Komedija „Beveik juokinga istorija“ (1). 1.55 Vesti.ru. 2.10 Ypatingasis skyrius. Kontržvalgyba. 2.55 Kultūros naujienos.

7.00 F. „Devintojo legiono erelis“ (JAV, D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 9.00 F. „Ugnis ir ledas“ (Rumunija, 2008 m.). 11.00 Drama „Žemės širdis“ (Ispanija, D.Britanija, 2007 m.) (N-7). 13.00 F. „1612-ieji: tamsiųjų laikų kronikos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 15.25 F. „Pašėlusi vakarienė“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 17.00 F. „Nematomas“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 19.00 Komedija „Lemiamas balsas“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Komedija „Du viename“ (Prancūzija, 2008 m.). 23.00 F. „Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas“ (JAV, Kanada, 2010 m.) (S). 1.00 F. „Apie meilę ir kitus demonus“ (Kosta Rika, Kolumbija, 2009 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo apžvalga. 22.45 Pasaulio sportas. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

5.55, 12.00, 17.45 Šeimos dramos. 6.40, 13.05 „Sandokanas 2. Tigras vėl riaumoja“. 7.10, 18.45 Nemeluok man! 8.00 Teismo valanda. 10.15 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Požeminių piramidžių paslaptys. 11.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.35 Apsauga. 14.05, 20.55, 23.00 Sąmonės šturmas. 15.00 Keistenybės. Minios šauksmas. 15.50 Godumas. 16.45 Slaptos teritorijos. 21.55 Aktuali tema. 0.00 „Atspindžiai“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „Sekliai“. 10.00 „Penktoji kraujo grupė“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Antrąkart Kryme“. 15.00 „Sekliai“. 17.00 „Lietuviškas tranzitas“. 19.00 Ieškome išeities. 20.00 Šviesos rate. 21.00 „Penktoji kraujo grupė“. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vaid. f. „Generalinė repeticija“ (1).

5.00 Komedija „Superžvaigždė“. 7.00 Komedija „Kėglių karalius“. 9.00 Komedija „Načas Libras“. 11.00 Komedija „Chaoso teorija“. 13.00 Drama „Asistentė“. 15.00 Biografinis f. „Pradžia“. 17.00 Romantinė komedija „Viliojimo menas“. 19.00 Kriminalinė drama „Voratinklis“. 21.00 Drama „Vienišas vyras“. 23.00 Siaubo trileris „Juodoji skylė“. 1.00 Kriminalinė drama „Voratinklis“.

7.00 Tik hitai. 9.00 Laiko patikrintos dainos. 10.00 Kai man buvo 17 metų. 11.00 Jaudinantis savaitgalis. 12.00 Ekstremalūs išbandymai. 13.00, 19.00 „Made“. 14.00 Aš turiu antsvorio. 15.00 „Eilinė Onutė“. 17.00 Aklas pasimatymas. 21.00 „16-os ir nėščia“. 23.30 „Nepritampanti“. 0.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.00 „Džersio pakrantė“. 2.00 Tik hitai.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.30, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Rusiškas įdaras. 11.00 „Duburys“. 12.35 Vidury baltos dienos. 13.30 „Jūrų velniai“. 15.30 Iki teismo. 16.30 Prisiekusiųjų teismas. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“. 22.45 „Maskva. Trys stotys“. 0.35 „Gluchariovas“.

6.00 Komedija „Net negalvok 2. Nepriklausomybės šešėlis“. 8.00 F. „Aštuoni su puse dolerio“. 10.00 Fantastinė komedija „Supervadybininkas, arba Likimo kauptukas“. 12.00 Kriminalinė melodrama „Meilė po priedanga“. 14.00 Komiška melodrama „Įsakyta sutuokti“. 16.00 Melodrama „Pavlovo šuo“. 18.00 Melodrama „Ryšys“. 20.00 Drama „Kosmosas kaip nuojauta“. 22.00 Drama „Nepasakysiu“. 0.00 Drama „Aš“. 2.00 F. „Gyventi“.

5.00 „Šešėlių salos paslaptis“. 6.30, 15.10 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Luiza ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Naujasis tėtis“. 11.10 „Nora Roberts. Ugnies garbintojai“. 13.30 „Seklys“. 14.20 „Luiza ir Klarkas“. 16.00 „Kelionė namo“. 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 18.25 „Seklys“. 20.00 „Aleksas ir Ema“. 21.35 „Sesuo Džekė“. 23.05 „Žudikas tinkle“. 0.30 „Tik moterims“.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 Vienas pasaulis. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.35 Džiazas. 10.00 Muzika sostinėje. Maskva. 10.30 Baletas „Don Kichotas“. Šoka Kubos baleto meistrai. 12.10 Dok. f. „Baleto žvaigždė A.Alonso“. 12.40 S.Kuti ir „Afrobeat Rules“. 13.30 Divertismentas. 14.30 C.Daviso opera „Jonukas ir Grytutė“. 16.30 J.S.Bacho muzikos festivalis „Bachfest 2010“. 18.00 G.F.Händelio oratorija „Laiko triumfas“. 20.30 Divertismentas. 21.30 F.Chopino 200 gimimo metinių koncertas Varšuvoje. 0.20 Divertismentas. 1.00 Džiazas. Koncertuoja J.Scofieldo kvartetas.


2012 08 29 dokumentika

trečiadienis

sportas

10.00 Gyvenant kelionėmis. Los Andželas ir Las Vegasas. 10.30 Rusijos link. 11.00 Pietų Afrikos aromatai. 12.00 Keliautojas. Pietų Atlanto valstybės. 13.00 Atostogos. Britų Kolumbijoje ir Naujojoje Zelandijoje. 14.00 Skaniausi valgiai. Graikija. 15.00 Kolumbijos aromatai. 15.30 Peru aromatai. 16.00 Keliautojas. Australija. 17.00 Pietų Afrikos aromatai. 18.00 Gyvenant kelionėmis. Los Andželas ir Las Vegasas. 18.30 Rusijos link. 19.00 Keliautojas. Jungtinės Amerikos Valstijos. 20.00 Tikrasis gyvenimas. Vankuveris. 20.30 Kelionė į Kvebeką. 21.00 Atostogos. Britų Kolumbijoje ir Naujojoje Zelandijoje. 22.00 Džulijanas ir Kamila Panamoje. 23.00 Keliautojas. Panama ir Kolumbija. 0.00 Klajokliai. Ladakas.

9.00 Ryto programa. 10.00 Inžinierių idėjos. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Porsche“. 12.00 Didžiosios gamyklos. „Porsche Panamera“. 13.00 Nuo mažų iki didžiausių. Tiltai. 14.00 Tigrų lopšys. 15.00 Žuvys kovotojos. 16.00 Didžiosios gamyklos. „Porsche Panamera“. 17.00 Nuo mažų iki didžiausių. Tiltai. 18.00 Pavojingos žuvys. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Lotus Evora“. 20.00 Senovės paslaptys. Inkų paslaptys. 21.00 Be melo. Ateiviai. 22.00 Draudimai. Seksas. 23.00 Senovės paslaptys. Inkų paslaptys. 0.00 Be melo. Ateiviai.

7.00 Karina: laukinis safaris. 7.25 J.Corwino nuotykiai. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Vilkai. 10.05 Afrikoje: Ngorongoro krateris. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Orangutanų sala. 11.55, 23.50 Hiustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Gyvūnų apsaugos draugija. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Skunkų tramdytojai. 16.30 Laukinis šou. 17.25 Jūsų mylimam augintiniui patiks. 18.20 Kinologija. 19.40 Orangutanų sala. 21.05 Afrikoje: Zambezė. 22.00 Lotynų Amerikoje: Patagonija. 22.55 Vabalų gigantų karai. 0.45 Aš gyvas: dingę. 1.40 Laukiniai ir pavojingi: brangiai kainuojančios klaidos.

6.00 „Pragariškas rodeo“. 7.00 „Laimės kūdikiai“. 8.00 „South Sydney“ istorija“. 11.00 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 12.00 „Laimės kūdikiai“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 13.55 „Automobilių restauratoriai“. 14.50 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 15.45 „Sunkiausi darbai“. 16.40 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Sunkiausi darbai“. 21.20 „Automobilių restauratoriai“. 22.15 „Žurnalistas Mėnulyje“. 23.10 „Oro mūšiai“.

8.00, 16.00 „Laiko komanda“. 9.00, 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Elektros istorija“. 11.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 12.00 „Gintaro kelias: nuo Dunojaus iki Adrijos“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Ar žinai, kas esi?“ 15.00 „Mendelssohnas, naciai ir aš“. 17.00 „Elektros istorija“. 18.00 „Žmonijos kelionė“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Krakatau: paskutinės dienos“. 21.00 „Bombonešių pilotai“. 22.30 „Prochorovka: tigro sutramdymas“.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00, 20.05 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 11.50 „Didžiosios katės dienoraštis“. 12.50 „S.Irwinas: krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Gyvūnėlių globėjai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.25 „Laukinėje karalystėje“. 17.15 „Dramblio dienoraštis“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Gyvūnų viltis“. 21.00 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 22.00 „Laukiniai Balkanai“. 23.00 „Gegutė“.

17.00 TV1000



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 14.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Minsko „Minsk2006“– Maskvos CSKA. 15.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Milan“– „Juventus“. 17.30 Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“– Prienų „Rūdupis“. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Kazanės UNIKS. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 Vimbldono legendos. S.Graf ir J.Novotna. 23.00 Žinios +. 23.15 Klubų karaliai. „Ajax“.

8.00 Atviras JAV teniso čempionatas. II diena. 15.30 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 17.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. XI etapas. 18.45 Atviras JAV teniso čempionatas. III diena.

23.35 1 Baltijos

10.55 „Newcastle“– „Tottenham“. 12.45 „Wigan“– „Chelsea“. 14.35 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos pusfinalis. 16.35 Ledo ritulys. KHL finalas. Pirmos rungtynės. 18.35 Boksas. V.Kličko ir T.Thompsonas. 19.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Panathinaikos“– „Malaga“. 21.10 „Futbol Mundial“ žurnalas. 21.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Fenerbahce“– „Spartak“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. Kijevo „Dinamo“– „Borussia“. 1.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Motosportas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 21.10 „Sport1“ žaidimai. 20.15 Sportinis pokeris. 21.15 Turbo. 22.15 Dokumentika. 0.50 „Sport1“ žaidimai. 1.00 Nakties programa.



„Viliojimo menas“ („Laws of Attraction“)

„Mytiščių maniakas“ („Мытищинский маньяк“)

Niujorko advokato Danielio Raferčio specializacija – skyrybų bylos. Ta pačia veikla verčiasi ir advokatė Odri Vuds. Ji yra visiška Raferčio priešingybė – nepaprastai organizuota, smulkmeniška ir rūpestinga. Vieną dieną dviejų geriausių advokatų keliai susikerta.

Ilgus metus tyrėjams nepavyksta pagauti nusikaltėlio, liftuose žudančio jaunas moteris. Tačiau kai jie pagaliau suranda ir nuteisia Mytiščių maniaku pramintą vyrą, įvykiai pasisuka netikėta linkme. Pasirodo, kad tikrasis žudikas vis dar laisvėje.

Romantinė komedija. JAV, Vokietija, 2004 m. Rež. Peteris Howittas. Vaidina Pierce’as Brosnanas, Julianne Moore.

Detektyvas. Rusija, 2006 m. Rež. Vladimiras Kotas. Vaidina Jelena Panova, Sergejus Nikonenka.

37


38

ketvirtadienis

2012 08 30

lietuviškos

14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu.

16.10 KK2.

14.10 „Ant bangos“.

20.00 Žinios.

23.25 Pasaulio krepšinio apžvalga.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Europos vidury. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Europos vidury. 19.20 „Tamplierių kraujas“ (4) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Kine kaip kine. 21.30 Drama „Vasara baigiasi rudenį“ (1981 m.). 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Drama „Vasara baigiasi rudenį“ (1981 m.). 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 Pasaulio dokumentika. „Keliaujantys namų dailintojai“ (3, 4).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (7). 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Tarptautinis šlagerių festivalis „Palanga 2012“ (2) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.55 Karamelinės naujienos (N-7). 21.30 Pirmas kartas su žvaigžde. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Detektyvinis s. „Visa menanti“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7). 23.35 „Taikinys“ (9) (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių f. „Robinas Hudas – vagių karalius“ (JAV, 1991 m.). 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Drąsi meilė“ (9, 10). 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Kitą kartą Pietų Amerikoje 2012“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 Komedija „Žandaras ir žandariukės“ (Prancūzija, 1982 m.). 1.05 „Kaltės kaina“. 2.05 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Teritorija. 10.55 Dok. f. „Izraelio gimimas“. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (1). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (1). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Vasara su Asta. 19.45 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (2). 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Lietuva tiesiogiai. 22.25 Vasara su Asta. 23.25 Pasaulio krepšinio apžvalga. 0.00 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (1).

21.30 TV6



6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“. 8.25 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Ledų šventė Kėdainiuose 2012“. Dalyvauja R.Cicinas, N.Bunkė su grupe, E.Kučinskas, E.Dragūnas-Selas, grupė „Rojaus tūzai“, Kėdainių ledinis choras, V.Gordijevskaja, „Bajan Mix“ ir kt. 22.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 23.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

23.00 TV3



„Amerikietiški kalneliai“ („Switchback“)

„Žandaras ir žandariukės“ („Le gendarme et les gendarmettes“)

FTB agentas Frenkas Lakrosas ieško sūnaus, kurį pagrobė serijinis žudikas. Vadovybė nusprendžia nušalinti jį nuo bylos tyrimo, bet Frenkas tęsia paieškas kaip privatus asmuo. Jo laukia nelengvas darbas, nes medžiotojo azartą pajutęs žudikas keičia savo taktiką.

Įsikrausčiusius į naują nuovadą Sen Tropezo žandarus užklumpa labai malonūs rūpesčiai – vadovybė atsiuntė į kurortą keturias žavias praktikantes. Būsimos žandarės nori kuo geriau perprasti profesines paslaptis ir vyresniems kolegoms negaili dėmesio.

Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. Rež. Jebas Stewartas. Vaidina Dennisas Quaidas, Danny Gloveris.

Komedija. Prancūzija, 1982 m. Rež. Jeanas Girault. Vaidina Louis De Funèsas, Michelis Galabru.


2012 08 30

ketvirtadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Kūrybos metas. Pianistė Guoda Gedvilaitė (k). 12.00 Lietuvos balsai. Nacionalinis chorų konkursas. 2009 m. (k). 13.35 Amžinai graži suknelė (1) (k). 14.05 Vasara su Thomu Mannu (1997 m.) (k). 15.00 Mini portretas. Lietuviškos vestuvės (1990 m.). 15.30 Būtovės slėpiniai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 17.30 Durys atsidaro. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.). 20.10 Kuluarai. 20.50 Dok. f. „Šokių kaprisas“ (1976 m.). 21.20 Pinigų karta. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Dok. f. „Ruta Lee. Penki vakarai Vilniuje“ (2007 m.). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Vakaro autografas. 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Geriausi lietuvių kompozitorių kūriniai iš LRT archyvų. B.Kutavičiaus oratorija „Iš jotvingių akmens“. Atlieka Naujosios muzikos ansamblis, vadovas Š.Nakas.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“ (4). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Taika ir meilė“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 22.45 „Deksteris“ (N-14). 23.45 „Vienuolikta valanda“ (7) (N-7). 0.40 „Teisingumo vykdytojas“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.25 Kriminalinė Lietuva. 9.35 Abipus sienos. 10.25 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7). 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7) (k) 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.50 Teleparduotuvė. 10.05 „Sinbado nuotykiai“. 11.00 „Motopatruliai“ (5). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 G.Ramsay virtuvės košmarai (1) (JAV, 2009 m.). 17.00 „Motopatruliai“ (6). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Veiksmo trileris „Amerikietiški kalneliai“ (JAV, 1997 m.). 23.55 „CSI kriminalistai“. 0.50 Trileris „Stebėtojas“ (JAV, 2007 m.). 2.35 „Gyvenimas Marse“.

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.55 Nomeda. 12.45 „Mano vaikas“. 13.40 „Aistrų verpetai“. 14.40 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Mano vaikas“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 Nomeda. 22.05 „Nemylimi“. 22.35 „Moteris be praeities“.

23.20 Init



9.00 Žinios (k). 9.20 Kriminalinė komedija „Apvogti vagį“ (N-7). 11.05 Tarp mūzos ir cenzūros (k). 11.35 Drama „Šeštadienio vakaras mažame mieste“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“ (N-7). 17.30 Auto-moto (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Baltų duetas (2). 20.00 „Naisių vasara“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Daktarės dienoraštis“. 23.00 Žinios (k). 23.20 Komedija „Bambu“ (N-7). 0.55 Drama „Paskutinis bučinys“ (N-14).

8.00 Komedija „Pažadėk man tai“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 10.10 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (Ispanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 11.50 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 18.00 Drama „Undinė“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 20.00 Drama „Kryžminė ugnis“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 21.55 Kriminalinė drama „Burbulas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 23.15 Komedija „Seksturas“ (JAV, 2008 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kultūra +. 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 11.15 „Daktarės dienoraštis“. 12.15 Drama „Greisė“ (JAV, 2007 m.). 13.55 „Ką mes valgome?“ 14.25 Ieškokime geriausio! 14.40 Melodrama „Didelė mažytė aš“ (Prancūzija, Belgija, 2010 m.). 16.15 „Broliai detektyvai“. 17.15, 1.50 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „80 gražiausių salų“. 18.45 „Mirties gniaužtuose“ (3) (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Verbų sekmadienis“. 21.15 „Marselio kriminalistai“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 F. „Liepsna ir Citrina“ (Danija, Vokietija, Norvegija, 2008 m.) . 0.50 „Apgaulinga tiesa“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 Muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 Detektyvas „Taika ir meilė“. 22.45 „Deksteris“. 23.45 „Vienuolikta valanda“. 0.40 „Teisingumo vykdytojas“.

0.50 TV6



„Bambu“ („Bambou“)

„Stebėtojas“ („The Lookout“)

Banko darbuotojas Alenas Lenuaras myli savo žmoną ir svajoja apie visavertę šeimą. O jo žmona Ana visai netrokšta kuo greičiau tapti namų šeimininke, nes svajoja apie muzikantės karjerą. Kartą ji į namus parsineša šunelį, vardu Bambu. Pakvimpa dideliu skandalu.

Ledo ritulininkas Krisas Pratas per automobilių katastrofą netenka atminties. Tapęs invalidu jis įsidarbina naktiniu valytoju banke, kurį ketina apiplėšti nusikaltėlių grupuotės lyderis Garis Spargas. Jis tikisi pasinaudoti Krisu, bet šis banditus pergudrauja.

Komedija. Prancūzija, 2009 m. Rež. Didier Bourdonas. Vaidina D.Bourdonas, Anne Consigny.

Trileris. JAV, 2007 m. Rež. Scottas Frankas. Vaidina Josephas Gordonas-Levittas, Jeffas Danielsas.

39


40

ketvirtadienis

2012 08 30

rusiškos

filmai

naujienos

7.00 Labas rytas. 10.00 „Švarus mėginys“. 11.00, 5.20 „Suprasti. Atleisti“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Vladimiras Etušas. „Viskas, kas užgyventa nežmonišku darbu“. 14.40 „Mados nuosprendis“. 15.55, 4.35 „Marijos širdis“. 16.55 „Švarus mėginys“ 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.20 Informacinė laida „Vilnius. Atvira studija“. 21.30 „Švarus mėginys“. 22.35 „Pamirštasis“. 23.40 Nuotykių f. „Atpildas“. 1.40, 6.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 1.50 „Žvaigždėlaivis“. 2.05 Vaid. f. „Specialybės kontrolinis“. 3.15 Vaid. f. „Sakmė apie nežinomą aktorių“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Saliamis“. 10.00 Žinios. 10.30 „Samara“. 11.30 1000 smulkmenų. 12.10 Apie tai, kas svarbiausia. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 „Saliamis“. 20.20 „Tyrimo paslaptys“. 22.15 Faraonų cilindrai. Paskutinė paslaptis. 23.05 „Iššūkis“. 0.05 Žinios +. 0.20 „Beveik juokinga istorija“ (2). 1.55 Vesti.ru. 2.10 J.Druninos paskutinis ruduo. 2.55 Kultūros naujienos.

7.00 Mistinis trileris „Nematomas“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 9.00 Komedija „Lemiamas balsas“ (JAV, 2008 m.). 11.00 F. „Kovotojas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 13.00 Drama „Amerikos sūnus“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 15.00 Romantinė drama „Žmogus, kuris myli“ (Italija, 2008 m.) (N-7). 17.00 F.. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 19.00 Romantinė komedija „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 21.00 F. „1971“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 23.15 F. „Kazino Džekas“ (Kanada, 2010 m.) (N-7). 1.00 Veiksmo drama „Apokalipto“ (JAV, 2006 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 18.30 Atviras pokalbis. 19.00, 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

5.45, 12.00, 17.45 Šeimos dramos. 6.35, 13.00 „Sandokanas 2. Tigras vėl riaumoja“. 7.05 Nemeluok man! 7.55 Aktuali tema. 8.55 Sąmonės šturmas. 10.10 Pasaulių kova. Išbūrė. 11.05 Kviestinė vakarienė. 13.35 Apsauga. 14.00 Sąmonės šturmas. 14.55 Specialus projektas. 16.45 Aktuali tema. 18.50 Nemeluok man! 19.50 Kviestinė vakarienė. 20.55 Sąmonės šturmas. 21.50 Kokie žmonės! 23.00 Sąmonės šturmas. 0.00 „Atspindžiai“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Sekliai“. 10.00 „Penktoji kraujo grupė“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Generalinė repeticija“ (1). 17.00 „Lietuviškas tranzitas“. 19.00 Artima kova. 20.00 Savo akimis. 21.00 S. „Pasmerktųjų teatras“ (1). 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 „Generalinė repeticija“.

5.00 F. „Chaoso teorija“. 7.00 F. „Vėtrų kalnas“. 9.00 Karinė drama „Išminuotojų būrys“. 11.20 Trileris „Pabėgimas iš Los Andželo“. 13.20 Romantinė komedija „Viliojimo menas“. 15.00 Nuotykių komedija „Paskutinės atostogos“. 17.00 Romantinė komedija „Kišenpinigiai“. 19.00 Siaubo trileris „Juodoji skylė“. 21.00 Komedija „Nuožmi mašina“. 22.50 Nuotykių drama „Išlikę gyvi“. 1.10 F. „Juodintas plienas“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.30, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.25 Medicinos paslaptys. 11.00 „Duburys“. 12.35 Vidury baltos dienos. 13.30 „Jūrų velniai“. 15.30 Iki teismo. 16.30 Prisiekusiųjų teismas. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Broliai“. 22.40 „Maskva. Trys stotys“. 0.30 „Gluchariovas“.

6.00 Kriminalinė melodrama „Meilė po priedanga“. 8.00 Komiška melodrama „Įsakyta sutuokti“. 10.00 Melodrama „Pavlovo šuo“. 12.00 Drama „Praėjusių dienų daina“. 14.00 Karinė drama „Laikų ryšys“. 16.00 Karinė drama „Belaisvis“. 18.00 Karinė drama „Aleksandra“. 20.00 Kriminalinė drama „Gyventi“. 21.30 Tragikomedija „Euforija“. 23.00 Fantastinis kovinis f. „Naujoji Žemė“. 1.00 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“.

5.00 „Margo“. 6.30 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Luiza ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Baleto puantai“. 11.10 „Niekada nepasiduok“. 13.30 „Seklys“. 14.20 „Luiza ir Klarkas“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Mano vardas Ridas Fišas“. 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 18.25 „Seklys“. 20.00 „Liežuvautoja“. 22.15 „Aistros radijo bangomis“. 23.50 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.20 „Tikra Holivudo istorija“.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Tik hitai. 9.00 Laiko patikrintos dainos. 10.00 Kai man buvo 17 metų. 11.00 Jaudinantis savaitgalis. 12.00 Ekstremalūs išbandymai. 13.00 „Made“. 14.00 Aš turiu antsvorio. 15.00 „Eilinė Onutė“. 17.00 Aklas pasimatymas. 19.00 „Made“. 21.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 22.00 „Kanjonas“. 23.00 „Skaistybė“. 0.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.00 „Džersio pakrantė“. 2.00 Tik hitai.

6.00 Džiazas. 10.00 Muzika sostinėje. 10.30 J.S.Bacho muzikos festivalis „Bachfest 2010“. 12.00 J.Koroliovas groja J.S.Bacho „Goldbergo variacijas“. 13.15 Divertismentas. 14.30 G.Donizetti opera „Lukrecija Bordžija“. 16.45 Ysaye kvartetas groja M.Ravelio, D.Šostakovičiaus kūrinius. 18.00 Koncertuoja „Bennewitz“ kvartetas. 19.30 Koncertas, skirtas D.Šostakovičiaus atminimui. Koncertuoja Prahos filharmonijos orkestras. 21.05 Divertismentas. 21.30 Džiazo legendos. A.O’Day Europoje. 22.30 Koncertuoja E.Truffazas ir „Paris Tour“ kvartetas. 24.00 Džiazas. 2.00 Nakties programa.


2012 08 30 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 9.30 Peru aromatai. 10.00 Gyvenant kelionėmis. Argentina. 10.30 Barbadoso link. 11.00 Pietų Afrikos aromatai. 11.30 Peru aromatai. 12.00 Keliautojas. Tokijas. 13.00 Klajokliai. Ladakas. 14.00 Tikrasis gyvenimas. Vankuveris. 14.30 Kelionė į Kvebeką. 15.00 Azijos virtuvė. Taivanas. 16.00 Keliautojas. Geriausios kelionės. 17.00 Pietų Afrikos aromatai. 17.30 Peru aromatai. 18.00 Gyvenant kelionėmis. Argentina. 18.30 Barbadoso link. 19.00 Keliautojas. Panama ir Kolumbija. 20.00 Kryptis. Naujoji Zelandija. 21.00 Svetimšalis. Briuselis. 21.30 Kelionė į Jutą. 22.00 Klajokliai. Nigeris. 23.00 Keliautojas. Nigerija. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Inžinierių idėjos. 11.00 Didžiosios gamyklos. „Rolls Royce“. 12.00 Senovės paslaptys. Inkų paslaptys. 13.00 Be melo. Ateiviai. 14.00 Mirtina vasara. 15.00 Žuvys kovotojos. 16.00 Senovės paslaptys. Inkų paslaptys. 17.00 Be melo. Ateiviai. 18.00 Pavojingos žuvys. 19.00 Didžiosios gamyklos. „Porsche Panamera“. 20.00 Didžioji migracija. 21.00 Rykliai. 22.00 Draudimai. Bausmės. 23.00 Didžioji migracija. 0.00 Rykliai. 1.00 Nakties programa.

7.00 Skunkų tramdytojas. 7.25 Pagauti į kadrą. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Laukinis šou. 10.05 Afrikoje: Zambezė. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Orangutanų sala: plauk arba skęsk. 11.55, 23.50 Hiustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Šimpanzių rojus. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Skunkų tramdytojas. 16.30 Pandamonium. 17.25 Nepakenčiamiausi prijaukinti D.Britanijos gyvūnai. 18.20 Kinologija. 19.40 Orangutanų sala. 21.05 Amba, rusiškas tigras. 22.00 A.Stevenso nuotykiai. 22.55 Nuodų medžiotojai. 0.45 Aš gyvas. 1.40 Laukiniai ir pavojingi.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Klubų karaliai. „Boca Juniors“. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Samaros „Krasnye Krylja“–Kauno „Žalgiris“. 15.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Gdynės „Asseco Prokom“. 17.00 Sporto metraštis. 17.10 Italijos „Serie A“ lyga. „Atalanta“–„Roma“. 19.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Knockhill). 20.30 Klubų karaliai. „Barcelona“. 21.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–„Parma“. 23.15 Klubų karaliai. „Al Ahly“.

6.00 „Pragariškas rodeo“. 7.00 „Laimės kūdikiai“. 8.00 „Greičio troškimas“. 10.00 „Greičio troškimas“. 11.00 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 12.00 „Laimės kūdikiai“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 13.55 „Sunkiausi darbai“. 14.50 „Automobilių restauratoriai“. 15.45 „Žurnalistas Mėnulyje“. 16.40 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Nevados trikampio paslaptis“. 21.20 „Kova už būvį: pavojingiausia Amerikos mokykla“. 22.15 „Katorga Arizonos kalėjime“. 23.10 „Oro mūšiai“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Elektros istorija“. 11.00 „Prochorovka: tigro sutramdymas“. 11.30 „Bombonešių pilotai“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Ar žinai, kas esi?“ 15.00 „Arthuras Rubinsteinas“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Elektros istorija“. 18.00 „Žmonijos kelionė“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Palaidoti senovės miestai“. 21.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 22.00 „Roma: paskutinis bastionas“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 11.50 „Dramblio dienoraštis“. 12.50 „S.Irwinas: krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Gyvūnėlių globėjai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.25 „Laukinėje karalystėje“. 17.15 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Gyvūnų viltis“. 20.05 „N.Marvenas ir jaguarai“. 21.00 „Orangutanų dienoraštis“. 22.00 „Gegutė“. 23.00 „Indijos dykumų vilkai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 Atviras JAV teniso čempionatas. III diena. 9.30 „Renault“ automobilių lenktynės Anglijoje. 10.00 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. 12.00 Atviras JAV teniso čempionatas. III diena. 13.30 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. 15.30 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 17.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. XII etapas. 18.45 Futbolas. Čempionų lygos burtų traukimo ceremonija. 20.00 Atviras JAV teniso čempionatas. IV diena.

17.00 TV1000



23.40 1 Baltijos

10.55 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.25 „Manchester City“– „Southampton“. 13.15 „Everton“– „Manchester United“. 15.05 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Fenerbahce“– „Spartak“. 16.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. Kijevo „Dinamo“– „Borussia“. 18.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos burtai. Tiesioginė transliacija. 20.00 Golfas. PGA turo užkulisiai. 20.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 21.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 22.00 „Premier League World“ žurnalas. 22.30 Boksas. F.Serre ir J.Culcay. 23.20 Boksas. A.Abrahamas ir R.Stieglitzas. 0.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos rungtynės.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Dokumentika. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 21.00 Lengvoji atletika. 23.00 Turbo. 0.45 Golfo naujienos. 1.00 Nakties programa.



„Kišenpinigiai“ („Milk Money“)

„Atpildas“ („Возмездие“)

Trys moksleiviai ilgai taupė tėvų duodamus dienpinigius, o kai surinko šimtą dolerių, išvyko į didmiestį pažiūrėti į nuogą moterį. Tačiau prieš įvykdydami šį sumanymą berniukai vos neprarado visų savo santaupų. Laimė, jų akiratyje laiku pasirodo prostitutė.

Viduramžių medžiotojas Ladimiras, kadaise per klaidą nubaustas mirties bausme už žmogžudystę, dievų siunčiamas į šių laikų Maskvą. Jo misija – naudojantis medžiotojo įgūdžiais ir gebėjimu sekti pėdsakais padėti moteriai, apkaltintai savo vyro nužudymu.

Romantinė komedija. JAV, 1994 m. Rež. Richardas Benjaminas. Vaidina Melanie Griffith, Edas Harrisas.

Nuotykių filmas. Rusija, 2006 m. Rež. Vladimiras Kotas. Vaidina Albertas Filozovas, Aleksandras Jacko.

41


42

penktadienis

2012 08 31

lietuviškos

20.30 Panorama.

0.35 „Karo paukščiai“.

14.10 „Ant bangos“.

23.25 „Tauras“.

6.30 Ryto reporteris.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Bėdų turgus. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Duokim garo! 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Duokim garo! 23.00 Fantastinis f. „Sfinkso mįslės“ (D.Britanija, Kanada, 2008 m.) (N-7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (8). 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Kviečiu šokti. Pažadinta aistra (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Koncertas „Slavianskij bazar 2012“ (1). Dalyvauja: Loreen, Ch.Normanas, E.Anusauskaitė, A.Rybakas, B.Moisejevas, A.Veski, S.Fox, S.Lazarevas. 21.10 Veiksmo f. „Ikaras“ (JAV, Kanada, 2010 m.) (N-14). 22.50 Veiksmo trileris „Greitkelio žudikas“ (JAV, Kanada, 2004 m.) (N-14). 0.35 Veiksmo f. „Karo paukščiai“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. nuotykių f. „Zebriukas Dryžius“ (Pietų Afrika, JAV, 2005 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Drąsi meilė“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Kitą kartą Pietų Amerikoje 2012“. 21.00 Veiksmo f. „Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, Kanada, 2007 m.). 22.50 Romantinė komedija „Myliu tave, žmogau“ (JAV, 2009 m.). 1.00 Romantinė komedija „Džeinė skuba į pasimatymą“ (JAV, Kanada, 2003 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“ (N-7). 8.25 Prajuokink mane (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Rusų kinas. Drama „Dukrele mano“ (Ukraina, 2008 m.) (N-7). 22.25 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.25 „Tauras“. Lietuvos galiūnų čempionato IV etapas Visagine (k). 0.25 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Pašėlę TV pokštai (N-7). 10.55 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (1). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (2). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (2). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.00 Žinios. Orai. 18.40 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Romantiška drama „Paryžius“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 0.15 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 1.15 Dok. f. „Paskutinės princesės Dianos gyvenimo dienos“ (2).

21.10 LNK



22.50 TV3



„Ikaras“ („Icarus“)

„Myliu tave, žmogau“ („I Love You, Man“)

Edvardas Dženas, kriminaliniame pasaulyje įgijęs Ikaro pravardę, dabar niekuo nesiskiria nuo padorių verslininkų. Niekas neįtaria, kad šis galiūnas buvo samdomas žudikas, dalyvavęs slaptose KGB operacijose. Netrukus vyrui už tai bus pateiktos senos sąskaitos.

Nekilnojamojo turto agentas Piteris Klavenas džiaugiasi sėkmingomis piršlybomis. Bet jis neturi geriausio draugo, kuriam būtų galima patikėti vyriausiojo pabrolio pareigas. Karštligiškas pastangas surasti tinkamą kandidatą vainikavo pažintis su Stivenu.

Veiksmo filmas. JAV, Kanada, 2010 m. Rež. Dolphas Lundgrenas. Vaidina D.Lundgrenas, Stefanie von Pfetten.

Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Johnas Hamburgas. Vaidina Paulas Ruddas, Jasonas Segelis.


2012 08 31

penktadienis

regioninės

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Keliaukim! 12.00 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.) (k). 13.40 Kuluarai (k). 14.20 Dok. f. „Ruta Lee. Penki vakarai Vilniuje“ (2007 m.) (k). 15.20 „Prokurorai“ (k). 16.15 Miesto kodas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 17.30 Kaimo akademija. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Moksleivių dainų šventė. Ansamblių vakaras „Tai gražiai gražiai mane augino“. 20.40 Kultūra. Istorikas Alfredas Bumblauskas (k). 21.00 Arti toli. 21.30 Kapitonų mūšis. 22.05 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Matematikos poetas“. Filmas apie akademiką Joną Kubilių (1996 m.). „Mykolas Riomeris“ (2000 m.). 23.10 Džiazo vakaras. 18-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis, 2012 m. „Inssendo“ ir Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (LNAF) bigbendas. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Auksinės melodijos.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“ (5). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“. 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XII. Svarbūs žmonės“ (D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 23.00 Erotinis trileris „Nuodingoji gebenė. Jaunoji gundytoja“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 0.45 „Saugotojas“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.25 Kriminalinė Lietuva. 9.35 Abipus sienos. 10.25 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7). 11.15 Nuo... Iki... 12.00 Kažkas atsitiko (N-7). 12.35 24 valandos (N-7). 13.20 Abipus sienos (k). 14.10 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7) (k). 15.00 Nuo... Iki... (k). 15.45 Kažkas atsitiko (N-7) (k). 16.15 24 valandos (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Nakties programa.

9.50 Teleparduotuvė. 10.05 „Sinbado nuotykiai“. 11.00 „Motopatruliai“ (6). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 16.00 G.Ramsay virtuvės košmarai (2). 17.00 „Motopatruliai“ (7). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Gyvenimas“. 22.00 „Terjerai“. 23.00 „Tikri bičai“. 0.00 „Spec. būrys“. 1.00 Aukščiausia pavara. 1.55 „CSI kriminalistai“.

10.20 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.55 Nomeda. 12.45 „Mano vaikas“. 13.40 „Aistrų verpetai“. 14.40 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Mano vaikas“. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.25 Nomeda. 22.15 „Moteris be praeities“.

22.50 LNK



9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Bambu“ (N-7). 10.55 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.25 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.25 Komedija „Lemiamas balsas“ (N-7). 17.30 Karo vaikai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Auto-moto. 19.00 „Daktarės dienoraštis“ (k). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Apgaulė“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Veiksmo f. „Niekada nepasiduok“ (N-14). 1.10 Drama „Šalti apkabinimai“ (N-14).

8.00 Drama „Undinė“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 10.00 Drama „Kryžminė ugnis“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 11.55 Kriminalinė drama „Burbulas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Vaikino / merginos reikalas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 19.40 Fantastinis f. „Salos apgyvendinimas 1“ (Rusija, 2009 m.) (N-14). 21.45 Fantastinis f. „Salos apgyvendinimas 2“ (Rusija, 2009 m.) (N-14). 23.35 Siaubo trileris „Velnio atstumtieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „80 gražiausių salų“. 9.45 „Nenuorama Seidė“. 10.15 „Broliai detektyvai“. 11.15 „Mirties gniaužtuose“ (3) (N-7). 12.15 Realybės dokumentika „Išlikimo vadovas“. 13.15 „Neišvengiamos katastrofos“ (N-7). 14.15 „Apgaulinga tiesa“. 15.15 „Daktarės dienoraštis“ (N-7). 16.15 „Verbų sekmadienis“. 17.15, 0.50 „Maski šou“. 17.45 „Nenuorama Seidė“. 18.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (5). 18.45 „Marselio kriminalistai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Geriausios pasaulio reklamos“. 20.45 Auksinė kolekcija. „Dviejų per daug“ (JAV, Ispanija, 1995 m.). 22.50 „Balticum TV“ žinios. 23.05 Komedija „Beieškant Amandos“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 17.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.55 Skaimeninė TV. Ryškiau. Daugiau. Patogiau. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Svarbūs žmonės“. 23.00 Drama „Nuodingoji gebenė, Jaunoji gundytoja“. 0.45 „Saugotojas“.

23.00 LRT



„Greitkelio žudikas“ („Highwaymen“)

„Sfinkso mįslės“ („Riddles of the Sphinx“)

Pavojingas psichopatas Fargo nebaudžiamas važinėja po Ameriką aplamdytu automobiliu ir žudo moteris. Jo pėdomis seka Renis Krėjus, kurio žmoną taip pat nužudė Fargo. Kadangi maniako aukomis tampa jaunos moterys, Reniui reikia susirasti „jauką“.

Karen ilgai manė, kad jos tėvas namisėda. Tačiau kartą tėvas ryžtasi dukrai atskleisti teisybę apie savo darbą slaptame vyriausybės dalinyje ir apie tai, kad Karen senelio žūtis, pasirodo, yra tiesiogiai susijusi su mistiniu Sfinksu, saugančiu senojo Egipto paslaptis.

Veiksmo trileris. JAV, Kanada, 2004 m. Rež. Robertas Harmonas. Vaidina Jamesas Caviezelis, Rhona Mitra.

Fantastinis filmas. D.Britanija, Kanada, 2008 m. Rež. George’as Mendelukas. Vaidina Dina Meyer, Lochlynas Munro.

43


44

penktadienis

2012 08 31

rusiškos

filmai

7.00 Labas rytas. 10.00 „Švarus mėginys“. 11.05 „Suprasti. Atleisti“. 11.55 Gyvenk sveikai! 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Valerijus Obodzinskis. „Pavogtas gyvenimas“. 14.40 „Mados nuosprendis“. 15.50 „Marijos širdis“. 16.55 „Penktoji kraujo grupė“. 17.55 „Lauk manęs“. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.20 „Stebuklų laukas“. 22.20 Melodrama „Du upės krantai“. 0.30 „Respublikos paveldas“. Geriausi. 2.10 Komedija „Didysis atrakcionas“. 3.25 Vaid. f. „Pasaulis ateinančiam“. 4.50 „Marijos širdis“. 5.40 „Suprasti. Atleisti“. 6.35 Muzika.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Saliamis“. 10.00 Žinios. 10.30 Proto matuoklis. IQ. 11.30 1000 smulkmenų. 12.00 Apie tai, kas svarbiausia. 12.40 Visa Rusija. 13.00 Žinios. 14.05 „Myliu, negaliu!“ 15.00 „Jefrosinija“. 16.00 Žinios. 16.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 17.50 Tiesioginis eteris. 19.00 Žinios. 19.30 Humoro festivalis „Jūrmala“. 21.05 Vaid. f. „Niekšybės aritmetika“. 22.55 Vaid. f. „Jeigu tave mylėčiau...“ 0.55 Vaid. f. „Pirma meilė“. 2.20 Vesti.ru.

7.00 F. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 9.00 F. „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 11.00 F. „Šalutinis efektas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 13.00 F. „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 15.05 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 17.00 F. „Kapitonas Alatriste“ (Ispanija, 2006 m.). 19.20 F. „Kaip svarbu būti rimtam“ (D.Britanija, JAV, 2002 m.). 21.00 F. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 23.15 Veiksmo trileris „Rembo IV“ (JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-14). 1.00 Komedija „Gamtos keistenybės“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

5.50, 11.55, 17.45 Šeimos dramos. 6.40, 13.05 „Sandokanas 2. Tigras vėl riaumoja“. 7.10, 18.45 Nemeluok man! 8.00 Dar ne vakaras. 9.00 Sąmonės šturmas. 10.10 Žvaigždžių istorijos. 11.00, 19.50 Kviestinė vakarienė. 13.30 Apsauga. 14.00 Gražiai gyventi. 14.55 Karinė paslaptis. 16.45 Kokie žmonės! 20.55 Keistenybės. 21.55 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 22.55 Žiūrėkite visi! 0.00 Godumas. 0.50 „Atspindžiai“. 1.40 „Tyrėjai“.

6.00, 16.00, 18.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „Sekliai“. 10.00, 21.00 „Pasmerktųjų teatras“. 11.00 Savo akimis. 12.00 Artima kova. 13.00 „Generalinė repeticija“ (2). 15.00 „Sekliai“. 17.00 „Lietuviškas tranzitas“. 19.00 2012-ieji. 20.00 Viskas taip. 22.00 Dabar pasaulyje. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius. 0.00 Skeneris.

5.00 Trileris „Pabėgimas iš Los Andželo“. 6.50 Karinė drama „Išminuotojų būrys“. 9.00 Romantinė komedija „Kišenpinigiai“. 11.00 Nuotykių komedija „Paskutinės atostogos“. 13.00 Komedija „Nuožmi mašina“. 14.50 Komiška drama „Forestas Gampas“. 17.20 Komedija „Vadybininkai“. 19.00 Nuotykių drama „Išlikę gyvi“. 22.00 Veiksmo trileris „Juodintas plienas“. 0.00 Drama „Sugrįžimas į Braidshedą“.

4.55 NTV rytas. 7.40 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.35, 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Išdidumas. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Duburys“. 12.30 Vidury baltos dienos. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 15.30 Iki teismo. 16.30 Prisiekusiųjų teismas. 18.35 Prokuroro patikra. 19.40 Kalbame ir rodome. 20.30 Trileris „Ginklas“. 22.15 „Maskva. Trys stotys“. 0.05 „Gluchariovas“.

6.00 Drama „Praėjusių dienų daina“. 8.00 Karinė drama „Laikų ryšys“. 10.00 Karinė drama „Belaisvis“. 12.00 Kovinis nuotykių f. „Žaidime 2. Naujas lygis“. 14.00 Drama „Amžiaus pabaiga“. 16.00 Kriminalinė drama „Informatorius“. 18.00 Istorinė drama „Admirolas“. 20.00 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“. 22.30 Fantastinė drama „Taikinys“. 2.00 Drama „Gromozeka“.

5.00 „Naujasis tėtis“. 6.30 „Gilmorų merginos“. 7.20 „Luiza ir Klarkas“. 8.10, 12.40, 19.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 9.40 „Margo“. 11.10 „Mano vardas Ridas Fišas“. 13.30 „Seklys“. 14.20 „Gailestingumas“. 15.10 „Gilmorų merginos“. 16.00 „Vestuvių dainininkas“. 17.40 „Luiza ir Klarkas“. 17.40 „Gailestingumas“. 18.25 „Seklys“. 20.00 „Sesuo Džekė“. 21.30 „Gyvenimas užsienyje“. 23.00 „Tik moterims“. 0.30 „Būti Erika“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 9.45, 10.45, 12.45, 15.45, 17.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 11.30 Atviras pokalbis. 14.00, 14.00 Grinvičo laikas. 16.00 Globalinės naujienos. 16.30 Mūsų pasaulis. 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.00, 19.30 Verslo apžvalga. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.00 Verslo apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.30 Artimųjų Rytų verslo naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Viskas apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

5.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 6.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.00 Pasaulio verslo apžvalga. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

7.00 Tik hitai. 9.00 Laiko patikrintos dainos. 10.00 Kai man buvo 17 metų. 11.00 Jaudinantis savaitgalis. 12.00 Ekstremalūs išbandymai. 12.30 „Paauglių svajos“. 13.00 „Made“. 14.00 Aš turiu antsvorio. 15.00 „Eilinė Onutė“. 17.00 Aklas pasimatymas. 19.00 „Made“. 21.00 „Nepritampanti“. 22.00 TV šou „Staigmena“. 23.00 „Kodas: vyras“. 0.00 „World Stage“. 1.00 Be muzikos. 3.00 Tik hitai.

5.25 Džiazas. 10.30 F.Chopino 200 gimimo metinių koncertas Varšuvoje. 13.20 Divertismentas. 14.30 A.Charpentier opera „Dovydas ir Džonatanas“. 16.45 Divertismentas. 17.50 Džiazo legendos. A.Blakey Prancūzijoje (1965 m.). 18.50 Dok. f. „D.Murray: esu džiazo muzikantas“. 19.50 Dok. f. „Žmonės, kurie praeina pro šalį“. 21.00 Divertismentas. 21.30 Koncertas, skirtas dirigento K.Masuro 80-mečiui. 23.00 C.Francko simfoninė poema „Psichė“. Diriguoja K.Masuras. 1.00 Džiazas. 2.00 Nakties programa.


2012 08 31 dokumentika

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Skaniausi valgiai. Graikija. 11.00 Keliauti ir ragauti. Londonas. 12.00 Keliautojas. Londonas. 13.00 Kelionės motociklu. 14.00 Svetimšalis. Briuselis. 14.30 Kelionė į Jutą. 15.00 Klajokliai. Nigeris. 16.00 Keliautojas. Buenos Airės. 17.00 Keliauti ir ragauti. Londonas. 18.00 Skaniausi valgiai. Graikija. 19.00 Keliautojas. Nigerija. 20.00 Keliautojas. Pietų Afrika. 21.00 Keliautojas. Kamerūnas. 22.00 Keliautojas. Mozambikas. 23.00 Keliautojas. Marokas. 0.00 Tikrasis gyvenimas. Vankuveris. 0.30 Kelionė į Kvebeką. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Inžinierių idėjos. 11.00 Didžiosios gamyklos. FIFA kompiuterinis žaidimas. 12.00 Didžioji migracija. 13.00 Rykliai. 14.00 Surikatų klanas. 15.00 Žuvys kovotojos. 16.00 Didžioji migracija. 17.00 Rykliai. 18.00 Mokslininkai. 19.00 Didžiosios gamyklos. Ekstremalūs kalneliai. 20.00 Paskutinio karo didvyriai. 21.00 Sraigtasparnių karai. Vietnamas. 22.00 Draudimai. Kraujas. 23.00 Paskutinio karo didvyriai. 0.00 Nacių medžioklė. 1.00 Nakties programa.

7.00 Skunkų tramdytojas. 7.25 Gyvenimas su žmogumi vilku. 8.15, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 8.40 Viskas apie šunis. 9.10 Pandamonium. 10.05 Amba, rusiškas tigras. 11.00, 19.15 Laukinės gamtos SOS. 11.25 Orangutanų sala. 11.55, 23.50 Hiustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 12.50 Oro uostas gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Skunkų tramdytojas. 16.30 Stereotipų griovėjai. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Kinologija. 19.40 Orangutanų sala. 21.05 Denielis ir mūsų katės. 22.00 Kaip netapti ryklių grobiu. 22.55 Man įkando. 0.45 Grobis – žmogus. 1.40 Laukiniai ir pavojingi.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Knockhill). 14.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Gdynės „Asseco Prokom“. 15.55 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–Bilbao „Bizkaia Basket“. 17.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Banca Civica“–Madrido „Real“. 19.00 Sporto metraštis. 19.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Kijevo „Budivelnik“. 21.00 Sporto metraštis. 21.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Palermo“–„Lazio“. 23.00 Sporto metraštis. 23.15 Klubų karaliai. „Bayern Munich“.

6.00 „Pragariškas rodeo“. 7.00 „Laimės kūdikiai“. 8.00 „Stebuklingos istorijos“. 11.00 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 12.00 „Laimės kūdikiai“. 13.00 „Pragariškas rodeo“. 13.55 „Broliai Jonesai Amazonės miškuose“. 14.50 „Ištvermės testas: kelionė į Vankuverio salą“. 15.45 „Pirmasis kontaktas“. 16.40 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 17.40 „Tas ar anas?“ 18.40 „Įsilaužėliai“. 19.40 „Juodasis auksas“. 20.30 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 21.20 „Sunkiausi darbai“. 22.15 „Automobilių restauratoriai“. 23.10 „Oro mūšiai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Elektros istorija“. 11.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 12.00 „Krakatau: paskutinės dienos“. 13.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 14.00 „Ar žinai, kas esi?“ 15.00 „Mikhailas Rudy: pianisto portretas“. 16.00 „Laiko komanda“. 17.00 „Elektros istorija“. 18.00 „Žmonijos kelionė“. 19.00 „Edvardo laikų ūkininkai“. 20.00 „Ispaniškas gripas: pamirštos aukos“. 21.00 „Titaniko“ gelbėtojai“. 22.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 23.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 9.55 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 10.50 „Gyvūnų parkas“. 11.50 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 12.50 „S.Irwinas: krokodilų medžiotojo dienoraštis“. 13.40 „Gyvūnėlių globėjai“. 14.30 „Gyvūnų parkas“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.25 „Laukinėje karalystėje“. 17.15 „Orangutanų dienoraštis“. 18.15 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.05 „Gyvūnų viltis“. 20.05 „N.Marvenas ir jaguarai“. 21.00 „Paslaptingas dramblių gyvenimas“. 22.00 „Indijos dykumų vilkai“. 23.00 „Gegutė“. 0.00 Nakties programa.

8.00 Atviras JAV teniso čempionatas. IV diena. 10.00 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. 12.00 Atviras JAV teniso čempionatas. IV diena. 13.30 Pasaulio merginų (iki 20 metų) futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis. 15.30 Dviračių lenktybės „World Port Classic“. 17.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. XIII etapas. 18.45 Atviras JAV teniso čempionatas. V diena.

20.30 NTV mir



11.00 „Formulė-1“. „Belgijos didžiojo prizo“ pirma treniruotė. Tiesioginė transliacija. 12.35 „Premier League World“ žurnalas. 13.00 Ledo ritulys. KHL finalas. Antros rungtynės. 15.00 „Formulė-1“. „Belgijos didžiojo prizo“ antra treniruotė. Tiesioginė transliacija. 16.35 Ledo ritulys. KHL finalas. Trečios rungtynės. 18.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. Kijevo „Dinamo“– „Borussia“. 20.40 Triatlonas. „IronMan 2012“ žurnalas. 21.10 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.40 Futbolas. „UEFA supertaurė“. „Chelsea“– „Atletico“. Tiesioginė transliacija. 23.50 Ledo ritulys. KHL finalas. Ketvirtos rungtynės.

7.00 Ryto programa. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Turbo. 19.30 Futbolas. Bundeslygos aktualijos. 20.25 Sportinis pokeris. 21.25 Turbo. 22.25 Dokumentika. 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 0.45 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

22.00 TV1000



„Ginklas“ („Оружие“)

„Juodintas plienas“ („Blue Steel“)

Šeši filmo herojai padarė perversmą ginklų srityje. Jų sukonstruotas šautuvas, iš pažiūros panašus į vaikišką žaislą, išsiskiria milžiniška galia. Bet šį ginklą dar reikia rimtai išbandyti. Todėl konstruktoriai kreipiasi į kariškius ir įtakingą Dūmos deputatą.

Policininkė Megan tapo įžūlaus nusikaltimo liudininke, tačiau nesutriko ir, panaudojusi ginklą, nukovė vieną prekybos centro užpuoliką. Deja, vietoj pagyrimo gavo pylos. Po kurio laiko ji pati buvo apkaltinta tyčiniu nužudymu. O vėliau prasidėjo visai keisti dalykai.

Trileris. Rusija, 2011 m. Rež. Aleksandras Proškinas. Vaidina Dmitrijus Palamarčiukas, Ilja Noskovas.

Veiksmo trileris. JAV, 1989 m. Rež. Kathryn Bigelow. Vaidina Jamie Lee Curtis, Ronas Silveris.

45


46

skanaus Būti Lie­tu­vo­je ve­ge­ta­ru yra tas pat, kaip būti aist­rin­gu žolės rie­du­lio sir­ga­liu­mi. Ta­ čiau pa­var­gu­ siems nuo va­ sa­ros iš­kylų su keps­ninė­mis bei no­rin­tiems pail­sin­ti skrandį nuo sul­tingų ant gro­te­lių čirš­ki­namų pjaus­nių pa­ts lai­kas pri­si­min­ti žuvų ka­ra­lienę – la­šišą.

La­ši­šai pa­lie­pus, mums pa­n Ignas Jačauskas Nors Lie­tu­vos van­de­ny­se la­šišų ne­gau­su, pro­fe­sio­nalūs žve­jai jų ga­li pa­tys su­si­gau­ti Lie­tu­vos upė­se ru­denį, jei ne­no­ri pre­kyb­ cent­riuo­se pirk­ti per ak­ci­jas.

Šio­je žu­vy­je ypač gau­su ome­ ga-3 rie­balų rūgščių, ji ga­li efek­ ty­viai nor­ma­li­zuo­ti krau­jospūdį ir iš­lai­ky­ti op­ti­malų krau­jo krešė­ jimą. Jei la­ši­šos pa­tie­kalų val­gy­ si­te bent du­kart per sa­vaitę, treč­ da­liu su­ma­žin­si­te ri­ziką pa­tir­ti

Apel­si­ninė la­ši­ša

Reikės: 400 g la­ši­šos; 2 apel­sinų; 1 šaukš­te­lio gars­ty­čių; 0,5 šaukš­te­lio roz­ma­rinų; 0,5 šaukš­te­lio čiob­re­lių; 0,5 šaukš­to ba­zi­likų; 1 šaukš­to se­zamų sėklų; drus­kos ir juodųjų pi­pirų.

Iš vie­no apel­si­no išs­paus­ki­ te sul­tis. Su­mai­šy­ki­te jas su gars­ty­čio­mis, roz­ma­ri­nais,

čiob­re­liais, ba­zi­li­kais, drus­ ka ir pi­pi­rais. Kitą apel­siną su­pjaus­ty­ki­te grie­žinė­liais. Ke­pi­mo skar­do­je išdė­lio­ki­ te apel­si­no grie­žinė­lius. Ant apel­si­no grie­žinė­lių su­dėki­te la­ši­šos ga­balė­lius ir api­pil­ki­ te ma­ri­na­tu. Lai­ky­ki­te 1–1,5 va­lan­dos. Tuo­met api­bars­ty­ ki­te la­šišą se­zamų sėklo­mis ir įkai­tinę or­kaitę iki 180– 190 laips­nių ­kep­ki­te viską apie 20 mi­nu­čių.

šir­dies smūgį. Kar­dio­lo­gai su­ta­ ria, kad la­ši­šo­se yra ka­ro­ti­noido as­tak­san­ti­no, ku­ris yra stip­rus an­tiok­si­dan­tas. Vis dėlto jas rei­ kėtų rink­tis at­sar­giai – įsi­ti­kin­ki­ te, kad per­ka­te lau­ki­nių la­šišų, o ne užau­gintų did­žiu­liuo­se ūkiuo­

se, ku­rios ga­li būti „pri­kimš­tos“ in­sek­ti­cidų, pes­ti­cidų ar sun­kiųjų me­talų. Tie­sa, jei nemėgs­ta­te la­ šišos, ki­tos rie­bios žu­vys, pa­ vyzd­žiui, skumbrės, tu­nai, silkės ar sar­dinės, jūsų šird­žiai duos tą pa­čią naudą.


La­ši­šos žu­vienė

Reikės:

be­liais. La­šišą ir po­mi­do­rus taip pat su­pjaus­ty­ki­te ma­žais ga­ba­liu­kais. Įkai­tin­ki­te puo­

de ke­lis šla­ke­lius alie­jaus ir su­ber­ki­te po­rus bei svogū­nus. Pa­ke­pin­ ki­te iki 2 mi­nu­čių. Tuo­met su­ber­ki­te mor­kas ir vis pa­ mai­šy­da­mi ke­pin­ ki­te dar 2–3 mi­nu­ tes. Sudė­ki­te po­ mi­do­rus ir į­pil­ki­ te 1 litrą van­dens. Už­vir­ki­te. Kai van­ duo už­virs, pri­dėki­ te bul­vių ir prie­sko­ nių. Vir­ki­te nuo 5 iki 7 mi­nu­čių. Sudė­ki­te la­šišą, su­pil­ki­te grie­tinėlę ir vir­ ki­te apie 5 mi­nu­tes. Į sriu­ bą įber­ki­te mėgstamų ža­lu­ mynų. Tin­ka tiek švie­ži, tiek džio­vin­ti.

ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Į gau­ tą tešlą su­dėki­te smul­kiai pjaus­ty­tas pet­ra­žo­les bei la­ šišą, ta­da su­dėki­te ir cu­ki­ni­ją

su čes­na­kais, su­pil­ki­te li­kusį pieną, įberkite druskos, pipi­ rų, vėl iš­mai­šy­ki­te. Bly­nus kep­ki­te įkai­tin­to­je kep­tuvė­je su alie­ju­mi.

su­smul­kin­ ki­te ir ap­ ke­pin­ki­ te svies­ te. La­ šišą su­ pjaus­ ty­ki­te ku­be­ liais, ap­ šlaks­ty­ ki­te cit­rinų sul­ti­mis ir ap­

ke­pin­ki­te kar­tu su svogū­ nais. Sut­rin­ki­te žuvį kar­tu su su­tar­kuo­to­mis mor­ko­mis, džiūvėsė­liais ir kiau­ši­niu. Sudė­ki­te prie­sko­nius. Dėki­ te žu­vies masę ant kopūs­ to lapų ir su­vy­nio­ki­te. Žu­vies ba­landė­lius su­dėki­te į ke­pi­ mo indą, ap­lie­ki­te grie­tinė­ le ir įpil­ki­te 100 ml ver­dan­ čio van­dens. Troš­kin­ki­te ba­ landė­lius 180 laips­nių or­ kaitė­je.

300 g la­ši­šos filė; 500 g bul­vių; 300 g po­mi­dorų; 1 svogū­no; 0,5 po­ro; 150 g morkų; 500 ml 10–20 pro­c. rie­bu­mo grie­tinėlės; drus­kos, pi­pirų; šla­ke­lio alie­jaus; įvai­rių ža­lu­mynų (ge­riau­sia pet­ra­žo­lių, krapų).

Porą ir svogūną su­smul­kin­ ki­te, mor­kas su­tar­kuo­ki­te, o bul­ves su­pjaus­ty­ki­te ku­

Cu­ki­nijų bly­ne­liai su la­ši­ša

Reikės: „Shutterstock“ nuotr.

norė­jus Šį kartą „TV die­na“ siū­lo dau­giau­sia lie­tu­viš­kai vir­tu­ vei pui­kiai tin­kan­čių la­šišų pa­ tie­kalų, pa­įvai­rintų ne tik, pa­ vyzd­žiui, apel­si­nais, bet jau už­derė­ju­sio­mis mūsų dar­žo gėrybė­mis.

450 ml pie­no; 140 g kvie­ti­nių miltų; 3 kiau­ši­nių; 100 g rūky­tos la­ši­šos; 1 cu­ki­ni­jos; 1 čes­na­ko skil­telės; drus­kos ir juodųjų pi­pirų; trupučio aliejaus; pet­ra­žo­lių.

Cu­ki­ni­ją smul­kiai su­pjaus­ty­ ki­te, išs­paus­ki­te čes­naką, su­ mai­šy­ki­te jį su cu­ki­ni­ja ir pa­ ke­pin­ki­te alie­ju­je. Su­mai­šy­ ki­te pusę po­rci­jos pie­no su mil­tais, įmuš­ki­te kiau­ši­nius

Ba­landė­liai su la­ši­ša

Reikės: 6 lapų sa­vo­ji­nio kopūs­to; 500 g la­ši­šos filė; 1 svogū­no; 2 morkų; 1 kiau­ši­nio; 2 šaukštų džiūvėsė­lių; 4 šaukštų grie­tinėlės; 1 šaukš­to svies­to; 1 šaukš­to cit­rinų sul­čių; drus­kos, juodųjų pi­pirų; ro­ži­nių pi­pirų.

Sa­vo­ji­nio kopūs­ to la­pus pa­vir­ ki­te leng­vai pa­sūdy­ta­me van­de­ny­je 5–7 mi­nu­tes ar­ba 10 mi­ nu­čių gar­ puo­dy­je. Iš­ vir­tus la­pus per­lie­ki­te šal­ tu van­de­niu, nu­ sau­sin­ki­te. Svogūną


48

bibli0teka

Il­gesnė knygų len­ty­na Įkvėpi­mo ne­re­tai ieš­ko­me vaikš­tinė­da­mi, mąsto­me stebė­da­mi gamtą, paukš­čius ar įbes­da­mi žvilgsnį kur nors be­ga­lybėn. O kny­gos, pa­si­ro­do, ku­ria­mos ir bėgant ma­ra­toną. Tik ar įma­no­ma išspręs­ti di­lemą, kaip kurs­ty­ti ra­mią šei­mos ži­di­nio ugnį, kai į ją ži­ba­lo pi­la ma­žiau­sio­ji at­ža­la? Apie tai kal­ba „TV die­nos“ pri­sta­to­mos kny­gos. O Alvy­das Šle­pi­kas, ne tik TV3 se­ria­lo „Vy­no ke­lias“ re­ži­sie­rius, bet ir ak­to­rius bei poe­tas, knygų ne­si­ren­ka – jos ren­ka­si jį. Tad vie­nu me­tu jo ran­ko­se ga­li būti ir biog­ra­fi­nis ro­ma­nas, ir poe­zi­jos rink­tinė ar ge­ras ro­ma­nas.

Chao­tiš­kas skai­ty­mas ne­var­gi­na Ma­no knygų len­ty­no­se yra vis­ko: at­ si­budęs vi­sa­da skai­tau, taip pat ei­ da­mas mie­go­ti. Vie­nu me­tu skai­tau bent ke­lias kny­gas. Šiuo me­tu – ką tik „Baltų lankų“ iš­leistą Gab­rie­le’io D’An­nun­zio „Ne­kaltąjį“ ir Vla­do Kal­ vai­čio „Sus­tip­rin­to re­ži­mo ba­raką“. La­bai ge­ra kny­ga, tik kodėl ją pa­va­ di­no no­ve­lių ro­ma­nu – ne­ži­nau. Neats­k i­riu, skai­t au poe­ziją ar pro­ zą. Ne­se­niai išė­jo Rim­v y­do Stan­ ke­v i­č iaus, Gin­t a­ro Bleiz­gio, Ai­do Marčė­no, Gy­č io Nor­vi­lo kny­gos – ko­le­gas vi­sa­da per­skai­tau, kai tik jų teks­t ai pa­si­ro­do. Skai­t au ganė­t i­nai chao­t iš­kai, in­ tui­t y­viai – ko tuo me­tu no­ri­si. Aiš­ ku, jei knygą pa­do­va­no­ja drau­gas, ko­le­ga, ją būti­nai tu­riu per­skai­t y­ti. Tar­si įsi­pa­rei­go­ji – ki­t aip juk neim­ tum. Mėgstu, kad kny­gos įvai­ruotų: pa­skaitęs tą pa­t į V.Kal­vaitį tik­rai ne­pul­siu skai­t y­ti Pri­mo Le­vi ar Ba­ lio Sruo­gos „Dievų miš­ko“. Ge­riau jau pa­siim­siu kokį Wi­toldą Gomb­ ro­wic­zių. Vie­nu me­tu jau­nystė­je bu­vau su­ si­ž avėjęs Lo­t ynų Ame­ri­kos au­to­ riais. Da­bar jie neat­ro­do nei kuo nors blo­ges­ni, nei ge­res­ni. Ypa­ tingų mei­lių ne­tu­riu. Bet ne­b ūti­nai skai­tau tai, kas iš­leis­ta da­bar.

Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi. „Ką aš kal­bu, kai kal­bu apie bė­ gimą“. „Bal­tos lan­kos“. Vil­nius, 2012 m. 192 p. Nau­ja nie­kaip ne­nuils­tan­čio ja­po­ no Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi kny­ga ne­ dvip­ras­miš­kai už­si­me­na apie ra­ šy­to­jo po­mėgį. Su­laukęs 30-ies H.Mu­ra­ka­mi par­davė sa­vo džia­zo klubą To­ki­jo cent­re ir nu­sprendė tap­ti ra­šy­to­ju. At­sidėjęs ra­šy­mui H.Mu­ra­ka­mi su­si­dūrė su rim­ta pro­ble­ma – kaip pa­lai­ky­ti gerą fi­ zinę ir dva­sinę formą? Taip ra­šy­to­ jo gy­ve­ni­me at­si­ra­do ma­ra­to­nas. „No­ras pa­būti vie­nam ir da­bar iš­ likęs. Todėl tas bėgi­mas, nors va­

landą per dieną, taip už­si­tik­ri­nant ty­los lai­ko vien sau, ta­po svar­biu veiks­mu dva­si­nei hi­gie­nai pa­lai­ ky­ti, – sa­ko H.Mu­ra­ka­mi.

Lio­nel Shri­ver. „Pa­si­kalbė­ki­me apie Ke­viną“. „Al­ma Lit­te­ra“, Vil­nius, 2012 m. 472 p. Kny­go­je „Pa­si­kalbė­ki­me apie Ke­ viną“ drąsiai ir be sen­ti­mentų at­ si­gręžia­ma į vai­ko ir mo­ti­nos san­ty­kius. Ko­kia ga­li būti ne­ meilės kai­na? Lai­min­gai iš­tekė­ ju­si Eva Ka­čia­du­rian po ilgų dve­ jo­nių ryž­ta­si pa­sto­ti ir la­bai grei­ tai su­vo­kia, kad... ji ne­pa­si­ruo­šu­si mo­ti­nys­tei. Ma­ža­sis Ke­vi­nas, tar­ si jaus­da­mas vi­di­nes ma­mos abe­ jo­nes, nuo pat pirmųjų dienų at­ stu­mia vi­sas jos pa­stan­gas. Eva pa­leng­va grimz­ta į me­lan­cho­liją,

o už­sisk­lendęs, niū­rus ir ci­niš­kas Ke­vi­nas aug­da­mas vis iš­ra­din­ giau ją te­ro­ri­zuo­ja.

Al­gir­das Knys­tau­tas.

Ma­no len­ty­no­je yra ir ru­siš­kos, ang­ liš­kos li­te­ratū­ros. Ką tik per­skai­čiau „Le­vo Ni­ko­la­je­vi­čiaus Tols­to­jaus se­ serų ir bro­lių su­si­ra­šinė­ji­mus“. Bai­ siai įdo­mu – jie iš tiesų vie­ni ki­tiems daug rašė, at­si­skleid­ž ia ne tik Le­vo, bet visų Tols­tojų li­ki­mai. Man ne­sup­ran­ta­mi pa­sa­k y­mai, kad knygų yra iš­leis­ta per daug, kad at­ si­rink­ti ne­beį­ma­no­ma. Jei žmo­gus skai­to, jis kny­gas at­si­ren­ka. Ir poe­ zi­ja ne­skai­t an­tiems yra tik žod­ž ių krūva. O kuo dau­giau knygų, tuo ge­riau. Nes vis tiek jų visų ne­pers­kai­t y­si.

„Ere­liai“. „Bal­tos lan­kos“, Vil­ nius, 2012 m., 40 p. Ere­liai – la­bai re­ti paukš­čiai, todėl Lie­tu­vo­je itin sau­go­mi. Šie ga­lin­gi ir plėšrūs spar­nuo­čiai, pa­plitę vi­ sa­me pa­sau­ly­je, daž­nai vaiz­duo­ja­ mi ir dau­ge­lio ša­lių her­buo­se. Ko­ kių rūšių ere­liai lan­ko­si Lie­tu­vo­je, kuo jie min­ta, kur krau­na liz­dus ir kuo ski­ria­si vie­ni nuo kitų? Ar žu­ vi­nin­kas taip pat ere­lis? Ši A.Knys­ tau­to kny­ga vai­kus su­pa­žin­di­na su įvai­rių rūšių ere­liais, at­skleid­žia, kaip jie med­žio­ja ar žve­jo­ja, ir pa­ pa­sa­ko­ja daug kitų įdo­mių da­lykų. Įvai­rių pa­sau­lio ir Lie­tu­vos gam­ti­ ninkų ren­gia­ma knygų se­ri­ja jau­ nuo­sius skai­ty­to­jus su­pa­žin­di­na ir

su kas­die­nia­me gy­ve­ni­me, ir pa­ sa­ko­se su­tin­ka­mais paukš­čiais, žvėri­mis, ki­tais gy­vo­sios gam­tos gy­ven­to­jais. Šios kny­gelės ska­ti­na mus už­megz­ti ar­ti­mesnį bei at­vi­ resnį ryšį su gam­ta. Pa­rengė Ignas Jačauskas


horoskopas

Ast­ro­lo­ginė pro­gnozė rugpjū­čio 25–31 d. AVI­NAS

VĖŽYS

SVARS­TYKLĖS

OŽIA­RA­GIS

Sa­vait­galį pra­var­ tu pa­mirš­ti bui­ ti­nius rūpes­čius ir pa­si­sem­ti nau­ jų įspūdžių. Galbūt da­ly­vau­si­te tarp­tau­ti­nia­me ren­ gi­ny­je, var­žy­bo­se ar­ba kalbė­si­ te apie tai. Ap­lin­ki­nių iro­ni­ja ga­ li kiek už­gau­ti sa­vi­meilę ir įneš­ ti su­maiš­ties į san­ty­kius. Kils pa­ gun­da at­sa­ky­ti ki­tiems tuo pa­ čiu, tik klas­tin­giau. Ki­tos sa­vaitės pra­džio­je taps ga­na aiš­ku, ko­kios per­spek­ty­vos jūsų lau­kia. Svar­bi bus jūsų pro­fe­sinė kom­pe­ten­ci­ja, gy­ve­ni­mo pa­tir­tis ir pa­žin­tys.

Pe­rio­do pra­džia tu­ rėtų būti ir dar­bin­ ga, ir kon­tak­tiš­ka. Ga­li truk­dy­ti už­ku­ li­sinės int­ri­gos, kitų veid­mai­niš­ku­mas. Ne­ si­ka­muo­ki­te, jei li­ko ne­pa­da­rytų darbų ar­ba ne vis­kas pa­vy­ko to­ bu­lai. Prio­ri­te­tinį dėmesį skir­ki­te svei­ka­tai. Ki­tos sa­vaitės pra­džio­ je gau­tus pa­si­ūly­mus ver­ta priim­ ti, jei tam ne­prieš­ta­raus par­tne­riai, ar­ti­mie­ji. Turėtų iš­sispręs­ti ju­ri­di­ nis klau­si­mas. Jau­si­te di­delį prie­ šin­gos ly­ties at­stovų dėmesį ir ga­ li­te at­nau­jin­ti pra­ras­tus san­ty­kius.

Pe­rio­do pra­džio­je in­ten­sy­viai bend­ rau­si­te su kai­ my­nais, drau­ gais, gi­minė­mis. Ga­li­te su­ži­no­ti nau­jieną ar­ba kaip nors įsi­pa­rei­go­ti. Tikė­ti­nos iš­lai­ dos, su­si­ju­sios su namų ūkiu ar nu­ma­to­ma vieš­na­ge, sve­čiais. Ki­ ta ver­tus, šei­my­ni­niai san­ty­kiai at­ neš ra­mybę ir at­gaivą, jei to tiks­ lin­gai siek­si­te. Nuo pir­ma­die­nio vis la­biau puo­selė­si­te ro­man­tiš­kas vil­tis ir jau­si­te stiprė­jantį me­ninį įkvėpimą. Ar­ba prio­ri­tetą teik­si­te vai­kams, jų pro­ble­moms spręsti.

Pe­rio­do pra­džio­ je sto­ko­si­te no­ro bend­rau­ti su ap­ lin­ki­niais. Ga­li­te turė­ti iš­gy­ve­nimų dėl ne­si­pil­dan­čių lūkes­čių ar svei­ ka­tos su­tri­ki­mo. Ver­čiau ne­siim­ki­ te veik­los, ku­riai prie­šta­rau­ja vi­di­ nis bal­sas, ne­si­leis­ki­te pro­vo­kuo­ ja­mi. Ven­ki­te svai­galų. Ki­ta sa­ vaitė bus ne­blo­ga, jei viską da­ry­si­ te su ge­ra va­lia ir nuo­tai­ka. Re­gis, sva­jo­si­te apie ro­man­tišką ke­lionę, trokš­tamą pa­žintį ar jos at­nau­ji­ nimą. Ta­čiau jus ga­li ved­žio­ti už no­sies tar­pi­nin­kai ar­ba par­tne­ris.

JAU­TIS

LIŪ­TAS

SKOR­PIO­NAS

VAN­DE­NIS

Pe­rio­do pra­džio­je nie­ko ge­ro ne­ža­ da leng­vabū­diš­kos avan­tiū­ros, ypač fi­nan­sinės ir sek­sua­ linės. Ga­li būti, kad teks pe­rim­ti dalį par­tne­rio naš­tos ar­ba pra­šy­ti, kad jis pa­dėtų jums įveik­ti sun­ ku­mus. Re­gis, su­si­ruo­ši­te vieš­ nagėn pas se­niai ma­tytą as­menį. Ga­li­mas nuo­ty­kis, spor­tinė ar ki­ to­kia at­rak­ci­ja. Ki­tos sa­vaitės pra­ džio­je su­lauk­si­te int­ri­guo­jamų nau­jienų. Jums ne­stigs dip­lo­ma­ ti­jos, ga­li­te su­lauk­ti ne­blo­go pa­ si­ūly­mo iš darb­da­vio ar ko­le­gos.

Sa­vait­galį būsi­te sek­sualūs, ener­ gin­gi, trok­ši­te meilės, ap­lo­dis­ mentų ir ma­lo­numų. Neišš­vais­ty­ki­te per daug pi­nigų, norė­da­mi pa­da­ry­ti įspūdį. Pui­kiai sek­sis kūry­binė veik­la. Tik ven­ki­ te per­si­val­gy­ti. Nuo pir­ma­die­nio būsi­te tik­ri darbš­tuo­liai. Turbūt im­sitės re­formų, pa­pil­domų už­ duo­čių, ge­ne­ra­li­nio tvar­ky­mo­si ar kt. Nau­dos duos rek­la­ma. Nuo tre­ čia­die­nio ga­li būti ak­tua­lus meilės ar­ba vers­lo par­tne­rystės klau­si­ mas. Sau­go­kitės su­kčių.

Sa­vait­ga­lio die­nos ska­tins iš­lai­dau­ ti pra­ban­gai, gro­ žio pa­slau­goms, kad ką nors su­žavė­ tumė­te ar pa­si­jus­tumė­te pra­na­ šes­ni. Sau­go­kitės su­kčių. Ga­li būti, kad vyk­si­te į sve­čius ar­ba pa­tys or­ga­ni­zuo­si­te ko­kią iš­kylą, ren­gi­ nuką, spor­tinę ar ki­to­kią at­rak­ciją. Pa­lan­ku skir­ti pa­si­ma­ty­mus. Ki­tos sa­vaitės pra­džio­je no­riai bend­rau­ si­te, de­monst­ruo­si­te sa­vo ži­nias, rek­la­muo­sitės. Šiuo me­tu daug kas pri­klau­sys nuo jūsų reak­ci­jos ir ap­suk­ru­mo tvar­kant fi­nan­sus.

Pe­rio­do pra­džia bus ne­blo­ga, jei ne­tu­ri­te per di­de­ lių norų ir am­bi­ cijų. Sek­sis tvar­ky­ ti vi­suo­me­ni­nius rei­ka­lus, re­gis, pa­vyks šau­niai pa­si­reikš­ti bend­ ra­min­čių ko­lek­ty­ve, draugų kom­ pa­ni­jo­je. Kitą sa­vaitę ga­li­te su­ži­ no­ti tai, kas bu­vo nuo jūsų sle­pia­ ma, ar­ba, at­virkš­čiai, at­si­ras kon­fi­ den­cia­lių rei­kalų, ku­riuos turė­si­te tvar­ky­ti ne­sia­fi­šuo­da­mi. Tikė­ti­na nau­da iš lab­da­ros, me­di­ci­nos, far­ ma­ci­jos. Turbūt su­lauk­si­te ko­ky­ biš­kos pa­gal­bos, jei gy­dotės.

DVY­NIAI

MER­GELĖ

ŠAU­LYS

ŽU­VYS

Pe­rio­do pra­džio­je ilgė­sitės my­li­mo žmo­gaus ar­ba ne­ri­mau­si­te dėl vaikų. Įma­no­mas ir žais­min­gas nuo­ty­kis, flir­tas. Ki­ lu­si įtam­pa san­ty­kiuo­se su ar­ti­ mai­siais turėtų iš­sisk­lai­dy­ti. Nuo pir­ma­die­nio teks vyk­dy­ti fi­nan­si­ nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Ga­li­mas pa­ tik­ri­ni­mas, re­vi­zi­ja dar­be, vers­le. Viską, dėl ko ta­riatės, de­ratės, iš­ siaš­kin­ki­te iki ga­lo. Dėl ju­ri­di­nių ir kitų keb­lių klau­simų pra­var­tu pa­si­tar­ti su spe­cia­lis­tais.

Pe­rio­do pra­džio­je ga­li­te pa­tir­ti ap­ gaulę, nu­si­vy­ limą, pa­vy­do grau­ žatį. Nes­kubė­ki­te da­ ry­ti iš­vadų, būki­te ap­dairūs. Re­ gis, jums vi­siš­kai ne­si­norės nie­ kur verž­tis iš namų, ne­bent į sa­vo sodą ar so­dybą. Pra­var­tu už­siim­ ti bui­ti­ne ruo­ša, ne­di­de­liu re­mon­ tu. Sa­vaitė bus pa­lan­ki kūry­bi­nei veik­lai, spor­tui, meilės pa­si­ma­ty­ mams, pra­mo­gau­ti su drau­gais. Galbūt pa­vyks įsi­dar­bin­ti ar la­biau su­stip­rin­ti sa­vo po­zi­ci­jas dar­be.

Pe­rio­do pra­džio­ je gy­ve­ni­mas ga­ li pa­teik­ti iš­ban­ dymą. Sten­kitės tvar­kin­gai at­lik­ ti, ką esa­te nu­matę. Ne­pa­si­duo­ki­ te abe­jo­ti­noms pa­gun­doms, neiš­ duo­ki­te kitų pa­si­tikė­ji­mo. Sa­vait­ galį jus do­mins la­bai že­miš­ki, bui­ tiš­ki da­ly­kai. Pra­mo­gau­ki­te, sma­ gu­riau­ki­te, tik jaus­ki­te saiką. Ki­ta sa­vaitė tin­ka­ma tvar­ky­ti ko­mer­ ci­nius, tie­ki­mo, nuo­sa­vybės rei­ ka­lus. Galbūt pa­vyks su­si­tar­ti dėl pel­nin­go už­sa­ky­mo, kre­di­to.

Pe­rio­do pra­džio­je bet ko­kius san­ty­kius su­ ga­din­ti bus leng­viau, nei juos pa­tai­sy­ti. Būtų šau­nu, jei pa­vyktų drau­giš­kai su­si­tar­ti dėl bend­ro po­ žiū­rio į vi­sai šei­mai ak­tualų rei­ kalą ar pir­kinį. Pa­si­tel­ki­te hu­mo­ ro jausmą ir so­li­da­rumą, jei no­ri­te, kad jus ki­ti pamėgtų. Nuo pir­ma­ die­nio būsi­te nu­si­teikę bend­rau­ ti, vis­kuo domė­tis. Ga­li at­si­nau­jin­ ti se­na pa­žin­tis. Ne­var­to­ki­te svai­ galų, sau­go­kitės ap­si­nuo­di­ji­mo.

Si­do­ni­ja

49


50

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Kimberly Cutter knygą „Mergelė“.

Keturioliktasis amžius. Prancūzija – Šimtamečio karo mėsmalėje. Kraštas trypiamas svetimšalių, anglai siaubia viską, kas pasitaiko kelyje, Karolis VII, nekarūnuotas Prancūzijos karalius, neturi nei jėgų, nei drąsos ginti savo karalystę. Ramaus Domremi miestelio tėvų sode valstietė mergaitė išvysta keistą šviesą ir išgirsta garsiai tariamą savo vardą: „Žana“...

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Vaiga Varnavičienė iš Kauno, Ilona Gustienė iš Klaipėdos ir Laura Baltakienė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653. 1

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

2

3

4

5

6

7

8

9

Rugpjūčio 18 d. spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Pankrokas. Ekonomė. Batoras. Dakaras. Pakasa. Iputė. Fik. Iena. Jolė. Rata. Ygla. Karosai. Ta. Linas. Gaida. Byras. Talkas. Vadovas. Batas. Mėlynės. Kurosava. Sana. Alamas. Sas. Horizontaliai: Pabaigtuvės. Akela. Ala. Tana. DYN. Kuosa. Bona. Ra. Lyvė. Kirasa. Kasijanas. Poras. „Ka“. Sedulos. Bum. „Katės“. Tara. Vokė. Agatos. Na. Rialas. Orfa. Iksas. Maitėda. Va. Ėska. Astas. Pažymėtuose langeliuose: Vakarienė.


2012-08-25 TV diena