Page 1

TODÄ–L, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinÄ—s

pirmadienis, liepos 30 d., 2012 m. Nr. 176 (1375)

D.Gry­baus­kai­tÄ— olim­pie­Ä?iams ­ lin­kė­da­ma sÄ—k­ mÄ—s ÄŻtei­kÄ— sim­ bo­li­nÄŻ deg­lÄ…. Lietuva 7p.

Pre­ky­bos cent­ rų nuo­lai­dų uŞ­ ku­li­siai: su­var­Şy­ ti tie­kė­jai ir ap­ mau­ti pir­kė­jai. Eko­no­mi­ka 8p.

diena.lt

1,30 Lt

Di­dŞio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rui D.Ca­me­ro­nui te­ko pa­Şa­dė­ti, kad ťa­ly­je re­fe­ren­du­mas dėl na­rys­ tės ES vie­ną die­ną įvyks. Pasaulis 9p.

NeviltÄŻ varo ta­kai ÄŻ nie­kur Vil­nie­Ä?iai bent va­ sa­rÄ… mie­lai at­si­sa­ ky­tĹł au­to­mo­bi­liĹł ir sÄ—s­tĹł ant dvi­ra­ Ä?iĹł. Vie­nin­te­lÄ— bė­da – nuo tať­ko A iki tať­ ko B sos­ti­nė­je ne­nu­ li­pus nuo dvi­ra­Ä?io nu­va­Şiuo­ti neį­ma­ no­ma.

Ša­lių lais­vę ga­li­ma uŞ­tik­ rin­ti tik Lie­tu­vai ir Len­ki­ jai lai­kan­tis iť­vien.

UŞ­sie­nio­ rei­ka­lų­ mi­nist­ras­ Aud­ro­nius­ AŞu­ba­lis

6p.

Lie­tu­va

5p.

ÄŽt­rauk­ti per prie­var­tÄ… Esa­te par­ti­j os na­rys, ta­Ä?iau to ne­Şi­ no­te. Kad to­kiĹł at­ve­jĹł yra, paaiť­kė­ jo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai su­tei­kus ga­li­my­bÄ™ Ĺžmo­nÄ—ms pa­si­tik­rin­ti, ar jie ÄŻtrauk­t i ÄŻ par­t i­j Ĺł są­ra­ťus. Tie­s a, mi­n is­te­r i­j a ti­k i­n a, kad tai tė­ra pa­ vie­niai at­ve­jai.

miestas

Muzikantai dė­ko­jo lie­tu­viams

Vil­nius, sun­kiai pa­jė­gian­tis sprÄ™s­ ti trans­por­to spĹŤs­Ä?iĹł pro­ble­mÄ…, vis grę­Şia­si ÄŻ Ĺža­lią­jÄŻ trans­por­tÄ… – dvi­ ra­Ä?ius. At­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dÄ—, kad po­ten­cia­lĹŤs dvi­ra­ti­nin­kai ĹĄios trans­por­to prie­mo­nÄ—s ne­si­ren­ka vi­sai ne dÄ—l to, kad ne­mÄ—g­tĹł svei­kai ke­liau­ti. Tie­siog sos­ti­nÄ—s dvi­ra­Ä?iĹł ta­kĹł sis­te­ma pri­me­na su­trō­ki­nė­ ju­sias krau­ja­gys­les – ta­kai bai­gia­ si ties va­zo­nais, sie­no­mis, dings­ta prie til­tĹł, be to, jais rei­kia da­ly­tis su pÄ—s­Ä?iai­siais bei au­to­mo­bi­liais. PlaÄ?iau skaitykite

Miestas

2

15p.

„„IĹĄĹĄĹŤkis: dviraÄ?iu pervaĹžiuoti bent keliĹł ĹĄimtĹł metrĹł atkarpÄ… – neÄŻmanoma misija. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tÄ—s nuo­tr.

CĂ 8N_\YV[VXVĂş]\YVXYV[VXN dddXN_]\YYa 8cVRĂ˜VNV`VaV_aV

@8F196.B8Âź@3B;8067¡`b !;B<9.61.Â&#x201C; A68B "9A V_NaYVXaVVb\`YNO\_Na\_V[Vb`af_VZb`' ď Ž `XfQYVNbXĂ?`aVZbYVb\WN[Ă&#x2DC;V\U\_Z\[\ A@5[b`aNafZN` ď Ž YNV`c\aV_\X`V[\3A![b`aNafZN` ď Ž YNV`c\a_VW\QaV_\[V[\3A [b`aNafZN` ď Ž N[aVXĂ­[Ăş]_VR`XfQYVNbXĂ&#x203A;`]R_\X`VQNgĂ? .A=<[b`aNafZN`

?Ă­]V[XVaĂ&#x203A;``Nc\`cRVXNaN 1Ă&#x203A;Yaf_VZ\X_RV]aV`Ă&#x;?RTV`a_NaĂ­_\`XNO

=N`VĂ­YfZN`TNYV\WNVXV% 

=_\T_NZ\`XNV[N[R]\YVXYV[VX\`]NPVR[aNZ`

#&9a


2

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

miestas

Per­sės­tų ant dvi­ra­čių, bet kur Vil­nie­čiai no­riai at­si­sa­ky­tų au­to­mo­bi­lio, jei­gu va­žiuo­ti vie­šuo­ ju trans­por­tu bū­tų pi­giau, jis bū­tų kom­for­tiš­kes­nis ar­ba bū­tų ge­ riau iš­vys­ty­ta dvi­ra­čių ta­kų sis­te­ma. Pas­ta­ra­sis va­rian­tas rea­les­ nis, ta­čiau jo įgy­ven­di­ni­mas nuo­lat strin­ga.

Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Kai­na ir pa­to­gu­mas

Bend­ro­vės „Swe­co Lie­tu­va“ už­sa­ ky­mu at­lik­to „Vil­mo­rus“ ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 36,2 pro­c. au­to­mo­ bi­lių vai­ruo­to­jų ke­liau­jant mies­ te at­si­sa­ky­ti au­to­mo­bi­lio pa­ska­ tin­tų pa­ge­rin­ta vie­šo­jo trans­por­to sis­te­ma: at­nau­jin­tas trans­por­tas, pa­to­ges­ni marš­ru­tai, lei­džian­tys grei­čiau pa­siek­ti rei­kia­mą vie­tą, ir pa­na­šiai. 30,3 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių au­ to­mo­bi­lio at­si­sa­ky­tų, jei­gu bū­tų ma­žes­nės vie­šo­jo trans­por­to kai­ nos, 18,4 pro­c. – iš­vys­ty­ta dvi­ra­ čių ta­kų sis­te­ma. Ki­ti veiks­niai, ku­rie tu­rė­tų įta­kos ap­si­spren­džiant ne­be­si­nau­do­ti au­ to­mo­bi­liu, bū­tų dar di­des­nės de­ga­ lų kai­nos, il­ges­nis šil­ta­sis me­tų se­ zo­nas, mo­der­ni tram­va­jų ar met­ro sis­te­ma ir ki­ti. „Va­ži­nė­ju tik dvi­ra­čiu tol, kol tai lei­džia oro tem­pe­ra­tū­ra: gy­ve­ nu Žvė­ry­ne, dar­bo­vie­tė – mies­to cent­re, lais­va­lai­kis – se­na­mies­ty­je. Su au­to­mo­bi­liu ar tro­lei­bu­sais tik dar dau­giau už­truk­čiau, pra­ras­čiau ga­li­my­bę pa­spor­tuo­ti ir iš­leis­čiau pi­ni­gus“, – pa­sa­ko­jo dau­giau nei 15 me­tų au­to­mo­bi­lio tei­ses tu­rin­ti vil­nie­tė Gin­ta­rė. Vi­sai ki­taip į vai­ ra­vi­mą žiū­ri jos vy­ras. „Kas pa­ska­ tin­tų at­si­sa­ky­ti au­to­mo­bi­lio? Nie­ kas. Esu vers­li­nin­kas, au­to­mo­bi­lis – įvaiz­džio da­lis. Lie­tu­vo­je dar ne­ priim­ti­na į vers­lo su­si­ti­ki­mus at­ rie­dė­ti dvi­ra­čiu ar­ba iš­li­pus iš vie­ šo­jo trans­por­to atei­ti su vi­su iš jo kva­pe­liu“, – juo­kė­si Vi­lius. „Kas­die­nių“ dvi­ra­ti­nin­kų re­ta

„„Ta­kas: „Grin­dos“ dar­bi­nin­kai taip iš­spren­dė trans­por­to sta­ty­mo klau­si­mą. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Per­sės­ti į vie­šą­jį trans­por­tą, de­ja, at­bai­do ne tik jo ko­ky­bė, bet ir kai­ no­da­ra – vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo au­ to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų bi­lie­tai Vil­niu­ je brangs­ta. Ki­ta al­ter­na­ty­va – dvi­ra­čiai. Per mi­nė­tą ty­ri­mą 11,7 pro­c. res­pon­ den­tų sa­kė, kad mie­lai au­to­mo­bi­ lį iš­keis­tų į dvi­ra­tį ar­ba vaikš­čio­tų pės­čio­mis, jei­gu Lie­tu­vo­je bū­tų il­ ges­nis šil­ta­sis me­tų se­zo­nas. Ži­no­ma, orų pa­keis­ti ne­ga­li­me, bet yra ke­le­tas svar­bių da­ly­kų, ku­ rie yra žmo­gaus jė­goms. Bend­ro­vės „Swe­co Lie­tu­va“ pre­ zi­den­tas Ar­tū­ras Ab­ro­ma­vi­čius apie dvi­ra­ti­nin­kų si­tua­ci­ją sos­ti­ nė­je tu­ri aiš­kią nuo­mo­nę: mies­tas ne­di­de­lis ir bū­tų pa­to­gus va­ži­nė­ ti dvi­ra­čiu, reikia tik kai ką pa­to­ bu­li­nti. A.Ab­ro­ma­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, iš­ vys­ty­ta, pa­to­gi ta­kų ir dvi­ra­čių sta­ ty­mo inf­rast­ruk­tū­ra – es­mi­nė są­ ly­ga Lie­tu­vos mies­tų gy­ven­to­jams au­to­mo­bi­lį daž­niau iš­keis­ti į dvi­ra­ tį. Anot jo, la­bai svar­bu, kad bū­tų už­tik­rin­tas dvi­ra­čių eis­mo sau­gu­ mas. Kai ku­riuo­se mies­tuo­se tam tik­ro­se vie­to­se prie dvi­ra­čių ta­ kų įren­gia­ma oro po­mpų, su­da­ro­ ma ki­tų pa­to­gu­mų. Svar­bus vaid­ muo ten­ka ir įvai­raus po­bū­džio dvi­ra­čių trans­por­to po­pu­lia­ri­ni­ mo kam­pa­ni­joms, ne­mo­ka­miems dvi­ra­čių ta­kų že­mė­la­piams ir pa­ na­šiai. Įmo­nių dar­buo­to­jai, pa­ sak vers­li­nin­ko, ga­lė­tų bū­ti įvai­riai ska­ti­na­mi daž­niau rink­tis dvi­ra­tį ar ki­tas trans­por­to al­ter­na­ty­vas. Ne­ re­tai veiks­min­gi ga­na pa­pras­ti da­ ly­kai, pa­vyz­džiui, ga­li­my­bė dar­be

sau­giai lai­ky­ti dvi­ra­tį ir pa­si­nau­ do­ti du­šu. A.Ab­ro­ma­vi­čius, rem­da­ma­sis bend­ro­vės Ap­lin­ko­sau­gos pa­da­li­ nio Pla­na­vi­mo sky­riaus in­for­ma­ci­ ja, sa­kė, kad Vil­niaus tin­ka­mu­mas nau­do­tis dvi­ra­čiu kaip trans­por­to prie­mo­ne yra san­ty­ki­nis. „Vi­sų pir­ ma, dvi­ra­tis Lie­tu­vo­je su­vo­kia­mas la­biau kaip pra­mo­ga, ne kaip trans­ por­to prie­mo­nė, to­dėl čia „kas­die­ nių“ dvi­ra­ti­nin­kų re­ta. Daž­niau­siai Vil­niu­je dvi­ra­čiais va­ži­nė­ja stu­den­ tai, ku­rių čia yra daug, ir en­tu­zias­ tai“, – ma­no A.Ab­ro­ma­vi­čius.

Ar­tū­ras Ab­ro­ma­vi­čius:

Pas mus dau­giau­sia in­ves­tuo­ja­ma į da­ žus – tie­siog už­brė­ žia­ma da­lis ša­li­gat­ vio ir pa­da­ro­mas frag­men­tiš­kas dvi­ ra­čių ta­ko ruo­žas.

Pasitinka užtvaros

Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Li­nas Vai­nius „Vil­ niaus die­nai“ yra sa­kęs: jei­gu au­to­ mo­bi­lių ke­liai bū­tų tvar­ko­mi taip, kaip įren­gia­mi dvi­ra­čių ta­kai, vi­ du­ry­je gat­vių sto­vė­tų gė­lių va­zo­nų, suo­liu­kų, sto­te­lių, ke­liai baig­tų­ si bet kur, ir žmo­gus tu­rė­tų svars­ ty­ti, kaip su au­to­mo­bi­liu per­si­kel­ti ko­kius tris šim­tus met­rų į ki­tą va­ žiuo­ja­mą­ją da­lį. „Taip šiuo me­tu pro­jek­tuo­ja­mi dvi­ra­čių ta­kai. Mo­ kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai taip dir­ bant tie­siog taš­ko­mi“, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo L.Vai­nius. Pa­sak A.Ab­ro­ma­vi­čiaus, iš tie­sų ne­re­tai juo­kau­ja­ma, kad sos­ti­nės dvi­ra­čių ta­kai iš nie­kur pra­si­de­da ir ve­da į nie­kur. „Nors ofi­cia­liai Vil­ niaus mies­te skai­čiuo­ja­ma apie 80 ki­lo­met­rų dvi­ra­čių ta­kų, tarp jų – ant ša­li­gat­vių bei gat­vių pa­žy­mė­ti ir at­ski­rai nuo jų įreng­ti ta­kai, vis dėl­to tai dau­giau­sia tie­siog at­ski­ ri ruo­žai, ku­rie nė­ra tin­ka­mai su­ jung­ti į vien­ti­są tink­lą. Daž­niau­siai mies­tie­čiai, ban­dy­da­mi pa­siek­ti no­ri­mą taš­ką, pa­vyz­džiui, dar­bo­ vie­tę, yra pri­vers­ti va­žiuo­ti dvi­ra­ čių eis­mui ne­pri­tai­ky­tais, ne­pa­ to­giais marš­ru­tais, jiems ten­ka įsi­lie­ti į ne­sau­gias in­ten­sy­vaus au­ to­mo­bi­lių eis­mo juos­tas ar kirs­ti itin pa­vo­jin­gas san­kry­žas“, – vie­ną di­džiau­sių pro­ble­mų, ap­sun­ki­nan­ čių dvi­ra­čių eis­mą ir ma­ži­nan­čių jų pa­trauk­lu­mą, įvar­di­jo A.Ab­ro­ma­ vi­čius. Ver­ti­nant Vil­niaus dy­dį, A.Ab­ro­ ma­vi­čiaus tei­gi­mu, rei­kė­tų jį su­sie­ ti su rel­je­fu. Mies­tas įsi­kū­ręs ga­na gi­liuo­se dvie­jų upių – Ne­ries ir Vil­ ne­lės – slė­niuo­se. Va­žiuo­ti dvi­ra­čiu slė­niuo­se ly­giag­re­čiai su upe – pa­ to­gu. Ta­čiau ne­pa­to­gu­mų ky­la, kai rei­kia per­va­žiuo­ti iš vie­no slė­nio į ki­tą ar­ba iš­va­žiuo­ti iš slė­nio. Dėl to žmo­nės ma­siš­kai ne­si­nau­do­ja dvi­ ra­čiais. In­ves­tuo­ja­ma į da­žus

„Swe­co Lie­tu­vos“ pre­zi­den­to tei­ gi­mu, ne­leng­va at­sa­ky­ti, kiek in­ ves­ti­ci­jų rei­kė­tų, no­rint Vil­niu­je iš­vys­ty­ti dvi­ra­čių ta­kų sis­te­mą, –


3

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

miestas

r va­žiuo­ti? rei­kia de­ta­les­nės esa­mos si­tua­ci­ jos ana­li­zės, gal net at­lik­ti dvi­ra­čių inf­rast­ruk­tū­ros iš­vys­ty­mo ga­li­my­ bių stu­di­ją. „Ta­čiau aki­vaiz­du, kad šian­dien Vil­nius yra nuė­jęs pa­pras­ čiau­siu ke­liu. Pas mus dau­giau­sia in­ves­tuo­ja­ma į da­žus – tie­siog už­ brė­žia­ma da­lis ša­li­gat­vio ir pa­ da­ro­mas frag­men­tiš­kas dvi­ra­čių ta­ko ruo­žas, ma­žiau dė­me­sio ski­ riant klau­si­mui, kaip su­for­muo­ ti pa­to­gų ir vien­ti­są dvi­ra­čių ta­kų tink­lą. In­ves­ti­ci­jos į dvi­ra­čių ta­ kus bū­tų pra­smin­gos ten, kur yra di­džiau­sias skai­čius dvi­ra­ti­nin­kų. Užuot eik­vo­jus da­žus kur nors Ka­ ro­li­niš­kė­se, kur pra­va­žiuo­ja vie­nas ki­tas dvi­ra­ti­nin­kas, pir­miau­sia rei­ kė­tų su­tvar­ky­ti inf­rast­ruk­tū­rą ten, kur ji iš tie­sų rei­ka­lin­ga“, – dės­tė A.Ab­ro­ma­vi­čius. Anot įmo­nės pre­zi­den­to, vi­du­ ti­niš­kai ke­lio­nė dvi­ra­čiu ap­si­ri­bo­ja pen­kiais ki­lo­met­rais – toks at­stu­ mas priim­ti­nas dau­gu­mai dvi­ra­ti­ nin­kų. Šiuo at­žvil­giu Vil­nius yra pa­to­gus va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu. Vil­ niaus da­lis, ku­ri yra Ne­ries slė­ ny­je, – Vin­gio par­kas, Žvė­ry­nas, apa­ti­nė Nau­ja­mies­čio da­lis, se­na­ mies­tis, apa­ti­nė An­ta­kal­nio da­lis, Žir­mū­nai iki Bal­tu­pių – pa­ten­ka į

pen­kių ki­lo­met­rų zo­ną. „Te­ri­to­ri­ ja, reljefas čia ly­gesnis, ši da­lis bū­tų tin­ka­ma va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu, ir da­bar dvi­ra­ti­nin­kų čia dau­giau­sia. Bū­ tent į šią zo­ną tu­rė­tų bū­ti nu­krei­ pia­mos in­ves­ti­ci­jos ska­ti­nant dvi­ ra­čių, kaip trans­por­to, nau­do­ji­mą Vil­niu­je. Vi­sur ki­tur, pe­ri­fe­ri­jo­ je, dvi­ra­ti­nin­kų skai­čius ne­di­de­lis, dau­giau­sia en­tu­zias­tai, o re­mian­ tis ty­ri­mo iš­va­do­se su­for­muluo­ tais kri­te­ri­jais, bū­tų nai­vu ti­kė­tis, kad jų at­si­ras­tų dau­giau“, – aiš­ki­ no A.Ab­ro­ma­vi­čius. Tie­sa, yra nu­spręs­ta, kad Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pro­jek­ tui „Vil­niaus mies­to dvi­ra­čių ta­kų spe­cia­lio­jo pla­no pa­ren­gi­mas“ įgy­ ven­din­ti skirs ke­lias­de­šimt tūks­ tan­čių li­tų. Pro­jek­tu, pa­sak Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės, sie­kia­ma efek­ty­viai pa­nau­do­ti ES fon­dų pa­ra­mą. „Be spe­cia­lio­jo pla­no pa­ren­gi­ mo Vil­niaus mies­tas ne­ga­lė­tų teik­ ti pa­raiš­kų ir gau­ti ES fi­nan­sa­vi­mo 2014–2020 m. dvi­ra­čių ta­kams mies­te ties­ti“, – si­tua­ci­ją aiš­ki­no Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eis­ mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Ka­mai­tis. Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų bend­ri­jos na­rys Fran­kas Wurftas, ko­men­ tuo­da­mas šiuos pla­nus, „Vil­niaus die­nai“ sa­kė, kad chao­tiš­kai ta­kų iš­raiz­gy­ta­me Vil­niu­je de­ta­lus dvi­ ra­čių ta­kų pla­nas rei­ka­lin­gas. Vis­ gi jis ne­ri­mau­ja, kad at­si­ras tik pla­ nas, o ne jam įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gi pi­ni­gai, ar­ba jie pa­ke­liui ga­li pra­ pul­ti. „Pla­nas tik­rai rei­ka­lin­gas. Ki­ tas klau­si­mas – kiek jis tu­rė­tų kai­ nuo­ti, iš kur da­bar pi­ni­gų at­si­ra­do ir kas bus da­ro­ma to­liau, nes pi­ni­gų mies­to biu­dže­te nė­ra. Be to, vis­kas tik­riau­siai tę­sis bent ke­le­rius me­ tus“, – svars­tė F.Wurftas. Va­žiuo­ki­te, jei ne­bi­jo­te

„„Įp­ras­ta: pės­tie­ji ei­na dvi­ra­čių ta­

kais, dvi­ra­ti­nin­kai – gat­vė­se, au­ to­mo­bi­liai – ant ša­li­gat­vių.

Vil­niaus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re ga­li­ma pa­siim­ti sos­ti­nės dvi­ra­čių marš­ru­tų že­mė­la­pį. Jis pa­ de­da iš anks­to su­pla­nuo­ti, kur ga­ li­ma ne tik va­žiuo­ti dvi­ra­čiu, bet ir pa­ma­ty­ti lan­ky­ti­nus ob­jek­tus. Vis dėl­to pri­sta­tant dau­ge­lį marš­ru­ tų, prieš var­di­jant lan­ky­ti­nas vie­ tas, per­spė­ja­ma apie ty­kan­čius pa­ vo­jus. „Ka­dan­gi ke­ly­je teks la­vi­ruo­ ti tarp pės­čių­jų, o kar­tais ir tarp au­to­mo­bi­lių, ne­re­ko­men­duo­ja­ma marš­ru­to rink­tis vai­kams ir pa­gy­ ve­nu­siems žmo­nėms“, – ra­šo­ma apie se­na­mies­čio dvi­ra­čių marš­ ru­tą. „Šį marš­ru­tą siū­lo­me rink­tis pa­ ty­ru­siems dvi­ra­ti­nin­kams. Ne­ries kran­ti­nė­se nė­ra ati­tva­rų nuo van­ dens, tad čia ne­re­ko­men­duo­ja­ma va­žiuo­ti su ma­žais vai­kais. Neį­gu­ du­siems dvi­ra­ti­nin­kams siū­lo­ma marš­ru­to da­lis Žvė­ry­ne ir Vin­gio par­ke“, – pri­sta­to­mas Ne­ries pa­kran­čių dvi­ra­čių marš­ru­tas. „Dvi­ra­ti­nin­kams, ku­riuos ža­ vi lau­ki­nė gam­ta ir ku­riems ne­bai­ sūs duo­bė­ti miš­ko ta­kai, siū­lo­me rink­tis tra­sas C-C. Bū­ki­te at­sar­ gūs – šio­je tra­so­je ne­ma­žai įkal­nių ir nuo­kal­nių“, – per­spė­ja­ma vie­ name Ža­lių­jų eže­rų dvi­ra­čių marš­ ru­tų ap­ra­še. Be pa­vo­jaus sig­na­lų ap­ra­šy­ti Va­ la­ku­pių ir Vil­niaus cent­ro dvi­ra­čių marš­ru­tai.

Iš­vys­ty­ta, pa­to­gi ta­ kų ir dvi­ra­ čių sta­ty­mo inf­rast­ruk­ tū­ra – es­ mi­nė są­ly­ ga Lie­tu­vos mies­tų gy­ ven­to­jams au­to­mo­bi­lį daž­niau iš­ keis­ti į dvi­ ra­tį.

„„Švais­ty­mas: mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai, įren­giant dvi­ra­čių ta­kus, tie­siog taš­ko­mi

– taip ma­no Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kų bend­ri­jos pir­mi­nin­kas L.Vai­nius.

Sa­vi ir sve­ti­mi pa­vyz­džiai A.Ab­ro­ma­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad Pa­ne­ vė­žys pel­ny­tai skel­bia­si esąs dvi­ra­čių mies­tas, ir ne vien dėl to, kad ru­de­nį ja­ me pir­mą kar­tą vyks Eu­ro­pos dvi­ra­čių tre­ko čem­pio­na­tas. Šia­me mies­te su už­mies­čio ta­kais yra dau­giau nei 130 ki­lo­met­rų dvi­ra­čių tra­sų, ra­cio­na­liai su­jung­tų į vien­ti­są tink­lą taip, kad pa­ žy­mė­tais ta­kais bū­tų pa­to­gu su­si­siek­ti tarp mik­ro­ra­jo­nų. Iš mies­to cent­ro dvi­ ra­čių tra­so­mis, ku­rios jun­gia­si ir su ra­ jo­ni­nė­mis, da­bar ga­li­ma va­žiuo­ti sep­ ty­nio­mis kryp­ti­mis.

tū­rą, įskai­tant ža­liuo­sius ko­ri­do­rius, leis­da­mas ne­mo­ka­mus dvi­ra­čių ta­ kų že­mė­la­pius, vyk­dy­da­mas įvai­rias dvi­ra­čių po­pu­lia­ri­ni­mo pro­gra­mas ir ren­gi­nius, pa­sie­kė la­bai ge­rų re­zul­ta­ tų – mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai dvi­ra­ čiais nu­va­žiuo­ja dau­giau nei 1,21 mln. ki­lo­met­rų per die­ną.

Olan­di­jos sos­ti­nė Ams­ter­da­mas taip pat nuo se­no gar­sė­ja dvi­ra­čių eis­mo kul­tū­ra. Dau­giau nei 40 pro­c. mies­to gy­ven­to­jų va­ži­nė­ja dvi­ra­čiais. „Šios rū­šies trans­por­tą pa­de­da po­pu­lia­rin­ Įdo­mių ir ver­tin­gų pa­vyz­džių už­sie­ ti daug komp­lek­si­nių spren­di­mų. Tarp ny­je ne­trūks­ta. „Štai Jung­ti­nė­se Ame­ jų svar­bią vie­tą uži­ma pa­to­gus dvi­ra­ ri­kos Vals­ti­jo­se, kur dvi­ra­čiai taip pat čių ta­kų tink­las, griež­tas au­to­mo­bi­lių lai­ko­mi rek­rea­ci­ne, ne trans­por­to, prie­ grei­čio mies­te re­gu­lia­vi­mas, dvi­ra­čių mo­ne, įgy­ven­di­na­ma vals­ty­bi­nė pro­ juos­tos su at­ski­rais eis­mo re­gu­lia­vi­ gra­ma „Ža­lia­ke­lis“ (angl. – „Green way“). mo ženk­lais, pa­to­gi dvi­ra­čių sta­ty­mo Idė­ja: pa­nau­do­jant na­tū­ra­lius, gam­ti­ sis­te­ma – vien prie cent­ri­nės mies­to nius, ob­jek­tus – upių slė­nius, miš­kus sto­ties ga­li­ma sau­giai pa­lik­ti dau­giau ar ki­tas neužs­ta­ty­tas ža­lią­sias te­ri­to­ kaip 7000 dvi­ra­čių. ri­jas – for­muo­ja­mi tam tik­ri mig­ra­ci­ Is­pa­n i­jos Bar­se­lo­na iš­si­ski­r ia ne tik niai ko­ri­do­riai. Jie pri­tai­ky­ti rek­rea­ci­ ra­c io­n a­l iai iš­v ys­t y­t u dvi­ra­č ių ta­ jai – bė­gio­ti, va­ži­nė­ti rie­du­čiais, dvi­ra­ kų tink­lu, bet ir pa­v yz­d i­ne dvi­ra­čių čiais ir ki­ta“, – pa­sa­ko­jo „Swe­co Lie­tu­ nuo­mos sis­te­ma. Ji api­ma dau­g iau vos“ pre­zi­den­tas. nei 100 mies­to vie­tų, ku­rio­se ga­li­ma Da­ni­ja, ypač jos sos­ti­nė Ko­pen­ha­ga, A.Ab­ro­ma­vi­čiaus ma­ny­mu, – pa­vyz­ dys dau­ge­liui mies­tų. Neat­si­tik­ti­nai 2009 m. čia įkur­ta pir­mo­ji pa­sau­ly­je dvi­ra­čių am­ba­sa­da. Mies­tas, ak­ty­viai vys­ty­da­mas dvi­ra­čių ta­kų inf­rast­ruk­

pa­siim­t i ar­ba pa­l ik­t i dvi­ra­tę trans­ por­to prie­mo­nę. Įdo­mus ir Miun­che­ no pa­vyz­dys. Šia­me mies­te bu­vo su­ kur­ta šim­tai ki­lo­met­r ų vi­siš­kai nau­ jų dvi­ra­čių ta­k ų, ir jie ta­po neats­k i­ ria­ma mo­der­naus mies­to trans­por­

to inf­rast­r uk­t ū­ros da­l i­m i“, – pa­v yz­ džius var­d i­jo A.Ab­ro­ma­v i­čius. Nau­ jau­s iais duo­me­n i­m is, dvi­ra­t i­n in­k ų skai­čius šia­me mies­te išau­go ko­ne tri­ gu­bai, o dvi­ra­tis ver­ti­na­mas kaip vie­ na efek­ty­viau­sių trans­por­to prie­mo­ nių mies­to cent­re. Oran­ži­niai ar ki­tos spal­vos dvi­ra­čiai, anot A.Ab­ro­ma­vi­čiaus, Vil­niu­je ga­lė­ tų gy­vuo­ti iš­spren­dus sau­gu­mo pro­ ble­mą. Pa­vyz­džiui, 2007 m. Hel­sin­ky­ je bu­vo su­kur­ta dvi­ra­čių sis­te­ma, pa­ rem­ta par­duo­tu­vių ve­ži­mė­lių „sko­li­ ni­mo­si“ prin­ci­pu. Su­mo­kė­jus ke­lis eu­ rus, ga­li­ma tie­siog pa­siim­ti dvi­ra­tį, pa­ va­ži­nė­ti ir grą­ži­nus jį į vie­tą at­siim­ti pi­ ni­gus. To­kie dvi­ra­čiai bu­vo su plast­ma­ si­nė­mis pa­dan­go­mis, ne­pri­tai­ky­ti va­ ži­uo­ti il­gus at­stu­mus, to­dėl sau­gu­mo pro­ble­mų mies­te ne­ki­lo. Nor­ve­gi­jo­je taip pat eg­zis­tuo­ja mu­ni­ ci­pa­li­nių dvi­ra­čių sis­te­ma. Pir­miau­ sia rei­kia už­si­re­gist­ruo­ti in­ter­ne­te. Sis­ te­ma iden­ti­fi­kuo­ja už­si­re­gist­ra­vu­sį as­ me­nį, ir dvi­ra­tį jis ga­li pa­siim­ti. Pa­na­šiai vei­kia pui­kiai iš­vys­ty­tas dvi­ra­čių nuo­ mos tink­las Bar­se­lo­no­je. „Tai­gi, sos­ti­ nė­je, re­mian­tis už­sie­nio pa­vyz­džiais ir tu­rint lė­šų in­ves­ti­ci­joms, oran­ži­nius dvi­ra­čius bū­tų ga­li­ma at­gai­vin­ti. Ta­ čiau no­rė­tų­si, kad pir­miau­sia jais bū­tų kur sau­giai ir pa­to­giai va­žiuo­ti“, – sa­kė A.Ab­ro­ma­vi­čius.

Nuomonės

Leo­nas Au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ju, bet daž­nai va­ži­ nė­ju ir dvi­ra­čiu, per die­ną nu­va­žiuo­ju 10–20 ki­lo­met­rų. Dvi­ra­čiu nu­va­žiuo­ju ir į dar­bą. Tie­sa, tik va­sa­rą ir dau­giau­ sia se­na­mies­ty­je – ki­tur ne­la­bai ga­li va­žiuo­ti: ar­ba ply­te­lės iš­dau­žy­tos, ar­ ba iš­vis nė­ra kaip pra­va­žiuo­ti. Se­na­ mies­ty­je va­ži­nė­ti sau­giau, o į di­des­nį ke­lią iš­va­žiuo­ti bai­siau, au­to­mo­bi­lių vai­ra­vi­mo kul­tū­ra pas mus to­kia ne­ la­bai... Vie­šuo­ju trans­por­tu nau­do­juo­ si re­tai, ne­tu­riu tam po­rei­kio.

Vis­kan­tas Ne­ga­liu daug pa­pa­sa­ko­ti apie dvi­ra­ti­ nin­kų pro­ble­mas Vil­niu­je, nes dar su tuo ne­su­si­dū­riau. Anks­čiau ne­tu­rė­jo­ me ge­ro dvi­ra­čio, da­bar štai ką tik įsi­ gi­jo­me ši­tą, ir pra­dė­siu va­ži­nė­ti. Vie­ šuo­ju trans­por­tu nau­do­juo­si, ne­si­ skun­džiu. Dvi­ra­tis man la­biau rei­ka­ lin­gas spor­tuo­ti lais­va­lai­kiu, o ne kaip trans­por­to prie­mo­nė.

Dau­kan­ta Va­ži­nė­ju dvi­ra­čiu be pro­ble­mų, kaip išei­na, taip ir va­žiuo­ju. Na, bū­na, ta­kas stai­ga dings­ta. Taip pat pės­tie­ji truk­do pra­va­žiuo­ti, ne­krei­pia dė­me­sio į dvi­ ra­čių ta­kus. Gat­vė­mis va­žiuo­ti, man at­ro­do, ir­gi nė­ra taip sau­gu, kaip ki­ tuo­se Eu­ro­pos mies­tuo­se: vai­ruo­to­ jai ne­la­bai krei­pia dė­me­sio į dvi­ra­ti­ nin­kus. Gy­ve­nu cent­re, dėl to re­tai pri­rei­kia vie­šo­jo trans­por­to. Dvi­ra­tis man – su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė.


4

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

miestas

Va­sa­ra pra­re­ti­no sen­daik­čių tur­gų Oro tem­pe­ra­tū­rai sek­ma­die­nį per­ko­pus 30 laips­nių, tra­di­ci­nio blu­sų tur­gaus pre­ kiau­to­jai Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų kie­me­ ly­je skun­dė­si smarkiu pir­kė­jų skai­čiaus su­ma­žė­ji­mu.

„„Ap­ran­ga: kai ne­be­no­ri dė­vė­ti, bet ne­ky­la ran­ka iš­mes­ti.

Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

„Pas­ta­ruo­sius tris sa­vait­ga­lius žmo­nių vis ma­žiau. Tie, ku­rie atei­na, – dau­giau kaip į pa­ro­dą, o ne ko nors pirk­ti. Per karš­čius vi­ si iš­va­žiuo­ja iš mies­to – ne­nuos­ ta­bu“, – pa­sa­ko­jo sen­daik­čių tur­ gaus par­da­vė­ja. Su­si­do­mė­jus ant jos pre­kys­ta­lio gu­lin­čia vė­duok­ le, mo­te­ris su­sku­bo ją gin­ti. „Čia ma­no, ne par­duo­ti. Taip karš­ta, kad sun­ku iš­sė­dė­ti, tai nors pa­si­ vė­duo­ju“, – sa­kė ji. Nuo 12 val. sek­ma­die­niais vei­ kian­čia­me as­me­ni­nių daik­tų tur­ ge­ly­je šį­kart pre­kiau­to­jų bu­vo be­ne dau­giau nei pir­kė­jų, vė­liau į kie­me­ lį ėmė rink­tis vis dau­giau tu­ris­tų. Ir nors kai­nos šia­me tur­gu­je tik­rai ma­žos – vis dėl­to par­duo­da­mi jau nau­do­ti daik­tai, mėgs­tan­tys pa­si­ de­rė­ti ne­pra­lei­džia pro­gos. „De­ra­si ir lie­tu­viai, ir už­sie­nie­čiai“, – juo­ kė­si ne­be­rei­ka­lin­gas kny­gas par­ duo­dan­ti mer­gi­na. Už kny­gą, ku­rią ji no­rė­jo par­duo­ti už du li­tus, pir­

kė­jas siū­lė vie­ną li­tą. Ga­liau­siai jie su­ta­rė dėl pu­sant­ro li­to kai­nos. Vie­na pa­grin­di­nių są­ly­gų tur­ge­ lio pre­kiau­to­jams – pre­kiau­ti ga­li­ ma tik as­me­ni­niais daik­tais. Ga­li­ ma par­duo­ti ir sa­vo kū­ry­bos daik­tų, ta­čiau svar­bu, kad jų da­lis ne­su­da­ ry­tų dau­gu­mos vi­sų par­da­vė­jo tu­ ri­mų pre­kių, tai yra ne­ga­li­ma pre­ kiau­ti vien rank­dar­biais.

Čia kaž­ko­kie kris­ta­ lai, aš apie juos nie­ ko neiš­ma­nau. Kas do­mi­si – tie su­pras, kas čia.

Di­džio­ji da­lis iš­tuš­ti­nus spin­tas at­li­ku­sių daik­tų – dra­bu­žiai, ba­ tai, kny­gos, su­ve­ny­rai ir pa­puo­ša­ lai. „Vie­ną pa­va­sa­rį pa­vaikš­čio­jau su šiais ba­te­liais, bet ko­ja pa­ti­no, ir ne­be­ga­liu ap­siau­ti. O jie to­kie gra­žūs – ne­gi iš­me­siu?“ – ba­te­

lius ran­ko­se vartė mo­te­ris. Len­ty­ no­se dū­lan­čių su­ve­ny­rų nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti ki­ta Vil­niaus mo­ky­to­ jų kie­me­ly­je pre­kiau­jan­ti mo­te­ris. „Nie­ko par­duo­ti ne­ga­liu už ma­žiau nei de­šimt li­tų. Pre­ky­bos vie­ta kai­ nuo­ja de­šimt li­tų, tai­gi...“ – aiš­ki­ no va­ze­les ir skulp­tū­rė­les iš­dė­lio­ ju­si pre­kiau­to­ja. Tur­ge­ly­je ga­li­ma ras­ti ne tik kiek­ vie­no na­muo­se įpras­tų, bet ir keis­ tes­nių daik­tų. Ne vi­sų kil­mę ar pa­ skir­tį ži­no pa­tys jų sa­vi­nin­kai. „Čia kaž­ko­kie kris­ta­lai, aš apie juos nie­ ko neiš­ma­nau. Spe­cia­liai to­kia­me in­de, iš ku­rio oras iš­trau­kas. Kas nu­si­ma­no, do­mi­si, tie su­pras, kas čia“, – pa­si­tei­ra­vus, kas per keis­ti ak­me­nys stik­li­nia­me ci­lind­re, pa­ sa­ko­jo blu­sų tur­gaus par­da­vė­ja. Ki­to­je kie­me­lio pu­sė­je pre­kiau­ jan­ti mo­te­ris par­da­vi­nė­jo se­nas nuo­trau­kas. Jos tei­gi­mu, fo­tog­ra­fi­ jos yra iš se­ne­lio al­bu­mo, ta­čiau ji par­duo­da tik tas nuo­trau­kas, ku­rio­ se įam­žin­tų žmo­nių ne­pa­žįs­ta. „Gal kam nors pra­vers, pa­vyz­džiui, me­ no kū­ri­niams“, – svars­tė mo­te­ris.

„„Al­bu­mas: as­me­ni­nės se­nos fo­

„„Bib­lio­te­ka: dau­ge­lis kny­gų tur­ge­ly­je kai­nuo­ja nuo li­to iki de­šim­ties.

„„Rank­dar­biai: be as­me­ni­nių ne­be­rei­ka­lin­gų daik­tų, kai ku­rie par­da­vi­

nė­ja ir sa­vo kū­ri­nius.

tog­ra­fi­jos par­duo­da­mos, kad tap­tų me­džia­ga kie­no nors kū­ri­ niams. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vil­nie­čius gau­dė ir bau­dė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­sie­kė nuo­bau­dų re­kor­dą: baus­ti ir vie­ šai var­to­ję al­ko­ho­lį, ir ne­le­ga­liai pre­kia­vę, ir net gra­fi­čių nuo pa­sta­tų ne­nu­va­lę as­me­nys.

Vien už ne­le­ga­lią pre­ky­bą prie sos­ ti­nės tur­ga­vie­čių per praė­ju­sią dar­ bo sa­vai­tę nu­baus­ti 46 as­me­nys, o per vi­sus me­tus kol kas bu­vo su­ra­ šy­ti tik 163 pro­to­ko­lai. Ad­mi­nist­ ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas už tai nu­ma­to įspė­ji­mą ar­ba pi­ni­ gi­nę bau­dą iki 100 li­tų. Taip pat sa­vi­val­dy­bės tvark­da­riai pen­kiuo­

se mies­to pa­plū­di­miuo­se su­griež­ ti­no kont­ro­lę dėl al­ko­ho­li­nių gė­ ri­mų var­to­ji­mo. Iš vi­so nuo lie­pos 16 d., su­stip­ri­nus kont­ro­lę, bu­vo nu­baus­ti 57 as­me­nys. Nuo sau­sio 1 d. už al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mą vie­šo­se vie­to­se Vil­niu­je nu­baus­ ti jau 496 as­me­nys. Jiems, pa­sak sa­vi­val­dy­bės, skir­tos nuo­bau­dos – nuo įspė­ji­mo iki 50 li­tų bau­dos. Už pa­kar­to­ti­nius pa­žei­di­mus nu­ ma­to­mos di­des­nės bau­dos. Vie­šo­sios tvar­kos pa­rei­gū­nų dė­ me­sio neiš­ven­gė ir ei­li­niai vers­li­ nin­kai, ne­spė­ję ar dėl ko­kių nors

prie­žas­čių ne­ga­lė­ję įvyk­dy­ti rei­ ka­la­vi­mo nu­va­ly­ti tep­lio­nes nuo jiems pri­klau­san­čių pa­sta­tų. Pra­tę­ sus ter­mi­ną, tai rei­kė­jo pa­da­ry­ti iki lie­pos 23-io­sios. Per praė­ju­sią sa­ vai­tę už tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą su­ra­ šy­ti 7 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­ di­mų pro­to­ko­lai, o nuo sau­sio to­kių pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta tik 26. De­ja, už šį pa­žei­di­mą nu­ma­to­mos ke­lias­ de­šimt kar­tų di­des­nės bau­dos nei už ne­le­ga­lią pre­ky­bą ar gir­ta­vi­mą – ski­ria­mas ar­ba įspė­ji­mas, ar­ba pi­ ni­gi­nė bau­da iki 2000 li­tų. VD inf.

„„Bau­dos: net jei tep­lio­nių at­si­ra­do vos spė­jus sieną nu­va­ly­ti, vers­li­nin­kai vis tiek bau­džia­mi už pa­sta­tų

ne­prie­žiū­rą. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.


5

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

R.Ši­ma­šius – už bal­sa­vi­mą prieš vi­sus Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius (nuotr.) sa­ko, kad tu­ri bū­ ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė per rin­ki­mus žmo­nėms iš­reikš­ti va­lią bal­suo­jant prieš vi­sas par­ti­jas ar kan­di­da­tus.

„„Klai­dos: pi­lie­čiai jau ke­lias sa­vai­tes ga­li pa­si­tik­rin­ti, ar nė­ra par­ti­niai, ta­čiau „ne­tik­rų“ na­rių – tų, ku­rie

da­ly­va­vi­mo par­ti­jo­se pa­ra­šais ne­tvir­ti­no, – vos vie­nas ki­tas. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Ne­tik­rų na­rių – vie­ne­tai? Esa­te par­ti­jos na­rys, ta­čiau to ne­ži­no­te. Kad to­kių at­ve­jų yra, paaiš­kė­jo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai su­tei­kus ga­li­my­bę žmo­ nėms pa­si­tik­rin­ti, ar jie įtrauk­ti į par­ti­jų są­ra­šus. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pa­si­tik­rin­ti dėl pri­klau­sy­mo ku­ riai nors po­li­ti­nei par­ti­jai jau ke­ le­tą sa­vai­čių ga­li­ma ir in­ter­ne­tu. Pi­lie­čiai tai da­ro ak­ty­viai, ta­čiau aiš­kė­ja, kad „ne­tik­rų“ par­ti­jos na­ rių nė­ra be­ga­lės. Prieš dvi sa­vai­tes Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­skel­ bus, kad as­me­nys ga­li spe­cia­lio­je elekt­ro­ni­nė­je sis­te­mo­je pa­si­tik­ rin­ti, ar pri­klau­so po­li­ti­nei par­ ti­jai, šia ga­li­my­be jau pa­si­nau­do­ jo per 3000 as­me­nų. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja su­lau­kė ir ke­lio­li­kos pi­lie­čių pra­ne­ši­mų apie pa­ste­bė­ tus nea­ti­ti­ki­mus ir klau­si­mų, kur kreip­tis, jei­gu ši elekt­ro­ni­nė sis­te­ ma ro­do ne­tiks­lius duo­me­nis. To­kių, ku­riems sis­te­ma ro­do, kad pri­klau­so par­ti­jai, o iš tie­sų taip nė­ra, – vie­ne­tai. Tai tvir­ti­na Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai. Tik­rin­ti pi­lie­čio, ne­va pri­klau­san­ čio par­ti­jai, įra­šy­mo tei­sė­tu­mą – ne mi­nis­te­ri­jos rei­ka­las, ji ga­li tik tar­pi­nin­kau­ti. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas spau­dai Aud­ris Kut­re­vi­čius pa­sa­ ko­jo, kad su­lauk­ta ke­lio­li­kos žmo­ nių skam­bu­čių. Vie­ni skun­dė­si, kad yra par­ti­niai, bet sis­te­ma liu­di­ja prie­šin­gai. Ki­ti ti­ki­no, kad nie­ka­

da su jo­kia po­li­ti­ne jė­ga ne­si­sais­tė, bet sis­te­ma ro­do, jog pi­lie­tis – ku­ rios nors par­ti­jos na­rys. A.Kut­re­ vi­čiaus tei­gi­mu, su­lauk­ta skun­dų dėl pri­klau­sy­mo vi­soms di­džio­ sioms par­ti­joms, ypač – So­cial­de­ mok­ra­tų ir Li­be­ra­lų są­jū­džio. „Taip, į mus krei­pė­si ke­lio­li­ka žmo­nių, ta­ čiau mes nie­ko ne­ga­li­me pa­da­ry­ ti, žmo­nės tu­ri kreip­tis į par­ti­ją ir pra­šy­ti, kad juos iš są­ra­šų iš­brauk­ tų. Mi­nis­te­ri­ja tik tar­pi­nin­kau­ja“, – nu­ro­dė A.Kut­re­vi­čius.

Aud­ris Kut­re­vi­čius:

Į mus krei­pė­si ke­lio­ li­ka žmo­nių, ta­čiau mes nie­ko ne­ga­li­me pa­da­ry­ti: žmo­nės tu­ ri kreip­tis į par­ti­ją ir pra­šy­ti, kad juos iš są­ra­šų iš­brauk­tų. Di­džių­jų par­ti­jų sek­re­to­ria­tai nu­ro­do, kad per pa­sta­rą­sias po­ rą sa­vai­čių daug be­si­krei­pian­čių žmo­nių ne­bu­vo. An­tai So­cial­de­ mok­ra­tų par­ti­jos, ofi­cia­liai tu­ rin­čios 17 000 na­rių, at­sa­kin­ga­sis

sek­re­to­rius An­ta­nas Va­lys tei­gia, kad skam­bi­nu­sių ir iš par­ti­jos są­ ra­šų pra­šiu­sių iš­brauk­ti as­me­nų bu­vo vos ke­li. „Vie­nas ki­tas bu­vo, ma­siš­kai tik­rai ne­si­krei­pė. De­ta­liai su tais at­ve­jais ne­su su­si­pa­ži­nęs. Krei­ pė­si tie­siai per par­ti­jos sky­rius, ga­lė­jo bū­ti Vil­niaus mies­to, dar ki­tur, vie­na­me ki­ta­me ra­jo­ne, – ko­men­ta­vo A.Va­lys. – Kad pa­sa­ ky­tu­me de­ta­liau, ko­kie ten tiks­lūs skai­čiai, mes tu­rė­tu­me per­klaus­ ti vi­sus sky­rius, bet čia ne vie­nos ir ne pu­sės die­nos dar­bas. Juk va­ sa­ra, žmo­nės ato­sto­gau­ja, ne­bu­ vo, kad duo­tas star­tas pa­si­tik­rin­ ti ir vi­si puo­lė tik­rin­tis.“ Sto­jant į par­ti­ją rei­kia ir pi­lie­ čio pa­ra­šo, ir pra­šy­mo. Kaip at­si­ tin­ka, kad nie­ka­da su jo­kia po­li­ti­ ne jė­ga ne­si­sais­tęs as­muo stai­ga įtrau­kia­mas į par­ti­jos na­rių są­ra­ šus? „Pa­si­tai­ko. Kar­tais bū­na, kad ak­ty­viai pa­dir­ba ko­kius me­tus, o pa­skui par­ti­nė­je veik­lo­je ne­be­da­ ly­vau­ja. Ir iš­si­brauk­ti iš par­ti­jos pa­mirš­ta“, – aiš­ki­no A.Va­lys. Pa­ na­šiai kal­ba ir ki­tų po­li­ti­nių par­ti­ jų at­sa­kin­gie­ji sek­re­to­riai. Jei po­li­ti­nė par­ti­ja, į ku­rią žmo­ gus krei­pia­si, neiš­tai­so klai­dos ar ne­rea­guo­ja į pra­šy­mą, jis taip pat ga­li kreip­tis į teis­mą.

Par­ti­jų narių – per šim­tą tūks­tan­čių Par­ti­joms Lie­tu­vo­je pri­klau­so 103 164 žmo­nės, t. y. be­veik 3,4 pro­c. iš 3,05 mln. ša­lies gy­ven­to­jų. Dau­giau­sia na­ rių tu­ri opo­zi­ci­nė Lie­tu­vos so­cial­de­ mok­ra­tų par­ti­ja – 17 032, kaip ro­do Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos BNS pa­teik­ ti duo­me­nys. Opo­zi­ci­nė Dar­bo par­ti­ja tu­ri 13 919 na­ rių, opo­zi­ci­nė Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja – 13 094 na­rius. Val­dan­čio­ji Tė­ vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai tu­ri 12 336 na­rius. Opo­z i­ci­nė Krikš­čio­n ių par­t i­ja tu­r i 8237 na­rius, val­dan­čio­ji Li­be­ra­lų ir

cent­ro są­jun­ga – 4777, val­dan­ty­sis ja – 1257, Že­mai­čių par­ti­ja – 1186, Lie­tu­ Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis – 3645 na­ vos ru­sų są­jun­ga – 1186 na­rius. rius. Lie­tu­vos krikš­čio­niš­ko­sios de­mok­ Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ ra­ti­jos par­ti­ja tu­ri 1112 na­rių, Lie­tu­vos ga tu­ri 2663, Lie­tu­vos ža­lių­jų są­jū­dis cent­ro par­ti­ja – 1157, Že­mai­ti­jos par­ti­ – 2267 na­rius, po­li­ti­nė par­ti­ja „Są­jun­ga ja – 1148 na­rius. TAIP“ – 1613 na­rių, Tau­ti­nin­kų są­jun­ga Vos per tūks­tan­tį na­rių tu­ri par­ti­ja – 1453 na­rius. „Jau­no­ji Lie­tu­va“, So­cia­lis­ti­nis liau­ Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja tu­ri 1624, Ko­ vo­to­jų už Lie­tu­vą są­jun­ga – 1388, Lie­ tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja – 1304 na­ rius, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 1280 na­rių, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­ tų są­jun­ga – 1239, Res­pub­li­ko­nų par­ti­

dies fron­tas, po­li­ti­nė par­ti­ja Ru­sų al­ jan­sas, Lei­bo­ris­tų par­ti­ja, Tau­tos vie­ ny­bės są­jun­ga, po­li­ti­nė par­ti­ja „Pro­fe­ si­nių są­jun­gų cent­ras“, tau­ti­nė par­ti­ja „Lie­tu­vos ke­lias“. BNS inf.

Mi­nist­ro nuo­mo­ne, po šių Sei­mo rin­ki­mų bū­tų pra­smin­ga su­skai­ čiuo­ti, kiek žmo­nių per rin­ki­mus iš­brau­kė vi­sus kan­di­da­tus, užuo­t pri­sky­rus to­kius biu­le­te­nius prie su­ ga­din­tų. Atei­ty­je esą rei­kė­tų svars­ ty­ti ga­li­my­bę biu­le­te­ny­je pa­žy­mė­ti, kad bal­suo­ja­ma prieš vi­sus. „Da­bar tu­ri­me to­kį reg­la­men­ ta­vi­mą, kad rin­kė­jas bū­ti­nai tu­ ri pa­si­rink­ti ku­rią nors par­ti­ją ar­ba kan­di­da­tą, prie­šin­gu at­ve­ju lai­ko­ ma, kad biu­le­te­nis su­ga­din­tas. Ki­ ta ver­tus, yra gru­pė rin­kė­jų, ku­rie nu­si­vy­lę vi­so­mis par­ti­jo­mis ar­ba vi­sais kan­di­da­tais. Jie ar­ba va­di­ na­mi ap­si­žiop­li­nu­siais, su­ga­di­nu­ siais biu­le­te­nį, ar­ba yra pri­vers­ti bal­suo­ti už ku­rią nors par­ti­ją. Toks pa­si­rin­ki­mas eksp­rom­tu ne­bū­ti­nai bū­na pa­ts ra­cio­na­liau­sias ar tei­sin­ giau­sias“, – BNS sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nist­ras, at­sto­vau­jan­tis Li­be­ra­lų są­jū­džiui. „Svar­bu, kad rin­kė­jai bent jau ne­bū­tų kal­ti­na­mi biu­le­te­nių ga­di­ ni­mu, jei nu­spren­dė iš­brauk­ti vi­sas

par­ti­jas. Tai vi­siš­kai nor­ma­li va­lios iš­raiš­ka – jei ne­ten­ki­na nie­kas, tai aiš­kiai ir pa­ro­dy­ti. Skel­biant re­ zul­ta­tus bū­tų vi­siš­kai pra­smin­ ga pa­sa­ky­ti, kiek žmo­nių iš­brau­kė vi­sas par­ti­jas, o kiek – ki­taip klai­ din­gai pa­žy­mė­jo, dėl ko biu­le­te­nis bu­vo su­ga­din­tas“, – kal­bė­jo R.Ši­ ma­šius. „Tik­rai svars­ty­ti­na įves­ti ga­li­ my­bę biu­le­te­niuo­se pa­žy­mė­ti, kad bal­suo­ja­ma prieš vi­sas par­ti­jas ar­ ba prieš vi­sus kan­di­da­tus“, – sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nist­ras. VD, BNS inf.

Saulė šviečia, elektrą gaminti kviečia 2011 m. gegužės 12 d. Lietuvoje buvo priimtas Atsinaujinančių energijos išteklių energetikos įstatymas, kuriuo skatinama plėtoti atsinaujinančius energijos išteklius. Skatinimo sąraše atsiduria ir patys mažiausi energijos gamintojai – fotoelektrinės jėgainės, kurių galingumas neviršija 30 kW. Šios jėgainės sudarytos iš saulės modulių, kurie saulės šviesą paverčia į elektrą. Viena iš tokių jėgainių, priklausanti „Dainiaus Jurėno PĮ“ iškilo ir Vilniuje, Vilkpėdės gatvėje, ant auto-

mobilių serviso stogo. Projektą įmonei padeda įgyvendinti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, kuris pagal prevencijos programą paskyrė 107 820 Lt subsidiją. Planuojama, kad per metus ši fotoelektrinė jėgainė pagamins 13 300 kWh. Taip bus pasiektas aplinkos apsaugos efektas, sumažinantis Lietuvos elektrinėse į atmosferą išmetamų teršalų CO, NOx ir CO2 kiekį. Dainius Jurėnas, „Dainiaus Jurėno PĮ“ savininkas Užs. 994797


6

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

nuomonės

A.Ažu­ba­lis: Lie­tu­va ir Len­ki­ja tu­ri veik­ti iš­vien

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

L Li­tov­cai už­kni­so juo­dai

Sau­lius Po­cius

K

ad vi­są Nor­ve­g i­ją jau ste­bi­na plėš­r ūs zom­ biai iš Lie­t u­vos – nie­ ko nau­jo. O kad pa­tys lie­t u­v iai pra­dė­jo ko­vo­t i su sa­vo su­g y­v u­lė­ju­s iais tau­t ie­č iais, va čia tai nau­jie­na. Da­r iu­m i Pet­rai­čiu pri­si­sta­tan­t is išei­v is ėmė­si iki šiol dar ne­re­gė­ tos ini­cia­t y­vos. Jis skun­d žia vi­ sus to­je ša­ly­je pra­si­kal­t u­sius ar dar tik ke­t i­nan­č ius pra­si­kals­t i, ne­ž i­n ia iš ko­k ių pa­ja­mų gy­ve­ nan­čius ir šiaip ban­d i­to ama­t u lin­ku­sius už­siim­ti lie­tu­vius.

Kai mui­ti­nin­kas pa­ klau­sia, ar ta­vo ma­ši­na nė­ra vog­ta, api­ma toks ap­mau­das, jog, re­gis, su­lį­si į že­mę: kaip jam įro­dy­ti, kad esi lie­tu­vis, o ne „li­tov­cas“? Vy­ras net pa­skel­bė sa­vo elekt­ro­ ni­n io pa­što ad­re­są petraitis87@ yahoo.com. Juo pra­šo siųs­t i bet ko­k ias ži­n ias apie bet kur Nor­ ve­g i­jo­je gy­ve­nan­čius ir įtar­t i­na veik­l a be­s i­mė­gau­jan­č ius sa­vo tau­t ie­č ius. Trum­se šak­n is įlei­ dęs jau­nuo­l is pa­skel­bė tik­rą ne­ pa­kan­t u­mo ka­rą iš mū­sų ša­l ies at­v a­ž ia­v u­s iems ban­d i­t ams – jiems at­vi­rai pa­reiš­kė: „Aš ne­sus­ to­siu tol, kol dau­g u­mos jū­sų ne­ su­k i­šiu į ka­lė­ji­mą.“ Lie­pos vi­du­ry­je Nor­ve­g i­jos ka­lė­ ji­muo­se die­nas lei­do be­maž 150 lie­tu­vių. Pa­ly­g i­nkime – len­k ų ten ka­l i tik 90. Ab­so­l iu­t i dau­g u­ma mū­sų išei­vių ten at­si­dū­rė už nar­ ko­ti­k ų pla­ti­ni­mą ir va­gys­tes. Iš tie­sų mū­sų žmo­nės, iš­var­gin­ ti mė­sos kom­bi­na­tuo­se su­si­for­ ma­vu­sio so­vie­ti­nio prin­ci­po, kad vog­ti rei­kia vis­ką iš ei­lės, Nor­ve­ gi­jo­je pa­ti­ria tam tik­rą vi­di­nę dis­ har­mo­ni­ją. Pa­vyz­džiui, kaip be są­ ži­nės prie­kaiš­tų praei­ti pro ne­pri­ ra­kin­tą dvi­ra­tį? Juo la­biau kad to­ kių lais­vai nu­sa­vi­na­mų trans­por­to prie­mo­nių ten šim­tai tūks­tan­čių.

Nu­si­ga­vus prie van­dens tel­ki­nių, ku­rių to­je ša­ly­je gau­sy­bė, vėl ty­ ko pa­g un­da: ry­mo tūks­t an­č iai mo­to­r i­n ių val­č ių su pa­ka­bi­na­ mais va­rik­liais. Tik griebk ir vežk į tė­v y­nę. Mat nor­ve­g ui ir į gal­vą nea­teis, kad tuos va­rik­lius ga­li­ma vog­ti. Kaip ir ap­skri­tai im­ti tai, kas ne ta­vo? Kol nor­ve­gai taip mąs­to, Ma­ri­jos že­mės ho­mun­ku­lai už­si­ ta­va­ri­na, ki­taip sa­kant, pa­si­krau­ na pre­k ių. Nes jiems ir­g i rei­k ia var­to­ti. Įž­val­g u­s is Al­g is Ra­ma­naus­k asGrei­t ai jau se­n iai at­ra­do nau­j ą ag­re­s y­v ių žin­duo­l ių veis­lę – „li­ tov­c us“. Tai tie pa­t ys ban­d i­t ai, ku­r ie ga­l i iš pen­si­n in­k ų bu­to pa­ vog­t i pa­sku­t i­n ius 10 li­t ų, pei­l iu rėž­t i sa­vo ar­t i­mui į vi­du­r ius, iš dar­že­l io grįž­t an­č ius vai­k us pri­ kar­mi­lin­ti he­roi­nu, o se­no­je kai­ mo pir­k io­je iš­ž a­g in­t i vie­n i­š ą de­ vy­n ias­de­š imt­me­tę su ro­ž i­n iu ran­ko­je. Kad Nor­ve­gi­jo­je apie to­kius li­tov­ cų iš­ra­di­mus jau yra ži­no­ma, by­ lo­ja ne tik straips­n iai tos ša­l ies dien­raš­t y­j e „Dagb­l a­det“, ne­s e­ niai pa­skel­bu­sia­me aliar­mą dėl „li­tauis­ke ban­der“ (lie­t u­v ių gau­ jų), bet ir do­r ų mū­sų pi­l ie­čių pa­ tir­tis. Pa­vyz­d žiui, kad ir prie Šve­ di­jos ir Nor­ve­g i­jos sie­nos. Jei dar prieš tre­jus me­tus mui­t i­ nin­kai su­stab­dy­da­vo vos du au­ to­mo­bi­l ius per die­ną, tai da­bar šių ten drie­k ia­si ei­lės. Sup­ran­ta­ ma, tu­r in­čių lie­t u­v iš­k us nu­me­ rius. To­je vie­to­je ga­li pa­si­jus­ti kaip at­ vy­kęs pas tar­dy­to­ją. Ta­vęs klau­si­ nė­ja vis­ko: pas ką vyks­ti, kur dir­ bi, ko­k ios ta­vo pa­ja­mos, ką ve­ž i. Bet kai pa­si­tei­rau­ja, ar ta­vo ma­ši­ na nė­ra vog­ta ir ar var­to­ji nar­ko­ ti­kus, api­ma to­k ia ne­vil­tis ir toks ap­mau­das, jog, re­g is, su­l į­si į že­ mę iki Gren­lan­di­jos: kaip tam pra­ keik­tam mui­ti­nin­kui įro­dy­ti, kad esi lie­tu­vis, o ne li­tov­cas? To­dėl D.Pet­rai­č io pa­s i­r y­ž i­m as vie­tos po­l i­c i­j ai skųs­t i vi­s as tas mū­sų so­ciu­mo šiukš­les, at­v y­k u­ sias vog­t i ir žu­dy­t i, yra pa­vyz­dys ir mums čia, iš­d rį­s u­s iems pa­s i­ lik­t i tė­v y­nė­j e, ku­r io­j e iki ka­ro taip pat, kaip ir Nor­ve­g i­jo­je, nie­ kas ne­r a­k in­d a­vo na­mų du­r ų. Juk tie or­g a­n iz­m ai nė­ra mū­s ų tau­t ie­č iai, ku­r ių rei­kė­t ų gai­lė­t is, jie li­tov­cai – ag­re­si­ja al­suo­jan­t ys žin­duo­l iai, ne­t u­r in­t ys nei bal­t iš­ ko­s ios sa­vas­t ies, nei mo­ra­l i­nės sa­v i­mo­nės, nei pa­g a­l iau tik­ro­ sios tė­v y­nės.

ie­tu­vos ir Len­ki­jos dvi­ša­liams san­ty­kiams pa­ti­riant kri­zę už­ sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ro­ nius Ažu­ba­lis su­si­ti­ko su NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se šiuo me­tu at­lie­kan­čiais len­kų la­kū­nais. Avia­ci­jos ba­zė­je Zok­niuo­se ap­si­ lan­kęs A.Ažu­ba­lis pa­dė­ko­jo Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riams už tar­ny­ bą ir pa­brė­žė Lie­tu­vos bei Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo sau­gu­mo sri­ty­je, rea­guo­jant į ky­lan­čius bend­rus iš­šū­ kius, svar­bą. „Nuo am­žių Lie­tu­vos Vy­tis ir Len­ ki­jos ere­lis puo­šė mū­sų ka­rių bend­ rą sky­dą, jį mes tu­ri­me ir to­liau kar­

Keturi len­kų ka­ri­ nių oro pa­jė­gų lėk­tu­ vai Mig-29 da­bar vyk­ do oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se. tu tvir­tai lai­ky­ti at­rem­da­mi nau­jas XXI a. grės­mes“, – Už­sie­nio rei­ka­ lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai ci­ tuo­ja­mas mi­nist­ras. Anot jo, Len­ki­jos ka­rių tar­ny­ba Lie­tu­vo­je, in­ten­sy­vus ir sėk­min­gas

ša­lių ka­ri­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas re­ gio­ne pa­tvir­ti­na, kad „ša­lių lais­vę ga­li­ma už­tik­rin­ti tik Lie­tu­vai ir Len­ ki­jai lai­kan­tis iš­vien“. Pra­neš­ta, kad A.Ažu­ba­lis Len­ki­ jos ka­riš­kiams pa­do­va­no­jo Lie­tu­vos pa­što iš­leis­tą pa­što ženk­lų rin­ki­nį su Ja­no Ma­tej­kos pa­veiks­lo „Žal­gi­rio mū­šis“ mo­ty­vu. Ket­vir­tą kar­tą NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je da­ly­vau­jan­čios Len­ki­jos ka­ ri­nės oro pa­jė­gos Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos oro erd­vė­je pa­tru­liuo­ja su ke­tu­riais Mig-29 mo­de­lio or­lai­viais. Rug­sė­jo 1 d. pa­tru­lia­vi­mą pe­rims Če­ ki­jos at­sto­vai.

„„Bend­ra­vi­mas: už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras A.Ažu­ba­lis pa­ban­dė ras­ti bend­rą kal­bą su Lie­tu­vo­je tar­nau­jan­čiais len­

kų ka­riais. 

URM nuo­tr.

Pa­si­pik­ti­no siu­že­tais apie nu­bal­no­tą no­sį

O

po­zi­ci­niai so­cial­de­mok­ra­ tai pa­si­pik­ti­no, kad Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos įkarš­ ty­je ži­niask­lai­da per­ne­lyg daug dė­me­sio sky­rė val­dan­čių­jų kon­ ser­va­to­rių su­reng­tam dvi­ra­čių žy­giui ir per jį nu­broz­din­tai prem­je­ro And­ riaus Ku­bi­liaus no­siai. So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tvir­ti­na­ma, kad A.Ku­bi­lius gal­būt pikt­nau­džiau­ja sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir vyk­do ne­tei­sė­tą rin­ki­mų agi­ta­ci­ją. So­cial­de­mok­ra­tams „ky­la abe­jo­nė, ar dvi­ra­čių žy­gy­je „su­kda­mas į de­ši­nę“ mi­nist­ras pir­mi­nin­ kas A.Ku­bi­lius ne­pikt­nau­džiau­ja sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, ar ne­pai­nio­ja tie­ sio­gi­nių Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­rei­gų su kon­ser­va­to­rių ly­de­rio tiks­lais, su­ si­ju­siais su rin­ki­mais“. Pa­sak opo­zi­ci­jos, prem­je­ro pa­ tir­tus smul­kius su­žei­di­mus vi­suo­

me­nei pa­ro­džiu­si ži­niask­lai­da esą su­tei­kė kon­ser­va­to­riams ne­mo­ka­ mą rek­la­mi­nį ete­rį: „Prem­je­ro žy­gio smulk­me­nas, net gum­bus ir mė­ly­nes

VRK at­krei­pė dė­me­sį, kad prem­je­ras A.Ku­bi­ lius yra vie­šas as­muo, to­dėl jo veik­la na­tū­ra­ liai do­mi­si ži­niask­lai­da. smul­kiai ap­ra­šo ir pa­ro­do ži­niask­lai­ da, ne­tgi na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas, o tai nė­ra tei­sin­ga ki­tų rin­ki­mų kam­ pa­ni­jos da­ly­vių at­žvil­giu, nes vi­si pui­kiai ži­no, kiek kai­nuo­ja se­kun­dė te­le­vi­zi­jos ete­rio ar rek­la­mi­nio plo­ to kvad­ra­ti­nis cen­ti­met­ras res­pub­li­ ki­nė­je ži­niask­lai­do­je.“

So­cial­de­mok­ra­tai už­si­mi­nė, kad dėl ži­niask­lai­dos pa­ro­dy­tų mė­ly­nių ir nu­ broz­din­tos no­sies A.Ku­bi­lius ga­li bū­ti ap­skųs­tas rin­ki­mų prie­vaiz­dams. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) at­sto­vai tvir­ti­no dar ne­ga­ vę so­cial­de­mok­ra­tų krei­pi­mo­si šiuo klau­si­mu. Bet VRK at­krei­pė dė­me­ sį, kad prem­je­ras yra vie­šas as­muo, to­dėl Vy­riau­sy­bės va­do­vo veik­la ir vis­kuo, kas su­si­ję su juo, na­tū­ra­ liai do­mi­si ži­niask­lai­da, o kiek­vie­no prem­je­ro pa­mi­nė­ji­mo ne­ga­li­ma lai­ ky­ti po­li­ti­ne agi­ta­ci­ja. Ki­ta ver­tus, jei­gu siu­že­tuo­se apie A.Ku­bi­liaus pa­tir­tus su­ža­lo­ji­mus bū­tų ap­tik­ta rin­ki­mų agi­ta­ci­jos po­ žy­mių, kon­ser­va­to­riai gal­būt tu­rė­tų bė­dų. Bet ty­ri­mą dėl to, ar tik­rai siu­ že­tuo­se bū­ta rin­ki­mų agi­ta­ci­jos, VRK ža­da at­lik­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu gaus ati­tin­ka­mą skun­dą.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388

PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384 REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688 261 1688


7

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Sa­vait­ga­lį – karš­čio ir nea­ti­du­mo au­kos Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vą už­plū­dęs karš­tis vėl ver­tė in­ten­sy­viau dirb­ti me­di­ kus ir gel­bė­to­jus.

„„ Pa­lai­ky­mas: Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė vi­siems olim­pie­čiams lin­kė­jo per­ga­lių. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

Pa­svei­ki­no olim­pie­čius Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė olim­pi­nia­me kai­me­ ly­je ap­lan­kė mū­sų ša­lies olim­pie­čius ir ste­bė­jo vi­sus pir­muo­ sius lie­tu­vių pa­si­ro­dy­mus Lon­do­ne. Per­da­vu­si iš Lie­tu­vos at­vež­tą deg­ lą su sim­bo­li­ne olim­pi­ne lieps­na ir Lie­tu­vos olim­pi­nės rink­ti­nės vė­ lia­vi­nin­kui Vir­gi­li­jui Alek­nai įtei­ ku­si sim­bo­li­nį dis­ką, ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš­vy­ko ste­bė­ti plau­ki­ko Gied­riaus Ti­te­nio star­to kva­li­fi­ka­ci­nė­se var­žy­bo­se. „Tai olim­pi­nė ug­nis, ku­rią Lie­ tu­vos žmo­nės jums ne­šė sa­vo šir­ dy­se ir ran­ko­se. Šia­me deg­le yra vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių ši­lu­ma. Ti­ kiu, kad tai pa­dės jums ko­vo­ti ir lai­mė­ti“, – per­duo­da­ma deg­lą na­cio­na­li­nės krep­ši­nio rink­ti­nės ka­pi­to­nui Li­nui Klei­zai sa­kė Pre­ zi­den­tė.

Per­da­vu­si Lie­tu­vos žmo­nių ne­ štą deg­lą, ša­lies va­do­vė Lie­tu­vos šau­lei Dai­nai Gu­dzi­ne­vi­čiū­tei įtei­ kė duo­nos ke­pa­lą, o dis­ko me­ti­kui V.Alek­nai – sim­bo­li­nį dis­ką. „Šis dis­kas – tai­kos, jė­gos, tvir­ ty­bės ir stip­ry­bės sim­bo­lis. Lin­kiu, kad jis at­neš­tų sėk­mę tiek jums, ko­vo­jan­tiems čia, Lon­do­ne, tiek ir vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms. Bu­vi­ mas čia jau yra lai­mė­ji­mas. Ti­kiuo­ si, šio­je olim­pia­do­je jū­sų lau­kia dar di­des­nės per­ga­lės. Jū­sų per­ga­lės yra vi­sos Lie­tu­vos per­ga­lės“, – įteik­da­ ma dis­ką sa­kė Res­pub­li­kos Pre­zi­ den­tė. Vals­ty­bės va­do­vė pa­brė­žė, kad olim­pia­da yra neei­li­nis įvy­kis,

ku­ris su­vie­ni­ja ne tik spor­ti­nin­kus, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je esan­čius lie­tu­vius. Pa­ra­gi­nu­si spor­ti­nin­kus ko­vo­ti gar­bin­gai, Pre­zi­den­tė pa­ lin­kė­jo mū­sų olim­pie­čiams sėk­ mės, ryž­to ir tvir­ty­bės. Ša­lies va­do­vė per vi­zi­tą Lon­ do­ne taip pat da­ly­va­vo Ka­ra­lie­ nės Elž­bie­tos II pa­sau­lio ša­lių ly­ de­riams su­reng­ta­me priė­mi­me Ba­kin­ga­mo rū­muo­se ir ste­bė­jo tris­de­šim­tų­jų va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių ati­da­ry­mą. Va­kar va­ka­ re Pre­zi­den­tė pa­lai­kė Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nę krep­ši­nio rink­ti­nę, ko­ vo­ju­sią su Ar­gen­ti­nos ko­man­da. VD inf.

„Drą­sos ke­lią“ ves N.Venc­kie­nė Sek­ma­die­nį par­ti­jos „Drą­sos ke­ lias“ at­sto­vai pa­skel­bė, kad nau­ją po­li­ti­nį da­ri­nį į Sei­mo rin­ki­mus šį spa­lį ves bu­vu­si Kau­no apy­gar­ dos teis­mo tei­sė­ja Ne­rin­ga Venc­ kie­nė (nuotr.).

Sek­ma­die­nį Vil­niu­je pa­skelb­tas par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šo pir­ma­ sis de­šim­tu­kas. Pa­ti są­ra­šo ved­lė N.Venc­kie­nė šia­me par­ti­jos na­rių ir rė­mė­jų su­si­ti­ki­me ne­da­ly­va­vo. Ant­ro­je vie­to­je – bu­vęs dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ vy­riau­sia­sis re­ dak­to­rius ir di­rek­to­rius Val­das Va­ si­liaus­kas, tre­čio­je – vi­suo­me­ni­nin­ kas, eko­no­mis­tas Po­vi­las Gy­lys. Taip pat į Sei­mą pir­ma­ja­me de­ šim­tu­ke kan­di­da­tuo­ja Ko­vo 11osios Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­ mo Ak­to sig­na­ta­ras Al­gir­das Pa­ tac­kas, žur­na­lis­tas Gin­ta­ras Alek­ no­nis, par­ti­jos pir­mi­nin­kas, bu­vęs ku­ni­gas Jo­nas Var­ka­la, moks­li­nin­

kas Vy­tau­tas Dau­jo­tis, vers­li­nin­ kas, bu­vęs lenk­ty­ni­nin­kas Sta­sys Brun­dza, at­sar­gos pul­ki­nin­kas, bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ ta­men­to III val­dy­bos vir­ši­nin­kas Li­nas Pet­ro­nis, žur­na­lis­tas Vy­ tau­tas Ma­tu­le­vi­čius. Par­ti­jos su­si­rin­ki­me, ku­ria­me pri­sta­ty­tas pir­ma­sis kan­di­da­tų de­šim­tu­kas, sek­ma­die­nį da­ly­va­ vo ke­li da­bar­ti­niai Sei­mo na­riai – As­ta Bau­ku­tė, Au­re­li­ja Stan­ci­kie­ nė, Sau­lius Sto­ma. „Drą­sos ke­lio“ par­ti­ja įkur­ta šių me­tų sau­sį. Ją įstei­gė N.Venc­kie­ nės ir mi­ru­sio jos bro­lio Drą­siaus Ke­džio ša­li­nin­kai. Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 14 d. Bir­že­lį at­lik­tos vi­suo­me­nės nuo­ mo­nės ap­klau­sos duo­me­ni­mis, „Drą­sos ke­lias“ į Sei­mą kol kas ne­pa­tek­tų, jis su­rink­tų apie 3,5 pro­c. rin­kė­jų bal­sų. BNS, VD inf.

Gre­sia at­sa­ko­my­bė Pro­k u­ro­r ai tei­g ia su­r in­kę pa­k an­ ka­mai duo­me­nų, kad N.Venc­k ie­nei ga­l ė­t ų pa­teik­t i įta­r i­mus dėl truk­ dy­mo ant­s to­l io veik­l ai, pa­s i­prie­š i­ ni­mo vals­t y­b ės tar­n au­to­jui ar vie­ šo­j o ad­m i­n ist­r a­v i­mo funk­c i­j as at­ lie­k an­č iam as­me­n iui, ne­p a­g ar­b os teis­mui, teis­mo spren­d i­mo, ne­s u­ si­j u­s io su baus­me, ne­v yk­dy­mo ir

dėl pikt­n au­d žia­v i­mo tė­v ų, glo­b ė­ jo ar rū­p in­to­j o ar­b a ki­t ų tei­s ė­t ų vai­ko at­s to­v ų tei­s ė­m is. Kė­d ai­n ių ra­j o­n o apy­l in­kės teis­m as praė­j u­ sių me­t ų gruo­d žio 16-ąją nu­s pren­ dė N.Venc­k ie­nės bro­l io D.Ke­d žio ir jo su­g y­ven­t i­nės Lai­mu­tės Stan­k ū­ nai­tės duk­rą, ku­r ią glo­b o­jo N.Venc­ kie­n ė, per­duo­t i mo­t i­n ai. Spren­d i­

mas įvyk­dy­t as šių me­t ų ge­g u­ž ės 17-ąją. D.Ke­dys sa­vo bu­v u­s ią su­g y­ ven­t i­nę L.Stan­k ū­n ai­tę kal­t i­no par­ da­v i­nė­jus jų duk­rą pe­do­f i­l ams. Ta­ čiau L.Stan­k ū­n ai­tei pe­do­f i­l i­j os by­ lo­j e įta­r i­m ai nė­ra pa­teik­t i. Dėl šios nu­s i­k als­t a­mos vei­kos kal­t i­n a­m as vie­n in­te­l is da­b ar jau mi­ręs And­ rius Ūsas.

Šeš­ta­die­nį, kaip įta­ria­ma, dėl per­ kai­ti­mo sau­lė­je Ro­kiš­ky­je mi­rė se­ ny­vo am­žiaus vy­ras. Jis į li­go­ni­nę at­vež­tas ko­mos bū­se­nos ir rea­ni­ ma­ci­jos pa­la­to­je mi­rė. Sa­vait­ga­ lį smar­kiai pa­dau­gė­jo be­si­skun­ džian­čių šir­dies rit­mo su­tri­ki­mu, pa­di­dė­ju­siu krau­jos­pū­džiu, su­tri­ ku­sia krau­jo­ta­ka. Žmo­nės nu­ken­tė­jo ne tik tie­sio­ giai nuo karš­čio, bet ir ban­dy­da­mi iš­si­va­duo­ti nuo jo. Vil­niu­je penk­ta­ die­nį apie 19.36 val. bend­ruo­ju pa­ gal­bos te­le­fo­nu pra­neš­ta, kad prie Bal­to­jo til­to į Ne­rį nu­šo­ko vy­ras ir neiš­ni­ro. Gel­bė­to­jai ieš­ko­jo vy­ro kū­no, ta­ čiau ne­sėk­min­gai. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­ bė­ji­mo de­par­ta­men­to Ci­vi­li­nės sau­gos val­dy­bos Si­tua­ci­jų koor­ di­na­vi­mo sky­riaus at­sto­vas šeš­ta­ die­nį sa­kė, kad apieš­ko­tas ruo­žas nuo Bal­to­jo iki Žvė­ry­no pės­čių­ jų til­to. Šeš­ta­die­nį nuo 12 val. ir sek­ma­ die­nį na­rai tę­sė vy­ro paieš­ką, ta­čiau sek­ma­die­nį po­piet jis dar ne­bu­ vo ras­tas. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vo tei­gi­mu, yra ma­nan­čių, kad tai ga­li bū­ti 1979 m. gi­męs vy­ras.

R

Ku­piš­kio ra­jo­ne Gir­bu­čių kai­me šeš­ta­die­nio va­ka­rą šok­da­mas nuo til­to į Lė­vens upę mir­ti­nai su­si­ža­ lo­jo 1960 m. gi­męs vy­ras. Šeš­ta­ die­nį Ku­piš­kio ra­jo­ne Šauk­liš­kių kai­me tven­ki­ny­je ras­tas ir 1955 m. gi­mu­sio vy­ro la­vo­nas. Tą pa­čią die­ną Šven­čio­nių ra­jo­ne vie­nas vy­ ras nu­sken­do ties Kir­dei­kiš­kių kai­ mu esan­čia­me Su­do­tos eže­re. Sek­ma­die­nį Prieš­gais­ri­nės ap­ sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to Si­tua­ci­jų koor­di­na­vi­mo sky­riaus at­sto­vas dienraščiui sa­kė, kad vien de­par­ta­men­to ve­da­mos sta­tis­ti­kos su­ves­ti­nė­je – jau 119 sken­duo­lių. Sa­vait­ga­lį Kel­mės ra­jo­ne nu­sken­ do, bet dar ne­ras­tas 1991 m. gi­męs jau­nuo­lis, Ute­nos ra­jo­ne gal­būt nu­ sken­do ir dar ne­ras­tas 1969 m. gi­ męs vy­ras. „Dau­ge­lis jų tie­siog ėjo mau­dy­tis, bet bu­vo neat­sar­gūs“, – sa­kė de­par­ta­men­to at­sto­vas.

119 žmonių

jau nuskendo šį sezoną.

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Grūdai bus išvežti Atėjus laikui nuimti derlių, nepasitenkinimą dėl grūdų išvežimo kelia grūdų eksportuotojai. Tik dėl jiems suvokiamų priežasčių bandoma reikšti reikalavimus ne kaip lygiateisiams partneriams, o kaip senais „agropromo“ laikais.

Tuo tarsi stengiamasi sukelti ūkininkams – grūdų augintojams – papildomų abejonių dėl derliaus supirkimo ir išvežimo. AB „Lietuvos geležinkeliai“ informuoja ir užtikrina, kad perveš visus užsakytus bei numatytus eksportuotojų ir ūkininkų grūdų kiekius. Įvertinusi praeitų dešimtmečių patirtį dėl vagonų neefektyvaus panaudojimo ir jų paklausos padidėjimo derliaus nuėmimo metu, bendrovė teiks grūdų vežimo organizavimo kompleksines paslaugas: vagonų nuomą bei lokomotyvų nuomą ir kitas ekspedijavimo bei organizavimo paslaugas. Bendrovė turi per 1000 grūdinių vagonų. Per metus jie naudojami tik keturis mėnesius. Todėl šiais metais pritaikant organizacinestechnines priemones ir papildomai pasitelkus Lietuvos ekspeditorių įmones buvo sukurtas papildomas darbas vagonams atvežant grūdus iš Kazachstano į Klaipėdos uostą. Kartu, Lietuvoje pasirašius sutartis su grūdų eksportuotojais ir panaudojant papildomas organizacinestechnines priemones, vagonų apyvarta bus sumažinta nuo šešių iki dviejų parų. Taigi, su trigubai ma-

žesniu skaičiumi vagonų bus pervežta tris kartus daugiau grūdų. Tiek bendrovė, tiek ir grūdų eksportuotojai gaus didelę ekonominę naudą. Iki šios dienos su grūdų eksportuotojais ir ūkininkais nepasirašyta nė viena sutartis. Todėl prašome jų skubiai kreiptis į AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos komercijos departamentą dėl sutarčių pasirašymo. Kartu norime pareikšti, jog įvertinusi daugelio metų problemą dėl grūdų eksportavimo ir sandėliavimo, bendrovė vystydama viešuosius logistikos terminalus (VLC) šiais metais užsakys studiją, kad ši problema būtų išspręsta. Studijos tikslas – išnagrinėti Lietuvoje esančių grūdų elevatorių sandėliavimo ir apdorojimo pajėgumus, taip pat grūdų ir grūdų priėmimo punktų pajėgumus. Gavus šios studijos rezultatus, bus kuriama papildoma logistikos grandinė geležinkelio stotyse: steigiami kilnojami grūdų supirkimo punktai, taip pat viename ar keliuose VLC terminaluose bus pastatytas grūdų apdorojimo ir sandėliavimo elevatorius. Taip būtų išspręsta trūkstamų pajėgumų superkant ir apdorojant grūdus Lietuvoje problema. Kartu subalansuota transporto logistikos grandinė šioje veikloje, taip pat atsirastų galimybė ateityje atsivežti daugiau grūdų iš kitų šalių ir juos eksportuoti. AB „Lietuvos geležinkeliai“ inf.


8

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

ekonomika

Ak­ci­ja ap­nuo­gi­no pre­ky­bos tink­lus Komentaras

Vie­ťa pa­slap­tis, kad pre­ky­bi­nin­kai su tie­kÄ&#x2014;­jais su­si­ta­ria dÄ&#x2014;l per ak­ci­jas tai­ ko­mĹł pre­kiĹł kai­nĹł ir drau­dĹžia jas pi­ giau siō­ly­ti kon­ku­ ren­tams. Kon­ku­ren­ ci­jos ta­ry­bos (KT) spren­di­mas su­jau­ kÄ&#x2014; ĹĄiÄ&#x2026; nu­si­sto­vÄ&#x2014;­ju­ siÄ&#x2026; vers­lo pra­kti­kÄ&#x2026;, ta­Ä?iau abe­jo­ja­ma, ar jÄ&#x2026; nu­trauks. Jo­li­ta Ma­Şei­kie­nÄ&#x2014; j.mazeikiene@diena.lt

PraÄ&#x2014;­ju­siÄ&#x2026; sa­vai­tÄ&#x2122; aky­las pir­kÄ&#x2014;­jas pre­ky­bos tink­luo­se â&#x20AC;&#x17E;Ma­xi­maâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; ga­lÄ&#x2014;­jo pa­ste­bÄ&#x2014;­ti ÄŻdo­mĹł da­ly­ kÄ&#x2026;. YpaÄ? tai bu­vo ak­tua­lu â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; lip­ du­kĹł ak­ci­jos da­ly­viams, nu­spren­ du­siems uĹž su­rink­tus lip­du­kus ÄŻsi­gy­ti â&#x20AC;&#x17E;Boschâ&#x20AC;&#x153; ÄŻran­kiĹł. Dien­rať­Ä?io skai­ty­to­jas And­rius se­nai ke­ti­no ÄŻsi­gy­ti siau­rap­jĹŤk­lÄŻ ir ĹĄio ÄŻran­kio dai­rÄ&#x2014;­si ne vie­no­je par­ duo­tu­vÄ&#x2014;­je. â&#x20AC;&#x17E;Ma­ne vi­lio­jo â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; pa­ siō­ly­mas â&#x20AC;&#x17E;Boschâ&#x20AC;&#x153; siau­rap­jĹŤk­lÄŻ ÄŻsi­ gy­ti su 60 pro­c. nuo­lai­da, uĹž 119 li­tĹł ir su­rink­tus lip­du­kus. Ta­Ä?iau pa­ste­ bÄ&#x2014;­jau, kad â&#x20AC;&#x17E;Ma­xi­mo­jeâ&#x20AC;&#x153; pa­si­ro­dÄ&#x2014; ak­ ci­ja, to pa­ties ga­min­to­jo siau­rap­jĹŤk­ lÄŻ siō­lan­ti ÄŻsi­gy­ti uĹž 109 li­tus be jo­kiĹł lip­du­kĹł. Su­tau­piau 10 li­tĹł ir lip­du­ kĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;s­tÄ&#x2014; pa­ťne­ko­vas. Pa­sak jo, siau­rap­jĹŤk­liai bu­vo visiĹĄkai iden­tiť­ ki. â&#x20AC;&#x17E;ÄŽsi­ti­ki­nau, kad vi­so­kios ak­ci­jos ir nuo­lai­dos â&#x20AC;&#x201C; tai tik akiĹł dō­mi­masâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ne­daug­Şo­dĹžia­vo pa­ťne­ko­vas. Siek­da­mi iť­veng­ti, kad neat­si­ tik­tĹł taip, jog skir­tin­guo­se pre­ky­ bos tink­luo­se tai pa­Ä?iai pre­kei bō­

R

Ai­va Dum­Ä?ai­tie­nÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;NOR­DIA BAUB­LYS & Part­nersâ&#x20AC;&#x153;

L

Â&#x201E;Â&#x201E;Su­var­Şy­mas: pre­ky­bi­nin­kai pa­pras­tai su tie­kÄ&#x2014;­jais su­si­ta­ria iĹĄ anks­to, kad at­ski­ruo­se pre­ky­bos tink­luo­se ne­

bō­tĹł tai­ko­mos pa­na­ťios nuo­lai­dos, ta­Ä?iau taip su­si­tar­ti drau­dĹžia ÄŻsta­ty­mas. 

tĹł tai­ko­mos skir­tin­gos nuo­lai­dos, pre­ky­bi­nin­kai pa­pras­tai su tie­kÄ&#x2014;­ jais su­si­ta­ria iĹĄ anks­to. Nors vers­ lo pra­kti­ko­je tai ne nau­jie­na, pa­si­ ro­do, kad 2010-ai­siais ÄŻsi­ga­lio­jÄ&#x2122;s MaŞ­me­ni­nÄ&#x2014;s pre­ky­bos ÄŻmo­niĹł ne­ sÄ&#x2026;­Şi­nin­gĹł veiks­mĹł drau­di­mo ÄŻsta­ ty­mas tai da­ry­ti drau­dĹžia. O ÄŻ ĹĄio ÄŻsta­ty­mo pink­les ĹĄie­met pa­te­ko pre­ky­bos tink­lo â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; par­duo­tu­ves val­dan­ti bend­ro­vÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Pa­linkâ&#x20AC;&#x153;. Ĺ ie­met bir­Şe­lÄŻ KT maŞ­me­ni­nÄ&#x2014;s pre­ky­bos ÄŻmo­nÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Pa­linkâ&#x20AC;&#x153; nu­bau­ dÄ&#x2014; uĹž ne­pag­rÄŻs­tai su­var­Şy­tas pre­kiĹł tie­kÄ&#x2014;­jĹł ga­li­my­bes. KT pri­pa­Şi­no, kad bend­ro­vÄ&#x2014; pa­Şei­dÄ&#x2014; MaŞ­me­ni­ nÄ&#x2014;s pre­ky­bos ÄŻmo­niĹł ne­sÄ&#x2026;­Şi­nin­ gĹł veiks­mĹł drau­di­mo ÄŻsta­ty­mÄ&#x2026; bei skyr­Ä&#x2014; 360 tĹŤkst. li­tĹł pi­ni­gi­nÄ&#x2122; bau­ dÄ&#x2026;. Tei­gia­ma, kad tai yra pir­mas at­ ve­jis, kai KT nu­sta­tÄ&#x2014; ĹĄio ÄŻsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mĹł pa­Şei­di­mÄ&#x2026;. KT tvir­ti­na, kad bend­ro­vÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Pa­ linkâ&#x20AC;&#x153; vyk­dÄ&#x2014; drau­dĹžia­mus veiks­mus su­da­ry­da­ma su­tar­tis su mais­to pre­kiĹł ir gÄ&#x2014;­ri­mĹł tie­kÄ&#x2014;­jais dÄ&#x2014;l rek­la­

mos pa­slau­gĹł tei­ki­mo. Ĺ io­se su­tar­ ty­se bu­vo nuo­sta­ta, kad ana­lo­giť­ kos pre­kÄ&#x2014;s ne­bus tie­kia­mos ki­toms maŞ­me­ni­nÄ&#x2014;s pre­ky­bos ÄŻmo­nÄ&#x2014;ms to­kia pat ar ma­Şes­ne kai­na per vi­ sÄ&#x2026; rek­la­mos ak­ci­jÄ&#x2026;. Pre­ky­bos tink­lo â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; Vie­ťų­jĹł ry­ ĹĄiĹł de­par­ta­men­to va­do­vo Val­do Lo­ pe­tos tei­gi­mu, bend­ro­vÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Pa­linkâ&#x20AC;&#x153; ne­su­tin­ka su KT nu­ta­ri­mu ir skir­ ta bau­da, nes ne­bu­vo pa­da­ry­ta Ĺža­la nei kon­ku­ren­ci­nei ap­lin­kai, nei tie­ kÄ&#x2014;­jams. Pa­sak jo, tie­kÄ&#x2014;­jai sa­vo pra­ ne­ťi­muo­se nu­ro­dÄ&#x2014;, kad jo­kiĹł nei­ gia­mĹł pa­da­ri­niĹł ar Ĺža­los ne­pa­ty­rÄ&#x2014;. ÄŽver­ti­nus tai, kad pre­ky­bos tink­ las â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; ga­vo bau­dÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l drau­dĹžia­ mĹł su­si­ta­ri­mĹł su tie­kÄ&#x2014;­jais ir ki­ta­me pre­ky­bos cent­re at­si­ra­do pi­ges­niĹł ak­ci­niĹł pre­kiĹł, ga­li­ma da­ry­ti prie­ lai­dÄ&#x2026;, jog apribojimai bu­vo pa­nai­ kin­ti dau­ge­liui tie­kÄ&#x2014;­jĹł. Ta­Ä?iau pre­ky­bos tink­lo â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; at­ sto­vas V.Lo­pe­ta ne­ma­no, jog tai bu­vo pre­teks­tas kon­ku­ren­tams spaus­ti tie­kÄ&#x2014;­jus ir pra­ťy­ti ma­Şes­

Vi­ta­li­jaus Bi­le­vi­Ä?iaus mon­ta­Şas

niĹł nei par­duo­tu­vÄ&#x2014;­se â&#x20AC;&#x17E;Ikiâ&#x20AC;&#x153; ak­ci­jos kai­nĹł. â&#x20AC;&#x17E;Mō­sĹł tu­ri­mais duo­me­ni­ mis, ki­to pre­ky­bos tink­lo par­duo­ tu­vÄ&#x2014;­se bu­vo pre­kiau­ja­ma to pa­ties ga­min­to­jo, ta­Ä?iau ki­to­kiais pro­duk­ tais. Ski­ria­si jĹł tech­ni­niai duo­me­ nys, to­dÄ&#x2014;l ly­gin­ti jĹł kai­nĹł taip pat ne­ga­li­maâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; V.Lo­pe­ta. Bend­ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ma­xi­ma LTâ&#x20AC;&#x153; at­sto­vÄ&#x2014; ry­ťiams su vi­suo­me­ne Ol­ga Ma­lať­ ke­vi­Ä?ie­nÄ&#x2014; taip pat nei­gÄ&#x2014;, kad tin­ klas pa­si­nau­do­jo kon­ku­ren­tĹł ne­ sÄ&#x2014;k­me. Pa­sak jos, sa­vai­tÄ&#x2014;s truk­mÄ&#x2014;s ak­ci­ja su­lau­kÄ&#x2014; di­de­lio pir­kÄ&#x2014;­jĹł su­si­ do­mÄ&#x2014;­ji­mo. Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­jos eks­per­tĹł gru­pÄ&#x2014;s na­rys Ry­tis Bu­ra­Ä?as ma­no, kad lip­du­kĹł ak­ci­jĹł bu­mas se­ nai praei­ty. Pi­kas jau at­slō­gÄ&#x2122;s. KaŞ­ka­da uĹž lip­du­kus bu­vo ga­li­ma pri­zĹł gau­ti ne­mo­ka­mai ar­ba mo­kant sim­bo­li­nÄŻ mo­kes­tÄŻ, ir tai bu­vo sÄ&#x2014;k­ min­gas Ĺžings­nis. Da­bar, kaip aki­ vaiz­dĹžiai ma­ty­ti iĹĄ mi­ni­mo at­ve­jo, pre­ky­bos cent­rai tie­siog ap­gau­di­nÄ&#x2014;­ ja klien­tusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­brÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014; R.Bu­ra­Ä?as.

ie­tu­vos Res­pub­li­kos MaŞ­me­ ni­nÄ&#x2014;s pre­ky­bos ÄŻmo­niĹł ne­sÄ&#x2026;­ Ĺži­nin­g Ĺł veiks­mĹł drau­di­mo ÄŻsta­t y­mas yra ga­na nau­jas, jis ÄŻsi­ga­lio­jo 2010 m. ba­lan­dĹžio 1 d. Ar KT priim­tas nu­ta­ri­mas dÄ&#x2014;l bend­ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Pa­linkâ&#x20AC;&#x153; veiks­mĹł ati­tik­ties mi­nÄ&#x2014;­to ÄŻsta­ ty­mo rei­ka­la­vi­mams taps pre­ce­den­ tu, vie­na­reikť­m iť­kai sun­k u ver­t in­t i. Vie­na ver­tus, KT nu­sta­tÄ&#x2014;, kad bend­ ro­vÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Pa­linkâ&#x20AC;&#x153; su­tar­ty­se su mais­to pre­ kiĹł ir gÄ&#x2014;­ri­mĹł tie­kÄ&#x2014;­jais ÄŻtvir­t in­ta nuo­ sta­ta, drau­d Ĺžian­Ä?ia tie­kÄ&#x2014;­jams siō­ly­t i pre­kes ki­tiems pir­kÄ&#x2014;­jams to­kia pa­Ä?ia ar ma­Şes­ne kai­na nei bend­ro­vei â&#x20AC;&#x17E;Pa­ linkâ&#x20AC;&#x153;, pa­Şei­dÄ&#x2014; ÄŻsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus. Ki­ta ver­tus, KT nu­ta­ri­mas dar ga­li bō­ ti skun­d Ĺžia­mas teis­mams ir aiť­k i­na­ ma­si, ar KT tin­ka­mai ÄŻver­t i­no vi­sas ap­lin­ky­bes prieĹĄ priim­da­ma to­k ÄŻ nu­ ta­ri­mÄ&#x2026;. Vers­lo pra­k ti­ko­je pa­na­ť ĹŤs su­si­ta­r i­ mai yra ga­na pla­Ä?iai pa­pli­tÄ&#x2122;. Su­tar­ties lais­vÄ&#x2014;s prin­ci­pas lei­d Ĺžia ĹĄa­l ims lais­ vai su­da­ry­ti su­tar­tis ir sa­vo nuo­Şiō­ra nu­sta­ty­ti tar­pu­sa­vio tei­ses bei pa­rei­ gas. Be abe­jo, su­tar­Ä?iĹł nuo­sta­tos ne­ ga­li prieť­ta­rau­ti ÄŻsta­ty­mams. Ma­ny­ti­ na, kad tiks­liai iden­ti­fi­ka­vus rek­la­mos kam­pa­ni­jos tai­ky­mo lai­ko­tar­pÄŻ (ku­ris ne­ga­li tu­rÄ&#x2014;­ti tÄ&#x2122;s­ti­nio po­bō­dĹžio), konk­ re­Ä?iai nu­ro­d Ĺžius pre­kes, jĹł skai­Ä?iĹł, kai­nas, pa­kan­ka­mai api­brÄ&#x2014;­Ş us ki­tas ak­ci­jos sÄ&#x2026;­ly­gas, bō­tĹł ga­li­ma nu­sta­ty­ ti ir ri­bo­ji­mÄ&#x2026; per rek­la­mos kam­pa­ni­jÄ&#x2026; ana­lo­giť­ko­mis sÄ&#x2026;­ly­go­mis vyk­dy­ti tas pa­Ä?ias rek­la­mos kam­pa­ni­jas su ki­tais pir­kÄ&#x2014;­jais. Svar­bu, kaip ĹĄa­lys pa­Ä?ios ap­ si­brÄ&#x2014;ĹĄ to­k ius su­si­ta­r i­mus. Ir ne­rei­k ia pa­mirť­ti, kad ana­li­zuo­ja­mi san­do­riai su­da­ro­mi rek­la­mos tiks­lais â&#x20AC;&#x201C; kai nau­ dÄ&#x2026; gau­na tiek pir­kÄ&#x2014;­jas, tiek ir tie­kÄ&#x2014;­jas. Nai­vu bō­tĹł ti­kÄ&#x2014;­t is, kad po KT spren­ di­mo bend­ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Pa­linkâ&#x20AC;&#x153; by­lo­je di­die­ ji pre­ky­bos cent­rai nu­stos kel­ti ana­lo­ giť­kas sÄ&#x2026;­ly­gas sa­vo tie­kÄ&#x2014;­jams. Grei­Ä?iau nu­ta­r i­mo nuo­sta­tas pa­nau­dos prieĹĄ sa­vo kon­k u­ren­tus, o su tie­kÄ&#x2014;­jais ieť­ kos ki­tĹł bō­dĹł, kaip uŞ­tik­rin­ti ge­riau­ sias kai­nas sa­vo pre­ky­bos vie­to­se.

Projektas â&#x20AC;&#x17E;AĹĄ â&#x20AC;&#x201C; Ĺžaliasâ&#x20AC;&#x153;

Atliekas rĹŤĹĄiuoja kas treÄ?ias lietuvis Aurimas MorkĹŤnas Daugiau nei treÄ?dalis Lietuvos gyventojĹł nuolat rĹŤĹĄiuoja atliekas, taÄ?iau tik 15 proc. iĹĄ jĹł rĹŤĹĄiuoja viskÄ&#x2026;, kas gali bĹŤti perdirbta. LikÄ&#x2122; du treÄ?daliai iĹĄ viso to nedaro arba rĹŤĹĄiuoja tik kartais. Tai parodÄ&#x2014; Aplinkos ministerijos uĹžsakymu atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojĹł nuomonÄ&#x2014;s tyrimas. Lietuviams rĹŤpi ekologija

Anot aplinkos ministro Gedimino Kazlausko, ĹĄie skaiÄ?iai nuteikia viltingai, taÄ?iau vis dar lieka daug erdvÄ&#x2014;s tobulÄ&#x2014;ti. â&#x20AC;&#x17E;RĹŤĹĄiavimas turÄ&#x2014;tĹł tapti kasdieniu kiekvieno Lietuvos gyventojo ÄŻproÄ?iu. Jeigu atliekĹł nerĹŤĹĄiuosime, didÄ&#x2014;jant gyventojĹł skaiÄ?iui, vartojimui, kylant gyvenimo lygiui, labai greitai paskÄ&#x2122;sime ĹĄiukĹĄď ŽLĹŤkesÄ?iai: ZV[V`a_N`cVYaV`QRQNĂ&#x; lynuoseâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; G.Kazlauskas. WNb[Ă&#x2013;WĂ&#x2013;XN_aĂ&#x2013; RĹŤĹĄiuoti lietuvius labiau skati 1ZVa_VWNb`?NQYV[`X\3\a\QVR[NYa[b\a_ na ne ekonominiai, o ekologiniai

motyvai. Daugiau nei 50 proc. rĹŤĹĄiuojanÄ?iĹł nurodÄ&#x2014;, kad juos skatina noras sumaĹžinti aplinkos tarĹĄÄ&#x2026; ir saugoti senkanÄ?ius gamtos iĹĄteklius. TreÄ?dalÄŻ motyvuoja ir tai, kad rĹŤĹĄiuoti tiesiog nÄ&#x2014;ra sudÄ&#x2014;tinga. Taip pat treÄ?daliui rĹŤpi ir ÄŻ sÄ&#x2026;vartynus patenkanÄ?iĹł ĹĄiukĹĄliĹł kiekio maĹžinimas. Gyventojai, paklausti, kokias atliekas rĹŤĹĄiuoja, daĹžniausiai nurodÄ&#x2014; stiklÄ&#x2026;, popieriĹł ir plastikÄ&#x2026;. Ĺ ias Ĺžaliavas antriniam perdirbimui atiduoda net 80â&#x20AC;&#x201C;90 proc. rĹŤĹĄiuojanÄ?iĹł. IĹĄ jĹł tik kas penktas rĹŤĹĄiuoja maisto ir gÄ&#x2014;rimĹł dÄ&#x2014;Ĺžutes, skardines, kompostuoja maisto bei darĹžo atliekas. Motyvuoja ir gÄ&#x2014;da

MaĹžesnis atliekĹł kiekis ĹĄiukĹĄliadÄ&#x2014;ĹžÄ&#x2014;se ir teigiamas poveikis Lietuvos ekonomikai yra santykinai nesvarbĹŤs. Jie rĹŤpi tik atitinkamai 16 proc. ir 11 proc. apklaustĹłjĹł. ÄŽdomu, kad kaltÄ&#x2014;s jausmo vedamas atliekas rĹŤ-

ĹĄiuoja kas deĹĄimtas, o kaimynĹł ar draugĹł pavyzdĹžiu paseka viso labo 6 proc. rĹŤĹĄiuojanÄ?iĹł. â&#x20AC;&#x17E;Gyvenu naujame daugiabuÄ?iĹł kvartale, kuriame pastatyti ir spalvoti rĹŤĹĄiavimo konteineriai. Mano kaimynai â&#x20AC;&#x201C; jauni, iĹĄsilavinÄ&#x2122; ĹžmonÄ&#x2014;s. Kiek pastebiu, dauguma jĹł rĹŤĹĄiuoja atliekas. Versti viskÄ&#x2026; ÄŻ vienÄ&#x2026; konteinerÄŻ ne tik neleidĹžia sÄ&#x2026;ĹžinÄ&#x2014;, bet ir gÄ&#x2014;da prieĹĄ kaimynusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; vienas apklausos dalyviĹł. Platus konteineriĹł tinklas

Lietuviai, kurie atliekĹł nerĹŤĹĄiuoja, daĹžniausiai teigia to nedarantys dÄ&#x2014;l to, kad ĹĄalia jĹł namĹł nÄ&#x2014;ra rĹŤĹĄiuoti skirtĹł konteineriĹł. TaÄ?iau, Aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvoje jĹł jau yra pakankamai. PavyzdĹžiui, Kauno mieste ir rajone ÄŻrengtos net 1223 antriniĹł ĹžaliavĹł konteineriĹł aikĹĄtelÄ&#x2014;s, Vilniaus mieste ir rajone â&#x20AC;&#x201C; 1192, KlaipÄ&#x2014;dos mieste ir rajone â&#x20AC;&#x201C; 460. VidutiniĹĄ-

kai Lietuvoje viena antriniĹł ĹžaliavĹł konteineriĹł aikĹĄtelÄ&#x2014; tenka 388 gyventojams. Beveik 30 proc. visiĹĄkai atliekĹł nerĹŤĹĄiuojanÄ?iĹł lietuviĹł teigia, kad tam namuose neturi pakankamai vietos. Kita svarbi prieĹžastis â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinimas, kad rĹŤĹĄiavimas yra beprasmis uĹžsiÄ&#x2014;mimas. Ĺ iÄ&#x2026; prieĹžastÄŻ nurodÄ&#x2014; beveik kas ketvirtas respondentas. â&#x20AC;&#x17E;Sunku pasakyti, kiek laiko prireiks, kol lietuviai pradÄ&#x2014;s masiĹĄkai rĹŤĹĄiuoti, supras, kad to reikia. Vyresnius Ĺžmones, kurie turi savo ÄŻproÄ?iĹł, ÄŻtikinti sudÄ&#x2014;tinga. Tikriausiai turi uĹžaugti nauja karta, kuri mÄ&#x2026;stys kitaip. Situacija tokia, kad pastaraisiais metais atliekĹł kiekis smarkiai didÄ&#x2014;jo. Turime suprasti, kad reikia ne vien rĹŤĹĄiuoti, bet ir keisti vartojimo ÄŻproÄ?iusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; G.Kazlauskas.


9

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

Pasaulis Ne­ga­li­ma ­ bend­rau­ti

Ra­gi­na ­ tai­ky­tis

Vie­nas ­ dub­lis

Pa­sak vo­kie­čių ži­niask­lai­dos, ša­lies fe­de­ra­li­nės po­li­ci­jos va­ do­vas Matt­hia­sas See­ge­ris ir abu jo pa­va­duo­to­jai at­sta­ty­ din­ti dėl neaiš­kių ry­šių su Bal­ ta­ru­si­jos val­džios ins­ti­tu­ci­jo­ mis. Esa­ma pra­ne­ši­mų, kad ren­gia­mo at­lei­di­mo prie­žas­tis ga­lė­jo bū­ti Bal­ta­ru­si­jos pa­rei­ gū­nų mo­ky­mai Vo­kie­ti­jo­je.

Po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI pa­ra­gi­no sku­biai nu­trauk­ti krau­jo lie­ji­mą Si­ri­jo­je. Šven­ ta­sis Tė­vas kvie­tė tarp­tau­ ti­nę bend­ruo­me­nę pa­da­ry­ti vis­ką, kad šis konf­lik­tas bū­tų iš­spręs­tas. Drau­ge po­nti­fi­kas iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl pa­ sta­ruo­ju me­tu suin­ten­sy­vė­ju­ sio smur­to Ira­ke.

Olim­pi­nių žai­dy­nių ati­da­ry­mo šven­tė­je Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II pa­si­ro­dė kaip Bon­do, ku­rį vai­di­no ak­to­ rius Da­nie­lis Crai­gas, mer­gi­ na, ir jai pri­rei­kė tik vie­no dub­ lio. Vė­liau 86 me­tų mo­nar­chė ke­lios aki­mir­kos po vi­dur­nak­ čio ofi­cia­liai pa­skel­bė Lon­do­ no olim­pia­dos pra­džią.

Slap­ti pla­nai?

Apie pa­si­trau­ki­mą iš ES bri­tai mėgs­ta pa­kal­bė­ti. Gal pa­ ga­liau kal­bos virs dar­bais? O gal tai – tik tuš­čios šne­kos?

Įta­kin­gas Iz­rae­lio laik­raš­tis „Haa­ retz“ pa­skel­bė, kad aukš­tas JAV pre­zi­den­to Ba­rac­ko Oba­mos ad­ mi­nist­ra­ci­jos sau­gu­mo pa­rei­gū­ nas Iz­rae­lio prem­je­rui pri­sta­tė Ira­ no puo­li­mo pla­ną.

„„Įg­ri­so: ap­klau­sos ro­do, kad dau­ge­lis bri­tų, jei vyk­tų re­fe­ren­du­mas dėl ša­lies na­rys­tės ES, gal­būt at­suk­tų

nu­ga­rą Bend­ri­jai. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Bri­tai vėl purkš­tau­ja ant ES Ne­no­rė­tų fe­de­ra­ci­jos

Iki šiol Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­ je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas ven­gė re­fe­ren­du­mo te­mos. Ne­nuos­ta­bu – to­kios kal­bos bū­tų kaip ži­ba­las į ug­nį. Bri­tai nuo se­no opo­nuo­ja vi­ soms idė­joms, ku­rios su­si­ju­sios su Eu­ro­pos in­teg­ra­ci­ja. Lon­do­no mo­ty­vas ga­na pa­pras­tas: jei in­ teg­ra­ci­ja vyks, Se­na­ja­me že­my­ne do­mi­nuos vo­kie­čiai – se­ni bri­tų prie­ši­nin­kai. Be to, bri­tai bai­mi­na­si, kad kri­zė ir in­teg­ra­ci­ja neat­si­liep­tų jų eko­ no­mi­kai. Juk kai ku­rios že­my­ni­ nės Eu­ro­pos ša­lys ne sy­kį kar­to­ jo, kad fi­nan­sų sek­to­rius ES tu­rės bū­ti griež­čiau kont­ro­liuo­ja­mas, o to Lon­do­no Si­čio mak­le­riai tik­rai ne­no­ri. Vis­gi in­teg­ra­ci­jos ke­liu ES kuo to­liau, tuo drą­siau žen­gia­ma. Bri­ tams jau te­ko rem­ti ie­tis Briu­se­ly­ je, kai bu­vo svars­to­mas ES fi­nan­ si­nio sta­bi­lu­mo pa­ktas. Tik bri­tai ir če­kai at­si­sa­kė jį pa­si­ra­šy­ti. Tad dis­ku­si­jos dėl pa­si­trau­ki­mo iš ES Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įga­ vo pa­grei­tį. Kaip vi­sa­da, baks­no­ ti Dau­ning Stri­tui ėmė eu­ros­kep­ ti­kai to­riai. An­tai įta­kin­gas to­ris, bu­vęs D.Ca­me­ro­no vy­riau­sy­bės gy­ny­ bos mi­nist­ras Lia­mas Fo­xas tie­ siai švie­siai pa­reiš­kė, kad, jo gal­ va, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vie­ta – ne ES: „Ne­ma­nau, kad Di­džio­ sios Bri­ta­ni­jos na­cio­na­li­nis in­te­re­ sas – da­bar­ti­niai san­ty­kiai su ES. Gy­ve­ni­mas už Bend­ri­jos sie­nos – joks siau­bas.“ Po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad bri­tai tu­ rė­tų pa­sek­ti Švei­ca­ri­jos ir Nor­ve­ gi­jos pa­vyz­džiu. Ta­čiau D.Ca­me­ro­nas ne­mėgs­ ta ES te­mos, nes va­do­vau­ja koa­li­

ci­niam mi­nist­rų ka­bi­ne­tui, ku­rio par­tne­riai yra li­be­ral­de­mok­ra­tai, pa­lai­kan­tys na­rys­tę ES. Ne­nuos­ta­bu, kad D.Ca­me­ro­nas vi­saip ban­do iš­lai­ky­ti pu­siaus­vy­ rą. Kol kas jam te­ko pa­ža­dė­ti, kad po ke­le­rių me­tų re­fe­ren­du­mo idė­ ja ga­li virs­ti rea­ly­be, bet tik ne da­ bar.

Ne­ma­nau, kad Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos na­cio­na­li­nis in­te­ re­sas – da­bar­ti­niai san­ty­kiai su ES. „Su­vo­kiu, ko­dėl svars­to­mas na­rys­tės klau­si­mas, – kai ku­ rie žmo­nės tie­siog no­ri pa­sa­ky­ti: „Sus­tab­dy­ki­te au­to­bu­są, aš no­ riu iš­lip­ti.“ Sup­ran­tu šiuos ar­gu­ men­tus, ta­čiau ne­pa­lai­kau jų. Ne­ ma­nau, kad tai šiuo me­tu tin­ka­ma išei­tis. Da­bar yra ki­tų bė­dų, iš ku­ rių no­rė­čiau vi­sus iš­trauk­ti“, – sa­ kė prem­je­ras. Ta­čiau dėl šių žo­džių jis vėl su­ lau­kė kai ku­rių par­ti­jos ko­le­gų prie­kaiš­tų, esą at­me­tė re­fe­ren­du­ mo idė­ją. Ne­pai­sy­da­mas to, įta­kin­gas kon­ser­va­to­rius, Jung­ti­nės Ka­ra­ lys­tės už­sie­nio rei­ka­lų sek­re­to­ rius Wil­lia­mas Ha­gue’as pa­lai­kė prem­je­ro po­zi­ci­ją. Jis su­ti­ko, kad ES ju­dė­ji­mas fe­de­ra­ci­jos link Di­ džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je nea­be­jo­ti­nai pa­ska­tins su­reng­ti bal­sa­vi­mą dėl na­rys­tės, ta­čiau tam rei­kia lai­ko. „Jei vis­kas klos­ty­sis ta link­me (fe­de­ra­ci­jos) ir ma­ty­si­me, kad iš­ lai­ky­ti ge­rus san­ty­kius su Eu­ro­pa ga­li­me ir ki­to­kia for­ma, tu­rė­si­me

spręs­ti ir re­fe­ren­du­mo klau­si­mą, ži­no­ma, jei mū­sų par­ti­jų po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu kaip rei­kiant skir­ sis, – sa­kė mi­nist­ras. – Tai įvyks, bet ne da­bar.“

rią 1975 m. įsto­jo Di­džio­ji Bri­ta­ni­ ja. Spau­di­mą prem­je­rui pa­di­di­no ir opo­zi­ci­jo­je esan­čios Lei­bo­ris­tų par­ti­jos spren­di­mas re­fe­ren­du­mo klau­si­mą įtrauk­ti į sa­vo 2015-ųjų ma­ni­fes­tą.

„Bū­ti ar ne­bū­ti?“

Pa­sak bri­tų ži­niask­lai­dos, Dau­ning Stri­te svars­to­ma, kad re­fe­ren­du­ mas dėl ES ga­lė­tų bū­ti su­reng­ tas 2015 m., kai baig­sis da­bar­ti­ nės vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mai, ar­ba po rin­ki­mų, jei D.Ca­me­ro­nas juos lai­mė­tų. Anot ži­niask­lai­dos, da­bar ne­ su­ta­ria­ma dėl pa­grin­di­nio re­fe­ ren­du­mo klau­si­mo. Svars­to­ma, ar vi­suo­me­nės nuo­mo­nės bus klau­ sia­ma dėl na­rys­tės ES, ar tik dėl kai ku­rių ga­lių, ku­rias Lon­do­nas su­tei­kė Briu­se­liui, su­grą­ži­ni­mo. Vie­nas ar­ti­mas prem­je­rui šal­ ti­nis tei­gė: „Taip, atė­jo lai­kas at­ ver­ti du­ris re­fe­ren­du­mui. Tai ga­ lė­tų bū­ti ar­ba re­fe­ren­du­mas, ar­ba Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos ma­ni­fes­to da­lis prieš ki­tus rin­ki­mus.“ Šal­ti­nis taip pat paaiš­ki­no, ko­ dėl D.Ca­me­ro­nas iki šiol del­sia dėl re­fe­ren­du­mo: „Da­bar ne lai­ kas reng­ti re­fe­ren­du­mą. Šiuo me­ tu Eu­ro­pa kei­čia­si, ir ji kei­čia­si mū­sų aky­se. Mes tu­ri­me pa­ma­ty­ ti, kuo vis­kas baig­sis, ir ta­da kon­ sul­tuo­tis su vi­suo­me­ne, ką to­liau da­ry­ti.“ Vis­gi spau­di­mas dėl re­fe­ren­du­ mo Dau­ning Stri­tui au­ga. Praė­ ju­sią sa­vai­tę 100 to­rių par­ti­jos par­la­men­te na­rių pa­siun­tė prem­ je­rui laiš­ką. Ja­me pa­brė­žė, kad ES „per­ne­lyg ki­ša­si į bri­tų gy­ve­ni­ mą, per­ne­lyg kont­ro­liuo­ja vers­lą ir na­rys­tės Bend­ri­jo­je kai­na – per di­de­lė“. Be to, par­la­men­ta­rai pa­brė­žė, kad ES jau ne­bė­ra ta Bend­ri­ja, į ku­

Eu­ros­kep­ti­kai įtvir­ti­na įta­ką

Jei re­fe­ren­du­mas įvyk­tų, jis bū­ tų pir­mas su ES rei­ka­lais su­si­jęs bal­sa­vi­mas Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je nuo 1975 m., kai bri­tai pa­rė­mė ša­ lies na­rys­tę Bend­ri­jo­je. Apk­lau­sos ro­do, kad dau­ge­lis bri­tų no­rė­tų pa­reikš­ti sa­vo va­lią ir ne­ma­ža da­lis bri­tų, re­gis, ke­ti­ na at­suk­ti nu­ga­rą ES. Tie­sa, ir 1975 m. ap­klau­sos ro­dė, jog bri­tai ne­su­tiks, kad ša­lis tap­tų ES na­re. Bet re­zul­ta­tas bu­vo prie­ šin­gas. „Dai­ly Mail“, „The New York Ti­mes“, „The Guar­dian“ inf.

Vo­kie­čiams įgri­so eu­ras? Vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mo agen­ tū­ros „Em­nid“ ap­klau­sa, ku­rios re­ zul­ta­tus pa­skel­bė Vo­kie­ti­jos laik­ raš­tis „Bild am Sonn­tag“, ro­do, jog 51 pro­c. vo­kie­čių įsi­ti­ki­nę, kad vals­ ty­bei, ku­rios eko­no­mi­ka di­džiau­ sia Eu­ro­po­je, bū­tų ge­riau­sia ne­bep­rik­lau­sy­ti 17 na­rių tu­rin­čiai eu­ ro zo­nai. 29 pro­c. res­pon­den­tų tei­ gė, kad ša­liai at­si­sa­ky­ti eu­ro ne­bū­ tų nau­din­ga. Šis ty­ri­mas taip pat pa­ro­dė, jog 71 pro­c. vo­kie­čių no­ri, kad Grai­ki­ja pa­lik­tų eu­ro zo­ną, jei­ gu ne­su­ge­bės lai­ky­tis sa­vo pa­ža­dų griež­tai tau­py­ti. Vo­kie­ti­jos eko­no­ mi­kos mi­nist­ras Phi­lip­pas Rösle­ ris ko­men­ta­vo, kad esa­ma „ne­ma­ žų abe­jo­nių, ar Grai­ki­ja įgy­ven­di­na sa­vo pa­ža­dus dėl re­for­mų“.

Kaip ra­šė dien­raš­tis, JAV pre­zi­den­ to pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­ mo klau­si­mais Tho­mas Do­ni­lo­nas sten­gė­si įti­kin­ti Iz­rae­lį, kad Va­šing­ to­nas pa­si­ruo­šęs pa­nau­do­ti ka­ri­nę jė­gą, jei­gu dip­lo­ma­ti­ja ir san­kci­jos ne­su­ge­bė­tų pri­vers­ti Ira­no at­si­sa­ ky­ti ura­no sod­ri­ni­mo pro­gra­mos. Li­be­ra­lios pa­krai­pos „Haa­retz“, ci­tuo­da­mas neį­var­dy­tą JAV pa­ rei­gū­ną, nu­ro­dė, kad Th.Do­ni­lo­ nas Ira­no puo­li­mo pla­nus Iz­rae­lio prem­je­rui Ben­ja­mi­nui Ne­ta­nya­ hu pri­sta­tė per anks­čiau šį mė­ne­sį vy­ku­sį vi­zi­tą jo ša­ly­je. Kaip tei­gė dien­raš­tis, Th.Do­ni­lo­ nas B.Ne­ta­nya­hu sa­kė, kad Pen­ta­ go­nas pla­nuo­ja ga­li­mą smū­gį Ira­no bran­duo­li­niams ob­jek­tams, taip pat pa­ro­dė jam kai ku­riuos šių pla­nų. „Haa­retz“ kar­tu tvir­ti­no, kad šis pri­sta­ty­mas bu­vo aukš­to ly­gio JAV pa­rei­gū­nų, ap­lan­kiu­sių Iz­rae­lį per pa­sta­rą­jį mė­ne­sį, tarp jų – vals­ ty­bės sek­re­to­rės Hil­la­ry Clin­ton, reikš­min­giau­sias mė­gi­ni­mas įti­ kin­ti žy­dų vals­ty­bę ne­su­reng­ti at­ ski­ro ka­ri­nio smū­gio prieš Ira­ną. Tik pa­skel­bus nau­jie­ną nie­kas nei iš Iz­rae­lio, nei iš JAV vy­riau­sy­bės ne­siė­mė ko­men­tuo­ti pra­ne­ši­mo. Ga­liau­siai vie­nas aukš­to ran­go Iz­rae­lio pa­rei­gū­nas pa­nei­gė laik­ raš­ty­je pa­skelb­tą pra­ne­ši­mą. „Šia­me straips­ny­je nie­kas nė­ ra tei­sin­ga. Th.Do­ni­lo­nas ne­bu­ vo su­si­ti­kęs su prem­je­ru per va­ka­ rie­nę – jis ne­bu­vo su­si­ti­kęs su juo akis į akį, taip pat ne­pris­ta­tė ope­ ra­ty­vi­nių Ira­no puo­li­mo pla­nų“, – tvir­ti­no pa­rei­gū­nas, at­si­sa­kęs vie­ šin­ti sa­vo var­dą. Pra­ne­ši­mas bu­vo pa­skelb­tas tuo me­tu, kai Iz­rae­lyje viešėjo pa­grin­di­nis B.Oba­mos var­ žo­vas per lapk­ri­tį vyk­sian­čius pre­ zi­den­to rin­ki­mus – res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tas Mit­tas Rom­ney. BNS inf.

„„Ži­nia: Iz­rae­lio ži­niask­lai­da pa­

skel­bė, kad ame­ri­kie­čiai žy­dams pa­ren­gė Ira­no puo­li­mo pla­ną. AFP nuo­tr.


10

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

sportas

Olim­pia­dos star­tas – su v Ket­ve­rius me­tus lau­ki­mo nuo­tai­ko­mis gy­ve­nęs spor­to pa­sau­lis pa­ga­liau spro­go šven­ti­nė­mis spal­vo­mis. Lon­do­ne pra­si­ dė­ju­sios XXX va­sa­ros olim­pi­nės žai­dy­nės jau per pir­mą­sias dvi die­nas mū­sų ša­lies at­sto­vams at­ne­šė ne vie­ną lū­kes­čių ir vil­ čių ku­pi­ną aki­mir­ką. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Įžieb­ta vie­ny­bės lieps­na

Tre­čią kar­tą Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nė­je vyks­tan­čios di­džios spor­ to fies­tos or­ga­ni­za­to­riai pa­si­sten­ gė – olim­pia­dos iš­kil­min­ga pra­džia ne­pa­li­ko abe­jin­go nė vie­no žiū­ro­ vo, o 9,3 mlrd. sva­rų (41 mlrd. li­tų) kai­na­vęs ren­gi­nys pra­dė­tas iš kar­to ti­tu­luo­ti ge­riau­siu vi­sų lai­kų olim­ pia­dos ati­da­ry­mu. Šven­tė­je da­ly­va­vo dau­giau nei 10 tūkst. at­le­tų, o 110-osios pa­gal abė­cė­lę olim­pi­nia­me sta­dio­ne pa­ si­ro­džiu­sios Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos vė­lia­vą ne­šė jau penk­to­jo­je olim­ pia­do­je da­ly­vau­jan­tis bei du auk­so me­da­lius sa­vo ko­lek­ci­jo­je tu­rin­tis dis­ko me­ti­kas Vir­gi­li­jus Alek­na.

Rūta Meilutytė:

Ne­si­ti­kė­jau nie­ko pa­ na­šaus. Man šo­kas, tik sap­nuo­se ga­lė­jau įsi­vaiz­duo­ti apie to­kį re­zul­ta­tą.

Atsk­leis­da­mi di­džiau­sią olim­ pia­dos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos pa­ slap­tį or­ga­ni­za­to­riai pa­siel­gė ne­ stan­dar­tiš­kai. Už­deg­ti olim­pi­nę ug­nį pir­mą kar­tą bu­vo pa­ti­kė­ta ne ku­riam nors gar­siam at­le­tui, o sep­ ty­niems jau­nuo­liams. Cal­lu­mas Air­lie, Jor­da­nas Duc­ kit­tas, De­si­ree Hen­ry, Ka­tie Kirk, Ca­me­ro­nas Mac­Rit­chie, Ai­da­nas Rey­nold­sas ir Adel­le Tra­cey priė­ mė ug­nį iš olim­pi­nį fa­ke­lą į sta­dio­ ną at­ne­šu­sio pen­kis­kart olim­pi­nio čem­pio­no Ste­ve’o Redg­ra­ve’o ir kiek­vie­nas įžie­bė po ma­žy­tę lieps­ ne­lę va­ri­niuo­se žied­la­piuo­se ant že­mės, iš ku­rių už­si­de­gė dau­giau

kaip 200 žied­la­pių. Ta­da tie žied­la­ piai pa­ki­lo, priar­tė­jo vie­nas prie ki­ to ir su­for­ma­vo vie­ną lieps­ną, ku­ri va­di­na­ma vie­ny­bės lieps­na. Plau­ki­ko ga­lin­gi grybš­niai

Kol kai ku­rie ati­da­ry­mo šven­tė­ je da­ly­va­vę spor­ti­nin­kai dar tik ėjo il­sė­tis, olim­pia­do­je star­tuo­jan­tys plau­ki­kai jau gal­vo­jo apie pir­muo­ sius sa­vo star­tus. Šeš­ta­die­nį ry­te 100 m plau­ki­mo krū­ti­ne rung­ty­je star­ta­vęs 23-ejų anykš­tė­nas Gied­ rius Ti­te­nis vi­sai olim­pi­nei rink­ti­ nei pa­ro­dė pui­kų pa­vyz­dį. At­ran­kos var­žy­bo­se, ku­rias ste­ bė­jo ir ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­ kai­tė, lie­tu­vis dis­tan­ci­ją įvei­kė per 59,68 sek., užė­mė tre­čią vie­tą ir pa­te­ko į pus­fi­na­lį. Ja­me mū­siš­kiui se­kė­si dar ge­riau. Dis­tan­ci­ją G.Ti­ te­nis įvei­kė per 59,66 sek. ir sa­vo plau­ki­me fi­ni­ša­vo ant­ras, o bend­ ro­je įskai­to­je užė­mė penk­tą vie­tą. „Ma­no dar­bas įvyk­dy­tas, – iš­kart po fi­ni­šo džiau­gė­si Lie­tu­vos plau­ ki­kas. – Bu­vo tik­rai sun­ku ir la­bai įdo­mu, ta­čiau dėl to ir ver­ta dirb­ ti ket­ve­rius me­tus. Iš­kel­tą tiks­lą įvyk­džiau, o fi­na­le svar­biau­sia bus nu­si­teik­ti psi­cho­lo­giš­kai.“ Anykš­čiuo­se di­džią­ją sa­vo kar­je­ ros da­lį pra­lei­dęs Lie­tu­vos plau­ki­ mo rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Žil­vi­nas Ov­siu­kas džiau­gė­si auk­lė­ ti­nio pa­si­ro­dy­mu. „Gied­rius tik­rai nu­džiu­gi­no, o fi­na­le be­lie­ka pa­lin­ kė­ti tik stip­rių ner­vų. Vi­si da­ly­viai yra pa­na­šaus pa­jė­gu­mo. Kas ge­ riau­siai at­lai­kys psi­cho­lo­gi­nį spau­ di­mą, tas ir nu­ga­lės“, – tei­gė rink­ ti­nės tre­ne­ris. Fi­na­li­nis plau­ki­mas vy­ko va­kar vė­lai va­ka­re. R.Mei­lu­ty­tė nu­ste­bi­no pa­sau­lį

Va­kar ry­te to­je pa­čio­je rung­ty­je sa­ ve ir pa­sau­lį nu­ste­bi­no ir jau­niau­sia Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos at­sto­vė Rū­ta Mei­lu­ty­tė. Pen­kio­li­ka­me­tė spor­ ti­nin­kė at­ran­kos var­žy­bo­se pa­de­

„„ Mi­si­ja: Lie­tu­vos tris­pal­vė šiemet bu­vo penk­tą kar­tą olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se da­ly­vau­jan­čio V.Alek­nos ran­ko­se. P

žo į Lietuvą ir toliau ruošis olimpiados kovoms.

monst­ra­vo fe­no­me­na­lų re­zul­ta­tą ir ap­len­kė vi­sas var­žo­ves. 100 m plau­ki­mo krū­ti­ne at­ran­kos var­žy­bo­se lie­tu­vė dis­tan­ci­ją įvei­kė per 1:05.56 min. ir net 1,74 sek. pa­ ge­ri­no sau pa­čiai pri­klau­siu­sį Lie­ tu­vos re­kor­dą. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­ jo­je be­si­tre­ni­ruo­jan­ti spor­ti­nin­kė ne tik lai­mė­jo sa­vo plau­ki­mą, bet ir bu­vo ab­so­liu­čiai grei­čiau­sia tarp vi­sų 46 da­ly­vių. „Ne­si­ti­kė­jau nie­ko pa­na­šaus. Man šo­kas, tik sap­nuo­se ga­lė­jau įsi­vaiz­duo­ti apie to­kį re­zul­ta­tą“, – sa­kė tar­si me­teo­ras į pla­ne­tos plau­ ki­kių eli­tą įsi­ver­žu­si lie­tu­vė. Pus­fi­na­lio var­žy­bos taip pat vy­ ko va­kar vė­lai va­ka­re. Olim­pi­nia­me plau­ki­mo ba­sei­ne sa­vait­ga­lį už­fik­suo­ta ir pir­mo­ji sen­

„„Lū­kes­čiai: anykš­tė­nas G.Ti­te­nis Lon­do­no ba­sei­ne pa­sie­kė už­si­brėž­tą tiks­lą – sėkmingai įveikęs atran­

ką ir pusfinalį vakar vėlai vakare plaukė 100 m krūtine rungties finale.Roberto Dač­kaus (Fotodiena.lt) nuo­tr.

sa­ci­ja. Daug­kar­ti­nis olim­pi­nis čem­ pio­nas ame­ri­kie­tis Mi­chae­lis Phelp­ sas 400 m kom­bi­nuo­ta­me plau­ki­me li­ko tik ket­vir­tas, o nu­ga­lė­to­ju ta­po jo tau­tie­tis Raya­nas Loch­te. Irk­luo­to­jai – be nuo­sto­lių

Sėk­min­gai Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos van­de­ny­se kol kas star­tuo­ja ir mū­sų ša­lies irk­luo­to­jai. Vi­si ke­ tu­ri mū­sų spor­ti­nin­kai tę­sia ko­vą dėl ap­do­va­no­ji­mų. Pir­mą­ją var­žy­ bų die­ną ga­lin­gais yriais sa­ve ir vi­ są ša­lį pra­džiu­gi­no po­ri­nę dvi­vie­tę irk­la­vę Sau­lius Rit­te­ris ir Ro­lan­ das Maš­čins­kas bei taip pat 2000 m dis­tan­ci­jo­je sėk­min­gai star­ta­vu­ si Do­na­ta Viš­tar­tai­tė. Pir­m a­m e at­ran­kos plau­k i­m e mū­siš­kių due­tas dis­tan­ci­ją įvei­kė

per 6:17:78 min. ir pa­te­ko į pus­ fi­na­lį. Lie­tu­viai pa­si­da­li­jo ant­rą­ ja vie­ta su to­kį pat lai­ką už­fik­sa­ vu­siais Slo­vė­ni­jos at­sto­vais Lu­ka Spi­ku ir Iz­to­ku Co­pu ir tik 4-io­ mis šim­to­sio­mis se­kun­dės da­ lies nu­si­lei­do vo­kie­čiams Eri­cui Knit­te­liui ir Step­ha­nui Krue­ge­riui (6:17:74 min.). D.Viš­tar­tai­tė dis­tan­ci­ją įvei­kė per 7:43.07 min. ir užė­mu­si ant­ rą­ją vie­tą pa­te­ko į ket­virt­fi­na­lį. Lie­tu­vė į prie­kį pra­lei­do tik Em­ mą Twigg iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos (7:40.24 min.). Pir­mą­ją var­žy­bų die­ną ne­pa­si­ se­kė tik irk­la­vi­mo rink­ti­nės ly­de­ riui Min­dau­gui Griš­ko­niui, ta­čiau lie­tu­vis su­ge­bė­jo rea­bi­li­tuo­tis va­ kar vy­ku­sia­me pa­guo­dos plau­ki­me.

„„Sen­sa­ci­ja: vi­sų ša­lies spor­to sir­ga­lių šir­dis va­kar už­ka­ria­vu­si jau­niau­sia Lie­

tu­vos olim­pi­nės de­le­ga­ci­jos na­rė R.Meilutytė po fi­ni­šo sun­kiai tvar­dė emo­ ci­jas.


11

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite diena.lt

vil­timi ir op­ti­miz­mu

Pri­zi­nin­kų pa­ky­la „„Šau­dy­mas iš lan­ko. Vy­rai. Ko­

man­di­nės var­žy­bos. 1. Ita­li­ja, 2. JAV, 3. Pie­tų Ko­rė­ja. „„Dvi­ra­čių plen­tas. Vy­rai. 1. Alek­

sand­ras Vi­no­ku­ro­vas (Ka­zachs­ta­ nas), 2. Ri­go­ber­to Ura­nas (Ko­lum­ bi­ja), 3. Ale­xan­de­ris Kris­tof­fas (Nor­ ve­gi­ja). „„Fech­ta­vi­ma­sis. Mo­te­rys. Ra­py­ra. 1. Eli­sa Di Fran­cis­ca (Ita­li­ja), 2. Arian­ na Er­ri­go (Ita­li­ja), 3. Va­len­ti­na Vez­ za­li (Ita­li­ja). „„Dziu­do. Vy­rai. 60 kg. 1. Ar­se­nas

„„Ver­ti­ni­mas: Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos re­ži­sie­rius Dan­ny Boy­le’as sa­vo su­kur­tą

re­gi­nį va­di­no keis­tu, glu­mi­nan­čiu ir siur­rea­liu.

Galst­ja­nas (Ru­si­ja), 2.Hi­roa­ki Hi­rao­ ka (Ja­po­ni­ja), 3. Fe­li­pe Ki­ta­dai (Bra­ zi­li­ja) ir Ri­šo­das So­bi­ro­vas (Uz­be­ kis­ta­nas). Mo­te­rys. 48 kg. 1. Sa­rah Me­ne­zes (Bra­zi­li­ja), 2. Ali­na Du­mit­ ru (Ru­mu­ni­ja), 3. Éva Cser­no­vicz­ ki (Veng­ri­ja) ir Char­li­ne Van Snick (Bel­gi­ja). „„Šau­dy­mas. Vy­rai. Iš 10 m ori­niu

pis­to­le­tu. 1. Ji­nas Jong-ohas (Pie­tų Ko­rė­ja), 2. Lu­ca Tes­co­nis (Ita­li­ja), 3. And­ri­ja Zla­ti­čius (Ser­bi­ja). Mo­te­rys. Iš 10 m ori­niu šau­tu­vu. 1. Yi Si­ling (Ki­ni­ja), 2.Syl­wia Bo­gac­ka (Len­ki­ja), 3. Yu Dan (Ki­ni­ja). Iš 10 m ori­niu pis­ to­le­tu. 1. Guo Wen­jun (Ki­ni­ja), 2. Céli­ ne Go­ber­vil­le (Pran­cū­zi­ja), 3. Alio­na Kos­te­vyč (Uk­rai­na). „„Plau­ki­mas. Vy­rai. 400 m lais­vu

sti­liu­mi. 1. Su­nas Yan­gas (Ki­ni­ja), 2. Par­kas Tae-Hwa­nas (Pie­tų Ko­rė­ja), 3. Pe­te­ris Vanderkaay‘us (JAV). 400 m kom­bi­nuo­tas plau­ki­mas. 1. Rya­ nas Loch­te (JAV), 2.Thia­go Pe­rei­ra (Bra­zi­li­ja), 3. Ko­su­ke Ha­gi­no (Ja­po­ ni­ja). Mo­te­rys. 400 m kom­bi­nuo­ tas plau­ki­mas. 1. Ye Shi­wen (Ki­ni­ja), 2. Eli­za­beth Bei­sel (JAV), 3. Li Xuan­ xu (Ki­ni­ja). Es­ta­fe­tė 4×100m lais­vu sti­liu­mi. 1. Aust­ra­li­ja, 2. Ny­der­lan­ dai, 3. JAV.

Po atidarymo ceremonijos atletas grį­

Vie­nu iš fa­vo­ri­tų lai­ky­tas irk­luo­to­ jas vy­rų vien­vie­čių val­čių at­ran­kos var­žy­bų ant­ra­ja­me 2000 m plau­ ki­me fi­ni­ša­vo tik ket­vir­tas ir į ket­ virt­fi­na­lį bu­vo pri­vers­tas brau­tis per pa­guo­dos var­žy­bas. Vis­gi jo­se M.Griš­ko­nis pa­de­ monst­ra­vo cha­rak­te­rį ir ne­pa­li­ko sa­vo var­žo­vams jo­kių šan­sų. Lie­tu­ vis dis­tan­ci­ją nuirk­la­vo per 7:00.19 min. ir net 11,36 sek. ap­len­kė ant­ ro­je vie­to­je li­ku­sį Moh­se­ną Sha­dį Nag­ha­de­hą iš Ira­no. Įdo­mu, kad at­ran­kos var­žy­bo­ se M.Griš­ko­nio lai­kas bu­vo ge­ro­ kai ge­res­nis – 6:46.56 min. „Viskas susiklostė kiek netikėtai. Teko irkluoti vienu kartu daugiau, nei tikėjausi, ir taip atlikti papil­ domą treniruotę, – po vakarykščio starto kalbėjo M.Griškonis. – Pir­ majame plaukime labai nepalankiai susiklostė burtai – gavau ypač pa­ jėgius varžovus. Be to, teko varžy­ tis pavėjui, o tai irgi parankiau sil­ pnesniems priešininkams. Laimei, viskas baigėsi sėkmingai.“ Griu­vo, bet fi­ni­ša­vo

Kiek kuk­liau dvi­ra­čių plen­to var­žy­ bo­se se­kė­si Ra­mū­nui Na­var­daus­kui ir Ge­di­mi­nui Bag­do­nui. Abu lie­tu­ viai dis­tan­ci­ją bai­gė su pa­grin­di­ne gru­pe dvi­ra­ti­nin­kų, ku­ri nuo nu­ ga­lė­to­ju ta­pu­sio 38-erių ka­za­cho Alek­sand­ro Vi­no­ku­ro­vo at­si­li­ko 40 sek.: R.Na­var­daus­kas fi­ni­šo li­ni­ją kir­to 46-as, o G.Bag­do­nas - 58-as. Be­je, pa­sta­ra­sis spor­ti­nin­kas pa­ čio­je lenk­ty­nių pra­džio­je pa­te­ko į in­ci­den­tą. G.Bag­do­nas bu­vo vie­nas

„„Sve­čias: stip­riau­sių ša­lies plau­ki­kų pir­muo­sius star­tus Lon­do­no olim­pi­nia­me ba­sei­ne ste­bė­jo ir ša­lies va­

„„Sun­ku­mų kil­no­ji­mas. Mo­te­rys.

iš tų, ku­rie pa­te­ko į di­džiu­lę griū­tį, ta­čiau at­si­sto­jo ir tę­sė ko­vą. „At­sis­to­jau ir pa­ban­džiau va­ žiuo­ti to­liau. Su­muš­tą ko­ją skau­ dė­jo, ta­čiau lenk­ty­niau­ti ga­lė­jau. At­mos­fe­ra Lon­do­no plen­te bu­vo tie­siog nuo­sta­bi“, – sa­vo pa­si­ro­ dy­mą api­bend­ri­no G.Bag­do­nas.

Šalis

do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

At­sis­to­jau ir pa­ban­ džiau va­žiuo­ti to­ liau. Su­muš­tą ko­ ją skau­dė­jo, ta­čiau lenk­ty­niau­ti ga­lė­jau. Jam ši olim­pia­da jau bai­gė­si, o K.Na­var­daus­kas dar star­tuos in­ di­vi­dua­laus star­to lenk­ty­nė­se. „Jau­čiu daug at­sa­ko­my­bės ir psi­cho­lo­gi­nio spau­di­mo, pa­si­ steng­siu pa­si­ro­dy­ti kuo ge­riau“, – apie bū­si­mą star­tą kal­bė­jo K.Na­ var­daus­kas. Olim­pi­nės Lie­tu­vos vy­rų rink­ti­ nės tre­ne­rio Ar­tū­ro Kas­pu­čio tei­ gi­mu, jei R.Na­var­daus­kas pa­teks į 20-uką, tai bus la­bai ge­ras re­zul­ ta­tas. Gim­nas­tas su­klu­po

At­ran­kos var­žy­bų bar­je­ro pra­ti­ muo­se ant ark­lio ne­pa­vy­ko įveik­ ti 21 me­tų kau­nie­čiui gim­nas­tui Ro­kui Guš­či­nui. Lie­tu­vis su­rin­ ko 14,366 ba­lo ir užė­mė 17-ą vie­ tą tarp 69-ių rung­t ies da­ly­v ių. Iki fi­na­li­nio aš­tun­tu­ko Lie­tu­vos gim­nas­tui pri­trū­ko 0,534 ba­lo.

Be­je, ne­pa­si­se­kė ne vie­nam lie­ tu­viui. Ne­ti­kė­tą ne­sėk­mę at­ran­ko­ je pa­ty­rė ir šios rung­ties olim­pi­nis vi­ce­čem­pio­nas kroa­tas Fi­li­pas Ude, ku­ris su 13,933 ba­lo li­ko tik 32-as. Ne­sėk­me bad­min­to­no var­žy­bo­se star­ta­vo vie­nin­te­lė mū­sų ša­lies šios spor­to ša­kos at­sto­vė 26-erių Ak­vi­lė Sta­pu­šai­ty­tė. Pir­ma­ja­me F gru­pės ma­če tau­ra­giš­kė 16:21, 7:21 nu­si­ lei­do 14-ajai tur­ny­ro ra­ke­tei Ny­ der­lan­dams at­sto­vau­jan­čiai 35-erių ki­nei Jie Yao ir ge­ro­kai komp­li­ka­vo sa­vo ga­li­my­bes ženg­ti to­liau. Ant­rą gru­pės ma­čą šian­dien lie­ tu­vė žais su 29-erių is­lan­de Rag­na In­golfs­dot­tir. Į aš­tunt­fin ­ a­lį pa­teks tik gru­pės nu­ga­lė­to­ja. Ly­de­riai – ki­nai

Įs­pū­din­giau­siai olim­pia­dos pra­džia su­si­klos­tė Ki­ni­jos spor­ti­nin­kams. Jau per pir­mą­ją var­žy­bų die­ną jie su­si­kro­vė net 4 auk­so me­da­lius, o dar vie­ną to­kios pa­čios pra­bos ap­ do­va­no­ji­mą iš­ko­vo­jo va­kar anks­ ti ry­te. Su pen­kiais auk­si­niais me­da­liais praė­ju­sių olim­pi­nių žai­ dy­nių šei­mi­nin­kė tvir­tai pir­mau­ ja ko­man­di­nė­je įskai­to­je ir len­kia sėk­min­gai šau­dy­mo ir fech­ta­vi­mo rung­ty­se pa­si­ro­džiu­sius ita­lus. Ki­ni­jos spor­ti­nin­kė iš­ko­vo­jo ir pa­tį pir­mą­jį Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių auk­so me­da­lį – 23-ejų šau­lė Si­ling Yi trium­fa­vo mo­te­ rų šau­dy­mo ori­niu šau­tu­vu iš 10 met­rų fi­na­le. Nors olim­pia­da dar tik pra­si­dėjo, jo­je jau už­fik­suo­tas ir pir­ma­sis tei­ gia­mas do­pin­go tes­tas. Ofi­cia­liai

pa­tvir­tin­ta, jog Al­ba­ni­jos sun­ku­ mų kil­no­to­jas Hy­se­nas Pu­la­ku ta­po pir­muo­ju olim­pie­čiu, ku­ris nau­do­ jo drau­džia­mus pre­pa­ra­tus. Tarp­ tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (TOK) tei­gi­mu, lie­pos 23-ią­ją at­lik­ta­me sun­kiaat­le­čio H.Pu­la­ku do­pin­go tes­te bu­vo ap­tik­ta sta­no­zo­lo­lo. Be šio spor­ti­nin­ko, iš žai­dy­nių sun­ kio­sios at­le­ti­kos var­žy­bų bu­vo pa­ ša­lin­ti ir du Tur­ki­jos at­sto­vai, ku­rių do­pin­go tes­tai bu­vo tei­gia­mi per pa­si­ren­gi­mo olim­pia­dai eta­pą.

48 kg. 1. Wang Ming­juan (Ki­ni­ja), 2. Hi­ro­mi Miya­ke (Ja­po­ni­ja), 3. Ryang Chun-Hwa (Šiau­rės Ko­rė­ja).

Komanda

1. Ki­ni­ja 2. Ita­li­ja 3. JAV 4. Bra­zi­li­ja 4. Pie­tų Ko­rė­ja 6. Aust­ra­li­ja 6. Ka­zachs­ta­nas 6. Ru­si­ja

Auks.

Sid.

Bronz.

Iš viso

5 2 1 1 1 1 1 1

0 2 2 1 1 0 0 0

2 1 2 1 1 0 0 0

7 5 5 3 3 1 1 1


12

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

sportas diena.lt/naujienos/sportas

Kau­nas pa­kė­lė kar­te­lę į nau­jas aukš­tu­mas „„Nu­ga­lė­to­jai: pa­jė­giau­sių vy­rų gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si V.Ric­kui, o

tarp mo­te­rų pir­ma­vo I.Čes­na­kie­nė.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

DMN tur­ny­rą lai­mė­jo V.Ric­kus ir I.Čes­na­kie­nė Čes­lo­vas Ka­var­za c.kavarza@diena.lt

Pir­ma­sis bend­ro­vės „Die­na Me­ dia News“ (DMN) gol­fo tur­ny­ras, vy­kęs Klai­pė­dos pa­šo­nė­je – Stan­ čių kai­me esan­čia­me „Na­tio­nal Golf Re­sort“ aikš­ty­ne, pra­no­ko lū­ kes­čius. „Tiek do­va­nų per vi­są se­ zo­ną ne­lai­miu, kiek per šias var­ žy­bas“, – džiau­gė­si Vy­tau­tas Ric­ kus, užė­męs pir­mą vie­tą vy­rų pir­ mo­sios ka­te­go­ri­jos gru­pė­je. Pa­si­rin­ko gol­fą, o ne te­ni­są

Nuo anks­ty­vo ry­to į ko­vą sto­jo 29 vy­rai ir 7 mo­te­rys. Tarp stip­rio­sios ly­ties at­sto­vų per­ga­lę šven­tęs V.Ric­kus vos taš­ ku ap­len­kė Ka­zį Pau­li­ką. Tre­čią­ją vie­tą užė­mė Arū­nas Ku­rai­tis. V.Ric­kus ne­slė­pė, kad su gol­fu su­si­pa­ži­no prieš dau­giau nei pen­ ke­rius me­tus. „Laz­dą į ran­kas paė­miau, kai prie Klai­pė­dos ne­bu­vo gol­fo klu­bo, per ato­sto­gas Is­pa­ni­jo­je, Mal­jor­kos sa­ lo­je. Aikš­ty­no šei­mi­nin­kas pa­kvie­ tė ma­ne ir kar­tu bu­vu­sį Arū­ną Ku­ rai­tį pa­ban­dy­ti ran­kos taik­lu­mą“, – šyp­so­jo­si nu­ga­lė­to­jas. V.Ric­kus juo­ka­vo, kad dėl DMN tur­ny­ro paau­ko­jo „Ni­da Jazz“ te­ ni­so var­žy­bas, ku­rių iki šiol nė kar­to ne­bu­vo pra­lei­dęs. „Ne­ži­nau, ko­kia in­tui­ci­ja pa­kuž­ dė­jo žais­ti gol­fą, o ne te­ni­są. Gal tai, kad prieš sa­vai­tę ge­rai pa­si­ro­ džiau Lie­tu­vos čem­pio­na­te, o gal tai, jog DMN tur­ny­re nu­ga­lė­to­jų lau­kė įspū­din­gi pri­zai, – ge­ra nuo­ tai­ka švy­tė­jęs ly­de­ris pri­si­pa­ži­no, kad to­kio do­va­nų lie­taus ne­si­ti­kė­ jo. – Tai siurp­ri­zas ne tik man, bet ir vi­siems tur­ny­ro da­ly­viams. Ži­nia apie ge­rą tur­ny­rą pa­sklis ir ki­tą­met bus dar dau­giau žai­dė­jų.“ Mo­te­rų gru­pė­je ne­pra­len­kia­ma bu­vo In­ga Čes­na­kie­nė. Tik jai nu­ si­lei­do Iri­na Trak­še­lie­nė. Tre­čio­ sios vie­tos do­va­no­mis džiau­gė­si Ole­sia Šev­čen­ko. Žais­da­ma už­mirš­ta dar­bus

I.Čes­na­kie­nė dar bu­vo ap­do­va­ no­ta už taik­liau­sią smū­gį, kai ka­ muo­liu­kas po pir­mo smū­gio vos neįk­ri­to į duo­bu­tę. „Prieš tre­jus me­tus apie gol­ fą bū­čiau pa­sa­kiu­si, kad tai „bo­ bu­čių ir die­du­kų“ spor­tas, ta­čiau pra­dė­ju­si žais­ti su­pra­tau, jog šio­je spor­to ša­ko­je rei­kia ne tik iš­mok­ti tech­niš­kai smū­giuo­ti, bet ir daug pro­tau­ti“, – sa­kė nu­ga­lė­to­ja. I.Čes­na­kie­nė pri­si­pa­ži­no, kad žais­da­ma gol­fą už­mirš­ta rū­pes­ čius, rei­ka­lus, iš­si­va­duo­ja iš stre­ so. Mo­te­ris tvir­ti­no, jog DMN tur­ny­re bu­vo ma­lo­niau žais­ti nei prieš sa­vai­tę vy­ku­sia­me ša­lies čem­pio­na­te. Dar dviem žai­dė­jams or­ga­ni­za­to­ riai įtei­kė do­va­nas už to­li­miau­sius

smū­gius. Mo­te­rų gru­pė­je ap­do­va­ no­ta Jo­lan­ta Za­ba­raus­kie­nė, vy­rų – Egi­di­jus Sla­ni­na. Jo smū­giuo­tas ka­ muo­liu­kas nu­skrie­jo apie 260 m. Da­ly­viams – so­li­dūs pri­zai

Pir­mų­jų vie­tų lai­mė­to­jams bu­ vo įteik­ti gau­sūs rė­mė­jų įsteig­ tų pri­zų rin­ki­niai: nak­vy­nė vieš­ bu­čio „Va­na­gu­pė“ vers­lo kla­sės kam­ba­riuo­se su pus­ry­čiais, ap­ si­lan­ky­mu vieš­bu­čio SPA cent­ re bei pir­čių komp­lek­se, pra­ban­ gi va­ka­rie­nė „Fried­ri­cho pa­sa­že“, eko­lo­giš­ki „BioE­co“ kos­me­ti­kos rin­ki­niai, kvie­ti­mai į „Snow are­ ną“, švei­ca­riš­ko „Lindt“ šo­ko­la­ do rin­ki­niai, „Chi­vas“ gė­ri­mai bei ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riaus do­va­nos – me­ti­nė dien­raš­čių „Klai­pė­da“, „Kau­no die­na“ ar „Vil­niaus die­ na“ pre­nu­me­ra­ta pa­si­rink­ti­nai. Eko­lo­giš­kos kos­me­ti­kos na­mai „BioE­co“ pa­kvie­tė į už­siė­mi­mus, ku­rie suint­ri­ga­vo ne tik mo­te­ ris, bet ir vy­rus. Jie pa­tys iš­ban­dė ran­kų dar­bo kos­me­ti­ką, su­si­pa­ ži­no su jos ga­my­bos ypa­tu­mais ir eko­lo­giš­kos kos­me­ti­kos nau­da. Pag­rin­di­nis gol­fo tur­ny­ro rė­ mė­jas „Le­xus“ su­pa­žin­di­no su nau­jau­siais hib­ri­di­niais mo­de­ liais, o vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo da­ly­ vau­ti ban­do­muo­siuo­se va­žia­vi­ muo­se „Le­xus“ au­to­mo­bi­liais. Aukš­tas var­žy­bų ly­gis

DMN tur­ny­ro re­zul­ta­tus api­ bend­ri­nęs „Na­tio­nal Golf Re­sort“ aikš­ty­no va­do­vas A.Ku­rai­tis gy­ rė da­ly­vius, ku­riems te­ko var­žy­tis ko­ne ekst­re­ma­lio­mis są­ly­go­mis. „Oro tem­pe­ra­tū­ra – 32 laips­niai karš­čio. Žai­dė­jai vaikš­čio­jo, var­ žė­si ne­tu­rė­da­mi jo­kios užuo­vė­jos. Pūs­te­lė­jęs vė­je­lis ne­nu­mu­šė tem­ pe­ra­tū­ros, o dar la­biau ap­sun­ki­no var­žy­bų są­ly­gas, nes spor­ti­nin­ kams te­ko pa­pil­do­mai ko­re­guo­ti smū­gius“, – sa­kė A.Ku­rai­tis. Anot jo, jei pri­zi­nin­kai bū­tų nu­ sta­to­mi pa­gal smū­gių skai­čių, tai per­ga­lę bū­tų šven­tęs vie­nas iš pa­ jė­giau­sių Lie­tu­vo­je An­ta­nas Sa­ daus­kas, penk­tas sa­vo gru­pė­je. „Tuo ir ža­vi ši gol­fo var­žy­bų sis­te­ma, kad ga­li var­žy­tis skir­ tin­go meist­riš­ku­mo žai­dė­jai“, – džiau­gė­si pa­ty­ręs žai­dė­jas. Pap­ra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti tur­ ny­ro ly­gį, A.Ku­rai­tis sa­kė, kad dėl DMN pri­zų ko­vo­ję žai­dė­jai – aukš­to meist­riš­ku­mo. „Vy­rų gru­pė­je ko­vo­jo ke­tu­ ri spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos pa­jė­ giau­sių žai­dė­jų dvi­de­šim­tu­ko. Mo­te­rų gru­pė­je nu­ga­lė­ju­si I.Čes­ na­kie­nė ne­se­niai ša­lies čem­pio­ na­te iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­ lį. Ži­nant tai, kad ir ki­to­se gol­fo aikš­ty­nuo­se vy­ko tur­ny­rai, tai DMN var­žy­bos su­lau­kė ne­ma­ žai pa­jė­gių spor­ti­nin­kų“, – tei­ gė A.Ku­rai­tis.

Sa­vait­ga­lį Kau­ne iš­ kil­min­gai ati­da­ry­tas 7-asis Eu­ro­pos ve­te­ ra­nų krep­ši­nio čem­ pio­na­tas. Jau po ati­ da­ry­mo gar­siai pra­ dė­ta kal­bė­ti, jog tai bus, ko ge­ro, ge­riau­ siai suor­ga­ni­zuo­ tos že­my­no pir­me­ ny­bės per vi­są šių var­žy­bų is­to­ri­ją.

„„Fa­vo­ri­tės: Vil­niaus „Ka­ma­nės“ čem­pio­na­tą pra­dė­jo per­ga­lin­gai. 

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Sve­čius su­ža­vė­jo ati­da­ry­mas

7 spor­to sa­lės ir dau­giau nei pu­ sant­ro tūks­tan­čio krep­ši­nin­kų iš 22 ša­lių. To­kiais re­zul­ta­tais ga­li pa­si­ gir­ti 2012-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­riai. Šeš­ta­die­nio va­ka­re le­gen­di­nę Kau­no spor­to ha­lę sau­ sa­kim­šai už­pil­dę pir­me­ny­bių da­ly­ viai ir sir­ga­liai iš­vy­do įkve­pian­čią pra­mo­gi­nę pro­gra­mą. Per ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją da­ly­ vius pa­svei­ki­no ir abu šių pir­me­ ny­bių glo­bė­jai – Lie­tu­vos Res­pub­ li­kos pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus bei Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas. Spe­cia­liai į šį ren­gi­nį iš to­li­mo­ sios Ar­gen­ti­nos at­vy­ko Tarp­tau­ti­ nės krep­ši­nio ve­te­ra­nų or­ga­ni­za­ci­ jos (FIM­BA) pre­zi­den­tas Ru­be­nas Rod­ri­gue­zas La­mas. Bū­tent jo tė­ vui prieš dau­ge­lį me­tų ki­lo idė­ja pra­dė­ti pa­sau­li­nį ve­te­ra­nų krep­ši­ nio ju­dė­ji­mą. Tri­bū­no­se bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir dau­giau iš­ki­lių krep­ši­nio bei pra­mo­ gų pa­sau­lio as­me­nų – or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vą Ana­to­li­jų Čup­ko­ vą, ne­ma­žai praei­ty­je gar­sių Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kų bei da­bar­ ti­nį klu­bo sa­vi­nin­ką Vla­di­mi­rą Ro­ ma­no­vą, spor­ti­nių šo­kių le­gen­das Jū­ra­tę ir Čes­lo­vą Nor­vai­šas. Tei­sę su­reng­ti 7-ąjį Eu­ro­pos ve­ te­ra­nų čem­pio­na­tą Lie­tu­va ga­ vo prieš dve­jus me­tus. 6-aja­me FIM­BA Eu­ro­pos krep­ši­nio ve­te­ra­ nų čem­pio­na­te Zag­re­be (Kroa­ti­ja) bū­tent R.R.La­mas Kau­ną pa­skel­bė

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

2012-ųjų FIM­BA Se­no­jo že­my­no čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­riu­mi. Var­žy­bos vyks­ta net še­šio­li­ko­je am­žiaus ka­te­go­ri­jų: mo­te­rys žai­ džia nuo 30 iki 55 me­tų, vy­rai – nuo 30 iki 75 me­tų. Ža­da ir dau­giau staig­me­nų

„Nus­te­bi­no­me var­žy­bų da­ly­vius ati­da­ry­mą suor­ga­ni­za­vę kiek ki­to­ kį. Čem­pio­na­to da­ly­viams ne­rei­ kė­jo da­ly­vau­ti tra­di­ci­nė­se ei­ty­nė­se, o vi­si ga­lė­jo pa­to­giai įsi­tai­sy­ti ha­lės tri­bū­no­se ir ste­bė­ti gra­žią pra­mo­gi­ nę pro­gra­mą. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) šo­kių an­samb­ lio „Ne­mu­nas“ at­lik­ta nuo­tai­kin­ ga pro­gra­ma ne­pa­li­ko abe­jin­go nė vie­no. Po ati­da­ry­mo su­lau­kė­me tik­rai ne­ma­žai gra­žių at­si­lie­pi­mų“, – džiau­gė­si or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vas A.Čup­ko­vas. – Ar per pir­mą­sias dvi var­žy­bų die­nas ne­su­lau­kė­te jo­kių nu­si­ skun­di­mų? – pa­klau­sė­me A.Čup­ ko­vo. – Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad kol kas pir­me­ny­bės vyks­ta tik­rai sklan­ džiai. Pats ap­si­lan­kiau vi­so­se sep­ ty­nio­se sa­lė­se ir ne­gir­dė­jau jo­kių rim­tų prie­kaiš­tų. Net­ru­kus star­tuos ir trik­rep­šio tur­ny­ras, ku­ria­me ga­lės jė­gas iš­ban­dy­ti krep­ši­nį mėgs­tan­ čios šei­mos. No­ri­me, kad ši šven­tė da­ly­viams ir mies­to sve­čiams pa­lik­ tų neiš­dil­do­mų įspū­džių. – Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ ly­va­vo ir FIM­BA pre­zi­den­ tas R.R.La­mas. Ko­kie jo įspū­ džiai?

„„Šven­tė: per čem­pio­na­to ati­da­ry­mą le­gen­di­nėje spor­to ha­lėje buvo ga-

lima išvysti ne vieną garsų šalies asmenį.

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

– Jis, kaip pa­sau­li­nės ve­te­ra­ nų krep­ši­nio or­ga­ni­za­ci­jos va­do­ vas, kol kas ver­ti­na vis­ką san­tū­ riai, ta­čiau iš jo ap­lin­kos žmo­nių te­ko gir­dė­ti, kad FIM­BA yra la­bai pa­ten­kin­ta tiek mū­sų or­ga­ni­za­ci­ niais su­ge­bė­ji­mais, tiek pa­čiu tur­ ny­ro ati­da­ry­mu. Aš pa­ts esu da­ly­ va­vęs ne vie­na­me ve­te­ra­nų Eu­ro­pos ir pla­ne­tos čem­pio­na­te ir tu­riu su kuo pa­ly­gin­ti. Man at­ro­do, kad šių var­žy­bų kar­te­lę šie­met mes ge­ro­kai kils­te­lė­jo­me. Vi­si da­ly­viai pa­ten­ kin­ti ir Kau­no mies­tu, šio­mis die­ no­mis Lais­vės alė­ja šur­mu­liuo­ja nuo oran­ži­nio krep­ši­nio mė­gė­jų iš sve­čių ša­lių. Žal­gi­rie­čiai star­ta­vo per­ga­lė­mis

Pats A.Čup­ko­vas va­kar taip pat žen­gė į aikš­tę. Kau­no „Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nų ko­man­da pra­dė­jo ko­vas 65 me­tų am­žiaus gru­pė­je su Nevs­ kio ve­te­ra­nų ko­man­da iš Ru­si­jos. Šei­mi­nin­kai spur­tu 14:0 pra­dė­ jo su­si­ti­ki­mą ir ini­cia­ty­vos iš sa­vo ran­kų taip ir ne­pa­lei­do – 43:34. Žal­gi­rie­čių gre­to­se iš­si­sky­rė A.Čup­ko­vas (8 taš­kai), Gediminas Bud­ni­kas, Marijonas Zin­ke­vi­čius ir Algimantas Riau­ka (po 7). Nu­ga­lė­ to­jų ko­man­dos marš­ki­nė­lius šia­me ma­če taip pat vil­kė­jo klu­bo sa­vi­ nin­kas V.Ro­ma­no­vas. Ant­rą­sias rung­ty­nes žal­gi­rie­ čiai šian­dien anks­ti ry­te žai­dė su HNMKY eki­pa iš Suo­mi­jos. Skan­ di­na­vai pir­mą­sias gru­pės rung­ty­nes pra­lai­mė­jo Nevs­kio eki­pai 30:61. Pir­mą­ją var­žy­bų die­ną už­tik­rin­ tą per­ga­lę iš­ko­vo­jo ir ki­ta „Žal­gi­ rio“ ko­man­da, ku­ri ko­vo­ja 55 me­ tų gru­pė­je. Kau­nie­čiai už­tik­rin­tai 67:44 pa­lau­žė Šve­di­jos ko­man­dą ir žen­gė tvir­tą žings­nį ki­to eta­po link. Smo­gia­mą­ja nu­ga­lė­to­jų eki­pos jė­ga bu­vo praei­ty­je krep­ši­nio aikš­te­lė­ je spin­dė­ję Ser­ge­jus Jo­vai­ša, Vi­tol­ das Ma­sals­kis, Min­dau­gas Ar­laus­ kas bei Liu­das Žu­kai­tis. Vi­si kar­tu jie pel­nė net 51 taš­ką. Li­ku­sio­se rung­ty­nė­se žal­gi­rie­čių lau­kia ma­čas su Ko­če­vės ve­te­ra­nų ko­man­da iš Slo­vė­ni­jos. Per­ga­le čem­pio­na­te star­ta­vo ir 55 me­tų gru­pė­je ko­vo­jan­ti Vil­ niaus mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da „Ka­ma­nė“. Ne vie­ną iš­ki­lią praei­ ties krep­ši­nio žvaigž­dę sa­vo gre­to­ se tu­rin­čios sos­ti­nės krep­ši­nin­kės už­tik­rin­tai 35:23 įvei­kė vieš­nias iš Lat­vi­jos.


14

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Di­džio­jo­je gat­vė­je, Ro­tu­šės aikš­tė­je. KA­DA? Rugp­jū­čio 4 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? „Skal­vi­jos“ ki­no teat­re, A. Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Ry­toj 21 val. KIEK? 12 li­tų.

KUR? Mo­ky­to­jų na­mų kie­me­ly­je, Vil­niaus g. 39 / 6. KA­DA? Rugp­jū­čio 3 d. 20 val. KIEK? 32–82 li­tai.

„Pia­no.lt“ su­grįž­ta

Ado­mo obuo­liai

Bal­ka­nų rit­mai

Rugp­jū­čio 4–29 d. se­na­mies­ty­je jau ant­rą­kart ka­ra­liaus „Pia­no.lt“ fes­ti­va­lis. Įžan­gi­nia­me kon­cer­te šį tre­čia­die­nį gros ne tik Pab­ra­dės fan­fa­ri­nis pu­čia­mų­jų or­kest­ras ar per­ku­si­jos vir­tuo­zas Ar­ka­di­jus Go­tes­ma­nas – prie jų pri­si­jungs ir bai­ke­rių klu­bo „Vo­rai MC“ plie­ ni­niai žir­gai, taip pat trum­pam tap­sian­tys or­kest­ru.

Pro­vin­ci­jos ku­ni­gas Iva­nas prii­ma iš įka­li­ni­mo įstai­gos anks­čiau pa­leis­tą neo­na­cį Ado­mą ir ap­gy­ven­di­na jį baž­ny­čio­je su bu­vu­siu te­ni­si­nin­ku al­ko­ho­li­ku Gu­na­ru, de­ga­li­nių va­gi­mi ara­bu Ka­li­du ir nėš­čia mo­te­ri­mi Sa­ra, bi­jan­čia, kad gims neį­ga­lus kū­di­kis. Kiek­vie­ nam jų ten­ka iš­mė­gi­ni­mai. Kai ku­riems, ro­dos, ne­pa­ke­lia­mi.

Ser­bų gi­ta­ris­tų šei­ma – Zo­ra­nas Sta­re­vi­čius ir du jo sū­nūs Ni­ko­la bei Zelj­ko, pa­si­va­di­nę „Trio Bal­kan Strings“, su­plaks kok­tei­lį iš tra­di­ci­nių me­lo­di­jų, pa­pil­dy­tų sla­vų, tur­kų ir či­go­nų mu­zi­kos ele­men­tais. Juos sko­nin­gai su­jun­gia džia­zo imp­ro­vi­za­ci­ja ir aukš­čiau­sias meist­riš­ku­ mas. Šie mu­zi­kan­tai ga­li gro­ti ir vie­na gi­ta­ra še­šio­mis ran­ko­mis.

KUR? Vin­gio par­ke, M.K.Čiur­lio­nio g. 100. KA­DA? Ry­toj 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Res­to­ra­ne „Jal­ta“, Vy­kin­to g. 17A. KA­DA? Rugp­jū­čio 1 d. 20 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ro kie­me­ly­je, Vo­kie­čių g. 2. KA­DA? Rugp­jū­čio 8 d. 22 val. KIEK? 10 li­tų.

KUR? Res­to­ra­ne „Sal­ve­te“, Gi­ri­jos k., Mo­lė­tų pl. 26aja­me km. KA­DA? Šian­dien 19 val. KIEK? 60 li­tų.

Bėk, gro­žė­kis, at­si­pūsk

Va­ka­ras su Jur­ga

Šil­tų su­si­ti­ki­mų nos­tal­gi­ja

Prask­leis­ti sko­nių puokš­tę

Vi­si skuo­džian­tys, laks­tan­tys, bė­gio­jan­tys, skrie­ jan­tys ne­tu­rė­tų pra­leis­ti pro­gos su bend­ra­min­ čiais bei pa­ty­ru­siais tre­ne­riais pa­bė­gio­ti ir at­lik­ti ke­le­tą pra­ti­mų vie­na­me di­džiau­sių ža­lių­jų plo­ tų mie­ste – Vin­gio par­ke.

Jur­ga sa­vo ger­bė­jus kvie­čia į su­si­ti­ki­mą, ku­ria­ me da­ly­vaus at­li­kė­jos nau­jo­jo vaiz­do kli­po kū­ ry­bi­nė gru­pė ir ar­ti­miau­si drau­gai bei klau­sy­to­ jai. Ga­lė­si­te Jur­gai už­duo­ti klau­si­mų, iš­girs­ti jos dai­nų akus­ti­nes ver­si­jas.

Re­ži­sie­riaus Al­gir­do Ara­mi­no fil­me „And­rius“ de­šimt­me­tis ber­niu­kas – ki­toks nei vi­si vai­kai. Jis pa­bė­ga į sva­jo­nių pa­sau­lį vos iš­ta­ręs žo­džius „bi­tė ri­tė bal­ta­ra­gė“. Ne­ti­kė­tai jis su­si­drau­gau­ja su trum­pam iš Če­ki­jos at­vy­ku­sia Ja­na.

No­rin­tiems pra­džiu­gin­ti sa­vo sko­nio re­cep­to­ rius – vy­no de­gus­ta­ci­ja su pro­fe­sio­na­liu so­mel­ jė iš Ita­li­jos Lu­ca Se­re­na. Pa­tir­ti tik­rą vy­no sko­nį leis iš Ita­li­jos at­vež­ti ke­tu­rių rū­šių ita­liš­ki vy­nai bei res­to­ra­no vai­šės.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 Ryto suktinis. 9.55 Nacionalinė paieškų tarnyba. 10.50 Olimpinė studija. 10.55 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio turnyro pogrupio rungtynės. Lietuva–Argentina (k). 12.40 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Paplūdimio tinklinis. Moterys. Čekija– Mauricijus. 13.30 Žinios. 13.45 Olimpinė studija. 14.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Tenisas. 16.30 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Paplūdimio tinklinis. Vyrai. Vokietija–Kinija. 17.30, 18.45 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Žirgų sportas. Krosas. 18.15 Šiandien. 18.35, 20.45 Sportas. Orai. 19.30 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.35 Verslas. Kultūra. 20.50 „Londoniada“. Dienos apžvalga. 21.30, 22.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Plaukimas. Pusfinaliai ir finalai. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. Orai. 23.20 „Detektyvė King“ (N-7). 0.15 Dok. f. „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“ (1).

LTV 22.15 val.

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (7) (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.20 Nuotykių f. „Nepaprasti pandos nuotykiai“ (JAV, 1995 m.) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (9) (N-7). 0.30 „Trauma“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (7) (N-7).

TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30, 15.10 „Simpsonai“. 8.00 „Hana Montana“.

LNK 20.00 val.

9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Veiksmo f. „Itališkas apiplėšimas“ (JAV, Prancūzija, D.Britanija, 2003 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.07 LT geriausi. Olimpiados apžvalga. 19.10 Kartą Pietų Amerikoje 2011. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Komedija „Jei tai būtų tiesa“ (JAV, 2005 m.). 23.55 „Viešbutis „Babilonas“ (4). 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

BTV 6.30 7.00 7.25 8.00

Televitrina. Žinios (k). „Galileo: norintiems žinoti“. „Žmogus prieš gamtą. Negyvenama sala“ (N-7). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“.

TV3 19.10 val.

12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 Kalbame ir rodome. 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Romantinė drama „Kartachena. Prikaustyta prie lovos“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30, 8.00 Ryto reporteris. 7.45, 13.00, 21.45, 0.20 Lietuva–Londonas. 9.15 Uraganų persekiotojai (N-7). 10.15 Gamink sveikiau! 10.50 Dok. f. „Čilės angliakasiai. Gyvenimas dėmesio centre“. 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Dok. f. „Neįtikėtinas Krakatau“ (2).

BTV 0.25 val.

15.45, 16.10 Dok. f. „Anoreksikai berniukai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20, 22.00 Lietuva tiesiogiai. 18.20, 22.35 Vasara su Asta. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55, 0.35 Dok. f. „Paskutinė Göringo paslaptis“ (N-7). 21.00, 23.35 Reporteris. 21.42 Orai.

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 Sportas LT. Pasaulio irklavimo čempionatas (II). 14.00 Sporto metraštis. 14.10 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Bilbao „Bizkaia Basket“–„Barcelona Regal“. 15.45 Olimpinės žaidynės. 16.00 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 17.00 Sportas LT. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien (gegužė). 17.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Barcelona Regal“–„Banca Civica“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15, 21.45 Olimpinės žaidynės. 19.30 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. 20.00 Pasaulio Lotynų Amerikos šokių čempionatas. 21.15 Futbolo dievai. Garrincha. 22.00 Sportas LT. 23.15 Klubų karaliai.

lietuvos ryto tv 15.45 val.


,/=98>9=94+3 =385>9=94+3 <=+63+3.+363.N< 0+<+.9 I36=38=94+3 +:.+3638385+3 :6A=/63M 5694N4+398=+5==/6 

   

pirmADIENIS, liepos 30, 2012

(/;:379L798/3(3683>4/;/35+63813.+; ,38385+3 :79597/ &/6  

    <5+7,38=3 .+;,9 .3/8973<8>9353 ?+6 

PASLAUGOS Statybos ir remonto +738+ 7/.J39 7+<A?9 ?3.+>< .> ;3< 3I >9<39 QJ>969 95A,K 1+;+8=>9 4+ @@@?3.38/<.>;A<6= &/6   /:+I=+<?3.38/<.>;A<B/,;+6= 

Technikos remonto %'$! " G(H8/8+> .94+7Q ,>3=38K =/-2835Q D I+6.A=>?>< <5+6,A56/<?3;A56/<597:3>=/;38K=/-2 835Q3;53=></6/5=;98359<:;3/=+3<><&/6  @@@5+>8+53/73<6= 

8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B 

KelioniĹł NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4;  =5>@<028 90IEEE;84BCD0;>=3>=0A2>< Â&#x201E;Â&#x201E;Karť­tis: jau po pir­mų­jĹł dai­nĹł mu­zi­kan­tai nu­si­me­tÄ&#x2014; dra­bu­Şius. 

 

Ge­di­mi­no Bar­tuť­kos nuo­tr. 4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 9Y 4; 4?0NB0A ?4@D4G8<08 8=5>$6<08;2><

Kau­nÄ&#x2026; pri­tren­kÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Red Hot Chi­li Pep­persâ&#x20AC;&#x153;Kitos

4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F 1\IO4<0:08=0EEE6C>1>A10;308;B 4;   

PARDUODA Ĺ eť­ta­die­nio va­ka­rÄ&#x2026; Kau­no â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; are­na tie­ siog kai­to nuo NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ aist­rĹł ir dĹžiaugs­mo. Vi­so pa­sau­lio me­lo­m,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= a­nĹł ĹĄir­dis pa­turtÄ&#x2026; ver­ gu­si ro­ko gru­pÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Red Hot Chi­li Pep­persâ&#x20AC;&#x153; su­r6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; en­gÄ&#x2014; sa­vo pir­mÄ&#x2026;­jÄŻ  kon­cer­tÄ&#x2026; Lie­tu­vo­je. 

PERKA

Vi­li­ja Ĺ˝u­kai­ty­tÄ&#x2014;

v.zukaityte@diena.lt

Pub­li­ka lauk­da­ma sa­vo nu­my­ lÄ&#x2014;­ti­niĹł â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; are­no­je su­kō­ rÄ&#x2014; neap­sa­ko­mÄ&#x2026; at­mos­fe­rÄ&#x2026;. Ke­liĹł Ĺžiō­ro­vĹł iť­ju­din­ta li­ku­si mi­nia su­ kÄ&#x2014;­lÄ&#x2014; aud­rin­gÄ&#x2026; ban­gÄ&#x2026;. Plo­ji­mai kas mi­nu­tÄ&#x2122; vis gar­sÄ&#x2014;­jo. Mu­zi­kan­tĹł ket­ver­tui pa­si­ro­ dĹžius sce­no­je, are­nÄ&#x2026; su­dre­bi­no eu­fo­ri­jos apim­tĹł ger­bÄ&#x2014;­jĹł ĹĄĹŤks­niai. Dau­giau nei 14 tĹŤkst. Ĺžmo­niĹł mi­ nia tie­siog oĹĄÄ&#x2014; iĹĄ dĹžiaugs­mo. Vos iť­gir­dÄ&#x2122; pir­muo­sius akor­dus Ĺžiō­ro­ vai su­kÄ&#x2014;­lÄ&#x2014; kur­ti­nan­tÄŻ triukť­mÄ&#x2026; ir Ä&#x2014;mÄ&#x2014; ĹĄok­ti pa­gal ro­ke­riĹł mu­zi­kÄ&#x2026;. ÄŽ sce­nÄ&#x2026; ÄŻĹžen­gus gru­pÄ&#x2014;s vo­ka­lis­ tui Ant­ho­ny Kie­dĹžiui ir jam pa­ si­svei­ki­nus lie­tu­viĹł kal­ba â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;La­ bas, Lie­tu­va!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; pub­li­ka tie­siog pa­mi­ťo. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; are­no­je su­si­ rin­kÄ&#x2122; Ĺžmo­nÄ&#x2014;s ne­gai­lÄ&#x2014;­da­mi bal­sĹł kly­kÄ&#x2014;, try­pÄ&#x2014;. ÄŽsi­ťÄ&#x2014;­lu­siÄ&#x2026; pub­li­kÄ&#x2026; jie

dĹžiu­gi­no ne tik sa­vo nau­jau­siais kō­ri­niais, bet ir kla­si­ka ta­pu­siais hi­tais: â&#x20AC;&#x17E;Ca­li­for­ni­ca­tionâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Ot­her­ si­deâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;By the Wayâ&#x20AC;&#x153;. Pub­li­ka vi­ sa­me pa­sau­ly­je ge­rai Ĺži­no­mas dai­ nas trau­kÄ&#x2014; kar­tu su at­li­kÄ&#x2014;­jais. â&#x20AC;&#x17E;Red Hot Chi­li Pep­persâ&#x20AC;&#x153; uŞ­kō­ rÄ&#x2014; to­kiÄ&#x2026; ug­nÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝al­gi­rioâ&#x20AC;&#x153; are­no­je, kad jau po pir­mų­jĹł dai­nĹł gru­pÄ&#x2014;s na­riai me­tÄ&#x2014; ĹĄa­lin marť­ki­nÄ&#x2014;­lius. Tem­pe­ra­tō­ra are­no­je po kiek­vie­ nos dai­nos tik di­dÄ&#x2014;­jo. Ne­ma­Şai gru­pÄ&#x2014;s ger­bÄ&#x2014;­jĹł ÄŻ kon­ cer­tÄ&#x2026; pir­ko sÄ&#x2014;­di­mus bi­lie­tus, ta­ Ä?iau sÄ&#x2014;­dÄ&#x2014;­jo jie neil­gai. Jau po pir­ mų­jĹł dai­nos akor­dĹł vi­sa pub­li­ka at­si­sto­jo ir ĹĄÄ&#x2014;­lo iki kon­cer­to pa­ bai­gos, o vÄ&#x2014;­liau, kaip bu­vo ga­li­ ma ti­kÄ&#x2014;­tis, iť­si­rei­ka­la­vo ir tÄ&#x2122;­si­nio â&#x20AC;&#x201C; at­si­dÄ&#x2014;­ko­da­mi â&#x20AC;&#x17E;pe­pe­riaiâ&#x20AC;&#x153; at­li­ ko dar ke­tu­rias dai­nas. Ger­bÄ&#x2014;­jai bu­vo su­ma­nÄ&#x2122; ir ori­gi­na­liÄ&#x2026; ak­ci­jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; ke­li ĹĄim­tai jĹł pa­si­puo­ťÄ&#x2014; dirb­ti­ niais ĹŤsais.

 %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 Be­je, Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai ir UŞ­ :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­si­

4; sten­gÄ&#x2014;, kad A.Kie­dĹžiui bō­tĹł ÄŻteik­  ta neei­ li­nÄ&#x2014;& +, .H do­va­na â&#x20AC;&#x201C; 0@\=>A ge­nea­lo­@ gi­n?4@:0! is % J% me­ d is, liu­ d i­ j an­ t is lie­ t u­ v iť­ k as dai­ D4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> ni­nin­ko ĹĄak­nis. +>:0<4,+ 4; XVIII a. pa­bai­gÄ&#x2026; sie­kian­Ä?io­je A.Kie­dĹžio ge­nea­lo­gi­jos sche­mo­ je pa­tei­kia­mas jo gi­mi­nys­tÄ&#x2014;s ry­ťys su Tau­ra­gÄ&#x2014;s ap­skri­ty­je gy­ve­nu­siais pro­ se­ne­liais. Pats gru­pÄ&#x2014;s ly­de­ris Kita ap­gai­les­ta­vo, kad ĹĄÄŻ kar­tÄ&#x2026; Lie­tu­ 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ vo­je vie­ťÄ&#x2014;­ti ga­li taip trum­pai. B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> 1983 m. su­si­kō­ru­si ame­ri­kie­Ä?iĹł 1F;021 @%%0=:@CBC> ro­ko gru­pÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Red Hot Chi­li Pep­ 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- persâ&#x20AC;&#x153; lai­ko­ma vie­nu sÄ&#x2014;k­min­giau­siĹł

- R-/&* U60;8>B0A 0A<C> vi­sĹł lai­kĹł mu­zi­& - kos ko­lek­ ty­vĹł. Per IV4A>=8AB4;,@0N><8:8 vi­sÄ&#x2026; gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pÄŻ mu­zi­kan­ <18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> tai ÄŻra­ťÄ&#x2014; de­ťimt stu­di­ji­niĹł al­bu­mĹł, @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 jĹł ko­pi­jĹł vi­sa­me pa­sau­ly­je par­da­vÄ&#x2014; 10=:@>B>1F;>AXA8B48A\98<>384=08:0@BC?@8 dau­giau kaip 80 mln. Ame­ri­kie­Ä?iai 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= lai­mÄ&#x2014;­jo gau­sy­bÄ&#x2122; mu­zi­ki­niĹł ap­do­ Z8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA

08? ?0B 0@ N8[ va­no­ ji­m?@0N>< Ĺł, tarp=C@>3FB8 jĹł â&#x20AC;&#x201C; net sep­@48:0;0D8<[ ty­nias XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C â&#x20AC;&#x17E;Gram­myâ&#x20AC;&#x153; sta­tu­lÄ&#x2014;­les. B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= 5>@<02890B4;50:A 

ÄŽVAIRĹŞS ' -+&* , -

-*T , +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> 4A0=Z8> D>D> 6L=8?8N:8[A4=8]=89>948;=8C94A:;F ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A  70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 6@8=30A! 8;=80CA <84AB> A0D8D0;3F1\A 03<8 =8AB@0289>A 38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9>  XA0:F<0A @   34B0;8>9> B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> >@60=8G0B> @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @

Â&#x201E;Â&#x201E;Staig­me­na: aud­rin­gai sa­vo die­vai­Ä?ius su­ti­ku­si ger­bÄ&#x2014;­jĹł mi­nia ne­li­ko jiems sko­lin­ga â&#x20AC;&#x201C; dau­ge­lis pa­si­puo­

ĹĄÄ&#x2014; panaĹĄiais ÄŻ A.Kie­dĹžio ĹŤsais.

M4<\A]:8><8=8AB4@89>A8;=80CA@09>=>O4 <\BD0@:>A A:F@80CA D43\9> XA0:F<0A 3\; O4<\A A:;F?> :03 @ ! 4A0=Z8> L0B@8=8=:[ : L0B@8=8=:[ A4= 8; =80CA@A0D5>@<0D8<>8@?4@BD0@:F<>?@> 94:B>?0BD8@B8=8<><646CO\A3 4 @8B>@89[?;0=0D8<>3>:C<4=B>@4=6\90A % J''& H 4;   4 ?0NB0A 4P42B8DCA$6<08;2><   91:<8,.4 >38=8=:[ 14=3@89>A + -( =0@80<A 5,EAAA 740>?@,7:9/:9,= .:8   D0; N0C:80<0A 0B0A:08B8=8A @8=:8<8=8A - + :C@8A DF:A,?9: 4;<8O *0K,80 ;:47=4,?>:5?= 4J *4794,?= 9>AA>3[>9860@1>BD0@:\!48:;>A %,7,92NH@09>N5N4<,>2,79?:!> (07 ÄŽVAIRĹŞS 0B0A:08B0 8@ BD8@B8=8<0A -4D8G>@80CA 0B0A   :08B0  Kita8@ BD8@B8=8<0A Y<0B>A BD8@B8=8<0A UD08@]A:;0CA8<08,8@<8=8=:>@8=:8<0A DÄ&#x2014;l ĹžemÄ&#x2014;s sklypo kadastriniĹł matavi-4D8G>@80CA@8=:8<08 CA8@8=:CA<0O80C=48 mĹł. Nekilnojamo?CA48Vadovaujantis 14=3@89>A =0@8[LR?0:0@B>B8=8A ACA8@8=:8 jo<0A1CAN0C:80<0AD0;B>94 turto Kitakadastro nuostatĹł, patvirtintĹł Lietuvos Respublikos VyriausybÄ&#x2014;s 2002 ?0Z8>94D84B>94B0?0B830@1>BD0@:\%4=3@8 MbalandĹžio F :9><,=>Q15-4?<,=D @4=? =N<,J?;,</?: m.9>A?8@<8=8=:\ d. nutarimu Nr. 534 /, ,>=,<2,= O@,4<4,= 6,9.074,<490= ;<060= (2008 m. lapkriÄ?io 19 d. nutarimo 1256 ?K /4/K4,?=4N ;,=4R7B>N -0> 90 8,K0=9L %J 4:8;=>90<>9> C@B>,@>94:B08K0B;84 redakcija), 32.1.1.2 punktu informuoja904 !>6,49N %,=4R7B8,4>0464,84464 :0 :030AB@8=8CA <0B0D8<CA 8;=80CA @ A0D me ĹžemÄ&#x2014;s skl., kad. Nr. 0101/0051:63, 8 -4<K074: / 48>49,4?K/,<?:=0@: C34@D\A A4= -0AB8=\=[ : savininkÄ&#x2026;, kad 2012 08 10 10 % val.J8;<0K bus 6?:=0-,96<:>:,/8494=><,>:<4?4)F'' A:; @A:;:03 @ ! atliekami gretimĹł ĹžemÄ&#x2014;s sklypĹł, kad.,? !02,70D )680<2S= 2  *4794?= ?@0N><6@4B8<>=4?@8D0B8GC>B>A>3>A:;F Nr. 0101/0051:19 ir 0101/0051:15, ka24,?491:<8,.45:=>07  

 ?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3  dastriniai matavimai. Jei negalÄ&#x2014;site atD0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@ vykti, praĹĄom iki 2012@81>O4=:;808A 08 06 raĹĄtu in- 30;FD0CB8 O4=:;8=0=B %>6CA;0 *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: formuoti matavimus atliekantÄŻ UAB D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074:*0@>A;0DC / %0G4 @,7 A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C â&#x20AC;&#x17E;GEODEZININKŲ BIURASâ&#x20AC;&#x153; matininkÄ&#x2026; ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; ArtĹŤrÄ&#x2026; JonuĹĄÄ&#x2026;, S.StaneviÄ?iaus g. 96A, 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A Vilnius, tel. (8 B>?><0B8:$6<08;2>< 5) 248 4464, 8 615 65  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 231, e. paĹĄtas arturas@geobiuras.lt. @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, â&#x20AC;&#x17E;B&L Santechnikaâ&#x20AC;&#x153; ieĹĄko santechnikĹł, KelioniĹł neatvykus ar neinformavus, misuvirintojĹł. Darbas Vilniuje ir Kaune. Atly- Jums )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 darbai bus tÄ&#x2122;siami Jums nedalyJ O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 ginimas sutartinis. BĹŤtina patirtis. Tel.=4?9 8 nÄ&#x2014;ti 6809Q2 *4794?= (07  

>494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07  vaujant. 616 88 086 (8â&#x20AC;&#x201C;17 val.).

4:A?>G82890=C>8:8L=8 ?8N:8[A4=8]=89>A?0B0;?>A4*C>G0?0D8Z80CA 68;=8CA84N0AACA8@8=:8<0A!34B0;8>9> ?;0=>A?@4=38=8[D84N0A0?B0@8<0ADF:A <18@O4;8>3D0;C:8N:8[6:01 8;=8C94 ,;0=0D8<> ?0A8];F<[ ?0B48:8<> BD0@:0!?;0=0D8<>?0A8];F<088@?0AB01>AB48 :80<8 ?@>94:B> @4=6\9C8 0@10 >@60=8G0B>@8C8 @0NBC 8:8 D84N> Tel.ACA8@8=:8<> 261 3653, ?01086>A 261 3655 ,;0=0 D8<> 3>:C<4=B[ A?@4=38=8[ ?0A8];F<[ 0? skelbimai@vilniausdiena.lt A:C=38<0A!0A<4=FA60CBY0BA0:F<Y:03X 9[?0A8];F<CA=40BA8OD4;6B0?0@4=6B0<4?;0 '>,>B-:=O8:904<046,749246074:/,<-49496,4 =0D8<>3>:C<4=B460;80?A:[AB80;ABF18=\A 4<,;K07/49>:5,4 <04;>4=>07   B4@8B>@89[ ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A 8=A?4:289>A PASLAUGOS  ?@84 ?;8=:>A <8=8AB4@89>A 8;=80CA B4@8B>@89[  ?;0=0D8<> 8@ AB0BF1>A D0;ABF18=\A ?@84O8]@>A $?@,/3583,+/*/45812/4/1(>8/D25+(7 A:F@8C8 *C>G0?0D8Z80CA 6 8;=8CA ?4@ )CB,/358.=+=950(38/7),4+758/5867(1 <\=4AX=C>984<A8NA8[AB>;08N:>0BA0:F<>X 9/15882(:.=950(384-573(*/0(9,2 ?0B48:BY?0A8];F<Y60D8<>384=>A +! *"$#%$ 

  

  

   )( #"%" ##, +S # ' -+&* , -

-*T &&&#') $ ,@0=4N0<40?84:0@B>90<YD8AC><4=\A8=5>@ ÄŽvairĹŤs <0D8<> ?@>243]@Y 3\; ?0@4=6B> O4<\A A:;F Transporto ?> >1@>D>;\A : 70 A:;F?> :03 @ M8:904<046,74924,?6J>,74;4,4 (07  IĹĄ Vilniaus ir Kauno ÄŻ KlaipÄ&#x2014;dÄ&#x2026;, ! ,0=4@8[veĹžame A4=8]=89>94 8;=8C94   PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; ir atgal. www.micro34B0;8>9>?;0=>,;0=0D8<>?06@8=30AI autobusas.lt. Tel. 8 610 10 340. <10;0=3O8>34B0;8>9>B4@8B>@89[?;0=0D8 988209 <> >@60=8G0B>@80CA B48A8[ 8@ ?0@486[ ?4@30D8 Transportas, logistika <> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I KelioniĹł :9/4>0<45:= O8:9S ;<448= O /,<-N *4794,?= ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 VeĹžame poilsiautojus iĹĄ Vilniaus, Kauno ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N ÄŻ PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (ir atgal), nuo 35(07 Lt. B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 

 Tel. 8 699 99>@60=8G0B>@8CA 965, 8 612 22I227. B0;8>9> ?;0=> % J-40;H 975450  (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC SIĹŞLO DARBÄ&#x201E; 3890H ,0<\=:0;=8> 6 8;=8CA ,0@4=6

15

skelbimai

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E;

ÄŽVAIRĹŞS

PASLAUGOS

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

 %  

993835

994692

KARĹ Ä&#x152;IAUSIKELIONIŲ KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683>< KARĹ Ä&#x152;IAUSI PASIĹŞLYMAI &/6+5<  

   KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

?3683><?3683><5;+8=+<6= @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

>@>=B0A=C>B ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B 9E052(/1(8#! "# "# " Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, Kas valdo jĹŤras? Ne tik NeptĹŤnas! 12 F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Marienhamnasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas uostĹł mĹŤsĹł rankose ir JĹŤsĹł paslaugoms 9?: !> Kopenhagaâ&#x20AC;&#x201C;Oslas OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ KELTŲ BILIETAI INTERNETU: :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, Amsterdamasâ&#x20AC;&#x201C;Niukastlas KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<>

!> 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 www.krantas.lt KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas I :4AZ808A @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, "S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, UĹžsisakyk keltĹł bilietus internetu, paraKlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 6,<S7O ĹĄyk savo nuomonÄ&#x2122; ir laimÄ&#x2014;k talpiÄ&#x2026;, graRygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: ĹžiÄ&#x2026; ir patogiÄ&#x2026; kelioninÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Krantas Travelâ&#x20AC;&#x153; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: ,?24,?491:<8,.45:=AAA 6<,9>,= 7> piniginÄ&#x2122;. Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis

 %  

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Pirkti internetu: www.kelioniupasiulymai.lt T0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> I B Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> Didingoji Italija ir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C;IB 1747 Lt +CG849[=0:B8A0@NCD>94 &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377 Lt V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I BjĹŤros 9?:

!> nuo 1197 Lt -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB Kroatija nuo 990 Lt <:,>45,9?: !> L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B Prahaâ&#x20AC;&#x201C;Vienaâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas nuo 627 Lt %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> B www.kelioniupasiulyPirkti internetu: =;,945, :=>,<,@,9?: !> mai.lt ",7>,E !> G($G'("%?>8;A8=\A Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt; Malta â&#x20AC;&#x201C; <,4645,2,764/46SE!> 68?B0A)C@6030=C> Bâ&#x20AC;&#x201C; 979 Lt; Ispa904 Lt; Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; =;,945, %C;60@890=C>B nija, Kosta:=>,:<,/,E!> Dorada â&#x20AC;&#x201C; 999 Lt; Ispanija, Ali=;,945,746,9>SE

 L@80=:0=C>B kantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108; Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt; <,4645, :==,7,E

!> Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt; Bulgarija, Burgas @4B0=C>B â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt; Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1279 Lt; Turkija, (?<645,9>,745,E

!>

C=8A0A=C>B Marmaris 1289 Lt; Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 ?72,<45,?<2,=E

!> Lt;<:,>45,&4506,E !> Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Lt G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Egiptas, Hurgada nuo 1440 Lt; Bulgarija ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B â&#x20AC;&#x201C; 1595 Lt; Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1440 Lt; Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B 3500 Lt; Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt C10=C>B F#$%$@%!@$% ";:47=49S= LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; poil24;>,=?<2,/,9?:!> sinÄ&#x2014;s). Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelisâ&#x20AC;&#x201C; G$)"% ?72,<45,E!> Egiptas nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt;

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B Kuba â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt (?<645,E !> STOVYKLOS LIETUVOJE H<4!,96,E !> Pasaka nuo 550 Lt; RaganÄ&#x2014; 550 Lt; EnerG(!'% <0>,E

 !> getikas 600 Lt; LaimingasBĹžmogus â&#x20AC;&#x201C; tai 68?B0A)C@6030=C> (?94=,=E !> A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47

C@:890=B0;890I B =49S= <?4C,=#47?9?: !> C<,074=E24;>,=9?: !> ",<:6,=E !> ?-,E!> "# %& "#$% %,=,6,9?: !> (:;?9 !> &,2,9S !> 90<20>46,= !> !,48492,=K8:2?=E>,4,J !> (<484>,= !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I aĹĄ! 600 Lt; Trimitas B 520 Lt ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I MaĹžieji Laukystos pirataiB370 Lt :74@?/:,6,/0845,!>B ,>@BC60;890;60@D\I Mes jÄ&#x2014;ga 450 Lt "0=5S2, !> Ĺ˝aidimĹł galaktika 450 Lt I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai atkeliauja ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> Avataro nuotykiai kartu 450 Lt ,0A0:0=C>B @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> Mes ĹĄampinjonai 450 Lt -060=\IB Mano pasaulis 595 Lt "0=J,8;495:9,4 !> 08<8=60AO<>6CAIB080NB Kitas variantas 359 Lt ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE ",9:;,=,?74=!> Stovykla Ukrainoje â&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; 60 Lt die4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) nai; Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 Lt; Bulgarijo:/4 !> je=6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 1699 Lt; Italijoje 1299 Lt; AnglĹłB kalbos "# %& "$A"& %C;60@89>94 B Lt stovykla Estijoje 1790 '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B AVIABILIETAI !>/409,4 Pirkti internetu: www. lek.lt <B80F',74?>D !> (& (yra ir pigios aviakompanijos) KELTAI %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !>Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; ?:/6,7945:50 !>Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. &O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤ-F60I B>:7>;<0A %# lymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤly 0;8=0AI)4;A8=:8A 074=9?: !> mas); Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> KRUIZAI 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> VidurĹžemio jĹŤroje (spec. kaina) ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> KaribĹł jĹŤroje (spec. kaina) ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) ,96:6,=E !> ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A Baltijos jĹŤroje %?60>,=E !>

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A VIZOS ÄŻ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt, BaltarusijÄ&#x2026; 6,49:=O,-4;?=0= nuo 85 Lt #

(*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !>

&B2,E'>:63:78,= (,749,=E07=4964= (,749,=E'>:63:78,= *09>=;474=E#B90=3,89,= 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E B74==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,= (?<6?E7,9/:=,7:=E'>:63:78,= %' " M&?=45N9?: !> ,7>,<?=45N9?:!>


Orai

Šiandien Lietuvoje numatomi neramūs, su perkūnijomis orai. Vietomis lis smarkiai, bus škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s, kai kur susidarys kruša. Dieną bus 22–27 laipsniai šilumos. Rytoj orai nurims, karštis pasitrauks, tik vietomis trumpai palis. Dieną bus apie 20–25 laipsnius šilumos.

Šiandien, liepos 30 d.

+22

+22

Telšiai

+24

Šiauliai

+25

Klaipėda

Panevėžys

+28

Utena

+23

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

5.26 21.23 15.57 19.16 1.09

212-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 154 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+24Kaunas

Pasaulyje Atėnai +37 Berlynas +20 Brazilija +26 Briuselis +18 Dublinas +14 Kairas +37 Keiptaunas +18 Kopenhaga +18

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai vilniuje Šiandien

+19 +35 +28 +32 +24 +20 +22 +30

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+24

Alytus

3–7 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+23

+27

+22

+15

5

+17

+24

+19

+12

2

+18

+24

+19

+12

6

antradienį

trečiadienį

Jūros diena (švenčiama paskutinį liepos savaitgalį) 1818 m. gimė britų ra- 1963 m. gimė amerikiečių šytoja Emily Brontë, iš- aktorė Lisa Kudrow, seriagarsėjusi romanu „Vėtrų lo „Draugai“ žvaigždė. kalnas“. 1963 m. gimė NBA krep1936 m. gimė ameri- šininkas Chrisas Mullikiečių bliuzo gitaristas nas. ir dainininkas Buddy 1964 m. gimė vokiečių Guy. futbolininkas Jürgenas 1947 m. gimė kino akto- Klinsmannas. rius, politikas Arnoldas 1970 m. gimė choreograSchwarzeneggeris. fė Anželika Cholina. 1948 m. Maroke gimė 1974 m. gimė aktorė Hiprancūzų aktorius Jea- lary Swank. 2007 m. mirė legendinis nas Reno. 1994 m. Zarasuose užšvedų kino režisierius 1958 m. gimė daininin- fiksuotas Lietuvos karšIngmaras Bergmanas. kė Kate Bush. čio rekordas: 37,5 °C.

Šią savaitę laimėkite Aleksandros Teresės Veličkienės „Antikos mitologijos žinyną“.

Žinyne autorė supažindina su graikų ir romėnų mitais, siekia aprėpti jų personažų bei įvaizdžių visumą. Leidinys skiriamas visiems, kurie domisi senąja graikų mitologija.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugpjūčio 7 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

Vardai Abdonas, Donatilė, Jovilė, Nortautas, Radvilė

horoskopai

prizas

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+27

+25

+24 +26 +32 +15 +24 +32 +32 +26

4

5

6

7

8

9

10

Avinas (03 21–04 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Galimas susižavėjimas vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti. Dvyniai (05 21–06 21). Esate labai įsitempęs, būsite šiek tiek irzlus. Dėl vidinių prieštaravimų gali kilti nesutarimų su aplinkiniais, todėl šiandien geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Vėžys (06 22–07 22). Diena gali atrodyti beprasmė ir nuobodi. Bet jūs žinote, kad ateis kiti laikai, o kol kas teks panuobodžiauti darbe, tvarkyti aplinką. Liūtas (07 23–08 23). Svajokite, stebėkite žvaigždes, juk ne taip dažnai pasitaiko tokių galimybių. Gera knyga ar filmas padės atitrūkti nuo realybės. Dar geriau būtų aplankyti parodą, prezentaciją, tai, kas jus įkvėptų ir suteiktų naujų jėgų. Mergelė (08 24–09 23). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Jūsų organizuotumas ir atsidavimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos ir emocijų, bet nepraraskite savitvardos. Svarstyklės (09 24–10 23). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Norėsite prieštarauti kitų žmonių vertybėms, plaukti prieš srovę. Nieko svarbaus nespręskite, ypač jei jaučiate, kad ne iki galo supratote situaciją. Skorpionas (10 24–11 22). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Neužrieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems. Šaulys (11 23–12 21). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate linkęs analizuoti savo gyvenimą ir supantį pasaulį. Jus įkvėps bendravimas su jaunesniais žmonėmis. Kils noras imtis ko nors nauja, įdomaus, įgyvendinkite tai. Vandenis (01 21–02 19). Jaučiate šeimos paramą, o namai atrodo saugiausia vieta. Jaučiate aplinkinių palaikymą. Palankus laikas rimtiems pokyčiams ir asmeninėje erdvėje, ir apskritai supančioje aplinkoje. Žuvys (02 20–03 20). Neigiamai vertinsite savo idėjas ir mintis, o neteisingai suprasta kitų žmonių nuomonė suklaidins jus, todėl šiandien geriausia tiesiog patylėti ir imtis savo tiesioginių pareigų.

2012-07-30 Vilniaus diena  

2 Muzikantai dėkojo lietuviams Lietuva 5p. Įtraukti per prievartą miestas 15p. Vilniečiai bent va­ sarą mielai atsisa­ kytų automobilių ir s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you