Page 1

Lietuva Po spren­di­mo su­reng­ti re­fe­ren­du­mą ­ prem­je­rui teks ­ pa­suk­ti gal­vą, kaip įti­kin­ti rin­kė­jus pri­tar­ti ato­mi­niam pro­jek­tui.

5p.

Ekonomika

7p.

Pre­ky­ba in­ter­ne­tu: atei­ty­je neuž­teks pa­spaus­ti ­ var­ne­lę ­ „Su­tin­ku su ­ są­ly­go­mis“.

Pasaulis

9p.

Se­ro Pau­lo McCart­ney ­ ora­to­ri­ja „Ec­ce Cor Meum“ ­ su­ža­vė­jo Pa­žais­lio ­ mu­zi­kos fes­ti­va­lio ­ pub­li­ką.

Šiau­rės ­ Ko­rė­jos ly­de­ris, ­ at­leis­da­mas ­ ka­riuo­me­nės ­ va­dą, sie­kia pa­di­din­ti ­ sa­vo įta­ką?

16p.

Antradienis liepos 17, 2012 Nr. 165 (19724) Kaunodiena.lt 2 Lt

čas – Auk­si­nis tua­le­tas už gro­tų A.Kan­ mi­nu­si­nis pa­siun­tė ke­tu­ris sta­ty­to­jus mi­li­jo­nie­rius Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­ mu ar­chi­tek­to Al­gi­man­to Kan­čo va­do­vau­ja­ma įmo­nė ir šei­ma tu­ ri su­mo­kė­ti 1,3 mln. li­tų nuo­sto­lių įmo­nėms „Fu­ge­tė“ ir „Kau­no vers­ lo rū­mai“, ku­rios esą pa­ty­rė nuo­ sto­lių dėl pro­jek­ta­vi­mo dar­bų. Pa­lai­kė ap­si­ren­gę ge­du­lin­gai

A.Kan­čas, dar prieš iš­girs­da­mas teis­mo spren­di­mą, nu­jau­tė, kad jis bus ne­pa­lan­kus ir tei­sy­bės teks ieš­ko­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­ muo­se. Maž­daug pus­šim­tis mo­ra­liš­kai pa­lai­ky­ti Kan­čų su­si­rin­ku­sių ko­le­ gų ir drau­gų sun­kiai til­po į teis­mo sa­lę. Dau­gu­ma jų vil­kė­jo juo­dais ge­du­lą sim­bo­li­zuo­jan­ čiais dra­bu­žiais.

2

Dienos citata „Dė­ko­ju An­ta­nui, kad neat­si­sa­kė pa­dė­ti net ir ži­ no­da­mas, kad ne­pa­teks į rink­ti­nę, jei­gu Ro­ber­tas ga­lės žais­ti“, – „„Fi­ni­šas: dau­giau nei pusę mi­li­jo­no kai­na­vu­sio liūdniausiai pagarsėjusio Kau­no sta­ti­nio by­la, kurioje 12 kal­ti­na­mų­jų, va­kar bai­gė­si.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė už gro­tų pa­siųs­ti ke­tu­ris iš dvylikos as­me­nų, be­si­rū­pi­nu­sius tua­le­to, kai­na­vu­sio dau­ giau kaip pu­sę mi­li­jo­no li­tų, at­si­ra­di­mu. By­lo­je, ku­rią se­kė vi­sas Kau­nas ir ne­ma­ ža Lie­tu­vos da­lis, pa­dė­tas taš­kas.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ir lais­vės atė­mi­mas, ir bau­dos

Ke­tu­riems kal­ti­na­mie­siems – bu­ vu­siam Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­ riui Jo­nui Ža­liš­ke­vi­čiui, bu­vu­siam sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­kos prie­ žiū­ros po­sky­rio ve­dė­jui Ri­man­tui

Svei­ka­tos pa­žy­ma – būtinybė

Ar ver­ta moks­lei­viams tik­rin­tis svei­ka­tą vien dėl to, kad pir­mo­sio­ mis rug­sė­jo die­no­mis rei­kės pa­ teikti jos būk­lę liu­di­jan­čią pa­žy­ mą? „Kas iš to? – klau­sia Kau­ne, Lais­vės alė­jo­je, už­kal­bin­ti moks­lei­ viai. Ar jie tei­sūs? Ko ge­ro, taip, jei gy­dy­to­jai pa­žy­mą pa­ra­šo for­ma­liai, net ne­paž­vel­gę į jau­ną­jį pa­cien­tą. Jau­ni žmo­nės tu­rė­tų bū­ti svei­ki, bet nuo­dug­niau pa­tik­ri­nus paaiš­ kė­ja: ko­ne kas ant­ro jau­no­jo kau­ nie­čio stu­bu­ras iš­kry­pęs, re­gė­ji­mas nu­si­lpęs, dau­gė­ja ser­gan­čių­jų ner­ vų sis­te­mos, krau­jo­ta­kos, en­dok­ri­ ni­nė­mis li­go­mis. 13p.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ru­ta­vi­čiui, bu­vu­siam sa­vi­val­dy­bės Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­ jui Va­liui Knok­ne­riui ir bu­vu­siam bend­ro­vės „TK spren­di­mai“, sta­ čiu­sios tua­le­tą, di­rek­to­riui An­ta­nui Gin­tau­tui Liau­dans­kui teis­mas nu­ spren­dė skir­ti rea­lias vie­nų me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mes bei 39 tūkst. li­ tų pi­ni­gi­nes bau­das.

2

Kęs­tu­tis Kem­zū­ra­ iš JAV sku­biai iš­kvie­tė­ vi­du­rio puo­lė­ją­ An­ta­ną Ka­va­liaus­ką,­ nes neaiš­ku, ar­ dėl svei­ka­tos­ būk­lės olim­pia­do­je­ ga­lės žais­ti­ Ro­ber­tas Jav­to­kas.

10p.


2

antradienis, liepos 17, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

11

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,32

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

19

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Auk­si­nis tu pa­siun­tė ke­t Bu­vu­siam bend­ro­vės „TK 1 spren­di­mai“ dar­bų va­do­ vui Jo­nui Va­saus­kui skir­ta vie­nų

„„Prie­ši­no­si: Tel­šių po­li­ci­nin­kai nu­ken­tė­jo nuo įsi­siau­tė­ju­sio ko­le­gos. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Kau­no pa­tru­lis ap­kan­džio­jo ko­le­gas Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Tel­šių ra­jo­ne sek­ma­die­nio va­ka­ rą su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis, ku­ rį vai­ra­vo Kau­no ap­skri­ties po­li­ ci­jos pa­rei­gū­nas. Jis pa­si­prie­ši­no su­lai­kiu­siems vie­tos ko­le­goms – vie­ną ap­spar­dė, o ki­tam įkan­do į ran­ką.

Ke­ly­je Telšiai–Varniai–Lauku­ va su­lai­ky­tas ne tar­ny­bos me­tu neu­ni­for­muo­tas Kau­no ap­skri­ ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to Pat­ru­lių rink­ti­nės vy­res­ny­sis pa­tru­lis Ro­lan­das Vait­kus at­si­sa­kė tik­rin­tis blai­vu­mą. Jis sė­dė­jo prie nuo­sa­vo au­to­mo­bi­lio „Au­di 100 Avant“ vai­ro. Ko­le­goms iš Tel­šių ban­dant su­ ra­šy­ti pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą, 38 me­tų kau­nie­tis kei­kė po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nus ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais, stum­dė­si. Už­dė­jus ant­ran­kius ir pa­so­di­nus į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­ lį, jis taip pat ne­nu­ri­mo – spar­dė sė­dy­nes, o ne­ga­lė­da­mas iš­trūk­ ti, įkan­do į ran­ką Tel­šių ap­skri­ties pa­tru­liui.

Iš­l ai­p i­n a­m as iš au­to­m o­b i­ lio, su­l ai­k y­tas pa­t ru­l is ko­l e­gai iš Tel­šių įspy­rė į ran­ką, ko­ją bei pil­v ą. Įsi­s iau­t ė­j ęs po­l i­c i­n in­kas bu­vo nu­vež­tas į Tel­š ių ap­s kri­ ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­tą.

Ži­no­me šią in­for­ma­ ci­ją. Jei pa­rei­gū­nas tik­rai vai­ra­vo ne­ blai­vus – tai smerk­ ti­na.

Kad su­lai­ky­ta­sis tik­rai dir­ba Kau­no ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­te, pa­tvir­ti­no ir Kau­no ap­ skri­t ies Vy­r iau­s io­jo po­l i­c i­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Kęs­ tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius. „Ži­no­me šią in­for­ma­ci­ją. Jei pa­rei­gū­nas tik­rai vai­ra­vo ne­blai­ vus – tai smerk­ti­na. Šiuo klau­si­ mu po­li­ci­jos va­do­vy­bės nuo­mo­nė vie­na­reikš­mė – to­kie poel­giai ne­ pa­tei­si­na­mi ir pa­tru­lis bus at­leis­

tas iš tar­ny­bos“, – sa­kė K.Kas­ciu­ ke­vi­čius. Pir­ma­die­nio ry­tą Tel­šių ap­skri­ ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Val­dy­ mo ir or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus spe­ cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Kaz­laus­kie­nė sa­kė, kad at­vež­tas su­lai­ky­tas kau­nie­tis blai­vu­mą tik­rin­tis at­si­sa­kė, tad tai trak­tuo­ja­ma kaip sun­kus gir­tu­mo laips­nis. Sun­kus gir­tu­mo laips­nis (2,5 pro­mi­lės ir dau­giau) ar­ba ne­ blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mo ven­gi­mas, taip pat svai­gi­ni­ma­sis po įvy­kio už­trau­kia 2–3 tūkst. li­tų bau­dą. Taip pat nuo 2 iki 3 me­tų ga­li bū­ti atim­ta tei­sė vai­ruo­ti. „Ry­te pa­tru­lis dar bu­vo su­lai­ ky­tas, nes kol kas ne­nusp­ręs­ta, ar bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­si­prie­ši­ni­mo pa­rei­gū­nams, ar jis bus bau­džia­mas ad­mi­nist­ra­ ci­ne tvar­ka“, – va­kar sa­kė V.Kaz­ laus­kie­nė. Jos tei­gi­mu, pir­ma­jam iš pa­tru­ lių įkąs­ta į de­ši­nę ran­ką ir diag­ no­zuo­tas dil­bio su­mu­ši­mas – iš li­go­ni­nės jis iš­leis­tas gy­dy­tis am­ bu­la­to­riš­kai. Ant­ra­sis pa­tru­lis, ku­riam kliu­vo smū­gių į pil­vą, į me­di­kus ne­si­krei­pė.

Pet­ra­šiū­nų ko­lum­ba­riu­mas ne­bus už­da­ras miestiečiams Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Nuo rugp­jū­čio 1 d. pra­de­da­mi re­ gist­ruo­ti pra­šy­mai lai­do­ti Pet­ra­ šiū­nų ko­lum­ba­riu­me. Taip sie­kia­ ma iš­siaiš­kin­ti, kiek vie­tų rei­kė­tų skir­ti iš­ki­lių žmo­nių ur­noms ir ko­ kie yra kau­nie­čių pa­gei­da­vi­mai.

Pra­šy­mus priims Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Lai­do­ji­mo vie­tų Pet­ ra­šiū­nų ka­pi­nė­se ko­mi­si­ja. Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Ka­pi­ nių pri­ežiū­ra“ di­rek­to­rius Al­gir­das Ver­bic­kas va­kar ta­ry­bos ko­le­gi­jai pa­siū­lė leis­ti Pet­ra­šiū­nų ko­lum­ba­ riu­me lai­do­ti ne tik įžy­mias as­me­ ny­bes, nu­si­pel­niu­sias Lie­tu­vai ir Kau­nui, bet ir ki­tus mi­ru­siuo­sius. Šiam pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta. „Kai ku­rie ur­nas na­muo­se lai­ko

jau ne vie­nus me­tus. Vie­na mo­te­ris man pa­sa­ko­jo, kad sū­naus ur­ną ji jau dve­jus me­tus pa­dė­ju­si spin­to­je ir lau­kia, kol ga­lės pa­lai­do­ti de­ra­mo­je vie­to­je“, – kal­bė­jo di­rek­to­rius. Daug pra­šy­mų leis­ti lai­do­ti bū­ si­ma­me ko­lum­ba­riu­me sa­kė gau­ nan­tis ir me­ras And­rius Kup­ čins­kas. „Tam, kad ur­nos bū­tų lai­ko­mos na­muo­se, prieš­ta­rau­ja ir Baž­ny­čia. Pa­si­ro­do, yra ne­ma­ žai to­kių žmo­nių. To­dėl bū­ti­na iš­siaiš­kin­ti, kiek vie­tų ko­lum­ba­ riu­me ga­lė­tu­me skir­ti ei­li­niams kau­nie­čiams“, – sa­kė jis. No­rin­tie­ji pa­lai­do­ti sa­vo ar­ti­ muo­sius ko­lum­ba­riu­me tu­rės pa­ ra­šy­ti pra­šy­mą mi­nė­tai ko­mi­si­jai ir pa­teik­ti mir­ties liu­di­ji­mą bei pa­žy­mą apie kre­ma­ci­ją. At­siž­vel­giant į tai, kad Pet­ra­šiū­ nų ka­pi­nės yra pa­vel­do ob­jek­tas ir

ko­lum­ba­riu­mų įren­gi­mo są­nau­dos jo­se bus di­des­nės, įdė­ti ur­ną su mi­ru­sio­jo pe­le­nais į ni­šą kai­nuos apie 1 800 li­tų. „Už kiek­vie­ną pa­ pil­do­mą ur­ną rei­kės su­mo­kė­ti po 300 li­tų. Ni­šo­je bus ga­li­ma pa­lai­ do­ti iki ke­tu­rių šei­mos ur­nų“, – aiš­ki­no A.Ver­bic­kas. Ko­lum­ba­riu­mo ni­šos mo­kes­ tis bus vien­kar­ti­nis, jo­kių mė­ne­ si­nių įna­šų kau­nie­čiams mo­kė­ ti ne­rei­kės. Įmo­nė „Ka­pi­nių prie­žiū­ra“ pir­ mą­sias ni­šas pa­gal po­rei­kį, ku­ ris paaiš­kės po re­gist­ra­ci­jos, ke­ti­ na pa­sta­ty­ti iki šių me­tų Vė­li­nių. Vė­liau jų bū­tų įreng­ta dau­giau. Ki­tais me­tais ko­lum­ba­riu­mai bus sta­to­mi Se­nia­vos ir abie­jo­se Ro­mai­nių ka­pi­nė­se. Pla­nuo­ja­ma, kad ten ko­lum­ba­riu­mo ni­ša kai­ nuos 1 500 li­tų.

me­tų ir 6 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­ mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­ dant 8 mė­ne­siams. Vi­si ki­ti sep­ty­ni kal­ti­na­mie­ji iš­ tei­sin­ti. Pro­ku­ro­ras di­džiau­sią – ket­ve­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo – baus­mę bu­vo pra­šęs skir­ti vyks­tant va­di­na­mo­jo auk­si­nio tua­le­to sta­ty­ bai mies­to ūkį ku­ra­vu­siam tuo­me­ čio įta­kin­giau­sio Kau­no de­par­ta­ men­to di­rek­to­riui J.Ža­liš­ke­vi­čiui. Tei­sė­jas Gy­tis Ve­čers­kas, pa­skel­ bęs nuo­spren­dį, at­krei­pė dė­me­sį, kad nu­spręs­ta baus­ti tik as­me­nis, ku­rie, teis­mo ma­ny­mu, klas­to­jo ar pri­si­dė­jo prie do­ku­men­tų klas­ to­ji­mo ir pikt­nau­džia­vo tar­ny­ba. Trys bu­vę val­di­nin­kai ir vers­

li­nin­kas tu­rės so­li­da­riai at­ly­gin­ ti dau­giau nei 106 tūkst. li­tų ža­lą, nes už to­kią su­mą bu­vo ras­ta su­ klas­to­tų at­lik­tų dar­bų ak­tų ir PVM są­skai­tų-fak­tū­rų. Li­ku­si už tua­le­to sta­ty­bą bend­ ro­vei su­mo­kė­ta su­ma – dau­giau nei 400 tūkst. li­tų – ne­lai­ko­ma lė­šų švais­ty­mu, nes „ob­jek­tas yra pa­ sta­ty­tas, tu­ri ma­te­ria­li­nę ver­tę“. Siū­lė ant­ran­kiams špy­gas

Vie­nas anks­čiau­siai į nuo­spren­džio pa­skel­bi­mą at­vy­ku­sių­jų – bu­vęs Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rys Bro­ nis­lo­vas Ku­čins­kas auk­si­nio tua­ le­to by­lą va­di­no cir­ku be pi­ni­gų. „Esa­me tam­po­mi jau tre­jus me­ tus. Jei rei­kės, kau­si­mės iki Briu­ se­lio. Pro­ku­ro­rai kim­ba ne prie tų žmo­nių“, – ti­ki­no po­li­ti­kas.

„„Prib­loš­kė: R.Ru­ta­vi­čius teis­mo spren­di­mą pa­va­di­no ab­sur­dų ab­sur­du.

A.Kan­čas – mi­nu „Ko­kią ža­lą ga­li pa­da­ry­ 1 ti ar­chi­tek­tas? Sup­ran­tu, jei­gu bū­tų pa­sta­ty­tas na­mas ir bū­tų

nu­griu­vęs sto­gas ar sie­nos. Ko­kia da­bar ža­la? Kad ne­sup­ro­jek­ta­vo­ me tiek kvad­ra­tų, kiek jie no­rė­jo?“ – re­to­riš­kai klau­sė A.Kan­čas. Pa­ sak jo, te­rei­kė­jo pa­keis­ti de­ta­lų­ jį pla­ną (tai bū­tų tru­kę ma­žiau nei me­tus) ir sta­ty­bos pro­ce­sas bū­tų ga­lė­jęs tęs­tis, bet gin­čai vyks­ta jau ket­ve­rius me­tus. „Mes kal­ti­na­mi, kad blo­gas de­ ta­lu­sis pla­nas, kad ja­me yra klai­da, bet ne mes de­ta­lų­jį pla­ną ren­gė­me. Jie pa­tys tu­rė­jo pa­ma­ty­ti klai­dą – sam­dė žmo­nes, ku­rie de­ri­no tuos pla­nus“, – įsi­ti­ki­nęs A.Kan­čas. Maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus ga­vęs pa­siū­ly­mą su­pro­jek­tuo­ti ša­ lia ne­baig­to „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­ čio esan­čius skly­pus, A.Kan­čas bu­vo įtrauk­tas į teis­mų ka­ru­se­lę. Už­sa­ko­ vai – bend­ro­vės „Fu­ge­tė“ ir „Kau­ no vers­lo rū­mai“ ap­kal­ti­no įmo­nę „Kan­čo stu­di­ja“ ne­tin­ka­mai at­li­kus pro­jek­ta­vi­mo dar­bus, dėl to esą bu­ vo pa­tir­ta mi­li­jo­ni­nių nuo­sto­lių.

Įž­vel­gė są­sa­jas su tei­sė­jais

A.Kan­čas kal­ti­ni­mų ne­pri­pa­ži­no ir sa­vo ruož­tu kal­ti­no su „Res­pub­li­

ka“ ir ap­link ją esan­čiais skly­pais su­si­ju­sias įmo­nes bei su jo­mis sie­ ja­mą vers­li­nin­ką Gin­ta­rą Kvi­liū­ną. Vers­li­nin­kai ar­chi­tek­tams bu­ vo pa­tei­kę di­des­nius ieš­ki­nius – jų bend­ra su­ma sie­kė be­veik 5 mln. li­ tų, bet jų rei­ka­la­vi­mai ne­bu­vo vi­ siš­kai pa­ten­kin­ti. Lie­pos 13-ąją Kau­no apy­gar­ dos teis­mas pa­skel­bė, kad A.Kan­ čo įmo­nė ir šei­ma „Fu­ge­tei“ tu­ ri su­mo­kė­ti 800 tūkst. li­tų. Va­kar pri­teis­ta dar 505 tūkst. li­tų – šį­syk „Kau­no vers­lo rū­mams“. Abi šias bend­ro­ves sie­ja ta pa­ti G.Kvi­liū­no pa­var­dė. Be to, Kan­čams pa­pil­do­mai pri­ teis­ta su­mo­kė­ti 5 pro­c. pa­lū­ka­nas nuo pri­teis­to­sios su­mos už lai­ko­ tar­pį, kol vy­ko teis­mo pro­ce­sas. „Neį­ma­no­ma lai­mė­ti by­lą pir­ mo­je ins­tan­ci­jo­je, jei gin­či­jie­si su žy­miais bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­ riais. Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riai yra la­bai suau­gę su tei­sė­jais. Ko­ dėl vie­ni bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­ riai tu­ri 150 by­lų, o ki­ti – tik 10? De­ja, mes su­si­dū­rė­me su bank­ro­ to ad­mi­nist­ra­to­riu­mi G.Kvi­liū­nu ir ki­tais as­me­ni­mis, ku­rie ad­mi­nist­ ra­vo įvai­rių ga­myk­lų bank­ro­tus“, – są­sa­jas įžvel­gė A.Kan­čas.


3

antradienis, liepos 17, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ua­le­tas už gro­tų e­tu­ris sta­ty­to­jus Kai kaž­kas iš su­si­rin­ku­sių­jų pa­ juo­ka­vo apie ant­ran­kius, B.Ku­čins­ kas tik nu­si­juo­kė: „Ga­liu dvi špy­ gas pa­ro­dy­ti tiems ant­ran­kiams, dau­giau nie­ko.“ Kal­ti­na­mie­siems su­sė­dus po­sė­ džių sa­lė­je, į juos vėl nu­si­tai­kė fo­ tog­ra­fai.

„Pas­ku­ti­nė nuo­trau­ ka lais­vė­je“, – ban­dė juo­kau­ti J.Ža­liš­ke­vi­ čiaus ad­vo­ka­tė Rū­ta Či­lins­kai­tė. „Už­teks jau“, – neišt­vė­rė kaž­ ku­ris iš su­si­rin­ku­sių­jų. „Pas­ku­ ti­nė nuo­trau­ka lais­vė­je“, – ban­dė juo­kau­ti J.Ža­liš­ke­vi­čiaus ad­vo­ka­ tė Rū­ta Či­lins­kai­tė, dar ne­ži­no­da­ ma, kad jos klien­to kaip tik ir lau­ kia lais­vės atė­mi­mas. Pats J.Ža­liš­ke­vi­čius po­sė­dy­je ne­ da­ly­va­vo. „Su­ta­rė­me, kad da­ly­vau­ siu tik aš“, – sa­kė R.Či­lins­kai­tė. Prieš pra­de­dant skai­ty­ti nuo­ spren­dį, vi­si su­si­rin­ku­sie­ji pa­ki­ lo nuo kė­džių. Pas­ku­ti­nis at­si­sto­ jo B.Ku­čins­kas. „Pa­gal įsta­ty­mą, po­ne Ku­čins­kai, bū­ti­na at­si­sto­ti“, – pa­ra­gi­no tei­sė­ jas. „Ga­liu ir at­si­gul­ti, jei rei­kia“, – pa­reiš­kė po­li­ti­kas. Ne­si­ti­kė­jo, kad nu­baus

Nu­teis­tas be­veik pu­sant­rų me­tų lais­vės atė­mi­mu ir bau­da R.Ru­ta­vi­ čius, kaip ir ki­ti neiš­tei­sin­tie­ji, tei­gė, kad nuo­spren­dį skųs. Ži­niask­lai­dos dė­me­sio ven­gęs bu­vęs sa­vi­val­dy­

bės tar­nau­to­jas „Kau­no die­nai“ tei­ gė, kad kal­ti­ni­mai ir teis­mo spren­ di­mas yra ab­sur­dų ab­sur­das. Nu­teis­ta­s is A.G.Liau­d ans­kas kal­tas taip pat ne­si­jau­tė, to­dėl tei­ gė ne­si­ti­kė­jęs, kad ir jam ga­li bū­ti pa­skir­ta lais­vės atė­mi­mo baus­mė. „Aiš­ku, kad skų­siu to­kį spren­di­ mą“, – tvir­ti­no bu­vęs „TK spren­ di­mų“ di­rek­to­rius. Ži­niask­lai­dai jis no­riai var­di­jo, kiek su­mo­kė­ta už ypač sku­bų tua­ le­to pro­jek­tą (80 tūkst. li­tų), kiek kai­na­vo kon­tei­ne­ris (140 tūkst. li­ tų) ir kt. „Vien pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio su­mo­kė­jo­me 90 tūkst. li­tų“, – pa­klaus­tas, ko­dėl taip bran­giai mies­tui at­siė­jo tua­le­tas, aiš­ki­no A.G.Liau­dans­kas. Teis­mo spren­di­mui ap­skųs­ti jie tu­ri 20 die­nų.

„„Jo­nui Ža­liš­ke­vi­čiui, bu­vu­siam sa­

„„Egi­di­jų Rač­kaus­ką, bu­vu­sį „TK spren­di­mų“ di­rek­to­rių ga­my­bai, iš­ tei­sin­ti (pro­ku­ro­ras pra­šė 2 me­tų ir 9 mėn. lais­vės atė­mi­mo, baus­mę at­lie­ kant pa­tai­sos na­muo­se).

„„Ri­man­tui Ru­ta­vi­čiui, bu­vu­siam

„„Ze­no­ną Gir­čį, sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­

„„Va­liui Knok­ne­riui, bu­vu­siam sa­

vi­val­dy­bės Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­ riaus ve­dė­jui, skir­ti 1 me­tus ir 4 mė­ ne­sius lais­vės atė­mi­mo, baus­mę at­ lie­kant pa­tai­sos na­muo­se, ir at­ly­gin­ ti 39 tūkst. li­tų mies­tui pa­da­ry­tą ža­lą (pro­ku­ro­ras pra­šė 2 me­tų ir 9 mė­ne­ sių lais­vės atė­mi­mo). „„An­ta­nui Gin­tau­tui Liau­dans­kui,

bu­vu­siam „TK spren­di­mų“ di­rek­to­ riui, skir­ti 1 me­tus ir 4 mė­ne­sius lais­ vės atė­mi­mo, baus­mę at­lie­kant pa­ tai­sos na­muo­se, ir at­ly­gin­ti 39 tūkst. li­tų mies­tui pa­da­ry­tą ža­lą (pro­ku­ro­ ras pra­šė 2 me­tų ir 9 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo). „„Jo­nui Va­saus­kui, bu­vu­siam „TK „„Nuteistasis: tua­le­tą sta­čiu­sios sta­

ty­bų bend­ro­vės bu­vęs di­rek­to­rius A.G.Liau­dans­kas nesislėpė.mo, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­ muo­se).

vi­val­dy­bės Mies­to ūkio de­par­ta­men­ to di­rek­to­riui, skir­ti 1 me­tus ir 4 mė­ ne­sius lais­vės atė­mi­mo, baus­mę at­ lie­kant pa­tai­sos na­muo­se, ir at­ly­gin­ ti 39 tūkst. li­tų mies­tui pa­da­ry­tą ža­ lą (pro­ku­ro­ras pra­šė 4 me­tų lais­vės atė­mi­mo). sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­kos prie­žiū­ ros po­sky­rio ve­dė­jui, skir­ti 1 me­tus ir 4 mė­ne­sius lais­vės atė­mi­mo, baus­ mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se, ir at­ ly­gin­ti 39 tūkst. li­tų mies­tui pa­da­ry­ tą ža­lą (pro­ku­ro­ras pra­šė 2 me­tų ir 9 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo).

Iš­tei­sin­tie­ji ne­spin­du­lia­vo

Iš­gir­dus nuo­spren­dį džiaugs­mo ne­si­ma­tė ir iš­tei­sin­tų­jų vei­duo­se. Ne tik B.Ku­čins­kas, bet ir ki­ti bu­vę kal­ti­na­mie­ji ne svei­ki­no vie­nas ki­tą, o pik­ti­no­si pa­tir­tais sun­ku­mais. Sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­ chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Rim­ gau­das Mi­liukš­tis pa­sa­ko­jo, kad, pro­ku­ro­rams pa­reiš­kus įta­ri­mus, ap­lin­ki­nių bu­vo nuo­lat ver­čia­mas aiš­kin­tis dėl jam pri­kli­juo­tos nu­si­ kal­tė­lio eti­ke­tės. „Nuo­lat su­kau gal­vą, kuo ga­lė­ jau nu­si­kals­ti, bet sa­vo kal­tės taip ir ne­ra­dau. O pro­ku­ro­rai vis tiek kal­ti­no. Dėl vi­sos ši­tos įtam­pos pa­blo­gė­jo ma­no svei­ka­ta. Paū­mė­jo ast­ma, šir­dies li­gos. Gu­lė­jau sa­na­ to­ri­jo­se. Te­ko keis­ti net są­na­rį. Gy­ dy­to­jai spė­ja, kad tai ir­gi ga­li bū­ti

Teis­mas nu­spren­dė:

spren­di­mų“ įmo­nės dar­bų va­do­vui, skir­ti 1 me­tų ir 6 mė­ne­sių lais­vės atė­ mi­mo baus­mę, jos vyk­dy­mą ati­de­ dant 8 mė­ne­siams (pro­ku­ro­ras pra­ šė 2 me­tų ir 9 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­

ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­ to­ją, iš­tei­sin­ti (pro­ku­ro­ras pra­šė 2 me­ tų ir 9 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo, baus­ mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se). „„Ro­mal­dą Ra­ba­čių, bu­vu­sį sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją, iš­tei­sin­ti (pro­ku­ro­ras pra­šė skir­ti 2 me­tus lais­vės atė­mi­mo, baus­mę ati­de­dant 3 me­tams). „„Ro­mual­dą Lau­kai­tį, bu­vu­sį sa­vi­

val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ją, iš­tei­sin­ti (pro­ku­ ro­ras pra­šė skir­ti 9 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mę, ją ati­de­dant). „„Sta­sį Pūt­vį, sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vy­ riau­sią­jį spe­cia­lis­tą, iš­tei­sin­ti (pro­ku­ ro­ras pra­šė skir­ti 9 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mę, ją ati­de­dant). „„Rim­gau­dą Mi­liukš­tį, sa­vi­val­dy­bės

Kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­ją, iš­ tei­sin­ti (pro­ku­ro­ras pra­šė skir­ti 9 mė­ ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mę, ją ati­ de­dant). „„Bro­nis­lo­vą Ku­čins­ką, bu­vu­sį Kau­

no mies­to ta­ry­bos na­rį, iš­tei­sin­ti (pro­ ku­ro­ras pra­šė skir­ti 5 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mę, ją ati­de­dant).

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

pa­tir­to di­de­lio stre­so pa­da­ri­nys“, – kal­bė­jo R.Mi­liukš­tis. „Mus vi­sus dėl nie­ko po kau­le­ lį iš­nars­tė, tre­jus me­tus tam­pė“, – pik­ti­no­si ir Kau­no mies­to sa­vi­ val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­ tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­ lis­tas Sta­sys Pūt­vis. Tua­le­to skan­da­las ki­lo, kai paaiš­ kė­jo, kad Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­

bė bend­ro­vei „TK spren­di­mai“ už kon­tei­ne­ri­nį tua­le­tą, pa­sta­ty­tą prie Kau­no pi­lies, su­mo­kė­jo dau­giau nei 527 tūkst. li­tų. At­li­kus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­ri­ mai bu­vo pa­reikš­ti aš­tuo­niems bu­ vu­siems ar esa­miems sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jams, vie­nam po­li­ti­kui ir trims tua­le­tą sta­čiu­sios bend­ro­ vės „TK spren­di­mai“ bu­vu­siems

dar­buo­to­jams. Dau­ge­lis jų bu­vo kal­ti­na­mi jiems pa­ti­kė­to tur­to iš­ švais­ty­mu, su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mu. Pro­ku­ro­rų pra­šy­mu dau­ge­liui įta­ria­mų­jų bu­vo skir­tos kar­do­mo­ sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­niai pa­si­ ža­dė­ji­mai neiš­vyk­ti, ap­ri­bo­tos jų nuo­sa­vy­bės tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį ir kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

nu­si­nis mi­li­jo­nie­rius Drau­di­mo pi­ni­gų ne­pra­šys

Pa­sak ar­chi­tek­to, jo įmo­nės „Kan­ čo stu­di­ja“ veik­la yra ap­draus­ ta 2 mln. li­tų su­ma. „G.Kvi­liū­nas mums yra sa­kęs: „Vis­ką pa­mirš­ kit, nuo­sto­lius pa­dengs drau­di­mas ir vis­kas bus ge­rai.“ Mes tik­rai to ne­da­ry­si­me, nes esa­me tei­sūs, ir to­liau tei­si­mės, kol įro­dy­si­me sa­vo tie­są“, – ne­dve­jo­jo teis­me pra­lai­ mė­jęs A.Kan­čas. Ki­ta ver­tus, ne­ži­nia, ar pa­vyk­ tų iš­kart gau­ti drau­di­mo lė­šas. „Drau­di­mo įmo­nės at­sto­vai aiš­ki­ na, kad esa­me ap­si­drau­dę nuo klai­ dų, o ne nuo avan­tiū­ris­tų. Tad, jei vi­sų teis­mų spren­di­mai bus ne­pa­ lan­kūs, tek­tų gin­čy­tis su drau­di­ mo bend­ro­ve“, – ga­li­mą įvy­kių ei­ gą pro­gno­za­vo ar­chi­tek­tas. „Res­pub­li­ką“ gai­vin­tų tuoj pat?

„Kau­no vers­lo rū­mų“ at­sto­vai pir­ma­die­nį teis­me ne­pa­si­ro­dė ir spren­di­mo tie­sio­giai neišk­lau­sė. Įmo­nės va­do­vas G.Kvi­liū­nas te­le­ fo­nu „Kau­no die­nai“ tei­gė, kad jo rei­ka­la­vi­mai pa­ten­kin­ti tik iš da­ lies. „Teis­mo spren­di­mą „Fu­ge­tės“ by­lo­je gal­būt skų­si­me vie­no­je da­ly­ je – dėl pa­lū­ka­nų. Vi­sur ki­tur, ma­

nau, teis­mo spren­di­mas yra tei­sin­ gas“, – ko­men­ta­vo G.Kvi­liū­nas. „Rei­kė­tų per­skai­ty­ti teis­mo pa­ skir­to eks­per­to iš­va­das, kur kal­ ba­ma ne tik apie klai­dą de­ta­lia­ ja­me pla­ne, ta­čiau ir apie tai, kad pa­žei­džiant de­ta­lų­jį pla­ną bu­vo neiš­lai­ky­tas ser­vi­tu­tas ša­lia esan­ čiam pa­sta­tui, nu­ro­dy­tas ne­tei­ sin­gas už­sta­ty­mo tan­kis“, – var­ di­jo G.Kvi­liū­nas.

Bank­ro­to ad­mi­nist­ ra­to­riai yra la­bai suau­gę su tei­sė­jais. Jis aiš­ki­no, kad ap­leis­tas „Res­ pub­li­kos“ vieš­bu­tis su A.Kan­ čo pro­jek­tais nie­kaip ne­su­si­jęs, jis yra gre­ta skly­pų Ka­ra­liaus Min­ dau­go pro­spek­te, ku­riuo­se pro­jek­ ta­vo „Kan­čo stu­di­ja“. Ne­pas­ta­ty­to vieš­bu­čio pa­sta­tas, pa­sak G.Kvi­ liū­no, ga­lė­tų bū­ti už­baig­tas, bet esą da­bar to neį­ma­no­ma pa­da­ry­ti. „Mes me­tus lai­ko už­sii­ma­me po­ pie­rių ne­šio­ji­mu į įvai­rias ins­ti­tu­ ci­jas ir gy­ny­ba“, – tvir­ti­no G.Kvi­ liū­nas.

Sieks pa­keis­ti įsta­ty­mą

Šiuo me­tu A.Kan­čo ini­cia­ty­va tei­ si­nin­kai ren­gia pa­siū­ly­mus Sei­mui keis­ti Įmo­nių bank­ro­to įsta­ty­mą. „Da­bar bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­ riai yra tie­sio­giai su­si­ję su teis­mu. Jie tu­ri di­de­lę pa­tir­tį ir įta­ką. Ma­ nau, kad ir mū­sų by­lo­se eg­zis­tuo­ja tam tik­ri ry­šiai“, – įta­ria A.Kan­čas. Jis vi­lia­si pa­lan­kių spren­di­mų ne­ bent Vil­niaus teis­muo­se, kur, pa­ sak jo, bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riai įta­kos ne­tu­ri. Kaip ir anks­čiau, „Kan­čo stu­di­ jos“, pa­ties A.Kan­čo, jo žmo­nos Jo­li­tos są­skai­tos ban­ke yra areš­ tuo­tos. „Net ne­ga­liu sau al­gos mo­kė­ti. Ga­liu tik mo­kė­ti mo­kes­čius ir at­ ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams. Ne­ga­liu ap­mo­kė­ti nei te­le­fo­nų są­skai­tų, nei su­si­mo­kė­ti už ben­zi­ną, nei sam­dy­ ti su­bran­go­vų. Jau pu­sant­rų me­tų ne­da­ly­vau­ja­me jo­kiuo­se vals­ty­bi­ niuo­se kon­kur­suo­se. Mums pa­ da­ry­ta di­de­lė ža­la, o pri­si­teis­ ti iš „Fu­ge­tės“ ne­ga­li­me, nes ji yra bank­ru­tuo­jan­ti. Ti­ki­mės pri­si­teis­ ti bent iš „Kau­no vers­lo rū­mų“, – vy­lė­si A.Kan­čas. Teis­mo spren­di­mai ga­li bū­ti ap­ skųs­ti per 30 die­nų.

„„Ak­ci­ja: pa­lai­ky­ti A.Kan­čo (kairėje), jo žmo­nos Jo­li­tos ir duk­ters Gus­tės

su­si­rin­ko apie pus­šim­tis ko­le­gų, bend­ra­min­čių, vil­kin­čių juo­dais dra­ bu­žiais. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


4

antradienis, liepos 17, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Kiau­lių komp­lek­sas te­be­šiur­pi­na gy­ven­to­jus

„„Ne­pel­nin­ga: per­nai ga­myk­la pa­ty­rė 98 tūkst. li­tų nuo­sto­lio. 

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Gink­luo­tės ga­myk­lą siū­lo­ma par­duo­ti Šo­vi­nius ga­mi­nan­čią Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­lą siū­lo­ma per­duo­ti Vals­ty­bės tur­to fon­dui (VTF) ir vė­liau ją pri­va­ti­zuo­ti.

To­kį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­ jek­tą pa­ren­gu­si Ūkio mi­nis­te­ri­ja, be ki­ta ko, nu­ro­do, jog „ne­tiks­lin­ ga atei­ty­je iš­lai­ky­ti šios įmo­nės ak­ci­jas vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė­je“. „Ti­ki­ma­si, kad, per­da­vus ak­ci­ jas, in­ten­sy­viau bus ren­gia­ma­si bend­ro­vės pri­va­ti­za­vi­mo pro­ce­ sui ir grei­čiau vyks jos įsi­sko­li­ ni­mo rest­ruk­tū­ri­za­vi­mas, o Ūkio mi­nis­te­ri­jai ne­teks vyk­dy­ti jai ne­ bū­din­gų funk­ci­jų“, – ra­šo Ūkio mi­nis­te­ri­ja. Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­los pri­va­ti­za­vi­mo ga­li­my­bė anks­čiau bu­vo svars­to­ma ne vie­nus me­ tus, bet pro­ce­sas stri­go, o 2010 m. įmo­nė bu­vo iš­brauk­ta iš pri­ va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo. Tei­gia­ma, kad Gi­rai­tės gink­luo­ tės ga­myk­la tu­ri 46 mln. li­tų il­ga­ lai­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų, o įmo­nės fi­ nan­si­nė sko­la 6–10 kar­tų di­des­nė už rin­kos są­ly­gas ati­tin­kan­tį įsi­ sko­li­ni­mo ly­gį. Be to, anot mi­nis­

te­ri­jos, ga­myk­los veik­la ne­su­si­ju­si su ūkio mi­nist­rui pa­ves­ta val­dy­ mo sri­ti­mi ir yra šiek tiek su­sie­ ta su Lie­tu­vos ka­ri­nė­mis struk­ tū­ro­mis. Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­la per­ nai pa­ty­rė 98 tūkst. li­tų gry­nų­jų nuo­sto­lių. 2010 m. bend­ro­vė bu­ vo už­dir­bu­si 881 tūkst. li­tų gry­no­ jo pel­no. Jos pa­ja­mos per­nai, pa­ly­ gin­ti su 2010-ai­siais, su­ma­žė­jo 11,8 pro­c., iki 13,173 mln. li­tų, ta­čiau bend­ro­vė nu­ro­do, kad par­da­vi­mų pla­nas per­nai vir­šy­tas 9,3 pro­c. Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­ la įkur­ta 2000 m., jos san­dė­liai, ga­my­bos pa­tal­pos, la­bo­ra­to­ri­jos ir šau­dyk­los įsi­kū­ru­sios Kau­no ra­ jo­ne, Vi­jū­kuo­se, ne­to­li Gi­rai­tės ir Kau­no mies­to ri­bos. Nuo 2006 m. dau­giau nei 90 pro­c. pro­duk­ci­jos įmo­nė par­ duoda NA­TO ir ki­tų ša­lių ka­ri­ nėms pa­jė­goms, spe­cia­lio­sioms struk­tū­roms ir ki­toms ins­ti­tu­ci­ joms. Ūkio mi­nis­te­ri­ja val­do 100 pro­c. Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­ los ak­ci­jų. 2011 m. pa­bai­go­je įmo­ nė­je dir­bo 70 dar­buo­to­jų. KD, BNS inf.

Žai­biš­kai ap­vog­ta dvi­ra­čių par­duo­tu­vė Sau­lius Tvir­bu­tas Ši­lai­niuo­se va­gys įsi­bro­vė į dvi­ ra­čių par­duo­tu­vę ir pa­gro­bė ke­ tu­ris pra­bran­gius dvi­ra­čius, kai­ nuo­jan­čius po ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Bal­tų pro­spek­te esan­ti par­duo­tu­ vė „My­Bi­ke“ api­plėš­ta sek­ma­die­ nį 2 val. nak­ties. Vaiz­do ka­me­ros už­fik­sa­vo, kaip ke­tu­ri jau­nuo­liai, už­si­maukš­li­nę ant gal­vų spor­ ti­nių kos­tiu­mų gob­tu­vus, priė­jo prie par­duot­vės vit­ri­nos ir vie­ nas jų svie­dė ply­tą. Pa­ži­rus stik­ lams, plė­ši­kai įšo­ko į vi­dų. Nu­si­kal­tė­liai vei­kė la­bai grei­tai – jiems pa­ka­ko ke­lių aki­mir­kų, to­dėl po po­ros mi­nu­čių at­sku­bė­ ju­si sau­gos tar­ny­ba ra­do tik nu­ siaub­tą pre­ky­bos sa­lo­ną. Pa­sak par­duo­tu­vės dar­buo­to­ jų, vaiz­do ka­me­ro­se plė­ši­kų vei­

Ne­se­niai gai­še­no­ mis kon­tei­ne­riuo­ se šo­ki­ra­vęs kiau­ lių komp­lek­sas da­ bar gy­ve­nan­čiuo­ sius ša­lia Ro­kų pik­ ti­na sru­to­mis, ku­ rios te­ka į lau­kus.

dų ne­ma­ty­ti, nes įra­šo ko­ky­bė nė­ra ge­ra. Par­da­vė­jas Kęs­tu­tis „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­jo, kad dau­gu­ma dvi­ra­čių pre­ky­bos vie­to­se bu­vo pri­ra­kin­ti. „Ke­lis jų ne­sėk­min­gai ban­dy­da­mi pa­siim­ti nu­si­kal­tė­liai ap­ga­di­no. Jiems pa­vy­ko pa­vog­ti ke­tu­ris ne­pri­ra­kin­tus dvi­ra­čius“, – pa­sa­ko­jo dar­buo­to­jas. Vė­liau po­li­ci­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad kai ku­rios šu­kės bu­vo kru­vi­ nos, va­di­na­si, brau­da­mie­si į par­ duo­tu­vę jau­nuo­liai ga­lė­jo su­si­ža­ lo­ti. Par­duo­tu­vės at­sto­vai už­si­mi­ nė, kad pa­grob­tos ne pa­čios bran­ giau­sios pre­kės – kai ku­rie dvi­ ra­čiai kai­nuo­ja per 30 tūkst. li­tų. Vis dėl­to ir pa­vog­tų pre­kių kai­na įspū­din­ga – ke­tu­ri iš­neš­ti kom­ pa­ni­jų „Cor­ra­tec“ ir „Kel­ly’s“ ga­ my­bos dvi­ra­čiai iš vi­so ver­ti apie 17 tūkst. li­tų.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Skun­džia­si smar­ve ir tar­ša

Skai­ty­to­ja Ra­mu­tė Strai­gy­tė nu­ fo­tog­ra­fa­vo, kaip Kau­no pa­šo­nė­ je, prie Ro­kų, Pa­ta­mul­šė­lio kai­me, žliug­si sru­tų ba­los. R.Strai­gy­tė pa­sa­ko­jo va­ži­nė­ju­si po Ro­kų apy­lin­kes au­to­mo­bi­liu ir už­klim­pu­si. Ta­da ji ir pa­ma­tė sru­ to­mis už­lie­tas apy­lin­kes. „Kiau­lių komp­lek­sas „Vy­čia“ trę­šia Lie­tu­ vos že­me­lę, vi­sas sru­tas lie­da­mas tie­siai į lau­kus. Vaiz­de­lio, kai sru­ tos trykš­ta fon­ta­nais, ne­pa­vy­ko už­ fik­suo­ti, nes, ma­tyt, pa­ma­tė mus ir iš­jun­gė“, – pa­sa­ko­jo R.Strai­gy­tė. Dau­gu­ma Pa­ta­mul­šė­lio gy­ven­ to­jų se­niai pik­ti­na­si sklin­dan­čiais iš komp­lek­so kva­pais. Sup­ran­ta­ ma, kad jie dar la­biau su­stip­rė­ ja pa­lais­čius lau­kus sru­to­mis. Dėl komp­lek­so veik­los skun­dus įvai­ rioms ins­tan­ci­joms yra pa­si­ra­šę apie 400 žmo­nių. Da­nu­tė Šert­vy­tie­nė, ku­rios na­ mas yra maž­daug 300 m nuo komp­lek­so, pa­sa­ko­jo nuo­lat jau­ čian­ti di­džiu­lį dis­kom­for­tą. „Iš fer­mų sklin­da to­kia smar­vė, kad na­muo­se neį­ma­no­ma ati­da­ry­ti lan­gų. Kai ne­se­niai šven­čiau gim­ ta­die­nį ir su drau­gais no­rė­jo­me pa­ sė­dė­ti pa­vė­si­nė­je, su­ma­ny­mo te­ko at­si­sa­ky­ti, nes ne­ga­lė­jo­me iš­tver­ti nuo komp­lek­so sklin­dan­čio ne­ma­ lo­naus kva­po“, – pa­sa­ko­jo D.Šert­ vy­tie­nė.

No­rė­jo­me pa­sė­dė­ ti pa­vė­si­nė­je, bet su­ ma­ny­mo te­ko at­si­sa­ ky­ti, nes ne­ga­lė­jo­me iš­tver­ti nuo komp­ lek­so sklin­dan­čio ne­ma­lo­naus kva­po.

Lais­to tei­sė­tai?

Ne­no­rė­ju­si pri­si­sta­ty­ti kiau­lių komp­lek­so „Vy­čia“ at­sto­vė tei­gė, kad sru­tos lais­ty­tos su Kau­no re­ gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­ men­to ži­nia. „Vis­ką da­ro­me tei­sė­ tai. Gy­ven­to­jai ne­to­li komp­lek­so pi­giai pri­si­pir­ko skly­pų ir da­bar nuo­lat skun­džia­si“, – sa­kė ji. Kau­no re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­ gos de­par­ta­men­to Kau­no ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Vy­tau­tas Ri­mas

„„Si­tua­ci­ja: ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai pik­ti­na­si, kad sru­tos lie­ja­mos į lau­

kus, ta­čiau ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tei­gia, kad vis­kas da­ro­ma le­ga­liai.„Kauno dienos“ skaitytojos nuotr.

Trę­ši­mo sru­to­mis drau­di­mai „„Mėš­lą, sru­tas drau­džia­ma skleis­

ti nuo lapk­ri­čio 15 d. iki ba­lan­džio 1 d., taip pat ant įša­lu­sios, įmir­ku­sios ir ap­snig­tos že­mės. „„Ne­lei­džia­ma tręš­ti nuo bir­že­lio 15

d. iki rugp­jū­čio 1 d., iš­sky­rus pū­dy­ mus, pie­vas, ga­nyk­las ir plo­tus, ku­

tei­gė, kad prie Pa­ta­mul­šė­lio esan­ tys lau­kai sru­to­mis lie­ja­mi jau 30 me­tų. „Jas iš „Vy­čios“ su­ren­ ka ūki­nin­kas, ku­riam ir pri­klau­so tas lau­kas. Ten jis lie­ja ir sa­vo ūkio sru­tas. Tre­jus me­tus lau­ke ne­bu­ vo lei­džia­ma pil­ti mėš­lo dėl pa­di­ dė­ju­sios tar­šos, bet da­bar dre­na­ ži­nio van­dens ty­ri­mai ro­do, kad ter­ša­lai ne­vir­ši­ja nor­mų“, – ti­ki­ no ve­dė­jas. Jo duo­me­ni­mis, di­de­lę da­lį sru­ tų kiau­lių komp­lek­sas spe­cia­lia sis­te­ma iš fer­mų pum­puo­ja už po­ ros ki­lo­met­rų, to­li nuo gy­ven­vie­tės esan­čiuo­se lau­kuo­se. „Sup­ran­tu, kad gy­ven­to­jams ne­ma­lo­nūs iš fer­mos sklin­dan­tys kva­pai. Ūki­nin­kai ar bend­ro­vės ga­ lė­tų at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jus ir lie­ ti sru­tas ta­da, kai vė­jas pu­čia į ki­ tą pu­sę nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų“, – ma­no V.Ri­mas. Pik­ti­na ne pir­mą kar­tą

„Kau­no die­na“ ra­šė, kad bend­ro­vė „Vy­čia“ skan­da­lin­gai pa­gar­sė­jo ge­ gu­žę, kai Pa­ta­mul­šė­lio kai­mo gy­ ven­to­jus šo­ki­ra­vo prie komp­lek­so var­tų gu­lin­čios nu­dvė­su­sios kiau­ lės. Nugaišu­sių gy­vu­lių bu­vo pri­ grūs­ti ir kon­tei­ne­riai. „Grį­žę iš mies­to vi­sai at­si­tik­ti­

riuo­se bus au­gi­na­mi žiem­ken­čiai. „„Užd­raus­ta skys­tą­jį mėš­lą ir sru­tas

skleis­ti šeš­ta­die­niais, sek­ma­die­niais ir vals­ty­bi­nių šven­čių die­no­mis ar­čiau kaip per 100 m nuo gy­ve­na­mo­jo na­mo be gy­ven­to­jo su­ti­ki­mo ir 300 m nuo gy­ven­vie­tės be se­niū­no su­ti­ki­mo.

nai pa­ma­tė­me, kad iš komp­lek­ so te­ri­to­ri­jos į ma­ši­nas krau­na­mos ne­gy­vos kiau­lės. Kai ku­rios tie­ siog mė­tė­si ša­lia var­tų. Nud­vė­su­ sių gy­vu­lių bu­vo pri­grūs­ti ir kon­ tei­ne­riai“, – apie ne­ma­lo­nų re­gi­nį pa­sa­ko­jo Pa­ta­mul­šė­lio bend­ruo­ me­nės „Sė­me­nė­lė“ na­riai. Tuo­met gy­ven­to­jai iš­kvie­tė po­ li­ci­ją, o kiau­lių au­gin­to­jų at­sto­vai tei­gė, kad gai­še­nos ša­lia fer­mos – na­tū­ra­lu. Lai­mė­jo by­lą

Pa­sak Pa­ta­mul­šė­lio se­niū­nai­ čio Vir­gi­ni­jaus Leš­čins­ko, bir­že­ lį Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no, kad komp­lek­so veik­ la nea­ti­tin­ka sa­ni­ta­ri­nių nor­mų. „Mes no­ri­me, kad komp­lek­sas su­ ma­žin­tų sa­vo gy­vu­lių skai­čių, nes jis yra per ar­ti gy­ven­vie­tės“, – sa­ kė se­niū­nai­tis. Komp­lek­se lai­ko­ma apie 6 tūkst. kiau­lių. Pa­gal šį skai­čių sa­ni­ta­ri­nė zo­na tu­rė­tų siek­ti pu­sant­ro ki­lo­ met­ro. Kai ku­rie gy­ve­na­mie­ji na­ mai nuo komp­lek­so yra tik už ke­ lių šim­tų met­rų. Teis­mas įpa­rei­go­jo su­for­muo­ti nau­jas sa­ni­ta­ri­nes zo­ nas ir jų lai­ky­tis. Šį teis­mo spren­di­mą bend­ro­vė ap­skun­dė.


5

antradienis, liepos 17, 2012

lietuva Bal­sa­vi­mą dėl re­fe­ ren­du­mo pa­skel­bi­ mo pra­lai­mė­ję val­ dan­čio­sios koa­li­ ci­jos at­sto­vai opo­ nen­tus iš­va­di­no tė­ vy­nės iš­da­vi­kais ir tru­ba­dū­rais, ku­ riems mo­ka ru­sų pro­pa­gan­di­nin­kai. „„Ste­bė­to­jai: Sei­mo spren­di­mą dėl re­fe­ren­du­mo pa­skel­bi­mo pa­svei­ki­no į po­sė­dį at­vy­ku­si jo ša­li­nin­kų gru­pė.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Suk­lu­pę val­dan­tie­ji pra­trū­ko Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ir gra­si­no, ir juo­ka­vo

„Mi­nist­re, ar­mi­jos ne­pa­kė­lėt, tai va, kas išė­jo. Jau ke­lia gal­vas „bu­ ro­ke­vi­či­nin­kai“, – taip po de­ši­ nie­siems ne­pa­lan­kaus bal­sa­vi­mo kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rei Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei įgė­lė par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas. Nei tvar­kos, nei vie­ny­bės – taip va­kar at­ro­dė val­dan­čių­jų gre­tos. Mo­bi­li­zuo­ti vi­sų jė­gų prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus ša­li­nin­kai va­ kar taip ir ne­su­ge­bė­jo, tad pa­ty­rė skau­dų pra­lai­mė­ji­mą. Val­dan­tie­ji ke­lis mė­ne­sius kar­to­ jo, kad re­fe­ren­du­mas dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bų – ne­rei­ka­lin­gas ir be­pras­mis, ta­čiau va­kar paaiš­kė­ jo, kad bus ne taip, kaip no­ri A.Ku­ bi­lius. Su­si­vie­ni­ju­si opo­zi­ci­ja pa­ro­dė sa­vo rau­me­nis – par­la­men­te bal­ suo­ta, kad re­fe­ren­du­mą su Sei­mo

rin­ki­mais ru­de­nį reng­ti bū­ti­na. „Mū­sų par­ti­jai rin­ki­muo­se duo­ da­te la­bai ge­rą te­mą, ku­riai pa­tys sa­vo pro­gra­mo­se esa­te įsi­pa­rei­go­ ję pa­si­sa­ky­ti už“, – po ne­pa­lan­kaus bal­sa­vi­mo Sei­me sa­viš­kius ra­mi­no prem­je­ras A.Ku­bi­lius.

Man­tas Ado­mė­nas:

Is­to­ri­ja pa­ro­dys, kiek kas ga­vo už šį bal­sa­ vi­mą, iš ku­rios ša­lies atė­jo, kas yra tie iš­da­ vi­kai.

Ta­čiau ne vi­si su­ge­bė­jo iro­ni­zuo­ ti. Kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­ mė­nas įsi­jau­tė la­biau­siai: „Is­to­ri­ja pa­ro­dys, kiek kas ga­vo už šį bal­sa­ vi­mą, iš ku­rios ša­lies atė­jo, kas yra tie iš­da­vi­kai.“ Už­sie­nio rei­ka­lų mi­

nist­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis le­mia­ mą bal­sa­vi­mą ly­gi­no su ru­siš­ka ru­le­te. „Ko­le­gos, pra­šau ne­spaus­ ti gai­du­ko“, – dar prieš bal­sa­vi­mą ra­gi­no mi­nist­ras. Kon­ser­va­to­rius Ro­kas Ži­lins­kas kal­bė­jo apie nu­ pirk­tą ži­niask­lai­dą, agi­tuo­jan­čią prieš ato­mi­nę elekt­ri­nę. Klaus­tu­kų – dar daug

Ta­čiau už re­fe­ren­du­mą bal­suo­ ti agi­ta­vu­si opo­zi­ci­ja la­bai aiš­ kių ar­gu­men­tų taip pat neiš­sa­kė, prieš le­mia­mą bal­sa­vi­mą kal­bė­ ti neišdrį­so ne­tgi pa­ts opo­zi­ci­jos ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius. So­ cial­de­mok­ra­tai, kaip ir ki­tos opo­ zi­ci­nės par­ti­jos, vis kar­to­jo, kad „rei­kia at­si­klaus­ti tau­tos“, kad Vi­ sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­ tas ga­li už­ner­ti sko­lų kil­pą atei­ties kar­toms, be to, bran­duo­li­nis reak­ to­rius – pa­vo­jin­gas. Kiek ga­l i kai­n uo­t i ši po­l i­t i­k ų ini­cia­ty­va, taip pat iki ga­lo neaiš­ ku. Mi­ni­ma 2–4 mln. li­tų su­ma.

Kon­ser­va­to­rius Nag­lis Pu­tei­kis (nuotr.) ne­si­liau­ja er­zin­ti sa­viš­kių. Sa­vo par­ti­jos ko­le­goms jis siū­lo pe­ rei­ti vi­suo­me­ni­nin­ko Da­riaus Kuo­ lio pu­sėn – jung­tis prie jo bu­ria­mo „Lie­tu­vos są­ra­šo“.

Par­la­men­ta­ras iš Klai­pė­dos N.Pu­ tei­kis par­ti­jos na­rius jau ku­rį lai­ką ata­kuo­ja trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis te­le­fo­nu, kvies­da­mas ap­leis­ti And­ riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mą Tė­vy­ nės są­jun­gą. Dien­raš­čio ži­nio­mis, par­ti­jos na­riams siū­lo­ma pri­si­dė­ti prie vi­suo­me­ni­nin­ko D.Kuo­lio bu­ ria­mo „Lie­tu­vos są­ra­šo“. Be­je, bū­tent kon­ser­va­to­r ius N.Pu­tei­kis dar pa­va­sa­rį „Lie­tu­ vos są­ra­šo“ pa­va­di­ni­mą su­sku­bo į­re­gist­ruo­ti Re­gist­rų cent­re. Prieš po­rą die­nų par­ti­jos ta­ry­ba jį jau nu­bau­dė už tai, kad šis per­ne­lyg daž­nai gi­ria ir pa­lai­ko „Drą­sos ke­ lio“ ir „Lie­tu­vos są­ra­šo“ vei­kė­jus, o sa­viš­kius keiks­no­ja. Par­ti­jos Prie­žiū­ros ko­mi­te­tui va­ do­vau­jan­tis Ar­vy­das Anu­šaus­kas apie N.Pu­tei­kio dū­rius sa­viš­kiams kal­bė­jo itin suir­zęs: „Vis­ką ži­no­

me. Spren­di­mai jau bu­vo priim­ti, ir par­ti­jos ta­ry­ba į tai at­si­žvel­gė. Ką jis da­bar da­ro (siun­ti­nė­ja ži­nu­tes – red. pa­st.), ar tas tu­ri­nys (už ku­rį jis bu­vo baus­tas – red. pa­st.) vie­no­das, ne­ži­nau, ne­ma­tau, bet, ma­tyt, jis vie­no­das.“ N.Pu­tei­kis tvir­ti­no jo­ kių ži­nu­čių ne­siun­ti­nė­jęs – esą tai pa­vy­džių par­ti­jos na­rių są­moks­las. Po­li­ti­kas il­gai aiš­ki­no, kad par­ti­jo­ je daug kas pa­vy­di, kad jis sa­viš­kių bu­vo aukš­tai rei­tin­guo­tas – pa­ki­lo į 16-ą vie­tą. Tai esą ne­pa­ti­ko sen­ bu­viams. „Sup­ran­tu, kad čia pra­si­de­da ant­ra šmeiž­to se­ri­ja. Įsi­ti­ki­nę, kad vien­man­da­tė­se ne­lai­mės, no­ri ma­ ne iš­stum­ti iš dau­gia­man­da­tės są­ ra­šo ir pa­tys užim­ti aukš­tes­nę vie­ tą“, – tei­gė N.Pu­tei­kis. Ta­čiau jis taip ir ne­paaiš­ki­no, kas tie jo taip ne­mėgs­tan­tys ir jam ko­ją ki­šan­tys sa­viš­kiai. Į klau­si­mą, ko­dėl re­gist­ra­vo „Lie­tu­vos są­ra­šo“ pa­va­di­ ni­mą, N.Pu­tei­kis at­sa­kė taip: „O ko­ dėl re­gist­ra­vau „Už tei­sin­gu­mą“, „Už Lie­tu­vą – be me­lo ir smur­to“?“ Re­dak­ci­jai at­siųs­ta­me laiš­ke jis taip pat paaiš­ki­no, ko­dėl ro­do prie­lan­ku­mą vi­suo­me­ni­nin­kams, o ypač – D.Kuo­liui. „Jau­čiu jiems

Komentaras Ze­no­nas Vai­gaus­kas

Vy­r iau­sio­sios rin­k i­mų ko­m i­si­jos pir­m i­n in­kas

L

ig šiol bu­vo taip: jei­g u po­ li­t i­nės jė­gos bū­da­vo su­si­ skal­d žiu­sios, nė vie­nas re­ fe­ren­du­mas ne­su­lauk­da­vo pa­kan­ka­mos rin­kė­jų pa­ra­mos. Štai re­ fe­ren­du­mus, ku­rie baig­da­vo­si re­zul­ta­ ty­viai, – kaip Kons­ti­tu­ci­jos priė­mi­mas, sto­ji­mas į ES, so­vie­ti­nės ka­riuo­me­nės iš­ve­di­mas – pa­lai­ky­da­vo be­veik vi­sos pa­grin­di­nės po­li­ti­nės jė­gos. Bet jei­gu to pa­lai­ky­mo ne­bū­da­vo, pa­ vyz­džiui, kad ir dėl Sei­mo na­rių skai­ čiaus, dar dau­g y­bės da­ly­k ų, ne­sant su­ta­ri­mo re­fe­ren­du­mai baig­da­vo­si be re­zul­ta­tų net ir tais lai­kais, kai rin­kė­jų ak­ty­vu­mas dar bū­da­vo di­des­nis. Jei­g u pa­ta­r ia­ma­ja­me re­fe­ren­du­me ne­prii­ma­mos nuo­sta­tos, Sei­mas at­si­ žvel­gia į jo re­zul­ta­tus, bet jie nė­ra pri­ va­lo­mi Sei­mui.

At­si­ras sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių

De­ši­nie­siems – vėl sa­viš­kio dū­riai Jus­ti­nas Ar­gus­tas

Re­fe­ren­du­mas kon­sul­ta­ci­nis, tad jo re­zul­ta­tai, bent tei­siš­kai, įta­ kos jau priim­tiems spren­di­mams ne­tu­rės. Ta­čiau į Lie­tu­vą ga­li keis­tai šnai­ ruo­ti in­ves­tuo­to­jai į elekt­ri­nę. Bū­ tent apie to­kį pa­vo­jų skel­bė A.Ku­ bi­lius ir ener­ge­ti­kos mi­nist­ras. Be to, neaiš­ku, kaip šis Lie­tu­vos po­ li­ti­kų vi­ra­žas su re­fe­ren­du­mu bus su­pras­tas po­ten­cia­lių ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos par­tne­rių lat­ vių ir es­tų. Tiek opo­zi­ci­ja, tiek pa­tys val­ dan­tie­ji pri­pa­žįs­ta – in­for­ma­ci­ jos apie bū­si­mą­jį pro­jek­tą trūks­ta: neaiš­ki nei elekt­ri­nės sta­ty­bos są­ ma­ta, nei tech­ni­nės de­ta­lės. Apie tai, ma­tyt, ir bus dis­ku­tuo­ja­ma iki ru­dens vi­du­rio. Be­je, sa­vo žo­dį va­kar ta­rė lig šiol dėl re­fe­ren­du­mo ty­lė­ju­si Pre­zi­den­ tė Da­lia Gry­baus­kai­tė: „Tai dar vie­ na ga­li­my­bė ir pa­rei­ga Vy­riau­sy­bei iš­sa­miau pri­sta­ty­ti pro­jek­tą vi­suo­ me­nei.“

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė įsta­ty­mo pa­ tai­soms, pa­gal ku­rias re­for­muo­ jant prieš­gais­ri­nę ap­sau­gą ma­žo­ se gy­ven­vie­tė­se nu­ma­to­ma at­si­ sa­ky­ti pro­fe­sio­na­lių ug­nia­ge­sių ko­man­dų ir pa­ti­kė­ti gais­rų ge­si­ ni­mą sa­va­no­riams.

Čia pra­si­de­da ant­ra šmeiž­to se­ri­ja.

sko­lą nuo to lai­ko, kai jie, pir­miau­ sia D.Kuo­lys, ėmė­si gin­ti 2006 m. po­li­ci­jos nu­kan­kin­to eseis­to Gin­ta­ ro Be­res­ne­vi­čiaus gar­bę ir jo naš­lę, o aš, bū­da­mas Klai­pė­do­je, ne­pri­si­ dė­jau, nors no­rė­jau. Ne­da­ly­va­vęs anks­čiau D.Kuo­lio or­ga­ni­zuo­to­se ak­ci­jo­se už tei­sin­gu­mą jau­čiuo­si tiems ko­vo­to­jams įsi­sko­li­nęs, to­dėl jiems vi­so­ke­rio­pai pa­de­du“, – tei­ gė N.Pu­tei­kis.

„Tik­rai ne­bū­ti­na iš­lai­ky­ti ma­ža­me mies­te­ly­je ar­ba kai­me pro­fe­sio­na­ lių ugniagesių ko­man­dą, kur, sa­ ky­ki­me, tik­tai ke­le­tą kar­tų per me­tus gal­būt įvyks­ta ko­kių nors įvy­kių“, – paaiš­ki­no vi­daus rei­ ka­lų mi­nist­ras Ar­tū­ras Me­lia­nas. Jo tei­gi­mu, sa­va­no­riams ug­nia­ ge­siams nu­ma­to­ma su­teik­ti so­cia­ li­nes ga­ran­ti­jas. „Dau­ge­ly­je pa­sau­lio vals­ty­ bių ga­lio­ja to­kia sis­te­ma – ne­ rei­kia nuo­lat dirb­ti, jie dir­ba kur nors ki­tur, bet rei­kia­mu mo­men­ tu, jei­gu tam tik­ra­me mies­te­ly­je ar­ba tam tik­ro­je įstai­go­je at­si­tin­ ka ne­lai­mė ir pra­si­de­da gais­ras, jie ta­da jau tu­ri sa­vo inst­ruk­ci­jas, ži­ no, ką da­ry­ti, tu­ri sa­vo prie­vo­les ir da­ly­vau­ja ge­si­nant gais­rus“, – kal­bė­jo A.Me­lia­nas. Pa­tai­soms Vy­riau­sy­bė kol kas pri­ta­rė iš prin­ci­po. Joms dar rei­

ka­lin­gas for­ma­lus Mi­nist­rų ka­bi­ ne­to pri­ta­ri­mas. Ga­lu­ti­nį žo­dį dėl šio įsta­ty­mo tars Sei­mas. „Priė­mus šį įsta­ty­mą bus ati­ tin­ka­mi įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mie­ ji ak­tai, ku­rie de­ta­liau reg­la­men­ tuos sa­va­no­riš­kos prieš­gais­ri­nės veik­los da­ly­kus“, – dės­tė A.Me­ lia­nas. Jis konk­re­čiai neat­sa­kė, ka­da ša­ly­je ga­lė­tų at­si­ras­ti sa­va­ no­rių ug­nia­ge­sių ir ko­kio dy­džio gy­ven­vie­tė­se ne­lik­tų pro­fe­sio­na­ lių ug­nia­ge­sių ko­man­dų. KD, BNS inf.


6

antradienis, liepos 17, 2012

nuomonės

Lie­tu­va sieks ES dia­lo­go su Bal­ta­ru­si­ja

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

P

Si­ri­jos „drau­gai“ Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

J

ung­t i­n ių Vals­t i­j ų po­l i­t i­ kams ir ge­ne­ro­lams 2003 m. at­ro­dė, kad, nu­ver­t us Sad­d a­m ą Hus­s ei­n ą, ira­ kie­čiai gy­vens taip ge­rai, kaip nie­ kuo­met ne­gy­ve­no. Tie­s a, S.Hus­s ei­no re­ž i­mas bu­ vo nuo­ž mus, ta­čiau tai, kas Ira­ ke dė­jo­si po ame­r i­k ie­čių ir jų są­ jun­g i­n in­k ų in­ter­ven­ci­jos, pri­m i­ nė siau­bo fil­mą. Pi­l ie­t i­n is šii­t ų ir su­n i­t ų ka­ras, į ku­r į įsi­vė­lė ir „Al Qae­da“, lyg šla­piu sku­du­r u smo­ gė ame­r i­k ie­čiams per vei­dą. Tik dras­tiš­ki veiks­mai lei­do iš da­ lies su­val­dy­ti si­tua­ci­ją, kol tai ne­ ta­po vie­nu iš kru­vi­niau­sių pa­sau­ lio is­to­r i­jo­je pi­l ie­ti­nių ka­r ų. Ar Ira­ke da­bar ra­miau? Re­to­ri­nis klau­si­mas...

Pri­vers­ti­nė re­ži­mo kai­ ta, ką siū­lo va­di­na­mie­ji Si­ri­jos drau­gai, – vie­nas pa­vo­jin­giau­sių da­ly­kų. Konf­l ik­t ų eks­per­tai iš­ski­r ia tri­jų rū­šių prie­var­tą – struk­tū­ri­nę, kul­ tū­r i­nę ir tie­sio­g i­nę. Kad bū­tų aiš­ kiau, štai trys api­brėž­t ys. Struk­ tū­r i­nė prie­var­ta – tai įvai­r io­m is for­mo­m is pa­si­reiš­k ian­t i disk­r i­ mi­na­ci­ja, kai vie­nos gru­pės ne­ lei­d žia ki­toms nau­do­tis to­k io­mis pat ga­l i­my­bė­mis. Kul­tū­ri­nė prie­ var­ta – tai skir­tu­mų ir nea­py­kan­ tos tarp skir­tin­g ų re­li­g i­nių, ideo­ lo­g i­nių ar et­ni­nių gru­pių ska­ti­ni­ mas. Šiuo at­ve­ju pa­brė­ž ia­m i ku­ rios nors vie­nos gru­pės pra­na­šu­ mai. Tre­čio­ji, tie­sio­gi­nė, prie­var­ta yra fi­z i­nės jė­gos ar­ba psi­cho­lo­g i­ nio smur­to var­to­ji­mas. Ne­sant tie­sio­g i­nės prie­var­tos eg­ zis­t uo­ja va­d i­na­mo­ji ne­ga­t y­v io­ ji tai­ka – fi­z i­n io ar psi­cho­lo­g i­n io smur­to ne­bu­vi­mas. Ta­čiau konf­ lik­tas lie­ka įšal­dy­tas. O va­di­na­mo­ji po­zi­ty­vio­ji tai­ka už­ tik­ri­na­ma tik pa­nai­ki­nus struk­tū­ ri­nę ir kul­tū­ri­nę prie­var­tas. Ira­ke S.Hus­sei­no val­dy­mo me­tais ir Si­ri­jo­je iki Ara­bų pa­va­sa­rio su­ki­ li­mų eg­zis­ta­vo ne­ga­ty­vio­ji tai­ka. Tie­sio­gi­nės prie­var­tos ne­bu­vi­mą

re­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė pa­reiš­kė, kad Lie­tu­va yra suin­te­re­suo­ta ES ir Bal­ta­ru­ si­jos dia­lo­go at­nau­ji­ni­mu, o dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se pa­ra­gi­no siek­ti ly­gia­ver­čio, konst­ruk­ty­vaus ir nau­din­go abiem pu­sėms bend­ra­dar­ bia­vi­mo. To­k ias po­z i­c i­jas Pre­z i­d en­t ė iš­ sa­k ė va­kar įtei­k u­s i ski­r ia­m uo­s ius raš­tus nau­ja­jam Lie­tu­vos am­ba­sa­ do­riui Bal­ta­ru­si­jo­je Li­nui Lin­ke­vi­ čiui. „Bal­ta­ru­si­ja yra svar­bi Lie­tu­vos kai­my­nė, su ku­ria mus sie­ja įvai­ ria­pu­siai ry­šiai, to­dėl rei­kia siek­ti, kad šis bend­ra­dar­bia­vi­mas bū­tų ly­ gia­ver­tis, konst­ruk­ty­vus ir nau­din­ gas abiem pu­sėms“, – am­ba­sa­do­riui kal­bė­jo vals­ty­bės va­do­vė. Pa­sak D.Gry­baus­kai­t ės, svar­ bu Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos gy­ven­ to­jams su­da­ry­ti ga­li­my­bes lais­vai bend­rau­ti, to­dėl Lie­tu­va suin­te­re­ suo­ta, kad kuo grei­čiau įsi­ga­lio­tų su­pap­ras­tin­tas sie­nos kir­ti­mo re­ ži­mas. „Lie­tu­vą ir Bal­ta­ru­si­ją sie­ja

už­tik­ri­no ka­ri­niai re­ži­mai, jie su­ge­ bė­jo iš­lai­ky­ti sta­bi­lu­mą ta­pa­ty­bės po­žiū­riu ne­vie­na­ly­tė­se ša­ly­se. Si­tua­ci­ja Ira­ke pa­si­kei­tė nu­ver­tus re­ž i­mą po Va­ka­r ų in­va­zi­jos, o Si­ ri­jo­je re­ži­mas su­svy­ra­vo per Ara­ bų pa­va­sa­r į. Il­gai tru­kęs ne­ga­ty­vio­sios tai­kos lai­ko­tar­pis Si­ri­jo­je bai­gė­si ir pe­rau­ go į tie­sio­gi­nę prie­var­tą. Pra­di­nia­ me konf­lik­to eta­pe dar bu­vo ga­li­ ma kal­bė­ti apie ga­li­my­bę, kad Bas­ ha­ro al As­sa­do re­ži­mas už­gniauš prie­var­tą, o da­bar si­tua­ci­ja Si­ri­jo­je jau pa­sie­kė to­kią sta­di­ją, kai re­ži­ mas var­gu ar ga­li ką pa­keis­ti. Ko­k ia išei­t is iš si­t ua­c i­jos šio­je svar­bio­je Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­ly­je? Pri­vers­t i­nė re­ž i­mo kai­ta, ku­r ią siū­lo va­di­na­mie­ji Si­ri­jos drau­gai, tiks­l iau, Si­r i­jos opo­z i­ci­jos drau­ gai, – pa­vo­jin­gas da­ly­kas. Šiuo at­ ve­ju ti­kė­ti­na, kad Si­ri­jo­je ga­li pa­ si­kar­to­ti Ira­ko sce­na­ri­jus. Var­g u ar bū­t ų pa­nai­k in­ta bent vie­nos for­mos prie­var­ta. Tie­sio­g i­nė prie­var­ta iš­l ik­t ų, nes Si­r i­jo­je da­bar vyks­ta ko­va tarp skir­t in­g ų re­l i­g i­n ių (ta­pa­t y­bi­n ių) gru­pių, o ne re­ž i­mo ir vi­suo­me­ nės, kaip, pa­v yz­d žiui, Egip­te ar Li­bi­jo­je. Struk­tū­ri­nė ir kul­tū­ri­nė prie­var­ ta ir­gi eg­zis­tuo­tų, jei, tar­ki­me, pa­ nau­do­da­ma jė­gą val­džio­je įsi­tvir­ tin­tų su­ni­tiš­ka opo­zi­ci­ja, o ala­vi­tai lik­tų nuo­ša­lė­je ar­ba, ti­kė­ti­na, su jais, kaip ki­to­niš­ka re­li­gi­ne gru­pe, do­mi­na­vu­sia val­džio­je il­gus me­ tus, bū­tų ban­do­ma su­si­do­ro­ti. Ki­ta ver­t us, Si­r i­jos re­ž i­mo kai­ta ga­lė­tų vyk­ti kont­ro­liuo­ja­mai, pa­ si­tel­kus dip­lo­ma­ti­nį sver­tą. To­kiu at­ve­ju bū­t ų ga­l i­ma kal­b ė­t i tiek apie tie­sio­g i­nės, tiek apie struk­ tū­r i­nės prie­var­tos eli­m i­na­v i­mą. Šiuo at­ve­ju abi gru­pės tu­rė­tų sa­ vo at­sto­v ų nau­jo­je komp­ro­m i­si­ nė­je vy­riau­sy­bė­je, ir tai su­ma­žin­ tų da­bar esan­čią prieš­prie­šą. B. al As­sa­das? Iš es­mės jis ga­lė­tų lik­ti ša­lies va­do­vas, ta­čiau smar­ kiai ap­ri­bo­jus jo ga­lias. Šiuo at­ve­ju svar­biau­sias, tie­s a, trum­po­jo lai­ko­tar­pio tiks­las – pa­ nai­kin­ti tie­sio­gi­nę prie­var­tą. Ant­ ra, opo­nuo­jan­čioms gru­pėms su­ da­r ius komp­ro­m i­si­nę vy­r iau­sy­ bę, iš es­mės bū­t ų at­si­sa­k y­ta so­ cia­l i­nės, eko­no­m i­nės ir po­l i­t i­ nės ne­ly­g y­bės, jei komp­ro­m i­sas bū­tų sta­bi­lus. Tre­čia, pa­nai­k i­nus struk­t ū­r i­nę, il­ga­lai­kė­je per­spek­ ty­vo­je bū­t ų įma­no­ma siek­t i nai­ kin­ti kul­tū­ri­nę prie­var­tą. Ži­no­ma, mo­de­liai yra mo­de­liai, o rea­ly­bė yra rea­ly­bė.

informacija:

302 250

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Rei­kia siek­ti, kad bend­ra­dar­bia­vi­ mas bū­tų ly­gia­ver­tis, konst­ruk­ty­vus ir nau­din­gas abiem pu­sėms.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

V

y­riau­sy­bė į šios die­nos pa­si­ ta­ri­mą nu­kė­lė svars­ty­ti eks­ per­tų ko­mi­si­jos pa­reng­tus pa­siū­ly­mus dėl So­vie­tų Są­ jun­gos oku­pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo. Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius va­ kar ry­tą mi­nist­rų pa­si­ta­ri­me pra­ ne­šė, kad šis klau­si­mas nu­kel­tas, nes mi­nist­rai tu­rė­jo sku­bė­ti į Sei­ mo po­sė­dį, ku­ria­me spręs­tas re­ fe­ren­du­mo dėl ato­mi­nės elekt­ri­ nės sta­ty­bos pa­skel­bi­mo klau­si­mas. Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta ko­mi­si­

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ir glau­dūs eko­no­mi­niai ry­šiai, to­dėl bū­ti­na už­tik­rin­ti jų plė­to­ji­mą pa­gal bend­ras eu­ro­pi­nes tai­syk­les ir prin­ ci­pus. Lie­tu­va yra suin­te­re­suo­ta ES ir Bal­ta­ru­si­jos dia­lo­go at­nau­ji­ni­mu ir sie­kia eu­ro­pi­nių nor­mų ir ver­ty­ bių įtvir­ti­ni­mo šiuo­se san­ty­kiuo­se“, – pa­brė­žė ji. L.Lin­ke­vi­čius 1993–1996 m. ir 2000–2004 m. ėjo Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro pa­rei­gas, 2005– 2011 m. va­do­va­vo Lie­tu­vos nuo­la­ ti­nei at­sto­vy­bei prie NA­TO, o nuo 2011-ųjų dir­bo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­ nis­te­ri­jos am­ba­sa­do­riu­mi ypa­tin­ giems pa­ve­di­mams, taip pat prem­je­ ro kon­sul­tan­tu NA­TO ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo klau­si­mais. Bal­ta­ru­si­jos ir ES san­ty­kiai ta­ po įtemp­ti, kai Mins­kas griež­to­mis prie­mo­nė­mis su­si­do­ro­jo su opo­zi­ ci­ja po pre­zi­den­to rin­ki­mų 2010-ųjų gruo­dį. Nuo to lai­ko ES už­drau­dė at­ vyk­ti val­džios pa­rei­gū­nams ir įšal­dė

kai ku­rių su re­ži­mu sie­ja­mų as­me­nų są­skai­tas. Nau­ji in­ci­den­tai ne­se­niai ap­tem­dė ir dvi­ša­lius Lie­tu­vos bei Bal­ta­ru­si­jos san­ty­kius. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­ja praė­ju­sią sa­vai­tę pa­reiš­kė, kad Bal­ta­ru­si­jos sau­gu­mo or­ga­no KGB pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie su­lai­ky­ tus Lie­tu­vai esą šni­pi­nė­ju­sius Bal­ta­ ru­si­jos pi­lie­čius nea­ti­tin­ka tik­ro­vės, ir pa­brė­žė, kad to­kios „in­si­nua­ci­jos ne­pri­si­de­da prie dvi­ša­lių san­ty­kių ge­ri­ni­mo“. Bal­ta­ru­si­jos vie­šo­jo­je erd­vė­je Lie­ tu­vos tar­ny­bos kal­tin­tos ne­va pri­si­ dė­ju­sios prie va­di­na­mo­sios meš­kiu­ kų ak­ci­jos, nors ofi­cia­lu­sis Mins­kas nei­gė pra­ne­ši­mus, kad iš šve­dų pi­ lo­tuo­ja­mo ne­di­de­lio lėk­tu­vo pro­tes­ tuo­jant dėl žo­džio lais­vės su­var­žy­mų Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo iš­mes­ta per 1 000 pliu­ši­nių meš­kiu­kų. KD, BNS inf.

ja praė­ju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė de­ry­ bų nuo­sta­tas ir veiks­mų pla­ną siek­ti at­ly­gi­ni­mo už So­vie­tų Są­jun­gos oku­ pa­ci­jos pa­da­ry­tą ža­lą. Eks­per­tų gru­pei va­do­va­vu­si Lie­tu­ vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ ci­jos ty­ri­mo cent­ro ge­ne­ra­li­nė di­rek­ to­rė Te­re­sė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė sa­kė, kad vie­nas iš siū­ly­mų – iš­leis­ti iš­sa­ mų lei­di­nį įvai­rio­mis kal­bo­mis apie oku­pa­ci­ją ir jos ža­lą. Ki­tų siū­ly­mų tu­ri­nys kol kas ne­ko­ men­tuo­ja­mas.

Pa­sak T.B.Bu­raus­kai­tės, ko­mi­si­ ja ma­no, kad jai bū­tų pra­smin­ga tęs­ ti dar­bą, bet dėl to tu­ri nu­spręs­ti Vy­ riau­sy­bė. Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas ge­gu­žės pa­bai­go­je nu­ta­rė su­da­ry­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją pa­reng­ti de­ry­bų nuo­sta­tas ir veiks­mų pla­ną sie­kiant at­ly­gi­ni­mo už So­vie­tų Są­jun­gos oku­pa­ci­jos pa­ da­ry­tą ža­lą. Ru­si­ja kol kas at­si­sa­ko de­rė­tis dėl so­vie­tų oku­pa­ci­jos Lie­tu­vai pa­da­ry­ tos ža­los at­ly­gi­ni­mo. KD, BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA:

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

sau­gos mi­nist­ras L.Lin­ke­vi­čius. 

Mi­nist­rai ne­ra­do lai­ko

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Kar­je­ra: nau­juo­ju Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Mins­ke ta­po bu­vęs kraš­to ap­

302 251 302 266 302 262 302 267 302 261

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

AntrADIENIS, liepos 17, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,12 %

3,3

mlrd. litų pel­no už­per­nai už­dir­bo Lie­tu­vos ne­fi­nan­sinės įmonės.

+0,50 %

–0,05 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Klien­tai ­ mig­ruo­ja

Bend­rovės „Tele2“ abo­nentų skai­čius pir­ mą šių metų pus­metį, su­su­ma­vus at­ėju­ sius ir išė­ju­sius abo­nen­tus, dėl mig­ra­ci­ jos išau­go 15,2 tūkst., kaip ro­do bend­ rovės „Ma­no nu­me­ris“ duo­me­nys. „Om­ni­ tel“ abo­nentų skai­čius dėl mig­ra­ci­jos su­ mažė­jo 14,9 tūkst., „Bitės“ abo­nentų skai­ čius pa­ki­to pa­ly­gin­ti ne­daug – klientų, su­ su­ma­vus at­ėju­sius ir išė­ju­sius, su­mažė­ jo 1,4 tūkst.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3783 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3927 JAV do­le­ris 1 2,8243 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7822 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9614 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2339 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6203 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6541 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8746

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,0326 % +0,5540 % –0,2684 % +0,0431 % +0,0544 % +0,1594 % –0,4224 % –0,0970 % –0,0209 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,82

4,53

2,37

„Va­koil“

4,71

4,41

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta87,00 dol. už 1 brl. 103,05 dol. už 1 brl.

Ką sle­pia var­nelė „Su­tin­ku su sąly­go­mis“? E. pre­ky­bos var­to­ tojų įpro­tis ne­skai­ ty­ti pir­ki­mo sąly­ gų, o tik pa­žymė­ti var­nelę, kad su sąly­ go­mis su­tin­ka­ma, yra itin pa­lan­kus pre­ky­bi­nin­kams. Ta­čiau teis­mas nu­ sprendė, kad tai tęs­ tis ne­be­ga­li.

In­ter­ne­tu per­ka ne­re­gu­lia­riai In­ter­ne­tu nau­do­ja­si 67 pro­c. Lie­tu­ vos gy­ven­tojų, 42 pro­c. jų ten per­ ka, kaip at­skleidė nau­jau­sias ty­r i­ mas. Bent kartą per mėnesį pre­ kių ar pa­slaugų in­ter­ne­te įsi­g y­ja 16 pro­c. in­ter­ne­to var­to­tojų. Nors per­kan­čių in­ter­ne­te ne­daug, o pir­ ki­mas kol kas ne­re­g u­l ia­r us, jis pa­ ma­ž u tam­pa Lie­t u­vos gy­ven­tojų įpro­čiu. Į e. par­duo­t u­ves už­su­ka, bet nie­ ko ne­per­ka dau­g iau nei pusė – 57 pro­c. – in­ter­ne­to var­to­tojų. Re­g u­ lia­r iai, bent kartą per sa­vaitę, jo­se ap­lan­ko 26 pro­c. Ket­vir­ta­da­lis var­ to­tojų teigė, kad lan­ko­si gru­pi­nio ir ko­lek­ty­vi­nio pir­k i­mo po­rta­luo­se. Šal­ti­nis: TNS LT

Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Turės ge­riau in­for­muo­ti

ES Tei­sin­gu­mo Teis­mas, nag­rinė­ da­mas Aust­ri­jos e. par­duo­tuvės bylą, nu­sprendė, kad da­bar pla­čiai pa­pli­tu­si tvar­ka, kai pirkė­jas apie pre­kių par­da­vi­mo, grąži­ni­mo ir ga­ ran­ti­jos sąly­gas in­for­muo­ja­mas tik pa­tei­kiant jam nuo­rodą in­ter­ne­te, nea­ti­tin­ka ES teisės rei­ka­la­vimų. Pa­sak And­riaus Iš­kaus­ko, ad­vo­ katų kon­to­ros „AAA Bal­tic Ser­vi­ce Com­pa­ny“ ad­vo­ka­to, teis­mo išaiš­ ki­ni­mas reiš­kia, kad klientų in­for­ ma­vimą turės ge­rin­ti ir Lie­tu­vos e. par­duo­tuvės. „Esa­me įpratę pirk­da­mi in­ter­ ne­te pa­žymė­ti, kad su­tin­ka­me su par­davė­jo sąly­go­mis, ku­rias ga­li­ma pa­žiūrė­ti pa­spau­dus nuo­rodą. Tei­ sin­gu­mo Teis­mas nu­sprendė, kad to ne­pa­kan­ka. Taip pa­tei­kia­mos sąly­gos vėliau ga­li būti pa­keis­tos, o nuo­ro­dos pa­teik­ti ne­pa­kan­ka, kad pirkė­jas būtų ge­rai in­for­muo­ tas apie vi­sas pir­ki­mo sąly­gas“, – sakė ad­vo­ka­tas A.Iš­kaus­kas. E. par­duo­tuvės „Pi­gu.lt“ ge­ne­ ra­li­nis di­rek­to­rius Dai­nius Liu­lys tei­gi­mai ver­ti­na, kad vi­si rin­kos da­ly­viai turės dar la­biau už­tik­rin­ti var­to­tojų in­for­ma­vimą. „Esa­me suin­te­re­suo­ti, kad pirkė­ jo įsi­gy­tas pir­ki­nys pa­tei­sintų jo lūkes­čius, o ir jis būtų pa­ten­kin­tas pir­ki­mo pro­ce­su in­ter­ne­to par­duo­ tuvė­je“, – sakė ge­ne­ra­li­nis di­rek­ to­rius. Su ES Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mu D.Liu­lys su­si­pa­ži­no vi­ sai ne­se­niai, todėl į jį dar tik gi­li­na­si ir ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na priim­ti spren­di­mus, kaip dar aiš­kiau pa­ teik­ti in­for­ma­ciją pirkė­jams. „La­ bai svar­bu iš­lai­ky­ti pro­tin­gu­mo prin­cipą, kad e. par­duo­tuvės pirkė­ jai ne­būtų pa­pil­do­mai ap­krau­na­ mi“, – pa­brėžė jis.

„„Su­ti­ki­mas: pirk­da­mi in­ter­ne­tu var­to­to­jai ne vi­sa­da įsi­gi­li­na į pir­ki­mo sąly­gas, nes su jo­mis su­si­pažįs­ta tik

fik­ty­viai. 

Būti­na il­ga­laikė for­ma

E. pre­kybą reg­la­men­tuo­ja Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos Nuo­to­linės pre­ky­bos di­rek­ty­va. Ji nu­ma­to, kad pirkė­jas tu­ri gau­ti in­for­ma­ciją apie tiekė­jo ta­pa­tybę, pa­grin­di­nes pre­ kių ar pa­slaugų ypa­ty­bes, pre­kių ar pa­slaugų kainą, įskai­tant vi­sus mo­kes­čius, jei rei­kia, pri­sta­ty­mo kainą, su­tar­ties at­si­sa­ky­mo teisės ga­lio­jimą ir ki­ta. „Pa­gal di­rek­ty­vos rei­ka­la­vi­mus visą šią in­for­ma­ciją pirkė­jas tu­ ri gau­ti raš­tu ar ki­ta jam tin­ka­ ma ir priei­na­ma il­ga­lai­ke for­ma. Tokį rei­ka­la­vimą par­davė­jas ga­ li įgy­ven­din­ti pa­grin­di­nes sąly­gas pa­teik­da­mas raš­tu, e. laiš­ke ar­ba su­teikęs ga­li­mybę pirkė­jui par­si­ siųs­ti iš sve­tainės sąly­gas, ga­lio­ jan­čias su­da­rant san­dorį“, – teigė A.Iš­kaus­kas. Pa­sak ad­vo­ka­to, už­tik­rin­ti, kad žmonės gaus visą in­for­ma­ciją ir galės ją iš­sau­go­ti, leng­viau­sia būtų ją pirkė­jui iš­siun­čiant e. pa­štu ar­ba į sve­tainę įke­liant PDF failą su ga­ lio­jan­čio­mis sąly­go­mis ir pa­si­ūlant jas par­si­siųs­ti. „Tei­sin­gu­mo Teis­ mo spren­di­mas vi­sai ne­reiš­kia, kad pirkė­jai tu­ri pa­si­ra­šy­ti po­pie­ri­nes su­tar­tis. Jis e. pre­ky­bos ne­su­var­ žo“, – pa­brėžė A.Iš­kaus­kas. Skund­žia­si ir lie­tu­viai

Vals­ty­binė var­to­tojų tei­sių ap­sau­ gos tar­ny­ba gau­na var­to­tojų skun­ dų dėl to, kad in­ter­ne­to sve­tainė­se ne­pa­tei­kia­ma iš­sa­mi in­for­ma­ci­ ja apie par­davėją, pa­slau­gos teikė­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ją, pa­vyzd­žiui, ne­nu­ro­do­mas bu­ veinės ad­re­sas, todėl var­to­to­jams neaiš­ku, kur kreip­tis dėl iš­ki­lu­sių pro­blemų.

And­rius Iš­kaus­kas:

Sąly­gos vėliau ga­li bū­ ti pa­keis­tos, o nuo­ ro­dos pa­teik­ti ne­pa­ kan­ka, kad pirkė­jas būtų ge­rai in­for­muo­ tas apie vi­sas pir­ki­mo sąly­gas. „Var­to­to­jams to­kiu at­ve­ju sun­ ku įgy­ven­din­ti teisę per 7 dar­bo die­nas nuo daik­to pri­sta­ty­mo die­ nos raš­tu kreip­tis į par­davėją ir nu­ trauk­ti pirkimo–pardavimo su­tartį bei su­si­grąžin­ti su­mokė­tus pi­ni­ gus. Ne­re­tai vers­lo su­bjek­tai sie­kia grąžin­ti tik dalį su­mokėtų pi­nigų, išs­kai­čiuo­da­mi tam tikrą pro­centą ar fik­suotą sumą kaip baudą už su­ tar­ties nu­trau­kimą. Nors pa­gal Ci­

vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­tas var­to­to­jo teisę per 7 dar­bo die­nas nu­trauk­ti su­tartį, su­da­rytą in­ter­ne­tu, draud­žia­ma su­var­žy­ti ar ri­bo­ti bet ko­ kiais įsi­pa­rei­go­ji­mais ar įmo­ko­mis. Ki­tas daž­nai pa­si­tai­kan­tis pa­žei­di­ mas – pre­kių ne­pris­ta­ty­mas už­sa­ kant ar įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tais ter­mi­nais, t. y. per 30 ka­len­do­ri­nių dienų nuo su­tar­ties su­da­ry­mo die­ nos“, – sakė Vals­ty­binės var­to­tojų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Teisėkū­ ros ir per­so­na­lo sky­riaus l. e. p. vedė­ja Kris­ti­na Gri­gaitė. Pa­sak jos, nag­rinė­jant in­ter­ne­ tu su­da­ro­mas pirkimo–pardavi­ mo su­tar­tis yra nu­sta­ty­ta ke­le­tas to­kių su­tar­čių punktų, ku­rie ati­ tin­ka ne­sąži­nin­gu­mo kri­te­ri­jus. Pa­vyzd­žiui, ne­sąži­nin­ga bu­vo pri­ pa­žin­ta sąly­ga, ri­bo­jan­ti pirkė­jo teisę at­si­sa­ky­ti pirkimo–pardavi­ mo su­tar­ties. Taip pat ne­sąži­nin­ga su­tar­ty­je nu­ma­ty­ti pa­pil­domų įsi­ pa­rei­go­jimų ir įmo­kas už su­tar­ties nu­trau­kimą. Pa­si­tai­ko ir aiš­ku­mo trūkumų, kai var­to­to­jui ga­li bū­ ti pri­tai­ky­ti pa­pil­do­mi mo­kes­čiai, apie ku­riuos jis su­ži­no tik pa­si­rašęs su­tartį, ir pan.

išdės­ty­tos prekės pri­sta­ty­mo, su­ mokė­ji­mo už ją, ga­ran­tinės prie­ žiū­ros ir grąži­ni­mo sąly­gos. Jei­gu to nėra, tai jau e. par­duo­tuvės klai­ da“, – sakė M.Lau­ri­nai­tis. Kad e. par­duo­tu­vių pirkė­jai ne­ re­tai sa­vo va­lią iš­reiš­kia ne­su­si­pa­ žinę su sąly­go­mis, o tik pa­žymė­da­ mi var­nelę „Su­tin­ku su sąly­go­mis“, pa­sak M.Lau­ri­nai­čio, vie­niems par­davė­jams leid­žia tuo nau­do­tis, o ki­ti pa­tys ska­ti­na pirkėjų sąmo­ nin­gumą. Esą siek­da­mi iš­veng­ ti ne­su­sip­ra­timų su pirkė­jais kai ku­rie par­davė­jai to­bu­li­na šią sritį, pvz., var­nelę ga­li­ma uždė­ti tik tuo­ met, kai ati­da­ro­ma nuo­ro­da ar­ba žy­mek­liu per­brau­kia­ma per teks­ tą nuo vir­šaus iki apa­čios. Pa­sak M.Lau­ri­nai­čio, kas­kart per­kant in­ter­ne­tu ne­būti­na skai­ ty­ti sąlygų. „Per­kant di­delė­se e. par­duo­tuvė­se už­tektų vieną kartą su­si­pa­žin­ti su sąly­go­mis, nes jos pa­pras­tai ne­kin­ta ir ati­tin­ka vi­sas ES di­rek­ty­vas. O per­kant ma­žesnė­ se ar ne­ži­no­mo­se e. par­duo­tuvė­ se reiktų at­kreip­ti dėmesį į prekės pri­sta­ty­mo, ga­ran­tinės prie­žiū­ ros ir grąži­ni­mo sąly­gas“, – pa­tarė pa­šne­ko­vas.

klausimas Kaip susipažįstate su sąlygomis, pirkdami e. parduotuvėse? Sąlygas perskaitau neatidžiai

29

Le­mia žmo­gaus sąmo­nin­gu­mas

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to lek­ to­riaus, e. pre­ky­bos eks­per­to Ma­ riaus Lau­ri­nai­čio pa­stebė­ji­mu, ne vi­sos Lie­tu­vo­je vei­kian­čios e. par­ duo­tuvės lai­ko­si būtinų rei­ka­la­ vimų ir ge­rai in­for­muo­ja var­to­to­ jus. „Pir­miau­sia, pir­ki­mo sąly­gos tu­ri būti su­pran­ta­mos, jo­se aiš­kiai

% 0%

71

Įdėmiai perskaitau sąlygas

Pažymiu tik varnelę „Sutinku su sąlygomis“

kaunodiena.lt


8

AntrADIENIS, liepos 17, 2012

ekonomika

Lie­tu­viai gaus ma­žiau­sias pen­si­jas? Šiuo me­t u visų Bal­ti­jos ša­l ių gy­ven­t o­j ai ant­ros pa­k o­pos pen­s ijų fon­duo­s e kau­p ia pa­n a­š ią sumą pi­nigų. Ta­č iau at­ ro­d o, kad es­tai ir lat­viai būsi­m as pen­s i­j as gaus di­d es­n es nei lie­t u­v iai. Prieš ke­letą dienų Lat­vi­jos vy­riau­ sybė nu­sprendė nuo kitų metų iki 4 pro­c. di­din­ti įmo­kas į ant­ros pa­ko­ pos pen­sijų fon­dus. Šiuo me­tu Lat­ vi­ja pen­siją kau­pian­tiems as­me­ nims per­ve­da 2 pro­c. jų su­mo­kamų so­cia­li­nių mo­kes­čių. Anks­čiau ši su­ ma siekė 8 pro­c. Spren­dimą at­kur­ti įmo­kas į pen­sijų fon­dus vy­riau­sybė pri­ėmė išk­lau­siu­si So­cia­linės ge­rovės mi­nis­te­ri­jos iš­va­das. Nu­ma­ty­ta, kad nuo 2015-ųjų įmo­ka su­da­rys 5 pro­c. pa­jamų, o 2016 m. – 6 pro­c. Lat­vi­ja 6 pro­c. įmo­kas į pen­sijų fon­dus su­ma­ži­no nuo 2009 m., kai pra­si­dėjo vi­suo­tinė eko­no­mi­ kos krizė. Šiuo me­tu ant­ros pa­ ko­pos pen­sijų fon­duo­se dalį sa­vo atei­ties lėšų kau­pia 1,16 mln. lat­ vių. Iš vi­so sis­te­mo­je su­kaup­ta 900

mln. latų, t. y. kiek dau­giau nei 4,5 mlrd. litų. Es­ti­ja nuo šių metų pra­džios kau­ pian­tiems pen­si­jai šio ti­po fon­duo­ se grąži­no prie­š krizę ga­lio­ju­sius įmokų dyd­žius – vals­tybė ski­ria 4 pro­c., o pa­ts žmo­gus su­mo­ka dar 2 pro­c. Iki 2012 m. pra­džios vals­tybė skyrė 2 pro­c., o as­muo – 1 pro­c. Ta­čiau tiems pen­siją kau­pian­tiems as­me­nims, ku­rie per krizę ne­bu­vo nu­traukę sa­vo as­me­ni­nių įmokų, 2014–2017 m. vals­tybė kaip kom­ pen­sa­ciją skirs 6 vie­toj pri­va­lomų 4 pro­c. Estų ant­ros pa­ko­pos pen­ sijų fon­dai val­do 1,4 mlrd. JAV do­ le­rių (be­veik 4 mlrd. litų). Lie­tu­vo­je pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus įmo­kos į ant­ros pa­ko­pos pen­sijų fon­dus ma­žin­tos ne kartą.

2009-ai­siais – nuo 5,5 iki 3, po pus­ me­čio – iki 2 pro­c. 2011 m. pa­bai­ go­je įmo­kos dy­dis bu­vo su­ma­žin­tas iki 1,5 pro­c. pen­sijų fon­do da­ly­ vio pa­jamų, nuo ku­rių skai­čiuo­ja­ mos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­ di­mo įmo­kos. Pa­gal Vy­riau­sybės pa­si­ūlytą pen­sijų sis­te­mos re­formą vals­tybė mokėtų ba­zinę įmoką, ku­ri per 8 me­tus pa­siektų 3,5 pro­c., as­ muo į as­me­ninę sa­vo pen­si­jos sąs­ kaitą mokėtų iš pra­džių 1 pro­c., tiek pat būtų ski­ria­ma iš jo mo­kes­čių ir dar tiek skirtų vals­tybė. Vėliau šis skai­čius didėtų iki 2 pro­c. Šiuo me­tu dau­giau kaip mi­li­ jo­nas dir­ban­čių Lie­tu­vos žmo­nių pen­sijų fon­duo­se jau yra su­kaupę apie 4,5 mlrd. litų. KD inf.

„„Įmo­kos: Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je įmo­kos į ant­ros pa­ko­pos pen­sijų fon­dus jau

su­grąžin­tos į prie­škri­zinį lygį, o Lie­tu­vo­je vis dar del­sia­ma.To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

Mėsos rinka: mušame savus – laimi svetimi Saulius Tvirbutas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Lie tu vo je mėsos per dirbė jai skundžiasi esantys įstumti į nely­ gią konkurencinę kovą su šios pro­ dukcijos importuotojais, nes pasta­ rosios kokybės niekas nekontro­ liuoja. Į vietinius gamintojus kont­ roliuojančiosios institucijos žiūri pro didinamąjį stiklą. Painiava vartotojui

„Ar čia irgi aukščiausia rūšis? Ir netgi pigiau nei lietuviška? Ge­ rai, pasverkite kilogramą“, – pa­ prašė pagyvenusi moteris Žalia­ kalnio turguje prie mėsos gaminių prekystalio. Irena Čirvinskienė sakė, kad pa­ prastai pirmenybę teikia lietuviš­ kiems gaminiams. „Bet iš pensijos mėsos gaminių, ypač aukščiausios rūšies, dažnai negaliu pirkti. O len­ kiški tos pačios kategorijos gami­ niai pigesni keliais litais, todėl ir susigundau juos pirkti“, – aiški­ no moteris. Ji nustebo, kai pasiūlėme paskai­ tyti sudėtį, kuri atitiko tik lietuviš­ ko gaminio antros rūšies sudėtį. „Bet esu girdėjusi, kad aukščiau­ sia rūšis turi būti be mėsos pakai­ talų“, – stebėjosi I.Čirvinskienė. Paaiškinome, kad kai kurios šalys iš savo gamintojų išvis nereikalauja nurodyti rūšies arba taiko mažes­ nius reikalavimus nei mūsų įstaty­ mai Lietuvos įmonėms. Nenorėjusi sakyti pavardės mėsos gaminių pardavėja Nijolė pripažino, kad pirkėjai dažnai pirmiausiai žiū­ ri į kainą, o tik paskui į rūšį. „Kai jie mato šalia aukščiausios rūšies lie­ tuviškų dešrelių išdėliotas atvežti­ nes be nuorodos į kategoriją, aišku, daugelis mano, kad skiriasi tik kil­ mės šalis, o kokybė – ne. Aš pirkė­ jams paaiškinu, kad brangesnė lie­ tuviška mėsa yra skanesnė, bet dauguma prekiautojų žiūri, kad tik pirktų“, – teigė pardavėja. Nijolė tvirtino, kad labai retas pirkėjas pasidomi produkto sudėti­

„„Nelygybė: mėsos„rin„ko„je„jau„se„niai„to„le„ruo„ja„ma„ne„ly„gybė,„kai„iš„vie­

tos„ga„min„tojų„rei„ka„lau„ja„ma„lai„ky„tis„griežtų„stan„dartų,„o„im„por„tuo„to­ jams„tai„ne„tai„ko„ma.„ „ Artū„ro„Mo„ro„zo„vo„nuo„tr.

mi, kuri iškart atskleidžia, kas yra kas. „Esu ragavusi ir vadinamosios aukščiausios rūšies lenkiškos dešros. Aiškiai jaučiasi prastesnis skonis nei tos pačios kategorijos mūsų gami­ nio“, – dalijosi patirtimi Nijolė. Reikalavimai skiriasi

Lietuvos mėsos perdirbėjų aso­ ciacijos direktorius Egidijus Mac­ kevičius patvirtino, kad perdirbė­ jus seniai piktina diskriminacinė situacija mėsos gaminių rinkoje. „Turime vadovautis labai griežto­ mis gamybos taisyklėmis, standar­ tais. Gaminami produktai pripažįs­ tami ir vertinami ne tik Lietuvos vartotojų, tačiau ir užsienio šaly­ se. Tai rodo aukštą gamybos kul­ tūrą, stabilumą ir kokybę, tačiau jau keleri metai pastebimas dvi­ gubų standartų taikymas Lietuvos gamintojams ir importuojamų pro­ duktų tiekėjams“, – kalbėjo direk­ torius. Lietuvos įmonės gamybai priva­ lo taikyti nustatytus kokybės stan­ dartus. Aukščiausios rūšies mėsos gaminiai turi būti gaminami tik iš mėsos žaliavos, nenaudojant au­ galinės ar gyvūninės kilmės mėsos pakaitalų, maisto užpildų ir me­

chaniškai atskirtos mėsos. Pirmos rūšies produktuose mėsos pakai­ talų, užpildų ir krakmolo naudo­ jimas yra ribojamas, neleidžiama naudoti sojų miltų. Antros rūšies gaminiuose apribojimai netaiko­ mi, bet gamintojai privalo jų kiekį nurodyti ženklinimo etiketėje. Užsienio gamintojams taikomi daug paprastesni reikalavimai: žiū­ rima tik į mikrobiologinės taršos normas. Neseniai viename preky­ bos centre pirkėjas nusipirko aust­ riško saliamio, kuris pažymėtas kaip aukščiausios rūšies gaminys, tačiau sudėtyje buvo nurodyta, kad jame yra krakmolo. Vadinasi, rea­ liai jis priskirtinas geriausiu atveju prie pirmos rūšies gaminių. Kontrolės nėra

„Importuojamas produktas ga­ li būti pagamintas praktiškai be mėsos, tačiau prifarširuotas įvai­ rių mėsos pakaitalų, subproduktų ir įvairių priedų, bet būti paženk­ lintas kaip aukštos kokybės gami­ nys. Be abejonės, tai yra vartotojų klaidinimas“, – įsitikinęs E.Mac­ kevičius. Valstybinės maisto ir veterinari­ jos tarnybos Veterinarijos sanita­

rijos skyriaus vedėjo pavaduotojas Gintautas Čereška pripažino, kad importuojamų produktų ženklini­ mas nebūtinai atitinka lietuviškus kokybės standartus. „Nacionali­ niame maisto ir veterinarijos rizi­ kos vertinimo institute buvo ištir­ ti penki dešrų, kurių kilmės šalis Lenkija, mėginiai siekiant įvertin­ ti, kaip jie atitinka Lietuvos stan­ dartą (LST) 1919 „Mėsos gami­ niai“. Iš jų vienas gaminys visiškai atitiko kokybės reikalavimus, ketu­ ri – neatitiko. Trys gaminiai neati­ tiko drėgmės rodiklių, buvo nusta­ tyta didesnė drėgmė, nei leidžiama LST 1919, kitus atitiko; vienas mė­ sos gaminys neatitiko standarto pagal kelis kokybės rodiklius“, – sakė vedėjo pavaduotojas. Jis akcentavo, kad buvo tirti va­ dinamieji aukščiausios rūšies ga­ miniai, bet niekur nepažymė­ ti, kad pagaminta pagal standartą 1919 „Mėsos gaminiai“. „Aukš­ čiausia rūšis gali būti pažymėta pagal kitus kriterijus, galiojančius Lenkijoje ar kitur, o ne pagal Lietu­ vos standartą“, – aiškino jis. Sup­ rantama, kad daugelis pirmiausiai atkreipia dėmesį į žodžius „aukš­ čiausia rūšis“, o ne į kodinius skai­ čiukus. Nesąžininga konkurencija

Tokia situacija, kai po žodžiais „aukščiausia rūšis“ gali slėptis pra­ stesnės kokybės importuotas pro­ duktas, piktina mėsos perdirbėjus. „Jei lietuviškos mėsos gaminio pa­ vadinime yra žodžiai ekstra, prima, premium, liuks, aukščiausios kla­ sės, delikatesinis, puikus, auksi­ nis, jis turi atitikti tik aukščiausiai rūšiai nustatytus kokybės rodik­ lius. Lenkų gamintojas gali nau­ doti šiuos žodžius ir žymėdamas antros rūšies gaminius be jokių įsi­ pareigojimų“, – stebėjosi E.Mac­ kevičius. Taip pat lenkų produktus leid­ žiama mūsų rinkoje pristatyti pa­ vadinimais „daktariška“, „virtos pieniškos dešrelės“, „servelatas“.

Lietuvos gamintojai, norėdami vartoti šiuos žodžius, privalo juos gaminti tik pagal aukščiausios rū­ šies standartus, taigi ir skirti tam daugiau išlaidų. Perdirbėjai sako atsidūrę situacijoje, kai valstybė viešai deklaruoja neva ginanti sa­ vo rinką, bet iš tikrųjų savo veiks­ mais parodo, kad ginamasi ne nuo importuotojų, o nuo savų, nes per kontrolės mechanizmus nukenčia tik vietos įmonės. Skėsčioja rankomis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tvirtina niekuo negalin­ ti pagelbėti mūsų įmonėms. „Pa­ gal abipusio pripažinimo principą negalima uždrausti tiekti į Lie­ tuvos rinką bendrus saugos ir hi­ gienos reikalavimus atitinkančius produktus, pagamintus kitose ES valstybėse narėse. Todėl tiekiami į rinką mėsos gaminiai, pagamin­ ti kitose ES valstybėse narėse pa­ gal galiojančius tų šalių standar­ tus, gali būti nepaženklinti pagal LST 1919 „Mėsos gaminiai“ reika­ lavimus“, – teigė G.Čereška. Tokie argumentai neįtikina per­ dirbėjų. „Ar kas nors tiki, kad į to­ kias ES šalis kaip Danija, Vokietija nuvežus gaminį, neatitinkantį šių šalių nacionalinių teisės aktų, bū­ tų galima jį legaliai pardavinėti? Be abejonės, kad ne, tačiau Lietuvoje tai vyksta ir telieka retoriškai pa­ klausti kodėl?“ – kalbėjo E.Mac­ kevičius. Jis netiki, kad vienodas nacionalinių teisės aktų taikymas vietiniams ir importuojamiems produktams neįmanomas ir netei­ singas. „Lietuvos verslui jau daro­ si per daug nuostolinga būti nuo­ latiniu taikiniu, kai kas nors nori parodyti savo sėkmingą darbą ieš­ kodami smulkių neatitikimų, o ša­ lia klesti nekontroliuojama impor­ tuotų mėsos produktų prekyba, jau nekalbant apie nelegalią gamybą, kuri kelia ypatingą pavojų varto­ tojų sveikatai“, – argumentavo E.Mackevičius. Užs. 983330


9

antradienis, liepos 17, 2012

pasaulis Po­mi­do­rų ­ ata­ka

Ati­dė­jo ­ spren­di­mą

Ne­mėgs­ta S.Ber­lus­co­ni

Egip­te pro­tes­tuo­to­jai at­vy­ ku­sios JAV vals­ty­bės sek­re­ to­rės Hil­la­ry Clin­ton kor­te­ žą ap­svai­dė po­mi­do­rais ir ba­ tais. Įvai­rūs daik­tai bu­vo mė­ to­mi tuo me­tu, kai JAV pa­rei­ gū­nai ir re­por­te­riai po vals­ tybės sekretorės kal­bos apie demokratiją ėjo į kor­te­žo au­ to­mo­bi­lius.

Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nis kons­ ti­tu­ci­nis teis­mas pa­skel­bė, kad fi­nan­sų rin­kų lau­kia­mą spren­di­mą dėl ko­vos su eu­ ro kri­ze prie­mo­nių pa­skelbs rug­sė­jo 12 d. Nors par­la­men­ tas toms prie­mo­nėms pri­ ta­rė, ša­lies va­do­vas Joa­chi­ mas Gauc­kas ati­dė­jo jų pa­si­ ra­šy­mą.

Ita­li­jos pi­lie­čiai bu­vu­sį mi­ nist­rą pir­mi­nin­ką Sil­vio Ber­ lus­co­ni lai­ko blo­giau­siu vy­ riau­sy­bės va­do­vu nau­jau­sio­ je ša­lies is­to­ri­jo­je. 54 pro­c. ita­lų sa­kė, kad S.Ber­lus­co­ni val­dy­mo me­tai nei­gia­mai pa­ vei­kė pa­dė­tį ša­ly­je. Tei­gia­mai S.Ber­lus­co­ni veik­lą įver­ti­no tik 13 pro­c. res­pon­den­tų.

Ka­riuo­me­nės va­do pa­ša­li­ni­mas – mįs­lė Kai kas nors nu­tin­ka Šiau­rės Ko­rė­jos po­li­ ti­nė­je pa­dan­gė­je, ga­li tik spė­lio­ti – kas? Ar Šiau­rės Ko­rė­jos ka­riuo­me­nės va­do­vo nu­ ša­li­ni­mas nuo pa­rei­gų reiš­kia rim­tus po­ ky­čius? Ne­ti­kė­tas pa­reiš­ki­mas

Šiuos klau­si­mus, re­gis, da­bar sau ke­lia kai­my­nių ir ki­tų pa­sau­lio ša­ lių žval­gy­bos dar­buo­to­jai. Šiau­rės Ko­rė­jos ži­niask­lai­da tik pa­skel­bė, kad ar­mi­jos va­das Ri Yong-ho dėl li­gos pa­ša­lin­tas iš vi­sų sa­vo po­stų. Jis užė­mė ne tik ša­lies ka­riuo­me­nės va­do, bet ir Ko­rė­jos dar­bi­nin­kų par­ti­jos (KDP) cent­ri­ nio ko­mi­te­to po­li­ti­nio biu­ro pre­zi­ diu­mo na­rio, KDP po­li­ti­nio biu­ro na­rio ir cent­ri­nės ka­ri­nės ko­mi­si­ jos vi­ce­pir­mi­nin­ko po­stus. At­leis­tas mar­ša­las 70 me­tų Ri Yong-ho bu­vo vie­na pa­grin­di­nių re­ži­mo fi­gū­rų. Ar­mi­jos va­du jis ta­ po 2009 m. Bū­tent jis ly­dė­jo nau­ją­jį Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­rį Kim Jong-uną, kai šis nu­vy­ko pa­gerb­ti sa­vo ve­lio­nio se­ne­lio Kim Il-sun­go per jo mir­ties me­ti­nes. Fil­muo­tuo­se kad­ruo­se Ri Yong-ho vi­suo­met bu­vo ga­li­ma iš­ vys­ti Kim Jong-unui už nu­ga­ros. Jau­na­sis Kim Jong-unas val­džią Šiau­rės Ko­rė­jo­je pe­rė­mė gruo­dį mi­rus jo tė­vui Kim Jong-ilui. Įta­kin­gas as­muo

Kai ku­rie ana­li­ti­kai ma­no, kad jau­ na­sis dik­ta­to­rius ga­lė­tų ves­ti ša­lį nau­ja kryp­ti­mi, ta­čiau ki­ti at­krei­ pia dė­me­sį į ne­sėk­min­gą ra­ke­tos ban­dy­mą ba­lan­dį, ku­ris, jų nuo­ mo­ne, įro­do, kad nau­ja­sis va­do­ vas tik­riau­siai tęs tarp­tau­ti­nę ša­ lies izo­lia­ci­ją. Šiau­rės Ko­rė­ja bran­duo­li­nius gink­lus ku­ria jau ne vie­ną de­šimt­ me­tį.

Kim Hyung-su­kas, eks­per­tas iš Pie­tų Ko­rė­jos sos­ti­nės Seu­lo uni­ ver­si­te­to, pa­brė­žė, kad toks žings­ nis bu­vo neįp­ras­tas. „Tai ga­na neįp­ras­ta Šiau­rės Ko­ rė­jo­je, kad bū­tų vie­šai pa­skelb­ta, kas bu­vo svars­to­ma aukš­čiau­sios ša­lies val­džios su­si­ti­ki­me – tarp po­li­ti­nio biu­ro na­rių. Si­tua­ci­ją se­ ka­me la­bai įdė­miai“, – sa­kė Kim Hyung-su­kas. Cho Mi­nas, ki­tas eks­per­tas iš Pie­tų Ko­rė­jos Ko­rė­jų su­si­vie­ni­ji­ mo ins­ti­tu­to, ak­cen­ta­vo: „Tai toks sku­bus spren­di­mas, kad at­ro­do, jog vei­kiau tai bu­vo baus­mė, nei li­ga.“ Bū­tent tas fak­tas, kad ge­ne­ro­las Ri Yong-ho bu­vo vie­nas svar­biau­ sių as­me­nų, va­do­va­vu­sių per­duo­ dant val­džią Šiau­rės Ko­rė­jo­je, ver­ čia ma­ny­ti, jog Pchen­ja­ne ga­li vyk­ti rim­tų po­ky­čių.“ Kai ku­rie ana­li­ti­kai svars­to, kad jau­na­sis ša­lies ly­de­ris pa­ša­li­no sa­ vo kon­ku­ren­tą, siek­da­mas kon­so­ li­duo­ti įta­ką ka­riuo­me­nė­je.

„„Įam­žin­tas: šių me­tų sau­sį da­ry­to­je nuo­trau­ko­je Ri Yong-ho (kai­rė­je) dar po­za­vo su nau­juo­ju ša­lies ly­de­riu

Kim Jong-unu. 

me­niu kar­tu su ve­lio­nio Kim Jongilo se­se­ri­mi ir jos vy­ru. Vi­sa tri­ju­ lė bu­vo lai­ko­ma vie­nais svar­biau­sių ve­lio­nio dik­ta­to­riaus Kim Jong-ilo pa­ta­rė­jų. Ver­tin­ti su­dė­tin­ga

Di­de­lė ti­ki­my­bė, kad jis bu­vo ne at­ leis­tas dėl li­gos, o nu­baus­tas. Ki­ti pa­brė­žia, kad ga­lė­jo įvyk­ ti ski­li­mas aukš­čiau­sio­je ka­ri­nė­je va­do­vy­bė­je, tai­gi Kim Jong-unui ne­li­ko ki­tos išei­ties, tik at­leis­ti ge­ ne­ro­lą, ku­ris iki šiol bu­vo lai­ko­mas bū­tent jau­no­jo ly­de­rio ap­lin­kos as­

Šiuo me­tu dau­ge­lis ana­li­ti­kų tvir­ ti­na, kad svar­biau­sias klau­si­mas – ar jau­na­sis Kim Jong-unas su­ge­bės su­val­dy­ti ša­lį, juk ne­tu­ri rei­kia­mos pa­tir­ties. Ar­mi­ja ir KDP – svar­biau­sios ins­ti­tu­ci­jos Šiau­rės Ko­rė­jo­je. Pa­sak Pie­tų Ko­rė­jo­je esan­čio Pu­ sa­no mies­to uni­ver­si­te­to pro­fe­so­ riaus Ro­ber­to Kel­ly, šios dvi ins­ti­ tu­ci­jos – svar­biau­si Kim di­nas­ti­jos at­ra­mos taš­kai. Ta­čiau, kaip pri­pa­ ži­no moks­li­nin­kas, jau­na­sis ly­de­ris, pe­rė­męs val­džią, ne­tu­rė­jo ab­so­liu­

„Reu­ters“ nuo­tr.

čios įta­kos nė vie­no­je iš jų. „Jo po­ zi­ci­jos – pa­žei­džia­mos. Juk jis net ne­pa­žįs­ta tų ge­ne­ro­lų ir pul­ki­nin­ kų, ku­rie su­kū­rė šią ša­lį“, – tvir­ti­ no R.Kel­ly. Hong Hyun-ikas, Se­jon­go uni­ ver­si­te­to ne­to­li Seu­lo eks­per­tas, ti­ki­no, jog pa­sta­ruo­ju me­tu ne­pa­ si­ro­dė jo­kių ženk­lų, kad at­leis­tas ka­ro va­das sirg­tų. Ma­ža to, moks­ li­nin­kas pri­dū­rė, kad net li­gos at­ ve­ju dau­ge­lis aukš­tų Šiau­rės Ko­ rė­jos re­ži­mo at­sto­vų iš­lai­ko sa­vo po­stus. „Ma­nau, tai yra ge­ne­ro­lų kai­ta“, – sa­kė Hong Hyun-ikas ir pri­dū­rė, kad vei­kiau­siai atei­ty­je ga­li keis­tis ir dau­giau re­ži­mo pa­rei­gū­nų. Tie­sa, Da­nie­lis Pinks­to­nas pa­ brė­žė, kad dar per pa­va­sa­rį vy­ku­ sią par­ti­jos kon­fe­ren­ci­ją Ri Yong-

ho ne­ga­vo jo­kių ap­do­va­no­ji­mų. Tai reiš­kia, kad jo atei­tis jau bu­vo nu­ spręs­ta. „Di­de­lė ti­ki­my­bė, kad jis bu­vo ne at­leis­tas dėl li­gos, o nu­baus­tas“, – tei­gė eks­per­tas. Šiau­rės Ko­rė­jos val­džia kol kas ne­pat­vir­ti­no, kas bus nau­ja­sis ar­ mi­jos va­das. Spė­lio­ja­ma, ar ka­ ro va­do at­lei­di­mas reiš­kia, kad nau­ja­sis 24 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­ čios Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­ris ke­ti­na ma­žin­ti ka­riuo­me­nės įta­ką vals­ty­ bei. Val­dant Kim Jong-ilui ša­lis vi­ sus iš­tek­lius sky­rė ka­ri­nei pra­mo­ nei, ta­čiau eko­no­mi­nė ša­lies būk­lė ta­po ap­verk­ti­na. Šiuo me­tu Pchen­ ja­nas yra pri­klau­so­mas nuo kai­my­ nės Ki­ni­jos. „The Guar­dian“, BBC, BNS inf.

Su­lai­ky­tas ieš­ko­miau­sias na­cių bu­de­lis Veng­ri­jo­je su­lai­ky­tas László Csatá­ ry, įta­ria­mas pri­si­dė­jęs prie 15,7 tūkst. žy­dų nu­žu­dy­mo. Tai pra­ne­ šė na­cių me­džio­to­ju va­di­na­mas Si­ mo­no Wie­sent­ha­lio cent­ras.

„„Su­ra­do: 97 me­tų L.Csatá­ry ra­

miai gy­ve­no Veng­ri­jos sos­ti­nė­je Bu­da­peš­te. „Scan­pix“ nuo­tr.97 me­tų L.Csatá­ry bu­vo su­lai­ky­tas Veng­ri­jos sos­ti­nė­je Bu­da­peš­te. „Pat­vir­ti­nu, kad L.Csatá­ry bu­vo iden­ti­fi­kuo­tas ir su­ras­tas Bu­da­peš­ te“, – sa­kė cent­ro di­rek­to­rius Ef­ rai­mas Zu­rof­fas. Pa­sak cent­ro va­do­vo, in­for­ma­ ci­jos apie L.Csatá­ry bū­vi­mo vie­tą maž­daug prieš 10 mė­ne­sių su­tei­ kė vie­nas neį­var­dy­tas in­for­ma­to­

rius. Cent­ras jam už to­kią in­for­ ma­ci­ją su­mo­kė­jo ža­dė­tus 25 tūkst. do­le­rių. Per­nai rug­sė­jį cent­ras sa­vo in­ for­ma­ci­ją per­da­vė pro­ku­ra­tū­rai Veng­ri­jos sos­ti­nė­je. Kar­tu E.Zu­rof­ fas pri­dū­rė, kad veng­rų pro­ku­ro­ rams bu­vo pa­teik­ta ir pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos „dėl ieš­ko­miau­sio įta­ria­mo­jo L.Csatá­ry Ant­ro­jo pa­ sau­li­nio ka­ro me­tais įvyk­dy­tų nu­ si­kal­ti­mų“. Cent­ras tvir­ti­na, kad L.Csatá­ry, ku­ris Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­ tais bu­vo veng­rų po­li­ci­jos aukš­to ran­go pa­rei­gū­nas tuo me­tu Veng­

ri­jos val­dy­ta­me Slo­va­ki­jos Ko­ši­cės mies­te, yra at­sa­kin­gas už maž­daug 300 žy­dų de­por­ta­ci­ją iš Ko­ši­cės į Po­do­lės Ka­me­ne­cą Uk­rai­no­je, kur be­veik vi­si jie 1941 m. va­sa­rą bu­ vo nu­žu­dy­ti. Taip jis kal­ti­na­mas pri­si­dė­jęs prie tūks­tan­čių žy­dų de­por­ta­ci­jos iš Ko­ši­cės ir jos apy­lin­kių į Auš­vi­co mir­ties sto­vyk­lą 1944 m. pa­va­sa­rį. Pa­sak liu­dy­to­jų, ku­riais rė­mė­si cent­ras, L.Csatá­ry ge­te su žy­dais el­gė­si žiau­riai, plak­da­vo mo­te­ris ir vers­da­vo jas pli­ko­mis ran­ko­mis kas­ti duo­bes. L.Csatá­ry per­nai Bu­ da­peš­te su­se­kė ir bri­tų bul­va­ri­nio

lei­di­nio „The Sun“ žur­na­lis­tai. Jie rug­sė­jį pa­gal cent­ro pa­skelb­tą in­ for­ma­ci­ją su­ra­do, nu­fo­tog­ra­fa­vo ir nu­fil­ma­vo L.Csatá­ry. Tie­sa, kai lei­di­nio žur­na­lis­tai pa­si­ro­dė prie įta­ria­mo­jo na­mų, šis nei­gė vi­sus nu­si­kal­ti­mus ir jiems prieš no­sį už­tren­kė du­ris. 1943 m. Če­ki­jos teis­mas po pro­ ce­so, vy­ku­sio už akių, L.Csatá­ ry pa­smer­kė mir­ti. Ta­čiau jis pa­ bė­go į Ka­na­dą, ten sve­ti­mu var­du pre­kia­vo me­no dir­bi­niais, kol 1995 m. bu­vo de­mas­kuo­tas ir vėl tu­rė­ jo bėg­ti. BNS inf.


10

antraDIENIS, liepos 17, 2012

sportas

„„Kan­di­da­tas: R.Sei­bu­tis te­be­tu­ri vil­čių pa­tek­ti į pa­grin­di­nę su­dė­tį.

„„Da­ta: olim­pi­nis dvy­lik­tu­kas paaiš­kės iki lie­pos 20-osios. 

To­mo Tu­ma­lo­vi­čiaus (krep­si­nio­sir­dis.lt) nuotr.

K.Kem­zū­rai – nau­ji gal­vo­sū­kiai Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės vy­ riau­sia­jam tre­ne­riui Kęs­tu­čiui Kem­zū­ rai, ant­rą kar­tą šią va­sa­rą at­vy­ku­siam į pa­jū­rį, te­ko ne vien reng­ti tre­ni­ruo­tes, bet ir skam­bin­ti į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas.

Čes­lo­vas Ka­var­za c.kavarza@diena.lt

Ko­man­dos stra­te­gams ke­lia ne­ri­mo Ro­ber­to Jav­to­ko ko­jos trau­ma, ku­ rią jis pa­ty­rė per at­ran­kos tur­ny­rą į Ve­ne­sue­lą. Vi­du­rio puo­lė­jų de­fi­ ci­tas pri­ver­tė K.Kem­zū­rą kreip­ tis į JAV at­sto­ga­vu­sį An­ta­ną Ka­va­ liaus­ką. „Dė­ko­ju An­ta­nui, kad neat­si­sa­kė pa­dė­ti net ir ži­no­da­mas, kad ne­pa­ teks į rink­ti­nę, jei­gu Ro­ber­tas ga­ lės žais­ti“, – sa­kė tre­ne­ris. A.Ka­ va­liaus­kas į Klai­pė­dą tu­rė­jo at­vyk­ti va­kar va­ka­re, o R.Jav­to­kas ke­lia­vo į Kau­ną, kur jam bu­vo at­lik­ti nuo­ dug­nūs me­di­ci­ni­niai ty­ri­mai. K.Kem­zū­ra neat­me­tė ga­li­my­

„„Darbas: krepšininkai lieja prakaitą ne vien aikštėje, bet ir treniruoklių

salėje. 

bės kreip­tis ir į Do­na­tą Mo­tie­jū­ną. „Esu įsi­ti­ki­nęs: jei pa­dė­tis tap­tų kri­ti­nė, Do­na­tas neat­si­sa­ky­tų pa­ dė­ti“, – tvir­ti­no stra­te­gas. Iki lie­pos 20-osios rink­ti­nės tre­ ne­rių šta­bas pri­va­lės ap­si­spręs­ti, ku­riuos žai­dė­jus įra­šy­ti į olim­pi­nį dvy­lik­tu­ką. Paaiš­kės, ar į lai­min­ gų­jų gre­tas pa­teks po vei­do ope­ra­ ci­jos sveiks­tan­tis Re­nal­das Sei­bu­tis ir iš ko­jos skaus­mų iš­si­va­da­vęs Si­ mas Ja­sai­tis – abu žai­dė­jai ir­gi tre­ ni­ruo­ja­si su ko­man­da. Tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą pa­jū­ry­je krep­ši­nin­kai pra­dė­jo emo­cin­ga iš­ ky­la į Bal­ti­jos jū­rą ir Kur­šių ma­rias bur­lai­viu „Bra­ban­der“. Jo ka­pi­to­ nas Val­de­ma­ras Viz­ba­ras štur­va­lą bu­vo pa­ti­kė­jęs ir K.Kem­zū­rai.

Vytauto Petriko nuo­tr.

„Bra­ban­der“ – Klai­pė­dos uni­ ver­si­te­tui pri­klau­san­tis di­džiau­sias mo­ko­ma­sis bur­lai­vis Lie­tu­vo­je. Iš pra­d žių dėl stip­raus vė­ jo įgu­la ke­ti­no at­si­sa­ky­ti plauk­ ti pro jū­ros var­tus, ta­čiau, klai­ pė­d ie­č iui To­m ui De­l i­n in­kai­č iui la­bai pra­šant, marš­ru­tas ne­bu­vo pa­keis­tas. „Pa­s i­s u­k io­t i po ma­ rias ga­li­me ir kel­tu“, – iro­ni­za­vo krep­ši­nin­kai. Išp­lau­kus į jū­rą, ke­lios ga­lin­gos ban­gos ge­ro­kai pa­šven­ti­no spor­ ti­nin­kus. „Jū­ro­je, kaip ir krep­ši­ nio aikš­tė­je, nie­kad ne­bū­na ra­ mu. O kad bū­tų ra­mu, rei­kia daug dirb­ti. Ti­ki­mės, kad ir jū­ros krikš­ tas mums pa­dės olim­pi­nė­se žai­dy­ nė­se“, – svars­tė K.Kem­zū­ra.

Stra­te­gas dirbs Len­ki­jo­je

„„Pa­rei­gos: K.Kem­zū­ra, tvir­tai lai­kęs „Bra­ban­de­rio“ štur­va­lą, į tikslą vai-

ruos ir „Asseco Prokom“ komandą.

Daug­kar­ti­nis Len­ki­jos čem­pio­nas Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“ klu­bas ofi­cia­liai pa­skel­bė pa­si­ra­šęs su­ tar­tį su nau­ju vy­riau­siuo­ju tre­ne­ riu – juo ta­po Lie­tu­vos vy­rų krep­ ši­nio rink­ti­nės stra­te­gas Kęs­tu­tis Kem­zū­ra.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„Iš ke­lių kan­di­da­tų iš­si­rin­ko­me K.Kem­zū­rą, nes ma­no­me, kad su juo bus di­džiau­si šan­sai pa­siek­ ti mū­sų ko­lek­ty­vo tiks­lus. Lie­tu­ vis – jau­nas ir am­bi­cin­gas, nau­ jų pa­žiū­rų tre­ne­ris. Be to, ti­ki­mės, kad jo dė­ka, net ir ne­tu­rė­da­mi sa­vo

gre­to­se di­de­lius pi­ni­gus už­dir­ban­ čių žvaigž­džių, pra­si­brau­si­me į Eu­ ro­ly­gos tur­ny­ro „Top-16“ eta­pą“, – sa­kė „As­se­co Pro­kom“ vicepre­ zidentas Wal­te­ris Jek­li­nas. Gdy­nės klu­bo va­do­vai de­rė­jo­si su slo­vė­nais Sa­šo Fi­li­povs­kiu bei Ale­šu Pi­pa­nu. „K.Kem­zū­ra pas mus dar­bą pra­ dės po Lon­do­no olim­pia­dos, nors ir da­bar mes daug bend­rau­ja­me. Vi­ lia­mės, kad su­bur­si­me eki­pą, ku­ ri sa­vo žai­di­mu nu­džiu­gins sir­ga­ lius“, – tvir­ti­no W.Jek­li­nas. „Kiek­v ie­n as tre­n e­r is no­r i ar sva­jo­ja dirb­ti su Eu­ro­ly­gos ko­ man­da. Gdy­nės klu­bas – ne pa­ ts stip­riau­sias, jam – ne ge­riau­ si lai­kai ir fi­nan­si­niu po­žiū­riu, bet tai man – nau­jas iš­šū­kis. La­ bai svar­bu, kad klu­bo va­do­vai ma­ ni­mi pa­si­ti­ki, ver­ti­na tai, ką esu nu­vei­kęs. Be to, šei­mo­je pa­si­ta­ rė­me, kad Gdy­nė – idea­lus va­ rian­tas, nes ne už jū­rų ma­rių“, – tei­gė K.Kem­zū­ra. KD inf.


11

antraDIENIS, liepos 17, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

D.Sa­bo­nis: „No­ri­me iš­ko­vo­ti auk­są“ Lie­tu­vos jau­nu­čių (iki 16 me­tų) vai­ki­ nų rink­ti­nė prie per­nai iš­ko­vo­tų Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nio fes­ti­va­lio auk­so me­da­ lių no­rė­tų pri­dė­ti ir to­kios pat spal­vos Eu­ ro­pos čem­pio­na­to tro­fė­jus.

Še­šio­lik­me­čių pir­me­ny­bės lie­pos 19–29 d. vyks Lie­tu­vo­je ir Lat­ vi­jo­je – pir­mo­jo ir ant­ro­jo eta­ po rung­ty­nės bus žai­džia­mos Pa­ ne­vė­žy­je, Vents­pi­ly­je ir Vil­niu­je, o le­mia­mos ko­vos – mū­sų ša­lies sos­ti­nė­je. Tre­ne­rių Gin­ta­ro Ra­zu­čio ir Ar­ vy­do Grons­kio va­do­vau­ja­mi Lie­ tu­vos krep­š i­n in­kai čem­p io­n a­ tą pra­dės C gru­pė­je Pa­ne­vė­žy­je, kur iš­mė­gins jė­gas su bend­raam­ žiais iš Vo­kie­ti­jos, Ser­bi­jos ir Slo­ vė­ni­jos. Mū­siš­kių ko­man­dos bran­duo­ lį su­da­ro 2011-ųjų Eu­ro­pos jau­ni­ mo olim­pi­nio fes­ti­va­lio čem­pio­nai, tarp jų – ži­no­mų Lie­tu­vos krep­ši­ nin­kų sū­nūs Do­man­tas Sa­bo­nis, Ai­das Ei­ni­kis, Man­tas Šerkš­nas. Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis vi­lia­si, kad jau­nu­čių rink­ti­nė užims pri­zi­nę vie­tą. D.Sa­bo­nis – konk­re­ tes­nis: „No­ri­me iš­ko­vo­ti auk­są.“ Pa­si­ren­gi­mą čem­pio­na­tui jau­ nie­ji lie­tu­viai bai­gė per­ga­le prieš

Ita­li­jos še­šio­lik­me­čius 74:63 (20:17, 15:11, 18:20, 21:15). D.Sa­bo­nis pel­nė 15 taš­kų, at­ko­ vo­jo 13 ka­muo­lių ir blo­ka­vo 3 me­ ti­mus. Do­mi­ny­kas Zup­kaus­kas pri­dė­jo 13 taš­kų ir at­li­ko 6 re­zul­ta­ ty­vius per­da­vi­mus, An­ta­nas Kri­ me­lis ir Taut­vy­das Pa­liu­kė­nas su­ rin­ko po 9 taš­kus. Be to, Lie­tu­vos rink­ti­nė per kont­ ro­li­nius ma­čus 88:49 įvei­kė Es­ti­ją, 64:58 ir 74:63 – Lat­vi­ją, 71:46 ir 70:42 – Suo­mi­ją bei 84:87 pra­lai­ mė­jo Iz­rae­liui ir 69:77 – Is­pa­ni­jai. „Pa­si­ruo­ši­mas bu­vo sklan­dus, vi­si žai­dė­jai dir­bo no­riai. Ap­mau­ du, kad prieš pa­sku­ti­nį kont­ro­li­nį su­si­ti­ki­mą trau­mą pa­ty­rė M.Šerkš­ nas, ne­aišku, ar jis ga­lės pa­dė­ti ko­ man­dai“, – tei­gė vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris G.Ra­zu­tis. Ge­ne­ra­li­ne jau­nu­čių eki­pos rė­mė­ja ta­po bend­ro­vė „Blan­co­met“ – LKF pre­zi­den­tas A.Sa­bo­nis su jos bend­ ra­tur­čiu Da­riu­mi Kra­saus­ku pa­si­ra­ šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. KD inf.

Pa­si­ruo­ ši­mas bu­vo sklan­ dus, vi­ si žai­dė­ jai dir­bo no­riai.

„„Op­ti­mis­tai: A.Sa­bo­nis, G.Ra­zu­tis ir D.Sa­bo­nis ti­ki­si ge­rų re­zul­ta­tų. 

Rink­ti­nė Do­m i­ny­kas Zup­kaus­kas (ūgis 184 cm), Do­man­tas Pav­lovs­kis (206 cm), Kas­pa­ras Kra­s aus­kas (198 cm) ir Taut­vy­das Pa­liu­kė­nas (192 cm, vi­si – Ša­r ū­no Mar­čiu­lio­nio krep­ši­nio aka­ de­mi­ja), An­ta­nas Kri­me­l is (191 cm), Rai­mun­das Žuk­le­vi­čius (186 cm) ir Dei­vi­das Žem­gu­lis (194 cm, vi­si – Ar­ vy­do Sa­b o­n io krep­š i­n io cent­ras),

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Var­žo­vai Man­tas Šerkš­nas (198 cm, Vil­n iaus krep­ši­nio mo­kyk­la), Man­tas Mont­vi­ la (193 cm) ir Ai­das Ei­n i­k is (191 cm, abu – Vla­do Kna­šiaus krep­ši­nio mo­ kyk­la), Ma­tas Bud­rys (193 cm, Pa­lan­ gos spor­to cent­ras), Ed­vi­nas Rup­kus (190 cm, Ma­žei­k ių spor­to mo­kyk­la) ir Do­man­tas Sa­bo­nis (205 cm, Ma­la­ gos „Uni­ca­ja“, Is­pa­ni­ja).

A gru­p ė (Vents­pi­l is) – Tur­k i­ja, Ita­ li­j a, Kroa­t i­j a ir Ang­l i­j a, B gru­p ė (Vents­p i­l is) – Ru­s i­j a, Lat­v i­j a, Is­ pa­n i­ja ir Uk­rai­na, C gru­p ė (Pa­ne­ vė­ž ys) – Lie­t u­va, Vo­k ie­t i­j a, Ser­bi­ ja ir Slo­vė­n i­j a, D gru­p ė (Pa­ne­vė­ žys) – Len­k i­j a, Če­k i­j a, Pran­c ū­z i­j a ir Grai­k i­ja.


12

Antradienis, liepos 17, 2012

14p.

Su­sir­gu­sie­ji sal­mo­ne­lio­ze sa­ko, kad ši li­ga – tik­ra kan­čia.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Ame­ri­kie­čio iš­šū­kis gydyto Chro­niš­ki nu­ga­ros, są­na­rių, gal­vos skaus­ mai daž­niau­siai tu­ri bū­ti gy­do­mi ne vais­tais ar ope­ra­ci­jo­mis. Va­ka­rų me­di­ci­ nos tiks­las – ne tik pa­dė­ti žmo­nėms, bet ir už­si­dirb­ti mil­ži­niš­ką pel­ną. Tuo nea­be­jo­ja jau 39 me­tus re­ba­lan­sin­gą ir gi­lu­mi­nį ma­ sa­žą at­lie­kan­tis ame­ri­kie­tis Sa­tyart­hi Pe­ lo­qui­nas.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Me­di­ci­na suin­te­re­suo­ta pi­ni­gais?

„Apie 80 pro­c. žmo­nių pa­ti­ria skaus­mą. Me­di­ci­na su­gal­vo­jo daug įmant­rių pa­va­di­ni­mų: art­ri­tas, ra­ di­ku­li­tas, iš­var­ža, mig­re­na. Me­di­ kai klai­din­gai diag­no­zuo­ja skaus­ mo prie­žas­tis, nes pir­miau­sia no­ri už­si­dirb­ti pi­ni­gų par­duo­da­mi vais­ tus ir at­lik­da­mi ope­ra­ci­jas. Tai daž­ niau­siai yra ne­rei­ka­lin­ga, – ka­te­ go­riš­kas JAV San Fran­sis­ko mies­te gi­męs, Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis, po pa­sau­lį daug ke­liau­jan­tis kū­no te­ ra­pi­ja už­sii­man­tis še­šias­de­šimt­ me­tis S.Pe­lo­qui­nas. – Tai ži­nau, nes tu­riu il­ga­me­tę pa­tir­tį ir dir­bau su tūks­tan­čiais skaus­mą ken­tu­sių žmo­nių.“ Re­ba­lan­sin­gas – gi­li me­di­ta­ci­nio dar­bo su kū­nu tech­ni­ka, ku­ri pa­ de­da at­kur­ti pro­to, jaus­mų ir kū­no pu­siaus­vy­rą, su­grą­žin­ti har­mo­ni­ jos ir ra­my­bės bū­se­ną. Šiuo me­to­ du, ki­lu­siu iš įvai­rių ma­sa­žo sti­lių, gy­dan­tis meist­ras gi­lu­mi­nio ma­sa­ žo mo­kė­si nuo 21 me­tų Ka­li­for­ni­ jo­je ir Niu­jor­ke pas tų sri­čių pra­di­ nin­kus. „JAV vais­tai uži­ma di­džią­ją da­ lį vi­sos rek­la­mos, ša­ly­je įkur­tos skaus­mo kli­ni­kos, o me­di­ci­na iš to už­dir­ba mi­li­jar­dus do­le­rių, – taip me­di­kų ne­no­rą tiks­liai diag­no­ zuo­ti skaus­mą ar at­si­sa­ky­ti vais­tų bei ope­ra­ci­jų aiš­ki­na ener­gin­gas, links­mas ir sa­vo tei­su­mu nea­be­jo­ jan­tis ame­ri­kie­tis. – Be to, skaus­ mas ne­dings­ta, tik ap­mal­ši­na­mas, ne­re­tai dar pa­di­dė­ja, o jūs nuo­lat var­to­ja­te vais­tus.“ Mi­li­jar­dai už rie­šų ope­ra­ci­jas

„„Bū­das: S.Pe­lo­qui­nas ma­sa­žuo­ja su­ram­bė­ju­sius minkš­tuo­sius au­di­nius.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

S.Pe­lo­qui­nas ne­nu­ra­šo me­di­kų. Jie ge­ni­jai. Vis dėlto, diag­no­zuo­da­mi nuo­la­ti­nį skaus­mą, daž­niau­siai klys­ta. Jums skau­da nu­ga­rą, kak­lą, pe­čius, gal­vą, o me­di­kai daž­niau­ siai tei­gia, kad kal­ti są­na­riai, iš­var­ ža, ma­ža erd­vė tarp slanks­te­lių ar tri­na­si dis­kas.

„Ir pra­si­de­da: vais­tai, ope­ra­ci­jos, vėl vais­tai. Fi­zi­nis skaus­mas pro­ vo­kuo­ja psi­cho­lo­gi­nes pro­ble­mas, me­di­ci­nos pi­ni­gų ma­ši­na su­ka­ si dar smar­kiau, – aiš­ki­na S.Pe­lo­ qui­nas. – Da­bar at­si­ra­do dar vie­na skaus­mo li­ga – tu­ne­li­nis, ar­ba kar­ pa­li­nis, rie­šo sind­ro­mas, o efek­ty­ viau­sias ir be­ne vie­nin­te­lis gy­dy­mo bū­das, anot va­ka­rie­tiš­kos me­di­ci­ nos, – ope­ra­ci­ja. Vien iš šių ope­ra­ ci­jų per me­tus JAV už­dirb­ta apie 6 mlrd. do­le­rių. Kiek­vie­na in­va­zi­ja į kū­ną pa­lie­ka pėd­sa­kų.“ S.Pe­lo­qui­no tei­gi­mu, blo­gai, kai me­di­kai ne­stu­di­juo­ja skaus­ mo. Pa­sak spe­cia­lis­to, ar­ti­miau­sia skaus­mo su­pra­ti­mui sri­tis yra os­ teo­pa­ti­ja, bet ne ki­ne­zi­te­ra­pi­ja ar or­to­pe­di­ja.

Dėl mei­lės sto­kos emo­ci­jos su­ke­lia įtam­pą, ku­ri kau­pia­si or­ga­niz­me, o vė­ liau kū­nas mums siun­čia ženk­lą – skaus­mą. Or­ga­niz­mas per­spė­ja ir pra­šo

Ko­k ia tik­ro­j i fi­z i­n io skaus­m o prie­žas­tis? „Skau­da, kai spaz­muo­ja minkš­ tuo­s ius au­d i­n ius, ypač jun­g ia­ muo­s ius fas­c ia bei raiš­č ius, – pa­g rin­d i­n es skaus­m o prie­ž as­t is var­di­ja Kau­ne ap­si­lan­kęs gi­lu­mi­ nio ma­sa­žo meist­ras. – Mes gal­ vo­ja­me, kad su­di­lo są­na­riai, kaž­ kas iš­ni­ro, iš­šo­ko.“ Au­d i­n iai ram­b ė­ja, spaz­m uo­ jan­tis mi­nė­tų kū­no da­lių skaus­ mas pro­gre­suo­ja, o žmo­gus ge­ria vais­tus ar ope­ruo­ja­si, tar­si prie­ žas­tys bū­tų ki­tos. Ko­d ėl taip nu­t in­ka? S.Pe­l o­ qui­n as vie­n a pa­g rin­d i­n ių prie­ žas­č ių įvar­d i­ja nuo­l at pa­s i­kar­


13

Antradienis, liepos 17, 2012

sveikata 23 mln. li­tų svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tui

Prekyboje buvo pa­vo­jin­gų kli­jų

Lie­tu­vo­je pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti 23,4 mln. li­tų svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tas, ku­riuo sie­kia­ma ne gy­dy­ti, o pa­dė­ti žmo­nėms ne­su­ sirg­ti. Iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nio pa­ra­mos fon­do pro­jek­tui skir­ta 9,6 mln. li­tų. Eks­per­ti­ne veik­la už­sii­man­čios Tarp­tau­ti­nės sku­bio­ sios me­di­ci­nos agen­tū­ros di­rek­to­rius Ne­das Ja­sins­kas BNS sa­ kė, kad Kau­ne nu­ma­to­ma įkur­ti moks­li­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ją, ku­rio­je bus ti­ria­mas įvai­rių pro­duk­tų po­vei­kis žmo­gaus or­ga­ niz­mui. La­bo­ra­to­ri­ja tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti maž­daug po me­tų. Ji bus lais­vos priei­gos, to­dėl kiek­vie­na bend­ro­vė ga­lės iš­tir­ti, ko­ kią įta­ką or­ga­niz­mui da­ro jos pro­duk­ci­ja, ir įgy­ti kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą rin­ko­je.

Iš­ty­rus „Su­per mo­no­lit“ kli­jus nu­sta­ty­ta, kad kenks­min­gos me­ džia­gos – to­lue­no leis­ti­nas kie­kis vir­šy­tas 12 kar­tų. To­lue­nas ga­li pa­ska­tin­ti ner­vų sis­te­mos li­gas, akių, gerk­lės ir plau­čių su­ dir­gi­ni­mą, ga­li pa­kenk­ti ne­gi­mu­siam vai­kui. Iš­ty­rus tai­sy­mo komp­lek­tą dvi­ra­čio pa­dan­goms, ku­ria­me yra vie­na tū­be­lė kli­ jų „Thumbs Up®Rubber So­lu­tion“ su še­šiais gu­mos lo­pais, kli­ jų su­dė­ty­je ras­ta iki aš­tuo­nis kar­tų dau­giau ben­ze­no ir to­lue­ no. Il­ga­lai­kis ben­ze­no po­vei­kis ga­li su­kel­ti vė­žį, ma­žak­rau­jys­ tę, leu­ke­mi­ją ir ki­tas li­gas. Kli­jai tu­ri bū­ti išim­ti iš rin­kos, su­rink­ ti iš var­to­to­jų. Kli­jų pla­tin­to­jams UAB „Sve­li­tus“ ir UAB „Om­ri­ na“ pa­skir­tos bau­dos.

ojams Bu­vo Ošo mo­ki­nys S.Pe­lo­qui­n as 1973 m. stu­d i­j a­vo struk­tū­r i­nę in­teg­ra­ci­ją ir Ry­tų me­ di­ci­ną Ka­l i­for­ni­jo­je, čia ve­dė se­mi­ na­rus ir pri­va­čias se­si­jas. 1976 m. jis iš­v y­ko į Pu­ną (In­d i­ja), į tarp­tau­t i­nę Ošo ko­mu­ną, mo­kė­si me­d i­ta­ci­jos ir dir­bo čia, vie­na­me di­d žiau­s ių pa­s au­ly­je te­ra­pi­jos ir dar­bo su kū­nu cent­r ų. Ta­po Ošo, pra­švi­tu­sio In­di­jos mis­ ti­ko, mo­k i­n iu. Daug me­t ų gy­ven­ da­mas Ošo ko­mu­no­je, jis gau­da­vo tie­sio­g i­n ius Ošo nu­ro­dy­mus, kaip dirb­t i su žmo­nė­m is, ir bu­vo vie­ nas iš as­me­ni­nių Ošo dar­bo su kū­ nu meist­r ų. Šiuo lai­ko­t ar­piu jis dir­b o in­d i­v i­ dua­liai ir su gru­pė­mis, tai­ky­da­mas įvai­rius me­to­dus, pri­si­dė­jo for­muo­ jant re­ba­lan­sin­gą, vi­sa­me pa­sau­ly­ je pri­pa­ž in­tą gi­laus ma­sa­žo bū­dą.

„„Nau­da: vis dau­giau vai­kų nu­sta­to­ma įvai­rių su­si­rgi­mų, ku­riuos lai­ku diag­no­za­vus, li­gos pro­gre­sa­vi­mą ga­li­ma su­stab­dy­ti. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Nuo 1971 m. su­kau­p ė daug ži­n ių bei įgū­d žių ir įgi­jo di­d žiu­lės pa­ tir­t ies kur­da­mas bei mo­k y­da­mas dirb­t i su kū­nu, as­me­ni­nio au­g i­mo me­to­dų.

Lu­kas Ki­vi­ta

to­jan­č ią psi­c ho­l o­g i­n ę įtam­p ą, emo­c i­j ų, no­r ų, troš­k i­m ų tram­ dy­mą – jiems nuo­lat kau­pian­tis, tai pra­s i­ver­ž ia fi­z i­n iu skaus­m u. Daug re­tes­nė prie­žas­tis – fi­zi­nės trau­mos. „Fi­zi­nis skaus­mas – tai na­tū­ ra­l us or­ga­n iz­m o no­ras su­l auk­t i dė­me­sio, per­spė­ji­mas, – aiš­ki­no S.Pe­lo­qui­nas. – Ne­daug žmo­nių su­vo­kia, kad, pa­vyz­džiui, nu­ga­ ros skaus­mų prie­žas­tis ga­li bū­ti emo­ci­nė.“ Gi­liai įtemp­ti rau­me­nys, au­di­ niai dar la­biau su­ram­bė­ja, to­dėl ame­ri­kie­tis spe­cia­lios tech­ni­kos bū­d u juos at­pa­l ai­d uo­ja, ma­sa­ žuo­da­mas la­bai gi­liai ne tik to­je vie­to­je, bet ir ap­link. Spe­cia­lis­tas pa­brė­žia pa­pras­tą tie­są: minkš­ tie­ji au­di­niai ne­ga­li bū­ti kie­ti. Keis­ti daž­niau­siai ne­rei­kia

S.Pe­lo­qui­no pa­cien­tai jau­čia pa­ ge­rė­ji­mą po vie­no, o kar­tais – po 10–15 sean­sų. Vy­ras pa­sa­ko­ja iš­gy­dęs ne vie­ ną žmo­gų, ku­riam skau­dė­jo gal­ vą, kak­lą, nu­ga­rą, pe­čius, rie­šus. Šie li­go­niai il­gai ir be­vil­tiš­kai gė­rė skaus­mo mal­ši­na­muo­sius. Ame­ ri­k ie­t is ti­k i­n a daž­n ai pa­d e­d ąs ken­čian­tie­siems mig­re­nos skaus­ mus, nors jie ir var­to­ja stip­rius vais­tus.

14

Svei­ka­tos pa­žy­ma – tik po­pie­rė­lis? Va­sa­ra dar tik įpu­sė­jo ir moks­lei­ viai il­si­si nuo in­ten­sy­vaus dar­bo mo­kyk­lo­je, bet me­di­kai ra­gi­na: lai­kas tik­rin­tis svei­ka­tą, nes jos pa­žy­mos rei­kės vos moks­lo me­ tams pra­si­dė­jus. Dėl šios prie­žas­ ties rug­sė­jį prie gy­dy­to­jų ka­bi­ne­ tų nu­si­tę­sia il­gos ei­lės, o jo­se lauk­ ti tik­rai nuo­bo­du. Ne­pai­so išanks­ti­nių ra­gi­ni­mų

Ar gy­dy­to­jai ir moks­lei­vių tė­vai nė­ra suin­te­re­suo­ti be­si­mo­kan­čių­ jų svei­ka­tą pa­tik­rin­ti ra­miai ir at­ sa­kin­gai? Tam rei­kia lai­ko. Kau­n o vi­s uo­m e­n ės svei­ka­ tos biu­ro spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad, no­rint iš­veng­ti ne­pa­to­gu­mų, pas gy­dy­to­ją de­rė­tų ap­si­lan­ky­ti kuo anks­čiau. De­ja, pra­kti­ka ro­do, kad dau­gu­ma žmo­nių ne­krei­pia dė­me­ sio į ra­gi­ni­mus ir tik­ri­na­si svei­ka­ tą, tiks­liau, pra­šo jos pa­žy­mos, pa­sku­ti­nę mi­nu­tę. Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­ lis­tė Do­vi­lė Ru­sy­tė per­spė­ja, kad da­lis po­lik­li­ni­ko­se dir­ban­čių gy­ dy­to­jų va­sa­rą ato­sto­gau­ja, to­dėl jų ko­le­goms di­dė­ja krū­vis ir be moks­lei­vių svei­ka­tos tik­ri­ni­mo. Tei­sin­gai el­gia­si tie tė­vai, ku­rie sa­ vo vai­kus me­di­ci­ni­nei ap­žiū­rai už­ re­gist­ruo­ja dar pa­va­sa­rį ir taip iš­ ven­gia ei­lių bei sku­bė­ji­mo. Už­kal­bi­nus moks­lei­vius Lais­ vės alė­jo­je dau­gu­ma jų tei­gė ma­ tę pra­ne­ši­mus pa­si­tik­rin­ti svei­ka­

tą su ra­gi­ni­mais ne­lauk­ti rug­sė­jo, ta­čiau šią va­sa­rą dar nė­ra lan­kę­si po­lik­li­ni­ko­je ir to da­ry­ti dar ne­si­ ren­gia. Vos ke­le­tas jau­nų žmo­nių tei­gė jau tu­rin­tys pa­žy­mą ar pla­ nuo­jan­tys ją gau­ti šią sa­vai­tę. Abe­jo­ja ap­žiū­ros svar­ba

Daug Kau­no moks­lei­vių ga­na skep­tiš­kai ver­ti­na pri­va­lo­mą me­ di­ci­ni­nę ap­žiū­rą. Pak­lau­sus, ar ei­tų tik­rin­tis svei­ka­tos, jei­gu tai ne­bū­tų pri­va­lo­ma, dau­ge­lio at­sa­ ky­mas bu­vo nei­gia­mas. Jų nuo­mo­ne, svei­ka­tos pa­žy­ma tė­ra pa­pras­čiau­sias for­ma­lu­mas, ku­rį rei­kia įvyk­dy­ti no­rint, kad leis­tų lan­ky­ti mo­kyk­lą. „Ši sis­te­ma yra tei­sin­ga, ta­čiau re­tai ka­da į ją žiū­ri­ma rim­tai. Pa­ žy­mas su­ren­ka mo­kyk­lo­je dir­ban­ ti me­di­ci­nos se­suo ir tuo vis­kas bai­gia­si. Neat­ro­do, kad į jas kas kreip­tų dė­me­sį“, – tei­gė bū­si­ma abi­tu­rien­tė Ra­mu­nė. Jos drau­gė Ie­va tvir­ti­no, kad kai ku­rie jos bend­raam­žiai pas gy­dy­ to­ją ei­na ly­di­mi tė­vų, pa­tys nu­ ro­do, ką gy­dy­to­jas tu­ri pa­ra­šy­ ti svei­ka­tos pa­žy­mo­je. Tė­vai sa­ko ge­riau­siai ži­nan­tys, ko rei­kia jų at­ ža­loms ir to­kiu bū­du tau­po sa­vo, kar­tu ir vai­kų, ir gy­dy­to­jų lai­ką. Kai ku­rie moks­lei­viai ne­ga­ilė­ jo kri­ti­kos ir pa­tiems gy­dy­to­jams, ku­rie leng­va­bū­diš­kai štam­puo­ ja svei­ka­tos pa­žy­mas ir neį­ver­ti­na tik­ro­sios svei­ka­tos būk­lės. „Kai ku­riems gy­dy­to­jams to­kie pa­cien­tai vi­sai ne­rū­pi. Pa­ra­šo to­

kią pa­žy­mą, ko­kios pa­pra­šo­ma. Tai ko­kia pra­smė iš­vis ei­ti tik­rin­tis?“ – klau­sė aš­tuo­nio­lik­me­tis Dei­vi­das. Lais­vės alė­jo­je te­ko iš­girs­ti ir ki­to­kią moks­lei­vių nuo­mo­nę. Kai ku­rie ap­klaus­tie­ji tvir­ti­no, kad nie­ka­da nė­ra su­si­dū­rę su gy­dy­to­ jų abe­jin­gu­mu. „Ma­no ma­ny­mu, šiek tiek per stip­ru sa­ky­ti, kad gy­dy­to­jams te­ rū­pi pa­ra­šy­ti pa­žy­mą kuo grei­ čiau. Tik­rai yra to­kių spe­cia­lis­tų, ku­rie lai­ko­si vi­sų pri­va­lo­mų pro­ ce­dū­rų“, – tvir­ti­no vie­na gat­vė­je kal­bin­tų moks­lei­vių. Tai yra bū­ti­na

Vi­si svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mui rei­ ka­lin­gi ty­ri­mai yra la­bai svar­būs. Kau­no Cent­ro po­lik­li­ni­kos vy­res­ nio­ji vai­kų li­gų gy­dy­to­ja As­ta Rui­ bie­nė tei­gia, kad tik at­li­kus vi­sas pro­ce­dū­ras ga­li­ma tin­ka­mai įver­ tin­ti vai­ko svei­ka­tos būk­lę.

Kai ku­riems gy­dy­ to­jams to­kie pa­ cien­tai vi­sai ne­rū­ pi. Pa­ra­šo to­kią pa­ žy­mą, ko­kios pa­ pra­šo­ma. Tai ko­ kia pra­smė iš­vis ei­ ti tik­rin­tis? „Jei­gu vai­kui nu­sta­to­mas nu­ tu­ki­mas, mes nu­ro­do­me, ko­kios die­tos lai­ky­tis. Jei­gu ma­to­me fi­

40 tūkst.

– tiek sveikatos pažymų kasmet atnešama į Kauno bendrojo lavinimo mokyklas. zi­nių su­tri­ki­mų – at­lei­džia­me nuo šuo­lių, įtam­pos ar ap­kro­vos pra­ti­ mų. Kiek­vie­nas vai­kas gau­na in­di­ vi­dua­lias re­ko­men­da­ci­jas“, – ti­ki­ no spe­cia­lis­tė. Gy­dy­to­ja pa­brė­žė, kad me­di­ci­ni­nė pa­žy­ma rei­ka­lin­ ga ir dėl ūmių svei­ka­tos su­tri­ki­ mų. Jei per pa­mo­kas mo­ki­niui dėl aler­gi­jos ar lė­ti­nių svei­ka­tos su­ tri­ki­mų pri­rei­kia sku­bios me­di­ci­ nos pa­gal­bos, mo­kyk­lo­je dir­ban­ ti bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja ga­li įver­tin­ti si­tua­ci­jos pa­vo­jin­gu­ mą ir im­tis ati­ti­ka­mų prie­mo­nių. Tik­ri­nant mo­ki­nių svei­ka­tą įver­ ti­na­mi šie kri­te­ri­jai: kū­no ma­sės in­dek­sas, re­ga, klau­sa, dan­tų būk­ lė, oda, krau­jas. Taip pat pa­tik­ri­ na­mos kū­no krau­jo­ta­kos, ner­vų, virš­ki­na­mo­jo trak­to, uro­ge­ni­ta­li­ nė, ske­le­to ir rau­me­nų bei en­dok­ ri­ni­nė sis­te­mos. Kiek­vie­nais me­tais į Kau­no mo­ kyk­las moks­lei­viai at­ne­ša dau­giau kaip 40 tūkst. svei­ka­tos pa­žy­mų.


14

Antradienis, liepos 17, 2012

sveikata

Sal­mo­ne­lio­zė – ne ti Net 38 Kau­no ap­skri­ties gy­ven­to­jai per vie­ną mė­ne­sį už­si­krė­tė sal­mo­ne­lio­ze. Toks neįp­ras­tai di­de­lis skai­čius ver­čia su­si­rū­pin­ti, kad žmo­nės ne­ži­no, kaip tin­ka­mai ruoš­ti mais­tą ir ap­si­sau­go­ ti nuo šios li­gos. Lu­kas Ki­vi­ta Kiau­ši­niai prie alaus

„„Daug: per vie­ną mė­ne­sį sal­mo­ne­lio­ze su­si­rgo net 38 Kau­no kraš­to gy­

ven­to­jai, kai ku­rie jų pa­te­ko į li­go­ni­nę.

Sal­mo­ne­lio­zė – tai bak­te­ri­nė žar­ ny­no už­de­gi­mi­nė li­ga. Ją su­ke­lia bak­te­ri­jos, va­di­na­mos sal­mo­ne­lė­ mis. Žmo­gus su­ser­ga, kai jos pa­ kliū­va į bur­nos ert­mę ir per virš­ki­ na­mą­jį trak­tą pa­sie­kia žar­ny­ną. Pag­rin­di­niai li­gos simp­to­mai yra aukš­ta kū­no tem­pe­ra­tū­ra, vė­mi­ mas, vi­du­ria­vi­mas, stip­rūs kau­lų, rau­me­nų, pil­vo ir gal­vos skaus­mas, šą­lan­čios ga­lū­nės. Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės In­ fek­ci­nių li­gų sky­riaus gy­dy­to­ja Da­lia Mer­kie­nė tei­gia, kad žmo­nės už­si­kre­čia sal­mo­ne­lio­ze, kai var­to­ ja ne­tin­ka­mai ap­do­ro­tus gy­vu­li­nės kil­mės mė­sos pro­duk­tus. „No­rint iš­veng­ti li­gos ir jos su­ ke­lia­mų ne­ma­lo­nu­mų, rei­kia įsi­ti­ kin­ti, kad mė­sa, ku­rią val­go­me, yra tin­ka­mai ter­miš­kai ap­do­ro­ta. Sal­ mo­ne­lės žūs­ta nuo aukš­tos tem­pe­ ra­tū­ros. Ga­li­ma su­si­rgti ir nuo bak­ te­ri­jo­mis už­krės­tų kiau­ši­nių, kai jie var­to­ja­mi ža­li. Pa­vyz­džiui, vy­ rai mėgs­ta alų už­si­ger­ti ža­liu kiau­ ši­niu“, – aiš­ki­no gy­dy­to­ja D.Mer­ kie­nė.

At­si­mins vi­są gy­ve­ni­mą

Vil­nie­tė Kris­ti­na, su vy­ru gy­do­ma Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės In­fek­ci­ nių li­gų sky­riu­je, ma­no už­si­krė­tu­

Dalia Mer­kie­nė:

Rei­kia įsi­ti­kin­ti, kad mė­sa, ku­rią val­go­me, yra tin­ka­mai ter­miš­ kai ap­do­ro­ta. Ga­li­ma su­si­rgti ir nuo bak­te­ ri­jo­mis už­krės­tų kiau­ ši­nių, kai jie var­to­ja­ mi ža­li.

si nuo tor­to, ku­rio su­val­gė vos ga­ ba­lė­lį. Po­ra su ar­ti­mai­siais šven­tė krikš­ ty­nas. Ki­tą die­ną po šven­tės abu pa­si­ju­to pra­stai. Bu­vo silp­na, mau­ dė skran­dį ir žar­ny­ną, py­ki­no. Net­ ru­kus paaiš­kė­jo, kad su­si­rgo be­veik vi­si šven­tės da­ly­viai. Kris­ti­na ir jos vy­ras krei­pė­si į me­di­kus. Jie bu­vo pa­gul­dy­ti į li­go­ ni­nę. Diag­no­zuo­ta sal­mo­ne­lio­zė. „Įta­ria­me, kad už­si­krė­tė­me nuo tor­to, ku­rį val­gė vi­si, iš­sky­rus vie­ ną šven­tės sve­čią. Ne­su­sir­go tik jis. La­bai ti­kė­ti­na, kad ga­mi­nant tor­tą į jį bu­vo dė­ta sal­mo­ne­lė­mis už­krės­ tų kiau­ši­nių“, – svars­to li­go­ni­nė­je te­be­gy­do­ma Kris­ti­na. Jos svei­ka­ta ge­rė­ja, tik dar ne­si­ liau­ja pil­vo skaus­mai. Blo­giau­sia jau praė­jo. „Ly­gi­nant su pir­mo­ sio­mis die­no­mis pa­tir­to­mis kan­ čio­mis, da­bar ma­no sa­vi­jau­ta yra pui­ki“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris. Ga­li­mos rim­tos komp­li­ka­ci­jos

Nuo žmo­gaus am­žiaus ir imu­ni­ nės sis­te­mos už­si­krė­ti­mas sal­mo­ ne­lio­ze ne­prik­lau­so. Ki­taip ta­riant, su­ser­ga vi­si. Imu­ni­nė sis­te­ma tu­ri reikš­mės li­gai vys­tytis.

Ame­ri­kie­čio iš­šū­kis gydytojams „Ne­su ste­buk­la­da­rys, 13 nors kar­tais žmo­nėms at­ro­do ki­taip, – juo­kia­si S.Pe­lo­qui­

nas. – Aš tik ži­nau, ko­dėl skau­da ir kaip tą skaus­mą pa­nai­kin­ti.“ Ne­se­niai pas ma­sa­žo spe­cia­lis­ tą lan­kė­si li­go­nis, ku­riam gy­dy­to­ jai rekomendavo keis­ti ke­lio są­na­rį. Žmo­gus pen­ke­rius me­tus tris kar­ tus per sa­vai­tę bu­vo lan­kę­sis pas ki­ne­zi­te­ra­peu­tą, var­to­jęs vais­tus. Pas S.Pe­lo­qui­ną vos už­li­po laip­ tais. Jau po pir­mo sean­so pa­si­ju­to daug ge­riau, o po vi­so kur­so vaikš­ čio­jo nejausdamas skaus­mo. „Ne­re­tai žmo­gui ne­rei­kia keis­ti są­na­rio, nors gy­dy­to­jai siū­lo tai da­ ry­ti“, – re­ba­lan­sin­go meist­ras tei­ gė, kad keis­ti kremz­les ar są­na­rius rei­kia tik išim­ti­niais at­ve­jais. La­bai svar­bu ži­no­ti tiks­lią skaus­ mo vie­tą. Jei skau­da apa­ti­nė­je nu­ ga­ros da­ly­je, jis ga­li sklis­ti dėl įtam­ pos ko­jo­se ar pė­do­se. Bū­tų pui­ku, pa­ta­ria ame­ri­kie­tis, kad žmo­gus iš­mok­tų tem­pi­mo pra­ti­mų, ma­ sa­žuo­ti sa­vo kū­ną spe­cia­liais įran­ kiais, nes kai ku­rių vie­tų pa­siek­ ti ne­ga­li. Ar­ba reikėtų ap­si­lan­ky­ti pas gi­lu­mi­nių ma­sa­žų spe­cia­lis­tą. Dvi emo­ci­jų gru­pės

S.Pe­lo­qui­nas, juo­kais pa­klau­ sus, kad jis tur­būt ne­tu­ri drau­gų tarp gy­dy­to­jų, nu­si­kva­to­jo. Pa­dė­ jęs žmo­nėms, jis ra­šo laiš­ką me­di­

kams, ta­čiau jiems ne­bū­na įdo­mu. „Nors yra vie­nas ki­tas, ap­si­lan­kęs ma­no kur­suo­se“, – pri­du­ria S.Pe­ lo­qui­nas.

La­bai svar­bu ži­no­ ti tiks­lią skaus­mo vie­tą. Jei skau­da apa­ti­nė­je nu­ga­ros da­ly­je, jis ga­li sklis­ ti dėl įtam­pos ko­jo­ se ar pė­do­se.

Jis taip pat jau­čia skaus­mą, ta­ čiau mėgs­ta eks­pe­ri­men­tuo­ti. Pa­ vyz­džiui, pa­lau­kė, kol ran­kos rie­ šo skaus­mas iš­pli­to iki kak­lo, ta­da ėmė gy­dy­ti sa­ve ir vėl jau­tė­si pui­ kiai. Prieš ke­le­rius me­tus me­di­kai, at­li­kę jam ty­ri­mą mag­ne­ti­nio re­zo­ nan­so me­to­du, pa­ta­rė keis­ti ke­lio kremz­lę, ne­bė­gio­ti ir ne­šok­ti. Dar 1952 m. ta­pęs pro­fe­sio­na­liu šo­kė­ ju ame­ri­kie­tis ne­var­to­jo pa­skir­ tų vais­tų, pa­ts sa­ve gy­do ir jau­čia­ si la­bai ge­rai. „Ir, ži­no­ma, šo­ku, nes la­bai tai mėgs­tu“, – šyp­te­lė­jo švy­tin­tis vy­ ras ir pa­brėžė, kad skaus­mo pa­ grin­das – vi­du­je su­si­kau­pu­si įtam­ pa ir emo­ci­jos.

Jas su­skirs­tė­me į dvi gru­pes. Šird­gė­la, skaus­mas ir pyk­tis pa­si­ lie­ka blo­go­jo­je pu­sė­je ir mes jų at­ si­sa­ko­me, no­ri­me, kad šios emo­ ci­jos iš­nyk­tų. Mei­lė, džiaugs­mas, lai­mė ir aist­ra daž­niau­siai at­si­du­ ria ge­ro­jo­je pu­sė­je ir šias emo­ci­jas no­ri­me jaus­ti vi­są lai­ką. Rei­kia mo­ky­tis my­lė­ti

„Nes­tip­rius rau­me­nų spaz­mus daž­niau­siai su­ke­lia emo­ci­nė ir psi­ cho­lo­gi­nė įtam­pa, – tę­sė S.Pe­ lo­qui­nas. – Dau­gu­ma iš mū­sų to ne­sup­ran­ta­me. Dau­ge­lio skaus­ mų prie­žas­tis – mū­sų ne­pa­ro­dy­tos emo­ci­jos ir ne­ga­ty­vūs įsi­ti­ki­ni­mai. Nea­be­jo­ti­nai pa­ste­bė­jo­te, kad kū­ no ir kvė­pa­vi­mo pra­ti­mai su­ža­di­na ener­gi­ją ir iš­ju­di­na jū­sų jaus­mus. Po­jū­čiai su­stip­rė­ja ir at­ro­do daug ryš­kes­ni“, – aiš­ki­no ame­ri­kie­tis. Tai vyks­ta dėl to, kad mankš­tin­ da­mie­si su­ba­lan­suo­ja­me sa­vo ener­ gi­ją. At­si­pa­lai­da­vus rau­me­nims ir ener­gi­jai pra­dė­jus verž­tis, skaus­mas ir trau­mos, at­ro­do, pa­si­trau­kia. „Žvel­giant dar gi­liau, pa­grin­di­nė svei­ka­tos pro­ble­mų prie­žas­tis yra ta, kad mes ne­mo­ka­me my­lė­ti ki­tų, min­ty­se blo­gai gal­vo­ja­me, lin­ki­me blo­go, pa­vy­di­me, – tei­gė S.Pe­lo­ qui­nas. – Dėl mei­lės sto­kos emo­ ci­jos su­ke­lia įtam­pą, ku­ri kau­pia­ si or­ga­niz­me, o vė­liau kū­nas mums siun­čia ženk­lą – skaus­mą.“

„„ Re­vo­liu­ci­ja: S.Pe­lo­qui­nas tei­gia, kad nuo skaus­mo daž­niau­siai pa­de­da


15

Antradienis, liepos 17, 2012

sveikata

ik apsinuodijimas, bet ir kan­čia Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tai pa­ta­ria „„Par­duo­tu­vė­je nu­si­pir­kę ža­lios mė­

„„Ža­liai mė­sai ir iš jos pa­ga­min­tiems

sos ją dė­ki­te į plas­ti­ki­nį mai­še­lį, kad ne­su­si­lies­tų su ki­tu krep­šy­je esan­ čiu mais­tu.

pa­tie­ka­lams nau­do­ki­te at­ski­rus vir­ tu­vės įran­kius (pei­lius, len­te­les). „„Pa­nau­do­tus vir­tu­vės įran­kius ge­

„„Na­mo par­si­neš­tą mais­tą ne­dels­da­

mi įdė­ki­te į šal­dy­tu­vą, kad iš­veng­tu­ mė­te bak­te­ri­jų dau­gi­ni­mo­si.

rai nu­plau­ki­te po te­kan­čiu karš­tu van­de­niu. „„Pa­kan­ka­mai ge­rai iš­vir­ki­te, iš­kep­ki­

„„Pa­ga­min­tus pa­tie­ka­lus šal­dy­tu­ve

te viš­tie­ną, ki­tą mė­są ir jų pro­duk­tus.

lai­ky­ki­te taip, kad jie ne­si­lies­tų su ža­ lia mė­sa.

„„Ne­ra­gau­ki­te ir ne­val­gy­ki­te ža­lios

mė­sos, far­šo. „„Su­šal­dy­tą viš­tie­ną, mė­są ati­tir­pin­

ki­te šal­dy­tu­ve.

„„Ne­su­val­gy­tą mais­tą lai­ky­ki­te šal­

„„Kar­tą ati­tir­pi­nę ža­lią mė­są ven­ki­te

dy­tu­ve, o prieš var­to­ji­mą pa­kar­to­ti­ nai pa­kai­tin­ki­te.

„„Są­ly­ga: ža­lią mė­są mais­tui bū­ti­na ruoš­ti at­ski­rai nuo ki­tų mais­to pro­duk­tų, nau­do­jant at­ski­rą pei­lį ir pjaus­

ty­mo len­te­lę. 

„Ats­pa­raus žmo­gaus sal­mo­ne­ lio­zė smar­kiai ne­pa­veiks. Li­go­nis šiek tiek pa­vi­du­riuos, pa­karš­čiuos ir tuo li­ga baig­sis. Ser­gan­ty­sis net ne­sup­ras, kad sir­go sal­mo­ne­lio­ze, ir ma­nys, kad pa­pras­čiau­siai ap­si­ nuo­di­jo“, – aiš­ki­no D.Mer­kie­nė. Silp­nes­nės imu­ni­nės sis­te­mos, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės su­si­rgę iš­gy­ve­na tik­rą pra­ga­rą. Yra at­ve­jų, kai li­ga komp­li­kuo­ja­si – pa­di­dė­ja li­go­nio žar­ny­no pra­lai­du­mas. Ta­ da at­si­ran­da ri­zi­ka, kad bak­te­ri­jos pa­klius į krau­ją ir iš­si­vys­tys jo už­ krė­ti­mas, dar va­di­na­mas sal­mo­ne­ lio­zi­niu sep­siu. Gy­dy­to­jai tei­gia, kad sal­mo­ne­ lio­zės gy­dy­mas nė­ra su­dė­tin­gas.

38 žmonės susirgo salmonelioze per vieną mėnesį.

„Sal­mo­ne­lės yra bak­te­ri­jos, to­ dėl li­ga gy­do­ma an­ti­bio­ti­kais. Ser­ gan­tis žmo­gus ne­ten­ka daug skys­ čių ir mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų, to­dėl la­bai svar­bu at­kurti jų ba­lan­są – li­ go­niui į ve­ną la­ši­na­me drus­kų tir­ pa­lus“, – pabrėžė gydytoja.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

pa­kar­to­ti­nai ją už­šal­dyti.

As­mens hi­gie­na

„„Ne­ga­min­ki­te mais­to šei­mos na­ „„Prieš ga­min­da­mi ža­lią mė­są vi­sa­

da nu­plau­ki­te. Nu­sip­lau­k i­te ran­kas, jei lie­tė­te ža­ lius kiau­ši­n ius, ža­l ią mė­s ą ar ne­ šva­rius pa­vir­šius. Nu­sip­lau­k i­te ran­kas prieš ga­m in­ da­mi mais­tą ir kiek­vie­ną kar­tą po ža­lios mė­sos do­ro­ji­mo, pa­si­nau­do­ jus tua­le­tu, po są­ly­čio su gy­v ū­nų, li­go­nių iš­ma­to­mis. Pri­m in­k i­te vai­kams, kad jie nu­si­ plau­tų ran­kas prieš val­g į, ypač jei žai­dė su na­mų au­g in­ti­niu.

riams, jei ne­ga­luo­ja­te ar su­tri­ku­si jū­ sų žar­ny­no veik­la.

Bū­ti­na ži­no­ti apie kiau­ši­nius „„Mais­tui var­to­ki­te tik švie­žius kiau­

ši­nius. Švie­žu­mą ­tik­rinkite pa­nar­di­ nę kiau­ši­nį į šal­to van­dens stik­li­nę: švie­ži lie­ka dug­ne, o se­ni iš­ky­la į pa­ vir­šių. Kuo didesnė oro ki­še­nė kiau­ ši­ny­je, tuo kiau­ši­nis se­nes­nis.

nu­plau­ki­te drung­nu van­de­niu. „„Lai­ky­ki­te kiau­ši­nius 5–18 laips­nių

ši­lu­mos tem­pe­ra­tū­ro­je, jie ne­tu­ri lies­ tis su ki­tu mais­tu. „„Ven­ki­te mais­to su ža­liais kiau­ši­

„„Ne­var­to­ki­te su­ski­lu­sių kiau­ši­nių,

prieš pat vartodami ža­lius kiau­ši­nius

niais, ypač na­muo­se ga­min­tų le­dų, kre­mo, plak­to try­nio su cuk­ru­mi.

Nar­dy­mo au­kų ne­ma­žė­ja Kris­ti­na Ci­pa­ry­tė Per dvi lie­pos sa­vai­tes į Kau­no kli­ni­kas pa­te­ko 11 su­si­ža­lo­ju­sių­ jų, kai no­rė­jo su­stip­rin­ti svei­ka­ tą, – mau­dy­da­mie­si ir nar­dy­da­mi. Vie­ni šių li­go­nių gy­do­si am­bu­la­ to­riš­kai, ki­ti te­be­gu­li li­go­ni­nė­je. Vie­nas vy­ras su­si­ža­lo­jo itin sun­ kiai, ko ge­ro, ne­pa­gy­do­mai.

ne vais­tai, o gi­lu­mi­nis ma­sa­žas. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Žmo­nės vis dar neiš­moks­ta sau­ giai il­sė­tis“, – ne­sle­pia ap­mau­do Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ ver­si­te­to Neu­ro­chi­rur­gi­jos kli­ ni­kos Stu­bu­ro neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riaus va­do­vas gy­dy­to­jas Bro­ nius Špa­kaus­kas. Dau­gu­ma iš mū­sų ne­pa­ten­kin­ti šios va­sa­ros orais, ta­čiau gy­dy­to­ jas džiau­gia­si, kai jis vė­sus. Toks bu­vo šis sa­vait­ga­lis, to­dėl me­di­ kai nau­jų nar­dy­mo au­kų ne­tu­rė­ jo. Ne­kin­tan­ti bend­ra sta­tis­ti­ka ro­do, kad žmo­nėms trūks­ta są­ mo­nin­gu­mo. „Nuo liep­tų į van­de­nį šo­ki­nė­ ja ir su­si­ža­lo­ja ne tik vai­kai. Ket­ vir­tą de­šim­tį ge­ro­kai per­žen­gę vy­rai taip pat ne­tu­ri sa­vi­sau­gos jaus­mo“, – ap­gai­les­tau­ja B.Špa­ kaus­kas. Daž­niau­siai su­ža­lo­ji­mų pa­ti­ ria žmo­nės, ku­rie nar­do ne­ži­no­ muo­se van­dens tel­ki­niuo­se, prieš ri­zi­kuo­da­mi, pa­tin­gi pa­tik­rin­ ti eže­ro ar tven­ki­nio dug­ną ir gy­ lį. At­sit­ren­kus į dug­ną ar ki­to­kią ja­me esan­čią kliū­tį ga­li lūž­ti kak­ lo slanks­te­liai, stu­bu­ras. Tai la­bai ap­vo­jin­gos trau­mos.

„„Ri­zi­ka: to­kios pra­mo­gos – links­mos, bet pa­vo­jin­gos. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Lai­mė, kai nu­ken­tė­ju­sie­ji, pa­ty­ rę kak­lo trau­mas, ne­pra­ran­da są­ mo­nės. Tuo­met jie ga­li pa­sa­ky­ti, ar jau­čia ga­lū­nes, ar jos ne­tirps­ ta. To­kiu at­ve­ju gy­dy­to­jas pa­ta­ ria su­si­ža­lo­ju­sia­jam už­dė­ti kak­lo įtva­rą, jo ne­tu­rint ap­suk­ti kak­lą rankš­luos­čiu ir pa­gul­dy­ti žmo­gų ant kie­to pa­grin­do. Ži­no­ma, svar­

B.Špa­kaus­kas ra­ gi­na vi­sus, mėgs­ tan­čius van­dens pra­mo­gas, įsi­gy­ti kak­lo įtva­rą.

biau­sia ne­del­siant iš­kvies­ti grei­ tą­ją pa­gal­bą. Jei­gu nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­kvė­puo­ja, rei­kia jį gai­vin­ti da­ rant dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą. B.Špa­kaus­kas ra­gi­na vi­sus, mėgs­tan­čius van­dens pra­mo­gas, įsi­gy­ti kak­lo įtva­rą. Jis kai­nuo­ja tik ke­lio­li­ka li­tų, bet ga­li iš­gel­bė­ti žmo­gų nuo pa­ra­ly­žiaus, ku­ris su­ kaus­to vi­sam gy­ve­ni­mui. Daž­niau­sia klai­da, ku­rią da­ro žmo­nės to­kiais at­ve­jais – pa­tys ve­ža su­žeis­tą­jį į li­go­ni­nę. So­di­nant į leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, stu­bu­ras ga­ li bū­ti pa­žei­džia­mas dar la­biau nei per pa­čią ne­lai­mę. Gy­dy­to­jas dar kar­tą ak­cen­tuo­ja: svar­biau­sia tu­ rė­ti kak­lo įtva­rą ir sku­biai kvies­ ti me­di­kus.


16

antradienis, liepos 17, 2012

menas ir pramogos

Gau­sy­bę žmo­nių Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis su­kvie­ tė į vie­nuo­ly­no erd­ vę, ku­rio­je pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je bu­ vo at­lik­ta gar­sio­sios gru­pės „The Beat­ les“ na­rio se­ro Pau­ lo McCart­ney ora­ to­ri­ja „Ec­ce Cor Meum“.

„„Sėk­mė: klau­sy­to­jus su­ža­vė­jo nuo­šir­džiai šil­ta ir ly­riz­mo ku­pi­na mu­zi­ka. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Įs­pū­din­ga ora­to­ri­ja apie mir­tį ir mei­lę En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

„Štai ma­no šir­dis“

„Kad tik vis­ko ne­su­ga­din­tų lie­tus, kad tik ne­ly­tų“, – sek­ma­die­nį tar­si mant­rą kar­to­jo Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio koor­di­na­to­rius Jus­ti­nas Krėpš­ta, prieš kon­cer­tą su­tik­tas Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no priei­go­se, nes tą­dien pro­gno­zės ne­bu­vo pa­ lan­kios, tven­kė­si de­be­sys, die­ną vie­nur ki­tur nu­li­jo. Į kon­cer­tą gau­siai su­si­rin­kę klau­ sy­to­jai smal­siais vei­dais ly­dė­jo į sce­ną žen­gian­čius Kau­no vals­ty­ bi­nio cho­ro, Niurn­ber­go fil­har­mo­ ni­jos, Kel­no cho­ro, Kau­no ber­niu­ kų cho­ro „Var­pe­lis“ cho­ris­tus. Pa­ga­liau į sce­ną pa­ki­lo ir Kau­ no vals­ty­bi­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ ro mu­zi­kan­tai, iš­kil­min­gai žen­gė di­ri­gen­tas Ju­ri­jus Se­ro­vas su so­lis­ te Lau­ry­na Ben­džiū­nai­te. Di­ri­gen­tas ang­lų ir ru­sų kal­bo­ mis su­si­rin­ku­siuo­sius su­pa­žin­di­ no su kū­ri­nio at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja, at­sklei­dė pa­grin­di­nius ak­cen­tus: „Ora­to­ri­ja „Ec­ce Cor Meum“ – la­bai svar­bus P.McCart­ney kū­ri­ nys, pa­ra­šy­tas griež­tai lai­kan­tis ang­lų cho­ri­nės, sak­ra­li­nės mu­zi­ kos tra­di­ci­jų, ku­rioms jau per 500 me­tų. Kū­ri­nio pa­va­di­ni­mą „Ec­ ce Cor Meum“ („Štai ma­no šir­dis“ – liet.) įkvė­pė už­ra­šas virš Niu­jor­ ke, Šv.Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čio­je, esan­čios Jė­zaus skulp­tū­ros. Vė­liau, kai ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta įšven­ti­no jį į

ri­te­rius, P.McCart­ney šie žo­džiai ta­po gy­ve­ni­mo de­vi­zu.“ Tai ant­ro­ji P.McCart­ney ora­to­ ri­ja po žy­mio­sios „Li­ver­pu­lio ora­ to­ri­jos“, pa­ra­šy­tos 1991 m. „Ec­ce Cor Meum“ kom­po­zi­to­rius ra­šė la­bai il­gai: pra­dė­jo 1996 m., ta­čiau pro­ce­są nu­trauk­da­vo ki­ti pro­jek­tai, o ypač su­stab­dė jo pir­mo­sios žmo­ nos Lin­dos mir­tis, taip pat lem­tin­ gas su­si­ti­ki­mas su ant­rą­ja žmo­na ir ne­sėk­min­gai su­si­klos­čiu­sios ve­ dy­bos.

Kon­cer­tą drą­siai ga­ li­ma bū­tų pa­va­din­ ti mis­te­ri­ja – pa­gar­ baus iš­kil­min­gu­mo, sak­ra­lios pa­slap­ties pri­pil­dy­tu kū­ri­niu apie mei­lę.

Angeliškai švelnus balsas

Klau­sy­to­jai, re­gis, už­gniau­žę kva­ pą lau­kė kon­cer­to, ku­rį drą­siai ga­ li­ma bū­tų pa­va­din­ti mis­te­ri­ja – pa­ gar­baus iš­kil­min­gu­mo, sak­ra­lios pa­slap­ties pri­pil­dy­tu kū­ri­niu apie mei­lę. To­kią, ku­rios ne­su­nai­ki­ na net mir­tis, to­kią, kai ne­vil­ties, skaus­mo va­lan­dą ne pyks­ta­ma, ne kal­ti­na­ma, net ne rau­da­ma, o at­ si­grę­žia­ma į ne­mir­tin­gu­mą, ku­ris gal­būt ir yra mei­lės es­mė – at­si­grę­

žia­ma sto­jiš­kai, bet drau­ge ir su­ bti­liai, žvel­giant švel­niu žvilgs­niu ir drau­ge už­tik­rin­tai – bent jau tai at­sklei­dė tie­siog ma­giš­kas L.Ben­ džiū­nai­tės sop­ra­nas. Vos tik L.Ben­džiū­nai­tės vo­ka­ las nu­til­da­vo, tiks­liau, iš­tirp­da­ vo, jo iš­kart im­da­vai lauk­ti: aki­ vaiz­du, kad jis – sa­vo­tiš­ka kū­ri­nio ašis, o gal tėk­mė, kom­po­zi­ci­jai sa­ vi­tai pri­duo­dan­tis di­na­mi­kos, ku­ri plėtojosi ne pa­čiuo­se mu­zi­ki­niuo­ se gar­suo­se, o jų gel­mė­je. Minkš­tas, an­ge­liš­kai švel­nus ir drau­ge stip­rus L.Ben­džiū­nai­tės sop­ra­nas stul­bi­no, skli­do, re­gis, iš pa­čios gel­mės, su­si­lie­jęs su cho­ ris­tų bal­sais, or­kest­ro mu­zi­kan­tų sklei­džia­mais gar­sais, vėl iš­nir­da­ vo lyg gar­su ap­si­reiš­ku­si dva­sia – lo­bis, ku­rį kiek­vie­nas žmo­gus sa­ vy­je tu­ri. Mis­te­ri­ją kū­rė vi­si

„So­met­hing is dead“ – žo­džių apie mir­tį ne­bu­vo įma­no­ma neiš­girs­ ti ar ne­sup­ras­ti (ora­to­ri­ja bu­vo at­ lie­ka­ma lo­ty­nų ir ang­lų kal­bo­mis pa­gal P.McCart­ney žo­džius), bet tie žo­džiai pri­si­lies­da­vo prie liū­ de­sio tik tiek, kiek jis ga­li skaid­ rin­ti žmo­gaus sie­lą, ir nors iš­gy­ve­ ni­mai kū­ri­ny­je stip­rūs ir ban­guo­ja pla­čio­je di­na­mi­kos ska­lė­je, ta­čiau į at­vi­rą skaus­mą, jo klyks­mą nė kar­to ne­bu­vo nu­ženg­ta, net kal­ bant apie mir­tį, ku­ri ora­to­ri­jo­je at­ si­sklei­dė ne kaip tra­giš­kas, bai­sus ar siau­bin­gas re­zul­ta­tas, pa­ža­di­

„„Bal­sas: minkš­tas, švel­nus ir drau­ge stip­rus L.Ben­džiū­nai­tės sop­ra­nas,

re­gis, skli­do iš pa­čios gel­mės.

nan­tis pa­čius sun­kiau­sius, be­vil­ tiš­kiau­sius iš­gy­ve­ni­mus, o pil­nas pa­slap­ties įvy­kis. Tie­sa, žmo­gui jį sun­ku taip pa­žin­ti, bet to­dėl ir eg­ zis­tuo­ja me­nas, mu­zi­ka. Gal­būt ir mei­lė – bran­di, iš­min­tin­ga, ra­mi ir švel­ni, to­kia pat pa­slap­tin­ga kaip mir­tis. Di­na­mi­nė­je ne tiek gar­sų, kiek iš­gy­ve­ni­mų ku­l­mi­na­ci­jo­je pūs­ te­lė­da­vęs vė­je­lis, at­ro­dė, taip pat įsi­jung­da­vo į mis­te­ri­jos kū­ri­mą, ku­ria­me da­ly­va­vo ir sak­ra­lia rim­

„„Dė­me­sys: į pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je at­lie­ka­mą P.McCart­ney ora­to­ri­ją „Ec­ce Cor Meum“ su­si­rin­ko gau­sy­bė žmo­nių.

ti­mi dvelkianti Pa­žais­lio vie­nuo­ ly­no erd­vė, su­si­kau­pu­sios vie­ nuo­lės, nuo va­ka­ro vė­sos pra­dė­ję tar­pu­sa­vy­je glaus­ty­tis klau­sy­to­jai, ap­si­gau­bę at­si­neš­tu bend­ru ša­liu, ir dan­gu­je krykš­tau­jan­čios kregž­ dės, iš­si­sklai­dę de­be­sys, links­mai po žo­lę bė­gio­jan­tys vai­kai. „Tai tik­rai di­din­gas kū­ri­nys, – po kon­cer­to kal­bė­jo jau­na kau­ nie­tė Lau­ra. – Ne­ži­nau, ar įma­ no­m a priaug­t i iki to­k io gi­l aus iš­gy­ve­ni­mo.“


17

antradienis, liepos 17, 2012

menas ir pramogos

A.Ve­čers­kis: „Ne­bū­siu K.Smo­ri­gi­nas 2“ Šią sa­vai­tę „Do­mi­no“ teat­ro lan­ky­ to­jai tu­rės iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę pa­ ma­ty­ti Adol­fą Ve­čers­kį, vai­di­nan­ tį pa­ties re­ži­suo­ta­me spek­tak­ly­ je „Dak­ta­ras“, pa­sta­ty­tą pa­gal žy­ maus ra­šy­to­jo ir dra­ma­tur­go Bra­ nis­la­vo Nu­ši­čiaus pje­sę. Du spek­tak­liai

Spek­tak­ly­je „Dak­ta­ras“ A.Ve­čers­ kį, ku­ris vai­dins pro­fe­so­rių Rai­se­ rį, žiū­ro­vai ga­lės iš­vys­ti lie­pos 18 d. Kau­ne ir 20 d. Klai­pė­do­je. Ko­ me­di­jo­je „Dak­ta­ras“, ku­rio prem­ je­ra įvy­kio šių me­tų ba­lan­džio 2 d., pro­fe­so­rių Rai­se­rį vai­di­na ak­to­rius Kos­tas Smo­ri­gi­nas. Spek­tak­lio re­ ži­sie­rius A.Ve­čers­kis ak­to­rių pa­keis tik dvie­juo­se spek­tak­liuo­se. „Aš vai­din­siu tą pa­tį pro­fe­so­ rių Rai­se­rį, ku­ris nie­kaip ne­ga­li iš­ va­žiuo­ti, ta­čiau tai ne­bus tas pa­ts per­so­na­žas, ku­rį vai­di­na K.Smo­ ri­gi­nas. Aš esu aš, ma­no įkū­ny­tas per­so­na­žas bus ki­toks. Aš ne­bū­siu K.Smo­ri­gi­nas 2“, – ti­ki­na A.Ve­ čers­kis. Pak­laus­tas, ar nė­ra sun­ku kur­ti vaid­me­nį pa­ties re­ži­suo­ta­me spek­ tak­ly­je, A.Ve­čers­kis net ne­sua­be­jo­ ja: „Esu ne kar­tą tai da­ręs – be ga­lo sun­ku. To­kiu at­ve­ju sa­vo vaid­me­ niu ban­dai ap­rėp­ti vi­są spek­tak­lį. Ge­riau dirb­ti vie­ną dar­bą.“ Apie atei­tį ne­kal­ba

Teat­ro sce­no­je, spek­tak­ly­je „Žal­ do­ky­nė“, A.Ve­čers­kis vai­di­no iki 2010 m. pa­bai­gos, kai pa­si­trau­kė iš Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro (LNDT). Vis dėl­to ir to­liau jo vaid­me­nis žiū­ro­vai ga­li ma­ty­ ti ir ver­tin­ti žiū­rė­da­mi te­le­vi­zi­jos se­ria­lus. „Ak­to­rys­tė man – pro­fe­ sio­na­lus dar­bas. Kiek­vie­nas vaid­ muo – nau­jas iš­šū­kis, ir jo­kio skir­ tu­mo, ar jis teat­re, ki­ne, ar se­ria­le“, – įsi­ti­ki­nęs A.Ve­čers­kis.

Vai­din­siu tą pa­tį pro­fe­so­rių Rai­se­rį, ta­čiau tai ne­bus tas pa­ts per­so­na­žas, ku­rį vai­di­na K.Smo­ri­gi­nas. „Do­mi­no“ teat­re ro­do­mi du A.Ve­čers­kio re­ži­suo­ti spek­tak­liai, ta­čiau šia­me teat­re jis dar ne­kū­ rė nė vie­no vaid­mens. Į klau­si­mą, ar ne­ke­ti­na ar­ti­miau­siu me­tu nu­ džiu­gin­ti sa­vo žiū­ro­vų nau­ju vaid­ me­niu, ak­to­rius ir re­ži­sie­rius at­sa­ ko la­ko­niš­kai: „Nie­ka­da neuž­bė­gu sau už akių. Idė­jų yra vi­so­kių. Vis dėl­to kol kas, rugp­jū­tį, „Do­mi­no“ teat­re sta­ty­siu nau­ją spek­tak­lį, o atei­ty­je bus taip, kaip bus.“

„„Int­ri­ga: spek­tak­lis gvil­de­na ne­pag­rįs­tas tė­vų am­bi­ci­jas ir joms abe­

jin­gą vai­kų el­ge­sį.

jo sū­nui (jį vai­di­na Dei­vis Nor­vi­ las). Nors pa­sta­ra­sis yra tin­gi­nys, be­si­nau­do­jan­tis tė­vo pi­ni­gais, vis dėl­to tė­tu­šis nu­spren­džia, kad di­ džiau­sias pres­ti­žas šei­mai bū­tų, jei sū­nus tap­tų moks­lų dak­ta­ru ir ne bet ko­kiu, o fi­lo­so­fi­jos! Sup­ras­da­ mas, kad sū­ne­lis to­kių aukš­tu­mų sa­vo­mis jė­go­mis pa­siek­ti ne­su­ ge­bės, vie­toj jo stu­di­juo­ti iš­siun­ čia sa­vo sek­re­to­rių (Ei­mu­tis Kvoš­

čiaus­kas). Įrė­min­tas dip­lo­mas jau ka­bo ant sie­nos, tin­gi­niui sū­nui jau su­ras­ta į žmo­nas tin­kan­ti mi­ nist­ro duk­tė... Vi­są idi­lę ir pla­nus su­jau­kia ne­ti­kė­ta ži­nia. Pas­lau­gu­ sis sek­re­to­rius, stu­di­juo­da­mas už­ sie­ny­je sū­naus var­du, su­spė­jo ne tik ves­ti, bet ir su­si­lauk­ti vai­ko... Dar dau­giau int­ri­gų ir me­lo ver­pe­ to ato­maz­ga – spek­tak­ly­je „Dak­ ta­ras“.

„„Sce­na: Kau­no pub­li­ka tu­ri uni­ka­lią progą iš­vys­ti spek­tak­ly­je „Dak­ta­

ras“ vai­din­antį A.Ve­čers­kį. 

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtoja Regi­ na Reda Vasiliauskienė. Teisingi atsakymai: LOGARITMAS (pirm.), KRIMINALAS (antr.), PRISIPAŽINIMAS (treč.), BENDRI INTERESAI (ketv.), KILNUS POELGIS (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Debbie Macomber knygą „Krautuvėlė Gėlių gatvėje“. Gėlių gatvelėje yra mažutė krautuvėlė „Geri siūlai“, kurioje jau veikia ir mezgimo būrelis. Jos savininkei Lidijai tai svajonių išsipildymas, simbolizuojantis naują gyvenimą po sunkios ligos. Žaklina, išgyvenanti dėl atšalusių santykių su vyru ir nevykusios sūnaus santuokos, pirmoji užsirašo į mezgimo pamokas. Kerol trokšta kūdikio, vaikiška antklodėlė jai – būsimosios sėkmės ženklas. O akiplėša Aliksė mezga antklodę labdaros fondui – šitaip tikisi atidirbti teismo jai skirtas viešųjų darbų valandas.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Siu­že­tas int­ri­guo­ja

Spek­tak­ly­je „Dak­ta­ras“ A.Ve­čers­ kis sce­na da­ly­sis su ak­to­riais ir gar­siais at­li­kė­jais: Dei­vi­du Nor­vi­ lu-Dei­viu, Sau­liu­mi Si­pa­riu, Ma­ riu­mi Jam­pols­kiu, And­riu­mi Bia­ lob­žes­kiu, Ei­mu­čiu Kvoš­čiaus­ku, Edi­ta Užai­te, Ine­ta Sta­siu­ly­te, To­ ma Vaš­ke­vi­čiū­te, Da­lia Bren­ciū­te, Li­gi­ta Kond­ro­tai­te, Min­dau­gu Jus­ čiu­mi. Pje­sės siu­že­tas int­ri­guo­ja­mas: tur­tin­gos šei­mos gal­va Vik­to­ras Sva­rovs­kis, ku­rį vai­di­na Sau­lius Si­pa­ris, ži­no ge­riau­siai, ko rei­kia

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, liepos 24 d.


18 2

antraDIENIS, liepos 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19

skelbimai

Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� ����������������������������������������������� 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia� ����������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Atsiliepkite!�������������������������������������������20

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus, baldų apmušėjus, darbuotojus stalių ūkio darbams atlikti. Darbas nuolatinis. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas. Tel. (8 37) 341 768. 989107

Autoservisas Kaune ieško automobilių šaltkalvio remontininko. Atlyginimas nuo 2000 Lt, atskaičius mokesčius. Tel. (8 37) 337 939.

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas (-us) siūti vienasiūle siuvimo mašina ir tekstilinių trikotažinių gaminių lygintoją. Atlyginimai mokami laiku. Visos socialinės garantijos. Darbo patirtis būtina. Darbas Neries kr. 16. Teirautis tel. 265 821 8–16 val. 982052

UAB „Svelitus“ Kaune reikalingas sandėlio vadovas. Darbo pobūdis: ūkinių ir buities prekių sandėliavimas; darbų organizavimas bei kontrolė. Reikalinga 3 metų patirtis. CV siųsti remigijus@vikingo.lt. 987507

987748

Betonuotojams, mokantiems dirbti surenkamais klojiniais. Darbas Kaune, laiku mokamas atlyginimas nuo išdirbio. Tel. 8 686 63 744.

Viešbučiui „Via Baltica“ reikalinga kambarinė. Kreiptis tel. 8 656 39 311, viabalticapramogos@gmail.com. 986660

989080

Dirbti kavinėje-bare JI (Savanorių pr. 427) reikalinga (-as) virėja (-as) (darbas savaitinis). Tel. 8 656 39 930. 988190

Gaminti lietuviškus patiekalus restorane reikia virėjos (-os). Palankus darbo grafikas, atlyginimas sutartinis. Tel. 8 693 50 400. 989082

Ieškome suvirintojo dujomis. Darbas Kaune. Teirautis tel. 8 699 08 000. 989387

Ieškome vairuotojo (B kateg.) ir pagalbinių darbuotojų. Tel. 8 610 11 959. 989419

Kepyklai Panemunėje reikalingi: tešlos paruošėjas, bandelių kepėja ir pakuotoja. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 989096

Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 687 37 323. 976955

Lengvųjų automobilių servisui reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 699 64 366. 988187

Parduotuvei Sargėnuose reikalinga (-as) pardavėja (-as). Darbas pamainomis, slankiuoju grafiku. Tel. 8 672 44 467. uab.boleslovas@gmail.com. 989420

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 698 00 955. 987523

Reikalingas vairuotojas dirbti su savivarte puspriekabe. Darbas Lietuvoje. Tel. 8 687 29 349. 989407

Reikalingas vyriškis, galintis gyventi ir dirbti kaime, Kauno apskrityje. Tel. 8 635 86 293. 988423

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820. 987887

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129. 986831

Saugos tarnybai reikalingi apsaugos darbuotojai dirbti reagavimo ekipažuose. Darbas pamainomis. Visos socialinės garantijos. Atlyginimas iki 1800 Lt atskaičius mokesčius. Kontaktinė informacija: e. paštu apsauga@jungtis.lt, tel. (8 37) 361 354. 988067

Statybų įmonė Kaune ieško sąmatininkėsinžinierės (-iaus). Reikalavimai: LR aplinkos ministerijos galiojantis atestatas, ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu info@vbite.lt.

Paslaugos

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 984915

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

980333

Kompiuterių taisymo paslaugos. Nemokamas atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 987122

Statybos, remonto

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 956080

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 965541

Klinikoje „Terra medica“ atliekame: kaulų tankio matavimus rentgeniniu DEXA aparatu (tiriame stuburą ir šlaunikaulio galvutę); echoskopuojame kaklo ir kojų kraujagysles, pilvo organus, gimdą, krūtis, prostatą, sąnarius bei raumenis; ginekologinę mergaičių, moterų apžiūrą ir gydymą; kraujo tyrimus; kineziterapiją, masažus, stuburo kaklinės ir juosmeninės dalių tempimus. Konsultuoja ir gydo patyrę gydytojai. Registracija Kaune, Bažnyčios g. 19, tel. 321 439, 8 686 40 440. www.terramedica.lt. 988937

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 976905

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 981742

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 983658

Profesionali masažistė atlieka klasikinį gydomąjį (osteochondrozės, po insultų ir kt.) masažą. Gali ateiti į namus. Lic. Nr. 4002. Tel. 377 103, 8 615 24 926.

Atestuota įmonė atlieka paveldo (ir naujų) pastatų tinkavimo bei granitavimo marmuro trupiniais darbus. Tel. 8 686 63 744; www.statybulaikas.lt. 989493

Atliekamas visas sienų paruošimas, dažome. Kokybė, garantija. Pensininkams – nuolaidos. Idv Nr. 433900. Tel. 8 638 40 305. 988146

988811

967425

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

976195

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707.

988878

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250.

981074

986745

985474

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

983260

Medikų

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641.

Atliekame glaistymo, dažymo, tapetavimo, gipskartonio, dailylenčių kalimo, laminato klojimo darbus. Nuperkame, atvežame medžiagas. Tel. 8 622 24 711.

986187

987358

Buitinės technikos remonto

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309.

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

985663

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

981368

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

988473

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315.

981768

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

988676

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, šaldytuvų, elektrinių orkaičių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

988961

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

985520

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

968462

982193

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

985385

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

981972

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908.

982989

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

984559

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

980657

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

989063

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

980670

986247

Kompiuterininkų

985803

Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

969338

956064

981316

988934

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

987087

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 988993

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

987875

Dažau fasadus, sodo namelius, butus, laiptines ir įvairios paskirties patalpas. Atlieku plastikinių langų apdailą. Esu rimtas padorus meistras. Tel. 8 607 03 388, 8 672 77 316. www.m-apdaila.lt. 986395

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręžiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 985042

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 987792

Nukelta į 19 p.


193

antraDIENIS, liepos 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

Paslaugos Statybos, remonto Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 983995

DrenaĹžo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo ÄŻrengimĹł montavimas. MedĹžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentacijÄ…. Tel. 8 674 13 881. 987547

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Ďrengiame komunikacijas: vandentiekį, drenaŞą, buitines nuotekas ir kt. Tel. 8 677 45 566. 984500

Gaminame iĹĄ metalo laiptus, laiptinÄ—s duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancĹŤziĹĄkus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 987429

Greitai ir kokybiĹĄkai atliekame vidaus tinkavimo darbus profesionalia KNAUF ÄŻranga, kalkiĹł ir gipso miĹĄiniais. Tel. 8 687 92 558. 987286

GrindĹł betonavimas Kaune ir Kauno r., konsultuojame, suteikiame garnatijÄ…, tiekiame medĹžiagas. Tel. 8 678 19 899. 987129

KaminĹł ÄŻdÄ—klai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. LatakĹł valymas. Garantija. Be poilsio dienĹł. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 980601

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, dĹŤmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 984767

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430. 985532

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas ir kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 988906

Klojame trinkeles. Konsultuojame. Darbams suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 683 35 998.

987881

Kloju trinkeles. Tel. 8 641 53 152.

987379

KokybiĹĄkai klojame trinkeles, statome vejos, kelio kelkraĹĄÄ?ius. Atliekame ÄŻvairius statybos darbus. Suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 603 07 219. 986760

Palankiomis kainomis iĹĄnuomojama statybinÄ— technika: automobiliniai kranai, automobiliniai bokĹĄteliai, savivarÄ?iai, buldozeriai, mini krautuvai, statybinÄ— ÄŻranga. Tel. 8 699 35 217. 981733

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 986042

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

982787

PastatĹł ĹĄiltinimas putĹł polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. DaugiabuÄ?iĹł laiptiniĹł remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 987572

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ— patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt. 978656

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 980210

Remontuojame butus. Gipskartonio montavimas, daĹžymas, tapetavimas, laminato klojimas, plyteliĹł klojimas, smulkĹŤs santechnikos ir elektros darbai. Tel. 8 688 71 970. 988220

Renovuojame, rekonstruojame individualius pastatus. Betonuojame pamatus, mĹŤrijame, ÄŻrengiame tvoras, terasas, dengiame stogus ir t.t. Tel. 8 612 17 917, 8 679 73 878. 980264

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 984134

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 984113

988660

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 982684

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 980876

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. ÄŽvairiĹł lankstiniĹł, lietaus ir vÄ—dinimo sistemĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 987900

StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 980771

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome pavÄ—sines ir tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 986080

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Ĺ ventÄ—ms KavinÄ— UAB „Partizanai“ kvieÄ?ia ĹĄauniai praleisti laikÄ…, atĹĄvÄ™sti ĹĄeimos ĹĄventes (iki 100 asmenĹł). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

989085

Kitos

VERTĖJŲ

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 980835

Aliuminio balkonai – tiesiai iĹĄ gamintojo! BalkonĹł stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 988329

Apsaugos signalizacijos sodyboms, namams, butams, garaĹžams, sodĹł nameliams. Vaizdo stebÄ—jimo sistemos. NÄ—ra abonentiniĹł mokesÄ?iĹł. Pigiai. Tel. 8 675 04 304. 987712

Ďvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 987188

KokybiĹĄkos puĹĄies, uosio DURYS. ÄŽstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. UĹžsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254 10-21 val. 982242

Plisuotos ĹžaliuzÄ—s, roletai, romanetÄ—s, tinkleliai nuo vabzdĹžiĹł – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 984975

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 988274

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 988569

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 989230

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 982207

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Transportas nemokamai. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 988288

Parduodamas tvarkingas trijĹł kambariĹł butas su garaĹžu ir 3 a ĹžemÄ—s sklypu Aleksote, SniegenĹł g., dvibuÄ?iame name, bendr. pl. 80 kv. m. Kaina 160 000 Lt. Tel. 8 698 49 911. 989071

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967231

985940

Vieno aukĹĄto naujos statybos karkasinÄŻ namÄ… AlksniĹł g., VaiĹĄvydavoje (b. pl. 80 kv. m, 8,5 a sklypas). Kaina 175 000 Lt. Tel. 8 652 21 880.

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 982227

Visi apĹželdinimo darbai. ÄŽrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 987785

Želdynų projektavimas, vizualizacija (3D). Želdinimo darbai (vejos, Şeldynai, gėlynai, alpinariumai ir t.t.), palankios kainos. Tel. 8 681 62 573, 8 653 28 262. 986342

986987

978158

TrijĹł kambariĹł butÄ… BaltĹł pr. (bendr. pl. 74,51 kv. m, 7 a.). Tel. 8 679 56 566.

988445

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

989117

2 kambariĹł butÄ… Centre, E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturiĹł aukĹĄtĹł plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 987237

2 k. butÄ… A. Ĺ anÄ?iuose, AĹĄmenos 2-oji g. (8/1 a., nauja statyba, 54 kv. m, autonominis ĹĄildymas, virtuvÄ—s baldai, puikiai ÄŻrengtas, balkonas). Kaina 194 000 Lt. Tel. 8 676 20 424. 987443

2 kambariĹł butÄ… BaltĹł pr., Ĺ ilainiuose (b. pl. 52 kv. m, kaina sutartinÄ—). Tel. 8 675 49 671. 987851

2 kambariĹł butÄ… KrÄ—vÄ—s pr. (b. plotas 44,4 kv. m, 5/4 a., gera vieta, maĹžos sÄ…skaitos uĹž ĹĄildymÄ…, suremontuotas, tuĹĄÄ?ias). Tel. 8 686 40 200. 978341

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 699 83 228. 986286

220 kv. m mĹŤrinÄŻ 2 a. kokybiĹĄkÄ…, storĹł sienĹł namÄ… Aleksote, Seniavos pl., 4 a ĹžemÄ—s. Teritorija aptverta. Ĺ ildymas kietuoju kuru. Kaina 350 000 Lt. Tel. 8 687 23 877. 987079

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ—ĹžutÄ—, kelias). Tel. 8 676 22 944.

988728

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt.

1 k. butÄ… Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ— 5 kv. m, WC ir pusvonÄ— kartu, balkonas, naujas remontas, namas renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Galimas keitimas ÄŻ butÄ… Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d. 981450

SklypÄ… PociĹŤnuose, 2011 m. pripaĹžintoje graĹžiausioje kaimo gyvenamojoje vietovÄ—je (1,4 ha, ribojasi su tvenkiniu). Tel. 8 659 79 940. 988729

SodybÄ… Ĺ akiĹł r. ant uĹžtvankos kranto (vienkiemis, 2 ha ĹžemÄ—s, iĹĄ jĹł 40 a miĹĄko). Kaina 99 000 Lt. Tel. 8 678 06 864. 989370

Buitinė technika BUITINĖS TECHNIKOS iťparduotuvė! Vasaros iťpardavimas iki 30 %! Laukiame Jōsų JONAVOS g. 204A I–V 10–18 val., VI 10–15 val. Tel. 8 673 79 925, 331 005. 989069

Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 982087

Nauja ir nukainota buitinÄ— technika (orkaitÄ—s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ—s reikmenys. Atidavus senÄ… buitinÄ™ technikÄ… – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821555

Ĺ aldytuvai, ĹĄaldikliai, skalbykÄ—s, viryklÄ—s, integruojama technika. Nauji modeliai, kainÄ… siĹŤlome pigiau nei kitur. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr.1. Tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 976366

Baldai Nauja ir naudota prekybos ÄŻranga – UAB „NNPI“: kokybiĹĄkai montuojame, parduodame prekybos ÄŻrangÄ…, suteikiame nuolaidas. Tel. 8 684 22 221; www.nnpi.lt. 988358

985998

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

KeturiĹł kambariĹł butÄ… GeleĹžinio Vilko g. (bendr. pl. 84 kv. m, 4 a.). Tel. 8 679 56 566.

Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, ĹĄviesĹŤs (dydĹžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793.

969285

980350

988447

976485

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. AtveŞame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 985637

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens angliĹł. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 984071

AtveĹžame malkĹł miĹĄkaveĹžiu. Malkos trinkelÄ—mis. Brangiai perkame miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 28 211. 982525

Kauno NTI – PN skelbia nuraĹĄytĹł, netinkamĹł naudoti materialiniĹł vertybiĹł pardavimÄ… aukcione: 1. Kompresorius (1994 m.) – 50 Lt. 2. Siurblys UPC 5060 (1998 m.), 3 vnt. po 25 Lt. 3. Kultivatorius IB35 (1998 m.) – 100 Lt. 4. Perforatorius GBH2-24DSR (1998 m.) – 50 Lt. 5. Stiprintuvas „Kenwood“ KR-V2080 (1998 m.) – 25 Lt. 6. Rezervinis maitinimo ĹĄaltinis UPS1400 (1999 m.) – 15 Lt. 7. Kompiuteris P4 1800 (2003 m.) – 50 Lt. 8. Kompiuteris P4 1800-S (2003 m.) – 50 Lt. 9. Monitorius Hansol H750 (2003 m.) – 20 Lt. 10. Kompiuteris Sempron 2,3 (2005 m.), 2 vnt. po 50 Lt. 11. CentralÄ— Napco MA-1016E (1998 m.) – 75 Lt. 12. Multipleksorius Computer CECDX16M (1998 m.) – 75 Lt. 13. Monitorius 24“ (62 cm) Compiutar EM24 (1998 m.) – 20 Lt. 14. Vaizdo kamera CCD (2000 m.) – 20 Lt. 15. Telefonas „Nokia“ 8210 (2000 m.) – 10 Lt. 16. Multiplekseris DPLEX 16M-11 (2001 m.) – 25 Lt. 17. Monitorius VMC-15HR/1 (2006 m.), 5 vnt. po 20 Lt. 18. Vaizdo kamera EDC-143e (2006 m.) – 50 Lt. 19. KratyklÄ— ROTOMISE 48200 (2001 m.) – 100 Lt. 20. ÄŽrenginys STEL 10N-120-01 (2006 m.) – 75 Lt. 21. Siuvimo maĹĄina SINGER 9836C (2000 m.) – 50 Lt. 22. Kompiuteris Cell 600 (2000 m.) – 50 Lt. 23. Faksimilinis aparatas (1993 m.) – 25 Lt. 24. Kibiras termosinis 20l (2005 m.), 5 vnt. po 200 Lt. 25. Kombainas „Medis“ (1993 m.) – 200 Lt. 26. TermosinÄ— dėŞė GN 1/1(2002 m.), 2 vnt. po 100 Lt. 27. Kuteris – lazda MP 405C 230/50 (2002 m.) – 50 Lt. 28. Maisto virimo katilas KE-250 (1996 m.) – 250 Lt. 29. Marmitas MSECM-3 (1996 m.) – 200 Lt. 30. DarĹžoviĹł pjaustymo maĹĄina MPR-350 (2006 m.) – 100 Lt. Pirmasis aukcionas vyks ĹĄiĹł metĹł rugpjĹŤÄ?io 3 d. 11 val.; antrasis – rugpjĹŤÄ?io 20 d. 11 val. Kauno NTI – PN, Technikos g. 12, Kaunas. Nepardavus, pardavimas vyks antrajame aukcione pagal ÄŻstaigos nustatytÄ… tvarkÄ… ĹĄiĹł metĹł lapkriÄ?io 21 d. 10 val. Papildoma informacija tel. (8 37) 452 371, 8 656 19 004, Gintaras BuÄ?as. Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 987057

Nebrangiai parduodu malkas trinkelÄ—mis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 975235

StatybinÄ—s medĹžiagos

IeĹĄkome iĹĄsinuomoti arba pirkti butÄ… Kaune arba ĹĄalia Kauno. Martynas, tel. 8 657 53 810.

976733

Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, kopĹŤstus, agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393.

989406

Gaminame ÄŻvairiĹł matmenĹł statybinÄ™ medienÄ…, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. RomainiĹł g. 29A, Kaunas.

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Maisto prekÄ—s

986894

981831

1 a. rąstinio namo dalį Žaliakalnyje (60 kv. m, po kapitalinio remonto, autonominis ťildymas dujomis, 2 a Şemės, 3 kambariai, apkaltas dailylentėmis). Tel. 8 648 35 399.

951836

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Parduodamas 80 kv. m namas KaiĹĄiadoryse. Sklypas 23 arai, visos komunikacijos. Kaina 105.000 Lt. Tel. 8 676 20 557.

parduoda

ÄŽvairiÄ… statybinÄ™ medienÄ…, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraiĹžas. Transporto paslaugos. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858.

987585

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

982248

Vidaus ÄŻrangos

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldÄ—jimo, paskolĹł, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 311 208.

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams ÄŻteisinti, keiÄ?iu paskirtÄŻ. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru.

975951

Ĺ˝emÄ—s kasimo, pamatĹł, drenaĹžo, tranĹĄÄ—jĹł bei gręŞimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. VeĹžu ĹžvyrÄ…. Tel. 8 685 43 966.

982508

KolektyvinÄŻ sodÄ… su namu SB „SlÄ—nis“, uĹž DrÄ…seikiĹł karjero (kraĹĄtinis, ĹĄiltnamis, ĹĄulinys, tinka gyventi ĹžiemÄ…). Tel. 8 602 58 121. 989402

„AUJAMA“ PASLAUGOS

979791

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990.

GyvenamÄ…jÄŻ namÄ… su mansarda S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. (ĹĄildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 270 000 Lt. Tel. 8 635 42 249.

985643

976522

NebrangĹŤs baltarusiĹĄki durpiĹł briketai (sufasuoti didmaiĹĄiuose po 500 kg) ir pjuvenĹł briketai. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974145

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 984651

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antraDIENIS, liepos 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Parduoda

970878

Kitos prekės Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 986158

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992. 983416

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 962554

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 987912

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 983145

Pirksiu vieno kambario butą 1 aukšte su daliniais patogumais. Tel. 733 370, 8 677 47 476. 988118

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 988587

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 800 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 980747

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

968629

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 262. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 614 20 820, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 300 915, 8 614 21 023.

Įvairūs Akcininkams! UAB „Antrinis perdirbimas“ akcininkams! Informuojame, kad UAB „Antrinis perdirbimas“, kodas 300071395, adresas Laisvės al. 101A, Kaunas, 2012 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais – 250 000 litų suma, papildomai išleidžiant 2 500 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 litų. Visi bendrovės akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti (pasirašyti) naujai išleidžiamas bendrovės akcijas, proporcingai 2012 m. balandžio 27 d. pabaigoje akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Akcininkai gali pasinaudoti pirmumo teise įsigyti (pasirašyti) akcijas per 15 (penkiolika) dienų nuo Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pirmumo teisę dienos, pateikdami bendrovei rašytinį pareiškimą. Išsamesnę informaciją akcininkams teikia direktorius. 989099

988727

Nuomoja

Atsiliepkite! Pamesta piniginė su pinigais ir dokumentais, išduotais A.Mikšai. Galima vieta Šilainių turgavietė. Radusius prašom atsiliepti, atsilyginsiu. Tel. 8 611 15 046. 989462

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707 (skambinti visą parą). 974965

Nukelta į 21 p.

kviečia

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 969259

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 989143

AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 989161

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 981505

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 988710

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 983707

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 970441

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968719

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

980726

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 980703

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 982174

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 981480

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


21 3

antraDIENIS, liepos 17, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Kviečia mokytis

Gabenimai „Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 682 55 681. 983683

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Komplektuojamos naujos kursų grupės dvyliktokams pasirengti matematikos valstybiniams egzaminams. Registruotis tel. 8 686 17 826.

983246

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos, vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

982220

Kviečia

980150

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 982033

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 984412

FILMŲ VAKARAS! Liepos 18 d. 18.30 val. kviečiame žiūrėti filmą „Kelias į namus“. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, Draugystės g. 1. Tel. 8 606 78 591.

983338

Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010 986613

Nebrangus poilsis Šventojoje, privačiame vienkiemyje. Patogumai bendri. Pasiūlymas tinka mėgstantiems ramybę. Galima statyti palapines ir namelius ant ratų. Tel. 8 638 54 440. 987843

Atvežu pigiai GAZ-53 (1-5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 30 Lt. Savanorių pr. 3 (kieme). Tel. 205 898, 8 673 97 498.

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, juodžemio ir atsijų iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

989095

981052

988298

Sodininkų bendrijos „Kedras“ nariams! 2012 m. liepos 28 d. 11 val. vyks sodininkų susirinkimas. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Informacija tel. 8 657 82 466.

988698

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902. 985032

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 989396

Vežame keleivius, siuntinius ir automobilius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com.

986101

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061;| www.vikra.lt. 978715

A. Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. 971353

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 980185

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 971878

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967258

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

981604

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 981549

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 981528

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 979770

Paskolos palankiomis sąlygomis užstato turėtojams. *Profesionali teisinė pagalba. *Pagalba parduodant NT. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 961518

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

VASARA ANT BANGŲ KLAIPĖDA – KYLIS Kaina tik 1696 Lt* Kelto bilietas dviem keleiviams kajutėje su langu ir automobiliui į abi puses.

KLAIPĖDA–ZASNICAS Kaina nuo 899 Lt Kelto bilietas trims keleiviams ir automobiliui į vieną pusę. Dėmesio: – *Galioja tik išvykimams iš Klaipėdos sekmadieniais su grįžimu atgal po savaitės (tik šeštadieniais). – Bilietų kiekis už specialią kainą kiekviename reise ribotas. – Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m. – Bilietai ne rezervuojami, o parduodami iš karto. Daugiau informacijos www.krantas.lt


22

antradienis, liepos 17, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

Teatras „GIRSTUČIO“ RŪMAI

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę... Mirus Nijolei MAČIULSKIENEI, Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir dalijasi praradimo skausmu mokyklos bendruomenė. Gyvenimas negailestingas, Nežiūri amžiaus nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir artimiausius iš visų. Mirus buvusiai ilgametei darbuotojai Onai MILIAUSKIENEI, sūnus ir jų artimuosius nuoširdžiai užjaučia AB „Palemono keramika“ kolektyvas. Yra kapų rimty kažkas giliai prasminga, Galbūt nemirtingumo paslaptis. Į viena susilieja iškalbingai – Ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis... Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos gydytoją reumatologę docentę Margaritą PILECKYTĘ, mirus brangiam Tėčiui – prof. habil.dr. Simonui PILECKIUI. Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“ Mes visi bejėgiai prieš lemtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Netekus tėvelio, nuoširdžiai užjaučiame UAB „Regplasta“ energomechaniką Albiną Girnį. Tegul šie užuojautos žodžiai apglėbia Jūsų šeimą. UAB „Regplasta“ kolektyvas Mirus mylimai žmonai, Petrą Jermalavičių nuoširdžiai užjaučia UAB „Švaistūnas“ kolektyvas.

Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Lie­pos 18 d. 18 val. – ko­me­di­ja DAKTARAS. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Lie­pos 26 d. 18 val. – ko­me­di­ja APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas.

„ŽALGIRIO“ ARENA

renginiai LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS 2012-ie­ji pa­skelb­ti Lie­tu­vos mu­zie­jų me­tais, o vie­nas iš pa­grin­di­nių Mu­zie­jų me­tais vyk­do­mų pro­jek­tų yra LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS, sim­bo­liš­kai su­jun­gian­tis Lie­tu­vos mu­zie­jus ben­dram kul­tū­ri­niam tiks­lui. Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė 87 mu­zie­jai iš vi­sų Lie­tu­vos re­gio­nų. Kau­no mies­to mu­zie­jus vie­nin­te­lis iš Kau­ne esan­čių mu­zie­jų da­ly­ vau­ja pro­jek­te „Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lias” ir marš­ru­tas po Aukš­tai­ti­ją už­bai­gia­mas Kau­ne – Kau­no mies­to mu­zie­ju­je ir Kau­no pi­ly­je vyks­tan­čiais ren­gi­niais. KAUNO MIESTO MUZIEJUJE M.Va­lan­čiaus g. 6

lie­pos 27 d. 16 val. vyks is­to­ri­nės pa­ro­dos „Na­po­le­on ­ as ir Lie­tu­va” už­da­ry­mas. Tai pas­ku­ti­nė pro­ga ap­lan­ky­ti pa­ro­dą ir iš­girs­ti jos ren­gė­jų – Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tro „Moks­las – švie­sa” bei Kau­no ko­lek­ci­nin­kų klu­bo na­rių – pri­sta­ty­mą. Šeš­ta­die­nis – šei­mos die­na. Šei­mų vai­ kams įė­ji­mas ne­mo­ka­mas! Kvie­čia­me ap­lan­ky­ti nuo­la­ti­nes eks­po­zi­ci­jas: „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se: nuo iš­ta­kų iki 1940 me­tų”, „Mies­to gat­vė” ir vei­kian­čias pa­ro­das: „Na­ po­le­o­nas ir Lie­tu­va” (pa­ro­da veiks iki lie­pos 27 d.), „Pi­ni­gai Lie­tu­vo­je XX a.” (pa­ro­da veiks iki lie­pos 25 d.). KAUNO PILYJE Pi­lies g. 17

Gydytoją anesteziologę reanimatologę Galiną ŠULGĄ dėl mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučia Respublikinės Kauno ligoninės bendruomenė.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 984583

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 987257

Informuoja ATMINIMO VALANDA Liepos 17 d., antradienį, 13 val. Aukštųjų Šančių karių kapinėse – atminimo valan­ da, skirta S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą ir jų žūties 79-osioms metinėms. NEMOKAMA PASKAITA Kokią reikšmę vaiko auklėjimui ir socializa­ cijai turi šeimos vaidmenys, struktūra, ribos ir taisyklės, mitai ir stereotipai? Šeimos san­ tykių institutas liepos 18 d. 17 val. kviečia į nemokamą paskaitą „Šeimos funkcijos” (trukmė 1,5 val.), lektorė šeimos psichote­ rapeutė Roma Šerkšnienė. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 750 935 arba e. paštu pagalba@ssinstitut.lt. KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA kvie­čia į sta­lo žai­di­mų po­pie­tes. Lie­pos ir rug­pjū­čio mė­ne­siais jos vyks kiek­vie­ną ket­ vir­ta­die­nį 16 val. 322 kamb. ar­ba, jei bus pa­lan­kus oras, žai­si­me po ąžuo­lais bib­ lio­te­kos kie­me. Su­ksi­me gal­vas, iš­mė­gin­ si­me sėk­mę azar­tiš­kuo­se, su­dė­tin­guo­se ir links­muo­se žai­di­muo­se. Tu­ri­nin­ga pra­mo­ ga, do­zė tei­gia­mų emo­ci­jų ir sma­gus ben­ dra­vi­mas – vis­kas įskai­čiuo­ta! Alias, Risk, Scrab­ble, Di­xit, Uno ir dar daug ki­tų žai­di­ mų iš „Hob­bys­hop” lau­kia tavęs. Be­lie­ka grieb­ti draugą (-ę) už pa­ran­kės ir lėk­ti pas mus. Ga­li­ma at­si­neš­ti ir sa­vo žai­di­mų. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO ANONIMINIŲ LOŠĖJŲ GRUPĖS „LAISVĖ“ GIMTADIENIS Lie­tu­vo­je spar­čiai dau­gė­ja žmo­nių, ser­gan­ čių pri­klau­so­my­bės nuo azar­ti­nių lo­ši­mų li­ ga. Taip pat grei­tai au­ga ir ken­čian­čių nuo šios li­gos ar­ti­mų­jų skai­čius. Su­dė­tin­gi san­ty­ kiai, dūž­tan­tys li­ki­mai – tai pri­klau­so­mų lo­ šė­jų ir jų ar­ti­mų­jų re­al­y­bė. Ar ga­li­ma jiems pa­dė­ti? Dau­gia­me­tė ano­ni­mi­nių lo­šė­jų pa­ tir­tis ro­do, kad ir kaip gi­liai žmo­nės bu­vo įklim­pę į lo­ši­mo liū­ną, iš jo ga­li­ma iš­bris­ti bei pra­dė­ti ko­ky­biš­kai nau­ją gy­ve­ni­mą. Lie­pos 28 d., šeš­ta­die­nį, 11.30 val. Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos Jau­ni­mo cen­tre, Vil­niaus g. 7, II aukš­te, Kau­no ano­ni­mi­nių lo­šė­jų gru­ pė „Lais­vė” švęs sep­tin­tą­jį gim­ta­die­nį. Šia pro­ga yra or­ga­ni­zuo­ja­mas at­vi­ras su­si­rin­ ki­mas, ku­rio tiks­las in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie ano­ni­mi­nių lo­šė­jų gru­pių veiklą bei tei­ kiamą pa­galbą. Šia­me su­si­rin­ki­me kvie­čia­ mi da­ly­vau­ti vi­si, ku­riuos pa­vei­kė ar vei­kia azar­ti­nių lo­ši­mų su­kel­tos pro­ble­mos (lo­šė­ jai, jų ar­ti­mie­ji, drau­gai), ir ki­ti vi­suo­me­nės na­riai (svei­ka­tos ap­sau­gos, val­džios, baž­ ny­čios ir t.t.), ku­riuos do­mi­na, kaip ga­li­ma pa­dė­ti žmo­nėms, ken­čian­tiems nuo azar­ti­ nių lo­ši­mų pri­klau­so­my­bės, bei jų ar­ti­mie­ siems. Ar­ti­mie­siems bus su­teik­ta ga­li­my­bė pa­kal­bė­ti at­ski­rai apie jiems ak­tu­al­ius klau­ si­mus. Kvie­čia­me vi­sus no­rin­čius at­vyk­ti. Da­ly­va­vi­mas ne­mo­ka­mas. Pa­si­tei­rau­ti tel. 8 618 03 026, e. p. ano­ni­mi­niai­lo­se­jai@gmail.com.

nė­je me­no re­zi­den­tū­ro­je – jau­na­sis kū­rė­jas iš Pran­cū­zi­jos Ayme­ric Eb­rard. Lie­pos 23–rug­pjū­čio 14 d. KKKC tarp­tau­ti­ nė­je me­no re­zi­den­tū­ro­je – lie­tu­vių me­ni­ nin­kė Vai­da Ta­mo­še­vi­čiū­tė. Lie­pos 28 d. re­zi­duo­jan­čios Lie­tu­vos me­ni­ nin­kės Vai­dos Ta­mo­še­vi­čiū­tės in­te­rak­ty­vus že­mės me­no works­hop’as. KKKC Me­no kie­mas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.kul­tur­po­lis.lt

lie­pos 27 d. 18 val. lan­ky­to­jai ga­lės iš­girs­ti pa­sa­ko­ji­mą apie pa­slap­tin­gą­ją ui­gū­rų tau­tą fo­to­gra­fi­jų pa­ro­do­je „Ui­gū­rų tau­ta Ki­ni­jo­je”: pa­ro­dos au­to­riaus – ke­liau­to­jo, gy­dy­to­jo, fo­to­gra­fo Va­len­ti­no Ka­ba­šins­ko aki­mis. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 31 d. Lie­pos 28 d. 14–18 val. vi­si kvie­čia­mi į ren­ gi­nį „Vi­du­ram­žiai Kau­no pi­ly­je!” Lan­ky­to­jai ga­lės da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nia­me pro­jek­te „Nu­lip­dyk vi­du­ram­žių Kau­no ant­spau­ dą”, su­si­pa­žin­ti su vi­du­ram­žių žai­di­mais ir ap­lan­ky­ti naują eks­po­zi­ciją „Kau­no pi­lies is­to­ri­jos mo­zai­ka”. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

KLAIPĖDOS pa­ro­dų rū­mai Di­džio­ji Van­dens g. 2, www.kul­tur­po­lis.lt

Dar­bo lai­kas: III–VII 11–19 val. PARODOS Iki lie­pos 22 d. veikia Vo­kie­ti­jos šiuo­lai­ki­ nio me­no pa­ro­da „Tarp: nau­jo­ji abst­rak­ci­ja ir nau­ja­sis kon­kre­tu­mas”. Or­ga­ni­za­to­rius: Werks­tat­tga­le­rie, Ber­ly­nas. Iki lie­pos 22 d. veikia Gin­ta­ro Pa­le­mo­no Ja­no­nio ta­py­bos pa­ro­da. RENGINIAI Rug­pjū­čio 22, 29 d. 22 val. – Ma­ri­nis­ti­nio ki­no cik­las. Ne­mo­ka­ma.

KLAIPĖDOS kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cen­tro Me­no kie­mas Baž­ny­čių g. 4

Iki rug­pjū­čio 10 d. – Min­dau­go Gab­rė­no fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Dre­ams­ca­pes”. KKKC Me­no kie­mas. Ne­mo­ka­ma. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 17 d. – tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „3+3. Jau­nas tri­jų ša­lių me­nas”. KKKC I a. me­no ga­le­ri­ja. Ne­mo­ka­ma. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 20 d. KKKC tarp­tau­ti­

DOMINO TEATRAS

26 d. 18 val.

Lie­pos 28 d. 19.30 val. – pir­ma­sis ro­ko gru­ pės „red-hot-chili-peppers-04” kon­cer­tas Lie­tu­vo­je. Bi­lie­tus pla­ti­na „Tic­ket­pro”, kai­na 157–257 litai. Lie­pos 31 d. 20 val. – pir­ma­sis at­li­kė­jo Stingo pa­si­ro­dy­mas Kau­ne, nau­jau­sias kon­cer­ti­nis tu­ras „Back to Bass Tour”. Bi­lie­ tus pla­ti­na „Tic­ket­pro” ir „Bi­lie­tų Pa­sau­lis”, kai­na 156–226 litai.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Vei­kia ar­chi­tek­to-dai­li­nin­ko Jo­no Luk­šės pa­ro­da KRYŽDIRBYSTĖS KŪRINIŲ KAUNE PIEŠINIAI ir do­ku­men­ti­kos pa­ro­da MAIRO­ NIO METAI iš KAVB rin­ki­nių. „BERŽELIO“ PADALINYS Tai­kos pr. 113B

Vei­kia do­ku­men­ti­kos pa­ro­da LIETUVOS VALSTYBĖS IŠTAKOS iš Kau­no Vy­tau­to Di­ džio­jo ka­ro mu­zie­jaus fon­dų ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­čių Ie­vos Juk­ny­tės ir Li­nos Dū­dai­tės vai­kiš­kų kny­gų iliust­ra­ci­jų pa­ro­da KAUNAS–BOLONIJA–KAUNAS.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Iki rug­sė­jo 1 d. vei­kia Rum­šiš­kių kultūros centro Pra­vie­niš­kių sky­riaus ke­ra­mi­kos bū­ re­lio darbų pa­ro­da.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Ro­tu­šės a. 1/Vil­niaus g. 2

Veikia teks­ti­li­nin­kės Li­nos Jo­ni­kės dar­bų pa­ro­da AŠ MYLIU LIETUVĄ. Tai teks­ti­lės pa­ro­da. Teks­ti­lės, ku­rios pa­grin­ das yra fo­to­gra­fi­ja. Ir fo­to­gra­fi­nis at­vaiz­das, ir siu­vi­nė­ji­mai dar­buo­se yra ly­giai svar­būs. Pa­si­telk­da­ma vie­ną se­niau­sių teks­ti­lės de­ ko­ra­vi­mo tech­ni­kų, au­to­rė ma­žais dygs­ne­ liais mar­gi­na di­de­lių for­ma­tų ne­spal­vo­tas nuo­trau­kas ar jas den­gian­čius per­re­gi­mus plas­ti­ko lakš­tus, taip su­kur­da­ma nau­jas pra­smes. Ši pa­ro­da – tai sa­vo­tiš­ka au­to­rės pa­dė­ka su ja dir­bu­siems fo­to­gra­fams: Gied­riui Lia­gui, Al­ber­tui Šven­čio­niui, Ri­mui Pen­kaus­kui, Arūnui Baltėnui, Re­miui Ščer­ baus­kui. De­kla­ra­ty­vus pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas „Aš my­ liu Lie­tuvą”, iš pir­mo žvilgs­nio skam­ban­tis kaip nu­val­kio­tas lo­zun­gas, ap­žiū­rė­jus pa­ro­ dą tar­si iš­tirps­ta ir vie­to­j jo au­sy­se te­lie­ka ty­lus šnabž­dė­ji­mas. Tu pa­ti­ki au­to­re – ji iš­ties my­li. Gi­liai, nuo­šir­džiai, są­mo­nin­gai, bet ne ak­lai. Pa­ti me­ni­nin­kė ra­šo: „Lie­tu­vai­čiai su­si­ta­pa­ ti­no su paukš­čiais ir ėmė emig­ruo­ti. Sė­džiu Rum­šiš­kių mies­te­ly­je ir vi­som ke­tu­riom lai­kau­si įsi­ka­bi­nus į sa­vo že­mę, kur ku­riu dar­bus ben­dra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos fo­to­gra­fais. Dar­bai ap­ima de­šim­ties me­tų kū­ry­bi­nį pro­ce­są. Juo­se ro­dau lie­tu­vio ta­pa­ tu­mą – tiek tau­ti­nį, tiek ir kul­tū­ri­nį, nu­lem­ tą šei­mos san­ty­kių, vi­suo­me­ni­nių, po­li­ti­nių pro­ce­sų.” Li­na Jo­ni­kė – vie­na ryš­kiau­sių šiuo­lai­ki­nės teks­ti­lės kū­rė­jų Lie­tu­vo­je. VDA Kau­no dai­lės ins­ti­tu­te (KDI) įgi­jo teks­ti­li­ nin­kės spe­cia­ly­bę. Pa­ro­do­se da­ly­vau­ja nuo 1993 m. Nuo 2000 m. dės­to KDI teks­ti­lės ka­ted­ro­je. Ku­ria šiuo­lai­ki­nio me­no kū­ri­nius, nau­do­da­ma teks­ti­lės me­ni­nes prie­mo­nes. Teks­ti­lės pa­ro­dų „Siu­vi­nys: Lie­tu­va–Suo­mi­ ja” (2005) bei „Pins and Ne­ed­les” (2006) ku­ra­to­rė, tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų lau­re­at­ ė.

„ŽALGIRIO“ ARENA

31 d. 20 val.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 22 31 44, www.kmn.lt

Iki lie­pos 25 d. vei­kia Ar­vy­do Pa­le­vi­čiaus TAPYBOS DARBŲ PARODA. Ar­vy­das Pa­le­vi­čius (g. 1957 m.) – pro­fe­so­ rius, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras. 1980 m. bai­gė Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą. Ta­py­bą stu­di­ ja­vo Kęs­tu­čio Mil­ke­vi­čiaus dirb­tu­vė­je, 2005 m. San Fran­sis­ko me­no aka­de­mi­jos uni­ ver­si­te­te, 2006–2008 m. lie­pos mė­ne­siais re­zi­da­vo Niu­jor­ko vaiz­duo­ja­mų­jų me­nų mo­kyk­lo­je. Šiuo me­tu Kau­no tech­no­lo­gi­ jos uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rius ir pro­fe­so­rius. Dės­to es­te­ti­kos kur­sus. Gy­ve­na Kau­ne. Nuo 2004 m. – Ka­ na­dos por­tre­tis­tų są­jun­gos na­rys. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki­rug­pjū­čio 10 d. vei­kia Kau­no J.Gru­šo me­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nių pa­ro­da ATSIMINIMAI KLAJOJANT. Mo­ki­niai, rem­da­mie­si sa­vo vi­zu­a­li­ne pa­tir­ti­mi, per sim­bo­lius per­tei­kia su­pan­tį pa­sau­lį. Ta­py­bo­je kiek­vie­nas vai­kas no­ri iš­reikš­ti sa­ve per ko­lo­ri­to, fak­tū­ros, sti­liaus ypa­tu­mus. Kiek­vie­nas, ieš­ko­da­mas sa­vo in­di­vi­du­a­ly­bės, sa­vaip iš­reiš­kia jį kū­ry­bo­je: vie­ni – per mo­noch­ro­mi­ją, ki­ti – per for­mą, dar ki­ti – per eks­pre­si­ją. Gal­būt tai pir­mie­ji žings­niai kū­ry­bo­je, bet jie pil­ni nuo­šir­daus ir kū­ry­bin­go pro­ce­so. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val., penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

M.Žilinsko dailės galerija Nepriklausomybės a. 12

Iki liepos 22 d. veikia paroda „Slovakų grafikos menas. Klasikinės technikos“. Parodoje pristatomi 25 autoriai, atrinkti iš maždaug 2 000 Slovakijoje gyvenančių ir aktyviai besireiškiančių menininkų. Ekspo­ zicijoje pateikiama apie 100 darbų, nuo XX a. pirmos pusės, kai gimė slovakų grafikos tradicijos. Pagrindinis parodos tikslas – parodyti Slovakijos grafikos menininkų darbų įvairovę, pristatyti įvairių kartų daili­ ninkus, pademonstruoti klasikinių grafikos technikų: litografijos, graviravimo, oforto ir kt. įvairumą ir unikalumą.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„MS1: Ka­lė­ji­mo griū­tis“ (iš­anks­ti­nis se­an­ sas) – 19 d. 19 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras“ 3D – iki 19 d. 19.30, 22.15 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras“ – iki 19 d. 12.30, 15.15, 18.15, 21 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 19 d. 11.30*, 13.30, 15.30, 17.30 val. (*išsk. 19 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 19 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Ma­giš­ka­sis Mai­kas“ – iki 19 d. 13.45 val. „Ro­ko am­žius“ – iki 19 d. 16.30, 19*, 21.30 val. (*išsk. 19 d.). „Mes už... Lie­tuvą!“ – iki 19 d. 11.45 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ 3D (lie­t. k.) – iki 19 d. 16, 19 d. 11.30 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (lie­t. k.) – iki 19 d. 12.15, 14.15, 16, 18 val. „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 19 d. 22 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 19 d. 20 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Nepaprastas žmogus-voras“ 3D (premje­ ra) – iki 19 d. 10.45, 14, 17.15, 18, 21.15 val. „Mielas draugas“ (premjera) – iki 19 d. 13.30, 15.45, 18.15, 20.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 19 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 17 d. 20.30 val.


23

antradienis, liepos 17, 2012

kas, kur, kada (liet. k.) – iki 19 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 19 d. 13, 15.15, 17.30, 19.35, 22 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 19 d. 10.15, 12.45, 15.30 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ – iki 19 d. 12, 16.45, 21.45 val. „Diktatorius“ – iki 19 d. 14.30, 19 val. „Prometėjas“ 3D – iki 19 d. 20.15 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 19 d. 11 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 19 d. 11.15 val. Bilieto kaina 6 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Lie­pos 18 d. – SOCIALINĖ AKCIJA „LYGIŲ GALIMYBIŲ DESANTAS“. 16.30 val. – trum­pa dis­ku­si­ja ir eks­per­tų pa­si­sa­ky­mas ly­čių ly­gy­bės ir smur­to šei­mo­ je klau­si­mu. 17–19 val. – fil­mo „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė” per­žiū­ra. 19–19.30 val. – dis­ku­si­ja „Mo­te­rys po­li­ti­ko­ je – ki­toks po­žiū­ris”. Bai­gia­ma­sis žo­dis. Ren­gi­nio tiks­li­nė gru­pė – Kau­no mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai. Da­ly­vau­jan­tys eks­per­tai: doc.dr. Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė (Ly­čių stu­di­jų cen­tro pro­fe­ so­rė), Ug­nė Si­pa­rie­nė (žur­na­lis­tė, Ide­a­mec­ ca di­rek­to­rė), Ni­jo­lė Dir­sie­nė (BĮ Mo­ti­nos ir vai­ko pen­sio­no di­rek­to­rė), Jū­ra­tė Še­dui­kie­ nė (Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė), Ka­mi­lė But­ke­vi­čiū­tė (Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cen­tro pro­jek­tų va­do­vė). Lie­pos 19 d. 17 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). 19 val. – „Biu­ti­ful” (Is­pa­ni­ja, Mek­ si­ka, dra­ma, T). 21.30 val. – „Ta­das Blin­da. Pra­džia” (nuo­ty­kių fil­mas, T). Lie­pos 20 d. 19 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). 21 val. – ki­no nak­tys (du se­an­sai už vie­no kainą! Bi­lie­to kai­na 12 Lt). „Ta­das Blin­da. Pra­džia” (nuo­ty­kių fil­mas, T). „Pur­ vi­ni žai­di­mai” (JAV, 2011 m., T). Lie­pos 21 d. 13 val. – „Sprag­tu­kas” (An­gli­ ja, nuo­ty­kių, vi­sai šei­mai). 15 val. – „Vi­dur­ nak­tis Pa­ry­žiu­je” (JAV, rež. Wo­o­dy Alenas). 17 val. – „Pri­si­mink ma­ne” (JAV, ro­man­ti­ nis, dra­ma, T). 19 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). Lie­pos 22 d. 13 val. – „Sprag­tu­kas” (An­gli­ ja, nuo­ty­kių, vi­sai šei­mai). 15 val. – „Ta­das Blin­da. Pra­džia” (nuo­ty­kių fil­mas, T). 17 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). 19 val. – „Vi­dur­nak­tis Pa­ry­žiu­je” (JAV, rež. Wo­o­dy Alenas).

KRANTINĖS KINAS Prieplaukos krantinė

Šią savaitę Kaune – paslaptingas vieno iš talentingiausių ispanų režisieriaus Agustí Villarongos filmas JUODA DUONA (Ispanija, drama, 2010 m.). Liepos 18 d. 21.30 val. „Krantinės kinas” ir Ispanijos Karalystės ambasada kviečia kauniečius ir miesto svečius vasaros vakarą išlaisvinti iš painių tinklų ispaniškas paslaptis. Vienuolikmetis Andriu buvo paskuti­ nių mažo berniuko ir jo tėvo gyvenimo sekundžių liudininkas. Mirštančio berniuko paskutinis ištartas žodis buvo „Pitorliuja”, paslaptingo draugo, gyvenančio miške, urve, vardas. Vietinė policija, tirianti skardžio apačioje, miške gulinčius kūnus, iš pradžių įvykį laiko nelaimingu atsitikimu, tačiau vėliau nusprendžia, kad buvo įvyk­ dyta žmogžudystė. Filmas pelnė daugybę apdovanojimų geriausio filmo, geriausio garso, geriausios aktorės, geriausio ope­ ratoriaus darbo, geriausio režisieriaus, ge­ riausio pradedančio aktoriaus, geriausios pradedančiosios aktorės, geriausio dizaino, geriausio scenarijaus bei geriausios pagal­ binės aktorės kategorijose.

KRANTINĖS KINAS

18 d. 21.30 val.

TV programa

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 „Tuk tuk Indija“ (4). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Stilius. 22.15 „Tuk tuk Indija“ (5). 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Detektyvė King“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Komedija „Mis Slaptoji agentė“ (JAV, 2000 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Vakaro seansas. Trileris „Beprotiškas miestas“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 0.50 „Trauma“ (N-7). 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (2) (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Man per brangu...“ (Prancūzija, 2006 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“ (2). 14.10 „Ant bangos“ (8). 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Siaubo f. „Sunki kelionė į pragarą“ (JAV, 2010 m.). 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Labas vakaras, mielasis“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“.

DATOS (liepos 17 d.) 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Prajuokink mane“. 21.25 Komedija „Kietakaktis“ (N-7). 23.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 00.20 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.50 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Nepažintas pasaulis. Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Laivo „Fusiller“ tragedija (k). 12.00 Šiaulių dramos teatro spektaklis. H.Zudermanas. „Jonas ir Erdmė“ (1982 m.) (k). 13.45 UNESCO programai „Pasaulio atmintis“ – 20. Dok. f. „Lietuvininkų kraštas. Vėtrungės“ (1998 m.) (k). 14.15 Septynios Kauno dienos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.25 Laiko ženklai. Krikščionių vienybės idėjos LDK. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 17.30 Gimtoji žemė. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 R.Leonkavalis. Opera „Pajacai“. 19.50 Dok. f. „Taigi buvo...“ (2001 m.). 21.00 Senieji Lietuvos vienuolynai. Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas ir bažnyčia (2008 m.). 21.35 Emigrantai. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Lemtingi metai“ (1, 2) (Danija, 2007 m.). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 Vilniaus knygų mugė 2012. Profesija: prezidentas (k). 1.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. F.Pulenko Koncertas dviem fortepijonams ir orkestrui. Solistai Petras Geniušas ir Michailas Muračas (Olandija).

9.30, 14.30 Teleparduotuvė. 9.45 Tavo augintinis. 10.15, 16.00 „Išlikimas“. 11.10, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00 „Lyga“ (9, 10). 14.00 „Viena už visus“. 17.00 „Medikopteris“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Lyga“. 21.00 „Viena už visus“. 22.00 Nuotykių komedija „Kelyje su „Dardžylingu“ (JAV, 2007 m.). 23.50 „Viena už visus“. 0.20 „CSI Majamis“. 1.10 „Medikopteris“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 0.30 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Kremas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Marvel animė. Geležinis žmogus“ (4) (N-7). 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 „Meilės miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Kriminalinis trileris „Paveikslo vagystė“ (JAV, Ispanija, 2005 m.) (N-7). 23.00 „Mano puikioji auklė“. 23.30 „Išrinktieji“ (N-14).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05, 17.00 Pažintis su tėvais. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.15 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30, 8.00 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Londonas. 9.15, 14.45, 22.45 Vasara su Asta. 10.15 Šiandien kimba. 10.50 Dok. f. „Paskutinė Pompėjos diena“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Londonas. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10 Dok. f. „Čingischanas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Vasara su Asta. Atviras pokalbis su „žaliaake“ Rūta Mikolaityte. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „R.Reaganas“ (1) (N-7). 21.00, 23.45 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55, 0.40 Lietuva–Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 0.55 Dok. f. „Čingischanas“ (N-7).

9.00 Gyvenu čia (k). 9.30 Romantinė komedija „Meilės vadyba“ (N-7). 11.00 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.30 Drama „Žemės širdis“ (N-7). 13.10 Drama „Švytinti žvaigždė“ (N-7). 15.05 Melomano pusvalandis. 15.35 Komedija „Kitas!“ (N-7). 17.00 Nuoga tiesa (k). 17.30 Telelaikraštis. 18.00 „Nenuorama Seidė“. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 19.50 Gyvenimas be streso. 20.00 „Naisių vasara“ (7, 8) (N-7). 21.00 „Marselio kriminalistai“. 22.50 Trileris „Priverstas žudyti“ (N-14). 0.25 Trileris „Spąstai“ (N-14).

7.00, 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Marvė animė. Geležinis žmogus“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 „Lietuva – poezijos skambesy“ (k). 21.00 Kriminalinis trileris „Paveikslo vagystė“. 23.00 „Mano puikioji auklė“. 23.30 „Išrinktieji“. 0.30 „Vaiperis“ (k).

8.00 F. „Žiaurus gyvenimas“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 9.45 F. „Myliu tave, Paryžiau“ (Prancūzija, Lichtenšteinas, Šveicarija, 2006 m.). 11.50 Fantastinis trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 18.00 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (JAV, Ispanija, 2007 m.) (N-14). 19.40 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 21.30 Romantinė komedija „Sensacija“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-14). 23.10 Trileris „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Klubų karaliai. „Manchester United“. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Mariupolio „Azovmaš“. 15.10 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga . 16.55 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Utenos „Juventus“. 18.30 Automoto. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Miesto iššūkis. Ekstremalios dviratininkų kovos (II). 21.45 Sportas LT. „Bigger’s Better“ bokso turnyras 2012 (I). 23.15 Klubų karaliai. „Ajax“.

Pasaulio lietuvių vienybės diena 1918 m. bolševikai sušaudė Rusijos carą Nikolajų II ir visą jo šeimą. 1933 m. perskridę Atlantą, bet nepasiekę Lietuvos, Soldino miške, Lenkijoje, žuvo lietuviai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. 1949 m. gimė lietuvių scenografė Virginija Idzelytė. 1954 m. gimė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. 1959 m. mirė viena žymiausių šio amžiaus džiazo dainininkių amerikietė Billie Holiday.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleisite laiką. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Jautis (04 21–05 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Būkite atidus ir netyčia neįskaudinkite artimo žmogaus. Dvyniai (05 21–06 21). Gali būti, kad kas nors ieško būdų, kaip jus supykdyti. Bus tikrai sunku valdytis. Nė minutėlės neužsimirškite, kontroliuokite save, ir vakare reikalai ims gerėti. Vėžys (06 22–07 22) Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Net knyga ar filmas nepadės atitolti nuo realybės. Gelbės darbas, geras fizinis krūvis, pasivaikščiojimas, venkite tuščiai leisti laiką. Liūtas (07 23–08 23). Ne tik slėpsite, bet ir ignoruosite savo emocijas ir poreikius. Trumpiau sakant, galvoje – painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko nesiimkite. Mergelė (08 24–09 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Tik neužrieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems – juk esate apdovanotas ir galite būti lyderis. Svarstyklės (09 24–10 23). Iš pirmo žvilgsnio atrodęs teisingas pasirinkimas prieštaraus jūsų vertybėms. Užuot ėjęs lengvesniu keliu, pasuksite sudėtingesniu, todėl šiandien geriau nespręskite svarbių klausimų. Skorpionas (10 24–11 22). Ieškosite galimybių, kur pritaikyti savo kūrybiškumą. Trokštate pažinti kitus pasaulius ir nerealią meilę. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis. Šaulys (11 23–12 21). Dėl neigiamos energijos jausite emocinį išsekimą ir įtampą. Nesistenkite pakeisti situacijos, tiesiog palaukite palankesnio laiko. Svarbiausia nė su kuo nesusipykti, nes susitaikyti bus tiktai sunku. Ožiaragis (12 22–01 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais. Pernelyg nesipuikuokite savo idėjomis ir sugebėjimais, nes šiandien būsite ne itin dėmesingas, todėl iškils pavojus įžeisti kitus žmones. Vandenis (01 21–02 19). Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kaip manėte. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vakare palankus metas intelektualinei kūrybai. Žuvys (02 20–03 20). Pajusite, kad galite pasiekti užsibrėžtus tikslus. Domins politika, istorija. Tai bus noras pažinti ir sužinoti ką nors nauja. Kils noras tobulėti, tapti geresniam.


Orai

Savaitės pradžia Lietuvoje bus vėsi ir lietinga, kaip prognozuoja sinoptikai. Šiandien ir rytoj oras sušils tik iki 15–19 laipsnių, daugelyje rajonų trumpai palis. Trečiadienio naktį bus 10–13 laipsnių šilumos. Antra savaitės pusė bus keliais laipsniais šiltesnė – dienomis sušils iki 20–21 laipsnio šilumos, tačiau ir toliau lis, kaip nurodo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Šiandien, liepos 17 d.

+15

+17

Telšiai

+17

Šiauliai

Klaipėda

+17

Panevėžys

+19

Utena

+17

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

5.05 21.43 16.38 3.25 20.16

199-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 167 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+17

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +34 Berlynas +19 Brazilija +25 Briuselis +20 Dublinas +19 Kairas +40 Keiptaunas +16 Kopenhaga +17

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+22 +35 +21 +19 +32 +19 +24 +34

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+18 +16 +30 +19 +17 +33 +32 +15

+17

+18

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+16

Alytus

2–8 m/s

Vardai Aleksas, Darius, Girėnas, Irma, Narimantas, Vaiga, Vytenis.

Pra­žū­tin­gas vie­su­las

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+15

+17

+13

+12

5

+14

+17

+15

+10

6

+15

+20

+18

+13

4

rytoj

poryt

Len­ki­jo­je per ša­lies šiau­ri­nę da­l į pra­ slin­k us ke­l iems vie­su­lams žu­vo 60 me­tų vy­ras, o dar de­šimt žmo­nių bu­ vo su­žeis­ta. Vy­ras žu­vo su­griu­vus pa­ sta­tui Vy­cin­kio kai­me. La­biau­siai nuo aud­ros nu­ken­tė­jo Pa­ma­r io vai­va­d i­ ja ir dvi kai­my­ni­nės pro­vin­ci­jos. Vie­ su­lai ro­vė me­d žius, grio­vė pa­sta­tus, nu­t rau­kė elekt­ros per­da­vi­mo li­ni­jas. Tu­cho­los gi­rio­je taip pat iš­gul­dė apie 400 ha miš­ko. Skai­čiuo­ja­ma, kad vie­ su­lai pa­da­rė ža­los 100-ui pa­sta­tų. Nors tor­na­dai ne­re­tai pa­si­tai­ko Len­ki­jo­je, šį kar­tą jų ga­lia bu­vo ge­ro­kai di­des­nė nei anks­tes­niais me­tais. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Ma­do­nna įsiu­ti­no pran­cū­zų na­cio­na­lis­tus Pran­cū­zi­jos kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­ jų na­cio­na­li­nis fron­tas sek­ma­ die­nį pa­skel­bė, kad pla­nuo­ja iš­ kel­ti by­lą Ma­do­nnai dėl kon­cer­te šio­je ša­ly­je pa­ro­dy­tos vaiz­da­juos­ tės, ku­rio­je par­ti­jos ly­de­rė Ma­rin Le Pen bu­vo pa­vaiz­duo­ta su svas­ ti­ka ant kak­tos. „Ne­ga­li­me su­tik­ti su to­kiu šlykš­čiu pa­ly­gi­ni­mu“, – sa­kė Na­ cio­na­li­nio fron­to vi­cep­re­zi­den­tas Flo­ria­nas Fi­li­po ir pri­dū­rė, kad ieš­ki­nys Ma­do­nnai bus pa­teik­tas šią sa­vai­tę. Vaiz­da­juos­tė­je, ku­ri bu­vo Ma­ don­nos dai­nos „No­bo­dy Knows Me“ fo­nas, bu­vo M. Le Pen su svas­ti­ka ant kak­tos at­vaiz­das, po ku­rio pa­si­ro­dė vaiz­das, pri­me­nan­ tis na­cių ly­de­rį Adol­fą Hit­le­rį. Šeš­ta­die­nio kon­cer­te sta­dio­ ne „Sta­de de Fran­ce“ Pa­ry­žiaus prie­mies­ty­je žiū­ro­vai gir­di­mai aik­te­lė­jo iš­vy­dę tą vaiz­da­juos­tę. M. Le Pen, ku­ri ge­gu­žę bu­vo kan­di­da­tė Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­

to rin­ki­muo­se, jau bu­vo per­spė­ju­ si JAV su­perž­vaigž­dę, kad svars­to ga­li­my­bes im­tis tei­si­nių veiks­mų dėl tos vaiz­da­juos­tės pa­ro­dy­mo per kon­cer­tą Tel Avi­ve ge­gu­žę, ku­riuo pra­si­dė­jo Ma­do­nnos pa­ sau­li­nės gast­ro­lės MDNA. „Tai tie­siog dar vie­na Ma­don­ nos pa­sau­li­nių gast­ro­lių pro­vo­ka­ ci­ja, kad žmo­nės apie ją kal­bė­tų“, – pa­reiš­kė F.Fi­li­po, ku­ris tei­gė, kad sta­dio­nas to­li gra­žu ne­bu­vo pil­nas ir kad gast­ro­lės yra fias­ko. „M. Le Pen gins ne tik sa­vo gar­ bę, bet ir sa­vo ša­li­nin­kus bei mi­li­ jo­nus Na­cio­na­li­nio fron­to rin­kė­ jų“, – pri­dū­rė jis. Ki­tas ma­te­ria­lio­sios mer­gi­ nos kon­cer­tas vyks rugp­jū­čio 21 d. Pran­cū­zi­jos Ni­cos ku­ror­te. Iš vi­so ji tu­ri kon­cer­tuo­ti maž­daug 30-yje vals­ty­bių Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, Eu­ro­po­je ir Ame­ri­ko­je. Gast­ro­lės 2013 m. baig­sis Aust­ ra­li­jo­je. AFP-BNS inf.

„„Idė­ja: ma­gist­ra­lės at­kar­pą tarp Vil­niaus ir Kau­no siū­lo­ma per­var­dy­ti Sa­va­no­rių pro­spek­tu. 

Ma­gist­ra­lė virs pro­spek­tu? Vil­niaus ir Kau­no bei ap­lin­ki­nių sa­vi­val­dy­bių eks­per­tų gru­pės šį mė­ne­sį pa­tei­kė iš­va­das, kaip to­liau plė­to­ti dvi­mies­tį, pra­ne­šė sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė. Vie­nas eks­per­tų siū­ ly­mų – kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, kad au­to­ma­gist­ra­lės ruo­žui tarp Vil­ niaus ir Kau­no bū­tų su­teik­tas Sa­ va­no­rių pro­spek­to pa­va­di­ni­mas.

a.aleksejunaite@diena.lt

dėl vaiz­da­juos­tės su svas­ti­ka. 

„Scanpix“ nuotr.

„Eks­per­tų gru­pių tiks­las – nu­ ma­ty­ti dvi­mies­čio kon­cep­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bes ir pa­siū­ ly­ti, kaip to­liau sėk­min­gai plė­to­ti pro­jek­tą“, – tei­gė Vil­niaus ir Kau­ no dvi­mies­čio stra­te­gi­nio pla­na­ vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­ ga­ras Sta­ni­šaus­kas. Eks­per­tai taip pat pa­tei­kė siū­ly­mus su­si­sie­ki­mo,

eko­no­mi­kos ir tu­riz­mo plė­to­ji­mo sri­tims. Šių gru­pių veik­lo­je da­ly­ va­vo ne tik Vil­niaus ir Kau­no, bet ir Elekt­rė­nų, Kai­šia­do­rių, Tra­kų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai. Į dvi­mies­čio pro­jek­tą taip pat ke­ti­na­ma ofi­cia­ liai pa­kvies­ti Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­ val­dy­bę. KD inf.

Dū­mi­nis už­tai­sas pa­de­gė Ne­rin­gos ko­mi­sa­ria­tą As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

„„Pa­si­pik­ti­no: Pran­cū­zi­jos na­cio­na­li­nis fron­tas iš­kels Ma­do­nnai by­lą

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Tik­riau­siai po ka­ri­nių lai­vų pra­ty­bų jū­ros į kran­tą iš­pluk­dy­tas ru­siš­kas dū­mi­nis už­tai­sas su­vei­kė tik par­ga­ ben­tas į Ne­rin­gos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to ga­ra­žą. Dū­mi­nis už­tai­sas bu­vo ap­tik­tas Ni­dos cent­ri­nia­me pa­plū­di­my­je penk­ta­die­nį, apie pie­tus. Į pa­plū­ di­mį iš­siųs­ti pa­tru­liai ap­žiū­rė­jo į tri­jų lit­rų tal­pos stik­lai­nį sa­vo for­ ma pa­na­šų įren­gi­nį ir kons­ta­ta­vo, kad jis nė­ra pa­vo­jin­gas.

„Pa­rei­gū­nai at­ve­žė už­tai­są į ko­ mi­sa­ria­tą. Bu­dė­to­jas sek­ma­die­ nio va­ka­rą, apie 21 val., nu­spren­ dė jį nu­neš­ti į ga­ra­žą. Spė­ja­ma, kad neat­sar­giai tą daik­tą pa­de­dant, už­ tai­sas su­vei­kė“, – pa­sa­ko­jo Ne­rin­ gos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Si­gi­tas Švei­kaus­kas. Ko­mi­sa­ria­to ga­ra­že de­to­na­vus už­tai­sui, pa­si­py­lė dū­mai. Pa­rei­gū­ nai sku­biai iš­kvie­tė ug­nia­ge­sių ko­ man­dą. Dėl įsi­plies­ku­sios lieps­nos ap­ de­gė 24 kv. m dy­džio ga­ra­žo vi­dus. Ap­de­gė sie­nos, lu­bų ap­dai­la ir ja­me

bu­vę daik­tai. Ug­nia­ge­siai nu­mal­ši­ no lieps­nas dvie­jų aukš­tų pa­sta­te, iš­vė­di­no pa­tal­pas. „Pra­d ė­jo­m e iki­teis­m i­n į ty­r i­ mą, teks ką nors nu­baus­ti už to­ kius veiks­mus. Juk ža­la pa­da­ry­ta, pa­tal­pas teks re­mon­tuo­ti, va­ly­ ti suo­džius“, – aiš­ki­no S.Švei­ kaus­kas. Per in­ci­den­tą žmo­nės ne­nu­ken­ tė­jo. Pa­rei­gū­nai spė­ja, kad Ne­ rin­gos ko­mi­sa­ria­te gais­rą su­kė­lė Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je dis­lo­kuo­tų ka­ri­nių lai­vų jū­ro­je pa­mes­tas už­ tai­sas.

2012-07-17 Kauno diena  

„Dėkoju Antanui, kad neatsisakė padėti net ir ži­ nodamas, kad nepateks į rinktinę, jeigu Robertas galės žaisti“, – ninėmis ligomis. 13p. An...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you