Page 1

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

pirmadienis, liepos 16 d., 2012 m. Nr. 164 (1363) 

Į kovą dėl man­datų – ir se­ni vil­kai, ir jau­nik­liai Iki Sei­mo rin­kimų lie­ka vos trys mėne­ siai, tad par­ti­jos mū­ šiui dėl man­datų ren­gia­si vi­su smar­ ku­mu. Jau ži­no­ma dau­gu­ma kan­di­ datų, ku­rie dėl vie­tos Sei­me ko­vos de­šim­ty­je sos­tinės vien­man­da­čių apy­gardų.

diena.lt

Ne­ma­tuo­ki­te gy­ve­ni­mo pra­smės vien už­dar­biu ir pel­nu. Ka­den­ciją baigęs pre­zi­den­tas Val­das ­ Adam­kus

6p.

Miestas

Vil­n iaus sa­v i­val­dybė, ne­su­ge­ban­ ti at­s iim­t i pa­t alpų Stik­l ių gatvė­je, jas su vi­sais gy­ven­to­jais iš­nuo­mo­ jo vers­lui. Vers­l i­n in­kams už tai su­ teik­t a leng­va­t a – ne­reikės mokė­ ti nuo­mos mo­kes­čio. Į iš­nuo­mo­tas pa­tal­pas įei­t i ne­į ma­no­ma, nes jos už­ra­k in­tos.

Menas

13p.

„Klounai be sienų“ lanko vaikus

j.argustas@diena.lt

Nau­ja­mies­ty­je – int­ri­ga

2

3p.

Iš­nuo­mo­tos su gy­ven­to­jais

Jus­ti­nas Ar­gus­tas

Buvęs di­si­den­tas, par­la­men­to pir­ mi­ninkė ar­ba iš teisėjų pa­si­trau­ku­ si Ne­rin­ga Venc­kienė. O gal eti­ke­ to ži­no­vas? Tokį pa­si­rin­kimą turės Vil­niaus Nau­ja­mies­čio apy­gar­dos rinkė­jai. Dėl Sei­mo na­rio vie­tos čia ie­tis kry­žiuo­ti ke­ti­na tris ka­den­ci­ jas dir­ban­tis par­la­men­ta­ras li­be­ral­ cent­ris­tas Vy­tau­tas Bo­gu­šis, Sei­mo pir­mi­ninkė kon­ser­va­torė Ire­na De­gu­tienė.

1,30 Lt

„„Prog­nozė: spėja­ma, kad Vil­niu­je ru­denį iš maž­daug 420 tūkst. rinkėjų prie bal­sadė­žių ateis apie pusę. Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Lenkai ir lietuviai žaidė mūšį Len­ki­jo­je, lau­ke prie Griun­val­do gy­ven­vietės, sa­vait­galį su­reng­to­je Žal­gi­rio mūšio ins­ce­ni­za­ci­jo­je da­ ly­va­vo ir lie­tu­vių ka­riai. Į ren­ginį at­vy­ko pen­kio­li­ka Lie­ tu­vos ka­riuo­menės Lie­tu­vos did­žio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­ bo ba­ta­lio­no Garbės sar­gy­bos kuo­ pos ka­rių. Jie vilkė­jo at­kur­to­mis XIV a. Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ni­ gaikš­tystės ka­rių uni­for­mo­mis. Ins­ce­ni­zuo­ta­me mūšy­je jie kovė­ si jung­tinės ka­riuo­menės gre­to­se. „„Is­to­ri­ja: pen­kio­li­ka lie­tu­vių vilkė­jo XIV a. laikų ka­rių uni­for­mo­mis. Do­na­to Ba­bens­ko (KAM) nuo­tr.

Plačiau skaitykite

Lietuva

7


2

PirmADIENIS, liepos 16, 2012

miestas

Į kovą dėl man­datų – ir se­ni vil­kai,

Čia var­žy­tis ke­ti­na ir 1 Vil­niaus mies­to ta­ ry­bai pri­klau­san­ti Dar­bo par­ti­

jos narė, po­li­ti­kos nau­jokė Jo­lan­ta Gri­gu­tienė. So­cial­de­mok­ra­tai šią apy­gardą ati­davė kom­po­zi­to­riui Faus­tui Latė­nui, anks­čiau ėju­siam kultū­ros vi­ce­mi­nist­ro ir prem­je­ro pa­tarė­jo pa­rei­gas. Li­be­ralų sąjūdis į kovą čia siun­čia par­la­men­tarą, la­biau ži­nomą kaip eti­ke­to spe­cia­ listą Ar­miną Ly­deką. Apie norą kan­di­da­tuo­ti būtent Nau­ja­mies­ty­je yra pa­skel­bu­si ir judė­ji­mo „Drąsos ke­lias“ vedlė iš Kau­no N.Venc­kienė. Galbūt dėl to, kad kaip tik šio­je apy­gar­do­je galės bal­suo­ti emig­ran­tai. Ro­lan­do Pak­so par­ti­ja šią apy­ gardą bu­vo nu­ma­čiu­si žur­na­lis­tui Vy­tau­tui Ma­tu­le­vi­čiui, ta­čiau jis Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­tiją ap­ lei­do ir su­si­dėjo su „Drąsos ke­liu“. Da­bar jie čia ba­lo­ti­ruo­tis siū­lys bu­ vu­siai vi­daus rei­kalų sis­te­mos dar­ buo­to­jai Liu­ci­jai Bo­ru­se­vi­čie­nei. Per­nai į ant­rąjį turą šio­je apy­ gar­do­je pa­te­ko V.Bo­gu­šis ir I.De­ gu­tienė. Ji ir nu­galė­jo.

2008 m. Seimo rinkimuose daugumoje Vilniaus apygardų pergalę šventė Tėvynės sąjungos atstovai.

A.Zuoką kei­čia žmo­na

Se­na­mies­čio apy­gar­do­je grum­sis itin spal­vin­gos as­me­nybės. Tėvy­ nės sąjun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) šie­met pa­ si­rin­ko is­to­riką, Na­cio­na­li­nio sau­ gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­ ninką Ar­vydą Anu­šauską. O so­cial­de­mok­ra­tai siun­čia par­ la­men­tarę, žmo­gaus tei­sių gynėją Auš­rinę Ma­riją Pa­vi­lio­nienę. Li­

be­ral­cent­ris­tai var­žy­tis siųs ma­žai kam ži­nomą Norą Ri­bo­kienę, Dar­ bo par­ti­ja – Ni­jolę Ja­ge­la­vi­čienę, Li­be­ralų sąjūdis – par­la­men­tarą Petrą Aušt­re­vi­čių, Tvar­kos ir tei­ sin­gu­mo par­ti­ja – Rai­mondą Ka­ ro­saitę. 2008 m. šio­je apy­gar­do­je varžė­si da­bar­ti­nis Vil­niaus me­ras Artū­ras Zuo­kas. Šie­met A.Zuo­ko judė­ji­mas „Taip“ Se­na­mies­čio rinkė­jams siū­ lo bal­suo­ti už jo žmoną par­la­men­ tarę Agnę Zuo­kienę. Prieš ket­ve­rius me­tus šio­je apy­gar­do­je nu­galė­jo kon­ser­va­to­rius Man­tas Adomė­nas. Nei jis, nei jo nu­galė­tas A.Zuo­kas šie­met jo­kio­je vien­man­datė­je apy­ gar­do­je ne­si­ba­lo­ti­ruos. A.Ku­bi­liui – silp­ni var­žo­vai

An­ta­kal­n io rin­k imų apy­gar­d o­je sa­vo jėgas, kaip įpras­ta, išmė­gins prem­je­ras, kon­ser­va­to­r ių ly­d e­ ris And­rius Ku­bi­lius. Per­nai ant­ ra­ja­me rin­kimų tu­re po­li­ti­kas čia įveikė li­b e­ral­cent­r istą Gin­tautą Bab­ra­v i­č ių. Šie­m et jis taip pat kan­di­da­tuos. So­cial­de­mok­ra­tai, pra­ėjusį kartą į kovą su A.Ku­bi­liu­mi siuntę par­ la­men­tarą Al­girdą Sysą, šįsyk į šią apy­gardą de­le­guo­ja mies­to ta­ry­bos narį, jaunąjį so­cial­de­mok­ratą Jurą Po­želą. Vik­to­ro Us­pas­ki­cho par­ti­ja į ko­ vą An­ta­kal­ny­je siun­čia Gin­tarą Ta­ mo­šiūną, Li­be­ralų sąjūdis – vie­ šųjų ry­šių spe­cia­listą Min­daugą La­pinską. O Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja čia siek­ti Sei­mo na­rio man­ da­to ke­ti­na siū­ly­ti Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­riui Ka­ziui Zu­lo­nui. Iš­ban­dy­mas A.Čap­li­kui

Kan­di­da­tai Žirmūnų apy­gar­do­je – įpras­ti. Kon­ser­va­to­riai į kovą dėl par­la­men­ta­ro man­da­to čia de­le­ga­ vo Sei­mo narę Vi­liją Ab­ra­mi­kienę, ku­ri 2008-ai­siais šio­je apy­gar­do­ je nu­galė­jo so­cial­de­mok­ratą Vy­tenį Po­vilą And­riu­kaitį.

„„Sentencija: sienų tepliotojai taip pat aktyviai dalyvauja rinkimų kampanijose, visiems pranešdami, ką mano

Iššūkį V.Ab­ra­mi­kie­nei Žirmū­ nuo­se mes Li­be­ralų ir cent­ro par­ ti­jos ly­de­ris Al­gis Čap­li­kas, Dar­bo par­ti­jos na­riu virtęs so­cial­li­be­ra­las, anks­čiau jau dirbęs Sei­me Ge­di­mi­ nas Da­lin­ke­vi­čius. So­cial­de­mok­ra­ tai čia kau­tis vėl siū­lo V.P.And­riu­ kai­čiui. Li­be­ra­lai su­si­grum­ti dėl man­da­ to siun­čia par­ti­jos sek­re­to­ria­to va­ dovą Šarūną Gus­tainį, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja – Ra­mojų Gi­ rinską.

A.Pau­laus­kas prie­š D.Kreivį

Fa­bi­jo­niš­kių apy­gar­do­je į mūšį dėl Sei­mo na­rio kėdės stos buvęs Nau­jo­sios sąjun­gos ly­de­ris, da­bar – Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, buvęs Sei­mo va­do­vas Artū­ras Pau­ laus­kas. Kon­ser­va­to­riai į mūšį Fa­ bi­jo­niškė­se jau nu­sprendė siųs­ti at­si­sta­ty­di­nusį ūkio mi­nistrą Dai­ nių Kreivį. Pa­si­tik­rin­ti jėgas čia mėgins ir li­ be­ral­cent­ris­tas, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mon­das Šu­kys, nė sy­ kio vien­man­datė­je apy­gar­do­je ne­ laimėjęs So­cial­de­mok­ratų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Juo­zas Ole­kas. Iš­sau­go­ti Sei­mo na­rio po­stą šio­je apy­gar­do­je ban­dys Tvar­kos ir tei­ sin­gu­mo par­ti­jos na­rys Dai­lis Al­ fon­sas Ba­ra­kaus­kas, taip pat li­be­ ralė Da­lia Kuo­dytė. 2008-ai­siais per­galę šio­je apy­ gar­do­je šventė R.Šu­kys – ant­ ra­ja­me rin­kimų tu­re jis nu­rungė kon­ser­va­to­rių kan­di­datę Rūtą Rut­ ke­lytę. V.Blin­ke­vi­čiūtę kei­čia A.Sy­sas

„„Kon­ku­rentės: Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je, ku­rio­je bal­suo­ja ir emig­ran­tai, lau­kia­ma int­ri­gos – Sei­mo pir­mi­

ninkės I.De­gu­tienės (kairė­je) ir bu­vu­sios Kau­no teisė­jos N.Venc­kienės mūšio. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Bal­suo­jan­tys Šeš­kinės rin­kimų apy­gar­do­je galės rink­tis iš kon­ser­ va­to­riaus už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ ro Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio, so­cial­ de­mok­ra­to A.Sy­so, li­be­ra­lo Arū­no Šta­ro ir li­be­ral­cent­ris­to Re­gi­man­ to Čiu­pai­los. Prieš ket­ve­rius me­tus būtent šio­je apy­linkė­je vy­ko dra­ma­tiš­ka ko­va tarp A.Ažu­ba­lio ir so­cial­de­ mok­ratės eu­ro­par­la­men­tarės Vi­li­ jos Blin­ke­vi­čiūtės. Per­galės tri­mitą pūtė A.Ažu­ba­lis, Sei­mo na­rio kė­ dę iš­ko­vojęs ko­ne per plauką – su­ rinkęs vos ke­lias­de­šim­čia gy­ven­ tojų balsų dau­giau. Dar­bo par­ti­ja mes­ti pirš­tinę iš sen­bu­vių čia siū­lo Vy­tau­tui Gri­ ciui. Į Seimą šio­je apy­gar­do­je ban­ dys pa­tek­ti ir mies­to ta­ry­bos na­rys, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­ sto­vas Ge­di­mi­nas Rud­žio­nis.

Ar pa­si­seks G.Kir­ki­lui?

Jus­ti­niškė­se, kaip ir per­nai, sa­vo po­pu­lia­rumą tik­rins jau­na­sis par­ la­men­ta­ras kon­ser­va­to­rius Pau­lius Sau­dar­gas. Pirš­tinę jam me­ta so­cial­ de­mok­ra­tas, buvęs šios par­ti­jos pir­ mi­nin­kas, eksp­rem­je­ras Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Šis po­li­ti­kas nė sy­kio nėra laimėjęs vien­man­datė­je apy­gar­do­je. Jus­ti­niškė­se ko­vos ir buvęs Li­be­ ralų sąjūdžio at­sto­vas, da­bar sa­va­ ran­kiš­kai sa­vo kan­di­datūrą iškėlęs Sei­mo na­rys Ge­di­mi­nas Na­vai­tis. Li­be­ral­cent­ris­tai čia var­žy­tis pa­si­ ūlė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­riui Ri­man­tui Re­mei­kai, Dar­ bo par­ti­ja – Ed­mun­dui Vai­tiekū­nui, li­be­ra­lai – Li­nui Kve­da­ra­vi­čiui. Tvar­kos ir tei­si­ngu­mo par­ti­ ja čia kaip kan­di­datą grei­čiau­siai pa­tvir­tins Al­gi­mantą Juo­ce­vi­čių. 2008-ai­siais šio­je apy­gar­do­je per­ galę šventė P.Sau­dar­gas. Pasitikrins G.Steponavičius-

Ka­ro­li­niš­kių apy­gardo­je kon­ser­ va­to­riai siū­lys rink­ti par­la­men­tarę Da­nutę Be­kin­tienę, so­cial­de­mok­ ra­tai – bu­vusį Vy­riau­sybės at­stovą Vil­niaus ap­skri­ty­je Jurgį Jur­ke­vi­čių, Dar­bo par­ti­ja – Valdą Skar­ba­lių, li­ be­ral­cent­ris­tai – Mantą Pa­navą, Li­be­ralų sąjūdis – Iloną Gri­ga­ra­vi­ čienę, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ ja – Al­gi­mantą Petkų. 2008 m. per­galę šio­je rin­kimų apy­gar­do­je šventė kon­ser­va­torė D.Be­kin­tienė. Laz­dynų rin­kimų apy­gar­do­je, kaip ir 2008-ai­siais, sa­vo jėgas tik­rins Li­be­ralų sąjūdžio at­sto­vas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Gin­ta­ras Ste­po­ na­vi­čius, aną­kart čia nu­galėjęs kon­ ser­va­to­rių kan­di­datą, da­bar Vil­niaus mies­to ta­ry­bos narį Algį Strel­čiūną. Šie­met juodu taip pat su­si­rems. Ban­dy­ti laimės Dar­bo par­ti­ja čia siun­čia mies­to vi­ce­merą Joną Pins­ kų, o li­be­ral­cent­ris­tai – Vy­tautą Aleksą La­zinką. Tvar­kos ir tei­sin­


3

PirmADIENIS, liepos 16, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

, ir jau­nik­liai

Pa­tal­pos vers­lui nuo­mo­ja­mos su gy­ven­to­jais Rūta Gri­go­lytė

r.grigolyte@diena.lt

Vil­niaus sa­vi­val­dybė, ne­su­ge­ban­ ti at­siim­ti gin­čy­tinų pa­talpų Stik­ lių gatvė­je, jas iš­nuo­mo­jo su vi­ sais gy­ven­to­jais. Vers­li­nin­kams už tai su­teik­ta leng­va­ta – ne­reikės mokė­ti nuo­mos mo­kes­čio.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės ta­ ry­bo­je Eko­no­mi­kos ir fi­nansų bei Mies­to plėtros ko­mi­te­tams svars­ty­ti pa­teik­tas pro­jek­tas pa­ talpų Stik­lių g. 5 nuo­mo­toją at­ leis­t i nuo nuo­m os mo­kes­č io. Šiuo klau­si­mu sa­vi­val­dybės ta­ ry­ba turės ap­si­spręsti jau už­po­ ry­t. Paaiškė­jo, kad vers­li­nin­kas, pres­ti­ži­nių se­na­mies­čio res­to­ ranų „San Mar­co“ bei „Di­vi­no“ sa­vi­nin­kas Adol­fas Ža­dei­kis, to­ kią nuo­laidą ga­vo ne šiaip sau. Jam iš­nuo­mo­to­se pa­tal­po­se iki šiol gy­ve­na buvęs Sei­mo na­rys Eduar­das Šab­lins­kas ir dar ke­ li as­me­nys, ku­rie iš­sik­raus­ty­ti nė ne­ke­ti­na.

Adolfas Žadeikis: apie partijas ir politikus. 

gu­mo par­ti­ja pa­ko­vo­ti dėl par­la­ men­ta­ro man­da­to Laz­dy­nuo­se siū­ lo Al­gir­dui Ge­ne­vi­čiui. Iššū­kis len­kams

Nau­jo­sios Vil­nios rin­kimų apy­gar­ do­je ir­gi ga­li lauk­ti ne­ma­ža int­ri­ ga. Prieš ket­ve­rius me­tus per­galę čia šventė li­be­ral­cent­ris­tas vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Artū­ras Me­lia­nas, įveikęs Lenkų rin­kimų ak­ci­jos kan­ di­datą Ta­deušą And­že­jevskį. A.Me­lia­nas Nau­jo­jo­je Vil­nio­ je kan­di­da­tuos ir šie­met. Li­be­ra­lai į kovą čia siun­čia skan­da­lin­gai at­leistą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės kont­ ro­lie­rių Šarūną Skučą, kon­ser­va­to­ riai – Sei­mo Už­sie­nio rei­kalų ko­mi­ te­to pir­mi­ninką Ema­nuelį Zin­gerį. So­cial­de­mok­ra­tai pa­ko­vo­ti dėl man­ da­to čia pa­si­ūlė Tat­ja­nai Rin­ke­vi­čie­ nei, Rusų dra­mos teat­ro va­do­vei. Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja čia de­le­guo­ja Vil­niaus mies­to ta­ry­bos narį, bu­vusį Vil­niaus ši­lu­mos tin­ klų di­rek­to­rių Bro­nių Cicėną, Dar­ bo par­ti­ja – Ser­gejų Ur­sulą. Lenkų rin­kimų ak­ci­ja sa­vo kan­di­datų kol kas ne­pas­kelbė.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Gali nugalėti opozicija

De­šim­ty­je Vil­niaus apy­gardų iš vi­ so įra­šy­ta apie 420 tūkst. rinkėjų. Spėja­ma, kad prie bal­sadė­žių ateis apie pusę jų. 2008 m. Seimo rinkimuose dau­ gumoje Vilniaus apygardų pergalę šventė Tėvynės sąjungos atstovai, kurie laimėjo ir visoje Lietuvoje. Šįkart visuomenės nuomonės ap­ klausos rodo, kad rinkėjai palan­ kesni opozicinėms socialdemokra­ tų, Darbo ir Tvarkos ir teisingumo partijoms.

10

Sei­mo na­rių spalį bus iš­rink­ti Vil­niaus vien­man­datė­se rin­kimų apy­gar­do­se.

Iki Sei­mo rin­kimų lie­ka 90 dienų Vy­r iau­sio­ji rin­k imų ko­m i­si­ja (VRK) kan­d i­da­t us į Sei­mo na­r ius ofi­cia­l iai re­g ist­ruo­t i pra­dės po trijų sa­vai­čių – rugpjū­čio 10 d. Tik iki tos die­nos įre­ gist­ruo­toms par­ti­joms bus leid­žia­ma kel­t i kan­di­da­tus. „„Be to, rugpjū­čio 10-ąją bai­gia­si ofi­

cia­lus po­li­tinės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mas. Kan­di­da­tu į Sei­mo na­ rius ga­li tap­ti tik tie as­me­nys ar­ba kan­ di­da­tus kel­ti galės tik tos par­ti­jos, ku­ rios bus lai­ku už­si­re­gist­ra­vu­sios kaip po­li­tinės kam­pa­ni­jos da­lyvės. „„Rugsė­jo 10 d. VRK baigs priim­ti pa­

reiš­ki­mus dėl kan­di­datų iškė­li­mo. Sa­va­ran­kiš­kai ke­lian­tys sa­vo kan­

di­datūrą as­me­nys pri­valės jau iki rugsė­jo 4-osios pa­teik­ti ne ma­žiau kaip tūkstan­čio juos re­mian­čių rin­ kėjų pa­ra­šus. „„Rugsė­jo 14 d. VRK pa­skelbs vi­sus

įre­gist­ruo­tus kan­di­da­tus. Pra­sidės ofi­ cia­lus rin­kimų agi­ta­ci­jos lai­ko­tar­pis. „„Iki spa­lio 6 d. tu­ri būti baig­tas rinkė­

jų kor­te­lių įtei­ki­mas. „„Bal­sa­vi­mas iš anks­to, pa­štu ir na­

mie vyks spa­lio 10–12 d. „„Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 14 d., sek­

ma­dienį. Bal­sa­vi­mas – nuo 7 iki 20 val. „„Rei­ka­lui esant ant­ra­sis rin­kimų tu­

ras bus su­reng­tas spa­lio 28 d.

Iš­si­nuo­mo­jo­me pa­ tal­pas, o įei­ti į jas ne­ ga­li­me. Tas pa­tal­pas užėmęs Šab­lins­kas neat­ra­ki­na durų, o lauž­ti ne­ga­liu. „Iš­si­nuo­mo­jo­me pa­tal­pas, o įei­ti į jas ne­ga­li­me. Tas pa­tal­ pas užėmęs Šab­lins­kas neat­ra­ ki­na durų, o lauž­ti ne­ga­liu. Sa­vi­ val­dybė su juo pa­ti by­linė­ja­si, tas

„„Keblumai: į iš­nuo­mo­tas pa­tal­pas ne­įma­no­ma įei­ti – jos už­ra­kin­tos.„ 

pa­sta­tas yra pro­ble­mi­nis, įsikė­lu­ sios, ro­dos, ke­tu­rios šei­mos, net ne­su­da­riu­sios su­tar­čių. Vi­sus do­ ku­men­tus pa­teikė­me, o mums net pro­jek­ta­vi­mo sąlygų neiš­davė“, – keistą si­tua­ciją trum­pai api­būdi­ no pa­tal­pas iš­si­nuo­mojęs vers­li­ nin­kas A.Ža­dei­kis. Apie tuo­me­čio par­la­men­ta­ro E.Šab­lins­ko ta­ria­mas „butų afe­ ras“ ži­niask­lai­da rašė dar 2002 m. Kaip tuo­met bu­vo skel­bia­ma, E.Šab­lins­kas „ne tik klas­to­jo do­ ku­men­tus, bet ir to­li­mus gi­mi­nes įvar­di­jo kaip ar­ti­mus gi­mi­nes, kad galėtų jiems par­ūpin­ti bu­tus. <...> 1990 m. sa­vo pa­ra­šu E.Šab­ lins­kas pa­ts sau skyrė butą Stik­lių g. 5. Tas ga­ran­ti­nis raš­tas iš­duo­ tas ne­teisė­tai ir dėl to, kad ne­bu­vo Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to spren­di­mo“. Vil­niaus sa­vi­val­dybė, dien­raš­čio tei­gi­mu, jau bu­vo krei­pu­sis į įvai­ rias ins­ti­tu­ci­jas ir net į tuo­metį Sei­mo pir­mi­ninką Artūrą Pau­

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

lauską, ta­čiau šis at­sakė, kad tai sa­vi­val­dybės rei­ka­las. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dybės Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­cijų de­ par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­ tas Gri­nius tvir­ti­no, kad įmo­ nę ke­ti­na­ma lai­ki­nai at­leis­ti nuo mo­kes­čio, nes ji in­ves­tuos sa­ vo lėšas į re­montą ir ne­galės pa­ gal pa­skirtį nau­do­ti pa­talpų. Tai esą yra įpras­ta pra­kti­ka – re­mon­ to lai­ko­tar­piu nuo­mos mo­kes­tis ne­mo­ka­mas. „Ši įmonė iš­si­nuo­mo­jo pa­tal­ pas kon­kur­so būdu ir nuo nuo­mos pra­džios tvarkė do­ku­men­tus, ga­ vo rei­kia­mus lei­di­mus re­mon­tuo­ ti pa­tal­pas ir pri­tai­ky­ti jas veik­lai. Sa­vi­val­dybės in­te­re­sas – kad būtų su­tvar­ky­tas pa­sta­tas ir ja­me vyktų veik­la, ku­ri nu­ma­ty­ta nuo­mos su­ tar­ty­je. Kai įmonė pra­dės veiklą – ji ne­bus at­leid­žia­ma nuo nuo­mos mo­kes­čio“, – ki­to­kius ar­gu­men­tus nei nuo­mi­nin­ko dėstė V.Gri­nius.

Sos­tinė to­bu­lins glo­bos sis­temą Vil­nius su­si­pra­to vyk­dy­ti vaikų glo­bos sis­te­mos per­tvarką. Re­ for­mos tiks­las – kad kuo dau­giau vaikų at­rastų nau­jas šei­mas ir at­ si­svei­kintų su ne vi­sa­da mėgsta­ mais „val­diš­kais na­mais“.

Sa­vi­val­dybė pri­ėmė fi­nan­si­nio ska­ti­ni­mo pro­gramą – iki šiol pi­ ni­ginę pa­ramą globė­jams ar įtė­ viams skir­da­vo tik vals­tybė, o nuo da­bar kil­nią mi­siją at­lie­kan­ čių šeimų biud­že­tas pa­si­pil­dys ir iš mies­to ki­šenės. Nau­ja tvar­ka bus tai­ko­ma tų šeimų ar at­skirų as­menų at­žvil­giu, ku­rie nu­tarė pri­siim­ti glo­bo­ti vai­kus. Šei­mai ar as­me­niui ap­si­spren­ dus glo­bo­ti vieną vaiką, pirmą kartą Vil­niu­je pa­pil­do­mai iš mies­ to biud­že­to lėšų nu­tar­ta skir­ti 260 litų dyd­žio iš­moką per mėnesį, du vai­kus – 390 litų dyd­žio iš­moką per mėnesį. Iki šiol to­kios šei­mos gau­da­vo tik vals­tybės ski­riamą ga­ran­tuotą vai­ko glo­bos iš­moką, tai yra 520 litų per mėnesį. Vil­nie­čiai, no­rin­tys glo­bo­ti vai­ kus, tu­ri kreip­tis į Vil­niaus sa­vi­ val­dybės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių. Ten jie bus nu­krei­pia­mi į spe­cia­lius mo­ky­mus globė­jams, ku­riuo­se bus su­tei­kia­ma ži­nių ir ug­do­mi gebė­ji­mai, rei­ka­lin­gi ten­

„„Ši­lu­ma: vaikų na­muo­se esan­tiems vai­kams trūksta vie­nin­te­lio, bet

svar­biau­sio da­ly­ko – tik­ros šei­mos. 

ki­nant tėvų at­stum­to vai­ko po­ rei­kius ir pa­de­dan­tys priim­ti at­ sa­kin­gus spren­di­mus rūpi­nan­tis glo­bo­ja­mu vai­ku. Tik baigę kur­sus būsi­mie­ji globė­jai galės kreip­tis dėl įsi­vai­ ki­ni­mo. Anot sa­vi­val­dybės val­di­ ninkų, kur­sai – įpras­ta ir būti­na pra­kti­ka, ap­sau­gan­ti nuo ga­limų globė­jo ir glo­bo­ti­nio konf­liktų. „Mo­ky­mai nu­ta­ru­siems pa­siim­ ti glo­bo­ti vaiką yra būti­ni – jie pa­ de­da ap­sau­go­ti vai­kus nuo ga­li­mo iš­sis­ky­ri­mo su nau­ja šei­ma, globė­ jus – nuo nu­si­vy­li­mo, ne­sėkmių ar blo­gos pa­tir­ties. Be to, pa­gal priim­ tą tvarką dėl iš­lei­di­mo pas fi­zi­nius as­me­nis lai­ki­nai sve­čiuo­tis vil­nie­

Min­dau­go Ažu­ši­lio nuo­tr.

čiai ra­gi­na­mi pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be priim­ti vai­kus iš glo­bos įstaigų pa­ si­sve­čiuo­ti ir ar­ti­miau su­si­pa­žin­ ti. Pra­leis­tas su vai­ku lai­kas ne­re­tai pa­de­da ap­si­spręsti tap­ti jo globė­ jais. Dėl lei­dimų priim­ti glo­bos na­ mų auklė­ti­nius pa­si­sve­čiuo­ti taip pat rei­kia kreip­tis į sa­vi­val­dybės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių“, – sakė so­cia­li­nius klau­si­mus ku­ruo­ jan­tis Vil­niaus me­ro pa­va­duo­to­jas Ja­ros­la­vas Ka­mins­kis. Šiuo me­tu Vil­niu­je yra 10 vaikų glo­bos namų, iš jų ket­ve­ri – sa­vi­ val­dybės ži­nio­je. Iš vi­so Vil­niaus mies­te glo­bos na­muo­se au­ga dau­ giau nei 420 vaikų. VD inf.


4

PirmADIENIS, liepos 16, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

Am­bi­ci­jos di­delės, pri­ta­ri­mo nėra Vil­niaus sa­vi­val­dybė to­liau de­ monst­ruo­ja neei­linį norą turė­ti nuo­savą oro li­nijų bend­rovę: jai kur­ti net įsteig­ta spe­cia­li dar­bo grupė. Ta­čiau pa­lai­ky­mo me­ras ne­su­lau­kia.

Vil­niaus sa­vi­val­dybės me­ro Artū­ ro Zuo­ko nu­ro­dy­mu su­da­ry­ta dar­ bo grupė, koor­di­nuo­sian­ti būsi­mos sos­tinės oro vežė­jos, bend­rovės „Air Li­tua­ni­ca“, veiklą. Į grupę įtrauk­tas ir pa­ts Vil­niaus oro uos­to va­do­vas To­mas Vaiš­vi­la. Grupė ne tik rūpin­sis bend­rovės veik­la, bet ir ieš­kos in­ves­tuo­tojų bei koor­di­nuos tar­pins­ti­tu­ci­nius klau­si­mus.

Pla­nai – itin op­ti­mis­ti­niai: anot sa­vi­val­dybės, lėktu­vai su Vil­niaus ženk­lu skrai­dys jau kitą pa­va­sarį. Esą šiuo me­tu su­lau­kia­ma di­de­lio in­ves­tuo­tojų su­si­domė­ji­mo. A.Zuo­kas kol kas ne­linkęs daug kalbė­ti apie būsimąją bend­rovę. Sa­vi­val­dybės Viešųjų ry­šių sky­ riaus pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir­gi glaus­ta: bend­rovė „Air Li­tua­ni­ca“ yra įkur­ta, šiuo me­tu iš­siųs­ti pa­si­ ūly­mai in­ves­tuo­ti, yra su­si­domė­ ji­mas, bend­rovė gau­na daug klau­ simų. Tie­sa, toks fan­tas­ti­nis me­ro su­ ma­ny­mas bent jau vie­šai kol kas su­lau­kia dau­giau kri­ti­kos nei pa­

lai­ky­mo. Esą kon­ku­ruo­ti su pi­ gių skryd­žių bend­rovė­mis nau­ jam vežė­jui būtų ne­įma­no­ma. O tu­rint ome­ny­je tuoj mi­li­jardą litų per­kop­sian­čią Vil­niaus skolą, lėšų gran­dio­zi­niam ir abe­jo­ti­nos eko­ no­minės vertės pro­jek­tui nie­kas ne­sko­lins. Be­je, A.Zuo­kas dar prie­š ke­lias sa­ vai­tes kreipė­si į visų miestų me­rus, kad šie įsi­gytų bent po vieną būsi­ mo­sios bend­rovės ak­ciją, kai­nuo­jan­ čią 25 tūkst. eurų. Ta­čiau „Vil­niaus die­na“, ap­klau­su­si ke­lis miestų va­ do­vus, įsi­ti­ki­no, kad A.Zuo­kas su sa­vo idė­ja yra vie­ni­šius. VD inf.

Pa­senę lif­tai ke­lia grėsmę Su­ge­dus dviem dvy­li­kaaukš­čia­ me na­me esan­tiems lif­tams vil­ nietė su vai­ku ir ve­žimė­liu ran­ ko­se kas­dien ko­pia laip­tais į šeš­ tą aukštą. Lif­tai tai­sy­ti jau ne kar­ tą, ta­čiau si­tua­ci­ja – vis ta pa­ti.

„Ar nor­ma­lu, kad dvy­li­kaaukš­ čia­me na­me, ku­ria­me gy­ve­na ma­mos su vai­kais ir dau­giau­sia pen­si­nio am­žiaus žmonės, – du ne­vei­kian­tys lif­tai, o pre­li­mi­na­ ri įjun­gi­mo da­ta – lie­pos 31-oji? Kaž­kodėl tai, kad lif­to būklė kri­ tinė, „Ka­ro­li­niš­kių būstas“ pa­ stebė­jo tik da­bar ir nu­sprendė tokį namą pa­lik­ti be dviejų liftų. Kaip man, šiuo me­tu vie­nai au­gi­ nan­čiai mažą vaiką, su ve­žimė­liu ar pir­ki­niais nu­lip­ti iš šešto aukš­ to ir į jį už­lip­ti?“ – pik­ti­no­si vil­ nietė Li­na Po­vi­la­vi­čiūtė.

Prob­le­ma ta, kad lif­tus mon­tuo­ja kas ne­tin­gi – ir elekt­ri­kai, ir san­tech­ni­kai.

Mo­te­ris sakė, kad Laisvės pro­ spek­to 40-aja­me na­me per pa­ sta­ruo­sius me­tus lif­tas ge­do aibę kartų – per sa­vaitę at­sa­kin­giems žmonėms tek­da­vo skam­bin­ti po 3 ar 4 kar­tus. Abu lif­tai veikė prie­š 2–3 me­tus, o kai su­ge­do pir­ma­ sis, iš gy­ven­tojų bu­vo ren­ka­mos lėšos re­mon­tui. „Tąkart liftą pa­taisė, veikė sa­ vaitę, o po to pa­ka­bi­no skel­bimą, kad pa­vog­tas va­rik­lis. Bu­vo pa­sa­ ky­ta, kad ne­pa­kan­ka­mai ap­sau­ go­ta šach­ta ir į ją leng­vai įsi­lauž­ ta. Praė­ju­sią sa­vaitę „Ka­ro­li­niš­kių būsto“ va­dy­bi­nin­kas rin­ko pa­ra­ šus, kad būtų su­tvar­ky­tas ant­ra­ sis lif­tas, bet dau­ge­lis žmo­nių ne­ pa­si­rašė – bi­jo, kad ne­pa­si­kar­totų

„„Si­tua­ci­ja: apie 60 pro­c. liftų

Lie­tu­vo­je yra ava­rinės būklės.Sau­liaus Žiū­ros (BFL) nuo­tr.

pir­mo­jo lif­to is­to­ri­ja“, – aiš­ki­no L.Po­vi­la­vi­čiūtė. „Bal­ti­jos liftų“ – įmonės, pri­ žiū­rin­čios šio na­mo lif­tus – dis­ pe­čerė teigė, kad gy­ven­to­jams jau se­niai bu­vo pa­si­ūly­ta vi­siš­kai pa­ si­keis­ti liftą, nes eks­pertų jis pri­ pa­žin­tas ne­tin­ka­mu nau­do­ti. „Jis pa­vo­jin­gas, ir turė­jo­me at­jung­ti. Vie­nas lif­tas ten iš­jung­tas jau ke­ letą metų, nes yra pu­siau iš­vog­ tas, o ki­tas pri­pa­žin­tas ne­tin­ka­mu nau­do­ti. Mes davė­me pa­si­ūlymų re­no­vuo­ti, jie turėtų per su­si­rin­ kimą suor­ga­ni­zuo­ti ir nu­spręsti, ko­kio ly­gio re­no­va­ciją da­ry­ti, ten la­bai kri­tinė būklė“, – at­sakė „Bal­ti­jos liftų“ dar­buo­to­ja. Iš­girdęs apie šią si­tua­ciją „Ka­ ro­li­niš­kių būsto“ at­sto­vas Vi­lius Mac­ko­nis teigė, kad per ant­ro­jo lif­to tech­ninės būklės tik­ri­nimą, kurį at­li­ko vals­tybės įga­lio­ta įren­ gi­nių tech­ninės būklės tik­ri­ni­mo įstai­ga, nu­sta­ty­ta, jog lif­tas yra ne­sau­gus eksp­loa­tuo­ti, todėl bir­ že­lio 29-ąją bu­vo at­jung­tas. „Po šio at­ve­jo bu­vo at­lik­ta lif­ to re­mon­to ar­ba kei­ti­mo nau­ ju darbų ran­govų at­ran­ka. Na­mo butų sa­vi­nin­kai raš­tiš­ku bal­sa­vi­ mu sprend­žia, ar liftą keis­ti nau­ ju, ar vis dėlto jį re­mon­tuo­ti. Šiuo me­tu jau yra bal­savę apie 20 na­ mo butų sa­vi­ninkų. Kai sa­vo nuo­ monę pa­reikš rei­kia­mas skai­čius sa­vi­ninkų, „Ka­ro­li­niš­kių būstas“ pra­neš gy­ven­to­jams darbų ter­mi­ nus. Jie pri­klau­sys nuo gy­ven­tojų spren­di­mo – ar liftą keis­ti nau­ju, ar jį re­mon­tuo­ti. Vi­sa ši in­for­ma­ ci­ja bus pa­teik­ta na­mo skel­bimų len­to­je“, – pa­ti­ki­no V.Mac­ko­nis. Jo­nas Gu­za­vi­čius, Lie­tu­vos liftų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ir bend­ rovės „Kau­no lif­tai“ va­do­vas, skai­čiuo­ja, kad lif­tas 100 pro­c. su­si­dėvi maž­daug per 20 metų, ta­čiau ša­lies dau­gia­bu­čiuo­se se­ nes­nių nei 25 metų su­si­dėvėju­sių liftų yra apie 60 pro­c. „Yra pro­ble­ma dėl liftų at­nau­ ji­ni­mo, kai ku­riems lif­tams – jau 40 metų, tai iš tiesų to­kios de­ talės ne­be­ga­mi­na­mos, kei­čiant ki­to­mis, bran­giai kai­nuo­ja. Liftų at­nau­ji­ni­mo pro­ce­sas bu­vo pra­ dėtas Vil­niu­je ir Kau­ne, o sos­ tinė­je anks­čiau už­ge­so. Jau še­še­ri me­tai, kaip tas pro­ce­sas su­stojęs, išs­ky­rus bend­ri­jas, ku­rios sa­vo ini­cia­ty­va po tru­putį at­nau­ji­na“, – dėstė va­do­vas. Pa­gal vals­ty­binės dar­bo ins­pek­ ci­jos ata­skaitą per 2006–2010 m. ša­ly­je esan­čiuo­se lif­tuo­se įvy­ko 8 mir­ti­ni ir 16 sun­kių at­si­ti­kimų. „Tai ypač daug mūsų ma­žos res­ pub­li­kos mas­tu, kai eksp­loa­tuo­ ja­ma tik 8 tūkst. liftų. Prob­le­ma ta, kad lif­tus mon­tuo­ja kas ne­tin­ gi – ir elekt­ri­kai, ir san­tech­ni­kai, sta­ty­bo­se da­bar ma­din­ga dirb­ti ir ne­le­ga­liai. 2011-ai­siais vien Kau­ no zo­no­je bu­vo neapt­ver­tos lif­ tų šach­tos ir įvy­ko du kri­ti­mai, o įsi­vaiz­duo­ki­te, kad kri­ti­mas į lif­to šachtą – tai ne ant pie­vos, aukš­ tis ga­na di­de­lis“, – aiš­ki­no J.Gu­ za­vi­čius. At­nau­jin­ti vieną liftą de­vy­nių aukštų na­me kai­nuo­ja apie 90 tūkst. litų. VD, lrt.lt inf.


5

PirmADIENIS, liepos 16, 2012

miestas Ei­tynė­mis pa­ minė­ti Žal­gi­ rio mūšio me­ ti­nių Lie­tu­vių tau­ti­nio jau­ni­ mo sąjun­gos kvie­ti­mu at­ vy­ko ke­lio­li­ka na­cio­na­listų iš ša­lių kai­my­ nių. Ta­čiau rei­ kia­mais žy­gio per miestą lei­ di­mais ren­gi­ nio šei­mi­nin­ kai ne­pa­sirū­pi­no.

„„Už­mo­jis: ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ža­da, kad po ke­le­rių metų tarp­tau­tinės na­cio­na­listų ei­tynės Vil­niu­je taps ma­sinės. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Mar­gas­pal­vis na­cio­na­listų de­san­tas And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

De­monst­ra­vo „tau­ti­nius“ sim­bo­lius

Len­ki­jos, Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­lis­tai sa­vo vi­zi­tu į Lie­tuvą de­monst­ra­vo vie­nybę dėl na­cio­na­ lis­ti­nių prin­cipų, reiškė pa­si­pik­ti­ nimą didė­jan­čiu glo­ba­lu­mu. Tie­sa, na­cio­na­listų „de­san­to“ būta skur­ do­ko. Iš Ru­si­jos at­va­žia­vo ke­tu­ri, iš Bal­ta­ru­si­jos – trys žmonės. Be­maž 40 mln. gy­ven­tojų tu­rin­čio­je Len­ ki­jo­je at­si­ra­do vos vie­nas nuo­sai­

kus na­cio­na­lis­tas. Be­je, jo iš­vys­ti taip ir ne­pa­vy­ko. Iš Lie­tu­vos na­cio­na­listų, be Ju­ liaus Pan­kos, mi­nio­je šmėža­vo ir to­kio­mis pat pa­žiū­ro­mis garsė­jan­ tis Ri­čar­das Če­ku­tis. Šį kartą su vai­ku ant rankų pa­si­rodęs vy­riš­ kis bu­vo ap­si­rengęs marš­kinė­liais, ant ku­rių pa­vaiz­duo­ti du aš­tuo­ne­ tai. Kaip ži­no­ma, tai slap­tas sim­ bo­lis, nau­do­ja­mas neo­na­cių ir reiš­ kian­tis šūkį „Heil Hit­ler!“. Morzės abėcėlė­je šių skai­čių reikšmė šif­ ruo­ja­ma „my­liu ir bu­čiuo­ju“.

Gau­ti lei­di­mo ne­si­var­gi­no

Ka­ted­ros aikštė­je su­si­rinkę tau­ti­nių vals­ty­bių ša­li­nin­kai mo­ja­vo Lie­tu­vos, Lie­tu­vių tau­ti­nio jau­ni­mo sąjun­gos, baltos–raudonos–baltos spalvų is­ to­rinė­mis Bal­ta­ru­si­jos vėlia­vo­mis. Tie­sa, ren­gi­nio, pa­va­din­to „Kon­fe­ ren­ci­ja „Vie­nybė Žal­gi­riui at­min­ti“, or­ga­ni­za­to­riai rei­kia­mais vie­šo­sios ak­ci­jos lei­di­mais, iš­duo­da­mais sa­ vi­val­dybės, ne­pa­sirū­pi­no. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius Lie­tu­vių tau­ti­nio jau­ni­mo sąjun­gos va­das J.Pan­ka dien­raš­čiui tvir­ti­no ma­ nąs, kad lei­di­mo to­kiam ren­gi­niui ne­rei­kia. „Mes lei­di­mo ne­prašė­me, ta­čiau ma­no­me, kad jis ir ne­rei­ka­ lin­gas. Su­si­rin­ko­me iš įvai­rių vals­ ty­bių pa­si­šne­ku­čiuo­ti, pa­bend­rau­ti. Jei­gu vis dėlto po­li­ci­jai užk­lius mū­ sų su­si­rin­ki­mas, iš­sis­kirs­ty­si­me po de­vy­nis žmo­nes, ta­da vis­kas ati­tiks rei­ka­la­vi­mus ir net for­ma­liai ne­bus prie ko pri­kib­ti“, – ti­ki­no J.Pan­ka. Į Vil­nių jau ne­pre­ten­duo­ja

„„Pub­li­ka: Piot­ras ir Ed­ga­ras, lenkų pa­go­nys iš Mask­vos, ža­da ar­ti­miau­

siu me­tu per­si­kraus­ty­ti į Lie­tuvą.

Ne­di­delį su­si­rin­ku­siųjų skai­čių at­pir­ko pub­li­kos mar­gu­mas. Pa­ vyzd­žiui, kaip Ru­si­jos na­cio­na­lis­tai pri­si­statė du lenkų tau­tybės moks­ lei­viai iš Mask­vos – Piot­ras ir Ed­ ga­ras. Jau­nuo­liai tvir­ti­no, kad yra pa­go­nys ir ar­ti­miau­siu me­tu pla­ nuo­ja at­vyk­ti gy­ven­ti į Lie­tuvą. „Mūsų tėvai yra len­kai, prie­š sa­ vo va­lią at­si­dūrę Ru­si­jo­je. Li­ki­mas taip nulėmė, kad Mask­va ta­po mū­ sų gim­tuo­ju mies­tu. Bet mes mo­ kėmės Jur­gio Balt­ru­šai­čio mo­kyk­ lo­je, ne­re­tai būda­vo­me Lie­tu­vo­je, daug ži­no­me apie jus. Tad pla­nuo­ ja­me ar­ti­miau­siu me­tu at­vyk­ti gy­ ven­ti į Lie­tuvą. Aš jau mo­ku lie­tu­ vių kalbą“, – dėstė Ed­ga­ras. Piot­ras ir Ed­ga­ras teigė neats­to­ vau­jan­tys jo­kiai or­ga­ni­za­ci­jai, o į Lie­tuvą at­vykę pa­tys vie­ni. „Tu­ri­ me Lie­tu­vo­je draugų, ga­vo­me kvie­

timą ir at­va­žia­vo­me“, – ti­ki­no jau­ nuo­liai. Bal­ta­ru­sių na­cio­na­listų or­ga­ni­ za­ci­jos „Ci­ta­delė“ at­sto­vas Alek­ se­jus dien­raš­čio žur­na­lis­tams teigė at­vykęs į Vil­nių, nes pri­ta­ria ko­legų Lie­tu­vo­je sie­kiams. „Ma­nau, rei­ kia ieš­ko­ti ne to, kas mus ski­ria, o to, kas sie­ja. Praei­ties ne­su­ta­ri­mus reiktų tie­siog pa­mirš­ti. Be to, tarp lie­tu­vių ir bal­ta­ru­sių jų ne tiek jau daug ir bu­vo. Na, o tos kal­bos, kad Vil­nius – bal­ta­ru­sių mies­tas... Aš taip ne­ma­nau. Vil­nius – svar­bus bal­ta­ru­siams mies­tas, ta­čiau tai Lie­tu­vos sos­tinė ir mes tai ger­bia­ me“, – teigė fi­lo­so­fo iš­si­la­vi­nimą tu­rin­tis Bal­ta­ru­si­jos mokslų aka­ de­mi­jo­je dir­ban­tis Alek­se­jus.

Ju­lius Pan­ka:

Mes lei­di­mo ne­prašė­ me, ta­čiau ma­no­me, kad jis ir ne­rei­ka­lin­gas. Su­si­rin­ko­me iš įvai­rių vals­ty­bių pa­si­šne­ku­ čiuo­ti, pa­bend­rau­ti. Ašt­rių klau­simų ne­nag­rinė­jo

J.Pan­ka teigė, kad šios ak­ci­jos es­ mė yra pa­ro­dy­ti, jog visų vals­ty­bių na­cio­na­lis­tai ga­li pui­kiai su­tar­ti, net jei jų vals­ty­bes ski­ria įvai­rios pro­ble­mos. „Šią dieną pa­si­rin­ko­me kaip pro­ gą dar kartą pri­min­ti ak­tua­lią šian­ die­nos pro­blemą – tau­ti­nių vals­ty­ bių iš­ny­ki­mo grėsmę. Tau­tiš­ku­mas šian­dien yra pa­vo­ju­je ir ma­nau, kad kiek­vie­nos vals­tybės na­cio­na­lis­ tai pui­kiai tai su­vo­kia. Jie su­pran­ ta mūsų būgšta­vi­mus dėl Lie­tu­vos kaip tau­tinės vals­tybės iš­li­ki­mo, o mes su­pran­ta­me juos – ir ru­sus,

ir len­kus, ir bal­ta­ru­sius“, – dėstė J.Pan­ka. Ap­lankė is­to­rinę sos­tinę

Anot pa­šne­ko­vo, šį kartą ap­si­lan­ ky­ti Lie­tu­vo­je bu­vo pa­si­kvies­ta nuo­sai­kes­nių pa­žiūrų na­cio­na­listų. „Tai pir­mas toks su­si­būri­mas, ku­ ris at­vers var­tus glau­des­niam įvai­ rių tautų na­cio­na­listų dia­lo­gui. Nusp­rendė­me pa­si­kvies­ti nuo­sai­ kes­nių pa­žiūrų na­cio­na­listų, kad pra­džia būtų sėkmin­ga. Taip pat stengėmės ne­nag­rinė­ti mus smar­ kiai ski­rian­čių klau­simų. Viską rei­ kia da­ry­ti nuo­sek­liai ir tvir­tai siek­ ti sa­vo tiks­lo“, – pa­brėžė Tau­ti­nio jau­ni­mo sąjun­gos va­do­vas. Lie­tu­vos na­cio­na­lis­tas sve­čius pa­kvietė ap­si­lan­ky­ti se­no­jo­je Lie­ tu­vos sos­tinė­je – Tra­kuo­se. „Su­ rengė­me eks­kur­siją, nu­ėjo­me į Tra­ kų is­to­ri­jos mu­ziejų. Ma­nau, tai pa­ts ge­riau­sias būdas už­megz­ti glau­des­ nius ry­šius“, – dėstė J.Pan­ka. Dau­giau vie­šu­mo ne­pa­no­ro

Pas­to­vi­niavę Ka­ted­ros aikštė­je na­ cio­na­lis­tai iš­si­ri­kia­vo ir pro pre­ zi­dentūrą pa­traukė Py­li­mo gatvės link, į skautų būstinę, kur turė­jo būti pa­si­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja „Vie­nybė Žal­gi­riui at­min­ti“. Ko­lo­nos prie­ky­ je žy­gia­vo ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai su plėve­suo­jan­čio­mis tris­palvė­mis. Sa­ vo vėlia­vas ne­šėsi ir sve­čiai. Pa­sie­kus ke­lionės tikslą žur­na­lis­ tai, mo­ty­vuo­jant tuo, kad pa­tal­pos ne­prik­lau­so Lie­tu­vių tau­ti­nio jau­ni­ mo sąjun­gai, į vidų įleis­ti ne­bu­vo ir dek­la­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­mo bei vy­ku­ sios dis­ku­si­jos stebė­ti ne­galė­jo. „Sup­ran­ta­te, ten, vi­du­je, skautų sim­bo­liai, jie su­teikė mums pa­tal­ pas. Ne­norė­tu­me, kad be jų su­ti­ ki­mo kas nors pa­ša­li­nis eitų į vi­ dų“, – aiš­ki­no vie­nas ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių.


6

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

nuomonės

Pre­zi­den­tas jau­ni­mui: „Kas, jei­gu ne jūs?“

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

K Pa­lan­ga – ne bu­du­lių trak­tas Sau­lius Po­cius

K

o­kių tik viauk­telė­jimų neiš­g ir­s i, kai pra­de­ da­ma kalbė­t i apie did­ž iau­sią Lie­tu­vos ku­ rortą: „Ten il­si­si tik run­ke­l iai ir idio­tai“, „Al­ko­ho­l ikų la­ge­ris“, „ Bu­ du­l ių su­va­ž ia­v i­mas“. Pa­ra­le­l ių ko­lek­cio­n ie­r iai rėžte­l i ir dar ait­ riau: „Pa­lan­ga – de­bilų sos­tinė!“ Re­g is, šia­me api­būdi­n imų ra­ly­je mėgi­na verž­t is į prie­k į ir kai ku­ rie in­te­lek­t ua­lai, ne­se­n iai J.Ba­ sa­n a­v i­č iaus gatvę pa­k rikš­t iję ypač iš­ma­n iai – pa­g rin­d i­n iu ku­ ror­to trak­t u.

Kad ir kas ko­kią bjau­ rastį lietų, vis tiek ta Pa­ lan­ga va­sa­ro­mis per­pil­ dy­ta, ir J.Ba­sa­na­vi­čiaus var­du pa­va­din­ta gatvė – vi­sai ne virš­ki­na­ma­sis trak­tas, o pui­ki vie­ta no­ rin­tiems pa­si­žmonė­ti. Tik­rai, sa­k y­tu­me, šau­n i vi­siems ge­rai ži­no­mo fi­z io­lo­g i­n io veiks­ nio ana­lo­g i­ja. Būna žmo­n ių lyg ty­čia. Ta­čiau šio­se did­žiau­sio Lie­tu­vos ku­ror­to tep­l io­ji­mo var­ž y­bo­se iš tiesų nėra nei laimė­tojų, nei pra­ laimė­ju­s ių. Tie­s iog pa­s i­reiš­k ia es­m i­n is mu­ž i­k iš­ko šai­py­mo­s i pa­čių iš savęs ins­tink­tas ir nie­ko dau­giau. Svai­čio­ji­mai à la „Tur­ki­ jo­je vis­kas pi­giau ir vis­kas ten ge­ riau“, tėra ta mig­la, ku­rią jau dau­ gybę metų gėrėda­mie­si sa­vo ta­ ria­mo­mis ga­li­mybė­mis pu­čia­me vie­ni ki­tiems į akis. Juk vi­si ži­no­ me, kad tai pa­sku­tinė ne­sąmonė. Kad ir kas ko­k ią bjau­rastį lietų, vis tiek ta Pa­l an­g a va­s a­ro­m is per­pil­dy­t a, ir J.Ba­s a­n a­v i­č iaus var­du pa­va­d in­t a gatvė – vi­s ai ne virš­k i­na­ma­sis trak­tas, o pui­ ki vie­ta no­r in­t iems pa­si­ž monė­t i. Jei­gu jau čia taip blo­gai, kaip nuo­ lat rau­da mez­gi­niais pa­si­da­binęs lie­tu­v iš­kos skais­tybės sau­go­tojų spec­na­zas, tai kodėl ta­da ten taip sau­sa­k im­ša?

O gal vis­kas ge­rai to­je Pa­lan­go­je? Ir gal ne­rei­kia mai­vy­tis, vai­di­nant per­si­so­ti­nu­sius eu­ro­pie­čius? Vis tiek į Sen Tro­pezą ar Ma­jamį lie­ tu­v iai ne­va­ž iuo­ja, nes tie eli­ta­r i­ niai poil­sio far­va­te­riai su kriš­to­lo ba­sei­nais, fe­ra­riais ir jūri­niais ka­ te­riais mums, kaip sa­ko­ma, ir per bran­gu, ir per to­li. Net Lie­tu­vos eli­tu sa­ve ti­tu­la­vu­ siai li­z in­g i­n ių pi­žonų gau­jai vi­si tie ro­jaus so­dai yra ap­tver­ti spyg­ liuo­ta vie­la. Kaip sakė vie­nas mūsų vers­li­nin­ kas, va­žiuo­ti ten mer­se­de­su – sar­ ma­ta, o „Pors­che Cayen­ne“ – per­ ne­lyg ba­na­lu. Tai­g i to­k io iš­ponė­ ji­mo mūsų va­d i­na­mo­sios aukš­ tuo­menės gy­v iai pa­t ys dar ne­ regė­jo ir grei­tai ne­regės, – rea­lybė to­kia, kad Lie­tu­vai taip to­li iki Ma­ ja­mio, kaip iki Mar­so ir Ju­pi­te­rio kar­tu pa­ėmus. Žod­ž iu, val­gy­k i­te tuos sa­vo ce­pe­li­nus ir ne­gąsdin­ ki­te žmo­nių vai­din­da­mi didž­po­ nius, nes, kaip sakė Sau­lius Šal­te­ nis, vis tiek žagrės ran­ke­na iš ki­ šenės ky­šo. Tai­g i va­do­vau­t is įsi­galė­ju­siu pa­ pro­čiu pa­šiep­ti Pa­langą, kaip tra­ di­cinę bu­du­lių rek­rea­ci­jos zoną, tik­rai ne­ver­t a, nes pro pen­k ių žvaigžd­ž ių Sen Tro­pe­zo vieš­bu­ čio langą mes vi­si at­ro­do­me ho­ ri­zon­te ne­ž i­n ia kur skuod­ž ian­ tys šer­nai. Opo­nen­tai sa­k ys: tai kad mūsų ku­ror­te ge­ria­ma. Na, taip, ge­r ia žmonės. O ką, Vil­ niu­je ar­ba Drus­k i­n in­k uo­se vi­si ga­luo­ja­si bor­žo­m iu? Gal ki­to­se ša­lies vie­tovė­se bam­bu­kai, pri­si­ lupę ab­sen­to su red bu­liu, ne­dau­ žo su­gėrovų fi­zio­no­mijų, o nak­ti­ mis ne­ž vie­g ia vos pa­sto­v in­t ys dvi­ko­jai par­šai? Bai­k i­te juo­kus. Tad Pa­lan­go­je re­g i­me tą pa­č ią įpras­to so­cia­li­nio el­ge­sio pro­jek­ ciją, tik ji čia la­biau kon­cent­r uo­ ta, nes, kad ir ką sa­k y­t u­me, šis ku­ror­tas dau­g ybę de­šimt­me­čių yra neiš­ven­g ia­mos trau­kos ob­ jek­tas. O Lie­tu­vo­je tra­d i­ci­jos ne­ mirš­ta taip, kaip ir joks rim­tas ba­ lius ne­ga­li iš­veng­ti „Il­g iau­sių me­ tų, il­g iau­sių!“. Todėl Pa­lan­ga gy­va­vo ir gy­v uos kaip au­ten­t iš­k a mūsų iden­t i­te­ to da­l is bei tra­d i­c i­j a, ne­p ai­s ant tų kvailų pa­s tangų vaiz­duo­t i ją kaip tvar­to rek­rea­c i­j os me­c ha­ nizmą. Nesą­monė, vis­kas ge­rai to­je Pa­ lan­go­je. Rei­k ia tik va­ž iuo­ti ten ir džiaug­tis gy­ve­ni­mu.

a­den­ciją baigęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo su­si­ti­ki­ mo da­ly­vius ra­gi­no ne­būti abe­jin­gus Lie­tu­vai. „Ne­tikė­ki­te tais, ku­rie sa­kys, kad esa­te per jau­ni ar per ma­žai pa­tyrę tvar­ky­ti sa­vo vals­tybę. Tikė­ki­te sa­vo jėgo­mis ir dirb­ki­te, ei­ ki­te į po­li­tiką, ei­ki­te į vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ei­ki­te į viešąjį gy­ve­ nimą, ras­ki­te veik­los nišą, ku­ri jums ar­ti­miau­sia. Tik ne­būki­te abe­jin­gi. Neat­si­ri­bo­ki­te nuo sa­vo bend­ruo­ menės“, – kalbė­jo V.Adam­kus. Pa­sak jo, „ir be gi­lių įžvalgų aiš­ku, kad esa­ma pa­dėtis ne­ten­ki­na nei Lie­ tu­vo­je gy­ve­nan­čių, nei iš jos iš­vy­ku­sių žmo­nių, o to­kių jau su­si­darė ne vie­nas šim­tas tūkstan­čių“. Todėl, kaip sakė pre­zi­den­tas, būti­na kel­ti klau­si­mus, keis­tis pa­tiems ir keis­ti rea­lybę, ieš­ ko­ti bend­ra­vi­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo formų, ku­rios ar­tintų, telktų ir leistų vie­niems ki­tus su­pras­ti. Tai V.Adam­ kus va­di­no būti­na ir vie­na svar­biau­sių tau­tos bei ša­lies vi­sa­vertės atei­ties są­ lygų. „Gal­vo­da­mas apie būti­nybę im­tis per­mainų, klau­siu: kas, jei­gu ne jūs?“ – į jau­nimą kreipė­si V.Adam­kus. Pre­zi­den­tas ra­gi­no ne­to­le­ruo­ti vi­ suo­menę skal­dan­čių da­lykų: „No­ rų ir pa­žiūrų įvai­rovė tik­rai tu­ri būti to­le­ruo­ja­ma, ta­čiau tai, kas skai­do ir prie­ši­na mūsų vi­suo­menę, kas že­mi­ na bent vie­no mūsų pi­lie­čio orumą, kas Lie­tuvą pa­ver­čia ži­niask­lai­do­je ar teis­muo­se vyks­tan­čių kovų įkai­te, tu­ri būti už to­le­ran­ci­jos ribų.“ Jis taip pat ly­gi­no Prienų ra­jo­ne vy­kstantį ren­ginį su Bal­ti­jos ke­liu.

„„Ra­gi­ni­mas: V.Adam­kus kvietė pa­

sau­lio lie­tu­vių jau­nimą ne­būti abe­ jingą Lie­tu­vai. Gedimino Bartuškos nuo­tr.

V.Adam­kaus tei­gi­mu, Bal­ti­jos ke­lio dva­sia li­ko iki šiol, tik reiš­kia­si ki­ to­mis for­mo­mis – žod­žiais, dar­bais, per­mai­no­mis, sąži­nin­gu gy­ve­ni­mu. Ka­den­ciją baigęs pre­zi­den­tas ra­gi­ no jau­nimą būti idea­lis­tais ir ne­ma­ tuo­ti gy­ve­ni­mo tik ma­te­ria­li­ne ge­ ro­ve. „Ma­te­ria­linė ge­rovė yra svar­bi gy­ve­ni­mo da­lis, ta­čiau ar vie­nin­telė ir es­minė? Pa­tys va­žinė­ja­te po pa­saulį

– vien fi­nan­sinė sėkmė, vien gy­ve­ni­ mo leng­vu­mas neat­sa­ko į vi­sus žmo­ gui skir­tus klau­si­mus, todėl kar­to­ju – ne­ma­tuo­ki­te gy­ve­ni­mo pra­smės už­dar­biu ir pel­nu. Ug­dy­kitės sveiką tau­tinį ir pi­lie­tinį idea­lizmą, so­cia­linį so­li­da­rumą, tie­siog žmo­giškąjį ryž­ tą“, – sakė V.Adam­kus. Jis pa­sa­ko­jo bend­rau­da­mas su už­ sie­nio lie­tu­viais ne­re­tai iš­girs­tan­tis nuo­skaudų, norą at­si­ri­bo­ti, nu­si­vy­ limą ar net pyktį ant Lie­tu­vos. „Ma­ no pra­šy­mas – ne­da­ry­ki­te taip. Jei­gu jus nu­skriaudė vald­žios biu­rok­ra­tai ar ne­tin­ka­mai vei­kian­ti sis­te­ma, ji nu­skriaudė ir jus, ir pa­čią vals­tybę. Ta­čiau jus nu­skriaudė ir įskau­di­no ne Lie­tu­va, ne Lie­tu­vos vals­tybė. Turė­ki­me iš­min­ties ir dva­sios tvir­ tybės ne­pa­si­duo­ti pa­gun­dai dėl vis­ ko kal­tin­ti sa­vo šalį – ji pa­ti ken­čia dvi­gu­bai: ir nuo biu­rok­ra­tinės sa­vi­ valės, ir pra­ras­da­ma tiek jaunų, ga­ bių žmo­nių“, – dėstė V.Adam­kus. Jis jau­ni­mui pa­žadė­jo, kiek jėgos leis, pa­dėti ša­lin­ti bu­vu­sios oku­pa­ ci­jos pa­da­ri­nius. Praė­jusį sa­vait­galį vy­kusį Pa­sau­ lio lie­tu­vių jau­ni­mo su­si­ti­kimą or­ ga­ni­za­vo Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo sąjun­ga. Per su­si­ti­kimą Sei­mas, Vy­ riau­sybė, Lie­tu­vos vers­lo, kultū­ros ir moks­lo eli­to at­sto­vai su lie­tu­viais iš visų Lie­tu­vos re­gionų bei už­sie­nio ap­tarė svar­biau­sius vals­tybės ir tau­ tos rei­ka­lus, ieš­ko­jo spren­dimų bei jų įgy­ven­di­ni­mo būdų, siek­da­mi spar­ tin­ti pa­žan­gios ir mo­der­nios vals­ tybės kūrimą. VD, BNS inf.

Ką pa­si­rink­si­te – du­jas ar ver­ty­bes?

V

al­d an­č io­s ios Tėvynės sąjun­gos sąskry­dy­je pra­ ėjusį sa­vait­galį viešėjęs vie­ nas Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­ de­rių Bo­ri­sas Nem­co­vas tei­gė, kad Eu­ro­pai trūksta bend­ros po­li­ti­kos Ru­si­jos at­žvil­giu. Tai truk­do ir pa­čiai Ru­si­jai su­kti de­mok­ratė­ji­mo ke­liu. „Pag­rin­dinė Eu­ro­pos pro­ble­ma ta, kad ji ne­tu­ri bend­ros už­sie­nio ir san­ ty­kių su Ru­si­ja po­li­ti­kos. Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ak­ty­viai tuo nau­do­ja­si. Jis pui­kiai ži­no skir­tumą tarp Vo­kie­ti­ jos, Prancū­zi­jos bei Ita­li­jos iš vie­nos pusės ir Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Es­ti­jos bei Len­ki­jos ki­to­je pusė­je“, – kalbė­ jo B.Nem­co­vas. „V.Pu­ti­nas ma­no, kad jei duo­ tų ke­lių pro­centų nuo­laidą du­joms Vo­kie­ti­jai, vi­sos pro­ble­mos ga­li būti išspręs­tos. To­kios po­li­ti­kos sim­bo­liu ta­po buvęs Vo­kie­ti­jos kanc­le­ris Ger­

har­das Schröde­ris. Pas mus Ru­si­jo­je net at­si­radęs ter­mi­nas: Va­karų „šrio­ de­ri­za­ci­ja“ – tai reiš­kia Va­karų pir­ kimą. Vi­suo­met rei­kia rem­tis ko­kio­ mis nors ver­ty­binė­mis stra­te­ginė­mis po­zi­ci­jo­mis. V.Pu­ti­nas pa­si­rengęs duo­ti jums 10 pro­c. nuo­laidą du­joms, tik ne­su tik­ras, ar tai jūsų ša­liai duotų il­ga­laikę stra­te­ginę naudą. Pas­kui vėl ir vėl ką nors ga­li tek­ti ati­duo­ti“, – pa­brėžė po­li­ti­kas. „Jei tektų rink­tis iš dujų ir ver­ty­ bių – vi­suo­met rin­kitės ver­ty­bes“, – sakė B.Nem­co­vas. Jis džiaugė­si opo­ zi­ci­jos pa­sie­ki­mais – po Ru­si­jos pre­ zi­den­to rin­kimų šių metų kovą į gat­ ves opo­zi­ci­jai pa­vy­ko iš­ves­ti 120 tūkst. pro­tes­tuo­tojų. Anot B.Nem­ co­vo, da­bar Ru­si­jos opo­zi­ci­jos sie­kis – į gat­ves iš­ves­ti mi­li­joną prie­š V.Pu­ tiną pro­tes­tuo­jan­čių žmo­nių.

Bo­ri­sas Nem­co­vas:

Vi­suo­met rei­kia rem­tis ko­kio­mis nors ver­ty­binė­mis stra­te­ ginė­mis po­zi­ci­jo­mis.

VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372

MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388 PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370 FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 

261 3653

PRENUMERATOS SKYRIUS: 

261 1688

PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688


7

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

lietuva

Ka­riai iš Lie­tu­vos kovė­si Griun­val­de

Pen­kio­li­ka lie­tu­vių ka­rių sa­vait­galį da­ly­va­vo Len­ki­jo­je su­reng­to­je Žal­gi­rio mūšio ins­ce­ni­za­ci­jo­je. Lie­tu­vos kraš­to apau­gos mi­nis­te­ri­ ja pra­nešė, kad šeš­ta­dienį šiau­rinė­ je Len­ki­jos da­ly­je, Var­mi­jos Mozū­ rų vai­va­di­jo­je, Ost­ru­dos ap­skri­ty­je, ša­lia Griun­val­do gy­ven­vietės tra­di­ ciš­kai, kaip ir kas­met, lie­pos vi­du­ ry­je su­reng­ta Žal­gi­rio mūšio ins­ce­ ni­za­ci­ja. Jo­je da­ly­va­vo ke­li šim­tai is­to­ri­jos klubų ak­ty­vistų ir ka­rių, pa­si­puo­ šu­sių vi­du­ram­žių laikų ka­rių uni­ for­mo­mis, šar­vais. Kaip tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ ši­me, į ren­ginį at­vy­ko ir pen­kio­li­ka Lie­tu­vos ka­riuo­menės Lie­tu­vos did­ žio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no Garbės sar­gy­bos kuo­pos ka­rių. Jie vilkė­jo re­konst­ruo­to­mis XIV a. Lie­tu­vos did­žio­sios ku­ni­ gaikš­tystės ka­rių uni­for­mo­mis. Kar­tu su ri­te­riais iš įvai­rių is­to­ ri­nių klubų lie­tu­vių Garbės sar­gy­

R

bos kuo­pos ka­riai da­ly­va­vo Žal­gi­rio mūšio ins­ce­ni­za­ci­jo­je, su­reng­to­je ta­me pa­čia­me lau­ke, kur 1410 m. lie­pos 15 d. įvy­ko is­to­ri­nis Len­ki­jos ir Lie­tu­vos jung­ti­nių ka­ri­nių pa­jėgų mūšis su Teu­tonų or­di­nu. Ins­ce­ni­zuo­ta­me mūšy­je jie kovė­ si jung­tinės ka­riuo­menės gre­to­ se kaip Lie­tu­vos did­žio­sios ku­ni­ gaikš­tystės ka­riai. Žal­gi­rio mūšis, ku­riam šie­met su­ka­ko 602-eji, ta­po il­go ka­ri­ nio konf­lik­to tarp Teu­tonų or­di­no ir Lie­tu­vos Did­žio­sios Ku­ni­gaikš­ tystės ka­ri­nių pa­jėgų kul­mi­na­ci­ja. Lie­tu­vių ka­riams mūšy­je va­do­va­vo ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas Di­dy­sis. Mūšy­je, ku­ria­me nu­galė­jo jung­ tinės pa­jėgos, žu­vo Teu­tonų or­ di­no di­dy­sis ma­gist­ras ir dau­giau kaip 200 ri­te­rių.

„„Tra­di­ci­ja: Len­ki­jo­je, lau­ke ša­lia Griun­val­do gy­ven­vietės, kas­met lie­pos vi­du­ry­je su­ren­gia­ma Žal­gi­rio mūšio

VD inf.

Do­na­to Ba­bens­ko (KAM) nuo­tr.

ins­ce­ni­za­ci­ja, ku­rio­je da­ly­vau­ja ir lie­tu­viai. 

UAB „Vilniaus vandenys“

Vilniaus Sereikiškių vandenvietei – 100 metų Rytas Stalnionis Vilniaus centralizuoto vandentiekio istorija prasidėjo XIX a. pabaigoje, Bernardinų sodo, dabar vadinamo Sereikiškių parku, teritorijoje aptikus puikios kokybės sluoksnį požeminio vandens, kuris iki šiol tiekiamas gyventojams. O istorija, kaip Vilniuje buvo naudojamas vanduo miesto reikmėms, prasidėjo gerokai anksčiau...

Remiantis legenda, prieš septynis šimtmečius Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas sostinę Vilnių įkūrė dviejų upių – Neries ir Vilnelės – santakoje, saugioje kalvų apsuptyje. Šios kalvos nuo neatmenamų laikų geriamuoju vandeniu aprūpino miestą iš trijų šaltinių: Vingrių, Župronių ir Aušros vartų šaltinių. Apie 1501 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro vienuoliams dominikonams suteikta teisė Vingrių šaltinių vandenį tiekti Vilniui, prasideda sostinės vandentiekio istorija, nors kai kurie tyrinėtojai teigia, kad vandentiekio sistemos mieste buvo dar XV a. Tais laikais ši sistema buvo paprasta – dėl šaltinių išsidėstymo aukščiau gyvenamų teritorijų mediniais vamzdžiais vanduo į miesto aikštėse įrengtus viešuosius šulinius ir fontanus tekėjo be jokios papildomos įrangos. Medinė van-

dentiekio magistralė į iš ketaus išlietą metalinę pakeista 1879–1882 m. Taip buvo siekiama padidinti šaltinių našumą. Tuomet, kai XIX a. antroje pusėje Vilnius atsigavo po ilgų karų ir kitų nelaimių, mieste ėmė trūkti vandens, todėl reikėjo ieškoti naujų išteklių, modernizuoti vandentiekio sistemą. Pačioje šimtmečio pabaigoje, 1893 m., miesto taryba įsteigė komisiją esamai situacijai ištirti ir naujo vandentiekio gairėms parengti. Deja, per 10 metų reikalai nepajudėjo, nes vis keitėsi nuomonės, kur reikia ieškoti sostinės vandentiekio ateities – virš žemės ar po ja. Geriausi atrodė siūlymai vandenį miestiečiams tiekti iš Neries ar Žaliųjų ežerų arba didinti naudojamų šaltinių našumą, tačiau atsirado manančių, kad jo rasti galima ten, kur iki šiol ieškota nebuvo. Paaiškėjo, kad visai netoli miesto centro, Bernardinų sodo teritorijoje, nedideliame gylyje slūgso požeminiai vandenys, ir buvo argumentuojama, kad šis gėlas ir puikios kokybės vanduo gali visiškai patenkinti Vilniaus geriamojo vandens poreikius. Juolab kad jis buvo apsaugotas nuo išorinės taršos, o vandentiekis šiam vandeniui išgauti buvo pigesnis. 1903 m. pagaliau buvo nuspręsta, kad vandenį tiekti iš Neries upės ar kitų paviršinio vandens šaltinių neperspektyvu. Iš Vokietijos bu-

„„Brangu: kadangi„projekto„sąmata„siekė„milijoninę„rublių„sumą,„todėl„buvo„nuspręsta„imti„paskolą.„ „

vo pakviestas žymus to meto hidrotechnikas, inžinierius Oskaras Smrekeris, jis po trejų metų miesto tarybai pristatė naują vandentiekio projektą. Pagal jį vanduo turėjo būti siurbliais pumpuojamas iš artezinių šulinių Bernardinų sode. Kai buvo atlikti detalūs tyrimai, inžinierius pateikė išvadas, kad požeminis vanduo yra labai geros kokybės, o jo užteks tikrai ilgam. Jau tada buvo pastebėta, kad vandenyje yra ištirpusios geležies perteklius, tačiau pripažinta, kad jį nesunku pašalinti. Projektas buvo patvirtintas 1909 m. Kadangi investicija buvo didelė, sąmata siekė tais laikais milžinišką milijoninę rublių sumą, be to, buvo numatyta atnaujinti visą vandentiekio bei kanalizacijos sistemą – buvo nuspręsta imti paskolą. Sėkmingai pabaigus visus parengiamuosius darbus, 1912 m. liepą „„Ypatinga: pastato„ projektas„ buvo„ derinamas„ prie„ netoliese„ esančių„ Bernardinų sode, dabar turinčiapastatų„architektūros. me Sereikiškių parko vardą, buvo

Vilniaus„vandenų„archyvo„nuotr.

pradėta fiksuoti Vilniaus centralizuoto vandentiekio istorija – pradėta dvejų metų trukmės siurblinės statyba. Siurblinė unikali tuo, kad veikia dar ir šiandien. Pastatas buvo ypatingos architektūros, jo projektas buvo derintas su sostinės senamiestį puošiančiu Šv. Onos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansambliu. Šiuo darbu prasidėjusi Vilniaus centralizuoto vandentiekio modernizacija nesustojo. 1914 m. pastatyta Pavilnio vandenvietė, 1916 m. baigta vandentiekio vamzdynų ir ant Tauro kalno bei Liepkalnio gatvės teritorijoje esančių vandens rezervuarų statyba, kuri baigė centralizuotą vandens tiekimo sistemą. Prie jos 1935 m. prijungta Tuskulėnų vandenvietė, ji veikė iki 1960-ųjų. Vienas stambiausių Vilniaus centrinės vandentiekio sistemos sukrėtimų buvo 1941 m. pavasarį kilęs dizenterijos ir šiltinės, plitusių van-

deniu, protrūkis. Po jos Sereikiškių siurblinėje kurį laiką vanduo buvo chloruojamas, o 1955 m. čia įkurta geriamojo vandens mikrobiologinių-cheminių tyrimų laboratorija. Vandens tiekimas buvo nutrūkęs ir 1944 m., kai besitraukianti vokiečių kariuomenė susprogdino miestui strategiškai itin svarbią Sereikiškių siurblinę. Pastatas buvo atstatytas, rezervuarai – sutvarkyti, o gyventojams dar tais pačiais metais atnaujintas vandens tiekimas. Vandentiekio istoriją mini siurblinės patalpose 1976-aisiais įkurtas muziejus. Vienintelė taip ilgai veikianti siurblinė ir šiandien kokybišku, švariu bei skaniu požeminiu vandeniu aprūpina Vilniaus centro ir senamiesčio gyventojus, o sostinė gali didžiuotis, nes patenka į labai trumpą sąrašą pasaulio miestų, kuriuose centralizuotai tiekti vanduo imamas tik iš artezinių šaltinių.


8

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Rusų lėktu­vai suak­tyvė­jo NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­ kin­tu­vai kas sa­vaitę ar net dar daž­niau pa­ky­la pa­lydė­ti pa­sta­ ruo­ju me­tu itin suak­tyvė­ju­sių Ru­si­jos ka­rinės avia­ci­jos lėktu­ vų virš Bal­ti­jos jūros.

Taip pa­reiškė kraš­to ap­sau­gos mi­ nistrė Ra­sa Juk­ne­vi­čienė. „Kas sa­vaitę, o kar­tais ir daž­ niau, Oro po­li­ci­jos mi­siją vyk­ dan­tys NA­TO par­t ne­r iai ky­l a tam, kad pa­lydėtų itin suak­tyvė­ ju­sius Ru­si­jos ka­rinės avia­ci­jos skryd­žius virš Bal­ti­jos jūros“, – sa­vait­galį teigė R.Juk­ne­vi­čienė. Anot jos, virš jūros itin daž­nai skrai­do ne­tgi rusų sun­kie­ji bom­ bo­ne­šiai. Kraš­to ap­sau­gos mi­nistrė anks­ čiau ne kartą yra kalbė­ju­si apie suak­tyvė­ju­sius Ru­si­jos ka­ri­nių vie­netų veiks­mus ša­lia NA­TO sienų Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Bir­želį Vil­niu­je vy­ku­sia­me NA­ TO Par­la­men­tinės asamblė­jos se­ mi­na­re Rytų kai­my­nystės klau­si­ mais R.Juk­ne­vi­čienė kalbė­jo, kad di­delį su­si­rūpi­nimą ke­lia Ru­si­jos

sie­kis do­mi­nuo­ti Bal­ti­jos vals­ty­ bių ži­niask­lai­do­je, ener­ge­ti­ko­ je, taip pat mi­li­ta­ri­zuo­ti re­gioną. „Di­delį su­si­rūpi­nimą ke­lia Ru­ si­jos sie­kis do­mi­nuo­ti Bal­ti­jos vals­tybė­se ži­niask­lai­dos, ener­ ge­ti­kos sri­ty­je, taip pat – mi­li­ ta­ri­zuo­ti mūsų re­gioną“, – teigė R.Juk­ne­vi­čienė. Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė ir jos pa­tarė­jai taip pat ne kartą at­kreipė dėmesį į Ru­si­jos ag­re­ sy­viau ir ak­ty­viau vyk­domą Bal­ ti­jos jūros re­gio­no, ypač Ka­li­ ning­ra­do sri­ties, mi­li­ta­ri­za­vi­mo pro­cesą. Rusų ka­ri­niai lėktu­vai ne kartą yra pa­žeidę Lie­tu­vos ir kitų Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erdvę. Prieš ke­le­rius me­tus vie­nas jų ne­tgi su­du­žo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ jo­je. Ka­rinės oro po­li­ci­jos mi­siją Bal­ti­jos ša­ly­se nuo 2004 m. pa­si­ keis­da­mos vyk­do NA­TO ka­rinės oro pa­jėgos. Oro po­li­ci­jos bazė yra ka­ri­nia­me ae­rod­ro­me Zok­ niuo­se ne­to­li Šiau­lių. Šiuo me­ tu mi­siją or­lai­viais vyk­do Len­ ki­jos lakū­nai. VD, BNS inf.

Trys par­ti­jos pra­ėjusį sa­ vait­galį šeimų sąskrydžiuo­ se dis­ku­ta­vo apie pa­si­ren­ gimą ru­denį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­ mams.

„„Dau­gu­ma: kon­ser­va­to­rių ta­ry­ba pa­tvir­ti­no par­ti­jos pre­zi­diu­mo spren­di­mus dėl

kan­di­datų sąra­šo. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Tre­čia sąra­še – vie­na jau­niau­sių par­la­men­ta­rių, ga­vu­sių dau­giau­sia ko­legų rei­tin­go balsų, Agnė Bi­lo­taitė, ket­vir­ta – kraš­to ap­sau­gos mi­nistrė Ra­sa Juk­ne­vi­čienė, penk­tas – TS-LKD frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Jur­gis Raz­ma.

ry­bos po­sėdį su­rengė Kelmės ra­ jo­ne, Ty­tuvė­nuo­se. Kan­di­da­tus vien­man­datė­se apy­gar­do­se li­be­ ra­lai pa­si­tvir­ti­no jau anks­čiau. Ši par­ti­ja kol kas tu­ri tik abėcė­linį kan­di­datų dau­gia­man­datė­je apy­ gar­do­je sąrašą. Jis bus tvir­ti­na­mas rugpjū­čio pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sėdy­je. Vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­ga par­ tinį sąskrydį ir ta­ry­bos po­sėdį su­ rengė sa­vo pir­mi­nin­ko Ramū­no Kar­baus­kio gim­to­jo­je Nai­sių gy­ ven­vietė­je Šiau­lių ra­jo­ne. Ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti šios par­ti­jos kan­di­da­tai vien­man­datė­se apy­gar­ do­se. R.Kar­baus­kio tarp jų nėra – jis pra­nešė ne­ke­tinąs kan­di­da­tuo­ti į Seimą vien­man­datė­se apy­gar­do­je. Šios par­ti­jos dau­gia­man­datės apy­gar­dos kan­di­datų sąra­šas bus pa­tvir­tin­tas rugpjūtį. Va­kar bu­ vo pra­dėta kan­di­datų rei­tin­ga­vi­ mo pro­cedū­ra.

Par­ti­jos rin­ki­mams ren­gia­si pra­mo­gau­da­mos Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Du pirmi ne­rei­tin­guo­ti

Jo­na­vos ra­jo­ne, Ruk­lo­je, su­reng­tas Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­ čio­nių de­mok­ratų (TS-LKD) va­sa­ ros sąskry­dis, per kurį įvy­ko ir par­ ti­jos ta­ry­bos po­sėdis. Da­lis ta­ry­bos na­rių ne­su­ti­ko dėl TS-LKD pre­zi­diu­mo siū­ly­mo po rei­tin­ga­vi­mo pro­cedū­ros su­da­ ry­ta­me kan­di­datų sąra­še že­miau nu­leis­ti kai ku­riuos da­bar­ti­nius par­la­men­ta­rus, o kai ku­riuos po­ li­ti­kus per­kel­ti į ge­ro­kai aukš­tes­ nes po­zi­ci­jas. Ne­dis­ku­tuo­ta tik dėl pirmų dvie­ jų vietų sąra­še. Po­li­ti­kai į jas ne­ bu­vo rei­tin­guo­ja­mi – pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko par­ti­jos pir­mi­nin­kui prem­ je­rui And­riui Ku­bi­liui, ant­ro­ji įra­ šy­ta TS-LKD vi­ce­pir­mi­ninkė Sei­ mo va­dovė Ire­na De­gu­tienė.

Įsi­lieps­no­jo dis­ku­si­jos

Per po­sėdį įsi­lieps­no­jo dis­ku­si­jos dėl TS-LKD pre­zi­diu­mo siū­ly­mo Sei­mo na­rius Naglį Pu­teikį, Rytą Kup­činską ir Joną Šimėną nu­stum­ ti į že­mes­nes po­zi­ci­jas sąra­še. Da­lis kalbė­ju­sių ta­ry­bo­je pa­laikė Kau­no sky­rių pa­reikštą po­zi­ciją, ku­ ria ne­pri­tar­ta par­ti­jos va­do­vybės siū­ly­mams. Ne­pai­sy­da­ma dis­ku­sijų, ta­ry­ba balsų dau­gu­ma pa­tvir­ti­no pre­zi­diu­mo spren­dimą dėl kai ku­rių po­li­tikų nu­stūmi­mo že­myn sąra­še. Tu­ri tik abėcė­linį sąrašą

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ tis Li­be­ralų sąjūdis sąskrydį ir ta­

Ko­mi­sa­ro pa­ta­ri­mai – kon­fi­den­cialūs „„Pa­dažnė­jo: oro po­li­ci­jos mi­siją at­lie­kan­tiems NA­TO nai­kin­tu­vams

kiek­vieną sa­vaitę ten­ka pa­lydė­ti rusų ka­ri­nius lėktu­vus.To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­ bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) ko­ mi­sa­ro tau­ti­nių ma­žumų klau­si­ mais Knu­to Vol­le­bae­ko pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos Lie­tu­vai ir Len­ki­ jai yra kon­fi­den­cia­lios.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis pa­brėžė, kad ko­mi­sa­ro ne­ga­li­ma va­din­ti tar­ pi­nin­ku, nes jis tik pa­de­da reng­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos at­stovų su­si­ ti­ki­mus. „Re­ko­men­da­ci­jos pa­gal priim­ tas nuo­sta­tas yra kon­fi­den­cia­lios. Tai reiš­kia, kad, kai jis pa­teikė re­ ko­men­da­ci­jas Len­ki­jos vy­riau­sy­ bei dėl lie­tu­vių tau­tinės ma­žu­mos Len­ki­jo­je, mes Lie­tu­vo­je ne­ži­no­ me, ko­kios yra tos re­ko­men­da­ci­jos ir ką jis re­ko­men­da­vo. Ly­giai taip pat, kaip len­kai ne­ži­no, ką K.Vol­ le­bae­kas re­ko­men­da­vo mums“, – sakė mi­nist­ras. „Bet tai jo­kiu būdu nėra tar­pi­nin­ ka­vi­mas abiem vals­tybėms. Nie­kas nie­kam ne­tar­pi­nin­kau­ja, o tie­siog jis yra abiejų mūsų pa­reigūnų su­ si­ti­kimų or­ga­ni­za­to­rius“, – teigė A.Ažu­ba­lis. Pak­laus­tas, ar Lie­tu­va vyk­do pa­ teik­tas re­ko­men­da­ci­jas, mi­nist­ras

„„Įsik­lau­sy­mas: už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras A.Ažu­ba­lis tvir­ti­na, kad Lie­

tu­va ES­BO re­ko­men­da­ci­jas vyk­do tiek, kiek jos ne­prieš­ta­rau­ja ša­lies įsta­ty­mams. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

at­sakė: „Taip, kas ati­tin­ka mūsų įsta­ty­mus, be jo­kios abe­jonės, yra vyk­do­ma. Apsk­ri­tai mes po­zi­ty­ viai ver­ti­na­me bend­ra­dar­bia­vimą su K.Vol­le­bae­ku.“ Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai bu­vo įtemp­ti dėl skir­tin­gai ver­ti­na­mos tau­ti­nių ma­žumų pa­dėties. ES­BO ko­mi­sa­ras K.Vol­le­bae­kas ke­lis kar­tus lankė­si abie­jo­se ša­ly­se,

su­si­ti­ko su vald­žios pa­reigū­nais ir Lie­tu­vos lenkų bei Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­menė­mis ir abiejų ša­lių vy­ riau­sybėms pa­teikė re­ko­men­da­ci­jas, kaip spręsti esa­mas pro­ble­mas. Šią sa­vaitę ap­tar­ti tau­ti­nių ma­ žumų pro­blemų, taip pat dvi­ša­ lio eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo į Var­šuvą vyks Lie­tu­vos prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. VD, BNS inf.


9

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

ekonomika De­galų kai­nos svy­ra­vo

Ne­dar­bas su­mažė­jo ne­smar­kiai

Bend­rovė­je „Lu­koil“ lit­ras 95 markės ben­ zi­no penk­ta­dienį kai­na­vo 4,75 li­to – 3 cen­ tais pi­giau nei pra­ėjusį penk­ta­dienį. „Or­ len“ ben­ziną par­da­vinė­jo po 4,8 li­to – 2 cen­tais bran­giau, „Sta­toil“ ben­zi­no kai­ ną pa­di­di­no taip pat 2 cen­tais, iki 4,81 li­to. Lit­ras dy­ze­li­no „Lu­koil“ ir „Sta­toil“ de­ga­ linė­se kai­na­vo po 4,52 li­to – 4 ir 3 cen­tais bran­giau nei pra­ėju­sią sa­vaitę, „Lu­koil“ jis at­pi­go 2 cen­tais, iki 4,46 li­to.

Lie­tu­vo­je ne­dar­bas per pra­ėju­sią sa­ vaitę su­mažė­jo ne­daug – 0,01 pro­cen­ti­ nio punk­to, iki 10,37 pro­c. Lie­tu­vos dar­bo bir­ža pra­nešė, kad lie­pos 12 d. ša­ly­je už­ re­gist­ruo­ta 208,9 tūkst. be­dar­bių. Praė­ ju­sią sa­vaitę be­dar­bio sta­tu­sas su­teik­tas 4,9 tūkst. dar­bo ieš­kan­čių žmo­nių. Ne­dar­ bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kos pra­ėju­sią sa­vaitę bu­vo mo­ka­mos 33 tūkst., ar­ba 16 pro­c., re­gist­ruotų be­dar­bių.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3794 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3685 JAV do­le­ris 1 2,8319 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7810 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9587 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2208 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6399 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6625 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8752

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,6343 % –0,0686 % +0,2762 % +0,5459 % –0,0060 % –0,1870 % +0,5243 % +0,3069 % –0,0035 %

Nei­šar­do Ga­ran­ti­nio fon­do sche­mos GF įsta­ty­mui su­stiprės dar­buo­tojų ap­sau­ga jų darb­da­viams ta­pus ne­ mo­kiems. Pa­sak ūkio vi­ce­mi­nist­ro ir GF ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Gied­riaus Ka­dziaus­ko, įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui iš­mo­kas gaus dau­giau dar­buo­tojų, ku­riems iki šiol jas skir­ti ne­bu­ vo ga­li­mybės, – pa­kei­tus ter­miną, nuo ka­da įmonė lai­ko­ma ne­mo­kia, iš­mo­kos bus ski­ria­mos dar­buo­to­ jams, priim­tiems į darbą iki teis­ mo nu­tar­ties iš­kel­ti bank­ro­to bylą pri­ėmi­mo die­nos. Iš­mo­kos taip pat bus ski­ria­mos Lie­tu­vo­je ne­įsteigtų įmo­nių dar­buo­to­jams, ku­rie nuo­lat dir­ba Lie­tu­vo­je. Kaip paaiš­ki­no GF di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ga­len­tas, ko­kio nors kre­di­to­riaus pra­ne­ši­mas apie ke­ti­nimą kreip­tis į teismą dėl bank­ro­to by­los iškė­li­mo jau ne­bus įro­dy­mas, kad įmonė yra ne­mo­ ki. „Toks spren­di­mas bu­vo priim­ tas sua­be­jo­jus įsta­ty­mo nuo­statų kons­ti­tu­cin­gu­mu. Nuo kitų metų ne­mo­kia įmonę pri­pa­žins tik teis­ mas, iš­kel­da­mas bank­ro­to bylą. Nors bus įves­ta di­desnė dar­buo­ tojų ap­sau­ga, vėl at­si­vers ga­li­mybė pikt­naud­žiau­ti kaip anks­čiau“, – pa­brėžė G.Ga­len­tas.

Dar­buo­tojų ap­sau­ ga jų darb­da­viams ta­pus ne­mo­kiems Lie­tu­vo­je nėra vi­ siš­kai už­tik­rin­ta. Ta­ čiau ją nuo kitų me­ tų sau­sio pa­di­dinę įsta­tymų leidė­jai vėl at­ve­ria ga­li­my­bes pikt­naud­žiau­ti Ga­ ran­ti­nio fon­do (GF) lėšo­mis.

Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Prieš­ta­rau­jan­čios nuo­sta­tos

Per bank­rotų piką 2008 m. GF įsta­ ty­me at­si­ra­du­si pa­tai­sa ta­po spąs­ tais ne tik pikt­naud­žiau­jan­tiems vers­li­nin­kams, bet ir šim­tams nuo jų nu­kentė­ju­sių algų ne­ga­vu­sių dar­buo­tojų. Iki šiol GF įsta­ty­me dar tebė­ra dvi vie­na ki­tai prie­šta­ rau­jan­čios nuo­sta­tos. GF įsta­ty­mo 3 straips­niu su­tei­kia­ma ga­li­mybė dar­buo­to­jams gau­ti iš­moką iš GF, jei­gu jie įmonė­je dir­bo iki teis­mo nu­tar­ties iš­kel­ti tai įmo­nei bank­ro­ to bylą pri­ėmi­mo die­nos. O kitame straips­ny­je nu­ro­do­ma, kad GF iš­ mo­ka ne­mo­ka­ma dar­buo­to­jams, su ne­mo­kia įmo­ne dar­bo su­tartį su­da­ riu­siems nuo tos die­nos, kai įmo­ nė ga­vo kre­di­to­riaus ar kre­di­to­rių pra­ne­šimą apie ke­ti­nimą kreip­tis į teismą dėl bank­ro­to by­los iškė­li­mo. Tai reiš­kia, kad jei­gu įmonė yra ga­ vu­si tokį pra­ne­šimą, pvz., iš „Sod­ ros“, po šio pra­ne­ši­mo ga­vi­mo die­ nos įmonė­je įdar­bin­ti dar­buo­to­jai ne­ten­ka teisės gau­ti GF iš­mo­kos.

Gied­rius Ga­len­tas:

Nors bus įves­ta di­desnė dar­buo­tojų ap­sau­ ga, vėl at­si­vers ga­li­ mybė pikt­naud­žiau­ti kaip anks­čiau. Dien­raš­tis bu­vo ap­rašęs is­to­ riją, kai įmonė­je jau po kre­di­to­ riaus pra­ne­ši­mo ga­vi­mo die­nos įdar­bin­tas as­muo ne­ga­vo at­ly­gi­ni­ mo iš darb­da­vio, o šiam bank­ru­ta­ vus – nė iš GF.

Vis­kas ad­mi­nist­ra­to­rių ran­ko­se

„„Lan­da: įsta­tymų leidė­jai ir vyk­dy­to­jai ne­ži­no, kaip dir­ban­čius ap­sau­go­ti nuo ne­mo­kių darb­da­vių ir kar­tu už­

kirs­ti ke­lią pikt­naud­žia­vi­mui. 

Kaip tuo­met dien­raš­čiui aiš­ki­no GF at­sto­vai, toks ap­ri­bo­ji­mas įsta­ ty­me at­si­ra­do 2008 m., kai bu­vo pa­stebė­tas pikt­naud­žia­vi­mas GF lėšo­mis. Kai įmonė iš kre­di­to­riaus gau­da­vo pra­ne­šimą apie bank­ro­to iškė­limą, į darbą priim­da­vo daug žmo­nių ir jiems ne­mokė­da­vo at­ly­ gi­ni­mo. Ma­ža to – jie ne­tgi ne­dirb­ da­vo, o esa­miems dar­buo­to­jams esą būda­vo pa­di­di­na­mi at­ly­gi­ni­ mai. Todėl įmo­nei bank­ru­ta­vus dar­buo­to­jai iš GF gau­da­vo so­lid­žias ne­pel­ny­tas su­mas. By­linė­tis – vie­nin­te­lis ke­lias

Nuo pikt­naud­žiau­jan­čių darb­da­vių nu­kentėję apie šią schemą vi­siš­kai ne­ži­noję dar­buo­to­jai tei­sybės ieš­ko teis­muo­se. To­kią bylą nag­rinė­jan­ tis Vil­niaus 2-ojo apy­linkės teis­ mo teisė­jas Vis­val­das Ka­za­kiū­nas yra kreipę­sis į Kons­ti­tu­cinį teis­ mą (KT) dėl minė­tos GF nuo­sta­tos kons­ti­tu­cin­gu­mo. Į KT dėl įsta­ty­mo nuo­statų išaiš­ ki­ni­mo jis kreipė­si 2011 m. ba­landį. Kaip in­for­ma­vo V.Ka­za­kiū­nas, pra­ šy­mas dar tik už­re­gist­ruo­tas ir kol

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

kas ne­pradė­tas nag­rinė­ti. „Bylą esu su­stabdęs ir lau­kiu KT išaiš­ki­ ni­mo. Nors GF įsta­ty­mo pa­tai­sos jau priim­tos ir galbūt Kons­ti­tu­ci­ jai prie­šta­rau­jan­ti nuo­sta­ta pa­nai­ kin­ta, ta­čiau nuo 2013-ųjų sau­sio įsi­ga­lio­jan­ti nau­ja įsta­ty­mo re­dak­ ci­ja at­ga­li­ne da­ta ne­ga­lio­ja“, – ak­ cen­ta­vo jis. Pa­sak teisė­jo, į šiuos GF spąs­ tus 2008–2012 m. pa­kliu­vu­siems žmonėms tei­sybės be­lie­ka ieš­ko­ ti teis­muo­se. „Tiek įsta­ty­mus leid­žian­čios, tiek juos vyk­dan­čios ins­ ti­tu­ci­jos ga­li da­ry­ti klaidų, pažeis­ ti žmogaus teises nors ir turi turė­da­ mos gerų ke­ti­nimų. O jei­gu žmo­gus nu­ken­čia, jis ga­li gin­tis, de­mok­ra­tinės

ins­ti­tu­ci­jos jam to­kią teisę su­tei­kia“, – pa­brėžė teisė­jas V.Ka­za­kiū­nas. Ad­vo­katų kon­to­ros „Raid­la Le­jins & Nor­cous“ aso­ci­juo­to tei­si­nin­ko, ad­vo­ka­to Dai­niaus Kens­ta­vi­čiaus nuo­mo­ne, vie­na iš ne­di­de­lių ga­li­ my­bių laimė­ti teis­mus – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo nuo­sta­tas ban­dy­ti pri­ pa­žin­ti prie­šta­rau­jan­čio­mis Kons­ ti­tu­ci­jai. „Ta­čiau tai la­biau teo­rinė ga­li­mybė, ku­ria galėtų pa­si­nau­do­ ti tik pa­tys prin­ci­pin­giau­si žmonės, ne­gai­lin­tys lai­ko ir pi­ni­gi­nių lėšų teismų pro­ce­sams“, – sakė jis. Ne­mo­kumą įro­dys tik teis­mas

GF pra­nešė, kad nuo 2013 m. sau­ sio 1 d. įsi­ga­lio­jus nau­jos re­dak­ci­jos

Aso­ci­juo­tas tei­si­nin­kas, ad­vo­ka­tas D.Kens­ta­vi­čius sakė, kad šiuo me­ tu prie­mo­nių, ku­rios la­biau pa­dėtų su­val­dy­ti ga­li­mus pikt­naud­žia­vi­ mus GF lėšo­mis, nėra. „To­kiais at­ ve­jais lie­ka pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be nu­gin­čy­ti teis­muo­se pa­tvir­tin­tus dar­buo­tojų rei­ka­la­vi­mus ir siek­ ti įro­dy­ti, kad dar­buo­to­jas bu­vo priim­tas fik­ty­viai, jis jo­kių rea­lių pa­reigų įmonė­je ne­vykdė, dėl ko ir at­ly­gi­ni­mas už ne­vyk­dy­tas funk­ ci­jas jam ne­prik­lau­sytų“, – sa­ kė D.Kens­ta­vi­čius. Pa­sak jo, kaip ir ki­tais pikt­naud­žia­vi­mo at­ve­jais, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ga­li­mam ne­ teisė­tam GF lėšų pa­si­sa­vi­ni­mui, reikėtų ir ak­ty­vaus ad­mi­nist­ra­to­ riaus vaid­mens – visų pir­ma iš­sa­ miai ana­li­zuo­jant bend­rovės veiklą iki bank­ro­to by­los iškė­li­mo mo­ men­to ir tei­kiant teis­mams įro­dy­ mus dėl su­da­rytų galbūt fik­ty­vių dar­bo su­tar­čių. „Teis­mui ar kre­ di­to­rių su­si­rin­ki­mui ne­pat­vir­ti­ nus dar­buo­tojų rei­ka­la­vimų, su­si­ ju­sių su dar­bo san­ty­kiais, iš­mo­kos iš GF ne­ga­li būti mo­ka­mos“, – pa­ brėžė jis.

Iš­mo­kos iš GF Me­tai 2007 2008 2009 2010 2011

Lėšų li­ku­tis Įmo­nių, pa­tei­ku­sių Dar­buo­tojų, ku­riems (mln. litų) pa­raiš­kas, skai­čius skir­tos iš­mo­kos, skai­čius 49,9 293 5794 80 300 6894 106,1 342 6579 110,7 1093 20 439 67,8 1825 28 100

Skir­ta lėšų (mln. litų) 13,4 18,2 22,6 62,5 72,6 Šal­ti­nis: GF


10

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

Iš Arčiau

Til­tas į ne­riją – tik mi­ra­žas Jau be­veik tris de­šimt­me­čius til­to, su­jung­ sian­čio Klaipėdą ir Kur­šių ne­riją, lau­kian­ tys ne­rin­giš­kiai ir spūsty­se prie keltų va­ sarą įstrin­gan­tys poil­siau­to­jai apie jį ga­li sva­jo­ti dar dau­gybę metų. Esą dėl 3000 Ne­rin­gos gy­ven­tojų neap­si­mo­ka už ke­lias de­šim­tis mi­li­jonų litų sta­ty­ti tilto.

Vir­gi­ni­ja Spu­rytė v.spuryte@diena.lt

Nėra vie­nos nuo­monės

Dau­gu­ma ne­rin­giš­kių apie tiltą į Kur­šių ne­riją sva­jo­ja ko­ne kiek­vieną dieną, nes taip jiems būtų pa­pras­ čiau iš nerijos pa­siek­ti Klaipėdą. Min­tys apie tiltą su­ko­si ir daž­no poil­siau­to­jo, ku­ris ilgąjį sa­vait­galį va­žia­vo į Ne­ringą ir bu­vo pri­vers­tas ne­ma­žai lai­ko pra­leis­ti eilė­je į kel­ tą, gal­vo­je. Per sa­vait­galį Smil­tynės per­kėlos kel­tai į Kur­šių ne­riją per­kėlė ke­lio­li­ka tūkstan­čių au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau til­to, su­jung­sian­čio Klai­ pėdą ir Kur­šių ne­riją, bent ar­ti­miau­ sius de­šimt metų nėra ga­li­my­bių sta­ty­ti, nes tai ne­nu­ma­ty­ta ne­se­niai pa­tvir­tin­ta­me Kur­šių ne­ri­jos na­cio­ na­li­nio par­ko tvar­ky­mo pla­ne. „Dis­ku­si­ja dėl til­to vyks­ta jau ne vie­nus me­tus. Ne­rin­gos sa­vi­val­ dy­bei de­ri­nant Kur­šių ne­ri­jos na­ cio­na­li­nio par­ko tvar­ky­mo planą, sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rių pa­gei­ da­vi­mu bu­vo pa­teik­tas pa­si­ūly­mas nu­ma­ty­ti til­to per Kur­šių ma­rias sta­ty­bas. Vy­riau­sybė šiam pa­si­ūly­mui ne­pri­tarė“, – teigė Ne­rin­gos me­ras An­ta­nas Vin­kus. Jis tvir­ti­no, jog ne­rin­giš­kių nuo­ monė šiuo klau­si­mu ne­vie­no­da. „Til­tas pa­leng­vintų su­si­sie­kimą per Kur­šių ma­rias, bet yra nuo­mo­ nių, kad ta­da Kur­šių ne­ri­ja pra­rastų sa­vo uni­ka­lumą“, – skir­tin­gas po­ zi­ci­jas trum­pai nu­sakė A.Vin­kus. Pa­sip­rie­ši­no pre­zi­dentū­ra

Til­to per Kur­šių ma­rias sta­ty­bos pro­jek­tas pra­dėtas reng­ti dar 1985 m., ta­čiau jis taip ir ne­bu­vo įgy­ven­ din­tas. Maž­daug po de­šimt­me­čio, 1997-ai­siais, tuo­me­tis su­si­sie­ki­ mo mi­nist­ras Al­gis Žva­liaus­kas

pra­nešė, kad til­tas į Kur­šių ma­rias bus nu­ties­tas. Jį sta­ty­ti esą siūlė­ si vie­na Aust­ra­li­jos bend­rovė, ku­ rios mi­nist­ras ne­norė­jo įvar­dy­ti, ta­čiau teigė, kad vyks­ta de­ry­bos. Bu­vo nu­ma­ty­ta, jog pa­sta­čius tiltą bus at­si­sa­ky­ta su­si­sie­ki­mo kel­tais, nes jie trukdą lai­vy­bai. Til­to per ma­rias idė­ja vi­siš­kai su­ bren­do 2003 m. Tuo­met bu­vo at­lik­ ta ga­li­my­bių stu­di­ja, ir spe­cia­lis­tai pa­si­ūlė sta­ty­ti ažū­rinį tiltą, ku­ris Klaipė­do­je pra­si­dėtų prie Smeltės pu­sia­sa­lio, o ki­ta­pus remtų­si į Smil­ tynės ke­lio po­stą. Pa­gal ga­li­my­bių stu­diją til­tas turė­jo būti tie­sia­mas per Kiaulės Nu­ga­ros salą, ant jos būtų at­si­ra­du­sios til­to at­ra­mos.

To­mas Tu­ka­čiaus­kas:

Būtų ga­li­ma per­žiūrė­ ti eko­lo­gi­nio mo­kes­ čio dydį, jį pa­kel­ti, ir tuo­met spūsčių prie keltų ne­be­liktų. Bu­vo skai­čiuo­ja­ma, kad til­to sta­ ty­ba, be pro­jek­ta­vi­mo darbų, kai­ nuotų apie 47 mln. litų. Ta­čiau pra­dėtai įgy­ven­din­ti til­to idė­jai ak­ty­viai pa­si­prie­ši­no ša­lies pre­zi­dentū­ra, ga­liau­siai idėjai ne­ pri­tarė Vals­ty­binė pa­mink­lo­sau­ gos ko­mi­si­ja, o le­miamą žodį ta­ rė Vy­riau­sybė. Turėtų driek­tis du ki­lo­met­rus

„Jei til­tas būtų sta­to­mas ties Smel­ tės pu­sia­sa­liu, tai la­bai truk­dytų uos­to veik­lai. Šiuo me­tu kaip tik bai­gia­me reng­ti Smeltės pu­sia­sa­lio

„„Nu­si­vy­li­mas: nors ne­rin­giš­kiai ir poil­siau­to­jai norėtų kuo grei­čiau iš­vys­ti tiltą per Kur­šių ma­rias, to­kiam no­

rui bent kol kas ne­lem­ta iš­si­pil­dy­ti. 

de­talųjį planą ir ja­me joks til­tas ne­ nu­ma­ty­tas. Nu­ma­ty­ti ko­mu­ni­ka­ci­ niai ko­ri­do­riai būsi­mam du­jo­tie­kiui iš su­skys­tintųjų gam­ti­nių dujų ter­ mi­na­lo, yra kitų plėtros planų, tu­ ri būti iš­sau­go­ta DFDS keltų veik­la, todėl tik­rai ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip dar būtų ga­li­ma ir tiltą įkiš­ti“, – teigė Klaipė­dos vals­ty­bi­nio jūrų uos­to di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Jo žod­žiais, pie­tinė­je uos­to da­ly­je už Kiaulės Nu­ga­ros dar būtų vie­tos til­tui. „Ta­čiau til­tas turėtų būti gran­ dio­zi­nis, kad ne­truk­dytų lai­vy­bai. Be to, to­je vie­to­je Kur­šių ma­rių plo­ tis yra di­de­lis, til­tas jau turėtų būti dviejų ki­lo­metrų il­gio“, – žod­žiais tiltą pro­jek­ta­vo E.Gent­vi­las. Ne­rin­gos tu­riz­mo ir vers­lo aso­ cia­ci­jos pre­zi­dentė Ir­ma Balt­ru­ šai­tienė įsi­ti­ki­nu­si, jog til­tas per Kur­šių ma­rias iki šiol ne­pas­ta­ty­tas būtent dėl pa­tai­ka­vi­mo uos­tui ir Ne­rin­gos vald­žios ne­ryž­tin­gu­mo. „Vi­si ar­gu­men­tai, kad pa­sta­čius tiltą pa­didės au­to­mo­bi­lių srau­tai, bus nu­siaub­ta sau­go­ma te­ri­to­ri­ja, yra tik mi­tas. Til­to no­ri ne tik ne­

rin­giš­kiai, bet ir dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­tojų, nes taip pa­siek­ti Ne­ ringą būtų ir pi­giau, ir pa­pras­čiau. Da­bar poil­siau­to­jai, ku­rie at­vyks­ ta į Ne­ringą, ne­sa­ko, kad tai bran­ gus ku­ror­tas, o tik pa­ste­bi, kad jį la­bai ne­pa­to­gu pa­siek­ti“, – tvir­ti­ no I.Balt­ru­šai­tienė. Jos nuo­mo­ne, už va­žia­vimą til­tu nea­be­jo­ti­nai reikėtų im­ti mo­kestį – taip esą at­si­pirktų in­ves­ti­ci­jos, be to, būtų kont­ro­liuo­ja­mi au­to­mo­bi­ lių srau­tai. Siū­lo di­din­ti mo­kestį

I.Balt­ru­šai­tienė įsi­ti­ki­nu­si, kad til­tas bus pa­sta­ty­tas, tik neaiš­ku ka­da. „Tas pa­ts bu­vo ir su Elan­do sa­la. Ji taip pat dėl sa­vo aug­me­ni­jos sau­go­ma UNES­ CO. Sa­la bu­vo mi­ru­si, ta­čiau at­si­ga­ vo, kai po ke­lis de­šimt­me­čius tru­ku­ sių ginčų į salą bu­vo nu­ties­tas til­tas iš Kal­ma­ro. Ir nie­ko ne­nu­ti­ko, kraš­to­ vaiz­dis ne­nu­kentė­jo, o gy­ven­to­jams ir poil­siau­to­jams tik pa­to­giau pa­siek­ ti salą“, – kai­mynų pa­tirtimi rėmėsi I.Balt­ru­šai­tienė. Prie­šin­gos nuo­monės bu­vo Kur­ šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­

Vy­tau­to Pet­ri­ko fo­to­mon­ta­žas

rek­ci­jos va­do­vas To­mas Tu­ka­čiaus­ kas. Jis tvir­tai įsi­ti­kinęs, kad til­to į Kur­šių ne­riją ne­rei­kia, nes au­to­ mo­bi­lių spūsčių pro­blemą ga­li­ma spręsti ki­to­mis prie­monė­mis. „Siū­lo­me ge­rin­ti vie­šo­jo trans­ por­to iš­vys­tymą. Į Nidą tu­ri va­ žiuo­ti dau­giau au­to­busų ir jie ke­ lei­vius tu­ri vež­ti ne iš Smil­tynės, o iš Klaipė­dos au­to­busų sto­ties. To­ kiu at­ve­ju poil­siau­to­jams būtų pa­ to­gu at­va­žia­vus į Klaipė­dos sto­ tį pa­siek­ti Ne­rin­gos gy­ven­vie­tes ir jie ne­be­va­žiuotų au­to­mo­bi­liais“, – aiš­ki­no T.Tu­ka­čiaus­kas. Jis taip pat vylė­si, kad jau ki­ tais me­tais pra­dės kur­suo­ti kel­tas Klaipėda–Smiltynė–Juodkrantė– Nida, tad poil­siau­to­jams taip pat bus su­da­ry­ta ga­li­mybė Kur­šių ne­ ri­jos mies­te­lius pa­siek­ti ne sa­vo au­to­mo­bi­liais. „Kai at­si­ras dau­ giau va­riantų į Kur­šių ne­riją at­ vyk­ti ne sa­vo au­to­mo­bi­liu, būtų ga­li­ma per­žiūrė­ti eko­lo­gi­nio mo­ kes­čio dydį, jį pa­kel­ti, ir tuo­met spūsčių prie keltų ne­be­liktų, ne­ be­reikėtų gal­vo­ti apie tiltą“, – įsi­ ti­kinęs T.Tu­ka­čiaus­kas.

Komentaras

Eli­gi­jus Ma­siu­lis

Su­si­sie­k i­mo mi­n ist­ras

K „„Spūstys: jei per Kur­šių ma­rias būtų pa­sta­ty­tas til­tas, to­kio­se eilė­se prie keltų ne­be­reikėtų lauk­ti. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

lau­si­mas dėl til­to per Kur­ šių ma­r ias – ga­n a se­n as, daug dėl jo dis­k u­t uo­t a, ir šian­d ien yra ne­rea­lu ma­ ny­t i, kad toks til­t as ar­t i­m iau­s iu me­ tu galėtų at­s i­ras­t i. Vi­s i ži­no­me, kad Kur­š ių ne­r i­j a tu­r i ypa­t ingą sta­t usą tiek pa­vel­do, tiek ap­l in­ko­s au­gos po­ žiū­r iu ir ją rei­k ia sau­go­t i. Ki­t as klau­

si­m as – se­z o­n iš­k u­m as. In­ves­t uo­t i di­de­l ius pi­n i­g us į inf­rast­r uktūrą, ku­ ri iš tiesų būtų rei­ka­l in­ga tik tris ke­ tu­r is va­s a­ros sa­vait­g a­l ius, būtų ga­ na di­delė naš­ta. Sup­ran­ta­ma, ga­l i­ma svars­t y­t i apie pri­va­č io­jo ka­pi­ta­lo pri­ trau­k imą, leis­t i pa­sta­t y­t i tiltą, pa­skui im­t i pi­n i­g us už va­ž ia­v imą ir at­siim­t i tas in­ves­t i­ci­jas. Ta­čiau ne­ma­nau, kad tai būtų ko­mer­c iš­kai pa­t rauk­lus ob­ jek­t as būtent dėl se­zo­n iš­k u­mo. Til­ to sta­t ybų tik­rai ne­pla­nuo­ja nei Su­ si­s ie­k i­mo mi­n is­te­r i­j a, nei Lie­t u­vos au­to­mo­bi­l ių ke­l ių di­rek­c i­ja. Sup­ran­ ta­me, kad Smil­t ynės per­kėlos ga­l i­ mybės ri­b o­tos, ta­č iau juk taip būna tik ke­l is kar­t us per me­t us. Aš tik­rai ne­būčiau til­to per Kur­š ių ma­r ias sta­ ty­mo ša­l i­n in­kas.


11

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite diena.lt

Lie­tu­vės – čem­pio­nės

Var­žy­sis ki­ta­me eta­pe

Su­ži­bė­jo D.Mo­tie­jū­nas

Kip­re vy­ku­sia­me pa­sau­lio pa­plū­di­mio tink­li­nio jau­ni­ mo (iki 19 me­tų) čem­pio­na­ te auk­so me­da­lius iš­ko­vo­jo Ie­va Dum­baus­kai­tė ir Mo­ni­ ka Po­vi­lai­ty­tė (nuo­tr.). Lie­tu­ vės le­mia­mo­je dvi­ko­vo­je 2:0 (21:18, 22:20) įvei­kė len­kes Ka­tar­žy­ną Ko­cio­lek ir Ka­ro­li­ ną Ba­ran.

Eu­ro­pos jau­ni­mo (iki 20 me­ tų) vai­ki­nų krep­ši­nio čem­pio­ na­te Slo­vė­ni­jo­je Lie­tu­vos rink­ ti­nė 81:87 pra­lai­mė­jo bend­ raam­žiams iš Slo­vė­ni­jos ir D gru­pė­je užė­mė 3-ią­ją vie­tą. Ki­ ta­me eta­pe lie­tu­viai ko­vos su Is­pa­ni­jos (lie­pos 16 d.), Lat­ vi­jos (17 d.) ir Tur­ki­jos (18 d.) ko­man­do­mis.

NBA va­sa­ros ly­go­je Do­na­ to Mo­tie­jū­no at­sto­vau­ja­ma Hjus­to­no „Roc­kets“ ko­man­da 93:81 nu­ga­lė­jo To­ron­to „Rap­ tors“, o lie­tu­vis pel­nė 25 taš­ kus ir at­ko­vo­jo 9 ka­muo­lius. Ki­tą ma­čą „Roc­kets“ 70:76 pra­lai­mė­jo Va­šing­to­no „Wi­ zards“, Do­na­tas pel­nė 1 taš­ką ir at­ko­vo­jo 4 ka­muo­lius.

„Žal­gi­ris“ – čem­pio­nų kom­pa­ni­jo­je Daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas Kau­no „Žal­gi­ris“ nau­ją­jį tarp­tau­ti­nį se­zo­ną pra­dės so­li­džio­je kom­pa­ni­jo­je: Eu­ro­ly­gos C gru­pė­ je iš­mė­gins jė­gas su šio tur­ny­ro čem­pio­ nu Pi­rė­jo „Olym­pia­kos“, o VTB Vie­nin­go­ sios krep­ši­nio ly­gos B gru­pė­je – su nu­ga­lė­ to­jo ti­tu­lą gin­sian­čiu Mask­vos CSKA.

Ma­rius Bag­do­nas Ta­l i­nas (Es­t i­ja)

Tarp nau­jo­kų – „Nep­tū­nas“

Va­kar Ta­li­ne paaiš­kė­jo VTB Vie­ nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos tur­ny­ro nau­jo­jo se­zo­no for­ma­tas, iš­trauk­ ti var­žy­bų bur­tai. Jie lė­mė, kad Kau­no žal­gi­rie­čiai vie­no­je gru­pė­je žais ne tik su šių var­žy­bų čem­pio­ne Mask­vos CSKA ko­man­da, bet ir ge­rai pa­žįs­ta­mais nau­jo­kais – Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ krep­ši­nin­kais. A gru­pė­je Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­ nui Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“ teks su­si­kau­ti su VTB Vie­nin­go­sios ly­gos vi­ce­čem­pio­nu Ka­za­nės „Unics“. Nors anks­čiau ma­ny­ta, kad klai­ pė­die­čiams teks var­žy­tis at­ran­kos tur­ny­re, ta­čiau įver­ti­nus „Nep­ tū­no“ tu­ri­mą ba­zę, uos­ta­mies­ čio klu­bas pa­kvies­tas į pa­grin­di­ nę gru­pę. „Tai mums – di­džiu­lis įver­ti­ni­ mas. VTB ly­gos va­do­vai bu­vo at­ vy­kę į Klai­pė­dą. Jie bu­vo pa­ten­kin­ti mū­sų įdir­biu. Steng­si­mės ne­nu­vil­ ti“, – sa­kė „Nep­tū­no“ klu­bo di­rek­ to­rius Os­val­das Ku­raus­kas. At­ran­kos ne­bus?

VTB Vie­nin­go­je ly­go­je ne­be­li­ko Gdy­nės „As­se­co Pro­kom“ klu­bo, jo vie­tą užė­mė ki­ta Len­ki­jos eki­pa – Zgo­že­le­co „Tu­row“. Pa­sak VTB Vie­nin­go­sios ly­ gos pre­zi­den­to Ser­ge­jaus Iva­no­vo, „As­se­co Pro­kom“ ne­ga­lė­jo pa­teik­ ti do­ku­men­ta­ci­jos, pa­tvir­ti­nan­čios fi­nan­si­nį klu­bo sta­bi­lu­mą. „Ne­pa­ ten­ki­no­me ir Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“

pra­šy­mo už da­ly­va­vi­mą iš ly­gos biu­dže­to skir­ti 300 tūks­tan­čių do­ le­rių“, – pri­dū­rė S.Iva­no­vas. Tarp nau­jo­kų – ir ket­vir­tą­ją vie­ tą Ru­si­jos čem­pio­na­te užė­męs Liu­ber­cų „Triumf“, o į „Bu­di­vel­ nik“ vie­tą pre­ten­duo­ja „Šiau­liai“ ir Prie­nų „Rū­du­pis“. „Ki­je­vie­čių spren­di­mas bu­vo la­ bai ne­ti­kė­tas, tai šiek tiek su­jau­kė si­tua­ci­ją. Net­ru­kus klu­bų val­dy­ ba nu­spręs, ko­kiu prin­ci­pu ir kam šią vie­tą skir­ti. Ga­li bū­ti, kad šie­ met at­ran­kos tur­ny­ro ne­reng­si­ me“, – tei­gė VTB Vie­nin­go­sios ly­ gos vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius To­mas Pa­čė­sas. Neįp­ras­ta mi­si­ja

Tur­ny­ro bur­tus trau­kė le­gen­di­niai krep­ši­nin­kai – 1982-ųjų me­tų pa­ sau­lio čem­pio­nas Hei­no En­de­nas, 1972-ųjų olim­pi­nis čem­pio­nas Iva­ nas Je­deš­ka, 1988-ųjų olim­pi­niai čem­pio­nai Ser­ge­jus Ta­ra­ka­no­vas ir Ri­mas Kur­ti­nai­tis. „Jau pri­pra­tau, kad ma­ne vis daž­niau kvie­čia į to­kias ce­re­mo­ni­ jas. Trau­kiau Eu­ro­ly­gos bur­tus, da­ bar at­li­kau mi­si­ją Ta­li­ne, – kal­bė­jo R.Kur­ti­nai­tis. – Ma­nau, kad A gru­ pė stip­res­nė, ta­čiau man pa­tin­ka žais­ti su rim­tai var­žo­vais. Steng­si­ mės ko­vo­ti dėl pir­mų­jų dvie­jų vie­ tų, kad at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų ne­ tek­tų pra­dė­ti nuo pir­mo­jo eta­po.“ Po re­gu­lia­raus se­zo­no po 6 eki­ pas iš abie­jų gru­pių to­liau tęs ko­vą: užė­mu­sios 3-6 vie­tas – aš­tunt­fi­ na­ly­je, 1-2 vie­tas – iš­kart ket­virt­ fi­na­ly­je. Fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ro at­si­sa­ky­ta.

A gru­pė

B gru­pė

Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­tak“ (Ru­si­ ja), Ka­za­nės „Unics“ (Ru­si­ja), Ta­l i­ no „Ka­lev“ (Es­ti­ja), Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ (Ru­si­ja), Ma­riu­po­lio „Azov­ maš“ (Uk­rai­na), Sa­ma­ros „Kras­ny­je Kryl­ja“ (Ru­si­ja), „As­ta­na“ (Ka­zachs­ ta­nas), Zgo­že­le­co „Tu­row“ (Len­ki­ja), Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ (Lie­tu­va), ko­man­da su var­di­niu kvie­ti­mu.

„Minsk-2006“ (Bal­ta­r u­si­ja), Že­mu­ ti­nio Nau­gar­do „Nyž­nij Nov­go­rod“ (Ru­si­ja), Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­t ivKu­ban“ (Ru­si­ja), Liu­ber­cų „Triumf“ (Ru­si­ja), Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ (Lie­ tu­va), Mask­vos CSKA (Ru­si­ja), Ry­ gos VEF (Lat­vi­ja), Kau­no „Žal­g i­r is“ (Lie­tu­va), Nym­bur­ko ČEZ (Če­k i­ja), Kras­no­jars­ko „Je­ni­sej“ (Ru­si­ja).

„„Iš­kil­mės: VTB Vie­nin­go­sios ly­gos nau­jo­jo se­zo­no inau­gu­ra­ci­ja bu­vo su­reng­ta vaiz­din­go­je Ta­li­no vie­to­je, res­

to­ra­ne „Luscher&Matiesen“. 

Komentaras

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­nin­kas

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

V

TB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos bur­tai lė­mė „Žal­gi­riui“ ne­blo­gą gru­pę. Žai­si­me su Mask­vos CSKA – klu­bu, su ku­riuo mū­sų ko­man­dos dvi­ko­vos nuo se­nų lai­kų ke­lia di­de­lį žiū­ro­vų su­si­do­ mė­ji­mą tiek Kau­ne, tiek Mask­vo­je. Ma­nau, kad ir ki­ti var­žo­vai, ku­rie šiuo me­t u, kaip ir „Žal­g i­r is“, dar komp­lek­

tuo­ja su­dė­t is, ir­g i bus pa­jė­g ūs, tu­rės daug am­bi­ci­jų ko­vo­t i dėl aukš­t ų vie­ tų, to­dėl lau­kia įdo­mus šio tur­ny­ro se­ zo­nas. Mums pa­si­se­kė, kad žai­si­me su ke­ lio­mis ko­man­do­mis, ku­rios at­sto­vau­ ja mū­sų kai­my­nams, to­dėl ne­rei­kės varg­ti la­bai il­go­se ke­lio­nė­se, iš­sky­rus iš­vy­ką į Kras­no­jars­ką.


12

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

pasaulis Iš­sau­go­jo ­ gy­vybę

Su­pykdė ­ ara­bus

Per­žengė ­ ri­bas

Af­ga­nis­ta­no šiaurė­je prie aukš­tes­nio­jo švie­ti­mo mi­nist­ ro kor­te­žo bu­vo su­sprog­din­ ta bom­ba, bet mi­nist­ras li­ko gy­vas. Tai jau ant­ras aukš­to ran­go po­li­ti­ko už­puo­li­mas per dvi die­nas. Mi­nist­ras Obai­dul­ lah Obai­das vy­ko iš Bag­la­no į Kundū­zo pro­vin­ciją. Bomba sprogo Bag­la­ne.

Sau­do Ara­bi­ja už­si­puolė Ru­si­ jos už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos at­stovą Kons­tan­tiną Dol­govą, pa­ko­men­ta­vusį ne­ra­mu­mus ka­ra­lystės ry­tuo­se. K.Dol­go­vas iš­reiškė su­si­rūpi­nimą dėl Sau­ do Ara­bi­jos po­li­ci­jos ir šiitų pro­ tes­tuo­tojų su­si­rėmimų. Rijadas atrėžė, kad tai – kišimasis į ša­ lies vidaus reikalus.

Prancū­zi­jos na­cio­na­li­nis fron­ tas pa­skelbė pla­nuo­jantis iš­ kel­ti bylą po­pmu­zi­kos žvaigž­ dei Ma­don­nai dėl kon­cer­te pa­ ro­dy­tos vaiz­da­juostės, ku­rio­je par­ti­jos ly­derė Ma­ri­ne Le Pen vaiz­duo­ja­ma su svas­ti­ka ant kak­tos. Daugelis koncerte bu­ vusių dainininkės gerbėjų pasi­ piktino šiuo vaizdo klipu.

Bai­ke­riai svar­biau nei pre­zi­den­tas? Jal­tos ku­ror­te su­si­tikę Uk­rai­nos ir Ru­si­ jos ly­de­riai Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius bei Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ap­tarė svar­biau­sius dvi­ša­lius klau­si­mus. Tie­sa, V.Pu­ti­nas ra­do lai­ko ir pa­bend­rau­ti su Ru­si­jos bai­ke­riais Kry­me.

Šil­tas su­si­ti­ki­mas

V.Pu­ti­no spren­di­mas pir­miau pa­ si­glėbes­čiuo­ti su plie­ni­nių žirgų sa­vi­nin­kais Se­vas­to­po­ly­je, nei su­ si­tik­ti su V.Ja­nu­ko­vy­čiu­mi, su­kėlė pa­si­pik­ti­nimą. Kai ku­rie Uk­rai­nos pa­reigū­nai pa­reiškė, kad V.Pu­ti­nas pa­rodė ne­pa­garbą ša­lies va­do­vui. Prieš su­si­ti­kdamas su Uk­rai­nos va­do­vu Jal­to­je V.Pu­ti­nas ap­si­lankė bai­ke­rių klu­bo „Nak­ti­niai vil­kai“ sto­vyk­lo­je. Čia jis už­su­ko pa­svei­kin­ti sa­vo ge­ro pa­žįsta­mo bai­ke­rių ly­de­rio Chi­rur­go. „Nak­ti­nių vilkų“ bazė­je prie Se­vas­to­po­lio kar­tais ren­gia­mos bai­ke­rių šventės. V.Pu­ti­nas, be­je, lankė­si ir ki­tuo­se pa­na­šiuo­se ren­ gi­niuo­se, pa­vyzd­žiui, No­vo­ro­sijs­ke. Su­tikęs V.Pu­tiną bai­ke­ris Chi­ rur­gas pa­svei­ki­no ša­lies va­dovą ir pa­kvietė jį į bai­ke­rių šou, ku­ris čia vyks lie­pos 20 ir 21 d. „Jei­gu ne­ galė­si­te at­vyk­ti, gal galė­tumėt įra­ šy­ti vaiz­do krei­pimą­si į vai­ki­nus, jie la­bai pra­šė“, – kreipė­si Chi­rur­gas. V.Pu­ti­nas at­sakė: „Būti­nai pa­da­ ry­sim.“ Ru­si­jos pre­zi­den­tas tuoj pat pri­dūrė: „Neiš­duo­ki­te Se­vas­to­po­lio, bet ir No­vo­ro­sijs­ko neuž­mirš­ki­te.“ Pa­si­pik­ti­ni­mo ban­ga

Ta­čiau Uk­rai­nos at­sto­vai bu­vo pa­ si­pik­tinę to­kiu V.Pu­ti­no el­ge­siu. „Pre­zi­den­tas vir­ši­jo vi­zi­to laiką. Pu­ti­nas nu­vy­ko pa­si­žiūrė­ti mo­to­ ciklų. Ką tai ro­do? Tai ro­do, kas jam svar­biau­sia Uk­rai­no­je“, – ne­slėpė ap­mau­do Uk­rai­nos ne­pap­rastųjų

si­tua­cijų mi­nist­ras Vik­to­ras Bo­lo­ ga. Šią ži­nutę jis pa­rašė so­cia­li­nia­ me tink­le „Fa­ce­book“. Pri­dur­da­mas apie de­ry­bas, ku­ rio­se V.Pu­ti­nas taip ir ne­pa­siūlė Uk­rai­nai nuo­laidų du­joms, V.Bo­ lo­ga pa­brėžė: „Mums ne­įdo­mu klau­sy­ti to pa­ties. Krem­liau, pa­ keisk plokš­telę.“ Buvęs Uk­rai­nos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras Vo­lo­dy­my­ras Og­ryz­ka pri­ dūrė: „Užuot grei­čiau su­si­tikęs su Uk­rai­nos va­do­vu, jis nu­tarė iš­lenk­ti po bo­kalą su bai­ke­riais. Ma­no gal­va, tai – dip­lo­ma­ti­nis an­tau­sis.“ Po­pu­lia­rus Uk­rai­nos ko­men­ta­to­ rius Vi­ta­li­jus Port­ny­ko­vas pa­brėžė, kad taip V.Pu­ti­nas bandė tiek nu­ leis­ti ant žemės V.Ja­nu­ko­vy­čių, tiek su­men­kin­ti Uk­rai­nos ne­prik­ lau­so­mybę. „Tai, ką sau V.Pu­ti­nas leid­žia da­ry­ti <...>, ro­do, kad Ja­nu­ ko­vy­čius – ne pre­zi­den­tas, o gu­ ber­na­to­rius, ku­ris val­do tiek, kiek jam Pu­ti­nas leid­žia“, – pik­ti­no­si ko­men­ta­to­rius. Ta­čiau V.Pu­ti­no at­sto­vas Dmit­ri­ jus Pes­ko­vas ra­mi­no aist­ras. „Tiek pre­zi­den­tas Pu­ti­nas, tiek pre­zi­den­ tas Ja­nu­ko­vy­čius sakė, kad su­si­ti­ki­ mas bu­vo ge­ras ir abu jie bu­vo ge­ros nuo­tai­kos“, – teigė D.Pes­ko­vas. Svar­biau­si klau­si­mai

Per abiejų vals­ty­bių va­dovų de­ry­ bas ne­ma­žai dėme­sio su­laukė ne tik dujų kai­nos, bet ir in­teg­ra­ci­jos klau­si­mai.

„„An­tau­sis: uk­rai­nie­čius pa­pik­ti­no tai, kad V.Pu­ti­nas, užuot skubėjęs pas ša­lies va­dovą V.Ja­nu­ko­vy­čių į Jaltą,

su­si­ti­ko su Ru­si­jos bai­ke­rių va­du Chi­rur­gu. 

Vis­gi Uk­rai­nos va­do­vas V.Pu­ti­ nui lei­do su­pras­ti, kad ša­lies kur­ sas – į Eu­ropą – ne­si­kei­čia, nors Uk­rai­na ne­sa­ko „ne“ Ru­si­jos ku­ ria­mai Muitų sąjun­gai. „Uk­rai­na nu­statė sau prio­ri­tetą – in­teg­ra­ciją į Eu­ropą“, – pa­brėžė V.Ja­nu­ko­vy­čius. Pa­sak jo, šis tiks­ las – stra­te­gi­nis. Ta­čiau tuoj pat V.Ja­nu­ko­vy­čius pri­dūrė, kad Uk­rai­ na ne­sa­ko „ne“ in­teg­ra­ci­niams su­ si­vie­ni­ji­mams, kaip Ru­si­jos pro­te­ guo­ja­ma Muitų sąjun­ga, Eu­ra­zi­jos eko­no­minė san­drau­ga ar Bend­ro­ ji eko­no­minė erdvė. „Mes ne­sa­ko­ me „ne“, mes la­bai ati­džiai ir rim­ tai nag­rinė­ja­me šiuos in­teg­ra­ci­nius pro­ce­sus. Ir esu įsi­ti­kinęs, kad tie in­ teg­ra­ci­jos pro­ce­sai, ku­rie vyks ir ES

bei Muitų sąjun­go­je, pa­pil­dys vie­nas kitą“, – sakė V.Ja­nu­ko­vy­čius.

Pu­ti­nas nu­vy­ko pa­ si­žiūrė­ti mo­to­ciklų. Ką tai ro­do? Tai ro­do, kas jam svar­ biau­sia Uk­rai­no­je. Su­si­ta­rimą dėl Muitų sąjun­gos su­kūri­mo Bal­ta­ru­si­ja, Ka­zachs­ta­ nas ir Ru­si­ja pa­si­rašė 2009 m. pa­ bai­go­je. Nuo pat jos įkūri­mo die­nos Mask­va ti­ki­si, kad prie jos pri­si­ jungs ir Ki­je­vas.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Gerbs Ki­je­vo pa­si­rin­kimą

V.Pu­ti­nas, at­sa­ky­da­mas į ko­le­gos pa­reiš­kimą apie in­teg­ra­ci­jos pro­ ce­sus, pa­brėžė, kad Ru­si­ja gerbs Uk­rai­nos kursą į ES. „To­kio po­būdžio prio­ri­te­to nu­ sta­ty­mas – tai su­ve­re­nus kiek­vie­ nos ša­lies ir šios vals­tybės liau­ dies pa­si­rin­ki­mas, ir, aiš­ku, mes vi­sa­da tai gerb­si­me“, – sakė Ru­ si­jos va­do­vas. V.Pu­ti­nas pri­dūrė: „Ti­kiuo­si, kad ir ES, nors tu­ri sa­vo sun­kumų, pro­blemų dėl Grai­ki­jos, Por­tu­ga­li­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos, taip pat at­kreips dėmesį į po­so­vie­tinės erdvės ša­ lis, ku­rios konk­re­čiai pa­reiš­kia sa­ vo pa­si­rin­kimą.“ AFP, RT, „The Voi­ce of Rus­sia“, BNS inf.

Skaudi S.Stal­lo­ne šeimos ne­tek­tis Ho­li­vu­do le­gendą ak­to­rių Syl­ves­ terį Stal­lo­ne pri­slėgė šei­mos tra­ge­ di­ja – mirė jo 36-erių sūnus Sa­ge’as.

„„Tragedija: Ho­li­vu­do le­gendą ak­

to­rių S.Stal­lo­ne su­krėtė jo sū­ naus Sa­ge’o mir­tis. „Scanpix“ nuotr.

Na­muo­se Los And­že­le penk­ta­die­ nio po­pietę S.Stal­lo­ne at­ža­los kūną ra­do na­mo ūkvedė ir vie­nas gi­mi­ nai­tis. At­vykę pa­reigū­nai pa­tvir­ti­ no, kad Sa­ge’as ne­gy­vas. Pa­sak ak­to­riaus S.Stal­lo­ne ap­ lin­kos, Ho­li­vu­do gran­das bu­vo pri­blokš­tas. „S.Stal­lo­ne yra pri­ blokš­tas ir su­si­krimtęs dėl stai­gios sūnaus ne­tek­ties, – rašė jo pub­li­ cistė Mi­chel­le Be­ga. – Sa­vo užuo­

jau­ta ir min­ti­mis jis yra su Sa­ge’o ma­ma Sas­ha.“ Tyrė­jai pa­tvir­ti­no, kad ar­ti­miau­ sio­mis die­no­mis bus at­lik­tas S.Stal­ lo­ne skro­di­mas. Pa­sak tyrėjų, mir­ ties prie­žas­tis ga­li būti pa­skelb­ta po ke­lių sa­vai­čių, kai bus gau­ti tok­si­ko­ lo­gi­nių ty­rimų re­zul­ta­tai. Tei­si­nin­ kas Geor­ge’as Brauns­tei­nas, at­sto­ vavęs Sa­ge’ui 15 metų, sakė, kad jo drau­gai ir pa­žįsta­mi bu­vo su­ne­rimę, nes pa­sta­ruo­ju me­tu iš jo ne­be­ga­vo ži­nių. Ta­čiau tei­si­nin­kas pri­dūrė, kad nie­kuo­met ne­matė, jog S.Stal­ lo­ne var­totų al­ko­holį ar nar­ko­ti­kus.

„Nie­kuo­met, nuo pat tos die­nos, kai jį su­ti­kau. Nie­kuo­met ne­ma­ čiau, kad jis gertų ar juo­lab var­totų nar­ko­ti­kus. Aš apie tai ne­ži­no­jau, – sakė G.Brauns­tei­nas. – Lauk­siu skro­di­mo re­zul­tatų, ma­nau, tai bu­ vo ar­ba natū­ra­li mir­tis, ar­ba bai­sus in­ci­den­tas. Ne­ma­nau, kad tai su­si­ję su nar­ko­ti­kais, jis ne­bu­vo iš to­kių. Jis ne­bu­vo pa­niręs į dep­re­siją.“ Vis­gi po­li­ci­jos pa­reigū­nai tvir­ti­ no na­muo­se Mul­hol­land Dri­ve ra­ dę bu­te­liukų su re­cep­ti­niais vais­ tais. Sa­ge’as Moonb­loo­das Stal­lo­ne bu­vo vy­res­nis iš dviejų Syl­ves­te­

rio sūnų su pirmą­ja žmo­na Sas­ ha Czack. Jis yra vai­dinęs su tėvu dvie­juo­se fil­muo­se. „Sa­ge’as bu­vo la­bai ta­len­tin­gas ir pui­kus jau­nuo­lis, jo ne­tek­tis bus jau­čia­ma am­ži­nai“, – rašė M.Be­ ga. Pa­sak G.Brauns­tei­no, S.Stal­lo­ ne bu­vo daž­nai kvie­čia­mas fil­muo­ tis. Be to, jis jau bu­vo pra­kalbęs apie ve­dy­bas. Tei­si­nin­kas pri­dūrė, kad Sa­ge’as la­bai žavė­jo­si sa­vo tėvu ir daug dir­bo steng­da­ma­sis iš­gar­sin­ti sa­ vo vardą ki­no pra­monė­je. „Dai­ly Mail“, „Los An­ge­les Ti­mes“, BNS inf.


13

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

menas ir pramogos

Juo­kas – ge­riau­sia te­ra­pi­ja ser­gan­tiems vai­kams Lie­tu­vos „Klou­nai be sienų“ su ko­le­go­ mis iš Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos lie­pos 12–27 d. ap­lan­kys vai­kus de­šim­ties Lie­tu­vos mies­ tų ir mies­te­lių li­go­ninė­se, vaikų na­muo­se, ki­to­se įstai­go­se.

So­cia­linės klou­na­dos pro­gra­ma Lie­tu­vo­je pra­si­dėjo 2010 m. nuo lan­ky­mo­si vie­no­je Vil­niaus li­go­ ninė­je. Šiuo me­tu pro­gra­mos vyk­ dy­to­jai ple­čia veiklą į re­gio­nus, kad ser­gan­tys ar ne namų ap­lin­ko­je gy­ ve­nan­tys vai­kai dėme­sio su­lauktų ne tik sos­tinė­je. Siek­da­mi kil­nią mi­siją pra­dėti Lie­tu­vos re­gio­nuo­se, pa­jėgas su­

1500 km

planuojama nuvažiuoti vykdant socialinę klounados programą.

vie­ni­jo Lie­tu­vos ir Did­žio­sios Bri­ ta­ni­jos klou­nai. Jie ke­tu­rias die­nas ruoš bendrą pro­gramą, o ta­da lan­ kys vai­kus Vil­niu­je, Kau­ne, Klaipė­ do­je, Šiau­liuo­se, Kėdai­niuo­se, Dot­nu­vo­je, Elektrė­nuo­se, Val­ki­ nin­kuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se ir Pab­ radė­je. Per turą pla­nuo­ja­ma ap­lan­ ky­ti 15 skir­tingų įstaigų, nu­va­žiuo­ti dau­giau nei 1500 ki­lo­metrų, pa­ bend­rau­ti su be­veik tūkstan­čiu li­ ki­mo nu­skriaustų vaikų. „Pro­jek­tas vyks­ta dėl žmo­nių ge­ ru­mo. Dėko­ja­me britų „Klou­nams be sienų“, kad da­li­ja­si pa­tir­ti­mi ir da­li­ja šyp­se­nas Lie­tu­vos vai­kams. Taip pat la­bai ačiū Britų ta­ry­bai už bend­ra­dar­bia­vimą ir Lie­tu­vos žmonėms, ku­rie au­ko­jo „Klou­ nams be sienų“ Rau­do­nosios no­ sies die­nos pro­ga“, – dėko­ja Indrė Vi­leitė, „Klounų be sienų“ koor­di­ na­torė Lie­tu­vo­je. VD inf.

Vil­nius prasiskleis pa­stelės spal­vo­mis Pa­var­gu­siems nuo tu­ris­tams skir­ tų spal­vingų sos­tinės pa­veikslų du dai­li­nin­kai Ar­vy­das Gu­re­vi­ čius ir Sau­lius Za­vec­kas siū­lo pe­ rei­ti prie ki­to­kio Vil­niaus ko­lo­ri­to – pa­stelės.

Jau šį penk­ta­dienį Vil­niu­je du­ris at­ver­sian­ti A.Gu­re­vi­čiaus ir S.Za­ vec­ko pa­ro­da „Pas­te­li­nis Vil­nius“ su­teiks pro­gą pa­si­mėgau­ti ki­to­ kiais Vil­niaus vaiz­dais – pa­ro­do­ je pa­tei­kia­mos pui­kių me­ni­ninkų pa­stelės. A.Gu­re­vi­čius vyk­do sa­vo pa­žadą – ant­ro­je gy­ve­ni­mo pusė­je ta­py­ti alie­ju­mi. Pas­telę jis su­pran­ta kaip juod­raštį ta­py­bai. Jam – piešė­jui – la­bai pa­ti­ko ši tech­ni­ka, nors jo­je pri­si­pažįs­ta dar esąs nau­jo­kas. Me­ni­nin­kas sa­ko: „Spalvą vi­sa­ dos mėgau ir vi­sa­dos bi­jo­da­vau ją

rim­tai iš­ban­dy­ti. Ma­nau, kad at­si­ kra­čiau šio komp­lek­so.“ S.Za­vec­kas ge­rai ži­no­mas tarp ar­chi­tektų, iki šiol ta­py­ba jam bu­ vo tik ho­bis. Ši pa­ro­da ar­chi­tek­tui pir­mo­ji. Pie­ši­mo mo­ky­to­jai – Pet­ ras Rep­šys, An­ta­nas Kmie­liaus­kas, Rim­tau­tas Gi­ba­vi­čius – S.Za­vec­kui nea­be­jo­ti­nai pa­darė did­žiulę įta­ ką. Jo dar­buo­se Vil­nius – mis­tiš­ kas mies­tas, iš­ny­ran­tis iš se­novės glūdu­mos. Me­ni­nin­ko pieš­tas Ge­ di­mi­no bokš­tas stūkso ap­gaub­tas mig­la ir su­te­mo­se ma­to­mas že­ mės spal­vo­mis. Vi­sas Vil­nius ki­ toks, nei įpras­ta jį ma­ty­ti. VD inf.

KUR? Ga­le­ri­jo­je „Šo­far“,­ Mėsi­nių g. 3A/5. KA­DA? Lie­pos 20 d. 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

„„Žvilgsnis: menininkai A.Gurevičius ir S.Zaveckas Vilnių įamžina pastelėmis.

„„Te­ra­pi­ja: „Klounų be sienų“ ko­man­da nea­be­jo­ja, kad juo­kas gy­do ir stip­ri­na vai­kus ne blo­giau nei vais­tai. 

Or­ga­ni­za­to­rių ar­chy­vo nuo­tr.

Kvie­čia pri­si­jung­ti Pro­jek­to ku­ra­to­riai ra­gi­na ša­lies žmo­ nes jung­tis prie pro­g ra­mos ir da­ly­tis ge­r u­mu. Rugsėjį Kau­ne bei Klaipė­ do­je vyks re­g io­n i­n ių klounų at­ran­ kos. No­r in­t ys iš­mok­t i dirb­t i so­cia­l i­ niais klou­nais jau da­bar ga­li už­pil­dy­ ti an­ketą pus­la­py­je www.bal­tas­ce­na. lt. Paau­ko­ti „Klounų be sienų“ veik­lai

ga­li­ma po­rta­luo­se www.rau­do­na­no­ sis.lt ir www.au­kok.lt. „Klou­n ai be sienų“ – tai so­c ia­l i­n iai klou­n ai, re­g u­l ia­r iai lan­k an­t ys ser­ gan­č ius vai­k us, naš­l ai­č ius, ki­t as so­c ia­l iai pa­ž eid­ž ia­m as vaikų gru­ pes. So­c ia­l i­n ių klounų or­g a­n i­z a­c i­ jos ak­t y­v iai vyk­do veiklą Eu­ro­p o­

je, JAV ir ki­to­s e ša­ly­s e, re­g u­l ia­r iai or­g a­n i­z uo­j a­mos iš­v y­kos į ka­ro zo­ nas, pa­b ėgėlių sto­v yk­l as ar sti­c hi­ nių ne­l ai­m ių nu­s iaub­t as te­r i­to­r i­j as vi­s a­me pa­s au­ly­j e. Klou­no te­ra­pi­j os efek­t y­v umą gy­d ant pri­p ažįs­t a pe­ diat­r ai, tai pa­t vir­t in­t a ir moks­l i­n iai ty­r i­m ai.


14

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Varė­no­je, Dainų slėnio sa­lo­je. KA­DA? Lie­pos 20–22 d. KIEK? 69–99 li­tai.

KUR? „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gy­je“. KA­DA? Šian­dien 15.45, 18.15 ir 20.45 val. KIEK? 15-18 litų.

KUR? „Ca­fe de Pa­ris“, Did­žio­ji g. 1. KA­DA? Iki šian­dien va­ka­ro. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Šėlsmas grybų sos­tinė­je

Le­dyn­me­čio epas tęsia­si

Me­nas su ka­vos aro­ma­tu

Per ket­ve­rius gy­va­vi­mo me­tus fes­ti­va­lis „Tams­ta mu­zi­ka“ jau ta­ po su­si­ti­kimų vie­ta drau­gams iš vi­so pa­sau­lio. Be Lie­tu­vos žvaigžd­žių – And­riaus Ma­mon­to­vo, Leon So­mov su Jaz­zu, Mo­ni­kos Liu, nuo­taiką skaid­rins at­likė­jai iš JAV ar net Aust­ra­li­jos bei Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos. Ga­li­ma pa­siim­ti ir au­gin­tinį – jam bi­lie­to ne­reikės.

Ket­vir­to­jo­je „Le­dyn­me­čio“ da­ly­je pa­šėlu­si vo­verė Skre­tas ir vėl vai­ko­si sa­vo išs­va­jotą ąžuo­lo gilę. De­ja, lenk­tynės bai­gia­si ne taip jau lai­min­gai, ir vo­ve­riu­kas tam­pa dar vie­no pa­sau­li­nio ka­tak­liz­ mo kal­ti­nin­ku – su­si­for­muo­ja že­my­nai, o gyvū­nai pri­va­lo pri­si­tai­ ky­ti prie pa­ki­tu­sių gy­ve­ni­mo sąlygų.

Na­ta­li­jos Fe­diuš­ki­nos me­ni­nių fo­tog­ra­fijų pa­ro­da „Klas­totės ana­lizė“ iš Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos į Lie­tuvą at­vyks­ta pirmą kartą. Prieš at­ke­liau­ da­mos į Vil­nių, fo­tog­ra­fi­jos bu­vo eks­po­nuo­ja­mos Lon­do­no „Brick La­ne Gal­le­ry“ ir „Pri­va­te Par­ty Rooms Gal­le­ry Lon­don“. Spal­vin­gas vil­nietės fo­tog­ra­fijų pa­sau­lis už­sie­ny­je su­laukė su­si­domė­ji­mo.

KUR? ŠMC kie­me­ly­je, Vo­kie­čių g. 2. KA­DA? Šian­dien 22.30 val. KIEK? 8 li­tai.

KUR? Res­to­ra­ne „Au­la“, Pi­lies g. 11. KA­DA? Lie­pos 19 d. 20 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Lie­pos 20 d. KIEK? 27–62 li­tai.

KUR? Vin­gio par­ke. KA­DA? Ry­toj 19–20.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Skaus­min­gas lem­ties kir­tis

„The Beat­les“ ir džia­zas

Akor­deo­no skam­be­sys ki­taip

Val­gis, gam­ta ir me­di­ta­ci­ja

Fil­mo „Biu­ti­ful“ he­ro­jus Uks­ba­lis, gy­ve­nan­tis vi­ suo­menės pa­ri­by­je, ver­čia­si ne­teisė­tais dar­bais. Jis ne­tikė­tai su­ži­no, kad ser­ga ne­pa­gy­do­ma li­ga, ku­ri pa­si­glemš vi­sas jo jėgas. Be­lau­kiant mir­ties pralėkęs gy­ve­ni­mas nu­švin­ta ki­ta švie­sa.

Bliu­zo meist­ras Alek­sand­ras Bel­ki­nas ir jo drau­ gai – Ar­vy­das Meš­ka, Vla­dis­la­vas Kli­mo­vi­čius bei Jev­ge­ni­jus Zub­ke­vi­čius – pri­si­mins vai­kystę, pra­bėgu­sią su „The Beat­les“ mu­zi­ka, ir skam­besį pa­ska­nins džia­zo har­mo­ni­jo­mis.

„Mo­tion Trio“ vir­tuo­zai Ja­nus­zas Woj­ta­ro­wic­zius, Pa­we­łas Ba­ra­ne­kas ir Mar­ci­nas Ga­ła­ży­nas jau yra pa­vergę visų že­mynų pub­liką. J.Woj­ta­ro­wic­ziaus va­do­vau­ja­mas trio pa­ro­dys iki šiol men­ kai at­skleis­tas akor­deo­no ga­li­my­bes.

Vil­nie­čiai ir sos­tinės sve­čiai kiek­vieną ant­ra­ dienį kvie­čia­mi į jo­gos už­siė­mi­mus gam­tos ap­ sup­ty­je. Tiek pra­de­dan­tiems, tiek pa­žen­gu­siems siū­lo­mi pra­ti­mai ne­bus su­dėtin­gi, bet pa­dės at­si­ pa­lai­duo­ti po dar­bo die­nos.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Sveikinimų koncertas. 14.15 Savaitė. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Bėdų turgus. 22.15 „Tuk tuk Indija“ (4). 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Detektyvė King“ (N-7) (k).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Pirmas kartas su žvaigžde (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7).

LTV 16.00 val.

11.10 Drama „Raštingumo sezonas“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. „Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (7) (N-7). 0.30 „Trauma“ (9) (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (1) (N-7).

13.10 „Bakuganas“. 13.40 Drama „Lūžtanti banga“ (1) (JAV, 2006 m.). 14.10 „Ant bangos“ (7). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Romantinė komedija „Uždelsta meilė“ (JAV, 2006 m.). 23.55 „Viešbutis „Babilonas“ (2). 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

TV3

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 7.50 „Dapkai ir Butkai“. 8.25 „Zaicevas + 1“ (N-7). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 Sveikinimai (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“ (8, 9). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 10.30 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Naujokė 2“ (JAV, 2011 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.

LNK 20.00 val.

BTV

TV3 21.00 val.

15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Komedija „Ačiū, gal galima dar?“ (JAV, 2010 m.). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

Lietuvos ryto TV 6.14 6.30 7.45 8.00 9.15

TV parduotuvė. Ryto reporteris. Lietuva–Londonas. Ryto reporteris. Uraganų persekiotojai. Realybės dokumentika (N-7). 10.15 Gamink sveikiau! Realybės dokumentika. 10.50 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas.

BTV 20.00 val.

14.45 Vasara su Asta. 15.45, 16.10 Dok. f. „Pigių pirkinių era“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Vasara su Asta. Svečiuose pas grupės „Išjunk šviesą“ lyderį V.Burnį. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „Čingischanas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva–Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 23.45 Reporteris. 0.40 Lietuva–Londonas. 0.55 Dok. f. „Pigių pirkinių era“ (N-7).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–„Nižnij Novgorod“. 14.35 Italijos „Serie A“ lyga. „Cagliari“–Milano „Inter“. 16.20 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 17.20 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Unicaja“–„Valencia Basket“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Miesto iššūkis. Ekstremalios dviratininkų kovos (I). 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00 Sportas LT. 50-oji tarptautinė regata „Gintariniai irklai“. 23.15 Klubų karaliai. „Manchester United“.

lietuvos ryto tv 18.20 val.


951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt. 933624

pirmADIENIS, liepos 16, 2012

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

959526

Bib­lio­te­kos atsivers visiems Vie­nos pirmųjų, už­si­mo­ju­sių ma­ž in­t i ne­įga­l iųjų skait­m e­ ninę at­skirtį, Lie­tu­vos bib­lio­ te­kos spe­cia­liai pri­taikė 56 sa­ vo sve­tai­nes nar­šan­tiems tiek kom­piu­te­riu, tiek mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais.

Pro­jek­to „Bib­lio­te­kos pa­žan­gai“ va­do­vas Kęstu­tis Juš­ke­vi­čius ti­ ki­no, kad sve­tai­nių mo­der­ni­za­ vi­mas baigė­si sėkmin­gai. „Ti­kimės, kad ne­įga­lie­siems, gar­baus am­žiaus žmonėms, ku­riems dėl svei­ka­tos trukd­žių sun­ku nau­do­tis kom­piu­te­riu ir in­ter­ne­tu, at­si­vėru­sios sve­tainės ne tik taps po­pu­lia­resnės, bet ir su­teiks in­for­ma­cinės, kultū­rinės bei pra­mo­ginės nau­dos di­des­nei da­liai bib­lio­tekų lan­ky­tojų“, – sakė jis. Praė­ju­sių metų pa­bai­go­je pra­ si­dėjęs bib­lio­tekų sve­tai­nių pri­ tai­ky­mo ne­įga­lie­siems pro­jek­tas įgy­ven­din­tas vi­so­se su­pla­nuo­ to­se bib­lio­tekų sve­tainė­se. Bib­ lio­te­ki­nin­kai vi­lia­si, kad at­nau­ jin­tos sve­tainės pa­dės pri­trauk­ti dau­giau nuo­la­ti­nių lan­ky­tojų, ku­rie do­mi­si bib­lio­tekų gy­ve­ ni­mu, bet dėl ne­ga­lios ar kitų prie­žas­čių ne­tu­ri ga­li­mybės jo­ se daž­nai lan­ky­tis. „Mūsų ži­nio­mis, bib­lio­te­kos sve­tai­ne nau­do­ja­si di­delė da­ lis lan­ky­tojų, o at­li­kus ty­rimą paaiškė­jo, jog pra­ėju­siais me­tais gy­ven­to­jai daž­niau­siai nau­do­ jo­si elekt­ro­ni­niu ka­ta­lo­gu, taip pat į in­ter­netą įkel­ta kraš­to­ty­ ri­ne med­žia­ga, in­for­ma­ci­ja apie kultū­ros pa­veldą. Tai, kad nuo šiol sve­tainė bus priei­na­ma di­ des­niam būriui gy­ven­tojų, ver­ ti­na­me itin pa­lan­kiai. Už­sie­ny­ je vi­sos ne­ko­mer­cinės sve­tainės tu­ri prie­mo­nes ne­įga­lie­siems, tad šis žings­nis la­bai rei­ka­lin­ gas ir Lie­tu­vo­je“, − ma­no Kau­ no ap­skri­ties bib­lio­te­kos di­rek­ torė As­ta Naud­žiū­nienė. Jos tei­gi­mu, nors pa­grin­dinė bib­lio­tekų sve­tai­nių funk­ci­ja iš­ lie­ka knygų paieš­ka, tuo neap­si­ ri­bo­ja­ma. „Kai ku­rios sve­tainės tu­ri in­teg­ruo­tus tink­la­la­pius, skir­tus bend­ruo­menėms, be to, žmonės daž­nai ieš­ko in­for­ma­ci­ jos apie bib­lio­te­ko­je vyks­tan­čius ne­mo­ka­mus mo­ky­mus, įvai­rius ren­gi­nius. Sve­tainės šiuo at­žvil­ giu – pui­kus in­for­ma­ci­jos šal­ti­ nis“, − teigė A.Naud­žiū­nienė. IT spe­cia­lis­tai su bib­lio­te­ kos dar­buo­to­jais keitė sve­tai­nių struktūrą, di­zainą, jas per­prog­ ra­ma­vo taip, kad jos būtų pri­ tai­ky­tos spe­cia­liems įran­kiams ir di­desnį pa­sie­kia­mumą už­tik­ ri­nan­čioms prie­monėms: bal­so sin­te­za­to­riui, spar­tie­siems kla­ viatū­ros kla­vi­šams, al­ter­na­ty­ viam teks­tui ir pan. ES sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, 2008 m. ne­įga­lie­siems bu­vo priei­na­mi tik 2,6 pro­c. svar­ biau­sių vie­šo­jo ir pri­va­čio­ jo sek­to­rių tink­la­la­pių ir vos 5,3 pro­c. ES na­rių vy­riau­sy­bių sve­ tai­nių. Lie­tu­vo­je yra apy­tiks­liai 10 tūkst. regė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­ čių gy­ven­tojų. VD inf.

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, Olandipoilsiautojus Vilniaus, Kauno į pervezimai. ją.Vežame Tel. 8 699 01 428, e. išpaštas Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel. info@gmail.com.

siūlo darbą

8 699 99 965, 8 612 22 227.

952525

975438

Kitos paskolos

Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokypaskolas fiziniams ir juribė –Įmonė žema suteikia kaina. www.guobosbaldai.lt . Tel. diniams asmenims. Tel. 8 656 97 000. 8 656 69 099. 978552

760904

Įvairūs parduoda Kita

nekilnojamąjį 2012 m. rugpjūčio 13turtą d. 10 val.

vyks

BUAB „3R dviejų Investicijos“ (įmonės kodas Parduodamas kambarių butas Palanbuveinė Gedimino gos300882889, centre, už bažnyčios, S.Nėries g.pr. 1A.1-22, Tel. Vilnius) turto varžytynės. Varžytinių vieta: 8 603 62 096.

Užupio g. 30, I korp., posėdžių salė, Vilnius. 955765 Turto apžiūros laikas ir vieta: iš anksto susitarus, Gedimino pr. 1-22, Vilnius. Parduodamas turtas: butas/patalpos Gedimino pr. 1-22, Vilnius (unikalus Nr. 1094-0081Brangiai perkame mišką su žeme arbaPradiišsi5018:0016, plotas – 249,82 kv. m). kirsti. Visojekaina Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. nė turto 784 000 Lt (turtas PVM neDarbai sandėliuose – TESCO, DHL, fabrikuo- Tel. 8 676 41 155. se, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Angli- apmokestinamas). Turtas įkeistas, įkeitimo 929896 joje, Vokietijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 data 2007 12 14. Varžytynių vykdytojas: UAB „BEST COMPANY“ Varėnos r. perka: PROVENTUSLAW LT, UAB, įgaliotas asmuo 86 523; www.ppv.lt. Ana Mikulienė, (8 5) 215 3018. galvijus, tel./faks. avis. Sumokame iš karto. 988461 veršelius, Bankas PVM. SWEDBANK, AB, buveinė Mokame Tel. 8 613 70 805, Konstituci8 613 70 jos 8pr.601 20A, Vilnius, kodas48112029651, sąs803, 71 558, (8 310) 323. kaitos Nr. LT207300010101601570. 953105

perKa

paslaugos

Transporto

984103

Iš Vilniaus ir Kauno vežame į Klaipėdą, Palangą, Šventąją ir atgal. www.micro-autobusas.lt. Tel. 8 610 10 340. 988203

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 987673

Įvairūs

PRANEŠIMAS. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2012 06 20 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2782 patvirtinKita tas žemės sklypo Nr. 4184/0100:0667, esančio 04 Klevinės k., Sudervės sen., Vilniaus r., for2012 20 Vilniaus apygardos teismo nutarir pertvarkymo projektas, kurį timimavimo UAB „Joanos avialinijos“ iškelta pagal bankroto sklypas dalijamas į du sklypus. BankrutuoSklypų pabyla (c. b. Nr. B2-3323-160/2012). grindinė naudojimo paskirjančios UAB tikslinė „Joanosžemės avialinijos“ administratotis –paskirta žemės ūkio žemė. Planavimo riumi UAB paskirties VERSLO VALDYMO IR RESorganizatorius – R.Granickij; rengėjas – UAB TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas asmuo „Baltijos matavimų organizacija“.

– V.Česonis, tel. 8 686 83 541. Prašom iki 2012 989104 m. birželio 11 d. imtinai pateikti savo kreditorinius reikalavimus 2012 m. gegužės 2 dienai (bankroto bylos įsiteisėjimo dienai) kartu pridedant kreditorinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. Taip pat prašom nurodyti, ar šių reikalavimų įvykdymas yra užtikrintas, nurodyti, kokiu būdu tai yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą pateikti Savanorių pr. 262-105, LT-50204 Kaunas. Informacija tel./faks. (8 37) 229 886. 961016

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ. Parengtas žemės sklypo, esančio Lvovo g. 105A, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklypo kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 07 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 2011 08 01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.

mo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemėsįmonė tikslinępriims paskirtįį pagal regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

paslaugos

Kelionių

giau tel.2012 (8 5)m.206 0799, 8 611 po Nr.informacijos 147 savininką birželio 8 d. 10 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželioJaroslavu 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

15

skelbimai

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

976256

Kelionių organizatorius

KarščiausiKelionių Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius Karščiausi pasiūlymai Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už Atėjo laikas TIKROMS VASARA ANT BANGŲ ATOSTOGOMS! ypatingą kainą. Kaina tik 1696 Lt* KLAIPĖDA–KYLIS. Užsisakykite skrydį ikikeleiviams gegužės 15kajutėje dienos,nuo ir Kelto bilietas dviem Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga su langu ir automobiliuikelionę į abi puses. leiskitės 2012 10 110 Lt į nepamirštamą 01–2013 03Jus 21 į trumpiausios nakties vaKviečiame KLAIPĖDA–ZASNICAS. Niujorkas nuo 2226 Lt Kaina nuo 899 Lt karėlį! Kelto bilietas trims keleiviams ir automoVašingtonas Lt ir linksmybės Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, iki biliui į vieną pusę. Bostonas nuo 2588 Lt ryto! Dėmesio:

Kelionių organizatorius

KELIONĖS AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha– –577 577LtLt (05.26.) 95 Ltir Kaprio Didingoji–Italija sala – 1747 Lt Didingojinaktis Italija ir Kaprio sala – 1747 Lt Muziejų (05.19/20) Ryga–Saremos Varšuvoje sala–Talinas – 377 Lt – 175 Lt Ryga–Saremos sala–Talinas – 377–Lt577 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha Šiaurės Italija su poilsiu prie Adrijos jūros Šiaurės Italija su poilsiu prie Adrijos jūros Šveicarijos nuo 1197 Lt gamtos stebuklai – 1397 Lt nuo 1197 Lt Ryga–Saremos – 377 Lt Kroatija nuo 990sala–Talinas Lt Kroatija nuo 990 Lt pažintinė) Šiaurės Italija (poilsinė Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Ltnuo 1290 Lt Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Kroatija 990 Lt LĖKTUVUnuo IŠ VILNIAUS: LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: Praha–Viena–Budapeštas nuoLt619 Lt Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Ispanija, Kosta Malta – 904 Lt Brava nuo 822 Lt Malta – 904 Lt(poilsinės) Graikija, Chalkidikė – 979 Lt IŠ VARŠUVOS Graikija, Cgalkidikė – 979 LtLt Lt Ispanija, Kosta Dorada – 999 Egiptas, Hurgada nuo 935 Ispanija, Kosta Dorada Ispanija, Alikantė – Lt1108– 999 Lt Bulgarija nuo 850 Ispanija, Alikantė 1108 Graikija, ––1128 Šri LankaKos nuosala 3500 Lt Lt Graikija, Kos sala – 1128 Turkija, Antalija Lt Lt Kreta nuo 1170 Lt– 1185 Bulgarija, Burgas 1199LtLt Turkija, Antalija Tunisas nuo 770 –Lt–1185 Kroatija, Rijeka – 1279 Lt Lt Bulgarija, Burgas – 1199 Turkija, Marmaris Kroatija, Rijeka(pažintinės – 1289 1279 Lt poilsinės) IŠ VARŠUVOS Bulgarija, Burgas –1289 1199LtLt Lt Turkija, Marmaris Kruizas Nilu nuo 2038 Portugalija, Algarvė – 1899 Lt 2423 Lt Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo Izraelis–Jordanija–Egiptas LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Portugalija, Marokas nuoAlgarvė 2634 Lt– 1899 Lt Egiptas, Lt; Bulgarija – Kuba nuoHurgada 5853 Ltnuo 995 LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) 995 Lt; Turkija – 1078 Šri LtLanka – 3500 Egiptas, Hurgada nuoLt;995 Lt;RYGOS: Kreta ––1170 IŠ Bulgarija 995Lt;LtTunisas – 770 Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (pažintinės – poTailandas (pažintinė Turkija – 1078 Lt poilsinė) – nuo 5218 Lt ilsinės): Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelis Šri Lanka – 3500 Lt – Egiptas nuo 1678 Lt; Marokas – 2634 Lt; IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Kuba – 5853 Lt Egiptas, Tunisas –Hurgada 770 Lt nuo 869 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Ispanija, Maljorka – 1499(pažintinės Lt LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS Pasaka nuo 550 Lt; Top Fun 540 Lt; – poilTurkija, Antalija – 889 Lt sinės) Raganė 550 Lt; Energetikas 600 Lt; Kruizas Nilužmogus nuo 1440 Laimingas – taiLtaš! 600 Lt; Izraelis Egiptas Trimitas–520 Lt nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. LT-01104 6, LT-01104 Vilnius A.Vienuolio g. 6, Vilnius Tel. (8231 5) 231 3314. Faks. 5) 262 Las nuo 2871 Lt(8262 Tel. (8Vegasas 5) 3314. Faks. (8 5) 91209120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt Torontas nuo 2382 Lt Monrealis nuo 2874 Lt nuo 2964 Lt iš Klaipėdos se- Hiustonas Galioja išvykimams Vasarostikkruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Kalgaris 3464 Lt atgal po savaitės kmadieniais grįžimu nuo 125nuo Lt su (tikPamirškite šeštadieniais) kasdieninius rūpesčius ir atsipa- Kaina Bilietų kiekis užį abi specialią kainą pateikta pusesjūroje! su oro kiekvieuostų molaiduokite laive Baltijos name reise ribotas. kesčiais. Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. - Rezervacijos Automobiliomokestis aukštis turi būtiLtikimokamas 1,85 m. paiki 100 - pildomai. Bilietai ne rezervuojami, o parduodakaina pateikta iš išplaukimo uosto. miKruizo iš karto. Vietų skaičius ribotas. www.krantas.lt Daugiau informacijos Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – piratai 99 Lt 370 Lt Mažieji Laukystos Mažieji Laukystos pirataiLt 370 Lt Bulgarija, Varna – 1099 Holivudo akademija 599599 Lt Holivudo akademija Portugalija, – 2239LtLt Mes jėga 450 Algarvė Lt Mes jėga 450 Lt Žaidimų galaktika 450 Lt Žaidimų galaktika 450 Lt STOVYKLOS Apači indėnaiLIETUVOJE atkeliauja į Lietuvą 450 Lt Apači indėnai Pasaka nuo 550atkeliauja Lt 450įLtLietuvą 450 Lt Avataro nuotykiai kartu Avataro nuotykiai 450 Lt Raganė – 550 Lt450kartu Mes šampinjonai Lt Mes šampinjonai 450 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Aplink pasaulį per 7 dienas 499 Lt Lt Aplink pasaulį per 7 dienas 499 Lt Top Fun 640 Lt Mano pasaulis 595 Lt Mano pasaulis Kitas variantas 359595 Lt Lt Kitas 359 Lt STOVYKLOS Dodi 550variantas Lt UŽSIENYJE Dodi 550 Lt Anglų kalbos stovykla STOVYKLOS UŽSIENYJE Estijoje 1790 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE Bulgarijoje 1699 Lt„Pribrežnyj“ 60 Lt dienai Stovykla Ukrainoje Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 21491699 Lt Lt„Pribrežnyj“ Kryme „Saliut“ 60 Lt dienai Bulgarijoje 1699 Lt Kryme „Saliut“ AVIABILIETAI* Kroatijoje 2149 Lt 1699 Lt Juodkalnijoje 1899 Baku nuo 1050 Lt;LtLtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 Anglų kalbos stovykla *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt Estijoje 1790 Lt AVIABILIETAI* Juodkalnijoje 1899 Lt Delis nuo 1870 Lt;stovykla Tokijas Estijoje – 2229 Lt; Seulas KELTŲ BILIETAI Anglų kalbos 1790 Lt –Ryga–Stokholmas 2308 Lt; Singapūras – 2310 Lt; Bankokas AVIABILIETAI* –Talinas–Helsinkis 2409 Delis Lt; nuoPuketas 1870 Lt– 2610 Lt *kainos pusesLt Talinas–Stokholmas Tokijasį abi – 2229 KELTAI Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Lt Joninės Baltijos– jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Singapūras 2310 Lt nuo 105 Lt; Ryga–Stokholmas; Talinas–HelKlaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Bankokas – 2409 Lt sinkis; Talinas–Stokholmas Klaipėda–Zasnicas Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Ventspilis–Nyneshamnas Turku–Alando salos–Stokholmas *kainos į abi puses Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) KELTAI Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) VIZOS Joninės Baltijos (spec. jūroje pasiūlymas) (Tallink 3 d. kruizas) Klaipėda–Zasnicas Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt nuo 105 Lt Turku–Alando salos–Stokholmas Ryga–Stokholmas VIZOS Talinas–Helsinkis Į Rusiją nuo 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt


Orai

Savaitės pradžioje numatomi vėsūs su trumpais lietumis orai, išsilaikys postipris vėjas. Šiandien dieną temperatūra 18–20 laipsnių. Rytoj oras išliks panašus, temperatūra naktį sieks 10–13 laipsnių šilumos, dieną pakils iki 17 laipsnių šilumos.

Šiandien, liepos 16 d.

+17

+17

Telšiai

+17

Šiauliai

+18

Klaipėda

Panevėžys

+19

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

5.03 21.45 16.42 1.32 19.35

198-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 168 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+19Kaunas

Pasaulyje Atėnai +37 Berlynas +19 Brazilija +24 Briuselis +16 Dublinas +16 Kairas +40 Keiptaunas +17 Kopenhaga +18

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai vilniuje Šiandien

+17 +33 +23 +18 +33 +19 +22 +35

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+19

Alytus

4–8 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+15

+20

+16

+10

5

+14

+17

+15

+10

5

+14

+11

1872 m. gimė poliarinių sričių tyrinėtojas norvegas Roaldas Amundsenas.

5

1967 m. gimė amerikiečių aktorius Willas Farrellas. 1981 m. gimė lietuvių dainininkas Raigardas Tautkus. 1981 m. gimė Paragvajaus futbolininkas vartininkas Diego Barreto. 1982 m. gimė australų lengvaatletis, šuolininkas su kartimi, olimpinis čempionas Stevenas Hookeris. 1989 m. mirė austrų dirigentas Herbertas von Karajanas.

Škaplierinė, prapjovos (rugiapjūtės pradžia) 1913 m. gimė kunigas, disidentas Lietuvos Helsinkio grupės narys Bronius Laurinavičius. 1946 m. gimė lietuvių bankininkas Reinoldijus Šarkinas. 1957 m. gimė politikas, visuomenės veikėjas Emanuelis Zingeris. 1957 m. gimė rusų detektyvų rašytoja Aleksandra Marinina.

Trečiadienį

+17

prizas Šią savaitę laimėkite dvi knygas: Susan Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ ir Vicki Lewis-Thompson „Žaidimas prasideda“ Visą gyvenimą Heilė Foster gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ką veikti, kaip rengtis ir net už ko tekėti, ji visiškai susipainiojo. Bet nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles ir elgsis taip, kaip geros mergaitės paprastai nesielgia! Čia pasirodo Kevinas Harmonas. Keletą dienų jie praleis didžiuliame kabriolete ir jaukiuose viešbučių kambarėliuose... Būdama devyniolikos Kelė Branskom miestelio gyventojus pašiurpino nuoga nusifotografavusi vyrų žurnalui. Tiesą sakant, sukelti sensacijos ji netroško, tik norėjo atkreipti seksualiojo Nojaus Garfildo dėmesį. Bet negi jis, padorumo normų paisantis vyras, leisis į nuotykį su naivia mergiote?

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 24 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

Vardai Auksis, Danguolė, Faustas, Vaigaudas

horoskopai

Antradienį

+12

+20

+19

+19 +18 +31 +19 +17 +33 +32 +21

6

7

8

9

10

11

12

13

Avinas (03 21–04 20). Aplinkiniai gali nepritarti jūsų svajonėms ir fantazijoms. Tikėtinas konfliktas su vyresniu žmogumi dėl garbės ir padorumo. Tinkamas metas atvirai išsakyti tai, kas jums neduoda ramybės. Jautis (04 21–05 20). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniškas, pernelyg nepasikliaukite savimi. Dvyniai (05 21–06 21). Pavyks mėgautis gyvenimu ir įvertinti savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Galite rinktis naujus baldus, užuolaidas, ypač sėkmingi bus tekstilės pirkiniai. Vėžys (06 22–07 22) Esate nusivylęs savo karjera. Jūsų nepasitenkinimas gali turėti neigiamos įtakos visai darbo dienai. Dėl aplinkinių provokacijų galite prarasti savitvardą. Pasistenkite būti kantrus. Liūtas (07 23–08 23). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas suvokti savo mintis ir priimti tinkamus sprendimus. Su draugais apsvarstykite artimiausius ateities planus. Mergelė (08 24–09 23). Nepalanki diena planuoti savo veiksmus ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Būsite nepatenkintas dabartiniu gyvenimu. Galite sulaukti nepritarimo iš svarbaus asmens. Svarstyklės (09 24–10 23). Tinkama diena kovoti žodžiais. Būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Galbūt tie vertinimai bus nevisai teisingi, todėl geriau šiandien pailsėkite ir susikaupkite. Skorpionas(1024–1122).Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o jauni pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės bus prieštaringos. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus siekdamas įgyvendinti savo svajones, nes galite nukrypti nuo teisingo kelio. Jausmai neatitiks jūsų fantazijų, o norus bus nelengva patenkinti. Bet pasvajoti galima. Ožiaragis (12 22–01 20). Turite pakankamai energijos, kad keistumėte gyvenimą į gera. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti jaunesnį žmogų. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis ir nieko nekritikuokite. Vandenis (01 21–02 19). Dabartiniame gyvenime neliks vietos veiklai, kurią mėgstate ir vertinate. Atidžiau pažvelgęs į susidariusią situaciją, suprasite, kad tai laikini sunkumai ir jie greitai praeis. Žuvys (02 20–03 20). Laukia puiki diena, jei atostogaujate. Smagiai praleisite laiką su seniais draugais. Būsite įvertintas už kai kuriuos darbus. Tik labiau pasikliaukite savimi, ir viskas eisis kaip per sviestą.

2012-07-16 Vilniaus diena  

1,30 Lt Nematuokite gyvenimo prasmės vien uždarbiu ir pelnu. TODĖL, KAD ESU VILNIETIS kadenciją baigęs prezidentas Val­das­­ Adam­kus Lietuv...

Advertisement