Page 1

miestas

pasaulis

4p.

Nors po gais­ro Ši­lai­niuo­se praė­jo dau­giau nei trys mė­ne­siai, dvie­jų įta­ria­mų­jų vis dar ne­ran­da­ma.

Vienos turtingiausių Didžiosios Britanijos moterų E.KemenyRausing mirtį gaubia narkotikų kvapas.

8p.

sportas

9p.

Botanikos sodo astilbės džiaugiasi lietuviška vasara.

Būsimieji Lietuvos krepšininkų varžovai olimpiadoje treniruojasi bei rungtyniauja Amerikoje, Europoje ir Azijoje.

20p.

Ketvirtadienis liepos 12, 2012 Nr. 161 (19720) Kaunodiena.lt 2 Lt

Pri­vi­le­gi­juo­tų­jų klu­bas: tvar­ka sa­viems bus! Kau­no sa­vi­val­dy­ bės tra­di­ci­ją – į vi­ sus įma­no­mus ka­bi­ ne­tus so­din­ti sa­vus žmo­nes en­tu­zias­ tin­gai tę­sia par­ti­ja Tvar­ka ir te­isin­gu­ mas. Tie­sa, įdar­bin­ tų šios par­ti­jos na­rių dar ne­pa­ly­gi­na­mai ma­žiau nei kon­ser­ va­to­rių, bet pro­ce­ sas vyks­ta.

Me­di­kų ky­šių by­la už­si­tę­sė Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Gar­sio­ji Kau­no te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų di­rek­to­riaus Vir­gi­li­jaus Šiau­ di­kio ir bu­vu­sios Kli­ni­kų di­rek­ to­rės eko­no­mi­kai Vir­gi­ni­jos Ke­ rie­nės, ku­rie kal­ti­na­mi pikt­nau­ džia­vi­mu ir ky­ši­nin­ka­vi­mu, by­la nag­ri­nė­ja­ma iš nau­jo. Taip at­si­ti­ ko, nes su­si­komp­ro­mi­ta­vo šią by­ lą nag­ri­nė­jęs tei­sė­jas Al­man­tas Li­ saus­kas. Tur­tin­ga vals­ty­bė

Me­di­kų ko­rup­ci­jos by­lą pe­rė­mė nag­ ri­nė­ti Kau­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ jas Bro­nis­lo­vas Lia­tu­kas. Jis ti­ki­si, kad iki me­tų pa­bai­gos pa­vyks baig­ ti šią jau se­no­kai narp­lio­ ja­mą me­di­kų by­lą.

2

Dienos citata „Tai ne­su­sip­ra­ti­mas, ku­rio prie­žas­tys ne­paaiš­ki­na­mos“, – Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rę Al­do­ną Ru­sec­kai­tę ste­bi­na, kad nors šie me­tai pa­skelb­ti Mai­ro­nio me­tais, kny­gy­nuo­se nė­ra gar­saus poe­to kny­gų. Ru­de­nį si­tua­ci­ja tu­rė­tų pa­si­keis­ti.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Ku­lua­ruo­se kal­ba­ma gar­siai

„Kau­no die­nos“ šal­ti­nių tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė­je įta­kin­gą po­stą užė­ mus par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas na­riui Vy­gau­dui Mo­liui, tar­nau­to­jų ka­bi­ne­tuo­se pa­dau­gė­jo šios par­ti­ jos na­rių. Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­ gu­mas ei­li­niai, be ga­li­my­bės bū­ti įdar­bin­ti, su­lau­kia ir ki­ to­kių pri­vi­le­gi­jų.

2

3p. „„Krikš­ta­tė­vis: įta­kin­gą po­stą užė­mus V.Mo­liui, par­ti­jos Tvar­ka ir teisin­gu­mas na­rių sa­vi­val­dy­bė­je pa­gau­sė­jo.

Tre­ji Pre­zi­den­tės me­taiTomo Raginos nuotr.

5p.

Ves­tu­vių vers­lo už­ku­li­siai Kol kas ne­dau­ge­lis po­rų ryž­ta­si sam­dy­ti ves­tu­vių pla­nuo­to­jus, to­ dėl ši rin­ka nė­ra itin di­de­lė ir sun­ kiai pro­gno­zuo­ja­ma. Kaip ir at­ si­lie­pi­mai apie pa­čius ves­tu­vių pla­nuo­to­jus: vie­ni jau­na­ve­džiai džiau­gia­si, kad pro­fe­sio­na­lai jiems su­tau­pė pi­ni­gų, ki­ti skun­džia­si ne­ ko­ky­biš­ko­mis pa­slau­go­mis. Pa­sak ves­tu­vių pla­nuo­to­jos Dia­nos Su­ gin­tie­nės, pa­grin­di­niai klien­tai – emig­ran­tai. „Po­ros, gy­ve­nan­čios Lie­tu­vo­je, ves­tu­vėms ski­ria vi­du­ ti­niš­kai 15–50 tūkst. li­tų, o emig­ ran­tai – nuo 25 tūkst. ir net iki 200 tūkst. li­tų“, – sa­kė ji. 10p.


2

ketvirtadienis, liepos 12, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

19

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,67

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

86

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pri­vi­le­gi­juo­tų­jų klu­bas: tvar­ka Sa­vi­val­dy­bės ku­lua­ruo­se 1 juo­kau­ja­ma, kad veik­lus vy­ras V.Mo­lis, ver­ti­na­mas par­ti­

jos vir­šū­nė­se (kal­ba­ma apie pa­ties par­ti­jos va­do Ro­lan­do Pak­so pa­ lan­ku­mą), Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jo­je užė­męs at­sa­kin­gą po­stą, re­gis, nu­ta­rė pa­tei­sin­ti par­ ti­jos bi­čiu­lių pa­si­ti­kė­ji­mą ir ap­rū­ pin­ti bent jau lai­ki­nu val­diš­ku dar­ bu par­ti­jos ko­le­ges. V.Mo­lis in­si­nua­ci­jas, ne­va jis pri­ si­dė­jo įdar­bi­nant par­ti­jos ko­le­ges, be abe­jo, ka­te­go­riš­kai nei­gia. Jis pa­ti­ki­no, kad Kau­no sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jais tam­pa­ma to­kiu prin­ ci­pu: „Kas atei­na, ati­tin­ka kri­te­ri­ jus, tas ir dir­ba.“

Spė­lio­ja­ma, ar J.Jur­ko­nie­nė jau ta­ po par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas na­ re, ar dar tik agi­tuo­ja­ma. So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, ku­ruo­ja­mo V.Mo­ lio, dar­buo­to­jos už­si­mi­nė su­lau­kian­ čios ne­dvip­ras­miš­kų pa­siū­ly­mų sto­ti į par­ti­ją Tvar­ka ir te­sin­gu­mas. V.Mo­lis „Kau­no die­nai“ pa­reiš­ kė J.Jur­ko­nie­nės pa­var­dės ap­skri­ tai ne­gir­dė­jęs. Apie dvi nau­jas dar­buo­to­jas So­ cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ana Su­džiu­vie­nė pir­mą kar­tą iš­ gir­do iš žur­na­lis­tų. Pak­laus­ta, ką ma­nantis apie nau­jų­jų spe­cia­lis­čių kom­pe­ten­ci­ją, A.Su­džiu­vie­nė nie­ ko ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. Jos pa­val­di­ nės bu­vo priim­tos į dar­bą vir­ši­nin­ kei ato­sto­gau­jant.

Apie kom­pe­ten­ci­ją – ne­ži­no

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je bu­vo lai­ki­nai įdar­bin­ta Ži­vi­lė Bu­ne­vi­čie­nė. Be kon­kur­so į dar­bą priim­ta spe­cia­lis­tė yra par­ ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas ak­ty­vis­ tė – V.Mo­lio va­do­vau­ja­mo Alek­so­ to-Vi­li­jam­po­lės sky­riaus Spor­to ko­mi­te­to va­do­vo pa­va­duo­to­ja ir V.Mo­lio Alek­so­to-Vi­li­jam­po­lės rin­ ki­mų šta­bo va­do­vo pa­va­duo­to­ja. Ta­me pa­čia­me So­cia­li­nės pa­ra­ mos sky­riu­je vy­res­nio­sios spe­cia­ lis­tės pa­rei­gas ne­se­niai užė­mė ir Jū­ra­tė Jur­ko­nie­nė. Da­bar ji kon­sul­ tuo­ja so­cia­li­nės pa­ra­mos, iš­mo­kų vai­kams sky­ri­mo klau­si­mais Ši­lai­ nių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jus. Šal­ti­ nių tei­gi­mu, jos įdar­bi­ni­mu ak­ty­ viai rū­pi­no­si V.Mo­lis.

Vie­šos paslap­tys

Sa­vi­val­dy­bės Per­so­na­lo sky­rius „Kau­no die­nai“ pa­tvir­ti­no, kad dvi spe­cia­lis­tės – Ž.Bu­ne­vi­čie­nė ir J.Jur­ ko­nie­nė tik­rai bu­vo priim­tos į dar­ bą sa­vi­val­dy­bė­je dirb­ti pa­gal dar­bo su­tar­tis, kol pa­sveiks du spe­cia­lis­tai. Vie­šo kon­kur­so tam ne­rei­kia. Per­so­na­lo sky­riaus dar­buo­to­jai ti­ki­no, kad kan­di­da­tū­ros at­rink­tos iš duo­me­nų ba­zės, ku­rią tu­ri sa­vi­ val­dy­bė. Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­ša pa­slap­tis, kad to­kia duo­me­nų ba­zė su­kur­ta tik dėl akių. At­si­tik­ti­niam žmo­gui įsi­dar­bin­ ti Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je – itin ma­žai šan­sų. Be­veik vi­si spe­cia­lis­tai įdar­ bi­na­mi su juos glo­bo­jan­čių po­li­ti­kų pa­lai­mi­ni­mu.

Ne­se­niai sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riu­je pra­dė­jo dirb­ti ir V.Mo­lio va­do­vau­ja­mo par­ti­jos Tvar­ka ir tei­ sin­gu­mas Vilijampolės–Aleksoto sky­riaus sek­re­to­ria­to va­do­vė Eri­ka Vid­man­tie­nė. Jai pa­si­se­kė la­biau – E.Vid­man­tie­nė priim­ta į vals­ty­bės tar­ny­bą, tad gaus be­veik dvi­gu­bai di­des­nį at­ly­gi­ni­mą nei pa­gal dar­bo su­tar­tis įdar­bin­tos J.Jur­ko­nie­nė ir Ž.Bu­ne­vi­čie­nė. E.Vid­man­tie­nė spe­cia­lis­te Tei­sės sky­riu­je esą dirbs tol, kol iš mo­ti­ nys­tės ato­sto­gų grįš prieš tai čia dir­bu­si ki­ta spe­cia­lis­tė. Ne­pa­to­gūs klau­si­mai

Pak­laus­tas apie sa­vi­val­dy­bė­je įdar­ bin­tas par­ti­jos bi­čiu­les, V.Mo­lis kiek su­tri­ko. „Su ma­no pro­tek­ci­ja jos įsi­dar­bi­ no sa­vi­val­dy­bė­je? – per­klau­sė ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas. – Gal ma­no ku­ruo­ja­mo­je sri­ty­je dir­ba? Bet E.Vid­man­tie­ nė tik­rai ne ma­no sri­ty­je – ji Tei­ sės sky­riu­je, o Ž.Bu­ne­vi­čie­nė dir­ba lai­ki­nai, bet gal jau ir ne­dir­ba.“ „Aš Kau­ne pa­žįs­tu gal kas ant­ rą gy­ven­to­ją, – ga­li­mus su­ta­pi­ mus ėmė aiš­kin­ti V.Mo­lis. – Ir jei aš atė­jau ir ra­dau tuos žmo­nes dir­ ban­čius, tai kur čia ma­no pro­tek­ ci­ja?“ „Kas atei­na, ati­tin­ka kri­te­ri­jus, tas ir dir­ba“, – šiek tiek ner­vin­da­ ma­sis kal­bė­jo V.Mo­lis. Ne­se­niai „Kau­no die­na“ ra­šė, kaip par­ti­jos Tvar­ka ir te­isin­gu­mas

„„ Pa­de­da: Kauno sa­vi­val­dy­bės du­rys dažniausiai at­sive­ria pagal partinę pri 

at­sto­vai sa­vi­val­dy­bė­je sau pa­rū­pi­ no šil­tą liz­de­lį mies­to Se­na­mies­ty­ je. Iš pres­ti­ži­nio na­mo į mies­to pa­ kraš­tį bu­vo iš­kel­ta daug me­tų čia vei­ku­si Al­gio Ži­ke­vi­čiaus sau­gaus vai­ko mo­kyk­la. Ta­da par­ti­jos Tvar­ ka ir tei­sin­gu­mas at­sto­vai ir­gi aiš­ ki­no, kad jo­kių pro­tek­ci­jų ir Kau­ no ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­čios par­ti­jos įta­kos nė­ ra nė kva­po. Sa­vo žmo­gaus pri­vi­le­gi­ja

„Kaž­kur tą pa­var­dę esu gir­dė­jęs, bet jų čia to­kių šim­tai vaikš­to“, –

Me­di­kų ky­šių by­la už­si­tę­sė

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­ 1 dek­se nu­ma­ty­ta, kad jei by­los da­ly­viai ne­prieš­ta­rau­ja, ne­

bū­ti­na kar­to­ti liu­dy­to­jų ap­klau­sų, o ga­li­ma rem­tis anks­čiau teis­me duo­tais pa­ro­dy­mais. Šio­je by­lo­je taip neį­vy­ko. „Ki­ti pro­ce­so da­ly­viai su­ti­ko, ta­ čiau V.Šiau­di­kio ad­vo­ka­tė no­rė­jo, kad pa­ts iš­klau­sy­čiau liu­dy­to­jų pa­ ro­dy­mus. Pro­ku­ro­ras ta­da ir­gi pa­ reiš­kė no­rą, kad by­lo­je esan­tys te­le­ fo­ni­nių po­kal­bių įra­šai taip pat bū­tų iš­klau­sy­ti“, – aiš­ki­no B.Lia­tu­kas. „Esa­me tur­tin­ga vals­ty­bė, kad ga­li­me sau leis­ti be­veik baig­tus pro­ce­sus pra­dė­ti nag­ri­nė­ti iš nau­ jo“, – iro­ni­jos ne­slė­pė tei­sė­jas. Jis at­vi­ra­vo, kad dėl di­de­lės tei­ sė­jų kai­tos Kau­no apy­lin­kės teis­ me jo nag­ri­nė­ja­mų by­lų ge­ro­kai pa­dau­gė­jo. Kai ku­rias by­las tei­sė­jas pe­rė­mė, kai jas nag­ri­nė­ju­siems tei­ sė­jams bu­vo li­kę tik iš­klau­sy­ti pa­ sku­ti­niuo­sius tei­sia­mų­jų žo­džius ir su­ra­šy­ti bei pa­skelb­ti nuo­spren­dį. Su­si­komp­ro­mi­ta­vo tei­sė­jas

Me­di­kų ko­rup­ci­jos by­la jau bu­vo bai­gia­ma nag­ri­nė­ti. Te­li­ko iš­klau­ sy­ti pro­ku­ro­ro siū­lo­mas baus­mes kal­ti­na­mie­siems ir mo­ty­vus, gy­ nė­jų kal­bas, sie­kiant iš­tei­si­ni­mo ar švel­nes­nių baus­mių, pa­sku­ti­nius tei­sia­mų­jų žo­džius ir tu­rė­jo bū­ti pa­dė­tas taš­kas – pa­skelb­tas nuo­ spren­dis. Vis­kas aukš­tyn ko­jo­mis ap­si­ver­ tė, kai šį pa­va­sa­rį Kau­no apy­lin­kės teis­me nu­si­ri­to tei­sė­jų var­dą že­ mi­nan­tis še­šė­lis. Spe­cia­lių­jų ty­ri­ mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nai pu­

sę me­tų klau­sė­si tei­sė­jo A.Li­saus­ko po­kal­bių. Pa­rei­gū­nai net ga­vo lei­ di­mą tei­sė­jo ka­bi­ne­te įmon­tuo­ti vaiz­do ka­me­rą.

Bro­nis­lo­vas Lia­tu­kas:

V.Šiau­di­kio ad­vo­ka­ tė no­rė­jo, kad aš iš­ klau­sy­čiau liu­dy­to­ jų pa­ro­dy­mus pa­ts.

Dėl gal­būt da­ro­mų nu­si­kals­ ta­mų vei­kų A.Li­saus­ką ste­bė­ ję STT agen­tai už­fik­sa­vo ne vie­ ną su tei­sė­jo eti­ka pra­si­len­kian­tį po­kal­bį ir su­si­ti­ki­mą. Jo veiks­ muo­se ne­bu­vo įžvelg­ta nu­si­kals­ ta­mos vei­kos, to­dėl iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas nu­trauk­tas. Vis dėl­to A.Li­saus­ko tei­sė­jo kar­je­ra bai­gė­si. Ste­bint A.Li­saus­ką į pa­rei­gū­ nų aki­ra­tį pa­kliu­vo dar ke­li Kau­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jai: Ri­man­ tas Buč­ma, Val­do­nė Ra­čiū­nie­nė ir Ge­ru­tis Va­ra­na­vi­čius, lai­ki­nai ėjęs Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­ nin­ko pa­rei­gas. Pa­rei­gū­nai už­fik­sa­ vo ir A.Li­saus­ko po­kal­bį su anuo­ met lai­ki­nuo­ju Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo va­do­vu tei­sė­ju Kęs­tu­čiu Gu­dy­nu. Vi­si jie at­si­sta­ty­di­no. Apie konf­lik­tą ne­pa­gal­vo­jo

Narp­lio­ti A.Li­saus­ko nag­ri­nė­ tą me­di­kų ko­rup­ci­jos by­lą spe­cia­ li teis­mų sis­te­ma „Li­te­ko“ sky­rė

kal­bė­jo V.Mo­lis, pa­klaus­tas, kas jį sie­ja su Dei­vi­du Šim­ku­mi. Pap­ra­šy­tas pa­tiks­lin­ti, ar tik­rai ne­pa­žįs­ta D.Šim­kaus, V.Mo­lis sa­ kė, kad apie jį „gir­dė­jęs ir ma­tęs – vaikš­to čia toks vai­ki­nas su skun­ dais“. O tie­sa yra ta, kad „vai­ki­ną su skun­dais“ D.Šim­kų ir V.Mo­lį sie­ ja na­rys­tė par­ti­jo­je Tvar­ka ir tei­ sin­gu­mas. Kal­ba­ma, kad bū­tent ši ap­lin­ky­bė lė­mė, jog D.Šim­kus, už nu­ga­ros pa­li­kęs šim­tus būs­to lau­ kian­čių as­me­nų, be ei­lės ga­vo sa­vi­ val­dy­bės so­cia­li­nį bu­tą.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, vie­ nos bend­ro­vės lai­mė­tų kon­kur­ sų su­ma vir­ši­jo 1 mln. li­tų, ki­tos ar­tė­jo prie 3 mln. li­tų. V.Ke­rie­ nė šioms są­sa­joms su vie­šai­siais pir­ki­mais tu­rė­jo sa­vo mo­ty­vą – esą nuo­l a­t i­n ė pir­k i­m ų ko­m i­s i­ ja ne­tu­ri nie­ko bend­ra su vie­šai­ siais pir­ki­mais, to­dėl ji, bū­da­ma pir­m i­n in­k ė, esą ne­ga­l ė­jo da­ry­t i jo­kios įta­kos. Do­va­nos – ne ky­šis

„„Pra­ban­ga: vers­li­nin­kų do­va­no­tais ke­lio­nių ma­lo­nu­mais V.Šiau­di­kis mė­

ga­vo­si su žmona. 

tei­sė­jui B.Lia­tu­kui. Jam iš nau­ jo ten­ka kvies­ti šio­je by­lo­je liu­di­ ju­sius komp­ro­mi­tuo­jan­čių vi­zi­tų į Li­go­nių ka­sas da­ly­vius. Išs­kir­ti­nis kon­ja­kas, kvie­ti­mai gro­žio ir svei­ ka­tin­gu­mo pro­ce­dū­roms į Lie­tu­vos sa­na­to­ri­jas, di­de­lį dė­me­sį ro­dan­tys vo­ke­liai į Kau­no te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus ka­bi­ne­tą plū­do iš­ti­sus me­tus. Dar kar­tą V.Šiau­di­kiui ir V.Ke­rie­ nei teks pri­si­min­ti eg­zo­tiš­kas ke­ lio­nes į Ar­gen­ti­ną ir In­di­ją. Jas iš

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

pri­va­čių bend­ro­vių priė­mu­si bu­vu­ si Kau­no kli­ni­kų di­rek­to­rė eko­no­ mi­kai V.Ke­rie­nė ti­ki­no ne­pa­gal­vo­ ju­si, kad ga­li bū­ti įžvelg­tas in­te­re­sų konf­lik­tas. Bu­vu­si di­rek­to­rė eko­no­mi­kai ir Kau­no kli­ni­kų nuo­la­ti­nės pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė V.Ke­rie­nė, vyk­da­ma į ke­lio­nes ne už sa­vo pi­ ni­gus, esą neį­ver­ti­no, kad iš­lai­das ap­mo­kė­ju­sios bend­ro­vės da­ly­va­ vo Kli­ni­kų skelb­tuo­se vie­šuo­siuo­ se pir­ki­muo­se.

Ky­šių da­vi­mu šio­je by­lo­je kal­ti­na­ mi bend­ro­vės „Kau­no do­no­rys­tės cent­ras“ va­do­vas Ar­tū­ras Jo­nas Vens­laus­kas ir pa­va­duo­to­jas Rim­ gau­das Še­pe­tys. Šie vy­rai anks­tes­niuo­se teis­ mo po­sė­džiuo­se kal­bė­jo, kad net ir pra­šmat­niau­sias kon­ja­kas jiems ne­pa­si­ro­dė esan­tis ky­šis. Ir ap­ skri­tai apie tai, kad pas V.Šiau­di­ kį gra­žu bū­tų nuei­ti ne tuš­čio­mis, „Krau­jo do­no­ry­tės cent­ro“ va­do­vai esą su­si­grie­bė tik sta­ty­da­mi au­to­ mo­bi­lį prie Li­go­nių ka­sos pa­sta­to. R.Še­pe­tys tvir­ti­no čiu­pęs ma­ši­nos ba­ga­ži­nė­je bu­vu­sį bu­te­lį, ku­rį po gim­ta­die­nio šven­ti­mo ten įdė­jo jo gi­mi­nai­tis. Ky­šiais at­neš­tų do­va­nų ne­lai­ kė ir vie­nos Birš­to­no sa­na­to­ri­jos di­rek­to­rė, ir vie­nos Kau­no po­lik­ li­ni­kos va­do­vė. Pro­ku­ro­rai jų at­ neš­tas do­va­nas ver­ti­no pa­gal tai, už ko­kią pi­ni­gų su­mą to­kia do­va­ na at­siei­tų bet ku­riam ki­tam pi­ lie­čiui. Me­di­ci­nos įstai­gų at­sto­vų ko­ rup­ci­jos by­la teis­me nag­ri­nė­ja­ma jau ant­rus me­tus.


3

ketvirtadienis, liepos 12, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

sa­viems bus! Kaž­kur tą pa­var­dę esu gir­dė­ jęs, bet jų čia to­kių šim­tai vaikš­to.

D.Šim­kaus būs­to klau­si­mą mies­ to ta­ry­bo­je ak­ty­viai kel­da­vo bu­vęs ta­ry­bos na­rys, par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­sto­vas Al­gi­man­tas Mi­lei­ka. D.Šim­kus – taip pat ak­ty­ vus da­ly­vis šios par­ti­jos veik­lo­je. Są­ra­še gau­ti so­cia­li­nį būs­tą kaip bu­vęs naš­lai­tis ar be tė­vų glo­bos li­ kęs as­muo D.Šim­kus bu­vo 179-as. Mies­to ta­ry­bai priė­mus tei­gia­mą spren­di­mą, būs­tą jis ga­vo be ei­lės. Rū­pi­no­si par­ti­jos na­riai

iklausomybę. Tomo Lukšio (BFL) nuo­tr.

Mies­to ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­r iaus pa­va­d uo­to­jo V.Mo­ lio glo­bo­ja­mas spren­di­mo pro­ jek­tas, ku­riuo bu­vo sie­kia­ma be ei­l ės iš­n uo­m o­t i so­c ia­l i­n į būs­t ą D.Šim­kui. Ta­ry­ba nu­bal­sa­vo „už“, nors spren­di­mo pro­jek­te pa­ts V.Mo­lis bu­vo pa­žy­mė­jęs, kad tu­ri pa­sta­bą. Ta pa­sta­ba – tai Tei­sės sky­riaus spe­cia­lis­tų iš­va­da, kad pa­žei­džia­ mas įsta­ty­mas, nu­ma­tan­tis, kad so­cia­li­nis būs­tas nuo­mo­ja­mas lai­ kan­tis ei­liš­ku­mo są­ra­še.

Po spren­di­mo pro­jek­tu pa­si­ra­šęs sa­vi­val­dy­bės Gy­ve­na­mo­jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Do­mas Juo­zas Žio­gas tei­gė, kad šio spren­di­mo tiks­las – iš­tai­sy­ti se­ną val­di­nin­kų klai­dą. Dar 2010 m. D.Šim­kus ne­te­ko sa­ vo tei­sių į gy­ve­na­mą­jį plo­tą Aukš­ tai­čių gat­vė­je. Kal­ti esą bu­vo nea­ti­ dūs sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „San­ta­kos bu­tų ūkis“ dar­buo­to­jai, lai­ku ne­su­ tei­kę D.Šim­kui pa­ra­mos ir in­for­ ma­ci­jos apie jo tei­ses, tad pa­sta­ ra­sis pra­ra­do sa­vo tei­ses į anks­čiau tu­rė­tą sa­vi­val­dy­bės bu­tą. Dėl to į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si Lie­ tu­vos pa­trio­ti­nio ju­dė­ji­mo pir­mi­ nin­kas Po­vi­las Rek­lai­tis. Šis ju­dė­ ji­mas – ant­ri­nė par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­ša­ka, P.Rek­lai­tis – taip pat šios par­ti­jos na­rys. D.Šim­kui, pa­žeis­da­ma įsta­ty­mą ir ki­tų ei­lė­je so­cia­li­nio būs­to lau­ kian­čių as­me­nų tei­ses, sa­vi­val­dy­ bė su­tei­kė 36,28 kv. m. būs­tą Rau­ dond­va­rio plen­te.

Per va­lan­dą sulaikė dvi va­giles Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Pre­ky­bos cent­re „Ak­ro­po­lis“ per vie­ną va­lan­dą už­fik­suo­tos dvi va­ gys­tės. Ap­sau­gos dar­buo­to­jai ant­ ra­die­nį su­lai­kė dvi jau­nas mo­te­ris, ku­rios ban­dė pa­vog­ti dra­bu­žių.

Pir­mo­ji įta­ria­ma va­gi­lė – 27 me­ tų L.B. – su­lai­ky­ta apie 15 val. Ji iš par­duo­tu­vės ban­dė iš­si­neš­ti, ne­ su­mo­kė­ju­si ka­so­je, 249 li­tų ver­tės spor­ti­nes kel­nes. Ant­ro­ji va­gys­tė pa­ste­bė­ta 16 val. Ap­sau­gos dar­buo­to­jai su­lai­kė 21 me­tų V.T., ku­ri praė­jo pro ka­są ne­

„„Su­lai­kė: mer­gi­nos iš pre­ky­bos

cent­ro ban­dė pa­vog­ti įvai­rių dra­ bu­žių. „Shutterstock“ nuotr.

su­mo­kė­ju­si už įvai­rius dra­bu­žius. Jie įver­tin­ti 590 li­tų. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­ dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius ne­ga­ lė­jo pa­sa­ky­ti, iš ko­kių par­duo­tu­vių pa­si­kė­sin­ta pa­vog­ti dra­bu­žius, ta­ čiau pa­tvir­ti­no, kad mo­te­rys pri­ čiup­tos skir­tin­go­se vie­to­se. „Ka­dan­gi mer­gi­nos bu­vo pa­gau­ tos skir­tin­go­se par­duo­tu­vė­se, po­li­ ci­jos pa­rei­gū­nai jo­kių prie­lai­dų ne­ da­ro, kad jos ga­lė­jo veik­ti kar­tu“, – sa­kė po­li­ci­jos at­sto­vas spau­dai. Pa­sak K.Kas­ciu­ke­vi­čiaus, dar nė­ ra aiš­ku, ar šios mo­te­rys dėl va­gys­ tės įkliu­vo pir­mą kar­tą, nes pa­rei­ gū­nai ne­pa­tik­ri­no vi­sų duo­me­nų. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. „Va­gys­čių, kai pir­kė­jai iš par­duo­ tu­vės išei­na ne­su­mo­kė­ję už pre­kę, pa­si­tai­ko ga­na daž­nai. Daž­niau yra ban­do­ma pa­vog­ti al­ko­ho­li­nių gė­ ri­mų, į dra­bu­žius nu­si­tai­ko­ma re­ čiau“, – sa­kė K.Kas­ciu­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, va­gys­tės daž­nai pa­ ste­bi­mos iš kar­to, bet pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pre­kių trū­ku­mas nu­ sta­to­mas vė­liau. Ta­da va­gį pa­de­da išaiš­kin­ti vaiz­do ka­me­ros. Baus­mė už va­gys­tę pri­klau­so nuo tur­to ver­tės, ku­rią ban­do pa­ si­sa­vin­ti as­muo. Jei­gu daik­to ver­ tė yra iki 130 li­tų, va­giui gre­sia tik ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Jei­gu nuo 130 iki 390 li­tų – vie­šie­ji dar­ bai, bau­da, areš­tas. Jei įvyk­dy­ta di­de­lės ver­tės daik­to va­gys­tė (nuo 390 li­tų), ga­li grės­ti lais­vės atė­mi­ mas iki tre­jų me­tų.

„„Si­tua­ci­ja: A.Ru­sec­kai­tė ap­gai­les­ta­vo, kad iki šiol kny­gy­nuo­se neį­ma­no­ma ras­ti Mai­ro­nio kny­gų. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Mai­ro­nio kny­gos – tik ru­de­nį Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Keis­ta: Mai­ro­nio me­tais Lie­tu­vo­ je neį­ma­no­ma nu­si­pirk­ti Mai­ro­ nio kny­gos. „Nė­ra ir se­no­kai ne­ bu­vo“, – iš­gir­dę klau­si­mą, ar bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti lei­di­nį su di­džio­jo poe­to kū­ri­niais, at­sa­ko vi­sų kny­ gy­nų dar­buo­to­jai. Va­di­na ka­tast­ro­fa

„Si­tua­ci­ja iš tie­sų ka­tast­ro­fiš­ka. Dar prieš pen­ke­rius me­tus, kai mi­ nė­jo­me Mai­ro­nio gi­mi­mo 145-ąsias me­ti­nes, ne kar­tą vie­šai sa­kiau, kad ne­tu­ri­me poe­to nau­jo ly­ri­kos lei­di­ mo. Praė­jo pen­ke­ri me­tai, bet nie­ kas ne­pa­si­kei­tė. Tai ne­su­sip­ra­ti­mas, ku­rio prie­žas­tys ne­paaiš­ki­na­mos“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­ rek­to­rė Al­do­na Ru­sec­kai­tė. Jos nuo­mo­ne, Mai­ro­nio te­ma, kaip pa­grin­di­nė, tu­rė­jo vy­rau­ ti me­tų pra­džio­je vy­ku­sio­je kny­ gų mu­gė­je Vil­niu­je. Vis dėl­to, anot di­rek­to­rės, ne­ pai­sant ap­mau­daus ne­su­sip­ra­ ti­mo, Mai­ro­nio me­tais pa­vy­ko nu­veik­ti ir reikš­min­gų dar­bų. Pa­ vyz­džiui, Mai­ro­nio mu­zie­ju­je šiais me­tais rea­ly­be ta­po vie­nas iš neį­ gy­ven­din­tų dai­niaus su­ma­ny­mų – pa­gal poe­to brė­ži­nius is­to­ri­nia­ me pa­sta­te įreng­ta man­sar­da, ku­

ri bu­vo pla­nuo­ta klie­ri­kams ap­gy­ ven­din­ti. Da­bar čia bus ren­gia­mos eks­po­zi­ci­jos, lai­ko­ma da­lis mu­zie­ jaus eks­po­na­tų. Ant­ras pus­me­tis – svar­bes­nis?

Pa­sak Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Prog­ ra­mų sky­riaus ve­dė­jos Onos Šal­ ty­tės, ne­pai­sant spra­gos lei­dy­bo­je, Mai­ro­nio me­tų mi­nė­ji­mas vyks­ta pra­smin­gai. „Su Mai­ro­nio me­tais su­si­ję pro­ jek­tai mi­nis­te­ri­jo­je pa­skelb­ti prio­ ri­te­ti­niais, to­dėl fi­nan­suo­ja­mi vi­si dė­me­sio ver­ti su­ma­ny­mai. Vi­so­ je Lie­tu­vo­je yra nu­ma­ty­ta per 60 įvai­raus žan­ro ren­gi­nių. Kie­ky­ biš­kai, ma­nau, tai yra daug, o už ko­ky­bę at­sa­kin­gi ren­gė­jai. Mai­ ro­nis Lie­tu­vo­je tik­rai la­bai my­li­ mas, to­dėl ma­nau, kad bet ku­rio­je Lie­tu­vos vie­to­je vyks­tan­tys poe­ tui skir­ti ren­gi­niai yra ver­ti dė­me­ sio“, – aiš­ki­nio O.Šal­ty­tė. Pag­rin­di­niai ren­gi­niai vyks ant­ ra­ja­me me­tų pus­me­ty­je, ir tai su­ si­ję su Mai­ro­nio gim­ta­die­niu, ku­ ris pa­žy­mi­mas spa­lio 21 d. Pa­si­ro­dys du lei­di­niai

Mai­ro­niui skir­tos dvi kny­gos tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ru­dens pra­džio­je. Vie­ną iš jų spaus­di­ni­mui bai­gia reng­ti Lie­ tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la. Lei­dyk­l os di­rek­to­r ė Gied­r ė Šuo­rie­nė in­for­ma­vo, kad „Lie­

tu­vių li­te­ra­tū­ros lo­by­no“ se­ri­jo­je pa­si­ro­dy­sian­čią kny­gą „Gra­ži tu ma­no...“ su­da­rys ly­ri­ka ir poe­ma „Jau­no­ji Lie­tu­va“. Įžan­gi­nį žo­ dį lei­di­niui pa­ra­šė Vik­to­ri­ja Dau­ jo­ty­tė. Nu­ma­to­mas eg­zemp­lio­rių skai­čius – 2,5 tūks­tan­čio.

Dar prieš pen­ke­rius me­tus, kai mi­nė­jo­ me Mai­ro­nio gi­mi­ mo 145-ąsias me­ti­ nes, ne kar­tą vie­šai sa­kiau, kad ne­tu­ri­ me poe­to nau­jo ly­ri­ kos lei­di­mo. Kny­gą apie Mai­ro­nį yra pa­ren­ gu­si ir mu­zie­jaus va­do­vė A.Ru­sec­ kai­tė. Ti­ki­ma­si, kad ji kny­gy­nuo­se pa­si­ro­dys atei­nan­čio rug­sė­jo pra­ džio­je. „Kny­gą pa­va­di­nau „Še­šė­lis JMM“. Lei­di­nį su­da­rys Mai­ro­nio gy­ve­ni­mo me­ni­niai ir biog­ra­fi­niai etiu­dai. Min­tis ra­šy­ti kny­gą ki­lo tuo­met, kai per­skai­čiau ke­lis be­veik ne­ži­no­mus poe­to laiš­kus. Sup­ra­ tau, kad apie Mai­ro­nį žmo­giš­ką­ja pra­sme ga­li­ma pa­sa­ky­ti kaž­ką nau­ jo ir įdo­maus“, – apie su­ma­ny­mo iš­ta­kas sa­kė A.Ru­sec­kai­tė.


4

Ketvirtadienis, liepos 12, 2012

miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Šilainių gais­ro ty­ri­mas užtruko Tei­sė­sau­gi­nin­kai va­kar pa­tvir­ti­no, kad iki šiol ne­pa­vyks­ta ap­ tik­ti dvie­jų įta­ria­mų­jų, ku­rie ko­vo pa­bai­go­je su­kė­lė gais­rą Ši­lai­ nių dau­gia­bu­ty­je. Kol kas nė­ra ži­no­ma ir tiks­li su­ma, ku­rią tu­rės at­ly­gin­ti kal­ti­nin­kai. Pro­ku­ro­rus vis dar pa­sie­kia nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­reiš­ki­mai. Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Vi­lia­si, kad bus su­ras­ti

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras And­rius Kiur­ši­nas ne­ siė­mė pro­gno­zuo­ti, ka­da by­la ke­ liaus į teis­mą. „Šios sta­di­jos by­los tik­rai ne­ri­zi­kuo­siu teik­ti teis­mui. Ti­kiuo­si, kad bus su­ras­ti įta­ria­mie­ ji. Be to, dar neat­lik­ti vi­si veiks­mai, ieš­ki­niai ne­pa­tiks­lin­ti ar ne­pa­teik­ ti“, – sa­kė pro­ku­ro­ras. Jis pri­pa­ži­no, kad nuo ba­lan­ džio, kai bu­vo suim­ti trys įta­ria­ mie­ji, ty­ri­mas men­kai te­pa­sis­tū­ mė­jo. „Jei­gu at­si­ras­tų abu ieš­ko­mi as­me­nys, by­la pa­ju­dė­tų“, – sa­kė A.Kiur­ši­nas. Šiuo me­tu te­beieš­ko­mi And­ rius Lu­ko­še­vi­čius ir Mar­ty­nas S., o pa­sta­ro­jo ne­pil­na­me­tis bro­lis 17me­tis P.S. ir 22 me­tų P.D. te­bė­ra suim­ti. 10-iai die­nų suim­tas 19me­tis L.B. vė­liau bu­vo pa­leis­tas. Kas pa­dė­jo pa­si­slėp­ti?

Pro­ku­ro­ro nuo­mo­ne, di­džiau­sia ti­ki­my­bė, kad jau­nuo­liai slaps­to­ si už­sie­ny­je. Pa­rei­gū­nas skep­tiš­kai ver­ti­no kal­bas, kad nuo tei­sė­sau­ gos slaps­ty­tis jiems pa­de­da tė­vai, gal­būt net pa­si­rū­pi­no jų ke­lio­ne ir prie­dan­ga.

„Jei­gu Mar­ty­ną S. tė­vai bū­tų iš­ ve­žę, bū­tų pa­slė­pę abu sa­vo vai­ kus, ar ne taip? Ar­ba bent tą ne­pil­ na­me­tį tė­vai bū­tų iš­ve­žę, jei­gu jau ne­va ve­žė. Ne­ma­nau, kad taip yra, kaip kai kas da­bar šne­ka“, – kal­bė­ jo A.Kiur­ši­nas. Ka­dan­gi per gais­rą žu­vo žmo­gus, se­na­ties ter­mi­nas šiai by­lai ne­tai­ ko­mas.

Jei­gu Mar­ty­ną S. tė­ vai bū­tų iš­ve­žę, bū­ tų pa­slė­pę abu sa­vo vai­kus, ar ne taip? Vie­nas te­be­gy­do­mas

Kau­no te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų Tei­ sės sky­riaus ve­dė­ja Eve­li­na Džio­ ve­ny­tė va­kar dar ne­ga­lė­jo įvar­dy­ti su­mos, kiek kai­na­vo per gais­rą nu­ ken­tė­ju­sių žmo­nių gy­dy­mas, nes vie­nam iš sep­ty­nių nu­ken­tė­ju­sių­jų vis dar rei­kia me­di­kų pa­gal­bos. Pa­sak E.Džio­ve­ny­tės, vie­ni nu­ ken­tė­ju­sie­ji li­go­ni­nė­je pra­bu­vo iki ge­gu­žės, ki­ti – kur kas trum­piau. Rei­ka­laus at­ly­gin­ti

Pa­sak dau­gia­bu­tį ad­mi­nist­ruo­ jan­čios bend­ro­vės va­do­vės Jo­lan­

tos Vol­te­rai­ty­tės, dėl šio gais­ro ad­ mi­nist­ra­to­riai pa­ty­rė 43 tūkst. li­tų nuo­sto­lį. Bū­tent tiek kai­na­vo įvai­ rūs re­mon­to dar­bai. Vie­na drau­di­mo bend­ro­vė iš gais­ro Ši­lai­nių dau­gia­bu­ty­je kal­ ti­nin­kų ža­da iš­rei­ka­lau­ti be­veik 50 tūkst. li­tų. To­kia su­ma bu­vo iš­mo­ kė­ta tri­jų bu­tų sa­vi­nin­kams. „Reg­re­so rei­ka­la­vi­mo dar ne­sa­ me pa­reiš­kę, bet pla­nuo­ja­me išieš­ ko­ti su­mo­kė­tas lė­šas iš kal­ti­nin­kų, kai jie bus nu­sta­ty­ti. Tai pa­da­ry­si­ me ga­vę in­for­ma­ci­jos iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų apie nu­sta­ty­tus kal­ti­ nin­kus“, – sa­kė drau­di­mo bend­ ro­vės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Jo­vi­ ta Aukš­tuo­ly­tė-Min­de­rie­nė.

„„Kliū­tys: nuo gais­ro Bal­tų pr. praė­jo dau­giau nei trys mė­ne­siai, ta­čiau

ty­ri­mas men­kai pa­si­stū­mė­jo į prie­kį.

Tomo Raginos nuotr.

nuo­di­jęs dū­mais, tai tik tur­ti­nę ža­ lą pa­ty­ręs, pa­vyz­džiui, ap­rū­ko ta­ pe­tai“, – pa­sa­ko­jo A.Kiur­ši­nas.

Žiau­rus kerš­tas

Lau­kia at­sa­ky­mų

Gais­ras Bal­t ų pro­spek­to dau­g ia­ bu­ty­je ki­lo ko­vo 25-osios nak­t į, kai sep­t in­t a­ja­me aukš­te esan­č ia­me bu­te links­mi­no­si gru­pė jau­nuo­lių.

Rū­pi­no­si įga­lio­ti­nė

„Dėl su­de­gu­sio bu­to sa­vi­nin­kų ieš­ ki­nio rū­pi­no­si lyg tar­pi­nin­kė ar gi­ mi­nai­tė, tu­rin­ti įga­lio­ji­mą. Ne­ga­ liu pa­sa­ky­ti, ar ga­lu­ti­nai pa­tei­kė ieš­ki­nį ir ko­kio jis dy­džio, bet kaž­ koks ju­de­sys bu­vo“, – sa­kė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ ras A.Kiur­ši­nas. Jis tei­gė su­lau­kęs ne­ma­žai nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių ieš­ki­ nių, ta­čiau juos dar rei­kia pa­tvir­ tin­ti. „Dar vis kreipiasi vie­nas ki­ tas gy­ven­to­jas, ku­ris sa­ko­si esąs nu­ken­tė­jęs per gais­rą: tai ap­si­

„Ir iš sa­vi­val­dy­bės vis dar lau­kia­me in­for­ma­ci­jos, kiek iš­leis­ta pi­ni­gų kom­pen­sa­ci­joms per gais­rą nu­ken­ tė­ju­sių bu­tų sa­vi­nin­kams“, – sa­kė pro­ku­ro­ras. Ši­lai­nių se­niū­nas Gin­tau­tas Sin­ ke­vi­čius tei­gė, kad ma­te­ria­li­nės pa­ gal­bos pra­šė ir rei­ka­lin­gus do­ku­ men­tus pateikė 10 nu­ken­tė­ju­sių­jų. Pa­sak Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­ dė­jos Anos Su­džiu­vie­nės, gy­ven­ to­jams iš­mo­kė­ta 19 tūkst. li­tų.

Pa­rei­g ū­nai iš­siaiš­ki­no, kad po ki­lu­ sio konf­l ik­to bu­vo stip­r iai su­muš­ tas ne­pil­na­me­t is P. S. Vai­k i­nas pa­ si­skun­dė bro­liui Mar­ty­nui S., bu­vo pa­si­kvies­ti dar ke­li drau­gai. Ker­šy­ da­mi jau­nuo­liai bu­tą pa­de­gė, prieš tai ja­me iš­py­lę ke­lis lit­rus, kaip ma­ no­ma, ben­zi­no.

Sta­ty­bi­nis grun­tas nu­gu­la Ne­ries pa­kran­tė­je Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kle­bo­niš­kio gy­ven­to­jai skun­džia­si, kad mies­to sta­ty­bi­nės at­lie­kos su­ve­ ža­mos pas juos. Ne­to­li Ne­ries upės, už­lie­ja­mo­se pie­vo­se, riog­so kal­nai sta­ty­bi­nio grun­to, ku­ris čia at­ke­lia­ vo iš Jo­na­vos ir Pa­ro­dos gat­vių. Gy­ven­to­jų skun­dai

„Iš ry­to va­žiuo­da­mas į dar­bą pra­si­ len­kiau su ke­tu­riais sunk­ve­ži­miais, pri­krau­tais įvai­raus lau­žo iš Jo­na­ vos g. esan­čios sta­tyb­vie­tės. Kle­ bo­niš­kio bend­ruo­me­nė la­bai ne­ pa­ten­kin­ta, kad mums pa­lei lan­gus iš­pi­la­mos sta­ty­bi­nės at­lie­kos“, – skun­dė­si Kle­bo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis Ge­di­mi­nas. „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tai, nu­ vy­kę į vie­tą, ap­ti­ko ne tik di­de­les krū­vas sta­ty­bi­nio grun­to, bet ir ša­ lia sto­vin­tį sa­vi­var­tį, ku­ris at­ga­be­no dar vie­ną siun­tą. „Esu tik sam­do­mas vai­ruo­to­ jas: kur lie­pia, ten ir ve­žu. Į šią vie­ tą at­vež­ti kro­vi­nį įsa­kė dar­bų va­do­ vas“, – tei­gė vai­ruo­to­jas. Vy­ras už­si­mi­nė, kad į Kle­bo­niš­ kio miš­ko te­ri­to­ri­ją sta­ty­bi­nės at­

„„Vaiz­das: Ne­ries upės pa­kran­tė­je riog­so kal­nai že­mių, at­vež­tų iš bu­vu­sios „Dro­bės“ sta­ty­bų aikš­te­lės ir re­

konst­ruo­ja­mo Pa­ro­dos kal­no. 

lie­kos yra ve­ža­mos ir iš Pa­ro­dos g. Šios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją vyk­ do ta pa­ti įmo­nė, ku­rio­je dir­ba vai­ ruo­to­jas. Pa­sam­dė bend­ro­vę

Šiuo me­tu Jo­na­vos g., nu­grio­vus bu­vu­sios „Dro­bės“ fab­ri­ko pa­sta­ tus, vyks­ta nau­jo pre­ky­bos cent­ro „Pris­ma“ sta­ty­bos. Krū­vos sta­ty­ bi­nio grun­to į Kle­bo­niš­kį at­ve­ža­ mos bū­tent iš čia. Sta­ty­bų va­do­vas Kęs­tu­tis Že­ mai­tis, iš­gir­dęs in­for­ma­ci­ją, kad

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

sta­ty­bi­nis grun­tas yra ve­ža­mas į Kle­bo­niš­kį, nu­ste­bo. „Sta­ty­bo­se dir­ba ne vie­na pa­sam­dy­ta įmo­nė, mes kiek­vie­no iš jų at­lik­tų dar­bų ne­kont­ro­liuo­ja­me. Yra pa­si­ra­šy­ tos su­tar­tys, mums svar­bu, kad jie at­lik­tų dar­bus, ir vis­kas“, – tei­gė K.Že­mai­tis. Anot sta­ty­bų va­do­vo, kur įmo­ nės iš­ve­ža sta­ty­bi­nį grun­tą, spren­ džia jos pa­čios, pa­grin­di­nis dar­bų ran­go­vas to­kios ga­lios ne­tu­ri. „Tai yra įmo­nių, ku­rios at­lie­ka tą dar­bą, at­sa­ko­my­bė. Jie pri­va­lo pa­skir­tus

dar­bus at­lik­ti sta­tyb­vie­tė­je, o kas vyks­ta už jos ri­bų, mes neat­sa­ko­ me“, – ko­men­ta­vo K.Že­mai­tis. Ap­sau­gos nuo po­tvy­nio?

Pa­ro­dos gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus at­lie­kan­čios bend­ro­vės „Feg­da“ Kau­no fi­lia­lo di­rek­to­rius Os­ka­ras Bar­dzi­liaus­kas pa­tvir­ti­no in­for­ma­ci­ją, kad sta­ty­bi­nis grun­ tas iš šios gat­vės yra ve­ža­mas į Kle­bo­niš­kį. „Sta­ty­bi­nis grun­tas ve­ža­mas į žmo­gaus pri­va­tų skly­pą. Vis­kas

yra su­de­rin­ta. Ne­gi mums ga­li kas nors už­draus­ti“, – tei­gė di­rek­to­ rius O.Bar­dzi­liaus­kas. Di­rek­to­r ius pa­tvir­t i­n o, kad bend­ro­vė „Feg­da“ dir­ba ir Jo­na­ vos g. ob­jek­te. Iš šio skly­po grun­ tas taip pat ve­ža­mas į tą pa­čią vie­ tą Kle­bo­niš­ky­je. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis šio­je si­tua­ ci­jo­je neįž­vel­gė nie­ko blo­go, nes ne­rei­ka­lin­gą grun­tą kaž­kur rei­kia iš­vež­ti. „Sta­ty­bų me­tu nuo­lat lie­ka per­ tek­li­niai grun­to kie­kiai, ku­riuos rei­kia kaž­kur iš­vež­ti. Ran­go­vas ir į mus krei­pė­si, kad mes pa­dė­tu­me su­ras­ti tam vie­tą. Vė­liau, ma­no ži­ nio­mis, jie pa­tys su­si­ra­do pri­va­tų skly­pą, su­si­de­ri­no su sa­vi­nin­kais ir ve­ža ten. Jei­gu sa­vi­nin­kas ne­ prieš­ta­rau­ja, ko­dėl gi ne“, – svars­ tė sky­riaus ve­dė­jas. „Kau­no die­na“ ra­šė apie pa­va­sa­ riais už­lie­ja­mas Kle­bo­niš­kio pie­ vas, tad ar­čiau upės no­rin­tieji pa­ si­sta­ty­ti na­mus pri­vers­ti pa­kel­ti skly­pą. Sa­vi­val­dy­bės ap­lin­ko­sau­ gi­nin­kai at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti, ar į Kle­bo­niš­kį ve­ža­mas grun­tas ne­ ken­kia ap­lin­kai.


5

ketvirtadienis, liepos 12, 2012

lietuva

Tre­ji visuomenės pasitikėjimo me­tai Šian­dien su­kan­ ka ly­giai tre­ji me­tai, kai Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ dė­jo sa­vo ka­den­ ci­ją. „Prisiekiu bū­ ti ištikima Lietuvos Respublikai“, – 2009 m. liepos 12-osios vi­ dudienį ištarė Prezi­ dentė padėjusi ran­ ką ant Konstitucijos.

„„Pa­ra­ma: Pre­zi­den­tė rė­mė And­riaus Ku­bi­liaus

va­do­vau­ja­mą Vy­riau­sy­bę, nors ir ne­ven­gė at­ kreip­ti dė­me­sio į lė­tai ju­dan­čias re­for­mas.

Vals­ty­bės va­do­ve D.Gry­baus­kai­tė bu­vo iš­rink­ta 2009 m. ge­gu­žės 17 d., jau pir­ma­ja­me pre­zi­den­to rin­ ki­mų tu­re su­rin­ku­si dau­giau kaip mi­li­jo­ną Lie­tu­vos rin­kė­jų bal­sų. Vi­sus tre­jus me­tus ak­ty­viai tiek vi­daus, tiek už­sie­nio po­li­ti­ko­je da­ly­va­vu­si D.Gry­baus­kai­tė iš­lie­ka nea­be­jo­ti­na vi­suo­me­nės ap­klau­sų ly­de­rė. Šiuo me­tu ja pa­si­ti­ki dau­ giau kaip du treč­da­liai Lie­tu­vos gy­ ven­to­jų. Po­li­to­lo­gai pa­ste­bi, kad per li­ku­ sius dve­jus ka­den­ci­jos me­tus var­ gu ar at­si­ras po­li­ti­nis kon­ku­ren­tas da­bar­ti­nei Pre­zi­den­tei, ga­lin­tis jai mes­ti rim­tą iš­šū­kį 2014 m. Lie­tu­ vos va­do­vo rin­ki­muo­se.

„„Inau­gu­ra­ci­ja: tar­nau­ti tau­tai ir vals­ty­bei Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė pri­sie­kė 2009 m. lie­pos

KD inf.

Gedimino Bartuškos, BFL, prezidentūros nuotr.

„„Ti­kė­ji­mas: susitikusi su Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tu

Aliak­sand­ru Lu­ka­šen­ka Lietuvos vadovė bergž­ džiai vylėsi jį pasukti demokratijos keliu.

12 d. 

„„Su­si­ti­ki­mas: Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė bu­vo pir­mo­

ji už­sie­nio ly­de­rė, ku­riai leis­ta ap­lan­ky­ti įkalintą Uk­rai­nos eksp­rem­je­rę Ju­li­ją Ty­mo­šen­ko.

„„At­sis­vei­ki­ni­mas: D.Gry­baus­kai­tė 2010-ųjų va­sa­rą į pa­sku­ „„Ka­ry­ba: Pre­zi­den­tė ne­ven­gia iš­vyk­ti į ka­ri­nes pra­ty­bas, ap­ „„Mi­si­ja: D.Gry­baus­kai­tė yra ap­lan­kiu­si Lie­tu­vos ka­rius, tar­

ti­nę ke­lio­nę pa­ly­dė­jo pre­zi­den­tą Al­gir­dą Bra­zaus­ką.

žiū­rė­ti ir ne­tgi iš­ban­dy­ti gink­luo­tę.

nau­jan­čius Af­ga­nis­ta­ne.

„„ At­si­pa­lai­da­vi­mas: šven­tė­je „Grok, „„Ak­cen­tas: tris­pal­vę ply­te­lę į Lais­vės ke­lio pa­mink­lą „„Sir­ga­lė: Pre­zi­den­tė nie­ka­da ne­pa­mirš­ta pa­svei­kin­ „„Da­ro: D.Gry­baus­kai­tė kas­met ak­ty­

Jur­ge­li!“ Prezidentę įsu­ko šo­kio sū­ ku­rys.

sos­ti­nė­je įmū­ri­jo lais­vės ir de­mok­ra­ti­jos puo­se­lė­ji­ mo svar­bą pa­brė­žian­ti D.Gry­baus­kai­tė.

ti aukš­tas vie­tas tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se užė­mu­ sių Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų.

viai da­ly­vau­ja šva­ri­ni­mo­si ak­ci­jo­je „Da­rom“.


6

Ketvirtadienis, liepos 12, 2012

Nuomonės

Ne­sup­ran­tu tau­tie­čių

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

L

ie­pos 6-ąją, va­ka­rė­jant ir at­lė­gus karš­čiui, išė­jau pa­ si­vaikš­čio­ti. Pa­siž­val­giau po Ei­gu­lių ra­jo­ną, Ža­lia­kal­nį. Ir pa­ki­li šven­ti­nė nuo­tai­ka nu­blan­ko: ko­ne prie pu­sės na­mų ne­ma­čiau iš­ kel­tų vė­lia­vų. Pa­si­da­rė grau­du. Kas at­si­ti­ko tau­tie­čiams? Mi­nė­ jo­me lai­kus, kai Lie­tu­va bu­vo pri­ pa­žin­ta Eu­ro­po­je, kai ku­ni­gaikš­tis Min­dau­gas bu­vo ka­rū­nuo­tas Lie­tu­ vos ka­ra­liu­mi. Vi­sa tai – ne iš dan­ gaus bu­vo nu­leis­ta – žu­vo dau­gy­bė mū­sų vy­rų, daug krau­jo bu­vo pra­lie­ ta. Ir ne tik ta­da – am­žius mums te­ko ko­vo­ti, kad Lietuvos že­mių be­si­gvie­ šian­tys kai­my­nai mū­sų ne­sut­ryp­tų, kad neuž­mirš­tu­me, kas esa­me. Kur din­go mū­sų tau­ti­nė sa­vi­gar­ba, mū­ sų oru­mas? Kas iš­try­nė iš mū­sų są­ mo­nės did­vy­rių at­mi­ni­mą, pa­gar­bą ir dė­kin­gu­mą jiems? Trys lais­vos die­nos ir neįp­ras­ti mums karš­čiai ne­ma­žai mies­tie­čių pa­ska­ti­no bėg­ti prie upės ar eže­ro, ieš­ko­ti pa­vė­sio so­dy­bo­se. Tuo gal ga­ li­ma nors iš da­lies paaiš­kin­ti jų nu­si­ kals­ta­mą abe­jin­gu­mą. Kar­tais ten­ka iš­girs­ti pra­stų at­si­lie­pi­mų apie jau­ ni­mą. Bet jie ne­pa­bė­go nuo ali­na­mų karš­čių – šo­ko, dai­na­vo ir taip iš­reiš­ kė pa­gar­bą ir mei­lę Tė­vy­nei. Ga­li­ma bū­tų ir pa­ty­lė­ti, jei­gu to­ kia ne­pa­gar­ba mū­sų vals­ty­bi­nėms šven­tėms bū­tų pa­ste­bi­ma tik Lie­pos 6-ąją. Bet juk pa­na­šų vaiz­dą ga­li­ma iš­vys­ti ir ki­tų šven­čių die­no­mis. Da­lis tau­tie­čių ne­jau­čia pa­rei­gos pa­gerb­ti

Mo­kė­ti lie­tu­viš­kai – ne krū­ta? Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

E

lekt­r o­n i­n ė­j e erd­v ė­ je šmėkš­te­lė­j o rek­l a­ ma: po­pu­l ia­r us te­le­v i­ zi­jos, ra­d i­jo ir ren­g i­n ių ve­dė­jas gun­dė pri­si­šlie­t i prie li­ te­ra­tū­ros kla­si­kų drau­gi­jos. Skel­ bia­ma ži­nia – ypač ba­na­li, net ro­ dė­si, kad jos kū­rė­jai tik­rą­ją min­tį pa­slė­pė kur nors 25-aja­me kad­re. Ta­čiau ta di­d žio­ji pa­slap­tis pa­si­ ro­do esan­t i iš­t ies per­ne­lyg ne­t i­ kė­ta, kad ja pa­t i­kė­tum vos iš­g ir­ dęs. Sa­vo biog­ra­fi­jos fak­tą gar­se­ ny­bė at­sklei­dė agi­tuo­da­mas sek­ ti jo pė­do­m is ir tap­t i li­tua­n is­tu. Rek­la­ma rėk­te rė­kė: stu­di­juok li­ tua­nis­ti­ką, ir bū­si krū­tas!

Gim­na­zis­tai da­bar skai­to ne kny­gas, bet drau­gų pra­ne­ši­mus feis­bu­ke. Šios rek­la­mos už­sa­ko­vė – vie­na aukš­to­ji mo­kyk­la, ta­čiau ji at­spin­ di vi­so­je ša­ly­je ak­tua­lią si­tua­ci­ją. Iš tie­sų vis ma­žiau no­rin­čiųjų stu­ di­juo­ti lie­tu­vių kal­bą, no­rin­čiųjų su ja sie­t i sa­vo pro­fe­si­nę atei­t į, skir­ti gy­ve­ni­mą jau esan­tiems ir bū­si­miems mū­sų li­te­ra­tū­ros klo­ dams nag­ri­nė­ti, pro­fe­sio­na­liai re­ cen­zuo­ti, mo­ky­ti vai­kus su­pras­ti Mai­ro­n į ar A.A.Jo­ny­ną. Ką tuo­met stu­di­juo­ja jau­nie­ji poe­ tai, ap­sa­k y­mų ra­šy­to­jai, ne­pa­te­ kę į vi­sa­da ma­d in­gos žur­na­l is­t i­ kos srau­tą, ar tie­siog stro­pūs ket­ ver­tu­k i­n in­kai, dar ne­su­vo­kę, ką no­rė­t ų veik­t i gy­ve­n i­me, bet per pra­s tai mo­k an­t ys tiks­l iuo­s ius moks­lus – žmo­nės, dar prieš po­ rą de­šimt­me­čių su­da­rę ne­ma­žą da­l į li­tua­nis­ti­kos stu­den­tų? At­sa­ky­mą pa­tei­kia bend­ro­jo priė­ mi­mo diag­ra­mos, dar­bo paieš­ kos skel­bi­mai: po­ten­cia­lūs jo­ny­ nai, pup­kiai ir šiaip fi­lo­lo­gi­jos juo­ da­dar­biai ren­ka­si va­dy­bą, tei­sę, eko­no­mi­ką – stu­di­jas, ku­rios teo­ riš­kai su­tei­kia dau­giau ga­li­my­bių vė­liau ti­kė­tis so­taus gy­ve­ni­mo. Tą pa­t į by­lo­ja ir res­pub­l i­k i­n iai jau­nų­jų li­te­ra­t ų kon­k ur­sai: kas­ met re­tes­nės da­ly­v ių gre­tos. Jo­ se pa­si­tai­ko vis stip­res­n ių au­to­

rių, bet ti­k i­my­bė jų pa­var­des vė­ liau su­t ik­t i li­te­ra­t ū­ros erd­vė­se – to­ly­giai ma­žė­jan­ti. Jie kaž­kur iš­si­ sklai­do ir tam­pa ei­les ra­šan­čiais rek­la­mos kū­rė­jais, dip­lo­ma­tais, sa­voms kny­goms už­s i­d ir­b an­ čiais vers­li­nin­kais. Ei­liuo­jan­čių jau­nuo­lių pa­si­rin­k i­ mas pro­z iš­kas: ge­r iau pil­nos ki­ še­nės šla­man­čių­jų nei ant kak­ lo šla­man­tis „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ vai­ni­kas. Pa­na­šia link­me mąs­to ir ei­lių ne­ ra­šan­tys abi­tu­rien­tai. Apie jų pra­ gma­tiz­mo laips­nį by­lo­ja kad ir šių me­t ų vals­ty­bi­n ių bran­dos eg­za­ mi­nų re­z ul­ta­tai. Abi­t u­r ien­t ų lie­ tu­v ių kal­bos ži­n ių ly­g is – įspū­ din­gas, tiks­l iau, įspū­d in­gai že­ mas. Net tau­t iš­ko­jo ir pa­t rio­t iš­ ko­jo Kau­no abi­t u­r ien­tai pa­si­ro­ dė ang­lų kal­bą ge­r iau iš­ma­nan­ tys nei gim­tą­ją lie­tu­vių. Kad ir ką kal­bė­tų mis­tiš­kai blo­gai eg­za­m i­nuo­se pa­si­ro­d žiu­sių abi­ tu­r ien­t ų tė­vai, net jei pa­v ie­n iais at­ve­jais eg­za­m i­nai iš tik­r ų­jų tė­ ra tik lo­te­r i­ja, fak­tas lie­ka fak­t u: gim­na­zis­tai da­bar skai­to ne kny­ gas, bet drau­g ų pra­ne­ši­mus feis­ bu­ke, sa­vo min­tis dės­to ne lo­g iš­ kais, bet trum­pų­jų ži­nu­čių sti­liu­ mi pa­ra­šy­tais sa­k i­niais. Gy­ve­na­me ang­l iš­kai kal­ban­čia­ me pa­sau­ly­je, o Lie­tu­vo­je ne­for­ ma­l ios dar­b o rin­kos tai­s yk­lės by­lo­ja, kad bent teo­r iš­kai mo­kė­ ti ang­lų kal­bą – pra­na­šu­mas įsi­ darbinant net pas vie­t i­n į biz­niu­ ką su­kan­tį vers­li­nin­ką. Tik ar ga­li šios ap­lin­ky­bės kaip nors nu­lem­ ti gim­to­sios kal­bos mo­kė­ji­mą, at­ leis­t i mus nuo pri­g im­t i­nės lie­tu­ vio pa­rei­gos pa­lai­k y­t i sa­vo kal­ bos gy­vas­t į? Juk tai mes at­sa­k in­ gi už jos iš­l i­k i­mą, o ne is­pa­nai, ame­ri­k ie­čiai ar ja­po­nai, ku­riems lie­tu­vių kal­ba kaž­ko­dėl pa­si­ro­do to­k ia krū­ta, kad dėl jos Lie­tu­vo­je lei­d žia sa­vo va­sa­ras ar net ke­le­ rius stu­di­jų me­tus. Ki­ta ver­tus, ne pir­mas kar­tas, kai lie­t u­v ių kal­b a bu­vo po­duk­ros vie­toj. Net gar­bu­sis Kris­t i­jo­nas Do­ne­lai­tis pa­šie­pė lie­tuv­nin­kus, ku­r ie, užuo­t kal­bė­ję gim­tą­ja lie­ tu­v ių, lie­ž u­v į lau­žo šle­bi­z uo­da­ mi vo­k iš­kai ar pran­cū­ziš­kai. Tiems, kas su­ge­bė­jo baig­t i mo­ kyk­lą ne­su­si­pa­ži­nę su K.Do­ne­lai­ čiu, ma­tyt, de­ra pri­min­ti: tai toks poe­tas. Ne, ang­liš­kai ne­k ū­rė – tik lie­tu­viš­kai ir vo­kiš­kai. Bet pa­skai­ ty­ti ver­ta bent da­bar, sa­vo ma­lo­ nu­mui, ne dėl pa­ž y­mio. Jo le­gen­ di­niai „Me­tai“ – vi­sai krū­tas kū­ri­ nys. Pa­ga­vus heg­za­met­ro rit­mą, gal tik­tų net re­pui.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

ir žu­vu­siuo­sius la­ge­riuo­se, trem­ty­je. O juk rep­re­si­jos pa­lie­tė ko­ne kiek­vie­ ną šei­mą! Vis­kas pa­mirš­ta... „Prie ru­so bu­vo ge­riau“, – sa­ko se­ no­ji kar­ta. Pa­mirš­ta, kad vie­nu me­ tu par­duo­tu­vė­se te­bu­vo ka­no­pos ir kar­vių teš­me­nys, o pra­mo­ni­nės pre­ kės – tik iš po pre­kys­ta­lio. Net pirk­ ti ta­da ne­rei­kė­da­vio – vis­ką „duo­ da­vo“. „Bė­gam, ten duo­da alie­jaus, apel­si­nų!“ Ir bėg­da­vom... Skųs­tis tik­rai yra kuo. Au­to­mo­bi­ liai ne­be­tel­pa kie­muo­se, prie kiek­ vie­no na­mo – po ke­lis jų sto­vi, gat­ vė­se – spūs­tys. Kiek­vie­no­je šei­mo­je

mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų – tiek, kiek šei­mos na­rių. Kai kam ir at­ski­ro te­le­vi­zo­riaus rei­kia, in­ter­ne­to. Ir dirb­ti ne­rei­kia – tin­gi­si, tuo­met gau­na­ma pa­šal­pa. Vis dėl­to rei­kia pri­pa­žin­ti, kad vie­ni­šam pen­si­nin­kui, jei­gu dar bu­tas di­de­lis, tik­rai sun­ku. Bet jie, ko ge­ro, ma­žiau­ siai de­juo­ja. Nie­ka­da žmo­nės ne­gy­ ve­no vie­no­dai ge­rai. Daž­nai tai lė­mė ir pa­ts žmo­gus, jo cha­rak­te­ris, ga­bu­ mai. Daž­niau­siai de­juo­ja tie, kas ma­ žiau­siai sten­gia­si. At­si­bus­ki­me, ap­ si­žval­gy­ki­me. Pa­gal­vo­ki­me, ką aš pa­da­riau, kad bū­tų ge­riau. Al­bi­na Gri­gie­nė

Jau­nuo­liai ir sen­jo­ros

A

t­sik­raus­tęs Kau­nan iš gū­ daus Su­val­ki­jos kai­mo nu­ ste­bau su­ti­kęs tik­rą ar­mi­ją. Ne, tai ne for­sai, už­val­dę gat­ves, tai ne „ma­ši­nų“ vers­li­nin­ kai, tai val­di­nin­kų jaut­riau­sia so­ cia­li­ne gru­pe va­di­na­mi mū­sų my­li­ mi sen­jo­rai. Na, tie­są pa­sa­kius, kal­bė­siu ne apie se­nu­kus, apie ku­riuos ne­ga­lė­čiau pa­ sa­ky­ti jo­kio blo­ges­nio žo­de­lio (jų gal tie­siog per ma­žai, kad pa­ste­bė­čiau), bet apie mo­čiu­tes – jų daug... Jų pil­nas vie­ša­sis trans­por­tas, par­kai, o kal­bant apie po­lik­li­ni­kas – nea­be­jo­ ti­na, kad ten jų pa­grin­di­nė ba­zė. Te­ko kar­tą ei­ti par­ką ir pri­sė­dau ant laip­tų, na, tik­rai ne­pla­čiai sė­dė­ jau, ta­čiau nu­si­lei­džian­čioms pri­ ma­do­noms su­truk­džiau – mat tri­se su­si­ka­bi­nu­sios li­po ir jau nie­kaip nei­ šė­jo at­si­ka­bin­ti ir ap­lenk­ti ma­ne. Iš­ va­di­no ma­ne įvai­riais epi­te­tais (bu­vo ir to­kių, ku­rių net reikš­mės ne­ži­no­ jau, tad, grį­žęs na­mo, pa­gūg­li­nau) – tu­rė­jo ome­ny­je, kad esu nei­šauk­lė­tas ir ne­kul­tū­rin­gas. Na, taip, ne­kul­tū­ rin­gas – ne ant suo­lo sė­dė­jau, bet juk jie – bo­bu­čių nuo­sa­vy­bė.

O vie­ša­sis trans­por­tas, at­ro­do, vien dėl jų eg­zis­tuo­ja – jos ten jau­ čiasi ka­ra­lie­nės. Tik­rai ne­pers­pau­ džiu taip sa­ky­da­mas – sa­vo aki­mis ma­čiau, kai pa­gy­ve­nu­si mo­te­riš­kė stum­te­lė­jo mer­gai­tę vien tam, kad pir­miau įlip­tų, mur­mė­da­ma apie tai, kaip šiais lai­kais neauk­lė­ja­mi vai­kai. Bai­su. Te­ko ma­ty­ti au­to­bu­se, kaip tik­ra gė­le­lė lie­pė at­si­sto­ti jau­nes­nei ke­lei­ vei tam, kad at­si­sės­tų pa­ti ir anū­kė­ lį pa­so­din­tų. Pie­ta­vo tuo­met, val­gė sto­ty­je pirk­tus če­bu­re­kus. Ber­niu­ kas val­gė ne­no­rom, aiš­kiai bu­vo ma­ ty­ti, kad ne­no­ri, bet Kau­no „eli­to“ at­sto­vė grūs­te grū­do tik­rą­ja šio žo­ džio pra­sme jam tą ne­svei­ką mais­tą. Kim­šo varg­šiu­kui če­bu­re­kus ir pa­ ti val­gė. Kar­tą iš dar­bo va­žia­vau au­to­bu­su, sė­dė­jau, įli­po dvi se­nu­tės – vie­na su laz­de­le, ki­ta ją ve­dė. Na, už­lei­dau – jau­nas, ga­liu ir pa­sto­vė­ti, te­gu pa­sė­ di, gal tik­rai pa­var­go, sun­ku sto­vė­ti. At­sis­to­jau ša­lia ir klau­siau (taip, sa­ ky­kim, aš ne­man­da­gus, kad klau­siau ki­tų po­kal­bio – bet kas taip ne­da­ro?). Tai jos vi­są ke­lio­nę kal­bė­jo apie tai,

koks blo­gas Ku­bi­lius ir kaip smar­kiai jas skriau­džia. Taip jau su­ta­po, kad te­ ko iš­lip­ti to­je pa­čio­je sto­te­lė­je. Se­nu­ tė su laz­du­ke, iš­kei­ku­si vi­są val­džią, jau­ni­mą, pa­mi­nė­jo anū­ką, ku­ris yra gi­mi­nės pa­si­di­džia­vi­mas – da­ri­nė­ja sil­kes Nor­ve­gi­jo­je. Ta­da jau ne­su­si­ lai­kiau (esu kri­tiš­kos nuo­monės apie emig­ran­tus), pyk­čio apim­tas ir ne­pa­ gal­vo­jęs apie pa­ties sau­gu­mą, lep­te­lė­ jau: „Kuo jis ge­res­nis už ma­ne, ku­ris stu­di­juo­da­mas dir­ba, kad bū­tų iš ko emig­ran­to mo­čiu­tei mo­kė­ti pen­si­ją?“ Bū­tu­mė­te jūs ma­tę, kaip ji į tai re­ga­ vo! Ta laz­da kad už­si­mo­jo... Su­lau­kus gar­bes­nio am­žiaus kar­ tais su­šlu­buo­ja sveika­ta ir ta­da močiutės pa­trau­kia po­lik­li­ni­kon. Vi­sai ne­se­niai te­ko pa­čiam ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, ei­lės di­de­lės ir jo­se – pra­ktiš­kai tik mū­sų li­go­nė­lės. Ne­sa­ky­siu, kad ten jos ei­na iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti, bet te­ko gir­ dė­ti tik­rą is­to­ri­ją apie tai, kaip vie­na mo­čiu­tė, nuė­ju­si pas gy­dy­to­ją iš­si­ra­ šy­ti vais­tų, už­tru­ko dau­giau nei pus­ va­lan­dį, o vais­tus taip ir pa­mir­šo iš­ si­ra­šy­ti. Ką ji ten vei­kė? Do­na­tas

Laiškai ir komentarai neatspindi redakcijos nuomonės

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Vytauto Petriko nuotr.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

KetvirtADIENIS, liepos 12, 2012

OMX Vilnius

–0,35 %

OMX Riga

+0,19 %

17 pro­c.

sie­kia Lie­tu­vos bank­ro­to ti­ki­mybė, kaip pa­skelbė tarp­tau­tinė bend­rovė CMA.

ekonomika

OMX Tallinn

–0,35 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Ver­ti­na kovą su kri­ze

JAV už­sie­nio rei­kalų ta­ry­bos (CFR) geoe­ko­no­mi­kos dar­bo grupė ir gar­ sus eko­no­mis­tas Pau­las Krug­ma­nas ne­su­ta­ria, kas pa­siekė ge­res­nių re­zul­ tatų nuo to lai­ko, kai ki­lo eko­no­mi­kos krizė, – Is­lan­di­ja ar trys Bal­ti­jos ša­lys. P.Krug­ma­nas ma­no, kad Is­lan­di­ja pra­ lenkė Lie­tuvą, Lat­viją ir Es­tiją, o CFR dar­bo grupė lai­ko­si prie­šin­gos nuo­ monės.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3557 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3719 JAV do­le­ris 1 2,8154 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7575 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9593 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2495 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6149 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5750 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8748

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+1,0053 % +0,3996 % +0,2850 % +0,1817 % –0,0323 % +0,7462 % +0,0195 % +0,7011 % –0,0104 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,77

4,48

2,38

„Va­koil“

4,75

4,45

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta85,23 dol. už 1 brl. 99,11 dol. už 1 brl.

Klaidų eti­ketė­se bus dau­giau Vy­riau­sybė tęsia vers­lo prie­žiū­ros ins­ti­tu­ cijų per­tvarką, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – tap­ti vers­lo kon­sul­tantė­mis, o ne baudė­ jo­mis. Nuo šiol vers­li­nin­kai ne­bus baud­žia­mi už ma­ža­reikš­miais pri­pa­žin­tus ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mus. Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Su­tarė ne­baus­ti

Pa­gal Ūkio bei Tei­sin­gu­mo mi­nis­ te­rijų ini­ci­juotą ir va­kar pa­si­ra­šytą me­mo­ran­dumą už ma­ža­reikšmį ženk­li­ni­mo rei­ka­la­vimų ne­si­lai­kymą vers­lo prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos vers­li­ nin­kams ne­bes­kirs baudų ir ne­be­ rei­ka­laus iš pre­ky­bos išim­ti pre­kes bei jas iš nau­jo pa­ženk­lin­ti per­kli­ juo­jant eti­ke­tes, nes ne­re­tai vers­lui tai yra di­desnė naš­ta nei bau­dos. Su­tar­ta, kad ne­bus baud­žia­ma už eti­ketė­se esan­čius ver­ti­mo iš už­sie­nio kal­bos ne­tiks­lu­mus, už ma­žes­nes, nei rei­ka­lau­ja­ma, bet įskai­to­mas rai­des, už ne­tiks­lius ga­

mi­nių pa­va­di­ni­mus ar nau­do­ja­mas pa­va­di­nimų san­trum­pas ir kt. Vers­li­ninkų bus pra­šo­ma ma­ža­ reikš­mius ženk­li­ni­mo nea­ti­ti­ki­mus iš­tai­sy­ti ženk­li­nant nau­jas pre­kes, o ne­tai­syk­lin­gai pa­ženk­lin­tas bus leid­žia­ma rea­li­zuo­ti per tam tikrą lai­ko­tarpį. Tokį me­mo­ran­dumą pa­si­rašė trys prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ jos: Vals­ty­binė ne mais­to pro­duktų ins­pek­ci­ja, Vals­ty­binė mais­to ir ve­ te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba bei Vals­ty­binė au­ga­li­nin­kystės tar­ny­ba. No­ri pa­dėti, o ne truk­dy­ti

„Tai dar vie­nas ryž­tin­gas žings­ nis ska­ti­nant verslą pri­žiū­rin­čias ins­ti­tu­ci­jas kiek ga­li­ma dau­giau dėme­sio skir­ti tam, kad vers­lui

„„Tiks­lu­mas: nuo šiol pre­kių eti­ketė­se bus ga­li­ma ne­tiks­liai nu­ro­dy­ti ga­mi­nio pa­va­di­nimą, ap­ra­šymą spaus­

din­ti ma­žesnė­mis, nei rei­ka­lau­ja­ma, raidė­mis ir pa­lik­ti gra­ma­ti­nių klaidų. 

būtų leng­viau dirb­ti ir vers­li­nin­ kai ne­būtų baud­žia­mi už įvai­rius ma­ža­reikš­mius pa­žei­di­mus. Mū­ sų tiks­las – kad vals­tybės ins­ti­tu­ cijų prie­žiū­ra būtų pa­de­dan­ti, o ne truk­dan­ti vers­lui“, – sakė prem­je­ ras And­rius Ku­bi­lius. Skai­čiuo­ja­ma, kad iki šiol ženk­ li­ni­mo pa­žei­di­mai su­darė apie 30 pro­c. teisės aktų rei­ka­la­vimų pa­ žei­dimų, nu­sta­tytų per mais­to ir ne mais­to pre­kių pa­tik­ri­ni­mus, da­lis jų – ma­ža­reikš­miai. „Sie­kia­ me su­for­muo­ti pra­ktiką, kad vers­

lo prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos, at­lik­da­ mos pa­tik­ri­ni­mus, ver­tintų ri­ziką ir išs­kirtų prio­ri­te­ti­nius dar­bus, su­si­kon­cent­ruotų į vers­lo kon­sul­ ta­vimą ir veiks­mingą ap­saugą nuo rea­lių grėsmių, ku­rios ga­li su­kel­ti pa­vojų žmo­gaus svei­ka­tai“, – sakė ūkio mi­nist­ras Ri­man­tas Žy­lius. Galė­jo at­leis­ti ir anks­čiau

Iki šiol pa­si­tai­ky­da­vo at­vejų, kad verslą pri­žiū­rin­čios ins­ti­tu­ci­jos vi­ sa jėga ir nuo­bau­do­mis vers­li­nin­ kus užg­riū­va už ga­na ne­reikš­min­gas

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

smulk­me­nas, to­kias kaip eti­ketė­ je su­pai­nio­tos raidės ir pan. „Ir iki da­bar bu­vo ga­li­ma kon­cent­ruo­tis tik į svar­bius pa­žei­di­mus ir smulk­ me­niš­kai ne­si­ka­binė­ti prie rea­lios ža­los ne­da­ran­čių ma­ža­reikš­mių pa­žei­dimų. Pa­ma­čius to­kius pa­ žei­di­mus už juos bu­vo ga­li­ma ne­ baus­ti ir ne­tai­ky­ti kitų prie­mo­nių, jei jos neat­ne­ša rea­lios nau­dos“, – sakė tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Re­mi­gi­ jus Ši­ma­šius. Jo tei­gi­mu, ti­ki­ma­si, kad pa­vyks vers­lo prie­žiū­ro­je įtvir­ tin­ti svei­ko pro­to stan­dartą.

Ban­kai galė­jo su­si­tar­ti Trijų ko­mer­ci­nių bankų – DNB, SEB ban­ko ir „Swed­bank“ bei in­ka­sa­vi­ mo bend­rovės „G4S Lie­tu­va“ veiks­ mai galė­jo ri­bo­ti kon­ku­ren­ciją pi­ nigų tvar­ky­mo ir in­ka­sa­vi­mo pa­ slaugų rin­ko­se.

To­kią pre­li­mi­na­rią iš­vadą pa­skelbė Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos tyrė­jai. Jei­ gu Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ga­lu­ti­nai nu­sta­tys bankų ir įmonės su­si­ta­ rimą, pa­žei­di­mas turės būti nu­ trauk­tas, o jo ša­lims ga­li būti skir­ta bau­da iki 10 pro­c. įmo­nių bendrųjų me­ti­nių pa­jamų. Bai­gu­si vi­sas su ty­ri­mu su­si­ju­sias pro­cedū­ras, kaip ra­šo­ma pra­ne­ši­me, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba priims ga­lu­tinį nu­ta­rimą. kaip teigiama, „G4S Lie­ tu­va“ ir trys ban­kai su­darė su­si­ta­ri­ mus, ku­rie įpa­rei­go­jo ban­kus vi­sas pi­nigų tvar­ky­mo pa­slau­gas ar did­ žiąją jų dalį pirk­ti iš „G4S Lie­tu­vos“, – dėl to, tyrėjų ver­ti­ni­mu, kitų įmo­ nių ga­li­mybės kon­ku­ruo­ti bu­vo ap­ ri­bo­tos. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba in­ka­sa­ vi­mo rin­kos ty­rimą pra­dėjo 2009 m. įmonės „Eurocash1“ prašymu. BNS, KD inf.

-25

Tik KAUNE, Raudondvario pl. 131 Liepos 13–14 d.

VISOMS PREKĖMS

%

Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcinėms ir užsakomosioms prekėms, cukrui, alkoholiui, tabako gaminiams, loterijos bilietams, tel. papildymo kortelėms, paslaugoms.


8

ketvirtadienis, liepos 12, 2012

pasaulis

22

žmo­nės

žu­vo Je­me­ne mir­ti­nin­kui su­si­sprog­di­ nus prie įė­ji­mo į po­li­ci­jos aka­de­mi­ją.

Su­lau­žė pa­ža­dą

Stip­ri­na drau­gys­tę

Is­pa­ni­jos prem­je­ras Ma­ria­no Ra­joy, anks­ čiau tau­tie­čiams ža­dė­jęs, kad nau­jų kar­ py­mų ne­bus, va­kar pa­skel­bė nau­jas tau­ py­mo prie­mo­nes. Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­ kes­tis pa­kils nuo 18 iki 21 pro­c., o sa­vi­val­ dy­bių biu­dže­tai su­ma­žės 3,5 mlrd. eu­rų. Taip pat ma­žės kai ku­rios so­cia­li­nės iš­mo­ kos, tarp jų ir be­dar­bio pa­šal­pa. Šią sa­vai­ tę Mad­ri­dą dre­bi­na ma­si­niai pro­tes­tai ir su­si­rė­mi­mai su po­li­ci­ja.

Ku­bos ly­de­ris Raú­lis Cast­ro (nuotr.), ku­ ris sie­kia nau­jos se­nų są­jun­gi­nin­kų pa­gal­ bos san­kci­jas ken­čian­čiai sa­vo ko­mu­nis­ti­ nei vals­ty­bei, po vi­zi­tų Ki­ni­jo­je ir Viet­na­me va­kar at­vy­ko į Mask­vą su­si­tik­ti su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu. Vers­lo dien­ raš­tis „Kom­mer­sant“ ra­šė, kad Ku­ba ypač do­mi­si ka­ri­niais su­si­ta­ri­mais, ku­rie pa­dė­tų R.Cast­ro mo­der­ni­zuo­ti sa­vo pa­jė­gas, gink­ luo­tas at­gy­ve­nu­sia so­vie­ti­ne tech­ni­ka.

Nau­ja už­dan­ga? Ru­si­jos par­la­men­tas va­kar priė­ mė nau­ją in­ter­ne­to tink­la­la­pių blo­ka­vi­mo tvar­ką, ku­rią in­ter­ne­ to var­to­to­jai ir tei­sių gy­nė­jai va­ di­na cen­zū­ros tink­le įran­kiu.

Krem­liaus kont­ro­liuo­ja­ma Vals­ ty­bės Dū­ma per pa­sta­ruo­sius svars­ty­mus pri­ta­rė vai­kų ap­ sau­gos nuo ža­lin­gos in­for­ma­ci­ jos pa­tai­soms. Jo­se pa­tei­kia­mi ke­tu­ri do­me­nų var­dų ir IP ad­ re­sų są­ra­šai, taip pat nu­ma­to­ma blo­kuo­ti vi­są tink­la­la­pį, pa­vyz­ džiui, fa­ce­book.com ar­ba twit­ ter.com, dėl ke­lian­čio grės­mę vai­kų svei­ka­tai pra­ne­ši­mo vie­ na­me iš mi­li­jar­dų jo pus­la­pių. Pro­tes­tuo­da­ma prieš tai vie­na di­džiau­sių in­ter­ne­to bend­ri­jų ru­ sų kal­ba ant­ra­die­nį pa­rai blo­ka­vo priei­gą prie 3 mln. pus­la­pių tu­ rin­čios po­pu­lia­rios in­ter­ne­to en­ cik­lo­pe­di­jos „Wi­ki­pe­dia“. „Pa­tai­sos ga­li tap­ti pa­grin­ du rea­liai cen­zū­rai in­ter­ne­to tink­le – leis su­da­ry­ti už­draus­ tų tink­la­la­pių ir IP ad­re­sų są­ra­šą ir juos filt­ruo­ti... Įgy­ven­di­nant pa­teik­tas svars­ty­ti nuo­sta­tas ir for­mu­luo­tes ga­li bū­ti su­kur­tas „di­džio­sios Ki­ni­jos už­kar­dos“ ana­lo­gas“, – teigiama pus­la­ py­je, ku­rį ant­ra­die­nį „Wi­ki­pe­ dia“ ru­sų kal­ba ro­dė, at­sa­ky­da­ ma į vi­sus 1,3 mln. pa­klau­si­mų per va­lan­dą. Įs­ta­ty­mui prieš­ta­rau­ja ir Žmo­ gaus tei­sių ta­ry­bos prie pre­zi­ den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no na­riai. „Ma­no­me, kad itin svar­bu su­ stab­dy­ti cen­zū­ros įve­di­mą in­ter­ ne­to da­ly­je ru­sų kal­ba ir konk­ re­čiai – Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je. Taip at­si­ras­tų nau­ja „elekt­ro­ni­nė už­ dan­ga“, o tai pra­žū­tin­gai at­si­ liep­tų Ru­si­jos pi­lie­čių tei­sėms ir ga­li­my­bėms, vi­suo­me­nės plė­to­ tei ir vi­sai eko­no­mi­kai“, – pa­ reiš­kė Mi­chai­lo Fe­do­to­vo va­do­ vau­ja­mos ta­ry­bos na­riai. Ant­ra­die­nio va­ka­rą Dū­ma nu­ spren­dė įsta­ty­mo pro­jek­te pa­ lik­ti vals­ty­bės tei­sę iki­teis­mi­ne tvar­ka už­da­ry­ti bet ku­rį tink­la­ la­pį tik dėl tri­jų prie­žas­čių: jei­gu ja­me yra su pe­do­fi­li­ja, nar­ko­ma­ ni­ja ar sa­vi­žu­dy­bė­mis su­si­ju­sios in­for­ma­ci­jos. In­ter­ne­tu Ru­si­jo­je kas­dien nau­do­ja­si ma­žiau nei treč­da­lis gy­ven­to­jų. Bet in­ter­ne­tas ir so­ cia­li­niai tink­lai pa­ro­dė sa­vo mo­ bi­li­za­ci­nę ir in­for­ma­ci­nę jė­gą, kai bu­vo pa­skelb­ta, kad V.Pu­ ti­nas su­grįž­ta į Krem­lių tre­čiai ka­den­ci­jai: per tink­lus bu­vo su­ reng­tos di­džiau­sios per 13 V.Pu­ ti­no val­dy­mo me­tų pro­tes­to ak­ ci­jos Mask­vo­je, o tarp ly­de­rių bu­vo ži­no­mų tink­la­raš­ti­nin­kų. BNS inf.

„„Ver­si­ja: E.Ke­me­ny-Rau­sing ir H.K.Rau­sin­gas bu­vo pri­klau­so­mi nuo nar­ko­ti­kų, ku­rie, anot bri­tų ži­niask­lai­dos, ir ga­lė­jo tap­ti mo­ters mir­ties prie­

žas­ti­mi. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Tur­tuo­lės mir­tį gau­bia pa­slap­tis Vie­na tur­tin­giau­sių mo­te­rų Di­džio­jo­je Bri­ ta­ni­jo­je Eva Ke­me­ny-Rau­sing ras­ta ne­ gy­va sa­vo na­muo­se Lon­do­ne. Įta­ri­mų še­ šė­lis kri­to ant jos vy­ro – jį su­lai­kė po­li­ci­ja.

Ver­si­ja – nar­ko­ti­kai

E.Ke­me­ny-Rau­sing ir jos su­tuok­ ti­nis Šve­di­jos mi­li­jar­die­riaus sū­ nus Han­sas Kris­tia­nas Rau­sin­ gas pri­klau­so skan­da­lin­gai šei­mai, ku­ri su­si­kro­vė mil­ži­niš­kus tur­tus iš pla­čiai ži­no­mų pa­kuo­čių „Tet­ ra Pak“. Mo­ters kū­ną po­li­ci­ja ra­do pir­ ma­die­nį Rau­sin­gų šei­mos pra­ban­ giuo­se na­muo­se Lon­do­no cent­re. Bet pa­rei­gū­nai įta­ria, kad kū­nas ga­lė­jo čia iš­gu­lė­ti vi­są sa­vai­tę. Po­ li­ci­ja ap­klau­sia tar­nus ir tik­ri­na 70 mln. sva­rų ster­lin­gų ver­tės na­mo vaiz­do ka­me­rų įra­šus ban­dy­da­ma iš­siaiš­kin­ti, ka­da E.Ke­me­ny-Rau­ sing pa­sku­ti­nį kar­tą ma­ty­ta gy­va. Po­li­ci­ja kol kas ne­nus­ta­tė mir­ties prie­žas­čių, bet Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos ži­niask­lai­da iš­kė­lė ver­si­ją, kad 48 me­tų mo­te­ris per­do­za­vo nar­ ko­ti­kų. Me­tais vy­res­nis jos su­tuok­ti­nis, „Tet­ra Pak“ im­pe­ri­jos pa­vel­dė­to­jas, pir­ma­die­nį bu­vo su­lai­ky­tas po­li­ci­ jos, nes įtar­ti­nai vai­ra­vo. Pra­ne­ša­ ma, kad po­li­ci­ja au­to­mo­bi­ly­je ra­

do nar­ko­ti­kų. Po šiur­paus ra­di­nio Rau­sin­gų na­muo­se jis bu­vo už­da­ ry­tas į areš­ti­nę, o vė­liau nu­vež­tas į li­go­ni­nę, nes vy­rui pri­rei­kė me­di­ kų pa­gal­bos. H.K.Rau­sin­gas įta­ria­ mas ne tik dėl žmo­nos mir­ties, bet ir dėl kvai­ša­lų lai­ky­mo.

Pa­rei­gū­nai įta­ria, kad kū­nas na­muo­se ga­lė­jo iš­gu­lė­ti vi­są sa­vai­tę.

Neį­vei­kė pri­klau­so­my­bės

Po­ros silp­ny­bė nar­ko­ti­kams nė­ ra jo­kia nau­jie­na. Juo­du su­si­pa­ži­ no maž­daug prieš 20 me­tų vie­no­je nar­ko­ma­nų rea­bi­li­ta­ci­jos kli­ni­ko­je Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se. Su­tuok­ti­niai paau­ko­jo šim­tus tūks­tan­čių sva­rų ster­lin­gų lab­da­ros fon­dams, ku­rie tei­kia pa­gal­bą nar­ko­ma­nams, bet pa­tys ne­su­ge­bė­jo įveik­ti pri­klau­ so­my­bės.

2008 m. Rau­sin­gai at­si­dū­rė pir­ muo­se laik­raš­čių pus­la­piuo­se, ki­lo net dip­lo­ma­ti­nis skan­da­las. E.Ke­ me­ny-Rau­sing bu­vo areš­tuo­ta prie JAV am­ba­sa­dos Lon­do­ne už tai, kad ban­dė sa­vo ran­ki­nė­je į pa­sta­tą įsi­ neš­ti kre­ko ir he­roi­no. Vė­liau po­li­ci­ja per kra­tą po­ros 5 mln. sva­rų ster­lin­gų ver­tės na­me Lon­do­ne ra­do ko­kai­no, kre­ko ir he­ roi­no. Po­ra bu­vo ap­kal­tin­ta nar­ko­ ti­kų lai­ky­mu, bet vė­liau pro­ku­ro­rai su­ti­ko pa­nai­kin­ti kal­ti­ni­mus mai­ nais į ofi­cia­lius po­li­ci­jos per­spė­ji­ mus. Tai reiš­kia, kad jie pri­pa­ži­no lai­kę nar­ko­ti­kų. Ar­ti­mie­ji su­krės­ti

E.Ke­me­ny-Rau­sing šei­ma ant­ra­ die­nį pa­skel­bė, kad la­bai liū­di dėl sa­vo my­li­mos duk­ters mir­ties. „Eva 20 me­tų bu­vo at­si­da­vu­si žmo­na ir ke­tu­rių la­bai my­lė­tų bei nuo­sta­bių vai­kų mo­ti­na, – teigia­ ma šei­mos pa­reiš­ki­me. – Per sa­vo trum­pą gy­ve­ni­mą ji pa­da­rė di­džiu­ lį fi­lant­ro­pi­nį po­vei­kį, pa­rė­mė daug lab­da­rin­gų tiks­lų, ne tik fi­nan­siš­ kai, bet ir pa­nau­do­da­ma sa­vo as­ me­ni­nę pa­tir­tį.“ Rau­sin­gų šei­ma taip pat pa­skel­ bė pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me tvirtina, kad bu­vo la­bai su­krės­ta ir nu­liū­do iš­gir­du­si apie tra­giš­ką sa­vo mar­ čios mir­tį. H.K.Rau­sin­go pus­se­se­rė Kirs­ten sa­kė, kad šios nau­jie­nos yra „la­ bai, la­bai tra­giš­kos“. „Nar­ko­ti­kai yra blo­gis, – sa­kė ji laik­raš­čiui „The

Dai­ly Te­leg­raph“. – Jie Han­sui ir jo žmo­nai pro­ble­ma bu­vo daug me­ tų, bet esu įsi­ti­ki­nu­si, kad Han­sas Kris­tia­nas ne­tu­ri nie­ko bend­ra su jos mir­ti­mi.“ Lab­da­ros fon­das „Ac­tion on Ad­ dic­tion“, ku­rį H.K.Rau­sin­gas ir jo žmo­na rė­mė, pa­skel­bė, kad jo dar­ buo­to­jus su­krė­tė mo­ters mir­tis. „Net­rokš­da­ma jo­kio vie­šo pri­ pa­ži­ni­mo Eva sa­vo nuo­sta­biai dos­ niu rė­mi­mu šiam ir ki­tiems lab­da­ ros fon­dams per dau­giau kaip 20 me­tų pa­dė­jo to­kiai dau­gy­bei žmo­ nių. Reiš­kia­me sa­vo nuo­šir­džiau­sią užuo­jau­tą Evos šei­mai dėl šios di­ de­lės ne­tek­ties“, – sa­kė fon­do at­ sto­vas. Vai­kai li­ko be mo­ti­nos

H.K.Rau­sin­gas ir jo žmo­na daug lai­ko pra­leis­da­vo Bar­ba­do­se, kur jiems pri­klau­sė 11 mie­ga­mų­jų na­ mas. Su­tuok­ti­niai su­si­lau­kė ke­tu­ rių vai­kų, jau­niau­siam da­bar yra 11, o vy­riau­siam – 17 me­tų. Šei­m os, ku­r iai va­d o­vau­ja H.K.Rau­sin­go tė­vas Han­sas, tur­tas ver­ti­na­mas 4,3 mlrd. sva­rų ster­ lin­gų, kaip nu­ro­do­ma šių­me­čia­ me laik­raš­čio „The Sun­day Ti­mes“ tur­tuo­lių są­ra­še. Bend­ro­vės 86 me­tų sa­vi­nin­ kas Han­sas į Ang­li­ją at­si­kraus­tė 1980-ai­siais, no­rė­da­mas iš­veng­ti di­ de­lių mo­kes­čių Šve­di­jo­je, ir su žmo­ na Ma­rit gy­ve­na di­džiu­lė­se val­do­se Ry­tų Sa­sek­se, Ang­li­jos pie­tuo­se. BNS, BBC, CNN inf.


9

Ketvirtadienis, liepos 12, 2012

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Sportas

Jė­gas kau­pia ir lie­tu­vių var­žo­vai Kol Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai prii­ma svei­ki­ni­ mus ir džiau­gia­si trum­pu ato­kvė­piu po var­gi­namų olim­pi­nės at­ran­kos ko­vų Ve­ ne­sue­lo­je, bū­si­mie­ji var­žo­vai Lon­do­no žai­dy­nė­se jau ban­do jė­gas. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Čem­pio­nai įsi­žai­dė

Mad­ri­de, ste­bint net 14-kai tūks­ tan­čių žiū­ro­vų, su­žais­tos drau­ giš­kos rung­ty­nės, ku­rio­se su­si­ti­ko dvi 2011-ai­siais Lie­tu­vo­je vy­ku­sio Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­li­nin­kės. Že­my­no čem­pio­nė Is­pa­ni­jos rink­ ti­nė įvei­kė Pran­cū­zi­jos krep­ši­nin­ kus 81:65. Su pran­cū­zais mū­sų rink­ti­nė Lon­do­ne žais vie­no­je gru­pė­je. Ser­gio Sca­rio­lo auk­lė­ti­nių pra­ na­šu­mas ne­kė­lė jo­kių abe­jo­nių – pa­sku­ti­nia­me ket­vir­ty­je is­pa­nai pir­ma­vo 25 taš­kų per­sva­ra. Nu­ga­ lė­to­jams ne­rei­kė­jo su­kti gal­vos dėl Pran­cū­zi­jos rink­ti­nės ly­de­rio To­ny Par­ke­rio. Su ap­sau­gi­niais aki­niais žai­du­si San An­to­ni­jaus „Spurs“ žvaigž­dė aikš­tė­je pra­lei­do vos 6 mi­nu­tes, pel­nė 2 taš­kus ir at­li­ko 2 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus.

Is­pa­nų ly­de­ris Jua­nas Car­lo­sas Na­var­ro bu­vo re­gist­ruo­tas rung­ty­ nėms, ta­čiau aikš­tė­je ne­pa­si­ro­dė. Die­na anks­čiau Eu­ro­pos čem­pio­ nai Val­ja­do­li­de 78:74 nu­ga­lė­jo Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos krep­ši­nin­kus, o iki olim­pia­dos su­žais dar še­še­rias rung­ty­nes: su Af­ri­kos čem­pio­nu Tu­ni­su, dar kar­tą – su pran­cū­zais, du kar­tus – su Aust­ra­li­ja, po sy­kį – su Ar­gen­ti­na ir JAV. Tre­ni­ruo­ja­si be ly­de­rio

Ki­ta lie­tu­vių var­žo­vė A gru­pės var­ žy­bo­se Ar­gen­ti­na pa­si­ren­gi­mą kol kas tę­sia Pie­tų Ame­ri­ko­je. Ar­gen­ti­ nie­čiai šiuo me­tu sto­vyk­lau­ja Bra­ zi­li­jo­je. Pe­ki­no olim­pia­dos pri­zi­nin­kus tre­ni­ruo­jan­tis Ju­lio La­mas ne­nu­ džiu­go, kai bur­tai lė­mė, jog B gru­ pė­je žais ir Lie­tu­vos rink­ti­nė, ta­čiau tei­gė, kad tai – ne pa­ts blo­giau­sias va­rian­tas. „Lie­tu­va bus la­bai rim­ta kon­ku­ren­tė, ta­čiau ga­lė­jo bū­ti dar

„„At­sar­gus: po akies trau­mos at­si­gau­nan­tis pran­cū­zų eki­pos ly­de­ris T.Par­ke­ris (su ka­muo­liu) kol kas žai­džia

ne­daug. 

pra­sčiau, jei į mū­sų gru­pę bū­tų pa­ te­kę ir ru­sai“, – kal­bė­jo stra­te­gas. Šiuo me­tu ne­si­tre­ni­ruo­ja kirkš­ nies trau­mą be­si­gy­dan­tis vie­nas iš Ar­gen­ti­nos eki­pos ly­de­rių Car­ lo­sas Del­fin ­ o, ta­čiau J.La­mas už­ tik­ri­no, kad snai­pe­ris olim­pia­do­je žais. „Tu­ri­me dar ne­ma­žai lai­ko iš­ tai­sy­ti klai­das, iš­spręs­ti pro­ble­mas ir ži­nau, kad Car­lo­sas bus pa­si­ren­ gęs“, – ti­ki­no tre­ne­ris. Ki­tą sa­vai­tę ar­gen­ti­nie­čiai ke­liaus į Is­pa­ni­ją. Lie­pos 20-ąją A Ko­ru­n­ jo­je su­žais drau­giš­ką ma­čą su is­pa­ nais, o 22-ąją Bar­se­lo­no­je – su JAV „Sva­jo­nių ko­man­da“. Af­ri­kie­čiai ren­gia­si Azi­jo­je

„„Ažiotažas: K.Duranto (balti marškinėliai) ir kitų JAV rinktinės žaidėjų

atviras treniruotes stebi daugybė žiūrovų.

„Reuters“ nuotr.

Pir­mą kar­tą olim­pi­nė­se žai­dy­nė­ se da­ly­vau­sian­ti Tu­ni­so rink­ti­nė Lon­do­no star­tams ruo­šia­si Ki­ni­ jo­je. Stip­riau­sia Af­ri­kos ko­man­da da­ly­va­vo tra­di­ci­nia­me Bo­ris­la­vo Stan­ko­vi­čiaus tau­rės tur­ny­re. Iš pra­džių Ade­lo Tlat­li auk­ lė­ti­niai 54:85 nu­si­lei­do Ki­ni­jai, 53:63 – Ru­si­jos uni­ver­si­te­tų rink­ ti­nei ir 62:60 ne­ti­kė­tai pa­lau­žė Aust­ra­li­ją. Ma­če dėl bron­zos af­ ri­kie­čiai at­si­re­van­ša­vo ru­sams  – 80:51. Tur­ny­rą lai­mė­jo Ki­ni­jos

Klu­bo pre­zi­den­tas ap­kal­ti­no sa­viš­kius Po di­de­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mo er­ze­ lį Ru­si­jo­je su­kė­lu­sio na­cio­na­li­nės fut­bo­lo rink­ti­nės pa­si­ro­dy­mo Eu­ ro­pos čem­pio­na­te įsi­plies­kė nau­ jas skan­da­las – Mask­vos „Tor­pe­ do“ klu­bo pre­zi­den­tas ap­kal­ti­no ke­lis sa­vo žai­dė­jus su­tar­tų rung­ ty­nių or­ga­ni­za­vi­mu.

Alek­sand­ras Tuk­ma­no­vas, „Tor­pe­ do“ klu­bo va­do­vas, krei­pė­si į Ru­si­ jos fut­bo­lo są­jun­gą (RFS), kad bū­tų iš­tir­tas tor­pe­die­čių eki­pos fut­bo­li­ nin­kų Igo­rio Čer­ny­šo­vo, Alek­sand­ ro Ma­ly­gi­no, Ar­tio­mo Sam­so­no­vo ir Vla­di­mi­ro Bon­da­ren­kos veiks­ mai per ša­lies čem­pio­na­to rung­ ty­nes su Vla­di­kau­ka­zo „Ala­ni­jos“, Ja­ros­lav­lio „Ši­ni­ko“, „Niž­nij Nov­ go­ro­do“ ir ki­to­mis ko­man­do­mis. A.Tuk­ma­no­vas įta­ria, kad šie žai­dė­jai ga­lė­jo da­ly­vau­ti suo­kal­by­ je dėl iš anks­to su­tar­tų re­zul­ta­tų.

Spe­cia­li RFS ko­mi­si­ja pir­miau­ sia iš­nag­ri­nė­jo vaiz­do įra­šus su I.Čer­ny­šo­vo žai­di­mo epi­zo­dais ir nu­spren­dė, kad fut­bo­li­nin­ko klai­ dos, tu­rė­ju­sios įta­kos „Tor­pe­do“ vie­nuo­li­kės ne­sėk­mėms, ga­lė­jo bū­ti ty­či­nės.

Mė­gi­no­me pro­ble­ mas iš­spręs­ti be vie­šo bal­ti­nių skal­ bi­mo. Kal­bė­jo­mės su žai­dė­jais, ta­čiau nie­kas ne­pa­si­kei­tė. Po šio at­sa­ky­mo „Tor­pe­do“ ko­ man­da su­ski­lo į dvi sto­vyk­las, o A.Tuk­m a­n o­vas pa­te­ko ir sa­vo klu­bo sir­ga­lių, ir ko­le­gų ne­ma­ lo­nėn.

„Mes kreip­s i­m ės į teis­m ą. A.Tuk­ma­no­vo kal­ti­ni­mai, ne­va „Ala­ni­jos“ ko­man­da da­ly­va­vo su­ tar­to­se rung­ty­nė­se, yra ne­są­mo­nė. To­kiu bū­du „Tor­pe­do“ pre­zi­den­tas sten­gia­si nu­kreip­ti dė­me­sį nuo sa­ vo klu­bo fi­nan­si­nių pro­ble­mų“, – pa­reiš­kė Vla­di­kau­ka­zo klu­bas. „Mė­gi­no­me pro­ble­mas iš­spręs­ ti be vie­šo bal­ti­nių skal­bi­mo. Kal­ bė­jo­mės su žai­dė­jais, ta­čiau nie­kas ne­pa­si­kei­tė – keis­ti jų veiks­mai lė­ mė ne­ti­kė­tus įvar­čius į „Tor­pe­do“ var­tus. Ma­nau, kad tas ket­ver­tu­kas el­gė­si są­mo­nin­gai, nors kol kas ne­ ži­nau, ko­kios bu­vo jų žai­di­mo klai­ dų prie­žas­tys – pi­ni­gai ar kaž­kas ki­ta, bet tik­rai ne meist­riš­ku­mo sto­ka“, – svars­tė A.Tuk­ma­no­vas. Spe­cia­lio­ji RFS ko­mi­si­ja pla­ nuo­ja šian­dien pa­skelb­ti ty­ri­mo iš­va­das. KD inf.

AFP nuo­tr.

krep­ši­nin­kai, fi­na­le 70:51 įvei­kę aust­ra­lus. JAV rink­ti­nė kol kas dar sto­vyk­lau­ja Las Ve­ga­se. Ra­miai ir pa­si­ti­kė­da­mi sa­vo jė­go­mis olim­ pia­dai be­si­ruo­šian­tys ame­ri­kie­čiai su­pran­ta, kad yra žai­dy­nių fa­vo­ri­ tai ir apie tai pa­tys kal­ba be užuo­ lan­kų. „Pri­va­lo­me lai­mė­ti ir jo­kių ki­tų klau­si­mų ne­ga­li bū­ti“, – pa­ reiš­kė JAV rink­ti­nės ly­de­ris LeB­ ro­nas Ja­me­sas.

Chris­tia­nas Laett­ne­ris:

Tai bu­vo tur­būt vi­ sų lai­kų stip­riau­sia pa­sau­lio krep­ši­nio ko­man­da. Jei ame­r i­k ie­č iams pa­v yk­ tų trium­fuo­ti Lon­do­ne, Ma­ja­mio „Heat“ žvaigž­dė pa­kar­to­tų prieš dvi­de­šimt­me­tį – 1992-ai­siais – le­gen­di­nio Mi­chae­lo Jor­da­no pa­ siek­tą uni­ka­lų re­kor­dą: per vie­nus me­tus bū­tų iš­rink­tas nau­din­giau­ siuo­ju NBA re­gu­lia­rio­jo se­zo­no ir fi­na­lo se­ri­jos krep­ši­nin­ku, iš­ko­vo­

tų NBA čem­pio­no žie­dą bei olim­ pi­nį auk­są. Šio­mis die­no­mis de­ši­nio­jo nykš­ čio trau­mą pa­ty­rė Chri­sas Pau­las, ta­čiau ir pa­ts Los An­dže­lo „Clip­ pers“ ly­de­ris, ir JAV rink­ti­nės stra­ te­gas Mi­ke’as Krzy­zews­kis ti­ki­si, kad žai­dė­jui pa­vyks at­si­gau­ti. Le­gen­da – te­be­gy­va

Šie­met su­kaks 20 me­tų, kai olim­ pi­nė­se žai­dy­nė­se leis­ta da­ly­vau­ti pro­fe­sio­na­lams ir pa­sau­lis iš­vy­do JAV „Sva­jo­nių ko­man­dą“. Vie­nin­te­lis ne NBA klu­bui at­sto­ va­vęs gar­sio­sios 1992-ųjų „Sva­jo­ nių ko­man­dos“ na­rys Chris­tia­nas Laett­ne­ris šio­mis die­no­mis pri­si­ mi­nė Bar­se­lo­nos žai­dy­nes. „Tai bu­vo tur­būt vi­sų lai­kų stip­ riau­sia pa­sau­lio krep­ši­nio ko­man­ da su M.Jor­da­nu, Scot­tie Pip­pe­nu, Lar­ry Bir­du ir Ma­gi­cu John­so­ nu. Gerb­da­mas mū­sų da­bar­ti­nę rink­ti­nę, ma­nau, kad tas laikas ir ta eki­pa – ne­pri­lygs­ta­mi ir ne­pa­ kar­to­ja­mi da­ly­kai. No­riu pa­lin­kė­ ti, kad mū­sų krep­ši­nin­kai trium­ fuo­tų Lon­do­ne ir pra­tęs­tų ša­lies krep­ši­nio tra­di­ci­jas“, – kal­bė­jo Ch.Laett­ne­ris.


10

KetvirtADIENIS, liepos 12, 2012

turtas

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Mažeikienė

Ves­tu­vių vers­las am­ži­nas, bet sun­kiai Ves­tuvės – ne tik būsimų su­tuok­ti­nių džiaugs­mas, bet ir rūpes­čiai, už ku­riuos rei­kia mokė­ti tam tikrą kainą. Ves­tu­vių rin­ka Lie­tu­vo­je ne­di­delė, ta­čiau ko­ky­ biškų pa­slaugų jo­je rei­kia paieš­ko­ti. Jo­li­ta Ma­žei­kienė j.mazeikiene@diena.lt

Kūrė šventę vi­siems

Vil­nie­čiai Ju­re­liai, ku­rie ge­gužės pa­bai­go­je at­šo­ko ves­tu­ves, jau su­ žadė­tu­vių dieną ap­si­sprendė, kad ves­tu­vių or­ga­ni­za­vimą ati­duos į pro­fe­sio­nalų ran­kas ir sam­dys ves­ tu­vių pla­nuo­toją. „Pa­tys ne kartą bu­vo­me da­ly­vavę draugų ves­tuvė­se, drau­giš­kai pa­-si­ ūly­da­vo­me sa­vo pa­galbą. Man yra tekę vež­ti ir būsimą drau­go žmoną į gro­žio sa­loną, ir gėles at­vež­ti, ir tor­ tą pri­sta­ty­ti, ir jaunųjų au­to­mo­bilį vai­ruo­ti, ir laik­ro­di­nin­ku pa­būti, kad nie­kas nie­kur ne­vėluotų. O kai to­kios ves­tuvės bai­gia­si, ieš­kai nuo­trau­ko­se savęs ir ne­ran­di, nes vi­suo­met lie­ki už kad­ro su kaž­ko­kiais rei­ka­lais. Per sa­ vo ves­tu­ves norė­jo­me su­kur­ti šventę vi­siems“, – pa­sa­ko­jo And­rius. Pa­sak jo, pir­mas su­si­ti­ki­mas su ves­tu­vių pla­nuo­to­ja bu­vo le­mia­ mas ga­lu­ti­nai ap­si­spręsti, ar tik­rai jos rei­kia. „Iki su­si­ti­ki­mo su ves­tu­ vių pla­nuo­to­ja blaškėmės, skaitė­me įvai­rius ves­tu­vių žur­na­lus, ieš­ko­jo­ me in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te ir bandė­ me su­si­dėlio­ti, kaip at­ro­dys mū­

sų ves­tuvės. Kai ku­riais klau­si­mais net su­si­gin­čy­da­vo­me ir pla­na­vimą nu­mes­da­vo­me ki­tai sa­vai­tei. Ta­čiau vis­kas pa­si­keitė po pir­mos kon­sul­ ta­ci­jos – pla­nuo­to­jai už­te­ko su­ži­ no­ti, ko mes ne­no­ri­me ir kiek šven­ tei ga­li­me skir­ti pi­nigų“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Po to, anot And­riaus, ves­tu­vių da­ta ne­nu­mal­do­mai artė­ jo be jo­kių rūpes­čių. Rin­ko­si iš ge­riau­sių

„Kas­kart gau­da­vo­me ke­lis pa­si­ūly­mus, iš ku­rių turė­jo­me iš­si­ rink­ti vieną. Ne­bu­vo sun­ku, nes iš pa­si­ūlytų vi­suo­met būda­vo vie­nas, ku­ris mums la­biau­siai ti­ko. Ma­ lo­niau­sia, bet ir sun­kiau­sia bu­vo rink­tis tai, kas val­go­ma. Rink­da­ mie­si vyną ėjo­me į vy­no de­gus­ta­ ciją, ren­kan­tis tortą te­ko su­val­gy­ti per de­šimt skir­tingų sko­nių tor­ to ga­balė­lių, net iš­ra­ga­vo­me vi­sus res­to­ra­no karš­tuo­sius pa­tie­ka­lus. Kai kam nors pa­pa­sa­ko­ja­me, vi­ si klau­sia, kiek mums tai kai­na­vo – ogi nie­ko pa­pil­do­mai. Tai ves­tu­ vių pla­nuo­to­jos pri­dėtinė vertė, jos įdir­bis“, – pa­brėžė pa­šne­ko­vas. Pa­sak And­riaus, jo žmo­na net bandė skai­čiuo­ti, kiek ves­tuvės

„ „ Biud­ž e­t as: Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čios po­ros ves­tuvėms vi­du­ti­niš­kai ski­ria 15–50 tūkst. litų, į Lie­tuvą tuok­tis

būtų at­si­ėju­sios, jei­gu po­ra ne­būtų sam­džiu­si ves­tu­vių pla­nuo­to­jos. „Skai­čiuo­jant vien pi­ni­gi­ne iš­raiš­ ka ves­tu­vių pla­nuo­to­jos pa­slau­gos mums vi­siš­kai at­si­pir­ko, nes turė­ da­ma sa­vo ry­šių ji galė­jo pa­si­ūly­ ti ir ge­res­nes kai­nas. Be jos galbūt būtu­me su­mokėję kur kas dau­

Ma­žas biud­že­tas – įma­no­ma mi­si­ja* Gro­žio pa­slau­gos apie 300 litų Ves­tu­vių kvie­ti­mai apie 240 litų Flo­ris­tas apie 300 litų

1,5 1,5 1,5

Padė­kos do­vanėlės apie 160 litų

Fo­tog­ra­fas apie 2,2 tūkst. litų

Prog­ra­ma apie 800 litų

Su­tuok­tu­vių žie­dai apie 2 tūkst. litų

14

1

Sve­čių mai­ti­ni­mas apie 4 tūkst. litų

25

proc. 5 22 12,5 16

Trans­por­tas 0 pro­c.

Me­daus mėnuo apie 3,5 tūkst. litų

Ap­ran­ga apie 2,5 tūkst. litų * 2011 m. or­ga­ni­zuo­to­je ap­k lau­so­je da­ly­va­vo vėliau­siai prie­š pen­ke­rius me­tus su­si­tuo­ku­sios, taip pat ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­nan­čios tuok­tis po­ros. Ves­tu­vių šventė­je da­ly­va­vo vi­du­ti­niš­kai 40 sve­čių. Vi­du­ti­nis ves­tu­vių biud­že­ Šal­ti­nis: ves­tu­ves.lt tas siekė 16 tūkst. litų. 

giau, nes iki to­kių gerų pa­si­ūlymų net ne­būtu­me spėję pri­si­kas­ti“, – įsi­ti­kinęs vy­ras. And­riaus pa­stebė­ji­mu, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja su­gebė­jo ves­tu­ves pa­ kel­ti kar­te­le aukš­čiau už tuos pa­ čius pi­ni­gus, kiek jų iš­leid­žia­ma or­ga­ni­zuo­jant pa­tiems. „Pa­da­ riau iš­vadą, kad ves­tu­vių rin­ko­je pa­slau­gos ko­kybės aukš­tesnė kai­ na ne­nu­le­mia, rei­kia la­bai ati­džiai rink­tis“, – pa­brėžė pa­šne­ko­vas.

puoš­ti ves­tu­ves rei­kia 2–4 tūkst. li­ tų. Dau­giau­sia dėme­sio reiktų skir­ti po­ky­lio vie­tai pa­puoš­ti. Tik­rai ne­ ver­ta puoš­ti baž­ny­čios, ku­ri sa­vai­me yra gra­ži, taip pat krau­ti gyvų gėlių ant au­to­mo­bi­lių, nes karštą va­sa­ros dieną gro­žis grei­tai virs­ta sta­ga­rais“, – pa­tarė de­ko­ra­torė.

Emig­rantai negaili pinigų

Ves­tu­vių pla­na­vi­mo pa­slau­gos Lie­ tu­vo­je ne itin po­pu­lia­rios. Pa­sak ves­tu­vių pla­nuo­to­jos Dia­nos Su­ gin­tienės, pa­grin­di­niai klien­tai – emig­ran­tai, ku­rie su­grįžta į gim­tinę su­si­tuok­ti. „Po­ros, gy­ve­nan­čios Lie­tu­vo­je, ves­tuvėms ski­ria vi­du­ti­ niš­kai 15–50 tūkst. litų, o emig­ran­ tai – nuo 25 tūkst. ir šiems jos ga­li kai­nuo­ti net 200 tūkst. litų. Pi­giau­ siai at­šok­ti ves­tu­ves kai­na­vo krizės me­tais, bet tuo me­tu bu­vo ir ma­žiau no­rin­čių tuok­tis. Šiuo me­tu ves­tu­ vių pa­slaugų kai­nos jau su­grįžu­sios į 2006–2007 m. lygį“, – sakė ji. Ves­ tu­vių pla­nuo­to­jos pa­stebė­ji­mu, šiuo me­tu ves­tu­ves fi­nan­suo­ja daž­niau­ siai pa­tys jau­na­ved­žiai. Ves­tu­vių de­ko­ra­torės, bend­rovės „De­ko­ro pro­jek­tai“ va­dovės Žydrės La­tai­tienės pa­stebė­ji­mu, emig­rantų ves­tuvės vi­suo­met būna puoš­ nesnės, nes ne­tau­po­ma gėlėms, kaip tai daž­niau­siai da­ro Lie­tu­vo­je gy­ve­ nan­čios po­ros. „No­rint gra­žiai pa­

Dia­na Su­gin­tienė:

Vi­si be­si­tuo­kian­tys tu­ri įsidėmė­ti, kad ves­tu­vių pa­slaugų kai­na neats­pin­di ko­kybės. Ves­tu­vių fo­tog­ra­fo Ser­ge­jaus Mu­li­no pa­stebė­ji­mu, šie­met di­ de­lių ves­tu­vių, į ku­rias būtų kvie­ čia­mi pro­fe­sio­nalūs fo­tog­ra­fai, nė­ ra dau­giau nei anks­tes­niais me­tais. „Galbūt yra dau­giau mažų ves­tu­ vių, ku­rio­se fo­tog­ra­fuo­ja mėgėjai.


11

KetvirtADIENIS, liepos 12, 2012

turtas Treč­da­lis ­ nea­tos­to­gaus

Mažė­ja ­ skolos

Eu­ras pa­traukė aukš­tyn

Šie­met be­veik treč­da­lis – 30,2 pro­c. – Lie­tu­vos gy­ven­ tojų pla­nuo­ja at­si­sa­ky­ti ato­ stogų, o pla­nuo­jan­tys jas daž­niau ke­ti­na ap­lan­ky­ti sve­ ti­mas ša­lis. Tai ro­do ty­rimų agentū­ros „Om­ni­com Me­dia Group“ at­lik­tas var­to­tojų ­ ty­ri­mas. Žmo­nės tei­gia lei-­ d­žian­tys pi­ni­gus at­sar­giau.

Šie­met pirmą pus­metį gy­ven­ tojų pra­dels­ti mokė­ji­mai išau­ go 355 mln. litų ir pa­siekė 3,12 mlrd. litų. Per­nai tuo pa­ čiu lai­ko­tar­piu pra­delstų mokė­jimų su­ma au­go la­biau – siekė 404 mln. litų. Šie­met pra­delstų mokė­jimų pa­deng­ ta 321 mln. litų, per­nai ši su­ ma siekė 317 mln. litų.

Že­miau­siai nuo 2010 m. lie­ pos ant­ra­dienį smukęs eu­ro kur­sas JAV do­le­rio at­žvil­giu tre­čia­dienį pa­traukė aukš­tyn. Pa­sak eks­pertų, Eu­ro­pos va­ liutą pa­lai­ko Eu­ro­pos ša­lių fi­ nansų mi­nistrų pa­siek­tas su­ si­ta­ri­mas skir­ti Is­pa­ni­jai pa­ pil­do­mus me­tus biud­že­to de­ fi­ci­tui su­ma­žin­ti.

pro­gno­zuo­ja­mas

Medų ko­pinė­ja ne­tau­py­da­mi Jo­li­ta Ma­žei­kienė Po­ves­tu­vi­nes ke­lio­nes būsi­mi jau­na­ved­žiai pra­de­da pla­nuo­ti be­ne anks­čiau nei pa­čią šventę. Pas­te­bi­ma, kad po­ros po ves­tu­ vių vis daž­niau leid­žia­si me­daus ko­pinė­ti į šil­tus kraš­tus.

su­grįžtan­čių emig­rantų ves­tu­vių biud­že­tas pra­si­de­da nuo 25 tūkst. litų. 

Rin­ko­je fo­tog­ra­fa­vi­mo pa­slaugų kainų pa­si­rin­ki­mas yra la­bai di­de­ lis – ga­li būti nuo 300 litų ir siek­ti 5 tūkst. litų“, – sakė jis.

Komentaras

Nėra taip paprasta

Pla­nuo­to­jos D.Su­gin­tienės pa­stebė­ ji­mu, im­tis ves­tu­vių vers­lo daug ką su­gun­do ne­va leng­vai atei­nan­tys pi­ ni­gai. „Ma­no ma­ny­mu, pa­buvę sve­ čiais gra­žio­se ves­tuvė­se žmonės pa­ gal­vo­ja, kad tokį ma­lonų darbą ir jie galėtų dirb­ti. Todėl rin­ko­je kas­met at­si­ran­da vis naujų ves­tu­vių pla­ nuo­tojų, ku­rie pa­dir­ba vie­nus dve­ jus me­tus ir iš­nyks­ta. Pa­sit­rau­kia todėl, kad pir­miau­sia pra­de­da dirb­ ti la­bai ma­žais įkai­niais, o vėliau su­ pran­ta, kad ves­tu­vių pla­na­vi­mas yra la­bai at­sa­kin­gas dar­bas, dirb­ti pi­ giai neap­si­mo­ka. At­ly­gis už ves­tu­ vių pla­na­vimą ne­ga­li būti ma­žes­nis nei 10 pro­c. vi­sos ves­tu­vių sąma­tos“, – dėstė D.Su­gin­tienė. Pa­sak jos, ver­ ta sam­dy­ti ves­tu­vių pla­nuo­toją tuo­ met, kai ves­tu­vių sąma­ta sie­kia apie 16 tūkst. litų. O pla­nuo­jan­tiems kuk­ les­nes ves­tu­ves ga­li už­tek­ti tik ves­ tu­vių pla­nuo­to­jos kon­sul­ta­ci­jos. Dvy­li­kos metų ves­tu­vių pla­ na­vi­mo pa­tirtį tu­rin­ti D.Su­gin­ tienė sakė, kad tik da­bar pa­ste­bi tu­rin­ti įdirbį ir pla­nuo­ti ves­tu­ves jai jau nėra taip sun­ku kaip anks­ čiau. „Įdir­bis duo­da ry­šių, at­si­ran­ da dau­giau su ves­tuvė­mis su­si­ju­sių as­menų ir įmo­nių, ku­riais pa­si­ti­kiu aš ir ku­riuos ga­liu drąsiai re­ko­men­ duo­ti jau­nie­siems“, – teigė ji.

Ser­ge­jaus Mu­li­no nuo­tr.

Ode­ta Blo­ž ienė

„Swed­bank“ As­me­n i­n ių fi­nansų ins­t i­tu­to va­dovė

V

es­t u­v ių biud­ž e­t as – tai pir­m as būsi­m os šei­m os biud­ž e­t as ir sa­vo­t iš­k as būsi­m os šei­m os pi­n igų pla­n a­v i­m o eg­z a­m i­n as. Ves­t uvės, kaip ir kiek­v ie­n as pir­k i­nys, tu­r i bū­ ti la­b ai ge­rai pa­s ver­t as ir ati­t ik­t i fi­ nan­s i­nes ga­l i­my­b es. Ap­s isp­ren­dus tuok­t is pir­m iau­sia siū­lau pra­dėti gal­

Kalbė­da­ma apie ki­tas ves­tuvėms tei­kia­mas pa­slau­gas, pvz., fo­tog­ra­ fa­vimą ar fil­ma­vimą, D.Su­gin­tienė pa­brėžė, kad vi­si jau­na­ved­žiai tu­ ri įsidėmė­ti, jog ves­tu­vių pa­slaugų kai­na neat­spin­di ko­kybės. Sunku planuoti darbus

Nors ves­tu­vių pro­fe­sio­na­lams su­ pla­nuo­ti ves­tu­ves, jas ves­ti, pa­puoš­ ti ir fo­tog­ra­fuo­ti yra vie­ni juo­kai, vis dėlto šia­me vers­le sun­kiau­sia pla­ nuo­ti pa­tį verslą. „Ren­gi­nių or­ga­ ni­za­vi­mo spe­ci­fi­ka to­kia, kad ne­ga­li pa­si­ra­šy­ti vers­lo planų, nes nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ar pa­vyks įgy­ven­din­

vo­t i ne apie iš­k il­mes, o apie tai, kiek tam ga­l i­ma skir­t i pi­n igų. Tra­d i­c iš­k ai reiktų pa­si­kalbė­t i su tėvais ir su­ž i­no­ ti, ar jie ke­t i­n a bei ga­l i pri­s i­dėti. Ne­ re­ko­men­duo­ju ves­t uvėms sko­l in­t is pi­n igų nei iš ban­ko, nei iš ko nors ki­ to. Šventė praei­na la­bai grei­tai, o sko­ lą ga­l i tek­t i grąžin­t i ir ke­le­r ius me­t us. Tik la­b ai aiš­k iai ži­nant sumą ga­l i­ma pra­dėti pla­nuo­t i to­l iau. Taip pat būti­ na pa­s i­l ik­t i bent 10 pro­c . lėšų ne­nu­ ma­t y­toms iš­l ai­doms. Po tru­putį pla­nuo­t i ves­t u­ves reik­ tų pra­dėti jau ko­ne nuo su­žadė­tu­vių die­nos. Lai­kas yra la­bai ge­ras pa­gal­ bi­nin­kas, nes per il­gesnį laiką ga­li­ma su­si­tau­py­t i dau­g iau pi­n igų no­r i­mai šven­tei su­reng­ti, daug ką už­sa­kius iš anks­čiau ga­li­ma gau­ti pi­giau nei se­zo­ no me­tu ir pan.

ti už­sibrėž­tus tiks­lus. Vieną se­zoną ga­li sek­tis, kitą – vis­kas kris­ti že­ myn“, – pa­sa­ko­jo bend­rovės „Ven­ tukų pra­mo­gos“ di­rek­to­rius Juo­zas But­no­rius.Jam pri­tarė ir ki­ti kal­bin­ ti ves­tu­vių pa­slaugų at­sto­vai. Pa­sak Ž.La­tai­tienės, šiuo me­tu jau prii­ ma­mi ves­tu­vių de­ko­ra­vi­mo už­sa­ky­ mai ki­tai va­sa­rai, ta­čiau dėl kai­nos dar ne­si­de­ra­ma, nes neaiš­ku, kiek kai­nuos pa­čios gėlės. Ves­tu­vių fo­ tog­ra­fo S.Mu­li­no pa­stebė­ji­mu, nors ves­tuvės yra am­ži­nas vers­las, nie­ ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ka­da į rinką siū­ ly­da­mi ma­žes­nes kai­nas įžengs pra­ de­dan­tys fo­tog­ra­fai.

Po­ves­tu­vinė ke­lionė jau se­niai ta­ po neat­sie­ja­ma lie­tu­viškų ves­tu­ vių da­limi. „Di­des­nių svy­ra­vimų nėra, net per sunk­metį jau­na­ved­žiai ke­liau­da­vo, daž­nu at­ve­ju net pa­tau­py­da­vo ves­tuvėms, ta­ čiau ke­lionę iš­si­rink­da­vo to­kią, ko­kios abu geid­žia“, – sakė Li­nas Al­do­nis, bend­rovės „No­va­tu­ras“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Ke­lio­nių bend­rovės „Tez Tour“ Rin­ko­da­ros ir viešųjų ry­šių sky­ riaus va­dovės In­gos Aukš­tuo­lytės nuo­mo­ne, po­ves­tu­vinės ke­lionės Lie­tu­vo­je jau ta­po sa­vo­tiš­ka tra­di­ ci­ja, be ku­rios ves­tu­vių pla­na­vi­mas daž­niau­siai ne­beį­si­vaiz­duo­ja­mas. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių pa­stebė­ ji­mu, po­ves­tu­vinėms ke­lionėms lie­tu­viai ne­tau­po. „Už me­daus mėnesį daž­nai mo­ka­ma pu­sant­ ro kar­to ar net dvi­gu­bai dau­giau, nei būtų mo­ka­ma už ana­lo­giš­kos trukmės ato­sto­gas“, – sakė L.Al­ do­nis. Tei­gia­ma, kad jau­na­ved­žiai daž­niau­siai jau būna nu­matę tam tikrą sumą pi­nigų, ku­rią ga­li skir­ti sa­vo po­ves­tu­vi­nei ke­lio­nei. Pa­sak ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių, po­ros me­daus mėnesį daž­niau­ siai leid­žia Tur­ki­jo­je, Kre­tos sa­ lo­je, Mal­jor­ko­je, Ro­do ir Te­ne­rifės sa­lo­se, Bar­se­lo­no­je. Iš to­li­mes­nių kraštų po­pu­lia­ru medų ko­pinė­ ti Tai­lan­de. „Vis la­biau jau­na­ ved­žius do­mi­na Tai­lan­das – šio­je ša­ly­je dau­ge­lis vieš­bu­čių už pa­ pil­domą mo­kestį siū­lo įsi­gy­ti net ir ves­tu­vių ce­re­mo­ni­jos apei­gas. Tai būna gra­ži šventė pa­plūdi­my­ je ar­ba ato­grąžų so­de. San­tuo­ka ofi­cia­liai ne­įtei­si­na­ma, tai la­biau pra­mo­ga, ri­tua­las. Grįžę į lie­tuvą jau­na­ved­žiai san­tuoką tu­ri įre­

gist­ruo­ti met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je“, – sakė I.Aukš­tuo­lytė. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „West Exp­ress“ pro­duktų spe­cia­listės Si­mo­nos Ža­liš­ke­vi­čiūtės tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu jun­ta­mas ves­tu­ vi­nių ke­lio­nių suak­tyvė­ji­mas, kai pa­ti ves­tu­vių ce­re­mo­ni­ja de­ri­na­ ma su ke­lio­ne, t. y. būsi­mi jau­na­ ved­žiai trokš­ta su­si­tuok­ti už­sie­ ny­je ir iš­kart pa­si­ner­ti į me­daus mėne­sio ma­lo­nu­mus.

Li­nas Al­do­nis:

Už me­daus mėnesį daž­nai mo­ka­ma pu­sant­ro kar­to ar net dvi­gu­bai dau­ giau, nei būtų mo­ka­ ma už ana­lo­giš­kos trukmės ato­sto­gas. „Ma­no­me, jog ši ma­da yra ne tik kad at­ėju­si iš už­sie­nio, bet ir iš fi­nan­si­nių su­me­timų: ves­tu­ vių ce­re­mo­ni­ja eg­zo­tiš­ko­je ša­ly­ je kar­tu su poil­siu prie jūros kai­ nuo­ja ne­pa­ly­gi­na­mai pi­giau nei trijų dienų tra­di­cinės lie­tu­viš­ kos ves­tuvės su mais­tu ir gėri­ mais nu­krau­tais sta­lais“, – sakė ji. Pa­sak S.Ža­liš­ke­vi­čiūtės, sa­ vaitės trukmės poil­sis ke­tu­rių žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je kar­tu su ves­tuvė­mis ku­rio­je nors Ka­ribų sa­lo­je ir su tarp­tau­ti­niais skryd­ žiais kai­nuo­ja apie 8 tūkst. litų as­me­niui. O, pa­vyzd­žiui, Če­ki­jo­ je už­tektų ir pusės to­kios su­mos. Po­pu­lia­riau­sia ša­lis, kur kar­tu vyks­ta­ma tuok­tis ir ko­pinė­ti me­ daus, yra Ja­mai­ka, ki­tos la­bai po­ pu­lia­rios – Mau­ri­ci­jus, Mal­dy­vai, Šri Lan­ka, Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ ka, Tai­lan­das, In­do­ne­zi­ja, Kip­ras ir Grai­ki­jos sa­los. Lie­tu­viai medų šil­tuo­se kraš­tuo­se pa­pras­tai ko­ pinė­ja 7–14 dienų.

„„Pa­si­rin­ki­mas: vis dau­giau lie­tu­vių po­rų nu­sprend­žia žie­dus su­mai­

ny­ti šil­tuo­se kraš­tuo­se. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


12

Ketvirtadienis, liepos 12, 2012

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

Vir­tua­li bib­lio­te­ka ak­lų­jų akių švie­sa „„Muziejus: į bažnyčią už­ko­pę smal­suo­liai galės susipažinti su šios

šventovės istorija. 

„Shutterstock“ nuotr.

Kvie­čia aukš­čiau­sia Lie­tu­vos baž­ny­čia Kau­nie­čiams, va­sa­rą su­si­ruo­šu­ siems ge­riau pa­žin­ti ša­liesg­ro­žy­ bes, ne­pro­šal už­suk­ti į Anykš­čius: aukš­čiau­sios Lie­tu­vo­je baž­ny­čios bokš­te įreng­ta ap­žval­gos aikš­te­lė, iš ku­rios jau ant­ro­je lie­pos pu­sė­je bus ga­li­ma gro­žė­tis mies­to ir apy­ lin­kių vaiz­dais.

Ši nau­ja pra­mo­gų vie­ta tu­ris­tams Šv. Ma­to baž­ny­čio­je bus iš­kil­min­ gai at­ver­ta lie­pos 19 d. per tra­di­ ci­nę mies­to šven­tę, o ži­nią apie tai per teat­ra­li­zuo­tą pri­sta­ty­mą tri­ mi­tais pa­skelbs du an­ge­lai, kaip pra­ne­šė Anykš­čių me­nų cent­ras. Į de­ši­nia­ja­me bokš­te įreng­tą aikš­te­lę lan­ky­to­jai tu­rės už­lip­ti laip­tais. Į 33 met­rų aukš­tį ve­da 186 me­ta­li­niai laip­te­liai, ku­riuos ne­ sun­ku įveik­ti per pu­sant­ros mi­nu­

tės. Į vir­šų už­ko­pę smal­suo­liai at­ si­durs tie­siog po tri­mis baž­ny­čios var­pais, o ap­lin­kui at­si­vers Šven­ to­sios upės slė­nio pa­no­ra­ma. Trys di­džio­sios laip­tų aikš­te­lės ir bokš­ to sie­nos atei­ty­je bus pa­nau­do­tos eks­po­zi­ci­joms įreng­ti: čia bus pri­ sta­ty­ta baž­ny­čios is­to­ri­ja, lan­ky­ to­jai pa­žvelgs į se­nų­jų Anykš­čių vaiz­dus nuo­trau­ko­se. Net­ru­kus ap­žval­gos aikš­te­lė taps tik­ra ste­ byk­la: jo­je bus įreng­tas mo­nok­lis, ku­ris leis pa­si­gro­žė­ti ir to­les­nių apy­lin­kių vaiz­dais. Ki­tą­met ke­lias į šią aikš­te­lę su­trum­pės, baž­ny­ čios bokš­te įren­gus lif­tą. Už­kop­ti į aikš­te­lę ir pa­žvelg­ ti iš vir­šaus į Anykš­čius bus ga­li­ ma kas­dien nuo 10 iki 18 val. ne­ mo­ka­mai. KD inf.

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka (LAB) kau­nie­čiams pri­ sta­tė žmo­nėms su re­gos ne­ga­lia skir­ tą pro­jek­tą „Vir­tua­ li ak­lų­jų bib­lio­te­ ka“, nors dau­ge­lis jų dar ne­pa­jė­gūs nau­do­tis pro­jek­to pri­va­lu­mais.

„„Ga­li­my­bės: nau­do­da­mie­si in­ter­ne­tu, ak­lie­ji bib­lio­te­kos lo­by­nus ga­li ty­ri­nė 

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Priei­na­mas ir in­ter­ne­tas

Vie­na iš prio­ri­te­ti­nių LAB veik­ lų – spe­cia­lių for­ma­tų lei­di­nių lei­dy­ba (gar­si­nės kny­gos ir žur­ na­lai, spau­di­niai Brai­lio raš­tu, di­des­nio šrif­to lei­di­niai silp­na­re­ giams ir kt.), ku­rių po­pu­lia­riau­ sias – gar­si­nė kny­ga. Pir­mą­ją Lie­tu­vo­je gar­si­nę kny­gą ne­re­giams – Eduar­do Mie­že­lai­čio poe­mą „Žmo­gus“ 1962 m. įskai­ tė ak­to­rius Ed­var­das Ku­na­vi­čius. Gar­si­nė kny­ga po­pu­lia­ri iki šių die­ nų, nes ją pa­to­gu par­si­neš­ti į na­ mus, „skai­ty­ti“ dir­bant na­mų apy­ vo­kos dar­bus, ke­liau­jant. Ka­dan­gi jau­nes­ni bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai, tu­rin­tys re­gos ne­ga­ lią, drą­siai žen­gia į vir­tua­lią erd­ vę, nau­do­da­mie­si kom­piu­te­riais su pri­tai­ky­ta gar­so sin­te­zės pro­gra­ ma JAWS ir teks­to di­di­ni­mo ek­ra­ne pro­gra­ma MA­GIC (silp­na­re­giams), bib­lio­te­kos spe­cia­lis­tai ėmė svars­ ty­ti ga­li­my­bę at­ver­ti vis­ką, kas yra

kom­piu­te­rio ek­ra­ne (iš­sky­rus pa­ veiks­lė­lius ir tai, kas nė­ra vi­zua­li­ za­ci­ja), žmo­nėms su re­gos ne­ga­lia. Tai­gi, ir in­ter­ne­tą.

riai – gar­si­niai lei­di­niai skir­ti tik re­gos ir ati­tin­ka­mą fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, kaip tai nu­ ma­to Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mas.

Nau­do­sis tik neį­ga­lie­ji

„Vir­tua­lios ak­lų­jų bib­lio­te­kos“ pa­ grin­di­nis tiks­las – iš­sau­go­ti ir po­ pu­lia­rin­ti lie­tu­vių kul­tū­rą, ge­ri­nant elekt­ro­ni­nių lei­di­nių priei­na­mu­mą re­gos ne­ga­lios žmo­nėms. Su­kū­rė­ me elekt­ro­ni­nių lei­di­nių val­dy­mo in­for­ma­ci­nę sis­te­mą (EL­VIS) ir jo­je įdė­jo­me skait­me­ni­nius lei­di­nius“, – pa­sa­ko­jo LAB di­rek­to­rė Ra­sa Ja­ nu­še­vi­čie­nė. Be­si­nau­do­jan­tie­ji in­ter­ne­tu su­ tri­ku­sios re­gos skai­ty­to­jai šios bib­ lio­te­kos pa­slau­go­mis ga­li nau­do­tis 24 va­lan­das per pa­rą, 7 die­nas per sa­vai­tę. „Jie tai ga­li da­ry­ti net nei­ šei­da­mi iš na­mų ir vi­sa­da ras­da­mi jiems rei­ka­lin­gą lei­di­nį“, – R.Ja­nu­ še­vi­čie­nė džiau­gė­si, kad skai­ty­to­jui ne­be­rei­kia lauk­ti, kol gar­si­nę kny­gą į bib­lio­te­ką grą­žins ją paė­mu­sie­ji. Tie­sa, šiuo pa­to­gu­mu ne­ga­li nau­do­tis re­gin­tys vi­suo­me­nės na­

Skai­ty­to­jui ne­be­ rei­kia lauk­ti, kol gar­si­nę kny­gą į bib­lio­te­ką grą­žins ją paė­mu­sie­ji.

Pa­sie­kė ir Kau­ną

Lie­tu­viš­ka gar­si­nė kny­ga jau su­lau­ kė auk­si­nės su­kak­ties – 50 me­tų. Šią pa­slau­gą ak­lie­siems ir silp­na­ re­giams tei­kian­čios LAB iš­ta­kos ir lop­šys yra Kau­ne. Bū­tent lai­ki­no­ jo­je sos­ti­nė­je 1927 m. bu­vo įkur­tas Kau­no ak­lų­jų ins­ti­tu­tas. Šios idė­jos au­to­rius ir ini­cia­to­rius bu­vo ka­rys sa­va­no­ris Pra­nas Dau­nys, ne­te­kęs re­gė­ji­mo ko­vo­se dėl Lie­tu­vos ne­ prik­lau­so­my­bės.

„„ Prie­mo­nės: LAB pla­nuo­se – ne tik gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­niai, bet ir su­tri­ku­sios re­gos stu­den­tams la­biau­siai


13

Ketvirtadienis, liepos 12, 2012

menas ir pramogos

a–

Ni­doje – tradicinė vasara su T.Man­nu Sa­vait­ga­lį pra­si­de­dan­čio tra­di­ci­ nio To­mo Man­no fes­ti­va­lio te­mą šie­met įkvė­pė ra­šy­to­jo Czes­ła­wo Mi­łos­zo an­ti­ko­mu­nis­ti­nė eseis­ti­ kos kny­ga „Pa­verg­tas pro­tas“.

Apie ideo­lo­gi­jos su­ve­džio­to pro­to te­mą su­si­telks ir ke­tu­rios – li­te­ ra­tū­ros, mu­zi­kos, dai­lės ir ki­no – fes­ti­va­lio pro­gra­mos. Tai va­kar pri­sta­ty­da­mi fes­ti­va­lį žur­na­lis­ tams sa­kė jo or­ga­ni­za­to­riai. Į fes­ti­va­lį iš Vo­kie­ti­jos at­vyks ra­šy­to­jas, psi­cho­lo­gas, T.Man­ no vai­kai­tis Fri­do Man­nas, taip pat ra­šy­to­jas, 2011 m. Vo­kie­ti­jos kny­gų pre­mi­jos lau­rea­tas Eu­ge­ nas Ru­gė. Per fes­ti­va­lį T.Man­no me­mo­ ria­li­nia­me mu­zie­ju­je vyks su­si­ ti­ki­mai-dis­ku­si­jos su fi­lo­so­fais: Vil­niaus uni­ver­si­te­to at­sto­vu Al­ vy­du Jo­ku­bai­čiu, sve­čiu iš Len­ki­ jos Bog­da­nu Szlach­ta ir Eu­ro­pos hu­ma­ni­ta­ri­nio uni­ver­si­te­to Vil­ niu­je rek­to­riu­mi Ana­to­li­ju­mi Mi­ chai­lo­vu.

„„Įk­vė­pi­mas: Ni­do­je gy­ve­nu­sio T.Man­no gar­bei pa­va­din­to fes­ti­va­lio

idė­ji­nę li­ni­ją šie­met dik­tuos C.Mi­łos­zo an­ti­ko­mu­nis­ti­nė eseis­ti­kos kny­ga „Pa­verg­tas pro­tas“. Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Mu­zi­kos pro­gra­mą pra­dės tri­ jų for­te­pi­jo­no kon­cer­tų cik­las – bus pri­s ta­ty­tas nau­jas for­te­p i­

jo­nas „Pet­rof“, ku­rį Th.Man­no kul­tū­ros cent­rui pa­do­va­no­jo Vo­ kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­

ri­ja ir am­ba­sa­da Vil­niu­je. Fes­ti­ va­lio mu­zi­kos pro­gra­mos va­do­vė Vy­tau­tė Mar­ke­liū­nie­nė žur­na­lis­ tams sa­k ė, kad se­kant fes­t i­va­ lio te­mą C.Mi­łos­zo kū­ry­ba per­ smelks ir ke­le­tą kon­cer­tų. Pa­sak jos, Lie­tu­vos kom­po­zi­ to­rius Ša­rū­nas Na­kas fes­ti­va­liui pa­ra­š ė spe­c ia­l ų kū­r i­n į, skir­t ą for­te­p i­jo­n ui. Fes­t i­va­ly­je da­ly­ vaus ir at­li­kė­jai iš Vo­kie­ti­jos. Ki­n o pro­g ra­m o­j e bus de­ monst­ruo­ja­mi trys vo­kie­čių re­ži­ sie­rių vai­dy­bi­niai fil­mai, taip pat 2011 m. su­kur­tas Gied­rės Žič­ky­ tės do­ku­men­ti­nis fil­mas „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, iki lie­pos 21 d. truk­sian­čio fes­ti­va­lio ren­ gi­niai vyks tra­di­ci­nė­se vie­to­se: T.Man­no me­mo­ria­li­nia­me mu­ zie­ju­je, Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ ro­nų baž­ny­čio­je, Ne­rin­gos is­to­ ri­jos mu­zie­ju­je, V. ir K.Miz­gi­rių me­n i­n in­k ų na­m uo­se bei Ni­d os me­no ko­lo­ni­jo­je. KD inf.

kryžiažodis

ė­ti ir nei­šei­da­mi iš na­mų. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

LAB fi­lia­lo Kau­ne, Sa­va­no­rių pro­spek­te, is­to­riš­kai su­si­for­ma­vu­ sio­je ne­re­gių gy­ve­na­mo­jo­je mies­to da­ly­je, pa­slau­go­mis nau­do­ja­si apie 650 re­gos ne­ga­lios žmo­nių. Šio fi­ lia­lo lan­ky­to­jams su­da­ry­tos są­ly­gos nau­do­tis vir­tua­lios bib­lio­te­kos pa­ slau­go­mis, ta­čiau dau­gu­mai re­gos ne­ga­lios skai­ty­to­jų trūks­ta kom­ piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių ir ga­li­my­bės juos la­vin­ti. Anot LAB Kau­no fi­lia­lo ve­dė­jos Ire­nos Bla­ že­vi­čie­nės, šios bib­lio­te­kos skai­ ty­to­jams, no­rin­tiems įsi­sa­vin­ti nau­jo­ves, tai pa­dės pa­da­ry­ti spe­ cia­lis­tai. Kaip sa­kė pui­kiai kom­piu­te­ riu dir­ban­tis re­gos ne­ga­lią tu­rin­tis Ar­vy­das Juch­na, jau­niems ne­re­ giams, ku­rie stu­di­juo­ja aukš­to­sio­ se mo­kyk­lo­se, kom­piu­te­ris – ne pro­ble­ma, o štai iš­mo­ky­ti nau­do­ tis kom­piu­te­riu vy­res­nio am­žiaus ne­re­gius – ne­leng­va už­duo­tis. So­li­daus am­žiaus re­gos ne­ga­lios žmo­nės ne­la­bai no­riai lan­ko spe­ cia­lius kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus.

rei­ka­lin­gi va­do­vė­liai.

Šią savaitę laimėkite knygą „Vasaros duetas“.

Emos Darcy „Saldus kerštas“. Žakvinas Luisas Sola – aistringas turtuolis. Žavioji Nikolė Ašton paliko jį prieš penkerius metus, bet jis vis dar negali su tuo susitaikyti. Galiausiai pasitaiko puiki proga suvesti sąskaitas: Nikolė trūks plyš privalo sumokėti senas skolas ir pasiūlo Žakvinui sandorį. Sharon Kendrick „Tarp keršto ir meilės“. Sorča, per sesers vestuves bažnyčioje išvydusi Čezarę di Arkangelą, nubąla. Ji žino, kad gražuolio multimilijonieriaus pasirodymas nieko gero nežada. Ir iš tiesų – Čezarė rezga keršto planus. Jis privalo sugundyti vienintelę kadaise jį atstūmusią moterį.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, liepos 17 d.


14 2

ketvirtaDIENIS, liepos 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������ 14, 15 Parduoda� ������������������������������������������ 15, 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia� ������������������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17 Dovanoja�������������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908.

Paslaugos Medikų

984557

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 976917

Siūlo darbą

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 698 00 955.

AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus, baldų apmušėjus, darbuotojus stalių ūkio darbams atlikti. Darbas nuolatinis. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768. 986717

AB Kelmės pieninė reikalingas darbuotojas, turintis maisto pramonės technologo išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą einant technologo pareigas. CV siųsti e. paštu vale.leonaviciene@cheese.lt. 987305

Baldų gamyklai Domeikavoje reikalingi: baldžiai, baldų surinkėjai, montuotojai. Tel. 8 657 52 722. 987435

Dirbti naujai atidarytame restorane reikia virėjų ir barmenų. Palankus darbo grafikas, atlyginimas sutartinis. Tel. 8 693 50 400. 987361

Dirbti nuolat reikalingi: automobilių plovėjai, salonų valytojai. Tel. 712 525. 985884

Įmonė ieško sandėlio darbuotojo. Reikalavimai: atsakingas požiūris į darbą; automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas; gera sveikatos būklė ir greita orientacija. Privalumai: rusų, anglų kalbų žinios; darbo patirtis. Įmonė siūlo: geras darbo sąlygas, įdomų darbą. Tel. 8 698 11 484 nuo 9 iki 16 val. 987184

Kepyklai Panemunėje reikalingi: tešlos paruošėjas ir bandelių kepėja. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 987163

Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas automobilių šaltkalvis. Tel. 8 687 37 323. 976953

Nuolat dirbti Kaune reikalingi mūrininkai ir betonuotojai. Tel. 8 698 48 288, 8 612 00 350. E. p. info@statvilsta.lt.

987520

Reikalingas automobilių skardų meistras dirbti autoservise. Tel. 8 698 31 778. 987436

Reikalingi darbuotojai dirbti kebabų kioske. Tel. 8 604 46 799, 8 618 52 240. 987565

Reikalingi: darbininkai prižiūrėti, valyti patalpas, objektus, sandėlininkai, salės, gamybos, apsaugos darbuotojai, vairuotojai. Tel. 8 600 37 610. 982761

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

986827

Siuvame lengvuosius viršutinius mot. drabužius. Skubiai reikalingi 5 patirtį turintys siuvėjai (-os) siūti universaliomis siuvimo mašinomis ir gatavos produkcijos lygintojas (-a). Garantuojame 1200 Lt mėnesinį atlygį. Nuolatinis darbas, laiku mokamas atlyginimas, nedirbame viršvalandžių. Su nerimtais ketinimais nesikreipti. Teirautis tel. 8 601 44 874 nuo 7 iki 16 val. 982144

Skubiai reikalinga siuvėja siūti ir taisyti drabužius visai darbo dienai. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas, visos soc. garantijos. Tel. 8 673 06 774.

987335

Prancūziškų kepyklėlių tinklas „Mon Ami boulangerie“, kepantis pačios aukščiausios kokybės natūralius skanėstus ir duoną, ieško kepėjos-konditerės. Priimsime dirbti sąžiningą, draugišką ir turinčią patirties kepėją. Atlygis nuo 90 Lt (plius mokesčiai) už darbo dieną. Mes siūlome visada laiku mokamus oficialius atlyginimus, teisingą požiūrį į darbuotojus, gerą darbinę nuotaiką ir galimybę tobulėti. Tel. 8 615 85 436. 987438

981741

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

982840

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) dirbti mažoje kepyklėlėje, gali būti studentė (-as). Tel. 8 633 78 962, e. paštas darbuxs@gmail.com.

48 m. moteris ieško darbo prekyboje (prekiauti maisto prekėmis, moka dirbti kasos aparatu). Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 604 08 752.

987768

987836

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981312

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 984911

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 980329

Kompiuterių taisymo paslaugos. Nemokamas atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 987119

987440

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 967424

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 973365

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 987355

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 985662

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315.

981767

Statybos, remonto

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 973422

968459

972047

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 982985

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

980654

986631

Darau šlaitinių stogų karkasus. Remontuoju, renovuoju senus stogus. Dengiu įvairia danga, darau apdailą, gaminu detales iš skardos. Skardinu. Tel. 8 670 88 722.

Buitinės technikos remonto

986599

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

980667

Dažau fasadus, sodo namelius, butus, laiptines ir įvairios paskirties patalpas. Atlieku plastikinių langų apdailą. Esu rimtas padorus meistras. Tel. 8 607 03 388, 8 672 77 316. www.m-apdaila.lt.

981364

986394

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, šaldytuvų, elektrinių orkaičių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

986378

985516

Ieško darbo

987085

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

986657

Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861.

979175

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Viešbučiui „Via Baltica“ reikalinga kambarinė. Kreiptis tel. 8 656 39 311, viabalticapramogos@gmail.com.

984518

Atliekame drenažo, lietaus ir buitinės kanalizacijos, vandentiekio įrengimo, valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

969334

Apdailos darbai. Glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminato klojimas. Nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 652 81 741.

976171

UAB „Svelitus“ Kaune reikalingas sandėlio vadovas. Darbo pobūdis: ūkinių ir buities prekių sandėliavimas; darbų organizavimas bei kontrolė. Reikalinga 3 metų patirtis. CV siųsti remigijus@vikingo.lt. 987503

980980

Dujų įranga automobiliams. Montavimas, remontas, lizingas, kompiuterinė diagnostika. Tiesioginis dujų įpurškimas. UAB „Vikabaltus“, Islandijos pl. 213E, Kaunas, tel. 705 862, 8 676 22 707. Patyrę meistrai kokybiškai remontuoja automobilių variklius ir važiuoklę, atlieka kompiuterinę diagnostiką, yra galimybė atvykti pas klientą. Tel. 8 602 98 953.

987485

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441.

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777. Transporto įmonei reikalingi transporto priežiūros vadovas (mechanikas) ir transporto vadybininkas. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777.

Kompiuterininkų

986185

981073

987479

986244

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

987537

986319

Plečianti gamybą įmonė ieško siuvėjų, mezgimo operatorės ir mezgimo cecho pamainos viršininko (-ės). Teirautis darbo dienomis tel. 393 804, 393 893.

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

981984

985592

987805

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręžiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737. 985040

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 986651

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 983993

Nukelta į 15 p.


153

ketvirtaDIENIS, liepos 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Du patyrÄ™ meistrai atlieka paruoĹĄimo, daĹžymo, tapetavimo darbus. Montuoja gipsÄ…. Tinko remontas ir lyginimas. Tel. 8 686 38 118, 8 682 87 697. 987311

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Ďrengiame komunikacijas: vandentiekį, drenaŞą, buitines nuotekas ir kt. Tel. 8 677 45 566. 984497

Plastikiniai langai, ťarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 982546

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ— patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt. 978654

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, PartizanĹł g. 87A. 980206

GILUMINIAI VANDENS GRÄ˜Ĺ˝INIAI. KokybiĹĄkai ir nebrangiai gręŞiame vandens gręŞinius, prijungiame ÄŻ namÄ…, suteikiame nuolaidas bei garantijÄ…. Nemokamai atvaĹžiuojame ÄŻ vietÄ…, konsultuojame. Tel. 8 640 75 555. www.hidrogela.lt. 980233

Glaistau, daĹžau, tapetuoju. Atlieku ir kitus statybinius darbus. Galiu pristatyti medĹžiagas. Tel. 8 615 95 044.

985859

Greitai ir kokybiĹĄkai atliekame vidaus tinkavimo darbus profesionalia KNAUF ÄŻranga, kalkiĹł ir gipso miĹĄiniais. Tel. 8 687 92 558. 987282

Greitai ir kokybiĹĄkai remontuojame daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptines. Turime 10 metĹł patirtÄŻ. Dirbame uĹž prieinamÄ… kainÄ…. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 987810

GrindĹł betonavimas Kaune ir Kauno r., konsultuojame, suteikiame garantijÄ…, tiekiame medĹžiagas. Tel. 8 678 19 899. 987125

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430. 985529

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 979293

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 984131

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 985357

Šarvuotos durys sandėliukams, butams ir namams. GaraŞų vartai. Gamyba, montavimas. Tel. 8 685 05 590, 8 677 39 385. 986258

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 982683

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 982870

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas ir kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

973447

980875

Kasame tvenkinius, atliekame ĹžemÄ—s stumdymo, lyginimo darbus, veĹžame juodĹžemÄŻ, ĹžvyrÄ…, skaldÄ…. Pasiteirauti tel. 8 685 58 989, 8 678 80 555, Dainius.

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ—gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

985316

KeiÄ?iame asbestinius stogus ÄŻ kt. stogĹł dangÄ…, padedame kaimo tipo vietoviĹł gyventojams susitvarkyti dokumentus kompensacijai dÄ—l asbestiniĹł stogĹł keitimo. Tel. 8 687 75 804. 975383

Klijuoju plyteles. Darau nuimamus vonios, vamzdĹžiĹł uĹždengimus, plastikines lubas. KeiÄ?iu unitazus. KokybÄ—, garantija. Tel. 454 854, 8 617 24 686. 987464

Klojame trinkeles (medŞiagos – kliento arba mōsų). Statome įvairius bortelius. Turime 10 m. patirtį. Dirbame be tarpininkų. Tel. 8 601 69 088, 8 678 89 926. 987367

KLOJAME TRINKELES, ĹĄaligatvio plyteles. Statau vejos, gatvÄ—s bortelius, sulyginu ĹĄulinius. RuoĹĄiame pagrindus. AtveĹžame medĹžiagas. Tel. 8 674 68 080. 986972

KokybiĹĄkai klojame trinkeles, statome vejos, kelio kelkraĹĄÄ?ius. Atliekame ÄŻvairius statybos darbus. Suteikiame garantijÄ…. Tel. 8 603 07 219. 986756

KokybiĹĄki gaminiai iĹĄ metalo pagal uĹžsakymÄ…: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos, armatĹŤrĹł lankstymas, rostverkĹł gamyba. Tel. 8 657 88 778. 985493

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 980101

Nebrangiai montuojame gipskartonÄŻ, atliekame kitus vidaus darbus. 15 m. patirtis. Tel. 8 603 19 204. 986032

Pakabinamosios lubos: mineralinÄ—s, aliumininÄ—s, fibrocementinÄ—s, plieninÄ—s. LubĹł montavimas. Tel. 8 611 33 973; www.lubos.lt. 978326

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 986041

PastatĹł ĹĄiltinimas putĹł polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. DaugiabuÄ?iĹł laiptiniĹł remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 987568

984110

Statome karkasinius bei mĹŤrinius namus. Dengiame stogus. Rekonstruojame. Vidaus ir lauko apdaila. Tveriame tvoras. Konsultuojame, padedame ÄŻsigyti medĹžiagas. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581. 981924

StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 980768

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ…Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ… ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 977745

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome pavÄ—sines ir tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 982204

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... AtveĹžame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 985995

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 985869

KietĹłjĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, svetainÄ—s komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, Ĺžur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963850

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 987468

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 969282

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 980832

IĹĄvykstate ir neturite kur palikti savo augintinio? KreipkitÄ—s ÄŻ ĹĄunĹł vieĹĄbutÄŻ, priĹžiĹŤrimÄ… veterinarijos gydytojo. Tel. (8 37) 553 986, 8 612 87 099. 980109

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 985936

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 982226

Perkraustymai, perveĹžimai krovininiais mikroautobusais iki 1,5 t. BaldĹł, pianinĹł perveĹžimas, uĹžneĹĄimas. KrovÄ—jĹł paslaugos. 1val. 30 Lt. Nemokamas buitinÄ—s technikos iĹĄveĹžimas. www.kraustausi.lt. Tel. 8 608 79 849. 987154

986079

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 979788

Tveriame, remontuojame tvoras. Gaminame ir montuojame vartus, vartelius. Atliekame suvirinimo darbus. Metalo darbai. Tel. 8 674 52 897.

Žolės pjovimas trimeriu, gyvatvorių karpymas. Iťraťomos sąskaitos. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 985845

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

987700

Tvoros, pamatĹł liejimas, ÄŻvairiĹł tvorĹł montavimas. Tel. 8 650 41 130. 987344

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ…ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 975950

1 kambario butÄ… Dainavos r. (III a., bendr. pl. 20,02 kv. m, maĹži mokesÄ?iai, tvarkingas, galima gyventi iĹĄ karto, su baldais, didelis balkonas). Kaina 55 000 Lt. Tel. 8 651 67 132. 985481

1 kambario butÄ… PartizanĹł g. (bendr. pl. 34 kv. m, 5/3 a., blokinis, vidinis). Tel. 8 646 43 637.

985798

Vidaus ÄŻrangos Plisuotos ĹžaliuzÄ—s, roletai, romanetÄ—s, tinkleliai nuo vabzdĹžiĹł – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 984971

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 982276

1/2 rÄ…stinio namo A.Ĺ anÄ?iuose, prie Ä„Ĺžuolyno. Gyvenamasis pl. 40 kv. m, b. pl. 80 kv. m. RĹŤsys, palÄ—pÄ—, 1 a ĹžemÄ—s. Skubiai, be tarpininkĹł. Tel. 8 647 09 730. 987149

2 kambariĹł butÄ… Centre, E.OĹžeĹĄkienÄ—s g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturiĹł aukĹĄtĹł plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 987236

2 a. rÄ…stinÄŻ aptinkuotÄ… namÄ… Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose, Kranto 17-oji g., bendr. pl. 113 kv. m, renovuotinas, 13,5 a ĹžemÄ—s. Kaina 155 000 Lt. Tel. 8 699 83 228. 986287

2 k. butÄ… A. Ĺ anÄ?iuose, AĹĄmenos 2-oji g. (8/1 a., nauja statyba, 54 kv. m, autonominis ĹĄildymas, virtuvÄ—s baldai, puikiai ÄŻrengtas, balkonas). Kaina 194 000 Lt. Tel. 8 676 20 424.

4 kambariĹł butÄ… KalnieÄ?iuose (5/4 a., 78 kv. m, su baldais ir buitine technika, tvarkingas, suremontuotas, ĹĄiltas, ekonomiĹĄkas iĹĄlaikymas). Tel. 8 612 23 057.

987442

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, naujame kvartale, prie puĹĄynÄ—lio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

2 k. butÄ… Centre, KÄ™stuÄ?io g. (3/3 a., mĹŤr., b. pl. 55 kv. m, kamb. nepereinami, nauji mediniai langai su stiklo paketais). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 985731

2 kambariĹł butÄ… miesto centre. Plytinis namas, 5/5 a., Vasario 16-osios g. Tvarkingas. Tel. 8 603 91 022. 987328

2 kambariĹł butÄ… nuosavoje valdoje (3 a sklypas ir garaĹžas) Aleksote, TyruliĹł g. Autonominis ĹĄildymas. Tel. 8 603 91 022. 987334

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 699 83 228. 986285

2012 08 14 14 val. vyks BUAB „Techneta“ turto varĹžytynÄ—s. Parduodama: 1. Turtas, parduodamas kartu: ÄŻkeistos prekybinÄ—s ir administracinÄ—s patalpos bei mechaninÄ—s dirbtuvÄ—s, vidutinio slÄ—gio dujĹł tinklai ir kiti nekilnojamojo turto priklausiniai Ateities pl. 34, Kaunas – pradinÄ— pardavimo kaina 920 000 Lt. 2. ÄŽkeistos tvirtinimo detalÄ—s, parduodamos kartu – pradinÄ— pardavimo kaina 100 800 Lt. 3. Baldai, kompiuterinÄ— technika ir kitas materialus turtas (su nomenklatĹŤra ir kainomis galima susipaĹžinti pas administratoriĹł). Informacija teikiama tel. 8 698 73 317, e. p. z.smolskas@vvrc.lt. 986664

3 k. butÄ… Baltijos g., VII a., abipusis iĹĄplanavimas, bendr. pl. 68 kv. m, suremontuotas, su dalimi baldĹł ir buitine ÄŻranga. Tel. 8 699 83 228.

986288

AntstolÄ— Sonata VaicekauskienÄ— 2012 08 01 10 val. skelbia pirmÄ…sias vieĹĄÄ…sias varĹžytynes turtui: ĹžemÄ—s sklypui, bendr. pl. 0,1267 ha, naudojimo pobĹŤdis – maĹžaaukĹĄÄ?iĹł gyvenamĹłjĹł namĹł statybos, esanÄ?iam VijĹŤkĹł k., UĹžliedĹžiĹł sen., Kauno r., priklausanÄ?iam Lukui MaÄ?iui. PradinÄ— turto kaina 76 800 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytynÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Sonatos VaicekauskienÄ—s kontoros sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankasâ€?. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi teisÄ™ pateikti antstolei savo teisÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus. Pirmosios vieĹĄosios varĹžytynÄ—s vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolÄ— S.VaicekauskienÄ—, padÄ—jÄ—jos N.MickĹŤnienÄ—, O.KaÄ?enauskaitÄ—. 987574

AntstolÄ— Sonata VaicekauskienÄ— 2012 08 01 11 val. skelbia pirmÄ…sias vieĹĄÄ…sias varĹžytynes turtui: 2 kambariĹł butui, bendr. pl. 49,35 kv. m, su rĹŤsiu 10,73 kv. m, butas 1 aukĹĄte, esanÄ?iam JotvingiĹł g. 3–41, Kaune, priklausanÄ?iam Laimai GuleviÄ?iĹŤtei. DÄ—l turto apĹžiĹŤros skambinti tel. 8 676 93 721. PradinÄ— turto kaina 72 000 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytynÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Sonatos VaicekauskienÄ—s kontoros sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankasâ€?. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi teisÄ™ pateikti antstolei savo teisÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus. Pirmosios vieĹĄosios varĹžytynÄ—s vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolÄ— S.VaicekauskienÄ—, padÄ—jÄ—jos N.MickĹŤnienÄ—, O.KaÄ?enauskaitÄ—. 987575

AntstolÄ— Sonata VaicekauskienÄ— 2012 08 01 12 val. skelbia pirmÄ…sias vieĹĄÄ…sias varĹžytynes turtui: 2 kambariĹł butui, bendr. pl. 51,67 kv. m, su rĹŤsiu, butas 8-ajame aukĹĄte, esanÄ?iam UkmergÄ—s g. 22–78, Kaune, priklausanÄ?iam Dariui BaceviÄ?iui. DÄ—l turto apĹžiĹŤros skambinti tel. 8 608 61 753. PradinÄ— turto kaina 82 400 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytynÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Sonatos VaicekauskienÄ—s kontoros sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankasâ€?. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi teisÄ™ pateikti antstolei savo teisÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus. Pirmosios vieĹĄosios varĹžytynÄ—s vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolÄ— S.VaicekauskienÄ—, padÄ—jÄ—jos N.MickĹŤnienÄ—, O.KaÄ?enauskaitÄ—. 987577

987425

985730

AntstolÄ— Sonata VaicekauskienÄ— 2012 08 01 9 val. skelbia antrÄ…sias vieĹĄÄ…sias varĹžytynes turtui: ½ daliai ĹžemÄ—s sklypo, kurio bendr. pl. 0,4100 ha, unikalus Nr. 527000100318, paskirtis – ĹžemÄ—s ĹŤkio, esanÄ?iam DidvyriĹł k., Raudondvario sen., Kauno r., priklausanÄ?iam Ramunei Feizaitei. DÄ—l turto apĹžiĹŤros skambinti R.Feizaitei tel. 8 657 60 546. PradinÄ— turto kaina 11 400 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytynÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Sonatos VaicekauskienÄ—s kontoros sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankasâ€?. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi teisÄ™ pateikti antstolei savo teisÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus. Antrosios vieĹĄosios varĹžytynÄ—s vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolÄ— S.VaicekauskienÄ—, padÄ—jÄ—jos N.MickĹŤnienÄ—, O.KaÄ?enauskaitÄ—. 987567

AntstolÄ— Sonata VaicekauskienÄ— 2012 08 29 10 val. skelbia antrÄ…sias vieĹĄÄ…sias varĹžytynes turtui: gyvenamajam namui, bendr. pl. 334,75 kv. m, ir ĹžemÄ—s sklypui, bendr. pl. 0,0771 ha, unikalus Nr. 525000020236, esantiems LakĹĄtingalĹł g. 23, GaiĹžinÄ—liĹł k., Kauno r., priklausantiems Juozui Dubickui. DÄ—l turto apĹžiĹŤros skambinti J.Dubickui tel. 8 612 62 371. PradinÄ— turto kaina 132 000 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytynÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Sonatos VaicekauskienÄ—s kontoros sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankasâ€?. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi teisÄ™ pateikti antstolei savo teisÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus. Antrosios vieĹĄosios varĹžytynÄ—s vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolÄ— S.VaicekauskienÄ—, padÄ—jÄ—jos N.MickĹŤnienÄ—, O.KaÄ?enauskaitÄ—. 987552

AntstolÄ— Sonata VaicekauskienÄ— 2012 08 29 9 val. skelbia pirmÄ…sias vieĹĄÄ…sias varĹžytynes turtui: administracinÄ—ms patalpoms 2–1 iki 2-8, bendr. pl. 88,56 kv. m, plane 2–1, esanÄ?ioms Vasario 16-osios g. 7, Kaune, priklausanÄ?ioms Olegui Jermolajevui ir Tatjanai Jermolajevai. DÄ—l turto apĹžiĹŤros skambinti tel. 8 641 77 739, 8 620 76 570. PradinÄ— turto kaina 192 800 Lt. Norintieji dalyvauti vieĹĄosiose varĹžytynÄ—se turi ÄŻneĹĄti 10 proc. pradinÄ—s turto vertÄ—s ÄŻ antstolÄ—s Sonatos VaicekauskienÄ—s kontoros sÄ…skaitÄ… Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankeâ€?. Parduodamo turto nuosavybÄ—s apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises ÄŻ parduodamÄ… turtÄ…, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi teisÄ™ pateikti antstolei savo teisÄ™ patvirtinanÄ?ius dokumentus. Pirmosios vieĹĄosios varĹžytynÄ—s vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolÄ— S.VaicekauskienÄ—, padÄ—jÄ—jos N.MickĹŤnienÄ—, O.KaÄ?enauskaitÄ—. 987544

Bankrutavusi UAB „Hermio projektai“ parduoda prekybos patalpas, bendras plotas 87,24 kv. m, esanÄ?ias VersmÄ—s g. 3, JonuÄ?iĹł II k., Garliavos sen., Kauno r. PradinÄ— turto pardavimo kaina 142 000 Lt (su PVM). PasiĹŤlymai dÄ—l turto ÄŻsigijimo priimami UAB ÄŽmoniĹł bankroto administravimo ir teisiniĹł paslaugĹł biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, faksas (8 37) 308 948, e. paĹĄtas biuras@adminbiuras.lt. 987465

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 976729

IeĹĄkome iĹĄsinuomoti arba pirkti butÄ… Kaune arba ĹĄalia Kauno. Martynas, tel. 8 657 53 810. 980349

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldÄ—jimo, paskolĹł, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 311 208. 987581

MobilĹł namelÄŻ (2 miegamieji, virtuvÄ—, tualetas, duĹĄo kabina, du ÄŻÄ—jimai, Ĺžidinys, su baldais ir ÄŻranga). Tel. 8 680 72 322.

986809

Nukelta ÄŻ 16 p.


16 2

ketvirtaDIENIS, liepos 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

983414

Mūrinį namą su 8 a sklypu Šančiuose, Kranto 16-oji g. Kaina 135 000 Lt. Tel. 8 603 91 022.

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Tel. 8 630 41 245. 979509

987332

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

982836

986985

Vieno aukšto naujos statybos karkasinį namą Alksnių g., Vaišvydavoje (b. pl. 80 kv. m, 8,5 a sklypas). Kaina 175 000 Lt. Tel. 8 652 21 880. 978157

4,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą Babtų sen., 25 km nuo Kauno. 230 m ribojasi su autostrada Kaunas–Klaipėda. 1 aro kaina 260 Lt. Tel. 488 448, 8 616 03 924. 984547

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Parduodama tvarkinga sodyba su visais patogumais. Sodyba yra Jurbarko rajone, Veliuonos seniūnijoje, Tamošių kaime. Tel. 8 698 38 500, e. paštas akm@centras.lt. 986708

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 982083

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821552

Šaldytuvai, šaldikliai, skalbykės, viryklės, integruojama technika. Nauji modeliai, pigiau nei kitur. BUITEX, Taikos pr. 43, Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570; www.buitex.lt. 976364

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 983141

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 969256

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 981243

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 981501

Automobilių supirkimas. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 981229

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, šviesūs (dydžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 976518

Pigiai parduodame pjautą statybinę medieną. Turime įvairių matmenų. Atvežame. Tel. 8 698 28 910. 985599

Maisto prekės Parduodu bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, kopūstus, agurkus. Pristatau į vietą, išrašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 976484

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 983703

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 970439

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968715

Kitos prekės

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902.

Įvairūs Akcininkams!

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 980723

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 980700

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 982171

982125

Statybinės medžiagos

Perka

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 981476

Perkame nekilnojamąjį turtą: miškus, butus, sklypus. Gali būti su skolomis ar areštuoti. Tel. 8 659 40 213. 986227

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 976867

Perku mišką su žeme. Tel. 8 604 74 207, e. paštas miskeliai@yahoo.com. 980963

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 800 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 980744

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968625

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 600 72 072. Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 8 600 40 550, 8 614 23 050. Namą, dalį namo, kotedžą Kaune ar šalia Kauno, su autonominiu šildymu. Tel. 300 915, 8 676 22 955.

985729

985030

UAB „Brasta” akcininkams! Šaukiamas visuotinis UAB „Brasta” akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2012 m. rugpjūčio 17 d. 17 val. Palemono g. 1, Kaune. Susirinkimo darbotvarkė: 2011 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 2. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Direktorius Mindaugas Bendikas. 987586

Išsinuomoja 50 m. dirbantis vyras išsinuomotų kambarį. Gali būti ir be patogumų. Tel. 8 683 33 299. 987142

Gabenimai

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 987666

„Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978711

A. Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. 971350

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 682 55 681. 983680

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 981720

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 980181

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 25 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975403

Paskolos

980149

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 982030

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 984409

Atvežu (20 t – 12 kub. m/6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 979905

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

984167

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 981049

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų ir juodžemio iki 11 kub m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 986605

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 974285

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 987466

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt, turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

967250

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 981601

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 981546

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 981525

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 979767

Kiti Likviduojama UAB „Wellness&Energy“, įm. k. 302659721, buveinės adresas Kovo 11-osios g. 118–49, Kaunas. Duomenų tvarkytojas VĮ Registrų Centras Kauno filialas. 987153

Nukelta į 17 p.

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 985634

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 984068

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Atvežame malkų miškavežiu. Malkos trinkelėmis. Brangiai perkame mišką. Tel. 8 618 28 211. 982524

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

986891

Malkas – lapuočių, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraižų. Atvežame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 987056

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736.

985580

Nebrangiai parduodu malkas trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 975233

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 984647

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas ir atraižas. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001. 945644

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


17 3

ketvirtaDIENIS, liepos 12, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

kviečia mokytis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kiti UAB „Geležinkelio detalės“ informuoja, jog 2012 07 02 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė planuojamos ūkinės veiklos „Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas (įskaitant surinkimo ir sandėliavimo veiklą)“ atrankos išvadą Nr. 60 (PAV)-D2-1560, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Geležinkelio detalės“, Kaunakiemio g. 5, LT-44351 Kaunas. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – A.Juozapavičiaus pr. 122, LT-45101 Kaunas. Su išsamesne informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 20 d. d. laikotarpiu nuo šio skelbimo datos galima susipažinti UAB „Geležinkelio detalės“, Kaunakiemio g. 5, LT-44351 Kaunas, kontaktinis tel. 8 612 31 210. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus (raštu) dėl atrankos išvados persvarstymo 20 d. d. laikotarpiu nuo šio skelbimo datos galima teikti atsakingai institucijai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 401 292, faks. (8 37) 320 854, arba užsakovui UAB „Geležinkelio detalės“, Kaunakiemio g. 5, LT-44351 Kaunas, kontaktinis tel. 8 612 31 210. 987588

UAB „Geležinkelio detalės“ informuoja, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 08 11 raštu Nr. KR12-2479/119 patvirtinta planuojamos ūkinės veiklos – Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas ir perdirbimas A.Juozapavičiaus pr. 122, Kaune, – poveikio aplinkai vertinimo programa skelbiama negaliojančia.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

STUDIJUOK VILNIAUS UNIVERSITETE KAUNE! Kolegijų absolventams – pokoleginių studijų (2 m.) ir papildomųjų studijų (1 m.) programos Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete: ĩ Ekonomika, ĩ Vadyba ir verslo administravimas, ĩ Kultūros vadyba.

*Studijos – nuolatinės (4 m.), organizuojamos pasirenkant dieninį, vakarinį ar sesijinį tvarkaraštį. Daugiau informacijos: VU KHF Priėmimo komisijoje, Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas. Tel. (8 37) 201 501, e. paštas infostudijos@vukhf.lt, Skype vukhf_priemimas, www.khf.vu.lt

Nebrangus poilsis Šventojoje, privačiame vienkiemyje. Patogumai bendri. Pasiūlymas tinka mėgstantiems ramybę. Galima statyti palapines ir namelius ant ratų. Tel. 8 638 54 440. 987842

Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 30 Lt. Savanorių pr. 3 (kieme). Tel. 205 898, 8 673 97 498. 982268

Pamesta Pamestą brandos atestatą B Nr. 163747, 1997 m. išduotą Jolitai Gražytei, laikyti negaliojančiu.

987500

Pamestą V.A.Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos baigimo diplomą, išduotą Arvydui Bendinskui, laikyti negaliojančiu. 987307

informuoja V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA kvie­čia ma­žuo­sius kau­nie­čius į pro­jek­ to SKAITYKIME DRAUGE: ATOSTOGOS SU KNYGA va­sa­ros sto­vyk­lė­les. Lie­pos 12 d. 13 val. Ei­gu­lių pa­da­li­ny­je (Šiau­rės per. 95) su vai­kais su­si­tiks ra­šy­to­ jas Lai­mo­nas Inis ir dai­li­nin­kas Vla­di­mi­ras Be­res­nio­vas. Lie­pos 13 d. 11.30 val. Ža­lia­kal­nio pa­da­li­ ny­je (Sa­va­no­rių pr. 56) vai­kų lau­kia su­si­ti­ki­ mas su dai­li­nin­ku, ra­šy­to­ju Gvi­du La­ta­ku. Nuo lie­pos 16 iki 20 d. vai­kus į va­sa­ros sto­ vyk­lė­les kvie­čia „Alek­so­to” pa­da­li­nys (Vei­ ve­rių g. 43) ir „Skry­džio” pa­da­li­nys (Kal­nie­ čių g. 174).

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Dėmesio: Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

– Akcija galioja kelionėms iki 2012 08 31.

Pasinaudok pasiūlymu ir aplankyk rojaus kampelį Šiaurės Vokietijoje su draugais ar šeima.

– Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m.

Kelto bilietas trivietei kajutei ir automobilio perkėlimui iš/į Zasnicą – nuo 300 Lt (asm.)

977650

Įvairūs KELEIVIAMS Nuo 2012 m. liepos 16 dienos dėl remonto darbų sustabdžius autobusų eismą Mažeikių ir Danų gatvėse, 43-iojo maršruto autobusų eismas nukreipiamas A.Juozapavičiaus pr. Keičiasi 43-iojo maršruto darbo ir poilsio dienų eismo tvarkaraščiai. Nuo liepos 16 d. pakoreguotas 1-ojo maršruto autobusų darbo dienų eismo tvarkaraštis. Eismo tvarkaraščiai papildomai www.kvt.lt, skelbiami internete: www.kaunoautobusai.lt. DARBO DIENOMIS 1-asis maršrutas: Kauno pilis – A.Juozapavičiaus pr. Iš stotelės „A.Juozapavičiaus pr.“ 04:26 04:59 05:29 05:47 06:09 06:29 06:49 07:07 07:28 07:47 08:10 08:30 09:13 09:42 10:04 10:26 10:57 11:18 11:39 12:09 12:32 13:00 13:23 13:47 14:13 14:39 15:03 15:19 15:38 15:57 16:21 16:38 16:55 17:20 17:37 17:57 18:15 18:46 19:33 19:56 20:18 20:38 20:58 21:27 21:48 22:17 22:43 23:09 Iš stotelės „Kauno pilis“ 04:25 04:58 05:14 05:36 05:58 06:16 06:34 06:51 07:07 07:24 07:49 08:11 08:46 09:07 09:29 10:02 10:42 11:04 11:33 11:55 12:16 12:46 13:12 13:38 14:03 14:18 14:36 14:53 15:21 15:43

16:01 16:19 16:42 16:59 17:21 17:39 18:07 18:32 18:57 19:46 20:07 20:28 20:57 21:17 21:40 22:07 22:27 43-iasis maršrutas: Kauno pienas – A.Juozapavičiaus pr. Iš stotelės „Kauno pienas” 05:00 06:16 07:00 07:49 08:32 09:45 10:58 11:52 12:57 13:55 14:27 15:09 16:07 16:42 17:28 19:05 20:10 21:08 22:06 Iš stotelės „A.Juozapavičiaus pr.” 05:54 06:36 07:14 08:05 08:50 09:30 10:45 11:55 12:49 13:57 14:52 15:30 16:13 17:09 17:45 18:31 19:59 21:06 22:02 Pastaba: 22:02 val. važiuoja į Švenčionių g. Iš stotelės „Švenčionių g.” 22:10

– Bilietų kiekis už specialią kainą kiekviename reise ribotas.

– Bilietai ne rezervuojami, o parduodami iš karto. Daugiau informacijos

www.krantas.lt

Kelionių agentūra „AŠ KELIAUJU“

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2012 07 16, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 07 17. Informacija 9–16 val. tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt.

987592

Kviečia

PAKETO KAINA (3 + AUTOMOBILIS) TIK 899 Lt.

Abiturientams – pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos* Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete: ĩ Audiovizualinis vertimas, ĩ Anglų ir rusų kalbos, ĩ Ekonomika (Finansai, Verslo ir viešojo sektoriaus ekonomika), ĩ Kultūros vadyba, ĩ Lietuvių filologija ir reklama, ĩ Vadyba ir verslo administravimas (Komercija, Verslo organizavimas), ĩ Verslo informatika (Elektroninio verslo informacinės sistemos, Verslo intelektikos sistemos), ĩ Verslo informatika (Finansų informatika).

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 9–19 val.

POILSIO DIENOMIS 43-iasis maršrutas: Kauno pienas – A.Juozapavičiaus pr. Iš stotelės „Kauno pienas” 06:24 07:10 08:18 09:31 10:41 11:34 12:43 13:37 14:48 15:38 17:00 18:07 19:18 20:02 21:10 Iš stotelės „A.Juozapavičiaus pr.” 06:08 07:19 08:09 09:14 10:29 11:40 12:32 13:42 14:35 15:46 16:39 17:55 19:02 20:13 20:57 00:00 – žemagrindžiai autobusai, pritaikyti neįgaliesiems.

VIDURVASARIO IŠPARDAVIMAS: PLAZA 3*, Chalkidikė (Graikija) – 2012 07 27, 7 n., HB*, kaina 1440 Lt (asm.). PRIMASOL SUNLIGHT 3* (Bulgarija) – 2012 08 14, 7 n., ALL*, kaina 1650 Lt (asm.). VERGI CITY 2*, ( Kipras) – 2012 07 20, 7 n., HB*, kaina 1550 Lt (asm.); *HB – pusryčiai, vakarienės; ALL – viskas įskaičiuota. Papildomai: kuro mokestis. Pasiūlymas galioja iki 2012 07 16.

Įvairūs LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Pirminė teisinė pagalba Kauno rajono savivaldybėje teikiama pirminė teisinė pagalba (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) asmenims, gyvenantiems Kauno rajone. Kreiptis Savanorių pr. 371, Kaunas: ĩ 221 kab. I–IV nuo 8 iki 17 val., V – nuo 8 iki 15.45 val., ĩ 112 kab. II nuo 13 iki 17 val., III, IV – nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.). Kreipiantis turėti asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus. Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.

UAB „Kauno autobusai”

Dovanoja Dovanoju mažą sarginį 4 mėn. šuniuką. Trumpo plauko, rudos spalvos Tel. (8 37) 440 152, 8 618 85 985. 987474

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


18

ketvirtadienis, liepos 12, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

RENGINIAI Rug­pjū­čio 22, 29 d. 22 val. – Ma­ri­nis­ti­nio ki­no cik­las. Ne­mo­ka­ma.

Teatras „GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

Mirus ilgamečiam darbuotojui Česlovui RAGINIUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Kamesta“ kolektyvas. Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, Kauno technikos kolegijos archyvo vedėją Viliją BARANAUSKAITĘ nuoširdžiai užjaučia Kauno technikos kolegijos bendruomenė.

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, Nors iš skausmo ir plyštų širdis. Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai, Tik sapne kai kada aplankys. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam vyrui, vyriausiąją buhalterę Bronę RAGINIENĘ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kamesta“ administracija. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus seseriai, Renatą Birutę ŽIEMIENĘ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas.

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 979687

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų par­ vežimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributi­ kos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be po­ ilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 984579

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslau­ gas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidoja­ me už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 977841

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 987253

DOMINO TEATRAS Lie­pos 16 d. 18 val. – ko­me­di­ja ŽIRKLĖS. Re­ži­sie­rius M.Sla­wins­kis. Lie­pos 18 d. 18 val. – ko­me­di­ja DAKTARAS. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Lie­pos 26 d. 18 val. – ko­me­di­ja APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Lie­pos 15 d. 12 val. – MERGAITĖ IR VILKAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Lie­pos 12 d. 17 val. – Ag­nės De­vei­ky­tėsLiš­kaus­kie­nės, Sau­liaus Pa­liu­ko ir Jo­vi­tos Aukš­ti­kal­ny­tės-Var­ku­le­vi­čie­nės pa­ro­dos TAPYBOS ati­da­ry­mas. Ta­py­ba – ypa­tin­ga kal­ba ir kiek­vie­no ta­py­ to­jo ji yra skir­tin­ga. Pa­ro­da „Ta­py­bos” – tai ga­li­my­bė pa­žin­ti A.De­vei­ky­tės-Liš­kaus­kie­ nės, S.Pa­liu­ko ir J.Aukš­ti­kal­ny­tės-Var­ku­le­vi­ čie­nės ta­py­bos kal­bą. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi dar­bai skir­tin­gi at­ li­ki­mo bū­du, te­mų pa­si­rin­ki­mu, bet kartu ir ar­ti­mi: iš­lai­kan­tys ta­py­bos eks­pre­sy­vu­mą, ges­tiš­ki, ly­riš­kai kon­tem­plia­ty­vūs ir pa­grįs­ti as­me­ni­niais iš­gy­ve­ni­mais. Ži­no­ma, ky­la ne­su­si­kal­bė­ji­mo, prieš­ta­ra­vi­ mo grės­mė. Ta­čiau dar stu­di­juo­da­mi (vi­si bai­gę VDA Kau­no dai­lės fa­kul­te­tą, ta­py­bos stu­di­ją) pa­ro­dos au­to­riai ren­gė ben­dras pa­ro­das. Iki šiol vie­ni­jan­čios kū­ry­bi­nės idė­jos ska­ti­na ir to­liau tęs­ti ben­drą ta­py­bos ke­lią. Daž­nai šių me­ni­nin­kų kū­ry­bi­nės raiš­kos bū­dai su­si­pi­na ir pra­ran­da griež­tas ri­bas: ta­py­ba pri­ar­tė­ja prie pie­ši­nio, vi­deoins­ta­lia­ci­ja pa­pil­do ar net pa­kei­čia ta­py­bą, o „su­lo­py­tos” dro­bės pra­ple­čia ta­py­bos su­vo­ki­mo ri­bas.

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS Vei­ve­rių g. 132

Lie­pos 13 d. 15 val. kvie­čia į ren­gi­nį „Ski­ria­ me LITUANICAI”. Ren­gi­nyje bus ati­da­ry­ta pa­ro­da iš V.Bu­rins­ko rin­ki­nio „At­lan­to nu­ ga­lė­to­jai – S.Da­rius ir S.Gi­rė­nas”. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus sve­čiai V.Bu­rins­kas, G.Svi­ders­ky­tė, I.Ja­ce­vi­čie­nė-Žu­kaus­kai­tė, V.Kens­gai­la, V.Sen­vai­tis. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52

Iki rug­pjū­čio 10 d. ren­gi­nių sa­lė­je vei­kia Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­ kul­te­to Teks­ti­lės ka­ted­ros stu­den­tų kū­ry­bos pa­ro­da PORTRETAS. Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja jau­no­sios teks­ti­li­nin­kės: Ais­tė Vo­ve­ry­tė, Do­ na­ta But­ku­tė, As­ta Krikš­čiū­nai­tė, Rū­ta Nau­ ja­ly­tė, Ag­nie­tė Ja­nu­šai­tė, Ger­trū­da Ži­liū­tė, Ais­tė Jan­čiū­tė, Skais­tė Ru­čins­kai­tė, Edi­ta Kar­ve­ly­tė. Au­to­rių dar­buo­se pa­nau­do­ta kla­si­ki­nio go­be­le­no, ža­kar­di­nio au­di­mo ir au­to­ri­nės tech­ni­kos.

KLAIPĖDOS pa­ro­dų rū­mai Di­džio­ji Van­dens g. 2, www.kul­tur­po­lis.lt

Dar­bo lai­kas: III–VII 11–19 val. PARODOS Iki lie­pos 22 d. veikia Vo­kie­ti­jos šiuo­lai­ki­ nio me­no pa­ro­da „Tarp: nau­jo­ji abst­rak­ci­ja ir nau­ja­sis kon­kre­tu­mas”. Or­ga­ni­za­to­rius: Werks­tat­tga­le­rie, Ber­ly­nas. Iki lie­pos 22 d. veikia Gin­ta­ro Pa­le­mo­no Ja­no­nio ta­py­bos pa­ro­da.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

DOMINO TEATRAS

26 d. 18 val.

KLAIPĖDOS kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cen­tro Me­no kie­mas Baž­ny­čių g. 4

Lie­pos 16–rug­pjū­čio 10 d. – Min­dau­go Gab­rė­no fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Dre­ams­ca­ pes”. KKKC Me­no kie­mas. Ne­mo­ka­ma. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 17 d. – tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „3+3. Jau­nas tri­jų ša­lių me­nas”. KKKC I a. me­no ga­le­ri­ja. Ne­mo­ka­ma. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 20 d. KKKC tarp­tau­ti­ nė­je me­no re­zi­den­tū­ro­je – jau­na­sis kū­rė­jas iš Pran­cū­zi­jos Ayme­ric Eb­rard. Lie­pos 23–rug­pjū­čio 14 d. KKKC tarp­tau­ti­ nė­je me­no re­zi­den­tū­ro­je – lie­tu­vių me­ni­ nin­kė Vai­da Ta­mo­še­vi­čiū­tė. Lie­pos 28 d. re­zi­duo­jan­čios Lie­tu­vos me­ni­ nin­kės Vai­dos Ta­mo­še­vi­čiū­tės in­te­rak­ty­vus že­mės me­no works­hop’as. KKKC Me­no kie­mas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.kul­tur­po­lis.lt

„ŽALGIRIO“ ARENA

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Vei­kian­čios pa­ro­dos: Is­to­ri­nė pa­ro­da „Na­po­le­o­nas ir Lie­tu­va”. Šie­met su­ka­ko 200 m., kai Na­po­le­o­no ka­riuo­me­nė per­si­kė­lė per Ne­mu­ną ties Kau­nu. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 27 d. P.Bra­zaus­ko as­me­ni­nės ko­lek­ci­jos pa­ro­da „Pi­ni­gai Lie­tu­vo­je XX a.” vy­res­niems pri­ mins, o jau­nes­nius su­pa­žin­dins su pra­ei­ty­je nau­do­tais pi­ni­gais. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 28 d.

KAUNO PILIS

Lie­pos 28 d. 19.30 val. – pir­ma­sis ro­ko gru­ pės „red-hot-chili-peppers-04” kon­cer­tas Lie­tu­vo­je. Bi­lie­tus pla­ti­na „Tic­ket­pro”, kai­na 157–257 litai. Lie­pos 31 d. 20 val. – pir­ma­sis at­li­kė­jo Stingo pa­si­ro­dy­mas Kau­ne, nau­jau­sias kon­cer­ti­nis tu­ras „Back to Bass Tour”. Bi­lie­ tus pla­ti­na „Tic­ket­pro” ir „Bi­lie­tų Pa­sau­lis”, kai­na 156–226 litai.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Vei­kia ar­chi­tek­to-dai­li­nin­ko Jo­no Luk­šės pa­ro­da KRYŽDIRBYSTĖS KŪRINIŲ KAUNE PIEŠINIAI ir do­ku­men­ti­kos pa­ro­da MAIRO­ NIO METAI iš KAVB rin­ki­nių. „BERŽELIO“ PADALINYS

Pi­lies g. 17

Vei­kian­čios pa­ro­dos: Spal­vin­ga D.Ker­paus­kie­nės teks­ti­li­nių go­ be­le­nų pa­ro­da. Veiks iki rug­pjū­čio 1 d. Ke­liau­to­jo, fo­to­gra­fo, gy­dy­to­jo V.Ka­ba­šins­ ko uni­ka­li fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Ui­gū­rų tau­ta Ki­ni­jo­je”. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 31 d. Nau­ja eks­po­zi­ci­ja „Kau­no pi­lies is­to­ri­nė mo­zai­ka”. Dau­giau in­for­ma­ci­jos http://kau­no­mu­zie­jus.lt/

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 22 31 44, www.kmn.lt

Tai­kos pr. 113B

Vei­kia do­ku­men­ti­kos pa­ro­da LIETUVOS VALSTYBĖS IŠTAKOS iš Kau­no Vy­tau­to Di­ džio­jo ka­ro mu­zie­jaus fon­dų ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­čių Ie­vos Juk­ny­tės ir Li­nos Dū­dai­tės vai­kiš­kų kny­gų iliust­ra­ci­jų pa­ro­da KAUNAS–BOLONIJA–KAUNAS.

KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Ro­tu­šės a. 1/Vil­niaus g. 2

Veikia teks­ti­li­nin­kės Li­nos Jo­ni­kės dar­bų pa­ro­da AŠ MYLIU LIETUVĄ. Tai teks­ti­lės pa­ro­da. Teks­ti­lės, ku­rios pa­grin­das yra fo­to­gra­fi­ja. Ir fo­to­gra­fi­nis at­vaiz­das, ir siu­vi­nė­ji­mai dar­buo­se yra ly­ giai svar­būs. Pa­si­telk­da­ma vie­ną se­niau­sių teks­ti­lės de­ko­ra­vi­mo tech­ni­kų, au­to­rė ma­ žais dygs­ne­liais mar­gi­na di­de­lių for­ma­tų ne­spal­vo­tas nuo­trau­kas ar jas den­gian­čius per­re­gi­mus plas­ti­ko lakš­tus, taip su­kur­ da­ma nau­jas pra­smes. Ši pa­ro­da – tai sa­vo­tiš­ka au­to­rės pa­dė­ka su ja dir­bu­siems fo­to­gra­fams: Gied­riui Lia­gui, Al­ber­tui Šven­ čio­niui, Ri­mui Pen­kaus­kui, Arūnui Baltėnui, Re­miui Ščer­baus­kui. De­kla­ra­ty­vus pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas „Aš my­ liu Lie­tuvą”, iš pir­mo žvilgs­nio skam­ban­tis kaip nu­val­kio­tas lo­zun­gas, ap­žiū­rė­jus pa­ro­ dą tar­si iš­tirps­ta ir vie­to­j jo au­sy­se te­lie­ka ty­lus šnabž­dė­ji­mas. Tu pa­ti­ki au­to­re – ji iš­ties my­li. Gi­liai, nuo­šir­džiai, są­mo­nin­gai, bet ne ak­lai. Pa­ti me­ni­nin­kė ra­šo: „Lie­tu­vai­čiai su­si­ta­pa­ ti­no su paukš­čiais ir ėmė emig­ruo­ti. Sė­džiu Rum­šiš­kių mies­te­ly­je ir vi­som ke­tu­riom lai­kau­si įsi­ka­bi­nus į sa­vo že­mę, kur ku­riu dar­bus ben­dra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos fo­to­gra­fais. Dar­bai ap­ima de­šim­ties me­tų kū­ry­bi­nį pro­ce­są. Juo­se ro­dau lie­tu­vio ta­pa­tu­mą – tiek tau­ti­nį, tiek ir kul­tū­ri­nį, nu­lem­tą šei­mos san­ty­kių, vi­suo­me­ni­nių,

„ŽALGIRIO“ ARENA

po­li­ti­nių pro­ce­sų.” Li­na Jo­ni­kė – vie­na ryš­kiau­sių šiuo­lai­ki­nės teks­ti­lės kū­rė­jų Lie­tu­vo­je. VDA Kau­no dai­lės ins­ti­tu­te (KDI) įgi­jo teks­ti­li­nin­kės spe­cia­ly­bę. Pa­ro­do­se da­ly­vau­ja nuo 1993 m. Nuo 2000 m. dės­to KDI teks­ti­lės ka­ted­ro­je. Ku­ria šiuo­lai­ki­nio me­no kū­ri­nius, nau­do­da­ma teks­ti­lės me­ni­ nes prie­mo­nes. Teks­ti­lės pa­ro­dų „Siu­vi­nys: Lie­tu­va–Suo­mi­ja” (2005) bei „Pins and Ne­ed­les” (2006) ku­ra­to­rė, tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų lau­re­a­tė.

31 d. 20 val.

Iki lie­pos 25 d. vei­kia Ar­vy­do Pa­le­vi­čiaus TAPYBOS DARBŲ PARODA. Ar­vy­das Pa­le­vi­čius (g. 1957 m.) – pro­fe­so­ rius, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras. 1980 m. bai­gė Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą. Ta­py­bą stu­di­ ja­vo Kęs­tu­čio Mil­ke­vi­čiaus dirb­tu­vė­je, 2005 m. San Fran­sis­ko me­no aka­de­mi­jos uni­ ver­si­te­te, 2006–2008 m. lie­pos mė­ne­siais re­zi­da­vo Niu­jor­ko vaiz­duo­ja­mų­jų me­nų mo­kyk­lo­je. Šiuo me­tu Kau­no tech­no­lo­gi­ jos uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rius ir pro­fe­so­rius. Dės­to es­te­ti­kos kur­sus. Gy­ve­na Kau­ne. Nuo 2004 m. – Ka­ na­dos por­tre­tis­tų są­jun­gos na­rys. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki­rug­pjū­čio 10 d. vei­kia Kau­no J.Gru­šo me­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nių pa­ro­da ATSIMINIMAI KLAJOJANT. Mo­ki­niai, rem­da­mie­si sa­vo vi­zu­a­li­ne pa­tir­ti­mi, per sim­bo­lius per­tei­kia su­pan­tį pa­sau­lį. Ta­py­bo­je kiek­vie­nas vai­kas no­ri iš­reikš­ti sa­ve per ko­lo­ri­to, fak­tū­ros, sti­liaus ypa­tu­mus. Kiek­vie­nas, ieš­ko­da­mas sa­vo in­di­vi­du­a­ly­bės, sa­vaip iš­reiš­kia jį kū­ry­bo­je: vie­ni – per mo­noch­ro­mi­ją, ki­ti – per for­mą, dar ki­ti – per eks­pre­si­ją. Gal­būt tai pir­mie­ji žings­niai kū­ry­bo­je, bet jie pil­ni nuo­šir­daus ir kū­ry­bin­go pro­ce­so. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti pir­ma­die­nį–ket­vir­ta­ die­nį 10–18 val., penk­ta­die­nį 10–16.30 val.

M.Žilinsko dailės galerija Nepriklausomybės a. 12

Iki lie­pos 20 d. veikia pa­ro­da „Mirábi­le Vi­su/Nuo­sta­bu ma­ty­ti”. Uni­ka­lūs me­no kū­ri­niai pa­sa­ko­ja in­tri­guo­ jan­čią ir pai­nią mu­zie­jaus is­to­ri­ją nuo 1921 iki 2011 m.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

12 d. 18 val.


19

ketvirtadienis, liepos 12, 2012

kas, kur, kada A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS

TV programa

Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Iki rug­sė­jo 1 d. vei­kia Rum­šiš­kių kultūros centro Pra­vie­niš­kių sky­riaus ke­ra­mi­kos bū­ re­lio darbų pa­ro­da.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­pa­pras­tas žmo­gus vo­ras“ (iš­anks­ti­nė prem­je­ra) – 12 d. 19.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – 12 d. 13.45, 15.45, 17.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – 12 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Ma­giš­ka­sis Mai­kas“ – 12 d. 13, 15.15, 19.30, 21.45 val. „Ro­ko am­žius“ – 12 d. 11.30, 16.30, 19, 21.30 val. „Mes už... Lie­tuvą!“ – 12 d. 12.15, 17.30 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ 3D (lie­t. k.) – 12 d. 11.45 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (lie­t. k.) – 12 d. 11, 14.15, 16.15, 18.15 val. „Snie­guo­lė ir me­džio­to­jas“ – 12 d. 14 val. „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – 12 d. 22.15 val. „Dik­ta­to­rius“ – 12 d. 20.15 val. „Pro­me­tė­jas“ 3D – 12 d. 22.30 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (premjera, liet. k.) – 12 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (premjera, liet. k.) – 12 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45 val. ALFA.LT išankstiniai kino seansai. „Nepaprastas žmogus-voras“ 3D – 12 d. 17, 20.15 val. „Diktatorius“ – 12 d. 12, 14, 16.30, 18.15, 20.30 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – 12 d. 13, 15.15, 17.30, 19.35, 21.45 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – 12 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18 val. „Prometėjas“ 3D – 12 d. 10.45, 13.30, 20 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ – 12 d. 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Princesė ir varlius“ (liet. k.) – 12 d. 11 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Rio“ (liet. k.) – 12 d. 11.45 val. Bilieto kaina 6 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Lie­pos 12 d. 17 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). 19 val. – „Ma­no di­dy­sis O!” (An­gli­ ja, ro­man­ti­nis, ko­me­di­ja). 21 val. – „Veid­ ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ja” (JAV, nuo­ty­kių fil­mas, N-7). Lie­pos 13 d. 19 val. – „Pur­vi­ni žai­di­mai” (JAV, T). 21 val. – ki­no nak­tys (du se­an­sai už vie­no kainą! Bi­lie­to kai­na 12 Lt). „Tri­ju­lė iš Bel­vi­lio” (Pran­cū­zi­ja, ani­ma­ci­ja, nuo­ ty­kių ko­me­di­ja). „Pri­si­mink ma­ne” (JAV, ro­man­ti­nis, dra­ma. T). Lie­pos 14 d. 13 val. – „Sprag­tu­kas” (An­gli­ ja, nuo­ty­kių, vi­sai šei­mai). 15 val. – „Vi­dur­ nak­tis Pa­ry­žiu­je” (JAV). 17 val. – „Veid­ro­ dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ja” (JAV, nuo­ty­kių fil­mas, N-7). 19 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). 21 val. – „Ma­no liūd­na mei­lės is­to­ri­ja” (JAV, ro­man­ti­nis, dra­ma, N-16). Lie­pos 15 d. 13 val. – „Sprag­tu­kas” (An­gli­ ja, nuo­ty­kių, vi­sai šei­mai). 15 val. – „Ta­das Blin­da. Pra­džia” (nuo­ty­kių fil­mas, T). 17 val. – „Pur­vi­ni žai­di­mai” (JAV, T). 19 val. – „Veid­ro­dė­li, veid­ro­dė­li... Snie­guo­lės is­to­ri­ja” (JAV, nuo­ty­kių fil­mas, N-7). 21 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma).

KINO TEATRAS „ROMUVA“

14 d. 21 val.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija. 12.30 „Senis“ (N-7) (k). 13.45 „Tuk tuk Indija“ (3). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Mūsų dienos – kaip šventė. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Kine kaip kine. 21.45, 22.15, 23.30 Psichologinis detektyvas „Vyrų vasara“ (1970 m.) (N-7). 23.15 Vakaro žinios. 0.00 Pasaulio dokumentika. „Kankinimai“ (Švedija, 2009 m.) (2).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Muzikos festivalis „Laumės juosta 2011“ (2) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (8). 13.40 „Keista šeimynėlė“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.10 Nuo... Iki... 18.10 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Taikinys“ (2) (N-7). 0.30 „Trauma“ (8) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“ (4, 5). 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Komedija „Kelei nuo Džastino“ (JAV, 2003 m.). 12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Nepaprastas pasaulis“. 14.10 „Ant bangos“ (5). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 Siaubo f. „Pabaisa atrakcionų parke“ (JAV, 2009 m.). 0.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 Lietuvos žinių tyrimas (N-7). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Zaicevas + 1“ (N-7).

DATOS (liepos 12 d.) 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Tarptautinis atlikėjų konkursas „Naujoji banga 2011“. 1.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 2.20 „Galileo: norintiems žinoti“. 2.50 „Bamba“ (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Kūrybos metas. Restauratorės (k). 12.00 Nacionalinis chorų konkursas „Lietuvos balsai“ (2009 m.) (k). 14.00 „Brydės“ priedas. „Poezijos pavasaris 1994“ (k). 14.10 Kai mūzos prabyla. Aktorius Algis Latėnas skaito Pauliaus Širvio poeziją (k). 14.35 Bernardas Brazdžionis. „Sugrįžimas“ (1998 m.) (k). 15.25 Būtovės slėpiniai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 17.30 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Auksinio balso konkursas „Triumfo arka“ (2008 m.). 20.10 „Brydės“ priedas. „Poezijos pavasaris 1994“ (k). 20.20 Kuluarai. 21.00 „Pasakojimai iš Japonijos“ (3). 21.20 Pinigų karta. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Johanno Strausso muzika prie ežero... Dalyvauja Kauno miesto simfoninis orkestras. Dirigentas Petras Bingelis. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 Vakaro autografas. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. J.Brahmso Simfonija Nr.3, F-dur, op. 90. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas Liutauras Balčiūnas.

10.05, 14.30 Teleparduotuvė. 10.20, 16.00 „Išlikimas“. 11.10, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00 Aukščiausia pavara. 14.00 „Viena už visus“ (10). 17.00, 1.55 „Medikopteris“. 19.00, 1.05 „CSI Majamis“. 20.00 „Lyga“ (5, 6). 21.00 „Viena už visus“ (11, 12). 22.00 Veiksmo f. „Geležinis žmogus“ (JAV, 2008 m.). 0.25 „Viena už visus“ (11).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“ (11). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Kremas“ (8). 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Anim. s. „Marvel animė. Geležinis žmogus“ (1) (Japonija, 2011 m.). 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 „Meilės miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 F. „Inspektorius Džordžas Džentlis. Liepsnojantis žmogus“. 22.50 Komedija „Penkių dienų avantiūra“. 0.50 „Mano puikioji auklė“.

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15 Nomeda. 12.05 Interjerų dvikova (8). 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Martos Stiuart šou. 17.00 Pažintis su tėvais. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 20.35 Nomeda. 21.25 „Moterys meluoja geriau“. 22.15 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15, 14.45, 18.20 Vasara su Asta. 10.15 Girių takais. 10.55 Dok. f. „Ar Stalinas grįžta?“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Londonas. 13.45 Skonio reikalas. 15.45 Dok. f. „Adolfas Hitleris“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Adolfas Hitleris“ (tęs.) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „Nužudyti Bin Ladeną“ (N-7). 21.00, 0.20 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva–Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 23.45 Pasaulio krepšinio apžvalga. 1.12 Orai. 1.15 Dok. f. „Adolfas Hitleris“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Tomo Vidurnakčio parkas“ (N-7). 11.00 Laida „Lietuvą kuriame kartu“ (k). 11.30 Komedija „Dvi dienos Paryžiuje“ (N-7). 13.10 Telelaikraštis. 15.35 Muzikinė drama „Muzika suradusi mus“. 17.30 Laida „Auto-moto“ (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Laida „Senieji Lietuvos vargonai“. 19.45 „Naisių vasara“ (5, 6) (N-7). 20.50 Laida „Gyvenimas be streso“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „Daktarės dienoraštis“. 23.00 Žinios (k). 23.20 Romantinė komedija „Beieškant Amandos“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvė animė. Iksmenai“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 21.00 Detektyvas „Liepsnojantis žmogus“. 22.50 Komedija „Penkių dienų avantiūra“. 0.50 „Mano puikioji auklė“.

8.00 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 9.45 Trileris „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.) (N-14). 11.25 Veiksmo f. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo drama „Septyni kardai“ (Singapūras, 2005 m.) (N-14). 20.25 Romantinė komedija „Kad ir kas benutiktų“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 22.00 Drama „Osama“ (Afganistanas, Olandija, Iranas, Japonija, Airija, 2003 m.) (N-14). 23.25 Komedija „Seksturas“ (JAV, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15, 21.15 Golfo pradžiamokslis. 13.45 Kelias į Londoną. 14.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Zaragoza“. 15.40 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.25 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Estudiantes“– „Barcelona Regal“. 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00, 23.15 Profesionalų boksas. D.Garcia ir J.Romero (2010 m.).

1904 m. gimė Čilės diplomatas, politikas, poetas, Nobelio literatūros premijos laimėtojas Pablo Neruda. 1910 m. aviatorius ir vienas bendrovės „Rolls-Royce“ įkūrėjų Charlesas Stewartas Rollsas tapo pirmąja aviacijos auka Didžiojoje Britanijoje. 1937 m. gimė poetė Judita Vaičiūnaitė. 1970 m. mirė lietuvių literatūros istorikas, senosios lietuvių raštijos tyrinėtojas Jurgis Lebedys. 1978 m. gimė JAV aktorė Michelle Rodriguez. 1999 m. mirė kino režisierius Algirdas Araminas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Malonių įspūdžių laikas. Būsite pagirtas ir pats teigiamai save įvertinsite. Galų gale išspręsite svarbias problemas. Saugokite pasitikėjimą savimi. Jautis (04 21–05 20). Labai energingas laikotarpis, įgyvendinkite planus arba rūpinkitės turimu verslu. Būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Šiandien venkite alkoholio. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius. Nemalonūs dalykai nebepasikartos, jei drąsiai ranka numosite į prietarus. Vėžys (06 22–07 22). Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti tam tikra idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Todėl kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujomis idėjomis. Liūtas (07 23–08 23). Būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus ne visai teisingi, todėl geriau šiandien pailsėkite ir nusiraminkite. Mergelė (08 24–09 23). Būsite įvertintas už gebėjimą konstruktyviai spręsti darbo problemas, tik neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Svarstyklės (09 24–10 23). Tikėtinas romantiškas vakaras su draugu pajūryje. Tik nepiktnaudžiaukite alkoholiu, geriau išsimaudykite jūroje. Tinkamas metas paieškoti kultūrinės veiklos ir susirūpinti sveikata. Skorpionas (10 24–11 22). Kils noras sekti kilniais idealais ir svajoti. Tik per daug nepasiduokite fantazijoms, nes realybė gali smogti skaudžiai. Tinkama diena įsigyti augintinį, susitikti su seniai matytais draugais. Šaulys (11 23–12 21). Laikas patyrinėti savo svajones ir idealus. Lengvai atskirsite vertingus dalykus nuo menkaverčių. Galite kurti ilgalaikius planus, nes sugebėsite teisingai spręsti sudėtingas problemas. Ožiaragis (12 22–01 20). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjerą remkitės įgyta patirtimi. Vandenis (01 21–02 19). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į svajonių pasaulį. Panagrinėkite sapnus, paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks darnos jūsų gyvenimui. Žuvys (02 20–03 20). Tikėtini emocijų protrūkiai ir konfliktai. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su aplinkiniais. Neskubėkite pateikti savo išvadų, nepalanki diena apibendrinti rezultatus ir kurti naujus planus.


Orai

Šiandien numatomi intensyvūs lietūs, vietomis lis smarkai, griaudės perkūnija, kai kur kils škvalas. Per škvalą vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s, vietomis iki 25 m/s. Temperatūra sieks 20–24 laipsnius šilumos. Penktadienio naktį dar galimi smarkūs lietūs su perkūnija, dieną turėtų tik trumpai palyti. Naktį temperatūra bus 12–15, dieną 18–22 laipsniai šilumos.

Šiandien, liepos 12 d.

+21

+20

+22

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+23

Panevėžys

+22

Utena

+20

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

4.58 21.49 16.51 0.43 15.43

194-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 172 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+22

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +37 Berlynas +19 Brazilija +26 Briuselis +19 Dublinas +15 Kairas +36 Keiptaunas +13 Kopenhaga +18

Londonas +19 Madridas +33 Maskva +25 Minskas +27 Niujorkas +30 Oslas +17 Paryžius +20 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +19 Ryga +22 Roma +26 Sidnėjus +22 Talinas +23 Tel Avivas +34 Tokijas +28 Varšuva +23

+24

+21

Vėjas

0–6 m/s

Marijampolė

Vilnius

+22

Alytus

Vardai Bonifacas, Brunonas, Izabelė, Margiris, Sigibertas, Sigitas, Vyliaudė.

Žu­dan­tis karš­tis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+20

+22

+18

+14

3

+15

+20

+17

+15

5

+17

+19

+18

+15

3

rytoj

poryt

Eu­ro­po­je nuo karš­čių jau mi­rė dau­ giau nei šim­tas žmo­nių. Kai ku­rio­se ša­ ly­se tem­pe­ra­tū­ra šią sa­vai­tę vir­ši­jo 40 laips­nių. Kai ku­riuo­se Bul­ga­ri­jos mies­ tuo­se pa­skelb­tas oran­ži­nis – tre­čias iš pen­kių ga­li­mų – pa­vo­jaus laips­nis. So­ fi­jo­je grei­to­sios pa­gal­bos bri­ga­dos bu­ di gat­vė­se vi­są pa­rą. Per die­ną įkai­tęs as­fal­tas nak­tį pra­de­da ati­duo­ti ši­lu­mą, dėl to gy­ven­to­jai ne­ga­li už­mig­ti. Kroa­ ti­jo­je, kur nuo karš­čių mi­rė ma­ž iau­ siai 20 žmo­nių, už­si­lieps­no­jo miš­kai ir lau­kai, ug­nis nai­ki­na ūki­nin­kų der­ lių. Karš­tis ga­di­na ato­sto­gas ir poil­siau­ to­jams Grai­ki­jos ku­ror­tuo­se. Ves­ti.ru inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Ty­vu­liuo­ja spal­vin­ga as­til­bių jū­ra Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­do sek­ to­riaus, kur šiuo me­tu ty­vu­liuo­ja įvai­rių spal­vų as­til­bių jū­ra, neap­ len­kia kau­nie­čiai, ku­riems pa­tin­ka šios su­bti­lių spal­vų įvai­raus aukš­ čio gė­lės. As­til­bės į Eu­ro­pą at­ke­lia­vo pa­ ly­gin­ti ne­se­niai – XIX a. pra­džio­je iš mu­so­ni­nio kli­ma­to zo­nos. To­dėl, pa­sak ag­ro­no­mės gė­li­nin­kės Ži­bu­ tės Baš­kie­nės, šiems puoš­niems dau­gia­me­čiams au­ga­lams pa­tin­ ka pu­siau pa­vė­sis, drėg­nas dir­vo­ že­mis. „Šie me­tai as­til­bėms la­bai pa­lan­ kūs – daug drėg­mės ir ši­lu­mos. To­ dėl jos to­kios veš­lios ir spal­vin­gos. Šias gė­les, pa­rink­tas pa­gal aukš­tį

„„Fak­tas: anot Ž.Baš­kie­nės, ši lie­tin­ga ir šil­ta va­sa­ra la­bai pa­lan­ki as­til­

bėms kles­tė­ti. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ir spal­vas, de­ra au­gin­ti ne tik gru­ pė­mis, bet ir lys­vė­se ar prie van­ dens tel­ki­nių, – įsi­ti­ki­nu­si Ž.Baš­ kie­nė. – Vie­na­me ke­re ga­li bū­ti net iki 50 žieds­tie­bių. Skir­tin­gų veis­lių as­til­bių žy­dė­ji­mo lai­kas yra ne­vie­ no­das – nuo bir­že­lio iki rugp­jū­čio pa­bai­gos.“ Spe­cia­lis­tė pa­ta­rė da­bar nu­si­ pirk­tus žy­din­čių as­til­bių ke­rus so­ din­ti pu­siau pa­vė­sy­je į pu­rią, ne­ rūgš­čią juo­dže­mio ar prie­mo­lio su dur­pių prie­mai­ša dir­vą. Pa­so­din­ tas as­til­bes rei­kia ap­mul­čiuo­ti iš­si­ vė­di­nu­sia kom­pos­ti­ne že­me ar ne­ rūgš­čio­mis dur­pė­mis. Ka­dan­gi šios gė­lės mėgs­ta drėg­mę, jas bū­ti­na lais­ty­ti. Pra­var­tu ap­mul­čiuo­ti as­til­ bes ir ru­de­nį, nes per va­sa­rą ap­si­ nuo­gi­na atau­gi­mo pum­pu­rai, ku­rie žie­mą ga­li nu­šal­ti. Jei as­til­bės so­di­

na­mos pa­va­sa­rį, jų atau­gi­mo pum­ pu­rai tu­ri at­si­dur­ti 3–5 cm gy­ly­je. Anot Ž.Baš­kie­nės, so­di­nant as­ til­bes da­bar, bū­ti­na nu­pjau­ti jų žie­dy­ną (žie­dais ga­li­ma gė­rė­tis il­ gai, trum­pam pa­mer­kus jų ko­tus į karš­tą van­de­nį). Paš­ne­ko­vė pri­mi­ nė, kad ne­ga­li­ma as­til­bių so­din­ti po di­de­liais me­džiais, o ypač – po sly­ vo­mis ir tuo­po­mis, ku­rių kai­my­nys­ tės šios gė­lės tie­siog ne­pa­ken­čia. So­do dar­buo­to­jos pa­ste­bė­jo, kad šios spal­vin­gos gė­lės vis daž­ niau ke­liau­ja į so­dy­bas, jas puoš­da­ mos įvai­rių spal­vų ir at­spal­vių žie­ dy­nais. Bo­ta­ni­kos so­de au­gi­na­ma apie 50 veis­lių as­til­bių, ku­rios ski­ ria­si aukš­čiu, žie­dy­nų spal­va, for­ ma, žy­dė­ji­mo lai­ku. Šias gė­les čia be­veik prieš 40 me­tų pra­dė­jo au­ gin­ti El­vy­ra Žlio­bie­nė.

2012-07-12 Kauno diena  
2012-07-12 Kauno diena  

Būsimieji Lietuvos krepšininkų varžovai olimpiadoje treniruojasi bei rungtyniauja Amerikoje, Europoje ir Azijoje. Vienos turtingiausių Didži...

Advertisement